Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

יום טוב

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק חא/134 הלכות יום טוב פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אהל חיים ח"ד
א/רה"פ בני שמואל
א/רה"פ דברי ירמיהו
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרכה"מ אלפ'
א/רה"פ סדר משנה
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שם יוסף (אליקים)
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אגודות אזוב מדברי דף ט ע"א {לאוכל נפש הכל מותר}
א/א אור יו"ט
א/א אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק ד
א/א אוריתא טז עמ' ריז
א/א אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' א [א] ד"ה ונראה {מ"מ ולח"מ}
א/א אמת ליעקב מועד עמ' תז {נקראים ימים טובים}
א/א אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' לא, קסז
א/א ארשת צבי עמ' סז
א/א אשר למלך
א/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סה
א/א באר לחי ראי עמ' רמז-רמט
א/א בית שערים או"ח סי' קמב {מ"מ}, רנא {מ"מ}
א/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כו אות ה
א/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רצ
א/א בשבילי המועד סי' ב אות ה, סי' ד אות א, סי' ו אות ג
א/א גבורות אליהו או"ח סי' קנא אות א
א/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' סב, רלג
א/א גבורת יצחק שבועות עמ' ו
א/א גליוני הגר"ש עמ' נט {הקדמת מ"מ}
א/א דברות משה ביצה עמ' קצב, רא
א/א דברות משה שבת ח"ב סי' כח ענף ב {מ"מ}, יבמות עמ' תנ
א/א דברי יואל שמות ח"ב עמ' שטו
א/א דברי שאול שמות עמ' צח, ויקרא עמ' קמט {מ"מ}
א/א דור רביעי ח"ב עמ' קטו
א/א דעת כהן עמ' תנה
א/א דרך ישרה ח"ב עמ' פג
א/א דרכי אהרן ח"ב עמ' ט
א/א הדרום חמ"א עמ' 25
א/א הליכות חיים יו"ט פ"ט הע' א {מ"מ ולח"מ}
א/א הר המלך ח"ג עמ' קמו
א/א הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' פ
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א התורה והתלמוד ח"ד עמ' 203
א/א זכרון הרב עמ' 289 {יוה"כ לא נמנה בכלל יו"ט}
א/א זמנים למלך
א/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קסו
א/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' לב
א/א חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קמה
א/א חמדת ישראל ח"א דף עו ע"ד {מ"מ}
א/א חקרי זמנים ח"ב עמ' קכ, ח"ג עמ' ה
א/א יחל ישראל (תשנב) עמ' שנד
א/א לב איש עמ' קנב
א/א לב שלם [מטה יוסף ח"ב או"ח סי' כ דף טו]
א/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' סו
א/א לחם יהודה
א/א לקוטי שיחות חי"א עמ' 34
א/א לקוטי שיחות חל"א עמ' 193
א/א מאורי אש השלם עמ' ז, מא
א/א מגידות (תשעג) סי' קמט עמ' קיא, קיב
א/א מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' טז, קא, ר"ה עמ' י, רטו
א/א מחנה יוסף ח"ג עמ' צ
א/א מחשבת חיים או"ח עמ' שלה, שלז
א/א מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קפט, רכו
א/א מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' צב-צג
א/א מלאכת יו"ט עמ' ה-ו
א/א מנוחת משה דף לז ע"ג, לט ע"ג, ק ע"א, קעג ע"ד {מ"מ}
א/א מעין החכמה עמ' קע {מ"מ, לח"מ}
א/א מרכבת המשנה מהדו"ק
א/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' יג עמ' יח
א/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קכה
א/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קכב
א/א משנת יעקב
א/א משנת משה שבת עמ' נד
א/א משנת שמחה
א/א משפטי עזיאל ח"א עמ' רלח
א/א נועם חט"ו עמ' קכב
א/א נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רלח, רמ
א/א ניצני שביעית עמ' 38 {לשבות}
א/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף לא ע"ג {אשה ישנה במ"ע של שביתת יו"ט}
א/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קפא
א/א עליות אריה עמ' קז {שעה"מ}
א/א עצרת - שביעי של פסח עמ' ג
א/א עצרת - שמיני עצרת עמ' כח
א/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקל {מ"מ}
א/א קרית מלך
א/א קרן פני משה ח"א עמ' קלז
א/א קרן פני משה ח"ב
א/א רוח יעקב (שלם) דף כט ע"א
א/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' פה {לח"מ}, פח
א/א שו"ע הרב או"ח סי' תצה ס"א
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת מהרלב"ח סי' נג
א/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' פב
א/א שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קכח, קמז
א/א שירת הים סי' יז אות יג {מ"מ}
א/א שירת הפסח אות יח
א/א שלל דוד
א/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 313
א/א שם דרך ויקרא עמ' תח, תי
א/א שמחתי באומרים לי עמ' מה
א/א שערי מאיר עמ' קמג, קמה
א/א שפתי דעת ח"ג עמ' קד
א/א שרשים במועדות עמ' נג, קפג
א/א תפארת ראובן עמ' קצא
א/ב אבני נזר או"ח סי' תיב אות א
א/ב אגלי טל טוחן סי' טו, ח"ב סי' נה אות יז, סי' ע אות ה
א/ב אדני היד החזקה
א/ב אור חדש (בלומ') דף צ ע"א {מ"ע של יו"ט - "שבתון"} וע"ד {השובת קיים מ"ע}
א/ב אור יו"ט
א/ב אור תורה (בלומ') דף לא ע"ד {מ"ע - שבתון}, לג ע"ג-ע"ד
א/ב אמונת עתיך גל' 118 עמ' 113 {בונה - מעגל חשמלי}
א/ב אמרי בינה (אש) דף סה ע"ג {עשה ול"ת}
א/ב אמרי כהן ביצה סי' א, סי' ב ס"ק ו
א/ב אמת ליעקב מועד עמ' סז-סח
א/ב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' לא, קסז, קצט
א/ב אעירה שחר (זעפרני) עמ' שסה
א/ב ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' נט-ס
א/ב ארשת צבי עמ' סז-סח {קיים מ"ע}
א/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קכא, קלו
א/ב בית אהרן (כהן, תשך) דף י ע"ג, יא ע"ד
א/ב בית אהרן וישראל גל' לה עמ' פב, גל' עג עמ' יח
א/ב בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' לה {מגדל עז}
א/ב בית שערים או"ח סי' רנח, רסא
א/ב בכורי חיים ח"ה עמ' עב-עג
א/ב בן יהודה סי' מח
א/ב בעקבי הצאן עמ' עד
א/ב ברור הלכה ביצה ח ע"ב ציון א
א/ב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמה
א/ב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רצ
א/ב בשבילי המועד סי' ב אות ג, סי' י אות ג
א/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכה
א/ב גדולי שמואל ביצה דף כב
א/ב דבר בעתו (בוגין) דף יב ע"ד {יו"ט - עשה ול"ת}
א/ב דברי ירמיהו קידושין עמ' קיט
א/ב דרך המלך (רפפורט)
א/ב דרך ישרה ח"ב עמ' פג, צח
א/ב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 28-29
א/ב הגהות מוהר"י קרט עמ' רסג {לאו ביו"ט}, רסד {עשה שבתון}
א/ב הדר איתמר עמ' פח
א/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 215
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שסא
א/ב זכרון ישעיהו דף כג ע"ב
א/ב זכרון סופרים {כגון שבנה וכו'} [עיין ב"ח ריש סימן תצ"ה]
א/ב זמנים למלך
א/ב חי' ר"י נחמיה סי' קעט אות יב
א/ב חנא וחסדא ח"א דף קא ע"ב
א/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' רעח
א/ב יראה ואהבה עמ' קפח
א/ב כנפי נשרים
א/ב כתב סופר יו"ד דף פה ע"ב
א/ב לב איש עמ' לח, מב, מג, רה, שעג, תב
א/ב לחם יהודה
א/ב מגידות (תשעג) סי' קמט עמ' קיא, קיב
א/ב מועדים וזמנים ח"ז סי' קלד
א/ב מוריה גל' קיג עמ' סב-סד {שביתה מ"ע}, גל' רלג עמ' לט-מ {שעה"מ}
א/ב מחנה יוסף ח"ג עמ' צא
א/ב מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' צג
א/ב מכתם לדוד (פרדו) דף לה ע"א
א/ב מנוחת משה דף ק ע"ב וע"ד {עשה ול"ת}
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תל
א/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' פה
א/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' עה
א/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ס ע"א
א/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שנט
א/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' סז {שעה"מ}
א/ב מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' א אות ד-ח, סי' יב אות ד, סי' יח אות ג
א/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שכה {מ"מ}
א/ב מראה הפנים ביצה דף א
א/ב מרחשת ח"א סי' ד אות ב, סי' ט אות א
א/ב משא בני קהת
א/ב משאת כפי עמ' נט
א/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' יג עמ' יח
א/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רפ-רפא
א/ב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רכח, רלז
א/ב נטע שורק דף נט ע"א
א/ב ניצני שביעית עמ' 38 {מ"ע}
א/ב נר בנימין עמ' עט
א/ב עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' קב
א/ב עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קסא
א/ב עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' שמז
א/ב עמודי אור סי' כו אות יג
א/ב פרחי אהרן עמ' 131
א/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 39
א/ב קדושת הר עמ' קצד
א/ב קרבן ציון עמ' רעג, שג
א/ב שארית כלב עמ' קנג {עשה ול"ת}
א/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קכא אות ב
א/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שצח {קיים עשה}
א/ב שושנת יעקב (רפפורט) עמ' מג
א/ב שלל דוד
א/ב שם דרך ויקרא עמ' קנד
א/ב שמן הטוב (תשפ) עמ' קצד
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' נט, קכ
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' עד, קלז
א/ב שער המלך ח"ב עמ' פט {מ"מ}
א/ב שערי ציון (כהן, תרצח) דף ב ע"ג, עא ע"ב {שניהם - חורש ביו"ט לוקה ולא חילק בין מתונתא ללא מתונתא}
א/ב תבואת שמש
א/ב תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' כג
א/ב תועפות ראם (באר) עמ' לד
א/ב תורת הלוי עמ' לד
א/ג אבני נזר או"ח סי' ריא אות יז, סי' תיב אות א
א/ג אבני ציון ח"א סי' יח אות יא {רמב"ם}, סי' ל אות י {מל"מ}, ח"ב סי' ב אות ה, סי' יז אות ד
א/ג אדני היד החזקה
א/ג אור יו"ט
א/ג אוריין תליתאי (תאומים) סי' עח
א/ג אמרי כהן ביצה סי' א, סי' ב ס"ק ו
א/ג אמרי סופר עמ' ו
א/ג אמת ליעקב מועד עמ' סז
א/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) ביצה סי' א אות ב
א/ג באר דוד שבת ח"א סי' ו אות ד
א/ג בדבר מלך ח"ח עמ' קכ
א/ג בדבר מלך חי"ב עמ' כג
א/ג בית אהרן (קריספין) דף יד ע"א, כג ע"ד
א/ג בית מועד (גטיניו) דף לז ע"א
א/ג ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כד אות ב, ד
א/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 214
א/ג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' פא {אין חילוק מלאכות}
א/ג חי' הר"ר שמעלקא ביצה כג ע"ב {ראב"ד}
א/ג חי' כתב סופר שבת עמ' א
א/ג חמדת יעקב עמ' 12
א/ג יד פשוטה אהבה עמ' תתתפח
א/ג כבוד הלבנון דף א ע"ג {חילוק מלאכות}
א/ג כתר המלך
א/ג לב איש עמ' שכב, תנו
א/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מג ע"ד
א/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שי-שיא {חילוק מלאכות}
א/ג מגל ח"ז עמ' 16
א/ג מועדים וזמנים ח"ז סי' קלד
א/ג מחנה יוסף ח"ג עמ' צא-צב
א/ג מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' צה
א/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' תלז
א/ג מרחשת ח"א סי' א אות ב
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ג משאת מרדכי מכות עמ' קכג
א/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' סג עמ' צו
א/ג פנים חדשות [מבי"ט ח"ב דף קנה]
א/ג שו"ע הרב או"ח סי' תצז קו"א אות א
א/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קמז, קמח
א/ג שו"ת רשב"ש עמ' תצח
א/ג שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רצה
א/ג שמן רקח ח"א דף ד ע"ב, כד ע"ב
א/ג שער המלך ח"א עמ' פח
א/ג שער נפתלי דף ח ע"א
א/ג תועפות ראם (באר) עמ' לט
א/ג תורה שלמה ח"י עמ' 151
א/ג תורת מיכאל עמ' לט-מ
א/ג תנופת זהב עמ' 6
א/ד אבן הספיר (ספרקה) ביצה סי' ט עמ' קצג
א/ד אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מו אות יב
א/ד אבני חפץ ח"ב עמ' נה
א/ד אבני נזר או"ח סי' שפו אות ג
א/ד אבני ציון ח"א סי' כא אות ד, ח"ב סי' ב אות ד, סי' כט אות ג, סי' נח אות ב, סי' סב אות ב, סי' עח אות א, ח"ג עמ' קכה, רע, ח"ד עמ' קפט-קצ {שעה"מ}
א/ד אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שסו-שסז {מ"מ}
א/ד אגודות אזוב מדברי דף ט ע"א {לאוכל נפש הכל מותר}
א/ד אגודת אזוב ח"א דף לג ע"א
א/ד אגרות משה או"ח ח"ג סי' צד ענף ג, ח"ד עמ' קצ
א/ד אגרות משה ח"ח עמ' סו
א/ד אדני היד החזקה
א/ד אוצרות הרמב"ם
א/ד אור המאיר (שפירא) סי' נג אות א
א/ד אור יו"ט
א/ד אור יעקב פסחים דף 155
א/ד אור תורה (בלומ') דף לה ע"ב {מ"מ}
א/ד אחיעזר ח"ג סי' עא אות ו
א/ד אלומת עלומים סי' ו דף טו ע"א {מ"מ - לא תבערו בשבת אבל ביו"ט מותר}
א/ד אמונת עתיך גל' 118 עמ' 109
א/ד אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' א [א] ד"ה כתב, סי' א [ג] ד"ה והנה {מ"מ}, ד"ה וראיתי {שעה"מ ד"ה ומ"ש עוד}, סי' ב [א] ד"ה ולכאורה, ד"ה והטעם {מ"מ}, סי' יא [ב] ד"ה וכן {שעה"מ ד"ה כל}
א/ד אמרי בינה (אש) דף ל ע"א {מתוך דוקא בהבערה}, עח ע"ב {מתוך רק בהוצאה והבערה}
א/ד אמרי דוד (שליסל) דף יא ע"ג-ע"ד
א/ד אמרי זאב דף מה ע"ב {מתוך}
א/ד אמרי כהן ביצה סי' א, סי' ב ס"ק ו
א/ד אמרי מנחם עמ' קצג {"מתוך" רק בהוצאה והבערה}
א/ד אמרי סופר עמ' ה-ו
א/ד אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' לב
א/ד אמת ליעקב מועד עמ' סז-סט, עד, רג
א/ד אמת ליעקב מקרא עמ' קפה
א/ד אעירה שחר (זעפרני) עמ' שסב, שסז
א/ד ארץ בנימין עמ' שיד
א/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' שלח, שמח-שמט, שנא-שנב, שנה-שנו, שס, שסב, שסז, שע-שעב, שעד
א/ד אתה יצרת - מלאכות שבת - מועדי ה' סי' ג
א/ד אתחלתא דגאולה (לויטס) עמ' עט-פא
א/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ד באורי סוגיות (הוניגסברג) ביצה סי' א אות ו {מ"מ}, סי' יא אות א {שעה"מ}
א/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סד, עה
א/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קטו, קכא {רמב"ם}, קכט {שעה"מ}
א/ד באר מים חיים (נוסינזון) ביצה דף יב
א/ד באר שרים פרשת ויקהל דרוש א אות ו
א/ד בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' שנז
א/ד בדבר מלך חי"א עמ' רלא
א/ד בדבר מלך חי"ב עמ' מו
א/ד בינה לעתים
א/ד בינת אברהם עמ' ג, קכא {מ"מ}, קכה {שעה"מ}, רעד {מ"מ}
א/ד בינת נבונים דף כה ע"א, כז ע"ב-ע"ד, כח ע"ד, כט ע"א-ע"ג
א/ד בית אב (ענתבי)
א/ד בית אברהם (שטיינר) עמ' קעו {מ"מ ולח"מ}
א/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' מ {מ"מ}
א/ד בית אהרן וישראל גל' ס עמ' יד, יז {חוץ מהוצאה והבערה}, סג {מתוך}, גל' ע עמ' כג-כה {מתוך בהוצאה ולא בכתיבה ואריגה}, גל' עד עמ' כב {"מתוך" בכיבוי}
א/ד בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' מז {או"ש}, מח-נא {מתוך}
א/ד בית ארזים - ס' הגליונות
א/ד בית היין עמ' לג
א/ד בית הלוי ח"א סי' טז עמ' סח {מ"מ}
א/ד בית מועד (זלזניק) עמ' קנד-קנה
א/ד בית שמש
א/ד בית שערים או"ח סי' רנז {מ"מ}, רנט {מ"מ}, יו"ד סי' כא
א/ד בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 24 {בונה}
א/ד בכורי אברהם דף לד ע"א {מ"מ}
א/ד בנין הלכה עמ' נ {"מתוך" רק בהוצאה והבערה}
א/ד בציר אליעזר ח"ב דף יא ע"א וע"ד, יב ע"א וע"ג, יג ע"ב {מתוך רק בהוצאה והבערה}
א/ד בר ריב"א עמ' עד
א/ד ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' ז
א/ד ברוך מבנים אשר (זולקווא תקט) דף מה ע"ג
א/ד ברור הלכה ביצה יב ע"א ציון א, דף יב ע"ב ציון א, דף כא ע"ב ציון ט, דף כח ע"ב ציון ז
א/ד ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' כה {מ"מ - לא תבערו אש בשבת אבל ביו"ט מותר}, כז {מתוך - רק למלאכה בדבר אכילה}, כח {בונה}, כט {מ"מ - לא תבערו אש בשבת אבל ביו"ט מותר}
א/ד ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' ל, לב, מט
א/ד ברכת יצחק (פאלער) עמ' קצה-קצו, ריא
א/ד ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כה אות ו
א/ד ברכת מרדכי כתובות עמ' צו
א/ד ברכת ראובן דף כא ע"ג, כב ע"א, כד ע"ב-ע"ג
א/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' מט
א/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ריג {מ"מ}
א/ד בשבילי השביתה החדש סי' כז אות ה {הבערה}
א/ד בשמן רענן ח"ב עמ' לא
א/ד גבורות אליהו או"ח סי' קנא אות ב
א/ד גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסה
א/ד גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' עד {שעה"מ}
א/ד גדולי שמואל ביצה דף יב, כב {או"ש}, כט {שעה"מ}
א/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קמט
א/ד גושפנקא דמלכא
א/ד גנא דפלפלי עמ' תעד {הוצאה}
א/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שפז
א/ד דברות משה ביצה עמ' ט, קצב-קצג, קצח, רב, שעב, תעז, תפו, תקמא
א/ד דברות משה שבת ח"ב סי' כח ענף ב
א/ד דברי אור ח"א עמ' קכג
א/ד דברי חזקיהו (שבתי) ח"ב סי' ד עמ' לא
א/ד דברי חיים (אוירבך) יו"ט סי' ה ד"ה כתב, סי' ו ד"ה כתב וד"ה ולפי"ז {מ"מ}
א/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' קסד
א/ד דברי שאול שמות עמ' רנו, שס {מ"מ}
א/ד דברי שמואל (מאדלינגר) דף יז ע"ג {בונה חייב מהתורה}
א/ד דגל ראובן ח"ג סי' ז
א/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצ
א/ד הגהות מוהר"י קרט עמ' רנג {מתוך}
א/ד הדר איתמר עמ' פד-פה, פח, צא
א/ד הדרום ז עמ' 26
א/ד הליכות חיים יו"ט פ"ח הע' סו, קדושת יו"ט סי' תרמח, תרעג
א/ד המלך ברמה עמ' 69-72
א/ד המנהיג עמ' תקיז
א/ד העמק שאלה ח"א שאלתא נ אות א
א/ד הר המלך ח"ה עמ' נא
א/ד זבחי שלמה עמ' עה, עז
א/ד זית רענן ח"א עמ' קנד {שעה"מ}, קנח {שעה"מ}
א/ד זכר יצחק (תשח) עמ' טו
א/ד זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' לא {מ"מ}, עט, צ
א/ד זכרון יהודה (לאש) דף יז ע"ד {מ"מ}
א/ד זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' סו {מתוך רק בהוצאה והבערה}, סט {שעה"מ}, פג {שעה"מ}
א/ד זכרון סופרים {חוץ מן ההוצאה וכו'} [עיין ב"ח סימן תצ"ה (ועל פי דברי הרב המגיד כאן לא קשיא מידי)]
א/ד זכרון סופרים {מ"מ - וכן נראה מן ההלכות וכו'} [ועיין קרבן נתנאל על הרא"ש ביצה דף י"ב ע"א]
א/ד זמנים למלך
א/ד זרע יצחק (קצנלבוגן) או"ח סי' ב
א/ד חבר בן חיים
א/ד חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' כב ס"ק ו
א/ד חי' הגאון אדר"ת עמ' סד {מ"מ - מתוך}
א/ד חי' הגר"ח החדש עמ' נד {שעה"מ}
א/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' נב, ועמ' רל
א/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רל {בינה לעתים}
א/ד חי' הר"ר שמעלקא ביצה יב ע"א, כתובות ז ע"א {מ"מ}
א/ד חי' הרי"ט עמ' פט, צה, צז
א/ד חי' הריצ"ד
א/ד חי' חתם סופר
א/ד חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' שמד
א/ד חי' ירוחם
א/ד חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' עט-פ
א/ד חי' כתב סופר שבת עמ' א
א/ד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קסח
א/ד חי' מהרי"א הכהן עמ' קצג-קצד
א/ד חי' משנה פסחים עמ' קצז {מתוך רק בהוצאה והבערה}
א/ד חי' ר' אפרים מרדכי
א/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רפח, תטו {מ"מ}
א/ד חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קצח
א/ד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קנ
א/ד חי' ר"י נחמיה סי' קעט אות ח, י
א/ד חי' רח"א הכהן עמ' קט
א/ד חיים מדבר דף טז-יח
א/ד חמדת ישראל ח"ב דף כח ע"ד
א/ד חמדת משה (בעק) דף צב ע"ג
א/ד חנא וחסדא ח"א דף קא ע"ב {מ"מ}
א/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' ה
א/ד חקרי לב (לווינבוק) דף לה ע"ד {מ"מ}
א/ד טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 486 {מ"מ}
א/ד ידבר שלום ח"ב עמ' קע
א/ד יראה ואהבה עמ' קצב
א/ד ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קסג
א/ד ישועות יעקב מועד עמ' תתקמ {ראב"ד}
א/ד כבוד הלבנון דף ה ע"א {אין "מתוך" בבישול}, לט ע"ב{מתוך רק בהוצאה והבערה}
א/ד כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
א/ד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רנב
א/ד כנה"ג
א/ד כפתור ופרח (תשו) דף קנח ע"ג {מ"מ}
א/ד כתב סופר או"ח סי' סה ד"ה ראיתי {מ"מ}, ד"ה והנה דברינו, ד"ה והנה הראב"ד {ראב"ד}, סי' עב ד"ה ויש לומר {מ"מ}
א/ד כתב סופר יו"ד סי' קטז ד"ה וליישב כל {בבינה לעתים}
א/ד כתבי מהר"ם איררה עמ' שיט {מ"מ}
א/ד כתר אפרים עמ' פ
א/ד כתר כהונה (כץ) עמ' סז
א/ד לב איש עמ' צב, צט-ק, קנב, שי, שכג
א/ד לב שלם [ראנ"ח סי' נג, דף פב-פג, שו"ת בני שמואל (חיון) קכט ע"ד, קל ע"א, פרי חדש סי' תצה ס"ק א, תצו בראשו, מקראי קדש (תפט) דף קפט, קצ ע"א, רע"ב ותוי"ט במשנה זו, שטמ"ק בביצה, באר יעקב או"ח סי' תריח דף לד, ים יששכר על תוספתא יו"ט דף כ-כא, לו-לז, אליה רבה או"ח סי' תצה, פנים מאירות על ביצה דף כח ע"ג]
א/ד לב שלמה (חלמא) עמ' קלג {מרכה"מ}
א/ד לבושי מרדכי או"ח עמ' פה, קנ, שלה, תסג, יו"ד עמ' יב
א/ד לחם יהודה
א/ד מאורי אש השלם עמ' י, יא {מ"מ}, כז, מג {שעה"מ}, סג {מ"מ}, סט, קנ, תשעב-תשעג
א/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף כה ע"ד {לח"מ}, כו ע"ד, כז ע"ב, כח ע"א
א/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' עד, עו, עח-עט {לח"מ}, פא {שעה"מ}
א/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מג ע"ד, מד ע"א {מ"מ - מתוך}
א/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שיא-שיב
א/ד מבי"ט (רובינ') דף צט ע"א {בכיבוי אין "מתוך"}
א/ד מגדל צופים ח"ד סי' עד
א/ד מגיני שלמה עמ' רלט {שעה"מ}, רמ
א/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שצה, ח"ב עמ' נח
א/ד מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (השני) או"ק א
א/ד מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' ה, ז, מד, נב, סח, צז, קו, יו"כ עמ' כא, ר"ה עמ' רטו, רעג
א/ד מועדים וזמנים ח"א סי' מ, ח"ז סי' קלט, קצו
א/ד מוריה גל' קנד עמ' קד {שעה"מ}, גל' קצא עמ' יג-יד
א/ד מוריה גל' קפז עמ' סו
א/ד מחנה יהודה (קצין) ח"ב
א/ד מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' צה
א/ד מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' קכ
א/ד מטה אהרן (לוין), מצוקי ארץ - דברי הלכה אות ה (ד"ה ע"כ), ז {שעה"מ}
א/ד מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קלז, קמד
א/ד מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' צד, צו, צט
א/ד מכתב סופר
א/ד מכתם לדוד (פרדו) דף לה ע"א {מ"מ}, לו ע"א {לח"מ}
א/ד מלאכת יו"ט עמ' מב, עא {נר של אבטלה}, עד, עו {נר של אבטלה}, צא, צג, קה {מ"מ}, קכו {מ"מ}, קנה
א/ד מנוחת אשר ח"א דף לא ע"ב {בנין - מדוע אינו מותר בגלל "מתוך של מגבן}
א/ד מנוחת אשר ח"ב דף כב ע"ד {מ"מ}
א/ד מנוחת משה דף קיז ע"א {הבערה שלא לצורך}
א/ד מנחת אשר פסחים עמ' קנח {מ"מ}
א/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תלג-תלד
א/ד מנחת יוסף ח"א עמ' לח
א/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שז, ח"ב עמ' תי {מ"מ}
א/ד מעדני שמואל עמ' קלז {בונה}
א/ד מעין החכמה עמ' קע {מ"מ}
א/ד מעיני המים
א/ד מעליות חט"ז עמ' 31-66
א/ד מעשה בצלאל סי' צז {הוצאה לצורך גוי}
א/ד מעשה נסים (הכהן)
א/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' נ, רג {שעה"מ}, רד
א/ד מצוות זמניות עמ' תמט
א/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רלח, שצח, שצט, תנב
א/ד מראה הפנים ביצה דף כא
א/ד מרבה חיים סי' כ אות ד-ה
א/ד מרחשת ח"א סי' ט אות א, סי' י אות ג, ח"ג סי' יט אות א
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ד מרכבת יוסף דף עט ע"ד {מ"מ - בלי שום צורך}
א/ד משא בני קהת
א/ד משאת המלך (אדרי)
א/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' יג עמ' טז, יח
א/ד משב יעקב ח"א
א/ד משיב דבר ח"א סי' לז
א/ד משנה הלכות ח"ה סי' סט {נר בטלה}
א/ד משנה הלכות ח"ח סי' סז
א/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' צב, קיג
א/ד משנת יעקב
א/ד משנת משה מכות עמ' צה
א/ד משנת משה שבת עמ' קי {מ"מ}
א/ד משרת משה (נבר)
א/ד נוכח השלחן (הכהן) עמ' רו
א/ד נועם חי"ח עמ' רמד {שעה"מ}, חכ"ב עמ' קלח, קמ
א/ד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רלז-רלח, רמ-רמא
א/ד נזר הקדש (קפלן)
א/ד נחלת אריה עמ' לא
א/ד נטע שעשועים (שליסל) עמ' לו {מתוך}, מט {מ"מ}
א/ד נטעי נתן (פריד) סי' ג
א/ד נצר מטעי (פרידמן) סי' ט סעיף ד
א/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף מח ע"ד
א/ד נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קסד עמ' שיז
א/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מט
א/ד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרד
א/ד נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קמה {שעה"מ}
א/ד ס' הנייר עמ' נה, נז
א/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקלג
א/ד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרכב, תרלא {בינה לעתים}
א/ד סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' מט-נ
א/ד סופר מהיר ח"ב עמ' סג
א/ד עבודת הלוי עמ' מה {מ"מ}
א/ד עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' קב-קז
א/ד עטרת תפארת דף ס ע"ד
א/ד עללת הבציר דף מג ע"א וע"ד
א/ד עץ חיים (אבלסון) עמ' קכב-קכג
א/ד פאר אהרן עמ' סז
א/ד פאת ים (מאיו) דף פז ע"ב
א/ד פורת יוסף (שלופר) דף כב ע"ג, סב ע"א
א/ד פני המלך (שטרן)
א/ד פני משה (שלז')
א/ד פרי אברהם - ענינים שונים סי' כח אות ד
א/ד פרי אברהם פסחים סי' יד אות ד
א/ד פרי האדמה ח"א
א/ד פרי החג דף כא ע"ג {מ"מ - מתוך - שלא לצורך כלל}, עח ע"ד, עט ע"א-ע"ב {מתוך רק בהוצאה והבערה}
א/ד פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' קב {מוציא ס"ת לקרוא בו}
א/ד פרנס לדורו עמ' 207-206
א/ד פתח דבריך עמ' צז
א/ד פתחי שערים דף יט ע"ג {לח"מ}
א/ד צבי גאון יעקב סי' לז
א/ד ציץ אליעזר ח"ב סי' כט אות ג {מ"מ}
א/ד ציץ הקודש ח"א דף סח ע"ד
א/ד צמח ארז עמ' שלד
א/ד צרור החיים (חייקא)
א/ד צרור החיים (יעקב)
א/ד קהל יהודה חי' ביצה דף יא ע"א, יב ע"ד {מ"מ}
א/ד קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קד
א/ד קול בן לוי (תשסג) עמ' עא
א/ד קרית מלך
א/ד קרן לדוד מועדים עמ' קסח {הגהמ"י}
א/ד קרן פני משה ח"ב
א/ד ראשית בכורים דף נה ע"ב {מ"מ - הבערה}
א/ד רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' סו {הוצאה והבערה}
א/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' פג
א/ד שאגת אריה סי' פג
א/ד שארית יהודה (בלום) דף ס ע"א-ע"ב {מ"מ - הבערה אינה אוכל נפש}
א/ד שארית כלב עמ' קלו, קנא-קנג
א/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' סב, ח"ח סי' קכא אות ב
א/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' עט {מ"מ}
א/ד שבט סופר (תשמו) עמ' עט-פ, פב
א/ד שבי בנימין דף כב ע"ד
א/ד שו"ע הרב או"ח סי' תצה סעיפים ב, ד, סי' תצז קו"א אות א, סי' תקי ס' טז
א/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קמז, קמח
א/ד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' פב
א/ד שושן עדות דף נב, פב ע"ד
א/ד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ח אות ב, סי' יד אות א-ד, ו
א/ד שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' ה אות ג {צורך אכילה}
א/ד שם דרך ויקרא עמ' תז
א/ד שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רפא {מ"מ}
א/ד שמן הטוב (תשפ) עמ' קכב, קצא, קצד {שעה"מ}
א/ד שנות חיים (קלוגר) עמ' תסד
א/ד שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קב
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' קיז
א/ד שער המלך כאן, ח"א עמ' פה, צא {לח"מ}, צב, רכט, טעם המלך ח"ב עמ' שמא
א/ד שערי ציון (כהן, תרצח) דף ח ע"א {בבישול אין "מתוך"}, מז ע"ד {אין "מתוך" בבישול}
א/ד שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' עג {שעה"מ}, קכח {שעה"מ}, רג {מתוך רק בהוצאה והבערה}, רו {שעה"מ}, רכח {שעה"מ}
א/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קמו ע"ד
א/ד שרידים גל' יב עמ' מו {"מתוך" - גם ללא צורך}
א/ד שרשי הים
א/ד תבואת יקב (פרידמן) עמ' נג {מ"מ}
א/ד תבואת שמש
א/ד תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' כג
א/ד תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' רנ, רנג {מ"מ}
א/ד תורת יצחק ח"ב עמ' עג
א/ד תורת רפאל או"ח ח"ב דף קי ע"ד, קיא ע"ב, קסה ע"ד
א/ד תחומין חי"א עמ' 153
א/ד תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' סט
א/ד תרומת הדשן שו"ת סי' עז {הגהמ"י אות א}
א/ד תשובה מאהבה ח"א סי' קפב {בהבערה, מתוך}
א/ד תשובות הרי"ד עמ' קכ
א/ה אבני אש (מילר) עמ' קכח
א/ה אבני נזר או"ח סי' רכו אות ט, סי' שפז אות ח, יו"ד סי' תכג אות ז
א/ה אור הישר [או"ז ח"ב סי' רמח, באר יצחק או"ח סי' יג, לח"מ לקמן פ"ג הי"ב]
א/ה אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 62, 63
א/ה אור זרוע השלם מועדים עמ' מו
א/ה אור יו"ט
א/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 77
א/ה אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' יא [ב] ד"ה וכן
א/ה אמרי כהן ביצה סי' א, סי' ב ס"ק ו
א/ה ארץ בנימין עמ' קעז
א/ה ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' נח
א/ה באורי סוגיות (הוניגסברג) ביצה סי' ה אות ה {מ"מ}
א/ה באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קכד
א/ה בגדי כהונה (כהן) או"ח סי' ז דף ט ע"ד
א/ה בגדי כהונה (כהן) דף ח ע"ב
א/ה בדבר מלך חי"א עמ' רלא
א/ה בית יצחק תשט"ז עמ' 102
א/ה בית שמש
א/ה בית שערים או"ח סי' רנד {מ"מ}, רנז
א/ה בן מלך - שבת עמ' רב
א/ה בני שמואל דף יח ע"ד
א/ה בנין אריאל ח"ב עמ' קלג
א/ה ברור הלכה ביצה כח ע"ב ציון ז
א/ה ברור הלכה שבת קלז ע"ב ציון ז
א/ה בשמן רענן ח"ב עמ' לו-לז
א/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רעז
א/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רפט
א/ה גליונות אבני נזר
א/ה דברות משה ביצה עמ' מט, רא {מ"מ - מה שדרך עבד לעשות}
א/ה דברות משה כתובות עמ' סב
א/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצ-רצו
א/ה דרך המלך (רפפורט)
א/ה הדר איתמר עמ' סה
א/ה הליכות חיים יו"ט פ"ט הע' כג, מב, קדושת יו"ט סי' תרכב
א/ה המלך ברמה עמ' 68
א/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 163
א/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' פח
א/ה זיו משנה
א/ה זמנים למלך
א/ה חזו"א או"ח סי' קכד לדף מו
א/ה חי' הר"ר שמעלקא ביצה כג ע"ב
א/ה חי' ר"י נחמיה סי' קעט אות ט
א/ה חמדת משה (בעק) דף צב ע"ד
א/ה חסדי דוד ח"ב עמ' פב
א/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קטו עמ' שנט
א/ה טל חיים (טל) ח"ג עמ' רפו
א/ה יד פשוטה אהבה עמ' תתתפח
א/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכא, כרך ב ח"ב עמ' עו
א/ה יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קכב, קכד {מ"מ}
א/ה ים התלמוד (עדיל) עמ' רטו
א/ה ימי דוד עמ' רצה {מ"מ}
א/ה ישועות יעקב מועד עמ' רסט {לח"מ}, תתקנ-תתקנא
א/ה לב שלם [ראשון לציון בביצה, פרי חדש סי' תצא]
א/ה לב שלמה (חלמא) עמ' קלג {מ"מ}
א/ה לחם יהודה
א/ה לקוטי סופר ח"א דף סח ע"ד
א/ה לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קיד {מ"מ}
א/ה מאור ישראל
א/ה מאורי אש השלם עמ' ז, טז, סג, שסט
א/ה מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מה ע"ג
א/ה מגיני שלמה עמ' רמט
א/ה מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' לח
א/ה מועדים וזמנים ח"ז סי' קל
א/ה מוריה גל' קצא עמ' יג
א/ה מחנה יוסף ח"ג עמ' צב
א/ה מחשבת חיים או"ח עמ' קמח, שלה
א/ה מטה אהרן הל' יו"ט עמ' טז-יז, קיא, קלה, קמד, רכח
א/ה מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' צב {מ"מ}
א/ה מלאכת יו"ט עמ' ה, לח
א/ה מנוחת משה דף קפו ע"א-ע"ב {ראב"ד, מ"מ}
א/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תלא
א/ה מעליות חט"ז עמ' 31-48
א/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רב-רג
א/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' תנב, תנה, תנו, תסא, תצג
א/ה מראה הפנים שבת דף פד
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ה משא בני קהת
א/ה משפטי עזיאל ח"א עמ' סו
א/ה משפטים לישראל עמ' רט
א/ה נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רלט, רנב
א/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מא פסוק ב
א/ה ס' איזוב (פרידמן) עמ' לג
א/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' סה
א/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקלד-תקלה
א/ה סוכת דוד סוכה עמ' קכג {מ"מ}
א/ה עטרת ישראל עמ' רמז
א/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמו
א/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרכא
א/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שח
א/ה רוח יעקב (שלם) דף כט ע"א
א/ה רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' פג
א/ה שו"ע הרב או"ח סי' תצה סעיפים ה, ז, סי' תקי קו"א אות ב
א/ה שו"ת ר"י מסלוצק סי' יח עמ' צג
א/ה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' פב
א/ה שושן עדות דף פד ע"ג
א/ה שושנת יעקב (רפפורט) עמ' מג
א/ה שלל דוד
א/ה שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תצב
א/ה שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רצה {מ"מ}
א/ה שער המלך כאן, ח"א עמ' פו, צג
א/ה שערי ישועה עמ' קכב-קכד
א/ה שפת אמת על התלמוד ח"ב דף יב ע"ג
א/ה תבואת שמש
א/ה תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' ז
א/ה תועפות ראם (באר) עמ' פט
א/ה תורה שלמה ח"י עמ' 143, 148
א/ה תורת רפאל או"ח ח"ב דף קיג ע"ג
א/ו אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ב {מרכה"מ}
א/ו אדני היד החזקה
א/ו אור יו"ט
א/ו אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 170
א/ו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רנו, ח"ב עמ' קסב
א/ו בחיר חיים
א/ו בית אהרן וישראל גל' מ עמ' עח, פ
א/ו בן יהודה סי' מח
א/ו ברור הלכה ביצה יא ע"א ציון י
א/ו ברור הלכה שבת קלז ע"ב ציון ז
א/ו בשמן רענן ח"ב עמ' לז
א/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 163
א/ו זמנים למלך
א/ו טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' תנט
א/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכז
א/ו מאורות חיים תרומות עמ' מו {בינה לעתים}
א/ו מאורי אש השלם עמ' טז, שסט
א/ו מועדים וזמנים ח"ז סי' קל
א/ו מחשבת חיים או"ח עמ' קמח, שלה
א/ו מטה אהרן הל' יו"ט עמ' טז-יז, קיא, קלה, קמד, רכח
א/ו מעליות חט"ז עמ' 31-48
א/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רלח
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ו משפטי עזיאל ח"א עמ' סז
א/ו נועם ח"ה עמ' קו
א/ו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רלט
א/ו ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 161
א/ו ציץ אליעזר ח"א סי' כ פרק א אות יד
א/ו קרית מלך
א/ו שו"ע הרב או"ח סי' תצה ס"ח
א/ו שם דרך ויקרא עמ' קנד
א/ו שם דרך מגילה עמ' צו {ראב"ד}
א/ו שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תצב
א/ו שער המלך ח"א עמ' פו, צג
א/ז אבן האזל
א/ז אבני נזר או"ח סי' רכו אות ט
א/ז אגודות אזוב מדברי דף ט ע"א {מרכה"מ}
א/ז אור יו"ט
א/ז אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' יא [ב] ד"ה וכן
א/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ג אות ג {או"ש}
א/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רה
א/ז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קיט, קכד-קכה
א/ז בינה לעתים
א/ז בית אהרן וישראל גל' מג עמ' נג
א/ז ברור הלכה שבת קלז ע"ב ציון ז
א/ז בשבילי הקודש סי' טז אות ה, סי' יט אות יא, סי' ל אות ה {או"ש}
א/ז בשבילי השמחה סי' לג אות א {קצירה מותרת מהתורה}
א/ז בשמן רענן ח"ב עמ' לז
א/ז גדולי שמואל ביצה דף ד, יב, כא {או"ש}
א/ז דברות משה ביצה עמ' שסז, תקמב {מ"מ}
א/ז דרך המלך (רפפורט)
א/ז הליכות חיים יו"ט - קדושת יו"ט סי' תרכב, תרלב
א/ז הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' כב {הגהמ"י}
א/ז המלך ברמה עמ' 68
א/ז המנהיג עמ' תקיא
א/ז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ג ס"ק ז
א/ז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' נג {מל"מ}
א/ז חזו"א או"ח סי' קכד לדף מו
א/ז חי' ר"י נחמיה סי' קעט אות ט
א/ז חיי אריה דף עא ע"א {מל"מ}
א/ז חנא וחסדא ח"א דף קא ע"ב
א/ז חסדי דוד ח"ב עמ' פב
א/ז חשבונות של מצוה עמ' רלה {בינה לעתים}
א/ז טל אורות (ר' שאול) עמ' יג {המוקצה אסור ביו"ט ומותר בשבת}
א/ז יראה ואהבה עמ' רא
א/ז כטל אמרתי עמ' קסח
א/ז כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' ד {מל"מ}
א/ז לב שלמה (חלמא) עמ' קל {מ"מ}
א/ז לחם יהודה
א/ז לקט מנחם (תרעא) דף ג ע"ד {דישה}
א/ז מאורי אש השלם עמ' ז, טז, שסט
א/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מה ע"ג
א/ז מועדים וזמנים ח"ח הערות לח"ו סי' מה
א/ז מוריה גל' קסט עמ' יד {הגהמ"י}
א/ז מחשבת חיים או"ח עמ' קמח, שלה
א/ז מטה אהרן (לוין), דרשת הכניסה - דברי הלכה אות ז {מל"מ}
א/ז מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קנא
א/ז מלאכת יו"ט עמ' ה, יב
א/ז מנחת אהרן (בריסק) דף פה ע"ב
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' סו
א/ז מסורה ח"י עמ' מא
א/ז מעליות חט"ז עמ' 31-48
א/ז מראה הפנים ביצה דף ח
א/ז מרחשת ח"א סי' א אות א, ח"ג סי' יט אות א
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' ו אות ג {קצירה וטחינה מדרבנן}
א/ז משנת יעקב
א/ז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רלט, רעז, רעט
א/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף מה ע"ב-ע"ג {קצירה מותרת}
א/ז ס' איזוב (פרידמן) עמ' לג
א/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקלד-תקלה
א/ז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רה {או"ש}
א/ז עמודי שלמה ח"א עמ' רמג {הגהמ"י}
א/ז פני המלך (שטרן)
א/ז פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' רנז {אין קוצרים ואין דשים}
א/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שנט
א/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' שמז {מל"מ}
א/ז קרית מלך
א/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רסט {הגהמ"י אות ג}
א/ז שארית יהודה (בלום) דף סא ע"ג {לח"מ - ד' אמות}
א/ז שו"ע הרב או"ח סי' תצה ס"ט, סי' תצז קו"א אות א, סי' תקו קו"א אות א
א/ז שו"ת הרמ"ז עמ' מו {הגהמ"י}
א/ז שו"ת ר"י מסלוצק סי' יח עמ' צב
א/ז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יד אות ד
א/ז שם דרך ויקרא עמ' קנד
א/ז שער המלך ח"א עמ' פה-פו, צג, קלא
א/ז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' נו, נח {או"ש}
א/ז תבואת שמש
א/ז תועפות ראם (באר) עמ' פט
א/ח אגלי טל טוחן סי' ל אות א ובהגהה
א/ח אדני היד החזקה
א/ח אור יו"ט
א/ח אעירה שחר (זעפרני) עמ' שכט
א/ח אשר למלך
א/ח באורי סוגיות (הוניגסברג) ביצה סי' ג אות א {ראב"ד}
א/ח בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' קיז
א/ח בדבר מלך חי"ב עמ' כג
א/ח בינת נבונים דף כט ע"ג
א/ח בית יצחק תשט"ז עמ' 102
א/ח בית שערים או"ח סי' רנד
א/ח בני בנים ח"א עמ' פב {הגהמ"י}
א/ח בצור ירום (תשפ) חי"ב עמ' ב הערה 1 {לשין ואופין ושוחטין ומבשלין ביום טוב שאם עשה אלו מבערב יש בכך הפסד או חסרון טעם שאין לחם חם או תבשיל שבשל היום כלחם שנאפה מאמש ובתבשיל שנתבשל מאמש וכו'}
א/ח ברור הלכה ביצה כח ע"ב ציון ז
א/ח גדולי שמואל ביצה דף יב {מ"מ}
א/ח גליונות אבני נזר
א/ח דברות משה ביצה עמ' מד, מח, נד {ראב"ד}
א/ח דברי חיים (אוירבך) יו"ט סי' ה ד"ה כתב {לח"מ}
א/ח דברי חיים (אוירבך) יו"ט סי' ז ד"ה כתב {מ"מ}
א/ח דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קכח, קמד
א/ח הדר דוד עמ' לב
א/ח הליכות חיים יו"ט - קדושת יו"ט סי' תרכב, תרסז
א/ח המלך ברמה עמ' 68-69
א/ח הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' טז ס"ק כח
א/ח חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' כב ס"ק טו
א/ח חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' כו
א/ח טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קלח
א/ח לב שלם [בני יהודה דף קי ע"ב, קיג-קיד]
א/ח להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קח
א/ח מאורי אש השלם עמ' ו, שסט, תשעב
א/ח מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' צד
א/ח מטה אהרן הל' יו"ט עמ' טז-יז, קיא, קלה, קמד, קמו, רכח
א/ח מנחת חינוך ח"א עמ' ס
א/ח מעליות חט"ז עמ' 31-48
א/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף יא ע"א
א/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' סט
א/ח מרחשת, מנחת חינוך, ריח המנחה אות יב
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ח משנה הלכות ח"ה סי' סח {מכשירין שא"א לעשות מעיו"ט}
א/ח משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שיג
א/ח משנת שמחה
א/ח נועם ח"כ עמ' קסד
א/ח ס' הנייר עמ' נא
א/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקלה
א/ח עולת איש (אלישר) דף יד ע"ד
א/ח עלה יונה עמ' רמט {ראב"ד}
א/ח פרשת המלך
א/ח ציץ אליעזר ח"א סי' כ פרק ב אות א {לח"מ}, ה, ט
א/ח קרית מלך
א/ח רביד הזהב (אברך) דף נח ע"ג
א/ח רביד הזהב (אברך) סי' לח אות ט
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קו
א/ח שו"ע הרב או"ח סי' תצה סעיפים ב, ה, סי' תצז קו"א אות א
א/ח שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שמז-שמח
א/ח שער המלך ח"א עמ' פה, קלא
א/ח שערי ישועה עמ' קכג {ראב"ד}
א/ח שרידים גל' יב עמ' מו {"מתוך" - גם ללא צורך}
א/ח תבואות שמש דף לא ע"א {הגהמ"י אות ה}
א/ח תועפות ראם (באר) עמ' פט-צ
א/ח תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' סה {מ"מ}
א/ט אדני היד החזקה
א/ט אהלי חיים עמ' קעו
א/ט אור יו"ט
א/ט אמרי חיים (לרנר) ח"ג עמ' רפט-רצ {איסור לבשל מיו"ט לחול}
א/ט אמרי מנחם עמ' קצד
א/ט אעירה שחר (זעפרני) עמ' שסד
א/ט באר מים חיים (נוסינזון) ביצה דף יב
א/ט בדבר מלך חי"ב עמ' ב, ו, כ
א/ט בית אהרן וישראל גל' סב עמ' ט
א/ט ברור הלכה ביצה יז ע"א ציון ז
א/ט ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כד אות יד
א/ט בשמן רענן ח"ב עמ' רצו
א/ט גזע ישי דף מ ע"ב
א/ט גליונות אבני נזר
א/ט דברי חיים (אוירבך) יו"ט סי' א ד"ה והנה
א/ט דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' יט ד"ה הרי"ף
א/ט דור דורים עמ' סד
א/ט דרך המלך (רפפורט)
א/ט דרך ישרה ח"ב עמ' פג
א/ט המלך ברמה עמ' 70
א/ט חי' עזיאל
א/ט חיי נפש בראשית ח"ב עמ' שה
א/ט חיים לעולם ח"א דף יח ע"ג {מ"מ}
א/ט חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קמו
א/ט חלקת מאיר
א/ט כי בא מועד עמ' קצו
א/ט לב איש עמ' קמט ואילך
א/ט לב שלם [מטה יוסף ח"ב סי' כ, ב"ח או"ח תקג, ראנ"ח סי' כ]
א/ט לבושי מרדכי או"ח עמ' קמה
א/ט לחם יהודה
א/ט מאורי אש השלם עמ' סט {מ"מ}
א/ט מגידות (תשמ) עמ' רמה
א/ט מגידות (תשעג) סי' קי עמ' רמה
א/ט מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' קב
א/ט מילי דמרדכי
א/ט מנחת יהודה (בוים) דף ל ע"ד [מצויין כד השלישי] {לח"מ}
א/ט מרחשת ח"ג סי' יט אות א
א/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ט ס' הנייר עמ' נד
א/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שפג
א/ט עטרת זהב (באדהב, תרנז) - גדולי הארץ עמ' ד-י
א/ט עטרת ישראל עמ' שו
א/ט עטרת שבת עמ' נו
א/ט פרי אברהם - ענינים שונים סי' כח אות ד, יב
א/ט פרי אברהם פסחים סי' יד אות ד, יב
א/ט צבי תפארת סי' קג {מ"מ}
א/ט צרור החיים (יעקב)
א/ט קרית מלך
א/ט שו"ע הרב או"ח סי' תקג ס"א
א/ט שו"ת הריב"ש עמ' כא
א/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תו
א/ט שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תו
א/ט שער המלך ח"א עמ' יא, קנא, קנג {מ"מ}
א/ט שרידים גל' יב עמ' מו {"מתוך" - גם ללא צורך}
א/ט תבואת שמש
א/ט תורת יצחק ח"ב עמ' ס, סב, סה, סז, עג
א/י אבי עזרי ח"א
א/י אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ג
א/י אור הישר [פתלי סי' קח ס"ק ז]
א/י אור יו"ט
א/י ברור הלכה ביצה יא ע"ב ציון א, יז ע"א ציון ז, ח
א/י בשמן רענן ח"ב עמ' לא
א/י הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ח ס"ק כז
א/י הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כו ס"ק יח
א/י הר המלך ח"ג עמ' קמו
א/י זכרון שלמה (קליין) עמ' מד {הגהמ"י}
א/י זמנים למלך
א/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קעא
א/י ימי שלמה
א/י ישועות יעקב מועד עמ' תתצג, תתקלג
א/י ישורון ח"י עמ' שצ {אבי עזרי}
א/י כרם מנחם סי' כז
א/י לב שלם [מהריט"ץ סי' קלט, ט"ז או"ח תק ס"ק ב, יד אהרן או"ח תק, פרי חדש או"ח תק ס"ק ה, שו"ת כנה"ג כב ע"א]
א/י לחם יהודה
א/י לשון למודים או"ח דף צז ע"ג
א/י מועדים וזמנים ח"ז סי' קמ
א/י מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קא, קלה
א/י מילי דמרדכי
א/י מלאכת יו"ט עמ' קס-קסא
א/י מנחת יהודה (בוים) דף ל ע"ג [מצויין כד השלישי] {נאפית יפה}
א/י מקראי קדש (תשנג) עמ' תקב
א/י מרכבת המשנה מהדו"ק
א/י משאת המלך (אדרי)
א/י נועם אליעזר (בן פורת) עמ' רא {השמיט דברי רב אדא בר אהבה}
א/י עמודי שלמה ח"א עמ' רמג
א/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמח
א/י קול יעקב (שאול)
א/י שארית כלב עמ' לט
א/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' ע
א/י שו"ע הרב או"ח סי' תקז קו"א אות א
א/י שו"ת הריב"ש סי' טז, קכא, עמ' כא, קכב
א/י שולי הגליון עמ' מח
א/י תבואת שמש
א/יא אהלי חיים עמ' קעה
א/יא אור יו"ט
א/יא בית אהרן וישראל גל' סב עמ' ז, ט
א/יא ברור הלכה ביצה יז ע"א ציון כ
א/יא ברכי יוסף או"ח סי' תקח ס"א-ס"ב
א/יא זמנים למלך
א/יא ישועות יעקב מועד עמ' תתקטז
א/יא לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כב ע"ג
א/יא מגידות (תשעג) סי' קי עמ' רמה
א/יא מנחת יהודה (בוים) דף ל ע"ד [מצויין כד השלישי] {אם הערים - אסור}
א/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יא משאת המלך (אדרי)
א/יא עטרת שבת עמ' נו
א/יא פני משה (שלז')
א/יא פרי אברהם - ענינים שונים סי' כח אות יב
א/יא פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 226
א/יא שו"ת הריב"ש עמ' כב
א/יא שו"ת מהרלב"ח סי' נג
א/יא שלל דוד
א/יא שערי שלמה (אכלופי) עמ' תקיד
א/יא שערי תורה (לעוו) ח"ג דף מט ע"א {מ"מ}
א/יב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קפט {בנין שלמה}
א/יב אברהם יגל
א/יב אהלי חיים עמ' קעה
א/יב אור יו"ט
א/יב אמרי מנחם עמ' קצד {אסור מטעם הכנה}
א/יב בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' שס
א/יב בית אהרן וישראל גל' עג עמ' יח-יט
א/יב בית שערים או"ח סי' רנט
א/יב בר ריב"א עמ' פא
א/יב ברור הלכה ביצה כה ע"א ציון ו
א/יב גדולי ציון (תשנב) עמ' מח, שעח {כזית צלי}
א/יב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קפב
א/יב דברי יוסף (אירגס) סי' מא דף פד ע"ג {אם יש שהות ביום לאכלה}
א/יב הר המלך ח"ג עמ' קמו
א/יב זמנים למלך
א/יב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קעא
א/יב חזון יחזקאל מנחות פ"ה ה"א
א/יב חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' קכח
א/יב טל תחיה ח"ג סי' ו אות ב
א/יב כרם מנחם סי' כז
א/יב לב שלם [באר יעקב או"ח סי' תסח דף לג, ט"ז או"ח תצח ס"ק ה, יבין שמועה דף פו ע"א, שעא אפרים סי' קפט, תוי"ט נדרים פ"א מ"א]
א/יב לחם יהודה
א/יב לחמי תודה (הורביץ) דף קצט ע"ג
א/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מה ע"ד
א/יב משנה הלכות ח"י סי' פג
א/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קכ
א/יב משנת משה ביצה עמ' קיט
א/יב משפט המלחמה עמ' עט
א/יב נועם חי"ח עמ' רלט
א/יב עטרת טוביה
א/יב עין חיים ח"ב עמ' קלט
א/יב עמק שאלה (טברסקי) עמ' שלח
א/יב פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' יז {מ"מ - אסור לשחוט בריאה אחרי הסעודה}
א/יב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רי
א/יב תבואת שמש
א/יג אבי עזרי ח"א
א/יג אבני נזר או"ח סי' תה אות יח
א/יג אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קנו {אהא"ז}
א/יג אדני היד החזקה
א/יג אהלי חיים עמ' קעו
א/יג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ח הע' 174 {רמ"ך}
א/יג אור יו"ט
א/יג אמת ליעקב מועד עמ' סח
א/יג אנצי"ת ע' אוכל נפש הע' 34
א/יג אשר למלך
א/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/יג באורי סוגיות (הוניגסברג) ביצה סי' יט אות ב {מ"מ}
א/יג בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' שנז
א/יג בדבר מלך חי"ב עמ' ב
א/יג בית אהרן וישראל גל' סז עמ' יח, גל' עג עמ' יט
א/יג בית ירוחם
א/יג ברור הלכה פסחים מז ע"א בלי ציון, ביצה כ ע"ב ציון ג
א/יג ברכי יוסף או"ח סי' תקיב ס"א
א/יג ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' כז {לגוי או לכלב}
א/יג ברכת ראובן דף כב ע"א
א/יג גדולי שמואל ביצה דף לג {או"ש}
א/יג גליונות אבני נזר
א/יג גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' תקלד {מ"מ}
א/יג דברי חיים (אוירבך) יו"ט סי' א ד"ה והנה
א/יג דליות דוד מו"ק עמ' קט-קיב
א/יג הדר איתמר עמ' פה, צא {להוציא תבן לבהמה}
א/יג הליכות חיים יו"ט - קדושת יו"ט סי' תרפ
א/יג זית רענן ח"ב עמ' ס
א/יג חי' חפץ חיים
א/יג חי' רח"א הכהן עמ' קח
א/יג חיבת הקודש עמ' ז
א/יג כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קיא
א/יג לב איש עמ' קמט ואילך
א/יג לב שלם [מטה יוסף ח"ב סי' כ דף יז ע"א]
א/יג לחם יהודה
א/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כה ע"ב {לכם ולא לגוי ולא לכלב}
א/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קסח {ולא לגוים}
א/יג מועדים וזמנים ח"א סי' מו, ח"ז סי' קמב
א/יג מוריה גל' קנד עמ' לח {גוי שבא מאליו}
א/יג מזבח חדש דף כז ע"ג
א/יג מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קסא-קס
א/יג מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' צח, קא {מ"מ}
א/יג ממעיני ישועה (הירשהורן) דף כט ע"א {מ"מ}
א/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תלד
א/יג מנחת יהודה (בוים) דף ל ע"ב-ע"ג [מצויין כד השלישי] {אין מזמנין גוי}
א/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קעז, שטז {או"ש}
א/יג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' עח {או"ש}
א/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' תנ-תנא
א/יג מראה הפנים ביצה דף ט
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יג משיב דבר ח"א סי' לז
א/יג משיבת נפש עמ' קמ
א/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קכג
א/יג משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' רצא-רצד
א/יג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפ {אהא"ז}
א/יג נחל איתן
א/יג נר יצחק (ארדיט) עמ' לה
א/יג נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קסד עמ' שכה
א/יג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שעז-שעח
א/יג ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 227 {הגהמ"י}
א/יג על גדות ים התלמוד עמ' 65
א/יג פרי אברהם - ענינים שונים סי' כח אות ד
א/יג פרי אברהם פסחים סי' יד אות ד {מ"מ}
א/יג פתח דבריך עמ' צז
א/יג ציץ אליעזר ח"ח סי' יז (עמ' קעד) {אין מזמנים גוי}, סי' יט אות א
א/יג ציץ הקודש ח"א דף סא ע"ב-ע"ג
א/יג שו"ע הרב או"ח סי' תקיב סעיפים א-ב, קו"א אות א
א/יג שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' קיז {מ"מ}
א/יג שער המלך ח"א עמ' צב, ריט {מ"מ}
א/יג שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קח ס"ק ז
א/יג שערי ציון (כהן, תרצח) דף נב ע"א {הגהת מל"מ}
א/יג שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' ריז {מל"מ}
א/יג תבואת שמש
א/יג תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' קפה
א/יג תורת יצחק ח"ב עמ' ס, סב, סה, סז, עג
א/יג תורת רפאל או"ח ח"ב דף לב ע"ב {מ"מ}
א/יג תפארת אהרן עמ' רה
א/יד אברהם יגל
א/יד אדמת קדש ח"ב דף יג ע"ג {לח"מ}
א/יד אדני היד החזקה
א/יד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ח הע' 191 {מ"מ}, 196 {לח"מ}, 202 {זיו משנה}, 204 {לח"מ}
א/יד אור הישר [אור הישר מנחות סז ע"א]
א/יד אור יו"ט
א/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/יד בדבר מלך חי"א עמ' רלב
א/יד בינת אברהם עמ' קיח {"מתוך" גם כשאינו צורך היום}
א/יד בית שמש
א/יד בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' כה
א/יד ברור הלכה ביצה כא ע"א ציון א, ב, ד, ח
א/יד ברכי יוסף או"ח דף קנג ע"ד {בני החיל}, סי' תקיב ס"א
א/יד ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' מט
א/יד ברקאי ח"א עמ' 115
א/יד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' פב
א/יד גליונות אבני נזר
א/יד דבר שאול חלה סי' ז ס"ק ז
א/יד דברות משה ביצה עמ' שמג, שנט
א/יד דברי אברהם (מנדלסון) דף סט ע"א {מ"מ}
א/יד דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' יט ד"ה והנה, יו"ט סי' א ד"ה והנה {לח"מ}
א/יד דרך המלך (רפפורט)
א/יד המאיר לארץ
א/יד הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רעד
א/יד זיו משנה
א/יד זכר יצחק (תשן) עמ' יג
א/יד כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
א/יד כרם מנחם סי' כז
א/יד כתר המלך
א/יד לב שלם [ט"ז או"ח תקיב ס"ק ג, שו"ת פני יהושע או"ח סי' יג, ב"י או"ח תקיג, שטמ"ק בסוגיה, אליה רבה או"ח תקיב, צרור החיים (יעקב) דף מה ע"א ודף קעה, מטה יוסף ח"ב דף יז ע"א]
א/יד לבושי מרדכי או"ח עמ' שצ
א/יד מבוא למשנה תורה עמ' 131
א/יד מזבח חדש דף פג ע"ב
א/יד מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קסא-קס
א/יד מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' קב
א/יד ממעיני ישועה (הירשהורן) דף כט ע"א {מ"מ}
א/יד מנחת יהודה (בוים) בהסכמת ר"א דייטש {כרב הונא}
א/יד מנחת יהודה (בוים) דף ל ע"ב-ע"ג [מצויין כד השלישי] {בני החיל}
א/יד מעיני המים
א/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רנב
א/יד משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' רצא-רצב
א/יד נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קסד עמ' שכה
א/יד עטרת טוביה
א/יד עטרת תפארת דף מב ע"ב וע"ד {עיסת כלבים}
א/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' שלח
א/יד ציץ הקודש ח"א דף סב ע"ג
א/יד צפנת פענח (וגם השמטות דף קיא ע"א)
א/יד צרור החיים (יעקב)
א/יד קהלות יעקב ביצה סי' יד {לח"מ}
א/יד שו"ע הרב או"ח סי' תקיב ס"ו, קו"א אות ג
א/יד שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קלג {שרשי הים}
א/יד שער המלך ח"א עמ' ריט-רכ {לח"מ}
א/יד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף יג ע"ג
א/יד שרשי הים
א/יד תולדות יעקב (מאהלר) עמ' פב
א/יד תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' קפה, קפח {לח"מ}
א/יד תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קנג
א/טו אבי עזרי ח"א
א/טו אבן ישראל (פישר)
א/טו אבני ציון ח"א סי' יח אות ט {לח"מ}, סי' נב אות ה {שעה"מ}, ח"ב סי' יז אות ג, ח"ד עמ' לו
א/טו אגודת אזוב ח"א דף לא ע"ג
א/טו אדני היד החזקה
א/טו אור יו"ט
א/טו אוריין תליתאי (תאומים) סי' קנט {לח"מ}
א/טו איש אמונים דף ו ע"א
א/טו אמרי דוד (שליסל) דף טז ע"ב {הואיל}
א/טו אמרי זאב דף מה ע"א {הואיל}
א/טו אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' לב
א/טו אמת ליעקב מועד עמ' סח
א/טו אשל אברהם (שפירא) עמ' שעז {הואיל}
א/טו באורי סוגיות (הוניגסברג) ביצה סי' טו אות ז
א/טו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סג
א/טו באר שרים (שולמן) עמ' לב
א/טו בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' קג, קיג, קיז {לח"מ}
א/טו בדבר מלך חי"א עמ' רלב
א/טו בדבר מלך חי"ב עמ' ב, ו, יג, יט
א/טו בינת אברהם עמ' קכ {הואיל}
א/טו בית אהרן וישראל גל' עג עמ' יט
א/טו בית אפרים או"ח (תרמד) דף פח ע"ב
א/טו בית ירוחם
א/טו בכורי אברהם דף נב ע"ג {לוקה}
א/טו בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' וירא אות טז {הואיל}
א/טו בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ב ס"ק מ
א/טו בר ריב"א עמ' פא, פד
א/טו ברור הלכה ביצה כא ע"א ציון ד, ו, תוספות בירור סי' סז
א/טו ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כד אות א
א/טו ברכת ראובן דף כב ע"א, כד ע"ב-ע"ג
א/טו גאון יעקב עמ' מב
א/טו גדולי ציון (תרע) דף יח ע"ג
א/טו גדולי שמואל ביצה דף יט, כא
א/טו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' פה
א/טו גן דוד דף טז ע"ב {הואיל}
א/טו גנזי מועדים עמ' קנז
א/טו דברות משה ביצה עמ' קצד, רב-רג, רעא
א/טו דברות משה כתובות עמ' סא
א/טו דברי אהרן עמ' קיב {מרכה"מ}
א/טו דברי חיים (אוירבך) יו"ט סי' א ד"ה והנה
א/טו דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' כ ד"ה כתב
א/טו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שי, שלז
א/טו דברי חיים פ' בשלח ד"ה בגמ' מגילה
א/טו דגל ראובן ח"ג סי' ז
א/טו דובר ישרים פסח עמ' תנד
א/טו דרך המלך (רפפורט)
א/טו הדר איתמר עמ' צ {הואיל}
א/טו המדות לחקר ההלכה מדה כ אות כו
א/טו המלך ברמה עמ' 70
א/טו זיו משנה
א/טו זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' ע
א/טו זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' ע
א/טו זכרון נחום עמ' א-ב, ד {הואיל}
א/טו זכרון שלמה (קליין) עמ' רמד
א/טו חזון לימים ח"א עמ' רמ
א/טו חי' הגאון אדר"ת עמ' ט {הואיל}, טז, מו {אהדריה לאיסורא קמא}, סג-סד
א/טו חי' הגר"ח החדש עמ' נד {לח"מ}
א/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים מו ע"ב]
א/טו חי' מהר"א (אוירבך) - מים חיים סי' כ
א/טו חי' מהרי"א הכהן עמ' נג
א/טו חי' רח"א הכהן עמ' קח
א/טו חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"א סי' כח אות ד, סי' לג אות ג
א/טו חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קמה
א/טו חלת לחם (תשנח) עמ' קכג
א/טו חמודי צבי מועדים עמ' תקטז
א/טו חקל יצחק (שו"ת) עמ' ק
א/טו יטב פנים ח"א דף רלח
א/טו כי בא מועד עמ' קצב
א/טו לב איש עמ' קנ ואילך
א/טו לב שלם [פרשת דרכים עט ע"ג, פנים מאירות על ביצה כח ע"ג]
א/טו מאורי אש השלם עמ' כט {לח"מ}
א/טו מגידות (תשעג) סי' ריח עמ' שנ
א/טו מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קי
א/טו מועדים וזמנים ח"א סי' נו, ח"ז סי' קמב
א/טו מחנה חיים ח"ב עמ' קח
א/טו מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קסא-קס
א/טו מי יהודה או"ח סי' ק
א/טו מלאכת יו"ט עמ' מג {הואיל}, עא
א/טו מנוחת משה דף מ ע"א {הואיל}
א/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' שב, תלד
א/טו מנחת יהודה (בוים) דף ל ע"ב [מצויין כד השלישי] {הואיל}
א/טו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' צז
א/טו מנחת שלמה (לוין) עמ' עח {הואיל}
א/טו מעיני המים
א/טו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' סה
א/טו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' צח, אבי עזרי ח"א]
א/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' תנב
א/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
א/טו מרכבת יוסף דף לג ע"ג {המבשל לבהמה - הואיל}
א/טו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קנד אות ו {הואיל - כרבה}
א/טו משב יעקב ח"א
א/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קכג {לכל שצריך הגוף}
א/טו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רלז
א/טו נועם ח"ה עמ' שיג
א/טו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רלח
א/טו נחלת צבי (כהנא) עמ' קיד
א/טו נטע שעשועים (שליסל) עמ' נד {לח"מ}
א/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף מה ע"ד
א/טו נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מט
א/טו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תקצג
א/טו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתי {לח"מ}
א/טו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שעו-שעח, שפב-שפה
א/טו עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' קג
א/טו עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' צא
א/טו עין יהודה עמ' מה-מו {הואיל}
א/טו עמודי אור סי' כט אות א
א/טו פרי אברהם - ענינים שונים סי' כח אות א, ד
א/טו פרי אברהם פסחים סי' יד אות ד
א/טו פרי החג דף כ ע"ג-ע"ד, כא ע"א {הואיל - גם בלי "מתוך"}
א/טו פרי החג דף עט ע"ב-ע"ג {המבשל לגוי או לבהמה - מדוע לא מועיל "מתוך"}
א/טו פתח דבריך עמ' כח, צז
א/טו פתחי שערים דף כ ע"א
א/טו ציץ אליעזר ח"ח סי' יז (עמ' קעד) {הואיל}
א/טו צרור החיים (קליין) דף צג ע"ג, צד ע"א {הואיל ואי מיקלעי אורחים}
א/טו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' לג
א/טו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' ב
א/טו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' יב
א/טו קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' עה
א/טו קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' טו {הואיל}
א/טו קרבן ציון עמ' קעו, שד
א/טו קרני ראם (ירמוש) עמ' רט
א/טו רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' צ
א/טו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קפא
א/טו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רנז
א/טו שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קסב ע"א
א/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קמז
א/טו שושן עדות דף עט ע"א
א/טו שושנת העמקים (תאומים) עמ' ז, יא
א/טו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יד אות ו
א/טו שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רפ
א/טו שמן הטוב (תשפ) עמ' ריא
א/טו שער המלך ח"א עמ' פו, צב, טעם המלך ח"א עמ' קנג
א/טו שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קח ס"ק ז
א/טו שערי ציון (כהן, תרצח) דף ב ע"ג {הואיל}
א/טו תבואת שמש
א/טו תולדות יעקב (מאהלר) עמ' לה
א/טו תורת יצחק ח"ב עמ' ס, סב, סה, סז, עג
א/טו תורת רפאל או"ח ח"ב דף ח ע"א
א/טו תשובה שלמה או"ח סי' ג דף ח ע"ג {הואיל}
א/טז אבן הספיר (ספרקה) ביצה סי' יג עמ' קצט
א/טז אבן ציון עמ' רי {לח"מ}
א/טז אגודות אזוב מדברי דף ט ע"א {מרכה"מ}
א/טז אגודת אזוב ח"א דף לג ע"ב
א/טז אור יו"ט
א/טז אנצי"ת ע' אוכל נפש הע' 8, 12
א/טז אעירה שחר (זעפרני) עמ' שסד {לח"מ}, שסו
א/טז אשל אברהם (שפירא) עמ' שמג, שמו, שנה-שנו
א/טז אתה יצרת - מלאכות שבת - מועדי ה' סי' ג
א/טז בגדי כהונה (כהן) דף ח ע"א, ט ע"א
א/טז בדבר מלך חי"ב עמ' מט
א/טז ברור הלכה ביצה כא ע"ב ציון ח
א/טז דברות משה ביצה עמ' תקלח
א/טז דברות משה שבת ח"ב סי' כח ענף א, סי' לד הערה יח
א/טז דברי יוסף (אירגס) סי' סד דף קד ע"ג {לרחוץ כל גופו בחמין}
א/טז דגל ראובן ח"ג סי' ז
א/טז הליכות חיים יו"ט פ"ט הע' יא
א/טז הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' עה
א/טז זיו משנה
א/טז זית רענן ח"א עמ' קמז
א/טז חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"א סי' לא אות ה
א/טז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 431
א/טז יד פשוטה מדע עמ' תתי
א/טז לב איש עמ' שי, שיז-שיח, שכד
א/טז לב שלם [ים יששכר לתוספתא יו"ט דף לו]
א/טז מאורי אש השלם עמ' נ
א/טז מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' לא, לט {מרכה"מ}
א/טז מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' קב
א/טז מילי דמרדכי
א/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' תלג
א/טז מנחת יוסף ח"א עמ' נח
א/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' תמט
א/טז מראה הפנים שבת דף כד
א/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
א/טז משאת המלך (אדרי)
א/טז משאת משה (חברוני) פסחים סי' יג עמ' טז
א/טז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קכד
א/טז משנת יעקב
א/טז משפטי עזיאל ח"א עמ' סח
א/טז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קיח {כל גופו}
א/טז נועם חכ"ב עמ' קמב, קמה, חכ"ד עמ' צז
א/טז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רלח, רמ, רסט, רעג, רעה
א/טז נשמת אברהם ח"א עמ' רעט
א/טז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ס
א/טז עמודי שלמה ח"א עמ' צח
א/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמח
א/טז פרי האדמה ח"ג
א/טז ציץ אליעזר ח"א סי' כ פרק ג אות א, ג
א/טז ציץ הקודש ח"א דף סו ע"ג
א/טז קרית מלך
א/טז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רע
א/טז רלב"ג שמות פי"ב תועלת יב עמ' פא
א/טז רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' צא
א/טז שו"ע הרב או"ח סי' תקיא ס"א
א/טז שו"ת הרד"ך עמ' רכה, רלח
א/טז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יד אות א
א/טז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרסז
א/טז שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תי-תיא
א/טז שער המלך ח"א עמ' פז
א/טז שערי זבולון הל' שבת סי' לז אות ז
א/טז תבואת שמש
א/טז תורה שלמה ח"י עמ' 237-238
א/יז אביר יעקב (אביגדור) דף כא ע"ד, כב ע"א {מל"מ}
א/יז אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' ס {או"ש}
א/יז אבני חפץ ח"ב עמ' סז {מל"מ}
א/יז אבני ציון ח"א סי' ל אות ו {מל"מ}, ח"ג עמ' קכג {מל"מ}
א/יז אגודות אזוב מדברי דף ט ע"א
א/יז אהלי יהודה (הכהן)
א/יז אור גדול דף ה ע"א {מל"מ}
א/יז אור הישר [באר יצחק או"ח סי' יא, אור הישר בכורות כ ע"ב]
א/יז אור המאיר (שפירא) סי' יח בתחילתו ואותיות ב-ד {מל"מ}
א/יז אור יו"ט
א/יז אור לישרים (שולמן) עמ' קלז {מל"מ}
א/יז אור לישרים (שולמן) עמ' רו {מוקצה - הבדל בין שבת ליו"ט}
א/יז אוריין תליתאי (תאומים) סי' פח {מל"מ}
א/יז אמרי איש עמ' לו {מוקצה}
א/יז אמרי בינה (אש) דף כה ע"ב {מל"מ}
א/יז אמרי מנחם עמ' קצז-קצח {איסור מוקצה}, קצט {מותר לטלטל מוקצה לאוכל נפש}
א/יז אמת ליעקב מועד עמ' סו, עד
א/יז אנצי"ת ע' אסור חמור הע' 22 {מל"מ}, ע' אסור לאו הע' 5, 6 {מל"מ}
א/יז אעירה שחר (זעפרני) עמ' שנד
א/יז באר אליעזר
א/יז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סה
א/יז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קו {מל"מ}
א/יז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנז, ריט
א/יז באר שרים (שולמן) עמ' לב
א/יז בדבר מלך חי"ג עמ' פז
א/יז בינה לעתים
א/יז בית ארזים - ס' הגליונות
א/יז בית לוי (גולדברג) דף פו ע"ב
א/יז בית מאיר (תשע) סי' ו ס"יד עמ' פח {מל"מ}
א/יז בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קמד {מל"מ}
א/יז בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' עד {מל"מ}
א/יז בר ריב"א עמ' פט, צד
א/יז ברור הלכה ביצה ב ע"ב ציון ב, כז ע"ב ציון ג, לו ע"ב ציון ה
א/יז בריכת המלך עמ' קצד
א/יז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כז אות ג
א/יז ברכת ראובן דף כ ע"ד
א/יז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ריח
א/יז גליוני הגר"ש עמ' נט {מל"מ}
א/יז דברות משה ביצה עמ' י {מל"מ}, יב {מל"מ}, שלז, תק, תקד, תקז {מל"מ}
א/יז דברות משה חולין עמ' קח, קיד
א/יז דברי שמואל (מאדלינגר) דף יז ע"ד {מל"מ}
א/יז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצו
א/יז דרור יקרא עמ' רסא
א/יז דרך ישרה ח"ב עמ' נט, פד
א/יז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' עט
א/יז הדר איתמר עמ' סב-סד {מל"מ}, סו-סז
א/יז הדר דוד עמ' לג
א/יז הדרום חכ"ו עמ' 102
א/יז הדרת מרדכי דף צח ע"א {מל"מ}
א/יז הליכות חיים יו"ט - קדושת יו"ט סי' תרעה
א/יז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק מו
א/יז הר המלך ח"ב עמ' קעה-קעח, ח"ג עמ' קמו
א/יז הררי קדם שבת עמ' רעח
א/יז ויען יצחק עמ' לא
א/יז וישאל שאול או"ח סי' ק
א/יז זבחי שלמה עמ' עז
א/יז זיו משנה
א/יז זית רענן ח"ב עמ' נט
א/יז זכרון יהודה (מונק) דף לג ע"ד {מל"מ}
א/יז זכרון יחזקאל עמ' מט {מל"מ}
א/יז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' נג, עח {מל"מ}
א/יז זמנים למלך
א/יז חזקה רבה יו"ד הלכה קפג {מל"מ}
א/יז חי' הגאון אדר"ת עמ' א, מז, סג {מל"מ}, צא {מל"מ}
א/יז חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' נז
א/יז חי' הר"ר שמעלקא ביצה ב ע"ב
א/יז חי' כתב סופר שבת עמ' כח, לב {מל"מ}
א/יז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רפא, שסז
א/יז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' לא, קמה, שיב {מל"מ}
א/יז חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קלז
א/יז חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' ב {מל"מ}
א/יז חי' ש"י דף מו ע"ד {מל"מ}
א/יז חמודי צבי מועדים עמ' קיא, תקט {מל"מ}
א/יז חסדי דוד ח"ט עמ' קצב {מל"מ}
א/יז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לב עמ' ק
א/יז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לט עמ' קיז {מל"מ}
א/יז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נד עמ' קסט {מל"מ}
א/יז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פו עמ' רעט {מל"מ}
א/יז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ק עמ' שלג-שלה {מל"מ}
א/יז חשבונות של מצוה עמ' יז {מל"מ}
א/יז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תלא, מהדו"ב עמ' עא {מל"מ}
א/יז יד הלוי (לוין) דף קכא ע"א, ע"ד {מל"מ}
א/יז יד ישראל ח"ב
א/יז יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"ב ס"ק ט, פ"ה ה"ז ס"ק ב {מל"מ}
א/יז יד סופר עמ' נט {מל"מ}
א/יז ימין משה
א/יז יראה ואהבה עמ' עח {מל"מ}, קסה
א/יז כבוד הלבנון דף יב ע"ב {מל"מ}, סב ע"ב {מל"מ}
א/יז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רעט {מל"מ}
א/יז כמו השחר דף כט ע"ד {מל"מ}
א/יז כפי אהרן (זס') תנינא עמ' סו {אור שמח}
א/יז כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף קד ע"ב {מל"מ}
א/יז כתב סופר אהע"ז סי' נ {מל"מ}
א/יז לב איש עמ' שכח
א/יז לב שלם [באר יעקב או"ח סי' תנב דף לב, פרי חדש או"ח תצט ס"ק ה, פנים מאירות על ביצה דף כט, יש"ש ביצה פ"ב, מגן אברהם סי' תקיח ס"ק יג]
א/יז לבושי מרדכי או"ח עמ' קפט
א/יז להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' לה, פה
א/יז להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' יד
א/יז להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שיט {מל"מ}
א/יז לחם שלמה (ערנרייך) סי' יד אות ו
א/יז מאורי אש השלם עמ' צה
א/יז מבי"ט (רובינ') דף צ ע"ד
א/יז מגן שאול (קצנ') עמ' יא
א/יז מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' נא, קלו, יו"כ עמ' קב {מל"מ}, ר"ה עמ' צא
א/יז מוריה גל' רט עמ' עב-עג
א/יז מוריה ח גל' ד (ר"ג קרויס)
א/יז מזבח חדש דף ק ע"ד
א/יז מזכרת חיים עמ' כד
א/יז מטה אהרן הל' יו"ט עמ' כב, פא, קסד
א/יז מי באר (פסח) דף מה ע"ב, מו ע"א
א/יז מכתב לחזקיהו דף כו ע"א, לג ע"ד, מו ע"ב
א/יז מכתם לדוד (פרדו) דף לח ע"א {מל"מ}
א/יז מנוחת משה דף נג ע"ג {מל"מ}
א/יז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' קט {מל"מ}
א/יז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שלה, תקח, ח"ג עמ' טו, שכב, תכג {מל"מ}
א/יז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קעז
א/יז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קכח
א/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קא ע"ד
א/יז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' כא, מהדו"ת או"ח סי' צו]
א/יז מצוות זמניות עמ' תנ
א/יז מקור ברוך (ערמן) דף טו ע"ב, יז ע"א {מוקצה}
א/יז מקראי קדש (תשנג) עמ' תצב
א/יז מראה הפנים ביצה דף א (ד"ה ביצה), יד
א/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יז משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' קנז
א/יז משכנות לאביר יעקב ח"ב דף י ע"ב {מל"מ}
א/יז משמר הלוי עמ' לה
א/יז משנת יעקב
א/יז משנת משה ביצה עמ' יא-יב
א/יז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' מב, רלו, יו"ד ח"א עמ' רלו {מל"מ}
א/יז נועם חי"ט עמ' לא {מל"מ}
א/יז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רנב
א/יז נחלת בנימין עמ' כד
א/יז נטע שעשועים (שליסל) עמ' סד {מל"מ}
א/יז נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רעד {מל"מ}
א/יז נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קה עמ' קצב
א/יז נתן פריו מגילה עמ' ו
א/יז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רו
א/יז ס' החיים (קלוגר) עמ' תיט {מל"מ}
א/יז סופר מהיר ח"ב עמ' לד {נולד מותר בשבת}
א/יז עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' פ
א/יז עולת חודש ח"ג מאמר שלו
א/יז עזרת כהן עמ' שפח, תכו {מל"מ}
א/יז עטרת ישראל עמ' רמד
א/יז עטרת שבת עמ' רמ
א/יז עין יצחק ח"א עמ' ט
א/יז עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קח {מל"מ}
א/יז עמודי שלמה ח"א עמ' סט, רלו
א/יז ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' יב {מוקצה אסור ביו"ט}
א/יז ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 182
א/יז פינות הבית דף קלא ע"א, קמח ע"ד {מל"מ}
א/יז פני המלך (שטרן)
א/יז פרי אברהם - ענינים שונים סי' כז אות ו
א/יז פתח דבריך עמ' צה {לח"מ}
א/יז פתחי שערים דף נח ע"ד {מל"מ}
א/יז צרור החיים (חייקא)
א/יז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קמד
א/יז קרבן אשה
א/יז קרבן ציון עמ' רסז {מל"מ}
א/יז קרית מלך
א/יז ראשי בשמים (רבין) עמ' קעד {מל"מ}
א/יז רלב"ג שמות פט"ז פסוק ה עמ' קיח
א/יז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רכח-רכט, רלא
א/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' סח {מל"מ}, ח"ז סי' עב
א/יז שו"ע הרב או"ח סי' תצה ס' יג, סי' תצח קו"א אות ג דה הנה וד"ה וגם
א/יז שו"ת הרד"ך עמ' רלח
א/יז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נח-נט
א/יז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שסב
א/יז שו"ת רשב"ש עמ' רה, תקא
א/יז שופריה דיעקב (מערך) דף ח {מל"מ}
א/יז שושן עדות דף לג ע"א
א/יז שחר אורך עמ' לד
א/יז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' רפח-רפט
א/יז שם משמעון (פולק) ח"ב דף רד
א/יז שמן הטוב (תשפ) עמ' שה {שעה"מ}
א/יז שער המלך ח"א עמ' צה {מ"מ}, רנט {מל"מ}, קובץ מפרשים ח"א עמ' קסא {מל"מ}
א/יז שערי זבולון הל' שבת סי' לז אות ז
א/יז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רמב {מל"מ}
א/יז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קסז {מל"מ}
א/יז תורת המלאכות ח"ה עמ' עח אות לח
א/יז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשיא
א/יז תורת רפאל או"ח ח"ב דף לב ע"א-ע"ב
א/יז תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שסא
א/יז תשובה מאהבה ח"ב דף כ ע"ג
א/יז תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 60
א/יז תשורת שי מהדו"ק סי' רסא, תנא, תרלה {מל"מ}
א/יח אבן ישראל (פישר) כאן, וח"א עמ' קח, ח"ה עמ' רב
א/יח אור יו"ט
א/יח אשיחה בחקיך פרה עמ' קמט
א/יח בינה לעתים
א/יח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' סה
א/יח ברור הלכה ביצה ב ע"ב ציון ב
א/יח ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כז אות ג
א/יח ברכת ראובן דף יז ע"ג
א/יח דברות משה ביצה עמ' ח, יא {נולד}, טז {נולד}, יז, תקו
א/יח דברי תורה (תאומים) דף ב ע"א {מל"מ}
א/יח דרור יקרא עמ' רסא
א/יח הדר איתמר עמ' סו
א/יח הררי קדם שבת עמ' רס
א/יח זיו משנה
א/יח זכרון יעקב (בנדיטמאן) דף נא ע"ג
א/יח זכרון יעקב דף נא ע"ג
א/יח טל חיים (סגל) עמ' יט
א/יח כתר המלך
א/יח מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קעא
א/יח מטה אהרן הל' יו"ט עמ' כב, כד, פא, קסד
א/יח מילי דמרדכי
א/יח מעיני המים
א/יח מצוות זמניות עמ' תנ
א/יח מראה הפנים ביצה דף א (ד"ה נעשית)
א/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יח משאת המלך (אדרי)
א/יח עבד המלך (תשסט) עמ' רמב {לח"מ}
א/יח קרית מלך
א/יח שו"ע הרב או"ח סי' תצה סעיפים ח, יג-יד
א/יח שו"ת רשב"ש עמ' רה, תקא
א/יח שושן עדות דף פו ע"ד
א/יח שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' רפח-רפט
א/יח שערי יצחק (תשיז) עמ' מד
א/יח תורת המלאכות ח"ה עמ' ג אות ג
א/יט אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' נט {או"ש}
א/יט אור יו"ט
א/יט אידנו עמ' 94
א/יט אשיחה בחקיך פרה עמ' קמט
א/יט בינה לעתים
א/יט בית שערים או"ח סי' רסה
א/יט בעי חיי חו"מ ח"ב דף קטו ע"ד {השמיטה ביצה עם יציאתה נגמרה}
א/יט ברור הלכה ביצה ב ע"א ציון א, דף ב ע"ב ציון ד, ו, דף טו ע"ב ציון א
א/יט ברקאי ח"א עמ' 115
א/יט גדולי שמואל ביצה דף ד {או"ש}
א/יט דרך ישרה ח"ב עמ' פד
א/יט הדר איתמר עמ' סו
א/יט הליכות חיים יו"ט פ"ד הע' לג
א/יט הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קיח
א/יט זבחי שלמה עמ' עז
א/יט זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' פה
א/יט זכרון נחום עמ' ג-ד, ז {הכנה דרבה}
א/יט חיי נפש ח"ד עמ' סד
א/יט ידיו של משה דף קנב ע"ג {מל"מ}
א/יט יפה נוף עמ' מו
א/יט כתב משה ח"א סי' טו עמ' נה, נח
א/יט לב שלם [ראשון לציון ביצה דף נז ע"ג, נח ע"ד, נט ע"ג]
א/יט להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' א ע"ב
א/יט מאורי אש השלם עמ' עא, קמו
א/יט מאזני צדק ח"א עמ' רמא
א/יט מועדים וזמנים ח"ז סי' קכח
א/יט מזכרת חיים עמ' כט-ל {הכנה דרבה}
א/יט מטה אהרן הל' יו"ט עמ' כב, פא, קסד
א/יט מי באר (פסח) דף מה ע"ב-ע"ג
א/יט מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' מוקצה ב' {שעה"מ}
א/יט משנת יעקב
א/יט נחלי יהושע עמ' קטו
א/יט סופר מהיר ח"ב עמ' לג
א/יט עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' פא
א/יט עולת חודש ח"ג מאמר שנג
א/יט עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' צא
א/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמח, ח"ב עמ' קצג
א/יט פאת ים (מאיו) דף כח ע"ד {שעה"מ}
א/יט פרי אברהם - ענינים שונים סי' כח אות ב
א/יט פרי אברהם פסחים סי' יד אות ב
א/יט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' כ {לח"מ}
א/יט שו"ע הרב או"ח סי' תקיג סעיפים א-ב
א/יט שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' רפח-רפט
א/יט שמוש חכמים א עמ' ע
א/יט שמן הטוב (תשפ) עמ' נה {שעה"מ}, עא {הכנה מדאורייתא}
א/יט שער המלך כאן, ח"א עמ' צח {מ"מ}, ח"ב עמ' פט {מ"מ}, טעם המלך ח"א עמ' כב {מ"מ}
א/יט שערי יצחק (תשיז) עמ' מט {או"ש}
א/כ אבן הספיר (ספרקה) ביצה סי' ה עמ' קפא
א/כ אדני היד החזקה
א/כ אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קט
א/כ אור הישר [זיו משנה הל' ע"ז פ"ז ה"י]
א/כ אור יו"ט
א/כ אור שרגא עמ' רצה
א/כ אמונת אליעזר דמאי עמ' תקו {כ"מ}
א/כ אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כח ד"ה אך ראיתי {שעה"מ ד"ה והנלע"ד ליישב}
א/כ אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' טז [א] ד"ה ולכאורה {שעה"מ ד"ה אך קשה}
א/כ אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 4, 36-38, 42, 111, 131
א/כ אשל חיים ח"ב עמ' ריב {בינה לעתים}
א/כ בינה לעתים
א/כ בן יהודה סי' מח
א/כ בני ציון (שפירא) דף נג ע"ג
א/כ בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' שצה {נתערבה באלף}
א/כ ברור הלכה ביצה ב ע"א ציון א, דף ג ע"ב ציון ג, דף ד ע"א ציון ד, דף ו ע"ב ציון ד
א/כ ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כז אות ג
א/כ גאון יעקב עמ' ס
א/כ דברות אליהו ח"ג עמ' כג
א/כ דברות משה ביצה עמ' סז {מ"מ ולח"מ}
א/כ דרך המלך (רפפורט)
א/כ הדר איתמר עמ' סו
א/כ המאיר לארץ
א/כ ונגש הכהן כלל ד פי"א {מ"מ, ספק}
א/כ זיו משנה
א/כ זכרון יהודה (לאש) דף נז ע"ב {מ"מ}
א/כ זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' כו
א/כ זמנים למלך
א/כ חי' הר"ר שמעלקא ביצה ג ע"ב
א/כ חי' חתם סופר
א/כ חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קמו ד"ה ספיקו {מ"מ - וספקא שנתערבה באחרות וכו' ולדעת המתירין הסכים הרשב"א ז"ל וכן נראה מדברי רבינו}
א/כ חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' מב, מד, נ, סד
א/כ חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שעח
א/כ חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קמא
א/כ חשב סופר עמ' קנא
א/כ טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' שפב, שצג {מ"מ}
א/כ יחי ראובן (נאוי) עמ' קכט
א/כ כי בא מועד עמ' קעו {שעה"מ}
א/כ כלילת יופי דף נט
א/כ כרתי ופלתי סי' סג אות א, סי' קב אות א
א/כ כתב משה ח"א סי' טו עמ' נג
א/כ כתב סופר או"ח סי' פה ד"ה ומיושב {מ"מ}
א/כ כתר המלך
א/כ לב שלם [כ"מ הל' ע"ז פ"ז ה"י, מקראי קדש (תפט) דף קצ, באר יעקב יו"ד דף סב ע"ד]
א/כ לב שלמה (חלמא) עמ' פז
א/כ מאור ישראל
א/כ מבוא למשנה תורה עמ' 352
א/כ מחשבות משה דף עא ע"א {כרב אשי}
א/כ מטה אהרן הל' יו"ט עמ' כב, מא, מג, מד, פא, קסד-קסה
א/כ מנחת יהודה (בוים) דף כ ע"ד, כא ע"ב-ע"ג {השמיט ספק}
א/כ מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' רי {שעה"מ}
א/כ מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ט אות ז {מ"מ}
א/כ מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' מוקצה
א/כ מעדני מלך (תשמח) עמ' רמט {כ"מ}
א/כ מעיני המים
א/כ מקור ברוך (ערמן) דף יב ע"ג {מ"מ - ספק}
א/כ מקראי קדש (תשנג) עמ' רמו {מ"מ}, רצג, שלד, תצז {לח"מ}
א/כ מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/כ משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנז, ח"ב עמ' רפח
א/כ נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רכג
א/כ נחלי יהושע עמ' קיג
א/כ נר מצוה (ואלק) מצוות דף מד ע"ד
א/כ סופר מהיר ח"ב עמ' לז
א/כ עין יצחק ח"ב עמ' יט, כו {שעה"מ}
א/כ עין יצחק תנינא ח"א עמ' רב {שעה"מ}
א/כ עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ו ע"ד {מ"מ}
א/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצט
א/כ פני המלך (שטרן)
א/כ פרי האדמה ח"א
א/כ צמח מנחם - חי' יו"ד ואהע"ז בראש הספר {שעה"מ}
א/כ קהל יהודה חי' ביצה דף ב ע"ב-ע"ג {מ"מ}
א/כ רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רלה
א/כ שארית יהודה (בלום) דף לב ע"ב {השמיט ספק נולד בחול או ביו"ט}
א/כ שארית נתן בנימין עמ' רג {מ"מ - השמיט שספיקה אסורה}
א/כ שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שסה {שעה"מ}
א/כ שלל דוד
א/כ שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' רפח-רפט
א/כ שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' פז {כ"מ}
א/כ שמחת יהודה דף כא ע"ג
א/כ שמן הטוב (תשפ) עמ' סו, עא {מ"מ}, עד
א/כ שער המלך כאן, ח"א עמ' צט, קיד, קס, טעם המלך ח"א עמ' קיז, ח"ב עמ' פז
א/כ שערי שמחה (רפיש) דף לא ע"א {מ"מ}
א/כ שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מה ע"א
א/כ שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קצה {שעה"מ}
א/כ תבואת שמש
א/כ תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' יא {מ"מ}
א/כ תורה מציון שנה ד חוב' ג סי' ה, שנה ה חוב' ב סי' ה
א/כ תפארת אהרן עמ' מב-מג, ריב
א/כ תפארת חיים (שאכעט) כאן, ודף צ ע"א
א/כ תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' סה
א/כא אבן מלוכה (רביע) עמ' כ
א/כא אדני היד החזקה
א/כא אור יו"ט
א/כא אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 420
א/כא אשר למלך
א/כא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סח
א/כא בית אב (ענתבי)
א/כא בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' נב
א/כא ברור הלכה ביצה ד ע"ב ציון ח, תוספות בירור סי' עג
א/כא ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קנא
א/כא גבורות אליהו או"ח סי' קנא אות א
א/כא גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ז {רק בר"ה}
א/כא גבורת יצחק שבועות עמ' ו {מד"ס}
א/כא גפן פוריה עמ' מה
א/כא דרך המלך (רפפורט)
א/כא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' ד
א/כא וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קלח {יו"ט שני - מנהג}
א/כא זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' קכז
א/כא זמנים למלך
א/כא חבר בן חיים
א/כא חוקת עולם עמ' 339
א/כא חי' הגרי"ז דף ה ע"א
א/כא חקרי זמנים ח"ב עמ' תקפז
א/כא ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רנח
א/כא לב שלם [באר יעקב יו"ד סב ע"ד, סג ע"א]
א/כא לקוטי שיחות חל"ג עמ' 198
א/כא מאור ישראל
א/כא מגיד הרקיע ח"ג פ"ה הי"ב
א/כא מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קיט
א/כא מועדים וזמנים ח"ז סי' קכ
א/כא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 202
א/כא מציון אורה ח"א עמ' קמ
א/כא מקודש החודש עמ' רלט
א/כא מרכבת המשנה מהדו"ק
א/כא משנת יעקב כאן, מדע עמ' קכב, זמנים ח"ב עמ' רלה, קדושה עמ' שפ, זרעים ח"ב עמ' רנא
א/כא משפטי עזיאל ח"ח עמ' קיג, קטו
א/כא עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 27
א/כא עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רלו
א/כא פרי האדמה ח"ג וח"ד
א/כא ציץ הקודש ח"א דף עב ע"א
א/כא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' תרס
א/כא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף לט ע"ב
א/כא קהלות יעקב ברכות סי' ו
א/כא קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' כז
א/כא קובץ חי' תורה (סול') עמ' קנו
א/כא רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רסג
א/כא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רל {מנהג}, רלה
א/כא שו"ע הרב או"ח סי' תר ס"א
א/כא שו"ת ר"י מסלוצק סי' יט עמ' צח
א/כא שולי הגליון עמ' מט
א/כא שם דרך כתובות עמ' מה
א/כא שמן למאור (אנגלרד) סי' ט אות ג
א/כא שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' לז, שמד
א/כב אור הישר [מקום שמואל סי' צט אות לא]
א/כב אור יו"ט
א/כב אמת ליעקב מועד עמ' רעז-רעח
א/כב אשר למלך
א/כב בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קנג
א/כב בדבר מלך חי"ב עמ' ת
א/כב בדבר מלך חי"ג עמ' רנז
א/כב בית אהרן וישראל גל' מט עמ' מ {צ"פ}
א/כב ברור הלכה פסחים נב ע"א ציון ב, ביצה ו ע"א ציון א
א/כב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עא
א/כב הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 185
א/כב הרמב"ם כמחנך עמ' 216
א/כב הררי קדם (תשס) עמ' סא
א/כב זכר יצחק (תשח) עמ' טו
א/כב זכר יצחק (תשן) עמ' יג
א/כב חוקת עולם עמ' 341 {שתי קדושות}
א/כב חי' חפץ חיים
א/כב חיים ומלך
א/כב חלקת מאיר
א/כב חנוכת הבית עמ' ל
א/כב חק המלך
א/כב חקרי זמנים ח"ב עמ' רט
א/כב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכד
א/כב לב שלם [ראשון לציון ביצה מא ע"ג]
א/כב מגיד הרקיע ח"ג פ"ג ה"ה
א/כב מילי דמרדכי
א/כב מסורה ח"ז עמ' יב, חי"ד עמ' ח
א/כב מצוות זמניות עמ' תמט
א/כב מקראי קדש (תשנג) עמ' תסו, תסח, תעו, תקג
א/כב מרגליות הים סנהדרין מא ע"ב אות יא {צ"פ}
א/כב משנת חיים הל' פסח עמ' שמו-שמח
א/כב משפטי דרבנן עמ' עג, קטז, קיח
א/כב ניר לדוד
א/כב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכו ע"א {מנדים מחלל יו"ט שני}
א/כב סופר המלך
א/כב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 208, 231
א/כב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' לג
א/כב ריח שדה דף נא ע"א
א/כב שו"ע הרב או"ח סי' תצו ס"א
א/כב שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' לז
א/כב שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' פח
א/כב שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קפג
א/כב שמחתי באומרים לי עמ' מ
א/כב תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' כ
א/כב תורת אמת (תשסו) עמ' תקפח
א/כב תורת רפאל או"ח ח"ב דף קכא ע"ג
א/כב תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' ס
א/כב תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 52, 60
א/כג אדני היד החזקה
א/כג אור יו"ט
א/כג אור יעקב פסחים דף 156
א/כג אשר למלך
א/כג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/כג בינה לעתים
א/כג ברור הלכה ביצה ו ע"א ציון א, ג
א/כג דבר שמואל (אבוהב) סי' קסח
א/כג דברות אליהו ח"ב עמ' כד {קציצת בשמים - נהגו לשים פרחים על מת}
א/כג הלכות מדינה ח"א עמ' רכט
א/כג המאיר לארץ
א/כג כנפי נשרים
א/כג מאורי אש השלם עמ' יט
א/כג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 202 {כמו חול}, 435
א/כג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קלט
א/כג מסורה ח"ז עמ' יב
א/כג מעיל שמואל (פלורנטין)
א/כג משנת יעקב
א/כג סופר המלך
א/כג קול יהודה (גרשוני) עמ' תעז {בינה לעתים}
א/כג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' יט, שיב, ח"ב עמ' קצב {בינה לעתים}
א/כג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רנז
א/כג שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים רז
א/כג שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים רז
א/כג שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א סי' תרלו עמ' שלב
א/כג שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 338, ט עמ' 159, 151
א/כג שעורי עץ ארז שבת עמ' קמב-קמג
א/כג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 234
א/כג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יח {מ"מ}
א/כג תרומת הדשן פסקים סי' ד, שו"ת סי' פב {הגהמ"י}
א/כג תשובות הראב"ד סי' רי
א/כד אבי עזרי ח"א
א/כד אגרות הגרי"ד עמ' נג
א/כד אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קצח
א/כד אהל יששכר סי' קלה
א/כד אור יו"ט
א/כד אורח מישור (פלם) ח"א עמ' מג
א/כד אות ציון עמ' ע {שעה"מ}
א/כד אמרי יהושע (ברוק) עמ' 68
א/כד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סז-סח
א/כד בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' כח
א/כד בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קמז-קמח
א/כד בדבר מלך חי"ב עמ' ה
א/כד בדבר מלך חי"ג עמ' י, רנא
א/כד בית גמליאל ח"א עמ' קל
א/כד בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' נב
א/כד בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' כז {שעה"מ}
א/כד בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קכ
א/כד ברור הלכה ביצה ג ע"א ציון ג, דף ד ע"א ציון ה, דף כב ע"א ציון ח
א/כד ברכת אריאל ח"א סי' טז ס"ק א, ב
א/כד ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כג אות ב
א/כד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ח {שתי קדושות}
א/כד גדולי שמואל ביצה דף ד {שעה"מ}
א/כד גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' קמו, קמח, תשנו
א/כד דברות משה ביצה עמ' תקכ {תאכל בשני}
א/כד דברי אהרן עמ' ח {שעה"מ}
א/כד דרך המלך (רפפורט)
א/כד דרך ישרה ח"ב עמ' נו
א/כד המלך ברמה עמ' 126
א/כד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קטז
א/כד הררי קדם (תשס) עמ' נח, סא
א/כד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קצא
א/כד חזו"א על הרמב"ם
א/כד חי' הגאון אדר"ת עמ' קצט {השמיט שבת הסמוכה ליוה"כ}
א/כד חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' כד ד"ה מה שהשיג, ד"ה ומ"ש אמ"ו
א/כד חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' 140-138
א/כד חמדת אהרן עמ' קיט-קכ, קכד-קכה, קכח
א/כד יד אברהם מכשירין פ"ב ה"ו אות ד
א/כד יד פשוטה אהבה עמ' תתתנז
א/כד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רס
א/כד כי בא מועד עמ' קצו
א/כד לב שלם [מועד דוד (סו"ס בית יהודה) על שבת דף ט, יד אהרן או"ח סי' תקטו בהגהב"י]
א/כד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קיז {שער המלך}
א/כד מבוא למשנה תורה עמ' 108
א/כד מוריה גל' רמא עמ' פו-פז {שני יו"ט של ר"ה הם קדושה אחת}
א/כד מטה אהרן הל' יו"ט עמ' כה-כו, כח-כט, מה, קפד
א/כד מטה אהרן ר"ה עמ' קמב-קמג
א/כד מילי דמרדכי
א/כד מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' כה ס"ק כב
א/כד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' לז, מב {שעה"מ}
א/כד מסורה ח"ז עמ' יב, חי"ב עמ' לה, חי"ד עמ' ח
א/כד מעיני המים
א/כד מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף י, אבי עזרי ח"א]
א/כד מקודש החודש עמ' רלב
א/כד מקראי קדש (תשנג) עמ' תנז
א/כד מרכבת המשנה מהדו"ק
א/כד משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יא אות א
א/כד משרת משה (עטייה)
א/כד נשאל דוד או"ח עמ' לג
א/כד ס' הנייר עמ' נג
א/כד סיני חוב' צג עמ' רסז
א/כד עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 154 {קדושה אחת}
א/כד עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' צב {נולדה ביו"ט אסורה בשבת}
א/כד עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קא {שעה"מ}
א/כד עטרת שבת עמ' רכה-רכו {שעה"מ}
א/כד פני המלך (שטרן)
א/כד פניני ים סי' כד אות ד
א/כד פרי אברהם - ענינים שונים סי' כח אות ג
א/כד פרי אברהם פסחים סי' יד אות ג
א/כד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רד {מ"מ}
א/כד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' לב
א/כד קובץ השמיטה עמ' תקיב
א/כד קובץ חי' תורה (סול') עמ' קנו
א/כד קרית מלך
א/כד קרית מלך רב (תשסו) עמ' פג
א/כד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' שלט {מ"מ}
א/כד רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שפג
א/כד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' מו, רל
א/כד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רלב-רלג {מתורת ספק}
א/כד שבילים במחשבת החסידות עמ' קיג
א/כד שו"ע הרב או"ח סי' תצה קו"א אות יא, סי' תר ס"ג
א/כד שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רסד
א/כד שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' לז {מ"מ}
א/כד שו"ת ר"י מילר עמ' קנב, קנד
א/כד שחר אורך עמ' קסא-קסב, קסח-קסט, קעד
א/כד שם דרך כתובות עמ' מה
א/כד שמוש חכמים א עמ' ע {שתי קדושות}
א/כד שמחתי באומרים לי עמ' לח-לט, מב
א/כד שמן הטוב (תשפ) עמ' פד, רטו, רמב {שעה"מ}
א/כד שער המלך
א/כד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 233-235
א/כד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף יג ע"ב
א/כד תורת יצחק ח"ב עמ' סג-סד
א/כד תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' ס
א/כד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 52, 58


ב/135 הלכות יום טוב פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אדני היד החזקה
ב/רה"פ אהל חיים ח"ד
ב/רה"פ בני שמואל
ב/רה"פ דברי ירמיהו
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אברהם יגל
ב/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 78
ב/א אשיחה בחקיך פרה עמ' קנד {מ"מ}
ב/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/א בינה לעתים
ב/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' מא {מ"מ}
ב/א בית אהרן וישראל גל' עג עמ' יט
ב/א בית ארזים - ס' הגליונות
ב/א בן ידיד
ב/א ברור הלכה ביצה ו ע"ב ציון א, תוספות בירור סי' ב, ז, נא
ב/א ברור הלכה חולין נא ע"א ציון ט {חשש ריסוק אברים בלידה}
ב/א ברכת ראובן דף יז ע"ג
ב/א גדולי ציון (תרע) דף ח ע"א
ב/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' פ
ב/א גליונות אבני נזר
ב/א גנזי מועדים עמ' רפז
ב/א דברות משה ביצה עמ' קכ {שעה"מ}
ב/א הגהות ר' נחום טרעביטש
ב/א הגהות רימ"א {מל"מ}
ב/א זבח שלמה ח"ד עמ' נ
ב/א זיו משנה
ב/א זכרון יעקב (בנד')
ב/א חי' ירוחם
ב/א חי' עזיאל
ב/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' צח
ב/א חסדי יהונתן ח"ב סי' י
ב/א ידיו של משה
ב/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכד
ב/א כתב משה ח"א סי' טו עמ' נט
ב/א כתבי העלוי מראקוב עמ' קנב
ב/א לב שלם [פרי חדש או"ח תצח ס"ט, בני שמואל (חיון) סי' מב, שטמ"ק בסוגיה, חכם צבי סי' פה, עדות ביהוסף ח"ב דף קטו ע"ג, בית יהודה על ביצה]
ב/א לב שלמה (חלמא) עמ' עד {רמב"ם}, פו {מרכה"מ}
ב/א מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קיא
ב/א מטה אהרן הל' יו"ט עמ' כג
ב/א מעיני המים
ב/א מעשה נסים (הכהן)
ב/א מרחשת ח"א סי' יא אות א
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/א משנה למלך אחרון
ב/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיד
ב/א משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/א נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' ס עמ' צז
ב/א נתיבות שלום (למפרט) עמ' סד {לח"מ}
ב/א סדר משנה (בוסק')
ב/א פאת ים (מאיו) דף ו ע"ג
ב/א פי שנים דף נ ע"ב
ב/א פני המלך (שטרן)
ב/א צרור החיים (יעקב)
ב/א קהל יהודה חי' ביצה דף ט ע"א {מ"מ}
ב/א קרבן אשה
ב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' עב
ב/א שו"ע הרב או"ח סי' תצח ס"ח, סי' תקיג ס' יט
ב/א שו"ת הרדב"ז סי' אלף תכב
ב/א שו"ת הריב"ש עמ' ריט
ב/א שמן הטוב (תשפ) עמ' קד {שעה"מ}
ב/א שער המלך ח"א עמ' קז
ב/א שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ג ע"א
ב/א תבואת שמש
ב/א תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' סט, קצ {מ"מ}
ב/א תורה שלמה ח"י עמ' 270
ב/א תרומת הדשן שו"ת סי' פד {הגהמ"י אות ב}
ב/ב אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' רב
ב/ב בינה לעתים
ב/ב ברור הלכה ביצה מ ע"א ציון ד
ב/ב דברות משה ביצה עמ' תקב {חוץ לתחום}
ב/ב הר המלך ח"ז עמ' שצ-שצא
ב/ב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קט {מ"מ}
ב/ב חי' חפץ חיים
ב/ב חסדי דוד ח"ב עמ' שצג
ב/ב מעיני המים
ב/ב מראה הפנים ביצה דף יד
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב צרור החיים (יעקב)
ב/ב שו"ע הרב או"ח סי' תצח ס"ה
ב/ב שער המלך ח"א עמ' קכו
ב/ב תורת המלאכות ח"ה עמ' קפג אות קל
ב/ג אגודות אזוב מדברי דף ט ע"א {לא אסר מטעם מתקן}, ט ע"ב {מרכה"מ}
ב/ג אהלי יהודה (אמדו)
ב/ג אוצרות יהושע עמ' קלז
ב/ג אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' ט [ב] ד"ה הא
ב/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ג בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' שטו {לח"מ}
ב/ג בינה לעתים
ב/ג בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' ב אות ה
ב/ג בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' פד, ח"ב בהקדמה עמ' 44-46, 50, וגוף הספר עמ' קמג
ב/ג בנין אריאל ח"ב עמ' נג {מגדל עז}, נד {לח"מ}
ב/ג בר ריב"א עמ' קח
ב/ג ברור הלכה ביצה כו ע"א ציון א
ב/ג ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' ל {מום בקרבן}
ב/ג בשמן רענן ח"ב עמ' כג
ב/ג בשמן רענן ח"ב עמ' כג, לג
ב/ג גדולי שמואל ביצה דף ו {או"ש}
ב/ג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' כא
ב/ג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קנה
ב/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תכו
ב/ג גנזי מועדים עמ' קמה
ב/ג דברות משה ביצה עמ' תח-תט {אסור לשחטה}
ב/ג דברי אהרן עמ' יא-יב {פדיון ביו"ט}
ב/ג המאיר לארץ [חכם צבי סי' פה]
ב/ג העמק שאלה ח"א שאלתא מד אות ד
ב/ג הר המלך ח"ג עמ' קמו-קמז
ב/ג הררי קדם שבת עמ' קפא
ב/ג ויוסף שאול דף מג ע"ג
ב/ג זיו משנה
ב/ג חי' הגר"י סי' ד
ב/ג חי' הריצ"ד
ב/ג חי' עזיאל
ב/ג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' פה ד"ה שאלת {מ"מ}
ב/ג ידיו של משה
ב/ג ישועות יעקב מועד עמ' תתקסג, קדשים עמ' שלב
ב/ג לב שלם [בני שמואל (חיון) על הל' יו"ט דף קיט, קלה ע"ג, לוית חן על ביצה לח ע"א, מועד דוד (סו"ס בית יהודה) ביצה דף י, פרי חדש או"ח תצח ס"ק ט]
ב/ג מגידות (תשעג) סי' ריח עמ' שנז
ב/ג מטה אהרן הל' יו"ט עמ' ס
ב/ג מנוחת אשר ח"א דף ז ע"ב-ע"ג, ח ע"א {מום שנפל ביו"ט}
ב/ג מנחת נתנאל דף כב ע"ד
ב/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף כג ע"ב
ב/ג מראה הפנים ביצה דף יד
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/ג משאת המלך (אדרי)
ב/ג משמר הלוי עמ' קלו
ב/ג משפטי עזיאל ח"א עמ' עד
ב/ג נועם חכ"ד עמ' ט
ב/ג נחל איתן
ב/ג נחלת ישראל עמ' שא {או"ש}
ב/ג נרות אהרן
ב/ג נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' צז
ב/ג נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קפ עמ' שיח
ב/ג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרה
ב/ג עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ב/ג עטרת טוביה
ב/ג ענפי ארז (זי') דף קכב ע"ד {צ"פ}
ב/ג ערך יעקב עמ' רלט
ב/ג פנים חדשות [בני שמואל (חיון) דף קלה] {מ"מ}
ב/ג צרור החיים (יעקב)
ב/ג קרית מלך
ב/ג שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קסב {מ"מ}
ב/ג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שסג {מ"מ}
ב/ג שמן הטוב (תשפ) עמ' רסה {שעה"מ}
ב/ג שער המלך ח"א עמ' קט
ב/ג שערי יצחק (תשיז) עמ' מט {או"ש}
ב/ד אבני ציון ח"א סי' ב אות ד {שעה"מ}
ב/ד אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ב {מרכה"מ}
ב/ד אור הישר
ב/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 79
ב/ד אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' ט [א] ד"ה בש"ע {מ"מ}
ב/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קעב
ב/ד בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' שיד, תיז
ב/ד בינה לעתים
ב/ד בית ארזים - ס' הגליונות
ב/ד בית הלוי ח"א סי' מ עמ' קפא
ב/ד בית שערים או"ח סי' רנא
ב/ד ברור הלכה ביצה כו ע"ב ציון א, דף לד ע"א ציון ד, דף לז ע"א ציון ג
ב/ד ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' כט {מ"מ - ראיית בכור היא כדיני ממונות}
ב/ד ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' ל {מום בבכור}
ב/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' תי
ב/ד גבעת פנחס (ביליצר) פרשת משפטים דף לב ע"א {שצריכה בדיקה}
ב/ד גדולי שמואל ביצה דף כה {או"ש}, לז
ב/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קנה
ב/ד דרך ישרה ח"ב עמ' צו, צח
ב/ד זיו משנה
ב/ד זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קטו, קיח {בהמה שנפלה וצריכה בדיקה}
ב/ד זכרון שמואל עמ' תי
ב/ד חוות יאיר סי' קנח (עמ' תכז, תלב במהד' תשנז)
ב/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' ע
ב/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שעד
ב/ד חי' ר"י נחמיה סי' קנז אות ג
ב/ד חיים ומלך
ב/ד חמדת ישראל ח"ב הערות מנכד המחבר עמ' ג
ב/ד יד ישראל ח"ב
ב/ד ידיו של משה
ב/ד כתב סופר או"ח סי' עב ד"ה והנה הרמב"ם
ב/ד לב שלם [עי' פיה"מ לרמב"ם, תוי"ט (שצריך להגיה בדברי הרמב"ם), ראשון לציון ביצה דף פא ע"ב וע"ד, בני שמואל (חיון) דף קכ, קלו ע"א, יד אהרן או"ח סי' שלה בהגהב"י]
ב/ד לב שלמה (חלמא) עמ' עד
ב/ד מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף לג ע"א
ב/ד מטה אהרן הל' יו"ט עמ' נז-נח, קכז
ב/ד מי יהודה או"ח סי' סא {שעה"מ}
ב/ד מנחת יהודה (בוים) דף כ ע"ד {ספק מוכן}
ב/ד מנחת עני (תקמז) דף ט ע"ד {בכור שנפל לבור}
ב/ד מעיני המים
ב/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מה ע"ד, מז ע"ב
ב/ד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' כט]
ב/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' תצט
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/ד משברי ים חזקה עמ' תקא
ב/ד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' נח
ב/ד נועם ח"ז עמ' שסה {בהמת חולין}
ב/ד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' סד
ב/ד עבודת הגרשוני עמ' שפג
ב/ד עטרת טוביה
ב/ד פורת יוסף (שלופר) דף עז ע"ג
ב/ד פנים חדשות [בני שמואל (חיון) דף קלו]
ב/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קמז ע"ג
ב/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 294
ב/ד קרבן אשר עמ' שא
ב/ד קרית מלך
ב/ד רוח אליהו
ב/ד שו"ע הרב או"ח סי' תצח סעיפים טז, כ-כא, קו"א אות א
ב/ד שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קמה
ב/ד שער המלך ח"א עמ' קי {ראב"ד}
ב/ד שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' לד
ב/ד שרשי הים
ב/ד תורת חז"ל תורה מן השמים עמ' 92
ב/ה אור הישר [אור הישר ביצה י ע"א]
ב/ה בינה לעתים
ב/ה ברור הלכה ביצה י ע"א ציון א, דף כד ע"א ציון ז
ב/ה גדולי שמואל ביצה דף י
ב/ה דברות משה ביצה עמ' קסט {צריך לזמן}
ב/ה המאיר לארץ
ב/ה לב שלם [ראשון לציון בביצה, כנסת יחזקאל סי' ב, פרי חדש או"ח סי' תצז ס"ט]
ב/ה מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' כב, כג, כח
ב/ה מטה אהרן הל' יו"ט עמ' כד, מ, רג
ב/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' תצג, תצה
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/ה משאת המלך (אדרי)
ב/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' טו
ב/ה ס' הפרנס עמ' שצב
ב/ה קרית מלך
ב/ה שו"ע הרב או"ח סי' תצה קו"א אות ח, סי' תצז קו"א אות א
ב/ה שו"ת ר"י מילר עמ' קנג
ב/ה שו"ת ר"י מסלוצק סי' יח עמ' צה
ב/ה שמן המשחה (קושטא) דף לט ע"א
ב/ה שער המלך ח"א עמ' מז {מ"מ}
ב/ו אבן הספיר (ספרקה) ביצה סי' יז עמ' רה
ב/ו אבן לב דף פה ע"ב
ב/ו אור הישר [אור הישר ביצה י ע"ב]
ב/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקפ
ב/ו אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' יז [ו] ד"ה עוד {שעה"מ ד"ה ועוד}, סי' יז [ח] ד"ה ועיין
ב/ו אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' יט ד"ה ובזה, יו"ט סי' יז [ה] ד"ה והנה {שעה"מ}
ב/ו אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 41 {שעה"מ}, 109 {שעה"מ}, 118, 119-120 {מ"מ}, 122 {מ"מ}, 173 {שעה"מ}
ב/ו באר משה (שטרן) ח"ד סי' כז אות ג {דשעה"מ}
ב/ו בינה לעתים
ב/ו בית זבול ח"ב סי' כה אות כא
ב/ו בית יצחק (חבר) ח"ב דף יט ע"ד
ב/ו בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' יז
ב/ו בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 44 {שעה"מ}
ב/ו בית שערים או"ח סי' רסא {מ"מ}
ב/ו בן יהודה סי' מח, קג
ב/ו בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' כו
ב/ו בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' רפא {שעה"מ}
ב/ו בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' י
ב/ו ברור הלכה ביצה ג ע"ב ציון ג, דף י ע"ב ציון א, דף יא ע"א ציון א
ב/ו ברית עולם (ולר) סי' לב אות ו
ב/ו ברכת מרדכי ב"ב עמ' קנה
ב/ו גדולי שמואל ב"ב דף כד ע"א {שעה"מ}
ב/ו גדולי שמואל ביצה דף י {רמב"ם}, לז {מ"מ}
ב/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מט
ב/ו דברי חיים (אוירבך) יו"ט סי' ט ד"ה כתב
ב/ו דגל ראובן ח"ג סי' ז
ב/ו דלתי עזה עמ' קפט
ב/ו דרך ישרה ח"ב עמ' ק
ב/ו דרכי חושן (תשסח) עמ' נז
ב/ו הוד יוסף עמ' קכו
ב/ו הלכה פסוקה ח"א סי' ה הערה 38
ב/ו הר המלך ח"ג עמ' קעז
ב/ו ויוסף שאול דף מו ע"ג
ב/ו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שלא {ספק מוכן}
ב/ו זכרון יהודה (לאש) דף נז ע"ב
ב/ו זכרון יחזקאל עמ' כג {שעה"מ}
ב/ו זכרון משה (קרונז'ק) עמ' ח
ב/ו זרעו של אברהם ח"ב
ב/ו חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 154
ב/ו חי' הגאון אדר"ת עמ' רכו {נקט יו"ט אף שהמשנה היא על שבת}
ב/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' לו, רלא
ב/ו חי' הר"ר שמעלקא ביצה ג ע"ב
ב/ו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' מח ד"ה ולפ"ז {שעה"מ - ובהתוכחי - דאסור לבטל את האיסורים בשבת וי"ט משום דמחזי כמתקן וכו' וכיון שכן קשה לדעת התוס' וכו' שכתבו שמותר לבטל חלת ח"ל ברוב בי"ט}
ב/ו חי' משנה פסחים עמ' סב {שעה"מ}
ב/ו חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' לא, לד
ב/ו חי' ר"י נחמיה סי' נג אות ז {שעה"מ}
ב/ו חשב סופר עמ' קנט {מ"מ}
ב/ו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' רנו {שעה"מ}, מהדו"ד עמ' שפח {מ"מ}
ב/ו יין המשמח סי' קכט ס"ק כז
ב/ו ישועות יעקב מועד עמ' תתקמח, תתקנו
ב/ו כרתי ופלתי סי' א אות יא {בינה לעתים}, סי' טו אות ב {בינה לעתים}, סי' סג אות ג
ב/ו לב שלם [יד אהרן או"ח סי' תצז, צרור החיים (יעקב) דף נ ע"א, סא ע"ב, פרי חדש או"ח תצז ס"ק ג]
ב/ו לחם שלמה (ערנרייך) סי' צט
ב/ו לחמי תודה (הורביץ) דף קצה ע"א
ב/ו לקט מנחם (תרעא) דף כג ע"ב וע"ד {השמיט בדף}
ב/ו לשון למודים או"ח דף צה ע"ג
ב/ו מאור ישראל
ב/ו מאור למלך ב"ב עמ' נג
ב/ו מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' כג, כד
ב/ו מוריה י גל' יא (ר"י ניימן)
ב/ו מחזה אברהם (בוטון) דף קסה ע"ד {מ"מ}
ב/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף רמב ע"א
ב/ו מטה אהרן הל' יו"ט עמ' מא-מב, נ
ב/ו מנחת יהודה (בוים) דף קכב ע"ב {מדוע לא הלכו אחר רוב העולם}
ב/ו מנחת יוסף ח"א עמ' נט
ב/ו מעדני מלך (תשמח) עמ' רמט {שעה"מ}
ב/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף לח ע"ג
ב/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רב
ב/ו מקדשי השם ח"ב עמ' פט, צא {שעה"מ}
ב/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רלד, תצ, תצו
ב/ו מראה הנוגה [מחנה יאודה (אשכנזי) דף רמב ע"א]
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/ו משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' ריא, קדושה עמ' רכב, רעה, זרעים ח"א עמ' כד-כה
ב/ו משנת רבנו עמ' רלב
ב/ו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רלב
ב/ו נחל איתן
ב/ו נחלי יהושע עמ' קכ {שעה"מ}
ב/ו נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף יא
ב/ו נשמת חיים (תשסח) חו"מ פירות החב"ר סי' ו עמ' ח
ב/ו נתן פריו ביצה עמ' ל
ב/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תשעב-תשעג, תשעד {שעה"מ}, תשעח-תשעט, תשפו-תשפז {שעה"מ}, תשצג {שעה"מ}, תשצח {שעה"מ}, תתתשטו {שעה"מ}
ב/ו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תריט
ב/ו סדר משנה (בוסק')
ב/ו סופר מהיר ח"ב עמ' קיד
ב/ו עיני דוד
ב/ו עקדת משה ח"א עמ' י, יב-יד
ב/ו פאת ים (מאיו) דף ב ע"ב, יד ע"ב
ב/ו פינות הבית דף כב ע"א, קלו ע"ג {מ"מ}
ב/ו פני המלך (שטרן)
ב/ו צרור החיים (יעקב)
ב/ו קהלות יעקב ביצה סי' ז
ב/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קעו {שעה"מ}
ב/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קנא
ב/ו קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' נג {שעה"מ}
ב/ו קונטרסי שעורים ב"ב דף 184
ב/ו קרבן אשה
ב/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' עט {מ"מ}
ב/ו שו"ע הרב או"ח סי' תצז קו"א אות ה
ב/ו שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' שו
ב/ו שמן הטוב (תשפ) עמ' קסב {מרכבת המשנה (אלפנדרי)}, קסו {שעה"מ}
ב/ו שמן המשחה (קושטא) דף לח ע"ד
ב/ו שמעתתא דבי רב עמ' קמז
ב/ו שער המלך כאן, ח"א עמ' נז, קיט, קכד, טעם המלך ח"א עמ' קיז
ב/ו שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ב/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 521
ב/ו שערי מוקצה סי' כו אות ב {מ"מ ולח"מ}
ב/ו תבואת שמש
ב/ו תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' לח-לט, מו, מח-מט
ב/ו תורה מציון שנה ב חו' א דף יט ע"ד
ב/ו תורת זרעים עמ' קיח
ב/ו תורת רפאל ח"ג עמ' כד {לח"מ}
ב/ו תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' סח
ב/ז אבני נזר או"ח סי' קצ אות ד
ב/ז אגודות אזוב מדברי דף ט ע"א {תיקון אוכל במספרים}
ב/ז אוצרות הרמב"ם
ב/ז אור הישר [עמק הלכה או"ח סי' קלח]
ב/ז בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' רפד-רפו {לח"מ}
ב/ז בינה לעתים
ב/ז בית שמש
ב/ז בר ריב"א עמ' קב
ב/ז ברור הלכה ביצה כג ע"ב ציון ה, דף כד ע"א ציון ג, דף כה ע"א ציון ה, תוספות בירור סי' סו, עג
ב/ז דברות משה ביצה עמ' שפא-שפב {הבא מצודה}
ב/ז האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רו {עד שאומרים הבא מצודה ונצודנו}
ב/ז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קד
ב/ז חזון ישעיה שבת עמ' שפג
ב/ז חי' הריצ"ד
ב/ז חסדי דוד ח"ב עמ' שעב, שעד
ב/ז חשב סופר עמ' קנט
ב/ז יד לרמב"ם עמ' 276
ב/ז ישועות יעקב מועד עמ' תתקנ {ראב"ד}
ב/ז לב שלם
ב/ז מטה אהרן הל' יו"ט עמ' לח, סח
ב/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף לב ע"ד
ב/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קצו, קצט
ב/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' תצב, תצד
ב/ז מראה הפנים ביצה דף יג
ב/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קכד
ב/ז משנת יהודה ח"ב פ"י הכ"ד
ב/ז משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קעח
ב/ז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רנ, רנד
ב/ז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' קעח
ב/ז פנים חדשות [בני שמואל (חיון) דף קלג] {מ"מ}
ב/ז שו"ע הרב או"ח סי' תצז ס"א {ראב"ד}, קו"א אות א
ב/ז שו"ת ר"י מסלוצק סי' יח עמ' צב, שמז-שמח
ב/ז שלמי ניסן פ' האורג עמ' קלה, קלז, רלו
ב/ז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף יב ע"ד
ב/ז שרשי הים
ב/ז תבואת שמש
ב/ז תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' כ-כא {ראב"ד}
ב/ז תורת המלאכות ח"ה עמ' ג אות ג, עמ' טז אות י, עמ' סח אות לב, עמ' עו אות לח, עמ' קפג אות קל
ב/ח אברהם יגל
ב/ח אגודות אזוב מדברי דף ט ע"א
ב/ח אור פני יהושע עמ' עו
ב/ח בינה לעתים
ב/ח בית אהרן וישראל גל' עג עמ' כ
ב/ח בן הרמה
ב/ח בן יהודה סי' קג
ב/ח ברור הלכה ביצה כד ע"א ציון ז, דף כה ע"א ציון א
ב/ח בתי כהונה (תצו) בית אבות דף ד ע"א
ב/ח הלכה ערוכה מוקצה עמ' רב {שעה"מ}
ב/ח ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקמד
ב/ח חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' קח
ב/ח חסדי דוד ח"ב עמ' שעד
ב/ח ישועות יעקב מועד עמ' תתקנז {מ"מ}
ב/ח לב שלם [פרי חדש או"ח תצז ס"ק ג]
ב/ח להורות נתן מועדים ח"א עמ' ריח
ב/ח מגן שאול (קצנ') עמ' כד
ב/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קצד
ב/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' תצב-תצג, תצז
ב/ח משנת אליעזר (רבינ') עמ' נה
ב/ח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רנ
ב/ח פירות מפוזרין עמ' סד
ב/ח צרור החיים (יעקב)
ב/ח קול בן לוי
ב/ח קול בן לוי (תשסג) עמ' עא {מ"מ}
ב/ח קול דודי (תשף)
ב/ח שו"ע הרב או"ח סי' תצז קו"א אות א
ב/ח תבואת שמש
ב/ט אברהם יגל
ב/ט אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ב {לעמוד על מוקצה}
ב/ט אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רסה
ב/ט אור הישר [תורת רפאל הל' יו"ט סי' צג]
ב/ט אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' יב [ב] ד"ה גם {שעה"מ ד"ה אגב}, סי' יב [ד] ד"ה אגב {שעה"מ ד"ה ולכן היינו}
ב/ט אנצי"ת ע' ברירה הע' 59, 63
ב/ט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' נ [קמט]
ב/ט בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' תיז-תיח {לח"מ}, תיט, תכ {מ"מ}, תכא {לח"מ}, תכז, תכט-תל {מ"מ}
ב/ט בגדי כהונה (כהן) דף יד ע"ד
ב/ט בינה לעתים
ב/ט בית הלוי ח"א סי' יג עמ' נו {מ"מ}
ב/ט בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' ג אות א
ב/ט בית יעקב (מסקין) סי' כו
ב/ט בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קסו {צריך שירשום}
ב/ט בית שערים או"ח סי' רסה
ב/ט ברור הלכה ביצה לד ע"ב ציון א, ד
ב/ט גדולי שמואל ביצה דף ב, ד {שעה"מ}, לד
ב/ט גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ד סי' ג
ב/ט דברי אברהם (מנדלסון) דף סח ע"ג {צריך שירשום}
ב/ט דברי אהרן עמ' יב-יג, טו {צריך לרשום}
ב/ט דברי חיים (שו"ת) ח"א אה"ע סי' צד ענף ו
ב/ט דברי חן (נתנזון) דף לו ע"ד {מ"מ}
ב/ט העמק שאלה ח"א שאלתא מז אות ז
ב/ט הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק מו
ב/ט ויוסף שאול דף מג ע"ד
ב/ט זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קכד
ב/ט זמנים למלך
ב/ט חיים זכו עמ' נג {אין ברירה}
ב/ט חכמת גרשון עמ' לא {מ"מ}
ב/ט חשבונות של מצוה עמ' תסט
ב/ט יד המלך (פלומבו)
ב/ט ישועות יעקב מועד עמ' תתקצ {מ"מ}
ב/ט כתר המלך
ב/ט לב שלמה (חלמא) עמ' קטו {מרכה"מ}
ב/ט מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' פג, קעט
ב/ט מחקרים בדרכי התלמוד (מרגליות) עמ' לו {שעה"מ - איך ר"א לא פסק כב"ש}
ב/ט מכתב לחזקיהו דף מז ע"א
ב/ט מנוחת משה דף כח ע"ג {השמיט באוירא דלבני}
ב/ט מעדני מלך (תשמח) עמ' רמו, רמח, רנא
ב/ט מעיני המים
ב/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ו ע"ג
ב/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' עג {צריך שירשום - אין ברירה}
ב/ט מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מו
ב/ט מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שנ
ב/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' קצח
ב/ט מראה הפנים ביצה דף יז
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/ט נחל איתן
ב/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ז אות א
ב/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' תקנה {שעה"מ}
ב/ט סדר משנה (בוסק')
ב/ט עטרת שבת עמ' רכח-רל {בית או אוירא דליבני}
ב/ט פירות מפוזרין עמ' סא-סו
ב/ט פני המלך (שטרן)
ב/ט פרי אברהם - ענינים שונים סי' יח אות ב, סי' יט
ב/ט צרור החיים (יעקב)
ב/ט שו"ע הרב או"ח סי' תצה ס' יד, קו"א אותיות ט-י, סי' תקיח ס' כא
ב/ט שמן הטוב (תשפ) עמ' פג {שעה"מ}, קנח, רפב {שעה"מ}
ב/ט שער המלך ח"א עמ' קכ, קכב, קכד, תקמ
ב/ט שרשי הים
ב/ט תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' יד, טז, רעג
ב/ט תורת רפאל או"ח ח"ב דף קכז ע"ד
ב/ט תפארת חיים (שוורץ) עמ' רטו
ב/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שלד
ב/י אבני זכרון (פפר) ח"א דף י
ב/י אברהם יגל
ב/י בינה לעתים
ב/י בית אהרן וישראל גל' עג עמ' כ [במ"מ צ"ל פ"ו מהל' שבת]
ב/י ברור הלכה ביצה כד ע"ב ציון ב, דף לא ע"ב ציון ד
ב/י ברור הלכה שבת קכב ע"א ציון ב פסקה ב
ב/י בתי כהונה (תצו) בית ועד דף קה ע"ג
ב/י גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' תריד {הגהמ"י אות ח}
ב/י הדר איתמר עמ' סז
ב/י הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' א ס"ק טו
ב/י חבר בן חיים
ב/י חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 59-60
ב/י טל חיים (טל) שבת ח"ג עמ' תסט {הגהמ"י אות כ}
ב/י יד אברהם מכשירין פ"ב ה"ו אות ח-ט
ב/י כנפי נשרים
ב/י לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"ב {פסק כרבה נגד רבא}
ב/י מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 225
ב/י מועדים וזמנים ח"א סי' לח
ב/י מילי דמרדכי
ב/י מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פה
ב/י מלאכת שלמה (חכים)
ב/י מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' לב
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/י משאת המלך (אדרי)
ב/י משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קנד
ב/י ס' הפרנס עמ' רט {לח"מ}
ב/י סיני חוב' צג עמ' רסז-רסט
ב/י עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' פ
ב/י עמודי שלמה ח"א עמ' קעה {הגהמ"י אות י}
ב/י פני המלך (שטרן)
ב/י פני משה (הכהן) עמ' קצא {מתוך התחום}
ב/י קהלות יעקב ביצה סי' טז
ב/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' פג
ב/י רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שפא
ב/י שו"ע הרב או"ח סי' תקטו ס"א
ב/י שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קיד {הגהמ"י}
ב/י שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' לב
ב/י שו"ת רשב"ש עמ' תצט
ב/י שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 84 {הגהמ"י}
ב/י שרשי הים
ב/י תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 52
ב/יא אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שטו {אהא"ז}
ב/יא אבני שהם (רובינשטיין) דף ד ע"א-ע"ג {נולד - לא כתב "שמא יתלוש"}
ב/יא אבק דרכים דף נח ע"ג {ערימת תבן}
ב/יא אגלי טל קוצר סי' לה אות ה
ב/יא אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 85, 86
ב/יא בינה לעתים
ב/יא ברור הלכה ביצה ד ע"ב ציון א, דף ל ע"א ציון ה, תוספות בירור סי' עג, עו
ב/יא גליונות אבני נזר
ב/יא זבח שלמה ח"ג עמ' לא
ב/יא חי' חפץ חיים
ב/יא חי' עזיאל
ב/יא חלקת מאיר
ב/יא מחנה יוסף ח"ג עמ' צט
ב/יא מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קל
ב/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/יא משנה הלכות ח"ג סי' קיד
ב/יא משנת יעקב
ב/יא ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרמד {בינה לעתים}
ב/יא פני המלך (שטרן)
ב/יא פרי אברהם - ענינים שונים סי' כח אות ג
ב/יא פרי אברהם פסחים סי' יד אות ג, יב
ב/יא צרור החיים (חייקא)
ב/יא שו"ע הרב או"ח סי' תקז קו"א אות ד
ב/יא תורת המלאכות ח"א עמ' נז אות נד
ב/יב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קז
ב/יב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שי {בנין שלמה}
ב/יב אברהם יגל
ב/יב בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' נא {ראב"ד}
ב/יב בינה לעתים
ב/יב בית ארזים - ס' הגליונות
ב/יב בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' נב
ב/יב בית שמש
ב/יב בכורי אברהם דף נג ע"א {מוקצה אסור - כר"נ ביצה ב ע"ב}
ב/יב בן יהודה סי' מו
ב/יב ברור הלכה ביצה ב ע"ב ציון א, תוספות בירור סי' עו
ב/יב ברור הלכה שבת כט ע"א ציון ג {רמב"ם}, ד {מ"מ}
ב/יב ברורים ברמב"ם סי' ח
ב/יב בשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"ב
ב/יב דברות אליהו ח"א עמ' סג {מסיקים בכלים שלמים}
ב/יב דברות משה ביצה עמ' תעד {כלים שנשברו ביו"ט}
ב/יב דברות משה חולין עמ' קה
ב/יב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצו {מגדל עוז}
ב/יב המשפט העברי עמ' 984
ב/יב הר המלך ח"ז עמ' שצב-שצו
ב/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 186
ב/יב חי' חתם סופר
ב/יב חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' רטז {מ"מ}
ב/יב יפה נוף עמ' כג
ב/יב כתב משה ח"א סי' יא עמ' מא
ב/יב לב השבת סי' נו הערה 28
ב/יב מאורי אש השלם עמ' סט, עד
ב/יב מבוא למשנה תורה עמ' 97
ב/יב מטה אהרן הל' יו"ט עמ' פד
ב/יב מילי דמרדכי [נוסחאות מהתוספתא - מרכבת המשנה]
ב/יב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' מוקצה ונולד
ב/יב מנחת עני (לר' ראובן רפפורט, נדפס סוף מנחת חינוך ח"ב)
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קכה {ביקוע עצים}
ב/יב משנת יעקב
ב/יב משרת משה (נבר)
ב/יב נחל איתן
ב/יב נחלת ישראל עמ' תרנה
ב/יב נרות אהרן
ב/יב נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרח
ב/יב ס' הפרנס עמ' קמד {הגהמ"י}
ב/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקלב
ב/יב סופר מהיר ח"ב עמ' קכד
ב/יב עמודי שלמה ח"א עמ' רפד {הגהמ"י}
ב/יב פני משה (שלז')
ב/יב ציץ אליעזר ח"א סי' כ פרק א אות ה
ב/יב צרור החיים (חייקא)
ב/יב צרור החיים (יעקב)
ב/יב קרית מלך
ב/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תכז
ב/יב רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' שמא
ב/יב שבט סופר [שבט סופר או"ח סי' מט]
ב/יב שו"ע הרב או"ח סי' תקא ס"א, סי' תקיח קו"א אות ה ד"ה ועוד
ב/יב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רצד
ב/יב שמן הטוב (תשפ) עמ' רפא {שעה"מ}
ב/יב שער המלך
ב/יב שערי שמחה (רפיש) דף מח ע"ב
ב/יב תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' קל-קלא {מ"מ}
ב/יב תוספתא כפשוטה מועד עמ' 980
ב/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' תמג, תמט {מגדל עוז}
ב/יג ברור הלכה ביצה לב ע"א ציון א, דף לג ע"א ציון ב, תוספות בירור סי' עד
ב/יג שו"ע הרב או"ח סי' תקב ס"ח
ב/יג שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכד
ב/יג שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכד
ב/יד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קח
ב/יד אברהם יגל
ב/יד אור הישר [חי' מהר"ם ברבי ביצה דף ל, אור הישר ירושלמי עירובין פ"ב ה"ו]
ב/יד אות היא לעולם ח"ב דף צב ע"א
ב/יד בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' שעג, שפו-שפז {כ"מ}
ב/יד בית שמש
ב/יד ברור הלכה ביצה ל ע"ב ציון ב, דף לא ע"א ציון א
ב/יד בתי כהונה (תצו) בית אבות דף יד ע"ג
ב/יד גדולי שמואל ביצה דף ל-לא {שעה"מ}
ב/יד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ה ס"ק ח
ב/יד הר המלך ח"ו עמ' טו, ע
ב/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ביצה לא ע"א]
ב/יד חי' חפץ חיים
ב/יד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שעה
ב/יד לב שלם [ים יששכר על תוספתא יו"ט דף מז-מח, פנים מאירות על ביצה דף כט ע"ד]
ב/יד מנחת יהודה (בוים) דף כח [מצויין כד השני] ע"א {עצים הסמוכים לדופני סוכה}
ב/יד מנחת כהן (כץ) ח"ב דף יא ע"א, יב ע"ב
ב/יד מעיני המים
ב/יד מר דרור (לעוו, תרסא) דף נז ע"ג {כ"מ}
ב/יד מראה הנוגה
ב/יד מראה הפנים ביצה דף יז
ב/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/יד משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/יד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קס {משלפניו}, קסא {שעה"מ}
ב/יד סולם מוצב עמ' מ
ב/יד צפנת פענח (השמטות דף קיא)
ב/יד קהל יהודה חי' ביצה דף יז ע"ב
ב/יד שו"ע הרב או"ח סי' תקא סעיפים ו, ח, סי' תקיח קו"א אות ה בתחלתו ובסופו
ב/יד שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' קפד, קפח
ב/יד שער המלך ח"א עמ' קכז-קכח
ב/יד תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' קכט, רסט, רעב {כ"מ}
ב/טו בדבר מלך חי"ב עמ' לג
ב/טו ברור הלכה ביצה לא ע"א ציון ב
ב/טו מאורות נתן (הורוביץ) דף מו ע"א
ב/טו מטה אהרן הל' יו"ט עמ' כד, מ, רג
ב/טו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מו
ב/טז אמרי דוד (שליסל) דף עח ע"ד
ב/טז בינה לעתים
ב/טז ברור הלכה ביצה כז ע"ב ציון ג
ב/טז חי' הריצ"ד
ב/טז מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' צז
ב/טז מטה אהרן הל' יו"ט עמ' נד
ב/טז מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מו
ב/טז מראה הפנים ביצה דף טו
ב/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/טז נאות אפרים ח"ב עמ' כא
ב/טז נרות אהרן
ב/טז סדר משנה (בוסק')
ב/טז עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' קז-קטו
ב/טז פאת ים (מאיו) דף מא ע"ד
ב/טז שו"ע הרב או"ח סי' תצז קו"א אות ו, סי' תקו ס"ט, סי' תקיח קו"א אות ה ד"ה והנה וד"ה ואף וד"ה ומה
ב/טז שרשי הים
ב/טז תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' רסג
ב/יז בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף ג ע"ד
ב/יז ברור הלכה ביצה כג ע"ב ציון ו
ב/יז גדולי שמואל ביצה דף כג {מ"מ}
ב/יז וישאל שאול או"ח סי' לט
ב/יז חי' חפץ חיים
ב/יז לב שלם [ראשון לציון ביצה פט ע"ג]
ב/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף לג ע"א
ב/יז מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מו
ב/יז משנת יעקב
ב/יז נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רמז
ב/יז סוגיא דמוקצה נתיב א אות ג[יא]
ב/יז קרית מלך
ב/יז שו"ע הרב או"ח סי' תצז סעיפים ה, ז
ב/יז שמן הטוב (תשפ) עמ' רסא {שעה"מ}
ב/יז שערי שאול שבת עמ' רמא {מ"מ}
ב/יז תורת המלאכות ח"ה עמ' קפג אות קל
ב/יח אבי עזרי ח"א
ב/יח אבן האזל
ב/יח אור הישר [תורת רפאל הל' שבת סי' מה]
ב/יח בדבר מלך חי"ג עמ' פ
ב/יח בינה לעתים
ב/יח בינת אברהם עמ' נו {שעה"מ}
ב/יח בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קיט {שעה"מ}
ב/יח בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קסז {שעה"מ}
ב/יח בית היין עמ' טו {שהוסק ביו"ט}
ב/יח בני דוד
ב/יח בר ריב"א עמ' קלד
ב/יח ברור הלכה ביצה ב ע"א ציון ג, דף ז ע"ב ציון ה, דף ח ע"א ציון ג, ה
ב/יח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' פח
ב/יח דברות אליהו ח"ג עמ' יח {שעה"מ}
ב/יח דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' ל
ב/יח הר המלך ח"ה עמ' נא
ב/יח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' כא
ב/יח וישאל שאול או"ח סי' צא-צב
ב/יח זיו משנה
ב/יח זכרון שלמה (קליין) עמ' פה {טעם המלך}
ב/יח זמנים למלך
ב/יח חי' הריצ"ד
ב/יח חי' חתם סופר
ב/יח חמדת ישראל ח"א דף קכז ע"ב-ע"ג {מ"מ}
ב/יח ישועות יעקב מועד עמ' תתעז
ב/יח לב שלם [ט"ז תצח ס"ק כא, פרי חדש או"ח תצח ס"ק יד, פנים מאירות ביצה דף כז ע"א]
ב/יח מאורי אש השלם עמ' קא
ב/יח מחנה לויה (תשעד) עמ' קכט {שעה"מ}
ב/יח מטה אהרן הל' יו"ט עמ' סז-סח, עא-עב, צ
ב/יח מי יהודה או"ח סי' קיב {שעה"מ}
ב/יח מלאכת יו"ט עמ' כ {בינה לעתים}
ב/יח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קלג {שעה"מ}
ב/יח מעיני המים
ב/יח מערכי לב (לב) עמ' קח {מ"מ}
ב/יח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' סה
ב/יח מראה הפנים ביצה דף א (ד"ה במה)
ב/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/יח משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/יח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רכז
ב/יח נחלת ישראל עמ' תרכד, תשז {שעה"מ}
ב/יח נרות אהרן (גם בעמ' ר)
ב/יח ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקנח {שעה"מ}
ב/יח סדר משנה (בוסק')
ב/יח עטרת שבת עמ' קצב-קצג {שעה"מ}, קצה-קצו {שעה"מ}
ב/יח פני המלך (שטרן)
ב/יח צרור החיים (יעקב)
ב/יח רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רל
ב/יח שו"ע הרב או"ח סי' תצח סעיפים לג-לד
ב/יח שמן הטוב (תשפ) עמ' קכז {רמב"ם}, קלא {שעה"מ}, קנג {שעה"מ}
ב/יח שער המלך כאן, וח"א עמ' קכט, קלג, קמג
ב/יח שער יהודה
ב/יח שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ד ע"א
ב/יח שרשי הים
ב/יח תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' פג, פח, קא, קד, קע
ב/יח תורת השבת עמ' נ
ב/יח תורת רפאל או"ח ח"ב דף עב ע"ד
ב/יח תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רס, רסג {שעה"מ}


ג/136 הלכות יום טוב פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אהל חיים ח"ד
ג/רה"פ בני שמואל
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' יט אות ו
ג/א אברהם יגל
ג/א אדני היד החזקה
ג/א אור הישר [לח"מ הל' מאא"ס פ"א הי"ב]
ג/א אמונת עתיך גל' 123 עמ' 140 {שעה"מ}
ג/א אמרי מנחם עמ' קנג
ג/א אשיחה בחקיך פרה עמ' קמא
ג/א באורי סוגיות (הוניגסברג) ביצה סי' יג אות ג
ג/א באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף עט {ספק}
ג/א בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' נג {לח"מ}
ג/א בדבר מלך ח"ו עמ' כא
ג/א בדבר מלך חי"ג עמ' פ
ג/א בני דוד
ג/א ברור הלכה ביצה ב ע"א ציון ג, דף ח ע"א ציון ז
ג/א ברור הלכה חולין מא ע"א ציון י פרק ה {שעה"מ}
ג/א ברור הלכה חולין פג ע"ב ציון ג פרק א
ג/א ברכי יוסף או"ח דף קנג ע"ב
ג/א גדולי שמואל ביצה דף ח {לח"מ}
ג/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' פח
ג/א דברות אליהו ח"ג עמ' יח {מוקצה לא נדחה מפני מצוות כיסוי הדם}
ג/א דברות משה ביצה עמ' קמא {לח"מ}
ג/א דברי ירמיהו
ג/א דינא דחיי ח"א דף קסז ע"ב
ג/א הר המלך ח"ח עמ' שפ-שפא
ג/א וישאל שאול או"ח סי' עג, צ {הגהמ"י}, צא
ג/א זבחי תרועה סי' מד אות ה
ג/א זיו משנה
ג/א חי' עזיאל
ג/א חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קמח
ג/א מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קצג
ג/א מזכרת חיים עמ' כט {שמא יאמר}
ג/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קפא
ג/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קלב
ג/א מעיני המים
ג/א מקורי הרמב"ם לרש"ש
ג/א מקראי קדש (תשנג) עמ' תקא
ג/א מראה הפנים ביצה דף ד (ד"ה ואתיא וד"ה במה)
ג/א מרחשת ח"א סי' ט אות א
ג/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/א משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' רצח
ג/א נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רכז
ג/א נרות אהרן
ג/א נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' טז
ג/א ס' הנייר עמ' נז
ג/א עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות יג
ג/א עמודי שלמה ח"א עמ' רמו
ג/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף פד ע"א
ג/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ס
ג/א פאת ים (מאיו) דף י ע"ד {לח"מ}
ג/א פרפרת משה ח"ב עמ' עט
ג/א קהלות יעקב פסחים סי' לו
ג/א שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' ג {לח"מ}
ג/א שם טוב
ג/א שמן הטוב (תשפ) עמ' קמב {שעה"מ}
ג/א שער המלך ח"א עמ' קלא, קלג, קלד, קלח, ח"ב עמ' קטז
ג/א תורה לשמה (תשעג) עמ' קצז
ג/ב אגודות אזוב מדברי דף ט ע"א {הגהמ"י}
ג/ב אהל משה (לוין) ח"א דף מא ע"ב {דקירה אחת}
ג/ב אנצי"ת ע' בורר הע' 138, 142 {הגהמ"י}
ג/ב ברור הלכה ביצה ח ע"ב ציון ג, ה
ג/ב ברור הלכה חולין פג ע"ב ציון ג פרק א
ג/ב דברי ירמיהו
ג/ב חי' חפץ חיים
ג/ב טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' קכ {הגהמ"י}
ג/ב ישועות יעקב מועד עמ' תתעה {הגהמ"י}
ג/ב ישורון ח"כ עמ' תרפז {שעה"מ} [מביא את בעל ההשלמה]
ג/ב כנפי נשרים
ג/ב כסא רחמים (תקסג) דף ה ע"ג
ג/ב כתר המלך
ג/ב לב שלם [טור וב"י סו"ס תצח, ראשון לציון ביצה סד ע"ג]
ג/ב לבושי מרדכי או"ח עמ' שיז {הגהמ"י}
ג/ב מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' פא {הגהמ"י}
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ב נתן פריו ביצה עמ' כו
ג/ב סדר משנה (בוסק')
ג/ב פתח עינים ח"א דף פז ע"ד
ג/ב שו"ע הרב או"ח סי' תצח ס' לו
ג/ב שושן עדות דף צה ע"ד
ג/ב שם טוב
ג/ב שמן הטוב (תשפ) עמ' קמב
ג/ב שער המלך ח"א עמ' קלד
ג/ג אבי עזרי ח"א
ג/ג אבני חפץ ח"ד עמ' סט
ג/ג אבני נזר או"ח סי' קלא אות טז, כד, סי' קנה אות ט
ג/ג אבני ציון ח"ב סי' נח אות ב, סי' נט אות ג, סי' סב אות ב {לח"מ}, ח"ג עמ' קכד, שב
ג/ג אבני ציון ח"ד עמ' קצב {לח"מ}
ג/ג אגלי טל גוזז סי' ו, יד בהגהה וחי' סז, סי' קצג אות כד
ג/ג אוצרות הרמב"ם
ג/ג אור הישר [לח"מ הל' מעילה פ"א הי"א, אור הישר שבת צד ע"א]
ג/ג אמרי נפתלי ח"ב עמ' סו {שעה"מ}
ג/ג אנצי"ת ע' גוזז הע' 67, 70, 72, 74, 80, 86, ע' גזה הע' 96 {שעה"מ}, 100 {שעה"מ}, ע' דבר שאינו מתכון הע' 77
ג/ג אש דת (דוברין) דף סה ע"ד, ק ע"ג, קא ע"ב-ע"ג
ג/ג אשיחה בחקיך פרה עמ' קמח
ג/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ג באר דוד שבת ח"ב סי' א אות ג
ג/ג באר מלך שבת פ"ח ה"ד אות ב, קונטרס המלאכות - גוזז ד"ה עוד מבואר
ג/ג באר שרים (שולמן) עמ' כב
ג/ג בינה לעתים
ג/ג בית אהרן וישראל גל' מח עמ' נז {אבי עזרי}
ג/ג בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שיג
ג/ג ברור הלכה ביצה לד ע"א ציון ד
ג/ג ברור הלכה חולין קלז ע"א ציון ג {שעה"מ}
ג/ג דברי ירמיהו
ג/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצז
ג/ג המנהיג עמ' תקיט
ג/ג זיו משנה
ג/ג חזו"א או"ח סי' קלג ס"ק א
ג/ג חזו"א על הרמב"ם
ג/ג חי' חפץ חיים
ג/ג חלקת יואב החדש קונטרס הערות בשם המחבר סי' ז
ג/ג חמדת ישראל ח"ב דף נב ע"ד
ג/ג טל נתן עמ' קה
ג/ג ישא איש דף ז ע"א
ג/ג ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קנ
ג/ג כבוד הלבנון דף ד ע"ב {מריטת נוצות לפני שחיטה}
ג/ג לב שלם [ב"י סי' תצח]
ג/ג להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' כח ע"ב, ח"ו עמ' עב ע"ב, עג ע"א
ג/ג מאור ישראל
ג/ג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קלז-קלח
ג/ג מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (השני) או"ק א, אות מא או"ק ב-ד
ג/ג מועדים וזמנים ח"ז סי' קמה
ג/ג מטה אהרן הל' יו"ט עמ' סג
ג/ג מלאכת יו"ט עמ' קיא
ג/ג מנחה לאיש עמ' 51-52
ג/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רצ, שצו, שצח, תמה {שעה"מ}
ג/ג מרחשת ח"א סי' י אות ג
ג/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ג משאת המלך (אדרי)
ג/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קכה {לא ימרוט}
ג/ג משנת חיים בכורות עמ' שג
ג/ג ס' הפרנס עמ' שצב
ג/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרכ
ג/ג עולת איש (אלישר) דף יד ע"ג
ג/ג עטרת טוביה
ג/ג צבי תפארת סי' קג
ג/ג צרור החיים (יעקב)
ג/ג קרית מלך
ג/ג ראשית בכורים דף נד-נה
ג/ג שארית נתן (לוברט)
ג/ג שו"ע הרב או"ח סי' תצח קו"א אות ג
ג/ג שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' קכד
ג/ג שם טוב
ג/ג שער המלך ח"א עמ' קמג
ג/ג תבואת שמש
ג/ג תורת השבת עמ' נ
ג/ג תורת השבת עמ' נ {לח"מ}
ג/ג תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עג {מ"מ - בע"ח נחשב אוכל}
ג/ג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רמב
ג/ג תשובות יהודה או"ח סי' ה דף ה ע"ב-ע"ד {שעה"מ}
ג/ד אבני ציון ח"א סי' ב אות ד {שעה"מ}, ח"ד עמ' קפג {שעה"מ}
ג/ד אמונת עתיך גל' 103 עמ' 161 {שעה"מ - מליחה בזר}
ג/ד אמרי נפתלי ח"ב עמ' סז {שעה"מ}
ג/ד בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' פב, פד
ג/ד בינה לעתים
ג/ד בית אהרן וישראל גל' סו עמ' מד {שעה"מ}
ג/ד בית יעקב (מסקין) סי' א
ג/ד בית שמש
ג/ד ברור הלכה ביצה יא ע"א ציון ז, כ, דף יא ע"ב ציון א
ג/ד ברור הלכה שבת עה ע"ב ציון ב {שעה"מ}
ג/ד בשבילי התלמוד ח"א עמ' מז-מט
ג/ד דברות משה ביצה עמ' קעז {מליחה - עיבוד}
ג/ד דברות משה שבת ח"ב סי' לט הערה יג
ג/ד דברי ירמיהו
ג/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצז
ג/ד דקה מן הדקה דף לו ע"ב
ג/ד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כו ס"ק א-ב {שעה"מ}, ג, ד {שעה"מ}, ו {שעה"מ}
ג/ד חי' חתם סופר
ג/ד חי' משנה פסחים עמ' קעה {שעה"מ}
ג/ד חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' רכ {שעה"מ}
ג/ד טל נתן עמ' קפט
ג/ד כתב משה ח"ב עמ' צד {שעה"מ}
ג/ד כתב סופר - שו"ת החדשות עמ' מא {שעה"מ ורעק"א}
ג/ד לב שלם [ט"ז או"ח תק ס"ק ב, שטמ"ק בביצה, מקראי קדש (תפט) דף רי ע"א]
ג/ד מאיר עיני חכמים ח"א דף סח ע"ב
ג/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' עד {שעה"מ}
ג/ד מוריה גל' צט עמ' עד {שעה"מ}
ג/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' נז
ג/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תנד, תצא {שעה"מ}, ח"ג עמ' שט
ג/ד מנחת שלמה (לוין) עמ' נז {התירו סופן משום תחלתם}
ג/ד מעיני התורה ח"ג עמ' עה, פ {שעה"מ}
ג/ד מקוה המים עמ' נ
ג/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רמג, תקב
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לה אותיות א-ז {שעה"מ}
ג/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קצג
ג/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קכו
ג/ד נוכח השלחן (הכהן) עמ' רכו {מלח ע"י שינוי}
ג/ד נועם ח"י עמ' קפו-קפז
ג/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תלח {שעה"מ}
ג/ד ס' הנייר עמ' נד
ג/ד עולת איש (אלישר) דף יד ע"א
ג/ד עין יצחק ח"א עמ' ע, עב {שעה"מ}
ג/ד פאת ים (מאיו) דף ז ע"ד
ג/ד קדשי יהושע עמ' קסא {שעה"מ}
ג/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' י
ג/ד שו"ע הרב או"ח סי' תצט ס"ד
ג/ד שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שמח
ג/ד שם טוב
ג/ד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רצד
ג/ד שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' צח {שעה"מ}
ג/ד שמן הטוב (תשפ) עמ' קפא {שעה"מ}
ג/ד שער המלך ח"א עמ' קמג
ג/ד שעשועי תורה שבת עמ' שח {שעה"מ}
ג/ד שרגא בטהרה עמ' קיב {שעה"מ}
ג/ד תבואת שמש
ג/ד תורת המלאכות ח"ז עמ' מב, קכז, קלז
ג/ה אדני היד החזקה
ג/ה אמר יוסף (אלקלעי)
ג/ה בינה לעתים
ג/ה ברור הלכה ביצה יא ע"א ציון מ
ג/ה בשבילי התלמוד ח"א עמ' מז-מט
ג/ה גזע ישי דף מו ע"ד
ג/ה דברי ירמיהו
ג/ה הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כו ס"ק ג, ד
ג/ה חי' חתם סופר
ג/ה מי יהודה או"ח סי' קיב
ג/ה מילי דמרדכי
ג/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' נז
ג/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' תקא
ג/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קכו
ג/ה נתן פריו ביצה עמ' לג
ג/ה עקדת משה ח"א עמ' קסב
ג/ה ציון לנפש חנה חיה עמ' עב {או"ש}
ג/ה שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רצד
ג/ה שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קצא
ג/ה שמן הטוב (תשפ) עמ' קעב {שעה"מ}
ג/ה שער המלך ח"א עמ' קמד, קמז
ג/ה תבואת שמש
ג/ה תורת המלאכות ח"ז עמ' עז
ג/ו אדני היד החזקה
ג/ו אמרי יושר בכורות דף לג ע"א
ג/ו בית שערים או"ח סי' רנז
ג/ו לב שלם [פרי חדש או"ח תצט ס"ק א]
ג/ו מועדים וזמנים ח"ז סי' קעד
ג/ו מראה הפנים ביצה דף טו
ג/ו שו"ע הרב או"ח סי' תצט ס"א
ג/ו שם טוב
ג/ו שמן הטוב (תשפ) עמ' קעא {שעה"מ}
ג/ו תורת המלאכות ח"ז עמ' כד
ג/ו תרומת הדשן שו"ת סי' פב
ג/ז אמת ליעקב מועד עמ' שעב {לח"מ}
ג/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ז ברור הלכה ביצה לד ע"א ציון ז
ג/ז דברי שאול ויקרא עמ' קלז {מל"מ}
ג/ז הדר איתמר עמ' צ {לח"מ}
ג/ז הרמב"ם והגאונים עמ' 53
ג/ז מטה אהרן הל' יו"ט עמ' עב
ג/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שצח {מ"מ}, תקא
ג/ז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' ו
ג/ז עין יצחק ח"א עמ' קע
ג/ז קהלות יעקב שבת סי' מז
ג/ז קול דודי ר"ה סי' תקכג
ג/ז קרבן אשר עמ' רצ {לח"מ}
ג/ז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ח אות א, סי' יד אות א {לח"מ}
ג/ז שער המלך ח"א עמ' פו {לח"מ}
ג/ז תלפיות ח עמ' 150 {לח"מ}
ג/ח אבן ישראל (פישר)
ג/ח אבני ציון ח"ב סי' כו אות ד, סי' כט אות ג, ח"ג עמ' כא, קסו, קעח, רמו
ג/ח אברהם יגל
ג/ח אדני היד החזקה
ג/ח אהבת קדומים עמ' רכו
ג/ח אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ה הע' 86 {אבי עזרי}
ג/ח אוצר חיים ח"ב דף נו
ג/ח אידנו עמ' 118
ג/ח אמונת יהושע עמ' תב
ג/ח אמונת עתיך גל' 114 עמ' 41
ג/ח אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' טז ד"ה תרומה
ג/ח אמת ליעקב מועד עמ' קיד
ג/ח אשר למלך
ג/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סו, עה
ג/ח בינה לעתים
ג/ח בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 35
ג/ח בית אהרן וישראל גל' ג עמ' פז {אסור לשרוף תרומה טמאה ביו"ט}
ג/ח בית זבול ח"ג סי' ד
ג/ח בכורי אברהם דף לג ע"ד {אין עשה דוחה ל"ת ועשה}
ג/ח בן יהודה סי' מד, צג
ג/ח בני שמואל דף עה ע"ב
ג/ח בנין הלכה עמ' נב {אין שורפים קדשים ביו"ט}
ג/ח ברור הלכה פסחים מו ע"א ציון ו, ביצה ט ע"א ציון א, לו ע"ב ציון ח
ג/ח ברור הלכה שבת כג ע"ב אחרי ציון ז {חלה טמאה}, כד ע"ב ציון ו, כה ע"א ציון א
ג/ח ברית עולם (ולר) סי' ט אות א
ג/ח ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' כט-ל, לד {שריפת קדשים{
ג/ח ברכת אברהם (ר' יצחק קליין) - חידושי סוגיות עמ' כט {מפני עשה ול"ת}
ג/ח ברכת יצחק (פאלער) עמ' קצה-קצו, ריב
ג/ח ברכת מרדכי פסחים עמ' מז {אין שורפים ביו"ט}
ג/ח גבורת יצחק שביעית עמ' קנט
ג/ח גדולי שמואל ביצה דף יב {או"ש}
ג/ח גינת ראובן תרומות עמ' תתקכו
ג/ח גנזי מועדים עמ' רפ
ג/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מא
ג/ח דבר שאול חלה סי' יט ס"ק יא
ג/ח דברות משה ביצה עמ' קנד {לש מערב יו"ט}, קצח {שריפת קדשים ביו"ט}, תלה {שריפת קדשים ביו"ט}
ג/ח דברות משה כתובות עמ' פא
ג/ח דברי חיים (אוירבך) יו"ט סי' ה ד"ה כתב
ג/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' קצד
ג/ח דברי יחזקאל (תרצה) דף סד ע"ג
ג/ח דברי ירמיהו
ג/ח דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רסד
ג/ח דגל ראובן ח"ג סי' ז
ג/ח דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' נג
ג/ח דרך ישרה ח"א עמ' עב
ג/ח הד משה עמ' 60 {עדל"ת}
ג/ח הדר איתמר עמ' פה {שריפת קדשים}
ג/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' כב
ג/ח זהב התרומה תרומות עמ' רסג
ג/ח זיו משנה
ג/ח זכרון חי עמ' יג {או"ש}
ג/ח זכרון ליהודה סי' י אות יד
ג/ח חי' הגר"ח החדש עמ' נד
ג/ח חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' פ
ג/ח חי' משנה פסחים עמ' שיג
ג/ח חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קמו
ג/ח חלקת מאיר
ג/ח חק לישראל שומרים עמ' 759 {או"ש}
ג/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פב עמ' רעג-רעד {מ"ע לשרוף תרומה טמאה}
ג/ח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רכה
ג/ח יד המלך (פלומבו)
ג/ח יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף כה ע"ב
ג/ח יסודי הצדקה עמ' 302
ג/ח כפי אהרן (זס') תנינא עמ' כה
ג/ח כרם ציון שביעית ח"ב עמ' ב ע"א
ג/ח כתב סופר יו"ד דף פה ע"ב
ג/ח כתר כהונה (כץ) עמ' סד {מ"מ}
ג/ח לב איש עמ' לט, שכא
ג/ח לב חיים (פלג'י) ח"ב דף נז ע"ב
ג/ח לב שלם [עי' פיה"מ לרמב"ם פסחים פ"ז, תוי"ט שבת פ"ב, פנים מאירות (תקצג) ח"ב דף סח ע"א]
ג/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' יב
ג/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' ו אות ב {או"ש}
ג/ח מאורי אש השלם עמ' יח, כט
ג/ח מבוא למשנה תורה עמ' 132
ג/ח מבי"ט (רובינ') דף צט ע"ב
ג/ח מגיני שלמה עמ' קנב {שעה"מ}
ג/ח מועדים וזמנים ח"א סי' מ, ח"ז סי' קמו
ג/ח מזכרת חיים עמ' יט
ג/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' יט אות ג
ג/ח מלאכת יו"ט עמ' סג {כרב אשי}
ג/ח מנחת אלימלך עמ' מו {או"ש}
ג/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שכא
ג/ח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' נב, ח"ז עמ' קנח, קסז, ח"ה עמ' שנח
ג/ח מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיט
ג/ח מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיט ע"ב
ג/ח מנחת שי חלה עמ' יא
ג/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכא
ג/ח מעשה אברהם דף סב ע"ב-ע"ד
ג/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף נט ע"ב, רמא ע"ד
ג/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שנא, שנג
ג/ח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' נג, אבי עזרי ח"ג]
ג/ח מקוה המים עמ' קב {יו"ט הוא עשה ול"ת}
ג/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רלח, תנא
ג/ח מראה הפנים שבת דף טו
ג/ח מרומי גלים עמ' טז
ג/ח מרחשת ח"א סי' ו אות א, סי' ט אות א
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ח משאת גרשון עמ' ק {או"ש}
ג/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' שמו
ג/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' יג עמ' יז, סי' כב עמ' 60
ג/ח משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' תטו {מפריש חלה}
ג/ח משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רסב, שנו
ג/ח משנת יעקב
ג/ח משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' פה-פו
ג/ח משנת יעקב קדושה עמ' שפב
ג/ח משנת יעקב קרבנות עמ' סה
ג/ח נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רלה, יו"ד ח"א עמ' רד
ג/ח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רמב
ג/ח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נח ע"ד
ג/ח נר מצוה (ואלק) שרשים דף י ע"ב {קדשים טמאים נשרפים בלילה}
ג/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מט
ג/ח נתן פריו ביצה עמ' כח
ג/ח סופר מהיר ח"א דף כב ע"א
ג/ח ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' ריב, שנ, שנה {אין שורפין קדשים ביו"ט משום דיו"ט עשה ולא תעשה}
ג/ח פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' תשמט, תשנב
ג/ח פרי האדמה ח"ג
ג/ח פרי החג דף כ ע"ג {כר"א - הואיל ואי בעי מיתשיל}
ג/ח פתחי שערים דף יג ע"א וע"ד
ג/ח צבי תפארת סי' סח
ג/ח קבא דתירוצא עמ' קסא
ג/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קצה, ח"ב עמ' קצט
ג/ח קול דודי ר"ה סי' תקכג
ג/ח קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' סט-ע
ג/ח קרבן ציון עמ' נט, שד
ג/ח קרית מלך
ג/ח רביד הזהב (אברך) דף כד ע"א {כאבוה דשמואל}
ג/ח רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' צב
ג/ח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' צו
ג/ח שו"ע הרב או"ח סי' תנז ס' יז, סי' תקו ס"ט
ג/ח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שצח {אין עשה דוחה ל"ת ועשה}
ג/ח שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קח, קיא, קכ
ג/ח שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ב
ג/ח שירת הלויים פסחים סי' נא אות ג
ג/ח שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ח אות א, ג
ג/ח שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרסו-תרסז
ג/ח שם טוב
ג/ח שעורי הרב חלה עמ' פז
ג/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קטו
ג/ח שער המלך
ג/ח שער המלך ח"א עמ' פו-פז, קמח
ג/ח שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ג/ח שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 40 {מ"ע לשרוף}
ג/ח שערי זיו ח"א דף ל ע"ב
ג/ח שרשי הים
ג/ח תורת החוף ימים סי' ד אות א
ג/ח תורת הלוי עמ' לו
ג/ח תלפיות ח עמ' 150
ג/ח תרומות חיים סעיף יט אות כד
ג/ח תשובה מאהבה ח"א סי' קע
ג/ט אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' נו
ג/ט אבני ציון ח"ב סי' ב אות ד
ג/ט אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קנז {שעה"מ}
ג/ט אגודות אזוב מדברי דף קיז ע"ד {שעה"מ}
ג/ט אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שפב
ג/ט אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קג, קח {שעה"מ}
ג/ט אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ח הע' 202, 212 {שעה"מ}
ג/ט אור המערב תשרי תשמט עמ' מא {הגהמ"י}
ג/ט אור פני משה (תקנב) דף כז ע"א {לא תקרא לה שם עד שתאפה}
ג/ט אות היא לעולם ח"א דף צה ע"ג, קח ע"ד
ג/ט אידנו עמ' 117
ג/ט אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' ג [א] ד"ה ועיין, ד"ה ודע, סוגיות סי' ו [ב] ד"ה עוד {שעה"מ}
ג/ט אמרי זאב דף מד ע"ב {שעה"מ}
ג/ט אנצי"ת ע' בל יראה הע' 123
ג/ט אפיקי מגינים פסחים סי' מט
ג/ט בינה לעתים
ג/ט בית שערים או"ח סי' רכז {שעה"מ}
ג/ט ברור הלכה נדרים פד ע"ב אחרי ציון ב פסקה א
ג/ט ברור הלכה פסחים מו ע"א ציון ו
ג/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' צג
ג/ט גבורת יהודה פסחים סי' לו ס"ק ז
ג/ט גט מקושר (אלגזי) עמ' כה
ג/ט גינת ראובן תרומות עמ' תתקח, תתקיט
ג/ט דברות משה זרעים עמ' תריח, תרעד {היה יום טוב של פסח שאם יניחנה תחמיץ לא יפריש את החלה בצק}
ג/ט דברי ירמיהו
ג/ט דרכי אהרן ח"ב עמ' לה
ג/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' קלט
ג/ט זית רענן ח"א עמ' קכח {שעה"מ}
ג/ט חי' הריצ"ד
ג/ט חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קסט
ג/ט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ר {שעה"מ}
ג/ט חיים ומלך
ג/ט חמדת ישראל ח"ב הערות מנכד המחבר עמ' ח {טעם המלך}
ג/ט כפי אהרן (זס') תנינא עמ' כד
ג/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קצח-ר
ג/ט כתר המלך
ג/ט כתר כהונה (כץ) עמ' סד
ג/ט לקוטי סופר ח"א דף עה ע"ג {דברי ירמיהו}
ג/ט מוריה גל' קג עמ' מו
ג/ט מוריה ט גל' ז (ר"ב זולטי)
ג/ט מחנה יוסף (תשעב) סי' יט אות ג
ג/ט מי יהודה או"ח סי' א
ג/ט מילי דמרדכי
ג/ט מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שצז, תג
ג/ט מעיל שמואל (פלורנטין) דף צח ע"ב {הגהמ"י}
ג/ט מראה הפנים פסחים דף כא
ג/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רלה
ג/ט נועם חי"ז עמ' רעא [בית אב (ענתבי)י סי' א], חי"ח עמ' רמג
ג/ט נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נח ע"ד, נט ע"א
ג/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' תתיח {טעם המלך}
ג/ט ס' התדיר עמ' ריד {הגהמ"י}
ג/ט עליות אריה עמ' קצד {שעה"מ}
ג/ט פרי החג דף כא ע"ב {הגהמ"י בשם הגאונים}
ג/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קפ, ר
ג/ט קרבן פסח עמ' תתמה {שעה"מ}
ג/ט שאל האיש דף כ ע"ד
ג/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' צו
ג/ט שו"ע הרב או"ח סי' תקו ס"ט
ג/ט שו"ת הרדב"ז סי' אלף קצט
ג/ט שו"ת הרדב"ז סי' אלף קצט
ג/ט שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קיג, קכ
ג/ט שובע שמחות עמ' שסא
ג/ט שם דרך פסחים עמ' קפה
ג/ט שמן הטוב (תשפ) עמ' רלו {שעה"מ}
ג/ט שער המלך ח"א עמ' רנא
ג/ט שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קע {שעה"מ}
ג/ט שרשי הים
ג/ט תולדות יעקב (מאהלר) עמ' יט, מ {שעה"מ}
ג/ט תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' רפח {טעם המלך}
ג/י אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' מט {גיבול טיט}
ג/י אברהם יגל
ג/י אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ד {לח"מ}
ג/י אדני היד החזקה
ג/י אהלי תם עמ' עא {הגהמ"י}
ג/י אור יעקב שבת דף יא ע"ג
ג/י אותו אדבר עמ' רמג
ג/י אחר האסף עמ' רלג {לח"מ}
ג/י אמת ליעקב מועד עמ' סז
ג/י אעירה שחר (זעפרני) עמ' שכט
ג/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/י בינה לעתים
ג/י ברור הלכה ביצה לב ע"ב ציון ו, י, לד ע"א ציון ד, י
ג/י ברכת שלמה (תשז) עמ' ח
ג/י דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קכ
ג/י הליכות חיים יו"ט פ"י הע' יט, קדושת יו"ט סי' תרסא
ג/י הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ח ס"ק כה
ג/י הר המוריה (אדר"ת) עמ' כג
ג/י הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רנ
ג/י הרמב"ם והלכותיו
ג/י חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' כב ס"ק ה, שבת סי' טו ס"ק ה
ג/י חוות יאיר (תשנז) עמ' תלה
ג/י חי' חפץ חיים
ג/י כי בא מועד עמ' רא
ג/י לב שלם [שטמ"ק בסוגיה]
ג/י מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קכז, קלה, קמ
ג/י מלאכת יו"ט עמ' קלט-קמ {מ"מ}
ג/י מקראי קדש (תשנג) עמ' תנא
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/י נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קפ, קפד {מ"מ}
ג/י נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רעה
ג/י עבודת הגרשוני עמ' שפח
ג/י עמודי שלמה ח"א עמ' רמט {הגהמ"י אות ז}
ג/י ציץ אליעזר ח"א סי' כ פרק ב אות א
ג/י שו"ע הרב או"ח סי' תקז סעיפים א, כ, סי' תקי קו"א אות ב ד"ה והכי
ג/י שער המלך ח"א עמ' פה {מ"מ}
ג/י תחומין חי"ח עמ' 305, 309
ג/י תרומת הדשן שו"ת סי' נא
ג/יא אגודות אזוב מדברי דף ט ע"א {לח"מ} וע"ג
ג/יא אדני היד החזקה
ג/יא בינה לעתים
ג/יא בינת אברהם עמ' קמה {ליבון רעפים}, קמט {מ"מ}
ג/יא בית שערים או"ח סי' רנז {מ"מ}
ג/יא בנין שבת ח"א עמ' קנט {ליבון רעפים}
ג/יא ברור הלכה ביצה לג ע"א ציון ו, לד ע"א ציון ו, י
ג/יא דברי יואל - שו"ת עמ' תקעא
ג/יא דור דורים עמ' ריט
ג/יא דור רביעי ח"ב עמ' ע
ג/יא זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קיט {מ"מ - גם בכלים ישנים}
ג/יא חבר בן חיים
ג/יא חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' כב ס"ק יב
ג/יא חוות יאיר סי' קנח (עמ' תכט-תל במהד' תשנז)
ג/יא חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' קטו
ג/יא חי' מהרי"א הכהן עמ' קצט
ג/יא חי' ר"י נחמיה סי' קנז אות ג-ו
ג/יא טל נתן עמ' נג {מחסמן}
ג/יא ישועות יעקב מועד עמ' תתקכ
ג/יא לחם שלמה (ערנרייך) סי' ק אות ט
ג/יא מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לב ע"ב {לח"מ}
ג/יא מבי"ט (רובינ') דף צד ע"א
ג/יא מחנה יוסף פסחים עמ' קיב
ג/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תלה {לח"מ}
ג/יא מעיני המים
ג/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' רסט
ג/יא מראה הפנים ביצה דף יט
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/יא משנת משה ביצה עמ' קיט
ג/יא נועם ח"ז עמ' שסה
ג/יא נרות אהרן
ג/יא ס' הנייר עמ' נד
ג/יא עבודת הגרשוני עמ' שפב
ג/יא עטרת טוביה
ג/יא פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קלה-קלו {רעפים - לא חילק בין חדשים לישנים}
ג/יא קרבן אשה
ג/יא שאגת אריה סי' סד
ג/יא שו"ע הרב או"ח סי' תקח ס"א
ג/יא שלל דוד
ג/יא שם טוב
ג/יא שער המלך ח"א עמ' קנב
ג/יא שפת אמת על התלמוד ח"ב דף טז ע"ב
ג/יא תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' קסז
ג/יא תחומין חי"ח עמ' 309
ג/יב אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ד {מפני שאפשר מעיו"ט}
ג/יב אדני היד החזקה
ג/יב אור הישר [באר יצחק או"ח סי' יג, לח"מ לקמן פ"ד הי"ב, תורת רפאל הל' יו"ט סי' פב]
ג/יב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קכא
ג/יב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רלה {לח"מ}
ג/יב בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' קלט {לח"מ}
ג/יב בגדי כהונה (כהן) דף ח ע"ב-ע"ג {לח"מ}
ג/יב בדבר מלך חי"א עמ' רלג, רלה
ג/יב בדבר מלך חי"ב עמ' כג
ג/יב בינה לעתים
ג/יב בית שמש
ג/יב בית שערים או"ח סי' רנד {לח"מ}
ג/יב ברור הלכה ביצה יד ע"א ציון ב
ג/יב דברי חיים (אוירבך) יו"ט סי' ז ד"ה כתב {לח"מ}
ג/יב דברי שמואל (מאדלינגר) דף יז ע"ב {מ"מ - מגבן} וע"ג {מגבן אסור מדרבנן}
ג/יב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצז
ג/יב הדר איתמר עמ' פה {לגבן}
ג/יב הליכות חיים יו"ט - קדושת יו"ט סי' תרכג
ג/יב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ג ס"ק פו {הגהמ"י}
ג/יב חסדי דוד ח"ב עמ' פג
ג/יב מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' עא
ג/יב מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קיא, קלז
ג/יב מלאכת יו"ט עמ' קד {לח"מ}
ג/יב מנוחת משה דף קפו ע"א-ע"ב {לח"מ}
ג/יב מנחת חינוך ח"א עמ' קנ
ג/יב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תג
ג/יב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תכו
ג/יב מעיני המים
ג/יב מעליות חט"ז עמ' 31-48
ג/יב מעשה בצלאל סי' תקעו {לח"מ}
ג/יב מצוות זמניות עמ' תנ
ג/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/יב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קצג
ג/יב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף כח
ג/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קלד {גבינה}
ג/יב משנת יהודה ח"א פ"י הי"ג
ג/יב נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קעה-קעו
ג/יב נועם ח"ג עמ' סח
ג/יב נטע שורק דף סב ע"א
ג/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקלד
ג/יב סדר משנה (בוסק')
ג/יב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' שטז
ג/יב עמודי שלמה ח"א עמ' רכו
ג/יב ראשי בשמים (רבין) עמ' רסג {לח"מ}
ג/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' סח
ג/יב שו"ע הרב או"ח סי' תקד סעיפים א, ד
ג/יב שושן עדות דף נב ע"ד, פד
ג/יב שושנת יעקב (רפפורט) עמ' מג
ג/יב שער המלך ח"א עמ' פו {לח"מ}
ג/יב תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' קלט {לח"מ}, קמא
ג/יב תועפות ראם (באר) עמ' צ
ג/יב תורת רפאל או"ח ח"ב דף קיב ע"ג, קיג ע"א
ג/יב תחומין חי"ח עמ' 319
ג/יב תשורת שי מהדו"ק סי' תרלח {לח"מ}
ג/יג אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 381
ג/יג בית שמש
ג/יג ברור הלכה ביצה יד ע"ב ציון א
ג/יג הארץ הטובה עמ' 19
ג/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' ריג
ג/יג מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 238
ג/יג מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קיא, קלז
ג/יג מלאכת יו"ט עמ' לח {לח"מ}
ג/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/יג משאת המלך (אדרי)
ג/יג משנת משה ביצה עמ' מא
ג/יג נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קסה, קעז {לח"מ}
ג/יג סדר משנה (בוסק')
ג/יג עמודי שלמה ח"א עמ' רנ
ג/יג שו"ע הרב או"ח סי' תקד ס"ז, סי' תקו ס"ד
ג/יג שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכג
ג/יד אברהם יגל
ג/יד אש דת (דוברין) דף פה ע"ב-ע"ג
ג/יד באורי סוגיות (הוניגסברג) ביצה סי' ג אות ב
ג/יד באר דוד שבת ח"א סי' מא אות ב {מ"מ}
ג/יד בינה לעתים
ג/יד ברור הלכה ביצה כט ע"ב ציון א
ג/יד גדולי שמואל ביצה דף כט {או"ש}
ג/יד הליכות חיים יו"ט פ"ט הע' א {מ"מ}
ג/יד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ג ס"ק ז, מו
ג/יד הר המוריה (אדר"ת) עמ' קפ {שעה"מ}
ג/יד הרמב"ם והלכותיו
ג/יד חזו"א על הרמב"ם
ג/יד טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' קפ-קפא
ג/יד ישועות כהן שבת סי' קיט ס"ק ב-ג
ג/יד לב שלם [ים יששכר לתוספתא יו"ט דף פו]
ג/יד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כט ע"ג {שונים קמח}
ג/יד מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קצח
ג/יד מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' פ-פא
ג/יד מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קנו
ג/יד מעיני המים
ג/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/יד נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קסט {ראב"ד}, קע
ג/יד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רעז
ג/יד עסק התורה עמ' קנא
ג/יד שאל האיש דף יג ע"ד
ג/יד שו"ע הרב או"ח סי' תקו קו"א אות א {ראב"ד}
ג/טו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' מד
ג/טו אדני היד החזקה
ג/טו אהל משה (הורוביץ) ח"א ביצה יג ע"א
ג/טו אור הישר [מ"מ הל' שבת פכ"א הי"ד]
ג/טו אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 118
ג/טו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 79
ג/טו אש דת (דוברין) דף עט ע"ב, פ ע"א, פא ע"א-ע"ב, פג ע"ב, פה ע"ב, פו ע"א
ג/טו באורי סוגיות (הוניגסברג) ביצה סי' ד אות ב
ג/טו באר מלך שבת פ"ח הי"ב אות לא
ג/טו בדבר מלך חי"ב עמ' כז
ג/טו ברור הלכה ביצה יב ע"ב ציון ה
ג/טו דברות משה ביצה עמ' רלז {מ"מ בשם רשב"א}
ג/טו דברות משה שבת ח"ב סי' סא ענף א
ג/טו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לב ס"ק י
ג/טו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לג ס"ק ו
ג/טו הר המלך ח"ה עמ' נא
ג/טו חי' חפץ חיים
ג/טו טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 309 {מ"מ}
ג/טו ישועות כהן שבת סי' קיט ס"ק ב, ובחי' מר"י שפירא בתחילת הספר
ג/טו מגילת ספר לאוין דף ט ע"ג {מ"מ} וע"ד
ג/טו מוריה גל' קצא עמ' יד
ג/טו מחנה יוסף ח"ג עמ' צו
ג/טו מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קנא
ג/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' תנו
ג/טו מרכבת המשנה מהדו"ק [עי' תוס' ביצה יג ע"ב ד"ה כיצד]
ג/טו משנת יעקב
ג/טו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רעז
ג/טו נרות אהרן
ג/טו ס' הנייר עמ' נד
ג/טו פאת ים (מאיו) דף לו ע"ד
ג/טו פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' יח
ג/טו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' שיט ס' ג {מ"מ}
ג/טו שאל האיש דף יג ע"ד
ג/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' עט {מ"מ}
ג/טו שו"ע הרב או"ח סי' תקו קו"א אות א, סי' תקי קו"א אות א
ג/טו שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' קסו
ג/טו שעשועי תורה שבת עמ' רלט {מ"מ}
ג/טו תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' קעא
ג/טז דברי ירמיהו
ג/טז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ג ס"ק צד
ג/טז ישועות כהן שבת סי' קיט ס"ק א {מ"מ}
ג/טז כתר המלך
ג/טז לב איש עמ' שא, שד
ג/טז לב שלם [ים יששכר תוספתא יו"ט דף כד ע"ב, כו ע"א]
ג/טז מוריה גל' קצא עמ' יד
ג/טז מחנה יוסף ח"ג עמ' צו
ג/טז מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קנא
ג/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/טז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קסח {מ"מ}
ג/טז נתן פריו ביצה עמ' לז
ג/טז שו"ע הרב או"ח סי' תקי ס"ד
ג/טז שו"ת מהרי"ק סי' קסה
ג/טז שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רו-רז {מ"מ}
ג/טז תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' קעג
ג/יז אהלי חיים עמ' קלג
ג/יז אנצי"ת ע' בורר הע' 111
ג/יז ברור הלכה שבת קלד ע"א ציון ב, קלז ע"ב ציון ז, קלט ע"ב ציון י
ג/יז דברות אליהו ח"א עמ' עב-עג {אין צביעה באוכלים}
ג/יז זמנים למלך
ג/יז חדושים ובאורים (גרי') שבת סי"ט ס"ק ב
ג/יז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כט ע"ג {משמרת תלויה}
ג/יז מחקרי ארץ או"ח סי' מא
ג/יז מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' ד ס"ק ה, יז
ג/יז רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קעג
ג/יז שו"ע הרב או"ח סי' שיט ס' כא, סי' תקי ס"ז
ג/יז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תקלג
ג/יז שערי זבולון הל' שבת סי' נג אות ט


ד/137 הלכות יום טוב פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אהל חיים ח"ד
ד/רה"פ בני שמואל
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבני חפץ ח"א סי' כב
ד/א אבני נזר או"ח סי' תח אות ד
ד/א אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ד {מפני שאפשר מעיו"ט}, קטז ע"ג {ראב"ד - אוכל נפש לחול}
ד/א אגלי טל ח"ב סי' קכ אות כו
ד/א אדני היד החזקה
ד/א אוצרות הרמב"ם
ד/א אמונת עתיך גל' 118 עמ' 109
ד/א ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שלג, ח"ב עמ' נז, סב
ד/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/א בינה לעתים
ד/א בית אהרן וישראל גל' מג עמ' מז {ראב"ד - בע"ש צריך הכנה על מה שהוא רוצה בשבת}
ד/א בית ארזים - ס' הגליונות
ד/א בית יצחק תשט"ז עמ' 102
ד/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' סה
ד/א בית שערים או"ח סי' רנד {לח"מ}
ד/א בנין שבת ח"א עמ' קיד
ד/א ברור הלכה ביצה לג ע"א ציון ה
ד/א גליונות אבני נזר
ד/א דברות משה ביצה עמ' תעז {להמציא אש}
ד/א דברי חן (נתנזון) דף לז ע"ב-ע"ג
ד/א דברי ירמיהו
ד/א דברי שמואל (ראטה) עמ' צא
ד/א הד משה עמ' 63 {שהרי אפשר להמציא מבערב, האם חשמל היא הבערה}
ד/א הר המלך ח"ג עמ' כ, ח"ה עמ' רכט-רל
ד/א הרמב"ם והגאונים עמ' 53
ד/א הרמב"ם כמחנך עמ' 151
ד/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' קד
ד/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' קד {הוצאת אש מעששיות - הבערה}, קכח {אין מוציאים אש מעצים ומאבנים}
ד/א חי' עזיאל
ד/א טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' תנח-תסא, תפג, תפו
ד/א יחוה דעת ח"א עמ' צד, ח"ג עמ' קי
ד/א יראת שמים ח"ב דף יא ע"ב
ד/א ישועות יעקב מועד עמ' תתקפה
ד/א כתב סופר או"ח סי' סז ד"ה הנה הרמב"ם
ד/א כתבי מהר"ם איררה עמ' שיג, שיז, שפג-שפד
ד/א לב שלם [צרור החיים (יעקב) נג ע"א, פרי חדש או"ח תקב ס"ק א, ט"ז או"ח תקב ס"ק א, שטמ"ק בסוגיה, ים יששכר דף לה ע"ב]
ד/א לבושי מרדכי או"ח עמ' עח, תלז
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' לה
ד/א מאור ישראל
ד/א מאורי אש השלם עמ' ג, ט {ראב"ד}, יא {רע"א על שעה"מ}, כג, סג, סח {מ"מ}, צא-צב, קיב, קנ {מ"מ}, רלה, רצו, שא, שמ, שסט, שעח, תיד, תמה {מ"מ}, תפז, תק, תקנד, תשע, תשעד, תתפג-תתפד
ד/א מגידות (תשמ) עמ' רמג
ד/א מגידות (תשעג) סי' קי עמ' רמג
ד/א מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 67
ד/א מועדים וזמנים ח"א סי' מז
ד/א מוריה גל' קט עמ' נ {זכוכית - לא כתב לבנה}
ד/א מטה אהרן הל' יו"ט עמ' פז
ד/א מי באר (פסח) דף מט ע"ג
ד/א מילי דמרדכי
ד/א מלאכת יו"ט עמ' קכו
ד/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' שלח, ח"ט עמ' נז, נח
ד/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' עד, קכג, קעב {ראב"ד}
ד/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' מא, קיח {ראב"ד}
ד/א מענה לשון עמ' נא
ד/א מערכי לב (לב) עמ' קטז
ד/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' נט עמ' 178
ד/א משנה הלכות ח"ה סי' סח {לח"מ}
ד/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רט
ד/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קלד
ד/א משנת יעקב
ד/א משנת משה ביצה עמ' קיח
ד/א משפטי עזיאל ח"א עמ' סז
ד/א נועם ח"ג עמ' קמו, ח"ה עמ' שכד
ד/א נחלת ישראל עמ' תרסד
ד/א נצר מטעי (פרידמן) סי' ט סעיף א {להמציא אש}
ד/א נרות אהרן
ד/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקלב-תקלג
ד/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרכא
ד/א פרחי אהרן עמ' 135
ד/א פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' טז (יט ע"ד) {אור חשמל}
ד/א ציץ אליעזר ח"א סי' כ פ"א אות א-ג, ה-ו, יא, יד, פ"ב אות ה, ח, פ"ד אות א-ג
ד/א צפנת פענח (השמטות דף קיא ע"א)
ד/א קהלות יעקב ביצה סי' ד
ד/א קרית מלך
ד/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קפג {מ"מ}
ד/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' פט {מ"מ}
ד/א שו"ע הרב או"ח סי' תקב ס"א
ד/א שו"ת רשב"ש עמ' תקיד
ד/א שם טוב
ד/א שפתי דעת ח"ג עמ' קד
ד/א תורת המלאכות ח"ב עמ' רצב אות רלו
ד/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שטז {זכר ליציאת מצרים}
ד/א תחומין חי"ג עמ' 143
ד/ב אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ג {מרכה"מ}
ד/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' שמט
ד/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) ביצה סי' י אות ה
ד/ב בגדי כהונה (כהן) או"ח סי' ו דף ח ע"ד {אם כיבה לוקה - הרי הותרה במיתוק חרדל}, סי' ז דף ט ע"ד {אין בו צורך אכילה}
ד/ב בדבר מלך חי"ב עמ' כט
ד/ב בית אהרן וישראל גל' מח עמ' נה, נז-נח, סז, סט {אסור לכבות אפילו כדי להציל מאכל}, גל' עד עמ' כב
ד/ב בית שמש
ד/ב ברור הלכה ביצה יב ע"ב ציון א
ד/ב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כה אות ו
ד/ב ברכת מרדכי כתובות עמ' צז
ד/ב דברי חיים (אוירבך) יו"ט סי' ו ד"ה כתב, סי' ז ד"ה ולפי ענ"ד
ד/ב דברי ירמיהו
ד/ב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצח
ד/ב זית רענן ח"א עמ' קנב
ד/ב יחוה דעת ח"ג עמ' קי
ד/ב ישועות יעקב מועד עמ' תתעה, תתקמא, תתקצג
ד/ב כי בא מועד עמ' טז, רא
ד/ב לב איש עמ' שטז
ד/ב לב שלם [ראשון לציון בביצה דף עז ע"ב, ים יששכר לתוספתא יו"ט דף לו]
ד/ב מאורי אש השלם עמ' כט
ד/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף כח ע"ג
ד/ב מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קח
ד/ב מחשבת חיים או"ח עמ' שמד
ד/ב מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קלז, קצ
ד/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תלג
ד/ב מצוות זמניות עמ' תנ
ד/ב מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 125
ד/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' תנא
ד/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קיט {לוקה}
ד/ב משפטי עזיאל ח"ח עמ' פו
ד/ב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רמב, רעג, רעו-רעו
ד/ב נצר מטעי (פרידמן) סי' ט סעיף א {לכבות}
ד/ב עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' קג
ד/ב פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' טז (כ ע"ד) {לח"מ - לא התירו בכיבוי סופו משום תחלתו}
ד/ב צבי גאון יעקב סי' לז
ד/ב שארית נתן (לוברט)
ד/ב שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקטו
ד/ב שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שמח
ד/ב שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' ה אות ג-ד
ד/ב שם טוב
ד/ב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רצו
ד/ב שנות חיים (קלוגר) עמ' רעב
ד/ב שער המלך ח"א עמ' פה, קז
ד/ב תבואת שמש
ד/ב תחומין חי"ח עמ' 306
ד/ג אדני היד החזקה
ד/ג אור יעקב שבת דף כא ע"ב
ד/ג אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' יט [א] ד"ה מבואר
ד/ג בית אהרן וישראל גל' מ עמ' פב, גל' מח עמ' נו, סח
ד/ג בית אהרן וישראל גל' נד עמ' סז {מותר להוציא עץ שלא אחזה בו האש}
ד/ג בית ארזים - ס' הגליונות
ד/ג בנין שבת ח"א עמ' קמח
ד/ג בקע לגלגלת דף כ ע"א
ד/ג ברור הלכה ביצה כב ע"א ציון ג, ד
ד/ג ברכת שלמה (תשז) עמ' ז-ח
ד/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' לא, לג
ד/ג גדולי שמואל ביצה דף כב
ד/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מט אות יג
ד/ג הליכות חיים יו"ט פ"ב הע' ל, קדושת יו"ט סי' תרמג
ד/ג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לז ס"ק יז(2)
ד/ג התורה והמדינה ח"ט עמ' תרא
ד/ג חי' חפץ חיים
ד/ג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 417, 451
ד/ג טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף צה ע"ב
ד/ג כי בא מועד עמ' רא, רג
ד/ג מטה אהרן הל' יו"ט עמ' צז
ד/ג מצוות זמניות עמ' תנ
ד/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שפו
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ג משפטי עזיאל ח"א עמ' ס
ד/ג נצר מטעי (פרידמן) סי' ט סעיף ה {אגודה של עצים}
ד/ג שו"ע הרב או"ח סי' תקב ס"ז, סי' תקיד ס' כג, קו"א אות ד
ד/ג שירת הים סי' יז אות ז
ד/ג שערי שלמה (אכלופי) עמ' תקיד
ד/ג שרשי הים
ד/ג תחומין ח"ח עמ' 517
ד/ד אעירה שחר (זעפרני) עמ' שלב, שלד
ד/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' שסב
ד/ד בדבר מלך חי"ב עמ' ל
ד/ד בית שמש
ד/ד ברור הלכה ביצה יב ע"א ציון א, כב ע"א ציון ה
ד/ד בתי כנסיות דף מו ע"ד
ד/ד דברות משה ביצה עמ' שסז, שסט, שעא {תשמיש המטה}
ד/ד הליכות חיים יו"ט - קדושת יו"ט סי' תרמה {מ"מ}
ד/ד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יט ס"ק כה-כו, סי' כ ס"ק כ
ד/ד כי בא מועד עמ' רא
ד/ד כסא רחמים (תקסג) על מס' כלה פ"ג דף ה ע"ג {הגהמ"י}
ד/ד כסא רחמים (תשנ) עמ' יג {הגהמ"י}
ד/ד מאורי אש השלם עמ' ו {מ"מ}, כח, לג, סג {מ"מ}
ד/ד מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קלה, קלז, קלט-קמ, קצ
ד/ד מלאכת יו"ט עמ' קיד {מ"מ}
ד/ד מעליות חט"ז עמ' 88-97
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רעא
ד/ד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קנו {הגהמ"י אות ד}
ד/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקלג
ד/ד עולת איש (אלישר) דף טו ע"א
ד/ד עולת ראיה (וייס) עמ' סא {מ"מ}
ד/ד עמודי שלמה ח"א עמ' רנג {הגהמ"י}
ד/ד ערך כסף עמ' קט
ד/ד ציץ אליעזר ח"א סי' כ פ"ב אות ג-ד, פ"ה אות א
ד/ד קהל יהודה חי' ביצה דף יג ע"א, יד ע"ב {לח"מ}
ד/ד קרית מלך
ד/ד רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קפ, קפב
ד/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' פט-צ
ד/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' סח
ד/ד שו"ע הרב או"ח סי' תקיד ס"ב
ד/ד תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שכב
ד/ד תחומין חי"ח עמ' 309-310 {מ"מ}
ד/ה אגלי טל קוצר סי' מז אות יב
ד/ה אדני היד החזקה
ד/ה אור הישר
ד/ה בית אהרן וישראל גל' ז עמ' עט, פא
ד/ה בית ארזים - ס' הגליונות
ד/ה הדרום חכ"ד עמ' 22
ד/ה הליכות חיים יו"ט פ"א הע' ח
ד/ה הרמב"ם והלכותיו
ד/ה ישועות יעקב מועד עמ' תתפב
ד/ה כתב סופר או"ח סי' סז ד"ה ועוד נראה {מ"מ}
ד/ה מעליות חט"ז עמ' 88-97
ד/ה משאת המלך (אדרי)
ד/ה עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' קטו-קיח
ד/ה ערך כסף עמ' קט
ד/ה קרית מלך
ד/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שח
ד/ה תורת חיים וחסד עמ' רכ {שמא ישתמש במחובר}
ד/ו אברהם יגל
ד/ו אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קצ
ד/ו אדני היד החזקה
ד/ו אור הישר [לח"מ לעיל פ"ג הי"ב]
ד/ו אורות חיים פ' יא אות מב, פ' יב אות ב
ד/ו אמונת עתיך גל' 119 עמ' 133
ד/ו אמונת עתיך גל' 128 עמ' 62 {מוליד - לענין חשמל}
ד/ו אמת ליעקב מועד עמ' סט
ד/ו אנצי"ת ע' אוכל נפש הע' 17, 27
ד/ו אעירה שחר (זעפרני) עמ' שלב
ד/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' שמח-שנ, שנב
ד/ו באר מים חיים (נוסינזון) ביצה דף יב
ד/ו בגדי כהונה (כהן) או"ח סי' ז דף ט ע"ד {מיתוק חרדל}
ד/ו בגדי כהונה (כהן) דף ט ע"ב
ד/ו בדבר מלך חי"א עמ' רלג, רלה
ד/ו בדבר מלך חי"ב עמ' מג
ד/ו בית אהרן וישראל גל' ז עמ' עט, גל' מח עמ' נח {בינה לעתים}, גל' עד עמ' כב
ד/ו בית דוד (תשעט) או"ח סי' שכה
ד/ו ברור הלכה ביצה כב ע"ב ציון א
ד/ו ברור הלכה שבת קלד ע"א ציון ג
ד/ו ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כה אות י
ד/ו ברכת שלמה (תשז) עמ' ח
ד/ו דברות משה ביצה עמ' שסט, תקמא {שלא תתעשן}
ד/ו דברי אור ח"ב עמ' עג
ד/ו דברי אור ח"ד עמ' קי
ד/ו דברי חיים (אוירבך) יו"ט סי' ו ד"ה כתב
ד/ו דברי ירמיהו
ד/ו דגל ראובן ח"ג סי' ז
ד/ו דור רביעי ח"ב עמ' סב
ד/ו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לז ס"ק ה
ד/ו הר המלך ח"ה עמ' נא-נב
ד/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קמו
ד/ו זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' סט, פג
ד/ו ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קסב
ד/ו כי בא מועד עמ' רא
ד/ו לב איש עמ' שטז, שכ, שכד, שכז
ד/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' פא {לח"מ}
ד/ו מחשבת חיים או"ח עמ' שמד
ד/ו מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קלה, קלז, קלט-קמ, קצ
ד/ו מכתם לדוד (פרדו) דף לט ע"א
ד/ו מלאכת יו"ט עמ' צח
ד/ו מעליות חט"ז עמ' 67-71, 88-97
ד/ו מערכי לב (לב) עמ' כא-כב
ד/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רלח, תנא
ד/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ו משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' רמז
ד/ו משנת יעקב
ד/ו משרת משה (נבר)
ד/ו נועם ח"ג עמ' קמו, חכ"ב עמ' קמב
ד/ו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רעא, רעו
ד/ו נחמד למראה ח"ב דף קצו ע"א
ד/ו נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קסו עמ' שלג
ד/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקלג {רמב"ם}, תקלה {לח"מ}
ד/ו סדר משנה (בוסק')
ד/ו סופר המלך
ד/ו עולת איש (אלישר) דף טו ע"א {לח"מ}
ד/ו עולת ראיה (וייס) עמ' סא
ד/ו עטרת טוביה
ד/ו עין יצחק תנינא ח"א עמ' ס {לח"מ}
ד/ו עמודי שלמה ח"א עמ' רנב
ד/ו ציץ אליעזר ח"א סי' כ פ"א אות ה, ז-ח, פ"ב אות ד-ה
ד/ו קהל יהודה חי' ביצה דף יג ע"א
ד/ו קובץ על יד ח"א
ד/ו שו"ע הרב או"ח סי' תקיא ס"ד, סי' תקיד סעיפים ג-ד
ד/ו שושן עדות דף פא ע"ד, פב
ד/ו שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' ה אות ד {לעשן תחת פירות}
ד/ו שם טוב
ד/ו שער המלך כאן, וח"א עמ' פה, קנג
ד/ו תבואת שמש
ד/ו תחומין ח"ב עמ' 40
ד/ו תחומין חי"ח עמ' 308
ד/ז אורח משפט עמ' קסב ע"ב
ד/ז בית שערים או"ח סי' שה
ד/ז בנין שבת ח"א עמ' קלא
ד/ז ברור הלכה ביצה לב ע"א ציון ג, לב ע"ב ציון א, לד ע"א ציון ל
ד/ז גדולי שמואל ביצה דף לב
ד/ז הליכות חיים יו"ט פ"ז הע' טו
ד/ז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כח ס"ק יז, סי' לז ס"ק כז
ד/ז הר המלך ח"ג עמ' סב
ד/ז וישאל שאול או"ח סי' לט
ד/ז חי' חפץ חיים
ד/ז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 548 {מל"מ}
ד/ז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תכא
ד/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לו ע"ד {אין גודלין פתילה}
ד/ז מים שאל דף נח ע"ג
ד/ז מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיט
ד/ז מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיט ע"א
ד/ז מעליות חט"ז עמ' 88-97
ד/ז שו"ע הרב או"ח סי' תקיד ס' יט
ד/ז תורת המלאכות ח"ז עמ' מט
ד/ז תורת המלאכות ח"ח עמ' קמז אות יג, עמ' קנו אות כ
ד/ז תורת משה (צונצין)
ד/ח אבי עזרי ח"ג
ד/ח אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' מ
ד/ח אברהם יגל
ד/ח אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ב
ד/ח אורח משפט עמ' קסו ע"א
ד/ח אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' יח [א] ד"ה ש"ע
ד/ח אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 554 {שעה"מ}
ד/ח אעירה שחר (זעפרני) עמ' שלב
ד/ח בנין שבת ח"א עמ' פ, קלב, קמז, קסב, קסג, קסה
ד/ח ברור הלכה ביצה כח ע"ב ציון ט, לב ע"א ציון ב, לב ע"ב ציון ה, לד ע"א ציון מ
ד/ח דור דורים עמ' רכ
ד/ח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כח ס"ק ו
ד/ח הר המלך ח"ה עמ' נב
ד/ח ויען יצחק עמ' נו
ד/ח זבח שלמה ח"ד עמ' נו
ד/ח חדושים ובאורים (גרי') כלים ס"ג סק"י
ד/ח חי' חפץ חיים
ד/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפ-שפא
ד/ח טל אמרתי עמ' 342
ד/ח טל נתן עמ' רכד-רכו
ד/ח ישועות יעקב מועד עמ' תשפה {מ"מ}
ד/ח לב שלם [ים יששכר לתוספתא יו"ט דף מח]
ד/ח להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' ל
ד/ח לשון למודים או"ח דף צט ע"ד, ק ע"א
ד/ח מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קכב {מ"מ}
ד/ח מוריה גל' רז עמ' צ
ד/ח מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קלה, קלז, קלט-קמ, קצ
ד/ח מים טהורים עמ' כח
ד/ח מים שאל דף נח ע"ג
ד/ח מעיני המים
ד/ח מעליות חט"ז עמ' 88-97
ד/ח מציון אורה ח"א עמ' צד
ד/ח מראה הפנים ביצה דף יח
ד/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ח משאת המלך (אדרי)
ד/ח משפטי עזיאל ח"ח עמ' צז
ד/ח נועם חי"ז עמ' רמח [קול תורה כסלו תשכד]
ד/ח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רסח, רעא
ד/ח נרות אהרן
ד/ח נתיבות שלום (למפרט)
ד/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סח-סט, תקלג
ד/ח סדר משנה (בוסק')
ד/ח עולת איש (אלישר) דף יד ע"ד
ד/ח פאת ים (מאיו) דף עה ע"ב
ד/ח פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף צ ע"א
ד/ח ציץ אליעזר ח"א סי' כ פרק ב אות ד
ד/ח קרית מלך
ד/ח שארית יהודה (בלום) דף צו ע"ג {שעה"מ}
ד/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' סח
ד/ח שבט סופר (תשמו) עמ' פה
ד/ח שו"ע הרב או"ח סי' תקח ס"ב, סי' תקט קו"א אות ב, סי' תקיד ס"ח
ד/ח שו"ת מהרלב"ח סי' טז
ד/ח שושן עדות דף נב ע"א
ד/ח שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רעג
ד/ח שמש ומגן או"ח סי' ד עמ' ט {אין קורין נייר}
ד/ח שער המלך ח"א עמ' צ
ד/ח שערי זבולון הל' שבת סי' צא אות ז
ד/ח שערי חכמה - שב שמעתתא פ"ה
ד/ח תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' רכא-רכב
ד/ח תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רנד, רעו
ד/ח תורת המלאכות ח"ח עמ' קמז אות יג, עמ' קנו אות כ, עמ' רכב אות נט
ד/ח תורת רפאל או"ח ח"ב דף קיז ע"ב
ד/ח תחומין חי"ז עמ' 39
ד/ט אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ב
ד/ט אדני היד החזקה
ד/ט איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' שא
ד/ט אמת ליעקב מועד עמ' שעא
ד/ט אעירה שחר (זעפרני) עמ' שכח
ד/ט אשל אברהם (שפירא) עמ' שסב, שעז
ד/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ט באר מים חיים (נוסינזון) ביצה דף יב
ד/ט בית שמש
ד/ט ברור הלכה ביצה כח ע"א ציון כ, דף כח ע"ב ציון ג
ד/ט בשבילי השחיטה סי' ח ס"ק לב, מא, מח {להראות סכין}
ד/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מט אות יג
ד/ט דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' ו
ד/ט דברי חיים ח"ב יו"ד סי' ט
ד/ט דברי ירמיהו
ד/ט דברי תלמוד ח"א עמ' קיא
ד/ט הרמב"ם והלכותיו
ד/ט השוחט והשחיטה בספרות הרבנות עמ' 77
ד/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' נה
ד/ט וישאל שאול או"ח סי' צח-קא
ד/ט זכרון שלמה (קליין) עמ' מג
ד/ט חבר בן חיים
ד/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' נב
ד/ט חי' חפץ חיים
ד/ט חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' קטו
ד/ט חי' עזיאל
ד/ט יד פשוטה אהבה עמ' תרכג
ד/ט יפה נוף עמ' מו
ד/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' ריח
ד/ט לב שלם [שטמ"ק בסוגיה]
ד/ט מאורי אש השלם עמ' ו {כ"מ}, כח {מ"מ}, סג {מ"מ}
ד/ט מבוא למשנה תורה עמ' 349
ד/ט מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' סח
ד/ט מזכרת עמ' 559
ד/ט מחנה חיים ח"ז עמ' ו {ויאמר לו אסור לשחוט}
ד/ט מחקרים בספרות התשובות (כהנא) עמ' 112
ד/ט מטה אהרן הל' יו"ט עמ' נב, קלה, קלז, קלט-קמ, קצ
ד/ט מלאכת יו"ט עמ' צח, קמא
ד/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תלד
ד/ט מעיני המים
ד/ט מעליות חט"ז עמ' 88-97
ד/ט מרחשת ח"א סי' ד אות ב בהגהה
ד/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/ט משאת המלך (אדרי)
ד/ט משב יעקב ח"א עמ' נח
ד/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קלה
ד/ט נהרות איתן ח"ב עמ' נו
ד/ט נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רסח
ד/ט ס' הנייר עמ' נה
ד/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקלג, תקלו-תקלז
ד/ט עולת איש (אלישר) דף יד ע"ד
ד/ט עמודי שלמה ח"א עמ' רנד
ד/ט פאת ים (מאיו) דף לו
ד/ט פני המלך (שטרן)
ד/ט ציץ אליעזר ח"א סי' כ פרק ב אות ה {מ"מ}
ד/ט קרית מלך
ד/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' סח
ד/ט שו"ע הרב או"ח סי' תצח ס"א, סי' תקט סעיפים ד-ה, ז, קו"א אות ב
ד/ט שם טוב
ד/ט תחומין חי"ח עמ' 309
ד/י אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ד {לח"מ}, קו ע"ד {ראב"ד}
ד/י אור הישר [תורת רפאל הל' יו"ט סי' פב]
ד/י אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' ב [א] ד"ה גם {ראב"ד}
ד/י באורי סוגיות (הוניגסברג) ביצה סי' ה אות ה
ד/י בדבר מלך חי"א עמ' רלה
ד/י ברור הלכה ביצה לא ע"ב ציון ב
ד/י גדולי שמואל ביצה דף כג {או"ש}, כח {ראב"ד}
ד/י דברות משה ביצה עמ' תסט
ד/י דברי אברהם (מנדלסון) דף סח ע"ד
ד/י הררי קדם שבת עמ' ריא {ראב"ד}
ד/י זמנים למלך
ד/י חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' כב ס"ק י
ד/י מאורי אש השלם עמ' ל {ראב"ד}, סה
ד/י מועדים וזמנים ח"ז סי' קל
ד/י מוריה גל' רלג עמ' לט {קופיץ משום שינוי}
ד/י מטה אהרן הל' יו"ט עמ' עח, פ
ד/י מלאכת יו"ט עמ' לח {ראב"ד}, קד {ראב"ד}, קטז {ראב"ד}
ד/י מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' מג {או"ש}
ד/י מעליות חט"ז עמ' 31-48
ד/י מראה הפנים ביצה דף יז
ד/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/י משאת המלך (אדרי)
ד/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קלו {ביקוע עצים}
ד/י משרת משה (עטייה)
ד/י נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קעז-קעח {ראב"ד}
ד/י נחלת ישראל עמ' רמט {או"ש}
ד/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקלה {ראב"ד}
ד/י ציץ אליעזר ח"א סי' כ פרק ב אות ט, פרק ג אות יא-יב
ד/י שו"ע הרב או"ח סי' תצה קו"א אות א {ראב"ד}, סי' תקא סעיפים ב-ג
ד/י תורת רפאל או"ח ח"ב דף קיב ע"ב-ע"ג
ד/יא בית היין עמ' יד {לא תיכנס}
ד/יא בית שמש
ד/יא ברור הלכה ביצה לב ע"ב ציון ז, לג ע"א ציון ג
ד/יא דברות משה ביצה עמ' תעד {ליטול אוד}
ד/יא הליכות חיים יו"ט פ"ב הע' ו
ד/יא לב שלם [ראשון לציון ביצה דף פט ע"ד, ב"י סי' תקב]
ד/יא מאורי אש השלם עמ' עז
ד/יא מחקרי ארץ ח"ג אר׳ח סי' צז
ד/יא מטה אהרן הל' יו"ט עמ' פו
ד/יא מעיני המים
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/יא שו"ע הרב או"ח סי' תצט קו"א אות ג, סי' תקב ס"ח
ד/יא שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכד
ד/יא שם טוב
ד/יב אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ג-ע"ד {לח"מ}
ד/יב אדני היד החזקה
ד/יב אנצי"ת ע' בונה הע' 189, 190
ד/יב בית אהרן וישראל גל' מ עמ' פב
ד/יב בית שערים או"ח סי' רנד {ראב"ד}
ד/יב ברור הלכה ביצה יא ע"ב ציון ב
ד/יב דיני מסחר במשה"ע עמ' 38
ד/יב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק יז, לו
ד/יב הר המלך ח"ה עמ' נב
ד/יב חשב סופר עמ' קנז
ד/יב מנחת יהודה (עטייה) עמ' תקלח, תקמ, תקמג, תקמו {שעה"מ}
ד/יב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ת
ד/יב מנחת שלמה (לוין) עמ' נז {התירו סופן משום תחלתם}
ד/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קלו {מסלקים תריסים}
ד/יב סיני ק עמ' תמד
ד/יב שו"ע הרב או"ח סי' תקיט סעיפים א, ג
ד/יב שמן הטוב (תשפ) עמ' קמה {שעה"מ}
ד/יב שער המלך ח"א עמ' קנה
ד/יב תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' רעו {לח"מ}
ד/יג אנצי"ת ע' בונה הע' 139, 176
ד/יג בית אהרן וישראל גל' נג עמ' סח
ד/יג בנין שבת ח"א עמ' כח, נב, נה, נז
ד/יג ברור הלכה ביצה כב ע"א ציון א, לב ע"ב ציון מ
ד/יג ברור הלכה שבת מו ע"א ציון א פסקה ג
ד/יג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יז ס"ק לו
ד/יג הררי קדם שבת עמ' רצא
ד/יג זכר שמואל שבת סי' כח ס"ק ד {מ"מ}
ד/יג זכרון שלמה (קליין) עמ' מט
ד/יג חדושים ובאורים (גרי') שבת סי"ח ס"ק ו
ד/יג טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 415
ד/יג טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' שיג, שטז
ד/יג יגיעת ערב ב"מ עמ' שמו-שמט {אין בנין וסתירה בכלים}
ד/יג לב שלם [ים יששכר לתוספתא יו"ט דף לג ע"ב]
ד/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מב ע"ג {מנורה של חוליות}
ד/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שג
ד/יג מחנה יהודה (חסמן) עמ' קצב
ד/יג מחנה יוסף ח"ג עמ' פט
ד/יג מחנה יוסף שבת עמ' קעז
ד/יג מלאכת שמואל עמ' רכ
ד/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/יג משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' קב
ד/יג משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' קח
ד/יג נועם ח"ט עמ' שכג, שכז
ד/יג סדר משנה (בוסק')
ד/יג עורה שחר דף לד ע"א {מרכה"מ}
ד/יג עיונים ומחקרים ח"א עמ' 10 {מפוצל}
ד/יג קרית מלך
ד/יג שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 362
ד/יג שו"ע הרב או"ח סי' תקיט ס"ה
ד/יג שושן עדות דף נב
ד/יג שם טוב
ד/יג שמן הטוב (תשפ) עמ' רמב {מ"מ}
ד/יד אגרא לישרים סי' ג
ד/יד אור יעקב יבמות דף ז ע"ד
ד/יד אנצי"ת ע' דבר שאינו מתכון הע' 70
ד/יד בית הלוי ח"א סי' א עמ' ו
ד/יד בית זבול ח"ב סי' כג אות ג
ד/יד בנין שבת ח"א עמ' ז
ד/יד ברור הלכה ביצה לב ע"ב ציון נ
ד/יד ברור הלכה שבת קלח ע"א ציון ב
ד/יד הר המלך ח"ה עמ' נב
ד/יד זיו משנה
ד/יד זכרון שלמה (קליין) עמ' מג
ד/יד חי' עזיאל
ד/יד טהרת יו"ט ח"כ עמ' קפו
ד/יד לב שלם [פרי חדש סי' תקב] {כ"מ}
ד/יד מטה אהרן הל' יו"ט עמ' צ-צא
ד/יד מלאכת שמואל עמ' רטו-רטז, ריח-ריט
ד/יד מעיני המים
ד/יד משנת יעקב
ד/יד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' פג
ד/יד פאת ים (מאיו) דף טז ע"א, מא ע"ב
ד/יד רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קצא
ד/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' פג
ד/יד שו"ע הרב או"ח סי' תקב ס"ה
ד/יד שעורים בהלכה (לובין) שבת עמ' שטז
ד/יד שערי זבולון הל' שבת סי' עח אות יג
ד/טו ברור הלכה ביצה לג ע"א ציון א
ד/טו ברור הלכה שבת קלח ע"א ציון ב
ד/טו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יט ס"ק כו-כז, מא
ד/טו הררי קדם שבת עמ' רפט {כ"מ}
ד/טו זכר שמואל או"ח סי' ח ס"ק ד
ד/טו זכר שמואל עירובין סי' קא ס"ק א
ד/טו זכר שמואל שבת סי' כט ס"ק ד
ד/טו טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' שיג
ד/טו טל תחיה ח"א סי' צא אות א
ד/טו נועם ח"י עמ' סו {הגהמ"י}
ד/טו פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' שמג
ד/טו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף יג ע"ד
ד/טו רסיסי טל (ינקלביץ) עמ' קצא
ד/טו שם טוב
ד/טז אגלי טל בורר סי' א אות כו
ד/טז אדני היד החזקה
ד/טז אנצי"ת ע' דבר שאינו מתכון הע' 67
ד/טז באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' עג
ד/טז ברור הלכה ביצה כג ע"א ציון ד
ד/טז ברור הלכה שבת קכח ע"ב ציון ט
ד/טז הר המלך ח"ה עמ' נב
ד/טז הרמב"ם והלכותיו
ד/טז זמנים למלך
ד/טז זרע יצחק (לומברוזו) [שו"ת מהרלב"ח סי' יז]
ד/טז חבר בן חיים
ד/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/טז משאת המלך (אדרי)
ד/טז משנת יהודה ח"ב פכ"ב הכ"ד
ד/טז משנת משה ביצה עמ' קיט
ד/טז משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/טז סדר משנה (בוסק')
ד/טז עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ד/טז שו"ע הרב או"ח סי' תקכג ס"א
ד/טז שו"ת הרדב"ז סי' אלף תלז
ד/יז אביר יעקב (אביגדור) דף מה ע"ד
ד/יז אבני זכרון (פפר) ח"א דף כד ע"ב
ד/יז אבני נזר או"ח סי' תיח אות יב, סי' תיט אות ז, סי' תכא אות ב
ד/יז אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ב וע"ד
ד/יז אהל משה (הורוביץ) ח"א יומא ב ע"א, ח"ב סי' ע
ד/יז אהלי יהודה (אמדו)
ד/יז אור הישר [אור הישר ירושלמי ביצה פ"ב ה"ג]
ד/יז אורח הטהרה ח"ד עמ' רי
ד/יז אידנו עמ' 93
ד/יז אמר יוסף (אלקלעי)
ד/יז אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' ט [ג] ד"ה והנה
ד/יז אמרי בינה (אש) דף מ ע"א וע"ד, מא ע"א {איסור הטבלת כלי שמא ישהה}
ד/יז אמת ליעקב מועד עמ' שסט {שמא ישהה}
ד/יז אשיחה בחקיך פרה עמ' קכב, קלב-קלג, קע, רעח {או"ש}
ד/יז בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' קפה, קצו
ד/יז בית אהרן וישראל גל' מח עמ' ח, גל' נא עמ' ס
ד/יז בית אפרים או"ח (תרמד) דף צ ע"א {שמא ישהה}
ד/יז בן יהודה סי' לו
ד/יז בן שלמה דף סג ע"א
ד/יז בר ריב"א עמ' קט
ד/יז ברור הלכה ביצה יב ע"א ציון א, יז ע"ב ציון ט, דף יח ע"א ציון א
ד/יז ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' כט {שמא ישהה אותו בטומאתו}
ד/יז גבורות יצחק עמ' עה
ד/יז גבורת יצחק תרומות עמ' סד
ד/יז גינת ראובן תרומות עמ' ריא {נטמא עיו"ט}
ד/יז דברות משה ביצה עמ' קנח, שג {שמא ישהה}
ד/יז דברי ירמיהו
ד/יז דברי שלמה (ברייער) עמ' 66
ד/יז דרור יקרא עמ' קע
ד/יז דרשות מהר"ם בריסק עמ' ריז, שעד
ד/יז הון יוסף דף לד
ד/יז הר המלך ח"ו עמ' טו, ע
ד/יז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' סו
ד/יז זכר טוב עמ' קיא
ד/יז זכרון בנימין ח"א עמ' קנד
ד/יז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' צט-ק {שמא ישהה}
ד/יז חי' חתם סופר
ד/יז חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' פט, צד, קכה
ד/יז חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רעה {טעם כרב ביבי}
ד/יז חי' מהרי"א הכהן עמ' רב
ד/יז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רפו
ד/יז חמדת משה (בעק) דף פט ע"א
ד/יז חסדי דוד ח"ב עמ' שסט
ד/יז יד המלך (לנדא), גם בתוספות סי' לג
ד/יז ישועות יעקב מועד עמ' תתקכא {מ"מ}, תתקכח
ד/יז כתב סופר יו"ד סי' כח ד"ה אבל יש {גזירה שמא ישהה}
ד/יז לב שלם [עדות ביהוסף ח"ב דף קטו ע"ד, תוספת יוה"כ דף קב ע"ב, מר דרור (קטן) קו"א סי' עז דף טז, שער אפרים סי' טו]
ד/יז מאורות חיים תרומות עמ' מו-מז {שמא ישהה}, מח {או"ש}
ד/יז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף מה ע"ב-ע"ג {שמא ישהה}
ד/יז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שכג-שכד
ד/יז מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קנה
ד/יז מועדים וזמנים ח"א סי' מב עמ' פו {שמא ישהה}
ד/יז מור דרור קו"א סי' עז-עח {שמא ישהה}
ד/יז מחנה חיים ח"א סי' צ דף קמז ע"ד
ד/יז מחנה יוסף ח"ג עמ' פט
ד/יז מחנה יוסף שבת עמ' קעז
ד/יז מחשבת חיים או"ח עמ' רעז
ד/יז מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קכ, קמח
ד/יז מילי דמרדכי
ד/יז מים אדירים דף סג ע"א
ד/יז מנחת כהן (כץ) ח"ב דף יא ע"א
ד/יז מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' עו
ד/יז מסורה ח"ח עמ' כה
ד/יז מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' קצו]
ד/יז מראה הפנים ביצה דף י
ד/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/יז משאת המלך (אדרי)
ד/יז משנת יהודה עמ' רנב
ד/יז משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/יז סדר משנה (בוסק')
ד/יז סופר מהיר ח"א דף כב ע"א
ד/יז עטרת ישראל עמ' ד
ד/יז עין חיים ח"ב עמ' קמג-קמד
ד/יז עמק שאלה (טברסקי) עמ' שנט
ד/יז פני שלמה (גנצפריד) ביצה עמ' רג
ד/יז פנים חדשות [מהרלב"ח טז]
ד/יז פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רסז
ד/יז פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' שלב, שלד, ח"ב עמ' תשנב
ד/יז פרחי כהונה (קצבורג) עמ' עה-עו, פ {שמא ישהה}
ד/יז צרור החיים (יעקב)
ד/יז קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/יז קרבן אשר עמ' רפד
ד/יז שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' טז
ד/יז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קכ {שמא ישהה}
ד/יז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קפה
ד/יז שו"ת מהרלב"ח סי' טז
ד/יז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קפה
ד/יז שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' קמא
ד/יז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' יז, יח
ד/יז שמות בארץ (תשנט) עמ' קכד
ד/יז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ח ע"ב-ע"ג
ד/יז תורת רפאל או"ח ח"ב דף מב ע"ג, קטז ע"ג
ד/יח אבני נזר יו"ד סי' רנא אות ט
ד/יח אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תרז {מ"מ}
ד/יח אברהם יגל
ד/יח אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ד
ד/יח אדני היד החזקה
ד/יח אור הישר [מ"מ הל' שבת פכ"ג ה"ח]
ד/יח אורח הטהרה ח"ד עמ' רי
ד/יח אמרי בינה (אש) דף מ ע"ד {ולד הטומאה}, מא ע"א {מ"מ}
ד/יח אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 130
ד/יח בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' קצב
ד/יח בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' יב
ד/יח בן יהודה סי' מד
ד/יח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שכה
ד/יח ברור הלכה ביצה יז ע"ב ציון ז, ח, דף יח ע"א ציון א
ד/יח ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ו פסקה ג {מ"מ}
ד/יח גבורת יצחק תרומות עמ' סד
ד/יח גדולי ציון (תרע) דף ד (הראשון) ע"ב
ד/יח גדולי ציון (תשנב) עמ' רכ {מ"מ}
ד/יח גדולי שמואל ביצה דף יח {מ"מ}
ד/יח דברות משה ביצה עמ' שד {לפי שהוא טהור מהתורה}
ד/יח דברי חיים מקואות עמ' עה, קכז
ד/יח דברי יחזקאל (פרנקל) פ' בחוקותי עמ' קב {מ"מ - טבילת כלי הקנוי מגוי}
ד/יח דברי ירוחם סי' מד
ד/יח דברי ירמיהו
ד/יח דברי שמואל (מאדלינגר) דף יא ע"א {מ"מ - ולד הטומאה}
ד/יח הלכה רבה ח"ב עמ' 53
ד/יח המסלה שנה יא שבט-ניסן תשו עמ' 11
ד/יח הר המלך ח"ו עמ' ע-עא
ד/יח השיב משה (תשעה) או"ח פלפול ד עמ' קסז
ד/יח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' יט {מ"מ}
ד/יח וישאל שאול או"ח סי' לט {מ"מ}
ד/יח זכר טוב עמ' קיא
ד/יח זכרון בנימין ח"א עמ' קנד
ד/יח זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' צט
ד/יח זמנים למלך
ד/יח חסדי דוד ח"ב עמ' שסט
ד/יח יד ישראל ח"א
ד/יח ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף לד ע"ב
ד/יח ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קיד {מ"מ}
ד/יח ישועות יעקב מועד עמ' תתנט {מ"מ}, קדשים עמ' קכה {מ"מ}
ד/יח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רלג {מ"מ}
ד/יח כתב סופר או"ח סי' סט ד"ה והנה הרב {מ"מ}
ד/יח כתב סופר יו"ד סי' כח ד"ה אמנם {מ"מ ד"ה נטמא}, ד"ה אבל יש {נטמא הכלי במשקין, מ"מ ד"ה נטמא}, ד"ה אלא ממה {נטמא הכלי במשקין}
ד/יח לב שלם [ט"ז או"ח שכג ס"ק ה, פני משה (בנבנשתי) ח"ב סי' ב, דברי יוסף (אירגאז) סי' נב, שו"ת הרשב"ש סי' שעב דף עא ע"א]
ד/יח לבושי מרדכי או"ח עמ' קלג
ד/יח להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' פד {מ"מ - טבילת כלי שנקנה מגוי - מדרבנן}
ד/יח לחם שלמה (ערנרייך) סי' סב אות ו
ד/יח מאורות חיים תרומות עמ' מא-מב, מז
ד/יח מור דרור קו"א סי' עח {נטמא בוולד הטומאה}
ד/יח מילי דמרדכי
ד/יח מלואי אבן - שו"ת עמ' מז
ד/יח מנחת יהודה (בוים) דף סו ע"א {מ"מ - כלי הנקנה מגוי}
ד/יח מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' עו-עז
ד/יח מסורה ח"ח עמ' כה
ד/יח מצודת דוד (שפרבר) עמ' קיא-קיב
ד/יח מראה הפנים תרומות דף יא (ד"ה מתניתא וד"ה חד), ביצה דף י
ד/יח מרחשת ח"א סי' כח אות א
ד/יח מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כד אות ב {מ"מ - ולד הטומאה ראוי לשימוש בדברים טמאים}
ד/יח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמו {מטבילים ולד הטומאה}
ד/יח משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/יח נרות אהרן
ד/יח ס' יהושע - שו"ת עמ' לג
ד/יח עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קנד {מ"מ}, קנח {מ"מ}
ד/יח עמק שאלה (טברסקי) עמ' שסא-שסב {מ"מ}
ד/יח עץ החיים (קלוגר) עמ' רנח {מ"מ}
ד/יח פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' צו
ד/יח פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' שלד, שלט, שמב, ח"ב עמ' תשנא
ד/יח פרחי כהונה (קצבורג) עמ' עח {מ"מ - כלי חדש}
ד/יח פרי החג דף עו ע"ב {מ"מ - כלי שנקנה מגוי}, עז ע"ג-ע"ד {בוולד הטומאה}
ד/יח פרנס לדורו עמ' 125
ד/יח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ר ע"ג {מ"מ}
ד/יח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רכו {מ"מ}
ד/יח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שפג-שפד {מ"מ}
ד/יח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קפג
ד/יח שארית נתן בנימין עמ' קצד, קצה, קצט, רב {מ"מ - מטבילין ולד הטומאה}
ד/יח שבט סופר (תשמו) עמ' צ
ד/יח שבי בנימין דף מו ע"ב
ד/יח שו"ע הרב או"ח סי' שכג ס"ח
ד/יח שו"ת מהרלב"ח סי' טז
ד/יח שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ב
ד/יח שו"ת ר"י מפוזנא עמ' כ
ד/יח שו"ת רשב"ש עמ' שב, שפג
ד/יח שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שסד
ד/יח שם טוב
ד/יח שער המלך ח"א עמ' קט, ח"ב עמ' קצד {מ"מ}
ד/יח שערי זבולון יו"ד סי' יג ס"ק ב {מ"מ}
ד/יח תולדות יצחק (הורוביץ) דף לה ע"ד
ד/יח תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' קסח {מ"מ}
ד/יח תפארת אהרן עמ' מד {מ"מ}
ד/יח תפארת חיים (שאכעט) דף צ ע"ד
ד/יח תשובה שלמה או"ח סי' יז דף יט ע"א {מ"מ}
ד/יט אדני היד החזקה
ד/יט בן יהודה סי' סא
ד/יט ברור הלכה ביצה כז ע"ב ציון ז, ח
ד/יט בשבילי הפסח סי' כג אות ז
ד/יט דברי ירמיהו
ד/יט הררי קדם שבת עמ' רפט
ד/יט כתב סופר יו"ד דף כד ע"ג
ד/יט מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' פב
ד/יט מטה אהרן הל' יו"ט עמ' עה
ד/יט מים שאל דף נט ע"ג {לח"מ}
ד/יט מלואי אבן - שו"ת עמ' מז
ד/יט מראה הפנים ביצה דף טו {השמיט שמותר להוסיף}
ד/יט משנה הלכות ח"ה סי' סח
ד/יט משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קכה
ד/יט עולת ראיה (וייס) עמ' ס
ד/יט קרית מלך
ד/יט שו"ע הרב או"ח סי' תק סעיפים א-ב
ד/יט תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' קכג
ד/כ אברהם יגל
ד/כ אדני היד החזקה
ד/כ אנצי"ת ע' גורל הע' 151, 196, 198, 201, 204, 205, 207, 210
ד/כ בצל החכמה (חזות) עמ' 259
ד/כ ברור הלכה ביצה כח ע"א ציון א
ד/כ ברור הלכה שבת קמט ע"ב ציון ג
ד/כ דברי ירמיהו
ד/כ דבש תמר
ד/כ הר המלך ח"ו עמ' עא, קא
ד/כ זיו משנה
ד/כ חי' חפץ חיים
ד/כ חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' צז
ד/כ חנוכת הבית עמ' לד-לה
ד/כ לב שלם [עי' פיה"מ לרמב"ם, פרי חדש סי' שכג, ב"י סי' תק, ים יששכר בתוספתא יו"ט דף מה]
ד/כ מעיני המים
ד/כ מעשה אברהם דף לח ע"ב
ד/כ מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/כ משאת המלך (אדרי)
ד/כ משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קכה
ד/כ נרות אהרן
ד/כ ערך כסף עמ' קט {חלשים}
ד/כ פאת ים (מאיו) דף לד ע"ד
ד/כ שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 71 {מטילים חלשים על בשר קדשים}
ד/כ שלל דוד
ד/כ שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' סו
ד/כ שפת אמת על התלמוד ח"א דף ד ע"ג
ד/כ תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שסא
ד/כא אברהם יגל
ד/כא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 79
ד/כא בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' שסא
ד/כא בית ארזים - ס' הגליונות
ד/כא ברור הלכה ביצה כט ע"א ציון ב
ד/כא דברות משה ביצה עמ' תקמד {במדה}
ד/כא חקרי זמנים ח"א עמ' קנט
ד/כא מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 156
ד/כא ס' החיים (קלוגר) עמ' תמא
ד/כא פאת ים (מאיו) דף לז ע"ג
ד/כא קול דודי כריתות סי' שא
ד/כא שו"ת ר"י מילר עמ' תכז
ד/כא שלמי תודה
ד/כא שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 217
ד/כב אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ד
ד/כב אגרות משה או"ח ח"א סי' קכח
ד/כב אוצמפה"ת ב"מ עה ע"א ח"ב הע' 174
ד/כב אור הישר [אור הישר ירושלמי ביצה פ"ג ה"ט]
ד/כב בית אהרן וישראל גל' י עמ' כד {שעה"מ}
ד/כב ברור הלכה ביצה כט ע"א ציון ד, ה, ו
ד/כב דברות משה ביצה עמ' תקמד {במדה}
ד/כב הר המלך ח"ה עמ' נב-נג
ד/כב לב שלם [גופי הלכות אות ה כלל קנא, פרי חדש סי' תסח]
ד/כב מי השלוח (זס') עמ' קפג
ד/כב משאת כפי עמ' לט
ד/כב עמודי שלמה ח"א עמ' רנז
ד/כב שו"ע הרב או"ח סי' שכד ס"ב, סי' תנו ס"ו, סי' תקו ס"א, סי' תקיז ס"ט
ד/כב שו"ת רשב"ש עמ' קפח
ד/כב תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' קנב
ד/כב תרומת הדשן תשובות חדשות הערה 94 {הגהמ"י}
ד/כג אגרות ראיה ח"ה עמ' י
ד/כג בית ארזים - ס' הגליונות
ד/כג ברור הלכה ביצה כט ע"ב ציון ד
ד/כג המנהיג עמ' תקיד
ד/כג לב שלם [ראשון לציון דף פ]
ד/כג מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/כג שם טוב
ד/כד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פד
ד/כד אגרות ראיה ח"ה עמ' י
ד/כד אדני היד החזקה
ד/כד אמונת אליעזר דמאי עמ' רכח
ד/כד אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' יז [ד] ד"ה וראיתי {שעה"מ}
ד/כד אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 154-155, 159 {שעה"מ}
ד/כד ברור הלכה ביצה כט ע"ב ציון ד
ד/כד גדולי שמואל ב"מ דף כו ע"א {שעה"מ}
ד/כד דרך ישרה ח"ב עמ' צט
ד/כד המנהיג עמ' תקיד
ד/כד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' ז {מ"מ}
ד/כד מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/כד פרשת הכסף דף מ ע"א {מ"מ}
ד/כד קרבן ציון עמ' קסג {טעם המלך}
ד/כד שו"ע הרב או"ח סי' תקיז ס"א
ד/כד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שנח {שעה"מ}
ד/כד שמן הטוב (תשפ) עמ' ערב {שעה"מ}
ד/כד שער המלך ח"א עמ' קנח, קס
ד/כה אפיקי מגינים שבת דף קמח
ד/כה ארשות החיים עמ' תקנה
ד/כה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/כה בן יהודה סי' פח
ד/כה ברור הלכה שבת קמח ע"ב ציון ה
ד/כה דיני חוזים במשה"ע עמ' 196
ד/כה חלקת מאיר
ד/כה טל אורות (ר' שאול) עמ' קי
ד/כה כרם ציון שביעית עמ' שח ע"א, שיא ע"ב
ד/כה מעשה הבא בעבירה עמ' 213
ד/כה מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/כה משנת יהודה עמ' תכ-תכג
ד/כה משפטי עזיאל ח"א עמ' רלב
ד/כה נחמד למראה ח"ב דף לה-לו {מ"מ - וכתוב בהלכות שנחלקו הגאונים}
ד/כה נר יצחק (ארדיט) עמ' יג {מ"מ}, לה
ד/כה שדה שמואל (שביעית) עמ' קכג
ד/כה שו"ע הרב או"ח סי' תקכה ס"א
ד/כה שם טוב
ד/כה שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 308, 311
ד/כו אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ב {מתקן לצורך אוכל נפש} וע"ג {מרכה"מ}
ד/כו אגרות משה או"ח ח"ג סי' מד
ד/כו אדני היד החזקה
ד/כו אהל יצחק גיטין עמ' תשפט
ד/כו אות היא לעולם ח"א דף סו ע"ד
ד/כו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סז
ד/כו בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' קכב, קל
ד/כו בדבר מלך חי"ח עמ' קנב {אע"פ שאין מגביהין תרומה ומעשרות ביו"ט אם היו לו תרו"מ שהגביהן מאמש הר"ז מוליכן לכהן ביו"ט וכו'}
ד/כו ברור הלכה ביצה יב ע"ב ציון ב
ד/כו גבורת יצחק תרומות עמ' סו
ד/כו דברות משה ביצה עמ' ריא {מוליכן לכהן}
ד/כו דברות משה זרעים עמ' תתקצה, א'ב {אם היו לו תרומות ומעשרות שהגביהן מאמש הרי זה מוליכן לכהן ביום טוב}
ד/כו דברי ירמיהו
ד/כו חזו"א על הרמב"ם
ד/כו חיים ומלך
ד/כו יחוה דעת ח"ו עמ' רמז
ד/כו מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קיט
ד/כו מראה הפנים דמאי דף יב, יח
ד/כו מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/כו משנת יעקב
ד/כו משפטי ארץ ח"א עמ' 302 {הגהמ"י קושטא}
ד/כו נרות אהרן
ד/כו ס' השדה דף סב ע"ג
ד/כו פאת ים (מאיו) דף לז ע"ד {מוליכין תרומה}
ד/כו קרית מלך
ד/כו שם טוב
ד/כו תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' קנב


ה/138 הלכות יום טוב פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אהל חיים ח"ד
ה/רה"פ בני שמואל
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אגלי טל קוצר סי' מז אות י
ה/א אדני היד החזקה
ה/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 80
ה/א ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' שכז
ה/א בית מאיר (תשע) סי' מה ס"א עמ' שיט
ה/א ברור הלכה ביצה יב ע"א ציון א, כט ע"ב ציון ח
ה/א דברי ירמיהו
ה/א הררי קדם שבת עמ' רעא
ה/א זבחי שלמה עמ' נט
ה/א זמנים למלך
ה/א חי' חפץ חיים
ה/א חיי נפש ח"ד עמ' צה
ה/א ישמח ישראל (רבינוביץ) דף יט ע"א
ה/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רנא
ה/א כי בא מועד עמ' קצב, רח
ה/א לב שלם [בית דוד ביצה פ"ב מ"ח, ושושנים לדוד שם]
ה/א מאורי אש השלם עמ' כט
ה/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תלג
ה/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/א נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' לו
ה/א ס' הנייר עמ' נז
ה/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שיט {בינה לעתים}
ה/א שו"ע הרב או"ח סי' שא קו"א אות ז, סי' תקי ס' טז, סי' תקטז קו"א אות ג
ה/א שלמי יוסף סוכה עמ' שמ-שמא
ה/א שם טוב
ה/ב אמרי פנחס (עובדיה) סי' שיח סעיף א {שעה"מ}
ה/ב ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' שכז
ה/ב בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קיב
ה/ב בית מלך (חב"ד) עמ' 76
ה/ב בית שמש
ה/ב ברור הלכה ביצה ל ע"א ציון ב
ה/ב דבר שמואל (אבוהב) סי' נז
ה/ב דברי ירמיהו
ה/ב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצח
ה/ב הר המלך ח"ג עמ' קעז, ח"ו עמ' עא
ה/ב חבר בן חיים
ה/ב חי' הר"ר שמעלקא ביצה לו ע"ב
ה/ב חמודי צבי שמות עמ' רלח {שעה"מ}
ה/ב יד ישראל ח"ב
ה/ב כי בא מועד עמ' רח
ה/ב לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ב עמ' ה
ה/ב מגיני שלמה עמ' קעט
ה/ב מועדים וזמנים ח"ז סי' קלג
ה/ב מחשבת חיים או"ח עמ' שלו
ה/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כא ע"ב
ה/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שצד
ה/ב מנחת שלמה (לוין) עמ' צה {שעה"מ}
ה/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' תנג, תנז, תסג
ה/ב מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' שכירות פ"ג ה"ב]
ה/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ב משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/ב משרת משה (נבר)
ה/ב עין חיים ח"ב עמ' קלט
ה/ב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שיח
ה/ב קהל יהודה חי' ביצה דף ז ע"ד {מ"מ}
ה/ב קרית מלך
ה/ב ראשית בכורים דף ג
ה/ב שו"ע הרב או"ח סי' תצה ס' יא, סי' תקי סעיפים יט-כ, סי' תקטז קו"א אות ג
ה/ב שו"ת מהרי"ק סי' קסה הערה 6
ה/ב שלמי יוסף סוכה עמ' שמ-שמא
ה/ב שם טוב
ה/ב שער המלך ח"א עמ' קסב
ה/ב שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 81
ה/ב תנובת ציון דף מב ע"ג
ה/ג אדני היד החזקה
ה/ג אוצרות הרמב"ם
ה/ג אור הישר [נובי"ת או"ח סי' כח]
ה/ג אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קצא-קצב
ה/ג אמרי שבת דף לד ע"ב, לה ע"א-ע"ב, לו ע"א-ע"ב {אין יוצאים בכסא - ביו"ט או בשבת}
ה/ג בינת נבונים דף עה ע"ב
ה/ג בית אהרן וישראל גל' צב עמ' פז {אין יוצאין בכסא}
ה/ג ברור הלכה ביצה כה ע"ב ציון ב, לב ע"ב ציון ח
ה/ג הר המלך ח"ה עמ' נג
ה/ג חבר בן חיים
ה/ג ישועות יעקב מועד עמ' תתקסא
ה/ג כי בא מועד עמ' רח
ה/ג לב שלם [ב"ח או"ח תקנב, ט"ז או"ח תקנב, רצוף אהבה ביצה כב]
ה/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קמד
ה/ג משרת משה (עטייה)
ה/ג סופר המלך
ה/ג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 555
ה/ג שו"ע הרב או"ח סי' תקטז קו"א אות ג, סי' תקכב ס"ג
ה/ג שם טוב
ה/ג שער המלך ח"א עמ' קסג
ה/ג תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' רפ
ה/ד אבן שלמה (ניימן) עמ' כו {חדרי חדרים}
ה/ד אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שסב {בנין שלמה}
ה/ד אגרות ראיה מהד' תרפב איגרת עד עמ' 202 {שעה"מ}
ה/ד אדני היד החזקה
ה/ד אהל ישרים דף ד ע"ג
ה/ד אור הישר [מ"מ הל' שבת פכ"ו ה"ז, חי' מהר"ם ברבי ביצה ט ע"ב]
ה/ד אורח משפט עמ' קסב ע"ב
ה/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 80
ה/ד אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט חז [א] ד"ה בעוף
ה/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' מג {מ"מ}
ה/ד בית ארזים - ס' הגליונות {מרכה"מ}
ה/ד ברור הלכה ביצה ט ע"א ציון ג
ה/ד גדולי שמואל ביצה דף ט {שעה"מ}
ה/ד דברי ירמיהו
ה/ד דרך המלך (רבי)
ה/ד וזאת ליהודה (זלצר) עמ' עד
ה/ד זבח שלמה ח"ד עמ' קלא {ראב"ד}
ה/ד זיו משנה
ה/ד חי' הריצ"ד
ה/ד חי' חתם סופר
ה/ד חיי נפש ח"ד עמ' תלז {משום שמחת יו"ט מותר בחדרי חדרים}
ה/ד חמדת ימים עמ' מז
ה/ד טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' קלז
ה/ד כי בא מועד עמ' קפד
ה/ד לב שלם [ב"ח או"ח תקח, גופי הלכות כלל ט סי' רנ, כלל מ סי' שנא]
ה/ד לשון למודים או"ח דף ה ע"ב, ק ע"ב
ה/ד מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קצט
ה/ד מכתב לחזקיהו דף סח ע"ב, צה ע"א
ה/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף יז ע"ג
ה/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' תמט {מ"מ}
ה/ד מרגליות הים סנהדרין כה ע"א אות ב {שעה"מ}
ה/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ד משנת משה סנהדרין עמ' פב
ה/ד סדר משנה (בוסק')
ה/ד עולת איש (אלישר) דף טו ע"ג
ה/ד פי אריה דף יא ע"א
ה/ד צרור החיים (חייקא)
ה/ד ראש אליהו ח"ב עמ' קכד {שעה"מ}
ה/ד שו"ע הרב או"ח סי' תקיח ס"ח
ה/ד שו"ת מהרי"ק סי' קסה
ה/ד שם טוב
ה/ד שמן הטוב (תשפ) עמ' קמז-קמח {שעה"מ}
ה/ד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קפט
ה/ד שער המלך ח"א עמ' קסד
ה/ד שערי חכמה - שב שמעתתא דף סב ע"ג
ה/ד שערי צדק ח"ג עמ' 218 {לח"מ}
ה/ד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ד ע"ד
ה/ד תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' כז
ה/ד תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' צו, רנז, רס
ה/ד תחומין ח"י עמ' 365
ה/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ה ברור הלכה ביצה כה ע"א ציון ז, לה ע"ב ציון ב
ה/ה ברקאי ח"ה עמ' 153 {משילים פירות דרך ארובה}
ה/ה גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' טז
ה/ה דברי ירמיהו
ה/ה הר המלך ח"ה עמ' נג
ה/ה חוות בנימין ח"א עמ' ריב
ה/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ביצה לו ע"ב]
ה/ה חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רפא
ה/ה להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' כה
ה/ה מר קשישא עמ' יג
ה/ה מראה הפנים ביצה דף ה, יט
ה/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ה משא בני קהת
ה/ה סדר משנה (בוסק')
ה/ה פי אריה דף יד ע"א
ה/ה שושן עדות דף פח ע"ד
ה/ה שם טוב
ה/ו אור השמש (פולייב) עמ' 327
ה/ו אמונת עתיך גל' 108 עמ' 133 {מ"מ}
ה/ו ברור הלכה ביצה יד ע"ב ציון ד
ה/ו גדולי שמואל ביצה דף יד {שעה"מ}
ה/ו דברי חן (נתנזון) דף כה ע"ג
ה/ו וזאת ליהודה (זלצר) עמ' מה
ה/ו חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"א סי' לו אות ב
ה/ו לב שלם [שטמ"ק בביצה, ב"ח סי' תקטז, ט"ז סי' תקטז, כנה"ג סי' תקטז]
ה/ו להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קטו
ה/ו מטה אפרים ח"ב
ה/ו משאת המלך (אדרי)
ה/ו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רפו
ה/ו נחל איתן
ה/ו נחלת ישראל עמ' קנו
ה/ו עין חיים ח"ב עמ' קמ
ה/ו פני המלך (מזוז)
ה/ו שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' כז
ה/ו שו"ע הרב או"ח סי' תקטז סעיפים ג-ד
ה/ו שם יוסף (אליקים)
ה/ו שמן הטוב (תשפ) עמ' ריא {שעה"מ}
ה/ז אדני היד החזקה
ה/ז אור השמש (פולייב) עמ' 327
ה/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ז ברור הלכה ביצה יד ע"ב ציון ד
ה/ז לב שלם [ראשון לציון דף צ, שטמ"ק בביצה]
ה/ז מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 604
ה/ז מראה הפנים ביצה דף ט
ה/ז קרית מלך
ה/ז שו"ע הרב או"ח סי' תקטז סעיפים ג-ד
ה/ז שער המלך
ה/ח אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 89
ה/ח ביצחק יקרא (תשע) סי' סד סעיף ג ד"ה וכל זח {מ"מ}
ה/ח ברור הלכה ביצה יד ע"ב ציון ה
ה/ח גינת ורדים (תאומים) עמ' רלו
ה/ח הר המלך ח"ו עמ' קא
ה/ח נתן פריו ביצה עמ' לז
ה/ח עמודי שלמה ח"א עמ' רס
ה/ח שו"ע הרב או"ח סי' תקטז ס"ו, קו"א אותיות ב-ג
ה/ח שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שמח
ה/ט ברור הלכה ביצה לז ע"א ציון ד
ה/ט חי' הריצ"ד [פירש המשנה "הבהמה והכלים כרגלי הבעלים" שלא כר"ח]
ה/ט ידבר שלום ח"ב עמ' קע
ה/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תעה
ה/ט קרבן ציון עמ' קמח {שעה"מ}
ה/ט שם יוסף (אליקים)
ה/ט שמחתי באומרים לי עמ' מ
ה/ט שער המלך ח"א עמ' קסט {לח"מ}
ה/י אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קב
ה/י אבן שלמה (ניימן) עמ' כו
ה/י אדני היד החזקה
ה/י אור הישר [לח"מ הל' שבת פי"ב הי"ז, מ"מ ולח"מ הל' שבת פ"ו הכ"ד]
ה/י אמונת יהושע עמ' קנד {חפצי הפקר}
ה/י אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ב [א] ד"ה עיין, סי' ב [ב] ד"ה והנה
ה/י ברור הלכה ביצה לט ע"א ציון ז
ה/י דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' כא ד"ה אב"ה
ה/י דברי ירמיהו
ה/י הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' א ס"ק יב, יד, סי' ג ס"ק כא {לח"מ}, סי' י ס"ק נו {ראב"ד}
ה/י ויקח אברהם [חוקי חיים קכא ע"א]
ה/י זכר שמואל עירובין סי' יז ס"ק ב
ה/י חי' עזיאל
ה/י חסדי דוד ח"ב עמ' קנד
ה/י ישועות יעקב מועד עמ' תיב
ה/י לחם יהודה
ה/י לקוטי סופר ח"ב דף ט ע"א
ה/י מילי דמרדכי
ה/י מנחת אהרן (רוט) שבת עמ' קלה
ה/י מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' יח
ה/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תצט
ה/י מרחשת ח"א סי' ט אות ד
ה/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/י משכיל ליהודה עמ' לב-לג
ה/י משנת חיים עירובין עמ' צו, צח, ק, רנה
ה/י סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כו אות א
ה/י שבט סופר [שבט סופר או"ח סי' מה]
ה/י שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ג סי' תצ עמ' שכז
ה/י שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שמח
ה/י שי למלך (מלר) עמ' לט-מ
ה/י שם טוב
ה/י שער המלך ח"א עמ' קסט-קע
ה/י תשובה שלמה או"ח סי' יח דף כג ע"א
ה/יא אדני היד החזקה
ה/יא אור הישר [אור הישר ירושלמי ביצה פ"ה ה"ג]
ה/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/יא בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' תנב
ה/יא בית שמש
ה/יא ברור הלכה ביצה לז ע"ב ציון א
ה/יא דברי אור ח"ד עמ' קלב
ה/יא דברי ירמיהו
ה/יא הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' י ס"ק ח, יא
ה/יא חי' חפץ חיים = שער הציון שצז ס"ק ה
ה/יא חסדי דוד ח"ב עמ' שפח
ה/יא לב שלם [ים יששכר לתוספתא יו"ט דף נו]
ה/יא מראה הפנים ביצה דף כא
ה/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/יא ענפי ארז (זי') דף כט ע"ג {צ"פ}
ה/יא שו"ע הרב או"ח סי' שצז סעיפים ד-ה
ה/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 260
ה/יא שפת אמת על התלמוד ח"ב דף טז ע"ד
ה/יא תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1006
ה/יב אבן שלמה (ניימן) עמ' קד
ה/יב בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' תקיז
ה/יב ברור הלכה ביצה מ ע"א ציון א
ה/יב ברכת אריאל ח"א סי' יז ס"ק ב
ה/יב הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' י ס"ק ע
ה/יב כתר המלך
ה/יב שם יוסף (אליקים)
ה/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 260
ה/יג אברהם יגל
ה/יג בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' תקג
ה/יג בית אהרן (קארטשין) עמ' קעב
ה/יג ברור הלכה ביצה לט ע"ב ציון ו
ה/יג דברי אור ח"ד עמ' קל
ה/יג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' לד
ה/יג הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' י ס"ק עא
ה/יג חי' הריצ"ד
ה/יג לב שלם [מחנה יהודה הל' שומרים דף ס ע"ד]
ה/יג מראה הפנים ביצה דף כב
ה/יג משכיל ליהודה עמ' לא-לב
ה/יג שם יוסף (אליקים)
ה/יג תאריך ישראל סי' ו אות ה
ה/יד אדני היד החזקה
ה/יד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' כה {כרגלי הממלא}
ה/יד אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ב [ב] ד"ה והנה
ה/יד אפיקי מגינים ב"מ סי' יג
ה/יד בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' תפ, תפב, תפט-תצ, תצב-תצג
ה/יד ברור הלכה ביצה לט ע"א ציון ז, ח
ה/יד דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' כא ד"ה בספר
ה/יד דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכט {מ"מ}
ה/יד דברי חיים פ' בשלח ד"ה בסוגיה
ה/יד דברי יחזקאל (מישור) עמ' תמב {מ"מ}
ה/יד דברי יחזקאל (תרצה) דף קמא ע"ג
ה/יד דברי ירמיהו
ה/יד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קסב
ה/יד הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' י ס"ק כז {מ"מ}, נו, נז-נח {הגהמ"י}, ס
ה/יד זכר טוב עמ' סד
ה/יד חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רעז
ה/יד לב מבין דף קמא ע"א {מ"מ}
ה/יד לב שלם [ראשון לציון דף צג ע"ד]
ה/יד לחם יהודה
ה/יד מטה אהרן הל' יו"ט עמ' כה-כו
ה/יד מילי דמרדכי
ה/יד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רכד {מ"מ}
ה/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תצט
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/יד משנת חיים עירובין עמ' צו
ה/יד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 187
ה/יד ס' החיים (קלוגר) עמ' תקסט {מ"מ}
ה/יד ספיקא דרבנן עמ' קעט
ה/יד קרית מלך
ה/יד ראש אליהו ח"ב עמ' רכט {מ"מ}
ה/יד שו"ע הרב או"ח סי' שצז ס' טז
ה/יד שולי הגליון עמ' מט
ה/יד תוספות אהרן עירובין דף סד ע"א
ה/טו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' פו-פז
ה/טו אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ב [א] ד"ה עיין, סי' ב [ב] ד"ה והנה
ה/טו אמרי נפתלי ח"ב עמ' מז
ה/טו בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' תסג-תסה
ה/טו ברור הלכה ביצה לז ע"ב ציון ד, לח ע"א ציון ב, ג
ה/טו ברכת אריאל ח"א סי' יז ס"ק ב
ה/טו גדולי שמואל ביצה דף לז
ה/טו דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' כא ד"ה אב"ה
ה/טו דברי ירמיהו
ה/טו הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' י ס"ק כה, כז, עה
ה/טו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קכב {מ"מ}
ה/טו חי' הריצ"ד
ה/טו חלק לוי עמ' קלג {שעה"מ}
ה/טו לב שלם [ים יששכר לתוספתא יו"ט דף נז]
ה/טו לבושי מרדכי או"ח עמ' שמה
ה/טו לדוד עד עולם עמ' 90 {שעה"מ}
ה/טו מעיני המים
ה/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/טו משנת חיים עירובין עמ' צח
ה/טו משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 187
ה/טו נחמד למראה ח"ב דף קצט ע"ב
ה/טו נתן פריו הל' נט"י עמ' סח
ה/טו נתן פריו חנוכה עמ' ז
ה/טו קרית מלך
ה/טו שו"ע הרב או"ח סי' שצז ס' ז
ה/טו שם טוב
ה/טו שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רל
ה/טו שער המלך ח"א עמ' קע
ה/טו תורה שלמה ח"י עמ' 147
ה/טו תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תיג
ה/טז אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ה ה"ג הע' 15-16 {שעה"מ}, 20-21 {שעה"מ}
ה/טז ברור הלכה ביצה לט ע"א ציון א
ה/טז דברי ירמיהו
ה/טז הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' י ס"ק מב
ה/טז הר המלך ח"ה עמ' נג
ה/טז ירושלים דדהבא עמ' קכ-קכא
ה/טז מאורות נתן (הורוביץ) דף א ע"ג
ה/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' י {שעה"מ}
ה/טז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שפט {שעה"מ}
ה/טז משאת המלך (אדרי)
ה/טז נועם חכ"ג עמ' עט {שעה"מ}
ה/טז עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רנג
ה/טז פאר הלבנון ח"ב סי' ה אות ז-ח {שעה"מ}
ה/טז שער המלך
ה/יז ברור הלכה ביצה לח ע"א ציון ד
ה/יז דברי ירמיהו [מל"מ לעיל הל' יא]
ה/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקצא
ה/יז חנוכת הבית עמ' לא {מל"מ}
ה/יז מרחשת ח"א סי' ג אות א
ה/יז משאת המלך (אדרי)
ה/יז שם יוסף (אליקים)
ה/יח ברור הלכה ביצה לז ע"ב ציון ג
ה/יח לב איש עמ' רצה
ה/יח מי יהודה או"ח סי' צא {מ"מ}
ה/יח נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' לד {צ"פ}
ה/יח שם טוב
ה/יט חי' מהר"ז בינגא עמ' ריט
ה/יט קהלות יעקב ביצה סי' כא
ה/כ אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' נ אות ה
ה/כ אבני חן יומא עמ' קיד
ה/כ אבני ציון ח"ב סי' נ אות ה, ח"ג עמ' לה, רפט
ה/כ אדני היד החזקה
ה/כ אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רסד
ה/כ אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"א הע' 302 {שעה"מ}
ה/כ אור הישר
ה/כ אור שרגא עמ' שסט
ה/כ אם הבנים
ה/כ אמונת עתיך גל' 108 עמ' 73 {ברירה}
ה/כ אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' יט ד"ה והנה {שעה"מ}
ה/כ אמרי מנחם עמ' קצז-קצח, ר-רא {חבית מותרת ובהמה אסורה}
ה/כ אמרי שפר (פינטו) עמ' קיח
ה/כ אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 168 {שעה"מ}, ע' ברירה הע' 213
ה/כ אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 74-75 {שעה"מ}, 245
ה/כ ארעא דרבנן (תשעט) עמ' עה
ה/כ באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח {יונקים זה מזה}
ה/כ באר שרים ח"א סי' נ [קמט]
ה/כ בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' תנו-תנז, תס-תסא, תסה, תקיח
ה/כ בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' ג אות א, סי' יא אות ו
ה/כ בית יצחק (חבר) ח"ב דף לג ע"א
ה/כ בית נפתלי (תשסו) עמ' תנב
ה/כ בכורי חיים ח"ד עמ' רלו {יש ברירה בדרבנן}
ה/כ ברור הלכה ביצה לז ע"א ציון ז, לז ע"ב ציון ד, דף לח ע"א ציון א, ב
ה/כ ברור הלכה נדרים מה ע"ב ציון א פסקה א {בריירה בדרבנן ולא בדאורייתא}
ה/כ ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רצח
ה/כ גדולי שמואל ביצה דף לז
ה/כ דברי אהרן עמ' יב-יג, טו {חבית - ברירה}
ה/כ דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' כא ד"ה בספר
ה/כ דינא דחיי ח"ב דף צט ע"ד
ה/כ דעת מרדכי ח"א דף עא ע"ג
ה/כ המדות לחקר ההלכה מדה כב אות קב
ה/כ הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' י ס"ק יח, כה
ה/כ הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תפד
ה/כ הר המור
ה/כ הר המלך ח"ג עמ' קמז
ה/כ ויוסף שאול דף מד ע"ג
ה/כ זבח שלמה ח"ד עמ' נז
ה/כ זכר יצחק (תשן) עמ' קלג, רסד
ה/כ חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רעז, שד
ה/כ חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ביצה לז ע"ב, חי' הריצ"ד הל' מעשר פ"ז ה"א]
ה/כ חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קכה
ה/כ חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפג
ה/כ חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קנא, נשים עמ' קמז, קס
ה/כ חי' ר"י נחמיה סי' קנה אות ב {שעה"מ}
ה/כ ידות נדרים השלם עמ' רסז-רסח, רעא-רעב
ה/כ לב שלם
ה/כ לבושי עז הל' תערובות עמ' קמח {שעה"מ}
ה/כ מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יא ע"ד, יב ע"א {חבית ובהמה}
ה/כ מוריה גל' קנז עמ' כה-כו {שעה"מ}
ה/כ מזכרת חיים עמ' קעד
ה/כ מנוחת משה דף מז ע"ב {יש ברירה בדרבנן}
ה/כ מנחת יהודה (בוים) דף יט ע"א-ע"ב {חבית ובהמה}, כ ע"ב {שעה"מ}
ה/כ מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' צז
ה/כ מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קג
ה/כ מעדני מלך (תשמח) עמ' רלח, רמו
ה/כ מעיל צדקה (לנדסופר) סי' מט
ה/כ מעיני החכמה ח"א אות שס {ברירה בדרבנן}
ה/כ מקראי קדש (תשנג) עמ' קצו
ה/כ מראה הפנים עירובין דף כד
ה/כ מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/כ מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מג אות א-ב, ד, ו, ט {שעה"מ}
ה/כ משה מבחוריו דף כג ע"א {אין ברירה בדאורייתא}
ה/כ משנת יעקב
ה/כ נחלת שמעון (אמוראי) דף קב
ה/כ נצר מטעי (פרידמן) סי' כט סעיף ב
ה/כ נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיא ע"ד, קיב ע"א {שנים שקנו בהמה בשותפות}
ה/כ סדר משנה (בוסק')
ה/כ עולת חודש ח"ג מאמר קכז
ה/כ עטרת תפארת דף נב ע"ד {ברירה}
ה/כ פאר אהרן עמ' קע
ה/כ פי אריה דף מג ע"ג {בדרבנן יש ברירה}
ה/כ קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נב
ה/כ קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' טו
ה/כ קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' ס
ה/כ קול דודי (תשף)
ה/כ קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קח {שעה"מ}
ה/כ קרבן אליצור דף קפא ע"ג
ה/כ קרבן ציון עמ' קלח {שעה"מ}, קמ {שעה"מ}, קסה {שעה"מ}, קעט
ה/כ קרית מלך
ה/כ ראש אליהו ח"ב עמ' רל, רלב
ה/כ שבט סופר [שבט סופר או"ח סי' מה]
ה/כ שו"ע הרב או"ח סי' רסה קו"א אות א, סי' שצז ס' י
ה/כ שם טוב
ה/כ שמן הטוב (תשפ) עמ' שכג
ה/כ שער המלך
ה/כ שער המלך ח"א עמ' עח, קע-קעא {מ"מ}
ה/כ שערי יצחק (תשיז) עמ' מח
ה/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 285
ה/כ שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' צ {שעה"מ}
ה/כ שרשי הים
ה/כ תולדות יצחק (הורוביץ) דף מז ע"ג-ע"ד
ה/כ תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק יב
ה/כ תורת רפאל ח"ג עמ' כה {ברירה}
ה/כ תשובה מאהבה ח"ב דף כ ע"ב


ו/139 הלכות יום טוב פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אהל חיים ח"ד
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' פו
ו/א אברהם יגל
ו/א אדני היד החזקה
ו/א אהלי חיים עמ' קעג, קעה
ו/א אמרי חיים (לרנר) ח"ג עמ' רפט-רצ {עירוב תבשילין}
ו/א אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' לב
ו/א באורי סוגיות (הוניגסברג) ביצה סי' לד אות ג
ו/א בדבר מלך חי"ב עמ' ב, ג {מד"ס}, ו
ו/א בית אהרן וישראל גל' ט עמ' פט-צ {צרכי שבת נעשים ביו"ט}
ו/א בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' כו {שעה"מ}
ו/א ברור הלכה ביצה טו ע"ב ציון א, תוספות בירור סי' סז
ו/א ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כד אות יג
ו/א בשבילי המועד סי' ה אות כ
ו/א גאון יעקב עמ' מב
ו/א גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' עב
ו/א גינת ראובן תרומות עמ' תתרנג, תתרסט
ו/א גליוני הגר"ש עמ' נט {מ"מ}
ו/א גפן פוריה עמ' יח {כרב אשי}
ו/א דברות משה ביצה עמ' רסו {שעה"מ}, רסז {שלא יבוא לבשל לחול}
ו/א דברי אמת (תשעט) עמ' תיג {חולו של מועד אסור בעשיית מלאכה מדברי סופרים}
ו/א דברי ירמיהו
ו/א דור דורים עמ' סד
ו/א דליות דוד מו"ק עמ' קיב-קיג
ו/א דרך ישרה ח"ב עמ' פד
ו/א הרי יהודה ח"א סי' כו אות ב
ו/א הרמב"ם והלכותיו
ו/א הרמב"ם ותורתו ח"א
ו/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעד
ו/א זכרון נחום עמ' א-ב, ד {מדאורייתא מותר להכין מיו"ט לשבת}
ו/א חיים לעולם ח"א דף יח ע"ב
ו/א חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"א סי' כח אות ד, סי' לג אות ג
ו/א חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קנג
ו/א חמדת אהרן עמ' קיט
ו/א חסדי דוד ח"ב עמ' שסד
ו/א חתן סופר [שו"ת חתן סופר סי' יב]
ו/א ידי אליהו
ו/א ידי אליהו דף ה ע"ד
ו/א כי בא מועד עמ' קצא
ו/א כך דרכו של תלמוד עמ' 3
ו/א כתבי משה זילברג עמ' 3
ו/א לב איש עמ' קנ
ו/א לב שלמה (חלמא) עמ' פח
ו/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' נא, ח"י עמ' סה
ו/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רנא, רנה
ו/א מאור ישראל
ו/א מאזני צדק ח"א עמ' רמא
ו/א מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קמג, קפא-קפב
ו/א מועדים וזמנים ח"ז סי' קלג
ו/א מטה אהרן הל' יו"ט עמ' ק
ו/א מילי דמרדכי
ו/א מלאכת יו"ט עמ' עא, קנה
ו/א מנחת אשר פסחים עמ' קסט
ו/א מצוות זמניות עמ' תקל
ו/א מראה הפנים ביצה דף ט
ו/א מרגליות הים סנהדרין קיב ע"א אות כג {צ"פ}
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קנד אות ו {צרכי שבת אין נעשים ביו"ט}
ו/א משנת חיים ויקרא עמ' תלה
ו/א משנת חיים מנחות עמ' תצב
ו/א משנת יעקב
ו/א משנת רבנו עמ' רצ {משום גזירה}
ו/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רלז
ו/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף מה ע"ד {צרכי שבת נעשים ביו"ט}
ו/א ס' המנהגים לרבינו אברהם קלויזנר סי' קג אות א
ו/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שפג
ו/א סדר משנה (בוסק')
ו/א עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' צב
ו/א עמודי שלמה ח"א עמ' רס
ו/א פאת ים (מאיו) דף כב ע"ב
ו/א פי אריה דף יד ע"ג
ו/א פרקי מועדות עמ' 48, 50
ו/א ציץ הקודש ח"א דף סד ע"א
ו/א צרור החיים (קליין) דף ל ע"ב {צרכי שבת נעשים ביו"ט}
ו/א קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' מט
ו/א קרבן ציון עמ' שד
ו/א רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רכד {שעה"מ - עשה עירובי תבשילין ביו"ט}, רכה
ו/א שו"ע הרב או"ח סי' תקכז סעיפים א-ב
ו/א שו"ת הריב"ש סי' טז, עמ' כא
ו/א שחר אורך עמ' קסב
ו/א שם יוסף (אליקים)
ו/א שמן המשחה (קושטא) דף לט ע"א
ו/א שער המלך ח"א עמ' קעג
ו/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 244
ו/א תורת יצחק ח"ב עמ' ס, סב, סה
ו/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 49
ו/ב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תנה
ו/ב אהלי חיים עמ' קעג
ו/ב אור גדול דף ח ע"א
ו/ב אור עולם (בלומנפלד) דף יט ע"ב
ו/ב אורח צדקה עמ' נח
ו/ב בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' קמו
ו/ב בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' סז
ו/ב בדבר מלך חי"ב עמ' ב, תג
ו/ב בדבר מלך חי"ח עמ' רעג {כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל לא ימשיך ביין ובשחוק וקלות ראש וכו' שהשכרות ושחוק הרבה וקלות ראש אינה שמחה אל הוללות וסכלות לא נצסוינו על ההוללות והסכלות אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל וכו'}
ו/ב בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קיט {לשון היכר או ערבוב}
ו/ב ברור הלכה ביצה טו ע"ב ציון א
ו/ב גינת ראובן תרומות עמ' תתרלו {נקרא עירוב}
ו/ב דברות משה ביצה עמ' רע-רעא {למה נקרא עירוב}
ו/ב הדרום כג עמ' 23
ו/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 164
ו/ב וגר זאב עמ' כג {שמחה עם עבודת ה'}
ו/ב זמנים למלך
ו/ב יד פשוטה מדע עמ' כה
ו/ב כי בא מועד עמ' קצא
ו/ב לב איש עמ' קנ
ו/ב מבוא למשנה תורה עמ' 127
ו/ב מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 69
ו/ב מועדים וזמנים ח"ז סי' קמב
ו/ב מטה אהרן הל' יו"ט עמ' רטז, רכח
ו/ב מילי דמרדכי
ו/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ב משנת חיים ויקרא עמ' תלה
ו/ב משנת חיים מנחות עמ' תצג
ו/ב נתן פריו חנוכה עמ' עג
ו/ב ס' הנייר עמ' נו
ו/ב ס' התדיר עמ' רכג
ו/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תטו-תיט
ו/ב סדר משנה (בוסק')
ו/ב פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' קסז-קסח
ו/ב ראש יוסף (כולל) א עמ' נד
ו/ב שו"ע הרב או"ח סי' תח ס"א {ראב"ד}
ו/ב שם יוסף (אליקים)
ו/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 244
ו/ב תורת יצחק ח"ב עמ' ס, סב, סה
ו/ב תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קה
ו/ג אבן הספיר (ספרקה) ביצה סי' י עמ' קצה
ו/ג אור הישר [אור הישר ירושלמי עירובין פ"ז ה"ח]
ו/ג בדבר מלך חי"ב עמ' יד
ו/ג בני שמואל
ו/ג ברור הלכה ביצה טו ע"ב ציון ב, טז ע"א ציון ג, טז ע"ב ציון א
ו/ג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קלג
ו/ג דברות משה ביצה עמ' רעח {הגהמ"י}
ו/ג דברי ירמיהו
ו/ג המנהיג עמ' תקז
ו/ג הר המלך ח"ו עמ' עב
ו/ג הרמב"ם והגאונים עמ' 184
ו/ג ויאמר שמואל דף סח ע"א {כזית}
ו/ג חוף ימים ח"ג סי' יח אות טו
ו/ג חיים שנים ישלם עמ' קו
ו/ג כתר המלך
ו/ג מילי דמרדכי
ו/ג מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 101
ו/ג מצוות זמניות עמ' תקל
ו/ג מראה הפנים ביצה דף י
ו/ג מרחשת ח"א סי' מב אות א
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תג
ו/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קלח {תבשיל}
ו/ג סופר המלך
ו/ג קרית מלך
ו/ג שו"ע הרב או"ח סי' תקכז סעיפים יא, יג
ו/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 245
ו/ג תורת יצחק ח"ב עמ' עה
ו/ג תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 51-50
ו/ד באר משה (שטרן) ח"ד סי' מא אות ד
ו/ד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קמב
ו/ד ברור הלכה ביצה טז ע"א ציון ו
ו/ד דברי יהודה דף ג ע"ג-ע"ד {השמיט אם צלאן גוי}
ו/ד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קל ד"ה וראיתי
ו/ד מילי דמרדכי
ו/ד מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 100 {מ"מ - מעושן}
ו/ד סדר משנה (בוסק')
ו/ד שו"ע הרב או"ח סי' תקכז' ס' יב
ו/ד שערי שמחה (רפיש) דף נב ע"א {כבוש, מעושן}
ו/ה בית שערים או"ח סי' רכה (דף קי) {לח"מ}
ו/ה בני שמואל
ו/ה ברור הלכה ביצה טו ע"ב ציון ג
ו/ה גן שושנים ח"ב עמ' סד
ו/ה דברי ירמיהו
ו/ה הדרום חל"ג עמ' 7
ו/ה הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קכ
ו/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קעג
ו/ה חזון עובדיה (הלוי) דף רכד ע"ג
ו/ה חי' חפץ חיים
ו/ה כי בא מועד עמ' קצג
ו/ה כתב סופר או"ח סי' עח ד"ה ומצאתי לו
ו/ה לב שלם [מהרשד"ם או"ח סי' ו]
ו/ה מאור ישראל
ו/ה מוריה גל' רטו עמ' כ-כא
ו/ה מטה אהרן הל' יו"ט עמ' ריז
ו/ה מילי דמרדכי
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קלח
ו/ה נוכח השלחן (הכהן) עמ' רכז
ו/ה סופר מהיר ח"ב עמ' ב
ו/ה פנים חדשות [מהרשד"ם או"ח ו]
ו/ה קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' ס {ראב"ד}
ו/ה קרן פני משה ח"ב
ו/ה שו"ע הרב או"ח סי' תקכז סעיפים א, כו-כז
ו/ה שעורי הרב - אבלות עמ' עז, פב
ו/ו אבני ציון ח"א סי' סו אות א
ו/ו אוצר השבת ח"א עמ' צג
ו/ו ברור הלכה ביצה טז ע"ב ציון ד
ו/ו גבורת יצחק חגיגה עמ' ריח
ו/ו גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קטו
ו/ו גבורת יצחק ר"ה עמ' כט
ו/ו זאת ליעקב שמות עמ' ריח
ו/ו מילי דמרדכי
ו/ו מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תקכא
ו/ו מעיני המים
ו/ו מצוות זמניות עמ' תקל
ו/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ו ס' התדיר עמ' רכג
ו/ו פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' קסה
ו/ו שם יוסף (אליקים)
ו/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' ריא
ו/ז אבני ציון ח"ד עמ' קי
ו/ז אור הישר [אור הישר ביצה טז ע"ב]
ו/ז ברור הלכה ביצה טו ע"ב ציון ו, טז ע"ב ציון ד, ו
ו/ז גבורת יצחק סוכות עמ' קס {שמחה בשמ"ע ביום}
ו/ז גינת ראובן תרומות עמ' תתרלו, תתרמד {לערב על כל העיר}
ו/ז דברי ירמיהו
ו/ז דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 159
ו/ז הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' עג {הגהמ"י אות ז}
ו/ז חשבונות של מצוה עמ' תעא
ו/ז יין מלכות (שניאורסון) עמ' 156
ו/ז לב שלם [כנסת יחזקאל סי' כא]
ו/ז מילי דמרדכי
ו/ז מצוות זמניות עמ' תנא, תקל
ו/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ז ס' התדיר עמ' רכג
ו/ז סדר משנה (בוסק')
ו/ז עמודי שלמה ח"א עמ' רסד {הגהמ"י אות ז}
ו/ז פרשת המלך
ו/ז קרית מלך
ו/ז קרן פני משה ח"ב
ו/ז שפע חיים ח"ב עמ' רסא
ו/ז שפתי דעת ח"א עמ' רכד
ו/ז שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 461
ו/ז תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שיא-שיב
ו/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' ריא
ו/ח אמת ליעקב מועד עמ' סט {נוסח עירובי תבשילין - השמיט לאדלוקי שרגא}
ו/ח ארץ בנימין עמ' שי-שיב {הדלקת נר}
ו/ח בדבר מלך חי"ב עמ' יא
ו/ח בני שמואל
ו/ח גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ד סי' ה
ו/ח גנזי מועדים עמ' קסה
ו/ח המנהיג עמ' תקח
ו/ח הרמב"ם והגאונים עמ' 184
ו/ח חיים ומלך
ו/ח חקרי זמנים ח"ג עמ' שח
ו/ח לב שלם [ט"ז או"ח סי' תקכז ס"ק יד]
ו/ח להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' כח
ו/ח להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רלב
ו/ח מחנה לויה (תקעט) דף כט ע"ג {מ"מ}
ו/ח מלאכת יו"ט עמ' עא {לא כתב לאדלוקי שרגא}, עב-עג
ו/ח מעין נצח ח"א סי' כח
ו/ח מצוות זמניות עמ' תקל
ו/ח מקור הברכה (מרגליות) עמ' מז
ו/ח משיב דבר ח"א סי' לז
ו/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קלט
ו/ח משנת חיים ויקרא עמ' תלד
ו/ח משנת חיים מנחות עמ' תצא
ו/ח נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קסד עמ' שיח
ו/ח ס' התדיר עמ' קצג
ו/ח פרי האדמה ח"א וח"ד
ו/ח צפנת פענח (השמטות דף קיא ע"א)
ו/ח קרית מלך
ו/ח שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קמג, קמו
ו/ח שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קיג ס"ק ד {על מצות עירוב}
ו/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 116, ח"ב מח' ג עמ' 248
ו/ח תורת יצחק ח"ב עמ' עא
ו/ט אבן הספיר (ספרקה) ביצה סי' י עמ' קצה {שעה"מ}
ו/ט אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 162 {שעה"מ}
ו/ט אוצרות יהושע עמ' ש {שעה"מ}
ו/ט אמרי נועם (רייזקין) דף מט ע"א {שעה"מ}
ו/ט ארץ בנימין עמ' שיא, שטז
ו/ט בית אהרן וישראל גל' מ עמ' פג
ו/ט בני שמואל כאן, ודף יח ע"ג
ו/ט ברור הלכה ביצה יז ע"א ציון י
ו/ט דברי ירמיהו
ו/ט דרך המלך (רפפורט)
ו/ט הלכה רבה ח"א עמ' 360
ו/ט הר המלך ח"ג עמ' סב, קמז
ו/ט הררי קדם שבת עמ' רמא-רמב
ו/ט חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' פו {שעה"מ}
ו/ט חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 84
ו/ט למודי ה' (תשפא) עמ' עח {שעה"מ}
ו/ט מועדים וזמנים ח"ז סי' קמב
ו/ט מילי דמרדכי
ו/ט מכתב לחזקיהו דף נ ע"ג
ו/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ט נועם חכ"ג עמ' עג {שעה"מ}
ו/ט נתן פריו ב"מ עמ' שמז, חולין עמ' לו
ו/ט נתן פריו ביצה עמ' מא
ו/ט ס' הנייר עמ' נו
ו/ט ס' התדיר עמ' רכג
ו/ט ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרכד {בינה לעתים}
ו/ט סדר משנה (בוסק')
ו/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רה
ו/ט שו"ע הרב או"ח סי' תקכז ס' כח
ו/ט שו"ת רשב"ש עמ' שפב
ו/ט שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רנז-רנח
ו/ט שער המלך
ו/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 249-250
ו/י אגרות משה ח"ח עמ' קטז
ו/י אדני היד החזקה
ו/י אור שבעת הימים (ריינס) הקדמה עמ' 15 (בספרות רומיות)
ו/י אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' י ד"ה וע"ש {שעה"מ}
ו/י בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' ת
ו/י בדבר מלך חי"ב עמ' א
ו/י בן יהודה סי' עט
ו/י בני שמואל
ו/י ברור הלכה ביצה יז ע"א ציון כ, לד ע"ב ציון ה
ו/י דברות משה ביצה עמ' תקלד {אוכל המותר למחר}
ו/י דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' יט ד"ה ולהנ"ל
ו/י דברי ירמיהו
ו/י דרך ישרה ח"ב עמ' פה
ו/י הרמב"ם כמחנך עמ' 210
ו/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' ד
ו/י חוקי חיים (גאגין) כאן, דף קלג ע"ד, קנא ע"א
ו/י חי' חפץ חיים
ו/י לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כא ע"ב
ו/י מילי דמרדכי
ו/י מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רכה
ו/י מעיני המים
ו/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/י נמוקי שזבנ"י דף ל
ו/י ס' התדיר עמ' רכג
ו/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקלג
ו/י סופר מהיר ח"ב עמ' קב
ו/י עץ החיים (קלוגר) עמ' ריב {לח"מ}
ו/י פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' שמח
ו/י פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 226
ו/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' מט {לח"מ}
ו/י ריח שדה דף נב ע"ג
ו/י שו"ת הריב"ש סי' רנד, עמ' כב, שכו-שכז
ו/י שו"ת הרשב"א ח"ה סי' ח
ו/י שו"ת מהרלב"ח סי' נג
ו/י שמחה לאיש (אלישר) דף קב ע"ד {לח"מ}
ו/י שער המלך ח"א עמ' סג {לח"מ}
ו/י תורת יצחק ח"ב עמ' נט
ו/י תשובה שלמה או"ח סי' יח דף כב ע"ג {לח"מ}
ו/י תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 80
ו/יא אבי עזרי ח"א
ו/יא אבן הספיר (ספרקה) ביצה סי' ה עמ' קפה {ר"ח הלוי}
ו/יא אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רנז {ר"ח הלוי}
ו/יא אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קצח
ו/יא אדני היד החזקה
ו/יא אורח מישור (פלם) ח"א עמ' מב
ו/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סז
ו/יא בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קמז
ו/יא בדבר מלך חי"ג עמ' י, רנ
ו/יא בית גמליאל ח"א עמ' קל
ו/יא ברור הלכה ביצה ו ע"א ציון ה, יז ע"א ציון ה, תוספות בירור סי' עג
ו/יא ברכת אריאל ח"א סי' טז ס"ק ב
ו/יא ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כג אות ב
ו/יא דברות משה ביצה עמ' תקכ
ו/יא דברי אהרן עמ' סט {מ"מ}
ו/יא דברי ירמיהו
ו/יא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קטז
ו/יא הררי קדם (תשס) עמ' סב
ו/יא ויוסף שאול דף נג ע"ב
ו/יא חי' ר' חיים הלוי דף י
ו/יא חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' 138
ו/יא חמדת אהרן עמ' קכג, קכז, קכט-קל
ו/יא ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רס
ו/יא כי בא מועד עמ' קצד
ו/יא כך דרכו של תלמוד עמ' 3
ו/יא כתבי משה זילברג עמ' 3
ו/יא לב שלם [ים יששכר לתוספתא יו"ט דף כח]
ו/יא מוריה גל' קפג עמ' ס {ר"ח הלוי}
ו/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תמט
ו/יא מצוות זמניות עמ' תנא
ו/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/יא משאת המלך (אדרי)
ו/יא משנת יעקב קדושה עמ' שפג
ו/יא משפטים לישראל עמ' עג
ו/יא ס' התדיר עמ' רכג
ו/יא עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצג ס"ק ג {הגהמ"י אות י}
ו/יא ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 179
ו/יא פי שנים דף נה ע"ב
ו/יא פניני ים סי' כד אות ד
ו/יא פרחי אהרן עמ' 127
ו/יא שו"ע הרב או"ח סי' תקכז ס' כא
ו/יא שחר אורך עמ' קסז, קעב
ו/יא שמן למאור (אנגלרד) סי' ט אות ח
ו/יא שער המלך ח"א עמ' קעד
ו/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 248
ו/יב אבי עזרי ח"א
ו/יב אדני היד החזקה
ו/יב בדבר מלך חי"ג עמ' כד
ו/יב בעקבי הצאן עמ' רסא
ו/יב ברור הלכה ביצה, תוספות בירור סי' עג
ו/יב הררי קדם (תשס) עמ' סב
ו/יב חיים שנים ישלם עמ' קו {מ"מ}
ו/יב ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רס
ו/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' תמט
ו/יב משנת יעקב קדושה עמ' שפג
ו/יב ס' התדיר עמ' רכו
ו/יב שמן למאור (אנגלרד) סי' ט אות ח
ו/יג אבי עזרי ח"א
ו/יג בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קמז
ו/יג בדבר מלך חי"ג עמ' י
ו/יג ברור הלכה ביצה ו ע"א ציון ה, תוספות בירור סי' עד
ו/יג גדולי ציון (תשנב) עמ' סה
ו/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 136
ו/יג הררי קדם (תשס) עמ' סב
ו/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תמט
ו/יג מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' תפילין פ"ד ה"י]
ו/יג ס' התדיר עמ' רכג
ו/יג שו"ע הרב או"ח סי' שצג ס"א
ו/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 233, מח' ג עמ' 248
ו/יד אבי עזרי ח"א
ו/יד אבן הספיר (ספרקה) ביצה סי' ה עמ' קפה
ו/יד אגרות הגרי"ד עמ' נג
ו/יד אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קצח {לח"מ}
ו/יד אור הישר [מעין החכמה דף סח ע"א]
ו/יד אורח מישור (פלם) ח"א עמ' מב
ו/יד אות לישועה דף קב ע"ב
ו/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יד באר בשדה עמ' קסד {אין יו"ט שני וכו' אלא מנהג בלבד}
ו/יד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סח
ו/יד בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קמז
ו/יד בדבר מלך חי"ג עמ' י
ו/יד בית אהרן וישראל גל' עד עמ' כב
ו/יד בית אפרים או"ח (תרמד) דף פט ע"ב
ו/יד בית גמליאל ח"א עמ' קל
ו/יד בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' נב
ו/יד בנין אב (שולמן) סי' יח
ו/יד ברכי יוסף או"ח סי' שצג ס"א
ו/יד ברכת אריאל ח"א סי' טז ס"ק א
ו/יד ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קנא
ו/יד ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפז
ו/יד ברקאי ח"ג עמ' 245
ו/יד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ז {מנהג בלבד}
ו/יד גדול כבוד הבריות עמ' 73, 76, 79, 80, 117, 135 {כולם - או"ש}
ו/יד גדולי ציון (תשנב) עמ' סה
ו/יד גדולי שמואל ביצה דף ו {לח"מ}
ו/יד גליונות אבני נזר
ו/יד גנזי מועדים עמ' קטז
ו/יד דברי אהרן עמ' סז-סט {כשקידשו ע"פ הראיה}
ו/יד דברי יואל - שו"ת עמ' תקנה
ו/יד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קמה
ו/יד העמק שאלה שאלתא קז אות ז
ו/יד הררי קדם (תשס) עמ' סב, סו
ו/יד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קלד
ו/יד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קצא
ו/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקצח
ו/יד ויוסף שאול דף נב ע"ג
ו/יד ונגש הכהן כלל ג פ"ח
ו/יד חזו"א על הרמב"ם
ו/יד חי' הגרי"ז דף ה ע"א
ו/יד חי' ר' חיים הלוי דף י
ו/יד חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' מט
ו/יד חמדת אהרן עמ' קיט-קכ, קכג-קכה, קכח
ו/יד חשבונות של מצוה עמ' תפב
ו/יד יד פשוטה מדע עמ' תעז, אהבה עמ' תתתנח
ו/יד יטב פנים ח"ב דף קצו
ו/יד ימי שלמה
ו/יד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רנח, רס
ו/יד ישועות יעקב מועד עמ' תתקט, תתקיד
ו/יד כבוד מלכים (מרגליות)
ו/יד כי בא מועד עמ' קצד-קצה
ו/יד כלי שרת סי' עד
ו/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קמב-קמג
ו/יד לב שלם [פרי חדש או"ח סי' תסה, ידי אליהו דף יג, שטמ"ק על ביצה בסוגיה, מר דרוד (דפוס פראג) קו"א סי' לז דף ח, ים יששכר לתוספתא יו"ט דף כח]
ו/יד מגדל צופים ח"ג סי' רס
ו/יד מגיד הרקיע ח"ג פ"ה ה"ה, הי"ב
ו/יד מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קנד, רכו
ו/יד מועדים וזמנים ח"ז סי' קכ, קלו
ו/יד מטעמים לאבי סי' ה אות ח, טז, סי' טז אות א
ו/יד מכתב לחזקיהו דף צג ע"א
ו/יד מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' קסו
ו/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' תמט-תנא
ו/יד מעין החכמה עמ' קעא {ראב"ד}
ו/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/יד משנת יעקב
ו/יד משנת שמחה
ו/יד נחלת ישראל עמ' תרעה
ו/יד נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' רל עמ' שפב
ו/יד ס' הנייר עמ' נו
ו/יד ס' הפרנס עמ' שעט
ו/יד ס' התדיר עמ' רכג
ו/יד סדר משנה (בוסק')
ו/יד עטרת חן ח"ב עמ' עד
ו/יד עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצג ס"ק ה
ו/יד פני משה (שלז')
ו/יד פניני ים סי' כד אות ד
ו/יד פרחי אהרן עמ' 127
ו/יד קובץ חי' תורה (סול') עמ' קמט
ו/יד קרית מלך
ו/יד קרן פני משה ח"ב
ו/יד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' מו
ו/יד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' נו, קיח
ו/יד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רלב-רלג
ו/יד שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' מח, נב
ו/יד שו"ע הרב או"ח סי' תקטו ס"ד
ו/יד שו"ת הרדב"ז סי' תרסט
ו/יד שו"ת הרדב"ז סי' תרסט
ו/יד שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קמא, רסג
ו/יד שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' צו עמ' רצז
ו/יד שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שלז
ו/יד שולי הגליון עמ' מט
ו/יד שחר אורך עמ' קסב, קסז-קסט, קעה
ו/יד שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' נא
ו/יד שמוש חכמים א עמ' סט
ו/יד שמן הטוב (תשפ) עמ' ריא
ו/יד שמן למאור (אנגלרד) סי' ט אות ח
ו/יד שמש מרפא עמ' יט
ו/יד שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 175
ו/יד שערי מאיר עמ' נט
ו/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 233, מח' ג עמ' 248
ו/יד תולדות אדם עמ' מו
ו/יד תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' שכג
ו/יד תחומין ח"י עמ' 359
ו/יד תשובות הראב"ד סי' ו הערה 7
ו/יד תשובות ראב"י אב"ד סי' קצח
ו/טו אבי עזרי ח"א
ו/טו אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רנז
ו/טו אגרות הגרי"ד עמ' נג
ו/טו אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קצח
ו/טו אדני היד החזקה
ו/טו אורח מישור (פלם) ח"א עמ' מב
ו/טו בדבר מלך חי"ג עמ' י
ו/טו בינה בספרים עמ' כ
ו/טו בית אהרן וישראל גל' עד עמ' כב
ו/טו בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' נב
ו/טו ברור הלכה ביצה ג ע"א ציון ג, טז ע"ב ציון ז
ו/טו ברכי יוסף או"ח סי' שצג ס"א
ו/טו ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כג אות ב
ו/טו ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפז, תנב
ו/טו גדולי שמואל ביצה דף ד
ו/טו גליונות אבני נזר
ו/טו דברות משה ביצה עמ' רסז {מעיו"ט בלבד}, תקכ {תנאי בזה"ז}
ו/טו דברי יואל - שו"ת עמ' תקנה
ו/טו דברי ירמיהו
ו/טו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצח
ו/טו המאיר לארץ [צל"ח ביצה ו]
ו/טו הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמט
ו/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 161
ו/טו הררי קדם (תשס) עמ' סב
ו/טו זכר יצחק (תשח) עמ' קעט
ו/טו חי' הגאון אדר"ת עמ' רלד-רלה {תנאי ביו"ט שני בזה"ז}
ו/טו חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' מט
ו/טו חיים שנים ישלם עמ' קז
ו/טו חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' קלז
ו/טו חמדת אהרן עמ' קיט, קכד
ו/טו כבוד מלכים (מרגליות) עמ' עח {בני בנימין}
ו/טו כי בא מועד עמ' קצד
ו/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קמב-קמג
ו/טו לב שלם [ראשון לציון ד' ע"ב]
ו/טו מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קנד, רכו
ו/טו מכתב לחזקיהו דף נ ע"ב
ו/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' תמט
ו/טו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שנ
ו/טו מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' בקיאין בקביעא דירחא
ו/טו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שנא-שנב
ו/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' תנז
ו/טו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מב אות ה
ו/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קמ
ו/טו נחלת ישראל עמ' תרעה
ו/טו ס' הנייר עמ' נו
ו/טו ס' התדיר עמ' רכו
ו/טו סדר משנה (בוסק')
ו/טו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רכט {לח"מ}, רלו
ו/טו קובץ חי' תורה (סול') עמ' קמט
ו/טו קיצור סמ"ג עמ' 175
ו/טו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' מו
ו/טו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' נו, קיח
ו/טו שאילת יעבץ ח"ב סי' קמט
ו/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רלב-רלג
ו/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' עג
ו/טו שבי בנימין דף לג ע"ג {ראב"ד}
ו/טו שו"ע הרב או"ח סי' שצג ס"א
ו/טו שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קסא
ו/טו שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קמא, רסג
ו/טו שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שלז
ו/טו שולי הגליון עמ' מט
ו/טו שחר אורך עמ' קסב
ו/טו שלמי שמחה ח"א עמ' רע
ו/טו שמן הטוב (תשפ) עמ' ריא
ו/טו שמן למאור (אנגלרד) סי' ט אות ח
ו/טו שער המלך ח"א עמ' קעד
ו/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 248
ו/טו תולדות אדם עמ' מו
ו/טו תשובות הראב"ד סי' ו הערה 7
ו/טו תשובות ראב"י אב"ד סי' קצח
ו/טז אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' ד אות א
ו/טז אגרא לישרים סי' כד
ו/טז אדני היד החזקה
ו/טז אהל שרה לאה עמ' צה
ו/טז אוצמפה"ת ב"מ נד ע"א הע' 12
ו/טז אוצר השבת ח"א עמ' ט, יב, לז, מ, מו, ס, צד, צט, קכה
ו/טז אוצרות הקידוש סי' כז אות ג
ו/טז אוצרות הרמב"ם
ו/טז אוצרות יהושע עמ' שצט
ו/טז אור השמש (פולייב) עמ' 341
ו/טז אור חדש (בלומ') דף קכ ע"ד {המבזה את המועדות}
ו/טז אור תורה (בלומ') דף כה ע"ד
ו/טז אז שמח עמ' פו
ו/טז אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תלו הערה ב
ו/טז באר לחי ראי עמ' רנ
ו/טז בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קמ
ו/טז בדבר מלך חי"ג עמ' מה
ו/טז בית אהרן (כהן) ח"ב, פתיחה סי' ו אות ז
ו/טז בית אהרן וישראל גל' יא עמ' סה, גל' מה עמ' קי-קיא
ו/טז בית אהרן וישראל גל' קכג עמ' קסב
ו/טז בן מלך - עניינים בש"ס עמ' קעח
ו/טז בן מלך - שבת עמ' סד, שפז
ו/טז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קמ {ראש השנה}
ו/טז ברור הלכה פסחים צט ע"ב ציון ה, קיח ע"א ציון ד, ביצה לד ע"ב ציון א
ו/טז ברורי הלכות (איזנברגר) או"ח עמ' רכו {כבוד ועונג}, רלד {כבוד ועונג בחוה"מ}
ו/טז ברכת יצחק (פאלער) עמ' קפא
ו/טז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסא
ו/טז בשבילי המועד סי' א אות א, יב, סי' ב אות כג, סי' ג אות ב, סי' ו אות ב, ד, סי' ח אות כט
ו/טז בשבילי השביתה החדש סי' לג אות א
ו/טז בשבילי השבת סי' כז אות ג
ו/טז גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קפג, קפט
ו/טז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' עד
ו/טז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רכו
ו/טז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רלח
ו/טז גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' יח, צג
ו/טז גנזי מועדים עמ' קסח
ו/טז דבר סיני על מועדי השנה עמ' לו
ו/טז דברי חן (נתנזון) דף לז ע"א
ו/טז דברי חפץ עמ' קא
ו/טז דברי ירמיהו
ו/טז דברי נפתלי ח"ג עמ' ח
ו/טז דברי פנחס ח"ב עמ' רמט-רנ
ו/טז דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' שב
ו/טז דליות דוד מו"ק עמ' קיג
ו/טז דרך ישרה ח"ב עמ' לח
ו/טז הגיוני הלכה עמ' 14
ו/טז הדרת אפרים ח"א עמ' כח
ו/טז הליכות חיים יו"ט פ"א הע' א, פ"ג הע' לג, פ"ד הע' ה
ו/טז הערות ר"י ליינר
ו/טז הר המלך ח"ה עמ' רלא-רלב
ו/טז הרמב"ם כמחנך עמ' 24
ו/טז הררי קדם (תשס) עמ' צח
ו/טז התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' קז
ו/טז ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' שעז
ו/טז זכרון הרב עמ' 160, 164
ו/טז זכרון סופרים {כשם שמצוה לכבד שבת ולענגה וכו'} [עיין שער המלך פ"ה מהל' מעשר, ובפתחי תשובה ליו"ד סימן של"א סק"י, וצ"ע דהא מפורש כאן ברמב"ם דגם ביו"ט מצווה בעונג, וכן מבואר בגמ' דיבמות דף צג דאפילו לענין הפרשת מעשרות משום עונג שבת ויו"ט שוין מפסוק למען תלמד וגו', ועיין תשו' חת"ס או"ח סימן קסח והבן (ועיין חת"ס חידושי ביצה בסופו דדבר זה תליא בפלוגתא ודו"ק)]
ו/טז זכרון סופרים {נקראו וכו', מגלל עוז} [לא היה צריך לכך דהא בהדיא דריש בתו"כ אמור מקרא קודש קדשהו וכו', והובא ברש"י בחומש שם (לקוטי סופר דף לח)} [ועיין חידושי חת"ס סוף ביצה]
ו/טז זכרון שמואל עמ' קנה
ו/טז חזון לימים ח"ב עמ' קכב
ו/טז חי' בן אריה ח"ב סי' כה ס"ק א
ו/טז חי' הגאון אדר"ת עמ' קצט {כאילו נטפל לע"ז - השמיט שאין לו חלק לעוה"ב}, רכג-רכו {מצוות עונג יו"ט}
ו/טז חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ג עמ' קה
ו/טז חי' יפה לב עמ' רמט
ו/טז חי' מהרי"ץ פסחים עמ' שעט {המבזה מועדות}
ו/טז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רסב {שעה"מ}
ו/טז חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קעו
ו/טז חיים זכו עמ' צב, קנד-קנו {השמיט חוה"מ}
ו/טז חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"א סי' ב אות ג
ו/טז חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קמד
ו/טז חמדת ימים עמ' קצח, רי
ו/טז חקרי זמנים ח"א עמ' כה, ח"ג עמ' שיג-שיד
ו/טז חשבונות של מצוה עמ' שלו, תכו, תסו
ו/טז טיול בפרדס ח"א עמ' יג
ו/טז טל חיים (טל) ח"ג עמ' צח
ו/טז יד ישראל ח"ב
ו/טז יד פשוטה מדע עמ' תסט, תתקכג
ו/טז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קנו
ו/טז יסודי הצדקה עמ' 361
ו/טז ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' צג
ו/טז כי בא מועד עמ' רמט
ו/טז כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' יט, ח"ב עמ' ז
ו/טז לב איש עמ' רמט
ו/טז לב בנים עמ' קצב-קצה
ו/טז לב שלם
ו/טז להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' מ
ו/טז לקוטי סופר ח"ב דף לח ע"ג
ו/טז לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ריא
ו/טז מאור ישראל
ו/טז מאור למלך פסחים עמ' קנו
ו/טז מאורות הדף היומי ח"ב עמ' מד
ו/טז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' ק
ו/טז מבוא למשנה תורה עמ' 200, 216
ו/טז מגל ח"י עמ' 55
ו/טז מועדים וזמנים ח"א סי' ל, ח"ז סי' קטז, קכג
ו/טז מוריה גל' קג עמ' עג, עה, גל' רג עמ' סא-סב {בשר}, גל' רז עמ' סו {בשר באשה}
ו/טז מחזיק ברכה סי' תעא אות ד {כשבת}
ו/טז מחנה יוסף ח"ג עמ' קא
ו/טז מחנה יוסף שבת עמ' רא
ו/טז מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' נה
ו/טז מחשבת חיים או"ח עמ' קלו, שנא
ו/טז מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קעח, רכה-רכח
ו/טז מטה אהרן שבועות עמ' כח
ו/טז מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קלו
ו/טז מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' מב {אכילת פת}
ו/טז מנחת אלימלך עמ' רטו
ו/טז מנחת ברוך סי' עז
ו/טז מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תקכב, תקכט
ו/טז מסורה ח"ד עמ' יח
ו/טז מעדני מלך (תשמח) עמ' קנז {חייב להיות שמח בימי החג}
ו/טז מעין חיים ח"ד עמ' קמא
ו/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ו ע"ג
ו/טז מצוות זמניות עמ' תנא
ו/טז מקדש יחזקאל
ו/טז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שנ
ו/טז מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/טז מרגליות הים סנהדרין צט ע"א אות כא {המבזה מועדות}
ו/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/טז משברי ים עדל"ת סי' טו ס"ק יג
ו/טז משוש הארץ עמ' קח
ו/טז משנה הלכות ח"ג סי' לא, רו
ו/טז משנת יהודה ח"א פ"ל ה"י, ח"ב פ"ה ה"א ופ"ל ה"ה
ו/טז משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' לו, הפלאה עמ' קטז, שיד-שטו
ו/טז משנת יעקב משפטים עמ' שו
ו/טז נהרות איתן ח"א עמ' קלד
ו/טז נועם ח"כ עמ' רלה
ו/טז נזר הראש עמ' מה
ו/טז נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות כג
ו/טז נר דוד ח"א עמ' ריג
ו/טז נר למאור (פרצקי) עמ' קיב
ו/טז נשאל דוד או"ח עמ' מ
ו/טז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרעז
ו/טז נתן פריו מכות עמ' רטו
ו/טז נתן פריו ערבי פסחים עמ' ד, קסב
ו/טז ס' התדיר עמ' רכז
ו/טז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עו
ו/טז עבודת משא (מאיר) ח"א כאן ועמ' קכה, קצא {שמחה ולא עונג}
ו/טז עלה יונה עמ' קפה
ו/טז עמודי שלמה ח"א עמ' רסו {הגהמ"י}
ו/טז עקדת משה ח"ב עמ' פג {שמחת יו"ט בלילה}
ו/טז ערך שי אהע"ז סי' סה
ו/טז פותח יד
ו/טז פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' קכה
ו/טז פניני רבנו הגרי"ז עמ' רמב
ו/טז פרדס מרדכי עמ' שיב {גרי"ז}
ו/טז פרחי אהרן עמ' 130
ו/טז פרפרת משה ח"ב עמ' קטו
ו/טז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 125
ו/טז קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תסו
ו/טז קול צופיך עמ' תקו, תקט, תקיא
ו/טז קרית מלך
ו/טז קרן פני משה ח"א עמ' קלז {הגהמ"י}
ו/טז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שלו, ח"ז עמ' קה, קכט, קמה {סעודת יו"ט - פת}
ו/טז רמב"ם המאיר הגהמ"י הל' ש"ע הע' 4
ו/טז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' יא, רל
ו/טז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עד {אינו חייב לכבד ולענג}
ו/טז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמה
ו/טז רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' סה {כמו שבת כך יו"ט}
ו/טז רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קצג
ו/טז רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' קסז
ו/טז רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לז
ו/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רכא
ו/טז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קג
ו/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' עד
ו/טז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' פב
ו/טז שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שנז
ו/טז שביתת שבת (לר' צדוק) פ"ד עמ' 76
ו/טז שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' כט
ו/טז שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' מב
ו/טז שו"ע הרב או"ח סי' רנא קו"א אות א בסופו, סי' תקכט סעיפים א-ב
ו/טז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צו
ו/טז שיח התורה עמ' של
ו/טז שיח יוסף ח"ב עמ' עט
ו/טז שירת הפסח אות יט
ו/טז של"ה ח"א מס' סוכה סי' נז
ו/טז של"ה ח"ב סוכה סי' נז
ו/טז שלום בחילך עמ' נז, ס
ו/טז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' קסח-קסט, תעט
ו/טז שלמי שמעון (תשמו) עמ' מ
ו/טז שם יוסף (אליקים)
ו/טז שמחת יוסף עמ' צח
ו/טז שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' קנה {מ"מ}
ו/טז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תקג-תקד
ו/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' סד
ו/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' עח
ו/טז שער המלך ח"א עמ' רסז, ח"ב עמ' קצד
ו/טז שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קיא ס"ק ו
ו/טז שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' שנז
ו/טז שרשים במועדות עמ' נו-נז, סג-סד
ו/טז תועפות ראם (באר) עמ' צא
ו/טז תורה לדעת ח"ג עמ' קנו
ו/טז תורת השבת והמועד עמ' 27, 34, 35
ו/טז תורת רפאל או"ח ח"ב דף קכז ע"ד
ו/טז תחומין חי"ד עמ' 389
ו/טז תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' רצח
ו/טז תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' קעד, שלג
ו/טז תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' רמח
ו/יז אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' ד אות א
ו/יז אבני חפץ ח"ג עמ' רכב, רכז
ו/יז אגרות הגרי"ד עמ' סה
ו/יז אדני נחושת עמ' רלח
ו/יז אדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 94 {יש בכלל אותה שמחה}
ו/יז אהל שרה לאה עמ' צד
ו/יז אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קיא
ו/יז אוצר השבת ח"א עמ' ס, צג, צה, קסג, קסז, קעד
ו/יז אוצרות הקידוש סי' כז אות ג
ו/יז אור השמש (פולייב) עמ' 342
ו/יז אור חדש (מהר"ל) פ"ח הע' 267, פ"ט הע' 125, 622
ו/יז אור יעקב פסחים דף 102, סנהדרין דף עא ע"א-ע"ב
ו/יז אור ליהודה (תשנט) עמ' רעח {הנלוים אליו}
ו/יז אור תורה (בלומ') דף לב ע"ג, פג ע"ד
ו/יז אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק ב
ו/יז אורח ישראל סי' כב הערה פג
ו/יז אות היא לעולם ח"ב דף קסב ע"ד
ו/יז אות לישראל (מובשוביץ) עמ' פב
ו/יז אז שמח עמ' פא, קלב, קסו {שמח וטוב לב}
ו/יז אישי יובל עמ' 19
ו/יז אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קמט
ו/יז אמרי יושר חגיגה ח ע"א
ו/יז אמרי פנחס (עובדיה) סי' רסא סעיף ב
ו/יז אמרי שפר (סגל) עמ' מב {שמחה בחול המועד}
ו/יז אמת ליעקב מקרא עמ' רפב
ו/יז אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קל {מדאו' בזה"ז}
ו/יז אעירה שחר (זעפרני) עמ' קמג
ו/יז באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 467 {אסורים בהספד ותענית}
ו/יז באר לחי ראי עמ' רנ-רנא
ו/יז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' שמב
ו/יז בארות נתן עמ' צב-צג
ו/יז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כח ע"ג
ו/יז בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קלז
ו/יז בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קמא
ו/יז בדבר מלך ח"ד עמ' מז, סה, ח"ה עמ' רלג, ח"ו עמ' רמב
ו/יז בדבר מלך ח"י עמ' ריז
ו/יז בדבר מלך חי"ג עמ' מד, נ, נג
ו/יז בדרך המלך עמ' קלט, קצח
ו/יז ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' כו
ו/יז ביצחק יקרא (תשע) סי' סו סעיף ב ד"ה ותוס'
ו/יז בית אהרן וישראל גל' סא עמ' סג, גל' ע עמ' לז
ו/יז בית אהרן וישראל גל' צו עמ' קלג
ו/יז בית מועד (זלזניק) עמ' קנט-קס
ו/יז בית מלך (חב"ד) עמ' 37
ו/יז בן אשר סי' יד הערה ו
ו/יז בנין אריאל יאיר עמ' 234 {שמחה מחוץ למקדש}
ו/יז בצל חמדה עמ' ג, רסט
ו/יז ברור הלכה חגיגה ז ע"ב ציון א
ו/יז ברור הלכה פסחים קט ע"א ציון ג, ביצה יט ע"ב ציון א, סוכה מח ע"א ציון ו, קדושין לד ע"ב ציון ב
ו/יז ברורי הלכות (איזנברגר) או"ח עמ' רעז {שמחה בר"ה}
ו/יז ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קמד
ו/יז ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שצט, תב
ו/יז בשבילי החודש סי' ז ס"ק ד
ו/יז בשבילי המועד סי' א אות א, ל, סי' ד אות כ
ו/יז בשבילי השבת סי' כז אות ג
ו/יז גבורת יצחק אבות עמ' קה
ו/יז גבורת יצחק ביכורים עמ' פב, קמט-קנא
ו/יז גבורת יצחק חגיגה עמ' קנח, קנט, קסב, קסד, קסח, ריח
ו/יז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' צ, רכב, רכו-רכז
ו/יז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' פא, קצז, רג, רלד, רלח, רצא, תלו, תמ
ו/יז גבורת יצחק ימים נוראים עמ' א-ב
ו/יז גבורת יצחק סוכות עמ' קח, קכו, קכט, קלט, קצב, קצו, ריט {שמחת יו"ט}
ו/יז גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קיד-קטו, רכו
ו/יז גבורת יצחק ר"ה עמ' כט, קמט
ו/יז גבורת יצחק שבועות עמ' ג, ה, רסב
ו/יז גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' יח, לא, פג
ו/יז גביע הכסף ח"א עמ' רצב {לשמוח עם אשתו}
ו/יז גור אריה (צרמון)
ו/יז גליונות אבני נזר [עי' ערכין יא ע"א]
ו/יז גליוני הגר"ש עמ' נט {ובני בניו}
ו/יז גן שושנים ח"א עמ' מד
ו/יז גן שושנים ח"ב עמ' סד-סה
ו/יז גנזי ברכה סי' ב אות ג, ו
ו/יז דבר סיני על מועדי השנה עמ' מא
ו/יז דברות משה כתובות עמ' סט, קידושין סי' מז ענף ד
ו/יז דברי חפץ עמ' ק-קב
ו/יז דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' סג
ו/יז דברי יציב או"ח עמ' תסט, תעג
ו/יז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' נח
ו/יז דברי תורה (שפירא) ח"ט סי' ס
ו/יז דגל ראובן ח"א סי' ז
ו/יז דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' עדר, רחצ, שב
ו/יז דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קיד
ו/יז דולה ומשקה פסח עמ' רה {קרבנות ושמחה}, תסו
ו/יז דרך אמונה ובטחון עמ' ריט
ו/יז דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1087
ו/יז דרך ישרה ח"ב עמ' לח
ו/יז הדרום לד עמ' 21
ו/יז הון יוסף דף לד {מ"מ}
ו/יז הליכות חיים יו"ט פ"ד אות ד, פי"ז הע' טו
ו/יז הלכות יום העצמאות עמ' לה
ו/יז הררי קדם (תשס) עמ' שלח
ו/יז ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' שעז
ו/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שלד, תקל
ו/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שנז
ו/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תשו
ו/יז ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקסג
ו/יז ושב הכהן (תשמח) עמ' שעה
ו/יז זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' קנא
ו/יז זכרון חיים (כהן) עמ' כה {הוא ובניו ואשתו}
ו/יז זמנים למלך
ו/יז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קמ
ו/יז חזון לימים ח"ב עמ' קנג, קסא
ו/יז חי' בן אריה ח"א סי' יב אות ז
ו/יז חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' א
ו/יז חי' עזיאל
ו/יז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תפ
ו/יז חיים זכו עמ' צב, קנד-קנה {השמיט חוה"מ}
ו/יז חיים שיש בהם (גרוס) מועדים עמ' קס
ו/יז חיתו ארץ עמ' 130
ו/יז חכמת גרשון עמ' קלד-קלה
ו/יז חכמת התורה ראה עמ' רכה
ו/יז חמודי ציון ח"ב קונ' שמחת הרגל אות ט-י
ו/יז חסדי דוד ח"ב עמ' תצ, תקעז
ו/יז חקרי זמנים ח"א עמ' כב, ל, רו, ח"ב עמ' ריח
ו/יז חשבונות של מצוה עמ' שעא
ו/יז טוב לב עמ' קיט
ו/יז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' נד
ו/יז טל חיים (טל) ח"ג עמ' מד
ו/יז יחוה דעת ח"ו עמ' קע
ו/יז יסודי הצדקה עמ' 240, 280, 361, 369
ו/יז ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שכח-שכט
ו/יז ישועות כהן לקוטים סי' מב ס"ק ו, סי' מה ס"ק ה, סי' מו ס"ק ה
ו/יז ישמח אב עמ' נ, נה
ו/יז ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 59
ו/יז כוכבי בוקר עמ' פג
ו/יז כי בא מועד עמ' קו
ו/יז כתר נהורא עמ' ט
ו/יז לב בנים עמ' קצב-קצה
ו/יז לב השבת סי' לח אות ט
ו/יז להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' סז ע"ב, ח"י עמ' קסב
ו/יז להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קצז
ו/יז להורות נתן מועדים ח"ג עמ' של, שנו
ו/יז להורות נתן מועדים ח"ד עמ' תטו, תסט
ו/יז להורות נתן על התורה ח"א עמ' צא
ו/יז לחם חקי עמ' רנ
ו/יז לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 216
ו/יז לקוטי שיחות חל"ג עמ' 63
ו/יז לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רי
ו/יז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' צח
ו/יז מבוא למשנה תורה עמ' 162, 200
ו/יז מבקשי תורה טז (תשנה) סי' קפז עמ' שפה
ו/יז מבשר טוב - חנוכה (תשנה) עמ' קלג
ו/יז מועדים וזמנים ח"א סי' ד עמ' י
ו/יז מועדים וזמנים ח"ב סי' קלב, ח"ג סי' רלג, ח"ז סי' קיא
ו/יז מוריה גל' קצז עמ' כב, גל' רג עמ' סא-סב {בשר}, גל' רלח עמ' פד {עיקר השמחה - בשלמים}
ו/יז מחנה יוסף שבת עמ' ר, רמה
ו/יז מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קעח, רכה-רכח
ו/יז מטה אהרן פסחים עמ' קא
ו/יז מטה אהרן ר"ה עמ' יג
ו/יז מטעמים לאבי סי' א אות ב
ו/יז מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' צד, קלו
ו/יז מימיני מיכאל עמ' עח
ו/יז מן הסערה עמ' 184
ו/יז מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף י ע"ב
ו/יז מנחת הלוי מו"ק עמ' ב
ו/יז מנחת חינוך ח"ג עמ' רנה
ו/יז מנחת מחבת עמ' ריג
ו/יז מסורה ח"ח עמ' ל
ו/יז מעדני ביאורים עמ' נח, ס
ו/יז מערכי לב (ציר') עמ' פו
ו/יז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שנא
ו/יז משאת המלך מועדים עמ' ז {שבעה ימי פסח}
ו/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' קמז עמ' 454
ו/יז משוש הארץ עמ' קו, קח
ו/יז משיב משפט עמ' עז
ו/יז משיב נבונים סי' כב
ו/יז משנה הלכות ח"ז סי' עח, צו
ו/יז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רפג, רפה
ו/יז משנת יהודה ח"א פ"ה ה"כ, ח"ב פכ"ט ה"כ
ו/יז משנת יעקב
ו/יז משנת יעקב קרבנות עמ' סב, סט
ו/יז משפט הקנין ח"א עמ' שפב
ו/יז מתנת חיים - מועדים עמ' קמד
ו/יז נהרות איתן ח"א עמ' קנ, קפ, קפב, קצ
ו/יז נועם חט"ו עמ' רס, חי"ט עמ' שכ [משנת יעבץ סי' ז]
ו/יז נחל איתן
ו/יז נחלת עזרא ח"ב עמ' 168-169, ח"ג עמ' 167
ו/יז נחלת צבי (פאליי) עמ' רעב, שנג
ו/יז נר דוד ח"א עמ' ריג
ו/יז נר יצחק (ארדיט) עמ' רכ
ו/יז נר למאור (פרצקי) עמ' קיב
ו/יז נשאל דוד או"ח עמ' יא {בניו ואשתו ובני בניו}
ו/יז נתן פריו ביצה עמ' מב
ו/יז נתן פריו סוכה עמ' קנו
ו/יז נתן פריו ערבי פסחים עמ' קג
ו/יז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקצט
ו/יז ס' הנייר עמ' נז
ו/יז ס' התדיר עמ' רכז
ו/יז ס' סת"ם עמ' שמח
ו/יז סדר משנה (בוסק')
ו/יז עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' קכה, קצא {שמחה ולא עונג}
ו/יז עטרת חן ח"ב עמ' סט
ו/יז עטרת יעקב עמ' כג
ו/יז עצרת - שמיני עצרת עמ' עא
ו/יז פחד יצחק (הוטנר) שבת מאמר ג, ה {השמחה הוא בדבר הראוי לו הקטנים בקליות ובאגוזים}
ו/יז פני משה (שלז')
ו/יז פנים מאירות (פרמישלאן, תשנ"ח) עמ' קט
ו/יז פרי מלכה סי' יט
ו/יז פרפרת משה ח"ב עמ' שעב
ו/יז פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 262
ו/יז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' ס, רס, ח"ג עמ' תרפד, תרצה
ו/יז קול יהודה (גרשוני) עמ' שנב
ו/יז קול צופיך עמ' עו, קסו
ו/יז קרן הצבי מצוה כח אות א
ו/יז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שז, ח"ג עמ' ריא, רלו, ח"ד עמ' רנא, ח"ז עמ' קעה
ו/יז רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' שפו, חמש מגילות עמ' שעא-שעב, תטז, תכו
ו/יז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצב
ו/יז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עד
ו/יז רנת יצחק שמואל עמ' יא, רכז {שמח וטוב לב}
ו/יז רנת יצחק תהלים עמ' סא, תעא
ו/יז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמה
ו/יז רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' סח {חייב להיות שמח}, עג
ו/יז רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קז-קח, קעד
ו/יז רנת יצחק תפלה עמ' פא-פב, שיז
ו/יז רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שצד-שצה
ו/יז רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לז
ו/יז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ריט, רסג, רסט, רפד, שבועות עמ' קלה
ו/יז שאגת אריה סי' סה
ו/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' יח, ח"ז סי' סח, ח"ח סי' קכב
ו/יז שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שנז
ו/יז שו"ע הרב או"ח סי' תקכט ס"ו
ו/יז שושנת יעקב (רפפורט) עמ' לה
ו/יז שי למלך עמ' נו
ו/יז שיח יוסף ח"ב עמ' ע-עא, פ
ו/יז שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קנה, קפא, קפג
ו/יז שירת הפסח אות יח-יט
ו/יז של"ה ח"א מס' סוכה סי' נז
ו/יז של"ה ח"ב סוכה סי' נז
ו/יז שלום בחילך עמ' מז, נז
ו/יז שלמי יוסף ר"ה עמ' סה, סז, תנב-תנג, תנה, תנז-תנח
ו/יז שלמי שמחה ח"א עמ' רע
ו/יז שם דרך ויקרא עמ' תיג, תטו
ו/יז שם דרך יומא עמ' קפג-קפד
ו/יז שמחת יוסף עמ' צח
ו/יז שמן ראש סוכות ח"א עמ' קלא
ו/יז שעורי הרב - אבלות עמ' פ
ו/יז שעורי יומא דף ג ע"א ד"ה אמנם בעצם
ו/יז שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות לו-לז, עד
ו/יז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קפח {מצות שמחה}
ו/יז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רג
ו/יז שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קיא ס"ק ב
ו/יז שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' שנז
ו/יז שרשים במועדות עמ' ק, קג
ו/יז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יט
ו/יז תועפות ראם (באר) עמ' צא
ו/יז תורה ותעודה עמ' 72
ו/יז תורה תמימה דברים פ' טז אות סו
ו/יז תורת המועדים (תשכד) עמ' 126, 115
ו/יז תורת המועדים (תשנו) עמ' 125, 137
ו/יז תורת השבת והמועד עמ' 25
ו/יז תורת מנחם חכ"ד עמ' 75 {חייב אדם להיות בהן שמח וכו' שנאמר ושמחת בחגך וכו', לשמוח כו' כ"א כראוי לו כיצד הקטנים נותן להם קליות כו' והאנשים אוכלין בשר ושותין יין}
ו/יז תורת מנחם חל"ח עמ' 112, חל"ט עמ' 347
ו/יז תורת רפאל או"ח ח"ב דף קכה ע"ג-ע"ד, קכו ע"א, קכז ע"א וע"ג, קכח ע"ג
ו/יז תחומין ח"ב עמ' 130, 149
ו/יז תלפיות ח עמ' 150
ו/יח אבני חפץ ח"ג עמ' רכב, רכז
ו/יח אבני ציון ח"א סי' ל אות יד {צ"פ}
ו/יח אגרא לישרים סי' כד
ו/יח אגרות הגרי"ד עמ' סה
ו/יח אדני היד החזקה
ו/יח אהל חייא עמ' תקג
ו/יח אוצר השבת ח"א עמ' כב
ו/יח אור הישר [תורת רפאל סי' צב-צג]
ו/יח אור יעקב סנהדרין דף ע ע"ג-ע"ד
ו/יח אור ליהודה (תשנט) עמ' רעח-רעט
ו/יח אור לישרים (שולמן) עמ' מא
ו/יח אור תורה (בלומ') דף לב ע"ג {שמחה רק בבשר ויין}
ו/יח אז שמח עמ' קל {בשר ויין}, תקיב {שמחת כריסו}
ו/יח אישי יובל עמ' 19
ו/יח אמונת החינוך (אבינר) עמ' 317
ו/יח אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קנט
ו/יח אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' מב {בשר ויין}
ו/יח אמרי יושר חגיגה ח ע"א
ו/יח אנצי"ת ע' בשר הע' 220
ו/יח אעירה שחר (זעפרני) עמ' קמג
ו/יח אפיקי מים (שפירא, תשסא) עמ' רא-רב
ו/יח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כח ע"ג
ו/יח בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קלז
ו/יח בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רנו
ו/יח בדבר מלך ח"ד עמ' סה, ח"ו עמ' רמה
ו/יח בדבר מלך ח"י עמ' ריז
ו/יח בדבר מלך חי"ח עמ' קנג, רעד {וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האמללים וכו'}
ו/יח בדרך המלך עמ' קלו, רמא, רמג
ו/יח ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' כו
ו/יח ביצחק יקרא (תשע) סי' סו סעיף א ד"ה ונראה
ו/יח בית אבי ח"ב סי' ק {האם "בגד" כולל תכשיט}
ו/יח בית אהרן וישראל גל' פח עמ' ט {בשר בזה"ז}
ו/יח בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קנו {בזה"ז מצוה בבשר ויין}
ו/יח בית אהרן וישראל גל' צו עמ' קלג
ו/יח בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' פט
ו/יח בית מועד (זלזניק) עמ' קנט-קס
ו/יח בית שערים או"ח סי' רנו
ו/יח בן מלך - עניינים בש"ס עמ' שז
ו/יח בני שמואל
ו/יח בנין דוד (טאוב) - דרשות עמ' לג, נב, ע
ו/יח בצל חמדה עמ' ג
ו/יח ברור הלכה פסחים קט ע"א ציון ג, ביצה יט ע"ב ציון א, קדושין לד ע"ב ציון ב
ו/יח ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קמד
ו/יח בשבילי המועד סי' ד אות כ
ו/יח בתורתו יהגה ח"ב עמ' רעז {אבל מי שנועל דלתות חצירו}
ו/יח גבורת יצחק אבות עמ' קו
ו/יח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רעט
ו/יח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רצא, תמ
ו/יח גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ח
ו/יח גבורת יצחק ר"ה עמ' כט
ו/יח גבורת יצחק שבועות עמ' רסא
ו/יח גן שושנים ח"ב עמ' סד-סה, סט
ו/יח דבר סיני על מועדי השנה עמ' מא
ו/יח דברי חפץ עמ' ק-קא
ו/יח דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' סג
ו/יח דברי יציב או"ח עמ' תנו
ו/יח דברי ירמיהו
ו/יח דברי משה (פריצקר) עמ' י {מצוה לאכול בשר ביו"ט}
ו/יח דברי שאול דברים עמ' רא
ו/יח דברי תורה (שפירא) ח"ט סי' ס
ו/יח דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קיד
ו/יח דולה ומשקה פורים עמ' כ, קלג, קעא, קפד, רנג
ו/יח דולה ומשקה פסח עמ' רד {גר ואלמנה}, תסו
ו/יח דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצח
ו/יח דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1087
ו/יח דרשות מהר"ם בנעט עמ' קכו
ו/יח דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קפג
ו/יח הדרום חל"ד עמ' 21
ו/יח הליכות חיים יו"ט פ"יז אות ד-ה, ח
ו/יח הרמב"ם והזוהר
ו/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 141
ו/יח הרר קדם עמ' שלח
ו/יח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' מה
ו/יח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' ריז, רמז
ו/יח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ל
ו/יח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקנז
ו/יח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קב
ו/יח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קז
ו/יח ויקח אברהם [אות לישועה קכ ע"ב]
ו/יח זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' מ {שמחה בבשר ויין}
ו/יח זכרון מלך (א"ש)
ו/יח זכרון סופרים {והאנשים אוכלין בכשר וכו'} [עיין בבית יוסף סימן תקכ"ט ובכפות תמרים סוכה ריש פ"ד, ועיין במחצית השקל סימן רמ"ט סק"ו בשם יש"ש פ"ב דביצה, ועיין מג"א סימן תרצ"ו סקט"ו ובסימן תקכ"ט (ובסימן רמ"ט בהגהות חת"ס, ועיין דרכי תשובה יו"ד סימן פ"ט אות י"ט)]
ו/יח זמן חרותנו עמ' 45
ו/יח זמנים למלך
ו/יח זר אהרן עמ' קו
ו/יח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קמב, ח"ב סי' לב
ו/יח חזון לימים ח"ב עמ' קנג
ו/יח חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' א
ו/יח חיתו ארץ עמ' 130
ו/יח חכמת גרשון עמ' קלב, קלד-קלה
ו/יח חמודי ציון ח"ב קונ' שמחת הרגל אות י
ו/יח חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד ביצה אות א
ו/יח חסדי דוד ח"ב עמ' תצ
ו/יח חקרי זמנים ח"א עמ' כב, ל
ו/יח טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' נד
ו/יח טל חיים (טל) ח"ג עמ' מד
ו/יח יחוה דעת ח"ו עמ' קע
ו/יח יסודי הצדקה עמ' 240, 280, 361, 369
ו/יח ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שכח-שכט
ו/יח ישא מדברותיך מגילה עמ' קיט {שמחה בבשר ויין}, שיב {גר ויתום}
ו/יח ישועות כהן לקוטים סי' מב ס"ק ה
ו/יח ישמח אב עמ' נ, נה
ו/יח ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 59, 171 {קונה בגדים לאשה}, 204
ו/יח כבוד מלכים (מרגליות)
ו/יח כרעיה דאבוה עמ' קפח
ו/יח כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' יט
ו/יח כתר המלך
ו/יח לב שלם [ב"ח או"ח סי' תקכט, יד אהרן או"ח תקכט]
ו/יח לבושי מרדכי או"ח עמ' קמו
ו/יח להוגה דעות פ"ה ה"י {בגדים ותכשיטים}
ו/יח להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' סח
ו/יח להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קמד, קנח
ו/יח להורות נתן מועדים ח"ד עמ' תטו
ו/יח לחם חקי עמ' רנ
ו/יח לקוטי שיחות חל"ג עמ' 63, 68
ו/יח לקוטי שיחות חל"ט עמ' 402 {ברוב עם}
ו/יח לקט אמרי קודש (בעלז) מועדים עמ' עח
ו/יח לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רי
ו/יח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' צח
ו/יח מבוא למשנה תורה עמ' 117, 137, 316, 358
ו/יח מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' רנג, חנוכה עמ' קלג
ו/יח מבשר טוב - הילולא דצדיקיא עמ' קצח, רכה
ו/יח מגידות (תשעג) סי' רה עמ' רפט
ו/יח מועדים וזמנים ח"א סי' כט, ח"ג סי' רנד, ח"ז סי' קטו
ו/יח מוריה גל' רג עמ' סב
ו/יח מחנה יוסף שבת עמ' ר
ו/יח מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קעח, רכה-רכח
ו/יח מטעמים לאבי סי' א אות ב
ו/יח מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' צד
ו/יח מילי דמרדכי
ו/יח מימיני מיכאל עמ' סח {אוכלים בשר}
ו/יח מן הסערה עמ' 169, 170, 192
ו/יח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 192 {בבשר - מאכלי חלב בשבועות}, 210
ו/יח מנחת חינוך ח"ג עמ' רנה
ו/יח מעדני ביאורים עמ' נח, ס
ו/יח מצוות זמניות עמ' תנא
ו/יח מקדשי השם ח"ב עמ' פח {בשר}
ו/יח מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נט אות ה-ו, סי' סה אות א {בשר ויין}
ו/יח משאת משה (חברוני) פסחים סי' קמז עמ' 454
ו/יח משבצות זהב אסתר עמ' רכג
ו/יח משוש הארץ עמ' ח, קנו
ו/יח משנת חיים דברים עמ' שלח
ו/יח משנת יהודה ח"א פ"ל ה"י
ו/יח משנת יעקב הפלאה עמ' שטו
ו/יח משנת יעקב משפטים עמ' שו
ו/יח משפט הקנין ח"א עמ' שפב
ו/יח מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שלה
ו/יח נהרות איתן ח"א עמ' קנ, קפ, קפב, קצ
ו/יח נועם אליעזר שמות עמ' רו
ו/יח נועם חי"ב עמ' קמט, חט"ו עמ' רסה, חי"ט עמ' שכ [משנת יעבץ סי' ז]
ו/יח נחלת צבי (פאליי) עמ' רעב
ו/יח נפש ברכה ח"ב עמ' רכ
ו/יח נפש הרב עמ' רפו
ו/יח נפש הרב עמ' רפו
ו/יח נקדש בצדקה סי' קעז
ו/יח נר דוד ח"א עמ' רטז
ו/יח נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרצא
ו/יח ס' הנייר עמ' נז
ו/יח ס' התדיר עמ' רכז
ו/יח ס' מצוה עמ' קלט
ו/יח סדר משנה (בוסק')
ו/יח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' נ (הערה 10, 16, 18)
ו/יח ספרי דבי רב ח"ג עמ' שלג
ו/יח עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 124 {נתינה לעניים - בכלל שמחת יו"ט}
ו/יח עוז לו בך מאמר יד אות יב עמ' רעב
ו/יח עטרת חן ח"ב עמ' סט
ו/יח עטרת יעקב עמ' נח
ו/יח ענפי ארז (זי') דף קצג ע"א {צ"פ}
ו/יח עצרת - שמיני עצרת עמ' עא
ו/יח פחד יצחק (הוטנר) שבת מאמר ה {השמחה הוא בדבר הראוי לו הקטנים בקליות ובאגוזים}
ו/יח פינות הבית דף צט ע"ג
ו/יח פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקל
ו/יח פרי מלכה סי' יט
ו/יח פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 261
ו/יח ציוני מהר"נ (השמטות)
ו/יח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תרפד, תרצה
ו/יח קימו וקבלו (ברעוודא תשמא) עמ' קיח
ו/יח קרית מלך
ו/יח קרן הצבי מצוה קכו אות ג
ו/יח קרן לדוד מועדים עמ' תפז
ו/יח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שז {לח"מ}, ח"ג עמ' ריא, ח"ה עמ' שכא, ח"ז עמ' קעה
ו/יח רנת יצחק יהושע עמ' שיב {לגר ליתום ולאלמנה}
ו/יח רנת יצחק משלי עמ' קמב, שמג, חמש מגילות עמ' לה, תלד
ו/יח רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קסז {שמחה בבשר ויין}, ח"ב עמ' שה
ו/יח רנת יצחק שמואל עמ' יג {בשר ויין}, רכז {לגר ליתום ולאלמנה}
ו/יח רנת יצחק תפלה עמ' פא
ו/יח רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שצה
ו/יח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ריט, רסג, רסט, רפד, שבועות עמ' קלה
ו/יח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רמב-רמג {לשמח עניים}, רמד {בשר ויין}, רנא-רנב {לשמח עניים}, תלט {בשר ויין}
ו/יח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קיב, קלו
ו/יח שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שעט
ו/יח שו"ע הרב או"ח סי' רמב קו"א אות ב, סי' תקכט סעיפים ז, יא
ו/יח שולי הגליון עמ' נ
ו/יח שיח יוסף ח"ב עמ' ע-עא, פ
ו/יח שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קפא
ו/יח שירת הפסח אות יט, לז
ו/יח של"ה ח"א מס' סוכה סי' נז
ו/יח של"ה ח"ב סוכה סי' נז
ו/יח של"ה ח"ג תצוה אות יט בהגהה {בשר ויין}
ו/יח שלום בחילך עמ' נז
ו/יח שלמי יוסף ר"ה עמ' סג-סה
ו/יח שם אליעזר דף פב ע"ד
ו/יח שם דרך יומא עמ' קפד
ו/יח שמות בארץ (תשנט) עמ' שכ
ו/יח שמחת יוסף עמ' צח, קו
ו/יח שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות עד
ו/יח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קצה {יתום ואלמנה}
ו/יח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רי {יתום ואלמנה}
ו/יח שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קיא ס"ק ב
ו/יח שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' שעט
ו/יח שפת אמת על התלמוד ח"א דף ה ע"א
ו/יח שרשים במועדות עמ' שיז, שכ-שכב
ו/יח תהלה לדוד (והרמן) פ"כ פסוק ו הערה ו
ו/יח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יט
ו/יח תועפות ראם (באר) עמ' צא
ו/יח תורה ותעודה עמ' 72
ו/יח תורה תמימה דברים פ' טז אות סג
ו/יח תורת המועדים (תשכד) עמ' 126
ו/יח תורת המועדים (תשנו) עמ' 137
ו/יח תורת מנחם חכ"ד עמ' 75 {לשמוח כו' כ"א כראוי לו כיצד הקטנים נותן להם קליות כו' והאנשים אוכלין בשר ושותין יין}
ו/יח תורת מנחם חל"ה עמ' 171 {חייב להאכיל}
ו/יח תורת מנחם חל"ט עמ' 347
ו/יח תורת מנחם חנ"ד עמ' 144
ו/יח תורת רפאל או"ח ח"ב דף קז ע"ד, קכז ע"א
ו/יח תחומין חי"ד עמ' 388
ו/יח תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' קיג
ו/יח תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שיט
ו/יט אגרות הגרי"ד עמ' סה
ו/יט אוצר השבת ח"א עמ' ד, מו, מח, ס, צד
ו/יט אוצרות הקידוש סי' כז אות ג
ו/יט אישי יובל עמ' 19
ו/יט אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קלב
ו/יט בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קלז
ו/יט בית אהרן וישראל גל' צו עמ' קלג
ו/יט בית יצחק (תשי"ג) עמ' 84
ו/יט בית מועד (זלזניק) עמ' קסא
ו/יט בית שערים או"ח סי' קמג
ו/יט בני שמואל {מדוע פסק חציו לה' וחציו לכם}
ו/יט בנין דוד (טאוב) - דרשות עמ' לג, נב, ע
ו/יט ברור הלכה ביצה טו ע"ב ציון ה {חציו לה' וחציו לכם, משכימין}, מגילה כג ע"א ציון א
ו/יט בשבילי השבת סי' כז אות ג
ו/יט גבורת יצחק חגיגה עמ' קסח
ו/יט גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רכז
ו/יט גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רלה, רלט
ו/יט גבורת יצחק שבועות עמ' ה
ו/יט גנזי מועדים עמ' קסו {אכילה ושתייה מ"ע}
ו/יט דברי אמת (תשעט) עמ' תח {אע"פ שהאכילה והשתיה במועד בכלל מצות עשה}
ו/יט דברי דוד (טהרני) ח"א או"ח סי' ט {מנחה גדולה}
ו/יט דולה ומשקה פסח עמ' תסו
ו/יט דליות דוד מו"ק עמ' קיג-קטו
ו/יט המאיר לארץ
ו/יט הר המלך ח"ה עמ' רלג-רלד {אכילה אחרי או לפני בהמ"ד}
ו/יט הרמב"ם כמחנך עמ' 133
ו/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשכ
ו/יט זכרון חיים (כהן) עמ' כה {חוזרים לבתיהם, והולכים לבתי מדרש}
ו/יט זמנים למלך
ו/יט חזון לימים ח"ב עמ' קנג
ו/יט חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' א
ו/יט חיתו ארץ עמ' 130
ו/יט חסדי דוד ח"ב עמ' תצ
ו/יט חקרי זמנים ח"א עמ' שכג {מ"ע לאכול ולשתות}
ו/יט יד פשוטה אהבה עמ' קפא {מנחה גדולה לכתחלה}
ו/יט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכז
ו/יט ישועות כהן לקוטים סי' מו ס"ק ד
ו/יט ישורון ח"כ עמ' תרלד {שמחה חיצונית}
ו/יט כבוד חכמים (הורוויץ) דף יט ע"א {חציו לה' וחציו לכם}
ו/יט לב בנים עמ' קפד
ו/יט לקוטי שיחות חל"ג עמ' 65
ו/יט מאור למלך פסחים עמ' קנו
ו/יט מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' ק
ו/יט מועדים וזמנים ח"א סי' כט {חציו לה' וחציו לכם}, ח"ד סי' שכד {מנחה גדולה לכתחלה}, ח"ז סי' קיב {חציו לה' וחציו לכם}, קכה {שונין}
ו/יט מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' צד
ו/יט מילי דמרדכי
ו/יט מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' קמא
ו/יט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 194 {קורין ושונין}
ו/יט מעט צרי {דרשה אחרי האכילה}
ו/יט משאת המלך מועדים עמ' יא {כל אחד כראוי}
ו/יט משאת מרדכי מגילה עמ' מא {קורין בעניינו של יום, לא כתב שדורשים בענין היום}
ו/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קמא {כך הוא הדת}
ו/יט נחלה לישראל (תשעא) עמ' צח
ו/יט נר דוד ח"ב עמ' פב, פז, צא
ו/יט נשאל דוד או"ח עמ' מ
ו/יט ס' הנייר עמ' נז
ו/יט ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קנח {מנחה גדולה לכתחלה}
ו/יט סדר משנה (בוסק')
ו/יט ספרי דבי רב ח"ג עמ' שכה {מותרת אכילת עראי בחציו לה'}
ו/יט עיטור סופרים על מס' סופרים פי"ח {מתפלל ואוכל וחוזר לבהמ"ד}
ו/יט עמודי שלמה ח"א עמ' רסו
ו/יט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 98
ו/יט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106
ו/יט פותח יד {השלמת חציו לה' בתפלת מנחה}
ו/יט פרשת המלך
ו/יט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' כב
ו/יט קול יהודה (גרשוני) עמ' שנב
ו/יט קרן פני משה ח"א עמ' קלה {כך הדת, קורין בתורה בענין היום}
ו/יט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' ריא
ו/יט רנת יצחק תהלים עמ' סא
ו/יט רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שצה
ו/יט שאגת אריה סי' סה {אכילה ושתייה מ"ע}
ו/יט שו"ע הרב או"ח סי' תקכט ס"י
ו/יט שיח יוסף ח"ב עמ' ע-עא, פ
ו/יט שירת הפסח אות יט
ו/יט שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' קסח-קסט, תעט
ו/יט שמחתי באומרים לי עמ' לט {או"ש}, מו
ו/יט שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קמד
ו/יט שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קסג
ו/יט שערי זבולון או"ח ח"ג סי' קיב ס"ק א
ו/יט תורת אברהם עמ' 332 {מ"מ - הלכה כר"י}
ו/יט תחומין ח"ב עמ' 150 {לא יאכל כל היום}
ו/יט תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שלד
ו/כ אגרת הטיול (תשעה) עמ' ח
ו/כ אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 233
ו/כ אוריתא יג עמ' עו
ו/כ אז שמח עמ' קל {הוללות וסכלות}
ו/כ אל גיל כעמים עמ' מד
ו/כ אמונת החינוך (אבינר) עמ' 316
ו/כ אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תפג הערה לג
ו/כ אסיפת שמועות תשרי עמ' קצו, רטו
ו/כ אפיקי מים (שפירא, תשסא) עמ' רב
ו/כ ארחות צדיקים השלם שער שמחה עמ' נט
ו/כ באר מגד ירחים עמ' סח
ו/כ באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' בחוקותי סי' ג אות ב
ו/כ בית אהרן וישראל גל' צו עמ' קלג
ו/כ בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' לב
ו/כ בנין דוד (טאוב) - דרשות עמ' לג, נב, ע
ו/כ בעקבי הצאן עמ' צה
ו/כ בצל חמדה עמ' רסט
ו/כ גבורת יצחק סוכות עמ' קעה {שמחה עם עבודת ה'}
ו/כ גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' רכו-רכז
ו/כ גנזי ברכה סי' ב אות ד
ו/כ דברות אליהו ח"ג עמ' לב-לג {אין להשתכר}
ו/כ דברי שירה פורים עמ' כו
ו/כ דרך אמונה ובטחון עמ' רכ
ו/כ דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רכד
ו/כ האיר ממזרח אבות עמ' רנה {כשאדם אוכל ושותה ברגל וכו'}
ו/כ הלכות והליכות עמ' קכו
ו/כ הלכות יום העצמאות עמ' לה
ו/כ הרמב"ם כמחנך עמ' 136, 170
ו/כ ויגד יעקב (תשסח) עמ' שד {עיקר השמחה - שיש בה עבודת ה'}
ו/כ זמנים למלך
ו/כ זמנים לששון עמ' ע
ו/כ חיים ומלך
ו/כ חכמת גרשון עמ' קי
ו/כ טיול בפרדס ח"ב עמ' סז
ו/כ ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רא
ו/כ יסודי הצדקה עמ' 494
ו/כ ישראל והזמנים (רוסוף) כסלו-אדר עמ' 378
ו/כ להורות נתן מועדים ח"ד עמ' תסט
ו/כ לקוטי שיחות חי"א עמ' 336
ו/כ לקחת מוסר ח"ב עמ' רנז
ו/כ לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קכט, רי-ריא
ו/כ מבוא למשנה תורה עמ' 257
ו/כ מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קלז
ו/כ מועדים וזמנים ח"א סי' כט, ח"ב סי' קצ-קצא, ח"ז סי' קלז
ו/כ מועדים וזמנים ח"ב סי' קצא עמ' קפה
ו/כ מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' רפב
ו/כ מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' צד
ו/כ מסורה ח"ה עמ' נ
ו/כ מעדני ביאורים עמ' צא
ו/כ מקוה ישראל (נג'ארה) עמ' 285
ו/כ משאת המלך (אדרי)
ו/כ משנת יעקב שופר פ"ח הט"ו
ו/כ מתנת חיים - מועדים עמ' קלו, קמח
ו/כ נהרות איתן ח"א עמ' רפב-רפה
ו/כ נועם חט"ו עמ' רמז
ו/כ נחלה לישראל (תשעא) עמ' עד
ו/כ נר דוד ח"ב עמ' פט
ו/כ עוז לו בך מאמר יד אות יג עמ' רעג
ו/כ על התשועות עמ' 99-100
ו/כ פניני רבנו הגרי"ז עמ' נז
ו/כ פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רעב
ו/כ פרפרת אליעזר כי תבוא פרק כח פסוק מז
ו/כ צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פ ע"א
ו/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קצה
ו/כ קיצור סמ"ג עמ' 175
ו/כ קרית מלך
ו/כ רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קעד-קעה
ו/כ רנת יצחק חמש מגילות עמ' לה, תטז, תכו
ו/כ רנת יצחק שמואל עמ' רלז {שכרות היא הוללות}
ו/כ רנת יצחק תהלים עמ' תעב
ו/כ רנת יצחק תפלה עמ' שיז
ו/כ רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שצה
ו/כ שבט אפרים פ' תולדות דף כה ע"ד
ו/כ שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קג
ו/כ שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' כז
ו/כ שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' לט
ו/כ שו"ע הרב או"ח סי' תקכז סעיפים ד-ה, טו, קו"א אות ב
ו/כ שו"ע הרב או"ח סי' תקכט ס' יב
ו/כ שם דרך - כתר תורה עמ' מד {הגהמ"י}
ו/כ שמחת יוסף עמ' קיג
ו/כ שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' קג
ו/כ תהלה לדוד (והרמן) פ"פ פסוק יט הערה כא, פקכ"ו פסוק א הערה ז
ו/כ תורת רפאל או"ח ח"ב דף קכז ע"ב
ו/כא אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קנא
ו/כא אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק צח
ו/כא אמונת עתיך גל' 105 עמ' 116
ו/כא אמונת עתיך גל' 118 עמ' 71-72
ו/כא אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' עד
ו/כא אמרי נועם (דזיקוב) פ' צו אות א
ו/כא אנצי"ת ע' בית דין הע' 431
ו/כא באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 113 {להעמיד שוטרים}
ו/כא באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק טז פסוק יח
ו/כא בכורי הארץ עמ' 355 {קושיה מהמחולות בט"ו באב}
ו/כא בני בנים ח"א עמ' קטז, קנו
ו/כא בנין אריאל ח"א עמ' רכ
ו/כא בשמן רענן ח"א עמ' קעז
ו/כא גביע הכסף ח"א עמ' רצח {זהירות מעבירה}
ו/כא גור אריה דברים פ' כג הע' 56
ו/כא דברות אליהו ח"ג עמ' קנג
ו/כא דברות משה ב"ק ח"א סי' יח ענף ב, סי' כ ענף ה
ו/כא דברות משה זרעים עמ' שיג {כדי שלא יתקבצו לאכול ולשתות שם אנשים ונשים ויבואו לידי עבירה}
ו/כא דברי יואל - שו"ת עמ' נד, נז
ו/כא דברי שאול שמות עמ' פה
ו/כא דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צג אות ב
ו/כא דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' רנה {שוטרים}
ו/כא דרשות מהרי"ץ מועדים עמ' קנד
ו/כא דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רכד
ו/כא האיר ממזרח חמש מגילות עמ' קמב {חייבים ב"ד להעמיד שוטרים ברגלים}
ו/כא האיר ממזרח רות עמ' קסג {חייבים ב"ד וכו' להעמיד שוטרים בכל מדינה ומדינה וכו'}
ו/כא הלכות מדינה ח"א עמ' פד
ו/כא העמק דבר דברים פט"ז פסוק יח
ו/כא הרמב"ם - שמרנות עמ' 253 {שוטרים}
ו/כא הרמב"ם כמחנך עמ' 133
ו/כא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שו
ו/כא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקו
ו/כא זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תרצז {ב"ד מעמידים שוטרים - הפרדה בסעודת מילה}
ו/כא זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' רלז
ו/כא זכרון חיים (כהן) עמ' כה
ו/כא זר זהב (מייזליש) שמות סי' רנט
ו/כא טהרת יו"ט חט"ו עמ' שמ
ו/כא יוסף את אחיו עמ' קיב-קיג
ו/כא יחוה דעת ח"ד עמ' רלט
ו/כא ישמח חיים מע' כ אות מא
ו/כא לבושה של תורה סי' ד אות ג[ד]
ו/כא לבושי מרדכי או"ח עמ' תעה
ו/כא להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קנח
ו/כא מאמר יחזקאל ח"א עמ' קלג
ו/כא מחזה עיניים עמ' קנח-גח
ו/כא מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' רנה
ו/כא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רנג ע"ג
ו/כא משך חכמה ויקרא פי"ט פס' ל
ו/כא משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יג בסופו
ו/כא נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' כא אות יז
ו/כא נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נג אות סח
ו/כא נישואין שלא כדת עמ' 35
ו/כא ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רח
ו/כא ספרי המגיד מקאזניץ (תשסז) עמ' קמה
ו/כא ספרי המגיד מקאזניץ עמ' קמה
ו/כא עט לעשות סי' פא
ו/כא עללת הבציר דף מ ע"ב
ו/כא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 105-106
ו/כא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 113
ו/כא פחד יצחק (הוטנר) פורים מאמר ל
ו/כא פני אברהם (שפירא) עמ' רמו {שוטרים}
ו/כא פרדס מרדכי עמ' תנח
ו/כא קומץ המנחה (צונץ) דרוש מו אות א, דרוש סה אות ד, דרוש קסג אות ב
ו/כא קרית מלך
ו/כא רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"א ה"ז הע' 1
ו/כא שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קעז, רנ, רנט, תלד
ו/כא שו"ע הרב או"ח סי' תקכט ס' יג
ו/כא שיח ערב סנהדרין עמ' קנה
ו/כא שיחות לספר דברים עמ' קכד {העמדת שוטרים}
ו/כא שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 89
ו/כא שערי זבולון יו"ד סי' ח ס"ק יג
ו/כא תורת החוף ימים סי' כא אות א
ו/כא תורת מנחם חי"ג עמ' 299, חכ"ד עמ' 131,82, חכ"ה עמ' 106 {חייבים ב"ר להעמיד שוטרים ברגלים כו' ולא ימשכו ביין וכו'}
ו/כא תורת מנחם חמ"ה עמ' 125
ו/כא תורת מנחם חס"ג עמ' 262 {שלוחי בי"ד להבטיח שהשמחה תהי' במדידה והגבלה}
ו/כא תחומין ח"א עמ' 377, 389, חי"ב עמ' 147, חי"ט עמ' 353
ו/כב אוצר השבת ח"א עמ' ק
ו/כב אור יעקב סנהדרין דף עא ע"א
ו/כב אורח ישראל סי' יד אות ט
ו/כב ברור הלכה מו"ק כז ע"ב ציון ב
ו/כב בשבילי המועד סי' א אות ה, סי' ד אות א
ו/כב גביע הכסף ח"א עמ' רצז {חיוב אכילת בשר}
ו/כב דברי חפץ עמ' קב
ו/כב הרמב"ם כמחנך עמ' 20
ו/כב חי' ר' יהודה זרחיה עמ' סא
ו/כב כגן עדנים עמ' טז
ו/כב כפי אהרן (זס') תנינא עמ' לז-לח
ו/כב לב שלמה (הלוי) דף קמה ע"ד
ו/כב לב שלמה (הלוי) דף קמה ע"ד
ו/כב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' צח
ו/כב מבוא למשנה תורה עמ' 212
ו/כב מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 72
ו/כב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 392-393 {הספד}
ו/כב מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/כב משך חכמה דברים פכ"ו פס' טו
ו/כב משנת יעקב
ו/כב נחלת עזרא ח"ב עמ' 169
ו/כב עשרה מאמרות (תשס) עמ' תח {ראב"ד}
ו/כב קרית מלך
ו/כב שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' צד
ו/כב שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קכח
ו/כב שירת הפסח אות יט {לחכם בפניו}
ו/כג אברהם את ידו ח"ב דף סב ע"ד {לח"מ}
ו/כג אור זרוע השלם מועדים עמ' תרנ
ו/כג ארחות חיים ח"ב סי' ע אות כג עמ' 594 {לא קורעים ביו"ט שני}
ו/כג ברור הלכה מו"ק כ ע"א אחרי ציון א פסקה ב {רמ"ך}, כד ע"ב ציון י, ל
ו/כג הרמב"ם כמחנך עמ' 20
ו/כג זמנים למלך
ו/כג מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' רכו
ו/כג מחנה לויה (תשעד) עמ' קעח {מ"מ}, קעט {לח"מ}
ו/כג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 393
ו/כג מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/כג מעיני המים
ו/כג מצוות זמניות עמ' תנד
ו/כג מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/כג משנת יעקב
ו/כג ס' העתים עמ' 199
ו/כג פרי האדמה ח"א
ו/כג צידה לדרך מאמר ה עמ' קנא
ו/כג שו"ע הרב או"ח סי' תקכו ס' כא
ו/כג שם יוסף (אליקים)
ו/כג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יח
ו/כד אדמת יהודה
ו/כד אמת ליעקב מועד עמ' תיא {לא יעורר אדם}
ו/כד בית מועד (גטיניו)
ו/כד בני שמואל
ו/כד ברור הלכה מו"ק ח ע"א ציון ד, כח ע"ב ציון א
ו/כד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' סו
ו/כד דליות דוד מו"ק עמ' קטו-קיז
ו/כד הליכות חיים יו"ט פ"יז אות ד
ו/כד חיים שנים ישלם עמ' קז {מ"מ}
ו/כד ישועת משה עמ' שנ
ו/כד מבוא למשנה תורה עמ' 113
ו/כד מזכרת עמ' 543
ו/כד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רעח
ו/כד משנת יעקב
ו/כד נועם חט"ו עמ' רנז {ל' יום לפני הרגל}
ו/כד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק נא פסוק ב
ו/כד פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' קסד
ו/כד שיח יוסף ח"ב עמ' עט
ו/כד שער המלך ח"א עמ' קעז


ז/140 הלכות יום טוב פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ אהל חיים ח"ד
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' ד אות א
ז/א אבני נזר או"ח סי' לו
ז/א אבני שהם (רובינשטיין) דף טו ע"ד {טעם איסור מלאכה}
ז/א אגרות משה או"ח ח"א סי' קסג
ז/א אדני היד החזקה
ז/א אוצר השבת ח"א עמ' מו, ק
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אור הישר [אור הישר חגיגה יח ע"א, תורת רפאל הל' חוה"מ סי' צד]
ז/א אור חדש (בלומ') דף צ ע"א-ע"ב
ז/א אור ליהודה (תשנט) עמ' שסט {מד"ס}
ז/א אורח ישראל סי' כ אות כ, סי' כא הערה ב
ז/א אוריין תליתאי (אפשטיין) דף כד ע"ג
ז/א אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' כט
ז/א אמת ליעקב מועד עמ' תיט {מדרבנן}
ז/א אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' כב, קע
ז/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קיט
ז/א ארצות החיים סי' לא ארץ יהודה אות א עמ' תמ {מדרבנן}
ז/א אתה יצרת - מלאכות שבת - מועדי ה' סי' ח
ז/א בדבר מלך חט"ו עמ' רפו, רפז {חולו של מועד אע"פ שלא נאמר בו שבתון וכו' אסור בעשיית מלאכה כדי שלא יהיה כשאר ימי החול וכו'}
ז/א בדרך המלך עמ' רי
ז/א ביצחק יקרא (תשע) סי' לב סעיף ב ד"ה והנה*, וסי' קכד סעיף א ד"ה ולפ"ז {מ"מ}
ז/א בית אהרן (כהן) ח"ב, פתיחה סי' ד אות ד, הוספות והשמטות דף כב ע"ב
ז/א בכורי אברהם דף יב ע"א וע"ג {מדרבנן}
ז/א בני שמואל
ז/א בנין אריאל ח"א עמ' רעט
ז/א ברור הלכה חגיגה יח ע"א ציון א
ז/א ברור הלכה מו"ק ב ע"א לפני ציון א, יד ע"א לפני ציון ה {דרבנן}
ז/א ברכי יוסף או"ח סי' תקל ס"א {מ"מ}
ז/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' עט {אסרוהו כי נאמר בו מקרא קדש}
ז/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רמה
ז/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קלה {כדי שלא יהא כחול}
ז/א בשבילי החודש סי' ח ס"ק א
ז/א בשבילי המועד סי' א אות א, ג, ה, ז, יב, סי' ב אות נד, סי' ז אות א, סי' ח אות כ
ז/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קעט-קפ, קפג, קפט-קצ
ז/א גבורת יצחק חגיגה עמ' ריז, רכא
ז/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רעז
ז/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רפט, שלד
ז/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קצא
ז/א גוילין נצולין עמ' רנג
ז/א גור אריה שמות פ' כג הע' 28
ז/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' ו {הגהמ"י}
ז/א דברות אליהו ח"ב עמ' קטז, קיח {אסור מדרבנן}
ז/א דברות משה כתובות עמ' ל
ז/א דברי אמת (תרכא) דף קח ע"ב {מד"ס}
ז/א דברי ירמיהו
ז/א דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 13
ז/א דברי פנחס ח"ב עמ' רמט-רנ
ז/א דברי שמואל (ראטה) עמ' קפא
ז/א דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' רחצ, שג
ז/א הדר דוד עמ' נא, נג
ז/א המנהיג סי' קטו, עמ' תקכא
ז/א הר המלך ח"ה עמ' רלא-רלב, ח"ו עמ' טו, עב
ז/א הרמב"ם כמחנך עמ' 159
ז/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' סא
ז/א ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' שעז
ז/א זה השער שער ג סי' קמו {מד"ס}
ז/א חיים זכו עמ' קנה
ז/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' קפז
ז/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שעד
ז/א יד לגילת עמ' 202
ז/א יחוה דעת ח"ה עמ' קעג
ז/א יחי ראובן (נאוי) עמ' קה
ז/א כפתור ופרח (תשו) דף קנח ע"ג {מ"מ}
ז/א כרם שלמה (אהרמן) יבמות צג ע"ב
ז/א כתר המלך
ז/א לב שלם [פרי חדש סי' תנה, רא"ם עה"ת פ' אמור, קרבן אהרן דף רנז, יד אהרן או"ח סי' תקל, עי' הל' שבי"ע פ"ב והל' חמץ פ"א]
ז/א לב שלמה (חלמא) עמ' קלג
ז/א לחם חקי עמ' רמח {מד"ס}
ז/א לקוטי שיחות חל"ב עמ' 64 {מקרא קודש}
ז/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 179
ז/א לקח טוב (תשפא) הסכמת עטרת ישועה אות יט {העושה מלאכה בחול המועד איסורו מדברי סופרים הגמרא נקטה איסור שכירות מרחץ לעכו"ם בחול המועד משום שזה מדרבנן}
ז/א מאור ישראל
ז/א מאור למלך פסחים עמ' קנו
ז/א מאורות הדף היומי ח"ב עמ' קעה
ז/א מבוא למשנה תורה עמ' 216
ז/א מגידות (תשמ) עמ' רנ
ז/א מגידות (תשעג) סי' קיא עמ' רנ
ז/א מהלכי משפט ח"א מהלך כב אות א
ז/א מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קפח {הגהמ"י}
ז/א מועדים וזמנים ח"ד סי' רצו-רצז
ז/א מוריה גל' קפט עמ' טו-טז
ז/א מחשבת חיים או"ח עמ' שנב
ז/א מי באר (אופנהיימר) דף מג ע"ג {מ"מ}
ז/א מכתב לחזקיהו דף מב ע"ג
ז/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 87 {נקרא מקרא קודש}, 196 {מקרא קודש}
ז/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף כב ע"ד
ז/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תצה
ז/א מסורה ח"ח עמ' כז
ז/א מעדני ביאורים עמ' סב
ז/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/א מערכי לב (ציר') עמ' פו {זמן חגיגה}
ז/א מראה הפנים מו"ק דף א, חגיגה דף יב
ז/א מרכבת המשנה מהדו"ק [עי' ירושלמי פסחים רפ"ד]
ז/א משברי ים אחע"א עמ' קעא {דרבנן}
ז/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קמו
ז/א משנת חיים ויקרא עמ' רמג
ז/א משנת יעקב כאן
ז/א משנת יעקב קרבנות עמ' סד
ז/א משנת משה חגיגה עמ' סח, מגילה עמ' קסט
ז/א משרת משה (נבר)
ז/א נוכח השלחן (הכהן) עמ' רכז
ז/א נחל איתן
ז/א ניר לדוד
ז/א נתן פריו מכות עמ' רטו
ז/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רלד-רלה
ז/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתכח {הגהמ"י}
ז/א ס' הפרדס לרש"י עמ' קי
ז/א ס' הפרנס עמ' שצז {הגהמ"י}
ז/א סדר משנה (בוסק') [עי' סדר משנה שביתת עשור פ"א ה"א]
ז/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' שכג
ז/א עיונים (פאור) עמ' 31
ז/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קו
ז/א עמודי שלמה ח"א עמ' רעד {הגהמ"י אות ב}
ז/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ח ע"ד {מד"ס}
ז/א פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' קכו {מקרא קודש}
ז/א פרי שמואל מכות עמ' קמה
ז/א פרפרת משה ח"ב עמ' קיד
ז/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 232
ז/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קצה
ז/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' לח
ז/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרמה
ז/א קרבן ציון עמ' קעד
ז/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קה
ז/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עד {"מקרא קדש"}
ז/א רנת יצחק שמואל עמ' קצד {כדי שלא יהיה כחול}
ז/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רנ
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שעה, שעו
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רעז
ז/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' סח
ז/א שדה אלחנן ח"ב עמ' ק
ז/א שו"ת הרדב"ז סי' אלף פב, אלף תסא
ז/א שו"ת הריב"ש עמ' קכג
ז/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' ב-ג
ז/א שושנת יעקב (רפפורט) עמ' לו
ז/א שלמי יוסף ר"ה עמ' קסז
ז/א שם טוב
ז/א שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תסו {מלאכה מדרבנן}
ז/א שערי מאיר עמ' קלח
ז/א תהלה לדוד (והרמן) פ"סג פסוק יא הערה כו
ז/א תורת רפאל או"ח ח"ב דף קל ע"א, ח"ג עמ' ב {מ"מ}
ז/א תרומת הדשן שו"ת סי' קנג {הגהמ"י אות א}
ז/ב אוצר יסודי שביעית עמ' רעב
ז/ב אנצי"ת ע' דבר האבד הע' 3, 13, 14, 17, 19
ז/ב באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף ל ע"א
ז/ב בית שמש
ז/ב ברור הלכה מו"ק ב ע"א ציון א, ד ע"א ציון ב, יב ע"ב ציון א
ז/ב הר המלך ח"ג עמ' כא, ח"ו עמ' עב-עג
ז/ב הרמב"ם והלכותיו
ז/ב חזו"א או"ח סי' קלד ס"ק יא, סי' קלה לדף ב
ז/ב חזו"א על הרמב"ם
ז/ב חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"א סי' מב אות ו
ז/ב יד המלך (פלומבו)
ז/ב מבוא למשנה תורה עמ' 127
ז/ב מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' רכד
ז/ב מנחת הלוי מו"ק עמ' כב {בית השלחין}
ז/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ב משאת המלך (אדרי)
ז/ב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קעא
ז/ב משנת יעקב
ז/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ריט, רלג {יפסדו האילנות}
ז/ב ענפי ארז (זי') דף קטז ע"ד
ז/ב צורך המועד עמ' נו
ז/ב שם טוב
ז/ג אדני היד החזקה
ז/ג אור הישר [אור הישר ירושלמי מו"ק פ"ב ה"א]
ז/ג אנצי"ת ע' דבר האבד הע' 87, 186, 187, 189-191, 235, 240, 242, 247, 291
ז/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ג באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף ל ע"א
ז/ג בית שמש
ז/ג בני שמואל
ז/ג ברור הלכה מו"ק יא ע"ב ציון א, יב ע"ב ציון ט
ז/ג דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קכ
ז/ג דליות דוד מו"ק עמ' קיז
ז/ג זר זהב (פראג) עמ' עב {כדרך שעושה בחול}
ז/ג חי' חפץ חיים
ז/ג יד המלך (פלומבו)
ז/ג כתבי ר"י אבוהב עמ' נד
ז/ג מאור ישראל
ז/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' מה
ז/ג מראה הפנים מו"ק דף ז
ז/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ג שם טוב
ז/ג תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק יז
ז/ד אברהם יגל
ז/ד אדני היד החזקה
ז/ד אורח ישראל סי' כ אות כ
ז/ד בני שמואל
ז/ד ברור הלכה מו"ק יב ע"ב ציון כ
ז/ד דברי ירמיהו
ז/ד הר המלך ח"ו עמ' עג
ז/ד התורה והמדינה ח"ט עמ' רמז
ז/ד יד המלך (פלומבו)
ז/ד כי בא מועד עמ' רלב
ז/ד כתב סופר או"ח סי' פ ד"ה המחבר
ז/ד מגידות (תשעג) סי' קיא עמ' רמט
ז/ד מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מג או"ק ה {מ"מ}
ז/ד מחזיק ברכה סי' תקלח אות ב {לא קנסו בנו}
ז/ד מס' גיטין (ארזי) עמ' 65
ז/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ד מרכבת המשנה מהדו"ק [בדף יג ע"ב אפקריה ר' ינאי לפרדיסא]
ז/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קמח {כיון מלאכתו}
ז/ד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' סד
ז/ד עמודי שלמה ח"א עמ' רעה
ז/ד פני משה (שלז')
ז/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' א {מ"מ}
ז/ד שו"ת הריב"ש עמ' קצג, תסו
ז/ד שו"ת ר"א בן ארחא עמ' יז
ז/ד שם טוב
ז/ד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' ל
ז/ה אדני היד החזקה
ז/ה אהלי יצחק
ז/ה בית מועד (גטיניו) דף ג ע"א
ז/ה ברור הלכה מו"ק י ע"א לפני ציון א, יא ע"א ציון ז
ז/ה דברי ירמיהו
ז/ה הערת ר"נ זק"ש לפירוש לאחד מהקדמונים (תשכו) מו"ק יא ע"א הערה 163 עמ' מט {כעין שמעגלים במלחצים}
ז/ה חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רלט
ז/ה חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"א סי' מג אות ג {לצורך המועד - לכוון מלאכתו לכך}
ז/ה יד המלך (פלומבו)
ז/ה לב שלם [שו"ת מהריט"ץ סי' עד]
ז/ה מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' קא
ז/ה מנחת הלוי מו"ק עמ' רנו, רסא
ז/ה מרכבת המשנה מהדו"ק [מעגילה - מו"ק יא ה"ק ומעגילים אותה כעין מעגילה ביד]
ז/ה קול יעקב (פישר) סי' יא אות א
ז/ה שו"ת הריב"ש עמ' רפא
ז/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רלח
ז/ה שו"ת מהריט"ץ סי' עד
ז/ה שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמא ע"א
ז/ו אנצי"ת ע' דבר האבד הע' 193
ז/ו בית מועד (גטיניו) דף מד ע"ב
ז/ו בית שמש
ז/ו בני שמואל
ז/ו ברוך השם סי' ו
ז/ו ברור הלכה מו"ק יב ע"ב ציון א, ד
ז/ו המנהיג עמ' תקכג
ז/ו הערות ר"י ליינר
ז/ו זיו משנה
ז/ו זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' עד
ז/ו זר זהב (פראג) עמ' עב {דבר שאין בו הפסד}
ז/ו זרע אברהם (כטורזא) (רשום פ"ז)
ז/ו חי' עזיאל
ז/ו מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קז, רט
ז/ו מוריה גל' קפט עמ' טו
ז/ו מעיני המים
ז/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ו צורך המועד עמ' נא
ז/ו שלמי תודה
ז/ז אנצי"ת ע' אין מערבין הע' 16
ז/ז ברור הלכה מו"ק יא ע"א ציון י
ז/ז יכין ובועז ח"א סי' קיא
ז/ז יעיר אזן דף סג ע"ב {מל"מ}
ז/ז משנת משה מגילה עמ' לז
ז/ז צורך המועד עמ' לא
ז/ז שם טוב
ז/ח אדני היד החזקה
ז/ח אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רי
ז/ח ביתאל ח"א דף כח ע"א
ז/ח בני שמואל
ז/ח ברור הלכה מו"ק יב ע"ב ציון ד
ז/ח ברור הלכה שבת קיז ע"ב ציון ד פסקה ב, קלט ע"ב ציון ז
ז/ח המאיר לארץ
ז/ח ישועות יעקב מועד עמ' רעט
ז/ח לב שלם [ב"ח או"ח סי' תקלג, מג"א תקלג ס"ק ג, ים יששכר לתוספתא יו"ט דף מב]
ז/ח מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קצו
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ח נחל איתן
ז/ח נתיבים במשפט העברי עמ' 265
ז/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 224
ז/ח שם טוב
ז/ח שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 354, 346
ז/ח תורת רפאל או"ח ח"ב דף קעב ע"ב {מערים}
ז/ט אדני היד החזקה
ז/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 80
ז/ט ברור הלכה מו"ק יג ע"ב ציון ד
ז/ט יד המלך (לנדא)
ז/ט כנפי נשרים
ז/ט לב שלם [ראשון לציון דף כז]
ז/ט פרי האדמה ח"ג
ז/י אדני היד החזקה
ז/י בני שמואל
ז/י ברור הלכה מו"ק ד ע"ב ציון ה, ה ע"א ציון א, ו
ז/י דברי ירמיהו
ז/י דליות דוד מו"ק עמ' קיז-קיח
ז/י הר המלך ח"ו עמ' עג
ז/י חי' עזיאל
ז/י חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רכא
ז/י יד פשוטה מדע עמ' תתקלד
ז/י לב שלם [ב"י סי' תקמד, יד אהרן סי' תקמד, מגילת ספר עשין דף טו]
ז/י מגילת ספר לאוין דף טו ע"ג
ז/י מלכות יהודה וישראל עמ' 260
ז/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/י משנת חיים דברים עמ' תטו
ז/י משנת משה מו"ק עמ' יז
ז/י נועם חי"ב עמ' פג
ז/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקיא
ז/י עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 106
ז/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 114
ז/י פרשת המלך
ז/י קרית מלך
ז/י שו"ת הרדב"ז סי' תרסט
ז/י שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רסא
ז/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 45
ז/יא אבני נזר יו"ד סי' רצא אות כא
ז/יא אדני היד החזקה
ז/יא אהבת אברהם עמ' מא
ז/יא אור הישר [אור הישר מו"ק ו ע"א, מל"מ לקמן הי"ט]
ז/יא אם המלך עמ' קיד
ז/יא בני שמואל
ז/יא ברור הלכה מו"ק ה ע"א ציון ו
ז/יא בשבילי הפסח סי' ל אות פה {שורפים פרה}
ז/יא בשמן רענן ח"ב עמ' לא, לג
ז/יא גבורת יצחק מ"ש עמ' קעד
ז/יא גבורת יצחק שקלים עמ' ב
ז/יא גליונות אבני נזר
ז/יא דברות משה מועד ח"א עמ' שז {ורוצעין עבד עברי}
ז/יא דברות משה קידושין סי' לג הערה נא
ז/יא ויאמר שמואל דף פה ע"א
ז/יא זכרון בנימין ח"א עמ' קצה
ז/יא זמנים למלך
ז/יא חכמת גרשון עמ' קמא
ז/יא לב שלם [תוי"ט מו"ק פ"א מ"ב]
ז/יא מילי דמרדכי
ז/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' לו
ז/יא מראה הפנים ברכות דף יד
ז/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/יא משאת המלך (אדרי)
ז/יא משך חכמה ויקרא פי"א פס' ח, במדבר פ"ה פס' טז {סוטות}
ז/יא משנת חיים דברים עמ' תיד-תטו
ז/יא נועם ח"ד עמ' רצז
ז/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקיא
ז/יא ענפי ארז (זי') דף ע ע"ג
ז/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 106
ז/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 114
ז/יא ערך יעקב עמ' רלט
ז/יא רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' קמח
ז/יא שבייה ופדות בחברה היהודית עמ' 24
ז/יא שלמי יוסף ר"ה עמ' תצא
ז/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 46
ז/יא תורת האוהל (תשנג) עמ' שלט {מל"מ}
ז/יא תורת רפאל או"ח ח"ב דף קכט ע"ב, קל ע"ב, קלא ע"א
ז/יב אדני היד החזקה
ז/יב אור הישר [דברי ריבות סי' שח, אור הישר הל' שבת פכ"ד ה"ז ולירושלמי מו"ק פ"ג ה"ג]
ז/יב אנצי"ת ע' אגרת מזון הע' 3, 11-12, ע' אגרת שום הע' 1, ע' דבר האבד הע' 135-138, 148, 149
ז/יב ברוך אומר חו"מ עמ' יח*
ז/יב ברור הלכה מו"ק יד ע"ב ציון ה, יח ע"ב ציון א, ה
ז/יב דברי ריבות (תשעב) עמ' תעח
ז/יב דורש משפט עמ' רכט
ז/יב הלכה פסוקה ח"א סי' ה הערה 28, ברור הלכה עמ' עו
ז/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 209
ז/יב יכין ובועז ח"א סי' קיב
ז/יב כתב סופר או"ח סי' קג ד"ה וגם אי יהיבנא
ז/יב כתר המלך
ז/יב לב שלם [ב"י או"ח תקמד, יד אהרן סי' תקמד]
ז/יב מלילות ח"א עמ' 217
ז/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/יב מעיני המים
ז/יב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' לט אות יב]
ז/יב מראה הפנים מו"ק דף י
ז/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/יב משאת המלך (אדרי)
ז/יב נחלת עזרא ח"ב סי' יג
ז/יב נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרעז
ז/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקיא
ז/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 114
ז/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עט ע"ד
ז/יב שו"ת הריב"ש עמ' תקנז, תשסד
ז/יב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רס-רסא
ז/יב שו"ת רשב"ש עמ' קעא
ז/יב שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 320
ז/יב תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1237
ז/יב תחומין ח"ג עמ' 89
ז/יב תנופת זהב עמ' 133
ז/יג אבני נזר או"ח סי' א, ב, ד, נו
ז/יג אור הישר
ז/יג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק פו
ז/יג אישי יובל עמ' 159
ז/יג ארצות החיים סי' לא ארץ יהודה אות א עמ' תלט {תפילין לעצמו}
ז/יג בית אהרן וישראל גל' עד עמ' כב [למי - צ"ל אלא למי], מה {בנין שלמה}
ז/יג ברור הלכה מו"ק יג ע"ב ציון א פסקה ב {או"ש}, יח ע"ב ציון ו, יט ע"א ציון א
ז/יג גליוני קדש עמ' 34 {כ"מ - הנחת תפילין בחוה"מ} [עי' כ"מ הל' תפילין]
ז/יג דברי דוד (מילדולה) דף ה ע"ב {תפילין לעצמו}
ז/יג הליכות חיים יו"ט - קדושת יו"ט סי' תשנח
ז/יג הר המלך ח"ג עמ' כא, ח"ד עמ' כו
ז/יג זכרון ליהודה סי' ח אות ח
ז/יג חבר בן חיים
ז/יג חוט המשולש - ברכי יוסף דף פא ע"א {תפילין}
ז/יג חקרי זמנים ח"א עמ' תכא
ז/יג חתן סופר או"ח ח"א עמ' רכב
ז/יג יד המלך (לנדא)
ז/יג כי בא מועד עמ' רלה
ז/יג לב שלם [ראשון לציון דף כא, עי' כ"מ הל' תפילין פ"ד שכתב היפך ממש"כ כאן]
ז/יג לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקסד
ז/יג לחם חקי עמ' קלד
ז/יג לחם יהודה
ז/יג מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 237
ז/יג מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' ריד
ז/יג מוריה גל' ריז עמ' קט {מ"מ בשם רש"י}
ז/יג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 86-87 {תפילין לעצמו}
ז/יג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' ל {תפילין לעצמו}
ז/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/יג מעיני המים
ז/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/יג מראה הפנים מו"ק דף יב
ז/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/יג נחלת עזרא ח"ב עמ' 71
ז/יג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרפב
ז/יג ס' החיים (קלוגר) עמ' קט, תתל
ז/יג פותח יד
ז/יג פני המלך (שטרן)
ז/יג פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תשכז
ז/יג פסקי אליהו ח"ג עמ' יג {אפילו אות א'}
ז/יג פרי האדמה ח"ג
ז/יג פרשת המלך
ז/יג צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' קל {תפילין}
ז/יג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פה
ז/יג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רלה {כ"מ}
ז/יג שם טוב
ז/יד אבן פינה (פורת) עמ' פח {שיזדמן לו}
ז/יד אבני נזר או"ח סי' ב אות ו
ז/יד אישים ושיטות (תשסז) עמ' רמט {אין אדם נזהר}
ז/יד אמונת עתיך גל' 128 עמ' 87-88 {מעשה הדיוט}
ז/יד אנצי"ת ע' אגרת רשות הע' 3-6, ע' דבר האבד הע' 143, 144, 158
ז/יד ברור הלכה מו"ק יח ע"ב ציון א
ז/יד גבורות יצחק עמ' עח
ז/יד גביע הכסף ח"א עמ' שיח {כתיבה שהיא מעשה אומן}
ז/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' תצו
ז/יד מראה הפנים מו"ק דף יב
ז/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/יד משאת המלך (אדרי)
ז/יד נועם ח"ד עמ' רצז
ז/יד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרעא, תרפח
ז/יד ס' העתים עמ' 350
ז/יד שו"ת הרדב"ז סי' שנז
ז/יד שו"ת הריב"ש עמ' קמד
ז/יד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רס-רסא
ז/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/טו באר מרים פ"ט ה"א אות ג
ז/טו ברור הלכה מו"ק ח ע"ב ציון ו
ז/טו ברור הלכה שבת קמו ע"ב ציון מ בסופו {בצנעה}
ז/טו דברי ירמיהו
ז/טו כי בא מועד עמ' קפו
ז/טו שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' רח {נגעים}
ז/טו שמחת חיים (אמסלם) עמ' א {מל"מ}
ז/טז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קעז
ז/טז אדני היד החזקה
ז/טז אור הישר
ז/טז אור חדש (מהר"ל) הקדמה הע' 84
ז/טז אור שמח
ז/טז אוריתא טו עמ' צה
ז/טז אמרות יצחק תנינא עמ' פח, צז, קא-קב
ז/טז אמרי שפר (פינטו) עמ' קי
ז/טז אמת ליעקב מועד עמ' נז, תיא-תיב
ז/טז אסיפת שמועות תשרי עמ' קנג
ז/טז אפיקי מגינים כתובות סי' ו, ח
ז/טז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סד {מל"מ}, רטו {מל"מ}
ז/טז אשר למלך
ז/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/טז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ע, קצה, רלט
ז/טז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כח ע"ג-ע"ד
ז/טז בדבר מלך ח"י עמ' ריד, שכט
ז/טז בדבר מלך חי"ג עמ' סג
ז/טז בדרך המלך עמ' רלו
ז/טז בית אהרן (צוקרמן) עמ' שט {מל"מ}
ז/טז בית אהרן וישראל גל' עד עמ' כב-כג, גל' עח עמ' מח-נא, נג
ז/טז בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' לד
ז/טז בית מאיר (תשע) סי' סב ס"ב עמ' שעז
ז/טז בית מאיר השלם סי' סב ס"ב עמ' רמג, רמה
ז/טז בן אשר סי' כה אות ה
ז/טז בן ידיד
ז/טז בני דוד
ז/טז בני שמואל
ז/טז ברור הלכה מו"ק ז ע"א ציון ז, ח ע"ב ציון ז
ז/טז בריכות מים דף מ ע"ג
ז/טז ברכת שלמה (תשז) עמ' פא
ז/טז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תכ {מל"מ}
ז/טז בשבילי המועד סי' ח אות ג {מ"מ}, סי' כ אות ב {לח"מ}
ז/טז בשמן רענן ח"ב עמ' כה {מל"מ}
ז/טז גבורות יצחק עמ' עח
ז/טז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תכח
ז/טז גושפנקא דמלכא
ז/טז דברות אליהו ח"ב עמ' מב
ז/טז דברות משה יבמות עמ' תנו
ז/טז דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סח
ז/טז דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קכח-קכט {מל"מ}, קלד-קלו
ז/טז דור דורים עמ' שפא
ז/טז דליות דוד מו"ק עמ' קיח-קכ
ז/טז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' סז
ז/טז הר המלך ח"ה עמ' רלה-רמא
ז/טז הרמב"ם ותורתו ח"א
ז/טז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' לג
ז/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' נא, רסח
ז/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעג
ז/טז וישאל שאול או"ח סי' קג, סי' קלז אות ז, י-יא
ז/טז זכרון בנימין ח"א עמ' תפה
ז/טז זכרון בנימין ח"ב עמ' תקכא
ז/טז זמנים למלך
ז/טז חזו"א על הרמב"ם
ז/טז חי' חתם סופר
ז/טז חי' כתב סופר כתובות עמ' צב
ז/טז חי' עזיאל
ז/טז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תה-תו
ז/טז חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' שכ
ז/טז חסדי דוד ח"ב עמ' תקנז-תקנח
ז/טז חפץ יהונתן בראשית פכ"ט פסוק כז
ז/טז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' מא-מב
ז/טז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב, שיורי או"ח דף יג
ז/טז יד אברהם נגעים עמ' מב {מל"מ}
ז/טז יד בנימין מגילה עמ' סח {מל"מ}
ז/טז יד המלך (פלומבו)
ז/טז יעלת חן עמ' יא
ז/טז ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שכח
ז/טז ישועות יעקב מועד עמ' רעו
ז/טז ישמח אב עמ' לז-לח
ז/טז כבוד יו"ט
ז/טז כי בא מועד עמ' רכו
ז/טז כל בו ח"ה עמ' קטו
ז/טז כתב סופר או"ח סי' עט ד"ה יקרתו {הגה"מ}, סי' קלח ד"ה היוצא לנו
ז/טז כתר המלך
ז/טז לב שלם [חזון נחום קדשים דף קיב, רצוף אהבה במו"ק, משכנות יעקב דף ריד, ב"י סי' תקמו]
ז/טז לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קב
ז/טז להורות נתן על התורה ח"א עמ' צא-צב
ז/טז לקוטי שיחות חל"ז עמ' 38 {מל"מ}
ז/טז מאור ישראל
ז/טז מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' רטז
ז/טז מחובר לטהור סי' יב אות ג
ז/טז מכתב לחזקיהו דף לז ע"ב
ז/טז מלאכת שלמה (חכים) דף ח ע"א {לח"מ}
ז/טז מנוחת משה דף ח ע"ד, ט ע"א {מחזיר גרושתו} וע"ג-ע"ד, י ע"א
ז/טז מנחת הלוי מו"ק עמ' רה, רכד
ז/טז מנחת חיים (אמסלם) ח"ב עמ' קל {מל"מ}
ז/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' קנד, קסא {מל"מ}
ז/טז מנחת חן (אהלבוים, שו"ת) עמ' רלא
ז/טז מעדני אשר - נישואין עמ' קס
ז/טז מעיל שמואל (פלורנטין) [י"מ משקים דף רכא]
ז/טז מעיני המים
ז/טז מקדש יחזקאל
ז/טז מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' כט, פו {מל"מ}
ז/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/טז משאת גרשון עמ' פב, פד-פז
ז/טז משכנות יעקב (נעים) דף ריד ע"ד
ז/טז משנה למלך אחרון
ז/טז משנת יעקב
ז/טז משנת משה ר"ה עמ' קח, קעג, חגיגה עמ' עה, מגילה עמ' ריא, סנהדרין עמ' רמט, רפט, מכות עמ' לו, מה
ז/טז משנת ר' אהרן כתובות עמ' פג
ז/טז נגד מלכים (כלפון) סי' יג {לח"מ}
ז/טז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ג
ז/טז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' פב אות ב
ז/טז נצר מטעי (פרידמן) סי' כג סעיף ז {מל"מ}
ז/טז נר מצוה (ואלק) שרשים דף ב ע"ג {אין נושאין}
ז/טז נרות אהרן
ז/טז סדר משנה (בוסק') [עי' סדר משנה אישות פ"י הי"ד]
ז/טז עטרת טוביה כאן, והל' מגילה פ"א הי"ג {אין מערבין שמחה בשמחה}
ז/טז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' כג
ז/טז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' יב
ז/טז ערהשה"ע טהרות סי' צג אות יז
ז/טז פני חמה דף ה ע"ב
ז/טז פני משה (שלז')
ז/טז פרחי כהונה (קצבורג) עמ' א-ב {שמא ישכח}
ז/טז פרי האדמה ח"א
ז/טז פרשת המלך
ז/טז צרור החיים (יעקב)
ז/טז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קכב {מל"מ}
ז/טז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' עה-עח
ז/טז שדה יצחק עמ' נז
ז/טז שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' כו עמ' ק
ז/טז שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קמה
ז/טז שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 417
ז/טז שלמי שמחה ח"א עמ' רסו, רסח
ז/טז שם טוב
ז/טז שם שלמה (ארדיט) דף סד ע"א
ז/טז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 50-51
ז/טז שרשים במועדות עמ' קז
ז/טז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יט
ז/יז בדבר מלך ח"י עמ' ריט
ז/יז בית אהרן וישראל גל' מה עמ' יז {גזירה שמא ישהה עצמו}, גל' סו עמ' מח-מט
ז/יז בנין אריאל ח"ב עמ' קכג, קכז {הגהמ"י}
ז/יז ברור הלכה מו"ק יג ע"ב ציון מ, יד ע"א אחרי ציון ג ולפני ציון ה
ז/יז הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' עד
ז/יז יד המלך (פלומבו)
ז/יז יחוה דעת ח"ד עמ' קפד
ז/יז ישועות יעקב מועד עמ' רפג {הגהמ"י}
ז/יז להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קסא
ז/יז מאור ישראל
ז/יז מכתב לחזקיהו דף סט ע"ב
ז/יז משוש הארץ עמ' קסז
ז/יז משנת יעקב
ז/יז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' יז, רמ {הגהמ"י אות מ}
ז/יז פרי אברהם פסחים סי' עו אות ג
ז/יז פרי האדמה ח"א
ז/יז שיחת דקלים (קאפח) עמ' 22
ז/יז תחומין ח"ב עמ' 117 {הגהמ"י}
ז/יז תנובת ציון דף קיא ע"ב
ז/יח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 81
ז/יח בית שמש
ז/יח בני שמואל
ז/יח בנין אריאל ח"ב עמ' קכב {כ"מ - רמב"ם השמיט דין אומן שאבדה לו אבידה ערב הרגל}
ז/יח ברור הלכה מו"ק יג ע"ב ציון ל, יד ע"א ציון ה
ז/יח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רמב {הגהמ"י אות נ}
ז/יח הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' עד
ז/יח הר המלך ח"ו עמ' עד
ז/יח הרמב"ם והלכותיו
ז/יח התורה והמדינה ח"ג עמ' קנט
ז/יח זיו משנה
ז/יח ישועות יעקב מועד עמ' רפג {כ"מ}
ז/יח מאור ישראל
ז/יח מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קצד, רכח
ז/יח מחנה לויה (תקעט) דף יז ע"ג
ז/יח מחנה לויה (תשעד) עמ' סז
ז/יח מילי דמרדכי
ז/יח מעיני המים
ז/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/יח משאת המלך (אדרי)
ז/יח משוש הארץ עמ' קסז
ז/יח משנה הלכות ח"ו סי' קנב {לסחורה להרויח}
ז/יח משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רעז
ז/יח משנת יעקב
ז/יח נוכח השלחן (הכהן) עמ' רכז
ז/יח נועם חי"ד עמ' רצט
ז/יח נחלת עזרא ח"ב עמ' 78
ז/יח נתיב מאיר
ז/יח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 257
ז/יח צפנת פענח (גם בהשמטות דף קיא ע"ב)
ז/יח קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות ח
ז/יח קרית מלך
ז/יח רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' סה
ז/יח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קעג {לסחורה}
ז/יח שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קסד
ז/יח שו"ת מהרי"ק סי' קנב
ז/יח שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רטו {מ"מ}
ז/יח שם טוב
ז/יח שערי ישועה עמ' קיא
ז/יט אבי עזרי ח"ה
ז/יט אור הישר
ז/יט בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף כט ע"ד {מ"מ}
ז/יט בית מועד (גטיניו) כאן ודף ג ע"ב {מל"מ}
ז/יט בני שמואל
ז/יט בנין אריאל ח"ב עמ' קכו
ז/יט בנין ציון (שמושקוביץ) סי' מ {מל"מ}
ז/יט ברור הלכה מו"ק יד ע"ב ציון ב, יז ע"ב ציון ב, ח
ז/יט ברור הלכה תענית יז ע"א ציון ה {מרכה"מ}
ז/יט לב שלם [תוי"ט מו"ק פ"ג מ"א, ריטב"א במו"ק]
ז/יט מילי דמרדכי
ז/יט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' רט
ז/יט מעיני המים
ז/יט מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/יט משא יד ח"א עמ' קצה {מל"מ - צפורי מצורע אינם קרבן}
ז/יט משנה למלך אחרון
ז/יט משנת חיים דברים עמ' שצט
ז/יט משנת משה מו"ק עמ' לז
ז/יט פרי אברהם פסחים סי' עו אות ב
ז/יט פרי האדמה ח"ג
ז/יט שביתת יום טוב
ז/יט שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמד ע"א
ז/כ אהל משה (הורוביץ) ח"א ע"ז ו ע"ב
ז/כ אהלי יצחק
ז/כ אור הישר [לח"מ הל' אבל רפ"ה]
ז/כ בית מועד (גטיניו)
ז/כ בני שמואל
ז/כ ברור הלכה מו"ק ט ע"ב ציון א, יז ע"ב ציון ס, יח ע"א ציון ג
ז/כ הר המלך ח"ד עמ' כו
ז/כ חי' חפץ חיים
ז/כ יד פשוטה מדע עמ' תתלד
ז/כ כתר המלך
ז/כ מאור ישראל
ז/כ מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קצה
ז/כ מנחת אהרן (קאפח) עמ' 52 {ליטול שפה}
ז/כ מנחת הלוי מו"ק עמ' רלז
ז/כ מראה איש ח"ב עמ' קנז
ז/כ מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/כ משא בני קהת
ז/כ משאת המלך (אדרי)
ז/כ משנת יעקב
ז/כ משנת שמחה {קובץ}
ז/כ משפטי עזיאל ח"ג עמ' קפח
ז/כ ס' הנייר עמ' נט
ז/כ עיני דוד
ז/כ קרית מלך
ז/כ שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמ ע"ד
ז/כא ברור הלכה מו"ק יד ע"א ציון א, יח ע"א ציון ד, ה
ז/כא דרך המלך (רבי)
ז/כא הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' עד {הגהמ"י אות ק}
ז/כא הר המלך ח"ג עמ' סג
ז/כא יחוה דעת ח"ד עמ' קפה
ז/כא מחנה לויה (תשעד) עמ' נו
ז/כא משאת המלך (אדרי)
ז/כא שו"ת רי"ט ווייל או"ח סי' מג
ז/כא שולי הגליון עמ' נא
ז/כא שם טוב
ז/כא תרומת הדשן שו"ת סי' פח {הגהמ"י אות פ}
ז/כב אנצי"ת ע' דבר האבד הע' 250-252, 257, 270, 274
ז/כב בני שמואל
ז/כב ברור הלכה מו"ק י ע"ב ציון ל, יג ע"א ציון ו, יג ע"ב ציון ד פסקה א {לח"מ}
ז/כב גביע הכסף ח"א עמ' שכ {מ"מ - מניעת רווח}
ז/כב חי' חפץ חיים
ז/כב חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רלח
ז/כב יד המלך (פלומבו)
ז/כב מעיני המים
ז/כב מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/כב משאת המלך (אדרי)
ז/כב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רלו {הגהמ"י אות ש, מ"מ}
ז/כב קרית מלך
ז/כב שהם וישפה ח"ב
ז/כב שו"ת הריב"ש עמ' תכו
ז/כב שפתי שושן עמ' פז
ז/כב תשובות ר"י הזקן עמ' 22
ז/כג בית אהרן וישראל גל' עד עמ' כג
ז/כג ברור הלכה מו"ק יג ע"ב ציון ד, י
ז/כג הרמב"ם והלכותיו
ז/כג זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 185
ז/כג מעגלי זהות יהודית עמ' 225
ז/כג מרכבת המשנה מהדו"ק [דברי מ"מ נכונים ודברי כ"מ נפלאו ממני]
ז/כג משאת המלך (אדרי)
ז/כג עצרת - שביעי של פסח עמ' מג
ז/כג שו"ת הריב"ש סי' שנב, עמ' תסו
ז/כג שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קכח
ז/כד בכורי אברהם דף יב ע"א וע"ג {לומר לגוי}
ז/כד ברור הלכה מו"ק יג ע"א ציון ח
ז/כד זמנים למלך
ז/כד חיים ומלך
ז/כד לב חיים (פלג'י) ח"ב דף נט ע"ד
ז/כד מאור ישראל
ז/כד מרכבת המשנה מהדו"ק [עי' לקמן פ"ח הט"ז]
ז/כד קרית מלך
ז/כד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקכד
ז/כד שו"ת הריב"ש עמ' קכג
ז/כד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' פא
ז/כד שם טוב
ז/כה ברור הלכה מו"ק יב ע"א ציון א, ד
ז/כה גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' סג, רצז {רעק"א}, רצח-רצט
ז/כה דברי ירמיהו
ז/כה הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' סד
ז/כה זכרון יהודה (לאש) דף יג ע"א
ז/כה חי' כתב סופר נזיקין עמ' קלה-קלז
ז/כה חסדי דוד ח"ב עמ' תקסה
ז/כה ידבר שלום ח"ב עמ' קע
ז/כה יכין ובועז ח"א סי' קיג
ז/כה כתב סופר או"ח דף מ ע"ד
ז/כה כתב סופר או"ח סי' מא ד"ה ומאוד, סי' מב ד"ה והנה בתשובה
ז/כה לב שלם [מהריט"ץ סי' סו, עי' הל' שבת פ"ו שנראה שכתב להיפך]
ז/כה לבושי מרדכי או"ח עמ' סו
ז/כה לחמי תודה (בסן) דף סג
ז/כה מחשבת חיים או"ח עמ' קלז, קמה
ז/כה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' סו {השמיט היתר אבונגרא}
ז/כה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רכד
ז/כה שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קעב, ח"ז סי' קעא
ז/כה שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמא ע"ד
ז/כה תשורת שי מהדו"ת סי' מט


ח/141 הלכות יום טוב פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אהל חיים ח"ד
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א ברור הלכה מו"ק ב ע"א ציון א, ד ע"א ציון ב, ד
ח/א זמנים למלך
ח/א חזו"א או"ח סי' קלד ס"ק יא
ח/א חזו"א על הרמב"ם
ח/א חי' חפץ חיים
ח/א ישורון ח"כ עמ' תרפב {מגדל עז - רי"צ גיאת רבו של הרי"ף}
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' פ
ח/ב אדני היד החזקה
ח/ב בית שמש
ח/ב ברור הלכה מו"ק ד ע"א ציון ט, י
ח/ב דברי שירה שביעית עמ' מז-מח
ח/ב דליות דוד מו"ק עמ' קכ-קכא
ח/ב חזו"א על הרמב"ם
ח/ב מטה אשר דף קלו ע"ד, קלז
ח/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצד
ח/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נט {מ"מ}
ח/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' תפז
ח/ב עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רנז
ח/ב שער המים דף מח ע"ד
ח/ג אבן פינה (פורת) עמ' פה
ח/ג אדני היד החזקה
ח/ג אוצרות הרמב"ם
ח/ג אור הישר [כ"מ ורדב"ז הל' שמיטה פ"א ה"ח]
ח/ג אורח צדקה עמ' ריב, רטו, רסט
ח/ג אנצי"ת ע' דבר האבד הע' 53, 58
ח/ג באר מים חיים (נוסינזון) מו"ק דף ו
ח/ג בית ארזים - ס' הגליונות {מרכה"מ}
ח/ג בית שמש
ח/ג בני שמואל
ח/ג ברור הלכה מו"ק ג ע"א ציון א פסקה ה, ד ע"ב ציון א, ג, ו ע"ב ציון ג, ציון ו פסקה ב
ח/ג ברור הלכה מו"ק יא ע"ב ציון ב
ח/ג דברי חיים (אוירבך) ר"ה סי' ב ד"ה אב"ה
ח/ג דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קכו-קכז
ח/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' קנב
ח/ג הר המלך ח"ג עמ' כא
ח/ג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' א ס"ק יא
ח/ג חזו"א או"ח סי' קלד ס"ק ב-ג, ה
ח/ג חזו"א על הרמב"ם
ח/ג חי' חפץ חיים
ח/ג כרם ציון שביעית ח"א דף יט ע"א
ח/ג מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' רב
ח/ג מנחת הלוי מו"ק עמ' קסא ואילך, קפד-קפה
ח/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ג מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
ח/ג משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קסט, קעא {מ"מ}
ח/ג עמודי שלמה ח"א עמ' רפב
ח/ג שדה שמואל (שביעית) עמ' רה
ח/ג שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קסה
ח/ג תורת זרעים עמ' נט {מ"מ - היתר השקאה בשדה אילן רק בבית השלחין}
ח/ד אור הישר [מ"מ לעיל פ"ז ה"י]
ח/ד אנצי"ת ע' דבר האבד הע' 24, 29, 43
ח/ד ברור הלכה מו"ק ד ע"ב ציון ה, ה ע"א ציון א פסקה א, ו ע"ב ציון ג, ח ע"ב ציון ד
ח/ד דברי אור ח"ד עמ' קנו {מ"מ}
ח/ד הרמב"ם והגאונים עמ' 53
ח/ד חזו"א או"ח סי' קלד ס"ק יא
ח/ד חזו"א על הרמב"ם
ח/ד חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רכז
ח/ד כתר המלך
ח/ד מנחת הלוי מו"ק עמ' קסא ואילך, קפד-קפה
ח/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ד מראה הפנים מו"ק דף ה
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ד פני משה (שלז')
ח/ד קרית מלך
ח/ד שדה שמואל (שביעית) עמ' רה
ח/ד שרידי אש ח"ב עמ' תרלג
ח/ה אנצי"ת ע' דבר האבד הע' 201, 205
ח/ה אסופות ב עמ' יט, כא
ח/ה ברור הלכה מו"ק ו ע"ב ציון ז
ח/ה דברי אמת (תשעט) עמ' צ {שפסק כחכמים}
ח/ה כתר המלך
ח/ה לב שלם [הריטב"א בסוגיה]
ח/ה מילי דמרדכי
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ה מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ וכ"מ)
ח/ה קרית מלך
ח/ו אנצי"ת ע' דבר האבד הע' 214, 215, 217, 220
ח/ו ברור הלכה מו"ק ו ע"ב ציון ח, יא ע"א ציון ו
ח/ו דליות דוד מו"ק עמ' קכא
ח/ו הערת ר"נ זק"ש לפירוש לאחד מהקדמונים (תשכו) מו"ק יא ע"א הערה 163 עמ' מז-מח
ח/ו הר המלך ח"ג עמ' כא
ח/ו חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רלח
ח/ו יד המלך (לנדא)
ח/ו כתר המלך
ח/ו מנחת הלוי מו"ק עמ' קצז-קצח, רנז, רסא
ח/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ו תפארת צבי (רוזנטל) עמ' קכז
ח/ז אורח צדקה עמ' רטז-ריז
ח/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 82
ח/ז אנצי"ת ע' דבר האבד הע' 100 {הגהמ"י}, 102 {הגהמ"י}, 186, 187, 207, 208, 213
ח/ז ברור הלכה מו"ק ו ע"ב ציון ח פסקה א {מ"מ}, י ע"ב ציון ג
ח/ז בשמן רענן ח"ב עמ' לו
ח/ז מנחת הלוי מו"ק עמ' רנז
ח/ז קרית מלך
ח/ז ר"י ששפורטש עמ' 318-319
ח/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ח ברור הלכה מו"ק ח ע"ב ציון ב
ח/ח מגיני שלמה עמ' תמח
ח/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' א
ח/ח מרכבת המשנה מהדו"ב [דברי מ"מ נכונים ועי' מ"ע]
ח/ח משנת ראשונים (הירשפלד)
ח/ח שעורי עץ ארז שבת עמ' קמב-קמג
ח/ט אור תורה (בלומ') דף כג ע"ד
ח/ט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קיח
ח/ט להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קיב-קיג, קיז
ח/ט מאורות נתן (הורוביץ) דף ב ע"א
ח/ט מוריה גל' קצא עמ' ח
ח/ט מראה הפנים מו"ק דף ט
ח/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' צג אות טו {פינוי מת}
ח/ט צידה לדרך מאמר ה עמ' קעז
ח/ט קרית מלך
ח/ט שמש מרפא עמ' כ
ח/י אדני היד החזקה
ח/י אוצר יסודי שביעית עמ' שעא
ח/י אור הישר [פאת השולחן סי' א ס"ק יא]
ח/י אות היא לעולם ח"ב דף צד ע"ד {לח"מ}
ח/י אנצי"ת ע' דבר האבד הע' 91
ח/י בני שמואל
ח/י ברור הלכה ע"ז נ ע"ב ציון א
ח/י דברי ירמיהו
ח/י חזון יחזקאל שביעית פ"א ה"ט
ח/י יכין ובועז ח"א סי' קיד
ח/י כרם ציון שביעית ח"א עמ' קנא ע"א
ח/י מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצא
ח/י מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נז {לח"מ}
ח/י מעיני המים
ח/י מקדש דוד סי' נט (דף מג ע"א)
ח/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/י משנת המדינה עמ' 251 {לח"מ}
ח/י משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קכב {לח"מ}
ח/י שדה שמואל (שביעית) עמ' כה, ר
ח/י שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' לג
ח/י שרשי הים
ח/י תחומין ח"א עמ' 179 {לח"מ}
ח/יא אדני היד החזקה
ח/יא ברור הלכה מו"ק יב ע"א ציון ט
ח/יא ברור הלכה פסחים נה ע"ב ציון ג
ח/יא גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כא
ח/יא דליות דוד מו"ק עמ' קכא-קכג
ח/יא הר המלך ח"ו עמ' קא-קב
ח/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים נה ע"ב]
ח/יא חסדי דוד ח"א עמ' רצג
ח/יא לחמי תודה (בסן) דף סה
ח/יא מאורי אש השלם עמ' תשטו
ח/יא מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' ריד
ח/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/יא עבודת משא (מאיר) ח"א
ח/יא תחומין ח"ז עמ' 60
ח/יב אדני היד החזקה
ח/יב אמונת עתיך גל' 117 עמ' 139
ח/יב בית שמש
ח/יב ברור הלכה מו"ק י ע"ב ציון ז
ח/יב זמנים למלך
ח/יב טל חיים (טל) שבת עמ' 72
ח/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/יב מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ח/יב משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' א
ח/יב פרי האדמה ח"א וח"ג
ח/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שפא
ח/יב שמן ראש סוכות ח"א עמ' ה, ס, קיג
ח/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' לו {הגהמ"י}
ח/יב תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1238-1239
ח/יג אדני היד החזקה
ח/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/יג ברור הלכה מו"ק י ע"א ציון א, ב, יא ע"א ציון ד
ח/יג דליות דוד מו"ק עמ' קכג
ח/יג הליכות חיים יו"ט פ"י הע' כ
ח/יג יד המלך (פלומבו)
ח/יג מכתב לחזקיהו דף עט ע"ב
ח/יג מנחת הלוי מו"ק עמ' רנז-רנט
ח/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/יג מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ח/יג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמא ע"ב
ח/יד אנצי"ת ע' דבר האבד הע' 111, 223, 229, 230
ח/יד באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף ל ע"ב
ח/יד באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף מא ע"ג
ח/יד ברור הלכה ביצה כג ע"א ציון ג
ח/יד ברור הלכה מו"ק י ע"ב ציון ו, יב ע"א ציון מ, יג ע"ב ציון ב
ח/יד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כא ס"ק ה
ח/יד הר המלך ח"ה עמ' נג
ח/יד זמנים למלך
ח/יד חיים ומלך
ח/יד יד המלך (פלומבו)
ח/יד מראה הפנים מו"ק דף ח
ח/יד ס' הפרנס עמ' שצה {הגהמ"י}
ח/יד עמודי שלמה ח"א עמ' רפג
ח/יד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 553
ח/יד צורך המועד עמ' צד
ח/יד קיצור סמ"ג עמ' 177
ח/יד שמן ראש סוכות ח"א עמ' קיד, רעז {לא עמי הארץ}
ח/טו אדני היד החזקה
ח/טו אנצי"ת ע' דבר האבד הע' 129 {מ"מ}
ח/טו ברור הלכה מו"ק י ע"א ציון ה, יב ע"א ציון ז
ח/טו חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רלח
ח/טו כתר המלך
ח/טו מנחת הלוי מו"ק עמ' רנז
ח/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' פט {ואין מרביעין בהמה במועד}
ח/טו צורך המועד עמ' יז
ח/טו ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק טז אות א
ח/טו קיצור סמ"ג עמ' 177
ח/טו קרן הצבי מצוה מג אות ז
ח/טו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' שלט
ח/טו שמן ראש סוכות ח"א עמ' קיט, קלא, רסד
ח/טז אדני היד החזקה
ח/טז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 82
ח/טז בית מועד (גטיניו) דף ג ע"א
ח/טז ברור הלכה מו"ק יג ע"א ציון י, יג ע"ב ציון א
ח/טז הר המלך ח"ג עמ' כא
ח/טז ישועות יעקב מועד עמ' רפא {מ"מ}
ח/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/טז מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ח/טז משאת המלך (אדרי)
ח/טז משנת ראשונים (הירשפלד)
ח/טז נקדש בצדקה סי' קעז
ח/טז פרשת המלך
ח/טז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמא ע"ב
ח/יז אבי עזרי ח"א
ח/יז אור אברהם הל' מגילה פ"ב הי"ד
ח/יז אור הישר [מקום שמואל סי' צט אות כז, מל"מ הל' כלה"מ פ"ו ה"ט]
ח/יז אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קעח
ח/יז אור לי פסחים סי' טז ס"ק ב {מ"מ}
ח/יז אור ליהודה (תשנט) עמ' פג {איסור מלאכה בשאר קרבנות}
ח/יז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק צה
ח/יז אמת ליעקב מועד עמ' רעו {זמן שחיטת חגיגה}
ח/יז באר יצחק (גולדשמיד) עמ' קסד
ח/יז באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב {מנדים}
ח/יז באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' נה
ח/יז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' שמ
ח/יז בדרך המלך עמ' קעט
ח/יז בית ארזים - ס' הגליונות
ח/יז ברור הלכה פסחים נ ע"ב ציון ב
ח/יז ברית עולם (ולר) סי' יט אות ב
ח/יז ברכת יצחק (פאלער) עמ' קצח
ח/יז גבורת יצחק שבועות עמ' שצט {מלאכה מן המנחה ולמעלה}
ח/יז גליוני הגר"ש עמ' נט {לח"מ} [ב"ח או"ח סי' רנח כתב "כך נהגו"]
ח/יז דברי ירמיהו
ח/יז דיני עבודה במשה"ע עמ' 493
ח/יז זאת ליעקב שמות עמ' קמח
ח/יז זר אהרן עמ' צ
ח/יז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' פג
ח/יז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' פז ד"ה מקום {מ"מ - ורש"י ז"ל פירש הטעם מפני שיש לו לטרוח בצרכי מצה וכו' וק"ל א"כ ערב הסוכות נמי}
ח/יז חי' משנה פסחים עמ' רט {מ"מ - ערב סוכות}
ח/יז חי' משנה פסחים עמ' ריב, רטו
ח/יז חיים ומלך
ח/יז חיים שנים ישלם עמ' קד
ח/יז חמדת אהרן עמ' קכ {מ"מ}
ח/יז חקרי זמנים ח"ב עמ' קלז
ח/יז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' קצ-קצא {מ"מ}
ח/יז יד המלך (פלומבו)
ח/יז יד פשוטה מדע עמ' תעח
ח/יז יחוה דעת ח"א עמ' רעד
ח/יז ישא מדברותיך מגילה עמ' קכא {אחרי חצות}
ח/יז כנפי נשרים
ח/יז כפי אהרן (זס') תנינא עמ' לט
ח/יז כרם יהושע (ולרשטיין) דף מד ע"ג {חגיגה ושחיטת קרבן}
ח/יז לב שלם [בית יעקב סי' קלב, נחפה בכסף דף יט, פרי חדש או"ח תסח ס"ק א, יד אהרן סי' תסח]
ח/יז להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' כב
ח/יז מגד יהודה ח"א סי' רנה אות ה
ח/יז מגידות (תשמ) עמ' רנ
ח/יז מגידות (תשעג) סי' קיא עמ' רנ
ח/יז מדרכי משה דף יא ע"א
ח/יז מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קפד
ח/יז מחקרי ארץ ח"א חו"מ סי' ו
ח/יז מטעמים לאבי סי' א אות יא {מ"מ}
ח/יז מכתב לחזקיהו דף מא ע"ד
ח/יז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 173, 175 {מ"מ}, 177
ח/יז מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רכג ע"ד
ח/יז מפרות האילן על המועדים עמ' 240
ח/יז מקראי קדש (תשנג) עמ' פו, רב, תסו
ח/יז מראה הפנים פסחים דף כד
ח/יז מרבה חיים סי' ז אות א
ח/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' סז עמ' 198
ח/יז משחת אהרן (פרץ) דף עה ע"ד
ח/יז משחת אהרן (פרץ, תשסד) ח"א עמ' תקנט
ח/יז משנה הלכות ח"ג סי' לב
ח/יז משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קל
ח/יז משנת יהודה עמ' תכג-תכד
ח/יז משנת ראשונים (הירשפלד)
ח/יז משפטי דרבנן עמ' עד, קכ
ח/יז משרת משה (עטייה) דף סא ע"ב
ח/יז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מט אות ח
ח/יז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מא פסוק ד
ח/יז נחפה בכסף ח"א דף יט ע"ב {מ"מ - דא"כ ערב חג הסוכות}
ח/יז נשמת כל חי ח"א דף צט ע"א {צרור החיים}
ח/יז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רלז
ח/יז פרשת המלך
ח/יז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 230
ח/יז צרור החיים (יעקב)
ח/יז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרמ, תרמד
ח/יז קונטרסי שעורים נדרים שעור יג אות ו
ח/יז שו"ע הרב או"ח סי' רנא קו"א אות א
ח/יז שו"ת הרד"ך עמ' רלו
ח/יז שחר אורך עמ' קסג {מ"מ}
ח/יז שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קטו
ח/יז שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קפד, קפח
ח/יז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תנא
ח/יז שם יוסף (אליקים)
ח/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קעו
ח/יז שעלי דעת גל' ג עמ' 34-35
ח/יז שערי מאיר עמ' קלח
ח/יז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יז ס"ק ו, יב, כ
ח/יז תורת ירוחם ח"ג דף מג ע"ד
ח/יז תשובות יהודה דף נד ע"א {מ"מ - אפילו בטל הטעם}
ח/יח אור אברהם הל' מגילה פ"ב הי"ד
ח/יח באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' נה
ח/יח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' שמ
ח/יח בית אהרן וישראל גל' סו עמ' מה
ח/יח בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קכא {מהנץ החמה}
ח/יח בית ארזים - ס' הגליונות
ח/יח בית פנחס (וולף) עמ' 53
ח/יח ברור הלכה פסחים נ ע"ב ציון ב, ברורי הראי"ה ב ע"ב ציון א
ח/יח בשבילי המועד סי' א אות ב-ג
ח/יח דברי אמת (תשעט) עמ' תיג {ערב פסח אחר חצות אסור בעשיית מלאכה מדברי סופרים ואיסורו קל מאיסור חול המועד}
ח/יח דברי יוסף (אירגס) סי' מה דף פח ע"ד {מהנץ עד חצות - תלוי במנהג}
ח/יח דברי ירמיהו
ח/יח דיני עבודה במשה"ע עמ' 494
ח/יח הר המלך ח"ו עמ' עד
ח/יח זאת ליעקב ויקרא עמ' קעב
ח/יח זאת ליעקב שמות עמ' קמח
ח/יח זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' לח
ח/יח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' פג
ח/יח חזון לימים ח"א עמ' רסט
ח/יח חיים ומלך
ח/יח חיים שנים ישלם עמ' קה
ח/יח חנוכת הבית עמ' ל
ח/יח חקרי זמנים ח"ב עמ' קלז
ח/יח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' קפה-קפו
ח/יח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קפא, קפה ע"א, קפו
ח/יח יחוה דעת ח"ד עמ' קיג, קפו
ח/יח ישא מדברותיך מגילה עמ' קכד
ח/יח להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' כ
ח/יח מגידות (תשעג) סי' קיא עמ' רנ
ח/יח מגיני שלמה עמ' קפו
ח/יח מועדים וזמנים ח"ג סי' רכא
ח/יח מכתב לחזקיהו דף יט ע"ב, מג ע"ב
ח/יח מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/יח מפרות האילן על המועדים עמ' 240
ח/יח מקראי קדש (תשנג) עמ' תפד
ח/יח מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ח/יח משנת ראשונים (הירשפלד)
ח/יח נוכח השלחן (הכהן) עמ' רכ
ח/יח נשמת אברהם ח"א עמ' רסז
ח/יח נשמת כל חי ח"א דף צח ע"ב
ח/יח ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רלז
ח/יח פרי האדמה ח"א
ח/יח פרקי מועדות עמ' 145
ח/יח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' רפח, תמ, תרמ {מ"מ ולח"מ}, תרמד
ח/יח קרית מלך
ח/יח שו"ע הרב או"ח סי' רנא ס"א, סי' תסח סעיפים ה, יז
ח/יח שו"ת ר"י בן עטר עמ' כח
ח/יח שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קפד
ח/יח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תנא
ח/יח שעלי דעת גל' ג עמ' 35
ח/יח שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קיא ע"ד
ח/יט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' כב אות ב {מ"מ, טעות}
ח/יט אדני היד החזקה
ח/יט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 83
ח/יט ברור הלכה פסחים נה ע"א ציון ב
ח/יט חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קכז ד"ה ובגליל {ואפילו במקום שנהגו לעשות לא יתחיל וכו'}
ח/יט טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 520
ח/יט כתר תורה (תשסז) עמ' רכו {מ"מ}
ח/יט מחנה יוסף ח"ג עמ' קיא
ח/יט מעיני המים
ח/יט מקראי קדש (תשנג) עמ' תפא
ח/יט מראה הפנים פסחים דף כח
ח/יט מרדכי השלם פסחים סי' תרז עמ' ק
ח/יט מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/יט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרמא
ח/יט שו"ע הרב או"ח סי' תסח ס' יז
ח/יט שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רסט
ח/יט שו"ת מהר"י וייל סי' קצג
ח/יט תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יז ס"ק ו, יב, כ
ח/כ אבני נזר או"ח סי' תכד אות לא, נ
ח/כ אורח משפט עמ' קנח ע"ב
ח/כ אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקה-תקו
ח/כ באהלה של תורה או"ח סי' א אות ד
ח/כ באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שסג
ח/כ בית אהרן וישראל גל' עד עמ' כג
ח/כ בית ארזים - ס' הגליונות
ח/כ ברור הלכה פסחים נא ע"א ציון ג, נב ע"א ציון א
ח/כ בשבילי ברכת הגומל סי' יא ס"ק יב
ח/כ דברות אליהו ח"ב עמ' קו-קז
ח/כ דברות משה חולין עמ' קיט
ח/כ דברי חן (נתנזון) דף כד ע"ד
ח/כ דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קמד
ח/כ המאיר לארץ [אהלי יעקב סי' צז]
ח/כ המשפט העברי עמ' 759-760
ח/כ חי' הריצ"ד
ח/כ חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' צב ד"ה ובזה, עמ' צד ד"ה עוד {ואע"פ כן לא יתראה בפניהם שהוא בטל מפני האסור}, עמ' צט ד"ה וכן, עמ' ק ד"ה אמנם {מ"מ - וכן מ"ש רבינו לא יעשה ביישוב וכו' למדו ממ"ש לו אביי לרב ספרא ביישוב אסור וכו'}, עמ' קח ד"ה וזהו {ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין לא יעשה ביישוב מפני המחלוקת וכו'}
ח/כ חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קצז
ח/כ חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נב (דף פו ע"ב)
ח/כ טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' רסט
ח/כ יד פשוטה אהבה עמ' תתשמט
ח/כ כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' צח
ח/כ לב שלם [מעיל צדקה (לנדסופר) סי' מט דף סב, פרי חדש או"ח תסח ס"ק ד, שער המים דף מח ע"ד, מטה יוסף סי' א, מהרשד"ם סי' טו]
ח/כ לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' יד אות ב
ח/כ מועדים וזמנים ח"ג סי' רכא
ח/כ מטה אהרן הל' יו"ט עמ' ל-לב
ח/כ מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' קי-קיא
ח/כ מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שנז
ח/כ מנחת אהרן (קאפח) עמ' 58
ח/כ מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' ג
ח/כ מעיל צדקה (תשעח) עמ' קסז
ח/כ מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/כ מקוה המים עמ' ע-עב {מעיקר הדין - כאנשי המקום שיצא משם}
ח/כ מקראי קדש (תשנג) עמ' תע, תעח, תפט
ח/כ משנת יעקב
ח/כ נועם חי"ח עמ' מג, חכ"ג עמ' קנה
ח/כ נצר מטעי (פרידמן) סי' י סעיף א {דעתו לחזור}
ח/כ נרות אהרן
ח/כ סיני חוב' צג עמ' רמא
ח/כ עיר הקודש והמקדש ח"ב עמ' כט
ח/כ עיר הקודש והמקדש ח"ב פ"ג אות ב עמ' כט {מ"מ}
ח/כ פנים חדשות [מהרשד"ם או"ח טו]
ח/כ ציץ הקודש ח"א דף עג ע"א
ח/כ קרבן משה עמ' קפ
ח/כ קרבן פסח עמ' תתקמז
ח/כ ר"י ששפורטש עמ' 251
ח/כ שו"ע הרב או"ח סי' תסח סעיפים יג-יד
ח/כ שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' י
ח/כ שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רצז-רצח {הולך ממקום למקום}
ח/כ שיח יוסף ח"ב עמ' קנט
ח/כ תחומין ח"ו עמ' 83, ח"י עמ' 363, חי"ב עמ' 438, חט"ו עמ' 175, 302
ח/כ תרומת הגורן ח"א עמ' 296
ח/כא אדני היד החזקה
ח/כא אנצי"ת ע' דבר האבד הע' 116
ח/כא ארץ יהודה
ח/כא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/כא בית ארזים - ס' הגליונות
ח/כא בני שמואל
ח/כא ברור הלכה פסחים נה ע"ב ציון א, ג, ח
ח/כא דובר מישרים
ח/כא הר"מ במז"ל - קובץ עמ' מט
ח/כא הרמב"ם והלכותיו
ח/כא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' ל
ח/כא זיו משנה
ח/כא חי' חפץ חיים
ח/כא חי' מהר"ז בינגא עמ' ריט
ח/כא יין מלכות (שניאורסון) עמ' 157-160
ח/כא כתר המלך
ח/כא כתר תורה (תשסז) עמ' רכח
ח/כא לב איש עמ' קנב ואילך
ח/כא לב שלם [יד אהרן סי' תקלו, ב"ח או"ח תסח, פרי חדש או"ח תסח]
ח/כא מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' רא
ח/כא מראה הפנים פסחים דף כט
ח/כא מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/כא מרכה"מ אלפ' (מ"מ וכ"מ)
ח/כא עמודי שלמה ח"א עמ' רפה
ח/כא שו"ע הרב או"ח סי' תסח ס' יט
ח/כא שילוח הקן עמ' סח {מ"מ}
ח/כא תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שיג-שטו
ח/כא תשובה שלמה יו"ד סי' ה דף לא ע"ד {כ"מ}

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US