Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

ציצית

פרק א
פרק ב
פרק גא/76 הלכות ציצית פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אור הישר
א/רה"פ באר יהודה
א/רה"פ דברי ירמיהו
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ צמח שלמה
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אהבת המלך
א/א אהלי תם עמ' קד {מנין המצוות - לעשות}
א/א אוצר א"י ח"ג עמ' 19 {מנין המצוות}
א/א אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"ה הע' 4 {משנת יעקב}
א/א אור צהיר
א/א אסופות ב עמ' קעה {כ"מ}
א/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קמג
א/א ארצות החיים סי' י ארץ יהודה אות ג עמ' ריד {אין להם מנין}, סי' יא ארץ יהודה אות טו עמ' רמח, סי' יב ארץ יהודה אות א עמ' רנ {אין להם מנין}
א/א אשר למלך
א/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לט
א/א בגדי ישע
א/א בגדי כהונה (שחור) עמ' שלא
א/א בית אהרן וישראל גל' סג עמ' יח
א/א בית פנחס (וולף) עמ' 84
א/א ביתאל ח"ב דף פט ע"ב
א/א בן ידיד
א/א בני בנימין (אדר"ת)
א/א ברכי יוסף או"ח דף סד ע"א, סי' יג ס"א
א/א בשולי גליוני עמ' קכ {כדיו}
א/א דבר סיני (תשכו)
א/א דברי אברהם (מנדלסון) דף מג ע"ג {כ"מ - מנין החוטים}, מז ע"א {כ"מ בשם ר"א בן הרמב"ם}
א/א דברי אור ח"ג עמ' ט
א/א דברי אליעזר (פרבר) ח"ב עמ' ו, ט, כ {אין לחוטים מנין}
א/א דברי אפרים סי' ז {תכלת ולבן מצוה אחת}
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א הררי קדם שבת עמ' רפז {מנין המצוות}
א/א זאת ליעקב במדבר עמ' קלט
א/א זיו משנה
א/א חי' הגר"ח החדש עמ' קלה, תעד {אין מנין}
א/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עט
א/א חי' עזיאל עמ' 110
א/א חיים ומלך
א/א יד ישראל ח"ב
א/א ידבר שלום ח"א עמ' קמא
א/א ידות המשנה סי' ט יד הרחבה אות ב
א/א יעיר אזן דף נד ע"א
א/א יצחק ירנן
א/א ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קע
א/א כבוד יו"ט
א/א כנף איש יהודי עמ' קצז
א/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שמג
א/א כרם מנחם סי' ה
א/א כתב משה ח"א סי' ב עמ' יא
א/א לב חיים (פלג'י) ח"א דף צד ע"ג, קח ע"א וע"ג, קט ע"א
א/א לב שלם
א/א לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ג אות ז
א/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 100
א/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 27 {מנין המצות - השמיט ד' כנפות}
א/א מאכסניא של התורה סי' נז
א/א מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק ח (ל ע"א), כא, כד, סי' יג ס"ק א
א/א מחזיק ברכה סי' יג אות ב {מנין חוטים מהתורה}
א/א מחנה יוסף ציצית עמ' יט, כו, ס, עט
א/א מי השלוח (זס') עמ' קעו
א/א מלך שלם
א/א מנחה טהורה דף סב ע"ד {כ"מ}
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' שפא, ח"ג עמ' פג
א/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תכח
א/א מעין החכמה עמ' רכא
א/א מעיני המים
א/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שיח
א/א משב יעקב ח"א
א/א משנת חיים דברים עמ' רצח
א/א משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רפ
א/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכה
א/א נוכח השלחן (הכהן) עמ' קעח
א/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף נז ע"א
א/א נחל איתן
א/א ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 246
א/א סדר משנה (בוסק')
א/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קעד
א/א סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רנא {נקרא לבן}
א/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' עח-עט
א/א עבד המלך (תשא)
א/א עיונים (פאור) עמ' 28, 15
א/א עלי עין עמ' ו
א/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' טז {פתיחה}
א/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' מט {מנין המצוות}
א/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפח
א/א פירושי רס"ג לבראשית עמ' 182
א/א פנת יקרת (תשנד) סי' טו אות ה
א/א פתיל תכלת עמ' קלד
א/א צפנת פענח
א/א קובץ
א/א קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/א קרית מלך
א/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קכד
א/א ר"י קארו - קובץ עמ' רצד
א/א שארית נתן (לוברט)
א/א שו"ע הרב או"ח סי' יא ס"א
א/א שושן עדות דף קיח ע"א
א/א שלל דוד
א/א שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קמג {מנין החוטים}, קמה {מנין החוטים}, קנז {מין כנף}, קצו {מין כנף}
א/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' סט, קיח
א/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תנא, תקלג
א/א שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קטו {אין מנין}
א/א שפתי מלך
א/א תורת האוהל (תשנג) עמ' רסב-רסג {אין לחוטי ציצית מנין מהתורה}
א/א תורת ירוחם ח"ב דף טז ע"ד, יז ע"א
א/א תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' קכ
א/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתכו
א/א תחומין חט"ז עמ' 416
א/א תשובה מאהבה ח"ב דף ב ע"ד
א/ב ארצות החיים סי' יב ארץ יהודה אות א עמ' רנב
א/ב בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קנב {כעין התכלת}
א/ב דברי אפרים סי' ז
א/ב ואם תאמר ח"ד קושיה 902
א/ב כתב משה ח"א סי' ב עמ' יב
א/ב מאורות הדף היומי ח"ח עמ' רכד-רכז
א/ב מחנה יוסף ציצית עמ' כו
א/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קפד
א/ב עלי עין עמ' ו
א/ב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' סא
א/ב שו"ע הרב או"ח סי' יא ס' כח
א/ב שער נפתלי דף כח ע"ד
א/ב תחומין חט"ז עמ' 413, 418, 419, 424
א/ב תחומין חכ"א עמ' 478, 492
א/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' קפ
א/ג בים דרך עמ' קב
א/ג ברכת אריאל ח"ב עמ' פ, פב {פותל את התכלת על הלבן}
א/ג דברי אפרים סי' ז {שני ציוויים}
א/ג חיים ומלך
א/ג חמדת יעקב עמ' 166
א/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שמג
א/ג כתב אמת ח"ג עמ' רלג {שינוי ציוויים}
א/ג כתב משה ח"א סי' ב עמ' יב
א/ג לב חיים (פלג'י) ח"א דף צא ע"ד
א/ג מחנה יוסף ציצית עמ' כו, לח
א/ג עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' מא
א/ג עלי עין עמ' ו
א/ג פני משה (שלז')
א/ג צרור המור (רוטלוי) סי' כא עמ' קלח, קמא
א/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' ג
א/ג שעורי עיון התלמוד יבמות שעור ט עמ' יט
א/ג תורת חיים וחסד עמ' פה {שנוי ציווים}
א/ג תחומין חט"ז עמ' 413, 418
א/ג תחומין חכ"א עמ' 478
א/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' קפ
א/ד אדרת המלך עמ' ט-י
א/ד אנצי"ת ע' גרדמין הע' 39-42, 45
א/ד ארצות החיים סי' יב ארץ יהודה אות א עמ' רמט, רנב-רנג
א/ד ברור הלכה שבת קלט ע"ב ציון ד
א/ד ברכת אריאל ח"ב עמ' פא-פב
א/ד דברי אפרים סי' ז
א/ד דרכי אהרן ח"ב עמ' ז
א/ד העמק שאלה ח"ג שאלתא קכז אות יא
א/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקה
א/ד זאת ליעקב במדבר עמ' קלט
א/ד זיו משנה
א/ד זכרון יהושע (הלוי) ח"ג עמ' לב {אם אין לו תכלת או אין לו לבן}
א/ד חי' מהר"ז בינגא עמ' ג
א/ד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף סד
א/ד חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני ציצית סי' ה אות ה
א/ד חלקת מאיר
א/ד יצחק ירנן
א/ד כד הקמח עמ' תד
א/ד כתב משה ח"א סי' ב עמ' יא-יב
א/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שלא
א/ד לקוטי שפת אמת
א/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רצ
א/ד מגילת ספר עשין דף ז ע"ג
א/ד מגן גבורים (או"ח) סי' יב ס"ק יג
א/ד מחנה יוסף ציצית עמ' כט
א/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' פג
א/ד מעדני מלך (תשמח) עמ' יג
א/ד מרכה"מ אלפ' [מגילת ספר עשין ז ע"ג]
א/ד משב יעקב ח"א עמ' כה
א/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף נז ע"ד {השמיט להקדים לבן לתכלת}
א/ד נר מצוה (ואלק) שרשים דף לט ע"ד {תכלת אינה מעכבת את הלבן}
א/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קנח
א/ד סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רכג {אינה מעכבת}
א/ד סהמ"צ לרס"ג ח"א דף פו ע"ב
א/ד סופר המלך כאן, וח"א עמ' מא
א/ד עבד המלך (תשא)
א/ד עיונים (פאור) עמ' 142
א/ד עין תרשיש
א/ד צפנת פענח
א/ד קובץ
א/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קכד
א/ד קרן הצבי מצוה מח אות ב
א/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פג
א/ד שארית נתן (לוברט)
א/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' ג
א/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תסג
א/ד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יח אות ה-ו
א/ד שלל דוד
א/ד שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קמו, קסב
א/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' עו
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תה, תמב, תקכז
א/ד תורת חיים וחסד עמ' פה
א/ד תחומין חט"ז עמ' 414, 416
א/ד תחומין חכ"א עמ' 477, 488
א/ה אדני היד החזקה
א/ה אהבת המלך
א/ה אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות לח ע"א
א/ה בן אריה
א/ה ברכת אריאל ח"ב עמ' פב {תכלת בלי לבן}
א/ה גדולי אריה עמ' צג
א/ה גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קפב
א/ה דביר הקודש מנחות עמ' קלו, קלח {מצוה אחת}
א/ה דבר יהושע על הש"ס עמ' רסח
א/ה דברות משה יבמות עמ' מו
א/ה דברי אפרים סי' ז
א/ה ואשיבה שופטיך עמ' עד
א/ה זאת ליעקב במדבר עמ' קמב
א/ה חי' מהר"ז בינגא עמ' ד, פד
א/ה חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני ציצית סי' ה אות ה
א/ה חמדת יעקב עמ' 166
א/ה חתן סופר או"ח ח"א עמ' קיא
א/ה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מא
א/ה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שכה, שכח, שלא
א/ה מאיר נתיבים עמ' 521 {מצוה אחת}
א/ה מבוא למשנה תורה עמ' 88
א/ה מגל ח"י עמ' 2 {כאחד}
א/ה מגן גבורים (או"ח) סי' יב ס"ק ג
א/ה מחנה יוסף ציצית עמ' לד, לח
א/ה מנחה לאיש עמ' 122 {"כאחד" במשמעות ביחד"}
א/ה מעדני מלך (תשמח) עמ' טו
א/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' שמח
א/ה משברי ים עדל"ת סי' ל ס"ק ז
א/ה משכן בצלאל ח"א סי' כח
א/ה משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רעט
א/ה משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכה
א/ה נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
א/ה סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רמח
א/ה פותח יד
א/ה פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קיח
א/ה פתיל תכלת עמ' קלא
א/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קכא, קכד, קלט
א/ה שארית נתן (לוברט)
א/ה שמע אברהם דף קכ ע"ד
א/ה שעורי עיון התלמוד יבמות שעור ט עמ' יט
א/ה שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ח אות ג
א/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שסד, תקכז
א/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' א
א/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שנ
א/ה שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קיג, שיג {מצוה אחת}
א/ה תחומין חכ"א עמ' 477
א/ה תניא רבתי ח"א עמ' 167
א/ה תפארת חיים (פרנק) עמ' פט
א/ו אדני היד החזקה
א/ו אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות לח ע"ב
א/ו אהל תורה (קוק) עמ' נז
א/ו אומר לציון סי' שמד
א/ו אוצרות הרמב"ם
א/ו אור הציצית עמ' לח
א/ו אור שמח
א/ו אמונת עתיך גל' 112 עמ' 154 {ראב"ד - סתירה לפירושו על הספרי}
א/ו אמרי נועם (דזיקוב) לקוטי ש"ס אות יא
א/ו אמרי שפר (חלאוה) עמ' קפו
א/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לח
א/ו בגדי כהונה (שחור) עמ' מח
א/ו בית אהרן וישראל גל' לד עמ' צז {חוט אחד תכלת ושבעה חוטים לבן}, גל' סג עמ' יז {כ"מ - שיעור אגודל}
א/ו בית שערים יו"ד סי' שפא
א/ו בכורי חיים ח"ה עמ' כג, קנג {לא צריך כוונה בתליית ציצית}
א/ו בן אריה
א/ו בן ידיד
א/ו ברכת אריאל ח"ב עמ' עט-פ, פב {חוט אחד תכלת}
א/ו דבר סיני (תשכו)
א/ו דברות משה יבמות עמ' מד-מה
א/ו דברי אור ח"ג עמ' ט
א/ו דברי אפרים סי' ז
א/ו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תכז {חוט אחד תכלת}
א/ו הלכות קטנות ח"א סי' רצג
א/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 195
א/ו זאת ליעקב במדבר עמ' קלז
א/ו חזו"א או"ח סי' ג ס"ק יא
א/ו חזו"א על הרמב"ם
א/ו חי' הגר"ח החדש עמ' קלה
א/ו חי' מהר"ז בינגא עמ' יד
א/ו חי' מהר"ז בינגא עמ' יד, נט
א/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' כט
א/ו חיים ומלך
א/ו חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני ציצית סי' ט אות א, ד
א/ו יצחק ירנן
א/ו יראה ואהבה עמ' כז
א/ו ישועות יעקב קדשים עמ' סג
א/ו כד הקמח עמ' תד
א/ו לב חיים (פלג'י) ח"א דף קא ע"ד {הגהמ"י}, קח ע"ג
א/ו מבוא למשנה תורה עמ' 42
א/ו מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק יט, סי' יב ס"ק ג
א/ו מגן שאול (קצנ') עמ' מה
א/ו מחנה יוסף ציצית עמ' כו
א/ו מסורה ח"ו עמ' נב
א/ו מעדני מלך (תשמח) עמ' יד
א/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ו מעשה רב
א/ו מציאות קטן סי' צו
א/ו מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
א/ו משך חכמה במדבר פט"ו פס' לח
א/ו נזר הראש עמ' קמב
א/ו נר מצוה (מהר"ל) ח"ב הערה 350
א/ו נרות זכריה עמ' פ
א/ו ס' התדיר עמ' רעג
א/ו ספרי דבי רב ח"ב עמ' עח
א/ו עליות משה (תשעו) ח"א עמ' סא
א/ו עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ט עמ' סו
א/ו ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 224
א/ו פני משה (שלז')
א/ו פתיל תכלת עמ' קלג, קלו, קמ
א/ו צמח מנחם דף יב ע"ג {ארבע אצבעות}
א/ו צפנת פענח
א/ו קובץ ספרי סת"ם עמ' כ
א/ו קרית מלך
א/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קמז
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קב
א/ו שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעז) עמ' שכא
א/ו שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קמג, קסז, קעא, קעה
א/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' סו, ע, קלט
א/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תל, תקכז, תקלג
א/ו שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קטו, קיז, קכ
א/ו שפתי מלך
א/ו תורת חיים וחסד עמ' פו {אחד תכלת}
א/ו תורת יחיאל (שלזינגר) במדבר עמ' קנ {חוט אחד}
א/ו תחומין חט"ז עמ' 412
א/ו תכלת בציצית בימינו עמ' לג
א/ו תניא רבתי ח"א עמ' 169
א/ו תשובות הראב"ד סי' קכ
א/ז אבני נזר או"ח סי' י אות י {ראב"ד}
א/ז אהבת המלך
א/ז אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות לט ע"ב
א/ז ארחות ימים עמ' לב
א/ז ארצות החיים סי' יא המאיר לארץ אות ט
א/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לח
א/ז בים דרך עמ' קב
א/ז בן אריה
א/ז בן ידיד
א/ז ברכת אריאל ח"ב עמ' פא
א/ז דברי יהודה דף נח ע"ג
א/ז דברי יהודה סי' יח אות ב, ו
א/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 195
א/ז זאת ליעקב במדבר עמ' קלז
א/ז חי' מהר"ז בינגא עמ' יד-טו
א/ז חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני ציצית סי' ג אות ב, סי' ו אות ב
א/ז כנף איש יהודי עמ' רו
א/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שכח
א/ז מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק ח, יט
א/ז מחנה יוסף ציצית עמ' כז-כח
א/ז מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' ו
א/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' פג {כ"מ}
א/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' יד
א/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ז מצווה ועושה ח"א עמ' שס
א/ז מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
א/ז נזר הראש עמ' קמב
א/ז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' עג
א/ז עזוז חיל
א/ז עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' יב
א/ז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' ס
א/ז פאר המלך עמ' לח, קנא
א/ז פתיל תכלת עמ' קמה
א/ז צרור המור (רוטלוי) סי' כא עמ' קלט {כ"מ}
א/ז קרית מלך
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קב
א/ז שו"ע הרב או"ח סי' יא ס' לא
א/ז שם משמואל פרשת שלח שנת תרע"ב
א/ז שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קמד, קמז, קעה-קעו
א/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' ע, עז, פו, קלט
א/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תל, תלז
א/ז שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קכד
א/ז שפתי מלך
א/ז תורת חיים וחסד עמ' פו {כורך בו}
א/ז תחומין חט"ז עמ' 415, 419, 421, 425
א/ז תכלת בציצית בימינו עמ' יא, כד
א/ז תניא רבתי ח"א עמ' 169
א/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' קפ
א/ז תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלה
א/ח אהבת המלך
א/ח בית דוד (תשעט) או"ח סי' ה
א/ח ברכת אריאל ח"ב עמ' פא
א/ח דבר סיני (תשכו)
א/ח דברות משה יבמות עמ' מא
א/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 195
א/ח חזו"א או"ח סי' ג ס"ק י
א/ח חזו"א על הרמב"ם
א/ח חי' מהר"ז בינגא עמ' יד
א/ח ידות המשנה סי' יא יד הרחבה אות פו
א/ח כנף איש יהודי עמ' רד-רה
א/ח לב שלם [פרי האדמה]
א/ח לקוטי שיחות חל"ג עמ' 101
א/ח מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק ט
א/ח מחנה יוסף ציצית עמ' קיט
א/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' ל
א/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קפד {כ"מ}
א/ח סוכת דוד סוכה עמ' שמה
א/ח עבד המלך (תשא)
א/ח פתיל תכלת עמ' קמה
א/ח קובץ
א/ח קונטרסי שעורים כתובות עמ' 32
א/ח קרית מלך
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קב
א/ח שו"ע הרב או"ח סי' יא ס' כה
א/ח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רסא
א/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' פח, קלג
א/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תטז, תלח, תנז, תקכז
א/ח שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קכד
א/ח שפתי מלך
א/ח תורת המלאכות ח"ד עמ' קכה אות ד
א/ח תחומין חט"ז עמ' 413, 418, 423
א/ט אהבת המלך
א/ט אור הציצית עמ' סה
א/ט אמרי שפר (חלאוה) עמ' קפו
א/ט ברכת אריאל ח"ב עמ' פא
א/ט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' כג
א/ט העמק שאלה ח"ג שאלתא קכז אות יא
א/ט ויוכח אמש עמ' 14 {אבי עזרי}
א/ט חזו"א או"ח סי' ג ס"ק ז
א/ט חי' מהר"ז בינגא עמ' ד, יד, טז
א/ט חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני ציצית סי' ז אות א
א/ט טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רא
א/ט ידות המשנה סי' יא יד הרחבה אות פט סעיף ג, ועיונים סי' יב
א/ט כנף איש יהודי עמ' קפד
א/ט מבוא למשנה תורה עמ' 99
א/ט מנחת אהרן (תשפ) כלל ב אות יב
א/ט מעדני מלך (תשמח) עמ' טו
א/ט משב יעקב ח"א עמ' כה
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קב
א/ט שיחת חולין עמ' קמב
א/ט שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קנא, קנג
א/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' פז
א/ט שפתי מלך
א/ט תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' רב ס"ק ב {ראב"ד}
א/ט תחומין חט"ז עמ' 413, 418, 423
א/ט תחומין חכ"א עמ' 481
א/י אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' ב
א/י אהבת המלך
א/י אור צהיר
א/י ארצות החיים סי' יא המאיר לארץ אות ט
א/י בגדי כהונה (שחור) עמ' שמז, שנו-שנז, שנט
א/י בדבר מלך חי"ז עמ' רצד {אמרו חכמים הראשונים והיה לכם לציצית מלמד ששניהם מצוה אחת היא}
א/י ביתאל ח"ב דף פט ע"ב
א/י בן אריה
א/י בן ידיד
א/י דברות משה מועד ח"א עמ' רנט {אם רצה לעשות שזורין עושה}
א/י דברות משה נדה וטהרות עמ' קצד {אם רצה לעשות שזורין עושה וכ"מ והגמי"י אות ח'}
א/י דברות משה שבת ח"ב סי' נא ענף ד, ב"ק ח"ב סי' סה ענף א, ט
א/י הגהות עמק המלך
א/י הגהות רימ"א {כ"מ}
א/י המאיר לארץ
א/י המנהיג עמ' תרמב
א/י ויקח אברהם [אמר יוסף דף א ע"ד]
א/י זכר אליהו עמ' ט
א/י חי' מהר"ז בינגא עמ' ד, טז
א/י חי' עזיאל עמ' 110
א/י חי' רעק"א
א/י חידושין על התורה לרבנו תם עמ' תנ
א/י חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני ציצית סי' טו אות ג
א/י חתן סופר או"ח ח"א עמ' קכא
א/י טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רא
א/י יצחק ירנן
א/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שכג
א/י כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שכח
א/י לב חיים (פלג'י) ח"א דף קי ע"ד, קיא ע"א, קיב ע"ב {ראב"ד}
א/י לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ד אות ב
א/י לבושי יוסף עמ' לג-לד
א/י להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' ד ע"א
א/י לחם שלמה (ערנרייך) סי' י אות ט
א/י מגד יהודה ח"א סי' רמז אות ו
א/י מגילת ספר עשין דף ז ע"א-ע"ב
א/י מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק ד, ח
א/י מנחת אהרן (תשפ) כלל ב אות יא
א/י מנחת חינוך ח"ג עמ' פב
א/י מעין החכמה עמ' ריט {כ"מ}
א/י מעיני המים
א/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רמג ע"ד
א/י מרכבת יוסף דף קד ע"ב {שזורין - לא חובה}
א/י מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
א/י ס' הפרדס לרש"י עמ' יז
א/י ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 229
א/י פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' עב-עג
א/י פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' מב
א/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שנג
א/י קובץ
א/י שארית נתן (לוברט)
א/י שו"ע הרב או"ח סי' יב ס' ז
א/י שושן עדות דף קיח ע"ג
א/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' פב, קסב, קסד
א/י תולדות יצחק (הורוביץ) דף א ע"א-ע"ד, ב ע"א וע"ד
א/י תלפיות ו חוב' א עמ' 418
א/י תשובות הרי"ד עמ' תפד
א/יא אבן האזל
א/יא אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ז עמ' טז, ח"ח עמ' א
א/יא אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 32-33
א/יא אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 60-63
א/יא אבני נזר או"ח סי' יח אות יט
א/יא אבני ציון ח"ב סי' לז אות ד, סי' עב אות ב, סי' עז אות ו, ח"ג עמ' יז, כ, כא, קכב, רלז, רנג, ח"ד עמ' מו {כ"מ}
א/יא אדני היד החזקה
א/יא אהבת המלך
א/יא אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' כד
א/יא אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"א הע' 9, 26, 35 {סדר משנה}
א/יא אור יקרות
א/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' תעג
א/יא אור עולם (שניאורסון) עמ' 353
א/יא אור שמח
א/יא אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק לא, פ"ח ס"ק ה
א/יא אוריין תליתאי (אפשטיין) דף כד ע"ד
א/יא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' צג {צריך טוייה לשמה}
א/יא אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ה ד"ה עיין {כ"מ}
א/יא אמרי יושר סוכה דף ט ע"א
א/יא אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 174, ע' בזוי מצוה הע' 9, 10
א/יא ארזא דבי רב יבמות עמ' פח {עיר הנדחת}
א/יא ארץ יהודה
א/יא ארצות החיים סי' כה ארץ יהודה אות א עמ' שמו {טוייה לשמה}
א/יא אשר למלך
א/יא בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ג ע"ד, ח"ד דף פג ע"ג
א/יא בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' יב, יט
א/יא בדבר מלך ח"י עמ' נג, סח, ש
א/יא בדבר מלך חט"ו עמ' ערב {המשתחוה לבהמה צמרה פסול לציצית}
א/יא בית אהרן (סוויאדישץ) דף ב ע"ג, ג ע"א {משתחווה לבהמה}
א/יא בית אהרן (צוקרמן) עמ' רסז
א/יא בית אהרן וישראל גל' עג עמ' קמא {או"ש}
א/יא בית הלוי ח"א סי' א עמ' ו
א/יא בית הלל (כגן) ע"ז עמ' מז
א/יא בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רסה
א/יא בית יצחק תשכ"א עמ' 98
א/יא בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' ע, עג
א/יא ביתאל ח"ב דף פט ע"ג
א/יא בכורי אברהם דף טז ע"ג {כ"מ - כמ"ש}
א/יא בכורי חיים ח"ג עמ' רסט {כ"מ}
א/יא בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' קלד
א/יא בן אריה
א/יא בן אשר סי' לו ענף ב אות א, ז {אבן ישראל}
א/יא בני בנימין (אדר"ת)
א/יא בני ציון (לכטמן) סי' יד ס"ק ג עמ' קמג
א/יא בנין יחזקאל סי' א
א/יא ברור הלכה סוכה ט ע"א אחרי ציון ג
א/יא ברור הלכה ע"ז מז ע"א ציון ו
א/יא ברית הלוי השלם
א/יא ברכי יוסף או"ח סי' יא ס"א {טוייה לשמה}
א/יא ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יב אות ט
א/יא ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עט
א/יא בשבילי הפסח סי' כט אות יג, יט {או"ש}
א/יא בשבילי הקדושה סי' יא הערה ג, סי' טו הערה ג
א/יא גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז
א/יא דביר הקודש מנחות עמ' קנא
א/יא דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קח
א/יא דברות משה ב"ק ח"ב סי' סה ענף א, ט
א/יא דברי אברהם (מנדלסון) דף סא ע"ד {צמר גזול}
א/יא דברי סופרים (רזין) דף כ ע"ב {כ"מ - ספק אם יש דיחוי}
א/יא דברי שמואל (מאדלינגר) דף ה ע"א {של עיר הנדחת}
א/יא דור דורים עמ' קמד
א/יא דינא דחיי ח"א דף נג ע"ד, נד ע"א
א/יא דרך המלך (רפפורט)
א/יא הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צט, קד {צמר גזול}
א/יא היכל מלך
א/יא המאיר לארץ
א/יא הר המלך ח"ה עמ' לב
א/יא הרמב"ם והגאונים עמ' 51
א/יא זיר יצחק ח"ב דף ג ע"ד
א/יא זכות אבות סי' כה אות טו
א/יא זכרון יהודה (מונק) דף מג ע"ג {כ"מ - עיר הנידחת}
א/יא זכרון שלמה (קליין) עמ' קצז {משתחוה לפשתן נטוע}
א/יא זכרון שמואל עמ' שנז
א/יא חזון יחזקאל מעילה פ"א הי"ד
א/יא חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות ד-ה
א/יא חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' סז
א/יא חי' חתם סופר
א/יא חי' מהר"ז בינגא עמ' סח, קב
א/יא חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רמ-רמא
א/יא חי' עזיאל עמ' 111
א/יא חכמת גרשון עמ' נ
א/יא חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני ציצית סי' טו אות ב
א/יא חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' לב ענף א, חלקת יואב החדש תשובות סי' א-ב, הגהות על נוב"י יו"ד סי' קפו
א/יא חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' טו
א/יא חמדת ישראל ח"ב דף ט ע"ד
א/יא חק המלך יבמות עמ' קיג
א/יא חשבונות של מצוה עמ' קנ, רסט
א/יא חתן סופר או"ח ח"א עמ' קכא
א/יא טורי אבן
א/יא יביע אומר (גרוברט) עמ' 34 {השתחוה לפשתן או לבהמה}
א/יא יד ישראל ח"ב
א/יא ידות המשנה סי' ט יד הרחבה אות ב, סי' יא יד הרחבה אות לד
א/יא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מא
א/יא ימי שלמה
א/יא יצחק ירנן
א/יא יקב זאב דף א ע"ב
א/יא כבודה של תורה ח"ג עמ' קמה
א/יא כוכבי בוקר עמ' שצח
א/יא כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' פו
א/יא כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' לו
א/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שמט
א/יא כרם מנחם סי' ג
א/יא כתב סופר או"ח סי' ב ד"ה והנה עשית
א/יא כתר המלך
א/יא לב שלם
א/יא להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' ב {כ"מ בשם נ"י}
א/יא להורות נתן במדבר עמ' פט
א/יא להורות נתן מועדים ח"ג עמ' ריד
א/יא ליבא בעי דף קיח-קכא
א/יא ללשונות הרמב"ם
א/יא לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' ז ס"ק ד {ק"ס}
א/יא לקוטי שפת אמת
א/יא לקוטים (פיינברג) עמ' כו
א/יא מאור יהושע סי' עב עמ' פז {טויה לשמה}
א/יא מאור ישראל
א/יא מבשר טוב קדשים עמ' קפח
א/יא מגידות (תשעג) סי' קיז עמ' ו
א/יא מגן גבורים (או"ח) סי' י ס"ק יא, סי' יא ס"ק א, י
א/יא מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ע
א/יא מועדים וזמנים ח"ב סי' קיא, ח"ח הערות לח"ו סי' קיא
א/יא מוריה גל' קנז עמ' כט-ל
א/יא מחנה חיים ח"א סי' כב דף לח ע"ב
א/יא מחנה יוסף ציצית עמ' לט, מג
א/יא מי יהודה או"ח סי' ב-ג {כ"מ}
א/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שעט, ח"ג עמ' פב
א/יא מנחת יהודה (בוים) דף סט ע"ד {כ"מ - כתותי מיכתת}
א/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' שיא
א/יא מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' מג
א/יא מס' ציצית עם באור רשי"ח קנייבסקי - ארגמן עמ' ו
א/יא מעדני מלך (תשמח) עמ' טו-טז, סא-סב
א/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
א/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רמה ע"ד
א/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף עד ע"ד
א/יא מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף נא
א/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קנד
א/יא מקראי קדש (תפט) דף קכה ע"א
א/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' ריט
א/יא מראה אש ח"א עמ' לט
א/יא מרומי גלים עמ' ה, פה, פז, צז, קד
א/יא מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
א/יא משנה הלכות ח"ו סי' א
א/יא משנת חיים דברים עמ' תמח
א/יא משנת יעקב כאן, ומדע עמ' רטז, זמנים ח"ב עמ' קעד-קעז, הפלאה עמ' שכו-שכז {או"ש}, זרעים ח"ב עמ' עח
א/יא משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנה [משנת יעקב הל' מאא"ס פט"ו ה"א]
א/יא משנת שמחה
א/יא משרת משה (עטייה)
א/יא נגד מלכים (כלפון) סי' קכה
א/יא נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קכה [שבילין כסלו תשל]
א/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף סד ע"ד
א/יא נחל איתן
א/יא נתיב מצותיך עמ' מו, עט {כ"מ}
א/יא נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' נג
א/יא נתן פריו חולין עמ' ס
א/יא נתן פריו סוכה עמ' סג
א/יא סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' יא אות ה
א/יא סדר משנה (בוסק')
א/יא סוכה וארבעת המינים עמ' 420
א/יא סוכה של מי עמ' קח, קכג
א/יא עבודת מתנה עמ' מא, קנג, קנה
א/יא עזוז חיל
א/יא עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' נד
א/יא עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קכט, רצד
א/יא עין יצחק ח"א עמ' מח
א/יא עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' יג
א/יא עליות משה (תשעו) ח"א עמ' מב, רט
א/יא עץ הדר השלם עמ' לד, צב, רכב
א/יא עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ב ע"א
א/יא פניני הסוגיות (שורקין) שיעור כ
א/יא פנת יקרת (תשעא) עמ' עח-עט
א/יא פרי הארץ (כהנוו) סי' לו
א/יא פרי יצחק (בלזר) ח"א דף יז ע"ג
א/יא פרי יצחק (תשעו) עמ' נא
א/יא פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' פד
א/יא צמח מנחם דף ו ע"א {כ"מ}, יא ע"ג, יג ע"ד {א"צ תלייה לשמה}
א/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכד
א/יא צפנת פענח
א/יא קבא דתירוצא עמ' קיג
א/יא קובץ
א/יא קובץ חי' תורה (סול') עמ' קיג
א/יא קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' סג-סו, צט-ק
א/יא קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' נח, סד {צריך טויה לשמה}
א/יא קרבן אליצור דף סג ע"ד
א/יא קרית מלך
א/יא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קנב
א/יא רוח אליהו
א/יא רוח אליהו הל' שופר פ"א ה"ג {השתחווה לבהמה}
א/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' מד, קיב
א/יא שארית יהודה (בלום) דף א ע"א {כ"מ - של עיר הנדחת - מללה"נ}
א/יא שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף עט ע"א
א/יא שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' א-ג {כ"מ - מצוות לאו ליהנות ניתנו}
א/יא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קעט {כ"מ - כתותי מיכתת}
א/יא שארית נתן (לוברט)
א/יא שארית נתן בנימין עמ' קמט {גזל צמר ועשה ציצית}
א/יא שו"ע הרב או"ח סי' יא סעיפים י, יג, קו"א אות ד
א/יא שו"ת אור שמח (מהד' תשנח) עמ' קסט {או"ש}
א/יא שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף ע ע"א
א/יא שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' מח אות א
א/יא שו"ת ממעמקים ח"א עמ' עט
א/יא שלמי יוסף סוכה עמ' נד, רנג
א/יא שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שח, ח"ב עמ' מב, מו
א/יא שמות בארץ (תשנט) עמ' רה
א/יא שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קעב
א/יא שמחת הלוי דף יז ע"ב
א/יא שמחת מלך עמ' 109, 104 {אור שמח}
א/יא שנות חיים (קלוגר) עמ' רנג {כ"מ}
א/יא שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' נד
א/יא שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קה, קצה {קוצים}
א/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קכה
א/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תצג, תקמד-תקמה
א/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קכד
א/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קלו {צמרה פסול}
א/יא שער המלך ח"א עמ' תקטז, ח"ב עמ' שנו
א/יא שפת אמת על התלמוד ח"ב דף סט ע"ב
א/יא שפתי מלך
א/יא שרשים במועדות עמ' רסא
א/יא תולדות יעקב (מאהלר) עמ' סב {כ"מ}
א/יא תולדות יצחק (הורוביץ) דף א ע"ד, ב ע"א, ג ע"א {צריך טוייה לשמה}
א/יא תורת יצחק ח"ב עמ' קלד, רא, רג
א/יא תחומין חכ"א עמ' 498
א/יא תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקד
א/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' שט {של הקדש פסול לציצית}
א/יא תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' א
א/יא תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' עג
א/יא תשורת שי מהדו"ק סי' רנה
א/יב אבני נזר או"ח סי' יח אות ח
א/יב אהל יצחק גיטין עמ' תקה
א/יב אהלי יהודה (הכהן)
א/יב אור צהיר
א/יב אמרי איש עמ' עג-עד {גוי שישראל עומד ע"ג}
א/יב אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ו ד"ה ולמה
א/יב אמרי דוד (שליסל) דף מט ע"ד {תלאה גוי}
א/יב אמרי יושר סוכה דף ט ע"א
א/יב אמרי מנחם עמ' קפ {הגהמ"י}
א/יב אנצי"ת ע' גוי הע' 492, 495
א/יב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' עג
א/יב אשר למלך
א/יב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ג ע"ד {כ"מ}, ח"ד דף פג ע"ג
א/יב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' ריח
א/יב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רלב
א/יב בדבר מלך חט"ו עמ' כ {וציצית שנעשה מן העשוי מקודם פסול}, רי {ציצית שעשה אותה כותי פסול וכו'}
א/יב ביתאל ח"ב דף פט ע"ג
א/יב בן אשר סי' מח הערה יח {כ"מ}
א/יב בני בנימין (אדר"ת)
א/יב בני ישראל (קרלי) סי' כז אות ב
א/יב בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקמה {גוי}
א/יב בנין שלמה (קלוגר)
א/יב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יב אות ט
א/יב ברקאי ח"ג עמ' 148 {בלי כוונה}
א/יב בשבילי הקדושה סי' טו הערה ג
א/יב בשבילי הקודש סי' כז אות טז
א/יב גדולי אריה עמ' פט {הגהמ"י}
א/יב דבר סיני (תשכו)
א/יב דברי אהרן עמ' קיב {הגהמ"י}
א/יב דברי שלמה (ברייער) עמ' 32
א/יב הגהות רפ"מ אלטר
א/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' ח
א/יב חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יב לדף מב
א/יב חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות ה
א/יב חי' חתם סופר
א/יב חי' מהר"ז בינגא עמ' נב, סז
א/יב חי' מהר"ז בינגא עמ' נב, סז-סח
א/יב ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שנט, שסג
א/יב כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' פו
א/יב כרם מנחם סי' א
א/יב כתב סופר או"ח סי' א ד"ה והנה בהגה"מ {הגה"מ}
א/יב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' א {כ"מ - לשמה}, ב-ג
א/יב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רלח
א/יב ללשונות הרמב"ם
א/יב למודי ה' (תקמז) דף כ ע"ב וע"ד
א/יב לקוטי שפת אמת
א/יב לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף י ע"ג
א/יב מאור יהושע סי' עב עמ' פז {א"צ תלייה בבגד לשמה}
א/יב מאורות הדף היומי ח"ו עמ' קה {הגהמ"י}
א/יב מגן גבורים (או"ח) סי' יד ס"ק ג
א/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קעא
א/יב מועדים וזמנים ח"ב סי' קא
א/יב מחנה יוסף ציצית עמ' לט
א/יב מנחת ברוך סי' ג-ד
א/יב מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' כב {הגהמ"י אות ט}
א/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' פג
א/יב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ה {הגה"מ}
א/יב מעדני מלך (תשמח) עמ' טז-יח
א/יב מענה אליהו עמ' עא {כ"מ}
א/יב מצווה ועושה ח"א עמ' שסג
א/יב מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
א/יב משברי ים עדל"ת סי' מג ס"ק א
א/יב משכנות יעקב או"ח סי' כ במהדורה ראשונה = סי' כא במהדורה החדשה {בלי כוונה}
א/יב משנת יעקב מדע עמ' רטז, זמנים ח"ב עמ' קעד-קעז
א/יב משנת שמחה
א/יב נהרות איתן ח"א עמ' עט {הגהמ"י}
א/יב נועם ח"ב עמ' קמב, חכ"א עמ' שב [ציץ אליעזר חי"ג סי' ז]
א/יב נזר הקדש (רזין) מנחות דף סג ע"ג, סד ע"ג
א/יב נתיב מאיר
א/יב נתיב מצותיך עמ' קיב, קסא {הגהמ"י}
א/יב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' נג, ח"ב - ליקוטים סי' ח
א/יב נתן פריו סוכה עמ' פו
א/יב ס' החיים (קלוגר) עמ' צו
א/יב ס' התדיר עמ' רעג
א/יב עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' נד
א/יב עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קכט
א/יב עטרת ישראל עמ' צח
א/יב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' טו
א/יב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' מב, מח
א/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נז
א/יב עקדת משה ח"ב עמ' יא {הגהמ"י}
א/יב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רסה
א/יב פניני הסוגיות (שורקין) שיעור כ
א/יב פנת יקרת (תשנד) סי' טו אות ה
א/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' עח-עט
א/יב פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' פד
א/יב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 274
א/יב צבי גאון יעקב סי' א
א/יב קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' סג, סד, סו, צט-ק, קב
א/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קמח {בלא כוונה}
א/יב שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' ז, ט-י
א/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' ו
א/יב שו"ע הרב או"ח סי' יד סעיפים א, ג
א/יב שירת הים סי' ב אות ו, סי' ג אות ג {הגהמ"י}
א/יב שלמי יוסף סוכה עמ' נד, רנג
א/יב שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' נד
א/יב שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קה, קצה, קצז
א/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קסד
א/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תצג, תקמג, תקמה {כ"מ}
א/יב שפתי דעת ח"א עמ' י
א/יב שרשים במועדות עמ' רסא
א/יב תולדות יצחק (הורוביץ) דף א ע"ד, ב ע"א {א"צ עשייה לשמה}
א/יב תורה תמימה במדבר פ' טו אות קט
א/יב תורת יצחק ח"ב עמ' קלה, קמ, רא
א/יב תורת רפאל או"ח ח"ב דף קסט ע"א
א/יב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שג-שד {הגהמ"י - לא קשרה ממש}
א/יב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' סד
א/יג אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' עח, פ
א/יג אנצי"ת ע' בזוי מצוה הע' 67
א/יג בדבר מלך חט"ו עמ' כ {כיצד הביא כנף שיש בה ציצית ותפרה על הבגד אפי' יש באותה הכנף אמה על אמה פסול}
א/יג ביתאל ח"ב דף פט ע"ג
א/יג דבר סיני (תשכו)
א/יג חי' מהר"ז בינגא עמ' נב, נט
א/יג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' מ
א/יג חיים ומלך
א/יג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מב
א/יג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שנט, שסג
א/יג לב חיים (פלג'י) ח"ב דף קיג ע"ד
א/יג ללשונות הרמב"ם
א/יג מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק כא
א/יג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' כב
א/יג משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קעד-קעז
א/יג נתיב מאיר הל' חנוכה פ"ד ה"ט
א/יג סוכה של מי עמ' קח
א/יג פי שנים דף כו ע"א {משום תעשה ולא מן העשוי}
א/יג שו"ע הרב או"ח סי' טו ס"א
א/יג שו"ת מהר"ם מינץ עמ' נו
א/יג שלמי יוסף סוכה עמ' נד, רנג
א/יג שפתי מלך
א/יג תורת יצחק ח"ב עמ' קלה, קמ
א/יד אבן האזל
א/יד אור צהיר
א/יד אמרי יושר סוכה דף יא ע"א
א/יד ביתאל ח"ב דף פט ע"ד
א/יד בן אריה
א/יד בן ידיד
א/יד ברור הלכה סוכה יא ע"א ציון ז
א/יד הליכות עולם (דובער)
א/יד חי' מהר"ז בינגא עמ' סא-סב
א/יד חתן סופר או"ח ח"א עמ' קכא
א/יד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מג
א/יד מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק כד
א/יד מזכרת חיים עמ' א
א/יד מחשבת הקודש ח"ב דף ז ע"ג
א/יד מעדני מלך (תשמח) עמ' יח-כ
א/יד מעיני המים
א/יד מצות ראיה עמ' מג
א/יד משאת המלך ח"א סי' כב
א/יד משנת יעקב
א/יד ס' הנייר עמ' קצ
א/יד סדר משנה (בוסק')
א/יד סוכת דוד סוכה עמ' שפז
א/יד קובץ
א/יד שלמי יוסף סוכה עמ' רפא-רפב
א/יד תורת אמת (תשסו) עמ' תשסז
א/טו אבי עזרי ח"א
א/טו אבני השוהם (הורוויץ) דף כז ע"ג, ל ע"ג-ע"ד, לא ע"א-ע"ד, לב ע"א-ע"ד
א/טו אהבת המלך
א/טו אהל שרה לאה עמ' תרכח {אם עבר על בל תוסיף - פסול}
א/טו אוהב מישרים עמ' קצד, קצו {ראב"ד}
א/טו אור הציצית עמ' נה
א/טו אור צהיר
א/טו אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק סט, פ"ז ס"ק מג
א/טו אוריתא יג עמ' עג
א/טו אמונת יהושע עמ' תנב
א/טו אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ב ד"ה ובזה
א/טו אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' מח אות ב
א/טו אנצי"ת ע' אסורו חשובו הע' 12 {צ"פ}, ע' בל תוסיף הע' 67 {ראב"ד}, 82, 83, 86
א/טו אסיפת שמועות תשרי עמ' קסח
א/טו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' סד
א/טו ארצות החיים סי' י ארץ יהודה אות ג עמ' ריד-ריז
א/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/טו באר מים חיים (נוסינזון) סנהדרין דף פח
א/טו בדבר מלך חט"ו עמ' רט {הטיל ציצית על הציצית אם נתכוון לבטל את הראשונות מתיר הראשונה או חותכה וכשדה וכו'}
א/טו בדבר מלך חי"ז עמ' רעט {הטיל ציצית על הציצית, אם נתכוון לבטל את הראשונות מתיר את הראשונה או חותכה וכשרה}
א/טו בית אהרן וישראל גל' סג עמ' יח-יט
א/טו בית אפרים או"ח (תרמד) דף ב ע"ב
א/טו ביתאל ח"ב דף פט ע"ד
א/טו בנין שלמה (קלוגר)
א/טו ברור הלכה סנהדרין פז ע"א ציון כ
א/טו ברית הלוי דף ח ע"ד
א/טו ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שנא
א/טו ברכת ראובן דף לג ע"ד, לד ע"א
א/טו גבול יהודה (ציר') דף ו ע"ג
א/טו דבר טוב עמ' שכא {נפסלו הראשונות}
א/טו דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' נ
א/טו דברי אליעזר (פרבר) ח"ב עמ' ח, יט {בל תוסיף}
א/טו דברי חיים (אוירבך) לולב סי' ד ד"ה והנה לדעת
א/טו דברי יהודה דף ס ע"ד, סא ע"א, סז ע"ג-ע"ד, סח ע"א-ע"ד, ע ע"ב-ע"ד, עא ע"ד {ראב"ד}, עב ע"ג, עג ע"א, עה ע"ב
א/טו דברי יהודה סי' כ אות א
א/טו דברי יששכר דף ד ע"א
א/טו דרך המלך (רפפורט)
א/טו הלכה רבה ח"א עמ' 153, 151
א/טו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' נב
א/טו הררי קדם (תשס) עמ' רמב
א/טו זיו משנה
א/טו חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' יג ס"ק ג
א/טו חזו"א או"ח סי' ב ס"ק ז-ח {ראב"ד}, סי' ג ס"ק יז
א/טו חזו"א על הרמב"ם
א/טו חי' הגר"ח החדש עמ' תעב, תעד
א/טו חי' הגרא"א דסלר עמ' קעח
א/טו חי' הגרי"ח עמ' כז
א/טו חי' הריצ"ד
א/טו חי' מהר"ז בינגא עמ' מ
א/טו חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קפה
א/טו חיים ומלך
א/טו חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' יא
א/טו יד המלך (לנדא)
א/טו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ד ה"ג אות א ס"ק ב
א/טו יד סופר עמ' קה
א/טו ידות המשנה סי' י יד הרחבה אות כט
א/טו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מג
א/טו יסודי ישורון ח"ב עמ' מח, קפא
א/טו יצחק ירנן
א/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' פ, פג, פט
א/טו כתונת יוסף דף ה ע"ב
א/טו לב חיים (פלג'י) ח"א דף קלג ע"א וע"ד, קלד ע"ד
א/טו לב שלם [לחם חמודות הל' ציצית אות סה, מטה יוסף ח"ב סי' ב, חזון נחום קדשים כא ע"א, לא ע"ב, טהרות קמט ע"ב, ט"ז או"ח סי' י ס"ק ט]
א/טו לב שלמה (חלמא) עמ' קז {מרכה"מ}, קח
א/טו לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ג אות ב, ו
א/טו לבושי מרדכי או"ח עמ' שמ, ח"ד עמ' קיח
א/טו להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' צז, חי"א עמ' עה
א/טו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רטו, רמ
א/טו להורות נתן מועדים ח"ד עמ' לה
א/טו להורות נתן על התורה ח"א עמ' קא, דברים עמ' כו
א/טו לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' יב
א/טו לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ד ע"ב
א/טו לשון למודים או"ח דף ג ע"ד {ראב"ד}
א/טו מאור למלך סוכה עמ' קמח
א/טו מגן גבורים (או"ח) סי' י ס"ק ח
א/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רעח
א/טו מחנה יוסף ציצית עמ' כד
א/טו מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' ז-ח
א/טו מנחת אהרן (בריסק) דף צ ע"ב
א/טו מנחת יהודה (בוים) דף צ ע"ג, צא ע"ג {בל תוסיף}
א/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קג {כ"מ}
א/טו מעדני מלך (תשמח) עמ' כ-כא
א/טו מעין החכמה עמ' רעב-רעג {ראב"ד}
א/טו מעינות האמונה עמ' רמה {הטיל למוטלת}
א/טו מעשה הבא בעבירה עמ' 23 {כ"מ}
א/טו מציון אורה ח"א עמ' ריא
א/טו מרגליות הים סנהדרין פח ע"ב אות כא {ראב"ד}
א/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
א/טו מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
א/טו משכן בצלאל ח"א סי' כט, ל
א/טו משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף צ {המטיל ציצית למצויצת}
א/טו נזר הקדש (רזין) מנחות דף נז ע"ג, סב ע"ד, סג ע"ג
א/טו נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ד ע"ג {ראב"ד}
א/טו נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' עט עמ' קכד
א/טו נתיב מאיר
א/טו נתן פריו ביצה עמ' י
א/טו נתן פריו נדרים עמ' כז
א/טו נתן פריו סוכה עמ' רנ
א/טו ס' החיים (קלוגר) עמ' מז
א/טו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קצה
א/טו סוכת דוד (מן) סוכה סי' טז ס"ק טו, יט-כא {כ"מ}
א/טו סוכת דוד סוכה עמ' ריט, רכז, רמט
א/טו עדות ביעקב (ריינס) עמ' נב
א/טו עטרת ישועה (תשלו) עמ' קכ {מגדל עז}, קלז
א/טו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שנג, שנד {ראב"ד}
א/טו צבי תפארת סי' יב
א/טו צמח מנחם דף ח ע"ד, יא ע"ב-ע"ג, יב ע"א-ע"ד, יד ע"ג
א/טו צפנת פענח
א/טו צרור המור (רוטלוי) סי' ח עמ' מז, סי' ט עמ' מח, סי' יד עמ' עו, פב, סי' כא עמ' קיח-קיט, קמג
א/טו קבא דתירוצא עמ' רו
א/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קפח
א/טו קובץ הערות על אבי עזרי
א/טו קול דודי (תשף)
א/טו קול דודי ר"ה סי' תצח-תצט
א/טו קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' יז {אם עבר על בל תוסיף פסל את המצוה}, במדבר עמ' ק-קב
א/טו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קמא
א/טו קרנות המזבח דף פ ע"ד
א/טו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' פא
א/טו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' נח
א/טו שאגת אריה סי' ל
א/טו שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' ה-ז
א/טו שארית נתן בנימין עמ' קפא, קפד, קפו {הטיל למוטלת}
א/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קעט
א/טו שדה יצחק עמ' י, קכו
א/טו שו"ת אור שמח דף מה
א/טו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' ת
א/טו שו"ת מהר"ם מינץ עמ' נז
א/טו שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קמד, קפו, קפט
א/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קיד
א/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תכב, תמד {ראב"ד}, תפה, תצב, תצז {ראב"ד}
א/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקא
א/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רב
א/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רכב
א/טו שער נפתלי דף כח ע"ד
א/טו שערי זיו ח"ג דף נג ע"ב
א/טו שפתי מלך
א/טו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לב
א/טו תולדות יצחק (הורוביץ) דף ה ע"ג-ע"ד, ו ע"א {הטיל למוטלת, שניהם פסולים}
א/טו תורת יצחק ח"א עמ' ג, רה, ריז
א/טו תורת ירוחם ח"ג דף יד ע"ד, טו ע"א וע"ד
א/טו תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' קיד
א/טו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתכב-תתכג
א/טו תנובת ציון דף סה ע"ד
א/טו תפארת ציון (ריבקין) סי' ג אות טו
א/טו תשובות רי"ח זוננפלד עמ' כו
א/טז אהבת המלך
א/טז בדבר מלך חט"ו עמ' צב {הטיל ציצית לבעלת שלש אח"כ השלימה לארבע וכו' פסולה שנא' תעשה ולמ"ה}
א/טז בני דוד
א/טז דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' סה
א/טז חי' הריצ"ד לעיל הל' טו
א/טז חי' מהר"ז בינגא עמ' מ
א/טז לבושי מרדכי או"ח עמ' רפז
א/טז להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' ב
א/טז מגן גבורים (או"ח) סי' י ס"ק ח
א/טז מעדני מלך (תשמח) עמ' כא
א/טז נזר הקדש (רזין) מנחות דף סב ע"ג
א/טז נתן פריו סוכה עמ' פה
א/טז שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' ז
א/טז שו"ע הרב או"ח סי' י ס"י
א/טז שערי זיו ח"ג דף נב ע"ד
א/טז תורת יצחק ח"ב עמ' קמ
א/יז ביתאל ח"ב דף פט ע"ד
א/יז בן ידיד
א/יז דביר הקודש מנחות עמ' קמז
א/יז דבר סיני (תשכו)
א/יז דברי אברהם (מנדלסון) דף סא ע"ב-ע"ג
א/יז חזון יחזקאל מנחות פ"ח הי"ד
א/יז חי' חפץ חיים = באור הלכה סו ד"ה אא"כ
א/יז חי' מהר"ז בינגא עמ' מג
א/יז חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני ציצית סי' יג אות ד
א/יז לב חיים (פלג'י) ח"א דף צח ע"א {כ"מ}
א/יז מגן גבורים (או"ח) סי' י ס"ק ז
א/יז מחנה יוסף ציצית עמ' מח
א/יז סדר משנה (בוסק')
א/יז ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 241
א/יז שו"ע הרב או"ח סי' י ס' יג
א/יז שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רסט
א/יז שושן עדות דף קל
א/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקה {כ"מ}
א/יז שפתי מלך
א/יח אגרות משה או"ח ח"א סי' מט {כ"מ}
א/יח אנצי"ת ע' גרדמין הע' 38
א/יח ארצות החיים סי' יב ארץ יהודה אות א עמ' רנ, רנב-רנג
א/יח באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' נג {כ"מ}, רט {הגהמ"י אות מ}
א/יח בדבר מלך חי"ז עמ' רפח {נתמעטה זוית של בגד שבין חוטי הציצית ובין סוף הארוג אפילו לא נשאר מן הארוג אלא כל שהוא כשר, וכן אם נתמעטו חוטי הציצית אפילו לא נשתייר מהם אלא כדי עניבה כשר}
א/יח ביתאל ח"ב דף פט ע"ד
א/יח דברות משה יבמות עמ' מה
א/יח הגהות עמק המלך
א/יח הר המלך ח"ג עמ' נב
א/יח זיו משנה
א/יח חי' הגר"ח החדש עמ' תעד {נפסק חוט}
א/יח חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות ה
א/יח חי' הריצ"ד
א/יח חי' מהר"ז בינגא עמ' י, נ-נב, נט, סו
א/יח חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני ציצית סי' ה אות ד-ו, סי' ז אות ב, סי' ט אות ז
א/יח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תנב {כ"מ}
א/יח ידות המשנה סי' יא יד המלאה אות צה
א/יח כתב משה ח"א סי' א עמ' ט
א/יח לבושי מרדכי יו"ד עמ' רסד
א/יח מגן גבורים (או"ח) סי' יב ס"ק ג
א/יח מחנה יוסף ציצית עמ' כט
א/יח מעדני מלך (תשמח) עמ' כב
א/יח מעין החכמה עמ' רכ-רכא {כ"מ}
א/יח מעיני המים
א/יח מקראי קדש (תשנג) עמ' רטו
א/יח נזר הקדש (רזין) מנחות דף נז ע"ד {גרדומין}
א/יח ס' הפרנס עמ' תצ {הגהמ"י}
א/יח עדות ביעקב (ריינס) עמ' קנג {גרדומין}
א/יח צפנת פענח
א/יח קובץ ספרי סת"ם עמ' כ {הגהמ"י}
א/יח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קכו
א/יח שו"ע הרב או"ח סי' ו קו"א אות ב
א/יח שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שלב, ח"ה סי' אלף תסג
א/יח שו"ת מהר"ם מינץ עמ' נז
א/יח שו"ת ר' משולם איגרא או"ח סי' ב
א/יח שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קמו {כ"מ}, קסב {כ"מ}, קסג, קעח
א/יח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' עא, עז, קלג
א/יח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שכז, תמא-תמב {כ"מ}
א/יח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מג ע"ג
א/יח תחומין חט"ז עמ' 416
א/יח תרומת הדשן שו"ת סי' מו {הגהמ"י אות מ}


ב/77 הלכות ציצית פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ באר יהודה
ב/רה"פ בני בנימין (אדר"ת)
ב/רה"פ דברי ירמיהו
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ צמח שלמה
ב/רה"פ צפנת פענח
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבן ישראל (פישר)
ב/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/א אבני נזר או"ח סי' טו אות ח-ט
ב/א אדני היד החזקה
ב/א אהבת המלך
ב/א אור הישר
ב/א אמונת עתיך גל' 120 עמ' 23-24
ב/א אמת ליעקב מועד עמ' קטז
ב/א בגדי כהונה (שחור) עמ' פג-פד
ב/א בים דרך עמ' קג
ב/א בית אהרן וישראל גל' צו עמ' קי-קיא {רחל בת עז}
ב/א בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קלז {צבע העומד}
ב/א בית המדרש
ב/א בכורי חיים ח"ג עמ' רע
ב/א בן ידיד
ב/א בשמים ראש סי' רמד
ב/א גליונות אבני נזר
ב/א דברי אהרן עמ' קכ {מרכה"מ}
ב/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' יז
ב/א הגהות עמק המלך
ב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 78
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעח
ב/א ויוסף שאול דף עב ע"ב {מרכה"מ}
ב/א חזו"א בכורות סי' יט ס"ק ט, יו"ד סי' קצ ס"ק ד
ב/א חי' מהר"ז בינגא עמ' סח, עב
ב/א יד פשוטה מדע עמ' סח
ב/א ידות המשנה סי' ט יד המלאה אות ד
ב/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שמד
ב/א כתר תורה (קאדני)
ב/א מוריה גל' רז עמ' עג, פה
ב/א מחנה יוסף ציצית עמ' נא
ב/א מנחת חינוך ח"ג עמ' רפד
ב/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שמז
ב/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רמג ע"א
ב/א מציאות קטן סי' צו
ב/א משאת המלך (אדרי)
ב/א משכן שילה עמ' תז, תסג
ב/א משנת חיים בכורות עמ' רנג
ב/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמד
ב/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' שח
ב/א נוכח השלחן (הכהן) עמ' קעט
ב/א נחל איתן
ב/א נשמה של שבת עמ' 592 {כרקיע בטהרתו}
ב/א עבד המלך (תשסט) עמ' קסב
ב/א עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' מג, מז, נב, ס
ב/א ערהשה"ע קדשים סי' כח אות י
ב/א פני משה (שלז')
ב/א פרפרת התורה עמ' תצג
ב/א קובץ
ב/א קול יהודה (גרשוני) עמ' שסו
ב/א קרית מלך
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקנה
ב/א שעורי הגרי"ד תפילין עמ' רכו
ב/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' צו
ב/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תעד {כ"מ}, תקעז
ב/א שפוני טמוני חול (תשכג) עמ' לו, פתיל תכלת עמ' סט-ע, עין התכלת עמ' קכט
ב/א שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' כט, נט, רצה
ב/א תחומין ח"ט עמ' 431, 435, חט"ז עמ' 428, 431, 432
ב/א תחומין חכ"א עמ' 492-493, 495
ב/א תכלת בציצית בימינו עמ' כב
ב/ב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קלג ענף א
ב/ב אדני היד החזקה
ב/ב אהבת המלך
ב/ב אהל שרה לאה עמ' רלט {ים המלח}
ב/ב אור הישר
ב/ב אמת ליעקב מועד עמ' קמה, קפז, רסב, שפח {ים המלח}
ב/ב אמת ליעקב מקרא עמ' רסג
ב/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' שכח {צ"פ על תולעת שני}
ב/ב בים דרך עמ' קג
ב/ב בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קמט {שחור כדיו}
ב/ב בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קלה {חלזון הוא דג}
ב/ב בשמים ראש סי' רמד
ב/ב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' טז-יז, כא
ב/ב דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' עא
ב/ב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלא
ב/ב דרישת ציון (תשסב) עמ' 110, 158 {חלזון בים המלח}
ב/ב האיר ממזרח הושענות כמנהג הספרדים עמ' קלט {ובים המלח הוא מצוי}
ב/ב המאיר לארץ
ב/ב הר המלך ח"ו עמ' קצג-קצד
ב/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תמז {דמו שחור}
ב/ב חי' מהר"ז בינגא עמ' עב
ב/ב יביע אומר (גרוברט) עמ' 157 {ים המלח}
ב/ב ידות נדרים השלם עמ' רכז {חלזון הוא דג - האם יש לו קשקשת}
ב/ב כד הקמח עמ' תד
ב/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שמד
ב/ב ללשונות הרמב"ם
ב/ב לקוטי ר' דוד לוריא
ב/ב לשד השמן (ירוש')
ב/ב מועדים וזמנים ח"ה סי' שנא
ב/ב מוריה גל' קצט עמ' פד {נותנים עמו סממנים}, גל' רז עמ' עה, פא
ב/ב מחנה יוסף ציצית עמ' נב
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קעב, שעו, ח"ג עמ' פג
ב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שמז
ב/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' קט
ב/ב מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' מגילה דף ו, פירושו]
ב/ב מרגליות הים סנהדרין צא ע"א אות ד {צ"פ}
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כה אות ו {מין דג}
ב/ב משכן שילה עמ' תז, תסג
ב/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמד
ב/ב משנת יעקב נשים ח"א עמ' שח
ב/ב משנת משה מגילה עמ' לו-לז, סנהדרין עמ' רמז-רמח
ב/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ו, קד, קו
ב/ב נודע ביהודה קמא או"ח סי' א
ב/ב נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות מד
ב/ב ס' איזוב (פרידמן) עמ' מח
ב/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' שז
ב/ב עולה ליפה סי' נ עמ' קעב {תכלת נוטה לשחור}
ב/ב עטרת שבת עמ' קיד {חלזון הוא דג}
ב/ב עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' מג, מה, מח, נב
ב/ב פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קכט {צ"פ}
ב/ב פני משה (שלז')
ב/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תקפו-תקפז
ב/ב קובץ
ב/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' כא {מצוי}
ב/ב קרית מלך
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקנה
ב/ב שבילי אשר
ב/ב שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' י הערה 10
ב/ב שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' לה
ב/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קעה
ב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקעז
ב/ב שפוני טמוני חול (תשכג) עמ' כח, לד, פתיל תכלת עמ' נ, סב, עין התכלת עמ' נז, קיח-קיט
ב/ב שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' כב {בים המלח}, כח {דמו שחור}, מג {בים המלח}, נג {דמו שחור}, קעה {סמנים}, רלג {בים המלח}, רפה {דמו שחור}
ב/ב תחומין ח"ט עמ' 431, חט"ז עמ' 428
ב/ב תחומין חכ"א עמ' 489, 492, 504
ב/ב תכלת בציצית בימינו עמ' כ, כג, לא
ב/ב תלפיות ו חוב' א עמ' 419
ב/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' קפב-קפג
ב/ג אבי עזרי ח"ב
ב/ג אור הישר
ב/ג בדבר מלך ח"י עמ' סט
ב/ג חי' מהר"ז בינגא עמ' עב
ב/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מב
ב/ג כנף איש יהודי עמ' רסז
ב/ג מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק ב, ח, טז, יז
ב/ג מחנה יוסף ציצית עמ' נג
ב/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שעו, ח"ג עמ' פג
ב/ג מראה אש ח"א עמ' לט
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג פתיל תכלת עמ' פד, צג
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקנה
ב/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 236
ב/ג שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' עב, פ
ב/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מד ע"ב
ב/ד אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קלג ענף א
ב/ד חזקה רבה או"ח הלכה עז
ב/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות מב ע"ב]
ב/ד חי' מהר"ז בינגא עמ' עג
ב/ד מוריה גל' רז עמ' עג
ב/ד מי יהודה או"ח סי' ד {קובץ}
ב/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קפז
ב/ד עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' מה
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקנה
ב/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קעא
ב/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקעז
ב/ד שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' פא, פו
ב/ד שפתי מלך
ב/ד תורה תמימה במדבר פ' טו אות קיח
ב/ד תחומין ח"ט עמ' 436, חט"ז עמ' 428
ב/ה בן אריה
ב/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' יז
ב/ה זרע יצחק (לומברוזו)
ב/ה חי' מהר"ז בינגא עמ' כט, עג, צו, ק, קג
ב/ה טוב נהורך פכ"ב סעיף ג
ב/ה יצחק ירנן
ב/ה ללשונות הרמב"ם
ב/ה מאורי שערים עמ' שכג
ב/ה סדר משנה (בוסק')
ב/ה פתיל תכלת עמ' קא, קד, קח
ב/ה קרית מלך
ב/ה שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תכא
ב/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקעז
ב/ה שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' פו, פט, צב, רצו
ב/ה שפתי מלך
ב/ה תחומין ח"ט עמ' 436
ב/ה תכלת בציצית בימינו עמ' כו
ב/ו ברור הלכה ע"ז לט ע"א ציון כ
ב/ו הגהות רפ"מ אלטר
ב/ו הרמב"ם (בנדיקט) עמ' יא
ב/ו זכר ישעיהו - שו"ת סי' נא אות ג {כ"מ}
ב/ו חי' מהר"ז בינגא עמ' עג
ב/ו מגן גבורים (או"ח) סי' כ ס"ק ג
ב/ז אגרות משה יו"ד ח"א סי' נה
ב/ז אדני היד החזקה (השמטות)
ב/ז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' סז
ב/ז אהל שרה לאה עמ' תתט
ב/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 50
ב/ז אנצי"ת ע' גוי הע' 877
ב/ז בן אריה
ב/ז גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קל ע"ג
ב/ז דברות משה קדושין סי' נ הערה לז
ב/ז דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רסט {אלא מן המומחה}
ב/ז המאיר לארץ
ב/ז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעד
ב/ז חי' מהר"ז בינגא עמ' עג, פח
ב/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' רכא
ב/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מב
ב/ז לב שלם
ב/ז לקוטי שפת אמת
ב/ז מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק ח
ב/ז מחנה יוסף ציצית עמ' נו
ב/ז מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קנא
ב/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ז משנת יעקב כאן, ומדע עמ' רלג
ב/ז סדר משנה (בוסק')
ב/ז פרשת המלך
ב/ז פתחי שערים דף ט ע"ג
ב/ז ציוני מהר"נ
ב/ז קובץ על יד ח"ב
ב/ז שפת אמת על התלמוד ח"א דף קיג ע"א
ב/ז תשובות הראב"ד סי' רכח {ראב"ד}
ב/ח אהל תורה (קוק) עמ' נט
ב/ח אור הישר
ב/ח אור לישרים (תשסג) עמ' פא
ב/ח אמת ליעקב מועד עמ' קטז
ב/ח בית אהרן וישראל גל' לג עמ' קז {הכנף - מין כנף}
ב/ח בן אריה
ב/ח בן ידיד
ב/ח ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קמד
ב/ח ברכת יוסף ואליהו רבה (תקז) - חידושי בן המחבר (אחרי פ' וזאת הברכה) עמוד אחרון
ב/ח דביר הקודש מנחות עמ' קלט {כולה תכלת}
ב/ח דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' יז
ב/ח זיו משנה
ב/ח חזו"א או"ח סי' ג ס"ק כה
ב/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות מא ע"ב]
ב/ח חי' מהר"ז בינגא עמ' נג-נד
ב/ח חיים ומלך
ב/ח ידות המשנה סי' ט יד הרחבה אות כ הערה יב
ב/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלה
ב/ח ים התלמוד (תרכב) - שו"ת מפרשי הים דף נח ע"ד
ב/ח יראה ואהבה עמ' לג
ב/ח כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ב/ח כנף איש יהודי עמ' קכא
ב/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שמג, שמט
ב/ח כתר המלך
ב/ח לב חיים (פלג'י) ח"א דף צד ע"ג
ב/ח לקוטי שפת אמת
ב/ח מגן גבורים (או"ח) סי' טו ס"ק ג, ט
ב/ח מחנה יוסף ציצית עמ' נח, סג
ב/ח מים חיים
ב/ח מנחת אהרן (תשפ) כלל ב אות ח
ב/ח מס' ציצית עם באור רשי"ח קנייבסקי - ארגמן עמ' יב
ב/ח מעין החכמה עמ' רכ {כ"מ}, רכו {ראב"ד}
ב/ח מפענח צפונות עמ' 74
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ח מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ב/ח משמרת חיים ח"א עמ' ד
ב/ח משמרת חיים ח"א עמ' ד
ב/ח נר למאור (פרצקי) עמ' רמב
ב/ח ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קמג
ב/ח ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 246-247
ב/ח עבד המלך (תשסט) עמ' קסב
ב/ח עין התכלת עמ' קכח
ב/ח עמודי שלמה ח"ג עמ' עט
ב/ח קובץ
ב/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קמו
ב/ח קרן הצבי מצוה מח אות ז
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' פח
ב/ח שו"ע הרב או"ח סי' ט ס"ט
ב/ח שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רפ
ב/ח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתה
ב/ח שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קנז-קנח
ב/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' סו, עב
ב/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תיח, תמ {ראב"ד}, תקכז, תקעז
ב/ח שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' נט, רצה, שכט
ב/ח תחומין חט"ז עמ' 414 {ראב"ד}
ב/ח תחומין חכ"א עמ' 501
ב/ח תיבת גומא (ורשנר) עמ' רצה
ב/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' סד
ב/ח תיבת גומא (תשסז) עמ' רא {כצבע הבגד}
ב/ח תשובות הראב"ד סי' רכח
ב/ט אהבת המלך
ב/ט אוצרות הרמב"ם
ב/ט חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני ציצית סי' ה אות ו
ב/ט מחנה יוסף ציצית עמ' לו, עא
ב/ט נועם חכ"ה עמ' קמא
ב/ט קרית מלך
ב/ט שו"ע הרב או"ח סי' יא ס' כז
ב/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' עז
ב/ט תחומין חכ"א עמ' 481


ג/78 הלכות ציצית פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אור הישר
ג/רה"פ באר יהודה
ג/רה"פ דברי ירמיהו
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ צמח שלמה
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אברהם יגל
ג/א אהבת המלך
ג/א אומר לציון סי' שמג
ג/א אור שמח
ג/א אנצי"ת ע' בגד הע' 18
ג/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצו
ג/א בית אהרן וישראל גל' עד עמ' לא-לב, לה {רחל בת עז}
ג/א בן ידיד
ג/א ברכת אריאל ח"ב עמ' פג-פה
ג/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קעו
ג/א ברקאי ח"א עמ' 126
ג/א דברי אברהם (מנדלסון) דף סב ע"א {קטן - שיתכסה ראשו ורובו}
ג/א חזו"א יו"ד סי' קפח ס"ק ח
ג/א חי' מהר"ז בינגא עמ' כד, מא, צז-צח
ג/א חיים ומלך
ג/א חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני ציצית סי' יד אות ב
ג/א חלקת מאיר
ג/א טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' רמא, שפו
ג/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלג, קלה
ג/א יחוה דעת ח"ה עמ' ט
ג/א יצחק ירנן
ג/א כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ג/א כבודה של תורה ח"ג עמ' קמד
ג/א לב חיים (פלג'י) ח"א דף קלח ע"א
ג/א להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' ה ע"ב
ג/א לחם שלמה (לניאדו) עמ' 41
ג/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 26-27
ג/א מגן גבורים (או"ח) סי' טז ס"ק א
ג/א מוריה גל' קסא עמ' צא
ג/א מחנה יוסף ציצית עמ' כה, נט, סא
ג/א מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' ח
ג/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 407 {ראשו ורובו}
ג/א מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קיג
ג/א מנחת חינוך ח"ג עמ' פא
ג/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/א מצווה ועושה ח"א עמ' שס
ג/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/א מרכה"מ אלפ' [פרי הארץ ח ע"א]
ג/א משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רלח
ג/א משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רמח
ג/א משנה הלכות ח"ח סי' ג {קטן}
ג/א משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רפ, זרעים ח"א עמ' ל-לב
ג/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכה
ג/א נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ג ע"א
ג/א ס' התדיר עמ' רעב
ג/א סדר משנה (בוסק')
ג/א עבד המלך (תשא)
ג/א עלי עין עמ' ו
ג/א עמודי שלמה ח"ג עמ' עז
ג/א ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 247
ג/א פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' עה
ג/א פרח מטה אהרן (סול')
ג/א פרי האדמה ח"א
ג/א קובץ
ג/א קונטרסי שעורים ב"ב דף 240 {תנאים בבגד אף שהוא חובת גברא}
ג/א רלב"ג דברים פכ"ב פסוק יב עמ' ריח
ג/א שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים קו
ג/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' כט-לב {רק צמר ופשתים חייבים}
ג/א תניא רבתי ח"א עמ' 284 {ראשו ורובו}
ג/ב אגרות משה או"ח ח"ב סי' א
ג/ב אדני נחושת עמ' ס
ג/ב אהבת המלך
ג/ב אור צהיר
ג/ב אנצי"ת ע' בגד הע' 2, 18, 19
ג/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצו
ג/ב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' עה, עח
ג/ב בים דרך עמ' קה
ג/ב בית אהרן וישראל גל' צו עמ' קי {שאר מינים דרבנן}
ג/ב ביתאל ח"ב דף צ ע"ג
ג/ב ברכת הריח ח"ב עמ' קי
ג/ב ברקאי ח"א עמ' 126
ג/ב דבר סיני (תשכו)
ג/ב דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה ב
ג/ב דברי יציב או"ח עמ' ח
ג/ב התורה והתלמוד ח"ד עמ' 558
ג/ב חזו"א או"ח סי' ג ס"ק כג, אהע"ז סי' קלד לדף ה ע"א ס"ק ב, יו"ד סי' קפא ס"ק ח, כלים סי' ה ס"ק א ובהשמטות
ג/ב חזו"א על הרמב"ם
ג/ב חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' רו
ג/ב חי' מהר"ז בינגא עמ' כב, כד
ג/ב חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ב
ג/ב חלקת מאיר
ג/ב יראה ואהבה עמ' לא-לב
ג/ב כנף איש יהודי עמ' צח
ג/ב מאור ישראל
ג/ב מגן גבורים (או"ח) סי' ט ס"ק ב
ג/ב מוריה גל' קסא עמ' פח, צא
ג/ב מחנה יוסף ציצית עמ' נט, סא
ג/ב מנחת אהרן (תשפ) כלל ב אות ז
ג/ב מעשה בצלאל סי' א
ג/ב מצות ראיה עמ' מח
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ב משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רלח, רמ
ג/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רנ
ג/ב משמרת חיים ח"א עמ' יז {שאר מינים דרבנן}
ג/ב משנת יעקב זרעים ח"א עמ' לב
ג/ב משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רפ
ג/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכה
ג/ב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קז
ג/ב עטרת תפארת דף ג ע"ג
ג/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' עה
ג/ב פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קב, קיא, קטו, קיט
ג/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פה אות ה, סי' צח (להלכה יג) {ראב"ד}
ג/ב שו"ע הרב או"ח סי' ט ס"ד, קו"א אות א-ב
ג/ב שו"ת מהרי"ק סי' קמט
ג/ב שירת הים סי' א אות ד
ג/ב שערי ישר שער ג פ"כ אות ו
ג/ב תשובות הרי"ד עמ' רצז, ש
ג/ג אור הציצית עמ' נא
ג/ג אור צהיר
ג/ג אשל אברהם (בוטשאטש) סי' י ס"ק א ברכת אברהם אות א
ג/ג בן ידיד
ג/ג גור אריה במדבר פ' טו הע' 142
ג/ג דבר סיני (תשכו)
ג/ג הלכות והליכות עמ' קפז
ג/ג המנהיג עמ' תרמז
ג/ג זכר שמואל נגעים סי' יב ס"ק ח
ג/ג חי' מהר"ז בינגא עמ' לו, פב-פג
ג/ג חי' ר"י באב"ד
ג/ג ידות המשנה סי' י יד הרחבה אות ג
ג/ג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רעב
ג/ג כנף איש יהודי עמ' שסג
ג/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שמה
ג/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שכו
ג/ג לב חיים (פלג'י) ח"א דף ק ע"א {הגהמ"י}
ג/ג מחנה יוסף ציצית עמ' כה
ג/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רעה {שעה"מ}
ג/ג מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ג/ג משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רלח
ג/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' שי
ג/ג נועם חכ"ה עמ' פב {הגהמ"י}
ג/ג נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ג/ג ס' התדיר עמ' רעג {הגהמ"י}
ג/ג עבד המלך (תשסט) עמ' קסד
ג/ג קובץ
ג/ג קובץ ספרי סת"ם עמ' כ
ג/ג קרית מלך
ג/ג שו"ע הרב או"ח סי' י סעיפים א-ב
ג/ג שו"ת מהרי"ק סי' קמט הערה 15
ג/ג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רס
ג/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' נט
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תג {הגהמ"י}
ג/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שנ
ג/ג תורת ירוחם ח"ג דף יב ע"ג
ג/ג תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' קיט
ג/ג תכלת מרדכי (קלצקי) דף מג ע"ג {בעלת חמש}
ג/ד אגרות משה או"ח ח"א סי' ב {כ"מ}
ג/ד אהבת המלך
ג/ד אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ח ד"ה והנה
ג/ד אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' ע
ג/ד אשר למלך
ג/ד בית הלל שנה ז גל' א עמ' מג {הגהמ"י - פרט לחלוקים}
ג/ד בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' לח
ג/ד ביתאל ח"ב דף צ ע"ג
ג/ד בן אשר סי' לו ענף ב אות א, ענף ד אות א, ה
ג/ד בנין יחזקאל סי' א
ג/ד ברור הלכה חולין קלו ע"א ציון ו
ג/ד ברכת אריאל ח"ב עמ' פד {כסות של בגד}
ג/ד גדולי ציון (תשנב) עמ' קמב {טלית של שמעון}
ג/ד דרך המלך (רפפורט)
ג/ד חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות ד
ג/ד חי' מהר"ז בינגא עמ' לו, פב
ג/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קא-קב
ג/ד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף לא ע"ב
ג/ד חתן סופר או"ח ח"א שער הגדילים סי' כ, עמ' פז, צ
ג/ד יד אברהם כלים עמ' רסו
ג/ד יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' מד
ג/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלג
ג/ד יצחק ירנן
ג/ד כבוד יו"ט
ג/ד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' ריד
ג/ד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' לח
ג/ד מחנה יוסף ציצית עמ' סד
ג/ד מטה אהרן (הלוי) דף רפ ע"ד
ג/ד משב יעקב ח"א
ג/ד נועם חכ"ה עמ' קלז
ג/ד נתן פריו סוכה עמ' סג
ג/ד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' עא {הגהמ"י אות ג}
ג/ד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קמט
ג/ד ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 242
ג/ד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' עה
ג/ד צפנת פענח
ג/ד קבא דתירוצא עמ' קיג
ג/ד קובץ
ג/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קלט
ג/ד שו"ע הרב או"ח סי' י ס"ח
ג/ד שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רנא {הגהמ"י אות ד}
ג/ד שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תקנג {הגהמ"י אות ג}
ג/ד שו"ת מהרי"ק סי' קמט
ג/ד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצג {ראב"ד}
ג/ד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שנז
ג/ד שעורי הגרי"ד תפילין עמ' ריג {שאולה}, רטו {שותפין}
ג/ד שפתי מלך
ג/ה אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' לה [א] ד"ה על {כ"מ}
ג/ה בית שערים או"ח סי' ז {הגהמ"י אות ו}, יו"ד סי' שפא
ג/ה ברור הלכה יבמות ד ע"ב ציון ה
ג/ה הר המלך ח"ז עמ' שסז-שע
ג/ה חי' מהר"ז בינגא עמ' לב, פא-פב
ג/ה טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רא
ג/ה ישמח אב עמ' ב-ג
ג/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שמז-שמח
ג/ה מאור הקדש בכורות עמ' מה
ג/ה מגן גבורים (או"ח) סי' ח ס"ק ה
ג/ה מחנה יוסף ח"ג עמ' נח
ג/ה מחנה יוסף ציצית עמ' ס, סג
ג/ה מצות ראיה עמ' נ
ג/ה מצעדי גבר יבמות סי' יג אות ג, סי' טו אות ב, סי' יח אות א
ג/ה משנה הלכות ח"ו סי' א
ג/ה משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ל-לא
ג/ה משנת שמחה
ג/ה משפטי עזיאל ח"ד עמ' רנא
ג/ה סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' ב אות ו
ג/ה עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' י
ג/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' נח
ג/ה פי שנים דף יד ע"ב {כ"מ}
ג/ה פני המלך (שטרן)
ג/ה פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קיט
ג/ה קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף מד ע"ג
ג/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' שסד
ג/ה קרית מלך
ג/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קלג
ג/ה שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רפ
ג/ה שו"ת רשב"ש עמ' תס
ג/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' צז
ג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תסג {הגהמ"י}
ג/ה תניא רבתי ח"א עמ' 496
ג/ה תרומת הדשן שו"ת סי' מד {הגהמ"י אות ו}
ג/ו אב"י יושב אהל עמ' 89
ג/ו אבני ציון ח"ב סי' סז אות ה
ג/ו אגרות משה או"ח ח"א סי' ג ענף א {שעה"מ}
ג/ו אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' ר
ג/ו אהלי יהודה (הכהן)
ג/ו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' עז
ג/ו אור חדש (בלומ') דף נז ע"ג
ג/ו אור שמח
ג/ו אור תורה (בלומ') דף צ ע"ב {אפשר לקיים שניהם}
ג/ו אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' לה [א] ד"ה על {כ"מ}
ג/ו אמרי דעת אהע"ז סי' א עמ' קיא
ג/ו ארצות החיים סי' יח ארץ יהודה אות א עמ' שיב
ג/ו אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ט ס"ק א ברכת אברהם אות ח {בזה"ז}
ג/ו בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף א ע"א
ג/ו בדרך המלך עמ' מט
ג/ו בית שערים יו"ד סי' שפא
ג/ו ביתאל ח"ב דף צ ע"ג
ג/ו בכורי אברהם דף נט ע"ד {כ"מ}
ג/ו בן ידיד
ג/ו ברור הלכה יבמות ד ע"ב ציון ה
ג/ו ברכת חיים (אגרנטי) עמ' עו
ג/ו גדולי ציון (תרע) דף לז ע"ג
ג/ו גדולי ציון (תשנב) עמ' ב
ג/ו דברות אליהו ח"ב עמ' לט
ג/ו דברות משה יבמות עמ' מא, מט
ג/ו דברי סופרים (סופר) עמ' ו
ג/ו דורש לציון (תקצד) דרוש יג
ג/ו דורש לציון (תשנה) עמ' קעב
ג/ו דרך המלך (רפפורט)
ג/ו הגהות עמק המלך
ג/ו המאיר לארץ [באר שבע סוטה לז]
ג/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 157
ג/ו חביון עוז
ג/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' כד
ג/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות לח ע"א]
ג/ו חי' מהר"ז בינגא עמ' לב, פא-פב
ג/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' כב {מל"מ}
ג/ו חי' ש"י דף כו ע"ד
ג/ו חקרי לב (לווינבוק) דף כז ע"ד, כט ע"ג
ג/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מ {כ"מ}, ח"ב עמ' קלה
ג/ו יצחק ירנן
ג/ו כרם יהושע (ולרשטיין) דף סא ע"ג {במקום שאפשר לקיים שניהם, אין עדל"ת}
ג/ו לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ג אות א, ז
ג/ו לבני בנימין דף כד ע"א {מל"מ}
ג/ו לחם שלמה (ערנרייך) סי' י
ג/ו מאור למלך יבמות עמ' לד, לו, מט {כ"מ}
ג/ו מגן גבורים (או"ח) סי' ט ס"ק ג-ד, סי' יא ס"ק יח (לד ע"ד) {מל"מ}
ג/ו מחנה יוסף ציצית עמ' סז
ג/ו מחנה לויה (תשעד) עמ' רפד {כ"מ}
ג/ו מטה יחיאל סי' כה ס"ק ב {כ"מ}
ג/ו מי באר (אופנהיימר) דף יב ע"א {אם אפשר לקיים שתיהן}
ג/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' רצז
ג/ו מנחת כהן (יוסף חיים) דף טז ע"א
ג/ו מנחת שלמה (לוין) עמ' ל {כלאים דחויים בציצית}
ג/ו מסורה ח"ו עמ' נא, נד
ג/ו מעיני המים
ג/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רמא ע"ב
ג/ו מפענח צפונות עמ' 195
ג/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' רס {כ"מ}
ג/ו מצות ראיה עמ' נ
ג/ו מצעדי גבר יבמות סי' יג אות ג, סי' טו אות ב, סי' יח אות א
ג/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רסד
ג/ו מראות ישרים יבמות סי' ב עמ' יב {כ"מ}
ג/ו מרכבת יוסף דף קד ע"ב וע"ד {כ"מ - מדאורייתא אסור}
ג/ו מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ג/ו משברי ים עדל"ת סי' יז ס"ק ב
ג/ו משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תתיא בסופו
ג/ו משנה הלכות ח"ב דף לב ע"ג
ג/ו משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רעח-רפ, זרעים ח"א עמ' ל-לא
ג/ו משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכד-תכז
ג/ו נזר הקדש (רזין) מנחות דף ס ע"א, סב ע"ב-ע"ג
ג/ו נחל שלמה יבמות עמ' רסז
ג/ו נחלת יהושע דף פא
ג/ו נחפה בכסף (נבון) ח"א דף טז ע"ד {כ"מ}
ג/ו נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' קי
ג/ו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' ב אות ב
ג/ו סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רלח
ג/ו עטרת ישועה (תשלו) עמ' קמ
ג/ו עליות משה (תשנב) ח"א עמ' טז, ח"ב עמ' י
ג/ו עליות משה (תשעו) ח"א עמ' מה, נח
ג/ו עמק הלכה (הורוביץ) עמ' עה {כ"מ}, פב {קובץ}
ג/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נח, ח"ב עמ' פד {כ"מ}
ג/ו פני המלך (שטרן)
ג/ו פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קטו {מל"מ}
ג/ו צמח מנחם דף ז ע"א {הותרה}
ג/ו צפנת פענח
ג/ו קהלות יעקב יבמות סי' א ד
ג/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קלב
ג/ו קרנות המזבח דף ח ע"ג {כלאים בציצית - דחויה}
ג/ו רב ברכות (רי"ח) עמ' צב-צג
ג/ו שלל דוד
ג/ו שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שלב
ג/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קז
ג/ו שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ח אות ו
ג/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תפ
ג/ו שעורי ר' שלמה עמ' כו
ג/ו שער משפט סי' יז ס"ק א
ג/ו שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שה, שלב
ג/ו שרידי אש ח"א עמ' ב, ד
ג/ו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לט ס"ק ט {מל"מ}
ג/ו תורת יצחק ח"א עמ' ח
ג/ו תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' קיד
ג/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' פז, שכ, שכב, שכו
ג/ז אבן משה (לונץ) דף י ע"ג, יג ע"א {מה שלובש בלילה פטור}
ג/ז אגרות משה או"ח ח"א סי' ג ענף ב {הגהמ"י אות ז}
ג/ז אדני היד החזקה
ג/ז אדני נחושת עמ' מז
ג/ז אהל תורה (קוק) עמ' נח {כסות לילה ביום}
ג/ז אהלי יהודה (הכהן)
ג/ז אוצרות יהושע עמ' תלג
ג/ז אור הנר (ליברמן) עמ' תקלט
ג/ז אלומת עלומים סי' א דף ה ע"א, ו ע"א-ע"ב {כסות לילה ביום}
ג/ז אמונת יהושע עמ' שפז, תמה
ג/ז ארצות החיים סי' יח ארץ יהודה אות א עמ' שיא, שיח
ג/ז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' נב אות א
ג/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פב ע"ג
ג/ז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' יט
ג/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' קח סעיף א ד"ה נצטוינו
ג/ז בית אהרן וישראל גל' לב עמ' קג {לילה לאו זמן ציצית}, גל' לז עמ' פה {כסות יום בלילה פטור}
ג/ז בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' עג {כסות יום פטור בלילה}
ג/ז בכורי אברהם דף נט ע"ד {רמב"ם}, סז ע"א {בלילה}
ג/ז בן אשר ביאורי מקראות אות מז
ג/ז בן ידיד
ג/ז בנין משה עמ' רכה
ג/ז בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' עז
ג/ז בציר אליעזר ח"ב דף כא ע"ד, כב ע"ג {כלאים בציצית שלא במקום מצוה}
ג/ז ברקאי ח"ג עמ' 105
ג/ז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' יד
ג/ז דבר מאיר (ראק) סי' קכג
ג/ז דברות משה ברכות עמ' סז {שחובת הציצית ביום ולא בלילה}
ג/ז דברות משה שבת ח"א סי' כה ענף א, סי' כו הערה מד
ג/ז דברי אור ח"א עמ' ז
ג/ז דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' נה
ג/ז המדות לחקר ההלכה מדה יב אות מח
ג/ז הר המלך ח"ו עמ' קצה-קצו
ג/ז זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' עח-עט {כסות לילה ביום חייב}
ג/ז חי' מהר"ז בינגא עמ' לב, פא-פב
ג/ז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קכו
ג/ז חלק יעקב (אביגדור), קול יצחק עמ' 62
ג/ז חתן סופר או"ח ח"א עמ' צג
ג/ז יד אליהו (בוקובזה) תשובה ב
ג/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מא, ח"ב עמ' קלד
ג/ז יין הטוב עמ' סה
ג/ז יראה ואהבה עמ' לא
ג/ז ישועות יעקב קדשים עמ' מח
ג/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשע
ג/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שמז
ג/ז כרם מנחם סי' ה
ג/ז כתב משה ח"א סי' א עמ' ט
ג/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שכז
ג/ז לקוטי שיחות חל"ג עמ' 101
ג/ז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' יד
ג/ז מגן גבורים (או"ח) סי' יח ס"ק א
ג/ז מחנה יוסף ציצית עמ' עב
ג/ז מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' ט
ג/ז מי יהודה או"ח סי' ח, עא
ג/ז מנחה טהורה דף סג ע"ג
ג/ז מנחת אלימלך עמ' קעט
ג/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שלז
ג/ז מנחת יהודה (בוים) דף פז ע"ב {שמא יתכסה בה בלילה}
ג/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקכח {שעה"מ}
ג/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף נז ע"ד, רמא ע"ב
ג/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שמב
ג/ז מצווה ועושה ח"א עמ' שעא
ג/ז מרכה"מ אלפ'
ג/ז משאת המלך ח"א סי' א, צח
ג/ז משכן בצלאל ח"א סי' כח
ג/ז משמרת חיים ח"א עמ' טו {כסות יום בלילה}, ח"ב עמ' קעו {כסות יום בלילה}
ג/ז משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רעח-רפ, זרעים ח"א עמ' ל-לא
ג/ז משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' ק
ג/ז נועם חכ"ה עמ' פב {שעה"מ}
ג/ז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רלב
ג/ז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כח ע"ב
ג/ז נתן פריו סוכה עמ' פג
ג/ז ס' הפרדס לר' אשר עמ' קמב
ג/ז ס' הפרדס לרש"י עמ' כ
ג/ז סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' ב אות ב
ג/ז סדר הלכה דף כא ע"א-כב ע"ד
ג/ז סיני חוב' צג עמ' רלה
ג/ז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 111
ג/ז עבד המלך (תשא)
ג/ז עולת שמואל (לובצר) ח"א דף ד ע"ג, ח"ב דף ב ע"א
ג/ז עליות משה (תשנב) ח"א עמ' טז
ג/ז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' מט
ג/ז עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ט עמ' סד, סו
ג/ז עמק יהושע ח"א דף ד
ג/ז פי שנים דף כח ע"ג
ג/ז פעמוני זהב סי' ז סעיף א
ג/ז ציץ הקודש ח"א דף ה ע"ג
ג/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ג אות א ואילך
ג/ז צפנת פענח
ג/ז קובץ
ג/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' תטו
ג/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קלב, קלז
ג/ז קרן הצבי מצוה מח אות ב
ג/ז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' לט
ג/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' רלא {בלילה פטור}
ג/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' כט
ג/ז שאגת אריה סי' ל
ג/ז שאר יוסף ח"ו
ג/ז שדה יצחק עמ' קכז
ג/ז שו"ע הרב או"ח סי' ח ס' כז, סי' ט ס"ב, סי' יח ס"א
ג/ז שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' א
ג/ז שו"ת מהר"י וייל סי' קצא {הגהמ"י אות ז}
ג/ז שו"ת מהרי"ק סי' קלט
ג/ז שומר אמת שביעית עמ' יז
ג/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקסח
ג/ז שם משמעון (פולק) ח"א דף ז {הגהמ"י}
ג/ז שעורי הגרי"ד תפילין עמ' רב-רג
ג/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קח
ג/ז שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ז אות י
ג/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שעט, תא, תצח, תקי
ג/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שנב
ג/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רב
ג/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רכב {גזירה}
ג/ז שער המלך ח"א עמ' מ
ג/ז שער המלך כאן
ג/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 101
ג/ז תורת האוהל (תשנג) עמ' קכח {כסות יום פטור בלילה}
ג/ז תורת יצחק ח"א עמ' יא
ג/ז תחומין ח"ג עמ' 208
ג/ז תיבת גומא (ורשנר) עמ' קנז
ג/ז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שכב, שכו
ג/ז תיבת גומא (תשסז) עמ' קיט, קכב {כלאים בלילה ובשבת}
ג/ז תניא רבתי ח"א עמ' 47
ג/ז תפארת אבות (סופר) עמ' קטו {הלובש כסות לילה ביום}
ג/ז תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שכד
ג/ח אבי עזרי ח"א
ג/ח אבני השוהם (הורוויץ) דף כט ע"א וע"ג, ל ע"ג {כ"מ בשם ר"י אבוהב}
ג/ח אהבת המלך
ג/ח אהלי תם עמ' קד
ג/ח אוצר א"י ח"ג עמ' 20
ג/ח אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קפ {כ"מ}
ג/ח אור יעקב פסחים דף 208
ג/ח אור צהיר
ג/ח אורח ישראל סי' א הערה צג
ג/ח אות היא לעולם ח"א דף לד ע"ד
ג/ח איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' רמג
ג/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' א אות ה
ג/ח בית אהרן וישראל גל' כה עמ' לה, גל' ל עמ' פג {מברך לפני העטיפה}
ג/ח בכורי אברהם דף לד ע"ד {בלילה}
ג/ח בן ידיד
ג/ח בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' עז, פ
ג/ח בנין שלמה (רבינ') סי' יא
ג/ח ברור הלכה ברכות ט ע"ב ציון א, שבת קלט ע"ב ציון ד פסקה ב {כ"מ}
ג/ח ברכת אריאל ח"ב עמ' עד-עז {עשיית ציצית היא חלק מהמצוה}
ג/ח גבורות אליהו או"ח סי' יד
ג/ח דביר הקודש מנחות עמ' קלג {ללבוש בלילה}
ג/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' נא
ג/ח דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' נה
ג/ח דרכי שמחה עמ' עט {בלילה ובשבת}
ג/ח הרי יהודה ח"ב או"ח סי' לו אות ו {מברך קודם שיתעטף}
ג/ח חי' בן אריה ח"ב סי' ח ס"ק ד {בל תוסיף בלילה}
ג/ח חי' כתב סופר קדשים עמ' כד
ג/ח חי' מהר"ז בינגא עמ' סד, פא
ג/ח חיים ומלך
ג/ח חשבונות של מצוה עמ' רע
ג/ח יד ישראל ח"ב
ג/ח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מא, ח"ב עמ' קלד
ג/ח ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רסה
ג/ח יצחק ירנן
ג/ח ישועות יעקב מועד עמ' רצ
ג/ח כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קנה ע"א
ג/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שמט
ג/ח לב אריה (בראד) חולין קי ע"ב
ג/ח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תיז {כ"מ}
ג/ח לקוטי שיחות חל"ו עמ' 158 {כ"מ}
ג/ח מגן גבורים (או"ח) סי' יח ס"ק א
ג/ח מחנה יוסף ציצית עמ' נט, עד, עז, פו
ג/ח מחנה יוסף שבת עמ' רכג
ג/ח מי השלוח (זס') עמ' קעו
ג/ח מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קמו
ג/ח מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' קלג
ג/ח מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פ"ב אות יג
ג/ח מעשה בצלאל סי' צ
ג/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שמב
ג/ח מצווה ועושה ח"א עמ' שעא
ג/ח מקור הברכה (מרגליות) עמ' מא
ג/ח מרומי גלים עמ' ב
ג/ח משאת המלך (אדרי)
ג/ח משאת המלך ח"א סי' צח
ג/ח משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רנט, רעח-רפ, זרעים ח"א עמ' ל-לא
ג/ח משנת ראשונים (הירשפלד)
ג/ח משפטי התנאים עמ' עט
ג/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף סד ע"א {כ"מ}
ג/ח נזר הקדש דף מ
ג/ח נזר הראש עמ' א
ג/ח נמוקי שזבנ"י דף כט
ג/ח נרות אהרן (גם עמ' קצט)
ג/ח נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' נג {בשעת עשייתה}
ג/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' צו
ג/ח ס' הפרדס לר' אשר עמ' נח
ג/ח ס' התדיר עמ' רעג
ג/ח עליות משה (תשנב) ח"א עמ' כ
ג/ח עליות משה (תשעו) ח"א עמ' נד
ג/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פד {כ"מ}
ג/ח פרי האדמה ח"א
ג/ח פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' יט, תמו, תמח
ג/ח פתיל תכלת עמ' קלח
ג/ח קובץ
ג/ח קובץ הערות על אבי עזרי
ג/ח קרית מלך
ג/ח ר"י ששפורטש עמ' 189, 359
ג/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' מד
ג/ח שו"ע הרב או"ח סי' יח ס"ו
ג/ח שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קסב
ג/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 101
ג/ח שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קיט, ש
ג/ח שפתי מלך
ג/ח תולדות יצחק (שור) דף ד ע"א
ג/ח תורת האוהל (תשנג) עמ' קכז {בליל שבת}
ג/ח תורת ירוחם ח"ב דף מח ע"ד
ג/ח תיבת גומא (ורשנר) עמ' קנז
ג/ח תניא רבתי ח"א עמ' 44
ג/ח תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שכד
ג/ט אבודרהם (תשכג) עמ' כז
ג/ט אבודרהם (תשנה) עמ' לג {נשים עבדים וקטנים}
ג/ט אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' ז {קטן}
ג/ט אבן שלמה (ניימן) עמ' פו, פח
ג/ט אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קפח {אשה לא תברך}
ג/ט אהבת המלך
ג/ט אהל משה (לוין) ח"א דף יב ע"ג {טומטום}
ג/ט אהל שרה לאה עמ' שפז {כדי לחנכו}, תשנט {ראב"ד}, תתקכב, תתקל
ג/ט אומר לציון סי' שמא {טומטום ואנדרוגינוס בכלאים}
ג/ט אוצר השבת ח"א עמ' סא {דחייה באשה}
ג/ט אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג הי"ב הע' 2 {הגהמ"י אות כ}
ג/ט אוצרות הרמב"ם
ג/ט אוצרות יהושע עמ' רכט, שכה, תכה
ג/ט אור דוד עמ' יג {אשה לא תברך}
ג/ט אור הנר (ראטה) עמ' 87 {אשה לא תברך}
ג/ט אור שמח {בית הכסא, חיוב אשה בציצית}
ג/ט אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק ג, פ"ו ס"ק עט, פז
ג/ט אורח ישראל עמ' כו {אשה לא תברך}, קפה {אשה לא תברך}, ר {אשה לא תברך}, שצז {קטן}, תלג {אשה לא תברך}, תנד {אשה לא תברך}, תסג {אשה לא תברך}, תקיא {אשה לא תברך}, תקכא {אשה לא תברך, כלאים}
ג/ט אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' קכג
ג/ט אז שמח עמ' יא {אשה מתעטפת בלי ברכה}
ג/ט אחר האסף עמ' רטז
ג/ט אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' א, ז
ג/ט אמונת עתיך גל' 125 עמ' 22 {אשה בברכה על קריאת התורה}
ג/ט אמרי איש עמ' קצד-קצה {קטנים}
ג/ט אמרי חן (לוונברג) כאן, וח"ה עמ' כ {אשה לא תברך}
ג/ט אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קיט
ג/ט אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' מט אות ב
ג/ט אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 20, ע' אשה הע' 131, 324, 334, 337, ע' ברכות הע' 170, ע' גוי הע' 927-929
ג/ט אסיפת גאונים (תרעא) דף ה ע"ד {אשה פטורה}
ג/ט ארחות ימים עמ' סט, קפ
ג/ט ארשת צבי עמ' לג {אשה לא מברכת}
ג/ט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' רסב
ג/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ו ע"ג {אשה לא מברכת על מעשהז"ג}, פב ע"ג
ג/ט בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' כ
ג/ט בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רה
ג/ט בדבר מלך ח"ה עמ' קנז {אשה בכלאים}, ח"ח עמ' צא {טומטום ואנדרוגינוס}
ג/ט בדבר מלך חט"ז עמ' קעט
ג/ט בדבר מלך חי"ח עמ' רמ {אין הנשים מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא}
ג/ט בדרך המלך הל' ק"פ עמ' קעו {ראב"ד}
ג/ט בדרך המלך עמ' סב, קעו
ג/ט בית אהרן וישראל גל' צד עמ' קלג {אשה לא מברכת}
ג/ט בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' יא {ברכה של אשה}
ג/ט בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קכב {אשה לא מברכת - האם מברכת על ת"ת}
ג/ט בית אלהים שער א עמ' רפט
ג/ט בית הלוי ח"א סי' א עמ' ג
ג/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קכה {קטן}
ג/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קמא
ג/ט בית מועד (זלזניק) עמ' רלא
ג/ט בית מלך (חב"ד) עמ' 35-36 {קטן}
ג/ט ביתאל ח"ב דף צ ע"ג {אשה בכלאים, לא תברך}
ג/ט בכורי אברהם דף סז ע"א {אשה}
ג/ט בן אריה [שאלתות קכו]
ג/ט בן אשר סי' ב אות ז, סי' כד אות א {ראב"ד}, ג, ה, הערה ב, סי' לו ענף ב אות א {יד המלך}
ג/ט בנין שאול עמ' קעז
ג/ט בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' עט
ג/ט בנין שלמה (רבינ') סי' יג {בית הכסא}
ג/ט בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ז אות א
ג/ט בציר אליעזר ח"ב דף ט ע"ג {אשה לא מברכת}, כא ע"ד {כלאים בציצית שלא במקום מצוה}
ג/ט ברור הלכה חולין פג ע"ב ציון ג פרק ב
ג/ט ברור הלכה יבמות ג ע"ב ציון א {ראב"ד}
ג/ט ברור הלכה יבמות קיד ע"א ציון א פרק ז {קטן}
ג/ט ברור הלכה פסחים צא ע"ב ציון א {אשה רשאית להניח}, סוכה מב ע"א ציון ח {קטן}, ר"ה לג ע"א ציון ב פסקה ב-ג, מגילה כו ע"ב ציון ה
ג/ט ברכת אברהם (ארלנגר) כתובות (מהדו"ת) מ ע"א עמ' רע {ראב"ד}
ג/ט ברכת אהרן מאמר קו אות א
ג/ט ברכת אריאל ח"ב עמ' עב {אשה לא מברכת}
ג/ט ברכת הזמן עמ' קי
ג/ט ברכת חיים (אגרנטי) עמ' כז
ג/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' קכב, רצ
ג/ט ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יא אות ב
ג/ט ברכת מרדכי יבמות עמ' פו
ג/ט בשבילי הקדושה סי' לו הערה יא {לבית הכסא}
ג/ט בשמן רענן ח"ב עמ' תצג {אשה בברכת התורה}
ג/ט בתורתו יהגה (תשעב) עמ' רלט, שח {אם רצו לעשות אותן בלא ברכה}
ג/ט בתי כנסיות דף ג ע"ד
ג/ט גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קלד
ג/ט גבורת יצחק שבועות עמ' רפא {אשה לא מברכת}
ג/ט גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קנח, קסח
ג/ט דבר סיני (תשכו) {אשה לא תברך}
ג/ט דברות אליהו ח"א עמ' פח {אשה לא מברכת}
ג/ט דברות אליהו ח"ב עמ' ק-קא {אשה לא מברכת}
ג/ט דברות משה מועד ח"א עמ' רמג {ומביא סעד לדבריו מפ"ק דקידושין מדרב יוסף}
ג/ט דברות משה קדושין ח"א עמ' תפד {אשה לא תברך}
ג/ט דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' י ד"ה ולפענ"ד
ג/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף קג ע"ד
ג/ט דברי יציב או"ח עמ' י, יד {אשה שרצתה}
ג/ט דברי שאול שמות עמ' רצד {ראב"ד}
ג/ט דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קלה
ג/ט דרך המלך (רפפורט)
ג/ט דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' ד {טו"א בכלאים}
ג/ט דרכי שמחה עמ' טז {אשה לא תברך}, מ {אשה לא תברך}
ג/ט הגיוני הלכה עמ' 126
ג/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קפה {אשה לא מברכת}
ג/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' עח-עט {אסור לאשה לברך}
ג/ט המלך ברמה עמ' 60
ג/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 195
ג/ט הררי קדם (תשס) עמ' קו
ג/ט השגות הרמ"ך {אשה לא תברך}
ג/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קפב
ג/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קעט
ג/ט וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קיח {אשה מברכת}
ג/ט ונגש הכהן כלל ג פ"ד {טו"א בכלאים}
ג/ט זבחי תרועה סי' מט אות ט
ג/ט זכר יצחק (תשן) עמ' שלה
ג/ט זכרון יהונתן דף קנו {נשים}
ג/ט זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 53, 7 {שניהם -אשה לא תברך}
ג/ט זכרון סופרים {כ"מ - כתכ ההגהות שרש"י וכו'} [עיין פירש"י סוכה מב ע"ב, ועיין הג"א שם]
ג/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רכג {אשה בברכת התורה}, ח"ב עמ' מח {אשה}, רב {קטן}
ג/ט חוות בנימין ח"ב עמ' תפה {הגהמ"י}, תפט {אשה רשאית להניח}, תצא {אשה בלי ברכה}
ג/ט חזון לימים ח"ב עמ' קמג, רלו
ג/ט חי' הגרי"ז דף ה ע"ג {אשה ברכת התורה}
ג/ט חי' מהר"ז בינגא עמ' סט {בית הכסא}, עב {אין בו קדושה}, עז-עח {אשה לא תברך}, קיג {בית הכסא}
ג/ט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רצא {רמב"ם}, רצב {הגהמ"י אות מ}
ג/ט חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תל
ג/ט חיי נפש ח"ג עמ' קפא {אשה לא תברך}
ג/ט חיים זכו עמ' סג-סד {אשה לא תברך}
ג/ט חמדת ימים עמ' רמו
ג/ט חתן סופר או"ח ח"א סי' כג, עמ' צט {אשה לא תברך}
ג/ט טל חיים (טל) ברכות עמ' קצז
ג/ט יד אליהו (בוקובזה) סי' ח אות יד
ג/ט יד בנימין ר"ה עמ' תקח {ברכה}
ג/ט יד דוד (קרלין) ח"א כג ע"ג {אנדרוגינוס}
ג/ט יד המלך (לנדא) {אשה בכלאים}
ג/ט יד ישראל ח"ב {בית הכסא, זורקו, ברכה באשה, קטן, טו"א}
ג/ט יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מא
ג/ט יורה חכימא (תשעא) עמ' קנג
ג/ט יזרח אור (תשסט) עמ' מה
ג/ט יחוה דעת ח"ו עמ' קלח
ג/ט יטב פנים ח"א דף קכח
ג/ט יצחק ירנן {בית הכסא, טור סי' כא}
ג/ט ישועות יעקב נשים עמ' תרפה
ג/ט ישועת משה עמ' שסז
ג/ט כי בא מועד עמ' קלח
ג/ט כלילת יופי דף לו {אשה בכלאים}
ג/ט כנסת אברהם עמ' ג
ג/ט כתב סופר או"ח סי' לד ד"ה לכן נ"ל
ג/ט כתב סופר או"ח סי' קלה ד"ה ועיין תוס'
ג/ט לבושה של תורה סי' כ אות ג {הגהמ"י אות ל}
ג/ט להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' לו
ג/ט ליד המעין עמ' 219 {כ"מ}
ג/ט ללשונות הרמב"ם {אשה לא תברך}
ג/ט לקוטי סופר ח"ב דף ל ע"א {כ"מ}
ג/ט לקוטי שיחות חי"ז עמ' 234
ג/ט לקוטי שיחות חל"ה עמ' 61 {חינוך}, 109 {אשה}
ג/ט לקוטי שיחות חל"ו עמ' 158 {ראב"ד}
ג/ט מאה שערים (קפשאלי) עמ' שצט
ג/ט מאור יהושע סי' יז עמ' כד {אשה בלי ברכה}
ג/ט מאור למלך יבמות עמ' נא
ג/ט מאור למלך קדושין עמ' קנב {הגהמ"י אות מ}
ג/ט מבוא למשנה תורה עמ' 216
ג/ט מגן גבורים (או"ח) סי' ט ס"ק ח, סי' יז ס"ק ב, ד
ג/ט מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נח או"ק ב
ג/ט מועדים וזמנים ח"ד סי' רפח {קטן}
ג/ט מוריה גל' קסא עמ' צט
ג/ט מחזיק ברכה סי' תקיא אות ב {אשה}
ג/ט מחנה יוסף ציצית עמ' סה
ג/ט מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' יא, כג, לט
ג/ט מטה אהרן ר"ה עמ' קנב
ג/ט מטומאה לקדושה עמ' 38, 122
ג/ט מים אדירים דף פב ע"א {טומטום}
ג/ט מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' ט
ג/ט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 408 {משליכן לאשפה}
ג/ט מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' י
ג/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' פד
ג/ט מנחת אלימלך עמ' נג {אשה בלי ברכה}, עג {אשה בברכת התורה}, קעט {אשה בכלאים}, רלא {אשה בברכת התורה}
ג/ט מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קלח {אשה לא תברך}
ג/ט מנחת יהודה (בוים) דף פז ע"ג-ע"ד {אשה בלי ברכה}
ג/ט מנחת מאיר דף ס ע"ב {ציצית מעשהז"ג}
ג/ט מנחת מחבת עמ' רט
ג/ט מנחת שלמה (לוין) עמ' סה {אשה פטורה}
ג/ט מעדני מלך (תשמח) עמ' רלד
ג/ט מעין חיים ח"ג עמ' רי
ג/ט מעמד האשה עמ' 125, 130, 131
ג/ט מצא חן
ג/ט מקור חסד עמ' תסב {בית הכסא}
ג/ט מרומי גלים עמ' קו
ג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב {אשה לא תברך, טו"א}
ג/ט מרכה"מ אלפ' (כ"מ) {אשה לא תברך}
ג/ט מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' מ אות ג, ה {ברכה - בקידוש לבנה}
ג/ט משאת המלך (אדרי)
ג/ט משבצות זהב שמואל א עמ' תכב
ג/ט משברי ים עדל"ת סי' לב ס"ק א
ג/ט משכן בצלאל ח"א סי' כח {אשה בכלאים}
ג/ט משכן שילה עמ' שצב
ג/ט משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשפה {אשה לא תברך, אשה בכלאים}
ג/ט משנה הלכות ח"י סי' ג
ג/ט משנה הלכות ח"י סי' ג {אשה}
ג/ט משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ו {קטן}, רל {בית הכסא}
ג/ט משנת חיים דברים עמ' תקמו
ג/ט משנת חיים ערכין עמ' לא-לח
ג/ט משנת יעקב כאן, ומדע עמ' קנט {קטן}, קסו {קטן}, קדושה עמ' רצד-רצו
ג/ט משנת יעקב עבודה עמ' קסג
ג/ט משנת שמחה
ג/ט נהרות איתן ח"א עמ' עז
ג/ט נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רלב
ג/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף סג ע"ד, סד ע"א וע"ג
ג/ט נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רלט {כ"מ - כלאים בציצית באשה}, רמ {אשה רשאית לקיים מ"ע שהז"ג}
ג/ט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק ס פסוק כד
ג/ט נטעי שושנה עמ' קלט {אשה לא מברכת}
ג/ט נשמת אברהם ח"א עמ' רצז
ג/ט נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' ל עמ' נג
ג/ט נתיב מצותיך עמ' לו, מג, מו, ע, עט, צח, ק, קד, קנז, קעה, רכב, רלו, רלח {ראב"ד}, רנו, רצו
ג/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' צז, תתתקמז
ג/ט ס' הנייר עמ' קצא
ג/ט ס' הפרנס עמ' שפט
ג/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נח, תצו
ג/ט סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עב אות ד
ג/ט סדר משנה (בוסק')
ג/ט סיני ק עמ' קצ-קצב, קצד
ג/ט ספרי דבי רב ח"ב עמ' עז {אשה רשאית להניח, השמיט איש בבגד אשה}
ג/ט עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קפג
ג/ט עטרת חן ח"א עמ' נ {ראב"ד}
ג/ט עטרת מרדכי (מילר) עמ' ה
ג/ט עטרת תפארת דף ב ע"ב, ג ע"ד, ד ע"א {ראב"ד}, ה ע"ג
ג/ט עיוני הלכות ח"ב עמ' תקנד
ג/ט עין חיים ח"א עמ' מב-מג, רלז {ראב"ד - דוקא בלי כלאים}
ג/ט עליות משה (תשנב) ח"א עמ' כ
ג/ט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' נד
ג/ט עללת הבציר דף נט ע"ד, ס ע"א וע"ד {מותר לאשה להתעטף}
ג/ט עמק יהושע ח"א דף ד
ג/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמה
ג/ט עקבי אבירים (תשסה) עמ' קצה
ג/ט ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' רלב {בכל מצות עשה שהזמן גרמא אין נשים מברכות}
ג/ט פי אריה דף א ע"א
ג/ט פי שנים דף כח ע"ג
ג/ט פני אברהם (פרלמן) דף ב ע"א {ראב"ד}
ג/ט פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקו {אשה אסורה לברך}
ג/ט פרח מטה אהרן (סול') כאן, ואהבה עמ' 135
ג/ט פרי אברהם פסחים סי' סג אות ד
ג/ט פרי אהרן (בגון) עמ' עה {טומטום מתעטף מספק}
ג/ט פרי השדה (דייטש) ח"א סי' לד אות ג {ראב"ד - איסור אשה בכלאים בציצית}
ג/ט פרפרת משה ח"א עמ' תעב
ג/ט פרשת המלך
ג/ט פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 333, ח"ב הערה 309, 411
ג/ט צבי תפארת סי' כא
ג/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עט ע"ג
ג/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ג אות ג
ג/ט צרור המור (רוטלוי) סי' טז עמ' צ
ג/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שעא
ג/ט קובץ {הגהמ"י}
ג/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' תטו
ג/ט קובץ הערות (תשסג) סי' ט אות א {ראב"ד}
ג/ט קובץ חי' תורה (לודז') עמ' מג {אנדרוגינוס לא מברך}
ג/ט קונטרסי שעורים כתובות עמ' 322
ג/ט קונטרסי שעורים קדושין שעור כ אות ד, ח
ג/ט קנה חכמה פ"א ה"יג אות א ס"ק א {אשה שרצתה}
ג/ט קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' צח {אשה פטורה}
ג/ט קרבן משה עמ' לא
ג/ט קרית מלך {כל פרטי ההלכה}
ג/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קלז-קלח
ג/ט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' לח
ג/ט ר"י קארו - קובץ עמ' קצה
ג/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רמג {אשה לא מברכת על מ"ע שהז"ג}, ח"ז עמ' רטו
ג/ט רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שלג
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקכב
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' לב, קפג, קפט, קצט, רטז, רפא
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רל
ג/ט שאגת אריה סי' ל {אשה בכלאים}, קד {אשה לא תברך}
ג/ט שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' א {הגהמ"י אות כ}
ג/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' יב {אשה לא תברך}, ח"ח סי' א {ראב"ד}
ג/ט שבי ציון סי' יג עמ' פ {אשה לא תברך}
ג/ט שו"ע הרב או"ח סי' יז ס"ב, סי' כא ס"ג
ג/ט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רפג
ג/ט שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' א
ג/ט שו"ת מהר"ש לובלין עמ' כ {למכור לגוי}
ג/ט שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' יג {הגהמ"י אות ל}
ג/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שפו
ג/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' מ
ג/ט שירת הפסח אות יד {אשה - בלי ברכה}, קצו
ג/ט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יא אות א {ברכת אשה}
ג/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תעח
ג/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' שמג
ג/ט שמועת חיים ערכין ח"א עמ' פח
ג/ט שמות בארץ (תשנט) עמ' נב
ג/ט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' כד
ג/ט שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ז אות י {ראב"ד}
ג/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שסה
ג/ט שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 247
ג/ט שערי טהר ח"ה שער ב סי' כז אות ב
ג/ט שערי טהר ח"ו סי' מז אות ג דף קח ע"ד {לא מברכת}
ג/ט שערי יעקב תפלה סי' ג סעיף ט
ג/ט שפתי ראם דף מב ע"א-ע"ב {ראב"ד - כלאים}
ג/ט תורה לשמה (תשעג) עמ' רמג
ג/ט תורת אמך ח"א עמ' 95, ח"ב עמ' 543
ג/ט תורת יצחק ח"א עמ' רכד
ג/ט תורת ירוחם ח"א דף ז ע"ג, יח ע"ג, ח"ב דף י ע"ג, מה ע"ב
ג/ט תחומין חט"ו עמ' 163, חי"ז עמ' 162, 165
ג/ט תניא רבתי ח"א עמ' 43, 128, 281-282, 366
ג/ט תפארת אבות (סופר) עמ' קלא {אשה לא מברכת}
ג/ט תפארת ישראל סי' שד
ג/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' קכד
ג/ט תפארת ציון (ריבקין) סי' ג הערה 5
ג/ט תפארת ציון (ריבקין) סי' כד אות א עמ' שמ {ראב"ד}
ג/ט תשובה שלמה או"ח סי' ו {ראב"ד}
ג/ט תשובות ראב"י אב"ד סי' קמב {בית הכסא}
ג/י אהבת המלך
ג/י אהל שרה לאה עמ' מה {אשה במעשהז"ג לא תברך}
ג/י אהלי תם עמ' קד
ג/י אהליך יעקב גיטין סי' ט ס' יח
ג/י אור הנר (ליברמן) עמ' תקלו, תקמז {הגהמ"י}
ג/י אור יעקב פסחים דף 208
ג/י אור צהיר
ג/י אלומת עלומים סי' א דף ה ע"א, ו ע"א-ע"ב {כ"מ - תכריכין}
ג/י אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' א ד"ה והשאגת, או"ח סי' ב ד"ה וראיתי
ג/י אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק א ברכת אברהם אות א {עובר בעשה}
ג/י בדבר מלך חי"ז עמ' רעח, רפט {היאך חיוב מצות הציצית כל אדם שחייב לעשות מצוה זו אם יתכסה בכסות הראוי לציצית יטיל לה ציצית ואח"כ יתכסה בה, ואם נתכסה בה בלא ציצית הרי ביטל מ"ע}
ג/י בית אב (ברסלר) עמ' נז-נט, סב, סד
ג/י בכורי ציון (הלוי) ענף יא פרח ה
ג/י בן אשר סי' לו ענף ב אות א
ג/י בני דוד
ג/י ברכת אריאל ח"ב עמ' עה, פה-פו {חובת גברא}
ג/י ברכת יצחק (פאלער) עמ' קלב
ג/י ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כ
ג/י ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כ
ג/י ברקאי ח"א עמ' 127
ג/י גדולי אריה עמ' צג
ג/י דביר הקודש מנחות עמ' קלח, קמח
ג/י דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' ב ד"ה כתב
ג/י דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סג {בלי ברכה}
ג/י דרך המלך (רפפורט)
ג/י הר המלך ח"ה עמ' רטז-ריח
ג/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקה
ג/י חי' הריצ"ד
ג/י חי' מהר"ז בינגא עמ' מג, סד
ג/י חלקת מאיר
ג/י חמדת יעקב עמ' 166
ג/י חתן סופר או"ח ח"א עמ' פג
ג/י יד ישראל ח"ב
ג/י יד פשוטה מדע עמ' תתכט-תתל
ג/י יחוה דעת ח"א עמ' קצט
ג/י יצחק ירנן
ג/י ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תפג
ג/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שנא
ג/י כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שכה
ג/י לב שלם
ג/י להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' פג {אינו חייב להתעטף}
ג/י להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שלה
ג/י להורות נתן על התורה ח"ג עמ' כ
ג/י מאור החיים עמ' עג
ג/י מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' סח
ג/י מגידות (תשעג) סי' קמט עמ' קטז
ג/י מגן גבורים (או"ח) סי' ח ס"ק יח
ג/י מחנה יהודה (חסמן) עמ' קע
ג/י מחנה יוסף ציצית עמ' עט
ג/י מלאכת חשב עמ' כא
ג/י מס' ציצית עם באור רשי"ח קנייבסקי - ארגמן עמ' ו
ג/י מעין החכמה עמ' רכג {הגהמ"י אות ו}
ג/י מרומי גלים עמ' ב
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/י משא בני קהת
ג/י משארית יעקב עמ' א
ג/י משברי ים עדל"ת סי' ז ס"ק י
ג/י משנה הלכות ח"ח סי' ג {חובת גברא}
ג/י משנת יהודה ח"א פי"ט ה"כ
ג/י משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' קנה
ג/י משק ביתי סי' שפז (קפט ע"א) {לב שלם}
ג/י נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קכה
ג/י נחל איתן
ג/י נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ג/י נתיב מאיר הל' חנוכה פ"ד ה"ט {חובת גברא}
ג/י נתיב מצותיך עמ' פד
ג/י נתן פריו ערבי פסחים עמ' לב
ג/י ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' עא
ג/י ס' החיים (קלוגר) עמ' צו
ג/י ס' הפרדס לר' אשר עמ' נח
ג/י סוכה של מי עמ' קח
ג/י עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קנה
ג/י עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' נד
ג/י עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' שעא
ג/י צמח מנחם דף כו ע"ב {חובת גברא}
ג/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קסב
ג/י קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' ק {ציצית חובת גברא}
ג/י קרית מלך
ג/י ר"י קארו - קובץ עמ' רצט
ג/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' נה
ג/י רלב"ג במדבר פט"ו פסוק לט עמ' סד
ג/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קצט
ג/י שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' ז {כלי קופסה פטורים}
ג/י שו"ע הרב או"ח סי' ח ס' כח
ג/י שיירי כנה"ג (נדפס לפני הל' ע"ז)
ג/י שלמי יוסף סוכה עמ' שס
ג/י שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קט
ג/י שמע אברהם דף קכ ע"ד
ג/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקי {כ"מ}
ג/י שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 98
ג/י שפתי מלך
ג/י תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לט ס"ק ג, מז {ראב"ד}
ג/י תולדות יצחק (הורוביץ) דף א ע"ד {כלי קופסא פטור}
ג/י תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' עא
ג/י תורת יצחק ח"א עמ' א
ג/י תורת יצחק עמ' א {חובת גברא}
ג/י תורת ירוחם ח"ג דף יג ע"ב
ג/י תפארת למשה עמ' כט
ג/יא אגרא לישרים סי' כה
ג/יא אהבת המלך
ג/יא אהליך יעקב גיטין סי' ט ס' יח
ג/יא אור הציצית מבוא אות יז
ג/יא אור יעקב פסחים דף 208
ג/יא אורח ישראל סי' יט אות ג
ג/יא אמונת עתיך גל' 106 עמ' 64 {חסיד}
ג/יא אמונת עתיך גל' 120 עמ' 71
ג/יא אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קיז
ג/יא אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' קיא {לא ראוי שחסיד יפטור עצמו}
ג/יא באר בשדה עמ' רכז {יהא אדם זהיר במצות ציצית}
ג/יא בחיר חיים
ג/יא בים דרך עמ' קה, קלה
ג/יא בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קנה, גל' לט עמ' קמא, גל' עח עמ' קז {חייב אדם להביא עצמו לחיוב ציצית}
ג/יא בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' לג
ג/יא בן אריה
ג/יא בן ידיד
ג/יא ברור הלכה שבת י ע"א ציון א
ג/יא גן שושנים ח"ב עמ' כב, כד
ג/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' נג
ג/יא דבר סיני (תשכו)
ג/יא דברי אור ח"ג עמ' ח
ג/יא דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' סג {אין ראוי לחסיד לפטור עצמו}
ג/יא דרך המלך (רפפורט)
ג/יא דרך ישרה ח"ב עמ' קה
ג/יא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תיא
ג/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 78
ג/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנא
ג/יא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' י
ג/יא זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ו ס"ק א
ג/יא חבש פאר עמ' קכד
ג/יא חזון לימים ח"ב עמ' קיד
ג/יא חי' מהר"ז בינגא עמ' מג, פז
ג/יא חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' ז
ג/יא חמדת ימים עמ' קצא
ג/יא חמדת יעקב עמ' 169
ג/יא חמדת ישראל ח"א דף יג ע"א, ח"ב דף ו ע"ד
ג/יא ידות המשנה - הקדמה
ג/יא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מג, מה
ג/יא יחוה דעת ח"ד עמ' י
ג/יא כנף איש יהודי עמ' קכא
ג/יא כרם מנחם סי' א, ה
ג/יא לב דוד (פלדמן) עמ' כא {מדת חסידות לקנות}, כה
ג/יא לבני בנימין דף א ע"ג {מדת חסידות}
ג/יא להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' נט, ח"י עמ' ג
ג/יא להורות נתן במדבר עמ' פח, קמט, דברים עמ' קסג
ג/יא להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רנז
ג/יא להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רעה
ג/יא למחר אעתיר עמ' רנה, רסו-רסז
ג/יא לקוטי שיחות חי"ז עמ' 376
ג/יא לקוטי שיחות חל"ט עמ' 26
ג/יא מבוא למשנה תורה עמ' 106, 119
ג/יא מחנה יוסף ציצית עמ' פב
ג/יא מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן יג
ג/יא מעדני ביאורים עמ' מט
ג/יא מצווה ועושה ח"א עמ' שסח
ג/יא מרומי גלים עמ' א-ב
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא נועם חכ"ד עמ' רמו
ג/יא נתן פריו ערבי פסחים עמ' קיג
ג/יא ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' ע
ג/יא ס' התדיר עמ' רעד
ג/יא סדר משנה (בוסק')
ג/יא עטרת תפארת דף מ ע"ד {חסד}
ג/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסז
ג/יא ציץ אליעזר ח"ח סי' ד בשאלה ואות ב {אין ראוי לאדם חסיד}
ג/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צב אות א
ג/יא צפנת פענח
ג/יא קובץ ספרי סת"ם עמ' כ
ג/יא קובץ על יד ח"ב
ג/יא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קלו, ח"ב עמ' קיא
ג/יא קרן הצבי מצוה מח אות ב
ג/יא קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פב
ג/יא ראש אליהו ח"א עמ' קצה
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רכ
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רא
ג/יא שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' ח, ח"ג עמ' עח
ג/יא שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקלו
ג/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקט
ג/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' טו
ג/יא שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 88
ג/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' סב, קסד
ג/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' עז, קפג
ג/יא שערי יעקב תפלה סי' כז סעיף י
ג/יא שפתי מלך
ג/יא תורת אמך ח"א עמ' 161
ג/יא תורת המצוה דף י ע"ד
ג/יא תורת מנחם ח"ע עמ' 319 {אין אדם מחוייב לקנות לו טלית ולהתעטף בה כדי שיעשה בה ציצית}
ג/יא תחומין חכ"א עמ' 483
ג/יא תניא רבתי ח"א עמ' 43, 402, 425
ג/יא תפארת למשה עמ' כט
ג/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רנג
ג/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' מד-מה
ג/יא תרומת הגורן ח"א עמ' 29
ג/יא תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' י
ג/יב אבן ציון עמ' תשלח, תשמ
ג/יב אדני נחושת עמ' עב
ג/יב אהבת המלך
ג/יב אסופת מערכות עה"ת ח"ה עמ' קפא, ח"ו עמ' קיא {תלה בה כל המצוות}
ג/יב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/יב בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' לג
ג/יב בית שערים יו"ד סי' שפא
ג/יב בן אריה
ג/יב בתורתו יהגה ח"א עמ' שסה
ג/יב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תיא
ג/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 254
ג/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' י
ג/יב חי' מהר"ז בינגא עמ' פז
ג/יב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עט
ג/יב טוב נהורך פט"ז הערה 6
ג/יב יד איתן
ג/יב יד ישראל ח"ב
ג/יב יד פשוטה מדע עמ' קכב
ג/יב ידות המשנה - הקדמה
ג/יב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלד
ג/יב כרם מנחם סי' ה
ג/יב למחר אעתיר עמ' רנה
ג/יב לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 63
ג/יב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 26
ג/יב מבוא למשנה תורה עמ' 119
ג/יב מגן גבורים (או"ח) סי' כד ס"ק א {השמיט את הגמרא במנחות מז}
ג/יב מחנה יוסף ציצית עמ' עט, פט
ג/יב מעשה בצלאל סי' א
ג/יב מצווה ועושה ח"א עמ' שצ
ג/יב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' ע
ג/יב סדר משנה (בוסק')
ג/יב עין התכלת עמ' קנז
ג/יב ציץ אליעזר ח"ח סי' ד אות ב
ג/יב קובץ על יד ח"א
ג/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה, הקדמה עמ' כח
ג/יב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' ח
ג/יב שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שכ
ג/יב תורת אברהם עמ' 324
ג/יב תורת המדינה עמ' 211 {שקולה ככל המצוות}
ג/יב תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' רכב-רכג
ג/יב תניא רבתי ח"א עמ' 41

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US