Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

שביתת עשור

פרק א
פרק ב
פרק גא/131 הלכות שביתת עשור פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אדני היד החזקה
א/רה"פ אהל חיים ח"ד
א/רה"פ בן ידיד
א/רה"פ דברי ירמיהו
א/רה"פ חי' ופירושי מהרי"ק
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרכה"מ אלפ'
א/רה"פ סדר משנה
א/רה"פ ספר הבתים ח"ב עמ' קמד-קמו
א/רה"פ עלי עשור (מילר)
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם המאיר
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אור הישר [אור הישר מו"ק ט ע"א]
א/א אוריתא טז עמ' קעו
א/א אמרי בינה (אש) דף סג ע"ד {מנין המצוות - לשבות ממלאכה}
א/א בדבר מלך ח"ד עמ' לח, ח"ו עמ' רמג
א/א בית אהרן וישראל גל' סב עמ' קטז
א/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קצה
א/א בית פנחס (וולף) עמ' 140, 142
א/א בית שערים או"ח סי' קי {מ"מ}
א/א בעקבי הצאן עמ' עד
א/א בשבילי המועד סי' י אות ה
א/א בשבילי השביתה החדש סי' ב הערה טו
א/א בשבילי השמחה סי' ח אות א {מ"ע לשבות}
א/א גבורות אליהו או"ח סי' קסב אות ו
א/א גור אריה (צרמון)
א/א גור אריה שמות פ' כ הע' 167
א/א גינת ראובן תרומות עמ' תתצה {לשבות מאכילה}
א/א גליונות אבני נזר {כותבת}
א/א דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קלט
א/א דברי אור ח"ד עמ' קסז
א/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצ
א/א דקה מן הדקה דף ד ע"ב
א/א הדרום קובץ יב עמ' 37, קובץ לו עמ' 14
א/א זית רענן ח"א עמ' פט {שעה"מ}
א/א זכרון הרב עמ' 283 {מנין המצוות}, 296 {וכל מלאכה לא תעשו}
א/א זמנים למלך
א/א חי' עזיאל
א/א חי' ר"י נחמיה סי' ח אות ד, סי' קנד אות א, ג
א/א חיים שנים ישלם עמ' ה
א/א חלקת מאיר
א/א חמדת שלמה עמ' קלד {לח"מ}
א/א חקרי זמנים ח"ב עמ' רעח
א/א יד פשוטה מדע עמ' תקנז
א/א ישורון ח"ו עמ' קטו-קטז
א/א לב איש עמ' לח, מג, רה, שעג
א/א לב שלם [ראש יוסף (אישקאפה) ח"א דף קב, לחם יהודה דף כז ע"ב]
א/א לבושי מרדכי או"ח עמ' תז
א/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שנח
א/א לשון למודים או"ח דף קיא ע"ג {לח"מ}
א/א מאמר המלך
א/א מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' כו-כז {לח"מ}
א/א מועדים וזמנים ח"א סי' טז
א/א מחנה יוסף ח"ג עמ' כב
א/א מלכי בקדש (מלכי)
א/א מסורה ח"י עמ' מא
א/א מעיני המים
א/א מרכבת המשנה מהדו"ק
א/א משכן אהרן עמ' מז
א/א משכנות אפרים שבת סי' י אות א {אין בין}
א/א משנת חיים יומא עמ' תקנד, תקנז
א/א משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' נה, רכד
א/א משרת משה (נבר)
א/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ש
א/א ניצני שביעית עמ' 38 {לשבות}
א/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קיא
א/א עבד המלך (תשסט) עמ' רמא
א/א עדת יעקב
א/א עטרת טוביה
א/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' פג {מנין המצוות}
א/א פרי עץ חיים (אביגדור)
א/א קדשי הגבול פי"א דף טו ע"א {איסור אכילה - מסוג שביתה}
א/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תד
א/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 60
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רנב
א/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' ט
א/א שבי ציון סי' כ
א/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שצח {ביטל מ"ע}
א/א שו"ת רשב"ש עמ' תקכח
א/א שיר למעלות גל' ד עמ' 56 {בעשור}
א/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צד, קח, קעה
א/א שלמי יוסף ר"ה עמ' רסז
א/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 314
א/א שם יוסף (אליקים)
א/א שמחתי באומרים לי עמ' מד {אבי עזרי}
א/א שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קנג
א/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' קטז{כל העינוים מהתורה}
א/א תפארת למשה עמ' א
א/ב אב"י יושב אהל עמ' 121, 129
א/ב אביר יעקב (אביגדור) דף עח ע"ג {יש עירוב והוצאה ליוה"כ}
א/ב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קג
א/ב אור הישר ירושלמי שבת פט"ז ה"ג {עירוב והוצאה}
א/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק ב
א/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' לא
א/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' מה סעיף א ד"ה ומו"ר {אבי עזרי}
א/ב בית אהרן וישראל גל' ס עמ' יא-יב, יח
א/ב ברור הלכה מגילה ז ע"ב ציון ז
א/ב ברכת השבת עירובין סי' כה ס"ק ד {אבי עזרי}
א/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' ה אות יג {חילוק מלאכות}
א/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רס {ביוה"כ איכא כרת וקרבן ומרדות}
א/ב דברי ירמיהו {קניבת ירק}
א/ב דברי סופר עמ' מא
א/ב דקה מן הדקה דף נד ע"א {עירוב והוצאה}
א/ב דרך המלך (חוידינסקי)
א/ב דרך המלך (רפפורט)
א/ב דרשות מהר"ם בריסק עמ' קעד
א/ב הדרום ל עמ' 14
א/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' פא {בעשור}
א/ב הר המלך ח"ג עמ' קמב-קמג
א/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רעח
א/ב חי' הריצ"ד
א/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כה
א/ב חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' קלה {אין בין}
א/ב חיי נפש ח"ו עמ' קפב {יש עירוב והוצאה}
א/ב יד המלך (פלומבו) {השמיט ה' עינוים}
א/ב יד ישראל ח"ב {חילוק מלאכות}
א/ב יד פשוטה מדע עמ' תקנז
א/ב יצחק ירנן {עירוב והוצאה, חילוק מלאכות}
א/ב ישורון ח"י עמ' שצו {אבי עזרי}
א/ב לב שלם [לחם יהודה דף כז ע"ג]
א/ב לשון למודים או"ח דף קיא ע"ג {לח"מ}
א/ב מבשר טוב - תיקון המדות עמ' קלח
א/ב מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' לא, לג
א/ב מוריה גל' קפא עמ' עב, עה, עח
א/ב מחנה יוסף ח"ג עמ' כב {מלאכה בשבת שחל ביוה"כ}
א/ב מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' צז
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תצ
א/ב מנחת נתנאל דף כד ע"ד {עירוב והוצאה ליוה"כ}
א/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רסא {לח"מ}, שצ {כ"מ}
א/ב מעט צרי {קבורה, קניבת ירק}
א/ב מעיל שמואל (פלורנטין) {בסקילה}
א/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
א/ב מראה הפנים שבועות דף יד
א/ב מרחשת ח"א סי' יב אות ב
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ב מרכה"מ אלפ' {קניבת ירק}
א/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' סג עמ' צז
א/ב עדת יעקב
א/ב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שכב, שכט {יש עירוב והוצאה ביוה"כ}
א/ב קדשי הגבול פי"א דף טו ע"א {איסור אכילה - מסוג שביתה}
א/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרה, תרח, תריא
א/ב קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' יז {יש עירוב והוצאה ליוה"כ}
א/ב קרית מלך {שאינה מלאכה לטלטל}
א/ב ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף קב ע"ג
א/ב שארית יהודה (בלום) דף ע ע"ג {מה שאסור לטלטל בשבת אסור ביוה"כ}
א/ב שו"ע הרב או"ח סי' תריא ס"ד
א/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צד, קח, קעה, תרסח
א/ב שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תנז
א/ב שמחתי באומרים לי עמ' לו
א/ב שמן רקח ח"א דף כד ע"ב
א/ב שעורי הרב - אבלות עמ' ח
א/ב תשובה מאהבה ח"א סי' כ {עירוב והוצאה}
א/ב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רפא
א/ג אב"י יושב אהל עמ' 134
א/ג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' מה
א/ג אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לב אות ב
א/ג אבני ציון ח"ד עמ' קלג {שעה"מ}
א/ג אגלי טל זורה סי' א אות ז, בורר סי' כד אות ב, מרקד סי' ב אות א
א/ג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק ב
א/ג אוריתא טז עמ' צז
א/ג אמת ליעקב מועד עמ' שפט
א/ג אנצי"ת ע' בורר הע' 118 {מ"מ}
א/ג ארץ יהודה
א/ג אתה יצרת - מלאכות שבת סי' טז {בורר במין אחד}
א/ג באהלה של תורה או"ח סי' לט אות ב, ד {מ"מ}
א/ג באר דוד שבת ח"א סי' כ אות ד, סי' לג אות ז, סי' לה אות ב {מ"מ}
א/ג באר מלך שבת פ"ח הי"ד אות מה
א/ג באר ראי עמ' תעט
א/ג בד קודש (דאנון)
א/ג בדבר מלך חי"ד עמ' שסא
א/ג בית אהרן (קריספין) דף כו ע"ב-ע"ד
א/ג בית אהרן וישראל גל' עא עמ' לח {ר' מנוח}
א/ג בית ישחק
א/ג בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' י {שעה"מ}
א/ג בית פנחס (וולף) עמ' 142
א/ג בן אשר סי' ב הערה ד
א/ג ברור הלכה יומא עג ע"ב ציון ג פרק א {שעה"מ}
א/ג ברור הלכה שבת צה ע"א ציון ג פסקה ג {מ"מ}, קיד ע"ב ציון ד
א/ג ברכי יוסף או"ח סי' שיט ס"ג-ס"ד {מ"מ}
א/ג ברכת השבת מס' שבת סי' ז פ"יח ס"ק ח, סי' ט פ"ב ס"ק א-ב
א/ג בשבילי השביתה החדש סי' ג אות י {שעה"מ}
א/ג בשבילי השמחה סי' ט אות ג {שעה"מ}
א/ג גור אריה (צרמון)
א/ג גן דוד דף לג ע"ד, מא ע"ג
א/ג דברות אליהו ח"א עמ' נג, נח {קניבת ירק}
א/ג דברי שאול ויקרא עמ' קטז
א/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצ {מ"מ}
א/ג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ג ס"ק נה, סז {מ"מ}, פח {מ"מ}, סי' ו ס"ק ז, יב {ר' מנוח}
א/ג הר המוריה (אדר"ת) עמ' רסב {לח"מ, שעה"מ}
א/ג הר המלך ח"ה עמ' נא, ח"ז עמ' שלג
א/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 190, 191
א/ג הררי קדם (תשס) עמ' קג
א/ג התעוררות תשובה
א/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קטו
א/ג זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' נב {שעה"מ}
א/ג זמנים למלך
א/ג חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' יז ס"ק י, יב, טז, שבת סי' יד ס"ק י, יב, טז
א/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שי {שעה"מ}
א/ג חלק לוי עמ' קטו
א/ג חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קג
א/ג חמדת ישראל ח"א דף מט ע"ג-ע"ד
א/ג חק נתן דף רכג ע"ד
א/ג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' רעח
א/ג טל נתן עמ' עח
א/ג טל תחיה ח"א סי' כד אות ב {מ"מ}
א/ג ימין משה
א/ג ישועות כהן שבת סי' קיא ס"ק ג-ד {מ"מ}
א/ג כרם יהושע (ולרשטיין) דף מ ע"ב {מ"מ - שמא יאכל}
א/ג כרם יעקב עמ' קו, קלח
א/ג לב השבת סי' נ אות ד, סי' נו אות כ
א/ג לב שלם [מגילת ספר דף י ע"ב]
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' לט
א/ג להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' מה
א/ג למודי ה' (תקמז) דף צח ע"ד {מ"מ - אתי למיכל}
א/ג מאמר המלך
א/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כז ע"ב-ע"ג {הסרת העלים המעופשות}, כט ע"ב {מ"מ - בורר}
א/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קפד, קצז {מ"מ}
א/ג מבוא למשנה תורה עמ' 103
א/ג מגילת ספר לאוין דף י ע"ב {מ"מ}
א/ג מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' שכג, יו"כ עמ' מג {לח"מ}
א/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' רכב {שעה"מ}
א/ג מחשבת חיים או"ח עמ' רמו, רסג
א/ג מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ד ס"ק כ
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קסא {מ"מ}, ח"ב עמ' קי
א/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ג מעיני המים
א/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' פה {שעה"מ}
א/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ג מראה הנוגה
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ג משאת המלך (אדרי)
א/ג משנת אליעזר (רבינ') עמ' נה
א/ג משנת השמיטה סי' ד הערה ו
א/ג משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' פד-פו
א/ג משנת ראשונים (הירשפלד)
א/ג משרת משה (עטייה)
א/ג נחל איתן
א/ג נחלת בנימין עמ' מד
א/ג נחמד למראה ח"ב דף מה ע"ב {מאמר המלך}
א/ג נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' כה ס"ק א {מ"מ}
א/ג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קכ
א/ג נתיבות שלום (למפרט)
א/ג סידורא דפת עמ' רמט
א/ג עבד המלך (תשא)
א/ג עדת יעקב
א/ג עולת ראיה (וייס) עמ' סה, פב
א/ג עץ החיים (קלוגר) עמ' רעט {שעה"מ}
א/ג עקדת משה ח"א עמ' כה
א/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף יד ע"ג
א/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שמד
א/ג קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' סח {מ"מ}
א/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נז {מ"מ}
א/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור יג אות ט
א/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' צז {מ"מ}
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רכ
א/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פז (להלכה ה) {מ"מ}
א/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' ט
א/ג שביתת השבת מרקד אות לב {מפרדים הרמונים}
א/ג שביתת שבת (לר' צדוק) פ"א עמ' 66
א/ג שו"ע הרב או"ח סי' תריא סעיפים ו, ח
א/ג שושן עדות דף סז
א/ג שלל דוד
א/ג שלמי יוסף נזיר עמ' קסה
א/ג שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קצח, ריח-רכג, רכח-רכט, ח"ג עמ' תעד
א/ג שם ישראל - שו"ת עמ' לו {שעה"מ}
א/ג שער המלך
א/ג שערי זבולון הל' שבת סי' נד אות ח
א/ג שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קלט {שעה"מ}
א/ג שעשועי תורה שבת עמ' רט, רטז
א/ג תבואת יקב (פרידמן) עמ' קיט {אם חל בשבת}
א/ג תורת המלאכות ח"א עמ' קיח אות יב
א/ד אב"י יושב אהל עמ' 87
א/ד אבן ישראל (בוהוש) עמ' קנב
א/ד אור עולם (שניאורסון) עמ' 450
א/ד אורח ישראל סי' כ הערה לה
א/ד אוריתא קובץ יד עמ' קלו, קובץ טז עמ' רסג
א/ד אמת ליעקב מועד עמ' שלט, שמח
א/ד אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' שנט
א/ד באר ראי עמ' רמב
א/ד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קצב
א/ד בדבר מלך ח"ד עמ' מא, ח"ו עמ' ריח, רמג
א/ד בדבר מלך חי"ג עמ' סג
א/ד בדבר מלך חי"ד עמ' שסא
א/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 192
א/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' מה סעיף ג
א/ד בית אהרן (כהן, תשך) דף י ע"ד, סד ע"ד, קיח ע"ב, ובית אב (ענתבי)רהם דף יח ע"א-ע"ד, כ ע"ב
א/ד בית אהרן וישראל גל' נג עמ' כא, גל' נה עמ' לז
א/ד בית הלוי ח"א סי' יג עמ' נז
א/ד בית יצחק (ברטלר) מכות סי' ה אות ו, סי'יז אות ב
א/ד בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רכא
א/ד בית פנחס (וולף) עמ' 142 ,140
א/ד בן יהודה סי' נז
א/ד בעקבי הצאן עמ' עד
א/ד ברור הלכה יומא עג ע"ב ציון ג
א/ד ברכת חיים (ירוחם) דף פ
א/ד ברכת יצחק (פאלער) עמ' קפח
א/ד ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קיא
א/ד ברקאי ח"א עמ' 150
א/ד בשבילי המועד סי' י אות ה
א/ד בשבילי השביתה החדש סי' ב אות יד, הערה טו
א/ד בשבילי השמחה סי' ח אות א {מ"ע לשבות}
א/ד גבורות אליהו או"ח סי' עא, קסב אות ו
א/ד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קלה
א/ד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קכז-קכח
א/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' עה {לשבות}
א/ד גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קעח
א/ד גור אריה שמות פ' לד הע' 44
א/ד דביר הקודש מועדים עמ' קמח-קמט
א/ד דברות אליהו ח"ב עמ' קלה {לשבות מאכילה}
א/ד דברות אליהו ח"ה עמ' לז {לשבות מאכילה}
א/ד דברי אור ח"ד עמ' קסח
א/ד דברי יהודה סי' ד אות ו
א/ד דור דורים עמ' קעה
א/ד הארת ירוחם קדושין ח"ב דף ג ע"ד
א/ד הרמב"ם והלכותיו
א/ד הררי קדם (תשס) עמ' פ
א/ד זאת ליעקב ויקרא עמ' קטז
א/ד זכור זאת ליעקב עמ' קעה
א/ד זכר יצחק (תשן) עמ' רעט
א/ד זכר שמואל עירובין סי' מ ס"ק ב
א/ד זכר שמואל שבת סי' לא לדף לה ע"ב
א/ד זכרון הרב עמ' 283 {לאו ועשה}, 284 {לשבות}, 303 {לאו ועשה}
א/ד זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' עט {לח"מ}
א/ד זמנים למלך
א/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שו
א/ד חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שמח {לח"מ}
א/ד חינוך הבנים למצוות עמ' קצד
א/ד טל חיים (טל) ח"ג עמ' לב
א/ד יחל ישראל (תשנב) עמ' שמט
א/ד ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' לג
א/ד ימי שלמה
א/ד ימין משה
א/ד יסוד ושורש העבודה שער יא פ"י
א/ד ישורון ח"ט עמ' רעב
א/ד כבודה של תורה ח"ג עמ' קא
א/ד לב איש עמ' לח, רה, שעג
א/ד לב שלם [פרי הארץ דף עד ע"א, מעין גנים דף קנז ע"ב, לחם יהודה דף כז ע"ג]
א/ד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' נ {חייב על כל אכילה}
א/ד להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קמה ע"ב, ח"ח עמ' נג
א/ד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קפ
א/ד להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רצו
א/ד למודי ה' (תשפא) עמ' לב
א/ד לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 525
א/ד מאור החיים עמ' נח
א/ד מאור ישראל
א/ד מבוא למשנה תורה עמ' 124
א/ד מועדים וזמנים ח"א סי' נג
א/ד מוריה גל' רכו עמ' פא {אין בסיכה חיוב כרת}
א/ד מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' קג
א/ד מטה אהרן ר"ה עמ' לז, נא, קנד
א/ד מים שאל דף עו ע"ד
א/ד מלואי שלמה עמ' קצד-קצה
א/ד מנחת אלימלך עמ' רעג
א/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' רסה
א/ד מנחת יהודה (בוים) דף קמא ע"ב
א/ד מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 74
א/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קנג
א/ד מסורה חי"ג עמ' יא
א/ד מעין החכמה עמ' קפ-קפא
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ד משברי ים עדל"ת סי' כח ס"ק ב
א/ד משה ידבר (תשעו) עמ' לד {כ"מ}
א/ד משכן אהרן עמ' מז
א/ד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שמד
א/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' עד
א/ד משנת חיים יומא עמ' תקנ, תקנד, תקנה, תקנז, תקסו, תקעא, תקפד-תקפה
א/ד משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קלב
א/ד משנת חיים קדושין עמ' רפא, רפב
א/ד משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' נה
א/ד משק ביתי סי' קסט (עג ע"א) {שם יוסף}
א/ד נהרות איתן ח"א עמ' שנד
א/ד נר דוד ח"ב עמ' עד
א/ד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תקיג
א/ד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמט
א/ד סולם מוצב עמ' נח
א/ד עדת יעקב
א/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' תה
א/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' יט
א/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ט
א/ד עיצומו של יום סי' טו ס"ק ח
א/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קמא
א/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' עט
א/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שסז
א/ד פרי אברהם פסחים סי' סז אות א
א/ד פרשת המלך
א/ד צבי תפארת סי' קב
א/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' לו
א/ד קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקצג, ר"ה-יו"כ עמ' תלד, תנ {לח"מ}, תסג, תע, תשעז
א/ד קובץ השמיטה עמ' תמח
א/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לד
א/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נה
א/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור יג אות ט
א/ד ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף קב ע"ד
א/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רנא {או"ש}
א/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רעו
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רכ
א/ד שבי ציון סי' כ
א/ד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שמד {עשה ול"ת}, שצח {קיים עשה}
א/ד שו"ת הרדב"ז סי' אלף שצז
א/ד שיר למעלות גל' ד עמ' 56 {ביום הכיפורים}
א/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צד, קח, קעה, תט, תיא, תרנח
א/ד שלמי שמחה ח"א עמ' קיז
א/ד שם דרך ויקרא עמ' קנח {הגהמ"י}
א/ד שם דרך פסחים עמ' קמב
א/ד שם יוסף (אליקים)
א/ד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקלא
א/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' נט
א/ד שמחת מרדכי עמ' רפג
א/ד שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' סז, שמט
א/ד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' לא
א/ד שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' קנג
א/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' נט, קצ
א/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' עד, רט
א/ד שערי טהר ח"ב שער ד סי' ה אות א, סי' ו אות ה
א/ד שערי מאיר עמ' מט
א/ד תורת זרעים עמ' נד
א/ד תנובת ציון דף קנב ע"ב
א/ד תפארת למשה עמ' א
א/ד תשובה מאהבה ח"ב דף לט ע"ב
א/ה אב"י יושב אהל עמ' 109, 232, 233
א/ה אבן ישראל (בוהוש) עמ' קנב-קנג, רצו {ה' עינויים דאו'}
א/ה אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קג-קה
א/ה אוצרות הרמב"ם
א/ה אור הישר [מעין החכמה דף עא ע"ב]
א/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' שסט {מפי השמועה}
א/ה אוריתא טז עמ' צז {חמשה עינויים מדאורייתא}, צח {כ"מ}
א/ה אות ציון עמ' קכ {שבת שבתון - על עינוי}
א/ה אז ישיר עמ' לז
א/ה אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' ט ד"ה דעת {שעה"מ}
א/ה אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יא ד"ה ומ"ש
א/ה אמרי בינה (אש) דף נד ע"א {חמשה עינוים מהתורה}
א/ה אמת ליעקב מועד עמ' רעו {שבת שבתון}
א/ה אנצי"ת ע' אסמכתא (א) הע' 82, ע' גזרה הע' 45
א/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קיח
א/ה אשר למלך
א/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' נט-ס
א/ה באר ראי עמ' תעט
א/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף לב ע"ד
א/ה בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קכו
א/ה בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קנח, קסב
א/ה בדבר מלך ח"ד עמ' לח, מא
א/ה בדבר מלך חי"ג עמ' סג
א/ה בדבר מלך חי"ד עמ' שסה, שסח
א/ה בדבר מלך חי"ח עמ' קפא {וכן למדנו מפי השמועה שאסור לרחוץ וכו' שנאמר שבת שבתון לענין אכילה ושבתון לענינים אלו}
א/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 192
א/ה בים דרך עמ' לד {חמשה עינויים מדאורייתא}
א/ה בית אהרן (כהן, תשך) דף קיח ע"א, ובית אברהם דף יח ע"א
א/ה בית אהרן וישראל גל' נה עמ' לז, גל' סא עמ' קלב, גל' סב עמ' קטז, גל' עב עמ' יח
א/ה בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' פט {חמשה עינויים - מדאורייתא}
א/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ה בית יעקב (מסקין) סי' ג
א/ה בית מועד (גטיניו)
א/ה בן אשר ביאורי מקראות אות יב
א/ה בן יהודה סי' קיא
א/ה בני ישראל (קרלי) סי' כה אות יא
א/ה בנין אריאל ח"ב עמ' קא
א/ה ברור הלכה ביצה, גליון הש"ס לרצ"י עמ' ג
א/ה ברור הלכה יומא עג ע"ב ציון ג
א/ה ברכת חיים (ירוחם) דף עח
א/ה ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קיא
א/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קעז
א/ה בשבילי המועד סי' ח אות ה, סי' יא אות א
א/ה בשבילי השביתה החדש סי' ב אות יד, סי' ג אות י
א/ה בשבילי השמחה סי' ט אות ג {חמשה עיניים מהתורה}
א/ה גבורות אליהו או"ח סי' עא
א/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ע, עג-עה
א/ה גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' ר-רא
א/ה גור אריה (צרמון)
א/ה גור אריה שמות פ' לד הע' 44
א/ה דברי אמת (תשעט) עמ' תז {דחמשה עינויים דיוה"כ כולהו מדאורייתא נינהו, ומגיד משנה וכ"מ}
א/ה דברי יהודה סי' ד אות ו
א/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' רלא
א/ה דברי יחזקאל (תרצה) דף עו ע"ג-ע"ד
א/ה דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' מו
א/ה דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' פב
א/ה דור דורים עמ' רמב
א/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצ {כ"מ - מסרו הכתוב לחכמים}
א/ה דרך המלך (רפפורט)
א/ה הר המוריה (אדר"ת) עמ' ריג
א/ה הר המלך ח"ג עמ' קמג, ח"ח עמ' רט-רטז
א/ה הרמב"ם והלכותיו
א/ה הררי קדם (תשס) עמ' קב, קד
א/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' לח
א/ה ויען יצחק עמ' קלט
א/ה זכר יצחק (תשן) עמ' רעט
א/ה זכרון הרב עמ' 284 {השוואת מלאכה ועינוי}, 286 {קניבת ירק}
א/ה זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' עט
א/ה זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' עט {כרת רק על אכילה ושתיה}
א/ה זמנים למלך
א/ה חוקות הדיינים ח"ג עמ' יז {תשמיש}
א/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' יט {חמשה עינויים מדאורייתא}
א/ה חי' יחיאל דף ה ע"ב
א/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שי {מ"מ}
א/ה חמדת ישראל ח"א דף קל ע"ד, קלא ע"א-ע"ב {חמשה עינויים מדאורייתא}
א/ה חמדת שלמה עמ' קכח {ישוב קו' שעה"מ מסוכה כח}
א/ה חפץ יהונתן ויקרא פט"ז פסוק כט {הגהמ"י}
א/ה יד אליהו (בוקובזה) סי' ב אות ו
א/ה יד יהודה (אשכנזי) דף כ ע"ג-ע"ד
א/ה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רמ
א/ה ימי שלמה
א/ה יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ז
א/ה יעלת חן עמ' קט, קלג
א/ה כללי המצוות (תאומים) עמ' קלד
א/ה כפי אהרן (זס') קמא עמ' קמה
א/ה כתב סופר יו"ד סי' קסו ד"ה יקרתו {שער המלך י'}
א/ה כתר המלך
א/ה לב שלם [לחם יהודה דף כח ע"ב, שו"ת ר"י קצבי סי' טו, מעין גנים דף מו ע"א, מוצל מאש ח"ב סי' ה, פרי חדש או"ח תריא ס"א]
א/ה לבושי מרדכי או"ח עמ' צב
א/ה להורות נתן מועדים ח"ב עמ' פח
א/ה לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' צג
א/ה מאמר המלך
א/ה מדה טובה ח"ד עמ' 366
א/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' עז
א/ה מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' כ
א/ה מוריה גל' קז עמ' צז {חמשה עינויים מהתורה}, גל' רכו עמ' פא {אין בסיכה חיוב כרת}
א/ה מלכי הקדש
א/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף לב ע"ב
א/ה מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קצג
א/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תפב
א/ה מנחת שלמה (לוין) עמ' קצד {איסור תשמיש - מפי השמועה}
א/ה מסורה ח"ו עמ' כד, חי"א עמ' כז, חי"ב עמ' סא
א/ה מעלין בקודש גל' ח עמ' 66 {רחיצה - מהתורה}
א/ה מענה אליהו עמ' שא
א/ה מצא חן
א/ה מצוות זמניות עמ' תפ
א/ה מקוה המים עמ' יד {האם חמישה עינויים דאורייתא}
א/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' תסז
א/ה מראה הפנים יומא דף לט
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ה משאת המלך (אדרי)
א/ה משך חכמה ויקרא פט"ז פס' ל
א/ה משנת אליעזר (רבינ') עמ' עא {מכת מרדות}
א/ה משנת חיים יומא עמ' תקנד, תקנז
א/ה משנת יהודה ח"א פי"ח הכ"ג
א/ה נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קסח
א/ה נזר הקדש (קפלן)
א/ה נחל איתן
א/ה נטע שעשועים (שליסל) עמ' סה {שאר עינויים מדאורייתא}
א/ה נר דוד ח"ב עמ' עד
א/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף נא ע"א-ע"ב {חמשה עינויים מדאורייתא}
א/ה נרות אהרן
א/ה נתיב אברהם ח"א עמ' לד
א/ה נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קלג, שמח
א/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תתריג
א/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סז-סח
א/ה סולם מוצב עמ' נו
א/ה עדת יעקב
א/ה עולת ראיה (וייס) עמ' צג, קכ
א/ה עיונים (פאור) עמ' 31
א/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' יט
א/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ט
א/ה עיצומו של יום סי' טו ס"ק ח
א/ה עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קמב, קמז
א/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' פ, פו, ח"ב עמ' תסו
א/ה עקבי ברכה עמ' נח
א/ה עקדת משה ח"א עמ' כח {כ"מ}
א/ה ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' רטו {ואין חייבין כרת וכו' אלא על אכילה ושתייה בלבד}
א/ה פותח יד
א/ה פני המלך (שטרן)
א/ה פרי אברהם פסחים סי' סג אות ב {כ"מ}, סי' סז אות א
א/ה פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 170
א/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סט ע"ב-ע"ג
א/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רצה
א/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשלג
א/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תמט, תנו, תסג, תע, תשעז
א/ה קובץ השמיטה עמ' קפט, תמח
א/ה קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' סח
א/ה קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' עח
א/ה קונטרסי שעורים כתובות עמ' 60
א/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור יג אות ט
א/ה קרן פני משה ח"ב
א/ה רחש לבב עמ' צ, צב {תשמיש המטה מדאורייתא}
א/ה רנת יצחק תענית עמ' רסד
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רכ
א/ה שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' פה
א/ה שארית נתן בנימין עמ' קמא-קמב {חמשה עינויים מהתורה}
א/ה שו"ע הרב או"ח סי' תריא ס"ב
א/ה שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קנד
א/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קסא
א/ה שו"ת רשב"ש עמ' לב, תקיד, תקכח
א/ה שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רסג
א/ה שלל דוד
א/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צו, שפא, תלה, תרמט, תרסח
א/ה שלמי שמחה ח"א עמ' קד, קטז
א/ה שם דרך ויקרא עמ' קנח {הגהמ"י}
א/ה שם יוסף (אליקים)
א/ה שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שמו
א/ה שעורי הרב - תשעה באב עמ' נ
א/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קצ
א/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רט
א/ה שער המלך ח"א עמ' תעב
א/ה שערי מאיר עמ' מט
א/ה תורה לדעת ח"ג עמ' מג, מז
א/ה תורת זרעים (פומרנצ'יק) תרומות פ"ו מ"א עמ' קה
א/ה תורת זרעים עמ' צו
א/ה תורת משה (אלשיך) ויקרא עמ' קפג-קפה
א/ה תפארת אהרן עמ' קל {כ"מ}
א/ה תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיא {חמשה עינוים ביום הכיפורים דאורייתא, למה פריה ורביה נחשב למצות עשה שאין הזמן גרמא}
א/ה תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' פד
א/ה תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ל
א/ו אב"י יושב אהל עמ' 52, 79, 232, 241
א/ו אבן ישראל (בוהוש) עמ' קנג
א/ו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קה, ח"ז עמ' סב
א/ו אבני נזר או"ח סי' תצז אות ד
א/ו אבני ציון ח"ב סי' סג אות ב, סי' עז אות ה
א/ו אדני נחושת עמ' קמב
א/ו אהבת קדומים עמ' רצה {מ"מ}
א/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לא
א/ו אוצרות יהושע עמ' תקיט {לח"מ}
א/ו אור הישר [כ"מ הל' שבת פ"ה ה"ג]
א/ו אור יעקב פסחים דף עב ע"א, ועמ' 144
א/ו אור עולם (בלומנפלד) דף מז ע"ד {תוספת לאכילה ולא למלאכה}
א/ו אוריתא טז עמ' מג
א/ו אמונת עתיך (נאור) עמ' כו {מ"מ}
א/ו אמרי בינה (אש) דף מא ע"ד, מג ע"א-ע"ב {תוספת עינוי מדאורייתא ולא תוספת מלאכה}, מד ע"ד {לח"מ}
א/ו אמרי פנחס (עובדיה) סי' רסא סעיף ב
א/ו אמרי שפר (סגל) עמ' ה, ח
א/ו אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' יד
א/ו אמת ליעקב מועד עמ' קי {תוספת שבת}, רעט, רצח {כך שבות לעינוי}, שמ, שפא {אין דין תוספת לענין מלאכה}
א/ו אמת ליעקב מקרא עמ' יט
א/ו אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' נט {תוספת רק בעינוי}
א/ו ארחות ימים עמ' רכח
א/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכח {מ"מ}
א/ו אשר למלך
א/ו אתחלתא דגאולה (לויטס) עמ' פג-פד
א/ו באר יצחק (גולדשמיד) עמ' קמט
א/ו באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' ה {מ"מ}
א/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנו, שפה {מ"מ}
א/ו בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' שסה {לח"מ}
א/ו בדבר מלך ח"ד עמ' לה, לט, ח"ו עמ' רמג
א/ו בים דרך עמ' כה
א/ו בינה בספרים עמ' א
א/ו בית אבא (גוטווירטה) דף ח ע"ב
א/ו בית אהרן (כהן, תשך) דף סד ע"א-ע"ב, עד ע"ג-ע"ד, עה ע"א, עו ע"א
א/ו בית אהרן וישראל גל' מח עמ' קכז {תוספת יוה"כ}, גל' סו עמ' לג, גל' עה עמ' קד-קה {אין חיוב של תוספת שבת}, קס-קסא {מ"מ - תוספת יוה"כ נלמד מ"ועניתם"}
א/ו בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קלג-קלד, קמא-קמב, קמו {מ"מ - תוספת - רק ביוה"כ}
א/ו בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קטו
א/ו בית פנחס (וולף) עמ' 140
א/ו בכורי אברהם דף מא ע"ג-ע"ד, מב ע"א {מ"מ - תוספת}
א/ו בכורי חיים ח"ד עמ' ו {מ"מ}
א/ו בן מלך - עניינים בש"ס עמ' קנ
א/ו בן מלך - שבת עמ' רי
א/ו בני יוסף (טנוג'י) דף מט ע"א
א/ו בני שלשים עמ' קסח
א/ו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קד
א/ו בעקבי יעקב עמ' קמו
א/ו בציר אליעזר ח"ב דף לב ע"ב-ע"ד {לח"מ}
א/ו בר ריב"א עמ' מה
א/ו ברור הלכה ביצה ל ע"א ציון ד
א/ו ברור הלכה יומא פא ע"ב ציון ד פרק א {לח"מ}, פרק ג {הוספה}
א/ו ברור הלכה ר"ה ט ע"א ציון ב
א/ו ברכת הזמן עמ' צה
א/ו ברכת יצחק (פאלער) עמ' קעג {מ"מ}, קצב
א/ו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' סב
א/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קמ
א/ו ברקאי ח"א עמ' 148
א/ו בשבילי החודש סי' ב ס"ק ב, סי' ג ס"ק ה {מ"מ}
א/ו בשבילי המועד סי' יא אות א, ה, סי' טו אות יא, סי' טז אות ב, סי' יח אות א
א/ו בשבילי השביתה החדש סי' א הערה א {לח"מ}, אות ב, סי' ב אות ט-י, יד, טו {ר' מנוח}, הערה יד {ר' מנוח}, טו, סי' ג אות ט {השמיט "האזרח" לרבות נשים לתוספת}, סי' ד אות ט {צ"פ}, סי' ז אות ה, הערה ו {ר' מנוח}, סי' ח הערה ה {סדר משנה}, סי' יא אות ד {לח"מ}, סי' יג הערה ו {מ"מ}, סי' טו אות א-ב {מ"מ}, הערה ב {ר' מנוח}, ה, סי' טז אות א {מ"מ}, סי' ל אות יא
א/ו בשבילי השמחה החדש סי' יא אות ב
א/ו בשבילי השמחה סי' ו אות א {מ"מ}, סי' י אות ב {תוספת רק לעינוי}
א/ו בשבילי התלמוד ח"א שבת ב ע"א {מ"מ}
א/ו גבורות אליהו או"ח סי' עא אות א
א/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' לח {מ"מ}
א/ו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' עה, ריא
א/ו גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' פה {מ"מ}
א/ו גליונות אבני נזר
א/ו דבר אהרן חו"מ סי' מב אות ג {מ"מ}
א/ו דבר שמואל (אבוהב) סי' לד
א/ו דברות אליהו ח"ב עמ' קלה {דורש תוספת מ"מערב"}
א/ו דברות משה מועד ח"א עמ' תד {שנאמר ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש ומ"מ ולח"מ}
א/ו דברי אמת (תשעט) עמ' תג {מגיד משנה ולח"מ}
א/ו דברים אחדים (קלצקין) עמ' פד {תוספת רק לעינוי ולא למלאכה}
א/ו דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' עז {רמב"ם}, פא {הגהמ"י אות ג}
א/ו דור דורים עמ' קעו
א/ו דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פכ"ו פסוק ה {תוספת מדרבנן}
א/ו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצ {מ"מ}
א/ו דרך ישרה ח"ב עמ' לט
א/ו דרשות מהר"ם בריסק עמ' קמז
א/ו הגהות מוהר"י קרט עמ' לט, קטו {תוספת עינוי}
א/ו הד משה עמ' 19-20 {השמיט תוספת על מלאכה}
א/ו הסתרים באסתר עמ' 352
א/ו העמק דבר ויקרא פכ"ג פסוק לב בהרחב דבר
א/ו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' ל {מ"מ}
א/ו הר המלך ח"ג עמ' קמד, ח"ז עמ' שפו-שפט
א/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 207
א/ו הררי קדם (תשס) עמ' פ
א/ו השבת לקדשו דף לט ע"ב
א/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קסה
א/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שז
א/ו ויאמר יעקב (גרוס) עמ' ז בהגהה {מ"מ}
א/ו ויגד יעקב (תשסח) עמ' קפ {תוספת מדאורייתא רק ביוה"כ}
א/ו זיו משנה
א/ו זכור זאת ליעקב עמ' קעה
א/ו זכור לאברהם (אביגדור)
א/ו זכר שמואל עירובין סי' מ ס"ק ב
א/ו זכר שמואל שבת סי' לא לדף לה ע"ב
א/ו זכרון הרב עמ' 284 {השוואת מלאכה ועינוי}, 285
א/ו זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' כא
א/ו זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' יז {מ"מ ולח"מ}
א/ו זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 185 ,125
א/ו זמנים למלך
א/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קס
א/ו חוות בנימין ח"א עמ' מ
א/ו חזון לימים ח"ב עמ' כה, סה
א/ו חי' בעל שרידי אש עמ' קכד
א/ו חי' הגר"ח החדש עמ' פג {תוספת שבת ויו"ט}
א/ו חי' ירוחם
א/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רלג, שח {רמב"ם}, שיא {קובץ}
א/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שמח {לח"מ}, שסב {לח"מ}, שסג, תקכז
א/ו חיי נפש בראשית ח"ב עמ' צט-ק
א/ו חיי נפש ח"ו עמ' קפב
א/ו חיים ומלך
א/ו חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נא (דף פ ע"ג) {תוספת יוה"כ}
א/ו חמדת ימים עמ' קעה, רכ
א/ו טל חיים (טל) ח"ג עמ' כה, כו {מ"מ}, כז {לח"מ}, כט {לח"מ}, לז {לח"מ}, נא {מ"מ}
א/ו יבול היובלות עמ' 335
א/ו יד בנימין ר"ה עמ' קא-קב {אין תוספת לענין איסור מלאכה}
א/ו יד ישראל ח"א
א/ו יד לגילת עמ' 201
א/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפ, רצט {מ"מ}, ח"ב עמ' נו {מ"מ}, צט {מ"מ}, קיג {מ"מ}, קטו, כרך ב ח"ב עמ' יט {מ"מ}
א/ו יעיר אזן דף סט ע"א
א/ו יקב זאב דף צו ע"א {לח"מ}
א/ו יראה ואהבה עמ' ריד
א/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' ב
א/ו כבוד יו"ט
א/ו כרם מנחם סי' יז
א/ו כתבי מהר"ם איררה עמ' שסו
א/ו לב שלם [דבר שמואל סי' לה, לשון למודים קיא ע"ג, ראש יוסף (אישקפה) דף קב, קד ע"ד]
א/ו להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' מט
א/ו להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' יח {לח"מ}
א/ו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' מד
א/ו למודי ה' (תשפא) עמ' שכה {מ"מ}
א/ו לקוטי סופר ח"ב דף מב ע"ג, מג ע"ב
א/ו מאור למלך פסחים עמ' קסד
א/ו מאיר עיני חכמים ח"א דף קיג ע"ד, קיד ע"א
א/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' עז
א/ו מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' מב
א/ו מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 282
א/ו מועדים וזמנים ח"א סי' טז
א/ו מוריה ב גל' ט (ר"מ יפה), שנה ט גל' יא (ר"מ פיינשטיין)
א/ו מוריה גל' צז עמ' נד, ע {אין תוספת שבת}, גל' קז עמ' מא-מג, נ, נג-נה, נט-ס, גל' קעט עמ' לג, לה-לו, מ-מא, גל' רכו עמ' עז {מ"מ - רמב"ם פוסק כר"ע לענין "בחריש ובקציר תשבות"}, גל' רמא עמ' פו-פח, קי {אין תוספת שבת מדאורייתא}
א/ו מזכרת עמ' 251 {מ"מ - תוספת שבת}
א/ו מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' לט
א/ו מילי דמרדכי
א/ו מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שי
א/ו מכתם לדוד (פרדו) דף לג ע"א {מ"מ}
א/ו מלכי בקדש (מלכי)
א/ו מנהג אשכנז הקדמון עמ' 110
א/ו מנוחת משה דף ב ע"ג {תוספת לענין מלאכה - מדרבנן}
א/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קמד, ח"ב עמ' תפח, תצ
א/ו מנחת יהודה (בוים) דף קמ ע"א {לח"מ} וע"ב-ע"ד {ועניתם}
א/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' צח
א/ו מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פי"א אות ג {מ"מ}
א/ו מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 74, 72, 67
א/ו מעט צרי
א/ו מעין החכמה עמ' ע, קפ {לח"מ}
א/ו מעיני המים
א/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שטו, שיז, שכג
א/ו מקוה המים עמ' יד
א/ו מקום דוד [שיח יצחק יומא דף קמ ע"ג]
א/ו מקראי קדש (תפט) דף עד ע"א
א/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רח
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ו מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' יח אות ב {תוספת שבת דרבנן - נ"מ למחמר}
א/ו מרפא לנפש בראשית עמ' עד {תוספת שבת - מדרבנן}
א/ו משאת המלך (אדרי)
א/ו משך חכמה ויקרא פכ"ג פס' כא, כו
א/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' צד
א/ו משכן אהרן עמ' מה
א/ו משנה הלכות ח"ז סי' לו דף כט ע"א {אין תוספת שבת}
א/ו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רסה-רסו
א/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' סה {מ"מ}
א/ו משנת יהודה ח"א פ"ה ה"כ
א/ו משנת יעבץ שמיטה עמ' יז
א/ו משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' מה, נה, ח"ב עמ' רמא
א/ו משפטי עזיאל ח"א עמ' פב
א/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קסא-קסג
א/ו משרת משה (נבר)
א/ו נהרות איתן ח"א עמ' שנד
א/ו נועם שיח ח"א עמ' רמב
א/ו נחלת בנימין עמ' מט
א/ו ניר לדוד
א/ו נפש הרב עמ' קנה {מגיד משנה}
א/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף מו ע"א-ע"ג
א/ו נתיבות אדם ח"א עמ' עב {מ"מ}, עג, עד {ר' מנוח}
א/ו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תקו
א/ו נתן פריו מכות עמ' עח
א/ו נתן פריו סוכה עמ' קסד
א/ו נתן פריו ערבי פסחים עמ' מד-מה
א/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' ע
א/ו סופר המלך
א/ו ספרי הפרדס ח"א עמ' קכח
א/ו עדת יעקב
א/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' כד
א/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' יג
א/ו עינות מים דף עג, פ ע"ג
א/ו עיצומו של יום סי' טו
א/ו עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קמב, קמז
א/ו עליות משה (תשעו) ח"א עמ' פ, פו, ח"ב עמ' תסו
א/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רז, רכב
א/ו עץ החיים (קלוגר) עמ' שעו
א/ו ערבי נחל (תשנא) ח"ד עמ' סט
א/ו ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' סו
א/ו ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' רטו {שיטתו שאין תוספת מדאורייתא אלא בעינוי ולא במלאכה}
א/ו ערוך השלחן העתיד זרעים סי' יח ס' ב
א/ו פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 73
א/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רמד {אין תוספת שבת דאורייתא}, רמה {תוספת יוה"כ}
א/ו פנים חדשות [מהריב"ל ח"א דף קלז, חי' דינים דף סב]
א/ו פרי יצחק (בלזר) ח"א דף טו ע"א
א/ו פרי יצחק (תשעו) עמ' לד, מב {מל"מ}
א/ו פרפרת משה ח"ב עמ' קל
א/ו פתח דבריך עמ' פו
א/ו צבא אהרן ירח האיתנים עמ' סד, ע
א/ו צורך המועד עמ' קכה {מ"מ}
א/ו קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקצה, ר"ה-יו"כ עמ' שסז, שסט, שפג, תד, תז, תיא, תיד, תלו
א/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' שא {מ"מ}, שג
א/ו קובץ השמיטה עמ' קמה, רד, רו
א/ו קול דודי (תשף)
א/ו קול דודי ר"ה סי' קנ, קס, קסג, קסד
א/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור יג אות ט
א/ו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' יג {מ"מ}, קעא {תוספת דרבנן}
א/ו קרבן אהרן דף רנד ע"ב
א/ו ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף קג ע"א
א/ו ראש יוסף (תאומים) שבת דף סט ע"ב
א/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קמה, ח"ה עמ' תיב
א/ו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' צב
א/ו רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לו
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שנז, שסג
א/ו שארית ישראל (תשעד) דרוש ב עמ' 43 {מ"מ}
א/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' נד אות ג-ד
א/ו שבי ציון סי' כ
א/ו שו"ע הרב או"ח סי' רסא קו"א אות ג, סי' תרח ס"א, סי' תריא ס"א
א/ו שו"ת הרדב"ז סי' אלף תפו, אלף תרלא
א/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נ-נא, קיד
א/ו שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רנא {הגהמ"י}
א/ו שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קב-קג, קה, קיב
א/ו שיר למעלות גל' ד עמ' 48 {מ"מ}, 55, 56
א/ו שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' ד אות א
א/ו שלום בחילך עמ' כ
א/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תסז, תרעה-תרעו
א/ו שלמי יוסף ר"ה עמ' צב, תעח-תעט
א/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' קב
א/ו שנות חיים (קלוגר) עמ' לח
א/ו שעורי הרב - תשעה באב עמ' לה
א/ו שער המלך ח"א עמ' פד {לח"מ}, טעם המלך ח"ב עמ' שמב {מ"מ}
א/ו שערי אורה (ברגמן, תשכט)
א/ו שרשי הים
א/ו תאריך ישראל סי' ח אות לב הערה י
א/ו תבונה (ליפקין) סי' כט (עמ' נ) {אין תוספת ליו"ט}
א/ו תורה שלמה שמות פכ"ג אות קנד
א/ו תורת חיים וחסד עמ' מו
א/ו תורת רפאל או"ח ח"ב דף צג ע"ג
א/ו תחומין ח"י עמ' 395
א/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שמד {מ"מ}, ח"ב עמ' קנד
א/ו תכלת מרדכי (קלצקי) דף סז ע"ב, סח ע"ג, עג ע"ד, עד ע"ב, עז ע"ד
א/ו תפארת אהרן עמ' ט
א/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' קעג {מ"מ}
א/ו תפארת ציון (קואינקה) עמ' קסז
א/ו תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רצג {מ"מ ולח"מ}, רצח
א/ז אבן ישראל (בוהוש) עמ' קנג
א/ז אבני נזר יו"ד סי' תסא אות ה
א/ז אגרא לישרים סי' כח
א/ז אור הישר [תורת רפאל הל' שבת סי' ד]
א/ז אור לישרים (תשסג) עמ' נא
א/ז אסופות ב עמ' קכג
א/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 420
א/ז באהלה של תורה או"ח סי' כד אות א
א/ז בית שמש
א/ז בני בנים ח"א עמ' קכח-קכט {מ"מ}
א/ז בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' ר
א/ז ברור הלכה ביצה ל ע"א ציון ד
א/ז ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קלג {מ"מ}
א/ז ברכת אליהו (דווייך) פרשת משפטים דף סב ע"ד
א/ז ברכת יצחק (פאלער) עמ' קצב-קצג
א/ז ברקאי ח"א עמ' 148
א/ז גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' טו
א/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' כב
א/ז דברות משה מועד ח"א עמ' תה {אין ממחין בידן שלא יבואו לעשות בזדון}
א/ז דברי אמת (תשעט) עמ' תב {נשים שאוכלות ושותות עד שחשכה וכו', ומגיד משנה}
א/ז דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' צז
א/ז דרך המלך (רפפורט)
א/ז הגהות מוהר"י קרט עמ' לט
א/ז הד משה עמ' 20-21 {אשה חייבת בתוספת עינוי}
א/ז המוסר והמשפט בישראל פי"א אות י
א/ז הר המלך ח"ג עמ' קמד
א/ז הרמב"ם - שמרנות עמ' 253 {שוטר}
א/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 160
א/ז התורה והמדינה ח"ט עמ' קסח
א/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רסד
א/ז זכור לדוד עמ' פא
א/ז זמנים למלך
א/ז חי' חתם סופר
א/ז חכמת גרשון עמ' קעג {מ"מ}
א/ז יד פשוטה מדע עמ' שיח
א/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קטו
א/ז ימין משה עמ' קסו
א/ז יקב זאב דף ב ע"ב
א/ז ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מ {מ"מ}
א/ז כי בא מועד עמ' ריא
א/ז כתב סופר או"ח דף נג ע"ב
א/ז לב דוד (פלדמן) עמ' מ-מא
א/ז לב שלם [לחם יהודה דף כח ע"ד, חיי עולם פ' וישלח דף נז]
א/ז מוריה גל' קז עמ' מב
א/ז מטה שמעון (הלפרין) ח"ג - הסכמת ראי"ה קוק {ערבות בנשים}
א/ז מטה שמעון (הלפרין) חלק ג בהסכמת הרב קוק = הסכמות הראי"ה סימן נז = טוב רואי ברכות יט ע"ב
א/ז מלילות ח"א עמ' 118-120, 134, 139, 147 {מוטב יהיו שוגגים}
א/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' קסד {מ"מ}
א/ז משנה כסף (כולי) דף יז {מ"מ}
א/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' עז {א"א שיהיה שוטר}
א/ז משנת יהודה ח"א פ"ז ה"א
א/ז משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף מא ע"ד, מב ע"א-ע"ג, מג ע"א וע"ד
א/ז נועם חי"ב עמ' פו
א/ז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' סט, רצ {מ"מ}
א/ז סדר הלכה דף כט ע"ד-ל ע"ד
א/ז סתירת זקנים - הלכה עמ' רנא
א/ז עדות בישראל
א/ז עדת יעקב
א/ז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' פז-פח
א/ז עמודי שלמה ח"א עמ' ריט
א/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סט {מ"מ}
א/ז פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' מו
א/ז קבוצת כתבי אגדה (שטרן) עמ' 495
א/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תיז, תנו, תרסה
א/ז קול יהודה (גרשוני) עמ' תקצז
א/ז קרן הצבי מצוה עט אות טו
א/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קסב
א/ז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' י {מ"מ}
א/ז שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"ז, סי' תרח ס"ד
א/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צד, קח, קעה, תרעז
א/ז שמחת הלוי דף יז ע"ג
א/ז שערי זבולון יו"ד סי' ח ס"ק יב {נשים שאוכלות}
א/ז תורת זרעים עמ' נד
א/ז תורת רפאל או"ח ח"ב דף יד ע"א
א/ז תחומין ח"ב עמ' 274-273, 276, ח"ה עמ' 283, חי"א עמ' 59


ב/132 הלכות שביתת עשור פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אדני היד החזקה
ב/רה"פ אהל חיים ח"ד
ב/רה"פ דברי ירמיהו
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ב/רה"פ סדר משנה
ב/רה"פ ספר הבתים ח"ב עמ' קמז-קמט
ב/רה"פ עלי עשור (מילר)
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם המאיר
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אב"י יושב אהל עמ' 91
ב/א אבן ישראל (בוהוש) עמ' קנג
ב/א אור הישר [מל"מ הל' טו"מ פ"ב ה"י, כ"מ הל' מאא"ס פי"ד ה"ח]
ב/א אור שמח
ב/א אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יא ד"ה וי"ל
ב/א בחיר חיים
ב/א ברור הלכה יומא עט ע"ב ציון ב
ב/א ברור הלכה יומא פ ע"א ציון ד
ב/א דברי יואל - שו"ת עמ' עו
ב/א היכל מלך
ב/א המשפט העברי עמ' 815
ב/א הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קכג
ב/א הר המלך ח"ג עמ' קמד
ב/א זמנים למלך
ב/א חי' ופירושי מהרי"ק
ב/א חק המלך יבמות עמ' קיד
ב/א כתר המלך
ב/א לב שלם [מגילת ספר דף יד ע"ד]
ב/א ליבא בעי דף קיד-קיז
ב/א מגילת ספר לאוין דף יד ע"ד
ב/א מועדים וזמנים ח"ג סי' ריז
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קד, תפג, תפו, תפט, ח"ג עמ' נא
ב/א מצוות זמניות עמ' תעט
ב/א מראה הפנים יומא דף לט
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/א משאת המלך (אדרי)
ב/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שמג
ב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' עח {מעט פחות מכביצה}
ב/א משנת יעקב
ב/א משנת שמחה
ב/א נאות אפרים ח"א עמ' פו
ב/א נרות אהרן
ב/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרכב
ב/א עדת יעקב
ב/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סט ע"ג-ע"ד
ב/א קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקצז {כ"מ}
ב/א קרית מלך (חב"ד) עמ' מב
ב/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' לב
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכה
ב/א שו"ע הרב או"ח סי' תריב סעיפים א, יב
ב/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' כא עמ' קא
ב/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שצו, תנו, תרע, תרעב
ב/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קפט
ב/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תג, תח-תט
ב/א שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' מז {הגהמ"י אות א}
ב/א תולדות יצחק (הורוביץ) דף יב ע"ד {כותבת פחות מביצה}
ב/א תפארת אהרן עמ' נה
ב/א תרומת הדשן פסקים סי' כו
ב/ב אב"י יושב אהל עמ' 94
ב/ב אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ז אות ג
ב/ב אור הישר [לח"מ הל' חמץ פ"ו ה"ז]
ב/ב אור המאיר (שפירא) סי' ע אות א {פיגול ונותר}
ב/ב אמרי מנחם עמ' קמז {אחע"א באיסור כולל}
ב/ב גינת אלימלך ח"א עמ' ה {אחע"א - שלא כר"ש}
ב/ב דברי שלום (זינובר) ח"ב או"ח סי' ו עמ' א
ב/ב חי' הגרז"ס קדשים עמ' קצז
ב/ב חי' ופירושי מהרי"ק
ב/ב חי' משנה פסחים עמ' קמח, קנא {נבילה - אחע"א}
ב/ב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' ש
ב/ב חיי נפש ח"ג עמ' רמ
ב/ב חיי נפש ח"ד עמ' קיד {האוכל נבילה ביוה"כ חייב כי אחע"א}
ב/ב חק המלך יבמות עמ' קיד
ב/ב יחל ישראל (תשנב) עמ' סא
ב/ב יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קצג
ב/ב ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רלא
ב/ב ים התלמוד (עדיל) עמ' תשטז
ב/ב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קמט
ב/ב מי יהודה יו"ד סי' כג
ב/ב מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קלא
ב/ב מעדני מלך (תשמח) עמ' לה {אוכל פיגול}
ב/ב מעט צרי
ב/ב מקדש דוד החדש טהרות עמ' כא {מל"מ}
ב/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רנה
ב/ב מרבה חיים סי' עב אות יח
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ב משברי ים אחע"א עמ' עא
ב/ב סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רט
ב/ב עדת יעקב
ב/ב עטרת טוביה (השמטות)
ב/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קמה
ב/ב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' עח, פד
ב/ב קהלות יעקב לקוטים ח"ד סי' י, יומא סי' כא
ב/ב שיח השדה (פרומר) עמ' קיט
ב/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרנז
ב/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' שפא
ב/ב שמן רקח ח"א דף לה ע"ג
ב/ב שנות חיים (קלוגר) עמ' תפב
ב/ג אבן ישראל (בוהוש) עמ' קנג, רצא
ב/ג אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' עה
ב/ג אבני ציון ח"ב סי' כה אות ה, ח"ג עמ' רסא
ב/ג אבני שהם (רובינשטיין) דף יז ע"ג {חצי שיעור אסור מן התורה}
ב/ג אדני נחושת עמ' א
ב/ג אור הישר [מקום שמואל סי' צט אות כו]
ב/ג אמת ליעקב מועד עמ' שלח
ב/ג אש דת (תשמח) עמ' קצד
ב/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' צה {חצי שיעור}
ב/ג בדבר מלך ח"ד עמ' מ
ב/ג בדבר מלך חי"א עמ' רנד, רס
ב/ג בינת נבונים דף עח ע"ג
ב/ג בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 5 {חצי שיעור אסור מה"ת}
ב/ג בית אהרן (סוויאדישץ) דף יט ע"ד {לח"מ - חצי שיעור}
ב/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' קיט
ב/ג בית לוי (גולדברג) דף ה ע"ד
ב/ג בני דוד
ב/ג בני שלשים עמ' קנד
ב/ג בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקפב {חצי שיעור}
ב/ג בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ט אות א
ב/ג ברוך אומר חו"מ עמ' קיא
ב/ג ברור הלכה יומא עג ע"ב ציון י
ב/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' עח {פטור מכרת}
ב/ג גור אריה (צרמון)
ב/ג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קס
ב/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' סד
ב/ג דבר סיני על מועדי השנה עמ' מח
ב/ג דברות אליהו ח"א עמ' ו {חצי שיעור אסור מהתורה}
ב/ג דברות אליהו ח"ה עמ' נג {מכת מרדות}
ב/ג דברי יואל - שו"ת עמ' תקפד
ב/ג דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קפ
ב/ג דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' נט
ב/ג דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קה
ב/ג דרך המלך (רפפורט)
ב/ג הגהות חבר בן חיים
ב/ג הר המוריה (אדר"ת) עמ' סב
ב/ג הרמב"ם ותורתו ח"א
ב/ג ויאמר שמואל דף עז ע"א, צט ע"ב
ב/ג זבחי שלמה עמ' סז, פז
ב/ג זכרון בנימין ח"א עמ' קצד
ב/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קנז
ב/ג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שמה {מל"מ}
ב/ג חמודי צבי ויקרא עמ' סד
ב/ג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רפד
ב/ג טל חיים (טל) ח"ג עמ' מג
ב/ג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' עז
ב/ג יד אליהו (בוקובזה) סי' ה הערה 2
ב/ג יפה נוף עמ' מז
ב/ג ישועות יעקב מועד עמ' צא
ב/ג כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' טז
ב/ג כתר אפרים עמ' קט
ב/ג לב שלם [מגילת ספר דף טו ע"א]
ב/ג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קפח
ב/ג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לב
ב/ג מלאכת שלמה (קמחי), תשובות דף יד ע"א {לח"מ}
ב/ג מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' קנג
ב/ג מעדני ארץ כלאים עמ' פח
ב/ג מענה לשון עמ' רו
ב/ג מצוות זמניות עמ' תעט
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ג משאת כפי עמ' לג
ב/ג משב יעקב ח"ב
ב/ג משנת חיים יומא עמ' תקנח
ב/ג משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' רמז, הפלאה עמ' לט-מ
ב/ג משפטי עזיאל ח"ג עמ' קמב
ב/ג נועם שיח ח"א עמ' קצה
ב/ג נחמת רות עמ' קכב
ב/ג נר דוד ח"ב עמ' עז
ב/ג נשמת אברהם ח"ב עמ' נד {מ"מ}
ב/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתריז
ב/ג ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קיט
ב/ג ס' התדיר עמ' רנז
ב/ג סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קנח
ב/ג עבודת הלוי עמ' ט, יא
ב/ג עדת יעקב
ב/ג עקבי ברכה עמ' סא
ב/ג פורת יוסף (שלופר) דף מח ע"ד
ב/ג פני משה (שלז')
ב/ג צרור החיים (יעקב)
ב/ג קדשי יהושע עמ' אלף שפ, אלף תקיז
ב/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קלא, קלג
ב/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' שיד
ב/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שמט, תנב
ב/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/ג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 60, 196
ב/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות כא
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפז
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ד
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' לה, ח"ב עמ' קסז
ב/ג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצה
ב/ג שו"ת רשב"ש עמ' תקיג-תקיד
ב/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קנח, שצו, תנו, תרנד
ב/ג שם דרך פסחים עמ' קמב
ב/ג שמות בארץ (תשנט) עמ' ס
ב/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' לד
ב/ג שער יהודה
ב/ג שערי טהר ח"ז סי' סה אות ב (קפג ע"ד)
ב/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 207
ב/ג תבואת יקב (פרידמן) עמ' קסב {חצי שיעור אסור מהתורה}
ב/ג תורה לדעת ח"ו עמ' קעא
ב/ג תפארת אהרן עמ' מח
ב/ג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רפח
ב/ד אב"י יושב אהל עמ' 92, 95, 239
ב/ד אבן ישראל (בוהוש) עמ' קנד
ב/ד אבן פינה (נשר) עמ' ט
ב/ד אור שמח
ב/ד אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' לז
ב/ד אמונת יהושע עמ' תשצא {או"ש}
ב/ד אנצי"ת ע' אכילה הע' 77, ע' אכילת פרס הע' 6
ב/ד אסיפת שמועות תשרי עמ' כה, לו {מ"מ ולח"מ}
ב/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ד באר מלך שבת פ"ח ה"ה אות יט
ב/ד בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קצב
ב/ד בדבר מלך חי"ז עמ' קל {אכל מעט וחזר ואכל אם יש מתחלת אכילה ראשונה עד סוף אכילה אחרונה כדי אכילת שלש ביצים הרי אלו מצטרפות לכשיעור ואם לאו אין מצטרפות לכשיעור וכו'}
ב/ד בית שערים או"ח סי' עח (דף לו-לז) {מ"מ}
ב/ד ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ו ע"א ציון א
ב/ד גינת ורדים (הלוי) או"ח לקט תשובות סי' רצא
ב/ד דבר שמואל (אבוהב) סי' לה
ב/ד דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קיד
ב/ד האשכול (אוירבך) במפתח בסוף הספר עמ' 173
ב/ד המאיר לארץ
ב/ד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קמה
ב/ד הר המלך ח"ג עמ' קמה
ב/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קטז, ריח
ב/ד ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תיג
ב/ד זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיח
ב/ד זרע אברהם (יצחקי) או"ח דף ב ע"ב {לח"מ}
ב/ד חד וחלק ח"א דף יג ע"ד
ב/ד חי' כתב סופר שבת עמ' ק
ב/ד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' יז
ב/ד חי' עזיאל
ב/ד חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רנא, שלה
ב/ד חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תצא
ב/ד חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' ריז
ב/ד חידושין על התורה לרבנו תם עמ' קצד
ב/ד חיים ומלך
ב/ד חסדי דוד ח"ז עמ' תרצט
ב/ד טל חיים (טל) ברכות עמ' תכב, תכג {ר' מנוח}, תכד, תכה {מ"מ}, תכו {לח"מ}
ב/ד יגיעת ערב פסחים עמ' ריט {לח"מ}
ב/ד יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' ריט
ב/ד יד ישראל ח"ב
ב/ד יחוה דעת ח"ה עמ' צ
ב/ד יקרא דשכבי (דוד) דרוש כ דף מח ע"ד, מט ע"א {מ"מ}
ב/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' נז
ב/ד כתב סופר או"ח דף קט ע"ב
ב/ד לב איש עמ' רעז, תפד
ב/ד לב שלם [פרי חדש או"ח תריב ס"ג וס"ד, זרע אברהם או"ח סי' ב-ה, רע"ב ותוי"ט כריתות פ"ג, עירובין פ"ח, פרה פ"א, וטהרות פ"א, כ"מ תרומות פ"ג, חזון נחום קדשים דף רכא ע"ב, מחנה אפרים דף לה ע"א]
ב/ד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קפב, קפז, קפט
ב/ד מגן שאול (קצנ') עמ' מז
ב/ד מוריה גל' רלח עמ' קכו {או"ש}
ב/ד מטה אהרן פסחים עמ' קג
ב/ד מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קנד
ב/ד מלכי בקדש (מלכי)
ב/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כה ע"ב {לח"מ}
ב/ד מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ב
ב/ד מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' צט
ב/ד מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' צח
ב/ד מנחת חינוך ח"א עמ' יז, ח"ב עמ' קד, תפד, תפו, ח"ג עמ' נ
ב/ד מעין גנים (מזרחי) דף מו ע"א-ע"ב {מתחילת אכילה לראשונה עד סוף האחרונה}
ב/ד מעיני המים
ב/ד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' קטו, שאגת אריה סי' עד]
ב/ד מצוות זמניות עמ' תעט
ב/ד מקוה המים עמ' ז
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ד משאת כפי עמ' לג
ב/ד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכז {מ"מ}, שכח, יו"ד עמ' צד {לח"מ}
ב/ד משנת יעקב
ב/ד משנת שמחה
ב/ד משרת משה (נבר)
ב/ד נועם ח"ה עמ' שיא [חלקת יעקב ח"ב סי' נח, פג] {או"ש}, חי"ט עמ' לו
ב/ד נחל איתן
ב/ד ניצוצי אש עמ' שפד
ב/ד נשמת אברהם ח"א עמ' שד
ב/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרכא, תתרכה
ב/ד ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תמה {שיעור אכילת פרס}, תנ {אם אכל ברציפות}, תעד {צירוף שתייה ברביעית}
ב/ד ס' השלחן עמ' רמו
ב/ד עדת יעקב
ב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצו
ב/ד עץ החיים (קלוגר) עמ' שעט
ב/ד ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' סז
ב/ד ערבי נחל (תשסד) עמ' תקב
ב/ד פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' קעג
ב/ד פסקי אליהו ח"א עמ' לב {לח"מ}, לג
ב/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקנז
ב/ד פרי השדה (דייטש) ח"א סי' מב {לח"מ}
ב/ד ציוני מהר"נ (בהשמטות)
ב/ד צמח ארז עמ' לג {כדי שתיית רביעית}
ב/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מב
ב/ד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' ט-י
ב/ד קול דודי (תשף)
ב/ד קול דודי כריתות סי' שיב
ב/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קלז {או"ש}
ב/ד רחש לבב עמ' פט {מ"מ}
ב/ד שו"ע הרב או"ח סי' תעב ס"כ, סי' תריב ס"ד, לוח ברכה"נ סי' ב אותיות ב, ז, שער השמועה אות ט
ב/ד שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' טו
ב/ד שו"ת רשב"ש עמ' שצא
ב/ד שולי הגליון עמ' מז-מח
ב/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צז,קסח, תמה, תנג, תרעג
ב/ד שלמי יוסף נזיר עמ' תמ
ב/ד שם דרך פסחים עמ' קלא
ב/ד שם ישראל - שו"ת עמ' נט
ב/ד שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קעד
ב/ד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תכד
ב/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' צב-צג
ב/ד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' סד {לח"מ}
ב/ד שנות חיים (קלוגר) עמ' קעא
ב/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שמד
ב/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קיז
ב/ד שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' מז {מ"מ}
ב/ד תולדות אדם עמ' מ
ב/ד תועפות ראם (באר) עמ' עח
ב/ה אב"י יושב אהל עמ' 102-103
ב/ה אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כה
ב/ה אגלי טל טוחן סי' סב
ב/ה אדרת אליהו (ראם) עמ' שפה
ב/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' ס
ב/ה אור הישר
ב/ה אמונת עתיך גל' 117 עמ' 115
ב/ה אשר למלך
ב/ה באהלה של תורה או"ח סי' פ אות א-ב
ב/ה בדבר מלך ח"ד עמ' מא
ב/ה בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקכה {חומץ חי}
ב/ה ברור הלכה יומא פ ע"ב ציון ה פרק ג {מכת מרדות}
ב/ה ברור הלכה יומא פא ע"א ציון ד
ב/ה ברור הלכה יומא פא ע"ב ציון י
ב/ה בשמים ראש סי' קמא
ב/ה גליונות אבני נזר
ב/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רנז
ב/ה דביר הקודש מועדים עמ' קמז-קמח
ב/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' רכט
ב/ה דברי יחזקאל (תרצה) דף עו ע"א
ב/ה דרכי אהרן ח"ב עמ' עד
ב/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קכא
ב/ה זיו משנה
ב/ה זכרון שמואל עמ' לה
ב/ה חזון נחום זרעים ח"א עמ' עג
ב/ה חיים ומלך
ב/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כט עמ' צב {שלא כדה"נ}
ב/ה טל חיים (טל) ברכות עמ' תלו
ב/ה טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רלח, רעא
ב/ה יד המלך
ב/ה יד סופר עמ' פא, פד
ב/ה יד פשוטה אהבה עמ' תתרצט
ב/ה יהל אור דף ג ע"ד, ד ע"א {אוכלין שאינן ראויים}
ב/ה ישועות יעקב מועד עמ' תשיג
ב/ה לב שלם [ב"י או"ח סי' תריב, מעין גנים דף מו ע"ב, מגן דוד או"ח תריב, פרי חדש או"ח תריב ס"ק ט]
ב/ה להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' לב {מ"מ}
ב/ה מגילת ספר לאוין דף טו ע"א
ב/ה מוריה גל' קסא עמ' קכה {מ"מ}
ב/ה מחנה לויה (תשעד) עמ' שסט
ב/ה מלכי בקדש (מלכי)
ב/ה מנחה לאיש עמ' 93
ב/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' מה
ב/ה מנחת אשר פסחים עמ' קנא
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תפד
ב/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ה מעין גנים (מזרחי) דף מו ע"ב {שתה הרבה}
ב/ה מקוה המים עמ' נב {דבר שאינו ראוי}
ב/ה מראה הפנים יומא דף למ
ב/ה מרחשת, מנחת חינוך, ריח המנחה אות יט
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לז אות א-ב {מכת מרדות}, ג {הרבה}
ב/ה נוכח השלחן (הכהן) עמ' רמ {ציר ומורייס}
ב/ה נחל יבוק
ב/ה נרות אהרן
ב/ה נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תקז
ב/ה ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תסט, תעג {אוכלים אין ראויים}
ב/ה ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרלד
ב/ה עדת יעקב
ב/ה עטרת ישראל עמ' מה
ב/ה עיון בלומדות עמ' צד, צח
ב/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' תג-תד
ב/ה עמק שאלה (טברסקי) עמ' נ
ב/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ו
ב/ה עצי חיים על מועדים עמ' שכט
ב/ה פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' ריב
ב/ה פרי אברהם פסחים סי' כד אות ב
ב/ה צבי תפארת סי' קב
ב/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשיב
ב/ה קרית מלך
ב/ה רלב"ג ויקרא פט"ז פסוק כט עמ' רסט
ב/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' לו-לח {חומץ}
ב/ה שו"ע הרב או"ח סי' תריב סעיפים ח, יד
ב/ה שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' נג
ב/ה שו"ת ר"י מליריאה עמ' תד
ב/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' קח-קט
ב/ה שלל דוד
ב/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קה, תיא, תרעט-תרפ
ב/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרעט
ב/ה שמות בארץ (תשנט) עמ' קד
ב/ה שמע אברהם דף סח ע"ב
ב/ה שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' א, ד
ב/ה שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שנט
ב/ה תחומין חט"ו עמ' 349
ב/ו אב"י יושב אהל עמ' 103
ב/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' נח
ב/ו בית אהרן וישראל גל' עב עמ' יח
ב/ו ברור הלכה יומא פא ע"ב ציון ה, ז, י
ב/ו הר המלך ח"ג עמ' כ
ב/ו וישב אברהם דף ו ע"ב {מל"מ}
ב/ו טל חיים (טל) ברכות עמ' תלז
ב/ו יבול היובלות עמ' 180
ב/ו כרם מנחם סי' כט
ב/ו לב שלם [אור נעלם חלק אור לו דף פו, עטרת ראש - עטרת תפארת ברכות דף ט, פרי חדש או"ח תריב ס"ח]
ב/ו מגילת ספר לאוין דף יד ע"ד
ב/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ק [מ"מ גרס עלי גפנים ולא עלי קנים]
ב/ו עדת יעקב
ב/ו עיון בלומדות עמ' צד, צח
ב/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' לו-לח {חומץ}
ב/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרפ
ב/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' קה
ב/ז אב"י יושב אהל עמ' 101
ב/ז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כח
ב/ז אור הישר
ב/ז אור עולם (שניאורסון) עמ' 736
ב/ז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קכו {ציר}, קכט-קל {אכילה גסה}
ב/ז אמרי שפר (סגל) עמ' כ {אכילה גסה - במצה}
ב/ז אנצי"ת ע' אוכל הע' 111, ע' אכילה גסה הע' 3
ב/ז אפיקי ים ח"ב דף קע
ב/ז אשר למלך
ב/ז בית אהרן וישראל גל' צד עמ' פ {ציר}
ב/ז בני יהודה דף טו ע"ב-ע"ג, טז ע"א
ב/ז ברור הלכה יומא פ ע"ב ציון ג, ה
ב/ז גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קכט ע"ב
ב/ז דברי חפץ עמ' מ
ב/ז דברי יואל - שו"ת עמ' עו
ב/ז חי' בר נחמני דף ח ע"א {מכשיר אוכל כאוכל}, נג ע"ד {מכשירי אוכל המעורבים באוכל}
ב/ז חי' ופירושי מהרי"ק
ב/ז חי' חפץ חיים
ב/ז חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קע
ב/ז חיים שנים ישלם עמ' סז
ב/ז יד סופר עמ' כב
ב/ז יין הטוב עמ' רכז
ב/ז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' כ
ב/ז ימין משה
ב/ז לה' הארץ ומלואה ח"א עמ' ק
ב/ז להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קעו
ב/ז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' מז, פ
ב/ז מחנה חיים ח"ו עמ' פז {ציר שעל ירק}
ב/ז מים החיים (ארוליו) דף א ע"ג
ב/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קיב, תפד
ב/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ז מקדש דוד החדש טהרות עמ' כא
ב/ז מראה איש ח"ב עמ' לד
ב/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לז אות ו, סי' מח אות יט {אכילה גסה}
ב/ז משאת המלך (אדרי)
ב/ז משברי ים אחע"א עמ' רפח {צלי במלח}
ב/ז משנת יהודה ח"א פכ"ו הט"ז
ב/ז משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/ז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רנב
ב/ז נועם חי"ט עמ' לה
ב/ז נחל יבוק
ב/ז ניר לדוד
ב/ז עדת יעקב
ב/ז עטרת ישראל עמ' מד
ב/ז עין חיים ח"א עמ' צה {אכילה גסה}
ב/ז עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קמז
ב/ז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' פה
ב/ז עמק שאלה (טברסקי) עמ' שלט
ב/ז ענפי ארז (זי') דף קלו ע"א {מעשה רקח}
ב/ז פרי אברהם פסחים סי' כד אות ב
ב/ז קדשי יהושע עמ' תקפג
ב/ז קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קצ
ב/ז רב טובך סי' א דף ג ע"ב, ד ע"א {אכילה גסה}
ב/ז רלב"ג ויקרא פט"ז פסוק כט עמ' רסט
ב/ז שדה יצחק עמ' סח
ב/ז שו"ע הרב או"ח סי' תריב ס"ב
ב/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קסט, תרעד
ב/ז שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רד, רו
ב/ז שעלי דעת גל' ז עמ' 79
ב/ז שער יוסף דף צה ע"ג {אע"פ שזה המאכל}, קה
ב/ז תניא רבתי ח"ב עמ' קפד
ב/ח אב"י יושב אהל עמ' 142, 144 {גרי"ז}, 145, 147-149
ב/ח אבן ישראל (בוהוש) עמ' קנב {גרי"ז}, קנד
ב/ח אוצרות הרמב"ם
ב/ח אור הישר
ב/ח אישי יובל עמ' 101, 118 {גרי"ז}, 120 {הגהמ"י אות ה}
ב/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ח באר ראי עמ' קפז
ב/ח בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כח-ל, לח, מג, מה {מ"מ}, גל' עג עמ' ל-לו
ב/ח במלכות היהדות עמ' 34 {פיקו"נ דוחה}
ב/ח בעקבי הצאן עמ' נא {גרי"ז}
ב/ח ברור הלכה יומא פב ע"א ציון ג פרק ה {גרי"ז}
ב/ח ברור הלכה יומא פג ע"א ציון א
ב/ח ברור הלכה ע"ז ז ע"א ציון ה פסקה א
ב/ח גליוני הגר"ש עמ' נח-נט {גרי"ז}
ב/ח דבר סיני על מועדי השנה עמ' נד-נו
ב/ח דברות אליהו ח"ג עמ' קכז
ב/ח דברי שלום (הלברשטם, תשעג) עמ' קמז
ב/ח דרך ישרה ח"ב עמ' רטו
ב/ח המנהיג עמ' שלב
ב/ח ויען יצחק עמ' קמד
ב/ח זמנים למלך
ב/ח חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' ד
ב/ח חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תעה-תעו
ב/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תלב, תמה
ב/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קל
ב/ח יחל ישראל (תשנב) עמ' שמה, שסד
ב/ח יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קיג {מ"מ}, קכח {הגהמ"י אות ה}, קלב {מ"מ}
ב/ח יצחק ירנן [עי' חידושי הל' שבת פ"ב ה"ב]
ב/ח כוכבי בוקר עמ' קכז {הגהמ"י}
ב/ח כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' קא, ח"ב עמ' ו
ב/ח לב אריה (הורביץ) עמ' קי {מ"מ}
ב/ח להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' כח, לא {גרי"ז}, לא-לב {הגהמ"י}, נ {ר' מנוח}
ב/ח להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' צד {גרי"ז}, צז {גרי"ז}, ק {גרי"ז}, קמו {גרי"ז}, קסה-קסו, קעד, קפ
ב/ח מאור החיים עמ' נט
ב/ח מבוא למשנה תורה עמ' 44, 361
ב/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רלט
ב/ח מועדים וזמנים ח"ו סי' כד
ב/ח מוריה גל' קסא עמ' קיט {גרי"ז}, קכד {גרי"ז}, קכה {הגהמ"י}, קכו {גרי"ז}, גל' קצא עמ' מב {גרי"ז}
ב/ח מחשבת חיים או"ח עמ' שס {הגהמ"י אות ה}
ב/ח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 109 {פי' ר"י קאפח}
ב/ח מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' לב ס"ק כז-ל, לב
ב/ח מנחת אלימלך עמ' קג
ב/ח מנחת אשר שבת עמ' של {מ"מ}
ב/ח מנחת יהודה (בוים) דף קיב ע"ד {לח"מ}
ב/ח מענה לשון עמ' פ-פב
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ח משאת המלך (אדרי)
ב/ח משמרת חיים ח"ג עמ' מד
ב/ח משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' תק {מ"מ}
ב/ח משנת יעקב כאן
ב/ח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלג
ב/ח משנת פקוח נפש סי' טז אות ג, סי' יז אות א, סי' כז אות יא {גרי"ז}
ב/ח משפטי ארץ ח"ב עמ' 61 {הגהמ"י}
ב/ח משפטי עזיאל ח"ב עמ' עה
ב/ח נועם ח"ה עמ' קצה-קצו, רפה, רצ, ח"ו עמ' רמב {ר' מנוח}, ח"י עמ' שא
ב/ח נשמת אברהם ח"א עמ' קעד {מ"מ}, שי {גרי"ז}
ב/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ט אות א
ב/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תצ
ב/ח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' לב
ב/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 71
ב/ח עדת יעקב
ב/ח עלי עין עמ' לו {אור שמח}
ב/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' קנז
ב/ח פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקי {גרי"ז}
ב/ח פרשת המלך
ב/ח ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק י אות יא, יג {הגהמ"י אות ה}
ב/ח צפנת פענח (וגם השמטות דף נו ע"א)
ב/ח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקז
ב/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' כה
ב/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רנ
ב/ח רוח אליהו
ב/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' כה {הגהמ"י}, ח"ח סי' קלו אות ד {מ"מ - פחות מכשיעור}
ב/ח שו"ע הרב או"ח סי' תריח סעיפים ב-ג
ב/ח שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' קמב
ב/ח שחר אורך עמ' תקכה {גרי"ז}
ב/ח שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' לח
ב/ח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרצ
ב/ח שם משמעון (פולק) ח"ב דף עז
ב/ח תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' שכח ס"ק יד
ב/ח תורה שלמה בראשית פי"ז אות ט
ב/ח תורת מיכאל עמ' קצח {הגהמ"י}
ב/ח תורת רפאל או"ח ח"ב דף כא ע"א {הגהמ"י}
ב/ח תשובות ר"י הזקן עמ' 24 {הגהמ"י}
ב/ט אב"י יושב אהל עמ' 151, 154, 159
ב/ט אבן ישראל (בוהוש) עמ' קכח, קל
ב/ט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קכו
ב/ט אבני השוהם (הורוויץ) דף מח ע"ב-ע"ג
ב/ט אהל יוסף (מולכו) דף פח ע"ד-צ ע"ג
ב/ט בית ירוחם
ב/ט ברור הלכה יומא פב ע"א ציון ג
ב/ט ברור הלכה יומא פג ע"א ציון ה
ב/ט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' צח
ב/ט דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' תקיא, ח"ב עמ' שנד {בולמוס}
ב/ט דור דורים עמ' תנד
ב/ט הר המלך ח"ג עמ' סא
ב/ט הרמב"ם ותורתו
ב/ט זכרון הרב עמ' 88-89, 91, 93, 95, 97 {השמיט קדימת נבילה וכו'}
ב/ט חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שצב-שצג, תמ
ב/ט חסדי דוד ח"ב עמ' תעב
ב/ט יד אליהו (בוקובזה) סי' ה אות יד
ב/ט יד בנימין מגילה עמ' צו {מ"מ}
ב/ט יד המלך
ב/ט כבודה של תורה ח"ג עמ' צט
ב/ט להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' נ
ב/ט להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קמח, קסב
ב/ט מאור החיים עמ' נז
ב/ט מזבח חדש דף סח ע"ד
ב/ט מחנה חיים ח"ח עמ' קלד {לא כתב מאכילין אותו הקל הקל}
ב/ט מטה אשר דף סג ע"א
ב/ט מנחת אלימלך עמ' קה
ב/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קד
ב/ט מנחת יהודה (בוים) דף קיב ע"ג {השמיט שנותנים לה רוטב בתחילה}
ב/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ט מעין גנים (מזרחי) דף מז ע"א
ב/ט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' לו]
ב/ט משאת המלך (אדרי)
ב/ט משברי ים אחע"א עמ' תעז
ב/ט משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' לא, קדושה עמ' רנ
ב/ט משנת יעקב קרבנות עמ' רעז
ב/ט משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' עב
ב/ט נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ח סי' ד ס"ק ב
ב/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרלט
ב/ט סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עד
ב/ט עדת יעקב
ב/ט עטרת טוביה
ב/ט עמודי שלמה ח"א עמ' רכ
ב/ט פירושי רס"ג לבראשית עמ' לה
ב/ט פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שלט
ב/ט פרי אברהם פסחים סי' סד אות א
ב/ט קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקצב, ר"ה-יו"כ עמ' תלג, תקו
ב/ט קרן הצבי מצוה פה אות ב
ב/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קלו {השמיט מאכילין אותו הקל הקל}
ב/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קלז אות ח
ב/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' כה
ב/ט שו"ע הרב או"ח סי' תריז ס"ב
ב/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קעב, תרפו
ב/ט שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' עו אות א {עד שתתיישב}
ב/ט שנות חיים (קלוגר) עמ' ק
ב/ט תורת רפאל או"ח ח"ב דף קסג ע"ד
ב/י אבן ישראל (בוהוש) עמ' סז
ב/י אהל שרה לאה עמ' שפד-שפז, שפט
ב/י אורח ישראל סי' כב אות ג, ד, ז, והערה ד, נד, סה
ב/י אמרי איש עמ' קצד-קצו
ב/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רי
ב/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/י בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רה
ב/י בדבר מלך ח"ו עמ' ריח
ב/י בית אהרן וישראל גל' עג עמ' עד {ר' מנוח}, גל' עד עמ' קס-קסא {ר' מנוח}
ב/י בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' צב-צג, קכא {ר' מנוח}
ב/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קכו
ב/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קמב {מחנכין - לא חיוב הבן}
ב/י בצל חמדה עמ' כח
ב/י ברור הלכה יומא פב ע"א ציון א
ב/י ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כ {חינוך}
ב/י בתי כהונה (תשסה) עמ' יח
ב/י גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רלז {ר' מנוח}
ב/י גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קכח
ב/י גבורת יצחק הל' תפלה עמ' כב-כג
ב/י גבורת יצחק חגיגה עמ' ד, ו, פה
ב/י גבורת יצחק שבועות עמ' רכא-רכב, שנז {חינוך לשעות}
ב/י גנא דפלפלי עמ' קצו {בן עשר}
ב/י המנהיג עמ' שלב
ב/י זיו משנה
ב/י חזון לימים ח"ב עמ' קמז
ב/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שטז
ב/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שטז-שיט
ב/י חינוך הבנים למצוות עמ' ו, סא
ב/י חנא וחסדא ח"ג דף נג ע"ב
ב/י חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שמד, שמו
ב/י חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רל ע"ב, רלא ע"א
ב/י טהרת הבית ח"ב עמ' רמח
ב/י יחוה דעת ח"ב עמ' רס
ב/י ימין משה עמ' מו {הגהמ"י}
ב/י יפה נוף עמ' מז
ב/י יציב פתגם - ימים נוראים עמ' סח
ב/י ירחי כלה סוכה ח"א עמ' צ
ב/י כבודה של תורה ח"ג עמ' קמ
ב/י כי בא מועד עמ' קלח
ב/י לבושה של תורה סי' נו אות ז {אביו מלמדו תורה ציוה}
ב/י לקוטי שיחות חל"ה עמ' 61 {חינוך מדרבנן}, 63 {בן תשע}
ב/י מאור למלך סוכה עמ' יז {ר' מנוח}
ב/י מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקמח
ב/י מראה הפנים יומא דף למ
ב/י מראות ישרים יבמות סי' ו עמ' כז
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/י משאת המלך (אדרי)
ב/י משנת יעקב כאן, מדע עמ' קסב, קדושה עמ' רצה-רצו
ב/י משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' רפד-רצא
ב/י משק ביתי סי' שעו (קפז ע"א) {מעשה רקח}
ב/י נהרות איתן ח"א עמ' שעז-שעח
ב/י נהרות איתן ח"ב עמ' רפג
ב/י נשמה של שבת עמ' 73
ב/י ס' הנייר עמ' עח
ב/י סוכת דוד (מן) סוכה סי' ג ס"ק כב, סי' לו ס"ק ו
ב/י עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קצד-קצט
ב/י עדת יעקב
ב/י עטרת מרדכי (מילר) עמ' ב
ב/י פאר המלך עמ' ריח {ר' מנוח}
ב/י פד"ר חי"ב עמ' 142, חי"ג עמ' 15 {הגהמ"י}
ב/י פני חיים (פלג'י) עמ' מג {הגהמ"י אות כ}
ב/י פרי אברהם פסחים סי' סג אות ג
ב/י פרשת נזיר עמ' קעב
ב/י פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 164
ב/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קכ
ב/י רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ש {בן י"א}
ב/י רנת יצחק מלכים עמ' ל {כדי לחנכו}
ב/י רנת יצחק משלי עמ' צג
ב/י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' סג {משלים כדי לחנכו}
ב/י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רלא
ב/י שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תיט {ר' מנוח}
ב/י שו"ע הרב או"ח סי' תרטז סעיפים ה-ו, הל' ת"ת פ"א קו"א אות א ד"ה והנה
ב/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קעא, תפו, תרפג-תרפד
ב/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תעו
ב/י שמועת חיים ערכין ח"א עמ' פח
ב/י שעורי עץ ארז שבת עמ' קיד-קטו
ב/י שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות כא
ב/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כב ס"ק ו {ר' מנוח}
ב/י תועפות ראם (באר) עמ' פג
ב/י תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שג-שי
ב/י תרומת הדשן שו"ת סי' צד {הגהמ"י אות כ}, קנה
ב/יא אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תעד
ב/יא אוריתא טז עמ' ק-קב
ב/יא אמת ליעקב מועד עמ' שמא, שנב-שנג {פחות מבן ט}
ב/יא אמת ליעקב נשים עמ' צח {פחות מבן ט אסור לענותו}
ב/יא אנצי"ת ע' גדול הע' 15, ע' גדולה הע' 6, 12
ב/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יא בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' פז {תינוק פחות מט' לא מתענה כלל}
ב/יא ברור הלכה יומא פב ע"א ציון א
ב/יא ברכת השבת עירובין סי' ל ס"ק ב
ב/יא דברי חפץ עמ' צא
ב/יא דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תקלה {ר' מנוח - אינן נקמה בעולם}
ב/יא הגהות חבר בן חיים
ב/יא זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תלז, תלט
ב/יא חי' הגאון אדר"ת עמ' קצח {מפני הסכנה}
ב/יא חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' טז
ב/יא חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רל-רלא
ב/יא יפה נוף עמ' ח
ב/יא כבודה של תורה ח"ג עמ' קמ
ב/יא לבושי מרדכי לקו"ת עמ' קכו
ב/יא להורות נתן מועדים ח"ג עמ' סג
ב/יא מגילת ספר לאוין דף טו ע"ג
ב/יא מלואי שלמה עמ' קפח, ר-רא
ב/יא מעין גנים (מזרחי) דף מז ע"א {שתי שערות}
ב/יא מראה הפנים יומא דף למ
ב/יא משאת המלך (אדרי)
ב/יא משפטי עזיאל ח"א עמ' פא
ב/יא נועם ח"ו עמ' רלח
ב/יא סופר המלך
ב/יא עדת יעקב
ב/יא פירות מפוזרין עמ' כג {מצות חינוך על האם}
ב/יא פרי אברהם פסחים סי' סג
ב/יא פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 206
ב/יא קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תסג
ב/יא שו"ע הרב או"ח סי' תרטז סעיפים ח, י
ב/יא שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרפא
ב/יא שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תנט
ב/יא שערי טהר ח"ו סי' יח אות א
ב/יא תורה לדעת ח"ו עמ' רסא
ב/יא תרומת הדשן שו"ת סי' קנה


ג/133 הלכות שביתת עשור פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אדני היד החזקה
ג/רה"פ אהל חיים ח"ד
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ סדר משנה
ג/רה"פ ספר הבתים ח"ב עמ' קנ-קנב
ג/רה"פ עלי עשור (מילר)
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם המאיר
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א ברור הלכה יומא עז ע"ב ציון א
ג/א ברור הלכה יומא עח ע"ב ציון ח
ג/א ברור הלכה תענית ל ע"א ציון ב
ג/א דברי חפץ עמ' צ
ג/א דברי ירמיהו
ג/א המנהיג עמ' שלא
ג/א חי' ופירושי מהרי"ק
ג/א יד ישראל ח"ב
ג/א יד פשוטה אהבה עמ' רעח
ג/א מוריה שנה ח גל' ו (ר"ב זולטי)
ג/א מילי דמרדכי
ג/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/א נר דוד ח"ב עמ' עח
ג/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סז-סח
ג/א סולם מוצב עמ' נז
ג/א עדת יעקב
ג/א עיונים (פאור) עמ' 31
ג/א עמודי שלמה ח"א עמ' רכא
ג/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 204
ג/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 219
ג/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תמט, תנו
ג/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קה
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רכא
ג/א שו"ע הרב או"ח סי' תריג ס' יח
ג/א תורת המלאכות ח"ב עמ' שיז אות רעב
ג/א תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק סב
ג/ב אב"י יושב אהל עמ' 114 {לח"מ}
ג/ב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קד, ח"ה עמ' רה
ג/ב אור הישר [שעה"מ הל' יסוה"ת פ"ו ה"ו]
ג/ב אות היא לעולם ח"ב דף קצ ע"א
ג/ב אמונת יהושע עמ' תסא
ג/ב אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' מט
ג/ב אמרי דעת או"ח סי' א עמ' ו
ג/ב ארצות החיים סי' ד ארץ יהודה אות ד עמ' קכ {מדיחה ידה}
ג/ב בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' קצט
ג/ב בינת אברהם עמ' עו
ג/ב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 50 {חייבי טבילות}
ג/ב בית יחזקאל (וייס) עמ' רסג
ג/ב בכורי אברהם דף נ ע"ב, נא ע"א {טבילה בזמנה מצוה}
ג/ב בני יוסף (טנוג'י) דף מט ע"ד
ג/ב ברור הלכה ביצה יח ע"ב ציון ג
ג/ב ברור הלכה יומא עז ע"ב ציון א
ג/ב ברור הלכה מו"ק טו ע"ב ציון ד פסקה ב
ג/ב ברכת יצחק (פאלער) עמ' קפח
ג/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קפב-קפג
ג/ב גור אריה (צרמון)
ג/ב דבר סיני על מועדי השנה עמ' נא
ג/ב דברות משה ביצה עמ' שיז
ג/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' קד {וכל חייבי טבילות טובלין כדרכן בין בתשעה באב בין ביום הכפורים}
ג/ב דברי יוסף (אירגס) סי' סד דף קד ע"ג {חייבי טבילות טובלים כדרכם}
ג/ב דברי יציב או"ח עמ' קט
ג/ב דברי ירמיהו
ג/ב דברי שאול - יוסף דעת יו"ד סי' שפא ס"א דף סו ע"ד-סז ע"א
ג/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' עג
ג/ב ושב הכהן (תשמח) עמ' ט {הגהמ"י}
ג/ב זיו משנה
ג/ב זכרון שלמה (קליין) עמ' רמח {טבילה בזמנה מצוה}
ג/ב חי' הריצ"ד
ג/ב חי' ופירושי מהרי"ק
ג/ב חי' עזיאל
ג/ב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תיט {הגהמ"י אות ב}, תקכ
ג/ב חסד יצחק עמ' כג
ג/ב טהרת יו"ט ח"ג עמ' ריד, ח"כ עמ' ריח
ג/ב טהרת יו"ט חי"ט עמ' קפח
ג/ב יין הטוב עמ' יג, טו
ג/ב ירושלים דדהבא עמ' קסג-קסה
ג/ב ישועת משה עמ' קסד
ג/ב כנפי נשרים
ג/ב לב טהור עמ' קפא
ג/ב לב שלם [לח"מ הל' יסוה"ת פ"ו, מקראי קדש (תפט) דף עד ע"ב]
ג/ב מאור החיים עמ' לט
ג/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עח ע"ד {טבילה בזמנה}
ג/ב מחנה דן דף טז ע"ד
ג/ב מילי דמרדכי
ג/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כז ע"ב וע"ד
ג/ב מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' עז
ג/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ב מעיני המים
ג/ב מציון אורה ח"א עמ' רמד
ג/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רט
ג/ב מראה הפנים ביצה דף ו
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ב מרכה"מ אלפ'
ג/ב משאת המלך (אדרי)
ג/ב משנה הלכות ח"ז סי' א {לח"מ}, מהדו"ת או"ח עמ' טו
ג/ב משנת יעקב מדע עמ' כא, זמנים ח"ב עמ' רמה, רפט
ג/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' סד
ג/ב נתיב אברהם ח"א עמ' לג
ג/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרכו
ג/ב ס' השבי"ט עמ' נו
ג/ב ס' התדיר עמ' רנו {הגהמ"י אות ב}
ג/ב סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' מו {מ"מ - טבילה בזמנה מצוה}
ג/ב עבד המלך (תשסט) עמ' קלא
ג/ב עדת יעקב
ג/ב עיונים (פאור) עמ' 31
ג/ב פסקי אליהו ח"א עמ' כ {לח"מ}
ג/ב פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף ט ע"ד {טבילה בזמנה}
ג/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תנג, תנה
ג/ב רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ו הלכה ו
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רכב
ג/ב שו"ע הרב או"ח סי' תריג סעיפים א, טז
ג/ב שו"ת הרד"ך עמ' רכה {הגהמ"י אות ב}
ג/ב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' ריז {הגהמ"י אות ב}
ג/ב שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' מב {הגהמ"י}
ג/ב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' ריז {הג"מ}
ג/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קסד, תכח
ג/ב שמות בארץ (תשנט) עמ' קסד
ג/ב שמחת עולם (לגו)
ג/ב שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קטו ס"ק ג-ד
ג/ב שער המלך ח"א עמ' טז
ג/ב תחומין חי"ח עמ' 373, 377, 422 {חצי שיעור}
ג/ב תניא רבתי ח"א עמ' 61-60
ג/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רכז
ג/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קס, קסג
ג/ג אהל שרה לאה עמ' תרסד {מנהג}
ג/ג אור הישר [כ"מ הל' תפלה פ"ז ה"ח, תורת רפאל הל' יוה"כ סי' קו]
ג/ג אמונת יהושע עמ' קנח, תסא
ג/ג אמת ליעקב מועד עמ' שנ
ג/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ב
ג/ג בינת אברהם עמ' סח {אסור לטבול לקרי}
ג/ג בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 50
ג/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ג בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' עה
ג/ג ברור הלכה ביצה יח ע"ב ציון ג
ג/ג ברור הלכה יומא פח ע"א ציון ג
ג/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קפב-קפג
ג/ג בתורתו יהגה (תשעב) עמ' פח {ואין הרחיצה מקרי לתפלה בזה"ז אלא מנהג}
ג/ג דברות משה ביצה עמ' שיז
ג/ג דברי יציב או"ח עמ' קט
ג/ג דברי ירמיהו
ג/ג דברי תורה (שפירא) ח"ג סי' כ
ג/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצ [עי' סוף הל' ק"ש]
ג/ג הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' סב {הגהמ"י}
ג/ג המלך חדריו עמ' 219
ג/ג המנהיג עמ' 42, שסה
ג/ג המשפט העברי עמ' 738
ג/ג הרמב"ם והגאונים עמ' 161
ג/ג התורה והמדינה חי"א עמ' שסג
ג/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' נג
ג/ג חי' הריצ"ד
ג/ג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תקכ
ג/ג טהרת יו"ט חי"ח עמ' שח, חי"ט עמ' קצב
ג/ג יד פשוטה אהבה עמ' רב
ג/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מה
ג/ג יכין ובועז ח"א סי' קיח עמ' 261
ג/ג ימי שלמה
ג/ג להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' יב
ג/ג מאור ישראל
ג/ג מבוא למשנה תורה עמ' 103
ג/ג מועדים וזמנים ח"א סי' נח, ח"ז סי' קכ
ג/ג מזכרת עמ' 563
ג/ג מחקרים בספרות התשובות (כהנא) עמ' 115
ג/ג מטה מנשה עמ' רפט
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג מלכי בקדש (מלכי)
ג/ג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 44 {אין מנהג לבטל איסור}, 322 {אין מנהג להקל}
ג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קסז
ג/ג מסורה ח"ו עמ' נז
ג/ג מעט צרי
ג/ג מקראי קדש (תפט) דף עד ע"ב
ג/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רט
ג/ג משאת המלך (אדרי)
ג/ג משנת משה ר"ה עמ' סז
ג/ג משפטי שכנים פ"א שאלה ב
ג/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' סד
ג/ג נשאל דוד או"ח עמ' ד {מנהג לבטל דבר אסור}
ג/ג נתיב אברהם ח"א עמ' מה, ח"ב עמ' קנ
ג/ג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 135
ג/ג עדות בישראל
ג/ג עדת יעקב
ג/ג עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רצט
ג/ג עמק הלכה (בוימל) עמ' רסז
ג/ג עשה לך רב ח"ג עמ' עה
ג/ג קרית מלך
ג/ג ראש אליהו ח"א עמ' סב
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רג, רכב
ג/ג שארית ישראל (שציפנסקי) קונ' מעמק הבכא עמ' מ
ג/ג שדי חמד מע' מ כלל לח (ח"ד עמ' 279)
ג/ג שו"ע הרב או"ח סי' עו ס"ד, סי' תריג ס' יט
ג/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' פב {לרחוץ או לטבול - הכפילות}
ג/ג שו"ת רשב"ש סי' שפח, תיט, תקסב, תרכו {מנהג לא מועיל להתיר איסור}, עמ' שכא, שנה, תעב, תקמז
ג/ג שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שפד
ג/ג שמות בארץ (תשנט) עמ' קסד
ג/ג שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קטז
ג/ג שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קטו ס"ק ו
ג/ג שער המלך ח"א עמ' טז
ג/ג שערי היכל יומא מערכה קצא {טבילה}
ג/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 129
ג/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף קסב ע"ב
ג/ג תחומין חי"ג עמ' 351
ג/ג תניא רבתי ח"א עמ' 182
ג/ג תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קפח, קצ
ג/ד אמת ליעקב מועד עמ' שמ
ג/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ד ברור הלכה יומא עח ע"א ציון ג
ג/ד הר המלך ח"ג עמ' סא
ג/ד חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שט
ג/ד לב שלם [פרי חדש או"ח סי' תריב ס"ט, ועי' הל' טו"א פי"ד ה"ו]
ג/ד מוריה גל' רלח עמ' ו {טופח ע"מ להטפיח}
ג/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ד מרכה"מ אלפ'
ג/ד משרת משה (עטייה)
ג/ד עדת יעקב
ג/ד שו"ע הרב או"ח סי' תריג ס' יד
ג/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' פג
ג/ה אוצרות הרמב"ם
ג/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ה בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רסט
ג/ה ברור הלכה יומא עח ע"א ציון ז
ג/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ע {לח"מ}, עב-עג {ק"ס - רחיצת כל גופו מהתורה}
ג/ה המלך חדריו עמ' 217
ג/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' רע
ג/ה כתר המלך
ג/ה מלכי בקדש (מלכי)
ג/ה מסורה חי"ב עמ' סא
ג/ה מעיני המים
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ה מרכה"מ אלפ'
ג/ה עדת יעקב
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רכ
ג/ה שו"ע הרב או"ח סי' תריג ס' טז
ג/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרסה
ג/ה תורת המלאכות ח"ג עמ' עד
ג/ו אמונת יהושע עמ' תסא
ג/ו אמת ליעקב מועד עמ' שלט {הולך להקביל פני רבו}
ג/ו ברור הלכה יומא עז ע"ב ציון ו, ח, י
ג/ו דברי ירמיהו
ג/ו הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רצו
ג/ו הרמב"ם והגאונים עמ' 163
ג/ו זכרון ליהודה סי' ו אות יז
ג/ו חי' ופירושי מהרי"ק
ג/ו חסד יצחק עמ' כב
ג/ו כבוד חכמים (הורוויץ) דף יח ע"ג
ג/ו כנפי נשרים
ג/ו מנחת אלימלך עמ' רעג
ג/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תפט
ג/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף נג ע"ב
ג/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רעב
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ו נתיב מאיר
ג/ו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תקט
ג/ו עדת יעקב
ג/ו עיונים (פאור) עמ' 31
ג/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תעב
ג/ו שו"ע הרב או"ח סי' תריג ס"ח
ג/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תלה, תקמט
ג/ו שם יוסף (אליקים)
ג/ו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שפג
ג/ו שערי מאיר עמ' נג, נז
ג/ו תחומין חכ"ב עמ' 96
ג/ז אב"י יושב אהל עמ' 117, 233
ג/ז אבן ישראל (פישר) כאן, וח"א עמ' קג
ג/ז אוריתא טז עמ' ק
ג/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' תצו {קושי הארץ}
ג/ז באהלה של תורה או"ח סי' פא
ג/ז בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קס, קסב
ג/ז בדבר מלך חי"ד עמ' שסב-שסג
ג/ז בית אהרן וישראל גל' עג עמ' יח
ג/ז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שיב
ג/ז ברור הלכה יומא עח ע"ב ציון א, ו
ג/ז ברור הלכה שבת סו ע"א ציון ג {לח"מ}
ג/ז גליוני הגר"ש עמ' נט {הגהמ"י אות כ}
ג/ז דברות משה שבת ח"ב סי' נב ענף א
ג/ז דברי ירמיהו
ג/ז היכל מלך
ג/ז הר המלך ח"ד עמ' כו
ג/ז הררי קדם שבת עמ' רלד
ג/ז זמנים למלך
ג/ז חי' ירוחם
ג/ז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 432
ג/ז ישועות יעקב מועד עמ' תשט, תשיא {לח"מ}
ג/ז ישועות כהן שבת סי' פט ס"ק ג, סי' צ ס"ק ד
ג/ז כרם שלמה (אהרמן) יבמות קב ע"ב
ג/ז מאור ישראל
ג/ז מאורות הדף היומי ח"ב עמ' שנח
ג/ז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' צב, צה {לח"מ}, ר"ה עמ' שיא-שיב
ג/ז מועדים וזמנים ח"ו סי' כח
ג/ז מוריה גל' קז עמ' צג-צד, צו
ג/ז מלואי שלמה עמ' קפז
ג/ז מלכי בקדש (מלכי)
ג/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ז מראה הפנים יומא דף לט
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ז משאת המלך (אדרי)
ג/ז משברי ים עדל"ת סי' יא ס"ק ג
ג/ז נפש הרב עמ' רי
ג/ז נפש הרב עמ' רי, ריז
ג/ז נר למאור (פרצקי) עמ' צו
ג/ז סולם מוצב עמ' נז
ג/ז עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' ר-רח
ג/ז עדת יעקב
ג/ז עורה שחר דף לט ע"ג, מ ע"א
ג/ז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' ריז
ג/ז פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות יד
ג/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' קצא
ג/ז פרשת המלך
ג/ז צידה לדרך מאמר ה עמ' קנו
ג/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף מו ע"א
ג/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תנג
ג/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רנג
ג/ז שו"ע הרב או"ח סי' תריד סעיפים ב-ג
ג/ז שו"ת הרד"ך עמ' רכד
ג/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קסה, תלח, תרסו
ג/ז שעורי הרב - תשעה באב עמ' לו, נב
ג/ז שער המלך ח"ב עמ' שד
ג/ז תוספתא כפשוטה מועד עמ' 809
ג/ח אור הישר [אור הישר יומא עח ע"ב]
ג/ח בית נפתלי (תרנט) סי' נה
ג/ח בית נפתלי (תשסו) עמ' שז
ג/ח ברור הלכה יומא עח ע"ב ציון ח
ג/ח דרך המלך (רבי)
ג/ח ימי שלמה
ג/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ח מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ג/ח נר דוד ח"ב עמ' עט
ג/ח נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תקטו
ג/ח עדת יעקב
ג/ח עיונים (פאור) עמ' 31
ג/ח פני מלך (גוטליב) שמות עמ' ו {או"ש}
ג/ח שו"ע הרב או"ח סי' תריד סעיפים ה, ז
ג/ח שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רנב
ג/ח שו"ת מהר"י וייל סי' קצא
ג/ח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרסו
ג/ח תורה לדעת ח"ג עמ' נא {או"ש}
ג/ט אב"י יושב אהל עמ' 113, 116
ג/ט אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קה
ג/ט אהבת קדומים עמ' פט, צג
ג/ט אהל תורה (קוק) עמ' קצ
ג/ט אור הישר [לח"מ הל' תענית פ"ה ה"י]
ג/ט אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יא ד"ה הן אמת
ג/ט אמרי בינה (אש) דף נד ע"א {סיכה שאינה של תענוג}
ג/ט אמת ליעקב מועד עמ' שלט
ג/ט באר ראי עמ' תעט
ג/ט בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קצד
ג/ט בדבר מלך ח"ד עמ' מג, ח"ו עמ' קעד
ג/ט בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רסה
ג/ט ברור הלכה יומא עז ע"ב ציון ג
ג/ט ברור הלכה תענית ל ע"א ציון ב
ג/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' קפח
ג/ט ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קי, קטו
ג/ט גבורת יצחק מ"ש עמ' קו
ג/ט גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' ר
ג/ט גור אריה (צרמון)
ג/ט גינת ראובן תרומות עמ' תתצב, תתצו
ג/ט דבר סיני על מועדי השנה עמ' נא-נב {שאינה של תענוג}
ג/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' רלא-רלב
ג/ט דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' מו
ג/ט הררי קדם (תשס) עמ' ק
ג/ט יד סופר עמ' כה
ג/ט יראה ואהבה עמ' ריב
ג/ט כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קלג ע"א
ג/ט מוריה ח גל' ו (ר"ב זולטי)
ג/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף לב ע"ב וע"ד
ג/ט מסורה חי"א עמ' כז
ג/ט מצא חן
ג/ט מקור ישראל דף ב ע"ב
ג/ט מראה הפנים יומא דף לט
ג/ט משאת המלך (אדרי)
ג/ט משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רמב-רמג
ג/ט נר דוד ח"ב עמ' עז
ג/ט סולם מוצב עמ' נה, נז
ג/ט עדת יעקב
ג/ט פרי אברהם פסחים סי' סו אות ד
ג/ט צידה לדרך מאמר ה עמ' רי
ג/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשלג
ג/ט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תנג-תנד, תנה {לח"מ}, תסח
ג/ט קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' עח
ג/ט ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף קג ע"ד
ג/ט רנת יצחק תענית עמ' רסג-רסה {לסוך מקצת גופו}
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ריט-רכ
ג/ט שו"ע הרב או"ח סי' תריד ס"א
ג/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תי, תיב
ג/ט שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שמט, שפה
ג/ט שמות בארץ (תשנט) עמ' עט, פב
ג/ט שמחת עולם (לגו)
ג/ט שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שמח
ג/ט שעורי הרב - תשעה באב עמ' נ
ג/ט שער המלך ח"א עמ' פה
ג/ט שערי טהר ח"ב שער ד סי' ה אות א
ג/י אב"י יושב אהל עמ' 208 {הגהמ"י}
ג/י אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' ריז
ג/י אור הציצית עמ' קלג-קלד
ג/י אור לישרים (שולמן) עמ' קמח {הגהמ"י}
ג/י אוריתא טז עמ' צג {הגהמ"י - נ"כ בנעילה}
ג/י בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קמג {הגהמ"י - נשיאת כפים בנעילה}
ג/י ברור הלכה פסחים נג ע"ב ציון ב, ג, ד
ג/י ברור הלכה שבת כה ע"ב ציון א
ג/י ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רמג
ג/י ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמב {שהדלקת נר בשבת חובה}
ג/י גבורת יצחק ימים נוראים עמ' נח
ג/י דרך ישרה ח"א עמ' רב
ג/י המלך ברמה עמ' 138
ג/י חנא וחסדא ח"א דף מז ע"ב
ג/י חקרי זמנים ח"א עמ' שז, ח"ג עמ' שט, שיא
ג/י טל חיים (טל) ח"ג עמ' צט, קא
ג/י ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תעו {הגהמ"י}
ג/י להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שיא {הגהמ"י}
ג/י מאור ישראל
ג/י מבוא למשנה תורה עמ' 100
ג/י מגל ח"י עמ' 199
ג/י מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קעז
ג/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף יט ע"ג, ח"ג עמ' כג {הגהמ"י}
ג/י מעין גנים (מזרחי) דף מו ע"א {ביוה"כ שחל בשבת}
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/י משאת המלך (אדרי)
ג/י משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קנד {הגהמ"י}
ג/י משנת יהודה ח"א פ"ה ה"א וה"ג, ח"ב פ"ה ה"א ופכ"ד ה"ד
ג/י נזר הראש עמ' מה
ג/י נחמת רות עמ' קכב {הגהמ"י - שני ימים יוה"כ}
ג/י עדת יעקב
ג/י עמודי שלמה ח"א עמ' רכג {הגהמ"י ד"ה תרי}
ג/י פסקי רבנו יוסף עמ' שעב {הגהמ"י}
ג/י ציץ אליעזר ח"א סי' כ פי"א אות ד
ג/י קרית אריאל עמ' פז {הגהמ"י}
ג/י קרית מלך
ג/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קכט-קלא
ג/י שברי לוחות עמ' 119, 159 {הגהמ"י}
ג/י שו"ע הרב או"ח סי' תרי ס"ג
ג/י שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צו, קח
ג/י שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' סט {הגהמ"י}
ג/י שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רעא
ג/י שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 141

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US