Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

מילה

פרק א
פרק ב
פרק גא/90 הלכות מילה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ באר יהודה
א/רה"פ בן ידיד
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מלאכת שלמה (מילר)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרכה"מ אלפ'
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ צפנת פענח
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבי עזרי ח"א
א/א אביר יעקב (אביגדור) דף מא ע"ב {מצוה על האב}
א/א אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ח עמ' קנ
א/א אבני ציון ח"א סי' סב אות א {קובץ}, סי' סג אות ה {כ"מ}, סי' סד אות א {קובץ}
א/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' מב
א/א אדני היד החזקה
א/א אהבת המלך
א/א אהל שרה לאה עמ' תקכד {ב"ד מצוה}
א/א אהל תורה (קוק) עמ' פג {חובה על העבד}
א/א אהלי יהודה (הכהן)
א/א אהלים עמ' רו
א/א אור הישר
א/א אור ליהודה (תשנט) עמ' רה {מצוה על אדון למול את עבדו}, רו {מצוה על ב"ד למול עבד}
א/א אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ח
א/א אור ליהודה יבמות עמ' קצט
א/א אור לישרים (שולמן) עמ' ריא {מצוה למול עבדיו}
א/א אור צהיר
א/א אות לישראל (מובשוביץ) עמ' סט, צ, צח, קטו, רמא
א/א אלומות יוסף (תשלז) סי' ב
א/א אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קסה {שעה"מ}
א/א אמר יוסף (אלקלעי) דף קטו ע"א {כ"מ}
א/א אמרות יצחק תנינא עמ' קלא-קלב {אם אין אב}
א/א אמרי איש עמ' קמג {מילת עבד - מצוה}, קמד-קמה
א/א אמרי דוד (שליסל) דף ג ע"א-ע"ב
א/א אמת ליעקב מועד עמ' רה {ולא יניחו ערל בישראל}
א/א אמת ליעקב מקרא עמ' סב
א/א אמת ליעקב נשים עמ' קעג {מצוה למול ולא יניחו ערל}
א/א אנצי"ת ע' בית דין הע' 445, 446
א/א אשל חיים ח"ב עמ' שט {ב"ד חייבים למולו בזמנו}
א/א אשר למלך
א/א באר בשדה עמ' שצה {בי"ד מצווים למול אותו הבן}
א/א בגדי כהונה (כהן) דף קב ע"ג
א/א בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' נז
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ג ע"ד
א/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' מט
א/א בדרך המלך עמ' קה
א/א בית אבי ח"ב סי' עג עמ' קז {מצוה על ב"ד}
א/א בית אהרן וישראל גל' סג עמ' לח {מצוה על ב"ד}, גל' סה עמ' כא
א/א בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' מג {המצוה על האב}
א/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/א בית יצחק (תשיד) עמ' 134
א/א בית מרדכי (סאויצקי) דף סד ע"ד {מצוה על האב}, סט ע"ב {קובץ}
א/א בית שערים או"ח סי' קכ, שיח
א/א בן אשר סי' מח הערה ו
א/א בני בנימין (אדר"ת)
א/א בצל החכמה (חזות) עמ' 200
א/א ברור הלכה חולין פז ע"א ציון א {מצוה על האב}
א/א ברכת אריאל ח"ב עמ' פט {השמיט מצוה למול גר}, צ {לא יניחו ערל}
א/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לה
א/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יא {עבדים}
א/א ברכת מרדכי יבמות עמ' שלב
א/א בשבילי המלך סי' י אות טז {מצוה על ב"ד}
א/א בשבילי הפסח סי' ל אות מח {עובר בעשה}
א/א בתים לבדים עמ' תעג
א/א גבורת יצחק שקלים עמ' כט, סז {שעה"מ}
א/א גדולי אריה עמ' קה {כ"מ, מילת עבד}
א/א גדולי שמואל ב"ק דף פח {שעה"מ}
א/א גוילין נצולין עמ' כ
א/א דבר אברהם ח"ב סי' א-ד
א/א דבר סיני (תשכו)
א/א דברות אליהו ח"ב עמ' פו-פז {חיוב האב}
א/א דברות משה יבמות עמ' קנב {מנין המצוות}, תקסג, ב"מ ח"א סי' לא הערה ס
א/א דברי חפץ עמ' קז
א/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' קפז
א/א דברי יחזקאל (תרצה) דף סב ע"ב
א/א דברי יצחק (מורסיא) - מכתבי תורה עמ' ט-יא
א/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סה-סו
א/א דברי ירמיהו כאן, וקידושין עמ' קיז
א/א דרך המלך (רפפורט)
א/א דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 41
א/א הדר איתמר עמ' קל {מצוה על האב}
א/א הדרת מלך (זילברברג) דף כא ע"ב {שעה"מ}
א/א הר המלך ח"ו עמ' ק-קא, רד-רז
א/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רנח
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' פ
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעא
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשיז
א/א וזאת ליהודה (קצין) עמ' יז {ביטל מ"ע}
א/א זבחי צדק (דיסקין) עמ' צח {כרת}
א/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' קכא {אב שלא מל לא חייב מיתה}
א/א זכר יצחק (תשן) עמ' שמז
א/א זכרון סופרים {עבר האב או האדון וכו'} [עיין אות שלום סימן רס"א סק"ה סיוע ליד שאול שם מלשון זה, ועיין לקוטי סופר ח"א דף י"ט (מצוה ב' סוג בי"ד) ודוק]
א/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' קכא {חיוב ב"ד למול}
א/א זמנים לששון עמ' צט {צ"פ}
א/א זר זהב (פראג) עמ' קעג {ראב"ד}
א/א חי' בן אריה ח"א סי' טז אות ל, לב, לו
א/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קא {כ"מ}
א/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תי {שעה"מ}
א/א חיים זכו עמ' כד {חיוב האב וב"ד}
א/א חלקת מאיר
א/א חנני אלקים
א/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לז עמ' קיג {מצוה על האב}
א/א חשבונות של מצוה עמ' לו {כ"מ}, מד {שעה"מ}
א/א טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' פב, תצד {כ"מ}
א/א יד איתן
א/א ימין משה
א/א יצחק ירנן
א/א יקח מצוות עמ' רמו
א/א ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קמד
א/א ישא מדברותיך פסחים עמ' רצ {חיוב על האב}
א/א ישא מדברותיך קדושין עמ' שלט {מנין המצוות}
א/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שלב
א/א כבוד יו"ט
א/א כי בא מועד עמ' לה-לו
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתרד-תתרו
א/א כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קלח
א/א כתר אפרים עמ' סד, סו
א/א לב שלם [הליכות אלי כלל מ, יד אהרן או"ח שלא הגה"ט, מלכי בקדש (מלכי) קלח ע"ד, עי' לקמן פ"ג ה"א, ש"ך חו"מ שפב ס"ק ד, ידי אליהו סי' נ]
א/א לבושי מרדכי או"ח עמ' צד
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קטו ע"ב
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קנז
א/א להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שלא
א/א ללשונות הרמב"ם
א/א למודי ה' (תשפא) עמ' שמד
א/א לקוטי סופר ח"א דף יג ע"ד, יד ע"א-ע"ג, טז ע"ב, יט ע"א, כ ע"ג, כה ע"ד, כו ע"ב
א/א לקוטי שיחות חי"א עמ' 45, חכ"ב עמ' 57
א/א לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 58, 60, חכ"ו עמ' 134, 135
א/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 57
א/א לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כג ס"ק ג {חיוב ב"ד}
א/א לקוטי שפת אמת
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 257
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ו
א/א מועדים וזמנים ח"ג סי' רלא
א/א מוריה גל' קעא עמ' סד
א/א מוריה ה גל' ט (ר"נ מנדלבום)
א/א מים חיים
א/א מכשירי מצוה עמ' סו
א/א מכתם לדוד (חסן)
א/א מלואי אבן - שו"ת עמ' קסז
א/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף יט ע"ג {כ"מ}
א/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' מו, מט, נז
א/א מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' י, יד, טז
א/א מנחת אלימלך עמ' קלא, קמה
א/א מנחת בצלאל (תשלז) עמ' יח-יט, לה
א/א מנחת חיים (אמסלם) סי' קלו
א/א מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' תעה
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' ז-ט
א/א מנחת חינוך מצוה ב (דף ג ע"א-ע"ב)
א/א מנחת יוסף ח"א עמ' קי
א/א מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' עט
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' לט-מ
א/א מנחת שלמה (לוין) עמ' קטו {עונש לאב או לאדון}
א/א מסורה ח"ו עמ' יג
א/א מעדני מלך (תשמח) עמ' סב
א/א מעין חיים ח"א עמ' מד, קכט
א/א מעיני המים
א/א מצעדי גבר יבמות סי' טז אות ג
א/א מראה הנוגה
א/א מרכבת המשנה מהדו"ב
א/א משאת המלך (אדרי)
א/א משאת המלך (תשסז) עמ' ב {עבד}, קלא {לא יניחו ערל בישראל}
א/א משאת המלך ח"א סי' קד
א/א משאת מרדכי מגילה עמ' פא
א/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' י עמ' יג {חיוב על ב"ד}, סי' קכח עמ' 396 {מנין המצוות}
א/א משכנות אפרים שבת סי' טז אות יח
א/א משמר הלוי עמ' עט
א/א משנה הלכות ח"ד סי' קכא, ח"ה סי' קעט, קפב
א/א משנת חיים בראשית עמ' קפו, קצה, שכ, שמט
א/א משנת חיים דברים - מכתבים אות ד
א/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רסב, קדושה עמ' צד, זרעים ח"א עמ' צט
א/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמט [משנת יעקב הל' גירושין פ"ו ה"ו]
א/א משנת יעקב קרבנות עמ' לט
א/א משפטי המלך עמ' ט-יז, כו-מא, סט-עז
א/א משפטי עזיאל ח"ב עמ' קעג
א/א משרת משה (עטייה)
א/א נוה שלום
א/א נזר הראש עמ' קיט
א/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' ה {ב"ד מל רק כשאין אב}
א/א נחל איתן
א/א נחל הברית ח"ב עמ' לג {קובץ}
א/א נחלת יצחק קידושין סי' יד
א/א ניר לדוד
א/א נקדש בצדקה סי' א
א/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף נז ע"ב {כ"מ}
א/א נרות אהרן
א/א נתיב מאיר
א/א ס' המקח עמ' קכ
א/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סא
א/א ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רלב
א/א סדר משנה (בוסק')
א/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' פט
א/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' רעח, רפא, ח"ב עמ' עא-עב, פג {מנין המצות}, פו, צג
א/א סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רצג, רצז, שצג {כ"מ}, תיב, תכב, תעא
א/א סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קעו ע"ב, קעח ע"ג, קפ ע"ג, קפד ע"א, ע"ג
א/א עבד המלך (תשא)
א/א עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קפד
א/א עבודת משא (מאיר) ח"א {מנין המצוות}
א/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קנט
א/א עטרת חן ח"א עמ' כו
א/א עטרת טוביה
א/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' עד {פתיחה}
א/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תנג {מנין המצוות}
א/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 58
א/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 65
א/א פותח יד
א/א פני המלך (שטרן)
א/א פני משה (שלז')
א/א פרח מטה אהרן (סול')
א/א פרחי אהרן עמ' 182
א/א פרי האדמה ח"א
א/א פרשת המלך
א/א ציון לנפש חנה חיה עמ' לז
א/א ציץ אליעזר ח"ב סי' יא אות ו
א/א ציץ אליעזר ח"ח סי' לב אות ד {כ"מ}
א/א קדשי יהושע עמ' אלף שכה
א/א קהלות יעקב מכות יט
א/א קובץ
א/א קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 32 {כרת - רק לערל עצמו ולא לאב}
א/א קובץ על יד ח"ב
א/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' פ
א/א קונ' בענין גרות עמ' א {העבד בזמנו}
א/א קידש ידיד דף ג ע"א-ע"ב
א/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' ס {שעה"מ}
א/א קרבן שמואל דף מט ע"א
א/א קרית מלך
א/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שס
א/א רלב"ג ויקרא פי"ב תועלת ג עמ' רלד
א/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ה ה"ה מקור 12, ה"ו מקור 13
א/א ש"ך חו"מ סי' שפב ס"ק ד {מצוה על האב}
א/א שארית יעקב (אלגזי) עמ' יד (=ה ע"א) {עבר האב}, פד ע"ד
א/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' עא {כפיית האב למול}
א/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קמז אות ג {ולא יניחו}
א/א שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 96 {כ"מ - מצות מילת עבד}
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רפג
א/א שי למלך (מלר) עמ' קלד
א/א שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תקל
א/א שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות יט
א/א שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 103
א/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קכז
א/א שער המלך (עם הגהות רעק"א)
א/א שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קיד ס"ק ו
א/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' טו אות ב
א/א שפתי דעת ח"א עמ' קלד
א/א שפתי מלך
א/א תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לט ס"ק לח
א/א תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף יד ע"א
א/א תורה שלמה בראשית פי"ז אות סו, והשמטות לאות פג
א/א תורת הלוי עמ' כ
א/א תורת המצוה דף יז ע"ג {כ"מ}
א/א תורת הנזיקין - ביאורים סי' פה
א/א תורת השליחות עמ' רכו
א/א תורת ירוחם ח"ב דף כ ע"א, כא ע"ב, מא ע"ג, מה ע"א, ע ע"ג, ח"ג דף כג ע"ד, כה ע"ב
א/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשפד
א/א תחומין חי"א עמ' 287, 283
א/א תניא רבתי ח"א עמ' 164
א/א תפארת אברהם ב"ק עמ' רד
א/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות לא הערה 11
א/א תשובה שלמה יו"ד סי' לז דף סא ע"ד {למול בנו הגדול}
א/ב אבי עזרי ח"ג
א/ב אבני נזר יו"ד סי' שיח אות ג, סי' שיט אות י
א/ב אבני נזר יו"ד סי' תנא אות ט {ראב"ד}
א/ב אבני ציון ח"ד עמ' קעט
א/ב אדני היד החזקה
א/ב אהבת המלך
א/ב אהל חייא עמ' תעח, תפ
א/ב אהל שרה לאה עמ' תתקז {שלא מדעתו}
א/ב אור אברהם
א/ב אור הישר
א/ב אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ח
א/ב אור ליהודה קדושין עמ' רנג {שלא מדעת האב}
א/ב אור לישרים (שולמן) עמ' כד, קלא {ראב"ד}, קלב {כל יום}, קצב {כרת רק כשימות}
א/ב אור צהיר
א/ב אור שמח
א/ב אות לישראל (מובשוביץ) עמ' קלב, קלו
א/ב אז שמח עמ' תב {ביטול מ"ע}
א/ב איים בים מכות פ"ג סי' ד אות ו
א/ב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 79
א/ב אמרי דוד (שליסל) דף ג ע"א {ראב"ד}
א/ב אמת ליעקב מקרא עמ' סב, שיח
א/ב אמת ליעקב נשים עמ' קעב-קעג {כשיגדל}, שלט {כשיגדל}
א/ב אעירה שחר (זעפרני) עמ' שטז
א/ב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רד, ח"ב עמ' מב, קס
א/ב ארצות החיים סי' יב ארץ יהודה אות א עמ' רנא {כל יום}
א/ב ארשות החיים עמ' צד
א/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' תסא
א/ב אשר למלך
א/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קמו
א/ב באר מרים פ"י ה"ב
א/ב באר ראי עמ' קיא
א/ב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' מד אות א
א/ב בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קצח
א/ב בדבר מלך חט"ז עמ' תיח
א/ב בדבר מלך חי"ג עמ' לה
א/ב בדרך המלך עמ' צט
א/ב בים דרך עמ' ג, לט
א/ב בינת דניאל ח"א עמ' רסז {ראב"ד}
א/ב בית אבי ח"ב סי' עג עמ' קח {כל יום ויום}
א/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' רסו
א/ב בית אהרן וישראל גל' כ עמ' יג {כ"מ}, גל' סה עמ' כא-כב, גל' עד עמ' מ, מז {בכל יום}
א/ב בית הלוי ח"א סי' י עמ' מט
א/ב בית המדרש
א/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ב בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קצה
א/ב בית מועד (זלזניק) עמ' קסה
א/ב בית מרדכי (סאויצקי) דף סד ע"א
א/ב בית שערים או"ח סי' קפה
א/ב בכורי חיים ח"ג עמ' רנד, ח"ד עמ' ריב {ראב"ד}, ח"ה עמ' צב
א/ב בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 41
א/ב בן אריה
א/ב בן יהודה סי' צ
א/ב בני בנימין (אדר"ת)
א/ב בצל החכמה (חזות) עמ' 200
א/ב בצל חמדה עמ' רכב-רכג
א/ב ברוך השם סי' ה
א/ב ברכה למנחם עמ' 75-76
א/ב ברכות שמים מכות פ"ג אות סב, פא {כרת רק כשימות}, תיא
א/ב ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' לב {חיוב כרת רק כשמת ערל במזיד}
א/ב ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' מג
א/ב ברכת מרדכי יבמות עמ' שמ
א/ב ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' רעג
א/ב ברכת ראובן דף קד ע"א {ראב"ד}
א/ב בשבילי התלמוד ח"ג זבחים קיב ע"ב
א/ב בתי כנסיות - בית האסופים דף ו ע"ג
א/ב גבורות אליהו או"ח סי' יא אות ח
א/ב גבורת יצחק מכות עמ' רצג-רצד {ראב"ד}
א/ב גוילין נצולין עמ' כ
א/ב גזע ישי דף נז ע"א
א/ב גליונות אבני נזר
א/ב דבר אברהם ח"א סי' לג אות ב
א/ב דבר סיני (תשכו)
א/ב דברות משה יבמות עמ' תקפא, קדושין סי' מד ענף ד, ב"מ ח"א סי' לא הערה ס
א/ב דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' לב
א/ב דברי יהודה דף מג ע"א-ע"ד, מד ע"א-ע"ב {כרת רק כשימות}
א/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' קפז
א/ב דברי יחזקאל (תרצה) דף סב ע"א
א/ב דברי ירמיהו
א/ב דברי סופרים (סופר) עמ' קסד
א/ב דברים אחדים (תקמח) דף כד ע"ג
א/ב דברים אחדים (תקנח) דף כד ע"ג = מהד' תשמו עמ' פב {כרת כשימות}
א/ב דברים אחדים (תשמו) עמ' פב {כרת רק כשימות}
א/ב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קח
א/ב דובר ישרים פסח עמ' תסז
א/ב דור רביעי ח"ב עמ' פט, קיא
א/ב דעת כהן עמ' רעה
א/ב דרך המלך (רפפורט)
א/ב דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 41
א/ב הגהות מוהר"י קרט עמ' רכז, רמד {כל יום עובר במ"ע}
א/ב הגהות עמק המלך (נדפס בסוף הגהותיו לס' קדושה, ברמב"ם הנפוץ סוף קדושה)
א/ב הגיוני הלכה עמ' 143
א/ב המעלות לשלמה עמ' רסא
א/ב הערות ר"י ליינר
א/ב הר המלך ח"ג עמ' ריט-רכד, ח"ד עמ' שע
א/ב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רנח
א/ב השגות הרמ"ך
א/ב ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תשל
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קסו
א/ב ויואל משה מאמר ב סי' טז
א/ב ויואל משה עמ' ריג
א/ב ולאשר אמר (תשמא) עמ' לה {ב"ד}
א/ב זבחי ראיה עמ' כב
א/ב זיו משנה
א/ב זכר יצחק (תשח) עמ' ג
א/ב זכר יצחק (תשן) עמ' א
א/ב זכרון יהונתן דף קפ ע"ג
א/ב חבש פאר עמ' קד, קיט
א/ב חזו"א יו"ד סי' קנד ס"ק א, אהע"ז סי' קמח לדף כט ע"א
א/ב חזו"א על הרמב"ם
א/ב חזון יחזקאל כריתות פ"א ה"א
א/ב חי' איברא
א/ב חי' הגר"ח החדש עמ' נב {כרת כל שעה}
א/ב חי' הגרז"ס קדשים עמ' סא
א/ב חי' משנה פסחים עמ' רפב-רפג
א/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שכא {ראב"ד}
א/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קה
א/ב חי' רעק"א [טורי אבן ר"ה ו ע"א]
א/ב חיים ומלך
א/ב חיים זכו עמ' כד {או"ש}
א/ב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מט ד"ה ובעיקר
א/ב חלקת מאיר
א/ב חנני אלקים
א/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לז עמ' קיג {מצוה על הבן}
א/ב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' ה, ז-ט
א/ב חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף א-ב
א/ב חשבונות של מצוה עמ' יז, כט, לג
א/ב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקלד {ראב"ד}, תקנא
א/ב יד הלוי (לוין) דף קלא ע"א
א/ב יד המלך (לנדא)
א/ב יד ישראל ח"ב
א/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לב
א/ב יחי ראובן (אונג') עמ' שפז
א/ב יקב זאב דף פב ע"ג
א/ב יראה ואהבה עמ' מו
א/ב ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קמד
א/ב ישא מדברותיך מגילה עמ' ע, ק
א/ב ישא מדברותיך קדושין עמ' שלט {כל יום}, שמ {או"ש}
א/ב כוכבי בוקר עמ' ריג {יצחק ירנן, פרי האדמה}, רטז {דברי ירמיהו}
א/ב כי בא מועד עמ' לג
א/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקנה, תתרד
א/ב כלילת יופי דף כו
א/ב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קעו
א/ב כרוב ממשח
א/ב כרם שלמה (אהרמן) יבמות עא ע"ב
א/ב כתר אפרים עמ' סד
א/ב כתר המלך
א/ב לב דוד (פלדמן) עמ' סד {כרת הגוף}
א/ב לבושי מרדכי או"ח עמ' צה
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' מו ע"א, ח"ו עמ' קטו ע"ב, קכג ע"א
א/ב להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' עב
א/ב להורות נתן על התורה ח"א עמ' נד, עא
א/ב ללשונות הרמב"ם
א/ב למודי ה' (תקמז) דף נט ע"ג, צו ע"ג
א/ב למודי ה' (תשפא) עמ' תד, תקמח
א/ב לקוטי סופר ח"א דף כא ע"ג {ראב"ד}
א/ב מאורות הדף היומי ח"ג עמ' קנ
א/ב מאיר נתיבים עמ' 186 {עד שימות}
א/ב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קעב
א/ב מגידות (תשמ) עמ' ריג-ריד
א/ב מגידות (תשעג) סי' צ עמ' ריד, רטז
א/ב מגילת סמנים עמ' סג
א/ב מדרכי הכרם ח"א עמ' 95
א/ב מוריה גל' קיג עמ' קטז {כל יום עובר בעשה}, גל' רג עמ' צד-צח {כל יום עובר בעשה}, גל' רמא עמ' קטז {לא חייב כרת עד שימות ערל}
א/ב מוריה ח גל' ח עמ' טו {כ"מ - התראה}
א/ב מחשבת הקודש ח"א דף לה ע"ג, ס ע"ב, ח"ב דף ג ע"ג {ראב"ד}
א/ב מי החג עמ' קכח
א/ב מים שאובים עמ' תעד
א/ב מלאכת יו"ט עמ' מד-מה
א/ב מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כג ע"ג
א/ב מלכי בקדש (מלכי) דף קנח ע"ד {כ"מ}
א/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' מא, מג-מד, מו, מח-מט
א/ב מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' יא-יב
א/ב מנחת אלימלך עמ' קלו
א/ב מנחת בצלאל (תשלז) עמ' כ, לה
א/ב מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' קסא
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' א, ז-ט, יד, לח, ח"ג עמ' כד
א/ב מנחת חינוך מצוה ב (דף ה ע"א)
א/ב מסורה ח"ח עמ' מח, חט"ו עמ' נד
א/ב מעדני מלך (תשמח) עמ' רי, ריד-רטז
א/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ב מעין חיים ח"א עמ' מד, קכט
א/ב מעיני המים
א/ב מעשה אברהם דף קטז ע"ב
א/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכ ע"ד
א/ב מראה הנוגה
א/ב מרגליות הים סנהדרין סח ע"ב אות יט {צ"פ}, צט ע"א אות יח
א/ב מרחשת ח"א סי' מג אות א, ח"ג סי' ל אות ו
א/ב מריש בבירה ח"א עמ' פד {מתי חייב כרת}
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ב מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' מג אות ד {כרת כל יום}
א/ב מרפא לנפש בראשית עמ' קט {חיוב כרת רק אם מת ערל}
א/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' צו אות א {כשגדל אין חיוב על האב}, סי' ק אות ב {כרת}
א/ב משאת המלך (תשסז) עמ' ב {עבד}
א/ב משאת מרדכי מגילה עמ' פ
א/ב משאת מרדכי מכות עמ' פח
א/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שג, שטו
א/ב משברי ים קלב"מ סי' מה אות א {ראב"ד}
א/ב משה ידבר (תשעו) עמ' ל {כ"מ, רמ"ך}
א/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קמו, תקע
א/ב משמרת חיים ח"א עמ' נה, ח"ב עמ' נד
א/ב משמרת חיים ח"א עמ' נה, ח"ב עמ' נד
א/ב משנה הלכות ח"ו סי' קעב, מהדו"ת יו"ד עמ' קכ
א/ב משנת חיים בראשית עמ' קפו
א/ב משנת חיים קדושין עמ' רלא, רלב
א/ב משנת משה כתובות עמ' נו
א/ב משנת משה מגילה עמ' קסג, מו"ק עמ' עו
א/ב משנת משה קידושין עמ' קג
א/ב משנת שמחה
א/ב משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ב פ"ג ענף א אות ב
א/ב משפטי המלך עמ' טו-יז, נא-סח
א/ב משפטי עזיאל ח"ב עמ' קעג
א/ב משרת משה (עטייה)
א/ב נאות אפרים ח"א עמ' סה
א/ב נהרות איתן ח"ב עמ' שסב, שע, שעב
א/ב נועם ח"ה עמ' שיב [חלקת יעקב ח"ב סי' נג], ח"ו עמ' פה, חי"ב עמ' ז, חי"ג עמ' מג, שה, חי"ח עמ' רע
א/ב נזר המלך
א/ב נזר הראש עמ' לג
א/ב נחל איתן
א/ב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רפז
א/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' מז אות יד {חייב למול עצמו}, טו {כ"מ}
א/ב נחמד למראה ח"ב דף ס ע"ד {לא מלו}
א/ב ניר לדוד
א/ב נצר מטעי (פרידמן) סי' ח סעיף ב {כרת רק כשימות ערל}
א/ב נתיב מצותיך עמ' קמב
א/ב נתן פריו מגילה עמ' עו
א/ב נתן פריו מכות עמ' קמ, קנו
א/ב ס' התדיר עמ' רפד
א/ב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קסה
א/ב סדר הלכה דף כג ע"ב
א/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' רעח
א/ב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רצג
א/ב סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קכג ע"ד, קכד ע"ד, קפא ע"ב, ח"ג דף קעט ע"א, קפ ע"א
א/ב עבד המלך (תשסט) עמ' קפה
א/ב עורה שחר דף נה ע"ב {כ"מ}
א/ב עטרת חן ח"א עמ' כא
א/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' עב
א/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' לה
א/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' כב
א/ב עין חיים ח"א עמ' נב {מילה שלא בזמנה - מצוה למול מיד}
א/ב עין יצחק ח"א עמ' רלב
א/ב עינות מים דף יא ע"ד
א/ב עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ו עמ' נ {חיוב כרת רק כשמת ערל במזיד}
א/ב עמק יהושע ח"א דף צה
א/ב עקדת משה ח"א עמ' קלג-קלד
א/ב ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' שנו {אינו חייב כרת עד שימות והוא ערל במזיד}
א/ב ערך שי חו"מ סי' שפב סעיף ד
א/ב פאת שדך יו"ד עמ' רצג
א/ב פחד יצחק (זס') עמ' נט
א/ב פני מלך במדבר עמ' קסא {ימול עצמו}
א/ב פניני ים סי' מג
א/ב פנינים על התורה ומועדים עמ' קעט {חייב כרת רק כשימות ערל במזיד}
א/ב פרח מטה אהרן (סול')
א/ב פרחי אהרן עמ' 185, 195
א/ב פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מד דף נא ע"א-ע"ב {גדול חייב כרת - משמע אף פחות מבן עשרים}
א/ב פרי האדמה ח"א
א/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' טו
א/ב פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' תג
א/ב פתחי שערים דף ה ע"ב {ראב"ד}
א/ב צבי תפארת סי' קה
א/ב צהר גל' י עמ' 230 {עד שימות ערל}
א/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רעח ע"ג
א/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 556
א/ב צפנת פענח במדבר עמ' שכ
א/ב קהלות יעקב שבת כט, נדרים ג
א/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרע
א/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' קכא
א/ב קול דודי (תשף)
א/ב קול דודי כריתות סי' י, קנ
א/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' מט
א/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' פ-פא
א/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות א
א/ב קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' פו {חיוב כרת רק אם מת}, שמות עמ' ח {עד שימות}, דברים עמ' קלה {מי שלא מל עצמו עובר כל יום ולא חייב כרת}
א/ב קרבן שמואל דף מח ע"ד, מט ע"א, נז ע"ב
א/ב קרית מלך
א/ב קרן הצבי מצוה קטז אות א
א/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' מ, ע
א/ב רלב"ג ויקרא פי"ב תועלת ג עמ' רלה
א/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' נג
א/ב שאילת יעבץ ח"א סי' לו
א/ב שאל האיש דף מא ע"ב {כרת כשמת}
א/ב שאר יוסף ח"ח עמ' יג-טו
א/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' עא {או"ש}, עב, עג
א/ב שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 96 {ראב"ד}
א/ב שו"ע הרב יו"ד סי' ב ס' יז
א/ב שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רפג
א/ב שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' לט
א/ב שומע ומשמיע עמ' תסו
א/ב שומר מצוה עמ' רו {עד שימות והוא ערל במזיד}
א/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' ס, צט
א/ב שיח ערב פסחים עמ' סה-סו
א/ב שיח ערב קידושין עמ' קלט, קמז
א/ב שיחות חכמה ומוסר מאמר ד אות ט {מבטל מ"ע}
א/ב שיחת דקלים (קאפח) עמ' 83
א/ב שלום בחילך עמ' סג
א/ב שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' נז
א/ב שם דרך פסחים עמ' צב
א/ב שמועות משה עמ' נו {כל יום מבטל מ"ע}
א/ב שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קלא
א/ב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קמד {ראב"ד}
א/ב שעורי עיון התלמוד יבמות שעור יב עמ' כו {כל יום}
א/ב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תכ-תכב
א/ב שעלי דעת גל' ז עמ' 4-5
א/ב שער שושן עמ' טז
א/ב שערי זיו ח"ב דף קצט ע"ג
א/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' טו אות ב, ח"ד שער א סי' ד אות ד
א/ב שערי שאול פסחים עמ' לד
א/ב שערי שאול שבת עמ' קפה
א/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כט ס"ק א-ב, ז-י
א/ב תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף יד ע"א-ע"ד, טו ע"א
א/ב תורה שלמה בראשית פי"ז אות קו {ראב"ד}
א/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' רעג-רעד {כל יום ויום}
א/ב תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' שפז
א/ב תורת הלוי עמ' לז, קלב
א/ב תורת השליחות עמ' רכו, רכח
א/ב תורת יצחק ח"ב עמ' קצג
א/ב תורת ירוחם ח"א דף מב ע"א, ח"ב דף כ ע"א, כב ע"ג, מ ע"ב, ח"ג דף כד ע"ג, כה ע"א
א/ב תיבת גומא (ורשנר) עמ' נא {כ"מ}
א/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' לט, צ, רז
א/ב תיבת גומא (תשסז) עמ' נב {ראב"ד}
א/ב תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רח
א/ב תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות לא הערה 11 עמ' קכה-קכו {כל יום}
א/ב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' שו {כל יום}
א/ג אגודות אזוב מדברי דף קיט ע"ג-ע"ד
א/ג אגרות הגרי"ד עמ' מה
א/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' רד {מילת יליד בית לפני טבילת אמו}
א/ג אשר למלך
א/ג בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כב
א/ג בני בנימין (אדר"ת)
א/ג ברור הלכה שבת קלה ע"ב ציון א, ג
א/ג ברכת מרדכי ענינים עמ' רנא
א/ג בתורתו יהגה ח"ב עמ' קסח {הרי הוא מבטל מצות עשה}
א/ג גוילין נצולין עמ' יט
א/ג דברות משה יבמות עמ' תקסג
א/ג דברי חפץ עמ' קח
א/ג דברי ירמיהו
א/ג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' מ
א/ג חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' א ס"ק טו
א/ג חוקי חיים (שו"ב) עמ' ז
א/ג חי' עזיאל
א/ג חנני אלקים
א/ג חק המלך יבמות עמ' קז
א/ג חשבונות של מצוה עמ' מ
א/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' נא
א/ג יחל ישראל (תשנב) עמ' קע
א/ג לב שלם [רדב"ז ח"א לשונות הרמב"ם סי' ז, ט]
א/ג לקוטי סופר ח"א דף פט ע"א-ע"ב
א/ג מגנזי הגר"ח עמ' ו
א/ג מוריה גל' קעא עמ' סד
א/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' סז אות ב
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' צד
א/ג מנחת חינוך מצוה ב (דף ג ע"ג)
א/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רל
א/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ג מקנת כסף עמ' רנז, רס
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' קג עמ' קסא-קסב
א/ג משפטי המלך עמ' סט-עד, פ-פג
א/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קי
א/ג ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קנב
א/ג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רלב
א/ג שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות ג
א/ג תורה שלמה בראשית פי"ז אות קיא
א/ג תורת ירוחם ח"ב דף מ ע"א
א/ג תורת מנחם חס"ט עמ' 86 {אפילו לקחו ביום שנולד נימול ביומו}
א/ג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתכט
א/ד אבי עזרי ח"ג
א/ד אגודות אזוב מדברי דף קיט ע"ג
א/ד אות לישראל (מובשוביץ) עמ' יד
א/ד אשר למלך
א/ד בן אשר סי' מח הערה ו {אבי עזרי}
א/ד ברור הלכה שבת קלה ע"ב ציון ג
א/ד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קעה
א/ד דברי ירמיהו
א/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' מ
א/ד זכרון משה אליהו עמ' מז
א/ד חלק יעקב (אלבעלי)
א/ד חנני אלקים
א/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכז
א/ד יפה תואר (תשעח) ח"ב עמ' שו
א/ד יצחק ירנן
א/ד כח מעשיו הגיד לעמו דף לה ע"ג
א/ד כי בא מועד עמ' לא
א/ד מאור למלך קדושין עמ' קמג {אבי עזרי}
א/ד מנחת אלימלך עמ' קמה {אבי עזרי}
א/ד מקנת כסף עמ' רנז, רס
א/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שעג
א/ד מראה הפנים שבת דף צ
א/ד משנת יעקב קנין עמ' קמט
א/ד משפטי המלך עמ' פ-פג
א/ד ס' השבי"ט עמ' קנה
א/ד פרח מטה אהרן (סול')
א/ד קובץ
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תצ, תצג, תצח, תקיג
א/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף שפ
א/ד שלל דוד
א/ה אגודות אזוב מדברי דף קיט ע"ג
א/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כד אות א
א/ה אשר למלך
א/ה בדבר מלך ח"ה עמ' קנב
א/ה בדבר מלך חי"א עמ' רכט
א/ה ברור הלכה שבת קלה ע"ב ציון ג
א/ה גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קעה
א/ה דבר אברהם ח"א סי' כג אות ה
א/ה דברות משה קדושין סי' נ הערה ב
א/ה דרך המלך (רבי)
א/ה דרך המלך (רפפורט)
א/ה הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' מ
א/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קלח
א/ה חוקי חיים (שו"ב) עמ' ז
א/ה חי' רעק"א
א/ה חמדת ישראל ח"א דף קז ע"ד
א/ה חנני אלקים
א/ה כי בא מועד עמ' לא-לב
א/ה לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ל עמ' צט
א/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' נה-נו
א/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' לז {כ"מ}, לח, ח"ג עמ' רל
א/ה מעיני התורה ח"א עמ' מה
א/ה משא בני קהת
א/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' קג עמ' קסא-קסב
א/ה משנת ר' אהרן קדשים - בכורות דף ב ע"א ד"ה הרי"ט
א/ה נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קנה עמ' ערה
א/ה פאת שדך יו"ד עמ' רצו {הגהמ"י}
א/ה פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קעה
א/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' רע
א/ה פרפרת משה ח"א עמ' צו
א/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 97
א/ו אבי עזרי ח"א
א/ו אגודות אזוב מדברי דף קה ע"ג
א/ו אגרות הגרי"ד עמ' מה-מו
א/ו אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שמה
א/ו אהבת המלך
א/ו אור הישר
א/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' רז
א/ו אור לישרים (תשסג) עמ' ד {כ"מ}
א/ו אור שמח
א/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 371
א/ו אשר למלך
א/ו באר מרים פ"ח ה"ג אות א, ה"ט, ה"י אות ד
א/ו בים דרך עמ' פח
א/ו בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כב-כג, גל' סו עמ' יא
א/ו בית המדרש
א/ו בן אשר סי' מט הערה א
א/ו בנין הלכה עמ' מב-מה
א/ו ברור הלכה יבמות מח ע"ב ציון ג
א/ו ברכת הזמן עמ' תלט
א/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רסב
א/ו גוי של שבת עמ' 43
א/ו דבר סיני (תשכו)
א/ו דברי יציב חו"מ עמ' ב {ייהרג מיד}
א/ו דברי יציב חושן משפט סימן א אות ד
א/ו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלה {כגר תושב}
א/ו הוראות שעה פכ"ב
א/ו הלכתא למשיחא עמ' 64 {כ"מ}
א/ו הערות המלבה"ד ברמב"ם מהד' פורל אחרי הגהות רפ"מ אלטר {גדול}
א/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 231
א/ו חוקת עולם עמ' 556 {ממיתים אותו}
א/ו חלק יעקב (אלבעלי)
א/ו חנני אלקים
א/ו חקרי זמנים ח"ב עמ' תרלב
א/ו יד ישראל ח"ב
א/ו ידבר שלום ח"ב עמ' מב
א/ו יצחק ירנן
א/ו ישראל והזמנים (רוסוף) כסלו-אדר עמ' 432
א/ו לב שלם [מחנה אפרים הל' עבדים דף ס ע"א]
א/ו לקוטי סופר ח"ב דף יז ע"ד
א/ו לקוטי שיחות חל"א עמ' 121 {מגלגלין}, 127 {גר תושב}
א/ו לקוטי שיחות חל"ה עמ' 237 {בן נח שלא קיבל ז' מצוות}
א/ו לקוטי שיחות חלק ל עמ' 51
א/ו לקוטי שפת אמת
א/ו מוריה גל' קעא עמ' סג-סד
א/ו מלואי אבן - שו"ת עמ' קצא-קצב, ריב
א/ו מלכות יהודה וישראל עמ' 348
א/ו מלכי בקדש (מלכי) דף עד ע"ד
א/ו מנחת חינוך ח"א עמ' צד
א/ו מעיני המים
א/ו מצות ה' ברה עמ' 30
א/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שנד
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/ו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רסד
א/ו משנה הלכות ח"ה סי' קפג
א/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קסו
א/ו משפטי המלך עמ' עז, פד-פו
א/ו נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ו אות ז
א/ו ניצוצי אש עמ' תרצח
א/ו ס' המקח עמ' קכא
א/ו ס' השבי"ט עמ' ז
א/ו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רלא-רלב
א/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קפו
א/ו עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 106
א/ו עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 99, 153
א/ו עץ הדר השלם עמ' קצז
א/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 216
א/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 232-233
א/ו ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 168
א/ו פאת שדך יו"ד עמ' רצג-רצד
א/ו פרח מטה אהרן (סול')
א/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' קלו
א/ו קול צופיך עמ' צט, רל
א/ו קרית מלך
א/ו קרית מלך (חב"ד) עמ' צח
א/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' ק אות יד
א/ו שו"ע הרב או"ח מהדו"ת סי' רנב-שד בתחלתו
א/ו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' עט
א/ו שיח ערב סנהדרין עמ' רטו
א/ו שלטון החוק בישראל עמ' 49
א/ו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ע
א/ו שפתי מלך
א/ו תורת המלך (אריאלי) עמ' רמא, רמד
א/ו תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כב
א/ז אבן ישראל (פישר)
א/ז אבן שלמה (ניימן) עמ' עז
א/ז אגודות אזוב מדברי דף לה ע"ב
א/ז אגרות הגרי"ד עמ' קז, קיא
א/ז אדני היד החזקה
א/ז אהבת המלך
א/ז אהבת קדומים עמ' שעד
א/ז אוצר הרעיון והמחשבה (חייט) עמ' 105
א/ז אוצרות הרמב"ם
א/ז אור צהיר
א/ז אור שמח
א/ז אות לישראל (מובשוביץ) עמ' א, ח, קה, רמה, רסא, רפ, רפה-רפו
א/ז אחיעזר ח"ג סי' כז ס"ק א
א/ז אמרי איש עמ' קמד
א/ז אמת ליעקב מועד עמ' כא {הטפת דם ברית בשמיני}, כה-כח, לג-לה
א/ז אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 149
א/ז אנצי"ת ע' גרות הע' 107, 122, 277, 280
א/ז אפיקי מים ח"א סי' ה
א/ז ארשות החיים עמ' קכו
א/ז אשר למלך
א/ז בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קמט
א/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף יח ע"ג, ח"ה עמ' קס
א/ז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קיב
א/ז בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קכג
א/ז בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קיד
א/ז בית אהרן וישראל גל' מב עמ' מג-מד, גל' סה עמ' כג
א/ז בית אהרן וישראל גל' פא עמ' סז {נולד מהול}
א/ז בית שערים יו"ד סי' שנא
א/ז בן אריה
א/ז בן אשר סי' כד הערה יב
א/ז בן מלך - עניינים בש"ס עמ' קמג
א/ז בן מלך - שבת עמ' רנז {יוצא דופן}
א/ז בני דוד
א/ז בני יוסף (טנוג'י) דף מט ע"א
א/ז בני שלשים עמ' פח {נולד מהול}
א/ז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקסא {הגהמ"י אות ב}
א/ז בעלי התוספות עמ' 415-416 {הגהמ"י אות ב-ג}
א/ז ברור הלכה יבמות עב ע"א ציון ה
א/ז ברור הלכה שבת קלה ע"א ציון ג, ה, קלה ע"ב ציון א
א/ז ברכת אריאל ח"ב עמ' פו-פט, צא
א/ז ברכת מרדכי יבמות עמ' שמה
א/ז ברכת שלמה חו"מ עמ' רמב
א/ז גדולי ציון (תשנב) עמ' שפא {הגהמ"י}
א/ז גדולי ציון (תשנב) עמ' שפג {כ"מ - ספק האם הלכה כבתראי}
א/ז גור אריה שמות פ' יח הע' 67
א/ז דבר אברהם ח"א סי' כג אות ג
א/ז דבר סיני (תשכו)
א/ז דברות אליהו ח"ה עמ' לג {וצא דופן לא דוחה שבת}
א/ז דברות משה יבמות עמ' קנב
א/ז דברות משה סנהדרין עמ' תמט {יוצא דופן}
א/ז דברי יחזקאל (מישור) עמ' תב
א/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף קכט ע"ב
א/ז דברי ירמיהו
א/ז דברי סופרים (תנש"א) עמ' לט
א/ז דגל יהודה (קמינר) עמ' קנא
א/ז דגל ראובן ח"ב סי' כא
א/ז דרך ישרה ח"א עמ' רכח
א/ז הגיור עמ' 177
א/ז הגיור עמ' 180 {צ"פ}, 193 {צ"פ}
א/ז היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' ב
א/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לד
א/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלט
א/ז וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קסד
א/ז זהב התרומה תרומות עמ' שכג {נולד מהול}
א/ז זיו משנה
א/ז זכר יצחק (תשח) עמ' רמג
א/ז זכר יצחק (תשן) עמ' ב-ג, ה, ט, יא, קכז, רנג
א/ז זכרון משה אליהו עמ' מו
א/ז חוות בנימין ח"א עמ' קע
א/ז חזון יחזקאל יבמות פ"י ה"ב
א/ז חי' הגר"ח החדש עמ' מח {הטפת דם ברית בשמיני}
א/ז חי' הגר"מ זמבה סי' כב {שמיני}
א/ז חי' משנה פסחים עמ' רפד
א/ז חיים ומלך
א/ז חיים שאל ח"ב סי' ל {כ"מ}
א/ז חכמת גרשון עמ' תסד, תסו
א/ז חלק יעקב (אלבעלי)
א/ז חנני אלקים
א/ז חק המלך כאן, ויבמות עמ' נו, צ-צא, צד-צה, קב, קה-קח
א/ז יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' קנז
א/ז יקב זאב דף עב ע"ד
א/ז כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
א/ז כי בא מועד עמ' כז
א/ז כלילת יופי דף סז
א/ז כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קלו
א/ז כרם חמד (תשסו) עמ' ו
א/ז כרם שלמה (אהרמן) יבמות עא ע"א
א/ז לב שלם [מלכי בקדש (מלכי) עד ע"א]
א/ז למודי ה' (תקמז) דף צד ע"ד {נולד מהול}
א/ז למודי ה' (תשפא) עמ' תמ
א/ז לקוטי סופר ח"א דף טו ע"ד, כב ע"ב, פח ע"ד
א/ז לקוטי שפת אמת
א/ז לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ב ע"ב
א/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' לא
א/ז מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נח או"ק ב
א/ז מועדים וזמנים ח"ז סי' רכא
א/ז מוריה גל' קנד עמ' צב-צג, גל' קעה עמ' קעו-קעח, קפ-קפא
א/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות ה
א/ז מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ד ע"ב
א/ז מנחה טהורה דף ק ע"ג {מרכה"מ}
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' יא, צג, ח"ב עמ' שסד-שסה
א/ז מנחת חינוך מצוה ב (דף ג ע"א), רפב (דף צב ע"ד)
א/ז מנחת משה (גולדברג) סי' ב ענף ג אותיות א-ח
א/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רמא
א/ז מסורה ח"ו עמ' לז
א/ז מעין החכמה עמ' יג
א/ז מעשה בצלאל סי' א {כ"מ}
א/ז מקבציאל (מזוז, תשסט) עמ' רכו
א/ז מראות ישרים יבמות סי' לג עמ' קסח
א/ז משא יד ח"א עמ' ס, סב {הטפת דם ברית בשמיני}
א/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' ז עמ' 16
א/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שפז
א/ז משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' כט-לט
א/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקצא
א/ז משכנות אפרים שבת סי' טז אות מא
א/ז משנת חיים בראשית עמ' קפא, רטז
א/ז משנת חיים נדה סי' לב עמ' קלא
א/ז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רסב, נשים ח"א עמ' שט
א/ז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמד-תמה
א/ז משנת יעקב קדושה עמ' סח, עא, עה
א/ז משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' לה אות ד
א/ז משנת ראשונים (הירשפלד)
א/ז משפטי המלך עמ' פז-צה, צח-קח, קיב-קיז, קכ-קכט
א/ז משפטי עזיאל ח"ג עמ' קכו
א/ז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קי
א/ז נועם חי"ג עמ' לב, חי"ח עמ' פג-פד
א/ז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קלד, קלז-קמ
א/ז נזר הקדש (קפלן)
א/ז נזר הראש עמ' קע {או"ש}
א/ז נשמת אברהם ח"א עמ' רלט
א/ז נתיבות החיים
א/ז ס' הפרנס עמ' שנח
א/ז סלסלות יוסף (צינוביץ) סי' לה עמ' נב {הטפת דם ביום ח'}
א/ז עבודת הזבח תמורה סי' ב ס"ק ג
א/ז עדות בישראל
א/ז עטרת יעקב עמ' קכז
א/ז עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' כג עמ' עז
א/ז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' לא-לג, לה
א/ז עין חיים ח"א עמ' כה {נולד מהול צריך הטפת דם ברית}
א/ז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצ
א/ז עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 545
א/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סב
א/ז פי' ר' פרחיה שבת קלה הערה 44
א/ז פני חמה דף ט ע"ב {כ"מ}
א/ז פרח מטה אהרן (סול')
א/ז פרי אברהם - ענינים שונים סי' כט
א/ז פרי האדמה ח"ג
א/ז פרי יצחק (בלזר) ח"א דף נב ע"ד, נד ע"א, נו ע"א
א/ז פרי יצחק (תשעו) עמ' קסה, קעג, קפ
א/ז פרשת הכסף דף ה ע"ג {כ"מ}
א/ז פתחי שערים דף ד ע"ד
א/ז צבא המלך עמ' עג
א/ז קדשי יהושע עמ' אלף שכח
א/ז קובץ על יד ח"ב
א/ז קונ' בענין גרות עמ' ג, יא-יב, כה
א/ז קרבן אשה
א/ז ראשית בכורים דף פג ע"א {שתי ערלות}
א/ז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"ז מקור 32
א/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פב אות טז {כ"מ}
א/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קעט, ח"ג עמ' פד {נולד מהול}
א/ז שברי לוחות עמ' 159 {הגהמ"י אות ב - סדר עולם}
א/ז שו"ע הרב או"ח סי' שלא ס"ו
א/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלז
א/ז שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ה {הגהמ"י}
א/ז שיח ערב פסחים עמ' סה
א/ז שירת דוד יבמות-קידושין עמ' קלד
א/ז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שנ-שנא
א/ז שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' סה
א/ז שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות ג, יט
א/ז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קיז
א/ז שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' שד, שי-שיא
א/ז שעלי דעת גל' ז עמ' 12
א/ז שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קיד ס"ק ד
א/ז שערי טהר ח"ח סי' נב אות ב, סי' נד אות א
א/ז שרידי אש ח"ב עמ' תקלה
א/ז תבואת יקב (פרידמן) עמ' קנח {יוצא דופן}
א/ז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לב ס"ק ז
א/ז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נו ס"ק ו, ז
א/ז תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כג ע"ב
א/ז תורת ירוחם ח"ב דף כב ע"ב {כ"מ}
א/ז תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשעח
א/ז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשעט
א/ז תחומין חי"ח עמ' 214, 216
א/ז תשובה שלמה יו"ד סי' לז
א/ח אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' נט עמ' קנ {הגהמ"י}
א/ח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' לו
א/ח אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 34-36
א/ח אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/ח אבן מלוכה (רביע)
א/ח אגרות משה יו"ד ח"א סי' קפ ענף א
א/ח אהבת המלך
א/ח אור חדש (בלומ') דף צח ע"ד {זריזים}
א/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' רז {מילת גר ועבד - ביום}
א/ח אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק קכא
א/ח אות לישראל (מובשוביץ) עמ' כ, לג, מז
א/ח אז שמח עמ' תג
א/ח אידנו עמ' 119
א/ח אמונת עתיך גל' 113 עמ' 111
א/ח אמת ליעקב מועד עמ' כא-כב {הגהמ"י - מל בלילה צריך לחזור ולהטיף דם ברית}, שצה-שצו
א/ח אפיקי מגינים שבת דף קל
א/ח אפיקי מים ח"א סי' יב אות ה
א/ח בדרך המלך עמ' מח
א/ח בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כג
א/ח בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קכא {עלות השמש}
א/ח בית זבול ח"ג סי' י
א/ח בן אשר סי' כד הערה יב
א/ח ברור הלכה יבמות עב ע"א ציון כ
א/ח ברור הלכה פסחים ד ע"א ציון ו (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), מגילה כ ע"א ציון ב
א/ח ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' נט
א/ח גדולת מרדכי (מוסקוביץ) עמ' קנא
א/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' קפז
א/ח דברי יחזקאל (תרצה) דף סב ע"א
א/ח דמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פי"ב פסוק ג {זריזין מקדימין}
א/ח דרך המלך (רבי)
א/ח האיר ממזרח פסחים סי' יד אות י {ואעפ"כ מצוה להקדים וכו' - משמע שדין זריזין הוא מדיני המצוה}, אות יא {זריזין מקדימין למצוות - הטעם שכתב רק כאן דין זריזין, ולא בשאר מקומות}, אות כא {אם ס"ל שדין זריזין שייך גם במילה שלא בזמנה}
א/ח הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' סג {הגהמ"י}
א/ח המאיר לארץ
א/ח העמק שאלה ח"א שאלתא י אות ח
א/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 77
א/ח זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תיא-תיב {מצוה להקדים בתחילת היום}
א/ח זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' כט
א/ח זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' כט {מילה שלא בזמנה ביום}
א/ח זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 143
א/ח חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמט {הגהמ"י}
א/ח חי' בן אריה ח"א סי' טז אות לו, סי' יז אות י
א/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' ריא-ריב
א/ח חי' ש"י דף כג ע"ד
א/ח חמדת ישראל ח"א דף קכד ע"ג
א/ח חנני אלקים
א/ח חשבונות של מצוה עמ' מ
א/ח טירת כסף דף כב ע"א
א/ח יד אליהו (בוקובזה) ח"ב סי' יג אות לד
א/ח יד המלך (לנדא)
א/ח יצחק ירנן
א/ח כי בא מועד עמ' לד
א/ח כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קלח ע"ג
א/ח כרם מנחם סי' יט
א/ח לב חיים (פלג'י) ח"א דף ח ע"ג {קרית ספר}
א/ח לב שלם [ש"ך יו"ד רסב, ראשון לציון מגילה דף לד, ר' ירוחם נתיב א ח"א]
א/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' רפט
א/ח להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' כה
א/ח להורות נתן במדבר עמ' סב
א/ח להורות נתן על התורה ח"ב עמ' יז
א/ח לחם שלמה (ערנרייך), סוף הספר
א/ח לקוטי סופר ח"א דף טז ע"ב
א/ח מהרי"ט אלגזי פ"ח אות עז או"ק ג {הגהמ"י}
א/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף י ע"ג
א/ח מנחת אלימלך עמ' קסא
א/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קפג
א/ח משאת המלך (אדרי)
א/ח משאת מרדכי מגילה עמ' עט-פ
א/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שו
א/ח משמרת חיים ח"א עמ' נה
א/ח משמרת חיים ח"א עמ' נה
א/ח משנה הלכות ח"ז סי' קעט
א/ח משנת יעקב עבודה עמ' טו
א/ח משנת יעקב קרבנות עמ' רנח
א/ח משפטי המלך עמ' קכט-קמד
א/ח נאות אפרים ח"א עמ' פא
א/ח נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' טו {הגהמ"י}
א/ח נחמד למראה ח"ב דף ו ע"ד
א/ח ניר לדוד
א/ח נתן פריו מגילה עמ' רא
א/ח נתן פריו נדרים עמ' מב
א/ח ס' התדיר עמ' רפד
א/ח ספרי הפרדס ח"ב עמ' סט
א/ח עלה יונה עמ' כו, רפד
א/ח פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קכא
א/ח פני המלך (שטרן)
א/ח פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' צא
א/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קמט {עמוד השחר}
א/ח רנת יצחק יהושע עמ' מה {ביום גם שלא בזמנה}, נט {משעלה עמוד השחר}
א/ח רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רלו {ביום}
א/ח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשלז
א/ח רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' נג
א/ח שאגת אריה סי' נג
א/ח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קעב
א/ח שירת הלויים פסחים סי' ד אות ב
א/ח שמחת מלך עמ' 90 {שלא בזמנה}
א/ח שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות יט
א/ח שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 7
א/ח שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' מג
א/ח שעורי עץ ארז שבת עמ' סה, סו
א/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רא
א/ח שער המלך ח"א עמ' מו, ב עמ' רמט
א/ח שערי המקדש סי' כד אות ו {בדיעבד מעה"ש}
א/ח שערי שאול פסחים עמ' לד
א/ח תורת אמך ח"א עמ' 340
א/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' מט
א/ח תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' א
א/ח תפארת ציון (קואינקה) עמ' קמה
א/ח תשובות ר"י הזקן עמ' 140 {הגהמ"י}
א/ט אבי עזרי ח"ד
א/ט אבני ציון ח"ב סי' עד אות א
א/ט אור הישר
א/ט אור צהיר
א/ט אור שמח
א/ט אמר יוסף (אלקלעי) דף קכב ע"ב {שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט}
א/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ו אות ד, סי' כט אות ה, ח"ב סי' כד אות א
א/ט אנצי"ת ע' ברית מילה הע' 65 {הגהמ"י}
א/ט בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קמה, קמט
א/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פג ע"ב
א/ט בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' כ
א/ט בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כג
א/ט בית מועד (זלזניק) עמ' קסט
א/ט בני בנימין (אדר"ת)
א/ט בני דוד
א/ט בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קיט
א/ט בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רנא
א/ט ברכת חיים (אגרנטי) עמ' טז
א/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' מח
א/ט גבעת פנחס (ביליצר) עמ' כ {דוחה צרעת}
א/ט גור אריה (צרמון)
א/ט דבר אברהם ח"א סי' ו, לג אות ג
א/ט דברות אליהו ח"ה עמ' לא
א/ט דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' כד
א/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' קפט, קצג
א/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף סב ע"א-ע"ב
א/ט דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סו-סז
א/ט דברי ירמיהו
א/ט דגל יהודה (קמינר) עמ' רי
א/ט דובר ישרים פסח עמ' תמו
א/ט דרך המלך (רפפורט)
א/ט הדרום כג עמ' 25
א/ט הר המלך ח"ב עמ' קסז-קע
א/ט הרמב"ם ותורתו ח"א
א/ט ויקח אברהם [אמר יוסף קכב ע"ב]
א/ט זכרון יהונתן דף קעז
א/ט זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' יא {רק לאו}
א/ט חי' חתם סופר
א/ט חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ג עמ' רל
א/ט חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' שלז
א/ט חלק יעקב (אלבעלי)
א/ט חנני אלקים
א/ט יד הלוי (לוין) דף קלא ע"ד
א/ט יד לרמב"ם עמ' 92
א/ט יצחק ירנן
א/ט כל בו ח"ה עמ' ב
א/ט כתר המלך
א/ט לב שלם [מקראי קדש (תפט) קא ע"א, טירת כסף כב ע"א, עי' הל' שבת פ"ל הי"ג]
א/ט לחם יהודה
א/ט למודי ה' (תקמז) דף ד ע"ב {בני דוד}, סט ע"ד
א/ט לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 57
א/ט מאור למלך יבמות עמ' כד
א/ט מחנה דן דף יח ע"א
א/ט מטה יחיאל סי' טו ס"ק א
א/ט מנחת חינוך ח"א עמ' יד, ח"ב עמ' רצז, ח"ג עמ' שצז
א/ט מנחת חינוך מצוה תקפד (דף ק ע"ב)
א/ט מנחת כהן (יוסף חיים) דף ב ע"א {דוחה צרעת - יש בה רק לאו}
א/ט מנחת שלמה (לוין) עמ' ל {בשבת - דחויה}
א/ט מעט צרי
א/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רסד
א/ט מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רח
א/ט משמר הלוי עמ' ס, סג
א/ט משנת חיים דברים עמ' תסב
א/ט משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רסב, ח"ב עמ' רצד
א/ט משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלז-תלח
א/ט משפטי המלך עמ' קמח-קמט
א/ט נוה צדק
א/ט נועם חי"ח עמ' כט
א/ט נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קכח, קל
א/ט נחלת נפתלי דף ב
א/ט נתיב אברהם ח"א עמ' קכב {בהרת בערלה}
א/ט ס' התדיר עמ' רפד
א/ט עבד המלך (תשא)
א/ט עטרת טוביה
א/ט ענבי פתחיה עמ' 284 {או"ש}
א/ט ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 173
א/ט פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קעה
א/ט פרי האדמה ח"א
א/ט פרפרת משה ח"ב עמ' מג
א/ט צבי תפארת סי' סט
א/ט קובץ
א/ט קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' סט, עא {יו"ט}
א/ט קרית מלך
א/ט רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' נב
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קמב
א/ט שארית כלב עמ' קלה-קלו
א/ט שו"ע הרב או"ח סי' שלא ס"ה
א/ט שופריה דיעקב (מערך) דף כד {השמיט הא דליכא אחר, שבת קלג}
א/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' צט
א/ט שחר אורך עמ' נה {מילה בצרעת}
א/ט שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שלב
א/ט שמועת חיים יומא ח"א עמ' תיח
א/ט שנות חיים (קלוגר) עמ' סג
א/ט שער החצר דף מב ע"ב {יצחק ירנן}
א/ט שערי שאול שבת עמ' כז
א/ט שרשי הים
א/ט תורת ירוחם ח"ב דף מה ע"ד
א/י אבן ישראל (פישר)
א/י אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמה
א/י אגודות אזוב מדברי דף קיט ע"ג-ע"ד
א/י אוהב מישרים עמ' קפו {ר"ח הלוי}
א/י אור ליהודה (תשנט) עמ' רז {ראב"ד}
א/י אור צהיר
א/י אות לישראל (מובשוביץ) עמ' ב {ר"ח הלוי}, ט, קו {ר"ח הלוי}, קע {קרית מלך}, קעב {קרית מלך}, רנח {ר"ח הלוי}, רסב {ר"ח הלוי}
א/י אמרות טהורות פסחים סי' מא הערה 2 {ר"ח הלוי}
א/י אמרי נועם מועדים לזאת חנוכה סי' ח מבן המחבר {יליד בית בשבת}
א/י אשיחה בחקיך פרה עמ' קמה {ר"ח הלוי}
א/י אשר למלך
א/י באר מרים פ"י ה"ז אות א
א/י בית גמליאל ח"א עמ' לט
א/י בית יצחק (תשיד) עמ' 135
א/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שעג
א/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תיב
א/י בית מועד (זלזניק) עמ' קסב-קסג
א/י בן אשר סי' כד הערה יב, סי' מח אות יד, הערה ו
א/י בן מלך - עניינים בש"ס עמ' קמג
א/י בן מלך - שבת עמ' רנז
א/י בני בנימין (אדר"ת)
א/י ברוך מבנים אשר (זולקווא תקט) פרשת לך לך דף כ ע"ד {ילדה ואח"כ טבלה אינו דוחה שבת}
א/י ברור הלכה שבת קלה ע"ב ציון א, ג פסקה ד
א/י ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' סו
א/י ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כט
א/י ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ח
א/י ברכת מרדכי יבמות עמ' שמח
א/י גוילין נצולין עמ' יט-כ
א/י גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קעה
א/י גליונות אבני נזר
א/י דבר אברהם ח"א סי' כב אות א
א/י דבר שמואל (אבוהב) סי' רעט
א/י דברות משה הבבות עמ' תלה {ר"ח הלוי}
א/י דברי סופר עמ' לג {מל"מ}
א/י דגל ראובן ח"ג סי' לז
א/י דרך המלך (רפפורט)
א/י הררי קדם שבת עמ' רפד
א/י התורה והמדינה חי"א עמ' תטז
א/י זכר יצחק (תשח) עמ' ב
א/י זכר יצחק (תשן) עמ' ב-ד, שמז
א/י זכרון משה אליהו עמ' מז
א/י זמנים לששון עמ' קב
א/י חוקי חיים (שו"ב) עמ' ז
א/י חי' הגר"ח החדש עמ' מט, עח-עט
א/י חי' ר' חיים הלוי כאן, דף ה
א/י חכמת התורה פ' לך לך עמ' תקמד {הגהמ"י}
א/י חק המלך יבמות עמ' קב
א/י חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נה עמ' קעז {מל"מ}
א/י יד ישראל ח"ב
א/י יצחק ירנן
א/י כי בא מועד עמ' לא-לב
א/י כל בו ח"ה עמ' נה
א/י להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קה
א/י לקוטי שיחות יתרו תשדם
א/י מאור למלך קדושין עמ' קמד {ר"ח הלוי}
א/י מגנזי הגר"ח עמ' ו
א/י מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' יג
א/י מלאכת חשב עמ' כט
א/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' לז, לח {כ"מ}, שצט
א/י מקראי קדש (תשנג) עמ' תמז
א/י מרכבת המשנה מהדו"ק
א/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' קג עמ' 322
א/י משכנות אפרים שבת סי' טז אות ב {ילידי בית}, ג {ר"ח הלוי}
א/י משנת חיים נדה סי' לב עמ' קלא
א/י משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רסג, ח"ב עמ' רפב
א/י משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמד
א/י משנת יעקב נזיקין עמ' רכ {ר"ח הלוי}
א/י משנת יעקב קנין עמ' יא {ר"ח הלוי}
א/י משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קיב
א/י נהרות איתן ח"ב עמ' שנז
א/י נחל איתן
א/י נרות אהרן
א/י סדר משנה (בוסק')
א/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' עג
א/י סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שצה
א/י סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קעז ע"א
א/י עטרת ישועה מועדים - לזאת חנוכה אות יח, ומכתב בסוף הספר {יליד בית}
א/י ענבי פתחיה עמ' 282, 290
א/י ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 166
א/י ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ה אות ג {מל"מ}
א/י קדשי יהושע עמ' אלף שמז {ר"ח הלוי}
א/י קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 32 {מילת יליד בית לא דוחה שבת}
א/י קרית מלך
א/י רלב"ג ויקרא פי"ב תועלת ג עמ' רלד
א/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רצו-רצז {מל"מ}
א/י שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף שפב
א/י שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' נח {הגהמ"י}
א/י שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' שה {ראב"ד}, שז
א/י שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קיד ס"ק ד
א/י שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קנ {הגהמ"ל - נפל}
א/י שערי טהר ח"ח סי' ה אות ב, סי' נד אות א, סי' קכג אות ב
א/י שרידי אש ח"ב עמ' תקכד {מל"מ}, תקכו
א/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כט ס"ק ו {מל"מ}
א/י תורה שלמה בראשית פי"ז אות פג
א/י תורת הלוי עמ' לה
א/י תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשפד
א/י תחומין חי"א עמ' 293, 283
א/יא אביר יעקב (אביגדור) דף לה ע"א {יוצא דופן}
א/יא אבן משה (לונץ) דף א ע"ד {אנדרוגינוס}
א/יא אבן שלמה (ניימן) עמ' עח
א/יא אהבת המלך
א/יא אור יעקב יבמות דף סג ע"ג
א/יא אות לישראל (מובשוביץ) עמ' א, ח, קה
א/יא אז שמח עמ' תז {נולד מהול - בשבת}
א/יא אמת ליעקב מועד עמ' רד {ספק ערלה לא דוחה שבת}
א/יא אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 32
א/יא ארחות חיים ח"ב סי' א אות ג
א/יא באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קעז
א/יא בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קמט
א/יא בדבר מלך ח"ח עמ' צא {אנדרוגינוס}
א/יא בית אהרן (קריספין) דף נא ע"ג {יצחק ירנן}
א/יא בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כד
א/יא בית גמליאל ח"א עמ' מב
א/יא בית מועד (זלזניק) עמ' קסב-קסג
א/יא בן אברהם (תשי) עמ' רלא
א/יא בן אשר סי' כד הערה יב, סי' מח אות ט, הערה יא
א/יא בן מלך - שבת עמ' רנז
א/יא ברור הלכה שבת קלה ע"א ציון א, ג, קלה ע"ב ציון א
א/יא ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כז
א/יא ברכת מרדכי יבמות עמ' שנד
א/יא דבר סיני (תשכו)
א/יא דברות משה סנהדרין עמ' תמט {יוצא דופן}
א/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרלג
א/יא זהב התרומה תרומות עמ' שכג {לא דוחה שבת}
א/יא זכרון משה אליהו עמ' מח
א/יא חי' ר' חיים הלוי דף ה
א/יא חיים ומלך כאן, ודף ה ע"א {מרכה"מ אלפ'}
א/יא חכמת גרשון עמ' תט, תסט {כ"מ}
א/יא חמדת ישראל ח"ב דף לג ע"א
א/יא חנני אלקים
א/יא חק המלך יבמות עמ' צו
א/יא טהרת הבית ח"ב עמ' פא
א/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' יז, ח"ב עמ' נב
א/יא כל בו ח"ה עמ' ב
א/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רנב
א/יא כתר נהורא עמ' עג
א/יא למודי ה' (תשפא) עמ' תקמ
א/יא לקוטי סופר ח"א דף כה ע"א
א/יא לקוטי שפת אמת
א/יא מוריה גל' קעה עמ' קעז {נולד מהול - לא דוחה שבת}
א/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' נז
א/יא מנחת חינוך ח"א עמ' יא
א/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' כג {יד הקטנה ס"ק ל}
א/יא מסורה ח"ו עמ' יב
א/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' קג עמ' קס, סי' קלח עמ' 324
א/יא משנה הלכות ח"ב סי' סו דף קב ע"ד {יוצא דופן}
א/יא משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רפד, קדושה עמ' נח
א/יא משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קיב
א/יא משפטי המלך עמ' קכב-קכד, קנ-קנה
א/יא נהרות איתן ח"ב עמ' שנז
א/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קי
א/יא נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קלז, קלט
א/יא נרות אהרן (גם עמ' קצט)
א/יא נתן פריו מכות עמ' קמא
א/יא ס' הפרנס עמ' שנז
א/יא סדר משנה (בוסק')
א/יא עמודי שלמה ח"ג עמ' קיג
א/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ק
א/יא עצי ארזים סי' מד ס"ק ט {אנדרוגינוס}
א/יא ערך כסף עמ' קסו
א/יא פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קעה
א/יא פסקי רבנו יוסף עמ' שנ
א/יא פרח מטה אהרן (סול') כאן, ואהבה עמ' 132
א/יא צוף דבש (לוין) דף יד ע"ב {אנדרוגינוס}
א/יא קובץ
א/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שנה
א/יא רמת רחל עמ' סח
א/יא שאגת אריה סי' נד
א/יא שו"ע הרב או"ח סי' שלא ס"ו
א/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קה
א/יא שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קנ
א/יא שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות יט
א/יא שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קיד ס"ק ד
א/יא שערי טהר ח"ח סי' נד אות א
א/יא שפת אמת על התלמוד ח"א דף פז ע"א
א/יא תרומת הגורן ח"א עמ' 323
א/יב אבן פינה (נשר) עמ' קכד
א/יב אוצרות יהושע עמ' שלה, תקלה
א/יב אור הישר
א/יב אמת ליעקב מועד עמ' רב
א/יב ארחות חיים ח"ב סי' א אות ג
א/יב אשר למלך
א/יב בן אשר סי' כד הערה יב
א/יב ברכת אריאל ח"א סי' ה ס"ק א
א/יב גליונות אבני נזר
א/יב דרך המלך (רפפורט)
א/יב יד דוד (קרלין) ח"א דף כג
א/יב יד ישראל ח"א
א/יב יפה נוף עמ' קל
א/יב לב שלם [מהריב"ל ח"ג סי' קצו]
א/יב מוריה גל' רמא עמ' קיא {הגהמ"י - נולד בזמן תוספת שבת}
א/יב מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פ"ו אות ו {רמב"ם}, מאמר ב פ"ה אות ג {הגהמ"י}
א/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' רלז
א/יב משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יא אות א, ו
א/יב משפטי המלך עמ' קנה-קנו
א/יב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רצח {הגהמ"י}
א/יב ס' הפרנס עמ' שמט {הגהמ"י - קבלת שבת}
א/יב פרי האדמה ח"ד
א/יב שו"ע הרב או"ח סי' שלא ס"ה
א/יב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תד, אלף תרפט
א/יב שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' ק {הגהמ"י}
א/יב שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות ה
א/יב תפארת למשה עמ' קצב, קצד
א/יב תרומת הדשן שו"ת סי' רמח {הגהמ"י}
א/יב תשובות ר"י הזקן עמ' 121 {הגהמ"י}
א/יג אבני נזר אהע"ז סי' רז אות ד
א/יג אבק דרכים דף נא ע"ג, סב ע"ד
א/יג אהבת המלך
א/יג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' עא
א/יג אור הישר
א/יג אור ליהודה יבמות עמ' קמג
א/יג אחיעזר ח"ג סי' מח ס"ק ז
א/יג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שנח
א/יג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' עה אות ב
א/יג בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כד
א/יג בכורי אברהם דף סד ע"ג {כלו חדשיו}
א/יג ברור הלכה שבת קלה ע"א ציון ו
א/יג ברכת מרדכי יבמות עמ' שנד
א/יג גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' יב
א/יג דבר סיני (תשכו)
א/יג דברות אליהו ח"ו עמ' קלח
א/יג הר המלך ח"ה עמ' לד-לה
א/יג חזו"א יו"ד סי' קנה ס"ק א, ה, אהע"ז סי' קטו ס"ק א, ה
א/יג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' עד
א/יג חלק יעקב (אלבעלי)
א/יג ידיו של משה דף קד ע"א {כ"מ}
א/יג יצחק ירנן
א/יג ישועות יעקב מועד עמ' רצד {כ"מ}
א/יג כתב סופר יו"ד דף צב ע"ב
א/יג לב שלם [תשב"ץ ח"ג סי' רמב]
א/יג לב שלמה (חלמא) עמ' סח, עב
א/יג לבושי מרדכי או"ח עמ' תנ, לקו"ת עמ' צד
א/יג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקעז
א/יג לקוטי סופר ח"א דף כד ע"ד {הגהמ"י}
א/יג מבי"ט (רובינ') דף עה ע"ב
א/יג מהרי"ט אלגזי פ"ח אות ס או"ק ג
א/יג מילי דמרדכי
א/יג מלבושי יו"ט ח"א דף נה ע"ד
א/יג מנוחת אשר ח"ב דף י ע"ג
א/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יג משאת משה (חברוני) פסחים סי' קנד עמ' 466
א/יג משנת יעקב קרבנות עמ' קעז, רי
א/יג משנת ראשונים (הירשפלד)
א/יג משפטי המלך עמ' קנ
א/יג משפטי עזיאל ח"ה עמ' שכג
א/יג משפטים לישראל עמ' רכד, שה
א/יג נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קסג
א/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נא
א/יג סדר משנה (בוסק')
א/יג עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רמז, רצ, רצג
א/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קמג
א/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קנה
א/יג עמודי שלמה ח"ג עמ' קיד
א/יג עצי ארזים סי' ד ס"ק כד
א/יג פי' ר"א מן ההר יבמות פ ע"ב
א/יג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'קכח
א/יג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רמח
א/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פג ע"ד
א/יג קובץ
א/יג רמת רחל עמ' סז-סח
א/יג שאר יוסף ח"ג
א/יג שו"ע הרב או"ח סי' של ס"ח, סי' שלא ס"ג
א/יג שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרצט
א/יג שו"ת הריב"ש עמ' תרס-תרסא, המיוחסות עמ' יא
א/יג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' ריח
א/יג שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כו
א/יג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שלב
א/יג שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קס
א/יג שו"ת רשב"ש עמ' תכח-תכט
א/יג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' יא אות א
א/יג שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות ה (ג ע"ג), ח"ב אות ל
א/יג תורה שלמה בראשית פ"ב אות קיב
א/יג תחומין ח"ח עמ' 438
א/יד אבקת רוכל (תשעז) עמ' מז
א/יד אור הישר
א/יד אור שמח
א/יד ארחות חיים ח"ב סי' א אות ג
א/יד אשר למלך
א/יד בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כד-כה
א/יד בית גמליאל ח"א עמ' סא
א/יד בית מאיר (תשע) שו"ת סי' י עמ' קכא
א/יד בן אברהם (תשי) עמ' רלא
א/יד בני בנימין (אדר"ת)
א/יד בציר אליעזר ח"ב דף כז ע"ג {ספק בן שביעי}
א/יד ברור הלכה שבת קלה ע"א ציון ו
א/יד ברכת השבת מס' שבת סי' ה פ"ה ס"ק ב
א/יד ברכת מרדכי יבמות עמ' שנד
א/יד ברכת ראובן דף יא ע"ד
א/יד גליונות אבני נזר
א/יד דבר אברהם ח"א סי' כג אות יא
א/יד דבר שמואל (אבוהב) סי' רעט
א/יד דעת אביעזרי עמ' תסז
א/יד השגות הרמ"ך
א/יד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' רכד {או"ש}
א/יד ויקח אברהם [אמר יוסף קטו ע"א]
א/יד חי' הגרי"ח עמ' עח
א/יד חי' חתם סופר
א/יד חי' כתב סופר
א/יד חי' כתב סופר פסחים עמ' כג
א/יד חי' רעק"א
א/יד חמדת ישראל ח"ב דף לז ע"א
א/יד חשב סופר עמ' צט
א/יד ידיו של משה
א/יד יצחק ירנן
א/יד ישועות יעקב מועד עמ' רצז
א/יד כל בו ח"ה עמ' ו
א/יד כתב סופר יו"ד סי' קטו {ספק בן שבעה ספק בן שמנה מלין}
א/יד לב שלם [קרבן העדה יבמות דף מא, רדב"ז ח"א ללשונות הרמב"ם סי' לא, סמ"ג ובאורי מהר"א שטיין, מהריט"ץ סי' נח]
א/יד לב שלמה (חלמא) עמ' סח
א/יד לחם רב (בוטון) סי' קפח
א/יד לקוטי סופר ח"א דף כה ע"ג
א/יד מזבח חדש דף ה ע"א
א/יד מלבושי יו"ט ח"א דף נו ע"א
א/יד מנוחת אשר ח"ב דף י ע"ג {ספק בן ז או בן ח}
א/יד מנחת אליהו (תשנט) עמ' רסט
א/יד מעיני המים
א/יד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תד (לא), אלף תרפט (תצה)]
א/יד מקוה המים עמ' נא-נב {הרי מפרק במת חייב}
א/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' רס
א/יד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' ו אות ב {כ"מ - מלים ממה נפשך}
א/יד משפטי המלך עמ' קנז-קנט
א/יד משפטים לישראל עמ' רלב
א/יד נזר הראש עמ' קסט {או"ש}
א/יד עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רפה
א/יד עמודי אור סי' צו אות ו
א/יד עמודי שלמה ח"ג עמ' קיד
א/יד עמק הלכה (אורנשטין) סי' כד אות א
א/יד ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' י
א/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פג ע"ד
א/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שטז אות ו
א/יד קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 98
א/יד קרית מלך
א/יד ר"י ששפורטש עמ' 91
א/יד שו"ת רשב"ש עמ' תלב
א/יד שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' פט
א/יד שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות ה (ג ע"ג), ח"ב אות ל
א/יד תורה מציון שנה א חוב' ד סי' כג, שנה ב חוב' א דף ז ע"ד, ח ע"ד
א/יד תורה מציון שנה ב חוב' א סי' ד דף ז ע"ד {מחתך בבשר}, סי' ה דף ח ע"ד {מחתך בבשר}
א/יד תחומין ח"ח עמ' 438
א/יד תשובות ר"י אלחנן עמ' נו
א/טו אבן פינה (נשר) עמ' קכד
א/טו אבני נזר או"ח סי' שצא אות ה, סי' תנא אות יב
א/טו אבני נזר או"ח סי' תנא אות יב
א/טו אהבת המלך
א/טו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קמב {הגהמ"י}
א/טו אור הישר
א/טו אוריין תליתאי (תאומים) סי' כא-כב
א/טו אורים גדולים (תשסג) עמ' תכז
א/טו אוריתא טז עמ' כז
א/טו אות לישראל (מובשוביץ) עמ' רמג
א/טו אחיעזר ח"ג סי' נט ס"ק ב
א/טו אמת ליעקב מועד עמ' רא-רב
א/טו אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רנח {הגהמ"י}
א/טו ארחות חיים ח"ב סי' א אות ג
א/טו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סט
א/טו בדבר מלך חי"ב עמ' שצח
א/טו בדבר מלך חי"ג עמ' לה
א/טו בית מועד (זלזניק) עמ' קסג
א/טו בני בנימין (אדר"ת)
א/טו ברור הלכה שבת קלז ע"א אחרי ציון ב
א/טו ברית אברהם הכהן (תשסז) עמ' קלט {ר"ה}
א/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' מח
א/טו ברקאי ח"ג עמ' 45, 48-52 {הגהמ"י}
א/טו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שנד
א/טו גינת ורדים (הלוי) יו"ד מלחמת מצוה סי' ה
א/טו גן דוד דף סג ע"א
א/טו דבר שמואל (אבוהב) סי' קצג
א/טו דברות משה ב"ב ח"ב סי' נח הערה קיא {הגהמ"י}
א/טו דברי ירמיהו
א/טו האיר ממזרח סליחות עמ' קיא {הגהמ"י - נפלים}
א/טו המאיר לארץ
א/טו ונגש הכהן כלל ג פ"ז
א/טו זית רענן ח"ב עמ' צא
א/טו זכר דוד (אנציקלופדיה) ח"א עמ' קמח {הגהמ"י - נפלים}
א/טו זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' קמח-קמט {הגהמ"י - מילת נפל}
א/טו זכר יצחק (תשח) עמ' יד
א/טו זכר יצחק (תשן) עמ' יב-יג
א/טו חי' הגר"ח החדש עמ' נב {יו"ט שני}
א/טו חי' חפץ חיים = שער הציון תקכו ס"ק סד
א/טו חי' חתם סופר
א/טו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ג עמ' ש
א/טו חי' כתב סופר
א/טו חי' עזיאל
א/טו חיים ומלך
א/טו חלק יעקב (אלבעלי)
א/טו טהרת הבית ח"ב עמ' עג
א/טו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קנד
א/טו טל חיים (טל) ח"ג עמ' עז
א/טו טל תחיה ח"ד סי' ב אות א
א/טו יד לרמב"ם עמ' 92
א/טו יפה ענף על קהלת רבה פרק ז פסוק כג אות ו {יו"ט שני}
א/טו כל בו ח"ה עמ' ז
א/טו כתב סופר יו"ד דף פה ע"א
א/טו כתב סופר יו"ד סי' קטז {וכל מי שאינו דוחה את השבת אינו}
א/טו לב ארי (רביץ) עמ' 14
א/טו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שטז
א/טו לב שלם [דרכי נועם בסוה"ס]
א/טו להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' עד
א/טו לשד השמן (ירוש')
א/טו מגדל עז עמ' יד {הג"מ י}
א/טו מחשבת חיים או"ח עמ' שנא
א/טו מטה אהרן הל' יו"ט עמ' כו
א/טו מטה אהרן ר"ה עמ' עט
א/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' נז
א/טו מעיני המים
א/טו מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רנ]
א/טו מצודת דוד (שפרבר) עמ' טז {הגהמ"י - ראיה ממדרש}
א/טו מציון אורה ח"א עמ' קמב
א/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' שעט
א/טו מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות טו {כ"מ}, קי ע"ב אות כא {הגהמ"י - מילת נפל}
א/טו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יב אות ג {יו"ט שני}
א/טו משברי ים עדל"ת סי' טז ס"ק ו
א/טו משנה הלכות ח"י סי' קעב {הגהמ"י}
א/טו משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יא אות א, ו
א/טו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' כב {הגהמ"י}, נט-ס
א/טו נודע ביהודה קמא או"ח סי' ל
א/טו נזר הקדש (קפלן)
א/טו נרות אהרן (גם עמ' ר)
א/טו נשמת אברהם ח"א עמ' רלה
א/טו ס' הפרנס עמ' רעד {הגהמ"י}, שנא
א/טו ס' השבי"ט עמ' קס {הגהמ"י}
א/טו סופר המלך ח"א עמ' פו {הגהמ"י}
א/טו עטרת חן ח"א עמ' כג
א/טו עיני דוד
א/טו עמק שאלה (טברסקי) עמ' קמז, רפג {הגהמ"י}, שפא, שפה
א/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ק
א/טו ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 177, 185
א/טו קבא דתירוצא עמ' קלט
א/טו קול יהודה (גרשוני) עמ' תעה {הגהמ"י}
א/טו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' יט, שט, ח"ב עמ' קפט {הגהמ"י}
א/טו קרית מלך
א/טו שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' ו {כ"מ}
א/טו שו"ע הרב או"ח סי' שלא ס"ה
א/טו שו"ת ר"י מילר עמ' מז
א/טו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' לד {הגהמ"י}
א/טו שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' סג
א/טו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רסב
א/טו שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רפג
א/טו שמן למאור (אנגלרד) סי' ט אות א
א/טו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות לב
א/טו שעורי עץ ארז שבת עמ' קלט-קמ
א/טו שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קיד ס"ק ד
א/טו שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קכ {הגהמ"י}
א/טו תורת רפאל או"ח ח"ב דף קמח ע"ב, קמט ע"ב-ע"ג
א/טו תחומין ח"י עמ' 360 {יו"ט שני}
א/טו תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' פ {הגמ"י אות י}
א/טו תרומת הגורן ח"א עמ' 320
א/טו תשובות ראב"י אב"ד סי' רב {הגהמ"י - מילת נפל}
א/טז אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קנא
א/טז אהבת המלך
א/טז אמת ליעקב מועד עמ' קצט {שבעה ימים מעת לעת}, ר
א/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
א/טז בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כה
א/טז בית גמליאל ח"א עמ' סא
א/טז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/טז ברור הלכה שבת קלז ע"א ציון ה
א/טז דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רעז-רפא
א/טז דגל מחנה אפרים (לניאדו) יו"ד סי' ה סעיף ב עמ' קעו {מ"מ}
א/טז דעת כהן עמ' רנד
א/טז דרך המלך (רפפורט)
א/טז המנהיג עמ' תקפב
א/טז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' לד
א/טז חי' מהר"ם שיק נדה עמ' נא {השמיט שאין מלים טריפה}
א/טז חי' משנה פסחים עמ' שמא, שמג
א/טז חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' שעא {כ"מ}
א/טז חנני אלקים
א/טז יד ישראל ח"ב
א/טז כל בו ח"ה עמ' ט
א/טז לב שלם [מלכי בקדש (מלכי) יח ע"ב]
א/טז לקוטי סופר ח"א דף כג ע"א
א/טז מאזני צדק ח"א עמ' שפז
א/טז מגילת ספר עשין דף יח ע"ב
א/טז מגן בעדי עמ' 117
א/טז מנחת מחבת עמ' רי
א/טז מציאות קטן סי' קטו
א/טז משאת המלך ח"ד סי' תקסה
א/טז משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' קעב {ממתינים ז' ימים}
א/טז משנת יהודה ח"ב פ"ב ה"ד
א/טז משפטי המלך עמ' קסב-קסג
א/טז נועם חי"ז עמ' לו
א/טז נר דוד ח"א עמ' ק
א/טז נשמת אברהם ח"ב עמ' קסה
א/טז פניני ים סי' מ
א/טז פרח מטה אהרן (סול')
א/טז פרחי אהרן עמ' 185
א/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נד ע"ד
א/טז קובץ
א/טז קונ' בענין גרות עמ' יד
א/טז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"ט
א/טז שעורי עץ ארז שבת עמ' קלז-קלט
א/טז תחומין ח"ב עמ' 322
א/יז אבני נזר חו"מ סי' קכה
א/יז אבני נזר יו"ד סי' שכ אות ה, חו"מ סי' קכה
א/יז אגודות אזוב מדברי דף קיח ע"ב
א/יז אהבת המלך
א/יז אור צהיר
א/יז אוריין תליתאי (תאומים) סי' עב
א/יז אמת ליעקב מועד עמ' קצט-ר {ירוק ביותר ואדום ביותר}
א/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/יז בית אהרן (צוקרמן) עמ' רנט
א/יז בני בנימין (אדר"ת)
א/יז בנין שלמה (קלוגר)
א/יז ברית אברהם הכהן (תשסז) עמ' פד {אדום ביותר}, רע {ירוק}
א/יז דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רעח
א/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 133
א/יז חי' הגרז"ס קדשים עמ' קכב
א/יז חי' עזיאל
א/יז חנני אלקים
א/יז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תצ
א/יז כל בו ח"ה עמ' ט
א/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשלו
א/יז כתב סופר יו"ד סי' קיח ד"ה ונראה לי {וכן אם היה אדום ביותר כמי שצבעו}, סי' קכ ד"ה והנה נפשו, סי' קכב {כל המקלקלין פטורין, כיצד}
א/יז מאזני צדק ח"א עמ' שצג, שצח
א/יז מחנה לויה (תשעד) עמ' קצה
א/יז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רנה
א/יז מענה אליהו עמ' רנו
א/יז משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' קח
א/יז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רסג, ח"ב עמ' רפט
א/יז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלא
א/יז משפטי המלך עמ' קסד-קסט
א/יז משפטי עזיאל ח"ב עמ' קע
א/יז נועם ח"י עמ' קסח, חי"ז עמ' כז-כח
א/יז נר דוד ח"א עמ' קא
א/יז נשמת אברהם ח"ב עמ' קע
א/יז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' לד
א/יז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' כא
א/יז פני משה (שלז')
א/יז פרח מטה אהרן (סול')
א/יז שארית יהודה (בלום) דף קה ע"ג, קו ע"א {נמצא ירוק או אדום והבריא}
א/יז שו"ת הרי"ם יו"ד סי' טו {אדום ביותר או ירוק ביותר, ומקור הדין}
א/יז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רעז
א/יז שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' קעג
א/יז שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות כז
א/יז תחומין ח"ב עמ' 314-313
א/יח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' לו
א/יח אבני נזר או"ח סי' תנג אות ו, סי' תנד אות א
א/יח אבני נזר יו"ד סי' שכג אות ב, ח, סי' שכו אות ב
א/יח אגודת אזוב ח"ב דף כא ע"ד
א/יח אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנד {כ"מ}
א/יח אור הישר
א/יח אור לישרים (שולמן) עמ' קלב {א"א להחזיר נפש מישראל}
א/יח אור צהיר
א/יח אור שמח
א/יח אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' רכג-רכד {עד שיתחזק}
א/יח אמרי ישראל (פלאצקי) דף ב ע"ב {אפשר למול אחר זמן}
א/יח אמרי כהן (הולנדר) עמ' ה, קעט
א/יח אמת ליעקב מועד עמ' קפח {אפשר למול לאחר זמן}, קצט-ר, רב
א/יח אמת ליעקב נשים עמ' ע {כ"מ}
א/יח ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רא, רו-רז
א/יח באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 184 {א"א להחזיר נפש}
א/יח באר חיים מרדכי דף מ
א/יח בית אבי ח"ד סי' קצט
א/יח בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כה-כו
א/יח בית שערים יו"ד סי' שנ
א/יח בני בנימין (אדר"ת)
א/יח ברור הלכה יבמות סד ע"ב ציון א, ב
א/יח בשמים ראש סי' רעו
א/יח דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ה, ח"ד סי' לה ס"ק ה
א/יח דבר סיני (תשכו)
א/יח דברי יציב או"ח עמ' תקכה {אפשר למול אחר זמן}, יו"ד עמ' שמו, שמז {עד שיגדיל ויתחזק}
א/יח דברי ירמיהו
א/יח דעת כהן עמ' כ
א/יח דרך המלך (רבי)
א/יח דרך המלך (רפפורט)
א/יח הרמב"ם (בנדיקט) עמ' נד
א/יח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמה
א/יח זיו משנה
א/יח זכר יצחק (תשח) עמ' רנ
א/יח זכר יצחק (תשן) עמ' רנט
א/יח חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 280
א/יח חי' הגרז"ס נשים עמ' יח, קדשים עמ' קכב
א/יח חי' עזיאל
א/יח חמדת ישראל ח"ב דף לג ע"א, נז ע"ג
א/יח חנני אלקים
א/יח חק המלך יבמות עמ' צח, קא, קד
א/יח חתם סופר יו"ד סי' רמה {אפשר למול אחר זמן, מילתו כשיגדיל}
א/יח טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקמח
א/יח יחל ישראל (תשנב) עמ' תה
א/יח יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קעו
א/יח יציב פתגם - ילקוט פרפראות (תשסז) עמ' לח
א/יח יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' לח
א/יח ישא מדברותיך מגילה עמ' קא {תינוק חולה}
א/יח ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 20, 182, 183, 255
א/יח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשלח-תשלט
א/יח כרם מנחם סי' יג
א/יח כתב סופר יו"ד סי' קיז-קיח {אשה שמלה בנה ראשון ומת מחמת}
א/יח לאור ההלכה (תשסד) עמ' רכה-רכו
א/יח לב דוד (פלדמן) עמ' סד
א/יח לב שלם [ב"ח יו"ד סי' רסג]
א/יח להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קטו
א/יח להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' מה
א/יח להורות נתן על התורה ח"א עמ' עא
א/יח לקוטי סופר ח"א דף כו ע"ג
א/יח לקוטי שיחות ח"ג עמ' 979, ח"ה עמ' 146
א/יח מאזני צדק ח"א עמ' שפז, שצא, שצח
א/יח מבוא למשנה תורה עמ' 127
א/יח מוריה גל' קנט עמ' לז, גל' רכט עמ' פו-פז {כי אפשר למול לאחר זמן}
א/יח מזבח חדש דף ז ע"ג
א/יח מילי דמרדכי
א/יח מכתב סופר
א/יח מנוחת משה דף כ ע"ב-ע"ג {הטעם שאפשר למול אחר זמן}
א/יח מנחת אברהם (שפירא) ח"א סי' ו עמ' סג {אפשר למול אחר זמן}
א/יח מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' ערל שמתו אחיו מחמת מילה
א/יח מעדני מלך (תשמח) עמ' ריג {אין מלים תינוק חולה כי אפשר למול אחרי זמנו}
א/יח מעט צרי
א/יח מקדשי השם ח"ב עמ' קכג {א"א להחזיר}
א/יח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' ט אות א-ב {אפשר למול אחר זמן}
א/יח משא בני קהת
א/יח משאת המלך ח"ד סי' תקסה
א/יח משנה הלכות ח"ה סי' נה {א"א להחזיר נפש}
א/יח משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' קעב {אפשר למול אחר זמן}, עמ' קיח
א/יח משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' של {עד שיגדל}
א/יח משנת חיים בראשית עמ' קצז
א/יח משנת חיים שמות עמ' רט
א/יח משנת יהודה ח"א פ"ב ה"ג
א/יח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רסג
א/יח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלא
א/יח משנת פקוח נפש סי' עב אות יב, סי' עג אות א
א/יח משפטי המלך עמ' קסז-קעב, קעז-קפב
א/יח משפטי עזיאל ח"ב עמ' קע, קעו
א/יח משרת משה (עטייה)
א/יח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קיא
א/יח נועם חי"ז עמ' כט, לו, חי"ח עמ' עד
א/יח ניצוצי אש עמ' קיד
א/יח ניר לדוד
א/יח נרות אהרן
א/יח נשמת אברהם ח"ב עמ' קסד
א/יח נתיבות שלום (למפרט) עמ' סג, קד {ממתינים}
א/יח עבודת הזבח זבחים סי' ב ס"ק ח
א/יח עטרת טוביה
א/יח עטרת יעקב עמ' קכ
א/יח עין יצחק ח"א עמ' רל
א/יח עמק שאלה (טברסקי) עמ' רלד, רלח
א/יח עקדת משה ח"א עמ' לה {אפשר למול אחר זמן}
א/יח עקדת משה ח"ב עמ' נ-נא {טעם שסכ"נ דוחה}
א/יח ערוך השלחן יו"ד רסג אות ט-י {מילתו כשיגדיל}
א/יח פני המלך (שטרן)
א/יח פני משה (שלז')
א/יח פרדס מרדכי עמ' תעז
א/יח פרח מטה אהרן (סול') כאן, ואהבה עמ' 139
א/יח פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' כו {בשתי פעמים זו חזקה}
א/יח פרי יצחק (בלזר) ח"א דף סא ע"א
א/יח פרי יצחק (תשעו) עמ' קצה
א/יח פתחי שערים דף לב ע"ג
א/יח ציוני מהר"נ
א/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שמו, אהע"ז סי' כז אות ו
א/יח קרית מלך
א/יח ר"י קארו - קובץ עמ' קפג
א/יח שארית יהודה (בלום) דף קה ע"ד, קו ע"א {ואפשר למול אחרי זה}
א/יח שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כד (עמ' לד) {מלים כשיגדיל}
א/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קכח, ח"ג סי' קמב
א/יח שו"ת הרי"ם יו"ד סי' טו {מלים אותו כשיגדל}
א/יח שו"ת מהרי"ק סי' קמו
א/יח שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רה
א/יח שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רעא, רעז-רפא
א/יח שיח ערב פסחים עמ' סח
א/יח שם משמואל פרשת אמור - לברית מילה {מפני שאפשר למול לאח"ז}
א/יח שם משמעון (פולק) ח"ב דף עט-פ
א/יח שמן למאור (ביימאייל) דף לח ע"ג-ע"ד, לט ע"א {מבעלה השני, השמיט אחיות מחזקות}
א/יח שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' ב {א"א להחזיר נפש}
א/יח שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות ט-י
א/יח שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 226, חי"ד עמ' 136
א/יח שעורי עץ ארז שבת עמ' קכט
א/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפד
א/יח שרידי אש ח"ב עמ' תקמג
א/יח תבונה (ליפקין) סי' כג {חזקה בשתי פעמים}
א/יח תורת ירוחם ח"א דף לג ע"ב
א/יח תורת מנחם ח"ז עמ' 328, חי"ח עמ' 297, חי"ט עמ' 326 {אין מלין אלא ולר שאין בו שום חולי וכו' ואפשר למול לאחר זמן וא"א להחזיר נפש אחת מישראל}
א/יח תחומין ח"ב עמ' 309, 314, 317


ב/91 הלכות מילה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מלאכת שלמה (מילר)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משנת יעקב
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אביר יעקב (אביגדור) דף יד ע"ד {בכל מלין}
ב/א אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' נט עמ' קנא
ב/א אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' רכב
ב/א אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' כה
ב/א אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' נח אות ד
ב/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ג אות ה
ב/א אבני חפץ ח"ד עמ' רמג
ב/א אבני ציון ח"א סי' סד אות ב, ח"ד עמ' קעז
ב/א אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שלט
ב/א אדני היד החזקה
ב/א אהבת המלך
ב/א אהבת קדומים עמ' נו
ב/א אוהב מישרים עמ' קצא {קטן}
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור הישר
ב/א אור צהיר
ב/א אור שמח
ב/א אורח ישר דף מז ע"ג {גוי}
ב/א אות לישראל (מובשוביץ) עמ' טו
ב/א אמרות יצחק תנינא עמ' קכח-קכט {מילה בגוי כשרה}
ב/א אמרי איש עמ' קמ-קמב {מילת גוי כשרה בדיעבד}
ב/א אמת ליעקב מועד עמ' כד {במקום שאין איש}, כח {נימול ע"י גוי א"צ למול שוב}, רה {במקום שאין איש}
ב/א אמת ליעקב נשים עמ' קנב {עבד לפני אשה}, קעג {במקום שאין איש}, שב {כ"מ - מילת גוי, במומחה}
ב/א אנצי"ת ע' גוי הע' 532 {כ"מ}, 533, 534
ב/א אפיקי מגינים מנחות סי' מב
ב/א אפר קדשים עמ' קסד-קסה
ב/א ארחות חיים ח"ב סי' א אות ד
ב/א אשר למלך
ב/א באר יהודה
ב/א בגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף כה ע"ד {גוי}
ב/א בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קנג, קנה
ב/א בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ד ע"ב {גוי}, ח"ה עמ' קנח
ב/א בינה בספרים, בהערת ר"ש וואהרמן בתחילת הספר {אשה כשרה}
ב/א בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כא, כו
ב/א בית יצחק (תשיד) עמ' 134
ב/א בית מרדכי (סאויצקי) דף סז ע"ב {צ"פ}, סח ע"א {אשה כשרה למול}
ב/א בן אשר סי' מח אות ה {גוי}
ב/א בן אשר סי' מח הערה ו
ב/א בן ידיד
ב/א בנין יהושע (לנג)
ב/א בנין שאול עמ' קמא
ב/א בנין שלמה (קלוגר)
ב/א ברור הלכה ע"ז כו ע"ב ציון ז
ב/א ברית אברהם (פרנס) עמ' שמד
ב/א ברית אברהם הכהן (תשסז) עמ' סג {יחזור וימול}
ב/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יב אות ט
ב/א ברכת מרדכי יבמות עמ' שמד
ב/א ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תנח {כ"מ - גוי מומחה לרבים}
ב/א גליונות אבני נזר
ב/א גן שושנים ח"ב עמ' נג-נד, קלג {גוי שמל בדיעבד}
ב/א גנא דפלפלי עמ' ר {לכתחילה בסכין ולא בצור}
ב/א דבר סיני (תשכו)
ב/א דברות אליהו ח"ו עמ' פא {מצוה בברזל}
ב/א דברות משה יבמות עמ' שנב
ב/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' רלח {ואם מל אינו צריך לחזור ולמול שנייה}
ב/א דברי אברהם (מנדלסון) דף ל ע"ג {גוי שמל - א"צ הטפת דם ברית}
ב/א דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיג-שיד
ב/א דברי חיים פ' לך לך
ב/א דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רצט
ב/א דברי יציב יו"ד עמ' שסז {א"צ לחזור ולמול}
ב/א דברי ירמיהו
ב/א דברי פנחס ח"ב עמ' נה {מילה ע"י בני קטורה}
ב/א דברי שלמה (אסרף)
ב/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלה
ב/א דרך המלך (חוידינסקי)
ב/א דרך המלך (רבי), בהשמטות
ב/א דרך המלך (רפפורט)
ב/א המעלות לשלמה עמ' רעה
ב/א העמק שאלה ח"א שאלתא י אות א {גוי}
ב/א הר המלך ח"ז עמ' שעא-שפב
ב/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' עא
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קסה
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקכח
ב/א זבחי צדק (דיסקין) עמ' לד {ברזל}
ב/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תשיא-תשיב
ב/א זכר יצחק (תשח) עמ' קיא
ב/א זכר יצחק (תשן) עמ' קח
ב/א זכרון סופרים {ומצוה מן המובחר למול בברזל} [עיין יד שאול יו"ד סימן רס"ג סק"ב, ותשו' אמרי יושר ח"ב סימן קסו (ועמ"ש בתורה תמימה שמות)]
ב/א חוות בנימין ח"א עמ' קסט-קע
ב/א חוקי חיים (שו"ב) עמ' ו {גוי}
ב/א חזון יחזקאל יבמות פ"י ה"ב
ב/א חי' בן אריה ח"א סי' טז אות ל
ב/א חי' הגר"ח החדש עמ' תמה-תמז
ב/א חי' הגר"מ זמבה, הסכמת הגרפ"מ אלתר
ב/א חי' הגרז"ס נשים עמ' תלט
ב/א חי' חתם סופר
ב/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קג
ב/א חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' שמג
ב/א חכם צבי (תשעה) ח"א סי' סט ד"ה תשובה {מ"מ}
ב/א חכמת גרשון עמ' תט-תי, תסט {כ"מ}
ב/א חכמת התורה פ' וירא עמ' תקלו
ב/א חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' לג
ב/א חמדת אהרן עמ' צה {או"ש}
ב/א חנן אלקים עמ' טז
ב/א חנני אלקים
ב/א חסד לאברהם (טרוימן) דף יד ע"ד, טו ע"א-ע"ב {גוי שמל - השמיט מומחה}
ב/א חסדי דוד ח"ה עמ' תתיג-תתיד
ב/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מה עמ' קלח {א"צ הטפת דם ברית}
ב/א חשבונות של מצוה עמ' יג
ב/א טהרת יו"ט חי"ח עמ' רמב
ב/א טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' פג
ב/א יד ישראל ח"ב
ב/א יד לרמב"ם עמ' 92, 106
ב/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' נא
ב/א יצחק ירנן
ב/א כוכבי בוקר עמ' מא, ריג-ריד, ריח-ריט
ב/א כוכבי בוקר עמ' ריח {יצחק ירנן}
ב/א כל בו ח"ה עמ' י
ב/א כלילת יופי דף כד
ב/א כפתור ופרח (תשו) דף קעג ע"ג {כ"מ - מילת גוי}, קעד ע"א
ב/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' עד
ב/א כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' סז, עז
ב/א כתר אפרים עמ' סד
ב/א כתר המלך
ב/א לב שלם [תורת חיים, גט פשוט סי' קכג ס"ק א, כנסת יחזקאל סי' מב, מלכי בקדש (מלכי) דף יח]
ב/א לבושי מרדכי חו"מ עמ' נג
ב/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רסד
ב/א להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שלג
ב/א לקוטי סופר ח"א דף יח ע"א, כ ע"ב, כב ע"ב, כו ע"ג, פו ע"א
ב/א לשד השמן (ירוש')
ב/א מאור ישראל
ב/א מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סט ע"ד, קה ע"ב
ב/א מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' יח, סה
ב/א מבוא למשנה תורה עמ' 66
ב/א מגילת סמנים עמ' קיח
ב/א מגילת ספר עשין דף יח ע"ב
ב/א מועדים וזמנים ח"א סי' צט
ב/א מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' כה
ב/א מים חיים
ב/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' נז-נח, ס, סג
ב/א מנחת בצלאל (תשלז) עמ' כז
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' יא-יב
ב/א מנחת חינוך מצוה ב (דף ד ע"ב)
ב/א מנחת יוסף ח"א עמ' קט
ב/א מנחת משה (גולדברג) סי' ב ענף ג אות א, ענף ד אות א
ב/א מנחת שלמה (לוין) עמ' קז, קט, קיב-קיג, קטו {גוי ואשה שמלו - בדיעבד}
ב/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/א מעין החכמה עמ' יג
ב/א מעיני המים
ב/א מענה אליהו עמ' לג
ב/א מצעדי גבר יבמות סי' נו אות ב ס"ק ד
ב/א מרכה"מ אלפ' (כ"מ), וכן בהשמטות [מלכי בקדש (מלכי) דף יח ע"ב]
ב/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ה אות ב, סי' ז אות ז-ח, סי' מה אות ב {מילת גוי בדיעבד}
ב/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יב אות ג {גוי בדיעבד}, סי' מח אות ח {גוי שמל}
ב/א משא בני קהת
ב/א משאת המלך ח"ד סי' תקנט {מעלת ברזל}
ב/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שא
ב/א משיבת נפש עמ' קצד
ב/א משכנות אפרים שבת סי' טז אות לט {גוי שמל}
ב/א משמר הלוי עמ' עח
ב/א משנה הלכות ח"ו סי' קעד {ברזל}
ב/א משנה הלכות ח"ז סי' קעא, ח"י סי' קעא, קעט, מהדו"ת ח"ד עמ' קלט
ב/א משנה הלכות ח"ח סי' קפב {בגוי}
ב/א משנה הלכות ח"י סי' קסט {נהגו בסכין}
ב/א משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' קעג {נהגו בסכין}
ב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תסט {ערל שמל}
ב/א משנת חיים שמות עמ' כז
ב/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמא, רסג-רסד
ב/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצב
ב/א משפטי המלך עמ' קפב-קצח
ב/א משפטי עזיאל ח"ט עמ' קסב
ב/א נועם ח"ו עמ' שד-שה {כ"מ}, חי"ב עמ' ג, חי"ז עמ' רכא [הליכות שבא או"ח ח"א כב-כד] {מחלל שבת}, חי"ח עמ' פז
ב/א נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קלט
ב/א נחלת יעקב (קמינצקי) סי' ד {אשה}
ב/א נחלת מים סי' לו אות א
ב/א ניצוצי אש עמ' תרכ
ב/א נשמה של שבת עמ' 49 {מילת גוי בדיעבד}
ב/א נתיבי ים קדושין עמ' קנד
ב/א ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תלז {גוי שמל}
ב/א סדר יעקב ח"א לדף כז ע"א (ד"ה וע' רמב"ם, ד"ה ר"י אומר)
ב/א סתירת זקנים - הלכה עמ' צה-צו
ב/א ענבי פתחיה עמ' 280
ב/א עקדת משה ח"א עמ' נו, צז
ב/א עקדת משה ח"ב עמ' נה
ב/א ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 202
ב/א פינות הבית דף קטו ע"ד
ב/א פני מנחם - תורה ומועדים ברי"מ עמ' יח {ומצוה מן המובחר למול בברזל וכו' ונהגו כל ישראל בסכין}
ב/א פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' פב, צ
ב/א פרח מטה אהרן (סול')
ב/א פרי אברהם - ענינים שונים סי' לה אות א-ב
ב/א פרי האדמה ח"ג
ב/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' סח
ב/א פתחי מגדים עמ' קעו
ב/א ציוני מהר"נ
ב/א צמח דוד (סקאליע) עמ' קכט {גוי פסול}
ב/א צפנת פענח
ב/א קובץ
ב/א קובץ על יד ח"ב
ב/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תצ, תצח
ב/א קונטרסי שעורים קדושין שעור יט אות ח
ב/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' עא {אשה}
ב/א קרבן אשר עמ' רטו, רכה {בגוי}
ב/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קמח {גוי}
ב/א קרן הצבי מצוה מד אות ט
ב/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שכט {כ"מ}, ח"ה עמ' שמו-שמז
ב/א רנת יצחק יהושע עמ' מג {בברזל}
ב/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ריא {קטן}
ב/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשלה
ב/א שאגת אריה סי' נד
ב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' ריב אות א
ב/א שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיז
ב/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתה {כ"מ}
ב/א שו"ת ממעמקים ח"א עמ' ס
ב/א שחר אורך עמ' סו {או"ש}
ב/א שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות יט, כב
ב/א שערי טהר ח"ח סי' ה אות ב
ב/א שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' יג
ב/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ח
ב/א שפתי מלך
ב/א תולדות יעקב (וורשנא) דף כח ע"ג
ב/א תורה שלמה בראשית פי"ז אות נח {גוי}
ב/א תורה שלמה ח"ח עמ' 201
ב/א תורה תמימה בראשית פ' יז אות כד
ב/א תורת הלוי עמ' לט
ב/א תורת יצחק ח"ב עמ' רא
ב/א תורת ירוחם ח"א דף עז ע"ג, ח"ב דף מ ע"ג, ח"ג דף נא ע"ג
ב/א תחומין ח"ז עמ' 307, חי"א עמ' 279, חכ"ב עמ' 523, 529, 530
ב/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקמז, תקסג {נכרי}
ב/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 55
ב/ב אביר יעקב (אביגדור) דף ה ע"ג {פריעה - קריעה}
ב/ב אבני חפץ ח"ב עמ' קצב, רב
ב/ב אדני היד החזקה
ב/ב אהבת המלך
ב/ב אהל משה (הורוביץ) ח"א שבת קלג ע"ב
ב/ב אור המאיר (שפירא) סי' נח אות ב {פורעים בצפורן}
ב/ב אות לישראל (מובשוביץ) עמ' נ
ב/ב אחיעזר ח"ג סי' סה ס"ק יב
ב/ב אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רכח {מציצת דם ממקומות רחוקים}
ב/ב אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' ל ד"ה וראיתי בשאגת
ב/ב אמת ליעקב מועד עמ' קצח {ממקומות רחוקים}
ב/ב אפיקי מגינים שבת דף כט
ב/ב ארחות חיים ח"ב סי' א אות ד
ב/ב בחיר חיים
ב/ב בית ישי - דרשות עמ' שצה
ב/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' כג
ב/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רסב-רסג
ב/ב ברורים ברמב"ם סי' מה
ב/ב ברית אברהם הכהן (תשסז) עמ' קנח, קסג, קעט
ב/ב גבורות אליהו יו"ד סי' קכב
ב/ב גור אריה בראשית פ' יז הע' 90
ב/ב גליונות אבני נזר
ב/ב דבר סיני (תשכו)
ב/ב דברות אליהו ח"ה עמ' יב {גוי שמל}
ב/ב דברות אליהו ח"ו עמ' פא {מוצץ}
ב/ב דברי יציב יו"ד עמ' שנז {מעבירים אותו}
ב/ב דברי ירמיהו
ב/ב דעת כהן עמ' רנח, רסד, רעז
ב/ב האיר ממזרח יהושע עמ' פ {ואח"כ מוצץ}, פג {אספלנית}
ב/ב המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 102
ב/ב הר המלך ח"ה עמ' לה
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שצג
ב/ב חדשים גם ישנים עמ' 61
ב/ב חיי נפש בראשית ח"א עמ' קפב {ממקומות רחוקים}
ב/ב חנני אלקים
ב/ב טהרת יו"ט חי"ח עמ' רסד
ב/ב יחי ראובן (אונג') עמ' שפא
ב/ב יציב פתגם - ילקוט פרפראות (תשסז) עמ' כב {מי שאינו מוצץ}
ב/ב יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' כב {מעבירין}
ב/ב כל בו ח"ה עמ' יב
ב/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תת
ב/ב לבושי מרדכי יו"ד עמ' תמט
ב/ב מוריה גל' קצז עמ' קכב
ב/ב מלאכת חשב עמ' לא
ב/ב מנחת אשר שבת עמ' קג, שיא, שיד
ב/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קפד
ב/ב מנחת שלמה (לוין) עמ' צט {מציצה}, קא-קב {חותך ואח"כ פורע}
ב/ב מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' קלב, שכא]
ב/ב משנה הלכות ח"ו סי' קעא, ח"ז סי' קעב, ח"י סי' קסח-קסט, מהדו"ת יו"ד עמ' קטו, סי' קעא {מחזירו לכאן ולכאן}, קפב {מי שאינו מוצץ}
ב/ב משנה הלכות ח"ו סי' קעא, קעג
ב/ב משנה הלכות ח"י סי' קסט
ב/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תב {דם ממקומות רחוקים}
ב/ב משנת חיים בראשית עמ' קפ, שפו
ב/ב משנת חיים קדושין עמ' רמ
ב/ב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמא, ח"ב עמ' רפט, קדושה עמ' שיג
ב/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלא, תסא-תסב
ב/ב משפטי המלך עמ' קנט-קסב, קצט-רז
ב/ב נועם ח"ט עמ' רפה
ב/ב נחל הברית ח"א עמ' לב, מ, ח"ב עמ' יז, קפ
ב/ב נשמת אברהם ח"ב עמ' קעו
ב/ב ס' הפרנס עמ' שנד
ב/ב ס' התדיר עמ' רפה
ב/ב סופר המלך עמ' נח
ב/ב עטרת טוביה
ב/ב עיוני הפטרה ח"ב עמ' 665 {צפרניים}
ב/ב עליות אריה עמ' לח, מ, מב
ב/ב עמק הלכה (בוימל) עמ' רכג
ב/ב פרי האדמה ח"א
ב/ב צבי תפארת סי' קה
ב/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נו ע"ג
ב/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רב אות א ואילך
ב/ב קובץ הערות (תשסג) סי' סד אות ה
ב/ב קונ' בענין גרות עמ' כב
ב/ב ר"י קארו - קובץ עמ' קפג
ב/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שס {מקומות רחוקים}
ב/ב שארית יהודה (בלום) דף קז ע"ד, קח ע"ב {עור הפריעה נקרא קרום} וע"ג, קי ע"ד
ב/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קמח, קצא, ח"ט סי' רח
ב/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רעד {פורע בצפורן}
ב/ב שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שמט, תקכו
ב/ב שמן ראש ז' אדר-פורים ח"ב עמ' קנח {מוצצים}
ב/ב שמש מרפא עמ' ע
ב/ב שעורי עץ ארז שבת עמ' קכח
ב/ב שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' ז, ל
ב/ב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' כא
ב/ב תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' צח
ב/ב תורת הלוי עמ' כו
ב/ב תחומין חכ"א עמ' 125
ב/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' מו
ב/ג ארחות חיים ח"ב סי' א אות ד
ב/ג בן יהודה סי' סד
ב/ג ברור הלכה שבת קלז ע"א ציון ו
ב/ג ברית אברהם הכהן (תשסז) עמ' קפז
ב/ג דבר אברהם ח"א סי' כג אות ב
ב/ג המאיר לארץ
ב/ג זיו משנה
ב/ג יד לרמב"ם עמ' 92-94, 106
ב/ג יצחק ירנן
ב/ג ישא מדברותיך פסחים עמ' שה {ציצים שאין מעכבים}
ב/ג כל בו ח"ה עמ' יד
ב/ג מעט צרי
ב/ג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' מא
ב/ג משפטי המלך עמ' רטז-רכ
ב/ג נחל איתן
ב/ג נחל הברית ח"א עמ' מז, ח"ב עמ' יז
ב/ג פרי אברהם - ענינים שונים סי' כ אות א
ב/ג פרי יצחק (תשעו) עמ' תנג, תסד {נחל איתן}
ב/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רא, רב אות ח
ב/ג קונ' בענין גרות עמ' כב
ב/ג שארית יהודה (בלום) דף קי ע"ד, קיב ע"א
ב/ג שיח ערב פסחים עמ' סג
ב/ג תורה שלמה בראשית פי"ז אות קז עמ' 714
ב/ד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קמד
ב/ד אבני חפץ ח"ב עמ' קיב
ב/ד אדרת המלך עמ' יא-טו {הידור מצוה}
ב/ד אהבת המלך
ב/ד אהבת קדומים עמ' שפח-שפט
ב/ד אוצרות יהושע עמ' מא
ב/ד אור הישר
ב/ד אור יעקב יבמות דף סד ע"ג-ע"ד
ב/ד אור צהיר
ב/ד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' נה, ס {הגהמ"י וכ"מ}
ב/ד אמת ליעקב מועד עמ' של
ב/ד אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' יח
ב/ד אפיקי מים ח"א סי' ו
ב/ד ארחות חיים ח"ב סי' א אות ד
ב/ד ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קסד
ב/ד אשר למלך
ב/ד באר יהודה
ב/ד בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קצ
ב/ד בדבר מלך חט"ו עמ' רלו {המל כל זמן שעוסק במילה חוזר בין על הציצין שמעכבין בין על ציצין שאינן מעכבין וכו'}
ב/ד בדבר מלך חט"ז עמ' רצח
ב/ד בינה בספרים עמ' רסו
ב/ד בית אהרן וישראל גל' יד עמ' נב, נד {ציצין שאין מעכבים, לא חוזר אף בחול}, גל' סו עמ' ח, גל' עד עמ' {ציצין שאין מעכבים}
ב/ד בית הלוי ח"ב סי' מז עמ' קצג
ב/ד בני בנימין (אדר"ת)
ב/ד בנין אב (שולמן) סי' כב
ב/ד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' יד
ב/ד בנתיב המצוות עמ' 127
ב/ד ברור הלכה שבת קלג ע"ב ציון א, קלז ע"א ציון ו
ב/ד ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' רצה
ב/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' נד
ב/ד גנזי התורה עמ' 25
ב/ד דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' סט
ב/ד דברי חן (נתנזון) דף לא ע"ב {קובץ}
ב/ד דברי ירמיהו
ב/ד דברי תורה (שפירא) ח"ג סי' ז {מל ולא פרע}
ב/ד דרך המלך (רפפורט)
ב/ד דרשות ר' יצחק קארו עמ' 66
ב/ד האיר ממזרח יהושע עמ' עה {ציצין המעכבין}
ב/ד האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שפו {ציצין המעכבין}
ב/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תיד
ב/ד הררי קדם (תשס) עמ' רלב {חוזר על ציצין שאין מעכבים}
ב/ד התורה והמדינה חי"א עמ' תיא
ב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' עט
ב/ד זכרון הרב עמ' 5-6 {לא חוזר על ציצים שאין מעכבים}
ב/ד חי' הגרי"ז דף יד ע"ב
ב/ד חי' ר"י נחמיה סי' קעט אות א
ב/ד חנני אלקים
ב/ד חק המלך יבמות עמ' צ
ב/ד יד ישראל ח"ב
ב/ד יד לרמב"ם עמ' 89-111
ב/ד יחי ראובן (אונג') עמ' שפו
ב/ד ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' פו
ב/ד כתר אפרים עמ' סז
ב/ד להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' צח
ב/ד להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קג {אף בחול לא חוזר על ציצין שאין מעכבים}
ב/ד ללשונות הרמב"ם
ב/ד לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' סה-סו
ב/ד לקוטי שפת אמת
ב/ד מאור יעקב דף סב ע"ג, סד ע"א
ב/ד מאיר נתיבים עמ' 97 {ציצין}
ב/ד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' שכא
ב/ד מועדים וזמנים ח"ד סי' רצה
ב/ד מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' יג
ב/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ס
ב/ד מנחת אלימלך עמ' פג
ב/ד מעדני שמואל עמ' כז {הגרי"ז}
ב/ד מעליות ח"כ עמ' 139-163
ב/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמד ע"ג
ב/ד מראות ישרים יבמות סי' לד עמ' קע
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד משמרת חיים ח"ב עמ' קב
ב/ד משנה הלכות ח"ז סי' קע {ציצים שאין מעכבים}
ב/ד משנת יהודה עמ' רמא-רמט
ב/ד משפטי המלך עמ' קצט-רד, רכד-רכט
ב/ד נזר הראש עמ' ל
ב/ד נחל איתן
ב/ד נחל הברית ח"ב עמ' כד
ב/ד נטעי נתן (פריד) סי' לט
ב/ד נרות זכריה עמ' קנא, רד
ב/ד נתן פריו חנוכה עמ' קפט
ב/ד נתן פריו ערבי פסחים עמ' פו
ב/ד ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 226
ב/ד סוכת דוד (מן) סוכה סי' כה ס"ק יח-יט
ב/ד עטרת חן ח"ב עמ' צה
ב/ד עטרת יעקב עמ' קלד
ב/ד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' מו, נ
ב/ד עמודי שלמה ח"ג עמ' קטו
ב/ד עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ב עמ' כ
ב/ד פאר המלך עמ' רמה
ב/ד פני משה (שלז')
ב/ד פרי אברהם - ענינים שונים סי' כ, כט
ב/ד פרי יצחק (בלזר) ח"א דף מו ע"ב
ב/ד פרי יצחק (תשעו) עמ' קמז
ב/ד צבי תפארת סי' לו, עד
ב/ד קובץ
ב/ד קובץ על יד ח"ב
ב/ד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קכו, דברים עמ' רנג {ציצים מעכבים ושאין מעכבים}
ב/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רנא {ציצין שאין מעכבין}
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' עה
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סד
ב/ד שאגת אריה סי' נ, נא
ב/ד שיח ערב פסחים עמ' סג
ב/ד שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שמט, תקכו
ב/ד שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רצב
ב/ד שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות כג
ב/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' פב
ב/ד שער המלך ח"ב עמ' רסג
ב/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף פו ע"א
ב/ד תורת הלוי עמ' כח
ב/ד תורת המלאכות ח"ז עמ' ט
ב/ד תורת ירוחם ח"א דף עז ע"ד
ב/ד תפארת צבי (רוזנטל) עמ' קד
ב/ה אמרי דוד (שליסל) דף ג ע"א {דרך המלך}
ב/ה ארחות חיים ח"ב סי' א אות ו
ב/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קמד
ב/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ב/ה באר יהודה
ב/ה בים דרך עמ' מא-מב
ב/ה בית שמש
ב/ה בכורי אליהו עמ' מ
ב/ה בן ידיד
ב/ה בני יהודה דף יד ע"ד
ב/ה ברור הלכה יבמות עב ע"א ציון א פרק א {מסורבל}
ב/ה ברור הלכה שבת קלז ע"א ציון ז
ב/ה ברית אברהם הכהן (תשסז) עמ' קצב
ב/ה ברכת מרדכי יבמות עמ' שלט
ב/ה גליונות אבני נזר
ב/ה דברי חיים ח"ב יו"ד סי' קיד, קטז
ב/ה דברי יציב יו"ד עמ' שנט-שס, שסג
ב/ה דברי סופרים (סופר) עמ' קעא
ב/ה דרך המלך (רפפורט)
ב/ה זהב התרומה תרומות עמ' שכב {א"צ למול שוב}
ב/ה חי' מהר"ם שיק שבת עמ' תיד {כ"מ}
ב/ה חיים ומלך
ב/ה חסדי דוד ח"ב עמ' קלו
ב/ה טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קנב {כ"מ}
ב/ה יד לרמב"ם עמ' 92, 106
ב/ה יצחק ירנן
ב/ה כל בו ח"ה עמ' טו
ב/ה מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' יב
ב/ה מנוחת משה דף כא ע"א-ע"ב {כשמואל לחומרא}
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' שסה-שסו
ב/ה מנחת חינוך מצוה רפב (דף צג ע"א)
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה משפטי המלך עמ' רל-רלו
ב/ה נועם חכ"ה עמ' מט
ב/ה נחל הברית ח"א עמ' עז {כ"מ}, ח"ב עמ' פו, פח, צה
ב/ה נר דוד ח"ב עמ' נח
ב/ה סופר המלך ח"א עמ' נא
ב/ה עבד המלך (תשא)
ב/ה עמק שאלה (טברסקי) עמ' רכט-רל
ב/ה פני משה (שלז')
ב/ה פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' פ
ב/ה פרי יצחק (בלזר) ח"א דף מ ע"ג, מב ע"ב, מג ע"א, ח"ב דף לז ע"ד
ב/ה פרי יצחק (תשעו) עמ' קכח, קכט, קלב, קלד, תמט, תנ, תנג, תנה, תנט, תסו
ב/ה צבי תפארת סי' קה
ב/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נו ע"ד-נז ע"א
ב/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רא, רב אות ה ואילך
ב/ה צפנת פענח
ב/ה קונ' בענין גרות עמ' כב, כז
ב/ה שאגת אריה סי' נ
ב/ה שארית יהודה (בלום) דף קח ע"ג
ב/ה שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' יד ד"ה ובאמת וד"ה וחילוק
ב/ה שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות לד
ב/ה תורת הלוי עמ' ל
ב/ה תרומת הדשן שו"ת סי' רסד
ב/ו אבני חפץ ח"ב עמ' קיב
ב/ו אגודות אזוב מדברי דף קז ע"ב
ב/ו אדמת קדש ח"ב דף י ע"ג
ב/ו אהלי יהודה (אמדו)
ב/ו אוהב מישרים עמ' רא {כ"מ - לכתחלה ימול הכל}
ב/ו אוצרות יהושע עמ' קלח, קפ
ב/ו אור יעקב יבמות דף סד ע"ד
ב/ו אור צהיר
ב/ו אור שמח
ב/ו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק לז
ב/ו אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק יד, פ"ז ס"ק סד
ב/ו אפיקי מגינים שבת דף קל
ב/ו אפיקי מים ח"א סי' ו
ב/ו אשר למלך
ב/ו באר משה (שטרן) ח"א סי' א אות יד עמ' ו {בסכין - נגד הקראים}
ב/ו בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' לא
ב/ו בית מלך (חב"ד) עמ' 13
ב/ו בכורי אברהם דף מו ע"ג {מכשרים לא דוחים שבת}
ב/ו בן ידיד
ב/ו ברור הלכה שבת קל ע"ב ציון א, קלג ע"ב ציון א
ב/ו ברית אברהם הכהן (תשסז) עמ' קצ
ב/ו ברכת אריאל ח"ב עמ' צב-צד
ב/ו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שמה
ב/ו ברכת ראובן דף טז ע"ד
ב/ו גנא דפלפלי עמ' רא {מכשירי מילה לא דוחים שבת}
ב/ו דברות משה קדושין סי' כו ענף א
ב/ו דברי ירמיהו
ב/ו דור רביעי ח"ב עמ' פח, קיא
ב/ו דרך המלך (רפפורט)
ב/ו הגהות חבר בן חיים
ב/ו הכה"ג והסגן סי' ו אות א, ה
ב/ו הר המלך ח"ו עמ' רח-ריג
ב/ו הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קצו
ב/ו וישאל שאול או"ח סי' נד
ב/ו זכרון הרב עמ' 5 {חוזר על ציצים}
ב/ו חי' ר"י נחמיה סי' קעט אות א
ב/ו טהרת יו"ט חי"ח עמ' רמה
ב/ו יד המלך (פלומבו)
ב/ו יד לרמב"ם עמ' 89-111
ב/ו יחי ראובן (אונג') עמ' שפו {כ"מ}
ב/ו יקח מצוות עמ' רמ
ב/ו יראה ואהבה עמ' מ {כ"מ}
ב/ו ישא מדברותיך פסחים עמ' שה
ב/ו ישועות עוזו עמ' 86
ב/ו כגן עדנים עמ' עג
ב/ו כל בו ח"ה עמ' טו
ב/ו לב שלם [עי' שבת קלג ע"ב]
ב/ו מגידות (תשעג) סי' יב עמ' יח
ב/ו מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קנד
ב/ו מלחמת יהושע סי' ו, עמ' טז {כ"מ}
ב/ו מנחת חינוך מצוה ב (דף ד ע"א)
ב/ו מנחת שלמה (לוין) עמ' לה {הבאת סכין לא דוחה שבת}
ב/ו מעט צרי
ב/ו מעין נצח ח"א סי' סז
ב/ו מעליות ח"כ עמ' 139-163
ב/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שלח
ב/ו מראה הנוגה
ב/ו מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ב/ו משברי ים עדל"ת סי' טז ס"ק ו, סי' כז ס"ק א
ב/ו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' מ-מה
ב/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קנו, תקפ-תקפא
ב/ו משנה הלכות ח"ז סי' קע {ציצים שאין מעכבים}
ב/ו משנת יהודה עמ' רמב
ב/ו משפטי המלך עמ' קנט-קסב, רלז-רלט
ב/ו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קכא, קכג {או"ש}, קלא
ב/ו נחלת בנימין עמ' מז
ב/ו עצי אלמוגים סי' שעב ס"ק ו אות ב עמ' קיג {הגהמ"י - אם הסכין שבת בחצר}
ב/ו פאר המלך עמ' רמה
ב/ו פרחי אהרן עמ' 186
ב/ו פרי יצחק (תשעו) עמ' תסא
ב/ו פרי מלכה סי' מב
ב/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שו אות ב
ב/ו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רנג {ציצים שאין מעכבים בשבת}
ב/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הי"ד מקור 25א
ב/ו שאגת אריה סי' נ
ב/ו שו"ע הרב או"ח סי' שלא ס"ז
ב/ו שו"ת רשב"ש עמ' רעא
ב/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' פד
ב/ו שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שמט, תקכו
ב/ו שמחת החג דף צה ע"ד, צו ע"ב
ב/ו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות כג
ב/ו שעורי עץ ארז שבת עמ' קכז-קכח {מכשירי מילה לא דוחים שבת}, קכט {ציצין}
ב/ו תורת הלוי עמ' כח
ב/ו תפארת צבי (רוזנטל) עמ' קד
ב/ז אגודות אזוב מדברי דף קז ע"ב
ב/ז אור שמח
ב/ז אות לישראל (מובשוביץ) עמ' ו
ב/ז ארחות חיים ח"ב סי' א אות ו
ב/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' פו ד"ה ולכאורה
ב/ז ברור הלכה פסחים צב ע"א ציון ה
ב/ז ברור הלכה שבת קלג ע"א ציון ה
ב/ז ברכת אריאל ח"ב עמ' צב-צד
ב/ז הר המלך ח"ו עמ' רח-ריז
ב/ז חלק יעקב (אלבעלי)
ב/ז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קז
ב/ז יקב זאב דף קג ע"ד
ב/ז ישועות עוזו עמ' 86
ב/ז כל בו ח"ה עמ' טז
ב/ז לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"ב
ב/ז מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 286
ב/ז מעין נצח ח"א סי' סז
ב/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קנב {או"ש}, קנו, תקפ, תקפו
ב/ז משפטי המלך עמ' רמ-רמב
ב/ז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קלא
ב/ז סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רנה
ב/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' לה
ב/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' כב
ב/ז ערך כסף עמ' רע
ב/ז פרחי אהרן עמ' 186
ב/ז קהלות יעקב שבת טו
ב/ז שו"ע הרב או"ח סי' שלא ס"ז
ב/ז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שכו-שכז
ב/ז תחומין חי"ט עמ' 338
ב/ח אגרות משה או"ח ח"א סי' קכו ענף ה
ב/ח אדני היד החזקה
ב/ח אהבת המלך
ב/ח אור הישר
ב/ח אור צהיר
ב/ח ארחות חיים ח"ב סי' א אות ו
ב/ח באר יהודה
ב/ח בית דינו של שמואל עמ' 118
ב/ח בנין אריאל ח"א עמ' נא
ב/ח ברור הלכה שבת קלד ע"ב ציון א
ב/ח ברכת אריאל ח"ב עמ' צג {נשפכו המים אח"כ ולא לפני כן}
ב/ח דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סז
ב/ח דברי ירמיהו
ב/ח דעת כהן עמ' רסב
ב/ח דרך המלך (רפפורט)
ב/ח הגהות מוהר"י קרט עמ' ח {קובץ}
ב/ח הגהות מוהר"י קרט, הסכמות עמ' ט {נשפכו החמין לפני המילה}
ב/ח השגות הרמ"ך
ב/ח זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' שע {מרחיצין את הקטן}
ב/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' כא, עה {למול אחרי שנשפכו החמין}
ב/ח חי' רעק"א [רא"ם פ' וירא פסוק א]
ב/ח חלק יעקב (אלבעלי)
ב/ח חמדת ישראל ח"ב דף לז ע"א {כ"מ}
ב/ח חנן אלקים עמ' רז {ראב"ד}
ב/ח יפה תואר (תשעח) ח"ג עמ' קצב
ב/ח יצחק ירנן
ב/ח כח מעשיו הגיד לעמו דף ב ע"ג
ב/ח כל בו ח"ה עמ' יז
ב/ח כתב סופר או"ח סי' מט ד"ה ויפתחו {ראב"ד}
ב/ח כתב סופר יו"ד סי' קכב ד"ה אמנם כן {וכן מרחיצים אותו לפני המילה}
ב/ח מגילת ספר לאוין דף יב ע"ד {ראב"ד}
ב/ח מזבח חדש דף ד ע"ג
ב/ח מנוחת משה דף כב ע"ג {אם אין מים חמין לא מלים}
ב/ח מעין נצח ח"א סי' סז
ב/ח מעלין בקודש גל' ח עמ' 192 {מכשירים}
ב/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רסו
ב/ח מראה הפנים שבת דף ס
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ח מרכה"מ אלפ' [כנסת יחזקאל סי' טז, נחפה בכסף דף י ע"ד, נ ע"ד, מגילת ספר עשין דף יב ע"ד]
ב/ח משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' מו-מט
ב/ח משיבת נפש עמ' פד
ב/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קנו
ב/ח משנת חיים עירובין עמ' קסד
ב/ח משפטי המלך עמ' רמו-רנ
ב/ח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קלא
ב/ח נזר הקדש (קפלן)
ב/ח נחפה בכסף (נבון) ח"א דף י ע"ד {כ"מ}
ב/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף מו ע"ב
ב/ח נתיב מאיר
ב/ח סופר המלך ח"א עמ' ס {תשובת הרמב"ם}
ב/ח קובץ
ב/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' לו {כ"מ}
ב/ח קרן הצבי מצוה נה אות י
ב/ח שו"ע הרב או"ח סי' שלא סעיפים א, יא
ב/ח שו"ת הרד"ך עמ' רכד
ב/ח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתו
ב/ח שלחן המלך דף יח ע"ד
ב/ח שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שכו-שכז
ב/ח שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' טו
ב/ח תורה תמימה בראשית פ' לד אות ח
ב/ח תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' יז עמ' צח
ב/ח תורת מנחם חס"ח עמ' 58 {סכנה}
ב/ח תחומין חכ"ב עמ' 117 {כ"מ}
ב/ט אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' כח אות א
ב/ט אבני ציון ח"א סי' סב אות ד
ב/ט אהבת המלך
ב/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ו אות יג
ב/ט ארחות חיים ח"ב סי' א אות ו
ב/ט ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' מט, נא
ב/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' קמט {לא הביאו סכין}
ב/ט דבר סיני (תשכו)
ב/ט דברי אור ח"ג עמ' נ
ב/ט הגהות חבר בן חיים
ב/ט חי' חתם סופר
ב/ט חי' כתב סופר
ב/ט כתב סופר או"ח דף מז ע"ב
ב/ט כתב סופר או"ח סי' מט ד"ה האמת, והלא
ב/ט מגילת ספר לאוין דף יב ע"ד
ב/ט מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ב/ט משנה הלכות ח"ח סי' לד
ב/ט משנת חיים עירובין עמ' קס
ב/ט עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף ז ע"ג
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעט, קצב, רמח
ב/ט עץ החיים (קלוגר) עמ' רמג
ב/ט קובץ
ב/ט שו"ע הרב או"ח סי' שלא ס"ז
ב/ט שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' פח, צג
ב/ט תשובות הרי"ד עמ' שצט
ב/י אהלי יהודה (אמדו)
ב/י אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג הי"א הע' 76 {או"ש}
ב/י אור שמח
ב/י ארחות חיים ח"ב סי' א אות ו
ב/י באר יהודה
ב/י בית מועד (זלזניק) עמ' קסט
ב/י בן ידיד
ב/י בני בנימין (אדר"ת)
ב/י בני יהודה דף יד ע"ד, טו ע"א
ב/י בשמים ראש סי' פח
ב/י הליכות חיים יו"ט פ"יג הע' א
ב/י זרע אברהם (כטורזא)
ב/י טהרת יו"ט חי"ח עמ' רס
ב/י יד לרמב"ם עמ' 92, 106
ב/י יצחק ירנן
ב/י מלאכת יו"ט עמ' יא
ב/י מלחמת יהושע עמ' יז {או"ש}
ב/י מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ב/י משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' קיט
ב/י משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שיג
ב/י נטעי נתן (פריד) סי' לט
ב/י ס' התדיר עמ' רפה
ב/י עבד המלך (תשא)
ב/י תפארת נתן עמ' לד {מכשירים לא דוחים שבת}


ג/92 הלכות מילה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ בני בנימין
ג/רה"פ דברי ירמיהו
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ יד ישראל ח"ב
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מלאכת שלמה (מילר)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משנת יעקב
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קובץ
ג/רה"פ קובץ על יד ח"ב
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבודרהם (תשכג) עמ' שנ
ג/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' מב
ג/א אדני היד החזקה
ג/א אהבת המלך
ג/א אהל שרה לאה עמ' תתקה
ג/א אוצרות הרמב"ם
ג/א אוצרות יהושע עמ' תקמח
ג/א אור הכולל (סקאליע) חוב' יז עמ' קנח-קסג {אב מברך למול}
ג/א אור יעקב פסחים דף 204-205
ג/א אור ליהודה קדושין עמ' רנד {"להכניסו" בהעדר האב}
ג/א אורח ישר דף מז ע"א, מח ע"ב {אבי הבן מברך למול}, עד ע"ב-ע"ג
ג/א אורח ישראל סי' כז הערה נד
ג/א אורח משפט עמ' רע ע"ב
ג/א אוריתא יד עמ' מב {הגהמ"י}
ג/א אות לישראל (מובשוביץ) עמ' קט, קי, קיד, קיח, קיט {הגהמ"י}, קכב-קכג, רלט
ג/א אמרי איש עמ' קמג-קמד {נוסח הברכה}
ג/א אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' טו ד"ה וראיתי {הגהות מיימוניות אות ג}
ג/א אמרי יצחק בראשית עמ' פ הערה מט, עמ' פד הערה סד, עמ' פו הערה סח
ג/א אנצי"ת ע' ברית מילה הע' 114-118
ג/א ארחות חיים ח"ב סי' א אות ו {מברך למול}, ז {אם אין אב לא מברכים "להכניסו"}
ג/א אשר למלך
ג/א באר בשדה עמ' שצ, שצד {המל את בנו מברך למול}
ג/א באר יהודה
ג/א באר לחי ראי עמ' קנ-קנא
ג/א בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קנז
ג/א בדבר מלך חי"ז עמ' שעו {המל מברך קודם שימול אשר קדשנו וכו' ואם מל את בנו מברך וצונו למול את הבן ואבי הבן מברך ברכה אחרת וכו'}
ג/א בית אהרן וישראל גל' סו עמ' ח-ט, גל' סח עמ' קלה {החג - בגלל נס הנצחון}, גל' עו עמ' מד {אב המל את בנו מברך "למול"}, גל' עז עמ' קכב, גל' עח עמ' כח
ג/א בית הלוי ח"א סי' י עמ' נ
ג/א בית מרדכי (סאויצקי) דף סז ע"ב {אב אומר "למול"}
ג/א בית שמש
ג/א בן ידיד
ג/א בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' יב אות א
ג/א בצל חמדה עמ' רלד, רמב
ג/א ברור הלכה שבת קלז ע"ב ציון ד
ג/א ברית אברהם הכהן (תשסז) עמ' רלא {הגהמ"י}, רעה, רעח
ג/א ברכת אריאל ח"א סי' א ס"ק ג
ג/א ברכת אריאל ח"ב עמ' פט
ג/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ו {ברכת האב}
ג/א בשבילי המלך סי' י אות טז {מצוה מיוחדת על האב}
ג/א גרים וגרות עמ' כה {האב מברך רק שתי ברכות}, כח {שהחיינו גם כשאחר מוהל}
ג/א דבר סיני (תשכו)
ג/א דברות אליהו ח"ה עמ' טו
ג/א דברי חפץ עמ' קכא
ג/א דגל ראובן ח"ג סי' לז
ג/א דרור יקרא עמ' תקפז
ג/א הגיוני הלכה עמ' 125 {כ"מ}
ג/א המנהיג עמ' תקפא
ג/א המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 103
ג/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסג
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיד
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמה
ג/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קכ
ג/א וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קל
ג/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תקסו {ב"ד שמל לא מברך "להכניסו"}
ג/א זכר שמואל קדושין סי' כט ס"ק א
ג/א חזון יחזקאל ברכות פ"ו הי"ז
ג/א חי' בן אריה ח"א סי' טז אות לה, לז
ג/א חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' תסו ד"ה דהרמב"ם, עמ' תסט ד"ה והנה {מל את בנו מברך וצונו למול את הבן}
ג/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף מג
ג/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קכט
ג/א חמודי צבי בראשית עמ' קמט {אבי הבן מברך למול}
ג/א יד יצחק (הכהן)
ג/א יחוה דעת ח"ו עמ' רמ
ג/א יצחק ירנן [שו"ת מהר"ם אלשקר סי' יח]
ג/א יראה ואהבה עמ' מד
ג/א ישא מדברותיך פסחים עמ' פה, רפב {כ"מ}
ג/א ישא מדברותיך פסחים עמ' רפו
ג/א ישועות יעקב קדשים עמ' רלט
ג/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שלב
ג/א כל בו ח"ה עמ' כ
ג/א כנסת אברהם עמ' י
ג/א כפי אהרן (זס') קמא עמ' יד
ג/א כתב סופר יו"ד סי' קכא ד"ה ועיין הגהות {בהגהות מיימוניות}, ד"ה ויש לי {לפיכך אם אין שם אביו אין מברכין} , קנ ד"ה וכשאני {המל מברך קודם שימול וכו' וצונו}
ג/א לב מבין
ג/א לבושי מרדכי או"ח עמ' תסד
ג/א להורות נתן על התורה ח"א עמ' נח
ג/א ללשונות הרמב"ם
ג/א לקוטי שיחות חי"א עמ' 45
ג/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 59
ג/א לקוטי שפת אמת
ג/א מאור למלך קדושין עמ' קמ
ג/א מאיר נתיבים עמ' 560 {יש מי שהורה}
ג/א מבוא למשנה תורה עמ' 97, 101
ג/א מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 461
ג/א מוריה גל' קנד עמ' צג {נוסח הברכות}, גל' רג עמ' צו-צז, צט
ג/א מוריה ח גל' ו (רי"ט צהלון)
ג/א מנוחה וקדושה (זס') עמ' נא {על המילה - למול}
ג/א מנוחת אליהו ח"א
ג/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' נ, נז
ג/א מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' יד
ג/א מנחת אלימלך עמ' סב, עח {כ"מ}, קל
ג/א מנחת יוסף ח"א עמ' קי
ג/א מנחת משה (גולדברג) סי' ב ענף ב אות ד
ג/א מסורה ח"ו עמ' ט, חט"ו עמ' נד, ס
ג/א מעין חיים ח"א עמ' מד, ח"ג עמ' קלו
ג/א מעליות חי"ד עמ' 234-244
ג/א מעשה נסים (הכהן)
ג/א מפענח צפונות עמ' 160
ג/א מצוות זמניות עמ' תקכו
ג/א מקדש יחזקאל
ג/א מקור הברכה (מרגליות) עמ' מג, מז
ג/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רלז
ג/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/א משא יד ח"א עמ' יב, טז
ג/א משאת המלך (אדרי)
ג/א משאת כפי עמ' ט
ג/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שג
ג/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרו
ג/א משנה הלכות ח"ד סי' קכא, מהדו"ת ח"ג עמ' שכג
ג/א משנת חיים קדושין עמ' רלא
ג/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רסד, ח"ב עמ' רנט, זרעים ח"א עמ' צט
ג/א משנת ראשונים (הירשפלד) כאן, ועמ' קיח
ג/א משנת שמחה
ג/א משפטי המלך עמ' רנא-רנה
ג/א נוכח השלחן (הכהן) עמ' רלא
ג/א נועם ח"ד עמ' פד
ג/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' ה, ז {כשב"ד מל לא מברכים "להכניסו"}
ג/א נפת צופים (בירדוגו, תשעה) פירוש מאמרי חז"ל עמ' עא
ג/א נשמת אברהם ח"ה עמ' קלט
ג/א נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' כה
ג/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' רמב
ג/א ס' הפרדס לר' אשר עמ' עב
ג/א ס' הפרדס לרש"י עמ' רא
ג/א ס' הפרנס עמ' שנח
ג/א סוכת דוד (מן) סוכה סי' לג ס"ק ו {כ"מ}
ג/א עטרת חן ח"א עמ' כו-כז
ג/א עטרת יעקב עמ' קכג
ג/א עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 66
ג/א עלי עין עמ' לט
ג/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' ט
ג/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' לא
ג/א עמודי שלמה ח"ג עמ' קיב
ג/א ענבי פתחיה עמ' 286
ג/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף פד ע"ב
ג/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סב {כ"מ}
ג/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 58
ג/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 65
ג/א פסקי רבנו יוסף עמ' שסג {ראב"ד}
ג/א פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' מג
ג/א פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' ב, רצג, שסב, שעה, שפא, שפט-שצ, תכט, תמב
ג/א צהר הבית עמ' קכ
ג/א ציון לנפש חנה חיה עמ' לז
ג/א ציץ אליעזר ח"ח סי' לב אות א
ג/א צפנת פענח
ג/א קונ' בענין גרות עמ' יט
ג/א קונטרסי שעורים קדושין שעור יט אות ח
ג/א רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' ז ס"ק ד
ג/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שס, ח"ה עמ' תלה {ראב"ד}
ג/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' נט, סא
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קו
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רמ
ג/א שאגת אריה סי' כו
ג/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קלב
ג/א שברי לוחות עמ' 158 {הגהמ"י אות ג}
ג/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רסט-רע {אב מברך למול}
ג/א שו"ת הרשב"א ח"א סי' תעב
ג/א שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' ס
ג/א שו"ת מהרי"ל עמ' יב
ג/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' ג
ג/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' ג
ג/א שו"ת רשב"ש עמ' עב
ג/א שיח ערב פסחים עמ' נז, נט {הגהמ"י אות ג}, ס
ג/א שירת הפסח אות כט {כ"מ - ברכת להכניסו}
ג/א שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שלב
ג/א שמחת חיים (אמסלם) פתיחה אות א
ג/א שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות טז, ח"ב אות ה, לו
ג/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' עה
ג/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קנז
ג/א שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 239
ג/א שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ג/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' יד אות ב {הגהמ"י אות ג - לשחוט את הפסח}, סי' טו אות ב, ח"ו סי' מו אות א
ג/א שערי נשואין עמ' רנט
ג/א שערי שאול פסחים עמ' פ
ג/א שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 159, 161
ג/א שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"ב עמ' 303 {שלוש ברכות}
ג/א שפתי שושן עמ' קלז
ג/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כט ס"ק יד
ג/א תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' כ {מוהל שליח מברך}
ג/א תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קכד
ג/א תורת הלוי עמ' כג, לז
ג/א תורת השליחות עמ' רכו
ג/א תורת חיים וחסד עמ' תצו {אבי הבן מברך}
ג/א תורת ירוחם ח"ג דף כד ע"ד
ג/א תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' סה
ג/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' רז, רט-רי
ג/א תשובות הגאונים החדשות עמ' 195
ג/א תשובות הראב"ד סי' רד
ג/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 36-37
ג/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/ב אהבת המלך
ג/ב אנצי"ת ע' ברית מילה הע' 129
ג/ב באר יהודה
ג/ב בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' יח {שהחיינו}
ג/ב בן ידיד
ג/ב ברור הלכה שבת קלז ע"ב ציון ד
ג/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' לג {ב"ד מברך}
ג/ב גינת המלך עמ' מח-נז
ג/ב דבר סיני (תשכו)
ג/ב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קל
ג/ב ישא מדברותיך פסחים עמ' רפו {כשם שהכנסתו}
ג/ב כל בו ח"ה עמ' כט
ג/ב ללשונות הרמב"ם
ג/ב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רפה
ג/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תל-תלא, תמט
ג/ב משפטי המלך עמ' רנח-רנט
ג/ב משפטי עזיאל ח"ב עמ' קסה
ג/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תע
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רמ
ג/ב שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות ה
ג/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 162
ג/ג אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' פח
ג/ג אהבת המלך
ג/ג אהל שרה לאה עמ' תתקה-תתקו {שהחיינו}
ג/ג אור המערב טבת תשנא עמ' 29
ג/ג אור הנר (ראטה) עמ' 76 {שהחיינו}
ג/ג אור ליהודה קדושין עמ' רנה {שהחיינו כשהאב לא מל}
ג/ג אוריתא יד עמ' מב {הגהמ"י}
ג/ג אות לישראל (מובשוביץ) עמ' קכז, קלב, קלג
ג/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שנז-שנט {שהחיינו בכל מילה}
ג/ג אנצי"ת ע' ברית מילה הע' 154, ע' ברכת הזמן הע' 119, 122, 127
ג/ג באר לחי ראי עמ' קנא-קנב
ג/ג באר שרים (שולמן) עמ' קפו
ג/ג בית אהרן וישראל גל' סו עמ' ט, גל' ע עמ' כט {הגהמ"י אות ד}, לד-לה
ג/ג בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' יח {שהחיינו}, קכב {האב מברך שהחיינו גם כשאחר מל}
ג/ג בית יצחק (תשט"ז) עמ' 95
ג/ג בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קז {הגהמ"י}
ג/ג ברור הלכה שבת קלז ע"ב ציון ד
ג/ג ברית אברהם הכהן (תשסז) עמ' רפט {מברך שהחיינו}
ג/ג ברכת הזמן עמ' קלא, של, שמד, תקכו
ג/ג דברות אליהו ח"ג עמ' ק {שהחיינו}
ג/ג דברות אליהו ח"ד עמ' י {הגהמ"י}
ג/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלה
ג/ג הדר איתמר עמ' לו {הגהמ"י}
ג/ג הדרת אפרים ח"ב עמ' יב-יג
ג/ג הר המוריה (אדר"ת) עמ' יא, סא
ג/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שסה
ג/ג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קכג, קל
ג/ג ולאשר אמר (תשמא) עמ' כה {שהחיינו}
ג/ג זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תפה {האב מברך שהחיינו בכל מילה}
ג/ג חוות יאיר (תשנז) עמ' תרסה
ג/ג חי' כתב סופר
ג/ג חיים ומלך
ג/ג חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קכג
ג/ג יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קה {ראב"ד}
ג/ג ישמח אב עמ' יז
ג/ג כל בו ח"ה עמ' לד
ג/ג כנסת אברהם עמ' צה
ג/ג כרעיה דאבוה עמ' קפד
ג/ג כתב משה ח"ב עמ' ריז
ג/ג כתב סופר יו"ד סי' קכג {ואבי הבן מברך שהחיינו}
ג/ג ללשונות הרמב"ם
ג/ג לקוטי סופר ח"א דף טז ע"א
ג/ג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 301 {שהחיינו}
ג/ג מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' יד
ג/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ג מעיני התורה ח"ב עמ' רכה
ג/ג מצוות זמניות עמ' תקכו {הגהמ"י אות ד}
ג/ג משברי ים עדל"ת סי' יא ס"ק ג {האב מברך שהחיינו לעולם}
ג/ג משמרת חיים ח"ג עמ' ס
ג/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמה
ג/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' שט
ג/ג משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קיט-קכו
ג/ג משפטי המלך עמ' רס-רסח
ג/ג משפטי עזיאל ח"ב עמ' קסה, קפא, ח"ה עמ' תכ
ג/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' מג אות א {שהחיינו}
ג/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' כד אות ז
ג/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קג אות ז {שהחיינו}
ג/ג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תמא {שהחיינו}
ג/ג ס' הפרדס לר' אשר עמ' עד
ג/ג עבודת משא (מאיר) ח"א
ג/ג עטרת יעקב עמ' קיח
ג/ג עמודי שלמה ח"ג עמ' קיב
ג/ג עץ הדר השלם עמ' קיט, קכג, קכח
ג/ג פי' ר' פרחיה שבת קלז הערה 89-93
ג/ג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' מג {הגהמ"י}
ג/ג פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' שצג, שצז
ג/ג ר"י קארו - קובץ עמ' קסו
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכט
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רמ
ג/ג שאילת יעבץ ח"א סי' קמו
ג/ג שארית יעקב (ביבאס) דף ס ע"ב
ג/ג שבי בנימין דף מב ע"ג-ע"ד {הגהמ"י}
ג/ג שו"ת הרשב"א ח"א סי' קסו
ג/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' סב דף קפב
ג/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רנו
ג/ג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' סב
ג/ג שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות ה
ג/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 163, 165
ג/ג תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' ג, קנט
ג/ג תורת חיים וחסד עמ' תצז {אבי הבן מברך שהחיינו}
ג/ג תורת יצחק ח"ב עמ' קצב
ג/ג תרומת הדשן שו"ת סי' רסח {הגהמ"י}
ג/ד אבודרהם (תשכג) עמ' שנה
ג/ד אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קטז {כ"מ}
ג/ד אדני היד החזקה
ג/ד אהבת המלך
ג/ד אור צהיר
ג/ד אות לישראל (מובשוביץ) עמ' צו, קיד, רלט
ג/ד אמת ליעקב מועד עמ' כח
ג/ד אנצי"ת ע' גרות הע' 242, 250
ג/ד אשר למלך
ג/ד באר בשדה עמ' שצד {המל את הגרים}
ג/ד באר יהודה
ג/ד בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קנט
ג/ד בית אהרן וישראל גל' סו עמ' ט
ג/ד ברור הלכה שבת קלז ע"ב ציון ה
ג/ד ברית אברהם הכהן (תשסז) עמ' רצ {הגהמ"י}
ג/ד ברכת אריאל ח"ב עמ' פט {למול - החיוב על הישראל}
ג/ד ברכת ראובן דף י ע"א-ע"ג, יג ע"ד
ג/ד ברקאי ח"א עמ' 119
ג/ד גרים וגרות עמ' כז
ג/ד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סז [עי' מעשה רקח הלכה ו]
ג/ד המנהיג עמ' תקפא
ג/ד הר המלך ח"ה עמ' לה
ג/ד ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' נב
ג/ד חכמת גרשון עמ' תסה
ג/ד טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקצה
ג/ד יצחק ירנן
ג/ד כל בו ח"ה עמ' נה
ג/ד לב מבין
ג/ד לבושי מרדכי יו"ד עמ' רמג
ג/ד ללשונות הרמב"ם
ג/ד לקוטי סופר ח"א דף כב ע"ד
ג/ד מוריה גל' קנד עמ' צג {נוסח הברכה במילת גר}
ג/ד מחנה דן דף יח ע"א
ג/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' סז אות ב
ג/ד מנחת אלימלך עמ' סב
ג/ד מנחת אשר פסחים עמ' מה
ג/ד מנפת צוף עמ' 37, 447, 448, 772, 848
ג/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ד מעשה רב
ג/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ד משאת המלך (אדרי)
ג/ד משנת יעקב מדע עמ' שלד
ג/ד משנת רבנו יוסף עמ' 116
ג/ד משפטי המלך עמ' רסט-רעב
ג/ד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קלה
ג/ד נרות אהרן
ג/ד ס' הפרדס לר' אשר עמ' עג
ג/ד ס' התדיר עמ' רפז
ג/ד עבד המלך (תשא)
ג/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' ט
ג/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' לב
ג/ד עמודי שלמה ח"ג עמ' קיב
ג/ד פרי האדמה ח"ג
ג/ד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' פז
ג/ד פרנס לדורו עמ' 298
ג/ד ציץ אליעזר ח"ח סי' כט אות ג
ג/ד צפנת פענח שמות עמ' 51
ג/ד רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' מג
ג/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' שכח
ג/ד תחומין חי"א עמ' 279
ג/ד תשובה מאהבה ח"ב דף ז ע"ב
ג/ה אהבת המלך
ג/ה אור הישר
ג/ה אור יעקב פסחים דף 206
ג/ה אות לישראל (מובשוביץ) עמ' צו, קיד, קטו {כ"מ}, רלט
ג/ה אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 202, ע' גרות הע' 252-253 {כ"מ}, 255 {כ"מ}
ג/ה אשר למלך
ג/ה באר בשדה עמ' שצד {המל את עבדו}
ג/ה בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קנח
ג/ה בית אהרן וישראל גל' סו עמ' ט, גל' סט עמ' קכד
ג/ה בית יצחק (תשיד) עמ' 103
ג/ה ברור הלכה שבת קלז ע"ב ציון ה
ג/ה דבר אברהם ח"ב סי' כה אות ד
ג/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קכז
ג/ה המנהיג עמ' תקפא-תקפב
ג/ה חשבונות של מצוה עמ' לח
ג/ה טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקסח
ג/ה כל בו ח"ה עמ' נב
ג/ה ללשונות הרמב"ם
ג/ה לקוטי סופר ח"א דף כב ע"ד {כ"מ}
ג/ה מנחת חינוך ח"א עמ' י
ג/ה משאת המלך ח"ד סי' תקסד
ג/ה משנת חיים שמות עמ' קלט
ג/ה משנת רבנו יוסף עמ' 116
ג/ה משפטי המלך עמ' רעב-רעה
ג/ה נחל יבוק
ג/ה ס' הפרדס לר' אשר עמ' עב
ג/ה עליות משה (תשנב) ח"א עמ' ט
ג/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' לב
ג/ה עמודי שלמה ח"ג עמ' קיב
ג/ה צפנת פענח כאן, ושמות עמ' 51
ג/ה קונ' בענין גרות עמ' יט
ג/ה רמת שמואל (אג'ייני) דף קמה ע"ב {כיסוי ערוה}
ג/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קמז
ג/ה שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תכח
ג/ה שו"ת רשב"ש עמ' עג
ג/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 167
ג/ה תורה שלמה בראשית פ"ח השמטות לאות צט (עמ' תקלג)
ג/ה תורת אמך ח"א עמ' 304
ג/ו אבודרהם (תשכג) עמ' תי
ג/ו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' לו, קמב, ח"ז עמ' פב {או"ש}
ג/ו אבן שלמה (ניימן) עמ' עט
ג/ו אבני נזר יו"ד סי' שלד אות יג
ג/ו אגודות אזוב מדברי דף קכה ע"ג
ג/ו אגודת אז"ב עמ' לד
ג/ו אהבת קדומים עמ' שעד {כ"מ}
ג/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
ג/ו אוצרות יהושע עמ' שלה, תקלה
ג/ו אור דוד עמ' קעה
ג/ו אור הישר
ג/ו אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רלח, רמו
ג/ו אור הנר (ליברמן) עמ' שיד, שכג, סי' עו
ג/ו אור יעקב נדרים עמ' ד, ז {כ"מ}
ג/ו אור שמח
ג/ו אורח ישראל סי' א הערה יא, סי' ו הערה טו, סי' ז הערה ז, סי' ח הערה טו, סי' כח אות ב, מילואים לסי' כז ח"א אות ב
ג/ו אות לישראל (מובשוביץ) עמ' קכה
ג/ו אמונת אליעזר דמאי עמ' נו
ג/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ב אות ב
ג/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ב אות א
ג/ו אמת ליעקב מועד עמ' כח, לד, שנח
ג/ו אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 11, 21-22, ע' ברית מילה הע' 95, ע' ברכות הע' 164 {כ"מ}, 167, 169, 177, 180
ג/ו ארבעים לבינה סי' תרעו ס"ק א
ג/ו ארחות חיים ח"ב סי' א אות ט
ג/ו ארחות ימים עמ' סט
ג/ו ארץ הצבי (שכטר) עמ' כה
ג/ו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' פ, צח {ראב"ד}
ג/ו אשר למלך
ג/ו באר יהודה
ג/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לג
ג/ו בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קנז
ג/ו בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רכב
ג/ו בדבר מלך ח"ה עמ' רנב, ח"ו עמ' כה
ג/ו בדבר מלך ח"י עמ' רמ
ג/ו בדבר מלך חט"ז עמ' רסג
ג/ו בדבר מלך חי"ג עמ' מ
ג/ו בית אהרן (סוויאדישץ) דף א ע"ד {כ"מ - ברכה על ספק}, יד ע"א {כ"מ - "שנראית מן התורה"}
ג/ו בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כב, גל' סו עמ' ט-י
ג/ו בית דוד (פילוסוף) או"ח דף נב, צב ע"ב-ע"ד
ג/ו בית דוד (תשעט) או"ח סי' שפו
ג/ו בית המדרש
ג/ו בית זבול ח"ג סי' לח {כ"מ}
ג/ו בית יצחק תשט"ז עמ' 22
ג/ו בית מלך (חב"ד) עמ' 55
ג/ו בית שמש עמ' ק
ג/ו בכורי אברהם דף לג ע"ג {אנדרוגינוס - בלי ברכה}, קד ע"א {כ"מ - ברכה על ספק מצוה}
ג/ו בן אברהם (תשי) עמ' קצ
ג/ו בן אשר סי' מח הערה ד
ג/ו בן ידיד
ג/ו בני דוד
ג/ו ברור הלכה חולין פג ע"ב ציון ג פרק ב
ג/ו ברור הלכה שבת כג ע"א ציון ל פסקה ב, קלה ע"א ציון ג פסקה ה, ציון ה, סוכה מז ע"א ציון א
ג/ו ברית אברהם הכהן (תשסז) עמ' רצה {א"צ ברכה}
ג/ו ברית הלוי השלם
ג/ו ברכת אריאל ח"ב עמ' כח-כט {לא מברך}
ג/ו ברכת הזמן עמ' כז
ג/ו ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קסד {כ"מ}
ג/ו ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יט אות ט, סי' כ אות ט
ג/ו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' יד, מט
ג/ו ברכת ראובן דף י ע"ב {כ"מ}, יא ע"ד
ג/ו ברכת רצה סי' פא {גר מהול, אנדרוגינוס}
ג/ו בתי כהונה (תצו) בית ועד דף יח, כ ע"ד, כב ע"ג
ג/ו גדולי ציון (תשנב) עמ' ו {אנדרוגינוס}
ג/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' מח-מט, קסח
ג/ו דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' לח
ג/ו דברות משה ביצה עמ' קמד {אנדרוגינוס}
ג/ו דברות משה זרעים עמ' תשלט, תשמא, תשמג {וקטן שנולד כשהוא מהול כשמטיפין ממנו דם ברית אינן צריכין ברכה וראב"ד וכ"מ}
ג/ו דברות משה שבת ח"א סי' כב ענף א-ב
ג/ו דברי חפץ עמ' סט
ג/ו דברי יוסף (אירגס) סי' יב דף כג ע"ב {אין מברכים על מילת אנדרוגינוס}
ג/ו דברי יצחק (הרצוג) דף נז ע"ג {מל אנדרוגינוס - לא מברך}
ג/ו דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' נט {כ"מ}, סז
ג/ו דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' רמה
ג/ו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלו [עי' הל' מגילה פ"ג ה"ה]
ג/ו דרך המלך (רפפורט)
ג/ו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 108-109
ג/ו דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' יד
ג/ו דרכי שמחה עמ' צ
ג/ו הגהות חבר בן חיים
ג/ו הגיור עמ' 179
ג/ו הדר איתמר עמ' נב {כ"מ - תשובה לחכמי לוניל}
ג/ו המאיר לארץ
ג/ו המדות לחקר ההלכה מדה יא אות סז, מדה יד אות נ
ג/ו התורה והמדינה חי"א עמ' תט
ג/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' פג
ג/ו ונגש הכהן כלל ג פ"ד
ג/ו זהב התרומה ביכורים עמ' קצב, ריב {ראב"ד}
ג/ו זהב התרומה תרומות עמ' שכג {א"צ ברכה}
ג/ו זיו משנה
ג/ו זכר יצחק (תשח) עמ' קכד
ג/ו זכר יצחק (תשן) עמ' קלו
ג/ו זרע יצחק (לומברוזו) [לח"מ הל' חנוכה]
ג/ו חוות בנימין ח"א עמ' קע
ג/ו חזון יחזקאל יבמות פ"י ה"ב
ג/ו חזון לימים ח"ב עמ' רלו
ג/ו חזקה רבה או"ח הלכה כה
ג/ו חי' הגר"ח החדש עמ' מט {א"צ ברכה}
ג/ו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' קפא, קפד {כ"מ}
ג/ו חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' נד
ג/ו חי' ר' חיים הלוי דף לו]
ג/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' מד, רלג
ג/ו חיי אברהם (טייב) דף נז ע"א {אנדרוגינוס}
ג/ו חלקת יצחק עמ' תטז
ג/ו חנן אלקים עמ' קצח-קצט
ג/ו חק המלך יבמות עמ' צד
ג/ו חתן סופר או"ח ח"א עמ' ק
ג/ו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תרכו
ג/ו טל חיים (טל) ברכות עמ' ס, קצ, קצז
ג/ו יד אליהו (בוקובזה) סי' ב אותת ג, ח"ב הערה 9, תשובה א
ג/ו יד הלוי (לוין) דף יא ע"ג
ג/ו יד סופר עמ' עט
ג/ו ידבר שלום ח"א עמ' לו {כ"מ}
ג/ו ידיו של משה דף ר ע"א
ג/ו ישועות יעקב מועד עמ' מב
ג/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קז
ג/ו כלי שרת סי' עז
ג/ו כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קלה {אור שמח}
ג/ו כפתור ופרח (תשו) דף קכב ע"א
ג/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' נז
ג/ו כרם אברהם עמ' ג
ג/ו כתב סופר יו"ד סי' קטז ד"ה ופר"מ נ"י {גר שמל קודם שנתגייר וקטן שנולד}
ג/ו כתר אפרים עמ' סו
ג/ו לב שלם [ב"י או"ח סז ויו"ד כח, מ"מ וכ"מ ולח"מ הל' מגילה פ"ג, פרי חדש סי' סז, כנה"ג שם, ט"ז שם, בני חיי שם, פרי הארץ או"ח סי' ג, חנן אלקים, ראשון לציון ברכות ד ע"ג, מקראי קדש (תפט) קכד ע"ב, יד אהרן או"ח סי' ג, סז הגהב"י, מנחת כהן דף לא]
ג/ו להורות נתן דברים עמ' נג
ג/ו להורות נתן ח"ז עמ' קלו {אין מברכים מספק}
ג/ו לקוטי שפת אמת
ג/ו לקוטים (פיינברג) עמ' לא {אנדרוגינוס}
ג/ו מאיר נתיבים עמ' 231 {אנדרוגינוס}
ג/ו מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 461
ג/ו מגן גבורים (או"ח) סי' סז ס"ק א
ג/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' צח
ג/ו מוריה גל' קנד עמ' צג-צה, גל' קעה עמ' קעו-קעח
ג/ו מחנה חיים ח"ב עמ' צט
ג/ו מטה אהרן ר"ה עמ' קלו {כ"מ}
ג/ו מנחת אהרן (תשפ) כלל יג אות כב
ג/ו מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' קיג
ג/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שסד, תנא, תצד
ג/ו מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר ב פ"א אות ח
ג/ו מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' כג
ג/ו מנפת צוף עמ' 448
ג/ו מסורה ח"ו עמ' יג
ג/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכג, שפב {אור שמח}
ג/ו מעיני המים
ג/ו מציון אורה ח"א עמ' קיח
ג/ו מצעדי גבר יבמות סי' נו אות ב ס"ק ה
ג/ו מקור הברכה (מרגליות) עמ' לח {כ"מ}
ג/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' ריב, שכו
ג/ו מריש בבירה ח"א עמ' קז {אנדרוגינוס}
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ו מרכה"מ אלפ'
ג/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יא אות ה-ו {הטפת דם ברית}
ג/ו משא יד ח"א עמ' סא {אין ברכה בהטפת דם ברית}
ג/ו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' לד, לח
ג/ו משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתטו
ג/ו משנה הלכות ח"י סי' קצו {כ"מ - תשובת הרמב"ם}
ג/ו משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' נט
ג/ו משפטי המלך עמ' קכב-קכד, רעו-רפא
ג/ו משפטי עזיאל ח"ב עמ' קפ
ג/ו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קלה, קלח
ג/ו נחלת נפתלי דף ל {ברכה בספק}
ג/ו נחלת שמואל דף כט ע"ג
ג/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף מח ע"ב {כ"מ - תשובת הרמב"ם}
ג/ו נשמת אברהם ח"ג עמ' קלה
ג/ו נתן פריו ביצה עמ' כז
ג/ו נתן פריו הל' נדה עמ' סא
ג/ו נתן פריו חולין עמ' לה
ג/ו נתן פריו חנוכה עמ' קמה-קמו
ג/ו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תנו
ג/ו ס' העתים עמ' 186
ג/ו ס' הפרדס לר' אשר עמ' עה
ג/ו סדר משנה (בוסק')
ג/ו סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' מט {כ"מ}
ג/ו סהמ"צ לרס"ג ח"א דף מב ע"ד
ג/ו עבד המלך (תשא)
ג/ו עטרת יעקב עמ' קל
ג/ו עטרת ישראל עמ' צה
ג/ו עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' א ס"ק ב, סי' כב עמ' עז
ג/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' לג
ג/ו עיונים ומחקרים ח"א עמ' 77
ג/ו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצ {כס"מ}
ג/ו עמק התורה (אדר תשעד) אמור אות ח
ג/ו עץ הדר השלם עמ' קכה
ג/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסח {כ"מ}
ג/ו פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שיז
ג/ו פרח מטה אהרן (סול')
ג/ו פרי אברהם - ענינים שונים סי' כט
ג/ו פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פח ע"א
ג/ו פרי יצחק (בלזר) ח"א דף נא ע"ד
ג/ו פרי יצחק (תשעו) עמ' קסה {כ"מ}
ג/ו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קפא, שלד
ג/ו פרנס לדורו עמ' 298
ג/ו פרשת המלך
ג/ו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 194, 200, ח"ב הערה 414
ג/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ג אות ב ואילך
ג/ו צפנת פענח
ג/ו קהלות יעקב ברכות ו
ג/ו קובץ חי' תורה (לודז') עמ' כט-ל, מג
ג/ו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' יג {כ"מ}
ג/ו קול בן לוי (תפז) דף לו ע"א
ג/ו קול בן לוי (תשסג) עמ' קכה {כ"מ}, קכו {ראב"ד}
ג/ו קונ' בענין גרות עמ' יט
ג/ו קונטרסי שעורים קדושין שעור כג אות ז
ג/ו קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קסג {לא מברכים על מילת אנדרוגינוס או שנולד מהול}, קסד {כ"מ}
ג/ו ר"י קארו - קובץ עמ' קצה
ג/ו ראש דברך עמ' רי
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ו, יט, קפט, רטז, רפא, תעג
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תצח
ג/ו שדה הארץ ח"ג דף כד ע"ב {אנדרוגינוס - ראב"ד ולח"מ}
ג/ו שו"ת הריב"ש עמ' תרכג
ג/ו שו"ת הרשב"א ח"א סי' שכ, שכט
ג/ו שולי הגליון עמ' לד
ג/ו שיח השדה (פרומר) עמ' יח {כ"מ}, לד
ג/ו שירת דוד יבמות-קידושין עמ' קלד
ג/ו שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שנ, תקכט, מנחות עמ' ש
ג/ו שם יוסף (מועטי) ח"א דף יד ע"ג {ברכה בספק}
ג/ו שנות חיים (קלוגר) עמ' רט-רי
ג/ו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות יז
ג/ו שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 11
ג/ו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קכו
ג/ו שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' כא
ג/ו שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' שי-שיא, שיד
ג/ו שער המלך ח"ב עמ' קטז {כ"מ}
ג/ו שערי זבולון או"ח ח"ג סי' פח ס"ק ח {ראב"ד}
ג/ו שערי טהר ח"ח סי' נד אות א
ג/ו שערי יעקב תפלה סי' ב סעיף ג, ט, סי' ג סעיף א-ב
ג/ו שערי ישועה עמ' קכה {ראב"ד}, קכז
ג/ו שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 152, 168, ח"ב מח' א עמ' 8 {כ"מ}
ג/ו שפתי שושן עמ' פט {תשובה לחכמי לוניל}
ג/ו תורת זרעים עמ' כו {כ"מ בשם חכמי לוניל}
ג/ו תורת ירוחם ח"ב דף כג ע"ב
ג/ו תורת רפאל או"ח ח"א דף ד ע"ב
ג/ו תחומין ח"ז עמ' 309
ג/ו תניא רבתי ח"א עמ' 366
ג/ו תרומות חיים סעיף מו אות כד {או"ש}
ג/ו תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקמה
ג/ז אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' רכב
ג/ז אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' כו
ג/ז אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' נח {מילת בן נכרית מישראל כדי שיחשבו שהוא יהודי}
ג/ז אגרות משה יו"ד ח"ב סי' ז (עמ' יא) {לשם מצוה שלא לשם גרות, לשם גרות כשיש לו מורנא}
ג/ז אהבת המלך
ג/ז אהבת קדומים עמ' שעד
ג/ז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 109
ג/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' רז {לשם מצוה}
ג/ז אור צהיר {קושית ש"ך סי' רסג}
ג/ז אישים ושיטות (תשסז) עמ' רכב {אם התכוון למצוה}
ג/ז אמת ליעקב מועד עמ' כח, לב, לג, לה
ג/ז אמת ליעקב נשים עמ' שא
ג/ז אנצי"ת ע' בן נח הע' 378 {לשם מצוה ולא לשם גרות}
ג/ז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רנז
ג/ז באר חיים מרדכי דף מ = דף קלח {לשם מצוה ולא לשם גרות}
ג/ז באר מרים פ"י ה"י {כ"מ}
ג/ז בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' קיט {מילת גוי לשם מצוה}
ג/ז בן אשר סי' מח אות יג-יד, הערה טו, סי' מט אות א-ב, ז
ג/ז בני בנימין {לשם מצוה ולא לשם גרות}
ג/ז ברור הלכה ע"ז כו ע"ב לפני ציון ז
ג/ז ברית אברהם הכהן (תשסז) עמ' צט {מפני מכה}
ג/ז ברכת ראובן דף ה ע"ב
ג/ז ברקאי ח"ג עמ' 151, 152 {גוי יכול להתחייב במצוה אם עושה כי זה מצות ה'}
ג/ז גבורת יצחק תרומות עמ' קטו
ג/ז גרים וגרות עמ' מו, מט
ג/ז דברות אליהו ח"ג עמ' קא-קב, קד
ג/ז דברות משה הבבות עמ' תלז {"אע"פ שנעשית מצוה"}
ג/ז דינא דחיי ח"א דף נא ע"ד
ג/ז דעת כהן עמ' רעב {לשם מצוות מילה ולא לשם גרות}
ג/ז דרך המלך (רפפורט)
ג/ז דרך ישרה ח"ב עמ' רכה = ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' ריח {מל לשם מצוה ולא לשם גרות, צריך הטפת דם ברית}
ג/ז הגיור עמ' 96
ג/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קיב
ג/ז הר המלך ח"ד עמ' רה-רט
ג/ז התורה והמדינה חי"א עמ' תט
ג/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמג-קמד, קמז
ג/ז התעוררות תשובה ח"ב סי' טו אות ב {לשם מצוות מילה ולא לשם גרות}
ג/ז זאת ליעקב בראשית עמ' קנח {עכו"ם שצריך לחתך ערלתו}
ג/ז זהב התרומה תרומות עמ' סט {מצוה ברפואה זו}
ג/ז זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' עד {אין למול גוי לרפואתו}
ג/ז חי' הגרי"ח עמ' עו
ג/ז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קכא {לשם מצוות מילה ולא לשם גרות}
ג/ז חמדת ישראל ח"א דף צה ע"א, קטז ע"א {לשם מצוה ולא לשם גרות}, ומפתחות והוספות דף יט ע"ב {לשם מצוה ולא לשם גרות}
ג/ז חנן אלקים עמ' יח {כ"מ}
ג/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תתיב
ג/ז יד פשוטה {לשם מצוה ולא לשם גרות}
ג/ז כל בו ח"ה עמ' נו
ג/ז להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קה
ג/ז להורות נתן על התורה ח"א עמ' לב
ג/ז לקוטי סופר ח"א דף פ ע"א {על דברי חמדת ישראל שם}
ג/ז מועדים וזמנים ח"ד סי' רפח עמ' נב {גוי מקיים מצוה}
ג/ז מוריה גל' רז עמ' סה {צ"פ}
ג/ז מנחת אברהם (שפירא) עמ' סו, קפו {שניהם - לשם מצוה ולא לשם גרות, לא יצטרך אח"כ הטפת דם ברית}}
ג/ז מנחת אלימלך עמ' קכד-קכה
ג/ז מנחת אשר פסחים עמ' רמז
ג/ז מעיל צדקה (לנדסופר) סי' יד {שלא לרפואה ולא למצוה}
ג/ז מעיל צדקה (תשעח) עמ' מא
ג/ז מערכי לב (ציר') עמ' צז
ג/ז מעשה רקח [עי' הל' ע"ז פ"י ה"ב]
ג/ז מצות ה' ברה עמ' 30
ג/ז מרגניתא דר"מ {למילה ולא לשם גרות}
ג/ז משאת כפי עמ' סב
ג/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שיא
ג/ז משב יעקב ח"ב עמ' קל
ג/ז משכנות אפרים שבת סי' טז אות לד
ג/ז משנה הלכות ח"ט סי' קנו, ח"י סי' קעא, קעו {התכוון למילה}, קעח {כולם - למילה ולא לשם גרות}, מהדו"ת ח"ג עמ' שסו
ג/ז משנת חיים שמות עמ' לא
ג/ז משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' לה אות ו {לשם מצוה ולא לשם גרות}
ג/ז משפטי המלך עמ' רפב-רפד
ג/ז נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רמ {גוי הרוצה לקיים מצוה}
ג/ז נחל אשכול על ס' האשכול הל' מילה עמ' 431 {לשם מצוה ולא לשם גרות}
ג/ז נתיבות פסיקה עמ' 66
ג/ז סדר יעקב ח"א לדף כו ע"ב (ד"ה לשום)
ג/ז עטרת חן ח"א עמ' נב, קג
ג/ז ענבי פתחיה עמ' 278 {לשם מצוה ולא לשם גרות}, 280 {צ"פ}
ג/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 229
ג/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 247
ג/ז פסקי אליהו ח"ב עמ' ה
ג/ז פרי השדה (דייטש) ח"א סי' יב, מג {למול גוי בן ישראל}
ג/ז צפנת פענח {התכוון לשם מצוה ולא לשם גרות}
ג/ז קובץ על יד ח"ב עמ' ק-קא {התכוון למילה - מותר או מצוה, התכוון למצוה ולא לגרות}
ג/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שמז
ג/ז שמחת הלוי דף כ ע"ד
ג/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' כז
ג/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קמב
ג/ז שערי זיו ח"ג דף קכג ע"ג
ג/ז שערי טהר ח"ח סי' קיט אות ו
ג/ז תחומין חי"א עמ' 276, 278, חי"ב עמ' 86
ג/ח אהבת המלך
ג/ח אור הישר
ג/ח אור ליהודה יבמות עמ' רפד
ג/ח אור צהיר
ג/ח אז שמח עמ' תיא
ג/ח ארחות חיים ח"ב סי' א אות ו
ג/ח ארשות החיים עמ' קיט
ג/ח באר מרים פ"י ה"ז אות א
ג/ח בים דרך עמ' מא
ג/ח בית אהרן וישראל גל' סו עמ' י
ג/ח בנין אב (שולמן) סי' כב אות ד
ג/ח ברור הלכה יבמות עב ע"א ציון א פרק ג {מושך ערלה}
ג/ח ברכת מרדכי יבמות עמ' שלט
ג/ח ברקאי ח"ה עמ' 78
ג/ח גבורת יצחק אבות עמ' קעט
ג/ח גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שכח {אין לו חלק לעוה"ב}
ג/ח דעת כהן עמ' שעו
ג/ח הל' קה"ח (שולמן) עמ' 61
ג/ח העמק דבר בראשית פי"ז פסוק יג בהרחב דבר
ג/ח הר המלך ח"ו עמ' קא
ג/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 79
ג/ח זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' עה {מושך ערלתו}
ג/ח לקוטי שיחות ח"ג עמ' 759, לך לך תשמה, ויצא תשמה, וישלח תשמה (השמטות)
ג/ח לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 56
ג/ח לקוטי שיחות חל"ה עמ' 47 {מפר ברית}
ג/ח לקוטי שיחות חלק ל עמ' 45, 55 {אברהם נקרא שלם רק כשמל}, 57
ג/ח מחנה יוסף ח"ג עמ' סד
ג/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' מג, ח"ב עמ' עח
ג/ח מנחת מחבת עמ' רי
ג/ח מנפת צוף עמ' 313
ג/ח מפענח צפונות עמ' 130
ג/ח מצעדי גבר יבמות סי' נו אות ד
ג/ח משא בני קהת
ג/ח משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רפה, קדושה עמ' שעט
ג/ח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלא, תנה
ג/ח משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' תמד
ג/ח משפטי המלך עמ' רפה-רצא
ג/ח נאות אפרים ח"א עמ' סג
ג/ח נאות אפרים ח"ב עמ' יז
ג/ח נועם חי"ב עמ' ו-ז, חכ"ה עמ' מט
ג/ח נחל איתן
ג/ח נחל הברית ח"ב עמ' עד
ג/ח ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תע
ג/ח סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תסח {מושך ערלתו}
ג/ח סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף לד ע"א
ג/ח סוכת דוד דף א ע"ג
ג/ח עבודת הזבח תמורה סי' ב ס"ק ה
ג/ח פאת שדך יו"ד עמ' רצב
ג/ח פני משה (שלז')
ג/ח פרי האדמה ח"א
ג/ח פרי יצחק (בלזר) ח"א דף מה ע"א
ג/ח פרי יצחק (תשעו) עמ' קלב, קמג
ג/ח פרי מלכה סי' מב
ג/ח צפנת פענח שמות עמ' מח, קמא
ג/ח קדשי יהושע עמ' אלף של
ג/ח רנת יצחק פ' חלק עמ' רכא
ג/ח שבילי אשר
ג/ח שיח ערב פסחים עמ' נח
ג/ח שערי טהר ח"ד שער א סי' ד אות ד
ג/ח תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כט ס"ק יא
ג/ח תורה שלמה בראשית פ"ג השמטות לאות נ (עמ' תקל)
ג/ח תורת מנחם חל"ב עמ' 271 {בריתו של אברהם}
ג/ח תניא רבתי ח"א עמ' 164
ג/ח תשובה שלמה יו"ד סי' לז
ג/ט אבקת רוכל (תשעז) עמ' נא
ג/ט אהבת המלך
ג/ט אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תקיח {הגהמ"י - חול ממוצע}
ג/ט אור צהיר
ג/ט אוריתא יד עמ' מט {הגהמ"י}
ג/ט אנצי"ת ע' ברית מילה הע' 145 {הגהמ"י}
ג/ט ארחות חיים ח"ב סי' א אות ט עמ' 14 {הגהמ"י - נהגו לקחת חול}
ג/ט אשר למלך
ג/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ט בנין עולם (ת"ת) עמ' ב {הגהמ"י - סנדק}
ג/ט דבר סיני (תשכו)
ג/ט דגל מחנה אפרים (לניאדו) יו"ד סי' ה סעיף א עמ' קעו
ג/ט המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 104
ג/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 79, 254
ג/ט זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תלב {הגהמ"י - הטמנת הערלה בחול}, תקכג {הגהמ"י - סנדק}
ג/ט זכרון סופרים {וכל מצות התורה נכרתו עליהן ג' בריתות} [עיין סוטה ל"ז, יעש"ה, ועיין ברכות מח ע"ב, ומעדני יו"ט שם אות ז]
ג/ט חקרי זמנים ח"ג עמ' 6
ג/ט יין מלכות (שניאורסון) עמ' 124-129 {ברית כללי וברית פרטי}
ג/ט כל בו ח"ה עמ' נו
ג/ט כס המלך עמ' מה-מו
ג/ט לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 54, 56, 142, חכ"ו עמ' 116
ג/ט לקוטי שיחות חל"ה עמ' 45 {י"ג בריתות}, 55 {י"ג בריתות}, 56 {ג' בריתות בכל התורה}
ג/ט לקוטי שיחות חלק ל עמ' 55 {י"ג בריתות}
ג/ט מבוא למשנה תורה עמ' 119
ג/ט מכתם לדוד (חסן)
ג/ט משיבת נפש עמ' קכו {הגהמ"י - נר}
ג/ט משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' קפה {הגהמ"י}
ג/ט משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שנ
ג/ט משנת משה ביצה עמ' סד, מגילה עמ' כו, כתובות עמ' קכז
ג/ט ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 148
ג/ט פני משה (שלז')
ג/ט פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' מב {הגהמ"י - סנדק}
ג/ט פרי האדמה ח"ב
ג/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' תלה {הגהמ"י}
ג/ט ריח השדה (חביב) סי' כד עמ' רסו-רסז {הגהמ"י אות ה}
ג/ט רנת יצחק שמואל עמ' רמה {י"ג בריתות}
ג/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קנא {בריתות התורה}
ג/ט שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' צג
ג/ט שפע חיים ח"א עמ' פח
ג/ט תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קכה {קובץ}
ג/ט תורה שלמה בראשית פי"ז אות קמז
ג/ט תורת חז"ל תורה מן השמים עמ' 40
ג/ט תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' רכט-רלה
ג/ט תחומין ח"ב עמ' 306סדר תפלות כל השנה
אבן ישראל (בוהוש) עמ' נט
אבן מלוכה (רביע)
אבני זכרון ח"ב סי' טו אות ג {הגהמי"י - אומרים שלום רב במנחה}
אגרות משה ח"ח או"ח ח"ה סי' לח אות ז עמ' קכא-קכב {"באהבה" בתפלת יו"ט וראש השנה}
אדני היד החזקה
אהבת המלך {כללי - על הנוסח}
אוצרות הקידוש סי' ג אות ו {ברכת מקדש השבת בערבית}
אוצרות הרמב"ם עמ' 114-118
אור הישר {השמיט המלך המשפט, "על חטאים שאנו חייבים עליהם חטאת" ואח"כ עולה}, [באר שבע סוטה מט ע"א] {קדיש אחרי עיסוק בתושבע"פ}
אור זרוע השלם שבת עמ' קכ {ישמח משה}, קמא {נוסח מוסף של שבת}
אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק ב
אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק נג
אורח ישראל סי' א אות ג, יא {ברוך המקדש שמו ברבים}, סי' יג אות כ {הגהמ"י - אל תשנו מנהג אבותיכם}
אורח מישור (פלם) ח"א עמ' צה {ש"ץ אומר קדוש קדוש עם הציבור}
אמרי מנחם עמ' כג, כה, כז {קדיש}
אנצי"ת ע' ברכות ק"ש הע' 70 {חתימת יוצר המאורות}, 102 {הגהמ"י - קדושת יוצר בקול רם}, 123 {אהבת עולם בשחרית ובערבית}, 249 {חתימת אוהב עמו ישראל}, 287 {חתימת המלך בכבודו חי וקיים תמיד וכו'}
אנצי"ת ע' ברכת המינים הע' 25 {ולמשומדים אל תהי תקוה}, 28 {חתימת שובר רשעים ומכניע זדים}
אשר חנן עמ' קו
אתפשטותא דמשה עמ' רצד-שד {על הנסים}
באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 283, 290-291 {ברכת המינים}
באר לחי ראי - אהבה עמ' קפב-קפג {לעולם יהא אדם וכו'}
באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' קדושים סי' ד אות ב {הפטרת "הודע את ירושלים" בפ' שמות}
בדבר מלך חי"ח עמ' ריז {נוסח הקדיש בעת שיאמר שליח ציבור יתגדל ויתקדש שמיה רבה כל העם עונים אמן וכו'}
בית אהרן וישראל גל' מט עמ' קלא {ותקוה טובה לדורשיך}
בית אהרן וישראל גל' נד עמ' קיז {הגהמ"י - שלום רב}
בית אהרן וישראל גל' סט עמ' קו {הגהמ"י - אל תשנו ממנהג אבותיכם}
בית אהרן וישראל גל' פח עמ' טז {יום מנוח - בסעודה שלישית}
בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' קטז {שיר של יום}
בית אלהים שער ב עמ' רע {וידוי - מחול לעוונותינו}
בית דוד (תשעט) או"ח סי' רחצ {נוסח ברכות אמצעיות}
בית ישחק דף ז ע"ד
בני בנימין (אדר"ת) {"ביום מועד חג השבועות הזה", על הנסים בחנוכה ופורים, אמן אחרי יהא שמיה רבא, להתחנן אחרי סדר היום, בונה ירושלים - השמיט אמן}
ברורי חיים ח"א עמ' קע, תקפג, תרכח
ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קצח {אם לא הזכיר פסוקי הקרבנות}
ברכת יצחק (פאלער) עמ' עט
בשבילי השבת סי' ג אות ו
בשבילי מועד סי' ב אות מו
גבורות אליהו או"ח סי' ל {נוסח הקדיש}
גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קפו {חמש פעמים אמן בקדיש}
גבורת יצחק מועדים - ימים נוראים עמ' רי {קץ מחילה לכל חטאתינו}
גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' צז
גבורת יצחק סוכות עמ' קלא {בשמיני עצרת - יו"ט מקרא קודש הזה}
גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' יט {מפני היד שנשתלחה במקדשך}, רח-רי {אתה בחרתנו}
גלגולי מנהג בעולם ההלכה עמ' 51
דברות אליהו ח"ב סי' יא עמ' מט-נ {משנת אלו דברים - ביקור חולים}
דברות משה ברכות עמ' רעא {תפלת ערבית ברוך יי לעולם אמן ואמן כו' עד פדית אותי יי אל אמת יראו עינינו וישמח לבנו}
דברות משה זרעים ח"ב עמ' ב {אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא}
דברות משה זרעים עמ' ב {ריש הסדר אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא}
דברות משה נדה וטהרות עמ' רמג {בנות ישראל הן החמירו על עצמן}
דברות משה קדושין סי' נ הערה סח עמ' תקמח {דברים שאדם אוכל פירותיהם בעוה"ז}
דברי יוסף (אירגס) סי' יג
דברי תורה (שפירא) ח"ז סי' מג {והשיאנו}
דבש תמר {מלך אוהב צדקה ומשפט}
דליית הכרם עמ' תתתיא {מלך ישראל, ומדלג עד ולא השליכם והשיבו אלי}
דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעג
הגהות חבר בן חיים {השמיט ברכת מעין שבע, השמיט שלש גמולות בברכת הטוב והמיטיב, הגהמ"י - והרהיטים צ"ל והפיוטים}
הגהות רפ"מ אלטר {נחם - במרר תבכה, קדיש - בעותהון ובעותהון, הפטרת חיי שרה - אדוני המלך לעולם}
המנהיג עמ' 49 {נוסח מוסף של שבת}, כט {מקדש את שמו ברבים}, נד {שירת הים אחרי ישתבח}, נח {אמן אחרי קדיש}, עז-עח {גואל ה' צ-באות שמו}, צא {פתיחת ברכת השנים}, צט {וברכנו כולנו כאחד}, ק {ממאור פניך כי ממאור פניך}, קיד {ה' צ-באות עמנו, ה' צ-באות אשרי}, קלז {ערבית של שבת}, קסט {נוסח מוסף של שבת}, קע {את מוספי}, רמז {על הנסים - "כשם שעשית עמהם" וכו'}, שה {מי כמוך אב הרחמן}, שו {זכרנו לחיים}, שי {חסר "ותתן לנו"}, שיד {פסוקי קרבנות המוספין}, שכו {אוחילה לא-ל}, שנג {חטאתי עויתי פשעתי}
הר המוריה (אדר"ת) עמ' רלא {וידוי}
הררי קדם (תשס) עמ' מב {אוחילה לא-ל, היום הרת עולם, זכר עשה לנפלאותיו}
זכרון מלך (א"ש) {קדיש - דעתיד לחדתא עלמא}
זר זהב (פראג) עמ' קב {מלך על כל הארץ מוחל וסולח}
חזון המקרא ח"א עמ' 32 {הפטרת "הודע את ירושלים"}
חזון המקרא ח"ב עמ' 14 {הפטרות במדבר ודברים}, 135 {הפטרת האזינו}
חמשה מאמרות מאמר נוסח התפלה אות יא {ראה בענינו, שים שלום, לדור ודור נגיד גדלך}, יז {ברכת מקדש ישראל והזמנים}, כג {ולא נתתו מלכנו לגויי הארצות}, מא {מוסף ר"ח}, נספחים ה-ו {קדיש}, כז {מוסף ר"ח}, מא {פסוקי קרבנות מוסף}
חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שלג-שלד (ח"א דף צז במהד' שלוניקי) {את מוספי}
יד בנימין מגילה עמ' לב {'על הנסים' - "כשם שעשית" וכו' }
יד בנימין ר"ה עמ' תקמא {"כמו שכתבת עלינו בתורתך" במקום פסוקי מוספים}
יד פשוטה כאן, ומדע עמ' פג, פח, שסח, תתפג, תתקצד
יין הטוב עמ' רטו-רטז {הגהמ"י אות ה}
יין מלכות (שניאורסון) עמ' 130-131
ישורון ח"כ עמ' תרמא {וקבץ פזורינו}
כרע רבץ עמ' קנב-קנד, ר
לב שלם {ירא שמים בסתר, וישכים ויאמר רבון העולמים, ברכת אבות בלי מלכות, אתה גבור, ראה נא בענינו, תקע בשופר גדול, בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ושעירי חטאת לכפר}
לכתך אחרי במדבר עמ' 136
לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' ז
לקוטי שיחות חי"ח עמ' 191, חכ"א עמ' 146, אמור תשדם, חיי שרה תשדם ס"ב, לך לך תשמה הע' 1
לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 107 {הפטרת פרשת חיי שרה}, 375 {וקורין אך צדיקים וכו'}
לקוטי שיחות חלק ל עמ' 176 {שמות הסדרות}
מאורות האריז"ל עמ' קעט {הקדיש}
מאזני צדק ח"א עמ' נד
מגן גבורים (או"ח) סי' נד ס"ק א {קדיש אחרי תושבע"פ}
מועדי הרב עמ' 106
מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' לה
מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' לב
מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן מט
מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' כט {קדיש}
מילי דשמיא עמ' מב {לעולם יהא אדם ירא שמים}
מנחת אהרן (קאפח) עמ' 85 {נקדישך ונעריצך במוסף, נוסח ברכת יוצר בשבת}, 193 {השמיט ה' אלקיכם אמת}, 290 {עלינו לשבח - במוסף ר"ה}
מנחת אהרן (תשפ) כלל י אות ד, ו, כלל טז אות יז, כח, ל
מעט צרי {לעולם יהא אדם יר"ש, וחננו מאתך, השמיט ויכולו בתפלה}
מעיל שמואל (פלורנטין)
מעשה נסים (הכהן) דף סח ע"ד {קדיש אחרי תושבע"פ}
מעשה רב {חג השבועות הזה}
מצור דבש (צימרינג) {הפטרת שמות, בא, מצורע, אחרי מות, בחוקותי, דברים, ואתחנן, עקב, ראה, נצבים}
משנת חיים ויקרא עמ' שכ
משנת חיים יומא עמ' קסג {אמירת וידוי}
משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמד = משנת יעקב נשים ח"א עמ' שט {ברית ותורה בברכת המזון}
משנת יעקב נשים ח"א עמ' כז {בנות ישראל החמירו}, שיז-שיח {ביום שמיני עצרת}
משפטי עזיאל ח"ג עמ' קצא, קצז
נר יצחק (ארדיט) עמ' רטז
ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שטו
סוכת דוד סוכה עמ' תסח {הזכרת שמיני עצרת בתפלה}
עבודה שבלב זו תפלה ח"א עמ' 154 {שירת הים}
עבודה שבלב זו תפלה ח"ב עמ' 355 {קדיש}
עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קס {ישמחו במלכותך}
עדות ביהוסף - מנהגי ויז'ניץ חשון-אדר עמ' קלה {ב"על הנסים" אומרים "כשם שעשית" וכו'}, רצג {ברכת המגילה - הא-ל הרב את ריבנו}
עטרת שבת עמ' רסח
עיוני הלכות ח"א עמ' פב {שירת הים אחרי ישתבח}, רכא {קדיש אחרי תושבע"פ}
עיוני הלכות ח"ב עמ' ס {ש"ץ אומר קדוש קדוש עם הציבור}, עד {על הנסים לפני "הטוב כי לא כלו"}, עו {מודים דרבנן - ותחננו}, קכ {דעה חכמה בינה והשכל}, קכה {תשכון בתוך ירושלים עירך}, שפט-שצג {הפסוקים והברכה אחרי השכיבנו}, תיד {הפסוקים והברכה אחרי השכיבנו}
עיוני תשובה (קדרי) עמ' 70, 71, 77
פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' ג
פי' ר"ש בן חנוך הלוי
פני אברהם (שפירא) עמ' כח {הגהמ"י אות ג}
פניני רבנו הגרי"ז עמ' קד {הגבהת קול באמן}
פרי האדמה ח"א וח"ד
פרפרת אליעזר תולדות פרק כז פסוק מ-מא
פתחי נדה (פוטאש) עמ' כ {תקנת ר' זירא}
קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קעג {בחוה"מ - חג השבועות הזה}
קול הנבואה עמ' רמו {ודברך קיים לעד}
קרית מלך
ראבי"ה ח"ב עמ' 223 {פסוקי קרבנות המוספים}
רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רפג {מותר לשאת נשים רבות ביום אחד}
רמב"ם המאיר תפלת יוה"כ הע' 21, 24, 60
רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' עד {שמיני עצרת - את יו"ט מקרא קודש וכו'}, פז {מפני היד שנשתלחה במקדשך}, קטו {ודברך אמת וקיים לעד}, רפב-רפג {וידוי - קץ מחילה לכל חטאתינו למען נחדל מעושק ידינו}
רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קעו, קעח {בברכת "אתה יצרת" לא נזכר "אתה בחרתנו"}
שברי לוחות עמ' 282 {הגהמ"י אות ד}
שו"ע הרב או"ח סי' תפח ס"ח {ברכה אמצעית}
שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קנג {פסוקי ברכת כהנים אחרי ברכת התורה}, רצט {נוסח ברכת המינים}, תפו-תפז {שיר של יום}
שו"ת הריב"ש עמ' תרכז {נפילת אפים}
שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' כט {קדיש דרבנן אחרי דרשות}, סג {ב"עננו" חותם "שומע תפלה"}
שו"ת מהרי"ל עמ' פא {קדיש}
שו"ת רשב"ש סי' מט {וימי חיינו הבל}
שולי הגליון עמ' לה {צלותהון ובעותהון}
שיח התורה עמ' שכט {השמיט הפטרת וילך}
שירת הפסח אות יט {יו"ט מקרא קודש}, כב {והנחילנו, וישמחו בם}
שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקסא
שמות בארץ (תשנט) עמ' נו
שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' יא {אלו דברים שאין להם שיעור, בנות ישראל החמירו}, כב {קדיש לפני כל תפלה}
שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' יז, כט, מא
שערי היכל זבחים עמ' לט {ודוי יו"כ - חייבים עליהם עולה - החובה להביא עולה}
שערי היכל יומא מערכה עז {על חטאים שאנו חייבים עליה עולה}
שערי יעקב או"ח סי' כח אות א {עונים אמן יהא שמיה רבא עד עלמיא}
שערי יעקב תפלה סי' יח סעיף יד
שפתי דעת ח"א עמ' כג {נוסח הקדיש}
תורת אמך ח"א עמ' 105 {קדיש}, 106 {קדושת השם}
תורת המועדים (תשנו) עמ' 386
תורת לויים דף נט ע"ג {מנהג לומר שיר של יום}
תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' רלו-רמ
תיבת גומא (ורשנר) עמ' תקב {על החסידים ועל הצדיקים}
תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' שנג, תלא
תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' נד {נוסח תקע בשופר גדול לחרותנו, כמו תקיעת שופר ביובל שמוציא עבדים לחירות}
תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צא, צג (שכו) {פסח זכר ליציאת מצרים}
תפארת יוסף (ענגיל) שמות ח"ב עמ' נד {נוסח תקע בשופר גדול לחרותנו, כמו תקיעת שופר ביובל שמוציא עבדים לחירות}
תפארת יוסף (ענגיל) שמות ח"ב עמ' צא, צג (שכו) {פסח זכר ליציאת מצרים}
תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' שלג, תכד
תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' רעט {נוסח ברכת התפלה וסידורן הי"ב}, תלג {נוסח הקדיש}
תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' תכד {נוסח הקדיש, קדיש דרבנן וכו'} [עיין מג"א סימן נד סק"ג]
תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' רה {דפוס וילנא דע"ה ע"ב}, תמד {דע"ז ע"א}, תע {דע"ח ע"א}, תעט {דע"ז ע"ב}
תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' קנד {דפוס וילנא דע"ה ע"ב ודע"ו ע"א}, קסא {דע"ה ע"ב}, קסד {דע"ו ע"א}, קסה-קסו {דע"ה ע"ב}, קעב-קעג {דע"ה ע"ב}, רלט {דע"ו ע"א}, רנד-רנה {דע"ו ע"א}, רפא {דע"ח ע"ב}, שנח {בנוסח ברהמ"ז, דע"ח ע"א וב'}, שסח-שסט {בנוסח ברהמ"ז, דע"ח ע"ב}, שעו {נוסח הקדיש, דע"ו ע"ב}
תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' קע, רב {בלילי שבת אתה קדשת}, רה {רצה "נא" במנוחתנו}, שפב
תפלת דוד (אדר"ת) עמ' טו {קדיש}, יח, כד {ברכות התפלה}, מז {קדיש}, מח, נד {ברכות התפלה}, סא {וידוי}, צג {וידוי}, קג {וידוי}, קכג {וידוי}, קכה {ברכות אמצעיות}, קלא {קדיש}
תרחם ציון עמ' קפג, קצג, ר, ריא {רצה במנוחתנו}, ריד {שהשלטון לפניך}

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US