Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

שבת

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יז
פרק יח
פרק יט
פרק כ
פרק כא
פרק כב
פרק כג
פרק כד
פרק כה
פרק כו
פרק כז
פרק כח
פרק כט
פרק לא/93 הלכות שבת פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אהל חיים ח"ד
א/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
א/רה"פ אורה ושמחה
א/רה"פ באר יהודה
א/רה"פ דברי ירמיהו
א/רה"פ הרמב"ם השלם
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ יצחק ירנן
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרכה"מ אלפ'
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' רמט-רנד
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קובץ על יד ח"ג
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבני נזר חו"מ סי' קצ אות ח
א/א אבני ציון ח"א סי' ל אות ג, ח"ב סי' סב אות ה, ח"ג עמ' קכח {קובץ}
א/א אגרות משה ח"ח עמ' סב
א/א אדני היד החזקה כאן, ובהשמטות
א/א אדני נחושת עמ' רמא
א/א אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג הי"א הע' 53
א/א אור הישר [לח"מ הל' שופר פ"ב ה"ו והל' שב"ע פ"א ה"א]
א/א אור משה ח"א סי' צה, צז-צט
א/א אור צהיר
א/א אור תורה (שוורץ) ח"א סי' כו, לט
א/א אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק ד
א/א אורח ישראל סי' יט הערה יא (כוכבית)
א/א אישי יובל עמ' 184
א/א אמונת עתיך גל' 104 עמ' 57 {מגיד משנה, מרכבת המשנה}
א/א אמונת עתיך גל' 112 עמ' 122 {מרכה"מ}
א/א אמרי דוד (שליסל) דף כז ע"ג, כט ע"ד, סא ע"ג
א/א אמרי שבת דף טז ע"ב {וביום השביעי תשבות}, יז ע"א {ס' קובץ}
א/א אנצי"ת ע' דבר שאינו מתכון הע' 275-276 {מרכה"מ}, 278 {מרכה"מ}, 283 {מרכה"מ}
א/א אסיף ח"ב עמ' 277 {מנין המצוות}
א/א ארשת צבי עמ' סז-סח
א/א באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 717 {הקדמת מ"מ}
א/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סז
א/א באר לחי ראי עמ' כה-לה {הקדמה}
א/א באר מלך שבת עמ' א
א/א בזך לבונה עמ' קצה
א/א בית אהרן וישראל גל' מו עמ' קכז
א/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רמט
א/א בית שערים או"ח סי' קכד (דף נט)
א/א בכורי חיים ח"ג עמ' רעד, ח"ד עמ' כג-כד
א/א בן ידיד
א/א בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ט {מנין המצות}, י {עשה ול"ת}
א/א בני ישראל (קרלי) סי' כה אות ז
א/א בנין אהל מועד דף כו ע"א {עשה ול"ת}
א/א בצור ירום (תשפ) חי"ד עמ' ריג הערה 132 {שביתה בשביעי ממלאכה מצות עשה}
א/א בציר אליעזר ח"ב דף י ע"ב {עשה - לענין דחייתו ע"י מילה}
א/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמה
א/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לו עמ' צא {תשבות}
א/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כו אות ה
א/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רצ, ר"ה-מגילה עמ' קכז
א/א בשבילי המועד סי' ב אות ו
א/א בשבילי השמחה סי' ה אות א, סי' יב אות א {לשמוע}
א/א גור אריה שמות פ' כ הע' 167
א/א גן דוד דף ב ע"א, יד ע"א, לא ע"ד
א/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רנה
א/א דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' ט
א/א דברות משה מועד ח"א עמ' עב {שביתה ממלאכה מצות עשה}, עט {מצוות שבת שלא לצאת חוץ לגבול}
א/א דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה לב {מנין המצוות}, ח"ב סי' סד הערה יט
א/א דברי אור ח"א עמ' קיז
א/א דברי הרב עמ' רפ
א/א דברי יציב או"ח עמ' שצא {מ"ע}
א/א דברי שלמה (אסרף)
א/א דליית הכרם עמ' תתתיא {הקדמת מ"מ - הזריעה}
א/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלז {הקדמת מ"מ}
א/א דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1761 {הקדמת מ"מ - הסיבה קדומה}
א/א דרך ישרה ח"א עמ' סו, ח"ב עמ' רכב
א/א הר המלך ח"ג עמ' קמט-קפא
א/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' עז
א/א הרמב"ם כמחנך עמ' 179
א/א הררי קדם שבת עמ' ד, ו, קלד
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רמח
א/א וישב אברהם דף ל ע"א {לחם יהודה}
א/א זבחי שלמה עמ' צח
א/א זכר יצחק (תשן) עמ' קמז
א/א זכרון הרב עמ' 285-286
א/א זכרון יהודה (מונק) דף יד ע"ג {מ"ע}
א/א זכרון סופרים {שביתה בשביעי ממלאכה מצות עשה} [עיין מהר"ם על תוס' שבת קלב ע"ב, ועיין ספר המקנה כלל נו אות לה ולקוטי סופר ח"ב דף לז ע"ב, ועיין בקובץ]
א/א זמנים למלך
א/א זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רעה {שבות דרבנן}, שעז
א/א חבש פאר עמ' קיח
א/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב הדרן אות כד
א/א חזון לימים ח"ב עמ' רסד
א/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף צז, קסא
א/א חי' משנה פסחים עמ' רעה
א/א חי' ר' ישעיה ברלין
א/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רלד {מנין המצוות ה}
א/א חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תמח
א/א חלקת יצחק עמ' רטז, ריט
א/א חלקת מאיר
א/א חמדת ימים עמ' כ
א/א חמדת ישראל ח"ב דף טו ע"ג
א/א חנן אלקים עמ' רא-רב
א/א טוב נהורך פ"א
א/א טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תסד {מ"מ}
א/א טל נתן עמ' שלד
א/א יד פשוטה מדע עמ' תקנז
א/א ימי שלמה
א/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/א כהונת רפאל עמ' א
א/א כתר המלך
א/א לב איש עמ' לח
א/א לב שלם [מקראי קדש (תפט) קיט ע"א, חנן אלקים דף קטו, קטז ע"ב, כנה"ג או"ח תרפז הגה"ט, יד אהרן או"ח תרפז, מרכה"מ (אלפ') הל' ק"ש]
א/א לבושי מרדכי ח"ד עמ' קטו
א/א להורות נתן על התורה ח"א עמ' טו
א/א לחם יהודה
א/א לקוטי שיחות חט"ו עמ' 372, 377
א/א לקוטי שיחות חל"א עמ' 193
א/א מגד יהודה ח"א סי' פה אות מ
א/א מגידות (תשעג) סי' קמט עמ' קיא
א/א מגיני שלמה עמ' קג, קלא, קמה-קמו {מרכה"מ}
א/א מגן גבורים (או"ח) סי' ח ס"ק יח
א/א מועדים וזמנים ח"ז סי' קלד
א/א מוריה גל' קיג עמ' סב {שביתה מ"ע}
א/א מחנה יוסף שבת עמ' יד
א/א מחנה לויה (תשעד) עמ' רפז
א/א מי באר (פסח) דף פא ע"א וע"ד {מצות עשה}
א/א מנחת אשר שבת עמ' קעח
א/א מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שיז
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' קכב, קפ
א/א מנחת מחבת עמ' סב {מרכה"מ}, קסד {יד המלך}
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שעא {הגהות ר' ישעיה פיק}, ח"ב עמ' רס, רסא {לח"מ}
א/א מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקי (קלז)]
א/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שג
א/א מרכבת המשנה מהדו"ק
א/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' יח אות ו {עשה דשבתון}
א/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' יב עמ' ל {מצות עשה}
א/א משנת חיים הל' פסח עמ' תפ-תפא
א/א משנת יהודה ח"א פ"ו הט"ז, וח"ב פ"ב הכ"ד {מנין המצוות}, ועמ' רפג-שז {מנין המצוות}, שא
א/א משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קו
א/א משרת משה (עטייה)
א/א נוה שלום (שולאל)
א/א נועם ח"ד עמ' קפא {עשה}
א/א נזר המלך
א/א נטע שורק דף נט ע"א
א/א ניצני שביעית עמ' 38 {לשבות}
א/א נצר מטעי (פרידמן) סי' כו סעיף יא {עשה ול"ת}
א/א נתן פריו מגילה עמ' קא
א/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' שיא
א/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שצב
א/א סדר משנה (בוסק')
א/א עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' מא {מרכה"מ}
א/א עורה שחר דף נד ע"א
א/א עין חיים ח"ב עמ' רמ
א/א עקדת משה ח"א עמ' כה-כו
א/א פני חמה דף נו ע"ב {מ"ע}
א/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קנ
א/א צבי תפארת סי' עג
א/א ציץ אליעזר ח"ב סי' יח אות ט
א/א ציץ הקודש ח"א דף א ע"ג
א/א צפנת פענח ויקרא עמ' רכד
א/א קול דודי שבועות סי' רלט
א/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 216
א/א קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' כא {יד המלך}
א/א קרן פני משה ח"א עמ' קמה
א/א רלב"ג שמות פ"כ תועלת י עמ' קעח
א/א רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ח הע' 12
א/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רל
א/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא
א/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שצז-שצח {קיום מ"ע אם אין בפניו מלאכה}
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א, לו
א/א שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב) {הקדמת המ"מ}
א/א שי כהן עמ' רלז {מנין המצוות}
א/א שיחות לספר ויקרא עמ' קמה {סקילה}
א/א שם טוב
א/א שם עולם (תשסו) ח"א עמ' נב {כרת}
א/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ל
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' נ, נט
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' סד, עג
א/א שערי חיים (ס' המקח) דף קז ע"א {מ"מ}
א/א שערי מאיר עמ' לב
א/א שרשים במועדות עמ' נג
א/א תאריך ישראל סי' ו אות יג, סי' כא אות ז
א/א תועפות ראם (באר) עמ' לג
א/א תורה שלמה חי"ט עמ' 380
א/א תורת ירוחם ח"ב דף כב ע"ג, מה ע"ד
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' רמח-רמט
א/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' צכ
א/א תיבת גומא (ורשנר) עמ' קעו {מניין המצוות}
א/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שנט {מנין המצוות עמ' ג}
א/א תיבת גומא (תשסז) עמ' קכט {מנין המצוות - לא לענוש}
א/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' תטו
א/א תשורת שי מהדו"ק סי' רנ, מהדו"ת סי' קפח {מרכבת המשנה}
א/ב אב"י יושב אהל עמ' 109 {מ"מ}
א/ב אור צהיר
א/ב אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' כא ד"ה אך {מל"מ}
א/ב אעירה שחר (זעפרני) עמ' שמד
א/ב באר מלך שבת עמ' א, פ"ז ה"ד אות טז, פ"ח ה"יא אות לו, פ"ט ה"א אות א
א/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 26
א/ב בית שערים או"ח סי' קכד (דף נו), רנט
א/ב בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ד ס"ק א
א/ב בשבילי השמחה סי' ה אות ג {חצוצרות}
א/ב גן דוד דף כ ע"ג
א/ב דברי חיים ח"ב יו"ד סי' נב {מ"מ}
א/ב המאיר לארץ
א/ב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסב
א/ב ויען יצחק עמ' נב
א/ב חוות בנימין ח"ג עמ' תרנב
א/ב חי' הגר"ח החדש עמ' מה
א/ב חנן אלקים עמ' רב
א/ב טל נתן עמ' שעט
א/ב יד סופר עמ' סט
א/ב לבושי מרדכי ח"ד עמ' קטו
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' מט, סו
א/ב ליבא בעי דף קיב {מל"מ}
א/ב לקוטי סופר ח"ב דף מז ע"ג
א/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ב ע"ב {סקילה בכל ל"ט מלאכות}
א/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' ג
א/ב מילי דעזרא סי' נד אות א
א/ב מנוחה וקדושה (זס') עמ' לט
א/ב מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שב
א/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רצח
א/ב מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' קנח
א/ב מעשה בצלאל סי' תלא
א/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' תעז {מ"מ}
א/ב משמרת חיים ח"ג עמ' יט
א/ב משפטי עזיאל ח"ג עמ' קלא
א/ב ס' הנייר עמ' כו
א/ב סוגיות בדיני ממונות עמ' 189, 203
א/ב עטרת שבת עמ' קכא {חייב - חטאת או סקילה}
א/ב עיונים (פאור) עמ' 15 {מ"מ}
א/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' ג פ"א אות ה, סי' ו אות א
א/ב קובץ חי' תורה (סול') עמ' ט
א/ב קול חיל עמ' לד
א/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 195
א/ב ריח השדה (חביב) סי' י עמ' קיט
א/ב ריח שדה דף נא ע"ב
א/ב רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ח הע' 12
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ז
א/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא
א/ב שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' פא עמ' רעה
א/ב שו"ת רשב"ש עמ' תקט
א/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קב
א/ב שם טוב
א/ב שמחת החג דף מה ע"ב {לשון "חייב"}
א/ב שעורי הרב חלה עמ' קמז
א/ב שער המלך (שושן) עמ' כג
א/ב שערי טהר ח"ד שער ב סי' ב, ח"ה שער ב סי' יט אות ג
א/ב שערי שאול שבת עמ' כא {כ"מ}, רל
א/ב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רנד {מ"מ}
א/ב שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' יג, כב
א/ב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ח {מ"מ}, כד
א/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 15 (בספרות רומיות)
א/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' קכז
א/ב תורת המלאכות ח"ד עמ' קעא אות א
א/ב תורת רפאל או"ח ח"ב דף לט ע"א
א/ב תפארת ישראל סי' תרכד
א/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' רא {מ"מ}
א/ג אבן האזל
א/ג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נ, ס, עט
א/ג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יב אות א
א/ג אבני נזר יו"ד סי' שצג אות ט, חו"מ סי' קנד
א/ג אבני ציון ח"ג עמ' קה
א/ג אהל שרה לאה עמ' צט
א/ג אור הישר [מקום שמואל סי' צט אות כד, באר יצחק או"ח סי' יד-טו, לח"מ לקמן פ"כ ה"א]
א/ג אור יעקב שבת דף א ע"ג, ט ע"ב, י ע"א, טז ע"ג, מו ע"א, פסחים דף 153
א/ג אור משה ח"א סי' ק
א/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 581-582
א/ג אורות חיים פ' יג אות א {אסור מדרבנן}
א/ג אמרי דוד (שליסל) דף כח ע"ג
א/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ז אות י
א/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ז אות ב
א/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנה, ריח {מ"מ}
א/ג ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' שכג
א/ג ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רלו
א/ג באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 218 {פטור אבל אסור}
א/ג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קלג, קנט
א/ג באר מלך שבת עמ' א
א/ג באר ראי עמ' לט
א/ג בית אהרן וישראל גל' נט עמ' טו
א/ג בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' טז
א/ג בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' ט
א/ג בן ידיד
א/ג בני ישראל (קרלי) סי' יד אות ח
א/ג ברור הלכה שבת עד ע"א לפני ציון א
א/ג ברכת אהרן שבת עמ' יז, יט
א/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קמד-קמה
א/ג ברכת יצחק (פאלער) עמ' רכא {מ"מ}
א/ג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שא
א/ג ברכת מרדכי כתובות עמ' צב
א/ג בשמן רענן ח"ב עמ' לט
א/ג גוילין נצולין עמ' יד
א/ג גן דוד דף ז ע"א-ע"ב, כז ע"ג {מל"מ}
א/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ע, שפו
א/ג דברות אליהו ח"א עמ' ח {פטור - אסור מדרבנן}
א/ג דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' מז
א/ג דברי סופר עמ' קיא
א/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלז
א/ג דרכי אהרן ח"א דף ב ע"ב
א/ג הדרת זקנים שבת סי' יד ס"ק ה
א/ג המאיר לארץ
א/ג המלך ברמה עמ' 84
א/ג הר המלך ח"ז עמ' שלא
א/ג הרי יהודה ח"ב או"ח סי' ל אות ב ואילך
א/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצא
א/ג התורה והמדינה חי"א עמ' תרמה
א/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' סח
א/ג זמנים למלך
א/ג חי' הריצ"ד
א/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' כח, נשים ח"א עמ' יז, ח"ב עמ' קנז
א/ג חיי נפש בראשית ח"א עמ' קפא
א/ג חמדת ימים עמ' קמא
א/ג חמדת ישראל ח"ב דף לא ע"ד
א/ג חנן אלקים עמ' רב
א/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שנח, ח"ב עמ' מז, רמט
א/ג חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קד ע"א
א/ג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 474, 523
א/ג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קנב, ח"ב עמ' רמח
א/ג יחוה דעת ח"ה עמ' רה
א/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכד
א/ג כפי אהרן (זס') קמא עמ' קיב
א/ג כתבי מהר"ם איררה עמ' שנח
א/ג לב שלם [מקראי קדש (תפט) ד"פ קצד ע"ב, חנן אלקים קטו ע"ב, פרי הארץ פד ע"ד, ריח שדה בתשובה סי' יב]
א/ג לבושי מרדכי ח"ד עמ' קטו
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' יח, חי"ב עמ' יח
א/ג לחם יהודה
א/ג לקוטי סופר ח"ב דף נ ע"ד, נט ע"א
א/ג מאור ישראל
א/ג מגידות (תשעג) סי' קל עמ' סד
א/ג מגילת ספר לאוין דף טו ע"ב
א/ג מגל ח"ז עמ' 148 {"פטור" - אסור}
א/ג מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן פט
א/ג מחשבת חיים או"ח עמ' רלה
א/ג מכתם לדוד (חסן)
א/ג מנוחת אשר ח"א דף פה ע"א
א/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סו ע"ג
א/ג מנחת אשר שבת עמ' רכג, של
א/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קעח, קפג
א/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רסא {לח"מ}
א/ג מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' נח
א/ג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' עה
א/ג מסורה ח"ד עמ' יז
א/ג מציון אורה ח"א עמ' קפד
א/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקלט
א/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' תנט, תסה-תסו
א/ג משאת המלך (אדרי)
א/ג משאת כפי עמ' מד
א/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' מא עמ' 128
א/ג משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קיג
א/ג משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קסה, ח"ב עמ' קיט
א/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקפד
א/ג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' שלז
א/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ש
א/ג משנת השמיטה סי' י הערה ג
א/ג משנת חיים יומא עמ' תקנח
א/ג משנת יהודה ח"א פ"י ה"א
א/ג משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קסד
א/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' שי
א/ג משנת שמחה
א/ג משפטי דרבנן עמ' לב, מג, מה, מז, נט, צה
א/ג משפטי עזיאל ח"ג עמ' קמב, ח"ט עמ' לג
א/ג משפטים לישראל עמ' כח, מז
א/ג נועם ח"ו עמ' נב
א/ג נר דוד ח"ב עמ' עט
א/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכה ע"ד {מ"מ}
א/ג נשמת כל חי ח"א דף כט ע"ג {לחם יהודה}
א/ג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קה
א/ג ס' הנייר עמ' כו
א/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שצב
א/ג סוגיות בדיני ממונות עמ' 189, 203, 204
א/ג סתירת זקנים - הלכה עמ' רטז
א/ג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קסא-קעה, רצח
א/ג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' עו
א/ג פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תתל
א/ג פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פח ע"ד
א/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 247
א/ג ציץ אליעזר ח"ב סי' ו אות א
א/ג צמח ארז עמ' רמב, רמד
א/ג קדשי יהושע עמ' אלף תקיז
א/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קמא, רב
א/ג קול חיל עמ' כב
א/ג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 60, 195
א/ג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כז
א/ג רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ג הע' 1
א/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ריח
א/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קכג, ח"ט סי' פא
א/ג שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' צז עמ' רצח
א/ג שו"ת רשב"ש עמ' תקט, תקכג
א/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קא-קב
א/ג שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צט
א/ג שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' מג
א/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קלט
א/ג שער המלך (שושן) עמ' כג
א/ג שערי טהר ח"ו סי' לב
א/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 209
א/ג שערי שאול שבת עמ' מז
א/ג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף עד ע"א
א/ג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' לו
א/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 18 (בספרות רומיות) {מ"מ}
א/ג תורה שלמה ח"י עמ' 247
א/ג תורת המלאכות ח"ב עמ' קטז אות פח
א/ג תורת המלאכות ח"ה עמ' סה אות כח
א/ג תורת המלאכות ח"ח עמ' קלח אות ג, עמ' קלט אות ג
א/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף מט ע"א-ע"ב
א/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קכא
א/ג תחומין ח"ו עמ' 47, חי"ט עמ' 337
א/ג תרומת הגורן ח"א עמ' 208
א/ד אבן האזל
א/ד אהל שרה לאה עמ' צט {כ"מ}
א/ד אור יעקב שבת דף י ע"א
א/ד אור משה ח"א סי' קא
א/ד אורח ישראל סי' ח הערה כח
א/ד אמת ליעקב מועד עמ' קעו-קעז {משיכתוב שתי אותיות}
א/ד באר מלך שבת עמ' א-יז
א/ד בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' טז
א/ד בית שערים או"ח סי' שי
א/ד בן ידיד
א/ד ברכת אהרן שבת עמ' יט
א/ד גן דוד דף ו ע"ד
א/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עב
א/ד דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' יד
א/ד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קכ
א/ד המלך ברמה עמ' 84
א/ד הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסב
א/ד חנן אלקים עמ' רג
א/ד ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ד כבוד יו"ט
א/ד לב שלם [שו"ת רמ"ע מפאנו סי' לג]
א/ד לחם יהודה
א/ד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רא {מל"מ}
א/ד מנחם שלמה סי' רמט
א/ד מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' ס
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ד משנה הלכות ח"ו סי' עו
א/ד משנה הלכות ח"ו סי' עו
א/ד משנת יהודה ח"א פי"ג ה"ז
א/ד משפטי דרבנן עמ' מו
א/ד משרת משה (עטייה)
א/ד ס' הנייר עמ' כו
א/ד סוגיות בדיני ממונות עמ' 189
א/ד עבד המלך (תשא)
א/ד עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קסא-קעה, רצח
א/ד עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 123 {פטור מכלום}
א/ד עין תרשיש
א/ד עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 174
א/ד פאת ים (מאיו) דף סט ע"ב {מל"מ}
א/ד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 240, 247
א/ד צפנת פענח (וגם השמטות דף נה ע"א)
א/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 195
א/ד שאילת משה עמ' שעז {צ"פ}
א/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא
א/ד שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תקיב
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קלט
א/ד שער המלך (שושן) עמ' כג
א/ד שערי חיים (ס' המקח) דף קז ע"א
א/ד שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' יג, כב
א/ד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ח {כ"מ}, יב
א/ד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קכא
א/ה אבן האזל
א/ה אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יב אות א
א/ה אהל יששכר סי' יח
א/ה אהלי יהודה (הכהן)
א/ה אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' נה, תורת רפאל הל' שבת סי' כז, מ"מ לקמן פכ"א ה"ב, לח"מ הל' עיוה"כ פ"ב ה"ד]
א/ה אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 205 {מל"מ}
א/ה אור זרוע השלם שבת עמ' קנה
א/ה אור יעקב שבת דף טו ע"ג, יבמות דף ז ע"ד, סנהדרין דף לד ע"ד
א/ה אור משה ח"א סי' קב
א/ה אור פני יהושע עמ' פח
א/ה אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק ג
א/ה אורות חיים מילואים ב אות ג
א/ה אמרי דוד (שליסל) דף ל ע"א, עח ע"ג
א/ה אמרי מנחם עמ' רכו
א/ה אנצי"ת ע' דבר שאינו מתכון הע' 15-16 {מל"מ}, 18-19 {מל"מ}, 21, 22, 25, 29, 30, 134, 142
א/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צד {מל"מ}
א/ה אש דת (דוברין) דף ק ע"ד {מל"מ}
א/ה באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' סג אות ט {אהא"ז}
א/ה באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קנג {מל"מ}
א/ה באר מלך שבת עמ' יח-כא
א/ה בד קודש (דאנון)
א/ה בדבר מלך חי"ב עמ' מ
א/ה בית אב (ענתבי)
א/ה בית הלוי ח"א סי' א עמ' ו
א/ה בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' ט
א/ה בית שמש
א/ה בכורי אברהם דף נא ע"א {לח"מ - פסיק רישיה}
א/ה בכורי חיים ח"ד עמ' כה
א/ה בן ידיד
א/ה בציר אליעזר ח"ב דף כו ע"ג {מל"מ}
א/ה ברור הלכה ביצה כג ע"ב ציון ד, לה ע"ב ציון ז {לח"מ}
א/ה ברור הלכה שבת כט ע"ב ציון ו, נ ע"ב ציון ב {רחיצה בנתר}, קונטרס מלאכת מחשבת, דבר שאינו מתכוון פסקה א, ג-ד
א/ה ברקאי ח"א עמ' 108
א/ה בשבילי התלמוד ח"ב יבמות ד ע"א
א/ה גדולי שמואל כתובות דף ה {מל"מ}
א/ה גן דוד דף ח ע"א, כה ע"ג {מל"מ}
א/ה דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מא, מט
א/ה דברי יהודה דף כ ע"א {כ"מ}
א/ה דברי יהודה סי' ד אות ז
א/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' ל, לד
א/ה דברי יחזקאל (תרצה) דף ח ע"ב
א/ה המאיר לארץ
א/ה המחשבה הפלילית עמ' 44
א/ה הר המלך ח"ז עמ' שלא
א/ה ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' רכב, רנד
א/ה ויען יצחק עמ' כה {מל"מ}, לא, לג, לה, מא
א/ה וישאל שאול או"ח סי' מו {מל"מ}
א/ה זבד טוב עמ' 66
א/ה זיו משנה כאן, ולקמן פ"כ ה"ג {דשא"מ מותר}
א/ה זכור ליצחק דף קלז ע"ב, קמט ע"ב
א/ה זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' כה {פסיק רישיה}
א/ה זכרון שלמה (קליין) עמ' רז-רט {מל"מ - דשא"מ בדרבנן}, ריא-ריג, רטז
א/ה זמנים למלך
א/ה חזו"א על הרמב"ם
א/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' לט, ח"ב עמ' מא {מל"מ}
א/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' מ
א/ה חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' רעו
א/ה חי' רעק"א
א/ה חיי נפש בראשית ח"ב עמ' צ
א/ה חיים ומלך
א/ה חלקת מאיר
א/ה חמדת ישראל ח"ב דף לה ע"ג, לו ע"ג
א/ה חנא וחסדא ח"א דף פ ע"ג
א/ה חנן אלקים עמ' רג, רו
א/ה חפץ חיים כלל ו ס"ק יד
א/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' ד {כ"מ}
א/ה טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' סה, קעה, קעז-קעח
א/ה טל חיים (טל) שבת עמ' 65
א/ה טל נתן עמ' י, שמז, שנב
א/ה יד יהודה (אשכנזי) חי' יומא דף ה ע"ד {מל"מ}
א/ה יד לגילת עמ' 112
א/ה יד פשוטה מדע עמ' תשסג
א/ה יחוה דעת ח"ב עמ' קצה, ח"ו עמ' רעו
א/ה ישועות יעקב מועד עמ' תתקמח
א/ה ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ה כבוד יו"ט
א/ה כנה"ג [רמ"ע מפאנו סי' לג]
א/ה כרם אברהם עמ' מד {מרכבת המשנה - כלאים}
א/ה כרם יהושע (ולרשטיין) דף נג ע"א-ע"ב
א/ה לב חיים (פלג'י) ח"ב דף לג ע"ד
א/ה לב שלם [חנן אלקים קטז ע"ב, בתי כהונה (תצו) בית דין קכט ע"ד, אדמת קדש יו"ד סי' יד, פרי הארץ פט ע"א, עבודת ישראל דף עא]
א/ה להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' מא ע"א
א/ה לחם יהודה
א/ה ללשונות הרמב"ם
א/ה לקוטי סופר ח"ב דף מט ע"ג {מל"מ}
א/ה לשון למודים או"ח דף עז ע"ג
א/ה מאור יעקב דף נד ע"א
א/ה מאור ישראל
א/ה מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ה ע"ג, ו ע"ד
א/ה מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' כג
א/ה מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 299
א/ה מגדל צופים ח"ד סי' עג {דשא"מ במלאכה דרבנן}
א/ה מוריה גל' רכו עמ' לב {מל"מ}
א/ה מחזה אברהם (בוטון) דף קנב ע"ב
א/ה מחנה לויה (תשעד) עמ' שמה
א/ה מחשבות משה דף לז-מ
א/ה מכתב לחזקיהו דף כח ע"ג
א/ה מנחת יהודה (בוים) דף פא ע"ב {דשא"מ}
א/ה מנחת כהן (יוסף חיים) דף נח ע"ג
א/ה מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' קמו, קנב
א/ה מעט צרי
א/ה מעיני המים
א/ה מעליות ח"ח עמ' 2-4, ח"יט עמ' 98-127
א/ה מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכב (קמט)]
א/ה מקור הברכה (שטרן) הל' שבת סי' יא אות א
א/ה מקראי קדש (תפט) דף ק ע"ב, ודף קא ע"ב
א/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רי, רסב
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ה משאת המלך (אדרי)
א/ה משכיל לאיתן דף ג ע"א
א/ה משנת אליעזר (רבינ') עמ' סה {לח"מ - פסק כוותיה מדמבעי אליביה}
א/ה משנת יעקב הפלאה עמ' קפו-קפז
א/ה משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קפט
א/ה משנת ראשונים (הירשפלד)
א/ה משפטי עזיאל ח"ג עמ' קכט
א/ה נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' מו
א/ה נועם חי"א עמ' קב
א/ה נזר הקדש (קפלן)
א/ה נזר התורה שנה ד גל' א עמ' ט {אהא"ז}
א/ה נחל איתן
א/ה נחלת עזרא ח"ב סי' ז
א/ה נטע שעשועים (שליסל) עמ' צד
א/ה נר למאור (פרצקי) עמ' מו
א/ה נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ה סי' א ס"ק א
א/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ה אות ג
א/ה נתן פריו ב"מ עמ' כד
א/ה ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רח
א/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תכו, תתתרעה
א/ה ס' הנייר עמ' כו
א/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סט
א/ה סדר משנה (בוסק')
א/ה סופר המלך ח"ב עמ' רפא
א/ה עבד המלך (תשא)
א/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' פז
א/ה עבודת ישראל (קמחי) דף יב ע"א
א/ה עטרת שבת עמ' טז
א/ה עין חיים ח"א עמ' רכט {דבר שאין מתכוון מותר}
א/ה עין תרשיש
א/ה פורת יוסף (שלופר) דף סו ע"א
א/ה פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קלא-קלב {מל"מ}, פסחים עמ' רצו {כ"מ בשם רמ"ך}
א/ה פרי האדמה ח"א
א/ה פרי הארץ (כהנוו) סי' לד
א/ה פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פט ע"א
א/ה פרי השדה (דייטש) ח"ב דף קיז ע"ד {דבר שאין מתכוון}
א/ה צדקה לחיים (תקמז)
א/ה צדקה לחיים (תשסח) עמ' לו
א/ה צרור החיים (יעקב)
א/ה קובץ השמיטה עמ' קלז
א/ה קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקט
א/ה קול חיל עמ' לח
א/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' שפט
א/ה קונטרסי שעורים כתובות עמ' 200, 213
א/ה קרבן אשה
א/ה קרית מלך רב
א/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' ג
א/ה ראש ברזל עמ' ב
א/ה שארית יעקב (ביבאס)
א/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא
א/ה שביתת השבת תשובת ר' אברהם אות יט
א/ה שו"ע הרב או"ח סי' שלז ס"א
א/ה שו"ת הרמ"ע השלם עמ' סז
א/ה שו"ת ר"י מפוזנא עמ' יג
א/ה שופריה דיעקב (מערך) דף כד
א/ה שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רלג {הגהמ"י}
א/ה שיח ערב פסחים עמ' קכב
א/ה שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רנד, רסז, ח"ג עמ' לב, צט, קיד
א/ה שם טוב
א/ה שנות חיים (קלוגר) עמ' תמו
א/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רעח
א/ה שעורי ר' שלמה עמ' כה
א/ה שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' לב {מל"מ}
א/ה תורת המלאכות ח"א עמ' ח אות יז, עמ' נז אות נה
א/ה תורת המלאכות ח"ה עמ' נג אות כד
א/ה תורת השבת עמ' כד
א/ה תורת רפאל או"ח ח"ב דף מה ע"א, מח ע"א, סג ע"ג {מל"מ}
א/ה תניא רבתי ח"א עמ' 305 {מ"מ}
א/ה תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמ {דבר שאינו מתכוין פטור, דאין המעשה מתייחס לו}
א/ה תפארת נתן עמ' מט
א/ו אבן האזל
א/ו אבני הלבנון נספח ד {מ"מ}
א/ו אבני נזר או"ח סי' רנא אות יג
א/ו אבני שהם (זילברמן) עמ' לט
א/ו אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קנא
א/ו אור משה ח"א סי' קג
א/ו אמונת עתיך גל' 104 עמ' 56 {פסיק רישיה - בחיישנים}
א/ו אמונת עתיך גל' 105 עמ' 82-83 {חיישנים}
א/ו אמרי איש עמ' נד {צריך ראש העוף לשחק בו}
א/ו אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' ח ד"ה והנה ראשית {מ"מ}
א/ו אמרי יהודה (רוזנר) כלל יז פרט א אות ד
א/ו אנצי"ת ע' דבר שאינו מתכון הע' 158, 159, 162
א/ו אפיקי מגינים כתובות סי' י
א/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצח
א/ו באר מלך שבת עמ' כב-כד
א/ו ביצחק יקרא (תשע) סי' כא ד"ה ואולי בדרך
א/ו בית אב (ענתבי)
א/ו בית גמליאל ח"א עמ' סד-סה, סז
א/ו בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' ל {מ"מ}
א/ו בית שמש
א/ו בית שערים או"ח סי' קכד (דף סב)
א/ו בכורי חיים ח"ד עמ' כה
א/ו בציר אליעזר ח"ב דף כו ע"ד, כז ע"א {פסיק רישיה - דאורייתא}
א/ו ברור הלכה שבת, קונטרס מלאכת מחשבת, דבר שאינו מתכוון פסקה ב {מ"מ}, ד
א/ו ברכות חיים ח"ב עמ' שו
א/ו ברכת שלמה (תשז) עמ' ט
א/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' לג
א/ו בשמן רענן ח"ב עמ' תלג
א/ו בתי כהונה (תצו) בית דין דף עט ע"א
א/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מא
א/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ה עניינים שונים סי' יד עמ' פה
א/ו דברות משה כתובות עמ' לז
א/ו דברי אור ח"א עמ' קמד
א/ו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' ריב
א/ו דברי תלמוד ח"א עמ' קח
א/ו דגל ראובן ח"א סי' ה
א/ו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלח-רלט
א/ו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' כח
א/ו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לה ס"ק מו
א/ו הערות ר"י קאפח למורה נבוכים ח"ג פי"ז הערה 5
א/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצז
א/ו ויען יצחק עמ' כו, לג
א/ו זבד טוב עמ' 43, 45
א/ו זכר שמואל שבת סי' ד ס"ק ב-ג
א/ו זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' כה {פסיק רישיה}
א/ו זמנים למלך
א/ו חוות בנימין ח"ג עמ' תרנה {כ"מ}
א/ו חזו"א על הרמב"ם
א/ו חיתו ארץ עמ' 60
א/ו חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני שבת סי' יג אות ט = מהדו"ב ח"א סי' יג אות ט
א/ו חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף יז ע"ד, ח"ב דף לו ע"א
א/ו חנן אלקים עמ' רה
א/ו חק נתן דף רכא ע"ב
א/ו טל אמרתי עמ' 242
א/ו טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' ל, לד, עט, קמד, ח"ב עמ' לח
א/ו טל חיים שבת עמ' 30-34, 41, 48-50, 53, 61, 70, 79-83, 85 , 86
א/ו יחוה דעת ח"ה עמ' קלז
א/ו ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קא
א/ו ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ו ישורון ד עמ' תקפד = חי' הרד"ל למשניות שבת
א/ו לב שלם [זרע אברהם אהע"ז סי' א, שונה הלכות ח"א, פרי הארץ לשונות הרמב"ם, צרור החיים דף כט ע"ג, מב]
א/ו ללשונות הרמב"ם
א/ו לשון למודים או"ח דף עד ע"א
א/ו מאור ישראל
א/ו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ו ע"א
א/ו מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' לא
א/ו מוריה גל' קיג עמ' קח
א/ו מוריה ח גל' א (ר"י שרייבר), גל' ב (ר"א קראוס)
א/ו מזבח חדש דף כח ע"ד
א/ו מילי דעזרא סי' מה אות טז
א/ו מלואי שלמה עמ' רצז
א/ו מלכי בקדש (מלכי) דף קב ע"ג
א/ו מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' כא ס"ק כא
א/ו מנחת אשר ב"ב עמ' פו
א/ו מנחת אשר שבת עמ' רצ
א/ו מנחת ברוך סי' יא
א/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' נד
א/ו מנחת מחבת עמ' קלג {צ"פ}
א/ו מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' קמט, קנח, קעד
א/ו מעט צרי
א/ו מעליות ח"ח עמ' 2-4, ח"יט עמ' 98-127
א/ו מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכב (קמט)]
א/ו מקור הברכה (שטרן) הל' שבת סי' יב אות ט {מ"מ וכ"מ}
א/ו מקראי קדש (תפט) דף קא ע"א
א/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רסג
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ו מרכה"מ אלפ' (השמטות) [זרע אברהם א"ה סי' א]
א/ו משנה הלכות ח"ו סי' עו
א/ו משנה הלכות ח"ו סי' עו
א/ו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קפט
א/ו משנת יעקב קדושה עמ' רמט
א/ו משנת ר' אהרן יבמות סי' ב אות ז
א/ו משנת שמחה
א/ו משפטי עזיאל ח"א עמ' ס, ח"ג עמ' קכט
א/ו נוה שלום (שולאל)
א/ו נועם ח"ח עמ' שכא
א/ו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קח
א/ו נשמת אברהם ח"ג עמ' קטז {מ"מ}, רמה
א/ו נתיבות אדם ח"א עמ' קכח {אהא"ז}
א/ו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שיג
א/ו נתן פריו ב"מ עמ' כד
א/ו ס' הנייר עמ' כז
א/ו סדר משנה (בוסק')
א/ו סוגיות בדיני ממונות עמ' 196, 204, 205
א/ו עטרת שבת עמ' ו, יד
א/ו פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קלג {כ"מ}
א/ו צרור החיים (יעקב)
א/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תקכ
א/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' שצט
א/ו קול יהודה (פרלוב) עמ' רנו
א/ו קונטרסי שעורים כתובות עמ' 200, 213
א/ו קרית מלך רב
א/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' ו
א/ו ראש ברזל עמ' ג
א/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' קפז
א/ו רוח חיים (פאלאג'י) או"ח-יו"ד דף נה ע"ג
א/ו רשימות לב שבת סי' יג אות ג {ישועות מלכו}
א/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא
א/ו שביתת השבת תשובת ר' אברהם אות יט
א/ו שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' לו
א/ו שו"ת ר"י מפוזנא עמ' יב
א/ו שולי הגליון עמ' לו
א/ו שופריה דיעקב (מערך) דף כד
א/ו שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רנד, רסז, ח"ג עמ' לב, צט, קיד
א/ו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שצט
א/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' רכ
א/ו שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' יח
א/ו שער המלך ח"א עמ' נא
א/ו שערי זבולון הל' שבת סי' מא אות ד
א/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 348
א/ו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' כ {מ"מ}, כא {ראב"ד ומ"מ}
א/ו תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רלה, שט-שי
א/ו תורה ותעודה עמ' 50
א/ו תורת המלאכות ח"ה עמ' קב אות ס
א/ו תורת המלאכות ח"ז עמ' נז
א/ו תורת השבת עמ' עג, קג, שיד
א/ו תורת רפאל או"ח ח"ב דף מה ע"א
א/ו תכריך מרדכי סי' א עמ' א
א/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' יב {פסיק רישיה בקוצר אספסתא}
א/ז אבן האזל
א/ז אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' מה עמ' קט
א/ז אבן ציון עמ' קפז, רעב
א/ז אבני אש (מילר) עמ' שסח
א/ז אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יב אות א, סי' צח אות א
א/ז אבני חפץ ח"ד עמ' מח
א/ז אבני נזר או"ח סי' רלא אות יא
א/ז אבני ציון ח"ב סי' נו אות א, סי' נט אות ב-ג, סי' סב אות א, ח"ג עמ' קכא, קכב, קלד, ח"ד עמ' צא, צג
א/ז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קעג, קצ-קצא, רפד
א/ז אדני היד החזקה
א/ז אדני נחושת עמ' רה
א/ז אהל שרה לאה עמ' רע {משאצל"ג}
א/ז אהלי שם (פרץ) כתובות סי' כט
א/ז אהלי שם כתובות סי' כט
א/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קלו
א/ז אוצר חיים ח"ב דף ע
א/ז אור הישר [תורת רפאל הל' שבת סי' כח, מג, הל' חוה"מ סי' צו, שערי ציון סי' ח, עי' לקמן פי"ט הכ"ב]
א/ז אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 102 {כ"מ}
א/ז אור המאיר (שפירא) סי' יב אות א
א/ז אור יעקב שבת דף טז ע"ב, מב ע"א וע"ג
א/ז אור משה ח"א סי' קד-קה
א/ז אור פני יהושע עמ' עח
א/ז אור תורה (בלומ') דף עז ע"א
א/ז אורות חיים פ' יב אות כה
א/ז אורח ישר דף יח ע"א
א/ז איש מבין ח"א דף צו ע"ד
א/ז אמונת עתיך גל' 110 עמ' 8
א/ז אמונת עתיך גל' 114 עמ' 129 {כיבוי מכשיר חשמלי}
א/ז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' יב {מקלקל בחבורה}
א/ז אמרי איש עמ' סה
א/ז אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' יח [א] ד"ה לכן
א/ז אמרי בינה (אש) דף יא ע"ד {מ"מ - דעת רב}, עט ע"א
א/ז אמרי יהודה (רוזנר) כלל יז פרט ב אות א
א/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ו אות א, סי' כ אות יט
א/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ו אות א, סי' כ אות ד
א/ז אמת ליעקב מועד עמ' עד
א/ז אנצי"ת ע' דבר שאינו מתכון הע' 10 {מ"מ}
א/ז אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קטז, קיח-קיט
א/ז אפיקי מגינים שבת דף צד, קכ
א/ז אפריון ט עמ' סא, סג
א/ז ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' רכ
א/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' רכג {כ"מ}
א/ז אשל חיים ח"ב עמ' רפה
א/ז באהלה של תורה או"ח סי' כג אות ז-ח, סי' לד אות ד
א/ז באר דוד שבת ח"ב סי' כג אות ב, סי' נ אות ג, סי' עג אות א-ב, סי' עו אות א
א/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' נא
א/ז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קלב
א/ז באר מלך שבת עמ' כה-ל
א/ז באר שרים (שולמן) עמ' כג
א/ז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קנ
א/ז בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' ס
א/ז בדבר מלך חי"ז עמ' רסח {כל העושה מלאכה בשבת אף על פי שאינו צריך לגופה של מלאכה חייב עליה כיצד הרי שכבה את הנר מפני שהוא צריך לשמן או לפתילה כדי שלא יאבד או כדי שלא ישרף או כדי שלא יבקע חרש של נר חייב וכו'}
א/ז בדבר מלך חי"ח עמ' קנ {כל העושה מלאכה בשבת אע"פ שאינו צריך לגופה של מלאכה חייב עליה כיצד וכו'}
א/ז בינת אברהם עמ' ח, קמח
א/ז בית אבי ח"ג סי' מו אות יא {כ"מ}
א/ז בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 49
א/ז בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 37
א/ז בית אהרן וישראל גל' מ עמ' עז, גל' עה עמ' קמט-קנ {משאצל"ג}
א/ז בית אהרן וישראל גל' צב עמ' צח
א/ז בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קז
א/ז בית גמליאל ח"א עמ' מח, סו
א/ז בית יעקב (מליסא) כתובות ז ע"א ד"ה בגמ' מתוך
א/ז בית יעקב (מסקין) סי' א
א/ז בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רעד
א/ז בית יצחק (שמלקס) יו"ד ח"ב סי' פא אות ו {כ"מ}
א/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' מה
א/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' נו
א/ז בית מלך (חב"ד) עמ' 66
א/ז בית שערים או"ח סי' טו {כ"מ}, קיח {כ"מ}, קכד (דף נג-נו, ס-סא), קכט {כ"מ}, רנא {כ"מ}, רנד {כ"מ}, רנז, רנט, שיז
א/ז בכורי אברהם דף לה ע"ד {המכבה}
א/ז בן יהודה סי' פד
א/ז בנין הלכה עמ' מח
א/ז בנין משה עמ' נה
א/ז בציר אליעזר ח"ב דף כח ע"א
א/ז בר ריב"א עמ' מב
א/ז ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' ז
א/ז ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה יא ע"א ציון א
א/ז ברור הלכה שבת לא ע"ב ציון א, ב, מב ע"א ציון א, ג, וקונטרס מלאכת מחשבת, "דבר שאינו מתכוון" פסקה ב {כ"מ}, "מלאכה שאינה צריכה לגופה" פסקה ו
א/ז ברית הלוי דף כא ע"ג
א/ז ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קי
א/ז ברקאי ח"ה עמ' 167 {מכבה מפני שחס על השמן}
א/ז בשמן רענן ח"ב עמ' תכ, תלא
א/ז גוילין נצולין עמ' יג {כ"מ}
א/ז גזע ישי דף נא ע"ד
א/ז גליונות אבני נזר
א/ז גן דוד דף ט ע"ג-ע"ד, טו ע"ב, טז ע"ב, מה ע"ג {ראב"ד}, מט ע"ב-ע"ג, נא ע"א
א/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ה {מ"מ}
א/ז דבר בעתו (לוין), דברי הלכה אות טז ד"ה הן {מ"מ}
א/ז דברות משה ביצה עמ' שסו-שסז, שעח, תקמב
א/ז דברות משה שבת ח"ב סי' כט ענף ב, סי' לה ענף א, סי' סב ענף ב, יבמות עמ' תז, כתובות עמ' נא, נט
א/ז דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' מז-מח
א/ז דברי אור ח"ב עמ' פג
א/ז דברי יהודה דף ו ע"א {משאצל"ג}, יא ע"ב {כ"מ - הרי כל משאצל"ג היא דבר שאין מתכוון}
א/ז דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' פט
א/ז דברי סופרים (תנש"א) עמ' מא
א/ז דעת מרדכי ח"א דף נא ע"ג
א/ז דקה מן הדקה דף לג ע"א
א/ז דרך ישרה ח"ב עמ' נז
א/ז דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' ריג {סתירה למפיס מורסא}
א/ז הגהות מוהר"י קרט עמ' רכו, רנה, רסד
א/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' פט
א/ז הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' קמט
א/ז המסלה שנה יא שבט-ניסן תשו עמ' 12
א/ז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ד ס"ק א, סי' יב ס"ק לט, סי' לה ס"ק ה {ראב"ד}, מד {ראב"ד, רמ"ך, כ"מ}, מה {הגהמ"י}, מו, מז {מ"מ}, סי' לז ס"ק ד
א/ז הר המלך ח"ג עמ' קטז-קיז, ח"ז עמ' שלא
א/ז הררי קדם שבת עמ' רה, רז, רח {מ"מ}, רכג
א/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' צ
א/ז ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' רנד {אהא"ז}
א/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסו
א/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ג
א/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' עט
א/ז ויען יצחק עמ' נא, נב {כ"מ}, סב {ראב"ד}
א/ז ונגש הכהן כלל ג פ"ה
א/ז זבד טוב עמ' 46
א/ז זבח שלמה ח"ד עמ' קיא
א/ז זיו משנה
א/ז זית רענן ח"א עמ' קלב {כ"מ}
א/ז זכור לאברהם (יפהן) עמ' קמה {צריך כוונה לכבות}
א/ז זכרון שלמה (קליין) עמ' רטז {מ"מ}
א/ז זמנים למלך
א/ז זרע יצחק (לומברוזו) [ר"ן בהמצניע]
א/ז חדוותא דשמעתתא ח"ב דף ד ע"א
א/ז חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' כ ס"ק י"ד
א/ז חוות בנימין ח"ג עמ' תרנד
א/ז חוסן יוסף דף סג ע"ד
א/ז חזו"א או"ח סי' נ ס"ק ג
א/ז חזו"א על הרמב"ם
א/ז חזון ישעיה שבת עמ' ר
א/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבת קו ע"א]
א/ז חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' ריט
א/ז חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' ז
א/ז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' לט
א/ז חי' מהר"ם שיק שבת עמ' של, שנב {כ"מ}
א/ז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף מח {מ"מ}
א/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' יט, עח
א/ז חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' כב-כג
א/ז חי' ר"י נחמיה סי' קנז אות ו
א/ז חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קע
א/ז חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קס {כ"מ}
א/ז חיי נפש ח"ג עמ' קעז
א/ז חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני שבת סי' יג אות ח, סי' יד אות ב = מהדו"ב ח"א סי' יג אות ח, סי' יד אות ב
א/ז חמדת אהרן עמ' סו
א/ז חמדת אהרן עמ' סז-סח
א/ז חמדת ימים עמ' פא, פז
א/ז חמדת ישראל ח"א דף טז ע"ד, סח ע"ב, ע ע"ב, עד ע"ג, ח"ב דף מג ע"א, נד ע"ג, נה ע"ד, סז ע"ג
א/ז חנן אלקים עמ' רד, רה {כ"מ}, רפא
א/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כא עמ' עב
א/ז חקרי הלכות (שומיאץ) דף מו ע"ג
א/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' כה
א/ז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תכ
א/ז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 99 {ראב"ד}, 417, 450
א/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' ד, קכז, קמב, קנח, קצט {מ"מ וכ"מ}
א/ז טל אמרתי עמ' 231
א/ז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' רב
א/ז טל חיים (טל) שבת עמ' 31-34, 64, 81
א/ז טל נתן עמ' א, רנו
א/ז טל תחיה ח"א סי' ז אות ב, סי' נב אות ב
א/ז יבול היובלות עמ' 297
א/ז יחוה דעת ח"ו עמ' קטז
א/ז ישא איש דף ז ע"א
א/ז ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קט
א/ז ישא מדברותיך מגילה עמ' רפז {כיבוי הנר}
א/ז ישועות יעקב מועד עמ' רמו, תרז, תתעז, תתקמא, תתרד
א/ז ישורון ד עמ' תשנ
א/ז כלילת יופי דף לא, לה
א/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רכא-רכב
א/ז כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' ה
א/ז לב איש עמ' סא, סג
א/ז לב שלם [מהר"ם אלשקר סי' קד, חנן אלקים קיג ע"ב, בתי כהונה (תצו) בית דין קלא ע"ב, מים חיים דף טו, שונה הלכות ח"א דף מג, ים יששכר בתוספתא יו"ט דף מט]
א/ז לבושי מרדכי או"ח עמ' צח, קעו, תע, יו"ד עמ' תקמ, לקו"ת עמ' כא
א/ז להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קצב
א/ז לקוטי בתר לקוטי (סו"ס אדני היד החזקה ח"ג)
א/ז לקוטי סופר ח"ב דף מט ע"ב-ע"ג, סד ע"ב {מ"מ}
א/ז לקוטי שיחות חל"ו עמ' 188
א/ז מאורות נתן (הורוביץ) דף ב ע"א
א/ז מאורי אש השלם עמ' כא, רעו {ראב"ד}, תעח, תקנא, תרטו
א/ז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קלז
א/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף כח ע"ג
א/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ב ע"א, ה ע"ג, ו ע"א {כ"מ}, ז ע"א וע"ד, כד ע"א-ע"ג, לו ע"ג {כ"מ}, מג ע"א, מה ע"א
א/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' ל {כ"מ}, לה, מה {כ"מ}, קסא, קסד, רמט {כ"מ}, רסט, שה, שכא
א/ז מבוא למשנה תורה עמ' 132
א/ז מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 299
א/ז מגל ח"ז עמ' 19
א/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קד, תטו
א/ז מהרי"ט אלגזי פ"ג (השני) אות מ או"ק א {מעשה רוקח}
א/ז מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' רמג, ר"ה עמ' רטו
א/ז מזכרת עמ' 79-80, 83
א/ז מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן צג
א/ז מי באר (פסח) דף מט ע"א
א/ז מי יהודה או"ח סי' לו
א/ז מלאכת יו"ט עמ' קס-קסא
א/ז מלאכת מחשבת עמ' מו-מז, נד
א/ז מלאכת שמואל עמ' רכב, רכד, רנ
א/ז מלואי שלמה עמ' שט, שיב-שיג, שכח
א/ז מלילות ח"א עמ' 212, 220, 221
א/ז מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יח ס"ק יח
א/ז מנחת אשר שבת עמ' רב, רכב
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קמט, קנב, קנז-קנט, קסא, קסה, קסז, קע, קעא, קעז, ח"ב עמ' תלג
א/ז מנחת יהודה (בוים) דף לא ע"ב, פא ע"ב
א/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שלד
א/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שפו {כ"מ}, תעו, שפח {מ"מ}, שצב {מ"מ}, תה {מ"מ}, תעד-תעה {מ"מ}, ח"ב עמ' רס
א/ז מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' צידה
א/ז מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' פה, פח, קכד, קעד
א/ז מנחת שלמה (לוין) עמ' כו
א/ז מעליות ח"יט עמ' 98-127
א/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' נז, סג
א/ז מפתח הבאורים [שאגת אריה סי' נב, דבר אברהם ח"א סי' כג אות י, סי' כה אות יד, שו"ת הרדב"ז סי' אלף שצב (יט)]
א/ז מקדשי השם ח"ב עמ' קכג
א/ז מקוה המים עמ' נב {כ"מ - לרי"ף משאצל"ג חייב}
א/ז מקור הברכה (שטרן) הל' שבת סי' יב אות א, סי' יד אות א
א/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שיב, תסח
א/ז מראה הפנים ברכות דף כט, שבת פרק כא, ודף יח (ד"ה הבעיר)
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ב אות ח {כ"מ}, סי' יא אות א, סי' יב אות ד, סי' יז אות ב, סי' לד אות א, סי' מח אות ז
א/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' ו אות ח {משאצל"ג חייב - נ"מ לפטור בקלב"מ}, סי' לד אות א
א/ז משאת השבת עמ' עג
א/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' קנד
א/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכא עמ' 372
א/ז משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' רס, שסח, תיב
א/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קעט {כ"מ}
א/ז משכנות אפרים שבת סי' ז, סי' יא, סי' טו אות ה
א/ז משנה הלכות ח"ב דף קיד ע"ד, קטז ע"ב-ע"ג
א/ז משנה הלכות ח"ב סי' עד דף קטז ע"ג
א/ז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שלד
א/ז משנת יהודה ח"ב פי"ב ה"ב
א/ז משנת יעקב הפלאה עמ' שיא, זרעים ח"א עמ' קמד
א/ז משפטי עזיאל ח"א עמ' לב, רכח
א/ז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קנט, קצא, קצה
א/ז נועם חי"א עמ' קה, חי"ג עמ' כח
א/ז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קו {כ"מ}
א/ז נחלי יהושע עמ' פו
א/ז נטע שורק דף פ ע"א וע"ד
א/ז נטע שעשועים (שליסל) עמ' צד {משאצל"ג חייב}, קמה
א/ז נר למאור (רבינוביץ) דף יט ע"ג
א/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכט ע"ב
א/ז נרות אהרן
א/ז נשמת אברהם ח"א עמ' רד
א/ז נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ג סי' ד ס"ק א {מ"מ}
א/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' סג
א/ז ס' הנייר עמ' כז
א/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרג-תרד
א/ז סדר משנה (בוסק')
א/ז עדות ביעקב (ריינס) עמ' תל {מ"מ}
א/ז עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קמג
א/ז עטרת ישראל עמ' ריג, רטו
א/ז עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' יא
א/ז עטרת שבת עמ' יא, יג-טו, קו, קנח {משאצל"ג חייב}
א/ז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קיד
א/ז עסק התורה עמ' עו
א/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצב
א/ז ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' יב {מלאכה שאין צריכה לגופה חייב}
א/ז פי אריה דף כג ע"א
א/ז פי' ר' פרחיה שבת מא הערה 54-53, 57
א/ז פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קע {מ"מ - מי שאומר שדשא"מ אסור אוסר גם משאצל"ג}, קעה, פסחים עמ' ש {מ"מ}
א/ז פנים חדשות [רמ"ע מפאנו לג] {כ"מ}
א/ז פרי החג דף עח ע"א
א/ז פתחי מגדים עמ' לד
א/ז פתחי שערים דף יא ע"א
א/ז צבי תפארת סי' נה
א/ז ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק א אות ד, פרק י אות ו
א/ז צמח ארז עמ' שע
א/ז צמח מנחם דף ע ע"ג {כ"מ}
א/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מ ע"א
א/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ב אות ג ואילך
א/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כ אות ג ואילך, יו"ד סי' קנח אות ז
א/ז צרור החיים (קליין) דף לו ע"ד
א/ז קהלות יעקב שבת סי' א
א/ז קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 10 {כ"מ בשם ר"א בן הרמב"ם על פסיק רישיה}, 18
א/ז קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 96 {כ"מ}
א/ז קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קד {משאצל"ג חייב}
א/ז קול דודי כריתות סי' תסט
א/ז קול יהודה (פרלוב) עמ' פז-פט
א/ז קונטרסי שעורים כתובות עמ' 213
א/ז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קיח {משאצל"ג חייב}
א/ז קסת הסופר (תשעו) עמ' קטז
א/ז קרבן אשר עמ' רעד
א/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' ח
א/ז ראשי בשמים (רבין) עמ' רט {כ"מ}
א/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' קצ, ח"ה עמ' קפא-קפב
א/ז שארית יהודה (בלום) דף נז ע"ב
א/ז שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' כא-כב
א/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא, פה (להלכה ח)
א/ז שבי בנימין דף כב ע"ג
א/ז שביתת השבת מעשה חושב פ"ב אות ב ד"ה ומצאתי
א/ז שו"ע הרב או"ח סי' שלד ס' כט
א/ז שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכב
א/ז שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' כז עמ' קב
א/ז שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רנג
א/ז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' נ
א/ז שושן עדות דף נא ע"ג {מ"מ}
א/ז שחר אורך עמ' נד-נט
א/ז שי למלך עמ' רסד
א/ז שיח השדה (פרומר) עמ' קיד, קכד
א/ז שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תכב-תכג, ח"ב עמ' קלט, ח"ג עמ' תמט
א/ז שלמי ניסן פ' האורג עמ' קנא, קצא
א/ז שלמי ניסן פ' הבונה עמ' צה
א/ז שם דרך כתובות עמ' מב
א/ז שם דרך פסחים עמ' קמו
א/ז שם טוב
א/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' קלב, רכ-רכא
א/ז שמש ומגן או"ח סי' ד עמ' ז-ח {חס על פתילה}, ט {חיוב משאצל"ג}
א/ז שנות חיים (קלוגר) עמ' תמו
א/ז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שעד
א/ז שעורי הגרב"ד פסחים עמ' ריב
א/ז שעורי מבשר טוב שבת עמ' כו
א/ז שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' ט
א/ז שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' שנ {כ"מ}
א/ז שער המלך ח"א עמ' פז, קלג, קמג
א/ז שערי טהר ח"ג שער א סי' ז אות ב, שער ג סי' ה אות ב
א/ז שערי ציון (כהן, תרצח) דף ז ע"ד {מ"מ}, נה ע"ג {מ"מ - למ"ד דשא"מ פטור, משאלצ"ג חייב}
א/ז שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' עב {מ"מ}, קיא
א/ז שערי שאול שבת עמ' כו, כט, רלד, רלו
א/ז שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' כג-כד
א/ז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' טז, כז
א/ז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ט
א/ז תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רמט
א/ז תורה לשמה (תשעג) עמ' קיג, קמה
א/ז תורת האוהל (תשנג) עמ' תקי-תקיא
א/ז תורת המלאכות ח"ד עמ' קפא אות יג, עמ' קפב אות יד
א/ז תורת המלאכות ח"ה עמ' קמד אות פט
א/ז תורת השבת עמ' כ, כז, נ, שיג
א/ז תורת רפאל או"ח ח"ב דף לא ע"א, נא ע"א, סב ע"ד, סג ע"ג, סז ע"ד, סט ע"ד, ע ע"א, עב ע"ד, קלג ע"ג {מ"מ}
א/ז תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קצה, קצח
א/ז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קפד
א/ז תכריך מרדכי סי' א עמ' ב-ג {כ"מ - מצאתי כתוב}
א/ז תנובת ציון דף כג ע"א
א/ז תפארת אריה עמ' סג {משאצל"ג חייב}
א/ז תפארת נתן עמ' מט
א/ז תרומת הדשן שו"ת סי' רסה
א/ח אבן האזל
א/ח אבני נזר או"ח סי' קד אות ה, יו"ד סי' שסו אות טו
א/ח אבני נזר או"ח סי' רנד אות ג, חו"מ סי' קצא אות ה
א/ח אגודת אזוב ח"ב דף נ ע"א, נו ע"ד
א/ח אגלי טל ח"ב סי' צט אות ג
א/ח אגרא לישרים סי' ג
א/ח אהל שרה לאה עמ' צו {מ"מ, לח"מ}, צח-צט
א/ח אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ה ה"ג הע' 13 {או"ש}
א/ח אור הישר
א/ח אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 202 {כ"מ}
א/ח אור יעקב שבת דף ט ע"ב, י ע"א, כט ע"א, סנהדרין דף סז ע"א
א/ח אור צהיר
א/ח אורח ישראל סי' ח הערה כח {לח"מ}
א/ח אות היא לעולם ח"א דף ב ע"ב, פא ע"א
א/ח אמונת עתיך גל' 119 עמ' 66 {או"ש}
א/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ג אות א
א/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ג, סי' ד אות א
א/ח אמת ליעקב מועד עמ' קמג
א/ח ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רע
א/ח ארשות החיים עמ' קעד
א/ח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קלג
א/ח באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף מ ע"ד
א/ח באר מלך שבת עמ' לא-לו
א/ח בארות יצחק (הכהן) עמ' רצג
א/ח בדבר המלך (קרויזר)
א/ח בדבר מלך חי"ג עמ' קע
א/ח ביצחק יקרא (תשע) סי' טז סעיף א ד"ה כתב הרמב"ם, סי' נח סעיף ב ד"ה והנה טעה
א/ח בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קד
א/ח בכורי אברהם דף מד ע"א {מתעסק פטור}, פה ע"ד {לח"מ}
א/ח ברור הלכה שבת עב ע"ב ציון א, עג ע"א ציון א {פרי האדמה}, ב, וקונטרס מלאכת מחשבת, מתעסק, פסקה ב, ה-ו
א/ח ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' מא אות ב
א/ח ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שיב
א/ח בשבילי הקודש סי' כה אות א {או"ש}
א/ח גן דוד דף י ע"א
א/ח דברות אליהו ח"א עמ' לד {כרבא}
א/ח דברות משה שבת ח"ב סי' ס ענף ג
א/ח דגל יהודה (לוקץ) עמ' 173
א/ח דור דורים עמ' צו
א/ח דעת מרדכי ח"א דף צח ע"א {או"ש}
א/ח דרך המלך (רפפורט)
א/ח דרכי אהרן ח"א עמ' יא
א/ח המחשבה הפלילית עמ' 16-22, 42, 119, 125 {מתעסק}
א/ח הר המלך ח"ג עמ' קיז, ח"ז עמ' שלא
א/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 199
א/ח זבד טוב עמ' 45
א/ח חד וחלק ח"א דף יג ע"א
א/ח חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קפו ד"ה ומזה {שנתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר אינו חייב כלום}
א/ח חי' עזיאל
א/ח חיים ומלך
א/ח חכמת גרשון עמ' כה {או"ש}
א/ח חנן אלקים עמ' רד
א/ח טל נתן עמ' שנט
א/ח טל תחיה ח"א סי' פב אות ב
א/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רמו-רמז
א/ח יד פשוטה מדע עמ' תקנז
א/ח ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ח כנה"ג [רדב"ז ח"ב ס' עב]
א/ח לב חיים (פלג'י) ח"ג דף כג ע"א
א/ח לב שלם [חזון נחום טהרות רכא ע"א, חנן אלקים קטז ע"ב, שונה הלכות ח"א דף מד, ועי' שגגות פ"ב]
א/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ז ע"ב
א/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' מא
א/ח מגיני שלמה עמ' צב, צה
א/ח מוריה גל' רמג עמ' לו-לז {התכוון לחתוך תלוש וחתך מחובר}
א/ח מחנה יוסף ח"ג עמ' קי
א/ח מטה אהרן שבועות עמ' סא, סג, קעה-קעז
א/ח מלכי בקדש (מלכי) דף קב ע"ב
א/ח מנחת איש (שפירא, תשסח) - הלכות פכ"ז הע' 19
א/ח מנחת יהודה (בוים) דף עט ע"ב-ע"ד, פה ע"ד, פו ע"א-ע"ב
א/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רעו {לח"מ}
א/ח מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' נה {אהא"ז}, נז, ס
א/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שס {או"ש}
א/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רפח {או"ש}
א/ח מעיני המים
א/ח מעיני התורה ח"ג עמ' מה
א/ח מערכי לב (לב) עמ' קפג
א/ח מקדשי השם ח"א עמ' קצו {מל"מ}
א/ח מקראי קדש (תפט) דף ק ע"ב
א/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רסב
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ח משאת המלך (אדרי)
א/ח משאת השבת עמ' מה, מח
א/ח משנת יעקב זרעים ח"א עמ' לד-לו
א/ח משנת פקוח נפש סי' ז אות ה בהשמטות {או"ש}
א/ח משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' ד אות ו {לח"מ}
א/ח משנת ר' אהרן שבת עמ' צ
א/ח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' נו
א/ח נזר התורה שנה ד גל' א עמ' ט-י
א/ח נטיעות חיים דף יג ע"ד
א/ח נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' כה
א/ח ס' הנייר עמ' כז
א/ח עבד המלך (תשסט) עמ' קצט
א/ח עין יהודה עמ' רכג {או"ש}
א/ח עין תרשיש
א/ח עמק הפלפול עמ' 36
א/ח עסק התורה עמ' קלג {או"ש}
א/ח ערהשה"ע קדשים סי' רז אות יט
א/ח פרי האדמה ח"א
א/ח צבי תפארת סי' יח אות א
א/ח צרור החיים (יעקב)
א/ח קדשי יהושע עמ' שמט, תקלח {או"ש}
א/ח קהלת יעקב (אלבעלי)
א/ח קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ח קול דודי כריתות סי' תמב
א/ח קונטרסי שעורים כתובות עמ' 213
א/ח קרית מלך רב
א/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' יא
א/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קכד, ח"ט סי' פא
א/ח שו"ת הרדב"ז סי' אלף שצב
א/ח שו"ת ר"י מסלוצק סי' י עמ' לו
א/ח שירת הלויים פסחים סי' סח אות ד-ה {או"ש}
א/ח שלל דוד
א/ח שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' ק-קב {מ"מ}
א/ח שם טוב
א/ח שם משמעון (סטרליץ) עמ' רנו
א/ח שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' נ אות א
א/ח תורת השבת עמ' קצז
א/ט אבן האזל
א/ט אבני חפץ ח"ד עמ' מט
א/ט אברהם יגל
א/ט אגלי טל ח"ב סי' קא
א/ט אדני היד החזקה
א/ט אדני נחושת עמ' ריז
א/ט אהל שרה לאה עמ' צט
א/ט אור יעקב שבת דף ח ע"ב, ט ע"א
א/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' שיא {מלאכת מחשבת}
א/ט אמרי דבש דף מה ע"א
א/ט באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' פ אות א
א/ט באר מלך שבת עמ' לז-מג
א/ט בדבר המלך (קרויזר)
א/ט ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' לח
א/ט ביצחק יקרא (תשע) סי' טז סעיף ב ד"ה אולם
א/ט בית אב (ענתבי)
א/ט בית שמש
א/ט ברור הלכה ביצה יג ע"ב ציון ח
א/ט ברור הלכה שבת עב ע"ב ציון א פסקה ב, וקונטרס מלאכת מחשבת, מתעסק, פסקה ה
א/ט גן דוד דף י ע"ג
א/ט דברות משה שבת ח"ב סי' ס ענף ד
א/ט דעת כהן עמ' רצב
א/ט וישב אברהם דף ל ע"ב {קהלת יעקב}
א/ט זכרון סופרים {נתכוין ללקוט תאנים שחורות וליקט לבנות וכו'} [עיין תשו' מהר"ם שיק יו"ד סוף סימן רנד]
א/ט זמנים למלך
א/ט זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שעח
א/ט יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' כה
א/ט יצחק ירנן [למה לא נקט כולה בבא בתאנים משחורות ללבנות דומיא דרישא]
א/ט ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ט כבוד יו"ט
א/ט ליבא בעי דף כה-כז
א/ט מגיני שלמה עמ' צב
א/ט מנחת יהודה (בוים) דף פב ע"ד {שחורות ולבנות}
א/ט מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' נט
א/ט מערכי לב (לב) עמ' קפג
א/ט משאת המלך (אדרי)
א/ט משנת שמחה
א/ט נועם ח"ד עמ' קפ
א/ט נזר אברהם שבת-ביצה עמ' נו
א/ט נזר התורה שנה ד גל' א עמ' ט {לח"מ}
א/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' יז
א/ט ס' הנייר עמ' כז
א/ט צבי תפארת סי' יח אות א
א/ט קהלת יעקב (אלבעלי)
א/ט קול דודי כריתות סי' תעה
א/ט קונטרסי שעורים כתובות עמ' 213
א/ט קרן הצבי מצוה כט אות א
א/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא
א/ט שו"ע הרב או"ח סי' רנב ס' יז
א/ט שו"ת הרדב"ז סי' תרפג, אלף תי
א/ט שם דרך פסחים עמ' קמה
א/ט שם טוב
א/ט שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קז
א/ט שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' נ אות א
א/י אבן האזל
א/י אבני נזר או"ח סי' סג אות א, חו"מ סי' קצ אות ט
א/י אגודת אזוב ח"ב דף נו ע"א
א/י אגלי טל ח"ב סי' סג, צו אות יג
א/י אדני נחושת עמ' ריז
א/י אהל שרה לאה עמ' צח {לח"מ}, צט
א/י אהלי יהודה (הכהן)
א/י אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 195, 196
א/י אור יעקב שבת דף כט ע"ב
א/י אור ליהודה (תשנט) עמ' שז-שח {התכוון לחתוך תאנה זו וחתך אחרת}
א/י אורות חיים מילואים ב אות ג
א/י אחיעזר ח"ג סי' נז אות ז
א/י אמרי דבש דף מה ע"א
א/י אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ג אות ד
א/י באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' עז אות ב {לח"מ}
א/י באר מלך שבת עמ' מד-סט
א/י בדבר המלך (קרויזר)
א/י ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' לח
א/י ביצחק יקרא (תשע) סי' טז סעיף ב ד"ה אולם
א/י בית אב (ענתבי)
א/י בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קג, קח
א/י בכורי אברהם דף פה ע"ב
א/י בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקפד {מקלקל בחבורה}
א/י ברור הלכה שבת עב ע"ב ציון א פסקה ב, וקונטרס מלאכת מחשבת, מתעסק, פסקה ה
א/י בריכת ירושלים עמ' מד
א/י גליונות אבני נזר
א/י דברות משה שבת ח"ב סי' ס ענף ד
א/י דרכי אהרן ח"א עמ' יא-יב
א/י וגר זאב עמ' לב-לג {לח"מ}
א/י זיו משנה
א/י חדושים ובאורים (גרי') כריתות ס"ו ס"ק ג
א/י חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות כריתות עמ' 27
א/י חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קעד
א/י חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קה
א/י חמדת ישראל ח"ב דף סח ע"ג
א/י חסדי דוד ח"ב עמ' צז-צח
א/י יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רמח
א/י ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/י לב שלם [שונה הלכות ח"א דף מה]
א/י לבושי מרדכי לקו"ת עמ' יח
א/י ליבא בעי דף כו
א/י מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ז ע"ב
א/י מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' מא
א/י מגיני שלמה עמ' צב, צד
א/י מטה אהרן שבועות עמ' סא, סג, קעה-קעז
א/י מטה יחיאל סי' קי
א/י מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' טז ס"ק כד
א/י מנחת איש (שפירא, תשסח) - הלכות פכ"ז הע' 19
א/י מנחת יהודה (בוים) דף עט ע"ד, פב ע"ג {לח"מ}, פב ע"ד {שני נרות}
א/י מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' נט
א/י מעיני המים
א/י מערכי לב (לב) עמ' קפג
א/י מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' תרפג (תלח)]
א/י מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/י משנה הלכות ח"ו סי' עו {לח"מ}
א/י משנת ר' אהרן שבת עמ' צג
א/י משנת שמחה
א/י משפטים לישראל עמ' שכ
א/י נזר אברהם שבת-ביצה עמ' נו
א/י נזר התורה שנה ד גל' א עמ' ט
א/י נרות אהרן עמ' עז
א/י פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 27
א/י קבא דתירוצא עמ' יג
א/י קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/י קול דודי כריתות סי' תמב, תסט, תעה
א/י קונטרסי שעורים כתובות עמ' 213
א/י ראש ברזל עמ' יז
א/י רווחא שמעתתא ח"א עמ' עב
א/י רשימות לב שבת סי' יב אות ה {ישועות מלכו}
א/י שארית נתן (לוברט)
א/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא
א/י שלמי ניסן פ' הבונה עמ' קז {מ"מ}
א/י שם משמעון (סטרליץ) עמ' רנא
א/י שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קז
א/י שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' נ אות א
א/י שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' ח {לח"מ}
א/י שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ג {לח"מ}
א/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צב ע"ג
א/יא אהל שרה לאה עמ' צט
א/יא אוצרות הרמב"ם
א/יא אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק יג
א/יא אמונת עתיך גל' 105 עמ' 84 {לח"מ}
א/יא באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קעז
א/יא באר מלך שבת עמ' ע-עה
א/יא ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' לח
א/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' טז סעיף ב ד"ה אולם
א/יא ברור הלכה שבת, קונטרס מלאכת מחשבת, מתעסק, פסקה ב
א/יא דברות משה שבת ח"ב סי' ס ענף ד
א/יא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כה ס"ק לג
א/יא חוסן יוסף דף סג ע"ג
א/יא חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות כריתות עמ' 28
א/יא חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' רמז
א/יא חי' ר' שלמה (תשסד) עמ' רמב
א/יא טל חיים (טל) ברכות עמ' ריג
א/יא טל תחיה ח"א סי' פב אות ב
א/יא לב שלם [שונה הלכות ח"א דף מה]
א/יא להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קמז
א/יא מגיני שלמה עמ' צד
א/יא מנחת יהודה (בוים) דף פו ע"א
א/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יא נחלת עזרא ח"ב עמ' 66
א/יא עטרת שבת עמ' יז
א/יא פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' סט
א/יא קול דודי כריתות סי' תעו
א/יא קרית מלך רב
א/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' טו
א/יא שי כהן עמ' רלז
א/יא שם טוב
א/יא שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קז
א/יא תורת המלאכות ח"ח עמ' קלז אות ג
א/יב אדני נחושת עמ' ריט
א/יב אור שמח
א/יב באר מלך שבת עמ' עו-פב
א/יב בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' צט
א/יב דברי שלמה (בלו') ח"ג
א/יב הר המלך ח"ג עמ' קיז, ח"ז עמ' שלב
א/יב זמנים למלך
א/יב חמדת ישראל ח"ב דף לב ע"א
א/יב חנן אלקים עמ' רד
א/יב טל אורות (ר' שאול) עמ' קפא
א/יב כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ בשם הראב"ד} [ליתא בפנים]
א/יב מגילת ספר לאוין דף טו ע"ב {מ"מ}
א/יב מנחת אשר שבת עמ' רסב
א/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יב משאת המלך (אדרי)
א/יב משאת השבת עמ' מט
א/יב נר דוד ח"ב עמ' לה
א/יב עסק התורה עמ' קמג
א/יב קרית מלך רב
א/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' טז
א/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא
א/יב שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף מד ע"ג
א/יב שולי הגליון עמ' לו
א/יב שפתי דעת ח"א עמ' א
א/יג אדני היד החזקה
א/יג באר מלך שבת עמ' פג-פד
א/יג ברור הלכה שבת צב ע"ב ציון ג
א/יג דרכי אהרן ח"א דף ב ע"ב
א/יג הר המלך ח"ה עמ' לה
א/יג חוות יאיר סי' קצב
א/יג טל אורות (ר' שאול) עמ' קפא
א/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' רסה
א/יג מר קשישא עמ' פו
א/יג משאת המלך (אדרי)
א/יג עסק התורה עמ' קמג
א/יג קהלת יעקב (אלבעלי)
א/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא
א/יג שיח יוסף נדה ח"א עמ' רכב
א/יג שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' מא
א/יג שערי חיים (שיגורה) דף קיח ע"ד, קיט ע"ב, קכ ע"א
א/יד אגלי טל ח"ב סי' רד
א/יד באר מלך שבת עמ' פה
א/יד ברור הלכה שבת קג ע"א ציון ז, קג ע"ב ציון ז פסקה א
א/יד גן דוד דף כ ע"א-ע"ב
א/יד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק י, סי' כה ס"ק לג
א/יד חיי אריה דף י ע"ב
א/יד חכמת גרשון עמ' תסט
א/יד חנן אלקים עמ' פב
א/יד טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 394
א/יד טל תחיה ח"א סי' פב אות א
א/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעט
א/יד לב דוד (פלדמן) עמ' נו
א/יד מאור ישראל
א/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קעט
א/יד מחנה יוסף ח"ג עמ' צג
א/יד מחנה יוסף שבת עמ' קעח
א/יד מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יד ס"ק יט
א/יד מנחת אשר שבת עמ' קצה, רצד
א/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' קמג
א/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יד נחלת אבות סי' ב עמ' ז, סי' יז עמ' לה
א/יד ס' הנייר עמ' כז
א/יד עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' א-ד
א/יד עטרת ישראל עמ' רטז
א/יד קול חיל עמ' כט-ל, לד
א/יד ראש אליהו ח"א עמ' כט {שולט בשתי ידיו}
א/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא
א/יד שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' מד, נ
א/יד שם טוב
א/יד שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות קכד
א/טו אבן ישראל (פישר)
א/טו אבני ציון ח"ב סי' נח אות ג, ח"ג עמ' קה, רמא
א/טו אדני היד החזקה
א/טו אוצמפה"ת ב"מ ח ע"ב הע' 6
א/טו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רל, שטו
א/טו אורות חיים פ' יג אות כב {רעק"א}
א/טו איש מבין ח"א דף לז ע"ג
א/טו ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' שכג
א/טו אשר למלך
א/טו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קלג
א/טו באר מלך שבת עמ' פו-פז
א/טו באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תטו
א/טו בית שערים או"ח סי' רצח
א/טו בני בנים ח"א עמ' צט
א/טו ברור הלכה שבת צב ע"ב ציון ד
א/טו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רח
א/טו גן דוד דף ו ע"א, כד ע"א
א/טו דברי שלמה (בלו') ח"ג
א/טו הוד יוסף עמ' קמו
א/טו הרי יהודה ח"ב או"ח סי' לא אות כח
א/טו הררי קדם שבת עמ' טז
א/טו התורה והמדינה ח"ה עמ' כט
א/טו חי' חתם סופר
א/טו חי' ר"י נחמיה סי' קכז אות ג
א/טו חלקת יצחק עמ' סג-סד
א/טו חלקת מאיר
א/טו חנן אלקים עמ' פב
א/טו חקרי לב (לווינבוק) דף לט ע"ד {אסור מדרבנן}
א/טו טל נתן עמ' רח, שעד
א/טו יד המלך
א/טו יד סופר עמ' רא
א/טו יציב פתגם חנוכה עמ' רמו
א/טו ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/טו כבוד יו"ט
א/טו כתבי מהר"ם איררה עמ' שנז
א/טו להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' טז, יח, חי"ב עמ' יח
א/טו להורות נתן על התורה ח"ג עמ' צד
א/טו לקוטי הלכות (הכהן) תמיד לג זבח תודה ד"ה ולפ"ז
א/טו לקוטי סופר ח"ב דף עח ע"א-ע"ב
א/טו מאור ישראל
א/טו מותיב ומפרק עמ' כט {שנים שעשאוה}
א/טו מחנה יוסף שבת עמ' לא
א/טו מנחת אשר שבת עמ' רסז, רעא
א/טו מנחת חינוך ח"א עמ' פו, קכט, קעט, ריג, שמח, ח"ג עמ' פח, רנד
א/טו מנחת יהודה וירושלים עמ' 12-13
א/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' פה, פז
א/טו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' עה
א/טו מעט צרי
א/טו מעין החכמה עמ' קמד
א/טו מערכי לב (לב) עמ' שמט
א/טו מפי כהן זבים סי' י אות כב
א/טו מצעדי גבר שבת סי' ז אות ג
א/טו משנה הלכות ח"ו סי' עו
א/טו משנה הלכות ח"ו סי' עו
א/טו משנת יהודה ח"א פ"א הט"ו, ופ"י הי"ט
א/טו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קפט
א/טו משנת ר' אהרן שבת עמ' צה
א/טו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קט
א/טו נזר הקדש (רזין) מנחות דף פד ע"ב, קמו ע"ג
א/טו נחל איתן
א/טו נר דוד ח"ב עמ' נ
א/טו נשמת אברהם ח"ה עמ' מד
א/טו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' רפח
א/טו ס' הנייר עמ' כז
א/טו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קה-קו
א/טו סוגיות בדיני ממונות עמ' 181
א/טו פני אברהם (פרלמן) דף טו ע"א, טז ע"ב
א/טו פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' צד (נה ע"ב)
א/טו קדשי יהושע עמ' תקמו, תרסג
א/טו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשמז, ח"ד עמ' טו
א/טו קול חיל עמ' כב
א/טו קרית מלך רב
א/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' טז
א/טו קרן הצבי מצוה פ אות טז
א/טו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כז, מח
א/טו רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ריח-ריט
א/טו שו"ת מהרלב"ח סי' כא
א/טו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קט
א/טו שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קכז
א/טו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רפח, רצג, תקלה
א/טו שם אריה (בלחובר) אהע"ז סי' צה (קא ע"ב)
א/טו שם טוב
א/טו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' נד
א/טו שעורי עץ ארז שבת עמ' קג {שנים שעשאוה}
א/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תעח
א/טו שערי טהר ח"ה שער ב סי' יט אות ג, ח"ח סי' ד אות ב, סי' קיט אות י
א/טו שערי מאיר עמ' לה
א/טו שערי שאול שבת עמ' מז
א/טו תבואת יקב (פרידמן) עמ' קד {זה יכול וזה יכול בשאר איסורים}
א/טו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שעב
א/טו תכלת מרדכי (קלצקי) דף ס ע"ד
א/טו תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' ט
א/טו תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' ט
א/טז אבן האזל
א/טז אבני ציון ח"ג עמ' קו
א/טז אבני שהם (פרץ) דף מו ע"ב
א/טז אגלי טל חורש סי' יא, ח"ב סי' לו אות ד
א/טז אדני נחושת עמ' קפד
א/טז אהל שרה לאה עמ' צט {הגהות רעק"א}
א/טז אוצמפה"ת ב"מ ח ע"ב הע' 8 {חי' רעק"א}
א/טז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רל-רלא, שטו
א/טז אור צהיר
א/טז אורות חיים פ' ט אות נה, פ' יג אות א
א/טז אשר למלך
א/טז באר בשדה עמ' תצ {מסייע אינו חייב כלום}
א/טז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קלג
א/טז באר מלך שבת עמ' פח-צ
א/טז באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תטו
א/טז בדבר מלך ח"ד עמ' קצב
א/טז בית שערים או"ח סי' קט
א/טז ברור הלכה שבת צב ע"ב ציון ד, ביצה כב ע"א ציון כ
א/טז גן דוד דף ו ע"ד
א/טז גנא דפלפלי עמ' שמא {שנים שעשו}
א/טז דבר יהושע (שו"ת) ח"ג חו"מ סי' כב
א/טז דברות משה שבת ח"א סי' ו ענף ה
א/טז דברי ריבות (תשעב) עמ' רפא
א/טז דברי שלמה (בלו') ח"ג
א/טז דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' ח-יד
א/טז דרש אברהם ח"א דף צא ע"ג
א/טז הר המלך ח"ה עמ' לה-לו
א/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תע
א/טז זכור לאברהם (יפהן) עמ' צה {חי' רעק"א}
א/טז זמנים למלך
א/טז חוקי חיים (גאגין) דף ה ע"ג
א/טז חי' הרי"ט עמ' מד, נד
א/טז חי' ר"י נחמיה סי' קכז אות ב, ה
א/טז חי' רעק"א
א/טז טל אורות (ר' שאול) עמ' רטו
א/טז טל חיים (טל) ח"ג עמ' תא
א/טז טל נתן עמ' שעה
א/טז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעט
א/טז ישועות עוזו עמ' 86
א/טז כסא דוד (תקנד) דף מח ע"ג
א/טז כסא דוד (תקנד) דף מח ע"ג {זה אינו יכול וזה אינו יכול}
א/טז כסא דוד (תשנ) עמ' רג
א/טז כתבי מהר"ם איררה עמ' שנז
א/טז לב שלם [בני שמואל (עדאוי) סו ע"ב]
א/טז להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' יח, חי"ב עמ' יז
א/טז להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קסה
א/טז לקוטי סופר ח"א דף פג ע"ב, ח"ב דף כ ע"ג
א/טז מאור הקודש ערכין עמ' מז
א/טז מאורי אש השלם עמ' רב
א/טז מגיני שלמה עמ' קכח {מרכה"מ}
א/טז מחקרי ארץ או"ח סי' מג
א/טז מנוחת משה דף ק ע"א
א/טז מנחת אשר שבת עמ' רעא
א/טז מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' רצו
א/טז מנחת חינוך ח"א עמ' פו, קכט, קעט, ריג, ח"ב עמ' רסא, ח"ג עמ' פח, קעז, רנד
א/טז מנחת יהודה (עטייה) עמ' תקסג-תקסד
א/טז מערכי לב (לב) עמ' קפז
א/טז מצווה ועושה ח"א עמ' תקפד
א/טז מצעדי גבר שבת סי' ז אות ד
א/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' קעג
א/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
א/טז משאת המלך ח"א סי' קח-קט
א/טז משנת יעקב מדע עמ' שיט
א/טז משנת יעקב נזיקין עמ' רמט {שני מסייע}
א/טז משפטי עזיאל ח"ג עמ' קלא, ח"ו עמ' עה
א/טז משפטים לישראל עמ' קמב
א/טז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' נב אות ד
א/טז נחלת עזרא ח"א עמ' 17
א/טז נר מצוה (ואלק) מצוות דף פג ע"ג {מסייע אין בו ממש}
א/טז נתן פריו מכות עמ' כט
א/טז ס' הנייר עמ' כז
א/טז סוגיות בדיני ממונות עמ' 181, 189
א/טז סתרי ומגיני (תשכג) עמ' יט
א/טז פתח עינים ח"ב דף כו ע"א
א/טז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 247
א/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מז ע"ד
א/טז קדשי יהושע עמ' תרנו
א/טז קהלת יעקב (אלבעלי)
א/טז קול חיל עמ' כג
א/טז קול יהודה (פרלוב) עמ' פח {זה אינו יכול וזה אינו יכול}
א/טז קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות יג
א/טז קרבן מנחה (תשעד) עמ' פז
א/טז קרית מלך רב
א/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' טז
א/טז קרן הצבי מצוה פ אות טז
א/טז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כז
א/טז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ריח {רעק"א}
א/טז שארית יהודה (בלום) דף י ע"ג {זה אינו יכול וזה אינו יכול}
א/טז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנח
א/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא, צ
א/טז שו"ע הרב או"ח סי' שטז ס"ז
א/טז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שטז
א/טז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קב
א/טז שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תקיב
א/טז שערי טהר ח"ה שער ב סי' יט אות ג
א/טז תורת המלאכות ח"ה עמ' טו אות י, עמ' קכג אות עא, עמ' קכז אות עד
א/טז תורת המשפט ח"א עמ' 302
א/טז תורת השבת עמ' רכב {זה אינו יכול וזה אינו יכול}
א/טז תורת לויים דף כה ע"א
א/טז תיבת גומא (ורשנר) עמ' קפב, קפט
א/טז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שעב {רעק"א}, שפו
א/טז תיבת גומא (תשסז) עמ' קלד, קמ
א/טז תשורת שי מהדו"ק סי' תקלו
א/יז אבן האזל
א/יז אבני חפץ ח"ד עמ' ע
א/יז אבני נזר או"ח סי' קיט אות א
א/יז אבני נזר או"ח סי' רט אות יב
א/יז אבני ציון ח"א סי' יט אות א {קובץ}, סי' מז אות ב, ח"ב סי' נו אות ב {קובץ}, ח"ג עמ' פד, קכח, קלג, שיב {קובץ}
א/יז אגלי טל חורש סי' א, ו {חפר גומא}, ח"ב סי' נג אות יב {מקלקלין}, סי' עו {חפר גומא}
א/יז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קיז
א/יז אהלי חיים עמ' קכא, קכח
א/יז אור הישר [עונג יו"ט סי' כא, שבות יעקב ח"ג סי' כה, שו"ת הרמב"ם (דפוס ירושלים) סי' נח]
א/יז אור צהיר
א/יז אות ציון עמ' קסג
א/יז אז שמח עמ' עד {חופר גומא בשדה}
א/יז אמרי בינה (אש) דף מד ע"ב {מקלקל בהבערה}
א/יז אמרי דוד (שליסל) דף עח ע"ג {מקלקל בהבערה}
א/יז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שו
א/יז ארשת צבי עמ' עה
א/יז באר דוד שבת ח"ב סי' כג אות ב, סי' נ אות ג, סי' עג אות א-ב, סי' עו אות א
א/יז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קלג
א/יז באר מלך שבת עמ' צא-צד
א/יז בינת נבונים דף עז ע"ג
א/יז בית אהרן (צוקרמן) עמ' קפב
א/יז בית אהרן וישראל גל' לח עמ' מב {מקלקל בחבורה}
א/יז בית יעקב (מסקין) סי' ג
א/יז בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רה, רלד
א/יז בית מלך (חב"ד) עמ' 61
א/יז בית שערים או"ח סי' קכד (דף נד), רנט, שיז
א/יז בכורי אברהם דף מא ע"ג, מג ע"ד {מקלקל בחבורה}
א/יז בני ישראל (קרלי) סי' יד אות ח
א/יז בני שמואל דף סו ע"ב
א/יז בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' כג
א/יז בנין שבת ח"ב עמ' קכא-קכב, קלח
א/יז ברור הלכה ביצה ח ע"א ציון ב
א/יז ברור הלכה שבת עג ע"ב ציון ז, קו ע"א ציון ב, וקונטרס מלאכת מחשבת, מתעסק, פסקה ה
א/יז ברית עולם (ולר) סי' ה אות ז
א/יז ברכת מרדכי כתובות עמ' צב
א/יז ברכת ראובן דף יא ע"ג
א/יז גן דוד דף כז ע"ג
א/יז הדרת זקנים שבת סי' יב ס"ק ו
א/יז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' כח
א/יז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לה ס"ק מג
א/יז הררי קדם שבת עמ' רכ-רכא
א/יז התורה והמדינה ח"ז עמ' רסו
א/יז וגר זאב עמ' לא {מקלקל בחבורה פטור}
א/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שצג
א/יז זכרון שלמה (קליין) עמ' מא
א/יז חוות יאיר (תשנז) עמ' תלד
א/יז חוות יאיר סי' קנח
א/יז חזו"א או"ח סי' נ ס"ק ג
א/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבת קו ע"א]
א/יז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קפט ד"ה ונ"ל {כל המקלקלין פטורין כיצד הרי שחבל בחבירו או בבהמה וכו' פטור}
א/יז חי' ר"י נחמיה סי' קנו אות ו
א/יז חמדת ישראל ח"ב דף לה ע"א
א/יז חנן אלקים עמ' רה
א/יז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 98
א/יז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' סט
א/יז טל חיים (טל) שבת עמ' 69
א/יז טל נתן עמ' קעט, קפד
א/יז טל תחיה ח"א סי' ד אות א
א/יז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רמו
א/יז יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"ז
א/יז יקב זאב דף ג ע"א
א/יז ישועות יעקב מועד עמ' רסא
א/יז כלילת יופי דף לה-לו
א/יז כללי קלב"מ (תשסז) עמ' סה
א/יז כנה"ג
א/יז לב איש עמ' רצז
א/יז לב שלם [שלטי הגבורים פ' האורג]
א/יז להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' כד, כח, חי"ב עמ' יז
א/יז לקוטי סופר ח"ב דף מט ע"ב
א/יז לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 12
א/יז מאור יעקב דף סג ע"א, צה ע"ג {בחבורה}
א/יז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יא ע"ב-ע"ג {כ"מ}
א/יז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' עא, עג
א/יז מבוא למשנה תורה עמ' 43
א/יז מגילת ספר לאוין דף יא ע"א, יב ע"ב
א/יז מחשבת חיים או"ח עמ' רכט
א/יז מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' לז, מב
א/יז מנחת חינוך ח"א עמ' יא, קמט, קנח, קע
א/יז מנחת יהודה (בוים) דף פג ע"ד, פה ע"א {מקלקלין}
א/יז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תסג {כ"מ}
א/יז מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' קיא, קטז
א/יז מקור הברכה (שטרן) הל' שבת סי' יד אות ב
א/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יז משב יעקב ח"ב
א/יז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כז
א/יז משנת יעקב נזיקין עמ' רמב
א/יז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קלד
א/יז נחלת עזרא ח"ב סי' ח
א/יז נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' ד ס"ק ג {מ"מ}
א/יז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שיד
א/יז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רח {מ"מ}
א/יז ס' הנייר עמ' כז
א/יז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרב
א/יז סדר משנה (בוסק')
א/יז עבודת הגרשוני עמ' שפז
א/יז עטרת שבת עמ' טו
א/יז פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' סח
א/יז צמח מנחם דף מ ע"ג {מקלקל בחבורה}
א/יז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מו ע"ג
א/יז קול דודי (תשף)
א/יז קול דודי כריתות סי' תסט, תפד
א/יז קרבן ציון עמ' שסג
א/יז רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' ד
א/יז רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קפד
א/יז רשימות לב שבת סי' יד אות ט
א/יז שאגת אריה סי' נ
א/יז שארית נתן (לוברט)
א/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' עג, ח"ט סי' פא, פט
א/יז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שפד
א/יז שו"ע הרב או"ח סי' שיז ס' יא
א/יז שו"ת ר"י מסלוצק סי' י עמ' לו
א/יז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' ג, צט
א/יז שלמי ניסן פ' האורג עמ' פ {מ"מ}
א/יז שם טוב
א/יז שמש ומגן או"ח סי' ד עמ' ז
א/יז שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות יט
א/יז שער המלך ח"א עמ' קלו {כ"מ}
א/יז שערי זבולון הל' שבת סי' נה אות ב, סי' צו אות ד
א/יז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף עד ע"א
א/יז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' לה
א/יז שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' ח
א/יז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ג, כו
א/יז שעשועי תורה שבת עמ' יח {חופר בשדה}
א/יז תבואת יקב (פרידמן) עמ' נ {קובץ}
א/יז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ז, ט
א/יז תורה מציון שנה ב חוב' א סי' ה דף ח ע"ד {מקלקל בחבורה}
א/יז תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' ק
א/יז תורת המלאכות ח"ג עמ' יב, ח"ד עמ' קצט אות כ
א/יז תורת השבת עמ' קס
א/יז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קצו {חופר גומא לעפרה}
א/יז תרומת הדשן פסקים סי' ס
א/יח אהלי חיים עמ' קכח
א/יח אורות חיים פ' ג אות לו {ע"מ לבנות במקומו}
א/יח אמונת יהושע עמ' תקיג {ע"מ לבנות יסודות}
א/יח ארשת צבי עמ' עה
א/יח אתה יצרת - מלאכות שבת סי' מא אות ט
א/יח באר דוד שבת ח"ב סי' כג אות ב, סי' נ אות ג, סי' עג אות א-ב, סי' עו אות א
א/יח באר מלך שבת עמ' צה-קא
א/יח בדבר מלך חי"ח עמ' קנ {כל המקלקל ע"מ לתקן חייב כיצד וכו'}
א/יח בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רלט, רמו, רנב
א/יח בנין שבת ח"ב עמ' קט-קכג, קמ, קנג
א/יח בציר אליעזר ח"ב דף כז ע"ד {מקלקל ע"מ לתקן}
א/יח ברור הלכה שבת לא ע"ב ציון ב
א/יח דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' יט, ל
א/יח דברי סופרים (רוזין) סי' לה אות טו
א/יח דברי סופרים (רזין) דף מח ע"ב
א/יח הדרת זקנים שבת סי' יא ס"ק ט
א/יח הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' קנח
א/יח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ד ס"ק א, סי' יז ס"ק ה, סי' לז ס"ק ד
א/יח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסו
א/יח חי' עזיאל
א/יח חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני שבת סי' יד אות א = מהדו"ב ח"א סי' יד אות א
א/יח טל אורות (ר' שאול) עמ' קלט
א/יח טל חיים (טל) ח"ג עמ' תעה
א/יח ישועת משה עמ' קמז
א/יח לב איש עמ' רצז
א/יח לב שלם [לבב שלם (כ"י)]
א/יח לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 12
א/יח מגילת ספר לאוין דף יב ע"א
א/יח מלאכת שמואל עמ' רכב, רכד-רכה
א/יח מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' מג
א/יח מקור הברכה (שטרן) הל' שבת סי' יד אות א
א/יח משב יעקב ח"ב
א/יח משנת יהודה ח"א פ"י הט"ו, ופי"א ה"ט
א/יח משפטי עזיאל ח"ח עמ' צה, ח"ט עמ' קז
א/יח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרב
א/יח פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פט ע"ג
א/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כ אות ב
א/יח קהלת יעקב (אלבעלי)
א/יח קרבן אשר עמ' שנ
א/יח קרית מלך רב
א/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' יט
א/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' צג
א/יח שביתת השבת מעשה חושב פ"ב אות ב ד"ה כתבו
א/יח שיחות לספר שמות עמ' תלד {ע"מ לבנות במקומו}
א/יח שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תכב-תכג, תרע, ח"ב עמ' קלט, תעא
א/יח שלמי ניסן פ' האורג עמ' ל, עד
א/יח שלמי ניסן פ' הבונה עמ' רט
א/יח שמש ומגן או"ח סי' ד עמ' ז
א/יח שערי זבולון הל' שבת סי' צו אות ד
א/יח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' לה
א/יח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ז
א/יח תורת המלאכות ח"א עמ' לז אות יב, ח"ד עמ' קסט אות א, עמ' קפ אות יג
א/יח תחומין ח"ב עמ' 241 {לבנות במקומו}
א/יח תפארת אריה עמ' סג {סותר ע"מ לבנות שלא במקומו}
א/יט אבי עזרי ח"א
א/יט אבני שהם (זילברמן) עמ' מא
א/יט אור יעקב שבת דף לז ע"ג
א/יט אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' ח
א/יט באר מלך שבת עמ' קב-קג
א/יט בית המדרש
א/יט בית שערים או"ח סי' קכד (דף נג)
א/יט ברור הלכה שבת, קונטרס מלאכת מחשבת, מתעסק, פסקה ה
א/יט גליונות אבני נזר
א/יט דברי שלמה (בלו') ח"ג
א/יט דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' רלג
א/יט דרך המלך (רפפורט)
א/יט דרך ישרה ח"ב עמ' ס
א/יט זכר שמואל שבת סי' א במכתב אות ט
א/יט חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שנח
א/יט חנן אלקים עמ' רד
א/יט ישורון ח"י עמ' שפט {אבי עזרי}
א/יט מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סה או"ק ו
א/יט מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' י
א/יט מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יט משנת ר' אהרן שבת עמ' צח
א/יט נחל איתן
א/יט עיר מקלט עמ' קכד
א/יט קהלת יעקב (אלבעלי)
א/יט קובץ הערות על אבי עזרי
א/יט קול חיל עמ' לד
א/יט קרית מלך רב
א/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' יט
א/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא
א/יט שעורי עץ ארז שבת עמ' פט-צ
א/יט תורת המלאכות ח"ד עמ' קעא אות א
א/יט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תמב
א/יט תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' מה


ב/94 הלכות שבת פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אהל חיים ח"ד
ב/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ב/רה"פ אורה ושמחה
ב/רה"פ דברי ירמיהו
ב/רה"פ הרמב"ם השלם
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ יצחק ירנן
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ב/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' רנד-רסב
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אב"י יושב אהל עמ' 138, 149 {רמב"ם}, 152 {מ"מ}
ב/א אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קכז
ב/א אבני נזר או"ח סי' קיח אות ו, אהע"ז סי' רכא אות נג
ב/א אבני נזר חו"מ סי' סה
ב/א אבני ציון ח"א סי' יא אות ו, סי' לג אות ט, ח"ג עמ' רפא
ב/א אברהם אנכי ח"ב על יחזקאל פרק מד דף לט ע"ב {כ"מ}
ב/א אגודת אזוב ח"א דף לא ע"ג, ח"ב כ ע"ג
ב/א אגרות משה או"ח ח"ג סי' צ, ח"ד עמ' קנז, אהע"ז ח"ד עמ' רצד, שכ, שכג
ב/א אדני היד החזקה
ב/א אדני נחושת עמ' רס
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור החיים שמות פל"א פסוק יג
ב/א אור הישר
ב/א אור לישרים (שולמן) עמ' קלג-קלד {דחויה}
ב/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 315
ב/א אור צהיר
ב/א איש מבין ח"א דף צז ע"א
ב/א אישים ושיטות (תשסז) עמ' נב
ב/א אמונת עתיך גל' 112 עמ' 85 {דחויה}
ב/א אמרות יצחק תנינא עמ' קז {כ"מ}, קלב-קלג, קנג {כ"מ}
ב/א אמרי דוד (שליסל) דף כז ע"ב {דחויה}
ב/א אמרי זאב דף כח ע"ב-ע"ג {כ"מ - דחויה}
ב/א אמת ליעקב מועד עמ' קצח {דחויה}, שכב {דחויה}, שמד {דחויה}, שמז {שאר כל המצוות}
ב/א אמת ליעקב מקרא עמ' קפ
ב/א אנצי"ת ע' בעלי חיים הע' 3
ב/א אסיפת גאונים (תרנה) דף כא
ב/א אסיפת גאונים (תשע) עמ' תנח {כ"מ}
ב/א אפיקי מגינים שבת דף כט
ב/א ארץ בנימין עמ' שמט {כ"מ}
ב/א ארצות החיים סי' יח ארץ יהודה אות א עמ' שיד {דחויה}
ב/א ארצות החיים סי' כו ארץ יהודה אות ב עמ' שפד {דחויה}
ב/א אשר למלך
ב/א באר יהודה
ב/א באר מרים פ"ו הי"א
ב/א בדבר מלך חי"ז עמ' קמו {דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצות, לפיכך חולה שיש בו סכנה עושין לו כל צרכיו בשבת על פי רופא אומן של אותו מקום}
ב/א ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' יט
ב/א ביצחק יקרא (תשע) סי' כו ד"ה א"נ ס"ל, סי' מו ד"ה וכבר
ב/א בית אבא (גוטווירטה) דף ו ע"ג {כ"מ - דחויה}
ב/א בית אהרן וישראל גל' כב עמ' טו {אומן של אותו מקום}, גל' ס עמ' לז {כל צרכיו}, מג {דחויה}
ב/א בית אלהים שער ב עמ' רצא {דחויה}
ב/א בית הלוי ח"א סי' לג עמ' קמח
ב/א בית הלל שנה ז גל' א עמ' קסה {דחוי - קבלת תוספת שבת אם יצטרך לחלל שבת}
ב/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קכד
ב/א בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' ל
ב/א בית מלך (חב"ד) עמ' 60
ב/א בית שערים או"ח סי' נב {כ"מ}, קיב (דף מח-נ), קיז {כ"מ}, רצח {כ"מ}, שו {כ"מ}, שיז (דף קנח, קס, קסב) {כ"מ}, שיט {כ"מ}
ב/א בכורי אברהם דף מו ע"ד {דחויה}
ב/א בני ישראל (קרלי) סי' כה אות ג, יב
ב/א בצור ירום חי"א עמ' קלה הערה 23
ב/א ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קכב {כ"מ}
ב/א ברור הלכה יבמות - גליון הש"ס לרצ"י עמ' ב
ב/א ברור הלכה יומא פג ע"א ציון א פרק ג {הגהמ"י אות ב}, פרק ה, ציון ה פרק ד
ב/א ברכת ראובן דף יט ע"ג {קובץ}
ב/א בשמים ראש סי' לט
ב/א גדולי אריה עמ' מ {דחויה}
ב/א גליונות אבני נזר
ב/א דבר מאיר (ראק) סי' עט
ב/א דברות אליהו ח"ג עמ' כז
ב/א דברות משה ביצה עמ' קצט {דחויה}
ב/א דברות משה מועד ח"א עמ' קצו {דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות}
ב/א דברות משה סנהדרין עמ' תקכב, תקצב, תקצז {דחויה}
ב/א דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה ז, כתובות עמ' סא, גיטין עמ' רא, תקמה
ב/א דברי אברהם (מנדלסון) דף ד ע"ד, כג ע"ג {כ"מ - דחויה}
ב/א דברי חפץ עמ' קנח
ב/א דברי יציב או"ח עמ' תקמט, יו"ד עמ' תקלה {דחויה}
ב/א דברי יששכר דף יב ע"ג
ב/א דברי סופר עמ' צו
ב/א דברי שלמה (אסרף)
ב/א דגל ראובן ח"ב סי' יז
ב/א דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קג
ב/א דור רביעי ח"ב עמ' סט {דחויה}
ב/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רלט
ב/א דרך המלך (רפפורט)
ב/א דרך ישרה ח"ב עמ' רכא
ב/א דרך מצוותיך דף לב ע"ב
ב/א הגיון יצחק דף ז ע"ב, טו ע"ב
ב/א הדרת זקנים שבת סי' טו ס"ק ט
ב/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' מא {דחויה}
ב/א הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' ל
ב/א הלכות קטנות ח"ב סי' קנד
ב/א הר המלך ח"ג עמ' קיז, ח"ד עמ' כה, ח"ז עמ' שלב
ב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 200
ב/א הררי קדם שבת עמ' רעו
ב/א התורה והמדינה ח"ג עמ' סט, קובץ ה עמ' רצח, קובץ יא עמ' תרמה
ב/א ואם תאמר ח"א קושיה 208 {מ"מ}
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ת
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' א, תרסב
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רעג, שכו, ת
ב/א וחי בהם מהדו"ב עמ' א {דחויה}
ב/א ויואל משה מאמר ב סי' קטז
ב/א ויואל משה עמ' שכב
ב/א ויען יצחק עמ' קמג {דחויה}, קמה
ב/א זכור לאברהם (אביגדור)
ב/א זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קעא {דחויה}
ב/א זכרון הרב עמ' 94-95, 98-99, 255-256 {דחויה}
ב/א זכרון יהודה (לאש) דף ו ע"ב
ב/א זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' כז
ב/א זכרון סופרים {כ"מ - ומשמע דכי היכי דאיפליגו בטומאה וכו'} [עיין יומא דף מ"ו, ועיין ספר המקנה ח"ג דף קח ע"ב, חת"ס או"ח סימן פה ויו"ד סימן שלח ד"ה גם, ועיין תשו' מהרי"א או"ח סימן עט]
ב/א זמנים למלך
ב/א חוקת עולם עמ' 345 {כ"מ - דחויה}
ב/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' מ, מז
ב/א חי' הגרי"ז דף ו ע"ג
ב/א חי' הרי"ט עמ' ס {דחויה}
ב/א חי' חתם סופר
ב/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קז, סנהדרין עמ' קנב
ב/א חי' עזיאל
ב/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' יז, ח"ב עמ' רכג
ב/א חי' ר"י נחמיה סי' קעט אות ב
ב/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קע, שצה, תלח, תמג {כ"מ}
ב/א חי' ש"י דף כו ע"ד {דחויה}
ב/א חיי נפש בראשית ח"א עמ' קעב-קעג {כ"מ}
ב/א חיי נפש ח"ג עמ' מו-מז, נא
ב/א חיים ביד סי' קכה
ב/א חיים ומלך
ב/א חיים תחלה - דרכיו למשה (תשנג) עמ' מח
ב/א חלקת מאיר
ב/א חמדת ישראל ח"ב דף נט ע"ג {כ"מ}, והערות מנכד המחבר עמ' ז {כ"מ}
ב/א חנן אלקים עמ' פב, רו
ב/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כ עמ' סט
ב/א חקרי זמנים ח"ד עמ' תלד
ב/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקסה
ב/א טל אמרתי עמ' 380
ב/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' רעג, רעה {כ"מ}, שיג, שכט
ב/א טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תקכא
ב/א טל חיים (טל) שבת עמ' 57
ב/א יד פשוטה אהבה עמ' תתתפג
ב/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שא
ב/א יחוה דעת ח"ו עמ' רה
ב/א יחל ישראל (תשנב) עמ' שנב, שנה, שסז
ב/א יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קכ, קכג {מ"מ}
ב/א יראה ואהבה עמ' מא
ב/א ישועות יעקב מועד עמ' קסג, ש, תשכח
ב/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/א ישועות עוזו עמ' 83, 85-87
ב/א ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 106
ב/א כבודה של תורה ח"ג עמ' ק
ב/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשפב, תתב {כ"מ}
ב/א כלילת יופי דף לג
ב/א כפי אהרן (זס') קמא עמ' קמז
ב/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנח
ב/א כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' ק, ח"ב עמ' עד-עה
ב/א כתר אפרים עמ' לה
ב/א כתר נהורא עמ' קצה
ב/א לב חיים (פלג'י) ח"ג דף פ ע"ב, פא ע"ב
ב/א לב שלם [חנן אלקים צ ע"ב, אדמת קדש או"ח סי' כ, שמש צדקה יו"ד סי' כט דף פב ע"א-ע"ב]
ב/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' נד {דחויה}
ב/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' כו, כח {דחויה}
ב/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קיא, חי"ב עמ' צ
ב/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' צה, צז, קז, קט, קיא, קנ, קסו, קע, קעד
ב/א להורות נתן מועדים ח"א עמ' קנז, רסד, רפ, ח"ג עמ' קכו
ב/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קסח
ב/א לקוטי שיחות חי"א עמ' 347, אחרי תשדם ס"ז
ב/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 134
ב/א לקוטים (פיינברג) עמ' י {דחויה}
ב/א מאור ישראל
ב/א מאורות הדף היומי ח"ג עמ' רס
ב/א מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף כג ע"ב
ב/א מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רה
ב/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כ ע"ב {כ"מ}
ב/א מבוא למשנה תורה עמ' 258, 361
ב/א מגד יהודה ח"א סי' פ אות כג, סי' פט אות נד
ב/א מגיני שלמה עמ' קע
ב/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' עד, רפו, שמה, ח"ב עמ' פט
ב/א מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קג-קד
ב/א מועדים וזמנים ח"א סי' כ, מג
ב/א מוריה גל' קסא עמ' קטז, קיט {דחויה}
ב/א מותיב ומפרק עמ' כט {דחויה}
ב/א מזכרת למשה עמ' מו {דחויה}
ב/א מחנה יוסף שבת עמ' רט, רעו
ב/א מחנה לויה (תשעד) עמ' רפב
ב/א מחקרי ארץ או"ח סי' לב
ב/א מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' סו
ב/א מטה אהרן ר"ה עמ' קיד
ב/א מנחה לאיש עמ' 137
ב/א מנחם שלמה לקוטים סי' יא
ב/א מנחת אלימלך עמ' צה, צח
ב/א מנחת אשר שבת עמ' שמג
ב/א מנחת חיים (אמסלם) סי' קיא
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' קמט, קעח, ח"ב עמ' תכד, ח"ג עמ' רכט, תסו
ב/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רלח, שנב, ח"ב עמ' רצג {כ"מ}
ב/א מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' שבת התורה או דחויה {כ"מ}
ב/א מנחת עני (תקמז) דף יג ע"ב {דחויה}
ב/א מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' נה, סא
ב/א מסורה ח"ה עמ' יח
ב/א מעין החכמה עמ' קעה {כ"מ}
ב/א מעשה בצלאל סי' קה {דחויה}
ב/א מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' פה, יו"ד סי' שלח]
ב/א מצעדי גבר נדרים סי' כד אות א
ב/א מקדשי השם ח"ב עמ' פד {כ"מ}
ב/א מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/א מקראי קדש (תפט) דף קב ע"א
ב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קמג, רסה, תנד
ב/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' יב אות ו {כ"מ}
ב/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' מג אות ב {כ"מ}
ב/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כו אות ג, סי' לב אות ד {כ"מ}, סי' קנד אות ב {כ"מ - דחויה או הותרה}
ב/א משא בני קהת
ב/א משאת המלך (אדרי)
ב/א משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' שמה
ב/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' כז {כ"מ}
ב/א משמר הלוי עמ' סז, פ, צז-צח
ב/א משנה הלכות ח"ג סי' מב {ספק}
ב/א משנה הלכות ח"ה סי' נה {דחויה}
ב/א משנה הלכות ח"ו סי' שכד
ב/א משנת חיים במדבר עמ' תצח
ב/א משנת חיים בראשית עמ' רה
ב/א משנת חיים דברים עמ' שסט
ב/א משנת חיים מנחות עמ' תלט
ב/א משנת יהודה ח"א
ב/א משנת יעקב כאן, ומדע עמ' שנג, נשים ח"א עמ' שי
ב/א משנת פקוח נפש סי' טז אות א
ב/א משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' טו
ב/א משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' מא
ב/א משפטי עזיאל ח"ב עמ' לב, עה-עו, ח"ג עמ' פא
ב/א נדרי זריזין ח"ב - כינויי נדרים דף כד ע"ג {דחויה}
ב/א נועם ח"ה עמ' רפד, ח"ו עמ' קפו {דחויה}, קצב, קצד, ח"י עמ' שג
ב/א נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רמד
ב/א נזר הקדש (קפלן)
ב/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף צח ע"א-ע"ד
ב/א נחל איתן
ב/א נחלת שמואל דף ג ע"ב, סד ע"א {דחויה}
ב/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף צא ע"א {כ"מ}, קיב ע"ד {כ"מ}
ב/א נרות אהרן
ב/א נשמת אברהם ח"א עמ' קצא {צ"פ}
ב/א נתיבות החיים
ב/א נתן פריו הל' נט"י עמ' כז, קיג
ב/א נתן פריו נדרים עמ' קו
ב/א נתן פריו ערבי פסחים עמ' ה
ב/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תצג
ב/א סדר משנה (בוסק')
ב/א סופר המלך ח"א עמ' סא
ב/א סיני ס' יובל עמ' קפה
ב/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 124
ב/א עדות ביעקב (ריינס) עמ' קמה {דחויה}
ב/א עטרת תפארת דף נה ע"א {דחויה}
ב/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קנב
ב/א עין יצחק ח"א עמ' נח, ס, סח-ע
ב/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 90, 132
ב/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' ר
ב/א עמק הלכה (הורוביץ) עמ' נג {כ"מ}
ב/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' שמג {כ"מ}, שמה
ב/א עקדת משה ח"א עמ' לז
ב/א עקדת משה ח"ב עמ' נב {כ"מ}
ב/א פסקי אליהו ח"א עמ' ס {כ"מ}
ב/א פרחי שושנה עמ' ט
ב/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 132
ב/א פתחי שערים דף טו ע"ב, טז ע"א, כא ע"א, נט ע"ד
ב/א ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ג אות יז {ישועות מלכו}, פרק ד אות ו {ישועות מלכו}, פרק ה אות ו {ישועות מלכו}
ב/א צל"ח החדש דף לה ע"א {כ"מ}
ב/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לה ע"ד
ב/א צרור החיים (יעקב)
ב/א קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 70 {דחויה}
ב/א קדשי יהושע עמ' תשמא, תתסז {צ"פ}
ב/א קהלת יעקב (אלבעלי)
ב/א קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקצח, תר, ר"ה-יו"כ עמ' תלח-תמ, תמה, תקי-תקיא
ב/א קובץ על יד ח"ג
ב/א קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' נג {ע"פ רופא אומן}, רלו {כ"מ}, רלז
ב/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' ל {קרית מלך רב}
ב/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' יב
ב/א קול דודי ר"ה סי' תקכה
ב/א קול צופיך עמ' שנח {ישועות מלכו}
ב/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 145, 171
ב/א קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות ו, גיטין שעור ז אות יג
ב/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' עא {כ"מ}, קמז {כ"מ}, קסג-קסד {כ"מ}, במדבר עמ' יד {כ"מ}, דברים עמ' ט {כ"מ}
ב/א קרבן אשר עמ' רלו {כ"מ}
ב/א קרבן מנחה (תשעד) עמ' שעא
ב/א קרבן ציון עמ' צג {כ"מ}
ב/א קרית מלך (חב"ד) עמ' עט
ב/א קרית מלך רב
ב/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' כב, כד
ב/א רב ברכות (רי"ח) עמ' צא {דחויה}
ב/א רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ח הע' 5
ב/א רמת רחל סי' כח אות ב {ספק}
ב/א רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שא
ב/א שאילת יעבץ ח"א סי' קלב
ב/א שארית ישראל (תשעד) דרוש יג עמ' 215 {קרית מלך רב}
ב/א שארית נתן (לוברט)
ב/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנז
ב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' עו, ח"ט סי' עה, עח, פב
ב/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' תכט {דחויה}
ב/א שו"ע הרב או"ח סי' שכח סעיפים ב, יג
ב/א שו"ת מהר"ם שיק חו"מ סי' מט {דחויה}
ב/א שו"ת ר"י מפוזנא עמ' סד
ב/א שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 75 {הגהמ"י}
ב/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תמט {כ"מ - דחויה}
ב/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קכז, קלד, קלו
ב/א שם אליעזר דף קכד ע"ד, קכה ע"א-ע"ב
ב/א שם דרך סנהדרין עמ' קעו, קעח
ב/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רסז {כ"מ}, שצז {כ"מ}, ח"ב עמ' קמ {כ"מ}
ב/א שמועת חיים יומא ח"א עמ' קט, ח"ב עמ' תצז
ב/א שנות חיים (קלוגר) עמ' צט, קג {כ"מ}
ב/א שעורי דעת ח"ב עמ' קכב
ב/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קפד
ב/א שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' רמו {הגהמ"י}
ב/א שערי טהר ח"ח סי' ע אות ג
ב/א שערי מאיר עמ' לב-לג
ב/א שערי ציון (כהן, תרצח) דף לט ע"א {דחויה}
ב/א שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' יד-טו, כד
ב/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ט {כ"מ}, כח
ב/א שפת הים (זכריש) סי' יז ס"ק ג
ב/א תאריך ישראל סי' ה אות יד-טו
ב/א תהלה לדוד (והרמן) פ"פב פסוק ח הערה ו
ב/א תורה לשמה (תשעג) עמ' קצא
ב/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות שצח {הגהמ"י אות א}
ב/א תורת המדינה עמ' 33 {דחויה}
ב/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 175
ב/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 191
ב/א תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קס
ב/א תורת השבת והמועד עמ' 93
ב/א תורת ירוחם ח"א דף יב ע"ג
ב/א תורת ציון עמ' 367
ב/א תורת רפאל או"ח ח"ב דף נח ע"ב {כ"מ}
ב/א תחומין ח"א עמ' 304 {דחויה}, ח"ג עמ' 22, 25, 43, ח"ה עמ' 57, חט"ז עמ' 199
ב/א תחומין חכ"א עמ' 189, חכ"ב עמ' 29, 123
ב/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' לא, ריד
ב/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רפז {דחויה}
ב/א תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' צא-צב
ב/א תפארת ציון (ריבקין) סי' כד אות א עמ' שמ {כ"מ - דחויה}
ב/א תרומת הגורן ח"א עמ' 154, 248
ב/א תשובות יהודה דף נד ע"ג {דחויה}
ב/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' קעג {דחויה}
ב/א תשורת שי מהדו"ת סי' עג
ב/ב אבי עזרי ח"ה
ב/ב אגודת אזוב ח"ב דף כ ע"ד
ב/ב אדני נחושת עמ' רס
ב/ב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קמט
ב/ב אהלי יהודה (אמדו)
ב/ב אור הישר [אור זרוע ח"ב הל' ערב שבת סי' לח, מ"מ לקמן הל' יא, אור הישר לעיל ה"א]
ב/ב אור זרוע השלם שבת עמ' קט
ב/ב אמונת עתיך גל' 105 עמ' 86
ב/ב אמת ליעקב מועד עמ' קיז, שמו
ב/ב ארץ בנימין עמ' שמט
ב/ב באר יהודה
ב/ב בדבר מלך חי"ז עמ' קמט {כללו של דבר שבת לגבי חולה שיש בו סכנה הרי הוא כחול לכל הדברים שהוא צריך להן}
ב/ב בית אהרן וישראל גל' ס עמ' לז {לכל דבר שהוא צריך}
ב/ב בית אהרן וישראל גל' פא עמ' לב {כחול}
ב/ב בית ארזים - ס' הגליונות
ב/ב בית שערים או"ח סי' קיב
ב/ב ברור הלכה יומא פג ע"א ציון א פרק ה, ציון ה פרק ד
ב/ב ברור הלכה יומא פד ע"ב ציון ב פרק ב {כמו חול}
ב/ב ברור הלכה ע"ז כח ע"א ציון ב {צ"פ}
ב/ב ברור הלכה שבת ל ע"א ציון א
ב/ב בריכות מים דף ל ע"ג {ראב"ד}
ב/ב ברכת אריאל ח"א סי' ה ס"ק ד
ב/ב דרך המלך (רפפורט)
ב/ב דרך ישרה ח"ב עמ' נט
ב/ב הדרת אפרים ח"א עמ' מ
ב/ב הדרת זקנים שבת סי' טו ס"ק ט
ב/ב הליכות אליהו
ב/ב הררי קדם שבת עמ' רעו
ב/ב וחי בהם מהדו"ב עמ' א {כחול}
ב/ב ויען יצחק עמ' כו {מ"מ}, קמה
ב/ב זכרון הרב עמ' 98 {כחול - משמע ששבת הותרה אצל פק"נ}, 255
ב/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' לד {צ"פ}
ב/ב חזו"א על הרמב"ם
ב/ב חזון יהושע עמ' קסז {וחי בהם}
ב/ב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תנא
ב/ב חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' שמו
ב/ב חיי נפש ח"ג עמ' מו
ב/ב חלקת יואב החדש הגהות על שב שמעתא ש"ד פ"א {מ"מ}
ב/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' תלד
ב/ב טל אמרתי עמ' 380
ב/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' רעג
ב/ב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תקכא
ב/ב יחוה דעת ח"ד עמ' קס, ח"ו עמ' רה
ב/ב ישועות עוזו עמ' 83
ב/ב כלילת יופי דף כה
ב/ב כפי אהרן (זס') קמא עמ' סה, קמח
ב/ב כתר אפרים עמ' לה
ב/ב לב חיים (פלג'י) ח"ג דף פ ע"ב, פא ע"ב
ב/ב להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' כח {כחול}
ב/ב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' צז, קיא, קלז, קמט
ב/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 134
ב/ב מבוא למשנה תורה עמ' 258, 361
ב/ב מגד יהודה ח"א סי' פו אות מב
ב/ב מועדים וזמנים ח"א סי' כ, מג, ס
ב/ב מוריה גל' קסא עמ' קיט-קכ
ב/ב מחנה יוסף שבת עמ' רעז-רעח
ב/ב מחשבת חיים או"ח עמ' שסג
ב/ב מי באר (אופנהיימר) דף טז ע"ד
ב/ב מכתב סופר
ב/ב מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' נה, סא
ב/ב מעט צרי
ב/ב מצות ביקור חולים סי' כז אות ב {הדלקת הנר}
ב/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' תנד
ב/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' שמה
ב/ב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף נג {כללו של דבר}
ב/ב משנת יהודה ח"א פ"ב ה"ג, וח"ב כאן
ב/ב משנת פקוח נפש סי' יא אות ו {רמב"ם}, סי' יז אות ב {אבי עזרי}
ב/ב נועם ח"ו עמ' קפו, קצ, רלח, ח"י עמ' שג
ב/ב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קלא
ב/ב נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ז סי' א ס"ק ב, ט
ב/ב נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' סד
ב/ב עץ החיים (קלוגר) עמ' רנה
ב/ב פרי מלכה סי' כא {צ"פ}
ב/ב ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ט אות ו {לענין חשיב"ס שבת הוא כחול לכל הדברים שהוא צריך}
ב/ב קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקצח, ר"ה-יו"כ עמ' תלט, תמא
ב/ב קובץ על יד ח"ג
ב/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות ו
ב/ב קרית מלך
ב/ב רווחא שמעתתא ח"א עמ' קטו
ב/ב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שא
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קח
ב/ב שארית נתן (לוברט)
ב/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פב
ב/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' תל {כחול}
ב/ב שו"ת הרד"ך עמ' רלז
ב/ב שו"ת הרדב"ז סי' אלף יז
ב/ב שלל דוד
ב/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קלו
ב/ב שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קפג
ב/ב שערי טהר ח"ח סי' ע אות ג
ב/ב שערי מאיר עמ' לב
ב/ב שעשועי תורה שבת עמ' מה {מחמר נחשב מלאכת עצמו}
ב/ב תחומין חכ"א עמ' 189
ב/ג אב"י יושב אהל עמ' 139, 163
ב/ג אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' יא {גדולי ישראל}
ב/ג אבני השוהם (הורוויץ) דף נ ע"א {גדולי ישראל}
ב/ג אבני נזר או"ח סי' תנה אות ה
ב/ג אגודת אזוב ח"ב דף כב ע"ד
ב/ג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קנז, יו"ד ח"ב סי' קמו, אהע"ז ח"ד עמ' שכ
ב/ג אדני היד החזקה
ב/ג אדני נחושת עמ' רס
ב/ג אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שמה
ב/ג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' צג, תרז {אינן נקמה}, תרט {אסור להתמהמה}
ב/ג אור הישר [תורת האדם שער הסכנה, אור הישר זבחים רפ"ב]
ב/ג אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 78, 277
ב/ג אות היא לעולם ח"א דף ו ע"ג
ב/ג איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 38
ב/ג אמונת עתיך גל' 112 עמ' 82 {גוי}
ב/ג אמונת עתיך גל' 118 עמ' 63, 101
ב/ג אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 263
ב/ג אמת ליעקב מועד עמ' קפז, שמה-שמו
ב/ג אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ה ברכת אברהם אות סט
ב/ג אשר למלך
ב/ג באורי מוהרא"ל (היילפרין) פ' משפטים דף כז ע"א {וחי בהם}
ב/ג באר יהודה
ב/ג בדבר מלך חי"ז עמ' קמח {כשעושים דברים האלו אין עושין אותן לא ע"י גוים ולא ע"י קטנים ולא ע"י עבדים ולא ע"י נשים כדי שלא תהא שבת קלה בעיניהם אלא על ידי גדולי ישראל וחכמיהם וכו'}
ב/ג בית אהרן וישראל גל' סב עמ' קמו
ב/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' שעא
ב/ג בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' ל
ב/ג בית שערים או"ח סי' קיב
ב/ג במלכות היהדות עמ' 34 {הם חיים לעולם}
ב/ג בן אשר סי' מח אות ט
ב/ג בני בנים ח"א עמ' קה
ב/ג ברור הלכה יומא פד ע"ב ציון ב
ב/ג ברור הלכה יומא פה ע"א ציון ה פרק ב {וחי בהם - חיי שעה}
ב/ג ברור הלכה סוכה, גליון רצ"י דף לב
ב/ג בתורתו יהגה ח"ב עמ' שנא {שאין משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים}
ב/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קס
ב/ג גדולי אריה עמ' לט
ב/ג גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' א
ב/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כד
ב/ג דברות אליהו ח"ו עמ' קי {אסור להתמהמה - בשינוי}
ב/ג דברות משה גיטין עמ' תקמו
ב/ג דברות משה סנהדרין עמ' תקצא {מ"מ בשם ירושלמי}
ב/ג דברי אור ח"א עמ' עו, קיז
ב/ג דברי יציב או"ח עמ' תקכד
ב/ג דברי ירוחם סי' מא
ב/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רמ
ב/ג דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שמט, תי {אסור להתמהמה}
ב/ג דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 171 {לא יתמהמה}
ב/ג הגיון יצחק דף ז ע"א-ע"ב
ב/ג הדרת אפרים ח"א עמ' מב
ב/ג הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 20
ב/ג הלכות מדינה ח"ב עמ' קנג, רמט
ב/ג הלכות קטנות ח"ב סי' קנד
ב/ג המשפט העברי עמ' 425
ב/ג הר המלך ח"ב עמ' קעא-קעב, ח"ג עמ' יט
ב/ג הרמב"ם והגאונים עמ' 45
ב/ג הרמב"ם והלכותיו
ב/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 127, 133, 141
ב/ג הררי קדם שבת עמ' רעז, רפ
ב/ג התורה והמדינה ח"ה עמ' רלב, קובץ ז עמ' פ, פג, קובץ יא עמ' רנג
ב/ג התקופה הגדולה עמ' רפ {אפיקורסין - קראים}
ב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לז, שמב
ב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' א
ב/ג וחי בהם עמ' 91 {הא למדת}
ב/ג ויען יצחק עמ' קמה
ב/ג זאת ליעקב ויקרא עמ' קיט
ב/ג זכרון הרב עמ' 255-256
ב/ג זמנים למלך
ב/ג חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ב ס"ק ו
ב/ג חזון יחזקאל ע"ז פ"ב ה"א
ב/ג חי' ירוחם
ב/ג חי' עזיאל
ב/ג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תמב, תעז
ב/ג חיי נפש ח"ג עמ' מז
ב/ג חיים ביד סי' קכה
ב/ג חיים ומלך
ב/ג חיים תחלה - דרכיו למשה (תשנג) עמ' מח
ב/ג חלקת יואב מהדו"ת סי' ח
ב/ג חמדת ישראל ח"ב דף נז ע"ב
ב/ג חק המלך יבמות עמ' ק-קא
ב/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' תלד
ב/ג טוב נהורך פ"ב הערה 7
ב/ג טל אמרתי עמ' 376
ב/ג טל חיים (טל) ח"ג עמ' רפב
ב/ג יד המלך (לנדא), גם בתוספות (דף כג ע"א)
ב/ג יד פשוטה מדע עמ' צז
ב/ג יהדות בין דת למוסר עמ' 224, 286
ב/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כח {מ"מ}
ב/ג יחוה דעת ח"א עמ' קעח
ב/ג יחל ישראל (תשנב) עמ' רפד, שנג
ב/ג יחלק שלל ח"ג עמ' סב {לא ע"י אשה}
ב/ג ישועות עוזו עמ' 91
ב/ג ישמח חיים מע' ג אות יח, מע' ח אות נח, מע' י אות סד {כ"מ}
ב/ג ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 107, 119 {גדולי ישראל}, 124, 167, 195
ב/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' ריט, תנא
ב/ג כלילת יופי דף כה
ב/ג כפי אהרן (זס') קמא עמ' סד
ב/ג כתר אפרים עמ' לה, לז
ב/ג לב חיים (פלג'י) ח"ג דף פ ע"ב, פא ע"ב
ב/ג לב שלם [בית יעקב סי' קב]
ב/ג להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' כו-כז {וחי בהם}
ב/ג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' צה, קז, קלט
ב/ג להורות נתן על התורה ח"ג עמ' רכ
ב/ג לחם אבירים
ב/ג ללשונות הרמב"ם
ב/ג לקוטי סופר ח"ב דף נו ע"ג, נז ע"ב
ב/ג לקוטי שיחות אחרי תשדם ס"ז
ב/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 133
ב/ג מאורות הדף היומי ח"ז עמ' כ-כב {הצלת חיים תוך בזיון}
ב/ג מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 275, 280, 290, 304, 308
ב/ג מאזני צדק ח"א עמ' שפח
ב/ג מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ג דף ד ע"א
ב/ג מבוא למשנה תורה עמ' 66, 112, 258, 323-321, 361
ב/ג מגד יהודה ח"א סי' עג אות ב
ב/ג מגילת ספר לאוין דף יג ע"ב
ב/ג מוריה גל' קסא עמ' קטז, קיח {וחי בהם}
ב/ג מנחה לאיש עמ' 137, 143
ב/ג מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' לב ס"ק ה, יא, יג
ב/ג מנחת אלימלך עמ' צז
ב/ג מסורה ח"ה עמ' יח
ב/ג מסירות נפש עמ' 84
ב/ג מעיל שמואל (פלורנטין) דף יד ע"א
ב/ג מענה לשון עמ' פד
ב/ג מערכי לב (לב) עמ' שעג
ב/ג מפניני הרב עמ' צב
ב/ג מקור חסד עמ' שמא
ב/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' קמג
ב/ג מרגליות הים סנהדרין כא ע"ב אות כא
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ג משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קצא
ב/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קלח
ב/ג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף נב {ואלו אפיקורסים שאומרים}
ב/ג משנת יהודה ח"א כאן, ופ"ל הט"ו
ב/ג משנת משה מגילה עמ' קצא, קידושין עמ' פו, מכות עמ' פז
ב/ג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' טו
ב/ג משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/ג משרת משה (עטייה)
ב/ג נועם ח"ה עמ' רב, ח"ו עמ' קפח, קצד, חט"ז עמ' סג
ב/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יא אות א {לא ע"י גוים}
ב/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לב אות א
ב/ג נפש הרב עמ' רמב
ב/ג נשמת אברהם ח"א עמ' קע, קפג, קפח, ח"ב עמ' רכד, ח"ה עמ' כב, קנז, רא
ב/ג נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' כד
ב/ג נתיבות פסיקה עמ' 165-166
ב/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' שסח
ב/ג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קלח
ב/ג סודו של המשפט העברי עמ' 247
ב/ג סוכה של מי עמ' ריא
ב/ג סיני ס' יובל עמ' קעו
ב/ג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 124
ב/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רג
ב/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' שמו
ב/ג ענבי פתחיה עמ' 248
ב/ג עקדת משה ח"א עמ' לה, לז
ב/ג פי' ר' פרחיה שבת קט הערה 52
ב/ג פני חיים (פלג'י) עמ' עג {כ"מ}
ב/ג פני משה (שלז')
ב/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 146
ב/ג צהר גל' ב עמ' 64 {הא למדת}, גל' יא עמ' 23-24 גדולי ישראל}, 100 {רחמים וחסד}, 117 {גדולי ישראל}
ב/ג ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פ"ב אות ו-ח, י-יא, פ"ג אות א {רחמים בעולם}, ט וחי בהם}, יג, פ"ז אות יח {גדולי ישראל - חיוב להשתדל בעצמו}, כא {גדולי ישראל - אף שאינו לפי כבודם}
ב/ג קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 255
ב/ג קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקצח, ר"ה-יו"כ עמ' תלט, תקיא
ב/ג קובץ על יד ח"ג
ב/ג קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רלז
ב/ג קול יהודה (פרלוב) עמ' קלד {ולא לנקמה}
ב/ג קרבן אשר עמ' רעד
ב/ג קרן הצבי מצוה פ אות א, יב
ב/ג ר"י קארו - קובץ עמ' קפא
ב/ג ריח שדה - דרושים דף יז ע"ב
ב/ג רמת רחל סי' כח אות ב
ב/ג רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שא
ב/ג רפואה והלכה (שילת) עמ' 31, 71, 141
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קז-קח
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' עג
ב/ג שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנז
ב/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' עד אות ג, ח"ט סי' פב
ב/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' סג
ב/ג שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 414
ב/ג שו"ע הרב או"ח סי' שכח ס' יג
ב/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' ס
ב/ג שיחות מוסר (תשמ) ח"ג מאמר יב
ב/ג שיחות מוסר (תשסב) עמ' קיד {אינם נקמה}
ב/ג שלשה עשר עלי השושנה עמ' 198
ב/ג שמחתי באומרים לי עמ' תח
ב/ג שנה בשנה תשמז עמ' 417 {רחמים בעולם}
ב/ג שערי זבולון הל' שבת סי' קז אות א
ב/ג שערי מאיר עמ' לב
ב/ג שערי עזרא (בצרי) עמ' שעג
ב/ג שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' טו, כה {הגהמ"י}
ב/ג שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ט {הגהמ"י ומ"מ}, לא
ב/ג שפת הים (זכריש) סי' יז ס"ק ג
ב/ג שרי המאה ח"ב עמ' 211
ב/ג שרידים גל' יד עמ' מב {מרחמי התורה עלינו}
ב/ג תהלה לדוד (והרמן) פ"פב פסוק ח הערה ו
ב/ג תוספתא כפשוטה מועד עמ' 258, 260
ב/ג תורה לדעת ח"ג עמ' רפג
ב/ג תורה תמימה ויקרא פ' יח אות יא
ב/ג תורת השבת והמועד עמ' 76
ב/ג תורת ירוחם ח"ג דף לב ע"ב
ב/ג תחומין ח"א עמ' 531, ח"ג עמ' 12, 16, 25, ח"ד עמ' 22
ב/ג תחומין חכ"א עמ' 189
ב/ד אבני נזר או"ח סי' תנה אות י, יו"ד סי' שכ אות ב
ב/ד אגלי טל טוחן סי' לח אות ז ובהגהה
ב/ד אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק ח
ב/ד ברור הלכה ביצה כב ע"א ציון ז
ב/ד ברור הלכה ע"ז כח ע"ב ציון ג
ב/ד דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ה סעיף ג עמ' צד
ב/ד דעת כהן עמ' רנג
ב/ד הר המלך ח"ג עמ' נה
ב/ד זמנים למלך
ב/ד חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ב ס"ק ו
ב/ד חתן סופר [שו"ת חתן סופר סי' לד ד"ה ואם כנים]
ב/ד כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' ק
ב/ד לחם אבירים
ב/ד מי באר (אופנהיימר) דף מד ע"ב
ב/ד מציאות קטן סי' קטו
ב/ד מצעדי גבר שבת סי' לא אות ו
ב/ד מראה הפנים ע"ז דף ו
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפה {החושש בעיניו}
ב/ד משנת יהודה ח"ב
ב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נז
ב/ד קובץ על יד ח"ג
ב/ד קרית מלך
ב/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' עג אות א, ח"ט סי' פב
ב/ד שו"ע הרב או"ח סי' שכח ס' ט, סי' שלא ס"א
ב/ד תחומין ח"ג עמ' 201, 203
ב/ד תשורת שי מהדו"ק סי' שצג
ב/ה אגלי טל טוחן סי' לח אות ז ובהגהה
ב/ה בחיר חיים
ב/ה ברור הלכה ע"ז כח ע"א לפני ציון א, וציון א, ב, ג, ד פסקה א, ציון ז {הגהמ"י}
ב/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' לד
ב/ה דברי יחזקאל (תרצה) דף ט ע"ד
ב/ה הגהות ר' נחום טרעביטש
ב/ה הר המלך ח"ג עמ' כ
ב/ה טל חיים (טל) ח"ג עמ' שלג {מ"מ}, שנה
ב/ה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לח {מ"מ}
ב/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכד
ב/ה להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' צ
ב/ה מאורות נתן (הורוביץ) דף ט ע"ב
ב/ה מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רה
ב/ה מגיני שלמה עמ' ו {צ"פ}
ב/ה מחשבת חיים או"ח עמ' שסד
ב/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קסד
ב/ה מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קב {מ"מ}
ב/ה מראה הפנים שבת דף לא, עו, ע"ז דף י
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ה משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קלו-קלז
ב/ה משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' קמב-קמג
ב/ה משפטי עזיאל ח"ב עמ' עה, ח"ז עמ' לט
ב/ה נועם ח"ו עמ' רלח, חי"ד עמ' שכא
ב/ה נשמת אברהם ח"ד עמ' סג, רכה
ב/ה ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק י אות א {בשיניו}
ב/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ריד ע"א-ע"ב {הגהמ"י}
ב/ה קרבן אליצור דף עז ע"ד
ב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קז-קח
ב/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' עא-עב, ח"ט סי' פב
ב/ה שו"ע הרב או"ח סי' שכח סעיפים ד, ז, י
ב/ה תורה מציון שנה ב חוב' ד סי' ז דף ח ע"ד {דחויה}
ב/ו אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' נג
ב/ו באר שרים (שולמן) עמ' כו
ב/ו בית שערים או"ח סי' קיב (דף נ) {כ"מ}
ב/ו התורה והמדינה חי"א עמ' תכט
ב/ו כלילת יופי דף לב-לג
ב/ו כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קנו
ב/ו מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' טריפת יין ושמן בשבת {מ"מ}
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ו נתיבות שמואל דף פג ע"ד
ב/ו פסקי אליהו ח"ב עמ' כה
ב/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פב
ב/ו שו"ע הרב או"ח סי' שכח ס"ו
ב/ו שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' לג
ב/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' נז {כלב שוטה}
ב/ז אדני נחושת עמ' רנט
ב/ז באר יהודה
ב/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' מו ד"ה אך יש
ב/ז בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קמ
ב/ז בית שערים יו"ד סי' שכח
ב/ז בצור ירום חי"א עמ' קלו הערה 24
ב/ז ברכת אריאל ח"א סי' ה (בסופו)
ב/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עג
ב/ז דעת מרדכי ח"א דף סא ע"ד {מ"מ}
ב/ז הררי קדם שבת עמ' רפא
ב/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' יז
ב/ז חמדת ישראל ח"ב דף נח ע"ג
ב/ז חנן אלקים עמ' רג
ב/ז להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' נה, חי"א עמ' סה
ב/ז מלואי שלמה עמ' שלד
ב/ז משנת יהודה ח"א
ב/ז נטיעות חיים דף טו ע"ג
ב/ז קובץ על יד ח"ג
ב/ז קרן הצבי מצוה עב אות ו
ב/ז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צב ע"א
ב/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פב
ב/ז שיבת ציון (לנדא) סי' ד {מ"מ}
ב/ז שערי זבולון הל' שבת סי' קג אות יא
ב/ח אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קלב
ב/ח אדמת קדש ח"ב דף י ע"ד
ב/ח אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 198
ב/ח ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' נד
ב/ח באר יהודה
ב/ח בדבר מלך חי"ב עמ' שיז
ב/ח בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 56
ב/ח בשבילי השמחה סי' יד אות א {מקדש ומדינה}
ב/ח הר המלך ח"ג עמ' קיז-קיח, ח"ו עמ' יא, ריח-רכ
ב/ח זכור לאברהם (אביגדור)
ב/ח זכרון שלמה (קליין) עמ' רטו {מ"מ}
ב/ח חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תלח
ב/ח חיים שנים ישלם עמ' א-ג
ב/ח חמדת ישראל ח"ב דף נח ע"ג
ב/ח טל חיים (טל) ח"ג עמ' רעח, רפא
ב/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שא, כרך ב ח"ב עמ' יח
ב/ח כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תח-תיא
ב/ח מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כא ע"א {מ"מ}
ב/ח מנחת אלימלך עמ' צט
ב/ח מנחת אשר שבת עמ' שלד {מ"מ}
ב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קעח
ב/ח מרחשת ח"א סי' ב אות ג בהגהה
ב/ח משאת המלך (אדרי)
ב/ח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' נב, רמג
ב/ח נר למאור (רבינוביץ) דף כב ע"א
ב/ח נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ז סי' א ס"ק ט
ב/ח עטרת שבת עמ' כ {מעשה רקח}, כא
ב/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' ר
ב/ח קרית מלך
ב/ח ריח שדה - דרושים דף יז ע"ב
ב/ח רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שסד
ב/ח שו"ע הרב או"ח סי' שכח ס' יח
ב/ח שלמי יוסף שבת ח"א עמ' ג
ב/ט אבי עזרי ח"א
ב/ט אבני ציון ח"ד עמ' קלא
ב/ט אבני שהם (זילברמן) עמ' מא
ב/ט איש מבין ח"א דף פב ע"ב
ב/ט בכורי אברהם דף נב ע"ד, נג ע"א {מותר לבריא}
ב/ט ברור הלכה ביצה מ ע"א ציון ו
ב/ט ברור הלכה חולין טו ע"ב ציון [א]
ב/ט גדולי ציון (תשנב) עמ' נ {שחט בהמה לחולה}
ב/ט הגהות מוהר"י קרט עמ' יט {שחט לחולה}
ב/ט הררי קדם שבת עמ' רעז
ב/ט זמנים למלך
ב/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין טו ע"ב]
ב/ט חיים שנים ישלם עמ' א-ג
ב/ט טל אמרתי עמ' 70
ב/ט לב שלמה (חלמא) עמ' קיט {מרכה"מ}
ב/ט מטה אהרן הל' יו"ט עמ' כג, קיא
ב/ט מנוחת אשר ח"ב דף מה ע"ד {שוחט לחולה מותר לבריא}
ב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קעח
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ט משאת כפי עמ' מג
ב/ט משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' שע
ב/ט משנת חיים יומא עמ' תקמח
ב/ט משרת משה (עטייה)
ב/ט נתיב אברהם ח"א עמ' פ-פב
ב/ט ס' הנייר עמ' טו
ב/ט ס' העתים עמ' 326
ב/ט עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' קיג
ב/ט עטרת שבת עמ' כא, כג
ב/ט עסק התורה עמ' ק
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצז
ב/ט עקדת משה ח"א עמ' קס
ב/ט פסקי אליהו ח"א עמ' ס {שוחט לחולה - השמיט כזית}
ב/ט פרי עץ חיים (אביגדור)
ב/ט ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק יא לפני אות א
ב/ט צרור הכסף (גטיניו)
ב/ט קהלת יעקב (אלבעלי)
ב/ט קובץ הערות על אבי עזרי
ב/ט קובץ על יד ח"ג
ב/ט קול יהודה (גרשוני) עמ' תכב
ב/ט קרית מלך רב
ב/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' כז, עה
ב/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פב
ב/ט שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' צט
ב/ט שירת הים סי' ח אות יט {או"ש}
ב/ט שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שצו {הגהמ"י}
ב/ט שמחת הלוי דף ל ע"ד {כ"מ}
ב/ט תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קיא
ב/י אבן פינה (פורת) עמ' יח
ב/י אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ז אות ב
ב/י אבני נזר או"ח סי' מג אות ד
ב/י אבני שהם (זילברמן) עמ' מא
ב/י אגלי טל טוחן סי' לח אות טו, יח-כ, כח, ח"ב סי' ריז אות ד
ב/י אגרות משה או"ח ח"ג סי' נד ענף ד
ב/י אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פד {כ"מ}
ב/י אור הישר [באר שבע תשובה כד]
ב/י אור צהיר
ב/י אור שמח
ב/י אורות חיים פ' ה אות ד {מ"מ - רק חולי כל הגוף}
ב/י אמונת עתיך גל' 109 עמ' 42
ב/י אמונת עתיך גל' 125 עמ' 41 {א"צ שינוי}
ב/י אנצי"ת ע' אמירה לנכרי הע' 59-58, ע' בשולי גוים הע' 219
ב/י באר יהודה
ב/י באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' סה אות א
ב/י בית יעקב (מסקין) סי' ג
ב/י ברור הלכה ע"ז כח ע"ב ציון א, ג פסקה ד
ב/י ברור הלכה שבת ל ע"א ציון א, קמח ע"א ציון א, ביצה כב ע"א ציון ט
ב/י ברכות חיים ח"א עמ' לב
ב/י גליונות אבני נזר
ב/י גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' רפ {מ"מ - נפל למשכב}
ב/י דברי יששכר דף כא ע"ג
ב/י דרך ישרה ח"ב עמ' נה, נט
ב/י המאיר לארץ
ב/י ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' רעה-רעו {מ"מ}
ב/י זכור ליצחק דף קמ ע"ב
ב/י זכרון הרב עמ' 253 {מלאכה דרבנן לחולה שאין בו סכנה - אסור}
ב/י חדוותא דשמעתתא ח"ב דף ד ע"ב
ב/י חדושים ובאורים (גרי') שבת סכ"א ס"ק ב
ב/י חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' טז עמ' נד {ע"י ישראל}
ב/י טל אורות (ר' שאול) עמ' כד {מ"מ}
ב/י טל חיים (טל) ח"ג עמ' שלט, שמ {כ"מ}, שמב {כ"מ}, שמד {או"ש}, שנא, שנד {מ"מ}
ב/י טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' צג
ב/י ישועות עוזו עמ' 85
ב/י כפי אהרן (זס') תנינא עמ' נה, קנח
ב/י כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' ו
ב/י כתנות אור (אייזנשטט) עמ' תרנב
ב/י לב שלם [אדמת קדש או"ח סי' ה-ו, יד אהרן או"ח סי' שכח, נחפה בכף או"ח סי' ג, ים יששכר תוספתא יו"ט דף לג ע"א]
ב/י לבושי מרדכי או"ח עמ' שמד
ב/י להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' פז
ב/י מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רה
ב/י מגל ח"ז עמ' 154
ב/י מחנה יוסף שבת עמ' רלו, רלח
ב/י מחשבת חיים או"ח עמ' רפז
ב/י מלאכת שלמה (חכים)
ב/י מנחה לאיש עמ' 140-141
ב/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 67 {מחזיר את השבר}
ב/י מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' לא ס"ק יא-יד
ב/י מעיני המים
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/י משאת המלך (אדרי)
ב/י משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קלח
ב/י משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' קמד
ב/י משנה הלכות ח"ז סי' נט
ב/י משנת חיים עירובין עמ' קסב
ב/י משנת יעקב מדע עמ' שעב, זמנים ח"א עמ' כז-לב
ב/י נועם ח"ח עמ' עח {שעה"מ}, פז
ב/י נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ט ע"ב
ב/י נתיב אברהם ח"א עמ' פ, פב
ב/י ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רי {מ"מ}
ב/י עבד המלך (תשא)
ב/י עין תרשיש
ב/י ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 160
ב/י פרי יצחק (תשעו) עמ' שנז {מ"מ}
ב/י ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק י אות ט, יא, פרק טו אות ד-ו {קמ"ר}
ב/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמו ע"ב
ב/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 15 {מ"מ}
ב/י צרור החיים (יעקב)
ב/י קהלת יעקב (אלבעלי)
ב/י קובץ על יד ח"ג
ב/י קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קכ {בחשאב"ס מותר לעשותו איסור דרבנן}
ב/י קרית מלך
ב/י קרית מלך רב
ב/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' כט
ב/י רווחא שמעתתא ח"א עמ' מב
ב/י רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שיט
ב/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' סט אות א {מ"מ}, פב אות א {הגהמ"י}, ח"ט סי' פב
ב/י שו"ע הרב או"ח סי' שכח ס' יט
ב/י שו"ת הרד"ך עמ' רכו, רלט
ב/י שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רפד
ב/י שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' צז, קל
ב/י שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' לט אות א, סי' מה אות ב
ב/י שער המלך ח"א עמ' מז, מעשה חושב ח"א עמ' נה
ב/י שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' יח
ב/י שפת הים (זכריש) סי' טז ס"ק ב-ג
ב/י תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שמ
ב/י תורת רפאל או"ח ח"ב דף נח ע"ג-ע"ד
ב/י תפארת ישראל סי' תקעב {מ"מ}
ב/יא אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' לו
ב/יא אבני נזר או"ח סי' קנז אות ח, סי' קנח אות ה, טו, חו"מ סי' סה
ב/יא אבני שהם (זילברמן) עמ' מב
ב/יא אגלי טל ח"ב סי' א אות ח, סי' ב אות טו
ב/יא אדני היד החזקה
ב/יא אור הישר
ב/יא אור עולם (שניאורסון) עמ' 42
ב/יא ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' נד
ב/יא באר יהודה
ב/יא בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 56
ב/יא בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קנ
ב/יא בני בנים ח"א עמ' צט, קה {מ"מ}
ב/יא בני בנים ח"א עמ' צט-ק
ב/יא ברור הלכה יומא פד ע"ב ציון ב פרק ב {מ"מ}
ב/יא ברור הלכה שבת ל ע"א ציון א {מ"מ בשם רמב"ן}, קכח ע"ב ציון מ, קכט ע"ב ציון ו
ב/יא גליונות אבני נזר
ב/יא דברות אליהו ח"ו עמ' קט-קי {ישיבת הבעל ליד היולדת, עושים בשינוי}
ב/יא דרך ישרה ח"ב עמ' רכא
ב/יא הדרת זקנים שבת סי' טו ס"ק ט
ב/יא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ב ס"ק טו, סי' ד ס"ק ע, סי' יב ס"ק מד {מ"מ}, סי' כב ס"ק ב {כ"מ}
ב/יא הררי קדם שבת עמ' רעח, רפ
ב/יא ויען יצחק עמ' קמג {מ"מ}
ב/יא וישאל שאול או"ח סי' לו
ב/יא זכרון הרב עמ' 258 {מ"מ - גם אם מניעתו לא מסכנת}
ב/יא חדושים ובאורים (גרי') שבת סט"ז ס"ק טו
ב/יא חי' חפץ חיים = באור הלכה סי' של ס"א
ב/יא חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תנא {מ"מ}
ב/יא חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' שלא
ב/יא חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף טז ע"ד, ח"ב דף נח ע"א-ע"ב {כ"מ}
ב/יא חנן אלקים עמ' רז
ב/יא טל אמרתי עמ' 381
ב/יא טל חיים (טל) ח"ג עמ' רפ
ב/יא ילקוט יוסף סי' שא הערה יא אות ג {כ"מ - סחיטה בשער}
ב/יא ישועות כהן שבת סי' צח ס"ק ד-ו
ב/יא ישועות עוזו עמ' 86
ב/יא כבודה של תורה ח"ג עמ' ק
ב/יא כתר המלך
ב/יא לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' כ עמ' עז
ב/יא לב דוד (פלדמן) עמ' קעה {מ"מ}
ב/יא לב שלם [מגן אברהם או"ח סי' של, בית יהודה או"ח סי' נט, מטה אשר דף קפח, ים יששכר תוספתא יו"ט דף לג]
ב/יא להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' כח-ל, לג {מ"מ}
ב/יא להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' צח-צט, קב, קז, קיט, קלז
ב/יא לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 135 {מ"מ}
ב/יא מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 286
ב/יא מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רלט, רמא
ב/יא מגד יהודה ח"א סי' סו אות ח, סי' פד אות לה, סי' פז אות מז
ב/יא מוריה גל' קסא עמ' קכ, קכג
ב/יא מחשבת חיים או"ח עמ' שס
ב/יא מטה אשר דף קכח ע"א
ב/יא מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 150
ב/יא מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' לב ס"ק לז
ב/יא מנחת אלימלך עמ' צו, קב, רפא
ב/יא מנחת אשר שבת עמ' שח, פסחים עמ' קעט, רסו
ב/יא מנחת שי חלה עמ' קה
ב/יא מעין נצח ח"א סי' סז {מ"מ}
ב/יא מקראי קדש (תפט) דף קב ע"א
ב/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' רסה
ב/יא מראה הפנים שבת דף לא
ב/יא משאת המלך (אדרי)
ב/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' יג {מ"מ - הותרה}, יד {יולדת}
ב/יא משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכא {הותרה}, ח"ב עמ' ג
ב/יא משנת יהודה ח"ב
ב/יא משנת יעקב זמנים ח"א עמ' כז-לב
ב/יא משנת פקוח נפש סי' טז אות א, יב, סי' כז אות ח, סי' מא אות ב, סי' מו אות א, סי' מז אות ב
ב/יא נועם ח"ה עמ' רפד, ח"ו עמ' רכו, ח"י עמ' רצ
ב/יא נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קלא, קלג {מ"מ}
ב/יא נשמת אברהם ח"א עמ' קטז
ב/יא נשמת אברהם ח"ד עמ' מו, ח"ה עמ' כב {מ"מ}, לז
ב/יא נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ז סי' א ס"ק ב {מ"מ}
ב/יא ס' החיים (קלוגר) עמ' תצה
ב/יא ס' הנייר עמ' טו
ב/יא ס' הפרנס עמ' שמד
ב/יא סופר המלך עמ' נט
ב/יא עזרת כהן עמ' תיא
ב/יא עטרת שבת עמ' פז {כלי התלוי בשערה - לא כתב שנתן בשערה}
ב/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לה ע"ד
ב/יא קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' ת, תקצו, ר"ה-יו"כ עמ' תלז
ב/יא קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות ו
ב/יא קרית מלך (חב"ד) עמ' פב
ב/יא קרית מלך (קנייבסקי)
ב/יא קרית מלך רב
ב/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' טז, לג
ב/יא רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שג, שיד
ב/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' מה {כלי תלוי בשערה}, ח"ו סי' קכח, ח"ח סי' פה {מ"מ}, פח
ב/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פב
ב/יא שו"ע הרב או"ח סי' של ס"א
ב/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקנב {כלי תלוי בשערה}
ב/יא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' ס
ב/יא שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קלז
ב/יא שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נט אות ב {כ"מ}
ב/יא שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' לז אות ה {כלי תלוי בשערה}
ב/יא שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות י
ב/יא שערי זבולון הל' שבת סי' קי אות ג
ב/יא שערי מאיר עמ' לב
ב/יא תורת המדינה עמ' 322
ב/יא תורת המלאכות ח"ג עמ' קכ
ב/יא תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' יד
ב/יא תורת רפאל או"ח ח"ב דף ס ע"א-ע"ב {מ"מ}
ב/יא תחומין ח"ג עמ' 223
ב/יא תרומת הגורן ח"א עמ' 171
ב/יב אדני היד החזקה
ב/יב אור צהיר {אין איבה, אין חילול}
ב/יב אות לישראל (מובשוביץ) עמ' רעג
ב/יב אמת ליעקב מועד עמ' לג {גר תושב}
ב/יב אמת ליעקב מקרא עמ' רנג
ב/יב אמת ליעקב נשים עמ' ריב {גר תושב}, ש {בשבת אסור אף בשכר}
ב/יב אנצי"ת ע' גר תושב הע' 44
ב/יב באר מרים פ"ח ה"י אות ג
ב/יב ביצחק יקרא (תשע) סי' קכט פ"ה אות א {מ"מ}
ב/יב בית יחזקאל (וייס) עמ' נז
ב/יב ברור הלכה ע"ז כו ע"א ציון א
ב/יב ברור הלכה שבת קכח ע"ב ציון ט פסקה א
ב/יב ברכת מרדכי כתובות עמ' קסז
ב/יב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' א {חילול שבת לגר תושב ולקראי ולאפיקורס}
ב/יב דברי הילל (פוסק) ח"ג עמ' מה {איבה}
ב/יב דינא דחיי ח"א דף מה ע"א
ב/יב דעת הרמב"ם עמ' 134
ב/יב הגיור עמ' 59
ב/יב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עט ע"ב
ב/יב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ב ס"ק טו
ב/יב זכרון הרב עמ' 267
ב/יב זכרון סופרים {ואין מחללין עליה את השבת} [עיין שו"ת אמרי יושר ח"ב סימן קל]
ב/יב חי' ירוחם {האם יש איסור שכר שבת אם נוטלים שכר}
ב/יב חסדי דוד ח"ה עמ' תתז {איסור ליילד}
ב/יב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תמב
ב/יב יד פשוטה מדע עמ' תשפ
ב/יב יחל ישראל (תשנב) עמ' שעה, שעט
ב/יב יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קמד, קמח
ב/יב לב דוד (פלדמן) עמ' סא
ב/יב לקוטי סופר ח"ב דף נו ע"ב {גר תושב}
ב/יב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' צה
ב/יב מגילת ספר לאוין דף ו ע"ד
ב/יב מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ה ע"ב
ב/יב מנחת חינוך ח"א עמ' קעח {אין מחללים על גר תושב}
ב/יב מעט צרי {בת גר תושב והיא לא גיורת תושבת}
ב/יב מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' קצד]
ב/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' רצט
ב/יב משברי ים אחע"א עמ' תקיב
ב/יב משנת חיים בראשית עמ' לא
ב/יב משנת יעקב ע"ז פ"י ה"ו {גר תושב}
ב/יב משרת משה (עטייה)
ב/יב נתיב אברהם ח"א עמ' פב-פה
ב/יב ענפי ארז (זי') דף קנז ע"ב {גר תושב}
ב/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תשיב
ב/יב פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 37 {פיקוח נפש בבן נח ובגר תושב}
ב/יב ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ו אות ג-ה, ז
ב/יב צפנת פענח ויקרא עמ' קפח {גר תושב}
ב/יב קול צופיך עמ' שיט {גר תושב}
ב/יב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שטו
ב/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פב
ב/יב תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קס
ב/יב תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' יד
ב/יב תחומין ח"ב עמ' 188 {גר תושב}
ב/יג אבני נזר אהע"ז סי' רו אות ג
ב/יג אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קנ
ב/יג אהל משה (הורוביץ) ח"א שבת בק"נ ס"ק לט
ב/יג אהל שרה לאה עמ' תיט
ב/יג אור הישר [עי' הל' שב"ע פ"ג ה"ח]
ב/יג אות היא לעולם ח"ב דף כא ע"ג
ב/יג באר יהודה
ב/יג ברור הלכה שבת קכט ע"א ציון א, ד
ב/יג דברות אליהו ח"ו עמ' קט
ב/יג המאיר לארץ
ב/יג הררי קדם שבת עמ' רעח
ב/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רמא
ב/יג זמנים למלך
ב/יג חי' חפץ חיים = באור הלכה סי' של ס' ג-ד
ב/יג חנן אלקים עמ' רז
ב/יג כתר המלך
ב/יג לב שלם [שלטי הגבורים, יד אהרן או"ח סי' שכח הגהב"י]
ב/יג לבושי מרדכי לקו"ת עמ' סז
ב/יג מאור ישראל
ב/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קסו-קסז
ב/יג מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לו או"ק א
ב/יג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קעט {כ"מ}
ב/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/יג מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות)
ב/יג מקראי קדש (תפט) דף קב ע"א
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/יג משאת המלך (אדרי)
ב/יג משנה הלכות ח"ז סי' נט, ח"ט סי' קפד {משהדם שותת}
ב/יג משנת יהודה ח"ב
ב/יג משנת יעקב זמנים ח"א עמ' כז-לב
ב/יג משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/יג משפטי עזיאל ח"ח עמ' קל
ב/יג ס' הפרנס עמ' שמב-שמג
ב/יג פי' ר' פרחיה שבת קכט הערה 76
ב/יג קרית מלך
ב/יג קרית מלך רב
ב/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' לד
ב/יג קרן הצבי מצוה צד אות ג
ב/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' פח
ב/יג שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' יב
ב/יג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קלז
ב/יג שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות י (ו ע"ב) {משהדם שותת}
ב/יג שערי זבולון הל' שבת סי' קי אות ג
ב/יג תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' יד
ב/יג תחומין ח"ד עמ' 451
ב/יג תשובה מאהבה ח"א סי' קיד
ב/יד אב"י יושב אהל עמ' 143
ב/יד אבן ישראל (בוהוש) עמ' קנב {מ"מ - חשיב"ס מחללים גם בדבר שאין במניעתו סכנה}
ב/יד אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קכח {מ"מ - חשיב"ס מחללים גם בדבר שאין במניעתו סכנה}
ב/יד אגודת אזוב ח"ב דף כא ע"א, כב ע"ג
ב/יד אור דוד עמ' מט
ב/יד אור הישר {דברים שעושים לוולד}
ב/יד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק כט
ב/יד אישי יובל עמ' 118
ב/יד אמונת עתיך גל' 105 עמ' 26
ב/יד אמת ליעקב נשים עמ' קיב
ב/יד באר חיים מרדכי סי' יג דף צ {מ"מ - חשיב"ס מחללים גם בדבר שאין במניעתו סכנה}
ב/יד באר יהודה {מ"מ - חשיב"ס מחללים גם בדבר שאין במניעתו סכנה, בל תשחית בשריפת כלים ביום הקזה}
ב/יד באר מרים פ"ו הי"א עמ' קפו {מ"מ - חשיב"ס מחללים גם בדבר שאין במניעתו סכנה}
ב/יד בדבר מלך ח"ד עמ' קעו-קעז
ב/יד בית אהרן וישראל גל' ס עמ' לז, לט, מג {מ"מ - מחללים לכל צרכי חשיב"ס גם אם אין במניעתו סכנה}, גל' סז עמ' יז [ב"י או"ח סי' רעו]
ב/יד בית אהרן וישראל גל' פא עמ' כט-ל, לד-לו {מ"מ - לעשות לחשיב"ס כל דבר שיש בו צורך קצת}
ב/יד בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קנט, קפב {מ"מ}
ב/יד בנין אריאל ח"א עמ' נא
ב/יד ברור הלכה שבת קכג ע"א ציון ו, קכט ע"א ציון ו, קכט ע"ב ציון ו, קלד ע"ב ציון א, קלה ע"א ציון ו פסקה ה
ב/יד גליונות אבני נזר [ב"י סו"ס רעו ד"ה וכן]
ב/יד דרור יקרא עמ' נט {מ"מ}
ב/יד דרכי אהרן ח"ב עמ' ג {מ"מ - חשיב"ס מחללים גם בדבר שאין במניעתו סכנה}
ב/יד הדרת זקנים שבת סי' טו ס"ק ד
ב/יד התורה והמדינה ח"ה עמ' לח {מ"מ - חשיב"ס מחללים גם בדבר שאין במניעתו סכנה}
ב/יד ויען יצחק עמ' קמג {מ"מ}
ב/יד חדושים ובאורים (גרי') שבת סכ"א ס"ק ז
ב/יד חי' הגרי"ז דף ו ע"ג
ב/יד חי' חפץ חיים = באור הלכה סי' של ס"ו
ב/יד חי' כתב סופר
ב/יד חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 41
ב/יד חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' יד עמ' כו {מ"מ - חשיב"ס מחללים גם בדבר שאין במניעתו סכנה}
ב/יד חנן אלקים עמ' רז
ב/יד טל חיים (טל) שבת ח"ג עמ' שכה
ב/יד יד פשוטה אהבה עמ' תתתמ, תתתמג, תתתפה
ב/יד יחל ישראל (תשנב) עמ' שמה
ב/יד יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קיג {מ"מ}
ב/יד יקר הערך דף מג ע"א {יושבת על המשבר לאו דוקא}
ב/יד כפי אהרן (זס') קמא עמ' קמז-קמח {מ"מ - חשיב"ס מחללים גם בדבר שאין במניעתו סכנה}
ב/יד כתב סופר או"ח סי' מט ד"ה ויש ליי
ב/יד כתב סופר או"ח סי' מט דף מז ע"ד {מ"מ - מחממים מים למילה רק ע"י גוי}
ב/יד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' כו, כח-ל, לב-לג {מ"מ - מותר לחלל לחולה גם בדבר שאין במניעתו סכנה}
ב/יד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' צג, צז, קא, קעד
ב/יד מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קסו-קסז
ב/יד מגד יהודה ח"א סי' עט אות כ
ב/יד מגידות (תשעג) סי' צ עמ' ריב
ב/יד מגילת ספר לאוין דף יב ע"ד {מ"מ}
ב/יד מוריה גל' קסא עמ' קטז-קיז, קיט-קכג, קכה-קכו {מ"מ}
ב/יד מחנה יוסף שבת עמ' ריב-ריג
ב/יד מחשבת חיים או"ח עמ' רפז, שסב
ב/יד מטה אשר דף קכז ע"ד
ב/יד מלילות ח"א עמ' 315 {מ"מ}
ב/יד מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' כט ס"ק כב, סי' לב ס"ק יט-כד, כח-כט
ב/יד מנחת אלימלך עמ' צד-צה, ק
ב/יד מנחת אשר שבת עמ' שה
ב/יד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקכט
ב/יד מעיני המים
ב/יד מקראי קדש (תפט) דף קב ע"א
ב/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' רסה
ב/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/יד משא בני קהת
ב/יד משאת המלך (אדרי)
ב/יד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' מח
ב/יד משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' שיז
ב/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' טו
ב/יד משנת חיים עירובין עמ' קסד
ב/יד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' כז-לב
ב/יד משנת פקוח נפש סי' יז אות א
ב/יד נועם ח"ו עמ' קצ, רלו, רלח, ח"ט עמ' רא, חכ"ד עמ' קד
ב/יד נחפה בכסף (נבון) ח"א דף י ע"ד
ב/יד נשמת אברהם ח"א עמ' קעד {מ"מ}
ב/יד נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ז סי' א ס"ק ב, ה-ו, יג {מ"מ}
ב/יד נתיבות פסיקה עמ' 117
ב/יד ס' הפרנס עמ' שמה, שמח
ב/יד סופר המלך עמ' ס
ב/יד עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ב/יד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קמד
ב/יד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קנה
ב/יד פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 222
ב/יד ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ט אות ו-ז {מ"מ בשם רמב"ן}
ב/יד צרור החיים (יעקב)
ב/יד קדושת יו"ט (אלגזי) דף כד ע"ג
ב/יד קהלת יעקב (אלבעלי)
ב/יד קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקצו, תרא, ר"ה-יו"כ עמ' תלז-תלח, תמ, תמב, תקי
ב/יד קובץ הערות (תשסג) סי' יח אות ה {מ"מ}
ב/יד קרית מלך רב
ב/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' כד, לה-לו
ב/יד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' יג, לד
ב/יד שו"ת הרד"ך עמ' רכד
ב/יד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקיח-תקיט
ב/יד שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' מד אות א
ב/יד שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות יא, ח"ב אות ח {מ"מ}
ב/יד שערי מאיר עמ' לב {מ"מ}
ב/יד שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' טו, יט
ב/יד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ט, טו
ב/יד שרידי אש ח"א עמ' תצח
ב/יד תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' יד
ב/טו אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' יא
ב/טו בית אבי ח"ב סי' קנג עמ' ריב
ב/טו בית אבי ח"ב סי' קנד עמ' ריח
ב/טו בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' לא {חילול על ספק בו ז' או בן ח'}
ב/טו בית זבול ח"ב סי' א אות טו
ב/טו בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קלט
ב/טו ברכת רחל עמ' פד {מחללים לצורך עובר}
ב/טו הר המלך ח"ג עמ' קיח
ב/טו זמנים למלך
ב/טו חיי נפש על הגש"פ עמ' רעח
ב/טו חסדי דוד ח"ג עמ' ס
ב/טו יד אברהם אהלות עמ' קט
ב/טו יד פשוטה אהבה עמ' תתתמ
ב/טו ישמח לב יו"ד דף כה ע"ב
ב/טו כתר אפרים עמ' צב
ב/טו לב שלם [כנסת יחזקאל סי' טז, עדות ביהוסף ח"ב דף קטו, מגילת ספר לאוין דף יב ע"ב, תוספת יוה"כ דף כג ע"א]
ב/טו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רב
ב/טו מים קדושים, דרושים דף נט ע"ג
ב/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' לו
ב/טו משנת ר' אהרן כתובות עמ' שעג
ב/טו משפטי עזיאל ח"ט עמ' רכו
ב/טו נועם חי"ב עמ' שד, חי"ג עמ' יח, חט"ו עמ' רצג, חט"ז קונטרס הרפואה עמ' יח, חי"ט עמ' רלג
ב/טו נחלת עזרא ח"א עמ' 180
ב/טו נשמת אברהם ח"א עמ' רל
ב/טו סדר משנה (בוסק')
ב/טו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קנב
ב/טו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קסב
ב/טו פורת יוסף (שלופר) דף ח ע"ג
ב/טו קול צופיך עמ' תיג
ב/טו רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שיא
ב/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פב
ב/טו שו"ע הרב או"ח סי' של סעיפים ז-ח
ב/טו שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 184
ב/טו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קיא
ב/טז בית שערים ח"ג סי' כ {ראב"ד}
ב/טז אבני נזר או"ח סי' שצג אות ד, חו"מ סי' קנט
ב/טז אגרות הראי"ז עמ' מה
ב/טז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רז
ב/טז אור הישר [נועם ירושלמי תרומות פ"ח, לח"מ הל' שגגות פ"ב הט"ו, כ"מ הל' מילה פ"א ה"ז]
ב/טז אור צהיר
ב/טז אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' ג [א] ד"ה וכן {ראב"ד}
ב/טז אמרי כהן (וארשאוויאק) פ' ויחי דף קפו ע"ד
ב/טז אנצי"ת ע' אין הלכה כתלמיד הע' 2 {מ"מ}
ב/טז ארשות החיים עמ' תקנה
ב/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/טז בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' לב-לד {תינוק ודגים}
ב/טז בית ארזים - ס' הגליונות
ב/טז בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קלח
ב/טז בן יהודה סי' קמט
ב/טז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תטז
ב/טז ברור הלכה יומא פד ע"ב ציון ג
ב/טז ברור הלכה מו"ק ב ע"ב ציון א פסקה ב
ב/טז ברכי יוסף או"ח סי' שא ס"ו, סי' שכח ס"ח-ס"י
ב/טז ברכי יוסף יו"ד סי' רלב אות א {מ"מ}
ב/טז גבול יהודה (ציר') דף יד ע"א {מ"מ - הלכה כבתראי}
ב/טז גליוני הגר"ש עמ' נו
ב/טז גן דוד דף כו ע"א {קובץ}
ב/טז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עג
ב/טז דברות אליהו ח"א עמ' נה
ב/טז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רמד
ב/טז דרך המלך (רפפורט)
ב/טז המעלות לשלמה עמ' תפה
ב/טז הר המלך ח"ג עמ' קיט-קכא
ב/טז הררי קדם שבת עמ' רפא
ב/טז השבת לקדשו דף מה ע"ג {קובץ}
ב/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תה
ב/טז ויגש יצחק עמ' קח
ב/טז זכרון יהודה (לאש) דף סב ע"ג
ב/טז זכרון ליהודה סי' ח אות ט
ב/טז זמנים למלך
ב/טז זרע יצחק (עטייה) ח"א דף ב ע"א
ב/טז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קסה
ב/טז חי' רעק"א
ב/טז חמדת ישראל ח"א דף מה ע"א {ראב"ד}, ח"ב דף נז ע"א, סז ע"ג-ע"ד
ב/טז חנן אלקים עמ' פב
ב/טז חסדי דוד ח"ב עמ' קלח
ב/טז טל חיים (טל) ח"ג עמ' רעא
ב/טז טל נתן עמ' קעו
ב/טז טל תחיה ח"א סי' ב אות ב
ב/טז יד סופר עמ' קכח
ב/טז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ש
ב/טז יחי ראובן (נאוי) עמ' כה
ב/טז כרם חמד (פריידש)
ב/טז כרם מנחם סי' כז {צ"פ}
ב/טז כתר אפרים עמ' לה
ב/טז להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' צא
ב/טז לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 137 {המקדים להציל}
ב/טז לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ב ע"ב, ג ע"א
ב/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ט ע"ב {דגים ותינוק - לפי מעשים}
ב/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' נח
ב/טז מגידות (תשעג) סי' קל עמ' סד
ב/טז מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' סז-סח
ב/טז מועדים וזמנים ח"ז סי' קל
ב/טז מוריה גל' קנז עמ' צ {מ"מ - הלכה כבתראי}
ב/טז מי השלוח (זס') עמ' קכט
ב/טז מנוחת אליהו ח"א
ב/טז מנחת אלימלך עמ' צז
ב/טז מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קפב
ב/טז מנחת יהודה (בוים) דף פב ע"ג, פה ע"ג
ב/טז מעדני ארץ כלאים עמ' נז
ב/טז מערכי לב (לב) עמ' קצא {או"ש}
ב/טז מצא חן
ב/טז מצווה ועושה ח"א עמ' סז
ב/טז מצווה ועושה ח"ב עמ' תקפט
ב/טז מרכבת המשנה מהדו"ק [מרכה"מ לקמן פ"י הכ"ג] ומהדו"ב
ב/טז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כה אות ח, סי' כח אות ב {והעלה דגים ותינוק}
ב/טז משברי ים עדל"ת סי' כט ס"ק א
ב/טז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קלא, קלד
ב/טז משנה הלכות ח"ב דף סג ע"ד
ב/טז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף נג {שמע שטבע תינוק}
ב/טז משנת ישראל סי' יז אות ט, טז
ב/טז משנת פקוח נפש סי' כב אות ז {או"ש}
ב/טז משרת משה (עטייה)
ב/טז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קנה {הולכים אחרי המעשה ולא המחשבה}
ב/טז נועם ח"כ עמ' כד
ב/טז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קעט, קפב
ב/טז נזר הקדש (רזין) מנחות דף צו ע"ב {ראב"ד}
ב/טז נחל איתן
ב/טז נחמד למראה ח"ד דף צז ע"ד
ב/טז נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ה סי' יא ס"ק ז
ב/טז ס' החיים (קלוגר) עמ' תסב {ראב"ד}
ב/טז פותח יד
ב/טז פני המלך (שטרן)
ב/טז פרחי אהרן עמ' 203
ב/טז פרי החג דף כ ע"ד, כא ע"א
ב/טז צל"ח החדש דף מד ע"ד
ב/טז צרור החיים (יעקב)
ב/טז קובץ על יד ח"ג
ב/טז קול חיל עמ' לד
ב/טז קרית מלך רב
ב/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' לו
ב/טז קרן הצבי מצוה עב אות ח, מצוה פ אות ו
ב/טז ראש דוד (מנטובה) דף לז ע"ב
ב/טז ראש דוד (תשמו) עמ' קנד {התכוון להעלות דגים}
ב/טז רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שיב
ב/טז שארית יהודה (בלום) דף כג ע"ד {דגים ותינוק}
ב/טז שארית נתן (לוברט)
ב/טז שבות יהודה (תנ"ך) עמ' שלד
ב/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פב, קא
ב/טז שלמי יוסף מנחות עמ' רצ
ב/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קפב
ב/טז שעורי עץ ארז שבת עמ' קכח
ב/טז שערי זבולון הל' שבת סי' קג אות ו, יג
ב/טז שערי תורה (לעוו) חולין עמ' עג
ב/טז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' יב
ב/טז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נג ע"ד
ב/טז שפת הים (זכריש) סי' יט ס"ק ו
ב/טז תורת הלוי עמ' מא
ב/טז תורת המלאכות ח"א עמ' ה אות יא
ב/טז תורת המלאכות ח"ה עמ' סב אות כו, עמ' סד אות כז, עמ' סה אות כח, עמ' קנד אות צז
ב/טז תורת ירוחם ח"ג דף לב ע"א
ב/טז תורת ציון עמ' 177
ב/טז תורת רפאל או"ח ח"ב דף סז ע"ד
ב/טז תחומין חכ"א עמ' 191
ב/טז תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סח {הולכים לפי המעשה}
ב/טז תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קכו (תכט) {ראב"ד ומ"מ}
ב/טז תשובה שלמה או"ח סי' ג דף ז ע"ג
ב/יז אבני ציון ח"א סי' טו אות ט
ב/יז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רז
ב/יז אור צהיר
ב/יז אמונת עתיך גל' 118 עמ' 106, 108
ב/יז בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קמ
ב/יז ברור הלכה יומא פד ע"ב ציון ג
ב/יז ברכי יוסף או"ח סי' שכח ס"ו-ס"ח {מל"מ}, דף קט ע"ג
ב/יז דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' עג
ב/יז דברי תלמוד ח"א עמ' קו
ב/יז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רמ
ב/יז דרך המלך (רפפורט)
ב/יז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' עז
ב/יז חסדי דוד ח"ב עמ' קלח
ב/יז כתר אפרים עמ' לה, צג
ב/יז כתר המלך
ב/יז להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קיד
ב/יז להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' צא
ב/יז ללשונות הרמב"ם
ב/יז מלאכת מחשבת עמ' מא
ב/יז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' קסג {לח"מ}
ב/יז מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/יז מעיני המים
ב/יז מציון אורה ח"א עמ' עח
ב/יז משאת המלך (אדרי)
ב/יז משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' רנט
ב/יז משנת יהודה ח"א פי"א ה"ז
ב/יז משרת משה (עטייה)
ב/יז ניצוצי אש עמ' קלב
ב/יז ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק יב אות ז {נעל דלת בפני תינוק}
ב/יז רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שיא
ב/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' עה {לח"מ}, ח"ט סי' פב
ב/יז שו"ע הרב או"ח סי' שכח ס' טו
ב/יז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' סא
ב/יז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקכג
ב/יז שם משמעון (פולק) ח"ב דף פג
ב/יז שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' יז
ב/יז תורת המלאכות ח"ח עמ' קלו אות ג
ב/יז תחומין חי"ג עמ' 227
ב/יז תחומין חכ"א עמ' 191
ב/יח אדני היד החזקה
ב/יח אור צהיר
ב/יח אחיעזר ח"ג סי' סה אות יד
ב/יח אמונת עתיך גל' 118 עמ' 100
ב/יח אמרי איש עמ' מז {חיי שעה}
ב/יח אמרי בינה (אש) דף נט ע"ב וע"ד
ב/יח בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' כח {לחיי שעה}
ב/יח בית יצחק (חבר) דף ט ע"א, מז ע"ב
ב/יח בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' עז, שכז
ב/יח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קעה
ב/יח בית לאבות דף עג
ב/יח ברור הלכה יומא פה ע"א לפני ציון ה, וציון ה
ב/יח דברות אליהו ח"א עמ' טז {חילול שבת להציל מישהו מהמרת דת}
ב/יח דברי תורה (שפירא) ח"ו סי' קיא
ב/יח דרך המלך (רפפורט)
ב/יח הגהות חבר בן חיים
ב/יח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמב
ב/יח וחי בהם עמ' 161-162 {חיי שעה}, 366, 374
ב/יח זכור לאברהם (אביגדור)
ב/יח זמנים למלך
ב/יח חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 89
ב/יח חי' מרן הגרי"מ עמ' יד-טו, יז
ב/יח חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תנו, תנט, תסג, תעד {מ"מ}
ב/יח יד המלך (גם בתוספות)
ב/יח יחל ישראל (תשנב) עמ' שלב, תנ
ב/יח יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' צח, ריא, רלח
ב/יח יסודי ישורון ח"ב עמ' סט {יד המלך}
ב/יח יקר הערך דף מג ע"א-ע"ב, מד ע"ג
ב/יח ישועות יעקב מועד עמ' תשלז
ב/יח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרצה, תרצז {יד המלך}
ב/יח להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קנו ע"א, ח"ז עמ' סא, חי"א עמ' קלד
ב/יח להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קלא, קנו, קסג
ב/יח לקוטי סופר ח"ב דף נז ע"ד {יד המלך}
ב/יח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קצו-צז
ב/יח מבשר טוב - שולחנו של אדם עמ' נ
ב/יח מנחת חינוך ח"א עמ' קעח, ח"ב עמ' תכג
ב/יח מסירות נפש עמ' 260
ב/יח מעדני מלך (תשמח) עמ' קח {או"ש}
ב/יח מעדני שמואל עמ' מט
ב/יח מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' מב אות ט, יח {חיי שעה}
ב/יח משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעח
ב/יח משנת יהודה ח"א
ב/יח משנת ר' אהרן כתובות עמ' קה
ב/יח משפטים לישראל עמ' ש
ב/יח נזר אברהם מכות ועדות עמ' קג {מרוצץ}
ב/יח נשמת אברהם ח"א עמ' ריט {אהא"ז}
ב/יח נתן פריו ב"מ עמ' יא
ב/יח נתן פריו סוגיות ח"א עמ' סד
ב/יח ס' החיים (קלוגר) עמ' תעו, תעז {ראב"ד}, תפט
ב/יח סדר משנה (בוסק')
ב/יח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קנב
ב/יח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קסב
ב/יח עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 94, 132
ב/יח עקדת משה ח"א עמ' לד
ב/יח פרחי אהרן עמ' 202
ב/יח ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ג אות א, ז, טז, פרק ז אות טו-טז {יד המלך}
ב/יח קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' סב {יד המלך}
ב/יח קול צופיך עמ' שמו {יד המלך}
ב/יח רמת רחל סי' כח אות ב
ב/יח רפואה והלכה (שילת) עמ' 43, 64, 151
ב/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' ס, ח"ח סי' עז אות א {או"ש}, רנג
ב/יח שו"ע הרב או"ח סי' שכט ס"ג
ב/יח שובע שמחות (תרצד) עמ' קלה
ב/יח שחר אורך עמ' רפח {אהא"ז}
ב/יח שירת דוד כתובות עמ' קד
ב/יח שמות בארץ (תשנט) עמ' קלב {מ"מ}
ב/יח שמרו משפט ח"ב עמ' שצט
ב/יח שני שבילין, שבילי דרוב סי' לג עמ' קעח
ב/יח שערי בינה (תשעט) עמ' תרמט {ג' ספקות}
ב/יח שערי טהר ח"ו סי' מד אות א, סי' נא אות ב
ב/יח שערי עזרא (בצרי) עמ' שפב
ב/יח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רו {מ"מ ולח"מ}
ב/יח תחומין ח"ג עמ' 13
ב/יח תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שג
ב/יט אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' יא {עד חוטמו}
ב/יט אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שצח, יו"ד ח"ב סי' קמו
ב/יט אנצי"ת ע' אדם הע' 11
ב/יט ברור הלכה יומא פה ע"א ציון ז
ב/יט ברכה למנחם עמ' 295
ב/יט דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כג
ב/יט דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' סד
ב/יט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רמד
ב/יט הר המלך ח"ג עמ' כ
ב/יט זכרון שלמה (ורנר) עמ' קא {בדקו עד חוטמו}
ב/יט זמנים למלך
ב/יט חוות בנימין ח"א עמ' קמא-קמב, קמד
ב/יט חי' מרן הגרי"מ עמ' טו
ב/יט יחל ישראל (תשנב) עמ' תנא
ב/יט לב שלם [יד אהרן או"ח סי' שכט בהגהב"י]
ב/יט להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קלג
ב/יט מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קצו
ב/יט מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/יט מערכי לב (לב) עמ' קפז
ב/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יט משנה הלכות ח"ז סי' רפו
ב/יט משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' תה
ב/יט נועם חי"ב עמ' רצח, שא, חי"ג עמ' יז, חי"ט עמ' רכד
ב/יט נשאל דוד או"ח עמ' נו
ב/יט נשמת אברהם ח"ג עמ' פו {כ"מ}
ב/יט עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 94, 132
ב/יט פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 177
ב/יט ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ג אות ז
ב/יט קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 45, 66, 163, 282, 300, 302, 303
ב/יט קול צופיך עמ' שעד
ב/יט ראשי בשמים (רבין) עמ' רנג
ב/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פב
ב/יט תחומין ח"ח עמ' 443
ב/כ אבי עזרי ח"א
ב/כ אבני השוהם (הורוויץ) דף סח [מסומן נז] ע"ג-ע"ד
ב/כ אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' לד
ב/כ אדני היד החזקה
ב/כ אהל משה (לוין) ח"ב דף ז ע"א {כ"מ - תשובת הרמב"ם} וע"ג {מ"מ}, ח ע"ד {כ"מ - תשובת הרמב"ם}, יב ע"ב {מ"מ}
ב/כ אהלי שם (פרץ) כתובות סי' עג
ב/כ אהלי שם כתובות סי' עג
ב/כ אור הישר [שו"ת הרמב"ם (דפוס ירושלים) סי' סא]
ב/כ אילה שלוחה (קאהם) עמ' 21 {מ"מ}
ב/כ אמונת אליעזר דמאי עמ' תקח {אבי עזרי}
ב/כ אמונת עתיך גל' 124 עמ' 107
ב/כ אמרי בינה (אש) דף נט ע"ב-ע"ג
ב/כ אשר למלך
ב/כ באר יהודה
ב/כ בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף לט ע"א
ב/כ בית יצחק (חבר) דף ח ע"ב {פירש אחד}
ב/כ בית יצחק (חבר) דף ח ע"ב, ט ע"א
ב/כ בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' עא
ב/כ בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קפח
ב/כ בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ריח
ב/כ בן הרמה
ב/כ ברור הלכה יומא פד ע"ב ציון ד
ב/כ ברור הלכה יומא פה ע"א לפני ציון ה
ב/כ ברור הלכה כתובות טו ע"ב ציון א פסקה א {כ"מ}
ב/כ דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' כד
ב/כ דגל ראובן ח"ג סי' ד
ב/כ דעת ותבונה מכשירין עמ' קנג
ב/כ דרך המלך (רפפורט)
ב/כ דרך ישרה ח"א עמ' ריא
ב/כ המעשה והמדרש עמ' מג
ב/כ זיו משנה
ב/כ זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' של
ב/כ זרע אברהם (כטורזא)
ב/כ חדושים ובאורים (גרי') ב"ב ס"ה ס"ק ד
ב/כ חזו"א יו"ד סי' לז ס"ק יג
ב/כ חי' הגר"ח החדש עמ' קט
ב/כ חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תנב, תנז
ב/כ חנא וחסדא ח"א דף רד ע"ג
ב/כ יד הלוי (לוין) דף מז ע"ד
ב/כ יד המלך
ב/כ יטב פנים ח"א דף קיב
ב/כ ימין המלך
ב/כ כבוד הלבנון דף מג ע"ב, מז ע"ד, נא ע"ג, סט ע"ג, ע ע"א {מ"מ - קבוע}
ב/כ כהונת רפאל עמ' סח-סט, עג {מ"מ}
ב/כ כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשפב {תשובת הרמב"ם}
ב/כ לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות ג, יא {כ"מ}
ב/כ להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קכז
ב/כ מאור למלך כתובות עמ' קיז {אבי עזרי}, קיח-קיט
ב/כ מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לד ע"א
ב/כ מגל חי"ג עמ' יב-יג, טז
ב/כ מוריה ח גל' א (ר"ח שמולביץ)
ב/כ מנחת חינוך ח"ג עמ' שסג
ב/כ מנחת יהודה (בוים) דף ו ע"א, קיד ע"ג, קיח ע"א {מ"מ} וע"ג, קכ ע"א {מ"מ}
ב/כ מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קטו
ב/כ מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קה
ב/כ מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' מב אות א
ב/כ משאת המלך (אדרי)
ב/כ משמרת חיים ח"ג עמ' מד
ב/כ משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' קיג-קטו
ב/כ משנת פקוח נפש סי' יג אות ד
ב/כ נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רלח
ב/כ ניצוצי אש עמ' קלב
ב/כ נרות אהרן
ב/כ נשמת אברהם ח"ד עמ' קמח
ב/כ ס' החיים (קלוגר) עמ' תעג-תעד, תעח
ב/כ ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קפב
ב/כ ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רעג
ב/כ סדר משנה (בוסק')
ב/כ עבד המלך (תשא)
ב/כ עולת שלמה ח"ב עמ' שכח-שכט
ב/כ עמק שאלה (טברסקי) עמ' קיג {מ"מ}
ב/כ עצי חיים על מועדים עמ' קח
ב/כ ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 172
ב/כ ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ג אות ב {כ"מ}, פרק ז אות א {יד המלך}
ב/כ צמח ארז עמ' תפב {מ"מ}
ב/כ צרור החיים (יעקב)
ב/כ קהלת יעקב (אלבעלי)
ב/כ קובץ הערות על אבי עזרי
ב/כ קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' סב {מפקחים גל אם הוחזק ישראל}
ב/כ קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' פג
ב/כ קול דודי (תשף)
ב/כ קרית מלך רב
ב/כ קרית מלך רב (תשסו) עמ' לו
ב/כ ר"י ששפורטש עמ' 214, 423
ב/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' ס, ח"ב סי' מא, ח"ט סי' פב
ב/כ שו"ע הרב או"ח סי' שכט ס"ב
ב/כ שו"ת מהרש"ם ח"א סי' נג
ב/כ שירת דוד כתובות עמ' צח, קד
ב/כ שמות בארץ (תשנט) עמ' קכט-קל
ב/כ שני שבילין, שבילי דרוב סי' לג עמ' קעו
ב/כ שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' מג
ב/כ שערי בינה (תשעט) עמ' תרנד-תרנה {חוששים למיעוט}
ב/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 554
ב/כ שערי מאיר עמ' כו
ב/כ שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רב, רג {כ"מ}
ב/כ שערים בקבוע עמ' לט {מ"מ}, עא, עב-עג {כ"מ}, צד, צה {כ"מ}
ב/כ תורה אור (שנגהי) עמ' יא-יג
ב/כ תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קסא
ב/כ תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' צז
ב/כ תרומת הדשן שו"ת סי' נז
ב/כ תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רצט
ב/כא אבי עזרי ח"א
ב/כא אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קנ
ב/כא אהל משה (לוין) ח"ב דף ז ע"ב, ט ע"ב {לח"מ} וע"ד, י ע"א {לח"מ}
ב/כא אור צהיר
ב/כא אמונת עתיך גל' 124 עמ' 107
ב/כא בית ארזים - ס' הגליונות
ב/כא בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף לט ע"א
ב/כא בית יעקב (מסקין) סי' יט
ב/כא בית מאיר (תשע) סי' ד ס"לד עמ' נח {לח"מ}
ב/כא בית מאיר סי' ד אות לד עמ' נג
ב/כא בן הרמה
ב/כא ברור הלכה יומא פד ע"ב ציון ד
ב/כא דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' כד
ב/כא דרך ישראל חולין סי' לח ס"ק יא
ב/כא דרך ישרה ח"א עמ' ריא
ב/כא התורה והמדינה ח"ה עמ' שלו
ב/כא זמנים למלך
ב/כא חדושים ובאורים (גרי') ב"ב ס"ה ס"ק ד
ב/כא חזו"א יו"ד סי' לז ס"ק א
ב/כא חי' הגר"ח החדש עמ' קט
ב/כא חי' מהרי"א צטרון עמ' כב
ב/כא חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תנז, תסט
ב/כא חנן אלקים עמ' רח
ב/כא חקל יצחק (שו"ת) עמ' קמד
ב/כא יד הלוי (לוין) דף מח ע"ג
ב/כא יד המלך
ב/כא יד שלמה (עזרא) דף עט ע"ב
ב/כא ישועות יעקב מועד עמ' תשלו {לח"מ}, נשים עמ' קצו
ב/כא ישועות כהן יו"ד סי' טו אות ט
ב/כא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשפג
ב/כא מגל חי"ג עמ' יב-יג, טז
ב/כא מגן בעדי עמ' 183 {לח"מ}
ב/כא מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' קי, קלא {מ"מ}
ב/כא מנחת יהודה (בוים) דף קטו ע"א, קיח ע"ג {לח"מ}, קיט ע"א-ע"ב
ב/כא מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קטז
ב/כא מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קה
ב/כא מעיני המים
ב/כא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' סו אות ג {כשפרשו בטלה הקביעות}
ב/כא משאת המלך (אדרי)
ב/כא משנה הלכות ח"ב דף סד ע"ד
ב/כא משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף נח {הולכים בפק"נ אחר הרוב}
ב/כא משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' קיג-קטו
ב/כא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רלח
ב/כא נחלת יצחק כתובות סי' ט
ב/כא ניצוצי אש עמ' קלב
ב/כא נרות אהרן
ב/כא נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ט אות ב-ג
ב/כא ס' החיים (קלוגר) עמ' תעח
ב/כא עצי ארזים סי' ד ס"ק נט {לח"מ}
ב/כא פד"ר ח"ח עמ' 289
ב/כא צרור החיים (יעקב)
ב/כא קובץ הערות על אבי עזרי
ב/כא קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שכה
ב/כא קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' שכד
ב/כא קול דודי (תשף)
ב/כא קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' סג {מ"מ - לא היה נצרך לנו}
ב/כא קרית מלך רב
ב/כא קרית מלך רב (תשסו) עמ' לו
ב/כא שארית יהודה (בלום) דף צד ע"ג
ב/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' ס, ח"ב סי' מא, ח"ט סי' פב
ב/כא שו"ע הרב או"ח סי' שכט ס"ב
ב/כא שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרג
ב/כא שובע שמחות (תרצד) עמ' קלה
ב/כא שירת דוד כתובות עמ' צח
ב/כא שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרצ
ב/כא שמות בארץ (תשנט) עמ' קכח-קל
ב/כא שני שבילין, שבילי דרוב סי' לג עמ' קעו
ב/כא שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' מג, מה
ב/כא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 553
ב/כא שערי מאיר עמ' כו-כז
ב/כא שערי עזרא (בצרי) עמ' קצז
ב/כב אבן שלמה (ניימן) עמ' קטו
ב/כב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קכז
ב/כב אור חדש (מהר"ל) פ"ג הע' 266
ב/כב אפר קדשים עמ' לג
ב/כב באר יהודה
ב/כב באר ראי עמ' קצג-קצה
ב/כב בן מלך - שבת עמ' רלז
ב/כב ברור הלכה שבת סט ע"ב ציון ג
ב/כב גור אריה (צרמון)
ב/כב דברי ירוחם סי' נח
ב/כב דרך איש דף ח ע"ב
ב/כב דרך המלך (רפפורט)
ב/כב המאיר לארץ
ב/כב הר המלך ח"ג עמ' קכא, ח"ה עמ' נ
ב/כב הרמב"ם והלכותיו עמ' לח
ב/כב זמנים למלך
ב/כב חנן אלקים עמ' רט
ב/כב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעח, ש, ח"ב עמ' ק
ב/כב ימין משה
ב/כב כי בא מועד עמ' רלד
ב/כב לב שלם [קרבן חגיגה דף יט ע"ג]
ב/כב ללשונות הרמב"ם
ב/כב מבוא למשנה תורה עמ' 216
ב/כב מכתב לחזקיהו דף לא ע"ג
ב/כב מנוחת משה דף פו ע"ד, פז ע"א
ב/כב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף טו ע"ב וע"ד
ב/כב מנחת מחבת עמ' ריא
ב/כב מעט צרי
ב/כב מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/כב מעיני התורה ח"ג עמ' לח
ב/כב מקראי קדש (תפט) דף קב ע"א
ב/כב מקראי קדש (תשנג) עמ' קמא, רסו
ב/כב מראה הפנים שבת דף נא
ב/כב מרכבת המשנה מהדו"ק [עי' תוס' ד"ה עושה כדי] ומהדו"ב
ב/כב משאת המלך (אדרי)
ב/כב משברי ים חזקה עמ' שיז {מ"מ}
ב/כב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צ
ב/כב משנת חיים בראשית עמ' מ
ב/כב משנת יהודה ח"א
ב/כב משנת יעקב
ב/כב נועם חי"ז עמ' קיח
ב/כב נר דוד ח"א עמ' כ {ראב"ד}
ב/כב נר מצוה (ואלק) מצוות דף מח ע"ב
ב/כב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 555
ב/כב פני המלך (שטרן)
ב/כב פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' עג
ב/כב קרית מלך רב
ב/כב קרית מלך רב (תשסו) עמ' לט
ב/כב קרן פני משה ח"ב
ב/כב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנז
ב/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פב
ב/כב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתז
ב/כב שו"ת מהרי"ם די בוטון סי' נח
ב/כב שו"ת ממעמקים ח"א עמ' טו
ב/כב שעורי עץ ארז שבת עמ' מד-מה
ב/כב תחומין חי"ג עמ' 155
ב/כב תחומין חכ"א עמ' 28
ב/כג אבן ישראל (בוהוש) עמ' קעו
ב/כג אבן שלמה (ניימן) עמ' קכא
ב/כג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קסב
ב/כג אדני היד החזקה
ב/כג אדני נחושת עמ' רמט
ב/כג אור הישר [שו"ת הרמב"ם (דפוס ירושלים) סי' סז, לח"מ הל' מלכים פ"ו הי"ג]
ב/כג אישי יובל עמ' 103 {צ"פ}
ב/כג אמונת עתיך גל' 106 עמ' 91
ב/כג אמונת עתיך גל' 118 עמ' 100
ב/כג ארץ חמדה (ישראלי) עמ' נא
ב/כג באר יהודה
ב/כג באר מרים פ"ה ה"א אות א
ב/כג באר ראי עמ' קצד-קצה
ב/כג בית אהרן וישראל גל' סז עמ' יז
ב/כג בנין אריאל יאיר עמ' 299, 301
ב/כג ברכי יוסף או"ח סי' שכט ס"ג {לח"מ}
ב/כג דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מח, ח"ג יו"ד סי' סט
ב/כג דברות אליהו ח"ו עמ' קפד-קפה
ב/כג דברות משה מועד ח"א עמ' קעב, תרב {מותר להן לחזור בכלי זיין שלהן למקומם בשבת}
ב/כג דברי יוסף (קונביץ) עמ' 162-161
ב/כג דברי שמואל (ראטה) עמ' קכז
ב/כג דור רביעי ח"א סי' נא אות ב
ב/כג דרך ישרה ח"ב עמ' רו-רז, ריא
ב/כג דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 45
ב/כג הלכות מדינה ח"ב עמ' נז, רמח, רנב-רנג
ב/כג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תכ
ב/כג הרמב"ם ותורתו ח"א
ב/כג התורה והמדינה ח"ה עמ' כו, שלה, שסב, קובץ ז עמ' רנז-רנח
ב/כג וחי בהם מהדו"ב עמ' א-ג
ב/כג ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 19 {עיר הסמוכה לספר}
ב/כג זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קסב-קע, קפ, קפב
ב/כג זמנים למלך
ב/כג חוות בנימין ח"א עמ' קל-קלג
ב/כג חזון יהושע עמ' קע
ב/כג חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' שלא
ב/כג חיי נפש ח"ג עמ' מא {לחזור}, נח
ב/כג חנן אלקים עמ' רט
ב/כג חקרי זמנים ח"ב עמ' תקמח
ב/כג טל אמרתי עמ' 402
ב/כג יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' לז
ב/כג יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' רנח
ב/כג יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קמג
ב/כג ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 197
ב/כג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' נח
ב/כג לב שלם [שיירי כנה"ג או"ח סי' תז, יד אהרן או"ח סי' שא וסי' תז, שיטה מקובצת בביצה, דינא דחיי ח"ב דף קכג ע"א]
ב/כג מועדים וזמנים ח"ד סי' רפ
ב/כג מוריה גל' רמג עמ' מב {צ"פ}
ב/כג מזבח חדש דף סז ע"ג {לח"מ}
ב/כג מזכרת למשה עמ' מז, קמג
ב/כג מלילות ח"א עמ' 306, 309, 312, 316
ב/כג מלך ישראל עמ' 392
ב/כג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' נא, סא
ב/כג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קג
ב/כג מסירות נפש עמ' 76
ב/כג מקראי קדש (תפט) דף קב ע"ב
ב/כג מקראי קדש (תשנג) עמ' רסו
ב/כג מרגליות הים סנהדרין כו ע"א אות ב {צ"פ}
ב/כג מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/כג משאת המלך (אדרי)
ב/כג משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' סב, רח
ב/כג משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' צו, קצ, רטו, רכא, רל, רלז-רלט, רמג, רפו, ח"ב עמ' סח, ריח, תנט {עסקי תבן וקש}
ב/כג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קיח, קסח
ב/כג משנה הלכות ח"ג סי' מה, ח"ה סי' רחצ
ב/כג משנה שלמה עמ' רפט-רצ
ב/כג משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמא
ב/כג משנת יעקב
ב/כג משפט המלחמה עמ' קנה-קנו
ב/כג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ל, תיא {גוים שצרו}
ב/כג נועם חט"ז עמ' מז
ב/כג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 206 {צ"פ}, 394, 411, 433
ב/כג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' מד אות ג
ב/כג נר יצחק (ארדיט) עמ' כג {עסקי ממון}, כד {עסקי נפשות}
ב/כג נשמה של שבת עמ' 303
ב/כג נתיבות שמואל דף עג ע"ג
ב/כג סדר משנה (בוסק')
ב/כג סיני ס' יובל עמ' קעה-קעו, קפד
ב/כג עטרת טוביה
ב/כג על גדות ים התלמוד עמ' 61, 128
ב/כג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קצט
ב/כג עץ החיים (קלוגר) עמ' רסז
ב/כג פרי האדמה ח"ג
ב/כג ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ו אות יא, פרק ז אות יב
ב/כג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' לט {צ"פ}
ב/כג שארית יהודה (בלום) דף קיב ע"ב-ע"ג {כשהציבור בסכנה מחללים עליה שבת}
ב/כג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' כו, ח"ט סי' פב
ב/כג שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 361, 363
ב/כג שולי הגליון עמ' לו
ב/כג שמועות דוד עמ' יט-כ
ב/כג שעלי דעת גל' ג עמ' 44 {שלא להכשילן לעתיד לבוא}
ב/כג שרידי אש ח"ב עמ' תכג
ב/כג תוספתא כפשוטה מועד עמ' 342
ב/כג תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רג
ב/כג תורת השבת והמועד עמ' 76-75, 91
ב/כג תורת מנחם ח"נ עמ' 266
ב/כג תחומין ח"א עמ' 22-20, ח"ב עמ' 73 {צ"פ}, ח"ג עמ' 35-34, 42-41, 45-44, ח"ד עמ' 170, ח"י עמ' 28, 45, 104, חי"ז עמ' 79, 81, 115
ב/כג תחומין חכ"ב עמ' 115
ב/כג תניא רבתי ח"ב עמ' קצג
ב/כג תרומת הגורן ח"א עמ' 179
ב/כד אדני היד החזקה
ב/כד אוצר המאמרים (תשסג) עמ' כו
ב/כד בית אהרן וישראל גל' סז עמ' יז [כרקום - פי' מצור]
ב/כד ברור הלכה תענית יט ע"א ציון ז, כא ע"א ציון ג
ב/כד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' שכא-שכב
ב/כד דברי אור ח"א עמ' עד
ב/כד דרך ישרה ח"ב עמ' ריג-ריד
ב/כד חוות בנימין ח"א עמ' קלב
ב/כד חנן אלקים עמ' רט
ב/כד יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' לז
ב/כד כבוד מלכים (מרגליות)
ב/כד לב שלם [מגילת ספר לאוין דף יב ע"ב]
ב/כד מגילת ספר לאוין דף יג ע"א-ע"ב
ב/כד מגילת ספר לאוין דף יג ע"ב {לח"מ - הך תרועה לא הוי בשופר}
ב/כד מועדים וזמנים ח"ד סי' רצא
ב/כד מילי דמרדכי
ב/כד מנחת יהודה (בוים) דף קיא ע"ד
ב/כד מעשה רקח כאן, הל' תענית פ"א ה"ה {לא מתריעין בשבת - מדוע פסק שלא כר' יוסי}, והל' תענית פ"א ה"ו {מ"מ, לח"מ}
ב/כד מצות ביקור חולים סי' לו אות ז {זועקים בשבת}
ב/כד מקראי קדש (תפט) דף קב ע"ב
ב/כד מקראי קדש (תשנג) עמ' רסו
ב/כד מרכבת המשנה מהדו"ק [דברי כ"מ אינם מובנים]
ב/כד משאת המלך (אדרי)
ב/כד משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' פא, קפה, רג, רמו, רסו
ב/כד משנת יהודה ח"ב
ב/כד משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/כד נאות אפרים ח"א עמ' צב
ב/כד נועם חט"ז עמ' מד {הסתכנות להציל}, חי"ז עמ' קיח {הסתכנות להציל}
ב/כד נר יצחק (ארדיט) עמ' כה
ב/כד נתיבות שמואל דף עד ע"א {גוי שרודף סתם}
ב/כד סיני ס' יובל עמ' קפד
ב/כד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קנב
ב/כד פרי האדמה ח"א
ב/כד פרי מלכה סי' יב
ב/כד פרי צדיק (ר"י צאלח) עמ' י
ב/כד צידה לדרך מאמר ה עמ' עח
ב/כד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שכב {לח"מ}
ב/כד רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רעו
ב/כד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פב
ב/כד שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 361, 363
ב/כד שו"ע הרב או"ח סי' שכט ס"ח
ב/כד שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קמד
ב/כד שולי הגליון עמ' לו
ב/כד שם יוסף (אליקים) הל' תענית פ"א ה"ה
ב/כד שמחה לאיש (שונשול) דף מד ע"ב-ע"ג {צעקה}
ב/כד תחומין חי"ז עמ' 81
ב/כה אדני היד החזקה
ב/כה אוצר א"י ח"ג עמ' 37, 41, 51
ב/כה אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תי {יריחו נכבשה בשבת}
ב/כה אור הישר [מפרשים בהל' מלכים פ"ו הי"א]
ב/כה אור חדש (בלומ') דף מח ע"א {לח"מ}
ב/כה אור צהיר
ב/כה אות היא לעולם ח"א דף ב ע"ב
ב/כה אישי יובל עמ' 102, 104, 109
ב/כה אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 101
ב/כה באר מרים פ"ו הי"א
ב/כה באר שרים פרשת וילך דרוש א אות ד
ב/כה בית אהרן וישראל גל' סז עמ' יז [עי' מש"כ בהל' ע"ז פ"ד ה"ז]
ב/כה ברור הלכה שבת יט ע"א ציון ז
ב/כה ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רטז
ב/כה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קטו
ב/כה בשבילי המלך סי' יב אות כז {הגהמ"י}
ב/כה גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נד
ב/כה גור אריה דברים פ' כ הע' 115
ב/כה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קנ
ב/כה דינא דחיי ח"ב דף קכב ע"ד
ב/כה דרך ישרה ח"ב עמ' ריט
ב/כה היכל מלך
ב/כה הלכות מדינה ח"ב עמ' רסב
ב/כה התורה והמדינה חי"א עמ' תכט
ב/כה וחי בהם מהדו"ב עמ' ג
ב/כה וישאל שאול או"ח סי' כד
ב/כה זמנים למלך
ב/כה חוות אליעזר עמ' פא
ב/כה חוות יאיר (תשנז) סי' קצה, עמ' תקסט
ב/כה חזון יהושע עמ' קע
ב/כה חנן אלקים עמ' פ, רט
ב/כה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קנח, רעח, שיג, ח"ב עמ' צט, כרך ב ח"ב עמ' יט
ב/כה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שב {מלחמה בשבת}
ב/כה יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' לו
ב/כה יין מלכות (שניאורסון) עמ' 134-136 {מלחמת מצוה ורשות}
ב/כה ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 197
ב/כה לאור ההלכה (תשסד) עמ' נד-נה, רסח
ב/כה מבוא למשנה תורה עמ' 174
ב/כה מלך ישראל עמ' 321, 390
ב/כה מעיל שמואל (פלורנטין) [יפה מראה על הירושלמי]
ב/כה מקדם לביתאל עמ' 39
ב/כה מקראי קדש (תשנג) עמ' קמב
ב/כה מראה הפנים שבת דף יג
ב/כה משאת המלך ח"א סי' קיא
ב/כה משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רלט
ב/כה משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' עד-עו, עח, פא, פז
ב/כה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קל, קמ, רצא, תקפג
ב/כה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרפג {לח"מ}
ב/כה משנת חיים דברים עמ' תכ
ב/כה משפט המלחמה עמ' קנב {לח"מ}
ב/כה משפט הצבא בישראל עמ' לז
ב/כה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תיא {מלחמת מצוה בשבת}, תכד {לח"מ}, תכז {לח"מ}
ב/כה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מז אות ח
ב/כה נרות אהרן
ב/כה סדר משנה (בוסק')
ב/כה סיני ס' יובל עמ' קעא-קעו, קעח, קפג, קפט
ב/כה ספרי דבי רב ח"ג עמ' תכו {לח"מ}
ב/כה קובץ על יד ח"ג
ב/כה קול הנבואה עמ' ו {מפי השמועה}
ב/כה קול הנבואה עמ' ו {מפי השמועה}
ב/כה קרן הצבי מצוה יט אות י
ב/כה רלב"ג דברים פ"כ פסוק כ עמ' קפט
ב/כה רנת יצחק יהושע עמ' ס
ב/כה רנת יצחק שמואל עמ' ריג {בשבת}
ב/כה רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' לו, לח {לח"מ}, לט
ב/כה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כט
ב/כה שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' קכ
ב/כה שערי שאול שבת עמ' קסו
ב/כה תורה שלמה בראשית פ"א השמטות לאות תלא (עמ' קפ)
ב/כה תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ב אות ט
ב/כה תורת המדינה עמ' 415-416
ב/כה תורת המועדים (תשכד) עמ' 172
ב/כה תורת המועדים (תשנו) עמ' 188
ב/כה תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רלב
ב/כה תורת השבת והמועד עמ' 72-69, 75, 82
ב/כה תורת ירוחם ח"ג דף לב ע"א
ב/כה תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' רנ-רנב {מלחמת מצוה ורשות}
ב/כה תחומין ח"ב עמ' 72, ח"ה עמ' 55


ג/95 הלכות שבת פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אהל חיים ח"ד
ג/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ג/רה"פ אורה ושמחה
ג/רה"פ הרמב"ם השלם
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' רסב-רסט
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קרית מלך רב
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אור הישר
ג/א אור יעקב שבת דף י ע"ג
ג/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 860
ג/א אור צהיר
ג/א אור שמח
ג/א אמונת עתיך גל' 104 עמ' 66 {הפעלת חיישן}
ג/א אפיקי מגינים שבת דף יז, יט, לו, לח
ג/א באר יהודה
ג/א דברות אליהו ח"ה עמ' לה
ג/א דברי אור ח"ג עמ' מו
ג/א דברי ירמיהו
ג/א דרך המלך (רפפורט)
ג/א הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יב ס"ק נ
ג/א הר המלך ח"ג עמ' נה
ג/א הרמב"ם כמחנך עמ' 195
ג/א הררי קדם שבת עמ' קד-קה
ג/א חלקת מאיר
ג/א יחוה דעת ח"ג עמ' ס
ג/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 137
ג/א מאור ישראל
ג/א מחנה חיים ח"ו עמ' לז
ג/א מלאכת שמואל עמ' קצה
ג/א ממעיני ישועה (הירשהורן) דף יב ע"ד
ג/א מנחת כהן (פימינטל), משמרת השבת פ"ה אות ה
ג/א מערכי לב (לב) עמ' קנ, קנג, קסה, שסו
ג/א משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רכג
ג/א משיב משפט עמ' ג
ג/א משנה הלכות ח"ז סי' נה
ג/א משנת יעקב
ג/א משנת ראשונים (הירשפלד)
ג/א משפטי עזיאל ח"א עמ' רכב {מותר להתחיל מלאכה בע"ש שתיעשה מאליה בשבת}
ג/א משרת משה (עטייה)
ג/א נזר הקדש (קפלן)
ג/א נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' כט
ג/א סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' יב אות ז
ג/א ציץ אליעזר ח"ב סי' ו אות ב, סי' יח אות א
ג/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' מ
ג/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פג
ג/א שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תסט
ג/א שם טוב
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' קד
ג/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' רנג
ג/ב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' מז
ג/ב אדמת קדש ח"ב דף ה ע"ב
ג/ב אדני היד החזקה
ג/ב אור הישר [תורת רפאל הל' שבת סי' מג, לח"מ לקמן פ"ח הט"ז]
ג/ב אור יעקב שבת דף י ע"ב-ע"ד
ג/ב אור צהיר
ג/ב אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנד סעיף א
ג/ב אפיקי מגינים שבת דף יז, יט, לו
ג/ב אש דת (דוברין) דף סב ע"ג {מרכה"מ}, סח ע"א-ע"ב, סט ע"א-ע"ד
ג/ב באר מלך שבת פ"ח הט"ז אות נד
ג/ב בית אהרן וישראל גל' סז עמ' יז [בית הבד - של זיתים], גל' סח עמ' יט {שורים דיו וסממנים עם חשיכה}
ג/ב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רסו
ג/ב בר גיבול סי' ב {איך פסק כרבי}
ג/ב ברור הלכה שבת יט ע"א ציון ח, קח ע"ב ציון ז, קנה ע"ב ציון ל פסקה ב
ג/ב גן דוד דף מב ע"ד
ג/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' טז {לח"מ}
ג/ב דברות אליהו ח"ה עמ' לה-לו {השמיט חיטים בריחיים}
ג/ב דברי ירמיהו
ג/ב דליית הכרם עמ' תתתיא [ואסלפני' - צ"ל ואספלני']
ג/ב דרך המלך (רפפורט)
ג/ב המאיר לארץ [חכם צבי סי' ז]
ג/ב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יב ס"ק נ
ג/ב הר המלך ח"ה עמ' לו, ח"ז עמ' שלב
ג/ב הררי קדם שבת עמ' קד
ג/ב וישב אברהם דף כט ע"ג {מ"מ}
ג/ב זיו משנה
ג/ב זמנים למלך
ג/ב חדושים ובאורים (גרי') שבת סט"ו ס"ק ג
ג/ב חזו"א על הרמב"ם
ג/ב חי' רעק"א
ג/ב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ז ד"ה כתב {מ"מ}
ג/ב חלקת מאיר
ג/ב חמדת ישראל ח"ב דף נג ע"ד
ג/ב חנן אלקים עמ' פ {מ"מ}
ג/ב טהרת יו"ט חי"ט עמ' נז
ג/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' יד, טו
ג/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' נב
ג/ב טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רפ {הגהמ"י}, תנט
ג/ב יחוה דעת ח"ג עמ' ס
ג/ב לב שלם
ג/ב ללשונות הרמב"ם
ג/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כג ע"ג-ע"ד {מ"מ}
ג/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קנט-קס {טוענים בקורות}
ג/ב מלאכת שמואל עמ' רכז-רכח {מותר לשים חטים בריחיים בערב שבת}
ג/ב מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' שנח
ג/ב מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ז ס"ק י-יא
ג/ב מנחת כהן (פימינטל), משמרת השבת פ"ה אות ה
ג/ב מנחת נתנאל דף ח ע"ב
ג/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תלב
ג/ב מערכי לב (לב) עמ' שסז
ג/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ב מקורי הרמב"ם לרש"ש
ג/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' קמא
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ב מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
ג/ב משנת יהודה ח"ב
ג/ב משנת ראשונים (הירשפלד)
ג/ב נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קעג {יגמור בידים}
ג/ב ס' העתים עמ' 140
ג/ב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' יב אות ו {מ"מ}, יט {לח"מ}
ג/ב סדר משנה (בוסק')
ג/ב עטרת שבת עמ' קסב {לשים חטים בריחיים של מים}
ג/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 42
ג/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לו ע"ד-לז ע"ב
ג/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שנה ע"ג
ג/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 34 {מ"מ}
ג/ב צרור החיים (יעקב)
ג/ב קובץ על יד ח"ג
ג/ב קול דודי ר"ה סי' רעה
ג/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' כז {השמיט איסור ריחיים}
ג/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' מ
ג/ב שבות יהודה (תנ"ך) עמ' תיט
ג/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' עח, ח"ט סי' פג
ג/ב שביתת השבת לש אות כב
ג/ב שו"ע הרב או"ח סי' רנב ס' יד, קו"א אות יא
ג/ב שו"ת ר"י מפוזנא עמ' ט
ג/ב שושן עדות דף נג ע"ד {מ"מ}, נה
ג/ב שלל דוד
ג/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תו {מ"מ}
ג/ב שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רצג
ג/ב שעורי מבשר טוב שבת עמ' קב
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' קט, קכא
ג/ב שרידים גל' יז עמ' פד, פח
ג/ב תוספתא כפשוטה מועד עמ' 182-183
ג/ב תורת המלאכות ח"א עמ' פה אות לד
ג/ב תורת המלאכות ח"ח עמ' קב אות פז
ג/ב תורת רפאל או"ח ח"ב דף סט ע"ב
ג/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שמט
ג/ג אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קנא-קנב, קנה
ג/ג אפיקי מגינים שבת דף ד, יז-יט, לו, לח, מב
ג/ג בית מלך (חב"ד) עמ' 67
ג/ג דברי ירמיהו
ג/ג הדרת זקנים שבת סי' ו ס"ק ח
ג/ג הררי קדם שבת עמ' קו
ג/ג זמנים למלך
ג/ג טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' תנט
ג/ג לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ז עמ' כה
ג/ג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' פח
ג/ג להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קסו
ג/ג מגל ח"י עמ' 136
ג/ג מחנה יוסף סוטה עמ' קכט
ג/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רסו
ג/ג נחל איתן
ג/ג קול דודי ר"ה סי' רעה
ג/ג רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רפג
ג/ג שביתת השבת מבשל אות יח
ג/ג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רצג
ג/ג שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 305
ג/ג תורת המלאכות ח"ב עמ' מח אות מד
ג/ד אבן האזל
ג/ד אגרות משה או"ח ח"א סי' צג
ג/ד אדני היד החזקה
ג/ד אהל משה (וינברג) דף כה ע"ג {שלא כחנניה}
ג/ד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' יד
ג/ד אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' יא {מ"מ}, כא, פא, שלה
ג/ד אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' פח, צ-צג, צח
ג/ד אור צהיר
ג/ד אמרי איש עמ' יז {שהרי הסיח דעתו}, יח-כ
ג/ד אמרי בינה (אש) דף ח ע"ג {מ"מ בשם רשב"א}
ג/ד אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנג סעיף ג, יא
ג/ד אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קנב, קע
ג/ד אפיקי מגינים שבת דף לו, לז
ג/ד אש המערכה עמ' 200-201
ג/ד באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף לו
ג/ד באר מלך שבת פ"ג ה"ה אות ג {כ"מ}, ד {מ"מ}, ה"ז אות יג
ג/ד בית אהרן וישראל גל' טו עמ' מו, מח, גל' סח עמ' יד, כא
ג/ד בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' סד-סה, סט, עא, עד
ג/ד בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קפד
ג/ד בנין אריאל ח"ב עמ' כד, כח, כט
ג/ד ברור הלכה שבת יח ע"ב ציון ד פסקה ב, לו ע"ב ציון א
ג/ד גדולי ציון (תשנב) עמ' כא {שהייה רק בגרופה וקטומה}, כב {נעורת של פשתן}
ג/ד גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' קט, קיב {כ"מ}, שעז {הגהמ"י}, תז {מ"מ}
ג/ד דברות משה שבת ח"ב סי' לד הערה א
ג/ד דברי ירמיהו
ג/ד דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' כד
ג/ד הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' טז ס"ק כט
ג/ד הררי קדם שבת עמ' קו
ג/ד ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' קלב
ג/ד זבחי שלמה עמ' א
ג/ד זיו משנה
ג/ד חזו"א או"ח סי' מ ס"ק ב
ג/ד חי' עזיאל
ג/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' נג
ג/ד חק נתן דף רכא ע"ג
ג/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יד עמ' מח {כ"מ - הסיח דעתו}, מט-נ
ג/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' לב
ג/ד טל תחיה ח"ב סי' ב אות א, סי' ה אות א
ג/ד יפה נוף עמ' כה
ג/ד יצחק ירנן
ג/ד ישועות יעקב מועד עמ' קצט {ר' מנוח}
ג/ד לב שלם [אליה רבה על או"ח סי' רנג]
ג/ד מגיני שלמה עמ' יט {קובץ}
ג/ד מגל ח"ז עמ' 49 {רמ"ך}, 50 {הגהמ"י}, ח"י עמ' 145, 148-149
ג/ד מועדים וזמנים ח"ז סי' קמג
ג/ד מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' עט
ג/ד מילי דעזרא סי' כו אות ב
ג/ד מנוחת אשר ח"א דף יב ע"א {מ"מ בשם ירושלמי}
ג/ד מענה לשון עמ' לח
ג/ד מראה הפנים שבת דף כא (ד"ה כיני וד"ה מ"ד וד"ה הדא)
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ד משנת יעקב
ג/ד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' פא {גריפה}, פג {מ"מ - אפילו לא הגיע למאכל בן דרוסאי}
ג/ד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' צב
ג/ד נזר הראש עמ' נט
ג/ד ס' הפרנס עמ' קסד-קסה, קסז {הגהמ"י}
ג/ד סידורא דפת עמ' שנט
ג/ד עדות בישראל
ג/ד עטרת מרדכי (וינברג) דף כא ע"ג-ע"ד, כב ע"א
ג/ד עטרת שבת עמ' כה-לב
ג/ד ערוך השולחן או"ח סי' רנג ס' ג {גללים - שלא כירושלמי}
ג/ד פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' לד דף לא ע"ד {שמא יחתה}
ג/ד פרי אברהם - ענינים שונים סי' יד אות א
ג/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
ג/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' מא
ג/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' קמט
ג/ד רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רפג
ג/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פג
ג/ד שו"ע הרב או"ח סי' רנג סעיפים א-ב, ט
ג/ד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקמ
ג/ד שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רפה, שה-שז, תרעג, תרעו, תרפ-תרפא
ג/ד שמחת עולם (לגו)
ג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קכז
ג/ד שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' פד
ג/ד שערי ישועה עמ' סג-סו
ג/ד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שיז, שכח, שע
ג/ד תחומין ח"ב עמ' 60
ג/ד תרומת הדשן שו"ת סי' סו {הגהמ"י}
ג/ה אבן האזל
ג/ה אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' טו, קיט
ג/ה אורח צדקה עמ' קצה, קצח
ג/ה אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנג סעיף ה, ו
ג/ה אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קנג, קעא, קעז
ג/ה בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רסו
ג/ה ברור הלכה שבת לח ע"ב ציון ד
ג/ה דברי יששכר דף לט ע"ד
ג/ה הגהות חבר בן חיים
ג/ה חי' הריצ"ד
ג/ה חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' רעו {כ"מ}
ג/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' נד
ג/ה חק נתן דף רכא ע"ג
ג/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' לג
ג/ה טל תחיה ח"ב סי' ג אות ג, סי' י אות א
ג/ה מגל ח"י עמ' 147
ג/ה מנוחת אשר ח"א דף יב ע"א-ע"ב {הסיח דעתו}
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ה משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רכג
ג/ה משפטי עזיאל ח"ג עמ' קכד
ג/ה נועם אליעזר (בן פורת) עמ' צט-ק
ג/ה נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קל
ג/ה עטרת שבת עמ' כה, כז, לא
ג/ה עמודי שלמה ח"א עמ' פה
ג/ה פרי אברהם - ענינים שונים סי' יד אות א
ג/ה קול דודי ר"ה סי' רפה
ג/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' מו
ג/ה רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רפג-רפד
ג/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פג
ג/ה שו"ע הרב או"ח סי' רנג ס"ד
ג/ה שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רפג, ח"ז סי' שמד
ג/ה שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שו
ג/ה שם טוב
ג/ה שפתי דעת ח"א עמ' ריא
ג/ו אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' י, קיט, קעז
ג/ו באר מלך שבת פ"ג ה"ה אות א {מ"מ}, אות ג
ג/ו ברור הלכה שבת לח ע"ב ציון ד
ג/ו גליונות אבני נזר [עי' ר"ן ר"פ כירה ד"ה עד שיגרוף]
ג/ו גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' קצב, שפ
ג/ו חזו"א או"ח סי' לז ס"ק ח
ג/ו טל אורות (ר' שאול) עמ' לג
ג/ו טל תחיה ח"ב סי' ג אות א
ג/ו מגיני שלמה עמ' ח
ג/ו מגל ח"י עמ' 148
ג/ו מילי דעזרא סי' כו אות ב, סי' כח אות ב
ג/ו מנוחת אשר ח"א דף יב ע"א וע"ג {א"א לגרוף כל האש}
ג/ו מראה הפנים שבת דף כא (ד"ה הדא וד"ה עד)
ג/ו משאת המלך (אדרי)
ג/ו משנה הלכות ח"ז סי' לד
ג/ו משפטי עזיאל ח"ג עמ' קכד
ג/ו נועם אליעזר (בן פורת) עמ' פב {תנור גרוף}
ג/ו סידורא דפת עמ' שנו, שס
ג/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' מו
ג/ו רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רפג, רפה
ג/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פג
ג/ו שו"ע הרב או"ח סי' רנב סעיפים א, ה
ג/ו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רצג
ג/ו שם טוב
ג/ז אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' קכא, קלח
ג/ז אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנג סעיף ד
ג/ז אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קעד-קעה
ג/ז אפיקי מגינים שבת דף לז
ג/ז אפר קדשים עמ' כז
ג/ז באר מלך שבת פ"ח ה"ד אות יד, ה"ז אות כז, ה"י אות לד
ג/ז בית אהרן וישראל גל' סז עמ' יז [גפת - פסולת של זיתים]
ג/ז בית זבול ח"ב סי' כג אות א
ג/ז בנין אריאל ח"ב עמ' כז
ג/ז ברור הלכה שבת לז ע"א ציון ג, לח ע"ב ציון ד
ג/ז הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' טז ס"ק כח
ג/ז הרי יהודה ח"א סי' כז אות ו
ג/ז הררי קדם שבת עמ' קיא-קיב
ג/ז זכר שמואל שבת סי' י ס"ק ב {לח"מ}
ג/ז חסדי דוד ח"ב עמ' טז, יח
ג/ז חק נתן דף רכא ע"ג
ג/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' לג
ג/ז טל תחיה ח"ב סי' ז אות ב
ג/ז ישועות יעקב מועד עמ' קצב
ג/ז כתר המלך
ג/ז לב שלם [תוספת שבת דף יז ע"א]
ג/ז להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' כח
ג/ז מגל ח"י עמ' 146
ג/ז מעיני המים
ג/ז מראה הפנים שבת דף כב
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ז משאת המלך (אדרי)
ג/ז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' ק
ג/ז עטרת שבת עמ' לא {לח"מ}
ג/ז פרי אברהם - ענינים שונים סי' יד אות ה
ג/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' מד, מו
ג/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פג
ג/ז שו"ע הרב או"ח סי' רנג סעיפים ג, ו
ג/ז שם טוב
ג/ז תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רי
ג/ח אור הישר [שו"ת הרמב"ם (דפוס ירושלים) סי' סב]
ג/ח אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' כא-כב {מ"מ}, פה {כ"מ}, קא-קב
ג/ח אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' צח
ג/ח אות היא לעולם ח"ב דף קעו ע"ג {הגהמ"י}
ג/ח אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנג סעיף יא
ג/ח בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' סה {אבר חי}
ג/ח בני משה (מאג'אר) דף ב ע"ב {לח"מ}
ג/ח בנין אריאל ח"ב עמ' לב
ג/ח ברור הלכה שבת ה ע"ב ציון ז, יח ע"ב ציון ה
ג/ח גן דוד דף כ ע"א
ג/ח גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' פז
ג/ח דברי ירמיהו
ג/ח המאיר לארץ {לח"מ}
ג/ח הר המלך ח"ה עמ' לו
ג/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 194
ג/ח חסדי דוד ח"ב עמ' טז, יח
ג/ח חק נתן דף רכא ע"ג
ג/ח טל אורות (ר' שאול) עמ' לג
ג/ח טל תחיה ח"ב סי' ט אות א, סי' יא אות א
ג/ח מבוא למשנה תורה עמ' 99
ג/ח מגיני שלמה עמ' יט
ג/ח מגל ח"ז עמ' 50 {מ"מ}, ח"י עמ' 147
ג/ח מילי דמרדכי
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ח משאת המלך (אדרי)
ג/ח משאת המלך ח"א סי' קיד
ג/ח נועם אליעזר (בן פורת) עמ' צב {מ"מ בשם הרשב"א}
ג/ח סדר משנה (בוסק')
ג/ח עטרת שבת עמ' כח
ג/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' מג
ג/ח רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רפה
ג/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פג
ג/ח שביתת השבת שהייה והטמנה אות טז
ג/ח שו"ע הרב או"ח סי' רנג סעיפים ח-ט
ג/ח שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רפה {כ"מ}
ג/ח שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' צג
ג/ח שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' פו
ג/ח שערי ישועה עמ' סג-סד
ג/ח תורת המלאכות ח"ב עמ' יג אות ט
ג/ח תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שיז-שיח, שכח
ג/ט אבן שלמה (ניימן) עמ' כ, כה
ג/ט אוצרות הרמב"ם
ג/ט אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' קסא, קסד
ג/ט אמת ליעקב מועד עמ' טו {מדורה}
ג/ט אפיקי מגינים שבת דף יט
ג/ט באר מלך שבת פ"ט ה"ג אות ג
ג/ט בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' לב אות ב, סי' לג אות א
ג/ט בני משה (מאג'אר) דף א ע"ג
ג/ט ברור הלכה שבת לח ע"א ציון ב
ג/ט ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' יד
ג/ט גליונות אבני נזר
ג/ט גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' תשסו
ג/ט דברי ירמיהו
ג/ט דברי שירה חנוכה עמ' עב
ג/ט הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' טז ס"ק יט
ג/ט הררי קדם שבת עמ' קה, קטז
ג/ט זמנים למלך
ג/ט חוקי חיים (גאגין) דף קנא ע"א {קרית לך רב}
ג/ט חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רלז
ג/ט חלק יעקב (אלבעלי) דף קיח ע"ב {לח"מ}
ג/ט חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' מב
ג/ט טל אורות (ר' שאול) עמ' לג, לט
ג/ט טל אמרתי עמ' 140, 143, 145
ג/ט יחי ראובן (נאוי) עמ' קמד
ג/ט יצחק ירנן
ג/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיד
ג/ט לב שלמה (חלמא) עמ' קיט
ג/ט מעשה בצלאל סי' קמה
ג/ט מראה הפנים שבת דף כב
ג/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ט משאת המלך (אדרי)
ג/ט נועם אליעזר (בן פורת) עמ' צג {עבר והשהה אם לא נתבשל כל צרכו}, צד {ראב"ד}, קי-קיא {תולדות חמה}
ג/ט נזר אברהם שבת-ביצה עמ' לז
ג/ט ס' העתים עמ' 29
ג/ט פותח יד
ג/ט קהלת יעקב (אלבעלי)
ג/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' מז
ג/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פג
ג/ט שו"ע הרב או"ח סי' רנג ס' יב
ג/ט שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שעג, תרפה
ג/ט שערי ישועה עמ' סד
ג/ט תורת המלאכות ח"ב עמ' יג אות ט
ג/ט תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שיב, שיז
ג/י אבי עזרי ח"א
ג/י אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קלט
ג/י אור הלבנה (חילו) בישול עמ' עא {מ"מ}
ג/י אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' קיט {מ"מ}, קלט, קפד {מ"מ}, קצא, רג-רד
ג/י אמונת עתיך גל' 109 עמ' 148 {לעולם}
ג/י אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנג סעיף ג, ד, יד, יז, סי' שיח סעיף ה, ו {אור שמח}
ג/י אמת ליעקב מועד עמ' קכז
ג/י אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קעה, קפ {לח"מ}
ג/י אפיקי מגינים שבת דף לז
ג/י באר מלך שבת פ"ג ה"י אות כה-כו {כ"מ}
ג/י בית אהרן וישראל גל' סח עמ' יד-טו
ג/י בית זבול ח"ב סי' כג אות א
ג/י בנין אריאל ח"ב עמ' כד
ג/י ברור הלכה שבת ה ע"ב ציון ז, לז ע"א ציון א, ג
ג/י ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' יב
ג/י ברכת ראש סי' יב עמ' פד
ג/י גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' ט
ג/י גליונות אבני נזר
ג/י גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' קמד, קצו, קצט, רג-רה {אבי עזרי}
ג/י דברי אור ח"א עמ' נא
ג/י הגהות מוהר"י קרט עמ' ריט {סמך בע"ש לכירה שאינה גרופה, אסור להחזיר בשבת}
ג/י הדרת זקנים שבת סי' ו ס"ק יד
ג/י הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' טז ס"ק יט {ראב"ד}, כח
ג/י הררי קדם שבת עמ' קיב-קיד
ג/י ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' קלד
ג/י זכור לאברהם (יפהן) עמ' קמז
ג/י זכר שמואל שבת סי' יא ס"ק ד
ג/י זמנים למלך
ג/י חזו"א על הרמב"ם
ג/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' נג
ג/י חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יד עמ' מח {כ"מ - השמיט הניחו ע"ג המטה}
ג/י טל אורות (ר' שאול) עמ' לד
ג/י טל אמרתי עמ' 168
ג/י טל תחיה ח"ב סי' יג אות א, סי' יד אות א
ג/י יד ישראל ח"ב
ג/י יצחק ירנן
ג/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיד
ג/י כנף איש יהודי עמ' צב
ג/י להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' כח
ג/י מגילת ספר לאוין דף י ע"ד
ג/י מחשבת חיים או"ח עמ' קנב, קנו
ג/י מילי דעזרא סי' לב אות ה
ג/י מנחת כהן (פימינטל), משמרת השבת פ"ז אות ב, יא
ג/י מעדני מלך (תשמח) עמ' רנט-רסא, רסג
ג/י מענה לשון עמ' מ
ג/י מראה הפנים שבת דף כב
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/י מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ג/י משאת המלך (אדרי)
ג/י משב יעקב ח"א (עמ' לח-מ)
ג/י משנת יהודה ח"ב
ג/י נועם אליעזר (בן פורת) עמ' פו {חזרה מבעו"י מותרת}, צה {החזרה במצטמק ורע לו}, צו {דוקא בעודה בידו ודעתו להחזיר}, צז
ג/י נועם ח"ז עמ' סו {הגהמ"י}
ג/י נתיבות אדם ח"ב עמ' לא {אבי עזרי}
ג/י ס' העתים עמ' 30 {להקל}
ג/י פרי אברהם - ענינים שונים סי' יד אות ב, ח
ג/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לט ע"ב
ג/י קובץ הערות על אבי עזרי
ג/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' מה {מ"מ}, נ
ג/י רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רפט
ג/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פג
ג/י שו"ע הרב או"ח סי' רנג סעיפים ז, כ
ג/י שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רצב-רצג, שו, שט-שי
ג/י שמש ומגן או"ח סי' טו עמ' מד {כל שמותר להשהות אסור להחזיר}, מז {מ"מ בשם רמב"ן}
ג/י שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' צב, צד {הגהמ"י}, צה
ג/י תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רי
ג/י תורת מיכאל עמ' כט
ג/יא אבני נזר או"ח סי' נט אות ב
ג/יא אגלי טל אופה סי' מ
ג/יא אגרות משה או"ח ח"ד עמ' צג
ג/יא אדני היד החזקה
ג/יא אור הלבנה (חילו) בישול עמ' רצא-רצב
ג/יא אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' ריט
ג/יא אור צהיר
ג/יא אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק קיב
ג/יא אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנג סעיף יא, סי' שיח סעיף ה, לב, לג
ג/יא אמת ליעקב מועד עמ' ק
ג/יא אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קעב
ג/יא באר מלך שבת פ"ג הי"א אות כח {כ"מ}, כט
ג/יא בית ארזים - ס' הגליונות
ג/יא בית שערים או"ח סי' קי (דף מו), קיא (דף מח) {כ"מ}
ג/יא ברור הלכה שבת יח ע"ב ציון ד
ג/יא ברכות שמים שבת אות תתרנו
ג/יא גזע ישי דף מג ע"א
ג/יא גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' ריא-ריב, שסב {מ"מ}, שסג {כ"מ}, שסד {מ"מ}, שסה, שסו {מ"מ}, שסז
ג/יא דברי אור ח"א עמ' נא
ג/יא דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רמא
ג/יא הדרת זקנים שבת סי' ז ס"ק יד, סי' ח ס"ק ה
ג/יא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' י ס"ק ג
ג/יא הררי קדם שבת עמ' צה, צח, ק
ג/יא זכור לאברהם (יפהן) עמ' קמז
ג/יא זכר שמואל שבת סי' ד ס"ק א-ג, סי' לא לדף פא ע"ב
ג/יא זרע יצחק (לומברוזו)
ג/יא חזו"א על הרמב"ם
ג/יא חי' עזיאל
ג/יא חי' רעק"א
ג/יא טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 187
ג/יא טל אורות (ר' שאול) עמ' לז, נב
ג/יא יצחק ירנן
ג/יא כבוד מלכים (מרגליות)
ג/יא לבושי מרדכי או"ח עמ' רנט
ג/יא ללשונות הרמב"ם
ג/יא מאור ישראל
ג/יא מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף י ע"ב {לח"מ}
ג/יא מגל ח"ז עמ' 40 {לח"מ}, 42 {רמ"ך}, 45, 46 {רמ"ך}
ג/יא מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' נט
ג/יא מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' רפט
ג/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' שסב
ג/יא מעט צרי
ג/יא מעיני המים
ג/יא מערכי לב (לב) עמ' נא
ג/יא מראה הפנים שבת דף ל
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/יא מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ג/יא משכנות אפרים שבת סי' יב אות א
ג/יא משנה הלכות ח"ז סי' נב
ג/יא משנת יעקב
ג/יא משרת משה (עטייה)
ג/יא נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קכז-קכח
ג/יא נחלת צבי (כהנא) עמ' לב
ג/יא פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' לג דף לא ע"ב {מכירה לכירה}
ג/יא פרי אברהם - ענינים שונים סי' יד אות א
ג/יא ציץ אליעזר ח"ב סי' ו אות ה
ג/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שנט ע"א
ג/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 41 {מ"מ}
ג/יא קובץ על יד ח"ג
ג/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' נג
ג/יא ראש אליהו ח"א עמ' קלב
ג/יא רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קיא, רמה
ג/יא רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' נט, סד
ג/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פג
ג/יא שביתת השבת מבשל אות פ {אסור להכניס}, פא {מצרכי הבישול}, קה {ולא מכירה לטמינה}
ג/יא שו"ע הרב או"ח סי' רנג ס' יד
ג/יא שו"ת מהרלב"ח סי' כא
ג/יא שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שו-שז, שלב, שמג-שמו, תרעה, תרפח
ג/יא שמש ומגן או"ח סי' יט עמ' סו {להכניס מגריפה לקדירה}, סח {מ"מ}
ג/יא שרידים גל' יד עמ' ל
ג/יא תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שפא עד הסוף
ג/יא תורת המלאכות ח"ב עמ' רכה אות קעט-קפ
ג/יא תורת מלאכת המבשל עמ' רו, רח, ריד
ג/יא תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שטו
ג/יא תחומין ח"א עמ' 529 {מגיס}
ג/יב אהל משה (הורוביץ) ח"א שבת יח ע"ב
ג/יב אור צהיר
ג/יב בית אהרן וישראל גל' סח עמ' טו
ג/יב ברור הלכה שבת יח ע"ב ציון א
ג/יב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' ג
ג/יב גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' צ, צג, צז
ג/יב דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קכד
ג/יב דרור יקרא עמ' מא, עב
ג/יב הליכות חיים יו"ט פ"טז הע' כג
ג/יב זכר שמואל שבת סי' לא לדף יח ע"ב
ג/יב חי' חפץ חיים = באור הלכה רנג ס"א
ג/יב חסדי דוד ח"ב עמ' כ
ג/יב טל אורות (ר' שאול) עמ' לז, נב
ג/יב טל חיים (טל) ח"ג עמ' נב
ג/יב יוסף חי
ג/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לא
ג/יב יצחק ירנן
ג/יב לב שלם [יד אהרן או"ח סי' רנד הגהב"י]
ג/יב מחשבת חיים או"ח עמ' קנד
ג/יב מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' רפא-רפב, שסט
ג/יב מראה הפנים תרומות דף יב, שבת דף כב, ביצה דף יג
ג/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/יב משאת המלך (אדרי)
ג/יב סיני חוב' צג עמ' רנד
ג/יב עטרת שבת עמ' כח
ג/יב פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תעה
ג/יב ציץ אליעזר ח"ב סי' ז אות ד {מ"מ}
ג/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' נד
ג/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פג
ג/יב שביתת השבת שהייה והטמנה אות טז, כ
ג/יב שו"ע הרב או"ח סי' רנד סעיפים ג, יג-יד
ג/יב שערי ישועה עמ' סד
ג/יב תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' ט
ג/יב תורת המלאכות ח"ב עמ' רצז אות רמג
ג/יב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שיב-שיד, שיז, שכז
ג/יג אהל משה (הורוביץ) ח"א שבת יח ע"ב
ג/יג אור הישר [חיי אריה או"ח סי' ב, עי' רש"י ותוס' שבת יח ע"ב ד"ה התם בבשרא]
ג/יג אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' שלב, שלג, שלח, תלד
ג/יג אורח צדקה עמ' רא
ג/יג אמרי איש עמ' יח-יט {טיחה בטיט לא מועילה לענין קדירה}
ג/יג אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנד סעיף א {רמב"ם}, ב {הגהמ"י אות ז}
ג/יג בית אהרן וישראל גל' סט עמ' כג
ג/יג ברור הלכה שבת יח ע"ב ציון ג, ו
ג/יג גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' ק, קח
ג/יג דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קכז
ג/יג דרור יקרא עמ' מא
ג/יג חי' חפץ חיים = באור הלכה רנד ס"א
ג/יג חי' רעק"א
ג/יג טל אורות (ר' שאול) עמ' לח
ג/יג יצחק ירנן
ג/יג לב שלם [פנים מאירות סי' פ]
ג/יג מגל ח"י עמ' 140
ג/יג מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' שי-שיא
ג/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/יג משאת המלך (אדרי)
ג/יג משאת המלך ח"א סי' קטז
ג/יג משיב משפט עמ' יא
ג/יג נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קנא, קפא {מגיס מדרכי הבישול}
ג/יג נחלת עזרא ח"ב עמ' 68
ג/יג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שלה
ג/יג עבד המלך (תשא)
ג/יג פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תעז
ג/יג פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תשפד
ג/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לז ע"ג
ג/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' נד-נה
ג/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פג
ג/יג שו"ע הרב או"ח סי' רנד סעיפים א-ג
ג/יג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קעה
ג/יג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קעה
ג/יג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תריט
ג/יג שם טוב
ג/יג שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' קיד
ג/יג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שיח, שכב-שכג, שכט
ג/יד בני ישראל (קרלי) סי' כ אות טז
ג/יד ברור הלכה שבת יח ע"ב ציון ג
ג/יד טל אורות (ר' שאול) עמ' לח
ג/יד טל חיים (טל) ח"ג עמ' נב
ג/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' נה
ג/יד שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' קיד
ג/טו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' סד
ג/טו ברור הלכה ביצה יב ע"ב ציון ז
ג/טו בשמן רענן ח"ב עמ' רפה
ג/טו האיר ממזרח פסחים סי' טו אות כח {ומשלשלין את הפסח וכו' - הטעם שכתב ד"ז בהל' שבת ולא בהל' פסח}
ג/טו הגדה של פסח מעשה חי"א (חמצי) עמ' רעט
ג/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' ק"פ פ"א הי"ח]
ג/טו טל אורות (ר' שאול) עמ' לח
ג/טו טל חיים (טל) ח"ג עמ' נב
ג/טו מראה הפנים שבת דף ע
ג/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/טו משכן שילה עמ' תסב
ג/טו סדר משנה (בוסק')
ג/טו עיונים ומחקרים ח"א עמ' 286
ג/טו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תריט
ג/טו שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' קיד
ג/טו שערי שאול שבת עמ' רנב
ג/טו תורת מלאכת המבשל עמ' שעב {להפשיר}
ג/טז אבן ישראל (בוהוש) עמ' קא
ג/טז אהל משה (וינברג) דף כה ע"ג {שאין צולין}
ג/טז אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' שלד
ג/טז אורח צדקה עמ' קצט
ג/טז אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנד סעיף א, ג, י
ג/טז אפיקי מגינים שבת דף יט, כ
ג/טז באר מלך שבת פ"ג הט"ז אות מא, מג
ג/טז בית אהרן וישראל גל' סט עמ' כג
ג/טז ביתאל ח"א דף יז ע"א
ג/טז בנין אריאל ח"ב עמ' כט-ל
ג/טז ברור הלכה שבת יח ע"ב ציון ו, יט ע"ב ציון ו, ביצה יב ע"ב ציון ז
ג/טז ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' י
ג/טז דברות משה סנהדרין עמ' תרט
ג/טז דברות משה שבת ח"א סי' יח ענף א
ג/טז דרור יקרא עמ' מו
ג/טז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ט ס"ק כג
ג/טז זכר שמואל שבת סי' ה ס"ק ג
ג/טז חי' חתם סופר
ג/טז חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' קט
ג/טז טל אורות (ר' שאול) עמ' לח
ג/טז טל אמרתי עמ' 153
ג/טז טל חיים (טל) ח"ג עמ' נב
ג/טז יצחק ירנן
ג/טז מאורות הדף היומי ח"ח עמ' רמט-רנא
ג/טז מגיני שלמה עמ' יא
ג/טז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סז ע"ג {מ"מ}, סח ע"ג
ג/טז מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' שעב
ג/טז מעיני המים
ג/טז מראה הפנים שבת דף כא
ג/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/טז מרכה"מ אלפ'
ג/טז משנה שכיר יו"ד עמ' טז
ג/טז משרת משה (עטייה)
ג/טז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קפה {הגהמ"י}
ג/טז עין תרשיש
ג/טז פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קכז
ג/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לז ע"ד
ג/טז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שנט ע"ב
ג/טז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 41
ג/טז קהלת יעקב (אלבעלי)
ג/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' נד
ג/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פג
ג/טז שו"ע הרב או"ח סי' רנט מהדו"ת ד"ה והנה להרשב"א
ג/טז שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרכה-תרכו
ג/טז תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שיד, שיט, שסט-שע
ג/יז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שעא
ג/יז בית אהרן וישראל גל' סט עמ' כד
ג/יז בן יהודה סי' מד
ג/יז ברור הלכה שבת יח ע"ב ציון ד
ג/יז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' י ס"ק ג
ג/יז טל אורות (ר' שאול) עמ' לח
ג/יז מגל ח"י עמ' 136
ג/יז פרי אברהם - ענינים שונים סי' יד אות ד
ג/יז קרית אריאל עמ' א
ג/יז רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קעג
ג/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שעח
ג/יז תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רי
ג/יח אבני ציון ח"ב סי' נז אות א, ח"ג עמ' רמד
ג/יח אדני היד החזקה
ג/יח אור הישר [מ"מ לקמן פ"ה הי"ט, עי' לקמן ר"פ כב]
ג/יח אור צהיר
ג/יח אורח ישר דף יא ע"א
ג/יח אורח צדקה עמ' קצט, רא
ג/יח אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנג סעיף יא, סי' רנד סעיף יט, כ, כג
ג/יח אנצי"ת ע' אופה הע' 21, 22, 36
ג/יח אפיקי מגינים שבת דף ד
ג/יח אש דת (דוברין) דף צו ע"ג {כ"מ}
ג/יח אשר למלך
ג/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יח באר מלך שבת פ"ח ה"ד אות יד
ג/יח בית אהרן (צוקרמן) עמ' כג {כ"מ}
ג/יח בית זבול ח"ב סי' כג אות ד
ג/יח ברור הלכה שבת ד ע"א ציון ב, יט ע"ב ציון ז, קיז ע"ב ציון ח
ג/יח ברכות שמים שבת אות תתשס
ג/יח גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' קה
ג/יח דברות משה סנהדרין עמ' תרט, תרכא
ג/יח דברות משה שבת ח"א סי' יח ענף א, ו
ג/יח דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' נד
ג/יח הר המלך ח"ו עמ' יא, נט-ס
ג/יח הרמב"ם והלכותיו
ג/יח זיו משנה
ג/יח זרע יצחק (לומברוזו)
ג/יח חי' הריצ"ד
ג/יח טל חיים (טל) ח"ג עמ' נב
ג/יח טל תחיה ח"ב סי' יח
ג/יח יצחק ירנן
ג/יח ישועות יעקב מועד עמ' קסד
ג/יח כתר המלך
ג/יח לב שלם [מים חיים על מס' שבת]
ג/יח לחם התמיד עמ' קטו {פניה המדובקים בתנור}
ג/יח מגילת ספר לאוין דף יא ע"א
ג/יח מלאכת שמואל עמ' רנז
ג/יח מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' שעג, שעה
ג/יח מראה הפנים שבת דף יג
ג/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/יח מרכה"מ אלפ' (מ"מ וכ"מ)
ג/יח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קנד אות ו {פנים המדובקים בתנור - כר"א}
ג/יח משאת המלך (אדרי)
ג/יח משרת משה (עטייה)
ג/יח נחל איתן
ג/יח נרות אהרן
ג/יח ס' העתים עמ' 9
ג/יח עבד המלך (תשא)
ג/יח עולת חודש ח"ג מאמר תקסד
ג/יח ענפי ארז (זי') דף קמט ע"ד
ג/יח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לח ע"א
ג/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שנח ע"ב
ג/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 39 {כ"מ}
ג/יח קהלת יעקב (אלבעלי)
ג/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' נו
ג/יח שאל האיש דף טו ע"ד, טז ע"א
ג/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פג
ג/יח שו"ע הרב או"ח סי' רנד סעיפים ו-ז
ג/יח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתז
ג/יח שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רט
ג/יח שם טוב
ג/יח שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 276
ג/יח שפת אמת על התלמוד ח"א דף כז ע"ד
ג/יח תורת המלאכות ח"ב עמ' רמב אות קצ
ג/יח תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שסד, שע, שעד
ג/יח תפארת נתן עמ' קיג {כר"א}
ג/יט אדני היד החזקה
ג/יט אור צהיר
ג/יט אות היא לעולם ח"א דף פט ע"ד, ח"ב דף קנז ע"א
ג/יט אפיקי מגינים שבת דף יט
ג/יט בית אהרן וישראל גל' סט עמ' כד
ג/יט ברור הלכה שבת יב ע"ב ציון ז, כ ע"א ציון א
ג/יט דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קלט
ג/יט הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ג ס"ק לה
ג/יט חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רעז
ג/יט חיים ומלך
ג/יט חסדי דוד ח"ב עמ' יא
ג/יט טל אורות (ר' שאול) עמ' קנב
ג/יט טל חיים (טל) ח"ג עמ' קי
ג/יט יצחק ירנן
ג/יט ללשונות הרמב"ם
ג/יט מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' עו
ג/יט מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' שסט, שעא, שפו, שפח, ת
ג/יט מראה הפנים שבת דף יד
ג/יט משנת יהודה ח"ב פ"ה ה"ה
ג/יט משרת משה (עטייה)
ג/יט נר מצוה (מהר"ל) ח"ב הערה 180
ג/יט שו"ע הרב או"ח סי' רה סעיפים א-ג
ג/יט שם טוב
ג/יט תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שעב
ג/כ אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צ
ג/כ אנצי"ת ע' בית המוקד הע' 81-82
ג/כ באר מלך שבת עמ' קד
ג/כ בית זבול ח"ב סי' כד אות ה
ג/כ האיר ממזרח פסחים סי' טו אות כח {מאחיזין את האור במדורת בית המוקד וכו' - הטעם שכתב ד"ז בהל' שבת ולא בהל' תו"מ}
ג/כ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעו
ג/כ טל אורות (ר' שאול) עמ' קנב
ג/כ טל חיים (טל) ח"ג עמ' נב, קי
ג/כ ישועות יעקב מועד עמ' קסג {מ"מ}
ג/כ מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' שעא
ג/כ מעלין בקודש גל' ח עמ' 41 {הבדל בין מקדש לגבולין}, 48
ג/כ מראה הפנים שבת דף יד
ג/כ ס' הפרנס עמ' קנח
ג/כ פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תקמט
ג/כ קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' סח
ג/כא באר מלך שבת עמ' קד
ג/כא ברור הלכה שבת כ ע"ב ציון א
ג/כא זיו משנה
ג/כא זכור זאת ליעקב עמ' רג-רד, רו, רט
ג/כא זמנים למלך
ג/כא טל אורות (ר' שאול) עמ' קנב
ג/כא טל חיים (טל) ח"ג עמ' קי
ג/כא מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' שצו
ג/כא פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תקכז
ג/כא שו"ע הרב או"ח סי' רנה ס"ד, קו"א אות א
ג/כא תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שסט, שעג
ג/כב אור הישר [אור הישר ירושלמי שבת פ"א הי"א]
ג/כב באר מלך שבת עמ' קה-קז
ג/כב באר מלך שבת פ"ז ה"ה אות יא
ג/כב טל אורות (ר' שאול) עמ' קנב
ג/כב טל חיים (טל) ח"ג עמ' קי
ג/כב פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תקכט
ג/כב קהלת יעקב (אלבעלי)
ג/כב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שסט, שעו


ד/96 הלכות שבת פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אהל חיים ח"ד
ד/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ד/רה"פ אורה ושמחה
ד/רה"פ הרמב"ם השלם
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' רע-רעב
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אדני היד החזקה
ד/א אור הישר [עי' ס' התרומה סי' רלא]
ד/א אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק ז {אורה ושמחה}
ד/א אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנז סעיף ז
ד/א אמת ליעקב מועד עמ' קלא {נעורת פשתן ונסורת חרשים}
ד/א באר מלך שבת עמ' קח-קטו, פ"ט ה"א אות ב
ד/א ברור הלכה פסחים ד ע"ב ציון ב (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ד/א ברור הלכה שבת מז ע"ב ציון ד, מח ע"א ציון א, מט ע"א ציון א, ב, ד
ד/א דברי יהודה סי' ב אות ב
ד/א דברי ירמיהו
ד/א דורש משפט עמ' קסח
ד/א דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקסג {מרכה"מ}
ד/א העמק שאלה ח"א שאלתא לח אות ז
ד/א הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' טז ס"ק ב, ד
ד/א הר המלך ח"ה עמ' לו
ד/א חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' ט-י
ד/א חלקת מאיר
ד/א טל אורות (ר' שאול) עמ' מ
ד/א טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' שמח
ד/א יצחק ירנן
ד/א כבוד מלכים (מרגליות) {מ"מ}
ד/א לב שלם [תוספת שבת דף פג, אליה רבה או"ח סי' רנז]
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' לג
ד/א מגילת ספר לאוין דף י ע"ד
ד/א מגיני שלמה עמ' יט {קובץ}
ד/א מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' נו
ד/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף קמב ע"א {כ"מ}
ד/א מעיני המים
ד/א מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/א מראה הפנים שבת דף כא, כח, כט
ד/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/א מרכה"מ אלפ' (מ"מ וכ"מ)
ד/א משאת השבת עמ' רצט
ד/א משכן אהרן עמ' ו
ד/א משרת משה (עטייה)
ד/א נועם חכ"ג עמ' טז
ד/א נחמד למראה ח"ב דף יג ע"א {מוכין}
ד/א עבד המלך (תשא)
ד/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' רעט
ד/א קהלת יעקב (אלבעלי)
ד/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' נז-נח
ד/א קרית מלך רב כאן
ד/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פד, צה, צז
ד/א שו"ע הרב או"ח סי' רנז ס"ה, מהדו"ת סי' רנט ד"ה והנה לרמב"ן
ד/א שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שסט
ד/ב אדני היד החזקה
ד/ב אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' שמח
ד/ב אמרי איש עמ' כה {מותר להטמין ביה"ש}
ד/ב אפיקי מגינים שבת דף לח, מז
ד/ב באר מלך שבת פ"ד ה"ה אות יד, טז {ראב"ד}, עמ' קטז-קכג
ד/ב ברור הלכה שבת לד ע"א ציון ו, מח ע"א ציון א
ד/ב גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' נד, נו, נח-נט
ד/ב דברי ירמיהו
ד/ב הדרת זקנים שבת סי' ז ס"ק ב
ד/ב הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' טז ס"ק ב-ד, לב
ד/ב זכור ליצחק דף קיד ע"א
ד/ב זמנים למלך
ד/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' מ, מד
ד/ב יצחק ירנן
ד/ב ישועות יעקב מועד עמ' קפח
ד/ב לקוטי שלמה - ס' האסיף עמ' קסח
ד/ב מגיני שלמה עמ' יט
ד/ב מחשבת חיים או"ח עמ' קסז
ד/ב מנחת כהן (פימינטל), משמרת השבת פ"ח אות ג-ד
ד/ב מעיני התורה ח"ג עמ' לה
ד/ב מראה הפנים שבת דף כ, כח
ד/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ב משאת המלך (אדרי)
ד/ב משכיל ליהודה עמ' קנד
ד/ב משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/ב משפטי עזיאל ח"א עמ' רכד
ד/ב נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קלא-קלב
ד/ב פי' ר' פרחיה שבת לד הערה 281-288, דף מז הערה 6, 4
ד/ב צדקה לחיים (תקמז)
ד/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' ז אות ד
ד/ב קהלת יעקב (אלבעלי)
ד/ב קרבן אשה
ד/ב קרית מלך
ד/ב קרית מלך רב
ד/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' נז
ד/ב ראש אליהו ח"א עמ' קלט {לח"מ}
ד/ב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רצ, רצג
ד/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פד
ד/ג אבן האזל
ד/ג אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנז סעיף י
ד/ג אפיקי מגינים שבת דף לח
ד/ג באר מלך שבת עמ' קכד-קכו
ד/ג ברור הלכה שבת לד ע"א ציון ו
ד/ג גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מד ע"א-ע"ב {קונסין}
ד/ג גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' נד, נח-ס, סב, תכא {הגהמ"י}, תכב {לח"מ}
ד/ג דברי ירמיהו
ד/ג הדרת זקנים שבת סי' ז ס"ק א-ב
ד/ג הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' טז ס"ק ג-ד
ד/ג חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' לא
ד/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' מ, מד
ד/ג ישראל קדושים עמ' 10 {מ"מ}
ד/ג מנחת כהן (פימינטל), משמרת השבת פ"ח אות ג-ד
ד/ג מעיני המים
ד/ג מראה הפנים שבת דף כח
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ג מרכה"מ אלפ'
ד/ג נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קלא-קלב
ד/ג ס' הפרנס עמ' קסט {הגהמ"י}
ד/ג פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תנא
ד/ג קרית מלך רב
ד/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' נז
ד/ג רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רצג, רצה
ד/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פד
ד/ג שו"ת מהרש"ל סי' נט
ד/ד אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' שסט, שעג
ד/ד אמרות יצחק תנינא עמ' סט {להפיג צינתו}
ד/ד אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנז סעיף ח, י, סי' שיח סעיף ב
ד/ד אנצי"ת ע' אדם חשוב הע' 9 {הטמנת צונן}
ד/ד באר מלך שבת פ"ד ה"ד אות יב {מ"מ}, עמ' קכז-קלג
ד/ד בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קעח
ד/ד ברור הלכה שבת לד ע"א ציון ב, נא ע"א ציון א, ב, ד
ד/ד גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' תכב
ד/ד דבורך של שבת עמ' תסה
ד/ד דברות משה שבת ח"ב סי' לט הערה א, כה
ד/ד הדרת זקנים שבת סי' ז ס"ק יב
ד/ד הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' טז ס"ק כ
ד/ד חי' הריצ"ד
ד/ד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' יא ד"ה ודעת
ד/ד חסדי דוד ח"ב עמ' לב
ד/ד חק נתן דף רכא ע"ד
ד/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' מ
ד/ד יצחק ירנן
ד/ד ללשונות הרמב"ם
ד/ד מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' ק
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ד משאת המלך (אדרי)
ד/ד משכיל ליהודה עמ' קנא-קנב
ד/ד משנת יהודה ח"ב פ"ה הי"ד
ד/ד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קמד {כיסוי על כיסוי או החלפתו}, קמו
ד/ד פרי יצחק (תשעו) עמ' מה
ד/ד צדקה לחיים (תשסח) עמ' לז
ד/ד קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' סא
ד/ד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צח
ד/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' נז-נח
ד/ד שבועת המשנה עמ' מו {מ"מ}
ד/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פד-פה
ד/ד שו"ע הרב או"ח סי' רסא קו"א אות ג
ד/ד שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' ב, יא
ד/ה אוצרות הרמב"ם
ד/ה אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' שעה
ד/ה אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנז סעיף י
ד/ה אפיקי מגינים שבת דף מח
ד/ה ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' נז
ד/ה באר מלך שבת עמ' קלד-קלז
ד/ה ברור הלכה שבת נא ע"א ציון ה
ד/ה גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' תכב
ד/ה הדרת זקנים שבת סי' ז ס"ק יד
ד/ה הר המלך ח"ג עמ' נו
ד/ה חזו"א על הרמב"ם
ד/ה חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' רצג
ד/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' מב
ד/ה מגל חי"ג עמ' 209
ד/ה מלאכת שמואל עמ' רלב
ד/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ה נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קמו
ד/ה צדקה לחיים (תקמז)
ד/ה צדקה לחיים (תשסח) עמ' לז
ד/ה שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 108
ד/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פד
ד/ה שו"ע הרב או"ח סי' רנז קו"א אותיות א, ט
ד/ו אדני היד החזקה
ד/ו אמונת עתיך גל' 128 עמ' 62 {מוליד}
ד/ו אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנז סעיף י, סי' רנח סעיף ג, סי' שיח סעיף כג
ד/ו באר מלך שבת עמ' קלח-קמג
ד/ו בני בנים ח"א עמ' מד
ד/ו ברור הלכה שבת מח ע"א ציון א, נא ע"ב ציון א
ד/ו ברכת השבת מס' שבת סי' יא פ"יז ס"ק ב
ד/ו הדרת זקנים שבת סי' ז ס"ק ה
ד/ו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ל ס"ק י
ד/ו זמנים למלך
ד/ו טל אורות (ר' שאול) עמ' מב
ד/ו ישורון ח"כ עמ' תקל {כלי חם ע"ג חם}
ד/ו כסא המלך (מאזוז) עמ' יד
ד/ו מגיני שלמה עמ' יט
ד/ו מצעדי גבר שבת סי' לא אות ז
ד/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ו משאת המלך (אדרי)
ד/ו משב יעקב ח"א
ד/ו משכיל ליהודה עמ' קמט, קנא-קנד
ד/ו קרית מלך
ד/ו שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 108
ד/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פד
ד/ו שביתת השבת שהייה והטמנה אות לא
ד/ו שו"ע הרב או"ח סי' רנז קו"א אות ב, סי' רנח קו"א אות א, מהדו"ת סי' רנט ד"ה והשתא
ד/ו שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' י-יב, יז-יח
ד/ו תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רג
ד/ו תורת המלאכות ח"ב עמ' נ אות מד, עמ' צב אות סג
ד/ו תורת מלאכת המבשל עמ' קל


ה/97 הלכות שבת פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אהל חיים ח"ד
ה/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ה/רה"פ אורה ושמחה
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' רעג-רעח
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבן ישראל (פישר)
ה/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' ריז
ה/א אגרות הראי"ז עמ' י
ה/א אדני היד החזקה
ה/א אהבת קדומים עמ' רצה
ה/א אהל חייא עמ' תקכד
ה/א אוצר השבת ח"א עמ' ט {עונג}, רמ
ה/א אוצרות הרמב"ם
ה/א אוצרות יהושע עמ' כו
ה/א אור הישר [תורת רפאל הל' שבת סי' ג]
ה/א אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רצב
ה/א אור הנר (ליברמן) עמ' תקיא, תקיז
ה/א אור יעקב שבת דף יג ע"ד
ה/א אור צהיר
ה/א אורח ישראל סי' כז אות ד
ה/א אמונת עתיך גל' 108 עמ' 89 {א"צ פעולת הדלקה - נ"מ לחשמל}
ה/א אמונת עתיך גל' 114 עמ' 80
ה/א אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 30 {הגהמ"י}
ה/א אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' מב
ה/א אשר למלך
ה/א באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 61 {עונג שבת}
ה/א באר המים עמ' קיח
ה/א באר מלך שבת עמ' קמד-קנו
ה/א באר משה (שטרן) ח"ב סי' יח אות ז {עונג שבת}
ה/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רכו
ה/א באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' רלט-רמ, שכא-שכב
ה/א בינה בספרים עמ' א {כ"מ}
ה/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 53-54 {לחזר על הפתחים}
ה/א בית אהרן וישראל גל' כ עמ' נא {צריך שיהיה אור דלוק שייהנה לאורו}, גל' לח עמ' קלג {הגהמ"י - ברכת "נר של יו"ט"}, קמו, גל' נא עמ' מ-מב {עונג}, גל' סו עמ' מא {מלח}
ה/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קכב
ה/א ברור הלכה חולין קה ע"א ציון ח פרק ב
ה/א ברור הלכה שבת כה ע"ב ציון א
ה/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' קנו
ה/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סב, רמג
ה/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמב, קמד
ה/א בשבילי הנסים סי' י ס"ק ו
ה/א בשבילי השביתה החדש סי' לג אות א, סי' לה אות ט
ה/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' יג
ה/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ב
ה/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' נד-נה, נז
ה/א גור אריה (צרמון) הל' תמידין פ"א ה"ז
ה/א גינת ראובן תרומות עמ' תתקיט
ה/א גליונות אבני נזר
ה/א גליוני הגר"ש עמ' נו-נז
ה/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קפז
ה/א דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה מה
ה/א דברי אור ח"ד עמ' פז
ה/א דברי יציב או"ח עמ' רלג
ה/א דברי ירמיהו
ה/א דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' כד-כה
ה/א דברי שירה חנוכה עמ' סז
ה/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רמב
ה/א דרך המלך (רפפורט)
ה/א הגיוני הלכה עמ' 14-10, 15
ה/א הליכות חיים יו"ט פ"ב הע' ב, יח, פ"ג הע' ג
ה/א הלכות קטנות ח"ב סי' קפא
ה/א המלך ברמה עמ' 138-139, 141
ה/א המנהיג עמ' קמו
ה/א הערות ר"י ליינר
ה/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמט
ה/א הרמב"ם כמחנך עמ' 212, 231
ה/א הררי קדם (תשס) עמ' צח
ה/א התורה והמדינה ח"ט עמ' תקעה
ה/א ואם תאמר ח"ד קושיה 728
ה/א ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תצה
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שמט, שנא
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' צא
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שצג
ה/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קמז
ה/א וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קכ
ה/א ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) או"ח רלח ע"ג]
ה/א זכור לאברהם (יפהן) עמ' נח-נט
ה/א זמנים למלך
ה/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ב אות ד-ה
ה/א חי' בן אריה ח"א סי' יב אות ד
ה/א חי' הגר"ח החדש עמ' מד
ה/א חי' עזיאל
ה/א חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני שבת סי' ב אות א = מהדו"ב ח"א סי' ב אות א
ה/א חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' מה, קלג, קצה
ה/א חלקת מאיר
ה/א חמדת ימים עמ' קצז
ה/א חקרי זמנים ח"ג עמ' רצט
ה/א טל אורות (ר' שאול) עמ' קמג
ה/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' פו-פז, קח
ה/א יד אברהם טהרות עמ' קכב
ה/א יד פשוטה אהבה עמ' תתשפא
ה/א יחוה דעת ח"א עמ' עו, ח"ב עמ' קכח, ח"ו עמ' קא
ה/א יין הטוב עמ' לו
ה/א יסודי הצדקה עמ' 377
ה/א ישא מדברותיך קדושין עמ' תג {חובה}
ה/א כנסת אברהם עמ' מט
ה/א כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' ט
ה/א לב דוד (פלדמן) עמ' כד {אינו חייב לרדוף}, כט {מ"מ - נטילת ידים}
ה/א לבושי מרדכי או"ח עמ' רנג, שכ
ה/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' לא {הגהמ"י - של יו"ט}
ה/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' מ, חי"ב עמ' קיג
ה/א ללשונות הרמב"ם
ה/א לקוטי סופר ח"ב דף מא ע"ב-ע"ד
ה/א לקוטי שיחות חט"ו עמ' 374, 528
ה/א לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 246
ה/א מאור החיים עמ' פג
ה/א מאור ישראל עמ' קג-קיא
ה/א מאיר נתיבים עמ' 31
ה/א מגל ח"י עמ' 198, 200, 204
ה/א מועדי הרב עמ' 68
ה/א מועדים וזמנים ח"א סי' נו, ח"ב סי' קנ, ח"ז סי' קטז
ה/א מוריה גל' רמא עמ' קכא {הדלקת נרות משום עונג}
ה/א מזכרת עמ' 535
ה/א מחזיק ברכה סי' רסג אות א {נר בכלל עונג}
ה/א מחנה יוסף פסחים עמ' פב
ה/א מחשבת חיים או"ח עמ' של
ה/א מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קעז-קעח
ה/א מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' פט
ה/א מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קד
ה/א מילי דעזרא סי' כג אות ב-ה
ה/א מנהג אשכנז הקדמון עמ' 125
ה/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף כ ע"א
ה/א מנחת אלימלך עמ' ריג
ה/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקפז
ה/א מנחת יוסף ח"א עמ' קד, ח"ב עמ' נב
ה/א מנחת מחבת עמ' ריא
ה/א מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' כג
ה/א מסורה ח"ד עמ' יב, יד, יט
ה/א מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' הל' ברכות פי"א ה"ג]
ה/א מעין חיים ח"ב עמ' קנט, קסג, קע, ח"ד עמ' קלט
ה/א מעליות ח"ד עמ' 24-27, ח"יט עמ' 250-256
ה/א מקדש יחזקאל
ה/א מקור הברכה (מרגליות) עמ' מא
ה/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ה אות א, ג {כבוד שבת}, ד {לחזר על הפתחים}
ה/א משא בני קהת
ה/א משאת המלך (אדרי)
ה/א משאת כפי עמ' לב
ה/א משוש הארץ עמ' יח
ה/א משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רלד
ה/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרסא
ה/א משכנות אפרים שבת סי' לג אות א {נר בכלל עונג שבת}
ה/א משמרת חיים ח"א עמ' עז
ה/א משמרת חיים ח"א עמ' עז
ה/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תכד, תסד-תסה
ה/א משנת יהודה ח"ב כאן, ועמ' טז-כה
ה/א משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רפה-רפו, ונשים ח"א עמ' שי
ה/א משפטי עזיאל ח"א עמ' כג, ח"ח עמ' עא-עב
ה/א מתנת חיים - שבת ור"ח עמ' ט
ה/א נועם ח"ז עמ' שעח, ח"כ עמ' קב
ה/א נזר הראש עמ' לז, לט, מה-מו, נד
ה/א נחל יבוק [עי' הל' ברכות פי"א ה"ב]
ה/א נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 45
ה/א נקדש בצדקה סי' קמב
ה/א נר מצוה (מהר"ל) ח"ב הערה 189 {אינה רשות}
ה/א נשאל דוד או"ח עמ' מד-מה
ה/א נשמת אברהם ח"א עמ' קח
ה/א נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' מד
ה/א נתן פריו חנוכה עמ' נח, עה, עח
ה/א נתן פריו מגילה עמ' שעג
ה/א נתן פריו ערבי פסחים עמ' ח
ה/א ס' החיים (קלוגר) עמ' רצ
ה/א סדר משנה (בוסק')
ה/א סופר המלך ח"א עמ' קכג {הגהמ"י, עונג}
ה/א עבד המלך (תשסט) עמ' רד
ה/א עבודת משא (מאיר) ח"א
ה/א עיון בלומדות עמ' קכז
ה/א עיוני הלכות ח"ב עמ' רפג {הגהמ"י}
ה/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' רפד {עונג שבת}
ה/א פרחי אהרן עמ' 139
ה/א פרפרת אליעזר נשא פרק ז פסוק מח
ה/א פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' קנד
ה/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 12
ה/א ציון לנפש חנה חיה עמ' לג
ה/א ציץ אליעזר ח"א סי' כ פי"א אות ד-ה
ה/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשיז
ה/א קובץ על יד ח"ג
ה/א קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' ע-עא
ה/א קול יעקב (פישר) סי' לט אות יא
ה/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 157
ה/א קמח סולת עמ' שמה
ה/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קלז-קלח, קמא, ח"ד עמ' רטו, שי, ח"ה עמ' שו, ח"ז עמ' קכט-קל {משום עונג שבת}
ה/א רווחא שמעתתא ח"א עמ' נ
ה/א רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ג ה"י הע' 2
ה/א רנת יעקב עמ' קז
ה/א רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' תיז, תכ
ה/א רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' קסה, קעח, עט
ה/א שארית יהודה (בלום) דף יד ע"א {הדלקת נר לעונג שבת}
ה/א שארית ישראל (תשעד) דרוש ח עמ' 153 {אין לו מה יאכל}
ה/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' י
ה/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פה
ה/א שביתת שבת (לר' צדוק) פ"ה עמ' 79
ה/א שדה שמואל (שביעית) עמ' קצד
ה/א שו"ע הרב או"ח סי' רסג סעיפים א-ב, ה, ח, קו"א אות ה
ה/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צה-צו, צט
ה/א שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' נו {הגהמ"י}
ה/א שו"ת ממעמקים ח"א עמ' עה
ה/א שולי הגליון עמ' לו-לח
ה/א שומע ומשמיע עמ' תפא
ה/א שחר אורך עמ' כח
ה/א שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רעא-רעד, תרסט
ה/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 336 {נר שבת - לצורך הסעודה}
ה/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' תיב
ה/א שעורי עץ ארז שבת עמ' כז-לב
ה/א שערי אורה (ברגמן, תשכט) עמ' ס {שיהיה נר דולק בשבת}
ה/א שערי זבולון הל' שבת סי' ג אות ד
ה/א שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 140
ה/א תאריך ישראל סי' כב אות ב הערה כז
ה/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לג
ה/א תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' ח
ה/א תורה שלמה חי"ח עמ' 190
ה/א תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ו אות ה-ו, סי' י אות ו
ה/א תורת החוף ימים (תשמ"ה) סי' ד אות א, ד
ה/א תורת חיים וחסד עמ' קסה, קעג
ה/א תורת מנחם חל"ח עמ' 193 {אנשים ונשים}
ה/א תורת רפאל או"ח ח"ב דף יב ע"ב, קסז ע"ג
ה/ב אהל יששכר סי' קלו
ה/ב אמת ליעקב מועד עמ' טו
ה/ב באר מלך שבת עמ' קנז
ה/ב ברכת יצחק (פאלער) עמ' קצד {מרכה"מ}
ה/ב דברי שירה חנוכה עמ' סז
ה/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' קמג
ה/ב לב מרפא דף טז ע"ד {יצחק ירנן}
ה/ב מחנה יוסף שבת עמ' סה
ה/ב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 203
ה/ב מעשה בצלאל סי' קמג
ה/ב מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' יא {שמא יטה}
ה/ב קדשי יהושע עמ' אלף תקמג {צ"פ}
ה/ב שדה שמואל (שביעית) עמ' קצד
ה/ב שו"ע הרב או"ח סי' רעה ס"א, קו"א אות א
ה/ב שערי זבולון הל' שבת סי' לז אות ח
ה/ב תורה לשמה (תשעג) עמ' קד
ה/ב תורת השבת והמועד עמ' 79, 84
ה/ג אדני היד החזקה
ה/ג אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף כב ע"ג {כ"מ}
ה/ג אור הישר [עי' רש"י שבת לב ע"א ד"ה הריני]
ה/ג אור המערב תשרי תשמט עמ' לב {פי' קדמון}
ה/ג אור הנר (ליברמן) עמ' יג, פ
ה/ג אמת ליעקב מועד עמ' לט {השמיט "עשרתם ערבתם"}, קג, קכב-קכג
ה/ג אמת ליעקב מקרא עמ' כ
ה/ג ארחות ימים עמ' רכח
ה/ג ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' קכט
ה/ג באר מלך שבת פ"ד ה"ד אות ט, עמ' קנח-קסו
ה/ג באר משה (שטרן) ח"ב סי' יח אות ז
ה/ג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' רמ, שכב
ה/ג בחיר חיים
ה/ג בים דרך עמ' כה
ה/ג בית אבא (גוטווירטה) דף יד ע"א
ה/ג בעקבי יעקב עמ' קמו
ה/ג ברור הלכה שבת לד ע"א ציון א, ב
ה/ג ברכת הזמן עמ' צה {כ"מ}
ה/ג ברקאי ח"א עמ' 148
ה/ג בשבילי השביתה החדש סי' ח הערה יג, סי' טו הערה א
ה/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' צד-צה
ה/ג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' יג
ה/ג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ג
ה/ג גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' פה {כ"מ}
ה/ג דביר הקודש מועדים עמ' נא {כ"מ}
ה/ג דברי ירמיהו
ה/ג דברי שירה חנוכה עמ' סז
ה/ג דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 15 {נשים מצוות יותר}
ה/ג הגהות חבר בן חיים
ה/ג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' ל {כ"מ}
ה/ג הר המלך ח"ג עמ' קכא
ה/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 154
ה/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שז
ה/ג זיו משנה
ה/ג זמנים למלך
ה/ג חלקת מאיר
ה/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' קמג
ה/ג טל חיים (טל) ח"ג עמ' נה {הגהמ"י}
ה/ג יקח מצוות עמ' רסב
ה/ג כגן רוה עמ' 210
ה/ג כתר אפרים עמ' רנ
ה/ג לב השבת סי' ט אות ה
ה/ג לקוטי שלמה - ס' האסיף עמ' קסח
ה/ג מאה שערים (קפשאלי) עמ' קמד
ה/ג מאזני צדק ח"א עמ' שכד
ה/ג מאיר עיני חכמים ח"א דף קיג ע"ד
ה/ג מגל ח"י עמ' 199-200
ה/ג מחשבת חיים או"ח עמ' רצו
ה/ג מילי דמרדכי
ה/ג מנחת אלימלך עמ' ריד
ה/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קמד
ה/ג מנחת מחבת עמ' ריב
ה/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ג משא בני קהת
ה/ג משאת המלך (אדרי)
ה/ג משאת המלך ח"א סי' קיח
ה/ג משאת המלך מועדים עמ' רלז {טעם שנשים מצוות}
ה/ג משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רלד
ה/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' צה
ה/ג משכנות אפרים שבת סי' לג אות א {לפני שקיעה}
ה/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קצח {שהיא מצויה בבית}
ה/ג משנת יהודה ח"א כאן, ועמ' שכט-שלג
ה/ג משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' קפט, ח"ב עמ' רפו, קדושה עמ' קכג
ה/ג נהרות איתן ח"א עמ' קמג
ה/ג נועם ח"ח עמ' רעד
ה/ג נחל יבוק
ה/ג נרות אהרן
ה/ג נתן פריו גיטין עמ' לא {הדלקת הנר - מדרבנן, יזהיר אנשי ביתו}
ה/ג נתן פריו חנוכה עמ' קכח
ה/ג נתן פריו ערבי פסחים עמ' מד
ה/ג פרי יצחק (בלזר) ח"א דף יד ע"א
ה/ג פרי יצחק (תשעו) עמ' לט, שפג
ה/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תיא {כ"מ}
ה/ג קובץ על יד ח"ג
ה/ג קרית מלך
ה/ג רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"א ה"ז הע' 8 {כ"מ}
ה/ג רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' תכא
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שנז
ה/ג שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' נב
ה/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פה
ה/ג שביתת שבת (לר' צדוק) פ"ה עמ' 83
ה/ג שו"ע הרב או"ח סי' רסג ס"ה
ה/ג של"ה ווי העמודים פ"א אות ו
ה/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תסח
ה/ג שלמי יוסף ר"ה עמ' צב, תעח {כ"מ}
ה/ג שעורי עץ ארז שבת עמ' כח-לא {אשה מצווה}, לב, לד
ה/ג שער המלך על תהלים יום ג עמ' קיא {אשה}
ה/ג תאריך ישראל סי' כה הערה ב
ה/ג תורת חיים וחסד עמ' מו {כ"מ}
ה/ג תורת מנחם חל"ח עמ' 193 {נשוות מצוות יותר}
ה/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רעח, שמד, שנו, ח"ב עמ' קנב
ה/ג תשובה מאהבה ח"ב דף טז ע"ג, לה
ה/ד אבני זכרון (פפר) ח"א דף א ע"ג
ה/ד אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' סו
ה/ד אוצרות יהושע עמ' תקפ {לח"מ}
ה/ד אור הישר [עמק הלכה ח"ב סי' קח, מפרשים הל' קה"ח פ"ב ה"ט, ביאור הגר"א או"ח סי' רסא, שערי ציון סי' א]
ה/ד אור הנר (ליברמן) עמ' עח
ה/ד אות לישראל (מובשוביץ) עמ' רצב-רצג
ה/ד אות ציון עמ' רנד {או"ש}
ה/ד איש מבין ח"א דף צג ע"ב
ה/ד אמונת יהושע עמ' א, יג
ה/ד אמרי פנחס (עובדיה) סי' רסא סעיף א, ג
ה/ד אמת ליעקב מועד עמ' קכד
ה/ד אנצי"ת ע' בין השמשות הע' 3 {צ"פ}, 4 {מ"מ}, 18, 25, 54, 75, 79, 80, 102
ה/ד אתחלתא דגאולה (לויטס) עמ' פד
ה/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' מט
ה/ד באר מלך שבת עמ' קסז-קעג
ה/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעג {צ"פ}
ה/ד בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' ו
ה/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' א
ה/ד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קכג
ה/ד בחיר חיים
ה/ד בים דרך עמ' כה
ה/ד בית אהרן וישראל גל' ל עמ' עו {או"ש}, גל' סז עמ' קד-קה, קטז
ה/ד בית אהרן וישראל גל' נג עמ' צה {בין השמשות - סתם שלא כר"ת}
ה/ד בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קלה {עשה מלאכה בהש"מ בע"ש ובמוצ"ש}
ה/ד בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' קכ-קכא {שיטת הגאונים}
ה/ד בית גמליאל ח"א עמ' קכ
ה/ד בית דינו של שמואל עמ' 649
ה/ד ברור הלכה שבת לד ע"ב ציון ג, לה ע"א ציון ג
ה/ד ברכת יצחק (פאלער) עמ' קצד
ה/ד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' טז, כה
ה/ד ברקאי ח"א עמ' 148, ח"ג עמ' 15 {מ"מ בשם רמב"ן על ביה"ש}
ה/ד בשמים ראש סי' קיב
ה/ד גבורות אליהו או"ח סי' עב אות א, סי' עה
ה/ד גליונות אבני נזר
ה/ד דברי ירמיהו
ה/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רמג
ה/ד דרור יקרא עמ' רב
ה/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קיח-קיט {בין השמשות}
ה/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קעד-קעה, קעז, קעט
ה/ד הר המלך ח"ב עמ' מז-נ, ח"ג עמ' נה, קכא
ה/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 14
ה/ד וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' כט
ה/ד זיו משנה
ה/ד זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 38
ה/ד זכרון סופרים {איך לא הזכיר כאן מ"ש בגמ' כוכב א' יום ב' לילה. צ"ל שנים ביה"ש שלשה לילה. ובאמת אין זה קושיא כי במש"כ רבינו משתשקע החמה עד ג' כוכבים בינונים הוי ביה"ש, נכלל גם זה ועוד יותר (ועיין באור הגר"א או"ח סימן רסא שפירוש דברייתא זו אליבא לר' יוסי, ואנן קיי"ל לחומרא כר' יהודה דמשתשקע חמה וכו'), ודו"ק. ועיין בפירוש הרלב"ח הל' קידוש החודש פ"ב עייש"ה]
ה/ד זכרון סופרים {לח"מ - אבל קשה שהרי כבר אמרו וכו'} [עיין בגליון הש"ס שם הביא שמ"ק כתובות דף יג בשם ר"ת דאע"ג דנצחו בטענות אבל האמת היא כחכמי ישראל וכו' עיי"ש, ובלא"ה גם לדעת חכמי אוה"ע סברת ר"ת קיימת דיש סוף שקיעה כשבא האור לגמרי כידוע, עיין באור הגר"א שם]
ה/ד זכרון סופרים {משתשקע החמה וכו'} [פירוש מתחלת השקיעה כשיטת הרי"ף והגאונים, עיין ש"ך יו"ד סימן רסו סקי"א, ועיין בית יוסף או"ח סימן רסא ובאור הגר"א שם ויו"ד סימן רסב. ויש שפירוש דר"ל סוף שקיעה כר"ת, עיין מנחת כהן מאמר א' פ"ב ופ"י והגהות חת"ס או"ח סימן פט (וע"ע בפירוש מהר"ל בן חביב על הרמב"ם הל' קידוש החודש סוף פ"ב)]
ה/ד זמנים למלך
ה/ד זמרת י-ה (מאזוז) עמ' תצב
ה/ד חזון נחום זרעים ח"א עמ' ו
ה/ד חי' הרז"ה ח"ב עמ' פג-פד, קה, קי, קיב-קיג {שקיעה}
ה/ד חי' הרי"ט עמ' רכ
ה/ד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עה
ה/ד חי' ש"י דף כב ע"ג
ה/ד חמדת ישראל ח"ב דף כז ע"א
ה/ד חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 259 {צ"פ}
ה/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' טז עמ' נב {ביה"ש -השמיט תוספת שבת}
ה/ד טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 380
ה/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' קמג-קמד {העושה מלאכה בשני ביה"ש, מ"מ}
ה/ד טל חיים (טל) ח"ג עמ' סא
ה/ד טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שנ
ה/ד יד פשוטה אהבה עמ' מא
ה/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סה {מ"מ}
ה/ד יפה נוף עמ' כו
ה/ד יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' רכד
ה/ד יצחק ירנן
ה/ד כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ, לח"מ}
ה/ד כרם מנחם סי' יט
ה/ד לב שלם [מקראי קדש (תפט) דף ריא-ריב, שו"ת ר"י קצבי בסוה"ס דף יא, מנחת כהן חלק מבוא השמש, עטרת ראש על ברכות דף ג ע"ג]
ה/ד להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' נא, חי"א עמ' יד, חי"ג עמ' מח
ה/ד להורות נתן ח"ז עמ' נא {מ"מ}
ה/ד מאזני צדק ח"א עמ' פט {מ"מ}
ה/ד מאיר עיני חכמים ח"א דף מו ע"ד {משקיעה מתחיל ביה"ש}
ה/ד מגד יהודה ח"א סי' ל אות ג
ה/ד מגיד הרקיע ח"ב פ"ח
ה/ד מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קעד
ה/ד מוריה גל' צט עמ' ט {צ"פ}
ה/ד מחשבת חיים או"ח עמ' רצו
ה/ד מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' ז, כב, כג, כה
ה/ד מלאכת חשב עמ' לא
ה/ד מנחת יהודה (בוים) דף קמב ע"א {מ"מ}
ה/ד מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פ"א אות ג, פ"ג אות ה
ה/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קצ {או"ש}
ה/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קמא {או"ש}
ה/ד מעין נצח ח"א סי' נ
ה/ד מעיני המים
ה/ד מעיני התורה ח"א עמ' קצח
ה/ד מעליות ח"ט עמ' 16-29 {השמיט תוספת שבת}
ה/ד מערכי לב (ציר') עמ' רט
ה/ד מפענח צפונות עמ' 127 {או"ש}
ה/ד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תמב (סט)]
ה/ד מצעדי גבר שבת סי' כט אות ג-ח
ה/ד מקודש החודש עמ' לה
ה/ד מקראי קדש (תפט) דף קב ע"ב
ה/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רסו, תקד
ה/ד מראה אש ח"ב עמ' קעא, קעג, קעה, קצב {מל"מ}
ה/ד מרחשת ח"א סי' יג אות א
ה/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ד מרכה"מ אלפ'
ה/ד משאת המלך (אדרי)
ה/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תנח
ה/ד משנת יהודה ח"א כאן, ופ"ה ה"א
ה/ד משנת יעקב כאן, ומדע עמ' קמ, זמנים ח"ב עמ' רלא
ה/ד משנת יעקב עבודה עמ' טו
ה/ד משנת יעקב קרבנות עמ' רלד
ה/ד משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/ד נועם ח"ה עמ' ריח, רלד, ח"ט עמ' רמג {לח"מ}
ה/ד נרות אהרן עמ' עח, רא
ה/ד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שיג
ה/ד נתן פריו חנוכה עמ' קנה-קנו
ה/ד נתן פריו מגילה עמ' רלו
ה/ד ס' העתים עמ' 23
ה/ד סדר משנה (בוסק')
ה/ד ספרי הפרדס ח"ב עמ' סז-סח
ה/ד פינות הבית דף קכא ע"ב
ה/ד פרחי כהונה (הכהן) או"ח דף ז ע"ד {מ"מ - משתשקע}
ה/ד פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' ז (ה ע"ב)
ה/ד פרי יצחק (תשעו) עמ' שעט
ה/ד פרנס לדורו עמ' 341-342
ה/ד ציוני מהר"נ (בהשמטות)
ה/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"א
ה/ד קדשי יהושע עמ' אלף תצג {צ"פ}
ה/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תרלט
ה/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/ד קול דודי סוטה סי' תפה
ה/ד קרית מלך רב
ה/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' נח
ה/ד ר"י ששפורטש עמ' 211, 417
ה/ד רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' שיז
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' מג, מד, מה
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' נה
ה/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' מט, קל, ח"ג סי' קנו, ח"ט סי' פה
ה/ד שו"ע הרב או"ח סי' רסא ס"א, וסדר הכנסת שבת ד"ה אבל אין
ה/ד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' מב {או"ש}
ה/ד שו"ת הרדב"ז סי' אלף שנג
ה/ד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שח
ה/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קמד
ה/ד שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קד, קיב
ה/ד שי למלך עמ' קנט
ה/ד שלום ירושלים עמ' ו-ז
ה/ד שמוש חכמים א עמ' נ-נא
ה/ד שמש ומגן או"ח סי' ה עמ' יג {מ"מ בשם רמב"ן}
ה/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רנב
ה/ד שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' כח
ה/ד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' יג
ה/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' צה
ה/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קיב
ה/ד שעשועי תורה שבת עמ' תמא
ה/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף מג ע"ד
ה/ד תאריך ישראל סי' ח הערה לב {מ"מ}
ה/ד תבונה (ליפקין) סי' כט (עמ' נא)
ה/ד תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' כח
ה/ד תורת רפאל או"ח ח"ב דף טז ע"ג {לח"מ}
ה/ד תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קנב
ה/ה אהבת קדומים עמ' שה
ה/ה אוצר השבת ח"א עמ' נז
ה/ה אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ה ה"ג הע' 8 {הגהמ"י}
ה/ה אמונת עתיך גל' 115 עמ' 141 {צמר גפן}, 142 {הגהמ"י}, 144 {צמר גפן}
ה/ה ארשות החיים עמ' תעו
ה/ה באר מלך שבת עמ' קעד-קעז
ה/ה בית אהרן וישראל גל' עא עמ' קמו {הגהמ"י אות ו}
ה/ה ברור הלכה שבת כז ע"ב ציון ח, כח ע"ב ציון כ
ה/ה דברי שירה חנוכה עמ' סט
ה/ה הוד תהלה (חרל"פ) דף ד ע"ג {צמר ושיער}
ה/ה המנהיג עמ' קכט
ה/ה הרמב"ם והלכותיו
ה/ה חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רמט {הגהמ"י אות ו}
ה/ה כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קנז
ה/ה מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' עח
ה/ה מראה הפנים שבת דף יד
ה/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ה מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ו אות ב {ברוב היוצא}
ה/ה משאת המלך (אדרי)
ה/ה משנת יהודה עמ' שלג-שלו
ה/ה משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רפו
ה/ה משפט כהן עמ' רעו ע"א
ה/ה משפטי עזיאל ח"א עמ' כו, נז
ה/ה עיונים ומחקרים ח"א עמ' 97 {הגהמ"י}
ה/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לח ע"ב
ה/ה צפנת פענח (השמטות דף נה ע"ב)
ה/ה קרית מלך
ה/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פה
ה/ה שו"ע הרב או"ח סי' רסד ס"א
ה/ה שיח ערב פסחים עמ' קכא {אהא"ז}
ה/ו אבני החושן סי' עב סעיף כא {מל"מ}
ה/ו אור הנר (ליברמן) עמ' כה-כו, סי' ג
ה/ו באר מלך שבת עמ' קעח-קפג
ה/ו ברור הלכה שבת כא ע"א ציון ד
ה/ו ברכי יוסף או"ח דף פט ע"ד {מ"מ}
ה/ו גליונות אבני נזר
ה/ו זמנים למלך
ה/ו כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' פ
ה/ו לב שלם [טירת כסף דף קב ע"ג, תוספת שבת דף כג ע"ב]
ה/ו מנחת חינוך ח"א עמ' שעג
ה/ו מעיני המים
ה/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ו משנה למלך אחרון
ה/ו משפטי עזיאל ח"ח עמ' קיד, קיט
ה/ו עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' ד-ו
ה/ו קרית מלך רב
ה/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' סג-סד
ה/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קלז
ה/ו שו"ע הרב או"ח סי' רסד ס"ד
ה/ו שלל דוד
ה/ז בדבר מלך חט"ז עמ' שנג
ה/ז טל חיים (טל) ח"ג עמ' קי
ה/ז יצחק ירנן [עי' בני חיי סי' רנה, ועי' חידושי לעיל פ"ג הי"ט]
ה/ז ללשונות הרמב"ם
ה/ז מאורי המועדים עמ' שעג-שעד
ה/ז משאת המלך (אדרי)
ה/ז שבט סופר (תשמו) עמ' פ
ה/ז שו"ע הרב או"ח סי' רסד ס"ה
ה/ז שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרל-תרלא, ח"ג עמ' עב {מ"מ}
ה/ז תוספתא כפשוטה מועד עמ' 30
ה/ח אבני זכרון (פפר) ח"א דף נ ע"ד
ה/ח אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' ריט-רכ
ה/ח אגודת אזוב ח"א דף קכ ע"ג
ה/ח אור הישר [אור הישר שבת כא ע"א]
ה/ח אור יעקב שבת דף יב ע"א
ה/ח אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק ז {אורה ושמחה}
ה/ח אמת ליעקב מועד עמ' קטו
ה/ח ארבעים לבינה ח"א סי' ב, ח"ב סי' ל, סי' תרעג ס"ק ב
ה/ח בית אהרן וישראל גל' ג עמ' פז {מרכה"מ - השמיט שמן שריפה}
ה/ח בן יהודה סי' קמא
ה/ח ברור הלכה שבת כ ע"ב ציון ז, כא ע"א ציון ב
ה/ח ברכי יוסף או"ח דף צ ע"ב
ה/ח בתי כנסיות דף סז ע"ב {הגהמ"י}
ה/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' יב, יז
ה/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ב, ו
ה/ח גליונות אבני נזר [עי' שיטה המיוחסת לר"ן]
ה/ח דברי שירה חנוכה עמ' ס, סט
ה/ח זיו משנה
ה/ח חי' עזיאל
ה/ח טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 446 {מ"מ}
ה/ח טל אורות (ר' שאול) עמ' קנ {מ"מ}
ה/ח יצחק ירנן
ה/ח כפי אהרן (זס') קמא עמ' קנא
ה/ח מועדי הרב עמ' 68
ה/ח מנהגי ישראל ח"ז עמ' תיז
ה/ח מנחת מחבת סי' נא
ה/ח מסירות נפש עמ' 103 {כ"מ}
ה/ח מקראי קדש (תפט) דף קב ע"ב
ה/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רסו
ה/ח מראה הפנים שבת דף יד (ד"ה פתילה)
ה/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ח משא בני קהת
ה/ח משנה הלכות ח"י סי' נו
ה/ח משנת יהודה ח"ב
ה/ח משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' קפט
ה/ח נחמד למראה ח"ב דף ו ע"ג {שמן קיק}
ה/ח נתן פריו חנוכה עמ' עד
ה/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' שמו
ה/ח פותח יד
ה/ח פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' פז-פח
ה/ח קרית מלך רב
ה/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' סד
ה/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פה
ה/ח שבט סופר (תשמו) עמ' כ, כב
ה/ח שו"ע הרב או"ח סי' רסד ס"א
ה/ח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרי
ה/ט אגודת אזוב ח"א דף קכא ע"ב
ה/ט אור הישר [עמק הלכה הל' שבת סי' פה]
ה/ט אור הנר (ליברמן) עמ' יט, כו
ה/ט בית אהרן וישראל גל' מ עמ' קח
ה/ט ברור הלכה שבת כא ע"א ציון ה
ה/ט ברכי יוסף או"ח סי' רסד ס"ה
ה/ט דברי שירה חנוכה עמ' עד {מ"מ}
ה/ט הוד תהלה (חרל"פ) דף ג ע"ד, ד ע"ב-ע"ג, ח ע"ד
ה/ט המאיר לארץ {מל"מ}
ה/ט הר המלך ח"ה עמ' לו
ה/ט הרמב"ם והגאונים עמ' 45
ה/ט ויקח אברהם [עוגת אליהו כ ע"א]
ה/ט זכור ליצחק דף קיד ע"ב
ה/ט זכרון יהודה (לאש) דף יד ע"ג
ה/ט חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רנא
ה/ט חי' עזיאל
ה/ט טוב עין (חיד"א, תקנו) דף כח ע"א
ה/ט ידיו של משה דף קלא ע"א וע"ג {מ"מ}
ה/ט ישועות יעקב מועד עמ' קסה
ה/ט לב שלם [תוספת שבת דף כח ע"א, שער המים דף ט ע"ב, תורת אמת (שפו) סי' קנו]
ה/ט לחם התמיד עמ' שנה {לפי שאין נדלקין}
ה/ט מראה הפנים שבת דף טו
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ט משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/ט נועם חכ"ג עמ' יא
ה/ט ס' העתים עמ' 14
ה/ט ס' הפרנס עמ' קנח {הגהמ"י}
ה/ט עטרת טוביה
ה/ט פני משה (שלז')
ה/ט פרי האדמה ח"א
ה/ט קרית מלך רב
ה/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' סד {מל"מ}
ה/ט שבט סופר [שבט סופר או"ח סי' א]
ה/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תשצט
ה/ט שלל דוד
ה/ט שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרסז
ה/ט תורה מציון שנה ה חוב' ב סי' ב אות ה-ח {עירב שמן כשר ופסול}
ה/י אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' ריז
ה/י אור יעקב שבת דף כ ע"א וע"ד, כב ע"א
ה/י אור צהיר
ה/י אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק ו
ה/י בית אהרן (קריספין) דף כא ע"ד
ה/י ברור הלכה שבת כד ע"ב ציון ד, כה ע"ב ציון ד, כו ע"א ציון ב
ה/י ברכי יוסף או"ח סי' רסד ס"ד
ה/י דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה מו
ה/י המלך ברמה עמ' 139
ה/י הר המלך ח"ה עמ' לו
ה/י זמנים למלך
ה/י טל אורות (ר' שאול) עמ' קנא {מ"מ}
ה/י יד אברהם טהרות עמ' קכב
ה/י כתר המלך
ה/י לקוטי שיחות חט"ו עמ' 374
ה/י מגל ח"י עמ' 199, 201
ה/י מנחת פתים (כץ) עמ' שסו {כ"מ}
ה/י מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/י מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/י מרכה"מ אלפ'
ה/י משאת המלך (אדרי)
ה/י משנת יהודה ח"ב
ה/י משנת יעקב
ה/י נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' מד, קה
ה/י עיונים ומחקרים ח"א עמ' 312
ה/י עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רנ
ה/י עמודי שלמה ח"א עמ' קכג {הגהמ"י אות כ}
ה/י קובץ על יד ח"ג
ה/י רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סט
ה/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פה
ה/י שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרסו, תרסט
ה/י שמו משה דף י ע"ב
ה/י שפת אמת על התלמוד ח"א דף לח ע"א
ה/י תורת החוף ימים סי' ד אות א, ד
ה/י תורת החוף ימים סי' ד אות א, ד
ה/יא ארבעים לבינה סי' תרעג ס"ק ב
ה/יא ברור הלכה שבת כג ע"א ציון ח {רמב"ם}, כד ע"ב ציון ו {או"ש}
ה/יא ברקאי ח"ה עמ' 92
ה/יא דברות אליהו ח"ה עמ' כט-ל {להיות בבתיהם נר דלוק - לא מצוה להדליק}
ה/יא דברי שירה חנוכה עמ' סח-סט
ה/יא הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 625
ה/יא טל אורות (ר' שאול) עמ' קנב
ה/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תנג {או"ש}
ה/יא משנת יהודה ח"ב
ה/יא משנת יעקב
ה/יא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קכג
ה/יא תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ו אות ו
ה/יב אבני חפץ ח"ד עמ' נב, ר
ה/יב אברהם יגל
ה/יב אדני היד החזקה
ה/יב אהלי יהודה (הכהן) דף ג ע"ב
ה/יב אור הישר [אור זרוע ח"ב הל' ערב שבת סי' ל]
ה/יב אור יעקב שבת דף כ ע"א וע"ד, כב ע"א
ה/יב אור צהיר
ה/יב ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' קמט
ה/יב בית שמש
ה/יב ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה יא ע"א ציון א, ביצה ל ע"ב ציון ד
ה/יב ברכת שלמה (תשז) עמ' ז, יד
ה/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' לא
ה/יב בתי כהונה (תצו) בית דין דף פ ע"ב
ה/יב גליונות אבני נזר [עי' פסחים יא ע"א]
ה/יב דברי ירמיהו
ה/יב דובר ישרים פסח עמ' רכד
ה/יב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רמג
ה/יב הלכה ערוכה מוקצה עמ' רכג
ה/יב המאיר לארץ {לח"מ} [תוספת שבת סי' רסח]
ה/יב וזאת התורה עמ' קלב {מטעם מוקצה}
ה/יב זיו משנה
ה/יב זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' טז
ה/יב זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' טו-טז
ה/יב חי' חתם סופר
ה/יב חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' ריח, שיג
ה/יב חי' עזיאל
ה/יב חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' נו
ה/יב חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קס
ה/יב חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קנא
ה/יב יד ישראל ח"א
ה/יב יצחק ירנן
ה/יב ישועות יעקב מועד עמ' קעח
ה/יב כתב משה ח"א סי' י עמ' לז
ה/יב לב מרפא דף טז ע"ג
ה/יב לב שלם [תוספת שבת דף כח]
ה/יב לחם יהודה
ה/יב מילי דמרדכי
ה/יב מכתב לחזקיהו דף קו ע"ג
ה/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שכה
ה/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/יב מרכה"מ אלפ'
ה/יב משאת המלך (אדרי)
ה/יב משנה הלכות ח"ח סי' כח
ה/יב משנת יהודה ח"א פ"י ה"א
ה/יב משנת יעקב
ה/יב משפטי עזיאל ח"א עמ' נט
ה/יב נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' קיח ס"ק ג
ה/יב ס' החיים (קלוגר) עמ' שפב
ה/יב עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ה/יב פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קכג-קכד
ה/יב ציץ אליעזר ח"א סי' כ פ"ז אות ה
ה/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לט ע"א
ה/יב קרית מלך רב
ה/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' סה
ה/יב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רעח
ה/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' עה, ח"ט סי' פה
ה/יב שו"ע הרב או"ח סי' רסה קו"א אות א, סי' רעט ס"ב, סי' שי ס"ד
ה/יב שמחת הלוי דף לא ע"א וע"ד
ה/יב תורת ההגיון בהלכה עמ' 130 {לח"מ}
ה/יב תורת המלאכות ח"ה עמ' קפג אות קל
ה/יב תורת רפאל או"ח ח"ב דף לט ע"ג
ה/יב תפארת נתן עמ' צג
ה/יג אור הישר [אור הישר ירושלמי שבת פ"ג ה"ח {לקבל ניצוצות}, עי' לקמן פכ"ה הכ"ג {לקבל שמן}]
ה/יג אור יעקב שבת דף כ ע"א וע"ד, כב ע"א
ה/יג אמת ליעקב מועד עמ' קכט
ה/יג אעירה שחר (זעפרני) עמ' שמו {הגהמ"י}
ה/יג אפיקי מגינים שבת דף מב
ה/יג ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' קמט
ה/יג בית אהרן וישראל גל' סז עמ' יז
ה/יג ברור הלכה שבת קכ ע"א ציון י
ה/יג גן שושנים ח"א עמ' כא
ה/יג היכל מלך
ה/יג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לז ס"ק לב
ה/יג זמנים למלך
ה/יג טל אורות (ר' שאול) עמ' קכט
ה/יג להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' לז, חי"ב עמ' ריג
ה/יג מאורי אש השלם עמ' רנח
ה/יג מערכי לב (לב) עמ' קמז
ה/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/יג משאת המלך (אדרי)
ה/יג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף עא
ה/יג משנת יעקב
ה/יג נחלת ישראל עמ' שפח
ה/יג ס' הנייר עמ' כו
ה/יג ציץ אליעזר ח"ב סי' ו אות ג {רמב"ם}, סי' יח אות א {או"ש}
ה/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פה
ה/יג תחומין חי"א עמ' 123
ה/יד אדני היד החזקה
ה/יד אור זרוע השלם שבת עמ' צז
ה/יד אור צהיר
ה/יד אמת ליעקב מועד עמ' יד {לא יפלה אפילו גבוה שתי קומות}
ה/יד אנצי"ת ע' גזרה הע' 147
ה/יד בית שערים או"ח סי' קטו
ה/יד ברור הלכה שבת יב ע"א ציון ה, יב ע"ב ציון ז
ה/יד דברות אליהו ח"א עמ' מב, מד
ה/יד דברי יחזקאל (תרצה) דף יח ע"ב
ה/יד הר המלך ח"ג עמ' נו, ח"ה עמ' לו-לז
ה/יד זיו משנה
ה/יד טל אורות (ר' שאול) עמ' קמז
ה/יד כתר המלך
ה/יד לב שלם [כנה"ג או"ח רנז בהגה"ט, מקראי קדש (תפט)]
ה/יד מאור ישראל
ה/יד מחנה יוסף שבת עמ' סה
ה/יד מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קנה
ה/יד מעיני התורה ח"ג עמ' יב
ה/יד מעשה בצלאל סי' תלא
ה/יד מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/יד מרכה"מ אלפ'
ה/יד משאת המלך (אדרי)
ה/יד משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ג ע"א
ה/יד משנת יהודה עמ' שמג-שמח
ה/יד משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קמד-קמז
ה/יד משרת משה (עטייה)
ה/יד נחלת עזרא ח"ב סי' ט
ה/יד ס' העתים עמ' 221
ה/יד קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' סא
ה/יד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צח
ה/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פה
ה/יד שו"ע הרב או"ח סי' רעה ס"ג
ה/יד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רד-רה, רי
ה/טו ברור הלכה שבת יב ע"ב ציון ל
ה/טו ברכות שמים שבת אות תרלז
ה/טו בשבילי השמחה החדש סי' יג אות א {הגהמ"י}
ה/טו בשבילי השמחה סי' יג אות א {הגהמ"י}
ה/טו זמנים למלך
ה/טו חוות יאיר סי' קצב
ה/טו טל אורות (ר' שאול) עמ' קמז
ה/טו מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קסג
ה/טו משאת המלך (אדרי)
ה/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' רז
ה/טו משנת יהודה ח"א
ה/טו משרת משה (עטייה)
ה/טו ס' הפרנס עמ' קמ {הגהמ"י}
ה/טו עולת ראיה (וייס) עמ' נ
ה/טו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קמג
ה/טו עמודי שלמה ח"א עמ' קכב {הגהמ"י}
ה/טו רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קלו
ה/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' צב, ח"ט סי' פה
ה/טו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רט, ריד
ה/טז אור הישר [אור זרוע הל' ערב שבת סי' לב]
ה/טז אור זרוע השלם שבת עמ' קא
ה/טז אור יקרות
ה/טז אמת ליעקב מועד עמ' יב-טז {השמיט היתר אדם חשוב ומדורה לקרוא לאורה, נפט ושמן זית}
ה/טז בית אהרן וישראל גל' סח עמ' טו-טז
ה/טז ברור הלכה שבת יב ע"א ציון ה, יב ע"ב ציון י
ה/טז דברי יחזקאל (תרצה) דף יח בהגהה, כג ע"א
ה/טז המאיר לארץ
ה/טז התעוררות תשובה
ה/טז זמנים למלך
ה/טז חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קמז
ה/טז חיי אברהם (טייב) דף נז ע"א
ה/טז טל אורות (ר' שאול) עמ' קמח {ראב"ד ומ"מ}
ה/טז יד פשוטה אהבה עמ' תרכד
ה/טז יצחק ירנן
ה/טז לב שלם [ב"ח באו"ח]
ה/טז מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 148
ה/טז מוריה שנה ה גל' ד (ר"י טאיטאצק)
ה/טז מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קנט, קסא-קסג
ה/טז מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/טז מעיני המים
ה/טז מעיני התורה ח"ג עמ' יב {לח"מ}
ה/טז מר קשישא עמ' יב
ה/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/טז משאת המלך (אדרי)
ה/טז משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/טז עץ החיים (קלוגר) עמ' ריד
ה/טז עצי חיים על התורה עמ' שנא
ה/טז פי' ר' פרחיה שבת יב הערה 151, 148
ה/טז צרור החיים (יעקב)
ה/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פה
ה/טז שו"ע הרב או"ח סי' רעה סעיפים א, יא-יב, קו"א אות א
ה/טז שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' צה
ה/טז תורה לשמה (תשעג) עמ' קד
ה/טז תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רו-רח
ה/טז תשובות שאלות לר"י טאיטאצאק עמ' רנב
ה/יז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תעח
ה/יז אדני היד החזקה
ה/יז אור זרוע השלם שבת עמ' קה-קו
ה/יז אורות חיים פ' יא אות לה {נגד מדורה}
ה/יז אנצי"ת ע' דבר שאינו מתכון הע' 172
ה/יז בדבר מלך חי"ז עמ' רסט {נר שאחורי הדלת אסור לפתוח הדלת ולנעול כדרכו מפני שהוא מכבהו וכו'}
ה/יז ברור הלכה שבת קכ ע"ב ציון ג
ה/יז בתי כהונה (תצו) בית דין דף פ ע"ד, פא ע"ב
ה/יז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רמג
ה/יז המנהיג עמ' תקיט
ה/יז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לז ס"ק מז
ה/יז הררי קדם שבת עמ' רמג
ה/יז ויען יצחק עמ' לד
ה/יז זכרון שלמה (קליין) עמ' רטז
ה/יז זמנים למלך
ה/יז חי' עזיאל
ה/יז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כ עמ' סד {כדי שהרוח תנשב - כוונה}
ה/יז טל אמרתי עמ' 243
ה/יז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קכח, קנב
ה/יז יד ישראל ח"א
ה/יז ידיו של משה
ה/יז יצחק ירנן
ה/יז כבוד מלכים (מרגליות)
ה/יז לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"ב
ה/יז מאור ישראל
ה/יז מאורי אש השלם עמ' תח
ה/יז מגד יהודה ח"א סי' ל אות ב, י
ה/יז מור דרור קו"א סי' כא {נר שאחורי הדלת}
ה/יז מוריה גל' קסה עמ' ח {הגהמ"י אות צ}
ה/יז מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' קנד
ה/יז מעיני התורה ח"ג עמ' קיט
ה/יז מערכי לב (לב) עמ' קנח {אהא"ז}, קפא {מרכה"מ}, רמח, רנ {הגהמ"י}, רנח {מרכה"מ}
ה/יז מקור הברכה (שטרן) הל' שבת סי' ו אות א {הגהמ"י אות צ}
ה/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/יז משאת המלך (אדרי)
ה/יז משאת השבת עמ' צ
ה/יז משפטי עזיאל ח"א עמ' סב, ח"ג עמ' ק
ה/יז נועם ח"ב עמ' פט
ה/יז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' רד
ה/יז ס' הפרנס עמ' קסב {הגהמ"י}
ה/יז ציץ אליעזר ח"ב סי' יח אות ט
ה/יז צרור החיים (יעקב)
ה/יז שדה אלחנן ח"א עמ' כה, צב
ה/יז שו"ע הרב או"ח סי' רעז ס"ב
ה/יז שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תלט, ח"ג עמ' קעג
ה/יז תאריך ישראל סי' כב הערה כז
ה/יז תורת השבת עמ' קד
ה/יז תורת רפאל או"ח ח"ב דף מז ע"א {הגהמ"י}
ה/יח אדני היד החזקה
ה/יח אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קנו
ה/יח ברור הלכה שבת לה ע"ב ציון ה, פסחים נ ע"ב ציון ב
ה/יח ברקאי ח"א עמ' 148-149
ה/יח בשבילי השביתה החדש סי' ח אות יא, הערה יג
ה/יח בשבילי השביתה החדש סי' ח אות יב {או"ש}
ה/יח חכם צבי (תשעה) ח"א סי' יא ד"ה ודעת
ה/יח טל אורות (ר' שאול) עמ' לט
ה/יח טל חיים (טל) ח"ג עמ' נב
ה/יח כבוד מלכים (מרגליות) {מקום גבוה}
ה/יח כפי אהרן (זס') תנינא עמ' מ
ה/יח מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רמו
ה/יח נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 572
ה/יח פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תס-תסא
ה/יח פרי יצחק (תשעו) עמ' מו
ה/יח קרית מלך
ה/יח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפו-רפז
ה/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פה
ה/יח שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' לט
ה/יח שעורי עץ ארז שבת עמ' לז, מ
ה/יח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קלא
ה/יט אור הנר (ליברמן) עמ' תיד {הגהמ"י}
ה/יט אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנד סעיף יז, כ, כג
ה/יט ארצות החיים סי' לא ארץ יהודה אות א עמ' תלז-תלח {שלישית להדליק את הנר}
ה/יט אש דת (דוברין) דף כח ע"א
ה/יט באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' כב {מ"מ}
ה/יט בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קמא-קמב {תקיעות - מצוה בתוספת}
ה/יט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/יט ברור הלכה שבת לה ע"ב ציון ה, קיז ע"ב ציון ח, פסחים נ ע"ב ציון ב
ה/יט ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' לג {מ"מ}
ה/יט גדולי ציון (תשנב) הסכמות עמ' 22 {תקיעות}, ועמ' ג בגוף הספר
ה/יט הגהות חבר בן חיים
ה/יט הררי קדם שבת עמ' קא {הגהמ"י אות ר}
ה/יט חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רכא
ה/יט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' יא ד"ה ודעת
ה/יט טל חיים (טל) ח"ג עמ' נב
ה/יט יחי ראובן (נאוי) עמ' כח
ה/יט יין הטוב עמ' לח
ה/יט כפי אהרן (זס') תנינא עמ' מ
ה/יט מוריה גל' קז עמ' נט {אחרי תקיעה שלישית - שובת}, גל' קסה עמ' ו {הגהמ"י אות כ}
ה/יט מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/יט משאת המלך (אדרי)
ה/יט עמודי שלמה ח"א עמ' קכג {הגהמ"י}
ה/יט פרי יצחק (תשעו) עמ' שפח {הגהמ"י}
ה/יט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שנח ע"ב
ה/יט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 39
ה/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פה
ה/יט שו"ע הרב או"ח סי' רסא קו"א אות ג
ה/יט תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' לז
ה/כ אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קלה
ה/כ אהלים עמ' קיא
ה/כ אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רלג
ה/כ אמרי פנחס (עובדיה) סי' רסא סעיף ב
ה/כ בית ארזים - ס' הגליונות
ה/כ ברור הלכה חולין כו ע"ב אחרי ציון ז
ה/כ ברור הלכה פסחים נ ע"ב ציון ב
ה/כ דברי ירמיהו
ה/כ דיני עבודה במשה"ע עמ' 492
ה/כ הררי קדם שבת עמ' קא
ה/כ חזקה רבה יו"ד הלכה קפא עמ' 311
ה/כ חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ג עמ' פט
ה/כ חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' סח
ה/כ חסדי דוד ח"ו עמ' לא
ה/כ טל חיים (טל) ח"ג עמ' נב
ה/כ כפי אהרן (זס') תנינא עמ' מ
ה/כ ללשונות הרמב"ם
ה/כ מקראי קדש (תפט) דף קב ע"ב
ה/כ מקראי קדש (תשנג) עמ' רסו
ה/כ מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/כ משנת יהודה ח"א וח"ב כאן
ה/כ נתן פריו ערבי פסחים עמ' מג
ה/כ סדר משנה (בוסק')
ה/כ עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' כד
ה/כ עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' יג
ה/כ פרי האדמה ח"ד
ה/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פה
ה/כ שלום בחילך עמ' יט
ה/כ שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תסט
ה/כ תורה שלמה חי"ט עמ' 388
ה/כא אהל דוד (קהן) ח"ב דברי הימים ב פ"ו פס' יב
ה/כא אור הישר [לח"מ הל' תמידין פ"א ה"ז, אור הישר הל' קה"ח פ"ז ה"ז, עי' הל' קה"ח פי"ח הי"ב]
ה/כא אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק לו
ה/כא אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק עז
ה/כא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 59
ה/כא אש דת (דוברין) דף כח ע"א {מרכה"מ}
ה/כא בית אהרן וישראל גל' סז עמ' יז
ה/כא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קכג
ה/כא ברור הלכה חולין כו ע"ב ציון ז
ה/כא ברור הלכה סוכה נד ע"ב ציון ב, ר"ה ו ע"ב
ה/כא גדולי ציון (תשנב) הסכמות עמ' 22 {תקיעות}, ועמ' ד-ה בגוף הספר
ה/כא דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' יז
ה/כא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קיב
ה/כא זבחי תרועה סי' כב אות ד
ה/כא חי' חתם סופר
ה/כא חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ג עמ' פה, פט
ה/כא חסדי דוד ח"ב עמ' תקיג, ח"ו עמ' לב
ה/כא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שנו, שסד, שעא
ה/כא חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רלח-רלט
ה/כא ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רלא {יוה"כ בע"ש}
ה/כא לב אריה (בראד) חולין כו ע"ב
ה/כא לב אריה (בראד, תשסד) עמ' צו
ה/כא מגיד הרקיע ח"ב פי"ז, ח"ג פ"ז ה"א (1)
ה/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' תעו
ה/כא מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רמו
ה/כא מקודש החודש עמ' קלז-קלח
ה/כא מרגליות הים סנהדרין יג ע"א אות ג {מ"מ}
ה/כא מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/כא סדר משנה (בוסק')
ה/כא פני המלך (שטרן)
ה/כא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפו-רפז
ה/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פה
ה/כא שו"ע הרב או"ח סי' רנא קו"א אות א
ה/כא שלמי יוסף ר"ה עמ' רט
ה/כא שמחתי באומרים לי עמ' לה
ה/כא תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רג


ו/98 הלכות שבת פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אהל חיים ח"ד
ו/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ו/רה"פ אורה ושמחה
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ יצחק ירנן
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ו/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' רעח-רפז
ו/רה"פ ס' הנייר עמ' טז
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' מז עמ' קיב {הגהמ"י}
ו/א אבני חפץ ח"ב עמ' קסה {הגהמ"י}
ו/א אבני חפץ ח"ג עמ' עח
ו/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' קכג
ו/א אהל יצחק גיטין עמ' תשד
ו/א אהלי חיים עמ' קמג
ו/א אוצמפה"ת ב"מ עא ע"ב הע' 54 {הגהמ"י - שליחות לגוי לחומרא}
ו/א אוצרות הרמב"ם
ו/א אור הישר
ו/א אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' שיט
ו/א אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 176-175
ו/א אמונת עתיך גל' 122 עמ' 123
ו/א אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' יד ד"ה וראיתי
ו/א אמת ליעקב מועד עמ' ריב
ו/א אנצי"ת ע' אמירה לנכרי הע' 5, 11, 13, 14, 16, ע' גוי הע' 792, 793 {הגהמ"י}
ו/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' נט
ו/א אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תרכב ס"ק ב
ו/א אשר למלך
ו/א באהלה של תורה או"ח סי' כט אות ד, ז
ו/א בדבר מלך חי"ג עמ' רלט, רמח
ו/א בית אהרן וישראל גל' לז עמ' נח {שמא יבוא לעשות בעצמו}, גל' סו עמ' מח
ו/א בית זבול ח"ג סי' ו אות ד {הגהמ"י - נתינת חמץ לגוי במעמ"ל}
ו/א בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' כז
ו/א בכורי אברהם דף יב ע"ב, יג ע"ב, יד ע"ג
ו/א ברור הלכה שבת קנ ע"א ציון ד
ו/א ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' נ
ו/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' קנ
ו/א בשבילי המועד סי' א אות ג, סי' יד אות לו
ו/א גבורות אליהו או"ח סי' נח אות ד
ו/א גוי של שבת עמ' 53-52
ו/א גור אריה (צרמון)
ו/א גנזי המלך (תשסג) עמ' סה {הגהמ"י אות ב}
ו/א גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' נט-ס, סח, עג-עה, עט, קא, קיג, קסו, רטו, ריח-ריט, רכא, תקצה, תשנה, תתסג
ו/א גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' קלג-קלד
ו/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מט
ו/א דברות אליהו ח"ה עמ' לו
ו/א דברי אמת (תשעט) עמ' כח {הגהמ"י אות ב', דבחמץ מאי דלא מהני מתנה על מנת להחזיר הוי משום חומרא}
ו/א דברי יוסף (אירגס) סי' ט דף כא ע"א {אמירה לגוי - שבות}
ו/א דברי ירמיהו
ו/א דברי מנחם (היימליך) עמ' שמט, שצח
ו/א דרך המלך (רפפורט)
ו/א היכלי שן ח"ג סי' ד
ו/א הר המלך ח"ג עמ' קכב
ו/א הרמב"ם והלכותיו
ו/א הרמב"ם ותורתו ח"א
ו/א הרמב"ם כמחנך עמ' 178
ו/א הררי קדם שבת עמ' פו
ו/א השיב משה (תשעה) או"ח סי' י אות ג, ח, עמ' פז, צד {הגהמ"י אות א-ב}
ו/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריח
ו/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' קג
ו/א ויען יצחק עמ' מה, שצה
ו/א זכר שמואל עירובין סי' סז ס"ק ב
ו/א זכר שמואל שבת סי' לא לדף קכא ע"א
ו/א זמנים למלך
ו/א חדושים ובאורים (גרי') שבת סכ"ה לדף קנג ע"א
ו/א חי' הגרא"א דסלר עמ' קכט
ו/א חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' שכט ד"ה ובירושלמי {הגהמ"י אות ו - אמאי לא יתן לנכרי במתנה ע"מ להחזיר ושמא משום חומרא דפסח}
ו/א חלקת מאיר
ו/א חנן אלקים עמ' פ, רפו
ו/א חק לישראל שליחות עמ' 193 {הגהמ"י אות ב}
ו/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מד עמ' קלו-קלז {הגהמ"י אות ב}
ו/א טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 348
ו/א טל אורות (ר' שאול) עמ' רכז
ו/א טל אמרתי עמ' 357
ו/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' תח, תלא {רמב"ם}, תלה {הגהמ"י}
ו/א טל נתן עמ' שעה
ו/א יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' יא
ו/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעט, כרך ב ח"ב עמ' כ
ו/א יחוה דעת ח"ג עמ' נז
ו/א יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' לא {הגהמ"י}
ו/א יחל ישראל (תשנב) עמ' מו
ו/א כפי אהרן (זס') תנינא עמ' נב, עט
ו/א כפתור ופרח (תשו) דף ע ע"ב
ו/א לב שלם [דת ודין סי' כ, יוסף לקח (אבולפיה) דף קמ ע"א, תוספת שבת דף נ ע"ב]
ו/א לבושי מרדכי או"ח עמ' פג
ו/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' כג {הגהמ"י אות ב}
ו/א לקוטי סופר ח"ב דף עב ע"ב, עג ע"ב
ו/א לשון למודים או"ח דף עג ע"ג
ו/א מאור ישראל
ו/א מאורות הדף היומי ח"ג עמ' עב
ו/א מאורי אש השלם עמ' רעט
ו/א מזרח שמש דף מג ע"ד, מד ע"א, מה ע"א
ו/א מחשבת חיים או"ח עמ' שמא
ו/א מנוחת משה דף טו ע"ד {כדי שלא תהא שבת קלה בעיניהם}
ו/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף יב ע"ג
ו/א מנחת אלימלך עמ' רנא
ו/א מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' קיט, קכ {הגהמ"י אות ב}, קכא
ו/א מסוא משה עמ' קח
ו/א מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יד אות א
ו/א מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כה אות א, סי' כו אות א, ו
ו/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רמא
ו/א מראה הפנים חגיגה דף יב
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/א משאת המלך ח"א סי' קיג
ו/א משכן שילה עמ' קכא
ו/א משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' שט-שיב
ו/א משנת יעקב קנין עמ' שטז
ו/א משנת ראשונים (הירשפלד)
ו/א משפטי עזיאל ח"ח עמ' נח
ו/א נועם ח"ג עמ' ו, ח"ד עמ' שז, שער הלכה עמ' 8 [יסודי ישורון]
ו/א נחלת עזרא ח"א עמ' 28
ו/א ס' הפרנס עמ' קמה {הגהמ"י}
ו/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' ריד
ו/א עטרת שבת עמ' לג {מדרבנן}, לד-לה {שלא תהא שבת קלה}, לו {מקודם שבת}, לח-מ, מג
ו/א עלי עין עמ' א
ו/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' שכא, שכג
ו/א עץ החיים (קלוגר) עמ' רלז {הגהמ"י אות ב}
ו/א פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תיג
ו/א פני המלך (שטרן)
ו/א פני חמה דף ד ע"ב, ה ע"ב
ו/א פסקי רבנו יוסף עמ' שסא {הגהמ"י אות א-ב}
ו/א צהר גל' ה עמ' 34 {לצורך מצוה}
ו/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' רמג
ו/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מט (בהוספה)
ו/א קהלות יעקב שבת סי' יד
ו/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קמח {הגהמ"י אות ב}
ו/א קובץ על יד ח"ג
ו/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' נו {הגהמ"י אות ב}
ו/א קונטרסי שעורים ב"ב דף 256
ו/א קרית אריאל עמ' ו
ו/א רב ברכות (רי"ח) עמ' קנז
ו/א רב ברכות (רי"ח) עמ' קס-קסא {הגהמ"י - אסור לתת לגוי כסף שיקנה לו מחר ביום השוק}
ו/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' קסג-קסד
ו/א רוח חיים (חיד"א) עמ' קצא {הגה"מ}
ו/א רנת יעקב עמ' קכט
ו/א רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שעג
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרכ
ו/א שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' י, יג {הגהמ"י אות ב}
ו/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' כה, ח"ה סי' לח {ויבוא לעשות}, ח"ז סי' לט, ח"ט סי' פו {רמב"ם}, ח"י סי' ר {הגהמ"י}
ו/א שו"ע הרב או"ח סי' רמג ס"א, סי' שו ס"ה, סי' שז ס"ו
ו/א שו"ת הרדב"ז סי' תרפד
ו/א שו"ת רשב"ש עמ' תצט
ו/א שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' קפב, תכא
ו/א שם טוב
ו/א שמחתי באומרים לי עמ' כא
ו/א שמן המשחה (קושטא) דף יב ע"ג
ו/א שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 336, ט עמ' 111
ו/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' יב {הגהמ"י}
ו/א שערי זבולון או"ח ח"ג סי' לא ס"ק א
ו/א שערי מאיר עמ' לו
ו/א שרשי הים
ו/א תולדות ההלכה ח"ג עמ' 117
ו/א תורת אמת (תשסו) עמ' תקפז
ו/א תורת המדינה עמ' 330
ו/א תורת מנחם ח"מ עמ' 67
ו/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רצג-רצד
ו/א תחומין חי"ב עמ' 394 {הגהמ"י}
ו/א תשובות הרי"ד עמ' ריז, שצה
ו/ב אברהם יגל
ו/ב אורח צדקה עמ' רג
ו/ב אמונת עתיך גל' 122 עמ' 123 {הגהמ"י - שליחות לגוי לחומרא}
ו/ב אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' יב ד"ה כתב
ו/ב אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כב אות ג {הגהמ"י אות ד}
ו/ב אמת ליעקב מועד עמ' קצד-קצה {בשביל עצמו}
ו/ב באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לט ע"ד, מ ע"א
ו/ב בד קודש (דאנון)
ו/ב בית אהרן וישראל גל' מ עמ' עא {או"ש}
ו/ב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' ג {הגהמ"י}
ו/ב ביתאל ח"א דף ק ע"ג
ו/ב ברור הלכה שבת קכב ע"א ציון ב, ג
ו/ב גנזי המלך (תשסג) עמ' מו, רנח {הגהמ"י אות ד}
ו/ב דברי ירמיהו
ו/ב הלכה רבה ח"ב עמ' 120
ו/ב הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' א ס"ק טו
ו/ב הררי קדם שבת עמ' קיז
ו/ב השבת לקדשו דף ד, י ע"א-ע"ג, יא ע"א-ע"ד, יב ע"ג-ע"ד, יג ע"ג, טו ע"ב
ו/ב ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' רע {הגהמ"י}
ו/ב ויען יצחק עמ' שפה
ו/ב חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' לח
ו/ב חיים ומלך
ו/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' מד, רכז
ו/ב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שלא {הגהמ"י}
ו/ב טל נתן עמ' ו, שנב
ו/ב טל תחיה ח"ד סי' ה אות א
ו/ב כתב סופר או"ח סי' צ ד"ה הנה התרומת הדשן {הגה"מ}
ו/ב לב שלם [חזון נחום טהרות דף קמה ע"ב, קמו ע"ב]
ו/ב לבושי מרדכי או"ח עמ' עז
ו/ב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 42 {בשביל עצמו עשה}
ו/ב מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' קכב
ו/ב מעדני ארץ כלאים עמ' מה
ו/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ב משנה הלכות ח"ד סי' מו
ו/ב משנת ראשונים (הירשפלד)
ו/ב משק ביתי סי' שיז (קנח ע"ב) {מרכבת המשנה}
ו/ב נטיעות חיים דף ה ע"ג
ו/ב ס' הפרנס עמ' רב {הגהמ"י}
ו/ב סיני חוב' צג עמ' רנד-רנה, רס
ו/ב צור תעודה דף צח ע"ב {הגהמ"י אות ב - שליחות לגוי לחומרא}
ו/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כט אות א
ו/ב קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/ב קרית מלך רב
ו/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' סט
ו/ב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שעט
ו/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פו
ו/ב שו"ע הרב או"ח סי' רמג ס"ב, סי' שכה ס"ט
ו/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תיב {כל דבר פרהסיא אסור לעולם}
ו/ב שו"ת רשב"ש עמ' קכז
ו/ב שם טוב
ו/ב שער יהודה דף ד {כ"מ}
ו/ב שערי ישועה עמ' עב, עד
ו/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קז {הגהמ"י}
ו/ב תורת המדינה עמ' 330
ו/ב תרומת הדשן שו"ת סי' קכ {הגהמ"י אות ג}
ו/ג אבני נזר יו"ד סי' קה אות טז {הגהמ"י}
ו/ג אדני היד החזקה
ו/ג אוריין תליתאי (תאומים) סי' טז {הגהמ"י}
ו/ג בחיר חיים
ו/ג בית אהרן וישראל גל' עג עמ' קלה {הגהמ"י - גוי שהדליק נר לצרכיו או לחשיב"ס}
ו/ג ברור הלכה שבת קכב ע"א ציון ב, ג
ו/ג גור אריה (צרמון)
ו/ג גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ד סי' יז
ו/ג גליונות אבני נזר {הגהמ"י} [עי' מעילה פ"ו מ"א]
ו/ג גנזי המלך (תשסג) עמ' פד, ק, קיד, ר-רא, רג, רצז, תז {הגהמ"י אות ו}
ו/ג גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' תקע, תר, תשעא {הגהמ"י אות ו}
ו/ג דבר אהרן חו"מ סי' מב אות ג
ו/ג דברי ירמיהו
ו/ג הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' א ס"ק טו
ו/ג זמנים למלך
ו/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' קנו {כ"מ}
ו/ג לב שלם [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' מא]
ו/ג מאור ישראל
ו/ג מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' פ
ו/ג מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' כה ס"ק ח
ו/ג מעיני המים
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רכד {מ"מ}
ו/ג נטיעות חיים דף ה ע"ג
ו/ג סיני חוב' צג עמ' רנה, רס
ו/ג עמודי שלמה ח"א עמ' קסד, קעד {הגהמ"י אות ו}, קעח {הגהמ"י אות ה}
ו/ג קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/ג קרבן אשה דף עח ע"ג
ו/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' ע {כ"מ}
ו/ג שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' ה ד"ה ולכאורה {הגהמ"י אות ו}
ו/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' עז אות ב {הגהמ"י - לחמם לקטן}, ח"ט סי' פו
ו/ג שו"ע הרב או"ח סי' שכה ס' יח
ו/ג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' של
ו/ג שו"ת רשב"ש עמ' קכו {מ"מ}
ו/ג תורת המדינה עמ' 330
ו/ד אדני היד החזקה
ו/ד אור צהיר
ו/ד אמת ליעקב מועד עמ' קצד-קצה
ו/ד בית מלך (חב"ד) עמ' 65
ו/ד ביתאל ח"א דף ק ע"ג
ו/ד ברור הלכה שבת קכא ע"א ציון ב, קכב ע"א ציון ג, ט
ו/ד גליונות אבני נזר
ו/ד דברי יואל - שו"ת עמ' שיד, שיז
ו/ד דברי ירמיהו
ו/ד דרך המלך (רפפורט)
ו/ד הר המלך ח"ג עמ' נו, קכב
ו/ד טל חיים (טל) ח"ג עמ' תכד, תסב
ו/ד ללשונות הרמב"ם
ו/ד מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קפג
ו/ד מקדשי השם ח"א עמ' רמד
ו/ד מקראי קדש (תפט) דף קג ע"א
ו/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רסז
ו/ד מראה הפנים שבת דף פא
ו/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ד משנה הלכות ח"ח סי' מ
ו/ד משנת יעקב
ו/ד משרת משה (עטייה)
ו/ד ס' הפרנס עמ' קצט
ו/ד ערך כסף עמ' רסט
ו/ד צרור החיים (יעקב)
ו/ד קהל יהודה חי' ביצה דף טו ע"ג {מ"מ}
ו/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/ד קרית מלך
ו/ד רווחא שמעתתא ח"א עמ' עה
ו/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' נ, פו
ו/ד שם טוב
ו/ה אברהם יגל
ו/ה אור זרוע השלם שבת עמ' רז
ו/ה אורח צדקה עמ' רה
ו/ה בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' כג
ו/ה בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' מא
ו/ה ברור הלכה שבת קנא ע"א ציון ו, ביצה כד ע"ב ציון ב
ו/ה ברית עולם (ולר) סי' לב אות ו
ו/ה גליונות אבני נזר [עי' רוקח סי' קלה]
ו/ה גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' קמג
ו/ה דעת ותבונה מכשירין עמ' קמח
ו/ה דעת כהן עמ' תח, תיד
ו/ה השבת לקדשו דף י ע"א, יא ע"א-ע"ג, יב ע"ד
ו/ה חי' הריצ"ד [זה אחד מן המקומות שפירושו נגד משמעות הש"ס] {ואם היה הקבר}
ו/ה חי' חתם סופר
ו/ה חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' לח
ו/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' רכז {ראב"ד}
ו/ה טל חיים (טל) ח"ג עמ' תמ, תמו {הגהמ"י}
ו/ה טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תמ
ו/ה טל תחיה ח"ד סי' ה אות א
ו/ה לב חיים (פלג'י) ח"ב דף קכג ע"ג
ו/ה לב שלם [תוספת שבת דף פז]
ו/ה ללשונות הרמב"ם
ו/ה מחזיק ברכה סי' שז אות ב {לח"מ}
ו/ה מחנה לויה (תקעט) דף נד ע"א
ו/ה מחנה לויה (תשעד) עמ' רטז
ו/ה מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קפג
ו/ה מעט צרי
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ה משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קצ
ו/ה נחלת יעקב (היילפרין) עמ' ל
ו/ה סיני חוב' צג עמ' רנו
ו/ה עמודי שלמה ח"א עמ' קעג {הגהמ"י}
ו/ה קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/ה קרית מלך רב
ו/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' פ
ו/ה רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שעז
ו/ה שו"ע הרב או"ח סי' שכה סעיפים כא-כב
ו/ה שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קיז
ו/ה שו"ת הרד"ך עמ' רכט
ו/ה שערי מאיר עמ' קיז
ו/ה שערי ציון (כהן, תרצח) דף כח ע"ד {דברי ירמיהו}
ו/ה תחומין חי"ט עמ' 347
ו/ו באר מרים פ"ה ה"ו
ו/ו בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' ג אות א
ו/ו ברור הלכה שבת קנא ע"א ציון ו
ו/ו דבר שמואל (אבוהב) סי' נו-נז
ו/ו דברי אהרן עמ' יג {ספק תחומין אסור}
ו/ו דברי מרדכי (קרישפין) דף ו ע"א
ו/ו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רמד
ו/ו האיר ממזרח אבות עמ' סג {חכמים הראשונים}
ו/ו השבת לקדשו דף יא ע"ב, טו ע"ג
ו/ו ויוסף שאול דף מד ע"א
ו/ו חדושים ובאורים (גרי') שבת סכ"ד לדף קנא ע"א
ו/ו טל חיים (טל) ח"ג עמ' שעד {הגהמ"י}
ו/ו ללשונות הרמב"ם
ו/ו מחשבת חיים או"ח עמ' רז
ו/ו מטה אהרן הל' יו"ט עמ' עו
ו/ו מנחת כהן (יוסף חיים) דף קכא
ו/ו מעיני המים
ו/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ו נודע בשערים (מנד') שער משפט דף יב ע"ג
ו/ו סיני חוב' צג עמ' רנו, רסט
ו/ו עמודי שלמה ח"א עמ' קעג
ו/ו פי אריה דף טז ע"ב {חלילין}
ו/ו קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/ו קרית מלך (חב"ד) עמ' צב
ו/ו רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שכט
ו/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פו
ו/ו שו"ע הרב או"ח סי' שכה סעיפים י, כב, סי' תקטו סעיפים ג, טז, קו"א אות ו
ו/ו שו"ת הרד"ך עמ' רכח
ו/ו שו"ת רשב"ש עמ' תצט
ו/ו שלל דוד
ו/ו שערי ציון (כהן, תרצח) דף יא ע"א {דברי ירמיהו}
ו/ז אוצרות יהושע עמ' מב {מ"מ}
ו/ז ברור הלכה ברכות נג ע"א ציון ה, שבת קנא ע"א ציון ו
ו/ז דעת ותבונה מכשירין עמ' קמב
ו/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' קלב
ו/ז התעוררות תשובה ח"ג סי' כד
ו/ז זמנים למלך
ו/ז טל נתן עמ' שפד
ו/ז כתר המלך
ו/ז לב שלם [שו"ת מהריב"ל ח"א דף קכו]
ו/ז להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' לז ע"א
ו/ז מגד יהודה ח"א סי' לז אות כז, סי' עו אות יב
ו/ז משאת המלך (אדרי)
ו/ז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קמד
ו/ז סיני חוב' צג עמ' רנג-רנד
ו/ז פי אריה דף טז ע"א {עד כדי שיחמו חמין במוצ"ש}
ו/ח אור הישר [לח"מ הל' יו"ט פ"א הכ"ד]
ו/ח אנצי"ת ע' אמירה לנכרי הע' 34-33
ו/ח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תצ
ו/ח ברור הלכה ביצה כד ע"ב ציון ב
ו/ח גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' קמו, קמח, תשנו
ו/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עד
ו/ח הררי קדם שבת עמ' קיז
ו/ח השבת לקדשו דף יא ע"ב
ו/ח השיב משה (תשעה) או"ח סי' י אות ד עמ' פט
ו/ח וישאל שאול או"ח סי' קב
ו/ח זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קי
ו/ח זמנים למלך
ו/ח חי' עזיאל
ו/ח חיים ומלך
ו/ח טל אורות (ר' שאול) עמ' רכז
ו/ח טל חיים (טל) ח"ג עמ' תיב
ו/ח יד אברהם מכשירין פ"ב ה"ו אות ד
ו/ח ללשונות הרמב"ם
ו/ח מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' שא
ו/ח מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' כה ס"ק כב
ו/ח מעט צרי
ו/ח מעשה בצלאל סי' תלא
ו/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ח משאת המלך (אדרי)
ו/ח משב יעקב ח"א
ו/ח נחלת יעקב (היילפרין) עמ' ל
ו/ח נחלת צבי (כהנא) עמ' נז
ו/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סג
ו/ח סיני חוב' צג עמ' רנד, רסז
ו/ח קרית מלך
ו/ח קרית מלך רב
ו/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' פב
ו/ח רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שפג
ו/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פו
ו/ח שו"ע הרב או"ח סי' רמג ס"ב, סי' שז ס' לד, סי' שכה ס"ט
ו/ח שו"ת מהר"ש לובלין עמ' ז
ו/ח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' פג
ו/ח תורת המלאכות ח"ב עמ' רצו אות רמג
ו/ח תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שיג
ו/ט אבן פינה (פורת) עמ' יח
ו/ט אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' כח אות א
ו/ט אבני נזר אהע"ז סי' פד אות ה
ו/ט אבני שהם (פרץ) דף מו ע"ג {מל"מ}
ו/ט אבקת רוכל (תשעז) עמ' קכג
ו/ט אגלי טל טוחן סי' לח אות ו בהגהה
ו/ט אור הישר [תורת רפאל הל' יו"ט סי' פח]
ו/ט אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 178
ו/ט אור צהיר
ו/ט אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק נב
ו/ט אורות חיים פ' ב אות א {ראב"ד - במקום הפסד}, ב
ו/ט אורח ישראל סי' יט אות טו {מל"מ}
ו/ט אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' יב ד"ה כתב
ו/ט אמרי סופר עמ' פח
ו/ט אמרי שבת דף לג ע"א
ו/ט אנצי"ת ע' אמירה לנכרי הע' 39 {מ"מ}, 61
ו/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רטז {מל"מ}
ו/ט ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רלט
ו/ט אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תרכב ס"ק ב, אות תרנ
ו/ט בדרך המלך עמ' קנג
ו/ט בית דינו של שמואל עמ' 1093
ו/ט בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' עו {לח"מ}
ו/ט בציר אליעזר ח"ב דף כו ע"ג {שבות במקום מצוה מותר}
ו/ט ברור הלכה שבת קכא ע"א ציון ב פסקה א
ו/ט ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' מט
ו/ט ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ל אות יב
ו/ט גליונות אבני נזר {מ"מ} [עי' גיטין סה ע"א]
ו/ט גנזי המלך (תשסג) עמ' עט, קצה-קצו, רמה, רפא, רפג-רפד {מל"מ}
ו/ט גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' שצ {מל"מ}, תתעא
ו/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מט
ו/ט דבר שמואל (אבוהב) סי' קלא, קמו
ו/ט דברי ירמיהו
ו/ט דברי יששכר דף כא ע"ג
ו/ט דרך המלך (רפפורט)
ו/ט דרך ישרה ח"ב עמ' נו
ו/ט הרמב"ם והגאונים עמ' 50
ו/ט ויען יצחק עמ' שפז
ו/ט זבחי תרועה סי' מו אות א
ו/ט זכרון יהודה (לאש) דף כג ע"ב
ו/ט זמנים למלך
ו/ט חדושים ובאורים (גרי') שבת סכ"א ס"ק ב
ו/ט חזו"א על הרמב"ם
ו/ט חי' הריצ"ד
ו/ט חי' חתם סופר
ו/ט חי' כתב סופר
ו/ט חי' עזיאל
ו/ט חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' נט
ו/ט חלקת מאיר
ו/ט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צח עמ' שכח
ו/ט טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רנז {מ"מ}
ו/ט טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 357, 425
ו/ט טל חיים (טל) ח"ג עמ' שנ, שפד, תג, תצ
ו/ט טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' סח, עה {מ"מ}, פא {ראב"ד}, צב, צג {ראב"ד}, צו
ו/ט יד פשוטה אהבה עמ' תתתפז
ו/ט ידיו של משה
ו/ט יחוה דעת ח"ד עמ' רנ, ח"ו עמ' קכז, קסט
ו/ט יפה נוף עמ' כז
ו/ט ישועות יעקב מועד עמ' שכא
ו/ט ישועות כהן שבת סי' נו ס"ק ד {ראב"ד}
ו/ט ישמח לב או"ח דף ה ע"ד {מל"מ}
ו/ט כפי אהרן (זס') תנינא עמ' סו, עט-פ
ו/ט כרם ציון שביעית ח"א דף כד ע"ד, כה ע"ג
ו/ט כתב סופר או"ח דף מז ע"ד
ו/ט כתב סופר או"ח סי' מט ד"ה אחר כתבי
ו/ט כתבי מהר"ם איררה עמ' שנג {מ"מ - אין לדמות}
ו/ט לב שלם [מחנה אפרים דף לה ע"א, זקן אהרן סי' קמז דף פב]
ו/ט לב שלם [תוספת שבת דף נט]
ו/ט לבוש מרדכי (אפשטיין, שו"ת) סי' ב {מל"מ} (מקוצר בנועם ח"ח עמ' רעט)
ו/ט לבושי מרדכי או"ח עמ' סז, יו"ד עמ' תצח, ח"ד עמ' רמא
ו/ט לחמי תודה (בסן) דף סט, עא
ו/ט לקוטי סופר ח"ב דף סב ע"ב {מל"מ}, עג ע"ב
ו/ט מאור ישראל
ו/ט מגד יהודה ח"א סי' נו אות ב
ו/ט מגילת ספר לאוין דף יב ע"ד {לח"מ - הקשה מפ' הדר}
ו/ט מגן אברהם סי' שז ס"ק ז {מ"מ גרס "מקצת חולי או מצטער"}
ו/ט מלילות ח"א עמ' 206, 207, 210
ו/ט מנחה לאיש עמ' 139
ו/ט מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' כז ס"ק ה
ו/ט מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' קכא
ו/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' נ, ח"ז עמ' מו {מ"מ}
ו/ט מנחת כהן (יוסף חיים) דף לו
ו/ט מסוא משה עמ' קי
ו/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ט מעיני המים
ו/ט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' כט]
ו/ט מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יד אות ו-ט
ו/ט מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כו אות ו
ו/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ט מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כז אות ט {מ"מ - אין לדמות שבותים זה לזה}
ו/ט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יד אות ט, יא {שבות דשבות לצורך מצוה}, סי' קלז אות ג {מ"מ - אין מדמים}
ו/ט משה ידבר (תשעו) עמ' כח
ו/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקפג
ו/ט משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קכט
ו/ט משנת חיים עירובין עמ' קס, רנח
ו/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קלד {מל"מ}, קמב {מל"מ}, קמג {מ"מ}
ו/ט נועם ח"ח עמ' פג, חכ"ד עמ' קג
ו/ט נחפה בכסף (נבון) ח"א דף כח ע"א-ע"ג
ו/ט נחפה בכסף ח"א דף כח ע"ג {מל"מ - על מהר"א ששון}
ו/ט נשאל דוד או"ח עמ' יד {מ"מ - אין מדמים שבותים}
ו/ט נשמת אברהם ח"ד עמ' פח
ו/ט ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' ריח {מ"מ}, רכח-רכט
ו/ט ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קמד
ו/ט עוגת אליהו דף כ ע"ב
ו/ט עולת ראיה (וייס) עמ' יז {מ"מ}, ל {מל"מ}
ו/ט עורה שחר דף ה ע"ג {מל"מ}
ו/ט עטרת שבת עמ' לד, לט
ו/ט עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רפו {מ"מ}
ו/ט עמק שאלה (טברסקי) עמ' שכג {מל"מ}
ו/ט עץ החיים (קלוגר) עמ' רמ {מל"מ}
ו/ט ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 160
ו/ט פחד יצחק (זס') עמ' נ
ו/ט פני המלך (שטרן)
ו/ט פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' א דף ד ע"ב, סי' ב דף ט ע"א {מל"מ}
ו/ט פרי האדמה ח"א
ו/ט צבא אהרן - ע"פ שחל בשבת עמ' כג {מ"מ}
ו/ט ציץ אליעזר ח"ב סי' ג פ"ד אות ח
ו/ט צרור החיים (יעקב)
ו/ט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' ס
ו/ט קרית מלך
ו/ט קרית מלך רב
ו/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' פג
ו/ט רב ברכות עמ' קנד, קנח {שבות דשבות מותר במקום מצוה}
ו/ט רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שכ
ו/ט שארית יהודה (בלום) דף טז ע"ג-ע"ד {צורך הרבה}
ו/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פו
ו/ט שו"ע הרב או"ח סי' שא ס' לח {ראב"ד}, סי' שז ס' יב, סי' שכח ס"כ
ו/ט שו"ת הרד"ך עמ' רכה, רכח, רלט
ו/ט שו"ת הרדב"ז סי' אלף ה
ו/ט שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קפז
ו/ט שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כח
ו/ט שו"ת מהר"ש לובלין עמ' ז
ו/ט שו"ת מהרי"ל עמ' פב
ו/ט שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' צז עמ' רצח
ו/ט שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קפז
ו/ט שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' פח, צג
ו/ט שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' לח-לט
ו/ט שם טוב
ו/ט שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' פג
ו/ט שמו משה דף לב ע"ג {מל"מ}
ו/ט שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שכ
ו/ט שמן המור ח"א דף לא-לב
ו/ט שעורי הרב גיטין ח"א עמ' צב
ו/ט שער החצר דף קפז ע"ב
ו/ט שערי ישועה עמ' ע
ו/ט שערי מאיר עמ' לח
ו/ט שערי שלמה (אכלופי) עמ' תקיב
ו/ט תורת אמת (תשסו) עמ' תקפו-תקפז
ו/ט תורת השבת עמ' לב
ו/ט תורת רפאל או"ח ח"ב דף ג ע"ד {מל"מ}, קיט ע"א, ח"ג עמ' יט {מל"מ}
ו/ט תחומין חי"ח עמ' 317
ו/ט תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' ז {מל"מ}
ו/י אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' שיח {הגהמ"י}
ו/י אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק כט
ו/י אנצי"ת ע' אמירה לנכרי הע' 41, 42, 46
ו/י בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רלד
ו/י ברור הלכה שבת קכא ע"א ציון ב פסקה א, גיטין ח ע"ב ציון ג
ו/י דברי ירמיהו
ו/י דרך ישרה ח"ב עמ' נו
ו/י הרמב"ם והגאונים עמ' 50
ו/י ויען יצחק עמ' שפז
ו/י חי' כתב סופר
ו/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שכא
ו/י חלקת מאיר
ו/י חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צח עמ' שכח
ו/י טל חיים (טל) ח"ג עמ' שנ, שפד, תצ
ו/י טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' צג
ו/י יד פשוטה אהבה עמ' תתתפא, תתתפז
ו/י יחוה דעת ח"ו עמ' קסט
ו/י מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' צד
ו/י מנחת שלמה (לוין) עמ' כה {לומר לגוי להביא מים חמים לצורך מילה}
ו/י מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יד אות ט
ו/י מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כו אות ט
ו/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקפג
ו/י משנת חיים עירובין עמ' עח, קס
ו/י נועם חכ"ד עמ' צז {מצטער}
ו/י נתיבות מרדכי גיטין עמ' צה
ו/י ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רכח
ו/י ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קמד
ו/י ענפי ארז (זי') דף קנט ע"ג
ו/י ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 160
ו/י פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' א דף ג ע"ב {מ"מ - אין שבותים דומים זה לזה}
ו/י קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' ס
ו/י שברי לוחות עמ' 265 {הגהמ"י - ר' קוביל}
ו/י שו"ת הרד"ך עמ' רכה, רכח, רלט, רמ
ו/י שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' לח-לט
ו/י שערי ישועה עמ' ע
ו/י שרידי אש ח"א עמ' עג
ו/י תורת השבת עמ' קמד {הגהמ"י}
ו/יא אבני הלבנון סי' כ
ו/יא אוצר א"י ח"ג עמ' 58, ח"ד עמ' 38, 40, 214-215, 236, ח"ו עמ' 185
ו/יא אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 112-113
ו/יא אור הישר
ו/יא אור הרעיון עמ' רמד {הלוקח בית בא"י}
ו/יא אור חדש (בלומ') דף מו ע"ג, מז ע"ב-ע"ד, נ ע"א
ו/יא אור חדש על ציון דף כט ע"ב
ו/יא אור צהיר
ו/יא אורח משפט עמ' קפד ע"ב
ו/יא אחר האסף עמ' קפז, קצ, קצו
ו/יא אמונת עתיך גל' 121 עמ' 93
ו/יא אמרי סופר עמ' פז-פח, צא-צב
ו/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לז אות ד, ט, והערה א, סי' לח אות כא, כד
ו/יא אמרי שבת דף כד ע"ב
ו/יא אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 110
ו/יא אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' נא
ו/יא אשר למלך
ו/יא באר מרים פ"ה ה"ו
ו/יא בין השורות עמ' רכח
ו/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' צו סעיף א ד"ה ולהמחלקים
ו/יא בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מה
ו/יא בנין אב (שולמן) סי' לט אות ז
ו/יא ברור הלכה גיטין ח ע"ב ציון ג, ב"מ קח ע"ב ציון ת פסקה ג
ו/יא ברכות חיים ח"א עמ' לב
ו/יא ברקאי ח"א עמ' 69-71
ו/יא גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף ז ע"ב
ו/יא גשר יהושע עמ' 229
ו/יא דברות אליהו ח"ב עמ' ג
ו/יא דברי ירמיהו
ו/יא דרך מיעקב ע"ז כא ע"א (ד"ה שמיה)
ו/יא הארץ הטובה עמ' 26
ו/יא הגהות חבר בן חיים
ו/יא הר המלך ח"ג עמ' קכב
ו/יא התורה והמדינה חי"א עמ' רלה
ו/יא ויען יצחק עמ' שפז
ו/יא זהב התרומה - חלה עמ' תקנב {בסוריא}
ו/יא זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' א ענף א ס"ק ב
ו/יא זכרון יעקב (מרל) ח"ב סי' ה ס"ק ב, ח"ג סי' מז, מח ס"ק ב, סי' מט ס"ק ב
ו/יא זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קנו {סוריא}
ו/יא זמנים למלך
ו/יא זר זהב (פראג) עמ' מה
ו/יא חסדי דוד ח"ח עמ' ד
ו/יא חשב סופר עמ' קפב
ו/יא יחוה דעת ח"ד עמ' רנ
ו/יא כתבי מהר"ם איררה עמ' לט {ביו"ט שני}
ו/יא לב ים גיטין עמ' נח, ס {סוריא}
ו/יא לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נג אות א-ט
ו/יא לבושי מרדכי לקו"ת עמ' פט
ו/יא לדוד עד עולם עמ' 87 {סוריא}
ו/יא לחם חקי עמ' לד {כ"מ}
ו/יא ללשונות הרמב"ם
ו/יא מאור ישראל עמ' קכד-קכה
ו/יא מאור למלך גיטין עמ' עד
ו/יא מגד יהודה ח"א סי' פט אות נב
ו/יא מועדים וזמנים ח"ה סי' שמה
ו/יא מזכרת למשה עמ' קיח, קכ, קמב-קמג
ו/יא מילי דמרדכי
ו/יא מישור הערבה עמ' קנא {סוריא}
ו/יא מלאכת חשב עמ' לג
ו/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' שלב, ח"ו עמ' מא
ו/יא מנחת מאיר דף פא ע"ד
ו/יא מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' כהנים ולויים בביזה
ו/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' כד
ו/יא מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יג אות ה
ו/יא מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כה אות ה
ו/יא משאת המלך (אדרי)
ו/יא משה ידבר (תשעו) עמ' כח
ו/יא משנה הלכות ח"ח סי' ס
ו/יא משנת המדינה עמ' 21, 22, 34
ו/יא משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' שיג-שיד, זרעים ח"א עמ' ק-קא, קט
ו/יא משנת יעקב קרבנות עמ' ר
ו/יא משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' לה {סוריא}, לו {משום ישוב א"י}
ו/יא נועם חט"ו עמ' רכו
ו/יא נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 87, 98, 205, 217 {מילי דמרדכי}, 240, 242, 497 {מילי דמרדכי}, 511 {מילי דמרדכי}, 603, 606, 609, 782 {מילי דמרדכי}
ו/יא נחלת שמואל דף עא ע"ג
ו/יא נשמה של שבת עמ' 453 {מצות ישוב א"י גם בסוריא}
ו/יא נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שח
ו/יא נתיבות מרדכי גיטין עמ' פו, צה, רפח, רצא
ו/יא נתן פריו גיטין עמ' לז {סוריא}
ו/יא סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' לז-לח
ו/יא סיני ס' יובל עמ' קפז
ו/יא עוגת אליהו דף כ ע"ב
ו/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצב
ו/יא פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' רז
ו/יא פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' א דף ד ע"ב {ישוב א"י}
ו/יא צהר גל' ט עמ' 15, 27 {מילי דמרדכי}
ו/יא ציץ אליעזר ח"ב סי' ג פ"ד אות ד
ו/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רלד
ו/יא קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קכט
ו/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות ד
ו/יא קרן הצבי מצוה כה אות ה
ו/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שי
ו/יא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שסא
ו/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פו
ו/יא שו"ע הרב או"ח סי' שו ס' כד
ו/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תג
ו/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תסד
ו/יא שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' לט
ו/יא שיח ערב קידושין עמ' קיג
ו/יא שם טוב
ו/יא שער החצר דף קפז ע"ב
ו/יא תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' שלא ס"ק י
ו/יא תורת הקדש ח"א עמ' שכח
ו/יא תחומין ח"ח עמ' 312, ח"י עמ' 23, חט"ז עמ' 240
ו/יא תרומת הגורן ח"א עמ' 179, 246
ו/יא תשובה מיראה (תשסו) עמ' פג
ו/יב אבני חפץ ח"ג עמ' מז, מט, נה
ו/יב בית שמש
ו/יב בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שצג
ו/יב ברור הלכה מו"ק יב ע"א ציון א, ציון ג פסקה ב
ו/יב גוי של שבת עמ' 88
ו/יב גזע ישי דף יג ע"א, קנא ע"א
ו/יב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כא
ו/יב גליונות אבני נזר
ו/יב גנזי המלך (תשסג) עמ' רכג-רלג
ו/יב גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' רו-רז, ריא, רכב, רכז, רמב, רמז-רמט, שסח, שעט, תכח, תל, תקנח, תקעג, תקעו {ראב"ד}, תשלא
ו/יב דברי יוסף (אירגס) סי' ט דף כ ע"ג-ע"ד, כא ע"א וע"ג {השוכר גוי לימים רבים}
ו/יב דברי ירמיהו
ו/יב דיני עבודה במשה"ע עמ' 70
ו/יב המאיר לארץ [נובי"ת לח]
ו/יב הר המלך ח"ד עמ' רי-ריא
ו/יב הררי קדם שבת עמ' פו
ו/יב ויען יצחק עמ' שי, תיט
ו/יב חי' הריצ"ד
ו/יב חי' כתב סופר נזיקין עמ' קלה-קלז
ו/יב חי' עזיאל
ו/יב טל אורות (ר' שאול) עמ' רכח
ו/יב טל חיים (טל) ח"ג עמ' תכה {ראב"ד}, תנד
ו/יב לב שלם [שו"ת מהריט"ץ סי' סו, דבר שמואל סי' קלב, פנים מאירות ח"א סי' לה, דברי יוסף (קונביץ) סי' ט, יד אהרן או"ח רמד בהגה"ט]
ו/יב לבושי מרדכי או"ח עמ' סג-סד, רעד, שד, שכג
ו/יב לחמי תודה (בסן) דף נז, סג-סד
ו/יב מגן בעדי עמ' 42
ו/יב מחשבת חיים או"ח עמ' קלז, קמ, קמג
ו/יב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רי
ו/יב מראה הפנים שביעית דף ח, ע"ז דף ב
ו/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/יב משפטי עזיאל ח"א עמ' רכח, ח"ג עמ' פב
ו/יב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קמו
ו/יב נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' לט
ו/יב עץ החיים (קלוגר) עמ' קצו {ראב"ד}
ו/יב פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תיא
ו/יב פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' יב (יד ע"ד, טו ע"א וע"ד)
ו/יב פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' יב דף יד ע"ד
ו/יב פרי האדמה ח"ד
ו/יב פרי השדה ח"ב סי' סט {שוכר פועל לזמן למלאכה מיוחדת}
ו/יב קרית מלך רב
ו/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' פה-פו
ו/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תלז
ו/יב שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' ד-ה
ו/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' כז, ח"ט סי' פו
ו/יב שברי לוחות עמ' 265 {הגהמ"י - ר' קוביל}
ו/יב שו"ע הרב או"ח סי' רמג ס"א, מהדו"ת ד"ה והשתא וד"ה ושאני, וד"ה אבל, וד"ה אלא, וד"ה והראב"ד, סי' רמד סעיפים א, ו {ראב"ד}, ט, קו"א אותיות א, ו, ט, סי' רנב ס"ו קו"א אותיות ו-ח, מהדו"ת סי' רנב-שד ד"ה אבל, סי' רעו ס"א
ו/יב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רכד
ו/יב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' עח
ו/יב שופרא דישראל עמ' רעו
ו/יב שמן המשחה (קושטא) דף טז ע"א, יז ע"א
ו/יב שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' קז
ו/יב שערי מאיר עמ' קטז
ו/יב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רצט
ו/יג אבני חפץ ח"ג עמ' פ
ו/יג ברור הלכה מו"ק יב ע"א ציון א
ו/יג ברור הלכה שבת קמו ע"ב ציון מ בסופו {בצנעה}
ו/יג גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כא
ו/יג גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' סג, קסח, רצו, רצז {רעק"א}, שד, שיט
ו/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 18
ו/יג הררי קדם שבת עמ' פז
ו/יג זמנים למלך
ו/יג חי' כתב סופר נזיקין עמ' קלה-קלז
ו/יג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 489 {כ"מ}
ו/יג טל חיים (טל) ח"ג עמ' תנד
ו/יג כהונת רפאל עמ' ג
ו/יג לחמי תודה (בסן) דף נז, סג-סד
ו/יג מגן בעדי עמ' 42
ו/יג מחשבת חיים או"ח עמ' קלז, קמ, קמג
ו/יג מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' רסד
ו/יג מראה הפנים ע"ז דף ב
ו/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פו
ו/יג שו"ע הרב או"ח סי' רמג סעיפים ו, ח, קו"א אות א, סי' רמד ס"ב, סי' רנב קו"א אות ה
ו/יג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' עח
ו/יג שמן המשחה (קושטא) דף טז ע"ב
ו/יד אבני חפץ ח"ג עמ' מז
ו/יד ברור הלכה מו"ק יב ע"א ציון א
ו/יד ברור הלכה ע"ז כא ע"ב ציון א
ו/יד גנזי המלך (תשסג) עמ' רטו {מ"מ}
ו/יד גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' רמב, רמג, רצו, שס
ו/יד דברי חיים ח"ב או"ח סי' כב
ו/יד דברי יוסף (אירגס) סי' ט דף כא ע"ב {מחובר חוץ לתחום מותר}
ו/יד זכרון יהודה (לאש) דף יג ע"א
ו/יד זמנים למלך
ו/יד חי' כתב סופר כאן
ו/יד חי' כתב סופר נזיקין עמ' קכז, קלד-קלה
ו/יד טל חיים (טל) ח"ג עמ' תנד
ו/יד ידבר שלום ח"ב עמ' קע
ו/יד כבוד מלכים (מרגליות)
ו/יד כתב סופר או"ח דף מ ע"ג, מג ע"ג
ו/יד כתב סופר או"ח סי' מא ד"ה ג) ז"ל הרמב"ם, ה) ואחרי, סי' מב ד"ה הנה מאד, סי' מד ד"ה ומדי
ו/יד לבושי מרדכי או"ח עמ' סה
ו/יד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' עט ע"ב
ו/יד לחמי תודה (בסן) דף נז, סג-סד
ו/יד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נד אות ד {קבלנות בשדה אסור}
ו/יד פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' ו (ד ע"ד) {בתוך התחום אסור}
ו/יד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' רמג
ו/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' פז
ו/יד קבא דתירוצא עמ' נז
ו/יד קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' סא
ו/יד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צח
ו/יד רמת שמואל (אג'ייני) דף קמה ע"ב
ו/יד שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' ה ד"ה ומה
ו/יד שארית נתן בנימין עמ' כ-כא {אסורה קבלנות שדה ע"י גוי}
ו/יד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' עא
ו/יד שו"ע הרב או"ח סי' רמג ס"ח, מהדו"ת ד"ה והשתא וד"ה אלא, סי' רמד סעיפים ב-ג, סי' רנב קו"א אות ה
ו/יד שו"ת הרד"ך עמ' רמ
ו/יד שו"ת מהרלב"ח סי' קה (ב)
ו/יד שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קעב
ו/יד שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' לא {הגהמ"י}
ו/יד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' עח
ו/יד שמן המשחה (קושטא) דף טז ע"ב
ו/יד תורת רפאל או"ח ח"ב דף ט ע"ג
ו/יד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רצט, שז
ו/יד תשורת שי מהדו"ת סי' מט
ו/טו אוריין תליתאי (תאומים) סי' טז
ו/טו בני דוד
ו/טו ברור הלכה מו"ק יב ע"א ציון א פסקה ג
ו/טו ברור הלכה ע"ז כא ע"ב ציון א
ו/טו גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' רלז, רמא-רמג, שכח, תקלח {מל"מ}, תשלה {מ"מ}
ו/טו דברות משה יבמות עמ' רמו
ו/טו דברי יואל - שו"ת עמ' קמט
ו/טו דברי ירמיהו
ו/טו חי' חפץ חיים = באור הלכה רמג ס"א
ו/טו חי' כתב סופר נזיקין עמ' קלג, קלה, קלז {מ"מ}, קמ
ו/טו חסד לאברהם (תאומים) מהדורא קמא או"ח סימן כא
ו/טו טל אורות (ר' שאול) עמ' רכח
ו/טו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' עט
ו/טו ידיו של משה {קבלנות בית ושדה}
ו/טו לב שלם [שו"ת מהר"י הלוי סי' י]
ו/טו לבושי מרדכי או"ח עמ' סג, שד
ו/טו מחנה חיים ח"ב עמ' מו, מח {מ"מ}, נב
ו/טו מראה הפנים ע"ז דף ח
ו/טו מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נד אות ה {מ"מ - לא פרט מרחץ}
ו/טו ס' החיים (קלוגר) עמ' שנא
ו/טו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' רמג
ו/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' פז
ו/טו קרבן אשה
ו/טו שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' ד-ה {מ"מ}
ו/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רעא
ו/טו שו"ת הרמב"ם (בלאו) סי' שלט
ו/טו שו"ת מהרלב"ח סי' קה (ב)
ו/טו שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' ל
ו/טו שמן המשחה (קושטא) דף טז ע"ב
ו/טו שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' קו
ו/טו שפתי דעת ח"א עמ' נא
ו/טו שרידים גל' יז עמ' פד
ו/טו תשורת שי מהדו"ק סי' תקמא
ו/טז אבני נזר או"ח סי' מג אות ד {ראב"ד}
ו/טז אור הישר [שו"ת הרמב"ם (דפוס ירושלים) סי' סו]
ו/טז אמרי בינה (תשע) שבת סי' א ד"ה וראיתי {קמ"ר}
ו/טז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שג
ו/טז בית אהרן וישראל גל' סח עמ' טז
ו/טז בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' לה
ו/טז ברור הלכה שבת יח ע"א ציון ב, יח ע"ב ציון י
ו/טז גליונות אבני נזר
ו/טז גנזי המלך (תשסג) עמ' רלה {ראב"ד}
ו/טז גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' קעט
ו/טז הוראות שעה פ' כח, כט
ו/טז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
ו/טז הררי קדם שבת עמ' פט, צא
ו/טז טל אורות (ר' שאול) עמ' רכח
ו/טז לשון למודים או"ח דף צח ע"ג {מ"מ}
ו/טז מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' קיד
ו/טז מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן עג
ו/טז מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' שטז, שיט-שכ
ו/טז מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' כד ס"ק א, יז
ו/טז מנחת נתנאל דף ח ע"ב {אין חיוב שביתת כלים}
ו/טז מעדני ארץ שביעית (תשד) דף פה
ו/טז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' ריד
ו/טז מקנה וקנין (הורוויץ, תרכה) כח ע"ב-ע"ג
ו/טז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נז אות א
ו/טז משאת המלך (אדרי)
ו/טז משיב משפט עמ' יז
ו/טז משנה הלכות ח"י סי' מט
ו/טז משנת יהודה ח"א כאן, ופ"ו הכ"ה, וח"ב כאן
ו/טז משנת יעקב
ו/טז נחפה בכסף (נבון) ח"א דף כח ע"ג
ו/טז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' לא
ו/טז ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 221
ו/טז פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' ריד
ו/טז פרשת המלך
ו/טז ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק א אות ד {מ"מ}
ו/טז קול יעקב (שאול) ח"ב
ו/טז קרית מלך רב
ו/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' צ
ו/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פו
ו/טז שברי לוחות עמ' 265 {הגהמ"י אות פ - ר' קוביל}
ו/טז שדה יצחק עמ' מד {מ"מ}
ו/טז שו"ע הרב או"ח סי' רמד קו"א אות א, סי' רמו קו"א אות א
ו/טז שו"ת הריב"ש עמ' קנז
ו/טז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קצד
ו/טז שם טוב
ו/טז שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' קיב
ו/טז תאריך ישראל סי' ח הערה כז
ו/טז תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שכד, שכו, שנד-שנה
ו/טז תפארת נתן עמ' כד {שביתת כלים מותרת מהתורה}
ו/טז תרומת הגורן ח"א עמ' 219
ו/טז תשורת שי מהדו"ק סי' דש
ו/יז אדרת אליהו (קובו) סי' א דף ב ע"א, ה ע"א
ו/יז אור הישר [לח"מ הל' מאא"ס פ"י הי"ד]
ו/יז אור צהיר
ו/יז אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ד ד"ה ומהא
ו/יז אמת ליעקב נשים עמ' ש
ו/יז בית אהרן וישראל גל' כא עמ' ט {לא יאמר ישראל טול חלקך בשבת ואני בחול}, גל' סח עמ' יז
ו/יז בית שערים או"ח סי' צ
ו/יז ברור הלכה ע"ז כב ע"א ציון א
ו/יז גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' תמג
ו/יז דברי אור ח"ד עמ' קכב {מל"מ}
ו/יז דרור יקרא עמ' קכ
ו/יז המאיר לארץ {מל"מ}
ו/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 215
ו/יז התורה והמדינה חי"א עמ' תמח
ו/יז ויען יצחק עמ' תטו
ו/יז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' סט
ו/יז חי' חתם סופר
ו/יז חי' ר"י נחמיה סי' נז אות יא, סי' קעז אות ב
ו/יז ישועות יעקב נזיקין עמ' שסח
ו/יז כוכבי בוקר עמ' קעג
ו/יז כי בא מועד עמ' רלא
ו/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קס
ו/יז כרם אברהם עמ' פח
ו/יז כתר אפרים עמ' תטו
ו/יז לב שלם [צרור החיים (יעקב) דף לה ע"ב]
ו/יז ללשונות הרמב"ם
ו/יז לקוטי סופר ח"ב דף עז ע"ג
ו/יז מגילת ספר לאוין דף יג ע"ב {מ"מ}
ו/יז מחזיק ברכה סי' רמה אות ג {השמיט דין הראוי לחשבון}
ו/יז מנוחת משה דף טו ע"ד {לא התנו}
ו/יז מנחת כהן (כץ) ח"ב דף מב ע"ב
ו/יז מעיני המים
ו/יז מערכי לב (לב) עמ' פא {אהא"ז}
ו/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/יז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נו אות א-ב {סתמא}, ה
ו/יז משיב משפט עמ' מה, מז
ו/יז משנת יהודה ח"ב
ו/יז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ה אות ג
ו/יז סופר המלך עמ' סא
ו/יז פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' ה, ו (ה ע"א) {נוטל הגוי שכר השבתות כולן}
ו/יז קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/יז קרית מלך רב
ו/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' צב-צג
ו/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נא, ח"ט סי' פו
ו/יז שו"ע הרב או"ח סי' רמה סעיפים ב, ד, ו, קו"א אותיות א-ד
ו/יז שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקצו
ו/יז שו"ת מהרלב"ח סי' קו
ו/יז שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' פה
ו/יז שם טוב
ו/יז שמחתי באומרים לי עמ' יד-טו, כד
ו/יז שפתי דעת ח"א עמ' מו
ו/יח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' פו
ו/יח גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' קנא-קנג {מ"מ}, רסו, תעא {מ"מ}
ו/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 194
ו/יח ואשיבה שופטיך עמ' צ {יראה לי}
ו/יח חי' ר"י נחמיה סי' נז אות יא
ו/יח טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שסח {הגהמ"י דפוס קושטא}
ו/יח ישא איש דף ו ע"ג, יד ע"ב
ו/יח ישורון ח"כ עמ' תקמד-תקמה {מניות חברה}
ו/יח לבושי מרדכי ח"ד עמ' כז
ו/יח לחמי תודה (בסן) דף סא
ו/יח מחשבת חיים או"ח עמ' קמא
ו/יח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 311 {יראה לי - כמו הגאונים}
ו/יח מראות הים עמ' ו-י
ו/יח סדר משנה (בוסק')
ו/יח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 557
ו/יח צבי תפארת סי' קא
ו/יח קהלות יעקב שבת סי' יד
ו/יח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קכו
ו/יח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רי
ו/יח שו"ע הרב או"ח סי' רמה ס' טז
ו/יח שו"ת מהרלב"ח סי' קו
ו/יח שמחתי באומרים לי עמ' יד-לג
ו/יח תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' רמא ס"ק ג, ח"ג או"ח "יד" כד
ו/יח תשובה מיראה (תשסו) עמ' ו
ו/יח תשובות ר"א בן הרמב"ם סי' נא, עמ' 54
ו/יט בית אהרן וישראל גל' סח עמ' יז
ו/יט ברור הלכה שבת יח ע"ב ציון י
ו/יט ברית אברהם (פיעטרקוב) או"ח סי' טו
ו/יט הר המלך ח"ה עמ' לז
ו/יט חלק לוי עמ' קיא
ו/יט חסדי דוד ח"ב עמ' ח
ו/יט יחוה דעת ח"ג עמ' עב
ו/יט לב שלם [מוצל מאש ח"ב דף יב ע"א]
ו/יט לבושי מרדכי או"ח עמ' שה, ח"ד עמ' קצא
ו/יט מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קעה {מ"מ}
ו/יט מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' רצד-רצה, שיז
ו/יט מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/יט מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/יט משיב משפט עמ' טו
ו/יט משנת יהודה ח"א פכ"ג הי"ב
ו/יט נועם חי"ח עמ' של [בצל החכמה ח"ג סי' קכג], ח"כ עמ' קצג
ו/יט ס' המקח עמ' קמד
ו/יט ס' העתים עמ' 10
ו/יט פירות מפוזרין עמ' צה {י"ח דבר}
ו/יט קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/יט קול חיל עמ' לד {מרכה"מ}
ו/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פו
ו/יט שו"ע הרב או"ח סי' רמד קו"א אות י, סי' רמו קו"א אותיות א, ה
ו/יט שם טוב
ו/יט תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שכא
ו/כ אהל יששכר סי' קכג
ו/כ אהלי תם עמ' ש
ו/כ בית שמש
ו/כ ברור הלכה שבת יט ע"א ציון ג
ו/כ בריכות מים דף יט ע"ד, כ ע"ב, כט ע"א
ו/כ דברי ירמיהו
ו/כ הגהות חבר בן חיים
ו/כ ויען יצחק עמ' פח
ו/כ טל אורות (ר' שאול) עמ' רכט {כ"מ}
ו/כ מנחת אהרן (קאפח) עמ' 300 {מדינה - עיר}
ו/כ מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' שכה, שכז
ו/כ מראה הפנים שבת דף יג
ו/כ מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ו/כ משאת המלך (אדרי)
ו/כ משנת ראשונים (הירשפלד)
ו/כ נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' לח
ו/כ פנים חדשות [מהרלב"ח קו]
ו/כ צרור הכסף (גטיניו)
ו/כ קרית מלך רב
ו/כ קרית מלך רב (תשסו) עמ' צד
ו/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פו
ו/כ שו"ע הרב או"ח סי' רמז סעיפים ב-ג, קו"א אות א, סי' רנב ס"ו
ו/כ שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תצה {בי דואר}
ו/כ שו"ת הרדב"ז סי' אלף שצה
ו/כ שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נה דף קו
ו/כ שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קמח
ו/כ שו"ת מהרלב"ח סי' קה (ב)
ו/כ שם טוב
ו/כ תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' שח ס"ק טו
ו/כ תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רצג-רצד, שלב, שלד-שלה
ו/כא אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רע {שאצל"ג}
ו/כא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רמז {מ"מ}
ו/כא בית אהרן וישראל גל' סז עמ' יח
ו/כא בית ארזים - ס' הגליונות
ו/כא ברור הלכה ביצה כא ע"ב ציון ג
ו/כא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' יא
ו/כא ויען יצחק עמ' תיא
ו/כא זכרון יהודה (לאש) דף כג ע"ג
ו/כא לבושי מרדכי יו"ד עמ' רעט
ו/כא מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' שיד
ו/כא מסוא משה עמ' קט
ו/כא מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/כא משאת המלך (אדרי)
ו/כא ס' העתים עמ' 226
ו/כא ס' הפרנס עמ' קנז
ו/כא צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' קכ
ו/כא צרור החיים (חייקא)
ו/כא קרית מלך
ו/כא ראש אליהו ח"א עמ' רכו {מ"מ}
ו/כא שו"ע הרב או"ח סי' שז ס' לו
ו/כא תלפיות ח עמ' 149 {מ"מ}
ו/כב אדני היד החזקה
ו/כב אור הישר [אור הישר ב"מ ט ע"א, עי' הגהמ"י לקמן פ"כ אות ו]
ו/כב אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' נב, נד
ו/כב אור צהיר
ו/כב אמת ליעקב מועד עמ' ריב
ו/כב אנצי"ת ע' אדם בהול על ממונו הע' 15, 17, ע' אמירה לנכרי הע' 65
ו/כב באר שרים (שולמן) עמ' כג
ו/כב בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' ס
ו/כב ברור הלכה שבת קנג ע"א ציון ב
ו/כב דברי ירמיהו
ו/כב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רמד [עי' ליקוטי הגר"א]
ו/כב דרך המלך (רפפורט)
ו/כב הלכות קטנות ח"ב סי' קנד
ו/כב המאיר לארץ [תוספת שבת סי' רסו]
ו/כב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רפה
ו/כב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' סח
ו/כב ויען יצחק עמ' תג
ו/כב זיו משנה
ו/כב זמנים למלך
ו/כב חזקה רבה או"ח הלכה מח
ו/כב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבת על המשנה מי שהחשיך]
ו/כב חי' חתם סופר
ו/כב חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' תד
ו/כב טל אורות (ר' שאול) עמ' רכד
ו/כב יד ישראל ח"א
ו/כב יחל ישראל (תשנב) עמ' מו
ו/כב ישועות יעקב מועד עמ' רז {כ"מ}
ו/כב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכ
ו/כב כבוד מלכים (מרגליות) עמ' עז {בן אריה}
ו/כב כפי אהרן (זס') תנינא עמ' נה
ו/כב כרם ציון שביעית דף כה ע"א
ו/כב לב מבין
ו/כב לב שלם [תוספת שבת דף כט]
ו/כב מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 18
ו/כב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' קפב, קפו
ו/כב מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/כב מעיני המים
ו/כב מערכי לב (לב) עמ' רז
ו/כב מערכי לב (ציר') עמ' קפה
ו/כב מקראי קדש (תפט) דף קג ע"א
ו/כב מקראי קדש (תשנג) עמ' רסז
ו/כב מראה הפנים שבת פרק כד ד"ה מי
ו/כב מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/כב משאת המלך (אדרי)
ו/כב משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' לט
ו/כב נרות אהרן
ו/כב סדר הלכה דף כח ע"ג {פחות פחות מד"א}
ו/כב עטרת שבת עמ' קצד
ו/כב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 314
ו/כב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רד
ו/כב פרשת המלך
ו/כב פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 215
ו/כב ציון ח"ב סי' קלג
ו/כב קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/כב קרית מלך רב
ו/כב קרית מלך רב (תשסו) עמ' צד
ו/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קעב, ח"ט סי' פו
ו/כב שו"ע הרב או"ח סי' רסו ס"א
ו/כב שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קצד
ו/כב שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' קל
ו/כב שו"ת הרשב"א מכ"י סי' כ-כא
ו/כב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קעו
ו/כב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קעו
ו/כב שם טוב
ו/כב שנות חיים (קלוגר) עמ' רצח
ו/כב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קפו
ו/כב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רצד
ו/כב תחומין חי"ב עמ' 392, חי"ג עמ' 366, חי"ח עמ' 317
ו/כג אבן שלמה (ניימן) עמ' כ
ו/כג אברהם יגל
ו/כג אהל שרה לאה עמ' תק
ו/כג אוצרות יהושע עמ' צו, קפט
ו/כג אור הישר [לח"מ הל' שחיטה ספ"א]
ו/כג אור הלבנה (חילו) בישול עמ' כט-ל, מה
ו/כג אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' קסג
ו/כג אור יעקב שבת דף לד ע"א
ו/כג אורח צדקה עמ' רד
ו/כג אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' כ ד"ה והנה, בב"ח סי' טז ד"ה ומ"מ
ו/כג אמרי דעת או"ח סי' ט עמ' מח
ו/כג אמרי קודש (קאמארנא) עמ' ט, יז
ו/כג אפיקי מגינים שבת דף לח
ו/כג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רד
ו/כג באהלה של תורה או"ח סי' לח אות א-ב
ו/כג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/כג באר דוד ב"ק ח"ג סי' ח אות ג
ו/כג בית אבי ח"ב סי' כב עמ' לו
ו/כג בית אהרן וישראל גל' ל עמ' צ, גל' סז עמ' יח
ו/כג בית ארזים - ס' הגליונות
ו/כג בית זבול ח"ב סי' יב אות ט
ו/כג ביתאל ח"א דף ק ע"ג
ו/כג בן אשר סי' ט הערה ג {יד המלך}
ו/כג ברור הלכה חולין יד ע"א ציון א {כר' יהודה}
ו/כג ברור הלכה שבת לח ע"א ציון א, ביצה יז ע"ב ציון ה, גיטין נג ע"ב אחרי ציון ג
ו/כג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רלט
ו/כג גבורות אליהו או"ח סי' סב
ו/כג גינת ראובן תרומות עמ' רו
ו/כג גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' תתיא
ו/כג גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' תכ
ו/כג דברות אליהו ח"ב עמ' קכט
ו/כג דברות אליהו ח"ה עמ' עב
ו/כג דברות משה ביצה עמ' שצ {איסור הנאה}
ו/כג דברי ירמיהו
ו/כג דרך ישרה ח"ב עמ' סה
ו/כג הגהות חבר בן חיים
ו/כג הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' א ס"ק טו
ו/כג הר המלך ח"ו עמ' ס
ו/כג הררי קדם שבת עמ' קה
ו/כג זכרון שלמה (קליין) עמ' קעה {בשוגג אסור}
ו/כג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קעט
ו/כג חי' ירוחם סי' ה (עמ' י)
ו/כג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רפא
ו/כג חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קצב
ו/כג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רלד
ו/כג חיי נפש בראשית ח"ב עמ' קסב
ו/כג חסדי דוד ח"ב עמ' יט
ו/כג חשב סופר עמ' רה
ו/כג טל אמרתי עמ' 102
ו/כג יד המלך
ו/כג כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' לד
ו/כג כתבי מהר"ם איררה עמ' שפא
ו/כג לב שלמה (חלמא) עמ' קטו, קיט
ו/כג לבושי מרדכי או"ח עמ' רפא, יו"ד עמ' מה
ו/כג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' יט ע"א, כב ע"א
ו/כג לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כא ע"ד
ו/כג מאורי אש השלם עמ' תכה
ו/כג מגיני שלמה עמ' יח, ל, קפג
ו/כג מגל ח"ז עמ' 123, 127, 129
ו/כג מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' סב
ו/כג מילי דמרדכי
ו/כג מנוחת אשר ח"ב דף נא ע"ב {שוגג}
ו/כג מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' טז
ו/כג מנחת אפרים סי' ג אות א
ו/כג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' כז, לא, ח"ב עמ' נא
ו/כג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' נו
ו/כג מערכי לב (ציר') עמ' רלה
ו/כג מעשה שבת עמ' יג {איסור מעשה שבת בדיעבד}
ו/כג מראה הפנים תרומות דף יב, שבת דף כא-כב
ו/כג מרחשת ח"א סי' ט אות ד
ו/כג משאת השבת עמ' קיא
ו/כג משב יעקב ח"א עמ' מה
ו/כג משה ידבר (תשעו) עמ' ז
ו/כג משכן שילה עמ' תסב
ו/כג משנה הלכות ח"ד סי' מו
ו/כג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף כג
ו/כג נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קט {כר' יהודה}
ו/כג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' לח, רנג
ו/כג נתן פריו ביצה עמ' נ
ו/כג סדר משנה (בוסק')
ו/כג סיני חוב' צג עמ' רנח-רנט, רסא
ו/כג עבודת משא (מאיר) ח"א
ו/כג עטרת שבת עמ' נט
ו/כג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 122
ו/כג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצד
ו/כג פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קצד
ו/כג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קכ {בשוגג יאכל במוצ"ש}
ו/כג פלח הרמון לקוטים חדשים עמ' קא
ו/כג פני חמה דף יא ע"ב {בשוגג מותר לו}
ו/כג פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' שמג
ו/כג פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף לא ע"א {שוגג}
ו/כג פרפרת משה ח"ב עמ' צב
ו/כג קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/כג קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' לה
ו/כג קרית מלך רב
ו/כג קרית מלך רב (תשסו) עמ' מט, צו
ו/כג קרן הצבי מצוה ק אות יד
ו/כג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פ
ו/כג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פג, פו
ו/כג שו"ע הרב או"ח סי' שיח ס"א
ו/כג שו"ת הריב"ש עמ' קצ
ו/כג שו"ת ממעמקים ח"א עמ' לט
ו/כג שושנת העמקים (תאומים) עמ' ריח
ו/כג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרפג
ו/כג שמן הטוב (תשפ) עמ' רצה
ו/כג שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קד
ו/כג שער יהודה
ו/כג שערי מאיר עמ' מ-מא
ו/כג שרגא בטהרה עמ' סח
ו/כג תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' טז
ו/כג תורת המדינה עמ' 319
ו/כג תורת המלאכות ח"ב עמ' רצא אות רלד, עמ' רצה אות רלח
ו/כג תורת השלמים יו"ד קצז ס"ק ג
ו/כג תשובה שלמה או"ח סי' יח דף כב ע"ב
ו/כד אבן האזל, השמטות אחרי הל' מלוה דף פט ע"ג
ו/כד אבן שלמה (ניימן) עמ' כה
ו/כד אור הישר [מפרשים הל' יו"ט פ"ה ה"י]
ו/כד אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' כ [א] ד"ה והנה {מ"מ}
ו/כד בריתי יצחק עירובין סי' כ ס"ק א
ו/כד הגהות מוהר"י קרט עמ' רל {מל"מ}
ו/כד הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' א ס"ק יב, יד {מ"מ}, טז {מגדל עוז}
ו/כד זכר שמואל עירובין סי' יז ס"ק ב
ו/כד חי' עזיאל
ו/כד חסדי דוד ח"ב עמ' קנד
ו/כד טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 185
ו/כד טל אורות (ר' שאול) עמ' רכט {כ"מ ומגדל עוז}
ו/כד כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קו
ו/כד לב שלם [יד מלאכי דף סא ע"ב]
ו/כד לב שלמה (חלמא) עמ' קטו
ו/כד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' שיח
ו/כד מגל ח"ז עמ' 126
ו/כד מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קלג, קלה
ו/כד מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' טז-יז
ו/כד מעשה בצלאל סי' תעט {מ"מ - עשו חיזוק בתחומין}
ו/כד מרחשת ח"א סי' ט אות ד
ו/כד מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ו/כד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כט אות ז-ח {לא נעשה מעשה בגופן}
ו/כד משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' כט
ו/כד נחל איתן
ו/כד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כו אות א, ב, ז
ו/כד ספרי דבי רב ח"ג עמ' רצט
ו/כד עבד המלך (תשא)
ו/כד צרור החיים (יעקב)
ו/כד קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/כד קובץ על יד ח"ג
ו/כד קרית מלך רב (תשסו) עמ' נ
ו/כד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פו
ו/כד שלל דוד
ו/כד שלמי מנחם - עירובין עמ' קסב
ו/כד שם טוב
ו/כד שפת הים (זכריש) סי' לב ס"ק א
ו/כד תשובה שלמה או"ח סי' יז דף יח ע"ד, יט ע"א, סי' יח דף כג ע"א
ו/כד תשובות הרי"ד עמ' תצט
ו/כה אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ד עמ' קמ
ו/כה אברהם יגל שקלים פ"ג ה"ט
ו/כה אדני היד החזקה
ו/כה אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 81, 118-122, 137
ו/כה אור הישר [שדה יצחק סי' סט, מ"מ לקמן פכ"ג הכ"ד]
ו/כה אורים ותומים - תומים סי' סו ס"ק סז
ו/כה אמרי איש עמ' שמ {השמיט קנין}
ו/כה ארץ בנימין עמ' רצו
ו/כה אשר למלך שכירות פ"ב ה"א {השמיט קנין}
ו/כה בד קודש (דאנון)
ו/כה בית אהרן וישראל גל' לט עמ' צא {צ"פ}
ו/כה בית ארזים - ס' הגליונות
ו/כה בית ישחק הל' שכירות פ"ב ה"א (קיט ע"ג) {השמיט קנין}
ו/כה בית לוי (סגל) דף מט ע"ג)
ו/כה בן אשר סי' ג אות יד
ו/כה ברור הלכה שבת קכ ע"א ציון ח פסקה ג, פסחים נ ע"ב אחרי ציון ז
ו/כה גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' קפה {צ"פ}
ו/כה דבר שמואל (אבוהב) סי' קלב
ו/כה דברי אור ח"ד עמ' קכ
ו/כה דברי דוד - דברי מאיר עמ' קנד
ו/כה דברי התורה סי' צה אות א
ו/כה דברי התורה סי' צה אות א
ו/כה דברי ירמיהו
ו/כה דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' קה {השמיט זרעים ו"קנו מידו"}
ו/כה הדרת מרדכי דף סו ע"ד
ו/כה הר המלך ח"ג עמ' נו, קכב
ו/כה חזון יחזקאל ב"מ פ"ח ה"א
ו/כה חי' הריצ"ד
ו/כה חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' יב
ו/כה חק לישראל שומרים עמ' 71, 570, 718
ו/כה ישועות יעקב נזיקין עמ' צ-צא, קא
ו/כה לאור ההלכה (תשסד) עמ' קנה-קנו
ו/כה מחזה אברהם (בוטון) דף קסה ע"א
ו/כה מחנה אפרים שאלה סי' ב בהגהה {השמיט קנין}
ו/כה מנוחת אשר ח"ב דף ע ע"ד, עא ע"א {השמיט שקנו מידו}
ו/כה מקצוע בתורה סי' סו ס' מ (ס"ק צז) {השמיט קנין}
ו/כה מקצוע בתורה סי' סו ס' מ ס"ק צה
ו/כה משאת המלך (אדרי)
ו/כה משיב משפט עמ' טו
ו/כה משנת יהודה ח"א וח"ב
ו/כה נטע שורק דף קלח ע"ב
ו/כה נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שפג
ו/כה ס' החיים (קלוגר) עמ' תטז-תיז
ו/כה ס' העתים עמ' 295
ו/כה סוכה של מי עמ' רעב
ו/כה סוכת דוד (דיאס)
ו/כה סיני ס' יובל עמ' רמ-רנד
ו/כה עטרת טוביה
ו/כה פינות הבית דף קט ע"ב וע"ד, קיא ע"א
ו/כה פני המלך (שטרן)
ו/כה ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק יג אות א
ו/כה קונטרס תוספת שביעית (סו"ס בית הרידב"ז) דף ל ע"ב
ו/כה קרית מלך
ו/כה שארית יהודה (בלום) דף כה ע"ד {השמיט שומר זרעים}
ו/כה שו"ע הרב או"ח סי' שו ס"ח
ו/כה שו"ת מהרש"ם ח"ז סי' לו
ו/כה שו"ת ר' שאול משה (זילברמן) סי' מו
ו/כה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' פג
ו/כה שושנת יעקב סי' סו ס"ק מב {השמיט קנין}, סי' רצא סכ"ז {השמיט קנין}
ו/כה שמו משה דף יז ע"ג
ו/כה תורת המדינה עמ' 318
ו/כה תרומת הכרי עמ' נה, נח


ז/99 הלכות שבת פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ אהל חיים ח"ד
ז/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ז/רה"פ אורה ושמחה
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אב"י יושב אהל עמ' 252
ז/א אבני ציון ח"ב סי' נט אות ב, ח"ג עמ' קלד, ח"ד עמ' צא
ז/א אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' י
ז/א אגלי טל פתיחה אות יא
ז/א אדני היד החזקה
ז/א אור עולם (בלומנפלד) דף פה ע"ד {מבעיר חייב חטאת וסקילה}
ז/א אור צהיר
ז/א אור תורה (בלומ') דף עז ע"א, עח ע"א {לשון "זריעה"}
ז/א אמרי דוד (שליסל) דף כז ע"ג
ז/א אנצי"ת ע' אבות מלאכות הע' 44
ז/א ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רנז
ז/א באר דוד שבת ח"ב סי' א אות ב, סי' מא אות ח, סי' נא אות ד, סי' עו אות א
ז/א באר לחי ראי עמ' לו-מב
ז/א באר מלך שבת עמ' קפד-רפ
ז/א בית אהרן וישראל גל' ס עמ' יט {הבערה - אחת מל"ט מלאכות}, גל' סז עמ' יח [תוי"ט פ"ז]
ז/א בני דוד
ז/א בנין הלכה עמ' מז {לשון הפעולה - חרישה}
ז/א ברור הלכה שבת עה ע"ב ציון [א]
ז/א ברקאי ח"ה עמ' 166, 167, 183
ז/א בשבילי השביתה החדש סי' כז אות ה
ז/א גבורות אליהו או"ח סי' נח אות ד
ז/א גינת אלימלך ח"ב - דרושי אלימלך עמ' לא-לב {"זריעה" במקום "זורע"}
ז/א גן דוד דף יד ע"א-ע"ג, כ ע"א, כה ע"ג-ע"ד, כו ע"א, לח ע"ב-ע"ג
ז/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רנה
ז/א דברי ירמיהו
ז/א הגהות מוהר"י קרט עמ' רנג {הבערה לחלק יצאה}
ז/א המאיר לארץ
ז/א הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק ד, סי' לא ס"ק ג-ד, סי' לז ס"ק ב
ז/א הר המלך ח"ג עמ' קכב-קכג
ז/א זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' עט {הבערה לחלק יצאה}
ז/א חוות בנימין ח"א עמ' לד
ז/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' עח
ז/א חמדת ישראל ח"ב דף כו ע"ב {קובץ}
ז/א טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קנג
ז/א טל נתן עמ' ל, קכט
ז/א יד לגילת עמ' 111 {קובץ}
ז/א יצחק ירנן
ז/א כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קנו
ז/א כרם היה לידידי עמ' 243
ז/א כתנות אור (אייזנשטט) עמ' שכא
ז/א ללשונות הרמב"ם
ז/א לקוטי סופר ח"ב דף מז ע"ג, סד ע"א
ז/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ב ע"א-ע"ב, י ע"א {חרישה וזריעה - על הפעולה}, מג ע"ד {מבעיר}
ז/א מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' ב
ז/א מגל ח"ז עמ' 15
ז/א מחנה יוסף שבת עמ' יד, כג
ז/א מילי דעזרא סי' ב אות ד
ז/א מלאכת יו"ט עמ' עא {הבערה לחלק יצאה}
ז/א מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שטז
ז/א מנחת חינוך ח"א עמ' קמו, קמח-קמט
ז/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תנט {רמב"ם}, תצד {ספר קובץ}
ז/א מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' יא
ז/א מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' לז
ז/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף י ע"ג
ז/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' סה
ז/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' קלז {לשון פעולה "זריעה"}
ז/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/א משאת המלך (אדרי)
ז/א משנת יהודה ח"א כאן, ופ"ט ה"כ, ופי"א הי"ז, וח"ב פ"ז ה"ג ופי"ב ה"ב
ז/א משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' ב, רז
ז/א משנת ראשונים (הירשפלד)
ז/א נטע שעשועים (שליסל) עמ' צד {"חרישה" - על הפעולה, ולא "חורש"}
ז/א סדר הלכה דף כה ע"ג {חרישה לפני זריעה}
ז/א סידורא דפת עמ' א, רמח
ז/א עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 557
ז/א פני המלך (שטרן)
ז/א פני מלך במדבר עמ' קלב {כ"מ}
ז/א קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 18 {לשון "זריעה"}
ז/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות ד-ו
ז/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ה הערה 55
ז/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קיז-קיט {החורש והזורע}
ז/א קסת הסופר (תשעו) עמ' קטז {חרישה ולא "החורש"}
ז/א קרן הצבי מצוה יז אות א
ז/א ראש אליהו ח"א עמ' רסט
ז/א רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' ז
ז/א שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קיב, ח"ח סי' סב אות ב, ח"ט סי' פז
ז/א שו"ע הרב או"ח סי' שא ס"א
ז/א שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' קח
ז/א שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קמא, תסח, ח"ג עמ' א-ב
ז/א שם משמעון (פולק) ח"ב דף קיח {כ"מ}
ז/א שערי שאול שבת עמ' קצב
ז/א שעשועי תורה שבת עמ' א-ב
ז/א תורת המלאכות ח"ז עמ' לט, קמא
ז/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' לח
ז/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קכד (תכג) {החרישה והזריעה וכו', שינה מלשון המשנה, דמלאכת שבת הוא איסור חפצא}
ז/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שכב {קובץ}
ז/ב אבני נזר או"ח סי' קמ אות א
ז/ב אגלי טל חורש סי' ג אות ו
ז/ב אדני היד החזקה
ז/ב אור הישר
ז/ב אור זרוע השלם שבת עמ' קנד
ז/ב אור יעקב סנהדרין דף לד ע"ג
ז/ב אור צהיר
ז/ב אמרי דוד (שליסל) דף כח ע"ד
ז/ב אמת ליעקב מועד עמ' קמו
ז/ב באר דוד שבת ח"א סי' א אות ד, סי' ח אות א, סי' טו אות ב, סי' יז אות ג, סי' מד אות ג-ד, סי' מה אות א, סי' נ אות א
ז/ב באר לחי ראי עמ' מב-מה
ז/ב באר מלך שבת עמ' רפ-רפד
ז/ב בדבר מלך חי"ז עמ' שע {כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת ושכח שנצטוו ישראל על השבת וכו'}
ז/ב בית אהרן וישראל גל' סז עמ' לו {חופר גומא בבית או בשדה}
ז/ב בית גמליאל ח"א עמ' קה
ז/ב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רנז, שיא
ז/ב בית שמש
ז/ב ברור הלכה שבת עג ע"ב ציון ב פסקה ד {כ"מ בשם רמ"ך}
ז/ב ברכת השבת מס' שבת סי' א ס"ק ט, סי' ג פ"ב ס"ק ו, סי' ט פ"ב ס"ק א
ז/ב גן דוד דף יא ע"א, יב ע"ב, כה ע"ג, כו ע"ב
ז/ב גנזי ברכה סי' טו אות ה
ז/ב דבורך של שבת עמ' תסה
ז/ב דברות משה הבבות עמ' יח
ז/ב דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רמ
ז/ב דברי שמואל (ראטה) עמ' קצד
ז/ב הדר איתמר עמ' פו {כל שהוא מעניינם}
ז/ב הדרום ז עמ' 26
ז/ב זכרון יהונתן דף קסד בהגהה
ז/ב חמדת ישראל ח"ב דף לג ע"ג {כ"מ}
ז/ב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' רח, רעח
ז/ב טל חיים (טל) שבת עמ' 97
ז/ב טל נתן עמ' יח, כ
ז/ב יגיעת ערב ב"מ עמ' שעז
ז/ב יחוה דעת ח"ב עמ' קצה
ז/ב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' נב ע"א
ז/ב לב שלם
ז/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ב ס"ק א, ג
ז/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ד-ז
ז/ב מאורי אש השלם עמ' תסט {מרכה"מ}
ז/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ב ע"ג {כ"מ}, יא ע"ב
ז/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' ד-ה, עא
ז/ב מגילת ספר לאוין דף ח ע"ב {רמ"ך}
ז/ב מגל ח"ז עמ' 15
ז/ב מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (השני) או"ק א {מרכה"מ}
ז/ב מוריה גל' קעט עמ' מד
ז/ב מוריה שנה א גל' ב (ר"מ קראוויץ)
ז/ב מחנה יוסף ח"ג עמ' קו
ז/ב מחנה יוסף שבת עמ' קלג
ז/ב מילי דעזרא סי' ב אות ד
ז/ב מנחת אשר שבת עמ' קצב
ז/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קמט, קנו, ח"ג עמ' שטז
ז/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שעד {כ"מ}
ז/ב מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' לז
ז/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קג {מרה"מ}
ז/ב מעט צרי
ז/ב מעיני המים
ז/ב מעיני התורה ח"א עמ' צז
ז/ב מצעדי גבר ב"ק סי' ב אות א-ט
ז/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ב משנת חיים יומא עמ' תקעד
ז/ב משנת יהודה ח"א פ"ח הי"א ופי"א הי"ז ופכ"א הל"ב
ז/ב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' כג
ז/ב משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' ב, רז
ז/ב משנת ר' אהרן שבת עמ' עד
ז/ב משרת משה (עטייה)
ז/ב נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קג {רמ"ך - אופה תולדה של מבשל}
ז/ב נחל יבוק
ז/ב נר למאור (פרצקי) עמ' מו
ז/ב סידורא דפת עמ' נה
ז/ב עסק התורה עמ' קמ
ז/ב ערהשה"ע קדשים סי' רטז אות כג
ז/ב פנים חדשות [ר' בצלאל אשכנזי מא, מהר"י לוי נח {כ"מ}]
ז/ב פרי אהרן (בגון) עמ' לג {אומר מותר חייב חטאת גם אם מעולם לא ידע}
ז/ב צרור החיים (יעקב)
ז/ב קובץ השמיטה עמ' קנ
ז/ב קרית מלך רב
ז/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' צו {כ"מ}
ז/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' מג, ח"ט סי' פז
ז/ב שיח ערב שבת-חגיגה עמ' נו
ז/ב שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קכו-קכז, קמא, תסט
ז/ב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רז
ז/ב שעורי מבשר טוב שבת עמ' כא
ז/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' ב
ז/ב שעשועי תורה שבת עמ' יב, טו
ז/ב תוצאות חיים (תשסה) עמ' מב, נב {מרכה"מ}, קעט, קפא
ז/ב תורת המלאכות ח"א עמ' א אות ג
ז/ב תורת המלאכות ח"ז עמ' קמב
ז/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' יב {ענין אחד הוא}
ז/ג אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' א עמ' ג
ז/ג אגלי טל זורע סי' ב אות א, ו, סי' ד
ז/ג אדני נחושת עמ' קפט
ז/ג אהלי חיים עמ' קיח
ז/ג אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' כו
ז/ג אוצר יסודי שביעית עמ' רמה, רנו, שז
ז/ג אוצרות יהושע עמ' צא
ז/ג אור הישר [אור זרוע הל' שבת סי' נה, שו"ת ר"ב אשכנזי סי' לח]
ז/ג אור זרוע השלם שבת עמ' קנב
ז/ג אור יעקב שבת דף ב ע"ב
ז/ג אור תורה (שוורץ) ח"א סי' עב
ז/ג אמונת יהושע עמ' תקיד {בצירה וזמירה}
ז/ג אמרי דוד (שליסל) דף כח ע"ד
ז/ג אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' ג
ז/ג אמת ליעקב מועד עמ' קמו
ז/ג באר דוד שבת ח"א סי' א אות ד, סי' ח אות א, סי' טו אות ב, סי' יז אות ג, סי' מד אות ג-ד, סי' מה אות א, סי' נ אות א
ז/ג באר לחי ראי עמ' מב-מה
ז/ג באר מלך שבת פ"ח ה"א אות ב, ה"ב אות ו, ה"ד אות יג, עמ' רפד-רפה
ז/ג ביצחק יקרא (תשמט) מנחת הדל סי' ו
ז/ג בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 19-20 {מזמר - אב מלאכה}
ז/ג בית אהרן (כהן, תשך) דף סו ע"ג
ז/ג בית אהרן וישראל גל' סח עמ' יז
ז/ג ברור הלכה שבת עג ע"ב ציון ב
ז/ג ברכת השבת מס' שבת סי' א ס"ק י, סי' יא פ"ג ס"ק כא
ז/ג בשבילי התלמוד ח"א עמ' לח-מב
ז/ג גוילין נצולין עמ' טו
ז/ג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קמח
ז/ג גן דוד דף כז ע"ג, כח ע"ב-ע"ד
ז/ג גן שושנים ח"א עמ' קמב
ז/ג גנזי ברכה סי' טו אות ה
ז/ג דבורך של שבת עמ' תסה
ז/ג דברי ירמיהו
ז/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רמד
ז/ג דרכי אהרן ח"א השמטות עמ' יא
ז/ג המאיר לארץ [שו"ת רבצ"א יא]
ז/ג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנד {זומר}
ז/ג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' א ס"ק ו, סי' מב ס"ק ו
ז/ג הר המלך ח"ג עמ' קכג
ז/ג הררי קדם שבת עמ' קפח
ז/ג התורה והמדינה ח"ט עמ' רפט
ז/ג זכרון יהונתן דף קסה בהגהה
ז/ג חוות בנימין עמ' סט {זומר אב}
ז/ג חזון ישעיה שבת עמ' רמ
ז/ג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' רח, רעח
ז/ג טל תחיה ח"א סי' א אות א
ז/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' שעז
ז/ג כבודה של תורה ח"ג עמ' פה
ז/ג כנה"ג [שו"ת הר' בצלאל סי' מא]
ז/ג כרם ציון שביעית ח"א דף א ע"ג
ז/ג לב שלם [שו"ת מהר"י הלוי סי' צח]
ז/ג מאיר נתיבים עמ' 418 {כולם אב אחד}
ז/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ג ע"ג {זורע ונוטע - אבות}, ח ע"ג, י ע"ג {זומר - אב}, לא ע"ב {נוטע - אב}
ז/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' ד-ה, נג, ריא
ז/ג מוריה שנה ד גל' ה (ר"ד מן)
ז/ג מחנה יוסף ח"ג עמ' קה
ז/ג מחנה יוסף שבת עמ' קלא
ז/ג מילי דעזרא סי' ב אות ד
ז/ג מנחת אשר שבת עמ' קצח-קצט
ז/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קמט, קנ, קנו, ח"ב עמ' תקח, ח"ג עמ' שטז
ז/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קפו-קפז
ז/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נד {מ"מ}
ז/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שפ
ז/ג מעיני התורה ח"א עמ' צז
ז/ג מערכי לב (לב) עמ' תנו
ז/ג מצעדי גבר ב"ק סי' ב אות ג-ט
ז/ג מקראי קדש (תפט) דף קג ע"א
ז/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רסז
ז/ג מרכה"מ אלפ'
ז/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תסה
ז/ג משכנות אפרים שבת סי' ב אות ד
ז/ג משנת אליעזר (קונשטט) עמ' לו {זומר}
ז/ג משנת יהודה ח"ב
ז/ג משנת יוסף שביעית ח"א עמ' כא-כב, כד
ז/ג משנת ר' אהרן שבת עמ' סט, עד
ז/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רה {זומר}
ז/ג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' י
ז/ג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רג
ז/ג סולם מוצב עמ' עה
ז/ג סידורא דפת עמ' ז, ט
ז/ג ערהשה"ע קדשים סי' רטז אות כג
ז/ג פי אריה דף ל ע"א
ז/ג פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' שי
ז/ג פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פט ע"ב
ז/ג פרי עץ חיים (אביגדור)
ז/ג קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 16
ז/ג רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' ז
ז/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ט
ז/ג שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' כג
ז/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פז
ז/ג שביעי קדש עמ' כא, לב
ז/ג שדה שמואל (שביעית) עמ' קפט, קצב
ז/ג שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רע
ז/ג שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קמב
ז/ג שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קל-קלא, קנו
ז/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רח
ז/ג שער המלך ח"ב עמ' רפח, שעח
ז/ג שערי שאול שבת עמ' רה
ז/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמה ע"ד
ז/ג תוצאות חיים (תשסה) עמ' נד, עא, קעט, קפא-קפב
ז/ג תורת המלאכות ח"א עמ' יח אות ד
ז/ג תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' כא
ז/ג תפארת צבי (רוזנטל) עמ' ג-ד, קלד
ז/ד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' מא, מו, ח"ז עמ' לב
ז/ד אבני נזר או"ח סי' תיב אות ד, אהע"ז סי' רלט אות ד
ז/ד אבני ציון ח"ב סי' סב אות ב, ח"ג עמ' קכד
ז/ד אגלי טל קוצר סי' ג, גוזז סי' א
ז/ד אהלה של תורה ח"ב עמ' צה {מ"מ}
ז/ד אוצר יסודי שביעית עמ' שו-שז
ז/ד אור זרוע השלם שבת עמ' קנו
ז/ד איים בים ב"ק סי' ב אות ד {מ"מ}
ז/ד אמונת יהושע עמ' תקיד {בצירה וזמירה}
ז/ד אנצי"ת ע' אבות מלאכות הע' 38 {מ"מ}, ע' גדולי קרקע הע' 77 {מ"מ}
ז/ד אש דת (דוברין) דף לד ע"ג {מ"מ}
ז/ד אשל חיים ח"ב עמ' רפו {מ"מ}
ז/ד באר דוד שבת ח"א סי' א אות ד, סי' ח אות א, סי' טו אות ב, סי' יז אות ג, סי' מד אות ג-ד, סי' מה אות א, סי' נ אות א
ז/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' מז
ז/ד באר מלך שבת פ"ט ה"ו אות כד, עמ' רפו
ז/ד בית אהרן (כהן, תשך) דף סו ע"ג
ז/ד בית אהרן וישראל גל' מ עמ' פ {מ"מ}, גל' סח עמ' יז
ז/ד בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רנז, רצו {מ"מ}, שיא
ז/ד ברכת אהרן שבת עמ' ח {מ"מ}
ז/ד ברכת השבת מס' שבת סי' א ס"ק ה, סי' ו ס"ק ח
ז/ד ברקאי ח"ה עמ' 188 {או"ש}
ז/ד בשבילי התלמוד ח"א עמ' לח-מב
ז/ד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קכב
ז/ד גן דוד דף לא ע"ב, לח ע"ד
ז/ד דבורך של שבת עמ' תסה
ז/ד דברות משה הבבות עמ' ריא
ז/ד דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' כח
ז/ד דור רביעי ח"ב עמ' עא
ז/ד הדר איתמר עמ' פז {או"ש}
ז/ד הדרת זקנים שבת סי' ה ס"ק א
ז/ד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' א ס"ק י
ז/ד וגר זאב עמ' רכב {מ"מ}
ז/ד חוות בנימין עמ' סט {בוצר אב}
ז/ד חזון ישעיה שבת עמ' רמ {מ"מ}
ז/ד חמדת ישראל ח"ב דף לב ע"ג, לג ע"ג
ז/ד טל נתן עמ' ט, יב
ז/ד יגיעת ערב ב"מ עמ' שעז
ז/ד יד לגילת עמ' 105 {מ"מ}
ז/ד לקוטי סופר ח"ב דף נב ע"א
ז/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ב ע"ג {מ"מ}, לא ע"ב {בוצר - אב}
ז/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' ד-ה, נג, ריא
ז/ד מגל ח"ז עמ' 15 {מ"מ}
ז/ד מוריה ד גל' ה (ר"ד מן)
ז/ד מזכרת עמ' 97 {מ"מ}
ז/ד מחנה יוסף שבת עמ' קלב-קלג, קלו
ז/ד מילי דעזרא סי' ב אות ד
ז/ד מלאכת שמואל עמ' רסה {מ"מ}
ז/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קנא, קנו, ח"ב עמ' תקח-תקט
ז/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שפ {מ"מ, לח"מ}
ז/ד מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' לז-לח
ז/ד מפענח צפונות עמ' 205
ז/ד מראה איש ח"א יו"ד עמ' קכג-קכד
ז/ד משכנות אפרים שבת סי' ב אות א {מעין אבות}
ז/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' א
ז/ד משנת יהודה ח"א פי"ב ה"א
ז/ד משנת יוסף שביעית ח"א עמ' כא-כב, כד
ז/ד משנת ר' אהרן שבת עמ' עד
ז/ד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' י {מה נחשב אב}, קג {מ"מ - הגדרת אב}, קנז {קוצר - עוקר דבר מגידולו}, קעג {מ"מ - מחתך ירק}
ז/ד נשמת אברהם ח"ד עמ' נו {או"ש}
ז/ד נתן פריו חולין עמ' צא
ז/ד ס' הנייר עמ' יט
ז/ד סידורא דפת עמ' עד
ז/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רעה
ז/ד עסק התורה עמ' קלה
ז/ד פי אריה דף ל ע"א {אורה בתאנים}
ז/ד פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פט ע"ב
ז/ד קול דודי כריתות סי' תלא
ז/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות ד-ו
ז/ד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קנד, ויקרא עמ' קסח {לח"מ}
ז/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' צו {מ"מ}
ז/ד קרנות המזבח דף מח ע"ג
ז/ד רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' יג
ז/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פז
ז/ד שביעי קדש עמ' כא, לב
ז/ד שדה שמואל שביעית עמ' קפט, שבועות-ע"ז-נדה עמ' ק
ז/ד שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רע
ז/ד שולי הגליון עמ' לח-מ
ז/ד שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קכא, קכו-קכט, רמז, ח"ג עמ' שצד
ז/ד שלמי ניסן פ' האורג עמ' לח {מ"מ}
ז/ד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רח
ז/ד שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קמד
ז/ד שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' ב {מ"מ}
ז/ד שער המלך ח"ב עמ' רפח
ז/ד שערי זבולון הל' שבת סי' מ אות ב
ז/ד שעשועי תורה שבת עמ' נו {או"ש}
ז/ד תוצאות חיים (תשסה) עמ' כ, מא, נג, עא {מ"מ}
ז/ד תורת המלאכות ח"ז עמ' מז
ז/ד תנובת ציון דף כו ע"ג
ז/ד תפארת צבי (רוזנטל) עמ' קלד
ז/ה אבני נזר או"ח סי' רלח אות ח
ז/ה אדני היד החזקה
ז/ה אדני נחושת עמ' קפט
ז/ה אהלה של תורה ח"ב עמ' צז
ז/ה אהלי חיים עמ' קכד
ז/ה אוצרות הרמב"ם
ז/ה אוצרות יהושע עמ' צא
ז/ה אור יעקב שבת דף לא ע"ד
ז/ה איים בים ב"ק סי' מח אות ג
ז/ה אפיקי ים ח"ב דף סד
ז/ה אפיקי מגינים שבת דף עד
ז/ה אתה יצרת - מלאכות שבת סי' כ, כג
ז/ה באר דוד שבת ח"א סי' א אות ד, סי' ח אות א, סי' טו אות ב, סי' יז אות ג, סי' מד אות ג-ד, סי' מה אות א, סי' נ אות א
ז/ה באר מלך שבת פ"ח הט"ו אות מט, נא, קונטרס המלאכות - קורע ד"ה אמנם יש, עמ' רפז-רפט
ז/ה בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 30 {תולדות דומות לאבות}
ז/ה בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 37
ז/ה בית אהרן וישראל גל' סח עמ' יז, גל' עא עמ' לח-לט
ז/ה בית ארזים - ס' הגליונות
ז/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/ה בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רנז, רסז, רצו-רצז
ז/ה ברור הלכה שבת עד ע"ב ציון א
ז/ה בשבילי התלמוד ח"א עמ' לח-מב
ז/ה גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קכב
ז/ה גן דוד דף מב ע"א
ז/ה דברות אליהו ח"א עמ' נו {קובץ}, נח {רמ"ך}
ז/ה דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' עא
ז/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רמה-רמז
ז/ה הדר איתמר עמ' פו-פז
ז/ה הדרת זקנים שבת סי' ה ס"ק א
ז/ה הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ה ס"ק יד, סי' ו ס"ק א-ב, ז
ז/ה הר המלך ח"ה עמ' לז
ז/ה ויען יצחק עמ' עה
ז/ה זיו משנה
ז/ה זכרון יהונתן דף קסה
ז/ה זמנים למלך
ז/ה חזון ישעיה שבת עמ' רמא
ז/ה חמדת ישראל ח"א דף מט ע"ג-ע"ד
ז/ה חנא וחסדא ח"א דף עט ע"ב {יצחק ירנן}
ז/ה חק נתן דף רכב ע"א
ז/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' כ
ז/ה טל אמרתי עמ' 325
ז/ה טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' רסג, רעח, רפא {רמ"ך}, תכא
ז/ה טל נתן עמ' סט-עב
ז/ה טל תחיה ח"א סי' מ אות ב
ז/ה יד לגילת עמ' 105
ז/ה יחוה דעת ח"ה עמ' קכז
ז/ה יצחק ירנן
ז/ה כרם אברהם עמ' יח
ז/ה כרם יעקב עמ' קו
ז/ה לב שלם [שו"ת מהר"י הלוי סי' צח דף קעח ע"א]
ז/ה להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' לט-מא
ז/ה מאור ישראל
ז/ה מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קפז
ז/ה מגילת ספר לאוין דף י ע"א-ע"ב
ז/ה מוריה גל' רמא עמ' קכא {הדלקת נרות משום עונג}
ז/ה מוריה שנה ד גל' י (ר"ז לב)
ז/ה מחנה יוסף ח"ג עמ' קט
ז/ה מטה אהרן הל' יו"ט עמ' סו
ז/ה מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ח ס"ק כא-כו
ז/ה מנחת אלימלך עמ' ריג-ריד
ז/ה מנחת אשר שבת עמ' ש, ב"ק עמ' נב
ז/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קנא, קס-קסא
ז/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תכד {מ"מ, כ"מ}
ז/ה מעיני המים
ז/ה מעליות חט"ו עמ' 88-109
ז/ה מערכי לב (לב) עמ' תנה {מ"מ}
ז/ה מקום דוד [מקום שמואל סוף ח' י"ד דף כט ע"א]
ז/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/ה מקראי קדש (תפט) דף קג ע"א
ז/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ה מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לו אות א {כ"מ}, ב {מחתך ירק לבשלו}
ז/ה משב יעקב ח"ב עמ' קלה
ז/ה משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף מט
ז/ה משנת יהודה ח"א פ"ח הט"ו, פכ"א הל"ב
ז/ה משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רפט, זרעים ח"א עמ' ב, רז
ז/ה משרת משה (עטייה)
ז/ה נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קעא
ז/ה נזר אברהם שבת-ביצה עמ' עט
ז/ה נחל איתן
ז/ה נרות אהרן
ז/ה נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' ל ס"ק ב, סי' לא ס"ק א {כ"מ}, ב, ה
ז/ה נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שט
ז/ה נתיבות שלום (למפרט) עמ' ק
ז/ה נתן פריו ביצה עמ' כה
ז/ה סדר משנה (בוסק')
ז/ה סידורא דפת עמ' עה, רלג, רמ, רמב, רמח, רנ, רעו
ז/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רע
ז/ה עסק התורה עמ' קלח
ז/ה פרי הארץ (כהנוו) סי' ב
ז/ה פרי עץ חיים (אביגדור)
ז/ה ציון לנפש חנה חיה עמ' סט
ז/ה קדושת הר עמ' קצז
ז/ה קרית מלך
ז/ה קרית מלך רב
ז/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' צז
ז/ה רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"א ה"ג הע' 10
ז/ה רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' עז
ז/ה שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' ח {תולדה דומה לאב}
ז/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פז
ז/ה שו"ע הרב או"ח סי' שא ס"א
ז/ה שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעד
ז/ה שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעד
ז/ה שו"ת ר"י מילר עמ' סט
ז/ה שיח ערב שבת-חגיגה עמ' נו
ז/ה שלחן המלך דף יח ע"ד
ז/ה שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שמו, ח"ב עמ' קכא, קכז, קפח, תעט, תפז, ח"ג עמ' ח, קסג
ז/ה שערי זבולון הל' שבת סי' נה אות א, ג, סי' פז אות א
ז/ה שערי שאול שבת עמ' קצט, רט
ז/ה שעשועי תורה שבת עמ' רפב
ז/ה שפת אמת על התלמוד ח"א דף סב ע"ג
ז/ה תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קעד
ז/ה תורת המלאכות ח"א עמ' כא אות יג, עמ' קמח אות א, עמ' קס אות כו
ז/ה תורת רפאל או"ח ח"ב דף נג ע"א {כ"מ}
ז/ו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' מו
ז/ו אבני חפץ ח"ג עמ' קח
ז/ו אבני נזר או"ח סי' קכז אות א
ז/ו אגלי טל בורר סי' כד אות ב, ה
ז/ו אור הישר [באר שבע תשובה מח]
ז/ו אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' פה
ז/ו אור יעקב שבת דף לא ע"ד
ז/ו אורח משפט עמ' עב ע"ב, עז ע"א
ז/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' מא {מגבן}
ז/ו אמרי איש עמ' מב, סח {משום בונה}
ז/ו אנצי"ת ע' אהל הע' 4, ע' בונה הע' 7, 45, 46, ע' בורר הע' 115, 116
ז/ו אתה יצרת - מלאכות שבת סי' מב
ז/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' נט אות א
ז/ו באר דוד שבת ח"א סי' א אות ד, סי' ח אות א, סי' טו אות ב, סי' יז אות ג, סי' מד אות ג-ד, סי' מה אות א, סי' נ אות א
ז/ו באר דוד שבת ח"ב סי' א אות ב, סי' מא אות ח, סי' נא אות ד, סי' עו אות א
ז/ו באר מלך שבת פ"ח ה"ו אות כג, עמ' רצ-רצא
ז/ו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 31 {מגבן}
ז/ו בית אהרן וישראל גל' לח עמ' עז
ז/ו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שה
ז/ו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' סט
ז/ו בנין שבת ח"א עמ' א, ד, ט, י, יט, ל, לג, לד, פט {מקבץ חלק לחלק}
ז/ו ברור הלכה שבת צה ע"א ציון ג
ז/ו גן דוד דף מ ע"ב
ז/ו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רמז
ז/ו הדר איתמר עמ' יב {דומה לבנין}
ז/ו הדרת זקנים שבת סי' ד ס"ק ב, סי' יא ס"ק ד
ז/ו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ג ס"ק פו, סי' כ ס"ק יג
ז/ו הררי קדם שבת עמ' רצ
ז/ו זכרון סופרים {שכל המקבץ וכו'} [עיין מג"א סימן שמ סקי"ז]
ז/ו חזון ישעיה שבת עמ' רמא
ז/ו חלקת יואב החדש תשובות סי' ז
ז/ו חמדת ימים עמ' קו
ז/ו טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 413
ז/ו טל אורות (ר' שאול) עמ' יט
ז/ו טל אמרתי עמ' 198
ז/ו טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' רח, ח"ב עמ' קיט, שיג, תלב, תלט
ז/ו טל תחיה ח"א סי' לט
ז/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' שמח
ז/ו יחוה דעת ח"א עמ' צ
ז/ו ישועות כהן שבת סי' קטז ס"ק ח
ז/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכד
ז/ו כתב סופר או"ח דף מב ע"ב
ז/ו לב השבת סי' מה אות מד
ז/ו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יט ע"ד {מגבן - בונה}
ז/ו מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שכב
ז/ו מגידות (תשמ) עמ' ר
ז/ו מגידות (תשעג) סי' פד עמ' קצט
ז/ו מוריה ד גל' י (ר"ז לב)
ז/ו מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קנו
ז/ו מנוחה וקדושה (זס') עמ' לג
ז/ו מנחת אשר שבת עמ' קכה, רח, רפח, ש, ב"ק עמ' ה, נב
ז/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קנה, קס
ז/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תפב
ז/ו מקור הברכה (שטרן) הל' שבת סי' יט אות ב
ז/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ו משאת המלך (אדרי)
ז/ו משנה הלכות ח"ד סי' מח, ח"ו סי' סח, פא, שכו
ז/ו משנת יהודה ח"א פ"ח הט"ו, ופ"י הי"ג
ז/ו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' ע
ז/ו נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' כד ס"ק ב, סי' פו ס"ק ב, סי' קב ס"ק ב, סי' קג ס"ק ה, סי' קד ס"ק ב, ח"ב שער ד סי' ג ס"ק ז
ז/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ו
ז/ו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קנח
ז/ו סדר משנה (בוסק')
ז/ו סולם מוצב עמ' מה
ז/ו סידורא דפת עמ' רעו
ז/ו עטרת חכמים חו"מ סי' יט קושיא ד דף לה ע"ד {מגבן}
ז/ו פרי אברהם - ענינים שונים סי' יז
ז/ו צהר הבית עמ' נט
ז/ו קהלות יעקב שבת סי' לו, מא
ז/ו שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' ח
ז/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' כט, ח"ז סי' מא, ח"ט סי' פז
ז/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' עא
ז/ו שו"ע הרב או"ח סי' שיט סעיפים כה-כו, סי' תקי ס' יב
ז/ו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רעט
ז/ו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שמו, ח"ב עמ' קכא, קכז, קפח, תעט, תפז, ח"ג עמ' ח, קסג
ז/ו שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' מט
ז/ו שלמי ניסן פ' הבונה עמ' ה, יג, כ, נד-נה, עא
ז/ו שם יוסף (מועטי) ח"ב דף לא ע"א
ז/ו שם מרדכי עמ' 196 {"משום" בונה - תולדה}
ז/ו שמועות דוד עמ' טז
ז/ו שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' כד
ז/ו שעורי עץ ארז שבת עמ' קכא
ז/ו שערי זבולון הל' שבת סי' מט אות א
ז/ו שערי מאיר עמ' קיג
ז/ו תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רצ
ז/ו תורת המלאכות ח"א עמ' קכז אות כה, עמ' קמג אות מט
ז/ו תורת המלאכות ח"ח עמ' קכח אות קיא
ז/ו תורת מנחם חכ"ד עמ' 91 {שכל המקבץ חלק אל חלק ודבק הכל עד שיעשו גוף אחד ה"ז דומה לבנין}
ז/ו תחומין ח"א עמ' 6
ז/ז אבני שהם (זילברמן) עמ' מב
ז/ז אהל שרה לאה עמ' קעז
ז/ז אור המאיר (שפירא) סי' מה אות ג-ד
ז/ז אור תורה (בלומ') דף עח ע"ג {האם צריך להזכיר אב מלאכה בהתראה}
ז/ז אמרי כהן (וילמן) כריתות סי' א ס"ק ד
ז/ז אמרי שפר (פינטו) עמ' קעד, קעז
ז/ז אמת ליעקב מועד עמ' קפד
ז/ז אנצי"ת ע' אבות מלאכות הע' 44, 48
ז/ז אשר למלך
ז/ז באר מלך שבת עמ' רצב-רצה
ז/ז בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קכג
ז/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף יב ע"ג
ז/ז בדבר מלך חט"ז עמ' שיז
ז/ז בית האוצר ח"א עמ' 172
ז/ז בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רס, רסח
ז/ז בנין אפרים עמ' רסו
ז/ז ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רז
ז/ז גן דוד דף יד ע"א, כג ע"א
ז/ז דבר יהושע על הש"ס עמ' כב {קובץ}
ז/ז דברי משה (פריצקר) עמ' יא, יג {מ"מ}
ז/ז דברי שלמה (בלו') ח"ג
ז/ז הדר איתמר עמ' פז {מרכה"מ}
ז/ז הררי קדם שבת עמ' ו
ז/ז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' עח-עט
ז/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' טז {קובץ}
ז/ז יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ה ס"ק ד
ז/ז כנה"ג [שו"ת מהריב"ל ח"א דף קכו]
ז/ז כסא המלך (מאזוז) עמ' ח
ז/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שיג
ז/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' ג
ז/ז מגל ח"ז עמ' 15
ז/ז מילי דמרדכי
ז/ז מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קג {קובץ}
ז/ז מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' עד
ז/ז מנחת אשר שבת עמ' ש
ז/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קמז
ז/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שעא {ספר קובץ}
ז/ז מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' לח
ז/ז מעדני ארץ כלאים עמ' נד
ז/ז מצעדי גבר ב"ק סי' ב אות ט
ז/ז מצעדי גבר שבת סי' לד (א) אות ו
ז/ז מראה הפנים שבת דף צא, סנהדרין דף לג
ז/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ז משנת יהודה ח"א
ז/ז משנת יעקב
ז/ז פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' שיז-שיח
ז/ז פני משה (שלז')
ז/ז פנים חדשות [מהריב"ל ח"א דף קכו, חי' דינים דף נז]
ז/ז פרי השדה (דייטש) ח"א סי' יג
ז/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פז
ז/ז שביתת השבת פתיחה לזורה אות יא
ז/ז שו"ת מהר"י בן לב ח"א חידושי דינים דפוס אמשטרדם דף נז ע"ג
ז/ז שו"ת מהרלב"ח סי' כג
ז/ז שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רעו
ז/ז שו"ת רשב"ש עמ' תצח
ז/ז שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 275
ז/ז שערי אורה (ברגמן, תשכט) דף נא, קרית מלך
ז/ז תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' ו
ז/ז תחומין חכ"ב עמ' 502
ז/ח אבני שהם (זילברמן) עמ' מג
ז/ח אמת ליעקב מועד עמ' קפד
ז/ח אנצי"ת ע' אבות מלאכות הע' 37, 48
ז/ח באר מלך שבת עמ' רצה
ז/ח בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קכג
ז/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף יב ע"ג
ז/ח בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 37 {כדי לבשלו}
ז/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/ח בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רסח
ז/ח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קכב
ז/ח גליונות אבני נזר
ז/ח גן דוד דף טו ע"א-ע"ב, טז ע"א-ע"ב, יז ע"א {ל"ט חטאות}
ז/ח דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קנד
ז/ח מגל ח"ז עמ' 15
ז/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רסז
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פז
ז/ח תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' ו
ז/ט אוצרות יהושע עמ' צא
ז/ט אמת ליעקב מועד עמ' קמו, קפד
ז/ט באר דוד שבת ח"א סי' א אות ד, סי' ח אות א, סי' טו אות ב, סי' יז אות ג, סי' מד אות ג-ד, סי' מה אות א, סי' נ אות א
ז/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' מז
ז/ט באר מלך שבת עמ' רצו
ז/ט בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' סז, רסח
ז/ט ברור הלכה שבת עג ע"ב ציון ב
ז/ט בשבילי התלמוד ח"א עמ' לח-מב
ז/ט דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קנב-קנג
ז/ט דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' לח
ז/ט חזון יחזקאל כריתות פ"ד ה"א
ז/ט לב שלם [פרי האדמה]
ז/ט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ב ס"ק ב
ז/ט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ה-ו
ז/ט מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' עו
ז/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ט משאת המלך (אדרי)
ז/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' ב
ז/ט משכנות אפרים שבת סי' יא
ז/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שצב
ז/ט קהלת יעקב (אלבעלי)
ז/ט שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רעט
ז/ט תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' ו
ז/ט תוצאות חיים (תשסה) עמ' מז


ח/100 הלכות שבת פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אדני היד החזקה
ח/רה"פ אהל חיים ח"ד
ח/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ח/רה"פ אורה ושמחה
ח/רה"פ דברי ירמיהו
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ח/רה"פ משנת יעקב
ח/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' רצד, רצז-רצח
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ קהלת יעקב (אלבעלי)
ח/רה"פ קרית מלך
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבן ציון עמ' רעב {מנכש}
ח/א אבני נזר או"ח סי' רכו אות ו
ח/א אבני שהם (זילברמן) עמ' מג
ח/א אגלי טל זורע סי' יב אות ו, חורש סי' ג אות ו, סי' ז אות יד, סי' ח, ט, ח"ב סי' ע אות ו
ח/א אהל יששכר עמ' קל {המקרסם}
ח/א אוצר יסודי שביעית עמ' רח, רס
ח/א אור הישר [כ"מ הל' כלאים פ"א ה"ג, מ"מ לקמן פכ"א ה"ב, עי' לקמן פ"י הי"ב]
ח/א אור יעקב שבת דף לח ע"ד {כל שהוא}, מ ע"א {יפוי הקרקע}
ח/א אור שמח {מנכש}
ח/א אמונת עתיך גל' 108 עמ' 55-56 {מנכש}
ח/א אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' ט
ח/א אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קיז
ח/א אפיקי מגינים כתובות סי' ט
ח/א אפיקי מגינים שבת דף קב
ח/א ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רטז {מנכש}
ח/א באהלה של תורה או"ח סי' לד אות ד
ח/א באר דוד שבת ח"א סי' א אות ד, סי' ב אות ג, סי' ג אות ב, סי' ה אות ב-ג, סי' ו אות ד, ו
ח/א באר דוד שבת ח"ב סי' לד אות ד-ו, סי' נט אות א, סי' עו אות ב
ח/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קכז
ח/א באר לחי ראי עמ' מה-מח
ח/א באר מלך שבת קונטרס המלאכות - חורש ד"ה אע"ג, עמ' רצו-ש
ח/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' לג, עג
ח/א בדבר מלך ח"ב {כל שהוא}
ח/א בינת אברהם עמ' צז {כ"מ}
ח/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 25 {המנכש ליפות את הקרקע}
ח/א בית גמליאל ח"א עמ' סא
ח/א בית יעקב (מסקין) סי' א {ליפות הקרקע}
ח/א בית שמש
ח/א ברור הלכה מו"ק ב ע"ב ציון א, ציון ג פסקה ב
ח/א ברור הלכה שבת קג ע"א ציון ג {כל שהוא}, ד
ח/א ברכות שמים מכות פ"ג אות תצא
ח/א ברכת השבת מס' שבת סי' ב ס"ק א, סי' ג פ"ב ס"ק ט, סי' ה פ"ב ס"ק ב, סי' ו ס"ק ד, ח
ח/א ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קי
ח/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שנג
ח/א גן דוד דף כה ע"ג, כו ע"ג, כח ע"ג, כט ע"א-ע"ב, ל ע"א, לא ע"ד
ח/א דבר אליהו (מיליקובסקי) שמות עמ' תיא
ח/א דברי אברהם (מנדלסון) דף נה ע"ג-ע"ד {מנכש}
ח/א דברי יוסף (אירגס) סי' כד דף מד ע"ג {מנכש הוא תולדה של חורש}
ח/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רט {כל שהוא}
ח/א דברי שמואל (ראטה) עמ' קצג
ח/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רלג {מנכש}
ח/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רמז-רמט
ח/א דרך המלך (רפפורט)
ח/א דרכי אהרן ח"א בהשמטות עמ' יא {מנכש, ליפות קרקע}
ח/א הערות וחדושים (טויב) שבת סי' א ס"ק ו-ז, טז, סי' יא ס"ק כ
ח/א הר המלך ח"ג עמ' קכג, ח"ה עמ' רכב-רכה {מנכש}
ח/א הררי קדם שבת עמ' קפז, קצט
ח/א ויאמר שמואל דף פה ע"א {מנכש}
ח/א זיו משנה {מנכש, משקה צמחים}
ח/א זכרון יהונתן דף קסד בהגהה {מנכש}
ח/א זמנים למלך
ח/א חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב ס"ב ס"ק ד {מנכש}
ח/א חוות בנימין ח"א עמ' לד
ח/א חוקי חיים (גאגין) דף ט ע"ב וע"ד
ח/א חזו"א כלאים סי' ב ס"ק ח {מנכש}, יו"ד סי' קפ ס"ק א {לח"מ - מנכש}
ח/א חזון ישעיה שבת עמ' רלט
ח/א חזון נחום זרעים ח"ב עמ' כה
ח/א חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רלג
ח/א חמדת אהרן עמ' סט {כלשהו ביפוי קרקע}
ח/א טל אורות (ר' שאול) עמ' ג, ה
ח/א טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' לה, נו
ח/א טל חיים (טל) שבת עמ' 35 {כל שהוא}, 56
ח/א טל נתן עמ' יט
ח/א טל תחיה ח"א סי' ב אות ב, סי' עב אות ב
ח/א יבין שמועה (לעוו) עמ' שעז
ח/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לה
ח/א יצחק ירנן
ח/א ישועות יעקב מועד עמ' תרז
ח/א כבודה של תורה ח"ג עמ' פה
ח/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' כט {כ"מ}
ח/א לב שלם [כנסת יחזקאל סי' צט]
ח/א לבושי מרדכי או"ח עמ' רסד, רפז
ח/א לקוטי סופר ח"ב דף נ ע"ג {כל שהוא}
ח/א לקט שבלים (תשמט) עמ' פח {מנכש}
ח/א לקט שבלים (תשסד) עמ' ט, יז
ח/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ח ע"ג {ליפות את הקרקע}, ט ע"ג-ע"ד {מנכש}, יא ע"ד {מנכש}, ל ע"ג {מנכש}
ח/א מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' נא {מזרד}, סט {כלשהוא}, עד {מנכש}, פח, רה {מנכש}
ח/א מגילת ספר לאוין דף קנג ע"ד {מנכש}
ח/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקעב
ח/א מוריה גל' צז עמ' פג-פד
ח/א מוריה ט גל' א (ר"מ שפירא)
ח/א מטה אהרן ר"ה עמ' מז
ח/א מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' מ
ח/א מנחת הלוי מו"ק עמ' לא-לב, לח
ח/א מנחת חינוך ח"א עמ' קמט-קנ, קנג-קנד, ח"ב עמ' תקו, ח"ג עמ' שטז
ח/א מנחת יהודה (בוים) דף קלט ע"ד {מנכש}
ח/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שצ {תולדת חורש ואפשר שרבינו}
ח/א מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' צב
ח/א מעדני ארץ כלאים עמ' לז-לט, מח, רטז
ח/א מעשה נסים (הכהן) {מנכש}
ח/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' סד, סו
ח/א מראה הפנים שבת דף מז {ליפות הקרקע}
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/א מרכה"מ אלפ' {מ"מ - קוצץ ענפים יבשים}
ח/א משאת המלך (אדרי)
ח/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תכו
ח/א משנת יהודה ח"א פי"א הי"ז
ח/א משנת יעקב כאן {מנכש}, וזמנים ח"א עמ' סט-עא {מקרסם}, וזרעים ח"א עמ' ז
ח/א משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קנו-קס
ח/א משנת רבנו עמ' רכז {משקה}
ח/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רפח {משווה פני קרקע}
ח/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קמא, קמג
ח/א נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קנה-קנו
ח/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' עד
ח/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' קצד
ח/א נחל איתן
ח/א נר למאור (פרצקי) עמ' מה
ח/א נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' ו ס"ק א, ח"ב שער א סי' ב ס"ק ו
ח/א ס' הבתים ח"א עמ' רפח
ח/א ס' העתים עמ' 329
ח/א ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רג
ח/א סדר הלכה דף כח ע"א {מנכש}
ח/א סדר משנה (בוסק')
ח/א סוכה של מי עמ' רמא
ח/א סידורא דפת עמ' נו
ח/א עבד המלך (תשא) {כדי ליפות}
ח/א עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' קנט-קסז
ח/א עיון בלומדות עמ' ג
ח/א פאת ים (מאיו) דף יז ע"ד {קרית מלך רב}
ח/א פי אריה דף כה ע"ג-ע"ד, כו ע"א-ע"ג, כח ע"ב, כט ע"ד
ח/א פי' ר' פרחיה שבת קג הערה 20
ח/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מט ע"ג
ח/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמה ע"ב-ע"ג
ח/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 13
ח/א קובץ השמיטה עמ' שב
ח/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קיז {מנכש חייב משום חורש}
ח/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' ח, צח
ח/א ראש אליהו ח"א עמ' רסו, ח"ב עמ' שיג
ח/א רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' א
ח/א שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' עה {כדי ליפות}, ח"ט סי' פח
ח/א שביעי קדש עמ' לב
ח/א שדה שמואל (שביעית) עמ' קצג
ח/א שחר אורך עמ' נח {כלשהו}
ח/א שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קכח, קמח-קנ, קנו, תסח, תצה, ח"ג עמ' קז
ח/א שלמי ניסן פ' הבונה עמ' פא, צא
ח/א שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' ב אות ד
ח/א שעורי מבשר טוב שבת עמ' כג, כח, פח
ח/א שער המלך ח"ב עמ' קסז, רפח, רפט, שעז {תולדות חורש וזורע - האם אסורים בנחל איתן}
ח/א שערי זבולון הל' שבת סי' לח אות ב
ח/א שערי שאול שבת עמ' קצב, קצח
ח/א שעשועי תורה שבת עמ' ד, כב, כג-כה
ח/א תורת המלאכות ח"א עמ' ב אות ה-ו, עמ' ג אות ח, עמ' ד אות יא, עמ' יט אות ז, ט
ח/א תורת המלאכות ח"ח עמ' א אות א
ח/א תורת השבת עמ' יט, כו
ח/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קצה-קצו {כדי ליפות}
ח/א תורת רפאל או"ח ח"ב דף סח ע"ד {מנכש}
ח/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פט {הדלקת הנר מכלל עונג שבת הוא, כתוס' ולא כרש"י}
ח/א תפארת צבי (רוזנטל) עמ' קלה
ח/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' יד {כדי ליפות את הקרקע}
ח/ב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' מב, ח"ז עמ' לג {השורה}
ח/ב אבן ציון עמ' רעב {משקה}
ח/ב אבני נזר או"ח סי' קמד אות א
ח/ב אגלי טל זורע סי' ח אות ג, סי' טז
ח/ב אגרות משה או"ח ח"א סי' קסב {זומר}
ח/ב אהל משה (הורוויץ) ח"ב עמ' קלג {שורה}
ח/ב אהלי חיים עמ' קיח
ח/ב אוצר יסודי שביעית עמ' רח, רנג, שו
ח/ב אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' נד, חוט המשולש (וולוזין) סי' כד, תורת רפאל הל' שבת סי' מג, עמק הלכה הל' שבת סי' קט]
ח/ב אור הציצית עמ' קו {לח"מ}, קיב
ח/ב אור זרוע השלם שבת עמ' קנב
ח/ב אור לציון ח"ב פ"ל אות יח
ח/ב אור תורה (בלומ') דף עח ע"ד
ח/ב אור תורה (שוורץ) ח"א סי' עב
ח/ב אמונת יהושע עמ' שעח {משקה מים}
ח/ב אמונת עתיך גל' 105 עמ' 154 {שריית זרעים}
ח/ב אמרי דבש דף מה ע"ב, מו ע"א
ח/ב אמרי שפר (פינטו) עמ' קעו
ח/ב אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' ג
ח/ב אמת ליעקב מועד עמ' קמג-קמד, קמו
ח/ב אנצי"ת ע' דבר שאינו מתכון הע' 186 {הגהמ"י}
ח/ב אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קיז-קיח
ח/ב אפיקי מגינים כתובות סי' ט
ח/ב ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רטז {משקה}, רכ
ח/ב אש דת (דוברין) דף סא ע"ד, סב ע"א-ע"ד, סג ע"א
ח/ב אתה יצרת - מלאכות שבת סי' ג {שורה חטים}
ח/ב באר דוד שבת ח"א סי' א אות ד, סי' ב אות ג, סי' ג אות ב, סי' ה אות ב-ג, סי' ו אות ד, ו
ח/ב באר מלך שבת עמ' שא-שה
ח/ב בדבר מלך
ח/ב בית אהרן וישראל גל' כב עמ' טו {שורה חטים ושעורים במים}, גל' סח עמ' יז-יח
ח/ב בית ארזים - ס' הגליונות
ח/ב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רסג
ח/ב ברור הלכה מו"ק ב ע"ב ציון א
ח/ב ברור הלכה שבת עג ע"ב ציון ב, קמ ע"א ציון ז פסקה ב
ח/ב ברכות שמים מכות פ"ג אות תצא
ח/ב ברכת השבת מס' שבת סי' א ס"ק ב, סי' ב ס"ק ג, סי' ג פ"ב ס"ק ז
ח/ב בשבילי התלמוד ח"ג זבחים צד ע"ב
ח/ב גור אריה (צרמון)
ח/ב גליונות אבני נזר
ח/ב גן דוד דף מב ע"ד
ח/ב דבורך של שבת עמ' תסה
ח/ב דברות אליהו ח"א עמ' לח
ח/ב דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קטו {השורה}, קכג {השורה}, ח"ב סי' סד הערה לב, הבבות עמ' יט {זומר, משקה}
ח/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף נה ע"ב-ע"ד {שורה חטים, משקה צמחים}
ח/ב דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' כו {שורה}
ח/ב דברי אור ח"א עמ' קמד
ח/ב דברי ירמיהו {המשקה, השורה}
ח/ב דברי שלמה (אסרף)
ח/ב דור דורים עמ' רלא {שורה}
ח/ב דור רביעי ח"ב עמ' ע {משקה}, עא {זומר}
ח/ב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רמט
ח/ב דרכי אהרן ח"א השמטות עמ' יא {משקה}
ח/ב היכל צמח {זומר}
ח/ב המאיר לארץ [נובי"ת או"ח לו]
ח/ב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' א ס"ק ב {גר"א}, טז, סי' יא ס"ק כ, סי' מב ס"ק י, יד, יח-כ
ח/ב הר המלך ח"ג עמ' קכג-קכה, ח"ה עמ' רכב-רכה {משקה}
ח/ב הר צבי זרעים ח"ב עמ' עב {שורה}
ח/ב הרמב"ם ותורתו ח"א {שורה}
ח/ב הררי קדם שבת עמ' קפז-קפח, קצט
ח/ב ויאמר שמואל דף פה ע"א {כ"מ}
ח/ב ויקח אברהם [בריכות מים נט ע"א]
ח/ב חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' י ס"ק כה {השורה}
ח/ב חוות בנימין ח"א עמ' לד, ח"ג עמ' תרנו, תרסז {כ"מ}
ח/ב חוקי חיים (גאגין) דף י ע"א {קרית מלך רב}
ח/ב חזון ישעיה שבת עמ' רלט
ח/ב חי' עזיאל
ח/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תה {כ"מ}
ח/ב חמדת ישראל ח"א דף מו ע"ב
ח/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יח עמ' נח {זורע בכל שהוא}, נט {כרב יוסף}
ח/ב טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 89, 96
ח/ב טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף יח ע"ב {השורה}
ח/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' ג, ה {מ"מ וכ"מ}
ח/ב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נו
ח/ב טל חיים (טל) שבת עמ' 56
ח/ב טל נתן עמ' לב
ח/ב טל תחיה ח"א סי' ב אות ב, סי' ג אות א
ח/ב יחוה דעת ח"ה עמ' קלז
ח/ב יפה נוף עמ' לג {השורה}
ח/ב יצחק ירנן {המשקה}
ח/ב יראה ואהבה עמ' קכב {הגהמ"י}
ח/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' פד
ח/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קכט
ח/ב כרם ציון שביעית ח"א דף סב ע"א {השורה}, ח"ב עמ' סג ע"א {השורה}
ח/ב כתר המלך {משקה}
ח/ב לב שלם
ח/ב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קלח ע"א {השורה}
ח/ב לקוטי סופר ח"ב דף נ ע"ג {כל שהוא}
ח/ב לקט שבלים (תשמט) עמ' פח {משקה, כ"מ}
ח/ב לקט שבלים (תשסד) עמ' יז
ח/ב מאור ישראל
ח/ב מאורות הדף היומי ח"ח עמ' קכח {שריית זרעונים}
ח/ב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' מג
ח/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ח ע"ג, ט ע"ב-ע"ד {משקה}, י ע"א {שורה חטים}, יא ע"ד {משקה}, ל ע"ג {משקה}
ח/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' נ {כלשהוא}, נב {זומר}, נז {משקה}, סג {שורה חיטים}
ח/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקעב
ח/ב מוריה גל' צז עמ' פג
ח/ב מוריה ט גל' א (ר"מ שפירא)
ח/ב מחזיק ברכה סי' שלו אות ט {שורה חטים}
ח/ב מחנה יהודה (קצין) ח"ב {השורה}
ח/ב מחנה יוסף ח"ג עמ' קד {זומר}
ח/ב מחנה יוסף שבת עמ' קלא
ח/ב מחקרי ארץ יו"ד סי' כג
ח/ב מילי דמרדכי
ח/ב מלאכת שמואל עמ' קצג, קצה-קצז
ח/ב מנחת אשר שבת עמ' קצג, קצו, רמה, רעב
ח/ב מנחת הלוי מו"ק עמ' לא-לב, לח
ח/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קנ-קנב, ח"ב עמ' רמ, תקו, תקט, ח"ג עמ' שטז
ח/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת - לקוטי תשובות עמ' ל, לו
ח/ב מנחת מחבת עמ' סב {הגהמ"י}
ח/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שפ {לח"מ}, שפה, שפח {נימוקי מהרא"י, פרי חדש}, שצ
ח/ב מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קכ-קכא
ח/ב מעדני ארץ כלאים עמ' לז-לט, מח, רטז
ח/ב מעט צרי
ח/ב מעיני המים
ח/ב מעיני התורה ח"ג עמ' ס
ח/ב מערכי לב (לב) עמ' תנו
ח/ב מעשה נסים (הכהן) הל' א {משקה}
ח/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף י ע"ג
ח/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' סה-סו
ח/ב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' לא, דבר אברהם ח"א סי' כה אות ט]
ח/ב מקראי קדש (תפט) דף קג ע"ב {המשקה}
ח/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רסז
ח/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ב משאת המלך (אדרי)
ח/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תסה
ח/ב משכנות אפרים שבת סי' יב אות ב {שורה חטים}
ח/ב משנת המדינה עמ' 247
ח/ב משנת יהודה ח"ב פ"ז ה"ג
ח/ב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' כא {מעין זורע - תולדת זורע}
ח/ב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' סח-סט {משקה}, ע {זומר}, עב {משקה}
ח/ב משנת ראשונים (הירשפלד)
ח/ב משנת רבנו עמ' רכז {זומר כדי שיצמח}
ח/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קמ
ח/ב נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קנג-קנד {שורה זרעים}, קנה {משקה}, קנט {זומר}
ח/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פב ע"א
ח/ב נחפה בכסף (נבון) ח"א דף לה ע"ג
ח/ב נר למאור (פרצקי) עמ' מב
ח/ב נרות אהרן כאן, ועמ' ר {השורה}
ח/ב נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' סא עמ' קסא
ח/ב נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' ד ס"ק ג, סי' ה ס"ק ג, סי' ו ס"ק א, ח"ב שער א סי' ב ס"ק ו, שער ב סי' ג ס"ק ד
ח/ב נתיבות אדם ח"א עמ' קא {מ"מ}
ח/ב נתיבות שלום (למפרט) {הזומר}
ח/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנז
ח/ב ס' איזוב (פרידמן) עמ' מב
ח/ב ס' הבתים ח"א עמ' רצ
ח/ב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רג
ח/ב סולם מוצב עמ' עא {משקה, זומר}
ח/ב עבד המלך (תשא) {השורה}
ח/ב עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' קנט-קסז
ח/ב עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' צג
ח/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תעד
ח/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רסג-רסד {שורה}
ח/ב עמודי שלמה ח"א עמ' סה {הגהמ"י אות ג}, סו {הגהמ"י אות ב}
ח/ב עמק הלכה (אורנשטין) סי' כט
ח/ב פי אריה דף כה ע"ג-ע"ד, כו ע"א-ע"ג, כח ע"ב
ח/ב פי' ר' פרחיה שבת יז הערה 203
ח/ב פרי הארץ (כהנוו) סי' א-ב, ד-ה, ז, יב {שורה}
ח/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מו ע"ג, מט ע"ד
ח/ב צרור החיים (יעקב)
ח/ב קובץ השמיטה עמ' שב
ח/ב קובץ על יד ח"ג {שורה}
ח/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 196
ח/ב קרבן אליצור דף קנד ע"א
ח/ב קרית מלך רב
ח/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' צז
ח/ב ראש אליהו ח"א עמ' רסז
ח/ב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' ט, יא
ח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' י
ח/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' עא {השורה}, ח"ז סי' מא, ח"ט סי' פח, ח"י סי' קצו ה"ו
ח/ב שביעי קדש עמ' ל
ח/ב שביתת השבת זורע אות ב {שורה חטים}
ח/ב שדה שמואל (שביעית) עמ' קצג
ח/ב שו"ע הרב או"ח סי' שלו ס' יז
ח/ב שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקצה, אלף תריא
ח/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רלא
ח/ב שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רעח
ח/ב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' יז {הגהמ"י אות ג}
ח/ב שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' צג {שורה חטים}
ח/ב שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קכה, קמז-קמט, קנח, קסב, תסט, ח"ג עמ' יח, קכ
ח/ב שלמי ניסן פ' הבונה עמ' פא, צא
ח/ב שם טוב {זומר, שורה}
ח/ב שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' צט {צרור החיים}
ח/ב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רז
ח/ב שמחת החג דף מח ע"ג {משקה}
ח/ב שמחת עולם (הרבסט) ח"ב שביעית סי' ב אות ב, ד
ח/ב שעורי מבשר טוב שבת עמ' יב
ח/ב שער המלך ח"ב עמ' קסז, רפח, רפט
ח/ב שערי זבולון הל' שבת סי' לח אות א, ג
ח/ב שערי שאול שבת עמ' רלז
ח/ב שעשועי תורה שבת עמ' י
ח/ב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמה ע"ד
ח/ב שפת הים (זכריש) סי' יט ס"ק ו
ח/ב תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' קעט, שד-שה, שז
ח/ב תוצאות חיים (תשסה) עמ' עח-עט
ח/ב תורת המלאכות ח"א עמ' ב אות ה-ו, עמ' ד אות יא, עמ' יח אות ד, עמ' יט אות ז, ט, עמ' כ אות יב, עמ' לב אות לד-לו, עמ' קסב אות לא
ח/ב תורת זרעים עמ' מ {משקה זרעים}, נה {כ"מ}
ח/ב תורת רפאל או"ח ח"ב דף סז ע"ג, סח ע"ד {משקה}
ח/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רפט
ח/ב תפארת צבי (רוזנטל) עמ' ג, ה, ו, קלד-קלה
ח/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' יב-יד {משקה}
ח/ג אגלי טל זורע סי' ט
ח/ג אהלי יהודה (הכהן) דף סח ע"א
ח/ג אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 18, 148 {הגהמ"י}
ח/ג אור הישר [מ"מ לקמן פכ"א ה"ו]
ח/ג אמונת יהושע עמ' תתקז {צרור שעלו בו עשבים}
ח/ג אמונת עתיך גל' 121 עמ' 28
ח/ג אפיקי מגינים שבת דף פא
ח/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי {צרור}
ח/ג באר דוד שבת ח"א סי' ח אות א, סי' יא אות א, יא-יב {לח"מ וצ"פ}
ח/ג באר מלך שבת פ"ט ה"ג אות יב, עמ' שו-שח
ח/ג בדבר מלך
ח/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 25 {עציץ שא"נ}
ח/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' כג {צרור}
ח/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעד סעיף א
ח/ג בית יעקב (מסקין) סי' א {תולש}
ח/ג בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שב
ח/ג ברור הלכה שבת פא ע"ב ציון ג, קג ע"א ציון ד בסופו
ח/ג ברכת השבת מס' שבת סי' ג פ"ב ס"ק ו
ח/ג גדולי ציון (תרע) דף יט ע"ב
ח/ג גדולי ציון (תשנב) עמ' נז
ח/ג גן דוד דף לא ע"ב {מ"מ}
ח/ג דבורך של שבת עמ' תסו
ח/ג דבר שאול חלה סי' י ס"ק ג
ח/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תתסא {התולש מהן חייב שזה הוא מקום גידולן}
ח/ג דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' כח
ח/ג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' א ס"ק י, סי' ב ס"ק טו, סי' מב ס"ק טו
ח/ג הר המלך ח"ג עמ' קכה, ח"ד עמ' שעב
ח/ג הרמב"ם והלכותיו
ח/ג הררי קדם שבת עמ' קפז, קצח
ח/ג ויען יצחק עמ' רלג
ח/ג זמנים למלך
ח/ג חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' כו ס"ק כה {צרור}, זרעים ח"ב סי' יא סק"ג {צרור}
ח/ג חוות בנימין ח"א עמ' סט
ח/ג חזון יחזקאל תרומות פ"ב הי"ב {עציץ נקוב}
ח/ג חי' יחיאל דף ו ע"א {השמיט הרודה מכוורת דבורים חייב חטאת}
ח/ג חכמת גרשון עמ' ה
ח/ג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 95, 117
ח/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' ז {מ"מ}
ח/ג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' לא, לה
ח/ג טל חיים (טל) שבת עמ' 31 {כל שהוא}, 35, 40, 50, 64, 70, 73
ח/ג טל נתן עמ' כד
ח/ג טל תחיה ח"א סי' ו אות ג
ח/ג יד סופר עמ' קע {תולש}
ח/ג יהגה האריה עמ' קסה
ח/ג יצחק ירנן {עוקר מגידולו}
ח/ג יראה ואהבה עמ' רב
ח/ג ישועות מלכו (קרית ארבע, השמטות, דף נז ע"ד) {צרור}
ח/ג כרם אברהם עמ' יח {עוקר מגידולו}
ח/ג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קלז ע"ב {עוקר מגידולו}, קלט ע"א {עציץ שא"נ}
ח/ג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קיד
ח/ג ללשונות הרמב"ם {תולש}
ח/ג מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' מט, נח
ח/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יג ע"ד {תולש - תולדה}, יד ע"ב {מצרף}
ח/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' פח-פט, צב
ח/ג מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (השני) או"ק א {צ"פ}
ח/ג מחנה יוסף ח"ג עמ' קט {תולש}
ח/ג מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' נה
ח/ג מלאכת שמואל עמ' ר
ח/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סה ע"ג {כ"מ}
ח/ג מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' נג
ח/ג מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' י ס"ק יד
ח/ג מנחת אשר שבת עמ' קצ
ח/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קמט, קנא, קנו, ח"ב עמ' תקו, תקט
ח/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שעג, שצג
ח/ג מס' גיטין (ארזי) עמ' 63
ח/ג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כג-כה]
ח/ג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יא אות א-ג
ח/ג מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כג אות א, ה
ח/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רסט
ח/ג מראה הנוגה [גבול יאודה חי' גיטין דף ז ע"ב]
ח/ג מראה הפנים מעשרות דף כב {כשות ועשבים}
ח/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ג משאת המלך (אדרי)
ח/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תצט
ח/ג משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' רצח
ח/ג משנת יעקב כאן {עציץ שא"נ}, וזמנים ח"ב עמ' רפו {עציץ}, וזרעים ח"א עמ' קיג-קיח
ח/ג משפטי עזיאל ח"ג עמ' קלג
ח/ג נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קנד {עציץ שאינו נקוב}, קנז {קוצר - עוקר דבר מגידולו}
ח/ג נועם חכ"ג עמ' קמג {צרור, כשות}
ח/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קכו
ח/ג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' סז, פה
ח/ג נחל איתן
ח/ג נחמת רות עמ' קכא {קוצר כגרוגרת}
ח/ג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קו, קנח
ח/ג ס' הבתים ח"א עמ' רצ
ח/ג סידורא דפת עמ' סח, עג-עו, פג, פח
ח/ג עטרת שבת עמ' סט {הגהמ"י - ייזהר שלא לאסוף פירות}
ח/ג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תעד
ח/ג ערך כסף עמ' רעא {לח"מ}
ח/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מח ע"א
ח/ג רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' יג
ח/ג שאילת יעבץ ח"ב סי' כא
ח/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פח
ח/ג שו"ע הרב או"ח סי' שלו סעיפים יא-יב, סי' תצה ס"ט, סי' תקי קו"א אות א
ח/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' צז {עציץ נקוב}
ח/ג שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קעג, ח"ג עמ' קכא
ח/ג שם טוב {שורש קטן}
ח/ג שמחת החג דף מה ע"ג, מח ע"א
ח/ג שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קמד
ח/ג שערי זבולון הל' שבת סי' לח אות א, סי' מא אות ז
ח/ג שערי טהר ח"ב דף ו ע"א {שזהו מקום גידולן}
ח/ג שערי יצחק (תשיז) עמ' ג
ח/ג שעשועי תורה שבת עמ' מט {לח"מ, צ"פ}
ח/ג שפת אמת על התלמוד ח"א דף סו ע"ב
ח/ג תוצאות חיים (תשסה) עמ' עט
ח/ג תורת המלאכות ח"א עמ' יח אות ה, עמ' לג אות א, עמ' לח אות טו, עמ' מג אות כד, עמ' סט אות ה
ח/ג תורת המלאכות ח"ג עמ' ז
ח/ג תחומין חי"ד עמ' 88 {צרור החיים}
ח/ג תפארת בחורים פאה עמ' שט {תולש אינו קוצר}
ח/ג תרומות חיים סעיף יג אות סח
ח/ד אבן ישראל (פישר) {זומר וצריך לעצים}
ח/ד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 39
ח/ד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ח/ד אבן מלוכה (רביע)
ח/ד אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ג אות ב
ח/ד אגלי טל זורע סי' יא, כ, קוצר סי' יח, ל, נה אות י בהגהה
ח/ד אהל יצחק גיטין עמ' קמט, תשעא
ח/ד אוצר יסודי שביעית עמ' רצז, רצט
ח/ד אור המאיר (שפירא) סי' יב אות א {קוצר חייב רק אם צריך לעצים}
ח/ד אור שמח {גבשושית}
ח/ד אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק ב {אורה ושמחה}
ח/ד אמונת יהושע עמ' אלף שמד, אלף שמט-שנ
ח/ד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קכג {פרפיסא}
ח/ד אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' לב ד"ה כתב הרמב"ם
ח/ד אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' מא
ח/ד אפיקי מגינים כתובות סי' ט
ח/ד אפריון ט עמ' סא
ח/ד ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קסא {ע"ג יתדות}
ח/ד אש דת (דוברין) דף סד ע"א {גבשושית}, סו ע"ג {תאנים}, עה ע"ד
ח/ד אתה יצרת - מלאכות שבת סי' ה {עציץ נקוב ע"ג יתדות}
ח/ד באהלה של תורה או"ח סי' מט אות א, ג
ח/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי {גבשושית}
ח/ד באר דוד שבת ח"א סי' ח אות ב, סי' יא אות י, יב, סי' יב אות א-ב, ד-ה, סי' טו אות ב
ח/ד באר לחי ראי עמ' מח-נט
ח/ד באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף פא
ח/ד באר מלך שבת פ"ח ה"ג אות י {מ"מ}, עמ' שט-שיד
ח/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף יא ע"ב
ח/ד בדבר מלך {שתי חטאות, אילן שיבשו פירותיו}
ח/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 26 {גבשושית}
ח/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' כג {גבשושית}, רצה {עציץ נקוב על עציץ נקוב}
ח/ד בית אהרן וישראל גל' מ עמ' עז
ח/ד בית גמליאל ח"א עמ' סו
ח/ד בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף יג ע"ד {ע"ג יתדות}
ח/ד בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רסג, רסט, רעג
ח/ד בנין שאול עמ' קפג
ח/ד ברור הלכה חולין קכז ע"ב ציון ה
ח/ד ברור הלכה מו"ק ב ע"ב ציון א פסקה ב
ח/ד ברור הלכה שבת עג ע"ב ציון ד, פא ע"ב ציון ג, גיטין ז ע"ב ציון ד {ע"ג יתדות}
ח/ד ברורים ברמב"ם סי' ב {גבשושית}
ח/ד ברכת השבת מס' שבת סי' ג פ"ב ס"ק ב
ח/ד ברקאי ח"א עמ' 87-89, ח"ה עמ' 139 {היה מונח ע"ג קרקע והניחו ע"ג יתדות}, 188
ח/ד גוילין נצולין עמ' צו
ח/ד גושפנקא דמלכא {זומר וצריך לעצים}
ח/ד גט מקושר (אלגזי) עמ' עט
ח/ד גן דוד דף יח ע"ב, כט ע"ב, לא ע"ב-ע"ג, לה ע"ב
ח/ד דבורך של שבת עמ' תסו
ח/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תתלו, תתמג, תתס, תתקנד, תתקנט, תתקס {תאנים שיבשו באיביהן וכן אילן שיבשו פירותיו בו}
ח/ד דברות משה שבת ח"ב סי' לה ענף א {זומר וצריך לעצים}, גיטין עמ' נד, נט {ע"ג יתדות}
ח/ד דברי אברהם (מנדלסון) דף נה ע"ג {זומר וצריך לעצים}
ח/ד דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' כט {זומר וצריך לעצים}
ח/ד דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קצ-קצא
ח/ד דברי חן (נתנזון) דף לד ע"ב
ח/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' כט, לג-לד
ח/ד דברי יחזקאל (תרצה) דף ח ע"ב, ט ע"ד
ח/ד דברי ירמיהו {זומר וצריך לעצים}
ח/ד דברי שלמה (סלוין) עמ' כה-כז {גבשושית על יתדות}
ח/ד דור רביעי ח"ב עמ' ע-עא {זומר וצריך לעצים}
ח/ד הגהות מוהר"י קרט עמ' רלה {תולש מאילן שיבשו עוקציו}
ח/ד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ב ס"ק ג, סי' מב ס"ק כב
ח/ד הר המלך ח"ה עמ' לז {תאנים שיבשו}, רכב-רכה {גבשושית}
ח/ד הר צבי זרעים ח"ב עמ' פד {ע"ג יתדות}
ח/ד הררי קדם שבת עמ' קצח
ח/ד זכור לאברהם (יפהן) עמ' קמג
ח/ד זכר יצחק (תשן) עמ' שמח
ח/ד זמנים למלך
ח/ד חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' כו ס"ק כה {פרפיסא}, זרעים ח"ב סי' יא ס"ק ג {ע"ג יתדות}
ח/ד חוות בנימין ח"א עמ' ג-ד {ע"ג יתדות}, סט, ח"ג עמ' תרנב-תרנג
ח/ד חזו"א על הרמב"ם
ח/ד חזון יחזקאל יבמות פ"ט ה"ט {לח"מ}
ח/ד חי' הגר"ח החדש עמ' מה {הניחה ע"ג יתדות}
ח/ד חי' הגר"מ הלוי עמ' י-כ {גבשושית}
ח/ד חי' הרי"ט עמ' נא {גבשושית}
ח/ד חי' חתם סופר {תאנים שיבשו}
ח/ד חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שכו
ח/ד חי' עזיאל
ח/ד חמדת ישראל ח"א דף מו ע"ג
ח/ד חסדי דוד ח"י עמ' רעג {שיבשו}, רעח {ע"ג יתדות}
ח/ד טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 116
ח/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' ה {הזומר וצריך לעצים}, ז {גבשושית שהגביה, מ"מ וכ"מ, כל זרע שקצירתו מצמחת אותו, תאנים שצמקו באיביהן}
ח/ד טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קפח, ח"ב עמ' רפה
ח/ד טל נתן עמ' י-יא, כד, כט
ח/ד טל תחיה ח"א סי' ב אות ב, סי' ו, סי' כה אות א
ח/ד יד לרמב"ם עמ' 300
ח/ד יחוה דעת ח"ה עמ' קלט
ח/ד יצחק ירנן {גבשושית}
ח/ד יראה ואהבה עמ' קכ, קמה
ח/ד כרם ציון שביעית ח"א דף צג ע"ב, ח"ב עמ' שלד {ע"ג יתדות}
ח/ד לב שלם [תורת חיים (על שבת) דף סח ע"ב, בני יעקב דף קכח ע"ג, חזון נחום טהרות דף רמט ע"ב, יד אהרן]
ח/ד לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ו אות א-ה
ח/ד להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קלו ע"ב {שתי חטאות}
ח/ד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קמ, קמט
ח/ד להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קיב, קיד
ח/ד ללשונות הרמב"ם {אספסתא וסילקא, חייב משום נוטע}
ח/ד מאור למלך גיטין עמ' ע
ח/ד מאיר נתיבים עמ' 585 {ע"ג יתדות}
ח/ד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' שעה-שעו, שפ
ח/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף י ע"ב-ע"ד, יד ע"א-ע"ד, טו ע"ד
ח/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' סה {אספסתא}, סו {ע"ג יתדות}, צא {ע"ג יתדות}, צו {תאנה שיבשה}
ח/ד מגילת ספר לאוין דף ח ע"ג, קנג ע"ד {וצריך לעצים}
ח/ד מגל ח"ז עמ' 19, 20, 25
ח/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' צט {תאנים שיבשו}
ח/ד מחנה יוסף שבת עמ' קלז
ח/ד מחקרי ארץ יו"ד סי' כג
ח/ד מי הדעת עוקצין עמ' קיז {גבשושית}, קכ {חי' הגר"מ הלוי}, קצט {תאנים שיבשו}
ח/ד מי יהודה או"ח סי' צו
ח/ד מילי דמרדכי
ח/ד מלאכת שמואל עמ' קצח
ח/ד מלואי שלמה עמ' שט, שכח
ח/ד מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' מח, נא, נח
ח/ד מנחת אשר שבת עמ' רב, רלב, שא, ב"ק עמ' נג
ח/ד מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שב
ח/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קלא, קנ-קנג, ח"ב עמ' תצא
ח/ד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רצח, שלב
ח/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת - לקוטי תשובות עמ' לו
ח/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שצא, שצט
ח/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' ריט, ח"ג עמ' רכח
ח/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תח, תמא
ח/ד מנחת שלמה שביעית עמ' מג
ח/ד מעדני ארץ כלאים עמ' קפט {ע"ג יתדות}, מתנ"ע עמ' ה
ח/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קכה
ח/ד מעיני המים
ח/ד מציון אורה ח"א עמ' צז {מ"מ, כ"מ}
ח/ד מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יא אות ג, סי' יב אות ה
ח/ד מקורות לפסקי הרמב"ם {תאנים שיבשו}
ח/ד מקראי קדש (תפט) דף קג ע"ב {גבשושית}
ח/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רסח-רסט
ח/ד מראה הפנים שבת דף מח (ד"ה נטע וד"ה הנותן) {גבשושית}, סנהדרין דף לג {זומר וצריך לעצים}
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ד מרכה"מ אלפ' {תאנים שיבשו, כ"מ - לא גרס חייב חטאת}
ח/ד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' מו אות א-ב {אילן שיבש}
ח/ד משאת המלך (אדרי)
ח/ד משאת המלך ח"ב סי' רנב {משום תולש}, ח"ג סי' תד {גבשושית - חולק על רש"י}
ח/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תצט
ח/ד משכן בצלאל ח"א סי' נב {ע"ג יתדות}
ח/ד משכנות אפרים שבת סי' יב אות ב {תאנים שיבשו}, סי' טו אות יד {כגרוגרת}
ח/ד משמרת חיים ח"ג עמ' יט
ח/ד משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' קעז
ח/ד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף נד
ח/ד משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קמא {יתדות}
ח/ד משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קנג-קנד {ע"ג יתדות}
ח/ד משנת יעקב {גבשושית} כאן, וזרעים ח"א עמ' קיג-קכא
ח/ד משפטי עזיאל ח"ב עמ' רכג
ח/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רצה {עציץ נקוב ע"ג יתדות}
ח/ד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קמ, קמג
ח/ד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קנז-קנט
ח/ד נועם חכ"ג עמ' קלט {גבשושית}
ח/ד נועם חכ"ג עמ' קמד {גבשושית}
ח/ד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קכג, קכה-קכו
ח/ד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' סד, פח
ח/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלז ע"ג-ע"ד
ח/ד נרות אהרן {תאנים שיבשו}
ח/ד נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' ג ס"ק ב
ח/ד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קח
ח/ד נתיבות שלום (למפרט) עמ' ק {סלקא}
ח/ד ס' הבתים ח"א עמ' רצא
ח/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקכד
ח/ד סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' לט-מב
ח/ד סולם מוצב עמ' עא {קובץ - זומר וצריך לעצים}
ח/ד סידורא דפת עמ' סג, עג, צה
ח/ד עטרת צבי (דרבקין, תשמה) עמ' קכו {גבשושית}
ח/ד עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' צג
ח/ד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תעד
ח/ד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 249
ח/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רח
ח/ד פי אריה דף כה ע"א {זומר וצריך לעצים}
ח/ד פרי הארץ (כהנוו) סי' ח פ"ד, סי' ט פ"ג, סי' סד פ"ג-פ"ד {כולם - ע"ג יתדות}
ח/ד צרור החיים (יעקב)
ח/ד קובץ חי' תורה (סול') עמ' ט
ח/ד קול דודי (תשף)
ח/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' שפט, שצה
ח/ד קונטרסי שעורים ב"ב דף ח
ח/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות ז, גיטין שעור ו אות יח הערה 1
ח/ד קרית מלך רב
ח/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' צח
ח/ד ריח השדה (חביב) סי' י עמ' קיט-קכ
ח/ד רשימות לב שבת סי' יג אות ב
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תא
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ק
ח/ד שאר יוסף ח"ב עמ' עה {ע"ג יתדות}
ח/ד שארית יהודה (בלום) דף כג ע"ד {תלישת פרי יבש}
ח/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' עו {זומר וצריך לעצים}, ח"ה סי' כט {קרית ספר - קוצר וצריך לעצים}, ח"ט סי' פח
ח/ד שביתת השבת קוצר אות נד {זומר}, מעשה חושב פ"ה ד"ה והנה {גבשושית}
ח/ד שדה יצחק עמ' מב
ח/ד שו"ע הרב או"ח סי' שלו ס' יט
ח/ד שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקצה {זומר וצריך לעצים}, אלף תקצח {שיבשו פירותיו}
ח/ד שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' צא {עציץ נקוב שהניחו ע"ג יתדות}
ח/ד שי למלך (מלר) עמ' ס
ח/ד שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קכה, קמו-קמט, קעג, רפו, תעא-תעג, ח"ג עמ' קיט
ח/ד שם טוב {זומר וצריך לעצים, תאנים שיבשו}
ח/ד שמחת החג דף מה ע"ב
ח/ד שעורי הרב חלה עמ' קמו
ח/ד שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קכ-קכא {גבשושית}
ח/ד שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 179
ח/ד שער המלך ח"ב עמ' רפט
ח/ד שערי זבולון הל' שבת סי' לח אות ד, סי' מב אות א
ח/ד שערי שאול שבת עמ' קצד, רכג, רל
ח/ד שעשועי תורה שבת עמ' סט, עא
ח/ד תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רמט, רפט-רצ, רצז, ש-שא
ח/ד תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קעד
ח/ד תורת המלאכות ח"א עמ' כה אות יח, עמ' מא אות כ, עמ' מב אות כא, עמ' מד אות כד, עמ' עה אות יז
ח/ד תורת המלאכות ח"ה עמ' נה אות כד
ח/ד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קצה-קצו {זומר וצריך לעצים חייב משום קוצר}
ח/ד תורת רפאל או"ח ח"ב דף לט ע"א
ח/ד תחומין חי"ד עמ' 88
ח/ד תנובת ציון דף כו ע"ג
ח/ד תפארת צבי (רוזנטל) עמ' ה-ז
ח/ד תרומות חיים סעיף יג אות עג
ח/ד תשובות ר' איסר יהודה עמ' יב-יד {זומר וצריך לעצים}
ח/ה אבני שהם (זילברמן) עמ' מה
ח/ה אגלי טל מעמר סי' ז
ח/ה אגרות משה או"ח ח"א סי' קסב {לבשל ביצה}, ח"ג סי' נ
ח/ה אהל יששכר סי' פב
ח/ה אור זרוע השלם שבת עמ' קס
ח/ה אור יעקב שבת דף לא ע"ד {רק בגי"ק}, לח ע"ג {שעורים}
ח/ה אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' מז
ח/ה אות היא לעולם ח"ב דף צג ע"ב
ח/ה אמרי דוד (שליסל) דף כט ע"ב
ח/ה אמרי יהודה (רוזנר) כלל יז פרט א (דף קיט ע"ד) {השמיט בארעא דחבריה או באגם}
ח/ה אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' ט
ח/ה אנצי"ת ע' ביצה (ב) הע' 26 {ביצה בינונית}, ע' גדולי קרקע הע' 82, 87, 88, ע' גרוגרת הע' 19
ח/ה אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קיז, קכ
ח/ה אש דת (דוברין) דף סא ע"א, סו ע"ד
ח/ה אשר למלך
ח/ה אתה יצרת - מלאכות שבת סי' א
ח/ה באר דוד שבת ח"א סי' ח אות ב, סי' יא אות י, יב, סי' יב אות א-ב, ד-ה, סי' טו אות ב
ח/ה באר דוד שבת ח"ב סי' לד אות ד-ו, סי' נט אות א, סי' עו אות ב
ח/ה באר מלך שבת פ"ז ה"א קונטרס המלאכות - מעמר, ה"ג אות ז, עמ' שטו-שיז
ח/ה בדבר מלך {המעמר}
ח/ה בית אהרן וישראל גל' נ עמ' קט, קיב
ח/ה בית ארזים - ס' הגליונות
ח/ה בית גמליאל ח"א עמ' סא
ח/ה בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רעח, רפג
ח/ה בית שמש
ח/ה בני שמואל דף פז ע"א {מ"מ - פסק כאביי שהוא בתרא}
ח/ה ברור הלכה שבת עג ע"ב ציון ט, צא ע"א ציון ה פסקה ו {שליש ביצה}, קג ע"א ציון ד
ח/ה ברכת השבת מס' שבת סי' ד ס"ק א
ח/ה גבורות אליהו או"ח סי' קמו אות ג
ח/ה גבורת יצחק מ"ש עמ' עג
ח/ה גזע ישי דף מא ע"ב
ח/ה גן דוד דף יט ע"ג, לא ע"ב-ע"ד, לג ע"ג, לד ע"א
ח/ה דבר יהושע (שו"ת) ח"ה עניינים שונים סי' יד עמ' פא
ח/ה דברות אליהו ח"א עמ' מד {מעמר רק בגי"ק}
ח/ה דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף א (עמ' רי) {רק בגי"ק}, ט (עמ' רכו) {שעורים}
ח/ה דברי יואל - שו"ת עמ' תקעא
ח/ה הגהות חבר בן חיים
ח/ה היכל מלך {רק בגי"ק}
ח/ה המאיר לארץ [נובי"ת או"ח לד]
ח/ה המסלה שנה יא שבט-ניסן תשו עמ' 12
ח/ה הערות וחדושים (טויב) שבת סי' א ס"ק טז, סי' ה ס"ק א-ב, ז
ח/ה הר המלך ח"ה עמ' לז {רק בגי"ק}
ח/ה ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' נט {מים כמונחים על הארץ}
ח/ה זבד טוב עמ' 67 {לאכילה שיעורו גרוגרת}
ח/ה חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שעט
ח/ה חיים ומלך
ח/ה חלקת מאיר דף כח ע"א
ח/ה חמדת אהרן עמ' סט
ח/ה חמדת ישראל ח"ב דף נא ע"ב
ח/ה חק נתן דף רכב ע"א
ח/ה טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 126
ח/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' ח {התולש והמזדד זרדין, וכ"מ}, ט {אין עמור אלא בגדו"ק, מ"מ וכ"מ}
ח/ה טל אמרתי עמ' 241
ח/ה טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' לא, לה
ח/ה טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' קטו {הגהמ"י}
ח/ה טל חיים (טל) שבת עמ' 31 {כל שהוא}, 35, 40, 50, 64, 70, 73
ח/ה טל נתן עמ' כט
ח/ה טל תחיה ח"א סי' יח אות א
ח/ה יד פשוטה אהבה עמ' צב {אחד משלשה בביצה}
ח/ה כלילת יופי דף לב {תולש עולשין}
ח/ה לב שלם [חזון נחום טהרות דף נז ע"ב, עבודת ישראל דף סט ע"א]
ח/ה לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ה ס"ק א
ח/ה לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"א {מ"מ - פסק כאביי שהוא בתרא}
ח/ה מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יט ע"א-ע"ב {עימור רק בג"ק}, יט ע"ג {אם לבהמה, אם להסקה}
ח/ה מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' פח {עולשין}, קל {עימור רק בגי"ק}, קלג {מעמר}
ח/ה מגיני שלמה עמ' צח
ח/ה מגל ח"ז עמ' 115
ח/ה מלאכת שמואל עמ' רה, רז
ח/ה מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' י ס"ק יד
ח/ה מנחת אשר שבת עמ' רז
ח/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קנא, קנג-קנה
ח/ה מנחת יצחק (וייס) שו"ת - לקוטי תשובות עמ' לה {מ"מ}
ח/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' ת, תד, תה
ח/ה מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' צא
ח/ה מעט צרי {ביצה}
ח/ה מעין חיים ח"ה עמ' פא
ח/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף י ע"ב
ח/ה מקראי קדש (תפט) דף קג ע"ב {רק בגי"ק}
ח/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רסח
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ה משאת המלך (אדרי)
ח/ה משנת יהודה ח"א כאן, וח"ב פכ"א הי"א
ח/ה משנת יעקב {מעמר}
ח/ה משנת ראשונים (הירשפלד)
ח/ה משנת רבנו עמ' רכו
ח/ה משפטי עזיאל ח"א עמ' כט
ח/ה נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קמג
ח/ה נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קנט {רמ"ך}
ח/ה נר יצחק (ארדיט) עמ' קה {מ"מ}
ח/ה ס' איזוב (פרידמן) עמ' כז {רק בגי"ק}
ח/ה ס' הבתים ח"א עמ' רצא, רצג
ח/ה ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רג
ח/ה סולם מוצב עמ' לו {מעמר אוכלין}, מב {רק בגי"ק}
ח/ה ספרי דבי רב ח"ד עמ' קפ {שליש ביצה}
ח/ה עבודת ישראל (קמחי) דף סט ע"א
ח/ה עטרת טוביה
ח/ה עטרת ישראל עמ' ריג
ח/ה עטרת שבת עמ' סג-סד, סו, סח
ח/ה עמק הלכה (אורנשטין) סי' ל
ח/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נו
ח/ה עץ השדה סי' טז הערה יח
ח/ה פי' ר' פרחיה שבת קג הערה 25
ח/ה פרי אברהם - ענינים שונים סי' יז
ח/ה צרור החיים (יעקב)
ח/ה קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 96
ח/ה קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' צה {שיעור מעמר כמו תולש}
ח/ה קרית מלך {לח"מ}
ח/ה קרית מלך רב
ח/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' צט
ח/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קעה
ח/ה רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' יז
ח/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' עח {מעמר}, ח"ט סי' פח
ח/ה שביתת השבת קוצר אות נג {עולשין}, מעמר אות ד {מעמר}
ח/ה שדה יצחק עמ' מג
ח/ה שהם וישפה ח"ב
ח/ה שו"ת מהר"ח או"ז סי' ריד {רק בגי"ק}
ח/ה שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' ריד הערה 1
ח/ה שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רסא
ח/ה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' ל-לא
ח/ה שחר אורך עמ' נח {גרוגרת}
ח/ה שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קפב-קצ, רעח, תעה
ח/ה שלמי ניסן פ' הבונה עמ' צא, קט
ח/ה שערי שאול שבת עמ' כו, רכא
ח/ה שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רפד
ח/ה שעשועי תורה שבת עמ' קיא
ח/ה תוספתא כפשוטה מועד עמ' 143 {לבהמה מלא פי גדי}
ח/ה תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קעח
ח/ה תורת המלאכות ח"א עמ' נח אות א, עמ' קנז אות כ
ח/ה תורת השבת עמ' יח, כו
ח/ה תורת ירוחם ח"א דף סא ע"א
ח/ה תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קצה-קצו {לא חילק בין קרקע שלו לשל חבירו}
ח/ה תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשצט
ח/ה תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' ו דף ה ע"ב {הגהמ"י}
ח/ה תשובות ר' איסר יהודה עמ' יד {השמיט מזרד לתקן את האילן}
ח/ו אגלי טל מעמר סי' ב אות ב
ח/ו אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' נז, עי' לקמן פכ"א הי"א]
ח/ו אור זרוע השלם שבת עמ' קס
ח/ו אור יעקב שבת דף לא ע"ד
ח/ו אות היא לעולם ח"ב דף צא ע"ג {קהלת יעקב}
ח/ו אמרי איש עמ' מד {מקבל עיגולי דבילה - למה לא חייב משום בונה}
ח/ו אנצי"ת ע' בונה הע' 47 {מ"מ - משום שבות}
ח/ו באר דוד שבת ח"ב סי' לד אות ד-ו, סי' נט אות א, סי' עו אות ב
ח/ו באר מלך שבת קונטרס המלאכות - מעמר ד"ה ונלע"ד, עמ' שיח-שיט
ח/ו בדבר מלך
ח/ו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רפג
ח/ו ברור הלכה שבת עג ע"ב ציון ט
ח/ו ברכת השבת מס' שבת סי' ד ס"ק א, ח
ח/ו בשבילי התלמוד ח"א שבת צו ע"ב
ח/ו גן דוד דף לג ע"ג, לד ע"ג
ח/ו דברות אליהו ח"א עמ' מה {רמ"ך - רק במקום גידולו}, מו {קיבצם לגוף אחד}
ח/ו דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף א (עמ' ריא) {רמ"ך}, ט
ח/ו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רמט
ח/ו הדרת זקנים שבת סי' ד ס"ק א
ח/ו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' א ס"ק טז, סי' ה ס"ק ב, ז, סי' ח ס"ק ה
ח/ו הר המלך ח"ה עמ' לז
ח/ו זכרון סופרים {כ"מ - כתב הרמ"ך וכו'} [עיין מג"א סוף סימן שמ ופמ"ג, ועיין נשמת אדם כלל יג, ועיין הגהות יד איתן]
ח/ו זמנים למלך
ח/ו חיים ומלך
ח/ו חלקת מאיר דף כח ע"א
ח/ו טל אורות (ר' שאול) עמ' י
ח/ו טל נתן עמ' כז-ל
ח/ו טל תחיה ח"א סי' יט אות ב
ח/ו ישועת משה ח"א עמ' קסו {כ"מ}
ח/ו כרם היה לידידי עמ' 246
ח/ו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יט ע"א-ע"ד {מקבל דבילה}, לא ע"א {מקבץ דבילה}
ח/ו מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קל, קלה, רט
ח/ו מטה אהרן הל' יו"ט עמ' עט
ח/ו מלאכת שמואל עמ' רד {כ"מ}, רה-רח
ח/ו מנוחת אשר ח"א דף ב ע"ג {חובל משום מפרק}
ח/ו מנחת אשר שבת עמ' רז-רח
ח/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קנה
ח/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תד {כ"מ}
ח/ו מעין חיים ח"ה עמ' פו
ח/ו מקדש יחזקאל
ח/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ו מרכה"מ אלפ' {כ"מ - דוקא שקיבצם}
ח/ו משא בני קהת
ח/ו משאת המלך (אדרי)
ח/ו משנת יהודה ח"א פ"י הי"ג
ח/ו משפטי עזיאל ח"א עמ' ל
ח/ו נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קנט {מעמר שלא במקום גידול}, קס
ח/ו נועם ח"ה עמ' שכג [שמן למאור או"ח סי' לד]
ח/ו נחל איתן
ח/ו נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' יג ס"ק ב {כ"מ}
ח/ו ס' איזוב (פרידמן) עמ' כז
ח/ו ס' הבתים ח"א עמ' רצג
ח/ו ס' העתים עמ' 335 {רמ"ך}
ח/ו סולם מוצב עמ' לו {גוף אחד}, לט {רמ"ך}
ח/ו עטרת שבת עמ' סג-סו, סט
ח/ו פאת ים (מאיו) דף יח ע"א {מרכבת המשנה}
ח/ו פרי אברהם - ענינים שונים סי' יז
ח/ו קהל יהודה חי' ביצה דף יז ע"ג {כ"מ}
ח/ו קהלות יעקב שבת סי' מא
ח/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' עח, ח"ו סי' כט, ח"ט סי' פח
ח/ו שביתת השבת מעמר אות ז {מקבל דבילה}
ח/ו שו"ע הרב או"ח סי' שמ ס' טו
ח/ו שו"ת מהר"ח או"ז סי' ריד
ח/ו שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' ריד הערה 1
ח/ו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' ל-לא
ח/ו שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קפב-קצ, רעח, תעה
ח/ו שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' מט
ח/ו שעשועי תורה שבת עמ' קי-קיא
ח/ו תורת המלאכות ח"א עמ' נח אות א, עמ' סט אות ה
ח/ו תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' ל
ח/ז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' מא {דישה רק בגי"ק}, ח"ז עמ' לב
ח/ז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 40-42
ח/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 72-73
ח/ז אבן מלוכה (רביע)
ח/ז אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יב אות ה
ח/ז אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לט אות ו
ח/ז אבני נזר או"ח סי' קיז אות ד, סי' קנז אות יג, סי' רכו אות יב, יו"ד סי' קיג אות לא
ח/ז אבני ציון ח"א סי' ח אות ג {מ"מ}
ח/ז אגלי טל פתיחה אות טו, דש סי' ג אות ד, סי' טו אות ו, סי' יז אות יז, נט, סב, סי' כד אות א, לש סי' ח בהגהה, ח"ב סי' א אות יג, סי' קצט אות ז
ח/ז אגרות משה או"ח ח"ג סי' נ {מפרק}
ח/ז אדני נחושת עמ' רסד
ח/ז אהל יששכר סי' ל עמ' סא {מפרק, חולב}
ח/ז אהל משה (הורוביץ) ח"א כתובות ה ע"ב {חובל}
ח/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קלו
ח/ז אוצרות יהושע עמ' תיח
ח/ז אור הישר [אור הישר שבת עג ע"ב, נחלת יעקב פסחים דף עג בהגהה, עין יצחק אהע"ז ח"א סי' יא, מ"מ הל' חובל פ"ד ה"ח]
ח/ז אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' לט {חובל הוא מפרק}
ח/ז אור זרוע השלם שבת עמ' קסא-קסב, קצ
ח/ז אור יעקב שבת דף לא ע"ג, לב ע"ב, מא ע"א, מב ע"ב
ח/ז אור צהיר עמ' קיח {חובל}
ח/ז אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק יא
ח/ז אורות חיים פ' ה אות יד {חולב משום מפרק}
ח/ז אורים גדולים (ריינס) דף מד ע"ג
ח/ז אז שמח עמ' עו {חולב}
ח/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רמו {מ"מ}
ח/ז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' יב {מקלקל בחבורה}
ח/ז אמרי זאב דף ה ע"א, מא ע"א {חובל משום מפרק}
ח/ז אמת ליעקב מועד עמ' יט {חובל משום מפרק}, סט {מקלקל בחבורה פטור}, קמח, קפה {מפרק}
ח/ז אנצי"ת ע' גדולי קרקע הע' 41 {מרכה"מ}, 70, 75, 78
ח/ז אפיקי מגינים כתובות סי' ט
ח/ז ארשת צבי עמ' עט-פ
ח/ז אש דת (דוברין) דף עז ע"א
ח/ז אשל חיים ח"ב עמ' רצ {חובל משום מפרק, בגרוגרת}
ח/ז אשר למלך {חולב, חובל}
ח/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי {חובל}
ח/ז באר בשדה עמ' רסו {החובל בחי שיש לו עור}
ח/ז באר דוד שבת ח"ב סי' לד אות ד-ו, סי' נט אות א, סי' עו אות ב
ח/ז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קיז-קיח {מ"מ}
ח/ז באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף קו
ח/ז באר מלך שבת פ"ט ה"ז אות כח, קונטרס המלאכות - דש ד"ה סוגיא נוספת, עמ' שכ-שכח
ח/ז באר מרים פ"ט ה"ג
ח/ז באר משה (שטרן) ח"ב סי' עג אות ד
ח/ז באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' לג
ח/ז בדבר מלך {חובל, כגרוגרת}
ח/ז בדבר מלך חי"ב עמ' מא
ח/ז בינת נבונים דף לא ע"א {חובל}
ח/ז בית אהרן וישראל גל' סט עמ' כד {כ"מ בשם רמ"ך}
ח/ז בית ארזים - ס' הגליונות
ח/ז בית זבול ח"א סי' יג אות ד {חובל משום מפרק}
ח/ז בית יעקב (מליסא) כתובות ז ע"א ד"ה בגמ' מתוך
ח/ז בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רנז, רעח, רפ
ח/ז בית נפתלי (תרנט) סי' קא
ח/ז בית נפתלי (תשסו) עמ' תנ
ח/ז בית שערים או"ח סי' רנט, שיז, סי' לב, שנא, שנג
ח/ז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 24 {חובל משום מפרק}
ח/ז בכורי גשן סי' ב ענף א, ג
ח/ז בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' רה {חובל}
ח/ז בנין שבת ח"ב עמ' קט, קלח
ח/ז ברור הלכה שבת עז ע"ב ציון א הראשון פסקה א {כגרוגרת}, צה ע"א ציון ג, קו ע"א ציון ב, קז ע"א ציון ו פסקה ג, קז ע"ב ציון ח
ח/ז ברורים ברמב"ם סי' ג {דישה רק בגי"ק}
ח/ז ברית אברהם הכהן (תשסז) עמ' קפ {חובל משום מפרק}
ח/ז ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' רעה {חובל}
ח/ז ברכת השבת מס' שבת סי' ה פ"א ס"ק ג, פ"ב ס"ק ז, פ"ג ס"ק א, פ"ה ס"ק ה, סי' ו ס"ק ח, סי' ז פ"ד ס"ק טו
ח/ז ברכת יצחק (פאלער) עמ' קסג, קסה
ח/ז ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שמט
ח/ז בשבילי התלמוד ח"א עמ' מט-נד
ח/ז גור אריה דברים פ' כא הע' 97 {מעשה רוקח}
ח/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רמז
ח/ז גליונות אבני נזר {מ"מ} [עי' הל' סוכה פ"ה ה"ב]
ח/ז גן דוד דף לב ע"ג {מ"מ}, לג ע"ג, לה ע"ג, לו ע"ב-ע"ג, מד ע"ג, נא ע"ד
ח/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רפג
ח/ז דבורך של שבת עמ' תסו-תסח
ח/ז דבר צבי - קדושת השבת עמ' קעט {מ"מ}
ח/ז דברות אליהו ח"א עמ' מט {דישה רק בג"ק}
ח/ז דברות אליהו ח"ה עמ' לב {חובל משום מפרק}
ח/ז דברות אליהו ח"ו עמ' פב {חובל כגרוגרת - לענין מילה שלא בזמנה}
ח/ז דברות משה ביצה עמ' שסו {חובל משום מפרק}
ח/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' תתעג {והמפרק הרי הוא תולדת הדש וכ"מ}
ח/ז דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף א {רמ"ך}, ענף ט עמ' רכה {השמיט נצרר הדם}, עמ' רכו {כגרוגרת}, סי' יח ענף א, כתובות עמ' נט, ב"ק ח"א סי' כג ענף ח
ח/ז דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' יז {חובל}, כב {דם כגרוגרת}
ח/ז דברי יחזקאל (מישור) עמ' לה
ח/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף י ע"ג, ובהוספות
ח/ז דברי ירמיהו {חולב}
ח/ז דברי סופרים (סופר) עמ' ריח {חובל}
ח/ז דברי שלמה (אסרף)
ח/ז דגל יהודה (קמינר) עמ' קל
ח/ז הגהות מוהר"י קרט עמ' סא {מ"מ}, רלג
ח/ז הלכה רבה ח"א עמ' 22 {חובל}
ח/ז המקדש וקדשיו עמ' רסט {חובל}
ח/ז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ה ס"ק א, סי' ו ס"ק ב, סי' יא ס"ק כ, סי' יב ס"ק א, ח, כד, מא, סי' כה ס"ק ד-ה, לו, סי' לב ס"ק טו
ח/ז הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קה
ח/ז התורה והמדינה חי"א עמ' תרמד
ח/ז ויואל משה מאמר א סי' סא
ח/ז ויואל משה עמ' עה
ח/ז ויען יצחק עמ' עח
ח/ז ונגש הכהן כלל ג פ"ו {נתכוון להזיק}
ח/ז זכר שמואל שבת סי' כח ס"ק א {מ"מ}
ח/ז זכרון יהודה (לאש) דף סט ע"ב
ח/ז זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' כד {חובל משום מפרק}
ח/ז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' כד, סה {חובל משום מפרק}
ח/ז חזו"א או"ח סי' נה ס"ק ה {חובל}
ח/ז חזו"א על הרמב"ם
ח/ז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שנז {מ"מ - בהמה נקראת גי"ק}
ח/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבת קו ע"א]
ח/ז חי' חפץ חיים = באור הלכה שטז ס"ח {חובל}
ח/ז חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קפד
ח/ז חי' כתב סופר פסחים עמ' כג-כד
ח/ז חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שלו, תיב {ראב"ד}
ח/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רפה, שע
ח/ז חי' ש"י דף כד ע"א {כ"מ - חובל משום נטילת נשמה}
ח/ז חיי אריה דף ט ע"ג
ח/ז חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' יד (ד"ה וכן מוכן) {חובל}
ח/ז חמדת ימים עמ' פא, קיד
ח/ז חמדת ישראל ח"א דף מו ע"ד {לח"מ}, מח ע"א, נה ע"ב, ס ע"ד, סב ע"ג {חובל לא חייב משום נטילת נשמה}, ח"ב דף לא ע"ג-ע"ד, לז ע"א, והערות מנכד המחבר עמ' ג
ח/ז חנא וחסדא ח"א דף עט ע"א, ח"ג דף קט ע"ב
ח/ז חסדי דוד ח"ב עמ' עא, פב
ח/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כג עמ' עד {אם צריך לדמה}
ח/ז חשב סופר עמ' צט, רה
ח/ז טהרת יו"ט חי"ח עמ' רס
ח/ז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 326 {מ"מ}
ח/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' י, קיח {מ"מ}, קמא
ח/ז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נא, ח"ב עמ' צו, קכה, קלא
ח/ז טל נתן עמ' לג, מז, קלט, קעח, קפג, שפד
ח/ז טל תחיה ח"א סי' ז אות א, סי' נב אות א, סי' עג אות א
ח/ז יד סופר עמ' ב {חובל, כגרוגרת}
ח/ז יחוה דעת ח"ו עמ' קלב, רעח
ח/ז יצחק ירנן {חולב, חובל}
ח/ז ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' צד {חולב, חובל}
ח/ז ישועות יעקב מועד עמ' רמד, רמה, שה, תתצז, תתקלח, תתרה
ח/ז ישועות כהן שבת סי' צח ס"ק ו, סי' צט ס"ק ו
ח/ז ישועות מלכו (קרית ארבע, השמטות, דף נח)
ח/ז כבוד הלבנון דף א ע"ג {חובל משום מפרק}, ד ע"א-ע"ב {מ"מ - הושיט ידו למעי בהמה}, ט ע"ג {חובל משום מפרק}, יא ע"ב {מ"מ}, יב ע"ג {חובל משום מפרק}, יד ע"ד {מ"מ - בע"ח הוא גדולי קרקע}, יט ע"ב {חובל משום מפרק}, לו ע"ג {חובל משום מפרק}
ח/ז כלילת יופי דף לד, לו
ח/ז כנור דוד עמ' מה {דישה רק בגי"ק}, מח {חולב}
ח/ז כתב סופר יו"ד סי' קטו ד"ה ומצאתי פתר {ואינו חייב עד שיהיה בדם או בחלב}
ח/ז כתבי העלוי מראקוב עמ' קנב
ח/ז לב איש עמ' שכח
ח/ז לב שלם [בני יעקב דף קלח ע"א]
ח/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' רמ, ח"ד עמ' צב, לקו"ת עמ' כא
ח/ז לבית יעקב ח"ב דף א ע"ג {חובל משום מפרק}
ח/ז להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' כג ע"א, כד ע"א, כח ע"ב
ח/ז ללשונות הרמב"ם {חובל}
ח/ז לקוטי סופר ח"א דף יד ע"א, יח ע"ג, כה ע"ב, ח"ב דף סד ע"ג
ח/ז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קט-קי, קיב-קיג
ח/ז לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ה ס"ק א, ה-ו
ח/ז לקט מנחם (תרעא) דף ג ע"ד, ד ע"א-ע"ב {חובל משום מפרק}
ח/ז מאור ישראל עמ' קכט-קלד
ח/ז מאורי אש השלם עמ' תסט, תרפז, תרצג-תרצד
ח/ז מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף כג ע"ג {דישה רק בגי"ק}
ח/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף ח ע"א {מפרק בכגרוגרת}
ח/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ח ע"ב {חובל וצריך לדם}, טו ע"א-ע"ג, כ ע"ד, כא ע"א-ע"ב, כב ע"ג, כג ע"ב {בהמה - גידולי קרקע}, כג ע"ד {חובל במי שיש לו עור}, כד ע"ב-ע"ג {חובל משום מפרק}, לט ע"ב {חובל לא נחשב נטילת נשמה} וע"ד {מפרק בבהמה}, מ ע"א {חובל משום מפרק}
ח/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' מט {דוקא צריך לדם}, קג {חובל}, קמג {השיעור}, קנו, קס, קפו {כגרוגרת}, רעו {חובל משום מפרק}
ח/ז מבי"ט (רובינ') דף צט ע"א {חובל}
ח/ז מגיני שלמה עמ' רסא
ח/ז מגל ח"ז עמ' 114-115
ח/ז מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (השני) או"ק א {מ"מ}
ח/ז מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' צז, ר"ה עמ' קסד, יו"כ עמ' קנה, קעב
ח/ז מוריה גל' קצא עמ' יא
ח/ז מוריה שנה ג גל' ה (ר"ד מן)
ח/ז מחנה יוסף שבת עמ' קמב, פסחים עמ' קד
ח/ז מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קיג
ח/ז מי יהודה או"ח סי' מ
ח/ז מלאכת יו"ט עמ' קס-קסא
ח/ז מלואי שלמה עמ' רצד, שט-שיא
ח/ז מלילות ח"א עמ' 206
ח/ז מנוחה וקדושה (זס') עמ' לח
ח/ז מנוחת אשר ח"ב דף לח ע"ד {חובל משום מפרק}
ח/ז מנוחת משה דף ק ע"ב {חובל משום מפרק}
ח/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סט ע"ג
ח/ז מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' עא
ח/ז מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יח ס"ק ח
ח/ז מנחת אשר שבת עמ' שכו
ח/ז מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שיז
ח/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קנא, קנב, קנה-קס, קסד, קע, ח"ג עמ' רמט
ח/ז מנחת יהודה (בוים) דף פג ע"ג {מפרק} וע"ד {מקלקל}
ח/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' רסג, ח"ה עמ' קטו, לקוטי תשובות עמ' לו, ח"ט עמ' עג
ח/ז מנחת כהן (כץ) ח"ב דף כ ע"ב, מה ע"ג {חובל}, נד ע"ד {שוחט משום מפרק}
ח/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שעט {מ"מ}, שצג, שצד {מ"מ}, תמג
ח/ז מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' קכד
ח/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קד, ח"ב עמ' פט, קמו
ח/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' פא
ח/ז מנחת שלמה (לוין) עמ' ק {חלב אינו גידולי קרקע}
ח/ז מעט צרי {כ"מ - דם כגרוגרת}
ח/ז מעיני המים
ח/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רג ע"ב
ח/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קו ע"ד, קכ ע"ג
ח/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קעז
ח/ז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כג-כה]
ח/ז מציון אורה ח"א עמ' צה
ח/ז מצעדי גבר שבת סי' לו
ח/ז מקדשי השם ח"ב עמ' קנח {מ"מ - בהמה היא גי"ק}
ח/ז מקוה המים עמ' מט {חובל משום מפרק, מ"מ בשם רש"י}, נא {חובל משום מפרק כי גם אדם נחשב גדולי קרקע}, נז {להזיק בלבד}
ח/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ז מרכה"מ אלפ' {חובל}
ח/ז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' יב אות א {מקלקל פטור}, סי' לד אות א {חולב משום מפרק, אין דישה אלא בג"ק}, סי' לה אות ד {מפרק בחובל}
ח/ז משאת המלך (אדרי)
ח/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' קנד
ח/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' קא עמ' 312 {חובל וא"צ לדם}, קנז, סי' קד עמ' קסב
ח/ז משב יעקב ח"ב עמ' כ-כב
ח/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקפד
ח/ז משכנות אפרים שבת סי' יב אות ב {חובל משום מפרק}
ח/ז משנה הלכות ח"י סי' שז, מהדו"ת ח"ג עמ' פא
ח/ז משנה שכיר יו"ד עמ' קח {מ"מ - בהמה היא גי"ק}
ח/ז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף מז {חולב}
ח/ז משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קמד
ח/ז משנת יעקב כאן {חולב}, וזמנים ח"א עמ' כד-כז {חובל}, קדושה עמ' שעט
ח/ז משנת יעקב נזיקין עמ' רמב {שככה חמתו}
ח/ז משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' ה אות טז
ח/ז משפטי המלך עמ' קס
ח/ז משפטי עזיאל ח"א עמ' ל
ח/ז משרת משה (נבר) {חובל}
ח/ז משרת משה (עטייה)
ח/ז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קצז {חובל משום דש}, קצח-קצט {מקלקל בחבורה}
ח/ז נועם ח"ד שער הלכה עמ' 8 [זקן אהרן סי' יז], ח"ח עמ' עו {דישה רק בגי"ק}, רצ {כגרוגרת}, ח"כ עמ' קלב {חולב}, קלט {הגהמ"י}
ח/ז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קנא {הגהמ"י אות ה}
ח/ז נזר הקדש (קפלן) {כגרוגרת}
ח/ז נזר התורה שנה ד גל' א עמ' ט {חובל חייב משום מפרק}
ח/ז נחל איתן
ח/ז נחלת בנימין עמ' לח
ח/ז נטע שורק דף עט ע"ד, פ ע"ד {חובל}
ח/ז נרות אהרן {דישה רק בגי"ק}
ח/ז נשמת אברהם ח"א עמ' קנא
ח/ז נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' יב {מ"מ}, סי' יג ס"ק ח, סי' נט ס"ק ב, סי' פב ס"ק ב, סי' פג ס"ק ב, סי' פה ס"ק ג
ח/ז נתיב מאיר {מפרק, דישה רק בגי"ק}
ח/ז נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יח, ח"ג סי' א אות א
ח/ז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קה, קח, קי
ח/ז ס' הבתים ח"א עמ' רצג-רצד
ח/ז ס' הזכרון כנסת עזרא לזכר ר' עזרא עטייה ח"ב עמ' כח
ח/ז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רכא
ח/ז סדר משנה (בוסק')
ח/ז סוכת דוד (מן) סוכה סי' יח ס"ק ז
ח/ז סידורא דפת עמ' פג
ח/ז עבד המלך (תשא) {כגרוגרת}
ח/ז עולת שמואל (לובצר) ח"א דף עט ע"ב, פ ע"ד
ח/ז עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קמב
ח/ז עטרת ישראל עמ' רטו-רטז {מפרק, חובל}
ח/ז עטרת שבת עמ' סד-סה {בהמה נחשבת גדולי קרקע}, עא-עו
ח/ז עיון בלומדות עמ' ג
ח/ז עין יצחק ח"א עמ' שסב
ח/ז עלה עזרא עמ' פח
ח/ז עליות אריה עמ' מב, סג-סד
ח/ז עמודי שלמה ח"א עמ' פא {הגהמ"י}
ח/ז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' מא, מה
ח/ז פני המלך (שטרן)
ח/ז פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קסט {מ"מ}
ח/ז פתחי שערים דף כ ע"א {חובל}
ח/ז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 331
ח/ז ציץ אליעזר ח"ב סי' ג פ"א אות ב, ה-ו, פ"ב אות א
ח/ז ציץ הקודש ח"א דף נז ע"ג {מ"מ}
ח/ז צל"ח החדש דף קלח ע"ג
ח/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מו ע"ג-ע"ד, מז ע"ב, נא ע"א, נג ע"ב-ע"ג, עד ע"א
ח/ז צרור החיים (יעקב)
ח/ז צרור החיים (קליין) דף לו ע"ד, לט ע"א וע"ד
ח/ז קהלות יעקב שבת סי' לז, ע"ז לקוטים סי' א, כתובות סי' ג
ח/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קלא
ח/ז קהלת שלמה דף יד ע"א {מ"מ}, לא ע"א
ח/ז קובץ על יד ח"ג {חולב}
ח/ז קול דודי (תשף)
ח/ז קול דודי כריתות סי' תפד
ח/ז קול יהודה (גרשוני) עמ' שצד
ח/ז קונטרסי שעורים כתובות עמ' 217
ח/ז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קכד-קכה {חובל חייב משום מפרק}
ח/ז קרית מלך {כגרוגרת}
ח/ז קרית מלך רב
ח/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' צט
ח/ז ר"י ששפורטש עמ' 172
ח/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' קפא-קפב
ח/ז רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' יט, לז, מב
ח/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קפז
ח/ז רשימות לב שבת סי' יז אות א
ח/ז שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' כג עמ' רעא
ח/ז שארית כלב עמ' קנב {חובל משום מפרק}
ח/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' צג, צה {מ"מ - בהמה היא גי"ק}, קי {מ"מ - חובל אינו משום נטילת נשמה}, ח"ח סי' קעה {חובל}, ח"ט סי' פח
ח/ז שביתת השבת דש אות ג {בגידולי קרקע}, סח {החולב}, צט ד"ה ואלה {כגרוגרת}, כללים אות ו ד"ה ומדי {החובל}, תשובת ר' אברהם אות יח {משום מפרק}
ח/ז שו"ע הרב או"ח סי' שה ס' כח, סי' תקי קו"א אות א
ח/ז שו"ת הריב"ש סי' קכא, עמ' קכב
ח/ז שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' לה {מפרק}
ח/ז שו"ת ר"י מסלוצק עמ' לה {נתכוון להזיק}
ח/ז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' ל-לא
ח/ז שירת דוד כתובות עמ' יט
ח/ז שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קעו-קעז, קפ-קפב, רפד, ח"ג עמ' א, עה-עו, פג-פה, קח, קטז-קיח
ח/ז שם טוב {חולב}
ח/ז שם ישראל - שו"ת עמ' לה {מ"מ}
ח/ז שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רלה
ח/ז שמן הטוב (תשפ) עמ' קצד {מ"מ}
ח/ז שעורי מבשר טוב שבת עמ' קכז, קסט, קעו {צ"פ}, רג
ח/ז שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' רלב
ח/ז שער המלך ח"א עמ' פט {מ"מ}
ח/ז שער נפתלי דף ח ע"א {משום מפרק}
ח/ז שערי זבולון הל' שבת סי' פה אות ב, סי' פו אות א, ו
ח/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' א-ג
ח/ז שערי ציון (כהן, תרצח) דף יט ע"ג {חובל משום מפרק}
ח/ז שערי תורה (לעוו) חולין עמ' פא
ח/ז שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' לא
ח/ז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' יח, כו, לג
ח/ז שעשועי תורה שבת עמ' שז
ח/ז תבואת יקב (פרידמן) עמ' מט-נ {חובל משום מפרק}
ח/ז תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' שכח ס"ק עח
ח/ז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ז, כג
ח/ז תולדות יצחק (הורוביץ) דף כט ע"ג-ע"ד, ל ע"א וע"ג
ח/ז תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' ו-ח {חובל - הרי אינו ג"ק}
ח/ז תועפות ראם (באר) עמ' מ, מו, נ
ח/ז תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רצו, שנג
ח/ז תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קעא
ח/ז תורת המלאכות ח"א עמ' ט אות כ, עמ' סח אות א, עמ' עא אות יא, עמ' עג אות יב, עמ' צב אות מז, עמ' ק אות סג, עמ' קה אות עב, עמ' קו אות עג, עמ' קל אות ל, עמ' קנז אות כ, ח"ג עמ' ז, קעו, ח"ד עמ' ר אות כ
ח/ז תורת המלאכות ח"ז עמ' סד
ח/ז תורת השבת עמ' קס
ח/ז תחומין חי"ז עמ' 337 {כגרוגרת}, חי"ט עמ' 337
ח/ז תנובת ציון דף כה ע"ב-ע"ג
ח/ז תשובה שלמה יו"ד סי' ט
ח/ז תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רמא
ח/ח אבני השוהם (הורוויץ) דף נב ע"ג {חובל בחיה ועוף של חברו}
ח/ח אבני ציון ח"ב סי' נו
ח/ח אגלי טל דש סי' יז אות נט, סב
ח/ח אהל יששכר סי' כד
ח/ח אור יעקב שבת דף לב ע"ב, לג ע"ג, מא ע"ב
ח/ח אור צהיר
ח/ח אמרי איש עמ' שי {מתקן אצל יצה"ר}
ח/ח אמרי בינה (אש) דף עט ע"א {נחת רוחו}
ח/ח ארץ בנימין עמ' קצח {נחת רוח}
ח/ח ארשת צבי עמ' פ
ח/ח אשר למלך
ח/ח באר דוד שבת ח"ב סי' לד אות ד-ו, סי' נט אות א, סי' עו אות ב
ח/ח באר מלך שבת עמ' שכט-שלב
ח/ח בית זבול ח"א סי' יג ס"ק ד
ח/ח בית יעקב (מסקין) סי' א
ח/ח בית שערים או"ח סי' רנט
ח/ח בכורי גשן סי' ב ענף ג
ח/ח ברור הלכה שבת קה ע"ב ציון ט, קו ע"א ציון ב
ח/ח ברורים ברמב"ם סי' ג
ח/ח בריכות מים דף כט ע"ב
ח/ח ברכת השבת מס' שבת סי' ה פ"א ס"ק ט, פ"ב ס"ק ב, פ"ג ס"ק ב
ח/ח ברכת יצחק (פאלער) עמ' קסב-קסג {חובל שא"צ דם}
ח/ח ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שמט
ח/ח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רמז
ח/ח גן דוד דף לו ע"ב
ח/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ז
ח/ח דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ט, ב"ק ח"א סי' כג ענף ח
ח/ח דברי יהודה סי' כז אות ב
ח/ח הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רד
ח/ח המקדש וקדשיו עמ' רעב
ח/ח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יב ס"ק מא-מב, סי' כה ס"ק לו-לז, סי' לה ס"ק מה
ח/ח הר המלך ח"ג עמ' כ
ח/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 18, 231
ח/ח ויען יצחק עמ' נו, עח
ח/ח זמנים למלך
ח/ח חוט המשולש - ברכי יוסף דף יג ע"א-ע"ב, יד ע"א-ע"ב {מתקן כי משכך כעסו}
ח/ח חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קצו
ח/ח חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רפג
ח/ח חזו"א או"ח סי' נה ס"ק ה
ח/ח חזו"א על הרמב"ם
ח/ח חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 124
ח/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' נא
ח/ח חי' הרי"ט עמ' ל
ח/ח חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני שבת סי' טז אות ד = מהדו"ב ח"א סי' טז אות ד
ח/ח חמדת ישראל ח"א דף עג ע"ב
ח/ח חמדת שלמה עמ' תא
ח/ח חנא וחסדא ח"ג דף קט ע"ב {קהלת יעקב}
ח/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כג עמ' עד {משכך יצרו}
ח/ח טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 348
ח/ח טל אורות (ר' שאול) עמ' יא, פה, קמא {ראב"ד ומ"מ}
ח/ח טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' שמט
ח/ח טל נתן עמ' רנח
ח/ח טל תחיה ח"א סי' ז אות א
ח/ח יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"ז
ח/ח יחוה דעת ח"א עמ' נ
ח/ח יצחק ירנן
ח/ח ישועות כהן שבת סי' צח ס"ק ו
ח/ח ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מז
ח/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתמ {מ"מ}
ח/ח כללי קלב"מ (תשסז) עמ' סה
ח/ח כנה"ג [עי' שלטי גבורים פ' האורג, תרוה"ד סי' רסה]
ח/ח כרם יהושע (ולרשטיין) דף נג ע"ד {השמיט בארעא דחבריה}
ח/ח לב שלם [שער אפרים סי' כג, מגן דוד או"ח סי' רב, רד, שושנים לדוד ברכות פ"ו מ"ג]
ח/ח לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קט-קי, קיב-קיג
ח/ח לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ה ס"ק ה-ו
ח/ח מאורי אש השלם עמ' תסט
ח/ח מבוא למשנה תורה עמ' 262
ח/ח מגילת ספר לאוין דף יא ע"ג {מ"מ}
ח/ח מוריה גל' קצא עמ' יא {הגהמ"י}, גל' קצג עמ' קטז
ח/ח מחנה יוסף שבת עמ' רסח
ח/ח מלואי שלמה עמ' רצד, שט-שיא
ח/ח מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' צח
ח/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קנז-קנח, קסה
ח/ח מנחת יהודה (בוים) דף פג ע"ד {מ"מ}
ח/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תמג
ח/ח מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' קכד
ח/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קד
ח/ח מצעדי גבר שבת סי' לו אות ד
ח/ח מראה הפנים שבת דף עב, ב"ק דף יז
ח/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' ו אות ו {אדם נחשב גדולי קרקע}
ח/ח משאת המלך (אדרי)
ח/ח משאת השבת עמ' סג
ח/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' קא עמ' קנז
ח/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקפד
ח/ח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' כד-כז
ח/ח משנת יעקב נזיקין עמ' רמג {מ"מ ומרכה"מ}
ח/ח משפטי המלך עמ' קס
ח/ח משרת משה (נבר)
ח/ח נר יצחק (ארדיט) עמ' קפו
ח/ח נשמת אברהם ח"א עמ' קנא
ח/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מז
ח/ח ס' הבתים ח"א עמ' רצד
ח/ח ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' ריט {מ"מ}
ח/ח סדר משנה (בוסק')
ח/ח עבודת הגרשוני עמ' קסט
ח/ח עטרת שבת עמ' עג {אע"פ שא"צ לדם}
ח/ח עליות אריה עמ' לא
ח/ח עץ השדה סי' טו הערה ז
ח/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נא ע"ב-ע"ד, נג ע"ג
ח/ח צרור החיים (יעקב)
ח/ח רוח נכון עמ' ד, שא {נחת רוחו}
ח/ח רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קנט
ח/ח רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קפז
ח/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פח
ח/ח שבילי אשר
ח/ח שביתת השבת דש אות צח {מפני נחת רוחו}
ח/ח שו"ע הרב או"ח סי' שטז ס' טז
ח/ח שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תקד
ח/ח שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קעו-קעז, קפ-קפב, רפד, ח"ג עמ' א, עה-עו, פג-פה, קח, קטז-קיח
ח/ח שלמי ניסן פ' האורג עמ' צד
ח/ח שם עולם (רבין) ח"ב עמ' פב
ח/ח שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' כה
ח/ח שער משפט סי' לד ס"ק יג
ח/ח שערי מאיר עמ' מד {מ"מ}
ח/ח שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' כג, לא
ח/ח שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תצט
ח/ח שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' כו
ח/ח שעשועי תורה שבת עמ' קמט-קנ
ח/ח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ט
ח/ח תועפות ראם (באר) עמ' מא, מה, מו, נ
ח/ח תורה לשמה (תשעג) עמ' שיח
ח/ח תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ב אות י
ח/ח תורת המלאכות ח"א עמ' עג אות יב, ח"ד עמ' קפ אות יב
ח/ח תשובות יהודה דף מה ע"א {חובל בדרך נקמה}
ח/ט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יב אות ב {לח"מ}
ח/ט אור יעקב שבת דף לא ע"ד, לב ע"ב {שאר שרצים}
ח/ט אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' לב ד"ה ועיין תוס' {לח"מ}
ח/ט אשר למלך
ח/ט באר דוד שבת ח"ב סי' לד אות ד-ו, סי' נט אות א, סי' עו אות ב
ח/ט באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף קו
ח/ט באר מלך שבת עמ' שלג-שלה
ח/ט בית אהרן וישראל גל' סט עמ' כד
ח/ט בית זבול ח"א סי' יג ס"ק ד {נצרר הדם}
ח/ט ביתאל ח"א דף ק ע"ד
ח/ט ברור הלכה חולין קכב ע"א ציון א פרק ג
ח/ט ברור הלכה יבמות מח ע"ב ציון ג פרק ד
ח/ט ברור הלכה שבת קז ע"א ציון ו
ח/ט ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' רכו {נצרר הדם}
ח/ט ברכת השבת מס' שבת סי' ה פ"א ס"ק ג {לח"מ}
ח/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' קסה
ח/ט גדולי ציון (תרע) דף יט ע"ב
ח/ט גדולי ציון (תשנב) עמ' נז
ח/ט דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנ
ח/ט הגהות חבר בן חיים {נצרר הדם}
ח/ט הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' כט
ח/ט הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יב ס"ק מב, סי' כה ס"ק יא, לו, סי' כו ס"ק ה
ח/ט הר המלך ח"ז עמ' שלב {מ"מ}
ח/ט ויען יצחק עמ' עח
ח/ט זיו משנה {שאר שרצים}
ח/ט זכר יצחק (תשן) עמ' שמח
ח/ט זמנים למלך
ח/ט חבורי טהרה עמ' קיט
ח/ט חי' עזיאל
ח/ט חמדת ישראל ח"א דף מח ע"ב
ח/ט חנא וחסדא ח"א דף עח ע"ד {מ"מ}, עט ע"א
ח/ט טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף סד ע"ב {לח"מ}
ח/ט טל אורות (ר' שאול) עמ' יא
ח/ט טל תחיה ח"א סי' נז אות ב {לח"מ}
ח/ט ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' צד-צה
ח/ט כרם יעקב עמ' קו {רמ"ך}
ח/ט לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קט-קי, קיב-קיג
ח/ט מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כג ע"ד {שרץ בלי עור}, כד ע"א {לח"מ}, כד ע"ב {אע"פ שלא יצא דם}
ח/ט מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קס
ח/ט מוריה גל' רכט עמ' כ {רעק"א}
ח/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קנז, קנט
ח/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תח, תנו
ח/ט מעיני המים
ח/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף כט ע"ב
ח/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קעח
ח/ט מקראי קדש (תפט) דף קג ע"ב
ח/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רסח
ח/ט מראה הפנים שבת דף עד (ד"ה שמונה וד"ה ר' יוחנן) {שמונה שרצים}
ח/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' קא עמ' קנז
ח/ט משרת משה (נבר) {שיש להם עור}
ח/ט נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קצז {שיש לו עור}
ח/ט נרות אהרן {שאר שקצים}
ח/ט נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' פב ס"ק א
ח/ט ס' הבתים ח"א עמ' רצד
ח/ט סדר משנה (בוסק')
ח/ט פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' רכ
ח/ט פני המלך (שטרן)
ח/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נא ע"א-ע"ב, נג ע"ג
ח/ט צרור החיים (יעקב)
ח/ט רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' יט
ח/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פח
ח/ט שו"ע הרב או"ח סי' שטז ס' טו
ח/ט שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' קטז {לח"מ}
ח/ט שערי מאיר עמ' מד
ח/ט שפת אמת על התלמוד ח"א דף סו ע"ג
ח/ט תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ז
ח/ט תורת המלאכות ח"א עמ' עג אות יב
ח/י אבי עזרי ח"א {לתוך אוכל}
ח/י אגלי טל פתיחה אות טו, דש סי' יז אות נד
ח/י אגרות משה או"ח ח"ג סי' נ {משום מפרק}
ח/י אהלי חיים עמ' קמט
ח/י אור זרוע השלם שבת עמ' קסג-קסד
ח/י אור יעקב שבת דף לב ע"ג, לג ע"ג, מא ע"ב
ח/י אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רמו
ח/י אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' כה-כו {חולב לתוך קדירה}
ח/י אתה יצרת - מלאכות שבת סי' יב {רק ז' משקין}
ח/י באר דוד שבת ח"א סי' כא אות ד, סי' לח אות ד
ח/י באר מלך שבת עמ' שלו-שמב
ח/י בית אהרן וישראל גל' כג עמ' ס, גל' נו עמ' צד {לסחוט לתוך אוכל}
ח/י בית ארזים - ס' הגליונות
ח/י בית המדרש {אוכל הוא}
ח/י ברור הלכה שבת קמד ע"ב ציון ה, ו, קמה ע"א ציון ב
ח/י ברכת השבת מס' שבת סי' ה פ"ג ס"ק א, סי' ז פ"ד ס"ק טו
ח/י ברכת יצחק (פאלער) עמ' קסו
ח/י ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שמט
ח/י בשמן רענן ח"ב עמ' לט {חולב לתוך אוכל}
ח/י גינת ראובן תרומות עמ' תתכה
ח/י גן דוד דף לו ע"ב, לז ע"ב
ח/י דברות משה שבת ח"א סי' יח ענף ו {חולב לתוך אוכל}
ח/י דברי ירמיהו {לתוך אוכל}
ח/י הגהות חבר בן חיים {מ"מ - לא כתב היתר בהל' יו"ט}
ח/י הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יב ס"ק טז, כד, מא
ח/י הרמב"ם כמחנך עמ' 231
ח/י ויוכח אמש עמ' 18 {אבי עזרי}
ח/י זכר שמואל שבת סי' לא לדף צה ע"א
ח/י חזו"א על הרמב"ם
ח/י חינוך הבנים למצוות עמ' קנא
ח/י חמדת ישראל ח"א דף מח ע"ג
ח/י טל אורות (ר' שאול) עמ' יב
ח/י טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קנג, שמח
ח/י טל חיים (טל) שבת עמ' 56, 60 {להוציא מימיהן}
ח/י טל נתן עמ' לד, שפד
ח/י טל תחיה ח"א סי' יד אות ב
ח/י יד פשוטה אהבה עמ' תתרסה {זיתים וענבים בלבד}
ח/י יעקב לחק (סניגליא) לימוד לב
ח/י ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' צד {מפרק בזיתים וענבים}
ח/י ישועות יעקב מועד עמ' שז
ח/י כנור דוד עמ' נד, נז {סוחט לתוך קדירה}
ח/י כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' נח
ח/י להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קיט
ח/י להורות נתן על התורה ח"א עמ' מב
ח/י לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קט-קי, קיב-קיג
ח/י לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ה ס"ק ג-ד
ח/י מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כב ע"ד {לתוך אוכל}, לה ע"ג {כגרוגרת}
ח/י מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קנג {לתוך אוכל}
ח/י מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קסה {מ"מ}
ח/י מוריה גל' קצא עמ' יא {מ"מ}
ח/י מחנה יוסף שבת עמ' קמד
ח/י מילי דמרדכי
ח/י מנוחה וקדושה (זס') עמ' ה {לתוך אוכל}
ח/י מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קכ
ח/י מנחת חינוך ח"א עמ' קנז, קנט
ח/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת - לקוטי תשובות עמ' לו
ח/י מעיני המים
ח/י מצעדי גבר שבת סי' לו אות ה
ח/י מקוה המים עמ' נז {לתוך כלי}
ח/י מראה הפנים שבת דף מט {זיתים וענבים בלבד}
ח/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/י מרכה"מ אלפ' {לתוך אוכל}
ח/י משאת המלך (אדרי)
ח/י משאת השבת עמ' קצד
ח/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' מא עמ' 128
ח/י משכנות אפרים שבת סי' יז {לתוך אוכל או בפיו}
ח/י משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף כב
ח/י משנת יעקב {לתוך אוכל או יונק בפיו}
ח/י משפטי עזיאל ח"א עמ' לא
ח/י משפטי עזיאל ח"ג סי' מח עמ' קלג {זיתים וענבים בלבד}
ח/י נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קמב
ח/י נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קסד {הגהמ"י אות ז}
ח/י נועם ח"כ עמ' קלב
ח/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מו ע"ג {"קערה" מורה על דבר לח וצלול}
ח/י נשמת אברהם ח"א עמ' רט {או"ש}
ח/י נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' פג ס"ק א
ח/י נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יח
ח/י נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קיא
ח/י ס' הבתים ח"א עמ' רצד
ח/י ס' הנייר עמ' יט, נד
ח/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרמו {משום מפרק}
ח/י סדר משנה (בוסק')
ח/י סידורא דפת עמ' תיד
ח/י עלי עשור (זס') עמ' יג {לתוך אוכל}
ח/י עקדת משה ח"ב עמ' לח
ח/י ציץ אליעזר ח"ב סי' ג פ"ג אות ז {הגהמ"י}
ח/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נט ע"ב, ס ע"ד
ח/י קהלות יעקב ע"ז לקוטים סי' א
ח/י קובץ הערות על אבי עזרי {זיתים וענבים בלבד}
ח/י קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' כ
ח/י קרית מלך {משום מפרק}
ח/י רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' כא, לא, לז
ח/י רשימות לב שבת סי' יז אות ב
ח/י שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' ה ד"ה הן אמת {הגהמ"י אות ז}
ח/י שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' ט
ח/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פח
ח/י שו"ע הרב או"ח סי' שה ס' כח, סי' שכ ס"א, סי' תקי קו"א אות א
ח/י שו"ת הרדב"ז סי' תרפו
ח/י שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב סי' מ עמ' רלט
ח/י שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' פג {הגהמ"י אות ז}
ח/י שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' מב-מג {סוחט לתוך כלי שיש בו אוכל}
ח/י שושן עדות דף נד ע"א
ח/י שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תקמז
ח/י שם טוב {לתוך אוכל או יונק בפיו}
ח/י שערי זבולון הל' שבת סי' פו אות ז
ח/י תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' שכ ס"ק ט
ח/י תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קז
ח/י תורת המלאכות ח"א עמ' סט אות ה, עמ' עא אות יא, עמ' עט אות כג, עמ' פא אות כו, עמ' ק אות סג, עמ' קב אות סה, עמ' קו אות עג, עמ' קה אות עב
ח/יא אבי עזרי ח"ה {דומים ענייניהם}
ח/יא אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' מו {מחבץ}
ח/יא אגלי טל זורה סי' ב אות א
ח/יא אהל שרה לאה עמ' רסח-רסט, רעא {או"ש}
ח/יא אור צהיר
ח/יא אנצי"ת ע' בורר הע' 17, 77, 81-83, 115, 117
ח/יא אש דת (דוברין) דף פ ע"ג
ח/יא אשר למלך {בורר שמרים}
ח/יא באר דוד שבת ח"א סי' כא אות ד, סי' לח אות ד
ח/יא באר מלך שבת עמ' שמג-שמו
ח/יא בית אהרן וישראל גל' סה עמ' קלו {או"ש}
ח/יא בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קמב {מה שנשאר בנפה הוא המתברר}
ח/יא בית אפרים או"ח (תרמד) דף לב ע"א
ח/יא בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רסה, רסח
ח/יא ברור הלכה שבת עג ע"ב ציון י, קלח ע"א ציון ו
ח/יא ברכת אמת סי' י עמ' סה {משמר תולדה של בורר או מרקד}
ח/יא ברכת השבת מס' שבת סי' ו ס"ק ט, סי' ז פ"א ס"ק כו, פ"ט ס"ק א
ח/יא גליונות אבני נזר
ח/יא גן דוד דף לח ע"ב-ע"ג, לט ע"ב, מ ע"א וע"ד
ח/יא גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' רעב {אבי עזרי}
ח/יא דברות אליהו ח"א עמ' ג {השמיט איך מתרים במשמר}
ח/יא הדרת זקנים שבת סי' א ס"ק ב
ח/יא הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' כו
ח/יא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ג ס"ק א, י, יח, כד, כה {או"ש}, כח {או"ש}, סא, פו {מ"מ}
ח/יא הר המלך ח"ג עמ' קכה
ח/יא חי' חפץ חיים
ח/יא חמדת ימים עמ' קז
ח/יא חסדי דוד ח"ב עמ' פב
ח/יא טל אורות (ר' שאול) עמ' טז
ח/יא טל נתן עמ' נה
ח/יא טל תחיה ח"א סי' א אות א
ח/יא ישועות כהן שבת סי' קיב ס"ק ו, סי' קיד ס"ק ט
ח/יא להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' לג ע"א
ח/יא לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' ב ס"ק ב
ח/יא לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ה-ו
ח/יא מאור ישראל
ח/יא מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כט ע"ג {משמר - מרקד}
ח/יא מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קצח
ח/יא מגילת ספר לאוין דף ח ע"ד, ט ע"ב
ח/יא מגל ח"ז עמ' 118 {או"ש}
ח/יא מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קיט, קנד
ח/יא מנחת אשר שבת עמ' רג
ח/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קנט
ח/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תכא
ח/יא מצעדי גבר ב"ק סי' ב אות ו
ח/יא מצעדי גבר שבת סי' לד (א) אות ד
ח/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' רסח
ח/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/יא מרכה"מ אלפ' {תולדת בורר}
ח/יא משאת המלך (אדרי)
ח/יא משאת השבת עמ' קסג
ח/יא משנה הלכות ח"ח סי' מט
ח/יא משנת יהודה ח"א כאן, ופכ"א הל"ב
ח/יא משנת יעקב {בורר שמרים}
ח/יא נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קסה {השמיט שהרוקק ברוח חייב משום זורה}
ח/יא ס' הבתים ח"א עמ' רצו-רצז
ח/יא ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רט
ח/יא עסק התורה עמ' קסח {או"ש}
ח/יא רבבות אפרים ח"א עמ' ר {השמיט שיורק בשבת חייב משום זורה}
ח/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פח
ח/יא שביתת השבת בורר אות מט {שמרים}, פתיחה לזורה אות ט, מרקד אות ו
ח/יא שו"ע הרב או"ח סי' שיט ס' יב, סי' תמו קו"א אות ג בסופו
ח/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקסח
ח/יא שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תמח
ח/יא שם טוב {מחבץ, בורר שמרים}
ח/יא שמש ומגן או"ח סי' י עמ' כד {בורר בלח}
ח/יא שערי זבולון הל' שבת סי' קד אות ו
ח/יא שערי יצחק (תשיז) עמ' ד
ח/יא שעשועי תורה שבת עמ' קטו
ח/יא תוצאות חיים (תשסה) עמ' כ
ח/יא תורת המלאכות ח"א עמ' קיב אות יב, עמ' קטו אות ד, עמ' קמו אות נד, עמ' קפז אות ט
ח/יב אבן ישראל (פישר)
ח/יב אגלי טל בורר סי' א אות ב, מרקד סי' נה אות ו בהגהה
ח/יב אדני נחושת עמ' ר
ח/יב אהל שרה לאה עמ' רסח-רסט, רעא
ח/יב אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' פד, פו-פז
ח/יב אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים נספח נח עמ' 294 {מ"מ}
ח/יב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רמו
ח/יב אמרי איש עמ' סו {שני מיני אוכלין}, סט
ח/יב אמרי דעת או"ח סי' יא עמ' נא
ח/יב אנצי"ת ע' בורר הע' 26, 57, 62
ח/יב אפיקי מגינים שבת דף עד
ח/יב באהלה של תורה או"ח סי' לט אות א-ב
ח/יב באר דוד שבת ח"א סי' לב אות ב, סי' לה אות ד, סי' מא אות א
ח/יב באר מלך שבת עמ' שמז-שנ
ח/יב בדבר מלך
ח/יב בית ארזים - ס' הגליונות כאן (עמ' תקלב-תקלג)
ח/יב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רפט, רצב
ח/יב בית שמש
ח/יב בנין שלמה (לר' שלמה אבריל מליסא, שקלוב תקמ"ט) ליקוטים דף לד ע"ג
ח/יב בנין שלמה (שקלאב תקמ) דף לד ע"ג-לה ע"א
ח/יב ברור הלכה שבת עד ע"א ציון א
ח/יב גן דוד דף לט ע"ג, מא ע"ב
ח/יב דברות אליהו ח"א עמ' נב, נד-נה
ח/יב דברות משה שבת ח"ב סי' סא ענף א {בנפה ובכברה}
ח/יב הדר איתמר עמ' יד {לאלתר}
ח/יב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ג ס"ק כג, לא-לב, לו, מה, קא
ח/יב הר המלך ח"ה עמ' לז-לח
ח/יב הררי קדם שבת עמ' ר, רג
ח/יב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קטז
ח/יב חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 294 {מ"מ}
ח/יב חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קה
ח/יב חלקת מאיר
ח/יב טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 145 {מ"מ}
ח/יב טל אורות (ר' שאול) עמ' יז {מ"מ}
ח/יב טל אמרתי עמ' 282
ח/יב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רטז
ח/יב טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' קסג, קסז, קע, קצז, רה
ח/יב טל נתן עמ' סא
ח/יב טל תחיה ח"א סי' כב אות ב, סי' כד אות א, סי' כה אות א
ח/יב ישועות כהן שבת סי' קב ס"ק ה, סי' קד ס"ק ה
ח/יב כנור דוד עמ' לט, מא-מב
ח/יב לב השבת סי' יט הערה 11
ח/יב לב שלם [שו"ת מהריט"ץ סי' רג, חפץ ה' שבת דף כג]
ח/יב להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' לב ע"ב
ח/יב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כו ע"ד
ח/יב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קעט
ח/יב מגילת ספר לאוין דף ט ע"א וע"ד {מ"מ}
ח/יב מוריה גל' קעה עמ' קלה-קלו
ח/יב מחנה יוסף ח"ג עמ' צו
ח/יב מחנה יוסף שבת עמ' קנג
ח/יב מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' סג
ח/יב מטה אהרן הל' יו"ט עמ' צז
ח/יב מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' מד
ח/יב מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' יט
ח/יב מנחת אשר שבת עמ' ריז
ח/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שנב
ח/יב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תיב {ספר קובץ}
ח/יב מקורות לפסקי הרמב"ם {שני מיני אוכלין}
ח/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' תנו
ח/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/יב מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לא אות א {לאכול לאלתר}, ו
ח/יב משאת המלך (אדרי)
ח/יב משאת השבת עמ' קסג
ח/יב משנת רבנו עמ' רכד
ח/יב נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קסז-קסח {בורר לאלתר}
ח/יב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' עא-עב, עה
ח/יב נזר הקדש (קפלן) {בידו לאלתר}
ח/יב נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רכו-רכז {בורר לאלתר מותר}
ח/יב ס' הבתים ח"א עמ' רצז
ח/יב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רט
ח/יב סידורא דפת עמ' רט, ריח
ח/יב עסק התורה עמ' קסא {לאלתר}
ח/יב פאת ים (מאיו) דף יז ע"ד {קרית מלך רב}
ח/יב פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' נד
ח/יב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף יג ע"ד {רמ"ך}
ח/יב קרית מלך רב
ח/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' ק
ח/יב ראש אליהו ח"א עמ' רמה
ח/יב רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"א ה"ג הע' 9
ח/יב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' נט, סד, סו, ע-עא
ח/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פח
ח/יב שביתת השבת לש אות לח ד"ה ומדברי {חרדל}, בורר אות ט {לאכול לאלתר}
ח/יב שדה אלחנן ח"א עמ' כז
ח/יב שו"ע הרב או"ח סי' שיט ס"א
ח/יב שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רה-רז, שה, תעח, תפה
ח/יב שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' לג אות א
ח/יב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' צד-צז
ח/יב תורת המלאכות ח"א עמ' קמ אות מד
ח/יג אבן ישראל (פישר)
ח/יג אהל משה (הורוביץ) ח"א שבת עד ע"א {שני מיני אוכלין}
ח/יג אהל שרה לאה עמ' רסח, רע
ח/יג אהלי חיים עמ' קכט
ח/יג אוצרות הרמב"ם
ח/יג אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' פד, פו
ח/יג אמרי דעת או"ח סי' יא עמ' נא
ח/יג אמת ליעקב מועד עמ' קנ, קנב
ח/יג אנצי"ת ע' בורר הע' 26, 31, 47, 55, 56, 58
ח/יג אפיקי מגינים שבת דף עד
ח/יג אש דת (דוברין) דף פ ע"ב-ע"ג
ח/יג באהלה של תורה או"ח סי' לט אות א
ח/יג באר דוד שבת ח"א סי' לב אות ב, סי' לה אות ד, סי' מא אות א
ח/יג באר מלך שבת פ"ח הי"ב אות לז, עמ' שנא-שנד
ח/יג בדבר מלך {תורמוסין}
ח/יג בית אהרן וישראל גל' סח עמ' יח
ח/יג בית ארזים - ס' הגליונות כאן (עמ' תקלב-תקלג)
ח/יג בית יעקב (מסקין) סי' ג
ח/יג בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רצב
ח/יג בנין שלמה (לר' שלמה אבריל מליסא, שקלוב תקמ"ט) ליקוטים דף לד ע"ג
ח/יג ברור הלכה שבת עד ע"א ציון א
ח/יג ברכת השבת מס' שבת סי' ז פ"ב ס"ק ב, פ"ד ס"ק ט-י, פ"יז ס"ק ו, פ"כ ס"ק ו
ח/יג גן דוד דף לט ע"ג, מ ע"א
ח/יג דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מט אות כט
ח/יג דברות אליהו ח"א עמ' נב-נד
ח/יג דברות משה שבת ח"ב סי' סא ענף א {פסולת מתוך אוכל}, ג {שני מיני אוכלין}
ח/יג דברי אור ח"ג עמ' נה
ח/יג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנא
ח/יג הדר איתמר עמ' יד {לאוצר}
ח/יג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ג ס"ק כג, לו, מ, מה, קא
ח/יג הררי קדם שבת עמ' ר, רג
ח/יג זמנים למלך
ח/יג חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' יז ס"ק ג, שבת סי"ד ס"ק ג {תורמוסין}
ח/יג חי' חפץ חיים = באור הלכה שיט ס"ג {שני מיני אוכלין}
ח/יג חיים ומלך
ח/יג חלק לוי עמ' קטו
ח/יג חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קג, קה
ח/יג חלקת מאיר
ח/יג חסדי דוד ח"ב עמ' פב
ח/יג טל אורות (ר' שאול) עמ' יז, יט
ח/יג טל אמרתי עמ' 282
ח/יג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נו, ח"ב עמ' קט, קסג, קע, קצז, רה
ח/יג טל תחיה ח"א סי' כד אות ב
ח/יג ישועות כהן שבת סי' קב ס"ק ה, סי' קו ס"ק ז, סי' קז ס"ק ד, ו, סי' קי ס"ק ח
ח/יג לב חיים (פלג'י) ח"ב דף כו ע"ג
ח/יג לב שלם [קרבן העדה (דפוס זאלקווא) שבת דף כח ע"ב]
ח/יג מגל ח"ז עמ' 116 {בורר ומניח לאכול מיד}
ח/יג מוריה גל' קעה עמ' קלה-קלו
ח/יג מחנה יוסף ח"ג עמ' צו
ח/יג מחנה יוסף שבת עמ' קנג
ח/יג מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' סג
ח/יג מחשבת חיים או"ח עמ' רמז
ח/יג מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' מד
ח/יג מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' יט
ח/יג מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ג ס"ק לא, לח
ח/יג מנחת אשר שבת עמ' ריז
ח/יג מנחת חינוך ח"א עמ' קנט
ח/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תכא
ח/יג משאת המלך (אדרי)
ח/יג משנת רבנו עמ' רכד
ח/יג נועם חט"ו עמ' נב, נט {פסולת מאוכל אסור אפי' לאלתר}
ח/יג נרות אהרן {שני מיני אוכלין}
ח/יג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קטו
ח/יג ס' הבתים ח"א עמ' רצז
ח/יג ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רט
ח/יג סולם מוצב עמ' מה {כבורר לאוצר}
ח/יג עבד המלך (תשא) {פסולת מתוך אוכל}
ח/יג עטרת יעקב עמ' יז
ח/יג עטרת שבת עמ' מט-נ
ח/יג פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' נד
ח/יג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' ח {מ"מ}
ח/יג ראש אליהו ח"א עמ' רמה
ח/יג רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' סד, סו, ע-עא
ח/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ל
ח/יג שו"ע הרב או"ח סי' שיט סעיפים א-ב, ה, ז, סי' תקי קו"א אות ב
ח/יג שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רה-רז, שה, תעח, תפה
ח/יג שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' לג אות א
ח/יג שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' קעד, קעט
ח/יג שערי זבולון הל' שבת סי' נב אות א
ח/יג שעשועי תורה שבת עמ' רטו
ח/יג שפתי דעת ח"א עמ' סח
ח/יג תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' צד-צז
ח/יג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רפב, שכא
ח/יג תורת המלאכות ח"א עמ' קכ אות יג, עמ' קמ אות מד
ח/יד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' מה {יין מגתו}
ח/יד אגלי טל בורר סי' כא אות א, מרקד סי' ה אות א
ח/יד אהלי חיים עמ' קכט
ח/יד אות היא לעולם ח"א דף ה ע"א {קהלת יעקב}
ח/יד אמרי איש עמ' סו {מים צלולים}
ח/יד אנצי"ת ע' בורר הע' 75, 76, 85, 97, 99, 100, 104
ח/יד אש דת (דוברין) דף פח ע"ב
ח/יד אתה יצרת - מלאכות שבת סי' טז {נתינת יין למשמרת}
ח/יד באר דוד שבת ח"א סי' לז אות א, סי' מ אות ד, סי' מד אות ג-ד, סי' מה אות א, סי' מט אות ב-ג, ה-ו, סי' נא אות א-ד
ח/יד באר מלך שבת עמ' שנח-שסא
ח/יד בית אהרן וישראל גל' סח עמ' יח
ח/יד בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קו-קז {סינון מים בסודרים}
ח/יד בית ארזים - ס' הגליונות
ח/יד בית שמש
ח/יד בית שערים יו"ד סי' ריא
ח/יד בנין שלמה (לר' שלמה אבריל מליסא, שקלוב תקמ"ט) ליקוטים דף לד ע"ג
ח/יד בר גיבול סי' ו {למה לא הזהיר שלא יטרוף}
ח/יד ברור הלכה שבת קלט ע"ב ציון ט, י, קמ ע"א ציון א
ח/יד ברכת השבת מס' שבת סי' י פ"י ס"ק ב
ח/יד גליונות אבני נזר
ח/יד גן דוד דף מ ע"ב
ח/יד דבורך של שבת עמ' תסח
ח/יד דברות אליהו ח"א עמ' עב {אין צביעה באוכלים}
ח/יד דברי ירמיהו {מסננין יין}
ח/יד דברי שלמה (אסרף)
ח/יד הדרת זקנים שבת סי' א ס"ק יב-יג
ח/יד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ג ס"ק י, כד, סד, סי' ח ס"ק מז, סי' כא ס"ק כ
ח/יד הר המלך ח"ו עמ' ס-סא {מסננין יין}
ח/יד הררי קדם שבת עמ' רצא-רצב
ח/יד זמנים למלך
ח/יד חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' יז ס"ק ו, ח, שבת סי"ד ס"ק ו, ח {יין מגתו}
ח/יד חי' חפץ חיים = באור הלכה שיט סט {המשמר יין, מסננין יין}, שכא סט"ו {חרדל שלשו}
ח/יד חי' מהר"ם שיק שבת עמ' תכד {לח"מ}
ח/יד חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קב
ח/יד טל אורות (ר' שאול) עמ' טז
ח/יד טל אמרתי עמ' 289
ח/יד טל תחיה ח"א סי' לו אות א, ג, סי' נ אות ב
ח/יד ימי שלמה {מסננין יין}
ח/יד יפה נוף עמ' לב {מסננין יין}
ח/יד יצחק ירנן {משמר יין, מסננין יין}
ח/יד ישועות יעקב מועד עמ' שב
ח/יד ישועות כהן שבת סי' קטז, סי' קיח ס"ק ז
ח/יד לב השבת סי' נו אות ב, ח
ח/יד לב שלם [חפץ ה' שבת דף מג]
ח/יד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כט ע"ג-ע"ד {יין צלול}
ח/יד מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קצח-קצט
ח/יד מחקרי ארץ או"ח סי' מא
ח/יד מילי דעזרא סי' מא אות ג, סי' נא אות ג
ח/יד מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ד ס"ק ה-ח, יא, יד, יז
ח/יד מנחת חינוך ח"א עמ' קס
ח/יד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תכב
ח/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/יד מראה הפנים שבת דף צא {מסננין, יין ע"ג שמרים}
ח/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/יד מרכה"מ אלפ' {מסננין יין}
ח/יד משאת המלך (אדרי)
ח/יד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' עז
ח/יד נחל איתן
ח/יד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קטו, קכג
ח/יד ס' הבתים ח"א עמ' רצז
ח/יד ס' הנייר עמ' יג
ח/יד פסקי רבנו יוסף עמ' שנג {מסננין יין}
ח/יד צרור החיים (יעקב)
ח/יד קרית מלך רב
ח/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' קב
ח/יד רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' צד, קא
ח/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פח
ח/יד שביתת השבת מרקד אות ז {כגרוגרת}, יז {בסודרים ובכפיפה}
ח/יד שברי לוחות עמ' 266 {הגהמ"י אות י - ר' קוביל}
ח/יד שו"ע הרב או"ח סי' שיט סעיפים יב-יד
ח/יד שו"ת הרדב"ז סי' אלף תלד
ח/יד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רח, תקסו
ח/יד שם טוב {מסננין יין}
ח/יד שפתי דעת ח"א עמ' רטז
ח/יד תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רעח
ח/יד תורת המלאכות ח"א עמ' קמו אות נג, עמ' קמז אות נה, עמ' קסד אות ב, עמ' קסח אות י
ח/יד תורת המלאכות ח"ג עמ' מ, נח
ח/יד תחומין חי"ח עמ' 291, 292
ח/טו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' מא {מחתך ירק}
ח/טו אגלי טל טוחן סי' ג, י, דש סי' ז אות ז
ח/טו אהלי חיים עמ' קכד
ח/טו אור הישר [תורת רפאל הל' יו"ט סי' פב, עי' לקמן פכ"א הי"ח]
ח/טו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 60
ח/טו אמת ליעקב מועד עמ' קמח
ח/טו אנצי"ת ע' גדולי קרקע הע' 91
ח/טו אפיקי מגינים שבת דף עד
ח/טו באר דוד שבת ח"א סי' לז אות א, סי' מ אות ד, סי' מד אות ג-ד, סי' מה אות א, סי' מט אות ב-ג, ה-ו, סי' נא אות א-ד
ח/טו באר מלך שבת קונטרס המלאכות - טוחן ד"ה הנה יש, עמ' שסב-שסז
ח/טו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 37
ח/טו בית יעקב (מסקין) סי' א
ח/טו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רצז
ח/טו ברור הלכה שבת עד ע"ב ציון א
ח/טו בשבילי התלמוד ח"א עמ' לח
ח/טו גליונות אבני נזר
ח/טו גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' שכז {מ"מ}
ח/טו דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ט {מ"מ - כגרוגרת}, ח"ב סי' סד הערה מ {מנסר}
ח/טו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנא
ח/טו הדר איתמר עמ' פה {שחיקת סממנים}
ח/טו הדרת זקנים שבת סי' ד ס"ק א, ג, סי' ה ס"ק א
ח/טו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ו ס"ק א-ב, סי' כח ס"ק יב, יז
ח/טו הר המלך ח"ג עמ' קכה
ח/טו הררי קדם שבת עמ' רכח
ח/טו ויען יצחק עמ' עה
ח/טו חי' חפץ חיים = שער הציון שכא ס"ק נ {כדי לבשל ביצה}
ח/טו חמדת ימים עמ' קטו
ח/טו חמדת ישראל ח"א דף מט ע"ב וע"ד
ח/טו טל אמרתי עמ' 225
ח/טו טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נו, רסג, רעט
ח/טו טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' רעח
ח/טו טל חיים (טל) שבת עמ' 56 {ליהנות}
ח/טו טל נתן עמ' עב-עד, פ, שפה
ח/טו יד ישראל ח"א
ח/טו לב שלם [כ"מ לקמן פכ"א, שו"ת מהר"י הלוי סי' צח, יד אהרן או"ח שכא הגהב"י, לשון למודים דף צח]
ח/טו להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' לט-מא
ח/טו ללשונות הרמב"ם {מחתך ירק}
ח/טו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כז ע"ג-ע"ד
ח/טו מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קמג, קפו-קפז
ח/טו מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קיא
ח/טו מילי דעזרא סי' מא אות ב-ג
ח/טו מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ח ס"ק כא-כו, סי' יח ס"ק יב
ח/טו מנחת חינוך ח"א עמ' קנ, קנט-קסא
ח/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת - לקוטי תשובות עמ' לט, מ
ח/טו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תכה {לח"מ}, תכז
ח/טו מעיני התורה ח"ג עמ' צג {או"ש}
ח/טו מערכי לב (לב) עמ' שלא
ח/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/טו מרכה"מ אלפ' {מחתך ירק}
ח/טו משאת המלך (אדרי)
ח/טו משכנות אפרים שבת סי' ב אות ב {מנסר עצים}
ח/טו משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף מט {המחתך את התלוש}
ח/טו משנת יהודה ח"א כאן, ופ"ח הי"א
ח/טו משנת יעקב כאן {מחתך ירק}, וזרעים ח"א עמ' רז
ח/טו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' עט
ח/טו נחלת הלויים (הורוביץ) עמ' כח {יש טוחן גם שלא בג"ק}
ח/טו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קכד
ח/טו ס' הבתים ח"א עמ' רצח
ח/טו סידורא דפת עמ' רמ, רמג, רנ
ח/טו עיון בלומדות עמ' ג
ח/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נז
ח/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רג ע"א
ח/טו רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' עז
ח/טו שארית יהודה (בלום) דף כו ע"ג {שיעור טוחן כשיעור ההוצאה}
ח/טו שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' כו
ח/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פח
ח/טו שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קסו, רכה, רכט, רעב-רעג, תפו, ח"ג עמ' תנז
ח/טו שער המלך ח"א עמ' פט
ח/טו שערי זבולון הל' שבת סי' נה אות א
ח/טו תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שמו
ח/טו תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קעד
ח/טו תורת המלאכות ח"א עמ' קו אות עג {מ"מ - שיעורים נלמדו מהוצאה}
ח/טו תורת המלאכות ח"א עמ' קמח אות א, עמ' קס אות כו, עמ' קסב אות לב, עמ' קסג אות לג
ח/טו תורת המלאכות ח"ב עמ' שטז אות רע
ח/טו תורת רפאל או"ח ח"ב דף סד ע"ד, קיב ע"א
ח/טו תשובה שלמה יו"ד סי' ט {מ"מ}
ח/טז אבן ישראל (פישר) {גיבול באפר}
ח/טז אגורה באהלך דף ח ע"ג
ח/טז אגלי טל טוחן סי' ג, דש סי' ז אות ח בהגהה, ח"ב סי' קפב, לש סי' ח ובהגהה, סי' ט אות ג, ו, זורע סי' יז
ח/טז אגרות משה או"ח ח"ג סי' לז {הגהמ"י}
ח/טז אור הישר [אור זרוע סו"ס מא]
ח/טז אור יעקב שבת דף י ע"ב, יא ע"ד
ח/טז אור צהיר {גיבול באפר}
ח/טז אורח משפט עמ' קצ {נותן זרע שומשמין}
ח/טז אמת ליעקב מועד עמ' רפו
ח/טז אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קיז-קיח
ח/טז אש דת (דוברין) דף פו ע"ג, פט ע"ג, צ ע"ד
ח/טז באר דוד שבת ח"א סי' לז אות א, סי' מ אות ד, סי' מד אות ג-ד, סי' מה אות א, סי' מט אות ב-ג, ה-ו, סי' נא אות א-ד
ח/טז באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף יח
ח/טז באר מלך שבת קונטרס המלאכות - לש ד"ה ברם, עמ' שסח-שעא
ח/טז בית אהרן וישראל גל' סח עמ' יח-יט
ח/טז בית ארזים - ס' הגליונות
ח/טז בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' יט
ח/טז בר גיבול סי' א-ב {המקור שלאו בר גיבול פטור}, סי' א ס"ק ד {מדוע אפר אינו בר גיבול}, סי' ב ס"ק ח {מדוע אפר אינו בר גיבול}, סי' ג {מהו מורסן}, סי' ד ס"ק יא {ראב"ד}, סי' טו ס"ק א, ג {ראב"ד}, ומקור ההלכות ס"ק כ {ראב"ד}, סי' יז {למה לא כתב "והלש את העפר"}, סי' לה {איך הם מתערבים}, סי' לו ס"ק ג {נותן זרע שומשמין}, ס"ק ז {מדוע אפר אינו בר גיבול}, ס"ק ח {מדוע חול אינו בר גיבול}, ס"ק ט {מדוע מורסן אינו בר גיבול, ומהו מורסן}
ח/טז ברור הלכה שבת פ ע"ב ציון א פסקה ד {שיעורו}, קנה ע"ב ציון ל
ח/טז ברכות שמים שבת אות תתרכו {לח"מ}
ח/טז ברכת השבת מס' שבת סי' י פ"ב
ח/טז בשבילי התלמוד ח"ג זבחים צד ע"ב {זרעי פשתן במים}
ח/טז גליונות אבני נזר
ח/טז גן דוד דף מב ע"ג-ע"ד, מה ע"ג
ח/טז דבורך של שבת עמ' תסח
ח/טז דברות אליהו ח"א עמ' לח-לט
ח/טז דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ט (עמ' רכו) {כגרוגרת, כפי כור}, סי' כ הערה קטו {גיבול באפר}, קכ {מגבל עפר}
ח/טז דברי אברהם (מנדלסון) דף נה ע"ד, נו ע"א {שורה זרע פשתן וכיו"ב}
ח/טז דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' כו {נתן זרע פשתן במים}
ח/טז דברי ירמיהו {נותן זרע שומשמין}
ח/טז דברי שלמה (אסרף)
ח/טז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנב
ח/טז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ג ס"ק לא, סי' ח ס"ק ו, טו, יז {ראב"ד}, כד, כז
ח/טז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רנ
ח/טז זכר שמואל שבת סי' ג ס"ק א
ח/טז חדושים ובאורים (גרי') שבת סט"ו ס"ק ג, ה, סכ"ה לדף קנה ע"ב ולדף קנו ע"א
ח/טז חזו"א על הרמב"ם
ח/טז חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שלו
ח/טז חי' עזיאל
ח/טז חיים ומלך
ח/טז חמדת ישראל ח"א דף נא ע"ב-ע"ג, נב ע"א, ח"ב דף נג ע"ג {מ"מ}, נד ע"ב
ח/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כב עמ' עג-עד
ח/טז טל אורות (ר' שאול) עמ' כח
ח/טז טל אמרתי עמ' 317
ח/טז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' רצט {מ"מ}, ש, שז {מ"מ}, שלו {פי' קדמון ממצרים}
ח/טז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' שו {רמב"ם}, שט {ראב"ד}
ח/טז טל נתן עמ' פא, שפו
ח/טז טל תחיה ח"א סי' מו {ראב"ד}
ח/טז יד אברהם אהלות עמ' כז
ח/טז יד ישראל ח"א
ח/טז יצחק ירנן {מגבל עפר}
ח/טז ישועות יעקב מועד עמ' קנח
ח/טז לב חיים (פלג'י) ח"ב דף כט ע"ד {גיבול באפר}
ח/טז לב שלם [שו"ת מהריט"ץ סי' סט, בני חיי או"ח סי' רנב, נחפה בכסף יו"ד סי' ה]
ח/טז לשון למודים או"ח דף צח ע"ג {גיבול באפר ובחול גס}
ח/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף י ע"א-ע"ב {הנותן זרע פשתן}, כט ע"ד, ל ע"א-ע"ב, לא ע"א {כדי לעשות פי כור}
ח/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' סג, קמג, ר {מ"מ}, רא-רה, רט
ח/טז מזכרת חיים עמ' מג {גיבול באפר}
ח/טז מחשבת חיים או"ח עמ' רע
ח/טז מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קמ
ח/טז מלאכת שמואל עמ' קצד
ח/טז מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' רעא-רעב
ח/טז מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ט ס"ק ב
ח/טז מנחת חינוך ח"א עמ' קנט, קסב
ח/טז מנחת יצחק (וייס) שו"ת - לקוטי תשובות עמ' מא, מב
ח/טז מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' כז ס"ק ז
ח/טז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שצח {לח"מ}, תלא, תלג
ח/טז מעיני המים
ח/טז מעליות חי"ד עמ' 195-203
ח/טז מפענח צפונות עמ' 86 {גיבול בחול}
ח/טז מקראי קדש (תפט) דף קג ע"ב {גיבול באפר ובחול גס ובמורסן}
ח/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' רסח
ח/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/טז מרכה"מ אלפ' {נותן זרע שומשמין}
ח/טז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לז אות א-ג {אין גיבול במורסן}
ח/טז משאת השבת עמ' רא
ח/טז משנת יהודה ח"ב כאן, ופ"ג ה"ב, פ"ח הט"ז
ח/טז משפטי עזיאל ח"ו עמ' קלה
ח/טז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קנג-קנד {שורה זרע פשתן}, קפ
ח/טז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' פב
ח/טז נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' לה ס"ק א, ה {לח"מ}, סי' לו ס"ק ו, סי' לח ס"ק א-ג, סי' מ ס"ק ב {ראב"ד}
ח/טז סידורא דפת עמ' רפא, רפג
ח/טז עיון בלומדות עמ' ג
ח/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מו ע"ב, סא ע"ג, סב ע"ב
ח/טז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף טו ע"ג
ח/טז צרור החיים (יעקב)
ח/טז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נו {מ"מ}
ח/טז קרית מלך רב
ח/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' קג
ח/טז רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קא
ח/טז שארית נתן (לוברט)
ח/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' נ
ח/טז שביתת השבת כללי לש אות ב {הנותן זרע}, ד {בחול הגס}, יא-יב {ראב"ד}, יג {תולדת לש}, יז {ראב"ד}, לש אות לה ד"ה ועי' {שיעורו}
ח/טז שו"ע הרב או"ח סי' שכא ס' טז, סי' שכד ס"ג, סי' שמ ס' טז
ח/טז שו"ת הרדב"ז סי' אלף תריא {נותן זרע שומשמין}
ח/טז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שפח
ח/טז שעורי מבשר טוב שבת עמ' יג, קא, קד, קו
ח/טז שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' קט-קי
ח/טז שעשועי תורה שבת עמ' רצג {לח"מ}
ח/טז תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שז
ח/טז תורת המלאכות ח"א עמ' קעא אות יד, עמ' קעב אות ג, עמ' קעג אות ו, עמ' קפו אות לד, עמ' קפט אות מא-מב
ח/טז תורת המלאכות ח"ב עמ' שיח אות רעג
ח/טז תורת רפאל או"ח ח"ב דף סט ע"א
ח/טז תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שא-שב, שח


ט/101 הלכות שבת פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ אהל חיים ח"ד
ט/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ט/רה"פ אורה ושמחה
ט/רה"פ דברי ירמיהו
ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ ס' הבתים ח"א, עמ' שד-שה, שיב-שיג
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ קרית מלך
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אבי עזרי ח"א
ט/א אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' א עמ' ג
ט/א אבני נזר או"ח סי' תז אות ג
ט/א אבני ציון ח"א סי' סג אות ג {מרכה"מ}
ט/א אגלי טל אופה סי' יא אות ו, סי' יט אות י, יג
ט/א אדני היד החזקה
ט/א אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 27
ט/א אור הישר [באר יצחק או"ח סי' כב]
ט/א אור הלבנה (חילו) בישול עמ' כב {השמיט מעשן}
ט/א אנצי"ת ע' אופה הע' 6, 11, ע' בתר מעקרא הע' 40 {צ"פ}
ט/א אפיקי מגינים שבת דף לו, עד
ט/א אשר למלך
ט/א אתה יצרת - מלאכות שבת סי' כח
ט/א באר דוד שבת ח"א סי' כב אות א, סי' נג אות ב, סי' ס אות ד, סי' סב אות א, ג-ד, סי' עד אות א
ט/א באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף לו
ט/א באר מלך שבת פ"ח ה"ז אות כד, כז, קונטרס המלאכות - דש ד"ה סוגיא, עמ' שעב-שפב
ט/א בדבר מלך
ט/א בית אהרן וישראל גל' מה עמ' קי-קיא
ט/א בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' יט
ט/א ברכת השבת מס' שבת סי' יא פ"א ס"ק ו, פ"ב ס"ק ב, פ"ג ס"ק יד, פ"ד, פ"י
ט/א בשבילי התלמוד ח"א עמ' מד-מו {צ"פ}
ט/א גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' רפז, רצח, שכז
ט/א דברות משה שבת ח"א סי' יח ענף א
ט/א דברי יציב או"ח עמ' שכ {לרחוץ אבר קטן}
ט/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנג
ט/א דרך המלך (רבי)
ט/א הגהות חבר בן חיים
ט/א הדרת זקנים שבת סי' ח ס"ק ג-ד
ט/א הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ט ס"ק ג, יז, כב, כד, סי' טז ס"ק א
ט/א הררי קדם שבת עמ' צט, קלג, קפח
ט/א ויקרא אברהם או"ח סי' טז (ז ע"ב)
ט/א חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' קטז
ט/א חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שלו
ט/א חמדת ימים עמ' מ
ט/א חמדת ישראל ח"א דף נב ע"א וע"ג, ח"ב דף נו ע"ב {צ"פ}
ט/א טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' ריד, רכט, רמה-רנו, רסז
ט/א טל נתן עמ' פט-צ, צב, קד, קצב, שפו
ט/א טל תחיה ח"ב סי' לא אות א
ט/א יחוה דעת ח"ג עמ' קסד
ט/א יצחק ירנן
ט/א יקב זאב דף פט ע"ב
ט/א כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' קח
ט/א כתר המלך
ט/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' יט ע"ב, כ ע"א, ח"ז עמ' צד, ח"י עמ' נ
ט/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' יד
ט/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' עא
ט/א ללשונות הרמב"ם
ט/א מאור ישראל
ט/א מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' סה {צ"פ}
ט/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כ ע"ד {שיעורים שווים}, לא ע"ב {אופה ומבשל} וע"ג {מבשל סממנים}, לב ע"ג {המחמם מים}
ט/א מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קמג {כגרוגרת}, ריא, ריג {כגרוגרת}, ריט {מחמם מים}
ט/א מגל חי"ד עמ' 15
ט/א מועדים וזמנים ח"ז סי' רי
ט/א מזכרת עמ' 234 {עישון בשבת}
ט/א מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קח
ט/א מנוחת אשר ח"א דף סג ע"ד {כגרוגרת}
ט/א מנחת אשר שבת עמ' קצא, רכו
ט/א מנחת חינוך ח"א עמ' קנ, קנט, קסב, קסג
ט/א מנחת מחבת עמ' קסה {קרית ספר}
ט/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תלח, תלט {מגדל עוז, לח"מ, פרי חדש}, תמו
ט/א מסורה ח"ז עמ' טז
ט/א מערכי לב (לב) עמ' שלא
ט/א מצעדי גבר שבת סי' ל אות ג
ט/א מקראי קדש (תפט) דף קד ע"א
ט/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רסח, תמט, תנא
ט/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/א משאת המלך (אדרי)
ט/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסג
ט/א משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' רפו
ט/א משרת משה (נבר)
ט/א נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קג {הכל ענין אחד}, קח {מחמם מים - אב}, קיג {מחמם מים}
ט/א נועם ח"ד שער הלכה עמ' 7 [זקן אהרן סי' טו-טז]
ט/א נזר הראש עמ' ע
ט/א נר למאור (פרצקי) עמ' מב
ט/א נרות אהרן
ט/א נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' נו
ט/א נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' כו
ט/א נתן פריו ביצה עמ' נט
ט/א סידורא דפת עמ' רצט, שג, שט
ט/א עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות י {מ"מ בשם רמב"ן}
ט/א עטרת שבת עמ' פ, פב, פד
ט/א ערך כסף עמ' כט {מחמם מים}
ט/א פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' פה {שיעור מבשל סממנין}
ט/א פסקי אליהו ח"א עמ' כח
ט/א צפנת פענח (וגם השמטות דף נה ע"ב)
ט/א קהלות יעקב שבת סי' לז
ט/א קובץ הערות על אבי עזרי
ט/א ראש אליהו ח"א עמ' קמז
ט/א שאר יוסף ח"ז עמ' רסז
ט/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פט
ט/א שביתת השבת מבשל אות ג, אות כ ד"ה ולעיל, אות עה ד"ה ובזה וד"ה ועי', כללי מבשל אות יז, כט
ט/א שלחן המלך
ט/א שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רמו-רמז, שלח-שלט, תיח, ח"ב עמ' רלג
ט/א שמחה לאיש (שונשול) דף מה ע"ב {מ"מ}
ט/א שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' לב אות ב {כדי לרחוץ אבר קטן}
ט/א שמש ומגן או"ח סי' מו עמ' קיז-קיח {מבשל סממנים}
ט/א שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' רו
ט/א שער המלך ח"א עמ' פז
ט/א שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קו ס"ק א
ט/א שערי זבולון הל' שבת סי' עג אות ב
ט/א תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שמב
ט/א תורת המלאכות ח"ב עמ' ז אות ד, עמ' י אות ו, עמ' כז אות יט, עמ' רי אות קע, עמ' רל אות קפג, עמ' שא אות רנא, עמ' שטז אות רע, עמ' שיז אות רעב-רעג
ט/א תורת המלאכות ח"ג עמ' קעז
ט/א תורת השבת עמ' פד {רחיצת אבר קטן}
ט/א תורת מלאכת המבשל עמ' קי-קיב, קיד {שיעור}
ט/ב אבני חפץ ח"ג עמ' פו
ט/ב אור הלבנה (חילו) בישול עמ' קנד, רטו
ט/ב אמונת עתיך גל' 110 עמ' 125
ט/ב אמת ליעקב מועד עמ' קכח
ט/ב אפיקי מגינים שבת דף לח
ט/ב באר מלך שבת עמ' שפג-שצד
ט/ב בית אהרן וישראל גל' מה עמ' קי-קיא
ט/ב בית אהרן וישראל גל' פח עמ' עא
ט/ב ברור הלכה שבת לח ע"ב ציון ט, קמה ע"ב ציון ג
ט/ב ברכת השבת מס' שבת סי' א ס"ק ב {או"ש}
ט/ב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' ט
ט/ב גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' שמח
ט/ב דברי יציב יו"ד עמ' סב {תולדות האור}
ט/ב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ט ס"ק כב, סי' י ס"ק ז
ט/ב הר המוריה (אדר"ת) עמ' קעט
ט/ב הר המלך ח"ז עמ' שלב
ט/ב הרמב"ם והלכותיו
ט/ב הררי קדם שבת עמ' קכ, קכג
ט/ב התורה והמדינה חי"א עמ' תלז
ט/ב זכר שמואל שבת סי' ה ס"ק ב
ט/ב חי' חתם סופר
ט/ב חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' רצה
ט/ב חלקת מאיר
ט/ב חמדת ישראל ח"א דף עא ע"ד, ח"ב דף מח ע"ד
ט/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כ עמ' סז {תולדות האור}
ט/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רמא
ט/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' מט
ט/ב טל אמרתי עמ' 109
ט/ב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נו, ח"ב עמ' רנא, תנז
ט/ב טל חיים (טל) שבת עמ' 56, 60 {בשביל שתתגלגל}
ט/ב טל תחיה ח"ב סי' כב אות א
ט/ב כתר אפרים עמ' תי
ט/ב לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקכא
ט/ב ללשונות הרמב"ם
ט/ב מאור ישראל
ט/ב מוריה גל' קצג עמ' קצ-קצב
ט/ב מלאכת שמואל עמ' רסב
ט/ב מנחת אשר שבת עמ' רכד
ט/ב מנחת כהן (פימינטל), משמרת השבת פ"ד אות ז
ט/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קז {או"ש}
ט/ב מסורה ח"ז עמ' טז
ט/ב מעין חיים ח"ה עמ' צה
ט/ב מערכי לב (לב) עמ' תיט, תנה, תס, תסא, תסד
ט/ב משאת המלך (אדרי)
ט/ב משנת יעקב כאן, זמנים ח"ב עמ' רפו, זרעים ח"א עמ' רז-רח {משנת יעקב}
ט/ב משפטי עזיאל ח"א עמ' רכה, רכז, ח"ג עמ' קלא
ט/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רטז
ט/ב נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קט {המבשל בתולדות אור}, קי {הדחת קולייס האיספנין}
ט/ב נתן פריו מכות עמ' עא
ט/ב פסקי אליהו ח"א עמ' לא
ט/ב פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 99 {אור שמח}
ט/ב ציץ אליעזר ח"א סי' כ פ"א אות טו {או"ש}, פ"י אות ב {או"ש}, ח"ב סי' יח אות ה {או"ש}
ט/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות יח, שעור יא אות ג
ט/ב קרבן אשה דף עח ע"ב
ט/ב רשימות לב שבת סי' כא אות ה {או"ש}
ט/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פט
ט/ב שביתת השבת כללי מבשל אות ו
ט/ב שו"ע הרב או"ח סי' שיח סעיפים ז, יא
ט/ב שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קסא
ט/ב שירת הים סי' יז אות י
ט/ב שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רמו-רמז, שלח-שלט, תיח, ח"ב עמ' רלג
ט/ב שמש ומגן או"ח סי' טו עמ' מז {דבר המבושל כל צרכו - פטור אבל אסור}
ט/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף מד ע"ד
ט/ב תורת המלאכות ח"ב עמ' ל אות כב, עמ' לב אות כג, עמ' קיז אות פח, עמ' שיח אות רעג
ט/ב תורת מלאכת המבשל עמ' רסב {ביצה}, רסח {או"ש}, שסט {מ"מ}
ט/ב תחומין ח"ח עמ' 25
ט/ג אבני חפץ ח"ג עמ' צה
ט/ג אבני ציון ח"ב סי' עח אות א
ט/ג אגלי טל אופה סי' י אות ב, טו, סי' יט אות ח, סי' מח אות ו
ט/ג אדרת המלך עמ' טז-יז {בישול אחרי בישול בלח}
ט/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' יא
ט/ג אוצרות הרמב"ם
ט/ג אור הלבנה (חילו) בישול עמ' יג
ט/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' ריב {כל צרכו}
ט/ג אמרי בינה (אש) דף ח ע"ג, ט ע"ג, י ע"ג {כ"מ בשם רמ"ך - יש בישול גם אחרי שהגיע למאכל בן דרוסאי}
ט/ג אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קנה, קפה
ט/ג אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנג סעיף יא, סי' רנח סעיף א, סי' שיח סעיף ב, ה, ו, לב
ט/ג אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רמח
ט/ג אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קע-קעב
ט/ג אפיקי מגינים שבת דף לו, לח
ט/ג אש דת (דוברין) דף צה ע"ג, צט ע"א-ע"ב
ט/ג אש המערכה עמ' 201
ט/ג אשר למלך
ט/ג אתה יצרת - מלאכות שבת סי' כח
ט/ג באר דוד שבת ח"א סי' כב אות א, סי' נג אות ב, סי' ס אות ד, סי' סב אות א, ג-ד, סי' עד אות א
ט/ג באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף לו
ט/ג באר מלך שבת פ"ג הי"א אות כח, פ"ט ה"א אות א-ב, עמ' שצה-תיב
ט/ג באר ראי עמ' לט, קו
ט/ג בית אהרן וישראל גל' לד עמ' צב-צג, גל' סח עמ' יט-כ
ט/ג בית ארזים - ס' הגליונות
ט/ג בית זבול ח"ב סי' כד אות א
ט/ג בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רצח
ט/ג בית שערים או"ח סי' קיא
ט/ג בנין אריאל יאיר עמ' 114 {המבשל פרי שראוי לאכול חי}
ט/ג בנין שלמה (רבינ') סי' מג
ט/ג ברור הלכה שבת לז ע"א ציון א פסקה א {בישול דבר שהיה מבושל כמאכל בן דרוסאי}, לח ע"ב ציון י, קמה ע"ב ציון ג פסקה א-ב
ט/ג ברכת השבת מס' שבת סי' יא פ"א ס"ק ז {מ"מ}
ט/ג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רצט
ט/ג ברכת מרדכי ענינים עמ' כה
ט/ג בשבילי השביתה החדש סי' לד אות ג
ט/ג בשמים ראש סי' קפו
ט/ג גדולי ציון (תשנב) עמ' קסא
ט/ג גזע ישי דף ע ע"ב
ט/ג גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' ב-ח
ט/ג גליונות אבני נזר
ט/ג גן שושנים ח"ב עמ' רב-רג {שא"צ בישול}
ט/ג גנזי ברכה סי' טו אות ב
ט/ג גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' סה, ריא, שכ, שסב, שצח, ת
ט/ג דברות משה סנהדרין עמ' תרי {מ"מ}, תריא
ט/ג דברות משה שבת ח"א סי' יח ענף ב, ח"ב סי' כז ענף ב, סי' לד הערה ג
ט/ג דברי אברהם (מנדלסון) דף יב ע"ג {כ"מ}
ט/ג דור דורים עמ' רכב
ט/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנג
ט/ג הגהות חבר בן חיים
ט/ג הגיוני הלכה עמ' 166 {מ"מ}
ט/ג הדרת זקנים שבת סי' ד ס"ק ה, סי' ח ס"ק ג, ו
ט/ג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ט ס"ק כב, כד-כו, מז, סי' טו ס"ק לו
ט/ג הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' טז ס"ק ב
ט/ג הר המלך ח"ז עמ' שלב
ט/ג הררי קדם שבת עמ' צו-צז, קיא, רצב
ט/ג התורה והמדינה חי"א עמ' תלט
ט/ג ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' קלב {כ"מ}
ט/ג ויקרא אברהם או"ח סי' טז (ז ע"ד)
ט/ג זבחי שלמה עמ' א
ט/ג זכור לאברהם (יפהן) עמ' קמא
ט/ג זכר שמואל שבת סי' ד ס"ק א, סי' ה ס"ק א
ט/ג זכרון סופרים {או דבר שאינו צריך בישול כלל} [עיין הגהות חת"ס או"ח סימן שיח בשם רדב"ז (ועיין תשו' ערוגת הבשם או"ח סימן פ', וקרן לדוד או"ח סוף סימן עו, והנה גם החת"ס שם סיים לעיין בטו"ז יו"ד סימן קיג ודו"ק)]
ט/ג זמנים למלך
ט/ג חי' חפץ חיים = שער הציון שיח ס"ק קיד
ט/ג חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' רצו
ט/ג חלקת יואב החדש קונטרס הערות בשם המחבר סי' ה, והגהות למנ"ח סי' ז
ט/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יד עמ' מח
ט/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כ עמ' סח {ולא יפקיענה בסודרים}
ט/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כד עמ' עז-עח
ט/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סב עמ' קצט {תולדות האור}
ט/ג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 186
ט/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' מט {המפקיע את הביצה בבגד חם}, נב
ט/ג טל אמרתי עמ' 117, 129
ט/ג טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רכז, רעו
ט/ג טל נתן עמ' פט, צב-צד
ט/ג טל תחיה ח"ב סי' ב אות א, סי' ה אות א, סי' י אות א, סי' כג אות א, סי' כה אות א, סי' לא
ט/ג יצחק ירנן
ט/ג יקב זאב דף פט ע"א
ט/ג יראה ואהבה עמ' קלא
ט/ג ישורון ח"כ עמ' תקכ {חמי טבריה}
ט/ג כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' קח
ט/ג כנפי נשרים
ט/ג כתר אפרים עמ' תיא
ט/ג לבושי מרדכי לקו"ת עמ' יט
ט/ג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' י ע"א, כ ע"א, ח"ז עמ' צד
ט/ג להורות נתן מועדים ח"ב עמ' ע
ט/ג ללשונות הרמב"ם
ט/ג מאורי אש השלם עמ' תכ
ט/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לב ע"ב {דבר שא"צ בישול} וע"ג {מבושל כל צרכו}
ט/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קמג, ריט
ט/ג מגד יהודה ח"א סי' קסז אות ה
ט/ג מגל ח"ז עמ' 36, 37, 39, חי"ג עמ' 201-202
ט/ג מגל חי"ד עמ' 16, 21-25
ט/ג מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' כד
ט/ג מועדים וזמנים ח"א סי' כט
ט/ג מוריה גל' קא עמ' ס
ט/ג מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' פז
ט/ג מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קח
ט/ג מטה אהרן פסחים עמ' סט
ט/ג מיטב הארץ עמ' 122-123
ט/ג מלאכת מחשבת עמ' רלו
ט/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' נה
ט/ג מנחת אשר שבת עמ' רכה, פסחים עמ' קלח
ט/ג מנחת חינוך ח"א עמ' מה, קסג
ט/ג מנחת כהן (פימינטל), משמרת השבת פ"א אות ב, פ"ו אות יב, פ"ז אות א, יא, פ"ח אות ב
ט/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' לד
ט/ג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' נ {כ"מ}
ט/ג מסורה ח"ז עמ' טז
ט/ג מעיני המים
ט/ג מענה לשון עמ' לח
ט/ג מערכי לב (לב) עמ' תלד, תע
ט/ג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' מג]
ט/ג מראה הפנים שבת דף נ
ט/ג מרבה חיים סי' טו אות ה
ט/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/ג משאת המלך (אדרי)
ט/ג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף לד
ט/ג משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רפו, וקדושה עמ' רפו
ט/ג משנת ר' אהרן שבת עמ' קי
ט/ג נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קד {יש חיוב בישול גם אחרי מאכל בן דרוסאי}, קח {דבר שא"צ בישול}, קיא-קיב {המבשל דבר שהיה מבושל כמאכל בן דרוסאי}
ט/ג נועם ח"ח עמ' קסג
ט/ג נזר הקדש (רזין) מנחות דף פו ע"ד, פז ע"א
ט/ג נזר הראש עמ' ס, סד
ט/ג נחלת שמואל דף מח ע"ד
ט/ג נחלת שמעון (אמוראי) דף עד {חמי טבריה}
ט/ג נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קמו עמ' רצד {הגהמ"י}, רצו
ט/ג נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' נא ס"ק ה, סי' פט ס"ק ח, סי' צא ס"ק י, ח"ב שער ב סי' ד ס"ק ו
ט/ג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קלד
ט/ג נתן פריו ביצה עמ' נט
ט/ג סידורא דפת עמ' שב, שז, שיב
ט/ג עטרת ישראל עמ' רעב
ט/ג עטרת שבת עמ' עח, פ, פג-פד
ט/ג פני חיים (צימרמן) עמ' סג
ט/ג פסקי אליהו ח"א עמ' כח
ט/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' רפד
ט/ג פרי יצחק (תשעו) עמ' צז {הגהמ"י}
ט/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שנט ע"א
ט/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 41
ט/ג קבא דתירוצא עמ' יד
ט/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נב {מ"מ}
ט/ג קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קי {הגהמ"י - בישול מלח בכלי שני}
ט/ג ראש אליהו ח"א עמ' קמד, קמה {מרכה"מ}, קמז
ט/ג רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קה, קח, קיב, רפז
ט/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' סב
ט/ג שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 105
ט/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' צד, ק, ח"ה סי' לד, ח"ט סי' פט
ט/ג שביתת השבת דש כללים אות ו ד"ה מה שכתב, כללי מבשל אות כח, ל
ט/ג שו"ע הרב או"ח סי' שיח סעיפים ז, ח, י
ט/ג שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים ריד
ט/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' ע {הגהמ"י}
ט/ג שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' רכא
ט/ג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שד-שז, שכא-שכז, שלב, שמב-שמח, שס, שסד-שסח, שעו-שעט, שצג, שצח, תטז, תרפז-תרפח, תרצח, ח"ב עמ' רלג
ט/ג שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' לב אות א
ט/ג שמש ומגן או"ח סי' ח עמ' כ {רמב"ם}, סי' טו עמ' מה {מ"מ - אין בישול אחר בישול גם בדבר שיש בו מרק}
ט/ג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קפב
ט/ג שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' קה
ט/ג שערי שמחה (רפיש) דף כג ע"א, נב ע"ב
ט/ג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכד ע"ג {מ"מ}
ט/ג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רנג
ט/ג תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ז אות ד
ט/ג תורת המלאכות ח"ב עמ' ח אות ד, עמ' יג אות ט, עמ' יח אות יב, עמ' מו אות מב, עמ' מט אות מד, עמ' עד אות נד, עמ' צז אות ע, עמ' קיז אות פח, עמ' קכג אות צד, עמ' קכו אות צו, עמ' קנב אות קכו-קכז, עמ' רי אות קע, עמ' רנו אות רג, עמ' רנז אות רה
ט/ג תורת המלאכות ח"ז עמ' עג, פה
ט/ג תורת מיכאל עמ' כט {כ"מ}
ט/ג תורת מלאכת המבשל עמ' ב, יב, לז, צה, רמח {בגד חם}, שסז
ט/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שטו
ט/ג תחומין ח"ח עמ' 28, עמ' 21-22
ט/ג תשובה מאהבה ח"א סי' נח, רט, ח"ב דף לו ע"ב
ט/ג תשובות רי"ח זוננפלד עמ' עג
ט/ד אבני נזר או"ח סי' קצב אות ה {כ"מ}
ט/ד אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קכ {לח"מ}
ט/ד אברהם יגל
ט/ד אגלי טל אופה סי' מא, מב אות א
ט/ד אדני היד החזקה
ט/ד אהלי תם עמ' רלו
ט/ד אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שסח
ט/ד אור הישר [מ"מ לקמן רפי"ב {כולם חייבים}, מפרשים לעיל פ"ג הי"א {מגיס}, לח"מ הל'ק יו"ט פ"ג הי"א {ראב"ד}]
ט/ד אור לציון ח"ב פרק ל אות יח
ט/ד אמרי איש עמ' כח
ט/ד אמרי דעת יו"ד סי' א עמ' פ
ט/ד אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קעא
ט/ד אפיקי ים ח"ב דף מז
ט/ד אשר למלך
ט/ד באר דוד שבת ח"א סי' כב אות א, סי' נג אות ב, סי' ס אות ד, סי' סב אות א, ג-ד, סי' עד אות א
ט/ד באר מים חיים (נוסינזון) ביצה דף לד
ט/ד באר מים חיים (נוסינזון) ביצה דף לד
ט/ד באר מלך שבת עמ' תיב-תטז
ט/ד בינת אברהם עמ' קמו
ט/ד בית אבי ח"ב סי' נז עמ' עז {כ"מ}
ט/ד בית שמש
ט/ד בית שערים או"ח סי' קי (דף מו), קיא (דף מח), רנז
ט/ד ברור הלכה שבת יח ע"ב ציון ד פסקה ב, ביצה לג ע"א ציון ו, לד ע"א ציון ה
ט/ד בריכת ירושלים עמ' מ, מב, מה
ט/ד ברכות שמים שבת אות תתרנו
ט/ד גבורות יצחק עמ' כט
ט/ד גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלא ע"ד
ט/ד דברות משה ביצה עמ' תעז {מ"מ - הגסה}
ט/ד דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קכו, ח"ב סי' לד הערה יג
ט/ד דברי יואל - שו"ת עמ' תקעא
ט/ד דעת מרדכי ח"א דף מג ע"ד
ט/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנד
ט/ד הגהות חבר בן חיים
ט/ד הדרת זקנים שבת סי' ח ס"ק ד
ט/ד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' א ס"ק כד, סי' י ס"ק א, ג {מ"מ}, סי' לד ס"ק א {לח"מ}, ט
ט/ד הר המלך ח"ג עמ' קכה
ט/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' פה
ט/ד הררי קדם שבת עמ' כז, צד
ט/ד ואם תאמר ח"ד קושיה 305
ט/ד ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' רלג
ט/ד זית רענן ח"א עמ' קכה {לח"מ}
ט/ד זכור לאברהם (יפהן) עמ' קמב {שנים האחרונים חייבים}, קמג-קמו
ט/ד זכר שמואל שבת סי' ד ס"ק ג
ט/ד זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' סו
ט/ד זמנים למלך
ט/ד חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' כב ס"ק יב
ט/ד חוות יאיר (תשנז) עמ' תל
ט/ד חי' מהרי"א הכהן עמ' קצד, קצט
ט/ד חי' עזיאל
ט/ד חי' ר"י נחמיה סי' קנז אות ד-ו
ט/ד חיים שאל ח"ב סי' מג אות י
ט/ד חלק לוי עמ' פה
ט/ד חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' ג
ט/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כא עמ' עא
ט/ד טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 187, 436
ט/ד טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף צב ע"ב {לח"מ}
ט/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' מה, מו, מח {מ"מ}, קמ
ט/ד טל אמרתי עמ' 158
ט/ד טל נתן עמ' נג
ט/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שב
ט/ד יצחק ירנן
ט/ד יקב זאב דף פט ע"א, ע"ג
ט/ד ישורון ח"כ עמ' תקטו {או"ש}
ט/ד כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רס
ט/ד כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ט/ד כנה"ג (כ"מ)
ט/ד כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' קיא
ט/ד כנסת יעקב עמ' כד
ט/ד כרם ציון שביעית ח"א דף סג ע"א
ט/ד לב שלם [שו"ת מהרשד"ם סי' ג, תומת ישרים סי' קכט, שו"ת הריב"ש סי' קעא, יש"ש ב"ק פ"ז סי' כא]
ט/ד לבושי מרדכי או"ח עמ' עד
ט/ד לחם שלמה (ערנרייך) סי' נט
ט/ד מאורי אש השלם עמ' רג, רמה, רנ, רסה {מ"מ}, שעז
ט/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לב ע"ב {ראב"ד - ליבון רעפים}, לח ע"ג
ט/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קמג, ריח, רעא
ט/ד מבי"ט (רובינ') דף צד ע"א
ט/ד מגד יהודה ח"א סי' צו אות עד
ט/ד מגל ח"ז עמ' 45
ט/ד מוריה גל' רה עמ' נז {כולם חייבים משום מבשל}, גל' רמא עמ' סה, עב
ט/ד מחשבת חיים או"ח עמ' רמג
ט/ד מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קמא
ט/ד מטה אהרן שבועות עמ' מח
ט/ד מנחת אשר שבת עמ' רעב
ט/ד מנחת הגרשוני דף עו ע"ד
ט/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קעב, קעז, שנו
ט/ד מנחת כהן (פימינטל), משמרת השבת פ"ה אות ב
ט/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שפה, תלב, תלה {מ"מ, כ"מ, מהר"ם פאדווה}, תעב {לח"מ}, תקיב
ט/ד מסורה ח"ז עמ' טז
ט/ד מערכי לב (לב) עמ' תלד, תנא
ט/ד מעשה נסים (הכהן)
ט/ד מקראי קדש (תפט) דף קג ע"ב
ט/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רסט
ט/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/ד מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ט/ד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כט אות ב
ט/ד משאת השבת עמ' קיט
ט/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קז, קט
ט/ד משכנות אפרים שבת סי' יב אות א {ואחר הגיס}
ט/ד משמרת חיים ח"א עמ' מא
ט/ד משמרת חיים ח"א עמ' מא, ח"ג עמ' צח
ט/ד משנה הלכות ח"ז סי' נב
ט/ד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף יט, כב
ט/ד משנת ר' אהרן שבת עמ' קי
ט/ד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קכז {מגיס}
ט/ד נועם ח"א עמ' רסט
ט/ד נזר הראש עמ' ע
ט/ד נחל איתן
ט/ד נחלת שמעון (אמוראי) דף עח
ט/ד נרות אהרן
ט/ד נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' סב ס"ק א, סי' עז, ח"ב שער א סי' ב ס"ק ז
ט/ד נתיב מאיר
ט/ד נתן פריו מכות עמ' רז
ט/ד ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרמח
ט/ד עבודת הגרשוני עמ' שפב
ט/ד עטרת שבת עמ' פב {כ"מ}
ט/ד פני אברהם (פרלמן) דף טז ע"ב
ט/ד פנים חדשות [מהרלב"ח כא, תומת ישרים קכט, מהרשד"ם או"ח סי' ג]
ט/ד פתחי שערים דף יט ע"ד
ט/ד ציץ אליעזר ח"ב סי' ו אות א, ה
ט/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נט ע"ד
ט/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שנט ע"א
ט/ד צרור החיים (קצבי) דף עז ע"ג
ט/ד קדשי יהושע עמ' תרסב
ט/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור יג אות יב
ט/ד קרית מלך רב
ט/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' קג-קד
ט/ד רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קיא, רמא
ט/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' סד
ט/ד שארית יהודה (בלום) דף כו ע"ד {ראב"ד - קדירה חדשה}
ט/ד שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' כ
ט/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קעד {כ"מ}, ח"ט סי' פט, צב (להלכה א)
ט/ד שביתת השבת מבשל אות לו ד"ה והלחם, אות קיב-קטו, קיז, מעשה חושב פ"א אות ג
ט/ד שו"ת הרדב"ז סי' אלף שצ, אלף תרכו
ט/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נא דף צג
ט/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קלב
ט/ד שו"ת מהרלב"ח סי' כא
ט/ד שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' צג
ט/ד שלל דוד
ט/ד שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שמה, ח"ב עמ' רלג, ח"ג עמ' יח
ט/ד שם יוסף (מועטי) ח"ב דף ב ע"א
ט/ד שמחת עולם (לגו)
ט/ד שמש ומגן או"ח סי' יט עמ' סו {אחד נותן אש ואחד נותן קדירה ואחד מגיס}
ט/ד שער המלך ח"א עמ' קנב
ט/ד שערי זבולון הל' שבת סי' סא אות א, סי' סח אות ט, סי' צט אות י
ט/ד תוספתא כפשוטה מועד עמ' 171 ואילך
ט/ד תורה לשמה (תשעג) עמ' שיז
ט/ד תורת המלאכות ח"א עמ' ז אות טז, ח"ד עמ' קל אות י
ט/ד תורת המלאכות ח"ב עמ' ח אות ד, עמ' כד אות יז, עמ' רב אות קסז, עמ' רח אות קסז, עמ' רט אות קסט, עמ' ריג אות קעב, עמ' ריט אות קעד
ט/ד תורת המלאכות ח"ז עמ' מג, עד, צט
ט/ד תורת מלאכת המבשל עמ' ר, רכח
ט/ד תחומין ח"ה עמ' 72, חי"א עמ' 147, 156
ט/ד תרומת הדשן שו"ת סי' סו
ט/ד תשובות שאלות לר"י טאיטאצאק עמ' רנ, רנא
ט/ה אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 42
ט/ה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ט/ה אבני נזר חו"מ סי' קנד
ט/ה אבני ציון ח"ב סי' עח אות א
ט/ה אגרות משה או"ח ח"ב סי' ט
ט/ה אדני היד החזקה
ט/ה אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' יא
ט/ה אור הישר [משיב דבר ח"ב סי' מג, מ"מ ולח"מ לעיל פ"ה הי"ט]
ט/ה אור הלבנה (חילו) בישול עמ' קי, רכז
ט/ה אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' לא
ט/ה אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' צב {כ"מ}
ט/ה איש מבין ח"ב דף ק ע"א {לח"מ}
ט/ה אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנד סעיף ט, כב
ט/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ה אות א
ט/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ה
ט/ה אמת ליעקב מועד עמ' פ
ט/ה אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קסט, קעד
ט/ה אפיקי מגינים שבת דף כ
ט/ה ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' קסו
ט/ה אשר למלך
ט/ה באר דוד שבת ח"ב סי' א אות א, סי' ג אות א, סי' ד אות א, ג, סי' ט אות א, סי' יב אות ב
ט/ה באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קפז
ט/ה באר מלך שבת עמ' תיז-תכ
ט/ה בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף יז ע"א
ט/ה בדבר מלך
ט/ה בית אבא (גוטווירטה) דף יב ע"ב-ע"ד {חצי בישולו}
ט/ה בית שמש
ט/ה בן אברהם (קריספין) דף כא ע"ג
ט/ה ברור הלכה שבת ד ע"א ציון ב
ט/ה ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' יד
ט/ה ברכת אהרן שבת עמ' מה
ט/ה ברכת השבת מס' שבת סי' יא פ"ג ס"ק ג, יא, כא
ט/ה גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' ה, ט
ט/ה גן דוד דף מג ע"ג
ט/ה גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' מט, שכח, שלד, שלט, שמא, שנא, שצה
ט/ה דבר שמואל (אבוהב) סי' קמ
ט/ה דברות אליהו ח"א עמ' יא-יב {שכח - האם זה דוקא}, לז
ט/ה דברות משה שבועות-ע"ז עמ' כא, תלב {מותר לו לרדותה קודם שתאפה ויבוא לידי מלאכה}
ט/ה דברי יחזקאל (פרנקל) פ' ויחי עמ' מו-מז {בכמה מקומות מצטרפים}
ט/ה דברי יצחק (רבינוביץ) דרוש כו
ט/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רעד {נתבשל}
ט/ה דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קיב
ט/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנד {מ"מ}
ט/ה דרך ישרה ח"ב עמ' סב
ט/ה הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ט ס"ק כד, סי' טו ס"ק לח דין מט
ט/ה הר המלך ח"ג עמ' קכה
ט/ה הררי קדם שבת עמ' כו, צו, צט
ט/ה ואם תאמר ח"ג קושיה 1108 {צלי כבישול}
ט/ה ויקח אברהם [בן אברהם כא ע"ג]
ט/ה זכר שמואל שבת סי' א במכתב אות ט, סי' ה ס"ק א, ז
ט/ה זמנים למלך
ט/ה חזו"א על הרמב"ם
ט/ה חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קפג
ט/ה חלקת מאיר
ט/ה חמדת ימים עמ' קמו
ט/ה חמדת ישראל ח"א דף נב ע"ד
ט/ה חק נתן דף רכב ע"א
ט/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כד עמ' עז
ט/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סב עמ' קצח {חצי בישול}
ט/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' לח {שכח והדביק פת}, נב {בשר ע'"ג גחלים}
ט/ה טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רכז, רנט
ט/ה טל נתן עמ' צח
ט/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שג
ט/ה ישרי לב עמ' יט
ט/ה כרתי ופלתי סי' סט אות ד
ט/ה לב חיים (פלג'י) ח"ב דף לא ע"א
ט/ה להורות נתן מועדים ח"ב עמ' ע
ט/ה מאורי אש השלם עמ' ריז
ט/ה מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' סה
ט/ה מגידות (תשעג) סי' קלו עמ' פב
ט/ה מגל חי"ג עמ' 201
ט/ה מגל חי"ד עמ' 28
ט/ה מוריה גל' קא עמ' נח-נט
ט/ה מוריה שנה ט גל' ה (ר"ח מיליקובסקי)
ט/ה מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 213
ט/ה מנוחת משה דף לח ע"ב {מאכל בן דרוסאי}
ט/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סז ע"ב, סח ע"א וע"ד
ט/ה מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' ז
ט/ה מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' לז
ט/ה מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' כד, שעה {מ"מ}
ט/ה מנחת אשר שבת עמ' כב, כה
ט/ה מנחת חינוך ח"א עמ' מג, קסג
ט/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קיא
ט/ה מעיני המים
ט/ה מעיני התורה ח"א עמ' פט
ט/ה מערכי לב (לב) עמ' קצו {מ"מ}
ט/ה מפענח צפונות עמ' 228
ט/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/ה מרכה"מ אלפ' [שו"ת בית יהודה או"ח סי' כח]
ט/ה משאת המלך (אדרי)
ט/ה משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' נ
ט/ה משנה הלכות ח"ב דף כט ע"ב
ט/ה משנה הלכות ח"ב סי' יח דף כט ע"ב
ט/ה משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רפז
ט/ה משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רכ
ט/ה משנת יהודה ח"א
ט/ה משפטי עזיאל ח"א עמ' כה, סז
ט/ה נועם אליעזר (בן פורת) עמ' פב {חצי בישול}, קג {צולה - מעין מלאכת מבשל}, קד {המבשל שיעור מאכל בן דרוסאי}
ט/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף פו ע"ד
ט/ה נזר הראש עמ' סב, סה
ט/ה נחלת עזרא ח"ב סי' י
ט/ה נרות אהרן
ט/ה נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' נא ס"ק א, ח"ב שער ד סי' ז
ט/ה נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קכח, קלח, קנח
ט/ה ס' העתים עמ' 6
ט/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' פג {ראב"ד}
ט/ה עטרת טוביה
ט/ה עמודי אש (קלצקין) סי' א
ט/ה עמודי שלמה ח"א עמ' צח
ט/ה פסקי אליהו ח"א עמ' כה-כז
ט/ה פרי החג דף עח ע"א {בשר ע"ג גחלים - כיבוי}
ט/ה צחק ירנן
ט/ה צמח מנחם דף נג ע"ד {מאכל בן דרוסאי - חצי בישול}
ט/ה צרור החיים (קצבי) דף עז ע"ד
ט/ה קרית מלך רב
ט/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' קד-קה
ט/ה רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ח ה"ו
ט/ה רשימות לב שבת סי' יט אות ב
ט/ה שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' ז
ט/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פט
ט/ה שביתת השבת מבשל אות יג
ט/ה שו"ע הרב או"ח סי' רנג סעיפים ב, יג, סי' רנד ס' יב
ט/ה שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' לז
ט/ה שו"ת ר"י מסלוצק סי' יט עמ' צח
ט/ה שיח ערב שבת-חגיגה עמ' כח
ט/ה שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רמה-רמח, שצה
ט/ה שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' ג
ט/ה שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רח
ט/ה שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' לב אות א
ט/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' פט
ט/ה שעורי עץ ארז שבת עמ' יז-יח
ט/ה שער המלך ח"א עמ' פז, קמז
ט/ה שער נפתלי דף יא ע"ב {מותר לרדות}
ט/ה שערי מאיר עמ' מו {כ"מ}
ט/ה שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכג ע"ג
ט/ה שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רנט
ט/ה שרשי הים
ט/ה תורה שלמה ח"י עמ' 216
ט/ה תורת הלוי עמ' קלט
ט/ה תורת המלאכות ח"ב עמ' ה אות ב, עמ' יח אות יב, עמ' לא אות כב, עמ' מט אות מד, עמ' סה אות נג, עמ' רמג אות קצא, עמ' שטז אות רע, עמ' שכ אות רעה
ט/ה תורת מלאכת המבשל עמ' לז, קב {חצי בישול}, קה {משני צדדיו}
ט/ה תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' מז, שעג
ט/ה תחומין חי"ב עמ' 112
ט/ה תשובות רי"ח זוננפלד עמ' עא, ריד
ט/ו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' לג
ט/ו אבני נזר או"ח סי' קפג אות א, סי' רכט אות טו, חו"מ סי' קו
ט/ו אבני ציון ח"ג עמ' קכט
ט/ו אגלי טל אופה סי' ט אות א, ו, דש סי' ז אות י, אופה סי' ח
ט/ו אגרות משה או"ח ח"ג סי' נ, ח"ד עמ' קנא, רנח
ט/ו אור הישר [לח"מ לקמן רפי"ב, שבות יעקב או"ח סי' לח]
ט/ו אור הלבנה (חילו) בישול עמ' ח, יא {לח"מ}, יג
ט/ו אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' רסח
ט/ו אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 175, 176
ט/ו אור יעקב שבת דף טו ע"ד, יז ע"ג, פסחים דף 118
ט/ו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק כה
ט/ו אמרי איש עמ' סד {ריפה גוף קשה}
ט/ו אנצי"ת ע' אבות מלאכות הע' 53, ע' אין שבות הע' 89 {מרכה"מ}
ט/ו אשל אברהם (ניימרק) מועד ח"ב עמ' רעח-רעט
ט/ו אשר למלך
ט/ו אתה יצרת - מלאכות שבת סי' כז-כח
ט/ו באהלה של תורה או"ח סי' כג אות ב
ט/ו באר דוד שבת ח"א סי' ט אות ה, סי' נג, סי' נד אות א, סי' סב אות ב-ג, סי' עג אות ד
ט/ו באר דוד שבת ח"ב סי' א אות א, סי' ג אות א, סי' ד אות א, ג, סי' ט אות א, סי' יב אות ב
ט/ו באר מלך שבת פ"ח הט"ו אות נא, עמ' תכא-תלא
ט/ו בדבר מלך חט"ז עמ' תמג
ט/ו בדבר מלך חי"ח עמ' ע {המבשל כלי אדמה עד שנעשה חרס חייב משום מבשל כללו של דבר בין שריפה גוף קשה או שהקשה גוף רך}
ט/ו בית אבי ח"ב סי' כב עמ' לז
ט/ו בית יצחק תשט"ז עמ' 120
ט/ו בית שערים או"ח סי' קי
ט/ו בן אברהם (קריספין) דף כא ע"ג {מ"מ}
ט/ו ברור הלכה שבת עד ע"ב ציון ג
ט/ו ברכת השבת מס' שבת סי' י פ"י ס"ק ט, יב, סי' יא פ"א, פ"ג ס"ק יד
ט/ו ברכת פרץ פ' ויקהל
ט/ו ברכת ראש סי' יב עמ' פד
ט/ו גדולי ציון (תשנב) עמ' פג
ט/ו גנזי ברכה סי' טו אות ה
ט/ו גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' רכג, רפז, רצז, שיב-שיג, שטו-שיז, שלא
ט/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' יג
ט/ו דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קכו
ט/ו דברי אור ח"א עמ' נג
ט/ו דברי דוד (טהרני) ח"א או"ח סי' י אות ב-ג, ו, ח {מחמם ברזל}
ט/ו דור דורים עמ' רכ-רכא
ט/ו דור רביעי ח"ב עמ' סב, ע
ט/ו הדרת זקנים שבת סי' ח ס"ק א, ו
ט/ו הליכות חיים יו"ט פ"טז אות ד
ט/ו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ט ס"ק יג, טז, יז {לח"מ}, יח
ט/ו הר המלך ח"ה עמ' לח
ט/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' יח
ט/ו זמנים למלך
ט/ו חדושים ובאורים (גרי') שבת סט"ו ס"ק א
ט/ו חותמי ברכה תשובה צב אות ד
ט/ו חזו"א על הרמב"ם
ט/ו חי' חתם סופר
ט/ו חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' כ
ט/ו חי' ר"י נחמיה סי' קנז אות ז
ט/ו חכמת גרשון עמ' א, יד
ט/ו חמדת ישראל ח"א דף ע ע"ב, ח"ב דף לב ע"ג, ומפתחות והגהות עמ' ח
ט/ו חסדי דוד ח"ב עמ' מא
ט/ו חקל יצחק (שו"ת) עמ' סז
ט/ו טל אמרתי עמ' 95
ט/ו טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' ריד-רכב, רכט, רלז, רלט, תמט, תסט-תע, תפג
ט/ו טל נתן עמ' פג, צט, קצב, רנח, רסו
ט/ו טל תחיה ח"ב סי' טו אות א
ט/ו יד ישראל ח"א
ט/ו יחוה דעת ח"ג עמ' עד, ח"ד עמ' קכו
ט/ו יצחק ירנן
ט/ו יראה ואהבה עמ' קל
ט/ו כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קנה
ט/ו כתבי מהר"ם איררה עמ' שכא
ט/ו לבושי מרדכי או"ח עמ' עו, תיא
ט/ו לבני בנימין דף י ע"ג, לה ע"ג {ירכך הקשה או יקשה הרך}
ט/ו להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' כט ע"ב, ח"ז עמ' צה
ט/ו מאור ישראל
ט/ו מאורי אש השלם עמ' שמו-שמז, תע, תפג
ט/ו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לא ע"ב-ע"ד {מתיך מתכות}, לב ע"א
ט/ו מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' ריב, ריד, רטו {לח"מ}, רטז, שטו
ט/ו מגל ח"ז עמ' 8
ט/ו מגל חי"ד עמ' 15, 31
ט/ו מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ריב
ט/ו מחנה יוסף פסחים עמ' קי
ט/ו מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' קמב
ט/ו מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' צז
ט/ו מכלול גל' כג עמ' 155 {מתכת}, 160
ט/ו מנחת אשר שבת עמ' רכד
ט/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קסג, קעז
ט/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שלב
ט/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תלד {מ"מ}, תלה, תצב, תקיד
ט/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' צב הערה 2, עמ' קד, ח"ב עמ' לה {לח"מ}
ט/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' נב {לח"מ}
ט/ו מעט צרי
ט/ו מעין נצח ח"ב סי' פח
ט/ו מערכי לב (לב) עמ' שלא, שלו, תכג, תלד, תנה
ט/ו מראה הנוגה
ט/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/ו מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כט אות ג {מרפה גוף קשה או מקשה גוף רך}
ט/ו משאת המלך (אדרי)
ט/ו משאת השבת עמ' קכד
ט/ו משכנות אפרים שבת סי' יב אות א {ריפה את הקשה}
ט/ו משמרת חיים ח"ג עמ' יח
ט/ו משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' רמז
ט/ו משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף עב {שריפה גוף קשה}, עג {המתיך מתכת}
ט/ו משנת יעקב
ט/ו משפטי עזיאל ח"א עמ' כה, סא, סז, רכג, רכו
ט/ו נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קג {תולדות המבשל}, קד {המבשל כלי אדמה}, קח {בישול אחר בישול במתכת}, קיג-קיד {ריפה גוף קשה או הקשה גוף רך}
ט/ו נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' לב, סי' מ ס"ק א, סי' מא ס"ק ד
ט/ו נתן פריו ביצה עמ' נט
ט/ו ס' הפרנס עמ' קפו
ט/ו סידורא דפת עמ' רצז, שט
ט/ו עטרת שבת עמ' עט
ט/ו פסקי אליהו ח"א עמ' כט
ט/ו פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קלה-קלו {רעפים - לא חילק בין חדשים לישנים}
ט/ו ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק יד אות יג
ט/ו צמח מנחם דף נ ע"ד, נא ע"ג {ריפה גוף קשה}
ט/ו קהלות יעקב שבת סי' לז
ט/ו קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 4 {מחמם ברזל חייב משום מבשל}
ט/ו קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קי {מחמם ברזל - מבשל}, רכב {מחמם מתכת חייב משום מבשל}
ט/ו קרית מלך רב
ט/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' קו
ט/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קמו
ט/ו רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קה, רעה
ט/ו שארית יהודה (בלום) דף כו ע"ג {ממיס שעוה} וע"ד {מתיך מתכת}
ט/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' צא, ח"ג סי' נה, ח"ז סי' מא, ח"ח סי' נז, ח"ט סי' פט
ט/ו שביתת השבת מבשל אות כה ד"ה וכתב {שריפה גוף קשה}, אות כח-כט, לב, לד-לו, צב ד"ה כתב
ט/ו שו"ע הרב או"ח סי' שיח ס"ז
ט/ו שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' כז עמ' קג
ט/ו שלל דוד
ט/ו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שכד, ח"ב עמ' קכד, רלא-רלב, ח"ג עמ' קט
ט/ו שם מרדכי עמ' 196 {"משום" מבשל - תולדה}
ט/ו שם משמואל פרשת במדבר - שבועות שנת תרע"ט {טבע האש לרפות את הקשה ופעמים להקשות הרפוי}
ט/ו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' צג
ט/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' לו
ט/ו שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' קד, קכז
ט/ו שער המלך ח"א עמ' נב
ט/ו שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קו ס"ק א
ט/ו שערי זבולון הל' שבת סי' ס אות א, ד-ה
ט/ו שערי שמחה (רפיש) דף נב ע"ג
ט/ו שפתי דעת ח"א עמ' סד
ט/ו תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קצב
ט/ו תורה לשמה (תשעג) עמ' קנז
ט/ו תורת המלאכות ח"ב עמ' א אות א, עמ' י אות ו, עמ' יא אות ח, עמ' יא אות ח, עמ' יג אות ט, עמ' יד אות י, עמ' טז אות יב, עמ' יח אות יד, עמ' יט אות טו, עמ' כג אות יז, עמ' כה אות יח, עמ' כז אות יט, עמ' ל אות כ, עמ' סו אות נד, עמ' רכא אות קעה, עמ' שכא אות רעז
ט/ו תורת המלאכות ח"ז עמ' עג, פ, קלח
ט/ו תורת השבת עמ' ריד
ט/ו תורת מלאכת המבשל עמ' רכב {לח"מ ומ"מ}, רכד {מרכה"מ}, רכו, רכח-רכט, רל {מרכה"מ}, רלב, רלה
ט/ו תחומין חי"א עמ' 146
ט/ו תרומת הגורן ח"א עמ' 206, 211
ט/ו תשובה שלמה יו"ד סי' ט
ט/ז אגלי טל גוזז סי' א, ה ובהגהה
ט/ז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קמא
ט/ז אדני היד החזקה
ט/ז אור זרוע השלם שבת עמ' קצט
ט/ז אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' לב ד"ה ועיין מג"א
ט/ז אמת ליעקב מועד עמ' קנב
ט/ז אנצי"ת ע' גדולי קרקע הע' 93, ע' גוזז הע' 5, 6, 16, 17, 22, 27, 38, 50, 54, 58, 59, 96, 97, 158-160
ט/ז אש דת (דוברין) דף קא ע"א, קד ע"ד
ט/ז אשל חיים ח"ב עמ' רפה {גוזז שא"צ לשיער}
ט/ז אשר למלך
ט/ז באר דוד שבת ח"א סי' ט אות ה, סי' נג, סי' נד אות א, סי' סב אות ב-ג, סי' עג אות ד
ט/ז באר דוד שבת ח"ב סי' א אות א, סי' ג אות א, סי' ד אות א, ג, סי' ט אות א, סי' יב אות ב
ט/ז באר מלך שבת קונטרס המלאכות - גוזז ד"ה מלאכה וד"ה עוד מבואר, עמ' תלב-תלו
ט/ז בדבר מלך
ט/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' מא
ט/ז בית אהרן וישראל גל' סח עמ' כ
ט/ז בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רמה, שט, שיא
ט/ז ברור הלכה שבת צד ע"ב ציון ד פסקה ג, קה ע"ב ציון ג
ט/ז גבורות אליהו או"ח סי' קמו אות ב
ט/ז גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' יח
ט/ז גן דוד דף ז ע"ג, כב ע"א, לא ע"ג, מג ע"ג, מד ע"א-ע"ב, נג ע"ד {מ"מ}
ט/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רפד
ט/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' תתסב {הגוזז צמר או שיער}
ט/ז דברות משה שבועות-ע"ז עמ' רלה {אפילו מן השלח שלהן חייב}
ט/ז דברי חפץ עמ' נח
ט/ז דברי יהודה דף סג ע"ד {שערה אחת}
ט/ז דברי יהודה סי' יט אות ד
ט/ז דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ד סעיף ח עמ' פא
ט/ז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנה
ט/ז האיר ממזרח משלי עמ' רצ {רוחב הסיט}
ט/ז הגהות מוהר"י קרט עמ' קפח, רנד {בין מחי ובין ממת}
ט/ז הגהות ר' נחום טרעביטש
ט/ז המאיר לארץ
ט/ז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יא ס"ק ג, ז, ט-י, טז, יט, כב {מ"מ}, סי' כג ס"ק יב, סי' כד ס"ק ג, סי' ל ס"ק ב, סי' לו ס"ק א, סי' מ ס"ק ז-ח
ט/ז הר המלך ח"ה עמ' לח
ט/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 220
ט/ז ויען יצחק עמ' סא
ט/ז ונגש הכהן כלל ג פ"ה
ט/ז זיו משנה
ט/ז זכרון סופרים {בין מן המת} [עיין מג"א סימן תקכו סקי"א ומנחת חינוך במוסה"ש אות יב]
ט/ז זכרון סופרים {והוא קרוב לשני שלישי זרת} [עיין מ"ש מזה ראיה בדרכי תשובה סימן טו אות כז]
ט/ז חי' חפץ חיים = באור הלכה שמ ס"א
ט/ז חיים וחסד (מוספיא) ח"ב עמ' 192
ט/ז חיים ומלך
ט/ז חיים שנים ישלם עמ' ד
ט/ז חמדת ישראל ח"א דף כה ע"ג-ע"ד
ט/ז חסדי דוד ח"ב עמ' מא, סג
ט/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כח עמ' צ {כרוחב סיט כפול}
ט/ז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 203
ט/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' סא {רמב"ם}, עב {מ"מ}
ט/ז טל נתן עמ' קי, קצו
ט/ז טל תחיה ח"א סי' נא אות א
ט/ז יצחק ירנן
ט/ז כבוד מלכים (מרגליות)
ט/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכד
ט/ז כתב סופר יו"ד סי' קכב ד"ה ומצינו {הגוזז צמר או שיער בין מן הבהמה}
ט/ז לב שלם [חזון נחום כלים פי"ג דף נא ע"ב]
ט/ז ללשונות הרמב"ם
ט/ז לקוטי שיחות חט"ז עמ' 451
ט/ז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קלז
ט/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רלד
ט/ז מגן בעדי עמ' 38, 34
ט/ז מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (השני) או"ק א-ב
ט/ז מועדים וזמנים ח"ז סי' קמה
ט/ז מוריה ה גל' ד (ר"י טאייטאצק)
ט/ז מזכרת עמ' 285, 288
ט/ז מים טהורים עמ' קכח
ט/ז מנחה לאיש עמ' 51 {גוזז שער אדם}
ט/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קנב, קסד, קסה, קסח, ח"ג עמ' רנ
ט/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שצו, תלט {מגדל עוז}, תמב, תנא, תנב {פרי חדש}
ט/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שלא
ט/ז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כג אות א, סי' כד אות י]
ט/ז מראה הפנים שבת דף נא
ט/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/ז מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ט/ז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' יז אות ב {מת}
ט/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' ו אות ב {חיה או מתה}
ט/ז משאת המלך (אדרי)
ט/ז משנת אליעזר (רבינ') עמ' נו, נח
ט/ז משנת יהודה ח"א פ"י ה"ה
ט/ז משנת יעקב
ט/ז משפטי עזיאל ח"ב עמ' צג, ח"ג עמ' קלב, ח"ט עמ' רכב-רכג
ט/ז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' רה {טווה מן החי, גוזז מן החי}
ט/ז נחל איתן
ט/ז נרות אהרן
ט/ז נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' נז ס"ק א
ט/ז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קמד
ט/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שפח, שצב
ט/ז עמודי שלמה ח"א עמ' ק-קא
ט/ז פני אברהם (פרלמן) דף מט ע"ב
ט/ז צמח מנחם דף יב ע"ב {ארבעה טפחים}
ט/ז קהלות יעקב שבת סי' מז
ט/ז רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קיז
ט/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' צה, ח"ט סי' פט
ט/ז שו"ע הרב או"ח סי' שמ ס"א
ט/ז שו"ת מהרלב"ח סי' כג
ט/ז שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רמג-רמה, תסט
ט/ז שם משמעון (פולק) ח"א דף קב {מ"מ}
ט/ז שעורין של תורה סי' ה אות ד
ט/ז שער המלך ח"א עמ' קמב
ט/ז שערי זבולון הל' שבת סי' סד אות ב, סי' עז אות ב
ט/ז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' נג {חי או מת}
ט/ז תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' ריח
ט/ז תורת המלאכות ח"ג עמ' א-ג, יא, ל, קמד, קנ, ח"ד עמ' ה אות ה, עמ' ח אות ח-ט
ט/ז תורת המלאכות ח"ח עמ' ד אות ג, עמ' ו אות ה
ט/ז תורת זרעים עמ' י
ט/ח אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' יט אות ג
ט/ח אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ג אות ב
ט/ח אגלי טל גוזז סי' ב אות ה, סי' י
ט/ח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צ
ט/ח אוצר יסודי שביעית עמ' כה
ט/ח אור צהיר
ט/ח אמונת יהושע עמ' תקיד
ט/ח אמונת עתיך גל' 112 עמ' 62
ט/ח אמת ליעקב מועד עמ' קסז-קסט
ט/ח אנצי"ת ע' אין שבות הע' 51 {מרכה"מ}, 57 {לח"מ}, ע' גדולי קרקע הע' 93, ע' גוזז הע' 39-40 {מ"מ}, 48, 105
ט/ח אפיקי מגינים שבת דף צד
ט/ח אשר למלך
ט/ח באר דוד שבת ח"ב סי' א אות א, סי' ג אות א, סי' ד אות א, ג, סי' ט אות א, סי' יב אות ב
ט/ח באר מלך שבת עמ' תלז-תמב
ט/ח בדבר מלך
ט/ח בדבר מלך חי"ח עמ' קעה {ומותר לחתך יבלת במקדש ביד אבל לא בכלי ואם היתה יבשה חותכה אף בכלי ועובד עבודה}
ט/ח בדרך המלך עמ' נ
ט/ח בית אהרן וישראל גל' לח עמ' ע {צ"פ}
ט/ח בית ארזים - ס' הגליונות
ט/ח בית יעקב (מסקין) סי' א
ט/ח בית שמש
ט/ח ביתאל ח"א דף כח ע"א
ט/ח בכורי גשן סי' ב ענף ד {צ"פ}
ט/ח בני דוד
ט/ח ברור הלכה שבת צד ע"ב ציון ד
ט/ח גן דוד דף ז ע"ג
ט/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מט
ט/ח דברי שלמה (אסרף)
ט/ח דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ד סעיף ה עמ' עט
ט/ח דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנה-רנו
ט/ח הגהות מוהר"י קרט עמ' ב
ט/ח היכל מלך
ט/ח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יא ס"ק יד, סי' לה ס"ק מד
ט/ח ויען יצחק עמ' רל, תה
ט/ח וישאל שאול או"ח סי' נ
ט/ח זיו משנה
ט/ח זרעו של אברהם ח"ב
ט/ח חסדי דוד ח"ב עמ' מא
ט/ח טל אורות (ר' שאול) עמ' סב
ט/ח טל חיים (טל) ח"ג עמ' תג
ט/ח טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קעד, קעז
ט/ח טל תחיה ח"א סי' נב אות ב
ט/ח ילקוט יוסף סי' שא הערה יא אות ד
ט/ח יצחק ירנן
ט/ח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רלב
ט/ח ליבא בעי דף יט
ט/ח לקוטים (פיינברג) עמ' כט-ל
ט/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קלז
ט/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לד ע"ג {חותך יבלת}
ט/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רלג
ט/ח מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (השני) או"ק ב {מרכה"מ}
ט/ח מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' קד
ט/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קסד-קסה
ט/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תמג
ט/ח מעין נצח ח"א סי' סז
ט/ח מעיני המים
ט/ח מעלין בקודש גל' ח עמ' 48
ט/ח מקדש דוד קדשים סי' כה ס"ק ו במנחת מרדכי
ט/ח מראה הפנים שבת דף נא, פסחים דף מא
ט/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/ח משא בני קהת
ט/ח משאת המלך (אדרי)
ט/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקפה {צ"פ}
ט/ח משנה הלכות ח"י סי' קמא {יבלת לחה}
ט/ח משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף לט
ט/ח משפטי עזיאל ח"ג עמ' קלב
ט/ח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' פו
ט/ח נר יצחק (ארדיט) עמ' כו
ט/ח נרות אהרן
ט/ח נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' נט ס"ק א, ח"ב שער א סי' ג ס"ק ז
ט/ח נתיבות שלום (למפרט)
ט/ח סדר משנה (בוסק')
ט/ח עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' סט
ט/ח עיני יצחק דף מז ע"ד {מרכה"מ}
ט/ח פרשת המלך
ט/ח ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק י אות ו {גוזז צפורן בכלי חייב חטאת}, פרק טז אות ז
ט/ח קרית מלך רב
ט/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' קו
ט/ח קרן הצבי מצוה לה אות ו
ט/ח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הי"ח מקור 17
ט/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נא, ח"ו קונטרס הקדשים סי' ט, ח"ט סי' פט
ט/ח שהם וישפה ח"ב
ט/ח שו"ע הרב או"ח סי' שמ ס"א
ט/ח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכא, שני אלפים ריז
ט/ח שו"ת ר"י מפוזנא עמ' יג
ט/ח שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רמג-רמה, תסט
ט/ח תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רלא
ט/ח תורת המלאכות ח"ב עמ' רעז אות ריח
ט/ח תורת המלאכות ח"ג עמ' יא
ט/ח תורת המלאכות ח"ח עמ' ו אות ה
ט/ח תפארת נתן עמ' מט {כלאחר יד}
ט/ט אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' יא
ט/ט אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ג אות ב
ט/ט אדני היד החזקה
ט/ט אנצי"ת ע' גוזז הע' 113, 118, 119, 127, 173, 175
ט/ט אפיקי מגינים שבת דף צד
ט/ט באר דוד שבת ח"ב סי' א אות א, סי' ג אות א, סי' ד אות א, ג, סי' ט אות א, סי' יב אות ב
ט/ט באר מלך שבת עמ' תמג-תמה
ט/ט ברור הלכה שבת צד ע"ב ציון י
ט/ט גן דוד דף ז ע"ג
ט/ט דברות משה נדה וטהרות עמ' תתמב, תתמג, תתקנח, תתקנט {ואם לא פירשו רובן אפילו מצערות אותו אסור לנטלן בידו ואם נטלן בכלי חייב}
ט/ט דברי שמואל (ראטה) עמ' קכה
ט/ט הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יא ס"ק יז, סי' טו ס"ק לו, סי' לה ס"ק מד
ט/ט וישאל שאול או"ח סי' מט
ט/ט זמנים למלך
ט/ט חסדי דוד ח"ב עמ' מא
ט/ט טל אורות (ר' שאול) עמ' סב
ט/ט טל תחיה ח"א סי' נב אות ב
ט/ט יד פשוטה אהבה עמ' תתתעו
ט/ט כתר המלך
ט/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קנב, קסט
ט/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/ט מראה הפנים שבת דף נא
ט/ט משאת המלך (אדרי)
ט/ט משק ביתי סי' קנב (דף סז-סח) {קהלת יעקב}
ט/ט נועם ח"ח עמ' צט
ט/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' יז אות א {לבנות מתוך שחורות}
ט/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' נ אות א {שתי שערות}
ט/ט נר יצחק (ארדיט) עמ' כז
ט/ט נתן פריו חנוכה עמ' עד
ט/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רב אות ב
ט/ט קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קעט
ט/ט רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קיט, קכא
ט/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פט
ט/ט שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תקכ
ט/ט שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רח
ט/ט שערי זבולון יו"ד סי' ל ס"ק ד {הנוטל שערו}
ט/ט תוספתא כפשוטה מועד עמ' 138
ט/ט תורת המלאכות ח"ג עמ' ח, יא-יב, יד
ט/י אבני נזר או"ח סי' קנז אות א
ט/י אגודות אזוב מדברי דף קז ע"ב
ט/י אגלי טל ח"ב סי' א אות א, ה
ט/י אדני היד החזקה
ט/י אהל שרה לאה עמ' רמ {שני}
ט/י אור זרוע השלם שבת עמ' רב
ט/י אמרי איש עמ' כח
ט/י אמת ליעקב מועד עמ' קפד {שני}
ט/י אנצי"ת ע' גוזז הע' 161
ט/י אתה יצרת - מלאכות שבת סי' לד
ט/י באר דוד שבת ח"ב סי' ו אות א, ג, סי' ט אות א-ג, סי' י אות א, ד
ט/י באר מלך שבת קונטרס המלאכות - מלבן ד"ה מלאכת, עמ' תמו
ט/י בדבר מלך
ט/י ברור הלכה שבת קה ע"ב ציון ג
ט/י בשבילי התלמוד ח"א עמ' לח-מב
ט/י הדרת זקנים שבת סי' ג ס"ק א-ב
ט/י הליכות חיים יו"ט פ"טו הע' ל
ט/י הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טז ס"ק א, ד, סי' כז ס"ק יט, סי' לו ס"ק ד, סי' מ ס"ק ז
ט/י הררי קדם שבת עמ' רכו
ט/י זכר שמואל שבת סי' ו ס"ק ג
ט/י חמדת ישראל ח"א דף כה ע"ג
ט/י חסדי דוד ח"ב עמ' מא
ט/י חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' קצה
ט/י טל אורות (ר' שאול) עמ' סד
ט/י טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קנג, שמח
ט/י טל נתן עמ' שפח
ט/י מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף ח ע"א {חוט של ארבעה טפחים}
ט/י מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לד ע"ד {שני}
ט/י מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רלה
ט/י מגן בעדי עמ' 34
ט/י מזכרת עמ' 284, 286
ט/י מנחת אשר שבת עמ' רכג {מל"מ}
ט/י מנחת חינוך ח"א עמ' קסו
ט/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תמה
ט/י מרכבת המשנה מהדו"ק [עי' מש"כ בהל' ז]
ט/י נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' סב ס"ק ד, סי' סד ס"ק ג
ט/י עטרת שבת עמ' פו {שני}
ט/י שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' צז, ח"ט סי' פט
ט/י שו"ע הרב או"ח סי' שא ס' נו, סי' שב קו"א אות א
ט/י שו"ת מהרלב"ח סי' כג
ט/י שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רמח, ח"ב עמ' רלג-רלד, ח"ג עמ' יח, קלז-קלח, שצד, תע-תעא
ט/י שערי זבולון הל' שבת סי' סה אות ג, ה, סי' עז אות ה
ט/י תורת המלאכות ח"ג עמ' לב, לד, קמד
ט/יא אבן האזל כאן, וקדשים ח"ב דף יג ע"א
ט/יא אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' לו
ט/יא אבני נזר או"ח סי' קנז אות ח, סי' קסה אות א
ט/יא אגלי טל מלבן סי' ג אות כג, סי' ט אות א, ח"ב סי' א אות ב, ח, סי' ג אות יט, כג
ט/יא אגרות משה או"ח ח"ב סי' ע
ט/יא אדני נחושת עמ' רטז
ט/יא אור הישר
ט/יא אות היא לעולם ח"ב דף פב ע"ד {קרית מלך רב}, פד ע"ג {מ"מ}
ט/יא אמרי איש עמ' כח-כט, לב
ט/יא אפיקי מגינים זבחים סי' נד
ט/יא אש דת (דוברין) דף קה ע"א-ע"ג
ט/יא אתה יצרת - מלאכות שבת סי' לד, סי' לה אות ב
ט/יא באר דוד שבת ח"א סי' טז אות ה, סי' כז אות ב, סי' כט אות ב, סי' מט אות ה
ט/יא באר דוד שבת ח"ב סי' ו אות א, ג, סי' ט אות א-ג, סי' י אות א, ד
ט/יא באר מלך שבת קונטרס המלאכות - מלבן ד"ה והנה מבואר וד"ה והנה מעתה וד"ה ועוד, עמ' תמז-תנה
ט/יא בדבר מלך
ט/יא בית אהרן וישראל גל' כג עמ' נז-סא
ט/יא בית ארזים - ס' הגליונות
ט/יא בית שמש
ט/יא ברור הלכה שבת קיא ע"א ציון ו {כ"מ}, קכח ע"ב ציון מ פסקה ב {בשיער}, קמג ע"א ציון ג פסקה ג
ט/יא ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קצח
ט/יא ברכת השבת מס' שבת סי' ה פ"ה ס"ק ב, פ"ו ס"ק ד, סי' יא פ"י ס"ק ב
ט/יא ברכת יצחק (פאלער) עמ' קע {סוחט}
ט/יא בשבילי התלמוד ח"א עמ' לח-מד
ט/יא דבורך של שבת עמ' תסח
ט/יא דבר טוב עמ' רעב {מ"מ - סחיטה משום מלבן ודש}, רעג {או"ש}
ט/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מא
ט/יא דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנו
ט/יא הדרת זקנים שבת סי' ב ס"ק טו, סי' ג ס"ק א-ג, סי' ח ס"ק ה
ט/יא הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' פט {מ"מ}
ט/יא היכל המלך (חב"ד) עמ' סג-סה
ט/יא הליכות חיים יו"ט פ"טו הע' ל
ט/יא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' י ס"ק ג, סי' יב ס"ק מד, סי' טו ס"ק לז, סי' כא ס"ק ב, יא, יג-יד, סי' כב ס"ק ב, סי' מ ס"ק ו-ז
ט/יא הר המלך ח"ח עמ' שעח-שעט
ט/יא הררי קדם שבת עמ' צד, רכו, רכט
ט/יא ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' רסח {מ"מ}
ט/יא וישאל שאול או"ח סי' לו
ט/יא זיו משנה
ט/יא זכור לאברהם (יפהן) עמ' קמה
ט/יא זכר שמואל שבת סי' לא לדף פא ע"ב
ט/יא חדושים ובאורים (גרי') שבת סט"ז ס"ק א, יג, יד, טז
ט/יא חזו"א על הרמב"ם
ט/יא חי' חפץ חיים = באור הלכה שב ס"ט
ט/יא חיים ומלך
ט/יא חמדת ישראל ח"א דף נה ע"ד {השמיט זרק סודר למים}, ח"ב דף נח ע"ב
ט/יא טהרת הבית ח"ב עמ' תנב
ט/יא טהרת יו"ט ח"כ עמ' קסד
ט/יא טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 224 {מ"מ}
ט/יא טל אורות (ר' שאול) עמ' מה
ט/יא טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' שמח, שפג, ח"ב עמ' שעח
ט/יא טל נתן עמ' קיד, קיז
ט/יא טל תחיה ח"א סי' נה אות א, סי' ו, סי' סד אות א, ח"ב סי' ה אות א
ט/יא ילקוט יוסף סי' שא הערה יא אות ג
ט/יא יצחק ירנן
ט/יא יראה ואהבה עמ' קלו
ט/יא ישועות יעקב מועד עמ' רפח {מ"מ}
ט/יא ישועות כהן שבת סי' צח ס"ק ו, סי' צט ס"ק ה-ו
ט/יא לב השבת סי' נד אות ד
ט/יא לב חיים (פלג'י) ח"ב דף לא ע"א, ח"ג דף כג ע"א
ט/יא לב שלם
ט/יא מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כג ע"ב {סוחט בגד}, לד ע"ד {סחיטה בעור}, לה ע"ב-ע"ג {שער}
ט/יא מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רלה {מ"מ}, רלו, רלח {מ"מ}, רלט-רמ, רמב
ט/יא מגד יהודה ח"א סי' נא אות ב, סי' סו אות ח
ט/יא מגולה לגאולה עמ' 319
ט/יא מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רעג
ט/יא מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ו ס"ק סא
ט/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קנט, קסו
ט/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תמה-תמו {רמב"ם}, תמט {מ"מ}
ט/יא מסורה ח"ז עמ' טו
ט/יא מקור חסד עמ' תעט
ט/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/יא מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ט/יא מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לב אות א {סוחט משום מכבס, סחיטה בשער}, ב {סחיטה בעור}, ג-ה
ט/יא משאת המלך (אדרי)
ט/יא משאת השבת עמ' קפ
ט/יא משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' קסה
ט/יא משנה הלכות ח"ה סי' נא {אין סחיטה בשיער}
ט/יא משנה הלכות ח"ז סי' נב
ט/יא משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' ס-סא
ט/יא משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קלז
ט/יא משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף כא
ט/יא משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' א, ריח
ט/יא משנת יעקב
ט/יא נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קכז {הגסה}, קנא, קפא {סחיטה מדרכי כיבוס}
ט/יא נועם ח"כ עמ' שו
ט/יא נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' סב ס"ק א {מ"מ}, ג, סי' סד ס"ק ג, סי' סו ס"ק א-ג, סי' עז
ט/יא נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קמד
ט/יא ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרמו-תרמט
ט/יא סידורא דפת עמ' ו, מב
ט/יא עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות י-יא {מכבס משום מלבן}
ט/יא עטרת שבת עמ' פו-פז, פט-צב
ט/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נח ע"א, נט ע"ג-ע"ד
ט/יא צרור החיים (יעקב)
ט/יא קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/יא קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רכד
ט/יא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שפ
ט/יא קרית מלך רב
ט/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' קו
ט/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' קלז
ט/יא רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קיג-קיד, קכא
ט/יא רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' סא
ט/יא שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' כג
ט/יא שארית נתן (לוברט)
ט/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' צז, ח"ג סי' נא, ח"ה סי' לז, מה, ח"ט סי' פט
ט/יא שבט סופר (תשמו) עמ' פו
ט/יא שו"ע הרב או"ח סי' שכו ס"ו
ט/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקמט-תקנ {בשיער}, תקנא {בעור}, תקנב-תקנג {בשיער}
ט/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קה, קיא
ט/יא שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' קט
ט/יא שולי הגליון עמ' מ
ט/יא שירת הים סי' יז אות י
ט/יא שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רמח, ח"ב עמ' רלג-רלד, ח"ג עמ' יח, קלז-קלח, שצד, תע-תעא
ט/יא שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' לז אות ה-ו
ט/יא שמן הטוב (תשפ) עמ' רעה {מ"מ ומרכבת המשנה (אלפנדרי)}
ט/יא שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות י
ט/יא שערי זבולון הל' שבת סי' סה אות ג, סי' צח אות ב
ט/יא שערי זיו ח"ב דף קנט ע"א
ט/יא שפתי דעת ח"ג עמ' צה
ט/יא שרידי אש ח"א עמ' עג
ט/יא תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' שב ס"ק ט
ט/יא תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שפג
ט/יא תורת המלאכות ח"ב עמ' רט אות קסט, עמ' רי אות קע
ט/יא תורת המלאכות ח"ג עמ' לד, לט, נו, צז, קיט, קכב, קכז, קלא, קלג, קלו-קלז, קמא, קמה
ט/יא תורת המלאכות ח"ז עמ' מד, קמא
ט/יא תורת השבת עמ' קכב {מ"מ}
ט/יא תורת מלאכת המבשל עמ' ר, רט
ט/יב אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' ב
ט/יב אבני נזר או"ח סי' קע אות א
ט/יב אגלי טל ח"ב סי' יד אות א
ט/יב אהל שרה לאה עמ' רמ {שני}
ט/יב אמת ליעקב מועד עמ' קפד {שני}
ט/יב באר דוד שבת ח"א סי' טז אות ה, סי' כז אות ב, סי' כט אות ב, סי' מט אות ה
ט/יב באר מלך שבת קונטרס המלאכות - מנפץ ד"ה הנה ראיתי, עמ' תנו
ט/יב ברור הלכה שבת קה ע"ב ציון ג
ט/יב ברכת השבת מס' שבת סי' ה פ"א ס"ק ה
ט/יב גן דוד דף כא ע"ג, מה ע"א-ע"ב
ט/יב דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ד סעיף י עמ' פב
ט/יב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כד ס"ק א, יא, טז, סי' לו ס"ק ד, ו, סי' מ ס"ק ז
ט/יב חמדת ישראל ח"א דף נו ע"ב
ט/יב טל אורות (ר' שאול) עמ' סח, קב
ט/יב טל אמרתי עמ' 282
ט/יב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נז
ט/יב טל חיים (טל) שבת עמ' 57
ט/יב ישועות יעקב מועד עמ' קנט {מ"מ}
ט/יב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כא ע"ב {מנפץ}, לו ע"א {מנפץ}
ט/יב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רמד
ט/יב מגן בעדי עמ' 34
ט/יב מנחת אשר שבת עמ' רג
ט/יב מנחת חינוך ח"א עמ' קנה, קסז
ט/יב מנחת כהן (פימינטל), משמרת השבת פ"ו אות ט
ט/יב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תי, תנא {רמב"ם}, תפא {מ"מ}
ט/יב מרבה חיים סי' טו אות ג
ט/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/יב משנת יהודה ח"א
ט/יב משפטי עזיאל ח"ב עמ' צג
ט/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מו ע"ב
ט/יב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קכז
ט/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' צח, ח"ט סי' פט
ט/יב שו"ת מהרלב"ח סי' כג
ט/יב שערי זבולון הל' שבת סי' סח אות ב
ט/יב תורת המלאכות ח"א עמ' עו אות יט, ח"ג עמ' קמה-קמו, קמט-קנא, ח"ד עמ' א אות א
ט/יג אבני השוהם (הורוויץ) דף נב ע"ג {דבר המתקיים}
ט/יג אבני נזר או"ח סי' רי אות טז, סי' רמט אות ג
ט/יג אבני ציון ח"ג עמ' קסו
ט/יג אגלי טל אופה סי' ט אות י, ח"ב סי' יז אות ד, ז
ט/יג אהלה של תורה ח"ב עמ' יג, יז
ט/יג אור הישר [זיו משנה לעיל פי"א ה"א]
ט/יג אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קלד-קלה
ט/יג אמת ליעקב מועד עמ' קעו
ט/יג באר דוד שבת ח"ב סי' יב אות א-ה
ט/יג באר מלך שבת פ"ט ה"ו אות כא, עמ' תנו-תנט
ט/יג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קלז
ט/יג בית אהרן וישראל גל' מ עמ' עד {מ"מ}
ט/יג בנין שבת ח"ב עמ' כ-כט
ט/יג ברור הלכה שבת קב ע"ב לפני ציון ב, קה ע"ב ציון ג
ט/יג ברכי יוסף או"ח סי' שא אות ה {רפואה סגולית לא דוחה שבת}
ט/יג גט מקושר (צינץ) עמ' תסז
ט/יג גליונות אבני נזר
ט/יג גן דוד דף כב ע"א, מו ע"א
ט/יג דברות אליהו ח"א עמ' עג {עד שיהיה מתקיים}
ט/יג דברי אור ח"ב עמ' ע
ט/יג דברי דוד (טהרני) ח"א או"ח סי' יט אות ז {ארבעה טפחים}
ט/יג דברי שמואל (ראטה) עמ' קז
ט/יג הדר איתמר עמ' יא {מתקימת}
ט/יג הדרת זקנים שבת סי' י ס"ק ב
ט/יג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק לו, סי' יז ס"ק ב, סי' לו ס"ק ד, סי' מ ס"ק ז
ט/יג זכרון סופרים {וכל שאין מלאכתו מתקיימת בשבת פטור} [עיין משנה ברורה סוף סימן שג בשעה"צ]
ט/יג זמנים למלך
ט/יג חזון ישעיה שבת עמ' רמה, רמז
ט/יג חי' חפץ חיים = שער הציון שג ס"ק סח
ט/יג חמדת ישראל ח"א דף נו ע"ב-ע"ג, ח"ב דף סא ע"א-ע"ד {רפואה סגולית לא דוחה שבת}
ט/יג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 333 {מ"מ}
ט/יג טל אורות (ר' שאול) עמ' סט {רמב"ם}, עא {צביעה המתקיימת}
ט/יג טל אמרתי עמ' 282
ט/יג טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' תנג
ט/יג טל נתן עמ' קיט, קכא, קמב, קצו, שפז
ט/יג יד אברהם פרה עמ' רלה
ט/יג יחוה דעת ח"ב עמ' קעט
ט/יג ילקוט יוסף שבת סי' שא ס"ק לה
ט/יג ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רצט
ט/יג כבודה של תורה א עמ' לד
ט/יג כסא המלך (מאזוז) עמ' יז
ט/יג לבושה של תורה סי' סח אות ו
ט/יג מאור ישראל
ט/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לה ע"א {על ברזל ונחושת}
ט/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רלז
ט/יג מגן בעדי עמ' 34
ט/יג מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן פט
ט/יג מנחת אשר שבת עמ' רצו, רצח
ט/יג מנחת חינוך ח"א עמ' קסז
ט/יג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' לא, לב, לד
ט/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תנו
ט/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקנ
ט/יג מעיני התורה ח"ג עמ' עג
ט/יג מערכי לב (לב) עמ' צז-צח, קא, תלה
ט/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף כט ע"ב
ט/יג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קעח, קפא
ט/יג מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לג אות ד {שהרי אתה מעבירו}
ט/יג משנה הלכות ח"ח סי' ס {העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת}
ט/יג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף עג {אין הצובע חייב עד שיהיה צבע}
ט/יג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף נו
ט/יג משנת יעקב
ט/יג משנת רבנו יוסף עמ' 170
ט/יג נועם אליעזר (בן פורת) עמ' כח {מ"מ - מלאכה מתקיימת}, קצז {צבע המתקיים}
ט/יג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קנב, קנד
ט/יג נרות אהרן
ט/יג נשמת אברהם ח"א עמ' קמ, רמח
ט/יג נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' צה ס"ק א, ג
ט/יג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קמו
ט/יג ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' ריז
ט/יג סוגיות בדיני ממונות עמ' 207
ט/יג סידורא דפת עמ' שכה, שלא
ט/יג עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' עב
ט/יג עטרת שבת עמ' עב, קמג
ט/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' פז
ט/יג רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רכא, רסג
ט/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' צט, ח"ד סי' רלב, ח"ט סי' פח, צא (להלכה א)
ט/יג שביתת השבת מבשל אות לג, מעשה חושב פ"א אות א ד"ה והמ"מ
ט/יג שו"ע הרב או"ח סי' שכ ס' כח
ט/יג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' ד, שצא, ח"ג עמ' סו-סח, תמז, תנב-תנג
ט/יג שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' פד
ט/יג שלמי ניסן פ' האורג עמ' פב
ט/יג שלמי ניסן פ' הבונה עמ' טז-יז, קנב-קנג, קנו, שמא
ט/יג שעורי מבשר טוב שבת עמ' מ {מ"מ}
ט/יג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' ריב-ריג
ט/יג תורת המלאכות ח"ב עמ' ו אות ג
ט/יג תורת המלאכות ח"ג עמ' קנב-קנג, קס, קעד, ח"ד עמ' ל אות ט
ט/יג תורת המלאכות ח"ח עמ' מח אות מז
ט/יג תורת השבת עמ' רצא, רצג
ט/יג תחומין ח"ז עמ' 181, חי"א עמ' 109
ט/יג תשורת שי מהדו"ק סי' שכח
ט/יד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' מז
ט/יד אבני נזר או"ח סי' רכט אות יא
ט/יד אגלי טל פתיחה אות לא, לד, זורע סי' יז, כב אות ח, לש סי' ט אות ט, סי' יד, ח"ב סי' עג אות יא
ט/יד אור הישר [תורת רפאל הל' שבת סי' מג, לח"מ לעיל פ"ח הט"ז]
ט/יד אור יעקב שבת דף י ע"ג
ט/יד ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' קעד
ט/יד באר דוד שבת ח"א סי' טז אות ה, סי' כז אות ב, סי' כט אות ב, סי' מט אות ה
ט/יד באר דוד שבת ח"ב סי' יב אות א-ה
ט/יד באר מלך שבת עמ' תס-תסב
ט/יד בית אהרן וישראל גל' סח עמ' יח-יט {מ"מ - הסוגיה בפ"א היא לא בגיבול אלא בצביעה}
ט/יד בר גיבול סי' ב {ראב"ד}
ט/יד ברור הלכה שבת קמ ע"א ציון ז פסקה ב {ראב"ד}, קנה ע"ב ציון ל פסקה ב
ט/יד גן דוד דף מה ע"ג
ט/יד דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קכ
ט/יד דברי אור ח"ב עמ' סט
ט/יד דברי שלמה (אסרף)
ט/יד דור דורים עמ' סו
ט/יד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ח ס"ק כז, סי' טז ס"ק א, סי' כד ס"ק ח
ט/יד ויען יצחק עמ' ס
ט/יד זכור לאברהם (יפהן) עמ' קמד
ט/יד זמנים למלך
ט/יד חדושים ובאורים (גרי') שבת סט"ו ס"ק ג
ט/יד חי' עזיאל
ט/יד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' צב ד"ה ועוד {מ"מ}
ט/יד חמדת ישראל ח"א דף נו ע"ד, קמו ע"א {ראב"ד}, ח"ב דף נג ע"ד
ט/יד חסדי דוד ח"ב עמ' קג
ט/יד טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 232 {ראב"ד}
ט/יד טל אורות (ר' שאול) עמ' עא
ט/יד טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' שא, שה
ט/יד טל נתן עמ' קכ, שפז
ט/יד טל תחיה ח"א סי' נז אות ב
ט/יד יחוה דעת ח"ו עמ' קכג
ט/יד כנה"ג [שלטי הגבורים פ' האורג]
ט/יד כרם ציון שביעית ח"א דף סב ע"ב
ט/יד מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' לח {צביעה}
ט/יד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לו ע"ב {עין הצבע}
ט/יד מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רמז
ט/יד מגן בעדי עמ' 34
ט/יד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ריב
ט/יד מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' צ
ט/יד מלאכת שמואל עמ' קצג-קצד {מ"מ}
ט/יד מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' רלא
ט/יד מנחת אשר שבת עמ' רג
ט/יד מנחת חינוך ח"א עמ' קסג, קסח
ט/יד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שצח {מ"מ}, תלב {מ"מ}, תנב {ראב"ד}, תנו, תעא {מ"מ} תצה {ראב"ד}
ט/יד מעיני התורה ח"ג עמ' עז
ט/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף כט ע"ד
ט/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קעח, קפא
ט/יד מפענח צפונות עמ' 198
ט/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/יד מרכה"מ אלפ'
ט/יד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף נ
ט/יד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שא
ט/יד נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' מ ס"ק א
ט/יד פרי הארץ (כהנוו) סי' א
ט/יד קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/יד רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קלא
ט/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' נ, ח"ט סי' פט
ט/יד שביתת השבת לש אות כא-כב
ט/יד שו"ת מהרלב"ח סי' כג
ט/יד שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רלג, רעה
ט/יד שלמי ניסן פ' הבונה עמ' שט
ט/יד שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' קט
ט/יד שעשועי תורה שבת עמ' נז {מ"מ}
ט/יד שפת אמת על התלמוד ח"א דף כו ע"א
ט/יד תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שכ
ט/יד תורת המלאכות ח"ג עמ' קנד-קנה
ט/יד תורת המלאכות ח"ז עמ' ג
ט/יד תורת המלאכות ח"ח עמ' ה אות ג
ט/יד תורת מיכאל עמ' פט {מ"מ}
ט/יד תורת רפאל או"ח ח"ב דף סח ע"ג, סט ע"ב
ט/יד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רפט
ט/טו אור זרוע השלם שבת עמ' רב
ט/טו אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' עה הערה לט
ט/טו אתה יצרת - מלאכות שבת סי' לח {ראב"ד}
ט/טו באר מלך שבת עמ' תסג-תסה
ט/טו בגדי כהונה (שחור) עמ' שנב
ט/טו ברור הלכה שבת קה ע"ב ציון ג
ט/טו גליונות אבני נזר
ט/טו גן דוד דף מו ע"א
ט/טו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנז {ראב"ד}
ט/טו דרש דרש משה עמ' 268
ט/טו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יא ס"ק א, סי' כד ס"ק יז {ראב"ד}, סי' לו ס"ק א, ד, ו
ט/טו חמדת ישראל ח"א דף נו ע"ד {טווה צמר מן החי}
ט/טו טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 202, 233, 236
ט/טו טל אורות (ר' שאול) עמ' עב {ראב"ד}
ט/טו טל נתן עמ' קכא, קכג, קלז, קמא
ט/טו טל תחיה ח"א סי' ס אות א
ט/טו יחוה דעת ח"ו עמ' קכט
ט/טו כנה"ג [רלנ"ח סי' כג, רג]
ט/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שכב
ט/טו לבושי יוסף עמ' לז
ט/טו להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' ו ע"ב
ט/טו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לו ע"ד {לבד}
ט/טו מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רנא-רנב
ט/טו מגן בעדי עמ' 34
ט/טו מחנה יוסף ציצית עמ' סד
ט/טו מנחת חינוך ח"א עמ' קסח
ט/טו מראה הפנים שבת דף עב
ט/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/טו משכנות אפרים שבת סי' טו אות טו {עושה לבד}
ט/טו משנת יהודה ח"א פ"י הי"ג
ט/טו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קמט
ט/טו פנים חדשות [מהרלב"ח כג]
ט/טו רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קלה
ט/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קא, ח"ט סי' פט
ט/טו שביתת השבת מעשה חושב פ"ד אות ב, אות ג ד"ה ובס'
ט/טו שו"ת מהרלב"ח סי' כג
ט/טו שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רנ
ט/טו שערי זבולון הל' שבת סי' סח אות ה, סי' עב אות ו
ט/טו תורה לשמה (תשעג) עמ' שיז
ט/טו תורת המלאכות ח"ג עמ' קסא, ח"ד עמ' א אות א, ג, עמ' ב אות ד, עמ' י אות יג, טו, עמ' מג אות ו, עמ' קכח אות ז, עמ' קנא אות יח, עמ' קצח אות כ, עמ' רח אות כו
ט/טו תורת המלאכות ח"ח עמ' רטז אות נב
ט/טו תשובה שלמה או"ח סי' ה {ראב"ד}
ט/טז באר מלך שבת עמ' תסו-תסז
ט/טז בית אהרן וישראל גל' סח עמ' כ
ט/טז ברור הלכה שבת קה ע"א ציון ד
ט/טז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לח ס"ק ג, יג, סי' מ ס"ק יח
ט/טז הר המלך ח"ו עמ' סא
ט/טז טל אורות (ר' שאול) עמ' עג
ט/טז טל נתן עמ' קכט, קלא, שפז
ט/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לז ע"א {בתי נירין} וע"ג {קולע נימין}
ט/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רנד
ט/טז מנחת חינוך ח"א עמ' קסח
ט/טז מנחת כהן (פימינטל), משמרת השבת פ"ה אות ו, פ"ו אות יד
ט/טז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תנט
ט/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/טז שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' ח
ט/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קב, ח"ט סי' פט
ט/טז שלמי ניסן פ' האורג עמ' ו
ט/טז תורת המלאכות ח"ג עמ' קסא, ח"ד עמ' יג אות א, עמ' טז אות ג, עמ' יט אות ב
ט/טז תורת המלאכות ח"ח עמ' כג אות כא
ט/טז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תנג
ט/יז אור זרוע השלם שבת עמ' רג
ט/יז באר מלך שבת עמ' תסח
ט/יז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לט ס"ק ג-ד, ו-ז
ט/יז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תכא
ט/יז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לו ע"ד
ט/יז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רנג
ט/יז מנחת חינוך ח"א עמ' קסח
ט/יז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תסא {לח"מ}
ט/יז משנה הלכות ח"י סי' סז
ט/יז תורת המלאכות ח"ד עמ' יד אות א, עמ' יט אות ב, עמ' כ אות ג, עמ' כב אות ד, עמ' כה אות א
ט/יח אבן פינה (נשר) עמ' כג
ט/יח אבני נזר או"ח סי' רכט אות ח
ט/יח אור הישר [חוט השני סי' צז]
ט/יח אור זרוע השלם שבת עמ' רג
ט/יח אנצי"ת ע' אורג הע' 7, 13, 14, 18, 20, 21, ע' גוזז הע' 166 {מ"מ}, 168
ט/יח באר מלך שבת עמ' תסט
ט/יח ברור הלכה שבת קד ע"ב ציון ל, קה ע"א ציון ז, קה ע"ב ציון ג
ט/יח דברות משה שבת ח"ב סי' לה ענף ד
ט/יח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לט ס"ק א-ד, ו-ז, סי' מ ס"ק ו-יא
ט/יח הר המלך ח"ג עמ' נז
ט/יח טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 455
ט/יח טל אורות (ר' שאול) עמ' עג, עו
ט/יח טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' שעו
ט/יח טל נתן עמ' קכז, קלא, קלד
ט/יח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצט
ט/יח יצחק ירנן
ט/יח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רנג
ט/יח מגיני שלמה עמ' קמ
ט/יח מזכרת עמ' 286
ט/יח מים טהורים עמ' קכז
ט/יח מנחת חינוך ח"א עמ' קסח
ט/יח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תנא, תסא {לח"מ}, תסב
ט/יח מראה הפנים שבת דף עב
ט/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/יח משנת יהודה ח"א פכ"א הל"ב
ט/יח עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' ו-ח
ט/יח עמודי שלמה ח"א עמ' קה
ט/יח קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/יח רחש לבב עמ' יב
ט/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קג, ח"ט סי' פט
ט/יח שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קכא
ט/יח שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' קנד
ט/יח שעורי מבשר טוב שבת עמ' קנח
ט/יח תורת המלאכות ח"ד עמ' טו אות א, עמ' יט אות א, עמ' כא אות ג, עמ' כב אות ד-ה, עמ' כג אות ז, עמ' כד אות ח, עמ' כח אות ו, עמ' לד אות יג, עמ' לו אות טו, עמ' לז אות יז
ט/יח תורת המלאכות ח"ז עמ' קמט
ט/יט אנצי"ת ע' אורג הע' 22 {צ"פ}
ט/יט באר מלך שבת עמ' תע-תעא
ט/יט גור אריה ויקרא פ' יט אות לו
ט/יט גליונות אבני נזר
ט/יט דבר שמואל (אבוהב) סי' קלג
ט/יט הגהות ר' נחום טרעביטש
ט/יט הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לו ס"ק י, סי' לח ס"ק יד, סי' לט ס"ק ז, י, סי' מ ס"ק ו, ט-י, יב-טו, יח
ט/יט טל אורות (ר' שאול) עמ' עה
ט/יט טל נתן עמ' קכז
ט/יט יד ישראל ח"א וח"ב
ט/יט כבוד מלכים (מרגליות)
ט/יט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכד
ט/יט מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לז ע"א-ע"ב {מדקדק}
ט/יט מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רנו, רסא
ט/יט מנחת חינוך ח"א עמ' קסח
ט/יט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תנח
ט/יט מראה הפנים שבת דף סד
ט/יט מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/יט נחל איתן
ט/יט נרות אהרן
ט/יט עמודי שלמה ח"א עמ' קה
ט/יט פני משה (שלז')
ט/יט רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קלז
ט/יט שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' יא
ט/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קא, ח"ט סי' פט
ט/יט תורת המלאכות ח"ד עמ' ו אות ו, עמ' כב אות ה, עמ' כו אות ג-ה, עמ' כח אות ו, עמ' מז אות ד
ט/יט תורת המלאכות ח"ז עמ' קמט
ט/כ באר מלך שבת עמ' תעב
ט/כ בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעו
ט/כ בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' קיג {ק"ס}
ט/כ דברת שלמה (תשעא) עמ' עא {מאחין את הבגדים}
ט/כ הערות וחדושים (טויב) שבת סי' מא ס"ק א, ז-ט
ט/כ טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 457 {ראב"ד, מ"מ}
ט/כ טל אורות (ר' שאול) עמ' עו
ט/כ טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תכא
ט/כ טל נתן עמ' קמב
ט/כ מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לז ע"ב {פוצע}
ט/כ מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רנז
ט/כ מנחת חינוך ח"א עמ' קסח
ט/כ מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תסב, תסג, תפב
ט/כ מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/כ משנת יהודה ח"א
ט/כ ראש אליהו ח"א עמ' קצב
ט/כ רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קמא
ט/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קד, ח"ט סי' פט
ט/כ שערי זבולון הל' שבת סי' עב אות ג
ט/כ תורת המלאכות ח"ד עמ' לג אות י, עמ' לח אות א, עמ' מ אות ב, עמ' מא אות ג-ד, עמ' מג אות ז, עמ' קעג אות ד, עמ' קעה אות ז, עמ' רכה אות מ
ט/כ תורת המלאכות ח"ח עמ' קמד אות ט


י/102 הלכות שבת פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ אהל חיים ח"ד
י/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
י/רה"פ אורה ושמחה
י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ יצחק ירנן
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' שיד-שכ, שכב, שכג
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ קהלת יעקב (אלבעלי)
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבני נזר או"ח סי' תקכו אות יא
י/א אגלי טל ח"ב סי' כב אות א
י/א אדני נחושת עמ' רמא
י/א אדרת המלך עמ' יח-כב {קשר האסור מדרבנן}
י/א אהלה של תורה ח"ב עמ' כא-כב
י/א אוצרות יהושע עמ' מב
י/א אור צהיר
י/א אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק נז
י/א אילת אהבים (ברים) עמ' רכט {הגהמ"י בשם ס' התרומה}
י/א אמרי איש עמ' נו-נז {דוקא מעשה אומן}
י/א אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קסז, קעח
י/א אתה יצרת - מלאכות שבת סי' לו
י/א באר דוד שבת ח"ב סי' יד אות ב, סי' טו אות א {הגהמ"י}
י/א באר עשק סי' נה
י/א בית אבי ח"ב סי' י עמ' כה {קשר של ס"ת}
י/א בית אהרן וישראל גל' פח עמ' ע {אם אינו קשר אומן פטור}
י/א בית ארזים - ס' הגליונות
י/א ברור הלכה שבת עד ע"ב ציון י, קיא ע"ב ציון ב
י/א גט מקושר (צינץ) עמ' תסח
י/א גליונות אבני נזר
י/א גן דוד דף מח ע"ג {כ"מ}
י/א דברי ירמיהו
י/א הדר איתמר עמ' יא {קשר של קיימא}, יג {רצועות מנעל}, יח {גדר קשר של קיימא}
י/א המלך ברמה עמ' 84-85
י/א הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ד ס"ק כא, כד, לו, סי' כז ס"ק כט
י/א הרמב"ם כמחנך עמ' 209, 257
י/א חוקות הדיינים ח"א עמ' ע
י/א חי' מהרי"א הכהן עמ' רי
י/א חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' נו
י/א טל אורות (ר' שאול) עמ' עז, עח {כ"מ}
י/א טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תטז, תכא
י/א טל נתן עמ' שפט
י/א יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קנה {הגהמ"י אות ב}
י/א ישועות יעקב מועד עמ' רעא
י/א לבושי מרדכי או"ח עמ' רצ
י/א ללשונות הרמב"ם
י/א מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' פט-צב, צד
י/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לז ע"ב-ע"ד {קשר של קיימא ומעשה אומן}
י/א מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רסא {מעשה אומן}
י/א מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' סא
י/א מחשבת חיים או"ח עמ' רלה, רלח
י/א מיטב הארץ עמ' 135
י/א מנחת חינוך ח"א עמ' קסח-קסט
י/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תסד
י/א מעיני התורה ח"ג עמ' צט
י/א מראה הפנים שבת דף נג, עב, עז
י/א מרכבת המשנה מהדו"ק
י/א משאת המלך (אדרי)
י/א משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קיד
י/א משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' קיט
י/א משנה הלכות ח"ג סי' לח
י/א משנה הלכות ח"ו סי' ד {אם אינו מעשה אומן פטור}
י/א משנה הלכות ח"ח סי' ס
י/א משנת יהודה ח"א
י/א משנת יעקב מדע עמ' רלה
י/א נזר אברהם שבת-ביצה עמ' צא
י/א נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' סז ס"ק י {כ"מ}
י/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקכה
י/א ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רי {אם אינו קשר אומן ולא עשוי להתקיים עולם, מותר}
י/א סוגיות בדיני ממונות עמ' 202-203
י/א עטרת שבת עמ' צה-צו, צט-ק
י/א פרי האדמה ח"ד
י/א קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' נז {קשר לזמן אפילו חצי שנה אינו קשר}
י/א רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קמה
י/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קעג, ח"ט סי' צ
י/א שו"ע הרב או"ח סי' שיז ס"ב
י/א שו"ת הריב"ש עמ' קכג
י/א שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' פ עמ' רעד
י/א שיח ערב שבת-חגיגה עמ' טז, כא
י/א שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' יא, יג, קלט-קמב
י/א שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' ב, ט, כה-כו, כט {הגהמ"י אות ג}, מג, עז, קסב-קע
י/א שעורי מבשר טוב שבת עמ' לט
י/א תורת המלאכות ח"ד עמ' נז אות ט, עמ' סז אות יז, עמ' סח אות יח
י/א תורת רפאל או"ח ח"ב דף מא ע"ב-ע"ג
י/א תחומין ח"א עמ' 57 {שיעור ארעיות בשקר}
י/א תרומת הדשן שו"ת סי' סה
י/ב אבני נזר או"ח סי' רכו אות ו
י/ב אדני היד החזקה
י/ב אדרת המלך עמ' יח-כב {קשר האסור מדרבנן}
י/ב אהלה של תורה ח"ב עמ' כה
י/ב באר דוד שבת ח"ב סי' יג אות ג, ז, סי' טז אות א-ב, סי' נח אות ד
י/ב ברור הלכה שבת קיא ע"ב ציון ב
י/ב גן דוד דף כו ע"ב
י/ב דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ז סעיף כז עמ' פט
י/ב הדר איתמר עמ' יא-יג {קשר אומן שאינו של קיימא}
י/ב הדרת זקנים שבת סי' יד ס"ק ה
י/ב המלך ברמה עמ' 84-85
י/ב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ד ס"ק ח, כד, ל, לו, סג, סו, עד
י/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 209
י/ב הררי קדם שבת עמ' רל
י/ב ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' קפו
י/ב חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ב
י/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' עז, עח
י/ב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תטז
י/ב ידיו של משה
י/ב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' צב
י/ב מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' סא
י/ב מחשבת חיים או"ח עמ' רלה, רלח
י/ב מיטב הארץ עמ' 135
י/ב מנחת אשר שבת עמ' רצו
י/ב מערכי לב (לב) עמ' קפז {מרכה"מ}
י/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
י/ב משנת יהודה ח"א פ"י ה"א
י/ב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' צא
י/ב סוגיות בדיני ממונות עמ' 204 {נמוקי הגרי"ב}
י/ב קרית מלך רב
י/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' קז
י/ב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קמה
י/ב שו"ע הרב או"ח סי' שיז ס"ב
י/ב שו"ת הריב"ש סי' קכב, עמ' קכג
י/ב שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' יא, יג, קלט-קמב
י/ב שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' ט, מג, מז, נב, נז, קסח-קע
י/ב שלמי ניסן פ' הבונה עמ' פ {כ"מ}
י/ב תורת המלאכות ח"ד עמ' סח אות יח, עמ' פז אות ב
י/ב תרומת הדשן שו"ת סי' סה
י/ג אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קנב
י/ג אבני נזר או"ח סי' קעח אות ז, סי' קפג אות ד
י/ג אגלי טל ח"ב סי' כב אות ז
י/ג אדני היד החזקה
י/ג אור זרוע השלם שבת עמ' רי
י/ג אור צהיר
י/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 60
י/ג אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קעח-קפ
י/ג אמת ליעקב מועד עמ' קצ
י/ג באר דוד שבת ח"ב סי' יג אות ג, ז, סי' טז אות א-ב, סי' נח אות ד
י/ג בית אהרן וישראל גל' לח עמ' עד, גל' סח עמ' כ
י/ג בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' צח {מ"מ - גדר קשר של קיימא}
י/ג בית ארזים - ס' הגליונות
י/ג בית דינו של שמואל עמ' 135
י/ג ברור הלכה שבת קיא ע"ב ציון ב, קיב ע"א ציון א פסקה ב {ראב"ד}, קיב ע"ב ציון ד, קיג ע"א ציון א, ד, קמו ע"א ציון ד
י/ג גליונות אבני נזר
י/ג דברי ירמיהו
י/ג דבש תמר
י/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנז {כ"מ}
י/ג הדר איתמר עמ' יא {פעם קושר ופעם מתיר}, יד {מ"מ}, טז {פעם קושר ופעם מתיר}, יז
י/ג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ד ס"ק לא, סט, עד
י/ג הר המלך ח"ה עמ' לח-לט
י/ג חסדי דוד ח"ב עמ' קיא
י/ג חק נתן דף רכב ע"א
י/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' עט {ראב"ד ומ"מ}
י/ג טל אמרתי עמ' 254
י/ג טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' שצח
י/ג טל נתן עמ' קמח
י/ג ללשונות הרמב"ם
י/ג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' צב-צג
י/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לז ע"ג {דלי, אבוס}
י/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רסב
י/ג מגל ח"ז עמ' 30
י/ג מיטב הארץ עמ' 135
י/ג מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יא ס"ק מא-מג
י/ג מנחת אשר שבת עמ' רצו
י/ג מעיני המים
י/ג מעיני התורה ח"ג עמ' קג
י/ג מערכי לב (לב) עמ' צח
י/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
י/ג מראה הפנים שבת דף לג, עח, ופרק כא (ד"ה נוטל)
י/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
י/ג מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ וכ"מ)
י/ג משאת המלך (אדרי)
י/ג משנת יהודה ח"ב
י/ג משנת ראשונים (הירשפלד)
י/ג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' צב
י/ג נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' עב {מ"מ}, סי' צד ס"ק ד {מ"מ}, סי' צה ס"ק ב {מ"מ}
י/ג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קנח
י/ג ס' הפרנס עמ' קצ
י/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרו
י/ג פי' ר' פרחיה שבת קיג הערה 16
י/ג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' נז {מ"מ בשם הראב"ד}
י/ג קרית מלך רב
י/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' קח
י/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שפב-שפג
י/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קה, ח"ח סי' קעג, ח"ט סי' צ
י/ג שביתת השבת מעשה חושב פ"א אות ה
י/ג שו"ע הרב או"ח סי' שיד ס' יח, סי' שיז סעיפים ח, י
י/ג שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' יג, סח
י/ג שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' יג, טו, כד, נ, נו, פז, צב, קכז
י/ג שמש ומגן או"ח סי' ד עמ' י {מותר להפקיע בתלוש}
י/ג שעורי מבשר טוב שבת עמ' נב
י/ג שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' רח
י/ג שערי זבולון הל' שבת סי' פא אות ח
י/ג תורת המלאכות ח"ד עמ' סג אות יג, עמ' פז אות לז, עמ' צ אות לט, עמ' צד אות מד, עמ' קטז אות כא
י/ג תורת המלאכות ח"ה עמ' קמ אות פח
י/ג תורת המלאכות ח"ח עמ' רכ אות נח
י/ג תורת מיכאל עמ' כב
י/ג תרומת הדשן שו"ת סי' סה
י/ד אור צהיר
י/ד אנצי"ת ע' אבות מלאכות הע' 53 {מרכה"מ}
י/ד אתה יצרת - מלאכות שבת סי' לו
י/ד באר דוד שבת ח"ב סי' יג אות ג, ז, סי' טז אות א-ב, סי' נח אות ד
י/ד בית אהרן וישראל גל' לח עמ' עג {מרכה"מ}
י/ד בית ארזים - ס' הגליונות
י/ד ברור הלכה שבת מח ע"א ציון ד, קיב ע"א ציון א, קנה ע"א ציון ב פסקה ב {קושר במאכל בהמה}
י/ד דברות משה ב"ק ח"א סי' כג ענף יא, יג-יד
י/ד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ד ס"ק כד, סו
י/ד חדושים ובאורים (גרי') שבת סכ"ב לדף קיב ע"א
י/ד חי' חפץ חיים = באור הלכה שיז ס"ה
י/ד חק נתן דף רכב ע"ב
י/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' פ
י/ד טל אמרתי עמ' 256
י/ד טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' שסח-שסט {לח"מ}
י/ד טל נתן עמ' קנג
י/ד מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' פא
י/ד מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יא ס"ק מד
י/ד מציון אורה ח"א עמ' עז {מ"מ}
י/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רכב
י/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
י/ד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' צ
י/ד נחל איתן
י/ד נשמת אברהם ח"ד עמ' נו {מרכה"מ}
י/ד נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' עו ס"ק יא, ח"ב שער א סי' ב ס"ק ו
י/ד רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קמח
י/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קעג, ח"ט סי' צ
י/ד שו"ע הרב או"ח סי' שיז ס"ה
י/ד שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תעג, תקד
י/ד שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' מו-מח, קכח
י/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' רכב
י/ד שערי מוקצה סי' כ אות ט
י/ד שערי שאול שבת עמ' רמז
י/ד תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קלט
י/ד תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רעג
י/ד תורת המלאכות ח"ד עמ' סח אות יח, עמ' צד אות מב, עמ' קה אות ה
י/ד תורת המלאכות ח"ח עמ' קסג אות כח
י/ה אדרת אליהו (ראם) עמ' שצו
י/ה אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' סז]
י/ה אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קסז
י/ה בית ארזים - ס' הגליונות
י/ה בית מלך (חב"ד) עמ' 13
י/ה בית שמש
י/ה בית שערים או"ח סי' רסא
י/ה בכורי אברהם דף לט ע"ב {כ"מ - קושר ומתיר}
י/ה ברור הלכה שבת קיג ע"א ציון א פסקה ג, ציון ג
י/ה גזע ישי דף מג ע"א
י/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנח {כ"מ}
י/ה הגהות חבר בן חיים
י/ה הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ד ס"ק לה, סג
י/ה הר המלך ח"ה עמ' לח
י/ה ויען יצחק עמ' כט
י/ה זמנים למלך
י/ה חי' עזיאל
י/ה חק נתן דף רכב ע"ג
י/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' פ
י/ה מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קנ
י/ה מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יא ס"ק מה
י/ה מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שא
י/ה מעיני המים
י/ה מר קשישא עמ' יב
י/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
י/ה משאת המלך (אדרי)
י/ה משנת יהודה ח"א
י/ה משנת יעקב כאן, מדע עמ' רלה, זמנים ח"א עמ' קצ
י/ה עולת חדש (תקמה) ח"ג אות שטו דף מו ע"ב, אות שיט דף מו ע"ג
י/ה פרשת המלך
י/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קעג
י/ה שבט סופר (תשמו) עמ' כד
י/ה שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' ה
י/ה תורת המלאכות ח"ד עמ' עו אות ל
י/ו אבני נזר יו"ד סי' שמ אות י
י/ו אדני היד החזקה
י/ו אהל משה (הורוביץ) ח"א עירובין קג ע"א
י/ו אוצרות יהושע עמ' מב
י/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' מה {כנור בשבת - הרי עיקר שירה בפה}
י/ו אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק נא
י/ו אחיעזר ח"ג סי' נט אות ג
י/ו אמונת עתיך גל' 112 עמ' 125 {יד פשוטה}
י/ו אמרות שמואל עמ' קמג-קמד
י/ו אמת ליעקב מועד עמ' רטו-רטז {קשירה של מצוה}
י/ו באר דוד שבת ח"ב סי' יג אות ג, ז, סי' טז אות א-ב, סי' נח אות ד
י/ו בדבר מלך ח"ד עמ' קיא, קיג
י/ו בדבר מלך חי"ב עמ' שה
י/ו ביצחק יקרא (תשע) סי' קכו סעיף ז
י/ו בית אהרן וישראל גל' לה עמ' קכ-קכא, גל' סה עמ' יד {נימת כנור שנפסקה}
י/ו בית ארזים - ס' הגליונות
י/ו בית דינו של שמואל עמ' 130, 133
י/ו בית מלך (חב"ד) עמ' 13
י/ו בית פנחס (וולף) עמ' 150
י/ו ביתאל ח"א דף ק ע"ג
י/ו בכורי אברהם דף מה ע"ד, מו ע"א-ע"ג
י/ו בנין אריאל יאיר עמ' 114 {קשר של קיימא}
י/ו ברור הלכה שבת קנז ע"ב ציון א
י/ו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' פב
י/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קכד
י/ו דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קלו
י/ו האיר ממזרח חמש מגילות עמ' מח {נימת כינור שנפסקה}
י/ו האיר ממזרח סליחות עמ' קט {נימת כינור שנפסקה}
י/ו הגהות חבר בן חיים
י/ו המלך ברמה עמ' 85
י/ו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ד ס"ק ל, נה, נח-נט, סו
י/ו הר המלך ח"ג עמ' קכו, ח"ו עמ' יב, סא-סב
י/ו זבחי תרועה סי' מ אות ג
י/ו חזו"א על הרמב"ם
י/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין קב ע"ב]
י/ו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ג סעיף קפא
י/ו חלקת מאיר
י/ו חמדת ישראל ח"א דף נז ע"ג
י/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' ריב-ריג, שעד-שעה
י/ו חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף ס ע"ד, קז
י/ו טל אורות (ר' שאול) עמ' פ
י/ו טל אמרתי עמ' 256
י/ו ליבא בעי דף יט
י/ו מאורות נתן (הורוביץ) דף סו ע"ד
י/ו מחשבת חיים או"ח עמ' רלה
י/ו מנחת שלמה (לוין) עמ' רכח {נימת כנור שנפסקה}
י/ו מעלין בקודש גל' ח עמ' 48, 192 {קושרים במקדש}
י/ו מערכי לב (ציר') עמ' תקט
י/ו מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקמא
י/ו מקדש דוד קדשים סי' כה ס"ק ב
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
י/ו משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רט
י/ו משכנות אפרים שבת סי' כ {קשר שאינו של קיימא למצוה}
י/ו נועם חי"ג עמ' רעג
י/ו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' פט
י/ו נחל איתן
י/ו סוגיות בדיני ממונות עמ' 109 {חי' רעק"א}, 208 {או"ש}
י/ו עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף ז ע"א
י/ו פרשת המלך
י/ו ציץ אליעזר ח"א סי' כ פרק א אות טו {או"ש}
י/ו קדשי יהושע עמ' תרכט, אלף רנו {או"ש}
י/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתנו
י/ו רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קמח
י/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קה, ח"ח סי' קעג, ח"ט סי' צ
י/ו שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שכו-של, תעב-תעג, סוכה עמ' תצב
י/ו שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' מא-מג, מז, קכח
י/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תט
י/ו שערי שאול שבת עמ' רמה, רנב
י/ו תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' שיז ס"ק ג
י/ו תורת האוהל (תשנג) עמ' תכא {נימת כינור}
י/ו תורת המלאכות ח"ד עמ' סג אות יג, עמ' צה אות מב, עמ' קיא אות טז
י/ו תורת לויים דף יט ע"ד
י/ו תורת רפאל או"ח ח"ב דף מב ע"א, עב ע"ב
י/ו תפארת נתן עמ' לד {קשירת נימה במקדש}
י/ו תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קמח, שלז
י/ז אבני נזר או"ח סי' רמה אות ה
י/ז אהלה של תורה ח"ב עמ' מ
י/ז אמונת עתיך גל' 108 עמ' 142 {חולב}
י/ז אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קעט
י/ז אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קיז
י/ז אשר למלך
י/ז באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' עב {ר"ח הלוי}
י/ז ברור הלכה שבת עד ע"ב ציון י
י/ז הדר איתמר עמ' יא-יב {לדבר מצוה}
י/ז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ד ס"ק מ
י/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תלח
י/ז ויוכח אמש עמ' 20 {אבי עזרי}
י/ז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 254
י/ז טל נתן עמ' שפט
י/ז יד לרמב"ם עמ' 308
י/ז כרם אברהם עמ' יח
י/ז ללשונות הרמב"ם
י/ז מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יא ס"ק ד
י/ז מנחת אשר שבת עמ' י
י/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קסט
י/ז מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' צידה
י/ז משנת יהודה ח"ב
י/ז משנת ראשונים (הירשפלד)
י/ז נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער א סי' ג ס"ק ב
י/ז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קצה
י/ז רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קנא
י/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רו
י/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רט, ח"ח סי' קעג, ח"ט סי' צ
י/ז שושן עדות דף נב ע"א
י/ז שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' קעו
י/ז שערי זבולון הל' שבת סי' עו אות ה
י/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' ה אות א
י/ז תורת המלאכות ח"ח עמ' קמ אות ד
י/ח אבני נזר או"ח סי' קפב אות א
י/ח אגלי טל ח"ב סי' כו
י/ח אגרות משה או"ח ח"א סי' קכב ענף ב-ג
י/ח אדמת קדש ח"ב דף לב ע"ב
י/ח אדני היד החזקה
י/ח אהלה של תורה ח"ב עמ' מח
י/ח אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק כט {אורה ושמחה}
י/ח אות היא לעולם ח"ב דף כב ע"ב {קהלת יעקב}
י/ח אמרי איש עמ' נז-נח
י/ח אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קפ
י/ח אתה יצרת - מלאכות שבת סי' לו {פותל חבלים}
י/ח באר דוד שבת ח"ב סי' יג אות ג, ז, סי' טז אות א-ב, סי' נח אות ד
י/ח באר מלך שבת פ"ט הי"ט אות סא
י/ח בגדי כהונה (שחור) עמ' שנה
י/ח בית אהרן וישראל גל' סח עמ' קל {פותל פתילים - תולדה של קושר}
י/ח בית גמליאל ח"א עמ' סט
י/ח ברור הלכה שבת קמו ע"א ציון ד פסקה ב
י/ח גליונות אבני נזר
י/ח גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' תשיח
י/ח דבר שמואל (אבוהב) סי' קלג
י/ח דברות משה ב"ק ח"א סי' כג ענף ח
י/ח דברי יציב או"ח עמ' שיא, שיג
י/ח דברי ירמיהו
י/ח הדר איתמר עמ' יב {פותל חבלים}
י/ח הדרת זקנים שבת סי' יד ס"ק א
י/ח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ד ס"ק א, ט, לה, סט, עו, סי' לו ס"ק ה, ט {או"ש}, סי' לט ס"ק ט, סי' מ ס"ק ט
י/ח חזו"א על הרמב"ם
י/ח חזון ישעיה שבת עמ' רמב
י/ח חי' חפץ חיים = באור הלכה שיד ס"ח
י/ח חלק לוי עמ' פו
י/ח חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' צו, צח
י/ח טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 233
י/ח טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף מט ע"ב
י/ח טל אורות (ר' שאול) עמ' סח, פב
י/ח טל נתן עמ' קכא, קנא
י/ח טל תחיה ח"א סי' ס אות ב
י/ח יד ישראל ח"ב
י/ח יד לרמב"ם עמ' 308
י/ח יראה ואהבה עמ' קלט
י/ח להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' ב
י/ח ללשונות הרמב"ם
י/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' צב-צג
י/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לז ע"ג {פותל חבלים} וע"ד {מפריד את הפתיל}
י/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רסא, רסג
י/ח מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יא ס"ק מו
י/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קסט
י/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תנח, תסג, תעא
י/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
י/ח משאת המלך (אדרי)
י/ח משנת יהודה ח"א פ"ט הי"ב וה"כ
י/ח נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' סז ס"ק יא
י/ח נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קמט
י/ח ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רל
י/ח ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קצט, רא, רג, ריב, רטו {פותל חבלים}
י/ח עזרת כהן עמ' תז
י/ח עטרת שבת עמ' צו-צז {חייב משום מתיר}, צח-צט
י/ח קרית מלך
י/ח רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קלה, קנא, קע
י/ח שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' יא
י/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קא, קה, ח"ז סי' קב, ח"ח סי' נה, קעג, ח"ט סי' צ, ח"י סי' סא
י/ח שביתת השבת מעשה חושב פ"ג ד"ה ולישב
י/ח שו"ע הרב או"ח סי' שיז ס' יא
י/ח שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' פא עמ' רעה
י/ח שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קפט, ח"ג עמ' קמב-קמג
י/ח שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' מט, פב, קיז, קל, קלד-קלט, קעא, קעז
י/ח שערי זבולון הל' שבת סי' עז אות א
י/ח תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רעד
י/ח תורת המלאכות ח"ד עמ' ה אות ו, עמ' כו אות ה, עמ' מה אות ב, עמ' מו אות ג-ד, עמ' נ אות ז, עמ' צז אות מה, עמ' קא אות ג, עמ' קג אות ה, עמ' קה אות ה, עמ' קכז אות ו, עמ' קעג אות ד, עמ' רכה אות מ, עמ' רכז אות ה
י/ח תורת המלאכות ח"ח עמ' קמ אות ד
י/ח תשובה שלמה או"ח סי' ה
י/ט אגלי טל ח"ב סי' לב
י/ט אדני נחושת עמ' רמא
י/ט אור צהיר
י/ט אמרי איש עמ' נז {קשר ראשי החוט - משום תופר}
י/ט אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קסז
י/ט אמת ליעקב מועד עמ' קנב
י/ט ארצות החיים סי' יא ארץ יהודה אות טו עמ' רמו-רמח {קשר ראשי החוט}
י/ט באר דוד שבת ח"ב סי' יט אות ב-ג, סי' כ אות א, סי' כב אות ב-ג, סי' כג אות ב, סי' כד אות ב, סי' נ אות ד, סי' עג אות א
י/ט באר מלך שבת קונטרס המלאכות - תופר ד"ה וכתב הרמב"ם
י/ט בית ארזים - ס' הגליונות
י/ט בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רמה
י/ט בית מלך (חב"ד) עמ' 62
י/ט בית שמש
י/ט בנין שבת ח"ב עמ' א, ד, ז, יב, יד, טז, כט-ל {המותח חוט}, עב, עו
י/ט ברור הלכה שבת עד ע"ב ציון כ, עה ע"א ציון א
י/ט דברות משה ב"ק ח"א סי' כג ענף ח
י/ט דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' כז
י/ט דברי ירמיהו
י/ט דברי יששכר דף כא ע"ד
י/ט דברי סופרים (רזין) דף מח ע"ד {הגהמ"י - קשר על קשר}
י/ט דברי שלמה (אסרף)
י/ט דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ד סעיף יז עמ' פה
י/ט דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנח {כ"מ}
י/ט האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רו {כל מקום שאם ירוץ יגיע לחיה בשחיה אחת}
י/ט הערות וחדושים (טויב) שבת סי' י ס"ק ג, סי' כז ס"ק ב-ג, יט
י/ט הר המלך ח"ג עמ' קכו
י/ט הרי יהודה ח"א סי' כט אות א, ד-ה
י/ט חוות יאיר (תשנז) עמ' שפח
י/ט חוות יאיר סי' קמג
י/ט חזו"א יו"ד סי' ריז ס"ק ט
י/ט חזו"א על הרמב"ם
י/ט חזון ישעיה שבת עמ' רמב {כ"מ}
י/ט חי' חתם סופר
י/ט חי' עזיאל
י/ט חתן סופר או"ח ח"א עמ' ס
י/ט טובים מאורות (שטינמן) עמ' מג {שולה דגים}
י/ט טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 166, 248, 259, 265
י/ט טל אורות (ר' שאול) עמ' פב, פג
י/ט טל נתן עמ' קנד-קנה
י/ט טל תחיה ח"א סי' סד אות א, ח"ב סי' ה אות א
י/ט יראה ואהבה עמ' לג, קמ
י/ט לבושי יוסף עמ' קמט-קנ
י/ט לקוטי סופר ח"ב דף עה ע"א {מ"מ}
י/ט מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לז ע"ד {כ"מ}
י/ט מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רסד
י/ט מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק ח, יח (לד ע"א), סי' יג ס"ק ו
י/ט מיטב הארץ עמ' 136
י/ט מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יב ס"ק ז
י/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קסט
י/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' סו
י/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תעא
י/ט מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' א]
י/ט מראה הפנים שבת דף מג, מח, נב
י/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
י/ט מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
י/ט משאת המלך (אדרי)
י/ט משנת יהודה ח"א כאן, ופ"ח הט"ו, פ"י ה"א
י/ט משנת יעקב
י/ט משרת משה (עטייה)
י/ט נאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 191 {סותר כ"ש}
י/ט נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קנא {מצרכי התפירה}
י/ט נזר הראש עמ' קמה
י/ט נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' עז
י/ט עין חיים ח"ב עמ' מח
י/ט פי אריה דף כד ע"ד, כה ע"א
י/ט פני משה (שלז')
י/ט צרור החיים (יעקב)
י/ט קרית מלך
י/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' ריא {מ"מ}
י/ט רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קנג
י/ט רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קב
י/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קז, ח"ח סי' קעג, ח"ט סי' צ, צא (להלכה טו) {עד שיקשור}
י/ט שדה הארץ ח"ג דף מב ע"ב
י/ט שו"ע הרב או"ח סי' שמ ס' יב
י/ט שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' צג {מותח חוט תפירה}
י/ט שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רלג, תצב, ח"ג עמ' ב, יח
י/ט שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' סו-סז
י/ט שערי זבולון הל' שבת סי' עה אות ח
י/ט תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רסד
י/ט תורת המלאכות ח"ד עמ' מה אות ב, עמ' מט אות ו, עמ' קיט אות א, עמ' קכב אות ב, עמ' קכו אות ה, עמ' קל אות י
י/ט תורת המלאכות ח"ז עמ' מה, קמג
י/י אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' לח, ח"ט עמ' פט
י/י אבני ציון ח"ב סי' נו
י/י אדני היד החזקה
י/י אדני נחושת עמ' קצד
י/י אהלה של תורה ח"ב עמ' מ-מא
י/י אהלי חיים עמ' קכב, קכו
י/י אור דוד עמ' קפג
י/י אור הישר [עי' לעיל פ"א הי"ז, ופ"ח ה"ז וה"ח]
י/י אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 193
י/י אור יעקב שבת דף לא ע"ב
י/י אז שמח עמ' עח {פותח בית צואר}
י/י אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קע-קעא
י/י אמרי שפר (סגל) עמ' טז
י/י ארץ בנימין עמ' קצח {בחמתו}
י/י ארשת צבי עמ' עה-עו
י/י באר דוד שבת ח"ב סי' יט אות ב-ג, סי' כ אות א, סי' כב אות ב-ג, סי' כג אות ב, סי' כד אות ב, סי' נ אות ד, סי' עג אות א
י/י באר מלך שבת פ"ח ה"ח אות ל, קונטרס המלאכות - קורע ד"ה והנה באמת
י/י באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' צט-ק
י/י בית אהרן וישראל גל' לח עמ' עד {מרכה"מ}, עה, גל' נא עמ' לא-לב, גל' סה עמ' יג, גל' סז עמ' ל-לג, לה, גל' עו עמ' טו
י/י בית ארזים - ס' הגליונות
י/י בית גמליאל ח"א עמ' סט
י/י בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קלג
י/י בית יעקב (מסקין) סי' ג
י/י בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רלח, רמ, רמא, רנב, רנה-רנו
י/י בית שערים או"ח סי' קכג {כ"מ}, קכד (דף נג) {מ"מ}
י/י בנין שבת ח"ב עמ' פג-פד, פז {פותח בית צואר}, קיח, קכד, קכו-קכח, קלו {פותח בית צואר}
י/י ברור הלכה שבת מח ע"א ציון ה, קה ע"א ציון ו, קה ע"ב ציון ט
י/י ברכות שמים מכות פ"א אות קלה {בית צואר}
י/י ברכת יצחק (פאלער) עמ' קסז {קורע כדי לתפור}
י/י גבורת יצחק מכות עמ' קא
י/י גליונות אבני נזר
י/י דבורך של שבת עמ' תסח
י/י דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קי
י/י דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מא
י/י דברות אליהו ח"א עמ' סה-סח
י/י דברות משה מועד ח"א עמ' תקצא {כ"מ}
י/י דברות משה שבת ח"ב סי' לה ענף א, סי' לח ענף ו, ב"ק ח"א סי' כג ענף ח
י/י דברי אברהם (מנדלסון) דף יב ע"ג-ע"ד {קורע בחמתו}
י/י דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' כח
י/י דברי יציב או"ח עמ' שמב
י/י דברי ירמיהו
י/י דברי סופרים (רזין) דף מז ע"א-ע"ד, מח ע"א-ע"ב
י/י דור רביעי ח"ב עמ' ב
י/י דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנח-רנט
י/י הדר איתמר עמ' יג {קורע לשם תיקון}
י/י הדר יוסף עמ' סג-סד, סח
י/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קג {מיישב דעתו - במת שלו}
י/י הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' קנח
י/י הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק נט, סי' כה ס"ק ו {כ"מ}, סי' כז ס"ק יד, כז, סי' כח ס"ק ד-ה, סי' כט ס"ק ג {כ"מ}, כ {כ"מ}, מב, סי' לה ס"ק מו
י/י הר המלך ח"ג עמ' קכו, ח"ו עמ' יב, סב
י/י הרמב"ם כמחנך עמ' 231
י/י התורה והמדינה ח"ז עמ' רע
י/י ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' קפב-קפג, קצט, רב
י/י ויען יצחק עמ' נה
י/י זמנים למלך
י/י חדושים ובאורים (גרי') שבת סי"ז סק"ט
י/י חזו"א או"ח סי' סא ס"ק ב
י/י חזו"א על הרמב"ם
י/י חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 124
י/י חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שסט
י/י חמדת ישראל ח"א דף נז ע"ב, נח ע"א-ע"ב, ח"ב דף יד ע"ד, לה ע"א, סח ע"ב {בחמתו}
י/י חמדת שלמה עמ' תא
י/י חנן אלקים עמ' פ
י/י טהרת יו"ט ח"י עמ' רמג
י/י טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 278, 356, 458, 459, 462
י/י טל אורות (ר' שאול) עמ' פד
י/י טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רפו, תט
י/י טל נתן עמ' קנו, ריח, רנ, שצ
י/י טל תחיה ח"א סי' סה
י/י יגיעת ערב ב"מ עמ' שמה-שמו {פותח בית צואר}
י/י יד לרמב"ם עמ' 288-289, 291, 293-294, 296
י/י יקב זאב דף קג ע"א, ע"ג
י/י ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מז
י/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתמ
י/י כללי קלב"מ (תשנא) עמ' לד
י/י כללי קלב"מ (תשסז) עמ' סו
י/י כנה"ג [תוי"ט שבת פי"ג מ"ג]
י/י כתב סופר או"ח סי' קכז ד"ה ויש לעיין ולהקשות
י/י לב איש עמ' שסג
י/י לב שלם [קול הרמ"ז שבת פי"ג מ"ג, מגילת ספר לאוין דף יא ע"ג]
י/י להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' מז
י/י להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' ל
י/י לקוטי שיחות דברים תשדם הע' 45
י/י לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 12
י/י לקוטי שיחות חל"ז עמ' 70
י/י לקט עני (שו"ב) דף לח ע"ב-לט ע"א
י/י מאיר נתיבים עמ' 121 {פותח בית צואר}
י/י מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לח ע"א {על מתו} וע"ב {פותח בית צואר}
י/י מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רסח
י/י מבוא למשנה תורה עמ' 262
י/י מגילת ספר לאוין דף יא ע"א
י/י מגיני שלמה עמ' מו
י/י מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' צז
י/י מזכרת עמ' 104
י/י מחנה לויה (תשעד) עמ' פד
י/י מחשבת חיים או"ח עמ' רטו
י/י מיטב הארץ עמ' 117
י/י מים אדירים דף לז ע"ד {או"ש}
י/י מכתב לחזקיהו דף פט ע"א
י/י מלאכת שמואל עמ' רכב, רכד, רעג
י/י מלואי שלמה עמ' שי
י/י מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יז ס"ק לז-לח, סי' יח ס"ק טו, סי' כא ס"ק כא
י/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף טז ע"א
י/י מנחת אשר ב"ב עמ' קלז
י/י מנחת חינוך ח"א עמ' קסט-קעא, קעז
י/י מנחת יהודה (בוים) דף פג ע"ד {קורע בחמתו}
י/י מנחת יוסף ח"ב עמ' קיט
י/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תסג, תעג, תעד
י/י מעדני שמואל עמ' מה-מז
י/י מעיני התורה ח"ג עמ' נג, נו, נח
י/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף צח ע"ג
י/י מקור הברכה (שטרן) הל' שבת סי' יד אות א
י/י מראה הפנים שבת דף עב (ד"ה הקורע וד"ה בעון), ופרק כד
י/י מרכבת המשנה מהדו"ק
י/י מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
י/י מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' מח אות ז {פותח בית צואר}
י/י משאת גרשון עמ' קכב-קכד
י/י משאת המלך (אדרי)
י/י משאת השבת עמ' סג
י/י משנת יהודה ח"א פ"ח ה"ה
י/י משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' כד-כה
י/י משנת יעקב נזיקין עמ' רמב {שמיישב את דעתו}
י/י משנת משה מו"ק עמ' סו
י/י משנת ראשונים (הירשפלד)
י/י משפטי עזיאל ח"א עמ' לב, ח"ח עמ' צד, צו
י/י נאות יעקב (שפירא) סי' א אות ד
י/י נחלי יהושע עמ' פו
י/י נטע שורק דף סב ע"א
י/י נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' עד ס"ק ו
י/י נתיב מאיר
י/י נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קנח, קסג
י/י נתן פריו מכות עמ' כ
י/י ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' ריט
י/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרו
י/י ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רב {פותח בית צואר}
י/י סדר משנה (בוסק')
י/י סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' מג-מד
י/י עזרת כהן עמ' תז
י/י עטרת שבת עמ' טו, צז
י/י פי' ר' פרחיה שבת מח הערה 28-30
י/י פני משה (שלז')
י/י פרי הארץ (כהנוו) סי' לה
י/י פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' קיא
י/י צמח ארז עמ' תקיב
י/י קהלות יעקב שבת סי' לה
י/י קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 12 {כ"מ}
י/י קרן הצבי מצוה צב אות ד
י/י רוח נכון עמ' שד {קורע בחמתו}
י/י רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קנז, קנט, רעא
י/י שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' ט {כ"מ}
י/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' לה, ח"ה סי' ז, ח"ח סי' קעג, ח"ט סי' צ
י/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שיג
י/י שו"ע הרב או"ח סי' שיז ס"ו
י/י שו"ת הריב"ש עמ' תקמט
י/י שו"ת מהרלב"ח סי' עט
י/י שיח ערב שבת-חגיגה עמ' כה
י/י שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קלב-קלג, קמ, קפט, תצא, ח"ג עמ' פב
י/י שלמי ניסן פ' האורג עמ' יט, מ, מח, סד, עא, עו-עז, צד-צה
י/י שלמי ניסן פ' הבונה עמ' ט, רכא
י/י שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קמה
י/י שמש ומגן או"ח סי' ד עמ' ט-י {קורע שלא ע"מ לתפור}
י/י שעורי הרב - אבלות עמ' פו
י/י שעורי מבשר טוב שבת עמ' קנ {כ"מ}, קנד, קסב
י/י שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' קפג
י/י שערי טהר ח"ג שער א סי' ז אות ב
י/י שערי שאול שבת עמ' רכו
י/י שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תצט, שו"ת עמ' כו
י/י שפת הים (זכריש) סי' ח ס"ק ב
י/י תועפות ראם (באר) עמ' מה, מח-מט
י/י תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רמז
י/י תורת המלאכות ח"ד עמ' מד אות א, עמ' קנה אות כב, עמ' קסט אות א, עמ' קעח אות ט, עמ' קפ אות יב, עמ' קפא אות יד, עמ' קצט אות כ, עמ' רה אות כד, עמ' רו אות כה, עמ' רי אות כח, עמ' רכא אות לה, עמ' רכד אות לט
י/י תורת המלאכות ח"ח עמ' ריא אות מח
י/י תורת השבת עמ' קע
י/י תורת ירוחם ח"א דף סא ע"א
י/י תורת מנחם חמ"ח עמ' 428
י/י תורת רפאל או"ח ח"ב דף לה ע"א {הגהמ"י}
י/י תחומין ח"א עמ' 228
י/י תנובת ציון דף כב ע"ג
י/י תפארת אריה עמ' ס {פותח בית צואר - קורע}
י/יא אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' לז
י/יא אגרות משה או"ח ח"ב סי' פד
י/יא אדני היד החזקה
י/יא אדני נחושת עמ' קצה, רמה
י/יא אהל יששכר סי' כו
י/יא אהלה של תורה ח"ב עמ' מא
י/יא אהלי חיים עמ' קכב
י/יא אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קסט
י/יא ארשת צבי עמ' עה
י/יא אתה יצרת - מלאכות שבת סי' לח אות א
י/יא באר דוד שבת ח"ב סי' יט אות ב-ג, סי' כ אות א, סי' כב אות ב-ג, סי' כג אות ב, סי' כד אות ב, סי' נ אות ד, סי' עג אות א
י/יא באר מלך שבת קונטרס המלאכות - תופר ד"ה והנה תולדת וד"ה עוד מצינו
י/יא באר משה (שטרן) ח"ב סי' כט אות ב
י/יא בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' נט
י/יא בית אהרן וישראל גל' נא עמ' לב
י/יא בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' פ
י/יא בנין שבת ח"ב עמ' א-ב, נח, סה, עז, פג, פט, קכג
י/יא ברקאי ח"א עמ' 167 {מדביק ניירות}
י/יא גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' יז
י/יא גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' תרפג
י/יא דבורך של שבת עמ' תסט
י/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מא
י/יא דברות אליהו ח"א עמ' סז {ולא התכוון לקלקל}
י/יא דברי אור ח"ד עמ' קיח
י/יא דברי ירמיהו
י/יא דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנט
י/יא הלכות קטנות ח"ב סי' פז
י/יא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כח ס"ק ו, סי' כט ס"ק מב
י/יא התורה והמדינה ח"ז עמ' רע
י/יא ויען יצחק עמ' נה
י/יא חוות בנימין ח"א עמ' רכא
י/יא חי' חפץ חיים = באור הלכה שמ סי"ד
י/יא חיי נפש ח"ו עמ' רנט
י/יא חיים ומלך
י/יא חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' צח
י/יא טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 348
י/יא טל אורות (ר' שאול) עמ' פד {המדבק ניירות}, פה {הקורע ע"מ לתפור}
י/יא טל נתן עמ' קלו, קנו, רנ
י/יא יד לרמב"ם עמ' 291, 293, 308
י/יא יחוה דעת ח"ו עמ' קכה
י/יא יראה ואהבה עמ' קנ {כ"מ}
י/יא לב חיים (פלג'י) ח"ב דף נז ע"ב
י/יא לבושי מרדכי או"ח עמ' שפג
י/יא להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' מז
י/יא להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' ל
י/יא מאור ישראל
י/יא מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רסח
י/יא מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' יז
י/יא מלואי שלמה עמ' רצג, שז-שח
י/יא מנחת אשר שבת עמ' רח
י/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קע
י/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תעה
י/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
י/יא משאת המלך (אדרי)
י/יא משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רט
י/יא משנה הלכות ח"ח סי' ס
י/יא משנה הלכות ח"י סי' קפח
י/יא משנת יהודה ח"א פ"י ה"ט
י/יא משנת יעקב
י/יא נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' סז ס"ק יא, סי' עג ס"ק א, ח"ב שער ב סי' א ס"ק ד
י/יא נתן פריו מכות עמ' כ
י/יא ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רכה
י/יא ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רב, ריח
י/יא עבד המלך (תשסט) עמ' ריט
י/יא עמק הלכה (בוימל) עמ' רכג
י/יא קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' לה
י/יא קרית מלך
י/יא רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רלז
י/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' נא, ח"ה סי' לא, ח"ח סי' קעג, ח"ט סי' צ
י/יא שביתת השבת מעשה חושב פ"ג ד"ה עוד וד"ה דהנה
י/יא שו"ע הרב או"ח סי' שמ ס' יח
י/יא שו"ת ר"י מילר עמ' פט
י/יא שושנת יעקב (רפפורט) עמ' סג
י/יא שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קלב-קלג, קמ, קפט, תצא, ח"ג עמ' פב
י/יא שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' פח, קכט
י/יא שלמי ניסן פ' האורג עמ' מ, מו
י/יא שערי זבולון הל' שבת סי' עב אות ה, סי' עז אות א
י/יא תועפות ראם (באר) עמ' מט
י/יא תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רמז
י/יא תורת המלאכות ח"ד עמ' ב אות ג, עמ' נ אות ו, עמ' קכו אות ו, עמ' קלט אות טו, עמ' קעא אות א, עמ' קעב אות ג, עמ' קפא אות יד, עמ' קצח אות כ, עמ' רד אות כג
י/יא תורת המלאכות ח"ז עמ' ו
י/יא תחומין ח"ב עמ' 106 {מדבק ניירות}
י/יא תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 136
י/יב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שטז
י/יב אדמת יהודה
י/יב אור הישר [עי' לקמן פכ"א ה"ב]
י/יב אוריין תליתאי (תאומים) סי' קמ
י/יב אנצי"ת ע' בונה הע' 3, 9, 11, 12, 16
י/יב אתה יצרת - מלאכות שבת סי' מב
י/יב באר דוד שבת ח"ב סי' כד אות א-ב, סי' מא אות ז, סי' נ אות ג, סי' נא אות ד, סי' נב אות א-ב, סי' נג אות ה, סי' נז אות ב-ד, סי' נט אות א, סי' סז אות ו, סי' עג אות א
י/יב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 32 {אחד נתן את האבן}
י/יב בנין שבת ח"א עמ' יג {משוה פני הקרקע}
י/יב ברור הלכה שבת לא ע"ב ציון ב {או"ש}, קב ע"ב לפני ציון ב {או"ש}, וציון ב
י/יב גליונות אבני נזר
י/יב גן דוד דף כז ע"ב
י/יב דבר יהושע (שו"ת) ח"ה עניינים שונים סי' יד עמ' פא
י/יב דברות משה מועד ח"א עמ' תקפט {והבונה על גבי כלים פטור}
י/יב דברות משה שבת ח"ב סי' לה ענף ב, סי' לד הערה נד, ב"ק ח"א סי' כג ענף יא, יג-יד
י/יב דברי ירמיהו
י/יב דברי סופרים (רזין) דף מז ע"א {מ"מ בשם ירושלמי}
י/יב הדרת זקנים שבת סי' ד ס"ק ב, סי' יא ס"ק ד, סי' יב ס"ק ח
י/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' עא
י/יב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק ד {או"ש}, ו-ז, י, סי' כ ס"ק יג {או"ש}, סי' לז ס"ק ד {או"ש}
י/יב הררי קדם שבת עמ' רע
י/יב זכר שמואל שבת סי' כו
י/יב זרע יצחק (לומברוזו)
י/יב חזון ישעיה שבת עמ' תעג
י/יב חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' שפד
י/יב חסדי דוד ח"ב עמ' צו
י/יב טל אורות (ר' שאול) עמ' קטז
י/יב טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' שיח, שכא
י/יב טל נתן עמ' רעו-רעז, שצ
י/יב יגיעת ערב ב"מ עמ' שמו
י/יב לבושי מרדכי או"ח עמ' של
י/יב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מב ע"ב
י/יב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שא-שב
י/יב מחנה יוסף פסחים עמ' קיד
י/יב מחשבת חיים או"ח עמ' ריז
י/יב מלאכת שמואל עמ' רי-ריב, ריד, רכב
י/יב מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' פא-פב
י/יב מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' כ, כט
י/יב מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ד ס"ק ב
י/יב מנחת חינוך ח"א עמ' קע
י/יב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שפו {מ"מ, לח"מ}
י/יב מעליות חי"ד עמ' 204-233
י/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קנז
י/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
י/יב מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
י/יב משאת המלך (אדרי)
י/יב משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' שצד {אור שמח}
י/יב משכנות אפרים שבת סי' טו אות ח, טו, יט {או"ש}
י/יב משנה הלכות ח"ו סי' סח
י/יב משנת יעקב
י/יב משנת ראשונים (הירשפלד)
י/יב סוגיות בדיני ממונות עמ' 207-208 {או"ש}
י/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סט
י/יב ענפי ארז (זי') דף ריח ע"ב {או"ש}
י/יב פרי אברהם - ענינים שונים סי' יז
י/יב צהר הבית עמ' נז {או"ש}
י/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' לב
י/יב קרית מלך
י/יב קרית מלך רב
י/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' קט
י/יב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' א, קסא, רכג
י/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קעד, ח"ט סי' צ
י/יב שו"ע הרב או"ח סי' שיג ס' כד
י/יב שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רעז-רעח, ח"ג עמ' כז, שנג
י/יב שלמי ניסן פ' הבונה עמ' ה, כב, לז, לט, נו
י/יב שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' רעד
י/יב שערי זבולון הל' שבת סי' עח אות ב
י/יב שערי טהר ח"א שער ג סי' כב אות ד
י/יב תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רע
י/יב תורת המלאכות ח"ח עמ' רכז אות עא
י/יב תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' רנד
י/יב תחומין ח"א עמ' 55 {אור שמח}
י/יב תפארת אריה עמ' סג {או"ש}
י/יג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ג אות ו
י/יג אבני חפץ ח"ב עמ' פ
י/יג אבני נזר או"ח סי' קכז אות א, סי' ריא אות ב
י/יג אגלי טל ח"ב סי' נה אות ב, יז, כח
י/יג אגרות משה ח"ח עמ' סב
י/יג אדני היד החזקה
י/יג אוצרות הרמב"ם
י/יג אמרי איש עמ' מב {עושה כלי, תוקע בעץ}, מג, מה
י/יג אמת ליעקב מועד עמ' סז {מגבן משום בונה}
י/יג אנצי"ת ע' אהל הע' 2, ע' בונה הע' 43, 45, 48, 49, 137, 141-143, 152
י/יג באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' נו אות ג {הגהמ"י}, סי' נט אות א
י/יג באר דוד שבת ח"ב סי' כד אות א-ב, סי' מא אות ז, סי' נ אות ג, סי' נא אות ד, סי' נב אות א-ב, סי' נג אות ה, סי' נז אות ב-ד, סי' נט אות א, סי' סז אות ו, סי' עג אות א
י/יג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קיז, קיח-קיט {כ"מ}, קכא, קכג
י/יג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' לט בשאלה
י/יג בדבר מלך
י/יג בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 29-31
י/יג בית אהרן וישראל גל' לח עמ' עה {הגהמ"י}, עז, גל' מ עמ' פ {מגבן - שיעורו כגרוגרת}, פא, גל' נג עמ' סח
י/יג בית ארזים - ס' הגליונות
י/יג בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שד-שה
י/יג בית שערים או"ח סי' רנח-רנט
י/יג בנין שבת ח"א עמ' ד, ה, כח, לב, לו, לח, קי, קיט
י/יג ברור הלכה שבת צה ע"א ציון ג, קב ע"ב ציון ז, ביצה כב ע"א ציון א
י/יג ברקאי ח"ה עמ' 188
י/יג דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מט
י/יג דברות אליהו ח"א עמ' ס-סא {הרי אין בנין בכלים}, סה {הגהמ"י}
י/יג דברות משה מועד ח"א עמ' קכד, תקפח, תקפט {וכן העושה כלי אדמה כגון תנור וחבית ומ"מ}
י/יג דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף א, ח"ב סי' לד הערה נד, סי' לה ענף ד
י/יג דברי ירמיהו
י/יג דברי שלמה (אסרף)
י/יג דברי שמואל (מאדלינגר) דף יז ע"ג {מגבן}
י/יג דעת כהן עמ' תלט
י/יג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רנט
י/יג דרכי אהרן ח"א השמטות עמ' יא
י/יג הדר איתמר עמ' יב {עושה כלי}
י/יג הדרת זקנים שבת סי' ד ס"ק ב, סי' יא ס"ק ד, סי' יב ס"ק ח
י/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' עא
י/יג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק ט, יא, סח
י/יג הר המלך ח"ה עמ' לט
י/יג הררי קדם שבת עמ' רע, רצ
י/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תלג
י/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שסא
י/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' פג
י/יג ויואל משה מאמר א סי' סא
י/יג ויואל משה עמ' עה
י/יג זכר שמואל או"ח סי' ח ס"ק א
י/יג זכר שמואל שבת סי' כו, כט ס"ק א, סי' לא לדף קלז ע"ב
י/יג זכרון יוסף (שטיינהרט) דף קו ע"א
י/יג זכרון שלמה (קליין) עמ' מט
י/יג זמנים למלך
י/יג חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני שבת סי' כ אות ב, סי' כא אות א = מהדו"ב ח"א סי' כ אות ב, סי' כא אות א
י/יג חמדת ימים עמ' קו
י/יג חמדת ישראל ח"א דף מט ע"ב
י/יג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 4 {מ"מ}, 325, 326, 332, 398, 406, 408, 412
י/יג טל אורות (ר' שאול) עמ' קטז {מ"מ}, קיט {אהל}
י/יג טל אמרתי עמ' 198, 204, 218
י/יג טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' שט, שטז-שיז, שכג-שכד, שכט, שסד, שסז, תלב, תלט
י/יג טל נתן עמ' רכט, רמג, רנ, שצ
י/יג טל תחיה ח"א סי' פ אות א, סי' פו אות א
י/יג יגיעת ערב ב"מ עמ' שמו
י/יג יחוה דעת ח"א עמ' צ
י/יג ישורון ד עמ' תשמה-תשמו
י/יג כסא המלך (מאזוז) עמ' יח
י/יג לב שלם [חפץ ה' שבת דף מו ע"ג-ע"ד]
י/יג לבושי מרדכי או"ח עמ' שלח
י/יג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' טו ע"א, ח"ז עמ' ל
י/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לב ע"ב {מגבן - לא מכה בפטיש}, מב ע"ג {יד לקרדום}, מג ע"א {תוקע}
י/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' ריט {מגבן}, שב-שד {בנין בכלים}
י/יג מגל ח"ז עמ' 6 {כ"מ}, 8, 10, 11, 114 {מ"מ}
י/יג מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' כ-כא
י/יג מחנה יהודה (חסמן) עמ' קצד
י/יג מלאכת שמואל עמ' ריג, רכה
י/יג מנוחת אשר ח"א דף לא ע"ב {מגבן משום בונה}
י/יג מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קי
י/יג מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' נב
י/יג מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ד ס"ק ב
י/יג מנחת אשר שבת עמ' רל
י/יג מנחת חינוך ח"א עמ' קע
י/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תפ
י/יג מעליות חי"ד עמ' 204-233
י/יג מקור הברכה (שטרן) הל' שבת סי' יט אות ב, סי' כ אות א
י/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
י/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
י/יג מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
י/יג מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כב אות י {בונה}, סי' לט אות ה {בנין כל הכלי}
י/יג משאת המלך (אדרי)
י/יג משכנות אפרים שבת סי' טו אות ח {תוקע עץ בעץ}, יד {מגבן}
י/יג משמרת חיים ח"ב עמ' לה {מגבן}
י/יג משמרת חיים ח"ג עמ' ל
י/יג משנה הלכות ח"ו סי' סח
י/יג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רפ-רפא, רפד
י/יג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצז
י/יג משנת יהודה ח"א
י/יג משנת יעקב
י/יג נועם ח"ג עמ' מה, ח"ט עמ' שכג
י/יג נחלת הלויים (הורוביץ) עמ' כח {פסק כרבא שמאן דעביד חביתא חייב שמונה חטאות}
י/יג נחלת שמעון (אמוראי) דף מ
י/יג נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' לו ס"ק ו, סי' קב ס"ק ב, סי' קח ס"ק ג {מ"מ}, ח"ב שער ב סי' א ס"ק ד
י/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ו, ח"ג סי' מח אות א-ב
י/יג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רב {תוקע עץ עד שנתאחד}
י/יג סדר משנה (בוסק')
י/יג סידורא דפת עמ' רמח, שפג
י/יג עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' ח-טז, כה, פז, פט, קב
י/יג עטרת חכמים חו"מ סי' יט קושיא ד דף לה ע"ד {מ"מ}
י/יג עטרת שבת עמ' קכט
י/יג פי אריה דף כד ע"ד, כה ע"א
י/יג פרי אברהם - ענינים שונים סי' יז
י/יג צהר הבית עמ' נא, נד-נה
י/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מט ע"ג
י/יג קדושת הר עמ' קצד
י/יג קהלות יעקב שבת סי' לו
י/יג קרבן ציון עמ' רעג
י/יג קרית מלך
י/יג רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קסא
י/יג שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' כז
י/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קכ, ח"ח סי' קעד, ח"ט סי' צ
י/יג שביתת השבת מעשה חושב פ"ג ד"ה דהנה
י/יג שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 362
י/יג שו"ע הרב או"ח סי' שיג ס' יט
י/יג שושן עדות דף נב ע"ד
י/יג שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קסג
י/יג שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קכא, קכז, רעו-רעז, ח"ג עמ' יד-טז, כ-כג, שנג, שנז, שעב
י/יג שלמי ניסן פ' האורג עמ' קנה
י/יג שלמי ניסן פ' הבונה עמ' כ, לז, מו, נ, נד, עא
י/יג שם ישראל - שו"ת עמ' לה {מ"מ}
י/יג שם מרדכי עמ' 196 {תולדת בונה}
י/יג שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' רעח
י/יג שעורין של תורה סי' א אות יד
י/יג שערי מאיר עמ' קיג
י/יג שפתי דעת ח"א עמ' ריב
י/יג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' קצב
י/יג תורת המלאכות ח"ד עמ' ר אות כ
י/יג תורת המלאכות ח"ח עמ' קטו אות צה, עמ' קעד אות לב
י/יג תורת רפאל או"ח ח"ב דף לה ע"ד, לו ע"ד, לז ע"א, קטז ע"ג
י/יג תחומין ח"א עמ' 53
י/יד אגלי טל ח"ב סי' נט אות ה
י/יד אדרת המלך עמ' כג-כה {עשיית נקב}
י/יד אור הישר [מג"א סי' שיד ס"ק ג, לח"מ לקמן רפי"א]
י/יד אנצי"ת ע' בונה הע' 34, 35
י/יד אפיקי מגינים שבת דף קב
י/יד באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' סא אות א
י/יד באר דוד שבת ח"ב סי' כד אות א-ב, סי' מא אות ז, סי' נ אות ג, סי' נא אות ד, סי' נב אות א-ב, סי' נג אות ה, סי' נז אות ב-ד, סי' נט אות א, סי' סז אות ו, סי' עג אות א
י/יד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קכח, קל
י/יד באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף קב
י/יד בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 29
י/יד בית אהרן וישראל גל' לח עמ' עו, גל' מ עמ' עו {מרכה"מ}, גל' נא עמ' לא-לב, גל' נג עמ' סח {לח"מ}
י/יד בית ארזים - ס' הגליונות
י/יד בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שד
י/יד בית שמש
י/יד בית שערים או"ח סי' קכד (דף נג)
י/יד בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' עא
י/יד בנין שבת ח"א עמ' ג, עד, עה, צט
י/יד ברור הלכה שבת קב ע"ב ציון ו, קכב ע"ב ציון ה
י/יד ברכת יצחק (פאלער) עמ' קסז {נקב בלול}
י/יד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שנב
י/יד ברקאי ח"ה עמ' 187-191
י/יד גליונות אבני נזר
י/יד גן דוד דף מח ע"ג, נה ע"ג
י/יד דבורך של שבת עמ' תסט
י/יד דברי ירמיהו
י/יד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רס-רסא
י/יד הדרת זקנים שבת סי' יא ס"ק ז
י/יד הלכה רבה ח"א עמ' 250 ,144
י/יד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק ט, יא, כח, פג
י/יד זיו משנה
י/יד זכר שמואל שבת סי' כו
י/יד זכרון שלמה (קליין) עמ' מח, נא
י/יד זרע אברהם (כטורזא)
י/יד חדושים ובאורים (גרי') שבת סי"ח ס"ק א-ב
י/יד חזו"א על הרמב"ם
י/יד חזון ישעיה שבת עמ' תעג {לח"מ}, תעז
י/יד חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' שפד
י/יד חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 29
י/יד חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני שבת סי' כ אות ד = מהדו"ב ח"א סי' כ אות ד
י/יד חמדת ימים עמ' קו
י/יד טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 397, 398
י/יד טל אורות (ר' שאול) עמ' קיז {כ"מ}
י/יד טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נז, קל, ח"ב עמ' שכט, שסז, תמ
י/יד טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' שסח {כ"מ}
י/יד טל חיים (טל) שבת עמ' 57
י/יד טל נתן עמ' רלו
י/יד טל תחיה ח"א סי' פז אות א
י/יד יגיעת ערב ב"מ עמ' שמט
י/יד להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' לא ע"ב
י/יד לי לישועה
י/יד ללשונות הרמב"ם
י/יד מאורי אש השלם עמ' תקלו
י/יד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מב ע"ג
י/יד מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שב-שד {בנין בכלים}
י/יד מזכרת עמ' 101, 106 {לח"מ}
י/יד מחנה יהודה (חסמן) עמ' קצו
י/יד מחנה יוסף ח"ג עמ' פה
י/יד מחנה יוסף שבת עמ' קעד, רכו
י/יד מחשבת חיים או"ח עמ' ריט
י/יד מטה אהרן הל' יו"ט עמ' רה-רו
י/יד מלאכת שמואל עמ' רע, רעד, רעו
י/יד מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' פד
י/יד מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' כב, נב
י/יד מנחת אשר שבת עמ' קכה, רד, רל {מרכה"מ}
י/יד מנחת חינוך ח"א עמ' קע-קעא
י/יד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תכב {לח"מ}, תעד {לח"מ, מים חיים}, תעה {הגהמ"י, מ"מ, כ"מ}, תפ, תפא {כ"מ}
י/יד מעיני המים
י/יד מעליות חי"ד עמ' 204-233
י/יד מקור הברכה (שטרן) הל' שבת סי' יט אות ד, סי' כ אות א
י/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
י/יד מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
י/יד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כג אות ב {נקב בלול}, ג {לח"מ}
י/יד משאת המלך (אדרי)
י/יד משאת השבת עמ' פב
י/יד משב יעקב ח"ב עמ' יט-כ
י/יד משכנות אפרים שבת סי' טו ענף א {נקב בלול}
י/יד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שנ {נקב כל שהוא}
י/יד משנת יעקב
י/יד משרת משה (עטייה)
י/יד נטעי נתן (פריד) סי' יא {דלת של בור}
י/יד נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' קח ס"ק ג, סי' קיט ס"ק ג {לח"מ}, סי' קכד ס"ק א, ח"ב שער ב סי' ב ס"ק א {לח"מ}
י/יד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מח אות א
י/יד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' רז
י/יד ס' הפרנס עמ' קמט
י/יד סידורא דפת עמ' שצט
י/יד עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' יז
י/יד עטרת שבת עמ' קכח
י/יד עמודי שלמה ח"א עמ' קצו
י/יד עסק התורה עמ' קעד
י/יד פי' ר' פרחיה שבת קב הערה 17, 19
י/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מט ע"ג
י/יד קהלות יעקב שבת סי' לו
י/יד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קי
י/יד רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' ריז
י/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קו, קכ, ח"ח סי' קעד, ח"ט סי' צ
י/יד שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' לה
י/יד שיח ערב שבת-חגיגה עמ' כד {מרכה"מ}, קסג, קסה, קסו {מרכה"מ}
י/יד שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' טו, יז, תמט
י/יד שלמי ניסן פ' הבונה עמ' לו, לט, נז
י/יד שם ישראל - שו"ת עמ' לג {לח"מ}
י/יד שעורי מבשר טוב שבת עמ' קסא
י/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' פח
י/יד שערי זבולון הל' שבת סי' סז אות י
י/יד שערי יצחק (תשיז) עמ' ד {לח"מ}
י/יד שערי שאול שבת עמ' כ
י/יד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נ ע"ד
י/יד תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' שיד ס"ק ד
י/יד תורת רפאל או"ח ח"ב דף לז ע"א {לח"מ}, סב ע"ב-ע"ג
י/טו אבני נזר או"ח סי' קד אות ה
י/טו אגלי טל ח"ב סי' קנט אות ה
י/טו אמרי איש עמ' מו
י/טו אנצי"ת ע' אהל הע' 7
י/טו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 32
י/טו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רנב
י/טו בנין שבת ח"א עמ' כט, לב, ח"ב עמ' קיח, קכ-קל, קנא-קנג, קסג
י/טו ברור הלכה שבת לא ע"ב ציון ב, עה ע"ב ציון ט פסקה ג
י/טו ברקאי ח"ה עמ' 188
י/טו גן דוד דף כד ע"א, נו ע"ג
י/טו דבר שמואל (אבוהב) סי' רכח
י/טו דברות משה מועד ח"א עמ' תקצ {הסותר אהל קבוע או שפרק עץ תקוע}
י/טו דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' כח
י/טו דברי סופרים (רזין) דף מח ע"ב {ע"מ לבנות - שלא במקומו}
י/טו הדרת זקנים שבת סי' יב ס"ק ח
י/טו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ד ס"ק א, סי' יז ס"ק ה, סי' לז ס"ק ד
י/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תפח
י/טו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' קד
י/טו זכר שמואל שבת סי' כו
י/טו חמדת ימים עמ' פו, קו
י/טו טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רפו, תלב, תלט
י/טו טל נתן עמ' רמג, רנג, שצ
י/טו להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' טו ע"א
י/טו לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 12 {השמיט ע"מ לבנות במקומו}
י/טו לקט עני (שו"ב) דף לח ע"ב
י/טו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מג ע"ג {ע"מ לבנות}
י/טו מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שח
י/טו מגילת ספר לאוין דף יב ע"א
י/טו מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' צט
י/טו מחשבת חיים או"ח עמ' רכח
י/טו מלאכת שמואל עמ' רכא, רכד
י/טו מנחת חינוך ח"א עמ' קעא
י/טו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תעו
י/טו מעליות חי"ד עמ' 204-233
י/טו מראה הפנים שבת דף עז, ופרק כא
י/טו מרכה"מ אלפ' [מגילת ספר לאוין יא ע"א]
י/טו מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כב אות ו {ע"מ לבנות}
י/טו משאת המלך (אדרי)
י/טו משנת יהודה ח"א
י/טו נחלת שמעון (אמוראי) דף מ
י/טו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קה
י/טו ס' הפרנס עמ' קמט {מ"מ}
י/טו עבד המלך (תשסט) עמ' רכד
י/טו פתוחי חותם עמ' טז
י/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לט ע"א
י/טו קרית מלך
י/טו שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' ט
י/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קעד, ח"ט סי' צ
י/טו שביתת השבת מעשה חושב פ"ב אות ב ד"ה כתבו
י/טו שו"ע הרב או"ח סי' שיג ס' יט, סי' שטו ס' טו
י/טו שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קסז
י/טו שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' טז, כ-כג
י/טו שלמי ניסן פ' האורג עמ' ל, מ, עג
י/טו שלמי ניסן פ' הבונה עמ' רט
י/טו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קצ
י/טו שערי זבולון הל' שבת סי' עח אות ב, סי' צו אות א
י/טו שפת הים (זכריש) סי' ז ס"ק ו
י/טו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ז
י/טו תורת המלאכות ח"ד עמ' קסט אות א, עמ' קפא אות יג, עמ' רכה אות מ
י/טו תחומין חט"ז עמ' 31
י/טו תנובת ציון דף כג ע"א
י/טז אבני נזר או"ח סי' קעז אות ג
י/טז אגלי טל ח"ב סי' נה אות כט
י/טז אגרות משה או"ח ח"א סי' קכב ענף ב
י/טז אדמת יהודה
י/טז אדני היד החזקה
י/טז אדני נחושת עמ' קצה
י/טז אור הישר [תורת רפאל הל' שבת סי' מ, עי' לקמן פי"א ה"ז ופכ"ג ה"ד]
י/טז אורח משפט עמ' פו ע"א
י/טז אמרי איש עמ' מב {מנפח כלי זכוכית}
י/טז אנצי"ת ע' בונה הע' 34, 151
י/טז אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קיז
י/טז אפיקי מגינים שבת דף קב
י/טז באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' נט אות א, סי' סא אות א
י/טז באר דוד שבת ח"ב סי' כד אות א-ב, סי' מא אות ז, סי' נ אות ג, סי' נא אות ד, סי' נב אות א-ב, סי' נג אות ה, סי' נז אות ב-ד, סי' נט אות א, סי' סז אות ו, סי' עג אות א
י/טז באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף קב
י/טז באר מלך שבת פ"ט ה"ב אות ו
י/טז בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 29-31
י/טז בית אהרן וישראל גל' יד עמ' מא, גל' לז עמ' צז {מנפח}, גל' לח עמ' עה-עו גל' לט עמ' קלג {אין חיוב מכה בפטיש אם במלאכה עצמה גמר אותה}, גל' סה עמ' יד
י/טז בית אהרן וישראל גל' מ עמ' עו {אין מכה בפטיש בעושה כל הכלי}
י/טז בית שערים או"ח סי' קו, רנז, רנט
י/טז בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' עא {נקב כ"ש}
י/טז בנין שבת ח"א עמ' עד, עה, עח, פד, פו, צה-צט, קו, קטו, קכ, קנא
י/טז ברור הלכה שבת עה ע"ב ציון ז, קב ע"ב ציון ו, קג ע"א ציון ב
י/טז ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שנב
י/טז ברקאי ח"ה עמ' 187-192
י/טז גליונות אבני נזר
י/טז דבורך של שבת עמ' תסט
י/טז דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מט
י/טז דברות אליהו ח"א עמ' סב {מנפח כלי זכוכית - מדוע לא חייב משום בונה}, סג {קובץ}
י/טז דברות אליהו ח"א עמ' סה
י/טז דברות משה גיטין עמ' שמו, ב"ק ח"א סי' כג ענף יא, יג-יד
י/טז דברות משה מועד ח"א עמ' תקפה {והצר בכלי צורה אפילו מקצת הצורה}
י/טז דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' לג
י/טז דברי דוד (מילדולה) דף קיב ע"ב
י/טז הדרת זקנים שבת סי' יא ס"ק ג, ז
י/טז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק ט-י, יב, נא
י/טז חדושים ובאורים (גרי') שבת סי"ח ס"ק ב, ד
י/טז חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' שפד
י/טז חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני שבת סי' כ אות ד = מהדו"ב ח"א סי' כ אות ד
י/טז חמדת ימים עמ' קו
י/טז חמדת ישראל ח"א דף נט ע"ב {מ"מ}
י/טז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 399, 454
י/טז טל אורות (ר' שאול) עמ' קא
י/טז טל אמרתי עמ' 269
י/טז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נז, קל, ח"ב עמ' שכג, שסז, שפח
י/טז טל חיים (טל) שבת עמ' 57
י/טז טל תחיה ח"א סי' פז אות א
י/טז יגיעת ערב ב"מ עמ' שמז
י/טז יצחק ירנן [עי' לעיל הי"ד]
י/טז לבושי מרדכי או"ח עמ' תלח
י/טז ללשונות הרמב"ם
י/טז מאורי אש השלם עמ' תקיד, תשעא
י/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מב ע"ג {נקב}
י/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שב {עושה נקב}, שכב {מגרד}
י/טז מגילת ספר לאוין דף יג ע"ד
י/טז מגל ח"ז עמ' 8, 10
י/טז מזכרת עמ' 95, 101, 105, 107
י/טז מחנה יהודה (חסמן) עמ' קצו
י/טז מחנה יוסף פסחים עמ' קיג
י/טז מלאכת שמואל עמ' רס-רסב, רע-רעא, רעג, רעו
י/טז מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' פד, פז, פט
י/טז מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' כב, כד-כה
י/טז מנחת אשר ב"ב עמ' קלז
י/טז מנחת חינוך ח"א עמ' קע-קעא, ח"ב עמ' רז
י/טז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תעד {לח"מ}, תפא, תפג, תצז, תקד
י/טז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' עג, ח"ב עמ' קעג
י/טז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קיח
י/טז מעליות חי"ד עמ' 204-233
י/טז מערכי לב (לב) עמ' קיא, שפג
י/טז מקור הברכה (שטרן) הל' שבת סי' יט אות ד
י/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
י/טז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כג אות ג {השמיט ברמצא דפרזלא}
י/טז משאת המלך (אדרי)
י/טז משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' רצא, שז, שלט
י/טז משכנות אפרים שבת סי' טו ענף א-ב, ואות כד
י/טז משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעא {צר בכלי}
י/טז משנת יהודה ח"א
י/טז משנת יעקב
י/טז נהרי אש מכתב כ
י/טז נועם ח"ג עמ' טז {צר צורה בכלי}
י/טז נחלת שמעון (אמוראי) דף מ
י/טז נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' קח ס"ק ג, ח"ב שער ב סי' א ס"ק ד
י/טז נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מח אות א
י/טז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' רו
י/טז עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' טז-כז
י/טז עטרת חכמים חו"מ סי' יט קושיא ד דף לה ע"ד
י/טז עטרת שבת עמ' קכח, קלא
י/טז עמודי שלמה ח"א עמ' קפו, קצז
י/טז צהר הבית עמ' נא-נב, נה, נז
י/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רג ע"ב
י/טז קהלות יעקב יומא סי' יב
י/טז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קכה {מ"מ}
י/טז קרית מלך
י/טז קרן הצבי מצוה צא אות ג, מצוה קכה אות ג
י/טז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פד
י/טז ראש אליהו ח"א עמ' רצה {מקצת צורה}
י/טז רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קיט
י/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קכ, ח"ח סי' קעד, ח"ט סי' צ-צא
י/טז שו"ע הרב או"ח סי' שב ס"ה, סי' שיד ס"ב, סי' תעז ס' יא
י/טז שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קסו
י/טז שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קכח, ח"ג עמ' טו, יז, כט, תמט
י/טז שלמי ניסן פ' הבונה עמ' י, טז, לו, לט, מ, נה, נז, סז, עו
י/טז שם ישראל - שו"ת עמ' לג
י/טז שמחת הלוי דף לג ע"א
י/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' פח
י/טז שערי שאול שבת עמ' כ
י/טז שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' יט
י/טז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' טז
י/טז תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קלט
י/טז תוספתא כפשוטה מועד עמ' 169
י/טז תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' קפו
י/טז תורת המלאכות ח"ג עמ' קנז, ח"ד עמ' לט אות א
י/טז תורת המלאכות ח"ח עמ' יב אות י, עמ' לט אות לח, עמ' קכט אות קטז, עמ' קמג אות ז, עמ' רכז אות עא
י/טז תורת רפאל או"ח ח"ב דף לז ע"ב {כלי זכוכית}, סב ע"ג
י/טז תחומין חט"ז עמ' 31
י/טז תשובה מאהבה ח"ב דף יח ע"ב
י/יז אבי עזרי ח"א
י/יז אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' מה עמ' קט {ר"ח הלוי}
י/יז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 43-45
י/יז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
י/יז אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לט אות ו
י/יז אבני נזר או"ח סי' קפט אות ט
י/יז אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רלו
י/יז אברהם יגל
י/יז אגלי טל ח"ב סי' לג אות ט, סי' נט אות ה, סי' ס אות א
י/יז אדני היד החזקה
י/יז אדרת המלך עמ' כו-כז {פסיק רישיה דלא ניחא ליה}
י/יז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תיא
י/יז אהלי שם (פרץ) כתובות סי' כט
י/יז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קכט
י/יז אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' לה {ר"ח הלוי}
י/יז אור יעקב שבת דף טז ע"א, מב ע"ג
י/יז אורות חיים פ' ב אות ז {מ"מ בשם ס' הבתים}, פ' ה אות יז {דשא"מ כמו מתעסק}, מילואים ב אות ב {ר"ח הלוי}
י/יז אורח משפט עמ' פה ע"א
י/יז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ו אות א-ב
י/יז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ו {מפיס מורסא}, סי' כט אות ה
י/יז אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' יב אות ו {ר"ח הלוי}
י/יז אמת ליעקב מועד עמ' קפה
י/יז אנצי"ת ע' בונה הע' 56, ע' דבר שאינו מתכון הע' 209 {ר"ח הלוי}
י/יז אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קיט
י/יז אפיקי מגינים שבת דף קב
י/יז אפריון ט עמ' ס-סא
י/יז אש דת (דוברין) דף נ ע"א-ע"ג
י/יז אשר למלך
י/יז באהלה של תורה או"ח סי' לד אות ד-ה
י/יז באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' נט אות ב {אהא"ז}, סי' סד אות ט {ר"ח הלוי}
י/יז באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' סה אות א {מ"מ}
י/יז באר דוד שבת ח"א סי' כז אות ה
י/יז באר דוד שבת ח"ב סי' כז אות ג, סי' לב אות ב, סי' נז אות ג, סי' עו אות א-ב {מ"מ, ר"ח הלוי}
י/יז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' נא
י/יז באר לחי ראי עמ' ס-סח
י/יז באר מלך שבת פ"ח ה"י אות לד
י/יז באר ראי עמ' רא
י/יז בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קלט
י/יז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קנ
י/יז בדבר מלך חי"ז עמ' רסח {המפיס שחין בשבת כדי להרחיב פי המכה כדרך שהרופאין עושין שהן מתכוונין ברפואה להרחיב פי המכה הרי זה חייב משום מכה בפטיש שזו היא מלאכת הרופא ואם הפיסה להוציא ממנה הליחה שבה הרי זה מותר}
י/יז ביצחק יקרא (תשע) סי' יז אות יג {רח"ה וחזו"א}
י/יז בית אהרן וישראל גל' מ עמ' עו {מ"מ}
י/יז בית אהרן וישראל גל' מ עמ' עו-עח {מכה בפטיש במפיס מורסא}
י/יז בית גמליאל ח"א עמ' מח
י/יז בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קכד
י/יז בית יעקב (מסקין) סי' א
י/יז בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שד
י/יז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' מה, סז
י/יז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' נו {להוציא ליחה - הרי מחייב במלאכה שאצל"ג}
י/יז בית מלך (חב"ד) עמ' 68
י/יז בית שערים או"ח סי' קו {מ"מ}
י/יז בנין שבת ח"א עמ' ה, עט, קו, קיד, קכ, קכא, קכה
י/יז ברור הלכה שבת קג ע"א ציון ב {אהא"ז}, קז ע"א ציון ד, וקונטרס מלאכת מחשבת, "דבר שאינו מתכוון" פסקה ד {ר"ח הלוי}, "מלאכה שאינה צריכה לגופה" פסקה ו
י/יז ברכות שמים מכות פ"א אות קלה {מ"מ}
י/יז ברכות שמים שבת אות צח
י/יז ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שנב
י/יז ברכת רחל עמ' קכט {ר"ח הלוי}
י/יז בשבילי התלמוד ח"ב כתובות ה ע"ב {ר"ח הלוי}
י/יז בשמן רענן ח"ב עמ' תלב
י/יז גבורות אליהו או"ח סי' צט אות ג
י/יז גליונות אבני נזר
י/יז גנזי התורה עמ' 82 {ר"ח הלוי}
י/יז דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מט
י/יז דברות משה כתובות עמ' נא
י/יז דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' לה
י/יז דברי יציב או"ח עמ' רצא {מפיס שחין}
י/יז דברי סופרים (תנש"א) עמ' מא {מותר}
י/יז דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ד סעיף ו עמ' פ
י/יז דגל ראובן ח"ג סי' ו
י/יז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רסא
י/יז דרך ישרה ח"ב עמ' עג
י/יז דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' ריג {קושיית מ"מ הרי מחייב במשאצל"ג}
י/יז היכל המלך (חב"ד) עמ' סו-עג
י/יז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לה ס"ק לא, מז
י/יז הררי קדם שבת עמ' רז, רכג
י/יז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' עט
י/יז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' פה
י/יז זיו משנה
י/יז חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' כ ס"ק יד
י/יז חוות בנימין ח"ג עמ' תרנד
י/יז חזו"א על הרמב"ם
י/יז חזון ישעיה שבת עמ' ר
י/יז חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רלג
י/יז חי' ר' אפרים מרדכי
י/יז חי' ר' חיים הלוי דף ה
י/יז חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' כג
י/יז חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' לט
י/יז חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' כב
י/יז חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' צד
י/יז חמדת אהרן עמ' סה-סז, סט-ע
י/יז חמדת ימים עמ' קו
י/יז חמדת ישראל ח"ב דף נה ע"ד
י/יז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תכ
י/יז טל אורות (ר' שאול) עמ' קא, קנח
י/יז טל אמרתי עמ' 269
י/יז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נז, קכא, קלח
י/יז טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' שעג
י/יז טל חיים (טל) שבת עמ' 57
י/יז טל נתן עמ' רסז
י/יז טל תחיה ח"א סי' סא אות ב, סי' ע אות א, סי' פו אות א
י/יז יבול היובלות עמ' 297
י/יז יגיעת ערב ב"מ עמ' שמו {מפיס מורסא}
י/יז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רמט {ר"ח הלוי}
י/יז ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קמט
י/יז ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קכב {ר"ח הלוי}
י/יז ישא מדברותיך מגילה עמ' רפז {מפיס מורסא}
י/יז ישועות כהן שבת סי' קכה ס"ק יד
י/יז כבודה של תורה ח"ג עמ' פג
י/יז לב איש עמ' סא, סג
י/יז להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' ל ע"א
י/יז להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קיח
י/יז ללשונות הרמב"ם
י/יז לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ה ס"ק ג-ד
י/יז מאור למלך יבמות עמ' כז {ר"ח הלוי}
י/יז מאור למלך כתובות עמ' טז {ר"ח הלוי}
י/יז מאור למלך פסחים עמ' קט {ר"ח הלוי}
י/יז מאורי אש השלם עמ' ריח, תשע
י/יז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ו ע"ד {מ"מ - מפיס מורסא מותר אף שמשאצל"ג חייב}, ז ע"א {מפיס מורסא מותר}, מג ע"א {מפיס מורסא}
י/יז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' לו-לז {מ"מ}, רסט {מ"מ}, שה
י/יז מועדים וזמנים ח"א סי' ע
י/יז מזכרת למשה עמ' לט {ר"ח הלוי}
י/יז מזכרת עמ' 96 {אהא"ז}
י/יז מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן צג
י/יז מטה אהרן הל' יו"ט עמ' צא
י/יז מילי דמרדכי
י/יז מילי דעזרא סי' מה אות יג
י/יז מלאכת מחשבת עמ' סז {מרכה"מ}
י/יז מלאכת שמואל עמ' רסא, רסד
י/יז מלואי שלמה עמ' ש, שיב-שיג
י/יז מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קא
י/יז מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' כו, נח
י/יז מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יט ס"ק יז-יח, סי' ל ס"ק ג
י/יז מנחת חינוך ח"א עמ' קנז, קעא
י/יז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תיג {מ"מ}, תפד
י/יז מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' פז, פח {ר"ח הלוי}, קעד-קעה
י/יז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קמג
י/יז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קיח
י/יז מסירות נפש עמ' 71 {מ"מ}
י/יז מעיל שמואל (פלורנטין)
י/יז מערכי לב (לב) עמ' קיא, שפג
י/יז מעשה בצלאל סי' קכט
י/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ט ע"א
י/יז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' נז
י/יז מצעדי גבר שבת סי' ה אות ב, ז, סי' לח אות ה-ו
י/יז מראה הפנים שבת דף סו
י/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
י/יז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לט אות א-ג, ז {מכה בפטיש}
י/יז משאת המלך (אדרי)
י/יז משאת השבת עמ' עג
י/יז משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' פ
י/יז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תעה {ר"ח הלוי}
י/יז משכנות אפרים שבת סי' ז, סי' ט {ר"ח הלוי}, סי' טו אות ד, יט {אהא"ז}, כה {אהא"ז}, כו {אבי עזרי}
י/יז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף לט
י/יז משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' ב-יב
י/יז משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' ה אות א
י/יז נועם ח"ב עמ' עג {מפיס מורסא מותר גם לר"י}
י/יז נועם ח"ח עמ' עה, פא, פז, צז, צט, חי"ז עמ' קיא
י/יז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רכו {ר"ח הלוי}
י/יז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' מב, נח, צד, קא {ר"ח הלוי}
י/יז נחמד למראה ח"ד דף קפא ע"ד {כ"מ}
י/יז נר יצחק (ארדיט) עמ' ריח {מ"מ}
י/יז נרות אהרן
י/יז נשמת אברהם ח"ד עמ' ס-סא
י/יז נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' נט ס"ק ב {מ"מ}, סי' צד ס"ק ב, ח"ב שער א סי' ג ס"ק א, ד, שער ז סי' ב, סי' ג ס"ק א
י/יז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' רז
י/יז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רכא
י/יז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רב
י/יז סדר משנה (בוסק')
י/יז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' מד-מו
י/יז עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' יא
י/יז עטרת שבת עמ' יא-יב
י/יז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רח {מ"מ}
י/יז עמודי שלמה ח"א עמ' קפו
י/יז פרשת המלך
י/יז ציץ אליעזר ח"ב סי' יח אות ט {ר"ח הלוי}
י/יז ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק יד אות ו {מותר להפיס מורסה כדי להוציא ליחה}
י/יז קהלות יעקב שבת סי' א
י/יז קובץ הערות על אבי עזרי
י/יז קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 11 {ר"ח הלוי}
י/יז קול חיל עמ' מ
י/יז קול יהודה (פרלוב) עמ' פז {להוציא ליחה פטור}
י/יז קונטרסי שעורים כתובות עמ' 211 ואח"כ אות ו
י/יז קרן הצבי מצוה צא אות ג, מצוה קכה אות ג
י/יז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פד
י/יז ראש אליהו ח"ב עמ' שכג {ר"ח הלוי}
י/יז ראש ברזל עמ' י
י/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' צב, קעד, ח"ט סי' עד אות ה
י/יז שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רנג
י/יז שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קפז {משום מכה בפטיש}
י/יז שושן עדות דף נא ע"א
י/יז שחר אורך עמ' נג-נו, נח, ס
י/יז שי למלך עמ קסט
י/יז שיח ערב שבת-חגיגה עמ' יח {אהא"ז}
י/יז שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' א אות ג-ד {ר"ח הלוי}
י/יז שלמי יוסף ר"ה עמ' תקטו
י/יז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' יד, פג, פה, צב-צג, צז-ק, קה, קיא
י/יז שלמי ניסן פ' האורג עמ' קצא {מ"מ}
י/יז שלמי ניסן פ' הבונה עמ' סז, עו, צה
י/יז שם דרך כתובות עמ' מב
י/יז שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' כה
י/יז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שעד
י/יז שעורי הגרב"ד פסחים עמ' ריב
י/יז שעורי מבשר טוב שבת עמ' סב, קסו
י/יז שעורי עץ ארז שבת עמ' קכא {אהא"ז}
י/יז שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' ט
י/יז שערי זבולון הל' שבת סי' עח אות ב {אהא"ז}
י/יז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' סא {מפיס מורסא}
י/יז שערי טהר ח"ב שער ד סי' ו אות ב, ח"ד שער ב סי' ד אות ג
י/יז שערי שאול שבת עמ' יט {מ"מ}, כו, כט, רלד {מ"מ}
י/יז תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שנו
י/יז תורת המלאכות ח"ד עמ' קנח אות כה
י/יז תורת המלאכות ח"ה עמ' קמב אות פט
י/יז תורת השבת עמ' א, יח, כ, כב {מ"מ}, כד {גליונות חזו"א על ר"ח הלוי}, עט, פו, קח {שלשתם - ר"ח הלוי}, קיב {מ"מ}, שיג
י/יז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קצו
י/יז תורת רפאל או"ח ח"ב דף סב ע"ב
י/יז תפארת נתן עמ' כג {אהא"ז}
י/יז תפארת ציון (קואינקה) עמ' מא, צה
י/יז תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' ח {מ"מ}
י/יח אגלי טל ח"ב סי' ח, נה אות כח
י/יח אדני היד החזקה
י/יח אות היא לעולם ח"ב דף ב ע"ג, כב ע"א
י/יח אמרי איש עמ' לא
י/יח אמת ליעקב מועד עמ' קעה
י/יח אנצי"ת ע' בונה הע' 12, 25
י/יח אפיקי מגינים שבת דף עה, קב
י/יח אתה יצרת - מלאכות שבת סי' מב
י/יח באר דוד שבת ח"ב סי' ה אות ה, ז, סי' ו אות א-ד, סי' נ אות ד, סי' סז אות א {מ"מ, כ"מ}
י/יח בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 29, 33
י/יח בית ארזים - ס' הגליונות
י/יח בית שמש
י/יח בית שערים או"ח סי' רנט
י/יח בנין שבת ח"א עמ' עו, עח, קב-קד, קס
י/יח ברור הלכה שבת עה ע"ב ציון ח, קב ע"ב ציון ב, ה, קמז ע"א ציון א
י/יח ברקאי ח"ה עמ' 191
י/יח גליונות אבני נזר
י/יח דברות משה ב"ק ח"א סי' כג ענף יא, יג-יד
י/יח דברות משה מועד ח"א עמ' קכז, תקפה, תקפו {המסתת את האבן כל שהוא חייב משום מכה בפטיש}
י/יח דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ד סעיף יב עמ' פג
י/יח דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רסב
י/יח דרור יקרא עמ' רטז
י/יח הדרת זקנים שבת סי' ג ס"ק יא
י/יח הליכות חיים יו"ט פ"טו הע' ל
י/יח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק ו-ז, י-יא, סי' מא ס"ק ח
י/יח הר המלך ח"ה עמ' לט
י/יח ויען יצחק עמ' פג
י/יח זמנים למלך
י/יח חדושים ובאורים (גרי') שבת סט"ז ס"ק י"ח וסי"ח סק"ב
י/יח חזון ישעיה שבת עמ' תעג
י/יח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבת קמז]
י/יח חי' חפץ חיים
י/יח חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' שפג
י/יח חי' עזיאל
י/יח חיים ומלך
י/יח חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני שבת סי' כ אות ג = מהדו"ב ח"א סי' כ אות ג
י/יח חמדת ישראל ח"א דף נט ע"ג
י/יח טל אורות (ר' שאול) עמ' סח {המנער טלית}, קטז {כ"מ}, קנח {המנער טלית}
י/יח טל אמרתי עמ' 270
י/יח טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נז, רד, תיג, תכא, ח"ב עמ' שסז, שצו
י/יח טל חיים (טל) שבת עמ' 57
י/יח טל נתן עמ' רסז, רעו, שפז, שצ
י/יח טל תחיה ח"א סי' פז אות א
י/יח ישועות יעקב מועד עמ' שיט {מ"מ}
י/יח ישורון ד עמ' תקפה = חי' הרד"ל למשניות שבת {מסתת חייב משום מכה בפטיש}
י/יח לב חיים (פלג'י) ח"ג דף סח ע"ב
י/יח ללשונות הרמב"ם
י/יח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מב ע"ב-ע"ג {המצדד}, מה ע"א-ע"ב {לוקט יטולת, מנער טלית}
י/יח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שא-שב {מצדד אבן}, שכב-שכג {לוקט יבולת, מנער טלית}
י/יח מזכרת עמ' 107
י/יח מלאכת מחשבת עמ' רלד
י/יח מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ה ע"ב
י/יח מלאכת שמואל עמ' ריג, רעז
י/יח מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' עט
י/יח מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' כח
י/יח מנחת אשר שבת עמ' רפו {מרכה"מ}, ב"ב עמ' קלז
י/יח מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' קפב
י/יח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תפא, תפג
י/יח מעיני המים
י/יח מעליות חי"ב עמ' 41-64
י/יח מערכי לב (לב) עמ' קיא, שפג
י/יח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קנז, רצא
י/יח מקור הברכה (שטרן) הל' שבת סי' יט אות ג
י/יח מקורות לפסקי הרמב"ם (וגם נוספות)
י/יח מראה הפנים שבת דף מט {מנער טלית}
י/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
י/יח מרכה"מ אלפ'
י/יח משאת המלך (אדרי)
י/יח משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שנ {לוקט יבלת}
י/יח משנת יהודה ח"א פ"ט ה"כ, פ"י הט"ז
י/יח משנת יעקב
י/יח משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קעד-קעח
י/יח משרת משה (עטייה)
י/יח נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' סד ס"ק ט {מ"מ}, סי' קח ס"ק ג, סי' קיט ס"ק ט
י/יח נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' רה
י/יח נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' רח
י/יח ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' ריד-רטו
י/יח ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רג
י/יח עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' כז-ל
י/יח עטרת חכמים חו"מ סי' יט קושיא ד דף לה ע"ד
י/יח פי' ר' פרחיה שבת קב הערה 10, 4-5
י/יח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מט ע"ג
י/יח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שנו
י/יח קרן הצבי מצוה צא אות ג, מצוה קכה אות ג
י/יח קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פד
י/יח רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רכג
י/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קכ, ח"ה סי' לז, ח"ח סי' קעד, ח"ט סי' צ
י/יח שו"ע הרב או"ח סי' שב ס"ו
י/יח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקצט
י/יח שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' ק
י/יח שלמי ניסן פ' הבונה עמ' כא, לז, לט, עז
י/יח שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שמא
י/יח שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 178
י/יח שפת אמת על התלמוד ח"א דף עה ע"ג
י/יח תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' שטו ס"ק יז
י/יח תורת המלאכות ח"ג עמ' קד, קז, קיב, ח"ד עמ' מח אות ה, עמ' קה אות ה
י/יט אברהם יגל
י/יט אגלי טל ח"ב סי' לג אות ה
י/יט אדני נחושת עמ' רז
י/יט אור צהיר
י/יט באר דוד שבת ח"ב סי' כה אות ד-ה, סי' כו אות א, ג, ה-ו, סי' כז אות ג, סי' כח אות ד, סי' לב אות א-ב, סי' לג אות א-ב, סי' עח אות ז
י/יט בית אהרן וישראל גל' סט עמ' כד-כה
י/יט בני שמואל דף יט ע"ג
י/יט ברור הלכה שבת קו ע"ב ציון ט, ביצה כד ע"א ציון א
י/יט דברות משה ביצה עמ' שפב {הכניסו למגדל}
י/יט דברי ירמיהו
י/יט דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רסב
י/יט דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1805
י/יט הדרת זקנים שבת סי' ט ס"ק א
י/יט הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' ל
י/יט הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ז ס"ק יד-יז, סי' כה ס"ק כ
י/יט הר המלך ח"ג עמ' נז
י/יט זרע יצחק (לומברוזו)
י/יט חזון ישעיה שבת עמ' רמג, שפב
י/יט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבת קו ע"א]
י/יט חמדת ישראל ח"א דף סא ע"ד
י/יט טל אורות (ר' שאול) עמ' פו
י/יט טל נתן עמ' קעב, קעד, קעו
י/יט טל תחיה ח"א סי' סז אות א {לח"מ}
י/יט יבול היובלות עמ' 298
י/יט יד לרמב"ם עמ' 276
י/יט ללשונות הרמב"ם
י/יט מטה אהרן הל' יו"ט עמ' לט
י/יט מלואי שלמה עמ' שב
י/יט מנחת חינוך ח"א עמ' קעב
י/יט מעיל שמואל (פלורנטין)
י/יט מעיני המים
י/יט מערכי לב (לב) עמ' קמב {מרכה"מ}
י/יט מרכבת המשנה מהדו"ק
י/יט משאת המלך (אדרי)
י/יט משנה הלכות ח"י סי' קעב
י/יט משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קמב
י/יט משנת יהודה ח"ב כאן, ופי"א ה"א, ועמ' קז-קיא
י/יט משנת יעקב
י/יט נהרי אש מכתב כב
י/יט נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קצא, קצה
י/יט נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רנד
י/יט נחמד למראה ח"ג דף קו ע"א
י/יט נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' עט ס"ק א
י/יט עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' ל-לב
י/יט עטרת שבת עמ' קו, קח, קיג, קיד
י/יט פני משה (שלז')
י/יט קרית מלך
י/יט רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רלא
י/יט שארית יהודה (בלום) דף כג ע"ד {דבר שדרך לצוד}
י/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קעד, ח"ט סי' צ
י/יט שבילי אשר
י/יט שו"ע הרב או"ח סי' שטז סעיפים א, ד, יג
י/יט שו"ת ר"י מסלוצק סי' יח עמ' צה, שמז
י/יט שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תסד
י/יט שלמי ניסן פ' האורג עמ' קלה, קנה, קנז, קסא, רכז, רלז, רמט
י/יט שעורי עץ ארז שבת עמ' קד-קו
י/יט שפת אמת על התלמוד ח"א דף עז ע"ב
י/יט תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' כא
י/יט תורת המלאכות ח"ה עמ' טו אות י, עמ' כב אות יב, עמ' לט אות כ, עמ' עא אות לה, עמ' קעג אות קטז, עמ' קעט אות קכג
י/יט תחומין חי"ח עמ' 298
י/יט תכריך מרדכי סי' א עמ' יא {דג בספל}
י/כ אדרת המלך עמ' כח {מחוסר צידה}
י/כ באר דוד שבת ח"ב סי' כה אות ד-ה, סי' כו אות א, ג, ה-ו, סי' כז אות ג, סי' כח אות ד, סי' לב אות א-ב, סי' לג אות א-ב, סי' עח אות ז
י/כ בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' רפח
י/כ ברור הלכה ביצה כד ע"א ציון ג
י/כ גור אריה (צרמון)
י/כ דבורך של שבת עמ' תסט
י/כ דברות משה ביצה עמ' שפא-שפב {שחיה אחת}
י/כ הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ז ס"ק ו, יז
י/כ הר המלך ח"ג עמ' נז
י/כ זרע יצחק (לומברוזו)
י/כ טל אורות (ר' שאול) עמ' פו
י/כ טל תחיה ח"א סי' סז אות א
י/כ מטה אהרן הל' יו"ט עמ' לט
י/כ מלואי שלמה עמ' שב
י/כ מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יג ס"ק יג
י/כ מעיל שמואל (פלורנטין)
י/כ מרכבת המשנה מהדו"ק
י/כ משאת המלך (אדרי)
י/כ משכן בצלאל ח"א סי' לא דף עז
י/כ משנת יהודה ח"ב
י/כ נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רנד
י/כ עטרת שבת עמ' קיב {צד דג בניצוד ועומד בספל מים}
י/כ פני משה (שלז')
י/כ קרית מלך
י/כ רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רכז
י/כ שו"ע הרב או"ח סי' תצז ס' יא
י/כ שו"ת ר"י מסלוצק עמ' צב, צה
י/כ שלמי ניסן פ' האורג עמ' קלה-קלז, רטו, רל
י/כ תורת המלאכות ח"ה עמ' ג אות ג, עמ' כב אות יב
י/כ תורת המלאכות ח"ח עמ' קח אות צב
י/כא אבני חפץ ח"ד עמ' מח
י/כא אגלי טל ח"ב סי' לג אות יח
י/כא אהל משה (הורוביץ) ח"א שבת קכא ע"א
י/כא אור יעקב שבת דף מב ע"ג
י/כא אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' לב ד"ה ויש
י/כא בית גמליאל ח"א עמ' סו
י/כא בית יעקב (מסקין) סי' א
י/כא בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' ה
י/כא ברור הלכה שבת קו ע"ב ציון ה, קז ע"ב ציון ה
י/כא גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' יד
י/כא הדרת זקנים שבת סי' ט ס"ק ז
י/כא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ז ס"ק יא, סי' לה ס"ק לא, מד {ראב"ד}, מו, סי' לח ס"ק נא
י/כא הר המלך ח"ג עמ' נז, ח"ו עמ' סג
י/כא הררי קדם שבת עמ' רכג
י/כא ויקח אברהם [נחמד למראה ח"ב לה ע"ג]
י/כא חזו"א על הרמב"ם
י/כא חי' חפץ חיים
י/כא טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תכ
י/כא טל אורות (ר' שאול) עמ' פו
י/כא טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' ר
י/כא טל נתן עמ' קסח
י/כא טל תחיה ח"א סי' ע אות ב
י/כא ישא מדברותיך מגילה עמ' רפג
י/כא ללשונות הרמב"ם
י/כא מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לח ע"ב
י/כא מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רסט
י/כא מועדים וזמנים ח"א סי' ע
י/כא מנחת אשר שבת עמ' רפב
י/כא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תפו {מ"מ}
י/כא מרכבת המשנה מהדו"ק
י/כא מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כה אות ט {מ"מ בשם ר"ח}
י/כא משאת השבת עמ' סב
י/כא נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קצב {צד חגבים בשעת הטל}, קצה {לשחק}
י/כא נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קעז
י/כא סידורא דפת עמ' קפח
י/כא עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' לג-לז
י/כא קרן לדוד מועדים עמ' קסז {מלאכה שאצל"ג}
י/כא ראשי בשמים (רבין) עמ' רסג
י/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קעד
י/כא שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' פה-פו
י/כא שלמי ניסן פ' האורג עמ' רנב
י/כא תורת המלאכות ח"ה עמ' לב אות יד, עמ' קמה אות פט {באין במינו ניצוד - אם צד לצורך}, עמ' קמו אות פט, עמ' קנח אות קב
י/כא תורת המלאכות ח"ח עמ' קלט אות ד
י/כא תורת השבת עמ' יז, כו
י/כא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קצו
י/כא תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' כא
י/כא תכריך מרדכי סי' א עמ' א, ט
י/כב אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' מו עמ' קיא, סי' סד עמ' קסז
י/כב אבני נזר או"ח סי' קצו אות א, סי' שפט אות ט
י/כב אגלי טל חורש סי' יא, ח"ב סי' מ
י/כב אור יעקב שבת דף ב ע"ג
י/כב אתה יצרת - מלאכות שבת סי' א אות [ו]
י/כב באר דוד שבת ח"ב סי' כה אות ד-ה, סי' כו אות א, ג, ה-ו, סי' כז אות ג, סי' כח אות ד, סי' לב אות א-ב, סי' לג אות א-ב, סי' עח אות ז
י/כב בדבר המלך (קרויזר)
י/כב בית יעקב (מסקין) סי' א
י/כב ברור הלכה שבת קו ע"ב ציון ה
י/כב ברכי יוסף או"ח סי' שטז ס"ד
י/כב ברכת אהרן שבת עמ' כב
י/כב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' יד
י/כב דברי חפץ עמ' סא
י/כב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ז ס"ק יד-טו
י/כב חזון ישעיה שבת עמ' שפא {מ"מ}
י/כב חמדת אהרן עמ' סז {צ"פ}
י/כב חמדת ישראל ח"א דף סא ע"ד
י/כב טל אורות (ר' שאול) עמ' פו
י/כב טל אמרתי עמ' 233, 237
י/כב טל נתן עמ' קסט, קעו-קעז
י/כב ישועות יעקב מועד עמ' קפב
י/כב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קכה
י/כב מנחת אשר שבת עמ' קג, קפה
י/כב מערכי לב (לב) עמ' שפב
י/כב מקור הברכה (שטרן) הל' שבת סי' כ אות ג
י/כב מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
י/כב משכנות אפרים שבת סי' יא {משלח כלב}
י/כב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' יג
י/כב משנת יהודה ח"א
י/כב נהרי אש מכתב כב
י/כב נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קצד-קצה
י/כב נועם ח"ב עמ' קו
י/כב עטרת ישראל עמ' רעא
י/כב צפנת פענח שמות עמ' קנט
י/כב קרן הצבי מצוה נה אות ז
י/כב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' נה
י/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קעד, ח"ט סי' צ
י/כב שביתת השבת מעשה חושב פ"ד אות א ד"ה דרך, טוחן אות נז ד"ה והנה
י/כב שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קצג, קצו, ח"ג עמ' פה-פו, צו
י/כב שלמי ניסן פ' האורג עמ' קמט, קנה, רלח
י/כב שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' פו
י/כב שעורי מבשר טוב שבת עמ' יד, יח
י/כב שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' קה
י/כב שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 147
י/כב שערי שאול שבת עמ' קנו
י/כב שפת אמת על התלמוד ח"א דף כה ע"ד
י/כב תאריך ישראל סי' ו אות יג
י/כב תוצאות חיים (תשסה) עמ' עג
י/כב תורת המלאכות ח"ה עמ' ט אות ז, עמ' טו אות י, עמ' כג אות יב, עמ' ל אות יג, עמ' פג אות מח, עמ' קכה אות עא
י/כב תורת מיכאל עמ' צג {תפסו כלב}
י/כג אבן פינה (פורת) עמ' יג {או"ש}
י/כג אגלי טל ח"ב סי' לו אות ד
י/כג אוצר חיים ח"ב דף עה {לח"מ}
י/כג אור הישר [אור הישר שבת קז ע"א]
י/כג אורות חיים פ' יג אות א
י/כג ארשות החיים עמ' קעה
י/כג אשר למלך
י/כג ביצחק יקרא (תשע) סי' כא ד"ה ולולי
י/כג בית יעקב (מסקין) סי' ג
י/כג בית שערים או"ח סי' קכד (דף סב) {מ"מ}
י/כג ברור הלכה שבת קו ע"ב ציון י, קז ע"א ציון א
י/כג ברורים ברמב"ם סי' ד
י/כג גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' יד
י/כג דברות אליהו ח"א עמ' סח {מ"מ בשם רשב"א}
י/כג דברות משה שבת ח"ב סי' ס ענף ד
י/כג דברי ירמיהו
י/כג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רסג {מ"מ}
י/כג דרך המלך (רפפורט)
י/כג הררי קדם שבת עמ' רכא, רפא
י/כג זרע יצחק (לומברוזו)
י/כג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' נ-נא
י/כג חי' עזיאל
י/כג חנן אלקים עמ' רה
י/כג חק נתן דף רכב ע"ג
י/כג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 284
י/כג טל אורות (ר' שאול) עמ' פו
י/כג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נז
י/כג טל חיים (טל) שבת עמ' 39, 57, 78, 79, 83 {מ"מ בשם הרשב"א - אם אינו מתכוון לצוד}
י/כג טל נתן עמ' קעב
י/כג טל תחיה ח"א סי' סז {לח"מ}
י/כג ישועת ישראל (רבינוביץ) דף כט ע"ב
י/כג לב שלם
י/כג מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' כג, פו
י/כג מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קה
י/כג מלאכת מחשבת עמ' רלד
י/כג מלואי שלמה עמ' שיח-שיט {מ"מ}
י/כג מנחת חינוך ח"א עמ' ריא
י/כג מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' צידה
י/כג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' פו {או"ש}
י/כג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' עו {או"ש}
י/כג מעיני המים
י/כג מקראי קדש (תשנג) עמ' רסד
י/כג מראה הפנים תרומות דף יא, ביצה דף יג
י/כג מרכבת המשנה מהדו"ק
י/כג מרכה"מ אלפ'
י/כג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף א {ישב הראשון ומלאהו}
י/כג משנת יהודה ח"א פ"י הי"ט
י/כג משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' יד-טו
י/כג משפטים לישראל עמ' קמב
י/כג נועם ח"ג עמ' רה
י/כג נר דוד ח"ב עמ' נ
י/כג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קעז
י/כג עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' לז-מג
י/כג עטרת ישראל עמ' רעא
י/כג עמודי שלמה ח"א עמ' קח
י/כג פרשת המלך
י/כג ציץ אליעזר ח"ב סי' יח אות י
י/כג קדשי יהושע עמ' תרנה {או"ש}
י/כג קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקא
י/כג קרית מלך רב (תשסו) עמ' ט {מ"מ}
י/כג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ריח
י/כג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פב, צ
י/כג שו"ע הרב או"ח סי' שטז ס' יא
י/כג שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' צז
י/כג שלמי ניסן פ' האורג עמ' קנה, קסא, רלז
י/כג שם דרך כתובות עמ' מב
י/כג שם דרך פסחים עמ' קנב
י/כג שמש ומגן או"ח סי' ז עמ' יז {מ"מ בשם רשב"א}
י/כג שעורי עץ ארז שבת עמ' קג, קו
י/כג שערי זבולון הל' שבת סי' פב אות א
י/כג שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' יז {מרכה"מ}
י/כג שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' יב {מרכבת המשנה}
י/כג תורה לשמה (תשעג) עמ' קה
י/כג תורת המלאכות ח"ה עמ' טו אות י, עמ' קכג אות עא, עמ' קכז אות עד
י/כד אורות חיים פ' ב אות ז {הגהמ"י אות ש}
י/כד אמת ליעקב מועד עמ' קפה
י/כד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/כד באר דוד שבת ח"ב סי' כה אות ד-ה, סי' כו אות א, ג, ה-ו, סי' כז אות ג, סי' כח אות ד, סי' לב אות א-ב, סי' לג אות א-ב, סי' עח אות ז
י/כד בית ארזים - ס' הגליונות
י/כד בית שמש
י/כד ברור הלכה שבת קו ע"ב ציון ה, ז, קז ע"ב ציון ג, ביצה כד ע"א ציון ז
י/כד גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' יד
י/כד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רסד
י/כד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ז ס"ק טו, סי' כה ס"ק כ, סי' לה ס"ק מז
י/כד הר המלך ח"ג עמ' נז, ח"ה עמ' לט
י/כד זיו משנה
י/כד חמדת ישראל ח"א דף סא ע"ב
י/כד טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 298
י/כד טל אורות (ר' שאול) עמ' פו
י/כד טל אמרתי עמ' 231-232
י/כד טל נתן עמ' קסה, שצא
י/כד יד לרמב"ם עמ' 278, 280
י/כד כתר המלך
י/כד לב שלם [מקראי קדש (תפט) דף רח ע"א]
י/כד מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רסט
י/כד מגל ח"ז עמ' 148-152
י/כד מטה אהרן הל' יו"ט עמ' מ
י/כד מילי דמרדכי [מקורו בירושלמי שבת יד פ"א]
י/כד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תפה
י/כד מציון אורה ח"א עמ' עז {הגהמ"י אות ר}
י/כד מקורות לפסקי הרמב"ם
י/כד מקראי קדש (תשנג) עמ' תצג, תצה
י/כד מראה הפנים שבת דף עד
י/כד מרכבת המשנה מהדו"ק
י/כד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כה אות ה {שברשותו פטור אבל אסור}
י/כד משאת בנימין (תשסו) עמ' יט {הגהמ"י}
י/כד משאת המלך (אדרי)
י/כד משנת יהודה ח"א כאן, ועמ' שסט-שעב
י/כד משנת ראשונים (הירשפלד)
י/כד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קצב {קטן}, קצג {הגהמ"י}
י/כד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רנג
י/כד נחלת ישראל עמ' תרכד {מ"מ}
י/כד נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' עח ס"ק א, סי' פ
י/כד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קפא
י/כד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' ריט
י/כד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' ריט-רכ {הגהמ"י אות ר}
י/כד עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' מג-מז
י/כד עמודי שלמה ח"א עמ' קח {הגהמ"י אות ר}
י/כד פי' ר' פרחיה שבת קו הערה 15
י/כד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נג ע"ד
י/כד שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' נב, ח"ט סי' צ, קג
י/כד שברי לוחות עמ' 107 {הגהמ"י אות ר}
י/כד שו"ע הרב או"ח סי' שטז סעיפים יח, כד, סי' תצז ס' י
י/כד שו"ת ר"י מסלוצק סי' יח עמ' צה
י/כד שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תסג
י/כד שלמי ניסן פ' האורג עמ' קנא-קנב, קפ, רכב-רכג, רלט
י/כד תורת המלאכות ח"ה עמ' ט אות ז, עמ' פ אות מב, עמ' פא אות מד-מו, עמ' פב אות מח, עמ' קמג אות פט, עמ' קס אות קג, עמ' קסו אות קט, עמ' קסח אות קט, עמ' קפא אות קכט
י/כד תחומין חי"ח עמ' 299
י/כה אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' מה עמ' קט
י/כה אבני נזר או"ח סי' קפט אות ח
י/כה אגלי טל ח"ב סי' לג אות ח
י/כה אהלי שם (פרץ) כתובות סי' כט
י/כה אור הישר [תורת רפאל הל' שבת סי' יז]
י/כה אור יעקב שבת דף מב ע"ג
י/כה אור צהיר
י/כה אורות חיים פ' יב אות טז
י/כה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ו אות א
י/כה אפריון ט עמ' ס
י/כה אש דת (דוברין) דף נ ע"א
י/כה אשר למלך (עם הל' יז)
י/כה באהלה של תורה או"ח סי' לד אות ד-ה
י/כה באר דוד שבת ח"א סי' כז אות ה
י/כה באר דוד שבת ח"ב סי' לו אות א, סי' עו אות א {כ"מ}
י/כה בדבר מלך חי"ז עמ' רסח {רמשים המזיקין כגון נחשים ועקרבים וכיוצא בהן אע"פ שאינן ממיתיו הואיל ונושכין מותר לצוד אותם בשבת וכו'}
י/כה בית ארזים - ס' הגליונות
י/כה בית גמליאל ח"א עמ' מח
י/כה ברור הלכה שבת קז ע"א ציון ה
י/כה גן דוד דף מט ע"ב
י/כה הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לה ס"ק לא, מז, נ-נא
י/כה הררי קדם שבת עמ' רו, רכג
י/כה ויען יצחק עמ' מ
י/כה חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"כ ס"ק יד
י/כה חזון ישעיה שבת עמ' ר
י/כה חי' חפץ חיים
י/כה חי' ר' חיים הלוי דף ה
י/כה חמדת אהרן עמ' סו, סח, ע
י/כה טל אורות (ר' שאול) עמ' פו
י/כה טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נז, פא
י/כה טל חיים (טל) שבת עמ' 57, 81
י/כה טל נתן עמ' קסח
י/כה טל תחיה ח"א סי' ע אות א
י/כה לב איש עמ' סג
י/כה מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ו ע"ד {נחש אין במינו ניצוד}, לח ע"ב
י/כה מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' לה, רסט
י/כה מועדים וזמנים ח"א סי' ע
י/כה מלואי שלמה עמ' שיב-שיג
י/כה מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' טז ס"ק ו
י/כה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תפד
י/כה מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' פז, קעה
י/כה מסירות נפש עמ' 71
י/כה מקורות לפסקי הרמב"ם
י/כה מרגליות הים סנהדרין עז ע"ב אות ד {צ"פ}, פד ע"ב אות יז {צ"פ}, קא ע"א אות יא {צ"פ}
י/כה מרכבת המשנה מהדו"ק
י/כה מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כה אות ז {השמיט צד לרפואה}
י/כה משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' פ
י/כה משכיל לאיתן דף א ע"ד {יש מקומות שנחש ממית}
י/כה משכנות אפרים שבת סי' ז {צידת נחש}
י/כה משנת יעקב זמנים ח"א עמ' ב-יב
י/כה נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קו
י/כה סדר משנה (בוסק')
י/כה עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' לו
י/כה עטרת שבת עמ' יא-יב, קו
י/כה צפנת פענח (השמטות דף קי ע"ב)
י/כה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' צד, ח"ט סי' צ
י/כה שו"ע הרב או"ח סי' שטז ס' יז
י/כה שחר אורך עמ' נד, נו-נז, ס
י/כה שי למלך עמ' קסט
י/כה שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' פה-פו, צב-צג, קה, קיא
י/כה שלמי ניסן פ' האורג עמ' קצא, רכה
י/כה שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שעד
י/כה שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' ט
י/כה שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' רלח
י/כה שערי שאול שבת עמ' יט, כו, כט
י/כה תורת המלאכות ח"ה עמ' קמ אות פח, עמ' קמא אות פט, עמ' קמג אות פט, עמ' קמט אות צ, עמ' קס אות קג
י/כה תורת המלאכות ח"ח עמ' קמ אות ד
י/כה תורת השבת עמ' שיג
י/כה תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קצו-קצז
י/כה תורת רפאל או"ח ח"ב דף לא ע"א
י/כה תחומין ח"ג עמ' 374
י/כה תכריך מרדכי סי' א עמ' ט


יא/103 הלכות שבת פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ אהל חיים ח"ד
יא/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
יא/רה"פ אורה ושמחה
יא/רה"פ דברי ירמיהו
יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ יצחק ירנן
יא/רה"פ מעשה רקח
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' שכג-שכז
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' מג
יא/א אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יב אות ב, ה
יא/א אבני נזר או"ח סי' קלא אות כה
יא/א אבני ציון ח"א סי' ב אות ג, סי' יח אות ח, ח"ב סי' נט אות ג
יא/א אבני שהם (זילברמן) עמ' מז
יא/א אגלי טל קוצר סי' כו, גוזז סי' יד, ח"ב סי' יז אות ו, סי' קצג אות כה
יא/א אגרות משה יו"ד ח"ב סי' עד
יא/א אדני היד החזקה
יא/א אור צהיר
יא/א אורח ישר דף יח ע"ב-ע"ג
יא/א אמונת עתיך גל' 114 עמ' 15 {המתת תולעים שמצערים בע"ח}
יא/א אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' יב {שולה דג}
יא/א אמרי דבש דף סה ע"ב
יא/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 420
יא/א ארשת צבי עמ' עט
יא/א אש דת (דוברין) דף לד ע"ד {דלדל עובר}
יא/א אשר למלך
יא/א באר דוד שבת ח"א סי' ט אות ג-ד
יא/א באר מלך שבת פ"ז ה"א קוצר ד"ה ובאמת
יא/א בית ארזים - ס' הגליונות
יא/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רנ, רנב, רעח, שה
יא/א בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' ט
יא/א בית מלך (חב"ד) עמ' 61
יא/א בית שמואל אחרון יו"ד סי' כא
יא/א בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 24 {שוחט - נטילת נשמה}
יא/א ברור הלכה שבת עה ע"א ציון ח, קז ע"ב ציון ו, ח
יא/א ברורים ברמב"ם סי' ה
יא/א בריכת ירושלים עמ' מג
יא/א ברכת השבת מס' שבת סי' ג פ"ב ס"ק ו {עובר}
יא/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' קסח
יא/א בשבילי התלמוד ח"א עמ' מד-מו
יא/א גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' קלו {קלב"מ בשוחט}
יא/א דברות אליהו ח"א עמ' עב-עד
יא/א דברות משה ביצה עמ' מו {חונק}
יא/א דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' יט
יא/א דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' ב
יא/א דברי סופרים (סופר) עמ' ל, ריח
יא/א דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קכה
יא/א דגל יהודה (קמינר) עמ' רלה
יא/א דעת מרדכי ח"א דף נא ע"א {דלדל עובר}
יא/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רסד
יא/א דרך המלך (חוידינסקי)
יא/א דרך המלך (רפפורט)
יא/א הגהות מוהר"י קרט עמ' רלג {דלדל עובר במעי בהמה חייב משום נ"נ}
יא/א הלכה רבה ח"א עמ' 250, 247 ,144
יא/א המקדש וקדשיו עמ' רעב
יא/א העובר בהלכה עמ' 15
יא/א הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ב ס"ק טו, סי' יא ס"ק כ, סי' טז ס"ק ג, סי' כה ס"ק כח, לה-לו, סי' כח ס"ק כ
יא/א הרמב"ם כמחנך עמ' 152
יא/א התורה והמדינה ח"ט עמ' תלז
יא/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קכד
יא/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' ר
יא/א זיו משנה
יא/א זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שסג {כשמואל - משום נטילת נשמה}
יא/א זרע יצחק (לומברוזו)
יא/א חזו"א על הרמב"ם
יא/א חזון יחזקאל יבמות פ"ט ה"ט
יא/א חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קעט-קפ
יא/א חי' מהר"ם שיק שבת עמ' של
יא/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפב, נשים ח"א עמ' לח
יא/א חיי אריה דף ט ע"ד
יא/א חיי נפש בראשית ח"א עמ' רג
יא/א חכם צבי (תשעה) ח"א סי' צב ד"ה וגדולה
יא/א חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 29
יא/א חמדת ישראל ח"א דף סב ע"ב וע"ד {שוחט לא חייב משום צובע}, ח"ב דף כט ע"ד {שוחט טריפה}, לא ע"ג, נב ע"ב, סז ע"ג
יא/א חסדי דוד ח"ב עמ' עב
יא/א חקרי הלכות (שומיאץ) דף יד ע"ד
יא/א חשב סופר עמ' צט, רה
יא/א טל אורות (ר' שאול) עמ' פט
יא/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' תג
יא/א טל נתן עמ' קפו, שצא
יא/א טל תחיה ח"א סי' ז אות ב, סי' נב אות א
יא/א יראה ואהבה עמ' קלז
יא/א ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף עד ע"ב
יא/א ישועות יעקב מועד עמ' רמז, רסט
יא/א כבוד הלבנון דף כו ע"ג {שוחט - נטילת נשמה ולא צובע}
יא/א כרם היה לידידי עמ' 251
יא/א כרם חמד (פריידש)
יא/א כתר תורה (תשסז) עמ' כה {רק משום נטילת נשמה}
יא/א לב שלם [תוספת שבת דף פב, צרור החיים דף מב ע"א]
יא/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קמ
יא/א ללשונות הרמב"ם
יא/א לקוטי סופר ח"ב דף סד ע"ב-ע"ג
יא/א לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קי
יא/א לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ה ס"ק ב
יא/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף
יא/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יד ע"ד, טו ע"ג {שולה דג - נטילת נשמה}, טו ע"ד {מדלדל עובר}
יא/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לד ע"ג {דלדל עובר - לא כתב משום גוזז}, לו ע"ג {שוחט - כשמואל}, לט ע"ב {דלדל עובר}
יא/א מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קב {חונק דג}, קד {מושיט למעי בהמה}, קסד, רמח-רמט
יא/א מגידות (תשעג) סי' קסה עמ' קע
יא/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קסב, קסד, יו"כ עמ' קנה
יא/א מוריה גל' רמא עמ' סד {שולה דג מהים חייב מפני שהוא חונקו}
יא/א מחנה יוסף שבת עמ' קמג
יא/א מלואי שלמה עמ' שט, שיא
יא/א מנוחת אשר ח"ב דף עב ע"ד {משום נטילת נשמה}
יא/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' נו
יא/א מנחת חינוך ח"א עמ' קנח, קסז, קעב
יא/א מנחת מחבת עמ' ריב
יא/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תנג {לח"מ}, תפז, תפח
יא/א מעין חיים ח"ב עמ' קפד
יא/א מעיני התורה ח"ג עמ' עב
יא/א מערכי לב (לב) עמ' צז {מ"מ}, קמב, תמז {ראב"ד}
יא/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף כט ע"ב
יא/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קעז
יא/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת חו"מ סי' ס]
יא/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' קלח {מדוע שוחט אינו חייב משום מפרק}
יא/א מקור ישראל דף קיא ע"ב {כל נוטל נשמה}
יא/א מקראי קדש (תפט) דף קד ע"א
יא/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רי, תנב
יא/א מראה הפנים שבת דף נא
יא/א מרגליות הים סנהדרין פד ע"ב אות יד {צ"פ}
יא/א מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כו אות ג {מן הספל}, סי' לג אות ג {שוחט משום נטילת נשמה}
יא/א משאת מרדכי ב"ק עמ' קנה
יא/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' נט עמ' 178 {והוא שצריך לאפר}
יא/א משנה הלכות ח"ט סי' שכח, של (דף קלה-קלו), ח"י סי' קעז, שי
יא/א משנה הלכות ח"י סי' שיא {עובר}
יא/א משנה שכיר יו"ד עמ' לב
יא/א משנת יהודה ח"ב
יא/א משנת יעקב
יא/א משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' לז
יא/א משפטי עזיאל ח"ט עמ' רכג
יא/א נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קעה
יא/א נוה צדק
יא/א נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קצו
יא/א נזר אברהם שבת-ביצה עמ' פה
יא/א נחל איתן
יא/א נרות אהרן
יא/א נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' יב
יא/א נתיב מאיר
יא/א נתיבות שלום (למפרט)
יא/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנו
יא/א סידורא דפת עמ' פד
יא/א סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קמט
יא/א עטרת שבת עמ' כג, עג {למה השמיט אינו חייב משום מפרק}, קח, קיד, קטז
יא/א עליות אריה עמ' קה {מ"מ}
יא/א פני המלך (שטרן)
יא/א פרי יצחק (תשעו) עמ' תלז
יא/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נא ע"א
יא/א צרור החיים (קליין) דף נה ע"ג
יא/א קהלות יעקב שבת סי' מז
יא/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 172
יא/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קסו {משום נטילת נשמה}
יא/א קרית מלך
יא/א קרן הצבי מצוה כח אות א
יא/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קעו {מל"מ}
יא/א רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' יג, רלה
יא/א שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' צה, קט, ח"ז סי' צה, ח"ח סי' קעה, ח"ט סי' פח (להלכה ג) {מדלדל עובר}, צא
יא/א שביתת השבת דש אות צט ד"ה ואלה
יא/א שו"ע הרב או"ח סי' שטז ס' יג, סי' תצז קו"א אות א ד"ה וכיון
יא/א שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קסד, רעה-רעו
יא/א שעורי מבשר טוב שבת עמ' קסח, קעא, ר-רא
יא/א שער נפתלי דף י ע"א {ס' קובץ}
יא/א שערי יצחק (תשיז) עמ' א
יא/א שעשועי תורה שבת עמ' סג {מ"מ}
יא/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף עז ע"ד
יא/א שפת הים (זכריש) סי' י ס"ק ד {מ"מ}
יא/א תועפות ראם (באר) עמ' מ-מא
יא/א תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רצב, רצו
יא/א תורה שלמה בראשית פ"א אות תרפא
יא/א תורת המלאכות ח"א עמ' לד אות ד, עמ' עה אות יז
יא/א תורת המלאכות ח"ה עמ' עב אות לה, עמ' קעז אות קכא
יא/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' רנה {שוחט בעבודת ה'}
יא/א תכלת מרדכי (קלצקי) דף נ ע"ג
יא/א תכריך מרדכי סי' א עמ' י-יא {דג מספל}
יא/ב אוצרות הרמב"ם
יא/ב אור הישר [תורת רפאל הל' שבת סי' כח]
יא/ב אמונת עתיך גל' 116 עמ' 117-118 {נחשב שגדל מהזיעה כי אינו יכול לגדול בלי זיעה}
יא/ב אתה יצרת - מלאכות שבת סי' מ
יא/ב באר דוד שבת ח"ב סי' ו אות א, סי' כח אות ה, סי' לב אות ב, סי' לה אות א, סי' לו אות א-ב, סי' לח אות א, סי' עו אות א
יא/ב בית אהרן וישראל גל' סט עמ' כד {שרצים שפרים ורבים}, גל' עה עמ' פג
יא/ב ברור הלכה שבת קז ע"ב ציון ב
יא/ב דברי אפרים סי' י דף יב ע"ג-ע"ד
יא/ב דברי יששכר דף ח ע"ג
יא/ב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כה ס"ק יח, כ-כא
יא/ב זמנים למלך
יא/ב חיים לעולם ח"א דף כח ע"ג-ע"ד, כט ע"א
יא/ב חסד ומשפט דף רח ע"ג {בית ישחק}
יא/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' צ
יא/ב טל נתן עמ' שצא
יא/ב טל תחיה ח"א סי' עא אות א
יא/ב מחנה חיים ח"ג עמ' קכב
יא/ב מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קנ, קנג
יא/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קעב
יא/ב מעיני התורה ח"ב עמ' מט
יא/ב מפענח צפונות עמ' 172
יא/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/ב משנה הלכות ח"ז סי' מח
יא/ב נבכי נהרות סי' ו ס"ק יד
יא/ב פני משה (שלז')
יא/ב קרן הצבי מצוה כח אות א
יא/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קעה, ח"ט סי' צא, קג
יא/ב שו"ע הרב או"ח סי' שטז ס"כ
יא/ב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' עב
יא/ב שלמי ניסן פ' האורג עמ' רנו, רנח, רסג
יא/ב תורה שלמה בראשית פ"א אות תשו
יא/ב תורת המלאכות ח"ה עמ' קסה אות קח
יא/ב תורת המלאכות ח"ח עמ' קלח אות ג
יא/ב תורת רפאל או"ח ח"ב דף נא ע"א
יא/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רא-רב
יא/ב תחומין ח"ט עמ' 322, 324
יא/ג אמונת עתיך גל' 116 עמ' 117
יא/ג באר דוד שבת ח"ב סי' ו אות א, סי' כח אות ה, סי' לב אות ב, סי' לה אות א, סי' לו אות א-ב, סי' לח אות א, סי' עו אות א
יא/ג בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' נז
יא/ג ברור הלכה שבת יב ע"א ציון ז, קז ע"ב ציון ב
יא/ג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כה ס"ק יח
יא/ג חשבונות של מצוה עמ' תלב
יא/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' צ
יא/ג לב שלם [שו"ת אדני פז דף לח]
יא/ג מחנה יוסף שבת עמ' קפה
יא/ג מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קמח, קנ
יא/ג מעיני התורה ח"ב עמ' מט
יא/ג משאת המלך (אדרי)
יא/ג פני משה (שלז')
יא/ג קהלת יעקב (אלבעלי)
יא/ג קרבן אשר עמ' שנ {הגהמ"י}
יא/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קפא {יד המלך}
יא/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' עב
יא/ג שלמי ניסן פ' האורג עמ' רסד
יא/ג שפת אמת על התלמוד ח"א דף כ ע"ד
יא/ג תורה שלמה בראשית פ"א אות תשו
יא/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף נא ע"א
יא/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קצז, ראה
יא/ד אבן ישראל (בוהוש) עמ' קעו
יא/ד אור הישר
יא/ד אור יעקב שבת דף מב ע"ד
יא/ד אמונת עתיך גל' 104 עמ' 57, 68 {לפי תומו}
יא/ד אמונת עתיך גל' 110 עמ' 7-8
יא/ד אמונת עתיך גל' 112 עמ' 122
יא/ד באר דוד שבת ח"ב סי' ו אות א, סי' כח אות ה, סי' לב אות ב, סי' לה אות א, סי' לו אות א-ב, סי' לח אות א, סי' עו אות א
יא/ד באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף קכא
יא/ד בית ארזים - ס' הגליונות
יא/ד ברור הלכה שבת קכא ע"ב ציון ד, ו
יא/ד ברקאי ח"א עמ' 110
יא/ד דברות אליהו ח"א עמ' עא {מ"מ}
יא/ד דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תמח {מ"מ, ונראה שדעתו ז"ל שפקוח נפש הוא בהראותן בלבד}
יא/ד דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 166
יא/ד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לה ס"ק מז { מ"מ}, נא
יא/ד חי' חפץ חיים
יא/ד חנן אלקים עמ' רט {מ"מ}
יא/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' צ
יא/ד טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' פ
יא/ד טל חיים (טל) שבת עמ' 80-81
יא/ד טל תחיה ח"א סי' ע אות ב
יא/ד יד פשוטה אהבה עמ' רסב
יא/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רכב
יא/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קנב
יא/ד מסוא משה עמ' ז
יא/ד מעשה בצלאל סי' קכח
יא/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שיב
יא/ד מראה הפנים שבת דף עד
יא/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/ד מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
יא/ד משנה הלכות ח"ז סי' מח
יא/ד משנת פקוח נפש סי' כח אות א
יא/ד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קצז {מ"מ - אין רצים אחריו}
יא/ד נועם ח"ו עמ' רכח-רל
יא/ד נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער א סי' ג ס"ק ב, שער ז סי' ב, סי' ג ס"ק ג
יא/ד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קפד
יא/ד נתיבות שמואל דף עד ע"ג
יא/ד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 557
יא/ד פסקי אליהו ח"ב עמ' כה {כלב שוטה}
יא/ד פרי מלכה סי' יב
יא/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
יא/ד קרן הצבי מצוה כח אות ה
יא/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רעו
יא/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא, צא
יא/ד שו"ע הרב או"ח סי' שטז ס' כב
יא/ד שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכב
יא/ד שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' רלז
יא/ד תורת המלאכות ח"ה עמ' קמא אות פט
יא/ה אבני נזר או"ח סי' קעג אות ב, יו"ד סי' פח אות י
יא/ה אבני ציון ח"א סי' ב אות ד, סי' יח אות ח, ח"ב סי' טו, ח"ג עמ' רלב, ח"ד עמ' קפג {מל"מ}
יא/ה אדני היד החזקה
יא/ה אדני נחושת עמ' קצז
יא/ה אור הישר
יא/ה אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 72 {מל"מ}
יא/ה אור יעקב פסחים דף 80 {מל"מ}
יא/ה אור צהיר
יא/ה אמרי יושר וטל תורה עמ' קו {מל"מ}
יא/ה אמרי נפתלי ח"ב עמ' סו {מל"מ}
יא/ה אנצי"ת ע' גוזז הע' 59
יא/ה אפר קדשים עמ' צה {מל"מ}
יא/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רפג
יא/ה אש דת (דוברין) דף עו ע"ד {מל"מ}
יא/ה אשר למלך
יא/ה באר דוד שבת ח"ב סי' ו אות א, סי' כח אות ה, סי' לב אות ב, סי' לה אות א, סי' לו אות א-ב, סי' לח אות א, סי' עו אות א
יא/ה באר שרים (שולמן) עמ' קמז
יא/ה בית אבא (גוטווירטה) דף טז ע"א, יז ע"א {מל"מ}
יא/ה בית אהרן וישראל גל' נא עמ' נט {מל"מ - מליחת קרבן}, גל' סח עמ' כ
יא/ה בית ישחק
יא/ה בית שערים או"ח סי' קיא {מל"מ}
יא/ה בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 24-25, 89, 121 {מל"מ}
יא/ה ברור הלכה שבת עה ע"ב ציון ב
יא/ה בשבילי התלמוד ח"א עמ' מז-מט
יא/ה גזע ישי דף מו ע"א, נ ע"ב, נב ע"ב
יא/ה גינת אלימלך ח"ב עמ' נ {מל"מ - מליחה בקרבנות}
יא/ה גליונות אבני נזר
יא/ה גן דוד דף כג ע"א-ע"ב, כד ע"א, נב ע"ג {מל"מ}
יא/ה דביר הקודש זבחים עמ' קכב, רנז {מל"מ}
יא/ה דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' מא
יא/ה דברי סופר עמ' נד {מל"מ}
יא/ה דגל יהודה (קמינר) עמ' קלז {מל"מ}
יא/ה דעת משה (פרידמן) סי' סו {מל"מ}
יא/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רסד
יא/ה דקה מן הדקה דף לו ע"א {מל"מ}
יא/ה דרך המלך (רפפורט)
יא/ה הדרת מלך (זילברברג) דף מז ע"ג-ע"ד {מל"מ}
יא/ה הדרת מרדכי דף נב ע"ב {מל"מ}
יא/ה המאיר לארץ [נובי"ת או"ח כג]
יא/ה הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יא ס"ק י-יא, סי' כג ס"ק א-ב, סי' כו ס"ק א {מל"מ, או"ש}, סי' ל ס"ק א, ד, מז
יא/ה הר המלך ח"ו עמ' רכא-רכג
יא/ה הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' ז, סד {מל"מ}
יא/ה זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' עח {מל"מ}
יא/ה זכרון סופרים {מל"מ - וקשיא לי וכו'} [עיין שער המלך הל' יו"ט פ"ג ה"ד]
יא/ה חי' יעקב עמ' קכג
יא/ה חי' משנה פסחים עמ' קעו {מל"מ}
יא/ה חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' רכ {מל"מ}
יא/ה חמדת ישראל ח"א דף סד ע"א, סה ע"א, ח"ב דף ל ע"ג {מל"מ}, מט ע"א {מל"מ} וע"ב, והערות מנכד המחבר עמ' ג-ד {מל"מ}
יא/ה טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 333
יא/ה טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף סו ע"ד {מל"מ}
יא/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' צה {המעבד מן העור}, צז {המוחק מן העור}
יא/ה טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נז
יא/ה טל נתן עמ' קכז, קפח-קפט, קצב {אין עיבוד באוכלין}, קצה-קצו, רסח, שצא
יא/ה יביע אומר (גרוברט) עמ' 151 {מל"מ}
יא/ה יחוה דעת ח"ו עמ' קכד
יא/ה יראה ואהבה עמ' קמה
יא/ה ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף עד ע"ב
יא/ה ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' רנג
יא/ה ישועות יעקב מועד עמ' רמז-רמח {מל"מ}
יא/ה כבוד הלבנון דף יא ע"ב {מל"מ}, ע ע"ג
יא/ה כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ - שיטה למנחות}
יא/ה כרם יהושע (ולרשטיין) דף מ ע"ד {מל"מ - מליחת כהנים}
יא/ה כתב סופר - שו"ת החדשות עמ' מא {מל"מ}
יא/ה לב דוד (פלדמן) עמ' נז {מל"מ}
יא/ה להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' ל ע"ב, ח"ג עמ' לא ע"א
יא/ה לקוטי שלמה (תרנד) [שו"ת מהר"ם שיק או"ח קלט]
יא/ה לקט עני (שו"ב) דף לט ע"ב
יא/ה לשון זהב מחות כא {מל"מ}
יא/ה מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף כב ע"ג {מל"מ}
יא/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף כו ע"ב {מל"מ}
יא/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' עד {מל"מ}
יא/ה מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לד ע"ב-ע"ג, לט ע"ד {מפשיט}, מ ע"א {מל"מ, מוחק}
יא/ה מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רלב, רפב, רפד, רפ {כדי לעשות קמיע}
יא/ה מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' כט {מל"מ}
יא/ה מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קפו {מל"מ}
יא/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שמג, שדמ
יא/ה מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קד
יא/ה מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קנה
יא/ה מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קסב
יא/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' ב {מל"מ}
יא/ה מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קיג, ח"ב עמ' קכז {מל"מ}
יא/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' נה
יא/ה מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' לח
יא/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קנח, קסה, קעב-קעג, ח"ב עמ' יג
יא/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תלט {מל"מ}, תפט, תצא {מל"מ}, תצה
יא/ה מעין חיים ח"ב עמ' קפה {מל"מ}
יא/ה מעיני התורה ח"ג עמ' עה, עט
יא/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' נה
יא/ה מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' כג]
יא/ה מציון אורה ח"א עמ' צה {מ"מ}
יא/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/ה מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לה אות א-ב, ד {מל"מ}, ח {המפשיט כדי קמיע}
יא/ה משאת המלך (אדרי)
יא/ה משכנות אפרים שבת סי' טו אות ט {מ"מ - שיעור}
יא/ה משנה הלכות ח"י סי' קא
יא/ה משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף לט {מל"מ - מליחה}, מט ע"ד {אחר מיתה}
יא/ה משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף מט ע"ד{מוחק זה המעביר}
יא/ה משנת יהודה ח"א כאן, ופ"י ה"ה
יא/ה משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קנה
יא/ה נועם אליעזר (בן פורת) עמ' רב, רה
יא/ה נועם ח"י עמ' קפו {באוכלין}
יא/ה נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קנד {מל"מ}
יא/ה נחלת צבי (כהנא) עמ' קסד
יא/ה נחמד למראה ח"ב דף לו ע"ג
יא/ה נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' ע עמ' קעד {מל"מ}
יא/ה נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' פו ס"ק א, ד {מל"מ}, ח"ב שער ב סי' א ס"ק ד
יא/ה נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קפה
יא/ה נתן פריו ביצה עמ' לג
יא/ה נתן פריו מכות עמ' קצז
יא/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תלח {מל"מ}
יא/ה סדר משנה (בוסק')
יא/ה עין יצחק ח"א עמ' ע {מל"מ}
יא/ה עמק יהושע ח"א דף ה {מל"מ}
יא/ה עקדת משה ח"א עמ' קס
יא/ה פורת יוסף (שלופר) דף יא ע"ג
יא/ה פני המלך (שטרן)
יא/ה פני משה (שלז')
יא/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'שלב
יא/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' נט {מל"מ}
יא/ה פרנס לדורו עמ' 239
יא/ה צמח מנחם דף נב ע"ג-ע"ד {מל"מ}
יא/ה קדשי יהושע עמ' תתיט {מל"מ}
יא/ה קהלת יעקב (אלבעלי)
יא/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרלא {מל"מ ושעה"מ}
יא/ה קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קסז {מל"מ}
יא/ה קרנות המזבח דף כו ע"ג-ע"ד, קכג ע"ב {מל"מ}
יא/ה רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רמא, רמח
יא/ה שאילת יעבץ ח"א סי' מא
יא/ה שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' יט
יא/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קיא, ח"ט סי' צא
יא/ה שבי בנימין דף טז ע"ב {מל"מ}
יא/ה שדה אלחנן ח"ב עמ' פא {מל"מ}
יא/ה שדה יצחק עמ' קלא {מל"מ - מדוע צריך פסוק להתיר מליחה בשבת}
יא/ה שו"ע הרב או"ח סי' שב ס' טו, סי' שכא ס"ב
יא/ה שולי הגליון עמ' מא
יא/ה שלל דוד
יא/ה שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שעה {מל"מ}
יא/ה שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רצד
יא/ה שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קמח
יא/ה שעורי מבשר טוב שבת עמ' קכג, קכז
יא/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תצח, תקח
יא/ה שער המלך ח"א עמ' קמד-קמה, רלד {מל"מ}
יא/ה שערי זבולון הל' שבת סי' ז אות א, ה, סי' סט אות ג {מל"מ}, סי' פט אות א
יא/ה שערי חכמה - שב שמעתתא דף נה ע"ג {כר"א}
יא/ה שעשועי תורה שבת עמ' שח-שט {מל"מ}
יא/ה שפת אמת על התלמוד ח"א דף סג ע"ב
יא/ה שרגא בטהרה עמ' קיב {מל"מ - מליחת קרבן}
יא/ה תאריך ישראל סי' כד הערה ד {מל"מ}
יא/ה תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ז {מל"מ}
יא/ה תואר פני שלמה עמ' 70
יא/ה תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' קכד {מל"מ}
יא/ה תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רכד, רכו, רנח
יא/ה תורה תמימה ויקרא פ' ב אות עט {מל"מ}
יא/ה תורת המלאכות ח"ב עמ' רנה אות רב
יא/ה תורת המלאכות ח"ג עמ' א, ד
יא/ה תורת המלאכות ח"ז עמ' ב, י, כו, לא, לח, לט, מב-מג, מז, סד, פג, קכז, קלז-קלט
יא/ה תורת המלאכות ח"ח עמ' א אות א, עמ' ג אות ג, עמ' ה אות ג, עמ' ו אות ד-ה, עמ' טז אות טו, עמ' ס אות נב, עמ' סח אות ס, עמ' קטו אות צה, עמ' קכה אות קג, עמ' קכח אות קיב, עמ' קכט אות קיז
יא/ה תנופת זהב עמ' 277
יא/ה תשובה מאהבה ח"א סי' רט
יא/ו אגלי טל גוזז סי' ב אות ז
יא/ו אהל יששכר סי' כו
יא/ו אור הישר [עי' לקמן פכ"ג הי"א]
יא/ו אמרי נפתלי ח"ב עמ' שמג
יא/ו ארשת צבי עמ' עח-עט
יא/ו בית יעקב (מסקין) סי' א
יא/ו ברור הלכה שבת עה ע"ב ציון ג
יא/ו דברות אליהו ח"א עמ' עא {ממחק}
יא/ו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רסה
יא/ו דרור יקרא עמ' קח
יא/ו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יא ס"ק י, סי' טו ס"ק לה, סי' כג ס"ק ב, סי' כו ס"ק ג, ו {או"ש}, ז, סי' ל ס"ק ד, לח, מד, מז
יא/ו הר המלך ח"ה עמ' לט
יא/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' קלט
יא/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרסב
יא/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' פב
יא/ו חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' יז ס"ק ב, ד
יא/ו חמדת ישראל ח"א דף סד ע"ג
יא/ו טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 320, 321
יא/ו טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף סד ע"ד {מ"מ}
יא/ו טל אורות (ר' שאול) עמ' צד {המפרק דוכסוסטוס}, צה {הדורס על העור}, צז {השף בין העמודים}
יא/ו טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תכא
יא/ו טל נתן עמ' קצד, ריט
יא/ו טל תחיה ח"א סי' עז
יא/ו יד פשוטה אהבה עמ' תתתפב
יא/ו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לט ע"ד
יא/ו מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רפ, רפב
יא/ו מחנה יוסף ח"ג עמ' צג
יא/ו מחנה יוסף שבת עמ' קעח
יא/ו מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' יח
יא/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קע, קעב-קעג
יא/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תצז
יא/ו מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' פ"ט]
יא/ו מציון אורה ח"א עמ' צו
יא/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/ו משאת המלך (אדרי)
יא/ו משנה הלכות ח"ח סי' צד, מהדו"ת או"ח עמ' ריח
יא/ו משנת יהודה ח"א פי"א ה"ה
יא/ו משנת יעקב
יא/ו נועם אליעזר (בן פורת) עמ' ר {דורס על עור}, רב {ממרח רטיה}, רה {מפרק דוכסוסטוס}
יא/ו נועם חכ"ג עמ' קה
יא/ו נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ב סי' א ס"ק ד
יא/ו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רכג
יא/ו פני משה (שלז')
יא/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'שלב
יא/ו ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק יד אות ד
יא/ו קול בן לוי (תשסג) עמ' סב
יא/ו קרית מלך
יא/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תכד
יא/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' רנד
יא/ו רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רלז, רמא
יא/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צא
יא/ו שו"ע הרב או"ח סי' שיד ס' כא, סי' שכז ס"ה
יא/ו שעורי מבשר טוב שבת עמ' קכג, קלא
יא/ו שערי זבולון הל' שבת סי' עב אות א
יא/ו תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רנג, שמז-שמח
יא/ו תורת המלאכות ח"ד עמ' קצח אות כ, עמ' רג אות כב
יא/ו תורת המלאכות ח"ז עמ' ג-ד, ז, לא, לח, מז-מט, נא, נה, נח-ס, קט, קלא
יא/ו תורת המלאכות ח"ח עמ' א אות א, עמ' ג אות ב, עמ' יד אות יב, עמ' טז אות טו, עמ' יז אות יז, עמ' כא אות יט, עמ' כב אות כ, עמ' כה אות כג, עמ' כז אות כד, עמ' לד אות לה, עמ' לח אות לח, עמ' מג אות מג, עמ' ס אות נב, עמ' סו אות נו, עמ' סח אות ס, עמ' עד אות סו, עמ' עח אות סו, עמ' קט אות צב, עמ' קיא אות צב, עמ' קכג אות קא, עמ' קכז אות קי, עמ' קכח אות קיג, עמ' קכט אות קטז-קיח, עמ' קמד אות י
יא/ו תשובה שלמה או"ח סי' ה
יא/ו תשורת שי מהדו"ק סי' שכח
יא/ז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' מא, ח"ב עמ' קנב
יא/ז אבני נזר או"ח סי' ריח אות ג
יא/ז אבני ציון ח"ב סי' יז אות ד
יא/ז אגלי טל ח"ב סי' סב אות ג
יא/ז אוצרות יהושע עמ' מא
יא/ז אור הישר [מ"מ ולח"מ לקמן פי"ב ה"ב]
יא/ז אור יעקב שבת דף טז ע"ב
יא/ז אור צהיר
יא/ז אמונת עתיך גל' 122 עמ' 53
יא/ז אמרי איש עמ' מג {מדין מחתך}
יא/ז אמרי נפתלי ח"ב עמ' שמג
יא/ז אמרי שבת דף כב ע"א, כג ע"ב, כד ע"א-ע"ב
יא/ז אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קטז-קיז, קכ
יא/ז אשר למלך
יא/ז באר דוד שבת ח"ב סי' ו אות א, סי' כח אות ה, סי' לב אות ב, סי' לה אות א, סי' לו אות א-ב, סי' לח אות א, סי' עו אות א
יא/ז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קלא
יא/ז באר מים חיים (נוסינזון) ביצה דף לג
יא/ז באר מים חיים (נוסינזון) ביצה דף לג
יא/ז בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' תי-תיא
יא/ז בית אהרן וישראל גל' לח עמ' עה, גל' סח עמ' כ
יא/ז בית הלל שנה ז גל' א עמ' כט {מחתך שלא לפי מידה}
יא/ז בני שמואל דף כב ע"ד
יא/ז ברור הלכה שבת קכה ע"ב ציון ג, ביצה לג ע"ב ציון א
יא/ז גן דוד דף כד ע"א, נג ע"ג
יא/ז דברות משה ביצה עמ' תקמד {למדת ארכו ורחבו}
יא/ז דברי חפץ עמ' סב
יא/ז דרך ישרה ח"ב עמ' נד
יא/ז הדרת זקנים שבת סי' יב ס"ק ח
יא/ז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק נו, סי' כח ס"ק יב, יח-יט
יא/ז הררי קדם שבת עמ' רכו
יא/ז ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' רעח
יא/ז ויען יצחק עמ' נא {מ"מ}
יא/ז זיו משנה
יא/ז זמנים למלך
יא/ז חי' הריצ"ד
יא/ז חי' חתם סופר
יא/ז חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' שפו-שפז
יא/ז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רנ ד"ה והנה (הא') {מ"מ - והנה כל הסוגיא הזאת מתמהת אצלי על דברי רבינו שכתב חייב}
יא/ז חי' ר"י נחמיה סי' קלא אות ז
יא/ז חמדת ישראל ח"א דף סה ע"ב וע"ד
יא/ז טהרת הבית ח"ב עמ' שמד
יא/ז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 205 {מ"מ}, 362, 365, 366
יא/ז טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף עז ע"ג
יא/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' צח {הקוטם קיסם}, קא {המגרד ראשי כלנוסאות}, קכז {הקוטם קיסם}, קנח {הקוטם קיסם, מ"מ}
יא/ז טל אמרתי עמ' 337
יא/ז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נז-נח, רד, ח"ב עמ' רפה
יא/ז טל חיים (טל) שבת עמ' 57-58
יא/ז טל נתן עמ' קצד, ר, רכז, רמח, שצב
יא/ז טל תחיה ח"א סי' פא אות א, ח"ב סי' לב
יא/ז יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קט
יא/ז ידיו של משה
יא/ז ישועות כהן שבת סי' צט ס"ק ו
יא/ז ישועת משה עמ' רעה, שסב, תמה
יא/ז כסא המלך (מאזוז) עמ' יח
יא/ז כרוב ממשח
יא/ז לב שלם [פרי הארץ דף פט ע"ג, קול בן לוי (תפז) דף יז, מגילת ספר לאוין דף יד ע"א]
יא/ז להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' כח, ח"ח עמ' לג, חי"א עמ' סד
יא/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מ ע"א-ע"ב {מחתך}, מה ע"א {מגרד}
יא/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רפה-רפז {נוטל קיסם}, שכב {מגרד ראשי כלונסאות}
יא/ז מגילת ספר לאוין דף יד ע"א {מ"מ}
יא/ז מגיני שלמה עמ' רסב {מרכה"מ}
יא/ז מגל ח"ז עמ' 19
יא/ז מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (השני) או"ק א
יא/ז מחנה יהודה (חסמן) עמ' צט {לחצוץ}
יא/ז מילי דמרדכי [עי' הקדמת מעשה רקח]
יא/ז מלאכת מחשבת עמ' רלד
יא/ז מלואי שלמה עמ' רצח, ש, שיח, שכ
יא/ז מנחת אשר שבת עמ' קפו, פסחים עמ' סח, ב"ב עמ' קלח
יא/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קעג
יא/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תצז-תצח, תק {מ"מ}, תקטו, תקטז {שעה"מ}
יא/ז מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' קטז, קכג
יא/ז מעדני שמואל עמ' לב
יא/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/ז מעיני המים
יא/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף כח ע"ד
יא/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קעה-קעו
יא/ז מציון אורה ח"א עמ' צד-צה
יא/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רעג
יא/ז מראה הפנים שבת פרק כב {נוטל קיסם}
יא/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/ז מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
יא/ז משאת המלך (אדרי)
יא/ז משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קצח
יא/ז משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רח
יא/ז משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' קצד
יא/ז משנת יהודה ח"א כאן, ופי"א ה"ט
יא/ז משפטי עזיאל ח"ח עמ' צד, צו
יא/ז משרת משה (נבר)
יא/ז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' רו {מחתך - בכוונה}, רז {בלי כוונה - פטור אבל אסור}
יא/ז נועם ח"ג עמ' מה {מרכה"מ}
יא/ז נחל איתן
יא/ז נחלת שמעון (אמוראי) דף מא-מב
יא/ז נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' פו ס"ק ח, סי' פח ס"ק א-ב, ז-ט, סי' צט ס"ק א, סי' קד ס"ק ב, סי' קיט ס"ק יב
יא/ז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קפח, רי
יא/ז נתן פריו סוכה עמ' רלז
יא/ז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רכד
יא/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתשצב
יא/ז עטרת שבת עמ' קכו-קכז, קל-קלב
יא/ז פאת ים (מאיו) דף נב ע"ב
יא/ז פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פט ע"ג
יא/ז פתוחי חותם עמ' שיד, שטו
יא/ז ציון לנפש חנה חיה עמ' ע
יא/ז צרור החיים (יעקב)
יא/ז קהלת יעקב (אלבעלי)
יא/ז קול חיל עמ' מ
יא/ז קרית מלך
יא/ז רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רנא
יא/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ל, ח"ה סי' מו, ח"ט סי' צא
יא/ז שו"ע הרב או"ח סי' שיד ס' טז
יא/ז שושנת יעקב (רפפורט) עמ' סב
יא/ז שלל דוד
יא/ז שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רעב-רעג, ח"ג עמ' תיג
יא/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' רטז
יא/ז שמן הטוב (תשפ) עמ' רפו
יא/ז שמש ומגן או"ח סי' ד עמ' ט {קוטם כדי לחצוץ שיניו}
יא/ז שעורי מבשר טוב שבת עמ' עד
יא/ז שער המלך כאן, וח"א עמ' מח
יא/ז שערי זבולון הל' שבת סי' עב אות ב, סי' צא אות א, ד
יא/ז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף טו ע"ד
יא/ז שפת הים (זכריש) סי' יד ס"ק ד-ה, ז
יא/ז תאריך ישראל סי' כא הערה כא
יא/ז תורת המלאכות ח"ג עמ' קנז, ח"ד עמ' לט אות א
יא/ז תורת המלאכות ח"ז עמ' קנט
יא/ז תורת המלאכות ח"ח עמ' יב אות י, עמ' מה אות מה, עמ' מט אות עו, עמ' קל אות א, עמ' קלה אות ב, עמ' קלו אות ג, עמ' קלט אות ג-ד, עמ' קמ אות ה, עמ' קמד אות ח-ט, עמ' קנ אות יד, עמ' קנב אות יז-יח, עמ' קנג אות יט-כ, עמ' קנח אות כב, עמ' קס אות כג, עמ' קסח אות ל, עמ' קעא אות לב, עמ' קעג אות לב, עמ' קעו אות לג, עמ' קעט אות לג, עמ' קפב אות לג, עמ' קפח אות לז, עמ' קפט אות לח, עמ' קצא אות לט, עמ' קצז אות מג, עמ' קצח אות מג, עמ' רב אות מה, עמ' רה אות מו, עמ' רח אות מז, עמ' ריא אות מח, עמ' רטו אות נ, עמ' רכב אות נט, עמ' רכג אות סב-סג, עמ' רכו אות סו-סז, עמ' רכז אות עא
יא/ז תחומין ח"ו עמ' 52, חי"ז עמ' 36
יא/ז תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' ח
יא/ז תשובה שלמה או"ח סי' ה
יא/ח אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' עה]
יא/ח אור זרוע השלם שבת עמ' ריג
יא/ח אור צהיר
יא/ח אור שמח
יא/ח באר מים חיים (נוסינזון) ביצה דף לג
יא/ח בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' תי
יא/ח בית היין עמ' קנז
יא/ח ברור הלכה ביצה לג ע"ב ציון א, ב
יא/ח בשבילי הקרבנות סי' כה אות א {מל"מ}
יא/ח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ד ס"ק כד, סי'יז ס"ק נו, סי' כח ס"ק יט
יא/ח הר המלך ח"א עמ' סז-עד
יא/ח זיו משנה
יא/ח חנן אלקים עמ' רי
יא/ח טל אורות (ר' שאול) עמ' צח
יא/ח טל אמרתי עמ' 338
יא/ח טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רפה
יא/ח טל תחיה ח"א סי' ז אות ב
יא/ח יחוה דעת ח"ב עמ' רד
יא/ח כסא המלך (מאזוז) עמ' יח
יא/ח כרוב ממשח
יא/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מ ע"ג {עשבים לחים}
יא/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רפה-רפז
יא/ח מוריה גל' רמג עמ' ק
יא/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קעד
יא/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף כח ע"ד
יא/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קעה-קעו
יא/ח מציון אורה ח"א עמ' צד
יא/ח מראה הפנים ביצה דף יז
יא/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/ח משאת המלך (אדרי)
יא/ח משנת יהודה ח"א פי"א ה"ז, פכ"ג ה"ז
יא/ח נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' פח ס"ק ג
יא/ח נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' רי
יא/ח עטרת שבת עמ' קל-קלא
יא/ח קול בן לוי
יא/ח רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רנב
יא/ח שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תיב, ח"ב עמ' קסו, רעו, רעט, שע, תסה, ח"ג עמ' יז, כד-כה, לח, מג-מד, מח-נ
יא/ח שעורי מבשר טוב שבת עמ' עה
יא/ח שער המלך ח"א עמ' מח, נא
יא/ח שערי חכמה - שב שמעתתא דף מג ע"ב
יא/ח תורת המלאכות ח"ז עמ' ח
יא/ח תורת המלאכות ח"ח עמ' קלט אות ג, עמ' קמג אות ז, עמ' קנב אות יז, עמ' קנג אות יט, עמ' קנח אות כב, עמ' קסה אות כח, עמ' קסח אות ל, עמ' קסט אות לא, עמ' קעג אות לב, עמ' קעז אות לג, עמ' קפב אות לג, עמ' קפט אות לח, עמ' קצד אות מא, עמ' רב אות מה
יא/ט אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' מא עמ' ק
יא/ט אבן פינה (פורת) עמ' ה {השלים לספר}, ח
יא/ט אבני נזר או"ח סי' רט אות א, חו"מ סי' קד
יא/ט אגלי טל טוחן סי' י, ח"ב סי' נג אות א, סי' קעה, רד
יא/ט אדני היד החזקה
יא/ט אהל יצחק גיטין עמ' תשנט
יא/ט אורות חיים פ' יב אות כד {קלקול הנייר}
יא/ט אפיקי מגינים שבת דף עה
יא/ט ארשת צבי עמ' עה
יא/ט אתה יצרת - מלאכות שבת סי' מד אות ד, סי' מה
יא/ט באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' סב אות ו
יא/ט באר דוד שבת ח"ב סי' מ אות ב-ג, סי' מא אות ה, סי' מב אות ג, סי' מג אות א, ג, סי' מט אות ג, סי' עג אות ב
יא/ט באר לחי ראי עמ' עד-עט
יא/ט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' סא אות ה
יא/ט בדבר מלך
יא/ט בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רכד, רמ, רמה, רנה, שלח
יא/ט בני דוד
יא/ט בנין שבת ח"ב עמ' קכ {ע"מ לקלקל}
יא/ט ברור הלכה שבת עה ע"ב ציון ט, קג ע"א ציון ז, קד ע"ב ציון ל, ציון ס פסקה א
יא/ט ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שלו
יא/ט גשר יהושע עמ' 229
יא/ט דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' כח, לב
יא/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' סט-ע
יא/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף כב ע"א-ע"ג
יא/ט הדרת זקנים שבת סי' י ס"ק ב
יא/ט הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק י, כ, לה-לו, סי' כח ס"ק ד
יא/ט הר המלך ח"ג עמ' קכז-קכח, ח"ח עמ' רה-רח
יא/ט וזאת ליהודה (זלצר) עמ' פב
יא/ט זכרון שלמה (קליין) עמ' קמז {ע"מ לקלקל עור}
יא/ט זמנים למלך
יא/ט חי' חפץ חיים
יא/ט חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' תד
יא/ט חיים ומלך
יא/ט חמדת ימים עמ' קלט
יא/ט חמדת ישראל ח"א דף סה ע"ד, סו ע"ג, סח ע"ב {מוחק}, סט ע"ב
יא/ט טהרת יו"ט ח"ג עמ' קצב
יא/ט טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 331, 373, 455
יא/ט טל אורות (ר' שאול) עמ' קז {המוחק כתב}
יא/ט טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' שעז
יא/ט טל תחיה ח"א סי' פב אות א, סי' פד
יא/ט יד פשוטה אהבה עמ' תקלב
יא/ט ישועות מלכו (קרית ארבע, השמטות דף נח ע"ד)
יא/ט ישועת משה עמ' רעה, שסב, תמה
יא/ט לב חיים (פלג'י) ח"ב דף קכב ע"א
יא/ט לב שלם [פנים מאירות (תקצג) ח"ב דף קט ע"ב]
יא/ט ללשונות הרמב"ם
יא/ט לקט עני (שו"ב) דף לח ע"ב
יא/ט מזכרת עמ' 106
יא/ט מחנה יוסף ח"ג עמ' צג
יא/ט מחנה יוסף שבת עמ' קעח
יא/ט מלאכת שמואל עמ' רעה
יא/ט מלואי שלמה עמ' שטו-שיז
יא/ט מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' מב
יא/ט מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יח ס"ק ט
יא/ט מנחת אשר שבת עמ' רצג
יא/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קעד, קעז
יא/ט מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שכו
יא/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תק {רמב"ם}, תקט {ספר קובץ}
יא/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' מב
יא/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ק
יא/ט מעיני התורה ח"ג עמ' צג
יא/ט מערכי לב (לב) עמ' שכב, שכד
יא/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/ט משאת המלך (אדרי)
יא/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' נט עמ' 178
יא/ט משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מ {המוחק לקלקל}
יא/ט משנת יהודה עמ' קכג-קכח
יא/ט משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' יב-יג
יא/ט משנת רבנו יוסף עמ' 170
יא/ט משנת שמחה
יא/ט משרת משה (נבר)
יא/ט נאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 191 {ע"מ לכתוב שתי אותיות}
יא/ט נועם ח"ה עמ' שיט
יא/ט נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קנד
יא/ט נחלת אבות סי' ב עמ' ו, ח, סי' יז עמ' לד
יא/ט נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' סז ס"ק ה, סי' צג ס"ק ה, ח"ב שער א סי' ו
יא/ט נתן פריו גיטין עמ' צג
יא/ט ס' הנייר עמ' כו
יא/ט ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רו
יא/ט עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' מח-נה
יא/ט עזרת כהן עמ' תז
יא/ט עטרת שבת עמ' קכ
יא/ט פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קפט
יא/ט פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'שלא, א'שלג
יא/ט קהלות יעקב שבת סי' לח אות ב
יא/ט קהלת יעקב (אלבעלי)
יא/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' ק
יא/ט רווחא שמעתתא ח"ב עמ' נה
יא/ט רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קנז, רסו, רסט
יא/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קטז, ח"ה סי' ז, ח"ט סי' צא
יא/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' טו
יא/ט שו"ע הרב או"ח סי' שמ ס"ד
יא/ט שו"ת ר"י מילר עמ' רפא
יא/ט שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תיב, ח"ב עמ' קסו, רעו, רעט, שע, תסה, ח"ג עמ' יז, כד-כה, לח, מג-מד, מח-נ
יא/ט שלמי ניסן פ' האורג עמ' עה
יא/ט שלמי ניסן פ' הבונה עמ' קעז, קפ, קצא, רי, רטו, רלו
יא/ט שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רט
יא/ט שעורי מבשר טוב שבת עמ' קלה, קמא, קסא
יא/ט שערי זבולון הל' שבת סי' נה אות ב, סי' עו אות ו, סי' צו אות ד
יא/ט שפתי דעת ח"א עמ' סה
יא/ט תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קב
יא/ט תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' קפז, רע
יא/ט תורה לשמה (תשעג) עמ' שיט
יא/ט תורת המלאכות ח"ג עמ' קסא
יא/ט תורת המלאכות ח"ז עמ' קנא
יא/ט תורת המלאכות ח"ח עמ' סח אות ס, עמ' קכט אות קיז
יא/ט תחומין ח"ו עמ' 48-47
יא/ט תכריך מרדכי סי' א עמ' ו
יא/ט תנובת ציון דף כב ע"ד, כד ע"א
יא/י אבן פינה (פורת) עמ' ו {אא - אאזרך}, ז {נוטריקון}, ח-ט
יא/י אבני נזר או"ח סי' רט אות ד
יא/י אגלי טל ח"ב סי' מג אות ב, סי' נג אות ד, סי' רד
יא/י אגרות משה או"ח ח"ג סי' צח, אהע"ז ח"א סי' פב ענף יא
יא/י אהל שרה לאה עמ' תריח {מ"מ}
יא/י אור יעקב שבת דף לט ע"ג, מ ע"א
יא/י אור צהיר
יא/י אחר האסף עמ' תקיח {מ"מ}
יא/י אמרי סופר עמ' צב
יא/י אמרי שבת דף כב ע"א
יא/י אמת ליעקב מועד עמ' קעו {שם אחד - מלה שלמה}, קעז
יא/י אפיקי מגינים שבת דף קג
יא/י ארשת צבי עמ' ס
יא/י באהלה של תורה או"ח סי' נ אות א-ג
יא/י באר דוד שבת ח"ב סי' מ אות ב-ג, סי' מא אות ה, סי' מב אות ג, סי' מג אות א, ג, סי' מט אות ג, סי' עג אות ב
יא/י באר לחי ראי עמ' סח-עט
יא/י בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 16 {חייב על כל כתב ולשון}
יא/י בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שלח
יא/י ברור הלכה שבת קג ע"א אחרי ציון ד (פעמיים), וציון ז
יא/י ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קז
יא/י גשר יהושע עמ' 229
יא/י דברות משה גיטין עמ' מח
יא/י דברי אברהם (מנדלסון) דף סו ע"א {כתב לועזי}
יא/י דברי אור ח"ב עמ' צד
יא/י דברי יחזקאל (מישור) עמ' נח
יא/י דברי יחזקאל (תרצה) דף יח ע"ב וע"ד, כ ע"ד, כא ע"ד
יא/י הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק י, מ
יא/י הר המלך ח"ג עמ' קכח
יא/י הררי קדם שבת עמ' ריג
יא/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רט
יא/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קיג
יא/י ויען יצחק עמ' עח
יא/י זמנים למלך
יא/י חי' חפץ חיים
יא/י חלקת מאיר
יא/י חמדת ישראל ח"א דף סז ע"א
יא/י טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 378, 393
יא/י טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף עט ע"א
יא/י טל אורות (ר' שאול) עמ' קב
יא/י טל תחיה ח"א סי' פד אות א
יא/י יין מלכות (שניאורסון) עמ' 137-138 {אותיות כפולות}
יא/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רכח
יא/י מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' עה
יא/י מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מ ע"ד
יא/י מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רפט-רצ {אות כפולה}
יא/י מחנה יוסף שבת עמ' קפ
יא/י מי החג עמ' קיז
יא/י מנחת חינוך ח"א עמ' קעד-קעה
יא/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תק-תקא {רמב"ם}, תקד {ספר קובץ}
יא/י מערכי לב (לב) עמ' רצח {מ"מ}, ש, שיב, שכב, שכד, שנב, שנז
יא/י מערכי לב (ציר') עמ' מו
יא/י מרגניתא דר"מ
יא/י מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/י מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
יא/י מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' מט אות א {מ"מ}
יא/י משה ידבר (תשעו) עמ' כח
יא/י משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קצג
יא/י משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רד
יא/י משכנות אפרים שבת סי' יב אות ג {בכל כתב ולשון}
יא/י משנת יעקב
יא/י נועם ח"ה עמ' שיט
יא/י נחלת אבות סי' יז עמ' לד
יא/י נרות אהרן (גם עמ' ר)
יא/י נשאל דוד או"ח עמ' קד {מ"מ - נונין הפוכים}
יא/י נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' צב ס"ק א, ד
יא/י ס' הנייר עמ' כו
יא/י ס' השבי"ט עמ' מו-מז
יא/י עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' נה-סג
יא/י פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' א דף ב ע"ב-ע"ד, ד ע"ג {בכל לשון}, סי' ב דף ט ע"א {בכל כתב ולשון}, ט ע"ב {מ"מ}
יא/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נ ע"א
יא/י צפנת פענח (השמטות דף קי ע"ב)
יא/י קול חיל עמ' לב-לג
יא/י קונטרסי שעורים גיטין שעור ה אות ו
יא/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קפ {בכל לשון}
יא/י רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רנו, רנח, רסא
יא/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פו (להלכה יא) {בכל לשון}, צא
יא/י שו"ע הרב או"ח סי' שמ ס"ח
יא/י שו"ת ר"י מילר עמ' רפ-רפא
יא/י שיח השדה (פרומר) עמ' לא
יא/י שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תיב, ח"ב עמ' קסו, רעו, רעט, שע, תסה, ח"ג עמ' יז, כד-כה, לח, מג-מד, מח-נ
יא/י שלמי ניסן פ' הבונה עמ' קכ, קכב, קכז, קמב
יא/י שעורי עץ ארז שבת עמ' צז {בכל לשון חייב}
יא/י שער המלך - מעשה חושב ח"א עמ' סב
יא/י תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' רנו
יא/י תחומין ח"ב עמ' 77, ח"ו עמ' 50, 52
יא/יא אבן ישראל (פישר)
יא/יא אבני נזר או"ח סי' רט אות ה
יא/יא אגלי טל ח"ב סי' נג אות ה
יא/יא אהל יששכר סי' כד
יא/יא אור צהיר
יא/יא אות היא לעולם ח"א דף קלו ע"ד
יא/יא אמרי דעת או"ח סי' ב עמ' טז
יא/יא אמרי כהן (הולנדר) עמ' ריז
יא/יא אשר למלך
יא/יא באר דוד שבת ח"ב סי' מ אות ב-ג, סי' מא אות ה, סי' מב אות ג, סי' מג אות א, ג, סי' מט אות ג, סי' עג אות ב
יא/יא באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף קד {התכוון לכתוב ח'}
יא/יא בית אהרן וישראל גל' סח עמ' כא
יא/יא ברור הלכה שבת קד ע"ב ציון ז
יא/יא ברקאי ח"ה עמ' 16 {כתב ע"ג כתב - חייב}
יא/יא גט מקושר (צינץ) עמ' תשפח
יא/יא דברי יחזקאל (מישור) עמ' סה {מרכה"מ}, סז
יא/יא דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' מח
יא/יא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק יז, כה, כח
יא/יא הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצז
יא/יא השיב משה (תשעה) יו"ד סי' נב [א] אות כד עמ' שח
יא/יא זמנים למלך
יא/יא חי' ירוחם
יא/יא חיים ומלך
יא/יא חלקת יואב החדש קונטרס הערות בשם המחבר סי' ו
יא/יא חמדת ישראל ח"א דף סז ע"ד
יא/יא חנן אלקים עמ' רי
יא/יא טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 381, 393
יא/יא טל אורות (ר' שאול) עמ' קב
יא/יא טל נתן עמ' רי
יא/יא יד פשוטה אהבה עמ' תשסד
יא/יא כבודה של תורה ח"ג עמ' פו
יא/יא כנה"ג [שלטי הגבורים פ' הבונה]
יא/יא כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' ב
יא/יא לב שלם [מעין גנים (קושט') שו"ת ודרושים דף כא ע"ב, בית דוד שבת פי"ב מ"ה, פרי האדמה]
יא/יא לב שלמה (הלוי) דף ב ע"ג
יא/יא להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' ב
יא/יא מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מ ע"ד, מא ע"א {וכתב שני זיינין}
יא/יא מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רצ {שני זיינין}, רצו {כתב ע"ג כתב}
יא/יא מגן גבורים (או"ח) קונ' תקון סופרים ס"ק יב, יח
יא/יא מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יד ס"ק לט
יא/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קעה
יא/יא מנחת יהודה (בוים) דף פו ע"ב {שני זיינים}
יא/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקז
יא/יא מעין גנים (מזרחי) דף כא ע"ב, כב ע"א
יא/יא מערכי לב (לב) עמ' ש {מרכה"מ}, שכב, שכד
יא/יא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' עד]
יא/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' רסט
יא/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/יא מרכה"מ אלפ'
יא/יא משובב נתיבות עמ' נד
יא/יא משנת יהודה ח"ב פי"א הט"ו
יא/יא משנת יעקב
יא/יא משנת ראשונים (הירשפלד)
יא/יא נחלת אבות סי' ב עמ' ו
יא/יא נר יצחק (ארדיט) עמ' כו
יא/יא נרות אהרן
יא/יא ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רה
יא/יא קהלת יעקב (אלבעלי)
יא/יא קול חיל בהשמטה לסי' ג ס"ק יא {מרכה"מ}, ועמ' לה
יא/יא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קכ
יא/יא שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רסז
יא/יא שרשי הים
יא/יא תוספתא כפשוטה מועד עמ' 178
יא/יב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' עט
יא/יב אבני חפץ ח"א סי' יט
יא/יב אור הישר
יא/יב אור צהיר
יא/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 61
יא/יב אמונת יהושע עמ' ד {אות אחת במדינה אחרת}
יא/יב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 420
יא/יב ברור הלכה שבת קד ע"ב ציון נ
יא/יב דעת כהן עמ' רצו
יא/יב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק יז
יא/יב חי' חתם סופר
יא/יב טל אורות (ר' שאול) עמ' קג
יא/יב טל נתן עמ' קנד
יא/יב יד פשוטה אהבה עמ' תשסד
יא/יב מוריה גל' קצג עמ' קטו-קטז {מ"מ}, קיז
יא/יב מנחת אשר שבת עמ' רצג
יא/יב מערכי לב (לב) עמ' צג, שכב, שכד
יא/יב מראה הפנים שבת דף ע
יא/יב משנה הלכות ח"ה סי' נז-נח
יא/יב נועם חכ"א עמ' עג
יא/יב פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תשג
יא/יב צבי גאון יעקב סי' א
יא/יב שואל ומשיב ח"ז עמ' יט {מ"מ}
יא/יב שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' רכח
יא/יב שלמי ניסן פ' הבונה עמ' ע, קפב-קפג, רמט
יא/יב תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רו
יא/יב תחומין ח"ב עמ' 105, ח"ו עמ' 50
יא/יג אבן פינה (פורת) עמ' ז
יא/יג אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ב אות ב
יא/יג אבני נזר או"ח סי' רט אות ח
יא/יג אגלי טל ח"ב סי' נג אות ח
יא/יג אגרות משה ח"ח עמ' סט
יא/יג אהל משה (הורוביץ) ח"א שבת קג ע"ב
יא/יג אהלי חיים עמ' קכה
יא/יג אור יעקב פסחים דף 153, סנהדרין דף לא ע"ב
יא/יג אמת ליעקב מועד עמ' קפג
יא/יג אשר למלך
יא/יג באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' סב אות ג
יא/יג באר דוד שבת ח"ב סי' מ אות ב-ג, סי' מא אות ה, סי' מב אות ג, סי' מג אות א, ג, סי' מט אות ג, סי' עג אות ב
יא/יג בדבר מלך
יא/יג בית אהרן (קארטשין) עמ' עד
יא/יג בית נפתלי (תרנט) סי' לט
יא/יג ברור הלכה שבת קד ע"ב ציון ס
יא/יג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שלז
יא/יג דברות משה גיטין עמ' נ-נא
יא/יג דברי יחזקאל (מישור) עמ' נט, סה, סח, ע
יא/יג דברי יחזקאל (תרצה) דף יח ע"ד, כ ע"ד, כב ע"א וע"ד
יא/יג דגל ראובן ח"ג סי' ח
יא/יג הדרת זקנים שבת סי' י ס"ק ג
יא/יג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק יט, כא, סי' כ ס"ק יב
יא/יג זמנים למלך
יא/יג חי' חפץ חיים
יא/יג חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' תד
יא/יג חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' רצ-רצא, רצה
יא/יג חנן אלקים עמ' רי {מ"מ}
יא/יג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ב עמ' ד {נטל גגו של ח}
יא/יג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 393
יא/יג טל אורות (ר' שאול) עמ' קב {המגיה אות אחת}, קג {הכותב אות אחת}
יא/יג טל תחיה ח"א סי' פג
יא/יג יד המלך
יא/יג לבושי מרדכי או"ח עמ' תכב
יא/יג ללשונות הרמב"ם
יא/יג לקוטי סופר ח"ב דף נט ע"ד {יד המלך}
יא/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מא ע"א {הגיה}
יא/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רצא {חלק גג החית}
יא/יג מדה טובה ח"ב עמ' 248
יא/יג מנחת חינוך ח"א עמ' קעד-קעה
יא/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תסב, תקיא, ח"א עמ' תקו
יא/יג מעיני התורה ח"ג עמ' פז
יא/יג מערכי לב (לב) עמ' שב, שה, שכב, שכד
יא/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/יג מרכה"מ אלפ'
יא/יג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף מב
יא/יג משנת יהודה ח"ב
יא/יג משנת ר' אהרן גיטין עמ' קיג
יא/יג ס' החיים (קלוגר) עמ' קיג
יא/יג ס' סת"ם עמ' ת, תלו, תמד
יא/יג עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' ס
יא/יג פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תשיג, ח"ב עמ' א'שלג
יא/יג פרי האדמה ח"א
יא/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נ ע"ג
יא/יג צפנת פענח (השמטות דף קי ע"ב)
יא/יג קהלת יעקב (אלבעלי)
יא/יג קובץ ספרי סת"ם עמ' קב
יא/יג קול חיל עמ' לה
יא/יג רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רסא
יא/יג שארית יהודה (בלום) דף כד ע"ג {חלק גג החי"ת}
יא/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קעו, ח"ט סי' צא
יא/יג שדה הארץ ח"ג דף יא ע"ב
יא/יג שו"ת הרד"ך עמ' לז
יא/יג שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' מא
יא/יג שלמי ניסן פ' האורג עמ' מב
יא/יג שלמי ניסן פ' הבונה עמ' ע, קיט, קכו, קסז-קסח, רלו
יא/יג שנות חיים (קלוגר) עמ' קנג
יא/יג שעורי מבשר טוב שבת עמ' קנז
יא/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' סא
יא/יג שערי מאיר עמ' קכח
יא/יג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' קצג
יא/יג תורה לשמה (תשעג) עמ' שיט
יא/יג תורת המלאכות ח"ח עמ' סח אות ס
יא/יג תחומין ח"ו עמ' 48
יא/יג תפארת אריה עמ' סב {מגיה וכתב שתי אותיות - נטל גג של ח'}
יא/יד אבני נזר או"ח סי' רט אות ט
יא/יד אגלי טל ח"ב סי' נג אות ט
יא/יד אחר האסף עמ' תקטז-תקיט
יא/יד אמרי נפתלי ח"ב עמ' שמג
יא/יד אמת ליעקב מועד עמ' קפג
יא/יד אנצי"ת ע' אטר הע' 44
יא/יד ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' תיז
יא/יד באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' סב אות יג
יא/יד בית אהרן וישראל גל' סה עמ' מב
יא/יד בן יהודה סי' צד
יא/יד בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תט
יא/יד בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' עב
יא/יד ברור הלכה שבת קג ע"א ציון ז בסופו
יא/יד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' מה
יא/יד גן דוד דף כג ע"ג
יא/יד דברי יחזקאל (מישור) עמ' נז
יא/יד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רסה
יא/יד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק ג
יא/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' לז
יא/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תפח
יא/יד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' קד
יא/יד חזקה רבה אהע"ז ח"ד הלכה שיא, חו"מ ח"ג עמ' 295
יא/יד חכמת גרשון עמ' תע
יא/יד חמדת ישראל ח"א דף סח ע"ג
יא/יד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 239
יא/יד טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' נח
יא/יד טל אורות (ר' שאול) עמ' קג
יא/יד יד אברהם פרה עמ' רלט
יא/יד יחוה דעת ח"ב עמ' רי
יא/יד כתבי מהר"ם איררה עמ' שנב, שנח
יא/יד לב השבת סי' ס אות ח
יא/יד מאור ישראל
יא/יד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תלט
יא/יד מנחת חינוך ח"א עמ' קעו
יא/יד מעדני שמואל עמ' לב
יא/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/יד מערכי לב (לב) עמ' שיב, שיט, שכב, שכד
יא/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/יד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' מח אות ב {קטן אוחז בידו}
יא/יד משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קצג
יא/יד משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רד
יא/יד משכיל ליהודה עמ' רכג-רכה {כותב בשמאל פטור}
יא/יד משנה הלכות ח"ז סי' מה
יא/יד נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' צד
יא/יד נועם ח"ד עמ' קפז, חי"א עמ' קצח
יא/יד נשאל דוד או"ח עמ' מז {איטר}
יא/יד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רכד
יא/יד סוגיות בדיני ממונות עמ' 183
יא/יד עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' סג-סט
יא/יד פסקי אליהו ח"ג עמ' כח {כתב בשמאל}
יא/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נ ע"א
יא/יד קונטרס איש אטר (בתוך מס' תפילין עם באור רשי"ח קנייבסקי) אות מו
יא/יד רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רנו-רנז
יא/יד שארית יהודה (בלום) דף כד ע"ג {שמאל, משתי סממניות}, כה ע"א, נט ע"ג {מוחק בשמאל}
יא/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קעו, ח"ט סי' צא
יא/יד שו"ע הרב או"ח סי' לב ס"ז
יא/יד שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קכז
יא/יד שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' מט, סא
יא/יד שלמי ניסן פ' הבונה עמ' קכא, קלה, קלז
יא/יד שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' רמד
יא/יד שערי שמואל עמ' רמה
יא/יד תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רה
יא/יד תחומין ח"ה עמ' 72
יא/טו אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' יט
יא/טו אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' עא אות א
יא/טו אבני נזר או"ח סי' רט אות י
יא/טו אגלי טל ח"ב סי' נג אות י-יא
יא/טו אהל יצחק גיטין עמ' תשע
יא/טו אוצרות יהושע עמ' קנו
יא/טו אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' ה ד"ה אולם
יא/טו אמרי שבת דף כה ע"ב
יא/טו באר דוד שבת ח"ב סי' יב אות ב-ג, סי' מא אות ז-ח, סי' מג אות א, סי' מז אות א, סי' מח אות א, ג, סי' מט אות ג
יא/טו בית אהרן וישראל גל' לז עמ' צז
יא/טו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רמב
יא/טו בית מאיר (תשע) סי' קכה ס"ב עמ' סא
יא/טו בנין שבת ח"ב עמ' כא {שאינו מתקיים}
יא/טו ברור הלכה שבת קד ע"ב ציון ה
יא/טו גט מקושר (צינץ) עמ' תשפד
יא/טו גן דוד דף יא ע"א-ע"ב
יא/טו דברי יחזקאל (מישור) עמ' סא
יא/טו דברי יחזקאל (תרצה) דף יט ע"ג
יא/טו דור רביעי ח"ב עמ' סב
יא/טו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רסו
יא/טו הדר איתמר עמ' יא {שתתקיים הכתב}
יא/טו הדרת זקנים שבת סי' י ס"ק ט
יא/טו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק לא
יא/טו הררי קדם שבת עמ' רטז
יא/טו התעוררות תשובה
יא/טו התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' קמד
יא/טו חזון ישעיה שבת עמ' רמה
יא/טו טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 241, 335, 383
יא/טו טל אורות (ר' שאול) עמ' קב
יא/טו טל נתן עמ' קצו
יא/טו יחוה דעת ח"ד עמ' קנד
יא/טו יראה ואהבה עמ' קמז
יא/טו ישועת משה עמ' תמה
יא/טו כתב סופר - שו"ת החדשות עמ' עה
יא/טו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קו
יא/טו לקוטי שיחות ח"ב עמ' 675
יא/טו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מא ע"ג {דבר המתקיים}
יא/טו מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רצה
יא/טו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף עא ע"ב
יא/טו מנחת חינוך ח"א עמ' קסז, קעו
יא/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקנ
יא/טו מעיל צדקה (לנדסופר) סי' כד
יא/טו מעיל צדקה (תשעח) עמ' עו
יא/טו מערכי לב (לב) עמ' צה, צז
יא/טו מרכבת המשנה מהדו"ק [עלי ירקות - בתוספתא]
יא/טו מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' מח אות א {על דבר המתקיים - דבר של עיר הנדחת}
יא/טו משנת יהודה ח"ב
יא/טו משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' צו-צח
יא/טו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קכז
יא/טו נחלת עזרא ח"א עמ' 10
יא/טו נחלת צבי (כהנא) עמ' סג
יא/טו נחמד למראה ח"ב דף לד ע"ב
יא/טו נשמת אברהם ח"א עמ' שנו
יא/טו נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' סז ס"ק ה, סי' צג ס"ק ה
יא/טו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד סי' נד אות טו
יא/טו נתן פריו מגילה עמ' שע
יא/טו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רכד
יא/טו סוגיות בדיני ממונות עמ' 207-208
יא/טו עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' סט-עה
יא/טו עולת איש (אלישר) דף יא ע"ד
יא/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נ ע"א
יא/טו קרית מלך
יא/טו רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רכא, רסג-רסד
יא/טו שארית יהודה (בלום) דף נט ע"ג {עד שימחק כתב העומד}
יא/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קעו, ח"ט סי' צא
יא/טו שו"ע הרב או"ח סי' שמ ס"ו
יא/טו שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' ח-ט, מו, סו-סח, תנב-תנג
יא/טו שלמי ניסן פ' האורג עמ' עד-עה
יא/טו שלמי ניסן פ' הבונה עמ' יז, קנג-קנד, קנו, רי-ריא, רנא, רעט
יא/טו שעורי מבשר טוב שבת עמ' קמט
יא/טו שעורי ר' שמואל גיטין עמ' שג
יא/טו שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 86
יא/טו שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 127
יא/טו תבואת יקב (פרידמן) עמ' קו
יא/טו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ל ס"ק ח, יד-טו
יא/טו תורה לשמה (תשעג) עמ' שיט
יא/טו תורת אמת (תשסו) עמ' קע
יא/טו תורת המלאכות ח"ז עמ' קנז
יא/טו תורת המלאכות ח"ח עמ' מח אות מז
יא/טו תורת יצחק ח"ב עמ' ח
יא/טו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שפ
יא/טו תחומין ח"ב עמ' 77
יא/טו תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעד {מ"מ - דבר המתקיים}
יא/טז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נב
יא/טז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 45-47
יא/טז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יא/טז אבן פינה (נשר) עמ' קכח
יא/טז אגלי טל ח"ב סי' נד אות יג
יא/טז אדני היד החזקה
יא/טז אדרת אליהו (ראם) עמ' ח
יא/טז אהל יצחק גיטין עמ' תשסד
יא/טז אהל שם (ברודנא) ח"א סי' ה
יא/טז אוצרות יהושע עמ' קנו
יא/טז אור הישר [מ"מ הל' גירושין פ"ד ה"ז]
יא/טז אור צהיר
יא/טז אחר האסף עמ' שה, שח
יא/טז אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' מא [ב] ד"ה ומה
יא/טז אמרי יהודה (רוזנר), תשובות סי' טו
יא/טז אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קלג
יא/טז אמרי נפתלי ח"ב עמ' שמג
יא/טז אמרי שבת דף כה ע"א-ע"ב {טלגרף}
יא/טז אנצי"ת ע' גט הע' 551
יא/טז ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' רלא
יא/טז אשר למלך
יא/טז באר אלחנן עמ' צג
יא/טז באר דוד שבת ח"ב סי' יב אות ב-ג, סי' מא אות ז-ח, סי' מג אות א, סי' מז אות א, סי' מח אות א, ג, סי' מט אות ג
יא/טז בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 15 {דיו ע"ג סיקרא}
יא/טז בית אהרן וישראל גל' סה עמ' מג
יא/טז בית דוד (תשעט) או"ח סי' תקעד
יא/טז בית הלל שנה ז גל' א עמ' מ {מצלמה - על בטריה}
יא/טז בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' כו אות ג
יא/טז בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שמח
יא/טז בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תא, תה, תיד
יא/טז ברור הלכה שבת קד ע"ב ציון ג, ד, גיטין יט ע"א ציון ה
יא/טז גט מקושר (צינץ) עמ' ערב, תשפד
יא/טז דברות משה גיטין עמ' שמה
יא/טז דברי אמת (תשעט) עמ' קיב {הרושם על העור תבנית כתב}
יא/טז דברי יחזקאל (מישור) עמ' סב, עא, עו {מרכה"מ}, תעה
יא/טז דברי יחזקאל (תרצה) דף כ ע"א, כד ע"ד
יא/טז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רסו
יא/טז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קצו
יא/טז הגהות חבר בן חיים
יא/טז הדרת זקנים שבת סי' י ס"ק ז
יא/טז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק יז, כא, לו
יא/טז הר המלך ח"ה עמ' לט-מ
יא/טז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' רלח
יא/טז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' יא {דיו על סיקרא}
יא/טז זכרון יהודה (מונק) דף ע ע"ג {דיו על סיקרא}
יא/טז זמנים למלך
יא/טז חזון יחזקאל גיטין פ"ב ה"ו
יא/טז חי' הגר"ח החדש עמ' רלז {דיו ע"ג דיו}
יא/טז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' פח
יא/טז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' עח
יא/טז חי' ר"י נחמיה סי' קנז אות ו
יא/טז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקלא
יא/טז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 331, 338, 382, 386
יא/טז טל אורות (ר' שאול) עמ' קב
יא/טז טל נתן עמ' קנט
יא/טז יד ישראל ח"ב
יא/טז יחוה דעת ח"ד עמ' רנט
יא/טז כתב משה ח"א סי' יג עמ' נב
יא/טז כתב סופר יו"ד סי' קל ד"ה ומדי {דיו ע"ג סקרא חייב משום כותב}
יא/טז לב ים גיטין עמ' קנד-קנו, קנח
יא/טז לב שלם [מ"מ הל' גירושין פ"ד, מהרש"ך ח"א הל' גירושין פ"ד, תורת אמת סי' ל, בני יעקב דף קיח, גט פשוט סי' קכה ס"ק יט, פרי הארץ דף פט]
יא/טז לדוד עד עולם עמ' 152 {מרכה"מ}, 154 {סיקרא על דיו}
יא/טז להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' מט
יא/טז לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' יג ס"ק א
יא/טז לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קלד, קלז
יא/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מא ע"ד {על בשרו, כתב ע"ג כתב}
יא/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רצו {סיקרא ע"ג סיקרא}
יא/טז מי החג עמ' קיז, קכ
יא/טז מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יד ס"ק לג
יא/טז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף עא ע"ג
יא/טז מנחת חינוך ח"א עמ' קעד, קעו
יא/טז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תנז, תקז
יא/טז מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' חי נושא את עצמו
יא/טז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקנא, ח"ב עמ' קמג
יא/טז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ק
יא/טז מערכי לב (לב) עמ' צו, קב, שכח {מ"מ}, שלב, שנד
יא/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף יא ע"ג
יא/טז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' עא
יא/טז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קפא]
יא/טז מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' לד ח"א אות א
יא/טז מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/טז מקראי קדש (תפט) דף קד ע"א
יא/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' רסט
יא/טז מראה הפנים גיטין דף יב
יא/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/טז מרכה"מ אלפ'
יא/טז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' מח אות ד {דיו על סיקרא}
יא/טז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' פו אות א {דיו ע"ג סיקרא}
יא/טז משאת המלך (אדרי)
יא/טז משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' נא-נב
יא/טז משכן בצלאל ח"א סי' לו
יא/טז משכנות אפרים שבת סי' טו אות יד {מפשיט}
יא/טז משנה הלכות ח"ט סי' רי {דיו ע"ג דיו}
יא/טז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רעה
יא/טז משנת יעקב מדע עמ' רכב, נשים ח"ב עמ' סד-סה
יא/טז משנת ר' אהרן גיטין עמ' קט
יא/טז משנת רבנו יוסף עמ' 170
יא/טז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קטז, קנג
יא/טז נזר הקדש (קפלן)
יא/טז נחל איתן
יא/טז נחלת יצחק גיטין סי' ח
יא/טז נשמת אברהם ח"ד עמ' סא, ח"ה עמ' קעג
יא/טז נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' פט ס"ק ז, סי' צד ס"ק ג
יא/טז נתיב מאיר
יא/טז נתיבות מרדכי גיטין עמ' קיד {מרכה"מ}, תקסב
יא/טז נתן פריו גיטין עמ' צא {רושם}, צב {דיו ע"ג סיקרא}
יא/טז ס' השבי"ט עמ' נד-נה
יא/טז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נד
יא/טז ס' סת"ם עמ' רצו
יא/טז סדר משנה (בוסק')
יא/טז עולת איש (אלישר) דף יד ע"ג
יא/טז עומק הפשט ח"ב עמ' שכה
יא/טז עטרת חן ח"א עמ' קלג
יא/טז עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' מג עמ' קמז
יא/טז עטרת שבת עמ' קכ-קכב
יא/טז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שנו
יא/טז פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פט ע"ד
יא/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נ ע"א
יא/טז קהלות יעקב שבת סי' לח אות ב
יא/טז קונטרסי שעורים גיטין שעור י אות ד
יא/טז רב ברכות (רי"ח) עמ' קנב {חק תוכות לא נחשב כתיבה}
יא/טז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' פו
יא/טז רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רסג-רסד
יא/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' לז, ח"ח סי' קעו
יא/טז שבט סופר [שבט סופר יו"ד סי' פו]
יא/טז שו"ע הרב או"ח סי' שמ ס"ז
יא/טז שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' תקפח
יא/טז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנ
יא/טז שולי האדרת גיטין עמ' כז {דיו על סיקרא}
יא/טז שי למלך (מלר) עמ' קכב
יא/טז שיח השדה (פרומר) עמ' לא
יא/טז שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' עד
יא/טז שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קסז
יא/טז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תמז
יא/טז שלמי ניסן פ' הבונה עמ' קנד, קסב, רל, רפו
יא/טז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קיב, רח
יא/טז שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קז
יא/טז שעורי ר' שמואל גיטין עמ' שיז
יא/טז שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 91, 120
יא/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רנה
יא/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רעח
יא/טז שערי זבולון הל' שבת סי' ע אות ג, סי' צב אות יג
יא/טז שערי שמואל עמ' רמה {קורע}
יא/טז תבואת יקב (פרידמן) עמ' קו {רמב"ם}, קיד {דיו על סיקרא}
יא/טז תוספתא כפשוטה מועד עמ' 176, נשים עמ' 802
יא/טז תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' ריד, שכא
יא/טז תוצאות חיים (תשסה) עמ' קיז
יא/טז תורה לשמה (תשעג) עמ' שיט
יא/טז תורת אמת (תשסו) עמ' קע
יא/טז תורת המלאכות ח"ד עמ' קנח אות כה, עמ' רב אות כא
יא/טז תורת המלאכות ח"ז עמ' קלג, קנב-קנג, קנח
יא/טז תורת המלאכות ח"ח עמ' מח אות מז
יא/טז תורת השבת עמ' רצח
יא/טז תורת יצחק ח"ב עמ' יב
יא/טז תורת מיכאל עמ' עו
יא/טז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שפא
יא/טז תחומין ח"ב עמ' 77, 517 {כתב ע"ג כתב}, חי"א עמ' 108
יא/יז אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' מג עמ' קד
יא/יז אבן פינה (פורת) עמ' ח
יא/יז אבני נזר או"ח סי' קעז אות ג
יא/יז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רסא
יא/יז אגרות משה או"ח ח"ג סי' צח, ח"ד עמ' סד
יא/יז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שסז
יא/יז אור הישר [שבות יעקב ח"ב סי' כו]
יא/יז אור יעקב שבת דף לט ע"ב
יא/יז אחר האסף עמ' תקטז
יא/יז אמרי שבת דף כה ע"א, כז ע"ב {טלגרף}
יא/יז אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' ד
יא/יז אפיקי ים ח"ב דף נד
יא/יז אפיקי מגינים שבת דף קג
יא/יז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רלד {מ"מ}
יא/יז באהלה של תורה או"ח סי' נ אות א, ג-ד
יא/יז באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' סב אות ז
יא/יז באר דוד שבת ח"ב סי' יב אות ב-ג, סי' מא אות ז-ח, סי' מג אות א, סי' מז אות א, סי' מח אות א, ג, סי' מט אות ג
יא/יז בית אבי ח"ב סי' נד עמ' ע {הקלטה - כמו רושם}
יא/יז בית אהרן וישראל גל' סה עמ' מא-מב
יא/יז בית דוד (תשעט) או"ח סי' תקעה
יא/יז בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שה, שלח
יא/יז בית שמש
יא/יז ברור הלכה שבת עה ע"ב ציון [א], קג ע"א אחרי ציון ד (בסופו), וציון ח
יא/יז בשבילי התלמוד ח"א עמ' מט-נד
יא/יז גט מקושר (צינץ) עמ' תסו, תסח
יא/יז גליונות אבני נזר
יא/יז גן דוד דף כג ע"ג
יא/יז דברות משה גיטין עמ' שמה
יא/יז דברי אור ח"ד עמ' קיט
יא/יז דברי דוד (טהרני) ח"א או"ח סי' יח אות ב
יא/יז דברי יחזקאל (מישור) עמ' נז, נט, עה
יא/יז דברי יחזקאל (תרצה) דף יח ע"א וע"ד, כד ע"ב
יא/יז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רסז
יא/יז הדרת זקנים שבת סי' י ס"ק א
יא/יז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק ד, לו, מה-מו, סי' טז ס"ק ד, סי' לא ס"ק ג, ז
יא/יז הר המלך ח"ב עמ' קעג-קעד, ח"ז עמ' שפג-שפה
יא/יז הררי קדם שבת עמ' ריג
יא/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רח
יא/יז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קיג
יא/יז זכרון סופרים {מ"מ - ואין הלכה כמותו אלא תולדת הכותב הוא} [עיין משנה ברורה סימן שמ סעיף ה בביאור הלכה]
יא/יז חי' חפץ חיים
יא/יז חי' חתם סופר
יא/יז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' פט-צ
יא/יז חכמת גרשון עמ' תע
יא/יז חנן אלקים עמ' רי {מ"מ}
יא/יז טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף עב ע"ב
יא/יז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נז, תכא
יא/יז טל חיים (טל) שבת עמ' 57
יא/יז טל נתן עמ' קלג, ריז, רכ, שצג
יא/יז יחוה דעת ח"ב עמ' ריא, ח"ד עמ' רנו
יא/יז כבודה של תורה ח"ג עמ' פז
יא/יז לב אריה (הורביץ) עמ' קסד
יא/יז ללשונות הרמב"ם
יא/יז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מא ע"ד {רושם}, מב ע"ב {חרשי עצים}
יא/יז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רצו {רושם}, ש {משרטט ותולדתו}
יא/יז מנחת אשר שבת עמ' רצג
יא/יז מנחת חינוך ח"א עמ' קעו-קעז
יא/יז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תנו, תקד, תקיא
יא/יז מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' חי נושא את עצמו
יא/יז מערכי לב (לב) עמ' שיט {או"ש}, שכב, שכד {מ"מ}, שכו {מרכה"מ}, שס {מ"מ}
יא/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
יא/יז משאת המלך (אדרי)
יא/יז משה ידבר (תשעו) עמ' כז
יא/יז משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קצג
יא/יז משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רג
יא/יז משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעא {רושם רשמים}
יא/יז משנת יהודה ח"א
יא/יז משנת ר' אהרן גיטין עמ' קט
יא/יז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' רו {משרטט כדי לכתוב}
יא/יז נועם ח"ג עמ' טז, ח"ה עמ' שי [חלקת יעקב ח"ב סי' קב-קג], חי"ז עמ' רסה [משנה שכיר ח"א קט]
יא/יז נחל איתן
יא/יז נחלת יצחק גיטין סי' ח
יא/יז נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' פט ס"ק ה, ז, סי' צג ס"ק ה, ח"ב שער ב סי' א ס"ק ד
יא/יז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רז
יא/יז עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' סה
יא/יז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' ב דף ט ע"ב {רושם}
יא/יז קהלות יעקב שבת סי' לח אות ב
יא/יז קול חיל עמ' כח
יא/יז קונטרסי שעורים גיטין שעור ה הערה 55
יא/יז קרית מלך
יא/יז ראש אליהו ח"א עמ' רפג
יא/יז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' קכח, קלח-קלט
יא/יז רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קנז, רנב, רנה, רעג
יא/יז שארית יהודה (בלום) דף כד ע"ג, כה ע"א-ע"ב {רושם}
יא/יז שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' כד
יא/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קיב, קיד, ח"ט סי' צא
יא/יז שו"ע הרב או"ח סי' שמ סעיפים י-יא
יא/יז שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' עט
יא/יז שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קסח {רמב"ם}, קסט {או"ש}
יא/יז שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רמח, ח"ג עמ' מ, מד-מו, נא, תנב
יא/יז שלמי ניסן פ' הבונה עמ' קכו, קל, קלה, שכח
יא/יז שעורי עץ ארז שבת עמ' צו {רושם - תולדה של כותב}
יא/יז שערי זבולון הל' שבת סי' מ אות ד, סי' צח אות א, ד, ח
יא/יז שערי מאיר עמ' קכז
יא/יז תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' קפז, רט
יא/יז תורת המלאכות ח"ג עמ' קנז, ח"ד עמ' לב אות ט, ע' רב אות כא
יא/יז תורת המלאכות ח"ז עמ' מא, קלט, קמד, קמו-קמח, קנב-קנג, קנו, קנח, קס-קסא, קסג
יא/יז תשורת שי מהדו"ק סי' תיא


יב/104 הלכות שבת פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ אהל חיים ח"ד
יב/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
יב/רה"פ אורה ושמחה
יב/רה"פ דברי ירמיהו
יב/רה"פ יד פשוטה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מעשה רקח
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' מז-מח
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ קרית מלך
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אבן פינה (נשר) עמ' פז
יב/א אבני הלבנון נספח ד {שעה"מ}
יב/א אבני זכרון (פפר) ח"א דף כג ע"א, ח"ב סי' סא אות א
יב/א אבני חפץ ח"ד עמ' נב, ר
יב/א אבני נזר או"ח סי' קסד אות א, סי' רכט אות ה, יט, סי' שסח אות ב, יו"ד סי' סח
יב/א אבני ציון ח"א סי' יז אות ב, ח"ב סי' כט אות ג {כל שהוא}
יב/א אגודות אזוב מדברי דף קיח ע"א
יב/א אגלי טל אופה סי' ט אות ב, ח"ב סי' ע אות לט, סי' עא אות טז, סי' עג אות ח
יב/א אגרות משה או"ח ח"ג סי' נ
יב/א אדני היד החזקה
יב/א אוצרות הרמב"ם
יב/א אור הישר [באר יצחק או"ח סי' כב, מ"מ לעיל פ"ח ה"ח]
יב/א אור הלבנה (חילו) בישול עמ' ח
יב/א אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 175 {רמב"ם}, ח"ב עמ' 194 {לח"מ}
יב/א אור המאיר (שפירא) סי' סא אות א {מבעיר בכל שהוא}
יב/א אור יעקב שבת דף טו ע"ג, יז ע"ב-ע"ד, פסחים דף 118
יב/א אור צהיר
יב/א אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק כה
יב/א אורות חיים פ' יב אות ד {גחלת של מתכת}, ז, טו {כיבוי גחלת מתכת}, כה {המבעיר דרך השחתה}
יב/א איים בים ב"ק סי' ק אות ה
יב/א אלומת עלומים סי' ו דף טו ע"א {כ"מ}
יב/א אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' כט ד"ה ובמגיד {מ"מ ולח"מ}
יב/א אנצי"ת ע' אבות מלאכות הע' 53, ע' דבר שאינו מתכון הע' 21 {מ"מ}, 186א {לח"מ}
יב/א ארץ בנימין עמ' שיד
יב/א ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' רס
יב/א אש דת (דוברין) דף מד ע"ב, מח ע"ג, נד ע"ג
יב/א באהלה של תורה או"ח סי' כג אות ב, סי' מה אות ג
יב/א באר דוד שבת ח"א סי' ז אות ד, סי' כז אות ב, ה, סי' לז אות ד, ז, סי' נד אות א-ה
יב/א באר דוד שבת ח"ב סי' ה אות ג, סי' ז אות ג, ו, סי' יא אות א, סי' לב אות ב, סי' נו אות ה, ז, סי' סח אות ב-ד, סי' עג אות א, סי' עו אות א
יב/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' פט, קכח {ראב"ד}, קפו {מל"מ}, קפז
יב/א באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף קו
יב/א באר מלך שבת פ"ד ה"ג אות ח, פ"ח ה"ז אות כז, ה"ח אות כט, פ"ט ה"ד אות טו, ה"ו אות כ-כא, קונטרס המלאכות - דש ד"ה סוגיא נוספת
יב/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שפט
יב/א בינת נבונים דף ל ע"א וע"ב
יב/א ביצחק יקרא (תשמט) מנחת הדל סי' יד-טו
יב/א ביצחק יקרא (תשע) סי' כג ד"ה ולפ"ז
יב/א בית אבי ח"ב סי' כב עמ' לז
יב/א בית אהרן וישראל גל' מ עמ' עז {או"ש}, גל' נג עמ' עא {ראב"ד}, גל' נד עמ' ע, גל' עב עמ' סד {מ"מ - אם לא מתכוון לצירוף מותר גם בפסיק רישיה}
יב/א בית ארזים - ס' הגליונות
יב/א בית הלל שנה ז גל' א עמ' ל {מ"מ - גחלת של מתכת}
יב/א בית שערים או"ח סי' כד {שעה"מ}
יב/א בית שערים או"ח סי' רמב, רנז, יו"ד סי' פח
יב/א ביתאל ח"א דף ק ע"א
יב/א בכורי גשן סי' ב ענף א
יב/א בני יהודה דף ג
יב/א בנין הלכה עמ' מז {מחמם ברזל}
יב/א בנין שבת ח"א עמ' קמב {מכבה גחלת}, ח"ב עמ' קט, קלח
יב/א בציר אליעזר ח"ב דף כו ע"ד {מ"מ - גחלת של מתכת}, כח ע"א {משאצל"ג חייב}
יב/א ברור הלכה יומא לד ע"ב ציון א {שעה"מ}
יב/א ברור הלכה כתובות לא ע"א ציון ג פסקה ג
יב/א ברור הלכה שבת קה ע"ב ציון ט, קו ע"א ציון ב, מכות יט ע"א ציון ב
יב/א בריכת ירושלים עמ' מ, מב, מד, מו
יב/א ברכות חיים ח"ב עמ' שיב, שטו {לח"מ}
יב/א ברכת השבת מס' שבת סי' י פ"י ס"ק יב, סי' יא פ"א ס"ק ג, פ"ב ס"ק ו
יב/א ברכת פרץ פ' ויקהל
יב/א גבורות אליהו או"ח סי' קא, קג אות א
יב/א גדולי ציון (תשנב) עמ' פג
יב/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' מ
יב/א גליוני הגר"ש עמ' נז
יב/א גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' תשטז
יב/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מא
יב/א דברות משה ב"ק ח"א סי' כג ענף ח
יב/א דברי דוד (טהרני) ח"א או"ח סי' י אות ח {מחמם ברזל}
יב/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רנט
יב/א דור דורים עמ' סו
יב/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רסח {מ"מ}
יב/א דרך המלך (רפפורט)
יב/א הגהות חבר בן חיים
יב/א הדר איתמר עמ' פט, רסח-רע
יב/א הדרת זקנים שבת סי' ח ס"ק י
יב/א הדרת מלך (זילברברג) דף נד ע"ד {כל שהוא}
יב/א הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ט ס"ק יז, סי' לד ס"ק א {ראב"ד}, ח, ט {מ"מ}, סי' לה ס"ק יג, סי' לז ס"ק ז {ראב"ד}
יב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 231
יב/א הררי קדם שבת עמ' רכ
יב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ג
יב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רי
יב/א זבח שלמה ח"ד עמ' יא
יב/א זכור לאברהם (יפהן) עמ' קמא-קמג, קמה
יב/א זכור ליצחק דף קנד ע"א
יב/א זר זהב (מייזליש) שמות סי' רנא {כל שהוא}
יב/א חד וחלק ח"ב דף יד ע"א
יב/א חדושים ובאורים (גרי') יומא לדף לד
יב/א חותמי ברכה תשובה צב אות ד
יב/א חזו"א או"ח סי' נ ס"ק ח
יב/א חזו"א על הרמב"ם
יב/א חזון לימים ח"א עמ' קלו
יב/א חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 124
יב/א חי' בן אריה ח"א סי' ח אות ד
יב/א חי' הרי"ט עמ' יז, כז
יב/א חי' הריצ"ד
יב/א חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שטו, שסט, שפב
יב/א חי' עזיאל
יב/א חכמת גרשון עמ' א-ב
יב/א חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קנ
יב/א חמדת ימים עמ' סח
יב/א חמדת ישראל ח"א דף סט ע"ד, עג ע"א
יב/א חק נתן דף רכב ע"ד
יב/א טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 432 {מ"מ}, 435, 436, 438, ביאור המרדכי דף צב ע"ג
יב/א טל אורות (ר' שאול) עמ' קלט {המבעיר לקלקל}, קמ {המבעיר וכו' וכונתו להנקם}, קמא {המבעיר לקלקל, כ"מ}
יב/א טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נז
יב/א טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רלה-רמד, רפו, תמט {ראב"ד}, תנז {מ"מ}, תסז, תסח {מ"מ}
יב/א טל נתן עמ' פד, צג, צט, קנו, רטז, רנז-רנח, שנב
יב/א טל תחיה ח"ב סי' טו אות א, סי' לב
יב/א יד יהודה (אשכנזי) חי' יומא דף ה-ו
יב/א יד ישראל ח"א
יב/א יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"ז
יב/א יד סופר עמ' קיב
יב/א יצחק ירנן
יב/א יקב זאב דף פט ע"ג
יב/א כרם מנחם סי' כז
יב/א כתבי מהר"ם איררה עמ' שכא-שכב
יב/א לבושי מרדכי או"ח עמ' עה-עו, עט-פ, פה, צט
יב/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' מג ע"א, ח"ז עמ' צה
יב/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קיח
יב/א לחם שלמה (ערנרייך) סי' נט
יב/א ללשונות הרמב"ם
יב/א לקוטי סופר ח"ב דף נא ע"א
יב/א לקוטי שיחות חל"ו עמ' 187
יב/א מאורי אש השלם עמ' כח, לג, צא, קצט, רע, רפב, רצ, שכז, שנג {שעה"מ ומרכה"מ}, שעה, תסח, תע, תעב, תפא, תצב, תצד, תקפא, תרכ, תתנח
יב/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ו ע"ב {מ"מ - צירוף במים צוננים}, כד ע"א {מקלקל פטור}, לא ע"ג-ע"ד {תולדת מבעיר}, מד ע"ב-ע"ג {מחמם ברזל}
יב/א מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קסא {מקלקל}, ריד {מחמם ברזל}, שי, שטו-שטז
יב/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קו, קז
יב/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ריב, ריח, יו"כ עמ' כד, כט, לו, קכח
יב/א מזכרת עמ' 83 {מחמם ברזל}
יב/א מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' ח
יב/א מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' צז
יב/א מטה אהרן (הלוי) דף יא ע"א {מ"מ}
יב/א מטה אהרן הל' יו"ט עמ' צ, קנג
יב/א מכלול גל' כג עמ' 155-159, 161-163
יב/א מלאכת מחשבת עמ' פט {נקמה}
יב/א מלואי אבן - שו"ת עמ' מה
יב/א מלואי שלמה עמ' שט-שי
יב/א מנוחת אשר ח"א דף סג ע"ד {כל שהוא}
יב/א מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יח ס"ק ח
יב/א מנחת איש (שפירא, תשסח) - הלכות פכ"ד הע' 4, 7
יב/א מנחת אשר שבת עמ' רכה, רצט, ב"ק עמ' נב
יב/א מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רלב
יב/א מנחת חינוך ח"א עמ' קנ, קסג, קעז
יב/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שלב
יב/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' קי, קנט {כדי לצרפו וכו'}
יב/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' רפט {לח"מ}
יב/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' קמד {מ"מ}
יב/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקי {ראב"ד, מגדל עוז}, תקיא, תקיג {מגדל עוז}, תקיד, תקטו {ראב"ד}, תקיח {שעה"מ}, ח"ב עמ' רצו {מ"מ}
יב/א מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קכב
יב/א מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' קכד
יב/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קג, ח"ב עמ' עא
יב/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קעו
יב/א מעין נצח ח"ב סי' פח
יב/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תלז {שעה"מ}
יב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' תמט
יב/א מראה הפנים שבת דף סא, ב"ק דף יז
יב/א מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כז אות א-ב, ד-ה {מחמם ברזל - לענין חשמל}, סי' כח אות א {מ"מ - אם נשרף - לא נחשב מבשל}
יב/א משאת המלך (אדרי)
יב/א משאת השבת עמ' סג, פ, קכד
יב/א משאת מרדכי ב"ק עמ' קנד
יב/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף עג {המחמם את הברזל}
יב/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף כ, כח {המחמם ברזל}
יב/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיב {המחמם ברזל}
יב/א משנת יהודה ח"א כאן, ופ"י הכ"ד
יב/א משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' כד-כה
יב/א משנת יעקב נזיקין עמ' רמב {שככה חמתו}
יב/א משפטי עזיאל ח"א עמ' לב, סד, רכג, רכו
יב/א נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קג {מחמם ברזל - מבעיר}
יב/א נועם ח"ב עמ' קלה, ח"ח עמ' צג {לח"מ}, חי"ג עמ' כח-כט, חי"ז עמ' רט [בית אב (ענתבי)י סי' ס]
יב/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רכה
יב/א נזר אברהם שבת-ביצה עמ' מ, קח
יב/א נחל איתן
יב/א נחלת עזרא ח"ב עמ' 63-65, 185
יב/א נחלת שמעון (אמוראי) דף עח
יב/א נר למאור (פרצקי) עמ' לט
יב/א נרות אהרן
יב/א נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' מ ס"ק א, סי' קטז, ח"ב שער א סי' ב ס"ק ב
יב/א נתיב מאיר
יב/א נתיבות החיים
יב/א נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' סג
יב/א נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ג ה"י
יב/א נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קמג
יב/א נתן פריו מכות עמ' כ
יב/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' ריט
יב/א ס' העתים עמ' 338
יב/א סדר משנה (בוסק')
יב/א סוגיות בדיני ממונות עמ' 196
יב/א עבד המלך (תשסט) עמ' רכח
יב/א עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' צג {מ"מ}
יב/א עולת חודש ח"ג מאמר קמד
יב/א עטרת תפארת דף סג ע"ב {מקלקל בהבערה פטור}
יב/א עליות אריה עמ' קו
יב/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רסח-רעא {מ"מ}, רעה
יב/א ענפי ארז (זי') דף נח ע"ד, סה ע"ד, עז ע"ד {צ"פ}, קכט ע"א {צ"פ}, קל ע"ד {צ"פ}, רלז ע"ד {צ"פ}
יב/א עץ השדה סי' טו הערה ז
יב/א ערך שי חו"מ סי' שמח סעיף ג
יב/א פני המלך (שטרן)
יב/א פני חיים (צימרמן) עמ' סא
יב/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רצח-רצט {מ"מ - צירוף עששית דרבנן}, שד
יב/א פסקי אליהו ח"א עמ' לא
יב/א ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק יד אות יג
יב/א צל"ח החדש דף ק ע"ג {כ"מ}
יב/א צרור החיים (קליין) דף מא ע"ב {מ"מ - צירוף דאורייתא}
יב/א קהלת יעקב (אלבעלי)
יב/א קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 4
יב/א קול דודי (תשף) (בקיצור)
יב/א קול דודי כריתות סי' תפד
יב/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קי, רכב
יב/א קרבן ציון עמ' שב
יב/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' ג
יב/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' קמ, ח"ה עמ' קצה {לח"מ}
יב/א רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רעה
יב/א שארית יהודה (בלום) דף כו ע"ג-ע"ד
יב/א שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' טו
יב/א שארית נתן (לוברט)
יב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פט (להלכה ו) {מחמם ברזל}, צב
יב/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שיג
יב/א שביתת השבת מבשל אות כט
יב/א שו"ע הרב או"ח סי' תצה קו"א אות ב
יב/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' לו
יב/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תקד
יב/א שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' קמו
יב/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' י עמ' לה
יב/א שופרא דישראל עמ' רצא {דרך השחתה}
יב/א שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קנא, תכב-תכד, ח"ב עמ' קלט, תפח, ח"ג עמ' קסד, תי
יב/א שלמי ניסן פ' האורג עמ' צד, קה
יב/א שם עולם (רבין) ח"ב עמ' פב
יב/א שמו משה דף לג ע"ג {מגדל עז}
יב/א שמחת הלוי דף לב ע"ד
יב/א שער המלך ח"א עמ' נ, נב-נג
יב/א שער יוסף דף לא ע"א
יב/א שער משפט סי' לד ס"ק יג
יב/א שערי זבולון הל' שבת סי' סח אות ד, סי' צט אות ה
יב/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 330
יב/א שערי ציון (כהן, תרצח) דף ז ע"ג {הבערה בכ"ש}, נה ע"ד {הבערה בכ"ש}
יב/א שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' עב, רל {כל שהוא}
יב/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תצט, שו"ת עמ' כו
יב/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנח ע"ב
יב/א שפת הים (זכריש) סי' יב ס"ק א-ד, סי' מב ס"ק ו
יב/א שפתי דעת ח"א עמ' סד
יב/א שרשי הים
יב/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ט
יב/א תועפות ראם (באר) עמ' מה, מט
יב/א תורה לשמה (תשעג) עמ' קמ, שיח
יב/א תורת המלאכות ח"א עמ' ט אות כ
יב/א תורת המלאכות ח"ב עמ' ב אות א, עמ' ה אות ב, עמ' יג אות ט, אות יד עמ' י, עמ' כג אות יז, עמ' מב אות לז, ח"ד עמ' קפה אות יד
יב/א תורת מלאכת המבשל עמ' רכו, רכט {לח"מ}, רל {מגדל עוז}
יב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' רנז-רס
יב/א תורת רפאל או"ח ח"ב דף נב ע"ד {ראב"ד}, סב ע"ד {לח"מ}
יב/א תחומין חט"ז עמ' 35, חי"ח עמ' 293
יב/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות י
יב/א תרומת הגורן ח"א עמ' 205, 206, 211
יב/א תשובה מאהבה ח"ב דף לד ע"ג
יב/א תשובה שלמה יו"ד סי' ט
יב/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שכא {מ"מ}
יב/ב אבן האזל כאן, וקדשים ח"ב דף ק ע"ב
יב/ב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קנב
יב/ב אבני נזר או"ח סי' קסד אות א, סי' רכט אות ה, יט, סי' שסח אות ב
יב/ב אבני ציון ח"א סי' כה אות ט, ח"ג עמ' קכו
יב/ב אגודות אזוב מדברי דף קיח ע"א
יב/ב אגלי טל ח"ב סי' ע אות מ
יב/ב אדני היד החזקה
יב/ב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קנג
יב/ב אור הישר
יב/ב אור יעקב שבת דף טו ע"ג, טז ע"ג, יז ע"ב-ע"ד, כב ע"א
יב/ב אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק מ
יב/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק כז
יב/ב אורות חיים פ' יב אות ח {או"ש}, יא {כיבוי במתכת}
יב/ב אמונת עתיך גל' 104 עמ' 63 {מ"מ}
יב/ב אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' יט [א] ד"ה מבואר
יב/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ז אות יד
יב/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ו אות ה, סי' ז אות ב, סי' ח אות א
יב/ב אמת ליעקב מועד עמ' קיג
יב/ב אנצי"ת ע' דבר שאינו מתכון הע' 186א
יב/ב אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קטז, קיט
יב/ב אעירה שחר (זעפרני) עמ' שמד
יב/ב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רכ, שצו, ח"ב עמ' קמב
יב/ב אש דת (דוברין) דף לט ע"ג {מ"מ - אינו מתכוון לעשות כלי}, מח ע"ג-ע"ד, מט ע"א-ע"ד, נ ע"ד
יב/ב אשל אברהם (ניימרק) מועד ח"ב עמ' רעח-רעט
יב/ב אשר למלך
יב/ב באהלה של תורה או"ח סי' כג אות ב, ד
יב/ב באר דוד שבת ח"א סי' ז אות ד, סי' כז אות ב, ה, סי' לז אות ד, ז, סי' נד אות א-ה
יב/ב באר דוד שבת ח"ב סי' ה אות ג, סי' ז אות ג, ו, סי' יא אות א, סי' לב אות ב, סי' נו אות ה, ז, סי' סח אות ב-ד, סי' עג אות א, סי' עו אות א
יב/ב באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף עג
יב/ב באר מלך שבת פ"ט ה"ו אות כ {מ"מ}
יב/ב באר משה (שטרן) ח"ב סי' קב אות ד
יב/ב בדבר מלך חט"ז עמ' תנח
יב/ב בדבר מלך חי"ד עמ' מב
יב/ב ביצחק יקרא (תשמט) מנחת הדל סי' יד-טו
יב/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' יז ד"ה ובטעמא
יב/ב בית אהרן וישראל גל' מ עמ' עו-עז, גל' מח עמ' סח, גל' עב עמ' סז {כיבוי גחלת של מתכת - מדרבנן}, גל' עה עמ' קמט-קנ {כיבוי גחלת של מתכת}
יב/ב בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קו-קז {מ"מ}
יב/ב בית אפרים או"ח (תרמד) דף קב ע"ג {מ"מ}
יב/ב בית ארזים - ס' הגליונות
יב/ב בית גמליאל ח"א עמ' סט
יב/ב בית הלל שנה ז גל' א עמ' כח {מ"מ}
יב/ב בית יעקב (מסקין) סי' א
יב/ב בית שערים או"ח סי' קו, קכד (דף ס, סב), רב
יב/ב בכורי אברהם דף לה ע"ג-ע"ד {מ"מ - לצרף}
יב/ב בני דוד
יב/ב בציר אליעזר ח"ב דף כו ע"ג {ראב"ד}
יב/ב ברור הלכה יומא לד ע"ב ציון א
יב/ב ברור הלכה שבת לא ע"ב ציון א {מ"מ}, מא ע"א לפני ציון ד, מב ע"א ציון א, קמו ע"א ציון ח {מ"מ}, ביצה כב ע"א ציון ב, לג ע"ב ציון ג
יב/ב בריכת ירושלים עמ' מז
יב/ב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שנג
יב/ב ברכת שלמה (תשז) עמ' ח
יב/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' לג, רצח
יב/ב ברקאי ח"ה עמ' 164
יב/ב בתי כהונה (תצו) בית דין דף פ ע"א, קלא ע"ב
יב/ב גדולי שמואל ביצה דף כב, לב
יב/ב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' מ
יב/ב גליונות אבני נזר
יב/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מה
יב/ב דברות משה שבת ח"ב סי' כט ענף א
יב/ב דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' מ
יב/ב דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' כא ד"ה אך
יב/ב דברי חפץ עמ' סב
יב/ב דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רמא
יב/ב דגל ראובן ח"ג סי' ו
יב/ב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רסט-רעא
יב/ב דרך ישרה ח"ב עמ' נד
יב/ב הדרת זקנים שבת סי' ב ס"ק ג, סי' ג ס"ק ו
יב/ב הלכה ורפואה כרך ה (תשמח) עמ' קכ {מ"מ}
יב/ב הלכה רבה ח"א עמ' 171
יב/ב המסלה שנה יא שבט-ניסן תשו עמ' 12 {צירוף}
יב/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' ה
יב/ב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק סא {מ"מ}, סי' לד ס"ק ו {מ"מ}, סי' לה ס"ק יג, מה, סי' לז ס"ק ה, ח, יז
יב/ב הררי קדם שבת עמ' רה-רו, רכד, רכו
יב/ב התורה והמדינה ח"ז עמ' רסד
יב/ב וזאת התורה עמ' קלג {מסתפק משמן שבנר}
יב/ב ויען יצחק עמ' כו, מ {מ"מ}, נא-נב
יב/ב זיו משנה
יב/ב זית רענן ח"א עמ' קלה
יב/ב זכור ליצחק דף קנד ע"א
יב/ב זכר שמואל או"ח סי' ח ס"ק א
יב/ב זכר שמואל נגעים סי' ה ס"ק ג {מ"מ}
יב/ב זכר שמואל שבת סי' יז ס"ק יב, סי' כח ס"ק יא, סי' כט ס"ק א, סי' לא לדף פא ע"ב {כולם - מ"מ}
יב/ב זכרון שלמה (קליין) עמ' מד {מ"מ}
יב/ב זמנים למלך
יב/ב זרע אברהם (יצחקי) אהע"ז דף ב ע"א
יב/ב חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"כ סק"ח
יב/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' נ
יב/ב חי' הרי"ט עמ' כו-כז
יב/ב חי' חתם סופר
יב/ב חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' שג {מ"מ}
יב/ב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רנ ד"ה והנה (הא') {אבל המכבה גחלת של מתכת פטור ואם נתכוין לצרף חייב}
יב/ב חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' קיח
יב/ב חי' מהרי"א הכהן עמ' קצט
יב/ב חי' ר' אפרים מרדכי
יב/ב חי' ר"י נחמיה סי' קנז אות ב-ג
יב/ב חכמת גרשון עמ' יג
יב/ב חלק לוי עמ' קח, קלח {מ"מ}
יב/ב חמדת אהרן עמ' סו
יב/ב חמדת ימים עמ' פז
יב/ב חמדת ישראל ח"א דף עא ע"ג, עב ע"ב-ע"ג, ח"ב דף נד ע"ג
יב/ב חנן אלקים עמ' רו {מ"מ}
יב/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כג עמ' עד
יב/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סב עמ' רא-רב {מ"מ}
יב/ב חקרי הלכות (שומיאץ) דף מו ע"ב
יב/ב טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 428 {מגדל עוז}
יב/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' קכו {המכבה, ראב"ד מ"מ וכ"מ}
יב/ב טל אמרתי עמ' 338
יב/ב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נז, קעה {מ"מ}, קצ {מ"מ}
יב/ב טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רלו, רמ, שפג {מ"מ}, תמג, תמה, תסט, תעו, תקיז
יב/ב טל חיים (טל) שבת עמ' 57
יב/ב טל נתן עמ' צב, רכט, רמג, רנו-רנח, שנג
יב/ב טל תחיה ח"א סי' פח אות א, ח"ב סי' לב
יב/ב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' יז
יב/ב יד יהודה (אשכנזי) חי' יומא דף ה ע"ב-ע"ד, ו
יב/ב יד ישראל ח"א
יב/ב יחוה דעת ח"א עמ' צו, קא, ח"ב עמ' קסב, קצא, רמז
יב/ב יצחק ירנן
יב/ב ישועות יעקב מועד עמ' ר {לח"מ}, רמט {מ"מ}
יב/ב ישועות כהן שבת סי' קז ס"ק ה {מ"מ}
יב/ב כי בא מועד עמ' טז, רא
יב/ב כלילת יופי דף לב
יב/ב כרם יהושע (ולרשטיין) דף נג ע"א-ע"ד {מצרף}
יב/ב לב מרפא דף טז ע"ג
יב/ב לב שלם [עבודת ישראל דף ע ע"א]
יב/ב לבושי מרדכי או"ח עמ' עט, פה, צח
יב/ב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' טו ע"ב, ח"ז עמ' צד, חי"א עמ' סד
יב/ב לחם שלמה (ערנרייך) סי' ס
יב/ב ליבא בעי דף קיג-קיד
יב/ב לקוטי סופר ח"ב דף מט ע"ב
יב/ב מאורי אש השלם עמ' רעא, שנד, תח, תסט-תע
יב/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ה ע"ג {מ"מ}, ז ע"א {מכבה את הנר - חייב}, מד ע"ב-ע"ג {מכבה}
יב/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שטו-שטז
יב/ב מגד יהודה ח"א סי' מד אות כד
יב/ב מגל ח"ז עמ' 19 {גחלת ברזל}
יב/ב מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קעד, ר"ה עמ' קצג, קצו
יב/ב מוריה גל' קעה עמ' סג, גל' רמא עמ' עג {כיבוי גחלת של מתכת}
יב/ב מחזה אברהם (בוטון) דף קנד-קנה
יב/ב מחנה יהודה (חסמן) עמ' צט {גחלת של מתכת}
יב/ב מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' פו
יב/ב מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' צז
יב/ב מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן עג
יב/ב מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קעה
יב/ב מי באר (פסח) דף מח ע"א וע"ד {גחלת של עץ או מתכת}
יב/ב מכתב לחזקיהו דף לא ע"א, קז ע"א
יב/ב מלאכת מחשבת עמ' נח, סח, רלד
יב/ב מלואי שלמה עמ' שיח-שיט, שכב, שמא {מ"מ}
יב/ב מלילות ח"א עמ' 220, 221
יב/ב מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יז ס"ק לז
יב/ב מנחת אשר שבת עמ' י, קפו
יב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קעז, ח"ב עמ' ת
יב/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שלד, שמ
יב/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' קנט
יב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תל {מ"מ}, תצט {מ"מ}, תקטו
יב/ב מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' י
יב/ב מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' פה
יב/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קג
יב/ב מעין נצח ח"ב סי' פח
יב/ב מעיני המים
יב/ב מערכי לב (לב) עמ' שכג, תנט {או"ש}
יב/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' נב, קעה
יב/ב מצעדי גבר שבת סי' ה אות ב-ד
יב/ב מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 125
יב/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שפו
יב/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/ב מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון ביצה פה ע"א, צא ע"ב]
יב/ב משאת המלך (אדרי)
יב/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' תיב-תיג
יב/ב משנה הלכות ח"ה סי' סח {מצרף}
יב/ב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף כח
יב/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פא
יב/ב משנת יהודה ח"ב
יב/ב משנת יעקב
יב/ב משפטי עזיאל ח"א עמ' סד
יב/ב משרת משה (נבר)
יב/ב נועם אליעזר (בן פורת) עמ' רא {מ"מ - תלוי בכוונה}
יב/ב נועם ח"ג עמ' מז {מ"מ}
יב/ב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רכה-רכז
יב/ב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' מ, מב, קח
יב/ב נחל יבוק [עי' לח"מ פ"ה הי"ב]
יב/ב נטעי נתן (פריד) סי' צח
יב/ב נר למאור (פרצקי) עמ' לט
יב/ב נשמת אברהם ח"א עמ' קיז, רד
יב/ב נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' סג ס"ק ג {מ"מ}, סי' עג ס"ק ג {מ"מ}, סי' קיח ס"ק ג, סי' קכב ס"ק ב {מ"מ}, ח"ב שער א סי' א ס"ק א {מ"מ}, ב {לח"מ}, סי' ב ס"ק ב {מ"מ}
יב/ב נתיבות החיים
יב/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' סג
יב/ב נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרי
יב/ב נתן פריו סוכה עמ' רלז
יב/ב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רב
יב/ב סדר משנה (בוסק')
יב/ב סופר המלך ח"ב עמ' רפב
יב/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' פט {מ"מ}
יב/ב עבודת ישראל (קמחי) דף ע ע"א
יב/ב עטרת שבת עמ' יב {גחלת של מתכת}, יד
יב/ב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 311
יב/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רח, רסד, רסו, רסח-רעא {מ"מ}
יב/ב פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קכד
יב/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לט ע"א
יב/ב צרור החיים (יעקב)
יב/ב קהלות יעקב לקוטים ח"ד סי' ז, יומא סי' יא
יב/ב קהלת יעקב (אלבעלי)
יב/ב קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 4, 17
יב/ב קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 92 {צירוף - דאורייתא}
יב/ב קול חיל עמ' מ
יב/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 215
יב/ב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קסו {מכבה חייב אף שאצל"ג}
יב/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' יא, סה
יב/ב קרנות המזבח דף מח ע"ג
יב/ב ראש אליהו ח"ב עמ' שיח {מ"מ}
יב/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' קפח
יב/ב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רעז
יב/ב רשימות לב שבת סי' יב אות ד
יב/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' מו, ח"ה סי' מו {מ"מ - גחלת של מתכת}, סי' נא, ח"ח סי' קעז, ח"ט סי' צב
יב/ב שביתת השבת מעשה חושב פ"ו אות א, תשובת ר' אברהם סי' יז
יב/ב שדה יצחק עמ' קנג
יב/ב שו"ע הרב או"ח סי' שלד ס' כט, סי' תקיד ס"ו
יב/ב שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' לו
יב/ב שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכב
יב/ב שושנת יעקב (רפפורט) עמ' סב-סג
יב/ב שחר אורך עמ' נד-נה
יב/ב שי למלך עמ' קעו
יב/ב שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קנא, תכב-תכד, ח"ב עמ' קלט, תפח, ח"ג עמ' קסד, תי
יב/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' תג {מ"מ}
יב/ב שמחת הלוי דף לא ע"ד
יב/ב שמש ומגן או"ח סי' ד עמ' ח {מכבה גחלת של מתכת כדי שלא יזוקו רבים}
יב/ב שעורי מבשר טוב שבת עמ' עה-עו
יב/ב שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' שנא
יב/ב שער המלך ח"א עמ' נא-נב
יב/ב שערי חכמה - שב שמעתתא דף סג ע"ד {כשמואל}
יב/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 349
יב/ב שערי צדק ח"ג עמ' 107 {גחלת של מתכת המזיקה רבים}
יב/ב שערי שאול שבת עמ' כא
יב/ב תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ג סי' א אות ג
יב/ב תורת המלאכות ח"ז עמ' נו, נט
יב/ב תורת השבת עמ' כד, קטו, שיא {מ"מ}
יב/ב תורת רפאל או"ח ח"ב דף סב ע"ד {מ"מ}, קעב ע"ג {ראב"ד}
יב/ב תחומין ח"ג עמ' 19, ח"ה עמ' 64, חי"ח עמ' 290
יב/ב תיבת גומא (זלזניק) עמ' צה
יב/ב תכריך מרדכי סי' א עמ' ו {מ"מ - גחלת של מתכת}
יב/ב תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' ד, ח-ט
יב/ב תרומת הגורן ח"א עמ' 205, 207, 208, 211
יב/ג אגרות הראי"ז עמ' ד
יב/ג אדני היד החזקה
יב/ג אוצר יסודי שביעית עמ' תז
יב/ג אורות חיים פ' א אות א, פ"ב אות א, פ' ג אות לז, פ' ח אות יא, פ' יב אות כה
יב/ג בית מלך (חב"ד) עמ' 68
יב/ג בציר אליעזר ח"ב דף כח ע"א {משאצל"ג חייב}
יב/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' פד
יב/ג חסד ומשפט דף שנד ע"ד
יב/ג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 417
יב/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' קל
יב/ג יוסף את אחיו עמ' נג
יב/ג מנוחה וקדושה (זס') עמ' ח, כד
יב/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קפב
יב/ג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קלג-קלד
יב/ג מערכי לב (לב) עמ' שכב
יב/ג משה ידבר (תשעו) עמ' כח
יב/ג נחלת עזרא ח"א עמ' 26
יב/ג עטרת שבת עמ' יג
יב/ג עמודי שלמה ח"א עמ' קכו {הגהמ"י}
יב/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קעז, ח"ט סי' צב
יב/ד אור הישר
יב/ד אור זרוע השלם שבת עמ' פג
יב/ד אור יעקב שבת דף כא ע"ג, כב ע"א
יב/ד אורות חיים פ' יא אות ב {כופין קערה}
יב/ד אמת ליעקב מועד עמ' קיג
יב/ד אעירה שחר (זעפרני) עמ' שמה
יב/ד אפיקי מגינים שבת דף קכ
יב/ד ברור הלכה שבת קכ ע"א ציון י, ביצה כב ע"א ציון ב {גרם כיבוי מותר}
יב/ד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לז ס"ק לב
יב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' כט
יב/ד זבח שלמה ח"ד עמ' יב
יב/ד זכר יעקב (לוי) עמ' פה
יב/ד זכר שמואל שבת סי' ו ס"ק ג
יב/ד זמנים למלך
יב/ד חוות בנימין ח"א עמ' ריח
יב/ד חזון יחזקאל דמאי פ"ב הי"א
יב/ד חמדת ישראל ח"א דף נו ע"ב
יב/ד טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' לז
יב/ד טל נתן עמ' שצד
יב/ד יצחק ירנן
יב/ד כתבי מהר"ם איררה עמ' שמ
יב/ד לב מרפא דף טז ע"ד, יז ע"א
יב/ד לבושי מרדכי או"ח עמ' צח
יב/ד מאורי אש השלם עמ' רמ, רצח
יב/ד מנחת אשר שבת עמ' שכה
יב/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קלד, ח"ב עמ' תח
יב/ד מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' מה
יב/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/ד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף עא
יב/ד משפטי עזיאל ח"א עמ' רכב {מחיצת כלים לפני הדליקה}
יב/ד נועם ח"א עמ' רעח, ח"ב עמ' עו
יב/ד נשאל דוד או"ח עמ' יח
יב/ד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קלז
יב/ד עזרת כהן עמ' קמג
יב/ד עיונים ומחקרים ח"א עמ' 311
יב/ד ציץ אליעזר ח"א סי' כ פ"ח אות א {מרכה"מ}, ח"ב סי' יח אות ט
יב/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
יב/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צג
יב/ד שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' קעג
יב/ד שמחת הלוי דף לג ע"א
יב/ה אבני נזר יו"ד סי' קי אות ה
יב/ה אבני ציון ח"א סי' כב אות ג
יב/ה אורות חיים פ' יא אות יט {עור של גדי}
יב/ה אתה יצרת - מלאכות שבת סי' יג {גרמא}
יב/ה ברור הלכה שבת קכ ע"א ציון י
יב/ה הרמב"ם והלכותיו
יב/ה טל חיים (טל) ח"ג עמ' תמא-תמב {הגהמ"י}
יב/ה ישועת משה עמ' רעה
יב/ה מילי דמרדכי
יב/ה מערכי לב (לב) עמ' קמז {מ"מ}
יב/ה משנת יעקב זמנים ח"א עמ' כ-כא
יב/ה משנת יעקב נזיקין עמ' קכ
יב/ו אבני זכרון (פפר) ח"א דף מט ע"ד
יב/ו אגרות משה או"ח ח"ד עמ' סא
יב/ו אדני היד החזקה
יב/ו אעירה שחר (זעפרני) עמ' שמה
יב/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/ו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' קיב {מ"מ}
יב/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' שע-שעא
יב/ו ברור הלכה שבת קכ ע"א ציון י, קכ ע"ב ציון א, קמב ע"ב ציון ב פסקה ג
יב/ו בתי כהונה (תצו) בית דין דף פ ע"ד, פא ע"ג {שכח נר}
יב/ו דברי יחזקאל (מישור) עמ' צו
יב/ו דברי יחזקאל (תרצה) דף לא ע"ג
יב/ו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רעא-רעב
יב/ו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כא ס"ק כ, סי' לז ס"ק לב
יב/ו הר המלך ח"א עמ' עה-עו
יב/ו זיו משנה
יב/ו זמנים למלך
יב/ו חדושים ובאורים (גרי') שבת סט"ז סק"ו
יב/ו חסדי דוד ח"ב עמ' קטו
יב/ו טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 446
יב/ו טל אורות (ר' שאול) עמ' קכז {נר ע"ג טבלה, ראב"ד ומ"מ}, קכט {טלית שאחז בה האור, כ"מ}
יב/ו טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' כח, נב
יב/ו טל נתן עמ' שסט, שצד
יב/ו לבושי מרדכי או"ח עמ' צו
יב/ו מאורי אש השלם עמ' תרמט, תשטו {מ"מ}
יב/ו מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' קעז
יב/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' צט {מ"מ}
יב/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' צא {מ"מ}
יב/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/ו משנה הלכות ח"ג סי' מה
יב/ו משפטי עזיאל ח"א עמ' נז, ח"ג עמ' קא, קכג
יב/ו משפטי עזיאל ח"א עמ' רכב {טלית שאחז בה האור}
יב/ו נחלת שמעון (אמוראי) דף עח
יב/ו עמודי שלמה ח"א עמ' קסו {הגהמ"י אות ה}
יב/ו ציץ אליעזר ח"ב סי' יח אות ב, ט
יב/ו קהלת יעקב (אלבעלי)
יב/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שצב
יב/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קעז, ח"ט סי' צב
יב/ו שו"ע הרב או"ח סי' רעז ס"ה {ראב"ד}, סי' שלד ס' כג
יב/ו שו"ת הרשב"א מכ"י סי' כו
יב/ו שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' צט, קעה
יב/ו תורת ההגיון בהלכה עמ' 121 {מ"מ}
יב/ו תורת המלאכות ח"ג עמ' מ, מד
יב/ז אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צח אות א
יב/ז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' ריא
יב/ז אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' לו אות ב, שו"ע ומפרשים סי' שמג, מפרשים לקמן פכ"ד הי"א, כ"מ הל' מאא"ס פי"ז הכ"ז, אור הישר יבמות קיד ע"א ונזיר כח ע"ב ודף כט ע"א ושבת קכא]
יב/ז אור זרוע השלם שבת עמ' קז
יב/ז אורות חיים פ' ז אות ב
יב/ז אורי וישעי ויקרא עמ' קצז
יב/ז אשר למלך
יב/ז בזך לבונה עמ' רמב
יב/ז בין השורות עמ' קעא
יב/ז בית אהרן וישראל גל' לח עמ' פג
יב/ז ברור הלכה יבמות קיד ע"א ציון א
יב/ז ברור הלכה שבת קכא ע"א ציון ב
יב/ז גזע ישי דף ז ע"ב
יב/ז הגהות חבר בן חיים
יב/ז הר המלך ח"ג עמ' קכח
יב/ז ויען יצחק עמ' נא {מ"מ}, שצח
יב/ז זמנים למלך
יב/ז זרע אברהם (כטורזא)
יב/ז חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' ח
יב/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שפב
יב/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' קל
יב/ז טל חיים (טל) ח"ג עמ' תכד, תנט
יב/ז יד אליהו (בוקובזה) סי' ג הערה 1 {לח"מ}
יב/ז יצחק ירנן
יב/ז כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיד ע"א
יב/ז כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' נה
יב/ז כתר המלך
יב/ז ללשונות הרמב"ם
יב/ז לקוטי סופר ח"ב דף מח ע"ב
יב/ז מלואי שלמה עמ' ש
יב/ז מנוחה וקדושה (זס') עמ' ו
יב/ז מנוחת משה דף קכא ע"ב {קטן}
יב/ז מעיל שמואל (פלורנטין) [ב"י או"ח שנד, ולבוש]
יב/ז מציאות קטן סי' קכא
יב/ז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף פג {קטן שבא לכבות}
יב/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ו
יב/ז משנת יעקב כאן, ומדע עמ' קסב
יב/ז משפטים לישראל עמ' רפא
יב/ז נועם ח"ג עמ' ז, ט, חי"א עמ' קה
יב/ז נחלת ישראל עמ' תעד {הגהמ"י אות ה}
יב/ז נטיעות חיים דף ד ע"ג
יב/ז עלי עשור (זס') עמ' טו
יב/ז פסקי רבנו יוסף עמ' שס {הגהמ"י אות ה}
יב/ז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד דף סא ע"א {קטן}
יב/ז פרי אברהם פסחים סי' סא אות ב
יב/ז קהלת יעקב (אלבעלי)
יב/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צב, קד
יב/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תנג
יב/ז שו"ע הרב או"ח סי' שמג ס"א
יב/ז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תכד
יב/ז שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קיב
יב/ז שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות טז
יב/ז שעורי עץ ארז שבת עמ' קיא-קיב, קטז
יב/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' כח
יב/ז תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קנז-קנח
יב/ז תרומת הגורן ח"א עמ' 216
יב/ז תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' כ
יב/ח אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' א עמ' ג
יב/ח אגלי טל אופה סי' א אות ה, ח"ב סי' פד אות לה, סי' פז אות א
יב/ח אדני היד החזקה
יב/ח אהל שרה לאה עמ' קסח {מ"מ}, קסט {ואע"פ שנאמר בשני}, קע {ויכלא העם}, קעב {מ"מ - הגירסה}, קעה {ויכלא העם}, קעו {מ"מ - הגירסא}
יב/ח אוצרות יהושע עמ' צא
יב/ח אור המאיר (שפירא) סי' יב אות ב {מעביר}
יב/ח אור לי כתובות סי' יב ס"ק ב
יב/ח אור לי פסחים סי' יח ס"ק ד
יב/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 419 {מ"מ}
יב/ח אור צהיר
יב/ח אמת ליעקב מועד עמ' קעג, רמא
יב/ח אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קצו
יב/ח אשר למלך
יב/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' קיד-קטו
יב/ח בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קכח
יב/ח בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ז ע"ב
יב/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/ח בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' נא
יב/ח בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' יג, מט
יב/ח ברור הלכה שבת צז ע"ב ציון ה
יב/ח ברכת אמת סי' יא עמ' עב, עד {"היא" לשון יחיד}
יב/ח ברכת השבת מס' שבת סי' א ס"ק ט
יב/ח ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' ו {לח"מ}
יב/ח ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קח
יב/ח ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מח
יב/ח ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רא, ר"ה-מגילה עמ' סח
יב/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' כט
יב/ח בשבילי ההלכה סי' ד אות ב, ט {לח"מ}
יב/ח בשבילי השבת - בשבילי ההלכה סי' ד אות ב, ט {לח"מ}
יב/ח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קיט
יב/ח גליונות אבני נזר
יב/ח גן דוד דף יד ע"ג
יב/ח גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' קה
יב/ח דברות אליהו ח"א עמ' ב {הכנסה - אב מלאכה}
יב/ח דברות משה מועד ח"א עמ' עט {הוצאה מרשות לרשות מלאכה מאבות מלאכות היא}, רס-רסא {הרי הוא כמוציא מרשות לרשות וחייב}
יב/ח דברות משה שבת ח"א סי' ח ענף ה
יב/ח דברות צבי חי"א סי' א אות ד-ה, ח-ט
יב/ח דברי שלמה (בלו') ח"ג
יב/ח דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' יט-לד, לח
יב/ח דרכי אהרן ח"א עמ' ט, ח"ב עמ' יא, יט
יב/ח האיר ממזרח חמש מגילות עמ' קטו {ד' אמות ברה"ר}
יב/ח הדר איתמר עמ' צ {מלאכה גרועה}
יב/ח ההלכה מקורותיה והתפתחותה עמ' 267
יב/ח הליכות יצחק עירובין עמ' קמד
יב/ח הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 227
יב/ח המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 24
יב/ח הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ד ס"ק טז, יח, כא
יב/ח הר המלך ח"ה עמ' רכו-רכח
יב/ח הרמב"ם והלכותיו
יב/ח הררי קדם שבת עמ' ד, ח, יב
יב/ח השבת לקדשו דף ה ע"ג {מ"מ}
יב/ח חוות יאיר סי' קלב, קצב
יב/ח חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ה
יב/ח חי' חתם סופר
יב/ח חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' יא
יב/ח חי' מרן הגרי"מ עמ' יד, טז
יב/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' נח, רפא
יב/ח חלקת מאיר דף כט ע"ג, לד ע"ג
יב/ח חמדת ישראל ח"א דף עג ע"ג, ח"ב דף נד ע"ד
יב/ח טל אורות (ר' שאול) עמ' קסו
יב/ח טל נתן עמ' נז, שז
יב/ח יד ישראל ח"ב
יב/ח יד לגילת עמ' 102 {מ"מ}, 103
יב/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעט
יב/ח ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קסב
יב/ח ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' שא-שב
יב/ח יצחק ירנן
יב/ח ישורון ח"כ עמ' נו
יב/ח כתבי העלוי מראקוב עמ' נג
יב/ח להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' טז
יב/ח להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קע
יב/ח לקוטי סופר ח"ב דף נג ע"ד, נד ע"ג
יב/ח מבוא למשנה תורה עמ' 271
יב/ח מגילת ספר לאוין דף יב ע"ג
יב/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' טו אות א
יב/ח מחנה יוסף שבת עמ' יג, יד, טז, סג
יב/ח מילי דמרדכי
יב/ח מילי דעזרא סי' ב אות א
יב/ח מלאכת שמואל עמ' רמ-רמד
יב/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סה ע"ג
יב/ח מנחת אשר שבת עמ' קפח
יב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קעז
יב/ח מנחת יוסף ח"ב עמ' קא
יב/ח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' שכה
יב/ח מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' כח ס"ק א, על הדף ב ע"ב ד"ה והנה, צו ע"ב תוד"ה וממאי
יב/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/ח מעיני המים
יב/ח מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' קמז]
יב/ח מצעדי גבר שבת סי' א, סי' ב אות ג, סי' ד אות א, סי' ז אות ד, סי' כא אות ב
יב/ח מראה הפנים שבת דף צא
יב/ח מרחשת ח"א סי' יב אות ב
יב/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/ח מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
יב/ח משאת המלך (אדרי)
יב/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכב עמ' 3876
יב/ח משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' נג-נז
יב/ח משכנות אפרים שבת סי' ב אות ב {ק"ס}, ד, סי' ו אות ב {ק"ס}
יב/ח משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' ע, זרעים ח"א עמ' רז-רח {משנת יעקב}
יב/ח משפטים לישראל עמ' קסו
יב/ח משרת משה (נבר)
יב/ח נועם אליעזר (בן פורת) עמ' י {הכנסה היא אב}, יא {הבדל בין מעביר למושיט}, יב, טו
יב/ח נחל איתן
יב/ח נחל יבוק
יב/ח ס' הפרדס לרש"י עמ' קיד
יב/ח עטרת מרדכי (מילר) עמ' ר
יב/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכ, קכח
יב/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיא, קיח
יב/ח עסק התורה עמ' קיח
יב/ח פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' מג
יב/ח פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פט ע"ג
יב/ח צבי תפארת סי' עג
יב/ח צידה ברוך פ' בשלח
יב/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשמח
יב/ח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קסז-קסח
יב/ח קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 93
יב/ח קונטרסי שעורים ב"מ שעור כח אות ח
יב/ח קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' יט
יב/ח קרית אריאל עמ' א-ב, ח
יב/ח קרן פני משה ח"ב [קרן פני משה ח"א עמ' קו-קז]
יב/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נב, ח"ט סי' צב
יב/ח שו"ע הרב או"ח סי' שא ס"א, סי' שמו ס"ה
יב/ח שו"ת ר' בצלאל אשכנזי סי' מא, עמ' רעא
יב/ח שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שמד
יב/ח שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קע-קעא, קעח
יב/ח שלמי יוסף שבת ח"א עמ' ג, נ, ח"ב עמ' שלה-שמד, שנא, שנח-שס
יב/ח שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קנא
יב/ח שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' ב, כח
יב/ח שער יוסף דף לו ע"א
יב/ח שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמה ע"ד
יב/ח תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קכט-קל
יב/ח תוצאות חיים (תשסה) עמ' מו, פח
יב/ח תורת האוהל (תשנג) עמ' תלו {מעביר ד"א ברה"ר כמוציא מרשות לרשות}
יב/ח תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' יב
יב/ח תיבת גומא (ורשנר) עמ' קעו {לח"מ - על הגירסה "הוצאה מנלן"}
יב/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שס
יב/ח תיבת גומא (תשסז) עמ' קכט {לח"מ}
יב/ח תנובת ציון דף עב ע"ב
יב/ט אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' ס
יב/ט אבני חפץ ח"ב עמ' פו {קובץ}
יב/ט אבני ציון ח"ד עמ' רכה
יב/ט אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קיג
יב/ט אוצרות יהושע עמ' צא {מ"מ}
יב/ט אור יעקב שבת דף ב ע"ב, מו ע"ב
יב/ט אור עולם (שניאורסון) עמ' 581-582
יב/ט אמונת עתיך (נאור) עמ' יד
יב/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ז אות א
יב/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ז {חצי שיעור}, סי' לא אות ד {קובץ}
יב/ט ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רעא
יב/ט אשר למלך
יב/ט באר לחי ראי עמ' עט-פז
יב/ט בדבר מלך ח"ג עמ' סא
יב/ט בינה בספרים עמ' קכח
יב/ט בית אהרן וישראל גל' מז עמ' נח, גל' סח עמ' כא
יב/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/ט בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' יד, מז, מט
יב/ט ברכת אהרן שבת עמ' יז
יב/ט ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' ג, ה, ט, מ
יב/ט בשבילי ההלכה סי' ד אות א
יב/ט בשבילי השבת - בשבילי ההלכה סי' ד אות א
יב/ט גן דוד דף ז ע"ב, כ ע"ג
יב/ט דברות אליהו ח"א עמ' ח {פחות מכשיעור פטור אבל אסור}
יב/ט דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' כג
יב/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' רפד {מ"מ}
יב/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף צג ע"ג {מ"מ}
יב/ט דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' נ
יב/ט דברי שלמה (בלו') ח"ג
יב/ט דרך המלך (רפפורט)
יב/ט דרכי אהרן ח"א דף ב ע"ב, עמ' ט
יב/ט הר המלך ח"ז עמ' שלג
יב/ט הרי יהודה ח"ב או"ח סי' ל אות א
יב/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 231
יב/ט הררי קדם שבת עמ' יב
יב/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רעו
יב/ט זכור לאברהם (יפהן) עמ' עז
יב/ט זמנים למלך
יב/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' מו
יב/ט חזו"א או"ח סי' קיב ס"ק יא
יב/ט חמדת ימים עמ' קמא
יב/ט חמדת ישראל ח"ב דף נד ע"ד {מ"מ}
יב/ט חנא וחסדא ח"ב דף קנו ע"ד
יב/ט טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קמד
יב/ט טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 474
יב/ט טל נתן עמ' שב, שח
יב/ט טל תחיה ח"ב סי' טו אות ב
יב/ט יציב פתגם חנוכה עמ' רמו, רנ {קובץ}
יב/ט מאורי אש השלם עמ' רט
יב/ט מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פה ע"ג {ס' קובץ}
יב/ט מגדל צופים ח"ה סי' קי
יב/ט מחנה יוסף (תשעב) סי' טו אות ד
יב/ט מחנה יוסף שבת עמ' לב, סג
יב/ט מנחת אשר שבת עמ' רכג
יב/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רכד, תס, תקיח {ספר קובץ}
יב/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' עה
יב/ט מצעדי גבר שבת סי' ד אות ז
יב/ט משכנות אפרים שבת סי' יא
יב/ט משמרת חיים ח"ב עמ' מג
יב/ט משמרת חיים ח"ב עמ' מג, ח"ג עמ' לא
יב/ט משנת יהודה ח"א פי"ח ה"א והכ"ג
יב/ט משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' טז, נא
יב/ט משנת יעקב קרבנות עמ' נד {ק"ס}
יב/ט משנת ר' אהרן שבת עמ' קיח
יב/ט נועם אליעזר (בן פורת) עמ' יא {מ"מ - מעביר ד"א}, יג {קובץ}
יב/ט נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' רפה
יב/ט עסק התורה עמ' קלה
יב/ט פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' מג
יב/ט קרבן משה עמ' קכד
יב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רכא
יב/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קכג, ח"ט סי' צב, צה, צח
יב/ט שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קעב
יב/ט שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרג-תרד
יב/ט שם מרדכי עמ' 23 {"עומד בצד"}
יב/ט שערי טהר ח"ו סי' לז אות ג
יב/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 209
יב/ט שערי ציון (כהן, תרצח) דף ח ע"א {קובץ}
יב/ט שפת אמת על התלמוד ח"א דף ו ע"ג
יב/ט תוצאות חיים (תשסה) עמ' ע, פב
יב/ט תורת השבת עמ' רד
יב/י אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' פ
יב/י אגרות משה או"ח ח"ג סי' נ
יב/י אהל שרה לאה עמ' קסט-קע, קעו-קעז
יב/י אור לי פסחים סי' יח ס"ק ב {או"ש}
יב/י אמת ליעקב מועד עמ' קעג
יב/י אשר למלך
יב/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/י בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' יד
יב/י ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רב, רו
יב/י גליונות אבני נזר
יב/י דברות אליהו ח"א עמ' מג {שעה"מ}
יב/י דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' כה
יב/י הררי קדם שבת עמ' ב, ח, סו-סז
יב/י זכר שמואל שבת סי' ו ס"ק ג
יב/י טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קנג
יב/י כתבי העלוי מראקוב עמ' נג
יב/י לב טהור עמ' קכה
יב/י מגד יהודה ח"א סי' מד אות כד
יב/י מלאכת שמואל עמ' רמד-רמה
יב/י מנחת חינוך ח"א עמ' קעז
יב/י מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכב עמ' 3876
יב/י משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' נח-נט, עח
יב/י משנת ר' אהרן שבת עמ' ב
יב/י משפטי עזיאל ח"ג עמ' קמא
יב/י נועם אליעזר (בן פורת) עמ' יא {מושיט וזורק הם תולדות}, יב, לא {מ"מ}
יב/י נחמת רות עמ' קכב
יב/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מח ע"ד
יב/י רשימות לב שבת סי' ד אות ח
יב/י שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קכח, שמ, שנח
יב/י שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' ה
יב/י תאריך ישראל סי' י אות כא-כב
יב/י תיבת גומא (זלזניק) עמ' עה {מ"מ וכ"מ}
יב/יא אבן ישראל (פישר)
יב/יא אבני שהם (זילברמן) עמ' מז
יב/יא אגרות משה או"ח ח"ב סי' קג, ח"ד עמ' קעב
יב/יא אור הישר [אור הישר זבחים מז ע"א וחגיגה כג ע"ב]
יב/יא אור יעקב שבת דף ז ע"ד
יב/יא אור לישרים (שולמן) עמ' קסז {אגד כלי}
יב/יא אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק עב
יב/יא איש מבין ח"א דף צו ע"ג
יב/יא אנצי"ת ע' אגד הע' 3-4
יב/יא אעירה שחר (זעפרני) עמ' קכט
יב/יא אפיקי מגינים שבת דף ה, צא
יב/יא ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רטז-ריז, רנג, שסד
יב/יא אשר למלך
יב/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/יא בית זבול ח"ב סי' טז אות ג, סי' יט אות א
יב/יא בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קו
יב/יא בכורי אליהו (בסופו) - מזכרת צבי עמ' יא
יב/יא ברור הלכה שבת צא ע"ב ציון ג, קד ע"ב ציון ד
יב/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' מ
יב/יא גליונות אבני נזר
יב/יא דברות משה ביצה עמ' רצז {כחפץ אחד}
יב/יא דברי יהודה סי' מב אות א
יב/יא דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' מד-מה
יב/יא דגל ראובן ח"א סי' לב
יב/יא דרור יקרא עמ' רכט
יב/יא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יב ס"ק מד
יב/יא זבד טוב עמ' 21
יב/יא זכר שמואל שבת סי' א במכתב אות ט
יב/יא חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עו-עז
יב/יא חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עו,עז
יב/יא יצחק ירנן
יב/יא ישועות יעקב נשים עמ' רכד
יב/יא ישועות כהן שבת סי' לג ס"ק ז
יב/יא כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רא
יב/יא לב שלם [מהר"י הכהן - צ"ע מהל' גניבה פ"ג ה"ג]
יב/יא ללשונות הרמב"ם
יב/יא לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קעב
יב/יא לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"ב
יב/יא מאורי אש השלם עמ' קיב
יב/יא מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לה ע"ד {כ"מ}
יב/יא מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' קמט
יב/יא מחשבת חיים או"ח עמ' ר
יב/יא מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' ס
יב/יא מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' כט
יב/יא מנחת אשר שבת עמ' רמח, רנ, רעז
יב/יא מנחת חינוך ח"א עמ' פה
יב/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שד
יב/יא מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כא אות א]
יב/יא מצעדי גבר שבת סי' יג
יב/יא מקראי קדש (תפט) דף קד ע"א
יב/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' רע
יב/יא מרחב (תשיג) עמ' סט
יב/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/יא מרכה"מ אלפ'
יב/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכג עמ' קצ
יב/יא משכנות אפרים שבת סי' ג {אגד כלי}
יב/יא משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' רסז
יב/יא משנת ר' אהרן שבת עמ' מח, קה
יב/יא נועם אליעזר (בן פורת) עמ' ל {מ"מ}, סח {מ"מ}
יב/יא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קלא
יב/יא נזר אברהם מכות ועדות עמ' קפז
יב/יא נטעי נתן (פריד) סי' ו
יב/יא נר למאור (רבינוביץ) דף כ ע"ב
יב/יא נתיב מאיר
יב/יא עומק הפשט ח"ג עמ' שפה
יב/יא עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' לא {מ"מ}
יב/יא פני אברהם (פרלמן) דף יג ע"ג
יב/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לג ע"א
יב/יא קדשי יהושע עמ' תקמד
יב/יא קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' כט {מ"מ - עד שיוציא כל הקופה}
יב/יא שירת הים סי' יח אות ב
יב/יא שלמי יוסף שבת ח"א עמ' ח, כט-לב, ח"ב עמ' שח, תקד-תקו
יב/יא שער המלך ח"ב עמ' שלא
יב/יא שערי אורה (ברגמן, תשכט) דף נח
יב/יא תורה לשמה (תשעג) עמ' רטז
יב/יא תורת המלאכות ח"ד עמ' ר אות כ
יב/יא תחומין ח"ד עמ' 211
יב/יא תשובות יהודה דף עח ע"ג-ע"ד {אגד כלי}
יב/יב אגלי טל פתיחה אות ו, יד
יב/יב אסיפת שמועות תשרי עמ' צא {מ"מ}
יב/יב אפיקי מגינים שבת דף צב
יב/יב אשר למלך
יב/יב באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף ח
יב/יב בית זבול ח"ב סי' יח אות ז
יב/יב ברור הלכה שבת צב ע"א אחרי ציון ג, וציון ג, צז ע"א ציון א בסופו, קמז ע"א ציון ג
יב/יב ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' ד
יב/יב דברות משה שבת ח"א סי' ח ענף א
יב/יב דברי יציב או"ח עמ' רצט {על כתפו}
יב/יב דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' סד
יב/יב חזון יחזקאל ב"ב הוספה א
יב/יב חי' הרי"ט עמ' נג
יב/יב חמדת ימים עמ' לח
יב/יב טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 84
יב/יב ישועות כהן שבת סי' מא ס"ק ג
יב/יב מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (השני) או"ק א
יב/יב מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' מלאכת שבת ממשכן {בכתף ישאו}
יב/יב מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' לז
יב/יב מצעדי גבר שבת סי' כח אות ד
יב/יב מרכבת המשנה מהדו"ק [במעות צרורים בסדינו - שבת קמז ע"א, תוספתא שבת פ"א]
יב/יב משאת המלך ח"א סי' קיד
יב/יב משנת המדינה עמ' 236
יב/יב משנת יעקב
יב/יב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' יז-יח
יב/יב נחלת בנימין עמ' נה
יב/יב נר דוד ח"ב עמ' מב
יב/יב נשמת אברהם ח"ד עמ' כח {או"ש}
יב/יב נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' רג
יב/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מ ע"א
יב/יב קהלות יעקב כתובות סי' ה
יב/יב קהלת יעקב (אלבעלי)
יב/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' קנב
יב/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צב
יב/יב שירת הים סי' יז אות י
יב/יב שערי זבולון הל' שבת סי' עח אות ג
יב/יב שפת אמת על התלמוד ח"א דף ע ע"ג
יב/יב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קצו-קצז
יב/יג אוצר יסודי שביעית עמ' כה
יב/יג אמונת יהושע עמ' תקיד {בשינוי}
יב/יג בית שערים או"ח סי' קיט
יב/יג ברור הלכה ברכות סב ע"ב ציון ה, שבת צב ע"א ציון ג
יב/יג דברות משה שבת ח"ב סי' נ ענף ה, יבמות עמ' שעג
יב/יג דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' לט
יב/יג הר המלך ח"ה עמ' מ
יב/יג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רצה
יב/יג ויען יצחק עמ' רל
יב/יג זמנים למלך
יב/יג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קנג
יב/יג טל נתן עמ' שצד
יב/יג כתבי מהר"ם איררה עמ' שנב, שנח
יב/יג ללשונות הרמב"ם
יב/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' רע
יב/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/יג משאת המלך (אדרי)
יב/יג פי' ר' פרחיה שבת צב הערה 21, 19, 16
יב/יג רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שלז
יב/יג שו"ע הרב או"ח סי' שא ס"ב
יב/יג שמן המשחה (קושטא) דף יז ע"ב
יב/יג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' סא
יב/יד אדני היד החזקה
יב/יד אור הישר [מ"מ לקמן רפט"ו]
יב/יד אמונת עתיך (נאור) עמ' כ, עא
יב/יד ארשות החיים עמ' תפז
יב/יד אשר למלך
יב/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/יד באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף ח
יב/יד בית זבול ח"ב סי' יח אות א
יב/יד בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' לד-לה, קד, קז-קח, קיג
יב/יד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' נ
יב/יד ברור הלכה שבת ח ע"ב ציון ו, צב ע"א ציון ג
יב/יד ברכות שמים שבת אות תע
יב/יד ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' סו, קטז
יב/יד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' כט
יב/יד בשבילי ההלכה סי' א אות ז
יב/יד בשבילי השבת - בשבילי ההלכה סי' א אות ז
יב/יד דברות משה מועד ח"א עמ' רנט {אע"פ שהעבירו למעלה מראשו חייב}
יב/יד דברות משה שבת ח"א סי' ח ענף א
יב/יד דברי אור ח"א עמ' פח
יב/יד דברי יציב או"ח עמ' רצח {משא כבד}
יב/יד הגהות מוהר"י קרט עמ' רסו {ראב"ד}
יב/יד הר המלך ח"ה עמ' מ
יב/יד חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"א סק"ח
יב/יד חזו"א על הרמב"ם
יב/יד חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' סב
יב/יד חי' עזיאל
יב/יד טל אורות (ר' שאול) עמ' קעד {המעביר חפץ, ראב"ד ומ"מ}, קפה, רכא
יב/יד טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קנד
יב/יד יד פשוטה אהבה עמ' רלד, תשפז
יב/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעט
יב/יד יצחק ירנן
יב/יד ישועות כהן שבת סי' סח ס"ק ז, סי' צו ס"ק ז
יב/יד ישורון ד עמ' תר = חי' הרד"ל לירושלמי שבת
יב/יד כי בא מועד עמ' ח-ט
יב/יד כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' ח
יב/יד מחנה יהודה (קצין) ח"ב
יב/יד מטה יחיאל סי' ב ס"ק ג
יב/יד מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' פז {ראב"ד}
יב/יד מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' נו ס"ק ט
יב/יד מנחת אשר שבת עמ' צה, רנט
יב/יד מנחת חינוך ח"א עמ' פה
יב/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/יד מעיני המים
יב/יד מצעדי גבר שבת סי' כח
יב/יד מקראי קדש (תפט) דף קד ע"ב
יב/יד מראה הפנים שבת דף סב
יב/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/יד מרכה"מ אלפ'
יב/יד משאת המלך (אדרי)
יב/יד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' ס-סא
יב/יד משנה הלכות ח"ב דף קטז ע"א
יב/יד משנה הלכות ח"ב סי' עד דף קטז ע"א
יב/יד משנת חיים עירובין עמ' רעא
יב/יד משנת ר' אהרן שבת עמ' קח
יב/יד משנת ראשונים (הירשפלד)
יב/יד משרת משה (עטייה)
יב/יד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' יט
יב/יד נר למאור (רבינוביץ) דף כא ע"ג
יב/יד עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ה עמ' יח
יב/יד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' לד
יב/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לג ע"ב
יב/יד שאר יוסף ח"ח עמ' ז-ח
יב/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צב
יב/יד שו"ע הרב או"ח סי' שמו ס"ב {ראב"ד}
יב/יד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקנא
יב/יד שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכז
יב/יד שואל ומשיב ח"ז עמ' יז
יב/יד שלמי יוסף שבת ח"א עמ' לח, רח-רט
יב/יד שלמי שמעון (תשמו) עמ' טז
יב/יד שמן המשחה (קושטא) דף יז ע"ב
יב/יד שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' סב
יב/יד שערי שאול שבת עמ' קיח
יב/יד שפת אמת על התלמוד ח"א דף ע ע"ד
יב/יד תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' כה
יב/יד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קמד
יב/טו אבני ציון ח"ג עמ' פד
יב/טו אדני היד החזקה
יב/טו אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' מב
יב/טו אנצי"ת ע' אמה הע' 6
יב/טו באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תכה, תת, תתקלא, תתרח, ויקרא עמ' תקא, דברים עמ' שיז
יב/טו בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' עד
יב/טו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קמא
יב/טו ברור הלכה שבת פא ע"א ציון ד פסקה ג, צז ע"ב ציון ה
יב/טו ברכות שמים שבת אות ז
יב/טו ברכת אהרן שבת עמ' קנט
יב/טו ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' סז, קיב
יב/טו ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לט אות ו
יב/טו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שפח
יב/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' כט
יב/טו גן דוד דף סג ע"ד
יב/טו דברות צבי חי"א סי' א אות ז
יב/טו דברי יחזקאל (מישור) עמ' קט, קמד, קנח
יב/טו דברי יחזקאל (תרצה) דף לה ע"ג, מז ע"ג, נב ע"ב
יב/טו דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' כו
יב/טו הדר איתמר עמ' כא {ראב"ד - יצא חוץ לתחום}, כב-כג {שבו איש תחתיו}, כה
יב/טו הליכות יצחק עירובין עמ' קמד
יב/טו העמק שאלה ח"א שאלתא מח אות ט
יב/טו הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ד ס"ק טז, יח, כא, כב {ראב"ד}, כג
יב/טו הר המלך ח"ג עמ' קכח, ח"ה עמ' מ
יב/טו הרמב"ם והלכותיו
יב/טו הררי קדם שבת עמ' פב
יב/טו זכור זאת ליעקב עמ' רה
יב/טו זכור לאברהם (יפהן) עמ' עז-עח
יב/טו זכרון שלמה (קליין) עמ' מח {ראב"ד}
יב/טו חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' עה עמ' קפו
יב/טו חי' הגר"ח החדש עמ' קסו
יב/טו חי' הגרי"ח עמ' קכז
יב/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין מה ע"א]
יב/טו חי' חתם סופר
יב/טו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' סב
יב/טו חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רמ
יב/טו חי' מרן הגרי"מ עמ' יד-טז
יב/טו חסדי דוד ח"ב עמ' קפא
יב/טו חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שסא
יב/טו חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קד
יב/טו טבעת החושן ח"ד עמ' 242
יב/טו טל אורות (ר' שאול) עמ' קעג
יב/טו יד המלך
יב/טו יצחק ירנן
יב/טו ישועות יעקב מועד עמ' תיג, תסב {ראב"ד}
יב/טו כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קפט
יב/טו לב שלם [תוספת שבת דף קלב, תשב"ץ ח"ב סי' נ]
יב/טו לקוטי סופר ח"ב דף י ע"ב
יב/טו מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' נח ס"ק יט
יב/טו מנחת חינוך ח"א עמ' קכה
יב/טו מצעדי גבר שבת סי' כא אות ב
יב/טו מראה הפנים עירובין דף כב, כח
יב/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/טו משאת המלך (אדרי)
יב/טו משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' רלא
יב/טו משנת חיים עירובין עמ' צח, קב, רנה
יב/טו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' כ-כא
יב/טו משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' רסב
יב/טו נועם אליעזר (בן פורת) עמ' טו
יב/טו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' ז
יב/טו נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קסד {יד המלך}
יב/טו נחל איתן
יב/טו ס' העתים עמ' 45
יב/טו פניני רבנו הגרי"ז עמ' קפא
יב/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רה ע"א {מ"מ}
יב/טו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' לב
יב/טו שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' שמ-שמד, שס
יב/טו שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 229
יב/טו שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' כח
יב/טו שערי דרכים סי' יט אות א, כד
יב/טו תוספות אהרן עירובין דף ס ע"ג-ע"ד, סא ע"ב וע"ד
יב/טו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' פו
יב/טז אור הישר [מ"מ הל' עירובין פ"ו הי"א]
יב/טז בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' עד
יב/טז דברי יחזקאל (מישור) עמ' קנח
יב/טז דברי יחזקאל (תרצה) דף נב ע"ג
יב/טז הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ד ס"ק כח
יב/טז טל אורות (ר' שאול) עמ' קעג
יב/טז מגן גבורים (או"ח) סי' יג ס"ק ה
יב/טז מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' נח ס"ק יט
יב/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/טז משאת המלך (אדרי)
יב/טז משנת חיים עירובין עמ' רנז
יב/טז שו"ע הרב או"ח סי' רסג קו"א אות ח ד"ה ולדינא
יב/טז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ע
יב/טז תוספות אהרן עירובין דף סא ע"א
יב/טז תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות י
יב/יז אורות חיים פ' ג אות יח, פ' ט אות יח {טלטול פחות מד"א}
יב/יז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רסז, רעג
יב/יז בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' עד
יב/יז הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ד ס"ק כו
יב/יז הר המלך ח"ו עמ' סג
יב/יז חי' מרן הגרי"מ עמ' יד
יב/יז טל אורות (ר' שאול) עמ' קעג
יב/יז כתר המלך
יב/יז לב שלם [תוספת שבת דף קה]
יב/יז להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' נד {מ"מ}
יב/יז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שעח
יב/יז מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' טו ס"ק ה
יב/יז מעיני המים
יב/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/יז משאת המלך (אדרי)
יב/יז משנת חיים עירובין עמ' צח, רנד-רנה, רנז, רנט-רסא
יב/יז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' ז {ראב"ד}
יב/יז פרשת המלך
יב/יז קרן הצבי מצוה נט אות ה
יב/יז קרן פני משה ח"ב
יב/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צב
יב/יז שו"ע הרב או"ח סי' שמט ס"ד
יב/יז שי למלך (מלר) עמ' מו
יב/יז שלל דוד
יב/יז שלמי ניסן פ' האורג עמ' מב
יב/יז שער המלך ח"א עמ' קסט
יב/יז תוספות אהרן עירובין דף סא ע"ד {ראב"ד}
יב/יז תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות י
יב/יח אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' קנו]
יב/יח אור זרוע השלם שבת עמ' תקלט
יב/יח אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק נב
יב/יח אנצי"ת ע' אלכסון הע' 37, 39, 41, 43
יב/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/יח בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' עד
יב/יח הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ד ס"ק כט
יב/יח הרי יהודה ח"ב או"ח סי' לא אות לב
יב/יח טל אורות (ר' שאול) עמ' קעג
יב/יח לב שלם [תוספת שבת דף קד]
יב/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/יח משנת חיים עירובין עמ' קג
יב/יח עמודי שלמה ח"א עמ' קלה
יב/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צב
יב/יח שו"ע הרב או"ח סי' שמה קו"א אות א, סי' שמט ס"ב
יב/יח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' נה
יב/יח שלמי שמעון (תשמו) עמ' יז
יב/יח שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' כח, נא
יב/יח תוספות אהרן עירובין דף סד ע"ג
יב/יח תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קיט, קלג
יב/יט אור שמח
יב/יט אנצי"ת ע' אלכסון הע' 36, 40 {או"ש}, 42, 44, 45
יב/יט בית לוי (גולדברג) דף נה ע"ב
יב/יט ביתאל ח"א דף ק ע"ד
יב/יט הגהות חבר בן חיים
יב/יט הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ד ס"ק טז, יח, כא, כג, כז, ל, לב
יב/יט הר המלך ח"ג עמ' קכח-קכט, ח"ה עמ' מ
יב/יט הרי יהודה ח"ב או"ח סי' לא אות לב
יב/יט זכור לאברהם (יפהן) עמ' עח
יב/יט זכור לדוד עמ' לא
יב/יט חזו"א על הרמב"ם
יב/יט חי' הגאון אדר"ת עמ' קעג
יב/יט חי' חפץ חיים
יב/יט חי' מרן הגרי"מ עמ' יח-יט {מרכה"מ ואו"ש}
יב/יט חשבונות של מצוה עמ' שצב
יב/יט טל אורות (ר' שאול) עמ' קעג
יב/יט מנחת יוסף ח"ב עמ' קא
יב/יט מעיני המים
יב/יט מרכבת המשנה מהדו"ק
יב/יט משאת המלך (אדרי)
יב/יט משנת חיים עירובין עמ' קג, רנה
יב/יט נרות אהרן
יב/יט עמודי שלמה ח"א עמ' קלה
יב/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צב
יב/יט שו"ע הרב או"ח סי' שמט ס"ב
יב/יט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' נה
יב/יט תוספות אהרן עירובין דף סד ע"ד
יב/יט תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קלב-קלג


יג/105 הלכות שבת פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ אהל חיים ח"ד
יג/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
יג/רה"פ אורה ושמחה
יג/רה"פ דברי שלמה ח"ג
יג/רה"פ יד פשוטה
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מעשה רקח
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' נא-נז
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אדני היד החזקה
יג/א אור הישר [מ"מ לקמן פי"ד הי"ז]
יג/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יג אות א
יג/א אפיקי מגינים שבת דף ד, ז
יג/א ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רסב
יג/א באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' יז אות יד
יג/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' מ, נ, רע
יג/א ברור הלכה שבת ד ע"א ציון ג, ז ע"ב ציון ו
יג/א ברכת אהרן שבת עמ' עא
יג/א ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' נ
יג/א גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' תקפ
יג/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' נב
יג/א דברות אליהו ח"א עמ' כג {הנחה על דע"ד}
יג/א דברות משה שבת ח"א סי' ד ענף א, סי' כ הערה מב
יג/א דברי ירמיהו
יג/א דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' לה
יג/א היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ב
יג/א הרמב"ם והגאונים עמ' 45
יג/א טל אורות (ר' שאול) עמ' קעז
יג/א ישועות כהן שבת סי' כ ס"ק ז
יג/א כי בא מועד עמ' כ
יג/א לקוטי סופר ח"ב דף נג ע"ד
יג/א מחנה יוסף שבת עמ' נג
יג/א מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' מ
יג/א מנחת חינוך ח"א עמ' פה
יג/א מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' יד ס"ק ט, על הדף ד ע"א ד"ה והנה
יג/א מצעדי גבר שבת סי' טז אות א-ד
יג/א מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/א משאת המלך (אדרי)
יג/א משנת יעקב
יג/א נועם אליעזר (בן פורת) עמ' מז {צריך הנחה ע"ג מקום דע"ד גם ברה"י}
יג/א נזר הקדש (קפלן)
יג/א נר דוד ח"ב עמ' לו
יג/א נרות אהרן
יג/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צג
יג/א שלמי יוסף שבת ח"א עמ' לב, פד, קנא-קנב, קסד-קעג, תריח, תרכה
יג/א שם טוב
יג/א שערי שאול שבת עמ' צא, צט
יג/א תחומין ח"ה עמ' 11
יג/ב אדני היד החזקה
יג/ב אור הישר
יג/ב אור יעקב שבת דף ד ע"א
יג/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ח אות א, סי' יג אות ג
יג/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ח {עקירת גופו}
יג/ב אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' ז
יג/ב אפיקי מגינים שבת דף ג, צב
יג/ב אשר למלך
יג/ב באר לחי ראי עמ' פז-צט
יג/ב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' נג
יג/ב בכורי אברהם דף ל ע"ד {כמונח על הארץ}
יג/ב ברור הלכה שבת ד ע"א ציון ג
יג/ב ברכת אהרן שבת עמ' ל
יג/ב גנזי אבא עמ' כא
יג/ב דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' ג
יג/ב דברי ירמיהו
יג/ב דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' לג, לז-לט
יג/ב הדר יוסף עמ' נד, סא
יג/ב היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ב
יג/ב זמנים למלך
יג/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' קעז
יג/ב טל נתן עמ' שא, שח
יג/ב ישועות כהן שבת סי' מד ס"ק א {מ"מ}
יג/ב כי בא מועד עמ' ה, ז
יג/ב מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' א
יג/ב מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' לא
יג/ב מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' ב
יג/ב מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' לז ס"ק יד-טו
יג/ב מנחת אשר שבת עמ' לח
יג/ב מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' א ס"ק א, ח, יא, סי' ב ס"ק ב, ו
יג/ב מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קכב-קכד
יג/ב מעט צרי
יג/ב מצעדי גבר שבת סי' ח אות א, ה, סי' יב אות ג-ד, סי' יח אות ג
יג/ב מראה הפנים שבת דף צא
יג/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/ב משאת המלך (אדרי)
יג/ב משאת השבת עמ' רנו
יג/ב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' סו
יג/ב משכן בצלאל ח"א סי' כא
יג/ב משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' קיא
יג/ב משנת ר' אהרן שבת עמ' ב {מ"מ}
יג/ב נועם אליעזר (בן פורת) עמ' כה-כו {יד חשובה כדע"ד}, עב {ידו כמונח בארץ}
יג/ב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' י, טו, יח
יג/ב פני אברהם (פרלמן) דף יב ע"א
יג/ב פני חיים (צימרמן) עמ' נג
יג/ב פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' סה {מ"מ בשם ירושלמי}
יג/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לב ע"ג-ע"ד
יג/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שד
יג/ב קהלות יעקב שבת סי' א
יג/ב שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 59
יג/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צג, צה {מ"מ}
יג/ב שו"ע הרב או"ח סי' שמז ס"ב
יג/ב שלמי יוסף שבת ח"א עמ' לב, פד, קנא-קנב, קסד-קעג, תריח, תרכה
יג/ב שם טוב
יג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' יג, כא
יג/ב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ו ע"ג
יג/ב תאריך ישראל סי' י אות יז
יג/ב תוצאות חיים (תשסה) עמ' קנב
יג/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' סז, עב
יג/ב תחומין ח"ד עמ' 210
יג/ג אבי עזרי ח"א
יג/ג אבני חפץ ח"ג עמ' קיח
יג/ג אגרות הגרי"ד עמ' נ
יג/ג אוצרות הרמב"ם
יג/ג אור הישר [מפרשים לעיל פי"ב הי"ג, עי' תוס' שבת צב ע"א ודף קב ע"א]
יג/ג באר לחי ראי עמ' צט-קב
יג/ג בית אבי ח"ב סי' יט עמ' לד
יג/ג בית המדרש
יג/ג בית שערים או"ח סי' קיט
יג/ג ברור הלכה שבת צב ע"א ציון ג פסקה ד {בפיו}
יג/ג ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' ט
יג/ג דברי ירמיהו
יג/ג דברי שלמה (בלו') ח"ג
יג/ג הר המלך ח"ג עמ' קכט-קל
יג/ג הררי קדם שבת עמ' סח, פה
יג/ג זמנים למלך
יג/ג חי' מהרי"א צטרון עמ' טו
יג/ג חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רסה
יג/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' קעז
יג/ג לב איש עמ' מז
יג/ג מים טהורים עמ' עא
יג/ג מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קצח
יג/ג מנחת חינוך ח"א עמ' פה
יג/ג מעין חיים ח"ב עמ' קפא
יג/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/ג משאת המלך (אדרי)
יג/ג משכן בצלאל ח"א סי' כא
יג/ג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף מח {היה עומד באחת משתי רשויות}
יג/ג משנת יהודה ח"ב
יג/ג פי' ר' פרחיה שבת צב הערה 12
יג/ג פרשת המלך
יג/ג קובץ הערות על אבי עזרי
יג/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צג
יג/ג שחר אורך עמ' שכא {אבי עזרי}
יג/ג שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קעז
יג/ג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מב אות ד
יג/ג תוצאות חיים (תשסה) עמ' נג
יג/ג תשובה שלמה או"ח סי' ז
יג/ד אבי עזרי ח"א
יג/ד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נז
יג/ד אבני נזר או"ח סי' תקכה אות א, ז
יג/ד אבני שהם (זילברמן) עמ' מח
יג/ד אגלי טל ח"ב סי' רב אות ז
יג/ד אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' קד
יג/ד אור תורה (בלומ') דף סט ע"ד, ע ע"ג-ע"ד
יג/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ג {הנחה על מים}
יג/ד אפיקי מגינים שבת דף ה
יג/ד אשר למלך
יג/ד בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' נא
יג/ד בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' צח
יג/ד ברור הלכה שבת ה ע"ב ציון ג, ק ע"א ציון ב פסקה ג
יג/ד ברכות שמים שבת אות רעה, רפה
יג/ד ברכת אהרן שבת עמ' פה
יג/ד ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' נו-נז
יג/ד גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' י
יג/ד גנזי אבא עמ' יג
יג/ד דברות אליהו ח"א עמ' כו
יג/ד דברות משה שבת ח"א סי' ח ענף ג
יג/ד דברי שלמה (בלו') ח"ג
יג/ד דרך המלך (רפפורט)
יג/ד הדר יוסף עמ' נד-נה
יג/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 193
יג/ד הררי קדם שבת עמ' מח-מט
יג/ד זכרון משה אליהו עמ' קיח
יג/ד חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"א ס"ק ו
יג/ד חי' הגרא"א דסלר עמ' קנ
יג/ד חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' לט
יג/ד חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רכט
יג/ד חי' ר' חנוך הענאך עמ' רו
יג/ד טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 152
יג/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' קעח
יג/ד טל נתן עמ' רפח
יג/ד יד אברהם אהלות עמ' קכה
יג/ד יד ישראל ח"ב
יג/ד ישועות כהן שבת סי' יט ס"ק ד, סי' כ ס"ק ז
יג/ד ישועת משה עמ' קנח
יג/ד כי בא מועד עמ' ז, י-יא
יג/ד כלילת יופי דף יג
יג/ד כתר אפרים עמ' תא
יג/ד להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קנה
יג/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מז ע"ב {לא עקר מעל מקום ד'}
יג/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שלה
יג/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' ב
יג/ד מוריה גל' קא עמ' פד
יג/ד מילי דמרדכי
יג/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 344 {"פירות" ולא אגוז}
יג/ד מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' יז, יט
יג/ד מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' לג
יג/ד מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' מב ס"ק א
יג/ד מנחת אשר שבת עמ' מח
יג/ד מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' יד ס"ק א, ו-ז, טו-טז, יח, סי' לח ס"ק כג
יג/ד מצעדי גבר מצעדי גבר שבת סי' טז אות ד, סי' יט אות ב-ד
יג/ד מר קשישא עמ' יא
יג/ד מראה איש ח"ב עמ' כד-כה, כז
יג/ד משאת המלך (אדרי)
יג/ד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' עה
יג/ד משנה הלכות ח"ה סי' סח
יג/ד משנת ר' אהרן שבת עמ' לה, לח, מ
יג/ד משנת ראשונים (הירשפלד)
יג/ד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' כח {הנחה ע"ג מים}, לב-לג
יג/ד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' יט, כב
יג/ד נר דוד ח"ב עמ' לו
יג/ד נרות אהרן
יג/ד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' ד, ז
יג/ד נתן פריו גיטין עמ' לז
יג/ד נתן פריו מקואות עמ' יב
יג/ד נתן פריו נדרים עמ' קה, גיטין עמ' לז
יג/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קיא-קיב
יג/ד עין חיים ח"ב עמ' רעז
יג/ד פניני רבנו יחזקאל עמ' מח
יג/ד קהלות יעקב שבת סי' ו אות ז, סי' ט אות ב
יג/ד קובץ הערות על אבי עזרי
יג/ד קרית מלך
יג/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צג
יג/ד שו"ע הרב או"ח סי' שנב ס"א
יג/ד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רעג
יג/ד שולי הגליון עמ' מב
יג/ד שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קעד
יג/ד שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קנב-קנג, קסח, קעב, תרכה
יג/ד שערי טהר ח"ד שער א סי' י אות ב-ג
יג/ד שערי שאול שבת עמ' ק
יג/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף יא ע"ב
יג/ד תבונה (קרש')
יג/ד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' עד
יג/ה אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ח עמ' נ
יג/ה אורח צדקה עמ' רט
יג/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ט, סי' י אות כז
יג/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ט, סי' י אות א
יג/ה אנצי"ת ע' אגד הע' 18
יג/ה בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' נד
יג/ה ברור הלכה שבת ב ע"א ציון א
יג/ה דברי ירוחם סי' מג
יג/ה דברי שלמה (בלו') ח"ג
יג/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 231
יג/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' קעח
יג/ה לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קעב
יג/ה מחנה יוסף שבת עמ' לב-לג, לה
יג/ה מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' ד
יג/ה מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' לה
יג/ה מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קכג
יג/ה משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' סב-סד
יג/ה משנת יהודה ח"א פ"א הט"ו
יג/ה משנת יעקב
יג/ה נזר אברהם שבת-ביצה עמ' יד
יג/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לג ע"א
יג/ה רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ריח
יג/ה שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קט
יג/ה שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קעה
יג/ה שלמי יוסף שבת ח"א עמ' לג, ח"ב עמ' תה-תח
יג/ה שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' כט
יג/ו אור יעקב שבת דף ז ע"ג
יג/ו אור תורה (בלומ') דף ע ע"ב {כ"מ}
יג/ו אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' לא ד"ה ובשיטה
יג/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ט
יג/ו אנצי"ת ע' אגד הע' 18, 21
יג/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' ו אות ו {כ"מ}
יג/ו בית גמליאל ח"א עמ' קסז
יג/ו בית זבול ח"ב סי' כא אות ו
יג/ו בכורי חיים ח"ד עמ' צא
יג/ו ברור הלכה שבת צב ע"א ציון א
יג/ו ברכות שמים שבת אות תריא
יג/ו ברכת אהרן שבת עמ' כו, פב {כ"מ}
יג/ו ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' כ
יג/ו דברי שלמה (בלו') ח"ג
יג/ו זמנים למלך
יג/ו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' לו
יג/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שסב
יג/ו טל אורות (ר' שאול) עמ' קעח
יג/ו ישועות כהן שבת סי' מט ס"ק יא {מ"מ}
יג/ו כבוד מלכים (מרגליות)
יג/ו כנפי נשרים
יג/ו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קעב
יג/ו מוריה גל' קא עמ' פד
יג/ו מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' יא
יג/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/ו משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' קמב
יג/ו משנת יעקב
יג/ו נועם אליעזר (בן פורת) עמ' כד
יג/ו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' יד
יג/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לב ע"ד, לג ע"א
יג/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צג
יג/ו שו"ע הרב או"ח סי' שמז ס"ז
יג/ו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' לג, ח"ב עמ' תה-תח
יג/ו שם טוב
יג/ו שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' כט
יג/ז אבי עזרי ח"א
יג/ז אמת ליעקב מועד עמ' עו
יג/ז ברור הלכה שבת ב ע"א ציון א
יג/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' קעט
יג/ז ישורון ח"י עמ' שפט {אבי עזרי}
יג/ז משנה כסף (כולי) דף סז {מ"מ בשם הרשב"א}
יג/ז משנת יהודה ח"א
יג/ז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' יד-טו {ד"א - בשתי רה"ר}
יג/ז קובץ הערות על אבי עזרי
יג/ז קרית מלך
יג/ז שו"ע הרב או"ח סי' שמז ס"ג
יג/ז שם טוב
יג/ח אבני ציון ח"ב סי' סב אות ד
יג/ח אדני נחושת עמ' קסג, קפא
יג/ח אהלי חיים עמ' קטו
יג/ח אור יעקב שבת דף ד ע"א
יג/ח אור צהיר
יג/ח אורח צדקה עמ' ריא
יג/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' י אות כז
יג/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' י
יג/ח אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' ז
יג/ח אמת ליעקב מועד עמ' עח
יג/ח אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 420
יג/ח אפיקי מגינים שבת דף ג, קנג
יג/ח ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רסה
יג/ח אשר למלך
יג/ח באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' ט אות ט
יג/ח באר לחי ראי עמ' קב-קז
יג/ח באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף ח
יג/ח בית זבול ח"ב סי' טז אות ב
יג/ח בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' מ, מו, נב
יג/ח בית ירוחם
יג/ח בית שערים או"ח סי' רצח
יג/ח בכורי אברהם דף לח ע"ד
יג/ח בכורי אליהו (בסופו) - מזכרת צבי עמ' טז
יג/ח בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' כז
יג/ח ברור הלכה שבת ג ע"א ציון ב
יג/ח ברכת אהרן שבת עמ' כד-כה
יג/ח ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' כב
יג/ח דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' ג, טו
יג/ח דברי ירמיהו
יג/ח הדר יוסף עמ' מז-מט, סא-סב
יג/ח חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' מ
יג/ח חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רל
יג/ח חלקת יצחק עמ' קיג
יג/ח חמדת ישראל ח"ב דף מב ע"ב
יג/ח טל אורות (ר' שאול) עמ' קעט
יג/ח טל נתן עמ' שלא
יג/ח כי בא מועד עמ' ז
יג/ח מחנה יוסף שבת עמ' נה, נח
יג/ח מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' ב, ה
יג/ח מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' לב
יג/ח מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' לז ס"ק יב-טו, סי' מג ס"ק ט
יג/ח מנחת אשר שבת עמ' יג, יט, לח, מה, צג, רנט
יג/ח מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' ב ס"ק א, ו-ח, על הדף ג ע"א תוד"ה בעשותה
יג/ח מעיני המים
יג/ח מצעדי גבר שבת סי' ט אות יב
יג/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/ח משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' סה-סו
יג/ח משנת יעקב
יג/ח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' י, יח
יג/ח ניר לדוד
יג/ח עבד המלך (תשא)
יג/ח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' לו
יג/ח שו"ע הרב או"ח סי' רסו ס"ג
יג/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קט
יג/ח שלמי יוסף שבת ח"א עמ' יח, לב, פד
יג/ח תוצאות חיים (תשסה) עמ' צח, קנב
יג/ט אדני נחושת עמ' קע
יג/ט אור צהיר
יג/ט אמת ליעקב מועד עמ' עח, ריג-ריד
יג/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יג/ט בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שכז {ר"ח הלוי}
יג/ט בית שערים או"ח סי' רצח
יג/ט ביתאל ח"א דף ק ע"ד
יג/ט ברור הלכה שבת קנג ע"ב ציון ה
יג/ט ברית הלוי השלם
יג/ט דרכי אהרן ח"א דף ב ע"ג
יג/ט הדר איתמר עמ' כד {פחות מד' אמות}
יג/ט טל אורות (ר' שאול) עמ' קעט
יג/ט טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' פו, צד
יג/ט יצחק ירנן
יג/ט ללשונות הרמב"ם
יג/ט מגיני שלמה עמ' קפב {מ"מ}
יג/ט מחנה יוסף שבת עמ' יט, נה
יג/ט מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' ד
יג/ט מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' לה
יג/ט מעיני המים
יג/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/ט מרכה"מ אלפ'
יג/ט משאת המלך (אדרי)
יג/ט צרור החיים (קצבי) דף עז ע"ד
יג/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צג
יג/ט שם טוב
יג/י איש מבין ח"א דף צז ע"ב
יג/י אשר למלך
יג/י בית שערים או"ח סי' רצח
יג/י ברור הלכה שבת קנג ע"א ציון ב פסקה ב
יג/י ברכת אהרן שבת עמ' צב, צח
יג/י דברות משה שבת ח"א סי' ד ענף ב
יג/י דברי ירמיהו
יג/י דברי שלמה (בלו') ח"ג
יג/י דגל יהודה (קמינר) עמ' רלה
יג/י הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ד ס"ק כז
יג/י הררי קדם שבת עמ' כג
יג/י טל אורות (ר' שאול) עמ' קעט
יג/י מלילות ח"א עמ' 220
יג/י מנחת אהרן (תשפ) כלל א אות ז
יג/י מראה הפנים שבת דף סט
יג/י מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' ת
יג/י שם טוב
יג/י תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' עה
יג/יא אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נו, נח
יג/יא אמת ליעקב מועד עמ' פו
יג/יא אפיקי מגינים שבת דף ח
יג/יא אשר למלך
יג/יא בית היין עמ' קעד
יג/יא בית שערים או"ח סי' רצח
יג/יא בכורי חיים ח"ד עמ' צב
יג/יא בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' צג {מגרר ויוצא}
יג/יא ברור הלכה שבת ח ע"ב ציון ד
יג/יא ברכות שמים שבת אות תסז
יג/יא ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' קטו
יג/יא ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לג אות ט
יג/יא ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רכז
יג/יא דברי שלמה (בלו') ח"ג
יג/יא הר המלך ח"ה עמ' מ
יג/יא חזו"א או"ח סי' סב ס"ק ד
יג/יא טל אורות (ר' שאול) עמ' קעט
יג/יא יצחק ירנן
יג/יא ישועות כהן שבת סי' יח ס"ק ו, סי' לח ס"ק יג
יג/יא מחנה יוסף שבת עמ' סא
יג/יא מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' פד-פה
יג/יא מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' מה ס"ק ג
יג/יא מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' כג ס"ק א, ט
יג/יא מקורות לפסקי הרמב"ם
יג/יא משאת המלך (אדרי)
יג/יא משנת משה שבת עמ' כ
יג/יא משנת ר' אהרן שבת עמ' קיב
יג/יא נועם אליעזר (בן פורת) עמ' סח {המגרר - מעביר ד"א}, סט {שלא עקר החפץ כולו}, ע {המגלגל עוקר}
יג/יא ס' העתים עמ' 309
יג/יא קהלת יעקב (אלבעלי)
יג/יא רווחא שמעתתא ח"א עמ' מב
יג/יא שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קצד, קצז-קצח
יג/יא שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' ס
יג/יא שער המלך ח"ב עמ' שלה
יג/יא תאריך ישראל סי' י הערה יד
יג/יא תוצאות חיים (תשסה) עמ' פח
יג/יא תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קלו
יג/יב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' סא
יג/יב אדני נחושת עמ' קפג
יג/יב אור יעקב שבת דף א ע"ב
יג/יב אור צהיר
יג/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ד
יג/יב אפיקי מגינים שבת דף קנג
יג/יב אשר למלך
יג/יב בית זבול ח"ב סי' יז אות א, סי' יט אות ה
יג/יב בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קו
יג/יב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' מא, נ
יג/יב בית שמש
יג/יב ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' יג, יד {לח"מ}, סא
יג/יב דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' טו, ח"ד עמ' קיט
יג/יב דברי יציב או"ח עמ' רצג {עקירה מותרת}
יג/יב דברי ירמיהו
יג/יב הר המלך ח"ה עמ' מ, ח"ז עמ' שלג
יג/יב זכר שמואל שבת סי' א ס"ק א {מרכה"מ}
יג/יב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רלא
יג/יב חלקת מאיר
יג/יב טל אורות (ר' שאול) עמ' קעט
יג/יב טל נתן עמ' רפג, רצו, שח
יג/יב יצחק ירנן
יג/יב ישועות כהן שבת סי' לד ס"ק ד
יג/יב להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קסט
יג/יב מחנה יוסף שבת עמ' נח-ס
יג/יב מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' מג ס"ק ג
יג/יב מנחת אשר שבת עמ' טו {מרכה"מ}
יג/יב מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' כג ס"ק ט
יג/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/יב משאת המלך (אדרי)
יג/יב משנת חיים עירובין עמ' רסז
יג/יב משרת משה (עטייה)
יג/יב נועם אליעזר (בן פורת) עמ' טו {מרכה"מ}, לו {עקירה מותרת}
יג/יב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קיט
יג/יב נתן פריו סוכה עמ' שכט
יג/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שצו, שצט
יג/יב עטרת שבת עמ' קמב
יג/יב קהלת יעקב (אלבעלי)
יג/יב קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 93-94
יג/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צג
יג/יב שו"ע הרב או"ח סי' רסו ס"ג
יג/יב שו"ת ר"י בסן (תצז) דף לא ע"ג
יג/יב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קט
יג/יב שלל דוד
יג/יב שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תקיג {מרכה"מ}
יג/יב תוצאות חיים (תשסה) עמ' ק-קא
יג/יג אבני שהם (זילברמן) עמ' מח
יג/יג אדרת המלך עמ' כט {זורק ונחה ביד חברו}
יג/יג אור שמח
יג/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' יא אות ה
יג/יג אשר למלך
יג/יג בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' נט
יג/יג בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' צ-צא, צה
יג/יג ברור הלכה שבת ה ע"א ציון ג, קב ע"א ציון ה
יג/יג ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' נג
יג/יג ברקאי ח"ה עמ' 189
יג/יג גליונות אבני נזר [עי' בגמ' וברש"י]
יג/יג דברות משה יבמות עמ' שעג
יג/יג דברי פנחס ח"ב עמ' רז-רח
יג/יג דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' נה
יג/יג זכור זאת ליעקב עמ' קצו
יג/יג זמנים למלך
יג/יג חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' רצג
יג/יג טל אורות (ר' שאול) עמ' קעט
יג/יג טל תחיה ח"ב סי' יז
יג/יג ישועות כהן שבת סי' כא ס"ק ד
יג/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/יג נועם אליעזר (בן פורת) עמ' כט {אין זו הנחה שהתכוון לה}
יג/יג נועם ח"ג עמ' סח
יג/יג נתיבות החיים
יג/יג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' ו
יג/יג קרן הצבי מצוה פ אות ו
יג/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צג
יג/יג שושן עדות דף נב
יג/יג שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קעו
יג/יג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' פב-פד, פח-צא, תרכב
יג/יג תולדות יצחק (הורוביץ) דף יד ע"א
יג/יג תוצאות חיים (תשסה) עמ' ק-קא
יג/יד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נו
יג/יד אבני שהם (זילברמן) עמ' מח
יג/יד אור הישר [מג"א סי' שנב ס"ק ב וחי' רע"א שם]
יג/יד אור יעקב שבת דף ז ע"א וע"ג, ח ע"א
יג/יד אשר למלך
יג/יד באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' ו אות ו
יג/יד בית שמש
יג/יד בית שערים או"ח סי' קמא
יג/יד ברור הלכה שבת קב ע"א ציון ב
יג/יד ברור הלכה שבת קב ע"א ציון ג {מרכה"מ}
יג/יד ברכת אהרן שבת עמ' כו, נו, פא
יג/יד ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' כ
יג/יד דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' קיט
יג/יד דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' מה-מו
יג/יד טל אורות (ר' שאול) עמ' קעט
יג/יד טל נתן עמ' שט
יג/יד טל תחיה ח"ב סי' יז
יג/יד ישועות כהן שבת סי' לג ס"ק א
יג/יד לב שלם [אור יקרות דף ג]
יג/יד לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קעב
יג/יד מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' סא
יג/יד מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' ל
יג/יד מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' לח ס"ק ח
יג/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' פט
יג/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכג עמ' 378
יג/יד משנה הלכות ח"ח סי' רח
יג/יד פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' מג-מד
יג/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לב ע"ד
יג/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' לח
יג/יד שלמי יוסף שבת ח"א עמ' כח, ח"ב עמ' תקה-תקו
יג/יד תוצאות חיים (תשסה) עמ' קנג
יג/טו אבי עזרי ח"ד
יג/טו אבן ישראל (פישר)
יג/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' יא אות ה
יג/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יא
יג/טו אשר למלך
יג/טו באר לחי ראי עמ' קח-קכד
יג/טו בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' מו {אבי עזרי}
יג/טו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' צ, צב, צח
יג/טו בית שערים או"ח סי' קמא
יג/טו ברור הלכה שבת ה ע"א ציון ג
יג/טו ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' נד
יג/טו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רט
יג/טו גליונות אבני נזר {כ"מ} [עי' לקמן פי"ח הל' כו-כז]
יג/טו דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה כג
יג/טו דברי ירמיהו
יג/טו דברי שלמה (בלו') ח"ג
יג/טו הר המלך ח"ה עמ' מ-מא
יג/טו זכור זאת ליעקב עמ' קצו
יג/טו זמנים למלך
יג/טו חלקת יצחק עמ' קז
יג/טו מגדל צופים ח"ה סי' קי עמ' רנד
יג/טו מחנה יוסף שבת עמ' נב, רנב
יג/טו מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' מב
יג/טו מנחת אשר שבת עמ' מג
יג/טו מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' ט ס"ק א, ו-ז, על הדף ה ע"א
יג/טו מצעדי גבר מצעדי גבר שבת סי' יח אות ב
יג/טו מר קשישא עמ' יא
יג/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/טו משאת המלך (אדרי)
יג/טו נר דוד ח"ב עמ' לז
יג/טו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שצז, שצט
יג/טו עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' עה-עז
יג/טו עסק התורה עמ' קעט
יג/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מח ע"ג
יג/טו קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 93
יג/טו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' פב-פד, פח-צא, תרכב
יג/טו שפת אמת על התלמוד ח"א דף י ע"ג
יג/טו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' סח-סט
יג/טז אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' ח עמ' כ
יג/טז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נו
יג/טז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' טז אות ג
יג/טז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' טז אות א, ח"ב סי' ג אות ב
יג/טז ארשת צבי עמ' סג-סד
יג/טז אשר למלך
יג/טז באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' כו אות ו
יג/טז בית גמליאל ח"א עמ' קסז
יג/טז בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' כד, סב, קטז, קכ
יג/טז בכורי אברהם דף מ ע"ב {מצרפים שתי רשויות}
יג/טז ברור הלכה שבת צז ע"א ציון א, ק ע"א ציון ט
יג/טז ברכת אהרן שבת עמ' עא, פה
יג/טז ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רז
יג/טז ברקאי ח"א עמ' 109
יג/טז דברות אליהו ח"א עמ' כג-כד {נח ע"ג משהו}
יג/טז דברות משה שבת ח"א סי' ד ענף ג
יג/טז דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' נו-ס
יג/טז דרך המלך (רפפורט)
יג/טז הר המלך ח"ז עמ' שלג
יג/טז זמנים למלך
יג/טז חזו"א או"ח סי' סב ס"ק ד
יג/טז חי' מהר"ם שיק שבת עמ' ריא
יג/טז חלקת יצחק עמ' צג-צה, צז, ק
יג/טז טל אורות (ר' שאול) עמ' קפ
יג/טז טל תחיה ח"ב סי' יז
יג/טז יבול היובלות עמ' 114
יג/טז ישועות כהן שבת סי' יא ס"ק ו, סי' כ ס"ק ז
יג/טז כי בא מועד עמ' כ
יג/טז מאור ישראל
יג/טז מחנה יוסף שבת עמ' נא, נה
יג/טז מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' כא, עה
יג/טז מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' מג
יג/טז מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' יג ס"ק יב, סי' יד ס"ק יב, כ, על הדף ק ע"א
יג/טז מצעדי גבר שבת סי' טז אות ג
יג/טז מראה הפנים שבת דף סה, ע
יג/טז מרכבת המשנה מהדו"ק [עי' לעיל ה"ו ולקמן הי"ז והכ"א]
יג/טז משאת המלך (אדרי)
יג/טז משנת ר' אהרן שבת עמ' לה-לו
יג/טז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' יז {צריך הנחה על משהו}, מז {פחות מז' סמוך לארץ}
יג/טז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' כב
יג/טז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' יא, כה
יג/טז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' מז-מח
יג/טז פניני רבנו יחזקאל עמ' מו-מז
יג/טז פרחי אהרן עמ' 29
יג/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לב ע"ד, לג ע"א, מח ע"ג
יג/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' יג
יג/טז שארית נתן (לוברט)
יג/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צג
יג/טז שו"ע הרב או"ח סי' שמז ס"ח
יג/טז שלמי יוסף שבת ח"א עמ' נז, קנא-קנב, קסד-קסה, קעא-קעב, ח"ב עמ' שמב
יג/טז שלמי שמעון (תשמו) עמ' יג
יג/טז שם טוב
יג/טז שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' ל
יג/טז שערי שאול שבת עמ' צג, צט
יג/טז שפת אמת על התלמוד ח"א דף ט ע"ג
יג/יז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' עח
יג/יז אדני היד החזקה
יג/יז אשר למלך
יג/יז באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף ח
יג/יז בית המדרש
יג/יז ברור הלכה שבת צז ע"ב ציון ה
יג/יז ברכת אהרן שבת עמ' ו, קסו-קסז
יג/יז דברות משה שבת ח"א סי' ח ענף ד
יג/יז דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' ל
יג/יז הר המלך ח"ז עמ' שלג
יג/יז חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"ב ס"ק יב
יג/יז חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' ד {מרכה"מ}
יג/יז חי' מרן הגרי"מ עמ' כ {מרכה"מ}
יג/יז חכמת גרשון עמ' ג {מרכה"מ}
יג/יז טבעת החושן ח"ד עמ' קכב
יג/יז טל אורות (ר' שאול) עמ' קפ
יג/יז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' שא
יג/יז יצחק ירנן
יג/יז לקוטי סופר ח"ב דף נד ע"א {מרכה"מ}
יג/יז מנחת אשר שבת עמ' ח {מרכה"מ}
יג/יז מראה הפנים שבת דף סט
יג/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/יז משאת המלך (אדרי)
יג/יז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קמח
יג/יז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' ח
יג/יז נזר הקדש (רזין) מנחות דף פה ע"ג
יג/יז נרות אהרן
יג/יז עטרת מרדכי (מילר) עמ' ר
יג/יז עסק התורה עמ' קכז-קכח
יג/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שסב ע"ב
יג/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 47
יג/יז קהלת יעקב (אלבעלי)
יג/יז רלב"ג שמות פ"כ פסוק יא עמ' קנו-קנז
יג/יז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רה-רו
יג/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צג
יג/יז שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' תקפח
יג/יז שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קעא-קעב, ח"ב עמ' שמד, שנג, שסא
יג/יז שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 37
יג/יז שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' ל {מ"מ}
יג/יז שפת אמת על התלמוד ח"א דף עג ע"ד
יג/יז תוצאות חיים (תשסה) עמ' ס
יג/יח אהל שרה לאה עמ' קעו
יג/יח אנצי"ת ע' אגרת רשות הע' 23-25 {מ"מ}
יג/יח אשר למלך
יג/יח ברור הלכה שבת צו ע"א ציון ג
יג/יח ברכות שמים שבת אות ר
יג/יח ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' ג
יג/יח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קיח
יג/יח דברות משה שבת ח"א סי' ו ענף ח, סי' יח ענף א
יג/יח דברי ירמיהו
יג/יח דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' ס-סד
יג/יח חזו"א או"ח סי' סב ס"ק יט אות ה
יג/יח טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 84
יג/יח טל אורות (ר' שאול) עמ' קעג, קפ
יג/יח ישועות כהן שבת סי' מד ס"ק ג
יג/יח מלאכת שמואל עמ' רמו
יג/יח מראה הפנים שבת דף סה
יג/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/יח משנת יעקב
יג/יח נועם אליעזר (בן פורת) עמ' ל-לא {מושיט למטה מעשרה}
יג/יח נשמה של שבת עמ' 81 {מושיט למטה מעשרה}
יג/יח עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' עז-עט
יג/יח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מח ע"ד
יג/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צג
יג/יח שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קעח
יג/יח שירת הים סי' יד אות ד
יג/יח שלמי יוסף שבת ח"א עמ' סב-סג
יג/יח שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' ה, כט
יג/יח שערי שאול שבת עמ' קיא
יג/יח תאריך ישראל סי' י אות יח-כב
יג/יח תוצאות חיים (תשסה) עמ' כז, קפד
יג/יח תיבת גומא (זלזניק) עמ' עה
יג/יט אשר למלך
יג/יט בית שמש
יג/יט ברור הלכה שבת צו ע"א ציון ג
יג/יט דברי שלמה (בלו') ח"ג
יג/יט טל אורות (ר' שאול) עמ' קעג, קפ
יג/יט תאריך ישראל סי' י אות יח, כא
יג/יט תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' ז
יג/כ אבני שהם (זילברמן) עמ' מט
יג/כ אפיקי מגינים שבת דף ד
יג/כ באר לחי ראי עמ' קכד-קכו
יג/כ בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יג/כ ברור הלכה שבת ג ע"ב ציון ב
יג/כ ברכת אהרן שבת עמ' מג
יג/כ ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רסט
יג/כ ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' כט {כ"מ}
יג/כ גליונות אבני נזר
יג/כ דרך המלך (רפפורט)
יג/כ הגהות חבר בן חיים
יג/כ טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' רסב
יג/כ טל אורות (ר' שאול) עמ' קפ
יג/כ ישועות כהן שבת סי' לא ס"ק ו, יז
יג/כ מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' ז
יג/כ מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' לו
יג/כ מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' כח, ל
יג/כ מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' מג ס"ק ב
יג/כ מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/כ משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' סז-סט
יג/כ משנת ראשונים (הירשפלד)
יג/כ נועם אליעזר (בן פורת) עמ' כב-כג
יג/כ נרות אהרן
יג/כ עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קצ {מ"מ}
יג/כ פי' ר' פרחיה שבת ד הערה 14
יג/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צג
יג/כ שו"ע הרב או"ח סי' שמח ס"א, קו"א אות א
יג/כ שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרכז
יג/כ שם טוב
יג/כ תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' כב, כה, מא, מח
יג/כא אבי עזרי ח"א
יג/כא אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נט
יג/כא אגלי טל ח"ב סי' צט אות ז, סי' קצג אות כד
יג/כא אור הישר [מ"מ ולח"מ לעיל פ"א ה"י]
יג/כא אחר האסף עמ' שנג {מרכה"מ}
יג/כא אמת ליעקב מועד עמ' קעו
יג/כא אשר למלך
יג/כא באהלה של תורה או"ח סי' עח
יג/כא באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף צז
יג/כא בית זבול ח"ב סי' יט אות ז
יג/כא ברור הלכה שבת עג ע"א ציון ב, צז ע"ב ציון ג
יג/כא בריכת ירושלים עמ' קצ
יג/כא ברכת אהרן שבת עמ' ו, קסה
יג/כא ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' נא {רד"ע}
יג/כא ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רט
יג/כא גן דוד דף כ ע"א
יג/כא דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה כג
יג/כא דברי ירמיהו
יג/כא דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' ריב
יג/כא דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' ד, סו
יג/כא דעת מרדכי ח"א דף מז ע"ב
יג/כא זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 232, 224, 219
יג/כא זמנים למלך
יג/כא זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שעח
יג/כא זרע יצחק (לומברוזו)
יג/כא חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"ב ס"ק י
יג/כא חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שנד
יג/כא חלקת יצחק עמ' קי
יג/כא טל אורות (ר' שאול) עמ' קפא
יג/כא יד סופר עמ' קיד
יג/כא ישועות כהן שבת סי' יז ס"ק ג
יג/כא לחמי תודה (הורביץ) דף רנה ע"ג
יג/כא מגיני שלמה עמ' צד
יג/כא מנחת אשר שבת עמ' ט
יג/כא מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' ט ס"ק ו-ח, סי' לד ס"ק א, סי' לה ס"ק ג
יג/כא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקז
יג/כא מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/כא נזר אברהם שבת-ביצה עמ' ח
יג/כא נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' כה
יג/כא ס' העתים עמ' 304
יג/כא פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' מב
יג/כא פרשת המלך
יג/כא קהלות יעקב שבת סי' מד
יג/כא קובץ הערות על אבי עזרי
יג/כא קול חיל עמ' ל {מ"מ}
יג/כא קרית מלך רב (תשסו) עמ' יג
יג/כא רווחא שמעתתא ח"א עמ' כח
יג/כא שאר יוסף ח"א עמ' סב (והשמטות עמ' קנ), וח"ב עמ' כד
יג/כא שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כו
יג/כא שם משמעון (פולק) ח"א דף לח
יג/כא שערי שאול שבת עמ' קכה
יג/כא תוספתא כפשוטה מועד עמ' 157
יג/כא תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' סט
יג/כב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נו
יג/כב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ג אות ב
יג/כב אפיקי מגינים שבת דף ק
יג/כב באר לחי ראי עמ' קכו
יג/כב בית שערים או"ח סי' כד
יג/כב ברור הלכה שבת ק ע"א ציון ז, ט
יג/כב דברי שלמה (בלו') ח"ג
יג/כב הדר יוסף עמ' סא
יג/כב חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' רעה
יג/כב טל אורות (ר' שאול) עמ' קפא
יג/כב יצחק ירנן
יג/כב ישועות כהן שבת סי' יב ס"ק א
יג/כב מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/כב משאת השבת עמ' רעה
יג/כב ס' החיים (קלוגר) עמ' תקכא {מ"מ}
יג/כב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מט ע"א
יג/כב קהלת יעקב (אלבעלי)
יג/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צג
יג/כב שם טוב


יד/106 הלכות שבת פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ אהל חיים ח"ד
יד/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
יד/רה"פ אורה ושמחה
יד/רה"פ דברי שלמה ח"ג
יד/רה"פ יד פשוטה
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מעשה רקח
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' כז-לג, מה, מו, נח
יד/רה"פ ס' הנייר עמ' ו
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אבן ישראל (פישר)
יד/א אבני אש (מילר) עמ' שסט
יד/א אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' טו אות ב
יד/א אבני נזר או"ח סי' רסה אות ג, ו, סי' רסז אות א, סי' רעב אות טו
יד/א אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רנז {ר"ח הלוי}
יד/א אגרות משה ח"ח עמ' ק, קב
יד/א אדני היד החזקה
יד/א אדני נחושת עמ' רצג
יד/א אדרת המלך עמ' ל-לג {גדר רה"י, רה"ר המתקצר}
יד/א אהל שרה לאה עמ' נט {לחי הוא דאורייתא}
יד/א אוצרות הרמב"ם
יד/א אור החיים במדבר פט"ו פסוק לב
יד/א אור הישר [אור הישר ירושלמי עירובין פ"ט ה"א {תקרה}, לבוש מרדכי תשובה ד, מ"מ לקמן פט"ו ה"כ ופי"ז ה"א וה"ט, כ"מ לעיל ספי"ב {דלתותיה ננעלות}]
יד/א אור צהיר
יד/א אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק ד
יד/א אחר האסף עמ' שסו
יד/א איזהו רשות הרבים (תשסח) עמ' מה-מו {השמיט שיהיה מפולש משער לשער}
יד/א אישים ושיטות (תשסז) עמ' שד-שה
יד/א אמונת שמואל (תשנט) עמ' קכג
יד/א אמונת שמואל סי' מ
יד/א אמרי דוד (שליסל) דף כב ע"ד, כג ע"ב {כ"מ}
יד/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' יב אות א, סי' כא אות ה
יד/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יב
יד/א אמרי שבת דף יג ע"א-ע"ב {לא הצריך ששים ריבוא}
יד/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 420 [עי' פי"ז]
יד/א אפיקי מגינים שבת דף ו
יד/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' סא
יד/א אשר למלך
יד/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יד/א באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' לא, קעח
יד/א באר מים חיים (נוסינזון) עירובין דף ו
יד/א בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קלא, קעג
יד/א בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ח ע"ד, ט ע"א, ח"ד דף יז ע"ד
יד/א בחיר חיים
יד/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' כה
יד/א בית אהרן וישראל גל' כד עמ' קט {לענין רה"ר לא צריך ס' ריבוא}, גל' כט עמ' כ-כא {דלתות נעולות בלילה}, גל' נג עמ' עו {א"צ ששים רבוא}, גל' סד עמ' צד-צט {ששים רבוא}, גל' סו עמ' קלא {ששים ריבוא}
יד/א בית גמליאל ח"א עמ' ע, קס-קסב
יד/א בית זבול ח"א סי' כא אות ג {כ"מ}
יד/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יד/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' סד
יד/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קכב, קכד, קמב, קס, קסח
יד/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' פה
יד/א בית מועד (זלזניק) עמ' קטז, קיט
יד/א בית שערים או"ח סי' רצח {כ"מ}
יד/א בן מלך - עניינים בש"ס עמ' רכא
יד/א בני בנים ח"א עמ' סח
יד/א בצור ירום ח"ז עמ' עא הערה 74
יד/א בצור ירום ח"ט עמ' סז הערה 74
יד/א ברור הלכה שבת ו ע"א ציון ד, צט ע"א ציון א {הרוחב והאורך}, צט ע"ב ציון א {עובי המחיצות}
יד/א ברית אברהם (פיעטרקוב) או"ח סי' יח
יד/א בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג אות ב, ז, והוספה אחרי אות ה[א]
יד/א ברכות שמים שבת אות שכז, שעה, תל, פרק יא אות ריג
יד/א ברכי יוסף או"ח סי' שמה ס"א בשיורי ברכה
יד/א ברכת אהרן שבת עמ' ג, קח, קיט, קמד {פירוש קדמון - רשות לשון ממשלה}, קלה, קמ, קנ, קע {ר"ח הלוי}
יד/א ברכת השבת עירובין סי' ב ס"ק טו, סי' ט ס"ק ג, יב, סי' יח ס"ק ד, סי' כד ס"ק ב
יד/א ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' פג
יד/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' ריז, שעו, ר"ה-מגילה עמ' קפו
יד/א גבורת יצחק (תשסו) עמ' כה {איזו רה"י}
יד/א גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' טו
יד/א גליון מהרש"א כתובות (מורחב) עמ' רא, רד
יד/א גנזי התורה עמ' 89
יד/א דבורך של שבת עמ' תסט
יד/א דבר שמואל (אבוהב) סי' קנ
יד/א דברות משה מועד ח"א עמ' כה {כ"מ}, כז, כח {מ"מ}, תפב {מ"מ}, תקעד {איזו היא רה"ר}
יד/א דברות משה שבת ח"א סי' ה ענף ב, סי' כ הערה ל-לא
יד/א דברי אהרן עמ' ג {מדבר - כרמלית}
יד/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' צו
יד/א דברי יחזקאל (תרצה) דף לא ע"ב
יד/א דברי ירמיהו
יד/א דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קנב, קעט
יד/א דורש לציון (תקצד) דרוש יג
יד/א דורש לציון (תשנה) עמ' קנז-קנח
יד/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רעב
יד/א הגהות חבר בן חיים
יד/א הגהות מוהר"י קרט עמ' רכב {יש רה"ר בזה"ז}
יד/א הגות והלכה עמ' 147-149
יד/א הדרת זקנים סוכה סי' א ס"ק כג
יד/א הליכות יצחק עירובין עמ' א, כד, מו, עז
יד/א המאיר לארץ [ברכת אברהם סי' ז]
יד/א הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ג ס"ק יט, לז, סי' ד ס"ק ז, ט, סי' כא ס"ק טו-טז {ר"ח הלוי}, כד {ר"ח הלוי}, סי' כז ס"ק יט
יד/א הר המלך ח"ג עמ' קל, ח"ד עמ' שעב, ח"ה עמ' מא, ח"ו עמ' סג, ח"ז עמ' שלג
יד/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמד
יד/א הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' כב
יד/א הררי קדם שבת עמ' סג, סז, ע
יד/א ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' רעט
יד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קנו
יד/א זבחי שלמה עמ' נח {ששים רבוא}
יד/א זיו משנה
יד/א זכור לאברהם (יפהן) עמ' כא-כב
יד/א זכר שמואל עירובין סי' יח ס"ק א
יד/א זכרון סופרים {כ"מ - היה לגבן כמו בקעה ושדה וכו'} [עיין דמשק אליעזר פרשת שלח אות א', ועט סופר כלל יא פרט ב]
יד/א זכרון שמואל עמ' קלז
יד/א זמנים למלך
יד/א חזו"א או"ח סי' סב ס"ק י
יד/א חזו"א על הרמב"ם
יד/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין ו ע"ב]
יד/א חי' חתם סופר
יד/א חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' מה-מו
יד/א חי' ירוחם
יד/א חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רלג, שמא {כ"מ}
יד/א חי' ר' חיים הלוי דף ו, יג
יד/א חכמת גרשון עמ' כ
יד/א חמדת אהרן עמ' לח {ר"ח הלוי - גליונות חזו"א}
יד/א חמדת ישראל ח"ב דף נא ע"ג, והערות מנכד המחבר עמ' ו
יד/א חנן אלקים עמ' עג
יד/א טל אורות (ר' שאול) עמ' קסח, רל {רה"ר}
יד/א טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תכו, תמב {מקראי קדש}, תמו, תסג-תסד, תעד, תפו
יד/א יד הלוי (לוין) דף פא ע"א
יד/א יד סופר עמ' רב
יד/א יוסף חי
יד/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנב
יד/א יחנך בני דף יב ע"ב אות א
יד/א יצחק ירנן
יד/א ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רג, ריא, רכ
יד/א ישועות כהן שבת סי' מז ס"ק ג
יד/א כבודה של תורה ח"ג עמ' סז
יד/א כתבי ר"י אבוהב עמ' לד {כ"מ}
יד/א כתר המלך
יד/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שכ
יד/א לב דוד (פלדמן) עמ' עב {רה"ר בלי ששים ריבוא}
יד/א לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שלד
יד/א לב שלם [שו"ת מהריט"ץ סי' רנא]
יד/א לקוטי סופר ח"ב דף ו ע"א
יד/א מאה שערים (הורוביץ) דף יא ע"ג
יד/א מאור ישראל
יד/א מגן בעדי עמ' 297
יד/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' פב
יד/א מועדים וזמנים ח"ו סי' עד
יד/א מוריה גל' קצג עמ' קנד {ששים רבוא}
יד/א מזכרת חיים עמ' יב-יג
יד/א מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן צו
יד/א מיטב הארץ עמ' 480
יד/א מילי דמרדכי
יד/א מילי דעזרא סי' טו אות ג, סי' טז אות א
יד/א מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' נג, נד {כ"מ}, עח
יד/א מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' נ ס"ק ג
יד/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כב ע"ב
יד/א מנחת אשר שבת עמ' נט-ס, סא {מרכה"מ}, סב, סד
יד/א מנחת חינוך ח"א עמ' פה
יד/א מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' יט ס"ק ב, סי' לט ס"ק י, על הדף צט ע"ב בגמ'
יד/א מעיני המים
יד/א מצעדי גבר שבת סי' כב אות ב-ד, סי' כה (ב) אות ב, סי' כו אות ה-ו
יד/א מקורות לפסקי הרמב"ם
יד/א מקראי קדש (תפט) דף קד ע"ב
יד/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קלד, רע
יד/א מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/א מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
יד/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נב אות א {השמיט ששים ריבוא}
יד/א משאת המלך (אדרי)
יד/א משאת השבת עמ' רפג
יד/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קצט, רט, ריז {מרכה"מ}, רכח, רלז {מרכה"מ}
יד/א משנה הלכות ח"ח סי' פ, פח, קג-קד, קכז {צריך מפולש}, קעט
יד/א משנה הלכות ח"ח סי' פד {עיר מוקפת חומה}, פח {מפולשים, דלתות ננעלות}, צא {מפולש, לא הצריך שתהיה דרך מכוונת בלי עקמימות}, צד אות לב {תקרה}, סי' ק {כ"מ - דגלי מדבר}, סי' קי בסופו {מעשה רקח}
יד/א משנה שכיר עמ' קמז, קמט
יד/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שח
יד/א משנת חיים עירובין עמ' ב, יד, יח, כד, כח, כט, לד, מ
יד/א משנת חיים שמות עמ' קכו
יד/א משנת יעקב
יד/א משנת ר' אהרן שבת עמ' מז {ר"ח הלוי}
יד/א משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קפה-קפז
יד/א נועם אליעזר (בן פורת) עמ' מא {ביניהן דע"ד - מלבד המחיצות}, מט-נ {מדבר}, נב {דרכים המפולשים להם ורחבים ט"ז אמה}, נח {יער, מקום מוקף מחיצות - כרמלית}, סא {דוקא ארבע מחיצות}
יד/א נועם ח"א עמ' רלט, ח"ג עמ' רע-רעא, רעה, ח"ה עמ' פג, חכ"א עמ' סח, חכ"ב עמ' עב, צ, קג, קיג, קכג
יד/א נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קנז, קסג, קסה
יד/א נזר הקדש (קפלן)
יד/א נחל איתן
יד/א נרות אהרן
יד/א נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שעח
יד/א נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' טו
יד/א נתן פריו ב"מ עמ' פט
יד/א נתן פריו סוכה עמ' מג
יד/א ס' העתים עמ' 68, 113
יד/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' קכז-קכח
יד/א סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קצה ע"ג
יד/א סוכת דוד סוכה עמ' תעז
יד/א עטרת מרדכי (מילר) עמ' נה
יד/א עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ז עמ' כה
יד/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' מא
יד/א עיונים ומחקרים ח"א עמ' 87
יד/א עין חיים ח"א עמ' כא {מדברות}
יד/א עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רפט, שכג
יד/א עמק יהושע אחרון עמ' מז-מח
יד/א עסק התורה עמ' קפד
יד/א פי' ר' פרחיה שבת ז הערה 33-32
יד/א פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תקפט
יד/א פני המלך (שטרן)
יד/א פני מנחם - תורה ומועדים במדבר עמ' ד {איזו היא רשות הרבים מדברות ויערים ושווקים}
יד/א פסקי אליהו ח"א עמ' ל
יד/א פרי אברהם עירובין סי' ב אות ב, ה
יד/א צבא אהרן ירח האיתנים עמ' לז, פה
יד/א קהלת יעקב (אלבעלי)
יד/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קמט
יד/א קול יעקב (פישר) סי' א אות ג
יד/א קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' סה
יד/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קה
יד/א קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' סו-סז {כ"מ}, דברים עמ' לב {מ"מ - מדבר, דרך}, לד-לה
יד/א קרית אריאל עמ' נג
יד/א קרית מלך
יד/א קרן הצבי מצוה מד אות ה
יד/א ראש יוסף (כולל) א עמ' מו {ארבע מחיצות}
יד/א רב ברכות (רי"ח) עמ' קנז-קנח {א"צ ששים רבוא}
יד/א רשימות (שניאורסון) חוב' כט עמ' 5
יד/א שארית יהודה (בלום) דף יב ע"א {יער - רה"ר}
יד/א שבועת המשנה עמ' נא {דלת הננעלת בלילה}
יד/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נב, ח"ט סי' צד, צז
יד/א שדה אלחנן ח"א עמ' לא {מדברות ויערות}
יד/א שו"ע הרב או"ח סי' רמח קו"א אות ז, סי' שמה קו"א אות א
יד/א שו"ת הריב"ש עמ' תריח
יד/א שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' נט עמ' רכז
יד/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרפז
יד/א שושנת יעקב (רפפורט) עמ' סז {דלתות נעולות}, סח {מ"מ}, סט {כ"מ}
יד/א שיורי ברכה או"ח דף רטז ע"ב
יד/א שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' סח
יד/א שיח ערב שבת-חגיגה עמ' פה-פו, צ {ק"ס}, צב
יד/א שירת הים סי' יט אות ה {ר"ח הלוי}
יד/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ו אות ג {מדינה מוקפת ונעולה בלילה}
יד/א שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קיב, תרכח-תרכט, ח"ב עמ' שפ-שפד, שצה, שצז
יד/א שם טוב
יד/א שמוש חכמים קובץ א עמ' עט {ננעלות בלילה}, קובץ ב עמ' נו
יד/א שמן ראש (כץ) סוכות ח"ב עמ' מ
יד/א שמן ראש סוכות ח"א עמ' מד
יד/א שמש מרפא עמ' יב
יד/א שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' ג, לח, מא, נא
יד/א שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' מו
יד/א שערי דרכים סי' טז אות ב, ח-ט
יד/א שערי טהר ח"ד שער א סי' י אות ג
יד/א שעשועי תורה (תשנג) עמ' קפו
יד/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף פט ע"א, ח"ב דף סז ע"ד
יד/א תוספות אהרן עירובין דף יא ע"א, כג ע"ג, קלח ע"א
יד/א תוספתא כפשוטה מועד עמ' 2
יד/א תורה לשמה (תשעג) עמ' קלד
יד/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' פב-פד, פז, צג, קיט
יד/א תחומין ח"ד עמ' 481
יד/א תיבת גומא (זלזניק) - כל הספר {ר"ח הלוי}
יד/א תכריך מרדכי סי' ב עמ' טו, יח, כ
יד/א תכריך מרדכי סי' ה {ר"ח הלוי}
יד/א תנובת ציון דף עח ע"א
יד/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' קנ {ארבע מחיצות}, קנב
יד/א תפארת ראובן עמ' צט
יד/א תרומת הגורן ח"א עמ' 246
יד/א תשובות הרי"ד עמ' תצט
יד/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' טז {רוחב ד' טפחים}
יד/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 199
יד/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יב
יד/ב אסיפת שמועות תשרי עמ' צ
יד/ב אשר למלך
יד/ב בצור ירום ח"ז עמ' עא הערה 74
יד/ב בצור ירום ח"ט עמ' סז הערה 74
יד/ב ברור הלכה שבת ח ע"א ציון ב
יד/ב דברי יחזקאל (תרצה) דף לא ע"ב
יד/ב דברי ירמיהו
יד/ב דברי שלמה (בלו') ח"ג
יד/ב הליכות אליהו
יד/ב הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ח ס"ק סב
יד/ב הררי קדם שבת עמ' ד, ו
יד/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' קסט
יד/ב יצחק ירנן
יד/ב כתר המלך
יד/ב לב שלם [נלמד משבת ק]
יד/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/ב משנת יעקב
יד/ב נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קלו
יד/ב קרית מלך
יד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' כב
יד/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צד
יד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' לח
יד/ב שערי טהר ח"ד שער א סי' י אות ג
יד/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' פג
יד/ג אדני היד החזקה
יד/ג אור הישר [מ"מ לעיל פי"ג ה"כ]
יד/ג באר לחי ראי עמ' קכו-קלג
יד/ג בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קלה
יד/ג ברור הלכה שבת צט ע"ב ציון א
יד/ג ברכת אהרן שבת עמ' קמד, קסט {קרית ספר - אויר רה"י}
יד/ג ברכת השבת עירובין סי' ט ס"ק י
יד/ג דברות משה מועד ח"א עמ' ריט, תרט {ורה"י אוירה כרה"י עד לרקיע}
יד/ג דברות משה שבת ח"א סי' ז ענף ז
יד/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' פו
יד/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף כח ע"א
יד/ג דברי שלום (הלברשטם, תשעג) עמ' קפג
יד/ג הדרת זקנים סוכה סי' א ס"ק כג
יד/ג חי' ר' חיים הלוי דף יג
יד/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' קסט
יד/ג מילי דמרדכי
יד/ג מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' יא ס"ק א, טז
יד/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/ג משכן בצלאל ח"א סי' לז
יד/ג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קמו
יד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' כב
יד/ג שם טוב
יד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' נב
יד/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' פג, קכא
יד/ג תיבת גומא (זלזניק) עמ' סד
יד/ד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' עד
יד/ד אגרות משה ח"ח עמ' קב
יד/ד אור הישר [מ"מ לקמן פי"ז ה"א וה"ט]
יד/ד אחר האסף עמ' שסד, שע
יד/ד אמר יוסף (אלקלעי) דף סט ע"א
יד/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' יב אות א
יד/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יב אות א, ח"ב סי' ה אות ב
יד/ד אמת ליעקב מועד עמ' פג-פד
יד/ד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 420 [עי' פי"ז]
יד/ד אפיקי מגינים שבת דף ז
יד/ד באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' לא
יד/ד באר לחי ראי עמ' קלג-קמג
יד/ד בית אהרן וישראל גל' סח עמ' כא
יד/ד בית גמליאל ח"א עמ' קג
יד/ד בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' כא אות א
יד/ד בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קלו, קמב
יד/ד בן מלך - עניינים בש"ס עמ' רכא
יד/ד בנתיב החסד (אלתר) עמ' 251
יד/ד ברור הלכה שבת ז ע"א ציון ב
יד/ד ברכות שמים שבת אות שנח
יד/ד ברכת אהרן שבת עמ' לה, קטו, קיז
יד/ד ברכת השבת עירובין סי' ט ס"ק ד, סי' כג ס"ק ב
יד/ד ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' פב, פה
יד/ד ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לא אות ב
יד/ד גבורת יצחק (תשמח) דף לו
יד/ד גליון מהרש"א כתובות (מורחב) עמ' רב
יד/ד גליונות אבני נזר
יד/ד דבר שמואל (אבוהב) סי' קצח
יד/ד דברות משה מועד ח"א עמ' כז, תקעד {איזו היא כרמלית}
יד/ד דברות משה שבת ח"א סי' ה ענף ב
יד/ד דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' ע-עה
יד/ד דרור יקרא עמ' ריד
יד/ד הר המלך ח"ד עמ' שעב
יד/ד הררי קדם שבת עמ' סג, עג
יד/ד חוות יאיר (תשנז) עמ' תד
יד/ד חי' הגרי"ז דף ו ע"ב
יד/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבת ח ע"א]
יד/ד חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רלב
יד/ד חי' ר' חיים הלוי דף ח-ט
יד/ד חנן אלקים עמ' עא
יד/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' קע
יד/ד טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תכז
יד/ד לב שלם [חפץ ה' שבת דף ד-ה]
יד/ד מגנזי הגר"ח עמ' ד
יד/ד מטה יחיאל סי' לג
יד/ד מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' נ
יד/ד מנחת משה (שיינברגר) שבת על הדף צט ע"ב
יד/ד מסורה חי"ד עמ' כ
יד/ד מעליות ח"כ עמ' 164-193
יד/ד מערכי לב (לב) עמ' קעג
יד/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/ד משכן אהרן עמ' ד
יד/ד משנה הלכות ח"ח סי' צד, קב, קכו
יד/ד משנת חיים עירובין עמ' כט
יד/ד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' נו {חריץ עמוק ט' טפחים}, סא {קרן זוית}
יד/ד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קנח
יד/ד עמק ברכה (וייס) פ' בשלח עמ' רסד {ים - רשות לעצמו}
יד/ד פרי מלכה סי' יח
יד/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
יד/ד קרית מלך
יד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ט, כב
יד/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צד
יד/ד שבי ציון סי' ט
יד/ד שו"ע הרב או"ח סי' שמה ס' יט, קו"א אות ב
יד/ד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כח
יד/ד שו"ת ר"י מילר עמ' תא
יד/ד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' צג
יד/ד שושנת יעקב (רפפורט) עמ' סז-סח
יד/ד שיח ערב שבת-חגיגה עמ' פו, פט, צא-צב
יד/ד שיר למעלות גל' ד עמ' 82 {עד עשרה}
יד/ד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ו אות ג
יד/ד שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קמג-קמד, תרלג
יד/ד שם טוב
יד/ד שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' ג, יח, מה
יד/ד שערי שלמה (אכלופי) עמ' תקיב
יד/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף יב ע"ג, טו ע"ב
יד/ד תוספות אהרן עירובין דף יא ע"ב, לט ע"ב, קכ ע"א
יד/ד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קג
יד/ד תיבת גומא (זלזניק) עמ' לו, צג
יד/ה ברור הלכה שבת ק ע"ב ציון ה
יד/ה הדר יוסף עמ' נא {מעל פני המים}
יד/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' קע
יד/ה יצחק ירנן
יד/ה לב שלם [יד מלאכי דף י ע"א]
יד/ה מוריה גל' קנט עמ' סו-סז, עא
יד/ה מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' יד ס"ק ה, ז
יד/ה מעליות ח"כ עמ' 164-193
יד/ה משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' מו
יד/ה נועם ח"ג עמ' רעג
יד/ה ס' העתים עמ' 307
יד/ה קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות ז
יד/ה שו"ע הרב או"ח סי' שמה ס' יט
יד/ה שו"ת ר"י מליריאה עמ' רנח
יד/ה שלחן המלך דף יז ע"ג
יד/ה שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' יח
יד/ה שערי דרכים סי' טז אות יז
יד/ה שערי טהר ח"ד שער א סי' י אות ג
יד/ו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' עה
יד/ו אדני נחושת עמ' קפז
יד/ו אור הישר [אור הישר ירושלמי עירובין פ"ט ה"ג, עי' תוס' עירובין צד ע"א ד"ה וליפלגו]
יד/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 61
יד/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' יד אות א
יד/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יד {חורי רה"ר}
יד/ו אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' ו
יד/ו אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תקפז
יד/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יד/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' קעח
יד/ו באר לחי ראי עמ' קמג-קמה
יד/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יד/ו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' ע, עז
יד/ו בית מועד (זלזניק) עמ' קכ
יד/ו ביתאל ח"א דף ק ע"ד
יד/ו בני שמואל
יד/ו ברור הלכה שבת ז ע"א ציון ב, קא ע"א ציון ב {או"ש}
יד/ו ברכת השבת עירובין סי' ט ס"ק יב, סי' יג ס"ק ב
יד/ו ברכת יוסף ואליהו רבה (תקז) - חידושי בן המחבר (אחרי פ' וזאת הברכה) עמוד חמישי
יד/ו ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' פב, צב, צה
יד/ו דברות משה שבת ח"א סי' ה ענף ג
יד/ו דברי ירמיהו
יד/ו דברי תלמוד ח"א עמ' לה
יד/ו המאיר לארץ
יד/ו הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ג ס"ק לז
יד/ו הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קס
יד/ו הררי קדם שבת עמ' עב
יד/ו זיו משנה
יד/ו חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"ג ס"ק טו
יד/ו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' מח
יד/ו חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רלד
יד/ו טל אורות (ר' שאול) עמ' קע {מ"מ, ראב"ד וכ"מ}, קפה
יד/ו טל אמרתי עמ' 427
יד/ו ישועות יעקב מועד עמ' קמב
יד/ו כרם יעקב עמ' רכד
יד/ו לב שלם [בני שמואל דף קיד ע"ב, קרבן העדה (דפוס זולקווא) שבת דף ג ע"ב]
יד/ו מאור ישראל
יד/ו מוריה גל' קנז עמ' צ {מ"מ}
יד/ו מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' כג
יד/ו מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' לח
יד/ו מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' נו, נט
יד/ו מעליות ח"כ עמ' 164-193
יד/ו מצעדי גבר שבת סי' כג אות ח
יד/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/ו משאת המלך (אדרי)
יד/ו משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' מב
יד/ו משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קסח
יד/ו נועם אליעזר (בן פורת) עמ' נג {בין העמודים}, סא {ראב"ד}, סב-סד {בור שבכרמלית}
יד/ו נחל איתן
יד/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נ
יד/ו עלה יונה עמ' קעד
יד/ו פותח יד
יד/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מט ע"ב
יד/ו קהלת יעקב (אלבעלי)
יד/ו קרית אריאל עמ' נג-נד
יד/ו קרית מלך
יד/ו רני ושמחי דף קמט ע"ד
יד/ו רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ריג-ריד
יד/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צד
יד/ו שו"ע הרב או"ח סי' שמה סעיפים כא, כה
יד/ו שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' קלא {בור בכרמלית}
יד/ו שו"ת ר"י מילר עמ' תב
יד/ו שושנת יעקב (רפפורט) עמ' סז-סח
יד/ו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קה-קו, קלט-קמ, ח"ב עמ' תיא
יד/ו שם טוב
יד/ו שמן המשחה (קושטא) דף מ ע"א
יד/ו שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' מב
יד/ו שערי דרכים סי' ז אות ג, יח
יד/ו שפת אמת על התלמוד ח"א דף יב ע"ג
יד/ו תוספות אהרן עירובין דף קיט ע"ד
יד/ו תוספתא כפשוטה מועד עמ' 153 ואילך
יד/ו תורה שלמה חי"ח עמ' 205
יד/ו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' פג-פד, פח, צט-ק, קה, קז
יד/ז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' עה
יד/ז אבן פינה (נשר) עמ' קל
יד/ז אדני נחושת עמ' קפו
יד/ז אהל תורה (קוק) עמ' עב {מ"מ - כדי לרבע}
יד/ז אור הישר [מ"מ הל' עירובין פ"ג הט"ו]
יד/ז אמרי דבש דף יב ע"ד
יד/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' יב אות א
יד/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יב אות א
יד/ז אמת ליעקב מועד עמ' עה, פד
יד/ז בית גמליאל ח"א עמ' קסז
יד/ז בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קכז, קע
יד/ז ברור הלכה שבת ז ע"א ציון ה
יד/ז ברית הלוי השלם
יד/ז ברכות שמים שבת אות שסב
יד/ז ברכת אהרן שבת עמ' לו, עג, קכח
יד/ז ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' פט
יד/ז גור אריה (צרמון)
יד/ז גליונות אבני נזר
יד/ז דברות משה שבת ח"א סי' ה ענף ב
יד/ז דברי שלמה (בלו') ח"ג
יד/ז דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קנב, קעט
יד/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' קע, ר
יד/ז יד פשוטה אהבה עמ' רמ
יד/ז ישועות כהן שבת סי' מז ס"ק ג
יד/ז משב יעקב ח"ב
יד/ז משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' מב
יד/ז משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קסח, ח"ב עמ' מו
יד/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' שט {ארבע על ארבע דוקא בריבוע}
יד/ז משכן בצלאל ח"א סי' לז
יד/ז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' מח {מ"מ - מקום פטור ברה"י}, נג {היזמי והיגי וצואה}, נז, נח {מ"מ}, סב {מ"מ}, סג {מ"מ - מקום פטור ברה"י}
יד/ז עצי סוכה סי' יא ס"ק כ
יד/ז קרית מלך
יד/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רטז {מ"מ}, ריז
יד/ז שו"ע הרב או"ח סי' שמה ס' כז
יד/ז שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קכח-קכט, קלג-קלד, קלט, תרכב, תרל
יד/ז תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' פב, קב
יד/ז תיבת גומא (זלזניק) עמ' לו
יד/ח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נח, סח
יד/ח אבני חפץ ח"ג עמ' קכא
יד/ח אמת ליעקב מועד עמ' פד-פה
יד/ח אפיקי מגינים שבת דף ח
יד/ח בית גמליאל ח"א עמ' פו
יד/ח בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' מ, עב
יד/ח ברור הלכה שבת ח ע"א ציון ד
יד/ח בריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ב
יד/ח ברכות שמים שבת אות תטז-תיז
יד/ח ברכת אהרן שבת עמ' קנו {מרכה"מ}
יד/ח דברות אליהו ח"א עמ' כד {גבוה תשעה - א"צ רוחב ד}
יד/ח דברות משה שבת ח"א סי' ה ענף א
יד/ח דברי ירמיהו
יד/ח דברי שלמה (בלו') ח"ג
יד/ח דרור יקרא עמ' כז
יד/ח הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' יא
יד/ח הר המלך ח"ג עמ' קל
יד/ח הררי קדם שבת עמ' פא
יד/ח זכרון יהודה (לאש) דף לד ע"ב
יד/ח חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"ב סק"ו
יד/ח חי' הגר"מ הלוי
יד/ח חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' נב
יד/ח חלקת יצחק עמ' קלד
יד/ח טל אורות (ר' שאול) עמ' קע
יד/ח יחנך בני סי' שסא סעיף א אות ב
יד/ח ישועות יעקב מועד עמ' קמג
יד/ח ישועות כהן שבת סי' כא ס"ק א
יד/ח לב שלם [חפץ ה' שבת דף ו]
יד/ח מוריה גל' קנט עמ' ע {מ"מ}
יד/ח מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' כו, כח
יד/ח מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' מ-מא
יד/ח מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' עב {מ"מ}, עג-עד
יד/ח מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' יא ס"ק טז
יד/ח מצעדי גבר שבת סי' כג אות ג-ט, סי' כה (א) אות ה
יד/ח מראה הפנים שבת דף סא
יד/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/ח משנת ר' אהרן שבת עמ' לג
יד/ח משנת ראשונים (הירשפלד)
יד/ח נועם אליעזר (בן פורת) עמ' נד {ג' טפחים מצומצמים}, נה-נו
יד/ח נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' יד
יד/ח פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' סט
יד/ח קרית מלך
יד/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צד
יד/ח שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קכח-קכט, קלג-קלד, קלט, תרכב, תרל
יד/ח שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' נז
יד/ח שערי שאול שבת עמ' צג
יד/ח תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קיז, קכד
יד/ט אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רנז {ר"ח הלוי}
יד/ט אמרי נפתלי ח"ב עמ' ס
יד/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' יד אות י
יד/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יד אות ב
יד/ט באר לחי ראי עמ' קמה-קסח
יד/ט באר מים חיים (נוסינזון) עירובין דף עח
יד/ט בית גמליאל ח"א עמ' עב-עג, פג
יד/ט גליונות אבני נזר
יד/ט הליכות אליהו
יד/ט זיו משנה
יד/ט חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' ד ס"ק ג-ד
יד/ט חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' נח
יד/ט חי' ר' חיים הלוי דף ח
יד/ט טל אורות (ר' שאול) עמ' קעב
יד/ט יחנך בני סי' שסא סעיף א ס"ק א
יד/ט ישועות כהן שבת סי' יט ס"ק ב, סי' מז ס"ק ג
יד/ט לב שלמה (חלמא) עמ' א
יד/ט מגנזי הגר"ח עמ' ד
יד/ט מוריה גל' קנט עמ' סז
יד/ט מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' נב ס"ק ח
יד/ט מנחת אשר שבת עמ' פז {מ"מ}
יד/ט מעיני המים
יד/ט מראה הפנים שבת דף סב
יד/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/ט משנת יעקב
יד/ט פרנס לדורו עמ' 66
יד/ט קהלות יעקב שבת סי' ט
יד/ט קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' לה-לו {עמוד ברה"ר ומכתפים עליו}
יד/ט קרית מלך
יד/ט שארית נתן (לוברט)
יד/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צד
יד/ט שו"ע הרב או"ח סי' שסא ס"א
יד/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתז
יד/ט שם טוב
יד/ט שערי דרכים סי' לא אות ט, יא
יד/ט שפת אמת על התלמוד ח"א דף קי ע"א
יד/ט תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' פב
יד/ט תיבת גומא (זלזניק) עמ' עז, פג {ר"ח הלוי}
יד/ט תכריך מרדכי סי' ב עמ' טו-טז
יד/י אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' סב, ח"ט עמ' צ {מ"מ}
יד/י אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יד אות א, ח"ב סי' ה {חורי רה"ר}
יד/י אמת ליעקב מועד עמ' פד
יד/י אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' קטו, קיט
יד/י אפיקי מגינים שבת דף ז, צא
יד/י אשר למלך
יד/י בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קכח
יד/י ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ד ע"א ציון ח
יד/י ברור הלכה שבת ז ע"ב ציון ג
יד/י ברכות שמים שבת אות תב
יד/י ברכת אהרן שבת עמ' קלט-קמא, קנ, קע {קרית ספר - חורי רה"י}
יד/י גליונות אבני נזר
יד/י דברי שלמה (בלו') ח"ג
יד/י חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"ד ס"ק יג
יד/י חמדת אהרן עמ' לט, מב
יד/י טל אורות (ר' שאול) עמ' קעב
יד/י מנחת אשר שבת עמ' עא
יד/י מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' יז ס"ק ד, כב, סי' לט ס"ק יב
יד/י מצעדי גבר שבת סי' כה (ב) אות ב
יד/י מראה הפנים שבת דף סו
יד/י מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/י משאת המלך (אדרי)
יד/י משנת יעקב
יד/י משנת ר' אהרן שבת עמ' ל
יד/י נועם אליעזר (בן פורת) עמ' מד {מ"מ בשם רשב"א}
יד/י עצי סוכה סי' יא ס"ק כ
יד/י שו"ע הרב או"ח סי' שמה ס' יח
יד/י שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרלז
יד/י שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' מו
יד/י שפת אמת על התלמוד ח"א דף יג ע"ג
יד/י תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קח
יד/י תיבת גומא (זלזניק) עמ' נה, עז
יד/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' יב אות א
יד/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יב אות א
יד/יא בית יעקב (מסקין) סי' א
יד/יא בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קמא
יד/יא לב שלם [תוספת שבת דף קג]
יד/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' פא
יד/יא מלילות ח"א עמ' 220
יד/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תעא
יד/יא מעט צרי
יד/יא משאת המלך (אדרי)
יד/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכא עמ' 372
יד/יא משרת משה (נבר)
יד/יא נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קנח
יד/יא נר למאור (רבינוביץ) דף יט ע"ד
יד/יא עמודי הוד סי' לא עמ' קב {שמא תתחלף}
יד/יא קול יעקב (פישר) סי' א אות ג
יד/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צד
יד/יא שו"ע הרב או"ח סי' שמו ס"ה
יד/יא שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תפח
יד/יא שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תפח
יד/יא שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רג
יד/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' יב אות א
יד/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יב אות א
יד/יב אמת ליעקב מועד עמ' פב
יד/יב בנתיב המצוות עמ' 74
יד/יב טל אורות (ר' שאול) עמ' קפא
יד/יב לב שלם [תוספת שבת דף קג]
יד/יב משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קסה
יד/יב קהלת יעקב (אלבעלי)
יד/יב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 113
יד/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' יב אות א
יד/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יב אות א
יד/יג בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קמא, קמד
יד/יג גליון מהרש"א כתובות (מורחב) עמ' רג
יד/יג טל אורות (ר' שאול) עמ' קפא
יד/יג כתר המלך
יד/יג לב שלם [תוספת שבת דף קג]
יד/יג מציון אורה ח"א עמ' צח
יד/יג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' י
יד/יג פרת חטאת עמ' כו
יד/יד בדבר מלך חט"ז עמ' כו
יד/יד גליונות אבני נזר
יד/יד דברות משה שבת ח"א סי' ו ענף א, סי' ח ענף א
יד/יד הליכות אליהו
יד/יד הר המלך ח"ג עמ' קל
יד/יד טל אורות (ר' שאול) עמ' קעג, קפא
יד/יד מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' לז ס"ק יד-טו
יד/יד מנחת אשר שבת עמ' צא {מ"מ}
יד/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/יד משאת המלך (אדרי)
יד/יד משנה הלכות ח"ו סי' פח, ח"ח סי' קטז
יד/יד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' עב {ראב"ד - דרך עליו}
יד/יד נועם ח"ו עמ' מז
יד/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מ אות ז
יד/יד קרית מלך
יד/יד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תפח
יד/יד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תפח
יד/טו אבני נזר או"ח סי' רמב אות ד
יד/טו אור הישר [כ"מ לעיל פי"ב הי"ד ולקמן פט"ו ה"כ]
יד/טו אור זרוע השלם שבת עמ' תלא
יד/טו אור תורה (בלומ') דף ע ע"ד
יד/טו אפיקי מגינים שבת דף ח
יד/טו אשר למלך
יד/טו באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף ח
יד/טו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קז, קיא, קטז
יד/טו בכורי אליהו (בסופו) - מזכרת צבי עמ' יד
יד/טו ברור הלכה שבת ו ע"א ציון א, ח ע"ב ציון ו
יד/טו גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' י
יד/טו גליונות אבני נזר
יד/טו דברות משה שבת ח"א סי' ו ענף א, סי' ח ענף א
יד/טו דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' ח, יב
יד/טו דברי ירמיהו
יד/טו דברי שלמה (בלו') ח"ג
יד/טו דרכי אהרן ח"ב עמ' א
יד/טו זרע יצחק (לומברוזו)
יד/טו חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"א ס"ק ח
יד/טו חלקת מאיר
יד/טו טל אורות (ר' שאול) עמ' קפא, קצז
יד/טו יצחק ירנן
יד/טו ישועות כהן שבת סי' ד ס"ק ה
יד/טו כי בא מועד עמ' ח
יד/טו מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף מח ע"ד
יד/טו מחנה יוסף שבת עמ' נה
יד/טו מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' פז
יד/טו מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' נו ס"ק ט
יד/טו מנחת אשר שבת עמ' צה
יד/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' פט
יד/טו מצעדי גבר שבת סי' כ אות ד, סי' כח אות ב
יד/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/טו משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' מב
יד/טו משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קסה, ח"ב עמ' מו
יד/טו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' ע-עא, עח
יד/טו משנת חיים עירובין עמ' רלג
יד/טו משק ביתי סי' ריז (צג ע"ב, צד ע"א) {מ"מ}
יד/טו נצר מטעי (פרידמן) סי' יא סעיף ח {מהלך אינו כעומד}
יד/טו נר למאור (רבינוביץ) דף כ ע"ד
יד/טו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' לד
יד/טו עין חיים ח"א עמ' רלא {מהלך אינו כעומד}
יד/טו פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' סח
יד/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לג ע"א, רב ע"א
יד/טו קהלת יעקב (אלבעלי)
יד/טו שארית יהודה (בלום) דף כז ע"ג {מהלך אינו כעומד}
יד/טו שארית כלב עמ' סב {מהלך אינו כעומד}
יד/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צד
יד/טו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רח-רט
יד/טו שלמי שמעון (תשמו) עמ' יד
יד/טו שפת אמת על התלמוד ח"א דף טו ע"א
יד/טו תורת יצחק עמ' מב {מהלך אינו כעומד}
יד/טו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' עה, פא
יד/טו תיבת גומא (זלזניק) עמ' סט
יד/טז אנצי"ת ע' גוד אחית הע' 4, 5, 17
יד/טז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שפט
יד/טז באר לחי ראי עמ' קסח-קעא
יד/טז בית אהרן וישראל גל' צב עמ' צו {התל גופו רה"י}
יד/טז בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קכב
יד/טז ברור הלכה שבת צט ע"ב ציון ד {מרכה"מ}, ק ע"א ציון ו, קא ע"א ציון ג
יד/טז ברכות שמים שבת פרק יא אות קסז
יד/טז ברכת אהרן שבת עמ' קנז {מרכה"מ}
יד/טז הלכה למשה (קליג) דף כט ע"ג
יד/טז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כא ס"ק כו
יד/טז הררי קדם שבת עמ' ע
יד/טז חכמת גרשון עמ' יז-יח
יד/טז טל אורות (ר' שאול) עמ' קפב
יד/טז יצחק ירנן
יד/טז כתר נהורא עמ' קכו
יד/טז מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' יח ס"ק יח
יד/טז מצעדי גבר שבת סי' כה (א) אות י
יד/טז מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יד/טז משאת המלך (אדרי)
יד/טז משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קנז
יד/טז משכן בצלאל ח"א סי' לח
יד/טז נוכח השלחן (לבטון) דף ב ע"ג
יד/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מט ע"ב
יד/טז קהלת יעקב (אלבעלי)
יד/טז שארית נתן (לוברט)
יד/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צד
יד/טז שו"ע הרב או"ח סי' שמה סעיפים ב-ג
יד/טז שו"ת מהרלב"ח סי' יט
יד/יז אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' ח עמ' כ
יד/יז אדני היד החזקה
יד/יז אור צהיר
יד/יז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' יג אות א
יד/יז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יג, סי' טז אות א
יד/יז אפיקי מגינים שבת דף ז
יד/יז באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' יז אות יד
יד/יז באר לחי ראי עמ' קעא-קפ
יד/יז בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' סב
יד/יז ברור הלכה שבת ז ע"ב ציון ו, צז ע"א ציון א פסקה ב {מ"מ}
יד/יז ברכות שמים שבת אות שצ, תט
יד/יז ברכת אהרן שבת עמ' עא, פה
יד/יז ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' נ
יד/יז דברות אליהו ח"א עמ' כד {מ"מ - הרי צריך הנחה על דע"ד}
יד/יז דברי שלמה (בלו') ח"ג
יד/יז חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"ב ס"ק ה
יד/יז חי' מהר"ם שיק שבת עמ' ריא
יד/יז חיי משה (ברודנא) דף יד ע"א-ע"ב
יד/יז טל אורות (ר' שאול) עמ' קעח, קפב
יד/יז כי בא מועד עמ' ז, כ
יד/יז ללשונות הרמב"ם
יד/יז מחנה יוסף שבת עמ' נג
יד/יז מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' כ
יד/יז מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' מג
יד/יז מנחת חינוך ח"א עמ' פה
יד/יז מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' ח [ב] ס"ק א, סי' יג ס"ק יג-יד, סי' יד ס"ק יט-כ
יד/יז מצעדי גבר שבת סי' טז אות א-ד
יד/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/יז מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
יד/יז משאת המלך (אדרי)
יד/יז משאת המלך ח"א סי' קיז
יד/יז משכן בצלאל ח"א סי' לז
יד/יז משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' קיג
יד/יז משנת ר' אהרן שבת עמ' לו, מ
יד/יז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' מו {מ"מ - הנחה ע"ג משהו}, מז
יד/יז נר דוד ח"ב עמ' לז {מ"מ}
יד/יז פניני רבנו יחזקאל עמ' מו
יד/יז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לב ע"ב-ע"ג
יד/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שס ע"ד
יד/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 44
יד/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צד
יד/יז שיח ערב שבת-חגיגה עמ' נא {אהא"ז}, קעט
יד/יז שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קנא-קנג, קסד-קסה, קסח-קעג, תרכה
יד/יז שלמי שמעון (תשמו) עמ' יד
יד/יז שערי שאול שבת עמ' צא {מ"מ}, צט
יד/יז תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' נו-נז, קי
יד/יח אבן ישראל (פישר)
יד/יח אות היא לעולם ח"ב דף ב ע"ב {יצחק ירנן}
יד/יח אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' יג אות ה
יד/יח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יג אות א-ב
יד/יח אמת ליעקב מועד עמ' י-יא
יד/יח אנצי"ת ע' גוד אחית הע' 64
יד/יח באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' יז אות טו {מ"מ}
יד/יח באר לחי ראי עמ' קפ-קצג
יד/יח בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' עג-עד, עז, קכה, קכז
יד/יח בית שמש
יד/יח ברור הלכה שבת ז ע"א ציון ה, ז ע"ב ציון ג, ק ע"א ציון ג, קא ע"א ציון ג
יד/יח ברכת אהרן שבת עמ' ע, עב, קכח, קמא {מרכה"מ}
יד/יח ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' מט, נז, צ
יד/יח דברות אליהו ח"א עמ' יח-יט {ראב"ד - עד עשרה}, כד
יד/יח דברות משה שבת ח"א סי' ו ענף ח
יד/יח דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' פט-צה
יד/יח הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כא ס"ק כו
יד/יח הררי קדם שבת עמ' פב
יד/יח זכרון משה אליהו עמ' קיח
יד/יח זמנים למלך
יד/יח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' פא
יד/יח טל אורות (ר' שאול) עמ' קפב
יד/יח ישועות כהן שבת סי' מה ס"ק א
יד/יח מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' עז
יד/יח מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' מד
יד/יח מנחת אשר שבת עמ' מא {ראב"ד}
יד/יח מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' יא ס"ק טז, סי' יח ס"ק יז, סי' כב ס"ק א
יד/יח מצעדי גבר שבת סי' יז אות ב
יד/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/יח משכן בצלאל ח"א סי' לז
יד/יח משנת ר' אהרן שבת עמ' כז
יד/יח נועם אליעזר (בן פורת) עמ' ס
יד/יח נר דוד ח"ב עמ' לח
יד/יח ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קסז
יד/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שס ע"ד
יד/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 44
יד/יח קהלות יעקב שבת סי' י
יד/יח קרית מלך
יד/יח רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רטז {מ"מ}
יד/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' נח, ח"ט סי' צד
יד/יח שבי ציון סי' ט
יד/יח שיח ערב שבת-חגיגה עמ' סג
יד/יח שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קלא-קלו, קלט, קעו-קעז, קצא, קצב
יד/יח שם טוב
יד/יח שם משמעון (סטרליץ) עמ' קע
יד/יח שעורי יומא דף יא ע"ב ד"ה בתוס' ד"ה הכל מודים
יד/יח שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' לג
יד/יח תורת המלאכות ח"ה עמ' לד אות יז
יד/יח תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' סה, קכו
יד/יט אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' סה
יד/יט אור יעקב שבת דף ו ע"ד
יד/יט אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' יג אות טז
יד/יט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יג אות ד
יד/יט אמרי שפר (סגל) עמ' יא
יד/יט אפיקי מגינים שבת דף ח
יד/יט באר לחי ראי עמ' קצג-רא
יד/יט בית זבול ח"ב סי' כא אות א
יד/יט ברור הלכה שבת ח ע"א ציון ב
יד/יט ברכות שמים שבת אות תל
יד/יט דברות משה שבת ח"א סי' ז ענף א
יד/יט דברי שלמה (בלו') ח"ג
יד/יט הררי קדם שבת עמ' פב
יד/יט חי' בן אריה ח"א סי' ד אות ג
יד/יט חי' ר' חיים הלוי דף ז
יד/יט טל אורות (ר' שאול) עמ' קפב
יד/יט מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' נב ס"ק כח
יד/יט מנחת אשר שבת עמ' עח
יד/יט מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' יח ס"ק א, ו, סי' יט ס"ק א, סי' לו ס"ק ב, י, סי' לז ס"ק ז
יד/יט מצעדי גבר שבת סי' כו אות ו
יד/יט משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' עב-עד
יד/יט משנה הלכות ח"ח סי' צו
יד/יט משנה הלכות ח"ח סי' צו
יד/יט משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' קנא-קנה
יד/יט נועם אליעזר (בן פורת) עמ' סה {כמוציא מרה"י לרה"י}
יד/יט נר דוד ח"ב עמ' לט
יד/יט נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' כז
יד/יט קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' לד {ויש בו ארבעה בצירוף המחיצות}, לה
יד/יט רווחא שמעתתא ח"א עמ' קלה
יד/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צד
יד/יט שירת הים סי' יד אות ב
יד/יט שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' מח-מט, נב, נח
יד/יט תוצאות חיים (תשסה) עמ' קמב
יד/יט תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קכד, קל
יד/יט תיבת גומא (זלזניק) עמ' כח, לב, עג, עה-עו, פב, צה, צט, קא
יד/יט תפארת ציון (קואינקה) עמ' קנ
יד/כ אשר למלך
יד/כ בית זבול ח"ב סי' כא אות ג
יד/כ בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קלו הערה י
יד/כ ברור הלכה שבת צט ע"ב ציון ב
יד/כ זכרון משה אליהו עמ' קיח
יד/כ זמנים למלך
יד/כ חלקת יצחק עמ' קכו-קכח
יד/כ חקל יצחק (שו"ת) עמ' קג
יד/כ טל אורות (ר' שאול) עמ' קפב, קפד
יד/כ מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' לו ס"ק א
יד/כ מראה הפנים שבת דף סב
יד/כ צל"ח החדש דף ט ע"א וע"ד
יד/כ תוצאות חיים (תשסה) עמ' קמח
יד/כא אשר למלך
יד/כא בדבר מלך חט"ז עמ' נו
יד/כא בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קכה
יד/כא ברור הלכה שבת צט ע"ב ציון ד
יד/כא טל אורות (ר' שאול) עמ' קפב, קפד
יד/כא מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' נד ס"ק ד
יד/כא מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/כא משאת המלך (אדרי)
יד/כא משכן בצלאל ח"א סי' כא
יד/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צד
יד/כב ברור הלכה שבת ק ע"א ציון א
יד/כב ברכות שמים שבת פרק יא אות קנג
יד/כב ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' נז
יד/כב דברי שלמה (בלו') ח"ג
יד/כב המדות לחקר ההלכה מדה י אות סד
יד/כב זכרון משה אליהו עמ' קיח
יד/כב טל אורות (ר' שאול) עמ' קפד
יד/כב כבוד מלכים (מרגליות) {מ"מ}
יד/כב קול דודי כריתות סי' שא
יד/כג אבני נזר חו"מ סי' קי
יד/כג אגרות משה או"ח ח"א סי' קלט ענף א-ב
יד/כג אור הישר [כנסת יחזקאל דף ד ע"א, ז ע"א]
יד/כג אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק עה
יד/כג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ג אות א
יד/כג אפיקי מגינים שבת דף ק
יד/כג אשר למלך
יד/כג בית שערים או"ח סי' קלג {מ"מ}
יד/כג ברור הלכה שבת ה ע"ב ציון ג, ק ע"א ציון ב
יד/כג ברכת אהרן שבת עמ' פה
יד/כג ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' נז {מ"מ}
יד/כג דברות אליהו ח"א עמ' כו {נח ע"ג מים}
יד/כג דברות משה מועד ח"א עמ' תרז {מ"מ}
יד/כג הלכה למשה (קליג) דף נא ע"ד, נב ע"א וע"ד {מ"מ}
יד/כג זכרון משה אליהו עמ' קיח
יד/כג חי' הגר"מ הלוי
יד/כג חי' חתם סופר
יד/כג חי' ר' חנוך הענאך עמ' רו
יד/כג חי' ר"י נחמיה סי' טו אות ב {מ"מ}
יד/כג חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' רעד
יד/כג טל אורות (ר' שאול) עמ' קפד
יד/כג יד ישראל ח"ב
יד/כג יצחק ירנן
יד/כג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רה
יד/כג ישועות כהן שבת סי' מט ס"ק י {מ"מ}
יד/כג כי בא מועד עמ' ז
יד/כג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שלד
יד/כג מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' יט
יד/כג מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' לד
יד/כג מנחת אשר שבת עמ' מט
יד/כג מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' יד ס"ק ה, סי' ז ס"ק י-יא, טו-טז, סי' לט ס"ק א, על הדף ק ע"א רש"י ד"ה וזרק
יד/כג מצעדי גבר שבת סי' טז אות ד
יד/כג מראה איש ח"ב עמ' כה, כז
יד/כג מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון סוכה מח ע"ב-ע"ד]
יד/כג משאת המלך (אדרי)
יד/כג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' עה
יד/כג משכן בצלאל ח"א סי' לז
יד/כג משנת יעקב
יד/כג נועם אליעזר (בן פורת) עמ' לג, נז {מים לא מבטלים מחיצות}, ס
יד/כג נועם ח"ג עמ' רצ {מ"מ}
יד/כג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' כ
יד/כג נרות אהרן
יד/כג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' ד
יד/כג עץ החיים (קלוגר) עמ' שיא
יד/כג עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק לז, מ
יד/כג עצי אלמוגים סי' שעב דף קכ
יד/כג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מט ע"א, רז ע"א
יד/כג קהלות יעקב שבת סי' ט אות ב
יד/כג קהלת יעקב (אלבעלי)
יד/כג קול יעקב (פישר) סי' יז אות יב
יד/כג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קז {מ"מ}
יד/כג קרית מלך
יד/כג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צד
יד/כג שו"ע הרב או"ח סי' שמה ס' טו
יד/כג שו"ת ר"י מסלוצק סי' יא עמ' מח
יד/כג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קסח, קעב, תרכה, ח"ב עמ' תיא
יד/כג שם טוב
יד/כג שערי טהר ח"ד שער ב סי' ב, ח"ה שער א סי' ו אות י
יד/כג שערי שאול שבת עמ' ק
יד/כג תוצאות חיים (תשסה) עמ' קמח {מ"מ}
יד/כד אפיקי מגינים שבת דף ח, ק
יד/כד בית שמש
יד/כד בית שערים או"ח סי' רסג
יד/כד ברור הלכה שבת ק ע"ב ציון ב
יד/כד ברכת אהרן שבת עמ' קכח {אור שמח}
יד/כד ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' צד, קיב
יד/כד דברי שלמה (בלו') ח"ג
יד/כד דבש תמר
יד/כד הר המלך ח"ה עמ' מא
יד/כד זכר שמואל עירובין סי' יז ס"ק ב
יד/כד חי' הריצ"ד
יד/כד חסדי דוד ח"ב עמ' רכב
יד/כד טל אורות (ר' שאול) עמ' קפד
יד/כד מכתב לחזקיהו דף ב ע"א
יד/כד מרכבת המשנה מהדו"ק
יד/כד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' נג, נו-נז, סא
יד/כד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' כז
יד/כד פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תקעא
יד/כד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מט ע"א
יד/כד קרית מלך
יד/כד שו"ע הרב או"ח סי' שמה סעיפים טו-טז, קו"א אות ב
יד/כד שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קסח, קעב, תרכה, ח"ב עמ' תיא
יד/כד שערי טהר ח"ד שער ב סי' ב
יד/כד שפת אמת על התלמוד ח"א דף עד ע"ד
יד/כד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' פו


טו/107 הלכות שבת פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ אהל חיים ח"ד
טו/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
טו/רה"פ אורה ושמחה
טו/רה"פ יד פשוטה
טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מעשה רקח
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' נט-סח, פג-פד
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ רמב"ם הערוך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שם טוב
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אבי עזרי ח"א
טו/א אדני היד החזקה
טו/א אמונת עתיך (נאור) עמ' עא
טו/א אמרי יהושע (ברוק) עמ' 50
טו/א באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף ח
טו/א בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לא
טו/א בית זבול ח"ב סי' יח אות ב
טו/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' סג
טו/א ברור הלכה שבת ח ע"ב ציון ו
טו/א ברכות שמים שבת אות ז
טו/א ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' כו, מא
טו/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' כח
טו/א דברות משה מועד ח"א עמ' רנט {ואם הוציא פטור מפני שהוא ברשות אחרת ובנו"ב}
טו/א הרמב"ם ותורתו ח"א
טו/א וישאל שאול או"ח סי' נב
טו/א זיו משנה
טו/א חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"א ס"ק ב
טו/א טל אורות (ר' שאול) עמ' קפה
טו/א ידיו של משה
טו/א יצחק ירנן
טו/א כי בא מועד עמ' ט
טו/א לב שלם [תורת חיים בסוגיה]
טו/א מחזה אברהם (בוטון) דף מד ע"ד, מה
טו/א מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' לח ס"ק ד, סי' נו ס"ק ט
טו/א מנחת אשר שבת עמ' צה
טו/א מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שטז
טו/א מעיני המים
טו/א מצעדי גבר שבת סי' כח
טו/א מראה הפנים שבת דף סב
טו/א מרכבת המשנה מהדו"ק
טו/א משאת המלך ח"א סי' קכ
טו/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' עו-עח
טו/א משנת חיים עירובין עמ' רע-רעב
טו/א נתיב מאיר
טו/א עבד המלך (תשא)
טו/א עמודי שלמה ח"א עמ' קלה
טו/א פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תקעה
טו/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לג ע"ד
טו/א קהלת יעקב (אלבעלי)
טו/א קובץ הערות על אבי עזרי
טו/א שאר יוסף ח"ח עמ' ז-יא
טו/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צה
טו/א שו"ע הרב או"ח סי' שנ ס"א
טו/א שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכז
טו/א שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רח-ריב
טו/א שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' סב
טו/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' רסא-רסב
טו/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קצג
טו/ב אבן ישראל (פישר)
טו/ב אות היא לעולם ח"א דף קלח ע"א
טו/ב אנצי"ת ע' גזרה לגזרה הע' 27
טו/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טו/ב גליוני הגר"ש עמ' נז
טו/ב דברי ירמיהו
טו/ב הר המלך ח"ג עמ' קל
טו/ב זכר שמואל עירובין סי' צט ס"ק א
טו/ב זכר שמואל שבת סי' א ס"ק ד
טו/ב חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"א ס"ק ט
טו/ב חלקת מאיר
טו/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' קפה
טו/ב יצחק ירנן
טו/ב מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
טו/ב משאת המלך (אדרי)
טו/ב משנת חיים עירובין עמ' רסה
טו/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צה
טו/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קכ {גזירה לגזירה}
טו/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קפט
טו/ג אדני היד החזקה
טו/ג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 420 [מרכה"מ פי"ד הט"ז]
טו/ג בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קכה
טו/ג גליונות אבני נזר [עי' לעיל פי"ד הי"ג]
טו/ג דברי ירמיהו
טו/ג הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ח ס"ק ה
טו/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 210
טו/ג חסדי דוד ח"ב עמ' ריז
טו/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' קפה
טו/ג לב שלם [תורת חיים במס' שבת]
טו/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
טו/ג נועם אליעזר (בן פורת) עמ' לג {מים ע"ג מים}
טו/ג נחל איתן
טו/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צה
טו/ג שו"ע הרב או"ח סי' שנא ס"א
טו/ג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרכג
טו/ג שערי טהר ח"ג שער ב סי' כט אות ג
טו/ד אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' כו אות א
טו/ד בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קמג
טו/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' קפח
טו/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
טו/ה בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לב
טו/ה דברי ירמיהו
טו/ה הר המלך ח"ד עמ' שעה
טו/ה הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קצה
טו/ה חי' הריצ"ד
טו/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' קפח
טו/ה יד ישראל ח"ב
טו/ה מעיני המים
טו/ה קרית מלך
טו/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צה
טו/ה שו"ע הרב או"ח סי' שנג ס"ג
טו/ו טל אורות (ר' שאול) עמ' קפח, רב
טו/ו שו"ע הרב או"ח סי' שנג ס"ד
טו/ז אור הישר [אור הישר עירובין צח ע"ב]
טו/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' קפח, רב
טו/ז כתב סופר יו"ד סי' קטו ד"ה ומידי כתבי {הגוזז צמר או שיער בין מן הבהמה}
טו/ז שו"ע הרב או"ח סי' שנג ס"ה
טו/ח אדני היד החזקה
טו/ח ברור הלכה שבת צז ע"א ציון א
טו/ח גליונות אבני נזר
טו/ח הר המלך ח"ג עמ' קלא
טו/ח זמנים למלך
טו/ח טל אורות (ר' שאול) עמ' קפט, רב
טו/ח לב מרפא דף ז ע"א {מ"מ}
טו/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
טו/ח משאת המלך (אדרי)
טו/ח משנת חיים עירובין עמ' רמ
טו/ח עלה יונה עמ' קעג
טו/ח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 555
טו/ח עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק יט
טו/ח עצי אלמוגים סי' שעב דף קח
טו/ח קרית מלך
טו/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צה
טו/ח שו"ת הרמ"ז סי' מז
טו/ח שעורי עץ ארז שבת עמ' פד-פה
טו/ט אפיקי מגינים שבת דף צט
טו/ט ברור הלכה שבת צט ע"א ציון ב
טו/ט דברי ירמיהו
טו/ט טל אורות (ר' שאול) עמ' קפט, רב
טו/ט כי בא מועד עמ' מא
טו/ט מכתב לחזקיהו דף לו ע"ג
טו/ט מראה הפנים שבת דף סה
טו/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
טו/ט משנת יעקב
טו/ט נועם אליעזר (בן פורת) עמ' סב {הגהמ"י - בור שבכרמלית}
טו/ט קרית מלך
טו/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צה
טו/ט שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' שסא
טו/י טל אורות (ר' שאול) עמ' קפט
טו/י ללשונות הרמב"ם
טו/י נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' נג
טו/י נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' פט עמ' רטז
טו/י שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קצא
טו/יא אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' קצב]
טו/יא אור זרוע השלם שבת עמ' תרמז
טו/יא אנצי"ת ע' גוד אחית הע' 78, 90, 98, 100-102
טו/יא ברור הלכה סוכה טז ע"א ציון ה
טו/יא ברכת השבת עירובין סי' יח ס"ק כ
טו/יא דברי ירמיהו
טו/יא היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' ז-ח
טו/יא הלכה למשה (קליג) דף מ ע"ג-ע"ד, מא ע"א
טו/יא הר המלך ח"ו עמ' סג-סד
טו/יא זכר שמואל עירובין סי' יב ס"ק ב {ראב"ד}
טו/יא טל אורות (ר' שאול) עמ' קצ, קצב
טו/יא יחנך בני דף יב ע"א אות ח
טו/יא כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ב {ראב"ד}
טו/יא לי לישועה
טו/יא מגנזי הגר"ח עמ' ז
טו/יא מראה הפנים עירובין דף נג
טו/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
טו/יא משנת יעקב
טו/יא משרת משה (נבר)
טו/יא נועם ח"ג עמ' רצג
טו/יא נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קע, רטז
טו/יא עץ החיים (קלוגר) עמ' רפד
טו/יא קרית מלך
טו/יא רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רז {או"ש}
טו/יא תלפיות ח עמ' 150 {ראב"ד}
טו/יב אור הישר [לח"מ לקמן פט"ז הט"ו והט"ז]
טו/יב בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לב
טו/יב בית גמליאל ח"א עמ' קיא-קיב
טו/יב ברכת השבת עירובין סי' יח ס"ק כ
טו/יב היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' ז-ח
טו/יב הלכה למשה (קליג) דף מ ע"ג-ע"ד, מא ע"ג-ע"ד, מב ע"א, מד ע"ב
טו/יב המאיר לארץ
טו/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 210
טו/יב טל אורות (ר' שאול) עמ' קצ, קצא, קצב
טו/יב יחנך בני דף יב ע"א אות ח
טו/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
טו/יב מראה הפנים עירובין דף נג
טו/יב משנת חיים עירובין עמ' כ, כח
טו/יב נועם ח"ג עמ' רצג-רצה
טו/יב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קעב
טו/יב פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' סד-סה
טו/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צה
טו/יב שו"ע הרב או"ח סי' שנו סעיפים א-ב, ד {ראב"ד}
טו/יג אנצי"ת ע' גוד אחית הע' 64
טו/יג ברור הלכה סוכה טז ע"א ציון ה
טו/יג ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' עח, פט, צו {הגהמ"י אות ז}
טו/יג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' מא ס"ק יא
טו/יג טל אורות (ר' שאול) עמ' קצ, קצב
טו/יג יפה נוף עמ' לד
טו/יג מראה הפנים עירובין דף נג
טו/יג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רטז
טו/יג עמודי שלמה ח"א עמ' קלו {הגהמ"י אות ד}
טו/יג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ריג {הגהמ"י}
טו/יג שו"ע הרב או"ח סי' שנו ס"א, סי' שעו ס"א
טו/יג שו"ת ר"י מסלוצק סי' יא עמ' מד
טו/יג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קכח {הגהמ"י אות ד}
טו/יג תיבת גומא (זלזניק) עמ' נב {הגהמ"י}
טו/יד אבני נזר או"ח סי' רסג אות ט {ראב"ד}
טו/יד באר מים חיים (נוסינזון) עירובין דף פז
טו/יד גליוני הגר"ש עמ' נז
טו/יד חזו"א או"ח סי' קג ס"ק ג, ה, טז
טו/יד חזו"א על הרמב"ם
טו/יד טל אורות (ר' שאול) עמ' קצ, קצב
טו/יד כתר המלך
טו/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
טו/יד משאת המלך (אדרי)
טו/יד משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קסו
טו/יד משנת חיים עירובין עמ' רלב
טו/טו אור הישר [מפרשים הל' עירובין פ"ד הכ"ד]
טו/טו אנצי"ת ע' גוד אחית הע' 118, 121, 129, 133
טו/טו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קנא
טו/טו בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לב-לג
טו/טו בית גמליאל ח"א עמ' קס, קפה
טו/טו ברור הלכה סוכה טז ע"א ציון ה
טו/טו המאיר לארץ
טו/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין פו ע"א]
טו/טו טל אורות (ר' שאול) עמ' קצג
טו/טו יצחק ירנן
טו/טו ללשונות הרמב"ם
טו/טו מראה הפנים עירובין דף נד (ד"ה כצוצרה וד"ה אמר)
טו/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
טו/טו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רטו
טו/טו קהלת יעקב (אלבעלי)
טו/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צה
טו/טז אשיחה בחקיך פרה עמ' רל {מ"מ}
טו/טז בית גמליאל ח"א עמ' קיב
טו/טז דברי ירמיהו
טו/טז טל אורות (ר' שאול) עמ' קצג
טו/טז יצחק ירנן
טו/טז לבושי מרדכי או"ח עמ' קד, ח"ד עמ' קנח
טו/טז מעיני המים
טו/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
טו/טז משרת משה (נבר)
טו/טז פני משה (שלז')
טו/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צה
טו/טז שערי שלמה (אכלופי) עמ' תקיב
טו/יז אהל משה (הורוביץ) ח"א עירובין בק"נ ס"ק מז
טו/יז חזו"א על הרמב"ם
טו/יז חי' הריצ"ד
טו/יז טל אורות (ר' שאול) עמ' קצג
טו/יז מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
טו/יז עמודי שלמה ח"א עמ' קלו
טו/יז פני משה (שלז')
טו/יח אהל יששכר סי' יח
טו/יח אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שסד
טו/יח איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' תקכז
טו/יח בית אהרן וישראל גל' צב עמ' צד {ביב}
טו/יח הוד יוסף עמ' רלד
טו/יח זכר יהודה עמ' רפ
טו/יח חקרי זמנים ח"ב עמ' רעט
טו/יח טל אורות (ר' שאול) עמ' קצג
טו/יח מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' קצג
טו/יח פני המלך (שטרן)
טו/יט אהל יששכר סי' יח
טו/יט אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שסד
טו/יט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טו/יט ברור הלכה שבת ק ע"ב ציון ז
טו/יט חי' הריצ"ד
טו/יט טל אורות (ר' שאול) עמ' קצג, קצח
טו/יט משרת משה (נבר)
טו/יט פני משה (שלז')
טו/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' עה
טו/יט שו"ע הרב או"ח סי' שנז סעיפים ז-ח
טו/כ אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ו אות ב
טו/כ אדני היד החזקה
טו/כ אור תורה (בלומ') דף סח ע"ג {קובץ}
טו/כ אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק ו
טו/כ אנצי"ת ע' גוד אחית הע' 142, 147-150
טו/כ אפיקי מגינים שבת דף ק
טו/כ בית שמש
טו/כ ברור הלכה שבת ק ע"ב ציון ה
טו/כ דברי ירמיהו
טו/כ דברי שלמה (בלו') ח"ג
טו/כ דברי תלמוד ח"א עמ' לד
טו/כ הגהות מוהר"י קרט עמ' רסג {מ"מ}
טו/כ חזו"א על הרמב"ם
טו/כ חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' טו {מ"מ}
טו/כ טל אורות (ר' שאול) עמ' קצג
טו/כ יצחק ירנן
טו/כ מגיני שלמה עמ' קלו {מ"מ}
טו/כ מרכבת המשנה מהדו"ק
טו/כ משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' מג {מ"מ}
טו/כ משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קסו, ח"ב עמ' מו
טו/כ משנת חיים עירובין עמ' רלג
טו/כ משנת ראשונים (הירשפלד)
טו/כ משרת משה (נבר)
טו/כ נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שמב
טו/כ עלה יונה עמ' קעב
טו/כ עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק יט, סי' שעד ס"ק י
טו/כ עצי אלמוגים סי' שעב דף קח
טו/כ פי' ר' פרחיה שבת ק הערה 37
טו/כ קהלת יעקב (אלבעלי)
טו/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צה
טו/כ שו"ע הרב או"ח סי' שנה ס"ג
טו/כ שערי טהר ח"ד שער א סי' י אות ג
טו/כ תאריך ישראל סי' י אות יז
טו/כ תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 57
טו/כא אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק צג
טו/כא אפיקי מגינים שבת דף ה, צז
טו/כא אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ח ס"ק א ברכת אברהם אות ב
טו/כא אשר למלך
טו/כא באר מים חיים (נוסינזון) עירובין דף צח
טו/כא דברות אליהו ח"א עמ' כו
טו/כא דברי ירמיהו
טו/כא חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"א ס"ק ח
טו/כא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין צז ע"ב]
טו/כא חי' חפץ חיים
טו/כא חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"א סי' כו אות ז
טו/כא טל אורות (ר' שאול) עמ' קצח
טו/כא ישועות יעקב מועד עמ' תסב {מ"מ}
טו/כא ישועות כהן שבת סי' לב ס"ק יב-יג
טו/כא כטל אמרתי עמ' לה
טו/כא מחזיק ברכה סי' שנב אות ג {מ"מ בשם רשב"א}
טו/כא מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' לח ס"ק ה
טו/כא מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' יא ס"ק טז
טו/כא מראה הפנים עירובין דף ס
טו/כא מרכבת המשנה מהדו"ק
טו/כא משאת המלך (אדרי)
טו/כא פני המלך (שטרן)
טו/כא קהלת יעקב (אלבעלי)
טו/כא תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' עג, עו
טו/כב אוצרות הרמב"ם
טו/כב אפיקי מגינים שבת דף מג
טו/כב בית יעקב (מסקין) סי' ב
טו/כב ברור הלכה שבת צד ע"ב ציון א, קמא ע"א ציון ה
טו/כב דברי ירמיהו
טו/כב זכרון משה אליהו עמ' יד
טו/כב טל אורות (ר' שאול) עמ' קצח
טו/כב ישועות כהן שבת סי' ק ס"ק א
טו/כב מנחת אשר שבת עמ' קמה
טו/כב משנת אליעזר (רבינ') עמ' קצד
טו/כב נועם ח"ב עמ' קכח
טו/כב שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 183


טז/108 הלכות שבת פרק טז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ אהל חיים ח"ד
טז/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
טז/רה"פ אורה ושמחה
טז/רה"פ יד פשוטה
טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מעשה רקח
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ ספר הבתים ח"ב עמ' לד-מד
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
טז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טז/רה"פ רמב"ם הערוך
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שם טוב
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/א אור הישר
טז/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' יב אות ב
טז/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יב אות א
טז/א אפיקי מגינים סוכה עמ' מא
טז/א אפיקי מגינים שבת דף ו, ז
טז/א באהלה של תורה או"ח סי' נב
טז/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קנה
טז/א בכורי אברהם דף לא ע"ב
טז/א בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קנד
טז/א ברור הלכה שבת ז ע"א ציון א
טז/א ברכות שמים שבת פרק יא אות קלח
טז/א ברכת השבת עירובין סי' כד ס"ק ו
טז/א ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' פג
טז/א גבורת יצחק (תשמח) דף לח
טז/א גבורת יצחק (תשסו) עמ' כז
טז/א גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כד
טז/א דברי שלמה (בלו') ח"ג
טז/א הגהות חבר בן חיים
טז/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' כב
טז/א הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יט ס"ק כג
טז/א הר המלך ח"ג עמ' קלא
טז/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין כג ע"ב]
טז/א חי' חפץ חיים
טז/א טל אורות (ר' שאול) עמ' קסט, קצט
טז/א ללשונות הרמב"ם
טז/א משאת המלך (אדרי)
טז/א פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תקפו
טז/א קרית מלך
טז/א שו"ע הרב או"ח סי' שמו ס"ו
טז/א שי למלך (מלר) עמ' יב {ראב"ד}
טז/א שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קיב
טז/ב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' עד
טז/ב אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תרב
טז/ב בני בנים ח"א עמ' עד, פ
טז/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ע
טז/ב דברי ירמיהו
טז/ב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יט ס"ק ב
טז/ב חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' נג, סב, סד {מ"מ}
טז/ב חיים ומלך
טז/ב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ה ד"ה ובירושלמי
טז/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' קצט
טז/ב ישועות יעקב מועד עמ' שמה
טז/ב לב שלמה (חלמא) עמ' קנג {מרכה"מ}
טז/ב מוריה גל' קעה עמ' סט
טז/ב מעיני המים
טז/ב מראה הפנים עירובין דף יא
טז/ב מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
טז/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכא עמ' קפז
טז/ב משנת חיים עירובין עמ' כא, כד {מ"מ}
טז/ב משנת יעקב
טז/ב נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' רעז
טז/ב עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעד ס"ק ו
טז/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צו
טז/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ע {הגהמ"י אות ב}
טז/ב שי למלך (מלר) עמ' יב
טז/ב שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קיג
טז/ב תוצאות חיים (תשסה) עמ' קנ
טז/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' פז
טז/ג אדני היד החזקה
טז/ג אור הישר [מפרשים הל' ערכין פ"ד ה"ד]
טז/ג אמת ליעקב מועד עמ' רלא
טז/ג אנצי"ת ע' בית סאה הע' 12, 13
טז/ג אסופות ב עמ' טז
טז/ג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יט ס"ק כג
טז/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' קצט
טז/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
טז/ג עלה יונה עמ' קמד
טז/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צו
טז/ג שו"ע הרב או"ח סי' שנח ס"ב
טז/ד ברור הלכה סוכה כד ע"ב ציון ד
טז/ד דברי ירמיהו
טז/ד הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יט ס"ק כג, כו
טז/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' קצט
טז/ד יחנך בני סי' שסב סעיף א אות א
טז/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
טז/ד משאת המלך (אדרי)
טז/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמה ע"ג-ע"ד
טז/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 14
טז/ה אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' עב
טז/ה אבן פינה (פורת) עמ' לט-מ
טז/ה אור המאיר (שפירא) סי' מז אות ד
טז/ה באהלה של תורה או"ח סי' נא חלק ב אות א
טז/ה בני בנים ח"א עמ' סט
טז/ה ברכי יוסף או"ח סי' שנח ס"ב בשיורי ברכה
טז/ה דברי ירמיהו
טז/ה הגות והלכה עמ' 170 {פורץ פירצה עשר}
טז/ה הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יט ס"ק נז {או"ש}, עה {מ"מ}, צ
טז/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין כג ע"ב]
טז/ה חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ה ד"ה ובירושלמי
טז/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' קצט
טז/ה כתר אפרים עמ' תכג
טז/ה מעיני המים
טז/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קכג ע"ד
טז/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' צט, קב
טז/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
טז/ה מרכה"מ אלפ' [תורת חיים במס' שבת]
טז/ה נועם ח"כ עמ' נז {קובץ}
טז/ה פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' קנב
טז/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמה ע"ג-ע"ד
טז/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 14
טז/ה קרית מלך
טז/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צו
טז/ה שו"ע הרב או"ח סי' שנח ס"ו
טז/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ע
טז/ה שמחה לאיש (אלישר) דף יב ע"ד
טז/ה תועפות ראם (באר) עמ' נא
טז/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 61
טז/ו אשר למלך
טז/ו ברכי יוסף או"ח סי' שנח ס"ב בשיורי ברכה
טז/ו הגות והלכה עמ' 171
טז/ו המאיר לארץ [ס' הבתים]
טז/ו ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' שו
טז/ו זיו משנה
טז/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין כד ע"ב]
טז/ו יחנך בני דף יב ע"א אות ח אות א
טז/ו כתר אפרים עמ' תכג
טז/ו להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' נה
טז/ו מראה הנוגה [מחנה יאודה (אשכנזי) דף רג ע"א] {מ"מ בשם הרשב"א}
טז/ו מראה הפנים מעשרות דף יז
טז/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
טז/ו משאת המלך (אדרי)
טז/ו משפטי עזיאל ח"ג עמ' קמו
טז/ו ענבי פתחיה עמ' 211
טז/ו פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' קנד
טז/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמה ע"ג-ע"ד
טז/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 14
טז/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צו
טז/ו שו"ע הרב או"ח סי' שנח קו"א אות יז ד"ה נזרע
טז/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' עא
טז/ו תוספות אהרן עירובין דף מו ע"ב
טז/ו תועפות ראם (באר) עמ' נו
טז/ו תכריך מרדכי סי' ב עמ' יב
טז/ז אור זרוע השלם שבת עמ' קי
טז/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/ז באר מים חיים (נוסינזון) עירובין דף כה
טז/ז ברכי יוסף או"ח סי' שנח ס"ב בשיורי ברכה
טז/ז דברי ירמיהו
טז/ז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' טז ס"ק מג
טז/ז זיו משנה
טז/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין כה ע"א]
טז/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' רג {מ"מ וכ"מ}
טז/ז יצחק ירנן
טז/ז לב שלם [קרבן העדה (דפוס זולקווא) עירובין דף יב]
טז/ז ללשונות הרמב"ם
טז/ז מעיני המים
טז/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
טז/ז משאת המלך (אדרי)
טז/ז משנה הלכות ח"ח סי' פט {הגהמ"י}
טז/ז נועם חכ"ב עמ' קטז
טז/ז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק א
טז/ז עצי אלמוגים סי' שעב דף נז
טז/ז פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' קסא
טז/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמה ע"ג-ע"ד
טז/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 14
טז/ז קהלת יעקב (אלבעלי)
טז/ז קרית מלך
טז/ז שאר יוסף ח"ח עמ' ו
טז/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צו
טז/ז שו"ע הרב או"ח סי' שנח ס"ב, ס"כ
טז/ז שו"ת הרשב"א ח"ה סי' לא
טז/ז שמחה לאיש (אלישר) דף יג ע"ד {הגהמ"י}
טז/ז תכריך מרדכי סי' ב עמ' יב-יג, כ
טז/ז תשובות יהודה דף יב ע"ב {הלכה כמקל בעירוב גם במחלוקת אמוראים}
טז/ח אבן ישראל (פישר)
טז/ח אולם המשפט סי' שנא סעיף א {מ"מ}
טז/ח אור זרוע השלם שבת עמ' תמג
טז/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' שטו {הגהמ"י}
טז/ח בית גמליאל ח"א עמ' קע-קעא
טז/ח גליונות אבני נזר
טז/ח הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יט ס"ק סה
טז/ח הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קסד {הגה"מ}
טז/ח ידיו של משה
טז/ח יצחק ירנן
טז/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' קסב {הגהמ"י}
טז/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
טז/ח נועם ח"א עמ' ריד
טז/ח נר יצחק (ארדיט) עמ' יב, קד {מ"מ}
טז/ח פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' קנח, קס
טז/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמה ע"ג-ע"ד
טז/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 14
טז/ח שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' מו
טז/ט אבן ישראל (פישר)
טז/ט אור זרוע השלם שבת עמ' תמד
טז/ט בית אבא (גוטווירטה) דף נב ע"א
טז/ט דברי יואל - שו"ת עמ' קכג
טז/ט הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יט ס"ק נז, סה
טז/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין כה ע"א]
טז/ט יצחק ירנן
טז/ט כלי שרת סי' ז
טז/ט מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סה (השני) או"ק ב
טז/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
טז/ט משאת המלך (אדרי)
טז/ט משנת חיים עירובין עמ' סג
טז/ט נודע בשערים (מנד') שער משפט דף יג ע"א
טז/ט נר יצחק (ארדיט) עמ' קד
טז/ט פרנס לדורו עמ' 56
טז/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמו ע"א-ע"ב
טז/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 15
טז/ט קהלת יעקב (אלבעלי)
טז/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צו
טז/ט של"ה תושבע"פ אות תעו
טז/ט תוספות אהרן עירובין דף מח ע"ג
טז/י הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יט ס"ק עז
טז/י טל אורות (ר' שאול) עמ' רג
טז/י יצחק ירנן
טז/י מרכבת המשנה מהדו"ק
טז/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמו ע"א-ע"ב
טז/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 15
טז/יא אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' עב
טז/יא אמונת שמואל (תשנט) עמ' קכד
טז/יא אמונת שמואל סי' מ
טז/יא טל אורות (ר' שאול) עמ' רג
טז/יא מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' פט]
טז/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
טז/יא פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' קנה
טז/יא שו"ע הרב או"ח סי' שסה ס"ה
טז/יא שו"ת הריב"ש עמ' תרכ
טז/יב אור הישר [עמק הלכה הל' עירובין סי' קיב]
טז/יב אור זרוע השלם שבת עמ' תכא
טז/יב אמת ליעקב מועד עמ' רכח
טז/יב אפיקי מגינים סוכה עמ' לט, מא
טז/יב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רלא
טז/יב בדבר מלך חט"ז עמ' שח
טז/יב בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לג
טז/יב ברית אברהם (פיעטרקוב) או"ח סי' כא
טז/יב ברכת השבת עירובין סי' כד ס"ק ה
טז/יב דברי ירמיהו
טז/יב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כ ס"ק ח, י, יג
טז/יב זכר שמואל עירובין סי' יא ב ס"ק כח
טז/יב חי' הריצ"ד
טז/יב טל אורות (ר' שאול) עמ' רג
טז/יב יצחק ירנן
טז/יב ישועות יעקב מועד עמ' שמג
טז/יב לבושי מרדכי או"ח עמ' קח
טז/יב ללשונות הרמב"ם
טז/יב מוריה שנה ט גל' יא (ר"י הנדלר)
טז/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
טז/יב משנת חיים עירובין עמ' מו, סד
טז/יב נודע בשערים (מנד') שער משפט דף י ע"ג {קטן}
טז/יב נועם ח"י עמ' קנד-קנה {קטן}
טז/יב נחל איתן
טז/יב נחמד למראה ח"ב דף סד ע"א {יצחק ירנן}
טז/יב עמק הנצי"ב פ' קרח פסקא א עמ' פב
טז/יב פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' צב
טז/יב פני המלך (שטרן)
טז/יב קרית מלך
טז/יב שאר יוסף ח"ב עמ' א
טז/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צו
טז/יב שו"ע הרב או"ח סי' שס ס"ג
טז/יב תוספות אהרן עירובין דף מב ע"ג
טז/יב תחומין ח"א עמ' 27, ח"ח עמ' 12
טז/יג אור עולם (שניאורסון) עמ' 45
טז/יג בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' פב {השביתה גורמת}
טז/יג דברי ירמיהו
טז/יג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לב ס"ק ז
טז/יג טל אורות (ר' שאול) עמ' רג
טז/יג ללשונות הרמב"ם
טז/יג פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' צו
טז/יד אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק פט
טז/יד ברית אברהם (פיעטרקוב) או"ח סי' כא
טז/יד ברכת השבת עירובין סי' כד ס"ק ו
טז/יד הליכות יצחק עירובין עמ' קא
טז/יד זכר שמואל עירובין סי' יא ב ס"ק כח, סי' יד ס"ק א
טז/יד טל אורות (ר' שאול) עמ' רג-רד
טז/יד מוריה ט גל' יא (ר"י הנדלר)
טז/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
טז/יד נחל איתן
טז/יד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 189
טז/יד עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שסו ס"ק ב
טז/יד עצי אלמוגים סי' שסו דף סז
טז/יד פירות מפוזרין עמ' מז
טז/יד קרית מלך
טז/יד שאר יוסף ח"ב עמ' א
טז/טו אגרות משה ח"ח עמ' קכח
טז/טו אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק לב {אורה ושמחה}, לח
טז/טו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 62
טז/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ה אות ב
טז/טו אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' פה
טז/טו בית אהרן וישראל גל' סח עמ' כא
טז/טו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' פה {שאינה עשויה לנחת}
טז/טו ברור הלכה סוכה כד ע"ב ציון ד
טז/טו גליונות אבני נזר
טז/טו הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יט ס"ק פה
טז/טו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ה ד"ה ומ"ש {מ"מ}
טז/טו טל אורות (ר' שאול) עמ' רד
טז/טו יד אברהם אהלות עמ' פא
טז/טו יחנך בני סי' שסב סעיף א אות א
טז/טו יצחק ירנן
טז/טו לב שלם [תורת חיים בסוגיה]
טז/טו מצעדי גבר שבת סי' כו אות ה
טז/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
טז/טו משכן בצלאל ח"א סי' לז
טז/טו משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' קכז
טז/טו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' סו {מ"מ}
טז/טו ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קס
טז/טו קהלת יעקב (אלבעלי)
טז/טו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ו
טז/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צו
טז/טו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' קח
טז/טו שמחה לאיש (אלישר) דף יג ע"ב
טז/טו שרשים במועדות עמ' רעד
טז/טו תוספות אהרן עירובין דף מח ע"ג, קכו ע"ד {מ"מ}
טז/טו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קכח
טז/טו תיבת גומא (זלזניק) עמ' נט, צד
טז/טז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' עו-עז
טז/טז אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' לט {פרוץ כעומד}
טז/טז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שצב
טז/טז אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רנד {ר"ח הלוי}
טז/טז אהל שרה לאה עמ' ריא, ריד {ר"ח הלוי}
טז/טז אהלי יעקב (פפנהיים) עמ' קצד {ר"ח הלוי}
טז/טז אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"א ליד הע' 137
טז/טז אוצרות הרמב"ם
טז/טז אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' קכה, תורת חיים עירובין דף יא, לח"מ לעיל פט"ו הי"ב והל' סוכה פ"ד הי"ב]
טז/טז אור זרוע השלם שבת עמ' תיט
טז/טז אחר האסף עמ' שסח {ר"ח הלוי}
טז/טז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' נב-נג, עו-עז {פרוץ כעומד}
טז/טז אמרי מנחם עמ' פט {פרוץ כעומד}
טז/טז אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' פז, תשלז עמ' קכ
טז/טז אפיקי מגינים סוכה עמ' ה, לח-לט {פרוץ כעומד}
טז/טז אפיקי מגינים שבת דף ז
טז/טז אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' ריא {פרוץ כעומד}
טז/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/טז באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' רסג {רמב"ם}, רסח {ר"ח הלוי}
טז/טז בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קסא
טז/טז בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף יג ע"א
טז/טז בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רכד
טז/טז בדבר מלך חט"ו עמ' מט {כל מחיצה שיש בה פרוץ מרובה על העומד אינה מחיצה אבל אם היה פרוץ כעומד הרי"ז מותרת וכו'}
טז/טז בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לד
טז/טז בית אהרן וישראל גל' יג עמ' נח {פרוץ כעומד מותר}
טז/טז בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קה {ר"ח הלוי}
טז/טז בית גמליאל ח"א עמ' צ, ק, קט, קיא, קיב, קטז, קסח
טז/טז בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' עב, קנז
טז/טז בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קנה {פרוץ כעומד}
טז/טז בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' ד אות א-ב, סי' יט אות א-ב, ה {ר"ח הלוי}
טז/טז בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קכו, קלב, קנד
טז/טז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' עו
טז/טז בני בנים ח"א עמ' סא, סב, ע
טז/טז ברית עולם (ולר) סי' ל אות א
טז/טז ברכת השבת עירובין סי' ב ס"ק יד, סי' ו ס"ק ד, סי' ז ס"ק ט, ל, סי' ט, סי' י ס"ק י, סי' יא ס"ק ט, סי' יג ס"ק ט, סי' יז ס"ק טז, לב, סי' יח ס"ק יג, סי' כד ס"ק ד, סי' כו ס"ק ט
טז/טז ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' יח {ר"ח הלוי}
טז/טז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לו אות ה, סי' לז אות ג
טז/טז ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שעג, שעו, ר"ה-מגילה עמ' קלג
טז/טז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קצ {מ"מ}
טז/טז בשלם סוכו סי' לב
טז/טז גבורת יצחק (תשסו) עמ' כה {ר"ח הלוי}
טז/טז דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' סג
טז/טז דברי יואל - שו"ת עמ' קי
טז/טז דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קכג
טז/טז דרור יקרא עמ' רכו
טז/טז הדרת זקנים סוכה סי' ב ס"ק ה, י
טז/טז הליכות יצחק עירובין עמ' א, יז, עא
טז/טז הלכה למשה (קליג) דף כה ע"ב-ע"ג, לז ע"ד
טז/טז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יב ס"ק יז, כח, כט {מ"מ}, לד, סי' יד ס"ק ה, סי' טו ס"ק כ {מ"מ}, כג {מ"מ}
טז/טז הררי קדם (תשס) עמ' קעז
טז/טז הררי קדם שבת עמ' סה
טז/טז ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' רצב {ר"ח הלוי}
טז/טז זכר שמואל עירובין סי' ו ס"ק א, סי' יא ס"ק א
טז/טז חביון עוז
טז/טז חזו"א כלאים סי' יא ס"ק ח
טז/טז חזו"א על הרמב"ם
טז/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ג
טז/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ג
טז/טז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין יא ע"א]
טז/טז חי' חפץ חיים
טז/טז חי' ר' חיים הלוי דף ח
טז/טז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' לד
טז/טז חסדי דוד ח"ב עמ' קסב
טז/טז טל אורות (ר' שאול) עמ' רד
טז/טז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תנ, תעה, תפ
טז/טז יד הלוי (לוין) דף עט ע"ג
טז/טז יחנך בני דף יא ע"א אות א, סי' שסב סעיף י אות ג-ד
טז/טז ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רכ, תמב
טז/טז ישועות יעקב מועד עמ' שלט
טז/טז כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף ד ע"א, יב ע"א
טז/טז לבושי מרדכי או"ח עמ' רסא
טז/טז מאור למלך סוכה עמ' נו-נז {ר"ח הלוי}, נט {ר"ח הלוי}, סג-סט {ר"ח הלוי}, קעה
טז/טז מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' יח {רא"ח הלוי}
טז/טז מוריה גל' קז עמ' פה {רמב"ם}, גל' קצט עמ' מה {ר"ח הלוי}
טז/טז מי ימצא סוכה עמ' קיא
טז/טז מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ז ע"א
טז/טז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קט
טז/טז מעדני ארץ כלאים עמ' קכג {מ"מ}
טז/טז מראה הפנים עירובין דף יב
טז/טז מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' סוכה פ"ד הי"ב]
טז/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
טז/טז מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון סוכה נ ע"ד, נו ע"א]
טז/טז משאת המלך (אדרי)
טז/טז משאת השבת עמ' שיב
טז/טז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' ריד, רלז {ר"ח הלוי}
טז/טז משנת ראשונים (הירשפלד)
טז/טז משנת רבנו עמ' רלח {פרוץ מרובה}
טז/טז משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כב עמ' קי
טז/טז נועם חי"ז עמ' קנ {ר"ח הלוי}
טז/טז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קסא
טז/טז נתיבות אורה עירובין סי' כה
טז/טז נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כא
טז/טז ס' יהושע - שו"ת עמ' כח
טז/טז סוכת דוד סוכה עמ' שלו
טז/טז סופר המלך ח"א עמ' סג, סה
טז/טז עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' רג
טז/טז עטרת מרדכי (מילר) עמ' צו
טז/טז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' מד
טז/טז עיון בלומדות עמ' קז
טז/טז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלו
טז/טז עצי סוכה סי' יז ס"ק ט, סי' יח ס"ק ט, סי' יט
טז/טז פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קלח
טז/טז פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' פד
טז/טז פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' רפג
טז/טז פרחי אהרן עמ' 158
טז/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רד ע"א
טז/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מ אות ז
טז/טז קהלות יעקב סוכה סי' יב
טז/טז קול יעקב (פישר) סי' לד אות טז
טז/טז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' כד, פ
טז/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קע, ח"ט סי' צו
טז/טז שו"ע הרב או"ח סי' שסב ס' יט
טז/טז שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' ד
טז/טז שושנת יעקב (רפפורט) עמ' סו {ר"ח הלוי}
טז/טז שושנת יעקב (רפפורט) עמ' סז {ר"ח הלוי}
טז/טז שי למלך (מלר) עמ' ה, כט-ל
טז/טז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ו אות ה {ר"ח הלוי}
טז/טז שלמי מנחם - עירובין עמ' קכה
טז/טז שם דרך יומא עמ' קכ
טז/טז שנות חיים (קלוגר) עמ' קטז
טז/טז שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' יט
טז/טז שערי דרכים סי' יא אות ח, סי' יג אות א-ג, סי' טז אות יח
טז/טז שעשועי תורה (תשנג) עמ' קצח {ר"ח הלוי}
טז/טז תוספות אהרן עירובין דף ל ע"ב {מ"מ}
טז/טז תחומין ח"א עמ' 50 {צוה"פ בעמודים פחות מי' אמות זמ"ז}
טז/טז תחומין ח"א עמ' 66, 51, 47, ח"ד עמ' 209
טז/טז תיבת גומא (זלזניק) עמ' פא
טז/טז תכריך מרדכי סי' ב עמ' יז {מ"מ}
טז/טז תשובות ר' איסר יהודה עמ' טז-יז {פרוץ מרובה - אסור אף כנגד הפתח}
טז/יז אור יעקב שבת דף עח ע"ג
טז/יז אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק ה
טז/יז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פא
טז/יז בית גמליאל ח"א עמ' קסח
טז/יז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כ ס"ק ח
טז/יז חסדי דוד ח"א עמ' רצב
טז/יז טל אורות (ר' שאול) עמ' רד
טז/יז מוריה גל' קז עמ' פה
טז/יז סופר המלך עמ' סה
טז/יז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלו
טז/יז קהלת יעקב (אלבעלי)
טז/יז תחומין ח"א עמ' 27, ח"ח עמ' 12
טז/יח אור הישר [חוות יאיר סי' קצב אות ו]
טז/יח אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק א-ב, ה
טז/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/יח בני בנים ח"א עמ' עז
טז/יח ברית אברהם (פיעטרקוב) או"ח סי' כא
טז/יח המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 7
טז/יח הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יד ס"ק ה, סי' כ ס"ק ח, יג
טז/יח חי' הריצ"ד לעיל הל' יב
טז/יח טל אורות (ר' שאול) עמ' רד
טז/יח יד הלוי (לוין) דף פ ע"ב
טז/יח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קיט
טז/יח מוריה גל' קז עמ' פב-פג, פה
טז/יח מוריה שנה ט גל' יא (ר"י הנדלר)
טז/יח מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' מב
טז/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
טז/יח משיב נפש (שרהיי) דף לא ע"א
טז/יח משנת חיים עירובין עמ' נב, סד
טז/יח משנת יעקב
טז/יח נועם ח"כ עמ' צה
טז/יח קרית מלך
טז/יח שאר יוסף ח"ב עמ' א
טז/יח תחומין ח"א עמ' 27, ח"ח עמ' 12
טז/יט אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"א הע' 135 {השמיט צוה"פ ע"י ארבע קונדסים}
טז/יט אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק כו
טז/יט אמת ליעקב מועד עמ' רכו
טז/יט אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' פג, פו-פז
טז/יט בעלי התוספות עמ' 555 {הגהמ"י אות ל}
טז/יט גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כג
טז/יט דברי יחזקאל (מישור) עמ' צא, צט
טז/יט דברי יחזקאל (תרצה) דף כט ע"ד, לב ע"ג, לג ע"א
טז/יט הגות והלכה עמ' 159 {אין צריכים ליגע}
טז/יט הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יג ס"ק יז
טז/יט זכר שמואל עירובין סי' יד ס"ק א
טז/יט חכמת גרשון עמ' כ-כב
טז/יט טל אורות (ר' שאול) עמ' רה
טז/יט טל חיים (טל) ח"ג עמ' ת
טז/יט ללשונות הרמב"ם
טז/יט מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 555
טז/יט מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קלא
טז/יט מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' מו
טז/יט משא בני קהת
טז/יט משנת חיים עירובין עמ' יט
טז/יט עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תעט
טז/יט פרי אברהם עירובין סי' ד אות ד
טז/יט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סב ע"א
טז/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צו
טז/יט שו"ע הרב או"ח סי' שסב ס' כ
טז/יט שו"ת הריב"ש עמ' תרכ
טז/יט שו"ת מהרש"ם ח"א סי' קסב
טז/יט שושנת יעקב (רפפורט) עמ' סד, סו
טז/יט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תקכ
טז/יט שערי דרכים סי' יא אות ב-ג, ו
טז/יט תוספות אהרן עירובין דף א ע"ד
טז/כ אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"א הע' 142
טז/כ אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 55, 57
טז/כ אור המאיר (שפירא) סי' מב אות ב-ג, ז
טז/כ אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק סא
טז/כ אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' פו
טז/כ באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/כ בחיר חיים עמ' קמט
טז/כ בית אבי ח"ב סי' נט עמ' פ-פא {צוה"פ מן הצד}
טז/כ בית גמליאל ח"א עמ' צו, קי, קיב
טז/כ בכורי הרים סוכה עמ' כד {צוה"פ מן הצד}
טז/כ בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' כו
טז/כ ברכת השבת עירובין סי' יז ס"ק טז, סי' יח ס"ק ג
טז/כ ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לז אות ט
טז/כ ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שעט
טז/כ ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' סד
טז/כ גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כג
טז/כ דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' א, יג, ח"ד עמ' קכ, קמב
טז/כ דברי יואל - שו"ת עמ' קג, קח
טז/כ דברי יחזקאל (מישור) עמ' צא, צט, קא, קה
טז/כ דברי יחזקאל (תרצה) דף כט ע"ד, לב ע"ג, לג ע"א, לד ע"ב
טז/כ הגות והלכה עמ' 155 {צוה"פ מן הצד}
טז/כ הלכה למשה (קליג) דף כג ע"ג, כה ע"א-ע"ד, כח ע"ד
טז/כ הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יב ס"ק לג, סי' יג ס"ק ד, כג, סי' טז ס"ק ח
טז/כ הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יט ס"ק יא {מ"מ}
טז/כ חי' הגר"ח החדש עמ' נא
טז/כ חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין יא ע"א]
טז/כ חי' ר' חיים הלוי דף ח
טז/כ חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' רעט
טז/כ חכמת גרשון עמ' כ-כא
טז/כ טל אורות (ר' שאול) עמ' רה-רו
טז/כ יצחק ירנן
טז/כ לב שלם [מרכה"מ (אלפ') הל' מזוזה פ"ו]
טז/כ מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' מז
טז/כ מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' הל' מזוזה רפ"ו]
טז/כ מעיני המים
טז/כ מרכבת המשנה מהדו"ק
טז/כ מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
טז/כ משאת המלך (אדרי)
טז/כ משאת המלך ח"ג סי' שפא {רוחב ד'}
טז/כ משנה הלכות ח"ח סי' קסג
טז/כ פרי אברהם עירובין סי' ב אות ז
טז/כ קול יעקב (פישר) סי' לד אות יט
טז/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צו
טז/כ שדה אלחנן ח"א עמ' עד
טז/כ שלמי מנחם - עירובין עמ' קכז
טז/כ שנות חיים (קלוגר) עמ' שמב
טז/כ שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תקכו
טז/כ שערי דרכים סי' יא אות ו, סי' יב אות א, ד-ה
טז/כ תוספות אהרן עירובין דף צט ע"ב
טז/כא אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק פח-פט
טז/כא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תפט-תצ {כפותים}
טז/כא אמרי יושר סוכה דף כג ע"א
טז/כא בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' פד
טז/כא ברור הלכה סוכה כג ע"א ציון ג
טז/כא גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כג
טז/כא זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' קט-קי
טז/כא זכר שמואל עירובין סי' ח ס"ק א
טז/כא חסדי דוד ח"א עמ' רצב
טז/כא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רצז
טז/כא חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רטז ע"א
טז/כא טל אורות (ר' שאול) עמ' רה, רלה
טז/כא לב ים גיטין עמ' ריד {כפותים}
טז/כא מנחת אהרן (תשפ) כלל טו אות ה
טז/כא מרכבת המשנה מהדו"ק
טז/כא נרות אהרן
טז/כא עבד המלך (תשסט) עמ' רלא
טז/כא עין חיים ח"א עמ' קיח {בהמה כדופן במחיצה}
טז/כא קרית מלך
טז/כא שו"ע הרב או"ח סי' שסב ס' יב
טז/כא שער המלך ח"א עמ' רסג
טז/כב אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק צד, צח-צט
טז/כב אוריין תליתאי (תאומים) סי' סג {מחיצה שנעשית בשבת}
טז/כב אפיקי מגינים סוכה עמ' מ
טז/כב בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' פב, צח
טז/כב ברור הלכה שבת קא ע"ב ציון ג
טז/כב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כג
טז/כב דברות משה מועד ח"א עמ' נז {מחיצה העומדת מאליה הרי זו כשרה}
טז/כב דברות משה שבת ח"א סי' ז ענף א
טז/כב דברי ירמיהו
טז/כב דורש לציון (תקצד) דרוש יג
טז/כב דורש לציון (תשנה) עמ' קנז
טז/כב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יט ס"ק י
טז/כב זכר שמואל עירובין סי' טו ס"ק א
טז/כב טל אורות (ר' שאול) עמ' רה
טז/כב ישועות יעקב מועד עמ' תז
טז/כב מראה הפנים עירובין דף טו
טז/כב מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
טז/כב משכן בצלאל ח"א סי' לז
טז/כב משנה הלכות ח"ח סי' פא
טז/כב משנת יעקב
טז/כב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קנד
טז/כב עץ החיים (קלוגר) עמ' רפו {מ"מ}
טז/כב פי' ר' פרחיה שבת קא הערה 40
טז/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צו
טז/כג דברי ירמיהו
טז/כג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יט ס"ק י
טז/כג הר המלך ח"ג עמ' נז
טז/כג טל אורות (ר' שאול) עמ' רה, רז
טז/כג יחנך בני סי' שסב סעיף ז אות א
טז/כג כטל אמרתי עמ' יט
טז/כג מעיני המים
טז/כג מרכבת המשנה מהדו"ק
טז/כג משאת המלך (אדרי)
טז/כג משכן בצלאל ח"א סי' לז
טז/כג עץ החיים (קלוגר) עמ' רפו {לח"מ}
טז/כד ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' עח
טז/כד דברי ירמיהו
טז/כד זכר שמואל עירובין סי' ח ס"ק א
טז/כד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סוכה כד ע"ב]
טז/כד טל אורות (ר' שאול) עמ' רה
טז/כד פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תקפה


יז/109 הלכות שבת פרק יז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יז/רה"פ אהל חיים ח"ד
יז/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
יז/רה"פ אורה ושמחה
יז/רה"פ יד פשוטה
יז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יז/רה"פ מעשה רקח
יז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יז/רה"פ ספר הבתים ח"ב עמ' סט-פב
יז/רה"פ פי' ר"י קאפח
יז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יז/רה"פ רמב"ם הערוך
יז/רה"פ רמב"ם לעם
יז/רה"פ שם טוב
יז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יז/א אחר האסף עמ' שסו {מ"מ}
יז/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' יב אות ג {מ"מ}
יז/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יב אות א
יז/א בית גמליאל ח"א עמ' קד
יז/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' עה
יז/א בן מלך - עניינים בש"ס עמ' רכא
יז/א ברכת השבת עירובין סי' ב ס"ק טו, סי' יג ס"ק ח
יז/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לח אות י
יז/א דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה ל, ח"ב סי' נה ענף א
יז/א הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ח ס"ק כא
יז/א הררי קדם (תשס) עמ' קסט
יז/א הררי קדם שבת עמ' ס, סו
יז/א ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' רפו-רפז
יז/א חי' הגר"ח החדש עמ' נא
יז/א טל אורות (ר' שאול) עמ' רל, רמג
יז/א טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תס
יז/א יד הלוי (לוין) דף פא ע"א
יז/א יצחק ירנן
יז/א כך דרכו של תלמוד עמ' 44
יז/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף ב ע"ד
יז/א מסורה חי"ד עמ' כ
יז/א משאת המלך (אדרי)
יז/א משנה הלכות ח"ח סי' צא
יז/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קמה
יז/א משנת חיים עירובין עמ' ב, יג, כד, לט
יז/א נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קנח {מ"מ}
יז/א נזר הקדש (קפלן)
יז/א עמק יהושע אחרון עמ' מז
יז/א פרי אברהם עירובין סי' ב אות ב, סי' ז אות ב
יז/א קהלת יעקב (אלבעלי)
יז/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צז
יז/א שו"ת הרשב"א ח"ב סי' צה
יז/א שיח ערב שבת-חגיגה עמ' סו {מ"מ}
יז/א שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' לח
יז/א שרשים במועדות עמ' צז
יז/א תוספות אהרן עירובין דף יח ע"ב
יז/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' קנ {ארבע מחיצות}
יז/א תפיסת יד סוכה סי' יב
יז/ב אהל שרה לאה עמ' נט {מ"מ}
יז/ב אור הישר [מ"מ ולח"מ הל' עירובין רפ"א]
יז/ב אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק יב {אורה ושמחה}, נז, נט
יז/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' יב אות ג
יז/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יב אות א
יז/ב אמת ליעקב מועד עמ' רכא {לפיכך די בלחי}
יז/ב אפיקי מגינים סוכה עמ' לט-מ
יז/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' ט, לג
יז/ב בדבר מלך חט"ז עמ' כו
יז/ב בדבר מלך חי"ז עמ' יט {היאך מתירין מבוי הסתום, עושה לו ברוח רביעית לחי אחד או עושה עליו קורה ודיו וכו'}
יז/ב בית אהרן וישראל גל' כט עמ' כא
יז/ב בית גמליאל ח"א עמ' קד
יז/ב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קמג
יז/ב בית מועד (זלזניק) עמ' קטז-קיז {מ"מ ור"ח הלוי}
יז/ב ברור הלכה שבת קטז ע"ב ציון ג, סוכה ז ע"א ציון ד, גיטין כ ע"ב ציון ד
יז/ב ברכת השבת עירובין סי' ב ס"ק טו, סי' ז ס"ק ט, סי' ט ס"ק א, סי' יג ס"ק ט, סי' יז ס"ק יז, סי' יח ס"ק ד, סי' כא ס"ק ז, סי' כג ס"ק ו
יז/ב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לו אות ה, סי' לח אות י
יז/ב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שעג, שפב, ר"ה-מגילה עמ' קפז
יז/ב גבורת יצחק (תשמח) דף לו
יז/ב גבורת יצחק (תשסו) עמ' כה {לחי וקורה ודיו}
יז/ב גליון מהרש"א כתובות (מורחב) עמ' רב-רג
יז/ב דברות משה מועד ח"א עמ' לה {עושה לו ברוח רביעית לחי אחד}
יז/ב דברות משה שבת ח"א סי' ט ענף ג
יז/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' צו
יז/ב דברי ירמיהו
יז/ב הדרת זקנים סוכה סי' ב ס"ק ח
יז/ב הליכות יצחק עירובין עמ' א
יז/ב המדות לחקר ההלכה מדה יט אות כו
יז/ב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ג ס"ק יט
יז/ב הררי קדם (תשס) עמ' קסט
יז/ב הררי קדם שבת עמ' סג
יז/ב זכר שמואל עירובין סי' יב ב ס"ק ב
יז/ב זכרון שמואל עמ' קלו
יז/ב חי' הגר"ח החדש עמ' נא
יז/ב חי' הגרי"ז דף ו ע"ב
יז/ב חי' ר' חיים הלוי דף ח-ט
יז/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' רל
יז/ב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תס
יז/ב יחלק שלל ח"ג עמ' צב {מ"מ - נקודה היא בדמיון}
יז/ב כי בא מועד עמ' קצא
יז/ב מלאכת חשב עמ' מג
יז/ב מראה הפנים עירובין דף א
יז/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/ב משיב נפש (שרהיי) דף לה ע"א
יז/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' רט, ריב
יז/ב משנת חיים עירובין עמ' ו, יא, כ-כב, כח, מב
יז/ב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קצ
יז/ב נועם ח"ו עמ' מז
יז/ב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קנז, קסה
יז/ב עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ז עמ' כה
יז/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' מב
יז/ב פרי אברהם עירובין סי' ב אות א, סי' ח אות ח
יז/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צז
יז/ב שו"ת הריב"ש עמ' תריט
יז/ב שו"ת מהרלב"ח סי' סו
יז/ב שו"ת רשב"ש עמ' שנז
יז/ב שושנת יעקב (רפפורט) עמ' סה
יז/ב שי למלך (מלר) עמ' ל
יז/ב שיח ערב שבת-חגיגה עמ' פו-פז
יז/ב שלמי מנחם - עירובין עמ' מא, מה
יז/ב שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' מו
יז/ב שרשים במועדות עמ' צא, צג
יז/ב תוספות אהרן עירובין דף יח ע"ב, כב ע"ד, לט ע"ג
יז/ג אור זרוע השלם שבת עמ' שעה-שעו
יז/ג אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק יב
יז/ג אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' קיד {מ"מ}
יז/ג אתה יצרת הוצאה סי' יג אות ה
יז/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' קעד
יז/ג בית אהרן וישראל גל' יג עמ' נג {הזורק לבין הפסין}
יז/ג בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קיג
יז/ג בני דוד
יז/ג בנין יהושע (וילדמן) דף י ע"א
יז/ג ברכת השבת עירובין סי' ט ס"ק ג, סי' יא ס"ק ו
יז/ג ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לח אות א, י
יז/ג ברכת שלמה (תשז) עמ' א
יז/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' נז
יז/ג דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה לא
יז/ג דברי יואל - שו"ת עמ' קיג, קכג
יז/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' פט
יז/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף כט ע"א
יז/ג הדרת זקנים סוכה סי' ב ס"ק י
יז/ג הלכה למשה (קליג) דף ט ע"ג, י ע"ב
יז/ג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ג ס"ק יט, כא, לו {כ"מ}, סי' ז ס"ק כה, סי' יב ס"ק יז, כח
יז/ג הררי קדם שבת עמ' סה
יז/ג חי' הריצ"ד
יז/ג חי' ר' חיים הלוי דף ט
יז/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' רה, רל
יז/ג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תס, תעה
יז/ג יד הלוי (לוין) דף פ ע"א
יז/ג ימי שלמה
יז/ג מצעדי גבר שבת סי' כב אות ב-ז
יז/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/ג משאת המלך (אדרי)
יז/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' רכו, רלח
יז/ג משנת חיים עירובין עמ' ו-ז, כא
יז/ג נרות אהרן
יז/ג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ז עמ' כה
יז/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' מב
יז/ג עמק יהושע אחרון עמ' מז-מח
יז/ג פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' עו
יז/ג פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' רפג
יז/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מט ע"ב, רג ע"ג
יז/ג קהלת יעקב (אלבעלי)
יז/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' כד, פ, פח
יז/ג שבועת המשנה עמ' נ
יז/ג שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' ו {מ"מ}
יז/ג שו"ת הריב"ש עמ' תריט, תרמז
יז/ג שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רסט
יז/ג שושנת יעקב (רפפורט) עמ' סז
יז/ג שיח ערב שבת-חגיגה עמ' צ {מ"מ}
יז/ג שלמי מנחם - עירובין עמ' פא
יז/ג שערי דרכים סי' טז אות א
יז/ג תוספות אהרן עירובין דף יח ע"ב
יז/ד אבן ישראל (פישר) ח"ט סי' נג עמ' לט {העשוי כמדרון}
יז/ד אבן ישראל (פישר) כאן
יז/ד אחר האסף עמ' שסו, שע
יז/ד אמת ליעקב מועד עמ' רכד
יז/ד בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קסא
יז/ד בית שערים או"ח סי' קלג
יז/ד ברור הלכה שבת ק ע"א ציון ז
יז/ד ברכת השבת עירובין סי' ב ס"ק ז, סי' יח ס"ק יב
יז/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' נז
יז/ד דברי ירמיהו
יז/ד הלכה למשה (קליג) דף לז ע"ד {ראב"ד}
יז/ד הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כב ס"ק טז
יז/ד זכור לאברהם (יפהן) עמ' כ, כב
יז/ד חסדי דוד ח"ב עמ' פח-פט
יז/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' רל
יז/ד כתר נהורא (קאפלין) סי' מה
יז/ד כתר נהורא עמ' קכו
יז/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/ד משאת השבת עמ' רפה
יז/ד משנת חיים עירובין עמ' ב, יח, לג
יז/ד נחמד למראה ח"ב דף סו ע"ב
יז/ד פרי אברהם עירובין סי' ד אות א
יז/ד קרית מלך
יז/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צז
יז/ד שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תקלג
יז/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף עד ע"ג
יז/ד שרשים במועדות עמ' צב
יז/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תפח
יז/ה בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לד
יז/ה בית שערים או"ח סי' קלג דף סו ע"ג {מ"מ}
יז/ה בריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ג
יז/ה ברכת השבת עירובין סי' ד ס"ק ד
יז/ה דברי ירמיהו
יז/ה חי' חתם סופר
יז/ה חי' ר"י נחמיה סי' טו אות ב {מ"מ}
יז/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' רל
יז/ה יחנך בני דף יב ע"א אות ח ס"ק ה, סי' שסג סעיף כט
יז/ה ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רה
יז/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כב ע"ב
יז/ה מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' פט]
יז/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/ה מרכה"מ אלפ' [כנסת יחזקאל דף ה ע"ד]
יז/ה משאת המלך (אדרי)
יז/ה משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' ז
יז/ה משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' ח
יז/ה נועם ח"ג עמ' רצג, רצז
יז/ה נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' נב
יז/ה נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' פט עמ' רטו
יז/ה פרי אברהם עירובין סי' ה, סי' ט אות א
יז/ה פרשת המלך
יז/ה צבי תפארת סי' נב
יז/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קה, קח
יז/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צז
יז/ה שו"ע הרב או"ח סי' שסג ס' לה
יז/ה שו"ת ר"י מסלוצק סי' יא עמ' מ
יז/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שפו
יז/ה שערי דרכים סי' יב אות ה, טו
יז/ו אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק קמ
יז/ו בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קסד
יז/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף יד ע"ג
יז/ו בית אהרן וישראל גל' ס עמ' קיח
יז/ו הגהות מוהר"י קרט עמ' קפה-קפז
יז/ו הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יא ס"ק יג {או"ש}
יז/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין ז ע"א]
יז/ו טל אורות (ר' שאול) עמ' רלא
יז/ו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תפה
יז/ו ירחי כלה סוכה ח"א עמ' קפד, קפו, קצו
יז/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף רג ע"א {מ"מ}
יז/ו מנחת חינוך ח"א עמ' של
יז/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/ו משאת המלך (אדרי)
יז/ו משנת חיים עירובין עמ' ח
יז/ו פרשת המלך
יז/ו קרית אריאל עמ' ריב
יז/ו קרית מלך
יז/ו שערי דרכים סי' ו אות א-ב, יז
יז/ו תוספות אהרן עירובין דף כא ע"ג {ראב"ד}
יז/ו תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קב
יז/ו תחומין ח"ה עמ' 389
יז/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' צג
יז/ז אגודות אזוב מדברי דף קי ע"ב, קיג ע"ג, קיד ע"א {כ"מ}
יז/ז אמת ליעקב מועד עמ' רכא {פס רחב ד'}
יז/ז אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 59
יז/ז ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' קמב
יז/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' קח
יז/ז בית אהרן וישראל גל' כט עמ' יט-כ
יז/ז בנין יהושע (וילדמן) דף י ע"א וע"ב
יז/ז ברכת השבת עירובין סי' יא ס"ק ז, סי' יח ס"ק ב {כ"מ}
יז/ז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ד ס"ק טו {כ"מ}, סי' כח ס"ק ו
יז/ז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ד ס"ק סט
יז/ז חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ה ד"ה מכל {כ"מ}
יז/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' רלא-רלב
יז/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/ז משנת חיים עירובין עמ' כא, כט, מב
יז/ז משפטי עזיאל ח"ח עמ' צו
יז/ז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' רסג
יז/ז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפח ס"ק א
יז/ז עצי אלמוגים סי' שפח דף ריא
יז/ז פרי אברהם עירובין סי' א אות ב, סי' כב אות ד
יז/ז שערי דרכים סי' ב אות טז {אורך ד' אמות}, סי' כג אות ח, כא {צריך שני חצרות}
יז/ז תוספות אהרן עירובין דף כ ע"ג {כ"מ}
יז/ח אגודות אזוב מדברי דף קיג ע"ד {מרכה"מ}
יז/ח אור המאיר (שפירא) סי' מב אות ז-ח
יז/ח אמת ליעקב מועד עמ' רכא {פס ד' ומשהו - מדוע צריך משהו}
יז/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/ח באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' קח
יז/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רפט
יז/ח בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לד
יז/ח בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' רסד
יז/ח דברי ירמיהו
יז/ח הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ד ס"ק טז, סי' כח ס"ק ו
יז/ח וישאל שאול או"ח סי' נג אות ג, סי' נד אות ו, יא-יב {בתים וחצרות פתוחים לתוכו}
יז/ח טל אורות (ר' שאול) עמ' רלא-רלב
יז/ח לב שלם [כנסת יחזקאל דף ה ע"ד, תוספת שבת דף קטז]
יז/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/ח משנת חיים עירובין עמ' כט
יז/ח משרת משה (נבר)
יז/ח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' ח
יז/ח פרי אברהם עירובין סי' כב אות ד
יז/ח קרית מלך
יז/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צז {ארכה יותר מרחבה משהו}
יז/ח שו"ת הרשב"א ח"ה סי' רב
יז/ח שו"ת מהרלב"ח סי' סו
יז/ט אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' צה
יז/ט אהל שרה לאה עמ' נט {לחי הוא דאורייתא}
יז/ט אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק יד, נז
יז/ט אחר האסף עמ' שסד
יז/ט אמרי כהן סוכה סי' ג ס"ק יט
יז/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' יב אות ג
יז/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' יב אות א
יז/ט אפיקי מגינים סוכה עמ' לט-מ
יז/ט אפיקי מגינים שבת דף ז
יז/ט ארשת צבי עמ' קמג {לחי נחשב מחיצה}
יז/ט אשר למלך
יז/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/ט באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' לא, לו, לט, קיב
יז/ט באר לחי ראי עמ' רב-רט
יז/ט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ט ע"א
יז/ט בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לה
יז/ט בחיר חיים
יז/ט בית אהרן וישראל גל' כט עמ' כב {קורה משום היכר}
יז/ט בית גמליאל ח"א עמ' קה
יז/ט בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' כא אות ב
יז/ט בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קלו
יז/ט בכורי אברהם דף מה ע"ג-ע"ד {מבוי של שלוש מחיצות וזרק לתוכה}
יז/ט בן מלך - עניינים בש"ס עמ' רכא
יז/ט ברור הלכה שבת ז ע"א ציון ב, ט ע"א ציון א
יז/ט ברכת השבת עירובין סי' ב ס"ק טו, סי' ט ס"ק ב, סי' יג ס"ק ט, סי' יח ס"ק א, סי' יט ס"ק ג, סי' כב ס"ק י, סי' כג ס"ק ו
יז/ט ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לא אות ב, סי' לו אות ה, סי' לח אות ד
יז/ט ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שפג, ר"ה-מגילה עמ' קפח
יז/ט ברכת שלמה (תשז) עמ' א, קו
יז/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' נז
יז/ט גבורת יצחק (תשמח) דף לז
יז/ט גבורת יצחק (תשסו) עמ' כו {משום היכר}
יז/ט גליון מהרש"א כתובות (מורחב) עמ' רב-רג
יז/ט דברות משה מועד ח"א עמ' לד-לו, רל, תריח {שהקורה משום הכר היא עשויה}
יז/ט דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה מד
יז/ט דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' ו, ח"ד עמ' קכט
יז/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' פה, פח-צ, צו
יז/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף כז ע"ב, כח ע"ג, כט ע"א-ע"ב
יז/ט דורש לציון (תקצד) דרוש יג
יז/ט דורש לציון (תשנה) עמ' קנז
יז/ט הליכות יצחק עירובין עמ' יד, עז
יז/ט הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ד ס"ק א, ד, ז, ט, סי' ז ס"ק ט, סי' י ס"ק יח {מ"מ}, סי' יב ס"ק כח, סי' טו ס"ק ח
יז/ט הררי קדם (תשס) עמ' קסט
יז/ט הררי קדם שבת עמ' סג
יז/ט זכור לאברהם (יפהן) עמ' עג
יז/ט זכר שמואל עירובין סי' יב א ס"ק ב
יז/ט זכרון שמואל עמ' קלו
יז/ט חזו"א על הרמב"ם
יז/ט חי' בן אריה ח"א סי' ה אות ד
יז/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' לז
יז/ט חי' הגרי"ז דף ו ע"ב
יז/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין יב ע"ב]
יז/ט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' פא
יז/ט טל אורות (טובול) סוכה עמ' קצב
יז/ט טל אורות (ר' שאול) עמ' רלא, רלג, רמג
יז/ט ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רג
יז/ט מוריה גל' קנט עמ' סא-סג
יז/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כב ע"ב
יז/ט מסורה חי"ד עמ' כ
יז/ט מראה אש ח"ב עמ' רד
יז/ט מראה הפנים עירובין דף א
יז/ט מראות ישרים סוכה עמ' רי
יז/ט מרחשת ח"א סי' טז אות א
יז/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/ט משאת המלך ח"א סי' קיט
יז/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' ר, ריב
יז/ט משכן אהרן עמ' ד
יז/ט משנה הלכות ח"ח סי' קב
יז/ט משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קמה
יז/ט משנת חיים עירובין עמ' ב, ז, כא, כד, כח, לא, לב, לד, לו
יז/ט משנת יעקב
יז/ט משנת ר' אהרן שבת עמ' נד
יז/ט נועם אליעזר (בן פורת) עמ' נח {מקום מוקף מחיצות - כרמלית}, סא {דוקא ארבע מחיצות}
יז/ט נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קנז {ראב"ד}, קנח {מ"מ}, קנט, קסה
יז/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שעח {מ"מ}
יז/ט נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' רסו
יז/ט עסק התורה עמ' קפד
יז/ט עצי סוכה סי' יט ס"ק כד
יז/ט פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' לז, נז
יז/ט פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' ע
יז/ט פרי אברהם עירובין סי' א, סי' ב אות א, ה, סי' ד אות ב
יז/ט קול דודי (תשף) (בקיצור)
יז/ט קרית מלך
יז/ט ראש יוסף (כולל) א עמ' מו
יז/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ט
יז/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צד (להלכה א), צז
יז/ט שו"ע הרב או"ח סי' שסג סעיפים א, ד, לד
יז/ט שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' קטו
יז/ט שי למלך (מלר) עמ' ח
יז/ט שיח ערב שבת-חגיגה עמ' פה, פט, צא
יז/ט שלמי מנחם - עירובין עמ' מה
יז/ט שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' ג, לט
יז/ט שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' מו
יז/ט שערי דרכים סי' ב אות טז, סי' ג אות טו, סי' ד אות א, סי' יא אות ז
יז/ט תוספות אהרן עירובין דף כג ע"ג, לט ע"ג
יז/ט תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' צב
יז/י אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' מה {מ"מ בשם הרשב"א}
יז/י אבני נזר או"ח סי' רסה אות ג, סי' רסז אות א, סי' רסח אות א, סי' רעב אות טו
יז/י אור הישר [עמק הלכה הל' עירובין סי' קיא]
יז/י אנצי"ת ע' אהל הע' 107
יז/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/י באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' קעד
יז/י באר מים חיים (נוסינזון) עירובין דף ו
יז/י בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קעב
יז/י בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף יז ע"ד
יז/י בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לו
יז/י בית אהרן וישראל גל' כט עמ' יט-כ, כב, גל' עב עמ' יז {דלתות ראויות להינעל}
יז/י בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קיג
יז/י בית אפרים או"ח (תרמד) דף לח ע"ד
יז/י בית גמליאל ח"א עמ' קא-קב
יז/י בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' סה
יז/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' פח
יז/י בנין יהושע (וילדמן) דף ו ע"ד, ח ע"ד, י ע"א
יז/י ברית אברהם (פיעטרקוב) או"ח סי' יח
יז/י בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג, אות ב-ג, ז, והוספה אחרי אות ה[א]
יז/י ברכת השבת עירובין סי' ט ס"ק ג
יז/י ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לז אות ב
יז/י ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שעו
יז/י ברכת שלמה (תשז) עמ' א
יז/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' נז
יז/י דברות משה מועד ח"א עמ' רכא, תרי {מ"מ וכ"מ}
יז/י דברי דוד (טהרני) ח"א או"ח סי' כ אות יג {כ"מ בשם רשב"א}, יד {מ"מ בשם רשב"א}
יז/י דברי יחזקאל (מישור) עמ' פד, פה {מ"מ}, פט, צה {מ"מ}
יז/י דברי יחזקאל (תרצה) דף כז ע"א, כח ע"ד, לא ע"א
יז/י דברי ירמיהו
יז/י דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' מד {השמיט שא"צ לסלק את הדרך לצדדים}
יז/י הגות והלכה עמ' 147
יז/י הליכות יצחק עירובין עמ' כד
יז/י הלכה למשה (קליג) דף מד ע"ג, מה ע"ג, מו ע"א
יז/י הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ג ס"ק יד, יט, כא {מ"מ}, סי' יב ס"ק יז, כח, סי' כב ס"ק כד
יז/י הררי קדם שבת עמ' סח
יז/י חזו"א על הרמב"ם
יז/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין ו ע"ב]
יז/י חי' ר' חיים הלוי דף ט
יז/י טל אורות (ר' שאול) עמ' קפט, רלג
יז/י טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תמו {מ"מ}, תמז, תס, תסד, תעה, תפ
יז/י ידיו של משה
יז/י יחנך בני סי' שסד סעיף ב אות א
יז/י יצחק ירנן
יז/י כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רלח
יז/י כתבי ר"י אבוהב עמ' לד
יז/י מוריה גל' קנט עמ' סה {מ"מ}
יז/י מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' קיד
יז/י מראה הפנים עירובין דף ו
יז/י מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/י מרכה"מ אלפ' [מהריט"ץ סי' רנא]
יז/י משאת השבת עמ' שסג
יז/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' רכו, רלח
יז/י משנת חיים עירובין עמ' כט, לט
יז/י משנת יעקב
יז/י משרת משה (נבר)
יז/י נועם ח"ג עמ' רסא {מ"מ}
יז/י נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קסב, קסה
יז/י נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' פז עמ' ריב
יז/י נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' רסג
יז/י ס' הפרנס עמ' תב
יז/י סוכת דוד סוכה עמ' תעז
יז/י עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ז עמ' כה
יז/י עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' מ
יז/י עמק יהושע אחרון עמ' מז-מח, נא
יז/י פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' יז
יז/י פינות הבית דף קא ע"א-ע"ב
יז/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סב ע"ד, סג ע"א
יז/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' צה
יז/י קהלת יעקב (אלבעלי)
יז/י קרית אריאל עמ' נג-נד
יז/י שבועת המשנה עמ' נ-נא
יז/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צד (להלכה א), צז
יז/י שו"ע הרב או"ח סי' שסד ס"ד
יז/י שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רסט
יז/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרפז
יז/י שלמי מנחם - עירובין עמ' פח, צ, צג
יז/י שערי דרכים סי' ה אות ב, סי' טז אות א-ב, ה, ט-יב
יז/י תוספות אהרן עירובין דף יא ע"א, יג ע"ג {מ"מ}
יז/י תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' פב
יז/י תחומין ח"א עמ' 51
יז/י תשובה מאהבה ח"ב דף יט ע"ד
יז/יא אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' עה
יז/יא אהל משה (הורוביץ) ח"א שבת בק"נ ס"ק כ
יז/יא אמת ליעקב מועד עמ' רכד
יז/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' רכ, רכט, רלד, רנ
יז/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף יט ע"ד
יז/יא בדבר מלך חט"ז עמ' כח
יז/יא בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קנה {מותר להשתמש בין לחיים}
יז/יא ברור הלכה שבת ט ע"א ציון א, ביצה ל ע"א ציון ג
יז/יא ברכת השבת עירובין סי' יג ס"ק ב, סי' יח ס"ק יא
יז/יא ברכת שלמה (תשז) עמ' ב
יז/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' נח
יז/יא דברות משה מועד ח"א עמ' לד {אבל אם היה סמוך לכרמלית אסור לטלטל תחת הקורה וראב"ד}
יז/יא דברות משה שבת ח"א סי' ט ענף ג
יז/יא דרור יקרא עמ' פה
יז/יא הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' י ס"ק יז
יז/יא זכור לאברהם (יפהן) עמ' סט, עא-עב
יז/יא חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"ג ס"ק י
יז/יא חזו"א על הרמב"ם
יז/יא חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' רעג
יז/יא טל אורות (ר' שאול) עמ' רלג-רלד
יז/יא יחנך בני דף ט ע"א אות א
יז/יא מראה הפנים עירובין דף כב
יז/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/יא משאת המלך (אדרי)
יז/יא משאת המלך ח"א סי' קיט
יז/יא משנת חיים עירובין עמ' י, ל, מא
יז/יא משנת ר' אהרן שבת עמ' נ, נג
יז/יא נזר המלך
יז/יא נחלת בנימין עמ' נז
יז/יא נרות אהרן
יז/יא עץ החיים (קלוגר) עמ' שכג
יז/יא פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' מא
יז/יא פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' ע
יז/יא פרי אברהם עירובין סי' ג אות ה, סי' ח אות א
יז/יא קהלת יעקב (אלבעלי)
יז/יא רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רטז
יז/יא שלמי מנחם - עירובין עמ' קט, קיב
יז/יא שערי דרכים סי' ז אות א
יז/יא תוספות אהרן עירובין דף כב ע"ב, כג ע"ד
יז/יא תורת רפאל או"ח ח"ב דף עט ע"ג
יז/יא תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קמ, קמב, קמח
יז/יב אבני חפץ ח"א סי' י
יז/יב אבני ציון ח"ב סי' מג אות ב, ח"ג עמ' קנט, שיד
יז/יב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רפו
יז/יב אוצרות הרמב"ם
יז/יב אוצרות יהושע עמ' קכד
יז/יב אור גדול דף קסז ע"ד
יז/יב אור זרוע השלם שבת עמ' ת, תח, תרכה
יז/יב אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק לא, פ"ד ס"ק פז
יז/יב אוריין תליתאי (תאומים) סי' יד
יז/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 63
יז/יב אמרי איש עמ' פד {אשרה}
יז/יב אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא [ח] ד"ה ומ"ש {במ"מ ד"ה ואפי' בא"ד}
יז/יב אפיקי מגינים סוכה עמ' יט {מחיצה של אשרה - כשרה}
יז/יב אפיקי מגינים סוכה עמ' יט {ר"ח הלוי}
יז/יב אפיקי מגינים שבת דף ק
יז/יב אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קסד
יז/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/יב בדבר מלך חט"ו עמ' רטו {בכל עושין לחיים וכו' ואפי' באיסורי הנייה ע"ז עצמה או אשרה שעשה אותה לחי כשר שהלחי עוביו כל שהוא וכו'}
יז/יב בית אבי ח"ב סי' נט עמ' פ {לחי בגובה עשרה}
יז/יב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 35 {ר"ח הלוי}
יז/יב בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' סג, סו-סח, עא, עג-עד {לחי של אשרה}
יז/יב בית גמליאל ח"א עמ' קיח, קכ
יז/יב בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' יד אות א, ג, סי' לה אות ג
יז/יב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קנד
יז/יב בנין הלכה עמ' רג-רד {אשרה}
יז/יב בעקבי הצאן עמ' סא {ר"ח הלוי}
יז/יב ברכת השבת עירובין סי' יח ס"ק יג
יז/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' לג
יז/יב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לו אות ה
יז/יב ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קעח
יז/יב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' לד {אשרה}
יז/יב גבורת יצחק ר"ה עמ' רכז-רכח
יז/יב גליונות אבני נזר [תה"ד סי' עד]
יז/יב גנזי התורה עמ' 50
יז/יב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' פה
יז/יב דברי יהודה דף כג ע"ב-ע"ד, כד ע"א {כמ"ש}
יז/יב דברי יהודה סי' ד אות טז
יז/יב דברי ירמיהו
יז/יב דעת משה (פרידמן) סי' ט
יז/יב הגהות רימ"א {מ"מ}
יז/יב הליכות יצחק עירובין עמ' פה {ראב"ד}
יז/יב המדות לחקר ההלכה מדה יט אות יט
יז/יב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף פ ע"ב
יז/יב הר המלך ח"ג עמ' קלא
יז/יב הררי קדם (תשס) עמ' קפה
יז/יב הררי קדם שבת עמ' פ
יז/יב זבד טוב עמ' 34
יז/יב זכר שמואל עירובין סי' יא ס"ק ב, סי' יב ב ס"ק יג, סי' פ ס"ק ב
יז/יב זמנים למלך
יז/יב חבורי טהרה עמ' מא {ראב"ד}
יז/יב חומת אש סוכה סי' ז {ר"ח הלוי}
יז/יב חי' ר' חיים הלוי]
יז/יב חק המלך יבמות עמ' קט, קטו
יז/יב טל אורות (טובול) סוכה עמ' קצ {רמב"ם}, קצז {ר"ח הלוי}
יז/יב טל אורות (ר' שאול) עמ' רלה
יז/יב ידבר שלום ח"ב עמ' לט
יז/יב יהל אור דף טו ע"ג {באיסוה"נ}
יז/יב יצחק ירנן
יז/יב ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שכה
יז/יב כי בא מועד עמ' קסז
יז/יב כתר המלך
יז/יב לב שלם [קרבן העדה (דפוס זולקווא) עירובין דף ט]
יז/יב ללשונות הרמב"ם
יז/יב מאור למלך סוכה עמ' קכו-קכח
יז/יב מאור למלך פסחים עמ' פז {ר"ח הלוי}
יז/יב מאיר נתיבים עמ' 432 {איסורי הנאה}
יז/יב מים שאובים עמ' תקצה
יז/יב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שעד
יז/יב מסורה חי"ד עמ' יט
יז/יב מעשה אברהם דף סא ע"ג
יז/יב מפענח צפונות עמ' 69
יז/יב מראה אש ח"ב עמ' רד
יז/יב מראה הפנים עירובין דף יב, יט
יז/יב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקכב
יז/יב מראות ישרים סוכה עמ' רח
יז/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/יב משאת המלך (אדרי)
יז/יב משאת המלך מועדים עמ' פט {לחי באיסורי הנאה}
יז/יב משה ידבר (תשעו) עמ' סד {מ"מ}, סה, קלה
יז/יב משנה הלכות ח"ג סי' קנט
יז/יב משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רכד, ח"ב עמ' רפח, קדושה עמ' שעט
יז/יב משנת יעקב קנין עמ' קמג
יז/יב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קנב
יז/יב נרות אהרן [תוס' עירובין פ ע"ב ד"ה אבל]
יז/יב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קנט {לחי האסור בהנאה}
יז/יב סדר משנה (בוסק')
יז/יב סוכה וארבעת המינים עמ' 532 {ר"ח הלוי}
יז/יב עטרת מרדכי (מילר) עמ' מג, קמז
יז/יב עיון בלומדות עמ' צו
יז/יב עיני יצחק דף כו ע"ב {ראב"ד}
יז/יב עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק לו {אשרה}
יז/יב פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 47
יז/יב פרי אברהם עירובין סי' י אות ב
יז/יב צבי תפארת - בית שלמה סי' ח, יא
יז/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סב ע"ב
יז/יב קדשי יהושע עמ' תתקעט, תתקפז {רמב"ם}, אלף יג {ר"ח הלוי}
יז/יב קהלות יעקב סוכה סי' יט
יז/יב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' סב {מ"מ}
יז/יב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רל {מ"מ}
יז/יב קול דודי (תשף)
יז/יב קסת הסופר (תשעו) עמ' א, שפא {מ"מ}
יז/יב קרית מלך
יז/יב רווחא שמעתתא ח"א עמ' נא
יז/יב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קט
יז/יב רשימות לב סוכה סי' ו אות א
יז/יב רשימות לב סוכה סי' ו אות א
יז/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קמז
יז/יב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ז, קמט, קנב, קסט
יז/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קע {כתותי מיכתת}, קעב
יז/יב שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' כט {מ"מ - כמ"ש}
יז/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קלד אות ד, ח"ט סי' צז
יז/יב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שיד {מ"מ}
יז/יב שחר אורך עמ' סט-ע {אשרה}
יז/יב שיח השדה (פרומר) עמ' קפג
יז/יב שלמי יוסף סוכה עמ' שמו
יז/יב שלמי שמחה ח"ה עמ' קטז {ר"ח הלוי}
יז/יב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' נב
יז/יב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תנב
יז/יב שער המלך ח"א עמ' רסג
יז/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 128
יז/יב שערי ישר שער ג פי"א אות יג
יז/יב תורה לשמה (תשעג) עמ' קצו, רע
יז/יב תורת ירוחם ח"ב דף לד ע"ב
יז/יב תפיסת יד סוכה סי' ט אות ב
יז/יג אבני חפץ ח"א סי' י
יז/יג אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רפו
יז/יג אדני היד החזקה
יז/יג אור גדול סי' נה, דף קלד ע"ב
יז/יג אור זרוע השלם שבת עמ' שצח, תח, תרכה
יז/יג אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק לא, ס, פ"ה ס"ק כז, קסג
יז/יג אמרי איש עמ' פד {אשרה}
יז/יג אמרי בינה דיני יו"ט סי' כא דף סח ע"ב {מ"מ - מאשרה}
יז/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/יג באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' רעז
יז/יג בדבר מלך חט"ו עמ' רטו {בכל עושין קורה אבל לא באשרה לפי שיש לרוחב הקורה שיעור וכו'}
יז/יג בית אהרן וישראל גל' לד עמ' קכג-קכד {מעמידי קורה חזקים כדי לקבל אריח}
יז/יג בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' סו-סח, עא-עג {קורה של אשרה}
יז/יג בית גמליאל ח"א עמ' קיח
יז/יג בכורי אברהם דף מה ע"ג {קורה אשרה}
יז/יג בנין הלכה עמ' רג {אשרה}
יז/יג בנין יהושע (וילדמן) דף ט ע"ב
יז/יג ברכת השבת עירובין סי' יח ס"ק יג
יז/יג ברכת מרדכי יבמות עמ' שפה
יז/יג בשלם סוכו סי' נא
יז/יג גנזי התורה עמ' 50
יז/יג דברי ירמיהו
יז/יג הליכות יצחק עירובין עמ' פה
יז/יג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יז ס"ק א, ג {מ"מ}, סי' לח לדף פ ע"ב
יז/יג זבחי תרועה סי' ל אות ד
יז/יג חזון יחזקאל מנחות פ"ח הי"ד, מעילה פ"א הי"ד
יז/יג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ג
יז/יג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ג
יז/יג טל אורות (טובול) סוכה עמ' קמ, קצ, קצב
יז/יג טל אורות (ר' שאול) עמ' רלה
יז/יג יחנך בני דף יד ע"א אות ד ס"ק א
יז/יג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שכה
יז/יג כי בא מועד עמ' קסז
יז/יג כתר המלך
יז/יג לב שלם [תוספת שבת דף קטו]
יז/יג ללשונות הרמב"ם
יז/יג מאור למלך סוכה עמ' קכו-קכח
יז/יג מילי דמרדכי
יז/יג מנחת יהודה (בוים) דף סט ע"ג {מ"מ}
יז/יג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' מג, חי' ר' חיים הלוי]
יז/יג מראה אש ח"ב עמ' רד-רה
יז/יג מראה הפנים עירובין דף ו, ז
יז/יג מראות ישרים סוכה עמ' קמו, רח, רי
יז/יג מרומי גלים עמ' פו-פז
יז/יג משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רפח, וקדושה עמ' שעט
יז/יג משנת ראשונים (הירשפלד)
יז/יג נועם ח"ג עמ' שח {הגהמ"י אות נ}
יז/יג פרי אברהם עירובין סי' י אות ב
יז/יג צבי תפארת - בית שלמה סי' ח
יז/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סב ע"א-ע"ב
יז/יג קהלת יעקב (אלבעלי)
יז/יג קול דודי (תשף)
יז/יג קול דודי ר"ה סי' תפד
יז/יג קרית מלך
יז/יג ראשית בכורים דף כז ע"ב {הגהמ"י}
יז/יג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קט
יז/יג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ז, קמט, קנב, קסט
יז/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צז
יז/יג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שיד {מ"מ}
יז/יג שחר אורך עמ' סט-ע {אשרה}, עב
יז/יג תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלט
יז/יד אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' מג אות ד
יז/יד אור גדול דף קלז ע"א
יז/יד אור הישר [מ"מ ולח"מ לעיל פט"ז הט"ז]
יז/יד אחר האסף עמ' שסד
יז/יד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קכו
יז/יד אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' פג
יז/יד אפיקי מגינים סוכה עמ' לט-מ
יז/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/יד באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' טו, יז
יז/יד בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קסב
יז/יד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף יג ע"א וע"ד
יז/יד בדבר מלך חט"ז עמ' כה
יז/יד בית אבי ח"ב סי' נט עמ' פ {צוה"פ למבוי פחות מעשרה}
יז/יד בית מועד (זלזניק) עמ' קכ
יז/יד ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ב ע"א ציון ה
יז/יד ברית אברהם (פיעטרקוב) או"ח סי' טו
יז/יד ברכת השבת עירובין סי' ו ס"ק ח
יז/יד גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כב
יז/יד גלי ים דף פט ע"ג ואילך
יז/יד דברי דוד (טהרני) ח"א או"ח סי' כ אות טו
יז/יד דברי יואל - שו"ת עמ' קו
יז/יד דברי יחזקאל (מישור) עמ' צח
יז/יד דברי יחזקאל (תרצה) דף לב ע"א
יז/יד הליכות יצחק עירובין עמ' עא {צוה"פ ליותר מעשר}
יז/יד הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' א ס"ק ד {מ"מ}, סי' יב ס"ק יז
יז/יד זכר שמואל עירובין סי' ב ס"ק א, ובמכתבים בראש הספר, סי' יא ס"ק א-ב, סי' יב ב ס"ק יב, סי' יד ס"ק א
יז/יד חזו"א על הרמב"ם
יז/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין יא ע"א]
יז/יד חכמת גרשון עמ' כ-כב
יז/יד טל אורות (ר' שאול) עמ' רה, רלו
יז/יד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ה
יז/יד מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קכז, קכט, קלא
יז/יד מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' מו-מז, מט
יז/יד מסורה חט"ו עמ' ה
יז/יד משאת המלך (אדרי)
יז/יד משנת חיים עירובין עמ' יט-כ, כה
יז/יד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רכד
יז/יד נועם חי"ח עמ' רסח [הר צבי ח"ב או"ח יח אות יב]
יז/יד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' רפב
יז/יד עבד המלך (תשא)
יז/יד פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' ג, נא
יז/יד פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' רפד
יז/יד פרי אברהם עירובין סי' א אות א
יז/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סב ע"א-ע"ד
יז/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מ אות ז
יז/יד קרית מלך
יז/יד ראש יוסף (כולל) א עמ' פב
יז/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צז
יז/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' עא
יז/יד שו"ת מהרש"ם ח"א סי' קסב
יז/יד שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כז
יז/יד שושנת יעקב (רפפורט) עמ' סז-סט
יז/יד שלמי מנחם - עירובין עמ' קכט, קמט
יז/יד שערי דרכים סי' יא אות א-ב, ו
יז/יד שפת אמת על התלמוד ח"א דף צג ע"ד
יז/יד שרשים במועדות עמ' צ-צא
יז/יד תוספות אהרן עירובין דף א ע"ג-ע"ד, קכג ע"ד
יז/טו אור הישר [או"ז ח"ב סי' קי]
יז/טו אור זרוע השלם שבת עמ' שסג
יז/טו אות ציון עמ' קלט {אמלתרא}
יז/טו אמת ליעקב מועד עמ' ריח {אמלתרא - קיני}
יז/טו אנצי"ת ע' אמלתרא הע' 8, 13, 26, 27
יז/טו בדבר מלך חט"ז עמ' כא
יז/טו ביצחק יקרא (תשמט) קונטרס ביה"ב פ"ד ה"ח
יז/טו בית אבי ח"ג סי' עז אות י
יז/טו בכורי אברהם דף מה ע"ג {קורה משום היכר}
יז/טו ברכת השבת עירובין סי' ב ס"ק טז, סי' ד ס"ק ב
יז/טו הליכות יצחק עירובין עמ' ב
יז/טו הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' א ס"ק ז {כ"מ}, ט
יז/טו טל אורות (ר' שאול) עמ' רלו
יז/טו כי בא מועד עמ' לז
יז/טו מעשה בצלאל סי' קלח {פסקי דארזי לאמלתרא}
יז/טו משאת המלך (אדרי)
יז/טו משנת יעקב קנין עמ' קמג
יז/טו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' ח-ט
יז/טו שלמי מנחם - עירובין עמ' מה
יז/טו שמועת חיים יומא ח"א עמ' תקכו
יז/טו שרשים במועדות עמ' צג
יז/טז אור שמח
יז/טז אות היא לעולם ח"א דף צד ע"ג
יז/טז אחר האסף עמ' שסה {כ"מ}
יז/טז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 64
יז/טז אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 60
יז/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/טז בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קסה
יז/טז בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף יד ע"ד {מ"מ}
יז/טז ברכת השבת עירובין סי' ב ס"ק ה, סי' יא ס"ק ג
יז/טז דברי ירמיהו
יז/טז הליכות יצחק עירובין עמ' ב, יב
יז/טז חי' הריצ"ד
יז/טז חיים ומלך
יז/טז טל אורות (ר' שאול) עמ' רלו
יז/טז יצחק ירנן
יז/טז כי בא מועד עמ' לט
יז/טז ללשונות הרמב"ם
יז/טז מראה הפנים עירובין דף ב ע"ב
יז/טז משאת המלך (אדרי)
יז/טז משנת חיים עירובין עמ' ב, כה
יז/טז נזר המלך
יז/טז נר יצחק (ארדיט) עמ' יב, קד {מ"מ - הלכה כרבה}
יז/טז נתן פריו סוכה עמ' א
יז/טז ס' העתים, הקדמה עמ' 7, 20 (בספרות רומיות)
יז/טז עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קמד
יז/טז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קצו
יז/טז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמו ע"א
יז/טז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 15
יז/טז קהלת יעקב (אלבעלי)
יז/טז שיח ערב שבת-חגיגה עמ' סו {מ"מ}
יז/טז שערי דרכים סי' ב אות א-ב, י, סי' ג אות ו {או"ש}, סי' ו אות ו {או"ש}, סי' יא אות ז
יז/טז שרשים במועדות עמ' צא
יז/טז תוספות אהרן עירובין דף ג ע"ד
יז/יז אור הישר [לח"מ לעיל פט"ו הי"ב]
יז/יז אור שמח
יז/יז ברכת השבת עירובין סי' ו ס"ק כ
יז/יז דברי יואל - שו"ת עמ' קיד, קטז, קכג
יז/יז הלכה למשה (קליג) דף ט ע"ג, י ע"א, כב ע"ב
יז/יז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ז ס"ק כה
יז/יז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק עז
יז/יז זכור לאברהם (יפהן) עמ' מז, נב
יז/יז זכר שמואל עירובין סי' ה ס"ק ב
יז/יז חי' הריצ"ד
יז/יז טל אורות (ר' שאול) עמ' רלז
יז/יז מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' נז
יז/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/יז משנת חיים עירובין עמ' ה, ח
יז/יז משנת ר' אהרן שבת עמ' מ {מ"מ}
יז/יז נועם ח"ג עמ' רצג
יז/יז פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' ח
יז/יז פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' רפב
יז/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מא אות ב ואילך
יז/יז קהלת יעקב (אלבעלי)
יז/יז שאלת שלום (רבינ') דף ג ע"ד
יז/יז שערי דרכים סי' ג אות ו {או"ש}, סי' ו אות ו {או"ש}
יז/יח אדרת המלך עמ' לד-לה {מבוי מפולש מצד אחד לחצר ולרחבה}
יז/יח בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף יח ע"ד
יז/יח בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' עא
יז/יח דברי ירמיהו
יז/יח היכל התורה (פינצוק) חוב' ב עמ' ו
יז/יח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין ז ע"א]
יז/יח טל אורות (ר' שאול) עמ' רלא, רלז
יז/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/יח מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
יז/יח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קסו
יז/יח עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעד ס"ק ז
יז/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מא אות ו {חצר שרבים בוקעים בו - רה"י}
יז/יח שערי דרכים סי' ו אות א
יז/יט אור הישר [אור זרוע הל' עירובין סי' קיג]
יז/יט אור זרוע השלם שבת עמ' שפד
יז/יט בית גמליאל ח"א עמ' קכ
יז/יט בית שמש
יז/יט דברי יואל - שו"ת עמ' קיח
יז/יט הלכה למשה (קליג) דף ט ע"ג, י ע"א
יז/יט זכר שמואל עירובין סי' ה ס"ק ב, סי' ו ס"ק ב, סי' יב ב ס"ק י, סי' טו ס"ק א
יז/יט חי' הריצ"ד
יז/יט טל אורות (טובול) סוכה עמ' קמ
יז/יט טל אורות (ר' שאול) עמ' רלז
יז/יט לב שלם [מהרש"ך ח"א דף לב ע"א]
יז/יט מראות ישרים סוכה עמ' קמו
יז/יט מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/יט משנה הלכות ח"ח סי' קסג (דף קכב-קכג)
יז/יט פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' כט
יז/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צז
יז/יט שו"ע הרב או"ח סי' שסד ס"ז
יז/יט שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' ו {מ"מ}
יז/יט שפתי שושן עמ' פב {מבוי עקום}
יז/כ אור הישר [מ"מ הל' עירובין פ"ה הי"ט]
יז/כ אור זרוע השלם שבת עמ' שפו
יז/כ בדבר מלך חט"ז עמ' כה
יז/כ ברכת שלמה (תשז) עמ' קו
יז/כ הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ח ס"ק ב {הגהמ"י}, יא {הגהמ"י}, סי' מ ס"ק יז
יז/כ טל אורות (ר' שאול) עמ' רלז-רלח
יז/כ ללשונות הרמב"ם
יז/כ מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל כא סי' ב]
יז/כ מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/כ משנת חיים עירובין עמ' כא
יז/כ ס' הנייר עמ' כט
יז/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צז
יז/כ שו"ת מהרלב"ח סי' סו
יז/כ שערי דרכים סי' א אות ט {הגהמ"י}
יז/כ שרשים במועדות עמ' צג
יז/כא אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 62
יז/כא בדבר מלך חט"ו עמ' מו {מבוי שהוא רחב כ' אמה עושה פס גבוה י"ט במשך ד' אמות שהוא שיעור משך המבוי ומעמידו באמצע וכו'}
יז/כא טל אורות (ר' שאול) עמ' רלח
יז/כא מאור למלך סוכה עמ' סו, קעד
יז/כא מראה הפנים עירובין דף ג, ה
יז/כא מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/כא משנת חיים עירובין עמ' רמה
יז/כא נזר המלך
יז/כא קרית מלך
יז/כא שי למלך (מלר) עמ' ה
יז/כב אבן ישראל (פישר)
יז/כב אור הישר [שבות יעקב ח"ב סי' ח]
יז/כב אור זרוע השלם שבת עמ' תב
יז/כב אפיקי מגינים סוכה עמ' מ
יז/כב ארשת צבי עמ' קמג {נידון משום לחי}
יז/כב באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' לה, לז, סג
יז/כב בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קסז, קעא
יז/כב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף טו ע"ד, יז ע"ב, יח ע"ד
יז/כב בדבר מלך חט"ו עמ' נ {לחי שהיה רחב הרבה וכו' כשר ונדון משום לחי אבל אם הי' יתר על חצי רוחב המבוי נדון משום עומד מרובה על הפרוץ}
יז/כב בדבר מלך חט"ז עמ' לה
יז/כב בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קנה
יז/כב בית יצחק (תשי"ג) עמ' 18
יז/כב בית שמש
יז/כב ברית עולם (ולר) סי' ל אות ה
יז/כב ברכת השבת עירובין סי' ז ס"ק כג, סי' כג ס"ק ז
יז/כב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שעג
יז/כב ברכת שלמה (תשז) עמ' ב
יז/כב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' נח
יז/כב בשלם סוכו סי' לד
יז/כב דברות משה מועד ח"א עמ' נז {ולחי העומד מאליו אם סמכו עליו מקודם השבת כשר}
יז/כב דברות משה שבת ח"א סי' ז ענף ד
יז/כב דברי ירמיהו
יז/כב הגהות חבר בן חיים
יז/כב הגהות ר' נחום טרעביטש
יז/כב הליכות אליהו דף א ע"ד, ב ע"א
יז/כב הליכות יצחק עירובין עמ' טז
יז/כב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ו ס"ק ו, סי' ז ס"ק ט
יז/כב זכר שמואל עירובין סי' ה ס"ק ב, סי' ו ס"ק ב, סי' יב ב ס"ק י, סי' טו ס"ק א
יז/כב חי' הגר"מ הלוי עמ' כב-כח
יז/כב חי' הריצ"ד
יז/כב טל אורות (ר' שאול) עמ' רלח
יז/כב יחנך בני דף ה ע"א אות ז ס"ק א, יד ע"א אות ב ס"ק ד
יז/כב ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תכו
יז/כב ישועות יעקב מועד עמ' שלז
יז/כב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכד
יז/כב מוריה א גל' ז (ר"י בן שושן)
יז/כב מעיני המים (רשום פרק טז)
יז/כב מראה הפנים עירובין דף ח
יז/כב מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/כב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' רי
יז/כב משנת חיים עירובין עמ' כ, כג, כה, ל, לז, מ
יז/כב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קס, קסב {מ"מ}, קסה
יז/כב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כא
יז/כב קרית מלך
יז/כב קרן פני משה ח"ב
יז/כב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' פז
יז/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צז
יז/כב שי למלך (מלר) עמ' כו, כח
יז/כב שלמי מנחם - עירובין עמ' סה
יז/כב שמחה לאיש (אלישר) דף יב ע"ד
יז/כב שערי דרכים סי' ג אות יד, כט-ל
יז/כב תוספות אהרן עירובין דף לט ע"א
יז/כג באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' רמד
יז/כג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף יט ע"ד
יז/כג בדבר מלך חט"ז עמ' כח
יז/כג בית גמליאל ח"א עמ' צד
יז/כג ברכת השבת עירובין סי' יח ס"ק יא
יז/כג דברי יחזקאל (תרצה) דף ל ע"ג
יז/כג הלכה למשה (קליג) דף מד ע"ד
יז/כג טל אורות (ר' שאול) עמ' רלח
יז/כג משנת חיים עירובין עמ' יא, ל
יז/כג משנת ר' אהרן שבת עמ' נו
יז/כג פרי אברהם עירובין סי' יא אות ד
יז/כג שערי דרכים סי' ז אות ה
יז/כד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף כ ע"ב-ע"ג
יז/כד בית גמליאל ח"א עמ' קצב
יז/כד ברכת השבת עירובין סי' ז ס"ק ז, י, סי' יח ס"ק כד
יז/כד הר המלך ח"ד עמ' ריב-רטז, ח"ו עמ' סד
יז/כד טל אורות (ר' שאול) עמ' רמא
יז/כד לב שלם [חוות יאיר סי' קמט]
יז/כד משנת חיים עירובין עמ' ל
יז/כה אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קמט
יז/כה אור הישר [כתונת פסים עירובין דף ד ע"ב, לח"מ הל' סוכה פ"ה הכ"א]
יז/כה אור זרוע השלם שבת עמ' ת
יז/כה אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק קלח, קמא
יז/כה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 64
יז/כה בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לו
יז/כה בית גמליאל ח"א עמ' קפט, קצא
יז/כה ברכת השבת עירובין סי' יב ס"ק י, סי' כב ס"ק ו, י
יז/כה ברכת מרדכי יבמות עמ' שפה
יז/כה ברכת שלמה (תשז) עמ' ה
יז/כה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' סא
יז/כה הליכות יצחק עירובין עמ' יד
יז/כה הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יז ס"ק ה, י
יז/כה זכור לאברהם (יפהן) עמ' קט-קי {הגהמ"י}
יז/כה חזו"א על הרמב"ם
יז/כה חסדי דוד ח"ב עמ' קסד
יז/כה טל אורות (טובול) סוכה עמ' לג, קמ
יז/כה טל אורות (ר' שאול) עמ' רמא
יז/כה יחנך בני דף יד ע"א אות ד, סי' שסג סעיף כו אות א
יז/כה ישמח אב עמ' לה-לו
יז/כה לב שלם [חזון נחום טהרות דף קנח ע"א, ועי' הל' אה"ט פ"ד]
יז/כה מי ימצא סוכה עמ' קמג {הגהמ"י}
יז/כה מעיני המים (רשום פרק טז)
יז/כה מראות ישרים סוכה עמ' לז, קמה
יז/כה מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' טו"מ פט"ז ה"ו]
יז/כה מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/כה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' רא {או"ש}
יז/כה משנת חיים עירובין עמ' לא
יז/כה משנת יעקב
יז/כה נועם חכ"א עמ' סח
יז/כה נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' רסז
יז/כה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלג
יז/כה עמודי הוד סי' סט עמ' רכח
יז/כה פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' עג
יז/כה קרית מלך
יז/כה ראש יוסף (כולל) א עמ' מט {אור שמח}
יז/כה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צז
יז/כה שו"ע הרב או"ח סי' שסג ס' כד
יז/כה שי למלך (מלר) עמ' טו, כב, כד-כה
יז/כה שלמי מנחם - עירובין עמ' קלו
יז/כה שערי דרכים סי' ד אות ז, סי' י אות ג {או"ש}
יז/כה שפת אמת על התלמוד ח"ב דף פד ע"ב
יז/כה תוספות אהרן עירובין דף לו ע"ב
יז/כה תוספתא כפשוטה מועד עמ' 306
יז/כו אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק קלח
יז/כו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תצא
יז/כו דבר שמואל (אבוהב) סי' לט
יז/כו הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ט ס"ק ד, סי' יז ס"ק יז, יט
יז/כו זכור לאברהם (יפהן) עמ' קח, קיא
יז/כו זכרון שלמה (קליין) עמ' קכט {מ"מ - יש בעוביו טפח - לא דק}
יז/כו טל אורות (ר' שאול) עמ' רמא
יז/כו מראה הפנים עירובין דף ח
יז/כו משנה הלכות כתובות דף פא ע"ד {את"ל}
יז/כז באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' קפב
יז/כז בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קו-קט, קיד
יז/כז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' פז
יז/כז ברכת השבת עירובין סי' כו ס"ק ט
יז/כז דברי יחזקאל (מישור) עמ' צד
יז/כז דברי יחזקאל (תרצה) דף ל ע"ג
יז/כז הררי קדם (תשס) עמ' קעו
יז/כז הררי קדם שבת עמ' סט
יז/כז טל אורות (ר' שאול) עמ' רה, רמב
יז/כז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תעה
יז/כז מוריה גל' קז עמ' פה
יז/כז מצעדי גבר שבת סי' כב אות ג
יז/כז מראה הפנים עירובין דף יג
יז/כז משאת המלך ח"א סי' קכ
יז/כז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' ריט
יז/כז משנת חיים עירובין עמ' כז, מט, נח
יז/כז נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כא
יז/כז קול יעקב (פישר) סי' יד אות טו
יז/כז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' כד
יז/כז שו"ע הרב או"ח סי' שמה ס"ה
יז/כז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרפט
יז/כז שלמי מנחם - עירובין עמ' קמט
יז/כז שערי דרכים סי' א אות יד
יז/כח אור זרוע השלם שבת עמ' תלב
יז/כח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 64
יז/כח בית אהרן וישראל גל' סו עמ' קלב
יז/כח ברכת ראש סי' טו עמ' צה
יז/כח הררי קדם שבת עמ' עב
יז/כח חי' הריצ"ד
יז/כח חסדי דוד ח"ב עמ' קסז
יז/כח טל אורות (ר' שאול) עמ' רמב
יז/כח כתר המלך
יז/כח לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"ב
יז/כח מראה הפנים עירובין דף א
יז/כח משנת חיים עירובין עמ' מט, נב
יז/כח ציוני מהר"נ (בהשמטות)
יז/כח צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מ אות ו
יז/כח קהלות יעקב עירובין סי' ז
יז/כח שו"ע הרב או"ח סי' שמה ס"ה
יז/כח תשורת שי מהדו"ק סי' שכז
יז/כט אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' קכט, אור הישר ירושלמי עירובין פ"ב ה"ב]
יז/כט אור זרוע השלם שבת עמ' תל, תלג
יז/כט בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קט {מ"מ}
יז/כט ברכת השבת עירובין סי' כו ס"ק ט
יז/כט חי' הריצ"ד
יז/כט טל אורות (ר' שאול) עמ' רמב
יז/כט ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רטז {מ"מ}
יז/כט לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"ב
יז/כט מראה הפנים עירובין דף יג, יד, טז
יז/כט מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/כט משנת חיים עירובין עמ' מז, נ
יז/כט משנת ראשונים (הירשפלד)
יז/כט פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' קכד
יז/ל איש על העדה (אלאביץ) עמ' 64
יז/ל בית שמש
יז/ל התורה והמדינה ח"ד עמ' קצד
יז/ל חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין בפתיחה לפ"ב]
יז/ל טל אורות (ר' שאול) עמ' רמב
יז/ל יצחק ירנן
יז/ל כתר אפרים עמ' תכב
יז/ל כתר המלך
יז/ל ללשונות הרמב"ם
יז/ל מוריה גל' קז עמ' פד-פה
יז/ל מזבח חדש דף עז ע"ב
יז/ל מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/ל משאת המלך (אדרי)
יז/ל משנה למלך אחרון דף לד ע"ב
יז/ל קרית מלך
יז/ל שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צז
יז/ל שו"ע הרב או"ח סי' שמה ס"ה
יז/ל שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרפח
יז/לא טל אורות (ר' שאול) עמ' רמב
יז/לא כתר אפרים עמ' תכב
יז/לא שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צז [שיירי קרבן ירושלמי עירובין פ"א ד"ה אכסדרא]
יז/לב בית שמש
יז/לב חי' הריצ"ד
יז/לב טל אורות (ר' שאול) עמ' רמב
יז/לב מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/לב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' כד, פא
יז/לג אבני נזר או"ח סי' רסה אות כג
יז/לג אור הישר [לבוש מרדכי סי' ד]
יז/לג אמרי כהן עירובין סי' א ס"ק ב, סי' ו ס"ק א
יז/לג אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' קטו, קיט
יז/לג באר מים חיים (נוסינזון) עירובין דף ו
יז/לג בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קלא
יז/לג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ח ע"ג, ח"ד דף יז ע"ד
יז/לג בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לו
יז/לג בית אהרן (צוקרמן) עמ' כה
יז/לג בית אהרן וישראל גל' כט עמ' כ-כא {פסי ביראות כשר גם אם רבים בוקעים}
יז/לג בית אהרן וישראל גל' סו עמ' קלב, קלט
יז/לג בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קו-קז, קט, קיא-קיב, קיד
יז/לג בית אפרים או"ח (תרמד) דף לג ע"א, לח ע"ג {שלא כר"י}, לט ע"א, נ ע"א
יז/לג בית גמליאל ח"א עמ' צד, צה
יז/לג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' עג
יז/לג ברכת השבת עירובין סי' ט ס"ק ה, סי' כו ס"ק יא
יז/לג ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לז אות א
יז/לג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שעו
יז/לג גליון מהרש"א כתובות (מורחב) עמ' רב, רד
יז/לג דברות משה מועד ח"א עמ' מח, תקפג {הואיל ויש בכל זוית וזוית מחיצה גמורה}
יז/לג דברי יחזקאל (מישור) עמ' צד, צז
יז/לג דברי יחזקאל (תרצה) דף ל ע"ג, לא ע"ג
יז/לג דורש לציון (תקצד) דרוש יג
יז/לג דורש לציון (תשנה) עמ' קנז
יז/לג הגות והלכה עמ' 147
יז/לג הר המלך ח"ה עמ' מא
יז/לג הררי קדם שבת עמ' סט-ע
יז/לג זכר שמואל עירובין סי' כ ס"ק א
יז/לג חזו"א או"ח סי' קז ס"ק ד
יז/לג חזו"א על הרמב"ם
יז/לג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין יב ע"ב]
יז/לג טל אורות (ר' שאול) עמ' רמב
יז/לג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תמו, תפא
יז/לג מועדים וזמנים ח"ו סי' עד {רבים לא מבטלים מחיצה}
יז/לג מראה הפנים עירובין דף טו
יז/לג משאת השבת עמ' שסג
יז/לג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' ריט
יז/לג משכן אהרן עמ' ה
יז/לג משנת חיים עירובין עמ' כז, מט, נח
יז/לג משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' קכא
יז/לג נועם ח"ג עמ' רעג
יז/לג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סב ע"ג-סג ע"א, סד ע"א
יז/לג צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מא אות ו
יז/לג קרית אריאל עמ' נג
יז/לג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' כד
יז/לג שבועת המשנה עמ' מט {רבים בוקעים}
יז/לג שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' צז אות י, ח"ט סי' צז
יז/לג שו"ע הרב או"ח סי' שמה ס"ה, קו"א אות ב, סי' שמו קו"א אות ג, סי' שסג ס' מב
יז/לג שמוש חכמים א עמ' עט
יז/לג שערי דרכים סי' טז אות א-ב
יז/לג שרשים במועדות עמ' צה
יז/לג תבואת יקב (פרידמן) עמ' סז
יז/לג תוספות אהרן עירובין דף יג ע"א
יז/לג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' צב
יז/לד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' צה
יז/לד אור זרוע השלם שבת עמ' תלג
יז/לד אור עולם (שניאורסון) עמ' 45
יז/לד אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תשצ ס"ק ה
יז/לד ויקח אברהם [נחמד למראה ח"ב סו ע"ב]
יז/לד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין כ ע"א]
יז/לד טל אורות (ר' שאול) עמ' רמב
יז/לד יצחק ירנן
יז/לד מראה הפנים עירובין דף טו
יז/לד עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצ ס"ק ד
יז/לד עצי אלמוגים סי' שצ דף רטז
יז/לד קהלת יעקב (אלבעלי)
יז/לה אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק יד, נג
יז/לה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 65
יז/לה אנצי"ת ע' אכסדרה הע' 2, 13
יז/לה באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' רל
יז/לה ברכת השבת עירובין סי' יז ס"ק לב
יז/לה ברכת שלמה (תשז) עמ' ה
יז/לה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' סא
יז/לה גבורות יצחק עמ' עב
יז/לה דברות משה מועד ח"א עמ' רל, תריח, תריט {אכסדרה בבקעה מותר לטלטל בכולה}
יז/לה דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה מה
יז/לה דברי יחזקאל (מישור) עמ' צ
יז/לה דברי יחזקאל (תרצה) דף כט ע"ב
יז/לה דורש לציון (תקצד) דרוש יג
יז/לה דורש לציון (תשנה) עמ' קנז
יז/לה הליכות אליהו
יז/לה הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יב ס"ק לג, סי' יג ס"ק ד, סי' טז ס"ק ח {מ"מ}, ט-י, יז, כד, כו, נא
יז/לה הר המלך ח"ו עמ' יג, סד-סה
יז/לה הררי קדם (תשס) עמ' קע
יז/לה חי' הגר"מ הלוי
יז/לה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' סוכה פ"ד ה"ט]
יז/לה טל אורות (ר' שאול) עמ' רב, רמג
יז/לה יצחק ירנן
יז/לה מראה הפנים עירובין דף ג, נז
יז/לה מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/לה משאת המלך (אדרי)
יז/לה משאת השבת עמ' שכד
יז/לה משנת חיים עירובין עמ' ז
יז/לה משנת יעקב
יז/לה נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קנח
יז/לה נרות זכריה עמ' עד
יז/לה סדר משנה [תוס' עירובין ו ע"א ד"ה דפתחא]
יז/לה עיון בלומדות עמ' קז
יז/לה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלג
יז/לה עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעה ס"ק ב
יז/לה פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' נ
יז/לה קהלת יעקב (אלבעלי)
יז/לה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צז
יז/לה שו"ע הרב או"ח סי' תלג קו"א אות א
יז/לה שו"ת הרשב"א ח"ה סי' לא
יז/לה שו"ת מהרלב"ח סי' קא (א)
יז/לה שי למלך (מלר) עמ' ח
יז/לה שלמי יוסף סוכה עמ' שח
יז/לה שלמי מנחם - עירובין עמ' קנט
יז/לה תוספות אהרן עירובין דף קכא ע"ב
יז/לה תכריך מרדכי סי' ב עמ' טו
יז/לו אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' קכז, כ"מ הל' ציצית פ"א ה"ו]
יז/לו אור זרוע השלם שבת עמ' תכה
יז/לו אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק י, פ"ז ס"ק מה
יז/לו אנצי"ת ע' אגדל הע' 9, ע' אמה הע' 33-32, 37, ע' אצבע הע' 11
יז/לו ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רלז
יז/לו בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לז
יז/לו בית אהרן וישראל גל' סח עמ' כא [עי' הל' ס"ת פ"ט וגליון שם (נדפס בבית אהרן וישראל גל' סג)]
יז/לו בצדק ובמשפט עמ' קמה
יז/לו גבורות אליהו או"ח סי' קמו אות ב
יז/לו דברות משה נדה וטהרות עמ' תפד {וזה וזה להחמיר}
יז/לו דברי יחזקאל (מישור) עמ' קד-קה
יז/לו דברי יחזקאל (תרצה) דף לד ע"א
יז/לו דברי ירמיהו
יז/לו הלכות קטנות ח"א סי' רצג
יז/לו הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסב
יז/לו זבחי צדק (דיסקין) עמ' רצ {שיעור אמה}
יז/לו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין ג ע"ב]
יז/לו טל אורות (ר' שאול) עמ' רכט
יז/לו כלילת יופי דף לט
יז/לו ללשונות הרמב"ם
יז/לו מגן שאול (קצנ') עמ' מה
יז/לו מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קט
יז/לו מנחת חינוך ח"א עמ' קכד, ח"ב עמ' תק
יז/לו מרכבת המשנה מהדו"ק
יז/לו משיב דבר ח"א סי' כד
יז/לו ענפי ארז (זי') דף קצז ע"ג
יז/לו פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' קטו
יז/לו קהלות יעקב עירובין סי' יט
יז/לו שו"ע הרב או"ח סי' שסג ס' כז, סי' תקפו ס' יג
יז/לו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רלא
יז/לו שו"ת הריב"ש עמ' רפא
יז/לו שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 228
יז/לו שעורין של תורה סי' ו אות א
יז/לו תפיסת יד סוכה סי' י {מ"מ בשם רשב"א}


יח/110 הלכות שבת פרק יח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יח/רה"פ אהל חיים ח"ד
יח/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
יח/רה"פ אורה ושמחה
יח/רה"פ יד פשוטה
יח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יח/רה"פ מעשה רקח
יח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יח/רה"פ ספר הבתים ח"ב עמ' פה-צ
יח/רה"פ פי' ר"י קאפח
יח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יח/רה"פ רמב"ם הערוך
יח/רה"פ רמב"ם לעם
יח/רה"פ שם טוב
יח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יח/א אבני חפץ ח"ב עמ' פו {מל"מ}
יח/א אבני ציון ח"ב סי' כט אות ג
יח/א אבני שהם (זילברמן) עמ' נ
יח/א אוצר חיים ח"ב דף סה {מל"מ}
יח/א אוצרות הרמב"ם
יח/א אור הישר [מ"מ לעיל פ"ח הט"ו והט"ז]
יח/א אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' מא {מל"מ}
יח/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 581 {מל"מ}
יח/א אור צהיר
יח/א אור שמח
יח/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ז אות א {מל"מ}
יח/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ז אות א
יח/א אנצי"ת ע' אכילה ע"י הדחק הע' 5
יח/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכב {מל"מ}, רטז {מל"מ}
יח/א ארצות יהודה סי' לו {מל"מ}
יח/א באר אליעזר
יח/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קנט {מל"מ}
יח/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יח/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תסו
יח/א בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' ס
יח/א בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' יח {מל"מ}
יח/א ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ו ע"א ציון ד
יח/א ברור הלכה שבת עו ע"א ציון ב {מל"מ}, עו ע"ב ציון א
יח/א ברכת ראש סי' לא עמ' קמה {מל"מ}
יח/א בשבילי ההלכה סי' ד אות יא {מל"מ}
יח/א בשבילי השבת - בשבילי ההלכה סי' ד אות יא {מל"מ}
יח/א גבול יהודה (ציר') דף טז ע"ב {מל"מ}
יח/א גדולי ציון (תשנב) עמ' ג {מל"מ}
יח/א גדולי שמואל ביצה דף כג {מל"מ}
יח/א גושפנקא דמלכא
יח/א גינת אלימלך ח"ב - דרושי אלימלך עמ' כז {מל"מ - חצי שיעור}
יח/א גליונות אבני נזר
יח/א גן דוד דף לז ע"א {מל"מ}
יח/א גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' תקפד {או"ש}
יח/א דברות אליהו ח"א עמ' ח {מל"מ}
יח/א דברות צבי חי"א סי' א אות כב {מל"מ}
יח/א דברי ירמיהו
יח/א דברי סופר עמ' קיא {הגהת מל"מ}
יח/א הדר יוסף עמ' צה {מל"מ}
יח/א המאיר לארץ [אדני פז סי' כג]
יח/א הערות ר"י ליינר
יח/א הר המלך ח"ז עמ' תריב
יח/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמט
יח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רעו
יח/א זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' ח {מל"מ - חצי שיעור}
יח/א זכרון יהודה (מונק) דף לז ע"ב {מל"מ}
יח/א זכרון סופרים {מל"מ - ובתשובת וכו'} [עיין עט סופר כלל סב פרט ו שכן הוא בהדיא בתורת כהנים דבכל איסורי תורה אסור חצי שיעור ועיין לקוטי סופר ח"ב דף נ ונ"א]
יח/א זמנים למלך
יח/א חזו"א ערלה סי' ה ס"ק א, יו"ד סי' כה ס"ק א
יח/א חי' הגאון אדר"ת עמ' קמז {מל"מ - חצי שיעור}
יח/א חי' חתם סופר
יח/א חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שיח, שלו {מל"מ}
יח/א חי' עזיאל
יח/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רע, רעב, רצ, שמה, תכט {מל"מ}
יח/א חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קסד, קפד {מל"מ}
יח/א חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' ריט {מל"מ}
יח/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שנח {מל"מ}
יח/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קד {מל"מ}
יח/א טל אורות (ר' שאול) עמ' רח
יח/א טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רמח
יח/א טל תחיה ח"ב סי' טו אות ב {מל"מ}
יח/א יד הלוי (לוין) דף יג ע"א, ע"ד {מל"מ}
יח/א יד סופר עמ' ג, סח, קכה
יח/א ים התלמוד (עדיל) עמ' סו {משנה למלך}
יח/א יצחק ירנן
יח/א ישועות יעקב מועד עמ' רלו {מל"מ}
יח/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרנח {מל"מ}
יח/א כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' עה {מל"מ}
יח/א כתב סופר יו"ד סי' קטו ד"ה ומצאתי פתר {מל"מ}
יח/א לב שלמה (חלמא) עמ' קנט {מל"מ}
יח/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' כד ע"א
יח/א להורות נתן דברים עמ' סה {מל"מ}
יח/א לקוטי סופר ח"ב דף נ ע"ג {מל"מ}
יח/א לקט מנחם (תרעא) דף יד ע"א {מל"מ}
יח/א מאיר עיני חכמים ח"א דף ב ע"ג {מל"מ}
יח/א מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לז ע"א {מל"מ}, עו ע"ב, פה ע"ג {מל"מ}
יח/א מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' ב {מל"מ}
יח/א מבי"ט (רובינ') דף קלד ע"א {מל"מ}
יח/א מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' נז-נח {מל"מ}
יח/א מנחת אשר שבת עמ' של
יח/א מנחת חינוך ח"א עמ' פה, קמז, קנד-קנה {שלשתם - מל"מ}, קסב
יח/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' סד, עו
יח/א מענה אליהו עמ' שמז {מל"מ}
יח/א מראה הפנים שבת דף סא
יח/א מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' טז אות א, ה {מל"מ}
יח/א משא בני קהת, בהשמטות (רשום פ"ח)
יח/א משאת כפי עמ' מד
יח/א משובב נתיבות עמ' מ {מל"מ}
יח/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקפד {מל"מ}
יח/א משמרת חיים ח"ב עמ' לג {מל"מ}
יח/א משנה הלכות ח"ח סי' ס {מל"מ}
יח/א משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' רמד
יח/א משנת יהודה ח"א
יח/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' פו
יח/א נועם ח"ד עמ' ב {אור שמח}, ח"כ עמ' עט {מל"מ}
יח/א נחל איתן
יח/א נחל יבוק
יח/א נטע שעשועים (שליסל) עמ' סא, קמז {מל"מ}
יח/א נר דוד ח"ב עמ' מ
יח/א נרות אהרן
יח/א נשמת אברהם ח"א עמ' קנה, קצא, קצד {או"ש}
יח/א נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' כו
יח/א נתן פריו הל' נדה עמ' א
יח/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תלג, תמד, תרנז, תתקלב, תתריז {מל"מ}
יח/א ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' עד {מל"מ}
יח/א ס' העתים עמ' 329 {מל"מ}
יח/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תסז {מל"מ}
יח/א סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' ס אות ח {מל"מ}
יח/א סוכה וארבעת המינים עמ' 53 {מל"מ}
יח/א סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קסח
יח/א עטרת שבת עמ' כ-כא, כג {או"ש}
יח/א עליות אריה עמ' מ-מב {מל"מ}
יח/א עץ החיים (קלוגר) עמ' רנב {מל"מ}
יח/א פרפרת משה ח"א עמ' תד {מל"מ}
יח/א צמח מנחם דף סא ע"ג {מל"מ - סובין נאכל ע"י הדחק}
יח/א צרור החיים (קצבי) דף עז ע"ד
יח/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' ק {מל"מ}
יח/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קכא {מל"מ}
יח/א קרבן ציון עמ' רפג {מל"מ}, שג
יח/א ראש אליהו ח"א עמ' רצב {מל"מ}
יח/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"א מקור 24
יח/א שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' מב {מל"מ}
יח/א שארית נתן בנימין עמ' קמא {מל"מ - ח"ש}
יח/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צח
יח/א שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קפ {מל"מ}
יח/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' ריב {מל"מ}
יח/א שיח ערב פסחים עמ' קיד {מל"מ}
יח/א שירת הים סי' יב אות ה, כג, סי' יח אות ב, ד, ז {או"ש}
יח/א שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רפג
יח/א שם עולם (רבין) ח"א עמ' מב
יח/א שמחת מלך עמ' 16 {מל"מ}
יח/א שנות חיים (קלוגר) עמ' שיז {מל"מ}
יח/א שעורי עץ ארז שבת עמ' קא {מל"מ}
יח/א שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' קפו {מל"מ}
יח/א שערי טהר ח"ו סי' לא אות ב
יח/א שערי שמחה (רפיש) דף כו ע"ג, כז ע"א {מל"מ}
יח/א שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ט ע"ב {מל"מ}, קכד ע"ב {מל"מ}
יח/א שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' לט, כרך ב עמ' ריח
יח/א שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' ל {מל"מ}
יח/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' ט, כה, נא
יח/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' קו {מל"מ}
יח/א תורת השבת עמ' רב {מל"מ}
יח/א תורת זרעים עמ' פח
יח/א תחית ישראל עמ' קצד {מל"מ}
יח/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסא {מל"מ}
יח/א תפארת אהרן עמ' טז {מל"מ}
יח/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסט {מל"מ - חצי שיעור אסור אפילו כשאינו איסור אכילה}
יח/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות י {מל"מ}
יח/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות י {מל"מ}
יח/א תשובה מאהבה ח"א קכא, קפב, רט, ח"ב דף כג ע"ב {מל"מ}
יח/א תשובה מיראה (תשסו) עמ' כב {מל"מ}
יח/ב אדני היד החזקה
יח/ב אמונת עתיך גל' 123 עמ' 17 {טל}
יח/ב אמרי דבש דף נ ע"ב, נא ע"א
יח/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יח/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קנח
יח/ב באר לחי ראי עמ' רט-רי
יח/ב באר מלך שבת פ"ח ה"ז אות כו
יח/ב בית אפרים או"ח (תרמד) דף כד ע"א {יין}
יח/ב בית שערים או"ח סי' רסג
יח/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' י
יח/ב ברור הלכה שבת עה ע"ב ציון מ פסקה ב {דם}, עו ע"ב ציון ב, עז ע"א ציון א, עז ע"ב ציון א הראשון, ציון א השני, ב, ג, עח ע"א {מים}, פ ע"ב ציון א פסקה ד {שופכין}
יח/ב דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ט
יח/ב דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' כב
יח/ב דברי ירמיהו
יח/ב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ט ס"ק ג
יח/ב הר המלך ח"ה עמ' מא, ח"ו עמ' יג, סה, ח"ז עמ' תריב
יח/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצו
יח/ב זכרון בנימין ח"ב עמ' מח
יח/ב חי' בר נחמני דף נד ע"ב {יין קרוש - כזית}
יח/ב חסדי דוד ח"ב עמ' סו
יח/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' רח
יח/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' שמה
יח/ב יצחק ירנן [עי' חידושי הל' ברכות פ"ח הט"ו] {יין כדי רובע}
יח/ב כרם יעקב עמ' קו
יח/ב לב השבת סי' סב הערה 8
יח/ב לב שלם [יד אליהו סי' נו]
יח/ב ללשונות הרמב"ם
יח/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כ ע"ד {דם, חלב, יין}
יח/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קמג
יח/ב מגילת סמנים עמ' לד
יח/ב מגן גבורים (או"ח) סי' קצ ס"ק א
יח/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קנט, קסב-קסג
יח/ב מנחת יהודה וירושלים עמ' 121
יח/ב מעט צרי
יח/ב מעשה הבא בעבירה עמ' 284 {מ"מ}
יח/ב מקראי קדש (תפט) דף קד ע"ב
יח/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רע
יח/ב מר קשישא עמ' יא-יב
יח/ב מראה הפנים שבת דף נג, נד, נה (ד"ה חלב וד"ה הדא)
יח/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/ב מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
יח/ב מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לו אות ז {יין קרוש}
יח/ב משנת יעקב זמנים ח"א הל' יו"ט פ"ז ה"כ
יח/ב נועם חכ"ג עמ' נז
יח/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' כו
יח/ב סדר משנה (בוסק')
יח/ב פורת יוסף (שלופר) דף סד ע"ד
יח/ב פי' ר' פרחיה שבת עו הערה 5
יח/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' קפז
יח/ב פסקי אליהו ח"א עמ' יג
יח/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מז ע"ב-ע"ג
יח/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מ אות ד
יח/ב קהלת יעקב (אלבעלי)
יח/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תצב
יח/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
יח/ב קרית מלך
יח/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צח
יח/ב שלמי ניסן פ' הבונה עמ' פ {כ"מ}
יח/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף סג ע"ד
יח/ב תורת המלאכות ח"א עמ' קו אות עג
יח/ב תורת המלאכות ח"ב עמ' שיז אות רעב, עמ' שיח אות רעג
יח/ב תחומין חי"ג עמ' 252
יח/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' תיד {מ"מ ד"ה כדי לשוף}
יח/ג אור הישר
יח/ג אור יעקב שבת דף א ע"ג
יח/ג אור צהיר
יח/ג אור שמח
יח/ג אנצי"ת ע' אכילה ע"י הדחק הע' 7
יח/ג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קנט
יח/ג באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' במדבר סי' ה אות ב {ר' אושעיא רבו של ר' יוחנן}
יח/ג בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' נט {ע"י הדחק}
יח/ג ברור הלכה שבת עד ע"א לפני ציון א, עו ע"א ציון ב, פט ע"ב ציון ב פסקה א {או"ש}
יח/ג דבר יהושע על הש"ס עמ' רצב
יח/ג דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה מח
יח/ג המאור הגדול (גר"א) עמ' תריג {תבן כמלוא פי פרה}
יח/ג זכור לדוד עמ' לד
יח/ג חי' בר נחמני דף ז ע"ב, ט ע"א {לענין שבת}
יח/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' רג {כ"מ - פסק כר"א}
יח/ג חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קפה
יח/ג חי' חתם סופר שבת עו ע"א
יח/ג חלק לוי עמ' קצ
יח/ג טוב ראיה שבת עו ע"א
יח/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' רח
יח/ג כתר נהורא עמ' קפד {מ"מ}
יח/ג לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקכב
יח/ג לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף טז ע"ב, יו"ד דף ב ע"ב
יח/ג מזבח חדש דף פה ע"ב {כ"מ}
יח/ג מים אדירים דף א ע"ד
יח/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קמח
יח/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קיא
יח/ג מעט צרי
יח/ג מצווה ועושה ח"ב עמ' תקפט {אכילה ע"י הדחק}
יח/ג מקראי קדש (תפט) דף קד ע"ב
יח/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רעא
יח/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/ג מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
יח/ג משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' מא, ח"ג עמ' קיד
יח/ג משק ביתי סי' תקלה (רלו ע"א) {מ"מ}
יח/ג נחמד למראה ח"ג דף יא ע"ד {כ"מ}
יח/ג סופר המלך עמ' סה
יח/ג עולת ראיה (וייס) עמ' קטז
יח/ג עין חנוך עמ' רסח [קול אליהו סי' קצז]
יח/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צח
יח/ג שיח ערב פסחים עמ' קיד
יח/ג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קצג
יח/ג שמן רקח ח"א דף ד ע"ד
יח/ג שמע אברהם דף סז ע"ד
יח/ג שני אליהו (ר' יוסף חיים) דרוש ה דף יב ע"ג
יח/ג שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' ד
יח/ג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' לג, שו"ת עמ' שס
יח/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף לג ע"א
יח/ג תקות אהרן דף ט ע"ב, יד ע"ד {עצה מלא פי פרה לפרה}
יח/ד אור הישר [אור הישר ירושלמי שבת פי"ג ה"ד]
יח/ד אמת ליעקב מועד עמ' קנט {קולמוס המגיע לראשי אצבעותיו}, קסד
יח/ד ברור הלכה שבת פ ע"ב ציון ד, ה, ביצה לט ע"א ציון ו
יח/ד גושפנקא דמלכא
יח/ד הון רב ח"ב דף פה ע"ד
יח/ד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ג ס"ק סד
יח/ד הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' ב
יח/ד חסדי דוד ח"ב עמ' ע
יח/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' רט
יח/ד יצחק ירנן
יח/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תסה {השמיט שכבר הוחם}
יח/ד מר קשישא עמ' יב
יח/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף פו ע"ג
יח/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צח
יח/ד תורת המלאכות ח"ב עמ' שכא אות רעו
יח/ד תורת המלאכות ח"ח עמ' רכז אות עא
יח/ה אבני שהם (זילברמן) עמ' נא
יח/ה אברהם יגל
יח/ה אדני היד החזקה
יח/ה אור הישר [אור הישר ירושלמי שבת פ"ט ה"ה {תבלין} וה"ו {ריח}]
יח/ה אמת ליעקב מועד עמ' קסד
יח/ה אשר למלך
יח/ה באר מלך שבת פ"ח הט"ו אות נ
יח/ה בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' תעט, תפו
יח/ה ברור הלכה שבת פט ע"ב ציון ב, צ ע"א ציון ב, ביצה לט ע"א ציון ה
יח/ה בתי כנסיות דף מז ע"ד
יח/ה גליונות אבני נזר
יח/ה דברי ירמיהו
יח/ה הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' לא
יח/ה הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' י ס"ק מב
יח/ה הערות ר"י ליינר
יח/ה הר המלך ח"ג עמ' קלא, ח"ו עמ' סה-סו
יח/ה חזון עובדיה (הלוי) דף רכד ע"ג
יח/ה חי' בר נחמני דף ז ע"ד {תבלין מצטרפים - לא דוקא מיני מתיקה}
יח/ה חי' חתם סופר
יח/ה חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' קס, ח"ב עמ' שכב
יח/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפט
יח/ה חי' ר"י נחמיה סי' קכו אות ג, ה
יח/ה חסדי דוד ח"ב עמ' עח
יח/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' רט
יח/ה טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רמט
יח/ה יצחק ירנן
יח/ה כרתי ופלתי סי' צח אות ד
יח/ה כתר המלך
יח/ה ללשונות הרמב"ם
יח/ה לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 156 {כל שהוא}
יח/ה מלאכת מחשבת עמ' מו-מז {משמשי ע"ז}, נ-נא
יח/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קס, קסג
יח/ה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' שצד
יח/ה מעיל צדקה (לנדסופר) סי' סד
יח/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/ה משרת משה (נבר)
יח/ה נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קג {שיעור מתכת - כלשהו}
יח/ה נרות אהרן
יח/ה פאת ים (מאיו) דף מו ע"ד
יח/ה פותח יד
יח/ה פרי האדמה ח"א
יח/ה קרית מלך
יח/ה שארית נתן בנימין עמ' ע {לא מחלק בין מינים שונים או שמות שונים}
יח/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' סט {שלהבת}, ח"ט סי' צח
יח/ה שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' כו
יח/ה שמחתי באומרים לי עמ' רמז-רמח
יח/ה שעורי מצוות (מילר) דף ז ע"ב
יח/ה שער המלך
יח/ה שפת אמת על התלמוד ח"א דף סט ע"ג, ח"ב דף יז ע"א
יח/ה תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1009
יח/ה תורת המלאכות ח"א עמ' קסג אות לב
יח/ה תורת המלאכות ח"ב עמ' שטז אות רע
יח/ה תנובת ציון דף לא ע"א וע"ד
יח/ו אדמת קדש ח"ב דף יב ע"ד
יח/ו אור הישר [מל"מ לעיל ה"א]
יח/ו אמת ליעקב מועד עמ' קנד
יח/ו אש דת (דוברין) דף סז ע"א
יח/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' פו {לולבי זרדים}
יח/ו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' ס {מורסן}
יח/ו ברור הלכה שבת צ ע"א ציון ו
יח/ו גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל צ סי' ו
יח/ו דברי ירמיהו
יח/ו זכר יהודה עמ' יח
יח/ו חסדי דוד ח"ב עמ' סו
יח/ו טל אורות (ר' שאול) עמ' רט
יח/ו כנה"ג [רדב"ז ח"ב סי' רח]
יח/ו מי הדעת עוקצין עמ' קעג {לולבי זרדין}
יח/ו מנחת אשר שבת עמ' קצג, רמה, רעט
יח/ו מעט צרי
יח/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' כו
יח/ו פאת ים (מאיו) דף מד ע"ב
יח/ו קרית מלך
יח/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צח
יח/ו שביתת השבת לש אות כח ד"ה ואגב
יח/ו שו"ת הרדב"ז סי' אלף תכה
יח/ו תוספתא כפשוטה מועד עמ' 112 ואילך
יח/ז אדני היד החזקה
יח/ז אור הישר
יח/ז ברור הלכה שבת צ ע"ב ציון ב
יח/ז דברי ירמיהו
יח/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שעא
יח/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' רט
יח/ז מעט צרי
יח/ז מראה הפנים שבת דף מז
יח/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/ז סדר משנה (בוסק')
יח/ז ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' צח
יח/ז ערבי נחל (תשסד) עמ' תקלב
יח/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמה ע"ב
יח/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 13
יח/ז קרית מלך
יח/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צח
יח/ז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רנג
יח/ח אדני היד החזקה
יח/ח ברור הלכה שבת צ ע"א ציון א
יח/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' קכח {מל"מ}
יח/ח דברי יחזקאל (תרצה) דף מב ע"ב {מל"מ}
יח/ח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טז ס"ק א
יח/ח הר המלך ח"ה עמ' מא-מב
יח/ח טוב נהורך פכ"ב סעיף ג
יח/ח טל אורות (ר' שאול) עמ' רט
יח/ח טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רמו-רמח
יח/ח ללשונות הרמב"ם
יח/ח מכתב לחזקיהו דף א ע"ד
יח/ח מלאכת מחשבת עמ' ס
יח/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קסג, קסח
יח/ח מעט צרי
יח/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
יח/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/ח קרית מלך
יח/ח תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' שג ס"ק ב
יח/ח תורת המלאכות ח"ב עמ' שטז אות רע, עמ' שיח אות רעג
יח/ט אור הישר
יח/ט אפיקי מגינים שבת דף ה
יח/ט אשר למלך כאן, והל' שבת פ"כ ה"ד
יח/ט בחיר חיים
יח/ט ברור הלכה שבת פ ע"א ציון א, ב
יח/ט דברי ירמיהו
יח/ט דברי שלמה (בלו') ח"ג
יח/ט המאיר לארץ
יח/ט הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יא ס"ק א
יח/ט הר המלך ח"ג עמ' קלא-קלב, ח"ה עמ' מב
יח/ט זמנים למלך
יח/ט טל אורות (ר' שאול) עמ' רי
יח/ט לבושי מרדכי או"ח עמ' תב
יח/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קעז
יח/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
יח/ט מר קשישא עמ' יב
יח/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/ט משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שפ
יח/ט נחמד למראה ח"ב דף כד ע"ב
יח/ט נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' כ
יח/ט סדר משנה (בוסק')
יח/ט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' עו {חצי שיעור - פטור}
יח/ט קרית מלך
יח/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צח
יח/ט שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רפג
יח/י אדני היד החזקה
יח/י אהל משה (הורוביץ) ח"א שבת פ ע"א
יח/י אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ד ה"ו הע' 32
יח/י אור יקרות
יח/י ברור הלכה שבת עח ע"ב ציון א, פ ע"א ציון ח, ט
יח/י דברי ירמיהו
יח/י טל אורות (ר' שאול) עמ' רי
יח/י לב שלם [שושנים לדוד שבת פ"ח מ"ג, אור יקרות דף סג]
יח/י ללשונות הרמב"ם
יח/י מנחת חינוך ח"א עמ' קעג
יח/י מעט צרי
יח/י מקראי דף קד ע"א
יח/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רעא
יח/י מראה הפנים שבת דף נו
יח/י מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/י פרי האדמה ח"א
יח/י שארית יהודה (בלום) דף כו ע"ג {כדי לתת ע"פ נקב}
יח/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צח
יח/י תורת המלאכות ח"ב עמ' שכא אות רעז
יח/י תורת המלאכות ח"ג עמ' קעו
יח/י תורת המלאכות ח"ח עמ' קכט אות קיז
יח/יא אדני היד החזקה
יח/יא אור הישר
יח/יא אשיחה בחקיך פרה עמ' רל
יח/יא בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' סג
יח/יא ברור הלכה שבת פ ע"א ציון י, פ ע"ב ציון א, פא ע"א ציון ב
יח/יא בריכת ירושלים עמ' מא
יח/יא גן דוד דף מב ע"ג
יח/יא דברי ירמיהו
יח/יא הר המלך ח"ה עמ' מב
יח/יא טל אורות (ר' שאול) עמ' רי
יח/יא כגן עדנים עמ' פג
יח/יא לב שלמה (חלמא) עמ' קנט
יח/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קסב, קסד
יח/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תמה
יח/יא מקורות לפסקי הרמב"ם
יח/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/יא מרכה"מ אלפ'
יח/יא משק ביתי סי' ריז (צג ע"ב, צד ע"א) {מ"מ}
יח/יא נחל יבוק
יח/יא סדר משנה (בוסק')
יח/יא קרית מלך
יח/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פט (להלכה ז), צח
יח/יא שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קנג
יח/יא שמחת עולם (לגו)
יח/יא תוספתא כפשוטה מועד עמ' 119
יח/יא תורת המלאכות ח"א עמ' קסג אות לג, עמ' קפט אות מב, ח"ג עמ' לא
יח/יא תורת המלאכות ח"ב עמ' ב אות א, עמ' שכא אות רעו
יח/יא תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קסט
יח/יא תשובה שלמה יו"ד סי' ט
יח/יב אור הישר [אור הישר ירושלמי שבת פי"ז ה"ה]
יח/יב אמת ליעקב מועד עמ' קס
יח/יב ברור הלכה שבת עט ע"א ציון ג בסופו
יח/יב טל אורות (ר' שאול) עמ' ריא
יח/יב לב ים גיטין עמ' ריד {בהמה קשורה}
יח/יב ללשונות הרמב"ם
יח/יב מראה הפנים שבת דף נה
יח/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/יג בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' סא
יח/יג ברור הלכה שבת עט ע"א ציון ג
יח/יג דברי חפץ עמ' נח
יח/יג טל אורות (ר' שאול) עמ' ריא
יח/יג מגן בעדי עמ' 35
יח/יג מנחת חינוך ח"א עמ' קסד, קסו
יח/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תמה
יח/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/יג צמח מנחם דף יב ע"ב-ע"ג {ארבעה טפחים}
יח/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פט (להלכה ז), צח
יח/יג שפת אמת על התלמוד ח"א דף סד ע"ג
יח/יג תוספתא כפשוטה מועד עמ' 125
יח/יג תורת המלאכות ח"ג עמ' לא, קמה, קעו
יח/יד באר מים חיים (נוסינזון) שבת דף עט
יח/יד ברור הלכה שבת עט ע"א ציון ב
יח/יד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כג ס"ק א
יח/יד חזון יחזקאל גיטין פ"ב ה"ו
יח/יד חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קצד
יח/יד טהרת אליהו עמ' תפט
יח/יד טל אורות (ר' שאול) עמ' ריא
יח/יד טל נתן עמ' קפח
יח/יד לקוטי סופר ח"ב דף נט ע"ד
יח/יד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לט ע"ד {לעשות משקולת}
יח/יד מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רפ
יח/יד מגיני שלמה עמ' קי {מרכה"מ}
יח/יד מנחת חינוך ח"א עמ' קעב
יח/יד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תפט
יח/יד מראה הפנים שבת דף נה
יח/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/יד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לה אות ח {כדי לצור}
יח/יד משאת המלך (אדרי)
יח/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צא, צח
יח/יד תורת המלאכות ח"ז עמ' לב, לח, נח, קכז, קכט-קל
יח/יד תורת המלאכות ח"ח עמ' קכח אות קיב ואות קטו, עמ' רכז אות סט
יח/טו אור יקרות
יח/טו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תצ {דוכסוסטוס}
יח/טו ברור הלכה שבת עח ע"ב ציון ב, ג, ד
יח/טו גליונות אבני נזר [עי' חי' רמב"ן ור"ן שבת עח ע"א]
יח/טו ויקח אברהם [נחמד למראה ח"ב כד ע"ב]
יח/טו חזו"א או"ח סי' ו ס"ק ז
יח/טו חזו"א על הרמב"ם
יח/טו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קצב
יח/טו חק נתן דף רכב ע"ד
יח/טו טל אורות (ר' שאול) עמ' ריא
יח/טו יצחק ירנן
יח/טו כתר המלך
יח/טו מאמר המלך
יח/טו מגילת ספר לאוין דף יב ע"א
יח/טו מחנה יהודה (קצין) ח"ב
יח/טו מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' טו
יח/טו מנחת חינוך ח"א עמ' קעב
יח/טו מסוא משה עמ' ח
יח/טו מעט צרי
יח/טו מקראי קדש (תפט) דף קה ע"א
יח/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' רעא
יח/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/טו מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
יח/טו משרת משה (עטייה)
יח/טו פרי האדמה ח"ד
יח/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מז ע"ג
יח/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צח
יח/טו שואל ומשיב מהדו"ה סי' ז {מ"מ}
יח/טו שערי זבולון הל' שבת סי' פז אות ו
יח/טו שפת אמת על התלמוד ח"א דף סד ע"ב
יח/טו תורת המלאכות ח"ז עמ' לח אותיות לא-לב
יח/טו תורת המלאכות ח"ח עמ' קכח אות קטו, עמ' רכז אות סט
יח/טז אבני שהם (זילברמן) עמ' נב
יח/טז אדמת יהודה
יח/טז אור הישר [שעה"מ לקמן פכ"א ה"ט]
יח/טז אלומות יוסף (תשנ) עמ' רמא
יח/טז אמת ליעקב מועד עמ' קסז {אינו משאוי - מותר לכתחלה}
יח/טז בית שערים או"ח סי' רצח
יח/טז ברור הלכה ע"ז טז ע"א לפני ציון ג פסקה ב
יח/טז ברור הלכה שבת צד ע"א ציון א, קכח ע"ב ציון ב
יח/טז גליונות אבני נזר
יח/טז דברי ירמיהו
יח/טז דברי שלמה (בלו') ח"ג
יח/טז הררי קדם שבת עמ' רעה
יח/טז זכרון יוסף (שטיינהרט) ח"ו סי' ו-ח
יח/טז חי' הריצ"ד
יח/טז חיי אברהם (טייב) דף נז ע"א
יח/טז חק נתן דף רכג ע"א
יח/טז טל אורות (ר' שאול) עמ' ריב
יח/טז יין מלכות (שניאורסון) עמ' 139
יח/טז כבוד מלכים (מרגליות)
יח/טז כתר המלך
יח/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מה ע"ג {בבהמה אין חי נושא את עצמו}
יח/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שלח
יח/טז מחשבות משה פרשת נח {חי נושא את עצמו, בעוף}
יח/טז מלאכת מחשבת עמ' רכה
יח/טז מסורה ח"ד עמ' כ
יח/טז מעט צרי
יח/טז מראה הפנים שבת דף סג, פו, פסחים דף לט
יח/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/טז משנת חיים עירובין עמ' רסג
יח/טז משנת יעקב
יח/טז נחל איתן
יח/טז נחלת בנימין עמ' מב
יח/טז נחמד למראה ח"ב דף ל ע"א {מראה הנוגה}
יח/טז נר יצחק (ארדיט) עמ' כז-כח, לב
יח/טז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' כג, לו
יח/טז סדר משנה (בוסק')
יח/טז פרשת המלך
יח/טז צהר גל' ב עמ' 29
יח/טז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' כט
יח/טז קרית מלך
יח/טז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הי"ח
יח/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' לז, ח"ט סי' צח
יח/טז שו"ע הרב או"ח סי' שח סעיפים פ-פא
יח/טז שו"ת מהרלב"ח סי' ס
יח/טז שו"ת ר"י מילר עמ' רסב-רסג
יח/טז שער המלך ח"א עמ' נח, מעשה חושב ח"א עמ' נט
יח/טז תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' רסג
יח/טז תחומין ח"ה עמ' 61
יח/טז תחית ישראל עמ' קמז
יח/יז אור הישר [לח"מ לעיל פ"א ה"ז]
יח/יז אמת ליעקב מועד עמ' קסז {פטור אבל אסור}, רט
יח/יז אשר למלך
יח/יז בשבילי ההלכה סי' ב אות ב
יח/יז בשבילי השבת - בשבילי ההלכה סי' ב אות ב
יח/יז גליונות אבני נזר
יח/יז חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' כג
יח/יז חיי אברהם (טייב) דף נז ע"ב
יח/יז חק נתן דף רכג ע"א
יח/יז טל אורות (ר' שאול) עמ' ריב
יח/יז יצחק ירנן
יח/יז כנה"ג [שו"ת רלב"ח סי' ס]
יח/יז לב שלם [חפץ ה' שבת דף מג]
יח/יז מעט צרי
יח/יז מראה הנוגה
יח/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/יז משנת חיים עירובין עמ' רסב, רסו
יח/יז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' כא
יח/יז עיני דוד
יח/יז פנים חדשות [מהרלב"ח נט]
יח/יז פרי מלכה סי' לג
יח/יז צהר גל' ב עמ' 29
יח/יז קהלת יעקב (אלבעלי)
יח/יז שו"ת מהרלב"ח סי' ס
יח/יז שו"ת ר' משולם איגרא או"ח סי' ט
יח/יז שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' טו
יח/יז שער המלך ח"א עמ' נט
יח/יז שרגא בטהרה עמ' סה {תינוק חי}
יח/יח אבני שהם (זילברמן) עמ' נב-נג
יח/יח אשר למלך
יח/יח באר דוד שבת ח"ב סי' עו אות א
יח/יח בכורי אברהם דף נה ע"ד {מוציא מת}
יח/יח בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' יט
יח/יח ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון ל פסקה ב
יח/יח ברור הלכה שבת עה ע"ב ציון מ פסקה א, צ ע"ב ציון א
יח/יח דברות משה שבת ח"א סי' ו ענף א
יח/יח הורה גבר (תקסב) דף ל ע"ד
יח/יח הורה גבר (תשסג) עמ' קיט
יח/יח הר המלך ח"ה עמ' מב, ח"ו עמ' יג, סו
יח/יח חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שמח
יח/יח חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' כג-כד
יח/יח חיתו ארץ עמ' 59
יח/יח חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שסט
יח/יח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קד, קה ע"ד
יח/יח טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 351
יח/יח טל אורות (ר' שאול) עמ' ריב
יח/יח כתר המלך
יח/יח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ז ע"א {מוציא מת}
יח/יח מלאכת מחשבת עמ' מח, רלט {או"ש}
יח/יח מלאכת שמואל עמ' רנא {כזית מהמת}
יח/יח מנחת ברוך סי' עג
יח/יח מנחת עני (תקמז) דף יד ע"א {כזית מן המת}, יט ע"א
יח/יח מעט צרי
יח/יח מקורות לפסקי הרמב"ם
יח/יח מרכבת המלך עמ' שמב {או"ש}
יח/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/יח נחל איתן
יח/יח פרי יצחק (תשעו) עמ' סב {מרכה"מ}
יח/יח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שה
יח/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צח
יח/יח שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכא
יח/יט אור הישר [כה"ג בהל' טו"צ רפ"י]
יח/יט אשר למלך
יח/יט בכורי אברהם דף נה עי"ד {מוציא חצי זית מזית שלם}
יח/יט טל אורות (ר' שאול) עמ' ריב
יח/יט מלאכת מחשבת עמ' ס
יח/יט מנחת ברוך סי' עג
יח/יט מקראי קדש (תפט) דף קה ע"א
יח/יט מקראי קדש (תשנג) עמ' רעא
יח/יט מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/יט נועם ח"ב עמ' רכח
יח/יט נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' כא
יח/יט שמחת הלוי דף כג ע"ד
יח/כ אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' עט, פא
יח/כ אור יעקב שבת דף לה ע"ג
יח/כ אמר יוסף (אלקלעי) דף סד ע"ד {מרכה"מ אלפ'}
יח/כ ברור הלכה שבת צ ע"ב ציון ד
יח/כ דברי שלמה (בלו') ח"ג
יח/כ הערות וחדושים (טויב) שבת סי' מב ס"ק י
יח/כ טל אורות (ר' שאול) עמ' ריב
יח/כ מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' קנג
יח/כ מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/כ משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצט {מ"מ}
יח/כ סתירת זקנים - הלכה עמ' קמד
יח/כ תנופת זהב עמ' 86
יח/כא אבני שהם (זילברמן) עמ' נד
יח/כא אור יעקב שבת דף לה ע"ג
יח/כא באר לחי ראי עמ' רי-ריב
יח/כא ברור הלכה שבת צ ע"ב ציון ד, ה
יח/כא ברכות שמים שבת אות נ
יח/כא גליונות אבני נזר
יח/כא דברות אליהו ח"א עמ' נה
יח/כא דברי ירמיהו
יח/כא זבח טוב שער א סי' ח
יח/כא חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' סט, שסג
יח/כא חי' הרי"ט עמ' מז-מח {מל"מ}
יח/כא חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שמט
יח/כא טל אורות (ר' שאול) עמ' ריג
יח/כא יצחק ירנן
יח/כא כתר המלך
יח/כא לב שלם [קול הרמ"ז על משנה זו]
יח/כא מחנה יהודה (קצין) ח"ב
יח/כא מחשבת הקודש ח"א דף כז ע"ג, ל ע"ד
יח/כא מלאכת שמואל עמ' רמח
יח/כא מקראי קדש (תפט) דף קה ע"א
יח/כא מקראי קדש (תשנג) עמ' רעא
יח/כא מראה הפנים שבת דף סא
יח/כא משאת כפי עמ' מט
יח/כא סתירת זקנים - הלכה עמ' קמד
יח/כא עטרת שבת עמ' נ-נא
יח/כא צבי תפארת סי' קב {מל"מ}
יח/כא צמח מנחם דף יב ע"ג {מל"מ}
יח/כא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נט ע"א
יח/כא קהלת יעקב (אלבעלי)
יח/כא שעורי עץ ארז שבת עמ' עו
יח/כא שערי טהר ח"ה שער ב סי' יט אות ב
יח/כב אור הישר [אור הישר ירושלמי שבת פ"ז ה"ג]
יח/כב אנצי"ת ע' אחשביה הע' 33
יח/כב אשר למלך
יח/כב בכורי אברהם דף נה ע"ד, נו ע"א {מ"מ - מוציא משמשי ע"ז}
יח/כב ברור הלכה שבת עה ע"ב ציון מ, צ ע"א ציון ב פסקה ג {מ"מ}
יח/כב גליונות אבני נזר
יח/כב דברים אחדים (קלצקין) עמ' קז {מ"מ}
יח/כב הגהות מוהר"י קרט עמ' רנד, רסד
יח/כב הורה גבר (תקסב) דף ל ע"ד
יח/כב הורה גבר (תשסג) עמ' קיט {מ"מ}
יח/כב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שסג
יח/כב חנן אלקים עמ' פא {מ"מ}
יח/כב טל אורות (ר' שאול) עמ' ריג
יח/כב מלאכת מחשבת עמ' מז-מח, נא
יח/כב מלאכת שמואל עמ' רמז-רמח, רנ, רנג
יח/כב מקראי קדש (תשנג) עמ' קמב {מ"מ}
יח/כב מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/כב משנת יהודה ח"א פי"ח ה"א
יח/כב עטרת ישראל עמ' שי
יח/כב פי אריה דף כג ע"א
יח/כב קהלת יעקב (אלבעלי)
יח/כב שו"ת ר"י מילר עמ' עא
יח/כב תבואת יקב (פרידמן) עמ' קלג {דם נדה ועצי אשרה}
יח/כג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' עט
יח/כג אבני ציון ח"ג עמ' קה, ח"ד עמ' רכה {מל"מ}
יח/כג אדני היד החזקה
יח/כג אהלי יהודה (הכהן) דף סח ע"ב
יח/כג אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' מב
יח/כג אור עולם (שניאורסון) עמ' 581
יח/כג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' טז אות א
יח/כג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' טז {הנחה על משהו}
יח/כג אשר למלך
יח/כג גבורות אליהו או"ח סי' נח אות ד
יח/כג גבורת יהודה פסחים סי' יח ס"ק ז
יח/כג גוילין נצולין עמ' יד
יח/כג גן דוד דף יג ע"ד, כ ע"ב-ע"ג
יח/כג דברות אליהו ח"א עמ' ח {פחות מכשיעור פטור אבל אסור}
יח/כג דברות משה שבת ח"א סי' ו ענף ב
יח/כג דברות צבי חי"א סי' א אות כא
יח/כג דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' נ
יח/כג דברי סופר עמ' קיא
יח/כג דברי שלמה (בלו') ח"ג
יח/כג דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' קטו-קיח
יח/כג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רעו
יח/כג זמנים למלך
יח/כג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' מו
יח/כג חלקת מאיר
יח/כג חמדת ימים עמ' קמא
יח/כג חמדת ישראל ח"ב דף לא ע"ד
יח/כג טל אורות (ר' שאול) עמ' ריג
יח/כג טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רמח
יח/כג יד אברהם אהלות עמ' מה
יח/כג כתב סופר יו"ד דף פד ע"ב
יח/כג למודי ה' (תשפא) עמ' ק
יח/כג לקוטי סופר ח"ב דף נ ע"ד
יח/כג מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קסח {חצי שיעור}
יח/כג מנחת אשר שבת עמ' רכג, של
יח/כג מנחת חינוך ח"א עמ' פו, קמח
יח/כג מראה איש ח"ב עמ' כט
יח/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/כג משאת כפי עמ' מד, מט
יח/כג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקפד
יח/כג משנה הלכות ח"ה סי' רצא
יח/כג משנה הלכות ח"ט סי' שעו
יח/כג משנת יהודה ח"א
יח/כג משפטי עזיאל ח"ב עמ' מב, מד, ח"ג עמ' קמב, ח"ט עמ' לג
יח/כג משפטים לישראל עמ' קח
יח/כג נחמת רות עמ' קכב
יח/כג נרות אהרן
יח/כג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' כ
יח/כג נתן פריו מכות עמ' נז
יח/כג סופר המלך ח"א עמ' פג
יח/כג סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קעא
יח/כג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 42
יח/כג קדשי יהושע עמ' תרעח
יח/כג קהלות יעקב כתובות סי' כט
יח/כג קרית מלך
יח/כג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צד, צח
יח/כג שלמי שמעון (תשמו) עמ' יד
יח/כג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 209
יח/כג שערי ציון (כהן, תרצח) דף ח ע"א {מל"מ}
יח/כג שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' עג {מל"מ}
יח/כג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רכ
יח/כג תורת המלאכות ח"א עמ' נח אות ס, עמ' קו אות עד
יח/כג תורת המלאכות ח"ז עמ' לג, קכט
יח/כג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קיב
יח/כג תחומין חי"ז עמ' 337 {חצי שיעור}, חי"ט עמ' 337
יח/כד אבן ישראל (פישר)
יח/כד אגרות משה ח"ח עמ' קב
יח/כד אמר יוסף (אלקלעי) דף סט ע"א
יח/כד אנצי"ת ע' אין הלכה כתלמיד הע' 12 {מ"מ}
יח/כד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יח/כד באר דוד שבת ח"א סי' נו אות ז
יח/כד באר מלך שבת קונטרס המלאכות - מעמר ד"ה והנה {מ"מ}
יח/כד בכורי אברהם דף מ ע"ב {כר' יוסי}
יח/כד ברור הלכה שבת פ ע"א ציון ו, צז ע"ב ציון ה
יח/כד ברכת אהרן שבת עמ' קסו
יח/כד דברות משה ב"ב ח"ב סי' נג ענף א
יח/כד דברות משה מועד ח"א עמ' כז, תקעד {היתה ביניהן כרמלית הרי הן כרשות אחת}
יח/כד דגל ראובן ח"א סי' ה
יח/כד חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"ב ס"ק יב
יח/כד חוות יאיר סי' קמט
יח/כד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' סא
יח/כד חסדי דוד ח"ב עמ' פא
יח/כד חתן סופר או"ח ח"א עמ' מד
יח/כד טל אורות (ר' שאול) עמ' ריד
יח/כד כתר המלך
יח/כד לשנת השמיטה עמ' ז
יח/כד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סו ע"א
יח/כד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תה
יח/כד מעט צרי
יח/כד מקראי קדש (תשנג) עמ' רסח
יח/כד מראה הפנים שבועות דף א
יח/כד מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/כד משמרת חיים ח"ב עמ' מח
יח/כד משמרת חיים ח"ב עמ' מח, ח"ג עמ' כד
יח/כד משנה הלכות ח"ח סי' צד אות לב {היתה ביניהן כרמלית}, סי' קטז אות לב
יח/כד משק ביתי סי' ריז (צג ע"ב, צד ע"א) {מ"מ}
יח/כד נזר הקדש (רזין) מנחות דף פה ע"ג
יח/כד נר יצחק (ארדיט) עמ' יב, קד {מ"מ - הלכה כרבה}
יח/כד נרות אהרן
יח/כד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' כ
יח/כד עורה שחר דף לג ע"א
יח/כד עסק התורה עמ' קכז
יח/כד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צג, צח
יח/כד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תפז
יח/כד שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' תקפז-תקפח
יח/כד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תפז
יח/כד שערי טהר ח"ו סי' לז אות ב
יח/כד שפת אמת על התלמוד ח"א דף עג ע"ד
יח/כה אור יעקב שבת דף לד ע"ג, לה ע"ב
יח/כה בד קודש (דאנון)
יח/כה טל אורות (ר' שאול) עמ' ריד
יח/כה לב שלם [תוספת שבת דף ק]
יח/כה מנחת חינוך ח"א עמ' פז
יח/כה מרכה"מ אלפ' [חזון נחום טהרות קנח ע"א]
יח/כה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' עו {חצי שיעור - פטור}
יח/כה קהלת יעקב (אלבעלי)
יח/כה שערי טהר ח"ג שער א סי' יד אות ו
יח/כה תורת המלאכות ח"ב עמ' שיז אות רעא
יח/כה תשורת שי מהדו"ק סי' שכז
יח/כו אבן ישראל (פישר)
יח/כו אור יעקב שבת דף לד ע"ג, לה ע"ב
יח/כו אפריון ט עמ' לג
יח/כו ברור הלכה שבת צא ע"א ציון א
יח/כו גן דוד דף נח ע"א
יח/כו דברי יהודה דף ב ע"ב {ספק}
יח/כו דברי ירמיהו
יח/כו דגל ראובן ח"ב סי' יז
יח/כו וזאת ליהודה (זלצר) עמ' לב
יח/כו זכרון בנימין ח"ב עמ' לה, מו
יח/כו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' מז {מ"מ}
יח/כו חמדת יעקב עמ' 130
יח/כו טל אורות (ר' שאול) עמ' ריד
יח/כו יצחק ירנן
יח/כו מנחת אשר שבת עמ' רמז
יח/כו מנחת חינוך ח"א עמ' קסב
יח/כו מקראי קדש (תפט) דף קה ע"א
יח/כו מקראי קדש (תשנג) עמ' רעב
יח/כו מר קשישא עמ' יב
יח/כו מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' מש"כ בהל' אה"ט פ"ד הי"ג ושער אפרים שנא]
יח/כו מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/כו משנת ר' אהרן זרעים עמ' רנא
יח/כו נזר הקדש (רזין) מנחות דף פג ע"א {מ"מ}
יח/כו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' יט
יח/כו עצי אלמוגים סי' שסח דף פ
יח/כו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' ריא {פחות מכגרוגרת}
יח/כו שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' שז, תקב-תקג
יח/כו תוצאות חיים (תשסה) עמ' קעה
יח/כז אור הישר [כ"מ הל' אה"ט פ"ד הי"ג, מל"מ הל' טו"א פ"ד ה"א, אור הישר מנחות נד ע"ב]
יח/כז אור צהיר
יח/כז ברור הלכה שבת צא ע"א ציון ד, ה
יח/כז בריכת ירושלים עמ' מא
יח/כז ברכת יעקב (הירש) או"ח סי' ד {מל"מ}
יח/כז דברי אמת (תשעט) עמ' תפו {פחות מכביצה מצטרף עם כזית לטמא אחרים}
יח/כז דברי ירמיהו
יח/כז זכרון בנימין ח"א עמ' סו, קצב
יח/כז זכרון בנימין ח"ב עמ' לו
יח/כז חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' כו
יח/כז חמדת יעקב עמ' 122
יח/כז טל אורות (ר' שאול) עמ' ריד
יח/כז יד אברהם טהרות עמ' פ
יח/כז יצחק ירנן
יח/כז מילי דמרדכי
יח/כז מנוחת אשר ח"ב דף כד ע"א {זרק כזית תרומה}
יח/כז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תמח {דיחוי}
יח/כז מנחת חינוך ח"א עמ' פו, קנא
יח/כז מקדש דוד החדש טהרות עמ' י
יח/כז מקראי קדש (תפט) דף קה ע"א (פעמיים)
יח/כז מקראי קדש (תשנג) עמ' רעב
יח/כז מר קשישא עמ' יב
יח/כז מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/כז משנה הלכות ח"ד סי' רנ {כזית אוכל לבית טמא}
יח/כז משנת יהודה ח"א
יח/כז ניצוצי אש עמ' שע
יח/כז עבד המלך (תשא)
יח/כז עטרת ישראל עמ' שי
יח/כז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שסח ס"ק ד
יח/כז צל"ח החדש דף ט ע"ד
יח/כז קהלת יעקב (אלבעלי)
יח/כז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צח
יח/כז שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' שכז, שכט
יח/כז שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קכה
יח/כז שער המלך ח"א עמ' מב {מל"מ}
יח/כז תוצאות חיים (תשסה) עמ' עז, קעא
יח/כז תורת האשם עמ' קלט, קסב {זרק כזית}
יח/כח אבני שהם (זילברמן) עמ' נד
יח/כח אדני היד החזקה
יח/כח אור יעקב שבת דף לח ע"ג
יח/כח אפיקי ים ח"ב דף עד
יח/כח אשר למלך
יח/כח בית אהרן וישראל גל' מז עמ' נח, גל' סח עמ' כא-כב
יח/כח בית אהרן וישראל גל' צב עמ' צג {נכה עם כסא גלגלים}
יח/כח ברור הלכה שבת צ ע"א ציון ב, צג ע"ב ציון ה
יח/כח בריכת ירושלים עמ' ריח
יח/כח בשבילי ההלכה סי' א אות מ, סי' ג אות א, ז, סי' ד אות א
יח/כח בשבילי השבת - בשבילי ההלכה סי' א אות מ, סי' ג אות א, ז, סי' ד אות א
יח/כח דברות משה שבת ח"ב סי' מד ענף ב
יח/כח דברי שלמה (בלו') ח"ג
יח/כח דברי שלמה (בלו') ח"ג עמ' קיח-קכד
יח/כח הר המלך ח"ג עמ' קלג
יח/כח זמנים למלך
יח/כח חי' הרי"ט עמ' נה
יח/כח חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' שלה
יח/כח חמדת ישראל ח"ב דף מז ע"א {ראב"ד}
יח/כח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כה עמ' פב
יח/כח טל אורות (ר' שאול) עמ' ריד
יח/כח ישועות יעקב מועד עמ' רלז
יח/כח כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תסז
יח/כח לב השבת סי' סד אות טו
יח/כח לקוטי שיחות חי"ז עמ' 48, חי"ט עמ' 193
יח/כח מועדים וזמנים ח"ח הערות לח"ו סי' מג
יח/כח מחשבת חיים או"ח עמ' רג
יח/כח מלאכת מחשבת עמ' לט, רכה
יח/כח מנחת אשר שבת עמ' שכג
יח/כח מעט צרי
יח/כח מראה הפנים שבת דף סג
יח/כח מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/כח משאת המלך ח"א סי' קכא
יח/כח משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכג עמ' 378 {קופת הרוכלים}
יח/כח משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף עא {מפני שאין כוונתו להוציא}
יח/כח משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלח
יח/כח משנת חיים עירובין עמ' רסב, רסו
יח/כח נועם אליעזר (בן פורת) עמ' לב {הכלי טפלה לו}
יח/כח נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' כא
יח/כח ספיקא דרבנן עמ' קצט
יח/כח עטרת טוביה
יח/כח רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' מד, מח
יח/כח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צח
יח/כח שביתת השבת אחרי תשובת ר' אברהם ד"ה שוב
יח/כח שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' ריא


יט/111 הלכות שבת פרק יט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יט/רה"פ אהל חיים ח"ד
יט/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
יט/רה"פ אורה ושמחה
יט/רה"פ יד פשוטה
יט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יט/רה"פ מעשה רקח
יט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יט/רה"פ ס' הנייר עמ' יא
יט/רה"פ ספר הבתים ח"ב עמ' מט, צא-ק
יט/רה"פ פי' ר"י קאפח
יט/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יט/רה"פ רמב"ם הערוך
יט/רה"פ רמב"ם לעם
יט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יט/א אוצרות הרמב"ם
יט/א בדבר מלך ח"ד עמ' כא
יט/א גאולה וישועה (לונץ) דף לג ע"א {כחכמים}
יט/א דברות משה שבת ח"ב סי' נג הערה לד
יט/א דברי ירמיהו
יט/א דעת אמונה ח"ג עמ' תל
יט/א חגים ומועדים (מימון תשי"ב) עמ' קצו {חרב - תכשיט}
יט/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מד אות ח
יט/א חוקת עולם עמ' 346 {יציאה בכלי זיין}
יט/א חקרי זמנים ח"ב עמ' 23, תקצה, ח"ד עמ' שנד
יט/א טל אורות (ר' שאול) עמ' רטו
יט/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 198
יט/א מגד יהודה ח"א סי' מה אות כח
יט/א מילי דתכשיט עמ' ד {ק"ס}, קפב, קפד
יט/א מנחת עני (תקמז) דף טז ע"א
יט/א מעדני מלך (תשמח) עמ' עה-עו {סייף - משוי}
יט/א מעינות האמונה עמ' שיא {כחכמים}
יט/א משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' מז
יט/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תיז
יט/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ש {כל כלי מלחמה}
יט/א משנת יעקב כאן, ומדע עמ' רלח
יט/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תב
יט/א משפט המלחמה עמ' נא
יט/א נזר הקדש (קפלן)
יט/א ס' המאמרים (רמ"מ) ח"א עמ' תפה
יט/א סדר משנה (בוסק')
יט/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמו ע"א
יט/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 15
יט/א רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רעט
יט/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צט
יט/א שו"ע הרב או"ח סי' שא ס"ג
יט/א שם טוב
יט/א שמועות משה עמ' קנט {כלי מלחמה - כדעה שאין כלי זיין לע"ל}
יט/א שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות יח
יט/א תורת המדינה עמ' 374 {סייף}
יט/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 549
יט/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 590
יט/א תורת מנחם חע"ב עמ' 30 {כל כלי המלחמה אין יוצאין בהן בשבת כו' ואם יצא בכלים שאינן דרך מלבוש כו' הרי זה חייב}
יט/א תורת רפאל או"ח ח"ב דף כז ע"א {הגהמ"י}
יט/א תחומין ח"ה עמ' 512
יט/א תרומת הגורן ח"א עמ' 157
יט/ב אור השמש (פולייב) עמ' 329
יט/ב אנצי"ת ע' גזרה הע' 143
יט/ב אשר למלך
יט/ב בני שמואל דף יד ע"א
יט/ב ברור הלכה שבת נט ע"ב ציון ג, ס ע"א ציון ב, ביצה טו ע"א ציון ג
יט/ב דברי ירמיהו
יט/ב הארת ירוחם קדושין ח"ב דף ח ע"ד
יט/ב הר המלך ח"ג עמ' נח
יט/ב הרמב"ם והלכותיו
יט/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' רטו
יט/ב מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' ביה"ב פ"ז ה"ב]
יט/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/ב משנת יעקב
יט/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' ל {השמיט תרי המייני - שבת נט ע"ב}
יט/ב עבד המלך (תשא)
יט/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צט
יט/ב שו"ע הרב או"ח סי' יג סעיפים א-ב
יט/ב שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תמב
יט/ב שם טוב
יט/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף ו ע"ג
יט/ב תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' רמד
יט/ג אשר למלך
יט/ג בית ארזים - ס' הגליונות
יט/ג בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' עט {ראב"ד}
יט/ג ברור הלכה שבת נט ע"ב אחרי ציון ו, סב ע"א ציון ג
יט/ג גליונות אבני נזר
יט/ג דברות משה שבת ח"ב סי' מד ענף ד, סי' נ ענף ה
יט/ג דברי יואל - שו"ת עמ' רנב
יט/ג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ז ס"ק יט
יט/ג הרמב"ם והגאונים עמ' 186
יט/ג ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' קעה
יט/ג זכרון בנימין ח"א עמ' צז
יט/ג חזו"א על הרמב"ם
יט/ג חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' פה, פז
יט/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' רטו
יט/ג טל נתן עמ' שג
יט/ג יד אברהם כלים עמ' קלא
יט/ג יצחק ירנן
יט/ג לבושה של תורה סי' נז אות טו {לא ילבש בטבעת אשה}
יט/ג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' מ
יט/ג מגד יהודה ח"א סי' לט אות ח, סי' מא אות יד
יט/ג מילי דתכשיט עמ' קנד
יט/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
יט/ג מעיני מים מקואות עמ' רלב
יט/ג משאת המלך (אדרי)
יט/ג ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רלא
יט/ג ס' הנייר עמ' י
יט/ג עבודת משא (מאיר) ח"א
יט/ג עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות ו
יט/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לה ע"ב, מה ע"ד
יט/ג שברי לוחות עמ' 43 {הגהמ"י}
יט/ג שו"ע הרב או"ח סי' שא ס"ו, מהדו"ת סי' שא ד"ה והנה והגהה י, סי' שג ס' יב
יט/ג שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות רסה
יט/ג תורה לשמה (תשעג) עמ' רמב
יט/ד אגרות משה ח"ח עמ' מ
יט/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קכא
יט/ד ברור הלכה שבת נט ע"ב ציון ג בסופו, סב ע"א ציון ג
יט/ד גליוני הגר"ש עמ' נז
יט/ד המאיר לארץ [ברכת אברהם סי' טז]
יט/ד הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק עה
יט/ד הרמב"ם והגאונים עמ' 186
יט/ד טהרת אליהו עמ' רסא
יט/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' רטז
יט/ד יצחק ירנן
יט/ד ישועות יעקב מועד עמ' רכה-רכו
יט/ד לבושי מרדכי או"ח עמ' רסח
יט/ד מילי דתכשיט עמ' מב, קכז, רד
יט/ד מעיני מים מקואות עמ' רכט
יט/ד מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רו]
יט/ד מראה הפנים שבת דף לג
יט/ד משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' לו
יט/ד משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' לח
יט/ד משנת ראשונים (הירשפלד)
יט/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות א {הגהמ"י}
יט/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ע אות א {הגהמ"י}
יט/ד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רלא
יט/ד עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות ו
יט/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
יט/ד קרית מלך
יט/ה אור הישר [תורת רפאל הל' שבת סי' טו]
יט/ה אור צהיר
יט/ה אמת ליעקב מועד עמ' קלד
יט/ה ברור הלכה שבת ס ע"א ציון א, סב ע"א ציון ג, ז, סג ע"ב ציון א, קיב ע"א ציון א פסקה ג
יט/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שצח
יט/ה דברות משה שבת ח"ב סי' נ ענף א
יט/ה חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' צא
יט/ה חק נתן דף רכג ע"א
יט/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' רטז
יט/ה טל נתן עמ' שיא
יט/ה יצחק ירנן
יט/ה ישועות יעקב מועד עמ' רכה
יט/ה להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' כט
יט/ה מילי דתכשיט עמ' רב, רד, רלא
יט/ה מראה הפנים שבת דף לג
יט/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/ה משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' לו
יט/ה משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' לט
יט/ה משנה הלכות ח"ז סי' לז
יט/ה משנת יעקב כאן, ומדע עמ' רלז-רמ
יט/ה ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רלא
יט/ה עולת איש (אלישר) דף ח ע"ג
יט/ה עטרת שבת עמ' קמה
יט/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לה ע"ב, מד ע"ג, רב ע"ב
יט/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צט
יט/ה שו"ע הרב או"ח מהדו"ת סי' רנב-שד ד"ה אבל, סי' שא סעיפים ב, ה, מהדו"ת סי' שא ד"ה ושיטה וד"ה ואבל, סי' שג ס' כא
יט/ה שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' יח
יט/ה שם טוב
יט/ה תורת רפאל או"ח ח"ב דף כו ע"ב
יט/ו אדני היד החזקה
יט/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 65
יט/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יט/ו בגדי כהונה (שחור) עמ' קח
יט/ו בית ארזים - ס' הגליונות
יט/ו ברור הלכה שבת נז ע"א ציון א, נז ע"ב ציון ג, נט ע"א ציון ב, סג ע"ב ציון א
יט/ו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קג
יט/ו טל אורות (ר' שאול) עמ' רטז
יט/ו ללשונות הרמב"ם
יט/ו מילי דתכשיט עמ' סה-סו, פא, קמב, רלו
יט/ו מראה הפנים שבת דף לג (ד"ה במה, ד"ה לא, וד"ה רב)
יט/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/ו משנת ראשונים (הירשפלד)
יט/ו סדר משנה (בוסק')
יט/ו קרית מלך
יט/ו שו"ע הרב או"ח סי' שא מהדו"ת ד"ה אבל, סי' שג ס"ד
יט/ו שושן עדות דף נו ע"ג
יט/ו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קלד
יט/ז בגדי כהונה (שחור) עמ' קנו
יט/ז ברור הלכה שבת נז ע"א ציון ה, נז ע"ב אחרי ציון ו, נט ע"ב ציון ו, סד ע"ב ציון ב, סה ע"א ציון ה
יט/ז הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כט ס"ק עה
יט/ז הר המלך ח"ה עמ' מב
יט/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 14
יט/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כז אות ה
יט/ז חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' רז
יט/ז טהרת אליהו עמ' רסא
יט/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' ריז
יט/ז ישועות כהן לקוטים סי' ז ס"ק ה
יט/ז ישועות כהן שבת סי' נט ס"ק א, סי' סב ס"ק ד-ה
יט/ז ללשונות הרמב"ם
יט/ז מילי דתכשיט עמ' סא, עב, רפח
יט/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
יט/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
יט/ז מראה הפנים שבת דף לג
יט/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/ז משנה הלכות ח"ב דף קיז ע"א
יט/ז משנה הלכות ח"ב סי' עד דף קיז ע"א
יט/ז משפטי עזיאל ח"ט עמ' קמא
יט/ז נתיב אברהם ח"ב עמ' קל
יט/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תיב
יט/ז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרטו
יט/ז עבד המלך (תשא)
יט/ז עמק יהושע אחרון עמ' לח
יט/ז פרנס לדורו עמ' 193
יט/ז שאילת יעבץ ח"ב סי' ח
יט/ז שאל האיש דף כח ע"ג
יט/ז שדה אלחנן ח"ב עמ' נא {שן של זהב}
יט/ז שו"ע הרב או"ח סי' שג ס"ה
יט/ז שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' מ-מא
יט/ז שם טוב
יט/ז שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' רצט
יט/ח אות היא לעולם ח"ב דף קמט ע"ב
יט/ח ארצות החיים סי' לא ארץ יהודה אות א עמ' תלג-תלד {תפילין בחצר שינה מעורבת}
יט/ח ברור הלכה שבת סד ע"ב ציון ה
יט/ח ברית הלוי דף ג ע"ג
יט/ח גנזי אבא עמ' קמז
יט/ח דברי אברהם (מנדלסון) דף סו ע"א-ע"ב {חצר שאינה מעורבת}
יט/ח דברי ירמיהו
יט/ח חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' ז ס"ק ג
יט/ח טל אורות (ר' שאול) עמ' ריז
יט/ח ישועות כהן לקוטים סי' ח ס"ק ד
יט/ח ישועות כהן שבת סי' סג ס"ק ג, ח
יט/ח מבוא למשנה תורה עמ' 364
יט/ח מילי דתכשיט עמ' מד, רנה, רסה
יט/ח מפתח הבאורים [שאגת אריה סי' מב]
יט/ח משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' לז
יט/ח משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' מ
יט/ח נחלת ישראל עמ' קפט
יט/ח ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רלא
יט/ח עבד המלך (תשא)
יט/ח עטרת ישראל עמ' פט
יט/ח עמודי שלמה ח"א עמ' קמו, קנ {הגהמ"י אות י}
יט/ח עמק יהושע ח"א סי' ד, דף יט
יט/ח צמח מנחם דף סה ע"א, סט ע"ד {מה שאסור לצאת ברה"ר - מותר בחצר המעורבת}
יט/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מג ע"ב
יט/ח שו"ע הרב או"ח סי' שא קו"א אות ח, סי' שג ס' כג
יט/ח שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' רצט
יט/ח שער המלך ח"א עמ' לו
יט/ח תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' רנב ס"ק טו-טז
יט/ח תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' רמו
יט/ח תורת רפאל או"ח ח"ב דף כח ע"ד
יט/ט אגרות משה יו"ד ח"א סי' צט
יט/ט אדני היד החזקה
יט/ט אור הישר
יט/ט אור זרוע השלם שבת עמ' ריט
יט/ט בית שמש
יט/ט ברור הלכה שבת נז ע"א ציון ג, סד ע"ב ציון ב
יט/ט ברכי יוסף או"ח סי' שג ס"ב
יט/ט דברות משה נדה וטהרות עמ' תתקלג {מפני שהמים באין בהן ואינן חוצצין}
יט/ט דברות משה שבת ח"ב סי' מד ענף א
יט/ט זרע יצחק (לומברוזו)
יט/ט חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' ק
יט/ט חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' רח {לח"מ}
יט/ט חנא וחסדא ח"א דף י ע"ד
יט/ט טל אורות (ר' שאול) עמ' ריז
יט/ט טל נתן עמ' קנא, רד, רי, ריז, שצג
יט/ט ישועות כהן שבת סי' סב ס"ק ג
יט/ט לב שלם [אליה רבה סי' שג]
יט/ט ללשונות הרמב"ם
יט/ט מגדל צופים ח"ה סי' עט
יט/ט מילי דתכשיט עמ' ס, רמה
יט/ט מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' יז ס"ק לט
יט/ט מעיני המים
יט/ט מראה הפנים שבת דף לג (ד"ה הא וד"ה רב), לז
יט/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/ט מרכה"מ אלפ'
יט/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' תיד {לח"מ}
יט/ט עבד המלך (תשא)
יט/ט צרור החיים (קצבי) דף עז ע"ד
יט/ט שאילת יעבץ ח"ב סי' ז
יט/ט שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' מ-מא
יט/ט שם טוב
יט/י בגדי כהונה (שחור) עמ' קח
יט/י בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ד ס"ק יג
יט/י ברור הלכה שבת נז ע"א ציון ה, נז ע"ב ציון ג, נט ע"ב ציון א, סה ע"א ציון ח (עמ' קמא)
יט/י זרע יצחק (לומברוזו)
יט/י טהרת אליהו עמ' רסב
יט/י טל אורות (ר' שאול) עמ' ריז
יט/י לב שלם [תוספת שבת דף כב]
יט/י מילי דתכשיט עמ' סו, קלו, קמד, שט
יט/י מראה הפנים שבת דף לג (ד"ה הא וד"ה רב), לח
יט/י משנת ראשונים (הירשפלד)
יט/י סדר משנה (בוסק')
יט/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מד ע"ג
יט/י קהלת יעקב (אלבעלי)
יט/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צט
יט/י שו"ע הרב או"ח סי' שג ס"ח
יט/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' צט
יט/יא בית אבי ח"ב סי' יג עמ' כח {הגהמ"י}
יט/יא ברור הלכה שבת סד ע"ב אחרי ציון ב, סה ע"א ציון א
יט/יא דברות משה נדה וטהרות עמ' תתקלג {יוצאה אשה במוך שבאזנה והוא שיהיה קשור באזנה}
יט/יא דברות משה שבת ח"ב סי' נג הערה לב
יט/יא טל אורות (ר' שאול) עמ' ריז
יט/יא ישועות כהן שבת סי' פב ס"ק ו
יט/יא מילי דתכשיט עמ' רנב, רעו
יט/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/יא משאת המלך (אדרי)
יט/יא ס' הנייר עמ' יא
יט/יא שו"ע הרב או"ח סי' שב קו"א אות א
יט/יא תורת המלאכות ח"ח עמ' פט אות עו
יט/יב אדני היד החזקה
יט/יב אות היא לעולם ח"ב דף קס ע"ב
יט/יב ברור הלכה שבת סד ע"ב ציון ג, סה ע"א ציון ח (עמ' קמא), סה ע"ב ציון ה
יט/יב דברות משה שבת ח"ב סי' נג הערה לג
יט/יב דברי חיים (אוירבך) ר"ה סי' ב ד"ה אב"ה
יט/יב הר המלך ח"ה עמ' מב-מג
יט/יב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שצג
יט/יב טל אורות (ר' שאול) עמ' ריז
יט/יב ישועות כהן שבת סי' פב ס"ק ו
יט/יב כתב משה ח"ב עמ' לג
יט/יב ללשונות הרמב"ם
יט/יב מילי דתכשיט עמ' שי, שיז
יט/יב מעט צרי
יט/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
יט/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/יב מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' יז אות א {פלפל}
יט/יב משאת המלך (אדרי)
יט/יב משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קמד
יט/יב משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' קנא
יט/יב משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' רז-ריב
יט/יב נודע בשערים (מנד') שער משפט דף י ע"ד
יט/יב נחלת ישראל עמ' תקטז
יט/יב נר מצוה (ואלק) שרשים דף לו ע"ג {לא תערים}
יט/יב ס' הנייר עמ' יא
יט/יב ס' הפרנס עמ' קפא {הגהמ"י}
יט/יב סוגיא דמוקצה נתיב ג אות כד, נתיב טו אות יט
יט/יב עץ החיים (קלוגר) עמ' רי
יט/יב ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק טו אות יד {מרכה"מ}
יט/יב קהלת יעקב (אלבעלי)
יט/יב קרית מלך
יט/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צט
יט/יב שו"ע הרב או"ח סי' רעא קו"א אות ג
יט/יב שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' מ {מרכה"מ}
יט/יב שם טוב
יט/יב תורת המלאכות ח"ח עמ' פט אות עו
יט/יב תורת חיים וחסד עמ' רלג {מפני ריח הפה}
יט/יג אבן האזל
יט/יג אדני היד החזקה
יט/יג באר משה (שטרן) ח"א סי' לו אות ז עמ' קו
יט/יג ברור הלכה שבת סה ע"א ציון ז (עמ' קמב), סז ע"א ציון ב
יט/יג בשבילי ההלכה סי' א אות מא, סי' ג אות א
יט/יג בשבילי השבת - בשבילי ההלכה סי' א אות מא, סי' ג אות א
יט/יג דברות משה נדה וטהרות עמ' תתקלז {יוצא אדם בקיסם שבשיניו ושבסנדלו לרה"ר ואם נפל לא יחזיר}
יט/יג דברי יציב או"ח עמ' רצג {שלא יכרוך חוט}
יט/יג דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 135 ואילך
יט/יג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כא
יט/יג חדושים ובאורים (גרי') שבת סי"ג לדף סד ע"ב
יט/יג חוות יאיר (תשנז) עמ' תרנח
יט/יג חוות יאיר סי' רלד
יט/יג חסדי דוד ח"ב עמ' מב
יט/יג טל אורות (ר' שאול) עמ' ריח
יט/יג ישועות כהן שבת סי' עח ס"ק ז, סי' פד ס"ק ב
יט/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכג
יט/יג לבושי מרדכי או"ח עמ' רצב, שלג
יט/יג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קכט
יט/יג ללשונות הרמב"ם
יט/יג לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף יז ע"ב
יט/יג מילי דתכשיט עמ' שא
יט/יג מעט צרי
יט/יג מצות ביקור חולים סי' כו אות ז
יט/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/יג ס' הנייר עמ' יא
יט/יג פותח יד
יט/יג ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ח אות ב {והוא שיאמרו הרופאים שהוא מועיל}
יט/יג קרית מלך
יט/יג שארית נתן (לוברט)
יט/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נה
יט/יג שו"ע הרב או"ח סי' שא סעיפים יט-כ, מהדו"ת סי' שא ד"ה ושיטה וד"ה אבל
יט/יג שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכו
יט/יג שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 37
יט/יג שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' סח
יט/יג שמות בארץ (תשנט) עמ' קכב
יט/יג תוספתא כפשוטה מועד עמ' 69
יט/יג תורת המלאכות ח"ח עמ' פט אות עו
יט/יג תחומין חט"ו עמ' 364, חי"ח עמ' 380, חי"ט עמ' 414
יט/יג תשובות ר' איסר יהודה עמ' נז {שיאמרו הרופאים שהוא מועיל}
יט/יד אמת ליעקב מועד עמ' קלח
יט/יד ארצות החיים סי' לא ארץ יהודה אות א עמ' תל-תלב, תלה {תפילין}
יט/יד ברור הלכה שבת סא ע"א ציון ו, סו ע"ב ציון ח
יט/יד דברות משה שבת ח"א סי' יב ענף ג
יט/יד דברי יציב או"ח עמ' שג {דרך מלבוש}
יט/יד דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 129
יט/יד הארת ירוחם קדושין ח"ב דף ח ע"ג
יט/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 106
יט/יד חק נתן דף רכג ע"ב
יט/יד טל אורות (ר' שאול) עמ' ריט
יט/יד ישועות יעקב מועד עמ' רכג
יט/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכג
יט/יד כנפי נשרים
יט/יד כתר המלך
יט/יד לחם שלמה (ערנרייך) סי' קיא אות ז
יט/יד מבוא למשנה תורה עמ' 359
יט/יד מילי דתכשיט עמ' טו
יט/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/יד משנת יהודה עמ' רלג
יט/יד משנת יעקב כאן, ומדע עמ' רלז-רמ
יט/יד נקדש בצדקה סי' קצ
יט/יד ס' הנייר עמ' יא
יט/יד עטרת שבת עמ' קנד-קנה
יט/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמה
יט/יד פאת שדך יו"ד עמ' צ {השמיט שלא יקשור בשיר ובטבעת}
יט/יד פרי אליעזר עמ' תקלז
יט/יד צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' צח {בתפילין}
יט/יד קהלת יעקב (אלבעלי)
יט/יד שאילת משה עמ' נג
יט/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נה, ח"ט סי' צט
יט/יד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רפח {תפילין}
יט/יד שיח יוסף ח"ב עמ' רלג
יט/יד שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' כט
יט/יד שם יוסף (אליקים) הל' תענית פ"ב ה"ה
יט/יד שמות בארץ (תשנט) עמ' קכב
יט/יד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף פב ע"ג-ע"ד
יט/יד שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' עו {הגהמ"י אות ש}
יט/יד שפת אמת על התלמוד ח"א דף נז ע"ג
יט/יד תורת רפאל או"ח ח"ב דף סח ע"ג {קמיע שאינו מומחה - מדרבנן}
יט/יד תחומין חט"ו עמ' 364, חי"ח עמ' 381
יט/טו מרכבת המשנה מהדו"ק [פטורין משום שזו הוצאה כלאחר יד]
יט/טו אדני היד החזקה
יט/טו אור הישר [אור הישר ירושלמי שבת פ"ו ה"ח]
יט/טו באר משה (שטרן) ח"א סי' לו אות ה, אות ז עמ' קו
יט/טו בית אהרן וישראל גל' עו עמ' קיד {מ"מ}
יט/טו ברור הלכה יומא עח ע"א ציון א
יט/טו ברור הלכה שבת ס ע"א ציון ג, סו ע"א ציון א, סו ע"ב ציון א
יט/טו גופי הלכות (תשסו) עמ' תד
יט/טו הר המלך ח"ה עמ' מג
יט/טו זכרון סופרים {מפני שאינן מדרכי המלבוש} [עיין משנה ברורה סימן שא בשער הציון אות עח ועט]
יט/טו חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קלג {קיטע}
יט/טו חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפו
יט/טו חזו"א על הרמב"ם
יט/טו חסדי דוד ח"ה עמ' תשסה, ח"ח עמ' קנג
יט/טו טל אורות (ר' שאול) עמ' ריט
יט/טו ידיו של משה דף עה ע"ב
יט/טו ישועות כהן שבת סי' פט ס"ק ג
יט/טו כתר המלך
יט/טו מילי דתכשיט עמ' שלו
יט/טו מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות)
יט/טו מראה הפנים שבת דף לה
יט/טו משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמה
יט/טו משנת יהודה ח"ב פכ"ד ה"ד
יט/טו משנת ראשונים (הירשפלד)
יט/טו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' טז אות ג {מנעל חדש}
יט/טו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' מה אות ג {מנעל חדש}
יט/טו נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' ט עמ' נ
יט/טו ס' העתים עמ' 322
יט/טו ס' הפרנס עמ' קפג
יט/טו קהלת יעקב (אלבעלי)
יט/טו שו"ע הרב או"ח סי' שא קו"א אותיות ה, יב, טז
יט/טו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרסו
יט/טו שם טוב
יט/טו שער המלך ח"ב עמ' שד
יט/טז אדני היד החזקה
יט/טז ברור הלכה שבת נ ע"א ציון ד
יט/טז דבורך של שבת עמ' תסט
יט/טז הר המלך ח"ה עמ' מג
יט/טז טל אורות (ר' שאול) עמ' ריט
יט/טז ישועות כהן שבת סי' פה ס"ק ז
יט/טז מחשבת חיים או"ח עמ' רכ
יט/טז מילי דתכשיט עמ' רצט
יט/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' שמב
יט/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/טז נחלת בנימין עמ' לב
יט/טז סיני ק עמ' מ
יט/טז קרית מלך
יט/טז שו"ע הרב או"ח סי' שא ס' סב
יט/יז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קג
יט/יז ברור הלכה שבת קמו ע"ב ציון ט
יט/יז בשבילי ההלכה סי' א אות לא
יט/יז בשבילי השבת - בשבילי ההלכה סי' א אות לא
יט/יז דברות משה שבת ח"ב סי' נ ענף ג
יט/יז חסדי דוד ח"ב עמ' מח
יט/יז טל אורות (ר' שאול) עמ' ריט
יט/יז מאור ישראל
יט/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/יז מרכה"מ אלפ' [שו"ת מהרשד"ם אהע"ז סי' ד]
יט/יז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' טו {כובע גשם}
יט/יז משנה הלכות ח"ב דף קיב ע"א, קיד ע"א
יט/יז ראש אליהו ח"א עמ' רג
יט/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צט
יט/יז שו"ע הרב או"ח סי' שא ס' מא
יט/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יט/יח ברור הלכה שבת נז ע"ב אחרי ציון ו {מרכה"מ}, נח ע"א ציון א, קמז ע"א ציון ב
יט/יח חי' חפץ חיים
יט/יח חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' פא {מ"מ}
יט/יח טל אורות (ר' שאול) עמ' רכ
יט/יח ישועות כהן שבת סי' עא ס"ק ג, סי' עב ס"ק ב-ג
יט/יח כתר המלך
יט/יח מילי דתכשיט עמ' צד
יט/יח מראה הפנים שבת דף לג
יט/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/יח עומק הפשט ח"ב עמ' רח
יט/יח עיונים (פאור) עמ' 15
יט/יח שו"ע הרב או"ח סי' שא סעיפים לה-לו, קו"א אות ח
יט/יח תשובות הראב"ד סי' מח
יט/יט אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נ
יט/יט ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' נז, סה
יט/יט בית אבי ח"ב סי' לג {בלי נימה כרוכה באצבעו}
יט/יט בית אהרן וישראל גל' סח עמ' כב [רש"י שבת קמז - שלא יפול מכתפיו]
יט/יט ברור הלכה שבת קמז ע"א ציון ב, קמז ע"ב ציון ג
יט/יט הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ז ס"ק יט, לז
יט/יט חי' חפץ חיים
יט/יט חסדי דוד ח"ב עמ' ה
יט/יט טל אורות (ר' שאול) עמ' רכ
יט/יט ישועות כהן שבת סי' סט ס"ק ה, ט
יט/יט מילי דתכשיט עמ' לג
יט/יט משאת המלך (אדרי)
יט/יט משנה הלכות ח"ב דף קיז ע"ד
יט/יט משנה הלכות ח"ב סי' עד דף קיז ע"ד
יט/יט נרות אהרן
יט/יט ציץ הקודש ח"א דף פט ע"א
יט/יט קרבן אשה דף עח ע"ג
יט/יט ראש אליהו ח"א עמ' רו
יט/יט שו"ע הרב או"ח סי' שא ס' לז
יט/יט שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כח
יט/כ אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' מא-מב
יט/כ אבני השוהם (הורוויץ) דף לא ע"ב, לב ע"ב וע"ד {טלית לא מצויצת}
יט/כ אגרות משה ח"ח עמ' מג
יט/כ אגרות משה יו"ד ח"א סי' נה
יט/כ אדני היד החזקה
יט/כ אדני נחושת עמ' מז
יט/כ אור הישר [תורת האוהל (תשח) דף סז ע"א, ווי העמודים על ס' יראים סי' יז אות יד, כ"מ הל' ציצית פ"ג ה"ח, מעשי למלך הל' ביה"ב פ"א דף נט ע"א]
יט/כ אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ד ד"ה בש"ע
יט/כ ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' מה, ח"ב עמ' קלד
יט/כ בגדי כהונה (שחור) עמ' יח
יט/כ בדבר מלך חי"ג עמ' קכג
יט/כ בית אבי ח"ב סי' כה עמ' מא
יט/כ בית אהרן וישראל גל' מד עמ' קטו-קטז
יט/כ בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' פ-פא
יט/כ ברור הלכה שבת קלט ע"ב ציון ד
יט/כ ברית הלוי דף טו ע"ג, יז ע"ג
יט/כ ברכי יוסף או"ח סי' יג ס"א
יט/כ דברי ירמיהו
יט/כ הגהות חבר בן חיים
יט/כ הר המלך ח"ג עמ' קלג-קלד, ח"ה עמ' מד
יט/כ הררי קדם שבת עמ' רפז
יט/כ חיי אריה דף לד ע"ב
יט/כ חיים ומלך
יט/כ חלקת מאיר
יט/כ חמדת ישראל ח"א דף נז ע"ד, קלח ע"ב {קובץ}, ח"ב דף טו ע"ג, ומפתחות והגהות עמ' ב
יט/כ חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ג עמ' י-יא {יציאה בשבת עם תפילין}
יט/כ חתן סופר כאן [חתן סופר או"ח ח"א סדר עבודת היום שער הגדילים והכלאים סי' כד], וחתן סופר או"ח ח"א עמ' קב, קד
יט/כ טל אורות (ר' שאול) עמ' רכ
יט/כ טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' רכו
יט/כ יד ישראל ח"ב
יט/כ יד פשוטה אהבה עמ' תתב, תתסו
יט/כ יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלד
יט/כ יחוה דעת ח"ה עמ' יא
יט/כ ישועות כהן שבת סי' סז ס"ק ד, סי' עג ס"ק ג, ז, סי' עח ס"ק ב
יט/כ כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תמז
יט/כ כנף איש יהודי עמ' שמה
יט/כ לב חיים (פלג'י) ח"א דף קטז ע"א
יט/כ לבושי מרדכי או"ח עמ' ו, רפז
יט/כ מבוא למשנה תורה עמ' 257
יט/כ מגידות (תשעג) סי' קמט עמ' קיג, קטו
יט/כ מגילת ספר לאוין דף קיב ע"א {היוצא בטלית שאינה מצוייצת}
יט/כ מגן גבורים (או"ח) סי' יג ס"ק א
יט/כ מחנה יוסף ציצית עמ' קח, קכב
יט/כ מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ע ע"ג
יט/כ מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' קלד
יט/כ מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' קסג, ח"ד עמ' כט
יט/כ מסורה ח"ט עמ' ע
יט/כ מעשה בצלאל סי' צ
יט/כ מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף נט ע"ב, רמב ע"א
יט/כ מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שנג
יט/כ מפניני הרב עמ' כא
יט/כ מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות)
יט/כ מקראי קדש (תשנג) עמ' שמח
יט/כ מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/כ מרכה"מ אלפ' [מגילת ספר קיב ע"א]
יט/כ משברי ים עדל"ת סי' יט ס"ק ב
יט/כ משיב דבר ח"א סי' ב
יט/כ משנה הלכות ח"ו סי' ה
יט/כ משנה שלמה עמ' כג
יט/כ משנת יהודה ח"א
יט/כ משנת ראשונים (הירשפלד)
יט/כ נחל איתן
יט/כ נרות זכריה עמ' פו
יט/כ נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' ס עמ' צז
יט/כ סדר משנה (בוסק')
יט/כ סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף ט ע"ב
יט/כ ספרי ר' ישועה הלוי ח"ב עמ' 220
יט/כ עיונים (פאור) עמ' 15
יט/כ עמק יהושע ח"א דף כא
יט/כ ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' שנ, שנה, שנז {טלית המצוייצת כהלכתה מותר לצאת בה בין ביום בין בלילה}
יט/כ פני המלך (שטרן)
יט/כ פסקי רבנו יוסף עמ' שעא
יט/כ פרשת המלך
יט/כ ציץ הקודש ח"א דף פט ע"א-ע"ב
יט/כ צמח מנחם דף יב ע"א {טלית שאינה מצוייצת} וע"ג, כו ע"ב-ע"ד, כז ע"א {ציצית אינו משא - ההוכחה}
יט/כ קבא דתירוצא עמ' קנו
יט/כ קול דודי (תשף) (בקיצור)
יט/כ קרית מלך
יט/כ רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' קפב {מ"מ}, קפג
יט/כ שארית נתן בנימין עמ' קפו {טלית שאינה מצוייצת כהלכתה}
יט/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צט
יט/כ שבילי אשר
יט/כ שו"ע הרב או"ח סי' שא ס' מה
יט/כ שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כח
יט/כ שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תקנו-תקנז
יט/כ שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שפב-שפד
יט/כ שם טוב
יט/כ שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' סג
יט/כ שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תא
יט/כ תבונה (קרש')
יט/כ תורה אור (שנגהי) עמ' נה {לא אסר שתי חגורות זו ע"ג זו}
יט/כ תורת האוהל (תשנג) עמ' קכז {טלית שאינה מצוייצת}, קלו {נוי הבגד}
יט/כ תיבת גומא (ורשנר) עמ' קנח
יט/כ תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שכב
יט/כא אבני חפץ ח"ד עמ' מג
יט/כא אבני נזר או"ח סי' קלא אות כד
יט/כא אדני היד החזקה
יט/כא אור הישר [לבוש מרדכי סי' ב, עמק הלכה הל' שבת סי' פג]
יט/כא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 66
יט/כא אנצי"ת ע' גזרה לגזרה הע' 28 {מ"מ}
יט/כא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יט/כא בית שמש
יט/כא ברור הלכה שבת יא ע"ב ציון ה
יט/כא דברות משה שבת ח"ב סי' נ ענף א
יט/כא הר המלך ח"ה עמ' מד
יט/כא חלקת יואב החדש קונטרס הערות בשם המחבר סי' ז
יט/כא חסדי דוד ח"ב עמ' ה
יט/כא טל אורות (ר' שאול) עמ' רכ
יט/כא מגד יהודה ח"א סי' לח אות א
יט/כא מילי דתכשיט עמ' קפט
יט/כא מעיני המים
יט/כא מקורות לפסקי הרמב"ם
יט/כא מראה הפנים שבת דף לו
יט/כא מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/כא משנה הלכות ח"ב דף קטז ע"א
יט/כא ציץ הקודש ח"א דף מו ע"ד
יט/כא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לה ע"ב-ע"ג
יט/כא קרית מלך
יט/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צט
יט/כא שו"ע הרב או"ח סי' שא סעיפים ד, ט, מהדו"ת סי' שא ד"ה אבל
יט/כא שם טוב
יט/כא שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' עט
יט/כא תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קפא
יט/כב אבני חפץ ח"ד עמ' מח
יט/כב אור הישר [עמק הלכה הל' שבת סי' צב]
יט/כב בדבר המלך (קרויזר)
יט/כב דברות משה שבת ח"ב סי' נג הערה לב
יט/כב טל אורות (ר' שאול) עמ' רכא
יט/כב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' רי, רכג, רכח
יט/כב משאת המלך (אדרי)
יט/כב משנה הלכות ח"ב דף קטו ע"ב
יט/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' סו
יט/כב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קצה
יט/כג אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' עט
יט/כג אדני היד החזקה
יט/כג אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קכט {שעה"מ}
יט/כג אהלי שם כתובות סי' קכט {שעה"מ}
יט/כג אור ליהודה (תשנט) עמ' שפב
יט/כג אור צהיר
יט/כג אורח ישראל סי' יב אות ה
יט/כג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קפב {מותר להניח תפילין בשבת מדאורייתא}
יט/כג ארצות החיים סי' כו ארץ יהודה אות א עמ' שפ, סי' לא ארץ יהודה אות א עמ' תל, תלה, תמג
יט/כג בדבר מלך
יט/כג בית זבול ח"ב סי' יד אות א
יט/כג בית נפתלי (תשסו) עמ' רפט {שעה"מ}
יט/כג ביתאל ח"א דף כח ע"ב
יט/כג בן אשר סי' כד אות ג {שעה"מ}
יט/כג בנין יהושע (וילדמן) דף יב ע"ד
יט/כג ברור הלכה ביצה טו ע"א ציון ח
יט/כג ברית הלוי דף א ע"ג, יז ע"ב
יט/כג ברית עולם (ולר) סי' א אות א, ח
יט/כג ברכת אהרן מאמר קו אות ו {שעה"מ}
יט/כג ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קיד
יט/כג דברות משה מועד ח"א עמ' רלד, רלו, רלט {וחוזר ויוצא ולובש זוג שני וחולצן}
יט/כג דברות משה שבת ח"א סי' יב ענף ב
יט/כג דברי אליעזר (פרבר) ח"ב עמ' יב {זוג זוג}
יט/כג דברי ירמיהו
יט/כג דברי שלמה (ברייער) עמ' 98
יט/כג דברי שמואל (ראטה) עמ' ט
יט/כג הדר איתמר עמ' רז {דרך מלבוש}
יט/כג הר המלך ח"ג עמ' קלד, ח"ו עמ' יג, סו
יט/כג חבש פאר עמ' קח
יט/כג חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' ח {שעה"מ}
יט/כג חי' ר"י נחמיה סי' קלא אות ב
יט/כג חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' שנז
יט/כג חיי נפש ח"ד עמ' תלו {המוצא תפילין לובשן כדרכן}
יט/כג טל אורות (ר' שאול) עמ' רכא
יט/כג יצחק ירנן
יט/כג כנפי נשרים
יט/כג לב שלם [תוי"ט עירובין פ"י, מג"א סי' שא ס"ק נד, ידי אליהו סי' ט, חזון נחום קדשים דף כב ע"א, תוספת שבת דף נ]
יט/כג לבושי מרדכי או"ח עמ' רפח
יט/כג מאור למלך קדושין עמ' קנב {שעה"מ}
יט/כג מועדים וזמנים ח"ד סי' רצט עמ' עו-עז
יט/כג מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קמא, קמד
יט/כג מנחת יהודה (בוים) דף פט ע"א-ע"ב
יט/כג מנחת כהן (יוסף חיים) דף צה {שעה"מ}
יט/כג מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' לב
יט/כג מעיני המים
יט/כג מעיני התורה ח"ג עמ' קיד {שעה"מ}
יט/כג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קעד ע"ד
יט/כג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שצה
יט/כג מראה הפנים עירובין דף נח
יט/כג מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/כג מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
יט/כג משאת המלך (אדרי)
יט/כג משנת חיים עירובין עמ' רנה, רנט
יט/כג משנת יעקב כאן, ומדע עמ' רלז-רמ
יט/כג נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רלט {שעה"מ}
יט/כג נחל איתן
יט/כג נחלי יהושע עמ' קסד {שעה"מ}
יט/כג נחלת עזרא ח"ב סי' יא
יט/כג נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תקעג {המוצא תפילין בשבת ברשות הרבים לובשן כדרכן}
יט/כג ס' החיים (קלוגר) עמ' תו
יט/כג סדר משנה הל' תפילין פ"ד הי"ב (בסופו)
יט/כג עטרת ישראל עמ' פה
יט/כג עללת הבציר דף נט ע"ד
יט/כג עצי חיים על מועדים עמ' שפו
יט/כג פאר המלך עמ' רה
יט/כג פני משה (שלז')
יט/כג פרשת המלך
יט/כג פתחי שערים דף ח ע"ג, ט ע"ד
יט/כג צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' נא, קי, קטו-קטז
יט/כג צרור המור (רוטלוי) סי' ו עמ' לד
יט/כג קהלת יעקב (אלבעלי)
יט/כג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' נג {מכניסן זוג זוג}
יט/כג קרית מלך
יט/כג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צט
יט/כג שבילי אשר
יט/כג שו"ע הרב או"ח סי' שא סעיפים נא, נג
יט/כג שי כהן עמ' מט {שעה"מ}
יט/כג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שעב
יט/כג שער המלך
יט/כג שערי ישועה עמ' קיט
יט/כג תורת יצחק ח"א עמ' כד
יט/כד אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נה אות ה
יט/כד אור הישר [מ"מ לקמן פ"כ ה"ז]
יט/כד אור צהיר
יט/כד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 66
יט/כד בית אהרן (צוקרמן) עמ' רטז
יט/כד בית שמש
יט/כד ביתאל ח"א דף כח ע"ב
יט/כד הדר איתמר עמ' יז {לא קשורות}
יט/כד הר המלך ח"ו עמ' סו
יט/כד זיו משנה
יט/כד חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' ד ס"ק ב, ברכות סי' טז סק"ב
יט/כד חי' הריצ"ד
יט/כד טל אורות (ר' שאול) עמ' רכא, רכה
יט/כד לב שלם [בית דוד עירובין פ"י מ"א, תוספת שבת דף נ]
יט/כד ללשונות הרמב"ם
יט/כד מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קמט
יט/כד מקראי קדש (תשנג) עמ' רסז
יט/כד מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/כד משנת חיים עירובין עמ' רנה, רנט
יט/כד סדר משנה (בוסק')
יט/כד פני משה (שלז')
יט/כד פרשת המלך
יט/כד פתחי שערים דף ח ע"ג {ראב"ד}, ט ע"ג
יט/כד קהלת יעקב (אלבעלי)
יט/כד קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' נו {חדשים לא ילבש שמא הם קמיע}
יט/כד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קו {קשר תפילין}
יט/כד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צט
יט/כד שם טוב
יט/כד שער נפתלי דף כח ע"ב
יט/כה אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נ
יט/כה אדני היד החזקה
יט/כה חסדי דוד ח"ב עמ' רלה
יט/כה יד ישראל ח"א
יט/כה כתר המלך
יט/כה מראה הפנים עירובין דף נט
יט/כה מרכבת המשנה מהדו"ק
יט/כה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צט
יט/כה שו"ע הרב או"ח סי' שא ס' נד
יט/כה שפת אמת על התלמוד ח"א דף קיג ע"א
יט/כו אבני חפץ ח"ד עמ' מג
יט/כו אות היא לעולם ח"א דף פ ע"ד
יט/כו אנצי"ת ע' גזרה לגזרה הע' 28 {מ"מ}
יט/כו אשר למלך
יט/כו באר משה (שטרן) ח"א סי' נז אות ו עמ' קנא {חייב}
יט/כו בית אהרן (צוקרמן) עמ' לא
יט/כו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יט/כו ברור הלכה שבת יא ע"א ציון י, יב ע"א ציון ב, ד, ביצה טו ע"א ציון ו
יט/כו ברית הלוי דף ד ע"א
יט/כו ברית הלוי השלם [עי' ד"מ רנב ס"ק ט, ב"י וב"ח סי' רנב, ט"ז ס"ק ח, שאג"א סי' מב, ברית הלוי מערכה א סי' ב וסי' יב]
יט/כו דברות משה ביצה עמ' רס {אינו שוכח}
יט/כו דברות משה שבת ח"א סי' יב ענף א, סי' כ הערה עב
יט/כו דברי ירמיהו
יט/כו הדר איתמר עמ' רז {דרך מלבוש}
יט/כו השבת לקדשו דף ז ע"ג
יט/כו זכור לדוד עמ' כ
יט/כו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ביצה טו ע"א]
יט/כו חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' לט
יט/כו חסדי דוד ח"ב עמ' ה
יט/כו יד פשוטה אהבה עמ' תרכט, תרלד
יט/כו ישועות יעקב מועד עמ' תתקד
יט/כו ישועות כהן שבת סי' צד ס"ק ב
יט/כו כתר המלך
יט/כו ללשונות הרמב"ם
יט/כו מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קמא
יט/כו משא בני קהת
יט/כו משנת יהודה ח"א
יט/כו נועם ח"ח עמ' רעט [לבוש מרדכי סי' ב]
יט/כו נחל איתן
יט/כו ס' הנייר עמ' כד
יט/כו עטרת ישראל עמ' פח
יט/כו פאר המלך עמ' רכח
יט/כו קהלת יעקב (אלבעלי)
יט/כו קרית מלך
יט/כו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צט
יט/כו שביתת שבת (לר' צדוק) פ"א עמ' 65
יט/כו שו"ע הרב או"ח סי' רנב ס' יז
יט/כו שם טוב
יט/כו שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' עט
יט/כו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קפא-קפב, קצד
יט/כו תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' שנג


כ/112 הלכות שבת פרק כ *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כ/רה"פ אהל חיים ח"ד
כ/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
כ/רה"פ אורה ושמחה
כ/רה"פ יד פשוטה
כ/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כ/רה"פ מעשה רקח
כ/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כ/רה"פ ספר הבתים ח"ב עמ' קא-קה
כ/רה"פ פי' ר"י קאפח
כ/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
כ/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כ/רה"פ קהלת יעקב
כ/רה"פ רמב"ם הערוך
כ/רה"פ רמב"ם לעם
כ/רה"פ שם טוב
כ/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כ/א אבי עזרי ח"א
כ/א אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' טז עמ' לז, סי' סד עמ' קסו
כ/א אבני חפץ ח"א סי' כא, ח"ב עמ' מז
כ/א אבני נזר או"ח סי' קצו אות א
כ/א אברהם יגל
כ/א אדני היד החזקה
כ/א אור הישר
כ/א אור צהיר
כ/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 67
כ/א אמרי דוד (שליסל) דף נד ע"א {מ"מ}, סא ע"ג
כ/א אמת ליעקב מועד עמ' רפו
כ/א ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' שכז, שכט
כ/א אש תמיד עמ' קצב
כ/א אשר למלך
כ/א בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קיב
כ/א בית אהרן (כהן, תשך) דף מט ע"ד, נ ע"א, נו ע"א-ע"ג, נח ע"ב, נט ע"א
כ/א בית אהרן וישראל גל' סט עמ' כה-כו
כ/א בית זבול ח"ב סי' ו אות ח
כ/א בכורי אברהם הקדמה עמ' 6 {מחמר - באשה}, וגוף הספר דף לט ע"ד {מ"מ}
כ/א בן מלך - עניינים בש"ס עמ' קיח, קיט {מ"מ},קכט
כ/א ברור הלכה שבת קנד ע"א ציון א
כ/א ברית הלוי השלם
כ/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קנח
כ/א ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קב
כ/א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קיח
כ/א גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' לה-לו
כ/א גליונות אבני נזר
כ/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ה, עא
כ/א דברי אמת (תרכא) דף עט ע"א {מ"מ}
כ/א דברי אמת (תשעט) עמ' רלט, רמב {מגיד משנה, גבי לאו שניתן לאזהרת מיתת בי"ד}
כ/א דברי ירמיהו
כ/א דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קלד
כ/א דברי שאול שמות עמ' שנז
כ/א דעת הרמב"ם עמ' 103
כ/א דעת מרדכי ח"א דף מב ע"ד
כ/א הגהות מוהר"י קרט עמ' ע-עא
כ/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קיג
כ/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' מה
כ/א הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' כז
כ/א הר המלך ח"ג עמ' קלד, ח"ה עמ' מד, ח"ז עמ' שלב
כ/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' קיז
כ/א ויוכח אמש עמ' 22 {אבי עזרי}
כ/א זיו משנה לקמן פ"כ ה"ג {מחמר פטור}
כ/א זכרון סופרים {(וכל בהמתך)} [עיין פמ"ג במש"ז סימן שה סק"א ולקוטי סופר ח"ב דף נב ע"ב דט"ס כי כוונתו להקרא דפרשת משפטים וע"ש, ועיין תשו' מהרי"א או"ח סימן פא]
כ/א זמנים למלך
כ/א זרע אברהם (כטורזא)
כ/א חי' הרי"ט עמ' ריט
כ/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף צז-צח
כ/א חי' עזיאל
כ/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תיד, נשים ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' קמה
כ/א חכמת גרשון עמ' קפ {מ"מ}
כ/א חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ט
כ/א חמדת ימים עמ' מז
כ/א חמדת ישראל ח"ב דף כו ע"ב {כ"מ}
כ/א חמודי צבי שמות עמ' רלז, רלט
כ/א חנן אלקים עמ' עו
כ/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רטו, ריט-רכ, רלז, רמה-רמז
כ/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קצג ע"א, רא ע"ד, רב
כ/א טל אורות (ר' שאול) עמ' רכב
כ/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שסח {הגהמ"י}
כ/א טל נתן עמ' שעו
כ/א יד ישראל ח"ב
כ/א ילקוט יוסף הל' שבת סי' שה ס"ק ג
כ/א יצחק ירנן [עי' רמב"ן ומגילת אסתר שורש יד]
כ/א כרם ציון שביעית ח"ב עמ' נב ע"א
כ/א לב שלם [מקראי קדש (תפט) דף קצג ע"ב, פרי חדש הל' ע"ז פ"ה ה"ז]
כ/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' יב ע"א
כ/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קכד
כ/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' טו
כ/א ללשונות הרמב"ם
כ/א לקוטי סופר ח"ב דף נב ע"ג, עח ע"ד {מ"מ}
כ/א לשון למודים או"ח דף כג ע"ד, סג ע"ד
כ/א מאור ישראל
כ/א מאורי המועדים עמ' קצג {למען ינוח}
כ/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יב ע"ב-ע"ג
כ/א מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' עח
כ/א מטה אהרן הל' יו"ט עמ' יב
כ/א מי יהודה או"ח סי' צט אות ז {מ"מ}
כ/א מלכי בקדש (מלכי) דף קמ ע"ד {לח"מ}
כ/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כ ע"א, כא ע"ב
כ/א מנחת חינוך ח"א עמ' קפ-קפב, ח"ב עמ' רס, רסח-רסט
כ/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שיד {מ"מ}, שסט {מ"מ}, תקלג-תקלד {ספר קובץ}, ח"ב עמ' קצג {מ"מ}, תיז {מ"מ}, ח"ג עמ' שלו {מ"מ}
כ/א מעט צרי
כ/א מעין החכמה עמ' כה-כו {מ"מ}
כ/א מעיני המים
כ/א מקורות לפסקי הרמב"ם
כ/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קלז, תנח, תסא, תסג-תסד
כ/א מראה הפנים שבת דף לא, ע"ז דף ו
כ/א מראית העין (תשכ) דף קלג
כ/א מרכבת המשנה מהדו"ק
כ/א מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
כ/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ב {שביתת בהמתו}, יח, נז אות טז {למען ינוח}
כ/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' מג {שלש פרסאות מהתורה}
כ/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סה, ח"ג עמ' רנ
כ/א משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' רח {משנת יעקב}
כ/א נזר הקדש (קפלן)
כ/א נחל אשכול על ס' האשכול ח"ג סי' מה (עמ' 120) אות ט
כ/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף ח ע"ד {איסור עשה דשבות - גם במלאכות שלא היו במשכן}, מז ע"ג
כ/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תנט
כ/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' קלא
כ/א סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קצג ע"א
כ/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 33
כ/א סתירת זקנים - הלכה עמ' רטו
כ/א עבד המלך (תשא)
כ/א עין יהודה עמ' טז {שביתת בהמתו - רק עשה}
כ/א על גדות ים התלמוד עמ' 37
כ/א עמודי שלמה ח"א עמ' קס
כ/א פני משה (שלז')
כ/א פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קמא
כ/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'פח
כ/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 4, 236
כ/א צמח מנחם דף כו ע"ד
כ/א קהל יהודה חי' ביצה דף ז ע"ד, ח ע"א {מ"מ}
כ/א קובץ הערות על אבי עזרי
כ/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קיז, קיט
כ/א ראש דברך עמ' שמ
כ/א רווחא שמעתתא ח"א עמ' לב {מ"מ}
כ/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א הי"ט מקור 2
כ/א רנת יצחק יהושע עמ' תד {אינו לוקה}
כ/א שארית יהודה (בלום) דף יא ע"ג-ע"ד {מ"מ - מחמר כאילו עושה בעצמו}
כ/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קס {מ"מ}
כ/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' ק
כ/א שביתת שבת (לר' צדוק) פ"ו עמ' 86
כ/א שו"ת הריב"ש עמ' לב
כ/א שו"ת ר"י מליריאה עמ' רנח
כ/א שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שמד
כ/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' ז {שביתת בהמתו - לאו}
כ/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' פג {מ"מ}, קפד
כ/א שיח השדה (פרומר) עמ' קיג
כ/א שלל דוד
כ/א שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רמד, ח"ב עמ' קצג, ח"ג עמ' תכח-של
כ/א שמוש חכמים ג עמ' מו
כ/א שער המלך ח"א עמ' קסב
כ/א שערי שאול שבת עמ' רטו
כ/א תאריך ישראל סי' ו אות א הערה יד
כ/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' קז-קח
כ/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות קנז, קנט, קסא
כ/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שנז
כ/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תמט
כ/א תיבת גומא (ורשנר) עמ' קמח
כ/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רעא, שא, ח"ב עמ' קנה
כ/א תיבת גומא (תשסז) עמ' קיב
כ/ב אבי עזרי ח"א
כ/ב אבני חפץ ח"א סי' כא, ח"ב עמ' מז
כ/ב אגלי טל חורש סי' יא
כ/ב אגרות משה או"ח ח"ג סי' נד ענף ג
כ/ב אוצר יסודי שביעית עמ' רכו
כ/ב אור תורה (בלומ') דף פ ע"ד {לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד}
כ/ב אשר למלך
כ/ב בית אהרן (כהן, תשך) דף נג ע"ד, נו ע"א
כ/ב בית ישחק
כ/ב בן מלך - עניינים בש"ס עמ' קיח-קכ
כ/ב ברור הלכה שבת קנד ע"א ציון א
כ/ב ברכות שמים מכות פ"ג אות תעח
כ/ב גליונות אבני נזר
כ/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רמב {והלא לאו מפורש בתורה שנאמר לא תעשה מלאכה וכו'}
כ/ב דברי ירמיהו
כ/ב דברי שאול שמות עמ' שנז
כ/ב הגהות מוהר"י קרט עמ' ע
כ/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קיג
כ/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' מה
כ/ב הר המלך ח"ג עמ' קלד
כ/ב זמנים למלך
כ/ב זרע אברהם (כטורזא)
כ/ב חי' הריצ"ד
כ/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף צז-צח
כ/ב חכמת גרשון עמ' קפ {מ"מ}
כ/ב חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ט
כ/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רטו, ריט-רכ
כ/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' רכג
כ/ב כרם ציון שביעית ח"א דף סו ע"ב
כ/ב מטה אהרן הל' יו"ט עמ' יב
כ/ב מלכי בקדש (מלכי) דף קמ ע"ב
כ/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רס, רסח-רסט
כ/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שסח
כ/ב מעין החכמה עמ' כו
כ/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' צד, תנג
כ/ב מרגליות הים סנהדרין פה ע"א אות י
כ/ב מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
כ/ב משנת המדינה עמ' 230, 234
כ/ב משנת יעקב
כ/ב נר מצוה (ואלק) מערכות דף ט ע"א {מ"מ - רש"י}, שרשים דף מה ע"ב, מז ע"ג-ע"ד, מח ע"א-ע"ב
כ/ב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 33
כ/ב סתירת זקנים - הלכה עמ' רטו
כ/ב פני משה (שלז')
כ/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'פח
כ/ב ראשי בשמים (רבין) עמ' שח
כ/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' כח {מ"מ - לאו שניתן לאזהרת מיתה}
כ/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' ק
כ/ב שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רמד, ח"ב עמ' קצג, ח"ג עמ' תכח-של
כ/ב שער המלך ח"א עמ' קסב ומעשה חושב
כ/ב שערי שאול שבת עמ' רטו
כ/ב תאריך ישראל סי' ו אות א הערה יד
כ/ב תבואת יקב (פרידמן) עמ' קז
כ/ב תוצאות חיים (תשסה) עמ' פג
כ/ב תורת המלאכות ח"ה עמ' י אות ז
כ/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שנז
כ/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תמט
כ/ג אברהם יגל
כ/ג אהל יצחק גיטין עמ' שנט
כ/ג אהל משה (הורוביץ) ח"א בכורות ג ע"א {קנסו עד עשרה}
כ/ג אוצרות הרמב"ם
כ/ג אור שמח הל' ע"ז פ"ט ה"ח {סרסור}
כ/ג אורים ותומים - תומים סי' א ס"ק ה {קונסים - האם דוקא בדיינים מומחים}
כ/ג אנצי"ת ע' בהמה גסה הע' 15, 17, 30, 39, 40, 41, 44, 52, 53, 59, 64, 67
כ/ג אשר למלך {למה קנסו, קנס אם השכיר}
כ/ג בדבר מלך חי"ז עמ' קפא {אסור לישראל להשאיל או להשכיר בהמה גסה לגוי שלא יעשה בה מלאכה בשבת והרי הוא מצווה על שביתת בהמתו ואסרו חכמים למכור בהמה גסה לגוי גזירה שמא ישאיל או ישכיר וכו'}
כ/ג בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קז
כ/ג בעלי התוספות עמ' 268 {הגהמ"י אות א}
כ/ג ברור הלכה גיטין מד ע"א ציון ז {קנס עד עשרה, בדיינים לא מומחים}
כ/ג ברור הלכה ע"ז יד ע"ב ציון ג
כ/ג ברור הלכה ע"ז כ ע"ב ציון ז
כ/ג ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' צט {כ"מ}
כ/ג גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מד ע"א-ע"ב, מה ע"א-ע"ב {מ"מ}
כ/ג דברות משה גיטין עמ' תקמא {קנסו עד עשרה}
כ/ג דברי ירמיהו {השמיט משום נסיוני, להשכיר באמצע השבוע}
כ/ג דרך המלך (רפפורט)
כ/ג הגהות חבר בן חיים {כ"מ - דהאי לאו, לרמב"ם שביתת בהמתו הוא עשה}
כ/ג הוראות שעה פ' כט, לא
כ/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 18
כ/ג זיו משנה {השמיט משום נסיוני, שביתת בהמתו לעומת מחמר}
כ/ג זית רענן ח"ב עמ' רצה
כ/ג זכרון ישעיהו דף לה ע"ג
כ/ג חדושים ובאורים (פינס) הל' ע"ז פ"ט ה"ח {שבורה}
כ/ג חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 225
כ/ג חי' חפץ חיים
כ/ג חי' חתם סופר שבת צד ע"א {השמיט נסיוני כי זה חשש רחוק}
כ/ג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רכ
כ/ג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רכ {קנסו עד עשרה}
כ/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קסא {עד עשרה}
כ/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תת {שבורה}
כ/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' רכג
כ/ג יד המלך (לנדא) {השאיל לגוי עד שבת, והגוי מעכב אותה בשבת - איך יקנה אותה לגוי}
כ/ג ימין משה
כ/ג יצחק ירנן {קנסו עד עשרה, שבורה}
כ/ג כל בו ח"ה עמ' תתקג
כ/ג כפתור ופרח (תשו) דף קפה ע"ג {קנסו עד עשרה}
כ/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פד, רכג
כ/ג כרם ציון שביעית ח"א דף לא ע"ד
כ/ג לח"מ הל' ע"ז פ"ט ה"ח {שבורה} והל' שכירות פ"ז ה"א {שכירות לא קונה}
כ/ג ללשונות הרמב"ם {שבורה}
כ/ג לקוטי סופר ח"ב דף נב ע"ג
כ/ג לשון למודים או"ח דף סז ע"א
כ/ג מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מא או"ק ט
כ/ג מחקרים במשפט התלמודי עמ' 85
כ/ג מנוחת אשר ח"ב דף כה ע"ב-ע"ג {השמיט משום נסיוני}
כ/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כ ע"א {השמיט משום נסיוני כי פסק שמחמר פטור}
כ/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קפ-קפב
כ/ג מראה הפנים ע"ז דף ו ע"א ד"ה פעמים {השמיט משום נסיוני כי מחמר הוא רק איסור לאו}, ד"ה כשם {קנסו עד עשרה}
כ/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
כ/ג משאת המלך ח"א סי' קי עמ' רצא {שבורה}, רצב {בהמה דקה}, רצג {שבורה, קנסו, השמיט משום נסיוני כי פסק שמחמר פטור}, רצד {השמיט משום נסיוני, השמיט עגלים}
כ/ג משכנות אפרים שבת סי' יט
כ/ג משנה הלכות יבמות - עבדים סי' יב {עד עשרה}
כ/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ה {אסור לישראל להשאיל או להשכיר בהמה גסה לגוי שלא יעשה בה מלאכה בשבת והרי הוא מצווה על שביתת בהמתו}
כ/ג משנת חיים בכורות עמ' לה-לט
כ/ג משנת יהודה עמ' רצד
כ/ג משפט הקנין ח"ג עמ' צו, צח
כ/ג משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 194 {יד המלך}
כ/ג משפטים לישראל עמ' פב-פג {קונסים - האם דוקא בדיינים מומחים}
כ/ג נחל אשכול על ס' האשכול ח"ג סי' מה (עמ' 121) אות ג {קנסו עד עשרה}
כ/ג נחפה בכסף (נבון) ח"א חו"מ סי' כז דף קמ ע"ג {גזרה משום שאלה ושכירות - לא נחשב קנוי לגוי}
כ/ג נר יצחק (ארדיט) עמ' ל
כ/ג נתן פריו חולין עמ' מג
כ/ג עבד המלך (תשא) {קנסו עד עשרה, מ"מ - דהדרא ליה}
כ/ג עבודת המלך הל' ע"ז פ"ט ה"ח {סרסור}
כ/ג פני חיים (צימרמן) עמ' קיא
כ/ג פני משה (הכהן) עמ' קצא {הגהמ"י}
כ/ג צמח צדק (קרוכמל) סי' לה
כ/ג צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' קיט
כ/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' ק
כ/ג שו"ע הרב או"ח סי' רמו ס' ז
כ/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) סי' קכט (ח"ב עמ' נד) {אסור להשאיל ולהשכיר}
כ/ג שו"ת מהרלב"ח סי' כח, קו
כ/ג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קכ {קונסים - האם דוקא בדיינים מומחים}
כ/ג שופריה דיעקב (מערך) דף לז
כ/ג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' לא
כ/ג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' לה
כ/ג שערי חכמה - שב שמעתתא דף ס ע"א
כ/ג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' מח {מ"מ}
כ/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף כט ע"ב
כ/ג תרומת הדשן שו"ת סי' רצט {הגהמ"י אות א}
כ/ד אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' טז עמ' לז, סי' סד עמ' קסו
כ/ד אור הישר {הרי סוס עומד גם למשוי}
כ/ד אור צהיר {מ"מ - מוכר ע"מ לשחוט, ודברי רב הונא}
כ/ד אשר למלך {סוס - כהרוכב נושא משהו בידו, המיוחד לרכיבת אדם, מכירה לחשוד, שוחט בפניו} כאן, והל' ע"ז פ"ט ה"ח
כ/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כ/ד ברור הלכה סוכה כב ע"ב ציון ו {הלכה כסתם משנה נגד ר' יהודה}
כ/ד ברור הלכה ע"ז טז ע"א לפני ציון ג, וציון ג
כ/ד ברור הלכה ע"ז יד ע"ב ציון ג
כ/ד ברור הלכה ע"ז כ ע"ב ציון ז
כ/ד הר המלך ח"ג עמ' קלד, ח"ד עמ' כו
כ/ד ויקח אברהם [פרי העץ עה ע"ג]
כ/ד זכרון יוסף (שטיינהרט) ח"ו סי' ו-ח
כ/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ע"ז טו ע"א]
כ/ד חי' חפץ חיים
כ/ד חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' שלט {מ"מ}
כ/ד חי' חתם סופר שבת צד ע"א {מ"מ - סוס}
כ/ד חיי אברהם (טייב) דף נז ע"ב
כ/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תשצח {שוחט בפניו}, תתא {סוס}, תתב {צריך שישראל יראה ששוחט}
כ/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' רכג
כ/ד יד פשוטה מדע עמ' תשפג
כ/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעט
כ/ד יצחק ירנן {שוחט בפניו}
כ/ד כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רעח
כ/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פג
כ/ד לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף א ע"ג, ד ע"א
כ/ד לשון למודים או"ח דף סד ע"ג
כ/ד מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מא או"ק ט
כ/ד מי באר (אופנהיימר) דף מד ע"ב {מ"מ}
כ/ד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' ג {מ"מ}, ד
כ/ד מעשה רקח {פטם}
כ/ד משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' פט
כ/ד משרת משה (עטייה)
כ/ד נר יצחק (ארדיט) עמ' כח {מ"מ}
כ/ד ס' המקח עמ' קמ
כ/ד עולת חודש ח"ג מאמר שטז
כ/ד עיני דוד {סוס - מ"מ, סוס בזה"ז שנוהגים שנושא משוי}
כ/ד פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' רפ
כ/ד פרשת המלך
כ/ד קהלות יעקב ברכות סי' כ
כ/ד קרית מלך [תוספתא ע"ז פ"ב ה"א] {שוחט בפניו}
כ/ד קרן הצבי מצוה עט אות ח
כ/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' ק
כ/ד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קצג
כ/ד שו"ת ר"י מליריאה עמ' רנה {סוס - אין חטאת ברכיבה}
כ/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' ז {סוס בזה"ז שנוהגים שנושא משוי}
כ/ד שער המלך ח"א עמ' נח
כ/ד תלפיות ח עמ' 17
כ/ד תפארת אריה עמ' רי {חשוד}
כ/ה אור הישר [לח"מ הל' ע"ז פ"ט ה"ח]
כ/ה אור צהיר
כ/ה אור שמח
כ/ה אמת ליעקב נשים עמ' רצט
כ/ה אנצי"ת ע' בהמה גסה הע' 70, ע' בהמה דקה הע' 73, 83
כ/ה ברור הלכה ע"ז טז ע"א ציון ד פסקה ב
כ/ה ברור הלכה ע"ז יד ע"ב ציון ג
כ/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' רכג
כ/ה כתר המלך
כ/ה כתר חיים עמ' קכד
כ/ה לח"מ הל' ע"ז פ"ט ה"ח {חיה גסה}
כ/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רסח
כ/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רצח
כ/ה מראה הפנים ע"ז דף ו
כ/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
כ/ה מרכה"מ מהדו"ב הל' ע"ז פ"ט ה"ח {חיה גסה}
כ/ה משרת משה (עטייה)
כ/ה ס' התדיר עמ' רה
כ/ה סדר יעקב ח"א לדף יד ע"ב (ד"ה ובכ"מ)
כ/ה עבודת המלך הל' ע"ז פ"ט ה"ח {חיה גסה}
כ/ה עיונים (פאור) עמ' 50 {מ"מ}
כ/ה פרי העץ דף עה ע"ג
כ/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' ק
כ/ו אבי עזרי ח"א
כ/ו אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' סד עמ' קסו {רמ"ך ומ"מ}
כ/ו אבני חפץ ח"ב עמ' מו
כ/ו אגלי טל חורש סי' יג אות יד {הנהגה בקול}
כ/ו אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' מה, נ-נא
כ/ו אורות חיים פ' ג אות יח, פ' יג אות ז {מניח כיס עליה}
כ/ו אמת ליעקב מועד עמ' ריג
כ/ו אמת ליעקב נשים עמ' רצז-רצח
כ/ו אפיקי מגינים שבת דף קנג
כ/ו בגדי ישע
כ/ו בדבר מלך ח"ב עמ' קסג-קסה {מ"מ - הנהגה בקול}
כ/ו בדרך המלך עמ' נג
כ/ו ברור הלכה שבת קנג ע"ב ציון ג
כ/ו ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' צח, ק, שנז
כ/ו גנזי אבא עמ' טו-טז {מ"מ - הנהגה בקול}
כ/ו דברי ירמיהו
כ/ו המאיר לארץ
כ/ו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' מו
כ/ו זאת ליעקב במדבר עמ' שח
כ/ו זכר שמואל שבת סי' א במכתב אות ט
כ/ו חדושים ובאורים (גרי') שבת סכ"ה לדף קנג ע"א (ד"ה מי שהחשיך) {גזירת חכמים}, וע"ב (ד"ה אראב"א) {הנהגה בקול}
כ/ו חי' משנה פסחים עמ' רעד
כ/ו טל אורות (ר' שאול) עמ' רכד
כ/ו ישועות יעקב מועד עמ' שלא
כ/ו כנסת מחקרים - ספרד עמ' 321
כ/ו לב שלם [תוספת שבת כט ע"ב]
כ/ו לבושי מרדכי או"ח עמ' תמה
כ/ו מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 294 {כ"מ}
כ/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"א סי' י דף כא ע"ג {מ"מ - הנהגה בקול}
כ/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' קפג
כ/ו מעט צרי {אסור להנהיגה}
כ/ו מראה הפנים שבת פכ"ד
כ/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
כ/ו משנת יהודה עמ' רצה {אסור להנהיגה}
כ/ו משנת יעקב זמנים עמ' קמו-קמח {אסור להנהיגה}
כ/ו נחל איתן
כ/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שצח-תא
כ/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' קכו
כ/ו סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קצה ע"א
כ/ו עיונים ומחקרים ח"א עמ' 313 {נוטלו לפני שתעמוד}
כ/ו פי' ר' פרחיה שבת קנג הערה 5
כ/ו פרי האדמה ח"ג
כ/ו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 17
כ/ו קובץ הערות על אבי עזרי
כ/ו קרית מלך
כ/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב סי' כח עמ' נב {אסור להניח עליה כשהיא מהלכת}
כ/ו שו"ע הרב או"ח סי' רסו ס"ג, קו"א אותיות ג, י
כ/ו שו"ת ר"י בסן (תצז) דף לא ע"ג
כ/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קט
כ/ו שיח משה (קרויס) עמ' קלז
כ/ו שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תכח-תל
כ/ו שעשועי תורה שבת עמ' מו {אבי עזרי}
כ/ו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רצד
כ/ז אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קכז
כ/ז אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צח אות א {מ"מ - חיובו בשביתת בנו הקטן}
כ/ז אגודת אזוב ח"ב דף ק ע"ג, קא ע"א
כ/ז אדני נחושת עמ' קסב
כ/ז אהל יששכר סי' קכג
כ/ז אולם המשפט סי' רח סעיף ב
כ/ז אור הישר [אור הישר ב"מ ט ע"א, מ"מ לעיל פי"ב הט"ו, עי' לעיל פ"ו הכ"ב]
כ/ז אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' נ, נא {מ"מ}
כ/ז אור יקרות
כ/ז אור צהיר
כ/ז אור תורה תרנח חוב' ג סי' לז {נותן כיסו על החמור}
כ/ז אורות חיים פ' ג אות כב {הגהמ"י}, פ' ט אות יח {מגדל עז}
כ/ז אמונת יהושע עמ' אלף תרצג {מ"מ - חרש ושוטה}
כ/ז אפר קדשים עמ' יט
כ/ז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רסב
כ/ז אשר למלך
כ/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כ/ז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' שיד-שטו {מ"מ}
כ/ז בית אהרן וישראל גל' לח עמ' פב-פג, פז
כ/ז בית יצחק (שמלקיש) או"ח סי' מד אות ח {מ"מ - מצווה על שביתת בנו הקטן}
כ/ז בית שמש
כ/ז בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קסב {במציאה}
כ/ז ברור הלכה שבת ה ע"ב ציון ז, קנג ע"א ציון ב, ל
כ/ז גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קל ע"א, ע"ג
כ/ז גליונות אבני נזר {המקור להולכה פחות פחות מד"א}
כ/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קטו
כ/ז דברות אליהו ח"א עמ' ז {פחות פחות מד' אמות - הרי חצי שיעור אסור מהתורה}
כ/ז דברי אברהם (מנדלסון) דף סה ע"ד {נתן לחרש או לקטן - האם צריך להניח עליהם כשהם הולכים}
כ/ז דברי ירמיהו
כ/ז זיו משנה
כ/ז זכרון יהודה (מונק) דף ט ע"ד {מ"מ}
כ/ז זמנים למלך
כ/ז חי' חתם סופר
כ/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שעח-שפ {מ"מ}
כ/ז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קח
כ/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' קעה, רכד
כ/ז טעם ודעת הל' פרה פ"ב ה"ה ביאה"ל ד"ה אינה
כ/ז יד ישראל ח"א
כ/ז ידיו של משה דף קלז ע"ג {מ"מ}
כ/ז יצחק ירנן
כ/ז ישועות כהן שבת סי' נג ס"ק ח
כ/ז כנסת מחקרים - ספרד עמ' 321
כ/ז לב שלם [מקראי קדש (תפט) דף קג]
כ/ז להורות נתן מועדים ח"ג עמ' סג {מ"מ - מצווה על שביתת בנו הקטן}
כ/ז ללשונות הרמב"ם
כ/ז לקוטי בתר לקוטי (סו"ס אדני היד החזקה ח"ג)
כ/ז לקוטי סופר ח"ב דף מז ע"ג {מ"מ}, נב ע"ב, נח ע"ד
כ/ז מוריה גל' קסט עמ' יא
כ/ז מילי דמרדכי
כ/ז מלילות ח"א עמ' 220
כ/ז מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 294-295, 298
כ/ז מנחת איש (שפירא, תשסח) - הלכות פכ"ה הע' 86
כ/ז מנחת יהודה (בוים) דף קכד ע"ד {למי שירצה}, קכה ע"א {מ"מ}
כ/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' קפד
כ/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
כ/ז מצא חן
כ/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רסז
כ/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
כ/ז מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
כ/ז משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' לט
כ/ז משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' מב
כ/ז משנה הלכות ח"ז סי' לו
כ/ז משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שמ
כ/ז משנת יעקב
כ/ז משנת ראשונים (הירשפלד)
כ/ז נחלת ישראל עמ' תריב
כ/ז נרות אהרן
כ/ז נשמת אברהם ח"ד עמ' פא {מ"מ}
כ/ז נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שלט {מ"מ}
כ/ז ס' הפרנס עמ' קנז
כ/ז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' יט
כ/ז עבד המלך (תשא)
כ/ז פי' ר' פרחיה שבת קנג הערה 9
כ/ז פני המלך (שטרן)
כ/ז פרי אברהם פסחים סי' סא אות ב
כ/ז פרי יצחק (תשעו) עמ' תא {מ"מ}
כ/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שנז {מ"מ}
כ/ז קרית מלך
כ/ז שארית נתן (לוברט)
כ/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פו (להלכה כב), ק
כ/ז שביתת השבת זורע אות ט סד"ה ובעיקר
כ/ז שו"ע הרב או"ח סי' רסו סעיפים ז, ט, כ
כ/ז שו"ת הרשב"א מכ"י סי' כא {ראב"ד}
כ/ז שיבת ציון (לנדא) סי' ד
כ/ז שם ישראל - שו"ת עמ' לט {מ"מ}
כ/ז שמש מרפא עמ' קיט
כ/ז תבואת יקב (פרידמן) עמ' קו
כ/ז תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות י {פחות פחות מד"א}
כ/ז תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' כ {מ"מ}
כ/ח אמת ליעקב מועד עמ' קלב
כ/ח בית ארזים - ס' הגליונות
כ/ח ברור הלכה שבת נא ע"ב ציון ג
כ/ח דברות משה שבת ח"ב סי' מ ענף א
כ/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 18
כ/ח חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' לח
כ/ח טל אורות (ר' שאול) עמ' רכה
כ/ח יצחק ירנן
כ/ח מראה הפנים שבת דף לב
כ/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
כ/ח משנה הלכות ח"ד סי' מא
כ/ח ס' הפרנס עמ' קעה {הגהמ"י}
כ/ח פי' ר' פרחיה שבת נא הערה 12
כ/ח קרית מלך
כ/ח שו"ע הרב או"ח סי' שה סעיפים א, ה
כ/ט אדני היד החזקה
כ/ט אלומת עלומים סי' ד דף יב ע"ד {זוג פקוק}
כ/ט בדבר מלך חי"ב עמ' א
כ/ט ברור הלכה שבת נד ע"א ציון ד
כ/ט דינא דחיי ח"א דף כב ע"א וע"ד
כ/ט טל אורות (ר' שאול) עמ' רכו
כ/ט כי בא מועד עמ' קפה
כ/ט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 273 {שמשחקין בהם שם, ופירוש ר"י קאפח}
כ/ט מנחת אשר שבת עמ' של
כ/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שע {ספר קובץ}
כ/ט פי אריה דף יא ע"ד {מ"מ}, יב ע"א {זוג פקוק}
כ/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' לח
כ/ט שו"ע הרב או"ח סי' שה ס' יח
כ/ט תורת רפאל או"ח ח"ב דף ל ע"ג
כ/י אגודות אזוב מדברי דף קה ע"ב {מ"מ - מרדעת}
כ/י אדני היד החזקה
כ/י ברור הלכה שבת נב ע"ב ציון י, נד ע"א ציון ה, ו
כ/י הר המלך ח"ה עמ' מד
כ/י זיו משנה
כ/י טל אורות (ר' שאול) עמ' רכו
כ/י כתר המלך
כ/י מגל ח"ז עמ' 27 {מ"מ}
כ/י מעיני המים
כ/י מענה לשון עמ' רכט {בכרכשתו}
כ/י מראה הפנים שבת דף לב
כ/י מרכבת המשנה מהדו"ק
כ/י נחל יבוק
כ/י קול חיל עמ' כב
כ/י קרית מלך
כ/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' עא
כ/י שערי שלמה (אכלופי) עמ' תקיב
כ/י תשורת שי מהדו"ת סי' עח
כ/יא אורות חיים פ' יג אות מב {או"ש}
כ/יא אמת ליעקב מועד עמ' קלב-קלג
כ/יא ברור הלכה שבת נא ע"ב ציון ג, נב ע"א ציון א, ד, נד ע"א ציון ה
כ/יא דברות משה שבת ח"ב סי' מ ענף א
כ/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 14
כ/יא חי' הרי"ט עמ' לח-לט
כ/יא טל אורות (ר' שאול) עמ' רכו
כ/יא טל נתן עמ' שעב
כ/יא להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' טז ע"ב
כ/יא להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' טו, קעז
כ/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' קיא
כ/יא מראה הפנים שבת דף לא
כ/יא משנת יעקב זמנים ח"א עמ' יט
כ/יא משרת משה (עטייה)
כ/יא נועם ח"ד שער הלכה עמ' ט [הר צבי טור או"ח סי' שה] {או"ש}
כ/יא ס' הפרנס עמ' קעה {הגהמ"י}
כ/יא שפת אמת על התלמוד ח"א דף נג ע"ב וע"ד
כ/יא תורה שלמה שמות פכ"ג אות קנט {או"ש}
כ/יב אור זרוע השלם שבת עמ' רמה
כ/יב אור צהיר
כ/יב בית שמש
כ/יב ברור הלכה שבת נג ע"ב ציון ו, נד ע"א ציון ג
כ/יב גן דוד דף לז ע"ב
כ/יב זיו משנה
כ/יב זרע יצחק (לומברוזו)
כ/יב חק נתן דף רכג ע"ג
כ/יב טל אורות (ר' שאול) עמ' רכז
כ/יב יד פשוטה אהבה עמ' תקפג
כ/יב מעט צרי
כ/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
כ/יב מעיני המים
כ/יב מראה הפנים שבת דף לא, לב
כ/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
כ/יב משפטי דרבנן עמ' לב
כ/יב פרשת המלך
כ/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' ק
כ/יב שו"ע הרב או"ח סי' שה ס"ח
כ/יג אדני היד החזקה
כ/יג אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' פג]
כ/יג אור זרוע השלם שבת עמ' רמג-רמה
כ/יג אלומת עלומים סי' ד דף יב ע"ג-ע"ד {מטיילת בחצר}
כ/יג ברור הלכה שבת נג ע"א ציון ג
כ/יג דברות משה שבת ח"ב סי' מ ענף ב
כ/יג הר המוריה (אדר"ת) עמ' רטו
כ/יג הר המלך ח"ה עמ' מד
כ/יג חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' מד, מח
כ/יג חסדי דוד ח"ב עמ' לו
כ/יג טל אורות (ר' שאול) עמ' רכז
כ/יג יצחק ירנן
כ/יג ישועות יעקב מועד עמ' שד
כ/יג כי בא מועד עמ' קפה
כ/יג לב שלם [שו"ת כנה"ג דף כז ע"ב, שלטי הגבורים בסוגיה]
כ/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקלד {ראב"ד}
כ/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
כ/יג מראה הפנים שבת דף לב
כ/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
כ/יג משנת ראשונים (הירשפלד)
כ/יג פרשת המלך
כ/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' ק
כ/יג שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שמד
כ/יג תורת רפאל או"ח ח"ב דף סח ע"ג {קמיע}
כ/יד אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תקסה {גר תושב}
כ/יד אור הישר [שדה יצחק סי' ט, מ"מ ומל"מ הל' מאא"ס רפ"ב]
כ/יד אור ליהודה יבמות עמ' רז
כ/יד אור צהיר
כ/יד אות ציון עמ' קח {מ"מ - ללמוד עשה בק"ו}
כ/יד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 68
כ/יד אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קפב
כ/יד אמת ליעקב מועד עמ' קצד {שכירו ולקיטו}
כ/יד אמת ליעקב נשים עמ' ט, סה {רק שכירו}
כ/יד אנצי"ת ע' אין מזהירין הע' 11 {מ"מ}, ע' אסור עשה הע' 17 {איסור עשה מק"ו}, ע' גר תושב הע' 133, 139, 140, 217
כ/יד אשר למלך
כ/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כ/יד באר מרים פ"ח ה"ט, ה"י אות ב
כ/יד בים דרך עמ' פח
כ/יד בית אהרן (כהן, תשך) דף נ ע"ג, נא ע"א וע"ד, נב ע"ב, נג ע"א
כ/יד בית אהרן וישראל גל' עא עמ' יז
כ/יד בן ידיד
כ/יד בן מלך - עניינים בש"ס עמ' קטו
כ/יד בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"א ס"ק כה
כ/יד ברור הלכה יבמות מח ע"ב אחרי ציון א
כ/יד ברור הלכה יבמות מח ע"ב ציון ג פרק ד {מ"מ}
כ/יד ברית הלוי השלם
כ/יד בשבילי המועד סי' ו אות ט
כ/יד גוי של שבת עמ' 44
כ/יד גזע ישי דף ג ע"א, ד ע"א, ו ע"ד
כ/יד גינת ורדים (תאומים) עמ' פד, קא, קמג {מ"מ}
כ/יד גליונות אבני נזר
כ/יד גליוני הגר"ש עמ' נז {מ"מ} [כ"כ שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף קכג]
כ/יד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ג, לב-לג {מ"מ}
כ/יד דברות משה יבמות עמ' תקעו, תקעט
כ/יד דברי אור ח"ד עמ' קכו
כ/יד דברי יציב חו"מ עמ' ג {רק בזמן היובל}
כ/יד דברי ירמיהו
כ/יד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רעג {מ"מ}
כ/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 231
כ/יד הררי קדם שבת עמ' צב
כ/יד זיו משנה
כ/יד זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' מד {האם באיסור עשה מזהירין מהדין}
כ/יד זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מד {האם מזהירין מן הדין באיסור עשה}
כ/יד חזון לימים ח"א עמ' רה
כ/יד חי' הרז"ה ח"ב עמ' רט {גר תושב}
כ/יד חי' חתם סופר
כ/יד חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' נה ד"ה נכרי {זה גר תושב וכו' שלא יעשה מלאכה לישראל רבו בשבת אבל לעצמו עושה}
כ/יד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תיד
כ/יד חמדת ימים עמ' קכב
כ/יד חקרי הלכה (ויין) עמ' 20
כ/יד חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שפח, ח"ב עמ' רח, ריט {מ"מ}
כ/יד חשבונות של מצוה עמ' רנ
כ/יד טל אורות (ר' שאול) עמ' רכז
כ/יד טל נתן עמ' שמד
כ/יד יד הלוי (לוין) דרושים דף יז ע"א
כ/יד יד לגילת עמ' 94
כ/יד יד פשוטה אהבה עמ' תתתכג
כ/יד ידבר שלום ח"ב עמ' מב
כ/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעט, שב, כרך ב ח"ב עמ' כ
כ/יד יין מלכות (שניאורסון) עמ' 140-141
כ/יד יצחק ירנן
כ/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קד {מ"מ}
כ/יד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' מב ע"א
כ/יד לב שלם [שו"ת בית יהודה (עייאש) או"ח סי' יג, שו"ת כנה"ג דף כג ע"א]
כ/יד לבושי מרדכי יו"ד עמ' שסד
כ/יד למודי ה' (תקמז) דף י ע"ג-ע"ד {מ"מ - אין מזהירין מן הדין}, צו ע"ג, קז ע"ב {מ"מ}
כ/יד למודי ה' (תקמז) דף יא ע"ד {לח"מ - בגז"ש עונשין מן הדין}, נט ע"ד {מ"מ - עבד כאשה}
כ/יד למודי ה' (תשפא) עמ' תקמט {מ"מ}
כ/יד לקוטי סופר ח"ב דף נה ע"ד, נו ע"ב, סח ע"ג, סט ע"א-ע"ב, עו ע"ג
כ/יד לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 134
כ/יד לקוטי שיחות חל"א עמ' 119, 121, 127
כ/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קיא
כ/יד מוסר המקרא והתלמוד עמ' נז
כ/יד מוריה גל' קעא עמ' סג-סד {מ"מ}, סו-סז
כ/יד מי באר (אופנהיימר) דף מד ע"ב
כ/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ע ע"ב
כ/יד מנחת חינוך ח"א עמ' קפ-קפא, ח"ב עמ' רכד
כ/יד מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' כד ס"ק יב
כ/יד מסוא משה עמ' קיג
כ/יד מעיני המים
כ/יד מקנה וקנין (הורוויץ, תרכה) כח ע"א-ע"ב
כ/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
כ/יד מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
כ/יד משמרת חיים ח"ב עמ' לו
כ/יד משנת יהודה ח"א
כ/יד משנת יעקב
כ/יד נועם ח"כ עמ' ג
כ/יד נחל איתן
כ/יד נטריקן (תשעד) עמ' קח {מ"מ - הל"ה אינו עשה}
כ/יד נר יצחק (ארדיט) עמ' נג
כ/יד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' לז
כ/יד ס' המקח עמ' קכג
כ/יד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רלא, רלב {מ"מ}, רלד-רלה
כ/יד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' קיא-קיד
כ/יד ספר המצות לרס"ג ח"א דף קצ ע"ג וע"ד
כ/יד עמק החכמה עמ' קטז {עבד ערל}
כ/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' שכד
כ/יד עץ הדר השלם עמ' קצז
כ/יד ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 169
כ/יד פאת ים (מאיו) דף לב {שביתת עבד ביו"ט}
כ/יד פאת ים (מאיו) דף נג ע"א {לח"מ - אין מזהירין מן הדין}
כ/יד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' מב, עג {מ"מ}
כ/יד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' כד {מ"מ}
כ/יד פני חמה דף ה ע"א-ע"ב {מ"מ - גר תושב}
כ/יד פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 83
כ/יד קדשי יהושע עמ' אלף שנ
כ/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' יח {מ"מ}
כ/יד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שנז {ראב"ד ומגד"ע ומ"מ ולח"מ}
כ/יד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 202, 319 ואח"כ אות יז
כ/יד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קלד
כ/יד קרית מלך
כ/יד ראשי בשמים (רבין) עמ' יב {מ"מ}
כ/יד רלב"ג שמות פ"כ תועלת יא עמ' קפד, פסוק ט עמ' קנג
כ/יד שארית נתן (לוברט)
כ/יד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנט
כ/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' סג, ח"ט סי' ק
כ/יד שביתת שבת (לר' צדוק) פ"א עמ' 70, פ"ו עמ' 86
כ/יד שו"ע הרב או"ח מהדו"ת סי' רנב-שד
כ/יד שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכה
כ/יד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' ז
כ/יד שו"ת רשב"ש עמ' שפ
כ/יד שלל דוד
כ/יד שמחת יו"ט (אלגזי) דף רכ ע"ג {מ"מ}
כ/יד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ע {מ"מ}
כ/יד שער המלך ח"ב עמ' ריט
כ/יד שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' יד
כ/יד שערי טהר ח"ו סי' מז אות ד
כ/יד תאריך ישראל סי' ו אות ב
כ/יד תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תיד
כ/יד תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כב
כ/יד תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' רסד-רעב
כ/יד תחומין חי"ז עמ' 221, חי"ט עמ' 158
כ/יד תיבת גומא (ורשנר) עמ' קיח, רעד {מ"מ - דבר הלמד בק"ו אין בו עשה}
כ/יד תיבת גומא (ורשנר) עמ' רכו {מ"מ}
כ/יד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רלד, שד, ח"ב עמ' כו {מ"מ}
כ/יד תיבת גומא (תשסז) עמ' נז, צה, קיד, קסא, קצג {מ"מ}


כא/113 הלכות שבת פרק כא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כא/רה"פ אהל חיים ח"ד
כא/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
כא/רה"פ אורה ושמחה
כא/רה"פ יד פשוטה
כא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כא/רה"פ ספר הבתים ח"א עמ' רצה-שד
כא/רה"פ פי' ר"י קאפח
כא/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
כא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כא/רה"פ רמב"ם הערוך
כא/רה"פ רמב"ם לעם
כא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כא/א אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' מח עמ' קטז, סי' נא עמ' קכה {מ"מ ולח"מ}
כא/א אבני נזר או"ח סי' מג אות ט, יו"ד סי' שסו אות יח
כא/א אבני ציון ח"ג עמ' קצד
כא/א אגלי טל חורש סי' א, פתיחה סי' ב בהגהה וחי' ג
כא/א אגרות משה ח"ח עמ' סב
כא/א אור לישרים (שולמן) עמ' כא {מ"מ}, קיט, קכט {מ"מ - בשבות יש סרך דאורייתא}
כא/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 583 {לח"מ}
כא/א אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק נג {אורה ושמחה}, פ"ז ס"ק עט
כא/א אורות חיים פ' יג אות נד
כא/א איש מבין ח"א דף צז ע"א
כא/א אמונת עתיך גל' 104 עמ' 64
כא/א אמונת עתיך גל' 112 עמ' 124-125
כא/א אמרי איש עמ' כא {דומה למלאכה}
כא/א אמרי שבת דף כא ע"ב, כט ע"א {תשבות - דברים שאינם מלאכה}
כא/א אנצי"ת ע' גזרה הע' 45, 82
כא/א בין השורות עמ' קעה-קעו
כא/א בינה בספרים עמ' קכט {לח"מ}
כא/א בית אברהם (שטיינר) עמ' קע
כא/א בית אהרן וישראל גל' לט עמ' צא {מ"מ}, גל' עא עמ' לט
כא/א בית שערים או"ח סי' קכד (דף נט)
כא/א בכורי אברהם הקדמה עמ' 6
כא/א בכורי חיים ח"ד עמ' כד
כא/א בן מלך - שבת עמ' קעג
כא/א בני ישראל (קרלי) סי' כה אות ז
כא/א בקע לגלגלת דף יט ע"א
כא/א ברור הלכה ר"ה כט ע"ב ציון ה פסקה א
כא/א ברית הלוי השלם
כא/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צא
כא/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לו עמ' צא
כא/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כו אות ה
כא/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רצ
כא/א ברכת ראש סי' לא עמ' קמו {לח"מ}
כא/א בשבילי ההלכה סי' ד אות ג
כא/א בשבילי המועד סי' ח אות ו, סי' י אות ב
כא/א בשבילי השביתה החדש סי' ד אות ג, סי' יז הערה א, סי' כז אות ב
כא/א בשבילי השבת - בשבילי ההלכה סי' ד אות ג
כא/א בתי כנסיות דף קד ע"ב {לח"מ}
כא/א גבורות אליהו או"ח סי' נח אות ד
כא/א גור אריה דברים פ' ד הע' 2
כא/א גן דוד דף ד ע"א
כא/א דבר אליהו (מיליקובסקי) שמות עמ' תטז {מ"מ}
כא/א דברות משה ביצה עמ' ט
כא/א דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה יט {מ"מ}, יבמות עמ' נט
כא/א דברי אור ח"א עמ' קיח {לח"מ}
כא/א דברי אש (רטקין) שער תלמוד תורה סי' ט הערה ד
כא/א דברי חן (נתנזון) דף מ ע"ג
כא/א דברי ירמיהו
כא/א דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' נג
כא/א דור דורים עמ' קכד, קסז
כא/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רעד
כא/א דרך ישרה ח"א עמ' סו {מ"מ - סמך מן התורה}
כא/א הגהות מוהר"י קרט עמ' סט-ע, רסד {מ"מ}
כא/א המאיר לארץ
כא/א הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ד ס"ק ו, יח
כא/א הר המלך ח"ו עמ' סז
כא/א הרי יהודה ח"ב או"ח סי' ל אות י
כא/א התורה והמדינה חי"א עמ' תלח, תרמה
כא/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קטו
כא/א זבחי תרועה סי' ט אות ג
כא/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' עג {מ"מ ולח"מ - טירחה בלי מלאכה עובר ב"תשבות"}
כא/א זכר שמואל או"ח סי' ג ס"ק ג
כא/א זכר שמואל עירובין סי' יז ס"ק ב
כא/א זכרון הרב עמ' 33 {איסור החזרה ע"ג האש}, 285-286
כא/א זכרון יהונתן דף קעח ע"ג {דברים שאינם מלאכה}
כא/א זמנים למלך
כא/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' מח {שמא יבוא איסור סקילה}
כא/א חי' חתם סופר {דברים שאינם מלאכה}
כא/א חי' עזיאל
כא/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רעז, רפח
כא/א חכמת גרשון עמ' לט {מ"מ}
כא/א חמדת ימים עמ' כט
כא/א חמדת ישראל ח"א דף י ע"א {מ"מ}, ח"ב דף טז ע"ב {מ"מ}, נו ע"ד {אין שבות בהכנסת דג לים}
כא/א חנוכת הבית עמ' יא
כא/א טוב נהורך פ"א
כא/א טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 476
כא/א טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף ק ע"ד
כא/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' שמג
כא/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שכט
כא/א טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' שטז
כא/א יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' טז
כא/א יד סופר כאן, ודף סח {לח"מ - פחות מהשיעור}
כא/א יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' קיא
כא/א יצחק ירנן {לח"מ}
כא/א ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רנה {מ"מ}
כא/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' לז, קסו
כא/א כפי אהרן (זס') תנינא עמ' כג, נב-נג, נז, קסד
כא/א כרם אברהם עמ' קלח
כא/א כרם אפרים דף קעג
כא/א כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' טו, ח"ב עמ' קח
כא/א כתר אפרים עמ' תי {מפני שדומים}
כא/א לב איש עמ' לח, רז
כא/א לב שלם [צרור החיים (יעקב) דף מב ע"ד]
כא/א לבושי מרדכי או"ח עמ' קנז
כא/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' יט ע"א
כא/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קלה
כא/א לקוטי סופר ח"ב דף ח ע"א, ע ע"ג
כא/א לקוטי שיחות חל"א עמ' 107, 260
כא/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ה ע"א {שבות - דררא של מ"ע שבתון}
כא/א מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' כ
כא/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' פד
כא/א מים חיים (קרייזוירטה) עמ' תרפה
כא/א מנוחה וקדושה (זס') עמ' ד {שבות דרבנן}
כא/א מנחת אלימלך עמ' קכז
כא/א מנחת אשר שבת עמ' יז, קכו
כא/א מנחת חינוך ח"א עמ' קכג, קפב, שלט, ח"ב עמ' תל, תפב
כא/א מנחת יהודה (בוים) דף קלב ע"ד, קלג ע"ג {מ"מ - שבות דאורייתא}
כא/א מנחת משה (גולדברג) סי' יח ענף ב אות א
כא/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רסא
כא/א מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' כא
כא/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' עה, עז {לח"מ}
כא/א מעט צרי {שמא יבוא איסור סקילה}
כא/א מעיני המים
כא/א מקום דוד [בית אברהם (כ"ץ) שאלה יא]
כא/א מקור הברכה (שטרן) הל' שבת סי' א אות א
כא/א מקור חסד עמ' תפו
כא/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רטו
כא/א מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נה אות י {דברים שאינם מלאכה}
כא/א משאת כפי עמ' מח
כא/א משכנות אפרים שבת סי' טו ענף א
כא/א משנת חיים קדושין עמ' רפג
כא/א משנת יעבץ שמיטה עמ' ו
כא/א משנת רבנו יוסף עמ' 61
כא/א משפטי עזיאל ח"א עמ' כח
כא/א נועם חי"ט עמ' לט, חכ"א עמ' קפב
כא/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' שי
כא/א ס' העתים עמ' 175
כא/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שצב
כא/א סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קפט ע"ג
כא/א סיומי המסכתות עמ' 27, 28, 33
כא/א סיני ס' יובל עמ' רפב
כא/א עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' רלג
כא/א עולת ראיה (וייס) עמ' יב, כב
כא/א עטרת שבת עמ' קע
כא/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' פג
כא/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' פב
כא/א עלי עשור (זס') עמ' יג
כא/א ערך כסף עמ' רנב
כא/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שיז
כא/א ציץ אליעזר ח"א סי' כא אות כג
כא/א צמח מנחם דף סט ע"ד, ע ע"א {מ"מ}
כא/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמו ע"א-ע"ג
כא/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 15
כא/א צפנת פענח בראשית עמ' 61
כא/א קהלת יעקב (אלבעלי)
כא/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קמג
כא/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נה, ח"ב עמ' נט
כא/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 195
כא/א קרבן ציון עמ' שב {לח"מ}
כא/א קרית מלך
כא/א קרן פני משה ח"א עמ' קל {מ"מ}
כא/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסז
כא/א רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שכו
כא/א רשימות לב שבת סי' כב אות ו
כא/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא, פח, קא-קב
כא/א שביתת שבת (לר' צדוק) פ"א עמ' 66
כא/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שצט
כא/א שו"ת הרד"ך עמ' רלז
כא/א שושנת יעקב (רפפורט) עמ' עז
כא/א שיר למעלות גל' ד עמ' 43
כא/א שלל דוד
כא/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תח
כא/א שלמי מנחם - עירובין עמ' קסז
כא/א שלמי ניסן פ' הבונה עמ' לו
כא/א שם דרך ויקרא עמ' קנט {לח"מ}
כא/א שם דרך יומא עמ' ק-קא
כא/א שם טוב
כא/א שם משמואל פרשת משפטים שנת תרע"ג {מ"מ}
כא/א שמות בארץ (תשנט) עמ' שכב
כא/א שערי זבולון הל' שבת סי' לז אות ו, סי' צד אות ג
כא/א שערי מאיר עמ' כט, קיח
כא/א שערי ציון (כהן, תרצח) דף ח ע"א {לח"מ - חצי שיעור}
כא/א תאריך ישראל סי' כא אות ח
כא/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' נג {מ"מ}, קו {לח"מ}, קטז-קיח
כא/א תולדות ההלכה ח"ג עמ' 118
כא/א תועפות ראם (באר) עמ' לד, לז
כא/א תורה שלמה חי"ט עמ' 381 {מ"מ}
כא/א תורת המלאכות ח"ב עמ' קכו אות צו
כא/א תחומין ח"ט עמ' 187
כא/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קמג
כא/ב אדני היד החזקה
כא/ב אור יעקב שבת דף לט ע"ג
כא/ב אמונת עתיך גל' 104 עמ' 57 {לפי תומו}
כא/ב באר דוד שבת ח"א סי' ה אות ג, סי' ז אות ג-ד, סי' יג אות ד-ה, סי' טו אות ב, סי' כו אות ד
כא/ב באר דוד שבת ח"ב סי' ז אות ה-ו {מ"מ}
כא/ב ביתאל ח"א דף ק ע"ב
כא/ב ברור הלכה שבת קכא ע"ב ציון ו, קכו ע"ב ציון ד, קמא ע"א ציון ו, ביצה לה ע"ב ציון כ {אוצר}
כא/ב ברקאי ח"א עמ' 87
כא/ב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' יט {לא ירוק}
כא/ב גן דוד דף כז ע"ב-ע"ג
כא/ב דברות אליהו ח"א עמ' עא {לפי תומו}
כא/ב דברי ירמיהו {להיפנות בשדה}
כא/ב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' א ס"ק ז, סי' יח ס"ק ג, סי' ל ס"ק ח
כא/ב זמנים למלך
כא/ב חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"כ ס"ק טו {מ"מ}
כא/ב חוות בנימין ח"א עמ' ג
כא/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד לקמן פכ"ו הט"ו]
כא/ב טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 101
כא/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' ג
כא/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' תלא
כא/ב טל תחיה ח"א סי' מג אות א
כא/ב לב מבין {טיט על רגלו}
כא/ב לבית יעקב ח"א דף נ ע"ב
כא/ב ללשונות הרמב"ם {לא ירוק}
כא/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יד ע"א {שמא ישווה גומות}
כא/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' צא {שמא ישוה גומות}
כא/ב מראה הפנים שבת דף פד {אוצר}
כא/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/ב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רז {מ"מ}, ריא {הגהמ"י אות א}
כא/ב סדר משנה (בוסק') [עמש"כ בהל' נזקי ממון פי"ד ה"ה]
כא/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמו ע"א-ע"ג
כא/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 15
כא/ב צרור החיים (יעקב)
כא/ב קרית מלך {לא ירוק}
כא/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קא
כא/ב שו"ת הריב"ש עמ' תקעט {אוצר}
כא/ב שו"ת רשב"ש עמ' רכה
כא/ב שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תקטו
כא/ב שם טוב
כא/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף סו ע"ג
כא/ב תורת המלאכות ח"ח עמ' לא אות לא, עמ' נג אות נא, עמ' נח אות נא
כא/ב תורת רפאל או"ח ח"ב דף נ ע"א
כא/ג אבני נזר או"ח סי' קנט אות ח
כא/ג אגלי טל חורש סי' כב אות יד, לא
כא/ג אדני היד החזקה עמ' 214-213
כא/ג אור הישר [מ"מ לקמן פכ"ו ה"ב]
כא/ג אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' י
כא/ג אור זרוע השלם שבת עמ' רכג
כא/ג אור צהיר {לכבד}
כא/ג אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' לב ד"ה ויש
כא/ג אנצי"ת ע' דבר שאינו מתכון הע' 40, 44, 45, 47, 49-51, 293
כא/ג אש דת (דוברין) דף סט ע"ב
כא/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי {לכבד, לזלף}
כא/ג באר דוד שבת ח"א סי' ה אות ג, סי' ז אות ג-ד, סי' יג אות ד-ה, סי' טו אות ב, סי' כו אות ד
כא/ג באר מלך שבת לש ד"ה מיהו
כא/ג בית אהרן וישראל גל' מ עמ' עז
כא/ג ברור הלכה שבת קכד ע"ב ציון ג, ביצה כב ע"ב ציון א {לכבד}
כא/ג ברכת השבת מס' שבת סי' ב ס"ק ד
כא/ג גביע הכסף ח"א עמ' רנב {חשש גומות}
כא/ג דבורך של שבת עמ' תסט
כא/ג דברי ירמיהו {המשחקות, לכבד}
כא/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רעה {כ"מ}
כא/ג הלכה רבה ח"א עמ' 171 {לכבד}
כא/ג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יג ס"ק ז, סי' יח ס"ק ב-ד
כא/ג הר המלך ח"ו עמ' סז-סח
כא/ג הררי קדם שבת עמ' רעב
כא/ג ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' רכה-רכו
כא/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' רסד
כא/ג ויען יצחק עמ' לו {מ"מ}, לז
כא/ג זכר שמואל שבת סי' כא ס"ק יג {מ"מ}
כא/ג זמנים למלך
כא/ג זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שעח
כא/ג זרע אברהם (יצחקי) אהע"ז דף ב ע"א {לזלף}
כא/ג חי' חפץ חיים {לכבד}
כא/ג חמדת ישראל ח"ב דף לה ע"ד {מרכה"מ}
כא/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' ג {רמב"ם}, קסב {כ"מ}
כא/ג טל תחיה ח"א סי' מז אות א
כא/ג כטל אמרתי עמ' מא
כא/ג כנסת ישראל (ששון) דף ט ע"ד {מותר לזלף מים ע"ג קרקע}
כא/ג לב חיים (פלג'י) ח"ב דף קכג ע"ד
כא/ג מאורי אש השלם עמ' תרטז {כ"מ}
כא/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יב ע"א-ע"ב {לכבד}
כא/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' עו {אסור לכבד}
כא/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' פד {כ"מ}
כא/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' קמא
כא/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/ג משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קנב
כא/ג משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' קנט {המשחקות}, קס {רצוף באבנים}
כא/ג משנה הלכות ח"ז סי' נה
כא/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' ח
כא/ג משנת יעקב {לכבד}
כא/ג משפטי עזיאל ח"א עמ' כח
כא/ג נועם חי"ז עמ' רז
כא/ג נחל איתן
כא/ג נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ה סי' ד ס"ק ו
כא/ג ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רכו
כא/ג ס' הנייר עמ' יג
כא/ג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' לא {הגהמ"י דפוס קושטא - נשים המשחקות בעצמות}
כא/ג סדר משנה (בוסק')
כא/ג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' סג
כא/ג עמודי שלמה ח"א עמ' סו, קפ {הגהמ"י}
כא/ג פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קסז
כא/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 166
כא/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמו ע"א-ע"ג
כא/ג קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קיב-קטז
כא/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' עב
כא/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קא
כא/ג שביתת השבת זורה אות י {אין נופחין}, חורש אות מד {אין סכין}
כא/ג שברי לוחות עמ' 43 {הגהמ"י}
כא/ג שו"ע הרב או"ח סי' רסב קו"א אות א, סי' רעז קו"א אות א, סי' שלז סעיפים ב, ד, סי' שלח ס"ו
כא/ג שו"ת הריב"ש עמ' תקעח {לכבד}
כא/ג שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' צז עמ' רצח
כא/ג שושן עדות דף פא ע"ג
כא/ג שירת הים סי' ט אות ד {רמ"ך}
כא/ג תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' שכא ס"ק יח
כא/ג תורת המלאכות ח"א עמ' יג אות כג, עמ' יד אות לא
כא/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף מה ע"א {כיבוד וריבוץ} וע"ד
כא/ג תלפיות ח עמ' 24
כא/ד אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק סז {אורה ושמחה}
כא/ד אנצי"ת ע' בונה הע' 19
כא/ד באר דוד שבת ח"א סי' ה אות ג, סי' ז אות ג-ד, סי' יג אות ד-ה, סי' טו אות ב, סי' כו אות ד
כא/ד דברי ירמיהו
כא/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רעה
כא/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 179
כא/ד הררי קדם שבת עמ' רעב
כא/ד חסדי דוד ח"ב עמ' קכד
כא/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' ג
כא/ד טל תחיה ח"א סי' מו אות ב
כא/ד מאורות נתן (הורוביץ) דף י ע"ד
כא/ד משפטי עזיאל ח"א עמ' כח
כא/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' סג
כא/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' קא
כא/ד שו"ע הרב או"ח סי' שיג ס' כד
כא/ה אדני היד החזקה
כא/ה אהל שרה לאה עמ' רמב {לחורבותיו}
כא/ה דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מא
כא/ה הערות וחדושים (טויב) שבת סי' מב ס"ק לג
כא/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' ה
כא/ה מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' עד {משקה}
כא/ה מגילת ספר לאוין דף ח ע"ב-ע"ג
כא/ה מלאכת שמואל עמ' רג
כא/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/ה משנת יעקב
כא/ה רנת יעקב עמ' קכח
כא/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קא
כא/ה שו"ע הרב או"ח סי' שלח ס"ז, סי' שמ ס' טו
כא/ו אגלי טל קוצר סי' נט אות ג
כא/ו אור הישר [אור הישר עירובין ק ע"ב]
כא/ו אור שמח
כא/ו ברור הלכה שבת צה ע"א אחרי ציון ג, קנה ע"א ציון א, ביצה לו ע"ב ציון ו
כא/ו ברורים ברמב"ם סי' ו
כא/ו ברכי יוסף או"ח סי' שלו ס"ב בשיורי ברכה
כא/ו גליוני הגר"ש עמ' נז {הגהמ"י}
כא/ו גן דוד דף לג ע"ב
כא/ו דברי ירמיהו
כא/ו המקדש וקדשיו עמ' רסח {רדיית דבש}
כא/ו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ב ס"ק ה, סי' יב ס"ק מז
כא/ו חמדת ישראל ח"א דף קלג ע"ד
כא/ו חסדי דוד ח"י עמ' רצ
כא/ו טל אורות (ר' שאול) עמ' ו {אסור לרדות דבש, מ"מ}, טז {אין עולין באילן}
כא/ו להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' יב
כא/ו מחנה יוסף ח"ג עמ' קט
כא/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תח
כא/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' קו {מ"מ בשם הרשב"א}
כא/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/ו מרכה"מ אלפ' [חזון נחום טהרות רנ ע"ב]
כא/ו משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קסג
כא/ו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רח
כא/ו ס' הנייר עמ' יט
כא/ו עיונים ומחקרים ח"א עמ' 38
כא/ו עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק לו
כא/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מח ע"א-ע"ב
כא/ו קהלת יעקב (אלבעלי)
כא/ו קרית מלך
כא/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פח, קא
כא/ו שביתת השבת קוצר אות כד
כא/ו שברי לוחות עמ' 155 {הגהמ"י}
כא/ו שו"ע הרב או"ח סי' שלו סעיפים א-ב
כא/ו שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' קיח, קכא
כא/ו שם טוב
כא/ו שער המלך ח"א עמ' נה
כא/ו שעשועי תורה שבת עמ' צד
כא/ו שפת אמת על התלמוד ח"א דף עב ע"ב
כא/ו תורת המלאכות ח"א עמ' מח אות לג
כא/ז אבי עזרי ח"א
כא/ז אבן פינה (נשר) עמ' יז
כא/ז אור הישר [אור הישר ביצה ב ע"ב]
כא/ז בית ישחק
כא/ז בני דוד
כא/ז ברור הלכה ביצה ב ע"ב ציון ז, סוכה לז ע"ב ציון ג
כא/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' פא
כא/ז גן דוד דף לג ע"ב
כא/ז דברי ירמיהו
כא/ז העמק שאלה שאלתא מז אות ז בסופו
כא/ז חיים שנים ישלם עמ' ד
כא/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' ט
כא/ז יחוה דעת ח"א עמ' ט
כא/ז יין הטוב עמ' קלז
כא/ז יצחק ירנן
כא/ז ישורון ח"י עמ' שפט {אבי עזרי}
כא/ז מאורות נתן (הורוביץ) דף יא ע"א
כא/ז מגן שאול (קצנ') עמ' כד
כא/ז מי ימצא סוכה עמ' רפה
כא/ז מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ד ס"ק ו-ח
כא/ז נועם חי"א עמ' קב
כא/ז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רח
כא/ז עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' עט-פא
כא/ז פרי האדמה ח"א
כא/ז קובץ הערות על אבי עזרי
כא/ז שו"ע הרב או"ח סי' שלו ס' טז
כא/ז שיורי ברכה או"ח דף טו ע"ד {שימוש במחובר}
כא/ז שם טוב {הדס}
כא/ז שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קצו
כא/ז שמן הטוב (תשפ) עמ' ס, סג-סד, פו {שעה"מ}
כא/ז שער המלך כאן, וח"א עמ' נה
כא/ז תורת המלאכות ח"א עמ' נד אות מח, עמ' נו אות נד
כא/ח אדני היד החזקה
כא/ח באר דוד שבת ח"א סי' ה אות ג, סי' ז אות ג-ד, סי' יג אות ד-ה, סי' טו אות ב, סי' כו אות ד
כא/ח גן דוד דף לג ע"ב
כא/ח דברי חן (נתנזון) דף לה ע"ג
כא/ח זיו משנה {באים מלמעלה}
כא/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/ח נועם חי"א עמ' צט
כא/ח סולם מוצב עמ' לח {הגהמ"י}
כא/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קא
כא/ח שם טוב {באים מלמעלה}
כא/ח שעשועי תורה שבת עמ' צד
כא/ח שפתי דעת ח"א עמ' רח
כא/ח תורת המלאכות ח"א עמ' לא אות לא
כא/ט אגלי טל קוצר סי' סא אות יא, סי' סב
כא/ט אדני היד החזקה
כא/ט אור מאיר (חדש) ח"א עמ' רמד {צעב"ח}
כא/ט אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק מא
כא/ט בדרך המלך עמ' נג
כא/ט בית ארזים - ס' הגליונות
כא/ט בית ישחק
כא/ט בית שערים או"ח סי' של
כא/ט ברור הלכה ע"ז טז ע"א לפני ציון ג פסקה ב {שעה"מ}
כא/ט ברור הלכה שבת קנה ע"א ציון א, ביצה לו ע"ב ציון ז
כא/ט בשמים ראש סי' מח
כא/ט גן דוד דף לג ע"ב
כא/ט דברי ירמיהו
כא/ט זמנים למלך
כא/ט חדושים ובאורים (גרי') שבת סכ"ה לדף קנג ע"א {אין רוכבין}, וקנד ע"ב {פורקין משאוי}
כא/ט חי' חפץ חיים
כא/ט טל אורות (ר' שאול) עמ' ח
כא/ט יד ישראל ח"א וח"ב {משום צעב"ח}
כא/ט כתר המלך {שמא יחתוך זמורה}
כא/ט ללשונות הרמב"ם
כא/ט מגל ח"ז עמ' 30
כא/ט מסורה חי"ג עמ' נח
כא/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/ט מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' מז אות א-ב {שעה"מ}
כא/ט משאת המלך (אדרי)
כא/ט משנת יעקב {שמא יחתוך זמורה} כאן, וזרעים ח"א עמ' רח-רט
כא/ט נוה צדק
כא/ט נר יצחק (ארדיט) עמ' כט, לא, לב
כא/ט נר יצחק (ריף) עמ' יט
כא/ט סדר משנה (בוסק')
כא/ט ציוני מהר"נ (בהשמטות) {במזיד}
כא/ט ציץ אליעזר ח"א סי' כא אות כב
כא/ט קהלת יעקב (אלבעלי)
כא/ט קרית מלך {בבהמה במזיד}
כא/ט קרן הצבי מצוה פג אות ו
כא/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קא
כא/ט שו"ע הרב או"ח סי' שה סעיפים כג-כד
כא/ט שו"ת הריב"ש סי' יח וסי' קא, עמ' כג, צה
כא/ט שו"ת ר"י מליריאה עמ' רנז
כא/ט שם טוב {פורקין משאוי}
כא/ט שערי שלמה (אכלופי) עמ' תקיג
כא/ט תורה שלמה שמות פכ"ג אות קס
כא/ט תורת המלאכות ח"א עמ' מט אות לה, עמ' נב אות מ
כא/ט תחומין ח"ו עמ' 432 {צעב"ח}
כא/ט תרומת הגורן ח"א עמ' 179
כא/י אור הישר {לא יניחן}
כא/י אמרי דעת או"ח סי' ט עמ' מד {מ"מ}
כא/י אמת ליעקב מועד עמ' ריד
כא/י באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' לו אות ט
כא/י בית ארזים - ס' הגליונות
כא/י ברור הלכה שבת מב ע"ב ציון ב פסקה ב {מ"מ}, קנד ע"ב ציון א
כא/י דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 174 ואילך
כא/י הלכה ערוכה מוקצה עמ' קנו
כא/י חדושים ובאורים (גרי') שבת ס"י סק"ו וסי"א ס"ק יב {שקין גדולים}
כא/י חזו"א על הרמב"ם
כא/י חי' הריצ"ד
כא/י חי' חפץ חיים = ביאור הלכה סי' רסו ס"ט {לא יניחם}, וסי' שה סי"ח {שקים גדולים}
כא/י טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' צד
כא/י ידיו של משה דף סט ע"ג
כא/י כי בא מועד עמ' רכג {מ"מ}
כא/י לבושי מרדכי או"ח עמ' רסז, רפה
כא/י ללשונות הרמב"ם
כא/י מטה אהרן הל' יו"ט עמ' ר
כא/י מעיני המים
כא/י מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות) {מכניס ראשו}
כא/י מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/י משנת יעקב {נמצא שלא ביטל הכלי מהיכנו}
כא/י נחפה בכסף (נבון) ח"א דף כט ע"ב {שקים גדולים}
כא/י נרות אהרן (גם עמ' ר) {להפסד מועט לא חששו}
כא/י עיונים ומחקרים ח"א עמ' 107 {טעונה עששיות}, 314 {לחצר החיצונה}
כא/י קהלת יעקב (אלבעלי)
כא/י רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שמט
כא/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קא
כא/י שדה אלחנן ח"א עמ' צח
כא/י שו"ע הרב או"ח סי' רסו סעיפים כא, כד-כו, קו"א אותיות א, ט, יא
כא/י שירת הים סי' ז אות ד
כא/י שלל דוד
כא/י שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תמג, ח"ג עמ' תקנד
כא/י שם טוב
כא/י תרומת הגורן ח"א עמ' 167
כא/יא אבני חפץ ח"ג עמ' קו {מ"מ}
כא/יא אגלי טל מעמר סי' ב אות ב, סי' י
כא/יא אור צהיר
כא/יא ארץ בנימין עמ' שלט
כא/יא אשר למלך
כא/יא באר דוד שבת ח"א סי' ה אות ג, סי' ז אות ג-ד, סי' יג אות ד-ה, סי' טו אות ב, סי' כו אות ד
כא/יא באר מלך שבת קונטרס המלאכות - מעמר ד"ה ובטרם וד"ה נלענ"ד
כא/יא בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רפג-רפד
כא/יא ברור הלכה שבת עג ע"ב ציון ט, קמג ע"ב ציון ג
כא/יא בשבילי התלמוד ח"א שבת צו ע"ב
כא/יא גן דוד דף יט ע"ד, לג ע"ג, לד ע"ג, מא ע"ב
כא/יא דברות אליהו ח"א עמ' מד {מקבץ מלח נראה כמעמר}, מה-מו {חצר - לא מקום גידולו}, מז {אם התפזרו אחרי שליקט}, מח {אפילו שלא במקום גידולו}
כא/יא דברות משה זרעים עמ' קעה {המדבק פירות עד שיעשו גוף אחד חייב משום מעמר}
כא/יא דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רעו
כא/יא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ג ס"ק קד, סי' ה ס"ק א, ז-ח, יד
כא/יא זכרון סופרים {הגהמ"י - אמנם וכו'} [עיין מה שציינתי לעיל פ"ח ה"ו]
כא/יא זמנים למלך
כא/יא חלקת מאיר
כא/יא חסדי דוד ח"ב עמ' קמג {יבוא לידי עימור}
כא/יא טל אורות (ר' שאול) עמ' ט, יט {המדבק פירות, מ"מ}
כא/יא טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' רכו, רפב
כא/יא טל נתן עמ' כח-כט
כא/יא טל תחיה ח"א סי' יח, סי' יט אות א
כא/יא כרם היה לידידי עמ' 246 {קיבוץ מלח}
כא/יא מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יט ע"א {מדבק פירות}
כא/יא מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קלא-קלב {נראה כמעמר}
כא/יא מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רעד
כא/יא מלאכת שמואל עמ' רג, רו-רז
כא/יא מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קיח
כא/יא מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' נא
כא/יא מנחת אשר שבת עמ' רו-רז, רט
כא/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קנה
כא/יא מעין חיים ח"ה עמ' פב, פח
כא/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/יא מרכה"מ אלפ' (מ"מ) {הורו רבותי}
כא/יא משאת המלך (אדרי)
כא/יא משנת יהודה ח"א פ"ח ה"ה, פכ"א הל"ב, וח"ב כאן
כא/יא משנת יעקב כאן, וח"א עמ' עט-פ
כא/יא משנת רבנו עמ' רכט {נתפזרו פירות}
כא/יא משפטי עזיאל ח"א עמ' ל
כא/יא נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קנט {הגהמ"י}, קס
כא/יא נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' יג ס"ק ב, ח
כא/יא ס' איזוב (פרידמן) עמ' כז, ל, לב, לה, לז
כא/יא סולם מוצב עמ' לו
כא/יא עטרת שבת עמ' סב-סד, סו-סז, סט-ע
כא/יא פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רכב
כא/יא פרשת המלך
כא/יא רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' טו
כא/יא רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' עב
כא/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' לט, ח"ט סי' קא
כא/יא שביתת השבת מעמר אות ז-ח
כא/יא שו"ע הרב או"ח סי' שלה ס"ה
כא/יא שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קפג, קפז-קצ
כא/יא שם טוב {קיבוץ מלח}
כא/יא שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קכט {הגהמ"י}
כא/יא שערי זבולון הל' שבת סי' מג אות ב
כא/יא שפתי דעת ח"ג עמ' צד
כא/יא תורת המלאכות ח"א עמ' קמד אות נא
כא/יא תפארת ציון (קואינקה) עמ' צב {הגהמ"י}
כא/יב אגלי טל דש סי' כט אות ט
כא/יב אוצרות הרמב"ם
כא/יב באר מלך שבת פ"ח ה"י אות לג, קונטרס המלאכות - דש ד"ה סוגיא
כא/יב ברור הלכה שבת קמג ע"ב ציון ד, קמה ע"א ציון ב, ביצה ג ע"א ציון א
כא/יב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שמט
כא/יב גן דוד דף לה ע"ג
כא/יב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יב ס"ק יד, כד
כא/יב זמנים למלך
כא/יב חזו"א או"ח סי' נה ס"ק ט
כא/יב חמדת אהרן עמ' נג
כא/יב טל תחיה ח"א סי' מב {כ"מ}
כא/יב יד פשוטה אהבה עמ' תתרפו
כא/יב כתב משה ח"א סי' ח עמ' לא
כא/יב כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' ד
כא/יב לב שלם [נחפה בכסף דף כט]
כא/יב מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' מו
כא/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קא עמ' קנז
כא/יב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף כב
כא/יב משנת יעקב
כא/יב משפטי עזיאל ח"ג עמ' קלד, ח"ח עמ' צ
כא/יב נהרות איתן ח"א עמ' קסג
כא/יב נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' פג ס"ק א
כא/יב סדר משנה (בוסק')
כא/יב עקדת משה ח"ב עמ' לח
כא/יב פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קעו
כא/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נח ע"ב, נט ע"ב
כא/יב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' כא
כא/יב שו"ע הרב או"ח סי' שכ ס"א
כא/יב שואל ומשיב ח"ז עמ' יח
כא/יב שושן עדות דף נד
כא/יב שחר אורך עמ' לב
כא/יב שם טוב {תותים ורמונים}
כא/יב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קכט
כא/יב שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' קלח
כא/יב שעשועי תורה שבת עמ' קנה
כא/יג אגלי טל דש סי' כז אות ג, סי' לו אות ח, טוחן סי' י
כא/יג אור הישר [מפרשים לעיל פ"ג ה"ב] {מחוסרין דיכה}
כא/יג אור הציצית עמ' קיב
כא/יג אור יעקב שבת דף לג ע"ג, מא ע"ב
כא/יג אור שמח
כא/יג אורות חיים מילואים א אות יא {כבשים שסחטן}
כא/יג אמונת עתיך גל' 128 עמ' 62 {מוליד}
כא/יג אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קכג, קכו
כא/יג אמרי פנחס (עובדיה) סי' שיח סעיף לב
כא/יג באר דוד שבת ח"א סי' כב אות א, ג, ה-ו, סי' מד אות ב, ד, סי' מז אות א
כא/יג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קלד
כא/יג בית אהרן וישראל גל' כג עמ' ס
כא/יג בית גמליאל ח"א עמ' סו
כא/יג בית המדרש {להוציא מימיהן}
כא/יג ברור הלכה שבת יט ע"א ציון ח, נא ע"ב ציון ב, קמה ע"א ציון ב
כא/יג ברכת השבת מס' שבת סי' ה פ"ד ס"ק א, פ"ה ס"ק ג
כא/יג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שמט
כא/יג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קד
כא/יג גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' יד {שלג}
כא/יג גן דוד דף לז ע"ב, לח ע"ב
כא/יג דברי שמואל (ראטה) עמ' קד
כא/יג הדרת זקנים שבת סי' ה ס"ק ג
כא/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' פט-צא {ריסוק שלג}
כא/יג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ד ס"ק ה, סי' יב ס"ק נ, סי' יג ס"ק ב
כא/יג הר המלך ח"ה עמ' מד {שלג}
כא/יג ויען יצחק עמ' פד
כא/יג זכר שמואל שבת סי' ד ס"ק ב-ג, סי' יז ס"ק ב
כא/יג זמנים למלך
כא/יג חזו"א על הרמב"ם
כא/יג חי' הריצ"ד
כא/יג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ז ד"ה וזה
כא/יג חלקת יואב החדש תשובות סי' ד {להוציא מימיהן}
כא/יג חמדת אהרן עמ' נא, נג, נו, סא, סג
כא/יג חמדת ישראל ח"א דף מח ע"ג, נא ע"ג
כא/יג חנן אלקים עמ' פ
כא/יג טל אורות (ר' שאול) עמ' טו
כא/יג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' שמ-שמא, ח"ב עמ' קכד
כא/יג טל תחיה ח"א סי' י אות ב
כא/יג יד הלוי (לוין) דף קכז ע"ד {שלג}
כא/יג יחוה דעת ח"ב עמ' קצ
כא/יג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רסח
כא/יג ללשונות הרמב"ם {לשמור שחיקת הריפות}
כא/יג לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קט
כא/יג לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ה ס"ק א
כא/יג מאורי אש השלם עמ' שסב
כא/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כג ע"ג-ע"ד {מחוסרים דיכה}, כה ע"ד {לרסק שלג}
כא/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קנט-קס {מחוסרים דיכה}
כא/יג מגד יהודה ח"א סי' נד אות יא
כא/יג מילי דעזרא סי' לט אות א {ריסוק שלג}
כא/יג מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ו ס"ק לא, סי' ז ס"ק יא, נג-נד
כא/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שצז {מ"מ}
כא/יג מעט צרי {לשמור שחיקת הריפות}
כא/יג מעיני התורה ח"ב עמ' קד
כא/יג מצעדי גבר שבת סי' לו אות ה
כא/יג מקורות לפסקי הרמב"ם {שלג}
כא/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/יג משאת המלך (אדרי)
כא/יג משנת יעקב {שלג}
כא/יג משפטי עזיאל ח"ט עמ' קמז
כא/יג נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קכז, קעג
כא/יג נועם ח"ג עמ' נב, נז, סא, ח"ו עמ' שלו [חזו"א או"ח סי' נז], חט"ו עמ' צח {לצורך גופן}
כא/יג ס' הפרנס עמ' קעב {מ"מ - שלג}
כא/יג סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' יב אות לא
כא/יג סדר משנה (בוסק')
כא/יג עטרת שבת עמ' רלט {מ"מ}
כא/יג עמודי שלמה ח"א עמ' עא {הגהמ"י אות י - מציצת ענבים}
כא/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רסג ע"ג
כא/יג קרית מלך {בעץ הפרור}
כא/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רכ
כא/יג רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' מט
כא/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא
כא/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קא [עי' מג"א שכ ס"ק יג]
כא/יג שביתת השבת דש אות צח, טוחן אות יא
כא/יג שו"ע הרב או"ח סי' שכ ס' יא
כא/יג שושן עדות דף נד, נה
כא/יג שחר אורך עמ' ל, לב, לז, מד, מו
כא/יג שיר למעלות גל' ד עמ' 42
כא/יג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שמד, ח"ב עמ' קעז, תפו, ח"ג עמ' עו
כא/יג שם טוב {שום בוסר ומלילות}
כא/יג שמש ומגן או"ח סי' יט עמ' סז-סח
כא/יג שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' קכא
כא/יג שערי עזרא (בצרי) עמ' לז {שלג}
כא/יג שעשועי תורה שבת עמ' קמו {לרכך}
כא/יג שפתי דעת ח"ג עמ' צד
כא/יג תועפות ראם (באר) עמ' מא
כא/יג תורת המלאכות ח"א עמ' צב אות מז, עמ' צד אות נג, עמ' קסב אות ל
כא/יג תורת מלאכת המבשל עמ' רו, רח
כא/יג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שמט
כא/יג תשובה שלמה או"ח סי' יד
כא/יד אבן מלוכה (רביע) עמ' יד
כא/יד אגלי טל דש סי' כח אות ז
כא/יד אהל משה (הורוביץ) ח"א ביצה יג ע"א
כא/יד אהלה של תורה ח"ב עמ' צה
כא/יד אפיקי מגינים שבת דף עג
כא/יד באר מלך שבת קונטרס המלאכות - דש ד"ה והנה לעיל
כא/יד בר ריב"א עמ' צה
כא/יד ברור הלכה ביצה יב ע"ב ציון ו {מולל בשינוי}
כא/יד ברור הלכה כתובות ס ע"א ציון ז
כא/יד דברות אליהו ח"א עמ' נא {משום צער מותר כלאחר יד}
כא/יד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יב ס"ק כד, סי' לב ס"ק י, יב
כא/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 231
כא/יד חמדת ישראל ח"א דף נא ע"ג
כא/יד טל חיים (טל) ח"ג עמ' שנא
כא/יד טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' צג, קכג, קכו
כא/יד טל תחיה ח"א סי' ט אות א
כא/יד מערכי לב (לב) עמ' קטו {מ"מ}
כא/יד מרכבת המשנה מהדו"ק [עי' תוספתא סוף פט"ז]
כא/יד מרכה"מ אלפ' {מולל בשינוי}
כא/יד משאת המלך (אדרי)
כא/יד משפטי עזיאל ח"א עמ' לד
כא/יד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' סח
כא/יד ס' העתים עמ' 334 {מולל בשינוי}
כא/יד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' טו אות י
כא/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' לא, קא
כא/יד רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שכא
כא/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קא
כא/יד שביתת השבת בורר אות ב, דש אות ט
כא/יד שו"ע הרב או"ח סי' שיט ס"ט, סי' שכח ס' מ
כא/יד שו"ת הרד"ך עמ' רכז
כא/יד שושן עדות דף נד ע"ד
כא/יד שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תקמז
כא/יד שעשועי תורה שבת עמ' רסח {מלילה ע"י שינוי}
כא/יד תורת המלאכות ח"א עמ' עח אות כא
כא/טו בית שמש
כא/טו ברור הלכה שבת קמג ע"ב ציון ה, ביצה ג ע"א ציון א
כא/טו גן דוד דף לז ע"ג, לח ע"ב
כא/טו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יב ס"ק לג, סי' יג ס"ק ו
כא/טו חלקת יואב החדש תשובות סי' ד
כא/טו טל אורות (ר' שאול) עמ' יב
כא/טו יד יצחק (הכהן)
כא/טו מנחת נתנאל דף ה ע"ד, ו ע"א
כא/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/טו מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לד אות ב {תותים ורמונים}
כא/טו משאת המלך (אדרי)
כא/טו עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' פב-פג
כא/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נט ע"ב
כא/טז באר דוד שבת ח"א סי' כב אות א, ג, ה-ו, סי' מד אות ב, ד, סי' מז אות א
כא/טז באר מלך שבת קונטרס המלאכות - לש ד"ה וכתב המאירי {ראב"ד}
כא/טז ברור הלכה שבת יט ע"א ציון ח, קמה ע"ב ציון ב
כא/טז ברכות שמים שבת אות תתשיז
כא/טז גן דוד דף לז ע"ג, לח ע"ב
כא/טז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יב ס"ק נ
כא/טז זכור לדוד עמ' כט
כא/טז יד הלוי (לוין) דף קכז ע"ד
כא/טז יד יצחק (הכהן)
כא/טז מחנה יהודה (חסמן) עמ' קסב
כא/טז מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ז ס"ק יא
כא/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/טז שו"ע הרב או"ח סי' שכ ס"ד, סי' שכא ס' יד
כא/טז שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' קכא
כא/טז תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שמט
כא/יז אבני חפץ ח"ב עמ' עח
כא/יז אגלי טל ח"ב סי' סז אות ח
כא/יז אדני היד החזקה
כא/יז אור הישר [לח"מ לעיל פ"ח הי"ד, אור הישר שבת עד ע"א ולירושלמי שבת פ"כ ה"ג] {משמר שמרים}
כא/יז אמרי שבת דף לא ע"ב {גומא בסודר}
כא/יז אנצי"ת ע' אהל הע' 70-71, ע' בורר הע' 121
כא/יז אש דת (דוברין) דף עח ע"ב
כא/יז באר מלך שבת פ"ח הי"ד אות מב, מד, קונטרס המלאכות - מרקד ד"ה והנה מבואר
כא/יז בית ארזים - ס' הגליונות
כא/יז בית שמש
כא/יז בית שערים או"ח סי' קי
כא/יז ברור הלכה שבת צה ע"א ציון ג, קלח ע"א ציון א, ו, קלט ע"ב ציון ט, מ, קמ ע"א ציון א פסקה א {מ"מ בשם תוספתא}, ביצה יב ע"ב ציון ו
כא/יז ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' לג
כא/יז גן דוד דף מא ע"ב
כא/יז דברות אליהו ח"א עמ' ג {השמיט איך מתרים במשמר}
כא/יז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רעו-רעז
כא/יז הדרת זקנים שבת סי' יג ס"ק ג
כא/יז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ג ס"ק יח, סד-סה, צא, סי' יט ס"ק יג, סי' לב ס"ק י, סי' לג ס"ק ח
כא/יז הר המלך ח"א עמ' עז-פ, ח"ה עמ' מד-מה
כא/יז הררי קדם שבת עמ' רעא
כא/יז זכר שמואל שבת סי' לא לדף קמג ע"ב
כא/יז חדושים ובאורים (גרי') שבת סי"ט סק"ב
כא/יז חי' הריצ"ד
כא/יז טל אורות (ר' שאול) עמ' טז {רמב"ם}, יט {המחבץ}, כ {המחתך ירק, אין טחינה בפירות, כ"מ}
כא/יז טל תחיה ח"א סי' לט, סי' צג אות א
כא/יז ישועות כהן שבת סי' קיד ס"ק ט, סי' קטז
כא/יז לבושי מרדכי או"ח עמ' שטז
כא/יז מאורי אש השלם עמ' יד
כא/יז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לא ע"א {שומשמין ואגוזים בדבש}, מג ע"ב {שמא יבוא לשמר}
כא/יז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רי
כא/יז מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קנה
כא/יז מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ב ס"ק ו
כא/יז מעיני התורה ח"ג עמ' קלב
כא/יז מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות) {כשדרך שעושה בחול}
כא/יז מראה הפנים שבת דף צא (ד"ה נותנין וד"ה יציאות) {גומא בסודר}
כא/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/יז משאת המלך (אדרי)
כא/יז משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' סט
כא/יז משפטי עזיאל ח"ו עמ' טו
כא/יז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קסו {מנפח}
כא/יז נועם חט"ו עמ' לט, מד {אין שולין כרשינין}
כא/יז נועם חכ"ב עמ' רע {שמא יבוא לשמר}
כא/יז נרות אהרן {כשהוא מנפח}
כא/יז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קכג
כא/יז ס' העתים עמ' 334 {בראשי אצבעותיו}
כא/יז סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' טו אות י
כא/יז עמודי שלמה ח"א עמ' עד {הגהמ"י}
כא/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' שיט {הגהמ"י}
כא/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף יג ע"ב {הגהמ"י}
כא/יז קרית מלך
כא/יז רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' עב, פז, קעג, רטו
כא/יז שביתת השבת זורה אות יג, בורר אות כט, לז, פתיחה לזורה אות ט
כא/יז שו"ע הרב או"ח סי' שיט סעיפים א, י, כז
כא/יז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תמא, תקלג
כא/יז שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' קסה
כא/יז שעשועי תורה שבת עמ' רסח {מלילה ע"י שינוי}
כא/יז שפת אמת על התלמוד ח"א דף פז ע"ד
כא/יז תורת המלאכות ח"א עמ' קי אות ח, עמ' קמד אות נ, עמ' קפה אות לב
כא/יח אבני ציון ח"ב סי' א אות ג
כא/יח אגלי טל טוחן סי' ז, יז אות ג ובהגהה
כא/יח אדמת קדש ח"ב דף יג ע"ד
כא/יח אהלה של תורה ח"ב עמ' צז
כא/יח אור הישר [אור זרוע הל' שבת סי' ס, תורת רפאל הל' שבת סי' לג] {שאין טחינה בפירות}
כא/יח אור זרוע השלם שבת עמ' קפג
כא/יח אור צהיר
כא/יח אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק קכט {אורה ושמחה}
כא/יח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 68
כא/יח אמת ליעקב מועד עמ' קנא
כא/יח אתה יצרת - מלאכות שבת סי' כ
כא/יח באר דוד שבת ח"א סי' כב אות א, ג, ה-ו, סי' מד אות ב, ד, סי' מז אות א
כא/יח באר מלך שבת קונטרס המלאכות - טוחן ד"ה ועכ"פ
כא/יח ביצחק יקרא (תשמט) מנחת הדל סי' ה {כדי לבשלו, שאין טחינה בפירות}
כא/יח בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 36-38
כא/יח בית אהרן וישראל גל' עא עמ' לח-לט
כא/יח בית אהרן וישראל גל' פח עמ' סח
כא/יח בית ארזים - ס' הגליונות כאן (עמ' תקלז-תקלח)
כא/יח בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' ט, רצו
כא/יח בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' פא
כא/יח בית שמש
כא/יח ביתאל ח"א דף יא ע"ד
כא/יח ברור הלכה שבת עד ע"ב ציון א, קנה ע"א ציון ב, ביצה ב ע"א ציון ה {שאין טחינה בפירות}
כא/יח ברכת השבת מס' שבת סי' ט פ"א ס"ק ו, פ"ב ס"ק א, פ"ח ס"ק א
כא/יח גליונות אבני נזר
כא/יח גן דוד דף כ ע"ב-ע"ג
כא/יח דברות אליהו ח"א עמ' נא {כ"מ בשם רשב"א}, נט
כא/יח דברי ירמיהו
כא/יח דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רעז-רפב
כא/יח הדרת זקנים שבת סי' ה ס"ק ז
כא/יח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ד ס"ק סז, סי' ו ס"ק ז {הגהמ"י}, יג
כא/יח הררי קדם שבת עמ' קלה
כא/יח ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' רנח
כא/יח ויען יצחק עמ' עה
כא/יח זיו משנה
כא/יח זכרון שלמה (קליין) עמ' לה, לז
כא/יח זמנים למלך
כא/יח חזו"א על הרמב"ם
כא/יח חי' הריצ"ד
כא/יח חמדת ישראל ח"א דף מט ע"ד
כא/יח חק נתן דף רכג ע"ג
כא/יח טל אמרתי עמ' 325
כא/יח טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' רסא, רעח, רעט {כ"מ}, רפה {מרכה"מ}, רפח
כא/יח טל נתן עמ' ע-עא, עד-עה, שפו
כא/יח טל תחיה ח"א סי' מ אות ב-ג
כא/יח יחוה דעת ח"ה עמ' קכז
כא/יח יצחק ירנן
כא/יח לב שלם [ים יששכר על תוספתא יו"ט דף כב]
כא/יח להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' לט-מ
כא/יח לחם שלמה (לניאדו) עמ' 44
כא/יח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כז ע"ד {מחתך דק דק}, כח ע"ב {נראה כטוחן}
כא/יח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קפז, קפט-קצ
כא/יח מגילת ספר לאוין דף י ע"א-ע"ב
כא/יח מחנה יוסף פסחים עמ' קט
כא/יח מחשבת חיים או"ח עמ' רנא
כא/יח מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ח ס"ק כא-כו
כא/יח מנחת אשר שבת עמ' רח, ריג
כא/יח מנחת חינוך ח"א עמ' קס-קסא
כא/יח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תכה-תכו
כא/יח מעט צרי {כ"מ}
כא/יח מעיני המים
כא/יח מעיני התורה ח"ג עמ' סו
כא/יח מעליות חט"ו עמ' 88-109
כא/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/יח מרכה"מ אלפ' [שלטי הגבורים, יד אהרן שכד הגהב"י, יד אהרן שכא הגהב"י, שו"ת מהר"י לוי סי' צח]
כא/יח מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לו אות א {כ"מ - ירק הנאכל כמו שהוא חי}, {מחתך ירק לבשלו}
כא/יח משאת המלך (אדרי)
כא/יח משיבת נפש עמ' רפ {הגהמ"י}
כא/יח משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' רז
כא/יח משק ביתי סי' שצח (קצד ע"א) {כ"מ}
כא/יח נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קעא-קעד
כא/יח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' עז, עט
כא/יח נרות אהרן {מחתכין נבילה}
כא/יח נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' לא ס"ק ה
כא/יח ס' איזוב (פרידמן) עמ' לז {כ"מ בשם תשובת הרשב"א}
כא/יח ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' צו {מרכה"מ}
כא/יח סדר משנה (בוסק')
כא/יח סידורא דפת עמ' רמא
כא/יח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' שלח
כא/יח פותח יד
כא/יח פי' ר' פרחיה שבת קנה הערה 17
כא/יח פני המלך (שטרן)
כא/יח צבא אהרן - ע"פ שחל בשבת עמ' טז {כ"מ}
כא/יח צמח מנחם דף נא ע"א {כ"מ בשם רשב"א}
כא/יח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לו ע"ד, מז ע"א
כא/יח קהלת יעקב (אלבעלי)
כא/יח רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' עג, עז, פב, פה, רכג
כא/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' צב {כדי לבשלו}, ח"ט סי' קא-קב
כא/יח שביתת השבת כללי טוחן אות ג-ד, אות ח, כא, טוחן אות כט
כא/יח שו"ע הרב או"ח סי' שכא ס"ז
כא/יח שו"ת הרשב"א ח"ד סי' לה
כא/יח שו"ת ר"י מילר עמ' סז-סח {מחתך דק דק}
כא/יח שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שמו, ח"ב עמ' תפו, ח"ג עמ' תמג
כא/יח שם טוב
כא/יח שער המלך ח"א עמ' קצא {כ"מ}
כא/יח תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קעה, קצא
כא/יח תורת המלאכות ח"א עמ' קנג אות יב, עמ' קנד אות יג
כא/יח תורת רפאל או"ח ח"ב דף נה ע"ג
כא/יח תרומת הדשן שו"ת סי' נה {הגהמ"י}, נו
כא/יט באר מלך שבת קונטרס המלאכות - טוחן ד"ה והנה יש
כא/יט הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לב ס"ק ח, י
כא/יט זמנים למלך
כא/יט טל אורות (ר' שאול) עמ' כא
כא/יט מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ח ס"ק לז
כא/יט מעט צרי {פיאה}
כא/יט משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' צט {פיאה}
כא/יט פי' ר' פרחיה שבת קכח הערה 55
כא/יט שביתת השבת טוחן אות יב, ל, כללי טוחן אות ו, ח
כא/יט תורה שלמה ח"י עמ' 267
כא/יט תורת המלאכות ח"א עמ' קסא אות כח
כא/כ אבן פינה (פורת) עמ' טז
כא/כ אבני נזר או"ח סי' שצה אות ד
כא/כ אגלי טל טוחן סי' לח אות יט-כ, סי' מז
כא/כ אגרות משה או"ח ח"ג סי' נד ענף ד {להתרפאות}, ח"ח עמ' קעה
כא/כ אדני היד החזקה
כא/כ אור הישר [תורת רפאל הל' שבת סי' לב]
כא/כ אור זרוע השלם שבת עמ' קפה
כא/כ אש דת (דוברין) דף פג ע"א
כא/כ באר דוד שבת ח"א סי' מו אות א, ג, סי' מט אות ג-ה, סי' נא אות ג, סי' נב אות א
כא/כ באר מלך שבת פ"ח הט"ו אות מח
כא/כ בית ארזים - ס' הגליונות
כא/כ בית דוד (תשעט) או"ח סי' שיט
כא/כ ברור הלכה שבת קט ע"ב ציון ג, קמא ע"א ציון ד
כא/כ דברי אור ח"ג עמ' נח
כא/כ הדרת זקנים שבת סי' טו ס"ק יג
כא/כ הלכות קטנות ח"א סי' קא {להתרפאות}
כא/כ המנהיג עמ' תקיב
כא/כ הר המלך ח"ה עמ' מה {לא במכתשת}
כא/כ זמנים למלך
כא/כ חי' חפץ חיים = ביאור הלכה שכח סל"ז {להתרפאות}
כא/כ טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 162, 172
כא/כ טל אורות (ר' שאול) עמ' כ, כא {לדוך פלפלין}
כא/כ טל חיים (טל) ח"ג עמ' שמג, שסג
כא/כ טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' רעט
כא/כ טל תחיה ח"א סי' מג אות א, ד
כא/כ לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"ב
כא/כ מגל ח"ז עמ' 157, 159
כא/כ מחנה יוסף שבת עמ' רלז
כא/כ מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שז
כא/כ מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/כ משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קלט
כא/כ משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' קמה-קמו
כא/כ משנה הלכות ח"ד סי' נא אות א
כא/כ משנת ראשונים (הירשפלד)
כא/כ סידורא דפת עמ' קיד
כא/כ פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קע
כא/כ ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק טו אות א {גזירת שחיקת סממנים}
כא/כ קיצור סמ"ג עמ' 152
כא/כ קרית מלך {שמא ישחוק}
כא/כ קרית מלך רב (תשסו) עמ' לא
כא/כ שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' ע
כא/כ שביתת השבת בורר אות ב
כא/כ שו"ע הרב או"ח סי' שכא ס"ז, סי' שכח ס"א
כא/כ שו"ת הרדב"ז סי' אלף סה {להתרפאות}
כא/כ שו"ת הריב"ש סי' קפד, עמ' רי
כא/כ שם טוב
כא/כ שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' מא אות א
כא/כ שפת הים (זכריש) סי' טז ס"ק ז
כא/כ תורת המלאכות ח"א עמ' קז אות ז, עמ' קמח אות א
כא/כ תורת רפאל או"ח ח"ב דף נד ע"ד, נה ע"א, סד ע"ד
כא/כא ביאור הלכה סי' שכח סל"ז {האוכל דברי רפואה לרעבונו}
כא/כא ברור הלכה שבת קט ע"ב ציון ג
כא/כא דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מט אות כ {לא במכתשת}
כא/כא טל אורות (ר' שאול) עמ' כא
כא/כא טל חיים (טל) ח"ג עמ' שסג
כא/כא טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רמז
כא/כא לב שלם [יד אהרן או"ח סי' שכד]
כא/כא מחנה יוסף שבת עמ' רלו
כא/כא מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/כא משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' צט
כא/כא קרית מלך
כא/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' עח
כא/כא שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' מא אות ו
כא/כב אגלי טל טוחן סי' נב
כא/כב אמת ליעקב מועד עמ' רח
כא/כב ביאור הלכה סי' שכח סל"ז {כדי להתרפאות}
כא/כב ברור הלכה שבת קט ע"ב ציון ג, קמ ע"א ציון ו
כא/כב בשמן רענן ח"ב עמ' כב {זיתום המצרי}
כא/כב הדרת זקנים שבת סי' טו ס"ק יב
כא/כב הלכות קטנות ח"א סי' קא {מאכל בריאים}
כא/כב טל אורות (ר' שאול) עמ' כא
כא/כב מגל ח"ז עמ' 157, 161
כא/כב מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' כט ס"ק א
כא/כב מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/כב נשמת אברהם ח"א עמ' קנט, ריא
כא/כב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 142 {זיתום המצרי}
כא/כב ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק טו אות טז
כא/כב קרית מלך {כוסברא כשות ואזוב}
כא/כב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' קכה
כא/כב שערי ברכה עמ' סה, סז
כא/כב שפת אמת על התלמוד ח"א דף עח ע"א
כא/כג בית שמש
כא/כג ברור הלכה שבת קיא ע"א ציון ד
כא/כג הלכות קטנות ח"א סי' קא
כא/כג טל אורות (ר' שאול) עמ' כא
כא/כג טל חיים (טל) ח"ג עמ' שנה
כא/כג מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/כג משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קיח
כא/כג ס' החיים (קלוגר) עמ' תסב
כא/כג ס' הפרנס עמ' קפז {במקום שהבריאים סכין}
כא/כג פני משה (שלז')
כא/כג שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' יב-יג
כא/כג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קא
כא/כג שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' ד
כא/כד אגלי טל טוחן סי' סב
כא/כד אהל משה (הורוויץ) ח"ב עמ' פט {בולע שמן הרבה}
כא/כד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 69
כא/כד בני שמואל דף טז ע"ד
כא/כד ברור הלכה ברכות לו ע"א ציון ג, ביצה יח ע"ב ציון א
כא/כד ברור הלכה ע"ז כח ע"א ציון ד פסקה א {גמיעת חומץ}
כא/כד דברות משה ברכות עמ' קפח, קצ {אבל בולע הוא שמן הרבה ואם נתרפא נתרפא}
כא/כד דברי ירמיהו
כא/כד הר המלך ח"ה עמ' מה
כא/כד חיים וחסד (מוספיא) ח"ב עמ' 192
כא/כד חסדי דוד ח"ב עמ' קו {אין שפין}, קז {מגמע ובולע}
כא/כד טל אורות (ר' שאול) עמ' כב, פה
כא/כד טל חיים (טל) ברכות עמ' תלט
כא/כד טל חיים (טל) ח"ג עמ' שפד
כא/כד יד פשוטה אהבה עמ' תתשכו {לעיסת מסטכי}
כא/כד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כט ע"ב {בולע שמן}
כא/כד מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קצה-קצו {בולע שמן}
כא/כד מוריה גל' קעט עמ' צז
כא/כד מילי דמרדכי
כא/כד מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' כט ס"ק ח, יג
כא/כד מקורות לפסקי הרמב"ם {לא יערענו}
כא/כד מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/כד מרכה"מ אלפ' [בית יהודה או"ח סי' ד] {לא יערענו}
כא/כד משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קטז {בולע שמן הרבה}, קיז {מגמע ובולע}
כא/כד משנת ראשונים (הירשפלד)
כא/כד משרת משה (עטייה)
כא/כד ס' הפרנס עמ' קפא {אם נתכוון לריח הפה}
כא/כד ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק י אות א
כא/כד קובץ השמיטה עמ' תטו
כא/כד שו"ע הרב או"ח סי' שכח ס' מב
כא/כד שנות חיים (קלוגר) עמ' עה
כא/כד תורת המלאכות ח"ח עמ' פט אות עו, עמ' קג אות פט
כא/כה אור הישר [אור הישר ירושלמי שבת פט"ז ה"א] {לקה באצבעו}
כא/כה בית שמש
כא/כה ברור הלכה שבת קח ע"ב ציון ז
כא/כה גליונות אבני נזר
כא/כה דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' כו {לא ידחקנו}
כא/כה דברי ירמיהו
כא/כה הר המלך ח"ה עמ' מה {לא יערענו}
כא/כה חיי נפש בראשית ח"א עמ' קפא {לא ידחקנו}
כא/כה טל אורות (ר' שאול) עמ' כב, צא
כא/כה טל חיים (טל) ח"ג עמ' שמה, שמז
כא/כה מלאכת מחשבת עמ' ס
כא/כה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קעח, קפג
כא/כה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תלג, תלה
כא/כה מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/כה משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קמ
כא/כה משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' קמז {לקה באצבעו}
כא/כה נרות אהרן {מעבירו ע"ג עינו}
כא/כה ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רכב
כא/כה סדר משנה (בוסק')
כא/כה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קא
כא/כה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שנז
כא/כה תורת המלאכות ח"ח עמ' קב אות פז
כא/כו אור הישר [אור הישר ירושלמי שבת פ"ט ה"ג]
כא/כו ברור הלכה שבת קלד ע"ב ציון ב, ג, ד
כא/כו דבר טוב עמ' רסז
כא/כו דברי ירמיהו
כא/כו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ו ס"ק ב
כא/כו הר המלך ח"ה עמ' מה {מוך יבש}
כא/כו טל אורות (ר' שאול) עמ' כב, קו
כא/כו מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות) {שהוא כרטיה}
כא/כו מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/כו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קיח
כא/כו ס' הנייר עמ' יב
כא/כו ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק יד אות א-ב, ה
כא/כו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' עח {מעבירו ע"ג עינו}
כא/כו שו"ע הרב או"ח סי' שכח ס' כח
כא/כו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' עז {הגהמ"י אות א}
כא/כז אדני היד החזקה
כא/כז אור הישר [מ"מ לעיל פי"ט הי"ב]
כא/כז אור חדש (בלומ') דף מד ע"ב
כא/כז אור צהיר
כא/כז אור תורה (בלומ') דף מט ע"ד {מניחים רטיה ע"ג מכה במקדש}, נא ע"ב
כא/כז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 69
כא/כז אנצי"ת ע' אין שבות הע' 31, 33
כא/כז בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' פו
כא/כז בכורי אברהם דף מו ע"א {החזרת רטיה}
כא/כז בני ישראל (קרלי) סי' כ אות א, כג
כא/כז בנין אריאל ח"ב עמ' רס
כא/כז ברור הלכה שבת סד ע"ב ציון ג בסופו, ביצה יא ע"ב ציון ה
כא/כז ברית יצחק (איזקסון) דף י ע"א {שבות במקדש}, יא ע"א {מחזירים רטיה}
כא/כז בשבילי השמחה סי' יד אות א {שבות במקדש}
כא/כז גליונות אבני נזר
כא/כז גנזי מועדים עמ' קעה
כא/כז דברות משה נדה וטהרות עמ' תתקלז {ואם פרשה על גבי קרקע אסור להחזירה}
כא/כז דברות משה שבת ח"ב סי' נג הערה לג
כא/כז הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' צג
כא/כז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ל ס"ק כה
כא/כז הר המלך ח"ו עמ' סח
כא/כז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעד
כא/כז וישאל שאול או"ח סי' כט
כא/כז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין קב ע"ב]
כא/כז חי' משנה פסחים עמ' רעג
כא/כז חיים ומלך
כא/כז חסדי דוד ח"ב עמ' מה
כא/כז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יד עמ' מח
כא/כז טל אורות (ר' שאול) עמ' כב
כא/כז כגן עדנים עמ' פו
כא/כז מוריה גל' קט עמ' לח
כא/כז מטה אהרן (הלוי) דף צג ע"ב-ע"ג
כא/כז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קלה
כא/כז מנחת שלמה (לוין) עמ' נז-נח {החזרת רטייה}
כא/כז מעלין בקודש גל' ח עמ' 48
כא/כז מעשה בצלאל סי' קל {הגהמ"י}
כא/כז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ל ע"ד
כא/כז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קפז, ח"ב עמ' תכז, תלב
כא/כז מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/כז משאת המלך (אדרי)
כא/כז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קצד {במקדש}
כא/כז משנת יהודה ח"א פ"י ה"ה
כא/כז נחל איתן
כא/כז נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף לג
כא/כז נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' פז ס"ק ה
כא/כז נתן פריו ביצה עמ' לא
כא/כז סדר משנה (בוסק')
כא/כז עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' סג
כא/כז פי אריה דף יד ע"ג, טו ע"ב
כא/כז ציץ אליעזר ח"א סי' כ פרק א אות טו, ח"ח סי' טו פרק יד אות א
כא/כז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קא
כא/כז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' לה
כא/כז שלל דוד
כא/כז שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' מ אות ג {אין מקנחים}
כא/כז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שנד
כא/כז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' לג {הגהמ"י}
כא/כז תורת המלאכות ח"ח עמ' עח אות סו, עמ' עט אות ע, עמ' פ אות עא, עמ' פב אות עא-עג, עמ' פו אות עה, עמ' פט אות עו, עמ' צג אות עח
כא/כח אדני היד החזקה
כא/כח אדני נחושת עמ' ריב
כא/כח אמונת החינוך (אבינר) עמ' 45
כא/כח בית אהרן וישראל גל' עא עמ' יז
כא/כח בית שמש
כא/כח ברור הלכה שבת קמז ע"ב ציון ה, ז
כא/כח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לה ס"ק נב
כא/כח הר המלך ח"ה עמ' מה {איזהו מתעמל}
כא/כח זכרון סופרים {שאסור ליגע את עצמו וכו'} [עיין משנה ברורה סימן שא בשער הציון אות ט]
כא/כח זמנים למלך
כא/כח טל אורות (ר' שאול) עמ' כב
כא/כח טל חיים (טל) ח"ג עמ' שצז
כא/כח יפה נוף עמ' לב {הגהמ"י}
כא/כח ללשונות הרמב"ם
כא/כח מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' סיכה
כא/כח מעט צרי {ימשמש בבת אחת}
כא/כח מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות) {אין מתעמלין}
כא/כח מראה הפנים ביצה דף כ {איזהו מתעמל}
כא/כח מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/כח מרכה"מ אלפ' [אדמת קדש או"ח סי' ז]
כא/כח ס' הפרנס עמ' שמב {הגהמ"י}
כא/כח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נד, סח
כא/כח עמודי שלמה ח"א עמ' קצג {הגהמ"י}
כא/כח פרשת המלך
כא/כח ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק טו אות ב {רמב"ם}, כא {הגהמ"י}
כא/כח קרית מלך {יהלך עד שיזיע}
כא/כח רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' עג
כא/כח שו"ע הרב או"ח סי' שכח ס' מז
כא/כח שו"ת ר"י מילר עמ' ל
כא/כח תורת המלאכות ח"ח עמ' קכו אות קח
כא/כט אגלי טל טוחן סי' לח אות כב
כא/כט אור הישר [תורת רפאל הל' שבת סי' לט]
כא/כט אמת ליעקב מועד עמ' קפז {ימה של סדום}
כא/כט אמת ליעקב מקרא עמ' רסג
כא/כט דברי אור ח"ג עמ' ס
כא/כט טל אורות (ר' שאול) עמ' כג
כא/כט טל חיים (טל) ח"ג עמ' שצט
כא/כט יצחק ירנן
כא/כט מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' כט ס"ק י
כא/כט מעט צרי {ים סדום, ים הגדול}
כא/כט מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/כט מרכה"מ אלפ'
כא/כט משנת יהודה ח"א פ"ל ה"א
כא/כט עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 182
כא/כט פי' ר' פרחיה שבת קט הערה 61
כא/כט פני משה (שלז')
כא/כט ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק טו אות יח
כא/כט שו"ע הרב או"ח סי' שכח ס' מט
כא/כט שו"ת הרדב"ז סי' אלף תנא
כא/כט שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' מא אות ו {במים שמשלשלים}
כא/כט תורה שלמה בראשית פ"א אות תקמב
כא/כט תורת המלאכות ח"ח עמ' קכו אות קח
כא/כט תורת רפאל או"ח ח"ב דף ס ע"א, סא ע"ג
כא/ל ברור הלכה שבת נג ע"ב ציון ד, קמז ע"ב ציון ט
כא/ל חיים וחסד (מוספיא) ח"ב עמ' 194
כא/ל חסדי דוד ח"ב עמ' קמז {היו ידיו מלוכלכות}
כא/ל טל אורות (ר' שאול) עמ' כג
כא/ל להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קטז, קכא
כא/ל מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות) {במגרדת}
כא/ל מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/ל מרכה"מ אלפ' [אדמת קדש או"ח סי' ז]
כא/ל משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' א
כא/ל שו"ע הרב או"ח סי' שלב ס"ג
כא/ל שער המלך ח"א עמ' קסג
כא/לא אגלי טל טוחן סי' לח אות טו, יח, כט, סי' נו
כא/לא אור צהיר {אסור לדחוק}
כא/לא באר משה (שטרן) ח"א סי' לב אות ז עמ' פג {אפיקטויזין}
כא/לא ברור הלכה ע"ז כח ע"ב ציון א
כא/לא ברור הלכה שבת קכג ע"א ציון ו, קמז ע"ב ציון כ
כא/לא דברי יששכר דף כא ע"ג, כב ע"א
כא/לא דרך ישרה ח"ב עמ' נח {להעלות אזנים}
כא/לא הגהות חבר בן חיים {כ"מ}
כא/לא הדרת זקנים שבת סי' טו ס"ק יב
כא/לא הר המלך ח"ה עמ' מה {ליחנק וללפף תינוק}
כא/לא הרמב"ם והלכותיו
כא/לא זיו משנה
כא/לא זמנים למלך
כא/לא חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שצב
כא/לא טל אורות (ר' שאול) עמ' כג
כא/לא טל חיים (טל) ח"ג עמ' שמג, שנא, שפט, שצו, שצז {מרכה"מ, צ"פ}, ת
כא/לא יצחק ירנן {לדחוק}
כא/לא כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' ו
כא/לא מחנה יוסף שבת עמ' רלח
כא/לא מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' כט ס"ק כב, כז-כט, סי' ל ס"ק ג, סי' לא ס"ק יא-יד
כא/לא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' קנא
כא/לא מעיני המים
כא/לא מקורות לפסקי הרמב"ם {ליחנק וללפף תינוק}
כא/לא מראה הפנים שבת דף עה {להעלות אזנים}
כא/לא מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/לא משאת המלך (אדרי)
כא/לא עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 178
כא/לא פי' ר' פרחיה שבת קכג הערה 24-21
כא/לא צדקה לחיים (תשסח) עמ' ח
כא/לא ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק טו אות ב-ד, ז-ט, כא
כא/לא קרית מלך {ליחנק}
כא/לא קרית מלך רב (תשסו) עמ' לא
כא/לא שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קא
כא/לא שו"ע הרב או"ח סי' שכח סעיפים מה, מז
כא/לא שו"ת הרד"ך עמ' רכו
כא/לא תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' שכח ס"ק עא
כא/לב אגלי טל מרקד סי' יא
כא/לב אנצי"ת ע' בורר הע' 9
כא/לב בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קד, קז-קח {אע"פ שירד המוץ}
כא/לב בית ארזים - ס' הגליונות
כא/לב ברור הלכה שבת קמ ע"א ציון ח
כא/לב ברכת השבת מס' שבת סי' ח ס"ק ב
כא/לב דברי ירמיהו
כא/לב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ג ס"ק פה
כא/לב הר המלך ח"ה עמ' מה-מו {מפני שהוא כמרקד}
כא/לב הררי קדם שבת עמ' רצג
כא/לב ויען יצחק עמ' מג
כא/לב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' מח {מפני שהוא "כ"מרקד}
כא/לב טל אורות (ר' שאול) עמ' כה
כא/לב טל נתן עמ' שפו
כא/לב לב שלם [תוספת שבת דף פג]
כא/לב מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ב ס"ק ו
כא/לב מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/לב משאת המלך (אדרי)
כא/לב משנת יהודה ח"א
כא/לב נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קעט
כא/לב ס' הזכרון כנסת עזרא לזכר ר' עזרא עטייה ח"ב עמ' נג
כא/לב עטרת שבת עמ' יב-יג {כמרקד}
כא/לב עלה עזרא עמ' פח
כא/לב פי' ר' פרחיה שבת קמ הערה 67
כא/לב שביתת השבת פתיחה לזורה אות ד, מרקד אות ד {מפני שהוא כמרקד}
כא/לב שערי זבולון הל' שבת סי' נג אות ג
כא/לב תורת רפאל או"ח ח"ב דף מט ע"ב
כא/לג אור צהיר
כא/לג באר דוד שבת ח"א סי' מו אות א, ג, סי' מט אות ג-ה, סי' נא אות ג, סי' נב אות א
כא/לג באר מלך שבת פ"ח הט"ז אות נד
כא/לג בר גיבול סי' טו ס"ק א {כחול - מדוע הראב"ד לא חולק}, ס"ק ב {טחינה גסה בתבואה שלא הביאה שליש}, סי' יט {גיבול בעבה או רכה}
כא/לג ברור הלכה שבת קנה ע"ב ציון ל
כא/לג ברכת השבת מס' שבת סי' י פ"ב ס"ק א
כא/לג גן דוד דף כ ע"ב-ע"ג
כא/לג דבורך של שבת עמ' תע
כא/לג הדרת זקנים שבת סי' ד ס"ק י
כא/לג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ח ס"ק יד, לח, מו
כא/לג זיו משנה
כא/לג חזו"א על הרמב"ם
כא/לג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' שיט, שכ-שכא {מ"מ}, שכב
כא/לג טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' קפז
כא/לג יצחק ירנן
כא/לג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ל ע"ב {מ"מ - שתית ואח"כ חומץ}, ל ע"ד
כא/לג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רז
כא/לג מגל חי"ג עמ' 203-204
כא/לג מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן צא
כא/לג מנחת יצחק (וייס) שו"ת - לקוטי תשובות עמ' מב
כא/לג מעליות חי"ד עמ' 195-203
כא/לג מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות) {מעט מעט}
כא/לג מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/לג נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קפ
כא/לג נועם ח"י עמ' שכו [חמדת משה סי' נא], חכ"ד עמ' כג-כד {בבת אחת}
כא/לג פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {פוסק כיש אומרים}
כא/לג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סא ע"ד
כא/לג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף טו ע"א
כא/לג רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' צז, קא
כא/לג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' עג
כא/לג שביתת השבת לש אות לו, כללי לש אות ב-ג, טו
כא/לג שו"ע הרב או"ח סי' שכא ס' טז
כא/לג שעשועי תורה שבת עמ' רצו {מ"מ}
כא/לג תורת המלאכות ח"א עמ' קעז אות יד
כא/לד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' מט
כא/לד אגלי טל לש סי' ט אות ג-ד ובהגהה, אות יט בהגהה
כא/לד אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קמג {מנערו מכלי לכלי}
כא/לד אדני היד החזקה
כא/לד אור זרוע השלם שבת עמ' קפט
כא/לד אור יעקב שבת דף יא ע"א וע"ד
כא/לד אמונת עתיך גל' 112 עמ' 55
כא/לד באר דוד שבת ח"א סי' מו אות א, ג, סי' מט אות ג-ה, סי' נא אות ג, סי' נב אות א
כא/לד בר גיבול סי' יא {שתי וערב לתרנגולים}, סי' טו ס"ק א, מקור ההלכות ס"ק כ {דעת הראב"ד במורסן}, מקור ההלכות ס"ק נג {כף שרגיל בה בחול}, מקור ההלכות ס"ק ס {ניעור מכלי לכלי הרבה פעמים}, סי' לא {שתי וערב הרבה פעמים, ההיתר מכלי לכלי}, סי' לג {לפני כל בהמה, מחלק לכלים הרבה, הדין אם א"צ להאכיל לבהמות היום}
כא/לד ברור הלכה שבת קנה ע"ב ציון ל
כא/לד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ח ס"ק יד-טו, כז
כא/לד הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רנ
כא/לד זכר שמואל שבת סי' ג ס"ק ב
כא/לד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד על המשנה נותנין מים למורסן]
כא/לד טל אורות (ר' שאול) עמ' כו {נותנים מים ע"ג מורסן}, כז {מנערין מכלי אל כלי}
כא/לד טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' ש, שיד, שיט, שכב, ח"ב עמ' קפז
כא/לד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ל ע"ד {מפני שאינו ראוי לגיבול}
כא/לד מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' רעא
כא/לד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תלא {מ"מ, הגהמ"י אות ח}
כא/לד מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/לד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קפג
כא/לד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' פב, פד
כא/לד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רכא
כא/לד עמודי שלמה ח"א עמ' עט
כא/לד ענפי ארז (זי') דף קיג ע"ג
כא/לד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קא
כא/לד שביתת השבת כללי לש אות יג
כא/לד שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקג {נותנים מים ע"ג מורסן}
כא/לד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' ט
כא/לד תורת המלאכות ח"א עמ' קעג אות ו, עמ' קפ אות כ, עמ' קפא אות כג
כא/לד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שא-שב, שח
כא/לה אמרי השכל עמ' 18 {לא יאכיל את הגמל}
כא/לה בר גיבול סי' ב ס"ק ו {כרשינים מדרבנן}
כא/לה ברור הלכה שבת קנה ע"ב ציון ד
כא/לה חי' חפץ חיים = ביאור הלכה סי' שכח ד"ה שאינו {מאכל שלשה ימים}
כא/לה טל אורות (ר' שאול) עמ' כז
כא/לה מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כט ע"ד {שינוי}
כא/לה מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' ר
כא/לה מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' לה
כא/לה מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ח ס"ק לז
כא/לה מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/לה משאת המלך (אדרי)
כא/לה ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רכא
כא/לה סידורא דפת עמ' רמח
כא/לה שביתת השבת טוחן אות כט
כא/לה שו"ת רי"ט ווייל או"ח סי' מב
כא/לה שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תלח
כא/לה שם טוב {מעומד}
כא/לו אדני היד החזקה
כא/לו אור הישר [מ"מ לעיל פ"י הכ"ד, אור הישר ירושלמי שבת פי"ג ה"ז ולב"ק פב ע"ב תוס' ד"ה לא יגדל]
כא/לו בית אהרן וישראל גל' נא עמ' סד, סז, גל' עה עמ' קכד-קכה {בהמה שאין מזונותיה עליו}
כא/לו ברור הלכה שבת קנה ע"ב ציון ז
כא/לו דברי ירמיהו
כא/לו הדר איתמר עמ' קכז
כא/לו טל אורות (ר' שאול) עמ' פז
כא/לו ללשונות הרמב"ם
כא/לו מקראי קדש (תשנג) עמ' תצה
כא/לו מרכבת המשנה מהדו"ק
כא/לו מרכה"מ אלפ' [ב"י סי' שכה, קול הרמ"ז שבת פכ"ד מ"ג] {יוני שובך ודבורים}
כא/לו משאת המלך (אדרי)
כא/לו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' יא
כא/לו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רכא
כא/לו ס' הנייר עמ' יד
כא/לו על גדות ים התלמוד עמ' 38 {ע"ג דבר שהוקצה}
כא/לו קרית מלך
כא/לו שו"ע הרב או"ח סי' שכד סעיפים ו-ז
כא/לו שם טוב {ע"ג עשבים מחוברים}
כא/לו שער המלך ח"א עמ' מז
כא/לו שערי שאול שבת עמ' רמא


כב/114 הלכות שבת פרק כב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כב/רה"פ אהל חיים ח"ד
כב/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
כב/רה"פ אורה ושמחה
כב/רה"פ יד פשוטה
כב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כב/רה"פ מעשה רקח
כב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כב/רה"פ ספר הבתים ח"א עמ' שו-שיב, שיז, שיח
כב/רה"פ פי' ר"י קאפח
כב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
כב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כב/רה"פ רמב"ם הערוך
כב/רה"פ רמב"ם לעם
כב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כב/א אור הישר [מ"מ ולח"מ לעיל פ"ה הי"ט]
כב/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 69
כב/א אפיקי מגינים שבת דף ד
כב/א ברור הלכה שבת ד ע"א ציון ב, קיז ע"ב ציון ח, קכ ע"א ציון ח פסקה א, ר"ה כט ע"ב ציון ה פסקה ג
כב/א ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' לג
כב/א הר המלך ח"ג עמ' קלד
כב/א חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רכא
כב/א טל אורות (ר' שאול) עמ' לט
כב/א מוריה גל' קא עמ' נח {רדיית הפת}
כב/א מחושקים כסף דף צה ע"ד
כב/א מלאכת שמואל עמ' רנז
כב/א מנחת אשר שבת עמ' כג
כב/א משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' רכב
כב/א ס' הנייר עמ' טז
כב/א קהלת יעקב (אלבעלי)
כב/א קול דודי (תשף)
כב/א קול דודי ר"ה סי' תקכח
כב/א קרן הצבי מצוה כט אות ב
כב/א שם טוב
כב/א שערי שאול שבת עמ' נח
כב/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף ח ע"ד
כב/א תורת המלאכות ח"ב עמ' ח אות ד, עמ' רמב אות קצ
כב/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' לז
כב/ב אדני היד החזקה
כב/ב אור הישר [לח"מ לעיל פ"ו ה"ט]
כב/ב באהלה של תורה או"ח סי' מג אות ב-ג
כב/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כב/ב בית שמש
כב/ב בני יוסף (קאריו) דף ח ע"ד
כב/ב ברור הלכה שבת לט ע"ב ציון ג, מ ע"א ציון א, ד, ה
כב/ב דברות משה ביצה עמ' תקמ {להזיע}
כב/ב דברי ירמיהו
כב/ב דרשות מהר"ם בריסק עמ' ש
כב/ב הדרת זקנים שבת סי' יב ס"ק ח
כב/ב זיו משנה
כב/ב חי' הריצ"ד [הלך בעקבות הרי"ף ועי' חי' הריצ"ד שבת קמז ע"ב]
כב/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' צז
כב/ב טהרת יו"ט ח"כ עמ' שסג-שסד
כב/ב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' קלז
כב/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' נח
כב/ב יד המלך
כב/ב יד פשוטה אהבה עמ' תתתפה
כב/ב יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קסג
כב/ב לחם יהודה
כב/ב מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' לה
כב/ב מעיל צדקה (לנדסופר) סי' נב
כב/ב מעיל צדקה (תשעח) עמ' קפא
כב/ב מעיני המים
כב/ב מציון אורה ח"א עמ' פב, פז
כב/ב מראה הנוגה
כב/ב מראה הפנים שבת דף כד ע"א {פסק כשמואל}
כב/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קיט-קכג, קכז, קלו
כב/ב נועם ח"ו עמ' שלה [חזו"א או"ח סי' נב ס"ק ו], חכ"ד עמ' צב
כב/ב נשאל דוד או"ח עמ' יח {גזירה אטו חמי האור}
כב/ב ס' הנייר עמ' כה
כב/ב עבד המלך (תשא)
כב/ב עמק הלכה (אורנשטין) סי' ל
כב/ב פי' ר' פרחיה שבת לט הערה 34
כב/ב קהלת יעקב (אלבעלי)
כב/ב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רצז
כב/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קב
כב/ב שו"ע הרב או"ח סי' שכו ס' יב
כב/ב שו"ת הר"ן סי' ד
כב/ב שו"ת הרד"ך עמ' רכג
כב/ב שו"ת ר"י מילר עמ' ל
כב/ב שירת הים סי' ו אות טו
כב/ב שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תי
כב/ב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קמו
כב/ב שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' רצו {הגהמ"י}
כב/ב תורת המלאכות ח"ב עמ' רסג אות ריב, עמ' רפט אות רלא
כב/ב תחומין ח"י עמ' 365
כב/ג אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' נה {מ"מ}
כב/ג אות היא לעולם ח"א דף ה ע"ד {מרכה"מ}
כב/ג אמרי איש עמ' כה {סילון}
כב/ג אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנז סעיף ב, סי' שיח סעיף כה
כב/ג אפיקי מגינים שבת דף מ, מב
כב/ג ברור הלכה שבת לח ע"ב ציון כ, לט ע"ב ציון ג, מ ע"ב ציון א
כב/ג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ט ס"ק י
כב/ג הררי קדם שבת עמ' קכז
כב/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבת מ ע"ב]
כב/ג טהרת יו"ט ח"כ עמ' רנג
כב/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' ס
כב/ג טל תחיה ח"א סי' צג אות ב
כב/ג מכתב לחזקיהו דף כו ע"ב
כב/ג מציון אורה ח"א עמ' פח
כב/ג מרבה חיים סי' טז אות א
כב/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/ג משנה הלכות ח"ח סי' מה {סילוק}
כב/ג משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' קפה
כב/ג משפטי עזיאל ח"ג עמ' קכה
כב/ג נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קיז
כב/ג נועם חכ"ד עמ' צג
כב/ג קרן הצבי מצוה ב אות יז
כב/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קב
כב/ג שביתת השבת מבשל אות קכט
כב/ג שם טוב
כב/ג תורת המלאכות ח"ב עמ' רפ אות רכג
כב/ג תורת מלאכת המבשל עמ' קלט {כנגד המדורה}
כב/ד אור הישר [מ"מ לעיל פ"ד ה"ו]
כב/ד אור הלבנה (חילו) בישול עמ' קכו {מ"מ}, רנח, רסה
כב/ד אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' נו
כב/ד אור זרוע השלם שבת עמ' קצו
כב/ד אמרי פנחס (עובדיה) סי' רנח סעיף ג, סי' שיח סעיף כב, כג, כה
כב/ד אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רמט {מ"מ}
כב/ד אפיקי מגינים שבת דף מ, מב
כב/ד באר דוד שבת ח"א סי' סג אות ב, סי' סו אות ו, סי' סט אות א, ח, סי' ע אות ה
כב/ד באר מלך שבת פ"ג ה"ז אות ב, פ"ט ה"א אות ב, ה"ג אות יג
כב/ד באר ראי עמ' לח, קה
כב/ד בית אהרן וישראל גל' לד עמ' צא {מביא אדם קיתון של מים ומניחו כנגד המדורה בשביל שיפוג צינתן}
כב/ד בני בנים ח"א עמ' מג-מה, מז
כב/ד ברור הלכה שבת מ ע"ב ציון א, ב, ג
כב/ד ברכת השבת מס' שבת סי' יא פ"יז
כב/ד גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' רכ {מ"מ}
כב/ד דברי ירמיהו
כב/ד הדרת זקנים שבת סי' ח ס"ק ג
כב/ד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ט ס"ק ז, י, כב, מב
כב/ד הררי קדם שבת עמ' קיג, קלג, קלה
כב/ד זמנים למלך
כב/ד חי' הריצ"ד
כב/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' ס
כב/ד טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רמה-רמו, רנא-רנג
כב/ד יד פשוטה אהבה עמ' תתתמב
כב/ד יחוה דעת ח"א עמ' כג
כב/ד ישועת משה עמ' קעב
כב/ד כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שיא
כב/ד מנחת כהן (פימינטל), משמרת השבת פ"ג אות ד
כב/ד מעט צרי
כב/ד מענה לשון עמ' לח, מג-מד
כב/ד מצעדי גבר שבת סי' לא אות ו-ז
כב/ד מרבה חיים סי' טז אות ג
כב/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/ד משכיל ליהודה עמ' קמח {מ"מ}, קמט
כב/ד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קיז {סך ידיו כנגד המדורה}, קיט
כב/ד נועם ח"ז עמ' סג
כב/ד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קל
כב/ד ס' הפרנס עמ' קסח
כב/ד סידורא דפת עמ' שו-שז
כב/ד עטרת שבת עמ' פג
כב/ד פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' לג דף לא ע"ב {מ"מ}
כב/ד פרי אברהם - ענינים שונים סי' י
כב/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
כב/ד קרית מלך
כב/ד שביתת השבת מבשל אות צה, צח, קכט, כללי מבשל אות ז
כב/ד שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רצב, תטו-תטז
כב/ד שם טוב
כב/ד שמש ומגן או"ח סי' ח עמ' כ {מ"מ בשם הרשב"א}, סי' נג עמ' קכז {מ"מ - ע"ג מיחם}
כב/ד שרידים גל' יד עמ' כח {מ"מ - אין חשש חיתוי כי הקדירה מפסקת}
כב/ד תורת המלאכות ח"ב עמ' צב אות סג, עמ' צה אות סה, עמ' צח אות ע
כב/ד תורת מלאכת המבשל עמ' קל-קלב
כב/ד תשובות רי"ח זוננפלד עמ' עב
כב/ה אור הלבנה (חילו) בישול עמ' רעה
כב/ה אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק כח
כב/ה אמרי פנחס (עובדיה) סי' שיח סעיף כ
כב/ה באר דוד שבת ח"א סי' סג אות ב, סי' סו אות ו, סי' סט אות א, ח, סי' ע אות ה
כב/ה באר ראי עמ' לט
כב/ה בדבר מלך חי"ב עמ' מח
כב/ה בית אהרן וישראל גל' עב עמ' עו-עט, פז
כב/ה בית ארזים - ס' הגליונות כאן (עמ' תקלח-תקלט)
כב/ה בית שמש
כב/ה בנין אריאל ח"ב עמ' לו {כ"מ}
כב/ה ברור הלכה שבת מא ע"א ציון ד
כב/ה גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' שנז-שנט
כב/ה דברות משה שבת ח"ב סי' לד הערה כב
כב/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רפב-רפג
כב/ה הדרת זקנים שבת סי' ח ס"ק יד
כב/ה הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ט ס"ק כב, לג
כב/ה הררי קדם שבת עמ' קלג
כב/ה ויען יצחק עמ' פח
כב/ה זמנים למלך
כב/ה חי' הרי"ט עמ' כא
כב/ה חי' חתם סופר
כב/ה חי' עזיאל
כב/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' נג
כב/ה יצחק ירנן
כב/ה ליבא בעי דף קיג
כב/ה מחנה יוסף ח"ג עמ' נד
כב/ה מחנה יוסף שבת עמ' קצ
כב/ה מסורה ח"ז עמ' טז-יז
כב/ה מעיני המים
כב/ה מצעדי גבר שבת סי' לא אות ח
כב/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/ה משאת המלך (אדרי)
כב/ה משפטי עזיאל ח"ג עמ' קכא
כב/ה נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קה, קכב, קכד
כב/ה סידורא דפת עמ' שז
כב/ה עטרת טוביה
כב/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קעח ע"ב
כב/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 355
כב/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קב
כב/ה שו"ע הרב או"ח סי' שיח ס"כ
כב/ה שם טוב
כב/ה תורת המלאכות ח"ב עמ' קמו אות קיז, עמ' קעח אות קמח
כב/ה תורת המלאכות ח"ז עמ' סה
כב/ה תורת מלאכת המבשל עמ' קפד
כב/ו אגלי טל אופה סי' כג אות ב
כב/ו אגרות משה יו"ד ח"א סי' מב ענף א
כב/ו אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קכ
כב/ו אור הישר
כב/ו אור הלבנה (חילו) בישול עמ' רלז, רסה
כב/ו אור זרוע השלם שבת עמ' קצב
כב/ו אור יעקב שבת דף טז ע"ג
כב/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 69
כב/ו אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ג ד"ה וכלי
כב/ו אמרי פנחס (עובדיה) סי' שיח סעיף טז, כ, כב, כג
כב/ו אנצי"ת ע' דבר שאינו מתכון הע' 21
כב/ו באר דוד שבת ח"א סי' סג אות ב, סי' סו אות ו, סי' סט אות א, ח, סי' ע אות ה
כב/ו באר מלך שבת פ"ט ה"ב אות ח
כב/ו בית אהרן וישראל גל' סח עמ' כ {מעשה רקח}, גל' עא עמ' יז-יח, גל' עב עמ' עד, עח-עט, גל' עח עמ' קמג
כב/ו בית ארזים - ס' הגליונות
כב/ו בני שלשים עמ' קמב {מיחם שפינהו}
כב/ו ברור הלכה שבת מא ע"א ציון ד, מב ע"א ציון ו, קמה ע"ב ציון ג פסקה ג {מ"מ}
כב/ו ברכי יוסף יו"ד סי' קה שיורי ברכה אות ה
כב/ו ברכת השבת מס' שבת סי' יא פ"ג ס"ק כו
כב/ו ברקאי ח"א עמ' 108
כב/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' מ
כב/ו גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' ב-ג, ה, ז, ט
כב/ו דברי ירמיהו
כב/ו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רפב-רפד
כב/ו הדרת זקנים שבת סי' ח ס"ק י
כב/ו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ט ס"ק לג, לו, מב, מז
כב/ו הררי קדם שבת עמ' קלג
כב/ו ויען יצחק עמ' צג
כב/ו זמנים למלך
כב/ו חסדי דוד ח"ב עמ' כו
כב/ו טל אורות (ר' שאול) עמ' כט {נותן לתוכה מלח ומ"מ}, נג
כב/ו טל אמרתי עמ' 112
כב/ו טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רנא
כב/ו טל נתן עמ' פז
כב/ו טל תחיה ח"ב סי' לב
כב/ו יצחק ירנן
כב/ו כרתי ופלתי סי' סט אות ו
כב/ו להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' יז ע"א
כב/ו ליבא בעי דף קיג
כב/ו מחנה יוסף ח"ג עמ' נד
כב/ו מחנה יוסף שבת עמ' קכא, קצ
כב/ו מנהגי ישראל ח"א עמ' לז
כב/ו מנחת אשר שבת עמ' קעה
כב/ו מצעדי גבר שבת סי' לב אות ד
כב/ו מראה הפנים שבת דף כד, כה, סח
כב/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/ו מרכה"מ אלפ' [נחפה בכסף יד ע"ג]
כב/ו משאת המלך (אדרי)
כב/ו משב יעקב ח"א
כב/ו משנת יהודה ח"ב
כב/ו משנת יעקב כאן, זמנים ח"א עמ' צ, קדושה עמ' ריח-ריט, זרעים ח"ב עמ' י
כב/ו משפטי עזיאל ח"א עמ' סה, ח"ג עמ' קכא
כב/ו נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קה, קז, קכב, קכד-קכה
כב/ו נחפה בכסף (נבון) ח"א דף יד ע"ג
כב/ו נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' קא ס"ק א, ג-ד
כב/ו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רכב
כב/ו סידורא דפת עמ' שכט
כב/ו עטרת טוביה
כב/ו פאר אהרן עמ' כג, כו
כב/ו פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קלד, פסחים עמ' שא
כב/ו קהלת יעקב (אלבעלי)
כב/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קב
כב/ו שביתת השבת מבשל אות קיח, כללי מבשל אות ז-ח
כב/ו שו"ע הרב או"ח סי' שיח סעיפים יז, יט
כב/ו שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' כא עמ' פו {מ"מ}
כב/ו שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' יח
כב/ו שם טוב
כב/ו שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קמג
כב/ו שער המלך ח"א עמ' רלה {מ"מ}
כב/ו תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' ז
כב/ו תורת המלאכות ח"ב עמ' קטז אות פח, עמ' קיט אות צא, עמ' קכ אות צא (השני), עמ' קנב אות קכו-קכז, עמ' קעח אות קמח
כב/ו תורת המלאכות ח"ז עמ' סה
כב/ו תורת מלאכת המבשל עמ' קפד
כב/ז אגלי טל טוחן סי' נב
כב/ז אדני היד החזקה
כב/ז אור הישר [מ"מ לעיל פכ"א הכ"ב]
כב/ז אמת ליעקב מועד עמ' רח
כב/ז באר משה (שטרן) ח"א סי' לג אות ו-ז עמ' סח
כב/ז ברור הלכה שבת קמ ע"א ציון ו
כב/ז הדרת זקנים שבת סי' טו ס"ק יג
כב/ז הלכה ערוכה מוקצה עמ' קלג
כב/ז וישאל שאול או"ח סי' לט
כב/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' כא {שתהו ביום חמישי וששי}, נו {אין שורין חילתית}
כב/ז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קס
כב/ז מגל ח"ז עמ' 161
כב/ז מראה הפנים שבת דף צא
כב/ז נשמת אברהם ח"א עמ' קנט
כב/ז ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק טו אות טז
כב/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' קכה, קכז
כב/ז שו"ת ר"י מילר עמ' קנב
כב/ז תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' ז
כב/ז תורת רפאל או"ח ח"ב דף ס ע"ב
כב/ח אור הלבנה (חילו) בישול עמ' קיא {אהא"ז}, רטו, רעח
כב/ח אור זרוע השלם שבת עמ' קצב
כב/ח אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קנו-קנז
כב/ח אמרי פנחס (עובדיה) סי' שיח סעיף ו
כב/ח באר דוד שבת ח"א סי' סג אות ב, סי' סו אות ו, סי' סט אות א, ח, סי' ע אות ה
כב/ח בית אהרן וישראל גל' לד עמ' צ
כב/ח ברור הלכה שבת קמה ע"ב ציון ג
כב/ח ברכת השבת מס' שבת סי' יא פ"ג ס"ק ג, ט, פ"יא ס"ק ז
כב/ח ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שא
כב/ח גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' ב-ט
כב/ח דברות משה שבת ח"ב סי' לד הערה יג
כב/ח הגהות מוהר"י קרט עמ' צח {דבר שנשרה מע"ש מותר לשרותו בשבת}
כב/ח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ט ס"ק מז
כב/ח הררי קדם שבת עמ' קל
כב/ח זכר שמואל שבת סי' ה ס"ק ב
כב/ח זמנים למלך
כב/ח זרע אברהם (יצחקי) או"ח דף ח ע"ד
כב/ח חדושים ובאורים (גרי') שבת סכ"ג לדף קמה ע"ב
כב/ח טל אמרתי עמ' 118
כב/ח טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רנא, רעד
כב/ח טל תחיה ח"ב סי' כד אות א
כב/ח יחוה דעת ח"ו עמ' קכ
כב/ח מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' כט-ל
כב/ח מנחת כהן (פימינטל), משמרת השבת פ"א אות ב
כב/ח מענה לשון עמ' לח
כב/ח מצעדי גבר שבת סי' לא אות ג-ד
כב/ח מרכה"מ אלפ'
כב/ח מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כט אות א
כב/ח משאת המלך (אדרי)
כב/ח משנת יהודה ח"א פ"ו הכ"ה
כב/ח משנת יעקב
כב/ח נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קיג-קיד {נשרה בחמין מלפני שבת}
כב/ח נועם ח"ד שער הלכה עמ' 7 [זקן אהרן סי' טו-טז], ח"ז עמ' סב-סג
כב/ח נזר הראש עמ' סא
כב/ח ראש אליהו ח"א עמ' קמה
כב/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' נה
כב/ח שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרפז, ח"ב עמ' יח
כב/ח תורת המלאכות ח"ב עמ' קכו אות צו, עמ' קעב אות קמד
כב/ח תורת חיים וחסד עמ' ריב
כב/ח תורת מלאכת המבשל עמ' פה, פז
כב/ט אדני היד החזקה
כב/ט אור זרוע השלם שבת עמ' קצא
כב/ט בית שערים או"ח סי' קיא
כב/ט בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שכג, שמד
כב/ט ברור הלכה שבת לט ע"א ציון א
כב/ט גנזי ברכה סי' טו אות ב
כב/ט טל אורות (ר' שאול) עמ' נח
כב/ט טל נתן עמ' פז
כב/ט מועדים וזמנים ח"ז סי' רו
כב/ט מערכי לב (לב) עמ' תלד
כב/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קלה, קלז
כב/ט נועם ח"ח עמ' קסא, חי"א עמ' רמט [תולדות ישראל סי' יד]
כב/ט רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קח
כב/ט שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שעו
כב/ט שם טוב
כב/ט תורת המלאכות ח"ב עמ' קנב אות קכו-קכז, עמ' רנז אות רג
כב/ט תורת המלאכות ח"ז עמ' עג
כב/י אבני נזר חו"מ סי' קצ אות יז, יו"ד סי' פח אות ג
כב/י אגלי טל זורע סי' ח אות ו, אופה סי' סא, ח"ב סי' קצב אות ג-ד
כב/י אור הלבנה (חילו) בישול עמ' קג, קכו
כב/י אמונת אליעזר מעשרות עמ' רג
כב/י אמרי איש עמ' קיג {אסור לכבוש}
כב/י אמרי דעת או"ח סי' יב עמ' נה
כב/י אמת ליעקב מועד עמ' קנב-קנג
כב/י באר דוד שבת ח"ב סי' לח אות ב-ג, סי' לט אות א, ג, ה
כב/י בית ארזים - ס' הגליונות
כב/י בית מאיר עמ' סא
כב/י ברור הלכה שבת קח ע"ב ציון א, ג
כב/י ברכת השבת מס' שבת סי' יא פ"ג ס"ק כה
כב/י גזע ישי דף מו ע"א, נ ע"ב
כב/י הערות וחדושים (טויב) שבת סי' י ס"ק ח, סי' כו ס"ק יב-יד, טז-יז, כט
כב/י השיב משה (תשעה) או"ח סי' יא אות ב עמ' קב
כב/י זכרון סופרים {והכובש אסור מפני שהוא כמבשל} [עיין חכמת אדם כלל נח]
כב/י חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קצט
כב/י חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' י
כב/י טל אורות (ר' שאול) עמ' נח
כב/י טל נתן עמ' צ, קצב
כב/י טל תחיה ח"א סי' נז אות ג, סי' עה אות א, סי' עו אות א
כב/י ישורון ח"כ עמ' תקכא {כובש}
כב/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שמא
כב/י כרתי ופלתי סי' קה אות ב
כב/י לבושי מרדכי ח"ד עמ' קיז
כב/י להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' כ ע"ב
כב/י לקוטי סופר ח"ב דף י ע"ב
כב/י לקט עני (שו"ב) דף לט ע"ב
כב/י מאורות חיים תרומות עמ' קעב {ככובש כבשים}
כב/י מאזני צדק ח"א עמ' קנח
כב/י מחנה יוסף ח"ג עמ' פג
כב/י מחנה יוסף שבת עמ' קעב
כב/י מטה אהרן (הלוי) דף כ ע"ב {מל"מ}
כב/י מנוחת משה דף לז ע"א {כובש כמבשל}
כב/י מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שצ
כב/י מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' מליחה {נראה כעושה מלאכת התבשיל}
כב/י מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 107
כב/י מעין חיים ח"ה עמ' צו
כב/י מצעדי גבר שבת סי' יא אות ה
כב/י מראה הפנים שבת דף עד
כב/י משאת המלך (אדרי)
כב/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תלט
כב/י נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רטז
כב/י נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' נה ס"ק ז
כב/י נתיבות שלום (למפרט)
כב/י עבודת משא (מאיר) ח"א
כב/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצז
כב/י פי' ר' פרחיה שבת קח הערה 15, 12-13
כב/י צמח צדק, פסקי דינים, יו"ד עמ' 311 {כובש כמבשל}
כב/י קרית מלך
כב/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קב
כב/י שביתת השבת לש אות כא {ככובש כבשים}
כב/י שו"ע הרב או"ח סי' שכא סעיפים ג-ד
כב/י שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ריד
כב/י שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שעב, שעז, שצג
כב/י שמן רקח ח"א דף ח ע"ד
כב/י שערי שמחה (רפיש) דף כג ע"א, נב ע"ב
כב/י תאריך ישראל סי' י אות ט
כב/י תורת המלאכות ח"ב עמ' רנה אות רב-רג, עמ' רנט אות רז, עמ' רסא אות רי
כב/י תורת המלאכות ח"ז עמ' סה, סח, ע, פט, צד אותיות מז-מח, עמ' קה, קיג, קטו-קיז
כב/י תורת מיכאל עמ' פט
כב/י תורת מלאכת המבשל עמ' רנ
כב/יא אוצרות הרמב"ם
כב/יא בן אשר סי' ט הערה א
כב/יא ברור הלכה כתובות לא ע"א ציון ב {מרכה"מ}
כב/יא ברור הלכה שבת קמ ע"א ציון ד
כב/יא חסדי דוד ח"ב עמ' קז
כב/יא טל אורות (ר' שאול) עמ' נח
כב/יא נחמד למראה ח"ב דף מב ע"ב {מ"מ}
כב/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כז אות ד
כב/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קב
כב/יב אבני נזר יו"ד סי' פח אות ד
כב/יב אהלה של תורה ח"ב עמ' ק {הגהמ"י קושטא}
כב/יב אור הישר [אור הישר ירושלמי שבת פ"כ ה"ב, מ"מ לעיל פ"ג ה"ב]
כב/יב ברור הלכה שבת קמ ע"א ציון א
כב/יב הדרת זקנים שבת סי' ד ס"ק יב
כב/יב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ח ס"ק כג, מז
כב/יב הר המלך ח"ה עמ' מו
כב/יב חזו"א על הרמב"ם
כב/יב חמדת ישראל ח"ב דף מח ע"ד
כב/יב חסדי דוד ח"ב עמ' קכט
כב/יב טל אורות (ר' שאול) עמ' טו
כב/יב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' שכה {הגהמ"י}
כב/יב יד פשוטה אהבה עמ' תתתפב
כב/יב ללשונות הרמב"ם
כב/יב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' עט {הגהמ"י}
כב/יב מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 599
כב/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/יב משאת המלך (אדרי)
כב/יב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קא
כב/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קב
כב/יב שביתת השבת לש אות לח ד"ה ומדברי, כללי לש אות טז
כב/יב שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרכה
כב/יב שערי זבולון הל' שבת סי' קי אות יד
כב/יב שעשועי תורה שבת עמ' שה {שלא יטרוף}
כב/יב תורת המלאכות ח"ז עמ' עג
כב/יג אדני היד החזקה
כב/יג אנצי"ת ע' גוזז הע' 128-132, ע' דבר שאינו מתכון הע' 26, 27, 29
כב/יג ברור הלכה שבת נ ע"ב ציון ב
כב/יג ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תכה
כב/יג דבר יהושע (שו"ת) ח"ג חו"מ סי' יט אות ט {רחיצת ידים בפירות אע"פ שמשיר שער}
כב/יג הר המלך ח"ה עמ' מו
כב/יג זמנים למלך
כב/יג חי' חפץ חיים
כב/יג טהרת יו"ט ח"כ עמ' מט
כב/יג טל אורות (ר' שאול) עמ' סג
כב/יג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קעד
כב/יג יד פשוטה אהבה עמ' תתשכו
כב/יג יחוה דעת ח"א עמ' צג
כב/יג לב שלם [נחפה בכסף דף נח, נט ע"ג, בני יהודה דף ד ע"ד]
כב/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
כב/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/יג מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
כב/יג משאת המלך (אדרי)
כב/יג משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קכז
כב/יג נועם אליעזר (בן פורת) עמ' רב {מעשה רקח}
כב/יג נחפה בכסף (נבון) ח"א דף יז ע"ב
כב/יג קהלת יעקב (אלבעלי)
כב/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רה {מעשה רקח}
כב/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פא (להלכה ה), קב
כב/יג שו"ע הרב או"ח סי' שכו ס"ח
כב/יג שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכב
כב/יג שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכט, ח"ח סי' רטו
כב/יג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' יג
כב/יג שם טוב
כב/יג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שכה
כב/יג תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קעד
כב/יג תורת המלאכות ח"ב עמ' רעז אות ריח
כב/יג תורת המלאכות ח"ג עמ' כו
כב/יג תורת רפאל או"ח ח"ב דף מד ע"ג, מז ע"ג-ע"ד
כב/יד אנצי"ת ע' גוזז הע' 133, 139, 141
כב/יד ברור הלכה שבת קמט ע"א ציון ד
כב/יד הר המלך ח"ג עמ' קלד
כב/יד הררי קדם שבת עמ' קעב
כב/יד זמנים למלך
כב/יד חוקת עולם עמ' 544 {הגהמ"י - קרובים למלכות}
כב/יד חלקת מאיר
כב/יד חמדת ישראל ח"א דף קכז ע"ג
כב/יד טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 181
כב/יד טל אורות (ר' שאול) עמ' סב
כב/יד יצחק ירנן
כב/יד מצעדי גבר שבת סי' ל אות ב
כב/יד משאת המלך (אדרי)
כב/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' לב
כב/טו אבני נזר או"ח סי' קנז אות ב, סי' קסח אות א
כב/טו אגלי טל דש סי' לב
כב/טו אור הישר [כ"מ לעיל פ"ט הי"א]
כב/טו אנצי"ת ע' דבר שאינו מתכון הע' 178
כב/טו אתה יצרת - מלאכות שבת סי' לד {ראב"ד}
כב/טו באר דוד שבת ח"א סי' כו אות ב-ד
כב/טו באר דוד שבת ח"ב סי' ז אות ג, ז, סי' ט אות ג, סי' י אות ג
כב/טו בית אהרן וישראל גל' כג עמ' נז, ס
כב/טו בית שמש
כב/טו ברור הלכה שבת מח ע"א ציון ב, קיא ע"א ציון ו, קמג ע"א ציון ג
כב/טו ברכת השבת מס' שבת סי' ה פ"ו ס"ק א
כב/טו דבורך של שבת עמ' תע
כב/טו דבר טוב עמ' רסט {שמא יסחוט}
כב/טו דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מא
כב/טו הדרת זקנים שבת סי' ג ס"ק ב
כב/טו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יד ס"ק ט {רמ"ך}
כב/טו הר המלך ח"ה עמ' מו
כב/טו הרמב"ם והלכותיו
כב/טו זכרון בנימין ח"ב עמ' שי
כב/טו זמנים למלך
כב/טו חדושים ובאורים (גרי') שבת סט"ז ס"ק טז, יז
כב/טו חזו"א או"ח סי' נו ס"ק ה
כב/טו חזו"א על הרמב"ם
כב/טו טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 224
כב/טו טל אורות (ר' שאול) עמ' סה, סז
כב/טו טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נד, קכח-קכט, שמח, שעט, ח"ב עמ' שלד
כב/טו טל חיים (טל) שבת עמ' 54 {שמא יסחט - אין פסיק רישיה}
כב/טו ישועות יעקב מועד עמ' שה
כב/טו ישועות כהן שבת סי' צט ס"ק ה-ו
כב/טו לב השבת סי' כג אות ח, סי' נב אות ח
כב/טו מנחת חינוך ח"א עמ' קסו
כב/טו מנחת יהודה וירושלים עמ' 17
כב/טו מערכי לב (לב) עמ' עח
כב/טו מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות)
כב/טו מראה הפנים שבת דף נא
כב/טו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
כב/טו משרת משה (עטייה)
כב/טו נחלת עזרא ח"א עמ' 24
כב/טו נרות אהרן
כב/טו נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' סב ס"ק א, סי' פג ס"ק א
כב/טו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קיד
כב/טו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרמט
כב/טו עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות י
כב/טו עטרת שבת עמ' פו-פז
כב/טו קרית מלך
כב/טו רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' מה, קכג
כב/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' לז, ח"ט סי' קב
כב/טו שו"ע הרב או"ח סי' שיט ס' כא
כב/טו שו"ע הרב או"ח סי' שכ ס' כג {ראב"ד}
כב/טו שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תז-תט
כב/טו שם טוב
כב/טו שמן הטוב (תשפ) עמ' רעה
כב/טו שפת אמת על התלמוד ח"א דף פט ע"ג
כב/טו שרידי אש ח"א עמ' עג
כב/טו תורת המלאכות ח"א עמ' צט אות סא, עמ' ק אות סב, ח"ג עמ' סב, סד, עה, קל, קלו, קלח
כב/טו תורת המלאכות ח"ה עמ' קמג אות פט
כב/טז אבני נזר או"ח סי' קנח אות יג
כב/טז אגלי טל ח"ב סי' ב אות יג
כב/טז אדני היד החזקה
כב/טז אור הישר [שבות יעקב ח"ג סי' טז]
כב/טז באר דוד שבת ח"א סי' כו אות ב-ד
כב/טז באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף כט ע"ד
כב/טז ברור הלכה שבת קיז ע"ב ציון ד, קמג ע"ב ציון א
כב/טז גור אריה (צרמון)
כב/טז דברי אברהם (מנדלסון) דף סז ע"ב
כב/טז דברי ירמיהו
כב/טז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יד ס"ק ה, סי' יז ס"ק פה
כב/טז זכר שמואל שבת סי' לא לדף קמג ע"ב
כב/טז חדושים ובאורים (גרי') שבת סכ"ג לדף קמג ע"ב
כב/טז חי' הריצ"ד
כב/טז טל אורות (ר' שאול) עמ' סז
כב/טז יצחק ירנן
כב/טז ללשונות הרמב"ם
כב/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לה ע"ד {לא יטפח בשמן}
כב/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רמא
כב/טז מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קיז
כב/טז מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' נ
כב/טז מעט צרי
כב/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/טז משאת המלך (אדרי)
כב/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' יא
כב/טז משנת ראשונים (הירשפלד)
כב/טז עבד המלך (תשא)
כב/טז עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' פג-פד
כב/טז עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות יא
כב/טז פרשת המלך
כב/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' סט
כב/טז שו"ע הרב או"ח סי' שלה סעיפים א-ג
כב/טז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקנ {שמא יסחוט}, תקנא {בית אחיזה}
כב/טז שמן הטוב (תשפ) עמ' רעה
כב/טז שעורי עץ ארז שבת עמ' קמט-קנא {השמיט ג' סעודות}
כב/טז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמב ע"ב
כב/טז תורת המלאכות ח"ג עמ' מז, סו, סט, קיט
כב/טז תורת רפאל או"ח ח"ב דף קעב ע"ב
כב/טז תרומת הדשן פסקים סי' קצו
כב/יז אור צהיר
כב/יז אמונת עתיך גל' 104 עמ' 58
כב/יז באר דוד שבת ח"ב סי' ז אות ג, ז, סי' ט אות ג, סי' י אות ג
כב/יז באר מלך שבת קונטרס המלאכות - מלבן ד"ה והנה מבואר
כב/יז בית ארזים - ס' הגליונות
כב/יז בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רצז
כב/יז ברור הלכה שבת קמ ע"א ציון ל
כב/יז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כא ס"ק ג {לח"מ}, ח
כב/יז הררי קדם שבת עמ' רכז
כב/יז ויען יצחק עמ' פג
כב/יז חי' עזיאל
כב/יז חיים ומלך
כב/יז טל אורות (ר' שאול) עמ' סו-סז
כב/יז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קנג, שמט-שנ
כב/יז ידיו של משה דף עז ע"ב {מ"מ}
כב/יז מעיני המים
כב/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/יז משאת המלך (אדרי)
כב/יז נחל איתן
כב/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קב
כב/יז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שצד
כב/יז שערי זבולון הל' שבת סי' סה אות ב
כב/יז תורת המלאכות ח"ג עמ' קטו
כב/יז תורת המלאכות ח"ח עמ' כה אות כג
כב/יח אבן האזל קדשים ח"ב דף יג ע"א
כב/יח אבני נזר או"ח סי' קנז אות טז
כב/יח אגלי טל ח"ב סי' א אות טז, סי' ג אות א
כב/יח אדני היד החזקה
כב/יח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 70
כב/יח אש דת (דוברין) דף קו ע"א-ע"ד
כב/יח באר דוד שבת ח"ב סי' ז אות ג, ז, סי' ט אות ג, סי' י אות ג
כב/יח בית אהרן וישראל גל' כג עמ' נח
כב/יח בית ארזים - ס' הגליונות
כב/יח ברור הלכה שבת קמא ע"ב ציון א, ב, קמב ע"ב ציון ב
כב/יח דברות אליהו ח"א עמ' עב {אין מגררים מנעל}
כב/יח דברי ירמיהו
כב/יח דליית הכרם עמ' תתתיא
כב/יח הדרת זקנים שבת סי' ג ס"ק ו
כב/יח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כא ס"ק יג-יד, יט {הגהמ"י אות פ}, כ {הגהמ"י אות צ}, סי' כו ס"ק ח
כב/יח הררי קדם שבת עמ' רכו
כב/יח זכר שמואל שבת סי' לא לדף קמג ע"ב
כב/יח חדושים ובאורים (גרי') שבת סט"ז סק"ב
כב/יח חי' הריצ"ד
כב/יח חי' חפץ חיים
כב/יח חמדת ישראל ח"א דף נו ע"א
כב/יח טל אורות (ר' שאול) עמ' סד {נותנים עליהם מים}, סו-סז
כב/יח טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' שס {הגהמ"י}, שפד
כב/יח טל תחיה ח"א סי' עח
כב/יח ידיו של משה כאן, ודף עז ע"ג {מקנחים הישנים}, קטז ע"א {לכבסו אסור}
כב/יח כבוד מלכים (מרגליות)
כב/יח לבושי מרדכי או"ח עמ' קעה
כב/יח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לה ע"ב-ע"ד {כיבוס בעור}
כב/יח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רלח, רמא
כב/יח מנחת חינוך ח"א עמ' קסו
כב/יח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תצו
כב/יח מעיני המים
כב/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמח ע"ב, רטו ע"ד
כב/יח מראה הפנים שבת דף לה
כב/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/יח מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לב אות ה {לכבס אסור}
כב/יח משאת המלך (אדרי)
כב/יח משב יעקב ח"ב
כב/יח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' י
כב/יח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תיט {סכין ומקנחים ישנים}
כב/יח משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כא {אין מגררין}
כב/יח משנת יהודה ח"ב
כב/יח משנת ראשונים (הירשפלד)
כב/יח נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ב סי' א ס"ק ד
כב/יח ס' החיים (קלוגר) עמ' תיב
כב/יח ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' צז-צח
כב/יח עמודי שלמה ח"א עמ' עב {הגהמ"י אות פ-צ}, קכו {הגהמ"י אות צ}
כב/יח פי' ר' פרחיה שבת קמא הערה 98
כב/יח קרית מלך
כב/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' לז, ח"ט סי' קב
כב/יח שו"ע הרב או"ח סי' שב ס' יט
כב/יח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרכח
כב/יח שם טוב
כב/יח שער המלך ח"א עמ' נט
כב/יח שערי היכל זבחים עמ' תתסב הערה 3 {מנעל או סנדל - גם מעור קשה}
כב/יח שערי טהר ח"ד שער ג סי' טו אות ג
כב/יח תוספתא כפשוטה מועד עמ' 52
כב/יח תורת המלאכות ח"ג עמ' לט, קלג, קלו
כב/יח תורת המלאכות ח"ז עמ' נד
כב/יח תורת המלאכות ח"ח עמ' כה אות כג, עמ' כז אות כה, עמ' לג אות לג
כב/יח תרומת הדשן שו"ת סי' קנב {הגהמ"י אות פ}
כב/יט בית אהרן וישראל גל' כג עמ' סב-סג {נתלכלכה ידו בטיט, מקנחה בזנב הסוס}
כב/יט בית היין עמ' פה {נתלכלכה ידו}
כב/יט הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כא ס"ק לה
כב/יט חי' חפץ חיים
כב/יט חסדי דוד ח"ב עמ' קמג
כב/יט טל אורות (ר' שאול) עמ' סז
כב/יט טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' שס {הגהמ"י}
כב/יט מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' נא
כב/יט מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/יט משאת המלך (אדרי)
כב/יט ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרמז
כב/יט עמודי שלמה ח"א עמ' קג
כב/יט פותח יד
כב/יט קרית מלך
כב/יט רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' עב
כב/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קב
כב/יט שו"ע הרב או"ח סי' שב ס' כב
כב/יט שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קלט
כב/יט תורת המלאכות ח"ג עמ' קטז, קיח
כב/יט תורת חיים וחסד עמ' רלד
כב/כ אבן שלמה (ניימן) עמ' נו-נז
כב/כ אור הישר [אור הישר ירושלמי עירובין פ"ח ה"ט]
כב/כ אמונת עתיך גל' 123 עמ' 137
כב/כ בינת נבונים דף עה ע"א
כב/כ בית אהרן וישראל גל' עג עמ' קנ
כב/כ ברור הלכה שבת קמו ע"ב ציון ל, מ, קמז ע"ב ציון א, ביצה ט ע"א ציון ה
כב/כ דברי תורה (תאומים) דף ב ע"ב {מסתפג - אפילו יחיד ולאו דוקא רבים}
כב/כ דגל שמעון סי' א אות א, ז
כב/כ דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רפד
כב/כ הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יד ס"ק ד, סי' כא ס"ק לז
כב/כ חדושים ובאורים (גרי') שבת סכ"ג לדף קמו ע"ב (ד"ה מי שנשרו) {השמיט "בדרך", השמיט "עד החצר החיצונה"}
כב/כ חזו"א על הרמב"ם
כב/כ חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' מח
כב/כ חיים ומלך
כב/כ חק נתן דף רכג ע"ג
כב/כ טל אורות (ר' שאול) עמ' סה, סז
כב/כ כי בא מועד עמ' קפד-קפה
כב/כ כתב משה ח"א סי' ח עמ' לב
כב/כ מצודת בן ציון דף ס ע"א {בחדרי חדרים}
כב/כ מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' שבת פכ"ו ה"ז]
כב/כ משאת המלך (אדרי)
כב/כ משנת משה תענית עמ' פה
כב/כ נוה צדק (השמטות) דף ל ע"ג {דעה שרק איסור ע"ז אסור אף בחדרי חדרים}
כב/כ ס' הפרנס עמ' רכו {דעה שרק איסור דאורייתא אסור אף בחדרי חדרים}
כב/כ פי אריה דף יב ע"ד, יג ע"ב
כב/כ שו"ע הרב או"ח סי' שא ס' נו
כב/כ שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שמד {אפילו בחדרי חדרים - קושיה ממוליך בהמה עם זוג בחצר}
כב/כ תוי"ט שבת פכ"ב משנה ד {מדוע צריך להביאו בידו}
כב/כ תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ג סי' ג אות ב
כב/כ תורת המלאכות ח"ג עמ' פג {הולך בהם - מדוע א"צ להפשיטם}, צא {אפילו בחדרי חדרים}
כב/כ תפארת יעקב חולין מא ע"א ד"ה כתב בהג"א {אף בחדרי חדרים - לכן אסור גם אם בטל הטעם}
כב/כא אהל יששכר סי' כב
כב/כא אהלי חיים עמ' כ
כב/כא אוריין תליתאי (תאומים) סי' נג (לט ע"א)
כב/כא באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' סא
כב/כא זכרון סופרים {כ"מ - ונ"ל דברישא וכו'} [עיין בית אפרים יו"ד סימן נג, ועיין תשו' ריב"א סימן נה, ועיין גידולי טהרה בתשו' סימן י, ועיין תשו' ערוגת הבשם יו"ד סימן קצג]
כב/כא חזו"א על הרמב"ם
כב/כא חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קפד
כב/כא חלקת יואב מהדו"ת סי' יז
כב/כא טל אורות (ר' שאול) עמ' סז
כב/כא ישועות יעקב מועד עמ' רטז {מ"מ}
כב/כא מגל ח"ז עמ' 9
כב/כא מחשבת חיים או"ח עמ' רמה
כב/כא מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קפ, משברי ים סי' ב ס"ה, סי' ו ס"ק ב
כב/כא מעיני מים מקואות עמ' רפא-רפב
כב/כא מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/כא משאת המלך (אדרי)
כב/כא נחלת צבי (כהנא) עמ' סא
כב/כא נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קעא
כב/כא נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קכב עמ' רכא
כב/כא עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' נח
כב/כא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קפג
כב/כא שו"ע הרב או"ח סי' שכ ס' כה
כב/כא שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' נט
כב/כא שם טוב
כב/כא שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' מז ס"ג, סי' נח ס"ק י {כ"מ - שלא ימלא כל הנקב}
כב/כא שערי זבולון יו"ד סי' לז ס"ק יב {שתי מטהרות}
כב/כב באר דוד שבת ח"ב סי' ו אות ג, סי' ז אות א, סי' יב אות ד, סי' יג אות ז, סי' נב אות א-ב
כב/כב בית אהרן וישראל גל' מז עמ' לד
כב/כב ברור הלכה שבת קיג ע"א ציון ט
כב/כב הר המלך ח"ו עמ' סח
כב/כב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' פה
כב/כב חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' כב לדף קיג ע"א
כב/כב חי' עזיאל
כב/כב מחשבת חיים או"ח עמ' שמו
כב/כב מנחת יהודה וירושלים עמ' 17
כב/כב מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/כב משאת המלך (אדרי)
כב/כב משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' קל
כב/כב משנת יהודה ח"א פ"י ה"א, פכ"ג ה"ז
כב/כב משנת יעקב
כב/כב משפטי עזיאל ח"ו עמ' טו
כב/כב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ריב
כב/כב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שנו
כב/כב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' ע-עא
כב/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קב
כב/כב שו"ע הרב או"ח סי' שב ס"ט
כב/כב שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' קנ-קנב
כב/כב תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' שיא ס"ק ז
כב/כג אדני נחושת עמ' רלה
כב/כג אמונת עתיך גל' 109 עמ' 45
כב/כג אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קלד
כב/כג אמת ליעקב מועד עמ' קלא
כב/כג באר דוד שבת ח"ב סי' ו אות ג, סי' ז אות א, סי' יב אות ד, סי' יג אות ז, סי' נב אות א-ב
כב/כג באר מלך שבת קונטרס המלאכות - צובע ד"ה והנה כתב
כב/כג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' סא
כב/כג בית אהרן וישראל גל' לח עמ' עא, עה, עז
כב/כג בית אהרן וישראל גל' מ עמ' עג, פ, פג {הכנסת מוכין לכר - גזירה שמא יתפור}
כב/כג בנין שבת ח"א עמ' קלד {מוכין בכר}, ח"ב עמ' כב-כג {העברת סרק}
כב/כג ברור הלכה שבת מח ע"א ציון ד, צה ע"א ציון א
כב/כג בשבילי התלמוד ח"א עמ' מט-נד
כב/כג גליונות אבני נזר
כב/כג דברי ירמיהו
כב/כג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק מג, סי' טז ס"ק יא, סי' כז ס"ק לז, סי' כט ס"ק ד
כב/כג חיים ומלך
כב/כג טל חיים (טל) ברכות עמ' קב
כב/כג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' שצא
כב/כג יד ישראל ח"א
כב/כג יחוה דעת ח"ב עמ' קעט, רט
כב/כג יראה ואהבה עמ' קלז
כב/כג לב שלם [אליה רבה או"ח שג, תוי"ט, כנה"ג או"ח שג]
כב/כג מאורי אש השלם עמ' תקי
כב/כג מנחת חינוך ח"א עמ' קסז
כב/כג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תנו
כב/כג מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/כג מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לג אות ג {מעברת סרק על פניה - מדוע אינו דאורייתא}
כב/כג משאת המלך (אדרי)
כב/כג משפטי עזיאל ח"ח עמ' פג
כב/כג נועם ח"ו עמ' של {סרק}
כב/כג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קנב
כב/כג נחלת ישראל עמ' רפ
כב/כג נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' קיט ס"ק יב
כב/כג צמח ארז עמ' תעג {מעברת סרק על פניה}
כב/כג רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' רכג
כב/כג שארית יהודה (בלום) דף כב ע"א {סרק על פניה}
כב/כג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קב
כב/כג שבי בנימין דף ה ע"א
כב/כג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רנז
כב/כג תורת המלאכות ח"ג עמ' קנב, קס, ח"ד עמ' קנה אות כב
כב/כג תחומין חי"א עמ' 109
כב/כד אתה יצרת - מלאכות שבת סי' לד {הוצאת קוצים מבגד}
כב/כד באר דוד שבת ח"ב סי' ו אות ג, סי' ז אות א, סי' יב אות ד, סי' יג אות ז, סי' נב אות א-ב
כב/כד בנין שבת ח"א עמ' פח, קה, קז, קנ {נסתבכו קוצים}, ח"ב עמ' קמ, קמב
כב/כד ברור הלכה שבת קמו ע"ב ציון מ בסופו {בצנעה}, ביצה לד ע"א ציון מ
כב/כד דברי ירמיהו
כב/כד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כט ס"ק מב
כב/כד זמנים למלך
כב/כד יחוה דעת ח"ו עמ' קל
כב/כד לבושי מרדכי לקו"ת עמ' כא
כב/כד מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' קפ
כב/כד מעט צרי
כב/כד מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/כד משאת המלך (אדרי)
כב/כד משנת יהודה ח"ב
כב/כד פי אריה דף יג ע"ב
כב/כד קרית מלך
כב/כד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קב [ירושלמי פ"ז ה"ב]
כב/כד שו"ע הרב או"ח סי' רעז קו"א אות א, סי' שב ס"ד
כב/כד שלמי ניסן פ' הבונה עמ' סב
כב/כד תורת המלאכות ח"ד עמ' רכד אות לז
כב/כד תורת רפאל או"ח ח"ב דף מו ע"ד
כב/כד תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שכא {שעה"מ}
כב/כה אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 47-48
כב/כה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
כב/כה אבני נזר או"ח סי' ריא אות לט
כב/כה אגלי טל ח"ב סי' נה אות לה
כב/כה אנצי"ת ע' בונה הע' 35, 177, 182, 183, 186, 191
כב/כה אפיקי מגינים שבת דף קב
כב/כה אשר למלך
כב/כה אתה יצרת - מלאכות שבת סי' מב
כב/כה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כב/כה באר דוד שבת ח"ב סי' ו אות ג, סי' ז אות א, סי' יב אות ד, סי' יג אות ז, סי' נב אות א-ב
כב/כה בית אהרן וישראל גל' לח עמ' עג, עז, גל' נג עמ' סה, סח
כב/כה בית ארזים - ס' הגליונות
כב/כה בנין שבת ח"א עמ' ד, כט, לג, מט-נ
כב/כה ברור הלכה שבת קכב ע"ב ציון ב, ה
כב/כה בשבילי השמחה סי' יד אות א {שבות במקדש}
כב/כה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קעה
כב/כה דבורך של שבת עמ' תע
כב/כה דברי ירמיהו
כב/כה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רפד
כב/כה הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק כח
כב/כה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תלג
כב/כה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' פג
כב/כה זכרון שלמה (קליין) עמ' מט {לח"מ}
כב/כה חדושים ובאורים (גרי') שבת סי"ח סק"ז
כב/כה חזו"א על הרמב"ם
כב/כה חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שצא
כב/כה חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני שבת סי' כא אות א = מהדו"ב ח"א סי' כא אות א
כב/כה טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 410
כב/כה טל אורות (ר' שאול) עמ' קטז {מ"מ}
כב/כה טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' שט, שכט, של {מ"מ}, תמ
כב/כה יצחק ירנן
כב/כה מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מב ע"ד {לח"מ}
כב/כה מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שד
כב/כה מחנה יהודה (חסמן) עמ' קצג
כב/כה מחנה יוסף שבת עמ' קעג
כב/כה מחשבת חיים או"ח עמ' ריח
כב/כה מטה אהרן הל' יו"ט עמ' רד
כב/כה מילי דמרדכי
כב/כה מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קט
כב/כה מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' נא
כב/כה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תפ
כב/כה מסוא משה עמ' יא
כב/כה מעיני המים
כב/כה מקור הברכה (שטרן) הל' שבת סי' כ אות א
כב/כה מראה הפנים פסחים דף לח
כב/כה מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/כה מרכה"מ אלפ'
כב/כה משאת המלך (אדרי)
כב/כה נחלת שמעון (אמוראי) דף לח
כב/כה נטעי נתן (פריד) סי' יא {תוקע דלת}
כב/כה נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מח אות ב
כב/כה ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רכז
כב/כה עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' צא {לח"מ}
כב/כה פרשת המלך
כב/כה ציץ אליעזר ח"א סי' כ פרק א אות טו
כב/כה קהלת יעקב (אלבעלי)
כב/כה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' לב, ח"ט סי' קב
כב/כה שו"ע הרב או"ח סי' שיג ס' יד, סי' תקיט ס"ב
כב/כה שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תקצא-תקצד, ח"ג עמ' ח, כג
כב/כה שלמי שמעון (תשמו) עמ' כא
כב/כה שם טוב
כב/כה שעורי עץ ארז שבת עמ' קכא
כב/כה תורת המלאכות ח"ז עמ' מח
כב/כו אבני נזר או"ח סי' ריא אות ח
כב/כו אגלי טל ח"ב סי' נה אות ח
כב/כו אור הישר [מ"מ לעיל פ"י הי"ג, אור הישר ירושלמי ביצה פ"א ה"ה]
כב/כו אור זרוע השלם שבת עמ' ריח, רכו
כב/כו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קנא
כב/כו אנצי"ת ע' אורג הע' 27, ע' בונה הע' 67, 68, 139, 169, 172
כב/כו אתה יצרת - מלאכות שבת סי' מב
כב/כו באר דוד שבת ח"ב סי' ו אות ג, סי' ז אות א, סי' יב אות ד, סי' יג אות ז, סי' נב אות א-ב
כב/כו באר מלך שבת קונטרס המלאכות - צובע ד"ה אולם אכתי
כב/כו בית אהרן וישראל גל' לח עמ' עז, גל' נג עמ' סח
כב/כו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שד
כב/כו בנין שבת ח"א עמ' ה, מט-נא, נד-נה, נז, קכ
כב/כו ברור הלכה שבת מו ע"א ציון א פסקה ג, צה ע"א ציון א, קכג ע"א ציון ו, קלח ע"א ציון ב
כב/כו ברכי יוסף או"ח סי' שג ס"ה
כב/כו גזע ישי דף נג ע"ב
כב/כו דברות אליהו ח"א עמ' ס-סא {אין בנין בכלים}, סד
כב/כו דברי יחזקאל (תרצה) דף יט בהגהה
כב/כו דברי שמואל (ראטה) עמ' קו
כב/כו דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ד סעיף א עמ' עז
כב/כו הגהות מוהר"י קרט עמ' רכט
כב/כו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טז ס"ק יא, סי' יז ס"ק כד, כח, סי' לו ס"ק י, סי' מ ס"ק יז
כב/כו זכרון שלמה (קליין) עמ' מח {מ"מ - למה הוצרך שמא יתקע}, מט-נ
כב/כו זמנים למלך
כב/כו חדושים ובאורים (גרי') שבת סי"ח ס"ק ה
כב/כו חזו"א על הרמב"ם
כב/כו חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שצג
כב/כו חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' רסט
כב/כו חיים ומלך
כב/כו טל אורות (ר' שאול) עמ' קטז, קיז, קכא
כב/כו טל חיים (טל) ח"ג עמ' שמג, שפט
כב/כו טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' שיג, שטז, שלו-שלז, שלט
כב/כו יגיעת ערב ב"מ עמ' שמו, שמט {אין בנין וסתירה בכלים}
כב/כו יד ישראל ח"א
כב/כו ידיו של משה דף עג ע"ג
כב/כו יצחק ירנן
כב/כו ישמח לב או"ח דף ח ע"ג
כב/כו כסא המלך (מאזוז) עמ' כ
כב/כו להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' כג ע"ב
כב/כו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מב ע"ג {החזרת מנורה}, מג ע"א {גודלין}
כב/כו מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שג-שד
כב/כו מגיני שלמה עמ' סד
כב/כו מחנה יהודה (חסמן) עמ' קצב
כב/כו מחנה יוסף ח"ג עמ' פט
כב/כו מחנה יוסף שבת עמ' קעז, רלז
כב/כו מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' עט
כב/כו מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' כז, נג
כב/כו מנחת אשר שבת עמ' רלא, רפט
כב/כו מנחת חינוך ח"א עמ' קסג, רט
כב/כו מנחת יהודה וירושלים עמ' 60
כב/כו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' שצ
כב/כו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תעט
כב/כו מסוא משה עמ' יג
כב/כו מקראי קדש (תשנג) עמ' רעג
כב/כו מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לט אות ב {כבונה - דרבנן}
כב/כו משאת המלך (אדרי)
כב/כו משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קא, קכה
כב/כו משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' שלח, ח"ב עמ' קז
כב/כו משנה הלכות ח"ו סי' סח
כב/כו משנה שלמה עמ' קמא
כב/כו משנת יעקב
כב/כו נועם ח"ט עמ' שכו
כב/כו נרות אהרן
כב/כו נשמת אברהם ח"א עמ' שנו-שנז
כב/כו נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' סא ס"ק א, סי' קא ס"ק א
כב/כו נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מח אות ב
כב/כו עטרת חכמים חו"מ סי' יט קושיא ד דף לה ע"ד
כב/כו עמודי שלמה ח"א עמ' קטו
כב/כו עץ החיים (קלוגר) עמ' רכז
כב/כו פרי אברהם - ענינים שונים סי' יז
כב/כו פתוחי חותם עמ' ריג {מ"מ}
כב/כו צהר הבית עמ' נא
כב/כו ראש אליהו ח"א עמ' רלז
כב/כו רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' רכג
כב/כו רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קמ, קסא
כב/כו שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' לב
כב/כו שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 362
כב/כו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תקצא-תקצד, ח"ג עמ' ח, כג
כב/כו שלמי ניסן פ' הבונה עמ' נד-נה
כב/כו שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' מד אות א {חוליות של שדרה}
כב/כו שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' רעח, רפ, רפד
כב/כו שערי טהר ח"ד שער ב סי' ד אות ג
כב/כו תורת המלאכות ח"ג עמ' נב, קס, ח"ד עמ' י אות יא
כב/כו תורת המלאכות ח"ח עמ' סד אות נד
כב/כז אבני נזר או"ח סי' רכ אות א
כב/כז אגלי טל ח"ב סי' סד
כב/כז אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' עח אות ו]
כב/כז אור זרוע השלם שבת עמ' רכח
כב/כז אור חדש (מהר"ל) פ"א הע' 228
כב/כז אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק פד
כב/כז אנצי"ת ע' אהל הע' 6-5, 8, 20, 21
כב/כז באר דוד שבת ח"ב סי' נט אות א, סי' סג אות ד, סי' סד אות ב, ה-ז, סי' סו אות ב-ג
כב/כז בית אהרן וישראל גל' מ עמ' עא {קובץ}
כב/כז בית ארזים - ס' הגליונות
כב/כז בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' לו
כב/כז ברור הלכה שבת קלח ע"א ציון ב, ג
כב/כז בשבילי הפסח סי' כג אות ז {אהל עראי}
כב/כז גזע ישי דף נג ע"ב
כב/כז הדרת זקנים שבת סי' יג ס"ק ב
כב/כז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' עב {אהל עראי}
כב/כז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יט ס"ק כא, לז, נה, סי' כ ס"ק כט, לה
כב/כז הר המלך ח"ה עמ' מו
כב/כז זכר שמואל או"ח סי' ח ס"ק א
כב/כז זכר שמואל שבת סי' כט ס"ק א, סי' לא לדף קלז ע"ב
כב/כז זמנים למלך
כב/כז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' מב
כב/כז טל אורות (ר' שאול) עמ' קיט
כב/כז טל אמרתי עמ' 218
כב/כז טל נתן עמ' שצ
כב/כז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עו
כב/כז יחוה דעת ח"ב עמ' קסב
כב/כז ללשונות הרמב"ם
כב/כז לקוטי סופר ח"ב דף עג ע"ד {קובץ}
כב/כז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תעח {ספר קובץ}
כב/כז משאת המלך (אדרי)
כב/כז משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' שט, שכב
כב/כז משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' קב
כב/כז משפטי עזיאל ח"ג עמ' קיז, קכ
כב/כז נר מצוה (ואלק) מצוות דף צז ע"ג {אסור לעשות מחיצה מתרת}
כב/כז עטרת שבת עמ' קלה {אין עושין אהל עראי לכתחלה}, קלו
כב/כז רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רא
כב/כז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קיט, ח"ט סי' קב
כב/כז שו"ע הרב או"ח סי' שטו סעיפים א-ב, טו
כב/כז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שנט
כב/כז שעשועי תורה שבת עמ' שסד-שסה
כב/כז שפת הים (זכריש) סי' ז ס"ק ז
כב/כז תחומין ח"א עמ' 58
כב/כח אנצי"ת ע' אהל הע' 16, 29
כב/כח בית אהרן וישראל גל' לז עמ' סז, גל' מג עמ' צא-צב, צד-צה
כב/כח ברור הלכה שבת קלח ע"א ציון ב, ג
כב/כח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יט ס"ק כב, לג, לז, מח, סי' כ ס"ק לא, לז
כב/כח הר המלך ח"ה עמ' מו
כב/כח הררי קדם שבת עמ' רצ
כב/כח חי' עזיאל
כב/כח מטה אהרן הל' יו"ט עמ' צא
כב/כח משאת המלך (אדרי)
כב/כח פי' ר' פרחיה שבת קלט הערה 52
כב/כח רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קפח
כב/כח שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קיט, ח"ט סי' קב
כב/כט אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק צז {אורה ושמחה}
כב/כט אמרי איש עמ' מד {צריך טפח בגגו}
כב/כט אנצי"ת ע' אהל הע' 103 {מ"מ}
כב/כט באר דוד שבת ח"ב סי' נט אות א, סי' סג אות ד, סי' סד אות ב, ה-ז, סי' סו אות ב-ג
כב/כט ברור הלכה שבת קלח ע"א ציון ג
כב/כט גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כו
כב/כט דברי ירמיהו
כב/כט הדרת זקנים שבת סי' יג ס"ק ב
כב/כט הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יט ס"ק כא, לז, סי' כ ס"ק יט, כט, לב, לז
כב/כט הר המלך ח"ה עמ' מז
כב/כט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמד
כב/כט זמנים למלך
כב/כט חזו"א על הרמב"ם
כב/כט חי' הריצ"ד
כב/כט טל אורות (ר' שאול) עמ' קכ {מ"מ}, קכא
כב/כט יד אברהם אהלות עמ' ק-קא
כב/כט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' ל]
כב/כט מרכבת המשנה מהדו"ק
כב/כט מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
כב/כט משאת המלך (אדרי)
כב/כט משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' קב
כב/כט משפטי עזיאל ח"א עמ' לז
כב/כט נועם חכ"א עמ' נ
כב/כט נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' קח ס"ק ב
כב/כט עטרת שבת עמ' קלד-קלח
כב/כט עמודי שלמה ח"א עמ' קיז
כב/כט רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קפ, קצו
כב/כט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קב
כב/כט שו"ע הרב או"ח סי' שטו ס' טז
כב/כט שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שנט, שסד-שסח
כב/כט שם טוב
כב/כט שערי זבולון הל' שבת סי' עח אות ב
כב/כט שערי מאיר עמ' קיג
כב/כט שפת הים (זכריש) סי' ז ס"ק ג
כב/כט תחומין ח"א עמ' 59-58, 63
כב/ל אור הישר [שערי תשובות למהר"ם ב"ב שער א סי' כב, מ"מ לקמן פכ"ו ה"י]
כב/ל אור זרוע השלם שבת עמ' רכה
כב/ל אנצי"ת ע' אהל הע' 25, 40, 43
כב/ל באר דוד שבת ח"ב סי' נט אות א, סי' סג אות ד, סי' סד אות ב, ה-ז, סי' סו אות ב-ג
כב/ל בית פנחס (וולף) עמ' 150
כב/ל ברור הלכה שבת קכו ע"א ציון א, קלח ע"א ציון ג, קלח ע"ב ציון ה
כב/ל גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כו
כב/ל דברי ירמיהו
כב/ל הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יט ס"ק כא, כג, סי' כ ס"ק לב, לט
כב/ל חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבת קכו ע"א]
כב/ל יד אברהם אהלות עמ' קא
כב/ל ללשונות הרמב"ם
כב/ל מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' צח
כב/ל מרכבת המשנה מהדו"ק [גי' ה"ה עי' תוס' ד"ה שאין ולעיל הכ"ט] ומהדו"ב
כב/ל משכנות אפרים שבת סי' כ {לפקוק בו חלון}
כב/ל משפטי עזיאל ח"א עמ' לז
כב/ל נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קלז
כב/ל נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' קי ס"ק ב
כב/ל עמודי שלמה ח"א עמ' קיז
כב/ל רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קצו
כב/ל שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קב
כב/ל שו"ע הרב או"ח סי' שיג ס"א, סי' שטו ס' יח
כב/ל שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב סי' כב עמ' רלה
כב/ל שם טוב
כב/ל שערי מאיר עמ' קיד
כב/לא אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' עח אות י]
כב/לא אור זרוע השלם שבת עמ' רלג
כב/לא אנצי"ת ע' אהל הע' 97
כב/לא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כב/לא באר דוד שבת ח"ב סי' נט אות א, סי' סג אות ד, סי' סד אות ב, ה-ז, סי' סו אות ב-ג
כב/לא בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לז
כב/לא בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' טז
כב/לא בית שמש
כב/לא ברור הלכה שבת קלח ע"ב ציון ב
כב/לא גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קסז
כב/לא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יט ס"ק לו, לח, נד
כב/לא זמנים למלך
כב/לא חזו"א או"ח סי' נב ס"ק ב
כב/לא חי' הריצ"ד
כב/לא טל אורות (ר' שאול) עמ' קכב
כב/לא יחוה דעת ח"ב עמ' קסג
כב/לא ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תקפז
כב/לא ישועות יעקב מועד עמ' שא
כב/לא לב שלם
כב/לא מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן פ
כב/לא מכתם לדוד (פרדו) דף א ע"ב וע"ד
כב/לא מעיני התורה ח"ג עמ' קלה, קלז
כב/לא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' ל]
כב/לא מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' שו"ת פני יהושע שי"ו]
כב/לא מרכה"מ אלפ' [שו"ת פני יהושע או"ח טז]
כב/לא משאת המלך (אדרי)
כב/לא נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קלה, קלט-קמ
כב/לא ס' הפרנס עמ' רכב-רכג {הגהמ"י}
כב/לא רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רו
כב/לא שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קב
כב/לא שו"ע הרב או"ח סי' שא ס' מח, קו"א אות יב
כב/לא שו"ת הרדב"ז סי' אלף תנ
כב/לא שם טוב
כב/לא תחומין ח"א עמ' 61
כב/לב אדרת המלך עמ' לו {מתיחת הכילה}
כב/לב אות היא לעולם ח"ב דף פג ע"ד {מ"מ}, פה ע"ד
כב/לב אנצי"ת ע' אהל הע' 115, 117, 120-122
כב/לב באר דוד שבת ח"ב סי' נט אות א, סי' סג אות ד, סי' סד אות ב, ה-ז, סי' סו אות ב-ג
כב/לב בית אהרן וישראל גל' לז עמ' סז {נוטה פרוכת צריך ליזהר לא לעשות אוהל}
כב/לב בית אהרן וישראל גל' מז עמ' עב
כב/לב ברור הלכה שבת קלח ע"א ציון ב, קלח ע"ב ציון ה
כב/לב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כו {לח"מ}
כב/לב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כ ס"ק לב, לז, לט
כב/לב הר המלך ח"ה עמ' מז
כב/לב הרמב"ם והגאונים עמ' 49
כב/לב חזו"א על הרמב"ם
כב/לב חי' חפץ חיים
כב/לב טל אורות (ר' שאול) עמ' קכא
כב/לב כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד - אקמטרן}
כב/לב ללשונות הרמב"ם
כב/לב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' קסג
כב/לב מעיני המים
כב/לב מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
כב/לב מרכה"מ אלפ'
כב/לב משאת המלך (אדרי)
כב/לב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קיא
כב/לב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קצח, ריא
כב/לב שו"ע הרב או"ח סי' שטו ס"ז
כב/לב שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שנט, שסד-שסח
כב/לב שם טוב
כב/לג אות היא לעולם ח"א דף ב ע"ב, ד ע"ד
כב/לג אמרי דעת או"ח סי' יג עמ' נט
כב/לג אנצי"ת ע' אהל הע' 44, 88
כב/לג ברור הלכה שבת קלט ע"ב ציון מ
כב/לג גליונות אבני נזר
כב/לג הדרת זקנים שבת סי' יג ס"ק ג
כב/לג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ג ס"ק סה, סי' יט ס"ק כט, מג
כב/לג הר המלך ח"ה עמ' מז
כב/לג חזו"א על הרמב"ם
כב/לג חיים ומלך
כב/לג טל אורות (ר' שאול) עמ' קכב
כב/לג יצחק ירנן
כב/לג מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות)
כב/לג משאת המלך (אדרי)
כב/לג רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' ריד
כב/לג שו"ע הרב או"ח סי' שטו ס' יט
כב/לג שם טוב


כג/115 הלכות שבת פרק כג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כג/רה"פ אהל חיים ח"ד
כג/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
כג/רה"פ אורה ושמחה
כג/רה"פ יד פשוטה
כג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כג/רה"פ מעשה רקח
כג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כג/רה"פ ספר הבתים ח"א עמ' שכא, שכח, שלב-שלה
כג/רה"פ פי' ר"י קאפח
כג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
כג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כג/רה"פ רמב"ם הערוך
כג/רה"פ רמב"ם לעם
כג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כג/א אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קנו
כג/א אדני היד החזקה
כג/א אהל יששכר סי' כב
כג/א אור הישר [באר יצחק או"ח סי' יג, כ"מ לעיל פ"י הי"ד, מג"א סי' שיד ס"ק ג]
כג/א אורח משפט עמ' פה ע"ב, פו ע"א
כג/א אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' כא ד"ה ומצאתי
כג/א אתה יצרת - מלאכות שבת סי' מב
כג/א באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' סא אות א
כג/א באר דוד שבת ח"ב סי' לז אות ד, סי' נג אות ה, סי' נה אות ג, סי' נז אות ב, ד, סי' סז אות ד
כג/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קכח
כג/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 29
כג/א בית אהרן וישראל גל' נא עמ' לב {נקב בלול של תרנגולים - מכה בפטיש}
כג/א בנין שבת ח"א עמ' טו, לב, לד, עג-עה, קטו, קכג
כג/א ברור הלכה שבת קב ע"ב ציון ו, קמו ע"א ציון ח, קמו ע"ב ציון א
כג/א ברכות חיים ח"ב עמ' שי
כג/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שנב
כג/א ברקאי ח"ה עמ' 188-190
כג/א גן דוד דף כג ע"ד
כג/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' צג
כג/א העמק שאלה שאלתא קה אות ה
כג/א הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק ט, עז, פג
כג/א הר המלך ח"ג עמ' קלה
כג/א זכר שמואל שבת סי' כו ס"ק ד
כג/א חיי נפש בראשית ח"ב עמ' שלה {נקב חדש בחבית}
כג/א טל אורות (ר' שאול) עמ' קיח, קנט
כג/א טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קל, ח"ב עמ' שסז, שעא, שעה
כג/א טל נתן עמ' רלו
כג/א טל תחיה ח"א סי' פז אות א
כג/א לב השבת סי' כח אות ג, סי' נב אות כו
כג/א לב שלם [חפץ ה' שבת דף מו-מז]
כג/א ללשונות הרמב"ם
כג/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מב ע"ג {נקב}
כג/א מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שב
כג/א מחנה יהודה (חסמן) עמ' קצז
כג/א מחנה יוסף ח"ג עמ' פג
כג/א מחנה יוסף שבת עמ' רכו-רכז
כג/א מחשבת חיים או"ח עמ' ריט
כג/א מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' פד
כג/א מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' כב-כג
כג/א מנחת חינוך ח"א עמ' קע
כג/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תעד, תפא
כג/א מעליות חי"ד עמ' 204-233
כג/א מרכבת המשנה מהדו"ק
כג/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כא אות א {כל מה שיש בו תיקון נחשב מכה בפטיש - הדין בתיקון של מצוה}, סי' כג אות ב {נקב בלול}
כג/א משאת המלך (אדרי)
כג/א משנת יעקב
כג/א נצר מטעי (פרידמן) סי' ז סעיף ג {נקב ישן}
כג/א נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' קכד ס"ק א
כג/א נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מח אות א
כג/א נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' רו
כג/א ס' הפרנס עמ' שצג {הגהמ"י}
כג/א סופר המלך כאן, וח"א עמ' מח
כג/א עטרת שבת עמ' קכח-קכט
כג/א עמודי שלמה ח"א עמ' קפו
כג/א קהלות יעקב שבת סי' לו
כג/א קהלת יעקב (אלבעלי)
כג/א רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' ריז
כג/א שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קכ, ח"ח סי' קעד, ח"ט סי' קג
כג/א שו"ע הרב או"ח סי' שיד סעיפים ב-ג
כג/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' לה
כג/א שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קפה {מדרבנן אסור לעשות פתח שעשוי רק להוציא}
כג/א שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קסז
כג/א שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' טו, יז, תכב, תמט
כג/א שלמי ניסן פ' הבונה עמ' לט, נז
כג/א שם טוב
כג/א שם ישראל - שו"ת עמ' לג
כג/א שעורי מבשר טוב שבת עמ' קסא
כג/א שערי שאול שבת עמ' כ
כג/א תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קלט-קמ
כג/א תורת רפאל או"ח ח"ב דף סב ע"ג
כג/ב אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' לו {הגהמ"י}
כג/ב אגלי טל ח"ב סי' נז אות ג
כג/ב אדני היד החזקה
כג/ב אדני נחושת עמ' רלח
כג/ב אור הישר
כג/ב אור זרוע השלם שבת עמ' רלח
כג/ב אמרי איש עמ' מג, מו {השמיט שמדובר במסתקי}
כג/ב אתה יצרת - מלאכות שבת סי' מב
כג/ב באר דוד שבת ח"ב סי' לז אות ד, סי' נג אות ה, סי' נה אות ג, סי' נז אות ב, ד, סי' סז אות ד
כג/ב באר מים חיים (נוסינזון) ביצה דף לג {חבית - לא העמיד במוסתקי}
כג/ב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 29, 32
כג/ב בית אהרן וישראל גל' לו עמ' פה {הגהמ"י}
כג/ב בית גמליאל ח"א עמ' סט
כג/ב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שד
כג/ב ביתאל ח"א דף כח ע"א
כג/ב בנין שבת ח"א עמ' קכו {סתירת חבית}, ח"ב עמ' קטו, קכא, קכה, קכז
כג/ב ברור הלכה שבת קמו ע"א ציון א, ב, ו, קמח ע"א ציון א, ביצה לג ע"ב ציון ג
כג/ב דבורך של שבת עמ' תע
כג/ב דברות אליהו ח"א עמ' סב
כג/ב דברות משה מועד ח"א עמ' קכד, תקפח {שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות}
כג/ב דברי ירמיהו
כג/ב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק נו, סא, סח
כג/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 257
כג/ב זמנים למלך
כג/ב חנן אלקים עמ' רי
כג/ב טל אורות (ר' שאול) עמ' קיז, קנט
כג/ב טל אמרתי עמ' 204
כג/ב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קל, ח"ב עמ' רפה, שסד-שסה, שעט, שפח, תכג
כג/ב טל נתן עמ' רמח
כג/ב טל תחיה ח"א סי' פו אות א
כג/ב יחוה דעת ח"ב עמ' קנט
כג/ב יצחק ירנן
כג/ב לב שלם [ים יששכר לתוספתא יו"ט דף נב]
כג/ב להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' כח, ח"ח עמ' לג
כג/ב ללשונות הרמב"ם
כג/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מ ע"ג {שובר חבית}, מב ע"ד {שובר חבית}
כג/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רפז, שג
כג/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' רפו
כג/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף כח ע"ב וע"ד
כג/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קעה
כג/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
כג/ב מראה הפנים עירובין דף כב
כג/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
כג/ב מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כב אות א, ד, י {במוסתקי}
כג/ב משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קכו
כג/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' קלב
כג/ב משק ביתי סי' רא (פח ע"א) {קהלת יעקב}
כג/ב נועם ח"ג עמ' מד
כג/ב נחלת שמעון (אמוראי) דף לח, מא {היתר לשבור כלי לקחת ממנו אוכלין}
כג/ב נקדש בצדקה סי' קמג
כג/ב נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' צט ס"ק א
כג/ב ס' הנייר עמ' כג
כג/ב עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' פד-צא
כג/ב עטרת שבת עמ' קכו-קכז, קכט-קלא
כג/ב פי' ר' פרחיה שבת מח הערה 33
כג/ב פניני הסוגיות (שורקין) שיעור יח {או"ש}
כג/ב פתוחי חותם עמ' טז
כג/ב קהלת יעקב (אלבעלי)
כג/ב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קסז, קעא
כג/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קג
כג/ב שו"ע הרב או"ח סי' שיד ס' יג
כג/ב שו"ת רשב"ש עמ' קיג
כג/ב שלמי ניסן פ' האורג עמ' נב
כג/ב שלמי ניסן פ' הבונה עמ' נו, רעח, רפז, שלז
כג/ב שם טוב
כג/ב שעורי מבשר טוב שבת עמ' נו, סח
כג/ב שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' רצג
כג/ב שער המלך ח"א עמ' מח-מט
כג/ב שערי חכמה - שב שמעתתא דף מג ע"ב {השמיט מוסתקי}
כג/ב שפת הים (זכריש) סי' יד ס"ק ח
כג/ב תורת המלאכות ח"ח עמ' קעו אות לג, עמ' קעז אות לג, עמ' קפא אות לג, עמ' רו אות מו
כג/ב תורת רפאל או"ח ח"ב דף לו ע"ג {הגהמ"י} וע"ד
כג/ב תפארת אבות (סופר) עמ' ג {ניקוב מגופה של חבית}
כג/ג אור הישר
כג/ג אור זרוע השלם שבת עמ' רלח
כג/ג אורח ישראל סי' יד אות ח
כג/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כג/ג ביום הראשון תשביתו (ברנד) עמ' לז {בדבר זה}
כג/ג בית גמליאל ח"א עמ' סד
כג/ג בנין שבת ח"א עמ' פ {סתימת נקב}
כג/ג ברור הלכה שבת קיז ע"ב ציון ד פסקה ב, קלט ע"ב ציון ז, קמו ע"ב ציון ז פסקה ב, ציון ח פסקה ב
כג/ג דברי ירמיהו
כג/ג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק פד-פה
כג/ג הר המלך ח"ה עמ' מז
כג/ג זיו משנה
כג/ג טל אורות (ר' שאול) עמ' צח
כג/ג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קל-קלא
כג/ג יצחק ירנן
כג/ג ללשונות הרמב"ם
כג/ג מקראי קדש (תפט) דף קה ע"ב
כג/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רעב
כג/ג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
כג/ג מרכה"מ אלפ' [זבח השלמים כג ע"ג, יד אהרן שנט הגהב"י]
כג/ג משאת המלך (אדרי)
כג/ג משכנות אפרים שבת סי' טו אות כו {לסתום נקב}
כג/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' יט
כג/ג משנת יהודה עמ' תכט
כג/ג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' מט
כג/ג עמודי שלמה ח"א עמ' קצז
כג/ג רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רמח
כג/ג שו"ע הרב או"ח סי' שיד ס' כ
כג/ג שו"ת מהרלב"ח סי' לה
כג/ג שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' לח {מ"מ}
כג/ג שו"ת רי"ט ווייל או"ח סי' כד
כג/ג שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קה
כג/ג שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תקלז
כג/ג שם טוב
כג/ג תורת המלאכות ח"ח עמ' מה אות מה, עמ' רג אות מה
כג/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף קעא ע"ד, קעב ע"א
כג/ג תשובות רי"ח זוננפלד עמ' עז {לעשות נקב}
כג/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מב, מט
כג/ד אבני נזר או"ח סי' רטז אות ב, סי' ריז אות ג
כג/ד אבני ציון ח"ב סי' יז אות ד
כג/ד אהל יששכר סי' כא
כג/ד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קנג
כג/ד אוצרות יהושע עמ' מא
כג/ד אור הישר
כג/ד אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 176
כג/ד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק סה
כג/ד אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק לד
כג/ד אמונת עתיך גל' 119 עמ' 130
כג/ד אנצי"ת ע' אין שבות הע' 91 {מרכה"מ}
כג/ד אשר למלך
כג/ד בית אהרן וישראל גל' לו עמ' עו-עז, גל' סה עמ' יד
כג/ד בני בנים ח"א עמ' מט, נג
כג/ד בנין אהל מועד דף כו ע"א-ע"ב {מ"מ - השמעת קול}
כג/ד בנין שבת ח"א עמ' צט-ק
כג/ד ברור הלכה ביצה לו ע"ב ציון ח
כג/ד ברית עולם (חיד"א, תקנג) דף קיד ע"א {מ"מ}
כג/ד ברכי יוסף או"ח דף קיא ע"ג {גרף}
כג/ד גביע הכסף ח"א עמ' רנב {קול שאינו של שיר}
כג/ד גזע ישי דף מ ע"א
כג/ד דברות אליהו ח"א עמ' סד
כג/ד דברי דוד (מילדולה) דף קיב ע"ב
כג/ד דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' יא
כג/ד דברי פנחס ח"ב עמ' ריח-ריט {מרכה"מ}
כג/ד דברי שלום (הלברשטם, תשעג) עמ' רמז
כג/ד הר המוריה (אדר"ת) עמ' קעט
כג/ד זכור לאברהם (אביגדור)
כג/ד זכר שמואל שבת סי' כז ס"ק ב
כג/ד זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קיט {מתקן הוא מכה בפטיש}
כג/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קמא
כג/ד חי' חפץ חיים
כג/ד חנוכת הבית עמ' י {מרכה"מ}
כג/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כד עמ' עו {משום מכה בפטיש}
כג/ד טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 362, 371
כג/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' קסא-קסב
כג/ד טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' צ
כג/ד יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קט
כג/ד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' פג
כג/ד להורות נתן על התורה ח"ב עמ' לב
כג/ד מגיני שלמה עמ' מו
כג/ד מכתם לדוד (פרדו) דף לד ע"ב וע"ד
כג/ד מלאכת שמואל עמ' רכט {כ"מ}, רל, רלב, רלד-רלח
כג/ד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תג
כג/ד מעיני התורה ח"ג עמ' פו
כג/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קפא ע"ג
כג/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תלו
כג/ד מראה הפנים ביצה דף כ
כג/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
כג/ד משאת המלך (אדרי)
כג/ד משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' שלט
כג/ד משנת יעקב
כג/ד משפטי עזיאל ח"א עמ' לח, רכז
כג/ד נועם ח"ב עמ' קכב
כג/ד נחל איתן
כג/ד נתן פריו ביצה עמ' מח
כג/ד נתן פריו מגילה עמ' רצה
כג/ד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רכב, רל
כג/ד עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' סט
כג/ד עמודי שלמה ח"א עמ' קצח {הגהמ"י}
כג/ד פי אריה דף יד ע"ד {מרכה"מ}
כג/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רג ע"ב
כג/ד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' לה
כג/ד קרית מלך
כג/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קפו {השמיט לא לצאת בסנדל}
כג/ד רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שפה
כג/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' סח, ח"ט סי' קג
כג/ד שו"ע הרב או"ח סי' שב ס"ה, סי' שלח ס"א, סי' שלט ס"ב
כג/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' רטז
כג/ד שמחת הלוי דף לג ע"ב
כג/ד שמן המשחה (קושטא) דף כ ע"ג
כג/ד שמש ומגן או"ח סי' ז עמ' טז {השמעת קול כשאינו מכוון לשיר}
כג/ד תורת המלאכות ח"ח עמ' יב אות י, עמ' קל אות א, עמ' קמג אות ז, עמ' קעא אות לב
כג/ד תחומין חי"ד עמ' 386
כג/ד תלפיות ח עמ' 32 {הגהמ"י}
כג/ד תשובה מאהבה ח"ב דף יח ע"ג
כג/ה אוצרות הרמב"ם
כג/ה אור הישר
כג/ה אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק סה
כג/ה אורות חיים פ' ט אות כג {לספק כלאח"י}
כג/ה אשר למלך
כג/ה בני בנים ח"א עמ' נ
כג/ה ברור הלכה ביצה לו ע"ב ציון ח
כג/ה הר המלך ח"ה עמ' מח
כג/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רפו
כג/ה טל אורות (ר' שאול) עמ' קסא
כג/ה יחוה דעת ח"א עמ' רז, ח"ב עמ' ריב, ח"ג עמ' קמז
כג/ה לב שלם [שושנים לדוד ביצה פ"ה]
כג/ה מלאכת שמואל עמ' רלה-רלו
כג/ה מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיט ע"א
כג/ה משאת המלך (אדרי)
כג/ה משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קנח
כג/ה משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' קסו
כג/ה פותח יד
כג/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' תכב
כג/ה רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שפו, שפט
כג/ה שו"ע הרב או"ח סי' שלט סעיפים א-ב
כג/ה שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' טז
כג/ה שם טוב
כג/ה תחומין חי"ד עמ' 386
כג/ה תרומת הגורן ח"א עמ' 339
כג/ו אברהם יגל
כג/ו אדני נחושת עמ' קצה
כג/ו אהלי חיים עמ' קכב
כג/ו אהלי יהודה (אמדו)
כג/ו אור זרוע השלם שבת עמ' רלט
כג/ו אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק נג
כג/ו אמונת עתיך גל' 119 עמ' 132
כג/ו ארשת צבי עמ' עז
כג/ו בית אהרן וישראל גל' סז עמ' לב-לג
כג/ו בית ארזים - ס' הגליונות [בית ארזים סי' שיד אות קמט-קנא]
כג/ו בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קלג
כג/ו בנין שבת ח"א עמ' קלב, קסב {קריעת נייר}, ח"ב עמ' קלג
כג/ו ברור הלכה שבת קמו ע"ב ציון ה, ח, ביצה לב ע"ב ציון ה
כג/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מא
כג/ו דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' לב, מב
כג/ו דברי אור ח"ד עמ' קיח
כג/ו דברי ירמיהו
כג/ו דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ד סעיף כט עמ' צ
כג/ו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק פב, פו, סי' כח ס"ק ו, יט
כג/ו הר המלך ח"ג עמ' קלה
כג/ו ויען יצחק עמ' נו
כג/ו זכור לדוד עמ' כט
כג/ו זמנים למלך
כג/ו חדושים ובאורים (גרי') שבת סכ"ג לדף קמו ע"ב
כג/ו חי' חפץ חיים
כג/ו חמדת ישראל ח"א דף נח ע"ג
כג/ו טהרת יו"ט ח"ג עמ' קצג
כג/ו טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 370
כג/ו טל אורות (ר' שאול) עמ' קסא, קסד
כג/ו טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רפט, רצב
כג/ו יצחק ירנן
כג/ו מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רפז
כג/ו מחנה יוסף פסחים עמ' צט
כג/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קע
כג/ו מעיני המים
כג/ו מציון אורה ח"א עמ' צד-צה
כג/ו מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות)
כג/ו מקראי קדש (תפט) דף קה ע"ב
כג/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רעג
כג/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
כג/ו מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
כג/ו משאת המלך (אדרי)
כג/ו משאת מרדכי מגילה עמ' לה
כג/ו משנה הלכות ח"ו סי' פד {חיתוך נייר לבית הכסא}
כג/ו משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' ריח
כג/ו משנת יהודה ח"א פכ"ג ה"ז
כג/ו משפטי עזיאל ח"ח עמ' צה-צו
כג/ו נודע בשערים (מנד') שער משפט דף כהע"ב
כג/ו נשמת אברהם ח"א עמ' שנט
כג/ו נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' פח ס"ק ו, סי' קד ס"ק ב, סי' קיט ס"ק יב
כג/ו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רכב
כג/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרא-תרב
כג/ו עמודי שלמה ח"א עמ' קצט
כג/ו קהלת יעקב (אלבעלי)
כג/ו רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רלז
כג/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צא {כ"מ}
כג/ו שביתת השבת מעשה חושב פ"ג ד"ה איתא {ואין קורעין}
כג/ו שו"ע הרב או"ח סי' שיד ס"י, סי' שמ ס' יז
כג/ו שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' סג, קעח, קפה
כג/ו שלמי ניסן פ' האורג עמ' עו
כג/ו שם טוב
כג/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' ריז
כג/ו שמש ומגן או"ח סי' ד עמ' ו {קריעת נייר טואלט}
כג/ו תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רמו
כג/ו תורת המלאכות ח"ד עמ' קצז אות כ, עמ' רו אות כה, עמ' רח אות כו
כג/ו תורת המלאכות ח"ח עמ' קמז אות יג, עמ' קמט אות יג, עמ' קנו אות כ, עמ' קע אות לא, עמ' קפ אות לג, עמ' קפח אות לו, עמ' רא אות מה, עמ' רג אות מה, עמ' רז אות מו, עמ' רטז אות נב
כג/ו תחומין חי"ז עמ' 37
כג/ז אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק נח
כג/ז אמרי דעת או"ח סי' יב עמ' נז
כג/ז באר דוד שבת ח"ב סי' לז אות ד, סי' נג אות ה, סי' נה אות ג, סי' נז אות ב, ד, סי' סז אות ד
כג/ז בנין שבת ח"א עמ' קס {לחוף כלי כסף}
כג/ז ברור הלכה שבת נ ע"א ציון ז, קיח ע"א ציון ד, קכה ע"ב ציון ג, וגליון רצי"ה עמ' ה {וגומר מלאכתו}
כג/ז הליכות חיים יו"ט פ"יב הע' י
כג/ז המאיר לארץ
כג/ז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ל ס"ק טו
כג/ז הר המלך ח"ה עמ' מח
כג/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' פח
כג/ז זמנים למלך
כג/ז חוות בנימין ח"א עמ' רכה-רכז
כג/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כד עמ' עח {מפני שהוא מתקן}
כג/ז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 371
כג/ז טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף עח ע"ב {כ"מ}
כג/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' קסד
כג/ז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תכא, ח"ב עמ' רפח
כג/ז טל תחיה ח"א סי' פא אות א
כג/ז יצחק ירנן
כג/ז יצחק ירנן [אגורה באהלך דף כו ע"ב]
כג/ז לב שלם [בני יהודה דף ד ע"ג]
כג/ז ללשונות הרמב"ם
כג/ז מאור ישראל
כג/ז מגילת ספר לאוין דף יג ע"ד
כג/ז מחשבת חיים או"ח עמ' שמה
כג/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
כג/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
כג/ז משאת המלך (אדרי)
כג/ז משאת מרדכי מגילה עמ' לה
כג/ז משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קכד
כג/ז משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' קכט
כג/ז משנה הלכות ח"ג סי' מ, ח"ו סי' פ
כג/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' כ
כג/ז משנת יהודה ח"א פ"י ה"ה, ועמ' קסב-קסה
כג/ז משנת יעקב
כג/ז נועם ח"ז עמ' שסח
כג/ז נחלת עזרא ח"א עמ' 23
כג/ז נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' סה ס"ק ג, סי' קכו
כג/ז ס' התדיר עמ' קצט
כג/ז עולת ראיה (וייס) עמ' נא, פב
כג/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קפו
כג/ז רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שצב
כג/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' סז, ע-עא
כג/ז שארית נתן בנימין עמ' קצו {הדחת כלים אחרי אכילה}
כג/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קג
כג/ז שו"ע הרב או"ח סי' שב ס"י, סי' שכג ס"ו
כג/ז שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקג
כג/ז שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקנ
כג/ז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' יט
כג/ז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' קנב-קנג
כג/ז שם טוב
כג/ז שערי זבולון או"ח ח"ג סי' מב ס"ק ג
כג/ז שערי זבולון הל' שבת סי' צ אות ד
כג/ז תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' פ-פא
כג/ז תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קעה
כג/ז תורת המלאכות ח"ח עמ' לח אות לח, עמ' קנו אות כ, עמ' קעא אות לב, עמ' רב אות מה
כג/ח אביר יעקב (אביגדור) דף מה ע"ד
כג/ח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קמד, ח"ה עמ' רה
כג/ח אבן שלמה (ניימן) עמ' כח
כג/ח אבני זכרון (פפר) ח"א דף כד ע"ב
כג/ח אבני נזר או"ח סי' תיח אות יב
כג/ח אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ג {מרכה"מ}
כג/ח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' ע
כג/ח אהלי יהודה (אמדו)
כג/ח אור הישר [פנים מאירות (תרנה) על ירושלמי ביצה פ"ב ה"ב]
כג/ח אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' קסג
כג/ח אור יעקב פסחים דף 22
כג/ח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק לז
כג/ח אמונת יהושע עמ' קנח {או"ש}
כג/ח אמונת עתיך גל' 119 עמ' 133
כג/ח אמרי בינה (אש) דף מ ע"א, מא ע"א {מטביל כלי - כמתקן}
כג/ח אמת ליעקב מועד עמ' שסט {נראה כמתקן}
כג/ח אשיחה בחקיך פרה עמ' קלב, קלח, קמ, קע
כג/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סז
כג/ח בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' קפה, קצו
כג/ח בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' כט
כג/ח בית אפרים או"ח (תרמד) דף צ ע"א {כמתקן כלי}
כג/ח בן יהודה סי' לו
כג/ח בר ריב"א עמ' קט
כג/ח ברור הלכה פסחים סט ע"א ציון א, ביצה יז ע"ב ציון ג, ז, דף יז ע"ב ציון ח, יח ע"א ציון א
כג/ח ברור הלכה שבת לח ע"א ציון א פסקה ד
כג/ח בריכת ירושלים עמ' רכח {כמתקן}
כג/ח ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' כט {טבילת כלים אסורה משום מתקן}
כג/ח גבורת יצחק תרומות עמ' סד
כג/ח גינת ראובן תרומות עמ' רט, תפב, תתע, תתתלה, תתתקלג
כג/ח דברות משה ביצה עמ' רצט {מים טמאים}, קנט {כמתקן}, שג {כמתקן}
כג/ח דברי ירמיהו
כג/ח דברי שלמה (ברייער) עמ' 66, 68
כג/ח דור דורים עמ' שסד
כג/ח דרור יקרא עמ' קע
כג/ח דרשות מהר"ם בריסק עמ' ריז, רכא
כג/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' כא
כג/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רעז
כג/ח זכרון בנימין ח"א עמ' קנד
כג/ח זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' צט-ק {טבילת כלי - מתקן}
כג/ח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קעט
כג/ח חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ג עמ' סח, קפא
כג/ח חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קעג ד"ה אמנם {ואין מזין עליו בשבת}
כג/ח חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' צד, קא
כג/ח חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רעה
כג/ח חי' מהרי"א הכהן עמ' רב
כג/ח חסדי דוד ח"ה עמ' תתקלח
כג/ח חשב סופר עמ' קנז
כג/ח טל אורות (ר' שאול) עמ' קסב
כג/ח טל חיים (טל) ברכות עמ' קב
כג/ח יצחק ירנן
כג/ח ישועות יעקב מועד עמ' שלג {מ"מ}, תתקכח, תתקל
כג/ח כתב סופר או"ח סי' סט ד"ה ואחר שבארנו
כג/ח לב שלם [תוספת יוה"כ דף כב ע"ב, פנים מאירות סי' ל, ט"ז או"ח שכג, יד אהרן או"ח שכג הגהב"י]
כג/ח לב שלמה (חלמא) עמ' קיט
כג/ח מאורות חיים תרומות עמ' מא-מב
כג/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מה ע"ב-ע"ג {מתקן כלי}
כג/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שכג-שכד
כג/ח מגל ח"ז עמ' 125
כג/ח מועדים וזמנים ח"א סי' מב עמ' פו {מתקן כלי}
כג/ח מועדים וזמנים ח"ג סי' רל
כג/ח מור דרור קו"א סי' עז-עח {נראה כמתקן}
כג/ח מחשבת חיים או"ח עמ' רעז
כג/ח מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קכח, קמח
כג/ח מילי דמרדכי
כג/ח מים אדירים דף סג ע"א
כג/ח מלואי אבן - שו"ת עמ' מו
כג/ח מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' עו
כג/ח מסורה ח"ח עמ' כה
כג/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קפב ע"א
כג/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תמ
כג/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' קיא-קיב {כמתקן, כ"מ}
כג/ח מראה הפנים תרומות דף יא, ביצה דף י
כג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' שער אפרים שטו]
כג/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
כג/ח מרכה"מ אלפ'
כג/ח מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כט אות ו {מותר במוצ"ש}
כג/ח משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' כז
כג/ח משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' כט
כג/ח משנה הלכות ח"ב סי' ו דף יד ע"א {עד שיעלו המים עליהם}
כג/ח משנה הלכות ח"ה סי' נד
כג/ח משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ה
כג/ח משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קלו
כג/ח משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' שא
כג/ח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' לח, רנג
כג/ח נחל איתן
כג/ח נחלת ישראל עמ' רמה {הגהמ"י אות ה}
כג/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף ט ע"א {מטביל כלים בשבת - מועיל בדיעבד}
כג/ח נרות אהרן
כג/ח סדר משנה (בוסק')
כג/ח עטרת ישראל עמ' ד
כג/ח עין חיים ח"ב עמ' קמג
כג/ח עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 122
כג/ח עמודי שלמה ח"א עמ' ר {הגהמ"י אות ה}
כג/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' שנט, שסא
כג/ח פני משה (שלז')
כג/ח פנים חדשות [מהרלב"ח טז]
כג/ח פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' שלב, שלד, שלט, שמב
כג/ח פרחי כהונה (קצבורג) עמ' לט {הטבלת כלים - השמיט את הטעם של רבה}, עה-עו, פ {משום מתקן}
כג/ח פרי החג דף עד ע"ג-ע"ד, עז ע"ג-ע"ד {טבילת כלים משום מתקן}
כג/ח פרי עץ חיים (אביגדור)
כג/ח פרנס לדורו עמ' 126
כג/ח קהלת יעקב (אלבעלי)
כג/ח קרבן אשר עמ' רפד
כג/ח קרית מלך
כג/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קפג, ח"ד עמ' קפד
כג/ח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ו, ה"ז
כג/ח שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' טז
כג/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קג
כג/ח שבט סופר (תשמו) עמ' פה
כג/ח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קכ {הטבלת כלי - מתקן}
כג/ח שו"ת מהרלב"ח סי' טז
כג/ח שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' קמא
כג/ח שו"ת ר"י מפוזנא עמ' יז, יח, כ
כג/ח שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קטז
כג/ח שלום ירושלים עמ' קלא
כג/ח שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרפג, ח"ג עמ' תכב
כג/ח שם טוב
כג/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' קכד
כג/ח שערי מאיר עמ' מא
כג/ח שפת אמת על התלמוד ח"א דף מד ע"ג, ח"ב דף ח ע"ב
כג/ח תלפיות ח עמ' 32 {הגהמ"י}
כג/ח תפארת חיים (שאכעט) דף צ ע"ד
כג/ח תרומת הדשן שו"ת סי' רנו
כג/ט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מב, מט
כג/ט אהבת קדומים עמ' רכה-רכו, רכט
כג/ט אהל יצחק גיטין עמ' תשפט
כג/ט אוצרות יהושע עמ' קפט
כג/ט אור הישר
כג/ט אמונת עתיך גל' 119 עמ' 133
כג/ט אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' ט [ג] ד"ה והנה
כג/ט אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' ד ס"ק א
כג/ט אמרי כהן ביצה סי' ג ס"ק א
כג/ט אשר למלך
כג/ט באר מלך שבת פ"ט ה"ב אות ט
כג/ט באר משה (שטרן) ח"ח סי' עו
כג/ט בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' קצו, תמז
כג/ט בדבר מלך חי"ח עמ' קנב {אין מגביהין תרומות ומעשרות בשבת מפני שנראה כמתקן דבר שלא היה מתוקן}
כג/ט בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 37
כג/ט בית אהרן וישראל גל' פח עמ' עה {מיחזי כמתקן}
כג/ט בית יעקב (מסקין) סי' ג
כג/ט בית שערים או"ח סי' כד, רסג
כג/ט בן יהודה סי' לו
כג/ט בנין שבת ח"א עמ' קס
כג/ט ברור הלכה ביצה לו ע"ב ציון ח
כג/ט ברור הלכה יבמות - גליון הש"ס לרצ"י עמ' יא {נראה כמתקן}
כג/ט ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' ל {ראב"ד}
כג/ט גבורת יצחק תרומות עמ' סה
כג/ט גדולי שמואל ביצה דף טז, לו
כג/ט דברות אליהו ח"ה עמ' עב
כג/ט דברי חפץ עמ' מב
כג/ט דברי ירמיהו
כג/ט דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קד
כג/ט דרך המלך (השמטות)
כג/ט זכרון שלמה (קליין) עמ' מב
כג/ט זמנים למלך
כג/ט חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קסב
כג/ט חמדת ישראל ח"ב דף נא ע"ב
כג/ט טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 373
כג/ט טל אורות (ר' שאול) עמ' קיג, קסב
כג/ט טל חיים (טל) ח"ג עמ' תסט {הגהמ"י}
כג/ט טל חיים (סגל) עמ' י
כג/ט יד ישראל ח"ב
כג/ט ישועות יעקב מועד עמ' קפו
כג/ט ישורון ח"כ עמ' תכז
כג/ט כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קכב
כג/ט כתב משה ח"א סי' יד עמ' נג
כג/ט כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' יד-טו
כג/ט לב דוד (פלדמן) עמ' קפ {משום מתקן}
כג/ט להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' כד ע"ב
כג/ט מאורות חיים תרומות עמ' קלט {מפני שנראה כמתקן}
כג/ט מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף יג ע"ד {מרכה"מ}
כג/ט מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לב ע"ב
כג/ט מגל ח"ז עמ' 125
כג/ט מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' פט {מרכה"מ}
כג/ט מחשבת הקודש ח"א דף נה ע"ד
כג/ט מחשבת חיים או"ח עמ' רמד
כג/ט מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קכ-קכא
כג/ט מי השלוח (זס') עמ' עז
כג/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קסד, קעא, ח"ב עמ' שסב
כג/ט מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תג
כג/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רנט
כג/ט מעין חיים ח"ה עמ' צה
כג/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' קיא {נראה כמתקן}
כג/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
כג/ט משאת המלך (אדרי)
כג/ט משיב נבונים סי' י
כג/ט משנת אליעזר (רבינ') עמ' נד
כג/ט משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' שעט, זרעים ח"א עמ' קל
כג/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף פג ע"ב
כג/ט נתן פריו גיטין עמ' קכ {כמתקן}
כג/ט סדר משנה (בוסק')
כג/ט פרחי אהרן עמ' 131
כג/ט פרחי כהונה (קצבורג) עמ' עז {תרו"מ - מתקן}
כג/ט פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שמב
כג/ט ציץ אליעזר ח"א סי' יב אות א, ה, ט
כג/ט קהלות יעקב ביצה סי' ז
כג/ט ראשית בכורים דף נה
כג/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' קפה
כג/ט שארית נתן בנימין עמ' קצה
כג/ט שו"ע הרב או"ח סי' שלט ס"ז
כג/ט שו"ת הריב"ש עמ' קסד
כג/ט שו"ת מהרלב"ח סי' טז
כג/ט שם טוב
כג/ט שם משמעון (פולק) ח"ב דף צז
כג/ט שמועת חיים יומא ח"ב עמ' צב
כג/ט שמות בארץ (תשנט) עמ' קכד
כג/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' נה
כג/ט תבואת יקב (פרידמן) עמ' קלב
כג/ט תולדות יצחק (הורוביץ) דף לה ע"ג
כג/ט תורת המלאכות ח"ב עמ' קסד אות קלח
כג/ט תורת חיים וחסד עמ' רצא {נראה כמתקן}
כג/ט תורת יצחק ח"ב עמ' ס, עט
כג/ט תורת רפאל או"ח ח"ב דף קיג ע"ב
כג/י אדני היד החזקה
כג/י ברור הלכה שבת קמא ע"ב ציון ב
כג/י גזע ישי דף מו ע"א
כג/י הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כו ס"ק ז
כג/י הר המלך ח"ה עמ' מח [קטבליא חדשה - מקורו מתוספתא שבת פ"ד]
כג/י זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תסד {דין בשבת וביו"ט - לענין דין שמים בר"ה}
כג/י טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 373
כג/י טל אורות (ר' שאול) עמ' צה
כג/י טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תכא
כג/י טל נתן עמ' קצו
כג/י כתר נהורא עמ' קלא
כג/י מוריה גל' רכט עמ' קח-קט
כג/י מנחת חינוך ח"א עמ' קעג {קטבליא}
כג/י מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות) [קטבליא חדשה - מקורו מתוספתא שבת פ"ד]
כג/י מרכבת המשנה מהדו"ק
כג/י משאת המלך (אדרי)
כג/י נועם אליעזר (בן פורת) עמ' ר-רא {המרכך עור בשמן}
כג/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרב-תרג
כג/י קובץ השמיטה עמ' תרל
כג/י קרית מלך
כג/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קג
כג/י שו"ע הרב או"ח סי' שכז ס"ד
כג/י שלמי ניסן פ' האורג עמ' כ
כג/י שמש ומגן או"ח סי' ד עמ' ז
כג/י שערי זבולון הל' שבת סי' פט אות יב
כג/י תורת המלאכות ח"ז עמ' מג-מד, מז, נד אותיות יד-טו, עמ' נו, קכח
כג/י תורת המלאכות ח"ח עמ' כז אות כה, עמ' מז אות מז
כג/י תשובות רי"ח זוננפלד עמ' עט {לנקות נעלים}
כג/י תשורת שי מהדו"ק סי' שכח
כג/יא אדני היד החזקה
כג/יא אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קל
כג/יא בית ארזים - ס' הגליונות
כג/יא ברור הלכה שבת קמו ע"ב ציון ז
כג/יא דברות אליהו ח"א עמ' ע-עא
כג/יא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק פד, סי' ל ס"ק ה-ו {מ"מ}, מד
כג/יא זרע יצחק (לומברוזו)
כג/יא טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 397
כג/יא טל אורות (ר' שאול) עמ' צח
כג/יא טל תחיה ח"א סי' עט אות א
כג/יא יראה ואהבה עמ' קמז
כג/יא כנה"ג [שו"ת רלב"ח סי' לה]
כג/יא כנפי נשרים
כג/יא לב שלם [מקראי קדש (תפט), תוי"ט, קול הרמ"ז, אדמת קדש או"ח סי' ה]
כג/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תצז {כ"מ}
כג/יא מעט צרי
כג/יא מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
כג/יא מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
כג/יא משאת המלך (אדרי)
כג/יא משכנות אפרים שבת סי' טו אות כו {או"ש}
כג/יא משנת יעקב
כג/יא נועם אליעזר (בן פורת) עמ' רב-רג
כג/יא פנים חדשות [מהרלב"ח לה] {מ"מ}
כג/יא רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' רמח
כג/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קג
כג/יא שו"ע הרב או"ח סי' שיד ס' כא
כג/יא שו"ת מהרלב"ח סי' לה
כג/יא תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שמח-שמט, שנא
כג/יא תורת המלאכות ח"ח עמ' יח אות יז, עמ' מה אות מד-מה, עמ' מו אות מו, עמ' מט אות מח, עמ' עז אות סו, עמ' עט אות סט, עמ' קיד אות צד, עמ' קטו אות צה, עמ' קכג אות קא
כג/יא תשורת שי מהדו"ק סי' שכח
כג/יב אדני היד החזקה
כג/יב אור הנר (ראטה) עמ' 107-108
כג/יב אמונת יהושע עמ' שמז {או"ש}
כג/יב אמונת עתיך גל' 114 עמ' 18
כג/יב אמונת עתיך גל' 122 עמ' 129
כג/יב אמרי איש עמ' עא-עב
כג/יב אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קלד
כג/יב אמת ליעקב מועד עמ' קעא {כוחלת חייבת משום כותב}
כג/יב ארשות החיים עמ' תצז
כג/יב אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תפט ס"ק ג, אות תתסח
כג/יב באר מלך שבת קונטרס המלאכות - צובע ד"ה אולם אכתי
כג/יב בית אהרן וישראל גל' לז עמ' נה {איסור שכירת פועל משום שמא יכתוב}
כג/יב בית אהרן וישראל גל' ס עמ' קמג {או"ש}
כג/יב בית ארזים - ס' הגליונות
כג/יב בית מאיר (תשע) סי' מה ס"א עמ' שיט
כג/יב בית מאיר השלם סי' מה ס"א עמ' קנז {מתנה}
כג/יב בן אשר סי' יג אות ו {או"ש}
כג/יב ברור הלכה שבת צה ע"א ציון א, קמח ע"א ציון ג, קנ ע"א ציון א
כג/יב ברכי יוסף או"ח סי' שג ס"ד
כג/יב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שסח {כחילה בפוך - משום כותב}
כג/יב גבול יהודה (ציר') דף לד ע"א
כג/יב גביע הכסף ח"א עמ' רמא {חיבור שיר - חשש שמא יכתוב}
כג/יב גדולי שמואל ביצה דף ט, לו {או"ש}
כג/יב גינת ראובן תרומות עמ' תפב {או"ש}
כג/