Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

הלכות תפילין מזוזה וספר תורה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק יא/66 הלכות תפילין פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ באר יהודה
א/רה"פ בן ידיד
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרכה"מ אלפ'
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ פאר המלך
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ צפנת פענח
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אדמת יהודה
א/א אהבת המלך
א/א אהלה של תורה ח"ב עמ' קסג {כ"מ}
א/א או"ח סי' טו {מניין המצות}
א/א אור הישר
א/א אור צהיר
א/א אורח ישראל סי' כד הערה יד {קרית ספר, להיות מעוטר תמיד}
א/א אפיקי מגינים מנחות סי' לב, מז
א/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רלח
א/א ארץ בנימין עמ' שלח
א/א אשר למלך
א/א באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 21 {ארבע פרשיות}, באר ד הערה 482 {מנין המצוות}
א/א בדבר מלך חי"ב עמ' שיג
א/א בית דוד (פילוסוף) או"ח דף ב ע"ד {על הראש}
א/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' כב {מנין המצוות}
א/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רמז
א/א בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' לד
א/א בכורי חיים ח"ה עמ' קכ {ראש לפני יד}
א/א בשבילי הקדושה סי' יא הערה א {ר' מנוח}
א/א דבר סיני (תשכו)
א/א דברי יציב או"ח עמ' כח
א/א דברי ירמיהו
א/א הגהות עמק המלך
א/א הדרת מלך (זילברברג) דף כג ע"ג {מנין המצוות - הקדים של ראש}
א/א הר המוריה (אדר"ת) עמ' כט, רי, רמו
א/א הר המלך ח"ז עמ' שכט
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א הרמב"ם והלכותיו
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רכז
א/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' ז
א/א זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קיב-קיג {מנין המצוות מצוה ה}
א/א חוות בנימין ח"א עמ' 9 {מניין המצוות}
א/א חוות יאיר (תשנז) עמ' תרס {מגדל עז}
א/א חי' מהר"ז בינגא עמ' ד
א/א חי' עזיאל עמ' 108
א/א חלקת מאיר
א/א כתר המלך
א/א לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' לב עמ' קג
א/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' ב, ד, פד
א/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 188
א/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 65
א/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 22-23
א/א מאור ישראל עמ' נד-נח
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' ו אות א
א/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפא
א/א מנחת אשר שבת עמ' לד
א/א מנחת מאיר דף נח ע"ג
א/א מנחת מחבת עמ' רז
א/א מנחת עני (זינצהיים) ח"א עמ' צה
א/א מנחת צבי (וידר) סי' טז אות ט {קוצי האותיות}, סי' כו אות ג {קוצו של י'}
א/א מעדני מלך (תשמח) עמ' ק-קא, קג
א/א מפניני הרב עמ' קצה {גרי"ז}
א/א מצווה ועושה ח"א עמ' שז {תפילין של ראש קודם}
א/א מראש מקדם סי' ו אות ב
א/א משא בני קהת (השמטות)
א/א משנת חיים דברים עמ' קה {מנין המצוות א-ב}
א/א משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רעז-רעח
א/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכא, תכג
א/א משפטי שלמה ח"א סי' לא עמ' קיד
א/א נאות אפרים ח"א עמ' עט
א/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ב
א/א נתן פריו סוכה עמ' שמו {מנין המצוות}
א/א עין חיים ח"ב עמ' קלו
א/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' מה, מט {מנין המצוות}
א/א פאר המלך כאן, ועמ' מג {מנין המצוות}, מה {מנין המצוות}, לז {כותרת}, מז {כותרת}, מח, נב, נה, ע {כ"מ}, עג, קג, קכג, קכח, קלו, קלט, קנח, קפז
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 6
א/א קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 81 {רצועות לא נקראות תפילין}
א/א קובץ ספרי סת"ם עמ' טז-יז, קי
א/א קובץ על יד ח"ב
א/א רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' מב {מנין המצוות}
א/א שארית נתן (לוברט)
א/א שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 93 {מנין המצוות - של יד ושל ראש הן שתי מצוות}
א/א שו"ת הרד"ך עמ' מ
א/א שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קכא
א/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' לג
א/א שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' צד
א/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' יא
א/א שפתי מלך
א/א תאריך ישראל סי' ד אות י {מנין המצוות}
א/א תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק יב {מנין המצוות אות ה}
א/א תורת ירוחם ח"ב דף יז ע"ג
א/א תשובה מאהבה ח"א סי' סד
א/ב אהבת המלך
א/ב אור הישר
א/ב אנצי"ת ע' אותיות הע' 33, 35
א/ב אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' כד {ס"ת חסר אות}
א/ב בית גמליאל ח"א עמ' יז
א/ב בית שערים יו"ד סי' שסו
א/ב בני בנימין (אדר"ת)
א/ב ברוך השם סי' ד
א/ב ברור הלכה גיטין ס ע"א אחרי ציון ב
א/ב ברית הלוי השלם
א/ב גליונות אבני נזר
א/ב דבר סיני (תשכו)
א/ב דברי ירמיהו
א/ב חוות יאיר סי' רלה
א/ב חלקת מאיר
א/ב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעה {כ"מ}
א/ב כהונת רפאל עמ' ריג, תלג
א/ב ללשונות הרמב"ם הל' תפילין פ"א הי"ט
א/ב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קעג {מגדל עוז}
א/ב מועדים וזמנים ח"ב סי' קעט
א/ב מים חיים
א/ב מנחה לאיש עמ' 154
א/ב מעדני מלך (תשמח) עמ' ק
א/ב מעין חיים ח"ה עמ' ע
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ב משאת המלך (אדרי)
א/ב משנת חיים דברים עמ' קה, קז
א/ב משפטי עזיאל ח"א עמ' קע
א/ב נאות אפרים ח"א עמ' פ
א/ב נזר הקדש (קפלן)
א/ב נחל יבוק
א/ב ס' הפרדס לר' אשר עמ' סג {מגדל עז}
א/ב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' ח אות ג, סי' ט אות ג
א/ב סוכת דוד (דיאס)
א/ב עבד המלך (תשא)
א/ב עין חיים ח"ב עמ' קלז
א/ב פאר המלך כאן, ועמ' סד, סח, עב, קג
א/ב פרי עץ חיים (אביגדור)
א/ב צל החכמה דף טז ע"ב
א/ב שארית נתן (לוברט)
א/ב שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' עט {מגדל עוז}
א/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקמ {תגים בגט}, תקמב {קוצו של אות}
א/ב שו"ת הרד"ך עמ' מ, קנג
א/ב שו"ת הריטב"א סי' קמב
א/ב שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' קיח(1) {חסר אות}
א/ב שו"ת הרשב"א מכ"י סי' יב
א/ב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתג
א/ב שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קכא
א/ב שפתי מלך
א/ב תשובה מאהבה ח"א סי' סד
א/ג אגרות הגרי"ד עמ' קא
א/ג אגרות משה אהע"ז ח"ב סי' כ ענף ב, ח"ג סי' מט
א/ג אהבת המלך
א/ג בדבר מלך ח"י עמ' ק
א/ג בית שערים יו"ד סי' שסו
א/ג דבר שאול סוטה סי' כח אות ה
א/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' מה
א/ג דעת אמונה ח"א עמ' סז
א/ג המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 9, 11
א/ג ואם תאמר ח"א קושיה 1318
א/ג זית רענן ח"ב עמ' כד {הגהמ"י}
א/ג חזו"א או"ח סי' יב ס"ק ה, יו"ד סי' ב ס"ק כו
א/ג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רלא {כ"מ}
א/ג חיים ביד דף צז ע"ג
א/ג חיים ומלך
א/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכג
א/ג לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יב ע"ד
א/ג מבוא למשנה תורה עמ' 231
א/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' ב אות ו, סי' ו אות ד
א/ג מחנה יוסף שבת עמ' עב, סוטה עמ' עט
א/ג מצווה ועושה ח"א עמ' שיב
א/ג נרות אהרן
א/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נג
א/ג עומק הפשט ח"ב עמ' שסד
א/ג פאר המלך כאן, ועמ' כד, עז, פב, פז, קג, קלא
א/ג קובץ חי' תורה (סול') עמ' קכו
א/ג קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 81 {רצועות לא נקראות תפילין}
א/ג קונטרסי שעורים גיטין שעור ה אות טו והערה 46
א/ג שו"ע הרב או"ח סי' לב ס"ד
א/ג שעורי הגרי"ד תפילין עמ' צא
א/ג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רז
א/ג שפתי מלך
א/ג תחומין חט"ז עמ' 404
א/ג תרומת הדשן שו"ת סי' מח {הגהמ"י}
א/ד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' מז
א/ד אדני היד החזקה
א/ד אהבת המלך
א/ד אהל יצחק גיטין עמ' תשנז {הגהמ"י - כל שחור כשר}
א/ד אם המלך עמ' צא
א/ד אמת ליעקב מועד עמ' צח
א/ד בדבר מלך ח"י עמ' ק
א/ד בית אהרן וישראל גל' מג עמ' עה-פא, גל' מד עמ' קיב-קיג {שורהו במי עפצים}
א/ד בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' ה {כ"מ}
א/ד בני בנימין (אדר"ת)
א/ד ברור הלכה סוטה כ ע"א ציון י
א/ד ברור הלכה שבת כג ע"א ציון ט
א/ד גליונות אבני נזר [עירובין יג ע"א]
א/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' מד
א/ד דבר סיני (תשכו)
א/ד דבר שאול סוטה סי' כו אות ה
א/ד דברות משה מועד ח"א עמ' נ, נא {שאם תמחקנו יהיה נמחק}
א/ד דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קכ, סי' כו הערה סא, ב"ב ח"א סי' כז ענף ב
א/ד דברי אהרן עמ' כה-כו {כ"מ - מי עפצא}
א/ד דברי ירמיהו
א/ד הגהות עמק המלך
א/ד הדרת זקנים שבת סי' ד ס"ק ג
א/ד המאיר לארץ [שבת כג]
א/ד הרמב"ם והזוהר
א/ד הררי קדם שבת עמ' רטו {הגהמ"י אות ב}
א/ד חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' טו ס"ק א, ב
א/ד חי' חפץ חיים = באור הלכה לב ס' ג, וסי' לג ס"ג
א/ד חי' חתם סופר
א/ד טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקכט
א/ד טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' רצח
א/ד יד בנימין מגילה עמ' קכו-קכז
א/ד ישמח לב או"ח דף ג ע"ב
א/ד כסא רחמים (תקסג) דף יג ע"ב, טו ע"ב {מי עפצא}
א/ד כסא רחמים (תשנ) עמ' לח, מה
א/ד מגן גבורים (או"ח) סי' לב ס"ק ג
א/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' ב אות ו, סי' ו אות ד
א/ד מים חיים
א/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ד מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רנו] {הגהמ"י}
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ד משיב נפש (שרהיי) דף מ ע"ב
א/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמז [משנת יעקב הל' סוטה פ"ג ה"ח]
א/ד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שיט-שכ, שלב
א/ד נועם ח"ז עמ' לא {הגהמ"י}, קפט
א/ד ס' סת"ם עמ' רצד
א/ד עין יצחק ח"א עמ' ד
א/ד פאר המלך כאן, ועמ' עז, קג
א/ד פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' פד
א/ד צבי תפארת - יריעות שלמה סי' ז
א/ד קול דודי (תשף)
א/ד קול דודי סוטה סי' תפג
א/ד קרית ספר (למאירי) עמ' 33
א/ד שו"ע הרב או"ח סי' לב ס"ד
א/ד שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קמח
א/ד שו"ת מהרי"ל עמ' רטו
א/ד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' נו
א/ד שלטי הגבורים עמ' תריב
א/ד שמש ומגן יו"ד סי' טו עמ' קעד-קעה {מי עפצים}
א/ד שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות ט
א/ד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רז
א/ד שעורי מבשר טוב שבת עמ' קטו
א/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' לג
א/ד שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 83
א/ד שערי תודה ח"ב דף פג ע"ד {קנקנתום}
א/ד שפתי מלך
א/ד תורת המלאכות ח"א עמ' קעג אות ה
א/ד תניא רבתי ח"ב עמ' קז
א/ה אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' סה
א/ה אבן ישראל (פישר) כאן
א/ה אבני נזר או"ח סי' ז
א/ה אבני נזר יו"ד סי' שנד אות ב
א/ה אהבת המלך
א/ה אמרי כהן גיטין סי' ד ס"ק א
א/ה אנצי"ת ע' אדום הע' 39
א/ה בית אהרן וישראל גל' מג עמ' עז-פ
א/ה בנין שלמה (קלוגר)
א/ה ברכי יוסף יו"ד סי' רעו אות יא
א/ה גור אריה דברים פ' לד הע' 10
א/ה גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קפב
א/ה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קמו
א/ה דבר שאול סוטה סי' כו אות יז
א/ה דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קכ, סי' כו הערה סא
א/ה דברי ירמיהו
א/ה המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 11
א/ה חזו"א או"ח סי' ס ס"ק ח, יו"ד סי' קסז ס"ק ז, ידים סי' ח ס"ק ט
א/ה טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקכט
א/ה יד בנימין מגילה עמ' קכו-קכז
א/ה יכין ובועז ח"א סי' כד עמ' 93
א/ה כבוד יו"ט
א/ה כסא רחמים (תקסג) דף יד, טו ע"א {שאר צבעונין}
א/ה כסא רחמים (תשנ) עמ' מג
א/ה מגן גבורים (או"ח) סי' לב ס"ק ג
א/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' ב אות ו
א/ה מחנה יוסף שבת עמ' עב, סוטה עמ' פא
א/ה מים חיים
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ה משיב נפש (שרהיי) דף מ ע"ב
א/ה נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קכו
א/ה נועם ח"ז עמ' ל, קצב, רכג, רכה
א/ה ס' סת"ם עמ' רצד
א/ה סדר משנה (בוסק')
א/ה עבד המלך (תשא)
א/ה עומק הפשט ח"ב עמ' שמב
א/ה עין חיים ח"ב עמ' קלז
א/ה עין יצחק ח"א עמ' ד
א/ה פאר המלך כאן, ועמ' עז, פב, פה, קג
א/ה פי שנים דף לד ע"ד
א/ה פרשת המלך
א/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' טו אות ב ואילך
א/ה קובץ
א/ה שארית נתן (לוברט)
א/ה שו"ע הרב או"ח סי' לב ס"ד, סי' שלד ס' יב
א/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ריז
א/ה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' נו-נז
א/ה שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' נג
א/ה שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 83
א/ה שפתי דעת ח"א עמ' קמה
א/ה שפתי מלך
א/ה תהלתו בפי עמ' קג {דיו ישן שנראה אדום}, קה, קצט-ר
א/ה תניא רבתי ח"ב עמ' קו
א/ו אבן ישראל (פישר)
א/ו אהבת המלך
א/ו אנצי"ת ע' גויל הע' 2
א/ו אפיקי מגינים מנחות סי' מא
א/ו בדבר מלך ח"י עמ' נח, סט
א/ו ברור הלכה שבת עט ע"ב ציון ד פסקה ז {כ"מ}
א/ו ברכי יוסף יו"ד דף מט ע"ג {מל"מ}
א/ו בשבילי הקדושה סי' יח אות א
א/ו דבר שמואל (אבוהב) סי' יט
א/ו הר המלך ח"א עמ' כו-לג
א/ו זכרון סופרים {לוקחין עור בהמה או חיה} [ולא הזכיר עוף, עיין פתחי תשובה יו"ד סימן רעא סק"ד]
א/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' ג
א/ו מעין החכמה עמ' רנב {כ"מ}
א/ו פאר המלך כאן, ועמ' פו, קב-קג
א/ו קובץ ספרי סת"ם עמ' לג-לד
א/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' י-יא
א/ו שו"ע הרב או"ח סי' לב ס"י
א/ו שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקפ
א/ו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' נו
א/ו שלטי הגבורים עמ' תרט
א/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תפ
א/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קס
א/ו שערי זבולון הל' שבת סי' פז אות ג
א/ו שפת אמת על התלמוד ח"א דף עז ע"ד
א/ו שפתי מלך
א/ו תורת המלאכות ח"ז עמ' ה, לא, מב
א/ו תורת המלאכות ח"ח עמ' א אות א
א/ז אבן ישראל (פישר)
א/ז אדני היד החזקה
א/ז אנצי"ת ע' גויל הע' 3
א/ז אפיקי מגינים מנחות סי' מא
א/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ז ברור הלכה שבת עט ע"ב ציון ב פסקה ו
א/ז בשבילי הקדושה סי' יח אות א
א/ז מפתח הבאורים [שו"ת הרשב"א סי' תקפ]
א/ז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' רה {הגדרת דוכסוסטוס}
א/ז פאר המלך כאן, ועמ' פו, קב-קג
א/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' יד אות ב
א/ז שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקפ, המיוחסות סי' רלד
א/ז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רכד
א/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' נו
א/ז שלטי הגבורים עמ' תרי
א/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תפב
א/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קס, קעה
א/ז שערי זבולון הל' שבת סי' פז אות ג
א/ז תורת המלאכות ח"ז עמ' ז
א/ז תורת המלאכות ח"ח עמ' כה אות כג
א/ז תניא רבתי ח"ב עמ' קד
א/ח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' יז
א/ח אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 53
א/ח אנצי"ת ע' גויל הע' 12, 21, 26
א/ח אפיקי מגינים מנחות סי' מא
א/ח ארחות חיים ח"ב סי' טו עמ' 191
א/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ח באר לחי ראי עמ' צג-צז
א/ח בדבר מלך ח"י עמ' סה
א/ח ברור הלכה שבת עט ע"ב ציון ב, ד, ו
א/ח ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רצג
א/ח בשבילי הקדושה סי' י הערה ג {מזוזה}, סי' יב הערה א, סי' יח אות א, ב {ר' מנוח}, ו
א/ח גבול יהודה (ציר') דף ו ע"ג
א/ח האיר ממזרח כתובות סי' יט אות יח {אמר ס"ת זה עורות שלו אינן מעובדין לשמן, מתוך שנאמן להפסיד שכרו נאמן לפוסלו, שהרי הכל יודעין וכו' - הביאור בזה}
א/ח המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 9
א/ח הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעה
א/ח חוות יאיר סי' קצב
א/ח חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' מב
א/ח חי' ר' חיים הלוי דף ד
א/ח טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקמד
א/ח ישמח לב או"ח דף ג ע"ב
א/ח כבוד מלכים (מרגליות)
א/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' תס
א/ח להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' יח
א/ח מאור ישראל
א/ח משיב נפש (שרהיי) דף מ ע"א
א/ח נחלת עזרא ח"ב עמ' 60
א/ח ס' סת"ם עמ' תעו
א/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלז
א/ח עמודי שלמה ח"ג עמ' ע
א/ח ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 69
א/ח פאר המלך כאן, ועמ' פו-פז, קג
א/ח פני משה (שלז')
א/ח קונטרסי שעורים גיטין שעור ה הערה 48
א/ח רלב"ג דברים פ"ו פסוק ח עמ' מח
א/ח שו"ע הרב או"ח סי' לב ס"ט
א/ח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' נו
א/ח שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קפה
א/ח שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות ד
א/ח שעורי הגרי"ד תפילין עמ' צא
א/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קסג
א/ח שפתי דעת ח"א עמ' קמה
א/ח תניא רבתי ח"ב עמ' קג, קט
א/ח שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רכד
א/ט אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' יז
א/ט אהבת המלך
א/ט אור שמח
א/ט אנצי"ת ע' גויל הע' 16, 17, 51
א/ט אפיקי מגינים מנחות סי' מא
א/ט ארחות חיים ח"ב סי' טו עמ' 191
א/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ט בארות יצחק (הכהן) עמ' רצו
א/ט בית אהרן וישראל גל' סג עמ' טז [עי' טור יו"ד סי' רפח ס"ו] {כ"מ}
א/ט ברור הלכה שבת עט ע"ב ציון ד, ו
א/ט בשבילי הקדושה סי' יב הערה א
א/ט המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 9
א/ט הר המלך ח"ג עמ' קיב
א/ט הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעה
א/ט זרע יצחק (לומברוזו)
א/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות לב ע"א]
א/ט חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קצח
א/ט לב שלם [באר יעקב או"ח דף ו]
א/ט לקוטי שפת אמת
א/ט מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' א
א/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ט ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 229 {מצוה מן המובחר}
א/ט ס' סת"ם עמ' תעו
א/ט פאר המלך כאן, ועמ' פו, קג
א/ט פותח יד
א/ט פי' ר' פרחיה שבת עט הערה 28-29
א/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' יד אות ג ואילך, סי' עב
א/ט קובץ
א/ט קובץ ספרי סת"ם עמ' סא {הגהמ"י}
א/ט קונטרסי שעורים גיטין שעור ה הערה 48
א/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות כה
א/ט קרית ספר (למאירי) עמ' 28
א/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' צא
א/ט שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רכד
א/ט שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' נו
א/ט שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות ד
א/ט שעורי הגרי"ד תפילין עמ' צב, צג
א/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תצג
א/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שכב {ר' מנוח}
א/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' סב
א/ט תולדות יצחק (שור) דף ה ע"ב
א/ט תניא רבתי ח"ב עמ' קג
א/ט תרומת הדשן פסקים סי' מד {הגהמ"י}
א/י אבני נזר או"ח סי' טו אות יא
א/י אהבת המלך
א/י אם המלך עמ' צא
א/י אשל אברהם (שפירא) עמ' יא
א/י ברור הלכה שבת קח ע"א ציון א
א/י ברכי יוסף יו"ד סי' רעא אות א {מפני הזוהמא}
א/י ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יז אות ב
א/י ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רצב
א/י בשבילי הקדושה סי' י אות ד, סי' כא הערה ז
א/י גבורת יצחק מכות עמ' רלו
א/י גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעד
א/י גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קפב
א/י גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז
א/י הר המלך ח"ה עמ' לב
א/י יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ל {כ"מ}
א/י לבושי מרדכי או"ח עמ' תיח
א/י להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שכט
א/י מאורי שערים עמ' שצט
א/י מחנה יוסף סוטה עמ' עה
א/י מקורות לפסקי הרמב"ם
א/י משא בני קהת
א/י משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רעז-רעח
א/י משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכא, תכג
א/י משנת ראשונים (הירשפלד)
א/י נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קנא {כ"מ}
א/י נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' יב
א/י נחמד למראה ח"ב דף לו ע"ג
א/י ס' הנייר עמ' קצד
א/י פאר המלך כאן, ועמ' פט, קב
א/י צבי תפארת סי' טז
א/י קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שעג
א/י קרן הצבי מצוה צד אות כ
א/י שו"ע הרב או"ח סי' לב ס' יד
א/י שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תסח
א/י שערי מאיר עמ' ד-ה
א/י שפתי מלך
א/י תורת המלאכות ח"ז עמ' קכג
א/י תניא רבתי ח"ב עמ' קה-קו
א/יא אבן האזל קדשים ח"א דף ז ע"ב
א/יא אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' יד
א/יא אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 20-22
א/יא אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/יא אבני נזר או"ח סי' יח, יט, מג, תקטז אות ב, תקיז אות א, סי' תקיח אות י
א/יא אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמד {ר"ח הלוי}
א/יא אגרות הגרי"ד עמ' מא-מב
א/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' קעב, ח"ג עמ' שסא, שסה
א/יא אדני היד החזקה
א/יא אהבת המלך
א/יא אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות לב ע"ב {הגהמ"י אות ז}
א/יא אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' ד {הגהמ"י אות ז}
א/יא אוצרות יהושע עמ' קפ
א/יא אור הישר
א/יא אור המאיר (שפירא) סי' ו אות ה
א/יא אור יעקב נדרים עמ' סח
א/יא אם המלך עמ' צא
א/יא אמונת עתיך גל' 128 עמ' 54
א/יא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' צג {עיבוד לשמה}
א/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ב הערה א
א/יא אמת ליעקב נשים עמ' קנב
א/יא אנצי"ת ע' גוי הע' 539, 553, 565, ע' גט הע' 260 {ר"ח הלוי}
א/יא אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' צו
א/יא אפיקי מגינים זבחים סי' א-ג
א/יא אפיקי מגינים מנחות סי' מב
א/יא ארחות חיים ח"ב סי' טו עמ' 191
א/יא ארץ הצבי (שכטר) עמ' רמא-רמב {ר"ח הלוי}
א/יא אשל אברהם (שפירא) עמ' ג-ד, יא {עיבוד לשמה}
א/יא אשר למלך
א/יא באר בשדה עמ' תכז {קלף של ס"ת צריך עיבוד לשמה}
א/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לא
א/יא באר עשק סי' קט
א/יא בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' ע
א/יא בדבר מלך ח"י עמ' נב, סג
א/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' עו סעיף ב ד"ה והנה
א/יא בית גמליאל ח"א עמ' יז, כא, כו, כח, לא
א/יא בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' רז {עיבוד לשמה}
א/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רטז
א/יא בית מלך (חב"ד) עמ' 11
א/יא בית שמש עמ' צט
א/יא ביתאל ח"ב דף פז ע"ב
א/יא בכורי חיים ח"ג עמ' רסח, רע
א/יא בני בנימין (אדר"ת)
א/יא בנין יהושע (לנג)
א/יא בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקמט {גוי שעיבד}
א/יא בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תצ
א/יא ברור הלכה סנהדרין מז ע"ב ציון נ
א/יא ברכי יוסף יו"ד סי' רפח אות ג {מזוזה א"צ עיבוד}
א/יא ברכת אריאל ח"ב עמ' עז {עיבוד לשמה במזוזה}
א/יא ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יב אות ח
א/יא בשבילי הקדושה סי' י אות א, ג {הגהמ"י}, ה, סי' יא אות א {כ"מ}, הערה ב {יד המלך}, סי' יח אות ט {גליונות החזו"א לר"ח הלוי}, סי' יט אות א {ר"ח הלוי}, סי' כא {ר"ח הלוי}, הערה ז, סי' כז אות א {ר"ח הלוי}
א/יא גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' ד
א/יא גליונות אבני נזר
א/יא דברות אליהו ח"ב עמ' קכב {ע"ד עצמו עושה}
א/יא דברות משה גיטין עמ' שסט, ב"ב ח"א סי' יא ענף א
א/יא דברות משה סנהדרין עמ' תה, תז, תיב
א/יא דברי אור ח"א עמ' יב
א/יא דגל ראובן ח"ג סי' ט
א/יא דעת כהן עמ' שמד
א/יא דרך המלך (רפפורט)
א/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קע
א/יא דרש אברהם ח"א דף צא ע"ג
א/יא הדרת מרדכי דף נב ע"א {מ"מ}
א/יא המאיר לארץ
א/יא הרמב"ם והלכותיו
א/יא ולאשר אמר (תשמא) עמ' ח {כ"מ מתשובת הרמב"ם}
א/יא ושב הכהן (תשמח) עמ' יח {א"צ עיבוד לשמה}
א/יא חזו"א או"ח סי' ו ס"ק ג, ה, ז, י, סי' יב ס"ק ד, יו"ד סי' ב ס"ק כה, סי' קנט ס"ק ג, ה, ז, י, מנחות סי' מא ס"ק ג
א/יא חזו"א על הרמב"ם
א/יא חי' הגר"ח החדש עמ' תכא
א/יא חי' הרי"ט עמ' מט
א/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות מב ע"ב]
א/יא חי' חתם סופר
א/יא חי' ר' אפרים מרדכי
א/יא חי' ר' חיים הלוי
א/יא חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' קלז {מזוזה א"צ עיבוד לשמה}
א/יא חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ה
א/יא חלקת מאיר דף יז ע"א
א/יא יד איתן
א/יא יד דוד (קרלין) ח"ב דף קד
א/יא יד ישראל ח"א
א/יא ימין המלך כאן ובהסכמת ר' מרדכי גיפטר
א/יא יראה ואהבה עמ' כ, כג, לד {הגהמ"י}
א/יא ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קפב {רמב"ם}, רפג {ר"ח הלוי}
א/יא ישועות יעקב קדשים עמ' כא
א/יא ישמח ישראל (רבינוביץ)
א/יא כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רמט
א/יא כפי אהרן (זס') קמא עמ' צט
א/יא כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף א ע"ד
א/יא כתב אמת ח"ג עמ' רלב, רמז {עיבוד לשמה}
א/יא כתר כהונה במדבר סי' קנג {לשמה}
א/יא לב איש עמ' רעט
א/יא לב חיים (פלג'י) ח"ב דף יג ע"ב
א/יא לב ים גיטין עמ' רפג {ר"ח הלוי}, רפד
א/יא לב שלם [תומת ישרים, יד אהרן או"ח לב בהגהב"י, קרבן העדה יומא דף ט, באר יעקב קמד ע"ג]
א/יא לחם שלמה (ערנרייך) סי' לב אות טו
א/יא לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' מב, מד
א/יא לקוטי שפת אמת
א/יא מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק ג
א/יא מוריה גל' רמג עמ' נ-נא {גויל וקלף צריכים עיבוד לשמן}, נב {מזוזה}
א/יא מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' טו
א/יא מחשבת הקודש ח"ב דף יח ע"ב
א/יא מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קכה
א/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' א-ב {מזוזה}
א/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שעט
א/יא מנחת מחבת עמ' רז
א/יא מנחת צבי (וידר) סי' נה אות ב {עיבוד לשמה במזוזה}, סי' נז אות א {ר"ח הלוי}, סי' סג אות א-ב, סי' סד אות א {כ"מ}, סי' סה אות ג {ר"ח הלוי}, ד {בס"ת ותפילין}, סי' סו אות ג {ר"ח הלוי}, סי' סז אות ב {ר"ח הלוי}, סי' סט אות ב {ר"ח הלוי}, סי' ע אות ג-ה {ר"ח הלוי}
א/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' ה {ר"ח הלוי}
א/יא מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ח, יב {ר"ח הלוי}
א/יא מעשה רב
א/יא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קעז, חי' ר' חיים הלוי דף ג-ד]
א/יא מציון אורה ח"א עמ' רט, ריט, רכא {הגהמ"י אות ז}
א/יא מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ו במנחת מרדכי
א/יא מרגליות הים סנהדרין מז ע"ב אות יט {ר"ח הלוי}
א/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יא משיב משפט עמ' צב
א/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרל
א/יא משכן בצלאל ח"א סי' לו
א/יא משנה הלכות ח"י סי' קפד
א/יא משנת אליעזר (רבינ') עמ' לח
א/יא משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמג-תמד {הגהמ"י}
א/יא משנת יעקב נשים ח"א עמ' שח, הפלאה עמ' עו-עז
א/יא משפטי עזיאל ח"ט עמ' קסב
א/יא משרת משה (עטייה)
א/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קכ, קכו
א/יא נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קעד
א/יא נועם ח"ז עמ' ל {הגהמ"י}, ח"י עמ' רמא
א/יא נזר הקדש (קפלן)
א/יא נחל איתן
א/יא ניצוצי אש עמ' קכח
א/יא ניר לדוד
א/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ב אות א-ב
א/יא נתיבות מרדכי גיטין עמ' עד
א/יא ס' הנייר עמ' קצג
א/יא ס' הפרדס לרש"י עמ' כו
א/יא ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 229 {מצוה מן המובחר}
א/יא ס' סת"ם עמ' רה {הגהמ"י אות ז}
א/יא סדר משנה (בוסק')
א/יא סוכה של מי עמ' קטז-קיז
א/יא עבודת משא (מאיר) ח"א כאן ועמ' רכו {שעבדו גוי}
א/יא עונג שבת סי' מח
א/יא עזוז חיל
א/יא עטרת ישראל עמ' פב
א/יא עין יצחק ח"א עמ' נז
א/יא עלי עשור (זס') עמ' כ
א/יא עמודי שלמה ח"ג עמ' סד
א/יא פאר המלך כאן, ועמ' צא, קב, קד, קט
א/יא פני המלך (שטרן)
א/יא פני משה (שלז')
א/יא פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קעט
א/יא פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תצז
א/יא פנת יקרת (תשנד) סי' פג
א/יא פנת יקרת (תשעא) עמ' שסב
א/יא פרחי אהרן עמ' 252
א/יא פרחי כהונה (קצבורג) עמ' א
א/יא צבי תפארת סי' כ ח"א
א/יא ציוני מהר"נ כאן, וגם בהשמטות
א/יא קובץ
א/יא קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שעג
א/יא קובץ ספרי סת"ם עמ' כז, כח, לו {הגהמ"י}, רי
א/יא קובץ על יד ח"ב
א/יא קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' לה {הגהמ"י - תפילין שומרים על האדם}, צט {דבר שצריך להיות לשמה - גוי פסול לעשותו}
א/יא קול מהיכל גל' ד (ניסן תשסו) עמ' שצה
א/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור יא אות ב
א/יא קרית ספר (למאירי) עמ' 21
א/יא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' צא, ק, קנד {עיבוד לשמה במזוזה}
א/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמד
א/יא שאגת אריה סי' מז
א/יא שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 44 {כ"מ}
א/יא שו"ע הרב או"ח סי' יא ס"ד, קו"א אות א, סי' יד קו"א אות א, סי' לב ס' יב
א/יא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קמג
א/יא שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ריב
א/יא שיח דוד (תשסח) עמ' קי
א/יא שיח התורה עמ' שכט {הגהמ"י אות ז}
א/יא שיח יוסף ח"ב עמ' יא-יח
א/יא שיח ערב קדשים עמ' שמג-שמד
א/יא שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות ה, י
א/יא שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תסג
א/יא שעורי הגרי"ד תפילין עמ' צד, צה {ר"ח הלוי}, קד
א/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תצו, תקלא {ר"ח הלוי - דין גויל וקלף ודוכסוסטום ודין עיבוד}
א/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' ו, קסה {ר"ח הלוי -הזמנה מילתא בתפילין}
א/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקמד, תקנו {ר"ח הלוי}
א/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קעג, רסג
א/יא שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות פט
א/יא שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' סט
א/יא שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 55
א/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רמ-רמא
א/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רסב-רסג
א/יא שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' תקנג
א/יא תולדות יצחק (הורוביץ) דף ב ע"ב-ע"ד {מזוזה א"צ עיבוד לשמה}, ג ע"ב
א/יא תורה לשמה (תשעג) עמ' רעו
א/יא תורת יצחק ח"א עמ' מ
א/יא תורת יצחק ח"ב עמ' ר, רג, רז
א/יא תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתנג, תתנח
א/יא תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שפא
א/יא תורת רפאל או"ח ח"ב דף קסט ע"א
א/יא תלפיות ח עמ' 6 {כ"מ}
א/יא תניא רבתי ח"ב עמ' קיא, קיג
א/יא תפארת ציון (קואינקה) עמ' קמ
א/יא תשובות ר"י הזקן עמ' 140 {הגהמ"י}
א/יא תשורת שי מהדו"ת סי' נא
א/יב אבן ישראל (פישר) {שרטוט}
א/יב אבן מלוכה (רביע) עמ' ח
א/יב אבן שלמה (ניימן) עמ' ט
א/יב אגרות הגרי"ד עמ' לט-מא
א/יב אדני היד החזקה
א/יב אהבת המלך
א/יב אהל שרה לאה עמ' תכב
א/יב אור הישר {שרטוט} [יראים סי' טז, ווי העמודים שם אות יז, כ"מ לקמן ספ"ז]
א/יב אור חדש (מהר"ל) פ"ט הע' 513 {שרטוט}
א/יב אור עולם (שניאורסון) עמ' 578
א/יב אוריתא יג עמ' עד
א/יב אחר האסף עמ' רפד, רצ
א/יב איים בים גיטין סי' ז אות א
א/יב אם המלך עמ' צב, קכ
א/יב אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' צו
א/יב אפיקי מגינים מנחות סי' מג
א/יב באר בשדה עמ' שצז, תו {אין כותבין ס"ת אלא בשרטוט}, תכג {תפילין א"צ שרטוט לפי שהן מחופין}
א/יב באר יהודה {שרטוט}
א/יב בדבר מלך ח"י עמ' סג
א/יב בחיר חיים {שלא מן הכתב}
א/יב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ריד-רטו {שרטוט}
א/יב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רמח
א/יב ביתאל ח"ב דף פז ע"ב {שלא מן הכתב}
א/יב בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' ל
א/יב בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' צב, ח"ב עמ' יג
א/יב ברור הלכה מגילה יח ע"ב ציון ט
א/יב ברור הלכה סוטה יז ע"ב ציון ה פסקה א {שרטוט ס"ת}
א/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' קז, קטז, שנה
א/יב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יד אות ח
א/יב בשבילי הקדושה סי' טו הערה ג
א/יב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קסט, קעה, קעז, קפא, קפג
א/יב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' ד {לפי שהן מחופין}
א/יב גליונות אבני נזר
א/יב דביר הקודש מנחות עמ' קו-קז
א/יב דברי הרב עמ' רפד
א/יב דברי יחזקאל (מישור) עמ' סט
א/יב דברי ירמיהו {שרטוט}
א/יב דעת כהן עמ' תנ {לפי שהן מחופין}
א/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קסז
א/יב האיר ממזרח חמש מגילות עמ' נח {תפילין א"צ שרטוט לפי שהן מחופין}
א/יב המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 10
א/יב הר המלך ח"ג עמ' שסה
א/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תפב
א/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רה
א/יב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שפג
א/יב זית רענן ח"ב עמ' כו
א/יב זכרון סופרים {אינן צריכין שרטוט לפי שהן מחופין} [וכן בתוס' מנחות ל"ב ע"ב, ועיין מה שכתבתי בגליון שם]
א/יב חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' ג ס"ק ב, ברכות סי' טו ס"ק ב {שרטוט}
א/יב חי' הגר"ח החדש עמ' קכב
א/יב חי' הגרי"ז דף יב ע"א {שרטוט}
א/יב חק המלך יבמות עמ' קנט-קס, קסב, קסז-קסח {שרטוט}
א/יב ימין משה
א/יב כפי אהרן (זס') קמא עמ' קטז, תליתאה עמ' קלא
א/יב כתב משה ח"א סי' סג עמ' רכ, רכג
א/יב כתב סופר יו"ד סי' קכט ד"ה ולענין {אין כותבין ס"ת וכו' אלא בשרטוט}
א/יב לב איש עמ' תנא
א/יב מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' לה
א/יב מאור למלך גיטין עמ' סח
א/יב מאורות נתן (הורוביץ) דף סו ע"ב {שרטוט}
א/יב מאורי שערים עמ' שצא-שצב, שצח
א/יב מגן גבורים (או"ח) סי' לב ס"ק ה
א/יב מחנה יוסף (תשעב) סי' ו אות א
א/יב מענה לשון עמ' קיד
א/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שד
א/יב מפניני הרב עמ' רמח
א/יב מצות ראיה עמ' ריא {שרטוט}
א/יב מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' י אות ח
א/יב מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כא אות ו, ח
א/יב מראה הנוגה {שרטוט אחרי הכתיבה}
א/יב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' צא אות ג {לכתוב שלא מן הכתב - במגילת סוטה}
א/יב משאת המלך ח"א סי' צג {שרטוט}
א/יב משאת מרדכי מגילה עמ' סז {שרטוט}
א/יב משנת חיים דברים עמ' קכא, קכג
א/יב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רנד {שרטוט}, נשים ח"ב עמ' שכא
א/יב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכא
א/יב משרת משה (עטייה)
א/יב נאות אפרים ח"א עמ' קג-קד
א/יב נועם חי"ט עמ' קע {שרטוט}
א/יב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ב אות א
א/יב נתיבות מרדכי גיטין עמ' עד, עז
א/יב נתן פריו גיטין עמ' לא-לג {תפילין א"צ שרטוט}
א/יב נתן פריו מגילה עמ' קפד, קפז-קפח
א/יב ס' הנייר עמ' קצד
א/יב ס' התדיר עמ' רעה {הגהמ"י}, רעח {כותב מזוזה מתוך הספר}
א/יב ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 229
א/יב ס' סת"ם עמ' קפ
א/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שמב
א/יב עין חיים ח"ב עמ' קלז
א/יב ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 69
א/יב פאר המלך כאן, ועמ' צב, קז, קכד, קכו, קמא
א/יב פחד יצחק (זס') עמ' ו {לפי שהן מחופין - טעד"ק בהל"מ}
א/יב פני מלך במדבר עמ' לז {שרטוט}
א/יב צפנת פענח {שלא מן הכתב}
א/יב קובץ ספרי סת"ם עמ' סב-סג {הגהמ"י}
א/יב קובץ על יד ח"ב סי' לא אות ד {לפי שהן מחופין - טעד"ק בהל"מ}
א/יב קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/יב קונטרסי שעורים גיטין שעור ה אות ח, הערה 1, 26, 33, 48
א/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' צב
א/יב ראשית בכורים דף עו ע"א {כ"מ בשם הר"ן}
א/יב רנת יצחק חמש מגילות עמ' שטו
א/יב שו"ת הרד"ך עמ' קנד {הגהמ"י אות ט}
א/יב שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תרלה-תרלו {הגהמ"י אות ט}
א/יב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' נד
א/יב שי למלך (מלר) עמ' קיג
א/יב שיח דוד (תשסח) עמ' קי
א/יב שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' יד {כ"מ}
א/יב שיח ערב שבת-חגיגה עמ' רי
א/יב שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קטז
א/יב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' פ
א/יב שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' כז
א/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קפג {ר' מנוח}, קפו, קצב {כ"מ}, קצה, קצח-קצט, רב
א/יב שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות לב
א/יב שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קג {שרטוט}
א/יב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצט
א/יב שפתי מלך
א/יב תולדות יצחק (הורוביץ) דף ח ע"ג {לפי שהן מחופין}
א/יב תורה לדעת ח"ו עמ' קמו, קמח
א/יב תורת יצחק ח"א עמ' לג, לז
א/יב תורת יצחק ח"ב עמ' ר, רג, רז
א/יב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קמה
א/יב תפלת דוד (אדר"ת) עמ' נב
א/יב תשובות ר' איסר יהודה עמ' 2 {שרטוט}
א/יג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 22-23
א/יג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/יג אבני נזר או"ח סי' תקטז אות ג
א/יג אהבת המלך
א/יג אהל יצחק גיטין עמ' תד
א/יג אהל שרה לאה עמ' תרעד, תרעז, תרפד {רמב"ם}, תתקכא {מל"מ}
א/יג אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף מג ע"ב
א/יג אהלי חיים עמ' רכ
א/יג אור הישר [יסוה"ת פ"ו ה"ח, שו"ת עין יצחק או"ח סי' ה] {ישרפו}
א/יג אור צהיר
א/יג אמונת יהושע עמ' רנח {מזוזה שכתבה גוי}
א/יג אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ב אות ג
א/יג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מו, מקרא עמ' שכג
א/יג אמת ליעקב נשים עמ' קנא
א/יג אנצי"ת ע' גוי הע' 500, 501, ע' גניזה הע' 46, 52, 53, 56, 57, 67
א/יג אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' קלז
א/יג אפיקי מגינים זבחים סי' ג
א/יג ארץ יהודה
א/יג אשר למלך ח"ד, מילואים
א/יג באר ראי עמ' רכה-רכו
א/יג בית אהרן וישראל גל' ח עמ' לא {מי שישנו במצוות קשירה ומאמין בה}, גל' נג עמ' קד
א/יג בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קעו {מל"מ - כל שאינו בקשירה אינו בכתיבה}
א/יג בית זבול ח"א סי' טו אות ה, סי' טז אות ב
א/יג בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקמט {שכתב גוי}
א/יג בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' צו
א/יג ברור הלכה גיטין מה ע"א ציון ט, מה ע"ב ציון א
א/יג ברכי יוסף יו"ד סי' רפא אות א ושיורי ברכה אות א {מל"מ}
א/יג ברכת יצחק (פאלער) עמ' קיז
א/יג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קפד
א/יג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' עד
א/יג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כח
א/יג ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' טו אות יד
א/יג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שמד
א/יג בשבילי הקדושה סי' א הערה ג
א/יג גביע הכסף ח"א עמ' יב {כל שמאמין}
א/יג גט מקושר (צינץ) עמ' תלט
א/יג דברות אליהו ח"ו עמ' מב {אשה שכתבה}, פז {מותר שכתב, ממזר שכתב}
א/יג דברי ירמיהו
א/יג דגל ראובן ח"ג סי' ט {קטן}
א/יג דעת כהן עמ' כב {מומר}
א/יג דרך המלך (רפפורט)
א/יג הגהות חבר בן חיים
א/יג הגהות רפ"מ אלטר
א/יג היכל מלך
א/יג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תא
א/יג הר המלך ח"ד עמ' כד
א/יג הרמב"ם והלכותיו
א/יג חבש פאר עמ' קנט
א/יג חזו"א או"ח סי' יב ס"ק ה, יו"ד סי' ב ס"ק כו
א/יג חזו"א על הרמב"ם
א/יג חזון יחזקאל ע"ז פ"ג ה"ב
א/יג חי' בן אריה ח"א סי' יז אות כ, ח"ב סי' כג ס"ק ב {מומר, מסור}
א/יג חי' בר נחמני דף כח ע"ד {סתם מחשבת גוי לע"ז}
א/יג חי' חתם סופר גיטין מה ע"ב (ד"ה מעלין) {השמיט טרפעיק}
א/יג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רל
א/יג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קסו, קע
א/יג חלקת מאיר
א/יג חסדי דוד ח"י עמ' רלח
א/יג יבא שילה - קול יעקב סי' ז עמ' נו-נז
א/יג יד איתן {מומר, מסור}
א/יג יד פשוטה מדע עמ' קח
א/יג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ל
א/יג יסודי ישורון ח"ב עמ' קמ
א/יג ירושלים דדהבא עמ' קכט-קל
א/יג ישמח ישראל (רבינוביץ) דף יח ע"ג {מל"מ}
א/יג כבוד יו"ט {מל"מ}
א/יג כל בו ח"ה עמ' שלט
א/יג כתב סופר או"ח סי' ה ד"ה פתח
א/יג כתב סופר יו"ד סי' קלז ד"ה אלא דהרמב"ם {ס"ת וכו' שכתבן וכו' מוסר וכו'}
א/יג כתר המלך {וקשרתם, מל"מ}
א/יג כתר כהונה (כץ) עמ' ב
א/יג לב ים נדרים עמ' צב {כתבו מין יישרף כי לא כתב לשמה}
א/יג לב שלם [בני חיי יו"ד רעא, יד אהרן סי' לט בהגה"ט, מים חיים על גיטין, אור יקרות כד ע"ג]
א/יג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קעב
א/יג לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף א ע"ג, ד ע"א
א/יג מאיר נתיבים עמ' 311 {יגנזו}
א/יג מבוא למשנה תורה עמ' 321
א/יג מגד יהודה ח"א סי' יז אות טז
א/יג מגן גבורים (או"ח) סי' לט ס"ק ג {השמיט דין גר שחזר לסורו מיראה}
א/יג מוריה גל' קנט עמ' יג-יד
א/יג מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' כ
א/יג מנחת אלימלך עמ' קנא
א/יג מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' נ {מל"מ}
א/יג מס' גיטין (ארזי) עמ' 84
א/יג מסוא משה עמ' קטז
א/יג מסורה חט"ז עמ' כה
א/יג מעגלי זהות יהודית עמ' 213
א/יג מעיני המים
א/יג משא בני קהת
א/יג משאת המלך (אדרי)
א/יג משכן בצלאל ח"א סי' לו עמ' צח {גוי}
א/יג משנה למלך אחרון {מל"מ}
א/יג משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רנא
א/יג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמז [משנת יעקב הל' גירושין פ"ג הט"ו והט"ז]
א/יג משק ביתי סי' יא (ו ע"א) {כ"מ}
א/יג נשאל דוד או"ח עמ' מח
א/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נג
א/יג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רפא-רפב
א/יג ס' סת"ם עמ' סב {כ"מ}
א/יג סופר המלך ח"א עמ' מ
א/יג עולת איש (אלישר) דף ב ע"ג {גר תושב}
א/יג עין יצחק ח"א עמ' כ, כח
א/יג עמק הפלפול עמ' 31, 33, 39 {כתב גוי - צריך גניזה}
א/יג עמק שאלה (טברסקי) עמ' נו
א/יג פאר המלך כאן, ועמ' ק
א/יג פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"א מאמר ג אות ג {תינוק שנשבה}
א/יג פני חמה דף מז ע"ב {כל שישנו בקשירה}
א/יג פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקמב
א/יג פסקי אליהו ח"ג עמ' כו {מי שישנו בקשירה ישנו בכתיבה}
א/יג פרח מטה אהרן (סול') כאן, ומדע עמ' 54
א/יג צבי תפארת סי' סו
א/יג צפיחית בדבש דף קנט ע"ב
א/יג קובץ הל' יסוה"ת פ"ו ה"ח {יישרף}
א/יג קרבן אשה דף עה ע"ג
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לו, תריד
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנט-קס
א/יג שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 45 {קטן}
א/יג שבט סופר (תשמו) עמ' קטז, קיח
א/יג שו"ע הרב או"ח סי' לט סעיפים א, ד, ז, הל' נזקי ממון ס"ח, קו"א אות ב
א/יג שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' ריח {כ"מ}
א/יג שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' נג
א/יג שעורי הגרי"ד תפילין עמ' פא-פב
א/יג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' סח
א/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קמח
א/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 275
א/יג שפתי מלך
א/יג תורת יצחק ח"א עמ' מ
א/יג תורת יצחק ח"ב עמ' ר, רג, רז
א/יג תחומין חי"ז עמ' 383
א/יג תחומין חכ"ב עמ' 390
א/יג תשובה מאהבה ח"א סי' קי
א/יג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' סח
א/יד אבן האזל קדשים ח"א דף ז ע"ב
א/יד אהבת המלך
א/יד אור הישר
א/יד אשל אברהם (שפירא) עמ' יא
א/יד באר ראי עמ' רכו
א/יד בדבר מלך ח"י עמ' ע
א/יד בית פנחס (וולף) עמ' 84
א/יד ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יז אות ב
א/יד בשבילי הקדושה סי' יח אות א, ה, הערה טו
א/יד חי' הגר"ח החדש עמ' תכג
א/יד חי' ר' חיים הלוי דף ד
א/יד לב ים גיטין עמ' רפ-רפא {עיבוד לשמה}
א/יד מי יהודה יו"ד סי' פו עמ' קסד {הגהמ"י אות כ}
א/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תסד
א/יד ניצוצי אש עמ' קל {הגהמ"י אות כ}
א/יד פאר המלך כאן, ועמ' קב
א/יד קונטרסי שעורים גיטין שעור ה אות ג
א/יד שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' עט
א/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קסב {הגהמ"י}
א/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' יט
א/יד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רמא
א/יד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רסג
א/יד שערי מאיר עמ' ה
א/יד תורת יצחק ח"ב עמ' ר, רג, רז
א/יד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שפה
א/יד תניא רבתי ח"ב עמ' קנב
א/טו אבן ישראל (פישר) כאן, וח"א עמ' טז, ח"ט עמ' נב
א/טו אבני זכרון (פפר) ח"א דף ב ע"ב
א/טו אבני נזר או"ח סי' תקיח אות יא
א/טו אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמד {ר"ח הלוי}
א/טו אהבת המלך
א/טו אהל יצחק גיטין עמ' שצו-שצז
א/טו אהלה של תורה ח"ב עמ' קלה-קלז
א/טו אוצרות יהושע עמ' קפ
א/טו אור צהיר
א/טו אור שמח
א/טו אז ישיר עמ' קיט
א/טו אז שמח עמ' כ {אזכרה שלא לשמה}
א/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ב הערה א
א/טו אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ו אות ב
א/טו אמת ליעקב נשים עמ' קמב {הכותב אזכרה לשם קדושת השם}
א/טו אנצי"ת ע' אזכרות הע' 64, 66, 112
א/טו אפיקי מגינים זבחים סי' א {ר"ח הלוי}, ב, ג-ד {ר"ח הלוי}
א/טו אפיקי מגינים מנחות סי' מב
א/טו אפיקי מגינים נדרים סי' יט {ר"ח הלוי}
א/טו אשל אברהם (שפירא) עמ' ג-ו, ח-ט {כתיבה לשמה}, יב {ר"ח הלוי}, יד, טו {ר"ח הלוי},
א/טו באורי סוגיות (הוניגסברג) גיטין סי' לא אות יא {ר"ח הלוי}
א/טו באר אלחנן עמ' עב
א/טו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לג
א/טו באר ראי עמ' רכו
א/טו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף לט ע"ב
א/טו בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' ע
א/טו בדבר מלך ח"י עמ' נג, נו, סד
א/טו בית אהרן וישראל גל' עב עמ' לה
א/טו בית גמליאל ח"א עמ' כז-כח, לח
א/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שצז {חי' הר"ח}
א/טו ביתאל ח"ב דף פז ע"ב
א/טו בן אשר סי' טו הערה ה, סי' מח אות א-ב, ח, יב, יט-כא, הערה יד {ר"ח הלוי}
א/טו בני דוד
א/טו ברור הלכה גיטין כ ע"א ציון ג, כג ע"א ציון ב {ר"ח הלוי}
א/טו ברור הלכה חולין עד ע"א ציון ב פרק א {כר"ש שזורי}
א/טו ברכי יוסף יו"ד סי' רעו אות ב, ח-ט
א/טו ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יב אות ח
א/טו בשבילי הקדושה סי' טו הערה ג
א/טו דבר סיני (תשכו)
א/טו דבר שמואל (אבוהב) סי' עו
א/טו דברות משה ב"ב ח"א סי' יא ענף א
א/טו דברי ירמיהו
א/טו דגל ראובן ח"ג סי' ט
א/טו דרך המלך (רפפורט)
א/טו דרך ישרה ח"א עמ' צז
א/טו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קצו
א/טו דרכי שמחה עמ' כב
א/טו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק כח
א/טו השיב משה (תשעה) יו"ד סי' נב [א] אות כ, כד, עמ' שג, שח
א/טו זבח טוב שער א סי' ח {ר"ח הלוי}
א/טו זית רענן ח"ב עמ' קפב
א/טו חזו"א או"ח סי' ו ס"ק ט, סי' יב ס"ק ה, יו"ד סי' ב ס"ק כו, סי' קנט ס"ק ט, מנחות סי' מא ס"ק ט
א/טו חזון יחזקאל ברכות פ"ג הכ"ב
א/טו חי' הרי"ט עמ' קנב
א/טו חי' ירוחם
א/טו חי' ר' חיים הלוי דף ד
א/טו חלקת מאיר
א/טו חתן סופר או"ח ח"א עמ' קעה
א/טו יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' טו {ר"ח הלוי}
א/טו ישא מדברותיך קדושין עמ' תצב {ר"ח הלוי}
א/טו ככר לאדן (תקסא) דף קכב ע"ב {אפילו מלך ישראל}
א/טו ככר לאדן (תקסא) דף קכב ע"ב {אפילו מלך ישראל}
א/טו ככר לאדן (תשנ) עמ' כב {מלך ישראל}
א/טו כנור דוד עמ' לא {ר"ח הלוי}
א/טו כתב משה ח"א סי' ה עמ' יט
א/טו לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' לא עמ' קא
א/טו לב ים גיטין עמ' קפא, קפד {ר"ח הלוי}, רפג-רפד
א/טו לב ים נדרים עמ' צב {ר"ח הלוי}
א/טו לב שלם [פני יהושע יו"ד סי' ה, יד אהרן סי' לב]
א/טו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' ב {ר"ח הלוי}
א/טו להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קט
א/טו להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קסד
א/טו ללשונות הרמב"ם (רשום הל' יט) {לא ישיבנו}
א/טו לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' מב
א/טו מאור למלך נדרים עמ' צג
א/טו מגנזי הגר"ח עמ' לב
א/טו מוריה גל' רמג עמ' נ-נא {האם הספר צריכה כתיבה לשמה}
א/טו מחנה יוסף שבת עמ' רסו
א/טו מחשבת הקודש ח"ב דף ו ע"ג
א/טו מי הדעת עוקצין עמ' קכח {ר"ח הלוי}
א/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' יג
א/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' א, ד
א/טו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ז, יא
א/טו מעדני מלך (תשמח) עמ' רנז {ר"ח הלוי}
א/טו מפענח צפונות עמ' 187
א/טו מראש מקדם סי' ו אות ב
א/טו משאת המלך (אדרי)
א/טו משבצות זהב מלכים א עמ' רכד {ר"ח הלוי}
א/טו משכנות אפרים שבת סי' א אות ב
א/טו משנה הלכות ח"ט סי' רי {העברת קולמוס אחרי שכתב שלא לשמן}
א/טו משנה הלכות ח"י סי' קפז {הפסק}
א/טו משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף סח {הכותב את השם}
א/טו משנת יעקב הפלאה עמ' עו-עז
א/טו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' פ-פא
א/טו משנת רבנו יוסף עמ' 19
א/טו משפטי עזיאל ח"ו עמ' ח
א/טו משרת משה (עטייה)
א/טו נחל יבוק
א/טו נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נג
א/טו ס' התדיר עמ' רעז
א/טו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תפד
א/טו ס' סת"ם עמ' קל, קעז
א/טו עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' צ, רז, רכה {ר"ח הלוי}
א/טו עומק הפשט ח"ב עמ' רפא {ר"ח הלוי}, שלז
א/טו עטרת ישראל עמ' פד {ר"ח הלוי}
א/טו עליות משה (תשעו) ח"א עמ' מב
א/טו עמודי שלמה ח"ג עמ' סט
א/טו עמק שאלה (טברסקי) עמ' רמז {כ"מ}
א/טו פאר המלך כאן, ועמ' קג, קו, קכב, קסא
א/טו פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קעט
א/טו פנת יקרת (תשנד) סי' פג {ר"ח הלוי}
א/טו פנת יקרת (תשעא) עמ' שסב, תשעו {ר"ח הלוי}
א/טו פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 50
א/טו צפנת פענח בראשית עמ' 19
א/טו קובץ
א/טו קובץ ספרי סת"ם עמ' סח, עא
א/טו קובץ על יד ח"ב
א/טו קונטרסי שעורים גיטין שעור ה אות ח והערה 26, שעור יא אות ב
א/טו קרית ספר (למאירי) עמ' 27
א/טו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קג
א/טו שהם וישפה ח"ב
א/טו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רד
א/טו שו"ת ר"י מליריאה עמ' לז
א/טו שופרא דישראל עמ' שכא
א/טו שי למלך (מלר) עמ' קיט
א/טו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ט אות ד-ו, סי' כז אות ב, ה, סי' נג אות ז {ר"ח הלוי}
א/טו שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' לב אות א {ר"ח הלוי}
א/טו שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' נג
א/טו שעורי הגרי"ד תפילין עמ' פו {ר"ח הלוי}, פח {ר"ח הלוי}, קד, קצח {ר"ח הלוי}
א/טו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קיט, רכ {ר"ח הלוי}, רכז {ר"ח הלוי}, רכט
א/טו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' כב, כה {ר"ח הלוי}
א/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קמט, קנ {ר"ח הלוי - סתמא לשמה בפ"ת, וכתיבת נכרי בגט}
א/טו שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' ג, ו, יא {ר"ח הלוי}
א/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקמא, תקמג {ר"ח הלוי}
א/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' יט {רמב"ם}, כ-כב {ר"ח הלוי}, כז {ר"ח הלוי}
א/טו שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' שכג
א/טו שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 222, 255, 259 {ר"ח הלוי}
א/טו שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 55, 64, 65, 73
א/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רמ, רנה
א/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רסב, רעח
א/טו שערי זיו ח"ג דף ו ע"ב {ר"ח הלוי}
א/טו שפתי מלך
א/טו תולדות יצחק (הורוביץ) דף ח ע"ג
א/טו תורה לדעת ח"ו עמ' קמח
א/טו תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק נט
א/טו תורת יצחק ח"א עמ' מא
א/טו תורת יצחק ח"ב עמ' ר, רג, רז
א/טו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תפז, תתנח
א/טו תנופת זהב עמ' 130
א/טז אבני נזר יו"ד סי' שס אות ה
א/טז אבני נזר יו"ד סי' שסא אות ג
א/טז אהבת המלך
א/טז אהל תורה (קוק) עמ' מח
א/טז אור הישר
א/טז אור שמח
א/טז אוריין תליתאי (תאומים) סי' נח {ס' קובץ}
א/טז אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' ז ד"ה ומה שכתב {מל"מ}
א/טז אנצי"ת ע' אזכרות הע' 114-115, 120-122, 127
א/טז אפיקי מגינים מנחות סי' מו
א/טז אשר למלך
א/טז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שכח
א/טז בית אהרן וישראל גל' טו עמ' קלא
א/טז בית שמש עמ' צט {הטובל}
א/טז ברור הלכה חולין עד ע"א ציון ב פרק א {או"ש}
א/טז ברכי יוסף יו"ד סי' רעו אות יח {הגהמ"י אות נ}, כ {גרד ומחק}, כא {תולה}, כג {מל"מ}
א/טז גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' ד
א/טז דבר שמואל (אבוהב) סי' קנד
א/טז דברי יהודה דף נח ע"ד, נט ע"א וע"ג {שלא כסדרן}
א/טז דברי יהודה סי' יח אות ב-ג
א/טז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' פ-פא {וכותב אחרת}
א/טז המאיר לארץ [יד מלאכי סי' קעו]
א/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ח עמ' כו {מל"מ}
א/טז כבוד יו"ט
א/טז כפתור ופרח (תשו) דף סג ע"ג
א/טז לב שלם [שו"ת הב"ח סי' קיג, משאת משה ח"ב יו"ד סי' ט, ראשון לציון מגילה לב ע"ג, תשב"ץ ח"א סי' ט, ח"ג סי' רעה, שו"ת פני יהושע יו"ד סי' ה]
א/טז לבושי מרדכי יו"ד עמ' רנא
א/טז לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 380
א/טז מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' כה
א/טז מגידות (תשעג) סי' קנא עמ' קכב
א/טז מחנה יוסף (תשעב) סי' ז אות א
א/טז מנחת צבי (וידר) סי' מג אות ד
א/טז מצעדי גבר נדרים סי' כב אות ד
א/טז מראה הפנים מגילה דף יא
א/טז מראש מקדם סי' ו אות ג, סי' יא אות ה
א/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/טז משאת המלך (אדרי)
א/טז משאת המלך ח"א סי' צה
א/טז משבצות זהב עזרא עמ' פ
א/טז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' לד
א/טז משנה למלך אחרון
א/טז משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רעה-רעז, נשים ח"ב עמ' פו, שלב
א/טז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכא-תכב, תמח
א/טז ס' הנייר עמ' קצד
א/טז ס' הפרדס לרש"י עמ' כה
א/טז ס' התדיר עמ' רעז
א/טז ספרי דבי רב ח"א עמ' קכא
א/טז פאר המלך כאן, ועמ' צג, קו, קח, קכד
א/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' טו אות ו
א/טז צמיחת גאולתנו עמ' קו, קח
א/טז קובץ
א/טז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' סח
א/טז קובץ ספרי סת"ם עמ' קנח, קסג
א/טז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קסה {מל"מ}
א/טז קונטרסי שעורים גיטין שעור ה אות ג והערה 5,8
א/טז קרבן משה עמ' קיט {הגהמ"י}
א/טז קרית מלך (חב"ד) עמ' קיט
א/טז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פז {בין השיטין}
א/טז שאילת יעבץ ח"א סי' קנד
א/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קמח, ח"ו סי' ד
א/טז שו"ע הרב או"ח סי' לב ס' לח
א/טז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שכז
א/טז שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שי
א/טז שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשלב
א/טז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קצו, רע, רעב
א/טז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קצו, רע, רעג
א/טז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קכג
א/טז שו"ת ר"י קצבי סי' א
א/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תנט
א/טז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' צו, קיז {הגהמ"י}, קעב
א/טז שער המלך (שושן) עמ' כו
א/טז שערי חיים (שיגורה) דף ג ע"ג {הגהמ"י אות מ}
א/טז שפתי מלך
א/טז תורת המועדים (תשכד) עמ' 508
א/טז תורת המועדים (תשנו) עמ' 547
א/טז תשובות הראב"ד סי' א
א/יז אהבת המלך
א/יז מראה הנוגה
א/יז משאת המלך (אדרי)
א/יז משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' קלג
א/יז פאר המלך כאן, ועמ' קח
א/יז שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות כד
א/יז שפתי מלך
א/יח אהבת המלך
א/יח אהל משה (לוין) ח"ב דף סא ע"ג-ע"ד
א/יח אור צהיר
א/יח אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קעד {אינו נאמן}
א/יח אמרי נפתלי ח"ב עמ' קעו
א/יח אפיקי מגינים קידושין סי' פב, פה
א/יח אשר למלך
א/יח בדבר מלך ח"י עמ' נב
א/יח ברור הלכה גיטין נד ע"ב ציון ד
א/יח ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' ב
א/יח דברי ירמיהו
א/יח דברי סופרים (רזין) דף מו ע"ג {צריך לכתוב אזכרות לשמן}
א/יח דרך המלך (רפפורט)
א/יח חזון יחזקאל תרומות פ"ב ה"א
א/יח חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 33
א/יח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין נד ע"ב]
א/יח חי' חתם סופר
א/יח חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' שכא
א/יח יין המשמח סי' קכז ס"ק יד {אינו מפסיד שכרו}
א/יח כתב סופר יו"ד דף צח ע"ג
א/יח לב שלם [חזון נחום קדשים קעד ע"ב]
א/יח מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פד ע"ב, פה ע"ב
א/יח מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קיא
א/יח מגן גבורים (או"ח) סי' סד ס"ק א
א/יח מהרי"ט אלגזי פ"ה אות נא או"ק ב
א/יח מחנה חיים ח"ג עמ' קסז
א/יח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' צז
א/יח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ז
א/יח מעיל שמואל (פלורנטין)
א/יח משנת אליעזר (רבינ') עמ' לז-לח
א/יח נר מצוה (ואלק) מצוות דף פג ע"א {לא כתבתי אזהרות לשמן}
א/יח נרות אהרן
א/יח נתיב אברהם ח"א עמ' קד, קז
א/יח נתיבות מרדכי גיטין עמ' תמג
א/יח נתיבות שמואל דף פה ע"ב, פז ע"א
א/יח ס' סת"ם עמ' קלא
א/יח סדר משנה (בוסק')
א/יח עטרת טוביה
א/יח עמק שאלה (טברסקי) עמ' רלט
א/יח פאר המלך כאן, ועמ' קח
א/יח פתח דבריך עמ' קפח
א/יח קובץ
א/יח שארית ישראל (וולודורסקי) סי' לו אות מד דף סה ע"ד
א/יח שבט סופר (תשמו) עמ' קלא
א/יח שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קסא
א/יח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 147
א/יח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כב ע"א
א/יח שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' ל-לא {נאמנות}
א/יח שפתי מלך
א/יח תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' ריט
א/יט אבני נזר או"ח סי' ו אות ז
א/יט אגרות משה או"ח ח"א סי' לב ענף ו {דוקא אשורית}
א/יט אדרת המלך עמ' ה-ז {מוקף גויל}
א/יט אהבת המלך
א/יט אוצרות הרמב"ם
א/יט אור הישר
א/יט אורח ישראל סי' ד אות ה {הגהמ"י אות ע}, הערה לו, לט {נשתקע}
א/יט אורח משפט עמ' ד ע"ב {דמיון אות לאות}
א/יט אורים גדולים (תקיח) דף א-ב
א/יט אורים גדולים (תשסג) עמ' ב, ה
א/יט אילה שלוחה (הלברשטם) דף לה ע"א {הגהמ"י - יודין באלפין לא נוגעים}
א/יט אמרי בינה (אש) דף קכז ע"ד {גג הלמ"ד שנכנס לתוך אות ה שמעליה}
א/יט אמרי בינה (גרמיזאן) מועד עמ' תג {נשתבשה יוונית}
א/יט אמרי כהן (וילמן) מנחות סי' ג ס"ק א
א/יט אמת ליעקב מועד עמ' קעט-קפב
א/יט אנצי"ת ע' אותיות הע' 14
א/יט אנצי"ת ע' ג הע' 3, 6 {הגהמ"י}
א/יט אנצי"ת ע' ד הע' 22
א/יט אפיקי מגינים מנחות סי' לב
א/יט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' של
א/יט בדבר מלך ח"י עמ' פד, קח
א/יט בית אהרן (קארטשין) עמ' פב {הגהמ"י}
א/יט בית אהרן וישראל גל' נב עמ' נו, סא {הגהמ"י - יודין שבשין שלא נוגעים}, גל' נג עמ' קכד {הגהמ"י - ט' יהיה ראשה קצת ארוך}
א/יט בית דוד (תשעט) או"ח סי' כב, יו"ד סי' שטז
א/יט בית זבול ח"ג סי' א {תינוק}
א/יט בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' כב
א/יט ברור הלכה מגילה ח ע"ב ציון ה
א/יט ברור הלכה שבת קג ע"ב ציון ז
א/יט ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' טז אות א
א/יט דביר הקודש מנחות עמ' פו
א/יט דבר שמואל (אבוהב) סי' קסג
א/יט דברות אליהו ח"ו עמ' מב {מוקף גויל}
א/יט דברות משה גיטין עמ' מו ועמ' נג {הגהמ"י אות צ}, עמ' שסט {הגהמ"י אות ע}
א/יט דברי ירמיהו
א/יט דברי יששכר דף עד ע"ג
א/יט דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' תכז {מוקף גויל}
א/יט דברי שירה פורים עמ' סט
א/יט דינא דחיי ח"ב דף קלא ע"ג
א/יט דעת כהן עמ' תמו {דמיון אות לאות}
א/יט דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רל {הגהמ"י}
א/יט דרך ישרה ח"ב עמ' רלד {דמיון לאות אחרת}
א/יט הגהות רפ"מ אלטר
א/יט הדרום ג עמ' 27
א/יט הלשון העברית בישראל ובעמים עמ' 230 {יוונית נשתבשה}
א/יט הררי קדם שבת עמ' רטו
א/יט התורה והמדינה חי"א עמ' שצא, שצה
א/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רט {הגהמ"י אות ע}
א/יט ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) או"ח טו ע"א]
א/יט זית רענן ח"ב עמ' כט {הגהמ"י אות צ}
א/יט זכרון סופרים {כ"מ - כלומר אותו לשון יוני שהיו מדברים בו} [עיין מגיד משנה פכ"ג משבת הלכה כ"ו, ועיין בית יצחק עמ"ס מגילה דף ח ע"ב]
א/יט זכרון שלמה (ורנר) עמ' כה, כח
א/יט חוות יאיר (תשנז) עמ' שט
א/יט חוות יאיר סי' קט, רלה
א/יט חזו"א או"ח סי' ט ס"ק א {הגהמ"י אות ק}, סי' יב ס"ק א {הגהמ"י אות צ}, סי' ס ס"ק ז, יו"ד סי' קסב ס"ק א {הגהמ"י אות ק}, ז {הגהמ"י אות צ}, סי' קסז ס"ק ו, ידים סי' ח ס"ק ח
א/יט חזו"א על הרמב"ם
א/יט חי' בן אריה ח"א סי' יז אות כו
א/יט חי' הגר"ח החדש עמ' תע {הגהמ"י אות צ}
א/יט חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' שעט, שפב
א/יט חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' נה
א/יט טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקד
א/יט טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 391 {הגהמ"י}
א/יט טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רמה
א/יט יד אברהם מכשירין פתיחה א אות כז {הגהמ"י צורת אות צ}
א/יט יד בנימין מגילה עמ' עז {יוונית}, קלז {יוונית נשתקעה}
א/יט יד המלך (פלומבו) {מנצפ"ך}
א/יט יין הטוב עמ' פב
א/יט יראה ואהבה עמ' כג {הגהמ"י}
א/יט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רכח {הגהמ"י - כתב גלחות}, תקמ, תתקג {הגהמ"י}
א/יט כסא רחמים (תקסג) דף יד ע"ב {נשתקע לשון יווני}
א/יט כסא רחמים (תשנ) עמ' מ {נשתקע לשון יווני}
א/יט כתב משה ח"א סי' ד עמ' יז
א/יט לב מבין {הלכה כרשב"ג במשנתנו}
א/יט לב שלם [ראשון לציון מגילה לב ע"ג, נחפה בכסף הל' מגילה]
א/יט לבושי מרדכי יו"ד עמ' רמג
א/יט ללשונות הרמב"ם {יוונית נשתקעה}
א/יט למחר אעתיר עמ' שפה {יוונית בלבד}
א/יט מבוא למשנה תורה עמ' 177
א/יט מגל חי"ד עמ' 61
א/יט מגן גבורים (או"ח) קונ' תקון סופרים, וסי' לב ס"ק יד
א/יט מוריה גל' ריג עמ' עח {הגהמ"י אות ע - העתקת חומש מספר גלחים}
א/יט מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' יג, טו {הגהמ"י אות צ - בדין האות ק}, יח {הגהמ"י אות צ}
א/יט מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' ט {הגהמ"י אות ע}, יב {רק אשורית ולא יוונית}
א/יט מלאכת שלמה (חכים)
א/יט מנחת חינוך ח"א עמ' קעה {הגהמ"י}, ח"ג עמ' תמב
א/יט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' יא {הג"מ אות צ}
א/יט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקד {הגהמ"י}, תקה
א/יט מנחת צבי (וידר) סי' א אות א {הגהמ"י אות פ}, סי' ב אות א {מוקף גויל - נגיעת אותיות}, סי' ג אות א {מוקף גויל - נגיעת אותיות}, סי' ו אות ה {מוקף גויל}, סי' י אות ה {הגהמ"י אות צ}, סי' יב אות א-ב, ד-ה {הכרת תינוק}, סי' יג אות א-ב, ד-ה, ז {הגהמ"י אות צ}, יא {הכרת תינוק}, סי' יז אות ה {הגהמ"י אות צ}, סי' יח אות ב, יב {הגהמ"י אות צ}, סי' יט אות ד {הגהמ"י אות צ}, סי' כא אות ד {הגהמ"י אות צ}, סי' כב אות א {הגהמ"י אות צ}, סי' כד אות א {הגהמ"י אות צ}, סי' כו אות ג {שינוי צורת האות}, ה {הגהמ"י אות צ}, ט {קוצו של יוד}, סי' מג אות א {הגהמ"י אות צ}, סי' מח אות א {הגהמ"י אות צ}
א/יט מעיל שמואל (פלורנטין)
א/יט מערכי לב (לב) עמ' שז, שי
א/יט מעשה אברהם דף לא ע"ג
א/יט מראה הפנים מגילה דף יח
א/יט מראש מקדם סי' ו אות א
א/יט מרכבת המשנה מהדו"ב {כתב ולשון}
א/יט מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' מח אות ו {הגהמ"י אות ע - דרבנן בשבת}
א/יט משא בני קהת (גם בהשמטות)
א/יט משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קצא {הגהמ"י אות ע}
א/יט משכן בצלאל ח"א סי' לו {תינוק}
א/יט משנה הלכות ח"ד סי' קכט
א/יט משנה הלכות ח"ז סי' ח דף ט ע"ד {יוונית}
א/יט משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכב
א/יט משנת משה מגילה עמ' סט
א/יט משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' א אות א
א/יט משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' ג
א/יט משנת רבנו עמ' רע {כל לשון פסול}
א/יט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קמב {הגהמ"י אות ע}
א/יט נועם ח"ז עמ' רכב
א/יט נחלת עזרא ח"א עמ' 12
א/יט נטריקן (תשעד) עמ' נד {אשורית}, קכה {יוונית}
א/יט נרות אהרן {תרגום אונקלוס}
א/יט נשאל דוד או"ח עמ' קח {סתום ועשאה פתוח}
א/יט נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קמו
א/יט ס' הפרדס לרש"י עמ' כה {הגהמ"י - שטענז גץ}
א/יט סדר הגט (מרגלית) - סדר הגט הקצר סי' צז סעיף א {הגהמ"י אות צ בביאור צורת ק'}
א/יט עטרת טוביה
א/יט עיונים (פאור) עמ' 180
א/יט עין יצחק ח"א עמ' רנח {הגהמ"י אות צ}, רסב
א/יט עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' יד
א/יט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' לט
א/יט ענבי פתחיה עמ' 121
א/יט ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קמג {וכבר נשקע יוני מן העולם וכו' לפיכך אין כותבין וכו'}
א/יט פאר המלך כאן, ועמ' סט, קי, קיד
א/יט פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' קלה
א/יט פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' א דף ב ע"ב, ד ע"ד {הגהמ"י אות ע}
א/יט צבי תפארת - יריעות שלמה סי' ח
א/יט צל החכמה דף טז ע"ב {יוונים}
א/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסה אות ג ואילך
א/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' יח אות ז
א/יט קובץ {מוקף גויל}
א/יט קובץ ספרי סת"ם עמ' ח, יז, עה, עח, פד-פה, צ, צב-צד, צז, קא, קג-קד, קז-קט, קיב-קטו, קכא, קכג-קכד, קל, קלב-קלג, קלו-קלז, קמח, קנא, קנה, קצב {שאלת תינוק}, קצז-קצח, רח-רט, ריא, רטז, ריט-רכ, רכב, רכה-רכו, רכח, רלא, רלג-רלד, רלז-רלט, רמב
א/יט קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קכד {הגהמ"י}
א/יט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רז
א/יט קונטרסי שעורים גיטין שעור ה אות ו
א/יט קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות ט
א/יט קרית ספר (למאירי) עמ' 33
א/יט רב ברכות (רי"ח) עמ' קנג {הגהמ"י - כתב גוים}
א/יט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קסג
א/יט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' כד {הפרדת רגל הה' והק'}
א/יט שארית נתן (לוברט)
א/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קפח {תינוק}
א/יט שברי לוחות עמ' 159 {הגהמ"י אות צ - סדר עולם}
א/יט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקמ {תגים בגט}, תקמא {הגהמ"י אות ק}
א/יט שו"ת הרד"ך עמ' י, טו {הגהמ"י אות ק}, לה, לט {הגהמ"י אות צ}, מז {הגהמ"י אות צ-ק}
א/יט שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תצח {נשתקע}
א/יט שו"ת הריב"ש עמ' קיט-קכ
א/יט שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רנג {הגהמ"י אות צ}
א/יט שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רפב, שו"ת מהרשי"ק עמ' יג
א/יט שו"ת מהרי"ק סי' סט {הגהמ"י אות צ}
א/יט שו"ת מהרלב"ח סי' א
א/יט שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קלז {תינוק}, קלח {הפסיד צורת האות}
א/יט שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' נו
א/יט שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קצח {הגהמ"י}, קצט {שאלת תינוק}
א/יט שיחת דקלים (קאפח) עמ' 96
א/יט שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"א אות יז
א/יט שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קכה {הגהמ"י אות צ}
א/יט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' מז-מח, נו, סה, רסב
א/יט שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' לח {יוונית נשתקעה}
א/יט שפתי דעת ח"א עמ' קכ {הגהמ"י}
א/יט שפתי מלך
א/יט תורה שלמה בראשית פ"ט אות קסה
א/יט תרומת הדשן פסקים סי' מד {הגהמ"י אות ק}, שו"ת סי' רל, רלו {הגהמ"י אות צ}
א/יט תשב"ץ ח"א סי' ח {אשורית}, סי' נ {תינוק}
א/כ אהבת המלך
א/כ אור הישר
א/כ אורים גדולים (תקיח) דף ב ע"ב וע"ד
א/כ אורים גדולים (תשסג) עמ' ב, ד
א/כ אנצי"ת ע' אותיות הע' 43 {מלא אות קטנה}
א/כ אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רלג
א/כ אפיקי מגינים מנחות סי' לב
א/כ בדבר מלך חי"ב עמ' שיא
א/כ בית אבי ח"ב סי' קלא עמ' קעג
א/כ בית אהרן וישראל גל' יט עמ' כו
א/כ בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקכז {נקב שהדיו עובר עליו}
א/כ ברור הלכה שבת קח ע"א ציון ב
א/כ ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' טז אות א
א/כ דברי ירמיהו
א/כ זכרון שלמה (ורנר) עמ' כח, לב {ניקב ירך של אות עד שנפסקה}
א/כ לב שלם [שו"ת רד"ך בית א, שו"ת רלב"ח סי' קל, תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג קונ' עוללות הכרם סי' כ]
א/כ מגל חי"ד עמ' 62, 67
א/כ מגן גבורים (או"ח) סי' לב ס"ק יב, יד
א/כ מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' יג
א/כ מנחת צבי (וידר) סי' ב אות א {כתיבה על נקב}, סי' ד אות א, ו {הגהמ"י אות ר}, סי' ה אות ג {ניקב האות}, סי' ט אות א {ניקב תוכו של ה'}, סי' י אות א {שיעור האות עד הנקב}, ח {ניקב ירך הה'}, סי' טז אות ט {ניקב ירך}, סי' יז אות ח {שינוי מקצת צורת האות לאות אחרת}, סי' כו אות ג {ניקב ירך}
א/כ משאת המלך (אדרי)
א/כ משרת משה (עטייה)
א/כ נזר הקדש (רזין) מנחות דף מד ע"א
א/כ עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' יד
א/כ עליות משה (תשעו) ח"א עמ' לט
א/כ פאר המלך כאן, ועמ' קיג
א/כ פרי האדמה ח"ג
א/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רו אות ד
א/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שנא
א/כ קובץ ספרי סת"ם עמ' קצא {הגהמ"י}
א/כ קרן פני משה ח"ב
א/כ שארית נתן (לוברט)
א/כ שו"ת הרד"ך עמ' לה, מ
א/כ שו"ת מהרלב"ח סי' קל
א/כ שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תכד
א/כ שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' רצט
א/כ שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' מז, מח {הגהמ"י}, נ {הגהמ"י}, נה
א/כ שערי חיים (שיגורה) דף ד ע"ד {אחר שנכתב}, ה ע"א {שלא תדמה}
א/כ שפתי מלך
א/כ תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג דף קסה ע"ג {אחר שנכתב}


ב/67 הלכות תפילין פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ב/רה"פ פאר המלך
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבן פינה (נשר) עמ' קלב
ב/א אבני נזר או"ח סי' יג אות ב {הגהמ"י}
ב/א אהבת המלך
ב/א אז ישיר עמ' יב
ב/א אפיקי מגינים מנחות סי' מ
ב/א באר יהודה
ב/א בית לאבות דף קג ע"ב
ב/א בן ידיד
ב/א בשלם סוכו סי' מה
ב/א גדולי ציון (תשנב) עמ' כט {הגהמ"י - כתיבה בימין}
ב/א דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' נד
ב/א דברי חפץ עמ' ל
ב/א דברי יציב או"ח עמ' כט
ב/א הר המלך ח"ה עמ' ריד-רטו
ב/א הרמב"ם ותורתו ח"א
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רכז
ב/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' ז
ב/א טורי אבן
ב/א יד אברהם כלים עמ' קעח
ב/א מחנה יוסף (תשעב) סי' ו אות א
ב/א מנחה לאיש עמ' 153 {הקדים של ראש}
ב/א משא בני קהת
ב/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' כג
ב/א נטע שעשועים (שליסל) - שו"ת עמ' יא {הגהמ"י}
ב/א ס' התדיר עמ' רעו-רעז
ב/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קפ
ב/א סדר משנה (בוסק')
ב/א עבד המלך (תשסט) עמ' קמב
ב/א פאר המלך כאן, ועמ' מח, נו, קטו, קכא, קמז, קמט
ב/א פסקי אליהו ח"ג עמ' כג-כה {הגהמ"י - כתב בשמאל}
ב/א קובץ
ב/א קובץ ספרי סת"ם עמ' קסג
ב/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' צט {קלף אחד}
ב/א שו"ת רשב"ש עמ' תקנא
ב/א שיח יוסף ח"ב עמ' יט
ב/א שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קיח
ב/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' פא
ב/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 503, 499
ב/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 537, 541
ב/ב אור חדש (מהר"ל) פ"ט הע' 513 {עשה סתומה פתוחה}
ב/ב אחר האסף עמ' רצג
ב/ב אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רכא
ב/ב אפיקי מגינים מנחות סי' מ
ב/ב באר יהודה
ב/ב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' ד
ב/ב גליונות אבני נזר
ב/ב דביר הקודש מנחות עמ' קג-קד {פרשה אחרונה סתומה}
ב/ב דברי ירמיהו
ב/ב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שפב
ב/ב חזו"א או"ח סי' יג ס"ק א, יו"ד סי' קסג ס"ק א
ב/ב חי' הגרי"ז דף ד ע"א
ב/ב חי' חתם סופר
ב/ב ישועות יעקב קדשים עמ' כ
ב/ב לב שלם [נחלת שבעה סי' א]
ב/ב לילה כיום יאיר (באום) עמ' 287 {פרשה רביעית סתומה}
ב/ב מאורי שערים עמ' שמה
ב/ב מעין החכמה עמ' רמח
ב/ב נאות אפרים ח"ב עמ' טז
ב/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קז
ב/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף ז ע"א
ב/ב פאר המלך כאן, ועמ' קכב
ב/ב קובץ ספרי סת"ם עמ' קמד, קנו
ב/ב שבילי אשר
ב/ב שו"ע הרב או"ח סי' לב ס' נ, ושו"ת סי' א
ב/ב שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רעה
ב/ב שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קנז, קסב, שמה
ב/ב שו"ת מהרש"ל סי' לז
ב/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תפז
ב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קנה, קע
ב/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 506
ב/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 545
ב/ג אהבת המלך
ב/ג גבול יהודה (ציר') דף ו ע"ג
ב/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' כה
ב/ג זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שפא, שפה
ב/ג חי' בן אריה ח"א סי' יז אות כז
ב/ג חי' הגרי"ז דף ד ע"א
ב/ג מאורי שערים עמ' שמו
ב/ג מגן גבורים (או"ח) קונ' תקון סופרים, וסי' לב ס"ק כה
ב/ג מים חיים
ב/ג מנחת צבי (וידר) סי' מג אות ד {כסדרן}
ב/ג מציון אורה ח"א עמ' רט
ב/ג פאר המלך כאן, ועמ' נג, קכד
ב/ג קובץ
ב/ג קובץ ספרי סת"ם עמ' קסב
ב/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קפז
ב/ג תפלת דוד (אדר"ת) עמ' נב
ב/ד בני שלמה עמ' כה {לאות - מלא}
ב/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכד
ב/ד מגן גבורים (או"ח) קונ' תקון סופרים
ב/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' תמ
ב/ד נשאל דוד או"ח עמ' ב {לא הזכיר מלת יביאך}
ב/ד פאר המלך כאן, ועמ' קכה
ב/ד קובץ ספרי סת"ם עמ' ג, קצב
ב/ד תומר דבורה (בן הרוש) עמ' צט {חסרות ויתירות בפרשיות}
ב/ה באר יהודה
ב/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' תמ
ב/ה עבד המלך (תשסט) עמ' קמג
ב/ה פאר המלך כאן, ועמ' קכה
ב/ה צפנת פענח
ב/ה קובץ ספרי סת"ם עמ' ד, קצב
ב/ה ריח השדה (חביב) סי' א עמ' ח
ב/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' סא
ב/ו אהבת המלך
ב/ו המנהיג עמ' תרב-תרג
ב/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כו
ב/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' תמ
ב/ו ס' הפרדס לרש"י עמ' שסא
ב/ו פאר המלך כאן, ועמ' קכו
ב/ו צפנת פענח
ב/ו קובץ ספרי סת"ם עמ' ד, ח, קכח, קצב
ב/ו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעט
ב/ו תורת המועדים (תשנו) עמ' 549
ב/ז בן ידיד
ב/ז הגהות ר' נחום טרעביטש
ב/ז המנהיג עמ' תרב-תרג
ב/ז הר המלך ח"ו עמ' נז-נח
ב/ז כבוד מלכים (מרגליות) {ותירשך}
ב/ז פאר המלך כאן, ועמ' קכו
ב/ז צפנת פענח
ב/ז קובץ ספרי סת"ם עמ' ד, קצב
ב/ז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעט
ב/ח אז ישיר עמ' יב
ב/ח אפיקי מגינים מנחות סי' לג
ב/ח יד אברהם מכשירין פתיחה א אות כז
ב/ח לב שלם [יד אהרן או"ח לו בהגה"ט]
ב/ח מאורי שערים עמ' שמו
ב/ח מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן יד
ב/ח משאת המלך (אדרי)
ב/ח ס' הפרדס לרש"י עמ' כה
ב/ח פאר המלך כאן, ועמ' קכז
ב/ח קובץ ספרי סת"ם עמ' 27 {הגהמ"י}, ג, קכג, קלג-קלד, רטז, רמב {כמו זיינין זקופות}
ב/ח שברי לוחות עמ' 159 {הגהמ"י אות ג - סדר עולם}
ב/ח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקמ {תגים בגט}
ב/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' סג
ב/ח תורה שלמה בראשית פ"א אות א
ב/ט אהבת המלך
ב/ט דברות משה גיטין עמ' מז
ב/ט דברי ירמיהו
ב/ט המנהיג עמ' תרכא
ב/ט יד אברהם מכשירין פתיחה א אות כז
ב/ט לב שלם [יד אהרן או"ח לו בהגה"ט]
ב/ט לבושי מרדכי או"ח עמ' כד
ב/ט מגן גבורים (או"ח) קונ' תקון סופרים ס"ק ל
ב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קעה
ב/ט מנחת צבי (וידר) סי' כו אות ג, ה {תגים לא מעכבים}
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ט משאת המלך (אדרי)
ב/ט משפטי עזיאל ח"א עמ' קסח
ב/ט ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רמד
ב/ט פאר המלך כאן, ועמ' קכח
ב/ט קובץ ספרי סת"ם עמ' ג, פח {תגים לא מעכבים}, קכה, קכז-קל, רכח {תגים לא תעכבים}
ב/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פו
ב/ט שו"ע הרב או"ח סי' לו ס"ה
ב/ט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקמ {תגים בגט}
ב/ט תורת המועדים (תשכד) עמ' 509
ב/ט תורת המועדים (תשנו) עמ' 548
ב/ט תשובות ר' איסר יהודה עמ' מו {תגים לא מעכבים}
ב/י אהבת המלך
ב/י באר יהודה
ב/י בן ידיד
ב/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שעד
ב/י דברי ירמיהו
ב/י חזו"א או"ח סי' ו ס"ק ח, יו"ד סי' קנט ס"ק ח, מנחות סי' מא ס"ק ח
ב/י חזקה רבה או"ח הלכה עז, חו"מ ח"ב עמ' 212
ב/י חנא וחסדא ח"ג דף ט ע"ב
ב/י לב שלם [יד אהרן או"ח סי' מב]
ב/י משנת יהודה ח"א פ"ה ה"ד
ב/י פאר המלך כאן, ועמ' קל, רלו
ב/י קובץ ספרי סת"ם עמ' כד
ב/י שו"ע הרב או"ח סי' לט ס"ט
ב/יא אהבת המלך
ב/יא אוצרות הרמב"ם
ב/יא אור הישר
ב/יא אור שמח
ב/יא ברכת שלמה אהע"ז עמ' קיג
ב/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שעד
ב/יא גביע הכסף ח"א עמ' ו {משל אבי אמא}
ב/יא דברות אליהו ח"ו עמ' ז {א"צ לבדוק}
ב/יא דברי ירמיהו
ב/יא המאיר לארץ
ב/יא חלקת מאיר
ב/יא יחוה דעת ח"א עמ' קמה
ב/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תד
ב/יא לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקלג
ב/יא מבוא למשנה תורה עמ' 86, 89
ב/יא מראה הפנים עירובין דף נט
ב/יא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לא אות כב
ב/יא פאר המלך כאן, ועמ' צד, קלא, רה
ב/יא פותח יד
ב/יא קובץ ספרי סת"ם עמ' כו {של אבי אבא}
ב/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' לד-לה
ב/יא שו"ע הרב או"ח סי' לט ס' יא
ב/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' סה {א"צ לבדקם - נ"מ לקבלת טומאה}
ב/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקסא
ב/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קח
ב/יא תולדות אדם עמ' צג {הלל}
ב/יא תוספות להגהות מיימוניות (רשום הל' תפלה)
ב/יא תורה שלמה חי"ב עמ' 123


ג/68 הלכות תפילין פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ באר יהודה
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פאר המלך
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אגרות הגרי"ד עמ' לא, קד-קה
ג/א אגרות משה או"ח ח"ד עמ' טו
ג/א אדני היד החזקה
ג/א אדרת אליהו (ראם) עמ' שצב, ת
ג/א אהל תורה (קוק) עמ' לג
ג/א אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף מג ע"ד
ג/א אור הישר
ג/א אור חדש (מהר"ל) פ"ט הע' 511
ג/א אור שמח
ג/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 47
ג/א ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' ק, קד, קו-קז
ג/א באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 24 {שמונה הלכות}
ג/א בגדי כהונה (שחור) עמ' קנב
ג/א בדבר מלך ח"י עמ' סד
ג/א בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' צו, ק {קשר בצורת ד'}
ג/א בית דוד (תשעט) או"ח סי' תקעא
ג/א בית לאבות דף קג ע"ב
ג/א בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' פג
ג/א ברור הלכה שבת קח ע"א ציון ח, ט, מגילה כד ע"ב ציון כ
ג/א ברית עולם (ולר) סי' ו אות ד
ג/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רצב
ג/א בשבילי הקדושה סי' טו אות ג
ג/א דביר הקודש מנחות עמ' קיח {צורת שי"ן}, קכד-קכה {ריבוע}
ג/א דבר שמואל (אבוהב) סי' נא
ג/א דברות אליהו ח"ג עמ' י-יא {קשר בצורת ד}
ג/א דברות משה סנהדרין עמ' תז
ג/א דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה סא
ג/א דברי יציב או"ח עמ' נ {מרובעות}
ג/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' נז
ג/א דרך המלך (רפפורט)
ג/א המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 12-14
ג/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שצד
ג/א הרמב"ם כמחנך עמ' 118
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רי
ג/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' י
ג/א ויקח אברהם [צפיחית בדבש מה ע"ב]
ג/א חוות יאיר סי' קצב
ג/א חי' הגר"ח החדש עמ' תעא {עגולות}
ג/א חי' הגרי"ז דף ב ע"ד
ג/א ישועות יעקב קדשים עמ' מ, נו
ג/א כנסת ישראל (ששון) דף ב ע"א וע"ד, ג ע"א {מרובעות}
ג/א כרם יעקב עמ' רא
ג/א לב אריה (הורביץ) עמ' קסב
ג/א לב ים גיטין עמ' רפא, רפה {בצורת דל"ת}
ג/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' ב-ג
ג/א מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' לא, מא {גרי"ז}
ג/א מאור ישראל
ג/א מגד יהודה ח"א סי' ד אות יג
ג/א מוריה גל' רמג עמ' מז {הקשר ידוע}
ג/א מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' י
ג/א מכתב מאליהו (גריידץ) עמ' עג
ג/א מנחת חינוך ח"א עמ' קסח
ג/א מסוא משה עמ' קמט {תפירתם}
ג/א מסורה ח"ז עמ' סט
ג/א מעשה רב
ג/א מצווה ועושה ח"א עמ' שיב
ג/א מר קשישא עמ' פט
ג/א מראש מקדם סי' יג אות ג, סי' יד אות ד
ג/א מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון מגילה לה ע"ג]
ג/א משנה הלכות ח"ז סי' ו
ג/א משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנא
ג/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמח [משנת יעקב הל' גירושין פ"ד ה"ו]
ג/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ב
ג/א נועם ח"ז עמ' יט, ח"י עמ' רנא
ג/א נזר המלך
ג/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף נב ע"ב
ג/א נשמת אברהם ח"ב עמ' ח
ג/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רמו
ג/א ס' החיים (קלוגר) עמ' קיד
ג/א ס' סת"ם עמ' שפט-שצ, תכט, תלז
ג/א סדר משנה (בוסק')
ג/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלח
ג/א עמודי שלמה ח"ג עמ' נט
ג/א פאר המלך כאן, ועמ' עח, קלא, קמט, קצא, רלו
ג/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקה
ג/א צפנת פענח כאן, ובראשית עמ' קכו
ג/א קובץ ספרי סת"ם עמ' נט {עיקר הריבוע בבתים}, קעו, קפה {מעברתא הל"מ}
ג/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ה הערה 46
ג/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קב {מרובעות}
ג/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' יז
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' עא
ג/א שו"ע הרב או"ח סי' לב ס' סח
ג/א שיח יוסף ח"ב עמ' כה
ג/א שם טוב
ג/א שעורי הגרי"ד תפילין עמ' כ, לב {הכנסה בבתים}, לח, קיז {כריכה במטלית}, קלב
ג/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' פא
ג/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' יא, כו
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שג, שז, שיא, שיב, שיד, שכ, של
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' מו
ג/א שער המלך (שושן) עמ' כו
ג/א שפתי מלך
ג/א תוספות להגהות מיימוניות
ג/א תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' קצט
ג/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 499, 496
ג/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 534, 538
ג/א תפארת אריה עמ' רכא-רכב {גרי"ז}
ג/א תפארת חיים (פרנק) עמ' כה {דל"ת}, לד {כריכת שערות מעכבת}, לו {השמיט יו"ד שהוא הל"מ}
ג/ב אגרות משה או"ח ח"א סי' יד ענף ג
ג/ב אמת ליעקב מקרא עמ' שמו
ג/ב בדבר מלך ח"י עמ' סח
ג/ב בית אהרן וישראל גל' ס עמ' קיז, גל' סג עמ' צ, קב
ג/ב בית לאבות דף קג ע"ב
ג/ב בן אריה
ג/ב גט מקושר (צינץ) עמ' תתיג
ג/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' תקג {כיצד עושים תפילין של ראש}
ג/ב דברות משה סנהדרין עמ' תקפז, תשטו
ג/ב דברי יציב או"ח עמ' לט {גבהו יותר מרחבו}
ג/ב דברי ירמיהו
ג/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רכח
ג/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' ז
ג/ב כבוד יו"ט
ג/ב כנסת ישראל (ששון) דף ג ע"ב {עץ מרובע, אורכו כרחבו}
ג/ב להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' ג
ג/ב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רמו
ג/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' קיז
ג/ב ס' סת"ם עמ' תלט
ג/ב סדר משנה (בוסק')
ג/ב פאר המלך כאן, ועמ' קלז, קנט
ג/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ח אות ד
ג/ב צפנת פענח
ג/ב קובץ ספרי סת"ם עמ' מח {לא כתב לעשות את השינים בדפוס}, נ {שני סוגים של שינים בבתים}, נה, ס
ג/ב שו"ע הרב או"ח סי' לב ס' נט, סה
ג/ב שו"ת הרמ"ע השלם עמ' פד {דמות שין}
ג/ב שם טוב
ג/ב שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קלב
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' סד
ג/ג גט מקושר (צינץ) עמ' תתיג
ג/ג ללשונות הרמב"ם
ג/ג פאר המלך כאן, ועמ' קלח
ג/ג צפונות טז עמ' צב {צריך שהבית והתיתורא יהיו מעור אחד}
ג/ג קובץ ספרי סת"ם עמ' קעו {הגהמ"י}
ג/ג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קב {מעבורת}
ג/ג שארית נתן (לוברט)
ג/ג שם טוב
ג/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' יא
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' רצה, שי {ר' מנוח}, שיד
ג/ד בית לאבות דף קג ע"ב
ג/ד גט מקושר (צינץ) עמ' תתיג
ג/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רכח
ג/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' ז
ג/ד יד המלך (לנדא)
ג/ד ללשונות הרמב"ם
ג/ד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' יז
ג/ד נמוקי שזבנ"י דף עג {הגהמ"י}
ג/ד נפש הרב עמ' קה
ג/ד פאר המלך כאן, ועמ' קמג
ג/ד צפנת פענח
ג/ה אדני היד החזקה
ג/ה אהבת המלך
ג/ה אוצר א"י ח"ד עמ' 205
ג/ה אוצרות הרמב"ם
ג/ה אור הישר
ג/ה אפיקי מגינים מנחות סי' מא {כ"מ}
ג/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' יד {כ"מ}
ג/ה בית אהרן וישראל גל' כו עמ' כט {הגהמ"י - הסדר לפי שימושא רבא}
ג/ה בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' ז
ג/ה בית לאבות דף קג ע"ב
ג/ה בשבילי הקדושה סי' יב אות ב {כ"מ}
ג/ה גלגולי מנהג בעולם ההלכה עמ' 135
ג/ה דברי ירמיהו
ג/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלא
ג/ה המנהיג עמ' תקצג, תרכח
ג/ה הרמב"ם והזוהר (גם במילואים)
ג/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רכח, תרא
ג/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' ז
ג/ה זכר אליהו עמ' טו
ג/ה זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תנח {סדר הפרשיות בבתים}
ג/ה חי' הריצ"ד
ג/ה חי' חתם סופר
ג/ה חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עח
ג/ה חלקת מאיר
ג/ה יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' ר
ג/ה ימין משה
ג/ה יראה ואהבה עמ' כג
ג/ה כגן עדנים עמ' מו
ג/ה ללשונות הרמב"ם
ג/ה מאורות הדף היומי ח"ח עמ' ריא-ריד {תפילין דר"ת}
ג/ה מבוא למשנה תורה עמ' 99
ג/ה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 97 {ראב"ד - סתם גאון הוא רב האי}, 117, 118, 120-122, 124-126
ג/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ה מעין החכמה עמ' רמח {ראב"ד}
ג/ה מצווה ועושה ח"א עמ' שיד, שיז
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' כא, כו
ג/ה נוכח השלחן (הכהן) עמ' קפ
ג/ה ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 62
ג/ה פאר המלך כאן, ועמ' קכז, קמד
ג/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' יד אות ה, סי' עב
ג/ה קובץ
ג/ה קובץ ספרי סת"ם עמ' נד {אופן עמידת הפרשיות}, קפ
ג/ה קיצור סמ"ג עמ' 52
ג/ה ר"י ששפורטש עמ' 101
ג/ה שו"ע הרב או"ח סי' לד סעיפים ג-ד
ג/ה שו"ת הרמ"ע השלם עמ' ריז
ג/ה שו"ת הרשב"א ח"א סי' תרלט
ג/ה שו"ת הרשב"א ח"ז סי' רטז, המיוחסות סי' רלד
ג/ה שו"ת רשב"ש עמ' תקנב
ג/ה שעורי הגרי"ד תפילין עמ' יט
ג/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' ז
ג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' רפא, רצ, רצב
ג/ה תורה שלמה חי"ב עמ' 269, 271
ג/ה תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' קמח-קנ, קנח
ג/ה תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' כב
ג/ה תרומת הדשן שו"ת סי' מז {הגהמ"י}
ג/ה תשובות ראב"י אב"ד סי' קפח {כרש"י}
ג/ו בית לאבות דף קג ע"ב
ג/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' ז
ג/ו חי' הגרי"ז דף ג ע"ד
ג/ו ללשונות הרמב"ם
ג/ו מבוא למשנה תורה עמ' 42
ג/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 117, 118, 121, 122
ג/ו פאר המלך כאן, ועמ' קכב, קמז
ג/ו קובץ ספרי סת"ם עמ' קסו
ג/ו ר"י ששפורטש עמ' 101
ג/ו שו"ת רשב"ש עמ' תקנב
ג/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' ד, ט
ג/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' רעו
ג/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קע
ג/ו תורת המועדים (תשכד) עמ' 503, 501
ג/ו תורת המועדים (תשנו) עמ' 539, 541
ג/ז אהבת המלך
ג/ז אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 185
ג/ז בדבר מלך ח"י עמ' פד
ג/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רכח
ג/ז זכר אליהו עמ' יג
ג/ז ישועות יעקב קדשים עמ' נד
ג/ז ללשונות הרמב"ם
ג/ז מגד יהודה ח"א סי' א אות א
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ז סדר משנה (בוסק')
ג/ז פאר המלך כאן, ועמ' קכא, קמז-קמח
ג/ז קובץ ספרי סת"ם עמ' יא, קע
ג/ז שו"ע הרב או"ח סי' לב ס' סז
ג/ז שם טוב
ג/ז שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קיח
ג/ז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' פא
ג/ח ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יז אות ב
ג/ח ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רצב
ג/ח המנהיג עמ' תרכט
ג/ח חי' הגרז"ס קדשים עמ' עה
ג/ח ללשונות הרמב"ם
ג/ח מבוא למשנה תורה עמ' 42
ג/ח נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ב
ג/ח ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קפ
ג/ח סדר משנה (בוסק')
ג/ח פאר המלך כאן, ועמ' קלב, קמט
ג/ח קובץ ספרי סת"ם עמ' קסו, קע-קעב
ג/ח שו"ע הרב או"ח סי' לב ס' סט
ג/ח שו"ת מהרי"ק סי' קכב
ג/ח שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תסח
ג/ט ברור הלכה שבת קח ע"א ציון ט
ג/ט ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יז אות ב, טז
ג/ט בשבילי הקדושה סי' א הערה ב
ג/ט גבורת יצחק מכות עמ' רלו-רלז
ג/ט גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעד
ג/ט חלקת מאיר
ג/ט יפה נוף עמ' ו
ג/ט ללשונות הרמב"ם
ג/ט מראש מקדם סי' יד אות ד
ג/ט משאת מרדכי מגילה עמ' עג
ג/ט משאת מרדכי מכות עמ' עו
ג/ט משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קלה
ג/ט פאר המלך כאן, ועמ' קנ
ג/ט פרי שמואל מכות עמ' צ
ג/ט קובץ
ג/ט שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תסח
ג/ט שם טוב
ג/ט תרומת הדשן שו"ת סי' מז
ג/י אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף מג ע"ד
ג/י הרמב"ם כמחנך עמ' 190
ג/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רט
ג/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רכח
ג/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' ז
ג/י מבוא למשנה תורה עמ' 42
ג/י מחנה יוסף ציצית עמ' מט
ג/י מכתב מאליהו (גריידץ) עמ' עא
ג/י מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' קצז {תפירות}
ג/י משרת משה (עטייה)
ג/י פאר המלך כאן, ועמ' קנא, קצ
ג/י צפנת פענח
ג/י שארית נתן (לוברט)
ג/י שו"ע הרב או"ח סי' לב ס' עז
ג/יא בית דוד (פילוסוף) או"ח דף ו ע"ג
ג/יא בית דוד (תשעט) או"ח סי' ל, תקסו, תקע
ג/יא דברי ירמיהו
ג/יא דעת כהן עמ' תמח
ג/יא הר המלך ח"ג עמ' נ
ג/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' כב
ג/יא יד אברהם כלים עמ' קלב
ג/יא כתר המלך לקמן פ"ד ה"ג
ג/יא לב שלם [כנה"ג חו"מ ח"ב דף רפח-רצב, שו"ת רמ"ע מפאנו דף לח]
ג/יא ללשונות הרמב"ם
ג/יא מכתב מאליהו (גריידץ) עמ' עד
ג/יא מרכה"מ אלפ'
ג/יא פאר המלך כאן, ועמ' קנא
ג/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ח אות א
ג/יא קובץ ספרי סת"ם עמ' נ-נא, קפב
ג/יא שברי לוחות עמ' 159 {הגהמ"י - סדר עולם}
ג/יא שו"ע הרב או"ח סי' לב ס' עא
ג/יא שו"ת הרמ"ע השלם עמ' פב
ג/יא שיח יוסף ח"ב עמ' לד
ג/יא שם טוב
ג/יא תחומין ח"ט עמ' 409
ג/יא תרומת הדשן שו"ת סי' מז
ג/יב אהבת המלך
ג/יב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' ז
ג/יב אור שמח
ג/יב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק סו
ג/יב בית אהרן וישראל גל' סו עמ' קיח
ג/יב בית דוד (תשעט) או"ח סי' טז
ג/יב בית לאבות דף קג ע"ב
ג/יב בן אריה
ג/יב הגהות עמק המלך
ג/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רכח
ג/יב חוקי חיים (שו"ב) עמ' כד
ג/יב חלק לוי עמ' יז
ג/יב יין הטוב עמ' עו-עז
ג/יב לבושה של תורה סי' מא אות ט {זרוע - פרק עליון}
ג/יב מגן גבורים (או"ח) סי' לג ס"ק ה
ג/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/יב מראש מקדם סי' ב אות י
ג/יב משאת המלך (אדרי)
ג/יב סדר הלכה דף כ ע"ד
ג/יב סופר המלך
ג/יב פאר המלך כאן, ועמ' קנג
ג/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שמא
ג/יב קובץ ספרי סת"ם עמ' ו, קפח-קפט
ג/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קד {ג' כריכות וקושר}
ג/יב רב ברכות (רי"ח) עמ' קעז {רוחב הרצועה}
ג/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' כט
ג/יב שו"ע הרב או"ח סי' כז ס' כ, סי' לג ס"ו
ג/יב שעורי הגרי"ד תפילין עמ' נה {אורך רצועה של יד}
ג/יג אגרות הגרי"ד עמ' לא, קה
ג/יג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' טו
ג/יג אדני היד החזקה עמ' 113
ג/יג אהבת המלך
ג/יג אמת ליעקב מקרא עמ' שמו
ג/יג בדבר מלך ח"י עמ' סה, סח
ג/יג בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' ק {קשר מרובע}
ג/יג בית לאבות דף קג ע"ב
ג/יג בשבילי הקדושה סי' יז אות ד
ג/יג דברות אליהו ח"ג עמ' י-יא {קשר מרובע כמין ד}
ג/יג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' נז
ג/יג המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 13
ג/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רכח
ג/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' ז
ג/יג חבש פאר עמ' כ, לג
ג/יג חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' טז ס"ק ה
ג/יג להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' ב
ג/יג מקור בהלכה (בריזל) ח"ב סי' ג עמ' יח-כה
ג/יג מראש מקדם סי' יג אות ג
ג/יג משא בני קהת
ג/יג משאת המלך ח"א סי' ד
ג/יג משנת יעקב
ג/יג נועם ח"ז עמ' יט, ח"י עמ' רנא
ג/יג נפש הרב עמ' קה
ג/יג ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שב
ג/יג פאר המלך כאן, ועמ' קנה
ג/יג צפיחית בדבש דף מה ע"ב
ג/יג צפנת פענח בראשית עמ' קכו
ג/יג קובץ ספרי סת"ם עמ' מה
ג/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' עא
ג/יג שם טוב
ג/יג שעורי הגרי"ד תפילין עמ' לז {קשר מרובע}
ג/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' כו
ג/יג שפתי מלך
ג/יג תפארת אריה עמ' רכב
ג/יג תפארת חיים (פרנק) עמ' כה {קשר מרובע כעין דל"ת}, סט
ג/יד אות היא לעולם ח"א דף פט ע"ג
ג/יד בית גמליאל ח"א עמ' כז
ג/יד בית לאבות דף קג ע"ב
ג/יד בן אריה
ג/יד ברכת חיים (אמסלם)
ג/יד בשבילי הקדושה סי' א הערה ג, סי' טו אות ג
ג/יד דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה סא
ג/יד המנהיג עמ' תרכו
ג/יד המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 13
ג/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רכח
ג/יד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' ז
ג/יד חי' חפץ חיים
ג/יד חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קנו
ג/יד חלקת מאיר
ג/יד טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקל
ג/יד יכין ובועז ח"א סי' קנ
ג/יד מגן גבורים (או"ח) סי' לג ס"ק ב
ג/יד מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן יא, יג
ג/יד מנחה טהורה דף ס ע"ב {כ"מ}
ג/יד מפענח צפונות עמ' 74
ג/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יד משא בני קהת
ג/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' ל
ג/יד נועם ח"י עמ' רמו
ג/יד ס' סת"ם עמ' רצה
ג/יד סוכת דוד סוכה עמ' שמה
ג/יד פאר המלך כאן, ועמ' קנו
ג/יד צפנת פענח
ג/יד קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 83 {בתים א"צ שחרות}
ג/יד קובץ ספרי סת"ם עמ' כב, לח
ג/יד קרן אור (חורב) עמ' רח
ג/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קג
ג/יד ראש אליהו ח"א עמ' לא
ג/יד שו"ע הרב או"ח סי' לב ס' ס
ג/יד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תכו
ג/יד שעורי הגרי"ד תפילין עמ' נט, קב
ג/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' ש, שלו {ר' מנוח}, תנז
ג/טו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' יד {עיבוד לשמה}
ג/טו אבן מלוכה (רביע) עמ' כז
ג/טו אבני נזר או"ח סי' יח, יט, מז
ג/טו אגרות משה יו"ד ח"ג סי' קטז {הזמנה בעור הבתים}
ג/טו אהבת המלך
ג/טו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' צג {א"צ עיבוד לשמה}
ג/טו אמרי דוד (שליסל), תשובה לאביו אחרי ההסכמות {הגהמ"י}
ג/טו אפיקי מגינים מנחות סי' מב
ג/טו באר יהודה {חיפן זהב}
ג/טו באר עשק סי' י {עיבוד לשמה}
ג/טו בדבר מלך ח"י עמ' נז, סד
ג/טו בית גמליאל ח"א עמ' כא-כב
ג/טו בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' רז
ג/טו בית יצחק תשכ"א עמ' 94, 95, 98
ג/טו בן ידיד
ג/טו בני בנימין (אדר"ת) {עיבוד לשמה}
ג/טו בני ציון (לכטמן) סי' יד ס"ק ג עמ' קמד
ג/טו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקמו {א"צ עיבוד}
ג/טו ברור הלכה סנהדרין מז ע"ב ציון נ פסקה ה {עיבוד לשמה}
ג/טו ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יז אות ב
ג/טו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רצב, רצח
ג/טו בשבילי הקדושה סי' יא אות ט, סי' יג, סי' טו אות א, סי' יז אות ב
ג/טו בתי כנסיות סי' יא ס"ר דף ה ע"א
ג/טו דבר שמואל (אבוהב) סי' ז, טו
ג/טו דברות משה סנהדרין עמ' תה, תז
ג/טו דברי יציב או"ח עמ' נ {עיבוד לשמה}
ג/טו דברי ירמיהו {עיבוד לשמה}
ג/טו דברי סופרים (רזין) דף מד ע"ב, מו ע"ב {עור הבתים א"צ עיבוד}
ג/טו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תא
ג/טו זכרון שלמה (קליין) עמ' קצב {הגהמ"י}
ג/טו חזו"א או"ח סי' ו ס"ק ג {עיבוד לשמה}, יו"ד סי' קנט ס"ק ג {עיבוד לשמה}
ג/טו חזו"א על הרמב"ם
ג/טו חי' הגר"ח החדש עמ' תכא-תכב
ג/טו חי' חפץ חיים
ג/טו חי' ר' חיים הלוי דף ג
ג/טו חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ה {עיבוד לשמה}
ג/טו חלקת מאיר
ג/טו חסד יצחק עמ' יז {עיבוד לשמה}
ג/טו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ג עמ' ט {עור הבתים א"צ עיבוד לשמה}
ג/טו ימין משה
ג/טו יצחק ירנן {הלכה כרשב"ג במשנתנו}
ג/טו ישועות יעקב נזיקין עמ' רצ
ג/טו ישורון ח"כ עמ' קפא {עור הבתים א"צ עיבוד לשמה}
ג/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קנג {עיבוד לשמה}
ג/טו לב איש עמ' רפ
ג/טו לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ד עמ' יח
ג/טו לב ים גיטין עמ' רפא-רפב {עור הבתים א"צ עיבוד, רצועות צריכות עיבוד לשמן}
ג/טו לב שלם [משאת משה או"ח סי' י, יד אהרן סי' לב הגהב"י]
ג/טו לחם משנה הל' אבל פי"ד הכ"א {עיבוד לשמה בעור הבתים והרצועות}
ג/טו מוריה גל' רמג עמ' נא-נב {עור הבתים א"צ עיבוד לשמן}
ג/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' א-ב {בתים א"צ עיבוד}
ג/טו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקב
ג/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שנ
ג/טו מנחת צבי (וידר) סי' נד אות י, סי' נה אות א, סי' נו אות ג, סי' סג אות א-ב {עיבוד לשמה}
ג/טו מעין החכמה עמ' רכד {כ"מ - כת"ק}
ג/טו מעשה רקח {עיבוד לשמה}
ג/טו מראש מקדם סי' יא אות יב
ג/טו מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ) {עיבוד לשמה}
ג/טו משאת מרדכי מכות עמ' עח
ג/טו משנת יעקב אהבה עמ' רטו-ריח {עיבוד לשמה}, וזמנים ח"ב עמ' קלד {טעם פסול זהב}
ג/טו משנת ראשונים (הירשפלד)
ג/טו משנת רבנו עמ' רטו {עיבוד בעור הבתים}
ג/טו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ב
ג/טו נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' א {ציפן זהב, ועור בהמה טמאה}
ג/טו נחל איתן
ג/טו נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' טו אות ב {עיבוד לשמה ברצועות ובבתים}
ג/טו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רמג
ג/טו ס' החיים (קלוגר) עמ' קכז
ג/טו ס' התדיר עמ' רעה {עיבוד לשמה}
ג/טו ס' יהושע - שו"ת עמ' יט-כ {עיבוד לשמה}
ג/טו ס' סת"ם עמ' שצ
ג/טו סדר משנה (בוסק')
ג/טו סוכה של מי עמ' קטז
ג/טו עבד המלך (תשסט) עמ' קמו
ג/טו עין חיים ח"א עמ' רלח {רצועות - מן המותר בפיך}
ג/טו עליות משה (תשעו) ח"א עמ' לא
ג/טו פאר המלך כאן, ועמ' קנח, קסג
ג/טו פי שנים דף ב ע"א
ג/טו פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קפ
ג/טו צפנת פענח {עור של קלוט בן פרה, באיסוה"נ, עיבוד לשמה בעור הבתים והרצועות}
ג/טו קובץ ספרי סת"ם עמ' כג-כד, ל-לב, לד, לח
ג/טו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' נז, סד
ג/טו קרית ספר (למאירי) עמ' 21 {עיבוד לשמה}
ג/טו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קב {א"צ עיבוד}
ג/טו שו"ע הרב או"ח סי' לב ס' נז, עג, סי' לג ס"ג
ג/טו שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' מג עמ' קמב
ג/טו שיח יוסף ח"ב עמ' יא
ג/טו שיח ערב קדשים עמ' שמג
ג/טו שלטי הגבורים עמ' תרט
ג/טו שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תסח
ג/טו שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קא
ג/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקמד, תקמו, תקנב, תקנו
ג/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' מו, סד {גרי"ז}
ג/טו שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות פט
ג/טו שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' סט
ג/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רמא
ג/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רסג
ג/טו שערי טהר ח"ה שער ב סי' טז אות ד
ג/טו שפתי מלך
ג/טו שפתי שושן עמ' ע
ג/טו תולדות יצחק (הורוביץ) דף ג ע"א-ע"ב
ג/טו תורת יצחק ח"ב עמ' רא, רג
ג/טו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שפא, שפז
ג/טו תשובות ר"א בן הרמב"ם סי' מט {עיבוד לשמה}
ג/טז אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' א, ד, יב
ג/טז אגרות הגרי"ד עמ' לא, קה
ג/טז אור הישר
ג/טז אנצי"ת ע' גוי הע' 503
ג/טז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קיב
ג/טז בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקמג {אם היפך הגוי או תפר}
ג/טז בשבילי הקדושה סי' טו הערה ג, סי' טז אות א, סי' יז אות ב, סי' יח הערה יד
ג/טז גביע הכסף ח"א עמ' יג
ג/טז דביר הקודש מנחות עמ' קכא-קכב {מפני השי"ן}
ג/טז דעת כהן עמ' שיג, שיד, תמז
ג/טז חי' הגרי"ז {מפני השי"ן}
ג/טז חי' חפץ חיים
ג/טז יד אברהם כלים עמ' קעח
ג/טז יסודי ישורון ח"ב עמ' קל, רפה {תפרם}
ג/טז לב אריה (הורביץ) עמ' קסב
ג/טז לב ים גיטין עמ' רפה
ג/טז להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' א
ג/טז מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' נח {גרי"ז}
ג/טז מגן גבורים (או"ח) סי' לט ס"ק ד
ג/טז מוריה גל' רמג עמ' מו-נב {מפני השין}
ג/טז מחנה יוסף שבת עמ' קח
ג/טז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' ריח {עשיית שי"ן היא כתיבה}
ג/טז מנחת צבי (וידר) סי' סה אות ד {הפסול בכתיבה פסול בעשייה}
ג/טז מסורה ח"ז עמ' ע
ג/טז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נה
ג/טז סדר משנה (בוסק')
ג/טז סוכה של מי עמ' קטז
ג/טז סופר המלך
ג/טז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' לא
ג/טז פאר המלך כאן, ועמ' צה, קכב, קלו, קנט
ג/טז פרי אליעזר עמ' תקכג
ג/טז קובץ ספרי סת"ם עמ' לט
ג/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' עא
ג/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קנח
ג/טז שו"ע הרב או"ח סי' לט ס"ג
ג/טז שחר אורך עמ' קט {גרי"ז}
ג/טז שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' עט
ג/טז שעורי הגרי"ד תפילין עמ' לח, קלג
ג/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קמו
ג/טז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' רצו, שיא {ר"ח הלוי}, שיט {ר"ח הלוי}, של {ר"ח הלוי}, שלא, שלו, שלט {ר"ח הלוי}, שמא {ר"ח הלוי}
ג/טז תפארת אריה עמ' רכא-רכג
ג/טז תפארת חיים (פרנק) עמ' לב {גרי"ז}, לג {לא הזכיר "מי שאינו בקשירה" על הדל"ת}, מב {גרי"ז}
ג/יז אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' ו
ג/יז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 24-25
ג/יז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/יז אהבת המלך
ג/יז אור הישר
ג/יז אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' יב ד"ה כתב
ג/יז אמת ליעקב מקרא עמ' שמו
ג/יז אפיקי מגינים מנחות סי' מה
ג/יז בגדי כהונה (כהן) או"ח סי' א דף ג ע"ד {כ"מ}
ג/יז בית גמליאל ח"א עמ' כא
ג/יז בית לאבות דף קג ע"ב
ג/יז בשבילי הקדושה סי' יז אות ב
ג/יז דברי יציב או"ח עמ' מח {כ"מ - עשה לה ד' בתים}
ג/יז דרך המלך (רפפורט)
ג/יז הגהות עמק המלך
ג/יז הר המלך ח"ה עמ' ריד-רטו
ג/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנט
ג/יז ולאשר אמר (תשמא) עמ' ז, יד
ג/יז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עט
ג/יז יצחק ירנן
ג/יז לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 65 {של ראש קדושתו חמורה יותר}
ג/יז לקוטי שיחות חל"ט עמ' 23
ג/יז מוריה גל' קפא עמ' נד
ג/יז מנחה לאיש עמ' 153
ג/יז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קיט
ג/יז נר דוד ח"ב עמ' רסג
ג/יז ס' סת"ם עמ' תכה {כ"מ}
ג/יז פאר המלך כאן, ועמ' נד, עה, קסז, קעז, קפ, קפז
ג/יז פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' קל
ג/יז קובץ ספרי סת"ם עמ' קעח {התנאה לשנות מקדושה לקדושה, לפני ואחרי הנחה}
ג/יז קובץ ספרי סת"ם עמ' קפט
ג/יז שארית נתן (לוברט)
ג/יז שו"ע הרב או"ח סי' מב ס"א
ג/יז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קא
ג/יז שם טוב
ג/יז שרידי אש ח"א עמ' קמז
ג/יח בית אבי ח"ב סי' ב עמ' יא
ג/יח בית שערים או"ח סי' כז
ג/יח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תצב
ג/יח דביר הקודש מנחות עמ' קכד-קכה {נפסקו ג' תפירות}
ג/יח זבחי צדק (דיסקין) עמ' קטו {תפירות}
ג/יח יוסף בחירי עמ' שמ {כ"מ - ר"י אסכנדרני}
ג/יח מגן גבורים (או"ח) סי' לג ס"ק א
ג/יח נועם חי"ט עמ' מז
ג/יח עדות בישראל
ג/יח פאר המלך כאן, ועמ' קפא
ג/יח קובץ ספרי סת"ם עמ' קפב, קפד {נפסקו חוטים}, קצ
ג/יח שו"ע הרב או"ח סי' לג ס"ב
ג/יח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' טז
ג/יח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שז
ג/יט אור הישר
ג/יט אור שמח
ג/יט אנצי"ת ע' גניזה הע' 78, ע' גרדמין הע' 65
ג/יט יפה נוף עמ' ו
ג/יט מגן גבורים (או"ח) סי' לג ס"ק ה
ג/יט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 408 {גניזה}
ג/יט מנחת אהרן (תשפ) כלל ח אות יח
ג/יט מעדני מלך (תשמח) עמ' קכג {פני הרצועה למעלה}
ג/יט פאר המלך כאן, ועמ' עח, קנג, קפב, קפד, קצ
ג/יט צפנת פענח (גם בהשמטות דף נה)
ג/יט קובץ ספרי סת"ם עמ' קצ
ג/יט שו"ע הרב או"ח סי' לג ס"ו
ג/יט שו"ת רי"ט וייל או"ח סי' יב
ג/יט שם טוב
ג/יט שעורי הגרי"ד תפילין עמ' נה
ג/יט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שכו, שלג, שלד {הגהמ"י}, שלה
ג/יט שפתי מלך


ד/69 הלכות תפילין פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אור הישר
ד/רה"פ באר יהודה
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פאר המלך
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אדני היד החזקה
ד/א אהבת המלך
ד/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 579
ד/א אמת ליעקב מקרא עמ' שמו
ד/א באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' של
ד/א בגדי כהונה (שחור) עמ' קנב
ד/א בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' ד
ד/א בית אבי ח"ה סי' לט {השמיט חציצה בתפילין}
ד/א בית לאבות דף קג ע"ב
ד/א בן אשר סי' מא אות ח {הגהמ"י}
ד/א ברית עולם (ולר) סי' ו אות ד
ד/א ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קג
ד/א גט מקושר (צינץ) עמ' תתיא, תתיב, תתיד
ד/א דברי יואל - שו"ת עמ' כז
ד/א דברי ירמיהו
ד/א הר המלך ח"ה עמ' ריד-רטו, ח"ו עמ' נח
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רכח
ד/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' ז
ד/א זיו משנה
ד/א חבש פאר עמ' קסג
ד/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עח
ד/א חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שפב
ד/א חקל יצחק (שו"ת) עמ' ד
ד/א יוסף אומץ דף ד ע"ג {מל"מ}
ד/א יחוה דעת ח"ה עמ' יח
ד/א יין הטוב עמ' קכז
ד/א יעיר אזן דף נח ע"ד
ד/א יראה ואהבה עמ' כא
ד/א כגן רוה עמ' 102-103
ד/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' ג
ד/א מגן גבורים (או"ח) סי' כז ס"ק ו
ד/א מוריה גל' רמג עמ' ה {מקום שמוחו של תינוק רופס}
ד/א מחנה דוד (בונאן) דף מו ע"ב
ד/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 99 {"הנחת" תפילין}, 191 {ר"י קאפח}, 403, 411 {תפילין וציצית - מה קודם}
ד/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רמט ע"א
ד/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' כג
ד/א משנת חיים דברים עמ' קיב
ד/א נועם חי"ב עמ' שלד, חכ"ב עמ' קלב
ד/א נשמת אברהם ח"א עמ' כד
ד/א ס' התדיר עמ' רעד
ד/א סדר משנה (בוסק')
ד/א פאר המלך כאן, ועמ' לז, קפה, קפז
ד/א צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' קלט {סוף השער}
ד/א קובץ
ד/א קול יעקב (פישר) סי' כה אות יב
ד/א שו"ע הרב או"ח סי' כז ס' טו
ד/א שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ג קו"א אות א
ד/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' כה
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שצד, תט
ד/א תניא רבתי ח"א עמ' 143, 152
ד/ב אבני ציון ח"ב סי' ח אות א
ד/ב אדני היד החזקה
ד/ב אהבת המלך
ד/ב ארצות החיים סי' כז המאיר לארץ אות ד {שבמרפק}
ד/ב באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קט
ד/ב בית אהרן וישראל גל' ס עמ' קח, קי, גל' סג עמ' צז {מניח נגד הלב}, גל' סו עמ' קכ
ד/ב בן ידיד
ד/ב ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' סז
ד/ב ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' פח
ד/ב הדרת אפרים ח"ב עמ' רפג
ד/ב העמק שאלה ח"א שאלתא מה אות ב
ד/ב הר המלך ח"ה עמ' ריד-רטו, ח"ז עמ' שכט
ד/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רכח
ד/ב ויטע אשל עמ' שפ {בשר תפוח}
ד/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כ אות ה
ד/ב יחוה דעת ח"ה עמ' טז
ד/ב יין הטוב עמ' קכז
ד/ב כגן רוה עמ' 103
ד/ב לב שלם [עטרת ראש ברכות דף מה]
ד/ב לבושה של תורה סי' מא אות ט {זרוע - פרק תחתון}
ד/ב מבית מאיר ח"ג עמ' קסא
ד/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ב משא בני קהת
ד/ב משך חכמה שמות פ"ג פס' יג-יד
ד/ב נאות אפרים ח"ב עמ' טז
ד/ב נועם חי"ט עמ' רצב [באר משה (ירושלימסקי) ח"ג סי' ז]
ד/ב ס' התדיר עמ' רעד
ד/ב פאר המלך כאן, ועמ' לז, קפט
ד/ב קרית מלך
ד/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קמז אות א {קשירה - ההידוק}
ד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שצח
ד/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רמב
ד/ב תניא רבתי ח"א עמ' 143, 152
ד/ג אדני היד החזקה
ד/ג אהבת המלך
ד/ג אהל שרה לאה עמ' תרעד
ד/ג אהל תורה (קוק) עמ' לג
ד/ג אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף מג ע"ב
ד/ג אמת ליעקב מועד עמ' תב
ד/ג אמת ליעקב מקרא עמ' שמו, שמח
ד/ג אנצי"ת ע' אטר הע' 10, ע' גדם הע' 32 {צ"פ}
ד/ג ארץ צבי (פרומר) ח"א סי' יב אות ד {כאגוז}
ד/ג באר יהודה {כאגוז, איטר, גידם}
ד/ג בדבר מלך ח"ד עמ' כד {השמיט על בית אונקלי}
ד/ג בן ידיד
ד/ג ברור הלכה מגילה כד ע"ב ציון כ
ד/ג דברי שלמה (אסרף)
ד/ג הר המלך ח"ד עמ' כד
ד/ג הרמב"ם והלכותיו
ד/ג התורה והמדינה ח"ז עמ' ריב {דרך צדוקים}
ד/ג זיו משנה
ד/ג זכרון סופרים {העושה תפלתו עגולה כאגוז וכו'} [עיין תשו' חסד לאברהם מהדו"ת או"ח סימן ח (ובתשו' אמרי יושר ח"ב סימן ס"ד)]
ד/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תעא
ד/ג חי' יחיאל דף ד ע"ד
ד/ג חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' קפד {עגולה}
ד/ג ישועות יעקב קדשים עמ' מ
ד/ג כנסת ישראל (ששון) דף ב ע"א-ע"ג
ד/ג כתר אפרים עמ' רלב {דרך צדוקים}
ד/ג כתר המלך {כאגוז, השמיט סכנה}
ד/ג ללשונות הרמב"ם {כאגוז}
ד/ג לקוטי סופר ח"ב דף ס ע"ב
ד/ג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 99 {"הנחת" תפילין}
ד/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ג מעשה רקח {כאגוז, שמאל שלו}
ד/ג מקורות לפסקי הרמב"ם {השמיט סכנה}
ד/ג מרגליות הים סנהדרין מה ע"ב אות ח {צ"פ}
ד/ג משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/ג נזר המלך {איטר}
ד/ג נזר הקדש (רזין) מנחות דף נב ע"ב
ד/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' קיד, קטז-קיז
ד/ג ס' התדיר עמ' רעה {איטר}
ד/ג ס' סת"ם עמ' תלז-תלח, תמ
ד/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' פח {מפי השמועה}
ד/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קלג
ד/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קכא
ד/ג פאר המלך כאן, ועמ' קצ
ד/ג פסקי אליהו ח"ג עמ' כה
ד/ג פרשת המלך
ד/ג פתח עינים ח"א דף צט ע"א {עגולה}
ד/ג צפנת פענח כאן {גידם}, ובהשמטות דף נה {איטר - לא הביא שתלוי בכתיבה}
ד/ג קדשי יהושע עמ' קנו {צ"פ}
ד/ג קובץ על יד ח"ב = התורה והמדינה ח"ט עמ' תקעד {דרך צדוקים, הקדים של יד}
ד/ג קונטרס איש אטר (בתוך מס' תפילין עם באור רשי"ח קנייבסקי) אות ח
ד/ג קרית מלך {י"ג סכנה}
ד/ג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קב {כאגוז}
ד/ג ראשון לציון על מגילה כד ע"ב {כאגוז}
ד/ג רבבות אפרים ח"א עמ' כז {השמיט לך לאות ולא לאחרים לאות}
ד/ג של"ה ח"א מס' חולין סי' לה
ד/ג של"ה ח"ב חולין סי' לה
ד/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' טו
ד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שג, שיג
ד/ד אבודרהם (תשכג) עמ' מו
ד/ד אבודרהם (תשנה) עמ' נד
ד/ד אדני היד החזקה
ד/ד אהבת המלך
ד/ד אוצר א"י ח"ד עמ' 183
ד/ד אור אברהם
ד/ד אור חדש (בלומ') דף קד ע"ב {של יד ושל ראש - שתי מצוות}
ד/ד אפיקי מגינים מנחות סי' מז
ד/ד ארצות החיים סי' ח המאיר לארץ אות קא {השמיט שעובר בכמה עשים}
ד/ד אשר חנן עמ' קנז {צ"פ}, קנט
ד/ד באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 482 {צ"פ}
ד/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף פב ע"א-ע"ג
ד/ד בדבר מלך חי"ז עמ' שעד {תפלה של ראש אינה מעכבת של יד ושל יד אינה מעכבת של ראש וכו'}
ד/ד בחיר חיים
ד/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' שצו
ד/ד בית לאבות דף קג ע"ב
ד/ד בן אשר סי' מא אות ב-ג
ד/ד ברכת השבת עירובין סי' יז ס"ק כח
ד/ד ברקאי ח"ג עמ' 95, 101
ד/ד בשמן רענן ח"ב עמ' שג
ד/ד דברי אפרים סי' ז {שתי מצוות}
ד/ד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מו
ד/ד המנהיג עמ' תרלא
ד/ד הר המלך ח"ד עמ' קפ-קפז, ח"ח עמ' קצ-קצא
ד/ד הרמב"ם והזוהר
ד/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רכח
ד/ד זכרון ליהודה סי' ג אות כד {של יד אינו מעכב של ראש}
ד/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' י {צ"פ}
ד/ד חי' הגרז"ס קדשים עמ' עט {כ"מ}
ד/ד טורי אבן
ד/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלו
ד/ד יחוה דעת ח"ב עמ' עז
ד/ד יין הטוב עמ' קכח, ריז {כ"מ}
ד/ד יצחק ירנן
ד/ד כרם מנחם סי' כג, כו {צ"פ}
ד/ד כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' סו
ד/ד כתר המלך
ד/ד כתר תורה (תשיז) עמ' לב
ד/ד כתר תורה (תשסז) עמ' ע {אין מעכבין זא"ז}
ד/ד להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' יב, חי"א עמ' צב
ד/ד לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 62 {שתי מצות}
ד/ד לקוטי שיחות חל"ט עמ' 22-23 {של ראש ושל יד - סדרם}
ד/ד מאיר נתיבים עמ' 521 {שתי מצוות}
ד/ד מגן גבורים (או"ח) סי' כז ס"ק א
ד/ד מחנה יוסף סוטה עמ' קלא
ד/ד מלחמת יהושע סי' ג, עמ' ו
ד/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 316
ד/ד מנחת חן (אהלבוים, שו"ת) עמ' קכז {שתי מצוות}
ד/ד מעין החכמה עמ' רמה {כ"מ}
ד/ד מקור הברכה (מרגליות) עמ' מא, מה
ד/ד משנת חיים דברים עמ' קו, קמא
ד/ד משנת חיים ויקרא עמ' תל
ד/ד משנת חיים מנחות עמ' תפח
ד/ד נועם ח"ה עמ' ב
ד/ד נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ד/ד ס' הפרדס לר' אשר עמ' קמז
ד/ד ס' התדיר עמ' רעד-רעה
ד/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קנא-קנב
ד/ד סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רטו {של ראש אינה מעכבת}
ד/ד סהמ"צ לרס"ג ח"א דף פד ע"ג
ד/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' ח
ד/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' ל
ד/ד ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 83
ד/ד פאר המלך כאן, ועמ' קצג, רג
ד/ד פרשת המלך
ד/ד צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' נז, פא
ד/ד צפנת פענח (גם בהשמטות דף נה)
ד/ד קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קיא
ד/ד קרית מלך
ד/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קז
ד/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' מד, ח"ה עמ' קכט
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקמו
ד/ד שו"ת הריב"ש עמ' קמד
ד/ד שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' כה
ד/ד שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' ה
ד/ד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' כו
ד/ד שיח ערב שבת-חגיגה עמ' רי
ד/ד של"ה ח"א מס' חולין סי' כו
ד/ד של"ה ח"ב חולין סי' כו
ד/ד שם משמעון (פולק) ח"ב דף מה
ד/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שנד, שנח, שסד, תקעה, תקצז
ד/ד שעלי דעת גל' ז עמ' 41, 48
ד/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 106
ד/ד תבואת יקב (פרידמן) עמ' טז {כל אחת מצוה לעצמה}
ד/ד תורת מנחם חנ"ה עמ' 203, 204, 207 {שתי מצוות}
ד/ד תחומין ח"ח עמ' 518
ד/ד תניא רבתי ח"א עמ' 142, 146, 149, 168
ד/ד תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' ד
ד/ה אבודרהם (תשכג) עמ' תב
ד/ה אדרת אליהו (ראם) עמ' שיא
ד/ה אהבת המלך
ד/ה אוצר א"י ח"ד עמ' 183
ד/ה אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' צ, צט
ד/ה אור חדש (בלומ') דף לד ע"ב {ברכה אחת על של ראש ושל יד}
ד/ה אורח משפט עמ' קמו ע"ב, קמח ע"א
ד/ה אמת ליעקב מקרא, עמ' שמו, שמח
ד/ה אפיקי מגינים מנחות סי' מז
ד/ה ארצות החיים סי' כה ארץ יהודה אות ב עמ' שנו {מל"מ}
ד/ה אשר חנן עמ' קנג, קנט
ד/ה בד קודש (דאנון)
ד/ה בדבר מלך ח"ד עמ' לא
ד/ה בדבר מלך חי"ז עמ' שעד {בד"א כשהניח אחת מהן אבל אם הנין שתיהן מברך ברכה אחת והיא להניח תפילין}
ד/ה בית אהרן (קריספין) דף כח ע"ד {מל"מ}, כט ע"א {מרכה"מ אלפנדרי}
ד/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ה בכורי חיים ח"ה עמ' קכ
ד/ה בן אשר סי' מא הערה ב {מל"מ}, אות ג, סי' מד אות ג
ד/ה בן ידיד
ד/ה ברקאי ח"ג עמ' 95, 97, 98, 100, 101
ד/ה גליונות אבני נזר
ד/ה דביר הקודש מנחות עמ' קכח {מל"מ}
ד/ה דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מו
ד/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' לו
ד/ה הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' נו
ד/ה הר המלך ח"ד עמ' קפ-קפז
ד/ה הרמב"ם והזוהר
ד/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רפו
ד/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קצד
ד/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרכא
ד/ה זכור לאברהם (יפהן) עמ' מב {מל"מ}
ד/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כ אות ו
ד/ה חי' מהר"א (אוירבך) דף ב ע"א
ד/ה חלקת מאיר
ד/ה יד בנימין ר"ה עמ' מא {ברכה אחת לשתיהן}
ד/ה יין הטוב עמ' קכח
ד/ה יפה נוף עמ' ד
ד/ה יצחק ירנן
ד/ה כבוד יו"ט
ד/ה לב מבין
ד/ה להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' ב
ד/ה להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' צב
ד/ה ללשונות הרמב"ם
ד/ה לקוטי שיחות חל"ט עמ' 22, 27
ד/ה מוריה גל' קז עמ' כה {מל"מ}
ד/ה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 317
ד/ה מנחת אהרן (תשפ) כלל ח אות יג
ד/ה מנחת חן (אהלבוים, שו"ת) עמ' קכז {ברכה אחת}
ד/ה מצווה ועושה ח"א עמ' שלג {ברכת להניח עולה לשתיהן}
ד/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' תמז
ד/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ה מרכה"מ אלפ'
ד/ה משנה למלך אחרון
ד/ה נזר הקדש (קפלן)
ד/ה ס' התדיר עמ' רעד
ד/ה סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' לח אות כד
ד/ה סדר משנה (בוסק')
ד/ה עין תרשיש
ד/ה ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 83
ד/ה פאר המלך כאן, ועמ' לז, קצד, רב
ד/ה פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' צו
ד/ה צפנת פענח
ד/ה רוב דגן (הלוי) ח"א דף קמה ע"ב {מל"מ}
ד/ה שארית יהודה (בלום) דף נח ע"ג {"להניח" על שתיהן}
ד/ה שארית נתן (לוברט)
ד/ה שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' כז
ד/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' לה, לח
ד/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שסד
ד/ה שערי יעקב או"ח סי' ב סעיף ב
ד/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 105
ד/ה שפתי דעת ח"ג עמ' קע
ד/ה תורה שלמה חי"ב עמ' 240
ד/ה תורת אמך ח"ב עמ' 487
ד/ה תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קצד-קצט {של ראש קודם}
ד/ה תשובות ראב"י אב"ד סי' קה {ברכה אחת}
ד/ו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תמט, ח"ב עמ' קעו
ד/ו אהבת המלך
ד/ו אור צהיר
ד/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 48
ד/ו ארצות החיים סי' כה ארץ יהודה אות ב עמ' שנג
ד/ו אשר חנן עמ' קנט
ד/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לג
ד/ו בגדי כהונה (כהן) דף יב ע"ד
ד/ו בדבר מלך ח"ד עמ' לא
ד/ו בית פנחס (בלגורייא, תרפו) דף כז ע"ג
ד/ו בן אריה
ד/ו בן אשר סי' מא הערה א
ד/ו בן ידיד
ד/ו ברקאי ח"ג עמ' 95, 96
ד/ו דבר סיני (תשכו)
ד/ו דברי ירמיהו
ד/ו המנהיג עמ' תרלא
ד/ו הר המלך ח"ג עמ' קיב, ח"ד עמ' קפ-קפז
ד/ו זבחי צדק (דיסקין) עמ' שלג {סח}
ד/ו חיים שנים ישלם עמ' נ
ד/ו חתן סופר או"ח ח"א עמ' רכז
ד/ו יד המלך (לנדא)
ד/ו מגן גבורים (או"ח) סי' כה ס"ק י
ד/ו מועדים וזמנים ח"ד סי' רצט
ד/ו מחנה יוסף סוטה עמ' קל
ד/ו מלחמת יהושע סי' ד, עמ' ז
ד/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 317-318
ד/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ו ס' הפרדס לר' אשר עמ' קמה
ד/ו ס' התדיר עמ' רעד
ד/ו ס' מצוה עמ' סה
ד/ו ס' סת"ם עמ' שעה
ד/ו סוכת דוד (דיאס)
ד/ו עזוז חיל
ד/ו ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 65
ד/ו פאר המלך כאן, ועמ' קמה, קפט, קצו
ד/ו פני המלך (שטרן)
ד/ו קרית מלך
ד/ו ר"י ששפורטש עמ' 189
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקמו
ד/ו שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קיח
ד/ו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' פא
ד/ו שערי תודה ח"ב דף מ ע"ג, מב ע"ג {השמיט שחוזר מעורכי המלחמה}
ד/ו שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 105, ח"ג עמ' 105
ד/ו תורת אמך ח"ב עמ' 488
ד/ו תניא רבתי ח"א עמ' 139
ד/ו תפארת אבות (סופר) עמ' קח {איסור לשוח בינתיים}
ד/ז אהבת המלך
ד/ז אור יעקב פסחים דף עג ע"א
ד/ז אור צהיר
ד/ז אורח ישראל סי' כד הערה יא, סי' כו הערה יט, מילואים לסי' יב ח"א אות ז
ד/ז איים בים פסחים סי' טו אות ב¬ {ובכסף משנה - ברכת הנחת תפילין}
ד/ז אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 144
ד/ז אשל אברהם (בוטשאטש) סי' טז ס"ק ב ברכת אברהם אות לו
ד/ז ברור הלכה פסחים ז ע"ב ציון ב (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ד/ז ברכת יצחק (פאלער) עמ' קט
ד/ז גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' מג
ד/ז דביר הקודש מנחות עמ' קכה-קכו {קודם לעשייתן}
ד/ז דברי ירמיהו
ד/ז הגהות חבר בן חיים
ד/ז הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' ריא
ד/ז חוקי חיים (שו"ב) עמ' כד
ד/ז חיים ומלך
ד/ז טהרת הבית ח"ב עמ' תקכב
ד/ז יקב זאב דף פו ע"א
ד/ז להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' יא
ד/ז להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' ג
ד/ז לקוטי סופר ח"ב דף ס ע"ב
ד/ז מגן גבורים (או"ח) סי' כה ס"ק ח
ד/ז מחנה יוסף ציצית עמ' פו
ד/ז מחנה יוסף שבת עמ' פז
ד/ז מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' צ
ד/ז מלחמת יהושע עמ' יב, יד
ד/ז מסורה ח"ט עמ' צח
ד/ז מעיל שמואל (פלורנטין) [טור וב"י סי' יט]
ד/ז משיב דבר ח"א סי' ו
ד/ז משכנות לאביר יעקב ח"ב דף מח ע"ג
ד/ז משנת יהודה ח"א עמ' רלב
ד/ז משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רנט
ד/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף נה ע"ד
ד/ז נחל יבוק
ד/ז נתיב מצותיך עמ' צא {הגהמ"י}
ד/ז נתן פריו חנוכה עמ' קנב
ד/ז ס' הפרדס לר' אשר עמ' נח, ע
ד/ז ס' התדיר עמ' רעה
ד/ז פאר המלך כאן, ועמ' קלה, קפט, ר, רכז {כ"מ}, רמט
ד/ז פרי אליעזר עמ' תרב
ד/ז פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' יז, רכג
ד/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' סה
ד/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קה
ד/ז קרן הצבי מצוה נ אות י
ד/ז ר"י ששפורטש עמ' 359
ד/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' כט {הגהמ"י}
ד/ז שו"ע הרב או"ח סי' כה ס' יז
ד/ז של"ה ח"א מס' חולין סי' כד
ד/ז של"ה ח"ב חולין סי' כד
ד/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' רפד
ד/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שמג
ד/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 109, ח"ג עמ' 105
ד/ז תורת אמך ח"ב עמ' 475
ד/ז תניא רבתי ח"א עמ' 139
ד/ח אבני חן יומא עמ' סא
ד/ח אהבת המלך
ד/ח אהל תורה (קוק) עמ' מ
ד/ח אור תורה (שוורץ) ח"א סי' ב
ד/ח אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' י ד"ה ובאמת
ד/ח בדבר מלך ח"ד עמ' קמג
ד/ח בני דוד
ד/ח גביע הכסף ח"א עמ' יח {אין מעבירין}
ד/ח דברי ירמיהו
ד/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תנה
ד/ח ימין משה עמ' קנו
ד/ח כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קלד
ד/ח כנפי נשרים
ד/ח כרם מנחם סי' י
ד/ח מבשר טוב קדשים עמ' קה
ד/ח מגן שאול (קצנ') עמ' ה
ד/ח מחנה יוסף סוטה עמ' קלב
ד/ח מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן ח
ד/ח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 406 {אין מעבירים על המצוות}
ד/ח מנחת יוסף ח"א עמ' מ
ד/ח מעין החכמה עמ' רמו
ד/ח ס' התדיר עמ' רעד
ד/ח עבודת משא (מאיר) ח"א
ד/ח פאר המלך כאן, ועמ' רב
ד/ח צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' מח {לא יניח של יד למטה}
ד/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קלו ע"ב
ד/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' סט
ד/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' לו
ד/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שסח
ד/ח שרשי הים
ד/ט אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' נה {או"ש}
ד/ט אהבת המלך
ד/ט אור שמח
ד/ט בדבר מלך ח"י עמ' נב
ד/ט בית יצחק תשכ"א עמ' 98
ד/ט ברור הלכה ברכות כד ע"א ציון מ, סנהדרין מז ע"ב ציון נ
ד/ט גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רטו
ד/ט דברי ירמיהו
ד/ט דברי סופרים (רזין) דף מו ע"א {צר ביה ואזמניה}
ד/ט הרמב"ם והלכותיו
ד/ט יד דוד (קרלין) ח"ב דף קה
ד/ט כתר אפרים עמ' שצח
ד/ט מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' כ
ד/ט משנת יעקב
ד/ט פאר המלך כאן, ועמ' רד, רלו
ד/ט צפנת פענח
ד/ט קובץ חי' תורה (לודז') עמ' לט
ד/ט שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' סט
ד/ט שערי ישועה עמ' ג
ד/ט תניא רבתי ח"ב עמ' קיא
ד/י אבני נזר או"ח סי' ב, מד, נד
ד/י אבני ציון ח"ג עמ' פט, ח"ד עמ' יג {טעם המלך}, רמח
ד/י אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קעז, קפז
ד/י אגרות משה או"ח ח"א סי' יג
ד/י אדני היד החזקה
ד/י אהבת אברהם עמ' ד
ד/י אהבת המלך
ד/י אהלי יצחק
ד/י אוהב מישרים עמ' קסו-קסז {לילה אינו זמן תפילין}
ד/י אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 18
ד/י אור חדש (בלומ') דף צ ע"ג {לילה אינו זמן תפילין}
ד/י אור יעקב שבת דף כד ע"ב, סנהדרין דף סח ע"ב
ד/י אור ליהודה (תשנט) עמ' שפב-שפה
ד/י אור צהיר
ד/י אור תורה (בלומ') דף כו ע"א {שבת ויו"ט}
ד/י איים בים פסחים סי' יד אות ב¬ {שבת יו"ט ולילה בהנחת תפילין}
ד/י אישים ושיטות (תשסז) עמ' כא
ד/י אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קפא-קפב
ד/י אמרי יעקב (צימרמן) עמ' תצג, תצה
ד/י אמרי יעקב (צימרמן) עמ' תצג, תצה
ד/י אמרי נפתלי ח"ב עמ' פ
ד/י אמת ליעקב מועד עמ' רמב {ושמרת את החוקה הזאת}
ד/י ארצות החיים סי' כה ארץ יהודה אות א עמ' שמא {אסור מהתורה להניחן בלילה}, סי' כו ארץ יהודה אות ב עמ' שפד, שפו, סי' כז ארץ יהודה אות ב {לילה אינו זמן תפילין}
ד/י ארצות החיים סי' לא ארץ יהודה אות א עמ' תל {שבת ויו"ט וחוה"מ}, תלב {בלילה}, תלג {כ"מ}, תלד, תלו-תלט
ד/י באר אברהם (אבלי) עמ' צט
ד/י בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' ט
ד/י בדבר מלך ח"ד עמ' כח-כט
ד/י בדבר מלך חי"ב עמ' שצח
ד/י בחיר חיים
ד/י בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רנא
ד/י בית זבול ח"ב סי' יד אות א, סי' טו אות כג
ד/י בית מועד (גטיניו) דף מט ע"ד
ד/י בכורי אברהם דף לח ע"ג {שבת א"צ אות}
ד/י בן ידיד
ד/י בני בנימין (אדר"ת)
ד/י בני משה (הכהן)
ד/י בנין יהושע (וילדמן) דף יא ע"ג, יב ע"ב, יג ע"א
ד/י בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' סו
ד/י ברור הלכה ברכות ט ע"ב ציון א, ב
ד/י ברור הלכה מו"ק יח ע"ב ציון ו פסקה ג {חול המועד}
ד/י ברית הלוי דף א ע"ג, ד ע"ב, י ע"ב, יב ע"ג, יג ע"ג, יד ע"ב, טו ע"א, יז ע"ב
ד/י ברית עולם (ולר) סי' א אות ח
ד/י ברכי יוסף או"ח סי' ל ס"א
ד/י ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' סט {לא בלילה}
ד/י ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' צ
ד/י גליונות אבני נזר {טעם המלך}
ד/י גנזי אבא עמ' קמג
ד/י דביר הקודש מנחות עמ' קל
ד/י דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' ה
ד/י דברות משה ביצה עמ' רנו {לא בלילה}
ד/י דברות משה מועד ח"א עמ' רלד {והיה לאות ושבתות וימים טובים הן עצמן אות}
ד/י דברות משה שבת ח"א סי' יב ענף ב
ד/י דברי אליהו (בלייער) ח"ב עמ' רכח-רכט
ד/י דברי אליעזר (פרבר) ח"ב עמ' י-יב {"מימים" ו"לאות"}
ד/י דברי דוד (מילדולה) דף ה ע"א, ו ע"ד
ד/י דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' נה {בני בנימין}
ד/י דברי ירמיהו
ד/י דברי שלמה (ברייער) עמ' 98-99, 101-102
ד/י דרור יקרא עמ' רג
ד/י דרכי שמחה עמ' פ
ד/י הארת ירוחם קדושין ח"ב דף ב ע"א, קלא ע"א
ד/י הגהות חבר בן חיים
ד/י הדר איתמר עמ' רו-רח
ד/י הדרת מלך (זילברברג) דף כד ע"ב {כ"מ}
ד/י הרמב"ם והזוהר
ד/י וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' לא
ד/י זיו משנה
ד/י זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 185, 179
ד/י חבש פאר עמ' קז
ד/י חדשים גם ישנים עמ' 245 {כ"מ}
ד/י חוות דעת אחרי סי' קיג - חידושים מאבי המחבר {חול המועד}
ד/י חוט המשולש - ברכי יוסף דף פא ע"א, פג ע"א-ע"ב {כ"מ - חוה"מ}
ד/י חי' הריצ"ד
ד/י חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' לב
ד/י חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף ו
ד/י חי' ר"י נחמיה סי' קלא אות ב
ד/י חיי נפש ח"ד עמ' תלה {המקור שלילה ושבת אינם זמן תפילין}
ד/י חמדת ישראל ח"ב דף כב ע"א-ע"ג
ד/י חתן סופר או"ח ח"א עמ' ריג-ריד
ד/י טורי אבן
ד/י יד פשוטה מדע עמ' תע
ד/י ידות נדרים השלם עמ' רכח-רל {לילה}
ד/י יוסף בחירי עמ' תע {בחוה"מ}
ד/י יצחק ירנן
ד/י יציץ נזרו עמ' קסה-קסט
ד/י כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ד/י כרם אברהם עמ' קז
ד/י כרם חמד (פריידש)
ד/י לב שלם [שו"ת פחד יצחק טו ע"ב, אור לו בציון דף מ, עטרת ראש - עטרת תפארת ברכות דף כא]
ד/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקסד
ד/י להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' ג ע"א
ד/י ללשונות הרמב"ם
ד/י לשד השמן (ירוש')
ד/י מגן גבורים (או"ח) סי' ל ס"ק א
ד/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' יג, ח"ב עמ' רמג
ד/י מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' יד
ד/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 86, 87, 98 {כ"מ - חוה"מ}
ד/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' ל {כ"מ}
ד/י מנחת יהודה (בוים) דף צ ע"ב {שבת}
ד/י מנחת ישראל עמ' סט
ד/י מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' לא
ד/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תסה {טעם המלך}
ד/י מעיני המים
ד/י מעיני התורה ח"א עמ' קצט
ד/י מעשה רוקח (ר"א רוקח) פ' וישלח דף מב ע"א
ד/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שצה, שצט {שעה"מ}, תז {שעה"מ}
ד/י מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרצג (תקנ)]
ד/י מצווה ועושה ח"ב עמ' תר
ד/י מקור ברוך (פייתוס) דף רצח ע"א
ד/י מראה הפנים שבת דף צז, מו"ק דף יב
ד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/י מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ד/י מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קנב אות ב, ח {מדוע לא מיעט שבת מ"ימים ימימה"}
ד/י משא יד ח"א עמ' עב-עג
ד/י משיב דבר ח"א סי' ו
ד/י משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' טז-כב
ד/י משכנות לאביר יעקב ח"ב דף מח ע"ב-ע"ג, מט ע"א, נא ע"ד
ד/י משנת יהודה ח"א עמ' רלא-רלח, ופ"ה ה"ד
ד/י משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנא
ד/י משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תב
ד/י משנת שמחה
ד/י נועם ח"ח עמ' קמה
ד/י נזר הקדש (רזין) מנחות דף נג ע"ב
ד/י נחל איתן
ד/י נחלת עזרא ח"ב עמ' 71
ד/י נחמת רות עמ' קכא {משיראה ויכירהו}
ד/י נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תקעב {זמן הנחת תפילין ביום ולא בלילה וכו' וכן שבתות ויו"ט אינן זמן תפילין וכו'}
ד/י נתיב מצותיך עמ' קיא
ד/י ס' החיים (קלוגר) עמ' קח
ד/י ס' התדיר עמ' רעה
ד/י ס' סת"ם עמ' שמט {כ"מ}
ד/י סדר משנה (בוסק')
ד/י עבד המלך (תשסט) עמ' קמז
ד/י עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף ג ע"א
ד/י עללת הבציר דף נט ע"ד, ס ע"א {שבת}
ד/י עצי חיים על מועדים עמ' שפו
ד/י ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 74
ד/י פאר המלך כאן, ועמ' רא, רד, רו, רח
ד/י פי אריה דף א ע"א
ד/י פי שנים דף לג-לד
ד/י פינות הבית דף קנב ע"א
ד/י פני המלך (שטרן)
ד/י פני שלמה (גנצפריד) עירובין עמ' קצח-קצט
ד/י פסקי רבנו יוסף עמ' של {הגהמ"י אות ט}
ד/י פרי האדמה ח"ג
ד/י פרי יצחק (בלזר) ח"א דף י ע"ב
ד/י פרי יצחק (תשעו) עמ' כו
ד/י פרשת המלך
ד/י צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' נא, קא, קה, קי, קטז, קל {כ"מ - חוה"מ}, קפ
ד/י קובץ
ד/י קובץ על יד ח"ב
ד/י קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' נג {שבת אינו זמן תפילין}
ד/י קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קיא
ד/י ראש דברך עמ' קמא
ד/י רביד הזהב (אברך) דף א ע"ד {לילה אינו זמן תפילין}
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קצד, שבועות עמ' עו
ד/י שאגת אריה סי' מא, מג
ד/י שארית יהודה (בלום) דף קטז ע"ב {עד שתשקע}
ד/י שארית נתן (לוברט)
ד/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רפז
ד/י שו"ת הרמ"ע השלם עמ' פז, רכה
ד/י שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רלה
ד/י שם משמעון (פולק) ח"ב דף יב
ד/י שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' מ
ד/י שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רנד
ד/י שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' כט
ד/י שעורי הגרי"ד תפילין עמ' סד, סט-ע
ד/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' מז, לט
ד/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שנו {ר' מנוח}, שעב, שעד, שפ
ד/י שער המלך
ד/י שערי ישועה עמ' קיט
ד/י שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 111-112
ד/י תורה תמימה שמות פ' יג אות כ
ד/י תורת יצחק ח"א עמ' כד
ד/י תורת מנחם חכ"ט עמ' 63
ד/י תורת רפאל או"ח ח"ב דף קטו ע"ג, קיט ע"ב
ד/י תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קצה
ד/י תחומין ח"י עמ' 360
ד/י תנובת ציון דף יט ע"ב
ד/י תניא רבתי ח"א עמ' 47
ד/י תשובות ראב"י אב"ד סי' קו
ד/יא אבי עזרי ח"א
ד/יא אבני ציון ח"א סי' יג אות ה
ד/יא אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שנא
ד/יא אגרות משה או"ח ח"א סי' י {כ"מ}
ד/יא אדני היד החזקה
ד/יא אהבת אברהם עמ' ד {המשכים לצאת לדרך}
ד/יא אהבת המלך
ד/יא אהלי יהודה (הכהן)
ד/יא אור יעקב שבת דף כד ע"ב, סנהדרין דף סח ע"ב
ד/יא אות היא לעולם ח"ב דף צו ע"ג
ד/יא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 48
ד/יא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קעט {חשכה עליו}, קפ, קפג
ד/יא אמת ליעקב מועד עמ' שסח
ד/יא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכח
ד/יא ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' פח, קיב
ד/יא ארצות החיים סי' לא ארץ יהודה אות א עמ' תלה {מותר להשהותם עליו}
ד/יא אש תמיד עמ' קצט
ד/יא באר בשדה עמ' רכט {הניח תפילין קודם שתשקע החמה}
ד/יא בדבר מלך ח"ד עמ' כח
ד/יא בית אהרן (כהן, תשך) דף לא ע"ד
ד/יא בית הלוי ח"ג סי' נא עמ' קפ-קפא
ד/יא בית מלך (חב"ד) עמ' 41
ד/יא בכורי חיים ח"ג עמ' רסח, ח"ד עמ' סט-ע
ד/יא בן ידיד
ד/יא בני בנימין (אדר"ת)
ד/יא בנין הלכה עמ' כז-כח
ד/יא בנין יהושע (וילדמן) דף סג ע"א
ד/יא בנין יהושע (לנג)
ד/יא ברור הלכה ברכות מד ע"ב אחרי ציון ה, שבת לה ע"ב ציון ה {חולצים בשקיעה}
ד/יא ברית הלוי דף י ע"ב, יב ע"ד
ד/יא ברית עולם (ולר) סי' א אות ח
ד/יא ברכי יוסף או"ח סי' ל ס"א, ח"א דף יז ע"ד, כא ע"א
ד/יא בשלם סוכו סי' מה
ד/יא גן דוד דף סא ע"ב
ד/יא דבר אברהם ח"א סי' כב אות ו
ד/יא דבר בעתו (בוגין) דף א ע"ג-ע"ד, ב ע"א, ג ע"א {בלילה עובר בלאו}
ד/יא דברות משה ביצה עמ' רנו {לאו}
ד/יא דברות משה שבת ח"א סי' יב ענף ב
ד/יא דברי ירמיהו
ד/יא דברי סופר עמ' נ
ד/יא דברי שלמה (ברייער) עמ' 102
ד/יא דברי שמואל (ראטה) עמ' ה, ז
ד/יא דרך הקודש (תשסז) עמ' קלב
ד/יא דרכי שמחה עמ' פב
ד/יא הארת ירוחם קדושין ח"ב דף ב ע"ב, ו ע"ב, קלא ע"ב
ד/יא הגהות מוהר"י קרט עמ' קצט {איסור לאו}
ד/יא הדר איתמר עמ' רז-רח {הניח לפני שקיעה}
ד/יא המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז ח"ג תקנ]
ד/יא העמק דבר בראשית פי"ז פסוק יג בהרחב דבר
ד/יא הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קכג
ד/יא הר המלך ח"ז עמ' שכט
ד/יא ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' יא
ד/יא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' י
ד/יא זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 179
ד/יא חבש פאר עמ' קח, קי
ד/יא חזו"א או"ח סי' ד ס"ק ב
ד/יא חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף ו, מד (ד"ה ובתפילין וד"ה ועל)
ד/יא חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קיא, נשים ח"א עמ' סא
ד/יא חכמת גרשון עמ' תמב
ד/יא חלק יעקב (אביגדור), מכתבי תהלה עמ' 53
ד/יא חלקת מאיר
ד/יא חמדת ישראל ח"ב דף כב ע"ג
ד/יא חנן אלקים עמ' עה
ד/יא חתן סופר או"ח ח"א עמ' רלט
ד/יא יוסף בחירי עמ' תסט {חליצת תפילין בלילה}
ד/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רלו
ד/יא יצחק ירנן
ד/יא ישועות יעקב מועד עמ' רצה
ד/יא כבוד יו"ט
ד/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קסט, תקסח
ד/יא כרם אברהם עמ' קז
ד/יא כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' מג
ד/יא לב שלם [מגיד מראשית דרך הקדש יא ע"ב, חזון נחום טהרות כה ע"ב, כנה"ג לשונות הרמב"ם הל' ביה"ב]
ד/יא להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' ו
ד/יא לחם שלמה (לניאדו) עמ' 36
ד/יא לחם שלמה (ערנרייך) סי' כא
ד/יא למודי ה' (תקמז) דף צה ע"א-ע"ב
ד/יא למודי ה' (תשפא) עמ' תקמב {שעה"מ}
ד/יא מבוא למשנה תורה עמ' 349
ד/יא מגן גבורים (או"ח) סי' ל ס"ק א
ד/יא מועדים וזמנים ח"ד סי' רצט עמ' עז
ד/יא מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' ט
ד/יא מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' יד
ד/יא מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קמה
ד/יא מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ז נתה"ח ס"ק ד
ד/יא מים חיים
ד/יא מכשירי מצוה עמ' סז
ד/יא מלחמת יהושע עמ' ח-י
ד/יא מלך שלם
ד/יא מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קמג
ד/יא מנחת אהרן (תשפ) כלל יט אות יג
ד/יא מנחת אשר פסחים עמ' ריח
ד/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' שלז
ד/יא מנחת יהודה (בוים) דף פז ע"ד {עובר בלאו}, פח ע"ד, פט ע"א {הנחתן בלילה כדי לשמרן} וע"ג, צ ע"ב {הנחתן בלילה כדי לשמרן}
ד/יא מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פ"ב אות יד
ד/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רסב {שעה"מ}
ד/יא מעדני מלך (תשמח) עמ' פא-פב
ד/יא מעין החכמה עמ' ג
ד/יא מעיני המים
ד/יא מענה לשון עמ' קצא {השמר דעשה}
ד/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קעד ע"ד
ד/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שצד {שעה"מ}, שצה, תא {שעה"מ}, תו {שעה"מ}
ד/יא מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א, שו"ת הרדב"ז סי' אלף תפח (צה)]
ד/יא מצא חן
ד/יא מצעדי גבר שבת סי' כט אות יא
ד/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' קלו
ד/יא מרחשת ח"ג סי' ל אות ב
ד/יא מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ד/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יז אות א, ג {עובר בלאו}
ד/יא משא יד ח"א עמ' עב
ד/יא משכנות לאביר יעקב ח"ב דף מט ע"א, נב ע"א
ד/יא משנת יהודה ח"א עמ' רלב, ופי"ט הכ"ו
ד/יא משפטים לישראל עמ' ריג
ד/יא נועם חט"ו עמ' סה {עובר בלאו}, חכ"ג עמ' כ, כג {שעה"מ}, נד {כר' יוחנן}
ד/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף נג ע"ב-ע"ג
ד/יא נטע שעשועים (שליסל) עמ' קע {הישמר דעשה - לאו}
ד/יא נתיבות מרדכי גיטין עמ' תנא
ד/יא נתן פריו הל' נט"י עמ' ל
ד/יא ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתר {כ"מ}
ד/יא ס' הפרדס לרש"י עמ' שעב
ד/יא סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כג אות יג {שעה"מ}
ד/יא סדר משנה (בוסק')
ד/יא סופר המלך ח"א עמ' יא
ד/יא עבודת משא (מאיר) ח"א
ד/יא פאר המלך כאן, ועמ' רט, ריד, ריז, רלד-רלה
ד/יא פי אריה דף א ע"א
ד/יא פני המלך (שטרן)
ד/יא פני חמה דף כו ע"א {עובר בלאו}
ד/יא פני שלמה (גנצפריד) עירובין עמ' קצח-קצט
ד/יא פרי אליעזר עמ' תרו
ד/יא פרשת המלך
ד/יא צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' פד {עובר בלאו}
ד/יא צמח מנחם דף כח ע"ד {עובר בלאו}
ד/יא צפנת פענח כאן, ודברים עמ' קלב
ד/יא קובץ
ד/יא קובץ הערות על אבי עזרי
ד/יא קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' ה
ד/יא קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' כו
ד/יא קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' צח
ד/יא קול דודי (תשף)
ד/יא קול דודי ר"ה סי' קב
ד/יא רפואה והלכה (שילת) עמ' 39
ד/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קצד, שבועות עמ' עו
ד/יא שאגת אריה סי' מג
ד/יא שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קלו ע"ב
ד/יא שארית נתן (לוברט)
ד/יא שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תמז
ד/יא שביתת שבת (לר' צדוק) פ"א עמ' 65
ד/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רפז-רפח, תלה
ד/יא שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרצג
ד/יא שעורי הגרי"ד תפילין עמ' סט-ע
ד/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' מג
ד/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שנז, שעד, שפ
ד/יא שער המלך
ד/יא שער המלך ח"א עמ' לז, טעם המלך ח"א עמ' לו {פר"ח}
ד/יא שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מג ע"א
ד/יא תורת הלוי עמ' פד
ד/יא תניא רבתי ח"א עמ' 47, 495
ד/יא תפארת למשה עמ' לא
ד/יא תפארת ציון (ריבקין) סי' ג הערה 4
ד/יא תשובות ראב"י אב"ד סי' קו
ד/יב אדני היד החזקה
ד/יב אמת ליעקב מועד עמ' שסח {לשמרן}
ד/יב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 189 {יד פשוטה}
ד/יב ארצות החיים סי' לא ארץ יהודה אות א עמ' תל, תלב
ד/יב אש תמיד עמ' קצט
ד/יב בדבר מלך ח"ד עמ' כח-כט
ד/יב בית הלוי ח"ג סי' נא עמ' קפ-קפא
ד/יב בית זבול ח"ב סי' טו אות יח-יט
ד/יב בנין יהושע (וילדמן) דף יב ע"ג וע"ד, יג ע"א וע"ג
ד/יב ברית עולם (ולר) סי' א אות ח
ד/יב ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כ
ד/יב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קפב
ד/יב דבר סיני (תשכו)
ד/יב דברות משה ביצה עמ' רנה, רנח-רנט
ד/יב דברות משה שבת ח"א סי' יב ענף ב
ד/יב דברי ירמיהו
ד/יב דברי שמואל (ראטה) עמ' ה
ד/יב דרכי שמחה עמ' פב
ד/יב הדר איתמר עמ' רז {בא בדרך ותפילין בראשו}
ד/יב הר המלך ח"ד עמ' שע
ד/יב חינוך הבנים למצוות עמ' צב
ד/יב חמדת ישראל ח"ב דף כב ע"ב
ד/יב לחם שלמה (ערנרייך) סי' כב אות ה
ד/יב מגן גבורים (או"ח) סי' ל ס"ק א
ד/יב מועדים וזמנים ח"ד סי' רצט
ד/יב מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קמג
ד/יב מעיני המים
ד/יב מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון ביצה סט ע"ד]
ד/יב משא יד ח"א עמ' עב-עג
ד/יב משנת שמחה
ד/יב סדר משנה (בוסק')
ד/יב פאר המלך כאן, ועמ' ריז, רלה
ד/יב צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' פח, צא
ד/יב צפנת פענח
ד/יב שאגת אריה סי' מג
ד/יב שאילת שלום (רבינוביץ) שושנים לדוד סי' א דף סג ע"א
ד/יב שאלת שלום (רבינ') דף סג ע"א
ד/יב שארית נתן (לוברט)
ד/יב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שט
ד/יב שעורי הגרי"ד תפילין עמ' סח-סט
ד/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' מא
ד/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שמט, שנז
ד/יג אבני ציון ח"ב סי' כו אות ד, ח"ג עמ' רכ
ד/יג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קעה, קעח, קפב
ד/יג אהבת המלך
ד/יג אהל שרה לאה עמ' שפז {כדי לחנכו}, שצב, תשעה {משמר מתו - פטור מתפילין}
ד/יג אהל תורה (קוק) עמ' מו
ד/יג אוצרות יהושע עמ' תקנג {כ"מ}
ד/יג אור שמח
ד/יג אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק כא, פ"ו ס"ק יט
ד/יג אורח ישראל סי' כב אות ד, ח
ד/יג אז ישיר עמ' ח
ד/יג אישי יובל עמ' 182
ד/יג אמרי איש עמ' קצד {קטנים}
ד/יג אנצי"ת ע' אשה הע' 139
ד/יג אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קנד
ד/יג באר בשדה עמ' קלד {אסור להסיח דעתו מהם}
ד/יג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רלה-רלו
ד/יג בית אהרן וישראל גל' מא עמ' לה
ד/יג בית ארזים - ס' הגליונות
ד/יג בית הלוי ח"א סי' ג עמ' כב
ד/יג בן ידיד
ד/יג בני בנימין (אדר"ת)
ד/יג בנין הלכה עמ' כט-לד
ד/יג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רנג
ד/יג ברור הלכה יומא ז ע"ב ציון ג פרק ג
ד/יג ברור הלכה מו"ק טו ע"א אחרי ציון ו פסקה ב {מעשה רקח}
ד/יג ברור הלכה סוכה כה ע"ב ציון ז, כו ע"א ציון ס, מב ע"א ציון ט
ד/יג בשמן רענן ח"ב עמ' שא
ד/יג גבורות אליהו או"ח סי' יא אות ד
ד/יג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רלט
ד/יג גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קלז
ד/יג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' כד {קטן}
ד/יג גביע הכסף ח"א עמ' נב {כהנים ולויים - כל עוסק במצוה}, נג {מי שאין דעתו מיושבת}
ד/יג גור אריה דברים פ' יא הע' 86
ד/יג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קפא
ד/יג גן שושנים ח"א עמ' נח
ד/יג דבר בעתו (בוגין) דף א ע"ג-ע"ד, ב ע"א, ג ע"א {אשה פטורה מטעם מעשהז"ג}
ד/יג דברות משה שבת ח"ב סי' מט ענף ג
ד/יג דברי חן (נתנזון) דף ז ע"ב
ד/יג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' עט, פד
ד/יג דברי שמואל (ראטה) עמ' ט
ד/יג האיר ממזרח כתובות סי' ז אות כה {כהנים בעבודתן וכו' פטורין מתפילין - הביאור בזה}
ד/יג האסופה המקראית עמ' 247
ד/יג הר המלך ח"א עמ' סה-סו, ח"ג עמ' נ
ד/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 35
ד/יג הררי קדם (תשס) עמ' קו
ד/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רא, תרמה
ד/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' יט
ד/יג זכרון ליהודה סי' ג אות כד
ד/יג חבש פאר עמ' קד
ד/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' ט, ח"ב סי' לג אות ג
ד/יג חי' בן אריה ח"א סי' יג אות א, ז
ד/יג חינוך הבנים למצוות עמ' צב
ד/יג חסד יצחק עמ' ט
ד/יג יד המלך (פלומבו)
ד/יג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ל
ד/יג יין הטוב עמ' כב
ד/יג ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' שמא {מצטער פטור}
ד/יג כה תברכו דף קלח ע"א {מעשה רקח}
ד/יג כי בא מועד עמ' קלח
ד/יג כרם יעקב עמ' ריב
ד/יג כרם מנחם סי' י
ד/יג כתר אפרים עמ' שצא
ד/יג כתר המלך
ד/יג להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' לו
ד/יג להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רז
ד/יג ללשונות הרמב"ם
ד/יג לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' י
ד/יג לקוטי שיחות חי"ד עמ' 153, חי"ז עמ' 234
ד/יג מאה שערים (קפשאלי) עמ' שצט
ד/יג מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' סא
ד/יג מאיר נתיבים עמ' 413 {אין דעתו מיושבת}
ד/יג מגן גבורים (או"ח) סי' לח ס"ק ח {השמיט שכותבי ספרים פטורים}
ד/יג מועדים וזמנים ח"ה סי' שמד
ד/יג מוריה גל' קנז עמ' לא, לג
ד/יג מחזיק ברכה סי' לח אות ו
ד/יג מחשבת הקודש ח"ב דף סג ע"א-ע"ב
ד/יג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 104 {בתשעה באב}, 324-325 {מצטער}
ד/יג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' פד
ד/יג מנחת אשר פסחים עמ' ריז
ד/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' קנב
ד/יג מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' ז
ד/יג מסורה ח"ו עמ' ה
ד/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/יג מעלין בקודש גל' ח עמ' 45
ד/יג מצווה ועושה ח"א עמ' שמט
ד/יג מרכבת המלך עמ' רסח-רעא
ד/יג מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ד/יג משיב דבר ח"א סי' ו
ד/יג משנת חיים במדבר עמ' תעב
ד/יג משנת יעקב כאן, מדע עמ' קס, זמנים ח"א עמ' רנא, זמנים ח"ב עמ' רמה-רמו, נשים ח"א עמ' שטז-שיז, ח"ב עמ' שלג, קדושה עמ' רצה-רצו
ד/יג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תב, תמח
ד/יג משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/יג משרת משה (עטייה)
ד/יג נחלת נפתלי דף ג
ד/יג נר למאור (פרצקי) עמ' רלט
ד/יג נר מצוה (ואלק) שרשים דף כב ע"א-ע"ב {מצטער}
ד/יג נתן פריו סוכה עמ' שעו
ד/יג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תסו {כ"מ}
ד/יג סוכה של מי עמ' רז
ד/יג עבודת משא (מאיר) ח"א
ד/יג עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף ב ע"ג
ד/יג עטרת חן ח"א עמ' פג
ד/יג עטרת מרדכי (מילר) עמ' קי
ד/יג פאר המלך כאן, ועמ' קא, ריז, רכד-רכה, רכט
ד/יג פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' כב {אב קונה תפילין לבנו הקטן}
ד/יג פרי יצחק (בלזר) ח"א דף יא ע"ג
ד/יג צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' עד, קנו, קסט
ד/יג צפנת פענח
ד/יג קרית מלך
ד/יג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קיד {מצטער}
ד/יג קרן הצבי מצוה מח אות ה
ד/יג רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ה הלכה ד
ד/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ריא
ד/יג שאגת אריה סי' לט, קד
ד/יג שארית נתן (לוברט)
ד/יג שבי ציון סי' יג
ד/יג שו"ע הרב או"ח סי' כח ס"א, סי' לח ס' ב-ג, סי' מד ס"א
ד/יג שומע ומשמיע עמ' תמה
ד/יג שיח יוסף ח"ב עמ' מ
ד/יג של"ה ווי העמודים פי"ב אות ו
ד/יג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' יד
ד/יג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רמז
ד/יג שמועת חיים ערכין ח"א עמ' פח, קי
ד/יג שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רט {כדי שיפגע ביחוד ה'}
ד/יג שעורי הרב - אבלות עמ' ב
ד/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רעד
ד/יג שעורי יומא דף ז ע"ב ד"ה עי' בשטמ"ק
ד/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שעו
ד/יג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' טו, נב
ד/יג שערי היכל יומא מערכה ז {היסח הדעת}
ד/יג שערי ציון (כהן, תרצח) דף יז ע"ב
ד/יג שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קג
ד/יג שפתי מלך
ד/יג תורה שלמה חי"ב עמ' 261, 266-267
ד/יג תורת אמך ח"א עמ' 201, 217
ד/יג תורת ירוחם ח"ב דף נט ע"ג, ס ע"א
ד/יג תורת לויים דף סז
ד/יג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קצה
ד/יג תפארת חיים (שאכעט) דף פט ע"ג
ד/יד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קעה
ד/יד אהבת המלך
ד/יד אהל שרה לאה עמ' תתלד
ד/יד אוצרות יהושע עמ' תקנג {כ"מ}
ד/יד אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 91
ד/יד אור צהיר
ד/יד אור שמח
ד/יד אורח ישראל סי' כב אות ח
ד/יד אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' ה ד"ה הרמב"ם
ד/יד ארצות החיים סי' כח ארץ יהודה אות א
ד/יד אשל אברהם (שפירא) עמ' קצח-קצט {תפילין קדוש יותר מהציץ}, תמ {היסח הדעת - שחוק}
ד/יד בגדי כהונה (שחור) עמ' קסה
ד/יד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רלה-רלו
ד/יד בדבר מלך ח"ד עמ' כט
ד/יד בדבר מלך חט"ז עמ' רכ
ד/יד בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קי {איסור היסח הדעת}, גל' מא עמ' לה
ד/יד בית יצחק (תשי"ג) עמ' 99, 101
ד/יד בני בנימין (אדר"ת)
ד/יד בצור ירום (תשפ) חי"ד עמ' קפה הערה 85 {חייב אדם למשמש בתפיליו כל זמן שהם עליו שלא יסיח דעתו מהם אפילו רגע אחר}
ד/יד ברור הלכה יומא ז ע"ב ציון ג
ד/יד ברכי יוסף או"ח סי' תעב ס"י
ד/יד בשמן רענן ח"ב עמ' שא
ד/יד דבר בעתו (בוגין) דף ג ע"ג {איסור היסח הדעת - דאורייתא}
ד/יד דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה עב
ד/יד דגל ראובן ח"ג סי' לה
ד/יד דורש טוב עמ' 190 {עשרים ואחד שם}
ד/יד דעת הרמב"ם עמ' 656
ד/יד הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר ב שורה 4
ד/יד המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 97
ד/יד הר המלך ח"ב עמ' קס-קסב
ד/יד הרמב"ם והזוהר
ד/יד הרמב"ם והלכותיו
ד/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תלו
ד/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תנא
ד/יד ויען יצחק עמ' קנא
ד/יד זיו משנה
ד/יד זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' לז ס"ק א {יותר מהציץ}, סי' מ ס"ק א {הסחת דעת לרגע}
ד/יד זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' א {חייב למשמש}
ד/יד זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 158, 156
ד/יד זרעו של אברהם ח"ב
ד/יד חבש פאר עמ' קז
ד/יד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' ט, רצו
ד/יד חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' פג
ד/יד חיי אברהם (צציק) עמ' רח
ד/יד חיי נפש ח"ד עמ' תמא {חייב למשמש כל שעה}
ד/יד חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"א עמ' לב
ד/יד חכמה ומוסר (זיו) ח"ב עמ' שמו
ד/יד חסד יצחק עמ' יד
ד/יד טהרת יו"ט חט"ז עמ' יד, עז, ריז
ד/יד טורי אבן
ד/יד יין הטוב עמ' כב
ד/יד יסודי ישורון ח"ב עמ' יא
ד/יד ישועות כהן שבת סי' צג ס"ק ז
ד/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' ריח
ד/יד כתבי הסבא מקלם חנוכה-פורים עמ' עג {למשמש}
ד/יד כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' סב
ד/יד כתר נהורא עמ' צ
ד/יד להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רד
ד/יד לקוטי שיחות חי"ג עמ' 61, חי"ד עמ' 152
ד/יד מאכסניא של התורה סי' נח
ד/יד מבוא למשנה תורה עמ' 216
ד/יד מגן גבורים (או"ח) סי' כח ס"ק א
ד/יד מחנה יוסף סוטה עמ' קנג
ד/יד מחשבת הקודש ח"ב דף סג ע"ב
ד/יד מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קג
ד/יד מנחת חינוך ח"א עמ' שעז
ד/יד מעדני מלך (תשמח) עמ' עא
ד/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/יד מצווה ועושה ח"א עמ' שכז
ד/יד מרכבת המלך עמ' רסח-רעא
ד/יד משיב דבר ח"א סי' ו
ד/יד משך חכמה דברים פל"ד פס' יב
ד/יד משנה ישרה עמ' צה
ד/יד משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנא, נשים ח"ב עמ' שלג
ד/יד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תב, תמח
ד/יד משנת יעקב עבודה עמ' כו
ד/יד משנת ראשונים - ברורי הלכות עמ' ד
ד/יד נר מצוה (ואלק) שרשים דף כא ע"ג {תפילין אסור בהיסח הדעת}
ד/יד ס' התדיר עמ' רעד-רעה
ד/יד סדר משנה (בוסק')
ד/יד סוכה של מי עמ' רח
ד/יד עבודת היום יומא עמ' ל-לא
ד/יד עולת כהן ח"א סי' טו ס"ק יא {למשמש}
ד/יד עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף ב ע"ג, ג ע"ב
ד/יד עטרת טוביה
ד/יד עטרת מרדכי (מילר) עמ' קי
ד/יד עטרת תפארת דף כו ע"ד {חייב למשמש}
ד/יד פאר המלך כאן, ועמ' ריט, רכא, רכג
ד/יד פני מנחם - תורה ומועדים בר מצוה עמ' מא {חייב אדם למשמש בתפיליו וכו' יש בהם אחד ועשרים שם של יו"ד ה"א בשל ראש וכמותן בשל יד}
ד/יד פניני רבנו הגרי"ז עמ' רמד
ד/יד צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' עב, קנד
ד/יד קרן פני משה ח"ב [שאגת אריה סי' מ, ארצות החיים סי' כח]
ד/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' נו {או"ש}
ד/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רא
ד/יד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ק, רטו, רמא
ד/יד שאגת אריה סי' לח-לט
ד/יד שו"ע הרב או"ח סי' כח ס"א
ד/יד שו"ת הרדב"ז ח"א סי' קב
ד/יד שחר אורך עמ' קי
ד/יד שיח יוסף ח"ב עמ' לט
ד/יד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' יד, קד
ד/יד שמועת חיים יומא ח"א עמ' קד
ד/יד שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קסט
ד/יד שעורי הגרי"ד תפילין עמ' סו
ד/יד שעורי יומא דף ז ע"ב ד"ה עי' בשטמ"ק
ד/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' נב
ד/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שנ, שעו-שעז
ד/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תג
ד/יד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ר
ד/יד שערי היכל יומא מערכה ז {היסח הדעת מציץ}
ד/יד שערי מאיר עמ' א-ב
ד/יד תורת אברהם עמ' 324
ד/יד תחומין חכ"א עמ' 472
ד/יד תניא רבתי ח"ב עמ' קיד
ד/יד תפארת חיים (שאכעט) דף פט ע"ג
ד/יד תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' פא
ד/יד תפארת ישראל (שינקמן) עמ' צד
ד/יד תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' תכא
ד/טו אדני היד החזקה
ד/טו אהבת המלך
ד/טו אוצרות יהושע עמ' תקנה
ד/טו אור צהיר
ד/טו אורח ישראל סי' כב אות ח
ד/טו אות היא לעולם ח"ב דף קעד ע"ג {כ"מ}
ד/טו אות ציון עמ' מ-מא {כ"מ - מדוע נקט טעם של אביי}
ד/טו אמונת עתיך גל' 123 עמ' 34 {שמא יפיח}
ד/טו אנצי"ת ע' בזוי מצוה הע' 52
ד/טו בגדי כהונה (שחור) עמ' קסג
ד/טו בית אהרן וישראל גל' מא עמ' לד
ד/טו בן אריה
ד/טו בן ידיד
ד/טו בן יהודה סי' מב
ד/טו בני ציון (שפירא) דף לה ע"א
ד/טו בנין הלכה עמ' כט, לד
ד/טו ברור הלכה שבת מט ע"א ציון ג, סוכה כו ע"א ציון מ, כו ע"ב לפני ציון ד
ד/טו ברכה למנחם עמ' 151
ד/טו בשולי גליוני עמ' צד {כ"מ}
ד/טו דברות משה שבת ח"ב סי' לט הערה יב
ד/טו הליכות עולם (דובער)
ד/טו המאיר לארץ
ד/טו זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' קלה-קלז
ד/טו זיו משנה
ד/טו זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 172, 159, 168, 157
ד/טו חבש פאר עמ' קיג
ד/טו חיים ומלך
ד/טו יין הטוב עמ' כב
ד/טו יצחק ירנן
ד/טו ירושלים דדהבא עמ' נ
ד/טו ישועות יעקב מועד עמ' תשסד
ד/טו כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ בשם הראב"ד} [ליתא בפנים]
ד/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקפ
ד/טו כנסת מחקרים - ספרד עמ' 334
ד/טו לב שלם [מטה יוסף ח"ב סי' ז, יד מלאכי דף י ע"א, לד ע"א]
ד/טו לחם יהודה
ד/טו ללשונות הרמב"ם
ד/טו לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"ב
ד/טו מאכסניא של התורה סי' נח
ד/טו מגילת ספר עשין דף ה ע"ב
ד/טו מגן גבורים (או"ח) סי' לז ס"ק ג, סי' מ ס"ק ד {השמיט ישן בתפילין וראה קרי}, סי' מד ס"ק א
ד/טו מוריה גל' רמג עמ' ז {שמא יפלו מידו}
ד/טו מחשבת הקודש ח"ב דף סג ע"א
ד/טו מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' טז-יז, כ
ד/טו מכתב לחזקיהו דף יא ע"ב
ד/טו מעין גנים (מזרחי) דף כב ע"ב, כג ע"א
ד/טו מעיני המים
ד/טו מראה הפנים ברכות דף טו
ד/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טו מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ד/טו משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/טו ס' התדיר עמ' רעד-רעה
ד/טו סדר משנה (בוסק')
ד/טו עמודי הוד סי' פא עמ' רעה {שמא ירדם}
ד/טו פאר המלך כאן, ועמ' רכח, רלא, רלה
ד/טו פני משה (שלז')
ד/טו פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' כה {הגהמ"י}
ד/טו פרי יצחק (תשעו) עמ' שסו
ד/טו קובץ
ד/טו קרן הצבי מצוה מד אות ו
ד/טו ראש אליהו ח"א עמ' קלד
ד/טו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ק
ד/טו שו"ע הרב או"ח סי' מד ס"א
ד/טו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתד
ד/טו שמות בארץ (תשנט) עמ' שיד
ד/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שעו
ד/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שפה, תג
ד/טו שרידי אש ח"א עמ' ט
ד/טו תולדות יצחק (שור) דף ט ע"ג
ד/טו תחומין חכ"א עמ' 472
ד/טו תשובות ראב"י אב"ד סי' פג
ד/טז אהבת המלך
ד/טז איים בים גיטין סי' ז אות ב
ד/טז ארצות החיים סי' לא ארץ יהודה אות א עמ' תלז
ד/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/טז בית אהרן וישראל גל' מא עמ' לד
ד/טז ברור הלכה ברכות כג ע"ב ציון ז, סוכה כו ע"א ציון מ
ד/טז ברקאי ח"א עמ' 103, 104
ד/טז דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' כח
ד/טז חי' הגאון אדר"ת עמ' רנג {נקט שינה ואכילה ביחד}
ד/טז מגן גבורים (או"ח) סי' מד ס"ק א
ד/טז מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' לח
ד/טז מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' טז {הגהמ"י}
ד/טז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' א-ג
ד/טז מקור חסד עמ' תק
ד/טז מראה הפנים ברכות דף טז
ד/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טז משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/טז עיונים ומחקרים ח"א עמ' 71
ד/טז פאר המלך כאן, ועמ' רל
ד/טז פני משה (שלז')
ד/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' נג
ד/טז שפתי מלך
ד/יז אהבת המלך
ד/יז אוצרות יהושע עמ' תקנה {או"ש}
ד/יז אור צהיר
ד/יז אור שמח
ד/יז אמונת יהושע עמ' תס {או"ש}
ד/יז אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 104, ע' בית הכסא הע' 36, 41, 47-51, 59, 62
ד/יז בן ידיד
ד/יז בנין הלכה עמ' כט {או"ש}
ד/יז ברור הלכה ברכות כג ע"א ציון ה, ח
ד/יז דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מו-מז
ד/יז העמק שאלה ח"א שאלתא מה אות ח
ד/יז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לט אות ז
ד/יז מוריה גל' קנט עמ' נד, גל' רמג עמ' ז {השמיט הליכה במבוי מטונף}, גל' רמג עמ' מח {אסור להיכנס לבית הכסא}
ד/יז מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' יב {רמב"ם}, יג {הגהמ"י אות ל}
ד/יז מעיני המים
ד/יז מקור ברוך ח"ב דף כו ע"ג
ד/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יז משנת יעקב
ד/יז ס' התדיר עמ' רעה
ד/יז סדר משנה (בוסק')
ד/יז פאר המלך כאן, ועמ' קלג, רכ, רלב
ד/יז קובץ
ד/יז שם מרדכי עמ' 49 {"מתחת ידו"}
ד/יז תולדות יצחק (שור) דף ט ע"ד
ד/יז תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק יא {או"ש}
ד/יח אהבת המלך
ד/יח אמרי חן (לוונברג)
ד/יח אנצי"ת ע' בית הכסא הע' 65 {ראב"ד}, 66, 67, 69
ד/יח ארצות החיים סי' ג ארץ יהודה אות ט
ד/יח באר ראי עמ' תיב
ד/יח בית הלוי ח"א סי' ה עמ' ל
ד/יח בן ידיד
ד/יח ברור הלכה ברכות כג ע"א ציון ה, כ
ד/יח דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מו-מז
ד/יח דברי ירמיהו
ד/יח זיו משנה
ד/יח לב שלם [אור לו בציון דף יג]
ד/יח ללשונות הרמב"ם
ד/יח מגן גבורים (או"ח) סי' מג ס"ק א
ד/יח מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' יב
ד/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יח משאת המלך (אדרי)
ד/יח משנת יעקב
ד/יח פאר המלך כאן, ועמ' רלד
ד/יח ציץ אליעזר ח"ח סי' א בשאלה {אסור להשתין בבית כסא עראי עם תפילין}
ד/יח שהם וישפה ח"א
ד/יח שו"ע הרב או"ח סי' מג ס"א
ד/יח שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' מג
ד/יח תולדות יצחק (שור) דף ט ע"ד
ד/יט אדני היד החזקה
ד/יט אהבת המלך
ד/יט אוריין תליתאי (תאומים) סי' יא {הגהמ"י}
ד/יט אמרי חן (לוונברג)
ד/יט דברות משה שבת ח"ב סי' מט ענף א
ד/יט העמק שאלה שאלתא מה ס"ק ט
ד/יט הר המלך ח"ג עמ' קיב
ד/יט טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' סט
ד/יט יד דוד (קרלין) ח"ב דף קה
ד/יט יד דוד (קרלין) ח"ב דף קה ע"א
ד/יט לב שלם [עטרת ראש ברכות דף סז-סח]
ד/יט לבושה של תורה סי' יט אות א[ב]
ד/יט ללשונות הרמב"ם
ד/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יט משאת המלך (אדרי)
ד/יט משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/יט ס' התדיר עמ' רעד
ד/יט עין תרשיש
ד/יט פאר המלך כאן, ועמ' רלד
ד/יט קובץ
ד/יט שו"ע הרב או"ח סי' מג ס"ד
ד/יט תולדות יצחק (שור) דף י ע"א
ד/כ אהבת המלך
ד/כ דעת תפלה עמ' כא (ה)
ד/כ הר המלך ח"ד עמ' קפח-קצב
ד/כ משפטי עזיאל ח"ו עמ' קכ
ד/כ פאר המלך כאן, ועמ' רלה
ד/כ שו"ע הרב או"ח סי' מג ס"ט
ד/כא בן ידיד
ד/כא ברור הלכה סוכה כו ע"א ציון ס
ד/כא פאר המלך כאן, ועמ' רלו
ד/כא שהם וישפה ח"א
ד/כב אהבת המלך
ד/כב אמת ליעקב מועד עמ' עט
ד/כב אנצי"ת ע' בית המרחץ הע' 3, 27, 30, 37
ד/כב ברור הלכה שבת י ע"א ציון י
ד/כב דעת השם (אוחנה) עמ' שלח
ד/כב מטומאה לקדושה עמ' 33
ד/כב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רכה-רכו
ד/כב פאר המלך כאן, ועמ' רלז
ד/כב שו"ע הרב או"ח סי' מה ס"ג
ד/כג אדני היד החזקה
ד/כג אהבת המלך
ד/כג אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 129
ד/כג ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ד עמ' קנב {מצנפת}
ד/כג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לו
ד/כג בגדי כהונה (שחור) עמ' צה
ד/כג בני בנימין (אדר"ת)
ד/כג ברור הלכה ברכות יח ע"א ציון א, שבת יד ע"א ציון ו פסקה ב, ב"מ קה ע"ב ציון ח
ד/כג ברכת אהרן מאמר קפו אות א {כ"מ}
ד/כג הגהות רימ"א {כ"מ}
ד/כג הרמב"ם כמחנך עמ' 156
ד/כג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרעג
ד/כג וישב הים ח"א סי' טז ס"ק א
ד/כג זיו משנה
ד/כג יבול היובלות עמ' 249
ד/כג מגילת ספר עשין דף ה ע"א
ד/כג מגן גבורים (או"ח) סי' מא ס"ק א, סי' מה ס"ק א
ד/כג מוריה גל' קעה עמ' מא {לא הזכיר לועג לרש}, גל' קפג עמ' מט, נג-נד
ד/כג מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' יג
ד/כג מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' יא
ד/כג מטומאה לקדושה עמ' 33, 34, 52
ד/כג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 99 {"לובש" תפילין}
ד/כג מראה אש ח"ב עמ' רי
ד/כג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמב-תמג
ד/כג משנת יעקב נשים ח"א עמ' שז-שח
ד/כג ס' התדיר עמ' רעה
ד/כג סדר משנה (בוסק')
ד/כג פאר המלך כאן, ועמ' רלד, רלח
ד/כג פרי האדמה ח"א
ד/כג צידה לדרך מאמר ה עמ' קפ
ד/כג צפנת פענח
ד/כג קרית מלך
ד/כג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רנח
ד/כג שו"ע הרב או"ח סי' מא ס"א
ד/כג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' כג
ד/כג שפתי דעת ח"א עמ' קלא
ד/כג שפתי מלך
ד/כג תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' רנז ס"ק ב
ד/כד אהבת המלך
ד/כד אהל תורה (קוק) עמ' מו
ד/כד בית שערים או"ח סי' פו
ד/כד בן אריה
ד/כד ברור הלכה ברכות כג ע"ב ציון כ, כד ע"א ציון א, כה ע"ב ציון ס, כו ע"א ציון א
ד/כד זיו משנה
ד/כד יצחק ירנן
ד/כד ישועות יעקב מועד עמ' נה
ד/כד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תד, תקפה
ד/כד מגן גבורים (או"ח) סי' מ ס"ק ב
ד/כד מנחת אשר פסחים עמ' רטו
ד/כד מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' ט
ד/כד משנת יעקב
ד/כד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קכ
ד/כד נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קעג
ד/כד פאר המלך כאן, ועמ' רלט, רמא
ד/כד צפנת פענח
ד/כד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמג
ד/כד שאגת אריה סי' מח
ד/כד שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קו
ד/כד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שפו
ד/כד שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שעז {רב לא הלך וכו'}
ד/כד שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות י
ד/כד תולדות יצחק (שור) דף ט ע"ב
ד/כה אדני היד החזקה
ד/כה אדני נחושת עמ' עב
ד/כה אהבת המלך
ד/כה אהל דוד (קהן) ח"ג תהלים פי"ז פס' ג
ד/כה אוצרות הרמב"ם
ד/כה אור ליהודה קדושין עמ' רעא {כל יום}
ד/כה אור שמח
ד/כה אורח ישראל סי' כד הערה יב, יד
ד/כה איים בים פסחים סי' יד אות ה¬ {מצות תפילין כל היום}
ד/כה אמרי השכל עמ' 141 {כל הקורא ק"ש בלא תפילין מעיד עדות שקר}
ד/כה אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 122
ד/כה אשר חנן עמ' קסג
ד/כה באר בשדה עמ' רכז {להשתדל להיותן עליו כל היום}
ד/כה באר לחי ראי עמ' צח-קג
ד/כה באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קח
ד/כה בדבר מלך ח"ד עמ' כט
ד/כה בית אהרן וישראל גל' מא עמ' לה-לו
ד/כה בן ידיד
ד/כה בן פורת יוסף (תשעא) עמ' יב
ד/כה בני בנים ח"א עמ' ח, נט
ד/כה בני בנימין (אדר"ת)
ד/כה בצל חמדה עמ' קמה, קנב
ד/כה ברורי הלכות (איזנברגר) או"ח עמ' כט, לא {תפילין כל היום}
ד/כה ברכת אליהו (עמאר) פ' וירא מאמר י
ד/כה בתורתו יהגה ח"ב עמ' תט {צריך ארם להשתדל להיותן עליו כל היום}
ד/כה גביע הכסף ח"א עמ' י {נמנעו מהנחת תפילין בגלל קדושתן}
ד/כה גן שושנים ח"א עמ' א, ח"ב עמ' כ-כא
ד/כה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קצז
ד/כה דברות משה שבת ח"ב סי' מט ענף א
ד/כה דברי אור ח"ד עמ' י
ד/כה דברי הרב עמ' ערב
ד/כה דברי יואל - שו"ת עמ' לח
ד/כה דברי יששכר דף עו ע"ג
ד/כה דברי שלמה (אסרף)
ד/כה דעת הרמב"ם עמ' 80, 461, 468
ד/כה דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' סז
ד/כה דרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות עה {פעולת הנחת התפילין על האדם}
ד/כה הדר איתמר עמ' רו, רח
ד/כה המאיר לארץ
ד/כה הר המלך ח"ג עמ' נא
ד/כה הרמב"ם כמחנך עמ' 153, 216
ד/כה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רא
ד/כה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקג
ד/כה ויטע אשל עמ' סג
ד/כה ויקרא יעבץ עמ' קפח
ד/כה זאת ליעקב בראשית עמ' קלד {קדושת תפילין קדושתן גדולה וכו'}
ד/כה זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' מ ס"ק ב
ד/כה זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 158-159
ד/כה זכרון סופרים {צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום וכו'} [עיין פמ"ג באשל סימן ל"ז סק"ב]
ד/כה חבש פאר עמ' עד
ד/כה חזון לימים ח"ב עמ' רמד
ד/כה חי' מהר"ץ חיות
ד/כה חמדת שלמה עמ' קה
ד/כה חן וכבוד דף צו ע"ב {נמנע מדברים בטלים}
ד/כה חסד יצחק עמ' טו
ד/כה חקרי זמנים ח"ד עמ' תנח
ד/כה יד המלך (לנדא)
ד/כה יד פשוטה מדע עמ' קכב
ד/כה יצחק ירנן
ד/כה כבודה של תורה ח"ג עמ' סו
ד/כה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכ, תקצג, תתכז
ד/כה כנף איש יהודי עמ' צ
ד/כה כרם יעקב עמ' קעז
ד/כה כתונת פסים (תשמה) עמ' 14
ד/כה לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' תקל {הוא עניו}
ד/כה ללשונות הרמב"ם
ד/כה לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 65
ד/כה לקוטי שיחות חל"ט עמ' 23
ד/כה לקוטי שפת אמת
ד/כה מאה שערים (קפשאלי) עמ' תיד-תטו, תיז
ד/כה מבוא למשנה תורה עמ' 86, 89, 216, 306, 315
ד/כה מדות הראיה ענוה ס' ו
ד/כה מועדים וזמנים ח"ג סי' רסז עמ' קנז
ד/כה מוריה ה גל' א (ר"א נבנצל)
ד/כה מורשה - שיחות למועדים עמ' רעד
ד/כה מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות יב
ד/כה מחנה יוסף ציצית עמ' יד
ד/כה מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן ט
ד/כה מטה אהרן שבועות עמ' קיז-קיח
ד/כה מלחמת יהושע עמ' יב
ד/כה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 168 {מצוותן כל היום}
ד/כה מנחת אלימלך עמ' קנז
ד/כה מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/כה מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"ב עמ' תכד
ד/כה מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' קכט {שיחה בטלה}
ד/כה מצווה ועושה ח"ב עמ' תרצז
ד/כה מראש מקדם סי' טז אות ג
ד/כה משאת המלך (אדרי)
ד/כה משיב דבר ח"א סי' ו
ד/כה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' מה
ד/כה משנת יעקב
ד/כה משרת משה (עטייה)
ד/כה נועם חכ"ג עמ' שטו
ד/כה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לח אות לא, סי' מג אות א
ד/כה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כח אות י, סי' לא אות ג, סי' קיג אות א
ד/כה נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תסח {גדר גוף נקי בתפילין}
ד/כה נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' עז, פא
ד/כה ס' הפרדס לרש"י מבוא עמ' יז
ד/כה ס' התדיר עמ' רעו
ד/כה ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' קלד, תע
ד/כה ס' סת"ם עמ' תסא
ד/כה סדר משנה (בוסק')
ד/כה עטרת מרדכי (מילר) עמ' קיא
ד/כה עלי שור ח"א שער ב פרק ח, ח"ב עמ' תקמג
ד/כה עקדת משה ח"ב עמ' מח
ד/כה פאר המלך כאן, ועמ' כט, סד, קפד, רא, רי, ריח, רכד, רמב, רנא
ד/כה פני משה (שלז')
ד/כה פרדס דבש פרק כה {אמרו עליו על רב תלמידו של רבינו הקדוש}
ד/כה פרי אליעזר עמ' תר
ד/כה פרי מגדים או"ח סי' לז
ד/כה צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' עח, פז {כל היום}
ד/כה צפנת פענח
ד/כה קובץ על יד ח"ב
ד/כה קרית מלך (חב"ד) עמ' פח
ד/כה קרית מלך (קניבסקי)
ד/כה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רפו
ד/כה רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ה הלכה יא
ד/כה רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' לה
ד/כה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ק, קצה, רטו, רמא, שבועות ח"ב עמ' קמג
ד/כה שארית יהודה (בלום) דף קטז ע"ב {כל היום}
ד/כה שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' ח
ד/כה שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' תכו {ת"ח}
ד/כה שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 138
ד/כה שעורי הגרי"ד תפילין עמ' מג
ד/כה שעורי יומא דף ז ע"ב ד"ה עי' בשטמ"ק
ד/כה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שסז
ד/כה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קסא
ד/כה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קפ
ד/כה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קע
ד/כה שפת אמת על התלמוד ח"ב דף פח ע"ג
ד/כה תאריך ישראל סי' ד אות ט, סי' יח הערה ה, י
ד/כה תורה שלמה חי"ב עמ' 243
ד/כה תניא רבתי ח"א עמ' 402 {הגהמ"י}
ד/כו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קצ
ד/כו אהבת המלך
ד/כו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' לג אות ד
ד/כו בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' י
ד/כו בן ימין עמ' קלח {כ"מ}
ד/כו בני בנימין (אדר"ת)
ד/כו בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' ז
ד/כו בר ריב"א עמ' ל
ד/כו ברור הלכה סוטה לח ע"ב ציון ג פסקה ב {עובר בשמונה עשה}
ד/כו ברית אברהם (בושערה) דף קנו ע"ג {בח' עשה}
ד/כו ברכת הורי סי' א הע' טו
ד/כו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' ר
ד/כו גדולי אריה עמ' צג
ד/כו גן שושנים ח"א עמ' א
ד/כו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קצז
ד/כו דברי אור ח"ד עמ' מז
ד/כו דברי יואל - שו"ת עמ' לח
ד/כו דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מז
ד/כו דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' טז, יח
ד/כו היכל מלך
ד/כו המאיר לארץ
ד/כו הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' טו ס"ק ב, ו
ד/כו הר המלך ח"ח עמ' קצ-קצא
ד/כו הרמב"ם כמחנך עמ' 254
ד/כו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרעו
ד/כו ויואל משה מאמר ג סי' יט
ד/כו ויואל משה עמ' תכג
ד/כו זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' עז ס"ק ו {מצוה ללבוש כל היום}
ד/כו חבש פאר עמ' קד, קז, קט
ד/כו חיים ומלך
ד/כו חמדת יעקב עמ' 166
ד/כו חמדת שלמה עמ' קה
ד/כו חן וכבוד דף צו ע"ב
ד/כו חקרי זמנים ח"ד עמ' תנח
ד/כו יד ישראל ח"ב
ד/כו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רלו
ד/כו יחוה דעת ח"ו עמ' יא
ד/כו כבוד יו"ט
ד/כו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קסט
ד/כו כתב אמת ח"ג עמ' רנ {שמונה עשה}
ד/כו להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' י
ד/כו מאה שערים (קפשאלי) עמ' תיד
ד/כו מגן גבורים (או"ח) סי' כד ס"ק א
ד/כו מועדי הרב עמ' 107
ד/כו מועדים וזמנים ח"ד סי' רצט
ד/כו מועדים וזמנים ח"ד סי' רצט עמ' עח
ד/כו מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות ח {כל הרגיל}
ד/כו מטה אהרן שבועות עמ' קיז-קיח
ד/כו מכתב מאליהו (גריידץ) עמ' עו
ד/כו מנחה לאיש עמ' 154
ד/כו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 99 {"לובש" תפילין}, 323 {בשעת ק"ש}
ד/כו מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף יח ע"א
ד/כו מעדני מלך (תשמח) עמ' פא-פב, קכג {הרגיל בתפילין מאריך ימים}
ד/כו מעין חיים ח"ב עמ' כו, ל
ד/כו מעיני המים
ד/כו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שצד
ד/כו מצווה ועושה ח"א עמ' שז, שפט
ד/כו מקראי קדש (תשנג) עמ' שיח
ד/כו משא בני קהת
ד/כו משאת המלך (אדרי)
ד/כו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' כד
ד/כו משנת יהודה עמ' רלו
ד/כו משפטים לישראל עמ' ריד
ד/כו ס' התדיר עמ' רעו
ד/כו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נז-נח
ד/כו סדר משנה (בוסק')
ד/כו ספרי דבי רב ח"ג עמ' קלח
ד/כו עולת איש ברכות עמ' מב {בזמן ק"ש}
ד/כו פאר המלך כאן, ועמ' כג-כד, מא, רנ, רנב, רנד
ד/כו פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' פב
ד/כו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמה ע"א
ד/כו ראשית בכורי משה חיים מאמר כד
ד/כו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' מב-מג, ח"ז עמ' כב
ד/כו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רא
ד/כו שמן למאור (ביימאייל) דף ה ע"ג {עובר על שמונה עשה - השמיט כיו"ב במזוזה וציצית}
ד/כו שמע אברהם דף קכ ע"ד
ד/כו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קעח
ד/כו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שפב
ד/כו שער המלך ח"א עמ' לח
ד/כו תאריך ישראל סי' ד אות ח-ט, כה, סי' יח הערה ה, י
ד/כו תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' ר {ה' עליהם יחיו}
ד/כו תורת מנחם חמ"ט עמ' 432 {כל הרגיל בתפילין}
ד/כו תורת רפאל או"ח ח"א דף יא ע"ג, ח"ב דף קיט ע"ב
ד/כו תניא רבתי ח"א עמ' 403
ד/כו תשובה מאהבה ח"ב דף ו ע"ב


ה/70 הלכות תפילין ומזוזה פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אור הישר
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ה/רה"פ משנת יעקב
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ צפנת פענח
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כ
ה/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 26-28
ה/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ה/א אבן מלוכה (רביע)
ה/א אבן שלמה (ניימן) עמ' י
ה/א אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צט אות ו
ה/א אגרות הגרי"ד עמ' מ
ה/א אדני היד החזקה
ה/א אהבת המלך
ה/א אהל תורה (קוק) עמ' מט
ה/א אוצר א"י ח"ד עמ' 183
ה/א אור שמח
ה/א אז ישיר עמ' יא
ה/א אחר האסף עמ' רצג {ר"ח הלוי}
ה/א אנצי"ת ע' גליונות הע' 45, 47
ה/א אפיקי מגינים מנחות סי' מו
ה/א ארחות חיים ח"ב סי' טו עמ' 191
ה/א באר בשדה עמ' תי {ס"ת ותפילין שבלו}
ה/א באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 22
ה/א באר יהודה
ה/א בדבר מלך ח"י עמ' נג
ה/א בית אפרים או"ח (תרמד) דף ב ע"א
ה/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ריד
ה/א בית מאיר (תשע) סי' קל ס"ז עמ' קיז
ה/א בן ידיד
ה/א בני בנימין (אדר"ת)
ה/א ברור הלכה סוטה יח ע"א ציון א {שני דפים או שני עורות}
ה/א ברכי יוסף יו"ד דף נה ע"א
ה/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקלח
ה/א גליונות אבני נזר
ה/א גן שושנים ח"א עמ' נח
ה/א דבר שאול סוטה סי' כח אות ט
ה/א דברי ירמיהו
ה/א דרך ישרה ח"א עמ' צז, ח"ב עמ' קא
ה/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קסז
ה/א הרמב"ם כמחנך עמ' 230
ה/א זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שפה, שצא
ה/א זיו משנה
ה/א חוות בנימין ח"א עמ' 9
ה/א חוות יאיר סי' קצב
ה/א חזו"א או"ח סי' יא ס"ק ג, יו"ד סי' קסה ס"ק ג
ה/א חזו"א על הרמב"ם
ה/א חי' הגרי"ז
ה/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות לא ע"ב]
ה/א חי' חתם סופר
ה/א חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' שט
ה/א חכם צבי (תשעה) ח"א סי'כה ד"ה ה"ה
ה/א חלקת מאיר
ה/א חק המלך יבמות עמ' קסח
ה/א חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' ה-ו
ה/א יד אברהם מכשירין פתיחה א אות כז {גרי"ז}
ה/א יד בנימין מגילה עמ' עג {שני עורות - אם תפר לפני הכתיבה}
ה/א יראה ואהבה עמ' כג {ראב"ד}
ה/א ישועות יעקב קדשים עמ' כג, לו
ה/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/א כל בו ח"ה עמ' תרעא
ה/א כתב משה ח"א סי' סג עמ' רכג
ה/א לחם אבירים
ה/א לחם יהודה
ה/א לחם שלמה (לניאדו) עמ' 37
ה/א לחם שלמה (ערנרייך) סי' כד אות כז, סי' כו אות יב
ה/א מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' מב
ה/א מאורי שערים עמ' שצד
ה/א מגן גבורים (או"ח) סי' לב ס"ק ה, כא, כו, כח, סי' קמג ס"ק ג
ה/א מוריה גל' קפא עמ' נד, סא, סג
ה/א מחנה יוסף (תשעב) סי' ז אות א-ג
ה/א מים חיים
ה/א מנחה לאיש עמ' 154 {כיצד כותבין}
ה/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' ג {גליונים}, רכא
ה/א מנחת אלימלך עמ' קנג
ה/א מנחת צבי (וידר) סי' מג אות ג {גרי"ז}, ד {כסדרן}, סי' מד אות א {גרי"ז}, סי' מה אות א {גרי"ז}
ה/א מסורה ח"ו עמ' ה
ה/א מענה לשון עמ' קיט
ה/א מצווה ועושה ח"א עמ' שפט
ה/א מראה הפנים מגילה דף י
ה/א מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ה/א משא בני קהת
ה/א משנה הלכות ח"ב דף כח, ח"ו סי' קפו
ה/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קנו, רנב, ח"ב עמ' רנג-רנד, רעו-רעז, נשים ח"ב עמ' שכ-שכא
ה/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכג, תמח
ה/א משנת שמחה
ה/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' קכ
ה/א משפטי שלמה ח"א סי' לא עמ' קיד
ה/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קיח
ה/א נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קעג
ה/א נועם חי"ד עמ' רנה {בני בנימין}, חי"ט עמ' קע
ה/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף מט ע"ב
ה/א נר מצוה (מהר"ל) ח"ב הערה 328 {שתי פרשיות}
ה/א ס' סת"ם עמ' סט
ה/א סדר משנה (בוסק')
ה/א סופר המלך עמ' מב
ה/א עבד המלך (תשא)
ה/א עלי עין עמ' ו
ה/א פאר המלך עמ' מח, עז, צב, קטז, קכד
ה/א פסקי אליהו ח"ג עמ' יז, יט-כ {אין עושים מהם מזוזה}
ה/א פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' נז דף נט ע"ג {על גליונות ס"ת}
ה/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' טו אות ז
ה/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' י
ה/א קובץ
ה/א קובץ ספרי סת"ם עמ' קכ, קמה
ה/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פט-צ, צד
ה/א שאגת אריה סי' מז
ה/א שארית נתן (לוברט)
ה/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרפה
ה/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' מט עמ' קסח
ה/א שעורי הגרי"ד תפילין עמ' לא
ה/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תפב
ה/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' רעז, רצד
ה/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' י, פז {גרי"ז}, קנב, קנה {גרי"ז}, קע {גרי"ז}, קעב {גרי"ז}, קצד-קצה {גרי"ז}, ריא, רכו, רל
ה/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' פח
ה/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף סה ע"א
ה/א שפתי מלך
ה/א תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' שלד ס"ק לג
ה/א תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ל ס"ק ז
ה/א תולדות יצחק (שור) דף ה ע"ב
ה/א תורת יצחק ח"א עמ' מא
ה/א תורת יצחק ח"ב עמ' קמג, רד
ה/א תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' תמד
ה/ב אהבת המלך
ה/ב אור חדש (מהר"ל) פ"ט הע' 513 {עושה אותה פתוחה}
ה/ב אפיקי מגינים מנחות סי' מ
ה/ב ארחות חיים ח"ב סי' טו עמ' 191-192
ה/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לה
ה/ב גליונות אבני נזר [עי' הל' תפילין פ"ב ה"ב]
ה/ב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק לז {כ"מ}
ה/ב חזו"א או"ח סי' י ס"ק ג, יו"ד סי' קסג ס"ק ב
ה/ב חי' הגרי"ז דף ד ע"א
ה/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/ב כל בו ח"ה עמ' תרעג, תרעז
ה/ב מאורי שערים עמ' שמה-שמו
ה/ב מגן גבורים (או"ח) סי' לב ס"ק כה, כו
ה/ב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רנב
ה/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תב
ה/ב נחל איתן
ה/ב סדר משנה (בוסק')
ה/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' יב
ה/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ג
ה/ב צמיחת גאולתנו עמ' רנח
ה/ב קרית ספר (למאירי) עמ' 39
ה/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקמ {תגים בגט}
ה/ב שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קנג, קס
ה/ב שו"ת מהרש"ל סי' לז
ה/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קנה, קע
ה/ג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' מט
ה/ג אגרות הגרי"ד עמ' מ
ה/ג אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמ
ה/ג אהבת המלך
ה/ג אהל שרה לאה עמ' תרכה
ה/ג אהלה של תורה ח"ב עמ' קסג
ה/ג אור שמח
ה/ג אמת ליעקב מועד עמ' קפ {צדיק}
ה/ג אפיקי מגינים מנחות סי' מג
ה/ג בית דוד (תשעט) או"ח סי' כה
ה/ג בית מלך (חב"ד) עמ' 10
ה/ג בני בנימין (אדר"ת)
ה/ג ברור הלכה סוטה יז ע"ב ציון ה פסקה ג
ה/ג גבול יהודה (ציר') דף ו ע"ג
ה/ג דביר הקודש מנחות עמ' פז {לא פסל}
ה/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' נ
ה/ג דבר שאול סוטה סי' כח אות א
ה/ג דברות משה גיטין עמ' מז
ה/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' סז
ה/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף כא ע"ג-ע"ד
ה/ג דברי יציב או"ח עמ' עא {לא עשה תגין}
ה/ג דברי יששכר דף עד ע"ג
ה/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קסה
ה/ג העמק שאלה ח"ג שאלתא קמה אות ד {לא דקדק}
ה/ג הר המלך ח"ד עמ' קצג-קצד
ה/ג חלקת מאיר
ה/ג יחוה דעת ח"ו עמ' רצה
ה/ג יסודי ישורון ח"ב עמ' קפא
ה/ג כגן עדנים עמ' לה
ה/ג כל בו ח"ה עמ' תרעד, תרעח
ה/ג לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' יא
ה/ג לקוטי שיחות חי"ט עמ' 124
ה/ג מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' ד
ה/ג מאורות הדף היומי ח"ח עמ' קעט {מלים מיותרות}
ה/ג מאורי שערים עמ' שמה-שמו, שצד
ה/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מא ע"א {אם לא תייג כשר}
ה/ג מגן גבורים (או"ח) קונ' תקון סופרים ס"ק יח
ה/ג מעט צרי
ה/ג מענה לשון עמ' קיא
ה/ג מציון אורה ח"א עמ' רח, רט {או"ש, קובץ}, ריד {מעשה רקח}, ריט
ה/ג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ה/ג מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' סט אות א {לא דקדק בחסר ויתר}, ג {הוסיף אות}, ט {לא דקדק בחסר ויתר}
ה/ג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף סט {אות יתירה במזוזה}
ה/ג משנת חיים במדבר עמ' נח
ה/ג משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רנב, נשים ח"ב עמ' שכא
ה/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תב, תמח
ה/ג משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' ד
ה/ג נועם ח"ד שער הלכה עמ' 15 [שו"ת צפנת פענח קצו-קצז]
ה/ג נזר הקדש (רזין) מנחות דף מט ע"א
ה/ג ס' הנייר עמ' קצג
ה/ג ס' הפרדס לרש"י עמ' כה
ה/ג עבד המלך (תשסט) עמ' קנא
ה/ג עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות ד
ה/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שנא, שנד-שנה
ה/ג פאר המלך עמ' קג, קכד
ה/ג פני משה (שלז')
ה/ג צפנת פענח שמות עמ' קעד, במדבר עמ' קי
ה/ג קובץ
ה/ג קובץ ספרי סת"ם עמ' סה {אין לשרטט בדיו}, קלד
ה/ג קונטרסי שעורים גיטין שעור ה אות ח והערה 48
ה/ג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' צג
ה/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קצד
ה/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקמ {תגים בגט}
ה/ג שו"ת הרד"ך עמ' לט
ה/ג שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' עד
ה/ג שם עולם (רבין) ח"ב עמ' סח
ה/ג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' פג
ה/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תלח
ה/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' סא, קד, קפז
ה/ג שפתי מלך
ה/ג תולדות יצחק (שור) דף ה ע"ב
ה/ג תורה מציון שנה ה חוב' ג סי' יח, שנה ו חוב' א סי' ה
ה/ג תורת מנחם ח"נ עמ' 67
ה/ג תחומין חט"ז עמ' 399
ה/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' שו-שח, תמג-תמד
ה/ג תפלת דוד (אדר"ת) עמ' נב
ה/ד אבן ישראל (בוהוש) עמ' רנז-רנח
ה/ד אבן ציון עמ' תשלט
ה/ד אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמו ענף א
ה/ד אדני היד החזקה
ה/ד אהבת המלך
ה/ד אוצרות הרמב"ם
ה/ד אור המאיר (שפירא) סי' לא אות א בהגהה {כ"מ מהזוהר}
ה/ד אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק מו
ה/ד אמונת יהושע עמ' רנח {כ"מ}
ה/ד אמונת עתיך גל' 127 עמ' 81
ה/ד אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' לה
ה/ד אמת ליעקב נשים עמ' ריז {אין לו חלק לעוה"ב}
ה/ד ארחות חיים ח"ב סי' טו עמ' 192
ה/ד באהלה של תורה או"ח סי' מז אות א
ה/ד באר המים עמ' נז
ה/ד בית יחזקאל (וייס) עמ' רנז, שעה
ה/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ד בן ידיד
ה/ד בן מלך - חכמה ומוסר עמ' קפ
ה/ד ברור הלכה שבת, גליון רצי"ה עמ' ב
ה/ד ברית הלוי השלם
ה/ד ברית הלשון עמ' 57
ה/ד גבול יהודה (ציר') דף ד ע"ג, ו ע"ג, ז ע"ג
ה/ד דביר הקודש מנחות עמ' קט
ה/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' נ, אהע"ז סי' כה
ה/ד דברות אליהו ח"ו עמ' נה-נו
ה/ד דברי יהודה דף עב ע"ג {שמות מלאכים}
ה/ד דברי יהודה סי' כא אות ב
ה/ד דברי יציב יו"ד עמ' תמד
ה/ד דעת משה (פרידמן) סי' כז
ה/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלא {כ"מ}
ה/ד דרך המלך (רפפורט)
ה/ד הגהות חבר בן חיים
ה/ד הגהות רצ"ה חיות ב"מ קא ע"ב
ה/ד הון רב ח"ב דף ה ע"ב
ה/ד המורה לדורות (אוריין) עמ' 132
ה/ד הר המלך ח"ה עמ' שצו-שצז
ה/ד הרמב"ם והזוהר (גם במילואים)
ה/ד הרמב"ם והלכותיו עמ' לב-לג {שכותבים מבחוץ}
ה/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 153, 166
ה/ד השגות הרמ"ך
ה/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' צה
ה/ד זהב התרומה תרומות עמ' ע {כקמיע}
ה/ד זכר יצחק (תשן) עמ' רעג
ה/ד חבלים בנעימים ח"ב סי' ח
ה/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רעה
ה/ד חזון יהושע עמ' י {הוספה על הכתוב במזוזה}
ה/ד חי' חתם סופר
ה/ד חי' יפה לב עמ' שנ {שמות מלאכים}
ה/ד חקרי זמנים ח"ד עמ' תנו
ה/ד יד פשוטה מדע עמ' קיח, תתט
ה/ד יציב פתגם - ילקוט פרפראות (תשסז) עמ' מח
ה/ד יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' מח
ה/ד יראה ואהבה עמ' לה
ה/ד כבוד מלכים (מרגליות)
ה/ד כל בו ח"ה עמ' תרעד
ה/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכג
ה/ד כנסת מחקרים ח"ג עמ' 124
ה/ד כסא רחמים (תקסג) דף יג ע"ב, טו ע"ב
ה/ד לבושי מרדכי לקו"ת עמ' צב
ה/ד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' צד ע"ב, צז ע"א, ח"ו עמ' קעח ע"ב
ה/ד להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קכט
ה/ד להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' כח
ה/ד להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' מב
ה/ד להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רט
ה/ד להורות נתן מועדים ח"ה עמ' כב
ה/ד להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' פג {כאילו קמיע}
ה/ד לחם יהודה
ה/ד ללשונות הרמב"ם
ה/ד לקוטי שיחות חי"ט עמ' 124
ה/ד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' כו-כז
ה/ד מבוא למשנה תורה עמ' 98, 241, 278, 297, 313, 358, 359
ה/ד מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' לא
ה/ד מחקרי ארץ ח"ו יו"ד סי' יד
ה/ד מעליות ח"יט עמ' 217-237
ה/ד מענה אליהו עמ' מח
ה/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קעד ע"א
ה/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שצא
ה/ד מצווה ועושה ח"א עמ' שצ
ה/ד מציון אורה ח"א עמ' רח, רט {הגהמ"י אות ד}, ריא {ישועות מלכו, צ"פ, סדר משנה}, ריט, רכא {דרך המלך, צ"פ, סדר משנה}, רמז
ה/ד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' סט אות ה {מנהג לכתוב מבחוץ, אין לו חלק לעוה"ב}
ה/ד משא בני קהת
ה/ד משנה הלכות ח"ז סי' קצה
ה/ד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רנב, נשים ח"א עמ' שח, ח"ב, בהקדמה
ה/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תב, תמג-תמד
ה/ד מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' ש
ה/ד נועם חי"א עמ' רמ [בצל החכמה ח"ב סי' נד], חט"ו עמ' שכג
ה/ד נחל יבוק
ה/ד נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ה/ד נר מצוה (מהר"ל) ח"ב הערה 327 {שם שד-י מחוץ למזוזה}
ה/ד נתן פריו חנוכה עמ' מה
ה/ד נתן פריו מגילה עמ' שכג
ה/ד נתן פריו ערבי פסחים עמ' קכב
ה/ד ס' הפרדס לרש"י עמ' כו
ה/ד סדר משנה (בוסק')
ה/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' צו
ה/ד עבד המלך (תשסט) עמ' קנב
ה/ד עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות ד
ה/ד עיונים (פאור) עמ' 137
ה/ד עלי עין עמ' ו
ה/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שנב, שנד
ה/ד פני משה (שלז')
ה/ד צמח דוד (סקאליע) עמ' כא
ה/ד צמח מנחם דף ט ע"ד, יא ע"א
ה/ד צפנת פענח שמות עמ' מא
ה/ד קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' לה-לז
ה/ד קול יעקב (פישר) סי' יא אות טז {כ"מ}
ה/ד רלב"ג דברים פ"ו תועלת ח עמ' נו-נז
ה/ד שארית נתן (לוברט)
ה/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קנו
ה/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רכא אות א
ה/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קפא
ה/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קצד
ה/ד שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' תלט
ה/ד שברי לוחות עמ' 159, 177 {הגהמ"י אות ד}
ה/ד שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קנ
ה/ד שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 20, 33
ה/ד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שסב
ה/ד שם עולם (רבין) ח"ב עמ' כה
ה/ד שמן המשחה (קושטא) דף ד ע"א
ה/ד שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 138
ה/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קד, רלו
ה/ד שער המלך (שושן) עמ' לג
ה/ד שפתי מלך
ה/ד תורת מנחם ח"נ עמ' 67
ה/ד תחומין ח"א עמ' 498-495, 501, ח"ו עמ' 366, ח"ט עמ' 177, ח"י עמ' 420
ה/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' שו-שח, תמג-תמד
ה/ד תשורת שי מהדו"ק סי' רעח
ה/ד תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ר
ה/ד תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תלו {כ"מ - אונקלוס אמר להחשיב את ישראל}
ה/ה אהבת המלך
ה/ה בגדי כהונה (בלו') עמ' 25
ה/ה בכורי הרים סוכה עמ' לה {כ"מ}
ה/ה בן אריה
ה/ה בן ידיד
ה/ה דברי שלמה (אסרף)
ה/ה המנהיג עמ' תרטז, תרלז
ה/ה כל בו ח"ה עמ' תרעח
ה/ה כסא רחמים (תקסג) דף יד, טו ע"א
ה/ה לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' יז עמ' סט
ה/ה להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קכט
ה/ה לחם שלמה (לניאדו) עמ' 37
ה/ה מזכרת עמ' 270, 271
ה/ה מראה הפנים סנהדרין דף נו
ה/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' יג אות יג {יב שיטות}
ה/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' מד אות יד
ה/ה עיוני פרשה במדבר עמ' 198
ה/ה צמח מנחם דף ט ע"ד
ה/ו אבן פינה (נשר) עמ' קלב
ה/ו אגודות אזוב מדברי דף קיד ע"ג {ומחבר אותה}
ה/ו אהבת המלך
ה/ו אורות חיים פ' ח אות יד {מחבר במסמר}
ה/ו אמרי איש עמ' קצד {קטנים}
ה/ו אפיקי מגינים מנחות סי' מ
ה/ו ארחות חיים ח"ב סי' טו עמ' 193
ה/ו בחיר חיים
ה/ו בית אבי ח"ד סי' קכו אות ח {מאחד כלפי שמע, הנחת מזוזה בלי לכורכה}
ה/ו בן ידיד
ה/ו בני בנימין (אדר"ת)
ה/ו דברי יהודה סי' כא אות ב
ה/ו המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 105
ה/ו הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קיז
ה/ו חוות בנימין ח"א עמ' 9
ה/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' לד {כ"מ}
ה/ו יד ישראל ח"א
ה/ו יחוה דעת ח"ו עמ' רצז
ה/ו כל בו ח"ה עמ' תרעח-תרעט
ה/ו לב אברהם (שו"ת) סי' פה עמ' קנא {מאחד כלפי שמע, הנחת מזוזה בלי לכורכה}
ה/ו לב שלם [מעדני מלך אות יד]
ה/ו לבושי מרדכי או"ח עמ' עה
ה/ו מחנה יוסף שבת עמ' רכב
ה/ו מצווה ועושה ח"א עמ' שצד
ה/ו משנת יעקב מדע עמ' קס
ה/ו משנת שמחה
ה/ו נועם ח"י עמ' רלז
ה/ו נרות אהרן (גם עמ' קצט)
ה/ו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רנג
ה/ו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קפ
ה/ו פאר המלך עמ' קכא, קפה
ה/ו שפתי מלך
ה/ז אהבת המלך
ה/ז ארחות חיים ח"ב סי' טו עמ' 193
ה/ז אשר לשלמה (אשכנזי)
ה/ז באר אברהם (אבלי) עמ' רנ, רנה
ה/ז בכורי חיים ח"ד עמ' נג
ה/ז ברור הלכה פסחים ז ע"ב ציון א
ה/ז ברכת אריאל ח"ב עמ' עד, עז {הכתיבה היא רק הכשר מצוה}
ה/ז בשבילי הקדושה סי' ח אות ט
ה/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' נא
ה/ז דעת כהן עמ' שמו
ה/ז דרך המלך (רפפורט)
ה/ז זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שצה
ה/ז יד ישראל ח"ב
ה/ז כל בו ח"ה עמ' תרפב
ה/ז מבוא למשנה תורה עמ' 219
ה/ז מחנה יוסף ציצית עמ' פ
ה/ז מחנה יוסף שבת עמ' רכג
ה/ז מי השלוח (זס') עמ' קעז
ה/ז מנחת אלימלך עמ' צב, קנא
ה/ז מנחת יוסף ח"ב עמ' נא
ה/ז מצווה ועושה ח"א עמ' שצ
ה/ז מקור הברכה (מרגליות) עמ' מג
ה/ז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רנב, ח"ב עמ' רנט, רעח, נשים ח"א עמ' שח
ה/ז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תב
ה/ז נזר הראש עמ' א
ה/ז ס' הנייר עמ' קצג
ה/ז ס' הפרדס לרש"י עמ' רט
ה/ז ס' התדיר עמ' רעז
ה/ז ס' סת"ם עמ' תנט
ה/ז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קצט, רא
ה/ז סופר המלך ח"א עמ' מב, מד
ה/ז עלי עין עמ' ז
ה/ז עלי עשור (זס') עמ' כ
ה/ז פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) דברים עמ' כה {לקבוע}
ה/ז פני משה (שלז')
ה/ז פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' תמו, תמח
ה/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' מד
ה/ז ריח השדה (חביב) סי' כה עמ' רעד {כ"מ}, רעו
ה/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קסא
ה/ז שמש ומגן יו"ד סי' ז
ה/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 176
ה/ז תורת ירוחם ח"ב דף מח ע"א
ה/ז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתנט
ה/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שפט
ה/ז תחומין ח"ו עמ' 366
ה/ח אגודות אזוב מדברי דף קיד ע"ב {תלאה במקל - אם תלויה בחוט על מסמר}
ה/ח אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמא ענף ג
ה/ח אהבת המלך
ה/ח אהל תורה (קוק) עמ' מ {שקדמה}, עב
ה/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 48
ה/ח ארחות חיים ח"ב סי' טו עמ' 192
ה/ח באר יהודה
ה/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' טז אות א {ק"ס}
ה/ח בדבר מלך חט"ו עמ' כד, צב {חתך קנה והכניס בה המזוזה ואח"כ חיבר הקנה אל קנים אחרים והעמיד מן הכל מזוזת הבית פסולה וכו'}
ה/ח בכורי הרים סוכה עמ' לה {קדמה קביעת מזוזה לעשיית מזוזה}
ה/ח בן ידיד
ה/ח ברית עולם (ולר) סי' ו אות ד
ה/ח דבר סיני (תשכו)
ה/ח דברי ירמיהו
ה/ח דעת כהן עמ' שמב, שנב
ה/ח זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שצד, שצז
ה/ח יד ישראל ח"א
ה/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ל, לב
ה/ח יחוה דעת ח"ו עמ' רצז
ה/ח כנסת ישראל (ששון) דף ב ע"ב-ע"ג {תלאה במקל}
ה/ח כתר המלך לעיל פ"ד ה"ג {השמיט סכנה}
ה/ח לב שלם [בית יהודה (עייאש) יו"ד סי' ד]
ה/ח ללשונות הרמב"ם
ה/ח מועדים וזמנים ח"ב סי' קא
ה/ח מנחה טהורה דף נח ע"ג {הגהמ"י}
ה/ח מעין חיים ח"ד עמ' רלג
ה/ח מעיני המים
ה/ח מציון אורה ח"א עמ' ריח-ריט, רכג-רכד, רכו
ה/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ח משב יעקב ח"א
ה/ח משנה הלכות ח"ד סי' קמ {אחורי הדלת}
ה/ח ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קפא
ה/ח פאר המלך עמ' צג
ה/ח פני משה (שלז')
ה/ח קובץ
ה/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' צה {כמו נגר}
ה/ח של"ה ח"א מס' חולין סי' מב
ה/ח של"ה ח"ב חולין סי' מב
ה/ח שלל דוד
ה/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תקי, תקטז
ה/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קפח-קפט, רכג, רמא, רמה
ה/ח שפתי דעת ח"א עמ' רמז
ה/ח שפתי מלך
ה/ח תורת יצחק ח"א עמ' מ
ה/ח תורת יצחק ח"ב עמ' קמ
ה/ט אהבת המלך
ה/ט ברור הלכה יומא יא ע"א ציון ד
ה/ט דבר סיני (תשכו)
ה/ט זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' רי {נבדקת פעמיים בשבוע}
ה/ט כל בו ח"ה עמ' תרפג
ה/ט לחם שלמה (ערנרייך) סי' קיט אות ב
ה/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שעה
ה/ט משא בני קהת
ה/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לא אות כא {פעמיים בשבוע}
ה/ט סופר המלך עמ' מב
ה/ט פאר המלך עמ' קלא
ה/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' לד-לה
ה/ט תורת ירוחם ח"ב דף מח ע"א, מט ע"ג
ה/י אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' ז
ה/י אהבת המלך
ה/י אהל שרה לאה עמ' שפז, שצג {מחנכים קטנים}
ה/י אוצר א"י ח"ו עמ' 185
ה/י אור שמח
ה/י אורח ישראל סי' כב אות ד, ט
ה/י אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 139
ה/י באר יהודה
ה/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קכז
ה/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קמב בהגהה {מחנכים קטנים}
ה/י בית מלך (חב"ד) עמ' 37
ה/י בן ידיד
ה/י בני בנימין (אדר"ת)
ה/י בני דוד
ה/י בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רפז
ה/י ברכת יצחק (פאלער) עמ' רצ {קטנים}
ה/י גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קנה {נשים וקטנים}
ה/י גשר יהושע עמ' 231
ה/י דברי ירמיהו
ה/י דרך המלך (רפפורט)
ה/י הארץ הטובה עמ' 26
ה/י הר המלך ח"ג עמ' קיג, ח"ד עמ' קצה-קצח
ה/י הרמב"ם כמחנך עמ' 35
ה/י חלקת מאיר
ה/י חמדת ישראל ח"ב דף מד ע"ד
ה/י יד ישראל ח"א
ה/י ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/י כי בא מועד עמ' קלח
ה/י כל בו ח"ה עמ' תרעז, תרעט, תרפג
ה/י מאה שערים (קפשאלי) עמ' ת
ה/י מחנה יוסף שבת עמ' רכ
ה/י מלכות יהודה וישראל עמ' 424
ה/י מנחת חינוך ח"ג עמ' קנג
ה/י מעט צרי
ה/י משא בני קהת
ה/י משיב נבונים סי' נב
ה/י משנת יעקב קדושה עמ' רצד-רצו
ה/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תכג {בפונדק בא"י}
ה/י משרת משה (עטייה)
ה/י נועם חט"ו עמ' שכה {שוכר בא"י}, חי"ח עמ' שיד [באר משה (ירושלימסקי) ח"ב סי' ק] {ישועות מלכו}
ה/י נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 662
ה/י סוכת דוד (דיאס)
ה/י עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קפג
ה/י עין חיים ח"ב עמ' צד
ה/י פרי האדמה ח"א
ה/י קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' לו {ישועות מלכו}
ה/י רביד הזהב (אברך) דף פא ע"ב-ע"ד
ה/י שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קפב
ה/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קפו
ה/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קסה {מחנכים קטנים}
ה/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תעח
ה/י שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שנא
ה/י שמועת חיים ערכין ח"א עמ' פח, קיד
ה/י שעורי הגרי"ד תפילין עמ' ריג
ה/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקצו
ה/י תורת אמך ח"א עמ' 217
ה/י תורת ירוחם ח"ב דף טו ע"ב
ה/י תחומין ח"ח עמ' 312
ה/יא אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמו ענף א {הגהמ"י}
ה/יא אהבת המלך
ה/יא אהבת קדומים עמ' שצג-שצד
ה/יא אהליך יעקב גיטין סי' ט ס' יח
ה/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' שפו-שפז, שצ
ה/יא אמונת עתיך גל' 103 עמ' 16 {הסרת מזוזה}
ה/יא אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ח ד"ה ועיין בהגהות {הגהות מיימוניות אות ז}
ה/יא ארחות חיים ח"ב סי' טו עמ' 193
ה/יא אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ב ברכת אברהם אות כז {חובת הדר}
ה/יא בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' לח
ה/יא בן ידיד
ה/יא בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רפו {הגהמ"י}
ה/יא ברור הלכה ב"מ קא ע"ב ציון ר
ה/יא ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ד ע"א ציון ח
ה/יא בשבילי הקדושה סי' ח אות כ, סי' ט הערה ב
ה/יא דברי ירמיהו
ה/יא יד המלך (לנדא)
ה/יא יד ישראל ח"א
ה/יא יראה ואהבה עמ' לו
ה/יא ישא מדברותיך פסחים עמ' קפב
ה/יא כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רנז
ה/יא להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רסח
ה/יא להורות נתן על התורה ח"ג עמ' כ
ה/יא מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' נ
ה/יא מחנה חיים ח"א סי' טו (דף כט ע"ב)
ה/יא מחנה יוסף פסחים עמ' לב
ה/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' ריד {הג"מ}
ה/יא מעין חיים ח"ד עמ' רלה
ה/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' ט עמ' 22 {חובת הדר}
ה/יא משיב נבונים סי' נב {הגהמ"י}
ה/יא משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריא
ה/יא משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנד
ה/יא משנת שמחה
ה/יא משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תכג {בית של נכרי, והגהמ"י}
ה/יא נחל יבוק
ה/יא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לא אות כג
ה/יא ניר לדוד
ה/יא סוכת דוד (דיאס) דף ג ע"ד, ד ע"ב {הגהמ"י}
ה/יא עין חיים ח"א עמ' קמה {שוכר בית לא יטלנה}
ה/יא עמק יהושע ח"א דף כ
ה/יא פסקי רבנו יוסף עמ' שסב {הגהמ"י}
ה/יא רביד הזהב (אברך) דף פא ע"ב
ה/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשעד-תשעה
ה/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קסא
ה/יא שמש ומגן יו"ד סי' ו-ז
ה/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקיז
ה/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' רלה
ה/יא שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 48
ה/יא שפתי מלך
ה/יא תולדות יצחק (שור) דף ד ע"א
ה/יא תחומין ח"י עמ' 425


ו/71 הלכות תפילין ומזוזה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אור הישר
ו/רה"פ באר יהודה
ו/רה"פ דברי ירמיהו
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ צפנת פענח
ו/רה"פ קרית מלך
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קצג {משקוף}, יו"ד ח"א סי' קעו
ו/א אדני היד החזקה
ו/א אדני נחושת עמ' צה
ו/א אהבת המלך
ו/א אהל דוד (קהן) ח"ג זכריה פי"א פס' א
ו/א אהל תורה (קוק) עמ' סב {דלת}
ו/א אור ליהודה (תשנט) עמ' שצב {בית חול}
ו/א אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק כג
ו/א אישים ושיטות (תשסז) עמ' קיב {דלתות}
ו/א אפיקי מגינים פסחים סי' ב
ו/א ארחות חיים ח"ב סי' טו עמ' 194
ו/א בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' עד {פתח בלי דלת}
ו/א בית ארזים - ס' הגליונות
ו/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעה סעיף ו
ו/א בכורי הרים סוכה עמ' כו {פתח בלי דלתות פטור}, לא {פתח בלי דלתות פטור}, לג-לד {פתח בלי דלתות פטור}, לה {שתי מזוזות ומשקוף}, מז {שתי מזוזות ומשקוף}, מט {פתח בלי דלתות פטור}
ו/א ברור הלכה יומא י ע"א ציון א
ו/א דביר הקודש מנחות עמ' קיא {דלתות}
ו/א דבר אברהם ח"א סי' לז אות ח
ו/א דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' יב, ח"ד עמ' קכ, קמא
ו/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' צט
ו/א דברי יחזקאל (תרצה) דף לב ע"ב
ו/א דעת כהן עמ' שמא
ו/א הלכה למשה (קליג) דף כז ע"ב-ע"ג
ו/א המאיר לארץ
ו/א המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 98
ו/א הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יג ס"ק כג-כו
ו/א הר המלך ח"ב עמ' קסג-קסו
ו/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שה
ו/א חזו"א או"ח סי' עח ס"ק ה, יו"ד סי' קעה ס"ק ה
ו/א חזון יחזקאל ערכין פ"ה ה"ז
ו/א חכמת גרשון עמ' כג-כד
ו/א חקרי זמנים ח"ד עמ' עג
ו/א יראה ואהבה עמ' לו
ו/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ו/א ישועת משה עמ' שלח
ו/א כל בו ח"ה עמ' תרפג
ו/א כתר המלך
ו/א לב מבין
ו/א לב שלם [תורת חסד סי' נג]
ו/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רסו, ח"ה עמ' קי
ו/א להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' פו {אין דלת}
ו/א לחם רב (בוטון) סי' קמד
ו/א לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תכט
ו/א לקוטי שיחות חט"ז עמ' 446
ו/א לקוטי שפת אמת
ו/א מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' מד, מז
ו/א מזכרת למשה עמ' קעז {חול}
ו/א מחנה יוסף פסחים עמ' לב
ו/א מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' מז
ו/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/א מצווה ועושה ח"א עמ' שצג, שצח
ו/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שיח
ו/א משאת המלך (אדרי)
ו/א משיב נבונים סי' מח
ו/א משנה הלכות ח"ד סי' קלג {ד' אמות}
ו/א משנה הלכות ח"ד סי' קלד
ו/א משנת חיים דברים עמ' קכט, קלא
ו/א משנת חיים יומא עמ' ק, קב
ו/א משנת יעקב
ו/א משנת רבנו יוסף עמ' 210
ו/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' לח
ו/א נועם ח"כ עמ' יב {דלת}
ו/א נתן פריו סוכה עמ' קיג
ו/א ס' התדיר עמ' רעז
ו/א סדר משנה (בוסק')
ו/א סולם מוצב עמ' קסג
ו/א סופר המלך ח"א עמ' מג
ו/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' צ, צה, צד-צה
ו/א עין חיים ח"ב עמ' קלז
ו/א פאר המלך עמ' קמ
ו/א פניני ים סי' מא אות ד
ו/א פרי האדמה ח"א
ו/א צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' ג
ו/א ציוני מהר"נ
ו/א קדשי שעה (פישמן) פ"ב אות ט {דלת}
ו/א קול יעקב (פישר) סי' לח אות ד
ו/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' צו-צז
ו/א רלב"ג דברים פ"ו פסוק ט עמ' מח-מט
ו/א שאילת יעבץ ח"א עמ' רמא, תיח
ו/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קנ, ח"ה סי' קס {דלתות}
ו/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קפז
ו/א שו"ת הרמ"ע השלם עמ' קצא {שתי מזוזות}
ו/א שו"ת מהרלב"ח סי' קא (א)
ו/א שו"ת ממעמקים ח"א עמ' פח
ו/א שמחתי באומרים לי עמ' ג-ה
ו/א שעורי יומא דף יא ע"א ד"ה ת"ר בשעריך, ד"ה ברמב"ם, יא ע"ב ד"ה ברמב"ם פ"ו, ד"ה ברמב"ם ריש
ו/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' רלח {הגהמ"י}, רלט, רמא, רסא
ו/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קסב
ו/א שער המלך (שושן) עמ' כו
ו/א שפתי דעת ח"ג עמ' קעב
ו/א שפתי מלך
ו/א שרידי אש ח"ב עמ' תקפב
ו/א תורת ירוחם ח"ב דף מו ע"א
ו/א תחומין ח"ד עמ' 484
ו/א תפארת בחורים פאה עמ' תצז {עונש בעידן ריתחא למי שדר בבית שפטור ממזוזה}
ו/ב אבן פינה (נשר) עמ' קל
ו/ב אדני נחושת עמ' צה
ו/ב אהבת המלך
ו/ב אהל תורה (קוק) עמ' עב
ו/ב אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"א הע' 86
ו/ב אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 205
ו/ב אור שמח
ו/ב אמרי יושר סוכה דף ג ע"א
ו/ב אמת ליעקב מועד עמ' שנג {עגול כדי לרבע}
ו/ב אנצי"ת ע' בית הע' 25, 27, 34
ו/ב אפיקי מגינים סוכה עמ' טז
ו/ב באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' מצורע סי' ה אות ב
ו/ב בכורי יוסף (הוטנר) דף לה ע"ב
ו/ב בן אריה
ו/ב ברור הלכה סוכה ג ע"א ציון ג (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ו/ב דבר שמואל (אבוהב) סי' נא
ו/ב דברות אליהו ח"ה עמ' עג {בית שאין בו דע"ד}
ו/ב הררי קדם (תשס) עמ' קפז
ו/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קנד, שה
ו/ב ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תשמ
ו/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קפ
ו/ב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' תב
ו/ב חדושים ובאורים (גרי') נזיר ח ע"ב
ו/ב חזו"א או"ח סי' קג ס"ק כו, סי' קי ס"ק כח, יו"ד סי' קסט ס"ק ד, ו
ו/ב חזו"א על הרמב"ם
ו/ב חיים ומלך
ו/ב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קמב ד"ה תשובה
ו/ב יד אברהם מקואות פרק א משנה ז אות ה
ו/ב ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רסג, רסו, רע-רעא, רעג
ו/ב ישועות יעקב מועד עמ' תשמו
ו/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ו/ב כסא המלך (מאזוז) עמ' סח
ו/ב לב מבין
ו/ב לב שלם [ב"ח או"ח, ט"ז סי' תרלד, יד אהרן שם, ראשון לציון סוכה מח ע"א, נא ע"ב]
ו/ב להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' צב
ו/ב לשד השמן (ירוש')
ו/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רמה
ו/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קס
ו/ב מסורה חי"ד עמ' כא
ו/ב מענה לשון עמ' קצב
ו/ב מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רפ]
ו/ב מראה הפנים סנהדרין דף נו
ו/ב מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ו/ב משאת המלך (אדרי)
ו/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' שה
ו/ב משנה הלכות ח"ב דף כד ע"ד
ו/ב נועם חט"ו עמ' סח
ו/ב נזר הקדש (קפלן)
ו/ב נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ו ע"א
ו/ב ס' סת"ם עמ' תסו
ו/ב עזוז חיל
ו/ב פרי האדמה ח"א
ו/ב צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' כג {ד' אמות}
ו/ב צהר הבית עמ' סח
ו/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' צח {לרבע}
ו/ב שארית נתן (לוברט)
ו/ב שו"ע הרב או"ח סי' שסו ס"ה
ו/ב שו"ת מהרלב"ח סי' קי
ו/ב שלמי יוסף סוכה עמ' מח
ו/ב שמחתי באומרים לי עמ' ו
ו/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תקל
ו/ב שפתי מלך
ו/ב תורה תמימה דברים פ' ו אות סא
ו/ב תחומין ח"ד עמ' 484
ו/ג אדני נחושת עמ' צד
ו/ג אהבת המלך
ו/ג אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 205
ו/ג אמונת אליעזר מעשרות עמ' מא {שאין לה כתלים}
ו/ג אנצי"ת ע' אכסדרה הע' 23
ו/ג בכורי הרים סוכה עמ' כ, כג {אכסדרה פטורה כי אין לה מזוזות}, כה, כז, לא, לה, לז-לח, מג-מו, מח, נב, נח
ו/ג בן ידיד
ו/ג ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קעב
ו/ג גליונות אבני נזר
ו/ג דרשות ר"י אבן שועיב עמ' קכז
ו/ג הר המלך ח"ג עמ' נא
ו/ג הר צבי זרעים ח"ב עמ' קב
ו/ג הרמב"ם והלכותיו
ו/ג התורה והעולם ח"ב עמ' קעד {חייב אדם להיזהר במזוזה}
ו/ג חזו"א או"ח סי' עא ס"ק ד-ה, יו"ד סי' קע ס"ק ד-ה
ו/ג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רעט-רפ
ו/ג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ו/ג לחם רב (בוטון) סי' קמד
ו/ג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תכט
ו/ג לקוטי שפת אמת
ו/ג מוריה גל' קעה עמ' קב, קד {אכסדרה}
ו/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ג משאת המלך (אדרי)
ו/ג פניני ים סי' מא אות א, ד, ז
ו/ג קדשי שעה (פישמן) פ"ב אות ח {אכסדרה עם פתח בקיר}
ו/ג שו"ת מהרלב"ח סי' קא (א)
ו/ג שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' פח {כשיכנס יפגע ביחוד ה'}
ו/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' רמא
ו/ד אבן פינה (פורת) עמ' כ
ו/ד אבני נזר יו"ד סי' שפב אות א
ו/ד אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קצב
ו/ד אהל תורה (קוק) עמ' עג-עד
ו/ד אור צהיר
ו/ד אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' פג, פו
ו/ד אשר למלך
ו/ד בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קסג
ו/ד בן ידיד
ו/ד בעי חיי יו"ד דף קעב ע"א
ו/ד ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כג אות יג
ו/ד דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' א, קכ
ו/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' קא
ו/ד דברי יחזקאל (תרצה) דף לא ע"ד, לב ע"א וע"ד
ו/ד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מז [עבד המלך תירץ את קושיית כ"מ וקדמוהו ט"ז ומעשה רקח]
ו/ד הגות והלכה עמ' 162, 163
ו/ד הלכה למשה (קליג) דף כג ע"ד
ו/ד הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יג ס"ק כד-כו
ו/ד זיו משנה
ו/ד זכר שמואל עירובין סי' יד ס"ק א
ו/ד חדושים ובאורים (גרי') עירובין סי' ב ס"ק יד
ו/ד חזו"א או"ח סי' עא ס"ק ג, יו"ד סי' קע ס"ק ג
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד חי' הגר"ח החדש עמ' צט
ו/ד חי' עזיאל עמ' 108
ו/ד חכמת גרשון עמ' כג
ו/ד כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רו
ו/ד לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' יא
ו/ד לקוטי שפת אמת
ו/ד מוריה גל' קעה עמ' קא-קב {משקוף}
ו/ד מכתם לדוד (חסן)
ו/ד מעיני המים
ו/ד מפתח הבאורים [שאגת אריה סי' לח]
ו/ד מרכה"מ אלפ'
ו/ד משאת המלך (אדרי)
ו/ד משמר הלוי עמ' פד
ו/ד משנה הלכות ח"ג סי' קיב {כקשת}
ו/ד ס' התדיר עמ' רעז
ו/ד עבד המלך (תשא)
ו/ד עין תרשיש עמ' סז
ו/ד עיני דוד
ו/ד קהלות יעקב שבת מה
ו/ד קובץ
ו/ד שארית נתן (לוברט)
ו/ד שדה אלחנן ח"א עמ' עד
ו/ד שמועות דוד עמ' יח
ו/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תקיז
ו/ה אגרות משה יו"ד ח"א סי' קעו
ו/ה אדני נחושת עמ' צה
ו/ה אהל דוד (קהן) ח"ג זכריה פי"א פס' א
ו/ה אור שמח
ו/ה אנצי"ת ע' בית הע' 35
ו/ה ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קה
ו/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לד
ו/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/ה בכורי הרים סוכה עמ' מו
ו/ה בעי חיי יו"ד דף קעב ע"ב
ו/ה ברור הלכה יומא יא ע"ב ציון ד
ו/ה גליונות אבני נזר
ו/ה דביר הקודש מנחות עמ' קיב
ו/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' צט {כ"מ}
ו/ה הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' טו
ו/ה התורה והמדינה ח"ג עמ' קכח
ו/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' דש
ו/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות לג ע"א]
ו/ה יד אברהם אהלות עמ' נז
ו/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לא {ראב"ד וכ"מ}
ו/ה יחוה דעת ח"ד עמ' רסא
ו/ה לקוטי שפת אמת
ו/ה מגילת ספר עשין דף ה ע"ג
ו/ה מוריה גל' קעה עמ' קא {בית שאינו מקורה}, קג {מקצתו מקורה ומקצתו אינו מקורה}
ו/ה מצווה ועושה ח"א עמ' שצט
ו/ה משאת המלך (אדרי)
ו/ה משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ט ע"ג
ו/ה משנה הלכות ח"ט סי' ריב
ו/ה משנת חיים דברים עמ' קכט
ו/ה משנת חיים יומא עמ' ק
ו/ה משפט המלחמה עמ' סג
ו/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף מט ע"ד {ראב"ד}
ו/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קצו
ו/ה סהמ"צ לרס"ג ח"א דף צו ע"ד
ו/ה פאת שדך יו"ד עמ' שטו
ו/ה פרנס לדורו עמ' 346
ו/ה צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' ה {כ"מ - תשובת הרמב"ם}
ו/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' צד
ו/ה קרן הצבי מצוה נג אות א
ו/ה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפב
ו/ה שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תעה
ו/ה שמחתי באומרים לי עמ' ג-יב
ו/ה שעורי יומא דף יא ע"א ד"ה ברמב"ם פ"ו, יא ע"ב ד"ה ברמב"ם ריש
ו/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תקט, תקכא
ו/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' ריד, רכ, רלח-רלט, רמא, רסו
ו/ה שערי טהר ח"ד שער ב סי' ט אות ב
ו/ה שפתי מלך
ו/ה תשובה מיראה (תשסו) עמ' ו
ו/ו אבני חן יומא עמ' לד
ו/ו אדני היד החזקה
ו/ו אדרת המלך עמ' ח {בית כנסת}
ו/ו אהבת המלך
ו/ו אהל תורה (קוק) עמ' ע {בית הכנסת}
ו/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' שצ-שצב
ו/ו אור שמח
ו/ו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק כג
ו/ו אנצי"ת ע' אכסדרה הע' 44-45, ע' בית הכנסת הע' 499, 502, 505, ע' בית המקדש הע' 95
ו/ו אפיקי מגינים מנחות סי' מד
ו/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ו/ו באר דוד ב"ק ח"ג סי' נה אות א
ו/ו באר יהודה הל' תפלה פי"א הט"ז {בהכנ"ס של כפרים}
ו/ו באר מרים פ"ז ה"ה אות ב
ו/ו באר משה (שטרן) ח"ב סי' פז אות ט
ו/ו בארות נתן עמ' קיג
ו/ו בדבר מלך ח"ד עמ' לג
ו/ו בית אהרן וישראל גל' מז עמ' סז-סח
ו/ו בן אריה
ו/ו ברור הלכה יומא י ע"א ציון א, יא ע"א ציון ג
ו/ו בשבילי הקדושה סי' ח הערה כט
ו/ו גליוני הגר"ש עמ' נו [עי' שו"ת חת"ס יו"ד סי' רפא]
ו/ו דבר אברהם ח"א סי' לז אות ז
ו/ו דברי חפץ עמ' נה
ו/ו דרכי אהרן ח"ב עמ' נ
ו/ו הדם הקדוש עמ' 97-98
ו/ו המאיר לארץ
ו/ו התורה והמדינה ח"ט עמ' תקמא
ו/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תריד
ו/ו זיו משנה
ו/ו זכר שמואל נגעים סי' יב ס"ק יב
ו/ו זכר שמואל עירובין סי' נה ס"ק ב
ו/ו זכרון שלמה (קליין) עמ' קמג {בית כנסת}
ו/ו חדושים ובאורים (גרי') יומא יא
ו/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שו
ו/ו חי' הריצ"ד
ו/ו חי' חתם סופר
ו/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' מ, נ
ו/ו חי' רעק"א
ו/ו חלקת מאיר
ו/ו חמדת ישראל ח"א דף כג ע"א, ח"ב דף יא ע"ג
ו/ו יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' סד
ו/ו יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קלב
ו/ו יד ישראל ח"א
ו/ו יראה ואהבה עמ' לו
ו/ו כסא המלך (מאזוז) עמ' ח
ו/ו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רסו
ו/ו לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' יא
ו/ו לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 137
ו/ו מוריה גל' קצג עמ' רה {שהן קודש}, גל' רמג עמ' עז {בכנ"ס הוא קודש}
ו/ו מזכרת למשה עמ' קעו-קפ
ו/ו מיטב הארץ עמ' 466
ו/ו מכתם לדוד (חסן)
ו/ו מלילות ח"א עמ' 235
ו/ו מנחת יהודה וירושלים עמ' 45, 10-12, 3
ו/ו מנחת מחבת עמ' רז
ו/ו מנחת נתנאל דף כה ע"א {מזוזה בלשכה ובהר הבית}
ו/ו מעדני ביאורים עמ' קנד
ו/ו מעיל שמואל (פלורנטין) [י"מ פ' חלק דף רנז ע"ב]
ו/ו מעיני המים
ו/ו מעלין בקודש גל' ח עמ' 45
ו/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף מז ע"א, קל ע"ד, רכח ע"ד
ו/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רעט, תכו, תפג, ח"ב עמ' קלז
ו/ו מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רפא]
ו/ו מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רפח
ו/ו משבצות זהב ירמיהו עמ' תקלה
ו/ו משיב נבונים סי' נא
ו/ו משנה הלכות ח"ב דף כה ע"ג
ו/ו משנת חיים דברים עמ' קלא
ו/ו משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רטו, שד
ו/ו משרת משה (עטייה, גם בדף קד ע"ג)
ו/ו נזר הקדש (רזין) מנחות דף סח ע"א-ע"ב {כ"מ}, סט ע"א {סתם שבית של שותפים חייב}
ו/ו סדר משנה (בוסק')
ו/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קפו
ו/ו סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רסד
ו/ו סהמ"צ לרס"ג ח"א דף צו ע"ב
ו/ו עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 70
ו/ו עין יצחק ח"א עמ' כה
ו/ו עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קא, ח"ה עמ' פא
ו/ו פרשת המלך
ו/ו קובץ
ו/ו קרית אריאל עמ' כא, פב, פז, פח, צא
ו/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' כא {לפי שהן קודש}
ו/ו שואל ומשיב ח"ז עמ' קסד
ו/ו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' קטו, קלה, תסט, תעו
ו/ו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שנה
ו/ו שעורי יומא דף יא ע"ב ד"ה בגמ' שם ר"מ סבר, ועי' ברמב"ם
ו/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' ריז, רלה
ו/ו שער יהודה דף ג ע"ב
ו/ו שערי היכל יומא מערכה ט {הר הבית והלשכות, שערי המקדש, לשכת פרהדרין}
ו/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 38
ו/ו שפתי מלך
ו/ו שרידי אש ח"ב עמ' תקעו, תקפ
ו/ו תורה תמימה דברים פ' ו אות ס
ו/ו תורת הקדש ח"א עמ' קח, קמג, ח"ב עמ' רסג
ו/ו תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרסב
ו/ז אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' עז
ו/ז אבני נזר יו"ד סי' שפב אות א-ב
ו/ז אגרות משה יו"ד ח"א סי' קפא
ו/ז אדני היד החזקה
ו/ז אדני נחושת עמ' צח
ו/ז אהבת אברהם עמ' פח
ו/ז אהבת המלך
ו/ז אור צהיר
ו/ז אור שמח
ו/ז אנצי"ת ע' בית הע' 37, 45, ע' בית שער הע' 15, 19
ו/ז ארזי לבנון עמ' יד, טז {רפת ובית אוצרות}
ו/ז באר משה (שטרן) ח"ב סי' פב, סי' פג אות ג, סי' פד אות ד
ו/ז בית אהרן וישראל גל' מז עמ' סט
ו/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/ז בכורי הרים סוכה עמ' יט, לד, לח, לט, מא, מו, מט-נ, נו, סא-סב, סד, סו {בית שער הפתוח לגינה או לבית}, סז {כ"מ - אכסדרה מרובעת ומרפסת עגולה}
ו/ז ברור הלכה יומא יא ע"א ציון ה, יא ע"ב ציון א
ו/ז ברך יצחק (ברכה) פ' עקב {בית התבן}
ו/ז בשלם סוכו סי' יט
ו/ז דביר הקודש מנחות עמ' קיב
ו/ז דברות אליהו ח"ה עמ' עד {בית שער}
ו/ז דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מט
ו/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' דש
ו/ז ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תשלד, תשמג
ו/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' סא, שצה
ו/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' רלג
ו/ז ויקח אברהם [בירך יצחק קג ע"ב]
ו/ז זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שצז
ו/ז זיו משנה
ו/ז חדושים ובאורים (גרי') יומא יא
ו/ז חזו"א יו"ד סי' קסח ס"ק ג-ד, ו, מנחות סי' לט ס"ק ג-ד, ו-ז
ו/ז חזון יחזקאל ערכין פ"ה ה"ז
ו/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד יומא יא ע"א]
ו/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לב
ו/ז יחוה דעת ח"ד עמ' רסא
ו/ז ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רסד, רעז
ו/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ו/ז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תלב
ו/ז לב שלם [ראשון לציון סוכה נא ע"ג, נב ע"א, אור יקרות דף ו ע"ג]
ו/ז להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' צב ע"ב, צג ע"ב
ו/ז לקוטי שפת אמת
ו/ז מוריה גל' קעה עמ' קג {בית שער ואכסדרה}
ו/ז מזכרת למשה עמ' קעז {רפת בקר}
ו/ז מחנה דוד (בונאן) דף מ {רפת}
ו/ז מעין החכמה עמ' שו {כ"מ}
ו/ז מפתח הבאורים [שאגת אריה סי' מא, מג, קד]
ו/ז מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ו/ז משה ידבר (תשעו) עמ' יא
ו/ז משיב נבונים סי' נב {או"ש}
ו/ז משנה הלכות ח"ב דף כה ע"ד, ח"ו סי' קפז
ו/ז משנת חיים דברים עמ' קכז
ו/ז משנת חיים יומא עמ' צט, קב
ו/ז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמד
ו/ז משנת יעקב מדע עמ' רנ-רנא
ו/ז משנת שמחה
ו/ז משפט המלחמה עמ' סב
ו/ז נועם חי"א עמ' רנז [שרידי אש ח"ב סי' קיב]
ו/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף סז ע"ב {בית התבן}
ו/ז נחלת עזרא ח"ב עמ' 53-56
ו/ז נר יצחק (ארדיט) עמ' כא
ו/ז סולם מוצב עמ' קסג
ו/ז עין חיים ח"א עמ' קלז {בית שער פטור}
ו/ז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שע ס"ק ג
ו/ז פני חמה דף ב ע"א {כ"מ - הזכרת תלמיד לפני רבו}
ו/ז פניני ים סי' מא אות א-ב, ז
ו/ז פרפרת משה ח"א עמ' שפב
ו/ז קדשי שעה (פישמן) פ"ב אות ח {פצימין}
ו/ז קול יעקב (פישר) סי' יא אות ו, סי' לח אות כא
ו/ז קרית אריאל עמ' סח
ו/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קנח
ו/ז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקנז {בית התבן והעצים}
ו/ז שו"ת מהרי"ל עמ' קסה-קסו
ו/ז שו"ת מהרלב"ח סי' קא (א)
ו/ז שו"ת ר"י מסלוצק סי' מט עמ' קסז
ו/ז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' קכז, תעד
ו/ז שעורי יומא דף יא ע"א ד"ה ת"ר בשעריך
ו/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תקכא
ו/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' רמא, רנב, רנד
ו/ז שער יהודה
ו/ז שערי זבולון יו"ד סי' סח ס"ק א
ו/ז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מד ע"א
ו/ז שפתי מלך
ו/ז שרידי אש ח"ב עמ' תקעד, תקפג
ו/ז תחומין חט"ז עמ' 411 {או"ש}
ו/ח אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' עז
ו/ח אבני נזר יו"ד סי' שפב אות א
ו/ח אגרות משה יו"ד ח"א סי' קפא
ו/ח אהל תורה (קוק) עמ' סט
ו/ח בכורי הרים סוכה עמ' לח-לט, מא-מב, מו, נד-נה, נט, סה
ו/ח ברור הלכה יומא יא ע"א ציון ב
ו/ח ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קעג
ו/ח דברות אליהו ח"ה עמ' עה
ו/ח הגהות עמק המלך
ו/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' דש
ו/ח חזו"א יו"ד סי' קסח ס"ק ג, ז, מנחות סי' לט ס"ק ג, ז
ו/ח חזון יחזקאל ערכין פ"ה ה"ז
ו/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות לג ע"ב]
ו/ח חיים ומלך
ו/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כט-ל
ו/ח ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רפא
ו/ח להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רסז
ו/ח לקוטי שפת אמת
ו/ח מענה לשון עמ' קטו
ו/ח משאת המלך ח"א סי' צד
ו/ח משנת חיים דברים עמ' קכז, קלד
ו/ח משנת חיים יומא עמ' צט, קה
ו/ח משנת יעקב
ו/ח נועם חט"ו עמ' שכא, שכו {שערי חצרות}
ו/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף סז ע"א-ע"ב
ו/ח ס' התדיר עמ' רעז
ו/ח סולם מוצב עמ' קסג
ו/ח סופר המלך ח"א עמ' מג
ו/ח פניני ים סי' מא אות ג
ו/ח צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' ח, י
ו/ח קול יעקב (פישר) סי' לח אות י
ו/ח קרית אריאל עמ' פט
ו/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' צו-צז
ו/ח שעורי יומא דף יא ע"א ד"ה ת"ר בשעריך
ו/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תקכד
ו/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' רנב
ו/ח שפתי מלך
ו/ט אדני היד החזקה
ו/ט אדני נחושת עמ' פו, צח
ו/ט אדרת אליהו (ראם) עמ' תו
ו/ט אהבת המלך
ו/ט אהל תורה (קוק) עמ' סו-סז
ו/ט אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק נו, פ"ו ס"ק לה
ו/ט אנצי"ת ע' בית הע' 51, 53, 59, ע' בית הכסא הע' 116, ע' בית המרחץ הע' 44
ו/ט באר משה (שטרן) ח"ב סי' פז אות ט
ו/ט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' מה אות ג {אינן דירת קבע}, ח"ד סי' עז אות ז {בית בספינה}
ו/ט בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רג
ו/ט בדבר מלך חט"ז עמ' קסח
ו/ט בטיחות הבניה בהלכה עמ' 48
ו/ט בית אהרן וישראל גל' סא עמ' יב {בית תפלה פטור ממזוזה}
ו/ט בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' עו
ו/ט בכורי הרים סוכה עמ' לד {החיצונה פטורה}, מז, סג-סד
ו/ט בכורי חיים ח"ג עמ' רע, ח"ה עמ' פד {כ"מ}
ו/ט בן אריה
ו/ט בני בנימין (אדר"ת)
ו/ט בנין שלמה (קלוגר)
ו/ט ברור הלכה יומא יא ע"ב ציון ב
ו/ט ברור הלכה סוכה ח ע"ב ציון ב
ו/ט ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קע
ו/ט בשבילי הקדושה סי' א אות ה, סי' ח אות ט, הערה יט, כג
ו/ט בשלם סוכו סי' יט
ו/ט גדולי ציון (תשנב) עמ' סט {בית שבספינה}
ו/ט גליונות אבני נזר
ו/ט גנת אגוז (לוי) סי' עז עמ' 111 {חנות}
ו/ט דברות אליהו ח"ה עמ' עה
ו/ט דברי אור ח"א עמ' קפה
ו/ט דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מז-מט
ו/ט הר המלך ח"ג עמ' קיג
ו/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רז
ו/ט זכר יעקב (לוי) עמ' עג-עד {בספינה}
ו/ט חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' מג
ו/ט חקרי זמנים ח"ד עמ' עג
ו/ט טהרת יו"ט ח"ג עמ' רמט, רנד
ו/ט יד אברהם נגעים עמ' קמט
ו/ט יד איתן
ו/ט יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' סג
ו/ט יד ישראל ח"א
ו/ט ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רעז
ו/ט כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' קט
ו/ט לב שלם [ראשון לציון סוכה כג ע"ג, נא ע"ד, נב ע"א]
ו/ט לקוטי שפת אמת
ו/ט מועדים וזמנים ח"ב סי' קמג
ו/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' מט {כ"מ}, רנט, רס {כ"מ}
ו/ט מעט צרי
ו/ט מצווה ועושה ח"א עמ' תא
ו/ט מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקל {בית שבספינה}
ו/ט מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ו/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרכט
ו/ט משנת חיים דברים עמ' שמד
ו/ט משנת יעקב כאן, וזרעים ח"ב עמ' יב
ו/ט משפטי עזיאל ח"ו עמ' לח, מ
ו/ט נועם ח"ה עמ' שטו, חי"ח עמ' רלד, שכו [בצל החכמה ח"ג סי' פ-פא]
ו/ט נחל איתן
ו/ט נתן פריו סוכה עמ' מו
ו/ט סוכה של מי עמ' פא
ו/ט סופר המלך ח"א עמ' לח, מג
ו/ט עין חנוך עמ' רסח
ו/ט פניני ים סי' מא אות ד
ו/ט פרשת המלך
ו/ט צהר הבית עמ' ס
ו/ט ציוני מהר"נ (גם בהשמטות)
ו/ט קהלות יעקב עירובין סי' טז, מנחות סי' כד
ו/ט קובץ
ו/ט קול יעקב (פישר) סי' לח אות כא
ו/ט קרית אריאל עמ' כא, פט, צג
ו/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קעט {כ"מ}
ו/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קפה-קפו
ו/ט שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 43 {חיוב מזוזה בבית של הולכי דרכים}
ו/ט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' עא {ספינה}, עח {בית בספינה}
ו/ט שו"ת ממעמקים ח"א עמ' פח
ו/ט שלמי יוסף סוכה עמ' מז-מח
ו/ט שמועת חיים יומא ח"א עמ' קל
ו/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תקכג
ו/ט שער יהודה
ו/ט שערי עזרא (בצרי) עמ' קלו
ו/ט שפת אמת על התלמוד ח"ב דף סח ע"ג
ו/ט שפתי מלך
ו/ט תורה תמימה דברים פ' ו אות נו
ו/י אפיקי מגינים מנחות סי' מד
ו/י בדבר מלך ח"ד עמ' לג
ו/י בכורי הרים סוכה עמ' מב
ו/י בן ידיד
ו/י דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מט
ו/י הרמב"ם כמחנך עמ' 190
ו/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' רלא {הגהמ"י}
ו/י יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לא
ו/י כל בו ח"ה עמ' תרפד
ו/י מחקרי ארץ יו"ד סי' טז
ו/י מעיני המים
ו/י משנה הלכות ח"ד סי' קלט
ו/י משנת חיים דברים עמ' שמד
ו/י משרת משה (עטייה)
ו/י סדר משנה (בוסק')
ו/י שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רסה
ו/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' ריז, רסה
ו/יא אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 506, ע' בית המדרש הע' 86
ו/יא אפיקי מגינים מנחות סי' מד
ו/יא בכורי הרים סוכה עמ' מב
ו/יא דבר אברהם ח"א סי' לז אות יז
ו/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות לד ע"א]
ו/יא כל בו ח"ה עמ' תרפד
ו/יא מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' רמד, רמו
ו/יא ס' התדיר עמ' רעז
ו/יא סדר משנה (בוסק')
ו/יא פני משה (שלז')
ו/יא קרית אריאל עמ' פח
ו/יא שיבת ציון (לנדא) סי' מג
ו/יא שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תעא
ו/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' ריב, ריז
ו/יא שערי זבולון יו"ד סי' סה ס"ק א
ו/יא תשובה מאהבה ח"א סי' סא
ו/יב אבי עזרי ח"א
ו/יב אבן ישראל (בוהוש) עמ' רנה, רנח
ו/יב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קצג
ו/יב אדני היד החזקה
ו/יב אדני נחושת עמ' צ
ו/יב אהבת המלך
ו/יב אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ה הע' 86, 107 {אבי עזרי}
ו/יב אור צהיר
ו/יב בית אהרן וישראל גל' סג עמ' טז [עי' מש"כ בגליון יו"ד סי' רפט]
ו/יב בן אשר סי' לו ענף ד אות א {אבי עזרי}
ו/יב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רפז
ו/יב ברור הלכה חולין קלו ע"א לפני ציון א, וציון ג
ו/יב ברור הלכה יומא יא ע"ב ציון ו
ו/יב דברי יציב או"ח עמ' קנד {תחלת שליש עליון}, יו"ד עמ' תמו {טפח הסמוך לחוץ}
ו/יב הר המלך ח"ג עמ' קיג-קיד
ו/יב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שצב
ו/יב זיו משנה
ו/יב זכר ישעיהו
ו/יב חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יב לדף לג
ו/יב יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' מד
ו/יב יד ישראל ח"א
ו/יב כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ בשם הראב"ד} [ליתא בפנים]
ו/יב כל בו ח"ה עמ' תרעה, תרעט
ו/יב כתר המלך
ו/יב לבושי מרדכי יו"ד עמ' רסג, תקנו {הגהמ"י}
ו/יב לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 69 {טפח הסמוך לחוץ}
ו/יב מהרי"ט אלגזי פ"א בראש הפרק או"ק ב {אבי עזרי}
ו/יב מחנה חיים ח"א סי' טו (דף כט ע"ב)
ו/יב מחנה יוסף פסחים עמ' לב
ו/יב מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' כה
ו/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' קנג
ו/יב מציון אורה ח"א עמ' ריט
ו/יב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קסד אות א, ד, ו {שותפות גוי}
ו/יב משנת יעקב
ו/יב משנת משה סנהדרין עמ' קנז
ו/יב משפט המלחמה עמ' סב
ו/יב משרת משה (עטייה)
ו/יב נועם חכ"ג עמ' סו
ו/יב ס' התדיר עמ' רעז
ו/יב סדר משנה (בוסק')
ו/יב עמודי שלמה ח"ג עמ' סז
ו/יב פאת שדך יו"ד עמ' שיד
ו/יב פרנס לדורו עמ' 346
ו/יב צמח מנחם דף ח ע"א {הגהמ"י - תולמ"ה}
ו/יב קובץ
ו/יב קובץ הערות על אבי עזרי
ו/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' צה {תחלת שליש עליון}
ו/יב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפג
ו/יב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שנד
ו/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תקטו
ו/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' ריח, רנ
ו/יב שער יהודה
ו/יב שער נפתלי דף כז ע"ב {הגהמ"י}
ו/יב תורת ירוחם ח"א דף מו ע"ב, ח"ב דף מו ע"א
ו/יג אבן ישראל (בוהוש) עמ' רנט
ו/יג אדני נחושת עמ' עב
ו/יג אהבת המלך
ו/יג אהל דוד (קהן) ח"ג תהלים פל"ד פס' ח, ח"ד משלי פ"ה פס' יט
ו/יג אוצר המאמרים (תשס) עמ' קה
ו/יג אוצרות הרמב"ם
ו/יג אור צהיר
ו/יג אור שמח
ו/יג אמונת עתיך גל' 127 עמ' 80
ו/יג אמרי חן (בן סניור) שמות עמ' 63
ו/יג באמונה שלמה עמ' קד, ריג
ו/יג באר בשדה עמ' רכז {חייב אדם להזהר במזוזה}
ו/יג באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רלב, דברים עמ' קי, קיב, תתקטו
ו/יג בין השורות עמ' רצ, רצז
ו/יג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/יג בן אריה
ו/יג בני אתה עמ' לב, קמא
ו/יג בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' ז
ו/יג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רפז
ו/יג בעלי התוספות עמ' 266 {הגהמ"י אות ה}
ו/יג בעקבות משה עמ' סח
ו/יג בצל חמדה עמ' רסו
ו/יג ברור הלכה פסחים, גליון רצ"י דף ד
ו/יג ברור הלכה שבת, גליון רצ"י עמ' ב
ו/יג ברקאי ח"ה עמ' 78
ו/יג בשבילי הנסים סי' יז הערה ה
ו/יג בשבילי הקדושה סי' ח הערה יא
ו/יג בשלום ובמישור עמ' 93
ו/יג גור אריה במדבר פ' טז הע' 63
ו/יג גן שושנים ח"ב עמ' כא, כג
ו/יג גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קנא {יעור משנתו}
ו/יג דביר הקודש מנחות עמ' קיא
ו/יג דבר אהרן חו"מ - פתיחה
ו/יג דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קב
ו/יג דברי חנינא - הספדים עמ' קצד
ו/יג דברי יציב יו"ד עמ' תלח
ו/יג דברי ישעיהו (חשין) הדרנים עמ' צג {מלאכים - מצוות}
ו/יג דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' יז
ו/יג דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' סג
ו/יג דעת הרמב"ם עמ' 456-457
ו/יג החברה והשפעתה מאמר 25 סעיף יד {תפילין}
ו/יג המורה לדורות (אוריין) עמ' 126
ו/יג הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' פט
ו/יג הר המלך ח"ב עמ' ב-יא
ו/יג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצו
ו/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 153, 254
ו/יג התורה והעולם ח"ג עמ' ל {תפילין בראשו ומזוזה בפתחו}
ו/יג זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' רי {חייב אדם להיזהר במזוזה}
ו/יג זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' פא ס"ק ג
ו/יג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עט
ו/יג חיים ומלך
ו/יג חקרי זמנים ח"ב עמ' תרכ, ח"ד עמ' תנט
ו/יג יד פשוטה מדע עמ' פא
ו/יג יין מלכות (שניאורסון) עמ' 104-111 {שמירה}
ו/יג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קנא
ו/יג כל בו ח"ה עמ' תרפה
ו/יג לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' קיח
ו/יג להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רסב, שלד
ו/יג להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' פד {יפגע ביחוד ה'}
ו/יג לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 61
ו/יג לקוטי שיחות חל"ט עמ' 23
ו/יג מאור הקודש מנחות ח"ב בפתח דבר עמ' 8, ועמ' מא
ו/יג מבוא למשנה תורה עמ' 219, 314, 315, 351, 358
ו/יג מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רסב
ו/יג מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 126
ו/יג מחקרי ארץ יו"ד סי' טז
ו/יג מילי דשמיא עמ' נ
ו/יג מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' ג
ו/יג מנפת צוף עמ' 143, 144, 474
ו/יג מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' טו, סג
ו/יג מעשה רקם (בר) עמ' 178
ו/יג מצווה ועושה ח"א עמ' קעה, שז {הקדים של ראש}, שפז, שצ, שצד, תג {הגהמ"י אות ה - כיסוי המזוזה}
ו/יג מציון אורה ח"א עמ' רט, ריט
ו/יג מרפא לנפש בראשית עמ' שפד {מזכירה יחוד ה'}
ו/יג משנת חיים דברים עמ' קלה, קמ, קמג
ו/יג משנת חיים יומא עמ' קו
ו/יג משנת יוסף על התורה ח"א עמ' קפו, ח"ב עמ' קע
ו/יג משנת יעקב
ו/יג משרת משה (עטייה)
ו/יג מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רצט-ש
ו/יג נועם חט"ו עמ' שכה
ו/יג נטעי אשל בראשית עמ' שה
ו/יג נר מצוה (מהר"ל) ח"ב הערה 331 {ליזהר}
ו/יג נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קטו
ו/יג נתיבות יצחק ח"ב עמ' עה, רעד
ו/יג ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רנד
ו/יג ס' התדיר עמ' רעו-רעז
ו/יג סדר משנה (בוסק')
ו/יג סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רסב
ו/יג סמוכים לעד (זס') עמ' יח
ו/יג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 100
ו/יג על התשועות עמ' 198
ו/יג עלי שור ח"ב עמ' קכא, תמו, תעח
ו/יג פאר המלך עמ' לח, סד
ו/יג פני חיים (צימרמן) עמ' מג
ו/יג פניני רבנו יחזקאל עמ' מה
ו/יג פרי האדמה ח"ג
ו/יג קובץ על יד ח"ב
ו/יג רנת יצחק תהלים עמ' קכ
ו/יג רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קיד
ו/יג רנת יצחק תפלה עמ' פח {לא יחטא}
ו/יג שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תמה
ו/יג שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קנא
ו/יג שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' תכד
ו/יג שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 138
ו/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקפד
ו/יג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצו
ו/יג שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' סב
ו/יג תהלה לדוד (והרמן) פ"קיט פסוק קעב הערה רפו
ו/יג תולדות אדם עמ' קמג
ו/יג תורת אברהם עמ' 324
ו/יג תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' רא-רח {שמירה}
ו/יג תחומין ח"ב עמ' 243, ח"י עמ' 420
ו/יג תפארת ישראל סי' שלד
ו/יג תפארת למשה עמ' כט
ו/יג תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' קלט
ו/יג תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שעז


ז/72 הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ לב שלם
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ קרית מלך
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבי עזרי ח"א וח"ד
ז/א אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כ
ז/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 28
ז/א אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 51-55
ז/א אגרות משה או"ח ח"א סי' נב ענף ג
ז/א אדני היד החזקה
ז/א אהבת המלך
ז/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' ד, צב
ז/א אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"א עמ' שיח, ח"ב עמ' תלו
ז/א אהל שרה לאה עמ' שיט {אפילו הניחו לו אבותיו}, שכ, שכב, שצד-שצה, תתקכז {נחל איתן}
ז/א אהל תורה (קוק) עמ' קי
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אוצרות יהושע עמ' תסג
ז/א אור הישר
ז/א אור חדש (בלומ') דף כו ע"ב-ע"ד, כז ע"ג-ע"ד, כח ע"א-ע"ב
ז/א אור יעקב סנהדרין דף כט ע"ג, ל ע"ד
ז/א אור צהיר
ז/א אור שמח
ז/א אורח ישראל סי' ב אות ט
ז/א אורי חיים ח"ב עמ' פה
ז/א אז שמח עמ' ה
ז/א אחיעזר ח"ד סי' סה ס"ק א
ז/א איש מבין ח"א דף עג ע"ג, עה ע"ג
ז/א אישי יובל עמ' 146, 149, 155, 163
ז/א אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רעה {מצוה לכתוב האזינו ואין כותבים מגילות}
ז/א אמר יוסף (אלקלעי) דף צ ע"ב
ז/א אמר יצחק דף ט ע"א
ז/א אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' יא ד"ה אולם
ז/א אמרי דוד (שיק) פרשת משפטים עמ' עא
ז/א אמת ליעקב מועד עמ' קפג {הגיה אות אחת}
ז/א אפיקי מגינים מנחות סי' לז
ז/א אפר קדשים עמ' קמג
ז/א ארעא דרבנן סי' ה, ז בהשמטות
ז/א אש המערכה עמ' 105
ז/א אשר למלך
ז/א באר יהודה
ז/א באר לחי ראי עמ' קד-קיא
ז/א באר מרים פ"ג ה"א אות א-ב
ז/א באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקסז
ז/א באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' רסו
ז/א בגדי כהונה (כהן) או"ח סי' א דף ג ע"ג {אם חסרה אות אחת לא קיים את המצוה}
ז/א בדבר מלך חט"ו עמ' כו {מ"ע על כל או"א מישראל לכתוב ס"ת לעצמו וכו' וכל המגיה ס"ת אפי' אות א' כאילו כתבו כולו}
ז/א בחיר חיים
ז/א בית אהרן וישראל גל' יד עמ' סג, גל' נט עמ' סח, גל' סג עמ' טז, גל' עז עמ' קיא-קיג
ז/א בית הלוי ח"א סי' ו עמ' לח-לט
ז/א בית המדרש
ז/א בית יוסף להבה עמ' רעט
ז/א בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' כז
ז/א בכורי חיים ח"ג עמ' לה {השמיט קונה ס"ת כחוטף מצוה}, לו
ז/א בן אשר סי' לז אות א, ז, ח {צ"פ}, יא, יג {אבי עזרי}, יד, יז-יח
ז/א בן ידיד
ז/א בני בנימין (אדר"ת)
ז/א בני דוד
ז/א בנין הלכה עמ' ד {שירה - כל התורה}
ז/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקמז
ז/א בנין שלמה (קלוגר)
ז/א בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' א אות ג-ד
ז/א ברור הלכה סנהדרין כא ע"ב ציון ח
ז/א ברך יצחק (ברכה) פ' האזינו
ז/א ברכת חיים (אמסלם)
ז/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' קיב
ז/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קיח, קכא, קכג
ז/א ברכת מרדכי דברים עמ' שסט
ז/א ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' שפד
ז/א ברכת משה (הגר) עמ' רכד
ז/א ברקאי ח"ה עמ' 208 {כתבו את השירה הזאת}
ז/א בתורתו יהגה (תשעב) עמ' 72 {מצוה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ס"ת}
ז/א בתורתו יהגה ח"א עמ' 37, 43
ז/א גבורת ארי עמ' קעד
ז/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שכח
ז/א גבורת יצחק שבועות עמ' קצא
ז/א גדולי שמואל ביצה דף טו {או"ש}
ז/א גושפנקא דמלכא
ז/א גליונות אבני נזר
ז/א גשר יהושע עמ' 40
ז/א דביר הקודש מנחות עמ' צ-צא
ז/א דבר אליהו (מיליקובסקי) שמות עמ' שפז
ז/א דברות אליהו ח"ב עמ' סה-סט
ז/א דברות אליהו ח"ו עמ' נד-נה {ס"ת של שותפים}
ז/א דברות משה סנהדרין עמ' פו, פח
ז/א דברי אליהו (בלייער) עמ' קמז
ז/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מט-נב {חיוב אשה}
ז/א דברי יצחק (מורסיא) פתיחה עמ' 50 {הקונה מן השוק}
ז/א דברי יציב יו"ד עמ' שפו
ז/א דברי ירמיהו
ז/א דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' תכב
ז/א דגל יהודה (לוקץ) עמ' 222
ז/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' עב, קמג
ז/א דעת כהן עמ' שיא
ז/א דרך המלך (רפפורט)
ז/א דרכי הים דף ב-ג
ז/א דרכי שמחה עמ' עו
ז/א דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ט {תורה שיש בה שירה זו}, ח"ה עמ' תסח, תעג
ז/א הגיוני משה עמ' 252
ז/א הדרת אפרים ח"ב עמ' רכג
ז/א הדרת מלך (זילברברג) דף כח ע"א {לפי שאין כותבין פרשיות פרשיות}
ז/א היכל המלך (חב"ד) עמ' נב-נז
ז/א העמק דבר דברים פ"לא פסוק יט
ז/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תכב
ז/א הר המלך ח"ב עמ' לג, ח"ג עמ' קיד-קטו, ח"ו עמ' נח-נט, קעד-קצב
ז/א הר צבי (רייכמן) דף קיט ע"א
ז/א הר צבי (רייכמן) דף קיט ע"א
ז/א הרמב"ם כמחנך עמ' 207
ז/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קנ
ז/א ואם תאמר ח"ב קושיה 423 {פרשיות פרשיות}, ח"ג קושיה 604
ז/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעא, תפד
ז/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תריח
ז/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רצז
ז/א וזאת התורה (חב"ד תשסט) עמ' לב-נא
ז/א ויואל משה מאמר א סי' קסד
ז/א ויואל משה עמ' קנח
ז/א ויוכח אמש עמ' 12 {אבי עזרי}
ז/א ויקח אברהם [באר יצחק קכא ע"ד, קכח ע"א, חקרי לב (שלוניקי) מהדו"ב דף א ע"ג, מרא"ה קנב ע"א]
ז/א ויקח אברהם דף כז ע"ב
ז/א ויקרא אברהם יו"ד סי' ו (כ ע"ב)
ז/א ועתה כתבו לכם תשסג עמ' נד
ז/א זאת ליעקב דברים עמ' תקיג
ז/א זכור לדוד עמ' קיד
ז/א זכרון חי עמ' ד {נחל איתן}
ז/א זכרון יהודה (מונק) דף ע ע"א-ע"ב {אשה פטורה}
ז/א זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קה-קט, קיד
ז/א חוות בנימין ח"א עמ' 9
ז/א חוקי חיים (סופר) דף יד ע"ג, טו ע"ב
ז/א חזו"א או"ח סי' ס ס"ק יא, יו"ד סי' קסז ס"ק י
ז/א חי' בן אריה ח"א סי' יז אות א, יח, כד
ז/א חי' חתם סופר
ז/א חי' יפה לב עמ' שנא, שנו
ז/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' לה
ז/א חי' מהר"ץ חיות
ז/א חי' עזיאל עמ' 108
ז/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' מח
ז/א חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' שמה
ז/א חי' רעק"א [פנים מאירות (תקצג) ח"ב סו"ס קעט, דף קו ע"ג]
ז/א חיי אברהם (קובו) דרושים דף טז
ז/א חיי נפש ח"ד עמ' תנז
ז/א חיים ומלך (פעמיים)
ז/א חלקת מאיר
ז/א חמדת ישראל ח"א דף א ע"ג
ז/א חקל יצחק עה"ת עמ' ריח {כתבו לכם - כל התורה}
ז/א טורי אבן המפואר עמ' צז
ז/א יבין שמועה (לעוו) עמ' א, ג, ח, תשנא
ז/א יד איתן
ז/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פג, רכ
ז/א יחלק שלל ח"ג עמ' פא {אשה}
ז/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רסד
ז/א ים שמחה עמ' שפג
ז/א יסודי ישורון ח"ב עמ' ד, פח-צ, צג {או"ש}, קכג, רצח
ז/א יציב פתגם - ילקוט פרפראות (תשסז) עמ' רמד, רנב
ז/א יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רמד, רנב {שירת האזינו}
ז/א יקח מצוות עמ' רי, שלט, תלד
ז/א כבוד יו"ט
ז/א כגן עדנים עמ' מט
ז/א כגן רוה עמ' 146
ז/א כהונת רפאל עמ' ריט, רכט
ז/א כח מעשיו הגיד לעמו דף ט ע"א
ז/א כי בא מועד עמ' רלו
ז/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' מא, קיב
ז/א כתב סופר יו"ד סי' קכט ד"ה ובשאגת {חייב לכתוב ס"ת לעצמו}
ז/א כתר המלך
ז/א כתר תורה (תשסז) עמ' רנ
ז/א לב אריה (הורביץ) עמ' רכד
ז/א לב חיים (מלינק) דף עה ע"ג
ז/א לב שלם [בית יהודה (עייאש) יו"ד סי' נג, ישרש יעקב פא ע"א, שבות יעקב (אבולפיה) נדרים דף כט, יפה עינים (יפה) סוה"ס בדיני ס"ת, פני יצחק בדרושים בסוה"ס, פרי האדמה]
ז/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' רנ, רנד
ז/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' פח ע"א, צ ע"א, צא ע"א
ז/א להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קמו
ז/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' פא
ז/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שסה, תנז
ז/א לחם שלמה (לניאדו) עמ' 39
ז/א ללשונות הרמב"ם
ז/א למודי ה' (תקמז) דף סב ע"ג
ז/א למודי ה' (תשפא) עמ' שסו
ז/א למחר אעתיר עמ' שנו
ז/א לקוטי שיחות חי"ט עמ' 30, ח"כ עמ' 420, חכ"ג עמ' 17, חכ"ד עמ' 209
ז/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 190-191
ז/א מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' טו, כ
ז/א מאור ישראל עמ' סב-סד
ז/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' מט, נג-נד
ז/א מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' ד, ו {אפילו הניחו לו אבותיו}
ז/א מגד יהודה ח"א סי' ר אות יא
ז/א מגל חי"ג עמ' 143, 144, 161
ז/א מדה טובה ח"ד עמ' 289
ז/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תצד
ז/א מועדים וזמנים ח"ב סי' קפג
ז/א מזכרת עמ' 212-217
ז/א מחנה חיים ח"א סי' ח דף יד ע"ג, סי' ט דף יח ע"ב
ז/א מחנה יוסף (תשעב) סי' ס אות י
ז/א מחנה יוסף ח"ג עמ' לד
ז/א מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' יז
ז/א מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' כא
ז/א מחשבת הקודש ח"ב דף ה ע"ב
ז/א מחשבת זקנים עמ' שטו
ז/א מחשבת חיים או"ח עמ' נט
ז/א מילי דמרדכי
ז/א מלאכת חשב עמ' כא
ז/א מלחמת יהושע, הקדמה עמ' 11-10
ז/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רסד, רסז
ז/א מנחת חינוך ח"ג עמ' רעה, תלט-תמא
ז/א מנחת יהודה (בוים) דף קמד ע"ד {השירה היא התורה שהרי תורה חתומה ניתנה}
ז/א מנחת מחבת עמ' פא, קט, רח
ז/א מנחת שמואל (פלורנטין) דף מה ע"א-ע"ב
ז/א מנפת צוף עמ' 429
ז/א מעדני מלך (תשמח) עמ' סא
ז/א מעין החכמה עמ' שמ
ז/א מעין חיים ח"ה עמ' קלו
ז/א מערכי לב (חזן) ח"א דף לז ע"ב, מב ע"ב
ז/א מערכי לב (ציר') עמ' רלג
ז/א מעשה בצלאל סי' רצט
ז/א מפתח הבאורים [שאגת אריה סי' לו, לח, חתם סופר יו"ד סי' רסא]
ז/א מצווה ועושה ח"א עמ' תקעד, תקעח
ז/א מקדם לביתאל עמ' 277
ז/א מקור חסד עמ' ר, תקד
ז/א מקראי קדש (תפט) דף קכד ע"ב, קכה ע"ב
ז/א מראה איש ח"א יו"ד עמ' צו, צט
ז/א מראה הנוגה
ז/א מרחשת ח"ג סי' ה אות א
ז/א מרכה"מ אלפ'
ז/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' פט אות ד {המצוה לכתוב - ולא שיהיה לו ס"ת}
ז/א משאת המלך (אדרי)
ז/א משאת המלך (תשסז) עמ' קג {אם אינו יודע לכתוב}
ז/א משאת המלך ח"ד סי' תקמב
ז/א משוש הארץ עמ' רעז
ז/א משמרת חיים ח"ב עמ' קה {אשה}, קיד
ז/א משמרת חיים ח"ג עמ' נח
ז/א משנה הלכות ח"ד סי' קכז {אשה פטורה, אחרים כותבים לו}
ז/א משנה הלכות ח"ה סי' קפט
ז/א משנה הלכות ח"י סי' קפח {ברכה על המצוה}
ז/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' סט {קובץ}
ז/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כה
ז/א משנת חיים דברים עמ' תקמד
ז/א משנת חיים יומא עמ' קח
ז/א משנת יעקב
ז/א משנת שמחה
ז/א משרת משה (עטייה)
ז/א נועם ח"ז עמ' קעו-קעז, קפ, קפד, קפז, חכ"ב עמ' קפו, רי
ז/א נזר הקדש (קפלן)
ז/א נחל איתן
ז/א נחל יבוק
ז/א נחלת דבש (ברייזכר) עמ' שעז
ז/א נטריקן (תשעד) עמ' מד, מח
ז/א ניבי זהב עמ' קעה, תקלג
ז/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף יז ע"ב, מצוות דף יא ע"ג-ע"ד, יב ע"ב {אשה פטורה}
ז/א נשמת חיים (אבולפיה), דרושים דף סה
ז/א נתיב אברהם ח"ב עמ' קלז
ז/א נתיב מאיר (פעמיים)
ז/א ס' המאמרים (רמ"מ) ח"א עמ' פט {מ"ע על כל איש כו' כתבו לכם את השירה}
ז/א ס' סת"ם עמ' רב, ריג
ז/א סדר הלכה דף כב ע"ד-כג ע"ב
ז/א סדר משנה (בוסק')
ז/א סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף ריג ע"א
ז/א סופר המלך
ז/א עבודת משא (מאיר) ח"א
ז/א עולת איש (אלישר) דף ב ע"ב
ז/א עולת שמואל (לובצר) ח"א דף ע ע"א {אשה}
ז/א עיונים (פאור) עמ' 181
ז/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' כג
ז/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' מד, מו
ז/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קיד ע"ג, קכ ע"ג, ולשונות דף א ע"א, ה ע"א
ז/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נ, קסז
ז/א עץ החיים (קלוגר) עמ' עה
ז/א עקבי ברכה עמ' קכג
ז/א פאר המלך עמ' מט
ז/א פד"ר חי"ט עמ' 258
ז/א פני מבין ח"א דף סה ע"ג
ז/א פני משה (שלז')
ז/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'רצג
ז/א פנקס יג עמ' סז
ז/א פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רלה {נקראת שירה}
ז/א פרחי כהונה (קצבורג) עמ' צז-צח {ס"ת שחסרה בו השירה - מצות כתיבת השירה}
ז/א פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' מב
ז/א פרפרת משה ח"א עמ' ט
ז/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 299, 346
ז/א צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רכא
ז/א צמח דוד (סקאליע) עמ' תקכג {תורה נקראת שירה}
ז/א צמיחת גאולתנו עמ' נה
ז/א צפיחית בדבש דף קנט ע"ב
ז/א צפנת פענח
ז/א קדשי יהושע עמ' קלא {או"ש}
ז/א קובץ
ז/א קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שכז
ז/א קובץ הערות על אבי עזרי
ז/א קובץ על יד ח"ב
ז/א קול שמואל (קונפורטי) דף קה ע"א
ז/א קידש ידיד דף ט ע"ג-ע"ד, י ע"א-ע"ב, פא
ז/א קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רט-רי
ז/א קרן פני משה ח"ב
ז/א רני ושמחי דף קז ע"ב
ז/א רנת יצחק דברי הימים עמ' רעה {שאין כותבין את התורה פרשיות}
ז/א רנת יצחק מלכים עמ' תיד {שאין כותבין את התורה פרשיות}
ז/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תי, תיב
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' סד
ז/א שאגת אריה סי' לד
ז/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' י
ז/א שארית נתן (לוברט)
ז/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מז
ז/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קלה, ח"ה סי' קנט, ח"ט סי' ריד אות א
ז/א שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלד
ז/א שבילי אשר
ז/א שבת ומועד בשביעית עמ' 264 {כאילו קיבל מהר סיני}
ז/א שדה אלחנן ח"א עמ' ע, ח"ב עמ' סא-סב
ז/א שדה יצחק עמ' צז
ז/א שו"ע הרב או"ח סי' רפד ס"א
ז/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
ז/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קל
ז/א שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' סב דף קעו
ז/א שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רמו, שלו
ז/א שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' צו
ז/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' מג
ז/א שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 403, 437, 471, 504, 515, 521, 537, 542
ז/א שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 179
ז/א שלום בחילך עמ' א
ז/א שם דרך דברים עמ' קנח
ז/א שם משמעון (פולק) ח"א דף יז
ז/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שיח-שיט
ז/א שמועת חיים יומא ח"א עמ' תסג
ז/א שמן למאור (אנגלרד) סי' כג אות א
ז/א שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קעז {תורה שיש בה שירה}
ז/א שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל ח"א עמ' קא-קב {הקונה מהשוק}
ז/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תנג
ז/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' פז-פח
ז/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' פד
ז/א שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קסט-קעא
ז/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רנח
ז/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רפ
ז/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רנג
ז/א שערי זבולון יו"ד סי' ס ס"ק ב {אע"פ שהניחו לו}
ז/א שערי מאיר עמ' ז, ט, יא, יח
ז/א שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' תקלד
ז/א שערי תודה ח"א דף יט ע"א, כ ע"א, כא ע"ב, כב ע"ב-ע"ג, כה ע"א, מד ע"ג, מה ע"א
ז/א שערי תודה ח"ב דף לט ע"א וע"ג, עה ע"א-ע"ב, עז ע"א {פרשיות פרשיות}
ז/א שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"ב עמ' 63
ז/א שפתי מלך
ז/א שרידי אש ח"ב עמ' תקנח
ז/א שרשי הים
ז/א תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ל ס"ק כג
ז/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לד ס"ק ו-י, טז
ז/א תולדות יצחק (שור) דף כה ע"א-ע"ב
ז/א תוספת ברכה דברים פל"א פסוק יט
ז/א תורת יצחק ח"ב עמ' קמב, קצד
ז/א תורת מנחם חנ"ב עמ' 57
ז/א תחית ישראל עמ' קנא, קסה
ז/א תפארת ישראל סי' תתרמז
ז/א תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' כה
ז/א תפארת ראובן עמ' קמח
ז/א תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלו
ז/א תשובה מאהבה ח"א סי' סז, קכו, קכח
ז/א תשובה שלמה יו"ד סי' לט דף סג ע"א {האזינו, מגיה}
ז/ב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמא ענף ג {כ"מ}
ז/ב אהבת אברהם עמ' מה {מגיהים מספר העזרה}
ז/ב אהבת המלך
ז/ב אהל שרה לאה עמ' שצה-שצז
ז/ב אור הישר
ז/ב אור יעקב סנהדרין דף כט ע"ג
ז/ב אור צהיר
ז/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק פו
ז/ב אישי יובל עמ' 152
ז/ב אמרי כהן (הולנדר) עמ' פא
ז/ב אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 183
ז/ב אש המערכה עמ' 105
ז/ב באר יהודה
ז/ב באר מרים פ"ג ה"א אות א-ב
ז/ב בארות נתן עמ' קעח
ז/ב בדרך המלך עמ' רנב
ז/ב בית אהרן וישראל גל' יד עמ' סד, גל' סג עמ' טז-יז
ז/ב בית המדרש
ז/ב בית שערים או"ח סי' נב, יו"ד סי' שסו
ז/ב בן אריה
ז/ב בן אשר סי' לז אות ט, יא
ז/ב בן ידיד
ז/ב ברור הלכה סנהדרין כא ע"ב אחרי ציון ד
ז/ב בשבילי המלך סי' לב אות ז, י
ז/ב בשבילי הקדושה סי' לו הערה א
ז/ב בתי כהונה (תשסה) עמ' קס
ז/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שכ
ז/ב דבר סיני (תשכו)
ז/ב דברות אליהו ח"ד עמ' מ {היו מגיהים מספר העזרה}
ז/ב דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה עב
ז/ב דברות משה סנהדרין עמ' פד, פט, קא
ז/ב דברי ירמיהו
ז/ב דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקעד {מגיהין מספר העזרה}
ז/ב הגהות רפ"מ אלטר
ז/ב הדרת אפרים ח"ב עמ' רפד
ז/ב היכל המלך (חב"ד) עמ' נח-סב
ז/ב המאיר לארץ
ז/ב העלם דבר סי' יב
ז/ב העמק דבר דברים פי"ז פסוק יח
ז/ב הר המלך ח"ב עמ' לד, ח"ג עמ' יח, קטו
ז/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפד
ז/ב וזאת התורה (חב"ד תשסט) עמ' לב-נא
ז/ב ויקח אברהם [באר יצחק קכה ע"א, קכז ע"ג]
ז/ב זיו משנה
ז/ב זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קטו
ז/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לט אות ז
ז/ב חזו"א ידים סי' ח ס"ק ב, יו"ד סי' קסז ס"ק ג, חו"מ ליקוטים סי' כא לדף יד
ז/ב חזון יחזקאל סנהדרין פ"ד ה"ד
ז/ב חי' הריצ"ד [תוספתא סנהדרין פ"ד וצ"ל שם "ומגיהין" במקום "ומניחין"]
ז/ב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' לה
ז/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עט
ז/ב חי' עזיאל עמ' 109
ז/ב חי' רעק"א
ז/ב חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' עד
ז/ב חלקת מאיר
ז/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' קפז
ז/ב חשב סופר עמ' קעא
ז/ב חשבונות של מצוה עמ' שמט
ז/ב ידו בכל סי' אלף קפה
ז/ב יצחק ירנן
ז/ב כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ז/ב כגן רוה עמ' 145
ז/ב לב שלם [דרשות מהרי"ט רכב ע"ב, לח"מ הל' מלכים פ"ג, שנות חיים פ' שופטים, בני חיי טו ע"ג, פרי האדמה הל' מלכים פ"ג]
ז/ב לב שמח דף כג ע"ג {קמיע}
ז/ב להורות נתן דברים עמ' ק-קא
ז/ב ללשונות הרמב"ם
ז/ב מועדים וזמנים ח"ב סי' קפג
ז/ב מוריה גל' קנט עמ' נד
ז/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' ס אות ג
ז/ב מחשבת חיים או"ח עמ' נט
ז/ב מילי דמרדכי
ז/ב מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' נא {מגיהים מספר העזרה}
ז/ב מלכות יהודה וישראל עמ' 231
ז/ב מנפת צוף עמ' 429
ז/ב מסורה ח"י עמ' מו
ז/ב מעט צרי
ז/ב מעיני המים
ז/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שצב
ז/ב מפניני הרב עמ' רמח
ז/ב מציון אורה ח"א עמ' רכג {כ"מ}
ז/ב מקדש יחזקאל
ז/ב מקורי הרמב"ם לרש"ש
ז/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ב מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ז/ב משאת המלך (אדרי)
ז/ב משרת משה (עטייה)
ז/ב ניבי זהב עמ' קעה, תקלג
ז/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף יז ע"ב
ז/ב נתיבות שלום (למפרט)
ז/ב סדר משנה (בוסק')
ז/ב עבד המלך (תשא)
ז/ב עזוז חיל
ז/ב עין חיים ח"א עמ' קפט
ז/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' כג
ז/ב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' מו
ז/ב עשרה מאמרות (תשס) עמ' קטז {מספר העזרה}
ז/ב פני משה (שלז')
ז/ב פרשת המלך
ז/ב צמח צדקה - שו"ת עמ' קעו
ז/ב צפיחית בדבש דף קנט ע"א
ז/ב צפנת פענח כאן, דברים עמ' קלא, רנז, רסא
ז/ב קובץ
ז/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פד-פה
ז/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' ריא
ז/ב רווחא שמעתתא ח"א עמ' ק
ז/ב רנת יצחק דברי הימים עמ' רעה {המלך}
ז/ב רנת יצחק מלכים עמ' שיג, תיד {המלך}
ז/ב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רפא {מספר העזרה}
ז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' סה
ז/ב שארית נתן (לוברט)
ז/ב שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלה
ז/ב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תלה
ז/ב שם משמעון (פולק) ח"א דף קנח
ז/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קפה
ז/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קסח
ז/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קפח
ז/ב שערי מאיר עמ' יב-יג, טו
ז/ב שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' תקלה
ז/ב שפתי מלך
ז/ב שרידי אש ח"ב עמ' תקסה
ז/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לד ס"ק יב
ז/ב תולדות יצחק (שור) דף כה ע"ג
ז/ב תולעת שני דף פז ע"ג
ז/ב תורה שלמה שמות פכ"ד אות כט {מספר העזרה}
ז/ב תורה תמימה דברים פ' לא אות כו
ז/ב תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק א {יתר על הספר שהיה}, ג {או שנכתב לו}, ד {לשם המלך}, ו {מספר העזרה}, יא {יהיה עמו תמיד}
ז/ב תורת יצחק ח"ב עמ' קצד, קצז
ז/ב תחומין חי"ז עמ' 467
ז/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שסא
ז/ג אדני היד החזקה
ז/ג אהל שרה לאה עמ' שצה
ז/ג אור יעקב סנהדרין דף כט ע"ג
ז/ג אור שמח
ז/ג אמרי השכל עמ' 14 {ולא יסור מעמו אלא בלילה בלבד}
ז/ג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 187, 192 {לישן על מיטתו}
ז/ג אשר למלך
ז/ג באר מרים פ"ג ה"א אות א-ב
ז/ג בן ידיד
ז/ג ברור הלכה סנהדרין כא ע"ב אחרי ציון ד
ז/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שכג
ז/ג דבר סיני (תשכו)
ז/ג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' נב-נג
ז/ג דברי ירמיהו
ז/ג דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקעד
ז/ג הר המלך ח"ד עמ' כה
ז/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצו
ז/ג וזאת התורה (חב"ד תשסט) עמ' לב-נא
ז/ג זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קטו
ז/ג זכרון מלך (א"ש)
ז/ג חי' בן אריה ח"א סי' יז אות טו
ז/ג חי' מהר"ץ חיות
ז/ג חשבונות של מצוה עמ' שנ
ז/ג ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעה
ז/ג להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' ג ע"א
ז/ג ללשונות הרמב"ם
ז/ג מחנה יוסף פסחים עמ' ט
ז/ג מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קעו
ז/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' רעה-רעו
ז/ג מעט צרי
ז/ג משא בני קהת
ז/ג משאת המלך (אדרי)
ז/ג משרת משה (עטייה)
ז/ג נר מצוה (ואלק) שרשים דף יז ע"ב
ז/ג נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קלו, ריח, רכג
ז/ג סדר משנה (בוסק')
ז/ג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' כג
ז/ג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' מו
ז/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נ
ז/ג פותח יד
ז/ג פני מבין ח"א דף סו ע"ב
ז/ג צפנת פענח כאן, דברים עמ' קלא
ז/ג קובץ על יד ח"ב
ז/ג רנת יצחק יהושע עמ' טז {אלא בלילה}
ז/ג רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שעב-שעג
ז/ג שארית נתן (לוברט)
ז/ג שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' רלו {מרחץ או לישן}
ז/ג שם משמעון (פולק) ח"א דף כח, קנט
ז/ג שפתי מלך
ז/ג תורה מציון שנה יא חוב' א סי' ז
ז/ג תורה תמימה דברים פ' יז אות צה
ז/ג תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק ט, יא {אלא בלילה}, יב
ז/ג תורת יצחק ח"ב עמ' קצד, קצז
ז/ג תפארת ראובן עמ' קמו
ז/ד אבן ישראל (פישר)
ז/ד אגרות הגרי"ד עמ' לט
ז/ד אדני היד החזקה
ז/ד אדני נחושת עמ' סח
ז/ד אהבת המלך
ז/ד אור הישר
ז/ד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' ס
ז/ד אנצי"ת ע' גויל הע' 28, 30, 31
ז/ד אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' צח
ז/ד אפיקי מגינים מנחות סי' מג
ז/ד באר יהודה
ז/ד בית אהרן וישראל גל' יג עמ' כז-כח, גל' יד עמ' לו-לז {ג' למשפחותיכם}, גל' טו עמ' כה, כו, כט {שלש פעמים למשפחותיכם}, גל' יח עמ' כז {שלש פעמים למשפחותיכם}, גל' כב עמ' לז {שלש למשפחותיכם}
ז/ד בית דוד (תשעט) או"ח סי' יט
ז/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/ד ברכת יצחק (פאלער) עמ' קנד
ז/ד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קעז
ז/ד דביר הקודש מנחות עמ' צא-צב {בין אות לאות}
ז/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' מה
ז/ד דברי ירמיהו
ז/ד המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 10
ז/ד חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 21
ז/ד טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקמד
ז/ד יסודי ישורון ח"ב עמ' צח
ז/ד כבודה של תורה ח"ג עמ' לא
ז/ד כתב משה ח"א סי' סג עמ' רכד {כ"מ}
ז/ד כתר אפרים עמ' שלה
ז/ד לב שלם [שו"ת שבות יעקב ח"א סי' פד, בני חיי יו"ד רפב בתשובת מהר"י ן' פורנה, משאת משה יו"ד סי' ט]
ז/ד לב שלמה (חלמא) עמ' קנב
ז/ד מאורי שערים עמ' שצד
ז/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' מ
ז/ד מנחת צבי (וידר) סי' ו אות א {שיעור בין האותיות}
ז/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ד מר קשישא עמ' פה
ז/ד מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ז/ד משנה הלכות ח"ז סי' ח
ז/ד משנת חיים במדבר עמ' נט
ז/ד משנת יהודה עמ' רמט
ז/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלח, תנה
ז/ד משנת יעקב מדע עמ' רנה-רנז, זמנים ח"ב עמ' ריז
ז/ד משנת יעקב עבודה עמ' קנה
ז/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קעח
ז/ד ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 229
ז/ד ס' סת"ם עמ' תעז
ז/ד סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' לד
ז/ד סוכת דוד סוכה עמ' שמה
ז/ד עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ד
ז/ד פאר המלך עמ' צה, קג, קנו
ז/ד פותח יד
ז/ד פני משה (הכהן) עמ' קצ {ג"פ למשפחותיכם}
ז/ד פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קעט
ז/ד פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'רפד {הגהמ"י אות ב}, א'רפה, א'רצב
ז/ד פרי האדמה ח"ד
ז/ד פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' עח
ז/ד צבי תפארת סי' לו
ז/ד צפנת פענח
ז/ד קונטרסי שעורים גיטין שעור ה אות ח, טו, הערה 26, 46
ז/ד קרית ספר (למאירי) עמ' 47
ז/ד שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' עה
ז/ד שו"ת מהר"ם מינץ עמ' נד
ז/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תל, תסא, תקט
ז/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תנז
ז/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' צ, צד, קג, קז
ז/ד תניא רבתי ח"ב עמ' קח, קכד
ז/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' שו
ז/ד תשובות ר' איסר יהודה עמ' 2 {שרטוט}
ז/ה אור הישר
ז/ה אמת ליעקב מועד עמ' קפב {פאין}
ז/ה אנצי"ת ע' גליונות הע' 27
ז/ה כהונת עולם סי' פ, דף פא ע"ב
ז/ה כסא רחמים (תקסג) דף יט ע"ב {חציה מחוץ לדף}
ז/ה כסא רחמים (תשנ) עמ' נז {חציה חוץ לדף}
ז/ה כתב סופר יו"ד סי' קכח ד"ה אבל נ"ל {בהגהות מיימוניות ג}
ז/ה לקוטי שפת אמת
ז/ה מראות הים עמ' א-ה
ז/ה משרת משה (עטייה)
ז/ה נזר המלך
ז/ה צל החכמה דף טו ע"ב
ז/ה קובץ ספרי סת"ם עמ' קה, רכט
ז/ה קרית ספר (למאירי) עמ' 62
ז/ה שו"ת מהרי"ק סי' קל
ז/ה שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קיז
ז/ה שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות יז
ז/ה שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 123
ז/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תנה
ז/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' צה
ז/ה תרומת הדשן תשובות חדשות הערה 240
ז/ו אמת ליעקב מקרא עמ' שט
ז/ו באר יהודה
ז/ו בארות המים (שאנג'י) דף קכב, קנב ע"א
ז/ו ברית הלוי השלם
ז/ו דביר הקודש מנחות עמ' צג-צה
ז/ו הר המלך ח"ב עמ' לד
ז/ו חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יב לדף ל
ז/ו יד המלך (פלומבו)
ז/ו כבוד מלכים (מרגליות) {או יתר}
ז/ו לקוטי שפת אמת
ז/ו מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' כב
ז/ו עמודי שלמה ח"ג עמ' עב
ז/ו קרית ספר (למאירי) עמ' 63
ז/ו ר"י ששפורטש עמ' 257
ז/ו שו"ע הרב או"ח סי' לב ס' מח
ז/ו שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' מב עמ' קלח
ז/ו שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קלד, קמב
ז/ו שיחות חכמים (מרגליות) עמ' פב(ג)
ז/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תנו
ז/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' צו, קיד
ז/ו שרי המאה ח"ג עמ' 7
ז/ו תולדות יצחק (שור) דף כה ע"ג
ז/ו תשובה מאהבה ח"א סי' קה
ז/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 49
ז/ז באר לחי ראי עמ' קיא-קיד
ז/ז בן אריה
ז/ז גשר יהושע עמ' 44
ז/ז דברות משה ב"ב ח"א סי' יא ענף ב
ז/ז חי' כתב סופר
ז/ז חקרי זמנים ח"ג עמ' רכא, רל
ז/ז טהרת יו"ט ח"ג עמ' רנו
ז/ז כתב סופר יו"ד דף קו ע"ג
ז/ז כתב סופר יו"ד סי' קמג ד"ה הנה בש"ס {שיהיה לעיני כל ישראל באמצע}
ז/ז לקוטי שפת אמת
ז/ז מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 478
ז/ז מטה אהרן ב"ב עמ' מו
ז/ז מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' קמז {ארבע שורות בין חומש לחומש}
ז/ז משא יד ח"א עמ' שמט
ז/ז משאת המלך ח"א סי' צו
ז/ז משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנב
ז/ז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תב
ז/ז משרת משה (עטייה)
ז/ז ספרי דבי רב ח"ד עמ' שכה
ז/ז עיוני פרשה שמות עמ' 267 {ארבע שורות}
ז/ז פני המלך (שטרן)
ז/ז פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קעט
ז/ז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'רפב
ז/ז קונטרסי שעורים גיטין שעור א אות א
ז/ז קרית ספר (למאירי) עמ' 62
ז/ז קרן פני משה ח"א עמ' ס
ז/ז ראשית בכורים דף פג
ז/ז שיח ערב שבת-חגיגה עמ' רי, ריד
ז/ז שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות יא
ז/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תנא
ז/ז תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רצח
ז/ז תשובה מאהבה ח"א סי' סה
ז/ח אבני נזר או"ח סי' רב אות ו
ז/ח אגרא דכלה המבואר ח"ב עמ' קמא, ח"ג עמ' עד
ז/ח אהבת המלך
ז/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' צז {השמיט ו' קטיעא ב"שלום"}
ז/ח אמת ליעקב מועד עמ' קפ {פאין}
ז/ח אנצי"ת ע' אותיות הע' 62, 208-209
ז/ח אפיקי מגינים מנחות סי' לג
ז/ח בית אהרן וישראל גל' לב עמ' לח, מ, גל' מד עמ' יא [=שו"ת ר' יהודה מילר]
ז/ח בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' קי {אותיות גדולות וקטנות}
ז/ח בית דינו של שלמה יו"ד סי' י
ז/ח דורש לציון (בריל) עמ' 12
ז/ח הררי קדם שבת עמ' ריד
ז/ח חי' הגרי"ז דף ד ע"ג
ז/ח חקרי זמנים ח"ג עמ' רל
ז/ח יד אברהם מכשירין פתיחה א אות כז
ז/ח לחמי תודה (בסן) דף צד
ז/ח לקוטי שפת אמת
ז/ח מאורות הדף היומי ח"ח עמ' רפג-רפה {נקודות בס"ת}
ז/ח מגן גבורים (או"ח) קונ' תקון סופרים ס"ק יח
ז/ח מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' יא
ז/ח מראש מקדם סי' ו אות ב
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ח משנה הלכות ח"ז סי' ח
ז/ח משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנב
ז/ח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תב [שו"ת רעק"א סי' כא]
ז/ח משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' א אות א
ז/ח נועם חט"ז עמ' קיד, חכ"ב עמ' קצז
ז/ח נשאל דוד או"ח עמ' צז
ז/ח פאר המלך עמ' נג, קכז
ז/ח פסקי אליהו ח"ג עמ' ו, יב {דברים שנהגו הסופרים}
ז/ח פרי האדמה ח"ג
ז/ח קובץ ספרי סת"ם עמ' קכב, קלג-קלד
ז/ח שו"ע הרב או"ח סי' לו ס"ה
ז/ח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקמ {תגים בגט}
ז/ח שו"ת הרמ"ע השלם עמ' פו {באותיות הנקודות}
ז/ח שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' ר {לפופות והפוכות}
ז/ח שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רסח
ז/ח שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' רנח
ז/ח שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רסח
ז/ח שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות כה
ז/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' סא, סג
ז/ח שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 126
ז/ח תורה שלמה בראשית פ"א אות א
ז/ח תרומת הדשן פסקים סי' צג
ז/ח תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 31
ז/ט אור הישר
ז/ט אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' ריב
ז/ט אמת ליעקב מועד עמ' קפא
ז/ט אנצי"ת ע' אותיות הע' 205
ז/ט באר יהודה
ז/ט בית אהרן וישראל גל' יח עמ' כז, גל' לב עמ' לז {הגהמ"י - ווי העמודים}
ז/ט בית דוד (תשעט) יו"ד סי' דש
ז/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/ט ברור הלכה שבת קג ע"ב ציון ז פסקה ב
ז/ט גבול יהודה (ציר') דף ז ע"א {הוסיף אות}
ז/ט דביר הקודש מנחות עמ' צב {מצוה מן המובחר}
ז/ט דבר סיני (תשכו)
ז/ט דבר שאול סוטה סי' כח אות ב
ז/ט דברות משה גיטין עמ' מו-מז
ז/ט דברי ירמיהו
ז/ט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' צו
ז/ט דורש לציון (בריל) עמ' 13 {מצוה מן המובחר}
ז/ט המנהיג עמ' תרכא
ז/ט חזו"א או"ח סי' י ס"ק א, יו"ד סי' קעג ס"ק א
ז/ט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ב עמ' ז-ח {תגים לא מעכבים}
ז/ט חקרי זמנים ח"ג עמ' רל
ז/ט יין הטוב עמ' פו-פז
ז/ט כנפי נשרים
ז/ט לב שלם [מהריט"ץ סי' סב, שו"ת מהרי"ק שורש קל, משאת משה ח"ג סי' ט-י]
ז/ט לחמי תודה (בסן) דף צד
ז/ט לקוטי שפת אמת
ז/ט מטה אהרן ב"ב עמ' מו
ז/ט מים חיים
ז/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קעה
ז/ט מנחת צבי (וידר) סי' כו אות ג, ה {תגים לא מעכבים}
ז/ט מסורה חי"ד עמ' סב
ז/ט מראש מקדם סי' ו אות ב-ג
ז/ט מרכה"מ אלפ'
ז/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' ל
ז/ט משנת יעקב
ז/ט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' לב, קכד
ז/ט נועם חט"ז עמ' קיד
ז/ט ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רה {תגים לא מעכבים}
ז/ט עין חיים ח"ב עמ' קלז
ז/ט פאר אהרן עמ' ט
ז/ט פאר המלך עמ' עג
ז/ט פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קעט
ז/ט פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תשיא, ח"ב עמ' א'רצג
ז/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' פז אות ה
ז/ט קובץ ספרי סת"ם עמ' ט, קה-קז {הגהמ"י}, קכח
ז/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קסח
ז/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנה
ז/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' ט {אין תג מעכב}
ז/ט שו"ת אדה"ז סי' כח
ז/ט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקמ {תגים בגט}
ז/ט שו"ת הרד"ך עמ' לו, מה
ז/ט שו"ת הרמ"ע השלם עמ' פה {לא דקדק בתגין}
ז/ט שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רסז
ז/ט שו"ת מהרלב"ח סי' א
ז/ט שו"ת מהרש"ם ח"ו סי' ג
ז/ט שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רסז-רסח
ז/ט שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קלח
ז/ט שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות טז
ז/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' צו
ז/ט שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 126
ז/ט שפתי מלך
ז/ט תחומין ח"א עמ' 495 {לא הותיר}
ז/ט תפארת ישראל סי' תתרז
ז/ט תשובה מאהבה ח"א סי' סה
ז/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/י בדבר מלך ח"י עמ' פט
ז/י בית אהרן וישראל גל' יג עמ' ל-לא {מספר השורות}, גל' יד עמ' לז {מספר השמות}, גל' טו עמ' כז {מקבלת הסופרים}, גל' כב עמ' לז {קבלת הסופרים במנין השורות}, גל' לב עמ' לז {עד ששים שורות בעמוד}
ז/י דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 602 {מ"ח שורות}
ז/י המאיר לארץ
ז/י חי' הגרי"ז דף יג ע"ב
ז/י חנא וחסדא ח"ב דף כז ע"ד
ז/י כסא רחמים (תקסג) דף כ ע"ב {נהגו הסופרים במנין השיטין}
ז/י כסא רחמים (תשנ) עמ' ס
ז/י כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' צח
ז/י לב שלמה (חלמא) עמ' קנא {הגהמ"י אות ט}
ז/י מבוא למשנה תורה עמ' 88
ז/י מחנה יוסף ח"ג עמ' מ
ז/י מצווה ועושה ח"ב עמ' תשלא
ז/י נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' לז
ז/י ס' הפרדס לרש"י עמ' עג
ז/י ס' סת"ם עמ' קח
ז/י סוכת דוד סוכה עמ' שמה
ז/י פאת שדך יו"ד עמ' שג
ז/י קרית ספר (למאירי) עמ' 39-38, 61
ז/י ר"י ששפורטש עמ' 78
ז/י שארית יוסף (תשמד) באור מרדכי הערה 467 {הגהמ"י}
ז/י שו"ע הרב או"ח סי' לב ס' מז
ז/י שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' מב עמ' קמ-קמא
ז/י שיח ערב שבת-חגיגה עמ' ריד
ז/י תאיר נרי דף לב ע"א
ז/י תורה שלמה בראשית פ"א אות ה
ז/י תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קמז
ז/י תניא רבתי ח"ב עמ' קטז, קנב
ז/יא אבי עזרי ח"ג
ז/יא אבן האזל
ז/יא אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כ
ז/יא אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שסז
ז/יא אהבת המלך
ז/יא אהל יצחק גיטין עמ' תג, תתיג
ז/יא אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' ג
ז/יא אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רא, ריב
ז/יא אלה דברי שמואל או"ח סי' ב עמ' כט
ז/יא אנצי"ת ע' אותיות הע' 226
ז/יא בית אהרן וישראל גל' יג עמ' כח-כט {אם שינה לא פסול}, גל' לב עמ' חלח {מנהגי הסופרים אינם לעיכובא}
ז/יא בית הלוי ח"א סי' ז עמ' מא
ז/יא בני בנימין (אדר"ת)
ז/יא בנין הלכה עמ' ז
ז/יא ברכת אריאל ח"ב עמ' מה-מו {אין קדושת ס"ת בחומש}
ז/יא ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קט, קכ
ז/יא גבול יהודה (ציר') דף ז ע"א {הוסיף אות}
ז/יא גור אריה שמות פ' כ הע' 9, 48
ז/יא דעת כהן עמ' שיא
ז/יא הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 239
ז/יא חוות יאיר סי' קצב
ז/יא חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' רפב
ז/יא חיים ומלך
ז/יא חקרי זמנים ח"ג עמ' רכב
ז/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רנב, מהדו"ב ח"א עמ' ו
ז/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' ע
ז/יא לב שלם [תשב"ץ ח"א סי' קכז ע"ב]
ז/יא מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קעג
ז/יא מגל חי"ג עמ' 154
ז/יא מחנה חיים ח"א סי' טו דף כט ע"ג
ז/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' תלט
ז/יא מעין חיים ח"ה עמ' ע, עח
ז/יא מר קשישא עמ' פט
ז/יא מרכה"מ אלפ' [שו"ת מהריט"ץ סי' סב]
ז/יא משא יד ח"א עמ' שמט
ז/יא משב יעקב ח"ב
ז/יא משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנב
ז/יא משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תב-תג
ז/יא משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' ד
ז/יא נאות אפרים ח"ב עמ' טז-יז
ז/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' לב
ז/יא נפוצות יהודה עמ' תלא
ז/יא נתיבות מוסר עמ' סה {חסר אות - פסול}
ז/יא ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שעו-שעז
ז/יא ס' סת"ם עמ' נז, נט, קג-קד
ז/יא עיוני הלכות ח"ב עמ' תלט-תמב, תמה
ז/יא עיונים (פאור) עמ' 178, 181
ז/יא עמודי אור סי' סג אות ב
ז/יא פאר המלך עמ' עד
ז/יא פני אהרן (אמריליו) דף טו ע"ד
ז/יא צפנת פענח
ז/יא קרית ספר (למאירי) עמ' 47
ז/יא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פט
ז/יא ראש אליהו ח"א עמ' נ
ז/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רסד
ז/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' ב
ז/יא שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' קיח(1) {כתב מלא חסר}
ז/יא שו"ת הרשב"א מכ"י סי' יב
ז/יא שו"ת מהר"ם מינץ עמ' נב
ז/יא שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' מב עמ' קמב
ז/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רטז
ז/יא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קכב
ז/יא שיבת ציון (לנדא) סי' מג
ז/יא שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קכג
ז/יא שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות טז
ז/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קפז
ז/יא תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' רפב ס"ק נט
ז/יא תחומין חט"ו עמ' 451
ז/יא תפארת ישראל סי' תקו, תתרנ
ז/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' שז, שי
ז/יא תשובה מאהבה ח"א סי' סה, קה
ז/יא תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 31
ז/יב אור הישר
ז/יב אור יעקב סנהדרין דף ל ע"א, לא ע"א
ז/יב אור צהיר
ז/יב אנצי"ת ע' גניזה הע' 14, 31
ז/יב אפיקי מגינים מנחות סי' לד
ז/יב באר יהודה
ז/יב בית אהרן וישראל גל' כב עמ' לז {שיעור פתוחה וסתומה}
ז/יב ברור הלכה כתובות יט ע"ב ציון ג
ז/יב דביר הקודש מנחות עמ' פט {רוב הספר מוגה}
ז/יב דבר סיני (תשכו)
ז/יב דברי יחזקאל (מישור) עמ' סח
ז/יב דברי יחזקאל (תרצה) דף כב ע"א
ז/יב דעת כהן עמ' שכ
ז/יב הר המלך ח"ב עמ' לה, ח"ד עמ' כה
ז/יב הרמב"ם והלכותיו
ז/יב זיו משנה
ז/יב חי' בן אריה ח"ב סי' כז ס"ק יג {שאינו מוגה}
ז/יב חלקת מאיר
ז/יב חמדת ישראל ח"א דף סח ע"א
ז/יב חקרי זמנים ח"ד עמ' פז
ז/יב יכין ובועז ח"א סי' כד עמ' 91
ז/יב לב שלם [תשב"ץ ח"א סי' קכה]
ז/יב לחם יהודה דף ד ע"ב
ז/יב לקוטי שפת אמת
ז/יב מחנה יוסף שבת עמ' קפה
ז/יב מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' כט
ז/יב מנחת חינוך ח"א עמ' קעה
ז/יב מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' קיד
ז/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/יב מעין חיים ח"ה עמ' ע, עח, קכה
ז/יב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קעז]
ז/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' רכג
ז/יב מראה הפנים מגילה דף יא
ז/יב משב יעקב ח"א עמ' נז
ז/יב משנת ראשונים (הירשפלד)
ז/יב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קיט
ז/יב נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קעד
ז/יב עבד המלך (תשא)
ז/יב עין יצחק ח"א עמ' כד {הגהמ"י}
ז/יב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 35
ז/יב פסקי אליהו ח"ג עמ' ז-ט {ד' טעויות בכל דף}
ז/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסה אות א
ז/יב צמח צדקה - שו"ת עמ' לא
ז/יב צפנת פענח
ז/יב קרית ספר (למאירי) עמ' 52
ז/יב רביד הזהב (אברך) דף ד ע"ב {גניזה}
ז/יב שאילת יעבץ ח"א סי' קנג
ז/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רכה {הגהמ"י}
ז/יב שירת דוד כתובות עמ' קנז
ז/יב שמות בארץ (תשנט) עמ' רנ
ז/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תמג
ז/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' עא-עב, עד
ז/יב שפתי מלך
ז/יב תורת יצחק ח"א עמ' לד
ז/יב תפארת ישראל סי' תתרמח {כ"מ}, תתרנג
ז/יג אגרות הגרי"ד עמ' קג
ז/יג אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמ
ז/יג אהבת המלך
ז/יג אהל שרה לאה עמ' תרכב, תרכה
ז/יג מעין חיים ח"ה עמ' ע, עח
ז/יג פאר המלך עמ' קכד
ז/יג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קלט
ז/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' עה
ז/יג שפתי מלך
ז/יג תולדות יצחק (שור) דף כד ע"א
ז/יד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כ
ז/יד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ז/יד אבן מלוכה (רביע) עמ' ט
ז/יד אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צח אות ב
ז/יד אבני נזר או"ח סי' תקטז אות טז, יו"ד סי' שעז אות ב
ז/יד אבק דרכים דף נ ע"ב
ז/יד אגרות הגרי"ד עמ' קג
ז/יד אגרות משה יו"ד ח"א סי' קסג
ז/יד אהל יצחק גיטין עמ' תג-תד, תרצג-תרצד, תתיג
ז/יד אור יעקב סנהדרין דף כח ע"ב
ז/יד אורי חיים ח"ב עמ' פה
ז/יד אישי יובל עמ' 147
ז/יד אמונת עתיך גל' 127 עמ' 9 {כתיבת חומשים}
ז/יד אמר יצחק דף ט ע"ב
ז/יד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רלט
ז/יד אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ג ברכת אברהם אות מז
ז/יד באר יהודה
ז/יד באר לחי ראי עמ' קיד-קכו
ז/יד בדבר מלך ח"ד עמ' נב
ז/יד בית אהרן וישראל גל' יד עמ' מ {ע"ד להשלים}
ז/יד בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' כז {אין קדושה בחומש}
ז/יד בית פנחס (וולף) עמ' 164
ז/יד בית שערים או"ח סי' נב, יו"ד סי' שסג
ז/יד בן אריה
ז/יד בן ידיד
ז/יד בנין הלכה עמ' ז {אין כותבים מגילה לתינוק, מותר לכתוב חומש לבד}
ז/יד בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' כז
ז/יד בנין שלמה (קלוגר)
ז/יד ברור הלכה גיטין ס ע"א ציון ג
ז/יד ברכת אריאל ח"ב עמ' מט {מגילה לתינוק}
ז/יד ברכת יצחק (פאלער) עמ' קיד
ז/יד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קט, קיח
ז/יד בשולי גליוני עמ' רלח
ז/יד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רכב, רסב
ז/יד גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' כו
ז/יד דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה ע
ז/יד דברות משה סנהדרין עמ' פו, צא
ז/יד דברי ירמיהו
ז/יד הדרת מלך (זילברברג) דף כח ע"ד {מותר לכתוב חומש לבד}
ז/יד הר המלך ח"ב עמ' לה, ח"ד עמ' סט
ז/יד הרי יהודה ח"א סי' כד אות א
ז/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפה
ז/יד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רה
ז/יד זבחי צדק (דיסקין) בפתיחה
ז/יד זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קה-קו
ז/יד חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' טו ס"ק א
ז/יד חזו"א או"ח סי' ס ס"ק יב, יו"ד סי' קסז ס"ק יא, ידים סי' ח ס"ק יג-יד
ז/יד חזו"א על הרמב"ם
ז/יד חי' הריצ"ד
ז/יד חי' חתם סופר
ז/יד חי' יפה לב עמ' שנב {כתיבת חומש לבד}
ז/יד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רצד
ז/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רנז
ז/יד חי' ר' שמואל ב"ב עמ' עו, עט
ז/יד חקרי זמנים ח"ג עמ' רכב
ז/יד חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רמט-רנ, יו"ד ח"ד עמ' תנח
ז/יד כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רו
ז/יד כגן רוה עמ' 146-148, 217
ז/יד כתב סופר או"ח סי' נא ד"ה והנה מה
ז/יד כתב סופר יו"ד סי' קכט ד"ה ומדי {כותבין מגילה של ג' תיבות בכל}
ז/יד כתבי מהר"ם איררה עמ' עו-עט, פא-פג
ז/יד לב אריה (הורביץ) עמ' רכד
ז/יד לב ים גיטין עמ' מט-נ {שלש תיבות}, נג
ז/יד להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' פא
ז/יד להורות נתן דברים עמ' קלז
ז/יד מאור למלך גיטין עמ' סז
ז/יד מאורי שערים עמ' שפו-שצב, שצח, ת
ז/יד מגל חי"ג עמ' 144
ז/יד מגן גבורים (או"ח) סי' לב ס"ק ו
ז/יד מוריה גל' קנז עמ' מב, גל' קסט עמ' עח-עט, גל' קעה עמ' קמז {אין כותבים מגילה לתינוק}
ז/יד מזכרת עמ' 212, 214
ז/יד מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' תטז
ז/יד מילי דמרדכי
ז/יד מים חיים
ז/יד מעט צרי
ז/יד מעין החכמה עמ' שמ
ז/יד מעין חיים ח"ה עמ' סה, ע, עח
ז/יד מעשה בצלאל סי' מה {חומש}
ז/יד מצווה ועושה ח"א עמ' תקעד, תרי
ז/יד מראש מקדם סי' כב אות ח
ז/יד מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ז/יד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' צא אות ב {אין כותבים מגילה לתינוק}
ז/יד משא יד ח"א עמ' שמח-שמט
ז/יד משאת המלך ח"ד סי' תקנג
ז/יד משנת חיים במדבר עמ' סו
ז/יד משנת יעקב מדע עמ' קצז, רסח, רעד
ז/יד משנת ראשונים (הירשפלד)
ז/יד משפטי עזיאל ח"ו עמ' לד
ז/יד נחל יבוק
ז/יד נחלת עזרא ח"ב סי' ו
ז/יד נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות א
ז/יד נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ז/יד ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רכד
ז/יד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רנב-רנג
ז/יד עולת כהן ח"ב סי' מג ס"ק ו
ז/יד עיונים (פאור) עמ' 18, 181-180
ז/יד עין יצחק ח"א עמ' כא
ז/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נ
ז/יד פאר המלך עמ' מט
ז/יד פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות כה
ז/יד פנת יקרת (תשעא) עמ' רז
ז/יד צמח מנחם דף יא ע"ב
ז/יד צמיחת גאולתנו עמ' נו, קכז
ז/יד צפנת פענח
ז/יד קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 149
ז/יד קובץ
ז/יד קובץ על יד ח"ב
ז/יד קונטרסי שעורים גיטין שעור ה אות ב והערה 5
ז/יד קרית ספר (למאירי) עמ' 57, 74
ז/יד קרן פני משה ח"א עמ' קלט, רמה
ז/יד רנת יצחק דברי הימים עמ' רעה
ז/יד רנת יצחק מלכים עמ' תיג
ז/יד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תיא
ז/יד שאגת אריה סי' לד
ז/יד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מז
ז/יד שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלח, תקמ
ז/יד שו"ע הרב או"ח סי' שלד ס' יג
ז/יד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' מד
ז/יד שיח יוסף ח"ב עמ' שמו
ז/יד שמועת חיים יומא ח"א עמ' תסב
ז/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' פז, צב, רה
ז/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' פה
ז/יד שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' שכא, של-שלא
ז/יד שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' תקלח, תקמ
ז/יד שערי תודה ח"א דף כ ע"ג
ז/יד תורה ותעודה עמ' 68
ז/יד תורה שלמה חי"ט עמ' 349
ז/יד תורת יצחק ח"א עמ' לו-לז
ז/יד תחית ישראל עמ' קנא
ז/יד תניא רבתי ח"ב עמ' קכב
ז/יד תפארת ישראל סי' תתרמט
ז/יד תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' שי
ז/יד תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שנט
ז/יד תשובה מאהבה ח"א סי' סז
ז/טו אבות הראש ח"ב דף סט ע"ג
ז/טו אבי עזרי ח"ג
ז/טו אגרות משה ח"ח עמ' נח
ז/טו אהבת המלך
ז/טו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קט, קיד
ז/טו באר יהודה
ז/טו באר לחי ראי עמ' קכו-קלז
ז/טו בדבר מלך ח"י עמ' צט {אסתר}
ז/טו בן אשר סי' טו אות כא {אסתר בכלל הכתובים}
ז/טו בן אשר סי' מח אות ז, הערה יג {אבי עזרי}
ז/טו בן ידיד
ז/טו בני בנימין (אדר"ת)
ז/טו דבר סיני (תשכו)
ז/טו דברות משה ב"ב ח"א סי' יא ענף ה
ז/טו הגהות חבר בן חיים
ז/טו הר המלך ח"ב עמ' לה, ח"ג עמ' קטו, ח"ד עמ' כה
ז/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשיט
ז/טו חזקה רבה או"ח הלכה מז {קדושתו כחומש}
ז/טו חי' ר' שמואל ב"ב עמ' עז-עח
ז/טו חי' ר"י באב"ד
ז/טו יפה נוף עמ' קלט
ז/טו כבוד מלכים (מרגליות)
ז/טו ללשונות הרמב"ם
ז/טו לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תפט
ז/טו מאורי שערים עמ' שפו-שצב, שצח, ת
ז/טו מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' יז
ז/טו מטה אהרן ב"ב עמ' מו
ז/טו מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' תטו
ז/טו מילי דמרדכי
ז/טו מלאכת חשב עמ' יט
ז/טו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 94 {סדר הספרים}
ז/טו מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/טו מעין חיים ח"ה עמ' ע, עח
ז/טו מרגניתא דר"מ
ז/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/טו משא יד ח"א עמ' שמח-שנ
ז/טו משנה הלכות ח"ה סי' לג
ז/טו משנת יעקב
ז/טו נטריקן (תשעד) עמ' יג, קמה
ז/טו נתיבות שלום (למפרט)
ז/טו ס' סת"ם עמ' רנז, שכח, שלא
ז/טו עץ החיים (קלוגר) עמ' מט
ז/טו פאר המלך עמ' עה
ז/טו צמח מנחם דף ט ע"ב {לדבק תנ"ך}
ז/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נ ע"ד
ז/טו קרנות המזבח דף פב ע"ב
ז/טו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' סו
ז/טו רנת יצחק יהושע עמ' ג {סדר הנביאים}
ז/טו רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שנט
ז/טו שומר מצוה עמ' רו
ז/טו שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות לב
ז/טו שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' שמד-שמה
ז/טו שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ז/טו תולדות יצחק (שור) דף כד ע"א
ז/טו תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רצח
ז/טז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' יט
ז/טז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 29
ז/טז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ז/טז אבן מלוכה (רביע)
ז/טז אבן שלמה (ניימן) עמ' ט {כתיבת ג' תיבות}
ז/טז אבני חן יומא עמ' קמא
ז/טז אבני נזר או"ח סי' רו אות ז, יו"ד סי' נג אות י, סי' שעא אות ד
ז/טז אהבת המלך
ז/טז אהל יצחק גיטין עמ' תג, תרצג-תרצד, תתקיב
ז/טז אהל שרה לאה עמ' תכב
ז/טז אהליך יעקב גיטין סי' ה ס' ו
ז/טז אור הישר
ז/טז אור חדש (מהר"ל) פ"ט הע' 574 {שרטוט}
ז/טז אור שמח
ז/טז אחר האסף עמ' רפט
ז/טז איים בים גיטין סי' ז אות ב
ז/טז אם המלך עמ' קכ
ז/טז אמרי השכל עמ' 128 {מותר לכתוב שלושה תיבות בלא שירטוט}
ז/טז אמרי שבת דף כד ע"ב {הגהמ"י - כתיבה דקה לענין שבת}
ז/טז אמת ליעקב מועד עמ' קפד {יתר}, שכו {כתבי הקודש - תנ"ך}, נזיקין ח"א עמ' קי
ז/טז אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' צז
ז/טז באר בשדה עמ' שצז, תו {אין כותבין אותו אלא בשרטוט}
ז/טז באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' שלה
ז/טז בארות יצחק (הכהן) עמ' רצג
ז/טז בדבר מלך ח"י עמ' עח, צט, קג, קיב
ז/טז בית אהרן (קארטשין) עמ' עח {כ"מ}
ז/טז בית יצחק תשכ"א עמ' 100
ז/טז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ריד
ז/טז בן ידיד
ז/טז ברור הלכה גיטין ו ע"ב ציון ב, ס ע"א ציון ג פסקה ג
ז/טז ברכי יוסף יו"ד דף מט ע"א
ז/טז ברכי יוסף יו"ד סי' רפד אות א {כ"מ}
ז/טז ברכת אריאל ח"ב עמ' מה {או"ש}
ז/טז ברכת חיים (אמסלם)
ז/טז ברכת יצחק (פאלער) עמ' קטז, שנה
ז/טז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יד אות ח
ז/טז ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תנז
ז/טז גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קעה, קעז, קפא, קפד
ז/טז גליונות אבני נזר
ז/טז גליוני הגר"ש עמ' נו {כ"מ} [נדה נ ע"א - גבי הלכתא דדיני]
ז/טז דביר הקודש מנחות עמ' קז {בשרטוט}
ז/טז דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' נ
ז/טז דבר שאול סוטה סי' כח אות ה
ז/טז דברות משה גיטין עמ' מח {הגהמ"י אות מ}, קצג, ב"ב ח"א סי' יא ענף א
ז/טז דברי יחזקאל (מישור) עמ' סט
ז/טז דברי ירמיהו
ז/טז דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קמא
ז/טז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלא [עי' הל' יבום סוף פ"ד]
ז/טז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קסו, קסח
ז/טז הדרום חט"ז עמ' 151
ז/טז המאיר לארץ
ז/טז המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 10
ז/טז הר המלך ח"ב עמ' לה, ח"ג עמ' קטו
ז/טז זבח טוב שער ב סי' ו
ז/טז חד וחלק ח"א דף נה ע"ד, נו ע"א
ז/טז חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' ג ס"ק א, ברכות סי' טו ס"ק א
ז/טז חי' הגר"מ זמבה סי' ל בתחלתו
ז/טז חי' יפה לב עמ' שמט {הדבקת נ"ך וס"ת}
ז/טז חי' כתב סופר
ז/טז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רנז
ז/טז חי' ר' שמואל ב"ב עמ' עז-עח
ז/טז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' שג, שח
ז/טז חק המלך יבמות עמ' קסה, קסז-קסט
ז/טז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 391 {הגהמ"י}
ז/טז ימין משה עמ' פ
ז/טז יסודי ישורון ח"ב עמ' קפ
ז/טז ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רס
ז/טז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קפט
ז/טז כתב משה ח"א סי' סג עמ' רכ
ז/טז כתב סופר יו"ד סי' קכט ד"ה אלא דדבריו {ומותר לכתוב ג' תיבות בלא שרטוט}, סי' קלב ד"ה ועיין כ"מ {כ"מ}, ד"ה ועל פי {ומותר לכתוב שלש תיבות בלא}
ז/טז כתבי מהר"ם איררה עמ' פה
ז/טז לב ים גיטין עמ' מז-מח, נא-נב {שלש תיבות}
ז/טז לב מבין
ז/טז לב שלם [מגן אברהם סי' לב ס"ק ז, כנסת יחזקאל סי' עא, יד מלאכי דף כט, שו"ת רשב"ש סי' תפב, ברכת הזבח דף לב]
ז/טז לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תפט
ז/טז מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' לה
ז/טז מאורי שערים עמ' שפו-שצב, שצח, ת
ז/טז מבוא למשנה תורה עמ' 233, 235
ז/טז מגן גבורים (או"ח) סי' לב ס"ק ו
ז/טז מועדים וזמנים ח"ב סי' קעט, ח"ח - הערות לח"ו סי' קלט
ז/טז מחנה דוד (בונאן) דף ט ע"א {שלש תיבות}
ז/טז מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' ל
ז/טז מטה אהרן ב"ב עמ' מו
ז/טז מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' תטו
ז/טז מים חיים
ז/טז מלאכת חשב עמ' כ
ז/טז מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף לה ע"ג
ז/טז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' יב
ז/טז מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/טז מעין חיים ח"ה עמ' ע, עח
ז/טז מעיני המים
ז/טז מענה לשון עמ' קיד
ז/טז מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' י אות ב-ו, ח
ז/טז מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כא אות ב, ו
ז/טז מראה הפנים מגילה דף כד
ז/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/טז מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ז/טז משא יד ח"א עמ' שמח
ז/טז משאת המלך ח"א סי' צג
ז/טז משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קצא {הגהמ"י}
ז/טז משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רא
ז/טז משנה הלכות ח"ב דף טז ע"א {כ"מ}, ח"ג סי' ו, ח"ז סי' ח
ז/טז משנה הלכות יבמות - עריות סי' עז {כ"מ - דדוכתה עדיפא}
ז/טז משנת חיים במדבר עמ' נט
ז/טז משנת יעקב
ז/טז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמח [משנת יעקב הל' סוטה פ"ג ה"ח]
ז/טז משפטי עזיאל ח"ו עמ' לו
ז/טז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קמב {הגהמ"י אות מ}
ז/טז נועם חי"ט עמ' קסח
ז/טז נזר המלך
ז/טז נחלת עזרא ח"ב עמ' 59
ז/טז נתיבות אדם ח"א עמ' קסט
ז/טז נתיבות מרדכי גיטין עמ' רפד
ז/טז נתיבות שלום (למפרט)
ז/טז נתן פריו גיטין עמ' לא-לב
ז/טז נתן פריו מגילה עמ' קפג, קפט
ז/טז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקמג
ז/טז ס' סת"ם עמ' פז, שכח, תד
ז/טז סדר משנה (בוסק')
ז/טז עטרת ישועה מועדים - לפורים אות יח
ז/טז פאר המלך עמ' עד-עה, צד, צח, קכח
ז/טז פמ"ג או"ח סי' כח אשל אברהם ס"ק ד {קדושת חומש}
ז/טז פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות כה
ז/טז פנת יקרת (תשעא) עמ' רז
ז/טז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' א דף ב ע"ב, ד ע"ד {הגהמ"י אות מ}
ז/טז צבי תפארת סי' יב
ז/טז צמח מנחם דף ט ע"ב-ע"ד, יא ע"א-ע"ב {קדושה כחומש}
ז/טז צפנת פענח
ז/טז קובץ
ז/טז קובץ חי' תורה (לודז') עמ' כו {שלש כותבים}
ז/טז קול דודי (תשף)
ז/טז קול דודי סוטה סי' תצ
ז/טז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קכד
ז/טז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רז {הגהמ"י}
ז/טז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' צב
ז/טז קרן פני משה ח"א עמ' קלט, רמה, וח"ב כאן
ז/טז קרנות המזבח דף פב ע"ב
ז/טז ראשית בכורים דף ז ע"ג {אין קדושתו}
ז/טז רנת יצחק חמש מגילות עמ' שיד-שטו
ז/טז שברי לוחות עמ' 109 {הגהמ"י אות מ}
ז/טז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שכט
ז/טז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' תרצח
ז/טז שו"ת רשב"ש עמ' שפט
ז/טז שיח ערב שבת-חגיגה עמ' ריג {או"ש}
ז/טז שמועת חיים יומא ח"א עמ' תסב
ז/טז שנות חיים (קלוגר) עמ' צג
ז/טז שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' כז
ז/טז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' עא, פז {או"ש}, קד, קצח, רב, רה
ז/טז שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קג, ב"ב ח"א עמ' שכא
ז/טז שערי אורה (ברגמן, תשכט) להלן פ"י {קדושת חומשין}
ז/טז תורת יצחק ח"א עמ' לד, לח-לט
ז/טז תורת יצחק עמ' רכא {כחומש}
ז/טז תניא רבתי ח"ב עמ' קכד {או"ש}
ז/טז תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' שי
ז/טז תשובה מאהבה ח"א סי' סו-סז
ז/טז תשובות יהודה דף ב ע"א {הגהמ"י אות מ}
ז/טז תשורת שי מהדו"ק סי' ת


ח/73 הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ באר יהודה
ח/רה"פ דברי ירמיהו
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ קרית מלך
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אהבת המלך
ח/א בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קמג {ויעל משה - סתומה}, גל' לב עמ' לט {פרשה פתוחה וסתומה}, גל' נט עמ' קמא-קמב {פרשה פתוחה וסתומה}
ח/א בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' קמח-קנ {ט' אותיות}
ח/א דבר שמואל (אבוהב) סי' שסג
ח/א דברות משה גיטין עמ' קנא
ח/א הר המלך ח"ב עמ' לח
ח/א חזו"א או"ח סי' י ס"ק ב, יו"ד סי' קסג ס"ק א
ח/א חזו"א על הרמב"ם
ח/א חכם צבי (תשעה) ח"א סי' צט ד"ה שאלת
ח/א יין הטוב עמ' פג
ח/א כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' קא
ח/א לקוטי שפת אמת
ח/א מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' לא
ח/א מגן גבורים (או"ח) סי' לב ס"ק כז
ח/א מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל ג סי' ז]
ח/א מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' קעג {לא הזכיר "פרשה סדורה"}
ח/א משאת המלך (אדרי)
ח/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' כב-כה
ח/א משנת יעקב
ח/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' מ, קטו, קכד
ח/א נועם ח"ז עמ' שסח-שסט
ח/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שנז, שסד
ח/א ס' סת"ם עמ' פח, צה
ח/א עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות צו
ח/א עמודי שלמה ח"ג עמ' עג
ח/א קובץ ספרי סת"ם עמ' קנו-קנז
ח/א שו"ע הרב או"ח סי' לב ס' נ
ח/א שו"ת הרא"ש עמ' טז
ח/א שו"ת הרמ"ע השלם עמ' רו
ח/א שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קמו, קמח, קמט
ח/א שו"ת מהרש"ל סי' לז
ח/א שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קמב
ח/א שלטי הגבורים עמ' תרד
ח/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קנה
ח/א שעורי ר' שמואל גיטין עמ' יד
ח/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 506
ח/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 545
ח/ב אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רכא
ח/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ב בני בנימין (אדר"ת)
ח/ב ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רפח
ח/ב דבר סיני (תשכו)
ח/ב דבר שמואל (אבוהב) סי' קסו-קסז
ח/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 234
ח/ב חזו"א או"ח סי' י ס"ק ב
ח/ב יין הטוב עמ' פג
ח/ב מגן גבורים (או"ח) סי' לב ס"ק כז
ח/ב מנחת צבי (וידר) - קונטרס מר"ש אוירבך בתחילת הספר
ח/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל ג סי' ז]
ח/ב משאת המלך (אדרי)
ח/ב נשאל דוד או"ח עמ' צה {הרחקה ט אותיות}
ח/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שנז, שסה-שסו
ח/ב ס' סת"ם עמ' שמז
ח/ב עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות ב
ח/ב עץ חיים (גאגין) עמ' 142
ח/ב פאת נגב דף א ע"ב
ח/ב צפונות טז עמ' צה {פרשה סתומה}
ח/ב קרית ספר (למאירי) עמ' 51
ח/ב שו"ע הרב או"ח סי' לב ס' נא-נב, שו"ת סי' א
ח/ב שו"ת אדה"ז סי' א
ח/ב שו"ת הרא"ש עמ' טז
ח/ב שו"ת הרמ"ע השלם עמ' רו
ח/ב שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' שמה
ח/ב שחר אורך עמ' תעד-תעה
ח/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תפט
ח/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 545
ח/ג אגודות אזוב מדברי דף א ע"א-ע"ב {אם שינה פסול}
ח/ג אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שסז
ח/ג אהל שרה לאה עמ' תרכ {דברי ירמיהו}
ח/ג אוצרות הרמב"ם
ח/ג אור הישר
ח/ג אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' ז ד"ה עת
ח/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לה
ח/ג באר לחי ראי עמ' קלז-קמא
ח/ג בדבר מלך חי"ב עמ' שט
ח/ג בית אהרן וישראל גל' סג עמ' יז
ח/ג בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שלד
ח/ג בני יהודה דף פו
ח/ג גבול יהודה (ציר') דף ז ע"א
ח/ג דביר הקודש מנחות עמ' קא {הניח פנוי}
ח/ג הר המלך ח"ב עמ' לו
ח/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 184
ח/ג השיב משה (תשעה) יו"ד סי' נב [א] אות ב עמ' רפ
ח/ג חי' הגרי"ז דף ד ע"א
ח/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' שט, ח"ג עמ' רל
ח/ג יכין ובועז ח"א סי' כד עמ' 92, 94
ח/ג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רד
ח/ג כהונת עולם דף פא ע"ב
ח/ג כסא רחמים (תקסג) דף טז ע"ב {טעה ברווח הפרשיות}
ח/ג כסא רחמים (תשנ) עמ' מט
ח/ג כתב סופר יו"ד סי' קכח ד"ה ויש לקיים
ח/ג לב שלם [תשב"ץ ח"א סי' קכה, פנים מאירות (תקצג) ח"ב דף קו ע"א]
ח/ג לבושי מרדכי יו"ד עמ' רמד, רנד
ח/ג לחם שלמה (לניאדו) עמ' 41
ח/ג לקוטי שפת אמת
ח/ג מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' כח
ח/ג מנחת צבי (וידר) סי' מג אות ד {פסול ואין לו תקנה}
ח/ג מצווה ועושה ח"א עמ' תרכא
ח/ג משנת יעקב
ח/ג משפטי עזיאל ח"א עמ' קסח
ח/ג נאות אפרים ח"ב עמ' טז
ח/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שנז, שסו-שפד
ח/ג ס' יהושע - שו"ת עמ' קנט
ח/ג ס' סת"ם עמ' צו, קג
ח/ג סדר משנה (בוסק')
ח/ג עומק הפשט ח"ב עמ' שנה
ח/ג עמודי אור סי' סג אות ב
ח/ג פאר המלך עמ' עד
ח/ג פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' קסט; ח"ב עמ' א'רפט
ח/ג פרי האדמה ח"ד
ח/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רטו אות ה
ח/ג צפנת פענח
ח/ג קובץ
ח/ג שו"ת הרדב"ז ח"א סי' קצד
ח/ג שו"ת הריב"ש עמ' ח
ח/ג שו"ת הרשב"א מכ"י סי' קמב
ח/ג שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קמג
ח/ג שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' מב עמ' קמא
ח/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רטו
ח/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קמב
ח/ג שו"ת רשב"ש עמ' קעז
ח/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תפג
ח/ג תשובה מאהבה ח"א סי' קה, קז, ח"ב דף ד ע"ד
ח/ד אהבת המלך
ח/ד אוצר א"י ח"ד עמ' 206
ח/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קטו
ח/ד בגדי כהונה (כהן) יו"ד סי' ט דף כח ע"ב {תחילות השורות בשירת הים}
ח/ד בדבר מלך חי"ב עמ' שט {צורת פרשה פתוחה וסתומה}
ח/ד בית אהרן וישראל גל' יח עמ' קכז, גל' לב עמ' לז {כתיבת שירת הים}, גל' לח עמ' סו {ס"ת של בן אשר}, גל' מב עמ' קז {כתיבת השירה - גם "כי בא"}, גל' נח עמ' ע, עג, גל' נט עמ' קמא-קמב {בן אשר}, גל' סז עמ' קה {ספר של בן אשר}, גל' עה עמ' קלג {שירה נכתבת אריח ע"ג לבינה}
ח/ד בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' קב {בן אשר}
ח/ד בית דוד (תשעט) או"ח סי' יט, יו"ד סי' שיא
ח/ד בני דוד
ח/ד ברור הלכה מגילה טז ע"ב ציון ד
ח/ד גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפג {אז ישיר - חלק מהשירה}
ח/ד גור אריה בראשית פ' מז הע' 73
ח/ד גט מקושר (צינץ) עמ' תקא
ח/ד גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' ח {שירת הים}, סי' ל {אות סמוכה לחברתה}
ח/ד גליונות אבני נזר
ח/ד גשר יהושע עמ' 44
ח/ד דביר הקודש מנחות עמ' צב {פסול עד שיתקן}
ח/ד דברות אליהו ח"ד עמ' לט {מוגה ע"פ ספר בן אשר}
ח/ד דברות משה גיטין עמ' קנא
ח/ד דברי ירמיהו {בן אשר}
ח/ד הגהות עמק המלך
ח/ד המאיר לארץ
ח/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 185
ח/ד ואם תאמר ח"ג קושיה 227 {צורת פתוחה וסתומה}
ח/ד זאת ליעקב שמות עמ' קפח
ח/ד חזו"א או"ח סי' י ס"ק ב, יו"ד סי' קסג ס"ק א {צורת פתוחה וסתומה}
ח/ד חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' רפב {חילוקי פרשיות דברים}
ח/ד חלקת מאיר
ח/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' שכ, שכב, שכד
ח/ד טהרת יו"ט ח"ג עמ' מג
ח/ד יחוה דעת ח"ו עמ' רצב
ח/ד כנסת מחקרים - ספרד עמ' 94, 99
ח/ד לאור ההלכה (תשסד) עמ' רפח-רצ {שירת הים}
ח/ד להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קג, קז-קח
ח/ד להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שמד
ח/ד לוח ארש (תשסא) שערי תפלה סי' שכג, קצירת האומר סי' ג אות ב, נספח ואינדקס "בן אשר"
ח/ד לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' צא
ח/ד מבוא למשנה תורה עמ' 43, 87, 93, 213, 258
ח/ד מדבר קדמות (תשסח) עמ' קלד
ח/ד מורשה חי"א עמ' 11 {צורת כתיבת שירת הים}
ח/ד מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' פז {בן אשר}
ח/ד מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 456
ח/ד מנחת יהודה וירושלים עמ' 164, 169
ח/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' קמה {שירת הים כותבין וכו'}
ח/ד מעשה רקח {שינוי בשירת הים, יתרון}
ח/ד מפרות האילן על המועדים עמ' 162, 186, 338-340
ח/ד מצווה ועושה ח"א עמ' תקפט, תריז {טרח להגיה}
ח/ד מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' קעב {לפני ויחל אין פרשה פתוחה או סתומה}
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב {פרשיות מסויימות}
ח/ד משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' עט
ח/ד משנת יעקב
ח/ד נאות אפרים ח"ב עמ' נח-נט {בין בשירות בין בשאר הכתב}
ח/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' מ, קכג
ח/ד נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קעו
ח/ד נועם חט"ו עמ' קכט {שירת הים}
ח/ד נחלת נפתלי דף מ
ח/ד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות נד
ח/ד נשאל דוד או"ח עמ' ב {ספר ישן}, קב {ויהי בנסוע ספר בפ"ע}
ח/ד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שנח-שסב, שפד-תס
ח/ד ס' סת"ם עמ' נח
ח/ד ס' שני ידות (נדפס ברמב"ם הנפוץ אחרי הל' שביתת עשור), מס' אור תורה פ' בשלח ופ' האזינו
ח/ד סיני ס' יובל עמ' קמד {בן אשר}
ח/ד סמוכים לעד (האיתמרי) דף קו ע"ג, ובהקדמה
ח/ד עיוני הלכות ח"ב עמ' תמ
ח/ד עיונים ומחקרים ח"א עמ' 344 {אריח ע"ג לבינה, "כי בא"}
ח/ד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 46, 547
ח/ד פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' קסט; ח"ב עמ' קצז
ח/ד פסקי אליהו ח"ג עמ' ז {העיקר כבן אשר}
ח/ד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' צ-צא {כתיבת שירת הים}
ח/ד פרקי מועדות עמ' 387
ח/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רז אות ב
ח/ד צפונות טז עמ' צה
ח/ד קובץ ספרי סת"ם עמ' קמ {בין כל אות כשערה}, קמב {נראה כשתי תיבות}, קמג
ח/ד קרן פני משה ח"א עמ' נח-נט
ח/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תכט
ח/ד רנת יצחק יהושע עמ' רסו {שירת הים}
ח/ד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רצח
ח/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שסא
ח/ד רנת יצחק תפלה עמ' קסז {שלשים שורות}
ח/ד שברי לוחות עמ' 159 {הגהמ"י אות ט - סדר עולם}
ח/ד שו"ע הרב או"ח סי' לב ס' מו
ח/ד שו"ת הריב"ש עמ' שעו
ח/ד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קצד
ח/ד שו"ת מהר"י מינץ (תשעד) עמ' צד
ח/ד שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קנא, קנח
ח/ד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קצד
ח/ד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קלד, קמב, קמד
ח/ד שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' עח
ח/ד שלטי הגבורים עמ' תרו {מנין הפרשיות}
ח/ד שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות טז, כא
ח/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תלב
ח/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קנה, קע
ח/ד שער יהושע ח"ב עמ' שלד
ח/ד שפתי דעת ח"ג עמ' קלז
ח/ד תחומין חט"ו עמ' 447-449
ח/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' תמח
ח/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' רסב {הגמי"י אות ג}
ח/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' רז {צורת שירת אז ישיר}
ח/ד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 135-134
ח/ה בינה במקרא עמ' 77
ח/ה דובר מישרים
ח/ה חי' הריצ"ד
ח/ה לוח ארש (תשסא) קצירת האומר סי' א אות ו {"כי בא סוס" מהשירה}
ח/ה מאורי המועדים עמ' קיז {אז ישיר}
ח/ה נשאל דוד או"ח עמ' צו
ח/ה פרי האדמה ח"א


ט/74 הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אהבת המלך
ט/א אור הישר
ט/א אחיעזר ח"א סי' ל ס"ק ד, ח"ג סי' נח ס"ק ד
ט/א בית אהרן וישראל גל' טו עמ' כו {כ"מ - בכתב בינוני שיעור להם}, גל' כב עמ' לה-לו
ט/א הר המלך ח"ב עמ' לז
ט/א הרמב"ם כמחנך עמ' 221
ט/א ויקח אברהם [אמר יוסף דף צ ע"ב]
ט/א יסודי ישורון ח"ב עמ' קכז {צריך שיעור}
ט/א לקוטי שפת אמת
ט/א מעשה רקח
ט/א מר קשישא עמ' פה
ט/א מראש מקדם סי' יד אות ד
ט/א משא בני קהת
ט/א צמיחת גאולתנו עמ' קיא
ט/א שם טוב
ט/א שם משמעון (פולק) ח"א דף קב
ט/א שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות יב
ט/א שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ט/א תחומין ח"ה עמ' 389
ט/ב אור הישר
ט/ב אנצי"ת ע' גליונות הע' 3, 5, 8, 13, 15, 17, 21
ט/ב בית אהרן וישראל גל' טו עמ' כה {כ"מ}
ט/ב לב שלם [משאת משה ח"ג סי' ח-ט]
ט/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' תמא
ט/ב מעשה רקח
ט/ב משנה הלכות ח"ב דף ל
ט/ב סדר משנה (בוסק')
ט/ב פסקי אליהו ח"ג עמ' כ {חיסר או הוסיף על הגליון}
ט/ב פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' נז דף נט ע"א {אם הדביק קלף לצד השני ובלי זה אין שני אצבעות בין הדפים}
ט/ב קרית מלך
ט/ב קרית ספר (למאירי) עמ' 61
ט/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רצ {כדי לגול עמוד, היתר להוסיף}
ט/ב שו"ת מהרי"ק סי' קל
ט/ב שו"ת רשב"ש עמ' רסא
ט/ב תחומין ח"ה עמ' 389
ט/ג אהל שרה לאה עמ' רמ {חוט של שני}
ט/ג אור הישר
ט/ג בית אהרן וישראל גל' טו עמ' כח-כט, גל' יח עמ' כו {יכרוך מהודק יפה יפה}
ט/ג בן ידיד
ט/ג דברי ירמיהו
ט/ג יסודי ישורון ח"ב עמ' קלא
ט/ג מעשה רקח
ט/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכג
ט/ג פאת שדך יו"ד עמ' שג
ט/ג פסקי אליהו ח"ג עמ' כ, כב
ט/ג פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' תמב
ט/ג שם טוב
ט/ד מעשה רקח
ט/ד עבד המלך (תשסט) עמ' קנז
ט/ד קרית ספר (למאירי) עמ' 64
ט/ד קרן פני משה ח"ב [עי' הל' מגילה פ"א ה"א]
ט/ה אבני נזר או"ח סי' יא אות ב
ט/ה בית אהרן וישראל גל' יד עמ' לו {יז אצבעות}, גל' טו עמ' כו {רוחב הדף - לפי הכתב}, גל' יח עמ' כז, גל' כב עמ' לה
ט/ה שם טוב
ט/ו אבני נזר או"ח סי' יא אות ב
ט/ו בית אהרן וישראל גל' יח עמ' כז
ט/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 221
ט/ו קרית ספר (למאירי) עמ' 77
ט/ז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'רפה
ט/ח בית אהרן וישראל גל' טו עמ' כט, גל' יח עמ' כז, גל' כב עמ' לו
ט/ח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קפב
ט/ח משנה הלכות ח"ז סי' קמט
ט/ט אור הישר
ט/ט אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק מה
ט/ט אמת ליעקב מועד עמ' עה {שעורה}
ט/ט אנצי"ת ע' אגדל הע' 10, 14, 19, 26
ט/ט בית אבי ח"ב סי' צה עמ' קלו {אגודל - ז' שעורים}
ט/ט בית אהרן וישראל גל' ס עמ' קיח {רוחב גודל}, גל' סג עמ' יז-יח
ט/ט בית שערים או"ח סי' כח
ט/ט בן אריה
ט/ט בני בנימין (אדר"ת)
ט/ט הגהות מוהר"י קרט עמ' קפה {אגודל}, קפז
ט/ט הלכות קטנות ח"א סי' רצג
ט/ט זכרון סופרים {הוא אצבע הבינוני} [ר"ל של אדם בינוני, תשו' חוט השני סימן צ"ז ד"ה והרמב"ם עיי"ש, וכן מפורש במג"א סימן יא סק"ה (ובחנם נתלבט בזה במשנה אחרונה שעל מס' כלים פי"ז מ"ח), ועיין ספי"ז מהל' שבת דאצבע האמור בכל מקום הוא רוחב הגודל]
ט/ט זכרון סופרים {וכבר דקדקנו וכו'} [עיין חת"ס או"ח סימן קכ"ז וסימן קפ"א, ועיין גידולי טהרה להל' מקוואות בשו"ת סימן א', ועיין דרכי תשובה סימן י"ט אות כ"ז ועוד, ובסימן נג סקל"ד]
ט/ט חזו"א או"ח סי' לט ס"ק ז
ט/ט חזו"א על הרמב"ם
ט/ט טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תפב {ר"י קאפח}
ט/ט מאורות הדף היומי ח"ה עמ' נה
ט/ט מועדים וזמנים ח"ג סי' רסה
ט/ט מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' ח
ט/ט מים חיים
ט/ט משיב דבר ח"א סי' כד
ט/ט משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' שסב
ט/ט נועם ח"ז עמ' רפג
ט/ט עלה יונה עמ' קמג, קנא
ט/ט פרי שמואל מכות עמ' צ
ט/ט קהלות יעקב שעורין של תורה סי' ג-ד
ט/ט קרית מלך
ט/ט קרית ספר (למאירי) עמ' 65-64
ט/ט שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' יא
ט/ט שו"ע הרב או"ח סי' יא ס"ו, סי' לב ס' סג, סי' תקפו ס' יג, יו"ד סי' קצ ס' יג, שער השמועה אות לג
ט/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רלא
ט/ט שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שלא
ט/ט שם טוב
ט/ט תחומין ח"ה עמ' 389-388, 393, חי"ח עמ' 376
ט/ט תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' מו
ט/י אוצרות הרמב"ם
ט/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 49
ט/י אנצי"ת ע' גליונות הע' 30 {מגדל עז}
ט/י בית אהרן וישראל גל' יג עמ' כז-כח {רוחב כל דף ד' אצבעות}, כט {רוחב דף בשירה - ו' אצבעות}, ל {רכ"ו דפים}, גל' יד עמ' לו {הגהמ"י}, לז {רכו דפים}, גל' יח עמ' כו, כז
ט/י דברי ירמיהו
ט/י המאיר לארץ
ט/י חי' בן אריה ח"א סי' יז אות כו
ט/י כסא המלך (מאזוז) עמ' עב
ט/י מבוא למשנה תורה עמ' 93
ט/י מעשה רקח
ט/י נתיב אברהם ח"ב עמ' קלז
ט/י פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' צא
ט/י תחומין ח"ה עמ' 384
ט/יא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 50
ט/יא בית אהרן וישראל גל' יח עמ' כה {הגהמ"י - בקלף שלנו א"א לכוון}
ט/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תטז
ט/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/יא נתיב אברהם ח"ב עמ' קלז
ט/יב באר יהודה
ט/יב ברכי יוסף יו"ד סי' רעב אות ד
ט/יב דבר שמואל (אבוהב) סי' שטז
ט/יב חלקת מאיר
ט/יב מעשה רקח
ט/יב משאת המלך (אדרי)
ט/יב פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' נה דף נח ע"ב-ע"ג {פחות משלשה דפים, הדין אם רחב שלש וכתב רק דף אחד}
ט/יב שו"ת מהר"ם מינץ עמ' נד
ט/יב שו"ת רשב"ש עמ' צז
ט/יב שם טוב
ט/יב שמש ומגן יו"ד סי' יח {השמיט שאם יש ביריעה עמוד אחד - פסול}
ט/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קג
ט/יג אב בחכמה דף כט ע"ד {ס"ת שתפרו בפשתן}
ט/יג אבני ציון ח"ג עמ' ריז
ט/יג אור הישר
ט/יג בן אריה
ט/יג בנין יהושע (לנג)
ט/יג ברכת יצחק (פאלער) עמ' קכ
ט/יג ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יז אות ט
ט/יג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רצה, רצח
ט/יג גבורת יצחק מכות עמ' רלו-רלז {כ"מ}
ט/יג גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעד
ט/יג גבעת פנחס (ביליצר) פרשת משפטים דף לא ע"ב {הלכה למשה מסיני}
ט/יג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קפב
ט/יג גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז
ט/יג הר המלך ח"ג עמ' קטז
ט/יג ויוסף שאול דף סא ע"ד
ט/יג זכרון סופרים {כ"מ - ובהדיא אמרו וכו'} [עיין הגהות יד שאול יו"ד סימן רע"ח]
ט/יג חוות יאיר סי' קצב
ט/יג יחוה דעת ח"ד עמ' קצח
ט/יג יסודי ישורון ח"ב עמ' קלג
ט/יג יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' טז
ט/יג כרם יעקב עמ' רב
ט/יג לחם יהודה
ט/יג מועדים וזמנים ח"ו סי' קד
ט/יג מחשבת חיים או"ח עמ' ט
ט/יג מעשה רקח
ט/יג מר קשישא עמ' פט
ט/יג משאת מרדכי מכות עמ' עז
ט/יג משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רעח
ט/יג משנת משה מכות עמ' סה
ט/יג נתן פריו מגילה עמ' צח
ט/יג סופר מהיר ח"ב עמ' קא
ט/יג פני אהרן (אמריליו) דף טו ע"ד
ט/יג צבי תפארת סי' יב
ט/יג קרבן ציון עמ' פב
ט/יג קרית מלך
ט/יג קרית ספר (למאירי) עמ' 67
ט/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קסג {הל"מ}
ט/יג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' יח
ט/יג שו"ת רשב"ש עמ' צז
ט/יג שם טוב
ט/יג תניא רבתי ח"ב עמ' קט
ט/יג תפארת בחורים פאה עמ' קעז {לימוד בהיקש מהל"מ}
ט/יג תרומת הדשן שו"ת סי' נא
ט/יד בן יהודה סי' קד {תופר על העמודים בגידין}
ט/יד ברור הלכה מגילה יט ע"ב ציון ב
ט/יד ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יז אות ב
ט/יד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רצב
ט/יד הר המלך ח"ג עמ' קטז
ט/יד חדושים ובאורים (גרי') מגילה יט ע"ב {שיור התפר}
ט/יד מעשה רב [צ"ל וירחיק "שתי אצבעות" בין העמודים]
ט/יד מעשה רקח
ט/יד משק ביתי סי' קנו (סט ע"א) {הגהמ"י}
ט/יד סדר משנה (בוסק')
ט/יד קרית מלך {תופר על העמודים}
ט/יד שארית נתן (לוברט)
ט/יד שברי לוחות עמ' 280 {הגהמ"י אות ז}
ט/יד תניא רבתי ח"ב עמ' קכא
ט/טו אור הישר
ט/טו אורים גדולים (תקיח) דף ה ע"ג {ובכל הקרעים יזהר}
ט/טו אמונת שמואל (תשנט) עמ' קנג
ט/טו אמונת שמואל סי' נו
ט/טו אפיקי מגינים מנחות סי' לט
ט/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/טו באר יהודה
ט/טו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' נג {כ"מ}
ט/טו בית אבי ח"ב סי' קלא עמ' קעג {קרע תוך ג' שיטין}
ט/טו בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שלא, שלב
ט/טו בן ידיד
ט/טו ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יז אות ב
ט/טו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רצו
ט/טו גבורת יצחק מכות עמ' רלח
ט/טו גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז-ז
ט/טו דביר הקודש מנחות עמ' צח {בין דף לדף}, צט {בגידין}
ט/טו דברי יוסף (אירגס) סי' מ דף פא ע"ג {ובכל הקרעים יזהר שלא יקרע אות}
ט/טו דברי ירמיהו
ט/טו הר המלך ח"ב עמ' לז-לח
ט/טו חושן האפוד סי' לט דף מד ע"א-ע"ב {בתוך שלש - לשון "אפילו"}
ט/טו חזו"א או"ח סי' יא ס"ק ו
ט/טו חזו"א על הרמב"ם
ט/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תסז {מגדל עז}
ט/טו יכין ובועז ח"א סי' כג עמ' 86
ט/טו יפה נוף עמ' קלח
ט/טו לב שלם [מהרי"ט יו"ד סי' לא]
ט/טו מועדים וזמנים ח"ו סי' קד
ט/טו מחנה יוסף (תשעב) סי' ב אות ב
ט/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/טו משפטי עזיאל ח"א עמ' קע {יזהר שלא תחסר}
ט/טו סדר משנה (בוסק')
ט/טו עבד המלך (תשא)
ט/טו צפנת פענח
ט/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שסא
ט/טו קרית ספר (למאירי) עמ' 24, 69
ט/טו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פח
ט/טו רביד הזהב (אברך) דף א ע"א {מגדל עז בשם ר"ת}
ט/טו רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפט
ט/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רכו
ט/טו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שיט
ט/טו שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תמו
ט/טו שו"ת הריב"ש עמ' לז-לח
ט/טו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' צא
ט/טו שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קמו
ט/טו שם טוב
ט/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קמו, קמח-קמט, קנז, קסב
ט/טו שערי חיים (שיגורה) דף עח ע"א, פה ע"א


י/75 הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ אור הישר
י/רה"פ באר יהודה
י/רה"פ בני בנימין (אדר"ת)
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ יד ישראל ח"א
י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ מרכה"מ אלפ'
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ צפנת פענח
י/רה"פ קרית מלך
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 30-31
י/א אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 56-59
י/א אבן מלוכה (רביע) עמ' ט, כו
י/א אבני זכרון (פפר) ח"א דף ב
י/א אבני נזר או"ח סי' תקטז אות יז, סי' תקיח אות ו, יא
י/א אבני נזר יו"ד סי' שעא אות ב
י/א אגרות הגרי"ד עמ' קג
י/א אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שנח
י/א אהבת המלך
י/א אהל יצחק גיטין עמ' תג
י/א אהל שרה לאה עמ' תריז {השמיט אם סימן בס"ת סופי פסוקים}, תרכא {או"ש}, תרצב {הגהמ"י אות ב}, תרצח-תרצט {השמיט ס"ת מנוקד}
י/א אהלה של תורה ח"ב עמ' קלה, קלז
י/א אהלי תם עמ' עו
י/א אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קצז {דין ט}, רי {דין טו}, ריג-ריד {דין כ}
י/א אור שמח
י/א אורים גדולים (תשסג) עמ' ב
י/א אמרי איש עמ' רמה {חסרות ויתרות}
י/א אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' ז וכבר
י/א אנצי"ת ע' אותיות הע' 225, ע' גניזה הע' 28
י/א אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' שעא
י/א אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' צח
י/א אפיקי מגינים זבחים סי' א
י/א אפיקי מגינים מנחות סי' לב
י/א אשל אברהם (שפירא) עמ' יא
י/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שכח
י/א באר ראי עמ' רכה-רכו
י/א בדבר מלך ח"י עמ' פה
י/א בדבר מלך חי"ב עמ' שיג {אותיות יד-טו}
י/א בית אהרן וישראל גל' סג עמ' יח {שנגעה אות באות} [תיקוני זוהר חדש דף לו ע"ד, מנחות כט]
י/א בית גמליאל ח"א עמ' כז, לח
י/א בית דוד (תשעט) או"ח סי' תקעו, יו"ד סי' שח
י/א בית יצחק תשכ"א עמ' 99
י/א בן ידיד
י/א בני בנימין (אדר"ת)
י/א בני ציון (שפירא) דף סט ע"ב
י/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רעד
י/א בצור ירום (תשפ) חי"ג עמ' קיג {ספר תורה שחסר בו אפילו אות אחת הרי הוא כחומש מן החומשין וכו' ואין בו קדושת ספר תורה וכו'}
י/א בצור ירום ח"ה עמ' רמט
י/א ברור הלכה גיטין ס ע"א אחרי ציון ב
י/א ברכת אריאל ח"ב עמ' מה {אין קדושת ס"ת בחומש}, מו {כ"מ}, מז-מט
י/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יז אות ב, ט
י/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קט, קכ, רצב, רצה
י/א ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שמא
י/א בשבילי הקדושה סי' טו הערה ג {אזכרות בלי כוונה}
י/א בתי כנסיות דף ע ע"ג {כ"מ}
י/א גבול יהודה (ציר') דף ז ע"א {הוסיף אות}
י/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רסב
י/א גורן דוד ח"ב סי' כח
י/א גט מקושר (צינץ) עמ' תלט, תסו
י/א גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' ה-ו, יד
י/א גליונות אבני נזר
י/א דביר הקודש מנחות עמ' פו, צב-צג
י/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' כה
י/א דבר שמואל (אבוהב) סי' עו, פט, קסג, שטז
י/א דברות אליהו ח"ד עמ' לו, לח {השמיט ס"ת מנוקד}
י/א דברות אליהו ח"ו עמ' מב {מוקף גויל}
י/א דברות משה ב"ב ח"א סי' יא ענף א, ג
י/א דברות משה סנהדרין עמ' תרג {חסר אות אחת}
י/א דברי ירמיהו
י/א דברי יששכר דף עד ע"ב
י/א דברי ריבות (תשעב) עמ' קב
י/א דעת כהן עמ' רפה, רפח, שכא, תמו
י/א דעת משה (פרידמן) סי' כט
י/א דרך ישרה ח"ב עמ' רלה
י/א הר המלך ח"ב עמ' לח, ח"ה עמ' לב
י/א הרמב"ם והגאונים עמ' 179
י/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרכב {חסר אות}
י/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקסו
י/א זית רענן ח"א עמ' רו, ח"ב עמ' קפב
י/א זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' כז {השמיט פסול תיבה שכתבה רובה מחוץ לשיטה}
י/א זכרון סופרים {שבכל אחד מהן פוסל ס"ת} [עיין תשו' חת"ס או"ח סוף סימן ח]
י/א חוות יאיר (תשנז) עמ' תרסא
י/א חזו"א או"ח סי' יב ס"ק ה, יו"ד סי' ב ס"ק כו
י/א חי' הגרז"ס קדשים עמ' עה
י/א חי' הרי"ט עמ' נ {מקצתו בגויל}
י/א חי' חתם סופר
י/א חי' ר' חיים הלוי דף ד
י/א חי' ר' שמואל ב"ב עמ' עו
י/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רמ
י/א חיי אברהם (קובו) תשובות דף ב ע"א
י/א חלקת מאיר
י/א חק המלך יבמות עמ' קנט
י/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שמט, יו"ד ח"ד עמ' תמח
י/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קא
י/א חתן סופר או"ח ח"א עמ' קעה
י/א יחוה דעת ח"ב עמ' יז, ח"ג עמ' לט, ח"ו עמ' רפב, רצה
י/א יין הטוב עמ' פב, פו-פז
י/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 112
י/א יכין ובועז ח"א סי' כד עמ' 91 {אות טז}, 92 {השמיט כתב ע"ג גרר}, 93 {אות יא}
י/א ימי שלמה (השמטות)
י/א יסודי ישורון ח"ב עמ' קפג
י/א יפה נוף עמ' טו
י/א ישמח חיים מע' כ אות לה
י/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעה
י/א כבוד יו"ט
י/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רכח
י/א כתבי מהר"ם איררה עמ' סז {כתבו מין}
י/א כתר המלך
י/א לב אברהם (שו"ת) סי' פה עמ' קנב {השמיט שגלילה מעכבת}
י/א לב ים נדרים עמ' צא, צג {אזכרות שלא נכתבו כהלכתן - האם הוא מהתורה}
י/א לב שלם [חוות יאיר סי' רלה, תשב"ץ סי' קכז ע"ב]
י/א לב שלמה (חלמא) עמ' קנב
י/א לבושי מרדכי או"ח עמ' שט, יו"ד עמ' תקנב
י/א מאור למלך נדרים עמ' צג {לשמה}
י/א מאורי שערים עמ' שצט
י/א מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קעג {כ"מ}
י/א מבוא למשנה תורה עמ' 231
י/א מגידות (תשמ) עמ' פה
י/א מגידות (תשעג) סי' לח עמ' פה
י/א מגל חי"ג עמ' 145 {חסר או יתר}, 153 {פסול לקריאה}
י/א מגל חי"ד עמ' 62 {אות יד}
י/א מגן גבורים (או"ח) סי' קנג ס"ק ד
י/א מוריה גל' קנז עמ' לה {אין קוראים בו ברבים}, גל' ריג עמ' לט-מ {אין קוראים בו}
י/א מחנה חיים ח"א סי' עג דף קיט ע"ג
י/א מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' טז
י/א מחשבת הקודש ח"ב דף ו ע"ג, כד ע"ד, כה ע"ג
י/א מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' תיז {כ"מ}
י/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רסד
י/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 30 {ס"ת פסול - כחומש}, 358 {קלף לא מעובד}
י/א מנחת צבי (וידר) סי' ב אות א {רק נגיעת אותיות פוסלת משום מוקף גויל}, סי' ה אות ג {שאינה מוקפת גויל למטה}
י/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' א
י/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ז
י/א מעדני מלך (תשמח) עמ' קג
י/א מעיל צדקה (לנדסופר) סי' כג
י/א מענה לשון עמ' קו {לא מנה פסול כתיבה בברזל}
י/א מצווה ועושה ח"ב עמ' תשלא {שירה כשאר כתב ולהיפך}
י/א מראש מקדם סי' ו אות א
י/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' סט אות ג {הוסיף אות}
י/א משא יד ח"א עמ' שמט {כחומש שמלמדים תינוקות}, שנ
י/א משיב דבר ח"א סי' ה
י/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף צד {הוסיף אות אחת}
י/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף צח ע"א {כ"מ - קוראים בחומשים}
י/א משנת יעקב כאן, מדע עמ' ר, זמנים ח"ב עמ' רעו-רעז, הפלאה עמ' עו-עז
י/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכב
י/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' ה
י/א מתנות באדם עמ' 47
י/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' לב, קיט-קכ, קעח
י/א נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קעד
י/א נועם ח"ז עמ' ל, קפט, רכב, ח"ח עמ' רעג
י/א נחל יבוק
י/א נחלת עזרא ח"ג עמ' 197
י/א נפוצות יהודה עמ' תלא
י/א נשאל דוד או"ח עמ' קו-קז
י/א נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נג
י/א ס' החיים (קלוגר) עמ' רמב
י/א ס' הפרדס לר' אשר עמ' סב
י/א ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רכד
י/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שעג, שעו-שעז
י/א ס' סת"ם עמ' נז, קג, קכז, קל {אות יא}, שכב
י/א סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' ח אות ג
י/א עבד המלך (תשא)
י/א עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' פט {השמיט כתיבת ס"ת לשמה}
י/א עולת כהן ח"ב סי' מג ס"ק ט
י/א עיונים (פאור) עמ' 181
י/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיב
י/א פאר המלך עמ' עג-עד, פד, צח, קג-קד, קיא-קיב, קלד
י/א פנים חדשות [רמ"ע מפאנו קג]
י/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'רפב, א'רפז
י/א פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' נז דף נט ע"ב
י/א פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' עח {אות טז}
י/א צבי תפארת - בית שלמה סי' יד
י/א צדיק באמונתו יחיה עמ' קל {חסר אות}
י/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסה אות א ואילך, סי' שפט
י/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רה אות א ואילך
י/א קובץ
י/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרעו
י/א קובץ ספרי סת"ם עמ' עה, פו, רי {אות טו}
י/א קובץ על יד ח"ב
י/א קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קט
י/א קול חיל עמ' קא
י/א קרית מלך (חב"ד) עמ' קיט
י/א רביד הזהב (אברך) דף א ע"ב-ע"ג {קריאה בס"ת פסול}
י/א רווחא שמעתתא ח"ב עמ' פד
י/א רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ו הלכה ח
י/א רנת יצחק חמש מגילות עמ' שטו
י/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קסג
י/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנה
י/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' יד {שכתבו אפיקורס}, כד {אות טו}
י/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' ב
י/א שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' פ
י/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רטז
י/א שו"ת הרא"ש עמ' טז
י/א שו"ת הרד"ך עמ' מא, קנג
י/א שו"ת הריב"ש עמ' קיט, שעה
י/א שו"ת הריטב"א סי' קמב
י/א שו"ת הרמ"ז סי' לו
י/א שו"ת הרשב"א מכ"י סי' יג
י/א שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שלו
י/א שו"ת מהר"ם מינץ עמ' נג
י/א שו"ת מהרי"ק סי' סט, קל
י/א שו"ת מהרלב"ח סי' א, קל
י/א שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' י
י/א שו"ת ר"י מליריאה עמ' לח
י/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' מח עמ' קסז
י/א שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קכא, קלח-קמ, קמג
י/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' מא, נב, נה
י/א שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 3
י/א שו"ת רשב"ש עמ' יט, קיב, קעב
י/א שיבת ציון (לנדא) סי' מג
י/א שירת הים סי' כח אות א
י/א שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' קנח, קס
י/א שמועת חיים יומא ח"א עמ' קי
י/א שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ג אות מ
י/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תקא, תקיד
י/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קמז
י/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' נ, צו, קד
י/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' פה
י/א שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' שכז-שכח, שמא
י/א שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 125
י/א שער המלך (שושן) עמ' כו
י/א שערי חיים (שיגורה) דף פג ע"ד {אות יב}
י/א שערי ישועה עמ' יח
י/א שערי מאיר עמ' ה, י
י/א שפתי דעת ח"ג עמ' קסז
י/א תורה לדעת ח"ו עמ' קמח
י/א תורה מציון שנה י חוב' א סי' ג
י/א תורת יצחק ח"א עמ' לח
י/א תורת יצחק עמ' רכ {חסר או יתר אות - בל תוסיף ובל תגרע}
י/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' רט-רי
י/א תחומין ח"א עמ' 495 {הוספת אות}, ח"ו עמ' 62-61, חט"ז עמ' 399
י/א תנופת זהב עמ' 131
י/א תניא רבתי ח"ב עמ' קה-קו, קט, קכ
י/א תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' שז-שח
י/א תשובה מאהבה ח"א סי' סד-סה, קה
י/א תשורת שי מהדו"ק סי' רנה
י/ב אבן שתיה (דון יחיא) סי' פד {המכירה מועילה בדיעבד}
י/ב אבני שיש (אביטבול) ח"א סי' נד (=ח"א או"ח סי' א במהד' תשע"א) בסופו {אסור למכור}
י/ב אבקת רוכל (תשעז) עמ' שעו
י/ב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קלא
י/ב אהבת המלך
י/ב אור צהיר {אין לו מה יאכל, לעשות מקדושה חמורה לקלה, לב ב"ד מתנה}
י/ב אות היא לעולם ח"ב דף פא ע"ד
י/ב אמונת עתיך גל' 118 עמ' 21 {מכירת ספרי קודש}
י/ב אמר יצחק דף ט ע"ב
י/ב אפיקי מגינים מנחות סי' לז
י/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סד {מל"מ}
י/ב ארשות החיים עמ' רלז
י/ב באר שרים (שולמן) עמ' יג {אין לו מה יאכל, יחיד}
י/ב בית הלל (ליבשיץ) סי' צז (ד"ה וראיה)
י/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמח סעיף ז {קובץ}
י/ב בית יצחק תשכ"א עמ' 100
י/ב בן ידיד
י/ב בני בנימין (אדר"ת) {למכור ס"ת או בתו מה קודם}
י/ב בני דוד
י/ב בני יהודה דף קמ
י/ב ברור הלכה יבמות סא ע"ב ציון ז פרק ב {לשאת אשה}
י/ב ברור הלכה מגילה כז ע"א ציון ב
י/ב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכג
י/ב גופי הלכות (תשסו) עמ' תב
י/ב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' נג-נה
י/ב דברי משפט (שירת דבורה) ח"ג עמ' לא-לג {אסור למכור אפילו ס"ת של יחיד}
י/ב דרך ישרה ח"א עמ' קעה {איסור דאורייתא או דרבנן, מכירה בדיעבד, משום כבוד, כ"מ בשם ר' מנוח}
י/ב דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ו-ז
י/ב הגהות חבר בן חיים {ר' מנוח - חולק על הרמב"ם, הגהמ"י - ליכא איסורא}
י/ב הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 118
י/ב המאיר לארץ כאן, ובהשמטות דף כה ע"ד {או שישא - קושיית לח"מ הל' אישות פט"ו}
י/ב העמק שאלה שאלתא ה ס"ק ג {אפילו היו לו רבים, אין לו מה יאכל}
י/ב הר המלך ח"ב עמ' לט
י/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 81
י/ב התורה והמדינה ח"ז עמ' עב
י/ב ויואל משה מאמר ג סי' ב
י/ב ויואל משה עמ' תה
י/ב וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' יח
י/ב זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ד במבוא (4)
י/ב חדוותא דשמעתתא ח"ב דף יא ע"א {הגהמ"י אות ג}
י/ב חזקה רבה או"ח הלכה מו
י/ב חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' קצג {אסור למכור}
י/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תמ-תמא
י/ב יד בנימין מגילה עמ' רא {אם אין לו מה יאכל}
י/ב יצחק ירנן {אינו רואה סימן ברכה, יחיד}
י/ב ירך אברהם ח"א או"ח סי' ב-ג
י/ב כתב סופר או"ח סי' יח ד"ה והנה הרי"ף
י/ב כתב סופר יו"ד סי' קלה ד"ה אלא {מוכרין ס"ת וכו' שילמוד תורה}
י/ב ללשונות הרמב"ם {כ"מ בשם ר' מנוח}
י/ב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 38
י/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 28 {לישא אשה}
י/ב לקוטי שפת אמת
י/ב מבוא למשנה תורה עמ' 216
י/ב מגילת ספר עשין דף פא ע"ד
י/ב מגן גבורים (או"ח) סי' קמז ס"ק א
י/ב מוריה גל' קנט עמ' נד
י/ב מזכרת עמ' 234 {למכור ס"ת ישן לקנות חדש}
י/ב מחנה יהודה (קצין) ח"ב
י/ב מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' כ
י/ב מים חיים
י/ב מכתם לדוד (חסן) {כ"מ - בעיה דלא איפשיטא}
י/ב מנחה לאיש עמ' 153 {מותר למכור תפילין ומזוזה}
י/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף לו ע"ב
י/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' תמא
י/ב מנחת מחבת עמ' קט
י/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ב מעין חיים ח"ה עמ' עג, קלד {מל"מ}
י/ב מעיני המים
י/ב מעשה רקח {אין לו מה יאכל, חדש בבית הסופר}
י/ב מצווה ועושה ח"א עמ' תרח, תריא-תריב
י/ב מקדשי השם ח"ב עמ' כה
י/ב מקראי קדש (תפט) דף קכה ע"ב {כ"מ בשם ר' מנוח}
י/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שיח, תפג
י/ב מראה איש ח"א יו"ד עמ' צו
י/ב מראה הפנים ביכורים דף יג, מגילה דף יא, כד
י/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרלו-תרלז
י/ב משנה למלך אחרון סי' ח (גם בהערות האדר"ת בתחילת הספר) {מל"מ - ס"ת עם טעות, האם ס"ת נקנה במעות}
י/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' מא {אסור לאדם למכור ס"ת אפילו אין לו מה יאכל}
י/ב משנת יעקב מדע עמ' כא, קצו
י/ב נועם ח"ח עמ' נט
י/ב נחל איתן {אין לו מה יאכל, להשכיר ס"ת}
י/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ג
י/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' פב אות ב
י/ב נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' א אות ד
י/ב נתיב אברהם ח"ב עמ' קלז-קלח
י/ב נתיב מאיר {אין לו מה יאכל}
י/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נג
י/ב ס' המקח עמ' קלה
י/ב ס' העתים עמ' 260 {כ"מ}
י/ב סדר משנה (בוסק')
י/ב עבד המלך (תשסט) עמ' קסא
י/ב עיונים (פאור) עמ' 180
י/ב עין חיים ח"א עמ' רכג {מכירת ס"ת ישן כדי לקנות חדש}
י/ב עמק הלכה (בוימל) עמ' רט-רי, רכו
י/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף א ע"א
י/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסז
י/ב עץ השדה סי' א הערה כא
י/ב פרי אברהם - ענינים שונים סי' כ אות א
י/ב פרי האדמה ח"א
י/ב קובץ
י/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרעו
י/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 183
י/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קלז, ח"ט סי' רפד אות ד
י/ב שדה אלחנן ח"ב עמ' סב
י/ב שו"ת הריב"ש עמ' שעד-שעה
י/ב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקסא {כ"מ}
י/ב שו"ת מהרש"ם ח"ו סי' ג
י/ב שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' סד
י/ב שרידי אש ח"ב עמ' שפד
י/ב תבואת יקב (פרידמן) עמ' טז {גם יחיד אסור למכור}
י/ב תורת הקדש ח"א עמ' קפז {קרית ספר}
י/ב תורת יצחק ח"ב עמ' קצח
י/ב תורת ירוחם ח"ג דף סו ע"א
י/ב תושע יאודה דף קג ע"ג {איסור למכור ס"ת}
י/ב תחומין ח"ח עמ' 117
י/ג אהבת המלך
י/ג אור שמח
י/ג אנצי"ת ע' גניזה הע' 2, 12, 17, 80, 82
י/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' יא
י/ג באר ראי עמ' שז
י/ג בגדי כהונה (שחור) עמ' רפו
י/ג בן ידיד
י/ג ברור הלכה מגילה כו ע"ב ציון נ, ס
י/ג דבר סיני (תשכו)
י/ג דעת כהן עמ' שכג
י/ג הר המלך ח"ג עמ' כא
י/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ג אות ג
י/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' תח, תי-תיא
י/ג יד פשוטה מדע עמ' קלז
י/ג יסודי ישורון ח"ב עמ' ק, קח
י/ג ישועת משה עמ' רלח
י/ג לב שלם [גופי הלכות דף קה ע"א, מגילת ספר עשין פא ע"א, ראשון לציון מגילה לה ע"ד, לו ע"ב, עץ החיים לשונות הרמב"ם א ע"א, מקראי קדש (תפט) קכה ע"ב, משפט צדק ח"א סי' מ, פרי חדש ח"א לשונות הרמב"ם דף יד, עי' הל' תפלה פי"א הי"ד והל' מתנ"ע פ"ח הי"ד, פרי האדמה, בני יהודה קמ ע"ד, עדות ביהוסף ח"א סי' יב דף מד ע"א]
י/ג מאור למלך גיטין עמ' קסה
י/ג מרחשת ח"א סי' נג אות א
י/ג משיב משפט עמ' קמח
י/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קד {מטפחות ספרים שבלו עושין אותן תכריכין וכו'}
י/ג משנת יעקב מדע עמ' כא
י/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קיט
י/ג ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רכב
י/ג פרי יהושע (אייכנשטיין) דף נא ע"א
י/ג ציץ אליעזר ח"ח סי' ל אות ב
י/ג קובץ ספרי סת"ם עמ' קצ-קצא {גניזת ס"ת בקבר}
י/ג רביד הזהב (אברך) דף ד ע"ב {גניזה}
י/ג שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' עט
י/ג שלום ירושלים עמ' כא
י/ג שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ד אות טו
י/ג שרידים גל' י עמ' כט
י/ג תרומת הגורן ח"א עמ' 111
י/ד אגרות משה או"ח ח"ב סי' מז
י/ד אדני היד החזקה
י/ד אור צהיר הל' תפילין פ"י ה"ב {כ"מ - יחיד}
י/ד אמרי כהן (הולנדר) עמ' יב
י/ד אנצי"ת ע' בימה הע' 15, 16, ע' גניזה הע' 78
י/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' שפט
י/ד באר יהודה {לוחות}
י/ד באר יצחק (גולדשמיד) עמ' קל
י/ד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' נא [קנב]
י/ד בית אהרן וישראל גל' כד עמ' עה {תיק הספר - קדושתו}, גל' עב עמ' קיג {מגדל עוז}
י/ד בית דינו של שלמה או"ח סי' יג {רמוני כסף}
י/ד בן ידיד
י/ד בני בנימין (אדר"ת) {לוחות}
י/ד ברור הלכה מגילה כו ע"ב ציון ו, ז, לב ע"א ציון ג
י/ד ברכת אהרן מאמר קמח אות ב {כ"מ}
י/ד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ג סי' יד {רמונים}
י/ד דברי ירמיהו {ראב"ד - רמונים}
י/ד דברי תלמוד ח"א עמ' צד
י/ד דעת משה (פרידמן) סי' ג
י/ד הון יוסף דף סו
י/ד הליכות שבא ח"א סי' לד {ארון שבלה}
י/ד הר המלך ח"ב עמ' לט
י/ד זיו משנה {רמונים}
י/ד זכרון יהודה (בן הרא"ש) - חוקת התורה עמ' רא
י/ד זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' יא-יב
י/ד זכרון סופרים {אע"פ שהספר בתוך התיק} [עיין תשו' אמרי יושר ח"א סימן מ"ה]
י/ד חדושים ובאורים (גרי') מגילה כה ע"ב {להוציא לחולין}
י/ד חי' חפץ חיים
י/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תעג, תעה, מהדו"ב ח"א עמ' קלח, קנח
י/ד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג סי' קכה {רמונים}
י/ד יד איתן {לוחות}
י/ד יד בנימין מגילה עמ' קצד {טובי העיר שמכרו תשמישי קדושה}, רל {לוחות}, רלא {הבימות}, רלז {לוחות}
י/ד יד ישראל ח"א כאן וח"ב הל' תענית פ"ד ה"א {תיק}
י/ד יין הטוב עמ' רסו
י/ד כבוד יו"ט {רש"י - "תיק" ו"נרתיק"}
י/ד לב אריה (קרלין) עמ' ג
י/ד לב שלם [מגילת ספר עשין ז ע"א, ב"ח יו"ד סי' עד, גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' לא, משפטי שמואל סי' טו]
י/ד ללשונות הרמב"ם
י/ד לקוטי שפת אמת
י/ד מאורות הדף היומי ח"ב עמ' קעא
י/ד מאורי שערים עמ' שפט {מגילה בפ"ע}
י/ד מוריה גל' קפא עמ' נה-נו, נח, ס
י/ד מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' נג
י/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 270 {ארון לס"ת}
י/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רעט
י/ד מעט צרי {לוחות}
י/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ד מענה לשון עמ' יח
י/ד מעשה אברהם דף סא ע"ג {לח"מ}
י/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רצז
י/ד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קעד, חתם סופר או"ח סי' לח]
י/ד מציון אורה ח"א עמ' רה
י/ד מראה הפנים מגילה דף כג
י/ד מרחשת ח"ג סי' טז אות א
י/ד מרכבת המשנה מהדו"ב {בימות, לוחות, רמונים}
י/ד מרכה"מ אלפ' {כ"מ - לוחות, ס"ת דיחיד}
י/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קד {תיק שהוכן לספר תורה וכו'}
י/ד משנת יעקב
י/ד משנת ראשונים (הירשפלד)
י/ד סדר משנה (בוסק')
י/ד עולת כהן ח"ג סי' כט ס"ק טז, סי' מג ס"ק ב
י/ד עין יצחק או"ח סי' ה אות י-יב {לוחות}
י/ד עין יצחק ח"א עמ' כא
י/ד עץ החיים (קלוגר) עמ' קלד
י/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עט ע"ד
י/ד צמיחת גאולתנו עמ' קכו
י/ד צפנת פענח {מטפחות, תיק, ארון, שמניחין}
י/ד קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קט
י/ד ראשון לציון מגילה כו ע"ב {מגדל, כסא, השמיט תיבותא דאירפט}
י/ד שדה אלחנן ח"ב עמ' סד
י/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קז {רמונים}
י/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שדמ
י/ד שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' פב
י/ד שיבת ציון (לנדא) סי' ז
י/ד שם משמעון (פולק) ח"א דף קח, קיג
י/ד שמש צדקה סי' א (דף ח ע"ג) {רמונים}, סי' יד
י/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' פח
י/ד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קלו ע"ג
י/ד שרידים גל' י עמ' כט, לד {לוח שכותבים עליהם ילדים}
י/ד תאיר נרי דף לא ע"ד
י/ד תורת יצחק ח"ב עמ' רז
י/ד תרומת הגורן ח"א עמ' 111, 113-115, 117
י/ד תשובה מאהבה ח"ב סי' רלב {רמונים}
י/ד תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' יד {כ"מ}
י/ה אבן פינה (נשר) עמ' קכט
י/ה אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמא ענף ג
י/ה אור הישר [שו"ת באר שבע סי' מג] {לזרקו}, [שבות יעקב ח"א סי' פב] {קמיעים}
י/ה אור צהיר {כ"מ בשם ר' מנוח}
י/ה אמונת עתיך גל' 127 עמ' 9 {חומש של ס"ת}
י/ה באר יהודה {להניח, קמיעים}
י/ה בית יצחק תשכ"א עמ' 100
י/ה בן אריה [מש"כ ר' מנוח כתוב במס' שבת סב ע"א]
י/ה בני בנימין (אדר"ת) {אסור לזרקן, ר' מנוח}
י/ה ברור הלכה שבת סא ע"ב אחרי ציון א {קמיע שאינו מחופה}, מגילה כז ע"א ציון א
י/ה גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' ריג
י/ה דברי אור ח"ג עמ' קמח
י/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' יא
י/ה ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' מג {קמיעין}
י/ה להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' צה ע"ב
י/ה מזכרת עמ' 379 {כתה"ק אסור לזרקם}
י/ה מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' תיז
י/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' יח {אסור לזרקן}
י/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף לה ע"ג {להניח}
י/ה מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון מגילה לו ע"ב] {אסור לזרוק}
י/ה משנת יעקב הל' תפלה פי"ב הכ"ג אות ב {קדושת חומשים}, הל' ס"ת פ"ז ה"ז אות טז {הדבקת תנ"ך יחד}
י/ה ס' הפרנס עמ' קפג {אין נכנסים}
י/ה סיני ק עמ' תעג
י/ה עיונים (פאור) עמ' 137 {קמיע}
י/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מה ע"ב
י/ה צפיחית בדבש סי' יט-כ {כ"מ בשם ר' מנוח}
י/ה צפנת פענח {אין נכנסים}
י/ה קרן הצבי מצוה פב אות י
י/ה רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ו הלכה ח
י/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' ב-ג {אפילו הלכות ואגדות}, ד-ה, י
י/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' פו
י/ה שערי אורה (ברגמן, תשכט) {להניח}
י/ה תניא רבתי ח"ב עמ' קכג {אין בחומש קדושת ס"ת}
י/ו אביר יעקב (אביגדור) דף יא ע"ב {ערום}
י/ו אדני היד החזקה
י/ו אהבת המלך
י/ו אור צהיר
י/ו אות היא לעולם ח"א דף עט ע"ד
י/ו אמרות יצחק תנינא עמ' סה-סו
י/ו אנצי"ת ע' בית הכסא הע' 76, 78, 79, ע' בית המרחץ הע' 4, ע' בית הקברות הע' 132
י/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לו
י/ו בארות המים (שאנג'י) דף קכג ע"א, קנג ע"ג
י/ו בן ידיד
י/ו ברור הלכה ברכות ג ע"ב ציון א, יח ע"א ציון א, כג ע"א ציון ה, שבת יד ע"א ציון ו
י/ו ברית עולם (ולר) סי' נז אות ב
י/ו ברקאי ח"א עמ' 126
י/ו בשבילי הקדושה סי' לו אות ו
י/ו גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קעח
י/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קכו
י/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שכח-שכט
י/ו דבר שאול סוטה סי' סח אות ב, ידים סי' א ס"ק יא
י/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' תתיט {ולא יאחז את ספר תורה כשהוא ערום}
י/ו דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה פח
י/ו האסופה המקראית עמ' 256
י/ו הגהות חבר בן חיים
י/ו הגהות מוהר"י קרט עמ' רא {כלי בתוך כלי}
י/ו הגהות עמק המלך
י/ו המאיר לארץ
י/ו העמק שאלה ח"א שאלתא יד אות ו
י/ו הר המלך ח"ב עמ' מ
י/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 156
י/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רג
י/ו זבחי צדק (דיסקין) עמ' מה {בית מרחץ}
י/ו חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ח לדף יח ע"א
י/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לט אות ז
י/ו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' צג {ערום}
י/ו חי' עזיאל עמ' 109
י/ו יבול היובלות עמ' 249
י/ו יד ישראל ח"א וח"ב
י/ו יפה נוף עמ' קלח
י/ו כה תברכו דף נ ע"א {כ"מ}
י/ו כסא רחמים (תקסג) דף כה ע"ב
י/ו כסא רחמים (תקסג) דף כה ע"ב-ע"ג
י/ו כסא רחמים (תשנ) עמ' עז
י/ו לב שלם [עי' הל' אה"ט פ"ט ה"ה]
י/ו לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 142
י/ו לקוטי שפת אמת
י/ו מגן גבורים (או"ח) סי' מה ס"ק א, סי' ריד ס"ק א
י/ו מוריה גל' קנט עמ' נד, גל' קעה עמ' מא {למרחץ ולבית קברות}, גל' קפג עמ' מח-מט, נג
י/ו מטומאה לקדושה עמ' 35, 109, 111
י/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' לו, לח
י/ו מעט צרי
י/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריג ע"ד
י/ו מראה אש ח"ב עמ' רט {בית הקברות}
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' ס
י/ו משברי ים עדל"ת בפתיחה
י/ו משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' שז-שח
י/ו משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכד [שו"ת רעק"א סי' נח], תמב-תמד
י/ו משפטי עזיאל ח"ו עמ' כה
י/ו נהרות איתן ח"ב עמ' תד
י/ו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רמו
י/ו נודע ביהודה תנינא או"ח סי' קט
י/ו פאר המלך עמ' רלח
י/ו פרי האדמה ח"א
י/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רנח
י/ו שו"ע הרב או"ח סי' מג ס"ו
י/ו שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקנ
י/ו שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' סה
י/ו שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שט
י/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קפה, רז
י/ו תורת רפאל ח"ג עמ' ד
י/ו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רמ
י/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' שסט
י/ז אמר יצחק דף כז ע"א
י/ז בית שערים או"ח סי' פו
י/ז ברור הלכה ברכות כה ע"ב ציון ס, כו ע"א ציון א
י/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' כה
י/ז הגהות מוהר"י קרט עמ' רא {כלי בתוך כלי}
י/ז הר המלך ח"ג עמ' קטז
י/ז חסד לאברהם (אלקלעי) ח"א דף ה ע"ג
י/ז יצחק ירנן
י/ז לקוטי שפת אמת
י/ז מגן גבורים (או"ח) סי' כח ס"ק א
י/ז מים חיים
י/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ז משנת יעקב כאן
י/ז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנה
י/ז נהרות איתן ח"ב עמ' תד
י/ז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קכ
י/ז נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קעד
י/ז נועם חכ"א עמ' רפה
י/ז נחל יבוק
י/ז פאר המלך עמ' רמא
י/ז פרשת המלך
י/ז פתח עינים ח"ב דף כד ע"א
י/ז קרבן אשה דף עו ע"ב
י/ז שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות י
י/ז שערי מאיר עמ' יא
י/ח אהבת המלך
י/ח אהל שרה לאה עמ' תתקכד
י/ח אור שמח
י/ח בית יצחק תשכ"א עמ' 100
י/ח ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' נ
י/ח גביע הכסף ח"א עמ' י-יב {נגיעת גוי ונדה}
י/ח גליוני הגר"ש עמ' נו {או"ש}
י/ח דברי אור ח"א עמ' ב
י/ח דברי אור ח"ג עמ' קנו
י/ח דעת הרמב"ם עמ' 76
י/ח המאיר לארץ
י/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רפד
י/ח זבחי צדק (דיסקין) בפתיחה {טמא האוחזו}
י/ח זכרון סופרים {ואפילו כותי מותר לאחוז וכו'} [עיין ספר חסידים סימן תקל"ג ובהגרמ"א שם]
י/ח טהרת הבית ח"ב עמ' רה
י/ח יחוה דעת ח"ג עמ' כט
י/ח יסודי ישורון ח"ב עמ' רעה
י/ח מעט צרי
י/ח מעמד האשה עמ' 135
י/ח מקור חסד עמ' שנז
י/ח מרחשת ח"א סי' נג אות א
י/ח משאת המלך ח"ד סי' תקנג
י/ח נועם חי"א עמ' רנח
י/ח נחל יבוק
י/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לד אות ז
י/ח נשמה של שבת עמ' 587
י/ח שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רעב-רעג {כל הטמאים אפילו כותים רשאים לאחוז ס"ת ולקרוא בו שאין ד"ת מק"ט}
י/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 129
י/ח תחומין חט"ו עמ' 165, חי"ז עמ' 161, 166
י/ח תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כ {אין דברי תורה מקבלים טומאה, דהתורה ענינה אחדות}
י/ח תשובות הגאונים החדשות עמ' 236
י/ט אבן פינה (נשר) עמ' סו
י/ט אגרות משה ח"ח עמ' קיח
י/ט אגרות משה יו"ד ח"א סי' קעה
י/ט אדני נחושת עמ' יא
י/ט אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק פח
י/ט אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' נ ס"ק א
י/ט בית יצחק תשכ"א עמ' 100
י/ט ברור הלכה קדושין לג ע"ב ציון ו
י/ט ברכת ראובן דף א ע"א
י/ט דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קמז {יד המלך}
י/ט הר המלך ח"ב עמ' מא
י/ט התורה והמדינה ח"ז עמ' עב
י/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' מו
י/ט ויקח אברהם [באר יצחק דף ב ע"א]
י/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לט אות ז
י/ט יד המלך (לנדא)
י/ט יחוה דעת ח"ו עמ' רלב
י/ט יחלק שלל ח"ג עמ' ס {לומדים מרבו מובהק}
י/ט יסודי ישורון ח"ב עמ' רסט
י/ט כה תברכו דף נט ע"א {כ"מ}
י/ט כח מעשיו הגיד לעמו דף נג ע"ב
י/ט לב שלם [גן המלך דף קסא]
י/ט מוריה גל' קנט עמ' נד
י/ט מעין חיים ח"א עמ' פא, ח"ב עמ' קח, ח"ה עמ' נד
י/ט מציון אורה ח"א עמ' קצו {כ"מ}
י/ט משנה הלכות ח"ו סי' קס
י/ט משנה הלכות ח"ו סי' קס
י/ט פרי האדמה ח"א
י/ט קרבן אשה
י/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' ריא
י/ט רוח חיים (פאלאג'י) או"ח-יו"ד דף קסח ע"ב
י/ט שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 81
י/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תקי
י/ט שערי אורה (ברגמן, תשכט) לעיל הל' ה {חייב לעמוד}
י/ט שערי זבולון יו"ד סי' מז ס"ק א {הרואה}
י/ט תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק כב {כ"מ}
י/ט תורת ירוחם ח"ב דף פט ע"ב
י/י אהבת המלך
י/י אהל שרה לאה עמ' רמג {יותר מדאי}
י/י אור צהיר
י/י אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק צ (השני)
י/י אז שמח עמ' כב
י/י אמרי חן (לוונברג)
י/י אשל אברהם (שפירא) עמ' תקכג {תיבה לצניעות}
י/י באר ראי עמ' שז
י/י בית אהרן (צוקרמן) עמ' קמט
י/י בנין שלמה (קלוגר)
י/י ברור הלכה ביצה, גליון הש"ס לרצ"י עמ' ב {יותר מדאי}
י/י ברכת ראובן דף א ע"ב
י/י דברי הרב עמ' רפג
י/י דרך ישרה ח"ב עמ' מה
י/י הגהות חבר בן חיים
י/י הרמב"ם כמחנך עמ' 154
י/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רטו
י/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרצג
י/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רג, רפד
י/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' לד, רלא
י/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לט אות ז
י/י חוות יאיר (תשנז) עמ' תקיג
י/י חוות יאיר סי' קפד
י/י יחוה דעת ח"ג עמ' סב
י/י יין הטוב עמ' רסד
י/י יסודי ישורון ח"ב עמ' קיא
י/י כרע רבץ עמ' תפו
י/י לבושה של תורה סי' יט אות ב[ג] {למעלה מעשרה}
י/י להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' ס {דברים שבלוחות}
י/י לקוטי שיחות חל"ג עמ' 35
י/י לקוטי שיחות נשא תשדם ס"ז
י/י מבוא למשנה תורה עמ' 216, 241, 315
י/י מוריה גל' קנט עמ' נד-נה
י/י מחנה יוסף (תשעב) סי' ח אות א, ה, סי' נח אות ו, בפתח המחנה
י/י מחנה יוסף ח"ג עמ' לד
י/י מטומאה לקדושה עמ' 52
י/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 270 {מקום לס"ת}
י/י מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קפו
י/י מעין חיים ח"ב עמ' קח, ח"ה עמ' נד, ע
י/י מערכי לב (ציר') עמ' רלג
י/י מפניני הרב עמ' רמו
י/י מצווה ועושה ח"א עמ' תרח {כבוד גדול}
י/י מציון אורה ח"א עמ' קצו
י/י מראה איש ח"א יו"ד עמ' קא
י/י מרכבת המשנה מהדו"ב
י/י משנה כסף (שירירו)
י/י משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמט [משנת יעקב הל' גירושין פ"ד ה"ו וה"ז אות ב]
י/י משנת יעקב נשים ח"ב עמ' פז
י/י משנת ראשונים (הירשפלד)
י/י נדרי זריזין ח"א עמ' רפז
י/י נהרות איתן ח"ב עמ' תג-תד
י/י נחלת עזרא ח"א עמ' 35
י/י ס' סת"ם עמ' סח
י/י פאר המלך עמ' רלג {לייחד מקום}
י/י פרי אברהם - ענינים שונים סי' כ אות א
י/י צפנת פענח (השמטות דף נח ע"ב)
י/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' ריא
י/י רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שסא
י/י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תיח
י/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' פג
י/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמג
י/י שו"ת מהר"ש לובלין עמ' ט
י/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' רמט
י/י שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קעג
י/י שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קצג
י/י שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קיד
י/י שערי זבולון יו"ד סי' מח ס"ק ה, סי' מט ס"ק ז {דברים שבלוחות הברית}
י/י שפתי מלך
י/י תורת המצוה דף לא ע"א
י/י תשורת שי מהדו"ק סי' תסח
י/יא אהבת המלך
י/יא אהל שרה לאה עמ' שכב {עד נאמן לכל באי עולם}
י/יא אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנה
י/יא אוצרות הרמב"ם
י/יא אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' יג {כ"מ}
י/יא אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' קצ, ח"ו עמ' רסה, שמו {עד נאמן}
י/יא ברור הלכה ברכות יח ע"ב ציון ג
י/יא גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכג
י/יא דברות משה ברכות עמ' פ {לא יניח ספר תורה בתוך השק ויניחנו על גבי החמור וירכב עליו}
י/יא דברי ירמיהו
י/יא דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כז {העד הנאמן}
י/יא דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' תכב
י/יא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ט, ח"ד עמ' שפה {העד הנאמן}
י/יא הר המלך ח"ב עמ' מא, ח"ג עמ' ב-ט, ח"ד עמ' קצט-רד
י/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 81, 254
י/יא חי' הגר"ח החדש עמ' ש {יושב באימה}
י/יא חקרי זמנים ח"ד עמ' תנט
י/יא חקרי לב (הימן) בראשית עמ' כח-כט {עד לכל באי עולם}
י/יא יין מלכות (שניאורסון) עמ' 113-123 {כבוד ס"ת, עד נאמן}
י/יא כבוד יו"ט
י/יא כתב משה ח"א סי' ה עמ' יט
י/יא לב שלם [ב"ח יו"ד סי' רפב]
י/יא לקוטי שיחות חל"ג עמ' 34, 40
י/יא לקוטי שיחות נשא תשדם ס"ז
י/יא מאורות הדף היומי ח"ב עמ' שנ
י/יא מבוא למשנה תורה עמ' 87, 90, 111, 216, 241, 315, 330
י/יא מוריה גל' קנט עמ' נד-נה
י/יא מילי דשמיא עמ' קל {יושב בכובד ראש בפני ס"ת}
י/יא מכתב לחזקיהו דף פט ע"ג
י/יא מעין חיים ח"ה עמ' נח
י/יא מפניני הרב עמ' רמו
י/יא מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל ג סי' ז]
י/יא משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ס
י/יא נהרות איתן ח"ב עמ' תג-תד
י/יא נחלת צבי (תשסג) עמ' נב
י/יא פאר המלך עמ' רלג
י/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' ריא
י/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמג
י/יא שלטון החוק בישראל עמ' 20
י/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תקז
י/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' פז, קפה
י/יא תורה שלמה חי"ט עמ' 384 {כל מי שיושב}
י/יא תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' ריא-ריד {כבוד התורה אצל הבריות}, רטו-רכא {העד הנאמן}

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US