Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

ברכות

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יאא/79 הלכות ברכות פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ באר יהודה
א/רה"פ דברי ירמיהו
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרכה"מ אלפ'
א/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' קטו-קכא
א/רה"פ ס' המנוחה
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבודרהם (תשכג) עמ' כב
א/א אבודרהם (תשנה) עמ' כז
א/א אגרות משה ח"ח עמ' ל
א/א אהבת המלך
א/א אהל יצחק
א/א אוצרות יהושע עמ' רמח
א/א אור צהיר
א/א אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' קמב
א/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' קפב
א/א אנצי"ת ע' ברכת המזון הע' 2, 3, 24, 26
א/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פב
א/א ארץ יהודה
א/א ארשת צבי עמ' כט {מצוה לברך}
א/א אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות קכב, סי' ט ס"ק א ברכת אברהם אות ה
א/א בגדי ישע
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף א ע"ב
א/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קסד
א/א בדבר מלך חי"ז עמ' קלו {מצות עשה מן התורה לברך אחר אכילת מזון וכו' ואינו חייב מן התורה אלא אם שבע שנא' ואכלת ושבעת ומדברי סופרים שאפיל אכל כזית לבד מברך אחריו, ומדברי סופרים לברך על כל מאכל תחלה ואח"כ יהנה ממנו וכו' וכן מדברי סופרים לברך אחר כל מה שיאכל וכל מה שישתה והוא שישתה רביעית והוא שיאכל כזית}
א/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רעה
א/א בן אברהם (אישטרושא)
א/א בן ידיד
א/א בני בנימין (אדר"ת)
א/א ברור הלכה ברכות לה ע"א ציון ה, מה ע"א ציון ט
א/א ברכה כהלכה פ"א הערה 1
א/א ברכת אריאל ח"ב עמ' נ {מנין המצוות - לא מנה ברכות התורה בנפרד}
א/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' קכה, רסג
א/א גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' ס
א/א גזע ישי דף קסב ע"ד
א/א דברות משה ברכות עמ' צב {ואינו חייב מן התורה אלא אם כן שבע}
א/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' נה-נו
א/א המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 74
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תצב
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקצג
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרכט
א/א וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' ט {מנין המצוות}, טו-טז
א/א זבח שלמה ח"ג עמ' ז
א/א זכור זאת ליעקב עמ' שנה
א/א זכרון הרב עמ' 307 {השמיט ברכת התורה}
א/א חדוותא דשמעתתא ח"א דף כ ע"ד, כא ע"ב וע"ד {שעה"מ}
א/א חזקה רבה או"ח הלכה סו
א/א חלקת מאיר
א/א חמשה מאמרות מאמר נוסח התפלה נספח יג {מנין המצוות}
א/א חקרי זמנים ח"ד עמ' ד
א/א טל חיים (טל) ברכות עמ' מז, עא, קכג
א/א יד יקותיאל עמ' קסב
א/א יוסף אומץ דף נד ע"ג
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 596
א/א כי בא מועד עמ' סז
א/א כיצד מברכים עמ' ט, פד
א/א כיצד מזמנין ח"ב סי' יח אות א ס"ק א {כזית דרבנן}
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקמז, תתכח
א/א כלילת יופי דף נג
א/א כנף איש יהודי עמ' מב
א/א כצאן יוסף עמ' קצד
א/א כרם יעקב עמ' קעב
א/א לב שלם [בני שמואל (חיון) תשובה סי' מב, מגילת ספר עשין ח ע"ג, בתי כהונה בית ועד מז ע"ד]
א/א לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 67
א/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 26
א/א מגילת ספר עשין דף ח ע"ג
א/א מועדים וזמנים ח"א סי' א, ח"ב סי' קסה
א/א מוריה גל' קנט עמ' מח-מט {רק אם שבע}
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' סב אות ב
א/א מחנה לויה (תשעד) עמ' שכא
א/א מירא דכיא
א/א מכתם לדוד (חסן)
א/א מעדני מלך (תשמח) עמ' קנא
א/א מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' ברכות כ, דרש ר' עוירא]
א/א מצווה ועושה ח"א עמ' תה, תח
א/א מרכה"מ אלפ' (השמטות) [לשון למודים דף ק ע"א]
א/א משאת המלך (אדרי)
א/א משאת המלך ח"א סי' צט אות א {השיעור}
א/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שכט
א/א משנת יעקב מדע עמ' שלו
א/א נגד מלכים (כלפון) סי' כח {כזית}
א/א נוכח השלחן (לבטון) דף א ע"א
א/א נזר הקדש (קפלן)
א/א נחל שלמה הל' ברכות עמ' א-יג
א/א נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תכז
א/א נקדש בצדקה סי' א
א/א ס' השלחן עמ' שלז
א/א סדר משנה (בוסק')
א/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קנו {מנין המצוות}
א/א עיוני הלכות ח"ב עמ' קלח
א/א עיונים (פאור) עמ' 30
א/א עמק התורה (אדר תשעד) בהר אות א
א/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/א פני חמה דף יח ע"א {ברכת המצוות על מצוות ברכת המזון}
א/א פרח מטה אהרן (סול')
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 36
א/א קובץ
א/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תריא, ח"ג עמ' תרכו
א/א קול בן לוי (תשסג) עמ' נו
א/א ראש דברך עמ' רכח
א/א רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' ט ד"ה תשובה
א/א רלב"ג דברים פ"ח פסוק י עמ' סד
א/א שאגת אריה סי' ו
א/א שו"ע הרב או"ח סי' קסז ס"א
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קלז, קסג
א/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רכו
א/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רכו
א/א שם יוסף (אליקים)
א/א שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רא
א/א שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' פז
א/א שמן המור ח"א דף ה ע"א
א/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 30, 230
א/א שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 263, 268
א/א שפתי מלך
א/א תורה לשמה (תשעג) עמ' פ
א/א תורת אמך ח"ב עמ' 4, 215, 308, 371
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שיד {הודאה לה'}
א/א תורת משה (צונצין)
א/א תחומין ח"ו עמ' 14
א/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רפג
א/ב אדני היד החזקה
א/ב אהבת המלך
א/ב אהל יצחק
א/ב אוצרות יהושע עמ' רמח
א/ב אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' לז
א/ב אור המזרח חל"ד עמ' 114-115 {הברכה מתירה איסור הנאה}
א/ב אור יקרות
א/ב אור צהיר
א/ב אור שמח
א/ב אורח ישראל סי' כו אות ג
א/ב אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' קמב
א/ב אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' סט
א/ב אחרית השנים עמ' ס {כ"מ}, עז
א/ב אמונת יהושע עמ' קכט-קל
א/ב אמרי כהן (הולנדר) עמ' לז {כ"מ}
א/ב אנצי"ת ע' ברכה אחרונה הע' 1, 34, ע' ברכות הנהנין הע' 1, 19, 33, 44, 51-54, ע' ברכת המצות הע' 3, ע' ברכת הריח הע' 2, 8, 12
א/ב ארחות ימים עמ' כא
א/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פג {כ"מ}
א/ב ארץ הצבי (שכטר) עמ' לב
א/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנב {רביעית}
א/ב אשר למלך
א/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' צ
א/ב בדבר מלך ח"ח עמ' כג
א/ב בדבר מלך חי"ב עמ' שסב
א/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 132
א/ב בחיר חיים
א/ב בית אהרן וישראל גל' לב עמ' צח, גל' סד עמ' יט
א/ב בית אהרן וישראל גל' פח עמ' כה {בל יראה רק בלילה}
א/ב בית המדרש
א/ב בית המלך (חסון)
א/ב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רעה
א/ב בית שערים יו"ד סי' מה
א/ב בכורי חיים ח"ג עמ' רעא
א/ב בן ידיד
א/ב בני בנימין (אדר"ת)
א/ב בני שלמה עמ' לג {מעל - בענין ריח}
א/ב בעקבי הצאן עמ' לט {כ"מ}
א/ב ברור הלכה ברכות יד ע"א ציון ג, לה ע"א ציון ה, לח ע"ב ציון ז, מה ע"א ציון ט, מז ע"ב ציון א
א/ב ברכה כהלכה פ"א הערה 3
א/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' נג {לא כתב שאסור ליהנות בלי ברכה}
א/ב ברכת יצחק (פאלער) עמ' קכה, רסג-רסד
א/ב ברכת יצחק (קויפמן) עמ' ד
א/ב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קצז
א/ב ברקאי ח"ג עמ' 80 {השמיט ברכת התורה}
א/ב בתי כהונה (תצו) בית ועד דף מו ע"א, מז ע"ד
א/ב בתי כהונה (תשסה) עמ' ו
א/ב גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' יג, כד, סא, פז, קז
א/ב גבורת יצחק ר"ה עמ' רנח, רעב
א/ב גבורת יצחק תרומות עמ' קנד
א/ב גליונות אבני נזר
א/ב גן שושנים ח"ב עמ' מא
א/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סז אות ב
א/ב דבר סיני (תשכו)
א/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף סה ע"ב, סט ע"ב-ע"ג {מטעמת, אפילו התכוון}
א/ב דברי אש (רטקין) שער ברכות הנהנין סי' ח אות א, סי' יב אות א-ב
א/ב דברי חן (נתנזון) דף כז ע"ב
א/ב דברי חפץ עמ' כו
א/ב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' ל {כ"מ - הנוסח מדרבנן}, נה-נו
א/ב דברי ירוחם סי' לט
א/ב דברי יששכר דף יב ע"ב
א/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' יא
א/ב דברי תורה (תאומים) דף א ע"א {טועם}
א/ב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קצא
א/ב דרך המלך (רפפורט)
א/ב הגיוני הלכה עמ' 227
א/ב המאיר לארץ
א/ב המאיר לארץ בהשמטות דף כה ע"ד {כ"מ}
א/ב הרמב"ם והזוהר
א/ב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' טז-יז, כ-כא, עד, עו, קטז-קיז, קס-קסא
א/ב זבחי צדק (דיסקין) עמ' קכה {מטעמת}
א/ב זכר יצחק (תשן) עמ' שט-שי
א/ב זכרון חי עמ' ז {כ"מ - סברה לענין ברכה אחרונה, מעל - תוספת איסור}, ח {טעם ובלע}, יח {מעל}, ל {ריח}, לו {כ"מ}
א/ב זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' מט ס"ק ז
א/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' תמב
א/ב חוות יאיר סי' קס
א/ב חזון נחום זרעים ח"א עמ' פא
א/ב חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' לב
א/ב חי' עזיאל עמ' 111
א/ב חיים זכו עמ' עט {טועם}, פג-פה, קלט
א/ב חלק יעקב (אלבעלי)
א/ב חלקת מאיר
א/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' רסג
א/ב טל חיים (טל) ברכות עמ' לד, קכג
א/ב יד איתן
א/ב יד המלך הל' תפלה פי"ב ה"ה {מד"ס}
א/ב יד ישראל ח"א וח"ב
א/ב יצחק ירנן
א/ב ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תקטו, ח"ב עמ' רכח
א/ב כיצד מברכים עמ' ט, פד
א/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתכח
א/ב כרם יעקב עמ' קצז
א/ב לב איש עמ' תעא
א/ב לב בנים עמ' רצט
א/ב לב שלם
א/ב לב שלמה (הלוי) דף קנז ע"א
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' טו {כ"מ}
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' לב {מעילה בריח}
א/ב להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' יב
א/ב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 107
א/ב מזכרת עמ' 342 {ברכת הנהנין מדרבנן}
א/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' י אות א, סי' יג אות ג
א/ב מחנה יוסף פסחים דף ג ע"א
א/ב מחנה יוסף שבת עמ' עח
א/ב מטה אהרן פסחים עמ' קיד-קטו, קיט, קכו
א/ב מכתב לחזקיהו דף קה ע"ד
א/ב מכתם לדוד (חסן)
א/ב מנחת אלימלך עמ' פא
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קג
א/ב מסורה ח"א עמ' ז
א/ב מצווה ועושה ח"א עמ' תו
א/ב מקור חסד עמ' תקצג
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ב משא בני קהת
א/ב משאת המלך (אדרי)
א/ב משאת המלך ח"א סי' צט אות ב, ח"ד סי' תקנו {טעימה}
א/ב משנה הלכות ח"ו סי' לו
א/ב משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קע
א/ב משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנב
א/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תג
א/ב משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קח
א/ב מתנת חיים ימים נוראים עמ' לו {זכירת ה'}
א/ב נוכח השלחן (לבטון) דף א ע"ב
א/ב נזר הראש עמ' קלז
א/ב נחל איתן
א/ב נחל שלמה הל' ברכות עמ' יג-כד
א/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כט אות ב
א/ב נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
א/ב נתן פריו ערבי פסחים עמ' עג
א/ב ס' הנייר עמ' ע
א/ב ס' התדיר עמ' רצא
א/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' מח, נ
א/ב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כז אות ג {ר' מנוח, כ"מ}
א/ב סדר משנה (בוסק')
א/ב סוכה של מי עמ' רעד
א/ב סוכת דוד (מן) סוכה סי' לג ס"ק ח, יד
א/ב סופר המלך ח"א עמ' נא {מעילה}
א/ב עבד המלך (תשא)
א/ב עבודת הזבח מעילה בהקדמה
א/ב עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' קכג
א/ב עוללות אפרים עמ' א
א/ב עולת איש ברכות עמ' לו
א/ב עטרת מרדכי (מילר) עמ' רט
א/ב עקבי ברכה עמ' סג
א/ב פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) במדבר עמ' יא {משקל השקל}
א/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ב פני חמה דף טו ע"ב {שם יוסף}
א/ב פרח מטה אהרן (סול')
א/ב פתחי הלכה ברכות פ"ד הערה 58, 38
א/ב פתחי נדה (פוטאש) עמ' רנג
א/ב צבי תפארת סי' כג, פב
א/ב צדקה לחיים (תקמז)
א/ב צדקה לחיים (תשסח) עמ' לו
א/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ו ע"ג
א/ב צרור החיים (יעקב)
א/ב קול בן לוי
א/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' מד
א/ב קרן הצבי מצוה פא אות יא
א/ב ראש דברך עמ' רכח
א/ב רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' ב ד"ה הנה
א/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' נב {גליוני הרמב"ם}
א/ב רווחא שמעתתא ח"א עמ' יד
א/ב רלב"ג דברים פ"ח פסוק י עמ' סד-סה
א/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' ב-ח {איסור ליהנות בלי ברכה}, י-יא {כ"מ - ברכה שלאחריה}
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קפד
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ו, יט, קח, קיט, קצו, רפא, רפט, שצט, תכה, תנו, תע, תקיט, תקלג
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קצג
א/ב שארית נתן (לוברט)
א/ב שדה יצחק עמ' עג
א/ב שו"ע הרב או"ח סי' קסז סעיפים א-ב, סי' קסח ס"ז
א/ב שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קטו
א/ב שלום ירושלים עמ' לט
א/ב שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' כד, מד-מו, רמ, רפו-רפט, רצב
א/ב שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' כה, מה, נ, רמה, רפט-רצ, רצב-רצג, רצו
א/ב שלשה עשר עלי השושנה עמ' 312
א/ב שם יוסף (אליקים) כאן, והל' מגילה פ"ב ה"ה {ברכות הן מדרבנן}
א/ב שמחת מלך עמ' 49
א/ב שמן למאור (ביימאייל) דף ג ע"א {טועם ובולע}
א/ב שעורי הרב - תשעה באב עמ' לט
א/ב שעורי הרב אבלות עמ' יב
א/ב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קלו
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' ב
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' ח {מעל}
א/ב שעלי דעת גל' ז עמ' 45
א/ב שער המלך (שושן) עמ' קכג
א/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רכט
א/ב שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות ט, כח
א/ב שערי ישועה עמ' קטו
א/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 1, 202-203, 268
א/ב שפתי מלך
א/ב תאריך ישראל סי' כ אות כג
א/ב תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ה
א/ב תורה שלמה שמות פכ"ג אות שלד {מד"ס}
א/ב תורת אמך ח"ב עמ' 4, 6, 98, 211
א/ב תורת משה (צונצין)
א/ג אדני היד החזקה
א/ג אהבת המלך
א/ג אוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' פז
א/ג אוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' קיט
א/ג אוצרות יהושע עמ' כח
א/ג אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' קמב
א/ג אוריתא טז עמ' קסז
א/ג אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' טז אות ג
א/ג אמת ליעקב מועד עמ' רמה {ברכת הנהנין, מצוה ושבח}
א/ג אמת ליעקב מקרא עמ' רצה
א/ג אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 1, 3, 144
א/ג אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' לד
א/ג ארץ הצבי (שכטר) עמ' לב
א/ג ארשת צבי עמ' לא {דרך בקשה ושבח}
א/ג באר המים עמ' קיח
א/ג בדבר מלך ח"ח עמ' כג
א/ג בדבר מלך חי"ב עמ' שסב
א/ג בית אב (ברסלר) עמ' סג
א/ג בית אהרן וישראל גל' עח עמ' ל {מברכים על מצוה}, צח
א/ג ברור הלכה פסחים ז ע"ב ציון ב (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
א/ג ברכת אהרן מאמר רסה אות א
א/ג ברכת הורי סי' כא הע' י
א/ג ברכת יצחק (פאלער) עמ' קל
א/ג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' מא
א/ג ברקאי ח"ה עמ' 70
א/ג גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קמז
א/ג גן שושנים ח"ב עמ' מא {דמיון ברכת המצוות לברכת הנהנין}
א/ג דבר סיני (תשכו)
א/ג דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' ד {טעם לברכות - כדי שנזכור את ה'}
א/ג האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רסו {כל את המלח}
א/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 160
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' עתר
א/ג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' כג
א/ג ויגד משה (גרין) מאמר כז ד"ה ולפי מאמרנו
א/ג זכרון חי עמ' יח {כשם שמברכים על הנאה - חיובו לא מצד האיסור ליהנות בלי ברכה}
א/ג חיים ומלך
א/ג חלקת מאיר
א/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' רסג
א/ג חתן סופר כאן [חתן סופר או"ח ח"א שער עבוה"י שער הטוטפת סי' לז], וחתן סופר או"ח ח"א עמ' רלו
א/ג טל חיים (טל) ברכות עמ' קיד, קכג
א/ג יבול היובלות עמ' 173
א/ג יד ישראל ח"ב
א/ג ים שמחה עמ' לג, שמו
א/ג ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תצ
א/ג יסוד ושורש העבודה שער אשמורת פ"ד
א/ג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תקטו, ח"ב עמ' רכח
א/ג ישרי לב עמ' לא
א/ג כל בו ח"ה עמ' תקמא
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' לד
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' י
א/ג לקוטי שיחות חל"ט עמ' 26
א/ג מבוא למשנה תורה עמ' 215, 315
א/ג מגל חי"ד עמ' 94 {כשם שמברכים על הנאה - ברכת מצוה היא בגדר מתיר}
א/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' י אות ב
א/ג מחנה יוסף ח"ג עמ' כ, לח, נט
א/ג מחנה יוסף שבת עמ' עח
א/ג מטבע הברכות (שטרן) - פתיחה
א/ג מנחת אלימלך עמ' פא
א/ג מסורה ח"א עמ' ז, ח"ט עמ' צה, צח
א/ג מעין חיים ח"ד עמ' קכא, קכז
א/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף כב ע"ד
א/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קמ
א/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שכז
א/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רעז
א/ג מתנת חיים - מועדים עמ' פו, רמו
א/ג נחל שלמה הל' ברכות עמ' כד-ל
א/ג נטריקן (תשעד) עמ' נא
א/ג נתן פריו ערבי פסחים עמ' סא
א/ג ס' ההודיה עמ' לט
א/ג סוכה של מי עמ' רעד
א/ג סוכת דוד (מן) סוכה סי' לג ס"ק ח, יד
א/ג סמיכה לחיים דף טו ע"ג
א/ג עולת איש ברכות עמ' רז, שב
א/ג עטרת מרדכי (מילר) עמ' ר
א/ג עיוני הלכות ח"ב עמ' קלח
א/ג עין תרשיש
א/ג עלי שור ח"א שער ד מאמר ט פרק א
א/ג פרח מטה אהרן (סול')
א/ג פתחי נדה (פוטאש) עמ' רנג
א/ג ציץ אליעזר ח"ב סי' טז אות ח
א/ג צפנת פענח
א/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרח, תריא, תתיח
א/ג ראש דברך עמ' רכח
א/ג רנת יצחק תפלה עמ' יט {כדי שנזכור הבורא}
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קפד
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ו, יט, קח, קכה, רה, תעב, תעה, תקיט
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קז, קצג
א/ג שדה יצחק עמ' עב
א/ג שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' רכא
א/ג שושן עדות דף קב
א/ג שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' רפט
א/ג שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' רצג
א/ג שלשה עשר עלי השושנה עמ' 311
א/ג שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 234
א/ג שעלי דעת גל' ז עמ' 45
א/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 1
א/ג שפתי מלך עמ' עז, קכג
א/ג תבואות שמש דף ז ע"ג
א/ג תורה תמימה דברים פ' יז אות נט
א/ג תורת אמך ח"ב עמ' 475
א/ד אהבת המלך
א/ד אוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' פז
א/ד אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רצח
א/ד אורי חיים ח"א עמ' מד
א/ד אוריתא טז עמ' קסז
א/ד אמרי שפר (פינטו) עמ' כח
א/ד אנצי"ת ע' ברכות הע' 1
א/ד אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' לד
א/ד בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' סג
א/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף א ע"ב
א/ד בית אב (ברסלר) עמ' סג
א/ד בית פנחס (וולף) עמ' 118
א/ד בנין הלכה עמ' יח
א/ד ברור הלכה ברכות לה ע"א ציון ה
א/ד ברכת אריאל ח"ב עמ' נ {ברכות השבח הן תפלה}
א/ד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' מב
א/ד ברקאי ח"ה עמ' 70-71
א/ד גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' פד, פז {כ"מ}
א/ד דבר סיני (תשכו)
א/ד דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רס {כדי לזכור את הבורא}
א/ד דרך חיים (תשע) פ"א הערה 833
א/ד המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 80
א/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 234
א/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרעא
א/ד וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' יב, יד
א/ד זכור זאת ליעקב עמ' שנה
א/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' רסג
א/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' יז
א/ד יסוד ושורש העבודה שער אשמורת פ"ד
א/ד ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תקטו, ח"ב עמ' רכח
א/ד להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' לד
א/ד להורות נתן מועדים ח"א עמ' כג
א/ד לשון למודים או"ח דף מד ע"א {כ"מ}
א/ד מבוא למשנה תורה עמ' 231, 215, 315
א/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' לח
א/ד מכלול גל' כג עמ' 46
א/ד מעין חיים ח"ד עמ' קכא, קכז
א/ד מצוות זמניות עמ' תקד
א/ד משבצות זהב שמואל ב עמ' תקע
א/ד נחל שלמה הל' ברכות עמ' כד-ל
א/ד נטעי אשל בראשית עמ' תכג
א/ד נטריקן (תשעד) עמ' נג
א/ד נר למאור (פרצקי) עמ' כז
א/ד נתיבות אמונה - תפלה עמ' מא
א/ד נתן פריו ערבי פסחים עמ' סא
א/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נט
א/ד עלי שור ח"א שער ד מאמר ט פרק א
א/ד עלי שור ח"ב עמ' תעח
א/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ד פרח מטה אהרן (סול')
א/ד ראש דברך עמ' רכח, רנז
א/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' מח
א/ד שלחן המלך דף טז ע"א
א/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 1
א/ד שפתי מלך
א/ד תורת אמך ח"ב עמ' 6, 475
א/ד תורת המדינה עמ' 47 {עזרא ובית דינו}
א/ד תניא רבתי ח"א עמ' 439
א/ה אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' ריא
א/ה אדני היד החזקה
א/ה אהבת המלך
א/ה אהל שרה לאה עמ' תרלב
א/ה אור צהיר
א/ה אורח ישראל סי' א הערה ט, ואות יב הערה צד {כ"מ}, סי' ד הערה לא, סי' ז אות יז, סי' ט אות ד, סי' טו אות ג הערה כה {כ"מ}
א/ה אחרית השנים עמ' צד
א/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 50
א/ה אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' יג
א/ה אמרי דעת יו"ד סי' ג עמ' פח {כ"מ}
א/ה אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' טו
א/ה אמת ליעקב מקרא עמ' שיד
א/ה אנצי"ת ע' ברכות הע' 21, 43, 44, 46, 78, 96, ע' ברכת המזון הע' 54, 84
א/ה ארחות ימים עמ' עא
א/ה אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ג ברכת אברהם אות לח
א/ה בדבר מלך חי"ג עמ' קט
א/ה בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' יח
א/ה בן ידיד
א/ה ברור הלכה ברכות יא ע"א ציון ד {כ"מ}, מ ע"ב ציון ב, ו
א/ה ברור הלכה פסחים ז ע"ב ציון א
א/ה ברכה כהלכה פ"א הערה 4
א/ה ברכי יוסף או"ח סי' קיד ס"א {כ"מ}
א/ה גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעח
א/ה גבורת יצחק ר"ה עמ' רעג
א/ה גור אריה (צרמון)
א/ה דבר סיני (תשכו)
א/ה דברות משה ברכות עמ' קסז {ונוסח כל הברכות עזרא ובית דינו תקנום}, רסז {וכל ברכה שאין בה הזכרת השם ומלכות אינה ברכה אא"כ היתה סמוכה לחבירתה וכ"מ}
א/ה דברות משה סנהדרין עמ' תרכז
א/ה דברות משה שבת ח"א סי' יח ענף ז, פסחים עמ' רצב {כ"מ}
א/ה דברי אמת (תרכא) דף נ ע"ג
א/ה דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' נו-נז
א/ה דברי שמואל (ראטה) עמ' ע
א/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלא
א/ה הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' צ
א/ה הגהות חבר בן חיים
א/ה המנהיג עמ' פח
א/ה המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 81
א/ה הר המוריה (אדר"ת) עמ' רלה
א/ה הר המלך ח"ה עמ' לב-לג
א/ה הרמב"ם - שמרנות עמ' 168-171
א/ה הרמב"ם (בנדיקט) עמ' כב
א/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 128
א/ה השיר והשבח (פרדס) ח"א עמ' שנא
א/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' ע
א/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרעט
א/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' לו
א/ה וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' כה-ל, נד
א/ה זכור זאת ליעקב עמ' שנח
א/ה חזון לימים ח"ב עמ' רלח
א/ה חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף ע
א/ה חי' עזיאל עמ' 111-112
א/ה חלק יעקב (אלבעלי)
א/ה חלקת יואב מהדו"ת סי' א
א/ה חסדי דוד ח"א עמ' לב
א/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' תכט, תלא, ח"ג עמ' רסג
א/ה חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף פט ע"ד
א/ה טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף ה ע"א {כ"מ}
א/ה טל חיים (טל) ברכות עמ' מב, מה, מח, נח, קיט, קכב-קכג
א/ה יד יצחק (זלזניק) עמ' מז
א/ה יחוה דעת ח"ד עמ' עו
א/ה ימי זכרון עמ' מה
א/ה יסוד ושורש העבודה שער אשמורת פ"ד
א/ה יצחק ירנן
א/ה ישועות יעקב מועד עמ' קג {כ"מ}
א/ה ישועת משה עמ' קפה
א/ה כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
א/ה כרם יעקב עמ' רי
א/ה לב שלם [מטה יוסף ח"ב סי' א, מקראי קדש (תפט) קט ע"ב]
א/ה להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' מא
א/ה להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' ג
א/ה מבוא למשנה תורה עמ' 233
א/ה מוריה גל' רלו עמ' קה {בכל לשון}
א/ה מחשבה למעשה מועדים ומצוות עמ' צב
א/ה מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות ג
א/ה מסורה ח"א עמ' ו
א/ה מעיני המים
א/ה מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תכד (נא)]
א/ה מקור הברכה (מרגליות) עמ' נו
א/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' שד {כ"מ}
א/ה מרכה"מ אלפ' (השמטות) [לשון למודים דף מד ע"א]
א/ה משאת המלך ח"א סי' צט אות ה {כ"מ}
א/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שכט
א/ה משנת המדינה עמ' 136
א/ה משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמח
א/ה משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצט
א/ה משפטי עזיאל ח"ג עמ' רכא, ח"ח עמ' עז
א/ה משרת משה (עטייה)
א/ה נוה צדק
א/ה נועם חי"א עמ' סו, חט"ו עמ' ר {בלי שם ומלכות}, רט
א/ה נחל יבוק
א/ה נחל שלמה הל' ברכות עמ' ל-לג
א/ה נמוקי שזבנ"י דף סא, סז
א/ה נר למאור (פרצקי) עמ' כז
א/ה נתן פריו ערבי פסחים עמ' נה
א/ה ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רנט
א/ה ס' העתים עמ' 174
א/ה ס' השלחן עמ' שכב
א/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' מא {כ"מ}
א/ה סוכת דוד (דיאס)
א/ה עבד המלך (תשסט) עמ' קסו
א/ה עזוז חיל
א/ה עיוני הלכות ח"ב עמ' שצב
א/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' טז
א/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ו
א/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ה פני חמה דף יז ע"ב, יח ע"א
א/ה פרח שושן דף כח ע"ד {כ"מ - המשנה ממטבע}
א/ה פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 37
א/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמ ע"א
א/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 3
א/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' קיג
א/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת מילואים סי' יא
א/ה ראש דברך עמ' רכד, רכח
א/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' מ, ח"ז עמ' קפג
א/ה רמז הרומז (תשסח) עמ' מג {שם ומלכות}
א/ה רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' כג
א/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קיא-קיב
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' יט
א/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רעה {כ"מ}
א/ה שו"ת מהר"ם מינץ עמ' ס
א/ה שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' צט עמ' רצט
א/ה שומע ומשמיע עמ' קנג
א/ה שושן עדות דף קג ע"ג
א/ה שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' עט
א/ה שלום ירושלים עמ' יב {כ"מ}
א/ה שלשה עשר עלי השושנה עמ' 310
א/ה שם יוסף (אליקים)
א/ה שערי ברכה עמ' רצט-ש
א/ה שערי יעקב תפלה סי' ז סעיף טז
א/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 1
א/ה תורת אמך ח"א עמ' 76, 79, 393, 406
א/ה תורת משה (צונצין)
א/ה תורת רפאל או"ח ח"א דף ג ע"ד {צריך שם ומלכות}
א/ה תניא רבתי ח"א עמ' 31, 84
א/ה תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכו
א/ה תשובה מאהבה ח"א סי' צ
א/ה תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 64
א/ו אבני ציון ח"א סי' כ אות ד {לח"מ}
א/ו אגרות משה או"ח ח"ב סי' מט
א/ו אהל שרה לאה עמ' תרלב
א/ו אורח ישראל סי' ד אות א, ח, הערה ד, סי' יא אות ד הערה יד, סי' טו אות ג הערה כה
א/ו אחרית השנים עמ' עז
א/ו אמת ליעקב מקרא עמ' שיד
א/ו אנצי"ת ע' אזכרות הע' 23
א/ו אנצי"ת ע' ברכות הע' 96-98, 103, 105
א/ו ארחות ימים עמ' עא
א/ו בדבר מלך חי"ב עמ' שע
א/ו בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' יח
א/ו ברור הלכה ברכות יא ע"א אחרי ציון ד, מ ע"ב ציון ב
א/ו ברור הלכה סוטה לב ע"א ציון א, ואחרי ציון א
א/ו ברכת יצחק (פאלער) עמ' מט
א/ו דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' נז
א/ו דמשק אליעזר (רלב"ג) - תשובות סי' ו {כעין שתיקנו}
א/ו הר המלך ח"ו עמ' י, נט
א/ו הרמב"ם - שמרנות עמ' 168-169
א/ו הרמב"ם (בנדיקט) עמ' כב
א/ו השגות הרמ"ך
א/ו וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' כה-כט
א/ו חזון לימים ח"ב עמ' רלח
א/ו חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קיא
א/ו חיי נפש ח"ו עמ' עד
א/ו חקרי זמנים ח"ב עמ' תלא
א/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שז, שט-שי, ח"ב עמ' כב
א/ו חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף פט
א/ו טל חיים (טל) ברכות עמ' מב, קעט
א/ו יד יצחק (זלזניק) עמ' מו-מז
א/ו יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קלח
א/ו כיצד מזמנין ח"ב סי' ו ס"ק ד
א/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקפב
א/ו לב שלם [ראשון לציון יד ע"ב]
א/ו לבושי מרדכי או"ח עמ' תיט
א/ו מבוא למשנה תורה עמ' 233, 249
א/ו מגן גבורים (או"ח) סי' ריג ס"ק ב
א/ו מוריה גל' רלו עמ' קה {בכל לשון}
א/ו מטה אהרן ר"ה עמ' קלז
א/ו מענה אליהו עמ' קסה {כ"מ}
א/ו מקור הברכה (מרגליות) עמ' נו {כ"מ}
א/ו מראה הפנים ברכות דף מו
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו משנת יעקב
א/ו משפטי עזיאל ח"ג עמ' רכא
א/ו נוכח השלחן (לבטון) דף א ע"ג
א/ו נועם חט"ו עמ' קכד, חכ"ג עמ' יא
א/ו נחל יבוק
א/ו נחל שלמה הל' ברכות עמ' ל-לג
א/ו נפש הרב עמ' קי
א/ו ס' הפרדס לר' אשר עמ' קסח
א/ו ס' השלחן עמ' שכב
א/ו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קנ
א/ו עבד המלך (תשסט) עמ' קסו
א/ו עזוז חיל
א/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' טז
א/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ו
א/ו פרשת המלך
א/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף י ע"ד
א/ו צפנת פענח
א/ו ראש דברך עמ' רכד
א/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קלב {הגהמ"י}
א/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קיא-קיב
א/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רעא {בכל לשון}
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קסה, קסח, תמח, תנה
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמא, ח"ב עמ' קמה, קמז
א/ו שו"ת ר"י מסלוצק סי' ו עמ' כד
א/ו שערי ברכה עמ' רצט-ש
א/ו תורת אמך ח"א עמ' 80, 139, 221
א/ו תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק נט
א/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' ע
א/ו תפלת דוד (אדר"ת) עמ' כז {כ"מ}
א/ו תשורת שי מהדו"ת סי' ח {כ"מ}
א/ז אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קעד
א/ז אהבת המלך
א/ז אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' תמב
א/ז אהל שרה לאה עמ' קפו-קצ {הרהור כדיבור}
א/ז אור הישר
א/ז אור חדש (בלומ') דף קיז ע"ג-ע"ד {הרהר בלבו - יצא}
א/ז אור עולם (שניאורסון) עמ' 545
א/ז אורח ישראל סי' א הערה עז, סי' ז הערה עא {כ"מ}, סי' יח אות יד, מילואים לסי' יח אות ד
א/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 51
א/ז אמרי בינה (אש) דף מז ע"ג {בלבו}
א/ז אמרי כהן (הולנדר) עמ' מא
א/ז אנצי"ת ע' ברכות הע' 117, 121, 122
א/ז אפיקי מגינים נדרים סי' א
א/ז אפר קדשים עמ' כב
א/ז ארחות ימים עמ' פט
א/ז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קכג
א/ז ארשת צבי עמ' כד, כו, כט-ל {הרהור}
א/ז באר מים חיים (נוסינזון) ברכות דף יב
א/ז בדבר מלך ח"י עמ' קכב, קכט, קלא {בלבו}, קפב
א/ז בדרך המלך עמ' נב
א/ז בינה בספרים עמ' צה
א/ז בית אבא (גוטווירטה) דף לז ע"ד, לח ע"א {יצא}
א/ז בית אהרן וישראל גל' ג עמ' יח
א/ז בית נפתלי (תרנט) סי' מא דף לו ע"ד
א/ז בית נפתלי (תשסו) עמ' רמט
א/ז בן אשר סי' ט אות ח, ביאורי מקראות הערה יב
א/ז בן ידיד
א/ז בנין הלכה עמ' יז, יח, כ {הרהור כדיבור}
א/ז בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ג ס"ק ד
א/ז ברור הלכה ברכות יב ע"א ציון ג, טו ע"א ציון ד, טו ע"ב ציון א, ב, כ ע"ב ציון י
א/ז בשבילי ברכת הגומל סי' ב ס"ק יב, וקונטרס ס"ק יג, יח {הרהור כדיבור}
א/ז גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' ב, קנא, רנג, רנט, ח"ב עמ' קסו-קסז {כ"מ}
א/ז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ס-סא
א/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' יב, קלב, שמב
א/ז גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' כד
א/ז גינת אלימלך ח"ב - דרושי אלימלך עמ' כה {הרהור כדיבור בדיעבד}
א/ז גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' מג
א/ז דברי אור ח"א עמ' יז
א/ז דברי חן (נתנזון) דף יז ע"ב, כה ע"ד
א/ז דברי חפץ עמ' טז-יז
א/ז דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' נז-נח
א/ז דברי ירוחם סי' לה, לח
א/ז דברי יששכר דף ב ע"א
א/ז דברי משה (מזרחי) עמ' לג
א/ז דברי סופרים (לר' צדוק) פ' לה עמ' 31
א/ז דברי שלמה (אסרף)
א/ז דגל יהודה (לוקץ) עמ' 9, 163
א/ז דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' כט
א/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תל
א/ז דרכי שמחה עמ' לט, פה
א/ז הגהות מוהר"י קרט עמ' רטו {יוצא אם בירך בלבו}
א/ז הלכות והליכות עמ' פג, פו
א/ז השבת לקדשו דף עח ע"ב {נחל איתן}
א/ז ואם תאמר ח"ד קושיה 409
א/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תיט
א/ז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' לב, לד-לה
א/ז זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 88-103, 81-82, 76-78, 74
א/ז זכרון שמואל עמ' צב, צה-צו
א/ז חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ה ס"ק ב
א/ז חזון יחזקאל ברכות פ"ב הי"ג
א/ז חזקה רבה או"ח הלכה סד
א/ז חי' כתב סופר
א/ז חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' נד
א/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ג
א/ז חי' רעק"א [שאגת אריה סי' ה-ו]
א/ז חיים זכו עמ' קו, קפח-קפט {רמב"ם}, רח {גרי"ז}
א/ז חכמת גרשון עמ' קכג
א/ז חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' לו
א/ז חלקת מאיר
א/ז חלת לחם (תשנח) עמ' קצה
א/ז חתן סופר או"ח ח"ב עמ' יב
א/ז טהרת יו"ט חט"ז עמ' פט
א/ז טוב החיים או"ח סי' י דף ז ע"א
א/ז טל חיים (טל) ברכות עמ' שמה
א/ז יד בנימין מגילה עמ' קמה {הרהור}
א/ז יד ישראל ח"א וח"ב
א/ז יחוה דעת ח"ו עמ' סט
א/ז יין הטוב עמ' קכו
א/ז יראה ואהבה עמ' רח {הרהור כדבור}
א/ז ישועות יעקב מועד עמ' לח, תצז
א/ז כרם אברהם עמ' ב
א/ז כרם מנחם סי' כה
א/ז כתב סופר או"ח דף כז ע"ב
א/ז כתר המלך
א/ז לב שלם
א/ז לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף א ע"א
א/ז מאורות חיים תרומות עמ' כה {הרהור כדיבור}
א/ז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' סז
א/ז מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן נד
א/ז מחשבת הקודש ח"א דף נא ע"ג, נג ע"ב, נה ע"ג
א/ז מטבע הברכות (שטרן) סי' יא ס"ק א
א/ז מטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' כו
א/ז מי השלוח (זס') עמ' קכג
א/ז מכתם לדוד (חסן)
א/ז מנחת אהרן (תשפ) כלל יג אות יז
א/ז מנחת מחבת עמ' פ
א/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' יג
א/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' יח
א/ז מעין החכמה עמ' רנה
א/ז מעין חיים ח"ד עמ' עב
א/ז מצווה ועושה ח"א עמ' תיב
א/ז מצוות זמניות עמ' תקו
א/ז מקדשי השם ח"ב עמ' קלח {הרהור}
א/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שסה, שעט
א/ז מרגליות הים סנהדרין סה ע"א אות טז {הרהור}
א/ז משאת המלך (אדרי)
א/ז משאת מרדכי מגילה עמ' עה
א/ז משב יעקב ח"א
א/ז משה מבחוריו דף י ע"ג, יד ע"ג, טו ע"ג {הרהור}
א/ז משכן בצלאל ח"א סי' לד
א/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רפג, רפח, שלח
א/ז משנת יהודה ח"א פכ"ד ה"א
א/ז נועם חי"ט עמ' קיג
א/ז נחל איתן
א/ז נחל שלמה הל' ברכות עמ' לג-לו
א/ז נמוקי שזבנ"י דף יט
א/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף ה ע"ג
א/ז ס' השלחן עמ' שכב
א/ז סדר משנה (בוסק')
א/ז עבודת משא (מאיר) ח"א
א/ז עולת חודש ח"ג מאמר רסד
א/ז עולת ראיה (וייס) עמ' ד
א/ז עלי עין עמ' קג
א/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצה
א/ז ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 31
א/ז פרפרת משה ח"ב עמ' שה, תפז
א/ז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 37
א/ז צבי תפארת סי' יח אות א
א/ז צפנת פענח
א/ז קהלות יעקב ברכות י
א/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרב-תרג, ח"ד עמ' מב
א/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קלט
א/ז קובץ חי' תורה (לודז') עמ' לח
א/ז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' מו, מח, פט
א/ז קול בן לוי
א/ז קול בן לוי (תשסג) עמ' מו
א/ז קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' ריח-ריט {הרהור כדיבור}
א/ז ראש דברך עמ' ת
א/ז רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' ז ס"ק א
א/ז רב ברכות (רי"ח) עמ' מד {הרהור}
א/ז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תב
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רד
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' פו
א/ז שאגת אריה סי' ו, יג, כד
א/ז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קנג
א/ז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' ריט
א/ז שו"ע הרב או"ח סי' קפה ס"ג
א/ז שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קמ
א/ז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצא
א/ז שומע ומשמיע עמ' קעז
א/ז שי כהן עמ' קס, רא {הרהור כדיבור}
א/ז שם יוסף (אליקים)
א/ז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קלב
א/ז שמועות משה עמ' ח {הרהור כדיבור}
א/ז שמר את הדבר עמ' רכח
א/ז שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' א אות ז
א/ז שערי אורה (ברגמן, תשכט)
א/ז שערי טהר ח"ה שער ב סי' כ אות א, ג
א/ז שערי מאיר עמ' עז
א/ז שערי תודה ח"ב דף מ ע"ג, מב ע"ג-ע"ד {הרהור כדיבור}
א/ז תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' ב-יא-ח
א/ז תורה לדעת ח"ו עמ' קלה {כ"מ}
א/ז תורת אמך ח"א עמ' 466
א/ז תורת מהרא"ל עמ' לג-לד
א/ז תורת רפאל או"ח ח"א דף ב ע"ג, יט ע"ד, כ ע"ג, ח"ב דף סא ע"ד
א/ז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רפד-רפה
א/ז תפארת חיים (שאכעט) דף צא ע"א
א/ז תשובה מאהבה ח"ב דף יג-יד
א/ח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' כז
א/ח אהבת המלך
א/ח אהל יצחק
א/ח אמונת עתיך גל' 117 עמ' 14
א/ח אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קטז
א/ח אנצי"ת ע' ברכות הע' 133, 134
א/ח ארץ בנימין עמ' כג {כ"מ}
א/ח ארץ החיים (טשרנוביץ, תרכא) דף עח ע"א {תנו לפלוני לאכול}
א/ח בית שערים או"ח סי' יט
א/ח בן ידיד
א/ח ברור הלכה ברכות לה ע"א ציון ה, מ ע"א ציון א
א/ח גליונות אבני נזר
א/ח דבר סיני (תשכו)
א/ח דבר שמואל (אבוהב) סי' קמב
א/ח דברות משה ברכות עמ' רלח {ואם הפסיק בדברים שהן מענין דברים שמברכין עליו אינו צריך לברך שנייה}
א/ח הר המלך ח"ה עמ' לג
א/ח ויקח אברהם [חוקי חיים ט ע"ב]
א/ח חי' ר"י נחמיה סי' ו אות ט
א/ח יחוה דעת ח"ה עמ' רט
א/ח ישורון ד עמ' קצח
א/ח כרם יעקב עמ' רכד
א/ח מוריה גל' קנז עמ' צ {נחל איתן}
א/ח מחקרי ארץ או"ח סי' כג
א/ח מים מדליו (טאגער) חדושים אות מח
א/ח מצוות זמניות עמ' תקו
א/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ח משאת המלך ח"א סי' צט אות ו {הפסק לצרכי סעודה}
א/ח נוכח השלחן (לבטון) דף א ע"ג
א/ח נזר המלך
א/ח נחל איתן
א/ח נחל שלמה הל' ברכות עמ' לו-לח
א/ח ניר לדוד
א/ח נר דוד ח"א עמ' א
א/ח נתן פריו מגילה עמ' ג
א/ח ס' השלחן עמ' שיט
א/ח עולת איש ברכות עמ' שלז
א/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ח פני משה (שלז')
א/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנח אות א
א/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קא {מעין דברים שמברכים עליו}
א/ח שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קכד
א/ח שו"ע הרב או"ח סי' קסז ס"ט
א/ח שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קנא
א/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' צה
א/ח שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' קכד
א/ח שפתי מלך
א/ח תורת אמך ח"ב עמ' 110, 527
א/ח תורת חיים וחסד עמ' צו
א/ח תניא רבתי ח"א עמ' 132
א/ט אהבת המלך
א/ט אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ג הע' 1 {כ"מ}, 22, 24
א/ט אמת ליעקב מועד עמ' קח
א/ט אפיקי מגינים חלה פ"ב מ"ג אות א
א/ט ארשות החיים עמ' לא
א/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף יב ע"ד
א/ט בדבר מלך חי"ח עמ' קטו {כל האוכל דבר האסור בין בזדון בין בשגגה אינו מברך עליו לא בתחלה ולא בסוף כיצד וכו' וראב"ד}
א/ט בית יצחק (תשיד) עמ' 103
א/ט בן אריה
א/ט בנין יהושע (לנג)
א/ט ברור הלכה ברכות כד ע"א ציון ה
א/ט גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' כח
א/ט גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שצד
א/ט דברות משה ברכות עמ' קז {אבל באשה יושבת ופניה טוחות בקרקע ומברכת}
א/ט דברות משה זרעים עמ' תשמה {אבל באשה יושבת ופניה טוחות בקרקע ומברכת}
א/ט דברות משה שבת ח"א סי' כב ענף ג, נדרים עמ' נט, קמד
א/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רנט
א/ט יד ישראל ח"ב
א/ט ישועות יעקב מועד עמ' תשצג {ראב"ד}
א/ט כתב משה ח"ב עמ' כ, כג
א/ט כתב סופר או"ח דף כב ע"א
א/ט כתר נהורא (קאפלין) סי' מו
א/ט כתר נהורא עמ' קכז
א/ט לבושי מרדכי או"ח עמ' רצז
א/ט מבית מאיר ח"ג עמ' קמט
א/ט מועדים וזמנים ח"ב סי' קיט
א/ט מעיני המים
א/ט נוכח השלחן (לבטון) דף א ע"ד
א/ט נחל שלמה הל' ברכות עמ' לח-לט
א/ט נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מא אות א
א/ט נשמה של שבת עמ' 585
א/ט עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' יג ס"ק ב
א/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ט פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' ל-לא, פז, צ, צה
א/ט צמח דוד (סקאליע) עמ' תנ {נוכח השלחן}
א/ט צפנת פענח
א/ט קובץ
א/ט שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשצד
א/ט שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' ד אות א
א/ט שערי טהר ח"ה שער ב סי' כז אות ב
א/ט שערי עזרא (בצרי) עמ' כח
א/ט שפתי מלך
א/ט תורת אמך ח"א עמ' 243, 257
א/ט תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ס
א/י אבי עזרי ח"א
א/י אגרות משה או"ח ח"ב סי' מט
א/י אדני נחושת עמ' קא
א/י אהבת המלך
א/י אהל שרה לאה עמ' תתכט-תתל {אבי עזרי}
א/י אורח מישור (פלם) ח"א עמ' פח
א/י אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' קמב
א/י אנצי"ת ע' ברכות הנהנין הע' 205, ע' ברכות הע' 212, 216
א/י באהלה של תורה או"ח סי' עב אות ד
א/י בגדי ישע
א/י בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' סג
א/י בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף א ע"ב-ע"ד
א/י בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קסד-קסה
א/י בדבר מלך ח"י עמ' קכג
א/י בדבר מלך חט"ז עמ' צד
א/י בית שערים יו"ד סי' מה
א/י ברור הלכה ר"ה כט ע"א ציון י
א/י בשבילי ברכת הגומל - קונטרס ס"ק לא
א/י גבורת יצחק ר"ה עמ' רנח
א/י הדרת אפרים ח"א עמ' ריד
א/י הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רסד
א/י הר המלך ח"ז עמ' שכט
א/י וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' לה-לז
א/י זכרון הרב עמ' 52 {ברכת בפה"ג ע"י מסדר קידושין שלא שותה}
א/י חי' ירוחם
א/י חלקת מאיר
א/י טל חיים (טל) ברכות עמ' שא
א/י יבול היובלות עמ' 160 {ר' מנוח}
א/י ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 142
א/י כיצד מזמנין ח"ב פתיחה ב ס"ק ח, יא {אע"פ שבירך מוציא}
א/י כנסת אברהם עמ' ב, ק
א/י מחנה יוסף (תשעב) סי' ט אות ד
א/י מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' י
א/י מטה אהרן שבועות עמ' קסא
א/י מטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' כו
א/י מעיל שמואל (פלורנטין)
א/י מקראי קדש (תשנג) עמ' שיב
א/י משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנג
א/י משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תג
א/י משרת משה (עטייה)
א/י נחל שלמה הל' ברכות עמ' לט-מג
א/י ס' השלחן עמ' שלד
א/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נט
א/י עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קעט {אע"פ שיצא מוציא}
א/י פרי השדה (דייטש) ח"א סי' עט
א/י פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קיג
א/י פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' מט
א/י ציץ אליעזר ח"א סי' ו אות ו
א/י קובץ
א/י קובץ הערות על אבי עזרי
א/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' קמה
א/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קנה-קס
א/י שו"ע הרב או"ח סי' סט ס"ד
א/י שומע ומשמיע עמ' שלה
א/י תורת ירוחם ח"ג דף ט ע"ב
א/יא אבן פינה (פורת) עמ' צו
א/יא אדני היד החזקה
א/יא אהבת המלך
א/יא אהל שרה לאה עמ' שלה, שלז-שלט
א/יא אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"ט הע' 21
א/יא אור אברהם
א/יא אור הישר
א/יא אור שמח
א/יא אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק סא
א/יא אורח ישראל סי' יב הערה כה
א/יא אורח מישור (פלם) ח"א עמ' פח, פט {כ"מ}, קעז
א/יא אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' קמב
א/יא אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' קסג
א/יא אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' מג
א/יא אמת ליעקב מועד עמ' שכ
א/יא אמת ליעקב נשים עמ' קכא {העונה אמן כמו מברך}
א/יא אנצי"ת ע' אמן הע' 124, 126, 129
א/יא אנצי"ת ע' ברכות הע' 205, 207, 208, 210
א/יא ארחות ימים עמ' קלד, קלז, רלב
א/יא ארץ הצבי (שכטר) עמ' מט
א/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' מב
א/יא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' ל אות ד
א/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף א ע"ד, ב ע"ב
א/יא בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' מח, קסג
א/יא בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קצח
א/יא בדבר מלך ח"י עמ' קכב, רלד
א/יא בדבר מלך חט"ז עמ' תיח
א/יא בדבר מלך חי"ב עמ' שפז
א/יא בדבר מלך חי"ג עמ' קמט, קעט, רטז
א/יא בדי הארון (הכהן) עמ' 163
א/יא בית אהרן (קריספין) דף לב ע"א
א/יא בית אהרן וישראל גל' עא עמ' קלה
א/יא בית המדרש
א/יא בית יעקב (מסקין) סי' כ
א/יא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קנא
א/יא בית מרדכי (סאויצקי) דף לה ע"ג
א/יא בכורי חיים ח"ג עמ' רעא
א/יא בן הרמה הל' חנוכה פ"ג דף סח ע"ד
א/יא בני בנימין (אדר"ת)
א/יא בנין אב (שולמן) סי' יג
א/יא בנין הלכה עמ' יט
א/יא ברור הלכה ברכות נג ע"ב ציון ח, י
א/יא ברור הלכה סוכה לח ע"ב ציון ב
א/יא ברכי יוסף או"ח סי' ריג ס"ו {המברך מד"ס}, סי' רטו ס"ג {העונה כמברך}
א/יא ברכת אריאל ח"ב עמ' לו {אפילו בקי יוצא}
א/יא ברכת הזמן עמ' לח
א/יא ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קל
א/יא ברכת יצחק (פאלער) עמ' קכח, רע
א/יא ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כה אות ו
א/יא ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' עט, פא
א/יא ברכת ראובן דף ז ע"א
א/יא בשבילי ברכת הגומל - קונטרס ס"ק ב, לא
א/יא גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קל-קלא, קמג, קסו, קסח {כ"מ}
א/יא גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קעב, שלט
א/יא גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' סט
א/יא גליונות אבני נזר
א/יא דבר סיני (תשכו)
א/יא דברות משה ברכות עמ' קמ, קמא {כל השומע ברכה מן הברכות מתחלתה ועד סופה ונתכוון לצאת בה ידי חובתו יצא}
א/יא דברות משה מועד ח"א עמ' תקנ-תקנא {כל השומע ברכה מן הברכות מתחלתה ועד סופה}
א/יא דברי ירוחם סי' לח
א/יא הגיוני הלכה עמ' 111 {כ"מ}
א/יא הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' לח
א/יא המאיר לארץ
א/יא הר המלך ח"ז עמ' שכט
א/יא הרי יהודה ח"ב או"ח סי' כ ענף ה
א/יא הרמב"ם ותורתו ח"א
א/יא הררי קדם (תשס) עמ' קט
א/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' לד
א/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תלח
א/יא וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' לה, לז-מ
א/יא זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' כט ס"ק ג {כ"מ}
א/יא זכרון שמואל עמ' ק, קו, קח
א/יא חזון יחזקאל ברכות פ"ה הכ"ד
א/יא חזון לימים ח"ב עמ' קמט, ריז, רכא, רכג
א/יא חזקה רבה או"ח הלכה סד
א/יא חיים זכו עמ' קג, קל-קלא, קלו, קמג
א/יא חכמת גרשון עמ' קכט {או"ש}
א/יא חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 26
א/יא טל חיים (טל) ברכות עמ' שב, שד
א/יא יד איתן
א/יא יד יצחק (זלזניק) עמ' כד, נו
א/יא ידיו של משה
א/יא יוסף את אחיו עמ' קח
א/יא יחוה דעת ח"ו עמ' קנא
א/יא יצחק ירנן
א/יא יקח מצוות עמ' קלו {קטן}
א/יא כיצד מזמנין ח"ב פתיחה א אות א, ט, יב-יג, יט, כג, כו, סי' קצג אות א ס"ק ב, אות ז ס"ק ט
א/יא כנף איש יהודי עמ' מג
א/יא לב שלם [ראשון לציון ברכות יז ע"ב, שו"ת מבי"ט ח"א סי' קפ]
א/יא לקוטי שיחות חי"ח עמ' 71
א/יא מאור יהושע סי' יז עמ' טז-יז, כ {כוונה}
א/יא מאור למלך נדרים עמ' יד-טו
א/יא מאורות הדף היומי ח"ג עמ' רפו
א/יא מגילת ספר עשין דף יד ע"ב
א/יא מגן גבורים (או"ח) סי' ריג ס"ק א
א/יא מוריה גל' רלו עמ' קג {"אמן" דוקא}
א/יא מזכרת למשה עמ' קסו
א/יא מחנה יוסף (תשעב) סי' ה אות א, סי' ט אות א, ה
א/יא מחנה יוסף פסחים עמ' צד, ציצית עמ' קד, קו
א/יא מחקרי ארץ או"ח סי' סד, פז
א/יא מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' יב
א/יא מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' ס
א/יא מחשבת הקודש ח"א דף נב ע"ד
א/יא מכתם לדוד (חסן)
א/יא מלואי שלמה עמ' פח-פט, צו-צט
א/יא מנחת אשר פסחים עמ' רלח
א/יא מסורה ח"ז עמ' כא
א/יא מצוות זמניות עמ' תקו
א/יא מקראי קדש (תפט) דף קכג ע"א {ה"ז כמברך}
א/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' שיב
א/יא משאת המלך (אדרי)
א/יא משאת מרדכי מגילה עמ' קד
א/יא משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רעא
א/יא משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רפג
א/יא משיב נבונים סי' ז
א/יא משכן בצלאל ח"א סי' לב, לה
א/יא משכנות ידידיה עמ' טו-יט
א/יא משנה הלכות ח"ו סי' סד
א/יא משנה הלכות ח"י סי' ו
א/יא משנה הלכות ח"י סי' ו, מהדו"ת או"ח עמ' קיז, קכא
א/יא משנה הלכות ח"י סי' מ
א/יא משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' נב
א/יא משנת חיים דברים עמ' תקס
א/יא משנת יעקב כאן, זמנים ח"ב עמ' רפב, זרעים ח"א עמ' רד {משנת יעקב}
א/יא משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכז, תסח
א/יא משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' רה
א/יא נועם חכ"א עמ' צז
א/יא נחל איתן
א/יא נחל שלמה הל' ברכות עמ' מד-מה
א/יא ניצוצי אש עמ' תרלח
א/יא נפש הרב עמ' קעה
א/יא נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תנה
א/יא נתן פריו חולין עמ' ב
א/יא נתן פריו מגילה עמ' קנג-קנד
א/יא נתן פריו סוכה עמ' שו
א/יא ס' השלחן עמ' שלד
א/יא סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' לה
א/יא עטרת יעקב עמ' קכג
א/יא עטרת מרדכי (מילר) עמ' רכז
א/יא עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' ט
א/יא עיון בלומדות עמ' פח
א/יא עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קסט, ח"ב עמ' קמט, קנא
א/יא עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קסט, קעו, קעח
א/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/יא פרח מטה אהרן (סול')
א/יא פרפרת הפרשה פרשת תזריע פרק יב פסוק ג
א/יא פתחי הלכה ברכות מילואים סי' ה אות ב
א/יא צבא המלך עמ' א
א/יא צמח ארז עמ' כ, לו-לז
א/יא צפנת פענח
א/יא קובץ
א/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רעח-רעט, ח"ד עמ' לה, לז, מ
א/יא קול בן לוי (תשסג) עמ' נו
א/יא קול יעקב (פישר) סי' ז אות ו
א/יא קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות כב, שעור ד אות ג
א/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' נט-ס, קמב, ח"ד עמ' פו {כ"מ}, ח"ה עמ' מ, פד-פה, ריד {כ"מ}, שמה, ח"ז עמ' לג
א/יא רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' תיט
א/יא רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קנה-קס
א/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' יב, רז, רח, רמה, תסד, תעח-תעט, תק, תקיג
א/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קפו, שבועות עמ' קט
א/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קפז, שבועות ח"ב עמ' קח, קיג
א/יא שבי ציון סי' יד ענף א
א/יא שו"ע הרב או"ח סי' ריג ס"ד
א/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קפה, רעז
א/יא שו"ת רשב"ש עמ' שסה
א/יא שומע ומשמיע עמ' נב, קיז, קכ, קכה, קכז, קכט, קל, קעז
א/יא שיח השדה (פרומר) עמ' מב-מג, נב
א/יא שלום בחילך עמ' לא, לג
א/יא שם משמעון (סטרליץ) עמ' קסה-קסו, קסח
א/יא שמן המשחה (קושטא) דף ז ע"ב
א/יא שעורי הרב אבלות עמ' יג
א/יא שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קצז
א/יא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תלח
א/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' לו, נד, צד
א/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' מג, סב, קה
א/יא שערי יעקב או"ח סי' כד סעיף כג
א/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 79
א/יא שפתי מלך
א/יא שרשים במועדות עמ' ריב, רטז
א/יא תאריך ישראל סי' כד אות ב
א/יא תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' כט, כט-ל, לג
א/יא תורת אמך ח"א עמ' 105, 441
א/יא תורת ירוחם ח"ב דף כד ע"א
א/יא תורת מנחם חס"ח עמ' 101 {והעונה אמן אחר המברך הרי זה כמברך}
א/יא תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' יט, קעב
א/יב אבן האזל
א/יב אהבת המלך
א/יב אור שמח
א/יב אנצי"ת ע' ברב עם הע' 35 {כ"מ}, ע' ברכות הנהנין הע' 211, 229, 232, 234, 236, 242, 246, 253, 259
א/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פב
א/יב ארץ החיים (טשרנוביץ, תרכא) דף עט ע"ג {כ"מ}
א/יב באר מים חיים (נוסינזון) ברכות דף יב
א/יב בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' נו
א/יב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ג ע"א וע"ג
א/יב בית אהרן וישראל גל' סו עמ' צד {כ"מ בשם רמ"ך - שנים אינם "ברוב עם הדרת מלך"}
א/יב בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קמט-קנא {כ"מ בשם רמ"ך - בשנים אין "ברב עם הדרת מלך"}
א/יב בן אריה
א/יב בנין אב (שולמן) סי' יד
א/יב ברור הלכה ברכות לה ע"א ציון ה, מב ע"א ציון כ, מב ע"ב ציון ז, מג ע"א ציון א
א/יב ברכות מהר"ם עמ' פד
א/יב ברכת הזימון עמ' נ {כ"מ בדעת הרי"ף}
א/יב ברכת הזמן עמ' תקכ-תקכא
א/יב ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קפח {כ"מ}
א/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' קכח
א/יב דברי אמת (תרכא) דף א ע"ג {כ"מ}
א/יב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' נח-נט
א/יב השגות הרמ"ך
א/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' קלא
א/יב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' לה, מא
א/יב חי' הריצ"ד
א/יב חי' עזיאל עמ' 113
א/יב טל חיים (טל) ברכות עמ' שב
א/יב יחי ראובן (נאוי) עמ' פד
א/יב יצחק ירנן
א/יב יקח מצוות עמ' תו
א/יב ישועות יעקב מועד עמ' קיג
א/יב כיצד מזמנין ח"ב פתיחה ג אות ח, סי' א אות ח, סי' ח אות יב, סי' קצו אות ב ס"ק ז
א/יב לב שלם [ראשון לציון דף טז-יז, מגילת ספר עשין דף י ע"ב, אור לו בציון דף כח, ל]
א/יב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' מד ע"א
א/יב ללשונות הרמב"ם
א/יב לשון למודים או"ח דף מז ע"א וע"ד {כ"מ}
א/יב מגילת ספר עשין דף י ע"ב
א/יב מגן גבורים (או"ח) סי' ריג ס"ק א, רטו ס"ק א-ב
א/יב מוריה גל' קסט עמ' טז
א/יב מכתם לדוד (חסן)
א/יב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 155
א/יב מעיני המים
א/יב מצוות זמניות עמ' תקו
א/יב מראה הפנים ברכות דף מט
א/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יב משאת מרדכי מגילה עמ' קד
א/יב נחל שלמה הל' ברכות עמ' מה
א/יב נתן פריו סוכה עמ' שב
א/יב נתן פריו ערבי פסחים עמ' קנא
א/יב ס' הפרדס לר' אשר עמ' קכז
א/יב ס' הפרנס עמ' תע
א/יב ס' השלחן עמ' שיט, שלג
א/יב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' כד
א/יב עולת איש ברכות עמ' תמז
א/יב עזוז חיל
א/יב עטרת יעקב עמ' קכג
א/יב עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ב אות א
א/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/יב צבא המלך עמ' א
א/יב צדקה לחיים (תקמז)
א/יב צדקה לחיים (תשסח) עמ' לו
א/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יד ע"ד-טו ע"א
א/יב צפנת פענח
א/יב צרור החיים (יעקב)
א/יב קובץ
א/יב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' יא
א/יב קול בן לוי
א/יב קול בן לוי (תשסג) עמ' מז
א/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' לג
א/יב רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קנה, קנז-קנח
א/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קמג, תסה
א/יב שדה הארץ ח"ג דף טו ע"א
א/יב שו"ע הרב או"ח סי' ריג ס"א
א/יב שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קלה
א/יב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קעב-קעג
א/יב שומע ומשמיע עמ' נב, קכט
א/יב שלום בחילך עמ' לו-לז
א/יב שלום ירושלים עמ' לה
א/יב שלל דוד
א/יב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קכו, קכט
א/יב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' פו
א/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' פא, קב, קמט
א/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' צא, קיג, קסג
א/יב שערי ברכה עמ' שלא
א/יב שערי חכמה - שב שמעתתא דף פב ע"ג
א/יב שערי חכמה - שב שמעתתא דף פב ע"ג
א/יב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 209
א/יב תורת אמך ח"ב עמ' 187
א/יב תכלת מרדכי (קלצקי) דף לו ע"ג
א/יב תניא רבתי ח"א עמ' 45
א/יג אבן האזל
א/יג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קפז
א/יג אגרות משה ח"ח עמ' יג
א/יג אהבת המלך
א/יג אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"י הע' 69, 75, 77-81
א/יג אורח ישראל סי' יא אות ו
א/יג אמרי יושר סוכה דף נב ע"א
א/יג אמת ליעקב מועד עמ' תי
א/יג אמת ליעקב נשים עמ' קכט {חייב לענות אמן}
א/יג אנצי"ת ע' אמן הע' 36, 38-40, 45, 47, 52, 57, 59, ע' גוי הע' 907
א/יג בן אריה
א/יג בן ידיד
א/יג בני בנימין (אדר"ת)
א/יג בנין יהושע (לנג)
א/יג בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' נא
א/יג ברור הלכה ברכות נא ע"ב ציון י, נג ע"ב ציון ט, כ
א/יג ברית הלוי השלם
א/יג ברכות מהר"ם עמ' קכב
א/יג ברכת הזמן עמ' קז, קט
א/יג בתורתו יהגה ח"ב עמ' עג {אף על פי שאינו חייב באותה ברכה}
א/יג גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קלא
א/יג דבר שמואל (אבוהב) סי' קמב
א/יג דברות אליהו ח"ד עמ' ה-ז
א/יג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' מג
א/יג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קיד
א/יג חי' עזיאל עמ' 113
א/יג יצחק ירנן
א/יג ישועות יעקב מועד עמ' קכה
א/יג ישורון ד עמ' תקכ = חי' הרד"ל למשניות ברכות {המשנה מנוסח הברכה אין עונים אחריו אמן}
א/יג לב שלם [שו"ת רשב"ש סי' קמג, ב"ח]
א/יג לקוטי סופר ח"ב דף לא ע"א {כ"מ}, סא ע"ג {כ"מ}
א/יג לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף טז ע"ב
א/יג מאורות הדף היומי ח"ג עמ' רפז
א/יג מבוא למשנה תורה עמ' 321
א/יג מגן גבורים (או"ח) סי' רטו ס"ק ג
א/יג מכתם לדוד (חסן)
א/יג מנחת אהרן (תשפ) כלל ח אות יב
א/יג מעיני המים
א/יג מענה לשון עמ' כד, כח
א/יג מראה הפנים ברכות דף סב
א/יג משאת המלך (אדרי)
א/יג משכן בצלאל ח"א סי' לב
א/יג משנת יעקב קנין עמ' שצג
א/יג נועם ח"י עמ' קיז, קכג
א/יג נזר המלך
א/יג נחל יבוק
א/יג נחל שלמה הל' ברכות עמ' מו-נ
א/יג ס' החיים (קלוגר) עמ' שכג
א/יג ס' השלחן עמ' שלד, שמא
א/יג ס' התדיר עמ' קצ
א/יג עטרת יעקב עמ' קכג
א/יג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/יג פרפרת הפרשה פרשת תזריע פרק יב פסוק ג
א/יג צפנת פענח
א/יג קובץ
א/יג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' מ
א/יג קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות ג, ח
א/יג קרן הצבי מצוה נ אות ג
א/יג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יא
א/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' עד
א/יג שו"ע הרב או"ח סי' ריג ס"ב
א/יג שו"ת רשב"ש עמ' שסו
א/יג שומע ומשמיע עמ' קא
א/יג שלל דוד
א/יג שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קיח
א/יג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' לו
א/יג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' מג {חייב לענות}
א/יג שערי יעקב או"ח סי' כד סעיף לג-לט, סי' ל סעיף כב ואילך
א/יג שפתי דעת ח"ג עמ' לא, קמב
א/יג תורה לדעת ח"ו עמ' קעז
א/יג תורת אמך ח"ב עמ' 366
א/יג תחומין ח"ו עמ' 112
א/יג תכלת מרדכי (קלצקי) דף לד ע"ג, לה ע"ד
א/יג תניא רבתי ח"א עמ' 380
א/יג תשובה מאהבה ח"א סי' סט
א/יג תשובה שלמה יו"ד סי' לד דף ס ע"ב {כ"מ}
א/יד אבן האזל
א/יד אדני היד החזקה
א/יד אהבת המלך
א/יד אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"י הע' 52 {לח"מ}
א/יד אמרי יושר סוכה דף נב ע"א
א/יד אנצי"ת ע' אמן הע' 94, 103, 104, 107, 109
א/יד בן ידיד
א/יד ברור הלכה ברכות לה ע"א ציון ה, מז ע"א ציון ו
א/יד דבר סיני (תשכו)
א/יד הגהות רפ"מ אלטר
א/יד הר המלך ח"ה עמ' לג
א/יד וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' מד-מה
א/יד חיים זכו עמ' קלא {מי שלא שמע ברכה}
א/יד לב שלם [ראשון לציון ברכות יח ע"א]
א/יד לקוטי שיחות חכ"א עמ' 497
א/יד מכתם לדוד (חסן)
א/יד מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות נו
א/יד מעיני המים
א/יד מקורות לפסקי הרמב"ם
א/יד מראה הפנים ברכות דף סב
א/יד משאת המלך (אדרי)
א/יד משכן בצלאל ח"א סי' לב
א/יד משנת ראשונים (הירשפלד)
א/יד משפטי עזיאל ח"ט עמ' כב
א/יד נחל שלמה הל' ברכות עמ' נ
א/יד ס' השלחן עמ' שמא
א/יד עטרת מרדכי (מילר) עמ' רכו
א/יד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/יד פרשת המלך
א/יד צפנת פענח
א/יד רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' שכא
א/יד שומע ומשמיע עמ' קלד
א/יד שלל דוד
א/יד שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קיט
א/יד שערי יעקב או"ח סי' כד
א/יד שרשים במועדות עמ' רטז
א/יד תחומין חט"ז עמ' 13
א/יד תניא רבתי ח"א עמ' 233 {לא יגביה}
א/יד תניא רבתי ח"א עמ' 78
א/יד תרומת הגורן ח"א עמ' 60
א/טו אבן האזל
א/טו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' לג, ח"ה עמ' קצ
א/טו אגודת אז"ב עמ' לג
א/טו אגרות משה או"ח ח"ב סי' יח, ח"ג סי' צה
א/טו אדני היד החזקה
א/טו אהבת המלך
א/טו אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רעט
א/טו אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"ט הע' 21
א/טו אוצרות הרמב"ם
א/טו אוצרות יהושע עמ' רל, רמט
א/טו אור הישר
א/טו אור הציצית עמ' פ
א/טו אור יעקב נדרים עמ' ב, ג, ח, י, לב
א/טו אור עולם (שניאורסון) עמ' 527
א/טו אורח ישראל סי' א הערה ט, סי' ו אות ב, סי' ז הערה ד, ח, סי' ט אות ג, ז, הערה א, כא
א/טו אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' קכ, קכה
א/טו אוריתא טז עמ' קכה
א/טו אחרית השנים עמ' צד
א/טו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 51
א/טו אמונת עתיך גל' 122 עמ' 133 {ראב"ד - נרות במקדש}
א/טו אמרי דעת אהע"ז סי' ב עמ' קטז
א/טו אמרי יעקב (צימרמן) עמ' תפז
א/טו אמרי יעקב (צימרמן) עמ' תפז
א/טו אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' כא
א/טו אמת ליעקב מועד עמ' שיח-שיט
א/טו אנצי"ת ע' ברכה שאינה צריכה הע' 1-3, 5, 11, 14
א/טו ארחות ימים עמ' קח
א/טו ארשות החיים עמ' ל, תקד
א/טו אשר למלך
א/טו בדבר מלך ח"ו עמ' ריג, ריט
א/טו בית אבי ח"ב סי' קכג עמ' קסד
א/טו בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קכז, גל' סד עמ' יט, גל' עא עמ' קנ {ברכה שא"צ - לא תשא}
א/טו בית אהרן וישראל גל' עד עמ' קנט {"לא תשא" בברכה שא"צ}
א/טו בית המדרש
א/טו בית הראה דף ט ע"א
א/טו בית יעקב (מסקין) סי' כג
א/טו בכורי חיים ח"ג עמ' רנה, רעא
א/טו בן ידיד
א/טו בני דוד
א/טו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תריג
א/טו בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קפ
א/טו בר ריב"א עמ' כו
א/טו ברור הלכה ברכות לג ע"א ציון נ
א/טו ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' רח {מל"מ}
א/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רפד
א/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' ק
א/טו ברכת הזמן עמ' תקיז
א/טו גדולי ציון (תשנב) עמ' רצג {לא תשא}
א/טו גזע ישי דף קסז ע"א
א/טו גינת ורדים (הלוי) או"ח גן המלך סי' קכא
א/טו גן שושנים ח"ב עמ' מא, מג-מד {איסור ברכה לבטלה}
א/טו דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' ה אות י, כה
א/טו דבר מאיר (ראק) סי' קכב
א/טו דבר סיני (תשכו)
א/טו דברות אליהו ח"ג עמ' ק {ברכה לבטלה - דאורייתא}
א/טו דברות אליהו ח"ו עמ' ט-י
א/טו דברות משה ברכות עמ' קיז, קעח {כל המברך ברכה שאינה צריכה הרי זה נושא שם שמים לשוא}
א/טו דברות משה מועד ח"א עמ' רמו {הרי זה נושא שם שמים לשוא}
א/טו דברות משה נדרים עמ' קלו
א/טו דברי חן (נתנזון) דף כה ע"ד
א/טו דברי יואל - שו"ת עמ' רעא-רעג
א/טו דברי יצחק (מורסיא) - מכתבי תורה עמ' טו-טז
א/טו דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' נט-סה
א/טו דברי משה (מזרחי) עמ' לג {ברכה לבטלה - לא תשא}
א/טו דברי שלום (הלברשטם, תשעג) עמ' תשמד
א/טו דורש משפט עמ' תקסב
א/טו דמשק אליעזר (רלב"ג) - תשובות סי' ה
א/טו דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' מה
א/טו הדרת אפרים ח"א עמ' יד-טו
א/טו הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קיז
א/טו התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' סו
א/טו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' ס
א/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפה
א/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רצח
א/טו וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' לה
א/טו ויצו יוסף עמ' ע-עב, עז-עח
א/טו זכרון יהודה (מונק) דף צא ע"ב {שאלה על הפרשת תרומה - גורמת ברכה לבטלה למפרע}
א/טו זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' מב ס"ק א, סי' נ ס"ק ג
א/טו זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 247, 28, 16, 7
א/טו חבש פאר עמ' כד, קמה, קנד
א/טו חזו"א או"ח סי' קלז ס"ק ה
א/טו חזו"א על הרמב"ם
א/טו חזון לימים ח"ב עמ' קמג
א/טו חי' הגאון אדר"ת עמ' ריג
א/טו חי' הגרז"ס נשים עמ' שלא
א/טו חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' עו
א/טו חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' קצב
א/טו חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תנז
א/טו חיים זכו עמ' צח-ק, קד, קו, קפו-קפז, קפט
א/טו חלקת מאיר
א/טו חמדת אהרן עמ' כו
א/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקסא-תקסב
א/טו חשבונות של מצוה עמ' תנא
א/טו חתן סופר חנוכה-פורים עמ' קג
א/טו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רפה, שנ, שפ
א/טו טל חיים (טל) ברכות עמ' קא, קיא
א/טו יד אליהו (בוקובזה) סי' ב אות א
א/טו יד בנימין ר"ה עמ' תנא {ברכה לבטלה אסורה מהתורה}
א/טו יד דוד (לוריא)
א/טו יד יקותיאל עמ' קמד
א/טו ידבר שלום ח"א עמ' לה
א/טו יזרח אור (תשסט) עמ' מג
א/טו יחוה דעת ח"ו עמ' צד
א/טו ימין משה
א/טו יפה נוף עמ' יט
א/טו ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תנט
א/טו כי בא מועד עמ' רלט
א/טו כיצד מזמנין ח"ב פתיחה א אות כב, סי' יז אות יג ס"ק ח-יב
א/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קסט
א/טו כלילת יופי דף נג
א/טו כתר אפרים עמ' שלא-שלב
א/טו לב דוד (פלדמן) עמ' קלד
א/טו לבושי מרדכי או"ח עמ' תח
א/טו להורות נתן דברים עמ' נב
א/טו לקוטי סופר ח"ב דף כח ע"ד, כט ע"א-ע"ב
א/טו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' יז-יח
א/טו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' סז, קעד
א/טו מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רצב
א/טו מגן גבורים (או"ח) סי' כה ס"ק ט, סי' קפח ס"ק ה
א/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' צז, צח
א/טו מוריה גל' רלו עמ' קג {"אמן" דוקא}, קה {בכל לשון}
א/טו מחקרי ארץ או"ח סי' כז
א/טו מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' לא
א/טו מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' מה
א/טו מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' קא
א/טו מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' סז
א/טו מטה אהרן ר"ה עמ' קלג
א/טו מטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' כז
א/טו מכתם לדוד (חסן)
א/טו מלואי שלמה עמ' צו-צז
א/טו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 289, 366
א/טו מנחת חינוך ח"א עמ' קלט, שיא, ח"ג עמ' קסו
א/טו מנחת חינוך מצוה סט (דף צ ע"ב)
א/טו מנחת יהודה (בוים) דף קג ע"ד
א/טו מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ב ע"ג
א/טו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' יג
א/טו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שנו
א/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קלד, ח"ב עמ' יא
א/טו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' טז
א/טו מנחת שלמה (לוין) עמ' ריג-ריד {ברכה שא"צ - דאורייתא}
א/טו מעדני מלך (תשמח) עמ' קנא-קנג
א/טו מעין חיים ח"ד עמ' קטו, רא
א/טו מענה לשון עמ' כד, כז, ל
א/טו מצוות זמניות עמ' תקו
א/טו מקור חסד עמ' תקנה
א/טו מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' סד אות ג
א/טו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' סז אות ב
א/טו משאת המלך (אדרי)
א/טו משאת המלך ח"ב סי' רלג {אמן אחרי תינוקות}
א/טו משה מבחוריו דף ה ע"א-ע"ב
א/טו משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' יב
א/טו משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתטו
א/טו משכנות ידידיה עמ' טז {אמן אחרי ברכה לבטלה}, יז {לא יצא ידי חובתו}
א/טו משנה הלכות ח"ד סי' יד אות ג
א/טו משנה הלכות ח"ו סי' קלד {לא תשא}
א/טו משנה הלכות ח"ז סי' ג {ברכה שא"צ - דאורייתא}
א/טו משנה הלכות ח"ט סי' רפח
א/טו משנה הלכות ח"י סי' קצו {גורם ברכה שאינה צריכה}
א/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שכט
א/טו משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שד
א/טו משפט כהן עמ' פו ע"א
א/טו נבכי נהרות סי' א ס"ק ו
א/טו נועם ח"ח עמ' קמח, חט"ו עמ' ד
א/טו נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רלט {ברכה לבטלה - מדאורייתא}
א/טו נחל שלמה הל' ברכות עמ' נא-סד
א/טו נחלת צבי (כהנא) עמ' יח
א/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף יח ע"ג {ברכה שא"צ - מדאורייתא}, מח ע"ב {ברכה לבטלה - מדאורייתא}
א/טו נרות אהרן
א/טו נשמת אברהם ח"ה עמ' ט
א/טו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קצב
א/טו ס' החיים (קלוגר) עמ' מג, שכד
א/טו ס' הפרדס לר' אשר עמ' סז
א/טו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' י אות כד
א/טו סדר משנה (בוסק')
א/טו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' לא
א/טו סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' מ, מו
א/טו סיני ק עמ' קצא
א/טו עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 21 {איסור דאורייתא}
א/טו עיוני הלכות ח"א עמ' צא
א/טו עמק התורה (אדר תשעד) אחרי מות אות ז
א/טו עקדת משה ח"א עמ' נ, קיז, קיט
א/טו פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' קטז
א/טו פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' ס אות ה {ברכה שא"צ}
א/טו פרי יצחק (תשעו) עמ' תעג
א/טו פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' כח
א/טו פתחי מגדים עמ' מז
א/טו צהר הבית עמ' קכז
א/טו ציץ הקודש ח"א דף לז ע"ג, נה ע"א
א/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף י ע"ג
א/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ג אות ב
א/טו צרור החיים (יעקב)
א/טו קובץ על יד ח"ב
א/טו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' ז
א/טו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' לג
א/טו קול בן לוי
א/טו קול בן לוי (תשסג) עמ' מז
א/טו קול יעקב (פישר) סי' ז אות כ
א/טו קונטרס על ענין שבת החתונה עמ' 8
א/טו ר"י קארו - קובץ עמ' קצה
א/טו ר"י ששפורטש עמ' 190, 370
א/טו רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' ח ד"ה תשובה, סי' יג ס"ק יא
א/טו רב ברכות (רי"ח) עמ' קכ {ברכה לבטלה דאורייתא}
א/טו רווחא שמעתתא ח"א עמ' יז
א/טו רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' עא
א/טו רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קיג
א/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תמז
א/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמא, ח"ב עמ' קז
א/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' מה
א/טו שדה יצחק עמ' קנט
א/טו שו"ע הרב או"ח סי' נא ס"ג, סי' ריג ס"ג
א/טו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קנא
א/טו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' סו
א/טו שומע ומשמיע עמ' קא, קמג-קמה
א/טו שחר אורך עמ' יב
א/טו שלום ירושלים עמ' לד
א/טו שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' י, קלז-קלח
א/טו שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' י, קלח
א/טו שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תמה, תפט
א/טו שמירה טובה עמ' 58-59
א/טו שמש ומגן או"ח סי' סב עמ' קלז {המכוון לא לצאת בברכה של אחר כדי לברך בעצמו}
א/טו שנות חיים (קלוגר) עמ' שנ, שפז
א/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שס
א/טו שערי חיים (שיגורה) דף קא ע"ג
א/טו שערי יעקב תפלה סי' א סעיף א, ה
א/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 55
א/טו שערי תודה ח"א דף לז ע"א וע"ד
א/טו שפתי דעת ח"א עמ' רב
א/טו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לז ס"ק ו, יג
א/טו תכלת מרדכי (קלצקי) דף לד ע"ד
א/טו תניא רבתי ח"א עמ' 31
א/טו תפארת ישראל סי' תקצח
א/טו תשובות ראב"י אב"ד סי' מח
א/טז אבן ישראל (בוהוש) עמ' קלה {כ"מ}
א/טז אבן פינה (פורת) עמ' צח
א/טז אהבת המלך
א/טז אנצי"ת ע' אמן הע' 69
א/טז אנצי"ת ע' ברכות ק"ש הע' 285
א/טז בדבר מלך חי"ז עמ' שעט {שנים שעשאוהו זה יכול וזה יכול פטורין}
א/טז ברור הלכה ברכות מה ע"ב ציון ט
א/טז בשלם סוכו סי' נט
א/טז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קה, קיט
א/טז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' צח, קיב
א/טז דרך האדם עמ' 9
א/טז הר המלך ח"ו עמ' ק
א/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקנו
א/טז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' מו
א/טז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' לו
א/טז חי' מהר"ם פדואה
א/טז חקרי זמנים ח"ב עמ' עו
א/טז טל חיים (טל) ברכות עמ' עא
א/טז יד יקותיאל עמ' קכא
א/טז יחוה דעת ח"ב עמ' צ, ח"ה עמ' קצא
א/טז לב שלם [שלטי הגבורים ברכות פ"ז, מטה יוסף ח"ב סי' י, אור לו בציון דף לא]
א/טז מגל ח"ז עמ' 74
א/טז מגן גבורים (או"ח) סי' נא ס"ק ב
א/טז מוריה גל' רטו עמ' י
א/טז מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' כו
א/טז מעיל שמואל (פלורנטין)
א/טז מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרכג (רס)]
א/טז משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' יב
א/טז משנה הלכות ח"ח סי' רכב {כ"מ בשם ר' יונה}
א/טז משנה הלכות ח"י סי' ו
א/טז משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' קכ
א/טז משנת יעקב הפלאה עמ' שו-שז
א/טז משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' נט, תמד
א/טז נועם חט"ו עמ' קסח {אין אמן אחרי גאל ישראל}
א/טז נזר המלך
א/טז נחל שלמה הל' ברכות עמ' סד
א/טז ס' הנייר עמ' קלה
א/טז ס' השלחן עמ' שמב
א/טז סהמ"צ לרס"ג ח"א דף מב ע"א
א/טז עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' של
א/טז עולת איש ברכות עמ' תנה
א/טז עיוני הלכות ח"א עמ' רע-רעא
א/טז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/טז פני משה (שלז')
א/טז פתחי נדה (פוטאש) עמ' רנג
א/טז קול בן לוי (תשסג) עמ' קכה
א/טז קול יעקב (פישר) סי' ז אות כ
א/טז ראש דברך עמ' ר
א/טז רוח יעקב (שלם) דף כח ע"א
א/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' לה, סב, תקיז
א/טז שו"ע הרב או"ח סי' נא ס"ג, סי' נד ס"א, סי' רטו ס"א
א/טז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרכז
א/טז שו"ת מהרי"ק סי' מב
א/טז שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' ו
א/טז שמו יצחק דף ה ע"א
א/טז שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות כא
א/טז שערי יעקב או"ח סי' ל סעיף כ ואילך
א/טז שערי יעקב תפלה סי' כו סעיף י
א/טז שפתי דעת ח"ג עמ' לא, קמב
א/טז תורת אמך ח"ב עמ' 256, 267
א/טז תניא רבתי ח"א עמ' 198, 407
א/טז תניא רבתי ח"א עמ' 78
א/טז תשובה מאהבה ח"ב דף יג-יד
א/טז תשובות הגאונים החדשות עמ' 273
א/יז אבנים יקרות עמ' מב
א/יז אדני היד החזקה
א/יז אהבת המלך
א/יז אור הישר
א/יז אורח ישראל סי' י הערה כב, סי' יב הערה נו
א/יז אנצי"ת ע' אמן הע' 69, 71, ע' ברכות ק"ש הע' 150, ע' ברכת המזון הע' 184, 204, 345
א/יז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' טו
א/יז בית שערים או"ח סי' יט {כ"מ}
א/יז ברור הלכה ברכות מה ע"ב ציון ט
א/יז ברכת יצחק (פאלער) עמ' קלא-קלב
א/יז גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קכט, קמה {כ"מ}
א/יז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' מא, נב, עה, פד, קלב
א/יז דיני עבודה במשה"ע עמ' 321
א/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 210
א/יז וגר זאב עמ' נב {אהבה רבה - ברכת המצוות}
א/יז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' מו
א/יז טל חיים (טל) ברכות עמ' נג, עא
א/יז ידבר שלום ח"ב עמ' נט
א/יז כבוד יו"ט
א/יז מבוא למשנה תורה עמ' 88
א/יז מגל ח"ז עמ' 74
א/יז מגן גבורים (או"ח) סי' נא ס"ק ב
א/יז מועדים וזמנים ח"ב סי' קיח, ח"ג סי' רנט
א/יז מוריה גל' קנד עמ' מ
א/יז מחנה יוסף (תשעב) סי' ד אות ו
א/יז מחשבת הקודש ח"א דף נא ע"ד
א/יז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שסז
א/יז מעשה בצלאל סי' עא
א/יז משנה הלכות ח"ו סי' לז
א/יז משנה הלכות ח"ו סי' לז {כ"מ}
א/יז משנה הלכות ח"י סי' ו
א/יז משנת יעקב כאן, ומדע עמ' קכח
א/יז נחל שלמה הל' ברכות עמ' סד
א/יז נמוקי שזבנ"י דף טז, ס, סג
א/יז ס' הפרדס לר' אשר עמ' קצד
א/יז ס' השלחן עמ' שמב
א/יז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נח
א/יז עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' של
א/יז עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' כט
א/יז עיוני הלכות ח"א עמ' קלט
א/יז עמק ברכה (פומרנצ'יק) עמ' י
א/יז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' לב
א/יז ראש דברך עמ' ר
א/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקיז
א/יז שו"ע הרב או"ח סי' נט ס"ד
א/יז שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קפב {הגהמ"י אות ט}, קפג
א/יז שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' ו
א/יז שיח השדה (פרומר) עמ' מה
א/יז שיח ערב פסחים עמ' ריז
א/יז שערי יעקב או"ח סי' ל סעיף כ ואילך
א/יז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 18
א/יז תאריך ישראל סי' ד הערה כד
א/יז תורת אמך ח"ב עמ' 256
א/יז תניא רבתי ח"א עמ' 379, 386, 404
א/יז תשובות הגאונים החדשות עמ' 273
א/יח אבודרהם (תשנה) עמ' יח {אמן רק כשאומר שתי ברכות}
א/יח אהבת המלך
א/יח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק צח
א/יח ברור הלכה ברכות מה ע"ב ציון ט
א/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 210
א/יח וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' מו
א/יח חכמת גרשון עמ' תנ {ישועות מלכו}
א/יח יחוה דעת ח"ב עמ' צ
א/יח ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רלד
א/יח לב שלם [רדב"ז ח"ב סי' רס]
א/יח ללשונות הרמב"ם
א/יח מגילת ספר עשין דף יב ע"ג
א/יח מגל ח"ז עמ' 74
א/יח מנחת אהרן (תשפ) כלל יב אות כו
א/יח מעט צרי
א/יח מעשה בצלאל סי' עא
א/יח מרכבת המשנה
א/יח משנה הלכות ח"י סי' ו
א/יח נחל שלמה הל' ברכות עמ' סד-סט
א/יח ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתמז {ראב"ד}
א/יח ס' הפרדס לר' אשר עמ' קצד
א/יח עמק ברכה (פומרנצ'יק) עמ' י
א/יח צפנת פענח
א/יח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשצו
א/יח ראש דברך עמ' ר
א/יח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' סג
א/יח שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קפד
א/יח שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' ו
א/יח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' נג
א/יח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' סא {סוף מערכת ברכות}
א/יח שערי יעקב או"ח סי' ל סעיף יט ואילך
א/יח תורת אמך ח"ב עמ' 256
א/יח תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק נז
א/יח תשובות הגאונים החדשות עמ' 273
א/יט אבודרהם (תשכג) עמ' שיט
א/יט אבי עזרי ח"א
א/יט אבן האזל
א/יט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' סט
א/יט אבן שלמה (ניימן) עמ' מט
א/יט אבני ציון ח"א סי' לג אות א, ח"ג עמ' קצז, רעט
א/יט אדמת קודש ח"א או"ח סי' יד (ד"ה ומעתה אשובה, ד"ה וראיתי)
א/יט אדני היד החזקה
א/יט אדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 99 {האוכל דבר האסור}
א/יט אהבת קדומים עמ' עב {ראב"ד}
א/יט אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קיב
א/יט אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' לו
א/יט אוצר השבת ח"א עמ' קלב {קיום עונג שבת במאכל אסור}
א/יט אוצרות יהושע עמ' רל, שכה
א/יט אור הישר
א/יט אור המזרח חל"ד עמ' 115
א/יט אור צהיר
א/יט אור תורה (ריסקין) בראשית עמ' 206
א/יט איים בים ב"ק סי' פג אות א
א/יט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 52
א/יט אמונת אליעזר דמאי עמ' נד
א/יט אמונת יהושע עמ' אלף קעח
א/יט אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צב ע"ג {על איסור דרבנן}
א/יט אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' לא ד"ה וכן צ"ל, פסח סי' כד ד"ה השאגת {ראב"ד}, תרו"מ סי' יב ד"ה אך זאת
א/יט אמרי כהן (הולנדר) עמ' י {ראב"ד}
א/יט אנצי"ת ע' ברכות הנהנין הע' 83, 94
א/יט אפר קדשים עמ' קיג
א/יט ארץ בנימין עמ' שמט, שנא
א/יט ארשות החיים עמ' ל
א/יט אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמח
א/יט באהלה של תורה או"ח סי' נד אות ד
א/יט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/יט באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' לב
א/יט באר עשק סי' קט
א/יט בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' נז
א/יט בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ד ע"א-ע"ד
א/יט בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רב
א/יט בדבר מלך חי"א עמ' שי
א/יט בדבר מלך חי"ז עמ' קמד {כל האוכל דבר האסור בין בזדון בין בשגגה אינו מברך עליו לא בתחלה}
א/יט בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 41-43
א/יט בית אהרן (סוויאדישץ) דף יא ע"ד, יב ע"א {וכיו"ב}
א/יט בית אהרן וישראל גל' סד עמ' יט
א/יט בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' קלב {לח"מ}
א/יט בית המדרש
א/יט בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קיח
א/יט בית שערים או"ח סי' שמז {כ"מ}, יו"ד סי' מה
א/יט בכורי חיים ח"ה עמ' עד {ראב"ד}
א/יט בן ידיד
א/יט בן יהודה סי' קז
א/יט בני בנימין (אדר"ת)
א/יט בנין הלכה עמ' לה-מא, צח
א/יט ברוך אומר חו"מ עמ' נז
א/יט ברור הלכה ברכות מה ע"א ציון ו
א/יט ברית עולם (ולר) סי' ח אות ב
א/יט ברכות מהר"ם עמ' צח
א/יט ברכת אריאל ח"ב עמ' סד {אוכל אסור מדרבנן}
א/יט ברכת חיים (טומבק) סי' יט-כ
א/יט ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יג אות א
א/יט ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קכה
א/יט גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קלב-קלג, קלז
א/יט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' עא
א/יט גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' כו
א/יט גינת ראובן תרומות עמ' תתקפב
א/יט גן שושנים ח"ב עמ' סא, קז
א/יט דביר הקודש זבחים עמ' קנח
א/יט דבר סיני (תשכו)
א/יט דברות אליהו ח"ב עמ' כח {מצוה הבאה בעבירה בדרבנן}
א/יט דברות משה ברכות עמ' קעח {כל האוכל דבר האסור בין בזדון בין בשגגה אינו מברך עליו לא בתחלה ולא בסוף וכ"מ}
א/יט דברות משה זרעים עמ' תשלז {כל האוכל דבר האסור בין בזדון בין בשגגה אינו מברך עליו לא בתחלה ולא בסוף וראב"ד ולח"מ}
א/יט דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה כה
א/יט דברי אש (רטקין) שער ברכות הנהנין סי' ב אות א
א/יט דברי חיים (אוירבך) דיני נזקי ממון סי' א דף קכז ע"א
א/יט דברי חן (נתנזון) דף כו ע"א-ע"ג, כז ע"א-ע"ב
א/יט דברי חפץ עמ' כג, כו, כח
א/יט דברי יוסף (קונביץ) עמ' 107
א/יט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קכא
א/יט דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' ט
א/יט דגל ראובן ח"ב סי' א, ח"ג סי' טז
א/יט דובב מישרים (ברזון) מאמר לח
א/יט דרך המלך (חוידינסקי)
א/יט דרך המלך (רפפורט)
א/יט דרכי איש דף יט ע"ד
א/יט דרכי שמחה עמ' לט, ק-קב
א/יט הגהות חבר בן חיים
א/יט הגהות מוהר"י קרט עמ' רס {אסור לברך על ספק גזילה}
א/יט הדרום חכ"ט עמ' 78
א/יט הון יוסף דף ה
א/יט הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תשנג
א/יט הלכה רבה ח"ב עמ' ט
א/יט הר המלך ח"ז עמ' של
א/יט הרמב"ם והזוהר
א/יט השגות הרמ"ך
א/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שנה
א/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תלז
א/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שמז
א/יט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' סא
א/יט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קעד, רמא
א/יט וזאת ליהודה (זלצר) עמ' ג, ה
א/יט וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' כא-כג
א/יט זכור לדוד עמ' קיט
א/יט זכר אברהם יצחק עמ' 20-21
א/יט זכר יהודה עמ' ר
א/יט זכרון חי עמ' ו {אהא"ז}, יח-יט
א/יט זכרון יהודה (לאש) דף יא ע"ב
א/יט זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' מט ס"ק ד {ראב"ד}
א/יט זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' פז {לח"מ}
א/יט זכרון סופרים {או שתה יין נסך} [ובסתם יינם עיין בבאה"ט סימן קצו בשם באר עשק, ובאשל אברהם שם דחה דבריו, וע"ש בשערי תשובה מציין דברי האחרונים בזה]
א/יט זכרון סופרים {כל האוכל דבר האסור בין בזדון בין בשגגה} [אבל באוכל איסור לרפואה מודה הרמב"ם שמברך, כ"כ הרב"י סימן רצד וסימן רד, ובטו"ז ריש סימן רצ"ו חולק עליו דלהרמב"ם שניהם שוין ואינו מברך, וסברת הב"י מובן פשוט, דבאוכל איסור לרפואה יוכל לברך להודות להשי"ת על אכילה זו שמותר לו לאכול זה, ועוד מצוה קעביד להחיות נפשו לקיים וחי בהם, אבל באוכל איסור בשוגג שאם היה יודע שזה איסור לא היה אוכל, וצער לו על אכילה זו, האיך יכול לברך ולהודות עליו וז"פ (וכעין סברא זו בחת"ס או"ח סימן רב לענין אכילה באונס ע"י אחרים ע"ש)]
א/יט זכרון צבי מנחם דף ט ע"ד {ברכה על דבר אסור}
א/יט זמן חרותנו עמ' 18
א/יט חזון נחום זרעים ח"א עמ' פג
א/יט חי' הגאון אדר"ת עמ' קצג {טעם - עושה פשרה במצוות ה'}, רמו-רמז {אין ברכה אחרי אכילת איסור דרבנן}
א/יט חי' הרז"ה ח"א עמ' תקז, תקיא
א/יט חי' ירוחם
א/יט חי' כתב סופר
א/יט חי' משנה פסחים עמ' קנא
א/יט חיים זכו עמ' עח-פב, קי, קלט, קנח
א/יט חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' ל ד"ה ונ"ל לתרץ
א/יט חלק יעקב (אלבעלי)
א/יט חמדת ישראל ח"א דף קטז ע"א
א/יט חנן אלקים עמ' לד
א/יט חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 408
א/יט חשבונות של מצוה עמ' תיח
א/יט טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קסו
א/יט טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 33, 35
א/יט יבול היובלות עמ' 103
א/יט יד המלך (לנדא)
א/יט יד ישראל ח"ב
א/יט יד סופר עמ' קעו
א/יט יורה חכימא (תשח) עמ' רסב {אין ברכה על דבר איסור}
א/יט יחוה דעת ח"ד עמ' ריג
א/יט יצחק ירנן
א/יט יציב פתגם חנוכה עמ' קנו
א/יט יראה ואהבה עמ' רצד
א/יט ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' מו, צז, ק
א/יט ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף ג ע"ד
א/יט ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' י
א/יט ישועות מלכו הלכות קרבן פסח פ"י הי"א {טעם הרמב"ם הוא שאכילת איסור לא שמה אכילה והוא כאוכל עפר}
א/יט ישורון ד עמ' תקיא, תקיג = חי' הרד"ל למשניות ברכות {ברכה על טבל ועל איסור דרבנן}
א/יט ישורון ח"י עמ' שפח {אבי עזרי}
א/יט ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כה, קצח
א/יט כיצד מברכים עמ' פז
א/יט כיצד מזמנין ח"ב סי' א אות ב, סי' ב אות א ס"ק א, אות ב ס"ק יב, אות ג, ו, סי' קצו אות ב ס"ק א-ט
א/יט כלילת יופי דף כא
א/יט כסף נבחר עמ' רמ
א/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנח
א/יט כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' א
א/יט כתר תורה (תשסז) עמ' ריא-ריב {ראב"ד}
א/יט לב איש עמ' פד
א/יט לב בנים עמ' רצד-רצה
א/יט לב שלם [מ"מ הל' חמץ פ"ו, יפה מראה סנהדרין פ"א סי' כ, ב"ח או"ח סי' קצז, ט"ז שם ס"ק א, אדמת קדש או"ח סי' יד-טו, יז, שבות יעקב (אבולפיה) ב"ק דף קמו, שו"ת בעל כנה"ג או"ח טו ע"ב, טז ע"ב]
א/יט לבושי מרדכי או"ח עמ' נד, רלג, יו"ד עמ' תקג, ח"ד עמ' כד
א/יט להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' לג ע"א, לד ע"ב
א/יט ללשונות הרמב"ם
א/יט למודי ה' (תקמז) דף קט ע"ג-ע"ד {כ"מ}
א/יט למודי ה' (תשפא) עמ' שמז {כ"מ}
א/יט מאור למלך ב"ק עמ' קפ, קפד-קפו
א/יט מאור למלך סוכה עמ' קכג {כ"מ}
א/יט מאור למלך פסחים עמ' קכ-קכב
א/יט מאורות הדף היומי ח"ה עמ' קד-קה
א/יט מהלכי משפט ח"ד עמ' 15
א/יט מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מב או"ק ד, פ"ח אות סה (הראשון) או"ק ו
א/יט מועדים וזמנים ח"ג סי' רסו
א/יט מוריה גל' קה עמ' עג, גל' קעה עמ' מו
א/יט מחנה יוסף (תשעב) סי' י אות ד
א/יט מטה אהרן (הלוי) דף יג ע"ד {לח"מ}, יד ע"א-ע"ד {כ"מ}
א/יט מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' לא
א/יט מכתב לחזקיהו דף פח ע"ג, ע"ד
א/יט מנחת אלימלך עמ' רעז
א/יט מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' פו
א/יט מנחת חינוך ח"א עמ' סט-ע, ח"ג עמ' קסג
א/יט מנחת יהודה (בוים) דף עו ע"ב {איסור לאו}
א/יט מנחת יהודה (הירשפלד) עמ' יט {לח"מ}
א/יט מנחת כהן (יוסף חיים) דף ק ע"ב
א/יט מנחת מאיר דף לח ע"ג
א/יט מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שפד
א/יט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תכח
א/יט מעיל שמואל (פלורנטין) [ימין משה ריש סנהדרין]
א/יט מעשה הבא בעבירה עמ' 156
א/יט מצעדי גבר סוכה סי' ט אות ב-ג
א/יט מקור ברוך (הגר) עמ' רנח
א/יט מקראי קדש (תשנג) עמ' צ, רנד, תיח, תנט
א/יט מראה אש ח"ב עמ' ריג
א/יט מראה הפנים דמאי דף ה, חלה דף ט, שבת דף עב
א/יט מרגליות הים סנהדרין ו ע"ב אות יא
א/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יט משא בני קהת
א/יט משאת המלך ח"א סי' צט אות ט-י {כ"מ}
א/יט משאת משה (חברוני) פסחים סי' מח עמ' 146
א/יט משה ידבר (תקפז) שו"ת דף סח ע"א-ע"ב
א/יט משה ידבר (תשעו) עמ' שעח
א/יט משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' קעג עמ' קמא {עניית אמן על ברכה על איסור}
א/יט משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' קכח, קלד
א/יט משנה כסף (שירירו)
א/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קפח
א/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כג {כל האוכל דבר האסור - אינו מברך עליו לא בתחלה ולא בסוף}
א/יט משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שיט
א/יט משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנג
א/יט משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תג, תמד
א/יט משנת יעקב נזיקין עמ' קה
א/יט משנת יעקב קנין עמ' צא
א/יט משפט המלחמה עמ' קלט-קמ
א/יט משפטי עזיאל ח"ד עמ' רסא
א/יט נוה צדק
א/יט נועם חי"א עמ' קלה
א/יט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' תכא
א/יט נחל שלמה הל' ברכות עמ' סט-עד
א/יט נחלת מים סי' א אות ה
א/יט נחמד למראה ח"א דף קעה ע"ב
א/יט נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
א/יט נר למאור (פרצקי) עמ' טו
א/יט נשאל דוד או"ח עמ' מג
א/יט נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תקטו
א/יט ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תפה {אונס ושגגה}
א/יט ס' הפרדס לר' אשר עמ' כה, קעא, קעח
א/יט ס' הפרנס עמ' רמב
א/יט ס' השלחן עמ' שמט
א/יט ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' סב, סד
א/יט סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' י אות ב, ו {ראב"ד}, י {מגדל עז}, כג {כ"מ}, סי' יא אות א-ב, ד {קובץ}, ט {ראב"ד}, יג {מגדל עז}
א/יט סוכה וארבעת המינים עמ' 482, 537, 561, 564
א/יט סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' לו
א/יט עבודת הלוי עמ' פו-פז
א/יט עבודת משא (מאיר) ח"א
א/יט עולת איש ברכות עמ' שמא
א/יט עטרת חן ח"א עמ' פא
א/יט עטרת חן ח"ב עמ' יג
א/יט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' צג-צד, קסא
א/יט עין יצחק ח"ב עמ' רצח
א/יט עין תרשיש
א/יט עיני שמואל (ראבין) עמ' מב
א/יט ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קסג {לח"מ}
א/יט עסק התורה עמ' לח, מא
א/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סח
א/יט עקדת משה ח"ב עמ' קיד
א/יט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/יט פני אהרן (אמריליו) דף יא ע"ד, יג ע"ב וע"ד
א/יט פני חמה (הכהן) מע' א אות יא דף ה ע"א
א/יט פני חמה דף ו ע"א
א/יט פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' לו
א/יט פסקי אליהו ח"א עמ' סז
א/יט פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' כט, תעב
א/יט פרי אברהם - ענינים שונים סי' א אות א, סי' כב אות א
א/יט פרי אברהם פסחים סי' יב אות א
א/יט פרשת המלך
א/יט צמח ארז עמ' לה
א/יט צפנת פענח
א/יט צרור החיים (יעקב)
א/יט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' לט
א/יט קובץ
א/יט קובץ הערות על אבי עזרי
א/יט קובץ השמיטה עמ' תסז
א/יט קובץ חי' תורה (לודז') עמ' כו-כז
א/יט קול בן לוי
א/יט קול בן לוי (תשסג) עמ' מח, קה
א/יט קול דודי (תשף)
א/יט קול יהודה (פרלוב) עמ' נט-סא
א/יט קרן פני משה ח"ב
א/יט ראשית בכורים דף ס, עד ע"א {בשגגה}
א/יט רווחא שמעתתא ח"א עמ' טו
א/יט רוח יעקב (שלם) דף כח ע"ב {לח"מ}
א/יט רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' קב
א/יט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תב
א/יט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תפא, תפה, תקב
א/יט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קכד
א/יט שאגת אריה סי' צו
א/יט שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלז
א/יט שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 63-64 {דבר אסור מדרבנן - סתם יינם}, 79 {ברכה על מוזיקה - בזה"ז שאסור לשמוע שירים}
א/יט שו"ע הרב או"ח סי' קצו ס"א
א/יט שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' א
א/יט שו"ת הריב"ש עמ' קצג
א/יט שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשצד
א/יט שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קעג
א/יט שו"ת ר"י מסלוצק סי' טז עמ' פה
א/יט שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קעד
א/יט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יב אות ד
א/יט שלום ירושלים עמ' לז, לט, פג
א/יט שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' ג, ו
א/יט שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' ג, ו
א/יט שמו משה דף מב ע"ג
א/יט שנות חיים (קלוגר) עמ' שלו {ראב"ד}
א/יט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קלט
א/יט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רמט
א/יט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' נה
א/יט שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' נט
א/יט שערי ברכה עמ' קפח, רל
א/יט שערי זיו ח"ב דף קצב ע"ב
א/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 30, 230
א/יט שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 129, מח' ב עמ' 204
א/יט שרשי הים
א/יט תורת אמך ח"ב עמ' 232, 357
א/יט תורת יצחק ח"א עמ' קטו, קיח
א/יט תורת ירוחם ח"א דף נז ע"ד, ח"ב דף לב ע"ג
א/יט תשובות הראב"ד סי' פו
א/יט תשובות יהודה או"ח סי' ח דף יג ע"ב-ע"ג
א/יט תשובות ר' איסר יהודה עמ' ז-י
א/כ אמונת יהושע עמ' אלף מז {לא נתן חומש}
א/כ אשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק א ברכת אברהם אות כא
א/כ בית מרדכי (סאויצקי) דף עג ע"ד, עד ע"ג-ע"ד, עה ע"א-ע"ד, עו ע"ב, עח ע"ג-ע"ד
א/כ גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קלג
א/כ הגהות רפ"מ אלטר
א/כ זכר אברהם יצחק עמ' 23
א/כ יבול היובלות עמ' 106
א/כ יד ישראל ח"ב
א/כ לב שלם [ראשון לציון ברכות יח ע"ב]
א/כ מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רעו
א/כ משאת המלך ח"א סי' צט אות יא
א/כ נחל שלמה הל' ברכות עמ' ע-עד
א/כ ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' סב
א/כ פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/כ פרי אברהם - ענינים שונים סי' א אות א, ד
א/כ שולי הגליון עמ' כט-לא
א/כ שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תקטזב/80 הלכות ברכות פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ באר יהודה
ב/רה"פ דברי ירמיהו
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' קלא-קלו
ב/רה"פ ס' המנוחה
ב/רה"פ ס' השלחן עמ' שלז-שמא
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבנים יקרות עמ' נא
ב/א אהבת המלך
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור הישר
ב/א אמונת עתיך גל' 122 עמ' 25
ב/א אנצי"ת ע' ברכת המזון הע' 57, 88, 145, 197
ב/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קצז {כ"מ}
ב/א בית אהרן וישראל גל' מט עמ' קיג {שלש ברכות בברכת המזון - דרבנן}, קכ, גל' סד עמ' יט-כ
ב/א בן ידיד
ב/א ברור הלכה ברכות מו ע"א ציון ג, מח ע"ב ציון א
ב/א ברכת הריח ח"ב עמ' קמז
ב/א גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קכ
ב/א גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' כד
ב/א דבר שמואל (אבוהב) סי' קמז
ב/א הלכות מדינה ח"ג עמ' ז, יא
ב/א המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 25
ב/א וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' ט, מח, נג
ב/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ג
ב/א טל חיים (טל) ברכות עמ' מז, עא
ב/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' ת
ב/א ידי אליהו כאן, דף ד ע"א
ב/א יצחק ירנן
ב/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תד
ב/א מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' מו
ב/א מועדים וזמנים ח"ג סי' רמט
ב/א מכתם לדוד (חסן)
ב/א מסורה חי"ג עמ' נה
ב/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/א משאת המלך (אדרי)
ב/א משאת המלך ח"א סי' צט אות יב {לח"מ}
ב/א נחל שלמה הל' ברכות עמ' עד-עח
ב/א סדר משנה (בוסק')
ב/א עיוני הלכות ח"ב עמ' קמג
ב/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/א פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' מז {כ"מ בשם רמב"ן}
ב/א פרח מטה אהרן (סול')
ב/א קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' כד {כ"מ}
ב/א רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שא {קטנים}
ב/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רכה-רכו
ב/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רכה, רכו
ב/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' נ
ב/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' סה
ב/א שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות י
ב/א שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 10
ב/א שפתי מלך
ב/א תבואת יקב (בלעיש)
ב/א תורת אמך ח"ב עמ' 292
ב/ב אהבת המלך
ב/ב אהל יצחק
ב/ב אור הישר
ב/ב אור הנר (ליברמן) עמ' שכט {לח"מ}
ב/ב אמה של מלכות עמ' 150
ב/ב אנצי"ת ע' ברכת המזון הע' 51 {לח"מ}, 204, 331, 333-335, 342, 343
ב/ב ארשת צבי עמ' לט {כ"מ}
ב/ב באר אברהם (אבלי) עמ' קלז
ב/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' א, שמא
ב/ב בית אהרן וישראל גל' מט עמ' קיד-קטו
ב/ב בית יצחק תשט"ז עמ' 19, 23, 34
ב/ב בן אשר סי' ו אות ו
ב/ב בן ידיד
ב/ב בני יהודה דף קפ
ב/ב ברור הלכה ברכות טז ע"א ציון ז, ח
ב/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' נב-נג
ב/ב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' נא
ב/ב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קכא
ב/ב דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 32
ב/ב דעת מרדכי ח"א דף פד ע"ד {לח"מ}
ב/ב דרך המלך (רפפורט)
ב/ב זיו משנה
ב/ב זכרון שמואל עמ' קטז {כ"מ}
ב/ב חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' יא ס"ק כא
ב/ב חזון נחום זרעים ח"א עמ' קי
ב/ב חי' עזיאל עמ' 114
ב/ב חיים זכו עמ' קנג
ב/ב טל חיים (טל) ברכות עמ' מז {לח"מ}, נה
ב/ב יד יצחק (זלזניק) עמ' רלב
ב/ב יד סופר עמ' קעז
ב/ב יצחק ירנן
ב/ב כיצד מזמנין ח"ב סי' יד אות ג
ב/ב כתר המלך
ב/ב לב שלם [שו"ת בני שמואל סי' מב, ראשון לציון ברכות יט ע"ב, ידי אליהו ה ע"ב]
ב/ב ללשונות הרמב"ם
ב/ב מגן גבורים (או"ח) סי' קפח ס"ק ד {לח"מ}, קצא ס"ק א
ב/ב מטבע הברכות (שטרן) סי' א ס"ק ה
ב/ב מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' עט
ב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ב מצווה ועושה ח"א עמ' תז {כ"מ ולח"מ}
ב/ב מציון אורה ח"א עמ' ע {כ"מ}
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב מרכה"מ אלפ'
ב/ב משאת המלך (אדרי)
ב/ב משנה הלכות ח"ז סי' קנח
ב/ב נחל שלמה הל' ברכות עמ' עח-פא
ב/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף ה ע"ד
ב/ב נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' מו עמ' קיב
ב/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נו
ב/ב סדר משנה (בוסק')
ב/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' סח-סט
ב/ב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שפז {כ"מ}
ב/ב עבד המלך (תשא)
ב/ב עיונים (פאור) עמ' 30
ב/ב עיונים (פאור) עמ' 30 {כ"מ}
ב/ב עין תרשיש
ב/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קלו
ב/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 189
ב/ב צבי תפארת סי' עט
ב/ב צפנת פענח
ב/ב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' יט
ב/ב קול בן לוי
ב/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' מט
ב/ב קרן הצבי מצוה נ אות ו
ב/ב שו"ע הרב או"ח סי' קפח ס"ב, סי' קצא ס"א, הל' שאלה אות כ
ב/ב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רכז
ב/ב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רכז
ב/ב שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רסב
ב/ב שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קצז
ב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות עד
ב/ב תורת אמך ח"א עמ' 187
ב/ג אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' כה
ב/ג אגורה באהלך דף י ע"ד
ב/ג אדני היד החזקה
ב/ג אהבת המלך
ב/ג אוצר א"י ח"א עמ' 12
ב/ג אור הישר
ב/ג אור צהיר
ב/ג אורח ישראל סי' ג הערה א, וסי' ח הערה מב
ב/ג אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 291, ע' ברכת המזון הע' 91, 93, 98, 122, 137
ב/ג אעירה שחר (זעפרני) עמ' קסט
ב/ג בית אהרן וישראל גל' מט עמ' קיב, קיד
ב/ג בן אשר סי' ו אות ו
ב/ג בן ידיד
ב/ג ברור הלכה ברכות מח ע"ב ציון ד
ב/ג ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' א אות י
ב/ג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רפב
ב/ג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קכז
ב/ג גרים וגרות עמ' קה {מי שלא אמר ברית ותורה}
ב/ג דבר סיני (תשכו)
ב/ג דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 32
ב/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלב
ב/ג הליכות עולם (דובער)
ב/ג המאיר לארץ
ב/ג התקופה הגדולה עמ' קצ {ארץ חמדה}
ב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקעד
ב/ג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' נ
ב/ג זיו משנה
ב/ג זכור לאברהם (יפהן) עמ' קיז
ב/ג חזון לימים ח"ב עמ' עב, רפז
ב/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' קעט {ברית תורה חיים ומזון}
ב/ג יצחק ירנן
ב/ג ירך אברהם ח"א דף יז ע"ד {לח"מ}
ב/ג כיצד מזמנין ח"ב סי' ה אות ח ס"ק ד {ברית ותורה}
ב/ג לב השבת סי' סט אות א, ו
ב/ג לב שלם [ראשון לציון ברכות יט ע"ג]
ב/ג לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 58
ב/ג מועדים וזמנים ח"ח סי' שכג
ב/ג מוריה גל' רג עמ' עט-פ
ב/ג מזכרת למשה עמ' קפט
ב/ג מנחת אשר פסחים עמ' רמב
ב/ג מעיני המים
ב/ג מצוות זמניות עמ' תקי
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג מרכה"מ אלפ'
ב/ג משנה הלכות ח"ז סי' כז דף כב ע"ב
ב/ג משנת יהודה עמ' רלט
ב/ג משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' שח-שט
ב/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמד, תנ
ב/ג נחל שלמה הל' ברכות עמ' פא-פד
ב/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ג צפנת פענח
ב/ג קובץ
ב/ג קול בן לוי
ב/ג קול בן לוי (תשסג) עמ' מט {לח"מ}
ב/ג ראש דברך עמ' רנב
ב/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שמט, ח"ה עמ' שמז-שמח
ב/ג רמת שמואל (אג'ייני) דף קמה ע"ב {לח"מ}
ב/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 13
ב/ג תהלה לדוד (וילנציק) על ההגדה דף כב ע"ב {ברית ותורה}
ב/ג תורת אמך ח"ב עמ' 292
ב/ג תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' קלו
ב/ג תורת רפאל או"ח ח"א דף כג ע"ד
ב/ד אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' כג, ע
ב/ד אנצי"ת ע' אין עושין הע' 21
ב/ד אנצי"ת ע' ברכת המזון הע' 149, 152, 163, 164, 169-172
ב/ד ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קכד
ב/ד בית אהרן וישראל גל' מט עמ' קיב, קיז-קיח, גל' נ עמ' פא
ב/ד ברור הלכה ברכות מח ע"ב ציון ג, ד, מט ע"א ציון ד
ב/ד ברכת הזימון עמ' עד {כ"מ}
ב/ד ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' א אות י
ב/ד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רעו
ב/ד דבר סיני (תשכו)
ב/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלב
ב/ד המאיר לארץ
ב/ד המנהיג עמ' קעג-קעד
ב/ד ואשיבה שופטיך עמ' עו
ב/ד וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' נא
ב/ד זאת ליעקב במדבר עמ' מג
ב/ד זאת ליעקב ויקרא עמ' מה
ב/ד זר זהב (פראג) עמ' קא {חתימה}
ב/ד חי' הרז"ה ח"א עמ' תקכז
ב/ד חיי אברהם (צציק) עמ' רה
ב/ד חכמת גרשון עמ' קסג
ב/ד חלקת מאיר
ב/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' תמז
ב/ד ידבר שלום ח"א עמ' קצג
ב/ד יחי המלך פרק כב
ב/ד ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' פא {מלכות בית דוד}
ב/ד כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' רלג
ב/ד לקוטי שיחות חל"ו עמ' 200
ב/ד מבוא למשנה תורה עמ' 95, 132
ב/ד מוריה גל' רג עמ' עט-פ
ב/ד נחל שלמה הל' ברכות עמ' פד-פט
ב/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' של
ב/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 43, 91
ב/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 49, 98
ב/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף י ע"ג
ב/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' מב
ב/ד קול צופיך עמ' נג
ב/ד קרית מלך (חב"ד) עמ' קלה
ב/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שכא
ב/ד רנת יצחק תהלים עמ' רג
ב/ד רנת יצחק תפלה עמ' רפח {מלכות בית דוד}
ב/ד שיח ערב סנהדרין עמ' קצא
ב/ד שנה בשנה תשמז עמ' 353
ב/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 15
ב/ד תורת אמך ח"ב עמ' 294
ב/ד תורת המדינה עמ' 137
ב/ד תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק ז, סי' ב ס"ק טו
ב/ד תורת רפאל או"ח ח"א דף כד ע"א
ב/ד תחומין חי"ח עמ' 430
ב/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שסח
ב/ה אור שמח
ב/ה אמת ליעקב מועד עמ' שמח {הגהמ"י}
ב/ה אנצי"ת ע' ברכות הנהנין הע' 98 {הגהמ"י}, ע' ברכת המזון הע' 179, 251-253, 255, 256, 258
ב/ה בית אהרן (כהן) ח"ב סי' א אות ב, והוספות והשמטות דף כג ע"א, כד ע"ג
ב/ה בן אריה
ב/ה ברור הלכה ברכות מח ע"ב ציון ג
ב/ה ברור הלכה פסחים קה ע"א אחרי ציון ג
ב/ה ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' א אות ב
ב/ה דבר סיני (תשכו)
ב/ה דברות אליהו ח"ג עמ' קכד {הגהמ"י - מצוה לאכול}
ב/ה דברות אליהו ח"ה עמ' מט {הגהמ"י אות ב}
ב/ה המנהיג עמ' קעג
ב/ה הר המוריה (אדר"ת) עמ' רל
ב/ה הר המלך ח"ה עמ' לג
ב/ה וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' נא
ב/ה מגן גבורים (או"ח) סי' קפד ס"ק ד
ב/ה מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' לב {הגהמ"י}
ב/ה מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' פו {הגהמ"י}
ב/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/ה משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שפא {כ"מ}
ב/ה נוכח השלחן (הכהן) עמ' רלג
ב/ה נחל שלמה הל' ברכות עמ' פט-צא
ב/ה ניצוצי אש עמ' תטז-תיז
ב/ה ס' התדיר עמ' קצט
ב/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' שכה-שכח, של
ב/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ה קרית מלך
ב/ה שו"ע הרב או"ח סי' קפח ס"ו
ב/ה שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קכד {הגהמ"י אות ב}
ב/ה שפתי מלך
ב/ה תורת אמך ח"ב עמ' 295, 298
ב/ה תחומין ח"ו עמ' 119
ב/ה תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שסח-שסט, שעא, שעג
ב/ה תפלת דוד (אדר"ת) עמ' סו, קכב
ב/ו אבן פינה (פורת) עמ' צז {לח"מ}
ב/ו אדני היד החזקה
ב/ו אישי יובל עמ' 17
ב/ו אתפשטותא דמשה עמ' רצב-רצג
ב/ו בדבר מלך ח"ד עמ' מט
ב/ו בחיר חיים
ב/ו בית אהרן וישראל גל' סב עמ' נ
ב/ו בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רעז
ב/ו בן אריה
ב/ו ברור הלכה שבת כד ע"א ציון א
ב/ו ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' א אות ב
ב/ו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רעט
ב/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' קיז
ב/ו דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה לא
ב/ו דברי שירה חנוכה עמ' מט, נה
ב/ו הוד תהלה (חרל"פ) דף לד ע"ב
ב/ו חקרי זמנים ח"א עמ' רעג
ב/ו יד המלך (פלומבו)
ב/ו לב בנים עמ' רלז
ב/ו מועדים וזמנים ח"ב סי' קמח, ח"ו סי' צד
ב/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' מח
ב/ו מעט צרי
ב/ו נחל שלמה הל' ברכות עמ' צא-צז
ב/ו ניצוצי אש עמ' תיא, תטז-תיז
ב/ו נר דוד ח"ב עמ' שיא {לח"מ}
ב/ו עמודי שלמה ח"ג עמ' פד
ב/ו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ו פתחי מגדים עמ' קצו, ר
ב/ו צבא המלך עמ' מד
ב/ו קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 87
ב/ו קרית מלך
ב/ו שו"ע הרב או"ח סי' קפז ס"ח
ב/ו שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שיב
ב/ו שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 15, 175, ח"ב מח' א עמ' 39
ב/ו שפת הים (זכריש) סי' עד ס"ק א {לח"מ}
ב/ו שפתי מלך
ב/ו תחומין ח"ו עמ' 119
ב/ו תחומין חט"ז עמ' 155
ב/ו תניא רבתי ח"א עמ' 340
ב/ז אבן האזל
ב/ז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קכד-קכה {פלפלים רטובים}
ב/ז אמרי דוד (מלי')
ב/ז אמרי דוד (מלי'), קו"א עמ' כו
ב/ז אנצי"ת ע' ברכת המזון הע' 220, 223
ב/ז בן ידיד
ב/ז בנין יהושע (לנג)
ב/ז ברור הלכה ברכות מט ע"א ציון ה
ב/ז גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קעח
ב/ז גביע הכסף ח"א עמ' קנ {מוסיף בה - היא חלק מהברכה}
ב/ז הגהות חבר בן חיים
ב/ז המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 78
ב/ז טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' רמו {הגהמ"י}
ב/ז יד יקותיאל עמ' קכה (ה)
ב/ז יוסף את אחיו עמ' פט {מלכות}
ב/ז מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' סג
ב/ז מכתם לדוד (חסן)
ב/ז מרכה"מ אלפ' [מגילת ספר עשין ט ע"ב]
ב/ז משרת משה (עטייה)
ב/ז נוה צדק
ב/ז נחל שלמה הל' ברכות עמ' צז-צט
ב/ז עמודי שלמה ח"ג עמ' פד
ב/ז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 20-21
ב/ז שפתי מלך
ב/ז תחומין ח"ו עמ' 119
ב/ח אדני היד החזקה
ב/ח אנצי"ת ע' ברכת אבלים הע' 69א, 75, 82
ב/ח באר שרים (שולמן) עמ' ו
ב/ח בינה בספרים עמ' קב {לח"מ}
ב/ח בית אהרן וישראל גל' יז עמ' קה
ב/ח בית האוצר ח"א עמ' 8 {לח"מ}
ב/ח בן ידיד
ב/ח בנין יהושע (לנג)
ב/ח ברור הלכה ברכות מו ע"ב ציון א
ב/ח ברור הלכה כתובות ח ע"ב ציון א פסקה ג {השמיט שטעונה עשרה}
ב/ח חדוותא דשמעתתא ח"א דף יז ע"ד, יח ע"א-ע"ד, יט ע"א {לח"מ}
ב/ח חדוותא דשמעתתא ח"ב דף י ע"א, יא ע"ד, יב ע"א וע"ג {לח"מ}
ב/ח חיים זכו עמ' קסח {השמיט "במשפט"}
ב/ח יד יקותיאל עמ' קכה (ה)
ב/ח כתר המלך
ב/ח לב שלם [מעדני מלך ברכות פ"ז אות יג]
ב/ח מאורי שערים עמ' שו {בבית האבל}
ב/ח מכתם לדוד (חסן)
ב/ח מנפת צוף עמ' 60, 773, 828, 829, 848
ב/ח מצוות זמניות עמ' תקכח
ב/ח משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' שנט
ב/ח משרת משה (עטייה)
ב/ח נחל שלמה הל' ברכות עמ' צט-קג
ב/ח נחמד למראה ח"א דף קיב ע"ב {לח"מ}
ב/ח פרי האדמה ח"א
ב/ח צהר גל' יא עמ' 144
ב/ח צל"ח החדש דף פא ע"א {לח"מ}, קטז ע"ב {לח"מ}
ב/ח קרית מלך
ב/ח שדה אלחנן ח"א עמ' קפב, ח"ב עמ' לו {לח"מ}
ב/ח שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' עג {לח"מ}
ב/ח תחומין ח"ו עמ' 119
ב/ח תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכח {לח"מ}
ב/ח תשובות יהודה דף נד ע"א {לח"מ - הוספה היא עקירה}
ב/ט אגרות משה או"ח ח"ד סי' סט עמ' קכג
ב/ט אהבת המלך
ב/ט אהל יצחק
ב/ט אהל שרה לאה עמ' תתקכא
ב/ט אור הישר
ב/ט אוריתא טו עמ' מט
ב/ט אמונת עתיך גל' 122 עמ' 26, 29, 30
ב/ט אמת ליעקב מועד עמ' רסט {יום ראשון}, ש
ב/ט אנצי"ת ע' אלמנה הע' 79-80
ב/ט אנצי"ת ע' ברכת חתנים הע' 96, 100, 101, 131, 138, 146, 147
ב/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לט
ב/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כח ע"ד, כט ע"א
ב/ט בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כ
ב/ט בן אריה
ב/ט ברור הלכה כתובות ז ע"א ציון ו, ז ע"ב ציון ו, ח ע"א ציון ב
ב/ט ברור הלכה מגילה כג ע"ב ציון י
ב/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' קעח
ב/ט ברקאי ח"א עמ' 163-164
ב/ט דברות משה כתובות עמ' סח
ב/ט דברי יציב אהע"ז עמ' רלב {אלמון שנשא אלמנה}
ב/ט הר המלך ח"ז עמ' של
ב/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצו
ב/ט וישב הים ח"ב סי' כא אות ב
ב/ט זאת ליעקב בראשית עמ' כה, שמח {בבית חתנים מברכין ברכת חתנים וכו'}
ב/ט חוות בנימין ח"ב עמ' תצג-תצד
ב/ט חי' הגר"ח החדש עמ' קנד
ב/ט חי' ר' שמואל יבמות עמ' מב
ב/ט חכמת גרשון עמ' קסה-קסו
ב/ט חנא וחסדא ח"א דף קטו ע"ד
ב/ט חקרי זמנים ח"ב עמ' תכא
ב/ט ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קסז {פנים חדשות}, קסח-קסט {בחור שנשא אלמנה}, קעד
ב/ט כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שעב
ב/ט כל בו ח"ה עמ' קל
ב/ט להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קכב
ב/ט להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קמג
ב/ט לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' יג
ב/ט מאור ישראל
ב/ט מאורי שערים עמ' רצה, שו, שח, שי, שטו
ב/ט מחקרי ארץ ח"ה אה"ע סי' ג
ב/ט מחקרי ארץ ח"ז אה"ע סי' י
ב/ט מחשבת חיים או"ח עמ' שכט
ב/ט מכתם לדוד (חסן)
ב/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קסא
ב/ט מסורה חי"ג עמ' לא
ב/ט מעדני ביאורים עמ' נט
ב/ט מעט צרי
ב/ט משב יעקב ח"א
ב/ט משבצות זהב ישעיהו עמ' א'תקפו
ב/ט משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' כו-כח
ב/ט משנה הלכות ח"ו סי' רלח
ב/ט משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנג, נשים ח"א עמ' קלב-קלג, קלו
ב/ט משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תג
ב/ט נועם חי"ג עמ' רנו
ב/ט נזר המלך
ב/ט נחל שלמה הל' ברכות עמ' קג-קיח
ב/ט נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ב/ט ס' הפרדס לר' אשר עמ' פ
ב/ט ס' השלחן עמ' שמג
ב/ט ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שמה
ב/ט עצי ארזים סי' סב ס"ק יא-יב, טו
ב/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ט פרי האדמה ח"א
ב/ט צהר גל' יא עמ' 143 {אשה המברכת}, 144
ב/ט צפנת פענח בראשית עמ' קג
ב/ט קרית מלך
ב/ט ריח השדה (חביב) סי' לד עמ' שעו
ב/ט שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' קו
ב/ט שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' מה-מו
ב/ט שו"ת רשב"ש עמ' רמא
ב/ט שם יוסף (אליקים)
ב/ט שערי נשואין עמ' רפה-רפו, שיז, שנד
ב/ט שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 196-197
ב/ט שפתי מלך
ב/ט תורת המועדים (תשנו) עמ' 627
ב/ט תחומין ח"ו עמ' 120-119, 108, 111
ב/ט תחומין חט"ז עמ' 157
ב/ט תניא רבתי ח"א עמ' 339-340, 346, 348
ב/ט תרחם ציון עמ' רכט, רמ, רנח, רסד {השמיט לברך רק בבית החתן}
ב/י אהל יצחק
ב/י אוריתא טו עמ' מט, רא, רב, רו, רח
ב/י אמונת עתיך גל' 122 עמ' 26
ב/י אנצי"ת ע' ברכת חתנים הע' 96, 100, 101, 127, 129, 131, 155
ב/י בית אהרן וישראל גל' כט עמ' קז, גל' סד עמ' כ
ב/י בית אהרן וישראל גל' צב עמ' קנה {פנים חדשות}
ב/י בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' נח {פנים חדשות בשבע ברכות}, קלו-קלז {צריך פנים חדשות כי לא בירך עדיין את החתן}
ב/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ה
ב/י בית מאיר (תשע) סי' סא ס"ב עמ' שעז
ב/י בנין אב (שולמן) סי' כז אות יב {מיהו פנים חדשות}
ב/י ברור הלכה כתובות ז ע"ב ציון ו, ח ע"א ציון ב
ב/י ברור הלכה מגילה כג ע"ב ציון י
ב/י ברכת יצחק (פאלער) עמ' קעח
ב/י ברקאי ח"א עמ' 164
ב/י בתורתו יהגה ח"ב עמ' רמב {מברכין בשבילם}
ב/י דרשות שבט הלוי ח"א עמ' שיח {מיהו פנים חדשות}
ב/י הגהות רפ"מ אלטר [לכאורה צ"ל ברכת המזון]
ב/י השגות הרמ"ך {בסעודה, בשבת}
ב/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקצו
ב/י וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קמח
ב/י ויען יצחק עמ' שב
ב/י ויקח אברהם [אות היא לעולם ח"א כא ע"א]
ב/י חוות בנימין ח"ב עמ' תצג {אשה בברכת חתנים}
ב/י חי' הגר"ח החדש עמ' קנד {פנים חדשות}
ב/י חכמת גרשון עמ' קסו
ב/י חנא וחסדא ח"א דף קטו ע"ד, קמ ע"א
ב/י טל חיים (טל) ברכות עמ' עא
ב/י יד ישראל ח"ב {חתנים מן המנין}
ב/י ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קסז, קעב, קעד
ב/י כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שעב {שהשמחה במעונו}
ב/י כל בו ח"ה עמ' קכט
ב/י להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קמג
ב/י לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' יג
ב/י מאורי שערים עמ' רצה, שו, שח, שי
ב/י מבוא למשנה תורה עמ' 235 {מעשה רקח - סמך על מש"כ בהל' אישות}
ב/י מהלכי משפט ח"ד עמ' 121
ב/י מחקרי ארץ ח"ז אה"ע סי' ט
ב/י מטה אהרן פסחים עמ' צד {הגהמ"י}
ב/י משאת המלך (אדרי)
ב/י משנה הלכות ח"ג סי' קלא {האוכלין שלא שמעו}
ב/י משנה הלכות ח"ט סי' רפח
ב/י משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רפב {במקהלות}, נשים ח"א עמ' קכג-קכד, קלא
ב/י משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכח, תמד, תסו
ב/י משרת משה (עטייה)
ב/י נועם חי"ג עמ' רנה {פנים חדשות בשבת}
ב/י נחל שלמה הל' ברכות עמ' קג-קיח
ב/י נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות א, ז {הגהמ"י}
ב/י נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לג אות א, ז {הגהמ"י}
ב/י נחלת יצחק כתובות סי' ה
ב/י נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' טו אות ד
ב/י נמוקי שזבנ"י דף סא
ב/י ס' הפרדס לר' אשר עמ' פ
ב/י ס' השלחן עמ' שמד {מיהו פנים חדשות}
ב/י עולת ראיה (וייס) עמ' קכה
ב/י עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' יד
ב/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/י פרי האדמה ח"א
ב/י קונטרסי שעורים כתובות עמ' 107
ב/י קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קכג {אחר ברכת המזון}, קלד {פנים חדשות}
ב/י ריח השדה (חביב) סי' לג עמ' שסט, סי' לד עמ' שעו
ב/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רפ {מיהו פנים חדשות}
ב/י שברי לוחות עמ' 259 {הגהמ"י אות ה}
ב/י שו"ת הרמ"ע השלם עמ' פט
ב/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רלד
ב/י שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' עח
ב/י שער המלך על תהלים יום ג עמ' קנה {גם בסעודה הראשונה צריך פנים חדשות}
ב/י שערי נשואין עמ' שיז, שלו-שלז
ב/י שפתי מלך
ב/י תורת אמך ח"ב עמ' 298
ב/י תחומין ח"ו עמ' 119, 108, 110
ב/י תניא רבתי ח"א עמ' 346
ב/י תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שפא, שפד
ב/י תרחם ציון עמ' רסח
ב/י תשובה בענין קריאת הכתובה (וינה תקצה) עמ' 7-8
ב/י תשובות ר"א בן הרמב"ם סי' פו, קי {כמה פנים חדשות צריך}
ב/יא אדני היד החזקה
ב/יא אהבת המלך
ב/יא אוריתא טו עמ' רו
ב/יא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 53
ב/יא אמת ליעקב נשים עמ' פד {סדר הברכות}
ב/יא אנצי"ת ע' אין עושין הע' 27 {מל"מ}
ב/יא אנצי"ת ע' ברכת חתנים הע' 173, 174, 206, 211
ב/יא באר אברהם (טרויב)
ב/יא בית אהרן וישראל גל' מו עמ' סט-עא
ב/יא בן אריה
ב/יא ברור הלכה כתובות ז ע"ב ציון ו
ב/יא ברית הלוי השלם
ב/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' קא
ב/יא דבר סיני (תשכו)
ב/יא דליית הכרם עמ' תתתיא {יוצר האדם, שהכל ברא, ואהובים, חתנים ונערים}
ב/יא הגהות רפ"מ אלטר (גם בתוך פ"ג)
ב/יא זכרון זאב עמ' נו
ב/יא זכרון סופרים {ונערים ממשתה} [כן הוא בגמ' וגם ברמב"ם שם]
ב/יא זכרון סופרים {יוצר האדם וכו' שהכל ברא לכבודו} [עיין כתובות דף ח שהקדימו ברכות שהכל ברא ואח"כ יוצר האדם, וע"ש בפירש"י, וגם רבינו בהלכות אישות פ"י העתיק כן]
ב/יא זר זהב (פראג) עמ' קב {לח"מ}
ב/יא חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"ב עמ' סג {יוצר האדם ואח"כ שהכל ברא}
ב/יא חנא וחסדא ח"א דף קלז ע"ד
ב/יא חקרי זמנים ח"ב עמ' תמז
ב/יא יד אברהם פרה עמ' צא
ב/יא יצחק ירנן
ב/יא כל בו ח"ה עמ' קכה
ב/יא ללשונות הרמב"ם
ב/יא למה תתראו (תשכו) עמ' ס
ב/יא מבוא למשנה תורה עמ' 235
ב/יא מוריה גל' רלא עמ' יב-יג {שבע ברכות}
ב/יא מחנה יוסף (תשעב) סי' ו אות א
ב/יא מילי דמרדכי
ב/יא מנפת צוף עמ' 132, 328-333, 766, 770, 843, 844, 846, 847
ב/יא מעט צרי
ב/יא מעשה רב
ב/יא משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תג
ב/יא משנת יעקב מדע עמ' שיב-שיג, זמנים ח"א עמ' רנג, נשים ח"א עמ' קכג-קכד, קלא
ב/יא נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קלב {יוצר האדם לפני שהכל ברא לכבודו}
ב/יא נחל שלמה הל' ברכות עמ' קג-קיח
ב/יא נחלי דבש (גרוספוף תשסט) עמ' עב-עד
ב/יא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ז {חתימה - משמח חתן עם הכלה}
ב/יא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לג אות כח {משמח חתן עם הכלה}
ב/יא נמוקי שזבנ"י דף סא
ב/יא נרות אהרן
ב/יא ס' השלחן עמ' שמג
ב/יא סופר המלך עמ' מט
ב/יא עזוז חיל
ב/יא עזרת כהן עמ' קצט
ב/יא פותח יד
ב/יא קובץ על יד ח"ב
ב/יא קונטרסי שעורים כתובות עמ' 107
ב/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שמד
ב/יא שולי הגליון עמ' לב
ב/יא שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קע-קעא {לח"מ}
ב/יא תורת אמך ח"ב עמ' 298
ב/יא תחומין ח"ו עמ' 108
ב/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שפא, שפה-שפו
ב/יב אגרות משה או"ח ח"א סי' נה
ב/יב אהבת המלך
ב/יב אהל שם (ברודנא) ח"א סי' א (בסופו) {כ"מ}
ב/יב אות היא לעולם ח"ב דף פז ע"ג
ב/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 53
ב/יב אנצי"ת ע' ברכת המזון הע' 259, 261, 264, 265, 267
ב/יב בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' נב
ב/יב בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קל
ב/יב בדבר מלך חי"א עמ' תמז
ב/יב בית אהרן (כהן, תשך), בית אברהם דף ט ע"ב
ב/יב בית אהרן וישראל גל' מו עמ' עא, גל' סד עמ' כ
ב/יב בן ידיד
ב/יב ברור הלכה ברכות מט ע"א ציון ו
ב/יב ברכי יוסף או"ח סי' קפח ס"ט {כ"מ}
ב/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' קעו
ב/יב בשבילי המועד סי' ד אות יד
ב/יב גן שושנים ח"ב עמ' מט
ב/יב דברות משה ברכות עמ' רפט, שמג {ואם נזכר אחר שהתחיל בברכה רביעית פוסק וחוזר לראש שהוא ברכת הזן וראב"ד}
ב/יב המנהיג עמ' קעו
ב/יב הררי קדם (תשס) עמ' פו
ב/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרכ
ב/יב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' נג, עח
ב/יב זכרון הרב עמ' 228
ב/יב חי' מהר"ז בינגא עמ' קלו
ב/יב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שלו
ב/יב חלקת יואב מהדו"ת סי' א
ב/יב יד אברהם פרה עמ' צא
ב/יב יד יצחק (זלזניק) עמ' רטז
ב/יב יד יקותיאל עמ' קנב
ב/יב יפה נוף עמ' כ {ראב"ד}
ב/יב יצחק ירנן
ב/יב ישורון ח"כ עמ' תרפב {מגדל עז - רי"צ גיאת רבו של הרי"ף}
ב/יב כתר המלך
ב/יב לב שלם [אור לו בציון דף לג]
ב/יב לשד השמן (ירוש')
ב/יב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' ק
ב/יב מחנה יוסף (תשעב) סי' י אות א
ב/יב מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' לט
ב/יב מטה אהרן הל' יו"ט עמ' רלא
ב/יב מנחת כהן (יוסף חיים) דף סח ע"ב {לח"מ}
ב/יב מעט צרי
ב/יב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תלח (סה)]
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יב מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון ד ע"א]
ב/יב משאת המלך (אדרי)
ב/יב משאת המלך ח"א סי' צט ט"ז
ב/יב משנת יהודה ח"א פ"ל ה"ט
ב/יב נחל שלמה הל' ברכות עמ' קיח-קכד
ב/יב ניצוצי אש עמ' תיז
ב/יב ס' הנייר עמ' ה
ב/יב ס' הפרדס לר' אשר עמ' קפד
ב/יב ס' התדיר עמ' קצט
ב/יב עבודת משא (מאיר) ח"א
ב/יב עולת איש ברכות עמ' תפד
ב/יב קובץ
ב/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תסו, תצד, תקיז, תקכז
ב/יב שו"ע הרב או"ח סי' ס קו"א אות א {ראב"ד}
ב/יב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קיד
ב/יב שפתי דעת ח"ג עמ' מג
ב/יב תורת אמך ח"ב עמ' 299
ב/יג אבודרהם (תשכג) עמ' שכח
ב/יג אבן הספיר (ספרקה) עמ' עו {מל"מ}
ב/יג אגרות הגרי"ד עמ' מד
ב/יג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 54
ב/יג אנצי"ת ע' ברכת המזון הע' 269, 274, 276, 280, 281
ב/יג אתפשטותא דמשה עמ' רצב-רצג
ב/יג בית אהרן וישראל גל' יז עמ' קא {הגהמ"י אות ח}
ב/יג בן מלך - עניינים בש"ס עמ' סז {מרכה"מ}
ב/יג ברור הלכה ברכות מט ע"א ציון ח, מט ע"ב ציון א
ב/יג בשבילי המועד סי' ד אות יד
ב/יג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רכט
ב/יג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קיט, רמא
ב/יג דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה לא
ב/יג דברי חפץ עמ' קב
ב/יג חי' הגר"ח החדש עמ' כז
ב/יג חי' מהר"ז בינגא עמ' קלז
ב/יג חי' רעק"א
ב/יג יבול היובלות עמ' 53
ב/יג יד יצחק (זלזניק) עמ' רטז
ב/יג יד יקותיאל עמ' קנב
ב/יג יחוה דעת ח"א עמ' רנד
ב/יג יצחק ירנן
ב/יג לב שלם [רדב"ז ח"ב לשונות הרמב"ם סי' פח]
ב/יג מאורי שערים עמ' רפו
ב/יג מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 566
ב/יג מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' נד
ב/יג מוריה גל' קסה עמ' יב, גל' רטו עמ' ח
ב/יג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' מח
ב/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קעו
ב/יג מעשה בצלאל סי' לג
ב/יג מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תסא (פח)]
ב/יג משאת המלך ח"א סי' צט אות יז {הגהמ"י}
ב/יג נועם חכ"ג עמ' יג
ב/יג נחל שלמה הל' ברכות עמ' קיח-קכד
ב/יג ס' הנייר עמ' קלד
ב/יג ס' הפרדס לר' אשר עמ' קפג-קפד
ב/יג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קלז
ב/יג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/יג קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' יט
ב/יג קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 87
ב/יג קרבן אשה דף עד ע"ג
ב/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שלו
ב/יג שו"ע הרב או"ח סי' קפז ס"ח, סי' קפח ס"י
ב/יג שם יוסף (אליקים)
ב/יג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קסא
ב/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 39
ב/יג תורה לדעת ח"ג עמ' קנו
ב/יג תורת אמך ח"ב עמ' 298, 300
ב/יג תרומת הדשן שו"ת סי' לח {הגהמ"י אות ח}
ב/יד אבני אש (מילר) עמ' קה
ב/יד אדני היד החזקה
ב/יד אהבת המלך
ב/יד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
ב/יד אוצרות יהושע עמ' רמח, שלה, תקלה
ב/יד אור הישר
ב/יד אור שמח
ב/יד אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' שכב
ב/יד אורי חיים ח"א עמ' נג
ב/יד אנצי"ת ע' ברכות הע' 157, ע' ברכת המזון הע' 392
ב/יד אשר למלך
ב/יד בית אהרן וישראל גל' מח עמ' פב {יכול לברך עד שיתעכל מזון שבמעיו}
ב/יד בית הלל שנה ז גל' א עמ' קסד {ספק בירך בהמ"ז}
ב/יד בית יצחק תשט"ז עמ' 26 {או"ש}
ב/יד בן ידיד
ב/יד בני בנימין (אדר"ת)
ב/יד ברור הלכה ברכות מט ע"א לפני ציון ד, נג ע"ב ציון ז
ב/יד ברית הלוי השלם {לח"מ}
ב/יד ברכת אהרן מאמר קעד
ב/יד ברקאי ח"ג עמ' 81 {ספק - חוזר}
ב/יד בשבילי החודש - הוספות סי' ב
ב/יד בשבילי השמחה סי' א אות ג {ק"ס}
ב/יד גדולי ציון (תשנב) עמ' רפה {ספק אם בירך}
ב/יד דברי יששכר דף א ע"ג
ב/יד דור דורים עמ' קפד
ב/יד דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 121
ב/יד הגהות ר' נחום טרעביטש
ב/יד הדרת מלך (זילברברג) דף כט ע"ב {בספק חוזר ומברך - לא כולל ברכת מעין שלש}
ב/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תצב
ב/יד זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' ז
ב/יד חזקה רבה או"ח הלכה כה
ב/יד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עב
ב/יד חיים זכו עמ' צט, קד-קז
ב/יד חלק יעקב (אלבעלי)
ב/יד טל חיים (טל) ברכות עמ' נט, ע, עג
ב/יד יד איתן
ב/יד יד ישראל ח"ב
ב/יד יחוה דעת ח"ה עמ' קסט, ח"ו עמ' מט, קלח
ב/יד כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ב/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכד {נעלם}
ב/יד כתר נהורא עמ' קכט
ב/יד לב שלם [משאת משה ח"א או"ח סי' א, ראשון לציון כב ע"ג, בני שמואל סי' מב]
ב/יד ללשונות הרמב"ם
ב/יד מאור ישראל
ב/יד מגן גבורים (או"ח) סי' רח ס"ק ג
ב/יד מי הים מכתבים עמ' כה
ב/יד מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' פה {ספק אם בירך - יברך}
ב/יד מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' ע
ב/יד מכתם לדוד (חסן)
ב/יד מנחת חינוך ח"א עמ' קמד
ב/יד מעיני המים
ב/יד מצוות זמניות עמ' תקו, תקיא
ב/יד מראות ישרים יבמות סי' ו עמ' כט
ב/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יד מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ב/יד משא בני קהת
ב/יד משאת המלך (אדרי)
ב/יד משאת המלך ח"א סי' צט י"ח
ב/יד משמרת חיים ח"א עמ' לב
ב/יד משנה שלמה עמ' פז
ב/יד משרת משה (עטייה)
ב/יד נועם שיח ח"א עמ' פ, רטז
ב/יד נחל איתן
ב/יד נחל שלמה הל' ברכות עמ' קכד-קכח
ב/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף מח ע"ב-ע"ג {ספק אם בירך ברכהמ"ז}
ב/יד ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תנו
ב/יד עבד המלך (תשסט) עמ' קע
ב/יד עיונים (פאור) עמ' 30
ב/יד עין חנוך עמ' רסז [ירושלמי ברכות פ"א ה"א] {ספק בירך}
ב/יד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/יד צבי תפארת סי' עג
ב/יד ציוני מהר"נ
ב/יד ציץ אליעזר ח"ב סי' ב אות ח {או"ש}
ב/יד ציץ הקודש ח"א דף נד ע"א
ב/יד צפנת פענח
ב/יד קובץ
ב/יד קובץ על יד ח"ב
ב/יד קול בן לוי
ב/יד קול בן לוי (תשסג) עמ' מט
ב/יד קרית מלך
ב/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקיח
ב/יד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רפה
ב/יד שארית יוסף (תשמד) באור מרדכי הערה 418
ב/יד שו"ע הרב או"ח סי' קפד ס"ב
ב/יד שו"ת רשב"ש עמ' רמא
ב/יד שושן עדות דף קב
ב/יד שלל דוד
ב/יד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' רעא
ב/יד שם דרך פסחים עמ' עו
ב/יד שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קפב
ב/יד שמש ומגן יו"ד סי' כג עמ' קפז {ספק אם בירך ברהמ"ז}
ב/יד שערי ברכה עמ' קפה {לח"מ}
ב/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 79
ב/יד שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 274
ב/יד תורת אמך ח"ב עמ' 298, 362
ב/יד תחומין חכ"א עמ' 75
ב/יד תנא ושייר (עטייה) דף ה ע"א
ב/יד תשובה מאהבה ח"ב דף יג ע"ד


ג/81 הלכות ברכות פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ באר יהודה
ג/רה"פ דברי ירמיהו
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ יצחק ירנן
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ג/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' קכא-קכה
ג/רה"פ ס' המנוחה
ג/רה"פ ס' השלחן עמ' שכג-שכד, שכז
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אגרות משה או"ח ח"ד עמ' עג
ג/א אהבת המלך
ג/א אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 46 {צ"פ}
ג/א אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ב הע' 62 {לח"מ}
ג/א אור ליהודה (תשנט) עמ' תלח {כוסמין שיבולת שועל ושיפון}
ג/א אור לשמים עמ' רד {חמשה מיני דגן}
ג/א אור שמח
ג/א אנצי"ת ע' ברכת הפת הע' 2
ג/א בן אריה
ג/א בן ידיד
ג/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שכא
ג/א גבורות אליהו או"ח סי' נה אות ג
ג/א גדולי ציון (תרע) דף לב ע"ד
ג/א גדולי ציון (תשנב) עמ' רכב
ג/א הר המלך ח"ז עמ' שלא
ג/א וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' פד, צא
ג/א זרע יצחק (לומברוזו)
ג/א חלק יעקב (אלבעלי)
ג/א מנחה לאיש עמ' 156-184 {זיהוי שיבולת שועל}
ג/א מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קלח
ג/א מעט צרי
ג/א מצוות זמניות עמ' תקז
ג/א ס' הנייר עמ' קלה
ג/א ס' הפרדס לר' אשר עמ' ט
ג/א ס' השלחן עמ' שיט
ג/א עבד המלך (תשא)
ג/א עוללות אפרים עמ' לד
ג/א עזוז חיל
ג/א פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שנז
ג/א פי' ר"י חיון על יחזקאל עמ' שנז
ג/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/א צפנת פענח
ג/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תריא
ג/א קובץ חי' תורה (לודז') עמ' מג
ג/א קרית מלך
ג/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' מט
ג/א שלמי יוסף מנחות עמ' תיג
ג/א שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 210
ג/א שפתי מלך
ג/ב אבי עזרי ח"א
ג/ב אבני חפץ ח"ד עמ' לד {כ"מ}
ג/ב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' עג
ג/ב אדני היד החזקה
ג/ב אור צהיר
ג/ב אור שמח
ג/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 54
ג/ב אנצי"ת ע' ברכה מעין שלש הע' 37, ע' ברכת המזון הע' 15, ע' ברכת הפת הע' 2, 22, 176, 198
ג/ב אשר למלך
ג/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' יח {כ"מ}
ג/ב בן ידיד
ג/ב ברור הלכה ברכות לו ע"א ציון ה, לו ע"ב ציון א, ו, לז ע"א ציון ד, לח ע"ב ציון א
ג/ב ברכת יצחק (פאלער) עמ' קל, קלו, קלט
ג/ב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שכא
ג/ב גבורות אליהו או"ח סי' נה אות ג
ג/ב גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' לו
ג/ב דברות משה ברכות עמ' רי, שסא {אכל דגן שלוק כמו שהוא מברך לפניו בורא פרי האדמה}
ג/ב דברי חפץ עמ' לט
ג/ב דור דורים עמ' נה
ג/ב המנהיג עמ' רכד
ג/ב הר המלך ח"ג עמ' נב
ג/ב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' עה, פד, קיב
ג/ב ויוכח אמש עמ' 16 {אבי עזרי}
ג/ב זרעו של אברהם ח"ב
ג/ב חי' חפץ חיים = באור הלכה רב סי"ב
ג/ב חיים זכו עמ' צה, קכה, קכז
ג/ב חלק יעקב (אלבעלי)
ג/ב חלקת מאיר
ג/ב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רנב
ג/ב יבול היובלות עמ' 180
ג/ב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' ריא
ג/ב כיצד מברכים עמ' לד
ג/ב כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' א
ג/ב לב שלם [ראשון לציון טו ע"ג, אור לו בציון דף כג, שונה הלכות ח"א דף כא]
ג/ב לשון למודים או"ח דף כח ע"א, מו ע"א {לח"מ}, נח ע"א
ג/ב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' מח
ג/ב מגן גבורים (או"ח) סי' קסח ס"ק טז, סי' רב ס"ק ג
ג/ב מטבע הברכות (שטרן) סי' יב ס"ק א
ג/ב מכתם לדוד (חסן)
ג/ב מעיני המים
ג/ב מראה הפנים ברכות דף מד, מה
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ב משאת המלך (אדרי)
ג/ב משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנג
ג/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תג
ג/ב משנת יעקב קדושה עמ' רפז
ג/ב נחל איתן
ג/ב ס' הפרדס לר' אשר עמ' יא
ג/ב ס' השלחן עמ' שיט
ג/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' מד, מו
ג/ב סדר משנה (בוסק')
ג/ב סידורא דפת עמ' רמ
ג/ב עוללות אפרים עמ' צד
ג/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/ב קובץ
ג/ב קובץ הערות על אבי עזרי
ג/ב קול בן לוי
ג/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' נ
ג/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פה
ג/ב רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' י ס"ק ד"ה עיין
ג/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' יא {פת}, כ {קמח}, מד {כ"מ - אורז שבשלו שלם}, מו-מט {דן שלוק}
ג/ב שו"ע הרב או"ח סי' קסז ס"ה, לוח ברכה"נ סי' א אות ז
ג/ב שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קעד
ג/ב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קב
ג/ב שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' פב
ג/ב שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' פג {הגהמ"י}, קיב
ג/ב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קפח
ג/ב שערי ברכה עמ' יב, ריז, רכ
ג/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 207, 228-229, 263
ג/ב שפתי מלך
ג/ב תורת אמך ח"ב עמ' 23, 216
ג/ג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' עד
ג/ג אדמת קדש ח"ב דף יא ע"ב
ג/ג אהבת המלך
ג/ג אנצי"ת ע' ברכה מעין שלש הע' 24, ע' ברכת הפת הע' 227
ג/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ג בן ידיד
ג/ג ברור הלכה ברכות לח ע"א ציון ח
ג/ג גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' כד
ג/ג דבר סיני (תשכו)
ג/ג דברות משה ברכות עמ' ריא, שסב {קמח של אחד מחמשת המינין ששלקוהו וערבו במים או בשאר משקים אם היה עבה כדי שיהיה ראוי לאכילה}
ג/ג דברי יוסף (אירגס) סי' יד דף כד ע"ד {שתיתא רכה - שהכל}
ג/ג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' פו
ג/ג ויען יצחק עמ' יט
ג/ג כיצד מברכים עמ' לג
ג/ג לב שלם [ראשון לציון טו ע"א]
ג/ג משאת המלך (אדרי)
ג/ג ס' הפרדס לר' אשר עמ' קסג
ג/ג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' מט
ג/ג עולת איש ברכות עמ' רעה
ג/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/ג פרח שושן דף ג ע"ד
ג/ג קרית מלך
ג/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' סז {עבה או רך}
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תמד, תעח
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קפז, שבועות ח"ב עמ' קיד
ג/ג שביתת השבת לש אות לו
ג/ג שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' קיט
ג/ג שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קיט
ג/ג שערי ברכה עמ' סז
ג/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 219
ג/ג תורת אמך ח"ב עמ' 81, 125
ג/ד אגרות משה או"ח ח"ד עמ' עג
ג/ד אהל יצחק
ג/ד אנצי"ת ע' ברכה מעין שלש הע' 34, 35, ע' ברכת הפת הע' 185, 186, 190, 191, 203, 213
ג/ד בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' כא
ג/ד בית דוד (תשעט) או"ח סי' קט
ג/ד ברור הלכה ברכות לו ע"ב ציון נ
ג/ד ברכה כהלכה פט"ז הערה 6
ג/ד ברכת יצחק (קויפמן) עמ' מד
ג/ד דברות משה ברכות עמ' רט, רי, שסא {וכן הדגן שחלקו או כתשו ובשלו בקדרה כגון הריפות וגרש הכרמל}
ג/ד וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' צב-צד
ג/ד כל בו ח"ה עמ' תקמד
ג/ד כרם אברהם עמ' ו
ג/ד לחם יהודה
ג/ד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' מח {כ"מ}
ג/ד מראה הפנים ברכות דף מה
ג/ד ס' הפרדס לר' אשר עמ' יב
ג/ד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תשא
ג/ד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' מט
ג/ד עוללות אפרים עמ' צא, צג-צד
ג/ד עולת איש ברכות עמ' רלה
ג/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/ד רמת שמואל (אג'ייני) דף קמה ע"ב
ג/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' לט-מג, מד, מז-מח, סז
ג/ד שו"ע הרב לוח ברכה"נ סי' א אות ז
ג/ד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' עד
ג/ד שערי ברכה עמ' כו, ריז
ג/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 218-219
ג/ד שפתי מלך
ג/ד תורת אמך ח"ב עמ' 17, 20, 42
ג/ה אהבת המלך
ג/ה אוצרות הרמב"ם
ג/ה אנצי"ת ע' ברכות הנהנין הע' 104, ע' ברכת הפת הע' 218, 219
ג/ה באר משה (שטרן) ח"ה סי' נח אות לד
ג/ה בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' כא
ג/ה בן אריה
ג/ה בני דוד
ג/ה ברור הלכה ברכות לו ע"ב ציון נ, מד ע"א ציון א
ג/ה ברכת יצחק (קויפמן) עמ' כ, מד
ג/ה דבר סיני (תשכו)
ג/ה דברות משה ברכות עמ' רמה {וזה כלל בברכות כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה}
ג/ה דברות משה פסחים עמ' רפ
ג/ה דברי אור ח"ד עמ' סו {כ"מ}
ג/ה הר המלך ח"ח עמ' קצב-ר
ג/ה הרי יהודה ח"ב או"ח סי' טז אות ג
ג/ה חזון נחום זרעים ח"א עמ' עט
ג/ה חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קכט ד"ה ראיתי
ג/ה טל חיים (טל) ברכות עמ' שפח
ג/ה טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רנב
ג/ה יד דוד (לוריא)
ג/ה יד ישראל ח"ב
ג/ה כנפי נשרים
ג/ה לב שלם [חכם צבי סי' קכט]
ג/ה מגן גבורים (או"ח) סי' רח ס"ק ב {כ"מ}
ג/ה מטבע הברכות (שטרן) סי' ט ס"ק יג
ג/ה מטה יחיאל סי' א ס"ק א
ג/ה עולת איש ברכות עמ' רלה, תלז, תמא
ג/ה פרי האדמה ח"א
ג/ה פתחי הלכה ברכות מילואים סי' טו אות ד
ג/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף טו ע"ג
ג/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ז ע"ד
ג/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כז אות ד
ג/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' קא, קו
ג/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קנא
ג/ה שו"ע הרב או"ח סי' ריב ס"א
ג/ה שם יוסף (אליקים)
ג/ה שערי ברכה עמ' כו
ג/ה שפתי מלך
ג/ו אבני נזר או"ח סי' לח אות ב, י
ג/ו אהבת המלך
ג/ו אהל שרה לאה עמ' רמה {חלב חטה}
ג/ו אור הישר
ג/ו אור שמח
ג/ו אנצי"ת ע' ברכת הפרות הע' 165 {כ"מ}
ג/ו באר משה (שטרן) ח"ה סי' נח אות לד, סי' נא אות כה
ג/ו בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' כד
ג/ו בני דוד
ג/ו ברור הלכה ברכות לו ע"ב ציון נ
ג/ו ברכה כהלכה פי"ז הערה 7
ג/ו ברכת יצחק (קויפמן) עמ' כ, מה
ג/ו גולות (עתניאל) גל' י (תשסא) עמ' 45-46
ג/ו דברות משה ברכות עמ' רז {אינו מברך עליו בורא מיני מזונות מפני שהדבש הוא העיקר}
ג/ו דברי יוסף (אירגס) סי' יד דף כו ע"א
ג/ו הר המלך ח"ח עמ' קצב-ר
ג/ו וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' צח
ג/ו ולאשר אמר (תשמא) עמ' כג
ג/ו חי' בר נחמני דף טו ע"ד
ג/ו חי' יפה לב עמ' רט
ג/ו חלקת יצחק עמ' א-ד, ז-ח
ג/ו טל חיים (טל) ברכות עמ' תט, תיא-תיב {כ"מ}, תיד, תטז
ג/ו כיצד מברכים עמ' לז
ג/ו לב איש עמ' ג
ג/ו לב שלם [ב"ח וט"ז או"ח סי' רד, חכם צבי סי' קכט]
ג/ו להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' ח
ג/ו מגן גבורים (או"ח) סי' קסח ס"ק יד, סי' רח ס"ק ב {כ"מ}
ג/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' יב אות ב
ג/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' לג
ג/ו מצוות זמניות עמ' תקיד
ג/ו מרבה חיים סי' ט אות ב
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ו ס' הפרדס לר' אשר עמ' יג
ג/ו ס' הפרדס לרש"י עמ' קפב
ג/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף טו ע"ג
ג/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרב-תרג
ג/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' קו
ג/ו שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' סג
ג/ו שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' סג, סו
ג/ו שערי ברכה עמ' כז, לא, נד
ג/ו שפתי מלך
ג/ו תורת אמך ח"ב עמ' 16, 20, 43
ג/ז אור הישר
ג/ז אנצי"ת ע' ברכות הנהנין הע' 108
ג/ז בית יצחק (תשי"ג) עמ' 66
ג/ז בן ידיד
ג/ז ברור הלכה ברכות מד ע"א ציון א
ג/ז ברכת יצחק (קויפמן) עמ' כ
ג/ז ברקאי ח"א עמ' 107
ג/ז דברות משה ברכות עמ' רמה {כיצד היא הטפלה שאינה מעורבת הרי שצריך לאכול דג מליח ואכל הפת עמו}
ג/ז הר המלך ח"ח עמ' קצב-ר
ג/ז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' צח
ג/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קכב
ג/ז טל חיים (טל) ברכות עמ' שפג, שפח
ג/ז ישועות יעקב מועד עמ' קטז
ג/ז לב שלם [תרומת הדשן, תוי"ט, מים חים ברכות, פרי חדש או"ח סי' ריב, ראשון לציון יז ע"א]
ג/ז לבושי מרדכי או"ח עמ' רמה
ג/ז נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' ז
ג/ז פרשת המלך
ג/ז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' טו
ג/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' לט, קנא
ג/ז שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קפ
ג/ז שערי ברכה עמ' שסא
ג/ז תורת אמך ח"ב עמ' 205
ג/ח אבן האזל
ג/ח אדני היד החזקה
ג/ח אהבת המלך
ג/ח אהל יצחק
ג/ח אהלי תם עמ' עב
ג/ח אור הישר
ג/ח אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' קיט-קכ
ג/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 54
ג/ח אנצי"ת ע' ברכת הפת הע' 144, 146
ג/ח בן אריה
ג/ח בן ידיד
ג/ח ברור הלכה ברכות לז ע"ב ציון ד
ג/ח ברכת יצחק (פאלער) עמ' רנא
ג/ח בשמים ראש סי' רכא
ג/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תצז
ג/ח הר המלך ח"ה עמ' לז
ג/ח וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' פט
ג/ח זכר שמואל חלה סי' א ס"ק ד
ג/ח חי' הריצ"ד
ג/ח חי' מהר"ם פדואה
ג/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קצא-קצב
ג/ח חלק יעקב (אלבעלי)
ג/ח טל חיים (טל) ברכות עמ' תמח, תמט-תנא {כ"מ}, תנב {לח"מ}
ג/ח יד המלך (פלומבו)
ג/ח ישועות יעקב מועד עמ' צב
ג/ח ישורון ח"כ עמ' ק {כ"מ}
ג/ח כרם יעקב עמ' קצו {כ"מ}
ג/ח לב שלם [ראשון לציון ברכות טו ע"א, ב"ח או"ח שסח, אור לו בציון דף כד, עטרת ראש - עטרת תפארת ברכות דף כג-כה, אהלי תם סי' כח]
ג/ח לשון למודים או"ח דף מה ע"ב וע"ד
ג/ח מוריה ה גל' ד (ר"י טאיטאצק)
ג/ח מטה אהרן פסחים עמ' נה, עב
ג/ח מנחת חינוך ח"א עמ' סג
ג/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' ו {כ"מ}
ג/ח מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף שצג (כ)]
ג/ח מצוות זמניות עמ' תקיד
ג/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ג/ח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' צג, רנג
ג/ח נועם ח"ג עמ' קנ, קנד {כ"מ - שינוי}
ג/ח נחפה בכסף ח"א דף ח ע"ד {כ"מ - דלאו במידי דאיקרי לחם תליא}
ג/ח עבד המלך (תשא)
ג/ח עוללות אפרים עמ' פט
ג/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/ח פנים חדשות [תומת ישרים כח]
ג/ח צפנת פענח
ג/ח קובץ
ג/ח קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קח {מברך המוציא}
ג/ח קול בן לוי
ג/ח קול בן לוי (תשסג) עמ' נא
ג/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' עב
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכה
ג/ח שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרכד, ח"ו סי' שני אלפים קמו
ג/ח שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קסז
ג/ח שלום ירושלים עמ' לב
ג/ח שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' שא-שב
ג/ח שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' שז {כ"מ}
ג/ח שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' קסח
ג/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקסח
ג/ח שערי ברכה עמ' רסה
ג/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 216
ג/ח תורת אמך ח"ב עמ' 55
ג/ח תורת מלאכת המבשל עמ' סה {פת שבשלה}
ג/ח תשובות שאלות לר"י טאיטאצאק עמ' רנ, רנא
ג/ט אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' כז
ג/ט אדני היד החזקה
ג/ט אהבת המלך
ג/ט אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 236
ג/ט אוצרות הקידוש סי' כד אות יב
ג/ט אור המערב תשרי תשמט עמ' יח {בכיסנין}
ג/ט אור שמח
ג/ט אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' רטו
ג/ט אוריתא טו עמ' רו
ג/ט אמרי שפר (סגל) עמ' יח-יט {לח"מ}
ג/ט אנצי"ת ע' ברכת הפת הע' 34, 36, 37, 40, 42, 59, 64, 92, 94, 95, 97
ג/ט ארשות החיים עמ' לו
ג/ט באהלה של תורה או"ח סי' טז אות ב, סי' יז אות א-ג
ג/ט בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קה
ג/ט בדבר מלך חי"ח עמ' קכג {עיסת שנאפת בקרקע כמו שהערביים שוכני המדברות אופים הואיל ואין עליה צורת פת מברך עליה בתחלה בורא מיני מזונות ואם קבע מזונו עליה מברך המוציא וכן עיסה שלשה בדבש או בשמן או בחלב וכו'}
ג/ט בית אהרן וישראל גל' פח עמ' צט
ג/ט בן ידיד
ג/ט ברור הלכה ברכות לח ע"א ציון א, מב ע"א ציון א
ג/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' רנא
ג/ט בשבילי השבת סי' כד אות יב
ג/ט גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' צט-ק, קיד {לח"מ}
ג/ט גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' כד
ג/ט גן שושנים ח"ב עמ' סג {שנאפית ע"ג קרקע}
ג/ט דובב מישרים (וידנפלד) עמ' עה
ג/ט הגהות רפ"מ אלטר
ג/ט הרמב"ם והגאונים עמ' 44
ג/ט ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' עז
ג/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רמד
ג/ט וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' צ-צא
ג/ט זכור לדוד עמ' מח
ג/ט חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' יב ס"ק ה, חלה סי' ב ס"ק ט
ג/ט חי' הגר"מ זמבה סי' ב
ג/ט חי' הרז"ה ח"ב עמ' קמ
ג/ט חי' חפץ חיים
ג/ט חי' עזיאל עמ' 114
ג/ט חי' רבי יונתן על ברכות עמ' פד
ג/ט חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קפ
ג/ט טל חיים (טל) ברכות עמ' ע
ג/ט טל חיים (טל) ח"ג עמ' רסד-רסה
ג/ט ישורון ח"כ עמ' צו
ג/ט כיצד מברכים עמ' מט
ג/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קצג
ג/ט כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' א
ג/ט לב השבת סי' ע אות א, סי' עא אות ב
ג/ט לב שלם [ראשון לציון ברכות טו ע"א וע"ג, נחפה בכסף ח ע"ד, חוט המשולש בשו"ת, תשב"ץ ח"ד סי' כח ד, צה ע"ב]
ג/ט לה' הארץ ומלואה ח"ג עמ' טז
ג/ט מאור ישראל
ג/ט מגן גבורים (או"ח) סי' רי ס"ק א
ג/ט מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' סב
ג/ט מכתם לדוד (חסן)
ג/ט מנחת חינוך ח"א עמ' סג
ג/ט מנחת חינוך מצוה י (דף יט ע"ג-ע"ד)
ג/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' רטז
ג/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קעה-קעו
ג/ט מסורה ח"ח עמ' כא
ג/ט מעיני המים
ג/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' תלח
ג/ט ס' הנייר עמ' קלו-קלז
ג/ט ס' הפרדס לר' אשר עמ' יד
ג/ט ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' מח-מט
ג/ט עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ג
ג/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/ט פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תשמו, תשמח
ג/ט פרי החג דף ע ע"א {דבש או שמן}
ג/ט קהלות יעקב ברכות טז
ג/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' נא-נב, קלו
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקצד
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכה, תלט, תמב
ג/ט שו"ע הרב או"ח סי' קסח סעיפים ב, יא, טז
ג/ט שולי הגליון עמ' לב
ג/ט שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' רטז-ריז
ג/ט שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' רכא
ג/ט שמש ומגן או"ח סי' לד {כ"מ - לחם שדרך לקבוע}, לו עמ' קה-קו {לח"מ}
ג/ט שעורי הרב חלה עמ' מ
ג/ט שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' קסא
ג/ט שערי ברכה עמ' קלג, רמב
ג/ט שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 213
ג/ט שפתי דעת ח"ג עמ' סא
ג/ט תורת אמך ח"ב עמ' 66, 70
ג/ט תשובות יהודה דף ו ע"ב {עיסה שנילושה בשמן}
ג/י אגרות משה או"ח ח"ד עמ' עג
ג/י אהל יצחק
ג/י אנצי"ת ע' אורז הע' 14
ג/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/י בן ידיד
ג/י בנין אריאל ח"ב עמ' עא
ג/י ברור הלכה ברכות לז ע"א ציון א
ג/י דברות משה ברכות עמ' רי, שסב {אורז שבישלו או שעשה ממנו פת בתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות}
ג/י דברי יוסף (אירגס) סי' יד דף כה ע"ד {תערובת אורז ומיני דגן - מברך על העיקר}
ג/י דרשות מהר"ם בריסק עמ' שכ
ג/י המנהיג עמ' רלב
ג/י הר המלך ח"ג עמ' נב, ח"ז עמ' שלא
ג/י וגר זאב עמ' קסה-קסז
ג/י וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קז
ג/י חי' עזיאל עמ' 115
ג/י חלק יעקב (אלבעלי)
ג/י ירך אברהם ח"א דף ח ע"א
ג/י לב שלם
ג/י לה' הארץ ומלואה ח"א עמ' רפ
ג/י מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' מז-מח
ג/י נשמה של שבת עמ' 583
ג/י ס' הפרדס לר' אשר עמ' יט, כא
ג/י ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' מח
ג/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/י פרי האדמה ח"ד
ג/י צפנת פענח
ג/י קובץ
ג/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' לח-מד, מו-מט
ג/י שו"ע הרב או"ח סי' רב ס' יז, לוח ברכה"נ סי' א אות ט
ג/י שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' פג
ג/י שמו יצחק דף ד ע"ב
ג/י שערי ברכה עמ' כח
ג/י תורת אמך ח"ב עמ' 48
ג/יא אהל יצחק
ג/יא אור צהיר
ג/יא אנצי"ת ע' ברכה מעין שלש הע' 24, 44, 46, ע' ברכת המזון הע' 19
ג/יא בדבר מלך חי"ז עמ' קלו {כל שמברכין עליו בתחלה המוציא לחם מברכין לאחריו בסוף ברכת המזון כסדרה וכו' בד"א שאכל מכזית ומעלה אבל האוכל פחות מכזית בין מן הפת בין משאר אוכלין והשותה פחות מרביעית בין מן היין בין משאר משקים מברך בתחלה ברכה הראוייה לאותו המין ולבסוף אינו מברך כלל}
ג/יא בית אהרן וישראל גל' פח עמ' ס
ג/יא ברור הלכה ברכות לז ע"א ציון א
ג/יא דברי חפץ עמ' כב
ג/יא דברי יואל - שו"ת עמ' עב
ג/יא וגר זאב עמ' קסה-קסז
ג/יא וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' עה
ג/יא ישורון ח"כ עמ' צו
ג/יא לב שלם [מגילת ספר עשין טו ע"ג]
ג/יא מגילת ספר עשין דף טו ע"ג {כ"מ}
ג/יא מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' סב
ג/יא מכתם לדוד (חסן)
ג/יא מצוות זמניות עמ' תקיג
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא ס' הנייר עמ' קלה
ג/יא פרי החג דף ע ע"א
ג/יא קובץ
ג/יא קובץ חי' תורה (לודז') עמ' מג
ג/יא רווחא שמעתתא ח"ב עמ' ז
ג/יא שו"ע הרב או"ח סי' קסח ס"ח
ג/יא שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' שה
ג/יא שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' שט
ג/יא תורת אמך ח"ב עמ' 70
ג/יא תשובות יהודה דף ו ע"ב {קבע סעודה}
ג/יב אבודרהם (תשכג) עמ' שלד
ג/יב אהל יצחק
ג/יב אור הישר
ג/יב אור שמח
ג/יב אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' מ, נח {מל"מ}
ג/יב אמרי יעקב (צימרמן) עמ' תפה
ג/יב אמרי יעקב (צימרמן) עמ' תפה
ג/יב אמרי כהן (הולנדר) עמ' לז {כ"מ}
ג/יב אמרי נפתלי ח"ב עמ' ב {כ"מ}
ג/יב אנצי"ת ע' ברכה אחרונה הע' 34, ע' ברכה מעין שלש הע' 61, 66, 68, ע' ברכות הנהנין הע' 36 {כ"מ}, 37
ג/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פג {כ"מ}
ג/יב ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' מו
ג/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יב בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' ס, קצב {מל"מ}
ג/יב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ה ע"א, כב ע"ג {מל"מ}
ג/יב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קכה {מל"מ}
ג/יב בית אפרים או"ח (תרמד) דף כה ע"א {כ"מ}
ג/יב בית שמש
ג/יב בני בנימין (אדר"ת)
ג/יב בנין הלכה עמ' צו, קיז
ג/יב ברור הלכה ברכות לז ע"ב ציון ד, לח ע"ב ציון ז
ג/יב ברכות מהר"ם עמ' כו
ג/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' קכו, קלג
ג/יב גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' יד, כג {כ"מ}
ג/יב גזע ישי דף קסב ע"א
ג/יב דברי אש (רטקין) שער ברכות הנהנין סי' ט אות א, עיונים אות ב, סי' י אות א, סי' יא אות ד, סי' יד אות ב {כ"מ}
ג/יב דברי חן (נתנזון) דף כח ע"א {בנ"ר צריך שיעור}
ג/יב דרך המלך (רפפורט)
ג/יב דרכי שמחה עמ' צה
ג/יב הגיוני הלכה עמ' 227 {כ"מ}
ג/יב המנהיג עמ' רט
ג/יב ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' צה
ג/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' לא
ג/יב זכרון חי עמ' לד-לה
ג/יב חי' בר נחמני דף נג ע"ב-ע"ג {רביעית}
ג/יב חי' הגאון אדר"ת עמ' ע {אוכל כזית חייב בברכת המזון דאורייתא}
ג/יב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' יז
ג/יב חי' עזיאל עמ' 115-117
ג/יב חלקת מאיר
ג/יב טל חיים (טל) ברכות עמ' לז {כ"מ}, תמ {מל"מ}
ג/יב יבול היובלות עמ' 262
ג/יב יגיעת ערב פסחים עמ' רכ {מל"מ}
ג/יב יד המלך (פלומבו)
ג/יב יד ישראל ח"ב
ג/יב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' נו
ג/יב כיצד מברכים עמ' צב, קמב
ג/יב כיצד מזמנין ח"ב סי' ב אות ד ס"ק ד {כזית}
ג/יב לב איש עמ' תעא
ג/יב מגל ח"י עמ' 46
ג/יב מגן גבורים (או"ח) סי' קעח ס"ק ו {מל"מ}
ג/יב מטבע הברכות (שטרן) סי' א ס"ק ט
ג/יב מים אדירים דף ב ע"ג {מל"מ}
ג/יב מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קנד {מל"מ}
ג/יב מכתם לדוד (חסן)
ג/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קג, תפה
ג/יב מנחת חינוך מצוה שיג (דף קכו ע"ב)
ג/יב מראה הפנים ברכות דף מה
ג/יב משאת המלך ח"ג סי' תא {מל"מ - קאווי}
ג/יב משה מבחוריו דף יב ע"ד, יג ע"א {מל"מ}
ג/יב משיב נבונים סי' טו {מל"מ}
ג/יב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכח {עזוז חיל}
ג/יב משנת חיים במדבר עמ' צא
ג/יב ניצוצי אש עמ' שפה
ג/יב נתן פריו חולין עמ' מג
ג/יב ס' הנייר עמ' קמא
ג/יב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תמט {מל"מ}
ג/יב ס' הפרדס לר' אשר עמ' קנג
ג/יב ס' הפרנס עמ' תנח-תנט
ג/יב ס' השלחן עמ' שיט
ג/יב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נג
ג/יב עוללות אפרים עמ' פט
ג/יב עולת איש ברכות עמ' לו, ריט {כ"מ}
ג/יב עזוז חיל
ג/יב פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קלו
ג/יב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'סג, ח"ג עמ' קעב
ג/יב פסקי אליהו ח"א עמ' לב {כ"מ - משקין אסורין שיעורם ברביעית}
ג/יב צמח ארז עמ' לג {מל"מ - כדי שתיית רביעית צונן}
ג/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ו ע"ג, יז ע"א-ע"ב
ג/יב קובץ
ג/יב קול דודי כריתות סי' שטו
ג/יב קרית מלך
ג/יב קרן הצבי מצוה פא אות ט
ג/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' עא-עב
ג/יב רווחא שמעתתא ח"א עמ' יד, ח"ב עמ' א
ג/יב רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ד הע' 24 {מל"מ}
ג/יב רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' ט-י
ג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תמה
ג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נה
ג/יב שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' טו {כ"מ}
ג/יב שו"ע הרב או"ח סי' קסח ס"ז, לוח ברכה"נ סי' ב אות א
ג/יב שיח משה (קרויס) סי' ז עמ' כג {כ"מ}
ג/יב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תנד
ג/יב שלמי יוסף נזיר עמ' תמג {מל"מ}
ג/יב שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' יד, רפז
ג/יב שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' טו, רצא {כ"מ}
ג/יב שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שמד {מל"מ}
ג/יב שערי ברכה עמ' פג
ג/יב תכלת מרדכי (קלצקי) דף לב ע"א {מל"מ}
ג/יב תרומת הדשן שו"ת סי' ל {הגהמ"י אות כ}
ג/יב תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' סח
ג/יב תשובות יהודה דף א ע"א {ברכה ראשונה על כלשהוא}
ג/יג אגרות הגרי"ד עמ' מג
ג/יג אהל שם (ברודנא) ח"א סי' ב
ג/יג אנצי"ת ע' ברכה מעין שלש הע' 90, 107, 155, 162, 163
ג/יג בני בנימין (אדר"ת)
ג/יג ברור הלכה ברכות מד ע"א ציון ג
ג/יג ברכות מהר"ם עמ' ג
ג/יג ברקאי ח"ג עמ' 81
ג/יג דבר סיני (תשכו)
ג/יג דברי הגות והערכה עמ' 163
ג/יג הגיוני הלכה עמ' 216
ג/יג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפט
ג/יג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' עז
ג/יג זכרון הרב עמ' 308 {ברכת מעין שלש - בין ברכות דרבנן}
ג/יג חי' הגר"ח החדש עמ' כז
ג/יג חי' עזיאל עמ' 117 [עי' לח"מ והלכות קטנות ח"ב סי' נה]
ג/יג חמשה מאמרות מאמר נוסח התפלה נספח טז
ג/יג טל חיים (טל) ח"ג עמ' רמד
ג/יג יבול היובלות עמ' 53
ג/יג ישורון ד עמ' תקח-תקט = חי' הרד"ל למשניות ברכות {תנובת השדה בברכת מעין שלש, הגהמ"י}
ג/יג מאורי שערים עמ' רפו
ג/יג מועדים וזמנים ח"ו סי' צד
ג/יג מחשבת חיים או"ח עמ' צ
ג/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/יג מצוות זמניות עמ' תקיג
ג/יג משנה הלכות ח"ה סי' פא {בלי "נודה לך"}
ג/יג משנה הלכות ח"ז סי' כט {בקדושה ובטהרה, השמיט ונאכל מפריה ונשבע מטובה}
ג/יג משנת יהודה עמ' רמא
ג/יג משנת יעקב
ג/יג נחלת שמעון (קרסנר) רות הו"מ אות ה
ג/יג ניצוצי אש עמ' שפה {מל"מ}
ג/יג ס' הנייר עמ' קלז
ג/יג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נא {ברכת מעין שלש דרבנן}, נב, קלז
ג/יג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' שמב
ג/יג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/יג פניני רבנו הגרי"ז עמ' רז {ונברכך עליה בקדושה ובטהרה}
ג/יג קיצור סמ"ג עמ' 63
ג/יג קרבן אשה דף עד ע"ד
ג/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' סח, עא-עב
ג/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תעג, תקטז
ג/יג שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' פב {קדושת היום}, רפא {הגהמ"י אות ל}
ג/יג שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' רסז, רסט, רעג-רעד
ג/יג שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' רעא, רעג, רעז-רעח
ג/יג שערי ברכה עמ' רסח {כ"מ}
ג/יג שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 278-280
ג/יג שפתי מלך
ג/יג תומר דבורה (בן הרוש) עמ' צד
ג/יג תורה לדעת ח"ו עמ' קיט
ג/יג תשובות הגאונים החדשות עמ' 197


ד/82 הלכות ברכות פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אדני היד החזקה
ד/רה"פ באר יהודה
ד/רה"פ בן ידיד
ד/רה"פ דברי ירמיהו
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ חלק יעקב
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ יצחק ירנן
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ד/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' קכט-קל, קלז, קנד-קנו
ד/רה"פ ס' המנוחה
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבודרהם (תשכג) עמ' שכח
ד/א אור הישר
ד/א אור שמח
ד/א אנצי"ת ע' ברכה מעין שלש הע' 166, ע' ברכת המזון הע' 350, 363, 365, 382, 390, 392
ד/א באר לחי ראי עמ' קמא-קמג
ד/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 11 {יצא ממקומו מזיד ובירך שם}
ד/א בית אהרן וישראל גל' טו עמ' סה {יצא ממקומו ונזכר שלא בירך}
ד/א בני בנימין (אדר"ת)
ד/א ברור הלכה ברכות נא ע"ב ציון ו, נג ע"ב ציון ה, פסחים קא ע"ב אחרי ציון א
ד/א ברכות מהר"ם עמ' קסה
ד/א ברכת אריאל ח"ב עמ' נו
ד/א דברות משה ברכות עמ' קעא {ואם היה מזיר חוזר למקומו ומברך ואם בידך במקום שנזכר יצא ידי חובתו וכ"מ}
ד/א דברי חפץ עמ' כד
ד/א דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' נד
ד/א דברי תורה (שפירא) ח"ח סי' סד
ד/א הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תקלז
ד/א המנהיג עמ' רלא
ד/א השגות הרמ"ך
ד/א וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' עט-פ, פב
ד/א חקרי זמנים ח"ב עמ' נג
ד/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' רל {הגהמ"י אות א}
ד/א יד יצחק (זלזניק) עמ' קצה-קצו
ד/א ידי אליהו
ד/א כבוד יו"ט
ד/א כיצד מברכים עמ' קי
ד/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קעג
ד/א לב שלם [רדב"ז ללשונות הרמב"ם סי' קה]
ד/א ללשונות הרמב"ם
ד/א מגן גבורים (או"ח) סי' קעח ס"ק א, סי' קפד ס"ק א
ד/א מוריה גל' קנד עמ' ל {בשוגג א"צ לחזור}
ד/א מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' מח
ד/א מי השלוח (זס') עמ' עא
ד/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/א מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תעח (קה)]
ד/א מרדכי השלם פסחים עמ' קמ
ד/א משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' יז
ד/א משרת משה (עטייה)
ד/א נזר המלך
ד/א ס' השלחן עמ' שמא
ד/א עולת איש ברכות עמ' שעא, תקכט
ד/א עץ הדר השלם עמ' קסט
ד/א עץ החיים (קלוגר) עמ' קנא
ד/א עצי אלמוגים סי' קסה ס"ק ד
ד/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/א קרית מלך
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תעג
ד/א שו"ע הרב או"ח סי' קעח ס"ד, סי' קפג סעיפים יב-יג, סי' קפד ס"א
ד/א שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קסב
ד/א שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' פג {יושב}
ד/א שלום ירושלים עמ' מה
ד/א שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 273, 275
ד/א תורת אמך ח"ב עמ' 171, 174, 361
ד/א תורת רפאל או"ח ח"א דף ג ע"ג
ד/א תרומת הדשן פסקים סי' קפז {הגהמ"י אות ב}
ד/ב אבודרהם (תשכג) עמ' שיח
ד/ב אבי עזרי ח"א
ד/ב אהבת המלך
ד/ב אוצרות הרמב"ם
ד/ב אור הישר
ד/ב אור המזרח חל"ד עמ' 112-113, 115 {לא מברך אחרי סוף הסעודה}
ד/ב אורח ישראל סי' ו הערה ז
ד/ב אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' עח
ד/ב אורי חיים ח"א עמ' נג
ד/ב אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נט עמ' 94
ד/ב אנצי"ת ע' ברכות הנהנין הע' 278, 283, ע' ברכות הע' 148
ד/ב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קמא, ריח
ד/ב אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ג ברכת אברהם אות מ, ס"ק ד ברכת אברהם אות נז, סי' ז ס"ק א ברכת אברהם אות א
ד/ב בית יצחק תשט"ז עמ' 20
ד/ב בכורי חיים ח"ה עמ' כה
ד/ב ברור הלכה ברכות נא ע"ב ציון ב
ד/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' עב-עג
ד/ב ברכת הזמן עמ' תקכ
ד/ב ברכת יצחק (פאלער) עמ' קכט
ד/ב גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' מו בסופו {אבי עזרי}
ד/ב גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קפא {אבי עזרי}
ד/ב דבר סיני (תשכו)
ד/ב דברות משה ברכות עמ' קסח, קעא, קעו {מי שנסתפק לו אם בירך המוציא או לא בירך המוציא אינו חוזר ומברך}
ד/ב דברות משה סנהדרין עמ' תרכז
ד/ב דברות משה שבת ח"א סי' יח ענף ז
ד/ב דברי יששכר דף א ע"ג
ד/ב הלכות קטנות ח"ב סי' קסה, קפט
ד/ב המאיר לארץ
ד/ב המנהיג עמ' רי
ד/ב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' יח
ד/ב ויען יצחק עמ' א
ד/ב חלקת מאיר
ד/ב טל חיים (טל) ברכות עמ' ע, רכ
ד/ב יד אליהו (בוקובזה) סי' ב אות ד
ד/ב ישורון ח"י עמ' שפט {אבי עזרי}
ד/ב כיצד מברכים עמ' קמא
ד/ב לב שלם [אור לו בציון דף לג, לה]
ד/ב ללשונות הרמב"ם
ד/ב מאור ישראל
ד/ב מאורות הדף היומי ח"ז עמ' קלה {ספק להקל}
ד/ב מגל ח"י עמ' 47
ד/ב מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן נד
ד/ב מחשבת חיים או"ח עמ' קלג
ד/ב מצוות זמניות עמ' תקט
ד/ב מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' קלה {הסתפק אם בירך - לא יברך}
ד/ב נחל יבוק
ד/ב נתיב מצותיך עמ' קסט
ד/ב ס' השלחן עמ' שיט, שמא
ד/ב עבודת משא (מאיר) ח"א
ד/ב עקדת משה ח"ב עמ' כג
ד/ב קובץ הערות על אבי עזרי
ד/ב קובץ חי' תורה (לודז') עמ' לד
ד/ב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' פו
ד/ב קול בן לוי
ד/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' נא {כ"מ}
ד/ב קרית מלך
ד/ב ר"י קארו - קובץ עמ' קצה
ד/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' יא
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רז, תקיב, תקלג
ד/ב שדה אלחנן ח"ב עמ' ט
ד/ב שו"ע הרב או"ח סי' קסז ס' יב
ד/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 208
ד/ב תורת אמך ח"ב עמ' 331
ד/ב תניא רבתי ח"א עמ' 119
ד/ב תשובות ראב"י אב"ד סי' מה, סב
ד/ג אבני שהם (פרץ) דף מו ע"ב
ד/ג אגרות משה או"ח ח"א סי' ק ענף א, ח"ד עמ' קה
ד/ג אהבת המלך
ד/ג אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק סג
ד/ג אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' רסט, רפב {ראב"ד}, שיט, שכא {ראב"ד}
ד/ג אפיקי מגינים פסחים סי' פא
ד/ג אשר למלך
ד/ג ברור הלכה פסחים קא ע"ב ציון א
ד/ג ברכת אריאל ח"ב עמ' נד-נז
ד/ג גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' לג
ד/ג הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תב, תקלט
ד/ג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' פב
ד/ג חמודי ציון ח"א לדף קב ע"א תוס' ד"ה כשהן, ח"ב סי' ה אות ו
ד/ג טל חיים (טל) ח"ג עמ' ריז
ד/ג יפה נוף עמ' יז
ד/ג כיצד מברכים עמ' עו
ד/ג כיצד מזמנין ח"ב סי' ז אות ב ס"ק ה {ראב"ד}
ד/ג מגן גבורים (או"ח) סי' קעח ס"ק א-ב
ד/ג מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' צב
ד/ג מחשבת חיים או"ח עמ' קלג
ד/ג מכתם לדוד (חסן)
ד/ג משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' שמד
ד/ג נזר המלך
ד/ג ס' השלחן עמ' שיט, שלד
ד/ג סדר משנה (בוסק')
ד/ג עולת איש ברכות עמ' שצו
ד/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/ג צפנת פענח
ד/ג רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' פב
ד/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קלט
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רז, תקיב
ד/ג שו"ע הרב או"ח סי' קעח סעיפים א, ח
ד/ג שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קנט
ד/ג שם יוסף (אליקים)
ד/ג שמש ומגן או"ח סי' א-ב {המפסיק סעודה כדי ללכת למקום אחר חייב לברך לשעבר}
ד/ג שפתי דעת ח"ג עמ' סה, סח
ד/ג תורת אמך ח"ב עמ' 171, 224
ד/ד אהבת המלך
ד/ד אהלי יהודה (הכהן) דף ג ע"ג
ד/ד אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' רסט, שיט
ד/ד אפיקי מגינים פסחים סי' פא
ד/ד אשר למלך
ד/ד ברור הלכה פסחים קא ע"ב ציון א
ד/ד דברות משה פסחים עמ' רנה
ד/ד הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תקמ
ד/ד חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שסז
ד/ד חיי אברהם (טייב) דף נז ע"א
ד/ד טל חיים (טל) ח"ג עמ' ריז
ד/ד יד יצחק (זלזניק) עמ' קמח
ד/ד לב שלם [לשון לימודים מט ע"ג, יד מלאכי דף סו, סז ע"ב, מים חיים]
ד/ד למודי ה' (תקמז) דף פג ע"ב
ד/ד מאמר מרדכי (נסים) דף פז ע"א
ד/ד מחזיק ברכה סי' קעח אות ח {הניחו זקן}
ד/ד מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' צב
ד/ד מענה לשון עמ' כב
ד/ד משאת המלך (אדרי)
ד/ד משכיל לאיתן דף ד ע"א {כ"מ - "במה" אינו אלא לפרש}
ד/ד נועם חי"ב עמ' קב {אבי עזרי}
ד/ד נחל איתן
ד/ד נחמד למראה ח"ד דף מ ע"ב {כ"מ}
ד/ד ס' העתים עמ' 92
ד/ד ס' הפרנס עמ' שפו
ד/ד ס' השלחן עמ' שיט
ד/ד עבד המלך (תשא)
ד/ד עץ החיים (קלוגר) עמ' קנב {כ"מ}, קסט
ד/ד פני חמה דף נה ע"א {כ"מ}
ד/ד צידה לדרך מאמר ה עמ' קעא
ד/ד שו"ע הרב או"ח סי' קעח ס"ח
ד/ד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' שז
ד/ד שם משמעון (שטרן) דף נב ע"ד {מל"מ - ב"ד אין מתעצלים אבל אחר מתעצל}
ד/ד שער המלך ח"א עמ' מא, קסז
ד/ד שפתי דעת ח"ג עמ' סה, סח
ד/ד תורת אמך ח"ב עמ' 179
ד/ד תורת רפאל או"ח ח"א דף כג ע"א
ד/ה אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קה
ד/ה אהבת המלך
ד/ה אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' רסו, רסט, רצ, שיט,שכא
ד/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 54
ד/ה בנין שלמה (קלוגר)
ד/ה ברור הלכה פסחים קא ע"ב ציון א
ד/ה ברכת אריאל ח"ב עמ' נז
ד/ה הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' שעד, תב, תקמה
ד/ה הר המלך ח"ג עמ' יט
ד/ה וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' פב-פג
ד/ה חי' חפץ חיים
ד/ה חי' עזיאל עמ' 117
ד/ה חמודי ציון ח"ב סי' ד אות ד-ה
ד/ה טל חיים (טל) ח"ג עמ' ריז
ד/ה יד יצחק (זלזניק) עמ' קנב
ד/ה כיצד מברכים עמ' עו
ד/ה לב שלם [שדה יהושע, אליה רבה או"ח קעה]
ד/ה לשון למודים או"ח דף מט ע"ג, נ ע"ב {כ"מ}
ד/ה מגן גבורים (או"ח) סי' קעו ס"ק א, סי' רד ס"ק ט
ד/ה מוריה ג גל' א (ר"מ הרשלר)
ד/ה מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' צב
ד/ה מטבע הברכות (שטרן) סי' יח ס"ק ו
ד/ה מכתם לדוד (חסן)
ד/ה מעיני המים
ד/ה מראה הפנים ברכות דף נ
ד/ה משנת שמחה
ד/ה ס' הפרדס לר' אשר עמ' קסה
ד/ה ס' השלחן עמ' שיט
ד/ה עין חנוך עמ' רסז
ד/ה עץ החיים (קלוגר) עמ' קנח, קסט
ד/ה צפנת פענח
ד/ה שו"ע הרב או"ח סי' קעח סעיפים א, ג, ט
ד/ה שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' קנח-קסא
ד/ה שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קסב-קסד
ד/ה תורת אמך ח"ב עמ' 174
ד/ו אבן האזל
ד/ו אבני ציון ח"ב סי' ח אות ג
ד/ו אגרות משה או"ח ח"ד עמ' עט {כ"מ}
ד/ו אהבת המלך
ד/ו אור הציצית עמ' פא {לח"מ}
ד/ו אור צהיר
ד/ו אורח ישראל סי' א אות ז-ט, סי' ו אות ד, סי' טו אות יט הערה נז
ד/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 55
ד/ו אנצי"ת ע' ברכות הע' 182, ע' ברכת הפת הע' 8 {כ"מ}, 285, 287, 288, 300, 304, 305, 308, 323, 324
ד/ו באר אברהם (אבלי) עמ' קעד
ד/ו בית שמש
ד/ו בני בנימין (אדר"ת)
ד/ו ברור הלכה ברכות מ ע"ב ציון א, מב ע"א ציון י, מב ע"ב ציון ה
ד/ו ברכה למנחם עמ' 183 {לח"מ}
ד/ו ברכת יצחק (פאלער) עמ' קל
ד/ו בשולי גליוני עמ' נו {כ"מ}
ד/ו גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' ג-ד, פא {כ"מ}
ד/ו דבר סיני (תשכו)
ד/ו דברות משה ברכות עמ' שסז {כ"מ}
ד/ו דברי חפץ עמ' כ
ד/ו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 45
ד/ו הגהות מוהר"י קרט עמ' ריד ע"א וע"ב
ד/ו הרי בשמים מהדו"ת סי' קיד דף פז ע"ד {לח"מ - ס"ס בברכה}
ד/ו השגות הרמ"ך
ד/ו וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' צו
ד/ו ולאשר אמר (תשמא) עמ' מב
ד/ו זיו משנה
ד/ו זכרון סופרים {וכן י"ל דברכת במ"מ פוטר ברכת תבשיל ופירות} [עיין נשמת אדם שם, ובא"ר בשם דרישה סימן קסח]
ד/ו זכרון סופרים {כ"מ - וה"נ אפ"ל שאם בירך על הפת בפה"א יצא} [עיין נשמת אדם כלל נ"ח ס"ג]
ד/ו חזון נחום זרעים ח"א עמ' עז
ד/ו חזקה רבה או"ח הלכה יא
ד/ו חי' הרז"ה ח"א עמ' תיט
ד/ו חיים זכו עמ' קכה
ד/ו יד ישראל ח"א וח"ב
ד/ו יין הטוב עמ' קכג, קעד
ד/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכד {מעשה קדירה}
ד/ו כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' ע {לח"מ}
ד/ו כרם יעקב עמ' צח
ד/ו לב שלם [ראשון לציון ברכות יא ע"א, הון עשיר ברכות ח ע"ב]
ד/ו לשון למודים או"ח דף מט ע"ב {לח"מ}
ד/ו מאור למלך כתובות עמ' לא {לח"מ}
ד/ו מגידות (תשמ) עמ' קיא
ד/ו מגידות (תשעג) סי' מא עמ' קי
ד/ו מחשבת חיים או"ח עמ' קפז
ד/ו מכתם לדוד (חסן)
ד/ו מנחת כהן (יוסף חיים) דף מה ע"ד
ד/ו מעיני המים
ד/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' יז {כ"מ - בירך על פת בפה"א}
ד/ו מקוה המים עמ' סז-סח {לח"מ - ברכה בס"ס}
ד/ו מקורי הרמב"ם לרש"ש
ד/ו משא בני קהת
ד/ו משאת המלך (אדרי)
ד/ו משנה שלמה עמ' עו {לח"מ}
ד/ו משנת יעקב
ד/ו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רצד
ד/ו נחל איתן
ד/ו נמוקי הגרי"ב
ד/ו עדות בישראל עמ' שנט
ד/ו עוללות אפרים עמ' יח {כ"מ}
ד/ו עזוז חיל
ד/ו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/ו פתחי הלכה ברכות פי"ב הערה 19
ד/ו ציוני מהר"נ
ד/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף י ע"ב, יד ע"א
ד/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ג אות ט
ד/ו צפנת פענח
ד/ו קובץ
ד/ו קובץ חי' תורה (לודז') עמ' לד-לה
ד/ו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' יח {כ"מ}, פט {כ"מ}
ד/ו קול בן לוי
ד/ו קול בן לוי (תשסג) עמ' נב {כ"מ}
ד/ו קרית מלך
ד/ו ראש אליהו ח"א עמ' קלד {ראב"ד}
ד/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' ח {כ"מ}, קי {כ"מ}, קנ-קנב
ד/ו שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרמג
ד/ו שלום ירושלים עמ' לד {כ"מ}
ד/ו שלל דוד
ד/ו שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' יב, קצא, שיב
ד/ו שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' יג, קצה, שיז
ד/ו תאריך ישראל סי' ב הערה סד {לח"מ}
ד/ו תורת אמך ח"ב עמ' 144, 147
ד/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קפא {לח"מ}
ד/ו תשובות הראב"ד סי' קיג {השמיט שיין פוטר שאר משקין}
ד/ו תשורת שי מהדו"ת סי' פה {לח"מ}
ד/ז אור שמח
ד/ז אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' שיט, שכג
ד/ז אמרי יעקב (צימרמן) עמ' תפז
ד/ז אמרי יעקב (צימרמן) עמ' תפז-תפח, תצ
ד/ז בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כ
ד/ז בן אריה
ד/ז ברור הלכה פסחים קג ע"ב ציון א, קכ ע"א ציון ד, קכ ע"ב ציון א
ד/ז ברכת אריאל ח"ב עמ' נו, סג-סה
ד/ז גושפנקא דמלכא
ד/ז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' צט-קא
ד/ז חוקי חיים (גאגין) דף א ע"א וע"ג
ד/ז טוב לישראל סי' יב {מגדל עוז}
ד/ז יד יצחק (זלזניק) עמ' קכא, קנז
ד/ז יחוה דעת ח"ו עמ' סט
ד/ז ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רסד
ד/ז לב שלם [ראשון לציון טו ע"א, אור לו בציון דף כז]
ד/ז לבושי מרדכי או"ח עמ' מא-מב
ד/ז ללשונות הרמב"ם
ד/ז מטבע הברכות (שטרן) סי' יז ס"ק ו
ד/ז מכתם לדוד (חסן)
ד/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' קעא-קעב, קעד
ד/ז מעיני המים
ד/ז משאת המלך (אדרי)
ד/ז משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' שמד
ד/ז משנת שמחה
ד/ז נועם חי"ג עמ' קפה
ד/ז נטעי אשל (תשלה) עמ' כז {גמר בלבו מלאכול ונמלך - חוזר ומברך}
ד/ז עולת איש ברכות עמ' שצו
ד/ז עצי אלמוגים סי' קסג ס"ק ד
ד/ז צפנת פענח
ד/ז קול בן לוי (תשסג) עמ' קד
ד/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קמד-קמו
ד/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תסג
ד/ז שו"ע הרב או"ח סי' קעט ס"ד
ד/ז שמוש חכמים ג עמ' פח
ד/ז שמן המשחה (קושטא) דף ח ע"ג
ד/ז שערי ישועה עמ' לג
ד/ז תורת אמך ח"ב עמ' 150, 153, 156, 363
ד/ז תיבת גומא (תשסז) עמ' רכח {לח"מ}
ד/ז תשובות ראב"י אב"ד סי' יג
ד/ח אור הישר
ד/ח אור זרוע השלם שבת עמ' סט
ד/ח אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' שכג
ד/ח בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כא [קול בן לוי (תפז) דף יד]
ד/ח בית שמש
ד/ח בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' נג
ד/ח ברור הלכה פסחים קג ע"ב ציון א, קה ע"א ציון א, ב
ד/ח ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' ז
ד/ח ברכת אריאל ח"ב עמ' נה {מברך רק המוציא להבא}, סג-סו
ד/ח בשמן רענן ח"ב עמ' שמא-שמה
ד/ח גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קג {ר' מנוח}
ד/ח דברי אור ח"א עמ' לה
ד/ח הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תסט, תקמו, תרפד
ד/ח הליכות חיים יו"ט פ"ד הע' לז
ד/ח הר המלך ח"ה עמ' לג
ד/ח הרי יהודה ח"א סי' כ אות י
ד/ח וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קא
ד/ח זכור ליצחק דף קכב ע"ב
ד/ח חמודי ציון ח"א לדף קג ע"ב רש"י ד"ה כיון
ד/ח חשבונות של מצוה עמ' פה
ד/ח יד לרמב"ם עמ' 201-223
ד/ח יחי ראובן (נאוי) עמ' צח {כמר זוטרא}
ד/ח כי בא מועד עמ' עה, עז
ד/ח לב שלם [ראשון לציון טו ע"ד, גילת ספר עשין כ ע"ב]
ד/ח ללשונות הרמב"ם
ד/ח מגילת ספר עשין דף כ ע"ב
ד/ח מגל ח"י עמ' 35
ד/ח מטבע הברכות (שטרן) סי' יז ס"ק ו
ד/ח מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תפ (קז)]
ד/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ח נועם חי"ב עמ' רעג, רעז, רפה
ד/ח ס' הנייר עמ' קכט
ד/ח עולת איש ברכות עמ' שצו
ד/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/ח פרי יצחק (תשעו) עמ' שפד
ד/ח צפנת פענח
ד/ח קול בן לוי
ד/ח קול בן לוי (תשסג) עמ' נב {ראב"ד}, קד
ד/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קמד-קמו {נאסר עליהם לשתות}
ד/ח שו"ע הרב או"ח סי' קעט ס"ב, סי' רעא ס' יד, קו"א אות ג, ה, סי' רצט ס"ג
ד/ח שו"ת מהרי"ק סי' צו
ד/ח שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' רלג
ד/ח שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' רלז
ד/ח שמוש חכמים ג עמ' פח
ד/ח תורת אמך ח"ב עמ' 155, 179
ד/ח תשובות ראב"י אב"ד סי' יג
ד/ט אהל יצחק
ד/ט אנצי"ת ע' ברכות הודאה הע' 119, 120, 135
ד/ט בית אהרן וישראל גל' נו עמ' צ-צא {רמב"ם}, גל' נז עמ' צג {הגהמ"י}
ד/ט בית המלך דף מג ע"ג
ד/ט ברור הלכה ברכות נט ע"ב ציון מ
ד/ט גור אריה (צרמון)
ד/ט גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' ה, מה, מז
ד/ט השגות הרמ"ך
ד/ט יפה נוף עמ' יז
ד/ט כבוד יו"ט
ד/ט כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' סח
ד/ט מכתם לדוד (חסן)
ד/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' כח, כט
ד/ט מעשה איש דף ב ע"ד
ד/ט מרדכי השלם פסחים עמ' קלט
ד/ט משאת המלך (אדרי)
ד/ט ס' הפרדס לר' אשר עמ' קסד
ד/ט ס' השלחן עמ' שלב
ד/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/ט פרי האדמה ח"ד דף ב ע"ב
ד/ט קרבן אשה דף עד ע"ד
ד/ט שו"ע הרב סדר ברכה"נ סי' יב אות יג
ד/ט שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 258
ד/ט שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 66
ד/ט שפתי מלך
ד/ט תורת אמך ח"ב עמ' 432
ד/ט תרומת הדשן שו"ת סי' לד
ד/י אהבת המלך
ד/י אורח ישראל סי' ז אות א-ב, הערה יד, סי' ח אות כד, סי' ט אות א, ג, ו
ד/י אורח משפט עמ' קמו ע"ב
ד/י אנצי"ת ע' ברכה שאינה צריכה הע' 19
ד/י ארזי לבנון עמ' קמח
ד/י אשר למלך
ד/י בית אהרן וישראל גל' עו עמ' פ {אין מברכים על אוכל עד שיביאוהו לפניו}, פא {בירך על פרי ונפל}
ד/י דבר סיני (תשכו)
ד/י דברי אברהם (מנדלסון) דף סה ע"א {נפל מידו}
ד/י דברי יציב או"ח עמ' קסד {בשכמל"ו}
ד/י הגהות ר' נחום טרעביטש
ד/י הלכות והליכות עמ' לט
ד/י הלכות יום העצמאות עמ' רסח
ד/י וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קה, קסא
ד/י חבש פאר עמ' קמט, קנג, קנז
ד/י חזו"א או"ח סי' קלז ס"ק ו
ד/י חזו"א על הרמב"ם
ד/י חי' הרז"ה ח"א עמ' שפח, תב
ד/י טל חיים (טל) ברכות עמ' קכה, קלג
ד/י יד אליהו (בוקובזה) סי' ב אות ו
ד/י ידבר שלום ח"א עמ' לו
ד/י יין הטוב עמ' רלח
ד/י לקט עני (שו"ב) דף לז ע"ב-לח ע"ב
ד/י מחנה יוסף פסחים דף ה ע"ב
ד/י מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן סו
ד/י מטבע הברכות (שטרן) סי' טז ס"ק ט
ד/י מכתם לדוד (חסן)
ד/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 361 {אמת המים}
ד/י מסורה חי"ג עמ' נז
ד/י מעט צרי
ד/י מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' קלד {אין מברכים על אוכל עד שיביאוהו לפניו}, קלט {נפל פרי מידו אחרי שבירך - חוזר ומברך}
ד/י מראה הפנים ברכות דף מג
ד/י משאת המלך (אדרי)
ד/י משנה הלכות ח"ח סי' ח
ד/י משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שג
ד/י משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קלה
ד/י משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמא-תמב, תמד
ד/י משנת יעקב נשים ח"א עמ' שו-שז, הפלאה עמ' עח-עט
ד/י משרת משה (עטייה)
ד/י נאות אפרים ח"א עמ' עו
ד/י נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' יא
ד/י נחמת רות עמ' קכא
ד/י ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קצד, קצח
ד/י ס' הפרדס לר' אשר עמ' קנב, קסט
ד/י ס' הפרנס עמ' תפה
ד/י ס' השלחן עמ' שלג
ד/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קצב
ד/י עולת איש ברכות עמ' רעו-רעז, רצא-רצב, תיא
ד/י עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 14
ד/י פי' ר' סעיד אלעדני
ד/י קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' יד
ד/י קרן הצבי מצוה יד אות ג
ד/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' צט-ק
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תמו, תמח
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמא, ח"ב עמ' קז
ד/י שו"ע הרב או"ח סי' רו סעיפים ט, יא
ד/י שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' ג
ד/י שומע ומשמיע עמ' רלט
ד/י שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' קלח, קנו-קנח
ד/י שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קלט, קנט, קסא
ד/י שמוש חכמים ג עמ' פט
ד/י שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קצד
ד/י שערי ברכה עמ' צא {הגהמ"י}, רעג-רעד
ד/י שפתי דעת ח"ג עמ' סה, סח
ד/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לז ס"ק יב
ד/י תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שסד-שסה
ד/יא אבן האזל
ד/יא אהבת המלך
ד/יא אהל יצחק
ד/יא אור הישר
ד/יא אור תורה תמוז תשמא עמ' תפו
ד/יא אנצי"ת ע' ברכת המזון הע' 411, ע' ברכת הפת הע' 309, 310, 315
ד/יא בית דינו של שלמה או"ח סי' א, טז
ד/יא ברור הלכה ברכות מא ע"ב ציון ד, ה
ד/יא ברקאי ח"א עמ' 107
ד/יא דבר סיני (תשכו)
ד/יא דברות משה ברכות עמ' רמג {כ"מ}
ד/יא וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קה
ד/יא זיו משנה
ד/יא חי' הרז"ה ח"א עמ' תכב
ד/יא טל חיים (טל) ברכות עמ' קעב {הגהמ"י אות ט}, שצז
ד/יא יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שמה {הגהמ"י}
ד/יא יד אליהו (בוקובזה) סי' ד אות ט
ד/יא לב שלם [עטרת ראש - עטרת תפארת ברכות דף מה-מו]
ד/יא לבושי מרדכי או"ח עמ' מב
ד/יא להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' כח
ד/יא מכתם לדוד (חסן)
ד/יא מציון אורה ח"א עמ' כ
ד/יא ס' הנייר עמ' קכט
ד/יא ס' הפרנס עמ' תסח {הגהמ"י}
ד/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/יא פסח דורות עמ' 155
ד/יא קול בן לוי
ד/יא קול בן לוי (תשסג) עמ' נד {כ"מ}
ד/יא קרבן אשה דף עד ע"ד
ד/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' קא
ד/יא רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קנא
ד/יא שבות יהודה (שו"ת) עמ' ד {הגהמ"י אות ט}
ד/יא שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' ל {הגהמ"י}
ד/יא שערי ברכה עמ' קכז {אהא"ז}
ד/יא שערי ישועה עמ' לו
ד/יא תורת אמך ח"א עמ' 462, ח"ב עמ' 135
ד/יב אהבת המלך
ד/יב אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' קסג
ד/יב אנצי"ת ע' בית הבליעה הע' 30 {כ"מ}, ע' ברכת היין הע' 125-127, 135
ד/יב ברור הלכה ברכות מב ע"א ציון ט, מב ע"ב ציון ב, מג ע"א ציון ב
ד/יב הר המלך ח"ד עמ' שע
ד/יב לב שלם [מגילת ספר עשין יב ע"ב]
ד/יב מגילת ספר עשין דף יד ע"ב
ד/יב מגן גבורים (או"ח) סי' קצז ס"ק ה
ד/יב מעיני המים
ד/יב מצוות זמניות עמ' תקיט
ד/יב מקדשי השם ח"ב עמ' קמב {קביעה על יין בפורים}
ד/יב מראה הפנים ברכות דף מו
ד/יב סוכה וארבעת המינים עמ' 274
ד/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/יב קובץ
ד/יב רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קנב-קנג
ד/יב שו"ע הרב או"ח סי' קעד סעיפים ט, יא, קו"א אות ט
ד/יב שערי ישועה עמ' לח
ד/יב שרשים במועדות עמ' עב


ה/83 הלכות ברכות פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ באר יהודה
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' קלט-קמד
ה/רה"פ ס' המנוחה
ה/רה"פ ס' השלחן עמ' שמו-שנ
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אדני היד החזקה
ה/א אהבת המלך
ה/א אהל יצחק
ה/א אהל שרה לאה עמ' שפז {כדי לחנכו}
ה/א אור הישר
ה/א אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רמא
ה/א אור צהיר
ה/א אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' קכא, ח"ג סי' כה
ה/א אורח ישראל סי' כב אות ד
ה/א אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' קכד
ה/א אמת ליעקב מועד עמ' שה, שצג {קטן}
ה/א אנצי"ת ע' אשה הע' 232, 233, 239, ע' ברכת המזון הע' 42, 44, 46
ה/א אשר למלך
ה/א בדבר מלך ח"ו עמ' רטו
ה/א בדבר מלך חי"ב עמ' קו
ה/א בית ישחק
ה/א בית מלך (חב"ד) עמ' 35
ה/א בית שערים או"ח סי' רנא
ה/א בן ידיד
ה/א בני בנימין (אדר"ת)
ה/א בנין יהושע (לנג)
ה/א ברור הלכה ברכות כ ע"ב ציון ד
ה/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כ {חינוך}
ה/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ל אות ט
ה/א ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קמד
ה/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רלט
ה/א גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קלא
ה/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' כד, קנה {קטנים}
ה/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ת
ה/א גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קנה {קטן}
ה/א גרים וגרות עמ' קד {ספק אם חייבת דאורייתא}
ה/א דברי ירמיהו
ה/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קלב
ה/א דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ב סעיף א עמ' כ
ה/א דרך המלך (רפפורט)
ה/א הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' רב
ה/א הליכות חיים יו"ט פ"ג הע' ה
ה/א הרמב"ם והזוהר
ה/א הררי קדם (תשס) עמ' קז
ה/א וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' נד-נו
ה/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לג אות ג
ה/א חזקה רבה או"ח הלכה כה
ה/א חי' הריצ"ד
ה/א חיים זכו עמ' קפט {אין מוציאין - הרי יש הרהור}
ה/א חלק יעקב (אלבעלי)
ה/א חלקת מאיר
ה/א חסד יצחק עמ' כא
ה/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' לד, תנט
ה/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף ט ע"א
ה/א טל חיים (טל) ברכות עמ' נד
ה/א יחוה דעת ח"ב עמ' פב
ה/א יצחק ירנן
ה/א כי בא מועד עמ' קלח
ה/א כיצד מזמנין ח"ב סי' ה אות ו, ח, סי' טו אות ב ס"ק ב
ה/א כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' יט
ה/א כנפי נשרים
ה/א כתר אפרים עמ' שנב
ה/א כתר המלך
ה/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 234
ה/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 61 {ינוך מדרבנן}
ה/א מועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' סח
ה/א מחנה יוסף (תשעב) סי' נח אות ז
ה/א מכתם לדוד (חסן)
ה/א מלאכת שלמה (חכים)
ה/א מנחת אלימלך עמ' קעב
ה/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קסד
ה/א מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' הל' ק"ש פ"ד, הל' תפילין פ"ד, הל' ציצית ספ"ג]
ה/א מרכה"מ אלפ'
ה/א משאת המלך (אדרי)
ה/א משנה הלכות ח"י סי' לז
ה/א משנת יעקב
ה/א נועם ח"ד עמ' מ
ה/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף ה ע"ד {אשה חייבת מספק בברכהמ"ז}
ה/א ס' הפרדס לר' אשר עמ' קעז
ה/א סדר משנה (בוסק')
ה/א עטרת זהב (באדהב, תרנז) - גדולי הארץ עמ' ב-ד
ה/א עטרת מרדכי (מילר) עמ' ה
ה/א עלי עשור (זס') עמ' ו
ה/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/א פרח מטה אהרן (סול') כאן, ואהבה עמ' 28
ה/א פרי אברהם פסחים סי' כ, סי' סג אות ד
ה/א פרשת המלך
ה/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יד ע"ד
ה/א צרור החיים (יעקב)
ה/א קובץ
ה/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רלח
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ריא, ריב
ה/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תיז {הקטן חייב}
ה/א שבט בנימין (טרנובסקי) עמ' סח
ה/א שו"ע הרב או"ח סי' קפו ס"א
ה/א שושן עדות דף קא ע"א
ה/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ל אות ח {אין מוציאים גדולים}
ה/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תעח
ה/א שם טוב
ה/א שמועת חיים ערכין ח"א עמ' פח
ה/א שמש ומגן או"ח סי' יד עמ' לט, מב {ספק אם אשה בברהמ"ז דאורייתא}
ה/א שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 277
ה/א שרשי הים
ה/א תורת אמך ח"א עמ' 216, 269, 287
ה/א תשובה מאהבה ח"ב דף יג ע"ב
ה/א תשובות הראב"ד סי' יב
ה/ב אהבת המלך
ה/ב אהל יצחק
ה/ב אור שמח
ה/ב אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' קסג
ה/ב אמת ליעקב מועד עמ' שכ {אמן}
ה/ב אמת ליעקב נשים עמ' קכא
ה/ב ארחות ימים עמ' קלח, רלב
ה/ב ארץ הצבי (שכטר) עמ' מט
ה/ב ברור הלכה ברכות מו ע"א ציון ג, מו ע"ב ציון ב, מט ע"ב ציון ו, נ ע"א ציון כ
ה/ב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' פא
ה/ב גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קכ, קכט {כ"מ}
ה/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רלט
ה/ב דברי ירמיהו
ה/ב האיר ממזרח משלי עמ' ו {ברכת הנהנין מד"ס}
ה/ב הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תח
ה/ב המעמד האישי בישראל עמ' 411
ה/ב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' נז, נט
ה/ב חזון לימים ח"ב עמ' קמט, קנא, רכא
ה/ב חי' עזיאל עמ' 117
ה/ב חלק יעקב (אלבעלי)
ה/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' ת
ה/ב יצחק ירנן
ה/ב כיצד מזמנין ח"ב סי' א אות ח
ה/ב לב שלם [מגילת ספר עשין דף י ע"ב, עטרת ראש - עטרת תפארת ברכות דף נט]
ה/ב להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' ד
ה/ב מאורי שערים עמ' שט {פת}
ה/ב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' מו
ה/ב מבוא למשנה תורה עמ' 235
ה/ב מגילת ספר עשין דף י ע"ב {כ"מ}
ה/ב מועדים וזמנים ח"ב סי' קסה
ה/ב מנחה לאיש עמ' 122 {"כאחד" במשמעות ביחד"}
ה/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ב מעשה רקח הל' תפלה פי"ב ה"ה {חוזר המברך}
ה/ב משאת המלך (אדרי)
ה/ב משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' רו
ה/ב סדר משנה (בוסק')
ה/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקו {גרי"ז}
ה/ב צבא המלך עמ' א-ב
ה/ב צפנת פענח
ה/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' מד
ה/ב רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' עט
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' יד, תסג, תעח
ה/ב שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קע
ה/ב שם טוב
ה/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' פז
ה/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' צז
ה/ב שערי יעקב או"ח סי' כז סעיף יב
ה/ב שפתי מלך
ה/ב תורת אמך ח"ב עמ' 238, 269
ה/ג אהל שרה לאה עמ' תתקכב {אור}
ה/ג אור המזרח חל"ד עמ' 81 {או"ש}
ה/ג אור שמח
ה/ג ארחות ימים עמ' קלח, רלב
ה/ג ארץ הצבי (שכטר) עמ' מט
ה/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 308
ה/ג בית אבי ח"ב סי' ו עמ' כ
ה/ג גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קכט
ה/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רמה
ה/ג דברי ירמיהו
ה/ג המספיק לעובדי ה' עמ' 228
ה/ג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' נט-סא
ה/ג חזון לימים ח"ב עמ' קמט, קנא, רכא
ה/ג כיצד מזמנין ח"ב סי' קצג אות ז ס"ק ח
ה/ג מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' יג-יד {או"ש}
ה/ג מועדים וזמנים ח"ב סי' קסה
ה/ג מרכה"מ אלפ' [מגילת ספר עשין י ע"ב]
ה/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' מ
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' יד, תסג, תסד, תסה, תצ
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קפז, שבועות ח"ב עמ' קטו
ה/ג שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קלא-קלב
ה/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' צה
ה/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קו
ה/ג תורת אמך ח"א עמ' 442, ח"ב עמ' 262, 269
ה/ג תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 137 משמרת הבית
ה/ג תניא רבתי ח"א עמ' 352
ה/ד אדני היד החזקה
ה/ד אור צהיר
ה/ד בית אהרן וישראל גל' יח עמ' עה {נברך לאלקינו}
ה/ד ברור הלכה ברכות מט ע"ב ציון ו
ה/ד ברכת הזימון עמ' יב {לח"מ}
ה/ד גן שושנים ח"א עמ' יד
ה/ד דבר סיני (תשכו)
ה/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תפא
ה/ד הרמב"ם והזוהר
ה/ד חי' עזיאל עמ' 118
ה/ד יד יקותיאל עמ' קסב
ה/ד לב שלם [שושנים לדוד ברכות פ"ז מ"ג]
ה/ד לב שלמה (חלמא) עמ' קא
ה/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ד מעשה רקח {לאלקינו}
ה/ד מקור הברכה (קרויס) סי' סב סעיף ד, כב
ה/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' שכב, של
ה/ד פניני רבנו הגרי"ז עמ' תצד {מלכות ב"ד}
ה/ד קרית מלך
ה/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 26
ה/ד תורת אמך ח"ב עמ' 269
ה/ה אוריתא טו עמ' צט
ה/ה אמת ליעקב נשים עמ' רצו
ה/ה אנצי"ת ע' ברכת חתנים הע' 227, 238, 240
ה/ה בית ישחק
ה/ה ברור הלכה כתובות ח ע"א ציון ב
ה/ה דברי ירמיהו
ה/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' יב
ה/ה הרמב"ם והזוהר
ה/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רכג
ה/ה וגר זאב עמ' נג {טבילת אמהותיו}
ה/ה וישב הים ח"ב סי' כא אות ה {הגהמ"י אות ב}
ה/ה יד דוד (קרלין) ח"ג עמ' ט {הסועד - דוקא עם קרואים}
ה/ה מאורי שערים עמ' שיז {הגהמ"י}
ה/ה מוריה גל' קסה עמ' יג
ה/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' יא אות א
ה/ה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 329, 334
ה/ה משאת המלך (אדרי)
ה/ה משנת יעקב {ושימח את אשתו - שנה אחת, "שהשמחה במעונו" - כשאינו בבית חתנים, בזה"ז רק בשבעת ימי המשתה, ביאור "במעונו", "שאכלנו משלו" - בלי ו'}
ה/ה משפטי עזיאל ח"ג עמ' מ
ה/ה נחל יבוק
ה/ה ס' השלחן עמ' שמה
ה/ה סיני חוב' צג עמ' רמ
ה/ה עניינות בספרות הגאונים עמ' 238
ה/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/ה קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' יט {הגהמ"י אות ב}
ה/ה קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקז
ה/ה שברי לוחות עמ' 88, 96 {הגהמ"י אות ג - אביאסף}
ה/ה שו"ע הרב או"ח סי' קנט ס' כא
ה/ה שם טוב
ה/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 198-199 {שהשמחה במעונו א"צ עשרה, אם אין קרואים}
ה/ה שפתי מלך
ה/ה תורת אמך ח"ב עמ' 269
ה/ה תרחם ציון עמ' רמב-רמג {הגהמ"י - אם יצא החתן מחופתו}
ה/ו אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' סה
ה/ו אדני היד החזקה
ה/ו אור צהיר
ה/ו בחיר חיים
ה/ו בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כא
ה/ו בני בנימין (אדר"ת)
ה/ו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קד
ה/ו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מה {קד"ק בעזרה}
ה/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' ב
ה/ו דברי ירמיהו
ה/ו הגהות רפ"מ אלטר
ה/ו וגר זאב עמ' נב-נג
ה/ו וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' נז
ה/ו חדושים ובאורים (גרי') ערכין ד ע"א, ו ע"א
ה/ו חזון יחזקאל ברכות פ"ה הט"ו
ה/ו יד המלך (פלומבו)
ה/ו יצחק ירנן
ה/ו יקב זאב דף ט ע"ג
ה/ו ישורון ד עמ' תקיד = חי' הרד"ל למשניות ברכות
ה/ו כבוד יו"ט
ה/ו כיצד מזמנין ח"ב סי' ג אות ו, יא, יז, סי' קצו אות ו ס"ק י
ה/ו ללשונות הרמב"ם
ה/ו מאור ישראל
ה/ו מכתם לדוד (חסן)
ה/ו מראה הפנים ברכות דף נג
ה/ו משאת המלך (אדרי)
ה/ו עולת איש ברכות עמ' תנז
ה/ו עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק יב {ראב"ד}
ה/ו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/ו קובץ
ה/ו קרית מלך
ה/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תפז
ה/ו שולי הגליון עמ' לב
ה/ו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שד
ה/ו שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קפה
ה/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' נד
ה/ו שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות כג
ה/ז אבן האזל
ה/ז אהבת המלך
ה/ז אהל שרה לאה עמ' שפז {קטנים}
ה/ז אור הישר
ה/ז אור המזרח חל"ד עמ' 65 {כ"מ}, 72, 78, 81 {ר' מנוח}, 85 {ר' מנוח}
ה/ז אורח ישראל סי' כב אות ד, סי' כז אות ז, ט
ה/ז אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' קכג
ה/ז אמונת החינוך (אבינר) עמ' 36
ה/ז אמרי כהן (הולנדר) עמ' קעז {הגהמ"י}
ה/ז אמת ליעקב מועד עמ' שנג {גיל קטן שמצטרף לזימון}, שצג {בן ז או ח}
ה/ז אמת ליעקב נשים עמ' קנג
ה/ז אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 42, ע' אשה הע' 242, 244
ה/ז ארץ הצבי (שכטר) עמ' צח
ה/ז אשל חיים ח"ב עמ' ריט
ה/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ז באר המים עמ' נה
ה/ז בדבר מלך ח"ו עמ' רטו
ה/ז בן ידיד
ה/ז בני בנימין (אדר"ת)
ה/ז ברור הלכה ברכות מה ע"א ציון ח, מה ע"ב ציון א, מח ע"א ציון א
ה/ז ברכות מהר"ם עמ' קלז
ה/ז גן שושנים ח"א עמ' יד
ה/ז דבר שמואל (אבוהב) סי' שא
ה/ז דברי ירמיהו
ה/ז דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפד
ה/ז דרשות חתם סופר ח"ג עמ' צא
ה/ז הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' רא
ה/ז הליכות חיים יו"ט פ"ג הע' ה {כ"מ}
ה/ז המנהיג עמ' קי
ה/ז הרמב"ם והזוהר
ה/ז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' נז
ה/ז זהב התרומה ביכורים עמ' רו {אנדרוגינוס}
ה/ז זיו משנה
ה/ז זכרון מלך (א"ש)
ה/ז חי' חתם סופר
ה/ז חי' עזיאל עמ' 118
ה/ז יד איתן
ה/ז יד המלך (פלומבו)
ה/ז יד יעבץ
ה/ז יחוה דעת ח"ד עמ' סב
ה/ז יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' א {הגהמ"י אות ו}
ה/ז יצחק ירנן
ה/ז כיצד מזמנין ח"ב סי' טו אות ב ס"ק טו, סי' קצב אות ו ס"ק יג
ה/ז כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קנה
ה/ז לבושי מרדכי או"ח עמ' כז
ה/ז להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' עה ע"ב
ה/ז ללשונות הרמב"ם
ה/ז מאור ישראל
ה/ז מגילת ספר עשין דף ט ע"ד
ה/ז מוריה גל' קפא עמ' מד, מו {הגהמ"י אות ו}
ה/ז מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 432
ה/ז מנחת יוסף ח"ב עמ' נא
ה/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ז מעשה רקח הל' תפלה פי"ב הי"ז
ה/ז מצוות זמניות עמ' תקיב
ה/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ז מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון יח ע"ג]
ה/ז משאת המלך (אדרי)
ה/ז משפטי עזיאל ח"ג עמ' מ
ה/ז נועם ח"ד עמ' מ
ה/ז נזר הקדש (תשעה) ח"ג עמ' שצא-שצב
ה/ז ס' הנייר עמ' קלא
ה/ז ס' הפרדס לר' אשר עמ' קפא
ה/ז ס' הפרנס עמ' רמ
ה/ז ס' השבי"ט עמ' מא {הגהמ"י}
ה/ז ס' התדיר עמ' רצה
ה/ז עורה שחר דף נ ע"ג {כ"מ}
ה/ז עיון בלומדות עמ' כז
ה/ז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/ז צפנת פענח
ה/ז קובץ
ה/ז קול בן לוי
ה/ז קול בן לוי (תשסג) עמ' נד {כ"מ}
ה/ז קרית מלך
ה/ז רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ה הלכה א {הגהות מימוניות אות ו}
ה/ז רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' עח
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תפז, תפח, תקח
ה/ז שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' לט {כ"מ}
ה/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תיז {כ"מ}
ה/ז שו"ע הרב או"ח סי' קצט ס"ט
ה/ז שו"ת הריב"ש עמ' תרסו
ה/ז שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 206
ה/ז שפתי דעת ח"ג עמ' יז
ה/ז שפתי ראם דף יא ע"א-ע"ב, יב ע"א, יג ע"ב
ה/ז תוספות להגהות מיימוניות
ה/ז תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 82
ה/ז תורת אמך ח"ב עמ' 243, 277
ה/ז תורת ירוחם ח"ג דף י ע"א
ה/ז תניא רבתי ח"א עמ' 218
ה/ז תרומת הגורן ח"א עמ' 40
ה/ז תשובות הראב"ד סי' יב {קטן היודע למי מברכים}
ה/ח אבן האזל (השמטות, דף פו ע"ג)
ה/ח אהבת המלך
ה/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פב
ה/ח בית אהרן וישראל גל' יט עמ' צא-צב
ה/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קפו
ה/ח בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ריז
ה/ח בן ידיד
ה/ח ברור הלכה ברכות מה ע"א ציון ט, מח ע"א ציון ב
ה/ח ברית עולם (ולר) סי' כא אות א
ה/ח גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' י
ה/ח דברי ירמיהו
ה/ח וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' סא, סג, סה-סו
ה/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רעה
ה/ח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף עט ע"ג
ה/ח יד המלך (פלומבו)
ה/ח יד יקותיאל עמ' קמא, קמג (ג)
ה/ח יחוה דעת ח"ו עמ' עח
ה/ח יצחק ירנן
ה/ח כיצד מזמנין ח"ב סי' ב אות ד ס"ק ד, סי' טז אות א ס"ק ח
ה/ח כנפי נשרים
ה/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' נא
ה/ח מכתם לדוד (חסן)
ה/ח מעשה בצלאל סי' כז
ה/ח מצוות זמניות עמ' תקיא-תקיב
ה/ח מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון יט ע"א]
ה/ח משאת המלך (אדרי)
ה/ח משרת משה (עטייה)
ה/ח נועם ח"ה עמ' שטז-שיז {יד המלך}
ה/ח ס' הנייר עמ' קלא
ה/ח ס' הפרנס עמ' תעח {הגהמ"י}, תפ {לח"מ}
ה/ח ס' התדיר עמ' רצה
ה/ח עבד המלך (תשא)
ה/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/ח פרי אברהם פסחים סי' לט אות ד
ה/ח צבי תפארת סי' עט
ה/ח קול בן לוי
ה/ח קול בן לוי (תשסג) עמ' נה {כ"מ}
ה/ח שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רפד {הגהמ"י}
ה/ח שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קצט
ה/ח שם טוב
ה/ח שפתי מלך
ה/ח שפתי ראם דף יא ע"א-ע"ב, יב ע"א, יג ע"א
ה/ח תורת אמך ח"ב עמ' 280
ה/ח תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' א אות ג
ה/ח תניא רבתי ח"א עמ' 353 {צריך רוב הניכר שאכלו דגן}
ה/ט בית אהרן וישראל גל' יט עמ' צב
ה/ט בן ידיד
ה/ט ברור הלכה ברכות מה ע"א ציון ד, מו ע"א ציון ב, מז ע"א ציון ז
ה/ט וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' סח
ה/ט חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף עו, עח
ה/ט יד יצחק (זלזניק) עמ' רס
ה/ט יד יקותיאל עמ' קיח (ו)
ה/ט יצחק ירנן
ה/ט כיצד מזמנין ח"ב סי' ה אות ה ס"ק יא, אות ו
ה/ט כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' א
ה/ט כתר המלך
ה/ט מכתם לדוד (חסן)
ה/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ט משאת המלך (אדרי)
ה/ט רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' שכג
ה/ט שו"ע הרב או"ח סי' קצז ס"א, סי' רא ס"א
ה/ט שם טוב
ה/ט תורת אמך ח"ב עמ' 321
ה/ט תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק עה
ה/ט תשובה שלמה או"ח סי' ג דף ו ע"ג
ה/י אבן האזל
ה/י אור שמח
ה/י בית אהרן וישראל גל' יט עמ' פו
ה/י ברור הלכה ברכות נ ע"א ציון ט
ה/י וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' סח
ה/י יד המלך (פלומבו)
ה/י יצחק ירנן
ה/י מטבע הברכות (שטרן) סי' כא ס"ק א
ה/י ס' התדיר עמ' רצה
ה/יא אבן האזל
ה/יא אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק עה
ה/יא בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' מה
ה/יא בית שמש
ה/יא בן ידיד
ה/יא ברור הלכה ברכות נ ע"א ציון כ, מ
ה/יא דברות משה ברכות עמ' רצה {כ"מ}
ה/יא וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' עא-עב
ה/יא יד יצחק (זלזניק) עמ' רמד
ה/יא כיצד מזמנין ח"ב סי' כ אות כח, סי' כא אות יב ס"ק יב, אות טו, סי' קצג אות לו ס"ק ט-י
ה/יא כנפי נשרים
ה/יא לב שלם [ראשון לציון כ ע"ג, פנים מאירות דף יז ע"ב]
ה/יא מכתם לדוד (חסן)
ה/יא מעיני המים
ה/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יא מרכה"מ אלפ'
ה/יא נועם חי"ד עמ' קמה
ה/יא סופר המלך עמ' נ
ה/יא פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' לה
ה/יא פרשת המלך
ה/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יז ע"ג
ה/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקלא
ה/יא שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שמו {כ"מ}
ה/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' פו
ה/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' צז
ה/יא תורת אמך ח"ב עמ' 317
ה/יא תניא רבתי ח"א עמ' 68, 353 {לח"מ}
ה/יב אבן האזל
ה/יב אהבת המלך
ה/יב אוצרות הרמב"ם
ה/יב אור שמח
ה/יב איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' קפו
ה/יב בן ידיד
ה/יב בנין אב (שולמן) סי' יג
ה/יב ברור הלכה ברכות נ ע"א ציון י, נ ע"ב ציון ב
ה/יב ברכי יוסף או"ח סי' קפו ס"ד
ה/יב ברכת אריאל ח"ב עמ' נד, נו
ה/יב ברכת הזימון עמ' קפא {שישמעו שניהן כל דברי המברך}
ה/יב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' סט
ה/יב יד יקותיאל עמ' קמג (ג)
ה/יב יצחק ירנן
ה/יב מכתם לדוד (חסן)
ה/יב משאת המלך (אדרי)
ה/יב ס' הפרדס לר' אשר עמ' קעח
ה/יב עדות בישראל
ה/יב צפנת פענח
ה/יב קובץ
ה/יב שו"ע הרב או"ח סי' קצה ס"ד
ה/יב שו"ת רשב"ש עמ' לה
ה/יב שם טוב
ה/יב תניא רבתי ח"א עמ' 353 {או"ש}
ה/יג בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' מד
ה/יג בית אהרן וישראל גל' יט עמ' פג
ה/יג ברור הלכה ברכות מה ע"ב ציון ג
ה/יג ברכות מהר"ם עמ' קח
ה/יג ברכת אריאל ח"ב עמ' נה
ה/יג גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קכג-קכד
ה/יג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' סז
ה/יג יד יצחק (זלזניק) עמ' רמד
ה/יג יד יקותיאל עמ' קח (י)
ה/יג יצחק ירנן
ה/יג כיצד מזמנין ח"ב סי' ז אות ב ס"ק ה
ה/יג מרכה"מ אלפ' [נחפה בכסף על הל' מגילה]
ה/יג ס' הפרנס עמ' תעה
ה/יג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/יג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' לה
ה/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תצ
ה/יג שו"ע הרב או"ח סי' קצד ס"ב
ה/יג שפתי מלך
ה/יג תורת אמך ח"ב עמ' 247, 262
ה/יד בית יהודה (עייאש) או"ח סי' כב
ה/יד ברור הלכה ברכות נ ע"א ציון ז
ה/יד ברית עולם (ולר) סי' כא אות א
ה/יד גזע ישי דף קסב ע"ד, קסד ע"א
ה/יד דברי אור ח"ב עמ' מה
ה/יד וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' סז
ה/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תפ, תצ
ה/יד שו"ת רשב"ש עמ' שסו
ה/יד שערי ישועה עמ' מז
ה/טו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' ז
ה/טו אגרות משה או"ח ח"ב סי' צג {ראב"ד}
ה/טו אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"ט ליד הע' 23 {ראב"ד}
ה/טו אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' טז
ה/טו אורח ישראל סי' כז אות ט
ה/טו אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' קכג, קמב
ה/טו אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' קסג
ה/טו אורי חיים ח"א עמ' מו
ה/טו אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' מט אות ב
ה/טו אנצי"ת ע' אסמכתא (א) הע' 78 {ראב"ד}, ע' ברכת המזון הע' 28, 29 {ראב"ד}, 459, 463, 479, 482, 492, 493, 495
ה/טו ארזי לבנון עמ' קנד {ראב"ד}
ה/טו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פב {ראב״ד}
ה/טו באר אברהם (אבלי) עמ' ריח
ה/טו בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' סב
ה/טו בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף א ע"א
ה/טו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קסד, רה
ה/טו בדבר מלך ח"ו עמ' רטו
ה/טו בדבר מלך חי"ב עמ' קו
ה/טו ביצחק יקרא (תשע) סי' לט סעיף א ד"ה והגרעק"א הוכיח {ראב"ד}
ה/טו בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כא
ה/טו בית אהרן וישראל גל' צו עמ' קכז {ראב"ד - כזית}
ה/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קכה
ה/טו בני בנימין (אדר"ת)
ה/טו בנין אב (שולמן) סי' יב אות ה, סי' יג
ה/טו בנין הלכה עמ' יט
ה/טו ברור הלכה ברכות כ ע"ב ציון ד, מה ע"ב ציון ה, מח ע"א ציון ב
ה/טו ברכת אריאל ח"ב עמ' לו {יוצא רק אם ענה אמן}
ה/טו ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ל אות ט
ה/טו ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קמד
ה/טו בשבילי ברכת הגומל - קונטרס ס"ק לה
ה/טו גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קל {כ"מ}
ה/טו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קעב {כ"מ}
ה/טו גבורת יצחק חגיגה עמ' ג
ה/טו דבר סיני (תשכו)
ה/טו דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סה, סח
ה/טו דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' נב
ה/טו דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ב סעיף א עמ' כ, סעיף י עמ' כד
ה/טו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תעב, תרל
ה/טו הגהות חבר בן חיים
ה/טו הגהות רפ"מ אלטר
ה/טו הגיוני הלכה עמ' 111
ה/טו הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' רא
ה/טו הליכות חיים יו"ט פ"ג הע' ה
ה/טו המאיר לארץ [מראה הפנים ברכות פ"ג ה"ג]
ה/טו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רסד
ה/טו הררי קדם (תשס) עמ' קז
ה/טו וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' מ, נה, סג, סה
ה/טו ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) או"ח עו ע"ד] {ראב"ד}
ה/טו וישב אברהם דף ב ע"ג {ראב"ד}
ה/טו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לג אות ג
ה/טו חינוך הבנים למצוות עמ' ז, רנג
ה/טו חמדת אהרן עמ' כו
ה/טו חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רסו
ה/טו טל חיים (טל) ברכות עמ' שד
ה/טו יד הלוי (לוין) דף יא ע"ג
ה/טו יחוה דעת ח"ד עמ' סו, ח"ו עמ' מח
ה/טו יצחק ירנן
ה/טו כיצד מזמנין ח"ב סי' ב אות ד ס"ק ג {ראב"ד}, סי' ה אות ו ס"ק ב, סי' ו אות ד {ראב"ד}
ה/טו כנסת אברהם עמ' ק
ה/טו כצאן יוסף עמ' קצד
ה/טו לקוטי שיחות חל"ה עמ' 66
ה/טו מאזני צדק ח"א עמ' ק {כ"מ}
ה/טו מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק ב
ה/טו מזכרת למשה עמ' קסו
ה/טו מחנה יוסף פסחים עמ' צג
ה/טו מחשבת הקודש ח"א דף נב ע"ג
ה/טו מטה אהרן (הלוי) דף קסח ע"ב {ראב"ד}
ה/טו מכתם לדוד (חסן)
ה/טו מלאכת שלמה (השמטות)
ה/טו מלואי שלמה עמ' פז
ה/טו מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיג
ה/טו מצווה ועושה ח"א עמ' תט {ראב"ד}
ה/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/טו מרכה"מ אלפ' [נחפה בכסף על הל' מגילה]
ה/טו משאת מרדכי מגילה עמ' קד
ה/טו משב יעקב ח"ב
ה/טו משכן בצלאל ח"א סי' לב, לה
ה/טו משכנות ידידיה עמ' יז {ראב"ד בשם ירושלמי}, יח {כ"מ}
ה/טו משנת יעקב
ה/טו נועם ח"ד עמ' מ
ה/טו נחפה בכסף (נבון) ח"א - ביאור הל' מגילה
ה/טו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תנה
ה/טו ס' הפרדס לר' אשר עמ' קצה
ה/טו ס' הפרנס עמ' תנט
ה/טו ס' השלחן עמ' שמא
ה/טו ס' התדיר עמ' רצה
ה/טו סדר משנה (בוסק')
ה/טו פני אברהם (פרלמן) דף יא ע"א {ראב"ד}
ה/טו פתחי הלכה ברכות מילואים סי' ה אות ג
ה/טו ציץ הקודש ח"א דף נג ע"ב {כ"מ}
ה/טו צמח ארז עמ' כ, לז {אחד יודע ואחד אינו יודע - עונה אמן}
ה/טו צמח מנחם דף לה ע"ג {ראב"ד}
ה/טו קובץ
ה/טו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רעט, ח"ד עמ' מ
ה/טו קול בן לוי
ה/טו קול בן לוי (תשסג) עמ' נו {ראב"ד}
ה/טו קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות כב, שעור ד אות ג
ה/טו רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' יב ס"ק א
ה/טו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' ס, ח"ה עמ' רעג {כ"מ}, ח"ז עמ' לג-לד
ה/טו רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קנז-קנח {השני עונה אמן}, קס-קסא {כ"מ - כזית דגן}
ה/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' יב, יד, רז, רעא, תסד-תסה, תעט, תפא, תפט, תקיג
ה/טו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קפג
ה/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קטו
ה/טו שארית יוסף (תשמד) באור מרדכי הערה 415 {כ"מ}
ה/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' כב
ה/טו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קעח {ראב"ד}
ה/טו שולי הגליון עמ' לג
ה/טו שומע ומשמיע עמ' קכח, קל, רט
ה/טו שחר אהללך עמ' קצז
ה/טו שלום בחילך עמ' לג
ה/טו שלום ירושלים עמ' לח-לט {ראב"ד}
ה/טו שם טוב
ה/טו שם משמעון (סטרליץ) עמ' קסו, קסח
ה/טו שמות בארץ (תשנט) עמ' רפ {ראב"ד}
ה/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' פד, צה
ה/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' צד, קו
ה/טו שערי ברכה עמ' רע {ראב"ד}
ה/טו שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 266 {ראב"ד}
ה/טו תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' ה
ה/טו תורת אמך ח"א עמ' 442, ח"ב עמ' 241, 285, 288
ה/טו תניא רבתי ח"א עמ' 366
ה/טו תשורת שי מהדו"ק סי' ער
ה/טז אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכד
ה/טז אדני היד החזקה
ה/טז אור צהיר
ה/טז אורח ישראל סי' כב אות יב, סי' כז הערה ט
ה/טז אמת ליעקב מועד עמ' שה, שצג
ה/טז אנצי"ת ע' אשה הע' 239
ה/טז אנצי"ת ע' ברכת המזון הע' 484, 485
ה/טז בדבר מלך ח"ו עמ' רטו
ה/טז בית המדרש
ה/טז בית ישחק
ה/טז בכורי חיים ח"ג עמ' רעא {כ"מ}
ה/טז בן אשר סי' ט אות יב, טז
ה/טז בנין אב (שולמן) סי' יג אות ה
ה/טז ברור הלכה ברכות כ ע"ב ציון ד
ה/טז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ל אות ט
ה/טז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קלב
ה/טז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' כג-כד
ה/טז דבר סיני (תשכו)
ה/טז דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' נב
ה/טז דברי ירמיהו
ה/טז הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' רא
ה/טז הליכות חיים יו"ט פ"ג הע' ה
ה/טז המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 74
ה/טז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' נה, סג-סד
ה/טז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לג אות ג
ה/טז חמדת אהרן עמ' כו
ה/טז חמדת ישראל ח"א דף כג ע"א, קלה ע"ד {ראב"ד}
ה/טז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רעא
ה/טז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 39
ה/טז טל חיים (טל) ברכות עמ' שד
ה/טז יד אליהו (בוקובזה) ח"ב סי' ד אות ט
ה/טז יד המלך (פלומבו)
ה/טז יחוה דעת ח"ו עמ' מח
ה/טז ישורון ד עמ' תקיא = חי' הרד"ל למשניות ברכות {ראב"ד - הדרשות הן דרשות גמורות}
ה/טז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רסג
ה/טז כיצד מזמנין ח"ב סי' יז אות ה ס"ק א-ו
ה/טז כנפי נשרים
ה/טז לקוטי שיחות חל"ה עמ' 66
ה/טז מזכרת למשה עמ' קסא-קסב, קסד, קסו
ה/טז מלואי שלמה עמ' פז
ה/טז מלך שלם כאן, דף פו ע"ד, פז ע"א
ה/טז משנה הלכות ח"ז סי' קנח {מדאורייתא רק אם שבע}
ה/טז משנת יעקב
ה/טז נועם ח"ד עמ' מ, חי"ט עמ' קצא {כ"מ}
ה/טז נחלת בנימין עמ' כג, נט
ה/טז נר מצוה (ואלק) שרשים דף ו ע"א
ה/טז ס' השלחן עמ' שמא
ה/טז סדר משנה (בוסק')
ה/טז עיון בלומדות עמ' כח
ה/טז פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' כז {אכל כזית ולא שבע}
ה/טז פתחי הלכה ברכות מילואים סי' ה אות ג
ה/טז ציץ הקודש ח"א דף נא ע"ג
ה/טז קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קנט {כ"מ}
ה/טז רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' יב ס"ק א
ה/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ריא
ה/טז שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 28
ה/טז שו"ע הרב או"ח סי' קצז ס"ו
ה/טז שושן עדות דף ק ע"א
ה/טז שחר אהללך עמ' קצז
ה/טז שחר אורך עמ' יא {אשה מוציאה רק מי שחייב מדרבנן}
ה/טז שמועת חיים ערכין ח"א עמ' צ
ה/טז שערי ברכה עמ' רע
ה/טז תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' ה
ה/טז תורת אמך ח"ב עמ' 288
ה/טז תורת רפאל או"ח ח"א דף יט ע"ד
ה/יז אנצי"ת ע' אמן הע' 74
ה/יז ברור הלכה ברכות מה ע"ב ציון ח
ה/יז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' נט
ה/יז לב שלם [אור לו בציון דף לא]
ה/יז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 27


/ו/84 הלכות ברכות פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אור הישר
ו/רה"פ באר יהודה
ו/רה"פ בן ידיד
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ו/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' רב-ריד
ו/רה"פ ס' המנוחה
ו/רה"פ ס' השלחן עמ' שיא-שיז
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן הספיר (ספרקה) עמ' עג
ו/א אהבת המלך
ו/א אהל יצחק
ו/א אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 230, 233 {שעה"מ}
ו/א אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ח הע' 15 {שעה"מ}
ו/א אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' שכב
ו/א אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' רכט-רלא
ו/א אשל אברהם (שפירא) עמ' עז-עח {שעה"מ}
ו/א באר המים עמ' ז, י, טו
ו/א בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כא-כב
ו/א בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' כד {שעה"מ}
ו/א בית שערים יו"ד בהקדמה {שעה"מ}
ו/א בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קטז {ברכת ענט"י בדבר שטיבולו במשקה}, ח"ב עמ' צב {שטיבולו במשקה}
ו/א ברור הלכה חולין קה ע"א ציון ח
ו/א ברור הלכה חולין קו ע"א ציון ד פרק ג
ו/א ברור הלכה סוטה לט ע"א ציון ג פסקה א {אף שידיו נקיות}
ו/א ברור הלכה פסחים קטו ע"א ציון ג
ו/א ברור הלכה שבת צא ע"א ציון ה פסקה ג {שעה"מ}
ו/א ברכי יוסף או"ח דף נז ע"א
ו/א ברכת אריאל ח"ב עמ' נח {מים אחרונים רק אם אכל פת}, ס-סא
ו/א ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' פד
ו/א ברכת מרדכי פסחים עמ' רצג
ו/א בשבילי הקודש סי' א אות ב, סי' ו אות טז, סי' ח אות ו {מעשה חושב אות לח}
ו/א בשבילי הקודש סי' א אות ב, סי' ט אות י, סי' יג אות ג {שעה"מ}
ו/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שנד
ו/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' נ
ו/א דבר סיני (תשכו)
ו/א דבר שאול ידים סי' ג ס"ק ז
ו/א דברות משה זרעים עמ' תתטז {וכן כל דבר שטיבולו במשקין צריך נטילת ידים תחילה}
ו/א דברי ירמיהו
ו/א דברי סופר עמ' סא {שעה"מ}
ו/א דברי שמואל (מאדלינגר) דף ו ע"ג-ע"ד {שעה"מ}
ו/א הרמב"ם והגאונים עמ' 176
ו/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' ו
ו/א זכר טוב עמ' קיא
ו/א זכרון בנימין ח"ב עמ' רלג
ו/א זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' י עמ' לב, סי' פו {שעה"מ}
ו/א חדוותא דשמעתתא ח"א דף כא ע"ד, כב ע"א וע"א {שעה"מ}
ו/א חי' הגר"ח החדש עמ' ס
ו/א חי' משנה פסחים עמ' קמב {שעה"מ}
ו/א חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' ז, ט {שעה"מ}, קסו, קעו {שעה"מ}
ו/א חמדת יעקב עמ' 118
ו/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צג עמ' שיא, שיג, שטו {שעה"מ}
ו/א ידי אליהו דף ד ע"ב
ו/א ידי משה (בוצק' תשמג) סי' סח {חילוק בין כוונה לחולין ולתרומה}
ו/א יין הטוב עמ' רכח
ו/א כללי המצוות (תאומים) עמ' קסא {שעה"מ}
ו/א כנסת ישראל (ששון) דף ב ע"ד {דבר שטיבולו במשקה}
ו/א כתב משה ח"א סי' ז עמ' כו
ו/א לב שלם [ידי אליהו ד ע"ב, מגילת ספר עשין טו ע"ד, יד אהרן או"ח קנה בהגהב"י]
ו/א לקח טוב (תשפא) כלל הסכמת עטרת ישועה ט-י {שעה"מ}
ו/א לשון למודים או"ח דף מב ע"א {כ"מ}
ו/א מאיר עיני חכמים ח"א דף נז ע"ד
ו/א מבוא למשנה תורה עמ' 212
ו/א מגילת ספר עשין דף טו ע"ד
ו/א מגן גבורים (או"ח) סי' קסא ס"ק ד
ו/א מוריה גל' קפז עמ' י {שעה"מ}
ו/א מחנה יוסף סוטה עמ' לט {התקנה היא על מעשה הנטילה}
ו/א מחנה לויה (תשעד) עמ' תיד {שעה"מ}
ו/א מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' מג, מח, נ, נג
ו/א מים מדליו (טאגער) חדושים אות מט-נ, באורים אות יג
ו/א מכתם לדוד (חסן)
ו/א מסורה ח"ו עמ' נו
ו/א מצוות זמניות עמ' תג, תקז
ו/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' קפא
ו/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' רכ, רלו
ו/א מקוה המים עמ' כה {נט"י כשקובע על פת הבאה בכיסנין}
ו/א משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנג-רנו
ו/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמט
ו/א נחלת צבי (תשסג) עמ' רט
ו/א נתן פריו הל' נט"י עמ' יב, עח, צ, קיח
ו/א נתן פריו מגילה עמ' שיא
ו/א עיונים ומחקרים ח"א עמ' 135
ו/א עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ג, ס"ק ב אות א, ס"ק ג, יא, ס"ק ד אות ב {שעה"מ}, ס"ק ה {שעה"מ}, ס"ק ו אות ב {שעה"מ}, סי' קסה ס"ק א {הגהמ"י}
ו/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/א פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תשנ-תשנא
ו/א פסח דורות עמ' 206
ו/א פרח מטה אהרן (סול')
ו/א צמח מנחם דף ס ע"א, סב ע"ד {שעה"מ}
ו/א קדשי יהושע עמ' תתקעז {שעה"מ}
ו/א קרן הצבי מצוה מא אות ד
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רצז
ו/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קפד {שעה"מ}
ו/א שו"ע הרב או"ח סי' קנח ס"א
ו/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' כז
ו/א שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' פג עמ' רעז
ו/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תעד
ו/א שיח ערב קדשים עמ' תכו
ו/א שירת הלויים פסחים סי' ע אות ו {שעה"מ}
ו/א שעורי הרב חלה עמ' קעא
ו/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שכ
ו/א שער המלך
ו/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 7, פ"ז הע' 3, 35, 50
ו/א שערי מאיר עמ' עט
ו/א שפתי מלך
ו/א תורת אמך ח"ב עמ' 369
ו/א תורת האשם עמ' כג, לו, לט, עה, פ, פב, פה, פט, צא, צד, קכ, ר, רג, ריח, רכא, רכג {כולם - שעה"מ}
ו/ב אדני היד החזקה, גם בהשמטות
ו/ב אהבת המלך
ו/ב אור אברהם
ו/ב אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' נד
ו/ב אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' עו, שצג
ו/ב אמרי דוד (מלי'), קו"א עמ' לא
ו/ב אמרי דעת או"ח סי' א עמ' ו
ו/ב אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 533
ו/ב אפיקי מגינים זבחים סי' כז
ו/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קסו
ו/ב באר המים עמ' ל
ו/ב בדבר מלך חט"ז עמ' רמה
ו/ב בית אהרן וישראל גל' נה עמ' צח
ו/ב בני בנימין (אדר"ת)
ו/ב בצל חמדה עמ' קטז
ו/ב ברור הלכה ברכות טו ע"א ציון ב, ס ע"ב ציון כ
ו/ב ברור הלכה חולין קה ע"א ציון ז, ח
ו/ב ברור הלכה פסחים ז ע"ב ציון ג
ו/ב ברכי יוסף או"ח דף סג ע"ג
ו/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' נט
ו/ב בתי כנסיות דף סג ע"ג {מגדל עז}
ו/ב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' פח
ו/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קא
ו/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' מד
ו/ב דבר סיני (תשכו)
ו/ב דברי ירמיהו
ו/ב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלב
ו/ב הגהות רפ"מ אלטר
ו/ב המנהיג עמ' תק
ו/ב השגות הרמ"ך
ו/ב התורה והמדינה ח"ד עמ' רא
ו/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' נו
ו/ב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' יב
ו/ב ושב הכהן (תשמח) עמ' ה
ו/ב חי' חפץ חיים
ו/ב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' ג-ד
ו/ב חיים ומלך
ו/ב טהרת הבית ח"ב עמ' יח
ו/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מד, פו
ו/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות א ס"ק א, ה"ב ס"ק ז
ו/ב יחל ישראל (תשנב) עמ' קיג
ו/ב יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' סט
ו/ב יין הטוב עמ' לו, מ, מג
ו/ב ימין משה
ו/ב יצחק ירנן
ו/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קח
ו/ב כתב משה ח"א סי' ז עמ' כו, כט
ו/ב לשד השמן (ירוש')
ו/ב מאורי שערים עמ' תלד
ו/ב מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' רלט {ברכה על מים אחרונים}
ו/ב מבוא למשנה תורה עמ' 67, 179
ו/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' יב אות א
ו/ב מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' נג
ו/ב מים חיים
ו/ב מים ראשונים (רבינ') עמ' כה, צב
ו/ב מסורה ח"ו עמ' נו, ח"ט עמ' צח
ו/ב מעין חיים ח"ה עמ' יח
ו/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' תסח
ו/ב מצוות זמניות עמ' תקז, תקט
ו/ב מקור הברכה (מרגליות) עמ' מז
ו/ב מראה הנוגה
ו/ב משאת המלך ח"ג סי' תיב {ראב"ד}
ו/ב משיב נבונים סי' ד
ו/ב משכנות ידידיה עמ' לג {לנט"י לתפלה - מברך}
ו/ב משנת חיים עירובין, הקדמה ד"ה והנה
ו/ב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קצד, רנו
ו/ב משפטי עזיאל ח"ח עמ' יט
ו/ב נועם ח"ח עמ' קנא
ו/ב נחל איתן
ו/ב נחלת צבי (תשסג) עמ' רכט
ו/ב נתן פריו הל' נט"י עמ' קכא
ו/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' קמה
ו/ב ס' הנייר עמ' קכב
ו/ב ס' הפרדס לר' אשר עמ' סח, עא, קלג
ו/ב ס' הפרנס עמ' תפד
ו/ב סדר משנה (בוסק')
ו/ב עבד המלך (תשא)
ו/ב עבודת הלוי עמ' צ
ו/ב עיוני הלכות ח"ב עמ' שנה
ו/ב עיונים (פאור) עמ' 50
ו/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שסז-שסח
ו/ב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 71
ו/ב עניינות בספרות הגאונים עמ' 315 {ראב"ד - "בחיבורי"}
ו/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/ב פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' קמג, תנה
ו/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 411
ו/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 13
ו/ב צבי תפארת סי' כג
ו/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"ג
ו/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 8
ו/ב צפנת פענח
ו/ב קול בן לוי
ו/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' נו {ראב"ד}
ו/ב קרית מלך
ו/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שמו
ו/ב ריח שדה דף נ ע"ד, ע ע"א
ו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רב, תקלח
ו/ב שו"ע הרב או"ח סי' ד מהדו"ת ס' א
ו/ב שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף שסה
ו/ב שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קנא
ו/ב שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקז
ו/ב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תפד
ו/ב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תפד
ו/ב שולי הגליון עמ' לג
ו/ב שער יהושע ח"ב עמ' שלד
ו/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 75, מח' ב עמ' 83-84
ו/ב שפתי מלך
ו/ב תורת אמך ח"א עמ' 169, ח"ב עמ' 369, 459, 477
ו/ב תניא רבתי ח"א עמ' 68
ו/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' רצה, רצז
ו/ב תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קכ
ו/ב תשובות הראב"ד סי' כג הערה 19-20
ו/ב תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 1057
ו/ב תשובות ראב"י אב"ד סי' צג {מים אחרונים}
ו/ב תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קד
ו/ג אדני היד החזקה
ו/ג אור צהיר
ו/ג אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' שכב
ו/ג אמת ליעקב מועד עמ' רכח {ראב"ד}
ו/ג אנצי"ת ע' גאוה הע' 84
ו/ג באהלה של תורה או"ח סי' יד אות א, סי' נה אות ג
ו/ג באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שמב {כ"מ}
ו/ג בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כב
ו/ג בני שמואל דף לה ע"ב
ו/ג ברור הלכה חולין לג ע"ב ציון ב {מעשר}
ו/ג ברור הלכה חולין קד ע"ב ציון ה פרק ג {בין תבשיל לתבשיל}
ו/ג ברור הלכה חולין קה ע"א ציון ח
ו/ג ברור הלכה חולין קה ע"ב
ו/ג ברור הלכה חולין קו ע"א ציון ד
ו/ג ברית הלוי השלם
ו/ג ברכת אריאל ח"ב עמ' נח-ס
ו/ג ברקאי ח"א עמ' 129
ו/ג בתי כנסיות דף מט ע"א
ו/ג דבר שאול ידים סי' ג ס"ק א
ו/ג דעת הרמב"ם עמ' 93
ו/ג הגהות חבר בן חיים
ו/ג המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 76
ו/ג הר המלך ח"ג עמ' נד
ו/ג זרע יצחק (לומברוזו)
ו/ג חלקת מאיר
ו/ג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 64 {כ"מ}
ו/ג יביע אומר (גרוברט) עמ' 158 {מסמא עינים}
ו/ג יד יקותיאל עמ' קכז (ז)
ו/ג לב שלם
ו/ג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' מג
ו/ג מגילת ספר עשין דף טז ע"ב
ו/ג מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' פ
ו/ג מכתם לדוד (חסן)
ו/ג מעין חיים ח"ה עמ' יח
ו/ג מעיני המים
ו/ג מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תיב (לט)]
ו/ג מרכה"מ אלפ' (השמטות) [מגילת ספר עשין דף טז ע"ב]
ו/ג משאת המלך (אדרי)
ו/ג משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רצח
ו/ג משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שיא
ו/ג משנת יעקב זמנים ח"א עמ' צג, קצב-קצד
ו/ג משפט המלחמה עמ' קנ
ו/ג משק ביתי כללי מרן סי' מו {מרכבת המשנה (אלפנדרי)}
ו/ג נחל יבוק
ו/ג נתן פריו הל' נט"י עמ' קכט, קלב
ו/ג עמודי שלמה ח"ג עמ' צט
ו/ג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 553
ו/ג עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק יא, טז
ו/ג פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' צח
ו/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 13
ו/ג קובץ
ו/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' קטו {השמיט שמודד מלח צריך נטילה}
ו/ג שו"ע הרב או"ח סי' קפא ס"א
ו/ג שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תעז
ו/ג שעלי דעת גל' ג עמ' 41 {מפני טירדת המלחמה}
ו/ג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ז הע' 114 {במחנה טרודין}
ו/ג שפתי מלך
ו/ג תורה שלמה בראשית פי"ט אות קמ
ו/ג תורת אמך ח"ב עמ' 369
ו/ג תורת חיים עה"ת עמ' קס-קסא = תורת חיים חולין קה
ו/ג תחומין חט"ו עמ' 75
ו/ד אהל יצחק
ו/ד באר המים עמ' צה
ו/ד בית אהרן וישראל גל' טו עמ' עו {מים ראשונים צריכים רביעית}, פג {די ברביעית אחת לשתי ידיים}
ו/ד בני יהודה דף יב ע"ב, יד ע"ב
ו/ד ברור הלכה חולין קו ע"א ציון ח
ו/ד ברכי יוסף או"ח סי' תסב סי"ב
ו/ד הגהות מוהר"י קרט עמ' קעט {שיעור רביעית}
ו/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' תצב
ו/ד זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' י עמ' לא
ו/ד חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קז, קמב
ו/ד חלק יעקב (אלבעלי)
ו/ד יד ישראל ח"ב
ו/ד ימין משה
ו/ד ישועות יעקב קדשים עמ' רעד-רעו
ו/ד לבושי מרדכי או"ח עמ' רמד
ו/ד להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' נה ע"ב
ו/ד מגן גבורים (או"ח) סי' קנט ס"ק יב, יד
ו/ד מים מדליו (טאגער) מבוא הערה א
ו/ד מים ראשונים (רבינ') עמ' סז
ו/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שפח
ו/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שעט
ו/ד מעין חיים ח"ה עמ' יח
ו/ד מר קשישא עמ' פח
ו/ד משנת יעקב
ו/ד נחלת צבי (תשסג) עמ' לט
ו/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' שכא {השמיט מים שניים}
ו/ד עזוז חיל
ו/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שסז-שסח
ו/ד עצי אלמוגים סי' קסא ס"ק א, ו, סי' קסב ס"ק א
ו/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/ד קרית מלך
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קצז
ו/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקט
ו/ד שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' יט עמ' פא-פב
ו/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תלו, תמה {לח"מ}
ו/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רמג
ו/ד תשובות הראב"ד סי' כג הערה 27 {כ"מ}
ו/ה אהל תורה (קוק) עמ' כא {ראב"ד}
ו/ה אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' רלב-רלג
ו/ה אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 257 {ראב"ד}
ו/ה באר משה (שטרן) ח"ה סי' יח אות ג {לח"מ}
ו/ה באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קעח
ו/ה בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' כה
ו/ה בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כב [קול בן לוי (תפז) דף טו]
ו/ה ברור הלכה חולין קו ע"א ציון ב פרק א (השני)
ו/ה ברכי יוסף או"ח דף נט ע"א
ו/ה ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כד אות ב
ו/ה ברכת מרדכי פסחים עמ' רצב
ו/ה בתורתו יהגה (תשעב) עמ' רסח {במים שאובים שבקרקע לא עשה כלום}
ו/ה גבורת יצחק (תשמח) דף לד
ו/ה גבורת יצחק (תשסו) עמ' כג
ו/ה גבורת יצחק חגיגה עמ' רכו-רכז
ו/ה גבורת יצחק מקואות עמ' ג, יז, כא, קצא-קצב
ו/ה דבר סיני (תשכו)
ו/ה דברי אמת (תשעט) עמ' עד {אין המים שאובין מטהרין את הידים אלא בנטילה, וראב"ד ובכס"מ}
ו/ה דור דורים עמ' שס
ו/ה דעת מרדכי ח"א דף מא ע"ב
ו/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' כט
ו/ה זכרון בנימין ח"א עמ' רד
ו/ה זרע יצחק (לומברוזו)
ו/ה חי' רעק"א
ו/ה חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' סד, סו
ו/ה חלק יעקב (אלבעלי)
ו/ה טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 48
ו/ה יד אברהם מקואות פרק א משנה ה אות י
ו/ה יד יצחק (זלזניק) עמ' מו {כ"מ}
ו/ה יד ישראל ח"ב
ו/ה יצחק ירנן
ו/ה לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' סה
ו/ה מגן גבורים (או"ח) סי' קנט ס"ק א, ג
ו/ה מחשבת חיים או"ח עמ' יד, ע
ו/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רעג {לח"מ}
ו/ה מעיני התורה ח"א עמ' קצ-קצא
ו/ה משנה שלמה עמ' מא
ו/ה משנת חיים חולין סי' עח עמ' רס
ו/ה משנת רבנו עמ' רכא {גשמים רבים}
ו/ה נזר המלך
ו/ה נחל איתן
ו/ה נחל יבוק
ו/ה נחלת צבי (תשסג) עמ' טו, עח, קנג
ו/ה נחלת שמעון (אמוראי) דף ב
ו/ה נתן פריו הל' נט"י עמ' מז, סא
ו/ה עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק ח אות ב, ס"ק יח אות ד, ס"ק כב-כג, ס"ק כד אות א, ס"ק כה {ראב"ד}, כז
ו/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/ה צפנת פענח
ו/ה קובץ
ו/ה קול בן לוי
ו/ה קול בן לוי (תשסג) עמ' נז {לח"מ}
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שלא
ו/ה שו"ע הרב או"ח סי' קנט ס' כג, קו"א אות א
ו/ה שם משמעון (פולק) ח"א דף קסו
ו/ה שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' כג ס"ק ט {כ"מ}
ו/ה שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 246-247, 262
ו/ה שערי זבולון הל' שבת סי' ק אות ח
ו/ה תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' קנט ס"ק ה {ראב"ד}
ו/ה תורה לשמה (תשעג) עמ' תח {ראב"ד}
ו/ה תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' ריא
ו/ה תורת רפאל או"ח ח"ב דף כז ע"ג-ע"ד, כח ע"א-ע"ב
ו/ה תניא רבתי ח"א עמ' 67
ו/ו ברור הלכה חולין קז ע"א ציון ב, ה
ו/ו דבר שאול ידים סי' ז ס"ק ז
ו/ו דובב שפתי ישנים עמ' 132
ו/ו דרך מצוותיך דף סג ע"א
ו/ו זכרון בנימין ח"א עמ' רעב
ו/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' תסה
ו/ו יד ישראל ח"ב
ו/ו מבוא למשנה תורה עמ' 162
ו/ו מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' צט
ו/ו מים מדליו (טאגער) מבוא הערה א
ו/ו משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רצא
ו/ו משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שה, שט
ו/ו משנת רבנו עמ' רכא {גשמים רבים}
ו/ו נחלת שמעון (אמוראי) דף א, ו-ז
ו/ו עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק ו
ו/ו קונטרסי שעורים גיטין שעור יא אות ז-ח
ו/ו שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' סג
ו/ו שמן המשחה (קושטא) דף ז ע"ד
ו/ו שערי זיו ח"ב דף קעא ע"ד
ו/ו תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 143
ו/ז באר המים עמ' סג
ו/ז באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קמו
ו/ז בית אהרן וישראל גל' טו עמ' עא {מים שנשתנו}
ו/ז ברור הלכה חולין קז ע"א ציון ו
ו/ז ברכי יוסף או"ח סי' קס ס"ב {לא הזכיר שינוי מחמת עצמן}
ו/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' יט
ו/ז דברי ירמיהו
ו/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקפט
ו/ז הגהות חבר בן חיים
ו/ז זכר שמואל יו"ד סי' טו אות ג ס"ק ד
ו/ז חזו"א או"ח סי' כב ס"ק ז-ח, ידים סי' ה ס"ק ז-ח
ו/ז חזו"א על הרמב"ם
ו/ז חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קכג
ו/ז חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' עו-עז, פח
ו/ז חיים ומלך
ו/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רפז
ו/ז לב חיים (פלג'י) ח"א דף עח ע"ב
ו/ז מים ראשונים (רבינ') עמ' מב, מד, עב
ו/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רמו ע"א {כ"מ}
ו/ז מראה הפנים ברכות דף נד
ו/ז משנה הלכות ח"ז סי' קמח דף קיג ע"א {מחמת מקומן}
ו/ז נחלת צבי (תשסג) עמ' כד-כה, קעח
ו/ז נתן פריו הל' נט"י עמ' סד
ו/ז ס' התדיר עמ' רצ
ו/ז עצי אלמוגים סי' קס ס"ק א, י
ו/ז צפנת פענח
ו/ז קובץ
ו/ז קרית מלך
ו/ז שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' קעג
ו/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תמז
ו/ז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 83, 112, 271
ו/ח אהבת המלך
ו/ח אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' כא
ו/ח באר המים עמ' סד, סו
ו/ח באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קלו
ו/ח בית אהרן וישראל גל' טו עמ' עא {שכשך כלי המדה במים לנקותם}
ו/ח בית דוד (תשעט) או"ח סי' צב
ו/ח בית שמש
ו/ח דבר שאול ידים סי' ח ס"ק יא-יב
ו/ח הגהות חבר בן חיים
ו/ח זכר יהודה עמ' שא
ו/ח חזו"א או"ח סי' כב ס"ק ז, ידים סי' ה ס"ק ז
ו/ח חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' עז
ו/ח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רטז
ו/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' תיב
ו/ח מאורי שערים עמ' ש
ו/ח מים ראשונים (רבינ') עמ' מד, עה
ו/ח מנחת אהרן (תשפ) כלל א אות טו
ו/ח נועם חי"ח עמ' רסה [הפוסק תתתקא אות יב]
ו/ח נתן פריו הל' נט"י עמ' סה
ו/ח ס' התדיר עמ' רצ
ו/ח עצי אלמוגים סי' קס ס"ק ב, ד, ה
ו/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/ח פרי האדמה ח"ג
ו/ח פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' קמ
ו/ח קובץ
ו/ח שו"ע הרב או"ח סי' קס סעיפים ב, ט
ו/ח שו"ת מהרלב"ח סי' קכג
ו/ח שו"ת ר"א בן ארחא עמ' צג
ו/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קכב
ו/ח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 90, 92, 96, 98, 103, 263, 270
ו/ח שפתי מלך
ו/ט אור צהיר
ו/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 56
ו/ט באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שמה
ו/ט באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קסו
ו/ט בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כב
ו/ט ברור הלכה חולין קו ע"א ציון ב
ו/ט ברית הלוי השלם
ו/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' יט
ו/ט דבר שאול ידים סי' ח ס"ק ט, יב
ו/ט דברי ירמיהו
ו/ט הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כז ס"ק טז
ו/ט הר המלך ח"ד עמ' שע
ו/ט זבח טוב שער ג סי' ט
ו/ט זרע יצחק (לומברוזו)
ו/ט חוקי חיים (גאגין) דף יז ע"ד, יח ע"ג {מרכה"מ אלפ'}
ו/ט חזו"א או"ח סי' כב ס"ק ז-ח, ידים סי' ה ס"ק ז-ח
ו/ט חזו"א על הרמב"ם
ו/ט חי' חתם סופר
ו/ט חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קע
ו/ט חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' עז, פב-פג, פה
ו/ט חלק יעקב (אלבעלי)
ו/ט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מ עמ' קיט {חמי טבריה}
ו/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שנח
ו/ט טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 43
ו/ט טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף ח ע"א {לח"מ}
ו/ט יד יצחק (זלזניק) עמ' קעא
ו/ט יד ישראל ח"ב
ו/ט ידיו של משה דף סה ע"ב {לח"מ - וי"ל דה"ד למקוה}
ו/ט יצחק ירנן
ו/ט ירך אברהם ח"א דף יז ע"ג
ו/ט לחם אבירים
ו/ט מגילת ספר עשין דף טז ע"ג
ו/ט מנחה טהורה דף צט ע"ג
ו/ט מעיני המים
ו/ט מצוות זמניות עמ' תג
ו/ט מקור ישראל דף א ע"א
ו/ט נאות אפרים ח"ב עמ' קנז
ו/ט נחל יבוק
ו/ט נתן פריו הל' נט"י עמ' עד
ו/ט ס' התדיר עמ' רצ, רצו
ו/ט עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק כג
ו/ט עיונים (פאור) עמ' 50
ו/ט עצי אלמוגים סי' קס ס"ק ג, יב אות ב, ס"ק יד, טו {הגהמ"י}, טז
ו/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רנח ע"ג
ו/ט קול בן לוי
ו/ט קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' מז
ו/ט קרית מלך
ו/ט שו"ע הרב או"ח סי' קס ס' יא
ו/ט שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' לח
ו/ט שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' סא ס"ג {קושיה מזבחים כב}
ו/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' שמא
ו/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תלח, תמא
ו/ט שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 104, 137
ו/ט תורת אמך ח"ב עמ' 369
ו/ט תורת האשם - שבט מנשה עמ' ט
ו/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תכ {כ"מ}
ו/ט תשובות הראב"ד סי' כג הערה 46
ו/י אהבת המלך
ו/י בית אהרן וישראל גל' טו עמ' פב {נטל מקצת היד וחזר ונטל את כולה}
ו/י ברור הלכה חולין קז ע"א ציון ה
ו/י דבר שאול ידים סי' ד ס"ק י
ו/י זכרון בנימין ח"א עמ' רפה
ו/י זכרון בנימין ח"ב עמ' תטו, תצג
ו/י חזו"א או"ח סי' כד ס"ק יא-יב, ידים סי' א ס"ק יא-יב
ו/י חזו"א על הרמב"ם
ו/י חלק יעקב (אלבעלי)
ו/י חסדי דוד ח"י עמ' ריח, רכח
ו/י יד ישראל ח"ב
ו/י ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רכז
ו/י מגן גבורים (או"ח) סי' קנט ס"ק י
ו/י מים מדליו (טאגער) חדושים אות סג-סד, עא, עד, עח, קלו (ד"ה ואי), מבוא הערה א, ד
ו/י מכתם לדוד (חסן)
ו/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רעו {ספר קובץ - ידים טהורות לחצאין}
ו/י מעיני המים
ו/י משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' עא
ו/י נחלת צבי (תשסג) עמ' לב, לז, צג, קח, רח
ו/י ס' התדיר עמ' רצ
ו/י עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק א אות א
ו/י עצי אלמוגים סי' קסב ס"ק יז {הגהמ"י}
ו/י קובץ
ו/י שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' סא ס"ב {קושיה מזבחים כב}
ו/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תלז
ו/י שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 47, 49
ו/י תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קסד, קסו
ו/י תשובות ראב"י אב"ד סי' צב
ו/יא אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' טז אות א
ו/יא אהלי חיים עמ' רסה
ו/יא אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' רלד
ו/יא אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' 18, צה
ו/יא באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' פד, פט
ו/יא בית אהרן וישראל גל' יד עמ' ק {נקב בכלי}
ו/יא ברור הלכה חולין קז ע"א ציון ג, ז
ו/יא דבר שאול ידים סי' ו ס"ק יא
ו/יא דברי אמת (תשעט) עמ' ק {וכלים שנשברו שבירה המטהרת אותן מידי טומאה אין נותנין בהן לידים, ובכס"מ}
ו/יא דעת הרמב"ם עמ' 134
ו/יא הגהות רפ"מ אלטר
ו/יא הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יב ס"ק ג-ד, יב
ו/יא זרע יצחק (לומברוזו)
ו/יא חזו"א או"ח סי' כא ס"ק א-ב, יו"ד סי' ריד לדף קז, ידים סי' ד ס"ק א-ב
ו/יא חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' כח
ו/יא חסדי דוד ח"י עמ' רכב
ו/יא טעם ודעת הל' פרה פ"ו ה"ו שעה"צ אות קע
ו/יא לב שלם [נחפה בכסף לה ע"ג, חזון נחום טהרות ריח ע"ב]
ו/יא מגן גבורים (או"ח) סי' קנט ס"ק ב
ו/יא מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' צט-ק
ו/יא מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' שיד
ו/יא מים מדליו (טאגער) חדושים אות דף קיג
ו/יא מכתם לדוד (חסן)
ו/יא מעיני המים
ו/יא מעיני מים מקואות עמ' תצד
ו/יא מצוות זמניות עמ' תג
ו/יא מרכה"מ אלפ' (השמטות) [מגילת ספר עשין דף טז ע"ג]
ו/יא משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רצה
ו/יא משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שח
ו/יא נחלת שמעון (אמוראי) דף ז
ו/יא עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק א אות א
ו/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/יא פרי מלכה סי' ט
ו/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קסג אות ב, סי' קעו(ב) אות ה
ו/יא קרית מלך
ו/יא שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' רחצ
ו/יא שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שכד
ו/יא שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 153, 155, 195
ו/יא שערי היכל זבחים עמ' תתסח הערה 21 {כלים שנשברו - אינם חשובים כלים}
ו/יא שפתי מלך
ו/יא תלפיות ו חוב' א עמ' 429
ו/יא תרומת הדשן שו"ת סי' רנט, רסא
ו/יב אהבת המלך
ו/יב אהל יצחק
ו/יב ברור הלכה חולין קז ע"א ציון ג
ו/יב דבר שאול ידים סי' ב ס"ק י
ו/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שעב
ו/יב זכרון בנימין ח"ב עמ' תסה
ו/יב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' כח, קכ
ו/יב יד ישראל ח"ב
ו/יב יצחק ירנן
ו/יב ישועות יעקב קדשים עמ' רעז, רעט
ו/יב מגילת ספר עשין דף טז ע"ג
ו/יב מגן גבורים (או"ח) סי' קנט ס"ק י
ו/יב נחלת צבי (תשסג) עמ' קנב
ו/יב עבודת הזבח זבחים סי' ו ס"ק יח
ו/יב עזוז חיל
ו/יב עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק א אות א-ב
ו/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תל
ו/יב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו ס"י
ו/יב שפתי מלך
ו/יג אהבת המלך
ו/יג אמרי חן (לוונברג) אהלות-ידים עמ' רלה-רלז
ו/יג ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שלג
ו/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יג בית אהרן וישראל גל' ה עמ' לז {הגהמ"י - למה צריך כח גברא בנט"י}
ו/יג בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קג {הטה חבית}
ו/יג בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' צח
ו/יג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' עד
ו/יג ברור הלכה חולין קז ע"א ציון ב
ו/יג ברכת שמים (וייס) עמ' רלב
ו/יג גדולי ציון (תשנב) עמ' שעח
ו/יג דבר שאול ידים סי' ז ס"ק ז
ו/יג הר המלך ח"ו עמ' נט
ו/יג זכרון בנימין ח"א עמ' רד, רעא
ו/יג זכרון בנימין ח"ב עמ' תקפג {ראב"ד}
ו/יג זרע יצחק (לומברוזו)
ו/יג חזו"א או"ח סי' כג ס"ק א-ב, ידים סי' ג ס"ק א-ב
ו/יג חי' הגר"ח החדש עמ' תצד
ו/יג חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' נב, נד, נו, נט {מגדל עוז}, סא
ו/יג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קט
ו/יג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רא
ו/יג יד ישראל ח"ב
ו/יג יצחק ירנן
ו/יג לב אריה (בראד) חולין קז ע"א
ו/יג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תב
ו/יג לחם אבירים
ו/יג מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק ג, סי' קנט ס"ק ח
ו/יג מחקרי ארץ או"ח סי' כב
ו/יג מצוות זמניות עמ' תג
ו/יג משנת חיים חולין סי' לא עמ' קכ
ו/יג משרת משה (עטייה)
ו/יג נחל יבוק
ו/יג נחלת צבי (תשסג) עמ' כח, קח
ו/יג נחלת שמעון (אמוראי) דף ז
ו/יג עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק ו, טז, יח אות א, ג, ד
ו/יג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/יג צפנת פענח
ו/יג קובץ
ו/יג קונטרסי שעורים גיטין שעור יא אות ז
ו/יג קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות ג
ו/יג שו"ע הרב או"ח סי' קנט ס"כ, סי' קפא ס"א
ו/יג שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קנא
ו/יג שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקט
ו/יג שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 60, 217-219
ו/יג שערי זיו ח"ב דף קכד ע"ב
ו/יג תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 142-143
ו/יג תורת ההגיון בהלכה עמ' 116, 119
ו/יד אהבת המלך
ו/יד באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שנא
ו/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יד ברור הלכה חולין קז ע"א ציון ב
ו/יד ברכת שמים (וייס) עמ' רנב
ו/יד חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' מד, נב, נד
ו/יד יצחק ירנן
ו/יד לחם אבירים דף סא ע"ד
ו/יד נחלת צבי (תשסג) עמ' עג
ו/יד נחלת שמעון (אמוראי) דף ז
ו/יד עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק ח אות א, ס"ק יח אות ד
ו/יד פי' ר' סעיד אלעדני
ו/יד קול בן לוי (תשסג) עמ' נז
ו/יד קונטרסי שעורים גיטין שעור יא אות ז
ו/יד שו"ע הרב או"ח סי' קנט סט"ז
ו/יד שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 218, 822 {שהרי אין נותן על ידיו}
ו/יד תורת ההגיון בהלכה עמ' 116
ו/טו אבן ישראל (פישר)
ו/טו אבני נזר יו"ד סי' שסח אות ט
ו/טו אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' לו
ו/טו אהבת המלך
ו/טו אהל ישרים דף לב ע"ד, לג ע"ד
ו/טו אהל משה (לוין) ח"ג דף לג ע"ג {ראב"ד}
ו/טו אור שמח
ו/טו אור שרגא עמ' שסח
ו/טו אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' נה ס"ק ג
ו/טו אמרי דוד (מלי'), קו"א עמ' לג
ו/טו אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 116
ו/טו בכורי אברהם דף מז ע"ג {ספק נפל}
ו/טו ברית הלוי השלם
ו/טו ברכת אריאל ח"ב עמ' סא
ו/טו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנג
ו/טו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שסח
ו/טו דברי ירמיהו
ו/טו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלב {ראב"ד}
ו/טו דרך המלך (רפפורט)
ו/טו העמק שאלה ח"ב שאלתא צ אות ד {ספק טהור}
ו/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שפ
ו/טו חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 153-154, אהע"ז ח"ב עמ' 233
ו/טו חי' עזיאל עמ' 119
ו/טו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' פד-פה, פח, צא {כ"מ}
ו/טו חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' נב, צד {ר' מנוח}, צו, צז {ר' מנוח}, קא-קד, קנד
ו/טו חמודי צבי ח"ב עמ' עד
ו/טו חסדי דוד ח"י עמ' רלג
ו/טו יד ישראל ח"ב
ו/טו יחלק שלל ח"ג עמ' סא {מי שנטל ידיו במים שהם ספק פסולים}
ו/טו יצחק ירנן
ו/טו ישא איש דף כג ע"ג {ראב"ד}
ו/טו ישועות יעקב קדשים עמ' רעה {ראב"ד}
ו/טו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רצב ע"א
ו/טו לב שלם [נחפה בכסף לה ע"ב]
ו/טו ללשונות הרמב"ם
ו/טו מאורות נתן (הורוביץ) דף נג ע"א
ו/טו מים מדליו (טאגער) חדושים אות קטז בהערה
ו/טו מים ראשונים (רבינ') עמ' מב
ו/טו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' ריח
ו/טו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שכד
ו/טו משאת המלך (אדרי)
ו/טו משנה הלכות ח"ב סי' ה דף י ע"ג
ו/טו משרת משה (עטייה)
ו/טו נחל איתן
ו/טו נחלת צבי (תשסג) עמ' מא
ו/טו נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ל ע"ג {ראב"ד}
ו/טו נתן פריו גיטין עמ' פב
ו/טו נתן פריו הל' נט"י עמ' לח
ו/טו עצי אלמוגים סי' קס ס"ק יט, סי' קסא ס"ק ו
ו/טו פחד יצחק (זס') עמ' ב
ו/טו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/טו צפנת פענח
ו/טו קהל יהודה - חי' השו"ע דף נג ע"א {ראב"ד}
ו/טו קובץ
ו/טו קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות ו
ו/טו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יד סק״ב
ו/טו שאילת יעבץ ח"ב סי' כא {ראב"ד}
ו/טו שו"ע הרב או"ח סי' קס ס' יג
ו/טו שיח השדה (פרומר) עמ' פה, קעה
ו/טו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרסב {ראב"ד}
ו/טו שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קפה, ריב, רטז
ו/טו שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' לב {ראב"ד}
ו/טו שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 151 {ראב"ד}
ו/טו שער המלך ח"ב עמ' שיב, שיט-שכ
ו/טו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 340, 346
ו/טו שערי שמואל עמ' קכא
ו/טו שפתי רננות (מיכלדורף) דף כז ע"א, כח ע"א {ספק נוטל}
ו/טו תרומת הדשן שו"ת סי' רסא
ו/טז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 56
ו/טז אמרי דעת או"ח סי' א עמ' ז
ו/טז אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק י ברכת אברהם אות קיג
ו/טז באר המים עמ' קיז
ו/טז בית אהרן וישראל גל' טו עמ' פג {צריך להגביה ידיו למעלה}
ו/טז בית ישחק
ו/טז ברור הלכה חולין קה ע"א ציון כ, מ
ו/טז ברור הלכה סוטה ד ע"ב ציון ב
ו/טז גט פשוט - כללים כלל ז
ו/טז דבר שמואל (אבוהב) סי' פב
ו/טז דברי אמת (תשעט) עמ' רא {כ"מ, כללי הפסק בתרי לישני}
ו/טז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלג {כ"מ}
ו/טז חזו"א או"ח סי' כד ס"ק ד, ידים סי' א ס"ק ד
ו/טז חזו"א על הרמב"ם
ו/טז חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' פא, קנ
ו/טז חלק יעקב (אלבעלי)
ו/טז חסדי דוד ח"י עמ' רכג, רכח
ו/טז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 42
ו/טז טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רנ
ו/טז יד יצחק (זלזניק) עמ' קסט
ו/טז ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קכג
ו/טז יין הטוב עמ' יג-יד
ו/טז יצחק ירנן
ו/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קנה-קנו
ו/טז כתב משה ח"א סי' ז
ו/טז לב אריה (בראד) חולין קה ע"א
ו/טז לב אריה (בראד) חולין קה ע"א (ד"ה אחרונים), קה ע"ב
ו/טז לחם אבירים
ו/טז מים מדליו (טאגער) חדושים אות סג, עב, עג {כ"מ}, עד, עו (ב), עח, צז, מבוא הערה ד
ו/טז מצוות זמניות עמ' תקט
ו/טז מקור ישראל דף א ע"א
ו/טז מראה הנוגה
ו/טז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מח אות י {ראב"ד}
ו/טז משאת המלך (אדרי)
ו/טז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' צ-צא, רנה-רנו
ו/טז משק ביתי סי' י (ד ע"ב, ה ע"א) {כ"מ}
ו/טז נחל יבוק
ו/טז נחלת צבי (תשסג) עמ' רט-רי
ו/טז נתן פריו הל' נט"י עמ' קכט
ו/טז סדר משנה (בוסק')
ו/טז עצי אלמוגים סי' קס ס"ק יא, סי' קסב ס"ק א, ד, ז אות א
ו/טז פי' ר' סעיד אלעדני
ו/טז קובץ
ו/טז שו"ע הרב או"ח סי' קפא ס"ג
ו/טז שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' פ
ו/טז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ז הע' 146
ו/טז תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 140
ו/טז תשובות הראב"ד סי' כג הערה 7
ו/יז אגרות הראי"ז עמ' לט
ו/יז אהבת המלך
ו/יז אהל יצחק
ו/יז אהל ישרים דף כ ע"ב
ו/יז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 56
ו/יז בני אברהם אהע"ז דף צ ע"ד
ו/יז בני דוד
ו/יז ברור הלכה חגיגה יח ע"ב ציון ה פסקה ב, ואחרי ציון ע פסקה ב {למעשר}
ו/יז ברור הלכה חולין קו ע"ב ציון ג
ו/יז ברקאי ח"א עמ' 129
ו/יז דבר שאול ידים סי' ה ס"ק טז
ו/יז דברי ירמיהו
ו/יז השגות הרמ"ך
ו/יז ושב הכהן (תשמח) עמ' ד
ו/יז חזון יחזקאל ברכות פ"ה הי"ד
ו/יז חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קסב, קסד
ו/יז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 63
ו/יז לב שלם [גט פשוט, כללי ההוראות כלל ז] {כ"מ}
ו/יז מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' פט
ו/יז מכתם לדוד (חסן)
ו/יז מסוא משה עמ' קטז
ו/יז משק ביתי סי' י (ד ע"ב, ה ע"א) {כ"מ}
ו/יז נחל יבוק
ו/יז נחלת צבי (תשסג) עמ' קכב
ו/יז נתן פריו הל' נט"י עמ' קכב
ו/יז עצי אלמוגים סי' קסד ס"ק א
ו/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תסב
ו/יז שארית יוסף (תשמד) באור מרדכי הערה 423 {הגהמ"י}
ו/יז שו"ע הרב או"ח סי' קסד ס"א
ו/יז שם יוסף (אליקים)
ו/יז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 6 {שלא יסיח}
ו/יז שפתי מלך
ו/יז תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' ט
ו/יז תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 143-144
ו/יז תשובה מאהבה ח"ב דף יב ע"ג
ו/יח אדני היד החזקה
ו/יח אהבת המלך
ו/יח אהל יעקב (אטינגר) עמ' עה
ו/יח אהל יצחק
ו/יח אוצרות הרמב"ם
ו/יח באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שנח
ו/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יח באר המים עמ' קיז-קיט
ו/יח בית שמש
ו/יח בני בנימין (אדר"ת)
ו/יח בני דוד
ו/יח ברור הלכה חולין קז ע"א ציון י
ו/יח ברור הלכה חולין קז ע"ב ציון ז
ו/יח ברכת אריאל ח"ב עמ' סא-סג
ו/יח ברכת מרדכי פסחים עמ' רצא-רצב
ו/יח גבורת יצחק (תשמח) דף לג
ו/יח גבורת יצחק (תשסו) עמ' כב
ו/יח גבורת יצחק חגיגה עמ' רמו
ו/יח גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' לז
ו/יח דבר סיני (תשכו)
ו/יח דבר שאול ידים סי' ב ס"ק ו
ו/יח דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלג
ו/יח הגהות חבר בן חיים
ו/יח המאיר לארץ
ו/יח הר המוריה (אדר"ת) עמ' רס
ו/יח זכרון בנימין ח"ב עמ' רלד
ו/יח זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' י {לט ידיו במפה}, עד {כ"מ}
ו/יח חדושים ובאורים (גרי') חגיגה כד ע"ב
ו/יח חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' יט, קג, קנז-קנט, קסד
ו/יח יד משה (אמריליו) דף קמב ע"א, קסב ע"א
ו/יח יראה ואהבה עמ' מז
ו/יח ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נו
ו/יח כתב משה ח"א סי' ז עמ' כז, כט
ו/יח לב אריה (בראד) חולין קז ע"ב
ו/יח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תד
ו/יח לחם אבירים
ו/יח מגן גבורים (או"ח) סי' קסא ס"ק ב, סי' קסג ס"ק א-ב, סי' קסד ס"ק א
ו/יח מור דרור קו"א סי' ז {מותר לאכול ע"י מפה}
ו/יח מחנה יוסף סוטה עמ' לח
ו/יח מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' סב
ו/יח מים ראשונים (רבינ') עמ' פז
ו/יח מצוות זמניות עמ' תקז
ו/יח משאת המלך (אדרי)
ו/יח נוכח השלחן (הכהן) עמ' קצג
ו/יח נחל יבוק
ו/יח נחלת צבי (תשסג) עמ' קיז
ו/יח נתן פריו הל' נט"י עמ' קיג
ו/יח ס' יוחסין (מהד' פיליפאווסקי) עמ' 27
ו/יח עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ט אות ג, סי' קסג ס"ק ב-ג
ו/יח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/יח פניני ים הקדמה לסי' ג, ואות א
ו/יח פרי האדמה ח"ג
ו/יח צפנת פענח
ו/יח קרית מלך
ו/יח קרן הצבי מצוה מא אות ד
ו/יח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תסב, תקלח
ו/יח שבי ציון סי' ח
ו/יח שו"ע הרב או"ח סי' קנח ס"ג, סי' קסג ס"א
ו/יח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קסו
ו/יח שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שצה
ו/יח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ז הע' 98
ו/יח תורת האשם עמ' קא {לט את ידיו}
ו/יח תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 141
ו/יח תפלת דוד (אדר"ת) עמ' ד
ו/יח תשובות הראב"ד סי' כג הערה 24 {ללוט ידיו במפה}
ו/יט אהל יצחק
ו/יט בד קודש (דאנון)
ו/יט בית שמש
ו/יט ברור הלכה חולין קז ע"ב ציון א
ו/יט גושפנקא דמלכא
ו/יט הרמב"ם כמחנך עמ' 78
ו/יט חבש פאר עמ' צז
ו/יט חי' חתם סופר
ו/יט יד המלך (לנדא)
ו/יט ידבר שלום ח"א עמ' קסז
ו/יט יצחק ירנן
ו/יט מגן גבורים (או"ח) סי' קנח ס"ק יב
ו/יט מור דרור קו"א סי' ו-ז {אם יש לו מים רק כדי שתייה}
ו/יט מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' פ
ו/יט מים ראשונים (רבינ') עמ' פז
ו/יט מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/יט מעיני המים
ו/יט משאת המלך (אדרי)
ו/יט פותח יד
ו/יט קול בן לוי
ו/יט קול בן לוי (תשסג) עמ' נט {לח"מ}
ו/יט קרית מלך
ו/יט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקלז
ו/יט שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 117
ו/יט שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 75
ו/יט שתי הלחם סי' טז
ו/יט תחומין חי"א עמ' 54
ו/כ אבודרהם (תשכג) עמ' שיד
ו/כ אבן האזל
ו/כ אהבת המלך
ו/כ אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' כב
ו/כ אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' פא, שיט-שכ
ו/כ באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' נד-נה
ו/כ בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כב [וכ"כ שולחן ארבע שער א בשם ירושלמי]
ו/כ בית הלוי ח"ב סי' יד עמ' נו
ו/כ בית שמש
ו/כ ברור הלכה ברכות נב ע"א ציון א
ו/כ ברור הלכה סוטה ד ע"ב ציון ה
ו/כ ברכת אריאל ח"ב עמ' סו-סז
ו/כ דברי אליהו (בלייער) ח"ב עמ' רכא {תיכף לנט"י ברכה"מ}
ו/כ דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' לח
ו/כ ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' נד
ו/כ ויען יצחק עמ' טו
ו/כ חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קמד
ו/כ יד יצחק (זלזניק) עמ' מה, קסט
ו/כ יד ישראל ח"א
ו/כ יד לרמב"ם עמ' 209, 219
ו/כ יצחק ירנן
ו/כ כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' קפח
ו/כ לב שלם [יש"ש חולין עג ע"ב]
ו/כ מגן גבורים (או"ח) סי' קסה ס"ק א
ו/כ מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' צא
ו/כ מטבע הברכות (שטרן) סי' יז ס"ק א
ו/כ מים מדליו (טאגער) חדושים אות עו (ד), עח, צז
ו/כ מים ראשונים (רבינ') עמ' כג, נז
ו/כ מראה הפנים ברכות דף ו
ו/כ משאת המלך (אדרי)
ו/כ נרות אהרן
ו/כ נתן פריו הל' נט"י עמ' צא
ו/כ עולת איש ברכות עמ' שצו
ו/כ עצי אלמוגים סי' קסב ס"ק י
ו/כ פי' ר' סעיד אלעדני
ו/כ פרשת המלך
ו/כ קול בן לוי (תשסג) עמ' נב, קה
ו/כ קרית מלך
ו/כ ראש אליהו ח"א עמ' קיב-קיג
ו/כ רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קמג-קמו
ו/כ רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קצז
ו/כ שו"ע הרב או"ח סי' קפא ס"ז
ו/כ שו"ת הרדב"ז ח"א סי' טו
ו/כ שו"ת רשב"ש עמ' תסו
ו/כ שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' רלג
ו/כ שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' רלז
ו/כ תורת אמך ח"ב עמ' 155, 157, 369


ז/85 הלכות ברכות פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ באר יהודה
ז/רה"פ בן ידיד
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מכתם לדוד
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ז/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' קכו-קכז, קלח, קנח-קסא
ז/רה"פ ס' המנוחה
ז/רה"פ ס' השלחן עמ' שיח-שכא
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ קרית מלך
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אהבת המלך
ז/א אור הישר
ז/א אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' שמב
ז/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/א ברור הלכה ברכות מו ע"ב ציון ג, ד, ס ע"ב ציון ה
ז/א גליוני הגר"ש עמ' נו {לח"מ}
ז/א דברי ירמיהו
ז/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 241 {דרך ארץ}
ז/א הרמב"ם כמחנך עמ' 191
ז/א חזון לימים ח"ב עמ' רמז
ז/א חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' נט
ז/א לב שלם [מגילת ספר עשין י ע"ג]
ז/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' יג ע"ב
ז/א מגילת ספר עשין דף י ע"ג
ז/א מחנה יוסף פסחים עמ' פה
ז/א משנת יעקב
ז/א ס' הנייר עמ' קכו
ז/א עיונים (פאור) עמ' 74
ז/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/א צבי תפארת - רשומי דברים ד"ה מדי
ז/א צפנת פענח
ז/א שו"ע הרב או"ח סי' קסז ס' כא
ז/א תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק עב
ז/ב אבן האזל
ז/ב אהבת המלך
ז/ב אור הישר
ז/ב אור הנר (ליברמן) עמ' תכה
ז/ב אור צהיר
ז/ב אנצי"ת ע' אורח הע' 70
ז/ב אנצי"ת ע' בציעת הפת הע' 17, 86, 90
ז/ב בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כב [קול בן לוי (תפז) דף טז]
ז/ב בני בנימין (אדר"ת)
ז/ב ברור הלכה ברכות לט ע"ב ציון א, מו ע"א ציון א, ב, ס ע"ב ציון ה
ז/ב ברקאי ח"א עמ' 105
ז/ב גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קמב
ז/ב גביע הכסף ח"א עמ' קנא {אורח מברך}
ז/ב גביע הכסף ח"ד עמ' עד {כ"מ}
ז/ב דבר סיני (תשכו)
ז/ב הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' יח
ז/ב זכור לדוד עמ' נז
ז/ב יד יצחק (זלזניק) עמ' נו
ז/ב יד ישראל ח"ב
ז/ב יצחק ירנן
ז/ב לב שלם [לחם חמודות ברכות פ"ז אות כב, ראשון לציון ברכות טז ע"ב]
ז/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ב משרת משה (עטייה)
ז/ב נזר התורה שנה ד גל' א עמ' פא
ז/ב ס' התדיר עמ' רצא
ז/ב פרשת המלך
ז/ב קבוצי אפרים שנה א חוב' א עמ' 17 {השמיט הטעם שיבצע בעין יפה}, 18 {קובץ}, 20
ז/ב קובץ
ז/ב קול בן לוי
ז/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' ס {כ"מ}
ז/ב רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' שכג
ז/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' פח {ואח"כ בוצע}
ז/ב שו"ת הרב"ז ח"א סי' לט
ז/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קד
ז/ב שפתי מלך
ז/ג אבודרהם (תשכג) עמ' שיז
ז/ג אגרות משה ח"ח עמ' כח
ז/ג אדני היד החזקה
ז/ג אהבת המלך
ז/ג אהל יצחק
ז/ג אנצי"ת ע' בציעת הפת הע' 1, 7, 8, 32, 36, 43, 49, 50
ז/ג בית אהרן וישראל גל' עא עמ' קנא
ז/ג בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' צא
ז/ג ברור הלכה ברכות מ ע"א ציון ג, שבת קיז ע"ב ציון י, סנהדרין קב ע"א ציון א
ז/ג ברכות מהר"ם עמ' לט
ז/ג ברכי יוסף או"ח סי' ד ס"ב {סדר הברכות}
ז/ג דבר סיני (תשכו)
ז/ג דברות משה סנהדרין עמ' תרז
ז/ג דברות משה שבת ח"א סי' יח ענף א
ז/ג דברי ירמיהו
ז/ג הגהות חבר בן חיים
ז/ג הר המלך ח"ה עמ' לג-לד
ז/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רצ
ז/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפ
ז/ג חיים ומלך
ז/ג יד המלך (פלומבו)
ז/ג יד ישראל ח"ב
ז/ג יוסף את אחיו עמ' קט
ז/ג יצחק ירנן
ז/ג לב שלם
ז/ג מגילת ספר לאוין דף יא ע"ב {הגהמ"י}
ז/ג מוריה גל' קנט עמ' מו
ז/ג מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' נט
ז/ג מים מדליו (טאגער) חדושים אות מח
ז/ג מנהגי ישראל ח"א עמ' לט
ז/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ג מעיני המים
ז/ג מצוות זמניות עמ' תקח
ז/ג מראה הפנים ברכות דף מד
ז/ג נחל יבוק
ז/ג ס' התדיר עמ' רצא
ז/ג סדר הלכה דף כג ע"ד {לא יותר מכביצה}
ז/ג עולת ראיה (וייס) עמ' צא
ז/ג עמודי שלמה ח"ג עמ' צה
ז/ג עץ השדה סי' יח הערה ז
ז/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/ג פרשת המלך
ז/ג צפנת פענח
ז/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תרכד
ז/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' נא
ז/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' צב, קא
ז/ג שו"ע הרב או"ח סי' קסז סעיפים ב, ד, ח
ז/ג של"ה ח"א מס' שבת סי' לט
ז/ג של"ה ח"ב שבת סי' לט
ז/ג שפתי מלך
ז/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שעד
ז/ג תחומין ח"ו עמ' 12
ז/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תפד
ז/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שנג-שנד
ז/ד אבודרהם (תשכג) עמ' שטו
ז/ד אבן האזל
ז/ד אבני חפץ ח"ד עמ' לו
ז/ד אדני היד החזקה
ז/ד אוצרות הרמב"ם
ז/ד אור הנר (ליברמן) עמ' תכז {הגהמ"י}
ז/ד אנצי"ת ע' ברכת הפת הע' 247, 257
ז/ד בית אהרן וישראל גל' עא עמ' קנא
ז/ד ברור הלכה ברכות לט ע"ב ציון ב
ז/ד ברור הלכה שבת קיז ע"ב ציון י
ז/ד ברכי יוסף או"ח סי' ד ס"ב {סדר הברכות}
ז/ד ברקאי ח"א עמ' 105
ז/ד גן שושנים ח"ב עמ' ס
ז/ד דבר סיני (תשכו)
ז/ד דברי אור ח"ד עמ' צב
ז/ד הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' קכב
ז/ד חלק יעקב (אלבעלי)
ז/ד חלקת מאיר
ז/ד יד יצחק (זלזניק) עמ' סז
ז/ד יד יקותיאל עמ' צו (יא)
ז/ד יצחק ירנן
ז/ד לב שלם [ראשון לציון ברכות יג ע"א, עטרת ראש - עטרת תפארת דף כט]
ז/ד לקוטי שיחות חל"ו עמ' 78
ז/ד מבוא למשנה תורה עמ' 105
ז/ד מחנה יוסף פסחים עמ' פד
ז/ד מטבע הברכות (שטרן) סי' ז ס"ק ב
ז/ד מציון אורה ח"א עמ' נה
ז/ד מראה הפנים ברכות דף מה
ז/ד משא בני קהת
ז/ד משנת יהודה ח"א פ"ל ה"ט
ז/ד נתיבות אדם ח"ב עמ' כב
ז/ד ס' הפרדס לר' אשר עמ' קסז
ז/ד ס' הפרנס עמ' תסד
ז/ד ס' התדיר עמ' רצא
ז/ד עליות משה (תשנב) ח"כה-כו
ז/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' סד-סה
ז/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/ד פרשת המלך
ז/ד קובץ
ז/ד קרבן אשה דף עה ע"א
ז/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' צ-צה
ז/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תנא, תצה
ז/ד שו"ע הרב או"ח סי' קסז ס"ג, סי' קסח ס' (א)
ז/ד שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קכח
ז/ד שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' קסה, תעח
ז/ד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' קסט-קע
ז/ד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קעג-קעד
ז/ד שערי ברכה עמ' קג, רפח, רצב
ז/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' רכד-רכז
ז/ד תרומת הדשן שו"ת סי' לב {הגהמ"י אות ד}
ז/ה אבודרהם (תשכג) עמ' שטז
ז/ה אבן האזל
ז/ה אהבת המלך
ז/ה אור הישר
ז/ה אור צהיר
ז/ה אור שמח
ז/ה אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' מב
ז/ה אנצי"ת ע' בציעת הפת הע' 29, 55, 64, 68, 69, 75
ז/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' שכה
ז/ה בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' נג {כ"מ}
ז/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' ג {כ"מ}
ז/ה ברור הלכה ברכות מז ע"א ציון ב, ד, ה
ז/ה גביע הכסף ח"א עמ' קנא {הבוצע רשאי לכבד אחר}
ז/ה גביע הכסף ח"ד עמ' רסב {נתינת לחם ביד, והדין באבל}
ז/ה גלגולי מנהג בעולם ההלכה עמ' 243
ז/ה דבר סיני (תשכו)
ז/ה דברי יהודה דף ה ע"א {כ"מ}
ז/ה דברי ירמיהו
ז/ה הר המלך ח"ה עמ' לד
ז/ה השגות הרמ"ך
ז/ה זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' ח
ז/ה חמודי ציון ח"ב סי' יד אות א
ז/ה חסדי דוד ח"א עמ' מא
ז/ה יד יצחק (זלזניק) עמ' כ-כא {הגהמ"י}, נד, נו
ז/ה יד ישראל ח"ב
ז/ה יצחק ירנן
ז/ה כטל אמרתי עמ' קצט
ז/ה לב שלם [ראשון לציון ברכות יז ע"ד, אור לו בציון דף לב]
ז/ה לקוטי שיחות חל"ה עמ' 220 {עד שיכלה אמן}
ז/ה מים חיים
ז/ה מעיני המים
ז/ה מצוות זמניות עמ' תקח
ז/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/ה מראה הנוגה
ז/ה מראה הפנים ברכות דף מד
ז/ה ס' התדיר עמ' קצ
ז/ה עיונים (פאור) עמ' 74
ז/ה עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שסו ס"ק יג {הגהמ"י אות ו}
ז/ה שו"ע הרב או"ח סי' קסז ס"כ
ז/ה שו"ת הרשב"א ח"א סי' רעח
ז/ה שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' צה
ז/ה תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קפב
ז/ה תורת אמך ח"ב עמ' 271
ז/ה תניא רבתי ח"א עמ' 353
ז/ו אבן האזל
ז/ו אהבת המלך
ז/ו אור הישר
ז/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 56
ז/ו אנצי"ת ע' בית הבליעה הע' 30,, 31
ז/ו בני בנימין (אדר"ת)
ז/ו בנין יהושע (לנג)
ז/ו ברור הלכה ברכות מה ע"ב ציון ו, מז ע"א ציון ג, תענית ה ע"ב
ז/ו ברית הלוי השלם
ז/ו גביע הכסף ח"ד עמ' רסב {אין מסתכלין}
ז/ו הגהות חבר בן חיים
ז/ו הערות ר"י ליינר
ז/ו הרמב"ם - שמרנות עמ' 241 {דרך ארץ}
ז/ו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' סב ד"ה ודעת {הגהמ"י}
ז/ו טל חיים (טל) ברכות עמ' תז
ז/ו יד ישראל ח"ב
ז/ו לב שלם [אור לו בציון כז ע"ד]
ז/ו לקוטי שיחות חל"ה עמ' 223
ז/ו מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' מז
ז/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף טז ע"ב
ז/ו ס' הפרדס לרש"י עמ' קפה
ז/ו עולת איש ברכות עמ' תס
ז/ו עין חנוך עמ' רסח
ז/ו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/ו פרשת המלך
ז/ו קדושת עיניים (תשעא) פ"ד אות קנא
ז/ו קרבן אשה דף עה ע"ב
ז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תצ
ז/ו תורת אמך ח"ב עמ' 251
ז/ז אהבת המלך
ז/ז אור צהיר
ז/ז בני יהודה דף יד ע"ב
ז/ז ברור הלכה ברכות מה ע"א ציון מ
ז/ז ברור הלכה חולין קז ע"ב ציון ב
ז/ז ברור הלכה כתובות סא ע"א ציון ט
ז/ז הגהות ר' נחום טרעביטש
ז/ז זיו משנה
ז/ז מגן גבורים (או"ח) סי' קסט ס"ק ג
ז/ז מעיני המים
ז/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ז נתן פריו הל' נט"י עמ' קלו
ז/ז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רמו
ז/ז עצי אלמוגים סי' קסג ס"ק ד
ז/ז עצי אלמוגים סי' שסו דף עא {הגהמ"י}
ז/ז צפנת פענח
ז/ז קרן הצבי מצוה כ אות א
ז/ז ריח השדה (חביב) סי' ה עמ' מט
ז/ז שארית נתן (לוברט)
ז/ז שפתי מלך
ז/ז תורת אמך ח"ב עמ' 152
ז/ח אהבת המלך
ז/ח אור הישר
ז/ח ברור הלכה יומא ל ע"א ציון ג
ז/ח דבר שאול ידים סי' ג ס"ק ז
ז/ח הגהות חבר בן חיים
ז/ח השגות הרמ"ך
ז/ח חלק יעקב (אלבעלי)
ז/ח חסדי דוד ח"א עמ' לה
ז/ח מצוות זמניות עמ' תקז
ז/ח עמודי שלמה ח"ג עמ' קג {הגהמ"י}
ז/ח עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ב אות א
ז/ח עצי אלמוגים סי' קסה ס"ק א {הגהמ"י}
ז/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/ט אהבת המלך
ז/ט אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' מג
ז/ט אנצי"ת ע' בזוי אוכלים הע' 4, 10, 12, 15
ז/ט בני בנימין (אדר"ת)
ז/ט ברור הלכה ברכות נ ע"ב ציון ג, ה, ו, ז
ז/ט הר המלך ח"ה עמ' שצז-שצח
ז/ט התורה והמדינה ח"ט עמ' תקא-תקב
ז/ט חלק יעקב (אלבעלי)
ז/ט יד המלך (פלומבו)
ז/ט יד יצחק (זלזניק) עמ' ק
ז/ט יצחק ירנן
ז/ט ישועת משה עמ' צח
ז/ט לב שלם [ראשון לציון ברכות כ ע"א]
ז/ט ללשונות הרמב"ם
ז/ט מאורות הדף היומי ח"ה עמ' קסד-קסה
ז/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ט מציון אורה ח"א עמ' נה
ז/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ט משנת יעקב
ז/ט נחלת צבי (תשסג) עמ' פח
ז/ט נחמד למראה ח"א דף יח ע"א
ז/ט עבד המלך (תשא)
ז/ט עולת איש ברכות עמ' תקא
ז/ט עץ השדה סי' ז הערה כ, סי' טז הערה ב, סי' יז הערה כה, סי' יח הערה א, ה, סי' כ הערה ל
ז/ט עצי אלמוגים סי' קס ס"ק כג {הגהמ"י אות כ}
ז/ט צפנת פענח
ז/ט רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' ע
ז/ט שו"ע הרב או"ח סי' קסז ס' כא
ז/ט שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תקמ {הגהמ"י אות ל}
ז/ט שפתי מלך
ז/ט תרומת הגורן ח"א עמ' 121
ז/י אדני היד החזקה
ז/י אוצר הפוסקים אהע"ז סי' כח סעיף יז ס"ק צב אות א (ח ע"א)
ז/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 57
ז/י אנצי"ת ע' אורח הע' 58-59
ז/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכח סעיף ד
ז/י ברור הלכה חולין צד ע"א ציון ח
ז/י ברכות מים (מיוחס) אהע"ז סי' כח דף קה ע"א {לתת לבנו ולבתו - שמא יתבייש}
ז/י גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרנ
ז/י דברי ירמיהו
ז/י ושב הכהן (תשמח) עמ' ב {הגהמ"י}
ז/י חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 109
ז/י לב שלם [רדב"ז לשונות הרמב"ם ח"א סי' נח]
ז/י ללשונות הרמב"ם
ז/י מנחת אהרן (תשפ) כלל ה אות כח
ז/י מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/י מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תלא (נח)]
ז/י משרת משה (עטייה)
ז/י נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יג אות לו
ז/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/י פרפרת הפרשה פרשת ויגש פרק מז פסוק יב
ז/י רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' ע
ז/י שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קב ס"ק ב
ז/י שפתי מלך
ז/יא אהבת המלך
ז/יא אנצי"ת ע' בזוי אוכלים הע' 21-23, 49
ז/יא בני בנימין (אדר"ת)
ז/יא ברור הלכה ברכות מו ע"ב ציון ה, נב ע"א ציון ב, ואחרי ציון ב
ז/יא דברות משה ב"מ ח"א סי' לא הערה טו
ז/יא דברות משה מועד ח"א עמ' קצא {שאסור להלך בהן ולרחוץ עליהן}
ז/יא דברי אור ח"ד עמ' עב
ז/יא הגהות חבר בן חיים
ז/יא חדוותא דשמעתא עמ' 8 {מל"מ}
ז/יא יד ישראל ח"ב
ז/יא לב שלם [ראשון לציון ברכות כא ע"ב, אור לו בציון דף לד]
ז/יא ללשונות הרמב"ם
ז/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/יא מרגליות הים סנהדרין צב ע"א אות כב {מל"מ}
ז/יא משרת משה (עטייה)
ז/יא עץ השדה סי' טז הערה יח-יט, סי' יט הערה ב, סי' כ הערה יט
ז/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/יא פרקי מועדות עמ' 189
ז/יא קרבן אשה דף עה ע"ב
ז/יא קרבן משה עמ' קנד
ז/יא רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' ע
ז/יא שו"ע הרב או"ח סי' קפ ס"ה
ז/יא תורת האשם עמ' קסד {פירורים פחות מכזית}
ז/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' קעה
ז/יב אבן האזל
ז/יב אדני היד החזקה
ז/יב אור שמח
ז/יב באר אברהם (אבלי) עמ' רב
ז/יב באר בשדה עמ' קכט {אין מכבדין אלא בפתח הראוי למזוזה}
ז/יב בן אריה
ז/יב בני בנימין (אדר"ת)
ז/יב ברור הלכה ברכות מו ע"ב ציון ה, ז
ז/יב דברי ירמיהו
ז/יב הר המלך ח"ג עמ' נב
ז/יב זיו משנה
ז/יב יד יצחק (זלזניק) עמ' קעב
ז/יב יד יקותיאל עמ' קכח (ח)
ז/יב יד ישראל ח"ב
ז/יב יצחק ירנן
ז/יב לב שלם [ראשון לציון ברכות יז ע"ג, אור לו בציון דף לב]
ז/יב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קפב, קצ
ז/יב מגילת ספר עשין דף י ע"ג-ע"ד
ז/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יב משאת המלך (אדרי)
ז/יב משב יעקב ח"ב
ז/יב נחל יבוק
ז/יב עבד המלך (תשא)
ז/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/יב פני חיים (צימרמן) עמ' צו
ז/יב פרשת המלך
ז/יב ציוני מהר"נ
ז/יב קרן הצבי מצוה לו אות ד
ז/יב שו"ע הרב או"ח סי' קפא ס"ו
ז/יב שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' רלד
ז/יב שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' רלח
ז/יב שפתי מלך
ז/יב שרידים גל' י עמ' מז
ז/יב תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1203-1204
ז/יב תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק סד, עג
ז/יג אבן האזל
ז/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/יג ברור הלכה ברכות מב ע"ב ציון א
ז/יג זיו משנה
ז/יג חזון נחום זרעים ח"א עמ' עח
ז/יג חיים מדבר דף ד ע"א
ז/יג חלק יעקב (אלבעלי)
ז/יג יד יצחק (זלזניק) עמ' קיז
ז/יג לב שלם [אור לו בציון דף כח, שדה יהושע דף נח, הון עשיר ברכות ח ע"ג, מהריב"ל ח"ב סי' סד, תוי"ט, קול הרמ"ז, פרי חדש]
ז/יג לבושי מרדכי או"ח עמ' קנה
ז/יג ללשונות הרמב"ם
ז/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יג משאת המלך (אדרי)
ז/יג פסח דורות עמ' 147
ז/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תסח
ז/יג שמן המשחה (קושטא) דף ח ע"ד
ז/יג שרידים גל' י עמ' מז
ז/יג תורת אמך ח"ב עמ' 192
ז/יד אור הישר
ז/יד אור שמח
ז/יד בית אהרן וישראל גל' נח עמ' קיז {חמר מדינה - לא מועיל בברכת המזון}
ז/יד ברור הלכה ברכות מג ע"ב ציון י
ז/יד ברור הלכה פסחים קה ע"ב ציון ד
ז/יד דבר סיני (תשכו)
ז/יד זיו משנה
ז/יד חי' עזיאל עמ' 119
ז/יד חמודי ציון ח"א לדף קג ע"א ד"ה בית שמאי
ז/יד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' ריג
ז/יד כנפי נשרים
ז/יד לב שלם [אור לו בציון דף ט, תולדות יצחק (חדאד) ברכות ז ע"ב, שדה יהושע ברכות פ"ח דף נח, ועי' כ"מ לקמן פ"ט ה"ד]
ז/יד מעט צרי
ז/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יד משרת משה (עטייה)
ז/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף יח ע"ב
ז/יד ס' השלחן עמ' שמב
ז/יד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/יד פסח דורות עמ' 144
ז/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תסח
ז/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' מא
ז/יד שו"ע הרב או"ח סי' מו ס"א
ז/יד שיירי כנה"ג
ז/יד שירת הפסח אות יב
ז/יד שערי ברכה עמ' שנה
ז/יד שפתי מלך
ז/טו אבודרהם (תשכג) עמ' שכז
ז/טו אבן האזל כאן, וקדשים ח"ב דף טו ע"א
ז/טו אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קכא, יו"ד ח"ג עמ' רפח
ז/טו אהבת המלך
ז/טו אור הישר
ז/טו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 57
ז/טו ארבעים לבינה סי' תרפג ס"ק א
ז/טו בית אהרן וישראל גל' טז עמ' צה
ז/טו ברור הלכה ברכות נא ע"א ציון ה, נא ע"ב ציון א
ז/טו ברור הלכה פסחים קה ע"ב ציון ג, ציון ה {שותקים עד שישתו}, קז ע"א אחרי ציון א
ז/טו דבר סיני (תשכו)
ז/טו דברי ירמיהו
ז/טו הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' יד
ז/טו המנהיג עמ' רכ
ז/טו הר המלך ח"ו עמ' ק
ז/טו הרמב"ם והזוהר
ז/טו השגות הרמ"ך
ז/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רלז
ז/טו וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' עג
ז/טו חי' הרז"ה ח"א עמ' תקסה, תקעג
ז/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' חמץ פ"ז ה"ט וחי' הריצ"ד ברכות נ ע"ב]
ז/טו יד יצחק (זלזניק) עמ' קסט
ז/טו יצחק ירנן
ז/טו לב שלם [מרכבת המשנה (חלמא) הל' שבת פכ"ט ה"ז]
ז/טו מגן גבורים (או"ח) סי' קפב ס"ק ב
ז/טו מועדים וזמנים ח"ג סי' רמד
ז/טו מחנה יוסף פסחים עמ' פא, סוטה עמ' נה
ז/טו מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' צג
ז/טו מטה אפרים
ז/טו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ז/טו משברי ים עדל"ת סי' ל ס"ק יא
ז/טו משנת יעקב
ז/טו ס' החיים (קלוגר) עמ' רצא
ז/טו ס' הפרדס לר' אשר עמ' פג {הגהמ"י אות ס}
ז/טו ס' השלחן עמ' שמב-שמג
ז/טו עמודי שלמה ח"ג עמ' צו
ז/טו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/טו פני משה (שלז')
ז/טו פסח דורות עמ' 144
ז/טו פסקי אליהו ח"ב עמ' כג {השמיט משגרו לאנשי ביתו}
ז/טו צפונות טז עמ' נב
ז/טו צפנת פענח
ז/טו קהלת יעקב (אלבעלי) הל' שבת פי"ח ה"ב
ז/טו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קטז {השמיט שמשגר כוס של ברכה לאנשי ביתו}, רח, ח"ג עמ' קצג
ז/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קט אות ז
ז/טו שו"ע הרב או"ח סי' קפב ס"א, סי' קפג ס"ג, סי' רצו קו"א אות ב
ז/טו שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קעב {ברכת המזון על הכוס - רק מצוה מן המובחר}
ז/טו שירת הפסח אות יב
ז/טו שלום ירושלים עמ' מד
ז/טו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תד
ז/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קח
ז/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קיט
ז/טו תורת אמך ח"ב עמ' 335, 338
ז/טו תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שלד


ח/86 הלכות ברכות פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אור הישר
ח/רה"פ באר יהודה
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ יצחק ירנן
ח/רה"פ מכתם לדוד (חסן)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ח/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' קמה-קנד
ח/רה"פ ס' המנוחה
ח/רה"פ ס' השלחן עמ' שכה-שלב
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ צפנת פענח
ח/רה"פ קובץ
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבני חפץ ח"ג עמ' מ
ח/א אהבת המלך
ח/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 223 {השמיט את הכלל שלכי שקלת לה לפרי הדר גווזא}
ח/א אמונת אליעזר מעשרות עמ' ו
ח/א אמת ליעקב מקרא עמ' רמה
ח/א אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 307, 308, ע' ברכה אחרונה הע' 16, 17, ע' ברכה מעין שלש הע' 24, ע' ברכת הפרות הע' 1, 121, 129, ע' ברכת שהכל הע' 1, 60, ע' גדולי קרקע הע' 116
ח/א ברור הלכה ברכות לו ע"ב ציון א, ו, מד ע"ב ציון א, ו, מה ע"א ציון ה
ח/א גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קיז
ח/א דברי חפץ עמ' פז
ח/א דברי ירמיהו
ח/א המנהיג עמ' רלג
ח/א הר המלך ח"ג עמ' נג, ח"ו עמ' ק, ח"ח עמ' רא-רד
ח/א וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' עה, פה, קז-קח
ח/א חי' חפץ חיים
ח/א חיי נפש ח"ו עמ' רנה
ח/א חלקת מאיר
ח/א טל חיים (טל) ברכות עמ' עא-עב
ח/א יד המלך (פלומבו)
ח/א כיצד מברכים עמ' פח
ח/א כל בו ח"ה עמ' תקמא
ח/א כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' ב
ח/א מועדים וזמנים ח"א סי' כה
ח/א מי ימצא סוכה עמ' רצב
ח/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' צד, רנו
ח/א נועם חי"ד עמ' שכז
ח/א נתיבות אדם ח"א עמ' פט
ח/א ס' הפרדס לרש"י עמ' שעג
ח/א ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' מג, מח
ח/א עולת איש ברכות עמ' לב
ח/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ח/א פני משה (שלז')
ח/א פרי האדמה ח"א וח"ד
ח/א קיצור סמ"ג עמ' 62
ח/א קרית מלך
ח/א קרן הצבי מצוה פא אות טו
ח/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' מב
ח/א שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תב
ח/א שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קמה-קמו
ח/א שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' קלא, קפב, רעו
ח/א שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קפו, רפ
ח/א שערי ברכה עמ' שעה
ח/א שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 244, 250, 287
ח/א שפתי מלך
ח/ב אבן האזל
ח/ב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כו
ח/ב אגלי טל טוחן סי' סב
ח/ב אהבת המלך
ח/ב אהל יצחק (גם במהדו"ב, סוף חי' הרמב"ם, דף א ע"א)
ח/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' סא
ח/ב אור צהיר
ח/ב אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' לג
ח/ב אורח משפט עמ' רמז ע"א
ח/ב אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לב ע"א בהערה
ח/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 57
ח/ב אנצי"ת ע' ברכה אחרונה הע' 25, ע' ברכות הנהנין הע' 79, 81, ע' ברכת היין הע' 1, ע' ברכת הפרות הע' 55, 59, 60, 62, 65, 67, 69, 72, 117
ח/ב אפר קדשים עמ' קטו
ח/ב באר משה (שטרן) ח"ד סי' קב
ח/ב באר משה (שטרן) ח"ד סי' קב
ח/ב בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' לז, מ
ח/ב בזך לבונה עמ' נו
ח/ב בן ידיד
ח/ב ברור הלכה ברכות לה ע"ב ציון ה, לו ע"א ציון א, לח ע"א ציון ד, נ ע"ב אחרי ציון ב
ח/ב ברכת יצחק (פאלער) עמ' קכו, קלה
ח/ב בתי כהונה (תשסה) עמ' יד
ח/ב גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' כד, כח, לא {כ"מ}
ח/ב גבורת יצחק תרומות עמ' קנד
ח/ב גדולי ציון (תשנב) עמ' ט {שותה שמן}
ח/ב גינת ראובן תרומות עמ' תתכה
ח/ב דברות משה ברכות עמ' קפז {אבל אם שתה השמן לבדו או שלא היה חושש בגרונו מברך עליו שהכל וכ"מ}
ח/ב דברי חן (נתנזון) דף כז ע"ג, כח ע"ב
ח/ב דברי חפץ עמ' לט
ח/ב דברי יוסף (אירגס) סי' יד דף כה ע"ג {שתה שמן עם מי שלקות}
ח/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' ט
ח/ב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קח, קט, קיא
ח/ב ויען יצחק עמ' יט
ח/ב ויקח אברהם [אות היא לעולם ח"א מג ע"ב]
ח/ב זיו משנה
ח/ב זכר שמואל או"ח סי' א ס"ק ו, ח
ח/ב זכרון חי עמ' לו {שמן לבד}
ח/ב חביון עוז
ח/ב חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' י ס"ק ד
ח/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' קנח {שמן לא מזיק}
ח/ב חיים זכו עמ' פו, צד-צה, קכג, רה-רו
ח/ב חלק יעקב (אלבעלי)
ח/ב חלק לוי עמ' רל
ח/ב חלקת יצחק עמ' כה
ח/ב חלקת מאיר
ח/ב יבול היובלות עמ' 263
ח/ב יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף יא ע"ד
ח/ב יד יקותיאל עמ' טו (ד)
ח/ב ישועת משה עמ' קס
ח/ב כבוד מלכים (מרגליות)
ח/ב כהונת רפאל עמ' יא {הגהמ"י}
ח/ב כיצד מברכים עמ' קמה, קמט
ח/ב כרם יעקב עמ' קעב
ח/ב כתר המלך
ח/ב לב שלם [בית יהודה (עייאש) או"ח סי' ב, ב"ח סי' רב, חי' הרשב"א, ראשון לציון בברכות, שונה הלכות ח"א דף כא-כב, כז]
ח/ב ללשונות הרמב"ם
ח/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כט ע"ב {שותה שמן}
ח/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קצה
ח/ב מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 367
ח/ב מוריה גל' קעה עמ' קנו-קנט, גל' רכט עמ' פט {שותה שמן - מברך שהכל}
ח/ב מטה אהרן פסחים עמ' קד
ח/ב מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 73-74
ח/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' כה-כו
ח/ב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 357-358 {יין מבושל}
ח/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' מג, מה
ח/ב מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' פח
ח/ב מעיני המים
ח/ב מראה הפנים ברכות דף מב
ח/ב משאת המלך (אדרי)
ח/ב משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קיז
ח/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תז-תט, תלא, תנה
ח/ב משנת יעקב מדע עמ' שיט-שכח, זמנים ח"א עמ' רנו-רנח, ח"ב עמ' רפט
ח/ב נחל איתן
ח/ב נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ח/ב נשמת אברהם ח"ה עמ' יב
ח/ב ס' הנייר עמ' קלח
ח/ב ס' הפרנס עמ' תנג
ח/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקמד
ח/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נט-ס
ח/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' מד, מז
ח/ב סדר משנה (בוסק')
ח/ב עבד המלך (תשא)
ח/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קנז-קנח
ח/ב עוללות אפרים עמ' כד, לא
ח/ב עטרת חן ח"א עמ' ז
ח/ב עטרת טוביה
ח/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ח/ב פרשת המלך
ח/ב פתחי הלכה ברכות פ"ד הערה 38, 22, 20
ח/ב קובץ חי' תורה (לודז') עמ' לו {כ"מ}
ח/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' מו, נ
ח/ב קיצור סמ"ג עמ' 62
ח/ב קרן הצבי מצוה יד אות ד
ח/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' טו-יט
ח/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' סז {איגרון נקראת שתייה}
ח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תי, תיב, תטו, תכד, תמג
ח/ב שו"ע הרב או"ח סי' רב ס"י, לוח ברכה"נ סי' א אות ו
ח/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רמג-רמד {הגהמ"י - מבושל}
ח/ב שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קעב
ח/ב שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' כד, מ-מו, מט
ח/ב שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' כד, מ, מד, מז, נ, רעד-רעה
ח/ב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רטו
ח/ב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תלא
ח/ב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' צ {כ"מ}
ח/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שנב
ח/ב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רג
ח/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קלו
ח/ב שערי ברכה עמ' ט, קצד, קצו
ח/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 235
ח/ב שפתי מלך
ח/ב תומר דבורה (בן הרוש) עמ' צב
ח/ב תורת אמך ח"ב עמ' 12, 16, 125
ח/ב תורת ציון עמ' 17, 352
ח/ב תרומת הדשן שו"ת סי' ל {הגהמ"י אות ד}
ח/ב תשובות הראב"ד סי' פז
ח/ב תשובות ראב"י אב"ד סי' סז {השמיט יין פוטר כל מיני משקין}
ח/ג איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' תפה
ח/ג אמרי יהודה (רוזנר) כלל יג בפתיחה
ח/ג אנצי"ת ע' ברכה אחרונה הע' 25, ע' ברכת הפרות הע' 150, 152
ח/ג בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' לז, מ
ח/ג בן ידיד
ח/ג ברור הלכה ברכות לח ע"ב ציון ב
ח/ג ברכת יצחק (קויפמן) עמ' סט
ח/ג גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' כח
ח/ג הר המלך ח"ג עמ' נג
ח/ג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קיב
ח/ג זכרון הרב עמ' 315-316 {שלקות - בפה"א}
ח/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' עה
ח/ג חי' הרז"ה ח"א עמ' שסה, שסז
ח/ג כיצד מברכים עמ' טז
ח/ג לב שלם [נחפה בכסף ז ע"ב, ראשון לציון ברכות יג ע"א]
ח/ג להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' כג ע"ב
ח/ג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' מז
ח/ג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 358
ח/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רנד
ח/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תז-תט, תלא, תנה
ח/ג משנת יעקב מדע עמ' שיט-שכח, זמנים ח"א עמ' רנו-רנח
ח/ג נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ז ע"ב
ח/ג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' מד-מה
ח/ג פתחי הלכה ברכות פ"ט הערה 78
ח/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' עא-עב {השתנה לגריעותא}, עג {דרכן להאכל חיים}, פא {דרכם להאכל שלוקים}
ח/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קעב
ח/ג שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' קל-קלג
ח/ג שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קלא-קלב
ח/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שנב
ח/ג שערי ברכה עמ' עד {הגהמ"י}, רנח, רס, רסז
ח/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 231
ח/ג תומר דבורה (בן הרוש) עמ' צב
ח/ג תורת אמך ח"ב עמ' 88, 93
ח/ג תשובות הראב"ד סי' פז
ח/ד אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' לד
ח/ד אור שמח
ח/ד אות היא לעולם ח"א דף מא ע"ב, קל ע"א
ח/ד אמרי כהן ברכות סי' ו ס"ק ג
ח/ד אנצי"ת ע' ברכת הפרות הע' 53, 91, 95
ח/ד בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' לז, מ
ח/ד בזך לבונה עמ' נו
ח/ד ברור הלכה ברכות לח ע"א ציון ד, ו, לט ע"א ציון ה ואחרי ציון ה
ח/ד ברכת יצחק (קויפמן) עמ' סז
ח/ד גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' יט, כו
ח/ד דברות משה ברכות עמ' קפח {ירקות שדרכן להשלק שלקן מברך על מי שלק שלהן בורא פרי האדמה}
ח/ד דברי יוסף (אירגס) סי' יד דף כה ע"א {תמרים שמיעכם ביד}, כה ע"ב-ע"ג {מי שלקות}
ח/ד דברי ירמיהו
ח/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלג
ח/ד הר המלך ח"ה עמ' לד
ח/ד וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' סה, קט
ח/ד זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' ג-ד
ח/ד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ז ס"ק ט
ח/ד חי' הרז"ה ח"א עמ' שעז
ח/ד חיים זכו עמ' קכ-קכג, ר
ח/ד חלקת יצחק עמ' כג, כה, כז
ח/ד חלקת מאיר
ח/ד כיצד מברכים עמ' יח, סג
ח/ד לב שלם [אדמת קדש או"ח סי' ב]
ח/ד לה' הארץ ומלואה ח"א עמ' קעט-קפ
ח/ד מאור ישראל
ח/ד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' פד, שלח, שלט, שנה
ח/ד מגן גבורים (או"ח) סי' רב ס"ק ח
ח/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' כג
ח/ד מזכרת חיים עמ' יא
ח/ד מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' קה
ח/ד מטבע הברכות (שטרן) סי' ה ס"ק ג-ד
ח/ד מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' קג
ח/ד מקוה המים עמ' כח {תמרים שמיעכן}
ח/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/ד משאת המלך (אדרי)
ח/ד משכנות ידידיה עמ' נה-נו
ח/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תז-תט, תלא, תנה
ח/ד משנת יעקב מדע עמ' שיט-שכח, זמנים ח"א עמ' רנו-רנח
ח/ד משפטי עזיאל ח"ח עמ' לט
ח/ד נמוקי שזבנ"י דף קא
ח/ד ס' הנייר עמ' קלט
ח/ד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' מד-מה, מז
ח/ד עולת איש ברכות עמ' רכא
ח/ד עיוני הלכות ח"ב עמ' שז-שט
ח/ד עץ החיים (קלוגר) עמ' קסה
ח/ד ערהשה"ע זרעים סי' פא אות ה
ח/ד פני משה (שלז')
ח/ד פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'שמא
ח/ד פרי החג דף עג ע"ד {שלקות}
ח/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לו ע"ב
ח/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שנח ע"א
ח/ד קיצור סמ"ג עמ' 63
ח/ד רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' יז ובהערות לפסקי דינים סי' יז
ח/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' נח {נתרסקו לגמרי}, ס-סא, פא-פב
ח/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' סז {איגרון נקראת שתייה}
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקח
ח/ד שביעי קדש עמ' קמו
ח/ד שו"ע הרב או"ח סי' רב ס' יז
ח/ד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' מ, קי, קמה-קמז, שג
ח/ד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' מא, קי-קיא, קמח-קמט, שח
ח/ד שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שנב
ח/ד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רג
ח/ד שערי ברכה עמ' יט, נח, רפ
ח/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 233
ח/ד שפתי מלך
ח/ד תורת אמך ח"ב עמ' 77, 124
ח/ד תורת רפאל או"ח ח"א דף כה ע"א {עיסה}
ח/ד תכלת מרדכי (קלצקי) דף ל ע"ב-ע"ג {שמישכן}
ח/ד תלמי השדה עמ' קפט-קצא
ח/ד תשובות ראב"י אב"ד סי' עט
ח/ה אבודרהם (תשכג) עמ' שכט
ח/ה אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כט
ח/ה אהבת המלך
ח/ה אהל שרה לאה עמ' תצח {ואני אומר}
ח/ה אור עולם (שניאורסון) עמ' 183
ח/ה אנצי"ת ע' ברכה מעין שלש הע' 20, ע' ברכת הפרות הע' 77, 80, 83, 85, 86
ח/ה באר אברהם (אבלי) עמ' קלג
ח/ה בית אהרן וישראל גל' יב עמ' לה-לו
ח/ה בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קלו {קני סוכר}
ח/ה בית ארזים - ס' הגליונות
ח/ה ברכת אריאל ח"ב עמ' סח, ע
ח/ה ברכת יצחק (קויפמן) עמ' סז
ח/ה בתי כנסיות דף מ ע"ג
ח/ה דברות אליהו ח"ו עמ' לז-לח {מוצץ קנה סוכר, מוצץ פרי אחר}
ח/ה דברות משה ברכות עמ' רח {ואני אומר שאין זה פרי ואין מברכין עליו אלא שהכל}
ח/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' מח {ואני אומר שאין זה פרי ואין מברכין עליו אלא שהכל}
ח/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלג
ח/ה הר צבי זרעים ח"ב עמ' יא
ח/ה הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
ח/ה הרמב"ם והגאונים עמ' 34
ח/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 195
ח/ה חי' חפץ חיים
ח/ה חי' עזיאל עמ' 119
ח/ה חלקת יצחק עמ' כ {כ"מ}
ח/ה ידיו של משה
ח/ה יין הטוב עמ' קסו
ח/ה ישועת משה עמ' קכח, שעב
ח/ה כיצד מברכים עמ' כה
ח/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכז
ח/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רנט
ח/ה לב שלם [אור לו בציון כג ע"ב]
ח/ה לבושי מרדכי או"ח עמ' נ
ח/ה מבוא למשנה תורה עמ' 96
ח/ה מגן גבורים (או"ח) סי' רב ס"ק יג
ח/ה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 311 {מחלוקת הגאונים}, 359 {גאונים}
ח/ה מקור הברכה (קרויס) סי' כא סעיף יא
ח/ה מרבה חיים סי' י אות ט
ח/ה מרחשת ח"א סי' ג אות א בהגהה
ח/ה משאת המלך (אדרי)
ח/ה משכנות ידידיה עמ' נא-נג
ח/ה משנה הלכות ח"ו סי' לח
ח/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קמ {שאין זה פרי}
ח/ה נועם ח"ה עמ' רצב
ח/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' כ
ח/ה ס' הנייר עמ' קלח
ח/ה ס' הפרדס לר' אשר עמ' לח-לט
ח/ה ס' הפרנס עמ' תמז
ח/ה ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' מו
ח/ה עולת איש ברכות עמ' רס-רסב
ח/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רפא-רפג
ח/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ח/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'שלח, ח"ג עמ' ריא
ח/ה קיצור סמ"ג עמ' 62
ח/ה קרית מלך
ח/ה ר"י קארו - קובץ עמ' קלא
ח/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' נט-סב
ח/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תטו, תכד, תמג
ח/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' מא אות ג
ח/ה שביעי קדש עמ' צ
ח/ה שו"ע הרב או"ח סי' רב ס' כ
ח/ה שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תקסג, אלף תקלא
ח/ה שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קסו
ח/ה שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' נג, נז, קח, רצו
ח/ה שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' נד, נז, קח, ש
ח/ה שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שנה
ח/ה שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רד
ח/ה שערי ברכה עמ' מט
ח/ה תורת אמך ח"ב עמ' 94
ח/ה תחומין ח"ו עמ' 356 [זכר נתן דף קי ע"ב ח"ב ע' מליחה ס"ג]
ח/ה תרומות חיים סעיף יג אות יז
ח/ה תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' עה-עו
ח/ו אור עולם (שניאורסון) עמ' 164, 201, 210, 219
ח/ו אמונת עתיך גל' 127 עמ' 39
ח/ו אנצי"ת ע' ברכת הפרות הע' 27, 32, ע' ברכת שהכל הע' 30
ח/ו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ב
ח/ו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ג הערה ב
ח/ו בן ידיד
ח/ו בנין יהושע (לנג)
ח/ו ברור הלכה ברכות לו ע"א ציון ח, י
ח/ו ברכת אריאל ח"ב עמ' סט-ע
ח/ו דברות אליהו ח"ה עמ' כח {קור}
ח/ו דברי ירמיהו
ח/ו הר המלך ח"ג עמ' נד
ח/ו וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קח
ח/ו חזו"א יו"ד סי' קעז ס"ק ב
ח/ו יד המלך (פלומבו)
ח/ו לב שלם [ראשון לציון ברכות טו ע"א]
ח/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עג ע"א
ח/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קצא
ח/ו מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' מא
ח/ו מצוות זמניות עמ' תקטז
ח/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' כב
ח/ו נמוקי שזבנ"י דף ק
ח/ו ס' הפרדס לר' אשר עמ' לג
ח/ו ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' מה
ח/ו עוללות אפרים עמ' נא, נג
ח/ו עולת איש ברכות עמ' שמב
ח/ו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ח/ו פרשת המלך
ח/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תטז, תנא
ח/ו שאגת אריה סי' כג
ח/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' כב
ח/ו שו"ע הרב או"ח סי' רב קו"א אות ג
ח/ו שלום ירושלים עמ' לג
ח/ו שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' נז
ח/ו שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' נז
ח/ו תבואת יוסף עמ' קמו
ח/ז אדני היד החזקה
ח/ז אהבת המלך
ח/ז אהל יצחק דף ח ע"ד
ח/ז אהל משה (הורוביץ) ח"א ברכות לו ע"א, ח"ב סי' נח-נט
ח/ז אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ח הע' 108, 164
ח/ז אור עולם (שניאורסון) עמ' 183
ח/ז אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לב ע"א בהערה
ח/ז אנצי"ת ע' ברכות הנהנין הע' 83, ע' ברכת הפרות הע' 136, 140, 141, 142, 144
ח/ז ברור הלכה ברכות לו ע"ב ציון ט
ח/ז ברור הלכה יומא פא ע"ב ציון ה {פלפל רטוב}
ח/ז ברכות מהר"ם עמ' כט
ח/ז בתי כנסיות דף מז ע"ב
ח/ז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלד
ח/ז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתרסט
ח/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' טו
ח/ז השגות הרמ"ך
ח/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' מז {כ"מ}
ח/ז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' פד
ח/ז טל חיים (טל) ברכות עמ' תלו
ח/ז יבול היובלות עמ' 180
ח/ז ישורון ד עמ' תקסה = חי' הרד"ל למשניות ערלה {בורא פרי העץ על זנגביל}
ח/ז כיצד מברכים עמ' קנא
ח/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רלה
ח/ז לב שלם [עטרת ראש - עטרת תפארת ברכות דף ט]
ח/ז לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"ב
ח/ז מגילת ספר לאוין דף טו ע"א
ח/ז מגן גבורים (או"ח) סי' רג ס"ק ב
ח/ז מוריה גל' קפה עמ' נט
ח/ז מרכה"מ אלפ' (השמטות) [מגילת ספר עשין דף טו ע"א]
ח/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' כב עמ' לא, סי' ל עמ' 94
ח/ז משכנות ידידיה עמ' מח {ירשים}
ח/ז נוכח השלחן (הכהן) עמ' קצו
ח/ז נחל איתן
ח/ז ס' הנייר עמ' קמא
ח/ז ס' הפרדס לר' אשר עמ' לו
ח/ז ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' מה
ח/ז עוללות אפרים עמ' ע-עא
ח/ז עולת איש ברכות עמ' שמב
ח/ז עמודי שלמה ח"ג עמ' קד
ח/ז רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ו הע' 3
ח/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' כב, לז {משקין שאינם ראויים לשתייה}, קה
ח/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכג
ח/ז שאגת אריה סי' כג
ח/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרפ
ח/ז שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' נז
ח/ז שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' נח
ח/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' קג
ח/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 225
ח/ז תורת אמך ח"ב עמ' 39
ח/ח אבן ישראל (פישר)
ח/ח אגרות משה או"ח ח"א סי' נז ענף ב
ח/ח אהל יצחק דף ח ע"ד
ח/ח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פב
ח/ח אורח צדקה עמ' מז
ח/ח אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לא ע"ב בהערה
ח/ח איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' תפו
ח/ח אנצי"ת ע' ברכת שהכל הע' 2, 3, 7, 16, 18, 23, 24, 35
ח/ח ברור הלכה ברכות לו ע"א ציון א, לו ע"ב ציון ו, מ ע"ב ציון ז, ח
ח/ח ברור הלכה יומא פא ע"ב ציון י פרק ג
ח/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' פח
ח/ח גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' פה
ח/ח דברות משה ברכות עמ' קצד, שלו {והנובלות שהן פגין}
ח/ח דברי חפץ עמ' כה
ח/ח האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' פ {נובלות שהן פגין}
ח/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' לב
ח/ח וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' עו, קיב
ח/ח זכרון שמואל עמ' לו
ח/ח חזו"א ערלה סי' ג ס"ק ח, יו"ד סי' קעז ס"ק ב
ח/ח חי' חפץ חיים
ח/ח טל חיים (טל) ברכות עמ' תלו
ח/ח כל בו ח"ה עמ' תקמג
ח/ח לב שלם [ראשון לציון ברכות יב ע"ב]
ח/ח מגן גבורים (או"ח) סי' רב ס"ק יא
ח/ח מוריה גל' קעה עמ' קנט, גל' קפה עמ' נט
ח/ח מי השלוח (זס') עמ' קסה
ח/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' מה
ח/ח מראה הפנים דמאי דף א
ח/ח משאת המלך (אדרי)
ח/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' כב עמ' לא, סי' ל עמ' 94
ח/ח נחל איתן
ח/ח נחלת שמואל דף כב ע"ג
ח/ח ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תסט, תעה
ח/ח ס' התדיר עמ' רצו
ח/ח סדר משנה (בוסק')
ח/ח עוללות אפרים עמ' כו, כט
ח/ח עולת איש ברכות עמ' רטז
ח/ח עזר משפט עמ' תמט
ח/ח פי אריה דף ו ע"ב-ע"ד, ח ע"א
ח/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ח/ח פרי האדמה ח"א
ח/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יא ע"ג
ח/ח קרית מלך
ח/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' לו-לח {חומץ}, קטו {פת שעיפשה}, קטז-קיז {נובלות}
ח/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תנז
ח/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' כב, ח"ח סי' קסו, ח"י סי' מב אות ה
ח/ח שו"ע הרב או"ח סי' רב קו"א אות ג
ח/ח שו"ת ר"י מסלוצק סי' ה עמ' יז
ח/ח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרפ
ח/ח שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' קצה-קצו
ח/ח שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קצט
ח/ח שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תלד
ח/ח שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' מח
ח/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שז
ח/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תכ
ח/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקסב
ח/ח שערי ברכה עמ' רסא
ח/ח שערי ישועה עמ' מח
ח/ח שפתי מלך
ח/ט אבן ישראל (פישר)
ח/ט אור זרוע השלם מועדים עמ' קיב
ח/ט אמונת עתיך גל' 123 עמ' 48 {אבן ישראל}
ח/ט אנצי"ת ע' ברכת היין הע' 45, 46
ח/ט ברכי יוסף או"ח דף עג ע"ב
ח/ט זרעו של אברהם ח"ב
ח/ט חזון לימים ח"ב עמ' רכא
ח/ט חזון נחום זרעים ח"ג עמ' ו
ח/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' חמץ פ"ז ה"ט]
ח/ט יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' ריח
ח/ט יד המלך (פלומבו)
ח/ט לב אריה (בראד) חולין כו ע"א (ד"ה בגמ')
ח/ט לב אריה (בראד, תשסד) עמ' צד
ח/ט מגן גבורים (או"ח) סי' רח ס"ק ח
ח/ט מפתח הבאורים [שאגת אריה סי' כג]
ח/ט מצוות זמניות עמ' תקיח
ח/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף קט ע"ב
ח/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כז אות א
ח/ט שו"ת מהרי"ל עמ' רלח
ח/ט תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' יט
ח/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' סה, ח"ז עמ' פח
ח/י אדני נחושת עמ' קצ
ח/י אור לישרים (שולמן) עמ' נח {ברך על פירות האילן בורא פרי האדמה}
ח/י אנצי"ת ע' ברכת הפרות הע' 175, 181, ע' ברכת שהכל הע' 63, 67-69
ח/י באר אברהם (אבלי) עמ' קעד
ח/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ב
ח/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ב
ח/י בכורי אברהם הקדמה עמ' 3
ח/י בנין יהושע (לנג)
ח/י בנין שלמה (קלוגר)
ח/י ברור הלכה ברכות מ ע"א ציון ל, מ ע"ב ציון א
ח/י ברכי יוסף או"ח סי' רו ס"א-ס"ד
ח/י גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' כג
ח/י גן שושנים ח"א עמ' יח
ח/י דברי אמת (תרכא) דף עו ע"ג, קלא ע"א
ח/י דברי אמת (תשעט) עמ' תקסב {שפסק דלא כסתם}
ח/י דברי ירמיהו
ח/י דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' יג
ח/י דברי שלמה (אסרף)
ח/י הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' טו
ח/י הר המלך ח"ו עמ' י, נט
ח/י השגות הרמ"ך
ח/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קמד
ח/י וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קז, קיב-קיג
ח/י זהב התרומה ביכורים עמ' נו {בפה"א על פירות האילן}
ח/י זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קצו
ח/י חזון נחום זרעים ח"א עמ' עא
ח/י חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' יד
ח/י חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' רב, רו
ח/י חמדת ישראל ח"ב דף כג ע"ג
ח/י יבול היובלות עמ' 254
ח/י יחוה דעת ח"ו עמ' פא
ח/י יין הטוב עמ' קכז
ח/י ישועות יעקב מועד עמ' קב {כ"מ}
ח/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתכה
ח/י לב שלם [ראשון לציון ברכות יג ע"א, עטרת ראש - עטרת תפארת ברכות לד ע"ג, ועי' הל' ביכורים פ"ד, שדה יהושע ירושלמי ברכות]
ח/י מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' רלו {ס' המנוחה}
ח/י מגן גבורים (או"ח) סי' רו ס"ק א
ח/י מחשבת חיים או"ח עמ' קטו
ח/י מים חיים
ח/י מכתב לחזקיהו דף ו ע"א
ח/י מנחת חינוך ח"ג עמ' תכט
ח/י מעדני ארץ מתנ"ע עמ' י
ח/י מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/י מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תצו (קכג)]
ח/י מצוות זמניות עמ' תקטו {הגהמ"י אות ע}
ח/י מקור ישראל דף קיב ע"ג
ח/י מראה הפנים ברכות דף מו
ח/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/י משנת יעקב
ח/י משרת משה (עטייה, גם בהשמטות)
ח/י ס' החיים (קלוגר) עמ' שטו, שיז
ח/י ס' הנייר עמ' קמ
ח/י ס' התדיר עמ' רצו
ח/י ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' מד
ח/י עולת איש ברכות עמ' שמב
ח/י עורה שחר דף ח ע"ד {כ"מ}
ח/י עזוז חיל
ח/י עץ החיים (קלוגר) עמ' שפה
ח/י פנים חדשות [מהרלב"ח פט]
ח/י פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' כח דף כח ע"ב-ע"ד {בירך על פרות האילן בורא פרי האדמה}
ח/י פרי עץ חיים (קרויס) עמ' לה
ח/י פרפרת משה ח"א עמ' שסב
ח/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף י ע"א
ח/י קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קעז {בירך בפה"א יצא}
ח/י ר"י קארו - קובץ עמ' צ
ח/י רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"א ה"ג הע' 26
ח/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קד-קה
ח/י שאגת אריה סי' כג
ח/י שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' עא עמ' רנט
ח/י שו"ת מהרלב"ח סי' ט, פט
ח/י שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' שלג
ח/י שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' נז, קפה, שיא
ח/י שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' נז, קפח, שטז
ח/י שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 217
ח/י תורת אמך ח"ב עמ' 113
ח/יא אבן האזל
ח/יא אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שעב
ח/יא אהבת המלך
ח/יא אור צהיר
ח/יא אורח מישור (פלם) ח"א עמ' סא
ח/יא אמרי בינה (אש) דף מז ע"ד {פתח בדחמרא}
ח/יא אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רצד
ח/יא אנצי"ת ע' ברכות הע' 191, 192, ע' ברכת הפת הע' 233
ח/יא ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קסז, שכז
ח/יא ארשת צבי עמ' כג-כז
ח/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/יא באר אברהם (אבלי) עמ' קלא-קלב
ח/יא באר מים חיים (נוסינזון) ברכות דף יב
ח/יא בדבר מלך חי"ח עמ' סה {לקח כוס של שכר בידו והתחיל הברכה ע"מ לומר שהכל וטעה ואמר בפה"ג אין מחזירין אותו וכו'}
ח/יא בים דרך עמ' קעט
ח/יא בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' נג-נד, נט-ס
ח/יא ברור הלכה ברכות יב ע"א ציון ג, ואחרי ציון ג
ח/יא ברכה כהלכה פי"ג הערה 11 אות ב, פי"ד הערה 14 אות ה {לח"מ}
ח/יא גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' כז
ח/יא דברי חפץ עמ' טז
ח/יא דרכי שמחה עמ' קג, קה
ח/יא הר המוריה (אדר"ת) עמ' יא
ח/יא השגות הרמ"ך
ח/יא וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קיב-קיד
ח/יא זיו משנה
ח/יא חזון ישעיהו (שור) דף י ע"א
ח/יא חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רמה
ח/יא חי' הריצ"ד
ח/יא חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' נ
ח/יא חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' לז
ח/יא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יא עמ' לג
ח/יא טל חיים (טל) ברכות עמ' רמב
ח/יא יד המלך (פלומבו)
ח/יא יין הטוב עמ' קכו-קכט
ח/יא כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ח/יא כנפי נשרים
ח/יא כרם אברהם עמ' א
ח/יא כתר המלך
ח/יא לב שלם [עטרת ראש - עטרת תפארת ברכות דף כו-לח, מגן אברהם סי' רט ס"ק א-ב]
ח/יא לה' הארץ ומלואה ח"ג עמ' כ
ח/יא לחם יהודה
ח/יא מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' צא
ח/יא מגל חי"ד עמ' 89-94
ח/יא מגן גבורים (או"ח) סי' רט ס"ק א
ח/יא מכתב לחזקיהו דף יב ע"ב
ח/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שיז
ח/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/יא משאת המלך (אדרי)
ח/יא משנת יעקב
ח/יא משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' טז
ח/יא נזר המלך
ח/יא נמוקי שזבנ"י דף צח
ח/יא ס' הנייר עמ' קמא
ח/יא ס' הפרדס לר' אשר עמ' קעג
ח/יא סיומי המסכתות עמ' 98
ח/יא סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 27
ח/יא עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ח/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ח/יא פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 8
ח/יא צמח ארז עמ' יח
ח/יא קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' יא
ח/יא ראש דברך עמ' רצט
ח/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קלט
ח/יא שו"ע הרב או"ח סי' תקכז קו"א אות א
ח/יא שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תצו
ח/יא שו"ת הרמ"ע השלם עמ' יא
ח/יא שיח השדה (פרומר) עמ' מז, נא
ח/יא שערי יעקב או"ח סי' ו סעיף א
ח/יא שערי יעקב תפלה סי' ד סעיף ב, י, סי' ח סעיף ג-ד
ח/יא תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קנז
ח/יא תורת אמך ח"א עמ' 109
ח/יא תניא רבתי ח"א עמ' 378
ח/יב אבן האזל
ח/יב אדני היד החזקה
ח/יב אהבת המלך
ח/יב אהל יצחק דף ז ע"ד (גם במהדו"ב, סוף חי' הרמב"ם, דף א ע"א)
ח/יב אוצרות יהושע עמ' רמח
ח/יב אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' נו, סא
ח/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 58
ח/יב אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' טז אות ג
ח/יב אנצי"ת ע' ברכה מעין שלש הע' 11, ע' ברכות הע' 10, 148, 157, ע' ברכות הנהנין הע' 269, 271, 273, 274
ח/יב ארחות ימים עמ' קז
ח/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכד
ח/יב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קכב {ראב"ד}
ח/יב אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ז ס"ק א ברכת אברהם אות א
ח/יב אשר למלך
ח/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/יב בכורי חיים ח"ה עמ' כה
ח/יב בן ידיד
ח/יב בני בנימין (אדר"ת)
ח/יב ברור הלכה ברכות מד ע"א אחרי ציון א, נ ע"ב ציון ח
ח/יב ברכות מהר"ם עמ' קסו
ח/יב ברכי יוסף או"ח דף ס ע"ג
ח/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' קכח-קכט
ח/יב ברקאי ח"ג עמ' 81 {כ"מ}
ח/יב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' טז
ח/יב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' מו
ח/יב דבר סיני (תשכו)
ח/יב דברות משה סנהדרין עמ' תרכז
ח/יב דברות משה שבת ח"א סי' יח ענף ז {כ"מ}
ח/יב דברי חן (נתנזון) דף כח ע"ב {ברכת מעין שלש - דרבנן}
ח/יב דברי חפץ עמ' יח
ח/יב דברי ירמיהו
ח/יב דברי יששכר דף א ע"ג
ח/יב הדרת מלך (זילברברג) דף כט ע"ב
ח/יב המנהיג עמ' רי, רלב
ח/יב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קטז
ח/יב זיו משנה
ח/יב זכור זאת ליעקב עמ' שנה
ח/יב זכרון הרב עמ' 308 {כ"מ - מעין שלש מדרבנן}
ח/יב חזון לימים ח"ב עמ' רס, רעו
ח/יב חזקה רבה או"ח הלכה סד
ח/יב חי' כתב סופר
ח/יב חי' עזיאל עמ' 120
ח/יב חיים זכו עמ' עב-עג
ח/יב חלק יעקב (אלבעלי)
ח/יב חקרי זמנים ח"ג עמ' רסג
ח/יב טל חיים (טל) ברכות עמ' סח, ע-עא, רג, רכ, רכט, רמב
ח/יב יד יצחק (זלזניק) עמ' קג
ח/יב יד ישראל ח"ב
ח/יב ים התלמוד (עדיל) עמ' ז
ח/יב כרם יעקב עמ' קעב, קצז, רי
ח/יב כתב סופר או"ח דף ל ע"א
ח/יב לב שלם [ראשון לציון ברכות כ ע"א, עטרת ראש ברכות דף לט, בני שמואל (חיון) תשובה מס]
ח/יב מאור ישראל
ח/יב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' צא
ח/יב מגל חי"ג עמ' 248
ח/יב מגן גבורים (או"ח) סי' קעב ס"ק א, סי' קעד ס"ק ג
ח/יב מועדי הרב עמ' 168
ח/יב מכתב לחזקיהו דף יא ע"ג
ח/יב מנחת ברוך סי' ה
ח/יב מעט צרי
ח/יב מראה הפנים ברכות דף מב, מד
ח/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יב נבכי נהרות סי' ג ס"ק ב
ח/יב נחל יבוק
ח/יב ס' הנייר עמ' קמא
ח/יב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תנה
ח/יב ס' הפרדס לר' אשר עמ' קסג
ח/יב סדר משנה (בוסק')
ח/יב סוכה וארבעת המינים עמ' 274
ח/יב עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' קכח-קכט
ח/יב עולת איש ברכות עמ' תטז
ח/יב עמודי שלמה ח"ג עמ' קו
ח/יב עץ השדה סי' כ הערה יט, כו, ל
ח/יב עקדת משה ח"ב עמ' כד
ח/יב פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' קפח
ח/יב קול בן לוי (תשסג) עמ' קג {ראב"ד}
ח/יב קיצור סמ"ג עמ' 63
ח/יב קרית מלך
ח/יב קרן הצבי מצוה ד אות א
ח/יב ר"י קארו - קובץ עמ' קצה
ח/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' צט, ח"ג עמ' עב
ח/יב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמז
ח/יב רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' ד-ז {שכח והכניס משקין}
ח/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקלב
ח/יב שארית יוסף (תשמד) באור מרדכי הערה 418
ח/יב שו"ע הרב או"ח סי' קסח קו"א אות א
ח/יב שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קיח
ח/יב שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' רע-רעא
ח/יב שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' רעד-רעה
ח/יב שם יוסף (אליקים)
ח/יב שערי ברכה עמ' קסח
ח/יב שערי יעקב או"ח סי' יא סעיף יא
ח/יב שערי יעקב תפלה סי' א סעיף ג, ז, ט, יז
ח/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 79
ח/יב שפתי דעת ח"ג עמ' קלד
ח/יב שפתי מלך
ח/יב תורת אמך ח"ב עמ' 7, 332
ח/יב תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' תמד {אם נסתפק אם בירך וכו'}
ח/יב תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' ב
ח/יב תורת רפאל או"ח ח"א דף כה ע"ב
ח/יב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קעט, רפג {כ"מ}
ח/יב תניא רבתי ח"א עמ' 119
ח/יג אבן האזל
ח/יג אנצי"ת ע' ברכות הנהנין הע' 149 {הגהמ"י}, 153, 154, 157-159, 169, 173, 189
ח/יג ברור הלכה ברכות מא ע"א ציון א, מא ע"ב ציון ב
ח/יג ברקאי ח"א עמ' 106
ח/יג גבורות אליהו או"ח סי' נה
ח/יג גינת ורדים (הלוי) או"ח גן המלך סי' לז
ח/יג דבר סיני (תשכו)
ח/יג דברי שמואל (ראטה) עמ' עד
ח/יג דובר מישרים
ח/יג הרמב"ם והגאונים עמ' 199, 108-117
ח/יג השגות הרמ"ך
ח/יג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' צו, צח
ח/יג זכרון הרב עמ' 314-316 {חביב קודם גם בברכות שונות}
ח/יג זכרון חי עמ' כג {חביב קודם לשבעת המינים}
ח/יג חלק יעקב (אלבעלי)
ח/יג יבול היובלות עמ' 254
ח/יג כי בא מועד עמ' עא
ח/יג לב שלם [עטרת ראש - עטרת תפארת ברכות דף ל-לג, פרי צדיק נט ע"ב, ס]
ח/יג לבושי מרדכי או"ח עמ' עה
ח/יג מזכרת עמ' 343 {כ"מ}
ח/יג מטבע הברכות (שטרן) סי' ז ס"ק ח
ח/יג מעליות ח"ו עמ' 5-6
ח/יג משא בני קהת
ח/יג משאת המלך (אדרי)
ח/יג נוה צדק
ח/יג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' כג
ח/יג נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ח/יג ס' הפרנס עמ' תסז
ח/יג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרפו
ח/יג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נד
ח/יג עדות בישראל
ח/יג עולת איש ברכות עמ' שנו
ח/יג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ח/יג פני המלך (מזוז)
ח/יג צבי תפארת סי' סג
ח/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יב ע"ג
ח/יג ראשון לציון ברכות לדף מא ע"א
ח/יג רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' צה {השמיט קדימת שלם}, קיח-קכ
ח/יג שו"ע הרב או"ח סי' קסח ס' (א), לוח ברכה"נ סי' ג אותיות ח, ט, טו
ח/יג שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קכח, קעז
ח/יג שלום ירושלים עמ' לד
ח/יג שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' רה-רח, רעה
ח/יג שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' רט-ריא, רעט
ח/יג שערי ברכה עמ' קב
ח/יג שערי זיו ח"א דף עא ע"ד
ח/יג תורת אמך ח"ב עמ' 128, 130
ח/יג תשובות ראב"י אב"ד סי' כב
ח/יד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' לד
ח/יד אדני היד החזקה
ח/יד אהל יצחק
ח/יד אוצרות הרמב"ם
ח/יד אור שמח
ח/יד אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 303, 304, ע' ברכה מעין שלש הע' 90, 115, 123, 131, 132, 135, 136
ח/יד ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קכא {ראב"ד}
ח/יד אשר למלך
ח/יד באר אברהם (טרויב)
ח/יד בית דוד (תשעט) או"ח סי' קי, קיב
ח/יד ברור הלכה ברכות מד ע"א ציון ג
ח/יד גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' יט
ח/יד גן שושנים ח"ב עמ' מה-מח
ח/יד דבר סיני (תשכו)
ח/יד דליית הכרם עמ' תתתיא {תנובת השדה}
ח/יד הלכות קטנות ח"ב סי' נה
ח/יד המנהיג עמ' קעח, רכד
ח/יד טל חיים (טל) ברכות עמ' עב
ח/יד כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ בשם הראב"ד} [ליתא בפנים]
ח/יד לה' הארץ ומלואה ח"א עמ' רס
ח/יד ללשונות הרמב"ם
ח/יד מבוא למשנה תורה עמ' 95, 100, 132
ח/יד מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' מג
ח/יד מחשבת חיים או"ח עמ' צ
ח/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יד משאת המלך (אדרי)
ח/יד משנת יעקב
ח/יד ס' הפרדס לר' אשר עמ' קפח
ח/יד ס' הפרדס לרש"י עמ' שעג
ח/יד ס' הפרנס עמ' תנב
ח/יד ס' השלחן עמ' שכג
ח/יד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תשח {על יין חותם "על הפירות"}
ח/יד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נא {ברכת מעין שלש דרבנן}
ח/יד סוכת דוד (דיאס)
ח/יד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' שמג
ח/יד עוללות אפרים עמ' כא
ח/יד פותח יד
ח/יד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ח/יד פרי האדמה ח"א וח"ג
ח/יד קרית מלך
ח/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' תד
ח/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תצג
ח/יד שו"ת הרשב"א ח"א סי' שצח
ח/יד שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' פג
ח/יד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' שכו
ח/יד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' שלב
ח/יד שערי ברכה עמ' שסז {או"ש}, שסח, שע
ח/יד שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 278, 284
ח/יד שפתי מלך
ח/יד תורה לשמה (תשעג) עמ' פ, רלו
ח/יד תורת אמך ח"ב עמ' 219
ח/יד תשובות הגאונים החדשות עמ' 197
ח/יד תשובות ראב"י אב"ד סי' סב {ברכת מעין שלש דרבנן}
ח/טו אנצי"ת ע' ברכות הנהנין הע' 189
ח/טו בית אהרן וישראל גל' סא עמ' ע {לא מסיים "על הכלכלה"}
ח/טו ברור הלכה ברכות מד ע"א ציון ג
ח/טו דבר סיני (תשכו)
ח/טו ימין משה
ח/טו מגן גבורים (או"ח) סי' ריא ס"ק ו
ח/טו ס' הפרדס לר' אשר עמ' קסב
ח/טו עולת איש ברכות עמ' שנז
ח/טו פי שנים דף מג ע"ב
ח/טו קרית מלך
ח/טו שו"ע הרב לוח ברכה"נ סי' א אות יא
ח/טו שו"ת הרשב"א ח"א סי' שצח
ח/טו תשובות הגאונים החדשות עמ' 253
ח/טז אנצי"ת ע' ברכה מעין שלש הע' 147, 149
ח/טז דבר סיני (תשכו)
ח/טז חלק יעקב (אלבעלי)
ח/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קעו
ח/טז מגן גבורים (או"ח) סי' ריא ס"ק ב
ח/טז מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן סד
ח/טז מעשה בצלאל סי' עח
ח/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/טז ס' הפרדס לר' אשר עמ' קסב
ח/טז סופר המלך עמ' נא
ח/טז שו"ע הרב לוח ברכה"נ סי' א אות יב
ח/טז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 283
ח/טז תורת אמך ח"ב עמ' 220


ט/87 הלכות ברכות פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ באר יהודה
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ט/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' קסב-קסד
ט/רה"פ ס' המנוחה
ט/רה"פ ס' השלחן עמ' שלה-שלז
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ צפנת פענח
ט/רה"פ קרית מלך
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אהבת המלך
ט/א אהל יצחק
ט/א אוצרות הרמב"ם
ט/א אור הישר
ט/א אות היא לעולם ח"א דף לז ע"ב
ט/א אנצי"ת ע' ברכת הריח הע' 2, 8, 12, 63, 65
ט/א בית המדרש
ט/א בני בנימין (אדר"ת)
ט/א ברור הלכה ברכות מג ע"א ציון ה, מג ע"ב ציון ה
ט/א ברכי יוסף או"ח סי' רטז ס"ד {כ"מ}
ט/א גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קז
ט/א גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' מא
ט/א דבר סיני (תשכו)
ט/א דברי חן (נתנזון) דף כט ע"ב
ט/א דברי ירמיהו
ט/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלד
ט/א דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1956
ט/א הגהות רפ"מ אלטר
ט/א וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קטז-קיז
ט/א זכרון חי עמ' ל {איסור ליהנות מריח בלי ברכה}
ט/א חיים ומלך
ט/א חלקת מאיר
ט/א יוסף את אחיו עמ' קב
ט/א יפה נוף עמ' כט
ט/א כל בו ח"ה עמ' תקמה
ט/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' לב
ט/א לקח טוב (תשפא) כלל יא אות טז {כשם שאסור ליהנות ממאכל קודם ברכה כך אסור ליהנות בריח טוב קודם ברכה הריח בעצמותו איסור זולת ברכה המתירה}
ט/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 213
ט/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/א משנת יעקב
ט/א משרת משה (עטייה)
ט/א נזר המלך
ט/א נמוקי שזבנ"י דף סב
ט/א נר יצחק (ארדיט) עמ' טו {מין חיה}
ט/א ס' הפרנס עמ' תעא-תעב
ט/א ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נח-נט
ט/א עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רסח {מור}
ט/א עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' קכג
ט/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/א קובץ
ט/א קרבן אשה דף עה ע"ג
ט/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' ג {איסור הנאה לפני ברכה}
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תע
ט/א שו"ע הרב סדר ברכה"נ סי' יא אותיות א, ג
ט/א שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' עא עמ' רנט
ט/א שולי הגליון עמ' לג
ט/א שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' רמ
ט/א שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' רמה
ט/א שמחת מלך עמ' 49
ט/א שערי ברכה עמ' שמח
ט/א שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 251, 254, 260
ט/א שפתי מלך
ט/א שרשי הים
ט/א תורת אמך ח"ב עמ' 201
ט/א תחומין חי"ח עמ' 385
ט/א תשובות ראב"י אב"ד סי' פב
ט/ב אדני היד החזקה
ט/ב אהבת המלך
ט/ב אור הישר
ט/ב אנצי"ת ע' ברכת הריח הע' 99
ט/ב ברור הלכה ברכות מג ע"א ציון ה
ט/ב הר המלך ח"ה עמ' לד
ט/ב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קיז
ט/ב חי' הרז"ה ח"א עמ' תנז
ט/ב ללשונות הרמב"ם
ט/ב מים חיים (קרייזוירטה) עמ' כב
ט/ב מצוות זמניות עמ' תקכ
ט/ב משנת יעקב
ט/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמט, תנה, תסא
ט/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' ס
ט/ב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רסח {מין חיה}
ט/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 258-259
ט/ב שפתי מלך
ט/ב תורת אמך ח"ב עמ' 196
ט/ב תשובות רי"ח זוננפלד עמ' סו
ט/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קצז
ט/ג אדני היד החזקה
ט/ג אור צהיר
ט/ג אור שמח
ט/ג אנצי"ת ע' ברכת הריח הע' 79, 84, 93, 124, 133
ט/ג בית שמש
ט/ג בן ידיד
ט/ג ברור הלכה ברכות מג ע"א ציון ז, ח, מג ע"ב ציון ט
ט/ג ברכי יוסף או"ח סי' רטז סי"ב
ט/ג הררי קדם (תשס) עמ' פו
ט/ג זיו משנה
ט/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' יא
ט/ג חסדי דוד ח"א עמ' שיח
ט/ג ידיו של משה
ט/ג ימין משה
ט/ג יצחק ירנן
ט/ג לב דוד (פלדמן) עמ' קלו {כ"מ - לאשתמוטי נפשיה}
ט/ג לב דוד (פלדמן) עמ' קעד {כ"מ}
ט/ג לב שלם [עי' הל' כלי המקדש פ"א]
ט/ג מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' ע
ט/ג מענה אליהו עמ' י, יב
ט/ג מצוות זמניות עמ' תקכא
ט/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ג משאת המלך (אדרי)
ט/ג משק ביתי סי' קמח (סז ע"ב) {יצחק ירנן}
ט/ג נאמן שמואל סי' ד, דף ב ע"ג {כעין שמן המשחה}
ט/ג נוה צדק דף קלב ע"א
ט/ג נוכח השלחן (לבטון) דף א ע"ד
ט/ג נרות אהרן
ט/ג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נט
ט/ג עבד המלך (תשא)
ט/ג עולת ראיה (וייס) עמ' צא, קל, קלא
ט/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' לז
ט/ג קובץ
ט/ג שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' יא
ט/ג שערי ברכה עמ' שמג, שמט
ט/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 257, 259, 262
ט/ג שפתי מלך
ט/ג תורת אמך ח"ב עמ' 196
ט/ג תשובות ראב"י אב"ד סי' פב
ט/ד אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' פז
ט/ד אנצי"ת ע' ברכת הריח הע' 109, 116, 143, 145
ט/ד בני בנימין (אדר"ת)
ט/ד ברור הלכה ברכות מג ע"ב ציון י
ט/ד דבר סיני (תשכו)
ט/ד זיו משנה
ט/ד יד יקותיאל עמ' צו (יא)
ט/ד יצחק ירנן
ט/ד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' ריד
ט/ד מכתם לדוד (חסן)
ט/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ד משנת יהודה ח"א פכ"ט הכ"ד
ט/ד משרת משה (עטייה)
ט/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/ד שו"ע הרב סדר ברכה"נ סי' יא אות ז
ט/ד שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקלב
ט/ד שערי ברכה עמ' שנה
ט/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 258-259
ט/ד תורת אמך ח"ב עמ' 201
ט/ה אנצי"ת ע' ברכת הריח הע' 66, 117, 119, 211
ט/ה ברור הלכה ברכות נג ע"א ציון ס
ט/ה ברכות מהר"ם עמ' צא
ט/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 74
ט/ה חקרי זמנים ח"ג עמ' קלא
ט/ה מצוות זמניות עמ' תקכ
ט/ה משנה הלכות ח"ב דף כט, עד
ט/ה משרת משה (עטייה)
ט/ה נוכח השלחן (לבטון) דף ב ע"א
ט/ה ס' התדיר עמ' רצו
ט/ה ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נט
ט/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/ה שו"ע הרב סדר ברכה"נ סי' יא אות ג בסופו
ט/ה שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' א
ט/ה שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' א, סד
ט/ה שערי ברכה עמ' שמח
ט/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 258
ט/ה שפתי מלך
ט/ה תורת אמך ח"ב עמ' 201
ט/ו אהל יצחק
ט/ו אנצי"ת ע' ברכת הריח הע' 17, 18, 20, 23, 27, 38
ט/ו בד קודש (דאנון)
ט/ו בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כב
ט/ו בית דוד (תשעט) או"ח סי' קיג
ט/ו בית ישחק
ט/ו בן ידיד
ט/ו ברור הלכה ברכות מג ע"ב ציון א
ט/ו ברכות מהר"ם עמ' צב
ט/ו בתי כנסיות דף מ ע"ב
ט/ו דברי ירמיהו
ט/ו הר המלך ח"ה עמ' לד
ט/ו יצחק ירנן
ט/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קעג, רנט
ט/ו לב שלם [אדני פז או"ח טו ע"ד]
ט/ו ללשונות הרמב"ם
ט/ו מגן גבורים (או"ח) סי' רטז ס"ק א-ב
ט/ו מעיני המים
ט/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ט/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' עה
ט/ו נוכח השלחן (הכהן) עמ' קצו-קצז
ט/ו ס' הפרדס לר' אשר עמ' מד
ט/ו ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נט-ס
ט/ו עורה שחר דף כב ע"ד {כ"מ}
ט/ו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/ו שו"ע הרב סדר ברכה"נ סי' יא אותיות ד, ו
ט/ו שערי ברכה עמ' שמג
ט/ו שפתי מלך
ט/ו תורת אמך ח"ב עמ' 200, 202
ט/ז אנצי"ת ע' ברכת הריח הע' 148
ט/ז ברור הלכה ברכות נג ע"א ציון מ, נ
ט/ז דרשות מהר"ם חביב עמ' נד
ט/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' נא
ט/ז לב שלם [עטרת ראש - עטרת תפארת ברכות דף מח, שושנים לדוד ברכות פ"ח מ"ז, ב"ח או"ח ריז]
ט/ז מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 81
ט/ז משנת ראשונים (הירשפלד)
ט/ז עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' קכא
ט/ז פרי האדמה ח"א
ט/ז שבילי אשר
ט/ז שיח יוסף נדה ח"א עמ' שכ
ט/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 254
ט/ח אדני היד החזקה
ט/ח אנצי"ת ע' ברכת הריח הע' 149, 150, 169, 172, 176, 179, 180, 190, 193, 195, 205
ט/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ח בן ידיד
ט/ח בני בנימין (אדר"ת)
ט/ח ברור הלכה ברכות נב ע"ב ציון ז, נג ע"א ציון מ, נ
ט/ח גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' כו-כח
ט/ח דברי חן (נתנזון) דף כט ע"ג {כ"מ}
ט/ח דברי ירמיהו
ט/ח דרשות מהר"ם חביב עמ' נג
ט/ח השגות הרמ"ך
ט/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קעח
ט/ח זיו משנה
ט/ח זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' פז {של ערוה}
ט/ח חזקה רבה או"ח הלכה נא
ט/ח חי' הרז"ה ח"א עמ' תסה
ט/ח יד יעבץ
ט/ח יד ישראל ח"ב
ט/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קב
ט/ח כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ט/ח לב שלם [ראשון לציון ברכות כא ע"ג, אדני פז או"ח דף טז]
ט/ח מאור ישראל
ט/ח מעט צרי
ט/ח מעיני המים
ט/ח מעשה בצלאל סי' עט
ט/ח משאת המלך (אדרי)
ט/ח משנה הלכות ח"י סי' קל
ט/ח משנה הלכות ח"י סי' קל
ט/ח משנת ראשונים (הירשפלד)
ט/ח נחמת רות עמ' קכא
ט/ח נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ט/ח ס' הנייר עמ' קמב
ט/ח ס' הפרדס לר' אשר עמ' מה
ט/ח ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' ס
ט/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/ח פני משה (שלז')
ט/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקלו
ט/ח שו"ע הרב סדר ברכה"נ סי' יא אות יא
ט/ח שו"ת הרשב"א ח"א סי' קסח
ט/ח שו"ת מהרי"ל עמ' רסז
ט/ח שיח יוסף נדה ח"א עמ' שכ
ט/ח שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות כח
ט/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 253-254
ט/ח תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 99
ט/ח תורת אמך ח"ב עמ' 197, 357
ט/ח תשובות רי"ח זוננפלד עמ' סו
ט/ט אדני היד החזקה
ט/ט אהל יצחק
ט/ט אור שמח
ט/ט אורח ישראל סי' ו הערה קיד-קטו {אור שמח}
ט/ט אנצי"ת ע' ברכת הריח הע' 152, 154, 165, 219, ע' גוי הע' 891
ט/ט ארשות החיים עמ' ל
ט/ט בן ידיד
ט/ט בני בנימין (אדר"ת)
ט/ט ברור הלכה ברכות נב ע"ב ציון ז, נג ע"א אחרי ציון ס
ט/ט ברור הלכה מו"ק כז ע"א ציון ל {בשמים של מת}
ט/ט דברי ירוחם סי' נז
ט/ט דברי ירמיהו
ט/ט הגהות עמק המלך (נדפס בסוף הגהותיו על ס' קדושה, ברמב"ם שלנו סוף קדושה)
ט/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קעח
ט/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' יא
ט/ט חזקה רבה או"ח הלכה נא
ט/ט חי' חפץ חיים
ט/ט חי' עזיאל עמ' 121
ט/ט יד המלך (לנדא)
ט/ט יצחק ירנן
ט/ט ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תכט
ט/ט מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' נט
ט/ט מראה הפנים ברכות דף סא
ט/ט ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' ס
ט/ט עקדת משה ח"א עמ' ט
ט/ט פרשת המלך
ט/ט קובץ
ט/ט שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קיד
ט/ט שערי חכמה - שב שמעתתא דף לז ע"א {נתערב}
ט/ט שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נג ע"א
ט/ט שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רכז
ט/ט תורת אמך ח"א עמ' 465


י/88 הלכות ברכות פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' קסד-קסט
י/רה"פ ס' המנוחה
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ה עמ' קצ, ר
י/א אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' פח אות א-ב
י/א אהבת המלך
י/א אורח ישראל סי' יב אות ח, יא {כ"מ}, סי' יג הערה ב
י/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שנט {השמיט נותן מתנה}
י/א אנצי"ת ע' ברכות הע' 2, ע' ברכת הזמן הע' 139, 203, 252
י/א באר יהודה
י/א בית אב (ברסלר) עמ' סג
י/א בכורי אברהם דף כח ע"ב {השמיט קנה וחזר וקנה}
י/א בן ידיד
י/א ברור הלכה ברכות נט ע"ב ציון ס
י/א ברכת אהרן מאמר פז אות ב
י/א ברכת הזמן עמ' תקיג, תקיז {כ"מ}, תקלב
י/א גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קמח {כ"מ}
י/א דבר מאיר (ראק) סי' קכב
י/א דברות משה ברכות עמ' רפא, רפב {ברכות אחרות ודברים אחרים הרבה שאין בהן פתיחה ולא חתימה תיקנו חכמים דרך שבח והודיה להקב"ה וכ"מ}
י/א דברי יצחק (מורסיא) פתיחה עמ' 51 {כ"מ}
י/א דברי ירמיהו
י/א השגות הרמ"ך
י/א התורה והמדינה ח"ט עמ' תקכו
י/א וזאת ליהודה (טאראב) עמ' רח
י/א וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' יד-טו, קמ
י/א זיו משנה
י/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' קב
י/א טל חיים (טל) ברכות עמ' קכג
י/א כל בו ח"ה עמ' תקנו
י/א כנפי נשרים
י/א כרעיה דאבוה עמ' קפג
י/א לב שלם [תמים דעים סי' רמ, ראשון לציון ברכות כד ע"א]
י/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' לד {שהחיינו - לא ברכת הנהנין}
י/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' מא {שהחיינו - ברכת השבח}
י/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' יא
י/א להורות נתן על התורה ח"ב עמ' ה
י/א לקוטי שיחות חל"ז עמ' 15 {לא הזכיר שהחיינו במועדים}
י/א מגדל חננאל
י/א מגידות (תשעג) סי' קעא עמ' קעו
י/א מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' מו
י/א מעין חיים ח"ד עמ' קכא, קכז
י/א מראה הנוגה
י/א מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
י/א משאת המלך (אדרי)
י/א משנה שלמה עמ' מג
י/א משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רה {משנת יעקב}
י/א משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנח
י/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תט, תסח-תסט
י/א משפט המלחמה עמ' סג {קובץ}
י/א משרת משה (עטייה, גם בהשמטות)
י/א נועם חי"א עמ' קמא
י/א נחל שלמה הל' ברכות עמ' קכח-קלה
י/א נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
י/א נר למאור (פרצקי) עמ' כו
י/א נשמת אברהם ח"א עמ' קא {כ"מ - ברכת הקזה}
י/א ס' התדיר עמ' רצט
י/א עבד המלך (תשא)
י/א עזוז חיל
י/א עיוני הלכות ח"ב עמ' קלח
י/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/א קובץ
י/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קכג, ח"ג עמ' פה {כ"מ}
י/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צד אות א {כ"מ}
י/א שלום ירושלים עמ' מז
י/א שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קכב
י/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקנג
י/א שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 1
י/א תורת אמך ח"ב עמ' 436, 454
י/א תיבת גומא (זלזניק) עמ' יב
י/ב אבודרהם (תשכג) עמ' שמד
י/ב אהבת המלך
י/ב אוצרות הרמב"ם
י/ב אורח ישראל סי' יב אות א, הערה ו {כ"מ}, סי' יג אות ב, טו, הערה ג {הגהמ"י אות ג}
י/ב אנצי"ת ע' ברכות הראיה הע' 173, ע' ברכת הזמן הע' 136, 139, 193
י/ב באר יהודה
י/ב בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כג
י/ב בית אהרן וישראל גל' פח עמ' כב {הרואה}
י/ב בכורי אברהם דף קז ע"ג {הרואה פרי}
י/ב ברור הלכה ברכות נח ע"ב ציון ד
י/ב ברכת הזמן עמ' תצח {כ"מ}
י/ב גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קמט
י/ב דברות אליהו ח"ב עמ' קב {שהחיינו על פרי מורכב}
י/ב דברות אליהו ח"ה עמ' כז {ראיית פרי חדש}
י/ב דברות אליהו ח"ו עמ' א
י/ב דברי ירמיהו
י/ב דרשות מהר"ם חביב עמ' רנ
י/ב המנהיג עמ' תפא
י/ב הרי יהודה ח"א סי' כג אות ד
י/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' עז
י/ב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קמא, קמג
י/ב זיו משנה
י/ב חזון נחום זרעים ח"א עמ' קג
י/ב חי' הריצ"ד
י/ב חיים זכו עמ' קטו-קיז
י/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' רצה
י/ב ידבר שלום ח"ב עמ' קא
י/ב יוסף את אחיו עמ' צט-ק {חבירו - אפילו אינו חביב}
י/ב יחוה דעת ח"ד עמ' פג
י/ב יין הטוב עמ' קמב, קמו
י/ב ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' מ {מי שלא ראה ל' יום}
י/ב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תפט {י"ב חודש}
י/ב יסודי הצדקה עמ' 493
י/ב כבוד יו"ט
י/ב כל בו ח"ה עמ' תקמו, תקנג
י/ב לב שלם [כנה"ג או"ח סי' רכה]
י/ב מגולה לגאולה עמ' 202
י/ב מצוות זמניות עמ' תקכג
י/ב מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
י/ב משנה הלכות ח"ו סי' מג {פרי חדש}
י/ב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רנח-רנט
י/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תט-תי
י/ב משרת משה (עטייה)
י/ב נועם ח"ח עמ' רפח [משנת בנימין סי' ט], חי"א עמ' קכה, קמא
י/ב נחל שלמה הל' ברכות עמ' קלה-קמ
י/ב נרות אהרן
י/ב ס' הפרדס לר' אשר עמ' מו, קנא
י/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נו
י/ב עיוני הלכות ח"ב עמ' קלח
י/ב עמודי שלמה ח"ג עמ' קז {הגהמ"י אות ב}
י/ב פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' רמו
י/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/ב פרי האדמה ח"א
י/ב צפנת פענח
י/ב קרית מלך
י/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' כה
י/ב שו"ע הרב לוח ברכה"נ סי' יא אות ב
י/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 51, 63
י/ב תורת אמך ח"ב עמ' 413, 422
י/ב תיבת גומא (זלזניק) עמ' יב
י/ג אהבת המלך
י/ג אמת ליעקב מקרא עמ' רעג
י/ג אנצי"ת ע' אהבת ה' הע' 28
י/ג באר יצחק (גולדשמיד) עמ' קנז
י/ג באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק יד פסוק טו {לברך על הרעה}
י/ג באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' רב
י/ג באר ראי עמ' רטו
י/ג בין השורות עמ' שכו
י/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' כז
י/ג בן ידיד
י/ג בני בנימין (אדר"ת)
י/ג ברור הלכה ברכות ס ע"ב ציון ל
י/ג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' עא, ח"ב עמ' קמט
י/ג דבר סיני על מועדי השנה עמ' ט
י/ג דברי ירמיהו
י/ג דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' סז {לברך על הרעה בשמחה}
י/ג דעת הרמב"ם עמ' 458
י/ג החברה והשפעתה מאמר 25 סעיף יא {בשמחה}
י/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 74, 136
י/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' עז
י/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רח, תקעז
י/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' טז
י/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קט
י/ג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קמז
י/ג יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' קיט, קכב
י/ג יין הטוב עמ' קמד
י/ג כל בו ח"ה עמ' תקנז
י/ג לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' שמ
י/ג להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קלא ע"א
י/ג לקוטי שיחות חי"ט עמ' 71
י/ג מחנה יוסף סוטה עמ' לד
י/ג מצווה ועושה ח"א עמ' רא
י/ג משנת יעקב
י/ג נחל שלמה הל' ברכות עמ' קמ-קמג
י/ג נחלה לישראל (תשעא) עמ' קנג {בשמחה}
י/ג נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' צו
י/ג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תמג
י/ג ס' הפרדס לר' אשר עמ' נג
י/ג עולת איש ברכות עמ' תקלז
י/ג עיוני הלכות ח"ב עמ' קלח
י/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/ג פני משה (שלז')
י/ג קרית מלך
י/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קכו
י/ג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רמד, רנה, משלי עמ' קמו
י/ג רנת יצחק תהלים עמ' כט, תס
י/ג רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שג
י/ג רנת יצחק תפלה לשבת עמ' מט {בטוב נפש}
י/ג רנת יצחק תפלה עמ' קיז {לברך על הרעה}
י/ג שו"ע הרב לוח ברכה"נ סי' יא אות כו
י/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 69-70
י/ג תורת אמך ח"ב עמ' 425, 427
י/ד אהבת המלך
י/ד אנצי"ת ע' ברכות הודאה הע' 195, 196
י/ד הר המלך ח"ג עמ' נד
י/ד וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קמז
י/ד ישורון ד עמ' תקכט = חי' הרד"ל למשניות ברכות {מברך על הרעה מעין הטובה}
י/ד כל בו ח"ה עמ' תקנז
י/ד מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון כד ע"ב]
י/ד נחל שלמה הל' ברכות עמ' קמ-קמג
י/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 155
י/ד תורת אמך ח"ב עמ' 419, 425, 427
י/ה אמונת עתיך גל' 113 עמ' 138
י/ה אנצי"ת ע' ברכות הודאה הע' 87, 90, ע' ברכת הזמן הע' 248
י/ה באר יהודה
י/ה בית יצחק (תשיד) עמ' 61 {הליכות עולם}
י/ה ברור הלכה ברכות נט ע"ב ציון ד, תענית כו ע"א ציון א
י/ה ברכי יוסף או"ח סי' ריח ס"ג בשיורי ברכה
י/ה דברי ירמיהו
י/ה הלכות יום העצמאות עמ' רי
י/ה המנהיג עמ' תעט
י/ה הרמב"ם והלכותיו
י/ה וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קמה
י/ה חי' חפץ חיים
י/ה יין הטוב עמ' קמד
י/ה ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' מא
י/ה כל בו ח"ה עמ' תקנט
י/ה מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' סז
י/ה מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 79 {ברוך הטוב והמטיב}
י/ה מצוות זמניות עמ' תקכד
י/ה מקנת חיים, ברכת אב {שהחיינו}
י/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כג אות ב
י/ה נחל שלמה הל' ברכות עמ' קמג-קמו
י/ה ס' התדיר עמ' רצט {שותפות}
י/ה עולת איש ברכות עמ' תקלז, תקלט
י/ה עמודי שלמה ח"ג עמ' קח
י/ה פרשת המלך
י/ה צפנת פענח
י/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' יג
י/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 60, 62
י/ה תורת אמך ח"ב עמ' 425, 427
י/ו אבודרהם (תשכג) עמ' שמו
י/ו אנצי"ת ע' ברכות הודאה הע' 100
י/ו ברור הלכה ברכות נט ע"ב ציון ד
י/ו דברי ירמיהו
י/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' יז
י/ו לקוטי שפת אמת
י/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' כז
י/ו נועם חכ"ג עמ' נד
י/ו נחל שלמה הל' ברכות עמ' קמג-קמו
י/ו נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 566
י/ו ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נז
י/ו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/ו שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 61
י/ו תורת אמך ח"ב עמ' 425, 427
י/ז אהבת המלך
י/ז אור המאיר (שפירא) סי' יג אות א
י/ז אורח ישראל סי' יג אות טז
י/ז אנצי"ת ע' ברכות הודאה הע' 76, 77, 79, 116, 167, 172, 176, 184, 187, ע' ברכת הזמן הע' 200, 245
י/ז בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כג
י/ז בית אהרן וישראל גל' פח עמ' כב {שהחיינו - אם אין אחים}
י/ז ברור הלכה ברכות נט ע"ב ציון ד, י
י/ז ברכי יוסף או"ח דף קיח ע"א
י/ז דברות אליהו ח"ד עמ' ח
י/ז הלכות קטנות ח"ב סי' קסב
י/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 236
י/ז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קמא
י/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קלד
י/ז כל בו ח"ה עמ' תקנז-תקנח
י/ז לקוטי שיחות חל"ד עמ' 108
י/ז מעשה בצלאל סי' עח
י/ז משנה שלמה עמ' מג
י/ז נחל שלמה הל' ברכות עמ' קמו-קמט
י/ז ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נח, סא
י/ז עולת איש ברכות עמ' תקלז
י/ז פי' ר' סעיד אלעדני
י/ז פני משה (שלז')
י/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קכו {השמיט ילדה אשתו שמברך}
י/ז רמת רחל סי' לג אות א
י/ז שו"ע הרב לוח ברכה"נ סי' יא אות כד
י/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' יג
י/ז שלשה עשר עלי השושנה עמ' 312
י/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 63-64
י/ז תורת אמך ח"ב עמ' 419, 425, 427
י/ח אבודרהם (תשכג) עמ' שמא
י/ח אבן שלמה (ניימן) עמ' יח
י/ח אהל יצחק
י/ח אהל שרה לאה עמ' רמא {בחרבנן}
י/ח אור המזרח חל"ד עמ' 70 {כ"מ}
י/ח אורח ישראל סי' יב אות ח, יא-יד, הערה צט, סי' יד אות א
י/ח אורים גדולים (תשסג) עמ' קכד
י/ח איתן האזרחי עמ' כ
י/ח אנצי"ת ע' ברכות הודאה הע' 1, 9, 12, 14, 19, 30
י/ח באר יהודה
י/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' לג
י/ח בחיר חיים
י/ח בית יצחק (תשיד) עמ' 60 {הגהמ"י}
י/ח בית מלך (חב"ד) עמ' 15
י/ח בית נפתלי (תשסו) עמ' קפז, קצ
י/ח בן אריה
י/ח בן ידיד
י/ח בני בנימין (אדר"ת)
י/ח ברור הלכה ברכות נד ע"ב ציון ב, ג, ד
י/ח בשבילי ברכת הגומל סי' א ס"ק ו {נחל איתן}, ז, יד, יח, סי' ב ס"ק ג {יד המלך}, יט, סי' ד ס"ק יא, סי' ה ס"ק א, סי' ו ס"ק א, סי' ז ס"ק ה, סי' ט ס"ק ו {יד המלך}, סי' יא ס"ק ז, יג {יד המלך}, סי' יג ס"ק י
י/ח בשבילי ההודאה סי' א ס"ק י, סי' יג[ז]
י/ח גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קס, ח"ב עמ' קמז, קנז, קסו
י/ח גביע הכסף ח"א עמ' קפ {שניים מהם חכמים}
י/ח דבר סיני (תשכו)
י/ח דברי יציב לקוטים עמ' לד {השומעים אומרים}
י/ח הליכות עולם (דובער)
י/ח הר המלך ח"ה עמ' שצח
י/ח הרמב"ם והזוהר
י/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קכח
י/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רכח
י/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רפח
י/ח וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קמח-קמט
י/ח ויקרא יעבץ עמ' ח
י/ח חי' חתם סופר
י/ח חיי נפש בראשית ח"ב עמ' פא {עומד}
י/ח חלקת מאיר
י/ח טירת כסף דף קנא ע"ד
י/ח יד המלך (לנדא)
י/ח יד המלך (פלומבו)
י/ח יוסף את אחיו הסכמת ר"ש פנחסי {"יעמוד ביניהם" - האם אשה יכולה לברך מעזרת נשים}
י/ח יוסף את אחיו עמ' פ-פב {חיוב אשה בברכת הגומל}
י/ח יזרח אור (תשסט) עמ' י, יט {פרי האדמה}
י/ח יחוה דעת ח"ב עמ' קא, ח"ד עמ' קה
י/ח יסודי ישורון ח"ב עמ' רמ {עומד}
י/ח יסודי ישורון ח"ב עמ' רמא {יד המלך}
י/ח יצחק ירנן
י/ח כל בו ח"ה עמ' תקסא
י/ח כנפי נשרים
י/ח לב שלם [לחם חמודות אות ז]
י/ח להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' י
י/ח לקוטי שיחות חי"ב עמ' 21
י/ח מאור ישראל
י/ח מחשבת הקודש ח"ב דף לג ע"ד {יד המלך}
י/ח מים חיים
י/ח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 243 {ברכת הגומל בזמן קריאת התורה}
י/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ח מעיני המים
י/ח מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' נא]
י/ח מקוה ישראל (נג'ארה) עמ' 589
י/ח מקור חסד עמ' רכב
י/ח מרבה חיים סי' יא אות א {השמיט מנהג לברך הגומל בעלייה לתורה}
י/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ח מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ), וכן בהשמטות [שתי הלחם דף א ע"ב]
י/ח משאת המלך ח"א סי' ק {עומד ביניהם}
י/ח משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רפא
י/ח משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רצג
י/ח משכן שילה עמ' שיט, שכב
י/ח משנה הלכות ח"ז סי' לא
י/ח משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנט
י/ח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תסא
י/ח משפט הצבא בישראל עמ' עה
י/ח משרת משה (עטייה)
י/ח נועם ח"ב עמ' קפב
י/ח נועם ח"ה עמ' שיז [בצל החכמה סי' כא], חי"ט עמ' קיא {הגומל לחייבים טובות}, שכא [משנת יעבץ סי' יט]
י/ח נחל שלמה הל' ברכות עמ' קמט-קנח
י/ח נטעי שושנה עמ' קכח {עלה ליבשה}
י/ח נרות זכריה עמ' קא-קב
י/ח ס' הנייר עמ' קמג
י/ח ס' השבי"ט עמ' כח
י/ח ס' התדיר עמ' רצט
י/ח סופר המלך עמ' נג
י/ח עולת איש ברכות עמ' תקלה
י/ח עמודי שלמה ח"ג עמ' קח
י/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/ח פני משה (שלז')
י/ח פרנס לדורו עמ' 210
י/ח פרשת המלך
י/ח צפנת פענח כאן, בראשית עמ' לח, דברים עמ' רמו
י/ח צרור הכסף (גטיניו) דף קכד ע"א {כ"מ}
י/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' לו
י/ח קול צופיך עמ' קסד
י/ח קרית מלך
י/ח ראש אליהו ח"א עמ' קיז, קכד
י/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קכג, ח"ג עמ' פג {יד המלך}, ח"ה עמ' שמו, ח"ז עמ' נו-נז, רנב
י/ח רנת יצחק תהלים עמ' תצה
י/ח שדה הארץ ח"ג דף ה ע"ב {חולה}
י/ח שו"ע הרב לוח ברכה"נ סי' יב אות ח
י/ח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קעג {דרכים}
י/ח שו"ת ממעמקים ח"א עמ' נד
י/ח שיורי ברכה או"ח דף ריא ע"ד
י/ח שלשה עשר עלי השושנה עמ' 312
י/ח שם דרך מגילה עמ' קנד {כ"מ}
י/ח שמוש חכמים ג סי' יז {הגומל}
י/ח שער המלך (שושן) עמ' צ
י/ח שערי מאיר עמ' כ
י/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 42
י/ח שפתי מלך
י/ח תהלתו בפי עמ' עז-עח, קסח, קעג-קעד
י/ח תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קב
י/ח תורה אור (באנדי) עמ' תלב
י/ח תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' קנג
י/ח תורת אמך ח"ב עמ' 385
י/ח תורת מנחם ח"נ עמ' 170
י/ח תחומין ח"א עמ' 350, ח"י עמ' 109, 112
י/ח תשובות ראב"י אב"ד סי' עב
י/ט אבודרהם (תשכג) עמ' שמ
י/ט אוצר א"י ח"ה עמ' 262
י/ט אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 317
י/ט אנצי"ת ע' ברכות הראיה הע' 2-4, 18, 19, 134, 139, 143, 147
י/ט באר יהודה
י/ט בדרך המלך עמ' קכח
י/ט ביצחק יקרא (תשע) סי' ד ד"ה והנכון
י/ט בית אהרן וישראל גל' עד עמ' קסד
י/ט בן ידיד
י/ט ברור הלכה ברכות נד ע"א ציון ט, נד ע"ב ציון ה
י/ט גבורות אליהו או"ח סי' נה
י/ט גביע הכסף ח"א עמ' צג {והשב לב עובדיהם לעבדך - גם גוים}
י/ט דברות אליהו ח"ו עמ' רג {השב לב עובדיהם לעבדך}
י/ט דברי יציב או"ח עמ' קעב, קעד
י/ט דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1244
י/ט האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תיא {כגון ים סוף ומעברות הירדן}
י/ט הדרת אפרים ח"א עמ' ט
י/ט הורה גבר (תקסב) דף יד ע"ג
י/ט הורה גבר (תשסג) עמ' נז {נס לרבים}
י/ט הלכות יום העצמאות עמ' צו, קפג, רפ, רפד
י/ט הלכות קטנות ח"ב סי' קעז
י/ט המאיר לארץ
י/ט הר המלך ח"ה עמ' לד
י/ט הרמב"ם והלכותיו
י/ט התורה והמדינה ח"ט עמ' תקלא
י/ט וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קנ-קנד
י/ט ושב הכהן (תשמח) עמ' שפח {כ"מ}
י/ט ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפה {מקום שנעקרה ע"ז}
י/ט יצחק ירנן
י/ט כל בו ח"ה עמ' תקמה
י/ט לב שלם [אור לו בציון דף לח, זהב שיבה יד ע"ד, ב"ח או"ח סי' רכד]
י/ט ללשונות הרמב"ם
י/ט מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 182
י/ט מגן גבורים (או"ח) סי' רכח ס"ק א
י/ט מוריה גל' קצג עמ' קסח
י/ט מנחת מחבת עמ' רט
י/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ט מצוות זמניות עמ' תקכב
י/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
י/ט מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
י/ט משא בני קהת
י/ט משנה הלכות ח"ו סי' כז {ותשיב לב עובדיהם - תפלה על רשעים}
י/ט משרת משה (עטייה)
י/ט נוכח השלחן (הכהן) עמ' קצט
י/ט נחל איתן
י/ט נחל שלמה הל' ברכות עמ' קנט-קסו
י/ט ניר לדוד
י/ט נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
י/ט נצר מטעי (פרידמן) סי' לו סעיף ב {ברכה על נס}
י/ט ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נה, נח
י/ט עולת איש ברכות עמ' תקלא, תקלג
י/ט עמודי שלמה ח"ג עמ' קח
י/ט ענבי פתחיה עמ' 40
י/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 233
י/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 252
י/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/ט פני משה (שלז')
י/ט פרשת המלך
י/ט צפיחית בדבש דף מג ע"ב וע"ד {מרקוליס}
י/ט צפנת פענח
י/ט קובץ
י/ט קרית מלך
י/ט קרן הצבי מצוה לד אות ג, מצוה עד אות א
י/ט שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' יד
י/ט שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קפא
י/ט שחר אהללך עמ' צד
י/ט שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 289 {כ"מ - דוקא בארץ ישראל}
י/ט שלשה עשר עלי השושנה עמ' 312
י/ט שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רלא
י/ט שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 39
י/ט תורת אמך ח"ב עמ' 372, 375, 393
י/ט תיבת גומא (זלזניק) עמ' יא
י/ט תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ב (ז) {אם יוצאים ברכת 'שעשה נסים' בלי שם ומלכות}
י/ט תשובה מאהבה ח"ב דף יד ע"ג
י/י אהבת המלך
י/י אור הישר
י/י אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 178-181, 183, ע' ברכות הראיה הע' 120
י/י באר יהודה
י/י באר ראי עמ' רה
י/י בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' יב
י/י בית דוד (תשעט) או"ח סי' קכא
י/י ברור הלכה ברכות נח ע"ב ציון א
י/י גור אריה דברים פ' יד הע' 34
י/י דברי ירמיהו
י/י המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 11
י/י וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קמז
י/י חוקת עולם עמ' 336 {כ"מ}
י/י יין הטוב עמ' קלט
י/י כל בו ח"ה עמ' תקנ
י/י מגידות (תשמ) עמ' רלג
י/י מגן גבורים (או"ח) סי' רכז ס"ק א
י/י מעין חיים ח"ד עמ' קכח
י/י מעשה בצלאל סי' עח
י/י מצוות זמניות עמ' תקכב-תקכג
י/י משאת המלך (אדרי)
י/י נחל שלמה הל' ברכות עמ' קסו-קע
י/י ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נו
י/י עמודי שלמה ח"ג עמ' קז-קח {הגהמ"י}
י/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/י פני משה (שלז')
י/י פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' כט
י/י שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 289 {הרואה בתי ישראל ביישובן מברך מציב גבול אלמנה}
י/י שלחן המלך
י/י שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 46, 48
י/י תשובות ראב"י אב"ד סי' עד
י/יא אגרא לישרים סי' יט
י/יא אהבת המלך
י/יא אור עולם (בלומנפלד) דף לח ע"ג, לט ע"ד, מ ע"ד
י/יא אור תורה (בלומ') דף מ ע"ד, מא ע"א
י/יא אורח ישראל סי' יג אות טו, הערה נה, סי' יד אות א הערה א
י/יא אורי חיים ח"א עמ' כז
י/יא אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 73, 74, 76
י/יא אנצי"ת ע' ברכות הראיה הע' 152, 156, 157, 160, 162, 165, 168
י/יא אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 420
י/יא באר יהודה
י/יא בחסד יבנה עמ' קמח {חכם הרזים רק בא"י}
י/יא בים דרך עמ' פז
י/יא בית אהרן וישראל גל' כד עמ' קט
י/יא ברור הלכה ברכות נח ע"א ציון א, ב
י/יא גביע הכסף ח"ד עמ' פב {אוכלוסי ישראל בא"י}, פג {כאחד}
י/יא דברי ירמיהו
י/יא הגהות חבר בן חיים
י/יא הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 737
י/יא הלכות יום העצמאות עמ' קלב-קלג {כ"מ}, קפח {צ"פ}
י/יא הסתרים באסתר עמ' 158
י/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' עח
י/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קנז
י/יא זכרון סופרים {כ"מ - אלא שבגמ' שלפנינו וכו'} [עיין כרם שלמה או"ח סימן רכד]
י/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רלב {צ"פ}
י/יא חזון לימים ח"א עמ' קא
י/יא חי' יחיאל דף ה ע"א
י/יא חיי נפש ח"ו עמ' רנט
י/יא חקרי זמנים ח"ד עמ' שסח, שע
י/יא יוסף את אחיו עמ' פו {"חלק" או "נתן"}
י/יא יחוה דעת ח"ד עמ' עט
י/יא ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' מו {שנתן מחכמתו ליראיו}
י/יא כל בו ח"ה עמ' תקנג
י/יא כתר המלך
י/יא לב שלם [אור לו בציון דף לח]
י/יא מלכות בית דוד עמ' יא
י/יא מלכות יהודה וישראל עמ' 116, 397
י/יא מנפת צוף עמ' 434, 438
י/יא מעט צרי
י/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
י/יא מצווה ועושה ח"א עמ' תקמ
י/יא מצווה ועושה ח"ב עמ' תרע {שחלק מחכמתו ליראיו}
י/יא משאת המלך (אדרי)
י/יא משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רנט
י/יא משפטי עזיאל ח"ח עמ' מח
י/יא נחל שלמה הל' ברכות עמ' קע-קעה
י/יא ס' התדיר עמ' רצח
י/יא ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נו
י/יא עמודי שלמה ח"ג עמ' קט
י/יא פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) ויקרא עמ' קסב
י/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/יא צפנת פענח (גם בהשמטות דף נה)
י/יא קרית מלך
י/יא קרן הצבי מצוה מו אות ג
י/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' לה
י/יא שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רעב
י/יא שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קפא
י/יא שחר אהללך עמ' צג {צ"פ}, קב, קג {צ"פ}
י/יא שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' שפז
י/יא שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קפא
י/יא שערי טהר ח"ח סי' פ אות ב
י/יא שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' רעב
י/יא תיבת גומא (זלזניק) עמ' יא-יב
י/יב אמרי יושר בכורות דף מה ע"ב
י/יב אנצי"ת ע' ברכות הראיה הע' 112, 113
י/יב באר יהודה
י/יב בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כג
י/יב ברור הלכה ברכות נח ע"ב ציון ו
י/יב גביע הכסף ח"ב עמ' טו {אומר או מברך}
י/יב חק המלך יבמות עמ' צט
י/יב מציון אורה ח"א עמ' לו
י/יב משאת המלך (אדרי)
י/יב נחל שלמה הל' ברכות עמ' קעה-קעז
י/יב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נו
י/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/יב פרח מטה אהרן (סול')
י/יב קרן הצבי מצוה עג אות ה, מצוה פח אות ב
י/יב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 74
י/יג אבן פינה (נשר) עמ' יז
י/יג איכות הסביבה עמ' 87
י/יג אמונת עתיך גל' 115 עמ' 147-148
י/יג אמונת עתיך גל' 128 עמ' 45-46 {פרחים וניצנים, פירות, עץ אחד, עץ סרק}
י/יג אנצי"ת ע' ברכות הראיה הע' 96, 97, 105, 106
י/יג ברור הלכה ברכות מג ע"ב ציון ו
י/יג ברור הלכה ע"ז כ ע"א ציון ד
י/יג גביע הכסף ח"א עמ' קעב {היוצא לשדה}
י/יג דבר סיני (תשכו)
י/יג דברות אליהו ח"ב עמ' קד-קה
י/יג הגיוני משה עמ' 230 {חשיבות ההנאה מהעולם}
י/יג הלכות קטנות ח"ב סי' כח
י/יג הר המלך ח"ה עמ' לד
י/יג הרי יהודה ח"א סי' כג אות ב
י/יג ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' קיא
י/יג חיים ומלך
י/יג חקרי זמנים ח"ד עמ' קב
י/יג יוסף את אחיו עמ' קב
י/יג יחוה דעת ח"א עמ' ה
י/יג יין הטוב עמ' קלא-קלב, קלו
י/יג כל בו ח"ה עמ' תקמו, תקנו
י/יג לב חיים (פלג'י) ח"ב דף כה ע"ג {היוצא לשדות}
י/יג להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' יא {אילן שאינו למאכל}, יב {ענף תלוש}
י/יג להורות נתן מועדים ח"א עמ' כב
י/יג לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 116
י/יג מאור ישראל
י/יג מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רכח
י/יג מוסר המקרא והתלמוד עמ' מז-מח {בריות נאות, אילנות סרק}
י/יג מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' נה
י/יג מעט צרי
י/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
י/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
י/יג מרכבת המשנה מהדו"ב הל' ע"ז פ"י ה"ד {בריות}
י/יג משאת המלך (אדרי)
י/יג משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנט
י/יג משפטי עזיאל ח"א עמ' כב
י/יג נחל יבוק
י/יג נחל שלמה הל' ברכות עמ' קעז-קפ
י/יג ס' הפרנס עמ' תעב
י/יג ס' השלחן עמ' שלה
י/יג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נו
י/יג סודו של המשפט העברי עמ' 393
י/יג עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' שמג
י/יג ערכי משפט ויהדות עמ' 61
י/יג פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 73
י/יג פני מלך (גוטליב) בראשית עמ' קפד {בריות נאות}
י/יג פרי האדמה ח"א
י/יג קובץ
י/יג קרן הצבי מצוה לד אות ד, מצוה נ אות ב
י/יג שו"ע הרב או"ח סי' תקפב סעיפים א-ב
י/יג שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' רמג, רנ, רנב
י/יג שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' רמח, רנה-רנו
י/יג שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 74
י/יג תורת אמך ח"ב עמ' 405, 443
י/יד אנצי"ת ע' ברכות הראיה הע' 70, 74, 81
י/יד באר יהודה
י/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
י/יד בן ידיד
י/יד ברור הלכה ברכות נט ע"א ציון ו
י/יד דבר סיני (תשכו)
י/יד הגהות חבר בן חיים
י/יד וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קנה
י/יד חזון נחום זרעים ח"א עמ' קא
י/יד חקרי זמנים ח"א עמ' רעג
י/יד יחוה דעת ח"ב עמ' קד
י/יד כל בו ח"ה עמ' תקסב
י/יד לב שלם [לחם חמודות ברכות פ"ט דף לז, תוי"ט ברכות פ"ט, גינת ורדים (הלוי) גן המלך סי' קיט]
י/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
י/יד מציון אורה ח"א עמ' מ
י/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יד מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
י/יד משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנט
י/יד נחל שלמה הל' ברכות עמ' קפ-קפב
י/יד נר דוד ח"א עמ' ד
י/יד ס' הפרדס לר' אשר עמ' נב
י/יד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נז, סא
י/יד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/יד פני משה (שלז')
י/יד פרי השדה (דייטש) ח"א סי' נא
י/יד פרשת המלך
י/יד קרית מלך
י/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' מח
י/יד שו"ע הרב לוח ברכה"נ סי' יב אות כד
י/יד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' סב
י/יד שי כהן עמ' צד, צז
י/יד שם משמעון (פולק) ח"א דף צח {כ"מ}
י/יד שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שפב
י/יד שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 70
י/יד תורת אמך ח"ב עמ' 408
י/יד תרומת הדשן שו"ת סי' רסא {הגהמ"י אות י}
י/טו אור המאיר (שפירא) סי' עה אות ב {ים הגדול}
י/טו אמת ליעקב מועד עמ' קלז
י/טו אנצי"ת ע' ברכות הראיה הע' 53, 59, 62
י/טו באר יהודה
י/טו בן ידיד
י/טו ברור הלכה ברכות נד ע"א ציון ב, נט ע"א ציון ו, נט ע"ב ציון ב
י/טו דבר סיני (תשכו)
י/טו דברי ירמיהו
י/טו הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' טז ס"ק ג {כ"מ}
י/טו הר המלך ח"ג עמ' נד
י/טו השגות הרמ"ך
י/טו ישורון ד עמ' תקכו = חי' הרד"ל למשניות ברכות {הרואה הרים ונהרות לפרקים}
י/טו כל בו ח"ה עמ' תקסד
י/טו להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' לד
י/טו להורות נתן מועדים ח"א עמ' כ, כד, כט
י/טו מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן עא
י/טו מטומאה לקדושה עמ' 95 {שלשים יום}
י/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת - לקוטי תשובות עמ' יח
י/טו מעיל שמואל (פלורנטין)
י/טו מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל ד סי' ד]
י/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/טו מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון כג ע"ד]
י/טו משאת המלך (אדרי)
י/טו נהרות איתן ח"א עמ' קכד
י/טו נחל שלמה הל' ברכות עמ' קפב-קפח
י/טו ס' התדיר עמ' רצח
י/טו ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נז
י/טו עמודי שלמה ח"ג עמ' קז {הגהמ"י}
י/טו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/טו פני משה (שלז')
י/טו קובץ
י/טו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' סז {הגהמ"י}
י/טו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' לא
י/טו שו"ת הרא"ש עמ' כא
י/טו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קפא
י/טו שלום ירושלים עמ' מו
י/טו שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 73
י/טו שפתי מלך
י/טו תורת אמך ח"ב עמ' 413
י/טז אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רנט
י/טז אנצי"ת ע' ברכות הראיה הע' 89, ע' ברכת הלבנה הע' 1, 16, 92, 95, 98, 102, 105, 106
י/טז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' קיח-קיט
י/טז בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קפז
י/טז בית אהרן וישראל גל' סו עמ' צה {ר' מנוח}, גל' עו עמ' מט-נ
י/טז ברור הלכה סנהדרין מא ע"ב ציון ג, מב ע"א ציון ג
י/טז בשבילי ברכת הגומל - קונטרס ס"ק לה
י/טז גלגולי מנהג בעולם ההלכה עמ' 192, 196
י/טז דברות משה סנהדרין עמ' שעט
י/טז המאיר לארץ
י/טז המנהיג עמ' רסו
י/טז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קנו
י/טז ויען יצחק עמ' תכט {רצון קוניהם}
י/טז חיי נפש ח"ו עמ' רנא {קוניהם}
י/טז חקרי זמנים ח"ב עמ' תרצב-תרצג
י/טז יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קצא
י/טז יד המלך (לנדא)
י/טז יד פשוטה מדע עמ' ע
י/טז יפה נוף עמ' כא
י/טז כל בו ח"ה עמ' תקסו
י/טז להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' מא {ברכת הלבנה - ברכת השבח}
י/טז לחם רב (בוטון) סי' א
י/טז לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' א
י/טז לקחת מוסר ח"ב עמ' כ, כג
י/טז מאור ישראל
י/טז מגידות (תשמ) עמ' רלג
י/טז מגידות (תשעג) סי' קב עמ' רלג
י/טז מעיל שמואל (פלורנטין)
י/טז מעשה בצלאל סי' עח
י/טז מצוות זמניות עמ' תקכג
י/טז משאת המלך (אדרי)
י/טז משאת מרדכי מגילה עמ' קסב
י/טז משנת יעקב קרבנות עמ' רעב
י/טז נועם חי"ב עמ' קא, קיח
י/טז נחל שלמה הל' ברכות עמ' קפח-קצא
י/טז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות כא
י/טז נשמה של שבת עמ' 606-608
י/טז ס' הנייר עמ' קמג
י/טז ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נז
י/טז עמודי שלמה ח"ג עמ' קי
י/טז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/טז פרי האדמה ח"ג
י/טז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שכה
י/טז צפיחית בדבש דף כא ע"א, כב ע"א {מעשה רקח}
י/טז קובץ
י/טז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' סז
י/טז קרית מלך
י/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' כא
י/טז שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' צא
י/טז שי כהן עמ' צג {בחידושה}
י/טז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 73, 75
י/טז תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' עה, קכג, רו
י/טז תפלת דוד (אדר"ת) עמ' נו
י/טז תרומת הדשן שו"ת סי' לה {הגהמ"י אות ס}
י/יז אגרות משה או"ח ח"א סי' קמג
י/יז אהל יצחק
י/יז אור הישר
י/יז אורח ישראל סי' א אות ה
י/יז אנצי"ת ע' ברכת הלבנה הע' 26, 64, 146, 149-152, 154
י/יז באר יהודה
י/יז בדבר מלך ח"י עמ' קנח
י/יז בית אהרן וישראל גל' י עמ' עג, גל' עו עמ' מט-נ
י/יז בכורי אברהם הקדמה עמ' 5
י/יז בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 84 {ר' מנוח - סוף זמן קידוש לבנה}, 85 {עד שתתמלא פגימתה}
י/יז בן הרמה
י/יז בני ציון (שפירא) דף פא ע"א
י/יז ברור הלכה סנהדרין מא ע"ב ציון ג
י/יז גלגולי מנהג בעולם ההלכה עמ' 192
י/יז דבר שמואל (אבוהב) סי' רטז
י/יז דברות אליהו ח"ו עמ' כה-כו {זמן הברכה}
י/יז דברות משה סנהדרין עמ' שפ
י/יז המאיר לארץ
י/יז המנהיג עמ' רסו
י/יז הרמב"ם והלכותיו
י/יז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קנו
י/יז יד המלך (לנדא)
י/יז יחוה דעת ח"ב עמ' צג
י/יז ישועות יעקב נזיקין עמ' רעה
י/יז להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' מ {כל זמן חידושה}
י/יז לשד השמן (ירוש')
י/יז מגיד הרקיע ח"ג פ"ו ה"ח
י/יז מגידות (תשעג) סי' קב עמ' רלג
י/יז מזרח שמש דף יח ע"ג
י/יז מחקרי ארץ או"ח סי' מז
י/יז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 77 {זמנה}
י/יז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף ט ע"ג
י/יז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' עט
י/יז מעיל שמואל (פלורנטין)
י/יז מעין חיים ח"ד עמ' נו
י/יז מצוות זמניות עמ' תקכג
י/יז מרגליות הים סנהדרין יג ע"ב אות א {צ"פ}, מא ע"ב אות טו {הגהמ"י קושטא}
י/יז משא בני קהת
י/יז משאת מרדכי מגילה עמ' קסב
י/יז משכנות לאביר יעקב ח"א דף כט ע"ד
י/יז נועם חי"ב עמ' צב, צו, קב, קטו-קטז, קכו, חי"ג, קונטרס האדם על הירח עמ' 24, 12, חי"ד עמ' קכו-קכז
י/יז נחל שלמה הל' ברכות עמ' קפח-קצא
י/יז נשמה של שבת עמ' 606-608
י/יז עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 172 {כאילו הקביל}
י/יז עטרת ישראל עמ' רעב
י/יז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/יז פרי האדמה ח"א
י/יז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שכו
י/יז צפנת פענח
י/יז קובץ
י/יז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' סח
י/יז שמש ומגן או"ח סי' כג {ברכת הלבנה מיום ראשון}
י/יז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 76
י/יז שפתי דעת ח"א עמ' רכב
י/יז תחומין חט"ז עמ' 52
י/יז תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' תכ
י/יז תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' כ, כב, ע
י/יז תרחם ציון עמ' קכב, קלה {הגהמ"י}, קנ-קנא, קנו, קנח, קסא {מברך מר"ח}, קסב-קסג {כ"מ}, קסד {מברך בלילה הראשון}
י/יח אבודרהם (תשכג) עמ' שמה
י/יח אהל יצחק [דבר משה סי' יח]
י/יח אור הישר
י/יח אנצי"ת ע' ברכת החמה הע' 1, 12, 15
י/יח אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' שפו {הגהמ"י}
י/יח בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' לה
י/יח בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כג
י/יח בן אריה
י/יח בני בנימין (אדר"ת)
י/יח בני ציון (שפירא) דף מו ע"ג
י/יח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' מה
י/יח ברור הלכה ברכות נט ע"ב ציון א
י/יח ברכת הזמן עמ' תה
י/יח דבר סיני (תשכו)
י/יח דברי ירמיהו
י/יח וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קנה
י/יח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כט אות ד
י/יח חי' חתם סופר
י/יח יזרח אור (תשסט) עמ' ב-ג, ה {קובץ}, כ, מד {קובץ}
י/יח יחוה דעת ח"ד עמ' פז
י/יח ישועות יעקב או"ח אחרי סי' קיז, תשובת נכד המחבר (ד"ה הנה אני)
י/יח ישראל והזמנים (רוסוף) כסלו-אדר עמ' 327
י/יח כל בו ח"ה עמ' תקסז
י/יח לב שלם [עטרת ראש - עטרת תפארת ברכות דף ס-סב]
י/יח להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' כ, כג, כה, כח
י/יח מגיד הרקיע ח"ג פ"י ה"ו, פט"ז ה"ב (1)
י/יח מוריה גל' קיא עמ' כו {ברכת החמה בבוקר}, ע, עד, עז {ברכת החמה}
י/יח מחנה יוסף סוטה עמ' לד
י/יח מים רבים (פרנקל) בראשית אות א
י/יח מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' נו]
י/יח מצוות זמניות עמ' תקכג
י/יח מקור הברכה (מרגליות) עמ' י {קובץ}
י/יח משיב טענה עמ' 207
י/יח נועם חי"א עמ' פו
י/יח נחל שלמה הל' ברכות עמ' קצא-קצג
י/יח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' צה אות ב
י/יח נרות אהרן
י/יח ס' הפרדס לר' אשר עמ' נא
י/יח ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נז
י/יח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/יח פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' רפג
י/יח פנים מאירות סי' לח
י/יח פרי האדמה ח"ד
י/יח צפנת פענח
י/יח קובץ
י/יח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קעה {הגהמ"י אות ע}
י/יח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שלז
י/יח שו"ת ר"י מפוזנא עמ' ח
י/יח שי כהן עמ' צד-צו, צח-ק, קב
י/יח שלמי יוסף ר"ה עמ' רט
י/יח שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 72
י/יט ברור הלכה ברכות נח ע"ב ציון א
י/יט מחנה יוסף סוטה עמ' לד
י/יט נחל שלמה הל' ברכות עמ' קצג
י/יט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/יט פני אברהם (פרלמן) דף ט ע"א
י/יט קרן הצבי מצוה לד אות ג
י/יט שלשה עשר עלי השושנה עמ' 312
י/כ אנצי"ת ע' בית המרחץ הע' 62, 63, 67
י/כ דבר סיני (תשכו)
י/כ כל בו ח"ה עמ' תקפו
י/כ נחל שלמה הל' ברכות עמ' קצד
י/כ ס' הנייר עמ' קמד
י/כ פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/כא בני בנימין (אדר"ת)
י/כא דבר סיני (תשכו)
י/כא דברות משה ב"מ ח"א סי' מא הערה מו
י/כא יחל ישראל (תשנב) עמ' שיב
י/כא יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' עח
י/כא כל בו ח"ה עמ' תקסז
י/כא נחל שלמה הל' ברכות עמ' קצה
י/כא רמת רחל סי' כ אות ב
י/כב אהל דוד (קהן) ח"ג מלאכי פ"ג פס' י {כ"מ}
י/כב אוצמפה"ת ב"מ מב ע"א הע' 35 {כ"מ בשם ריטב"א}, 38 {כ"מ בשם רמב"ן}, 40 {כ"מ בשם רמב"ן}, 49
י/כב אחרית השנים עמ' ס {כ"מ}
י/כב באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' קרח סי' ו אות ב {כ"מ}
י/כב בטחון בה' והשתדלות טבעית עמ' 281
י/כב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שמח
י/כב ברור הלכה תענית ח ע"ב ציון ד
י/כב ברכי יוסף או"ח סי' רל ס"ג {כ"מ} וס"ו
י/כב גבורות שלמה דף יב ע"א, טו ע"ב {המתפלל על מה שעבר - השמיט דין "היתה אשתו מעוברת"}
י/כב גביע הכסף ח"א עמ' סז {תפילת שווא}
י/כב דברות משה ב"מ ח"א סי' מא הערה מו
י/כב דברות משה ברכות עמ' ש {התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי זה}
י/כב דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' תצא {למוד את גורנו}
י/כב הגהות אליעזר דף נח ע"א [וכ"כ רש"י תענית ח ע"ב] {כ"מ בשם הריטב"א}
י/כב חיי נפש ח"ו עמ' רפב
י/כב כל בו ח"ה עמ' תקפח
י/כב לב שלמה (הלוי) דף קמה ע"ב-ע"ד
י/כב להורות נתן מועדים ח"ה עמ' לב {תפלה על נס}
י/כב מגדל צופים ח"א סי' סט
י/כב מי נדה עמ' ז
י/כב מעיל שמואל (פלורנטין)
י/כב משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עז
י/כב משנת חיים דברים עמ' קנז, קנט, תפט
י/כב משנת יעקב
י/כב משפטי עזיאל ח"א עמ' 8
י/כב נחל שלמה הל' ברכות עמ' קצו
י/כב ס' התדיר עמ' רצט
י/כב סופר המלך עמ' נה
י/כב עולת ראיה (וייס) עמ' לט {כ"מ}
י/כב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רכז
י/כב עשר תעשר הל' לט
י/כב פני חמה דף לד ע"א-ע"ב {כ"מ בשם ריטב"א}
י/כב רנת יצחק יהושע עמ' קד {מדד גרנו ואח"כ ביקש}
י/כב שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' יז, קכט, קצב, קצה
י/כב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 36
י/כג אהבת המלך
י/כג אור צהיר
י/כג אנצי"ת ע' בית המדרש הע' 50, 51
י/כג ברור הלכה ברכות כח ע"ב ציון ה
י/כג דברי ירמיהו
י/כג הר המלך ח"ג עמ' יט
י/כג כל בו ח"ה עמ' תקמ
י/כג כפתור ופרח (תשו) דף קסא ע"ד
י/כג להורות נתן מועדים ח"ד עמ' יב
י/כג מנהגי ישראל ח"ז עמ' מה
י/כג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' מד
י/כג מעיל שמואל (פלורנטין)
י/כג מעינות האמונה עמ' ריד
י/כג מצודת דוד (שפרבר) עמ' יב {שלא אכשל, שלא אכשל}
י/כג נחל שלמה הל' ברכות עמ' קצז
י/כג ניר לדוד
י/כג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/כג קרן הצבי מצוה הקדמה
י/כג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קיב
י/כג שערי בית המדרש (פלשינסקי תשסט) עמ' נז (וכל הספר)
י/כג תורת אברהם עמ' 360 {נכנס לבהמ"ד}
י/כג תורת אמך ח"א עמ' 391
י/כד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/כד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' כה
י/כד ברור הלכה ברכות כח ע"ב ציון ה
י/כד הר המלך ח"ג עמ' יט
י/כד יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' צג
י/כד נחל שלמה הל' ברכות עמ' קצח-קצט
י/כד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/כד קרית מלך
י/כד שערי בית המדרש (פלשינסקי תשסט) עמ' נז (וכל הספר)
י/כד תורת אמך ח"א עמ' 391
י/כה אהבת המלך
י/כה אור הישר
י/כה אורח ישראל סי' ח הערה קכז
י/כה אמרות יצחק תנינא עמ' עג {מי שנכנס לכרך}
י/כה באר יהודה
י/כה בני בנימין (אדר"ת)
י/כה ברור הלכה ברכות כט ע"ב ציון ח, ל ע"א ציון א
י/כה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קכ
י/כה הר המלך ח"ג עמ' נד
י/כה הרמב"ם והזוהר
י/כה זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 53
י/כה כל בו ח"ה עמ' תקעז
י/כה לב שלם [פרי חדש או"ח סי' קי ס"ק ד]
י/כה לב שלמה (הלוי) דף קמה ע"ב
י/כה ללשונות הרמב"ם
י/כה מרכה"מ אלפ' (השמטות) [שתי הלחם דף א ע"א]
י/כה משנת המדינה עמ' 137, 139
י/כה משנת יעקב
י/כה מתנת חיים ימים נוראים עמ' רמח {שתכניסני}
י/כה נחל שלמה הל' ברכות עמ' ר-רג
י/כה ניר לדוד
י/כה נמוקי שזבנ"י דף סב {בלי חתימה}
י/כה נרות אהרן
י/כה ס' החיים (קלוגר) עמ' שלה
י/כה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/כה פרי יצחק (תשעו) עמ' שמח
י/כה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' שצו
י/כה תהלתו בפי עמ' קסז-קסח {מודה אני לפניך שהוצאתני מכרך זה לשלום}
י/כה תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' שכח
י/כה תשובה מאהבה ח"א סי' לד
י/כה תשובות הראב"ד סי' מד
י/כו אהבת המלך
י/כו אוצמפה"ת ב"מ מב ע"א הע' 50
י/כו בין השורות עמ' שכו
י/כו במסילה נעלה עמ' תקב {המרבה - משובח}
י/כו בני בנימין (אדר"ת)
י/כו דברי יואל - שו"ת עמ' רעג
י/כו דברי ירמיהו
י/כו התורה והמדינה ח"ט עמ' תקמב
י/כו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלח
י/כו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תערב
י/כו וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' טו
י/כו זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 56
י/כו חזון נחום זרעים ח"א עמ' קה
י/כו חיי משה (ברודנא) דף ט ע"ד
י/כו יסודי הצדקה עמ' 8
י/כו ישא מדברותיך מגילה עמ' פח
י/כו כל בו ח"ה עמ' תקצ
י/כו לב שלם [אור יקרות דף א ע"ג]
י/כו לב שלמה (הלוי) דף קמה ע"ב
י/כו להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' ד {יצעק על העתיד}
י/כו לקוטי שיחות חל"ט עמ' 26 {כל המרבה}
י/כו מחנה יוסף ח"ג עמ' לח
י/כו מצווה ועושה ח"א עמ' צו
י/כו משפטי עזיאל ח"א עמ' 9
י/כו מתנת חיים - מועדים עמ' רמו
י/כו מתנת חיים ימים נוראים עמ' רמח {יצעק על העתיד}
י/כו מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' מז
י/כו נחל שלמה הל' ברכות עמ' רג
י/כו ס' הפרדס לר' אשר עמ' נז
י/כו עוללות ישראל עמ' קיח
י/כו שירת הפסח אות לא, קנו
י/כו שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שטו
י/כו תורת אמך ח"א עמ' 391


יא/89 הלכות ברכות פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ הרמב"ם המדויק
יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מעשה רקח
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' קעא-קעד
יא/רה"פ ס' המנוחה
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ צפנת פענח
יא/רה"פ קרית מלך
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אבודרהם (תשכג) עמ' יב
יא/א אבודרהם (תשנה) עמ' טז
יא/א אדני היד החזקה
יא/א אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק כא
יא/א אורח ישראל סי' יב הערה נז {ראב"ד}
יא/א אנצי"ת ע' ברכות הע' 48, ע' ברכות ק"ש הע' 160
יא/א באר יהודה
יא/א בן ידיד
יא/א בצל חמדה עמ' פג
יא/א ברקאי ח"ג עמ' 81 {ברכת קריאת התורה עם פתיחה וחתימה}
יא/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קלח
יא/א דבר אברהם ח"א סי' לז אות ג, ט
יא/א דברות משה ברכות עמ' רסו {ומאלו הברכות שאמרנו שהן ררך שבח והודיה יש מהן פותח בברוך ואינו חותם בברוך ויש מהן שהוא חותם בברוך ואינו פותח בברוך אלא מעט מברכת המצות כגון ברכת ספר תורה ורואה קברי ישראל מאלו שהן דרך שבח והודייה, וראב"ד וכ"מ}
יא/א דברות משה פסחים עמ' רצג
יא/א דובר ישרים פסח עמ' קא
יא/א דרך האדם עמ' 7 {כ"מ}
יא/א דרכי שמחה עמ' יט
יא/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' צב-צד
יא/א וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' כט-לא
יא/א זכרון הרב עמ' 307 {ברכת התורה}
יא/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' יז
יא/א יצחק ירנן
יא/א ישמח אב עמ' יז
יא/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' מא {שהחיינו - ברכת השבח}
יא/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' מא
יא/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 78 {נוסח הברכות}
יא/א מנחת אשר פסחים עמ' מו
יא/א מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רמו
יא/א מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/א מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון יז ע"ג]
יא/א משאת מרדכי מגילה עמ' פו
יא/א משנת יהודה עמ' שה
יא/א נועם חכ"ה עמ' עא
יא/א נחל שלמה הל' ברכות עמ' רג-ריד
יא/א נמוקי שזבנ"י דף נז-נח, ס
יא/א נתן פריו ערבי פסחים עמ' נה
יא/א עבד המלך (תשא)
יא/א עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' סט
יא/א עיוני הלכות ח"ב עמ' קלח
יא/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' לח
יא/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 442
יא/א קול חיל עמ' צח
יא/א ר"י קארו - קובץ עמ' רח
יא/א ראש דברך עמ' רכ, רלב
יא/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' קכה-קכו
יא/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' כו
יא/א שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' ו
יא/א שיח ערב פסחים עמ' ריז
יא/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קנח
יא/א תורת אמך ח"ב עמ' 267
יא/ב אבודרהם (תשנה) עמ' טו
יא/ב אבני נזר אהע"ז סי' קכב אות טז, כב
יא/ב אבני ציון ח"א סי' יב אות ה
יא/ב אוצר א"י ח"ג עמ' 39-40
יא/ב אור הישר
יא/ב אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רנח
יא/ב אור שמח
יא/ב אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק מח
יא/ב אמרי איש עמ' שיט {מעקה}
יא/ב אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' צ
יא/ב אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 18, 57, 58, 144
יא/ב אעירה שחר (זעפרני) עמ' קלד
יא/ב אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קסו
יא/ב באר המים עמ' כח-כט
יא/ב באר יצחק (גולדשמיד) עמ' שיד
יא/ב באר משה (שטרן) ח"ב סי' פח אות ט*
יא/ב באר עשק סי' קג
יא/ב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רכו
יא/ב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' סב אות א, ח"ב סי' מה אות ג-ד, ח"ג סי' י אות ח
יא/ב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' מג
יא/ב בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רג
יא/ב בדבר מלך חט"ז עמ' קסז, תג
יא/ב בחיר חיים
יא/ב בטיחות הבניה בהלכה עמ' 15
יא/ב בית אהרן (מגיד) ח"א עמ' מז {אין מברכים על מצוה שבין אדם לחברו - לכן לא מברכים על כיבוד אב}
יא/ב בית אהרן וישראל גל' מא עמ' צ
יא/ב בית יצחק (תשיד) עמ' 131
יא/ב בית ישי - דרשות עמ' שסח
יא/ב בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' טו
יא/ב בכורי חיים ח"ד עמ' כו
יא/ב בני בנימין (אדר"ת)
יא/ב בנתיב המצוות עמ' 287 {כ"מ}
יא/ב ברור הלכה פסחים ז ע"ב ציון ב (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
יא/ב ברכת הזמן עמ' רמה
יא/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' פ
יא/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' עט
יא/ב בשבילי הקדושה סי' יא אות ג
יא/ב בשבילי השחיטה סי' א ס"ק ב, ה
יא/ב בתורתו יהגה ח"ב עמ' תכג {וכל מצוה שבין ארם למקום}
יא/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' כו
יא/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' טז-יז
יא/ב גליוני הגר"ש עמ' נו [עי' הל' שבת רפ"ה]
יא/ב דברות אליהו ח"ה עמ' עה {שכן כל ימיו בספינה - פטור}
יא/ב דברי אור ח"א עמ' קצא
יא/ב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קפג
יא/ב דגל יהודה (לוקץ) עמ' 11
יא/ב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלד {כ"מ}
יא/ב הגהות רפ"מ אלטר
יא/ב הפרדס שנה לט חוב' ג עמ' 9
יא/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 231
יא/ב הררי קדם (תשס) עמ' רעו
יא/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' פח
יא/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' צג
יא/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שצב, תרסז
יא/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' מז
יא/ב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קיח-קיט
יא/ב ויאמר יעקב (זלקינד) עמ' 161 {ברכה על מצוה שבדיבור}
יא/ב זכר יעקב (לוי) עמ' עד {בספינה}
יא/ב זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' א ענף א ס"ק ז
יא/ב זכרון סופרים {וכל מ"ע שבין אדם למקום וכו'} [עיין תשו' חת"ס או"ח סימן נד]
יא/ב זכרון סופרים {שאין אדם חייב לשכון בבית החייב מזוזה} [עיין חיי אדם כלל ט"ו אות כד, ועיין תשו' פרי השרה ח"ב סימן טז]
יא/ב חי' הגר"א
יא/ב חי' חתם סופר
יא/ב חי' משנה פסחים עמ' נג
יא/ב חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קצב
יא/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' עג
יא/ב טהרת יו"ט ח"ג עמ' רמא, רנד
יא/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' צח
יא/ב יד ישראל ח"ב
יא/ב יד לרמב"ם עמ' 225
יא/ב יסודי הצדקה עמ' 425, 475
יא/ב ישא מדברותיך מגילה עמ' שכ {בין אדם למקום}
יא/ב ישרי לב עמ' ל
יא/ב כי שרית עמ' 166 {כ"מ}
יא/ב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' י
יא/ב כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' קב
יא/ב לב דוד (פלדמן) עמ' כד {חיוב להשתדל}, כה {השמיט ציצית}
יא/ב לקוטי שיחות חי"ב עמ' 214
יא/ב לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 63
יא/ב לקוטי שיחות חל"ה עמ' 62 {מ"ע לרדוף}
יא/ב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 27
יא/ב מאורי שערים עמ' רצז {מעקה}
יא/ב מבוא למשנה תורה עמ' 208, 209, 310
יא/ב מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' א
יא/ב מועדים וזמנים ח"ב סי' קפח
יא/ב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 145
יא/ב מנחת אלימלך עמ' ס, פד
יא/ב מנחת אשר פסחים עמ' ריח
יא/ב מעדני ביאורים עמ' קד
יא/ב מעט צרי
יא/ב מעיני התורה ח"ב עמ' רמט
יא/ב מצווה ועושה ח"א עמ' תקצג
יא/ב מצווה ועושה ח"ב עמ' תיד
יא/ב משאת מרדכי מגילה עמ' קכ
יא/ב משנה הלכות ח"ג סי' ריז, ח"ו סי' ו, ח"ח סי' סה, קמג, קצג, ח"י סי' קפט, מהדו"ת או"ח עמ' קמו
יא/ב משנה הלכות ח"ח סי' קנט
יא/ב משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' רצא
יא/ב משנת יעקב קרבנות עמ' נח
יא/ב משפטי עזיאל ח"ז עמ' רצט
יא/ב נועם ח"י עמ' רעט, חי"ח עמ' רלד, חכ"ב עמ' נט
יא/ב נזר הראש עמ' נד
יא/ב נחל שלמה הל' ברכות עמ' ריד-רכ
יא/ב נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 295
יא/ב נחלת צבי (כהנא) עמ' רע
יא/ב נתיב מצותיך עמ' רסג
יא/ב נתיבות פסיקה עמ' 188
יא/ב סדר משנה (בוסק')
יא/ב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 42, 197
יא/ב עבודת הלוי עמ' עח, פב
יא/ב עבודת משא (מאיר) ח"א
יא/ב עטרת מרדכי (מילר) עמ' רד
יא/ב עץ חיים (אבלסון) עמ' תח
יא/ב עקדת משה ח"ב עמ' כא
יא/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 26
יא/ב פותח יד
יא/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יא/ב פרשת המלך
יא/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 186
יא/ב פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' יט, נז, ר
יא/ב צפנת פענח, בהשמטות דף נה, ודברים עמ' קפב
יא/ב קהלות יעקב עירובין טז, מנחות כד
יא/ב קובץ על יד ח"ב
יא/ב קרית אריאל עמ' כא
יא/ב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א מקור 67
יא/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ו, קח, תקיט, תקלג
יא/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קפז
יא/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שיד
יא/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' עח
יא/ב שו"ת מהרי"ק סי' קכח הערה 3
יא/ב שולי הגליון עמ' לג
יא/ב שיח ערב קדשים עמ' תכו
יא/ב שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שכו
יא/ב שמחת מלך עמ' 52
יא/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקח, תקיז
יא/ב שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 88
יא/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 79
יא/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 78, 82
יא/ב שפת הים (זכריש) סי' עג ס"ק ט
יא/ב תבואות שמש דף ז ע"ג
יא/ב תהלה לדוד (אורט') ח"ג יו"ד "יד" רעט-רפ
יא/ב תהלה לדוד (אורט') יו"ד סי' קט ס"ק ט
יא/ב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' לח
יא/ב תורה לדעת ח"ג עמ' קנה, ח"ו עמ' קנד
יא/ב תורה שלמה שמות פכ"ד אות קיד, חי"ט עמ' 386
יא/ב תורה תמימה שמות פ' כד אות ל
יא/ב תורת אמך ח"ב עמ' 459, 471
יא/ב תורת מנחם חס"ח עמ' 92 {מצוה שאינה חובה אלא רומין לרשות כגון מזוזה ומעקה שאין אדם חייב לשכון בבית החייב מזוזה כו' מברך עלי'}
יא/ב תפארת צבי (רוזנטל) עמ' ס, קכו
יא/ג אבי עזרי ח"א
יא/ג אהבת המלך
יא/ג אוצר השבת ח"א עמ' ט
יא/ג אוצר השבת ח"א עמ' ט {נר שבת מדבריהם}
יא/ג אוצרות יהושע עמ' כח
יא/ג אור דוד עמ' יא
יא/ג אורח ישראל סי' כז הערה מ, סי' כח אות ב
יא/ג אמונת יהושע עמ' ס
יא/ג אמרי חן (לוונברג) כאן, וח"ה עמ' י
יא/ג אמת ליעקב מועד עמ' קז
יא/ג אמת ליעקב מקרא עמ' רפה
יא/ג אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 14, 15, 20
יא/ג באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 110, 143
יא/ג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' ס-סא
יא/ג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' סג אות ד
יא/ג בדבר מלך חט"ז עמ' תג
יא/ג בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קמו, גל' מא עמ' צ
יא/ג בכורי אברהם דף לג ע"א {"אשר יאמרו לך תעשה" - לא הביא "לא תסור"}
יא/ג בן אשר סי' י הערה ד
יא/ג בני בנימין (אדר"ת)
יא/ג ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ו פסקה ג
יא/ג ברור הלכה פסחים ז ע"ב ציון ב
יא/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' עט
יא/ג בשבילי המועד סי' ב אות כט
יא/ג בשבילי הפורים סי' ו אות ד {דרבנן - עובר בעשה}
יא/ג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' טז-יז
יא/ג גור אריה שמות פ' כג הע' 26
יא/ג דברות משה זרעים עמ' תשנג {והיכן צונו בתורה שכתוב בה אשר יאמרו לך תעשה וכ"מ}
יא/ג דברות משה שבת ח"א סי' כג ענף ז
יא/ג דברי ירמיהו
יא/ג דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שכד
יא/ג דעת הרמב"ם עמ' 67, 83, 93
יא/ג דרכה של תורה (ורטהימר) דף יט
יא/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' לט
יא/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קיד
יא/ג הליכות חיים יו"ט פ"ב הע' כח
יא/ג הלכות יום העצמאות עמ' קיט, קס
יא/ג המעשה והמדרש עמ' קב-קג, קח {ברכה על מצוה דרבנן}
יא/ג העמק שאלה ח"א שאלתא סז אות ג
יא/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 181
יא/ג הררי קדם (תשס) עמ' רעו
יא/ג התורה והמדינה חי"א עמ' שכא
יא/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' ג
יא/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' טז
יא/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קכז
יא/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' פח
יא/ג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קיט-קכ
יא/ג חי' עזיאל עמ' 121
יא/ג חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קכא
יא/ג חלקת מאיר
יא/ג חלת לחם (תשנח) עמ' קצג
יא/ג חמודי צבי מועדים עמ' קעא, קעה
יא/ג חמודי צבי מועדים עמ' קעא, קעה {כ"מ}
יא/ג חתן סופר חנוכה-פורים עמ' מה
יא/ג טהרת הבית ח"ב עמ' יח-יט
יא/ג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מד, פו
יא/ג יד ישראל ח"ב
יא/ג יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"ב ס"ק ז
יא/ג יחוה דעת ח"א עמ' עו
יא/ג יחל ישראל (תשנב) עמ' קיג
יא/ג יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' סט {כ"מ}
יא/ג יין הטוב עמ' יא, לו, מ
יא/ג יקב אפרים חנוכה-פורים עמ' נה
יא/ג כל בו ח"ה עמ' תתקעה
יא/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קסה, שסח
יא/ג כסא רחמים (תקסג) דף טו ע"ב {טעה ברווח הפרשיות}
יא/ג כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רנח
יא/ג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' ו
יא/ג להורות נתן במדבר עמ' קעז
יא/ג להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רסט
יא/ג ליד המעין עמ' 219
יא/ג לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 106
יא/ג מאורי שערים עמ' תלד {משמות לשמות}
יא/ג מגל ח"י עמ' 205
יא/ג מועדים וזמנים ח"ב סי' קלז
יא/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' כה אות ב
יא/ג מחנה יוסף סוטה עמ' מב
יא/ג מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן ז
יא/ג מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' פב
יא/ג מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' מח, סט, עד {כ"מ}
יא/ג מנחת אלימלך עמ' פד
יא/ג מעדני ביאורים עמ' קד
יא/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/ג מעיני התורה ח"ב עמ' רלח
יא/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תסח
יא/ג מקור הברכה (מרגליות) הערה מה
יא/ג משא בני קהת
יא/ג משך חכמה דברים פי"ז פס' יא
יא/ג משנה הלכות ח"ח סי' קמא, קמג {לערב}
יא/ג משנת יהודה ח"א פ"ה ה"א, ח"ב פ"ה ה"א
יא/ג משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רס, ח"ב עמ' רפב
יא/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תי
יא/ג משנת ראשונים (הירשפלד)
יא/ג משפטי עזיאל ח"ג עמ' צד
יא/ג משפטי עזיאל ח"ו עמ' קכא
יא/ג משרת משה (עטייה)
יא/ג מתנת חיים - מועדים עמ' עז
יא/ג נועם ח"י עמ' מה, חי"א עמ' לד
יא/ג נזר הראש עמ' לח
יא/ג נחל שלמה הל' ברכות עמ' רכ-רמא
יא/ג נר דוד ח"ב עמ' רנה-רנו {כ"מ}
יא/ג נשאל דוד או"ח עמ' מה
יא/ג נתן פריו הל' נט"י עמ' ל
יא/ג נתן פריו סוכה עמ' ה, שנא
יא/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשנד
יא/ג ס' הנייר עמ' קמד
יא/ג ס' הפרדס לר' אשר עמ' נז
יא/ג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 34, 42
יא/ג עץ הדר השלם עמ' קנג
יא/ג פרפרת משה ח"ב עמ' שפח-שפט
יא/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 413
יא/ג צפיחית בדבש דף צב ע"ב {כ"מ}
יא/ג קובץ הערות על אבי עזרי
יא/ג קול בן לוי (תשסג) עמ' מח
יא/ג קול גדול ולא יסף עמ' 47
יא/ג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 168
יא/ג רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שנ
יא/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רפט
יא/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קצז
יא/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קי
יא/ג שו"ע הרב או"ח סי' קנח ס' טז
יא/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קנד
יא/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שצח
יא/ג שו"ת ר"י מילר עמ' קצח
יא/ג שיח ערב קדשים עמ' תכו
יא/ג שנות חיים (קלוגר) עמ' שנ
יא/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' סח
יא/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 79
יא/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 82
יא/ג שפתי מלך
יא/ג תבואות שמש דף ז ע"ג
יא/ג תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קס
יא/ג תועפות ראם (באר) עמ' רכד
יא/ג תורת אמך ח"ב עמ' 459, 475
יא/ג תורת המדינה עמ' 44, 45, 47 {אשר יאמרו לך תעשה}
יא/ג תורת הנזיקין - ביאורים סי' עא
יא/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף קסז ע"ג
יא/ג תפארת מהרשי"ם סי' יב דף נה ע"א-נו ע"א
יא/ג תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קכ
יא/ג תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קד {אשר יאמרו לך}
יא/ד אהבת המלך
יא/ד אוצרות הרמב"ם
יא/ד אור חדש (בלומ') דף ל ע"ב
יא/ד אמרי איש עמ' שטו {לא מברך על הסרת מכשול}
יא/ד אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 23
יא/ד באר המים עמ' כט, קיז
יא/ד בני בנימין (אדר"ת)
יא/ד ברוך אומר חו"מ עמ' קנב*
יא/ד ברור הלכה חולין קה ע"א ציון ח
יא/ד ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ז ע"ב ציון ב
יא/ד ברכת חיים (אמסלם)
יא/ד גינת ראובן תרומות עמ' תריט
יא/ד גליוני ישרון עמ' ריד
יא/ד דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קמא
יא/ד הגהות רפ"מ אלטר
יא/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רעג
יא/ד ואם תאמר ח"ב קושיה 518
יא/ד וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קיט
יא/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות א ס"ק א
יא/ד יין הטוב עמ' מג
יא/ד ישמח משה (גאלופוליטי) דף נא ע"א {טעם שאין ברכה על מים אחרונים}
יא/ד לב שלם [ש"ך יו"ד סי' יט, פרי חדש או"ח, ברכת אברהם ח"ב בחלק עשירי]
יא/ד לבושי מרדכי או"ח עמ' ה
יא/ד מגן גבורים (או"ח) סי' ד ס"ק ב
יא/ד מנחת חיים (אמסלם) ח"ב עמ' קל
יא/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' שלו
יא/ד מסורה חט"ו עמ' נד
יא/ד מעיני התורה ח"ב עמ' רכז, רלז
יא/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תסח {דברים משום סכנה}
יא/ד מקור הברכה (מרגליות) עמ' כה, כח
יא/ד משא בני קהת
יא/ד נחל יבוק
יא/ד נחל שלמה הל' ברכות עמ' רמא
יא/ד ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תלו {ברכה אחרי נטילת ידים}
יא/ד ס' סת"ם עמ' תסג
יא/ד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 42
יא/ד עבודת משא (מאיר) ח"א
יא/ד עטרת צבי (שפלטר) הוספה
יא/ד עיונים (פאור) עמ' 50
יא/ד פני המלך (שטרן)
יא/ד פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' טז
יא/ד פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' רפח, תנה
יא/ד קובץ על יד ח"ב
יא/ד קרן אור (חורב) עמ' רח
יא/ד רווחא שמעתתא ח"א עמ' טו
יא/ד שו"ע הרב או"ח סי' קפא ס"א
יא/ד שיח התורה עמ' שכט
יא/ד שיח ערב קדשים עמ' תכו
יא/ד שמחת מלך עמ' 191 {משום סכנה}
יא/ד תבואת יקב (פרידמן) עמ' קמג {משום סכנה}
יא/ד תורת ירוחם ח"א דף יז ע"ג
יא/ד תורת מנחם חי"ז עמ' 52 {דברים שהם משום סכנה אין מברכין עליהם}
יא/ד תפארת צבי (רוזנטל) עמ' קכז-קכח
יא/ה אבודרהם (תשכג) עמ' טו
יא/ה אבודרהם (תשנה) עמ' כ
יא/ה אבי עזרי ח"א
יא/ה אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מו אות יא
יא/ה אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' צד
יא/ה אדני היד החזקה
יא/ה אור חדש (בלומ') דף כא ע"ג {אם לא בירך לפני עשייתן - מברך אחרי}
יא/ה אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק עז, פ"ז ס"ק סד
יא/ה אורח ישראל סי' כד הערה טו
יא/ה אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' סז, סט
יא/ה אמונת עתיך גל' 125 עמ' 32
יא/ה אמרי שפר (פינטו) עמ' כז
יא/ה אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' טז אות ב
יא/ה אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 48, 175
יא/ה ארץ הצבי (שכטר) עמ' לא
יא/ה ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ט
יא/ה אשדות הפסגה ח"א דף כו ע"ד
יא/ה באר המים עמ' לג
יא/ה באר יהודה
יא/ה באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' א אות ה
יא/ה בד קודש (דאנון)
יא/ה בטיחות הבניה בהלכה עמ' 15
יא/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' מט
יא/ה בית אהרן וישראל גל' יח עמ' מז {שכח ולא בירך על המצוות לפני עשיתה, לא יברך אח"כ}
יא/ה בית אהרן וישראל גל' מח עמ' צח, גל' עח עמ' כח-לא, לג {אם לא בירך לפני עשיית המצוה לא יברך אח"כ}
יא/ה בית ארזים - ס' הגליונות
יא/ה בית המדרש
יא/ה בצל חמדה עמ' קלא, קלז-קלח
יא/ה בריכת המלך עמ' שי
יא/ה ברכת אריאל ח"א סי' א ס"ק ב
יא/ה ברכת אריאל ח"ב עמ' עא-עג
יא/ה ברכת הזמן עמ' קנא, קנה, קפב-קפג, שמא
יא/ה ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קלב
יא/ה ברכת יצחק (פאלער) עמ' רעד {ברכות לא מעכבות}
יא/ה ברכת מרדכי פסחים עמ' פ, של
יא/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' כא, קטו, שב
יא/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' יא, קז, שטו
יא/ה גן שושנים ח"א עמ' סג
יא/ה דביר הקודש מועדים עמ' קס-קסא
יא/ה דבר סיני (תשכו)
יא/ה דברי חן (נתנזון) דף כט ע"ג
יא/ה דברי חפץ עמ' נז
יא/ה דברי יואל - שו"ת עמ' קסז
יא/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' לט
יא/ה הדרום חי"ד עמ' 305
יא/ה הליכות חיים יו"ט פ"ב הע' כח
יא/ה הר המלך ח"ו עמ' קצז-רג
יא/ה התורה והמדינה ח"ט עמ' תקמב
יא/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' צ
יא/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' מא
יא/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רצד
יא/ה וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קכו {שעדיין עשייתן קיימת}
יא/ה ויקרא אברהם אהע"ז סי' י (נ ע"א)
יא/ה זכור לאברהם (יפהן) עמ' קכט
יא/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קכב, ח"ב סי' יא
יא/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' קעא-קעב {עובר לעשייתן לעיכובא}
יא/ה חי' ר' שמואל פסחים עמ' מ-מא
יא/ה חמדת אהרן עמ' לד
יא/ה חק המלך יבמות עמ' פב
יא/ה חתן סופר או"ח ח"א עמ' רלא
יא/ה טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 55
יא/ה יד ישראל ח"ב
יא/ה יחוה דעת ח"ה עמ' ריב
יא/ה יחי ראובן עמ' פג {ברכה אחרי עשיית מצווה}
יא/ה יין הטוב עמ' מג-מד
יא/ה יצחק ירנן
יא/ה ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רכט, רלא, רלג, רלה
יא/ה כל בו ח"ה עמ' תתקעו
יא/ה כנסת אברהם עמ' קנה, קנח
יא/ה כסא רחמים (תקסג) דף ט ע"ב, כ ע"ב
יא/ה כתב סופר או"ח סי' כא ד"ה ומ"ש פר"מ
יא/ה לב שלם [שאגת אריה סי' כו, שמלה חדשה דף מב, פרי חדש יו"ד סי' יט ס"ק ג]
יא/ה להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' כד
יא/ה לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 496
יא/ה לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ו אות ב
יא/ה לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ו ס"ק ב
יא/ה לקח טוב (תשפא) כלל יא אות נ-נב {כל שלא בירך ברכת המצוה עובר לעשייתן אינו מברך עוד אחר עשייתן ברכות המצוות הם מתירין המצוות וקיום המצוה בלי ברכה איסור הוא}
יא/ה לקט שכחה ופאה (מוניזון, תרסב) דף עא ע"ד {לא מברך אח"כ}
יא/ה מאור למלך סוכה עמ' קסה
יא/ה מאור למלך פסחים עמ' סז-סט, עב
יא/ה מאזני צדק ח"א עמ' לא
יא/ה מגן גבורים (או"ח) סי' ח ס"ק י
יא/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' יג אות א, סי' כ אות ד
יא/ה מחנה יוסף ח"ג עמ' קיב, סוטה עמ' מא, ציצית עמ' עז, פסחים דף ג ע"א, עמ' מב
יא/ה מחנה יוסף שבת עמ' עב, עז, פ
יא/ה מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' כג
יא/ה מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' טז
יא/ה מלאכת שלמה (חכים)
יא/ה מלחמת יהושע סי' ה, עמ' יא, יג
יא/ה מנחת אלימלך עמ' עח, קנה
יא/ה מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' ריז
יא/ה מסורה חי"ג עמ' כב
יא/ה מעיני התורה ח"ב עמ' רכז
יא/ה מעשה בצלאל סי' ד, עב
יא/ה מצווה ועושה ח"א עמ' שצב
יא/ה משא בני קהת
יא/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' ל
יא/ה משנה הלכות ח"ה סי' פו
יא/ה משנה הלכות ח"ז סי' פט, ח"י סי' עב
יא/ה משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף מה {עושה מצוה ולא בירך}
יא/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תג, תקנא
יא/ה משנת חיים הל' פסח עמ' שנ
יא/ה משנת חיים ויקרא עמ' תפו
יא/ה משנת יהודה ח"א פ"ה ה"א, ועמ' רלב
יא/ה נועם חכ"ד עמ' רמח
יא/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קנב
יא/ה נזר הראש עמ' יג, קלד, קנז
יא/ה נחל יבוק
יא/ה נחל שלמה הל' ברכות עמ' רמב-רמח
יא/ה ניר לדוד
יא/ה נר דוד ח"א עמ' קעא
יא/ה ס' הפרדס לר' אשר עמ' סו, קה
יא/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' שו
יא/ה סוכת דוד (מן) סוכה סי' לג ס"ק ב, יט, כא
יא/ה סתרי ומגיני (תשכג) עמ' מג
יא/ה עטרת מרדכי (מילר) עמ' רד, רח
יא/ה עקדת משה ח"ב עמ' יח, כד
יא/ה פאר המלך עמ' ר
יא/ה פותח יד
יא/ה פרי אהרן (בגון) עמ' מד {אם לא בירך לפני המצווה לא יברך אח"כ}
יא/ה פרי אליעזר עמ' תרא, תרד
יא/ה פרי מלכה סי' סב
יא/ה פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' ה, ט-יב, יט, לא, ר, רנא, תל-תלא, תנ
יא/ה קובץ הערות על אבי עזרי
יא/ה קונטרסי שעורים כתובות עמ' 24
יא/ה קרני ראם (ירמוש) עמ' לח
יא/ה ראש דברך עמ' קצה
יא/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שמה, ח"ז עמ' שכז
יא/ה רוח יעקב (שלם) דף כח ע"ג {אחר שמתעטף}
יא/ה ריח השדה (חביב) סי' כה עמ' רעח
יא/ה שומע ומשמיע עמ' תלז
יא/ה שחר אורך עמ' כב
יא/ה שי כהן עמ' נ
יא/ה שיח ערב פסחים עמ' מה
יא/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' תקכה
יא/ה שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רסה
יא/ה שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שמג
יא/ה שמוש חכמים א עמ' סה
יא/ה שמחת מלך עמ' 119
יא/ה שמש ומגן יו"ד סי' א-ב, ו
יא/ה שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קלה
יא/ה שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' ריב, רלה
יא/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קנו
יא/ה שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 232
יא/ה שעלי דעת גל' ז עמ' 44, 48, 49
יא/ה שערי זבולון או"ח ח"ג סי' ה ס"ק ב, סי' צט ס"ק א
יא/ה שערי מאיר עמ' קיז
יא/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 147
יא/ה שפתי מלך
יא/ה תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קסב
יא/ה תועפות ראם (באר) עמ' קס
יא/ה תניא רבתי ח"א עמ' 410
יא/ה תפארת צבי (רוזנטל) עמ' לו, נח
יא/ה תפארת ציון (ריבקין) סי' טז הערה 2
יא/ו אבי עזרי ח"א
יא/ו אבן שלמה (ניימן) עמ' ל
יא/ו אוצרות יהושע עמ' כח
יא/ו אור הישר
יא/ו אור המזרח חל"ד עמ' 114-115
יא/ו אור השמש (פולייב) עמ' 99
יא/ו אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' סז, סט
יא/ו אמונת יהושע עמ' מה, תסב
יא/ו אמונת עתיך גל' 125 עמ' 32
יא/ו אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' יז
יא/ו אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 48, 166, 175
יא/ו באר יהודה
יא/ו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קמז
יא/ו בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קסט
יא/ו בית אהרן וישראל גל' סד עמ' כג
יא/ו בצל חמדה עמ' קלז
יא/ו ברור הלכה פסחים ז ע"ב ציון ג
יא/ו בריכת המלך עמ' שי
יא/ו ברכת אריאל ח"ב עמ' עא-עב
יא/ו ברכת הזמן עמ' קפג, תקנג
יא/ו ברכת מרדכי פסחים עמ' פא, של
יא/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' עט, פא
יא/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תז
יא/ו גינת ראובן תרומות עמ' צד
יא/ו דבר סיני (תשכו)
יא/ו דברי יואל - שו"ת עמ' קסז
יא/ו דברי ירוחם דף צג ע"ד
יא/ו דברי ירמיהו
יא/ו דובר ישרים פסח עמ' קמג
יא/ו הליכות חיים יו"ט פ"ב הע' כח
יא/ו המנהיג עמ' ע
יא/ו ואם תאמר ח"ב קושיה 913
יא/ו ויען יצחק עמ' רצד
יא/ו זכור לאברהם (יפהן) עמ' קכט
יא/ו זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 10
יא/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קכב
יא/ו חי' עזיאל עמ' 122
יא/ו חי' ר' שמואל פסחים עמ' מ
יא/ו חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' כט
יא/ו חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 131
יא/ו חלת לחם (תשנח) עמ' קצב
יא/ו חמדת אהרן עמ' לד {הפרשת תרו"מ}
יא/ו חתן סופר או"ח ח"א עמ' רלה
יא/ו טהרת הבית ח"ב עמ' תקח
יא/ו יחוה דעת ח"ב עמ' קלא
יא/ו ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רכד, רכט, רלא, רלה
יא/ו ישועות יעקב קדשים עמ' קכ
יא/ו כל בו ח"ה עמ' תקלג, תתקעז
יא/ו כנסת אברהם עמ' קנה, קנח
יא/ו כרתי ופלתי סי' יט אות ג
יא/ו כתב סופר או"ח סי' כא ד"ה עוד י"ל
יא/ו לבושי מרדכי ח"ד עמ' יט
יא/ו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ו אות א, ג {לא מברך אחרי עשייה}
יא/ו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ו ס"ק א
יא/ו לקח טוב (תשפא) כלל יא אות ב-ג {ברכות אין מעכבות טעם שמעכב חסרון הדר משום שאין נאה לברך עליו}, אות נ-נב {כל שלא בירך ברכת המצוה עובר לעשייתן אינו מברך עוד אחר עשייתן ברכות המצוות הם מתירין המצוות וקיום המצוה בלי ברכה איסור הוא}
יא/ו מאור למלך פסחים עמ' סז-סט, עב
יא/ו מאזני צדק ח"א עמ' לא
יא/ו מחנה יוסף שבת עמ' עו
יא/ו מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' פד
יא/ו מים ראשונים (רבינ') עמ' נו
יא/ו מנחת אלימלך עמ' עח
יא/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכב
יא/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קלז
יא/ו מצות ראיה עמ' לו
יא/ו מרכה"מ אלפ'
יא/ו משכיל ליהודה עמ' יד {לא מברך אח"כ}
יא/ו משכן שילה עמ' ט
יא/ו משנה הלכות ח"ה סי' פו
יא/ו נועם חי"א עמ' סז-סח
יא/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קנב-קנג
יא/ו נחל יבוק
יא/ו נחל שלמה הל' ברכות עמ' רמב-רמח
יא/ו נר דוד ח"א עמ' קעא
יא/ו נתן פריו הל' נט"י עמ' לב
יא/ו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תס
יא/ו ס' הפרדס לר' אשר עמ' סו
יא/ו סוכת דוד (מן) סוכה סי' לג ס"ק ב, יט, כא
יא/ו סתרי ומגיני (תשכג) עמ' מג
יא/ו עונג יו"ט על דרוש דף ג ע"ג {לא יברך אחרי עשייה}
יא/ו עטרת מרדכי (מילר) עמ' רה
יא/ו עין חיים ח"א עמ' רכט {ברכה אחרי ששחט}
יא/ו עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק יט
יא/ו עצי ארזים סי' לד ס"ק ו
יא/ו עקדת משה ח"ב עמ' יח, כא {קובץ}, כד
יא/ו פי' ר' סעיד אלעדני
יא/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' יח
יא/ו פרי מלכה סי' סב
יא/ו פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' כד, רכג, תכד
יא/ו ציץ אליעזר ח"א סי' ו אות ו
יא/ו קהלות יעקב לקוטים ח"ד סי' י, יומא סי' כא
יא/ו קובץ
יא/ו קובץ הערות על אבי עזרי
יא/ו ראש דברך עמ' קצה
יא/ו רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' ז ס"ק א
יא/ו ריח השדה (חביב) סי' כה עמ' רעח
יא/ו שאגת אריה סי' כו
יא/ו שדה יצחק עמ' נט
יא/ו שומע ומשמיע עמ' תמא
יא/ו שמש ומגן יו"ד סי' א-ב, ו
יא/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קנט
יא/ו שעלי דעת גל' ז עמ' 48
יא/ו תורת אמך ח"ב עמ' 474
יא/ו תורת יצחק ח"ב עמ' רפט
יא/ו תורת ירוחם ח"א דף טז ע"ג, ח"ג דף מ ע"ב
יא/ו תנובת ציון דף נ ע"ב
יא/ו תפארת צבי (רוזנטל) עמ' לה
יא/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' טז הערה 2
יא/ו תפלת דוד (אדר"ת) עמ' עא
יא/ז אבי עזרי ח"א
יא/ז אבן שלמה (ניימן) עמ' ל
יא/ז אהבת המלך
יא/ז אור המזרח חל"ד עמ' 114-115
יא/ז אור צהיר
יא/ז אמרי דוד (מלי'), קו"א עמ' נט
יא/ז אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 150, 152
יא/ז אנצי"ת ע' גרות הע' 264-266
יא/ז ארץ הצבי (שכטר) עמ' לא
יא/ז בית אהרן וישראל גל' עח עמ' ל
יא/ז בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' יז
יא/ז בצל חמדה עמ' קלז, קמב
יא/ז ברור הלכה פסחים ז ע"ב ציון ג (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
יא/ז ברכת אריאל ח"ב עמ' עא-עג, פט
יא/ז ברכת הזמן עמ' קיח
יא/ז ברכת מרדכי פסחים עמ' של
יא/ז גן שושנים ח"א עמ' סג
יא/ז דביר הקודש מועדים עמ' רו
יא/ז הגיור עמ' 23, 53, 186
יא/ז העובר בהלכה עמ' 36
יא/ז הר המלך ח"ג עמ' יט
יא/ז וגר זאב עמ' נ-נא {דחוי מעיקרו}
יא/ז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קכז
יא/ז חק המלך יבמות עמ' פב, צב
יא/ז טהרת הבית ח"ב עמ' תקח
יא/ז יד יצחק (זלזניק) עמ' מה
יא/ז ידבר שלום ח"ב עמ' ס
יא/ז יין הטוב עמ' לה-לו
יא/ז ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רל
יא/ז כתב סופר יו"ד סי' קכג ד"ה והנה הרשב"א {מת אביו וירשהו וכו' אם אין עמו}
יא/ז לב מרפא דף לג ע"ג
יא/ז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ו אות א
יא/ז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ו ס"ק א
יא/ז לקח טוב (תשפא) כלל יא אות ב-ג {ברכות אין מעכבות טעם שמעכב חסרון הדר משום שאין נאה לברך עליו}
יא/ז מוריה גל' קנד עמ' צה
יא/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' סז אות ד
יא/ז מחנה יוסף ח"ג עמ' ס, סוטה עמ' מב, פסחים עמ' מב
יא/ז מי יהודה או"ח סי' ג
יא/ז מנחת אשר פסחים עמ' מו
יא/ז מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' ברכת אירוסין
יא/ז מסורה ח"ב עמ' ח
יא/ז מצוות זמניות עמ' תקל
יא/ז מקור הברכה (מרגליות) עמ' מז
יא/ז משנה הלכות ח"י סי' קצח
יא/ז משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' נא
יא/ז משנת חיים שמות עמ' קלט
יא/ז נחל יבוק
יא/ז נחל שלמה הל' ברכות עמ' רמב-רמח
יא/ז נחלת שמואל דף ל ע"ג
יא/ז נתן פריו מקואות עמ' קלג
יא/ז ס' התדיר עמ' רפד
יא/ז סתרי ומגיני (תשכג) עמ' מב
יא/ז עטרת מרדכי (מילר) עמ' רה, רח
יא/ז פרי מלכה סי' סב
יא/ז פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' כד, קמב-קמג
יא/ז קובץ הערות על אבי עזרי
יא/ז קובץ על יד ח"א
יא/ז קרני ראם (ירמוש) עמ' לח-לט
יא/ז רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' ז ס"ק א
יא/ז שומע ומשמיע עמ' תמג
יא/ז שיח ערב פסחים עמ' מה-מו
יא/ז שירת הפסח אות יז
יא/ז שעלי דעת גל' ז עמ' 48
יא/ז שערי נשואין עמ' רנח
יא/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 153 {טבילה}, 154
יא/ז תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' נה
יא/ז תורת אמך ח"ב עמ' 459, 476
יא/ז תחומין חי"ח עמ' 214
יא/ז תפארת צבי (רוזנטל) עמ' לה
יא/ח אבודרהם (תשנה) עמ' כ
יא/ח אהבת המלך
יא/ח אהבת קדומים עמ' שה
יא/ח אהלי יצחק
יא/ח אוצר א"י ח"ג עמ' 20
יא/ח אור שמח
יא/ח אור תורה (שוורץ) ח"א סי' נט
יא/ח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק ח
יא/ח אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק סב
יא/ח אות היא לעולם ח"א דף מט ע"ד
יא/ח אלומות יוסף (תשנ) עמ' רכב
יא/ח אמרות יצחק תנינא עמ' קל-קלא {צ"פ}
יא/ח אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 24, 26
יא/ח אפר קדשים עמ' עו
יא/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' מד
יא/ח בדבר מלך ח"ח עמ' כג
יא/ח בדבר מלך חט"ו עמ' פט, צד, קנז {וכל מצוה שיש אחד עשייתה צווי אחד אינו מברך אלא בשעה שעותה הצצווי האחרון כיצד העושה סוכה או לולב וכו' אינו מברך בשעת עשייה וכו'}
יא/ח בדבר מלך חי"ב עמ' שסג
יא/ח בטיחות הבניה בהלכה עמ' 1 {מעקה}
יא/ח בית אהרן וישראל גל' יא עמ' סט
יא/ח בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' טו
יא/ח בית שערים או"ח סי' פב
יא/ח בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 139 {מצוה בעשייה}
יא/ח בני שמואל כאן, דף קיד
יא/ח בנין שלמה (רבינ') סי' יא
יא/ח ברוך אומר חו"מ עמ' קנב
יא/ח ברור הלכה שבת קלז ע"ב ציון ד פסקה א {ר' מנוח}
יא/ח ברכי יוסף או"ח דף קפ ע"ד
יא/ח ברכת אריאל ח"ב עמ' עג-עד, עז
יא/ח ברכת הזמן עמ' נג, תלא
יא/ח ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קלא
יא/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קטו, שב
יא/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קח, שיד
יא/ח גבורת יצחק ימים נוראים עמ' נו {שעשייתה גמר מצוה}
יא/ח גבורת יצחק סוכות עמ' מא
יא/ח דברות אליהו ח"ב עמ' קלז-קלח
יא/ח דברי יצחק (מורסיא) פתיחה עמ' 48 {שהחיינו על מצות כתיבת ס"ת}
יא/ח דברי סופר עמ' מז, מט
יא/ח הדרת מלך (זילברברג) דף כז ע"ג
יא/ח המנהיג עמ' שסז
יא/ח הצבי והצדק תנינא עמ' קצ
יא/ח ואם תאמר ח"ב קושיה 518
יא/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פא
יא/ח וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קכח-קכט
יא/ח וזרח השמש עמ' קצג
יא/ח ויען יצחק עמ' ד, רצג
יא/ח וישב הים ח"א סי' י ס"ק ג-ד
יא/ח זכור זאת ליעקב עמ' שנח
יא/ח זכור לאברהם (יפהן) עמ' לח {לברך על שחיטה עובר לעשייתה}
יא/ח זכרון יהודה (מונק) דף טו ע"ד, טז ע"א {מעקה - אף שזו מצוה שכלית}
יא/ח חי' משנה פסחים עמ' נג
יא/ח חיים ומלך
יא/ח חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קמב, קצד
יא/ח טל חיים (טל) ח"ג עמ' מז, מט
יא/ח יד אליהו (בוקובזה) תשובה א
יא/ח יחוה דעת ח"ו עמ' רכח
יא/ח כי שרית עמ' 129
יא/ח כל בו ח"ה עמ' תתקעז
יא/ח להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' סג, ח"י עמ' קלד, חי"א עמ' מה, מח, חי"ג עמ' לט
יא/ח להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' לט
יא/ח להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רכז, תמ
יא/ח להורות נתן מועדים ח"ג עמ' ריא
יא/ח להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שצא
יא/ח לקוטי שיחות ח"ב עמ' 385, ח"ח עמ' 138, חי"ח עמ' 212
יא/ח לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' ז ס"ק ד {הבדל בין ציצית לשחיטה מצד החיוב}
יא/ח מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 346
יא/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' ו אות ב
יא/ח מחנה יוסף ח"ג עמ' כט, ציצית עמ' עח, פסחים עמ' עב, שבת עמ' רכג
יא/ח מחשבת הקודש ח"א דף נג ע"ד
יא/ח מנחת יוסף ח"ב עמ' נ
יא/ח מסורה ח"ד עמ' יד
יא/ח מעדני ביאורים עמ' עד, עח
יא/ח מענה לשון עמ' קצה, קצז
יא/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' תסח {מעקה}
יא/ח מקור הברכה (מרגליות) עמ' יב, כח, מד
יא/ח מרומי גלים עמ' ב
יא/ח משאת מרדכי מכות עמ' סג
יא/ח משוש הארץ עמ' נח, ריא
יא/ח משמר הלוי עמ' עט {צ"פ}
יא/ח משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' תקטז עמ' שמה {עשיית סוכה}
יא/ח משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קב, ח"ד עמ' פט
יא/ח משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' רמג
יא/ח משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' פ
יא/ח משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלא
יא/ח נועם ח"ב עמ' קפו, ח"ח עמ' קלט, קנג, חט"ו עמ' עב, עו
יא/ח נזר הראש עמ' א, ז
יא/ח נחל שלמה הל' ברכות עמ' רמח-רנב
יא/ח נחלי מים עמ' פג
יא/ח נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 619
יא/ח נחלת צבי (תשסג) עמ' טז
יא/ח ניצוצי אש עמ' תריח, תרכ
יא/ח נרות שלמה עמ' לא
יא/ח נתן פריו סוכה עמ' מט
יא/ח נתן פריו ערבי פסחים עמ' צ, קס
יא/ח ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תלז
יא/ח ס' הפרדס לר' אשר עמ' נח
יא/ח ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקכז
יא/ח ס' סת"ם עמ' תסג
יא/ח סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' לח אות לא
יא/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קסח, קצח-קצט, ח"ב עמ' שו
יא/ח סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רסה {בשעת עשייה}
יא/ח סהמ"צ לרס"ג ח"א דף צ ע"א, ע"ב, צו ע"ג, ח"ג דף רלא ע"ד, רלד ע"ד, רלז ע"א
יא/ח סודו של המשפט העברי עמ' 70 {מעקה}
יא/ח סופר המלך עמ' נז
יא/ח עבודת הלוי עמ' קא
יא/ח עבודת משא (מאיר) ח"א
יא/ח עטרת צבי (שפלטר) הוספה
יא/ח פרי שמואל מכות עמ' עו
יא/ח פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' רטז, תמב, תמח, תנא, תנה
יא/ח ריח השדה (חביב) סי' כה עמ' רעו
יא/ח רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לט
יא/ח שו"ע הרב או"ח סי' תרמא ס"א
יא/ח שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' סב דף קעה
יא/ח שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רמה, רנח
יא/ח שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' ריט
יא/ח שלמי יוסף ר"ה עמ' תקכד
יא/ח שמחת מלך עמ' 52
יא/ח שמחת מרדכי עמ' שמב
יא/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קנו, קסא
יא/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תיא
יא/ח שערי טהר ח"ד שער א סי' כו אות ה, ח"ו סי' מ אות א
יא/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 177
יא/ח תבואת יקב (פרידמן) עמ' קמג {מעקה}
יא/ח תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' מד, סג
יא/ח תועפות ראם (באר) עמ' קלב
יא/ח תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף יז ע"א {מעקה}
יא/ח תורה תמימה דברים פ' כב אות עה
יא/ח תורת מנחם חי"ז עמ' 52 {אם עשה מעקה מברך וכו'}
יא/ח תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרנז
יא/ח תחומין חי"ט עמ' 427
יא/ח תפארת צבי (רוזנטל) עמ' קכו-קכח
יא/ח תרומת הגורן ח"א עמ' 29
יא/ט אבודרהם (תשכג) עמ' טז
יא/ט אבודרהם (תשנה) עמ' כ
יא/ט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סה אות א
יא/ט אהבת המלך
יא/ט אהל יצחק
יא/ט אהל שרה לאה עמ' תתקה
יא/ט אהל תורה (קוק) עמ' כו
יא/ט אוצר א"י ח"ג עמ' 17, 19-20
יא/ט אור חדש (מהר"ל) פ"ד הע' 232 {התחדשות מזמן לזמן}
יא/ט אור צהיר
יא/ט אור שמח
יא/ט אור תורה (שוורץ) ח"ד סי' מ
יא/ט אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק עב, פה, פ"ז ס"ק לא
יא/ט אורח ישראל סי' יג הערה א
יא/ט אורח משפט עמ' רסח ע"א
יא/ט אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קכג
יא/ט אמונת עתיך גל' 110 עמ' 68-69
יא/ט אמונת עתיך גל' 122 עמ' 14-15
יא/ט אמרי דוד (מלי'), קו"א עמ' מה
יא/ט אמרי יושר בכורות על יו"ד סי' שכא אות כא
יא/ט אמת ליעקב מועד עמ' קט
יא/ט אנצי"ת ע' ברכת הזמן הע' 36, 37, 42, 62, 74, 100, 107, 119
יא/ט אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' מד
יא/ט אעירה שחר (זעפרני) עמ' קיב
יא/ט באר יהודה
יא/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' מג-מד
יא/ט בדבר מלך חט"ו עמ' קנח {כל מצוה שהוא מזמן לזמן כגון שופר וסוכה ולולב וכו' מברך עלי' בשעת עשייתה שהחיינו וכו'}
יא/ט בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קמו, גל' מו עמ' צט-ק, גל' ע עמ' לב-לה
יא/ט בית אהרן וישראל גל' פח עמ' כא-כב
יא/ט בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' יז {מצוה שהיא מזמן לזמן}
יא/ט בית שערים או"ח סי' ל
יא/ט בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 139 {מצוה בעשייה}
יא/ט בני בנימין (אדר"ת)
יא/ט בני יהודה דף פד
יא/ט בצל חמדה עמ' פג, צג
יא/ט ברוך אומר חו"מ עמ' קנב
יא/ט ברור הלכה סוכה מו ע"א ציון א, ג
יא/ט ברור הלכה שבת קלז ע"ב ציון ד פסקה ד
יא/ט ברית אברהם הכהן (תשסז) עמ' רפט
יא/ט ברכת הזמן עמ' סד, סט-ע, עג, עט, פא, קעט, רכ, רנה, שיא, שטז, שכ, שכד, שכו, של, שנא, שעג, שפה, תח, תכד, תמ, תמד, תנו, תקט
יא/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' רצב
יא/ט ברכת מרדכי פסחים עמ' פג, ר"ה-מגילה עמ' רעח
יא/ט גביע הכסף ח"א עמ' טז {תפילין וציצית}
יא/ט גינת ראובן תרומות עמ' תתתקכט
יא/ט גרים וגרות עמ' כח {בפדיון הבן}, כט {במילה ובתפילין}, ל {יכול לברך שהחיינו אחרי שיצא י"ח}
יא/ט דביר הקודש מועדים עמ' רכה-רכט
יא/ט דבר סיני על מועדי השנה עמ' נט
יא/ט דברות אליהו ח"ד עמ' ט-י
יא/ט דברות אליהו ח"ו עמ' ב {שהחיינו על מילה}
יא/ט דברי יצחק (מורסיא) פתיחה עמ' 47-48
יא/ט דברי סופר עמ' ג
יא/ט הגהות חבר בן חיים
יא/ט היכל מלך
יא/ט המאיר לארץ
יא/ט המנהיג עמ' תפ
יא/ט השגות הרמ"ך
יא/ט התורה והמדינה ח"ט עמ' תקמב
יא/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קח
יא/ט וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קכט-קל
יא/ט וישאל שאול או"ח סי' קיח
יא/ט ולאשר אמר (תשמא) עמ' כד
יא/ט זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תק {שהחיינו}
יא/ט זכרון סופרים {וכן כל מצוה ומצוה שהיא קניין לו וכו'} [עיין תשו' חת"ס או"ח סימן נג, ותשו' מהר"ם שיק יו"ד סימן רנד]
יא/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שנג
יא/ט חוות יאיר (תשנז) עמ' תרסה
יא/ט חוות יאיר סי' רלז
יא/ט חזקה רבה חו"מ ח"ד בהקדמה
יא/ט חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קח ד"ה ולענין {כל מצוה שהיא מזמן לזמן וכו' מברך עליה בשעת עשייתה שהחיינו}
יא/ט חיים זכו עמ' קטו-קטז
יא/ט חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' יד
יא/ט טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קצא
יא/ט טעם ודעת הל' פרה פ"ג ה"ב ביאה"ל ד"ה שורפין
יא/ט יחוה דעת ח"ב עמ' קטז
יא/ט יין הטוב עמ' קמא
יא/ט יצחק ירנן
יא/ט ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תקיד, ח"ב עמ' קסב, רעד
יא/ט כל בו ח"ה עמ' תתקעח
יא/ט כתב סופר יו"ד דף צב ע"א
יא/ט כתב סופר יו"ד סי' קכג {מילת בנו ופדיון הבן מברך עליה}
יא/ט כתבי מהר"ם איררה עמ' כו-כז {ציצית ותפילין}
יא/ט לב שלם [ראשון לציון ברכות כג ע"ג, פרי חדש יו"ד כח ס"ק ה, ב"י או"ח כב, שמלה חדשה נד ע"ב]
יא/ט להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' טז ע"א
יא/ט להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' לה, עא
יא/ט ליבא בעי דף קכח-קכט
יא/ט מגידות (תשעג) סי' קעא עמ' קפ
יא/ט מגילת ספר עשין דף יח ע"א
יא/ט מגן גבורים (או"ח) סי' כב ס"ק א
יא/ט מועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' ו, ט, יב
יא/ט מחנה יוסף ח"ג עמ' מא, קיד, סוטה עמ' קלג, פסחים עמ' פח, שבת עמ' רעב
יא/ט מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' נב
יא/ט מלכי בקדש (מלכי) דף יג ע"ב
יא/ט מנחת אלימלך עמ' קלג
יא/ט מסורה חי"ד עמ' לא
יא/ט מעיני התורה ח"א עמ' קצו, ח"ב עמ' רכה, רל-רלג
יא/ט מענה לשון עמ' קצו
יא/ט מעשה איש דף לא ע"ב
יא/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכז ע"ב
יא/ט מרכבת המלך עמ' רצ-רצא
יא/ט מרכה"מ אלפ'
יא/ט משמרת חיים ח"ב עמ' כה
יא/ט משנת חיים הל' פסח עמ' תיז
יא/ט משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רנט-רס
יא/ט משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תי
יא/ט משנת ראשונים (הירשפלד)
יא/ט משפטי עזיאל ח"ח עמ' נ
יא/ט נועם חי"א עמ' קנ, חט"ו עמ' עד
יא/ט נחל שלמה הל' ברכות עמ' רנב-רנד
יא/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' כד אות ג, ז
יא/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קג אות ג, ז
יא/ט ניצוצי אש עמ' תרכג
יא/ט נשמה של שבת עמ' 624
יא/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' צט
יא/ט ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תמב {שהחיינו על עשיית ציצית}
יא/ט ס' הפרדס לר' אשר עמ' עד, קא-קב
יא/ט סתרי ומגיני (תשכג) עמ' עח
יא/ט עולת איש ברכות עמ' תקנד
יא/ט עטרת מרדכי (מילר) עמ' ריד, רכ
יא/ט על גדות ים התלמוד עמ' 271
יא/ט עלי עין עמ' ה
יא/ט עץ הדר השלם עמ' קכח
יא/ט פני משה (שלז')
יא/ט פרפרת משה ח"ב עמ' מ
יא/ט פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' שצג
יא/ט צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' ס {קנין לו}
יא/ט קהל יהודה - חי' הש"ס פסחים דף כה ע"ד
יא/ט קהלות יעקב ברכות יח
יא/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רצח {קנין}
יא/ט ר"י קארו - קובץ עמ' קסו
יא/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שנט {מילה}
יא/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' עו
יא/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכח
יא/ט רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תנ
יא/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רמ
יא/ט שבט בנימין (טרנובסקי) עמ' ו, ט, יב
יא/ט שו"ע הרב או"ח סי' תלב ס"ג, סי' תקפה ס"ה, סי' תריט ס"ז, סי' תרמא ס"א, לוח ברכה"נ סי' יא אות כא
יא/ט שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' סב דף קעה, קפג
יא/ט שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רמה, רנח
יא/ט שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' מא
יא/ט שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות ה
יא/ט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קנ
יא/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקנג
יא/ט שערי טהר ח"ה שער ב סי' כט אות א
יא/ט שערי מאיר עמ' טז
יא/ט שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 54-56, 58, 177
יא/ט תורה שלמה בראשית פ"א אות תקצו
יא/ט תורת חיים וחסד עמ' תצט
יא/ט תשובות הראב"ד סי' ח
יא/טו בדבר מלך חי"ח עמ' פט {ראב"ד מברכים להדליק נד חנוכה מפני שזו הברכה הוקבעה על הנרות שבמקדש שהן של תורה לפיכך עשאוה כשל תורה}
יא/י אגרות הראי"ז עמ' ט {כ"מ}, מ
יא/י אהבת המלך
יא/י אהל שרה לאה עמ' תתקו
יא/י אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' פז
יא/י אוריתא יד עמ' מב-מג
יא/י אות היא לעולם ח"א דף נא ע"א
יא/י אות לישראל (מובשוביץ) עמ' קי, קיג {כ"מ}, קכז-קכח
יא/י אמונת אליעזר דמאי עמ' רסב
יא/י אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קכד
יא/י אמונת עתיך גל' 102 עמ' 26 {מעקה}
יא/י אמרי דוד (מלי'), קו"א עמ' נב
יא/י אמת ליעקב מועד עמ' רלה-רלו
יא/י אנצי"ת ע' ברכת הזמן הע' 97, 99, ע' ברכת המצות הע' 145, 255
יא/י אפר קדשים עמ' עז
יא/י ארצות החיים סי' כה המאיר לארץ אות מז
יא/י אשר למלך
יא/י באר בשדה עמ' שצא {העושה לעצמו מברך שהחיינו}
יא/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' מג
יא/י בית אהרן וישראל גל' יא עמ' סח-ע, גל' טז עמ' פב {כ"מ}, גל' ל עמ' פו-פז, גל' מב עמ' ק {המקיים מצוה עבור אחר לא מברך שהחיינו}, גל' מז עמ' פח-פט {כ"מ}, גל' סא עמ' ל-לא, גל' סד עמ' כג [עי' שכנה"ג]
יא/י בית אפרים או"ח (תרמד) סי' ד דף ח ע"א {ברכה אחת על כולן}
יא/י בית ארזים - ס' הגליונות
יא/י בית יצחק (תשט"ז) עמ' 110
יא/י בית שמש
יא/י בן ידיד
יא/י בן מלך - עניינים בש"ס עמ' ריב
יא/י בני בנימין (אדר"ת)
יא/י בנין אב (שולמן) סי' יג
יא/י בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קצג
יא/י ברכת הזמן עמ' קל, רטז, ריז, שלא, שס, שפח, תקכד, תקכח, תקלד
יא/י ברכת מרדכי פסחים עמ' פג
יא/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' עט
יא/י גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קטו
יא/י גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קז
יא/י גור אריה (צרמון)
יא/י דברות אליהו ח"ו עמ' סה {שהחיינו רק במצוה שעושה בעצמו}
יא/י דברי יהודה דף עז ע"ב {שהחיינו - רק במצוה שעשה לעצמו}
יא/י דברי יהודה סי' כג אות א
יא/י דברי ירמיהו
יא/י דברי תורה (תאומים) דף א ע"ד
יא/י דגל יהודה (לוקץ) עמ' 11, 63, 176
יא/י הדר איתמר עמ' לג {מצוות הרבה}
יא/י המאיר לארץ
יא/י השגות הרמ"ך
יא/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקטו
יא/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קכט
יא/י וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קלא
יא/י זבחי שלמה עמ' קנ
יא/י זרע יצחק (לומברוזו)
יא/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קלג
יא/י חי' חתם סופר
יא/י חי' כתב סופר
יא/י חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צא עמ' שו
יא/י חקרי זמנים ח"ד עמ' עו
יא/י חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף טז ע"ג
יא/י יחוה דעת ח"ב עמ' רעט
יא/י יצחק ירנן
יא/י יקח מצוות עמ' רמו, רסט
יא/י כי שרית עמ' 125
יא/י כל בו ח"ה עמ' תתקעה
יא/י כנסת אברהם עמ' א, יג, קא
יא/י כתב סופר או"ח דף כד ע"ב, כה ע"ג, יו"ד דף פט ע"ד, קיא ע"ד
יא/י כתב סופר יו"ד סי' קכא ד"ה ולולי דמיסתפינא {אחד העושה מצוה לעצמו ואחד}, סי' קכג {אבל אינו מברך שהחיינו אלא על}, סי' קנ
יא/י לב שלם [באר יעקב או"ח קסז, בני יהודה פד ע"ב, כנה"ג בלשונות הרמב"ם]
יא/י מגן גבורים (או"ח) סי' רכח ס"ק א
יא/י מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' ל
יא/י מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קכז
יא/י מחנה יוסף (תשעב) סי' כא אות ג, סי' כח אות ד
יא/י מחנה יוסף שבת עמ' קצט
יא/י מי השלוח (זס') עמ' סא
יא/י מנוחה וקדושה (זס') עמ' נג
יא/י מנחת אלימלך עמ' קלג, רטז
יא/י מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' קטו
יא/י מעין גנים (מזרחי) דף מג ע"א {שהחיינו על מצוה שעשה לאחרים}
יא/י מעין חיים ח"ד עמ' קכט
יא/י מעיני התורה ח"ב עמ' רכה
יא/י מעשה אברהם דף קעו ע"ד
יא/י מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
יא/י משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שג
יא/י משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קכה
יא/י משפטי המלך עמ' רס
יא/י נועם ח"ד עמ' פה
יא/י נחל שלמה הל' ברכות עמ' רנד-רנט
יא/י נחלי מים עמ' צד
יא/י נחמד למראה ח"א דף ס ע"ג
יא/י נרות אהרן
יא/י נתיבות אדם ח"א עמ' כז
יא/י ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תמא
יא/י ס' הפרדס לר' אשר עמ' קא
יא/י עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' לט-מ
יא/י ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 67
יא/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יא/י פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' מג
יא/י פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' ט {אע"פ שיצא מוציא}
יא/י פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' יג, טו, קצד, שצג, תד
יא/י צרור החיים (יעקב)
יא/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' כד {כ"מ}, ח"ה עמ' קכ
יא/י רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רמ
יא/י שארית יהודה (בלום) דף נז ע"ד, נט ע"א {מברך על כל אחד בפ"ע}
יא/י שומע ומשמיע עמ' תקו
יא/י שחר אורך עמ' כב, כה
יא/י שיירי כנה"ג
יא/י שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' קפב
יא/י שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קפו
יא/י שמש ומגן או"ח סי' מב עמ' קטו
יא/י שמש ומגן או"ח סי' סו {שהחיינו על מצוה של אחר}
יא/י שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות ה
יא/י שערי זבולון או"ח ח"ג סי' יג ס"ק ו
יא/י שערי טהר ח"ה שער ב סי' כט אות א
יא/י שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 56
יא/י תורה שלמה חי"ט עמ' 321
יא/י תורת יצחק ח"ב עמ' קצב
יא/י תפארת אבות (סופר) עמ' קט {ברכה על כל אחת}
יא/יא אבני נזר או"ח סי' תקלה אות א
יא/יא אהבת קדומים עמ' שו
יא/יא אהל חייא עמ' תעו
יא/יא אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"ד הע' 47
יא/יא אור הישר
יא/יא אור יעקב פסחים דף 153, 205, 211
יא/יא אור צהיר
יא/יא אור שמח
יא/יא אורח ישר דף עד ע"א
יא/יא אורח ישראל סי' כב אות יא, סי' כז אות יא
יא/יא אות לישראל (מובשוביץ) עמ' קי, קיב, רלט
יא/יא אמונת עתיך גל' 102 עמ' 27 {מעקה}
יא/יא אמת ליעקב מועד עמ' רנב
יא/יא אמת ליעקב מקרא עמ' קפט
יא/יא אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 202
יא/יא ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ו
יא/יא אשר למלך
יא/יא באהלה של תורה או"ח סי' נו אות ג
יא/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/יא באר בשדה עמ' שצ, שצד {העושה לעצמו מברך לעשות}
יא/יא באר יהודה
יא/יא באר לחי ראי עמ' קמג-קנ
יא/יא באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' כב
יא/יא בדבר מלך חט"ז עמ' רמג
יא/יא בדרך המלך עמ' רעח
יא/יא בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 48 {בדבר הרשות מברך "על", וכן בדבר מצוה אם עושה לאחר}, 49 {כ"מ - אם סח בתפילין}
יא/יא בית אהרן וישראל גל' לה עמ' מח, גל' מד עמ' צד {מעשה רקח}, גל' סא עמ' ל
יא/יא בית דוד (תשעט) או"ח סי' תיט
יא/יא בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' טו
יא/יא בית מלך (חב"ד) עמ' 58
יא/יא בן אשר סי' ו אות ד
יא/יא בני בנימין (אדר"ת)
יא/יא בנין אב (שולמן) סי' יא אות ח
יא/יא בצל חמדה עמ' מה, רמא
יא/יא ברור הלכה פסחים ז ע"ב לפני ציון א, ובציון א
יא/יא ברית אברהם (פרנס) עמ' שמו
יא/יא ברכת אריאל ח"ב עמ' פט
יא/יא ברכת הזמן עמ' שע, שצז
יא/יא ברכת מרדכי פסחים עמ' עט
יא/יא בתורתו יהגה ח"ב עמ' כט {אבל נטילת ידים ושחיטה}
יא/יא גבורת יצחק שבועות עמ' רסא {לעצמו - לעשות}
יא/יא גינת ראובן תרומות עמ' תתשפא, תתתה
יא/יא דבר סיני על מועדי השנה עמ' פג
יא/יא דברי יהודה דף עז ע"א {שאינה חובה}
יא/יא דברי יהודה סי' כג אות א
יא/יא דגל יהודה (לוקץ) עמ' 175
יא/יא דובר ישרים פסח עמ' קכד, קלו, קלח
יא/יא דרכי שמחה עמ' צ
יא/יא הגהות חבר בן חיים
יא/יא הגהות מוהר"י קרט עמ' קצז
יא/יא הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קפב
יא/יא המספיק לעובדי ה' עמ' 238
יא/יא הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסד
יא/יא ואם תאמר ח"ד קושיה 808
יא/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיד
יא/יא וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קלא-קלב
יא/יא ויען יצחק עמ' תמה
יא/יא ויקח אברהם [מכתם לדוד סא ע"א]
יא/יא זבחי שלמה עמ' ט
יא/יא זהב התרומה מ"ש עמ' רפא
יא/יא זכר ליעקב עמ' כ
יא/יא חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף מג
יא/יא חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קלא {הגהמ"י אות ה}
יא/יא חנוכת הבית עמ' נג
יא/יא חסדי דוד ח"א עמ' נד, ח"ב עמ' שכ
יא/יא יד המלך (פלומבו)
יא/יא יחוה דעת ח"ו עמ' רמ
יא/יא יחלק שלל ח"ג עמ' נח {שליח שמברך}
יא/יא כיצד מזמנין ח"ב פתיחה ב אות ח
יא/יא כל בו ח"ה עמ' תתקעט
יא/יא להורות נתן מועדים ח"א עמ' קכה, קכח
יא/יא לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ו אות ג עמ' קטו-קטז
יא/יא מאכסניא של התורה סי' כט
יא/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף קב ע"א
יא/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' ט
יא/יא מבוא למשנה תורה עמ' 108
יא/יא מגן גבורים (או"ח) סי' ח ס"ק ז {כ"מ}
יא/יא מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' כח
יא/יא מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קיז
יא/יא מוריה גל' קפט עמ' צז-צח
יא/יא מטה אהרן הל' יו"ט עמ' סו, קעז
יא/יא מכתם לדוד (פרדו) דף כב
יא/יא מלחמת יהושע עמ' יד-טו
יא/יא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 123
יא/יא מנחת אלימלך עמ' סב, קל
יא/יא מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רמז
יא/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' צו
יא/יא מנחת משה (גולדברג) סי' ב ענף ב אות ד
יא/יא מנפת צוף עמ' 646-647
יא/יא מעיני התורה ח"ב עמ' רכה-רכו, רכט-רל, רלד-רלה
יא/יא מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקלו (קסב)]
יא/יא מציון אורה ח"א עמ' קכח, קמח {כ"מ}
יא/יא מקנת חיים, ברכת אב
יא/יא משא יד ח"א עמ' יב
יא/יא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שג
יא/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרב
יא/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרז
יא/יא משכן בצלאל ח"א סי' לג
יא/יא משמרת חיים ח"א עמ' צ
יא/יא משמרת חיים ח"א עמ' צ
יא/יא משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' מח
יא/יא משנת יהודה ח"א פ"ה ה"ג, ח"ב פ"ה ה"ג
יא/יא משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רס
יא/יא נזר הראש עמ' קנז
יא/יא נחל שלמה הל' ברכות עמ' רנט-רסח
יא/יא נחלת שמעון (אמוראי) דף כט
יא/יא נתיבי ים קדושין עמ' קנז
יא/יא ס' הפרדס לר' אשר עמ' קמז, קמט
יא/יא ס' הפרדס לרש"י עמ' קצה
יא/יא עבד המלך (תשסט) עמ' קפב-קפג
יא/יא עטרת מרדכי (מילר) עמ' ריב
יא/יא עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ט
יא/יא עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' נו, פו
יא/יא עיון בלומדות עמ' קכח
יא/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' לח-לט
יא/יא עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצה ס"ק ב
יא/יא פאר המלך עמ' קצד
יא/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יא/יא פי שנים דף א ע"ב {מרכבת המשנה}, א ע"ד
יא/יא פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רלז
יא/יא פניני יחזקאל עמ' לז
יא/יא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' מד
יא/יא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' צה
יא/יא פרשת המלך
יא/יא פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' ו-ז, רצא, שיד, שסד, תג, תמב, תנא
יא/יא צבי תפארת סי' יג {כ"מ}
יא/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' כז
יא/יא קיצור סמ"ג עמ' 66
יא/יא שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' יז
יא/יא שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' מ-מא
יא/יא שומע ומשמיע עמ' תכט, תנח, תסה, תפח, תצא
יא/יא שלמי יוסף ר"ה עמ' תקכד
יא/יא שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' נט
יא/יא שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות לו
יא/יא שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קל
יא/יא שעורי הגרב"ד פסחים עמ' עה
יא/יא שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 222
יא/יא שעלי דעת גל' ז עמ' 47-48
יא/יא שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קיג ס"ק ב
יא/יא שערי טהר ח"ה שער ב סי' כט אות ב
יא/יא שערי שאול פסחים עמ' פ
יא/יא שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 81, 85, 125, 127, 159
יא/יא שרשי הים
יא/יא תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' מ
יא/יא תורת אמך ח"ב עמ' 483
יא/יב אבני ציון ח"א סי' יב אות ה
יא/יב אהל חייא עמ' תעו
יא/יב אור יעקב פסחים דף 205, 207, 208
יא/יב אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' נד
יא/יב אורח ישר דף עד ע"א
יא/יב אורח ישראל סי' כב אות יא, סי' כז אות יא
יא/יב אמונת עתיך גל' 102 עמ' 27
יא/יב אמת ליעקב מועד עמ' רנג
יא/יב אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 202
יא/יב ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ו, יא עמ' קסז
יא/יב אש תמיד עמ' קצה
יא/יב אשר למלך
יא/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/יב באר יהודה
יא/יב באר לחי ראי עמ' קמג-קנ
יא/יב בדרך המלך עמ' קפב, רל, רעה
יא/יב בית אהרן וישראל גל' לה עמ' מז, גל' לח עמ' קמו
יא/יב בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' טו
יא/יב בית מלך (חב"ד) עמ' 58
יא/יב בני בנימין (אדר"ת)
יא/יב בני שמואל כאן, דף קיב
יא/יב בצל חמדה עמ' רמא
יא/יב ברוך אומר חו"מ עמ' קנב*
יא/יב ברור הלכה פסחים ז ע"ב לפני ציון א, ובציון א, ברורי הראי"ה ז ע"ב ציון ב
יא/יב ברכת הזמן עמ' קל
יא/יב ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קעד
יא/יב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לז
יא/יב ברכת מרדכי פסחים עמ' עט, פג
יא/יב בשבילי הקודש סי' יד אות ד, סי' ל אות יא {פסח וחגיגה}
יא/יב בתורתו יהגה ח"ב עמ' כו {בין מצוה שאינה חובה וכו' מברך עליה}
יא/יב גבורת יצחק שבועות עמ' קצז {למול את הבן}
יא/יב גינת ראובן תרומות עמ' תתשפא, תתתה
יא/יב דברות משה חולין עמ' ריג
יא/יב דברי חן (נתנזון) דף מא ע"ג-ע"ד
יא/יב דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קמא
יא/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קפב
יא/יב העמק שאלה ח"ג שאלתא קמה אות יז
יא/יב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תי
יא/יב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רעג
יא/יב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קלב
יא/יב זהב התרומה - חלה עמ' ריא {מברך להפריש}
יא/יב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' פא
יא/יב חזון יחזקאל ברכות פ"ו הי"ז
יא/יב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' מד
יא/יב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קכט, קלא
יא/יב יד ישראל ח"ב
יא/יב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רנז
יא/יב כל בו ח"ה עמ' תקסח, תתקעט
יא/יב כתר המלך
יא/יב לבושי מרדכי או"ח עמ' ה
יא/יב להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' פג
יא/יב מאור למלך קדושין עמ' קמ, קמב, קמז
יא/יב מבוא למשנה תורה עמ' 108
יא/יב מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 346
יא/יב מועדים וזמנים ח"ז סי' ריט
יא/יב מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' כד
יא/יב מטה אהרן הל' יו"ט עמ' סו, קעז
יא/יב מנחת אלימלך עמ' סב
יא/יב מנחת חינוך ח"א עמ' לט, ח"ג עמ' שלו
יא/יב מנחת יוסף ח"ב עמ' נ, נב
יא/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכד, שטז
יא/יב מעין חיים ח"ה עמ' קמ
יא/יב מעין נצח ח"ב סי' צה
יא/יב מעיני המים
יא/יב מעיני התורה ח"ב עמ' רכה, רכט-רל, רלד-רלה, רלז
יא/יב מענה לשון עמ' קצה, קצז
יא/יב מפרות האילן על המועדים עמ' 134
יא/יב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקלו (קסב)]
יא/יב מקור הברכה (מרגליות) עמ' נ
יא/יב משא יד ח"א עמ' יב, טז {מל את בנו}
יא/יב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרז
יא/יב משכיל ליהודה עמ' טו
יא/יב משנה התלמוד ח"ג דף יב
יא/יב משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רס
יא/יב משנת יעקב עבודה עמ' קי
יא/יב מתנת כהונה בכורות עמ' קפד
יא/יב נועם ח"ח עמ' קנג-קנד, חט"ו עמ' עב, עז, חי"ח עמ' רלא
יא/יב נחל שלמה הל' ברכות עמ' רנט-רסח
יא/יב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קלב
יא/יב ס' הפרדס לר' אשר עמ' עב, קמח
יא/יב עונג יו"ט על דרוש דף ג ע"א, ובחידושים שבראש הספר {לקבוע מזוזה}
יא/יב עטרת מרדכי (מילר) עמ' ריב
יא/יב עיון בלומדות עמ' קכח
יא/יב עיונים (פאור) עמ' 50
יא/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' מג {למול}
יא/יב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' יט
יא/יב פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' טז
יא/יב פרי עץ חיים (קרויס) עמ' צה
יא/יב פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' ו, תג, תסד
יא/יב קובץ
יא/יב קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות ג
יא/יב קיצור סמ"ג עמ' 66
יא/יב קרן אור (חורב) עמ' רח
יא/יב ראשית בכורים דף קב
יא/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קלב
יא/יב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' טז
יא/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' רכח {מעקה}
יא/יב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רע {להפריש}
יא/יב שחר אורך עמ' עו-עז {פסחו וחגיגתו}
יא/יב שלמי יוסף בכורות עמ' קפד
יא/יב שמחת מלך עמ' 190 {מעקה}
יא/יב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קלא
יא/יב שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 219
יא/יב שעלי דעת גל' ז עמ' 47-48
יא/יב שערי שאול פסחים עמ' קעו
יא/יב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 134, 159, 174
יא/יב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' מח, קסא
יא/יב תורת אמך ח"ב עמ' 483
יא/יב תורת ירוחם ח"א דף יח ע"א
יא/יג אבני ציון ח"א סי' יב אות ה
יא/יג אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ג הע' 71 {צ"פ}
יא/יג אורח ישראל סי' כז הערה נד
יא/יג אמונת עתיך גל' 102 עמ' 27
יא/יג אמרי איש עמ' קמג {מל בן חברו}
יא/יג אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 202
יא/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/יג באר לחי ראי עמ' קמג-קנ
יא/יג בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קצח
יא/יג בדבר מלך חט"ז עמ' תיח
יא/יג בית אהרן וישראל גל' פא עמ' קכב
יא/יג בית מלך (חב"ד) עמ' 58
יא/יג בן מלך - מצוות המקדש עמ' שצז {על קביעת מזוזה}
יא/יג בצל חמדה עמ' רמא
יא/יג ברוך אומר חו"מ עמ' קנב*
יא/יג ברור הלכה פסחים ז ע"ב לפני ציון א, ובציון א
יא/יג ברכת מרדכי פסחים עמ' עט
יא/יג גז צאנך עמ' סט {צ"פ}
יא/יג גינת ראובן תרומות עמ' תתשפא, תתתה
יא/יג דברי יהודה דף עז ע"א {לאחרים}
יא/יג דברי שירה חנוכה עמ' מב
יא/יג דגל יהודה (לוקץ) עמ' 13
יא/יג הגהות מוהר"י קרט עמ' רמג
יא/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קפב
יא/יג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קלב
יא/יג חזון יחזקאל ברכות פ"ו הי"ז
יא/יג חי' הגר"ח החדש עמ' כז
יא/יג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' מג
יא/יג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קכט
יא/יג חכמת גרשון עמ' תמד
יא/יג חקל יצחק עה"ת עמ' נח {"על" - בדבר שנעשה ע"י שליח}
יא/יג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רנז
יא/יג כי שרית עמ' 133
יא/יג כל בו ח"ה עמ' תתקעט
יא/יג כנסת אברהם עמ' יג, קא
יא/יג להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' פג
יא/יג לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ו אות ג עמ' קטו
יא/יג מאור למלך קדושין עמ' קמ, קמב, קמז
יא/יג מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 346
יא/יג מועדים וזמנים ח"ד סי' רפח
יא/יג מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' כד
יא/יג מנוחה וקדושה (זס') עמ' נא
יא/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' שלו
יא/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שטז
יא/יג מעיני התורה ח"ב עמ' רכה, רכח-רל, רלד, רלז, רמא
יא/יג מפרות האילן על המועדים עמ' 134
יא/יג משא יד ח"א עמ' יב {מל בן חברו}
יא/יג משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רס
יא/יג נועם ח"ח עמ' קנג-קנד, חי"ג עמ' קעט, חי"ח עמ' רלא
יא/יג נחל שלמה הל' ברכות עמ' רנט-רסח
יא/יג סוכת דוד (מן) סוכה סי' לג ס"ק י
יא/יג עטרת מרדכי (מילר) עמ' ריב
יא/יג עיון בלומדות עמ' קכח
יא/יג ענפי ארז (זי') דף רלה ע"א
יא/יג פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' ו
יא/יג קיצור סמ"ג עמ' 66
יא/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רצט [שרגא המאיר ח"ב סי' צ-צב]
יא/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רכ אות ב {שליח במילה}
יא/יג שומע ומשמיע עמ' תכט, תנח, תסה, תפח, תצא
יא/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קנט
יא/יג שעלי דעת גל' ז עמ' 47-48
יא/יג שערי שאול פסחים עמ' פד
יא/יג שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 174
יא/יג שרידי אש ח"ב עמ' תקיט
יא/יג תורת אמך ח"ב עמ' 483
יא/יד אדני היד החזקה
יא/יד אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק ס
יא/יד אורח ישר דף עה ע"א
יא/יד אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 202
יא/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/יד באר לחי ראי עמ' קמג-קנ
יא/יד בית אהרן וישראל גל' סא עמ' לא, גל' עח עמ' כו {כשאינה חובה אלא רק מתיר, כגון עירובין ושחיטה, מברכים "על"}
יא/יד בן אשר סי' ו אות ד
יא/יד בנין אב (שולמן) סי' יג אות ב
יא/יד בציר אליעזר ח"ב דף כה ע"א {לשמוע}
יא/יד ברור הלכה ברכות ס ע"ב ציון כ, פסחים ז ע"ב לפני ציון א, ובציון א
יא/יד ברכת מרדכי פסחים עמ' עט
יא/יד דבר אברהם ח"א סי' לז אות ג, ט
יא/יד דבר סיני על מועדי השנה עמ' פג
יא/יד דברי ירמיהו
יא/יד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קפב
יא/יד העובר בהלכה עמ' 36
יא/יד וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קלד
יא/יד ויען יצחק עמ' תמה
יא/יד זהב התרומה מ"ש עמ' רסג
יא/יד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רלז
יא/יד כל בו ח"ה עמ' תתקפ
יא/יד מועדים וזמנים ח"ג סי' רנב
יא/יד משכן בצלאל ח"א סי' לג
יא/יד משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תקכב
יא/יד נחל שלמה הל' ברכות עמ' רנט-רסח
יא/יד עטרת מרדכי (מילר) עמ' ריב
יא/יד עמודי שלמה ח"ג עמ' קל
יא/יד פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' ז, רע, שיב
יא/יד קיצור סמ"ג עמ' 66
יא/יד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' כג
יא/יד שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' מב
יא/יד שומע ומשמיע עמ' תכב
יא/יד שם יוסף (אליקים)
יא/יד שעלי דעת גל' ז עמ' 47-48
יא/יד שערי טהר ח"ה שער ב סי' כט אות ב
יא/יד שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 82, 116
יא/יד תורת אמך ח"ב עמ' 483
יא/יד תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תרסז
יא/יד תניא רבתי ח"א עמ' 78
יא/טו אבי עזרי ח"ב
יא/טו אבן שלמה (ניימן) עמ' כח-כט
יא/טו אבני חפץ ח"ד עמ' פו
יא/טו אבני נזר אהע"ז סי' קכב אות כב
יא/טו אבני נזר או"ח סי' שיח אות ו, יו"ד סי' שצו אות ה, חו"מ סי' כו
יא/טו אבני ציון ח"א סי' יב אות א
יא/טו אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' צד
יא/טו אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' סא
יא/טו אבנים יקרות עמ' מה, פו
יא/טו אבק דרכים דף מה ע"ד-מו ע"ג
יא/טו אגרות הראי"ז עמ' ט
יא/טו אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' לג
יא/טו אהל שרה לאה עמ' קכג
יא/טו אהלי יצחק
יא/טו אור יעקב פסחים דף 153, 205, 207, 209
יא/טו אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק לא, נד, סד
יא/טו אורח ישר דף עד ע"ד
יא/טו אורח ישראל סי' א אות יב, סי' כד אות ז
יא/טו אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' ע
יא/טו אוריין תליתאי (אפשטיין) דף מט ע"א
יא/טו איים בים פסחים סי' טו אות ח¬ {ברכה על ביעור חמץ}
יא/טו אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' א ס"ק א, סי' ב הערה 6, סי' ז ס"ק א-ב, סי' כא ס"ק ג, סי' לג ס"ק א
יא/טו אמרי יושר סוכה דף לז ע"ב
יא/טו אמרי נפתלי ח"ב עמ' קלח
יא/טו אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' טז אות א, ד
יא/טו אנצי"ת ע' בדיקת חמץ הע' 175, 176, ע' בטול חמץ הע' 25, ע' ברכת המצות הע' 192, 195, 200, 202, 204, 207, 208
יא/טו אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' כא
יא/טו ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ט, יא עמ' קסז
יא/טו באהלה של תורה או"ח סי' נו אות ג
יא/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/טו באר לחי ראי עמ' קמג-קנ
יא/טו באר ראי עמ' תד
יא/טו באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' כב
יא/טו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף יג ע"א
יא/טו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' ח, יא
יא/טו בדבר מלך ח"ח עמ' כג
יא/טו בדבר מלך חט"ז עמ' רמד, שסח, תלא
יא/טו בדבר מלך חי"א עמ' קכ
יא/טו בדבר מלך חי"ב עמ' שסג
יא/טו בדרך המלך עמ' כט
יא/טו ביצחק יקרא (תשע) סי' כג ד"ה א"נ שאני
יא/טו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 48 {ראב"ד - על אכילת מצה}
יא/טו בית אהרן וישראל גל' כז עמ' לג, גל' לח עמ' קמו, גל' סד עמ' כג
יא/טו בית ארזים - ס' הגליונות
יא/טו בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קע
יא/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנט סעיף א
יא/טו בית מלך (חב"ד) עמ' 58
יא/טו בית פנחס (וולף) עמ' 36, 35, 31
יא/טו בית שערים או"ח סי' פב
יא/טו בן אשר סי' ו אות כב {ראב"ד}
יא/טו בן ידיד
יא/טו בן מלך - מצוות המקדש עמ' שצ-שצא {צ"פ}, שצה {ראב"ד}
יא/טו בני שמואל כאן, דף קיד
יא/טו בציר אליעזר ח"ב דף טו ע"א {כיסוי הדם - רשות}
יא/טו בצל חמדה עמ' קלה, קלח-קלט
יא/טו ברור הלכה פסחים ז ע"ב לפני ציון א, ובציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
יא/טו בריכת המלך עמ' שי
יא/טו ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קל-קלא
יא/טו ברכת מרדכי פסחים עמ' עט
יא/טו גבורת יצחק סוכות עמ' מ {על נטילת לולב}
יא/טו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' צט
יא/טו גליוני ישרון עמ' ריד
יא/טו גן שושנים ח"א עמ' סג
יא/טו גשר יהושע עמ' 59
יא/טו דבר סיני (תשכו)
יא/טו דברי אור ח"א עמ' כז
יא/טו דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' ח
יא/טו דברי חן (נתנזון) דף יט ע"א
יא/טו דברי ירמיהו
יא/טו דברי שירה חנוכה עמ' מג, מז
יא/טו דובר ישרים פסח עמ' קכד, קלה-קלו, קלח
יא/טו דרכי שמחה עמ' מא
יא/טו הגהות חבר בן חיים
יא/טו הגהות רפ"מ אלטר
יא/טו הדרום חכ"ד עמ' 31
יא/טו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קפב, קפז-קפח {ראב"ד}
יא/טו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תי
יא/טו הרי יהודה ח"ב או"ח סי' לו ענף ב
יא/טו וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קלג-קלה
יא/טו ויגד יעקב (תשסח) עמ' תרי {על ביעור}
יא/טו וישב הים ח"א סי' י ס"ק ג-ד
יא/טו זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רסא
יא/טו זבחי שלמה עמ' ט
יא/טו זבחי תרועה סי' לד אות ב
יא/טו זיו משנה
יא/טו זכר ליעקב עמ' יט
יא/טו זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' ג {על נטילת לולב}
יא/טו חזון יחזקאל ברכות פ"ה הכ"ג
יא/טו חזון לימים ח"א עמ' קכז-קכח
יא/טו חי' בן אריה ח"א סי' ז אות יא-יב, סי' טז אות לז
יא/טו חי' בעל שרידי אש עמ' תעט
יא/טו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' מג
יא/טו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' צח ד"ה הבודק (הא'), עמ' קיב ד"ה ר"ן {שמשעה שגמר בלבו לבטל נעשית מצות הביעור קודם שיבדוק}
יא/טו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' תסו ד"ה ועיין {מברך על ביעור חמץ וכו' שמשעה שגמר בלבו לבטל נעשית מצות הביעור}
יא/טו חי' יחיאל דף ה ע"ב
יא/טו חי' ר' יהודה זרחיה עמ' ס
יא/טו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קכט
יא/טו חי' ר' שמואל פסחים עמ' מא
יא/טו חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' לב
יא/טו חנא וחסדא ח"א דף קו ע"ב
יא/טו חסדי דוד ח"א עמ' נד
יא/טו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' נה
יא/טו יכין ובועז ח"א סי' קכט עמ' 338
יא/טו ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רמד {ראב"ד - חנוכה}
יא/טו ימי שלמה הלכות שגגות פ"ב ה"י {משיגביה}
יא/טו יצחק ירנן
יא/טו ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רלא
יא/טו ישועות יעקב מועד עמ' תצו
יא/טו כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רנז
יא/טו כל בו ח"ה עמ' תתקפ
יא/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' צח, תקסג
יא/טו כלילת יופי דף כה
יא/טו כנסת אברהם עמ' קנח
יא/טו כרם מנחם סי' כה
יא/טו כתר המלך
יא/טו לב שלמה (הלוי) דף קנז ע"א
יא/טו לבושי מרדכי יו"ד עמ' רמג
יא/טו להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' צב
יא/טו לחם התמיד עמ' שמ
יא/טו ליבא בעי דף צז
יא/טו לקוטי סופר ח"א דף נט ע"ג {דברי ירמיהו}
יא/טו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ו אות ב {יכול לברך אחרי שהגביה}
יא/טו מאור יהושע סי' יז עמ' יז {מדאגביה נפק ביה}
יא/טו מאור למלך סוכה עמ' קסה
יא/טו מאור למלך פסחים עמ' ו, יג, טז, נז, סא, סח, עב
יא/טו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לו ע"ד {ביטול}, עח ע"ג {שחיטה וכיסוי}
יא/טו מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' פו
יא/טו מגל ח"י עמ' סט {גרי"ז}
יא/טו מגן גבורים (או"ח) סי' ח ס"ק ה, ז
יא/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' סו, ח"ב עמ' תקטז
יא/טו מועדים וזמנים ח"ב סי' קטז, סי' קלג עמ' סה
יא/טו מועדים וזמנים ח"ג סי' קטז
יא/טו מחנה יהודה (קצין) ח"ב
יא/טו מחנה יוסף פסחים עמ' פא, ציצית עמ' עו
יא/טו מחנה יוסף שבת עמ' עו, פ
יא/טו מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' עו
יא/טו מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' טז, קמו
יא/טו מטה אהרן הל' יו"ט עמ' סו, קעז
יא/טו מי השלוח (זס') עמ' סא, קעה
יא/טו מכתם לדוד (פרדו) דף כג ע"ב {ראב"ד}
יא/טו מנוחה וקדושה (זס') עמ' נג {כ"מ}
יא/טו מנחת אשר פסחים עמ' כד, קצו
יא/טו מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רמז
יא/טו מנחת יהודה (בוים) דף ו ע"ג
יא/טו מנחת יוסף ח"א עמ' לה
יא/טו מנפת צוף עמ' 646, 648
יא/טו מסורה ח"ט עמ' צח
יא/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף כא ע"א וע"ד
יא/טו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קל, קלד
יא/טו מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקיז (קמד)]
יא/טו מקור הברכה (מרגליות) עמ' נב {ראב"ד, כ"מ}
יא/טו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יא/טו מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
יא/טו משאת המלך ח"א סי' קא
יא/טו משוש הארץ עמ' עד
יא/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרב, תרד
יא/טו משכיל ליהודה עמ' יד, טו {על ביעור}, טז {ראב"ד}
יא/טו משנה הלכות ח"ה סי' פו
יא/טו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קסה
יא/טו משנת חיים הל' פסח עמ' תל-תלג
יא/טו משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תיג, תקכב
יא/טו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רס-רסב, ח"ב עמ' כז, מט, קצט, קדושה עמ' רצט
יא/טו משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תי-תיא
יא/טו משנת יעקב עבודה עמ' קי
יא/טו משרת משה (עטייה)
יא/טו מתנת כהונה בכורות עמ' קפד
יא/טו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קנא
יא/טו נזר הראש עמ' מו, נא, קנז {רמב"ם}, קנח {אבי עזרי}
יא/טו נחל שלמה הל' ברכות עמ' רנט-רסח
יא/טו ס' הפרדס לר' אשר עמ' קמז, קמט
יא/טו סדר משנה (בוסק')
יא/טו עבודת הלוי עמ' צב
יא/טו עבודת מתנה עמ' קנב
יא/טו עטרת מרדכי (מילר) עמ' רד, רח
יא/טו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' סח
יא/טו עיון בלומדות עמ' קכח
יא/טו עיוני הלכות ח"ב עמ' קמד
יא/טו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' יג, לז-לח {על ביעור חמץ}, מא-מג {על ביעור חמץ}
יא/טו עין חיים ח"א עמ' רכז {שחיטה היא רשות}
יא/טו עין חיים ח"ב עמ' עב {ביעור חמץ}
יא/טו עין תרשיש
יא/טו עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קי
יא/טו עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קכח
יא/טו ענפי ארז (זי') דף קלט ע"ג {צ"פ}, רלד ע"ב
יא/טו ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 67
יא/טו פאר המלך עמ' רמו
יא/טו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יא/טו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' טז, יח-יט
יא/טו פניני ים הקדמה לסי' ג
יא/טו פרי החג דף ח ע"ד {משגמר בלבו לבטל}
יא/טו פרשת המלך
יא/טו פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' ט-י, יב, כא, קלח, ריט, רכג, רע, רצב, רצה, שסג, שסנ
יא/טו קהל יהודה - חי' הש"ס פסחים דף כה ע"ג, כו ע"א
יא/טו קהלות יעקב נדרים בהוספות סי' ה
יא/טו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' קנב, קסג
יא/טו קיצור סמ"ג עמ' 66
יא/טו קרני ראם (ירמוש) עמ' לז
יא/טו ראשית בכורים דף קב
יא/טו רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' ז ס"ק ג
יא/טו רווחא שמעתתא ח"א עמ' סא
יא/טו רוח יעקב (שלם) דף כח ע"ג {כ"מ}
יא/טו רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' י, עמ' קא
יא/טו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קצח, שבועות עמ' קצ
יא/טו שאגת אריה סי' כו
יא/טו שו"ע הרב או"ח סי' תלב ס"ד, סי' תלו קו"א אות ד
יא/טו שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקלג, ח"ה סי' אלף תרצב, אלף תש
יא/טו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' כג
יא/טו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' מא
יא/טו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' צו
יא/טו שולי הגליון עמ' לד
יא/טו שומע ומשמיע עמ' תל, תמ
יא/טו שיח ערב פסחים עמ' מד
יא/טו שירת הלויים פסחים סי' ב אות ה
יא/טו שירת הפסח אות יז
יא/טו שלמי יוסף בכורות עמ' קפד
יא/טו שם דרך פסחים עמ' יא, יג-יד, נב
יא/טו שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' נט {כ"מ}
יא/טו שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' טו
יא/טו שעורי הגרב"ד פסחים עמ' ז, עו
יא/טו שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קה, רג
יא/טו שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' ה
יא/טו שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 221, 230
יא/טו שעלי דעת גל' ז עמ' 19 {שגמר בלבו}, 47-50, 56
יא/טו שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קא ס"ק ח
יא/טו שערי טהר ח"ב שער ד סי' טו אות ב, ח"ח סי' ד אות ב
יא/טו שערי שאול פסחים עמ' יח, מט, עה {על ביעור חמץ}
יא/טו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רעט
יא/טו שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 82, 137-138, 151, 169, 173
יא/טו שרשי הים
יא/טו תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' מח
יא/טו תועפות ראם (באר) עמ' קנט
יא/טו תורת אמך ח"ב עמ' 475, 477, 483
יא/טו תורת יצחק ח"א עמ' נב
יא/טו תורת ירוחם ח"ג דף מ ע"ד
יא/טו תפארת צבי (רוזנטל) עמ' לה, מג
יא/טו תשובות הראב"ד סי' פד
יא/טז אבן מלוכה (רביע) עמ' כ
יא/טז אגרות משה ח"ח עמ' קמו
יא/טז אדני היד החזקה
יא/טז אהבת המלך
יא/טז אהל דוד (קהן) ח"א דברי הימים ב פ"ל פס' כא {הלל בחוה"מ פסח נזכר בפסוק}
יא/טז אהל יצחק
יא/טז אהל שרה לאה עמ' קנב, תרפג, תשמה, תתלט, תתצח {כולם - גרי"ז}
יא/טז אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רצט
יא/טז אור אברהם הל' תענית פ"ה הי"א עמ' קפח-קצ {גרי"ז}
יא/טז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רנה
יא/טז אור הציצית עמ' קלד
יא/טז אור צהיר {ברכה בהלל בר"ח}
יא/טז אורח ישראל סי' א הערה ע {חי' רעק"א}, סי' ו אות א {ספק}, סי' יב אות ח {ספק} והערה כא {מנהג}, מילואים לסי' יב ח"א ב"המשך" אות ב {מנהג}
יא/טז אישי יובל עמ' 60, 84, 167 {גרי"ז}
יא/טז אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' ג {גרי"ז}
יא/טז אמרי חן (לוונברג)
יא/טז אנצי"ת ע' ברכה שאינה צריכה הע' 31, ע' ברכת המצות הע' 138, 140
יא/טז אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' כב
יא/טז אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ג ברכת אברהם אות מ
יא/טז באר יהודה כאן {מנהג}, והל' מילה פ"ג ה"ו {ספק}
יא/טז בים דרך עמ' כט {מנהג - משלוח מנות}
יא/טז בית אהרן (צוקרמן) עמ' תי-תיב {מנהג}
יא/טז בית אהרן וישראל גל' לח עמ' כח {גרי"ז}
יא/טז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/טז בית מלך (חב"ד) עמ' 55 {ספק}
יא/טז בן אשר סי' כד אות ה {גרי"ז}, כה, כו-כז {גרי"ז}
יא/טז בני בנימין (אדר"ת) {שביעי של פסח כחוה"מ, כ"מ - סד"א לחומרא}
יא/טז ברור הלכה חולין פג ע"ב ציון ג פרק ב
יא/טז ברור הלכה תענית כח ע"ב ציון א
יא/טז ברכת הזמן עמ' תקכ
יא/טז ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קנ-קנא
יא/טז ברכת יצחק (פאלער) עמ' קמג, קמה
יא/טז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כ אות ח
יא/טז ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' טו, מח
יא/טז בשמן רענן ח"ב עמ' תצג {גרי"ז - אשה בברכת התורה}
יא/טז בתי כהונה (תצו) בית ועד דף יט ע"א, כב, כה ע"ב
יא/טז גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קצ, קצב-קצג
יא/טז גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ז {גרי"ז}
יא/טז גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' ריא, רטז {אין מברכים על מנהג}
יא/טז גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' רה {גרי"ז}
יא/טז גן שושנים ח"ב עמ' יח {גרי"ז}, לט-מא
יא/טז גפן פוריה עמ' מה {גרי"ז}
יא/טז דביר הקודש מועדים עמ' רלד-רלה {ראב"ד}
יא/טז דברות משה זרעים עמ' תשמא {כ"מ}
יא/טז דברות משה שבת ח"א סי' כב ענף א-ב {ספק}, פסחים עמ' רעג {ירבה בברכות הצריכות}
יא/טז דברי ירוחם סי' נז {ספק}
יא/טז דברי ירמיהו {ספק, ירבה בברכות הצריכות}
יא/טז דרכי שמחה עמ' פה, צ {ספק}
יא/טז הגהות חבר בן חיים [כ"מ - וגם הראב"ד - אבל להיפך מד' הרמב"ם]
יא/טז הגיוני הלכה עמ' 91 {רמב"ם}, 126 {גרי"ז}
יא/טז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קפד, קפו {אין מברכים על מנהג}
יא/טז הלכות יום העצמאות עמ' קיח
יא/טז המנהיג עמ' רנח
יא/טז העמק שאלה שאלתא סז ס"ק ג {מנהג}
יא/טז הרמב"ם כמחנך עמ' 254
יא/טז השגות הרמ"ך {הלל בר"ח}
יא/טז התורה והמדינה ח"ט עמ' תקמא {ירבה בברכות הצריכות}
יא/טז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' י
יא/טז וגר זאב עמ' רפו {גרי"ז}
יא/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקצח
יא/טז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קכב, קכד, קלה
יא/טז ויען יצחק עמ' תכח, תל
יא/טז זיו משנה {ספק ק"ש וברכת ק"ש}
יא/טז זכרון חי עמ' ג {גרי"ז}
יא/טז זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' מא ס"ק א {כ"מ - לא תשא}
יא/טז חדושים ובאורים (פישר) עמ' ה {גרי"ז}
יא/טז חזקה רבה או"ח הלכה סו {ספק}
יא/טז חי' הגרי"ז {ברכה על מנהג}
יא/טז חי' רעק"א {בספק האם רשאי לברך}
יא/טז חיים זכו עמ' עו {גרי"ז}, צח, רז-רט
יא/טז חק המלך יבמות בהקדמה
יא/טז טהרת הבית ח"ב עמ' טו
יא/טז טל חיים (טל) ברכות עמ' קב, קיח, קנה, קצח, ר, רב-רג, ריז, רכ
יא/טז טל חיים (טל) ח"ג עמ' קכד
יא/טז יד אליהו (בוקובזה) סי' ב אות ו, סי' ח הערה 3
יא/טז יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קעח {כ"מ}
יא/טז יחוה דעת ח"ד עמ' קעד, ח"ו עמ' קלז
יא/טז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' צז {גרי"ז}
יא/טז יסודי הצדקה עמ' 106
יא/טז יצחק ירנן {ספק}
יא/טז ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רנח
יא/טז כ"מ הל' מילה פ"ג ה"ו {ספק}
יא/טז כי שרית עמ' 126 {גרי"ז}
יא/טז כל בו ח"ה עמ' תתקפא
יא/טז כנפי נשרים {כ"מ - הראיה מרב}
יא/טז כפי אהרן (זס') קמא עמ' יד, לב, קיא, קיג
יא/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' נז
יא/טז כרם אברהם עמ' ג {כ"מ - ספק ברכות ק"ש}
יא/טז כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' רלג
יא/טז לב שלם [שמלה חדשה נד ע"ב]
יא/טז ליד המעין עמ' 218-220
יא/טז לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' יג
יא/טז לקוטי שיחות חל"ט עמ' 26
יא/טז לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף טז ע"ג {ספק}
יא/טז מאור ישראל עמ' פא-פג
יא/טז מבוא למשנה תורה עמ' 101 {ראב"ד - נהגו}, 115 {דוד}
יא/טז מוריה ד גל' ג (ר"מ סוכוטשווסקי)
יא/טז מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' צא
יא/טז מחשבת חיים או"ח עמ' קכד
יא/טז מטעמים לאבי סי' כא אות ה {גרי"ז}
יא/טז מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' עג {גרי"ז}
יא/טז מכתם לדוד (חסן)
יא/טז מלילות ח"א עמ' 327 {גרי"ז}
יא/טז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 366 {ברכה שא"צ}
יא/טז מצוות זמניות עמ' תקו {מנהג, ספק}
יא/טז מציון אורה ח"א עמ' קלה
יא/טז מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' הל' חנוכה פ"ג ה"ז ופרש"י כמש"ר]
יא/טז מרכה"מ אלפ' (כ"מ) {ספק}
יא/טז משכנות אפרים שבת סי' יח, כג, לג אות א {גרי"ז}
יא/טז משנה שכיר או"ח ח"ב סי' רב עמ' שצג {מנהג - נר חנוכה בבהכנ"ס}
יא/טז משנת יעקב כאן {ספק}, ועל' הל' ק"ש פ"א ה"ד עמ' קכב-קכג {מנהג}, זמנים ח"א עמ' ריב {גרי"ז על מנהג}, רסא-רסב {ספק - דמאי}, ח"ב עמ' רה {מנהג}, רפב {ספק - דמאי}, זרעים ח"א עמ' רה {משנת יעקב}, ח"ב עמ' כז {כ"מ}
יא/טז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תיא-תיב, תכח, תסג, תסט
יא/טז משנת שמחה עמ' ל-לא
יא/טז נועם ח"ח עמ' קמג, קמח {ספק}, חי"א עמ' קמח {גרי"ז - ברכה על חמש מגילות}
יא/טז נחל שלמה הל' ברכות עמ' רסח-רעא
יא/טז נתן פריו חנוכה עמ' קנא
יא/טז ס' ההודיה עמ' קכה
יא/טז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קצב
יא/טז ס' העתים עמ' 362 {ספק}
יא/טז סדר משנה (בוסק') {ספק}
יא/טז סוכת דוד (מן) סוכה סי' לו ס"ק ד, כ
יא/טז עבודת הלוי עמ' מד {חי' הגרי"ז}, עה {חי' הגרי"ז}
יא/טז עבודת משא עמ' ע {גרי"ז}
יא/טז עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 27 {גרי"ז - ברכות התורה}
יא/טז ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 34
יא/טז פי' ר' סעיד אלעדני
יא/טז פי' ר' פרחיה שבת כד הערה 134, 137
יא/טז פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תשמב
יא/טז פרח מטה אהרן (סול')
יא/טז פרשת המלך
יא/טז פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' עא
יא/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ג אות ד
יא/טז צפנת פענח {ראב"ד - לפרסמו}
יא/טז צרור המור (רוטלוי) סי' טז עמ' צ {גרי"ז}
יא/טז קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 85, 90 {גרי"ז}
יא/טז קובץ חי' תורה (לודז') עמ' מג-מד {ספק}
יא/טז קובץ על יד ח"ב סי' נו {בספק האם רשאי לברך}, סי' נז {ירבה בברכות הצריכות}
יא/טז קונטרס על ענין שבת החתונה עמ' 8
יא/טז קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות יד {מנהג}
יא/טז קרבן אשה דף עה ע"ג
יא/טז ר"י קארו - קובץ עמ' קצה
יא/טז רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' יא ד"ה ומעתה
יא/טז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' מו {גרי"ז}, שכח {רמב"ם}
יא/טז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קסח {גרי"ז}
יא/טז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' כח {גרי"ז}
יא/טז רנת יצחק תפלה עמ' כ {גרי"ז}
יא/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קפב, קפו, קפט, קצ
יא/טז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רל-רלא {מנהג}
יא/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' מה
יא/טז שו"ת הרשב"א ח"א סי' שכ {ספק אם חייב}
יא/טז שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' ו {ספק}
יא/טז שי כהן עמ' נו {גרי"ז}
יא/טז שיח ערב פסחים עמ' נ {גרי"ז}
יא/טז שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קצט {גרי"ז}
יא/טז שירת הים סי' טז אות ג {גרי"ז}
יא/טז שירת הפסח אות כד, סז {גרי"ז}, קנה, קסב-קסג, קצה
יא/טז שמש ומגן או"ח סי' יד עמ' מא {אהל יצחק}
יא/טז שנות חיים (קלוגר) עמ' שנט
יא/טז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' לז
יא/טז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שסה {גרי"ז}
יא/טז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קנו {רמב"ם}, קנז {גרי"ז}
יא/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קיז, קכז-קכח {ראב"ד}
יא/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קלד, קמד-קמה {ראב"ד}
יא/טז שערי חיים (שיגורה) דף קא ע"ג {כ"מ}
יא/טז שערי טהר ח"ה שער ב סי' כז אות ב
יא/טז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 120, 121
יא/טז תועפות ראם (באר) עמ' רכו
יא/טז תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' רכח
יא/טז תורת מנחם חס"ד עמ' 179 {בסופן ולעולם וכו' וירבה בברכות הצריכות}
יא/טז תחומין חי"ט עמ' 367-368
יא/טז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קפג
יא/טז תפארת למשה עמ' רנ {גרי"ז}
יא/טז תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קכ
יא/טז תרחם ציון עמ' קח {ראב"ד}, קט, קיג-קיד {ברכה על הלל כשמדלגים}
יא/טז תשובה מאהבה ח"ב דף יג ע"ג

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US