Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

עירובין

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק חא/123 הלכות עירובין פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אהל חיים ח"ד
א/רה"פ דברי ירמיהו
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ספר הבתים ח"ב עמ' קיג-קיט
א/רה"פ עולת איש (שו"ב)
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שם יוסף (אליקים)
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבני נזר או"ח סי' רסז אות א
א/א אדני היד החזקה
א/א אור שמח
א/א אחר האסף עמ' שסט {גרי"ז}
א/א אשר למלך
א/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/א באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' קעד
א/א בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קעג
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף יז ע"ד
א/א בית אהרן וישראל גל' כט עמ' כ-כב {דלתות נעולות בלילה}, גל' עב עמ' יז
א/א בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' סז {גרי"ז}
א/א בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קיא {ננעלות בלילה}
א/א בית אפרים או"ח (תרמד) דף לח ע"ד, לט ע"א-ע"ב {מ"מ - ננעלות לאו דוקא}
א/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' עג
א/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' פח {ננעלות בלילה}
א/א בית מועד (זלזניק) עמ' קיז
א/א בנין יהושע (וילדמן) דף י ע"א
א/א בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג אות ב, ז, והוספה אחרי אות ה[א]
א/א ברכת השבת עירובין סי' ט ס"ק ב, סי' יג ס"ק ט, סי' כג ס"ק ו {גרי"ז}
א/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' שנז {מנין המצוות}
א/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לז אות ב
א/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שעו
א/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' נז
א/א בשלם סוכו סי' ב
א/א גבורת יצחק (תשסו) עמ' כו {גרי"ז}
א/א גליון מהרש"א (מורחב) על כתובות עמ' רב
א/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' פד
א/א דברי יחזקאל (תרצה) דף כז ע"א
א/א דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' מג {פסק שמדינה צריכה דלתות אף שפסק כחכמים בפסי ביראות}
א/א הליכות יצחק עירובין עמ' ב, כד
א/א הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ג ס"ק יט, סי' כב ס"ק כד, כז, סי' כז ס"ק יט
א/א הרמב"ם כמחנך עמ' 214
א/א התורה והמדינה ח"ט עמ' תקנד {מדינה}
א/א זכר שמואל עירובין סי' מו ס"ק א
א/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' שלח
א/א זמנים למלך
א/א חי' הגר"ח החדש עמ' נא
א/א יחנך בני סי' שסו סעיף א אות א-ב
א/א כך דרכו של תלמוד עמ' 44
א/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף סא ע"א
א/א כרם יעקב עמ' קו
א/א כתבי משה זילברג עמ' 44
א/א לאור ההלכה (תשסד) עמ' שעה-שעו
א/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' נז
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 121
א/א מחלל שבת בפרהסיא עמ' 6
א/א מעיני המים
א/א מצעדי גבר שבת סי' כב אות ג
א/א מרכבת המשנה מהדו"ק
א/א מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
א/א משאת השבת עמ' שכד,שסח-שסט
א/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' רט, רי {גרי"ז}, רלח
א/א משנת חיים ויקרא עמ' תלד {הקדמת מ"מ}
א/א משנת חיים מנחות עמ' תצא {מנין המצוות}, תצב {הקדמת המ"מ}
א/א משנת חיים עירובין, הקדמה ד"ה והדבר, ד"ה ובעיקר
א/א משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' קכא
א/א נועם ח"א עמ' רמ, חי"ג עמ' קנב
א/א נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קסג
א/א נרות אהרן
א/א נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' פז עמ' ריב
א/א נשמת כל חי ח"ב דף לז ע"ב, לח ע"א, עט ע"ג {הגהמ"י}
א/א ס' הפרנס עמ' תג
א/א סוכת דוד סוכה עמ' תעח
א/א עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ז
א/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' מא
א/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נה
א/א עמק יהושע אחרון עמ' מז
א/א פרי אברהם עירובין סי' כב אות ב, סי' כד אות ח
א/א קול יעקב (פישר) סי' ח אות ז
א/א שבועת המשנה עמ' נא {דלת הננעלת בלילה}
א/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צד אות א {מ"מ}, סי' צז אות י
א/א שו"ע הרב או"ח סי' שסו ס"א
א/א שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקח
א/א שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רסט
א/א שושנת יעקב (רפפורט) עמ' סז, סט
א/א שיח ערב שבת-חגיגה עמ' סו {מ"מ}, צ {גרי"ז}
א/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ו אות ד {נעולות בלילה}
א/א שלמי מנחם - עירובין עמ' פב
א/א שמוש חכמים א עמ' עט
א/א שערי דרכים סי' טז אות א, ח
א/א שערי עזרא (בצרי) עמ' לח
א/א שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 72
א/ב אור הישר [אור הישר ירושלמי עירובין פ"ג ה"ב]
א/ב אות היא לעולם ח"ב דף קלג ע"ב
א/ב אמרי כהן עירובין סי' ז ס"ק ז
א/ב באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שלד, דברים עמ' תצד
א/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תפו {תקנת שלמה}
א/ב ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' עז
א/ב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כב
א/ב דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 43
א/ב דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 57
א/ב הלכות מדינה ח"ג עמ' יא
א/ב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כז ס"ק יט
א/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 214
א/ב זכר שמואל עירובין סי' פ ס"ק א
א/ב יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' רנח
א/ב יקב אפרים חנוכה-פורים עמ' נה
א/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רמט
א/ב לאור ההלכה (תשסד) עמ' שעה-שעו
א/ב מבוא למשנה תורה עמ' 121, 179
א/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' כה אות ב
א/ב מראה הפנים עירובין דף מט
א/ב משנה הלכות ח"ח סי' סד {מצוה מד"ס}, קסז
א/ב משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' שכח {תקנת שלמה}
א/ב משנת יעקב
א/ב נועם ח"ו עמ' רסז {תקנת שלמה}, חי"ג עמ' קנב
א/ב נזר הקדש (תשעה) ח"א עמ' ריז
א/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 122
א/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 132
א/ב ערך יעקב עמ' רמה, רנח
א/ב פרי אברהם עירובין סי' כב אות ב, סי' כד אות א
א/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צח אות יד
א/ב שו"ע הרב או"ח סי' שסו ס"א, סי' שפו ס"א
א/ב שו"ת הרמ"ז סי' מז
א/ב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רצד
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' נא
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' סה
א/ב תורת המדינה עמ' 85-86 {שלמה ובית דינו}
א/ב תחומין חט"ו עמ' 145
א/ג באהלה של תורה או"ח סי' נה אות ב
א/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ג הלכות מדינה ח"ב עמ' רלה, רנד
א/ג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כז ס"ק יט
א/ג זמנים למלך
א/ג חי' חפץ חיים
א/ג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ה ד"ה הראיה {מ"מ}
א/ג יחנך בני סי' שסו סעיף ב אות ד
א/ג כרם יעקב עמ' קו
א/ג כתר אפרים עמ' תכא
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' לז
א/ג מזכרת למשה עמ' עט, פג {מ"מ - מחנה}
א/ג מלך ישראל עמ' 517
א/ג מצווה ועושה ח"א עמ' תב {שיירה}
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ג משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' ו, יב, נג {רמב"ם}, פז {מ"מ}
א/ג משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קמא, קמג, ח"ב עמ' ו, יב, נח
א/ג משכן שילה עמ' של {מ"מ}
א/ג משנת המדינה עמ' 42
א/ג משנת חיים עירובין, הקדמה ד"ה וגדולה
א/ג משנת יעקב
א/ג משפט המלחמה עמ' קמט-קנא {מ"מ}
א/ג ס' הפרנס עמ' תג
א/ג עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שסו ס"ק ב דף סז
א/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 132
א/ג פירות מפוזרין עמ' מד-מז
א/ג שו"ע הרב או"ח סי' שסו ס"ב
א/ג שעלי דעת גל' ג עמ' 41 {מחנה}, 44-45 {שיירה}
א/ג שערי דרכים סי' לג אות יג
א/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 74
א/ג תועפות ראם (באר) עמ' סז
א/ג תחומין ח"ב עמ' 499, 14-13, 23, ח"ח עמ' 15
א/ד אדני היד החזקה
א/ד אוצרות הרמב"ם
א/ד אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' לט
א/ד בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' קלג
א/ד ברכת אהרן שבת עמ' קיא
א/ד דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 43
א/ד דברים אחדים (קלצקין) עמ' צו {הטעם לא שייך בשוכר שאין לו קנין הגוף בחצר}
א/ד הדרת אפרים ח"א עמ' רכח
א/ד הלכות מדינה ח"ג עמ' יא
א/ד הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כז ס"ק יט
א/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 164
א/ד זכרון שלמה (ורנר) עמ' שלח
א/ד טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תכט
א/ד יד פשוטה אהבה עמ' תתתפא
א/ד ידי אליהו כאן, ודף ה ע"ב-ע"ג
א/ד יחנך בני סי' שסו סעיף א אות א
א/ד כך דרכו של תלמוד עמ' 44
א/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רצד
א/ד כתבי משה זילברג עמ' 44
א/ד כתר שם טוב סי' שמט
א/ד מבוא למשנה תורה עמ' 88, 121, 321
א/ד מחנה יוסף שבת עמ' יג
א/ד מילי דמרדכי
א/ד מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' מז
א/ד מעיני המים
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ד משנה הלכות ח"ח סי' סד, קנט, קסז
א/ד משנת חיים ויקרא עמ' תלה
א/ד משנת חיים מנחות עמ' תצב
א/ד משנת חיים עירובין, הקדמה ד"ה ולכאורה, ד"ה עירובין
א/ד נועם ח"ו עמ' נז
א/ד נתן פריו סוכה עמ' ו
א/ד ס' העתים עמ' 44
א/ד עוגת אליהו דף כ ע"א, כה ע"ב
א/ד עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שסו ס"ק א
א/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 122
א/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 132
א/ד פני משה (שלז')
א/ד פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' קסו
א/ד שערי דרכים סי' לג אות יג
א/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 1 (בספרות רומיות), 73
א/ה אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות סד, הערה קמ
א/ה בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קלט
א/ה בשלם סוכו סי' ב
א/ה הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כז ס"ק יט
א/ה חי' הגרי"ז
א/ה יד פשוטה אהבה עמ' תתתפא
א/ה ישועות כהן עירובין סי' ו ס"ק ד
א/ה כך דרכו של תלמוד עמ' 44
א/ה כתבי משה זילברג עמ' 44
א/ה כתר שם טוב סי' שמט
א/ה מראה הפנים עירובין דף יט
א/ה מרכה"מ אלפ'
א/ה משאת השבת עמ' שסח-שסט
א/ה משנת חיים ויקרא עמ' תלה
א/ה משנת חיים מנחות עמ' תצב
א/ה נועם חי"ג עמ' קנג
א/ה נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קס
א/ה פני משה (שלז')
א/ה פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' קסו
א/ה שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' מ
א/ה שערי דרכים סי' לג אות יג
א/ה שפת אמת על התלמוד ח"א דף יב ע"א
א/ה תוספות אהרן עירובין דף יט ע"ב, פב ע"ג
א/ו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' צד
א/ו אבני חפץ ח"ג עמ' קכג
א/ו אדני היד החזקה
א/ו אור הישר [מפרשים הל' יו"ט פ"ו ה"ב]
א/ו אמרי כהן עירובין סי' ז ס"ק יג
א/ו הליכות יצחק עירובין עמ' רי
א/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' קס
א/ו זכור לאברהם (יפהן) עמ' קלב
א/ו זכר שמואל עירובין סי' מט ס"ק א
א/ו יחנך בני סי' שסו סעיף א אות ב
א/ו כתר שם טוב סי' שמט
א/ו להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' נז
א/ו מבוא למשנה תורה עמ' 113, 127
א/ו משנת חיים עירובין, הקדמה ד"ה ובעירובין[ב]
א/ו נועם חי"ג עמ' קנו
א/ו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קפא, קצח
א/ו עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 62
א/ו עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק לב {ראב"ד}
א/ו פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' קסג
א/ו פרפרת משה ח"א עמ' שפב
א/ו פרפרת משה ח"ב עמ' ריח, רמד, תסט, תקח
א/ו פרקי שליחות עמ' 48
א/ו שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 73
א/ו תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' ע
א/ו תועפות ראם (באר) עמ' סו
א/ו תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קה {לומר שכולנו מעורבים}
א/ז ברור הלכה גיטין סד ע"ב ציון ז
א/ז נדרי זריזין ח"א עמ' תקלז
א/ז נועם חי"ג עמ' קנג
א/ז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שסו ס"ק א
א/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 73
א/ח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שפו {מ"מ}
א/ח אדני היד החזקה
א/ח אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' קלא]
א/ח אור זרוע השלם שבת עמ' תמח, תקלג
א/ח אמונת אליעזר מעשרות עמ' ז
א/ח אשר למלך
א/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ח בדבר מלך ח"ט עמ' עד
א/ח דברות משה מועד ח"א עמ' רו {מ"מ}
א/ח הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף פא ע"א
א/ח הר המלך ח"ג עמ' ס
א/ח הרמב"ם והלכותיו
א/ח זמנים למלך
א/ח חי' הריצ"ד
א/ח חי' חפץ חיים
א/ח חי' חתם סופר
א/ח חיי משה (ברודנא) דף יז ע"ג {כמהין}
א/ח יחנך בני סי' שסח סעיף ג אות א
א/ח כתר המלך
א/ח מעיני מים מקואות עמ' שנא
א/ח מציון אורה ח"א עמ' נו {מ"מ}
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ח משאת המלך (אדרי)
א/ח משנת חיים דברים עמ' של
א/ח משנת חיים עירובין עמ' סח, ריב, ריד
א/ח נצר מטעי (פרידמן) סי' לה סעיף ו {כמהין ופטריות - אין למדין מן הכללות}
א/ח ס' העתים עמ' 94
א/ח ס' הפרנס עמ' שעז
א/ח עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפו ס"ק יב
א/ח פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' קעא
א/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' קיז
א/ח שו"ת מהר"ם מינץ עמ' רלז {הגהמ"י אות ד
א/ח שם משמעון (פולק) ח"ב דף קח-קט
א/ח שערי מאיר עמ' נא
א/ט אבן ישראל (פישר)
א/ט אור זרוע השלם שבת עמ' תרכז
א/ט אמרי בינה (אש) דף נז ע"ד {פרס - שלש ביצים}
א/ט אנצי"ת ע' אכילת פרס הע' 6, ע' ביצה (ב) הע' 29א
א/ט אנצי"ת ע' גרוגרת הע' 21, 22, 24
א/ט אפריון ט עמ' מב {משקל עירוב}
א/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ט באר המים עמ' יח
א/ט באר מלך שבת פ"ח ה"ה אות יט
א/ט בית אבי ח"ב סי' ט עמ' כב
א/ט בית אהרן וישראל גל' צו עמ' קכז {שש ביצים}
א/ט בית דוד (תשעט) או"ח סי' קג
א/ט בית שערים או"ח סי' עח
א/ט ביתאל ח"א דף קא ע"ב
א/ט בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' תולדות אות סג {פרס - שלשה ביצים}
א/ט ברור הלכה שבת צא ע"א ציון ה פסקה ו {גר"א}
א/ט גור אריה ויקרא פ' יד הע' 221 {פרס = שלש ביצים}
א/ט גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כב
א/ט גנא דפלפלי עמ' שמד {ביצה שלש גרוגרות}
א/ט דברי דוד (טהרני) ח"א או"ח סי' כה אות א {שיעור סעודה}
א/ט חזו"א על הרמב"ם
א/ט חידושין על התורה לרבנו תם עמ' קצד
א/ט טל אורות (ר' שאול) עמ' ח {שתי סעורות שהן י"ח גרוגרות}
א/ט טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תקה
א/ט ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רסג
א/ט כי בא מועד עמ' סז
א/ט כתר המלך
א/ט לב שלם [חזון נחום טהרות דף נח, דף קנג ע"ב]
א/ט לה' הארץ ומלואה ח"ב עמ' צד
א/ט מאור ישראל
א/ט מוריה גל' ריט עמ' ק {גרוגרת שליש ביצה}, גל' רמג עמ' פא, צ-צא {גרוגרת היא שליש ביצה}
א/ט מטה אפרים
א/ט מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ב
א/ט מצוות זמניות עמ' תקכט
א/ט מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ט מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
א/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' עז, פה
א/ט נחל איתן
א/ט ס' הפרנס עמ' שעז
א/ט סתרי ומגיני (תשכג) עמ' פד
א/ט עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שסח ס"ק ד דף עח-עט
א/ט פאת ים (מאיו) דף כג ע"ג {שיעור כזית}
א/ט פורת יוסף (שלופר) דף סה ע"א
א/ט פרי האדמה ח"א
א/ט פרת חטאת עמ' ז {מ"מ - שיעור פרס}, ח
א/ט צמח מנחם דף סא ע"ג-ע"ד {כ"מ - כריב"ב}
א/ט ראשי בשמים (רבין) עמ' לז
א/ט שארית נתן (פולק) דף כט ע"ג
א/ט שו"ע הרב או"ח סי' שסח ס"ג, סי' תפו ס"א
א/ט שעורין של תורה סי' יא
א/ט שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 59
א/ט שערי דרכים סי' כז אות טו, לב-לג
א/ט תורת האשם עמ' קיז {וכמה שיעור}
א/ט תשובות ר' איסר יהודה עמ' יט-כא {שש ביצים}
א/י אבן ישראל (פישר)
א/י אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' א אות א
א/י אדני היד החזקה
א/י אנצי"ת ע' בשר הע' 248
א/י דברי יחזקאל (תרצה) דף לא ע"ב
א/י המאיר לארץ
א/י כהונת רפאל עמ' י-יא {מ"מ}
א/י מראה הפנים פאה דף לו
א/י משאת המלך (אדרי)
א/י משנת חיים עירובין, הקדמה ד"ה ומה
א/י נרות אהרן
א/י ס' הפרנס עמ' תג
א/י עוללות אפרים עמ' פא
א/י עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפו ס"ק טו {מ"מ}
א/י תוספתא כפשוטה מועד עמ' 413
א/י תפארת בחורים פאה עמ' תרט {שמן}
א/יא אבן ישראל (פישר)
א/יא אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' נח
א/יא אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ח הע' 163
א/יא אור הישר [מ"מ לקמן פ"ה ה"ו]
א/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/יא ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' ריח
א/יא דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' מו
א/יא היכל מלך
א/יא הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כג ס"ק יח
א/יא זמנים למלך
א/יא חזו"א על הרמב"ם
א/יא חסדי דוד ח"א עמ' רפח
א/יא טל נתן עמ' עו
א/יא מראה הפנים פאה דף לו
א/יא מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/יא מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
א/יא משאת המלך (אדרי)
א/יא משנה הלכות ח"ו סי' קיג
א/יא נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רה
א/יא נחל איתן
א/יא עוללות אפרים עמ' פא
א/יא עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שסו דף ע-עא, סי' שפו ס"ק ז {ראב"ד}, ס"ק ט {תבלין}, ס"ק יא {בשל ולא בשל}, ס"ק יז {תמרים}, ס"ק יח {חזיז} דף קצו, ר
א/יא פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' קפח
א/יא פרשת המלך
א/יא שו"ע הרב או"ח סי' שפו סעיפים ד, ז
א/יא שו"ת ר"י מסלוצק סי' ז עמ' כו
א/יא שמות בארץ (תשנט) עמ' קד
א/יא תורת רפאל או"ח ח"ב דף נג ע"א, פז ע"ד {כשות וחזיז}, פח ע"ב {כשות וחזיז}
א/יב אהל משה (הורוביץ) ח"א שבת עח ע"ב
א/יב אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' קלא, מ"מ הל' אישות פ"י ה"ח]
א/יב אור זרוע השלם שבת עמ' תנב
א/יב אמונת עתיך גל' 113 עמ' 132 {משקל סלע}
א/יב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קלז
א/יב בינת נבונים דף סז ע"ב
א/יב בית אהרן וישראל גל' נ עמ' קט, גל' נד עמ' קג-קד, קיא-קיב, קטו, גל' עב עמ' יז
א/יב בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קלג
א/יב גבורות אליהו או"ח סי' קמו אות א, ד
א/יב דברות משה זרעים עמ' רנט {ועוכלא חצי רביעית}
א/יב דברות משה מועד ח"א עמ' צט {ועוכלא חצי רביעית}
א/יב דליית הכרם עמ' תתתיב {ושלשים}
א/יב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתכג, תתרנב, תתרנג, תתרסה
א/יב הגהות מוהר"י קרט עמ' קעז-קעח, קפא-קפג
א/יב העמק שאלה ח"א שאלתא מח אות כא
א/יב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסב
א/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 27, 191
א/יב זמנים למלך
א/יב חוקות הדיינים ח"ב עמ' כח
א/יב חזו"א על הרמב"ם
א/יב חי' בר נחמני דף סט ע"ד {משקל רביעית}
א/יב חי' הרז"ה ח"ב עמ' מט {מנה}
א/יב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תצא
א/יב יד פשוטה אהבה עמ' תקיא
א/יב יחוה דעת ח"ד עמ' רסט, רעג
א/יב לב שלם [כפתור ופרח (תשו) דף כח ואילך, מרכבת המשנה (חלמא) ביכורים פי"א ה"ו, ועי' יומא פ]
א/יב מועדים וזמנים ח"ג סי' רסה
א/יב מוריה גל' ריט עמ' קא, גל' רמג עמ' פב, פו
א/יב מרגליות הים סנהדרין ע ע"א אות יב {ליטרא}
א/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יב ס' העתים עמ' 188
א/יב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שכט
א/יב פרי האדמה ח"א
א/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תסד
א/יב קרית אריאל עמ' רכז
א/יב רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"א הע' 7
א/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קמד
א/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רכט
א/יב שו"ת הריב"ש עמ' לא
א/יב שו"ת הרשב"א ח"א סי' שצג
א/יב שו"ת רשב"ש עמ' מא
א/יב שואל ומשיב ח"ז עמ' כז {מ"מ}
א/יב שולי הגליון עמ' מה
א/יב שלטי הגבורים עמ' שצג
א/יב שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות כז
א/יב שעורין של תורה סי' ג אות א
א/יב שערי תורת בבל עמ' 31
א/יב תפארת בחורים פאה עמ' תרו {עוכלא וליטרא}
א/יג בינת נבונים דף סז ע"ב
א/יג גבורות אליהו או"ח סי' קמו אות ג
א/יג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסב-רסג
א/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רמה
א/יג לב שלם [מחנה אפרים הל' נדרים דף יד ע"ג] {מ"מ}
א/יג מבוא למשנה תורה עמ' 107
א/יג שו"ת רשב"ש עמ' מא
א/יד אהל שם (ברודנא) ח"א סי' ג
א/יד אוצרות יהושע עמ' קמח
א/יד אמונת יהושע עמ' אלף מז {לא נתן חומש}
א/יד אמת ליעקב מועד עמ' רלב
א/יד אשל אברהם (שפירא) עמ' תרלט
א/יד בית הלוי ח"א סי' מח עמ' רט
א/יד בית מרדכי (סאויצקי) דף עג ע"ד
א/יד בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' קלג
א/יד הלכה רבה ח"ב עמ' 48
א/יד הר המלך ח"ג עמ' קלח-קמ
א/יד זמנים למלך
א/יד חסדי דוד ח"ב עמ' קעג
א/יד יד סופר עמ' י
א/יד ישא מדברותיך פסחים עמ' רמט {מודר הנאה}
א/יד מחנה דוד (בונאן) דף לד ע"ב
א/יד מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף יג ע"א
א/יד מעשה בצלאל סי' תעז {מ"מ}
א/יד מראה הפנים עירובין דף יט
א/יד מרכה"מ אלפ' [מחנה אפרים הל' נדרים דף יד ע"ג]
א/יד משה ידבר (תשעו) עמ' כה, קסב {מ"מ}, קסד
א/יד משנה לחם (תשסח) על עירובין כו ע"ב
א/יד עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפו ס"ק כב
א/יד פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תרפ
א/יד פרי אברהם - ענינים שונים סי' כא אות א, ד
א/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' לב
א/יד קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שסא {מ"מ}
א/יד קרן הצבי מצוה מט אות ה
א/יד שו"ע הרב או"ח סי' שפו ס"ח
א/טו אדני היד החזקה
א/טו אמונת יהושע עמ' אלף מז {לא נתן חומש}
א/טו בדבר מלך חי"א עמ' רצד
א/טו בית אהרן וישראל גל' מז עמ' ק {עירוב באיסוה"נ}
א/טו בית מרדכי (סאויצקי) דף עג ע"ד, עד ע"ד, עח ע"ג
א/טו ברור הלכה סוכה לה ע"ב ציון ד
א/טו גבורת יצחק ביכורים עמ' קיט
א/טו גינת ראובן תרומות עמ' תתקפב
א/טו המאור הגדול (יעבץ) עמ' קנא
א/טו זכר אברהם יצחק עמ' 23
א/טו זכר ישעיהו
א/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכג, תד
א/טו לב שלם [פרי האדמה]
א/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רעו
א/טו מראה הפנים עירובין דף כ
א/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
א/טו משנה לחם (רבינוביץ - סקאליע) דף לה ע"א
א/טו נרות אהרן
א/טו פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' ר
א/טו פרי אברהם - ענינים שונים סי' כא אות א
א/טו קדשי הגבול פ"ו דף ז ע"ג
א/טו קהלות יעקב עירובין סי' ט אות ב
א/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 10
א/טו תורת יצחק ח"א עמ' צז, קטו
א/טז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' צג, צד
א/טז אדני היד החזקה
א/טז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' סב
א/טז אור הישר [מפרשים לקמן ספ"ו]
א/טז אור זרוע השלם שבת עמ' תקלג
א/טז אנצי"ת ע' אסר הע' 55 {מ"מ}
א/טז אנצי"ת ע' בית שער הע' 36, 42, 44, 50
א/טז אשר למלך (אחרי הל' כ)
א/טז בדבר מלך חי"א עמ' רפא
א/טז בינת נבונים דף עו ע"א וע"ב
א/טז בית ירוחם
א/טז ביתאל ח"א דף קא ע"ב
א/טז ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ג ע"ב ציון ג, גיטין נט ע"א ציון ל
א/טז הגהות חבר בן חיים
א/טז הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' קטז
א/טז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כט ס"ק י, סי' לא ס"ק ב, סי' לח לדף פא ע"א
א/טז זיו משנה
א/טז זכר שמואל עירובין סי' מו ס"ק א
א/טז זמנים למלך
א/טז חי' הריצ"ד
א/טז חסדי דוד ח"ב עמ' ר
א/טז יחנך בני סי' שע סעיף א אות ג
א/טז ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רסה
א/טז ישועות יעקב מועד עמ' תמט
א/טז כתר המלך
א/טז לב שלם [בית דוד עירובין פ"ח מ"ד, שושנים לדוד שם]
א/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' קס
א/טז מעיני המים
א/טז מצוות זמניות עמ' תקכט
א/טז מראה הפנים עירובין דף נב
א/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
א/טז מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
א/טז משנת חיים ויקרא עמ' תלד
א/טז משנת חיים מנחות עמ' תצא
א/טז משנת חיים עירובין, הקדמה ד"ה והנה, ועמ' קו, ריב, ריד
א/טז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קטז
א/טז נועם חי"ג עמ' קנג, חכ"ב עמ' שיז
א/טז ס' הנייר עמ' לא
א/טז ס' העתים עמ' 72, 108, 359
א/טז ס' הפרדס לרש"י עמ' לו
א/טז ס' הפרנס עמ' שעז
א/טז ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרפ {דרכי שלום}
א/טז ספרי דבי רב ח"ד עמ' נ
א/טז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שסו ס"ק ו {בבית שער של יחיד}, ס"ק י {לכל אחד באותה חלה}, סי' שע ס"ק ב {ראב"ד}
א/טז עצי אלמוגים סי' שסו דף ע, סי' שע דף פד
א/טז פני משה (שלז')
א/טז פרי האדמה ח"א וח"ג
א/טז פרפרת משה ח"א עמ' שפב
א/טז פרפרת משה ח"ב עמ' ריח, רמד, תסט, תקח
א/טז פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' קסט, קעא
א/טז קול יעקב (פישר) סי' ח אות י
א/טז שו"ע הרב או"ח סי' שסו ס' י {ראב"ד}, יח, סי' שצה ס"א
א/טז שו"ת רי"ט ווייל או"ח סי' לד
א/טז שם מרדכי עמ' 113 {קטן}
א/טז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 115, 117, ח"ב מח' ב עמ' 330
א/טז שפתי ראם דף לג ע"א
א/טז שרידי אש ח"א עמ' נו
א/טז תורת יצחק ח"א עמ' פב
א/יז אישים ושיטות (תשסז) עמ' קסה {ואומר וכו'}
א/יז ברור הלכה סוכה ג ע"ב ציון ב, ברורי הראי"ה ג ע"ב ציון ו
א/יז ברית עולם (ולר) סי' סה אות ה
א/יז גבורות אליהו יו"ד סי' קמ אות ב
א/יז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קמט
א/יז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כג ס"ק ד, סי' לח לדף עט ע"ב
א/יז הרמב"ם והלכותיו
א/יז זכור לאברהם (יפהן) עמ' קלב
א/יז זמנים למלך
א/יז מעיני התורה ח"ב עמ' קפד
א/יז מצוות זמניות עמ' תקכט
א/יז מקור הברכה (מרגליות) עמ' מז
א/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יז משנת חיים ויקרא עמ' תלד
א/יז משנת חיים עירובין עמ' קו
א/יז ס' הפרדס לרש"י עמ' לו
א/יז ס' הפרנס עמ' שעז
א/יז עצי אלמוגים סי' שסז דף עב-עג
א/יז פרי האדמה ח"א
א/יז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רג-רד, ח"ה עמ' רכ
א/יז שו"ע הרב או"ח סי' שפו ס"א, סי' שצה ס"א
א/יז שערי דרכים סי' כז אות טו, לג
א/יז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 115-116
א/יז תשובות רי"ח זוננפלד עמ' צה {מצד היכר}
א/יח בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' סז
א/יח חי' חפץ חיים
א/יח יחנך בני סי' שסו סעיף ד אות א
א/יח לקוטי סופר ח"ב דף עט ע"ג {קובץ}
א/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יח מרכה"מ אלפ' [תורת חיים]
א/יח משנת חיים עירובין עמ' קד, קו
א/יח משנת שמחה
א/יח עצי אלמוגים סי' שסו דף סט
א/יט אור הישר [תורת רפאל הל' שבת סי' נד]
א/יט בינת נבונים דף עו ע"ב
א/יט דבר שאול חלה סי' טז ס"ק ב
א/יט דבר שמואל (אבוהב) סי' רכט
א/יט הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כט ס"ק יד
א/יט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמב
א/יט זכור לאברהם (יפהן) עמ' קלב
א/יט זמנים למלך
א/יט חי' הריצ"ד
א/יט חי' חפץ חיים
א/יט ישועות יעקב מועד עמ' תלג
א/יט מלאכת שלמה (בהשמטות)
א/יט מענה אליהו עמ' סט
א/יט מראה הפנים עירובין דף מא, מד
א/יט מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יט נועם חי"ג עמ' קנג
א/יט נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קצ
א/יט נרות אהרן
א/יט עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפו ס"ק א {פת}, סי' ב {מ"מ}, סי' שפז ס"ק א {תינוקות מכירים}
א/יט עצי אלמוגים סי' שפז דף רו
א/יט שו"ע הרב או"ח סי' שפז סעיפים א-ב
א/יט שלמי מנחם - עירובין עמ' רכח
א/יט שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 73
א/יט תוספות אהרן עירובין דף צא ע"ד
א/יט תורת רפאל או"ח ח"ב דף פב ע"ב
א/יט תפארת בחורים פאה עמ' תריט {כריב"ב}
א/כ אבודרהם (תשכג) עמ' שסה
א/כ אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' צד
א/כ אוצמפה"ת ב"מ יב ע"ב ח"א הע' 6
א/כ אמונת עתיך גל' 124 עמ' 36
א/כ אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קנה
א/כ אשר למלך
א/כ באר מים חיים (נוסינזון) עירובין דף עט
א/כ בית מועד (גטיניו)
א/כ ברית עולם (ולר) סי' לא אות ח
א/כ גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ט
א/כ דברי משפט סי' קכא סעיף א
א/כ דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1784
א/כ המשפט העברי עמ' 152
א/כ הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עט ע"ב, פא ע"א
א/כ הערות ר"מ בלוי לס' המאורות ביצה עמ' רי הערה 16, ועל תוס' ר"ש בן יצחק קידושין יח ע"א הערה 14 {ע"ע קטן}
א/כ זכות משה (תשסב) עמ' יח
א/כ זכות משה (תשסו) עמ' יח
א/כ זכר שמואל עירובין סי' עב ס"ק ב
א/כ חי' הר"ר שמעלקא כתובות מו ע"ב
א/כ חי' הריצ"ד
א/כ חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' צא
א/כ חי' ר' חיים הלוי דף ק
א/כ חיים ומלך
א/כ יחנך בני סי' שסו סעיף י אות א
א/כ יפה נוף עמ' לו
א/כ כתב סופר או"ח דף יג ע"ג {מל"מ}
א/כ כתבי העלוי מראקוב עמ' מד
א/כ לב שלם [שבות יעקב ח"א סי' קה, שושנים לדוד עירובין פ"ז מ"ו]
א/כ לבושי מרדכי ח"ד עמ' רב
א/כ לחם רב (בוטון) סי' יב
א/כ לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' לד
א/כ מגן שאול (קצנ') עמ' קצו
א/כ מזל שעה הל' זכייה פ"ג ה"ה (סו ע"ד) {מ"מ - זיכוי למי שיבוא}
א/כ מלך שלם חו"מ סי' ל (מו ע"ד)
א/כ מנחת הבוקר ב"מ יב ע"ב (ד"ה תוס' ד"ה במגביה) {כ"מ}
א/כ מנחת הבוקר ב"מ יב ע"ב (דף כו ע"ב בדפי הספר)
א/כ מצוות זמניות עמ' תקכט
א/כ מקוה המים (מלכה) ח"א חו"מ סי' עז עמ' רסח-רע {גדול סמוך על שולחנו}
א/כ מראה הפנים עירובין דף מח, נא
א/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כ מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
א/כ משא יד ח"א עמ' צג-צד {ע"ע קטן}
א/כ משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' פה
א/כ משנה יפה עירובין פ"ז מ"ו
א/כ משנת חיים עירובין עמ' עד
א/כ משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' פז
א/כ נדרי זריזין ח"א עמ' תקלט
א/כ נועם חי"ג עמ' קנד
א/כ נופת צופים (בירדוגו) סי' שו
א/כ נזיר ה' סי' לז ס"א
א/כ נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רא
א/כ נשמת כל חי ח"א או"ח סי' טו דף יח ע"ג
א/כ נשמת כל חי ח"ב דף לז ע"ב, לח ע"ד
א/כ נשמת כל חי ח"ב חו"מ סי' יז דף לו ע"ב-ע"ד {הגהמ"י}, לח ע"ד {הגהמ"י}, לט ע"ג
א/כ ס' החיים (קלוגר) עמ' תקמ
א/כ סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' טז אות ג
א/כ עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שסו ס"ק יט, סי' שפב ס"ק יט
א/כ פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תטו
א/כ פרי הארץ (מזרחי) ח"א חו"מ סי' ו דף נז ע"א {מ"מ בשם רשב"א}
א/כ פרקי שליחות עמ' 129
א/כ צור תעודה דף קז ע"א {כ"מ}
א/כ שו"ע הרב או"ח סי' שסו ס' יג
א/כ שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' יא
א/כ שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' ב
א/כ שירת דוד (תשסג) עמ' קמה
א/כ שירת דוד ב"מ עמ' קמה
א/כ שנות חיים (קלוגר) עמ' עט {כ"מ}
א/כ שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' קצג
א/כ שעות דרבנן סי' יח דף מא ע"ג {מ"מ בשם רשב"א}
א/כ שער המלך ח"ב עמ' קמו
א/כ שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 258
א/כ תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קלח ע"ב {הגהמ"י}
א/כא אמת ליעקב מועד עמ' מז
א/כא אנצי"ת ע' בין השמשות הע' 144, 145
א/כא בית שמש
א/כא ברור הלכה שבת לד ע"א ציון ב, ד
א/כא חי' הריצ"ד
א/כא יוסף את אחיו עמ' צד {די שיהיה קיים ביה"ש}
א/כא ישועות יעקב מועד עמ' תתקמו
א/כא מרכבת המשנה מהדו"ק
א/כא עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצג ס"ק ו
א/כא שער המלך ח"א עמ' עא
א/כב אבני ציון ח"ג עמ' קה, קסו
א/כב אדני היד החזקה
א/כב אמת ליעקב מועד עמ' לו {צריך שתהיה סעודה ראויה מבעוד יום}, מז-מח
א/כב בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' ס-סב {שעה"מ}
א/כב בנין אהל מועד דף סד ע"ב {שעה"מ}
א/כב דברי משפט (שירת דבורה) ח"ג עמ' נו {שעה"מ}
א/כב הרמב"ם כמחנך עמ' 211
א/כב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' לד
א/כב חי' חפץ חיים
א/כב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' קמא {שעה"מ}
א/כב מרכבת המשנה מהדו"ק
א/כב משה ידבר (תשעו) עמ' כה {מ"מ}
א/כב משנת חיים עירובין עמ' עו
א/כב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קנא
א/כב עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' ב, נא, נג {שעה"מ}
א/כב פני המלך (שטרן)
א/כב שער המלך ח"א עמ' קכא
א/כב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רפא {שעה"מ}


ב/124 הלכות עירובין פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אהל חיים ח"ד
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ספר הבתים ח"ב עמ' קכ-קכב
ב/רה"פ עולת איש (שו"ב)
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אגודות אזוב מדברי דף קיב ע"ד
ב/א אדני היד החזקה
ב/א אור הישר [תורת חיים עירובין סט ע"ב]
ב/א אנצי"ת ע' בטול רשות הע' 1, 4, 39-37, 41, 42
ב/א אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות רסד ס"ק ב, אות תרצה, תשמג, תשנ, תשנה, תשסג, תשסד ס"ק א, הערה תג-תד
ב/א בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' נו
ב/א בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לח
ב/א בית שמש
ב/א דברי ירמיהו
ב/א הליכות יצחק עירובין עמ' קצ
ב/א הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לג ס"ק ב
ב/א מקום דוד [קול יעקב בחי' דף נז ע"ד]
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/א משנת חיים עירובין עמ' קעו, קצא, קצה
ב/א נועם ח"ו עמ' רמט
ב/א נר למאור (רבינוביץ) דף כה ע"ב
ב/א שו"ע הרב או"ח סי' שפ סעיפים ב-ג
ב/א שלמי מנחם - עירובין עמ' רלג, רלה
ב/א תוספות אהרן עירובין דף פג ע"א, פד ע"ג
ב/א תורה שלמה חי"ב עמ' 213
ב/א תורת רפאל או"ח ח"ב דף פב ע"ד
ב/ב אבן פינה (פורת) עמ' מא-מב
ב/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' סב
ב/ב אור הישר
ב/ב אור זרוע השלם שבת עמ' תקצא
ב/ב אמרי כהן עירובין סי' ח ס"ק א, סי' ט ס"ק א
ב/ב אנצי"ת ע' בטול רשות הע' 17, 25, 29-27, 31, 81
ב/ב אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תקכג, תשעא, תשפה, תשפז, תתי
ב/ב באר מים חיים (נוסינזון) עירובין דף ע
ב/ב בית יעקב (מסקין) סי' ט
ב/ב בית שמש
ב/ב דברי ירמיהו
ב/ב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לג ס"ק לד
ב/ב זכר שמואל עירובין סי' מו ס"ק א
ב/ב זמנים למלך
ב/ב חי' הריצ"ד
ב/ב יחנך בני סי' שפ סעיף א אות ב
ב/ב מעיני המים
ב/ב משנת חיים עירובין עמ' קנח, קנט, קעב, קעח, קפ, קפב, קפו, קצה
ב/ב משנת יעקב כאן
ב/ב משנת יעקב משפטים עמ' רנה
ב/ב משנת יעקב קנין עמ' קכ-קכא
ב/ב נועם חי"ג עמ' קסא
ב/ב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קעו {או"ש}, קפג
ב/ב עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפ ס"ק ב דף קנח
ב/ב פני המלך (שטרן)
ב/ב קרית מלך
ב/ב שו"ע הרב או"ח סי' שפ סעיפים א-ב
ב/ב תוספות אהרן עירובין דף פו ע"ג {מ"מ}, פט ע"ד
ב/ג אדני היד החזקה
ב/ג אנצי"ת ע' בטול רשות הע' 46, 49, 50, 52
ב/ג אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות רמ, רמד ס"ק א, אות רע, תשנט
ב/ג בית האוצר ח"א עמ' 30 {הגהמ"י}
ב/ג בית שמש
ב/ג ישועות כהן עירובין סי' ה ס"ק יז
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ג משנת חיים עירובין עמ' קצה
ב/ג משנת יעקב קנין עמ' שג
ב/ג עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפ ס"ק יא {מ"מ}
ב/ג פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' ד
ב/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 74
ב/ד אנצי"ת ע' בטול רשות הע' 54, 58
ב/ד אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תשס, תשסב ס"ק ב, תשפו
ב/ד באר מים חיים (נוסינזון) עירובין דף ע
ב/ד בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לח
ב/ד דברי ירמיהו
ב/ד הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לג ס"ק יב
ב/ד הר המלך ח"ג עמ' ס
ב/ד זיו משנה
ב/ד חי' הריצ"ד
ב/ד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ו ד"ה ואפשר {מ"מ}
ב/ד מעיני המים
ב/ד מראה הפנים עירובין דף לט
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ד מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ב/ד משנת חיים עירובין עמ' קס, קעח
ב/ד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קפג
ב/ד עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפ ס"ק ב דף קנח
ב/ד פני משה (שלז')
ב/ד שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקט
ב/ד תוספות אהרן עירובין דף פד ע"ד, פו ע"ד
ב/ה אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' קסח, אור הישר עירובין סח ע"ב]
ב/ה אור זרוע השלם שבת עמ' תקפב
ב/ה אנצי"ת ע' בטול רשות הע' 61, 66, 68
ב/ה ביתאל ח"א דף קא ע"ב
ב/ה הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לד ס"ק ז, יב {הגהמ"י}
ב/ה הר המלך ח"ה עמ' נ
ב/ה זכר שמואל עירובין סי' סט ס"ק ב
ב/ה חי' הריצ"ד
ב/ה חיים ומלך
ב/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ה משנת חיים עירובין עמ' קנה {מ"מ}, קסז
ב/ה נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קפ
ב/ה ס' הנייר עמ' ל
ב/ה שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קנד
ב/ה שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 55
ב/ה שערי דרכים סי' כד אות כז, ל
ב/ו אדני היד החזקה
ב/ו אור הישר [אור הישר ירושלמי עירובין פ"ב ה"ח]
ב/ו אמרי כהן עירובין סי' יג ס"ק ג
ב/ו אנצי"ת ע' בטול רשות הע' 85, 88
ב/ו אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תרע, תרצז
ב/ו ביתאל ח"א דף קא ע"ב
ב/ו בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ו אות ב(ד)
ב/ו דברי ירמיהו
ב/ו הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לג ס"ק ב, סי' לד ס"ק כ
ב/ו הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יג ס"ק יא
ב/ו זכר שמואל עירובין סי' סח ס"ק ב, סי' סט ס"ק ב
ב/ו זמנים למלך
ב/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכא
ב/ו כתר המלך
ב/ו מעיני המים
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ו מרכה"מ אלפ'
ב/ו ס' הנייר עמ' ל
ב/ו עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפא ס"ק א
ב/ו עצי אלמוגים סי' שפ, שפא דף קסו {לח"מ}
ב/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סד ע"ג
ב/ו שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קנד
ב/ו תוספות אהרן עירובין דף פד ע"ב {לח"מ}
ב/ז אור הישר [תורת חיים עירובין דף ע, לח"מ לקמן ספ"ג]
ב/ז אור זרוע השלם שבת עמ' תקפב
ב/ז אנצי"ת ע' בטול רשות הע' 72
ב/ז אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תקנז
ב/ז חסדי דוד ח"ב עמ' רא
ב/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ז משנת חיים עירובין עמ' קנח, קפג
ב/ז עבד המלך (תשא)
ב/ז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעא ס"ק א, ס"ק ו, דף צב {מ"מ}
ב/ח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' צו
ב/ח אדני היד החזקה
ב/ח אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תתנז
ב/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שכו
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ח משנת חיים עירובין עמ' קפד-קפה
ב/ח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קפו
ב/ח ס' העתים עמ' 359
ב/ח שו"ת מהרי"ק סי' מז
ב/ח שערי דרכים סי' כו אות א
ב/ח תוספות אהרן עירובין דף פט ע"ג
ב/ח תחומין ח"ח עמ' 517
ב/ח תשובות הרי"ד עמ' שע
ב/ט אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק סח
ב/ט אות היא לעולם ח"א דף עה ע"א
ב/ט אנצי"ת ע' גוי הע' 994, 1061, ע' גר תושב הע' 116
ב/ט אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות ג ס"ק ט, יג, אות יד, סז, קכו
ב/ט אשר למלך
ב/ט גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כב {הגהמ"י}
ב/ט גליונות אבני נזר
ב/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין סא ע"ב]
ב/ט חי' מהר"ם שיק נדה עמ' פח
ב/ט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כז עמ' פח {הגהמ"י אות ז}
ב/ט מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' קז
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ט מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ב/ט משב יעקב ח"ב
ב/ט משנת חיים עירובין עמ' קלב, קנח
ב/ט ס' הפרנס עמ' תא
ב/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סד
ב/ט עמק יהושע אחרון עמ' מט
ב/ט עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפב ס"ק א {הגהמ"י}, ס"ק ג
ב/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סד ע"ב
ב/ט קרית מלך
ב/ט קרן פני משה ח"ב [עי' ע"ז סד] {מ"מ}
ב/ט שו"ת ר"י מילר עמ' סד {הגהמ"י}
ב/ט שולי הגליון עמ' מה
ב/ט שלמי מנחם - עירובין עמ' רכז
ב/ט תוספות אהרן עירובין דף עג ע"ד
ב/ט תועפות ראם (באר) עמ' עב
ב/ט תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קכט
ב/ט תרומת הדשן שו"ת סי' עג {הגהמ"י אות ו}
ב/י אור פני יהושע עמ' קטו
ב/י אנצי"ת ע' בטול רשות הע' 98, 101, 103
ב/י אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות ז-ח, מה ס"ק ג-י, אות מח-נא, נד, רב, שיא, תמד ס"ק יג, אות תפה, תפט, הערה מח, נ
ב/י בית שמש
ב/י גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כב
ב/י דברי ירמיהו
ב/י הליכות יצחק עירובין עמ' קנו, קסו
ב/י הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לג ס"ק מא, סי' לו ס"ק יב, כג
ב/י ולאשר אמר (תשמא) עמ' נה {מ"מ בשם רשב"א}
ב/י חזו"א על הרמב"ם
ב/י חי' חתם סופר
ב/י חיי אריה דף טז ע"ב
ב/י יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שנד {מ"מ}
ב/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתרט
ב/י כתר המלך
ב/י לב מבין
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/י מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ב/י משנת חיים עירובין עמ' קלב, קמה, קעא, קעז, רכה
ב/י משנת יעקב
ב/י נועם ח"ו עמ' רמט, רסא
ב/י נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קצז
ב/י ס' העתים עמ' 136 {מ"מ בשם הרשב"א}
ב/י עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שע ס"ק י דף פז {לח"מ}, סי' שפב ס"ק ג {מ"מ}
ב/י פרי האדמה ח"ד
ב/י קרית מלך
ב/י קרן פני משה ח"ב
ב/י שלמי מנחם - עירובין עמ' רלה
ב/י שערי דרכים סי' כד אות יט
ב/י תורת חיים וחסד עמ' רנב {ישכרו}
ב/י תשובות יהודה דף יא ע"ב {מ"מ בשם הרשב"א}, יב ע"א {לח"מ}
ב/יא אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תיד
ב/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין סה ע"ב]
ב/יא חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' צו
ב/יא יחנך בני סי' שעב סעיף ח אות ג
ב/יא לב שלם [דבר שמואל סי' קמז, קנ, רמז]
ב/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/יא משנת חיים עירובין עמ' קמו, קנח
ב/יא עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפב ס"ק כח
ב/יא שו"ע הרב או"ח סי' שפב ס"כ
ב/יא שלמי מנחם - עירובין עמ' רכח
ב/יא תוספות אהרן עירובין דף עג ע"ג, עד ע"ב
ב/יא תועפות ראם (באר) עמ' עג-עה
ב/יב אדני היד החזקה
ב/יב אדני נחושת עמ' רפה
ב/יב אהל חייא עמ' תסד
ב/יב אוצרות יהושע עמ' רמו
ב/יב אור הישר [אור זרוע הל' עירובין סי' קסח]
ב/יב אור זרוע השלם שבת עמ' תקעז
ב/יב אז נדברו חלק יב סי' כא עמ' מד {או"ש}
ב/יב אמרי בינה (אוירבך) - קנינים סי' ד ד"ה ויש
ב/יב אמרי כהן עירובין סי' ה ס"ק ד, ו
ב/יב אמת ליעקב מועד עמ' רלז {לפיכך}
ב/יב אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות י, מה ס"ק ה-ו, אות נד-נח, רפג ס"ק ח-יב, אות רפד-רפה, רפז ס"ק ד-ו, אות רצא, רצד, רצו, שה, שז, שט, תמ, תעז, תפג, תפט-תצ, הערה מח, קעח, קעט, שג, שטז
ב/יב אשר למלך
ב/יב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' כג אות ד, ח"ד סי' מ אות ח
ב/יב בית יצחק (תשי"ג) עמ' 40
ב/יב דבר אהרן חו"מ סי' ל אות א
ב/יב דברי יחזקאל (מישור) עמ' שפט
ב/יב דברי יחזקאל (תרצה) דף קכו ע"א
ב/יב הליכות יצחק עירובין עמ' קסו, קעג
ב/יב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כו ס"ק ו, סי' לג ס"ק נד, סי' לו ס"ק יב, כה, כח-כט, לג, סי' לח לדף פ ע"ב
ב/יב הר המלך ח"ה עמ' נ-נא
ב/יב וישאל שאול או"ח סי' נה
ב/יב זכר שמואל קדושין סי' ח ס"ק א
ב/יב חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"א
ב/יב חיי אברהם (צציק) עמ' צד-צה
ב/יב כפתור ופרח (תשו) דף צג ע"ג
ב/יב מאור הקדש בכורות עמ' כב
ב/יב מאור יעקב דף לח ע"ג
ב/יב מבשר טוב קדשים עמ' רסב
ב/יב מוריה גל' קפג עמ' פב-פו, גל' רלח עמ' פב {פחות משו"פ}
ב/יב מלואי אבן ח"ב עמ' כח, קיב
ב/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תמו
ב/יב מנחת עני (פראג תקמ) דף ט ע"א
ב/יב מנחת עני (תקמ) דף ט ע"א
ב/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/יב משיב דבר ח"א סי' כז
ב/יב משנת חיים עירובין עמ' קלה, קלז, קמה-קמז
ב/יב משנת חיים קדושין עמ' מא-מד
ב/יב משפט הקנין ח"א עמ' רג
ב/יב משפטי עזיאל ח"ט עמ' לד-לה
ב/יב נועם ח"ו עמ' רמח, רסא, חי"ג עמ' קנד
ב/יב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קעה
ב/יב ס' העתים עמ' 144
ב/יב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' טז אות טו {מ"מ}, יז
ב/יב ענפי ארז (גורביץ, עבדים) עמ' סז {או"ש}
ב/יב עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעא ס"ק ב דף צא {אפילו בשבת}, סי' שפב ס"ק יח {שאל מקום}, ס"ק יט {שכירו ולקיטו}, ס"ק כח {אפילו בשבת}, דף קפב, קפה
ב/יב פני משה (שלז')
ב/יב פרי האדמה ח"א וח"ג
ב/יב פרשת המלך
ב/יב קונטרסי שעורים קדושין שעור ט אות ו
ב/יב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' ב-ד
ב/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שפו
ב/יב שדה הארץ ח"ג דף יג ע"א
ב/יב שו"ע הרב או"ח מהדו"ת סי' רנב-שד בתחילתו, סי' שפב סעיפים טו, יח
ב/יב שלמי מנחם - עירובין עמ' רמ
ב/יב שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 121
ב/יב שערי דרכים סי' כד אות י, כז
ב/יב תוספות אהרן עירובין דף עה ע"ד, עז ע"ב, עט ע"א וע"ג
ב/יב תורת הקנינים ח"א עמ' פד
ב/יב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שעט, תקנח
ב/יב תשובות יהודה דף יא ע"ד, יב ע"א
ב/יג אנצי"ת ע' בטול רשות הע' 79
ב/יג אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תסד ס"ק ב
ב/יג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לג ס"ק נד
ב/יג מוריה גל' קפג עמ' פז
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/יג משנת חיים עירובין עמ' קמז, קמח, קנה, קפג
ב/יג עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעא ס"ק ב דף צא, סי' שפב ס"ק כח דף קפב, קפה, סי' שפד דף קפט
ב/יג רוח יעקב (שלם) דף כד ע"ד
ב/יג שו"ע הרב או"ח סי' שפג ס"ב
ב/יד אמת ליעקב מועד עמ' רמ {הגהמ"י}
ב/יד בית אהרן וישראל גל' סד עמ' קא
ב/יד דבר שמואל (אבוהב) סי' קנ
ב/יד הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לו ס"ק א, ד
ב/יד משנה הלכות ח"ד סי' ס
ב/יד משנת חיים עירובין עמ' קמג, קמה, קמז
ב/יד עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפב ס"ק ל
ב/יד פרשת המלך
ב/יד שערי דרכים סי' כד אות יט
ב/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/טו בני דוד
ב/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין עד ע"ב]
ב/טו חי' חפץ חיים
ב/טו לב שלם [קרבן העדה (דפוס זולקווא) עירובין דף ז]
ב/טו מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 340
ב/טו מראה הפנים עירובין דף מב
ב/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/טו משב יעקב ח"ב עמ' כו
ב/טו משנת יעקב
ב/טו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קצו
ב/טו ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קמה
ב/טו פרשת המלך
ב/טו שלמי מנחם - עירובין עמ' רכח
ב/טז אדני היד החזקה
ב/טז אדני נחושת עמ' רפח
ב/טז אוצרות הרמב"ם
ב/טז אור הישר [אור זרוע הל' עירובין סי' קסט, אור הישר חולין יד ע"א]
ב/טז אור זרוע השלם שבת עמ' תקפט
ב/טז אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 97
ב/טז אורח משפט עמ' צ ע"ב
ב/טז אמת ליעקב מועד עמ' רלז, רמ
ב/טז אנצי"ת ע' בטול רשות הע' 104, 110, 113
ב/טז אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות א, ג ס"ק ד, אות יא, יט, מה ס"ק ח, אות נח, רנז, תרצז, תשיז, תשסד ס"ק ד-ה, הערה ג, יב, כח, שצב
ב/טז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' מ בשאלה
ב/טז בינת נבונים דף פז ע"ג, פח ע"א, קיג ע"ד
ב/טז בית אהרן וישראל גל' ח עמ' לט
ב/טז בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' ט {כ"מ}
ב/טז בית יחזקאל (וייס) עמ' עב
ב/טז בית שמש
ב/טז בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ה, ג אות ג
ב/טז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קצא
ב/טז גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כב-כג
ב/טז דברי אהרן עמ' כט-ל
ב/טז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצ [עי' ס' קובץ הל' אישות פ"ד הט"ו]
ב/טז הליכות יצחק עירובין עמ' קפז, קצז
ב/טז המעמד האישי של הקראים עמ' 187, 189
ב/טז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לד ס"ק כ
ב/טז הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יב ס"ק יז
ב/טז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' סט, עב
ב/טז התורה והמדינה ח"ז עמ' רו, רלב
ב/טז זכר שמואל עירובין סי' לא ס"ק ב
ב/טז זמנים למלך
ב/טז חזון יחזקאל בכורות פ"ג ה"ה
ב/טז חי' הריצ"ד
ב/טז חיי אריה דף טז ע"א
ב/טז חסדי דוד ח"ב עמ' רב
ב/טז יד פשוטה מדע עמ' תקלד
ב/טז ימין משה
ב/טז ישועות כהן עירובין סי' ז ס"ק כב
ב/טז כוכבי בוקר עמ' תפד
ב/טז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנב, תתרט
ב/טז כתר אפרים עמ' רכד, רנ
ב/טז לקוטי סופר ח"ב דף סז ע"א
ב/טז מבוא למשנה תורה עמ' 66
ב/טז מוריה גל' קפג עמ' פג {כ"מ}
ב/טז מחלל שבת בפרהסיא עמ' 57, 65, 85, 86
ב/טז מלילות ח"א עמ' 38 {כופרים}, 169
ב/טז מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 61
ב/טז מראה הפנים ב"ב דף ג
ב/טז משיב דבר ח"ה סי' י
ב/טז משנה הלכות ח"ד סי' ס בסופו {צדוקי}
ב/טז משנה הלכות ח"ח סי' קפ
ב/טז משנת חיים עירובין עמ' קלב, קלד, קלו, קלז, קעב, קעג
ב/טז נאות אפרים ח"א עמ' סח
ב/טז נועם ח"ג עמ' רפב, ח"ו עמ' רמט, רסה
ב/טז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קעג, קעו
ב/טז נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' נו-נז
ב/טז נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' צ עמ' ריט, סי' צג עמ' רכג
ב/טז נתיבים במשפט העברי עמ' 4
ב/טז נתן פריו חולין עמ' לד
ב/טז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סג-סו
ב/טז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 174, 183
ב/טז עבודת מתנה עמ' נח
ב/טז עולת איש (שו"ב) עמ' כט-לב
ב/טז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפ ס"ק ז-ח {מחלל שבת}, סי' שפה ס"ק א {צדוקי}, ס"ק ג {אין מערבין, כ"מ} דף קצב-קצג, סי' שצא ס"ק ג {מן הגזבר}
ב/טז ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' רכו, ח"ג עמ' קעה {הגהמ"י אות ע}
ב/טז ערבי נחל (תשסד) עמ' תרנח, תתרמב {הגהמ"י}
ב/טז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כג דף כד ע"א {מחלל שבת}
ב/טז פרי אברהם עירובין סי' יט אות א-ב
ב/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' טו אות ב
ב/טז קרית אריאל עמ' נז
ב/טז קרית מלך
ב/טז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' ד
ב/טז שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כב (עמ' כד)
ב/טז שו"ע הרב או"ח סי' שפב ס' כב, סי' שפה סעיפים א, ג
ב/טז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' יח
ב/טז שו"ת הרשב"א ח"ז סי' נג
ב/טז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' ע, עז
ב/טז שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נח, צה
ב/טז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקפא
ב/טז שערי דרכים סי' כה אות ב-ג, טו
ב/טז שערי מאיר עמ' לב
ב/טז תוספות אהרן עירובין דף פז ע"א
ב/טז תוספתא כפשוטה נשים ח"ג מבוא עמ' יג {רמ"ך}
ב/טז תורה מציון שנה ה חוב' ד סי' כח
ב/טז תניא רבתי ח"א עמ' 363
ב/טז תרומת הגורן ח"א עמ' 83
ב/טז תשורת שי מהדו"ק סי' שנז


ג/125 הלכות עירובין פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אהל חיים ח"ד
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ספר הבתים ח"ב עמ' קכג-קלא
ג/רה"פ עולת איש (שו"ב)
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א הר המלך ח"ח עמ' שסד
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשטו
ג/א משנת חיים עירובין עמ' קצו
ג/א פרשת המלך
ג/א שם יוסף (אליקים)
ג/ב אור זרוע השלם שבת עמ' תרה
ג/ב אור שמח
ג/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 74
ג/ב בית שמש
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ב שם יוסף (אליקים)
ג/ג אגודות אזוב מדברי דף קלב ע"ד {מתבן}
ג/ג אור הישר [אור הישר ירושלמי עירובין פ"ז ה"ה, אור זרוע ח"ב סי' קעט]
ג/ג אור זרוע השלם שבת עמ' תרו
ג/ג בית שמש
ג/ג ברכת מרדכי יבמות עמ' שפו
ג/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שכח
ג/ג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עו ע"ב, עח ע"א, עט ע"א
ג/ג הר המלך ח"ג עמ' סא
ג/ג כתר המלך
ג/ג מחזיק ברכה סי' תח אות ב {פחות מאלף אפילו אמה}
ג/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ג משנת חיים עירובין עמ' קצו
ג/ג עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק יז, יט, מב, דף קכג
ג/ג קרית מלך
ג/ג שלמי מנחם - עירובין עמ' קכח, רנג, רנז
ג/ג שם יוסף (אליקים)
ג/ג תוספות אהרן עירובין דף צט ע"ב
ג/ד אגודות אזוב מדברי דף קלב ע"ד {מ"מ}
ג/ד בית שמש
ג/ד הר המלך ח"ג עמ' סא
ג/ד מראה הפנים עירובין דף מו
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ד עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק כג דף קיא
ג/ד פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תקא
ג/ד שלמי מנחם - עירובין עמ' קכח
ג/ד תוספות אהרן עירובין דף צט ע"ב
ג/ה אדני היד החזקה
ג/ה בית אהרן וישראל גל' עב עמ' יח
ג/ה בית שמש [ר"ל עוביו ארבעה]
ג/ה הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עח ע"א
ג/ה הר המלך ח"ג עמ' סא
ג/ה חי' חפץ חיים
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ה משנת חיים עירובין עמ' רו
ג/ה נר למאור (רבינוביץ) דף לט ע"ד
ג/ה קרן פני משה ח"ב
ג/ה שלמי מנחם - עירובין עמ' רנג, רנו
ג/ו אור הישר [תורת חיים עירובין דף עח]
ג/ו בית שמש
ג/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קמט
ג/ו הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עח ע"א
ג/ו הר המלך ח"ג עמ' סא
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ו מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ג/ו עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק לב
ג/ו פנים חדשות [מהרש"ך ח"ג יא]
ג/ו שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' מו
ג/ז אגודות אזוב מדברי דף קלב ע"ד {קשן מבדילין}
ג/ז דברי ירמיהו
ג/ז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עו ע"ב, עח ע"א
ג/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין עח ע"א]
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ז משנת חיים עירובין עמ' רו
ג/ז עצי אלמוגים סי' שעב דף קיז
ג/ז שם יוסף (אליקים)
ג/ח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' צה, צו
ג/ח אדני היד החזקה
ג/ח אור זרוע השלם שבת עמ' תריב
ג/ח אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תתלב ס"ק ג
ג/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ח בית יעקב (מסקין) סי' ג
ג/ח ברכת מרדכי יבמות עמ' שפו
ג/ח דברי ירמיהו
ג/ח הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עח ע"ב
ג/ח זמנים למלך
ג/ח חזו"א על הרמב"ם
ג/ח חי' הריצ"ד
ג/ח יחנך בני סי' שעב סעיף טו אות א
ג/ח לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף כד ע"ד
ג/ח מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' לא
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ח משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף כג ע"ד {עשאו לאילן סולם}
ג/ח נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קנ
ג/ח עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק לו דף קיט
ג/ח פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תרפב
ג/ח שו"ע הרב או"ח סי' שעב ס' יח
ג/ט בית שמש
ג/ט הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עז ע"א, עח ע"א
ג/ט הררי קדם (תשס) עמ' סד
ג/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ט מרכה"מ אלפ'
ג/ט עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק כז, ל, דף קיג
ג/ט פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תעד
ג/ט קרן פני משה ח"ב
ג/י יפה נוף עמ' לז
ג/יא הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עח ע"ב
ג/יא לב שלם [תורת חיים]
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב [הנכון כמש"כ המ"מ וכ"כ מ"ע]
ג/יא מרכה"מ אלפ'
ג/יא עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק לד דף קיח
ג/יא תוספות אהרן עירובין דף קטז ע"ד
ג/יב ברור הלכה סוכה ג ע"ב ציון כ
ג/יב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לד אות ח, יא
ג/יב ברכת מרדכי ב"ב עמ' קנא, קנג
ג/יב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שסג
ג/יב דברי חיים מקואות עמ' נ
ג/יב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עט ע"א
ג/יב זכר שמואל עירובין סי' עט ס"ק א
ג/יב חי' חפץ חיים
ג/יב יד אברהם אהלות עמ' קלה
ג/יב ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רה
ג/יב ישועות יעקב מועד עמ' תלו
ג/יב לשד השמן (לוין, תרפט) דף נה ע"ג
ג/יב מים טהורים עמ' תנ
ג/יב מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' נא ס"ק כו
ג/יב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' מב]
ג/יב מראה איש ח"א יו"ד עמ' קסה
ג/יב מרכה"מ אלפ' [כנסת יחזקאל סי' ו, דף ו ע"ב]
ג/יב משנת חיים עירובין עמ' רה
ג/יב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קנב
ג/יב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רנז
ג/יב עצי אלמוגים סי' שעב דף קכ
ג/יב עצי סוכה סי' ח ס"ק י
ג/יב פרי האדמה ח"ד
ג/יב קול יעקב (פישר) סי' טו אות ה, סי' יז אות ב
ג/יב שארית נתן (לוברט)
ג/יב שבי ציון סי' כב ענף ו
ג/יב שו"ע הרב או"ח סי' שעב ס' יט
ג/יב שו"ת ר"י מסלוצק סי' יא עמ' מו
ג/יב שלמי מנחם - עירובין עמ' רנג
ג/יב שם יוסף (אליקים)
ג/יב תוספות אהרן עירובין דף קג ע"א
ג/יג אמרי דעת או"ח סי' יד עמ' סז
ג/יג בית שמש
ג/יג ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לד אות ח, יא
ג/יג ברכת מרדכי ב"ב עמ' קנב-קנג
ג/יג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שסד-שסה
ג/יג דברי חיים מקואות עמ' נ
ג/יג הלכה למשה (קליג) דף מד ע"ד
ג/יג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עז ע"א, עח ע"א, עט ע"א
ג/יג זכר שמואל עירובין סי' עט ס"ק א
ג/יג יחנך בני דף עז ע"ב אות א ס"ק ד, סי' שעב סעיף א אות ב, סעיף ח אות ב {לח"מ}
ג/יג מעיני המים
ג/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/יג מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
ג/יג משנת חיים עירובין עמ' רה
ג/יג ס' העתים עמ' 141
ג/יג עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק ל {מיעט מרוחבו}, לט{לח"מ}, מ {כפה ספל}, מא {בלוח}, דף קיד-קטו, קכא-קכב
ג/יג עצי סוכה סי' ח ס"ק י
ג/יג שבי ציון סי' כב ענף ו
ג/יג שו"ע הרב או"ח סי' שעב סעיפים יד, כ
ג/יג שו"ת ר"י מסלוצק סי' יא עמ' מו
ג/יג שלמי מנחם - עירובין עמ' רנד
ג/יג שם יוסף (אליקים)
ג/יג תוספות אהרן עירובין דף ק ע"ג {מ"מ}, קג ע"א
ג/יד אדני היד החזקה
ג/יד הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עח ע"ב, עט ע"א
ג/יד לב שלם [תוספת שבת דף קלד]
ג/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/יד שלמי מנחם - עירובין עמ' רנו
ג/טו אור שמח
ג/טו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 75
ג/טו הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עח ע"א, עט ע"א
ג/טו חזו"א או"ח סי' צז ס"ק יז, כא
ג/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/טו משנת חיים עירובין עמ' רכ
ג/טו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' ריג-ריד
ג/טו עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק כ-כא {מ"מ}, דף קח-קי, קטז, סי' שעה
ג/טו שו"ע הרב או"ח סי' שעב ס"ט
ג/טו תוספות אהרן עירובין דף קז ע"ג, קלז ע"ד {מ"מ}
ג/טז חזו"א על הרמב"ם
ג/טז יחל ישראל (תשנב) עמ' קטז
ג/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/טז משנת חיים עירובין עמ' רכא
ג/טז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' ריג
ג/טז עיונים ומחקרים ח"א עמ' 326
ג/טז קרן פני משה ח"ב
ג/יז אהל שרה לאה עמ' רמג {חורבתו}
ג/יז באר מים חיים (נוסינזון) עירובין דף פח
ג/יז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עח ע"ב
ג/יז כתר המלך
ג/יז מראה הפנים עירובין דף נב
ג/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/יז משנת חיים עירובין עמ' רכג
ג/יז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעו ס"ק ז דף קמו
ג/יז פרשת המלך
ג/יח אגודות אזוב מדברי דף קיב ע"ג
ג/יח אדני היד החזקה
ג/יח אוצרות הרמב"ם
ג/יח אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות ר ס"ק ב, אות תקעז, תתנא ס"ק ב-ג, הערה תמא
ג/יח ביתאל ח"א דף קא ע"א
ג/יח ברור הלכה שבת קל ע"ב ציון א, ג
ג/יח הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יג ס"ק ז
ג/יח וישאל שאול או"ח סי' נג-נד
ג/יח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין פט ע"א]
ג/יח חי' חפץ חיים
ג/יח יד פשוטה אהבה עמ' תתתפ
ג/יח ישועות יעקב מועד עמ' שמה
ג/יח לב שלמה (חלמא) עמ' קנג
ג/יח משנת חיים עירובין עמ' רכ
ג/יח משנת יעקב
ג/יח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קכא, קצג
ג/יח עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק ו
ג/יח פרי אברהם עירובין סי' כה אות א, סי' כו
ג/יח קרית מלך
ג/יח שו"ע הרב או"ח סי' שנח ס"ג, סי' שעב ס"א, סי' שפח ס"א
ג/יח שו"ת הרמ"ז סי' מז
ג/יט אגודות אזוב מדברי דף קיג ע"ד
ג/יט אור הישר [מ"מ לקמן פ"ה הט"ו]
ג/יט ברור הלכה שבת קל ע"ב ציון א, ג
ג/יט וישאל שאול או"ח סי' נג-נד
ג/יט יד פשוטה אהבה עמ' תתתפ
ג/יט מרכבת המשנה מהדו"ק [עי' לקמן פ"ה הט"ו והל' שבת פי"ז ה"ח]
ג/יט משנת חיים עירובין עמ' רכ
ג/יט עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק א דף צז
ג/יט שו"ע הרב או"ח סי' שנח ס"ד, סי' שעב ס"א
ג/כ הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כז ס"ק יח, כ
ג/כ משנת חיים עירובין עמ' רכ
ג/כ פרי אברהם עירובין סי' כד אות ה
ג/כ קרית מלך
ג/כ שו"ע הרב או"ח סי' שעב ס"א
ג/כא אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' סב
ג/כא אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' קצא, הגהמ"י הל' שבת פט"ו אות ב]
ג/כא אור זרוע השלם שבת עמ' תרמג
ג/כא אנצי"ת ע' גוד אחית הע' 75, 77, 92, 98, 100-102
ג/כא ברור הלכה סוכה טז ע"א ציון ה
ג/כא הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' מא ס"ק יא
ג/כא זכר שמואל עירובין סי' מו ס"ק א
ג/כא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין פו ע"א]
ג/כא לב שלם [בלח"מ צ"ל "אלא כפירוש התוס'"]
ג/כא מראה הפנים עירובין דף נג
ג/כא מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/כא מרכה"מ אלפ'
ג/כא משנת יעקב
ג/כא נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רטז
ג/כא עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעו ס"ק א
ג/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צה (להלכה טו)
ג/כב אנצי"ת ע' גוד אחית הע' 76
ג/כב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' טז ס"ק נ, סי' מא ס"ק יא
ג/כב כתר המלך
ג/כב משנת יעקב
ג/כב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רטז
ג/כג אור זרוע השלם שבת עמ' תרמה
ג/כג באר מים חיים (נוסינזון) עירובין דף פז-פח
ג/כג בית שמש
ג/כג הר המלך ח"ה עמ' נא
ג/כג מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/כג מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/כג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רטו
ג/כג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שמג
ג/כג עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעה ס"ק ב {באר}, סי' שעו ס"ק ד {מופלגת ד'}, ו {ראב"ד ומ"מ}, סי' שפו דף קמב-קמג
ג/כג קרית מלך
ג/כג שמן המשחה (קושטא) דף כא ע"ד
ג/כד אדני היד החזקה
ג/כד אור זרוע השלם שבת עמ' שצב
ג/כד ארשת צבי עמ' קמג {השמיט אוקימתא דנכנסין}, קמד-קמה
ג/כד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף יח ע"ד
ג/כד בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לח
ג/כד ברכת השבת עירובין סי' ז ס"ק כג
ג/כד הליכות אליהו
ג/כד הליכות יצחק עירובין עמ' נט
ג/כד ישועות יעקב מועד עמ' שלז
ג/כד מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/כד משנת חיים עירובין עמ' רמד
ג/כד נחל איתן
ג/כד עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעד ס"ק ז, סי' שפד דף קכח
ג/כד תוספות אהרן עירובין דף קיח ע"ב
ג/כה אבן ישראל (פישר)
ג/כה אדני היד החזקה
ג/כה אור הישר [אור זרוע ח"ב סו"ס קצה]
ג/כה אור זרוע השלם שבת עמ' תז, תרסד
ג/כה אור עולם (שניאורסון) עמ' 45
ג/כה אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תתיג, תתלב ס"ק ג
ג/כה בית אהרן וישראל גל' עב עמ' יח [עי' שבת קא ע"ב]
ג/כה ברור הלכה שבת קא ע"ב ציון ב, ג
ג/כה הליכות יצחק עירובין עמ' רי
ג/כה יחנך בני סי' שעד סעיף א אות ד
ג/כה ישועות יעקב מועד עמ' תנד, תנו
ג/כה לב שלם [נחפה בכסף דף יא ע"ב]
ג/כה מעיני המים
ג/כה מראה הפנים עירובין דף נז
ג/כה מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/כה מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
ג/כה נחמד למראה ח"ב דף סא ע"ב, סו ע"ב, צו ע"ד
ג/כה נחפה בכסף (נבון) ח"א דף יא ע"א {מ"מ}
ג/כה נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שמט
ג/כה עלה יונה עמ' קסג
ג/כה עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב דף קכא, סי' שעד ס"ק א, סי' שפד דף קכה
ג/כה פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' שמט
ג/כה קרית מלך
ג/כה שו"ע הרב או"ח סי' שסב ס"ח
ג/כה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' עא
ג/כה תוספות אהרן עירובין דף צה ע"ב
ג/כה תרומת הדשן שו"ת סי' עג {הגהמ"י אות ו}


ד/126 הלכות עירובין פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אהל חיים ח"ד
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ספר הבתים ח"ב עמ' קלב-קלה
ד/רה"פ עולת איש (שו"ב)
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אדני היד החזקה
ד/א אוצרות הרמב"ם
ד/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד לקמן הל' ו]
ד/א יחנך בני סי' שע סעיף ד אות א
ד/א ישועות כהן עירובין סי' א ס"ק יג, יח
ד/א משנה הלכות ח"ח סי' קנט
ד/א משנת המדינה עמ' 43
ד/א נועם חי"ג עמ' קנג
ד/א עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שע ס"ק יב
ד/א שו"ע הרב או"ח סי' שע ס"ו
ד/א שו"ת רשב"ש עמ' תסז
ד/א שם טוב
ד/א שערי דרכים סי' כז אות לח
ד/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שא-שב
ד/ב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כד ס"ק ו
ד/ב שו"ע הרב או"ח סי' שע ס"ו
ד/ב שערי דרכים סי' כז אות לח
ד/ג אדרת המלך עמ' מד {חמשה שגבו}
ד/ג בית אבי ח"ב סי' צה עמ' קלה
ד/ג הלכות מדינה ח"ב עמ' רנב
ד/ג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כד ס"ק ו, י, יב
ד/ג ישועות כהן עירובין סי' א ס"ק ח
ד/ג שערי דרכים סי' כז אות לח
ד/ג תוספות אהרן עירובין דף צז ע"ב
ד/ד אדרת המלך עמ' מד {חמשה שגבו}
ד/ד בית שמש
ד/ד הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כד ס"ק ו, י, יב
ד/ד עיוני הלכות ח"ב עמ' תקיא
ד/ד שם טוב
ד/ה בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לח
ד/ה הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כד ס"ק ו, יד
ד/ה ישועות כהן עירובין סי' א ס"ק יט-כ
ד/ה מצא חן
ד/ה ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' לג
ד/ה שם טוב
ד/ו אדני היד החזקה
ד/ו אהל משה (הורוביץ) ח"א עירובין עט ע"ב
ד/ו בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לט
ד/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ו בית שמש
ד/ו הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כד ס"ק יד, סי' כה ס"ק ו, ח, סי' לח לדף עט ע"ב
ד/ו חי' הריצ"ד
ד/ו חי' עזיאל
ד/ו ישועות יעקב מועד עמ' תמ
ד/ו ישועות כהן עירובין סי' א ס"ק יט-כ
ד/ו לב שלם [תורת חיים]
ד/ו מלאכת שלמה (בהשמטות)
ד/ו מעיני המים
ד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב [הנכון כמש"כ המ"מ]
ד/ו מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ד/ו נועם חי"ג עמ' קנט
ד/ו עבד המלך (תשא)
ד/ו עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שע ס"ק טז {אחים}, יח {נשים ועבדים}, דף פח
ד/ו קרן פני משה ח"ב
ד/ו שם טוב
ד/ו שפתי ראם דף לא ע"א-ע"ב, לג ע"ב, לד ע"א
ד/ז אור הישר [או"ז ח"ב סי' קעב]
ד/ז אור זרוע השלם שבת עמ' תקצג
ד/ז אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק כח
ד/ז אמרי כהן עירובין סי' ז
ד/ז בית שמש
ד/ז יחנך בני סי' שע סעיף ג אות ב
ד/ז יפה נוף עמ' לז
ד/ז משנת חיים עירובין עמ' קצג {מ"מ}
ד/ז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שע ס"ק ח {חמש חבורות}, ט {מ"מ}
ד/ח אור הישר [כ"מ לעיל פ"א הט"ז, מ"מ לעיל פ"ב ה"ז]
ד/ח אנצי"ת ע' אכסדרה הע' 37, ע' בית שער הע' 39, 51, 52, 53
ד/ח בית שמש
ד/ח ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ג ע"ב ציון ג
ד/ח דברי ירמיהו
ד/ח הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לא ס"ק ב, ה
ד/ח יד פשוטה אהבה עמ' תרעח
ד/ח מראה הפנים עירובין דף נב (ד"ה הנותן וד"ה הדא), נג
ד/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ח עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שע ס"ק ג
ד/ח שו"ת מהרי"ק סי' מח
ד/ח שו"ת רי"ט ווייל או"ח סי' לד
ד/ח שם טוב
ד/ח תועפות ראם (באר) עמ' נג-נד
ד/ט אור הישר [מ"מ לעיל פ"א הט"ז]
ד/ט אור זרוע השלם שבת עמ' תרד
ד/ט אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רמה
ד/ט הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לא ס"ק ב
ד/ט מראה הפנים עירובין דף נב
ד/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ט שו"ת רי"ט ווייל או"ח סי' לד
ד/י בית שמש
ד/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/י שם טוב
ד/יא.
ד/יב אור הישר
ד/יב אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תלב
ד/יב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כו ס"ק יט
ד/יב חסדי דוד ח"ב עמ' רה
ד/יב יחנך בני סי' שע סעיף ח אות ד
ד/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/יב משנת חיים עירובין עמ' קעז
ד/יב עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שע ס"ק כא דף פט, סי' שעא ס"ק יד
ד/יב שו"ע הרב או"ח סי' שעא סעיפים ה-ו
ד/יב שלמי מנחם - עירובין עמ' רלה
ד/יג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' צו
ד/יג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' סב
ד/יג אור הישר [אור הישר ירושלמי עירובין פ"ח ה"ה]
ד/יג אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תנב ס"ק ד-ה, אות תנג, תסא, תסד ס"ק ב
ד/יג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/יג דברי שלמה (אסרף)
ד/יג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לא ס"ק כה
ד/יג יחנך בני סי' שעא סעיף א אות ב
ד/יג ישועות כהן עירובין סי' ט ס"ק כז
ד/יג לב שלם [פנים מאירות ח"ג בשו"ת סי' א, תוספת שבת דף קכב]
ד/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/יג משנת חיים עירובין עמ' קמג, קמו
ד/יג עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שע דף צ-צב, סי' שעא ס"ק א-ב, ה
ד/יג פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' יד, תז
ד/יג שו"ע הרב או"ח סי' שעא ס"א
ד/יג שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' פא הערה 47
ד/יד אור הישר
ד/יד אור זרוע השלם שבת עמ' תרמ
ד/יד איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' תקלה {הניחם לו - לעצמו}
ד/יד אמרי כהן עירובין סי' ז ס"ק ה עמ' צא {אם השוכר יכול למנוע מבעה"ב להניח חפצים}
ד/יד אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות שי עמ' רטז {חכירות יד מדין אורח}
ד/יד בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' נב
ד/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות עמ' רסט {כלי שמלאכתו לאיסור}
ד/יד בית שמש
ד/יד דברי ירמיהו {כ"מ - לא פסק כר"י, לח"מ}
ד/יד הגהות חבר בן חיים [עי' ירושלמי עירובין פ' כיצד ה"ד וקרבן העדה שם] {כ"מ}
ד/יד הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לא ס"ק יא, טו
ד/יד הר המלך ח"ג עמ' קמ
ד/יד להורות נתן - שו"ת ח"ב סי' כב עמ' לב {במשכיר גוי וחפצי מוקצה}
ד/יד מעיני המים
ד/יד מרכבת המשנה מהדו"ק {לח"מ}
ד/יד מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ) {לח"מ}
ד/יד משנת חיים עירובין עמ' קעז {כאורחים}
ד/יד נועם חי"ג עמ' קנד
ד/יד ציוני מהר"נ (בהשמטות)
ד/יד קרית מלך [ירושלמי עירובין פ"ח ה"ד - הלכה כר"י] {כ"מ}
ד/יד שדה הארץ ח"ג דף יב ע"ב {כלי שמלאכתו לאיסור}
ד/יד שלמי מנחם - עירובין עמ' רלו {משכיר, נעשו אורחים}
ד/יד שם טוב
ד/יד שערי חכמה - שב שמעתתא דף נג ע"ד {כ"מ}
ד/טו זכור לאברהם (יפהן) עמ' פ-פא
ד/טו חי' הריצ"ד
ד/טו מראה הפנים עירובין דף נא
ד/טו משנת חיים עירובין עמ' רכ
ד/טו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' ריב, ריד
ד/טו נרות אהרן
ד/טו שאר יוסף ח"ה
ד/טו שו"ע הרב או"ח סי' שעה ס"א
ד/טו תוספות אהרן עירובין דף קח ע"ב
ד/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/טז בית שמש
ד/טז זכור לאברהם (יפהן) עמ' פ-פא
ד/טז חזו"א על הרמב"ם
ד/טז יחנך בני סי' שעה סעיף ב אות א, ד
ד/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/טז משנת חיים עירובין עמ' רכ
ד/טז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' ריב, ריד
ד/טז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שמה
ד/טז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעה ס"ק ו
ד/טז שו"ע הרב או"ח סי' שעה ס"ד
ד/טז תוספות אהרן עירובין דף קז ע"ב, קט ע"ג
ד/יז אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' קפח]
ד/יז אור זרוע השלם שבת עמ' תרלז
ד/יז לב שלם [פנים מאירות (תקצג) ח"ב דף סח ע"א]
ד/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/יז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' ריד
ד/יז ענפי ארז (זי') דף נב ע"ג
ד/יז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעה ס"ק ח
ד/יז שו"ע הרב או"ח סי' שעה ס"ה
ד/יז שם טוב
ד/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/יח ענפי ארז (זי') דף נב ע"ג
ד/יח עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק לז, מ, דף קכ
ד/יח שו"ע הרב או"ח סי' שעה ס"ג
ד/יח שם טוב
ד/יט הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ל ס"ק ח
ד/יט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין עה ע"א]
ד/יט תועפות ראם (באר) עמ' עא, עה
ד/כ הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ל ס"ק ח
ד/כ מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/כ שם טוב
ד/כא בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לט
ד/כא הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ל ס"ק ח
ד/כא עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעד ס"ק א
ד/כא שם טוב
ד/כב אמת ליעקב מועד עמ' רמא
ד/כב אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תטז, תכח ס"ק ה, אות תל ס"ק ג
ד/כב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/כב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' ל ס"ק ח
ד/כב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין עה ע"ב וחי' הריצ"ד ירושלמי עירובין פ"ו ה"י]
ד/כב מראה הפנים עירובין דף מד
ד/כב מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/כב עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפב ס"ק כח דף קפה
ד/כב שם טוב
ד/כב תועפות ראם (באר) עמ' עא
ד/כג אדני היד החזקה
ד/כג אור זרוע השלם שבת עמ' תקל
ד/כג בית שמש [עי' מש"כ בפ"ה ה"א]
ד/כג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין עה ע"א]
ד/כג יחנך בני סי' שעח סעיף א אות א
ד/כג ישועות יעקב מועד עמ' תיא
ד/כג מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/כג עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שסח ס"ק ג, סי' שעח ס"ק א דף קפט, קצב
ד/כג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמו ע"ג-ע"ד
ד/כג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 16
ד/כג שו"ע הרב או"ח סי' שעח ס"ה
ד/כג תועפות ראם (באר) עמ' עד
ד/כד באר מים חיים (נוסינזון) עירובין דף פח
ד/כד בית שמש
ד/כד מעיני המים
ד/כד מראה הפנים עירובין דף נד, נז
ד/כד מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/כד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שמו
ד/כד עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעה ס"ק ב-ג דף קלד-קלז, סי' שעו ס"ק ז
ד/כד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ה הערה 174
ד/כה עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעה ס"ק ב דף קלד-קלז
ד/כו מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/כו משנת חיים עירובין עמ' רכג
ד/כו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שמד
ד/כו שם טוב
ד/כו תחומין ח"ד עמ' 223
ד/כז ישועות יעקב מועד עמ' תנג
ד/כז מרכבת המשנה מהדו"ק [עי' תוס' ד"ה לא שנו ופיה"מ לרמב"ם]
ד/כז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעז ס"ק א, ג דף קמז


ה/127 הלכות עירובין פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אהל חיים ח"ד
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ספר הבתים ח"ב עמ' קלו-קמ
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אדני היד החזקה
ה/א אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' קעא]
ה/א אור זרוע השלם שבת עמ' תקצב
ה/א אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תרנג
ה/א בית שמש
ה/א דברי ירמיהו
ה/א הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כג ס"ק יח-כ
ה/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין עא ע"א]
ה/א יחנך בני סי' שסו סעיף ד אות א
ה/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/א משנת המדינה עמ' 43
ה/א נועם חי"ג עמ' קנו
ה/א נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' רלב עמ' תכב
ה/א עולת איש (שו"ב)
ה/א עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעח ס"ק ג דף קנב
ה/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמו ע"ג-ע"ד
ה/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 16
ה/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' ז עמ' כו
ה/א שם יוסף (אליקים)
ה/ב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' צב, צג
ה/ב אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תרל
ה/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ב דברי ירמיהו
ה/ב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף פ ע"ב
ה/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קפו
ה/ב חזו"א או"ח סי' צט ס"ק ד
ה/ב חזו"א על הרמב"ם
ה/ב ידות נדרים השלם עמ' רסב {מ"מ}
ה/ב יחנך בני סי' שסו סעיף ד אות א
ה/ב יפה נוף עמ' לח
ה/ב מראה הפנים עירובין דף נ, ב"ב דף ג
ה/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ב משנה הלכות ח"ח סי' קנא
ה/ב משנת שמחה
ה/ב נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קמב {מ"מ}
ה/ב נועם ח"י עמ' רסג
ה/ב עולת איש (שו"ב)
ה/ב עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפו ס"ק כג
ה/ב שם יוסף (אליקים)
ה/ג בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קסה {מעורב באוצר}
ה/ג חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רצז
ה/ג עולת איש (שו"ב)
ה/ג שם יוסף (אליקים)
ה/ד אור הישר [אור הישר עירובין פא ע"ב]
ה/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ד בית שמש [עי' מש"כ להלן הל' כג]
ה/ד הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף פ ע"ב
ה/ד חי' הריצ"ד
ה/ד ישועות יעקב מועד עמ' תמד {ראב"ד}
ה/ד לב ארי (רביץ) עמ' 20
ה/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רא, רו
ה/ד עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שסח ס"ק ג {ראב"ד}, סי' שעח ס"ק ג
ה/ה אדני היד החזקה
ה/ה אדני נחושת עמ' רעד
ה/ה אוצרות הרמב"ם
ה/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ה באר מים חיים (נוסינזון) עירובין דף פ
ה/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ה בית שערים יו"ד סי' ת
ה/ה דברי ירמיהו
ה/ה הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף פ ע"ב
ה/ה חמדת ישראל ח"ב דף י ע"ג
ה/ה חסדי דוד ח"ב עמ' רי
ה/ה יחנך בני סי' שסז סעיף א אות ד
ה/ה מעיני המים
ה/ה מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' קכד]
ה/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ה משנת חיים עירובין עמ' קמא
ה/ה נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קמב
ה/ה נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רא
ה/ה ס' העתים עמ' 129
ה/ה סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' טז אות יז
ה/ה עולת איש (שו"ב)
ה/ה עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שסז ס"ק ד דף עה, סי' שפב ס"ק יט
ה/ה פרשת המלך
ה/ה קרית מלך
ה/ה שלמי מנחם - עירובין עמ' רמג
ה/ה שם יוסף (אליקים)
ה/ו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' צג
ה/ו אור הישר [אור הישר עירובין פ"ז ה"ז]
ה/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ו בית שמש
ה/ו הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף פ ע"ב
ה/ו חזו"א על הרמב"ם
ה/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד לעיל הל' ד]
ה/ו יחנך בני סי' שסח סעיף א אות ב
ה/ו מראה הפנים עירובין דף מט
ה/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ו מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ה/ו משנת חיים עירובין עמ' ריג, רטו
ה/ו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רה
ה/ו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' טז אות ה
ה/ו עולת איש (שו"ב)
ה/ו עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שסח ס"ק ב דף עז, סי' שפו ס"ק ז
ה/ו שו"ע הרב או"ח סי' שסח ס"ב
ה/ו שם יוסף (אליקים)
ה/ו שפתי ראם דף לד ע"א
ה/ז אור זרוע השלם שבת עמ' תקל
ה/ז בינת נבונים דף פא ע"ב
ה/ז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף פ ע"ב
ה/ז מנחת יהודה (בוים) דף יט ע"ב, כ ע"א {שעה"מ}
ה/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשיא {שער המלך}
ה/ז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רג
ה/ז צבי תפארת סי' נא {שעה"מ}
ה/ז קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' לה, לו
ה/ז שם יוסף (אליקים)
ה/ז תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' לה {שעה"מ}
ה/ח אגודות אזוב מדברי דף קיג ע"ד
ה/ח הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף פ ע"ב
ה/ח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רג
ה/ט הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף פ ע"ב
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ט עולת איש (שו"ב)
ה/י אור זרוע השלם שבת עמ' תקפה
ה/י אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תקעח, תקפג
ה/י בית אהרן (כהן, תשך), בית אברהם דף כא ע"ב-ע"ג
ה/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין סז ע"א]
ה/י מרכבת המשנה מהדו"ק [עי' תוס' ד"ה וישראל ולקמן הט"ז]
ה/י סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' טז אות יז {הגהמ"י אות ט}
ה/י עולת איש (שו"ב)
ה/י עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצ ס"ק ד
ה/י שו"ע הרב או"ח סי' שפט ס"א
ה/י שו"ת הרדב"ז סי' אלף רפד
ה/יא אור זרוע השלם שבת עמ' תקעו
ה/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/יא מראה הפנים עירובין דף לח
ה/יא מרכבת המשנה מהדו"ק [שיעור ד"ט מפורש בדף ס ע"א]
ה/יא עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצב ס"ק י
ה/יא קרית מלך
ה/יב משנת חיים עירובין עמ' קצד
ה/יב עולת איש (שו"ב)
ה/יב שערי דרכים סי' כז אות לח
ה/יג אדני היד החזקה
ה/יג אור הישר [כ"מ לעיל פ"א הי"ט]
ה/יג דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' יג
ה/יג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כט ס"ק יד
ה/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין עא ע"ב]
ה/יג חי' חפץ חיים
ה/יג יצחק ירנן
ה/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/יג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קצא, קצה
ה/יג נרות אהרן
ה/יג עולת איש (שו"ב)
ה/יג עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפז ס"ק א
ה/יג שו"ע הרב או"ח סי' שפז ס"ב
ה/יג שם יוסף (אליקים)
ה/יג שערי דרכים סי' לג אות ח
ה/יד אור הישר [תורת רפאל הל' שבת סי' נד]
ה/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/יד ביתאל ח"א דף קא ע"ג
ה/יד הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כט ס"ק יד, יט
ה/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ירושלמי עירובין פ"ו ה"ח]
ה/יד חי' חפץ חיים
ה/יד יחנך בני דף עא ע"ב אות א ס"ק ה
ה/יד מראה הפנים עירובין דף מג
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/יד עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפו ס"ק א דף קצד, קצז
ה/יד שו"ע הרב או"ח סי' שפז ס"ב
ה/יד שערי דרכים סי' כז אות ה, לה
ה/יד תורת רפאל או"ח ח"ב דף פב ע"ב {ראב"ד}
ה/טו אגודות אזוב מדברי דף קי ע"ב, קיב ע"ד, קיג ע"ד
ה/טו אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שד
ה/טו אור המאיר (שפירא) סי' מב אות ח
ה/טו אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות ר ס"ק ב, ו, אות רכח
ה/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/טו בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' לט
ה/טו בית אהרן (צוקרמן) עמ' כז
ה/טו ברור הלכה שבת קל ע"ב ציון ג
ה/טו דברות משה מועד ח"א עמ' רב {אם עירבו חצירות עם הבתים אין מטלטלין בו וראב"ד}
ה/טו הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כז ס"ק כז {ראב"ד}, לד
ה/טו הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יג ס"ק ז-ח
ה/טו וישאל שאול או"ח סי' נג-נד
ה/טו חזו"א על הרמב"ם
ה/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין עב ע"ב]
ה/טו ישועות יעקב מועד עמ' רפח
ה/טו מעיני המים
ה/טו מצא חן
ה/טו מראה הפנים עירובין דף מג
ה/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/טו מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ה/טו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קצג
ה/טו עולת איש (שו"ב)
ה/טו עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק ו, סי' שפח ס"ק א דף רי
ה/טו פרי אברהם עירובין סי' כה אות א
ה/טו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 16
ה/טו שלמי מנחם - עירובין עמ' רכט
ה/טו שם יוסף (אליקים)
ה/טו שערי דרכים סי' כג אות כב, סי' כז אות ה-ט, יח, סי' לג אות ו
ה/טו שפת אמת על התלמוד ח"א דף פד ע"ב
ה/טז אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תי, תיד-תטו
ה/טז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/טז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' כד ס"ק ז
ה/טז הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יג ס"ק ג
ה/טז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' מז
ה/טז משנת חיים עירובין עמ' קלב
ה/טז נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קפו עמ' שסא
ה/טז שו"ע הרב או"ח סי' שפב ס"א
ה/יז אדני היד החזקה
ה/יז אור הישר [או"ז ח"ב סי' קסח]
ה/יז אור זרוע השלם שבת עמ' תקפה
ה/יז אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תקעז
ה/יז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין סז ע"ב]
ה/יח אור הישר [תורת חיים עירובין דף עד]
ה/יח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין עד ע"ב]
ה/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/יח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קצו
ה/יח עצי אלמוגים סי' שצ דף רטו
ה/יח שו"ע הרב או"ח סי' שצ ס"ב
ה/יח שלמי מנחם - עירובין עמ' רכח
ה/יח תוספות אהרן עירובין דף צא ע"ב
ה/יט דבר שמואל (אבוהב) סי' קנ
ה/יט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין נט ע"א-ע"ב]
ה/יט יפה נוף עמ' לח
ה/יט נרות אהרן
ה/יט עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצב ס"ק א, יב
ה/יט שו"ע הרב או"ח סי' שצב ס"א
ה/יט תשובה מאהבה ח"ב דף כ ע"א
ה/כ אור זרוע השלם שבת עמ' תקסב
ה/כ הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' מ ס"ק יז
ה/כ זיו משנה
ה/כ חזו"א או"ח סי' צה ס"ק יד
ה/כ חזו"א על הרמב"ם
ה/כ חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין נט ע"א-ע"ב]
ה/כ מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' צז
ה/כ נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קסז
ה/כ עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצב ס"ק ג
ה/כא הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' מ ס"ק יז
ה/כא לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 364
ה/כא נועם ח"ו עמ' נב
ה/כא שו"ע הרב או"ח סי' שצב ס"א
ה/כב בית שמש
ה/כב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' מ ס"ק יז
ה/כב זכר שמואל עירובין סי' נט ס"ק ב
ה/כב מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/כב עולת איש (שו"ב)
ה/כב קרית מלך
ה/כג בית שמש
ה/כג גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כב
ה/כג דבר שמואל (אבוהב) סי' קנ
ה/כג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' מ ס"ק יז
ה/כג מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/כג עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצב ס"ק יז דף רכד
ה/כד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/כד הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' מ ס"ק יז, כה
ה/כד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין נט ע"ב]
ה/כד יפה נוף עמ' לח-לט
ה/כד מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/כד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קמט
ה/כד עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצב ס"ק יא {ראב"ד}
ה/כד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רו ע"ג {ראב"ד}
ה/כד שו"ע הרב או"ח סי' שצב ס"ה {ראב"ד}
ה/כד תרומת הדשן שו"ת סי' עד {הגהמ"י אות ד}


ו/128 הלכות עירובין פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אהל חיים ח"ד
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ספר הבתים ח"ב עמ' קמא-קמב
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' צג
ו/א באר מים חיים (נוסינזון) עירובין דף לב
ו/א המעלות לשלמה עמ' רכז
ו/א הרמב"ם כמחנך עמ' 14
ו/א חי' יחיאל דף ה ע"ב
ו/א כך דרכו של תלמוד עמ' 9
ו/א כתבי משה זילברג עמ' 9
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/א עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 62
ו/א פרקי שליחות עמ' 48
ו/א קרית אריאל עמ' מ
ו/א קרית מלך
ו/א שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' נא
ו/א שו"ע הרב או"ח סי' תח ס"א
ו/א שם טוב
ו/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שיד-שטו
ו/ב אמת ליעקב מועד עמ' מא
ו/ב אשר למלך
ו/ב חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' שמ
ו/ב כוכב מיעקב, חלה פ"א ה"ג
ו/ב משנת חיים עירובין, הקדמה ד"ה והנה
ו/ב שאל האיש דף צט ע"ד
ו/ב שערי חכמה - שב שמעתתא דף כג ע"ב {כ"מ}
ו/ג הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ט ס"ק ה
ו/ג לשון למודים או"ח דף סג ע"ב
ו/ג משאת המלך ח"א סי' קכח
ו/ג קרית מלך
ו/ג שם טוב
ו/ג שער המלך ח"א עמ' עד
ו/ג שערי דרכים סי' יח אות ח, יב, סי' יט אות כא
ו/ד אור שמח
ו/ד בינת נבונים דף פא ע"א
ו/ד הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ח ס"ק ג, סי' ט ס"ק יט
ו/ד הר המוריה (אדר"ת) עמ' ח
ו/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 215
ו/ד זכר שמואל עירובין סי' יח ס"ק א, סי' לב ס"ק ב
ו/ד ישועות כהן עירובין סי' יח ס"ק יב
ו/ד כך דרכו של תלמוד עמ' 9
ו/ד כתבי משה זילברג עמ' 9
ו/ד מראה הפנים עירובין דף לז
ו/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ד משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' קכח, ח"ב עמ' קסד
ו/ד עץ החיים (קלוגר) עמ' שמא
ו/ד שערי דרכים סי' יח אות ח, יב
ו/ד תחומין ח"ה עמ' 41
ו/ה אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' צז
ו/ה דרש אברהם ח"ב דף נה ע"ג
ו/ה הדר איתמר עמ' כו {לחוץ לתחום}
ו/ה חסדי דוד ח"ב עמ' קצה
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ה משנת חיים עירובין עמ' קכז
ו/ה פני משה (שלז')
ו/ו אגלי טל קוצר סי' נט אות ח
ו/ו אוצרות הרמב"ם
ו/ו אור הישר
ו/ו אור זרוע השלם שבת עמ' תרלא
ו/ו אורח ישראל סי' ו אות ו, מלואים לסי' יט אות ג {מעשה רקח}
ו/ו אמרי כהן עירובין סי' יג ס"ק ג
ו/ו אמת ליעקב מועד עמ' לז-לח {עירב לדבר הרשות עירובו עירוב}, רמא {להקביל פני חברו}
ו/ו בינת נבונים דף פ ע"א
ו/ו בית אהרן וישראל גל' סג עמ' יא {מערבין לצורך עצמו}
ו/ו דבר שמואל (אבוהב) סי' נז
ו/ו דברי יחזקאל (מישור) עמ' קיג {מ"מ}
ו/ו דרך המלך (רבי)
ו/ו דרש אברהם ח"ב דף נה ע"ג
ו/ו הליכות יצחק עירובין עמ' קמב
ו/ו הלכה רבה ח"ב עמ' 238
ו/ו המעלות לשלמה עמ' רכז
ו/ו זרעו של אברהם ח"ב {לדבר הרשות ה"ז עירוב}
ו/ו חי' הריצ"ד
ו/ו חי' חפץ חיים
ו/ו חשבונות של מצוה עמ' סב-סג {מ"מ}
ו/ו יצחק ירנן
ו/ו כבוד חכמים (הורוויץ) דף ט ע"ד, יח ע"ג
ו/ו מאור ישראל
ו/ו מאורי שערים עמ' שנג
ו/ו מחנה דוד (בונאן) דף לד ע"א-ע"ג
ו/ו מילי דמרדכי
ו/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף יב ע"א
ו/ו מעליות ח"ט עמ' 36-43
ו/ו משאת המלך (אדרי)
ו/ו משנת חיים עירובין עמ' עו, קיא {מ"מ}, רטו
ו/ו נועם חכ"ד עמ' קסח
ו/ו סופר מהיר ח"ב עמ' מא
ו/ו עטרת טוביה
ו/ו פני משה (שלז')
ו/ו שם טוב
ו/ו שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שנ
ו/ו שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קיג ס"ק ד
ו/ו תוספתא כפשוטה מועד עמ' 423
ו/ו תפארת ציון (קואינקה) עמ' א
ו/ו תרומת הדשן שו"ת סי' עז
ו/ז כך דרכו של תלמוד עמ' 9
ו/ז כתבי משה זילברג עמ' 9
ו/ז מאורי שערים עמ' שנא
ו/ז מחנה דוד (בונאן) דף לד ע"ד
ו/ז עולת איש (שו"ב)
ו/ז שם טוב
ו/ז שם יוסף (אליקים)
ו/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 256
ו/ז שרידי אש ח"ב עמ' תרנה
ו/ח אבן ישראל (פישר)
ו/ח באר מים חיים (נוסינזון) עירובין דף לב
ו/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' כא
ו/ח הדר איתמר עמ' כו {הוא ועירובו במקום אחד}
ו/ח חי' הריצ"ד
ו/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ח מרכה"מ אלפ' [עבודת הגרשוני סי' קד]
ו/ח משאת המלך ח"א סי' קכח
ו/ח משנת חיים עירובין עמ' עו
ו/ח עבודת הגרשוני עמ' שלג
ו/ח פירות מפוזרין עמ' נג, נה
ו/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לט ע"א
ו/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שנו ע"א
ו/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 35
ו/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' ריא
ו/ח שם יוסף (אליקים)
ו/ח שער המלך ח"א עמ' פ
ו/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 258
ו/ט אבן ישראל (פישר) כאן, וח"א עמ' ק
ו/ט אמונת עתיך גל' 121 עמ' 25
ו/ט ברכת כהן (דויטש) שבת עמ' קיב
ו/ט הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עח ע"ב
ו/ט יפה נוף עמ' כה
ו/ט ישועות יעקב מועד עמ' קפד
ו/ט כך דרכו של תלמוד עמ' 9
ו/ט כתבי משה זילברג עמ' 9
ו/ט מטה אהרן הל' יו"ט עמ' סא
ו/ט משאת המלך ח"א סי' קכח
ו/ט משנת חיים עירובין עמ' עו
ו/ט נשאל דוד או"ח עמ' יד
ו/ט עולת איש (שו"ב)
ו/ט פירות מפוזרין עמ' נו
ו/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לט ע"א
ו/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שנו ע"א
ו/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 35
ו/ט שאגת אריה סי' נו
ו/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' מה
ו/ט שדה אלחנן ח"א עמ' קנא {רק במקום מצוה או דוחק}
ו/ט שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קמה
ו/ט שו"ת מהר"י וייל סי' קטו
ו/ט שם יוסף (אליקים)
ו/י אגלי טל קוצר סי' נט אות ח
ו/י אדני היד החזקה
ו/י אור עולם (שניאורסון) עמ' 186 {מ"מ}
ו/י באר דוד שבת ח"ב סי' נג אות ה
ו/י דברי ירמיהו
ו/י הגהות חבר בן חיים
ו/י הר המלך ח"ג עמ' קמ-קמא
ו/י הרמב"ם כמחנך עמ' 211
ו/י חי' הריצ"ד
ו/י חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רמו {מ"מ - קרוב למלאכה גמורה}
ו/י לשון למודים או"ח דף קג ע"ב {לח"מ}
ו/י מראה הפנים עירובין דף כב
ו/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/י מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ו/י משאת המלך (אדרי)
ו/י משנת חיים עירובין עמ' עו, עח
ו/י עולת איש (שו"ב)
ו/י עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצד ס"ק ד
ו/י שם טוב
ו/יא אבודרהם (תשכג) עמ' תי
ו/יא אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' צז
ו/יא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שו
ו/יא בית שמש
ו/יא ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לט אות ו
ו/יא ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שפח
ו/יא דברי יחזקאל (מישור) עמ' קנה, קנז
ו/יא דברי יחזקאל (תרצה) דף נא ע"ב, נב ע"א-ע"ב
ו/יא דרור יקרא עמ' צג
ו/יא הדר איתמר עמ' כז {כאילו לא יצא}
ו/יא הליכות יצחק עירובין עמ' קכח, קמח
ו/יא חזו"א על הרמב"ם
ו/יא חי' חפץ חיים
ו/יא מראה הפנים עירובין דף כב
ו/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/יא משנת חיים עירובין עמ' קכח, קל
ו/יא נודע בשערים (מנד') שער משפט דף ח ע"ג
ו/יא עולת איש (שו"ב)
ו/יא פני משה (שלז')
ו/יא קרית מלך
ו/יא שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקב, שני אלפים (רלז)
ו/יא שי למלך (מלר) עמ' לז
ו/יא שם טוב
ו/יא תוספות אהרן עירובין דף נג ע"ג, נט ע"ב-ע"ד, ס ע"ב, סו ע"א
ו/יב אמת ליעקב מועד עמ' מז {נאכל עירובו ביה"ש}
ו/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יב בית שמש
ו/יב ביתאל ח"א דף קא ע"ב
ו/יב דברי ירמיהו
ו/יב הדר איתמר עמ' כה, כח {נתגלגל}
ו/יב הר המלך ח"ג עמ' קמא
ו/יב יין המשמח סי' קכז ס"ק ו עמ' עח
ו/יב ישועות יעקב נשים עמ' תסד
ו/יב מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' ל-לב, לד-לה
ו/יב מנחת כהן (יוסף חיים) דף קכא
ו/יב נחל איתן
ו/יב עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצג ס"ק ו
ו/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קלט
ו/יב שם יוסף (אליקים)
ו/יב שערי שמואל עמ' קכז
ו/יב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תלד
ו/יב תוספות אהרן עירובין דף קלא ע"ב
ו/יג אגודת אזוב (מרגליות) או"ח דף כב ע"ב, כג ע"א
ו/יג אהל משה (לוין) ח"ב דף נה ע"ג
ו/יג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"א הע' 37, 56 {צ"פ}
ו/יג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 222 {צ"פ}
ו/יג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 163, 205 {צ"פ}
ו/יג אמונת עתיך גל' 123 עמ' 57 {צ"פ}
ו/יג אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ד ד"ה והנה {מ"מ}, בב"ח סי' כה ד"ה אולם, ד"ה והנודע, ד"ה איברא
ו/יג אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כט {מ"מ}
ו/יג אמת ליעקב מועד עמ' לו {מ"מ בשם הרשב"א - חזקת כשרות}, לז {הניח עירוב ביה"ש ונאכל בלילה}, מ-מא {ספק חשיכה אין מערבים}, מב, מד {אמרו לו שנים צא וערב עלינו}, מו {הגהמ"י - א"צ חזקת כשרות}, מח-מט {אמרו לו שנים צא וערב עלינו}, קכג
ו/יג אנצי"ת ע' בין השמשות הע' 156, 159, 161
ו/יג בית אהרן וישראל גל' עב עמ' יח [עי' ידי אליהו דף צו]
ו/יג בית גמליאל ח"א עמ' קכח
ו/יג בית יצחק (חבר) דף נח ע"ג {מ"מ - אין להכניס עצמו לכתחלה לספק}
ו/יג ביתאל ח"א דף קא ע"ב
ו/יג ברור הלכה שבת לד ע"א ציון ד
ו/יג בשבילי הפסח סי' כג אות ז {לכתחלה}
ו/יג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קלו
ו/יג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שנט
ו/יג דברות משה מועד ח"א עמ' ע, עא {ספק חשיכה ספק לא חשיכה אין מערכין עירובי תחומין לכתחלה ומ"מ}
ו/יג דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה צד
ו/יג דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' יח ד"ה ועי' {מ"מ}
ו/יג דברי חיים מקואות עמ' קא {מ"מ}
ו/יג דברי ירמיהו
ו/יג דרך המלך (רפפורט)
ו/יג הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יא ס"ק א
ו/יג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מו
ו/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' מב
ו/יג ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א רב ע"א]
ו/יג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' לו {מ"מ}
ו/יג זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' כו-כז
ו/יג חזקה רבה יו"ד הלכה מה עמ' 209, ח"ג עמ' 139
ו/יג חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' רנח, רס
ו/יג חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קסט
ו/יג חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' צד
ו/יג ידי אליהו דף צו ע"ג
ו/יג יחוה דעת ח"ו עמ' קס
ו/יג ישועות יעקב מועד עמ' קפז
ו/יג לב שלם [ראשון לציון ביצה דף עד ע"א, לשון למודים או"ח דף סג ע"ב]
ו/יג לבושי עז הל' תערובות עמ' תנז, תסא {בין השמשות}
ו/יג לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף ט ע"ג {לכתחלה}
ו/יג מאזני צדק ח"א עמ' פה, צא
ו/יג מגיני שלמה עמ' ד
ו/יג מהרי"ט אלגזי חלה אות יט או"ק ד {צ"פ}
ו/יג מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' ל-לב, לד-לה
ו/יג מנחת כהן (יוסף חיים) דף קכא
ו/יג מעיני המים
ו/יג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רסח
ו/יג מקור ברוך (ערמן) דף ה ע"ד, ו ע"ב
ו/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/יג מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
ו/יג משברי ים חזקה עמ' תס
ו/יג משנת יהודה ח"ב פ"ה ה"ג
ו/יג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' ד {מ"מ}
ו/יג נרות אהרן
ו/יג ס' החיים (קלוגר) עמ' תקנב
ו/יג סופר מהיר ח"ב עמ' מא
ו/יג עולת איש (שו"ב)
ו/יג עטרת טוביה
ו/יג עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצד ס"ק א {מ"מ}
ו/יג פני המלך (שטרן)
ו/יג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קצט ע"א, רד ע"ג-ע"ד, רה ע"ד, שמו ע"ד
ו/יג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 397, 408, וחי' עמ' 16
ו/יג צפנת פענח (וגם השמטות דף נה ע"ב)
ו/יג קהל יהודה - חי' השו"ע דף לה ע"ג, מא, מו ע"א-ע"ד
ו/יג קהלות יעקב עירובין סי' יב
ו/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' מה
ו/יג שו"ע הרב או"ח סי' רסא ס"ב, שו"ת סי' יא ד"ה ואפילו
ו/יג שו"ת אדה"ז סי' יא
ו/יג שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף לה ע"ד
ו/יג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רעט-רפא
ו/יג שם טוב
ו/יג שם יוסף (אליקים)
ו/יג שער המלך ח"ב עמ' רב, שז-שט, שיט, שכב
ו/יג שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ו/יג שערי דרכים סי' יז אות ב
ו/יג שערי שמואל עמ' קכח
ו/יג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רפח, תלד, תצח {מ"מ}, תק, תקב-תקג
ו/יג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ג ע"ג {מ"מ}
ו/יג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' יג {מ"מ}
ו/יג שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' ק
ו/יג שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רנז {מ"מ}
ו/יג שפת אמת על התלמוד ח"א דף מב ע"ב
ו/יג שפתי רננות (מיכלדורף) דף כו ע"א-ע"ב, כז ע"א, כח ע"א {מ"מ - ספק דרבנן}
ו/יג תוספות אהרן עירובין דף נה ע"א וע"ד, קלא ע"ד, קלב ע"א
ו/יג תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' ד
ו/יד אור הישר
ו/יד אמת ליעקב מועד עמ' מז
ו/יד דברי ירמיהו
ו/יד מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' ל-לב, לד-לה
ו/יד משנת יהודה ח"א פ"ב הי"ח
ו/יד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/יד קול דודי ר"ה סי' תקפג
ו/יד תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' ד
ו/טו אבני נזר אהע"ז סי' קמג אות ב
ו/טו אהל משה (לוין) ח"ב דף נה ע"ב
ו/טו אור עולם (בלומנפלד) דף יח ע"ב
ו/טו בית גמליאל ח"א עמ' קכח
ו/טו ביתאל ח"א דף קא ע"ב
ו/טו זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 4
ו/טו חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' צה
ו/טו מגיני שלמה עמ' ד
ו/טו מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' ל-לב, לד-לה
ו/טו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' סה]
ו/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/טו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' ד
ו/טו נחל איתן
ו/טו נתיב אברהם ח"ב עמ' פ
ו/טו ענפי ארז (זי') דף נב ע"ב
ו/טו עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצד ס"ק א דף רכט
ו/טו פני שלמה (גנצפריד) שבת עמ' קכה
ו/טו שולי הגליון עמ' מו
ו/טו שם יוסף (אליקים)
ו/טו שער המלך ח"ב עמ' שז-שח
ו/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 132-133
ו/טז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' סט
ו/טז אהל משה (לוין) ח"ב דף נו ע"א וע"ד {היום קודש ומחר חול}
ו/טז אור עולם (בלומנפלד) דף יח ע"ב
ו/טז אמרי כהן (הולנדר) עמ' רא {מ"מ}
ו/טז אנצי"ת ע' בין השמשות הע' 93 {ר"ח הלוי}
ו/טז אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' קכ {ר"ח הלוי}
ו/טז בירורים ברמב"ם סי' כ
ו/טז בית אהרן וישראל גל' עב עמ' יח [מעתיק את לשון הגמרא]
ו/טז בית גמליאל ח"א עמ' קכב, קכד
ו/טז הר המלך ח"ג עמ' קמא
ו/טז חדושים ובאורים (גרי') נדרים ס"ו ס"ק ו
ו/טז חזו"א על הרמב"ם
ו/טז חי' ר' חיים הלוי דף י
ו/טז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' ריד
ו/טז מלבושי יו"ט ח"ב דיני חזקה סי' ג
ו/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/טז נרות אהרן
ו/טז ס' החיים (קלוגר) עמ' תקנא, תקצ
ו/טז עטרת טוביה
ו/טז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפו ס"ק כה דף רה, סי' שצה דף רלב
ו/טז פניני רבנו יחזקאל עמ' מז
ו/טז קרית מלך
ו/טז שו"ע הרב או"ח סי' שפו ס"ח
ו/טז שירת הים סי' יא אות ח {ר"ח הלוי}
ו/טז שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קלח
ו/טז תרומות חיים סעיף מז אות י
ו/יז אור הישר
ו/יז אורח מישור (קרמניצר) דף מב ע"א
ו/יז אמת ליעקב מועד עמ' רלב
ו/יז אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 183
ו/יז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רנט {מ"מ}
ו/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יז בדרך המלך עמ' קכב
ו/יז בן זקנים (בריל) עמ' 35 {בית קברות}
ו/יז בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' צד, קד {בית הפרס}
ו/יז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שח
ו/יז דברות אליהו ח"ב עמ' סג-סד {אוהל זרוק}
ו/יז זכר שמואל עירובין סי' מו ס"ק א {מ"מ}
ו/יז זכרון בנימין ח"ב עמ' קעה
ו/יז זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' כג
ו/יז חזו"א על הרמב"ם
ו/יז חי' הגר"מ זמבה סי' טז {מללה"נ}
ו/יז חי' הריצ"ד
ו/יז חיים ומלך
ו/יז חלקת יואב קבא דקשייתא סי' סא
ו/יז חסדי דוד ח"ט עמ' עה
ו/יז טעם ודעת הל' טו"מ פ"י טעם ודעת אות סד ובביאוה"ל
ו/יז לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף כד ע"ד
ו/יז מנחת עני (תקמז) דף כד ע"א
ו/יז מראה אש ח"ב עמ' רז-רח
ו/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/יז מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ו/יז משנה הלכות ח"ג סי' קכד
ו/יז משנת יעקב קרבנות עמ' קצח
ו/יז עולת איש (שו"ב)
ו/יז פירות מפוזרין עמ' מח {הגהמ"י}, נב, נד
ו/יז פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' פה
ו/יז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תרפג
ו/יז פתח האהל דף מו ע"ב
ו/יז קול צופיך עמ' תכח
ו/יז קרן הצבי מצוה נב אות ב
ו/יז שו"ת מהרש"ם ח"א סי' סב
ו/יז שם הבדלח עמ' לז
ו/יז שם יוסף (אליקים)
ו/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 111
ו/יז תורת רפאל או"ח ח"ב דף פו ע"ד, פז ע"ב
ו/יח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פה
ו/יח אור הישר [אור הישר ירושלמי עירובין פ"ח ה"א]
ו/יח אנצי"ת ע' אין חבין הע' 54
ו/יח בית שמש [עי' מש"כ בפ"ה הכ"ג]
ו/יח דרך המלך (רפפורט)
ו/יח המשפט העברי עמ' 152
ו/יח הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לט ס"ק א
ו/יח זכות משה (תשסב) עמ' יח
ו/יח זכות משה (תשסו) עמ' יט
ו/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/יח משנת חיים עירובין עמ' קו
ו/יח עולת איש (שו"ב)
ו/יח שם יוסף (אליקים)
ו/יח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 258
ו/יט מראה הפנים עירובין דף נא
ו/יט משנת חיים עירובין עמ' עד
ו/יט נר למאור (רבינוביץ) דף כג ע"ד
ו/יט שם טוב
ו/יט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 258
ו/כ אדני היד החזקה
ו/כ אור הישר [מל"מ הל' שלוחין פ"א ה"ה ד"ה עוד צדדן]
ו/כ איש על העדה (אלאביץ) עמ' 75
ו/כ בד קודש (דאנון)
ו/כ בית אבי ח"ב סי' קנא עמ' רה
ו/כ בית אהרן וישראל גל' לד עמ' סט-ע {נותן מעה לחנווני}, גל' סא עמ' סה
ו/כ בית יעקב (מסקין) סי' לה
ו/כ בית מאיר (תשע) סי' לו ס"י עמ' רנו {מ"מ}
ו/כ ברור הלכה חולין פג ע"א ציון ז פרק ב {מעות לא קונות}
ו/כ דברי ירמיהו כאן, ועל קידושין עמ' עה {מ"מ}
ו/כ דרך המלך (רפפורט)
ו/כ הגהות חבר בן חיים
ו/כ היכל מלך
ו/כ הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף פא ע"ב
ו/כ התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רמו
ו/כ חי' הריצ"ד
ו/כ חק לישראל שליחות עמ' 87 {דברי ירמיהו}, 466
ו/כ להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קסא
ו/כ להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קסג
ו/כ מגידות (תשעג) סי' רה עמ' רפט
ו/כ מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קסב
ו/כ מזכרת עמ' 537
ו/כ מפענח צפונות עמ' 221
ו/כ מראות הצובאות (תשסז) עמ' תלג
ו/כ מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/כ משנה הלכות ח"ז סי' רסד {בנחתום לא קנה}
ו/כ משפט הקנין ח"א עמ' שפה, שפז, שצג
ו/כ נועם ח"ט עמ' שטז, חכ"ג עמ' רל [משנה הלכות ח"ז סי' רסד] {קנין מעות}
ו/כ עולת איש (שו"ב)
ו/כ עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שסט ס"ק א
ו/כ קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רב
ו/כ קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שפ {מ"מ}
ו/כ שבט סופר (תשמו) עמ' קצח
ו/כ שולי הגליון עמ' מו
ו/כ שם טוב
ו/כ שם יוסף (אליקים)
ו/כ שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שסה {מ"מ}
ו/כא אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קכו
ו/כא אדני היד החזקה
ו/כא אור הישר [לח"מ הל' סוכה פ"ו ה"א]
ו/כא אור זרוע השלם שבת עמ' תרלב-תרלג
ו/כא אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק ד
ו/כא בתי כהונה (תצו) בית ועד דף מא ע"א {בן שש}
ו/כא דברי ירמיהו
ו/כא הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לט ס"ק ה
ו/כא הר המלך ח"ה עמ' נא
ו/כא חזו"א או"ח סי' צז ס"ק ז, ט
ו/כא חזו"א על הרמב"ם
ו/כא חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קפח
ו/כא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תיח
ו/כא חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רכב ע"ד, רנב
ו/כא יד משה (אמריליו) דף קסו ע"ד
ו/כא כתר המלך
ו/כא להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קיד ע"א, קטז ע"ב
ו/כא לקוטי סופר ח"ב דף יא ע"ב
ו/כא מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' מט {בן יוצא בעירוב אמו}
ו/כא מנחת חינוך ח"א עמ' קכו
ו/כא מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/כא משנת חיים עירובין עמ' רטז
ו/כא נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רט
ו/כא עולת איש (שו"ב)
ו/כא עמודי הוד סי' צד עמ' שו {בן שש יוצא בעירוב אמו}
ו/כא פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 175
ו/כא שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א קו"א אות א ד"ה והנה
ו/כא שם טוב
ו/כב אור עולם (בלומנפלד) דף כא ע"ד
ו/כב אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' א
ו/כב בית אהרן וישראל גל' יד עמ' עג-עה
ו/כב גבול יהודה (ציר') דף ע ע"ב
ו/כב דרך המלך (רפפורט)
ו/כב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קנא
ו/כב הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ז ס"ק יב, יד
ו/כב חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 6, 23
ו/כב כתר כהונה (כץ) עמ' יא
ו/כב מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיט
ו/כב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מח
ו/כב מראה הפנים מעשרות דף ח, עירובין דף כ
ו/כב מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/כב משנה התלמוד ח"ג דף מה
ו/כב משנת חיים דברים עמ' רנו
ו/כב עולת איש (שו"ב)
ו/כב עטרת טוביה
ו/כב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעא אות א ואילך
ו/כב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' תמט
ו/כב שושנת העמקים (תאומים) עמ' רכז
ו/כב שם מרדכי עמ' 113 {קטן}
ו/כב שמן רקח ח"א דף ו ע"ב
ו/כב שערי שמואל עמ' קיח
ו/כב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תצ, תק
ו/כב תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ה ע"ג
ו/כג אבי עזרי ח"א
ו/כג אבק דרכים דף ה ע"ב
ו/כג אדני היד החזקה
ו/כג אור הישר [לח"מ הל' שאלה פ"ד ה"ט, עי' לקמן פ"ח ה"ז]
ו/כג אוריין תליתאי (תאומים) סי' ב {ערב עלי בתמרים}
ו/כג אות היא לעולם ח"ב דף כז ע"ג, קסג ע"ב {מ"מ}
ו/כג איים בים גיטין סי' לא אות ו
ו/כג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 76
ו/כג אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' לה ד"ה בש"ע, סוגיות סי' ב [ז] ד"ה עיין {ראב"ד ומ"מ}
ו/כג אשר למלך
ו/כג באר מים חיים (נוסינזון) עירובין דף לב
ו/כג בית ארזים - ס' הגליונות
ו/כג בכורי אברהם דף צא ע"א
ו/כג ברור הלכה גיטין סה ע"ב ציון א
ו/כג גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף עא ע"ג-ע"ד
ו/כג דברי ירמיהו
ו/כג דרך עץ החיים (אלגזי) דף ח ע"א, ט ע"ד
ו/כג הגהות חבר בן חיים
ו/כג זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף קמז ע"ד
ו/כג חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 290 {מ"מ}
ו/כג חיבת שמואל סי' קלב-קלג
ו/כג חיים ומלך
ו/כג חק לישראל שליחות עמ' 305-307, 314
ו/כג יד דוד ח"ב דף נג
ו/כג לב שלם [תוספת שבת דף קלט]
ו/כג לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"א
ו/כג מים קדושים, דרושים דף יט ע"ב
ו/כג מנחת יהודה (בוים) דף יח ע"א
ו/כג מרבה חיים סי' ס אות ז
ו/כג מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/כג מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ו/כג משנת חיים עירובין עמ' פ
ו/כג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תכז {אין ברירה}
ו/כג עדות בישראל
ו/כג צור תעודה דף ריב ע"ד
ו/כג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעא אות ז ואילך
ו/כג קרית מלך
ו/כג שם טוב
ו/כג שם יוסף (אליקים)
ו/כג שמן הטוב (תשפ) עמ' קנח
ו/כג שער המלך כאן, ח"א עמ' עח
ו/כג תפארת ציון (קואינקה) עמ' קמט {מ"מ - כרבא שהוא בתרא}
ו/כג תשובות ר"י אלחנן עמ' קצג
ו/כד אור עולם (בלומנפלד) דף יג ע"ד, יד ע"א {ראב"ד}
ו/כד אמרי כהן (הולנדר) עמ' ר, רב {ראב"ד ומ"מ}
ו/כד ארץ הצבי (שכטר) עמ' כט
ו/כד אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' יד {ברכה}
ו/כד בינת נבונים דף כג ע"א
ו/כד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תנו
ו/כד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תצח הערה ב
ו/כד גינת ראובן תרומות עמ' תתרנג, תתרסט {ברכה}
ו/כד דברי יחזקאל (מישור) עמ' קכח
ו/כד דברי יחזקאל (תרצה) דף מב ע"א {ראב"ד}, מד ע"ד {מגדל עז}
ו/כד המנהיג עמ' תקט
ו/כד הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יא ס"ק לב
ו/כד זבחי תרועה סי' כט אות ד
ו/כד זמנים למלך
ו/כד חזון לימים ח"ב עמ' רמה
ו/כד לב שלם [ידי אליהו דף ה ע"ד]
ו/כד מאור ישראל
ו/כד מאורי שערים עמ' שנב
ו/כד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רלז {ראב"ד}
ו/כד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קצד
ו/כד מסורה ח"ב עמ' ה
ו/כד מקור הברכה (מרגליות) עמ' לב
ו/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/כד מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ו/כד משנה הלכות ח"ח סי' קמב-קמג
ו/כד משנת חיים ויקרא עמ' תלד
ו/כד משנת חיים מנחות עמ' תצא
ו/כד משנת חיים עירובין, הקדמה ד"ה והנה, ד"ה ובזה, ועמ' קיב, ריח
ו/כד נועם ח"ה עמ' קט
ו/כד נתיב מאיר
ו/כד נתן פריו חולין עמ' מח
ו/כד ס' העתים, הקדמה עמ' 7 (בספרות רומיות)
ו/כד ס' הפרדס לרש"י עמ' שסו
ו/כד עולת איש (שו"ב)
ו/כד עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצה ס"ק ב
ו/כד פתחי נדה (פוטאש) עמ' רנג {מ"מ}
ו/כד ראש יוסף (כולל) א עמ' נג
ו/כד שו"ע הרב פסקי הסידור עירובי תחומין
ו/כד שם טוב
ו/כד שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קיג ס"ק ב
ו/כד שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 116
ו/כד תורת רפאל או"ח ח"ב דף פג ע"ב
ו/כד תפארת ציון (קואינקה) עמ' קיח
ו/כד תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קה


ז/129 הלכות עירובין פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ אהל חיים ח"ד
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' קמג
ז/רה"פ עולת איש (שו"ב)
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אדני היד החזקה
ז/א דברי ירמיהו
ז/א המעלות לשלמה עמ' רכז
ז/א הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יא ס"ק לב
ז/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/א משנת חיים עירובין עמ' קיא, קטז
ז/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 27
ז/א שם טוב
ז/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 255
ז/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' סב
ז/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' קלד
ז/ב דברי יחזקאל (תרצה) דף מד ע"ב
ז/ב המעלות לשלמה עמ' רכח
ז/ב הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יא ס"ק מא
ז/ב חזו"א על הרמב"ם
ז/ב חי' חפץ חיים
ז/ב מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' כט
ז/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ב משנת חיים עירובין עמ' קז, קטז
ז/ב שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' קלח
ז/ב שלמי מנחם - עירובין עמ' רא
ז/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 255
ז/ג אבן ישראל (פישר)
ז/ג אדני היד החזקה
ז/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' קלא, קנה {ראב"ד}
ז/ג דינא דחיי ח"ב דף צט ע"ד
ז/ג דרור יקרא עמ' קב
ז/ג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' לד
ז/ג הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יא ס"ק יח, כא, מא
ז/ג מראה הפנים עירובין דף כט
ז/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ג משנת חיים עירובין עמ' קז, קט, קכז, קל
ז/ג נתיבות אורה עירובין סי' עה
ז/ג קרית מלך
ז/ג שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' קלח
ז/ג שו"ת הרשב"א מכ"י סי' לב {ראב"ד}
ז/ג שולי הגליון עמ' מו
ז/ג שלמי מנחם - עירובין עמ' רג, רט
ז/ג שערי דרכים סי' כא אות א
ז/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 255
ז/ג תוספות אהרן עירובין דף סז ע"ד {ראב"ד}
ז/ג תוספתא כפשוטה מועד עמ' 356
ז/ד אדני היד החזקה
ז/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 76
ז/ד בני בנים ח"א עמ' סח
ז/ד בני בנים ח"א עמ' סח {מ"מ}
ז/ד גליונות אבני נזר
ז/ד הליכות יצחק עירובין עמ' קמח
ז/ד הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ט ס"ק יט, סי' יא ס"ק ל {מ"מ}
ז/ד חי' הריצ"ד
ז/ד חסדי דוד ח"ב עמ' קפב
ז/ד מראה הפנים עירובין דף כח
ז/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ד קרית אריאל עמ' לג {מ"מ}, נח {מ"מ}
ז/ד שם טוב
ז/ד תוספות אהרן עירובין דף סב ע"ג
ז/ד תיבת גומא (זלזניק) עמ' נח
ז/ה אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' ל
ז/ה אוריתא טו עמ' קב
ז/ה אפיקי מגינים קידושין סי' מט
ז/ה בכורי אליהו עמ' כה
ז/ה ברור הלכה קדושין נ ע"ב ציון ו
ז/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' קלא {ראב"ד}, קנה-קנו
ז/ה דברי יחזקאל (תרצה) דף נא ע"ב וע"ד
ז/ה דברי ירמיהו
ז/ה דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 879
ז/ה הליכות יצחק עירובין עמ' קנ
ז/ה הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יא ס"ק ד, יח, כ-כב
ז/ה הרמב"ם והלכותיו
ז/ה זכר שמואל עירובין סי' מה ס"ק א
ז/ה חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רב
ז/ה מראה אש ח"ב עמ' רז
ז/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ה מרכה"מ אלפ'
ז/ה משנת חיים עירובין עמ' קט, קיא
ז/ה נתיבות אורה עירובין סי' עה
ז/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקמא
ז/ה ס' העתים, הקדמה עמ' 7 (בספרות רומיות)
ז/ה ענפי ארז (זי') דף נב ע"ב
ז/ה שו"ת הרשב"א מכ"י סי' לב
ז/ה שי למלך (מלר) עמ' מב
ז/ה שלמי מנחם - עירובין עמ' רד, רט
ז/ה שערי דרכים סי' כא אות א, ג, יט
ז/ה תוספות אהרן עירובין דף סב ע"א, סו ע"ב-ע"ג
ז/ו אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' ל
ז/ו ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' מ אות א
ז/ו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שצא
ז/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שח
ז/ו דברי יחזקאל (מישור) עמ' קנז
ז/ו דברי יחזקאל (תרצה) דף נב ע"א
ז/ו הליכות יצחק עירובין עמ' קמז
ז/ו משנת חיים עירובין עמ' קיא
ז/ו שערי דרכים סי' כא אות ג, יט
ז/ז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קב
ז/ז אור הישר [או"ז ח"ב סי' קנה, אור הישר ירושלמי עירובין פ"ד ה"ז]
ז/ז אור זרוע השלם שבת עמ' תקלז
ז/ז דברי יחזקאל (מישור) עמ' קלח
ז/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף מה ע"ג
ז/ז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רב
ז/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תלג {שער המלך}
ז/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ח אור הישר [אור הישר ירושלמי עירובין פ"ד ה"ט]
ז/ח אות היא לעולם ח"א דף ק ע"ג
ז/ח המעלות לשלמה עמ' רכח {מ"מ}
ז/ח הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יא ס"ק לב, מב
ז/ח חזו"א על הרמב"ם
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ח משנת חיים עירובין עמ' קיד, קטז
ז/ח פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' רפד
ז/ט אור הישר [חצי יהונתן עירובין קג ע"א]
ז/ט גור אריה (צרמון)
ז/ט דרור יקרא עמ' קב
ז/ט המעלות לשלמה עמ' רכח
ז/ט הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יא ס"ק לב-לג, מב
ז/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ט משנת חיים עירובין עמ' קטו, קטז
ז/ט ס' העתים עמ' 76
ז/ט שם טוב
ז/י אוצרות הרמב"ם
ז/י המעלות לשלמה עמ' רכח


ח/130 הלכות עירובין פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אהל חיים ח"ד
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' קמג
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קב
ח/א אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' א ד"ה ובזה
ח/א בכורי אליהו עמ' כח
ח/א הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יא ס"ק יא
ח/א זכר שמואל עירובין סי' מה ס"ק א
ח/א חזו"א על הרמב"ם
ח/א חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' שו
ח/א מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' כט
ח/א שם טוב
ח/א שערי דרכים סי' כא אות ו
ח/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 259
ח/ב הליכות יצחק עירובין עמ' קכו
ח/ב מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' כט
ח/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' צו
ח/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רסה
ח/ג אור הישר [או"ז ח"ב סי' קלח]
ח/ג אור זרוע השלם שבת עמ' תעה
ח/ג אור עולם (בלומנפלד) דף טז ע"ד
ח/ג אנצי"ת ע' ברירה הע' 28, 53
ח/ג בינת נבונים דף סט ע"ב
ח/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' קנז
ח/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף נב ע"א
ח/ג דודאי משה עמ' סא
ח/ג ויוסף שאול דף עב ע"ג
ח/ג לב שלם [דינא דחיי ח"ב דף צט ע"ד]
ח/ג מעדני מלך (תשמח) עמ' רלח
ח/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' קצו
ח/ג משנת חיים עירובין עמ' פ
ח/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיא ע"א {בדרבנן יש ברירה}
ח/ג נתיב מאיר
ח/ג סופר המלך
ח/ג עולת חודש ח"ג מאמר רפה
ח/ג פרי עץ חיים (אביגדור)
ח/ג קרבן אליצור דף קפא ע"ג
ח/ג קרית מלך
ח/ג שמועות דוד עמ' כ {משמע שמערבים גם לממון}
ח/ג שער המלך ח"א עמ' עז
ח/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 259
ח/ג תורת רפאל ח"ג עמ' כה
ח/ד אב"י יושב אהל עמ' 128
ח/ד אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לה אות ד
ח/ד איש מבין ח"א דף צט ע"ב {מ"מ}
ח/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' לא
ח/ד אמת ליעקב מועד עמ' רלה {יו"ט ויוה"כ}
ח/ד ארץ יהודה
ח/ד בציר אליעזר ח"ב דף יב ע"ד {אין הלכה כרפרם}
ח/ד ברור הלכה ביצה יב ע"א ציון ג
ח/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קעו
ח/ד דברי ירמיהו
ח/ד דובר ישרים פסח עמ' מא
ח/ד חנא וחסדא ח"א דף עט ע"ב
ח/ד טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 472
ח/ד כתר המלך
ח/ד לב איש עמ' ק
ח/ד מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' ק
ח/ד מילי דמרדכי
ח/ד מכתב לחזקיהו דף לה ע"ג
ח/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תצ
ח/ד מנחת עני (תקמז) דף ט ע"ג {תחומין ביו"ט דאורייתא}
ח/ד מרחשת ח"א סי' יב אות א
ח/ד מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ח/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' יג עמ' יח
ח/ד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קנו {מ"מ}
ח/ד נחל איתן
ח/ד קהל יהודה חי' ביצה דף יא ע"א וע"ג, יג ע"א, יד ע"א {מ"מ}
ח/ד קרית אריאל עמ' יא
ח/ד רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"א ה"ד הע' 6
ח/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שכב
ח/ד שמן רקח ח"א דף כד ע"ב
ח/ה אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' נח
ח/ה אבני נזר או"ח סי' תנא אות יד
ח/ה אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קצח
ח/ה אור זרוע השלם שבת עמ' תפה
ח/ה בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קמח
ח/ה בדבר מלך חי"ג עמ' רנב
ח/ה בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקמד
ח/ה ברור הלכה ביצה ד ע"א ציון ו
ח/ה דברי ירמיהו
ח/ה הגהות רימ"א
ח/ה העמק שאלה ח"א שאלתא ט אות ד
ח/ה הררי קדם (תשס) עמ' סג
ח/ה חי' הריצ"ד
ח/ה מראה הנוגה [קהל יאודה חי' ביצה דף ד ע"ב-ע"ג]
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ה מרכה"מ אלפ'
ח/ה משנת חיים עירובין עמ' עו
ח/ה נחל איתן
ח/ה ציץ הקודש ח"א דף סד ע"א
ח/ה קרית מלך
ח/ה קרן פני משה ח"ב
ח/ה שם טוב
ח/ה שמחתי באומרים לי עמ' לו-לח
ח/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 260
ח/ה תרומת הדשן פסקים סי' קצה
ח/ו אבני נזר או"ח סי' לד אות יג
ח/ו הר המלך ח"ג עמ' קמא
ח/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ו קרית מלך
ח/ז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רסה
ח/ז אמונת עתיך גל' 108 עמ' 73 {ברירה}
ח/ז אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ב [ז] ד"ה עיין {שעה"מ}
ח/ז אמרי בינה (אש) דף קכט ע"ג {יש ברירה בדרבנן}
ח/ז אנצי"ת ע' ברירה הע' 26 {שעה"מ}, 53, 58 {שעה"מ}, 126 {שעה"מ}
ח/ז בינת נבונים דף סט ע"ב
ח/ז בית יעקב (מסקין) סי' טז, כו
ח/ז בית שערים או"ח סי' רסה {בדרבנן יש ברירה}
ח/ז ברור הלכה ביצה לח ע"א ציון א
ח/ז ברור הלכה נדרים מה ע"ב ציון א פסקה א {בריירה בדרבנן ולא בדאורייתא}
ח/ז דברי אברהם (מנדלסון) דף נח ע"א {ברירה}
ח/ז דברי אהרן עמ' ג {שעה"מ}
ח/ז ויוסף שאול דף נה ע"ג
ח/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קמד
ח/ז טהור רעיונים דף כד ע"ג
ח/ז מטה אפרים ח"ב
ח/ז מנוחת אשר ח"א דף ו ע"ב {יש ברירה בדרבנן}
ח/ז מנחת יהודה (בוים) דף יא ע"ג, יג ע"ג, יח ע"א-ע"ב {שעה"מ}
ח/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' צו, תרצט
ח/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' רלח, רמו, רמח, רנא, רנו-רנז
ח/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ז משה מבחוריו דף כג ע"א {אין ברירה בדאורייתא}
ח/ז משנת חיים עירובין עמ' פ
ח/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ז אות א
ח/ז ערך שי חו"מ סי' קצה סעיף ב {שעה"מ}
ח/ז פורת יוסף (שלופר) דף א ע"ב
ח/ז פני המלך (שטרן)
ח/ז קרבן אליצור דף קפא ע"ג
ח/ז קרית מלך
ח/ז ראשי בשמים (רבין) עמ' כח, לט, עד
ח/ז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קיב ע"א
ח/ז שובע שמחות עמ' קא {שעה"מ}
ח/ז שם טוב
ח/ז שמן הטוב (תשפ) עמ' רפח, שיט, שכח, של {שעה"מ}
ח/ז שער המלך
ח/ז שער המלך ח"א עמ' עז, תקמ
ח/ח אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' נח, סב
ח/ח אגרות הגרי"ד עמ' נא
ח/ח בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קיא, קמח
ח/ח בדבר מלך חי"ג עמ' יד, כח, רנב
ח/ח בית אהרן וישראל גל' סח עמ' קכ-קכא
ח/ח בית שערים יו"ד סי' ת
ח/ח בנין אב (שולמן) סי' יח אות ו
ח/ח ברקאי ח"ג עמ' 246, 247
ח/ח גדולי שמואל ביצה דף ד
ח/ח דברי אהרן עמ' ו {ר"ה}, קכא
ח/ח דברי ירמיהו
ח/ח דור דורים עמ' סו
ח/ח הר המלך ח"ג עמ' קמב
ח/ח הררי קדם (תשס) עמ' סט
ח/ח זכרון הרב עמ' 37 {שני ימי ר"ה קדושה אחת גם לקולא}, 231-232 {שתי קדושות}
ח/ח חזון לימים ח"א עמ' רמד
ח/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צח עמ' שכח
ח/ח יוסף את אחיו עמ' צד {הגהמ"י - איכלת העירוב מיד}
ח/ח ישועות יעקב מועד עמ' תא, תתקמו {ראב"ד}
ח/ח כתבי מהר"ם איררה עמ' שעט
ח/ח מועדים וזמנים ח"ז סי' קלג
ח/ח מוריה גל' קנד עמ' לו-לז {ראב"ד}
ח/ח מטה אהרן הל' יו"ט עמ' צט-ק
ח/ח מטה אהרן ר"ה עמ' קמז, קמט
ח/ח מעיני המים
ח/ח מקודש החודש עמ' רלב
ח/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ח מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ח/ח עץ החיים (קלוגר) עמ' שמט
ח/ח פאת ים (מאיו) דף ה ע"ג
ח/ח פאת ים (מאיו) דף י ע"א
ח/ח פני שלמה (גנצפריד) עירובין עמ' קצב
ח/ח קהל יהודה חי' ביצה דף ד ע"ב-ע"ג
ח/ח שו"ע הרב או"ח סי' תקא קו"א אות ב
ח/ח שלמי יוסף ר"ה עמ' תמח, תנ
ח/ח שם טוב
ח/ח שמחתי באומרים לי עמ' לו-לז, מא-מב
ח/ח שער המלך
ח/ט אבני נזר או"ח סי' שצה אות ל, סי' תנא אות יד
ח/ט בדבר מלך חי"ג עמ' יד, כט
ח/ט דברי אהרן עמ' ו {נאכל עירובו}
ח/ט דור דורים עמ' סו
ח/ט חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' שכה {מ"מ}
ח/ט מחשבת חיים או"ח עמ' שמח
ח/ט מטה אהרן הל' יו"ט עמ' כה
ח/ט מטה אהרן ר"ה עמ' קמז, קמט
ח/ט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' מח]
ח/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קנד, קנח
ח/ט עץ החיים (קלוגר) עמ' רפט {מ"מ}
ח/ט צבא אהרן - ע"פ שחל בשבת עמ' כא {מ"מ}
ח/י אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' נח
ח/י אוצרות הרמב"ם
ח/י אור השמש (פולייב) עמ' 288
ח/י אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק לו
ח/י אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק עז
ח/י איים בים מועד סי' ט אות ה {שבת ויום כיפור קדושה אחת}
ח/י ארץ הצבי (שכטר) עמ' עו
ח/י בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קיב
ח/י בית אהרן וישראל גל' עב עמ' יח [עי' מש"כ הל' שבת ספ"ה]
ח/י בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' טו, נ
ח/י בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' לב, ע
ח/י בריכת ירושלים עמ' יח, מח
ח/י בשבילי השביתה החדש סי' י הערה ה
ח/י דברות משה ביצה עמ' יג, רצג, תק, תקד
ח/י דברי ירמיהו
ח/י זבחי תרועה סי' כב אות ד
ח/י זכר שמואל עירובין סי' יז ס"ק ב
ח/י זכרון הרב עמ' 231 {קדושה אחת הם}, 297-298
ח/י זכרון סופרים {מ"מ - הטעם שכיון שכל שאסור בשבת וכו' עיין הגהות רעק"א או"ח סימן רמ"ו דייק מזה דגם שביתת בהמה ומחמר שייך ביוכ"פ ובכל יו"ט, ובסוף סימן תקפו דייק מכאן לענין תחומין דגם ביו"ט אסור מה"ת י"ב מיל כמו בשבת]
ח/י חזון לימים ח"א עמ' רמו
ח/י חי' הגאון אדר"ת עמ' קצט
ח/י חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"א סי' לג אות ח
ח/י חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ל
ח/י חמדת ימים עמ' רמב
ח/י חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שנו, שעא
ח/י חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רלח-רלט
ח/י חשבונות של מצוה עמ' תכז
ח/י טל אורות (ר' שאול) עמ' קלה
ח/י ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רלא {יוה"כ שחל בשבת}
ח/י ישועות יעקב מועד עמ' שנט
ח/י לב שלם [תוי"ט מנחות פי"א מ"ז ומ"ט]
ח/י מגיד הרקיע ח"ב פי"ז, ח"ג פ"ז ה"א (1)
ח/י מטה אהרן ר"ה עמ' קמז, קמט
ח/י מעט צרי
ח/י מפניני הרב עמ' קעד
ח/י מקודש החודש עמ' קלז-קלח
ח/י מראה אש ח"ב עמ' קנח
ח/י מראות הים עמ' יא-יג
ח/י מרגליות הים סנהדרין יג ע"א אות ג
ח/י מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ח/י משנת יהודה עמ' רצג
ח/י צבא אהרן ירח האיתנים עמ' צא {קדושה אחת}
ח/י שלמי יוסף ר"ה עמ' רט
ח/י שם טוב
ח/י שמחתי באומרים לי עמ' לד-מו
ח/י שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קנא
ח/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 260
ח/י תאריך ישראל סי' ו אות ד
ח/י תועפות ראם (באר) עמ' קצח
ח/י תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רג
ח/י תשובה מיראה (תשסו) עמ' ו
ח/יא אדני היד החזקה
ח/יא דברי אהרן עמ' ו {עירב לרוח אחרת}
ח/יא זית רענן ח"א עמ' קז, קצג, ח"ב עמ' עא {מ"מ}
ח/יב הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ט ס"ק יד
ח/יב לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"ב
ח/יג הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ט ס"ק יד
ח/יד אור זרוע השלם שבת עמ' תפד
ח/יד בית אפרים או"ח (תרמד) דף צ ע"א
ח/יד ברור הלכה ביצה טז ע"ב ציון ז, יז ע"א ציון ו
ח/יד גדולי שמואל ביצה דף ו, יז {או"ש}
ח/יד דברי ירמיהו
ח/יד מילי דמרדכי
ח/יד משנת יעקב
ח/יד נועם חי"ג עמ' קנה
ח/יד עולת איש (שו"ב)
ח/יד קרן פני משה ח"ב
ח/יד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רלב {מערב ומתנה גם בזה"ז}
ח/יד שולי הגליון עמ' מז
ח/יד שמחתי באומרים לי עמ' לח
ח/טו גנזי התורה עמ' 254
ח/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/טו שם טוב
ח/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 233

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US