Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

חמץ ומצה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק חא/142 הלכות חמץ ומצה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אדני היד החזקה
א/רה"פ אהל חיים ח"ד
א/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
א/רה"פ אורה ושמחה
א/רה"פ באר המלך ח"ג
א/רה"פ חי' ופירושי מהרי"ק
א/רה"פ חלקת מאיר
א/רה"פ יד ישראל ח"א
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ כתר המלך
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרכה"מ אלפ'
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ סדר משנה
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ צרור החיים (יעקב)
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן הספיר (ספרקה) עמ' עו-עז
א/א אבני זכרון (פפר) ח"א דף צז ע"א
א/א אבני ציון ח"א סי' סח אות א {קובץ}, ח"ב סי' א אות ד {כ"מ בהקדמה}, ח"ג עמ' שמא
א/א אגרות משה קדשים סי' כח {לח"מ}, ח"ח עמ' סח {מנין המצוות מצוה ח}
א/א אור משה ח"א סי' קו-קז
א/א אמרי דוד (שליסל) דף יח ע"ד
א/א אמרי מנחם עמ' קמד, קמו
א/א אמת ליעקב מועד עמ' רסו {ממחה ושותה}
א/א אסיפת שמועות תשרי עמ' כח
א/א אפיקי ים ח"ב דף קנט
א/א אפיקי מגינים פסחים סי' טז
א/א ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' מו-מז
א/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תכד {ממחה ושותה}, תרצג {כזית - בשתייה}
א/א באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק יב פסוק טו {חיוב כרת רק מחמשה עשר ואילך}
א/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' קפו
א/א בדבר מלך חי"ז עמ' קכט {כל האוכל כזית חמץ בפסח מתחלת ליל חמשה עשר עד סוף יום אחד ועשרים בניסן במזיד חייב כרת שנאמר כי כל אוכל חמץ ונכרתה בשוגג חייב קרבן חטאת קבועה אחד האוכל ואחד הממחה ושותה}
א/א בזך לבונה עמ' נז
א/א ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' ו
א/א בית אהרן וישראל גל' עה עמ' לא, לד
א/א בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' יב
א/א בית אפרים או"ח (תרמד) דף כה ע"א {כזית לשותה}
א/א בית דוד (תשעט) או"ח סי' קפ
א/א בית המדרש
א/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שטז
א/א בית לוי (גולדברג) דף עה ע"ד
א/א בית מלך (חב"ד) עמ' 84
א/א בית שערים או"ח סי' קפז {שעה"מ}, רו {מנין המצוות}
א/א בכורי חיים ח"ג עמ' קפב-קפג, ח"ד עמ' נז
א/א בן ידיד
א/א בני דוד
א/א בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' נ
א/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' רא-רב {מנין המצוות}
א/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שיט
א/א גבורות אליהו או"ח סי' קכו אות ו
א/א גור אריה (צרמון)
א/א גור אריה יהודה (זמבא) הסכמת האדמו"ר מסוקולוב
א/א גינת ורדים (הלוי) או"ח לקט תשובות סי' רצג, רצו
א/א גינת ורדים (תאומים) עמ' צא {מנין המצות}
א/א גליוני הגר"ש עמ' ס {הקדמת כ"מ}
א/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רעב
א/א דבר שמואל (אבוהב) סי' לה
א/א דברי ירמיהו
א/א דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ב סעיף ד עמ' כא
א/א דור דורים עמ' שלח
א/א דעת אביעזרי עמ' תעו
א/א דרך מצוותיך דף כה ע"א {מנין המצוות}
א/א דרשות מהר"ם בנעט עמ' לג
א/א הגהות על שו"ע הל' פסח (ר' אברהם אבלי) ח"ב דף א ע"א {כ"מ - חולין שנשב"ע}
א/א הדר יוסף עמ' צח
א/א המאיר לארץ
א/א הר המלך ח"ד עמ' עג
א/א ויגד יעקב (גרינוולד) שמות עמ' שסה {השותה}
א/א זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיח
א/א זית רענן ח"א עמ' תשה {שעה"מ}
א/א זכור לאברהם (אביגדור)
א/א זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' עד {מנין המצוות}, תלב
א/א זמנים למלך
א/א זרע אברהם (יצחקי) או"ח דף ג, ה ע"ב {הממחה}
א/א חי' בר נחמני דף כז ע"ד {מנין המצות - תערובת חמץ כל שבעה}, נג ע"ב {ממחה ושותה}, סט ע"א {מנין המצוות - לא לאכול תערובת חמץ כל שבעה}
א/א חי' הגאון אדר"ת עמ' רלח {מצות תשביתו רק לפני פסח}
א/א חי' הגר"מ זמבה סי' ו
א/א חי' הרי"ט עמ' רצא
א/א חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' צב
א/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ריא {מנין המצוות ב}
א/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רמט
א/א חיים שנים ישלם עמ' לא-לב
א/א חמודי צבי מועדים עמ' תפג, תפו {שעה"מ}
א/א חסדי דוד ח"י עמ' ריג {לח"מ}
א/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' פו {מנין המצוות - ר"י קאפח}
א/א טל נתן עמ' עג
א/א יחלק שלל ח"ג עמ' מא {מניין המצוות - לאו נפרד בערב פסח אחר חצות}
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 157-160
א/א ימי שלמה
א/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/א ישורון ח"י עמ' שע
א/א כרם מנחם סי' כו {מנין המצוות}
א/א לב איש עמ' תטו, תעב, תקכג
א/א לב דוד (פלדמן) עמ' צ {שתייה בכזית}
א/א לב שלם [מוצל מאש ח"ב סי' ד, ריח שדה דף ע ע"א, הלכה למשה (אמריליו) ח"א הל' גניבה דף יז ע"ד]
א/א לבושי מרדכי או"ח עמ' קיח
א/א למודי ה' (תשפא) עמ' רפא
א/א לקוטי שיחות חי"ב עמ' 160
א/א מועדים וזמנים ח"ג סי' ריז, ח"ז סי' ריא
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' א אות ד
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' יז אות ז {מנין המצוות}
א/א מטה אהרן פסחים עמ' א-ג, ז {מנין המצוות}, כט, לד, פד
א/א מטה אהרן שבועות עמ' צח {לח"מ}
א/א מלחמת יהושע סי' ז, עמ' כא-כד
א/א מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ב
א/א מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קנז
א/א מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' תנח
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' סא, עב, עח-עט, קח, ח"ב עמ' קמ
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שעג
א/א מעדני מלך (תשמח) עמ' רסח {מנין המצוות}
א/א מפניני הרב עמ' קטז {מנין המצוות}
א/א מצודת בן ציון דף א ע"א {לח"מ}
א/א מקדשי השם ח"א עמ' קסט
א/א משאת המלך (אדרי)
א/א משאת המלך (תשסז) עמ' מ
א/א משאת המלך ח"א סי' קלא {מנין המצוות - לא כתב מחצות}, ח"ב סי' ריז {שתיית חמץ}
א/א משאת המלך מועדים עמ' רט
א/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' ח עמ' 18, סי' נח עמ' פח {מנין המצוות}
א/א משברי ים אחע"א עמ' שצט
א/א משכן בצלאל ח"א סי' מו
א/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכז
א/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קסא {הממחו}
א/א משנת חיים במדבר עמ' צ
א/א משנת יעקב מדע עמ' שכד, זמנים ח"א עמ' רכד, קדושה עמ' רלא, רמח
א/א משפטי עזיאל ח"א עמ' מט {הממחה - שותה שמן שומשמין}
א/א משפטי עזיאל ח"א עמ' רלח
א/א משרת משה (נבר)
א/א מתת מלך
א/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' לג, לה {מנין המצוות}
א/א נחל איתן
א/א נחלת נפתלי דף כז {מ"מ}
א/א נחלת עזרא ח"ב סי' יד {מתחילת ליל טו}
א/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תפח {מנין המצוות}
א/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמט
א/א סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף מו ע"א, וע"ב
א/א עטרת טוביה
א/א עיון בלומדות עמ' קכד
א/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רסח {פתיחה}
א/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קט, רכ {מנין המצוות}
א/א פסקי אליהו ח"א עמ' לב
א/א פרשת המלך
א/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תי {לח"מ}, ח"ב עמ' ש {מנין המצוות}
א/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' נג-נד {לח"מ}
א/א קרבן אליצור דף קס ע"א
א/א קרבן אשה
א/א קרבן אשר עמ' רט {לח"מ}
א/א קרן פני משה ח"ב {מנין המצות ד} [עי' מ"מ פ"א ה"ו]
א/א קרני ראם (ירמוש) עמ' קנו {מנין המצוות}
א/א ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף ב ע"א
א/א רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' יב, טו {מנין המצוות}
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נה
א/א שאגת אריה החדשות דף מו ע"א {שותה}
א/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קי אות ב
א/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' כט
א/א שו"ע הרב או"ח הקדמה להל' פסח {מנין המצוות}, סי' תלא ס"א {מנין המצוות}, סי' תלב קו"א אות א {מנין המצוות}, סי' תמז ס"א
א/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תלו {הקדמת כ"מ - לאו חשוב מעשה}, תסב {מנין המצוות - סיפור יצ"מ}
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקיז-תקיח
א/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' סב
א/א שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' ט
א/א שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ריב
א/א שיחות לספר שמות עמ' קה {חטאת}
א/א שירת הפסח אות נז {מנין המצוות}
א/א שלום ירושלים עמ' קסא
א/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צט
א/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שפ
א/א שנות חיים (קלוגר) עמ' קפה
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קד
א/א שעלי דעת גל' ז עמ' 116-118 {מנין המצוות}
א/א שער המלך
א/א שער נפתלי דף יד ע"ב {אסור גם לאשה}
א/א שערי ציון (כהן, תרצח) דף לד ע"ב {קובץ}
א/א שערי שאול פסחים עמ' מו {ר"ח הלוי}
א/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' יט
א/א שרשים במועדות עמ' רל
א/א תועפות ראם (באר) עמ' ק, קב, קי {מנין המצוות - לא יראה ולא ימצא}
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שיג-שטז
א/א תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' עב
א/ב אבי עזרי ח"א וח"ד
א/ב אביר יעקב (אביגדור) דף פא ע"א
א/ב אבן ישראל (פישר)
א/ב אבן פינה (פורת) עמ' ע {מ"מ - פת שעיפשה}
א/ב אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מו אות יב
א/ב אבני נזר או"ח סי' שמט אות יא
א/ב אבני ציון ח"ב סי' כה אות ה, סי' כו אות א, ד, ח"ג עמ' ק, קנב, רסז
א/ב אגודת אזוב ח"א דף סד ע"א
א/ב אגם מים עמ' פד {חמץ בבל יראה בכזית}
א/ב אדני נחושת עמ' שכד
א/ב אהל משה (וינברג) דף ב ע"ג, ג ע"א {איסור הנאה מ"לא יאכל"}
א/ב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' מב
א/ב אהלי יצחק
א/ב אוצרות יהושע עמ' ה {לח"מ}
א/ב אור הישר [אור הישר פסחים ד ע"ב {שני לאוין}, אור שמח לקמן פ"ד הי"א {ראב"ד}]
א/ב אור משה ח"א סי' קח-קט
א/ב אור פני יהושע עמ' צג
א/ב אורח צדקה עמ' ריח
א/ב אחיעזר ח"ב סי' יא אות ו, ח"ג סי' ה אות א
א/ב איים בים פסחים סי' י אות ב {ביאור הלאווין בחמץ ברשותו}
א/ב אמונת אליעזר מעשרות עמ' קנט
א/ב אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' י ד"ה ויש להבין {שעה"מ}
א/ב אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ח ד"ה ברם {ראב"ד}, ד"ה ודע {כ"מ}, סי' יג ד"ה ומ"ש {שעה"מ}
א/ב אמרי דוד (שליסל) דף יב ע"ג, יח ע"ג, יט ע"א-ע"ג
א/ב אמרי כהן (וילמן) חולין סי' טו ס"ק ה {הגהמ"י}
א/ב אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' יט אות ב {ראב"ד}, סי' כא
א/ב אנצי"ת ע' אסורי אכילה הע' 154, ע' אסורי הנאה הע' 16
א/ב אנצי"ת ע' בל יראה הע' 3, 7, 50, 147, 155, 156, 160, 162
א/ב אפיקי מגינים פסחים סי' י, כב, מ
א/ב אריה ליש עמ' לד {שעה"מ}
א/ב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רמא, רפו
א/ב אש תמיד עמ' רכג {לח"מ}
א/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' שכא {ראב"ד}
א/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ב באר אלחנן עמ' ט
א/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סה
א/ב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' פח
א/ב בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' לה, לט
א/ב בדבר מלך ח"ד עמ' נט
א/ב בדבר מלך חי"א עמ' קנח, קעב, רנא, רסד
א/ב בדרך המלך עמ' רע
א/ב בזך לבונה עמ' מא, מג, מח
א/ב בחיר חיים
א/ב בינת דניאל ח"ה עמ' 11 {ישועות מלכו}
א/ב ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' ו
א/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' כב ד"ה אולם אולי
א/ב בית אהרן (כהן) ח"ב קונ' אחרון דף ח ע"א
א/ב בית אהרן וישראל גל' ח עמ' כה {כ"מ - חזקיה ור' אבהו}
א/ב בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' יב-יג
א/ב בית ארזים - ס' הגליונות
א/ב בית הראה
א/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' פב
א/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' צו {ראב"ד}
א/ב בית מועד (זלזניק) עמ' רכא
א/ב בית מלך (חב"ד) עמ' 85
א/ב בית פנחס (וולף) עמ' 40
א/ב בית שמאי (פרידמן) דף לה ע"ג-ע"ד {שנאמר לא יאכל}
א/ב בית שמש
א/ב בית שערים ח"ג סי' ג
א/ב בית שערים יו"ד סי' קיא
א/ב בכורי חיים ח"ג עמ' סב, קפה-קפז, ח"ד עמ' קכב
א/ב בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' קז
א/ב בן הרמה
א/ב בן ידיד
א/ב בני יוסף (קאריו) דף י ע"א
א/ב בני משה (הכהן)
א/ב בני שמואל
א/ב בנין אריאל ח"ב עמ' עח
א/ב בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק מא, מח, סה, סח, ח"ג ס"ק ו
א/ב בר ריב"א עמ' קנז
א/ב ברור הלכה פסחים ה ע"ב ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), כא ע"ב ציון ג, כב ע"א ציון א, מה ע"ב ציון ה, ביצה ב ע"א ציון ב
א/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' קיז {אחד הוא}
א/ב גבורות אליהו או"ח סי' קכט
א/ב גבורות אליהו יו"ד סי' טז אות ד
א/ב גבורת יהודה פסחים סי' יט ס"ק ו
א/ב גור אריה (צרמון)
א/ב גור אריה (צרמון) דף קפח ע"א
א/ב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קמא
א/ב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ד סי' יא
א/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' פו, צג
א/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שיט
א/ב גנזי מועדים עמ' סט
א/ב דביר הקודש מועדים עמ' טז-כב
א/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' יט, אהע"ז סי' כא
א/ב דבר שמואל (אבוהב) סי' לד
א/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף כו ע"ג-ע"ד {לא יאכל}
א/ב דברי חיים השמטות סי' ד
א/ב דברי יצחק (הרצוג) דף מו ע"ד, מז ע"א
א/ב דברי ירמיהו
א/ב דובר ישרים פסח עמ' שיא
א/ב דרך המלך (רפפורט)
א/ב הגהות על שו"ע הל' פסח (ר' אברהם אבלי) ח"ב דף א ע"א {לח"מ}, ח ע"א {לח"מ}
א/ב הלכה רבה ח"ב עמ' 75
א/ב המאיר לארץ
א/ב המנהיג עמ' תמא
א/ב הר המלך ח"ד עמ' עד-עז, ח"ז עמ' שלד
א/ב ויגד יעקב (תשסח) עמ' תקלט {איסור הנאה}, תקמ {שעה"מ}
א/ב זבח שלמה ח"ד עמ' קז, קי
א/ב זכר אברהם יצחק עמ' 66, 64
א/ב זכר יהודה עמ' רפז
א/ב זכר יצחק (תשח) עמ' יז
א/ב זכר יצחק (תשן) עמ' כ, שח
א/ב זכרון יהושע (הלוי) ח"ג עמ' כה-כו, כח {אסור בהנאה שנאמר לא יאכל}
א/ב זכרון יהושע (הלוי) ח"ז השמטה (אחרי עמ' 129) עמ' 1
א/ב זמנים למלך
א/ב זקן אהרן (קורץ) פ' משפטים דף עז ע"ד {בל יראה ע"פ אחרי שש}
א/ב חוקי חיים (שו"ב) עמ' טו
א/ב חזו"א על הרמב"ם
א/ב חזון לימים ח"א עמ' כט, לד, קעו
א/ב חזקה רבה או"ח הלכה עב
א/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' מ
א/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' א
א/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' א
א/ב חי' הרי"ט עמ' סט, רפו, רצז, שד
א/ב חי' חפץ חיים
א/ב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' עא ד"ה והנה {והמניח חמץ ברשותו בפסח אף על פי שלא אכלו עובר בשני לאוין וכו'}
א/ב חי' כתב סופר שבת עמ' ז, יא {שעה"מ}
א/ב חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' כט, סא-סד, קסא-קסג, מכות עמ' רכג
א/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רא
א/ב חי' ר' שמואל פסחים עמ' קסד
א/ב חי' ר"י נחמיה סי' יח אות א-ב
א/ב חי' רח"א הכהן עמ' יא
א/ב חיי אברהם (טייב) דף נז ע"ב
א/ב חיים ומלך
א/ב חלקת יואב החדש הגהות על מקור חיים סי' תמב אות ב {כ"מ}
א/ב חמודי צבי מועדים עמ' תמא, תנ
א/ב חסדי דוד ח"ב עמ' רנה
א/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' פז {כ"מ}, יו"ד ח"א עמ' שכח, ח"ב עמ' שיח {ראב"ד}
א/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' פז {שעה"מ}
א/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רמט ע"א
א/ב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' נט, צח
א/ב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' נט, סה, פב, קנח, שלח
א/ב יבול היובלות עמ' 67
א/ב יגיעת ערב פסחים עמ' פד, רא, רג
א/ב יד אליהו (בוקובזה) סי' ה אות ו, טז
א/ב יד ישראל ח"א וח"ב
א/ב יד סופר עמ' מג, קסח
א/ב ים התלמוד (עדיל) עמ' קיג {לחם משנה}
א/ב ימי שלמה
א/ב יראה ואהבה עמ' קפב {לח"מ}
א/ב ישועות יעקב מועד עמ' תקפט
א/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ב ישועת משה עמ' קכג
א/ב ישורון ח"י עמ' שע
א/ב ישורון ח"כ עמ' קיג-קטו {שעה"מ}
א/ב כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
א/ב כנה"ג (כ"מ)
א/ב כרם מנחם סי' כו
א/ב לב איש עמ' צג, קד, קכד, קלג, קסה
א/ב לב שלם
א/ב לבושי מרדכי או"ח עמ' ק, קלז
א/ב לבני בנימין דף נג ע"ד, נז ע"ב {לא יאכל}
א/ב לחם יהודה
א/ב ליבא בעי דף צד-צו, קח-קיב
א/ב למודי ה' (תקמז) דף צז ע"ג
א/ב לקוטי סופר ח"א דף ע ע"ד, קז ע"א
א/ב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ט אות ד {ראב"ד ומ"מ}
א/ב לקט מנחם (תרעא) דף כו ע"ב-ע"ד {שנאמר לא יאכל}
א/ב לשון למודים או"ח דף פה ע"ד {כ"מ}
א/ב מאורות נתן (הורוביץ) דף ט ע"ג
א/ב מאיר עיני חכמים ח"א דף לד ע"ג, קח ע"ד
א/ב מגילת ספר לאוין דף יז ע"ד, יח ע"א {כ"מ}
א/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' סו, סט
א/ב מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' לג אות ב
א/ב מועדים וזמנים ח"ג סי' ריח, ח"ז סי' קסד
א/ב מוריה גל' קג עמ' ל, גל' קיג עמ' צ, גל' קפט עמ' סג, גל' רט עמ' סח-סט
א/ב מוריה ט גל' ז (ר"מ סופר)
א/ב מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' כ, כב
א/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' א אות ד, סי' יז אות א
א/ב מחנה יוסף פסחים דף ב ע"א
א/ב מטה אהרן פסחים עמ' כט, לד, פד
א/ב מטה אפרים
א/ב מים שאל דף ס ע"ב, סב ע"ג
א/ב מירא דכיא
א/ב מלאכת חשב עמ' קיח {לח"מ}
א/ב מלחמת יהושע עמ' כה
א/ב מנוחת אשר ח"א דף מד ע"ב {איסור הנאה מ"יאכל"}
א/ב מנוחת אשר ח"א דף עז ע"א {"לא יאכל"}
א/ב מנוחת משה דף מב ע"ב {כ"מ - כר' אבהו}, נג ע"א {שאור - מעשה בחימוץ אחרים}, קפג ע"ג {כ"מ}
א/ב מנחם שלמה סי' ב, תוספתא כריתות פ"ב ה"ב
א/ב מנחת אלימלך עמ' ל
א/ב מנחת אפרים סי' ה אות ב {שעה"מ}
א/ב מנחת אשר פסחים עמ' ס, קלט, קמא, קצט
א/ב מנחת ברוך סי' לח
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' נ-נא, קח, ח"ג עמ' תכד
א/ב מנחת יהודה (בוים) דף מא ע"ג {לח"מ}, מב ע"א
א/ב מנחת יוסף ח"ב עמ' כז
א/ב מנחת כהן (כץ) ח"ב דף נח ע"א
א/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פב {שעה"מ}
א/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רסט {ראב"ד}, רעא {ראב"ד}, רעב {לח"מ}, רעז, ח"ב עמ' קכט {שעה"מ ד"ה ולע"ד}, ח"ג עמ' קיט, עמ' רי {כ"מ}
א/ב מסוא משה עמ' יג
א/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ב מעין החכמה עמ' יז, עד {ראב"ד}
א/ב מעיני מים מקואות עמ' רכה, רכז
א/ב מעליות חי"ד עמ' 75-81
א/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף פב ע"ד
א/ב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' ס, אבי עזרי ח"ב]
א/ב מצודת בן ציון דף א ע"א-ע"ג {אסור בהנאה שנאמר לא יאכל}, עב ע"ד {שני לאוין}
א/ב מצוות זמניות עמ' תמב
א/ב מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' א אות ג-ט, סי' לג
א/ב מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/ב מקראי קדש (תפט) דף פג ע"א (פעמיים) וע"ב
א/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רכח
א/ב מראה איש ח"א יו"ד עמ' מב
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יח אות ב, י {שנאמר יאכל}
א/ב משאת המלך (אדרי)
א/ב משאת המלך ח"ב סי' רטז {הרי פסק כר' אבהו}
א/ב משאת המלך מועדים עמ' ריב
א/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' ג עמ' 6 {המניח חמץ ברשותו}, סי' כה עמ' לד {איסור הנאה}, סי' כו עמ' 70 {איסור הנאה}, לח {חמץ ושאור}
א/ב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' פח-צב
א/ב משכן בצלאל ח"א סי' מה
א/ב משכנות לאביר יעקב ח"ב דף כט ע"א
א/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קסא, קסג
א/ב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' טז, לט, קדושה עמ' ריג, זרעים ח"א עמ' קלב
א/ב משרת משה (עטייה)
א/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קעא {הגהמ"י אות א}, קפ
א/ב נועם חי"ז עמ' ג
א/ב נחלי יהושע עמ' פג {שעה"מ}
א/ב נחלת צבי (כהנא) עמ' קיב
א/ב נחלת שמעון (אמוראי) דף כא, כד
א/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף צו ע"ד {לח"מ - יש 4 לאוין}
א/ב נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' קג עמ' קעב {כ"מ}
א/ב נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תכב
א/ב נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שלז {או"ש}
א/ב נתן פריו ביצה עמ' כג
א/ב סגולת ישראל שמות עמ' סג {והמניח חמץ ברשותו וכו' עובר בשני לאויין}
א/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קנ
א/ב סתירת זקנים, פתיחה
א/ב עומק הפשט ח"ג עמ' תרג
א/ב עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' כח
א/ב עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' סו
א/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' פא {שאור}, פב-פג, פח
א/ב עין יצחק ח"א עמ' ק
א/ב עמודי שלמה ח"א עמ' רצג, רצה
א/ב עמק הלכה (הורוביץ) עמ' מג-מד
א/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' מב {ראב"ד}
א/ב עץ הדר השלם עמ' רי
א/ב עצי חיים על מועדים עמ' שטז, שכ
א/ב עקבי ברכה עמ' סא
א/ב פאר הלכה פסחים עמ' ריב {שנאמר לא יאכל}
א/ב פני אברהם (פרלמן) דף יז ע"א
א/ב פני המלך (שטרן)
א/ב פני חמה דף לט ע"ב {כ"מ - מדוע אין שלשה לאוין}
א/ב פני משה (הכהן) עמ' קצב
א/ב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מג-מו, מח, קנ
א/ב פנים חדשות [מהרלב"ח יז]
א/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'ד
א/ב פניני ים סי' כב אות ד
א/ב פנת יקרת (תשנד) סי' ב
א/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' ג
א/ב פרי החג דף כה ע"א {כ"מ בשם רא"ם - אסור בהנאה לר"ש מחצות}, ס ע"א {כ"מ ולח"מ - כר' אבהו} וע"ג, סג ע"א {לא יאכל}, עט ע"א {לא יאכל}
א/ב פרפרת משה ח"א עמ' תב
א/ב פרשת המלך
א/ב פתחי שערים דף יב ע"ב-ע"ג
א/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ד הערה 79
א/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סו ע"א-ע"ב
א/ב צרור החיים (חייקא)
א/ב צרור החיים (קצבי) דף עז ע"ד {לח"מ}
א/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תסא, ח"ב עמ' קפה, רעא, ש, שכה, תנג, תרמג, ח"ג עמ' תת, חד עמ' ב
א/ב קול יהודה (פרלוב) עמ' קפא, קפג, קפה {איסור חמץ ושאור אחד הוא}
א/ב קול תחנה קול טחנה דף פב ע"א, פג ע"ב
א/ב קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ג ע"א-ע"ג {אסור בהנאה שנאמר לא יאכל}
א/ב קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' ק-קא {רמב"ם}, שמות עמ' קיד {שעה"מ}
א/ב קרבן אשר עמ' רמא, רצו
א/ב קרבן פסח עמ' תתרד
א/ב קרית מלך
א/ב קרית מלך רב
א/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' קי
א/ב קרני ראם (ירמוש) עמ' קנד
א/ב ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף ב ע"א
א/ב ריח שדה דף ע
א/ב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הט"ו
א/ב רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לב
א/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קלב ע"א
א/ב שארית כלב עמ' כז {בל ייראה משש שעות ולמעלה}
א/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנב, ח"ח סי' קט אות ה
א/ב שדה הארץ ח"ג
א/ב שדה הארץ ח"ג דף קא ע"ד {כ"מ}
א/ב שו"ע הרב או"ח סי' תלא ס"ב, סי' תמב ס' כא
א/ב שו"ת מהרלב"ח סי' יז
א/ב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קו
א/ב שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 114 {איסור הנאה מ"לא יאכל"}
א/ב שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצה, ריד
א/ב שומע ומשמיע עמ' תנז
א/ב שושן עדות דף צב ע"ג
א/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצה, רה
א/ב שיח ערב פסחים עמ' יח, קיג, קצ
א/ב שירת הלויים פסחים סי' פז
א/ב שלמי שמחה ח"א עמ' סד
א/ב שם דרך יומא עמ' ק
א/ב שם דרך פסחים עמ' נה, קיד, קס
א/ב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קעג {מ"מ}
א/ב שמן הטוב (תשפ) עמ' יח-יט
א/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רעז, רפז, שמז
א/ב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קפה, קפח
א/ב שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' מב, קיט {ראב"ד}, קפז
א/ב שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 292
א/ב שעלי דעת גל' ז עמ' 116, 61-67
א/ב שער המלך
א/ב שער יהודה
א/ב שערי אלימלך עמ' יא
א/ב שערי זבולון או"ח ח"ג סי' כג ס"ק ג
א/ב שערי מאיר עמ' קב
א/ב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' צז, צט {שעה"מ}
א/ב שערי שאול פסחים עמ' קכג
א/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכח ע"ג
א/ב שפתי דעת ח"א עמ' עה
א/ב שפתי רננות (מיכלדורף) דף יח ע"א-ע"ב {חמץ ושאור אחד הוא}
א/ב שרשי הים
א/ב תאריך ישראל סי' ז הערה יח
א/ב תורה לדעת ח"ו עמ' קע {ראב"ד}
א/ב תורה מציון שנה ג חוב' ג סי' יא דף טז ע"ד {לח"מ}, יז ע"א {ראב"ד - אכילת כלב}
א/ב תורה שלמה ח"י עמ' 166
א/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמג
א/ב תיבת גומא (תשסז) עמ' צז
א/ב תשורת שי מהדו"ק סי' תקנב
א/ג אביר יעקב (אביגדור) הסכמות עמ' 13 (בספרות רומיות) {לוקה}
א/ג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיד, ח"ט עמ' רט
א/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 49
א/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/ג אבן מלוכה (רביע)
א/ג אבן ציון עמ' תרלח {כ"מ}
א/ג אבני השוהם (הורוויץ) דף טז ע"ב {זכייה באיסורי הנאה}, טז ע"ד, יז ע"א {לאו הניתק לעשה}
א/ג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סא אות ב
א/ג אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לט אות ד
א/ג אבני חפץ ח"ב עמ' צא
א/ג אבני נזר או"ח סי' שכג אות ד, סי' שס אות א
א/ג אבני ציון ח"א סי' ו אות ד {מל"מ ושעה"מ}, סי' ז אות א {שעה"מ}, אות ד, סי' כא אות ה {שעה"מ}, סי' כח אות ח, סי' לה אות א, סי' לט אות ג, סי' מג אות ב, סי' מה אות ה, סי' סו אות ב {מל"מ}, ח"ב סי' א אות ג, ו, סי' ג אות א, ד, סי' יג אות א-ב, סי' כה אות ג, סי' נב אות ב, סי' סח אות ג, סי' עד אות ב, ח"ג עמ' פח, צח-ק, קכה, קנ, קנה, קנט, קס, ר, ריט, רכ, רכו, רנט, רעה, רפה, שכג, ח"ד עמ' כח, לט-מ {שעה"מ}, קד {שעה"מ}, קעח, רכג, רכח {מל"מ}, רל {מל"מ}, רמ {מל"מ}, רנא {מל"מ}
א/ג אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' ע {ר"ח הלוי}, עו, רפב, שפד {ר"ח הלוי}
א/ג אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' א, מה, נו
א/ג אבני שהם (רובינשטיין) דף לא ע"ג
א/ג אגודת אזוב השלמות דף טו ע"ד, כב ע"ב
א/ג אגלי טל קוצר סי' סא אות ח
א/ג אגם מים עמ' פג-פד, פו {קונה חמץ - לוקה}
א/ג אגרות הגרי"ד עמ' י
א/ג אדני נחושת עמ' נו
א/ג אדרת אליהו (ראם) עמ' טז
א/ג אדרת המלך עמ' מה-מז {תשביתו}
א/ג אהבת נח עמ' שכו {לאו הניתק לעשה}
א/ג אהל מועד (לסר) חי' בית המדרש חידוש ב אות ה, חידוש ג אות ו-ח, חידוש ז, חידוש י אות ט
א/ג אהלי יהודה (הכהן) דף עט ע"א
א/ג אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 332, 338, 408, 411, 415 {שעה"מ}
א/ג אוצמפה"ת ב"מ סא ע"ב הע' 35 {שעה"מ}
א/ג אוצמפה"ת ב"מ סב ע"א הע' 83, 85 {שעה"מ}
א/ג אוצר חיים ח"ב דף עד {מל"מ}
א/ג אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 43
א/ג אוצרות הרמב"ם
א/ג אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קלט
א/ג אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רנה, שו
א/ג אור הישר [מקום שמואל סי' צט אות כה]
א/ג אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' לו
א/ג אור המאיר (שפירא) סי' סא אות ב {הרי זה לאו הניתק לעשה}
א/ג אור יעקב פסחים דף 42, לט ע"א, 80, 155
א/ג אור לי פסחים סי' יא ס"ק ז
א/ג אור משה ח"א סי' קי-קיא
א/ג אור פני יהושע עמ' סז
א/ג אור שרגא עמ' שע
א/ג אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק פא {אורה ושמחה}
א/ג אורח ישראל סי' ז הערה יא {מל"מ}
א/ג אות לישראל (מובשוביץ) עמ' נח
א/ג אחיעזר ח"א סי' כא אות א, ח"ג סי' ז אות ג, ח"ד סי' עה אות ב
א/ג איים בים פסחים סי' כ אות ז {הקונה חמץ בפסח מן הנכרי}
א/ג אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' עג, פג {ר"ח הלוי}
א/ג אמונת עתיך גל' 117 עמ' 64 {שעה"מ}
א/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שנו-שנז, שסח {איך מועילה קניית איסור הנאה}
א/ג אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' ד ס"ק ב
א/ג אמרי אלימלך עמ' קמד-קמה {שעשה מעשה}
א/ג אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ב ד"ה וראיתי, סי' טו ד"ה ובאמת {שעה"מ וטעם המלך}, סי' כז ד"ה ומה, אמרי שלמה סי' כו ד"ה ואף
א/ג אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ט ד"ה איברא, סי' כא ד"ה ולכאורה {שעה"מ}
א/ג אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' ז ד"ה ומעתה {שעה"מ ד"ה ועפ"י דברי הרמב"ן}
א/ג אמרי בינה (אש) דף כג ע"ד {לאו הניתק לעשה}
א/ג אמרי בינה דיני עדות סי' לא בסופו {מל"מ - איסור בלאו הנל"ע}
א/ג אמרי דוד (שליסל) דף יב ע"ג, יג ע"א-ע"ב, יט ע"ג-ע"ד
א/ג אמרי זאב דף מט ע"א {מכת מרדות}, נא ע"ב {לאו הניתק לעשה}
א/ג אמרי יהושע (ברוק) עמ' 92-97, 81, 53
א/ג אמרי כהן פסחים סי' א ס"ק ח
א/ג אמרי נפתלי ח"ב עמ' רכג {שעה"מ}
א/ג אמרי קודש (קאמארנא) עמ' ז, יא {אי עביד מהני}
א/ג אמרי שבת דף כח ע"ב {הגהת מל"מ}
א/ג אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כ
א/ג אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כ {ר"ח הלוי}
א/ג אנצי"ת ע' אין מזהירין הע' 32, ע' אסורי הנאה הע' 172, 173, ע' בל יראה הע' 12 {כ"מ}, 14-16, 21, 22, 24, 27, 29, 30, ע' בל תלין הע' 10 {שעה"מ}, ע' בעור חמץ הע' 24 {ר"ח הלוי}
א/ג אנצי"ת ע' גזל הע' 6 {שעה"מ}, ע' דבר הגורם הע' 79 {או"ש}
א/ג אסיפת שמועות תשרי עמ' עו
א/ג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 252 {מכת מרדות}
א/ג אפיקי מגינים פסחים סי' טו, כח
א/ג אפיקי מגינים קידושין סי' נז
א/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קד {כ"מ}
א/ג ארץ יהודה
א/ג ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רפט
א/ג ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ב עמ' קמז {לא לוקה}
א/ג ארצות החיים סי' יג ארץ יהודה אות ג עמ' רסח
א/ג אשר למלך
א/ג באהלה של תורה או"ח סי' נח אות א, סי' צד {ר"ח הלוי}
א/ג באר דוד שבת ח"א סי' מח אות ג {מל"מ}
א/ג באר המים עמ' יז
א/ג באר לחי ראי עמ' רנב-רסז
א/ג באר מרים פ"ג ה"ד, פ"ה ה"ח אות ב {לוקה}, פ"ו הי"ד אות ג עמ' רט {שעה"מ}
א/ג באר ראי עמ' סז
א/ג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' כט, נא, נג, נח, קלב, קנא
א/ג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' כד אות ו
א/ג בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' לג, לו, לז {טעם המלך}, מא
א/ג בדבר מלך ח"ו עמ' פו-פז, צא
א/ג בדבר מלך חי"א עמ' לט, רכז, שצא, שצט
א/ג בדבר מלך חי"ח עמ' קכט, קל {אינו לוקה משום לא יראה ולא ימצא אלא א"כ קנה חמץ בפסח או חימצו כדי שיעשה בו מעשה וכו'}
א/ג ביום הראשון תשביתו (ברנד) עמ' לד {לוקה}
א/ג בינת אברהם עמ' ג, צח {קונה לוקה}
א/ג בינת נבונים דף כ ע"ב, כא ע"ב
א/ג ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' ו
א/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' כב ד"ה אך הרמב"ם, וסי' כג ד"ה א"נ ע"פ
א/ג בית אבא (גוטווירטה) דף ט ע"א-ע"ב, י ע"ב {שעה"מ}
א/ג בית אבי ח"א סי' לד אות כח, ח"ב סי' ס, ח"ד סי' לה, ח"ה סי' כא
א/ג בית אבי ח"ב סי' ס עמ' פג
א/ג בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 55-57
א/ג בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 6-7 {אינו ניתק לעשה}
א/ג בית אברהם (רובינשטיין) דף ל ע"ג
א/ג בית אהרן (קארטשין) עמ' ד, רלב
א/ג בית אהרן וישראל גל' כא עמ' נו {ר"ח הלוי}
א/ג בית אהרן וישראל גל' לז עמ' צו {לא יראה - לא ניתק לעשה}, גל' לט עמ' סג, סו-סז, גל' סז עמ' כז-כח, גל' עג עמ' מט, גל' עה עמ' לא-לב, גל' עו עמ' טו-טז
א/ג בית אהרן וישראל גל' פח עמ' כג {מלקות - הרי זה התראת ספק שמא ביטלו בלבו}
א/ג בית אהרן וישראל גל' צו עמ' יז-יח {לאו שאין בו מעשה, האם ניתק לעשה, הרי זה התראת ספק}
א/ג בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קסד {חימצו}
א/ג בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' יג
א/ג בית אפרים (שו"ת) או"ח סי' מא {זכייה באיסורי הנאה}
א/ג בית אפרים או"ח (תרמד) דף עג ע"א, עד ע"א, עה
א/ג בית גמליאל ח"א עמ' קלד
א/ג בית דוד (תשעט) או"ח סי' קעב
א/ג בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קעה
א/ג בית יעקב (מסקין) סי' ה
א/ג בית יצחק (תשיד) עמ' 13
א/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תקיב {חי' הר"ח}
א/ג בית לוי (גולדברג) דף ז ע"ג
א/ג בית לוי (קאפשטיין) דף ה ע"ד
א/ג בית נפתלי (תרנט) סי' ו, פה
א/ג בית נפתלי (תשסו) עמ' שלה
א/ג בית פנחס (גרהר) ח"ב בהקדמה עמ' 77 {שעה"מ}
א/ג בית שלמה (דרמר) יו"ד סי' קצד דף פג (השני) ע"א
א/ג בית שמש
א/ג בית שערים או"ח סי' קנז, קפה
א/ג בכורי אברהם דף יד ע"ד {קנייה היא מעשה}, טו ע"ג {חלות הקנין}, סה ע"א {חימץ עיסה}, צד ע"ג, צה ע"ב {זכיה באיסורי הנאה}
א/ג בכורי אליהו עמ' מז
א/ג בכורי חיים ח"ג עמ' סד, קה, קפו-קפז, רכט, ח"ד עמ' ח, קכד, קל, רכא {מל"מ}, ח"ה עמ' כט
א/ג בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' קז, קיג, קלז
א/ג בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 96-97 {אין בו מעשה}
א/ג בן הרמה
א/ג בן ידיד
א/ג בני דוד
א/ג בני ישראל (קרלי) סי' לד אות א
א/ג בני שלשים עמ' כח
א/ג בני שמואל
א/ג בנין אפרים עמ' רס
א/ג בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' קנט, ח"ג עמ' יח
א/ג בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' יב, יג {בל ייראה אינו ניתק לעשה כי הלאו כלל יותר מהעשה}, יז {בל ייראה אינו ניתק לעשה כי הלאו כלל יותר מהעשה}, כו, לה
א/ג בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"א ס"ק מז
א/ג בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שז
א/ג בציר אליעזר ח"ב דף ג ע"ג-ע"ד {הרי הלאו ניתק לעשה}, ד ע"ב {הגהת מל"מ - סתירה ברש"י}, ד ע"ג {אינו לאו הניתק לעשה}, ד ע"ד {הרי אי עביד לא מהני}, ה ע"א {הרי אעל"מ}, ה ע"ב {הרי ניתק לעשה}, ה ע"ד {מל"מ - ע"מ לבערו}, ו ע"א {הגהת מל"מ - סתירה ברש"י}, ו ע"ב {קונה ע"מ לבערו}, ח ע"א {הרי אעל"מ}, י ע"ד {אינו לאו הנל"ע}
א/ג בריכת ירושלים עמ' קפו {קנה}
א/ג ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות ב {אעל"מ}
א/ג ברית הלוי השלם
א/ג ברית עולם (ולר) סי' כג אות ב
א/ג ברכות שמים מכות פ"ג אות שסה {מל"מ - הלכה למשה מסיני}, תכה {מכת מרדות}
א/ג ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' לב {לוקה - אינו לאו הניתק לעשה}
א/ג ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' לד-לו {אינו לאו הניתק לעשה}
א/ג ברכת יוסף ואליהו רבה (תקז) - חידושי בן המחבר (אחרי פ' וזאת הברכה) עמוד שלישי
א/ג ברכת יצחק (פאלער) עמ' רב
א/ג ברכת כהן (רפפורט) סי' יא (דף יט ע"ג)
א/ג ברכת מרדכי פסחים עמ' לז, שמ
א/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' עב, צט
א/ג גבורת ארי עמ' שיג
א/ג גבורת יהודה פסחים סי' ב ס"ק ד, סי' ד ס"ק ב, סי' יז ס"ק א
א/ג גדולי אריה עמ' מד, עב-עג
א/ג גדולי ציון (תשנב) עמ' פה
א/ג גדולי שמואל ב"מ דף מט, ס {שעה"מ}
א/ג גדולי שמואל ביצה דף ז, נדרים דף מב
א/ג גור אריה (צרמון)
א/ג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קמב
א/ג גינת ורדים (תאומים) עמ' יא, פה, פז, פט-צ, צז, קמ
א/ג גליונות אבני נזר
א/ג גליוני קדש עמ' 36 {טעם המלך}
א/ג גן דוד דף כ ע"ב {מל"מ}
א/ג גנזי אבא עמ' כח, לא
א/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כא {מל"מ}, עב {מל"מ}, עג, רמה, רמז, רנד
א/ג גנזי מועדים עמ' סו
א/ג גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' קפט
א/ג גפן פוריה עמ' קה-קו, קח, קי-קיא
א/ג דבר בעתו (לוין), דברי הלכה אות ב (ד"ה והנה), טז (ד"ה הן)
א/ג דבר שאול תמורה סי' ח אות יב
א/ג דבר שמואל (אבוהב) סי' לח, שטו
א/ג דברות אליהו ח"ב עמ' קלא {צ"פ}
א/ג דברות משה פסחים עמ' קלד, קעח
א/ג דברות צבי חי"א סי' ב אות טו
א/ג דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' ה, טו
א/ג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' יז {שעה"מ}
א/ג דברי חיים (אוירבך) דיני מכירה סי' כט דף עז ע"ד {אעל"מ}
א/ג דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' יא
א/ג דברי יהודה סי' ב אות יב {מל"מ}
א/ג דברי יוסף (אירגס) סי' לט דף פ ע"א
א/ג דברי יוסף (קונביץ) עמ' 221, 223
א/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' קסח {מ"מ}, רנה
א/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף נו ע"ב, פד ע"ב, קיג ע"ב
א/ג דברי ירמיהו
א/ג דברי יששכר דף לא ע"ב
א/ג דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' נז
א/ג דברי פנחס ח"ב עמ' רמא-רמב {שעה"מ}
א/ג דברי תלמוד ח"ב עמ' קלא-קלב
א/ג דגל יהודה (לוקץ) עמ' 65, 110
א/ג דגל ראובן ח"א סי' י
א/ג דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קנב
א/ג דובר ישרים פסח עמ' יא, טו, שסט, תיג
א/ג דור רביעי ח"ב עמ' ז
א/ג דעת מרדכי ח"א דף יד ע"ד
א/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רצט
א/ג דרור יקרא עמ' תקפט
א/ג דרך המלך (רפפורט)
א/ג דרך ישרה ח"א עמ' סג, סז-סח, ח"ב עמ' עה
א/ג דרך שלום (איזרלסון) עמ' 16, 29
א/ג דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' פ {מל"מ - הרי ניתק לעשה}
א/ג דרכי משה ח"א שמעתתא ב פ' י, שמעתתא ג פ' לא
א/ג דרכי שמחה עמ' לד
א/ג דרשות מהר"ם בנעט עמ' קסג
א/ג דרשות מהר"ם בריסק עמ' תד-תה, תכח
א/ג האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רעז {אינו לוקה אא"כ קנאו או חימצו}
א/ג הגהות אליעזר דף נח ע"ב {כ"מ, מל"מ - לימוד ערוך הוא}
א/ג הגהות על שו"ע הל' פסח (ר' אברהם אבלי) ח"ב דף ב ע"ב {כ"מ}, ג ע"א {מל"מ}
א/ג הדר איתמר עמ' קמג {קנין באיסורי הנאה}
א/ג הדרום ב עמ' 14
א/ג הדרת אפרים ח"ב עמ' רמד
א/ג הדרת מלך (זילברברג) דף נח ע"ב-ע"ג {שעה"מ}
א/ג הוד יוסף עמ' קטז, קיח, קכ
א/ג הוראות שעה פ' כא
א/ג הלכה רבה ח"א עמ' 68, 339, 308, 211, 174, 164-165, 157-160, 145
א/ג המאיר לארץ
א/ג המדות לחקר ההלכה מדה ג אות ג, מדה ד אות יז, מדה ו אות ט, מדה י אות ד, מדה יא אות יט, מדה יד אות טו ואות כז, מדה כג אות נה ואות נט
א/ג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' נז
א/ג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' מד {לוקה רק אם קנה}
א/ג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לג ס"ק ז {שעה"מ}
א/ג הערות רש"ב ורנר ליקר תפארת על רמב"ם עבדים פ"ג הי"ד הערה 8
א/ג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' נא, קכ
א/ג הר המלך ח"א עמ' פא-פג, ח"ג עמ' קמז, ח"ד עמ' עז-פ, ח"ה עמ' רמב-רמז, ח"ז עמ' שלג
א/ג הרמב"ם ותורתו ח"א
א/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' ריז
א/ג ואם תאמר ח"ג קושיה 106
א/ג וגר זאב עמ' שלה, שלז-שלח {לוקה אם יש מעשה אף שבעצם הלאו אין מעשה}
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רצו
א/ג וזאת התורה עמ' שז
א/ג ויגד יעקב (תשסח) עמ' תקג {לוקה אם קנה}
א/ג וישאל שאול או"ח סי' עו
א/ג ונגש הכהן כלל ג פ"ח {מל"מ, ניתק לעשה}
א/ג זבד טוב (פאפרש) דף כה ע"א {אעל"מ}
א/ג זבח שלמה ח"ב עמ' רכח, ח"ד עמ' קיד
א/ג זית רענן ח"א עמ' צז {שעה"מ}
א/ג זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קנב {ר"ח הלוי}
א/ג זכרון דברים (תשכז) מאמר כד עמ' קסו
א/ג זכרון דברים (תשנט) עמ' קעד
א/ג זכרון הרב עמ' 318-319 {הרי זה לאו הניתק לעשה}
א/ג זכרון יהודה (מונק) דף כז ע"ב-ע"ג {מדוע לוקה - אולי ביטלו בלבו}, סא ע"ג {אעל"מ}
א/ג זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' ט {אינו לאו הניתק לעשה}
א/ג זכרון יהושע (הלוי) ח"ג עמ' כג {אינו לאו הניתק לעשה}
א/ג זכרון יהושע (הלוי) ח"ז השמטה (אחרי עמ' 129) עמ' 1-2 {אע"פ שעבר על שני לאווין}
א/ג זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 25 {מכת מרדות}, 29 {הרי הוא לאו הניתק לעשה}, 57 {קנה חמץ - הרי אי עביד לא מהני}
א/ג זכרון יחזקאל עמ' לה-לו {מל"מ - לאו הניתק לעשה}, לז {לאו הניתק לעשה}
א/ג זכרון יעקב (בנד')
א/ג זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מט {קנה חמץ}
א/ג זכרון ליהודה סי' ט אות כו-כז
א/ג זכרון מנחם (מיארה) {זכייה באיסורי הנאה}
א/ג זכרון שלמה (קליין) עמ' עח, רכה
א/ג זרע יצחק (לומברוזו)
א/ג חוות בנימין ח"א עמ' רמא, ח"ג עמ' תרסה
א/ג חוקי חיים (שו"ב) עמ' כח {ר"ח הלוי}
א/ג חוקת עולם עמ' 390 {לאו שאין בו מעשה}
א/ג חזו"א על הרמב"ם
א/ג חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ה
א/ג חזון לימים ח"א עמ' לז, נא, נד, נט, סט
א/ג חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 126
א/ג חי' איברא
א/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' קנ, רכט, רלא {הרי בל ייראה ניתק לעשה}
א/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רכה
א/ג חי' הרז"ה ח"ב עמ' ריב {לאו שאין בו מעשה}
א/ג חי' הרי"ט עמ' פח
א/ג חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 119, 140
א/ג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' נח ד"ה משום {מל"מ - אינו - דין זה מבואר בתוספתא וכו'}, עמ' עא ד"ה איברא {אינו לוקה משום לא יראה ולא ימצא וכו' אף על פי שעבר על שני לאוין, כ"מ - דלא יראה לא משמע אלא כשהוא נראה לעינים דוקא וכו'}, עמ' פא ד"ה וא"כ, עמ' פא ד"ה וא"כ {מל"מ - והנה - יש לתמוה על רבינו שכתב דאם קנה חמץ בפסח או חימצו דלקי משום דעשה מעשה והרי וכו' הוי ניתק לעשה}, עמ' צט ד"ה וכי, ח"ב עמ' נה ד"ה אך {אינו לוקה משום לא יראה ולא ימצא אלא א"כ קנה חמץ בפסח}
א/ג חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קלו, קמו {שעה"מ}
א/ג חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' צג, קכא, קדושין עמ' רד, ריח, מכות עמ' רכג
א/ג חי' משנה פסחים עמ' קיז, שלד, שלו
א/ג חי' עזיאל
א/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ר, רד-רה, ריא
א/ג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קעה
א/ג חי' ר' שמואל פסחים עמ' יח, כא
א/ג חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' עב, ב"ק-ע"ז עמ' קכח
א/ג חי' ר"י נחמיה סי' טז אות ז-ח, סי' כו אות ה, סי' פב אות ו, סי' קלד אות יב
א/ג חי' רח"א הכהן עמ' ד, יא
א/ג חיבת הקודש עמ' צט {מל"מ}
א/ג חיי נפש ח"ג דף רנה {או"ש}
א/ג חיי נפש ח"ג עמ' רנח {הקונה חמץ - הרי אין קנין באיסורי הנאה}
א/ג חיי נפש ח"ד עמ' לג
א/ג חיים ומלך
א/ג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מב ד"ה בעוברי
א/ג חלק לוי עמ' קסב {מל"מ}
א/ג חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מה
א/ג חמדת ימים עמ' קא, קלו
א/ג חמדת שלמה פסחים ו ע"ב ד"ה הרמב"ם
א/ג חמודי צבי מועדים עמ' רפ, תיח, תסח, תסט {מל"מ}, תצ, תקיח
א/ג חק המלך כאן, ויבמות עמ' כט
א/ג חקר יצחק עמ' עג
א/ג חקרי הלכות (שומיאץ) דף נד ע"ב
א/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' לה-לח, יו"ד ח"ג עמ' ס, ח"ד עמ' ט
א/ג חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קג, קמא ע"ד, קמה, קצ
א/ג חשב סופר עמ' קב
א/ג חשבונות של מצוה עמ' מז {טעם המלך}
א/ג חתן סופר, בעניני המקנה והקנינים, סי' כח ס"ק ד אות כה {אי עביד לא מהני}
א/ג טבעת החושן ח"ה עמ' שטז, משמרת חיים ח"א עמ' נא, נה, נט, ח"ב עמ' סד
א/ג טהור רעיונים דף ח ע"ד
א/ג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ'
א/ג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' סה {כ"מ}, סט, ע {מל"מ}, עא {ר"ח הלוי}, עב {חזון איש בגליונות על חידושי הגר"ח}, עט-פ {שעה"מ}, פב, שלח
א/ג טל תחיה ח"א סי' מב אות א {מל"מ}
א/ג יגיעת ערב פסחים עמ' כא, קלח, ריג
א/ג יד אליהו (בוקובזה) סי' ו אות ה
א/ג יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קסב
א/ג יד הלוי (לוין) דף ו ע"ד, ז ע"ב {מל"מ}, לא ע"א וע"ג
א/ג יד הלוי (פלוונא) דף ס ע"א
א/ג יד המלך (לנדא)
א/ג יד המלך (לנדא) הל' מכירה פ"ל ה"ז {הרי אעל"מ, הרי ניתק לעשה}
א/ג יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף טו ע"ג, טז ע"ג-ע"ד
א/ג יד ישראל ח"א וח"ב
א/ג ידות נדרים השלם עמ' ריא-ריד {שהייה אינה מעשה}
א/ג ידיו של משה דף קלט ע"ב {מל"מ}
א/ג יהל אור דף ד ע"ב, כא ע"ב {מועיל לקנות איסוה"נ}
א/ג יחלק שלל ח"ג עמ' לב-לג {קנייה היא מעשה}, מו-מז {קנייה בקנין חצר}, עח {בא הפסח}, פו
א/ג יטב פנים ח"ב דף פד
א/ג ים התלמוד (עדיל) עמ' מג {מגיה המשנה למלך}, מז, מט, סח, קכז-קכח, קעז {מגיה המשנה למלך}
א/ג ימי שלמה
א/ג ימצא חיים עמ' קיד {הרי ניתק לעשה}
א/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' ט
א/ג ישא מדברותיך פסחים עמ' קכא, רז, רכג {כ"מ}, רמז
א/ג ישועות יעקב מועד עמ' תקסט, תקצד
א/ג ישועות כהן לקוטים סי' יא ס"ק ב {כ"מ}
א/ג ישורון ח"י עמ' שעא
א/ג ישורון ח"כ עמ' קז {שעה"מ}, תא {ר"ח הלוי}
א/ג כבוד הלבנון דף סט ע"ד, עא ע"ג
א/ג כוכבי בוקר עמ' שמ, שמד
א/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקעב, תרטו, תרסג, תתג {יד המלך}
א/ג כללי המצוות (תאומים) עמ' קעו
א/ג כללי קלב"מ (תשנא) עמ' קסא-קסב
א/ג כרוב ממשח דף מג ע"ד
א/ג כרם יהושע (ולרשטיין) דף ב ע"ג, ג ע"א, יט ע"ב, כה ע"ג-ע"ד
א/ג כרם מנחם סי' כו
א/ג כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' יא
א/ג כתר נהורא (קאפלין) סי' נו
א/ג כתר נהורא עמ' קמח
א/ג לב איש עמ' פא, צד, קב
א/ג לב דוד (פלדמן) עמ' רט {קנה - הרי אין קנין באיסוה"נ}, רי-ריא {הרי הלאו ניתק לעשה}, רטז {קנה - הרי אין קנין באיסוה"נ}, ריז-ריח {הרי הלאו ניתק לעשה}
א/ג לב יוסף (גפן) עמ' 144
א/ג לב מרפא דף לא ע"א, לז ע"ד
א/ג לב שלם
א/ג לבושי מרדכי או"ח עמ' קכז, קפ, יו"ד עמ' תעט, חו"מ עמ' לז, לקו"ת עמ' מא
א/ג לבית יעקב ח"ב דף ה ע"ג-ע"ד {אינו ניתק לעשה}
א/ג לבני בנימין דף א ע"א {מל"מ}, ג ע"א-ע"ג, ח ע"ג
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' לד ע"א
א/ג להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' פז, קנג
א/ג להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קי
א/ג להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' כט, קנח
א/ג לחם שלמה (ערנרייך) סי' עב, סי' עה אות א
א/ג לחמי תודה (הורביץ) דף ה ע"ג
א/ג למודי ה' (תקמז) דף יג ע"ג {לוקה}, ל ע"ג, לא ע"א, מא ע"ב+, מט ע"ד, נ ע"ג
א/ג למודי ה' (תשפא) עמ' עב, קסז
א/ג למודי ה' (תשפא) עמ' רמז, רפד {שעה"מ}
א/ג לקוטי סופר ח"א דף נה ע"ב, נח ע"א, עב ע"א וע"ג, קו ע"ג-ע"ד, קז ע"ד
א/ג לקוטי שיחות חל"ב עמ' 196 {טעם המלך}
א/ג לקט מנחם (תרעא) דף ה ע"ג, יג ע"ג-ע"ד, יד ע"א-ע"ד {לאו הניתק לעשה}, כה ע"ד {לאו הניתק לעשה, קנין באיסור הנאה}
א/ג לקט שבלים (תשסד) עמ' יד, יז
א/ג מאור החיים עמ' א
א/ג מאור למלך כתובות עמ' רלה {שעה"מ}
א/ג מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קמ, קסא, רג-רה, רח-רט, ריא, רטו {שעה"מ}
א/ג מאור למלך פסחים עמ' יח-יט, כב, מט {ר"ח הלוי}, סג, סד {חזו"א}, פב {ר"ח הלוי}, פח {ר"ח הלוי}
א/ג מאורות נתן (הורוביץ) דף ז ע"ג {מל"מ}
א/ג מאורי אש השלם עמ' ריא
א/ג מאזני צדק ח"א עמ' קפט
א/ג מאיר נתיבים עמ' 102, 149
א/ג מאיר עיני חכמים ח"א דף יב ע"ג, נז ע"ג, סו ע"ג, קח ע"א, קי ע"א, קיא ע"א
א/ג מאמר המלך
א/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף כט ע"ג {קונה לוקה}, צח ע"א
א/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' כו, סג, רטו {שעה"מ}, ריט, רכ {שעה"מ}, רפח, שכג
א/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף ט ע"א וע"ד
א/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כו ע"ב, כח ע"ב {מל"מ - זורה, טוחן}
א/ג מבי"ט (רובינ') דף פו ע"א, צג ע"ב {מל"מ}
א/ג מבית מאיר (סטלביץ) דף ע ע"א
א/ג מגילת ספר לאוין דף יז ע"ד, יח ע"ב
א/ג מגיני שלמה עמ' קפט {הגהת מל"מ}
א/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' לב, ריז {שעה"מ}, רכט {שעה"מ}, שלה {שעה"מ}, ח"ב עמ' שנט {שעה"מ}, תצט {שעה"מ}, תקיז
א/ג מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' נח
א/ג מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' ה אות ב, סי' ח אות א, סי' ל אות ג, סי' מא אות א, סי' מד אות ז, סי' נג אות א
א/ג מועדים וזמנים ח"ג סי' קצח, רז, רי, ח"ז סי' קסז
א/ג מוצל מהאש (הלברשטם) עמ' נט
א/ג מוריה גל' קא עמ' נט, גל' קג עמ' לא {כ"מ}, גל' קנד עמ' נא {ר"ח הלוי}, גל' קסט עמ' מג, גל' קעה עמ' קיט, גל' קפט עמ' כז {כ"מ}, גל' קצט עמ' מה {ר"ח הלוי}, גל' רכו עמ' עו {מכת מרדות}, גל' רכט עמ' ס, פג
א/ג מוריה ח גל' ד (ר"י שציפנסקי)
א/ג מזבח חדש דף כח ע"ב, סב ע"ב
א/ג מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' כב
א/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' יח אות א
א/ג מחנה יוסף פסחים עמ' כב
א/ג מחנה יוסף שבת עמ' קסב
א/ג מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' יז
א/ג מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' עח
א/ג מטה אהרן פסחים עמ' לג
א/ג מטה אהרן שבועות עמ' פא, פד
א/ג מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 211 {מל"מ}
א/ג מי באר (אופנהיימר) דף נה ע"א
א/ג מי החג עמ' קלג, קנ
א/ג מים עמוקים פסחים עמ' ג, ט, מג
א/ג מים שאובים עמ' רמד
א/ג מנוחת אשר ח"א דף ח ע"ב-ע"ד {מל"מ - משהה חמץ ע"מ לבערו}, עו ע"ב {הקונה לוקה}, עז ע"ב {המחמץ לוקה}
א/ג מנוחת משה דף כט ע"ג {לוקים - לכן צריך פסוק ולא די בהלכה למשה מסיני}, קכט ע"א {חימץ}, קפד ע"ג-ע"ד
א/ג מנחה חדשה (חן טוב) פ' בא דף ו ע"ד
א/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כב ע"ג {כ"מ} וע"ד, ח"ב דף ריא ע"א, ריב ע"ב
א/ג מנחת אהרן (בריסק) דף סא ע"א, סג ע"ב
א/ג מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' נט
א/ג מנחת אלימלך עמ' צ {ר"ח הלוי}
א/ג מנחת אשר פסחים עמ' כט, לז, עד
א/ג מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קמב
א/ג מנחת ברוך סי' כז
א/ג מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שעח
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' נ, נו, נט, עב, עג {מל"מ}, עה-עז, קי {כ"מ}, קסא {מל"מ}, ח"ב עמ' רמ, רעג, ח"ג עמ' שטז {כ"מ}, תכד
א/ג מנחת חן (אהלבוים, שו"ת) עמ' קו-קיד {קנה - לוקה}
א/ג מנחת יהודה (בוים) דף לט ע"ג {מל"מ - משהה ע"מ לבער} וע"ד {קנה לוקה - הרי ניתק לעשה}
א/ג מנחת יוסף ח"א עמ' ל, ח"ב עמ' כד
א/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' צ
א/ג מנחת כהן (יוסף חיים) דף צ
א/ג מנחת כהן (כץ) ח"ב דף נח ע"א
א/ג מנחת מאיר דף סט ע"ד
א/ג מנחת מחבת עמ' סז {גר"ח}
א/ג מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' לח
א/ג מנחת נתנאל דף ט ע"ב {אין לוקים על בל ייראה}
א/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קמט {טעם המלך}, קנז {טעם המלך ד"ה ומעתה}, קנח, קס-קסא {טעם המלך}, רב {כ"מ}, רעה {טעם המלך ד"ה אמנם}, רעו {שעה"מ}, רעז, ח"ב עמ' רפ {מל"מ}, תיא {שעה"מ ד"ה איברא}, תיז {שעה"מ}, ח"ג עמ' תנד {שעה"מ}, תס {שעה"מ}
א/ג מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קיד {שהייה - אין בו מעשה}
א/ג מנחת שלמה (לוין) עמ' לח {איך מועילה קניית חמץ}, צד, צז {חימצו - הרי זה גרמא}
א/ג מעדני ארץ כלאים עמ' נא, רכד
א/ג מעדני מלך (תשמח) עמ' כג-כד, קמט, רסו-רסז, רסט, רצ, רצב, רצד-רצה
א/ג מעין החכמה עמ' א {מל"מ}, יז {כ"מ}
א/ג מעיני המים
א/ג מעליות חי"ד עמ' 75-81
א/ג מפענח צפונות עמ' 217
א/ג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' עו, פט, צא, דבר אברהם ח"ב סי' כא אות ב, חי' ר' חיים הלוי דף י]
א/ג מצא חן
א/ג מצודת בן ציון דף א ע"א, ב ע"א, עב ע"ג, עג ע"ג, עד ע"ב {הרי ניתק לעשה}
א/ג מצוות זמניות עמ' תמב
א/ג מציאות קטן סי' א {מל"מ}
א/ג מקדשי השם ח"ב עמ' לט, ח"ג עמ' כה
א/ג מקראי קדש (תפט) דף פד ע"א
א/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רכט
א/ג מראות ישרים יבמות סי' טו עמ' עו
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ג מרכבת יוסף דף יג ע"ג {לוקה - הרי ניתק לעשה}, צח ע"ב {לאו שאין בו מעשה}
א/ג מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לו אות ד {מל"מ - טוחן}
א/ג משאת המלך (אדרי)
א/ג משאת המלך (תשסז) עמ' י {כ"מ}
א/ג משאת המלך ח"א סי' קלא
א/ג משאת המלך מועדים עמ' קצג, קצו
א/ג משאת מרדכי מכות עמ' צז
א/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' פה עמ' 260
א/ג משה מבחוריו דף כ ע"ד, כא ע"ג-ע"ד {לאו הניתק לעשה}
א/ג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' פח
א/ג משכיל לאיתן דף ה ע"א {חמץ אינו לאו הנל"ע}
א/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' רנז {ר"ח הלוי}, תכו
א/ג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קכג-קכד
א/ג משכנות לאביר יעקב ח"ב דף כו ע"ג
א/ג משלחן מלכים פסח עמ' תרפה
א/ג משמרת חיים ח"א עמ' נא, נה, נט, ח"ב עמ' סד
א/ג משנה הלכות ח"ו סי' שכה
א/ג משנה הלכות ח"ח סי' קפב {לאו הניתק לעשה}
א/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקנט {קנה חמץ}
א/ג משנת אליעזר (קונשטט) עמ' נב
א/ג משנת חיים הל' פסח עמ' תקג
א/ג משנת חיים מנחות עמ' שסד
א/ג משנת יהודה ח"א פ"ח הט"ו
א/ג משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' א, נג
א/ג משנת יעקב עבודה עמ' שיב
א/ג משנת יעקב קרבנות עמ' קנט-קס
א/ג משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעז
א/ג משנת שמחה
א/ג משפטי דרבנן עמ' לג, לט
א/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ר {לוקה רק אם עשה מעשה}
א/ג משפטים לישראל עמ' רד
א/ג מתת ידו או"ח מהדו"ת סי' כח-כט
א/ג נבכי נהרות סי' ה ס"ק ב, ח
א/ג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' כז-כח, קעט, קצג, רא, רכא, רכג, יו"ד ח"א עמ' רלה
א/ג נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קעד {מל"מ}
א/ג נועם חי"ב עמ' רס, חי"ג עמ' קצא {שעה"מ}, חט"ו עמ' קלד {כ"מ - נראה לעינים}, קלה {קנה חמץ}, חי"ח עמ' שמג, ח"כ עמ' סז {מל"מ}, חכ"ג עמ' לא
א/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קנט {ר"ח הלוי}, קס
א/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנט
א/ג נזר הקדש (רזין) מנחות דף פא ע"א {מל"מ}, פב ע"א {לוקה}
א/ג נזר התורה שנה ד גל' א עמ' מז {קונה חמץ לוקה אף שהוא איסוה"נ}
א/ג נחל איתן
א/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תסח
א/ג נחלי דבש (שלזינגר) כתובות ל ע"ב ד"ה ולפענ"ד (יב ע"ג בדפי הספר)
א/ג נחלת בנימין עמ' צו
א/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' יט אות א, ד
א/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' נב אות א, ד
א/ג נחלת יצחק קידושין סי' כח
א/ג נחלת צבי (כהנא) עמ' קה
א/ג נטע שורק דף כח ע"ד, צד ע"ג
א/ג נטע שעשועים (שליסל) עמ' לו, לח-לט, מא {הרי ניתק לעשה}, מב-מג {טעם המלך}, נו-נז {שעה"מ}, ס {הרי הוא לאו הניתק לעשה}, עב {מל"מ - טוחן}, עו {לוקה}, עט {איך מועיל הקנין הרי עבר איסור ואי עביד לא מהני}, קא {מל"מ - טוחן}, קפג
א/ג נטעי נתן (פריד) סי' לא, קה
א/ג ניצוצי אש עמ' שעח
א/ג נר למאור (פרצקי) עמ' נג
א/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף ח ע"ב, מט ע"ג {לאו דבל ייראה לא ניתק לעשה}, ע ע"ד, צו ע"ב
א/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיג ע"ב {כ"מ - לא יראה - לא עובר אם הוא טמון}
א/ג נרות אהרן
א/ג נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' עג
א/ג נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קיט עמ' רנט {לח"מ}, יו"ד סי' לא עמ' נד, ענינים סי' עט עמ' קכו
א/ג נתיב אברהם ח"א עמ' נד {או"ש}, סח, ח"ב עמ' קכד
א/ג נתיבות אדם ח"ב עמ' עד
א/ג נתיבות החיים
א/ג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שצח
א/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' עא, תתח
א/ג נתן פריו מכות עמ' לא, קמז, קנט, ר, חולין עמ' קכד, סוגיות ח"א עמ' קנו
א/ג ס' איזוב (פרידמן) עמ' לז
א/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' תרטו {רמב"ם}, תריח {שעה"מ}
א/ג ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קסה, ח"ב עמ' רמג {זכייה באיסורי הנאה}
א/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קיז
א/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרלח
א/ג ס' יהושע - שו"ת עמ' לט
א/ג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' רי
א/ג סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רכג ע"ג וח"ב דף קעז ע"ג ודף קעח ע"ג
א/ג סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' נא-סד
א/ג ספיקא דרבנן עמ' קכב
א/ג ספרי דבי רב ח"ד עמ' מט
א/ג סתירת זקנים - הלכה עמ' רטז
א/ג עבד המלך (תשסט) עמ' רמד
א/ג עדות ביעקב (ריינס) עמ' קמט-קנ {איך מועילה קנייה}, תנה
א/ג עולת יצחק (ציוני) ח"ב סי' קיג
א/ג עולת שלמה ח"ב עמ' רפז, רפט
א/ג עומק הפשט ח"א עמ' רלה {שעה"מ}
א/ג עטרת חן ח"ב עמ' קנא
א/ג עטרת ישראל עמ' צא, צג
א/ג עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קכז {מל"מ - סתירת רש"י בדין תשביתו}
א/ג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' י עמ' לו
א/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' סא, ע, עז
א/ג עטרת תפארת דף ו ע"ד {התראת ספק}, ח ע"ד, יא ע"ג, יד ע"א {לאו הניתק לעשה}, יד ע"ג, כג ע"ד, כד ע"א-ע"ב {לאו הנל"ע}
א/ג עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קנח, ח"ב עמ' צא {ר"ח הלוי}
א/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיח
א/ג עין אליעזר ח"ב סי' ד דף סג
א/ג עליות אריה עמ' עה, פד, צד, צח
א/ג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רסז
א/ג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קז
א/ג עמודי שלמה ח"א עמ' רצה
א/ג עמק החכמה עמ' ב, קכט {מל"מ - אכילה בכזית}
א/ג עמק הלכה (אורנשטין) סי' ו
א/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' של-שלא
א/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' עא {שעה"מ}
א/ג עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ג ע"ד
א/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסח
א/ג עקדת משה ח"א עמ' קכד, קלו
א/ג ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' נה {הקונה חמץ בפסח לוקה משום בל יראה}
א/ג פאר הלכה פסחים עמ' רמט
א/ג פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קז
א/ג פורת יוסף (צוייג) ח"ב סי' א
א/ג פורת יוסף (שלופר) דף לח ע"ד
א/ג פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' מט
א/ג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' כח
א/ג פי אריה דף כז ע"א
א/ג פני אברהם (פרלמן) דף יז ע"א, סט ע"ב
א/ג פני המלך (שטרן)
א/ג פני יעקב דף ה ע"ג
א/ג פני יעקב דף ה ע"ג {לאו הניתק לעשה}
א/ג פני מנחם - תורה ומועדים שש"פ עמ' ס {אינו לוקה משום לא יראה ולא ימצא אלא אם כן קנה חמץ בפסח}
א/ג פני משה (שלז')
א/ג פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' כח {כ"מ בשם רא"ם}, קצא-קצג, נזיקין עמ' קצא, קצה-קצו
א/ג פנת יקרת (תשנד) סי' א אות ב
א/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' ב
א/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' יח {ר"ח הלוי}
א/ג פקודת אלעזר עמ' קעב
א/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תעה-תפא, ויקרא עמ' תקכד, תרפא
א/ג פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קפז, רה {לאו הניתק לעשה}, רכב {לישת עיסה היא מעשה}
א/ג פרי החג - לפני ההקדמה
א/ג פרי החג דף ב ע"א-ע"ב, ה ע"א-ע"ג, ט ע"ב וע"ד, יא ע"א, יב ע"ג {קנה - זכייה באיסורי הנאה}, יד ע"א, כו ע"א {אי עביד לא מהני - הקנין לא חל}
א/ג פרי יצחק (תשעו) עמ' תט, תטו
א/ג פרשת המלך
א/ג פתחי שערים דף טו ע"א {אינו לאו הנל"ע}, טז ע"א וע"ד
א/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 248
א/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 200, 210, 225
א/ג צבא אהרן - ע"פ שחל בשבת עמ' יח {הגהת מל"מ - טחינה אחר טחינה}
א/ג ציץ הקודש ח"א דף יא ע"ב
א/ג צמח ארז עמ' רמח-רנ
א/ג צמח מנחם דף נא ע"א {מל"מ - טוחן}
א/ג צפונות טז עמ' מד
א/ג צפנת פענח שמות עמ' 49
א/ג צרור החיים (חייקא)
א/ג צרור החיים (קליין) דף לו ע"א
א/ג צרור החיים (קצבי) דף עח ע"א {מל"מ}
א/ג צרור המור (רוטלוי) סי' ה עמ' כז
א/ג קדושת יו"ט (אלגזי) דף כז ע"ג, כח ע"ד
א/ג קדשי יהושע עמ' תקמב, תתעג {ר"ח הלוי}
א/ג קהלות יעקב שבועות סי' ג, ב"מ סי' כה ס"ק ג
א/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קפב, שט, תי {מל"מ}, תקעג, תקעו, ח"ב עמ' קסט {טעם המלך}, רעא, שו, שי, שכו {כ"מ}, שלג, תתח {ר"ח הלוי}, תתט
א/ג קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קלב
א/ג קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עג {ר"ח הלוי}
א/ג קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' מו {כ"מ}
א/ג קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' יח
א/ג קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' ע
א/ג קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' קעה
א/ג קול דודי (תשף)
א/ג קול דודי ר"ה סי' סז, תקכג
א/ג קול דודי שבועות סי' יד
א/ג קול חיל עמ' נ
א/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' ת
א/ג קול יהודה (פרלוב) עמ' רלא {לא ניתק לעשה}
א/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לז, קצח {קנה}
א/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' סא-סג, שלא, ח"ב עמ' קסא
א/ג קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ה ע"ב {הרי אפשר לעבור בלי מעשה}
א/ג קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' נ-נב, קכד, דברים עמ' קלג {לוקה}
א/ג קרבן אליצור דף קס ע"א
א/ג קרבן אשר עמ' רנח, שלג
א/ג קרבן משה עמ' קא
א/ג קרבן פסח עמ' כד, כח {שעה"מ}, מז, נג, קנד, תקי, תקיב, תקכו, תקנ, תקעא
א/ג קרבן ציון עמ' י {מל"מ}, מד-מה {שעה"מ}, נ {מל"מ}, נג, ס, קב {מל"מ}, רכ-רכב {שעה"מ}, רנה, רסא, שכז {שעה"מ}
א/ג קרית מלך
א/ג קרית מלך רב
א/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' קיא {מל"מ}
א/ג קרן פני משה ח"ב
א/ג קרני ראם (ירמוש) עמ' קטו
א/ג ראשי בשמים (רבין) עמ' קעה, רסז {מל"מ}
א/ג רווחא שמעתתא ח"א עמ' י, לה, ח"ב עמ' כג
א/ג ריח שדה דף נב ע"ד
א/ג רני ושמחי דף פו ע"א {מל"מ}
א/ג רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' יב, כ
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרלח
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ערב
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קעח
א/ג שאילת יעבץ ח"א סי' טז
א/ג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קצה
א/ג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רעד
א/ג שארית יהודה (בלום) דף מה ע"ג-ע"ד {לוקה אם חימצו}, מו ע"א וע"ג {לוקה אם קנה חמץ}
א/ג שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף עו ע"ב, עז ע"א, עט ע"א-ע"ב, פט ע"א-ע"ב, צב ע"א, צד ע"א
א/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קנו-קנז {שעה"מ}, ריח, רכ {הרי הוא לאו נתל"ע}
א/ג שארית כלב עמ' ו {מל"מ}, כח, קמו
א/ג שארית נתן (לוברט)
א/ג שארית נתן בנימין עמ' קמד {אינו ניתק לעשה}
א/ג שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 53, 170
א/ג שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' יב, מה {אינו לאו הניתק לעשה}
א/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריא, ח"ח סי' קד אות א
א/ג שבט סופר (תשמו) עמ' לא {מל"מ}
א/ג שדה אלחנן ח"ב עמ' פח
א/ג שדה נפתלי עמ' לד, מב
א/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שלט
א/ג שו"ת הריב"ש עמ' תשעז, תשפג, תשצד {או"ש}, תשצה-תשצו
א/ג שו"ת מהר"י הכהן (רפפורט) או"ח סי' כא, ושער העניינים סי' כא
א/ג שו"ת מהר"י הכהן (רפפורט) מהדו"ת או"ח סי' ל {הרי אי עביד לא מהני}
א/ג שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ס"ד
א/ג שו"ת מהריא"ז ענזיל סי' ג דף ב ע"ד {הקנייה חלה}
א/ג שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' סב
א/ג שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רא-רב
א/ג שו"ת ר"י מילר עמ' סו {מל"מ}
א/ג שו"ת ר"י מליריאה עמ' לו
א/ג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רצ, ח"ב עמ' רל, שיג
א/ג שו"ת רשב"ש עמ' תקיד
א/ג שואל ומשיב מהדו"א ח"ב סי' קיד (נח ע"א)
א/ג שובע שמחות (תרצד) עמ' צח
א/ג שולי הגליון עמ' נב
א/ג שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' רלז
א/ג שושן עדות דף צב ע"ג
א/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' ל {מל"מ}, צט, קא, קיח {מל"מ}, קצד, קצו {מל"מ}, רא-רב {מל"מ}, רה, ריב {מל"מ}
א/ג שיח השדה (פרומר) עמ' קט {מל"מ}
א/ג שיח ערב סנהדרין עמ' קג, קו
א/ג שיח ערב פסחים עמ' יח, מג {ר"ח הלוי}, עח {ר"ח הלוי}, פה {ר"ח הלוי}, צב {ר"ח הלוי}, ק, קנח, קע
א/ג שילוח הקן עמ' כו {אור שמח}, קטז, קכא {מל"מ}
א/ג שירת הלויים פסחים סי' יג הגהה כט, סי' יד אות ד {כ"מ}, סי' כב אות ג {שעה"מ}, סי' כה אות א, ג, סי' מז אות ד {ר"ח הלוי}, סי' נח אות ד {כ"מ}, סי' צ אות ג {שעה"מ}
א/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ה אות ב, סי' ח אות ה {ר"ח הלוי}
א/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קסז
א/ג שלמי יוסף נזיר עמ' שכו
א/ג שם דרך פסחים עמ' נט, צג
א/ג שם משמעון (פולק) ח"א דף מד
א/ג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' מג, מה
א/ג שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' פח {מל"מ}, אהע"ז עמ' רמז
א/ג שמחת מלך עמ' 104
א/ג שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' שיב
א/ג שמן המשחה (קושטא) דף כב ע"א
א/ג שנות חיים (קלוגר) עמ' תכט, תלז, תסו-תסז
א/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' ז, כ, פא, פז, קטו, רפג, רצד
א/ג שעורי הגרב"ד פסחים עמ' לה, לח, סד
א/ג שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' מב, מז, נה, פ, פג {או"ש}, פט, צז {ר"ח הלוי}, קכג, ריח {שעה"מ}
א/ג שעורי מבשר טוב שבת עמ' טז
א/ג שעורי ר' חיים פנחס מכות סי' א אות ח
א/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' ריח {לאו שאין בו מעשה ועשאו במעשה}
א/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תפא
א/ג שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 13, 114 {ר"ח הלוי}
א/ג שעלי דעת גל' ז עמ' 1, 108, 110-112, 114, 115, 118
א/ג שער דעה (אביטן) סי' קס ס"ק ז עמ' ט {שעה"מ}
א/ג שער דעה (איסר) סי' קס ס"ק ז {שעה"מ}
א/ג שער המלך
א/ג שער משפט סי' תי ס"ק א
א/ג שערי אלימלך עמ' יא, כא, לב
א/ג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רצה {או"ש}
א/ג שערי טהר ח"ד שער א סי' כו אות י
א/ג שערי מאיר עמ' סג {מ"מ}
א/ג שערי ציון (כהן, תרצח) דף טז ע"א {מל"מ}, לד ע"א וע"ד
א/ג שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' עח {שעה"מ}, צט, קנח {מל"מ}, קס
א/ג שערי שאול פסחים עמ' מא, מג, מט {ר"ח הלוי}, סב, קלא
א/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תנא
א/ג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' י, יג, טז {מ"מ ומל"מ}
א/ג שפת אמת על התלמוד ח"א דף קיח ע"א, קנד ע"ב
א/ג שפת הים (זכריש) סי' לב ס"ק ז
א/ג שרשי הים
א/ג תבואת יקב (פרידמן) עמ' לב {זכיה באיסורי הנאה}
א/ג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יא
א/ג תולדות יעקב (מאהלר) עמ' ב, ז, כט {שעה"מ}, רנו {שעה"מ}, רס, שא
א/ג תועפות ראם (באר) עמ' קו-קז, קיא
א/ג תורה לדעת ח"ג עמ' קפט, רפה
א/ג תורה לשמה (תשעג) עמ' שלב
א/ג תורה שלמה ח"י עמ' 272
א/ג תורת האוהל (תשנג) עמ' תי {כ"מ - על חמץ טמון לא עובר בבל יראה}
א/ג תורת הקנינים ח"ב עמ' תצב, תצד
א/ג תורת זרעים עמ' מט-נ
א/ג תורת ירוחם ח"א דף יח ע"ג, יט ע"א-ע"ב, כ ע"ג, כא ע"ד, כד ע"א
א/ג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרנו
א/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתטו
א/ג תורת רפאל (הופמן) עמ' 196-203
א/ג תיבת גומא (ורשנר) עמ' רפד, תעח
א/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תמט, ח"ב עמ' מח-מט, שסה
א/ג תיבת גומא (תשסז) עמ' קצז
א/ג תלפיות ח עמ' 150 {ר' מנוח}
א/ג תפארת אריה עמ' סה {הרי הוא לאו הניתק לעשה}
א/ג תפארת ציון (ריבקין) סי' ב הערה 9 {ר"ח הלוי}, ואות מח, נ, נג
א/ג תפארת ציון (שנידמן) עמ' ז
א/ג תקנת השבים עמ' 427 {מל"מ}
א/ג תשובה מאהבה ח"ב דף כד ע"ג, לא ע"א
א/ג תשובה שלמה או"ח סי' יא {הגהמ"י}
א/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' ל {לאו הניתק לעשה, מל"מ - רש"י על השבתה במועד}
א/ג תשובות ר"י אלחנן עמ' יט
א/ג תשורת שי מהדו"ק סי' צב
א/ד אבני נזר או"ח סי' שמב אות ח-ט
א/ד אבני ציון ח"ג עמ' רעא
א/ד אגודת אזוב ח"א דף יח ע"א
א/ד אדרת אליהו (ראם) עמ' יג
א/ד אהל יעקב (מנשה) דף עד ע"א {כ"מ}
א/ד אהל מועד (לסר) חי' בית המדרש חידוש ז אות ד-ה
א/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לח
א/ד אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף ד ע"ב {לאחר זמנו - כר"ש}
א/ד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' סו {מ"מ ולח"מ}
א/ד אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"א הע' 69, 73 {לב מבין}
א/ד אור השמש (פולייב) עמ' 186
א/ד אחיעזר ח"ג סי' פא אות כז
א/ד אילנא דחיי ח"ב - שו"ת הרג"ת ענף כט דף א ע"ד, י ע"ב, יב ע"א
א/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קעז {תערובת חמץ אחרי פסח}
א/ד אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' לח בסופו {כ"מ}
א/ד אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כז(ב) [ב] ד"ה ובגוף {רבינו מנוח}
א/ד אמרי דוד (שליסל) דף יג ע"ג
א/ד אנצי"ת ע' גזרה הע' 112
א/ד אפיקי מגינים פסחים סי' כח
א/ד אפיקי מגינים קידושין סי' יח
א/ד בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קלז
א/ד ביום הראשון תשביתו (ברנד) עמ' עח
א/ד בית אבי ח"ב סי' כג עמ' לז, מ
א/ד בית אהרן וישראל גל' לד עמ' לד {עבר עליו הפסח באונס}
א/ד בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' יג [עי' ס' הזכרונות דף כה]
א/ד בית אפרים או"ח (תרמד) דף סז ע"א {שוגג ואנוס}
א/ד בית המדרש
א/ד בית יעקב (מסקין) סי' ה
א/ד בית שערים או"ח סי' שלג {מל"מ}
א/ד בכורי חיים ח"ג עמ' קצ, ח"ד עמ' עד, קכד-קכה
א/ד בן ידיד
א/ד בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ב ס"ק ג
א/ד בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ט אות א
א/ד ברור הלכה פסחים כח ע"א ציון ד, כט ע"א ציון א
א/ד ברכת אהרן מאמר קב אות א
א/ד גבורת יצחק תרומות עמ' קצ
א/ד גור אריה (צרמון)
א/ד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנב
א/ד גינת ורדים (תאומים) עמ' ע
א/ד גשר יהושע עמ' 61
א/ד דברות אליהו ח"ב עמ' קכט, קלא
א/ד דברות אליהו ח"ה עמ' עג
א/ד דברי אברהם (מנדלסון) דף כו ע"ד {חמץ אחרי פסח מותר מהתורה}
א/ד דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' יב ד"ה לכאורה {מ"מ וכס"מ}
א/ד דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כא
א/ד דברי יוסף (אירגס) סי' יא דף כב ע"ג-ע"ד {חמץ שעבר עליו הפסח באונס או בשגגה}
א/ד דברי ירמיהו
א/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ש
א/ד דרך המלך (רבי)
א/ד דרך המלך (רפפורט)
א/ד דרך ישרה ח"ב עמ' עה
א/ד הגהות על שו"ע הל' פסח (ר' אברהם אבלי) ח"ב דף ז ע"ב {כ"מ}, ט ע"א {הגהמ"י אות ג}
א/ד הלכה רבה ח"ב עמ' 226
א/ד המדות לחקר ההלכה מדה כ אות ג
א/ד הר המלך ח"ג עמ' קמז
א/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפא
א/ד זית רענן ח"ב עמ' עב {מ"מ}
א/ד זכר יצחק (תשן) עמ' טו, יז, יט
א/ד זכרון יהושע (הלוי) ח"ג עמ' כג-כד {כר"ש שלאחר זמנו מותר}
א/ד זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' נה
א/ד זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' נה {אסור אפילו שוגג}
א/ד זכרון סופרים {אפילו הניחו בשגגה וכו'} [עיין בחידושי הגהות בטור סימן תמ"ח שכן משמע מירושלמי שאוסר אע"פ שבטלו]
א/ד זכרון צבי מנחם דף ח ע"ג {הניח חמץ בפסח בשוגג}
א/ד זמנים למלך
א/ד חזון לימים ח"א עמ' קעט, רב
א/ד חי' הגר"ח החדש עמ' נה
א/ד חי' הריצ"ד
א/ד חי' חתם סופר
א/ד חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רפט ד"ה ושל {חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנייה וכו' ואפילו הניחו בשגגה או באונס, כ"מ - מדברי הר"ן משמע שאם לא עבר עליו וכו' כגון ששכחו ואחר פסח מצאו מותר}
א/ד חי' כתב סופר שבת עמ' כז-כח, לה
א/ד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף צ
א/ד חי' משנה פסחים עמ' פב {אם ביטל}
א/ד חי' ר"י נחמיה סי' יח אות ב
א/ד חיי נפש ח"ו עמ' רסט
א/ד חמדת ישראל ח"א דף קכו ע"ב
א/ד חמודי צבי מועדים עמ' שצג-שצד, תז, תיט, תנ, תעד
א/ד חשבונות של מצוה עמ' תפח
א/ד יד דוד ח"ב דף כה
א/ד יד המלך (לנדא)
א/ד יחוה דעת ח"ג עמ' פח
א/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' מב-מג
א/ד ישורון ח"י עמ' שעב
א/ד ישורון ח"י עמ' שצו {אבי עזרי}
א/ד כתב סופר או"ח סי' פב ד"ה וכן נראה
א/ד כתר כהונה (כץ) עמ' מט, נד, עו
א/ד לב דוד (פלדמן) עמ' קצח, רד {כר"ש שאחרי פסח מותר}
א/ד לב מבין
א/ד לב שלם [דברי יוסף (אירגאז) סי' יא, פנים מאירות (תקצג) ח"ב דף ק ע"ב]
א/ד לבושי מרדכי או"ח עמ' שעו, תסב, ח"ד עמ' פח
א/ד לבית יעקב ח"ב דף ד ע"ד {באונס}
א/ד לקוטי סופר ח"א דף נג ע"ד {כ"מ}, קח ע"א
א/ד לקוטי שיחות חט"ז עמ' 133
א/ד לקט מנחם (תרעא) דף כו ע"א {לאחר זמנו מותר}
א/ד מאור למלך פסחים עמ' מ, פ
א/ד מאיר עיני חכמים ח"א דף סו ע"א וע"ד
א/ד מגילת ספר לאוין דף יג ע"ב {הגהמ"י}
א/ד מהרי"ט אלגזי פ"ד אות כח
א/ד מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' נג אות ד
א/ד מוריה גל' קג עמ' נ
א/ד מוריה גל' קפט עמ' מא
א/ד מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' כד
א/ד מילי דמרדכי
א/ד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תי
א/ד מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ח
א/ד מכתב סופר
א/ד מנוחת אשר ח"ב דף נא ע"ב-ע"ד {אסור בהנאה לעולם אף בשוגג}
א/ד מנוחת משה דף נג ע"א {אחר זמנו}, סב ע"ג {כר"ש}
א/ד מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קעג
א/ד מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' תקטו
א/ד מנחת יהודה (בוים) דף כה ע"ג, כו ע"ג, לט ע"א וע"ד
א/ד מנחת מחבת עמ' פז
א/ד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מז, עו, עח
א/ד מענה אליהו עמ' קעא
א/ד מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א סי' כג, נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' יט, מהדו"ת או"ח סי' נג]
א/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' תד-תה
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ד משאת המלך (אדרי)
א/ד משאת המלך ח"א סי' קלב
א/ד משאת המלך מועדים עמ' ריב {אסור בהנאה לעולם}
א/ד משכנות אפרים שבת סי' לה אות לז {אבי עזרי}
א/ד משכנות לאביר יעקב ח"ב דף כו ע"ד, כט ע"א
א/ד משנה הלכות ח"ו סי' רצ
א/ד משנה הלכות ח"ו סי' רצ {לעולם}
א/ד משפטי דרבנן עמ' מט
א/ד משפטי עזיאל ח"ג עמ' קסד
א/ד נאות אפרים ח"ב עמ' כו
א/ד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' כט-לא, לז
א/ד נועם חט"ו עמ' קמא, חי"ז עמ' ד
א/ד נרות אהרן
א/ד נתיב אברהם ח"ב עמ' קז
א/ד ס' הפרדס לרש"י עמ' מה, שסו
א/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סט-ע
א/ד עטרת תפארת דף כד ע"ב {אסור בהנאה}
א/ד עין ימין
א/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' שלב
א/ד פני המלך (שטרן)
א/ד פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'ר
א/ד פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קפט, רג {לאחר זמנו - כר"ש}
א/ד פרי החג דף כד ע"ב {חמץ שלא היה שלו אלא באחריותו - קנסוהו}, כה ע"ג {כר"ש}, כו ע"ב
א/ד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 27
א/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' קכא, רסב, שלב, שסט, ח"ג עמ' תת
א/ד קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' נ
א/ד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' ק, שמות עמ' נא {אחרי זמנו לא עובר}, סב
א/ד קרבן אשר עמ' רמא
א/ד קרבן פסח עמ' צד, רנד {מ"מ}, תקעב
א/ד קרית מלך
א/ד קרית מלך רב
א/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' קיב
א/ד ראשי בשמים (רבין) עמ' קל
א/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רנד {או"ש}, ח"ה עמ' רטז
א/ד רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' כב
א/ד שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' יד, כט {מ"מ}
א/ד שברי לוחות עמ' 189 {הגהמ"י אות ג}
א/ד שו"ע הרב או"ח סי' תמח ס"א
א/ד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שנה {הגהמ"י}
א/ד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שלט
א/ד שו"ת מהר"ם מינץ עמ' שצח {הגהמ"י אות ג}
א/ד שולי הגליון עמ' נג
א/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' פג
א/ד שיח ערב פסחים עמ' צא
א/ד שירת הלויים פסחים סי' סג אות ח-ט
א/ד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רסא
א/ד שמחת יהודה דף לב ע"א
א/ד שמן המשחה (קושטא) דף כב ע"ב
א/ד שעורי הרב (תשנד) עמ' לג
א/ד שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' כא, קלב
א/ד שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קפט
א/ד שעלי דעת גל' ז עמ' 94
א/ד תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' טז
א/ד תורה שלמה חי"ב עמ' 216, 223
א/ד תחומין ח"ג עמ' 74
א/ד תפארת יהונתן (תרצד) דף עו ע"א {מל"מ}
א/ד תשובה מאהבה ח"ב דף כו ע"ד
א/ה אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' י אות ג
א/ה אבני ציון ח"ג עמ' לז
א/ה אהל תורה (קוק) עמ' קצד
א/ה אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 18 {שעה"מ}
א/ה אור הישר [כ"מ לקמן פ"ג ה"ו]
א/ה אור לי פסחים סי' טו ס"ק ד {מ"מ}
א/ה אמונת עתיך גל' 119 עמ' 58
א/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קעה, קעז, תכו {כ"מ}
א/ה אמרי שמואל ח"א דף ד ע"ג {חמץ אוסר במשהו גם בהנאה}
א/ה אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 170, 190, 198, 199
א/ה אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 35 {שעה"מ}, 175 {טעם המלך}
א/ה אפיקי מגינים פסחים סי' ל
א/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צה {כ"מ}, קי
א/ה באר בשדה עמ' רצב {חמץ שנתערב בדבר אחר}
א/ה בארות יצחק (הכהן) עמ' רצד-רצו
א/ה בדבר מלך חי"ח עמ' נג {חמץ שנתערב בדבר אחר תוך הפסח בין במינו בין שלא במינו הדי זה אוסר בכל שהוא}
א/ה בית אהרן וישראל גל' לד עמ' לג {אחרי זמנו}, גל' ע עמ' קיט {הגהמ"י - צריך לברור חטים}, גל' עה עמ' לב
א/ה בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' יג-יד
א/ה בית דוד (פילוסוף) או"ח דף לט ע"ב {כ"מ}
א/ה בית דוד (תשעט) או"ח סי' קפו, ר
א/ה בית שמש
א/ה בית שערים או"ח סי' קצט {שעה"מ}
א/ה בכורי חיים ח"ג עמ' קצב, קצד, ח"ד עמ' פ {הגהמ"י קושטא}, קכד, קכט
א/ה בן ידיד
א/ה בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' סט
א/ה בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קנה
א/ה ברור הלכה פסחים ל ע"א ציון א, ב
א/ה ברית עולם (ולר) סי' לב אות ג, ח
א/ה ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ה אות ב, ו, סי' ו אות ה
א/ה ברכת מרדכי פסחים עמ' קיד, קעד
א/ה גליונות אבני נזר
א/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תו
א/ה דברי אליהו (בלייער) ח"א עמ' קנא
א/ה דברי אליהו (בלייער) עמ' קנא, קנג
א/ה דברי דוד (טייטלבוים) דף פז ע"א-ע"ב
א/ה דברי ירמיהו
א/ה דברי מרדכי (לוריא) דף ו ע"א
א/ה דברי שמואל (ראטה) עמ' קמ
א/ה דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' קלד
א/ה דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קסז
א/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ש
א/ה דרך המלך (רפפורט)
א/ה דרך ישרה ח"ב עמ' עו, עט
א/ה דרכי שמחה עמ' לה
א/ה דרשות מהר"ם בריסק עמ' שפג, תצח
א/ה הגהות על שו"ע הל' פסח (ר' אברהם אבלי) ח"ב דף ז ע"א {מ"מ}, ז ע"ב {כ"מ}, ח ע"ב {לח"מ}, ט ע"א {כ"מ}
א/ה היכלי שן ח"ב סי' ע
א/ה המאיר לארץ
א/ה הר המלך ח"ג עמ' קמח, ח"ח עמ' שפא-שפג
א/ה הרמב"ם (בנדיקט) עמ' כח
א/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שלג
א/ה זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' מב {כל שהוא}
א/ה זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' יז
א/ה זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קלו-קלז
א/ה זכרון שלמה (קליין) עמ' פד-פה {שעה"מ}
א/ה זמנים למלך
א/ה חוקי חיים (גאגין) דף קכג ע"ג {מל"מ}
א/ה חי' בר נחמני דף כח ע"א {לא כתב מכת מרדות}, לב ע"ג {כלשהוא}, נא ע"ד {הגהמ"י אות ו - היה מתיר}, סב ע"ג {הגהמ"י}
א/ה חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' מח-מט
א/ה חי' כתב סופר שבת עמ' כח, לה-לו, מג-מד, מח {שעה"מ}, נב
א/ה חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמה
א/ה חי' משנה פסחים עמ' קכד
א/ה חי' משנה פסחים עמ' קל {מ"מ - דשיל"מ}
א/ה חי' ר"י נחמיה סי' יז אות ב, ו
א/ה חיים ומלך
א/ה חיים שאל ח"ב סי' מא
א/ה חמדת ישראל ח"א דף ט ע"ד
א/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' נט {כ"מ}, עט, קד, קל {הגהמ"י}, קנו {כ"מ}, קעט
א/ה חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קעו ע"ג
א/ה טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רסב, רעח, רעט
א/ה יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רו
א/ה יד המלך (לנדא)
א/ה יוסף חי
א/ה ימי שלמה
א/ה ישועות יעקב מועד עמ' תקלב
א/ה כבוד יו"ט
א/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשיד, תשצה {מל"מ}
א/ה כרם יהושע (ולרשטיין) דף ז ע"ד {במשהו}, ח ע"א {אחר זמנו}
א/ה כתב סופר או"ח סי' פה ד"ה ואחר העיון
א/ה לב יוסף (גפן) עמ' 142
א/ה לב יוסף עמ' 142
א/ה לב שלם
א/ה לחם יהודה
א/ה לחם מצה דף י ע"ב {לח"מ}
א/ה לחמי תודה (הורביץ) דף קעז ע"ד {תערובת חמץ שעבר עליו הפסח}
א/ה לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כז ע"ג
א/ה לשון למודים או"ח דף צד ע"ג {מ"מ}
א/ה מאור ישראל
א/ה מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' מט אות א
א/ה מועדים וזמנים ח"ד סי' רע
א/ה מוריה גל' קיג עמ' פו, גל' קפג עמ' לה {שעה"מ}, גל' רמא עמ' כו
א/ה מזרח שמש דף מג ע"ג
א/ה מים שאל דף סב ע"ב
א/ה מנוחת משה דף קיד ע"ב {מל"מ}
א/ה מנחת יהודה (בוים) דף כב ע"ב-ע"ג {שעה"מ}
א/ה מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ב אות ב {מ"מ}
א/ה מנחת משה (קרויס) עמ' נב-נג {שעה"מ}
א/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רד {כ"מ}
א/ה מקדשי השם ח"א עמ' קסט {שעה"מ}
א/ה מקראי קדש (תפט) דף פד ע"א
א/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רל, רמה, שצא, ת
א/ה משאת המלך (אדרי)
א/ה משאת המלך (תשסז) עמ' קלה
א/ה משאת המלך מועדים עמ' ריג
א/ה משלחן מלכים פסח עמ' תרפה
א/ה משנה הלכות ח"ב דף פד ע"ג
א/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קסג
א/ה משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' סו, נשים ח"ב עמ' שלד-שלו
א/ה נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' נה
א/ה נוה שלום (שולאל)
א/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ב {כ"מ}
א/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כ אות ב {כ"מ - דשיל"מ מדרבנן}
א/ה נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שפא
א/ה סדר יעקב ח"ב קונ' כנר למאור פ"ה מ"ט {ר' מנוח}
א/ה סופר מהיר ח"ב עמ' קכה {לח"מ}
א/ה עבודת הגרשוני עמ' שכב
א/ה עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף טו ע"ב
א/ה עין יצחק ח"א עמ' עז
א/ה עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ה ע"ד
א/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסח
א/ה פורת יוסף (שלופר) דף כז ע"ג
א/ה פי אריה דף כב ע"ד {מ"מ}
א/ה פני המלך (שטרן)
א/ה פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קא {כ"מ}, קה {טעם המלך}
א/ה פרי האדמה ח"א וח"ד
א/ה פרשת המלך
א/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ל ע"ג-ע"ד
א/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמז ע"א-שמח ע"א
א/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 17 {כ"מ}
א/ה צרור החיים (קצבי) דף עח ע"א
א/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נט, קל {כ"מ}
א/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תיג, תמה
א/ה קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' מז {מ"מ}
א/ה קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קסד
א/ה קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' עז
א/ה קרבן פסח עמ' תיא {מ"מ, שעה"מ}
א/ה קרית מלך רב
א/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' קיג
א/ה ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף ב ע"ג
א/ה שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קל ע"א {טעה"מ}
א/ה שארית נתן בנימין עמ' קז-קח {אחרי זמנו מותר אף בנ"ט}, קיב {כ"מ - בע"פ מב"מ לא בטל משום דשיל"מ, ולא בשאינו מינו}
א/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שיב
א/ה שו"ת מהרלב"ח סי' פח
א/ה שם יוסף (אליקים)
א/ה שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שנו {שעה"מ}
א/ה שמחת יהודה דף ט ע"ב
א/ה שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קצה
א/ה שער המלך
א/ה שערי זבולון או"ח ח"ג סי' לט ס"ק ב
א/ה שערי ישועה עמ' צו, קט {הגהמ"י}
א/ה שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' כט {כ"מ}
א/ה שפתי שושן עמ' קכה
א/ה שרשי הים
א/ה תבואות שמש דף יג ע"ג, כט ע"ג
א/ה תורה שלמה חי"ב עמ' 189
א/ה תפארת אהרן עמ' לא
א/ה תשובות הראב"ד סי' קיז {ר' מנוח}
א/ה תשובות ר' איסר יהודה עמ' כד {אחרי זמנו מותר}
א/ו אבן האזל קדשים ח"א דף סב ע"ב
א/ו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קכא
א/ו אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' יח אות ב
א/ו אבני נזר או"ח סי' תקמב אות ב
א/ו אבני ציון ח"א סי' כה אות ב {שעה"מ}, סי' סה אות א {שעה"מ}, ח"ב סי' מט אות א, סי' עב אות ג, סי' עה אות ב, ח"ג עמ' לח, קיח
א/ו אבני ציון ח"ד עמ' קח
א/ו אגודת אזוב ח"א דף סד ע"ג
א/ו אגרות משה ח"ח עמ' קד
א/ו אהבת נח עמ' שלג {פטור על אכילת תערובת}
א/ו אהל משה (וינברג) דף טו ע"א-ע"ב {עירובו בלאו}
א/ו אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תלא {שעה"מ}
א/ו אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' שלה
א/ו אהל שרה לאה עמ' רעב-רעד
א/ו אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ב הע' 44, 50
א/ו אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ז הע' 101, 124, 147, 150 {שעה"מ}
א/ו אור הישר [לח"מ הל' אסו"מ רפ"ה, באר יצחק או"ח סי' י-יא, נחלת יעקב פסחים מג ע"ב, עולת שמואל סי' יז, עמק הלכה או"ח ח"ב סי' קלד]
א/ו אור יעקב פסחים דף 165-167
א/ו אחיעזר ח"ב סי' י אות יא, ח"ג סי' ה אות ג
א/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 84
א/ו אישי יובל עמ' 124 {יד המלך}
א/ו אמונת יהושע עמ' אלף רכד
א/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קעו {אין כרת בתערובת}
א/ו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' עו {כזית בכא"פ לוקה}
א/ו אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' יב [א] ד"ה בתוס' {שעה"מ}
א/ו אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ז ד"ה כתב
א/ו אמרי בינה (אש) דף כה ע"א וע"ד, כו ע"א-ע"ב וע"ד
א/ו אמרי יהודה (רוזנר) דף כב ע"ג
א/ו אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רמט
א/ו אמרי נפתלי ח"ב עמ' פז {שעה"מ}
א/ו אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כח אות ב
א/ו אנצי"ת ע' אסור חפצא הע' 60, 63 {צ"פ}
א/ו אנצי"ת ע' בטלה הע' 9 {אוכל כותח הבבלי בעין חייב}
א/ו אפיקי ים ח"ב דף קנ
א/ו אפיקי מגינים פסחים סי' ל, מג
א/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנב {בכדי אכילת פרס}
א/ו אשל חיים ח"ב עמ' רכט {מל"מ}
א/ו אשר למלך
א/ו באהלה של תורה או"ח סי' סב אות א
א/ו באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קיז
א/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' תה
א/ו באר בשדה עמ' רחצ {אלא על אכילת עצמו של חמץ}
א/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' סד, סה {כ"מ}, סו, ע, פג, צד, צו, צז {כ"מ}, קג
א/ו באר מלך שבת פ"ח ה"ה אות יט
א/ו בגדי חמודות שמות פ"יב פסוק כ
א/ו בדבר מלך חי"א עמ' רנה, רסה
א/ו בזך לבונה עמ' עט
א/ו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 34 {תערובת - קלה יותר}
א/ו בית אהרן וישראל גל' צד עמ' עט {באר המלך}
א/ו בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' יד-טו
א/ו בית ארזים - ס' הגליונות עמ' תקמו-תקמז
א/ו בית גמליאל ח"א עמ' קמז
א/ו בית המדרש
א/ו בית פנחס (וולף) עמ' 49
א/ו בית שערים או"ח סי' עז {מל"מ}, קלט {מל"מ}, קסג {כ"מ}, רכה {שעה"מ}
א/ו בני שמואל
א/ו בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' יט
א/ו בנין הלכה עמ' צט-ק {יד המלך}
א/ו בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק יג
א/ו בצל החכמה (חזות) עמ' 211 {כ"מ}
א/ו בר ריב"א עמ' קיח
א/ו ברור הלכה פסחים ל ע"א ציון ב, מג ע"א ציון א, סוכה, ברורי הראי"ה ו ע"א ציון א
א/ו ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' יג {מל"מ}
א/ו ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות ה, ז, יב, סי' ו אות ח
א/ו ברכת מרדכי פסחים עמ' קכב, קעא, קעג
א/ו בשבילי ההלכה סי' ד אות ז {מל"מ}
א/ו בשבילי השבת - בשבילי ההלכה סי' ד אות ז {מל"מ}
א/ו גבורות יצחק עמ' מח
א/ו גבורת יצחק מכות עמ' רפו-רפז {מל"מ}
א/ו גדולי ציון (תרע) דף ז ע"ג-ע"ד
א/ו גליונות אבני נזר
א/ו גליוני הגר"ש עמ' ס {כ"מ} [רדב"ז הל' כלאים פ"ב ה"ו - "חפץ להשיג אני רואה"]
א/ו גן שושנים ח"א עמ' מב
א/ו גנזי ברכה סי' ח אות ו
א/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סז
א/ו דברות משה פסחים עמ' רז
א/ו דברות משה שבועות-ע"ז עמ' שסו {שנאמר כל מחמצת לא תאכלו}
א/ו דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ג עמ' שעד {תערובת חמץ}
א/ו דברי אמת (תשעט) עמ' תעב {טעם כעיקר אסור מדרבנן}, תעח {בדברי הרמב"ם והראב"ד}
א/ו דברי ירמיהו
א/ו דברי יששכר דף לג ע"ג
א/ו דור דורים עמ' מה
א/ו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ש
א/ו דרך ישראל חולין סי' כט ס"ק ג, כא
א/ו דרך ישרה ח"ב עמ' עח
א/ו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ח-ט
א/ו הגהות חבר בן חיים
א/ו הגהות על שו"ע הל' פסח (ר' אברהם אבלי) ח"ב דף ט ע"ב {מ"מ}, י ע"א {כ"מ}, יב ע"א {לח"מ}
א/ו המאיר לארץ
א/ו הרמב"ם (בנדיקט) עמ' כט
א/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' מט
א/ו ויקח אברהם [חוקי חיים קכג ע"ג]
א/ו זהב התרומה - חלה עמ' לה
א/ו זית רענן ח"א עמ' קטז {כ"מ}, תרמז {מ"מ}
א/ו זכר אברהם יצחק עמ' 61
א/ו זכר יצחק (תשן) עמ' טז, כ
א/ו זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' כד-כה
א/ו זכרון יהודה (לאש) דף נז ע"ד
א/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שיא
א/ו זמנים למלך
א/ו חדות יעקב דף כג ע"ד
א/ו חוקי חיים (שו"ב) עמ' טז, יח
א/ו חזו"א על הרמב"ם
א/ו חזון לימים ח"א עמ' ל, רכו
א/ו חי' בן אריה ח"ב סי' טו ס"ק יא
א/ו חי' בר נחמני דף כז ע"ד, כח ע"א-ע"ג, לז ע"ב, לח ע"ג, מט ע"ב {מכת מרדות}, נב ע"א {פטור מכרת גם בכא"פ} וע"ג {מ"מ}, נג ע"ב {שכר המדי - בכא"פ}, נד ע"ג, נו ע"ב וע"ד {שכר המדי - בכא"פ}, סד ע"ד, סה ע"א {אין כרת}, סז ע"ב {מכת מרדות}
א/ו חי' הגר"ח החדש עמ' לח
א/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' א
א/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' א
א/ו חי' הרי"ט עמ' עא, רפז
א/ו חי' הריצ"ד
א/ו חי' חתם סופר
א/ו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' שיב ד"ה אמר {אם אכלן בפסח לוקה ואין בו כרת, כ"מ - ותו איכא למידק עליה שכתב והרי חלב ודם}
א/ו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' ה ד"ה הרמב"ם, עמ' ו ד"ה ה - הקשה {לח"מ}, עמ' יא ד"ה והשתא מיושב {עירוב חמץ כגון כותח הבבלי וכו' אם אכלן בפסח לוקה ואין בו כרת וכו' בד"א בשאכל כזית חמץ בתוך התערובת בכדי אכילת שלש ביצים}, עמ' יב ד"ה ומיושב נמי קושית {לח"מ - וא"ת אי דעת רבינו וכו' א"כ איך פסק כר"י בח"ש דלא לקי דמפיק ליה מרבויא דבל חלב}
א/ו חי' כתב סופר שבת עמ' עה, פ {שעה"מ}, פג, צב, צט, קיז
א/ו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' סו, קנג
א/ו חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף צ, קמה, קמו
א/ו חי' משנה פסחים עמ' קמט
א/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קכז, קצד {רמב"ם}, קצה {שעה"מ}
א/ו חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קטז-קיז, קכ
א/ו חי' ר"י נחמיה סי' קמ אות יד, סי' קמא אות ב {מל"מ}
א/ו חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קעב
א/ו חלק יעקב (קנטור) דרוש כד
א/ו חלקת יואב החדש הגהות על מקור חיים סי' תמב בפתיחה
א/ו חלקת יצחק עמ' רכז
א/ו חלת לחם (תשנח) עמ' פג, צד {שעה"מ}
א/ו חמדת שלמה עמ' נח {מל"מ - קושייתו על הפר"ח}, נט, קכח, רט {"בשאכל כזית בכא"פ" הא חמץ נמחה שיעורו ברביעית}, ריא {כ"מ}
א/ו חסדי דוד ח"ב עמ' רמד
א/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שסב {לח"מ}, ח"ב עמ' מו-מז, מט-נ, סג-סד, קכו {שעה"מ}, קפ
א/ו חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קמה, קמט, קפג ע"ב
א/ו טוב טעם עמ' כג
א/ו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קה
א/ו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רנט, רפה
א/ו יבול היובלות עמ' 62, 65
א/ו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רד
א/ו יד המלך (לנדא)
א/ו יד המלך (פלומבו)
א/ו יד סופר כאן, ויד סופר עמ' ק
א/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכג
א/ו ים התלמוד (עדיל) עמ' קנו, קמח
א/ו יקרא דשכבי (דוד) דרוש כ דף מח ע"ג
א/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' נז {כ"מ}, נח {שעה"מ}
א/ו ישועות יעקב מועד עמ' תתסא
א/ו ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכו, תשט-תשי
א/ו כנה"ג
א/ו כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' ד
א/ו כרם אברהם עמ' יא
א/ו כתר אפרים עמ' צה
א/ו לב שלם [מנחת כהן, יד אהרן או"ח תמב בהגה"ט, ראנ"ח סי' יז, ראש יוסף (אישקפה) דף ד ע"א-ע"ג, פרי חדש או"ח תמב ס"ק א, מהרשד"ם או"ח סי' כה]
א/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות ז
א/ו לבושי מרדכי או"ח עמ' קיז, קכז, רעב, שנא, ח"ד עמ' קלט
א/ו לבושי עז הל' תערובות עמ' קנב {מדוע צריך פסוק לכא"פ}
א/ו לבני בנימין דף נז ע"ג {לוקה}
א/ו להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קסו {כ"מ}
א/ו להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' לא
א/ו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' ריב
א/ו לחם שלמה (ערנרייך) סי' עח
א/ו לקוטי סופר ח"א דף עח ע"ג
א/ו לשון למודים או"ח דף צא ע"א, צב ע"א {כ"מ}
א/ו מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' לט עמ' צב, סי' מג עמ' צז
א/ו מאיר עיני חכמים ח"א דף ז ע"ג
א/ו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קט
א/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לח ע"ד
א/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' צז
א/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' מא
א/ו מועדים וזמנים ח"ג סי' ריז
א/ו מוריה גל' קצז עמ' לב, מט {כזית בכא"פ}
א/ו מחנה יוסף פסחים עמ' עג
א/ו מי החג עמ' ע, עו {טכ"ע דרבנן}, עז
א/ו מי יהודה או"ח סי' עד {לח"מ}
א/ו מכשירי מצוה עמ' סח {מ"מ}
א/ו מנוחת אשר ח"ב דף כג ע"ד {כ"מ - אין כרת בתערובת}
א/ו מנוחת משה דף סד ע"ב {כ"מ}
א/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כד ע"א-ע"ב
א/ו מנחת אלימלך עמ' נח-נט, רנא {צ"פ}
א/ו מנחת אשר פסחים עמ' קמג, קנ
א/ו מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קס
א/ו מנחת ברוך סי' נא
א/ו מנחת חינוך ח"א עמ' עח-עט, קח, ח"ב עמ' י, שצט, ח"ג עמ' רלג
א/ו מנחת יהודה (בוים) דף מ ע"ב וע"ד, נו ע"א-ע"ב, נט [מסומן נח] ע"ב-ע"ג
א/ו מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"ו אות ז-ח
א/ו מנחת משה (קרויס) עמ' נ {כ"מ - כל מחמצת - לרבות}
א/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רג {כ"מ}
א/ו מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' ל
א/ו מנחת שלמה (לוין) עמ' רלו {תערובת חמץ ביותר מכדי אכילת פרס - עובר בבל יראה ומותר באכילה}
א/ו מסורה ח"ה עמ' מב
א/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ו מעין החכמה עמ' יב
א/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף פה ע"ב
א/ו מפענח צפונות עמ' 129
א/ו מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל טז סי' ב, נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' נא, חי' ר' חיים הלוי דף יב]
א/ו מצודת בן ציון דף מח ע"ד, מט ע"א, סב ע"ב {תערובת בלאו - כר"א}, עד ע"ב-ע"ג {תערובת בלאו - כר"א}
א/ו מצוות זמניות עמ' תמב
א/ו מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כה, סי' כו אות ו, סי' כז
א/ו מקור חיים, פתיחה לסי' תמב
א/ו מקראי קדש (תפט) דף פד ע"ב
א/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' פ {מ"מ}, רל, שלה {מ"מ}, שפו, תא {מ"מ}, תסז
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו מרכבת יוסף דף ג ע"א {בתערובת חמץ לאו בלי כרת}, י ע"ד {מל"מ על הפר"ח}, יד ע"ב {לאו בלי כרת}, יז ע"א {כ"מ - היתר מצטרף לאיסור ברוב היתר}, יט ע"ב {תערובת קלה יותר}, כ ע"א וע"ג {כ"מ}, קיב ע"ב {כ"מ - היתר מצטרף לאיסור ברוב היתר}
א/ו משאת המלך (אדרי)
א/ו משאת המלך מועדים עמ' ריג {אסור ולא לוקה}
א/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' ה עמ' 68, סי' נח עמ' 174
א/ו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' צ
א/ו משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' יא-טו
א/ו משכן בצלאל ח"א סי' מו, מז
א/ו משכנות ידידיה עמ' סט {מרכה"מ}, ע
א/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קעט
א/ו משנת יעקב מדע עמ' שכד, קדושה עמ' קפו, רלא, רנח, רס
א/ו משנת שמחה
א/ו מתת מלך
א/ו נגינת לדוד עמ' כא {צ"פ}
א/ו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קצ
א/ו נועם חט"ו עמ' קמ {צ"פ}, חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קעג, חכ"א עמ' יח
א/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קעא, קעג
א/ו נחלת בנימין עמ' סח, עב
א/ו נחלת עזרא ח"ב עמ' 166, 36
א/ו נטע שעשועים (שליסל) עמ' קלח {כ"מ - היתר מצטרף לאיסור נלמד מ"כל מחמצת"}
א/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף צב ע"ד {לח"מ - "כל מחמצת", חצי שיעור}, קג ע"א {לא דורש "כל"}
א/ו נתיב אברהם ח"ב עמ' קכב-קכג
א/ו נתיב מאיר
א/ו נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כז, ח"ד עמ' שסג
א/ו נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' לח ס"ק ח
א/ו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תטז, תכא
א/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תרלב {שעה"מ}, תרלג-תרלד, תרלו {שעה"מ}, תרמג, תרמה {שעה"מ}, תרנה, תרנז {שעה"מ}, תרסח {שעה"מ}, תרעה-תרעו {שעה"מ}, תרפו {שעה"מ}
א/ו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרט {קובץ}
א/ו סדר יעקב ח"ב קונ' כנר למאור פ"ה מ"ט {כ"מ}
א/ו עבודת הלוי עמ' יא
א/ו עולת שמואל (לובצר) ח"א דף יב ע"ב {כ"מ}
א/ו עורה שחר דף כא ע"ד {כ"מ}
א/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' צז {לח"מ}
א/ו עין חיים ח"ב עמ' רנב {כ"מ}
א/ו עליות אריה עמ' קיב {שעה"מ}
א/ו עמודי שלמה ח"א עמ' שיא-שיב
א/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' מ
א/ו עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ו ע"ג
א/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרח א ח"א עמ' רמו {מ"מ}, כרך ב ח"ב עמ' קצח
א/ו עקדת משה ח"א עמ' קכד
א/ו ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' ק {אין חייבין כרת וכו' אבל עירוב חמץ וכו' לוקה ואין בו כרת}
א/ו פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' סח
א/ו פני המלך (שטרן)
א/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קמד {כ"מ}, קמה, קמו {מל"מ}, קמט, קנב, קנה
א/ו פנים חדשות [מבי"ט ח"א סי' רמז, מהר"ם אלשקר סט]
א/ו פרחי כהונה (קצבורג) עמ' ז {בראייה}
א/ו פרי החג דף כט ע"א-ע"ד {עירובו בלאו - כל מחמצת}, לא ע"ב {כ"מ} וע"ג, לג ע"ג {בכא"פ}, לד ע"ב {מ"מ - כותח הבבלי}, לח ע"ד {מ"מ}, מ ע"א {בכא"פ}
א/ו פרשת המלך
א/ו פרשת נזיר עמ' קצח, ריד, רכו, רמב
א/ו פתח דבריך עמ' שכט {כ"מ}
א/ו צבי תפארת סי' קב {כ"מ}
א/ו צוף דבש (לוין) דף יג ע"ג {על תערובת אין כרת}
א/ו צל"ח החדש דף יג ע"ג
א/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קצו ע"ב
א/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' עא
א/ו צרור החיים (קליין) דף כו ע"ב-ע"ג, כז ע"ד, לה ע"א, לז ע"א
א/ו קדושת יו"ט (טייטלבוים) ח"ב סי' נח אות ג {לאו על תערובת}
א/ו קהלות יעקב פסחים סי' כב, נדרים סי' ל
א/ו קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף לח ע"ג
א/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תי, ח"ב עמ' תלד
א/ו קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מ ע"א-מה ע"א
א/ו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' מז {כ"מ}
א/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קסג, קסו, רצג
א/ו קול דודי (תשף)
א/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רצו {שעה"מ}
א/ו קול תחנה קול טחנה דף פב ע"ב, פג ע"ד
א/ו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קפא {צ"פ}
א/ו קרבן פסח עמ' רסט
א/ו קרבן ציון עמ' ריד {שעה"מ}, שסו {שעה"מ}
א/ו קרית מלך רב
א/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' קיג
א/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רב {לוקה}
א/ו ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף ג ע"ג
א/ו רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים עמ' קסג {צ"פ}
א/ו שארית נתן בנימין עמ' קכט {כ"מ}, קמג
א/ו שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' טו {מ"מ - כזית בכא"פ}
א/ו שבט סופר (תשמו) עמ' מב {מל"מ}
א/ו שדה יצחק עמ' נו
א/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רלא-רלד {בכדי אכילת פרס}, רלה
א/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שעח
א/ו שו"ת הרא"ש עמ' עט
א/ו שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' נג
א/ו שו"ת הרדב"ז סי' תתקעו, אלף תקיד
א/ו שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) דף רכ (=שו"ת מבי"ט ח"א סי' רמז)
א/ו שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שעד
א/ו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רנט
א/ו שו"ת מהרלב"ח סי' יח {מ"מ}, פח
א/ו שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רלה, רלט, רמב, רמד-רמה
א/ו שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצה
א/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' קט {לח"מ}
א/ו שיח ערב פסחים עמ' קעט, קפב
א/ו שירת הלויים פסחים סי' פא אות ח
א/ו של"ה ח"ג בוא אות א
א/ו שלל דוד
א/ו שלמי יוסף נזיר עמ' תמב
א/ו שם יוסף (אליקים)
א/ו שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קפז
א/ו שמוש חכמים ב עמ' כד
א/ו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' עא
א/ו שמחת מלך עמ' 13, 58 {צ"פ}
א/ו שעורי הרב חלה עמ' כ
א/ו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' ריא, רסט
א/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קמ
א/ו שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 29
א/ו שער המלך
א/ו שער שושן עמ' ח
א/ו שערי היכל זבחים עמ' רצד הערה 4 {בתערובת חמץ אין כרת - בשאר האיסורים}
א/ו שערי זיו ח"ג דף סג ע"א-ע"ב
א/ו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' ד, ה, תקמד {שעה"מ}
א/ו שפת אמת על התלמוד ח"א דף קמה ע"ב
א/ו תורה שלמה ח"י עמ' 136, 161, 186, 247
א/ו תורת האוהל (תשנג) עמ' ש {אין כרת בתערובת}
א/ו תורת רפאל או"ח ח"ב דף צו ע"ד
א/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' לג {מל"מ}
א/ו תנובת ציון דף סא ע"ד {מל"מ}
א/ו תפארת אהרן עמ' כט {כ"מ}, לח, נב {מ"מ}
א/ו תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' פה-פו
א/ו תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רכ
א/ו תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 199
א/ו תשורת שי מהדו"ק סי' יד
א/ז אבי עזרי ח"ג
א/ז אבן ישראל (בוהוש) עמ' רכב {מל"מ}, רצד {כ"מ}
א/ז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קל {מל"מ}
א/ז אבני השוהם (הורוויץ) דף מא ע"ד, מב ע"א {כל שהוא}
א/ז אבני זכרון (פפר) ח"א דף קג ע"ב, ח"ב סי' ס אות ד
א/ז אבני נזר או"ח סי' שעו אות ה, יו"ד סי' תכא אות א
א/ז אבני ציון ח"א סי' ס אות ד {מל"מ}, סי' סח אות א, סי' סט אות א, ח"ב סי' כה אות א, ג, ה, סי' כו אות ג, סי' סה אות ז, ח"ג עמ' ק, קנב, רלב, רעד, רעה, רצ, ח"ד עמ' קיח, רמג
א/ז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' ריז, רכה
א/ז אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' ח, סד, סח, עג, עד
א/ז אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קנה
א/ז אבנים יקרות עמ' פא {מל"מ}, פו
א/ז אגדות ריב"א על ההגדה דף ב ע"א {כ"מ}
א/ז אגרות הראי"ז עמ' פה
א/ז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' פה {מל"מ}
א/ז אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' קכה
א/ז אהלה של תורה ח"ב עמ' סז
א/ז אהלי יהודה (אמדו)
א/ז אומר לציון סי' שא (דף ק ע"ב)
א/ז אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' ע, קמו
א/ז אוצרות יהושע עמ' קנט {מ"מ}
א/ז אור דוד עמ' קפט
א/ז אור הישר
א/ז אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 37 {מל"מ}
א/ז אור חדש (בלומ') דף סט ע"ב-ע"ג {אוכל כל שהוא}, סט ע"ד {מל"מ}, ע ע"ד {מל"מ בשם רלב"ח - למה צריך פסוק לאסור כלשהוא}
א/ז אור משה ח"א סי' קיב
א/ז אור עולם (בלומנפלד) דף סו ע"ד {מל"מ בשם רא"ם}
א/ז אור פני יהושע עמ' ט, פה
א/ז אורח ישר דף מב ע"ד {מל"מ}
א/ז אות ציון עמ' עז {מל"מ}
א/ז איים בים פסחים סי' מג אות ד {אוכל חצי שיעור חמץ}
א/ז אמונת יהושע עמ' תרלח {מל"מ}
א/ז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קפח {מל"מ - חצי שיעור במצוה}
א/ז אמרי אלימלך עמ' קמה-קמז
א/ז אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' יא [א] ד"ה אולם, [ב] ד"ה ובזה, סוגיות סי' ח [א] ד"ה אמר, סי' ח [ב] ד"ה אולם {מל"מ}, שחיטה סי' יח ד"ה אך י"ל {מל"מ}
א/ז אמרי בינה (אש) דף נב ע"ב {לא יאכל חמץ, מל"מ בשם מהרלב"ח} וע"ג-ע"ד {מל"מ}, נג ע"ג {מל"מ - תענו}, נד ע"א {לא יאכל חמץ} וע"ב {מל"מ}
א/ז אמרי דוד (שליסל) דף מב ע"ב וע"ד
א/ז אמרי זאב דף לח ע"ד {לא יאכל}
א/ז אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רמט
א/ז אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כא, חולין סי' כח אות ב
א/ז אמת ליעקב מועד עמ' שלח
א/ז אנצי"ת ע' אכילה הע' 52 {מל"מ}
א/ז אסיפת גאונים (תרעא) דף טז ע"ג-ע"ד {כל שהוא}
א/ז אפיקי מגינים פסחים סי' כא
א/ז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קעב, שיד, ח"ב עמ' לט, עב, קסה
א/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' תרצד-תרצה
א/ז אשר למלך
א/ז באר אליעזר
א/ז באר בשדה עמ' רעט {האוכל מן החמץ עצמו בפסח}
א/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עב
א/ז באר לחי ראי עמ' רסז-רעו
א/ז באר מרים פ"ט ה"י
א/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנח, שפד
א/ז באר צבי עמ' מט {מל"מ}
א/ז באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' פח, קכ
א/ז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' כד אות ד {מל"מ}, ח"ד סי' סז אות א
א/ז בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' לג {מל"מ}
א/ז בדבר מלך חי"א עמ' רנד, רסז-רסח
א/ז בדבר מלך חי"ח עמ' רצז {האוכל מן החמץ עצמו בפסח כל שהוא הר"ז אסור מה"ת וכו'}
א/ז בדרך המלך עמ' סב
א/ז בינה בספרים עמ' צח, ק, קטו
א/ז בינת נבונים דף עח ע"ג
א/ז ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' כח
א/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' סב ד"ה וכתב
א/ז בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 5, 34 {מקור לאיסור כלשהוא}
א/ז בית אהרן וישראל גל' כה עמ' מה, גל' עו עמ' לא-לג {מל"מ}
א/ז בית אהרן וישראל גל' צו עמ' מה {מל"מ}
א/ז בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' נז-נח, נט {כ"מ}, ס, סג {מל"מ}, סד {כ"מ}, סו {כ"מ}, קנה
א/ז בית ארזים - ס' הגליונות
א/ז בית האוצר ח"א עמ' 103
א/ז בית יהודה (פלאצקי) דף ט ע"ג
א/ז בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קעט
א/ז בית לוי (גולדברג) דף פח ע"ב, צב ע"ב
א/ז בית מלך (חב"ד) עמ' 84
א/ז בית נפתלי (תרנט) סי' צו
א/ז בית נפתלי (תשסו) עמ' תלה
א/ז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' נג
א/ז בית שמאי (פרידמן) דף לה ע"ג-ע"ד {שנאמר לא יאכל}
א/ז בית שערים או"ח סי' עז {כ"מ}, קסג, קסח {כ"מ}, קעט {מל"מ}, קפ {מל"מ}, קצט, רנד, שד {מל"מ}, יו"ד סי' קז, קיא
א/ז בית שערים ח"ג סי' ג {מל"מ}
א/ז בכורי אברהם דף כג ע"ב {חצי שיעור}
א/ז בכורי חיים ח"ג עמ' סב, עא, קצה, ח"ד עמ' רז
א/ז בן יהודה סי' נז
א/ז בני דוד
א/ז בני ישראל (קרלי) סי' כא אות ז, סי' כד אות ה, סי' לא אות ג
א/ז בני סמיכי
א/ז בני שלשים עמ' קנה {כ"ש}
א/ז בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' כז-כח
א/ז בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה פ' בא אות י, פ' שמיני אות א
א/ז בנין הלכה עמ' צח, קב {מל"מ}
א/ז בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"א ס"ק כא, ח"ב ס"ק טז
א/ז בציר אליעזר ח"ב בעמוד האחרון (אחרי "תוספת שביעית")
א/ז בר ריב"א עמ' קנז, קעט
א/ז ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' סב {מל"מ}, צא
א/ז ברור הלכה ביצה ב ע"א ציון ב
א/ז ברור הלכה יומא עג ע"ב ציון י פרק ב {כ"מ}
א/ז ברית יעקב (ליבשיץ) סי' ה עמ' כ {מל"מ בשם רא"ם}
א/ז ברית יצחק (איזקסון) דף כז ע"א-ע"ב {מל"מ בשם ראנ"ח - חצי שיעור אסור רק דומיא דחלב}
א/ז ברכות שמים מכות פ"ג אות סא {מלקות על חצי שיעור}
א/ז ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' ז {מל"מ - חצי שיעור}, ח-ט, טז {שנאמר יאכל}, יח {מל"מ}, מד, מו-מז, נה {שנאמר יאכל}
א/ז ברכת אברהם (ר' יצחק קליין) - חידושי סוגיות עמ' מו {תיפוק ליה מדין חצי שיעור}, מז {חצי שיעור בתערובת}
א/ז ברכת מרדכי פסחים עמ' קיח
א/ז ברכת ראש סי' לא עמ' קמה, סי' עה עמ' רסז {כ"מ}
א/ז בשבילי הפסח סי' ח אות ב {מל"מ}
א/ז גבורת יהודה פסחים סי' כ ס"ק ה
א/ז גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קכו {כ"מ, מל"מ}
א/ז גבורת יצחק ימים נוראים עמ' עז, פ {מכת מרדות}
א/ז גבורת יצחק מכות עמ' שו
א/ז גדולי ציון (תרע) דף לז ע"ד
א/ז גדולי ציון (תשנב) עמ' מח {חצי שיעור}, מט, רח {חצי שיעור}
א/ז גדולי שמואל ב"ק דף מא
א/ז גור אריה (צרמון)
א/ז גור אריה שמות פ' יב הע' 256
א/ז גורל גדליהו (קאבצקי) דרוש לשבת הגדול דף יז ע"ב {מל"מ}
א/ז גינת אלימלך ח"ב - דרושי אלימלך עמ' לב {שנאמר לא יאכל}
א/ז גינת ורדים (תאומים) עמ' קג, קיד, קכט, קעו, ריז {מל"מ}
א/ז גליונות אבני נזר
א/ז גן שושנים ח"ב עמ' פד, פו-פז
א/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' מ, סד, רנד {כ"מ}, תלב
א/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סו, סי' סז אות י
א/ז דבר סיני על מועדי השנה עמ' מח {מל"מ בשם רא"ם}
א/ז דברות אליהו ח"א עמ' ט
א/ז דברות אליהו ח"ה עמ' נג {מכת מרדות}
א/ז דברי אליהו (בלייער) ח"א עמ' קנה {מל"מ}
א/ז דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ב עמ' קמ {האוכל מן החמץ עצמו בפסח כל שהוא הרי זה אסור מן התורה, שנאמר לא יאכל חמץ}
א/ז דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ג עמ' שסט {בענין חצי שיעור בחמץ}, שעב {משנה למלך - חצי שיעור בחמץ}
א/ז דברי דוד (טייטלבוים) דף צב ע"ג
א/ז דברי יהודה דף יא ע"ד {מל"מ}
א/ז דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שנו
א/ז דברי יונה ח"א עמ' רמו {מל"מ}
א/ז דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' ד {מל"מ}
א/ז דברי יחזקאל (מישור) עמ' רכא {לח"מ}
א/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף עג ע"א {לח"מ}
א/ז דברי יצחק (הרצוג) דף מה ע"א, מז ע"ג
א/ז דברי ירמיהו כאן, ודברי ירמיהו קידושין עמ' רה {מל"מ}
א/ז דברי יששכר דף לא ע"ב
א/ז דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' נה
א/ז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' מ
א/ז דברי סופר עמ' נט {מל"מ}
א/ז דברי סופרים (סופר) עמ' לט
א/ז דברי שלמה (אסרף)
א/ז דברי שלמה (ברייער) עמ' 21 ,23
א/ז דברי שמואל (מאדלינגר) דף יט ע"ב
א/ז דגלי יהודה דרוש א דף לו ע"א {כ"מ}
א/ז דובר ישרים פסח עמ' שלב, תיד
א/ז דור רביעי ח"א סי' ד אות ג
א/ז דעת אביעזרי עמ' קטז {מל"מ}
א/ז דרך המלך (רפפורט)
א/ז דרכי אהרן ח"א דף א ע"ד
א/ז דרכי שמחה עמ' לה-לו
א/ז דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ג
א/ז הגהות חבר בן חיים
א/ז הגהות על שו"ע הל' פסח (ר' אברהם אבלי) ח"ב דף יג ע"א {מל"מ}
א/ז הדר יוסף עמ' צג-צד, צח {מל"מ}, צט
א/ז הדרום ל עמ' 9, ח"ג עמ' 39
א/ז הדרת אפרים ח"ב עמ' מא {מל"מ}
א/ז הדרת מלך (זילברברג) דף נג ע"ג {כל שהוא חייב משום לא יאכל}
א/ז הדרת מרדכי דף צג ע"ב
א/ז המאיר לארץ
א/ז הר המלך ח"ד עמ' פ-פט
א/ז הרי יהודה ח"ב או"ח סי' ל ענף ב, אות יז
א/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' קצה
א/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רעז
א/ז ויאמר שמואל דף עו ע"ב, עז ע"ב
א/ז ויגד יעקב (תשסח) עמ' קפב {מל"מ - מצוה בחצי שיעור}, תקלט {כל שהוא}, תקמה {שעה"מ}
א/ז ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' סה, תקלה
א/ז ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' עב {מל"מ - אי אכילה משמעותה כזית}, תא, תיח, תכ {האוכל מן החמץ כל שהוא ה"ז אסור מה"ת}
א/ז זבחי שלמה עמ' לד, סה, עט, פז
א/ז זכור לדוד עמ' קכד
א/ז זכר יהודה עמ' רפז
א/ז זכר יצחק (תשן) עמ' שח, שיא
א/ז זכרון בנימין ח"א עמ' קצד
א/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' נ
א/ז זכרון יהודה (לאש) דף סו ע"א וע"ג
א/ז זכרון יהודה (מונק) דף לו ע"ב-ע"ד, לז ע"ב {חצי שיעור}
א/ז זכרון יהושע (הלוי) ח"ג עמ' כו, כח {שנאמר לא יאכל}
א/ז זכרון יחזקאל עמ' מו{מדוע צריך פסוק הרי חצי שיעור אסור}
א/ז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מו, נא {מ"מ}, קח {מל"מ}
א/ז זמנים למלך
א/ז זרע יצחק (קצנלבוגן) או"ח סי' ו ערוגה י {מל"מ}
א/ז זרעו של אברהם ח"ב
א/ז זרעו של יצחק
א/ז חוף ימים ח"א סי' כו אות ו
א/ז חוקי חיים (שו"ב) עמ' יח
א/ז חזון לימים ח"א עמ' מ, מו, קפג
א/ז חזקה רבה יו"ד הלכה ב
א/ז חי' איברא
א/ז חי' בר נחמני דף כח ע"ב, לז ע"ב, מט ע"ב {עצמו}, נא ע"ג, נו ע"ב, סז ע"ב {מכת מרדות}, סח ע"ד
א/ז חי' הגאון אדר"ת עמ' יט {מל"מ - לימוד חמץ מחלב}, ריב {מל"מ - לשון אכילה משמע כלשהו והל"מ דוקא בכזית}, רלט {מדוע צריך פסוק לאסור חצי שיעור}
א/ז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' כב
א/ז חי' הגרי"ח עמ' קלג, קמג, קעה
א/ז חי' הרי"ט עמ' פב-פג, פה, קי, קסו, רטז, רסב, רצ, רצב, שו-שז, שיז
א/ז חי' הריצ"ד
א/ז חי' חתם סופר
א/ז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קצט ד"ה והשתא, עמ' קצט ד"ה שנאמר, עמ' רא ד"ה שנאמר {האוכל מן החמץ עצמו בפסח כ"ש הרי זה אסור מה"ת שנאמר לא יאכל חמץ}, עמ' רא ד"ה ובשעה"מ {שעה"מ - מ"ש הוא ז"ל דמדכתיב לא יאכל בציר"י נפ"ל חצי שיעור אינו נוח לי וכו'}
א/ז חי' יחיאל דף ה ע"ג
א/ז חי' כתב סופר קדשים עמ' רנ-רנא {מל"מ}
א/ז חי' כתב סופר שבת עמ' עו, פא
א/ז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' סא-סג, קמ, קמד, קדושין עמ' פ, שבועות עמ' סב, עז {מל"מ}
א/ז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמא, קמו
א/ז חי' משנה פסחים עמ' קצז {מל"מ}
א/ז חי' עזיאל
א/ז חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קכח
א/ז חי' ר"י נחמיה סי' קלד אות יד
א/ז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קסג {מל"מ}, רלג {מל"מ}, רמט {מל"מ}, רנד {מל"מ}, רנח {מל-רנט"מ}, רסא {מל"מ}, רעג, רפא {מל"מ}, רצב, של {מל"מ}, שלג {מל"מ}, שלז {מל"מ}, שמז {מל"מ}, שצו {מל"מ}, תיא {מל"מ}, תכט {מל"מ}
א/ז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תכג, תסג
א/ז חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' כח {מל"מ}
א/ז חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' טז, מא, ריח {מל"מ}
א/ז חי' רח"א הכהן עמ' קיא
א/ז חי' ש"י דף מ ע"א וע"ג, מט ע"א {מל"מ בשם רא"ם}
א/ז חיבת הקודש עמ' צח {כ"מ}
א/ז חיי אריה דף מז ע"ב, פ ע"ב, השמטה לסי' ב
א/ז חיי משה (ברודנא) דף ו ע"ב
א/ז חיי נפש ח"ג דף קסח {או"ש}
א/ז חיים זכו עמ' קנו-קנז {מל"מ}, קנט, קסא
א/ז חכמת התורה פ' בא עמ' תקסג
א/ז חכמת התורה פ' בראשית עמ' רפב {מל"מ}
א/ז חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מה אות ד
א/ז חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קיב, קסב
א/ז חמדת ימים עמ' קלא
א/ז חמדת יעקב עמ' 227
א/ז חמדת ישראל ח"א דף ל ע"ג, נא ע"ב
א/ז חמודי צבי בראשית עמ' פט
א/ז חמודי צבי ויקרא עמ' כח, קעח
א/ז חמודי צבי ח"ב עמ' לא {רמב"ם}, קלח {כ"מ}
א/ז חמודי צבי מועדים עמ' שצג, תז, תמא, תמב, תמה, תסה {כ"מ}, תעח, תעט-תפ {כ"מ}
א/ז חסד לאברהם (טרוימן) דף טז ע"א וע"ג {מל"מ - למה צריך פסוק לאסור כ"ש}
א/ז חסדי יהונתן ח"א סי' ו-ז
א/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כח עמ' צ-צא
א/ז חקרי הלכות (שומיאץ) דף ו ע"ג, יח ע"ג {מל"מ}, לז ע"ג
א/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רנז, שנב, שנד-שנה {מל"מ}, שנז-שנח, ח"ב עמ' רו {מל"מ}, שלד-שלה
א/ז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף עז ע"ג, רפז
א/ז חשב סופר עמ' קכו {מ"מ}, קמג {מל"מ}, קמה, קמז {מל"מ}
א/ז חשבונות של מצוה עמ' רסו, תנ
א/ז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רלח, שכ, מהדו"ג ח"א עמ' קעח, מהדו"ד עמ' כז, רח {מל"מ}
א/ז טל אורות (טובול) חולין עמ' קלה {מל"מ}
א/ז טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' עז
א/ז יגיעת ערב פסחים עמ' קלו
א/ז יד אליהו (בוקובזה) סי' ה (ח"ב הערה 13)
א/ז יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קמז, קמט {כ"מ}
א/ז יד הלוי (פלוונא) דף מו ע"ב, ע"ד, מז ע"ב, נ ע"ג
א/ז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רו
א/ז יד המלך (לנדא)
א/ז יד יצחק (הכהן) דף כג ע"א
א/ז יד ישראל ח"ב
א/ז יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה הי"ב ס"ק י {מל"מ}
א/ז יד סופר עמ' כז, סו, פא, קכד-קכה, קסג, קסח
א/ז יד שלום (פרידמן) על ההגדה עמ' עא {חצי שיעור - "לא יאכל"}
א/ז ידות נדרים השלם עמ' רכג {"יאכל" - אפילו משהו}
א/ז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלד, ח"ב עמ' קד, כרך ב ח"א עמ' רמח, ח"ב עמ' נז
א/ז יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' מז, נ, עה-עו {מל"מ}
א/ז יטב פנים ח"א דף צג
א/ז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' כז {מל"מ}
א/ז ים התלמוד (עדיל) עמ' נב, נג, קכז, קנא
א/ז ימי שלמה
א/ז יעיר אזן דף סט ע"א {מל"מ}
א/ז יצחק ירנן
א/ז יראה ואהבה עמ' קעד, קפג, רסג {מל"מ בשם רא"מ}
א/ז ישועות יעקב מועד עמ' תקצ
א/ז ישורון ח"י עמ' שעב
א/ז ישמח ישראל (רבינוביץ)
א/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ריא {מל"מ}
א/ז כטל אמרתי עמ' סח-סט
א/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכג, קכו, תכג, תכה, תרטז, תרנח {מל"מ}, תשיב
א/ז כללא דרביתא עמ' קיט, קכא {מל"מ}
א/ז כללי המצוות (תאומים) עמ' קלא {כ"מ}, קסא
א/ז כנה"ג
א/ז כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' צא {כלשהו}
א/ז כפי אהרן (זסלנסקי) תליתאה עמ' רג
א/ז כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף טז ע"ד
א/ז כרם יעקב עמ' קעג, קפ
א/ז כרתי ופלתי סי' סב אות ג {מל"מ}
א/ז כתב סופר יו"ד סי' יח ד"ה ולפע"ד {מל"מ - אבל ר"ל חולק בזה, וראיתי להרא"ם}, ד"ה ולפי {מל"מ - וראיתי להרב}, סי' לד ד"ה ולענין {מל"מ - וראיתי להרב}
א/ז כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' יז, צח
א/ז כתר אפרים עמ' פה, קב, קט
א/ז לב איש עמ' קמ
א/ז לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קטו
א/ז לב דוד (פלדמן) עמ' צו, קצח, רב {חצי שיעור אסור מהתורה, "לא יאכל"}, רד {"לא יאכל"}
א/ז לב יוסף עמ' 158
א/ז לב מרפא דף כז ע"א {מל"מ}
א/ז לב שלם [קרבן חגיגה דף מו ע"ד]
א/ז לבושי מרדכי או"ח עמ' ק, קיג, לקו"ת עמ' נה, סד-סה, קכד
א/ז להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' ע {חצי שיעור}, קסט {מל"מ}
א/ז להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קח
א/ז להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' לג
א/ז להורות נתן אבות עמ' קע
א/ז להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רצו
א/ז להורות נתן על התורה ח"ג עמ' מה
א/ז למודי ה' (תקמז) דף יז ע"ג
א/ז למודי ה' (תשפא) עמ' צה {כ"מ}
א/ז לקוטי סופר ח"א דף סא ע"ג, קג ע"ב, קה ע"ג-ע"ד, קו ע"ג, קז ע"ג, ח"ב דף לב ע"ד, סא ע"ג
א/ז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ח אות א
א/ז לקח טוב (תשפא) כלל ב אות לב {חצי שיעור חמץ נלמד מלא יאכל ואין מלקות משום שנלמד רק משינוי הכתוב נחשב כריבוי בעלמא}, כלל ו אות צא {מל"מ ד"ה האוכל, חצי שיעור מותר מן התורה בדבר שהיה לו שעת הכושר איסור דיוה"ב אין לו שעת הכושר לפי שזה מוטל על האדם כל השנה}
א/ז לקט מנחם (תרעא) דף ב ע"ד {מל"מ}, כו ע"ג, כז ע"א-ע"ב {חצי שיעור}, לג ע"ב {מל"מ}
א/ז לקט שכחה ופאה (מוניזון, תרסב) מאמר פד {כלשהוא}
א/ז לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כד ע"א, כו ע"ד
א/ז מאור ישראל
א/ז מאור למלך נדרים עמ' קו
א/ז מאיר עיני חכמים ח"א דף לה ע"א, מז ע"ג {כל שהוא}, קז ע"ג, מהדו"ת ח"א דף כה ע"א, ח"ב דף כט ע"ד {מל"מ}
א/ז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קח-קט
א/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פה ע"ד, פו ע"ב, פז ע"ב-ע"ג {מל"מ}
א/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' סו, סח, עא {מל"מ}
א/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ב ע"ד
א/ז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' ו
א/ז מבי"ט (רובינ') דף פד ע"ג
א/ז מגידות (תשעג) סי' קכד עמ' מ
א/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' נא, סב
א/ז מהר"ם שיק שמות דף מג
א/ז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' נב, סה, סו, פ, פו {מל"מ}
א/ז מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' שג
א/ז מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' י אות א, סי' קז אות ח
א/ז מועדים וזמנים ח"ג סי' ריז-ריח, ח"ז סי' קסד
א/ז מועדים וזמנים ח"ג סי' ריח עמ' נה
א/ז מוצל מהאש (הלברשטם) עמ' עד {לא יאכל}
א/ז מוריה גל' קסא עמ' נט {מל"מ}, סא, גל' רט עמ' נב {כ"מ - "חצי"}, גל' רלו עמ' עח {מל"מ בשם רא"ם}
א/ז מוריה גל' רכט עמ' נט {מל"מ בשם מהרלב"ח}
א/ז מוריה ח גל' ב (ר"א קראוס)
א/ז מותיב ומפרק עמ' לד-לז {שנאמר לא יאכל}
א/ז מזבח חדש דף לח ע"ד {מל"מ}, מו ע"ג {מל"מ - חצי שיעור במצה}, פד ע"ד
א/ז מחנה חיים ח"א סי' לב דף נ ע"ד, סי' צב דף קמח ע"ד
א/ז מחנה יוסף שבת עמ' קמט, פסחים עמ' עג
א/ז מטה אהרן (לוין) - דרשת הכניסה - דברי הלכה אות ז
א/ז מטה אהרן פסחים עמ' לה, פג
א/ז מטה אהרן ר"ה עמ' קכד-קכה
א/ז מי יהודה יו"ד סי' כג
א/ז מי נדה עמ' תרפט {מל"מ}, שירי טהרה עמ' קח, קכח {מל"מ}
א/ז מכתב לחזקיהו דף פג ע"א
א/ז מלאכת מחשבת עמ' לח {מל"מ}
א/ז מנוחה וקדושה (זס') עמ' יב {כ"מ}
א/ז מנוחת אשר ח"א דף מד ע"א {כל שהוא - "יאכל"} וע"ג-ע"ד {שעה"מ}, מה ע"ב {כל שהוא - "יאכל"}, עו ע"א, עז ע"א, פג ע"ב {"לא יאכל"}
א/ז מנוחת אשר ח"ב דף מב ע"ב, מד ע"ג
א/ז מנוחת משה דף כט ע"ג {כ"מ}, סא ע"ב {מל"מ בסופו}, סב ע"ב {כלשהוא} וע"ג {כ"מ} וע"ד, סג ע"א-ע"ב, סד ע"ב, סה ע"א, עז ע"ב-ע"ג {מדוע צריך פסוק מיוחד}, עט ע"ג {מל"מ}, קא ע"ג, קכט ע"ב {מל"מ}, קל ע"ב {לא יאכל} וע"ג {מל"מ} וע"ד, קלא ע"א {מל"מ}, קפ ע"ב, קפג ע"ג {שנאמר לא יאכל}
א/ז מנחה חדשה (חן טוב) פ' בא דף ו ע"ד
א/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף כט ע"א, שמות דף מג ע"ג
א/ז מנחה טהורה דף לא ע"ג {מל"מ}
א/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' סט {מל"מ}
א/ז מנחת אלימלך עמ' ל
א/ז מנחת אשר פסחים עמ' סח, ב"ק עמ' קעח, ב"ב עמ' פה
א/ז מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קנג, קעב
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' מ, נ {שניהם - מל"מ}, קז-קט, ח"ב עמ' צד, קכא, קלח {שלשתם - מל"מ}
א/ז מנחת יהודה (בוים) דף נא ע"ד {מל"מ בשם רא"ם}, נב ע"ג {מל"מ בשם רא"ם}, נג ע"ב {מל"מ בשם רא"ם}, נד ע"ג-ע"ד {מל"מ בשם רא"ם}, קלו ע"א {מל"מ}
א/ז מנחת יוסף ח"ב עמ' קב
א/ז מנחת כהן (יוסף חיים) דף סח ע"א
א/ז מנחת כהן (כץ) ח"א דף נד ע"ג, ח"ב דף ז ע"ג, מח ע"ב, נח ע"ד
א/ז מנחת מחבת עמ' פט
א/ז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפב
א/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' נה, רסז, תכז, ח"ב עמ' שנז, תטו, ח"ג עמ' ריד, רכז {כ"מ}, תיב, תקיז
א/ז מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' לג
א/ז מסורה ח"ג עמ' יג
א/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' לג-לד {אוכל משהו}, קנח-קנט
א/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ז מעיני המים
א/ז מעיני התורה ח"א עמ' מט {מל"מ ד"ה האוכל}
א/ז מענה לשון עמ' רו
א/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכב ע"ד
א/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קמא
א/ז מפענח צפונות עמ' 73
א/ז מפתח הבאורים [חתם סופר ח"ו סי' סה]
א/ז מצודת דוד (שפרבר) עמ' קנז, ריג
א/ז מצוות זמניות עמ' תמב
א/ז מצעדי גבר נדרים סי' כט אות א
א/ז מקדשי השם ח"א עמ' קפא, ח"ב עמ' רמ
א/ז מקוה המים עמ' ח {מל"מ - סתם אכילה בכזית},יז {מל"מ - הל"מ שסתם אכילה בכזית}, נב {אין אחשביה בחצי שיעור}, קט {מל"מ - מדוע לא אמרו מצד חצי שיעור}
א/ז מקור חסד עמ' ר
א/ז מקראי קדש (תפט) דף פה ע"ב
א/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רלב
א/ז מראות ישרים יבמות סי' ז עמ' לט, מ {מעשה חושב}, סי' כח עמ' קמו {מל"מ}
א/ז מרגליות הים סנהדרין קח ע"א אות יח {כ"מ - מכת מרדות}
א/ז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' טז אות ז {מל"מ בשם רלב"ח}, ח {מל"מ בשם רא"ם}, סי' נ אות א, ג {מל"מ}
א/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' י אות ד {אסור משום חצי שיעור}, סי' כ אות ז {לא יאכל}, סי' לד אות יא {לא יאכל}, סי' קמט אות ו, סי' קס אות א
א/ז משא בני קהת
א/ז משא יד ח"א עמ' סט-עא {כלשהוא}
א/ז משאת המלך (אדרי)
א/ז משאת המלך (תשסז) עמ' קנו {משהו}
א/ז משאת המלך ח"א סי' קלג
א/ז משאת המלך מועדים עמ' ריג
א/ז משאת כפי עמ' לג
א/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' כה עמ' לד, סי' כו עמ' 70, סי' נח עמ' פח
א/ז משברי ים אחע"א עמ' תקסג-תקסד
א/ז משה ידבר (תקפז) שו"ת דף לט ע"ד {מל"מ}
א/ז משה ידבר (תשעו) עמ' רב {מל"מ}
א/ז משיב דבר ח"א סי' לג
א/ז משכן בצלאל ח"א סי' מז
א/ז משלחן מלכים פסח עמ' תרפו
א/ז משמרת חיים ח"א עמ' נב
א/ז משנה הלכות ח"ו סי' כט, עה {כלשהוא}, צג, רצט
א/ז משנה הלכות ח"ח סי' רלה, ח"י סי' רעג
א/ז משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קכט
א/ז משנה שכיר יו"ד עמ' כ {מל"מ}
א/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קנו
א/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רצז {כלשהו}
א/ז משנת חיים הל' פסח עמ' שכב, תצד, תצז-תק
א/ז משנת חיים יומא עמ' תקסט, תקפ
א/ז משנת יעקב הפלאה עמ' לט-מ
א/ז משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' יב
א/ז משנת יעקב קדושה עמ' ריג, רמו, רמז, רס
א/ז משנת ר' אהרן נדרים עמ' קנא {מל"מ}
א/ז משנת שמחה
א/ז משפטי דרבנן עמ' לט, צה
א/ז משפטי עזיאל ח"ב עמ' מג
א/ז משפטים לישראל עמ' שב
א/ז משרת משה (נבר)
א/ז מתת ידו או"ח מהדו"ת סי' לג
א/ז נדרי זריזין ח"ב - כינויי נדרים דף כד ע"ב {מל"מ - אכילה בכל שהוא}
א/ז נדרי זריזין ח"ב עמ' רכא {מל"מ}, רכו {מל"מ}, רצה {מל"מ}, ח"ג עמ' קפט {מל"מ}
א/ז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קסח {כ"מ}
א/ז נחל איתן
א/ז נחל יבוק
א/ז נחלת בנימין עמ' לה
א/ז נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף קז {מל"מ}
א/ז נחלת עזריאל (הלוי) שבועות כא (קח ע"ב בדפי הספר) {כל שהוא}
א/ז נטע שורק דף כג ע"ד {מל"מ}, קיט ע"ב, קנג ע"ג {מל"מ}, קפ ע"א
א/ז נטע שעשועים (שליסל) עמ' סב {מל"מ}, סד-סה {למה צריך פסוק מיוחד לכל שהוא}
א/ז נטעי נתן (פריד) סי' קיב
א/ז נטריקן (תשעד) עמ' קנ {כל שהוא}, קצט {מכת מרדות}
א/ז נר בנימין עמ' ח {מל"מ}, עז-עח
א/ז נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' נ עמ' קד
א/ז נתיב מצותיך עמ' קפג
א/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שסב
א/ז נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' לח ס"ק ח
א/ז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תכא
א/ז נתן פריו ביצה עמ' מה
א/ז נתן פריו חנוכה עמ' ט, קמא
א/ז נתן פריו מגילה עמ' צד, צז
א/ז נתן פריו נדרים עמ' נ, מכות עמ' קא, קסז, חולין עמ' יד
א/ז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קכט
א/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' שז {מל"מ}, תרכט {מל"מ}, תרלה {מל"מ}, תרלח {מל"מ}, תרמג, תרפט {מל"מ}, תשלו {מל"מ}, תתקיד {מל"מ}, תתריג {מל"מ}, תתריז, תתרכג {מל"מ}, תתרלה {מל"מ}, תתרצז {מל"מ}, תתתרג {מל"מ}
א/ז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' סז {שנאמר לא יאכל חמץ}, צו {מל"מ}, קד {שנאמר לא יאכל חמץ}, שז {מל"מ}
א/ז ס' העתים עמ' 119 {מל"מ}
א/ז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רח
א/ז ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרה
א/ז סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נח אות א {מל"מ}
א/ז סגולת ישראל שמות עמ' פב {האוכל מן החמץ עצמו בפסח כל שהוא וכו'}
א/ז סוכה וארבעת המינים עמ' 61 {מל"מ}
א/ז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' סד-סז
א/ז סתירת זקנים - פתיחה
א/ז סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קנח, קסד, קעו
א/ז עבודת הזבח זבחים סי' טז ס"ק ז
א/ז עבודת הלוי עמ' ז {מל"מ}, ט
א/ז עולת שלמה ח"ב עמ' קפה
א/ז עומק הפשט ח"ג עמ' תקצ
א/ז עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' כח, קלח, קמב
א/ז עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' סו, שיא, שיב {מל"מ - סתם אכילה בכזית}, שיט
א/ז עטרת ישראל עמ' צג
א/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רכ {מל"מ}
א/ז עטרת תפארת דף יז ע"ב, כב ע"ג, סה ע"ב {מל"מ}
א/ז עין חיים ח"א עמ' קסד-קסה {איסור לאכול כלשהו שנאמר לא יאכל}
א/ז עין חיים ח"ב עמ' פח
א/ז עין יהודה עמ' סג {מל"מ בשם רא"ם - אכילה בכ"ש}
א/ז עלי עין עמ' מד
א/ז עליות אריה עמ' נד {מל"מ}, קיב, קיג {מל"מ}, קכז {מל"מ}
א/ז עמודי שלמה ח"א עמ' רצב
א/ז עמק החכמה עמ' ג {כל שהוא}
א/ז עמק יהושע אחרון עמ' עח
א/ז ענפי ארז (זי') דף קכב ע"א {צ"פ}
א/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסז
א/ז עץ החיים (קלוגר) עמ' רנב {מל"מ}
א/ז עצי חיים על מועדים עמ' רפד, שטז, שמב
א/ז עצי סוכה סי' יז ס"ק ה {מל"מ}
א/ז עקבי ברכה עמ' סא, סה
א/ז עקדת משה ח"א עמ' מא {מל"מ}
א/ז עקדת משה ח"ב עמ' קסה {מל"מ}
א/ז ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' סט
א/ז ערבי נחל (תשסד) עמ' תקד
א/ז ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קג, קט {האוכל מחמץ בפסח כל שהוא הרי זה אסור מן התורה וכו'}
א/ז פורת יוסף (שלופר) דף יז ע"ב, מח ע"ד
א/ז פחד יצחק (זס') עמ' מה, סג
א/ז פלח הרמון לקוטים חדשים עמ' פט {מל"מ}
א/ז פני אברהם (פרלמן) דף יז ע"ג
א/ז פני המלך (שטרן)
א/ז פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' ריב {מל"מ}, פסחים עמ' קנד
א/ז פנים חדשות [מהרלב"ח יז]
א/ז פנת יקרת (תשנד) סי' ב
א/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' ג, כא, קז
א/ז פסקי אליהו ח"א עמ' סז {מל"מ}
א/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' ריח-ריט, ויקרא עמ' קפז
א/ז פרי אברהם פסחים סי' סט אות א {מל"מ}
א/ז פרי החג דף ס ע"ג {אוכל כל שהוא}
א/ז פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' כז {מל"מ - האם סתם אכילה בכזית או בכ"ש}
א/ז פרי יצחק (בלזר) ח"ב דף כה ע"ג
א/ז פרי יצחק (תשעו) עמ' ריא, תיט
א/ז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' נח
א/ז פרפרת משה ח"א עמ' תב
א/ז פרשת המלך
א/ז פתח דבריך עמ' שנט {מל"מ}
א/ז פתחי שערים דף כז ע"ד {מל"מ - מיעוט המקפיד יהיה אסור מטעם ח"ש}
א/ז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 46, 227
א/ז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 216
א/ז צדקת יוסף עמ' שנט
א/ז צוף דבש (לוין) דף יג ע"ג {מל"מ}
א/ז צל"ח החדש דף קכה ע"ג {מל"מ}
א/ז צרור החיים (קצבי) דף עח ע"א
א/ז קדשי יהושע עמ' תרעט {מל"מ}
א/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' יח {מל"מ}
א/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קלג, קלה {מל"מ}, קמג {מל"מ}, קפו
א/ז קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף לט ע"ד {מל"מ}
א/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תי, ח"ג עמ' תקסו
א/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תנ, תשכז
א/ז קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מה ע"א
א/ז קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קכב, קכג, קכה, רנ-רנא
א/ז קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' מז בהגה, עז
א/ז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רפו, רצח
א/ז קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רנט
א/ז קול דודי (תשף)
א/ז קול דודי כריתות סי' שיג
א/ז קול יהודה (פרלוב) עמ' קמז-קמח {כל שהוא}
א/ז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קסג {מל"מ}
א/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רעב, ח"ב עמ' עה {מל"מ}
א/ז קונטרסי שעורים נדרים שעור ט עמ' 180
א/ז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' יח {מל"מ בשם רלב"ח}, ק, קטז-קיז, שמות עמ' סב {שנאמר לא יאכל}, עה, במדבר עמ' מו, מט, צט {מל"מ - חצי שיעור במצוה}, דברים עמ' קפ {מל"מ}, קפא
א/ז קרבן אשר עמ' ריט {כ"מ}, רע, רצו, שכז
א/ז קרבן משה עמ' קנב
א/ז קרבן פסח עמ' נד {מל"מ}, נח, רצז {מל"מ}, שצז, תתרב {מל"מ}, תתרד, תתרטו {מל"מ}
א/ז קרבן ציון עמ' קפ, רנט, רפד-רפה {שעה"מ}, רפו, שנד {מל"מ}, שסה {מל"מ}
א/ז קרן הצבי מצוה פא אות ח
א/ז קרני ראם (ירמוש) עמ' רה
א/ז ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף ד ע"א
א/ז ראשי בשמים (רבין) עמ' קה {מל"מ}, קל
א/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קכד {מל"מ}
א/ז רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לג
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפט
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' לד
א/ז שארית בנימין (תרכג) דף סא ע"ב {מל"מ}
א/ז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צט ע"א
א/ז שארית כלב עמ' ה, ח {מל"מ}, קיד, קמו
א/ז שארית נתן בנימין עמ' קלג {מל"מ - מדוע צריך פסוק לאסור ח"ש}, קלד, קלה {מל"מ בשם רא"ם - סתם אכילה בכלשהו}, קמג
א/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קט אות ה
א/ז שבט סופר (תשמו) עמ' מח {מל"מ}, סז
א/ז שדה אלחנן ח"א עמ' ק {מל"מ}, קסז {מל"מ}
א/ז שדה יצחק עמ' נד-נו
א/ז שדי חמד אסיפת דינים מערכת חתן וכלה סי' כט (כרך ז עמ' 452) {מ"מ מזכיר את ס' המצוות}
א/ז שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקטז
א/ז שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף נח ע"ג
א/ז שו"ת מהרלב"ח סי' יח
א/ז שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' מט
א/ז שו"ת ר"י בן עטר עמ' כב
א/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קלה
א/ז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצד, קצה, ריט
א/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קנד
א/ז שיח ערב פסחים עמ' קב, קח, קיג, קטו
א/ז שירת הלויים פסחים סי' מח אות ג, ה {אהא"ז}, ז {אהא"ז}, סי' סט אות א
א/ז שירת הפסח אות קנ {רמב"ם}, רג {אהא"ז}
א/ז שלום ירושלים עמ' קמ
א/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קי, קטו, קנט-קס, שצב, שצד, שצו
א/ז שלמי יוסף סוכה עמ' תעב, זבחים ח"א עמ' רצ
א/ז שלמי שמחה ח"א עמ' סה
א/ז שם אליעזר דף נט ע"א וע"ג
א/ז שם דרך ויקרא עמ' כט {מל"מ}
א/ז שם דרך יומא עמ' צז-צט
א/ז שם דרך פסחים עמ' קל, קמא
א/ז שם יוסף (אליקים)
א/ז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' עג {מל"מ}
א/ז שם עולם (רבין) ח"א עמ' מא {מל"מ}
א/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' ס-סא
א/ז שמחת מלך עמ' 13, 17, 20, 29, 37, 56, 61 {מל"מ}
א/ז שמחתי באומרים לי עמ' קמו, רנז-רנח {מל"מ}
א/ז שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' קנו, קס, שיד
א/ז שמן ראש פסח ח"א עמ' שנה
א/ז שמן רקח ח"א דף יא ע"ב
א/ז שמש מרפא עמ' קכג-קכד
א/ז שנות חיים (קיצע, תשמב) חי' הש"ס עמ' קמט {מל"מ}
א/ז שנות חיים (קלוגר) עמ' קה, קפו, רח, רעז, שא, שנה {מל"מ}
א/ז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רעח
א/ז שעורי הגרב"ד פסחים עמ' עא
א/ז שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קנ
א/ז שעלי דעת גל' ז עמ' 97 {מל"מ}
א/ז שער המלך
א/ז שער יהודה דף ה {מקראי קדש (תפט)}, כו {מל"מ}
א/ז שערי אלימלך עמ' ח, טו-טז {מל"מ}
א/ז שערי זיו ח"ג דף סא ע"ג-ע"ד, קיט ע"ב
א/ז שערי ציון (כהן, תרצח) דף ז ע"ג {מל"מ}, עא ע"ד {מל"מ - חצי שיעור}
א/ז שערי שאול פסחים עמ' קכג, קכה, קכז {מל"מ}, קלב
א/ז שערי שמים (ריזיקוב) או"ח סי' ל
א/ז שערי תודה ח"א דף מו ע"ג, מז ע"ד
א/ז שערי תודה ח"ב דף עז ע"א {מל"מ - חצי שיעור}
א/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' כד-כה {כ"מ}
א/ז שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שא
א/ז שפע חיים ח"ו עמ' סה
א/ז שפת הים (זכריש) סי' כה ס"ק ב, ה
א/ז שפתי רננות (מיכלדורף) דף יז ע"ב {מל"מ - אכילה בכלשהו}
א/ז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג {מל"מ}
א/ז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ה ס"ק ד, ה-ח {מל"מ}, י
א/ז תולדות יעקב (מאהלר) עמ' פח
א/ז תולדות שלמה רות עמ' רפג {מל"מ}
א/ז תועפות ראם (באר) עמ' קמח {מל"מ}
א/ז תוצאות חיים (תשסה) עמ' נח
א/ז תורה מציון שנה ג חוב' ד סי' ב, שנה ד חוב' א סי' כו
א/ז תורה שלמה ח"י עמ' 264, חי"ב עמ' 98
א/ז תורת האשם עמ' קיח, קסה {כל שהוא אסור מה"ת}
א/ז תורת המצוה דף לג ע"ג
א/ז תורת השבת עמ' רו, רט-רי
א/ז תורת נתן עמ' 50 {כ"מ}
א/ז תורת רפאל או"ח ח"ב דף קנח ע"ד {מל"מ}
א/ז תיבת גומא (ורשנר) עמ' י, נט, קטז {מל"מ}
א/ז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' יא {מל"מ}, קיד {מל"מ}, רכו {מל"מ}, רל {מל"מ}, רמג {ר' מנוח}, רפג {מל"מ}
א/ז תיבת גומא (תשסז) עמ' כג, נח, צג, צד {מל"מ}
א/ז תכלת מרדכי (קלצקי) דף יט ע"א וע"ד
א/ז תנובת ציון דף ס ע"ד, צג ע"א {מל"מ}
א/ז תפארת אבות (סופר) עמ' כט-ל {מל"מ}
א/ז תפארת אהרן עמ' יב {מל"מ}, מח
א/ז תפארת אריה עמ' סו
א/ז תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עד {מל"מ}
א/ז תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנב {מל"מ - חצי שיעור במ"ע}, רסד {מל"מ - חצי שיעור בדבר שהיה לו שעת הכושר}, שסז {מל"מ - סתם אכילה בכזית}
א/ז תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' פו, פח
א/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' קמו {מל"מ}
א/ז תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות ח, מט {מל"מ}
א/ז תשובה מאהבה ח"ב דף כז ע"א
א/ז תשובות ר' איסר יהודה עמ' נח {מל"מ בשם רא"ם}
א/ח אבני חפץ ח"ב עמ' צג
א/ח אבני נזר או"ח סי' שלג אות ח
א/ח אבני ציון ח"ד עמ' רטז
א/ח אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' כ
א/ח אהלי חיים עמ' לה {ראב"ד}
א/ח אוצר חיים ח"ב דף צג
א/ח אור הישר [שאגת אריה סי' עח, עמק הלכה או"ח ח"ב סי' קכו]
א/ח אור יעקב פסחים דף 64, 147
א/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' רב {ראב"ד}
א/ח אחיעזר ח"ג סי' א אות ד
א/ח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תכו, תכח {כר"י}
א/ח אמרי יושר פסחים סי' א ס"ק ו {מ"מ}
א/ח אמרי מנחם עמ' קמו {לפני זמנו אסור}
א/ח אמת ליעקב מועד עמ' רסב
א/ח אפיקי מגינים פסחים סי' ט
א/ח ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רעח, רצד
א/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' תרצה
א/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ח באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק יב פסוק טו {חיוב כרת רק מחמשה עשר ואילך}
א/ח באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' פט
א/ח בדבר מלך חי"א עמ' קצד
א/ח בדבר מלך חי"ח עמ' נד {אסור לאכול חמץ ביום י"ד מחצות היום ולמעלה שהוא מתחלת שעה שביעית ביום וכל האוכל בזמן הזה לוקה מה"ת וכו' כך למדו מפי השמועה בפירוש דבר זה לא תאכל חמץ משעה שראוייה לשחיטת הפסח וכו'}, קלט {וכל האוכל בזמן הזה לוקה מ"ה שנאמר לא תאכל עליו חמץ כלומר על ק"פ וראב"ד}
א/ח בדרך המלך עמ' כא
א/ח בית אהרן וישראל גל' לד עמ' לג-לד {לפני זמנו עובר בלאו}, גל' עה עמ' לב
א/ח בית נפתלי (תשסו) עמ' שנד
א/ח בית שערים או"ח סי' קצט
א/ח ביתאל ח"א דף ז ע"ד, י ע"א
א/ח בכורי חיים ח"ג עמ' קפב, קצז
א/ח בנין אריאל ח"ב עמ' פג
א/ח בציר אליעזר ח"ב דף ב ע"ג, ד ע"א {אחרי חצות אסור בהנאה מדאורייתא}, ל ע"ב {ע"פ אחר חצות אסור בלאו}
א/ח ברור הלכה פסחים כח ע"א ציון ו, ל ע"א ציון ב, ברורי הראי"ה ה ע"א ציון א
א/ח ברכת מרדכי פסחים עמ' מא
א/ח גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' לז-לח
א/ח גינת ורדים (תאומים) עמ' סח
א/ח דברי אברהם (מנדלסון) דף סח ע"ב {חמץ אסור גם שלא כדרך הנאתו}
א/ח דברי יואל - שו"ת עמ' תקסז
א/ח דברי יחזקיהו ח"א עמ' קסב {לפני זמנו}
א/ח דור דורים עמ' כה
א/ח דעת סופר חו"מ סי' כח
א/ח דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שא
א/ח דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' טו
א/ח דרשות מהר"ם בנעט עמ' לג
א/ח דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 160
א/ח הרמב"ם (בנדיקט) עמ' נז
א/ח הרמב"ם והלכותיו
א/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 201
א/ח זבחי שלמה עמ' פד
א/ח זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 160
א/ח זכר אברהם יצחק עמ' 70, 64
א/ח זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' לט-מ {ראב"ד}, נא {ערב פסח - בלאו}
א/ח חזו"א על הרמב"ם
א/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' טז {שנאמר לא תאכל עליו חמץ}
א/ח חי' הגר"ח החדש עמ' תנג
א/ח חי' הריצ"ד
א/ח חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' לז ד"ה והיה, ד"ה רבא, עמ' מ ד"ה ובזה {מ"מ - ומ"ש רבינו שיש בו מלקות הוא לדעת ר' יהודה וכו'}, ד"ה והשתא {וכל האוכל בזמן הזה לוקה מן התורה שנאמר לא תאכל חמץ}, ד"ה ובזה {לח"מ - וא"ת מה ראיה היא זו}
א/ח חי' יחיאל דף ה ע"ד
א/ח חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' צח, ק, קלו
א/ח חי' משנה פסחים עמ' קו
א/ח חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' סג
א/ח חי' ר"י נחמיה סי' יח אות ב
א/ח חמדת ישראל ח"א דף לב ע"ב {לח"מ}
א/ח חמדת שלמה פסחים ו ע"ב ד"ה אמנם
א/ח חמודי צבי מועדים עמ' תעד
א/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' פד, קנו
א/ח טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' פז
א/ח יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף טו ע"ג, טז ע"ג-ע"ד
א/ח ים התלמוד (עדיל) עמ' סה, עח
א/ח ישורון ח"י עמ' שעג, שעה
א/ח כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שצא
א/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקעד {ראב"ד}
א/ח כנסת יעקב עמ' יב
א/ח כתב סופר או"ח סי' צה ד"ה מכתבך {מ"מ}
א/ח כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' ה, יא
א/ח לב שלם [מגילת ספר לאוין דף טז-יז] {מ"מ}
א/ח להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' ס
א/ח להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' כח
א/ח מאורי המועדים עמ' כו
א/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' נג {שעה"מ}
א/ח מגילת ספר לאוין דף טו ע"ד, יז ע"א-ע"ב {מ"מ}
א/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שיט
א/ח מועדי הרב עמ' 132
א/ח מוריה גל' קפט עמ' ז, כח, גל' קצז עמ' כג
א/ח מחזיק ברכה סי' תמג אות א {אסור מחצות}
א/ח מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שפג {נוסחאות מדויקות בגמרא}
א/ח מכמני עוזיאל עמ' שפג
א/ח מנוחת אשר ח"א דף כו ע"ב {לפני זמנו לוקה}
א/ח מנוחת משה דף קעט ע"ד {אחרי חצות לוקה}
א/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף כט ע"א, ח"ב דף קעו ע"ד
א/ח מנחת חינוך ח"א עמ' נ-נא, נט, סא, עח, קז, ח"ג עמ' רנא, רסה
א/ח מנחת יהודה (הירשפלד) עמ' טז
א/ח מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שפא {כ"מ}
א/ח מעדני מלך (תשמח) עמ' קמח
א/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ח מפרות האילן על המועדים עמ' 241
א/ח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' כ, דרוש וחידוש מערכה ו]
א/ח מצודת בן ציון דף עה ע"ב {ערב פסח בלאו}
א/ח מצוות זמניות עמ' תלח
א/ח מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כח אות טו
א/ח מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ט אות טו
א/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שצב
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ב [ראיית לח"מ נכונה]
א/ח משאת המלך (אדרי)
א/ח משאת המלך ח"ג סי' שלז {חצות מדוייק}
א/ח משאת המלך מועדים עמ' קצא, רד, ריט
א/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' ח עמ' 18, סי' כה עמ' 68
א/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קנה {מלקות מחצות}
א/ח משרת משה (נבר)
א/ח נודע ביהודה השלם או"ח עמ' לה
א/ח נחלת יצחק קידושין סי' כ
א/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' רמח
א/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' שטז
א/ח עבודת הגרשוני עמ' שכב
א/ח עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קכח
א/ח עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' צח
א/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' לא
א/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' יט
א/ח עיונים ומחקרים ח"א עמ' 123-122
א/ח עמודי שלמה ח"א עמ' רפז
א/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמז
א/ח פינות הבית דף קכה ע"ב
א/ח פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' כח, מג, עז, צ, צא, צז, צט, קמט, קצג
א/ח פנת יקרת (תשנד) סי' נח אות א
א/ח פנת יקרת (תשעא) עמ' רעג
א/ח פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קפט, קצא, רג {לפני זמנו אסור כר"י}
א/ח פרי החג דף ב ע"א {אחרי חצות אסור בהנאה}, ה ע"ג, ו ע"ד {אחרי חצות עובר בבל ייראה}, כד ע"ב, כה ע"ב-ע"ג {מחצות - לאו}, לא ע"א-ע"ג
א/ח פרי החג דף כד ע"ב {חמץ אסור גם שלא כדרך הנאתו}
א/ח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ה הערה 183
א/ח צל החכמה דף לה ע"ג
א/ח צרור החיים (קצבי) דף עח ע"א {לח"מ}
א/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' י
א/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ט
א/ח קרן פני משה ח"ב
א/ח קרני ראם (ירמוש) עמ' קיד {מ"מ}
א/ח ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף ד ע"א
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שנג
א/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קי אות ב
א/ח שבט סופר (תשמו) עמ' מט
א/ח שו"ע הרב או"ח סי' תלא קו"א אות ב
א/ח שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' מו עמ' קנג
א/ח שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצה
א/ח שואל ומשיב מהדו"ד ח"ג סי' ג (דף ו ע"א)
א/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' לז {לח"מ}
א/ח שיח ערב פסחים עמ' צב
א/ח שירת הפסח אות צג
א/ח שלל דוד
א/ח שם דרך פסחים עמ' סז
א/ח שמן רקח ח"א דף יא ע"א
א/ח שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' לט
א/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קד
א/ח שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 104
א/ח שעלי דעת גל' ז עמ' 94
א/ח שערי ברכה עמ' ט {מל"מ}
א/ח שערי היכל יומא מערכה ס {חצות}
א/ח שערי ישועה עמ' קח, קט
א/ח תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לט ס"ק יג
א/ח תולדות יצחק (הורוביץ) דף יח ע"א {כר' יהודה, שלפני זמנו עובר בלאו}
א/ח תועפות ראם (באר) עמ' קג
א/ח תורה שלמה חי"ב עמ' 199
א/ח תורת יצחק ח"א עמ' נז
א/ח תורת יצחק ח"ב עמ' נו-נז
א/ח תורת ירוחם ח"ב דף ל ע"א וע"ג-ע"ד
א/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שיז-שיח
א/ח תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשנט
א/ח תחומין חי"ג עמ' 115
א/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רנד, שנא
א/ח תיבת גומא (תשסז) עמ' רפז
א/ח תלפיות ו חוב' ג עמ' 564 {ר' מנוח}
א/ח תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קנ
א/ח תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קעז, קפב {ראב"ד ומ"מ}
א/ט אור הישר [לח"מ הל' עדות פ"ב ה"ה]
א/ט אור המזרח חל"ד עמ' 39 {גרי"ז}
א/ט אורח ישראל סי' ח הערה יג {הגרי"ז}
א/ט אמונת עתיך גל' 111 עמ' 55-56
א/ט אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' טו הערה 15 {כ"מ}, סי' לט
א/ט אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' יא ד"ה חמץ
א/ט אמת ליעקב מועד עמ' רנד
א/ט אנצי"ת ע' בעור חמץ הע' 109, 110
א/ט אפיקי מגינים פסחים סי' יח,כא
א/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קי
א/ט באר בשדה עמ' שלה {אסרו חכמים וכו' מתחילת שעה שישית}
א/ט בארות יצחק (הכהן) עמ' רצו
א/ט בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' צה
א/ט בדבר מלך ח"ט עמ' קלז
א/ט בדבר מלך חט"ו עמ' רפח {ואסרו חכמים לאכול חמץ מתחלת שעה ששית כדי שלא יגע באיסור תורה וכו'}
א/ט בדבר מלך חי"ב עמ' רעט
א/ט בדבר מלך חי"ח עמ' נד {ואסרו חכמים לאכול חמץ מתחלת שעה ששית כדי שלא יגע באיסור תודה וכו'}
א/ט בדרך המלך עמ' לג
א/ט בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קמו
א/ט בית שמש
א/ט בכורי חיים ח"ג עמ' קצז
א/ט בני דוד
א/ט ברור הלכה פסחים יא ע"א ציון א
א/ט גבורת יצחק שביעית עמ' ר
א/ט גליונות אבני נזר
א/ט דברי חיים השמטות סי' לא[ג]
א/ט דברי תורה (תאומים) דף א ע"ד
א/ט דובר ישרים פסח עמ' רטו-רטז, רסד
א/ט דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 22 ואילך
א/ט דרשות מהר"ם בנעט עמ' לג
א/ט דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 160
א/ט הגהות על שו"ע הל' פסח (ר' אברהם אבלי) ח"ב דף יג ע"א {כ"מ}
א/ט הדרום חמ"א עמ' 6
א/ט היכל מלך
א/ט הלכה רבה ח"ב עמ' 75
א/ט המאיר לארץ [מנחת אהרן חי' סנהדרין דף מ]
א/ט הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' מא {כ"מ}
א/ט הר המלך ח"א עמ' פד-פה, ח"ז עמ' שלד
א/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 17, 201
א/ט ויאמר שמואל דף עד ע"א
א/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' תרנ
א/ט חזון לימים ח"א עמ' קנו
א/ט חזקה רבה או"ח הלכה נג
א/ט חי' בן אריה ח"א סי' יח אות יא
א/ט חי' הגר"ח החדש עמ' נד
א/ט חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קסו ד"ה גם {כל שעה ששית מדברי סופרים וכו' שעה חמישית אין אוכלין בה חמץ וכו'}
א/ט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קמג
א/ט טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' מו
א/ט יגיעת ערב פסחים עמ' עה {כ"מ}, קנט
א/ט יד אברהם טהרות עמ' קלט {גרי"ז}
א/ט יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רכד {רמב"ם}, רכה {גרי"ז}
א/ט יחלק שלל ח"ג עמ' מט {גרי"ז}
א/ט יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' יד
א/ט ישורון ח"י עמ' שעג-שעה
א/ט כי בא מועד עמ' נח, ס
א/ט לב יוסף עמ' 167
א/ט להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' כה
א/ט לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' יז
א/ט מאיר עיני חכמים ח"א דף קיג ע"א {לפני זמנו}
א/ט מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' סג אות א
א/ט מועדים וזמנים ח"ג סי' ר
א/ט מוריה גל' קפט עמ' ז
א/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף כח ע"ד
א/ט מנחת אשר פסחים עמ' נא {כ"מ}
א/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קיח {כ"מ}
א/ט מעדני מלך (תשמח) עמ' קכב
א/ט מעיני המים
א/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ט משאת המלך ח"א סי' קלה, ח"ד סי' תקטו {מל"מ}
א/ט משאת המלך מועדים עמ' רא
א/ט משנה הלכות ח"ב דף פה ע"ב
א/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קנו {מותר בהנאה}
א/ט משנת יעבץ שמיטה עמ' לו, צז
א/ט משנת יעקב נשים ח"א עמ' סד
א/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קפ
א/ט נועם ח"ה עמ' קסא, חי"ח עמ' קיח
א/ט נרות אהרן
א/ט נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שפא
א/ט ס' התדיר עמ' רי
א/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קג
א/ט סולם מוצב עמ' נב
א/ט עבודת הגרשוני עמ' רעג {הגהמ"י}
א/ט עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קסח
א/ט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' צ
א/ט עיונים (פאור) עמ' 50, 57 {כ"מ}
א/ט עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' סח-סט, צח
א/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' לא
א/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' יט
א/ט עמודי שלמה ח"א עמ' רצב
א/ט פני משה (שלז')
א/ט פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' כז {כ"מ}
א/ט פרי יצחק (תשעו) עמ' צא {כ"מ}
א/ט פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 214
א/ט צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' רפג {הגהמ"י}
א/ט צרור החיים (חייקא)
א/ט קובץ השמיטה עמ' תפג
א/ט קרית מלך
א/ט ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף ד ע"ג
א/ט רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים עמ' צ
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקג
א/ט שארית נתן בנימין עמ' קכב-קכג {משש שעות ומעלה אסור בהנאה מהתורה}
א/ט שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקיז
א/ט שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רכה
א/ט שו"ת מהרלב"ח סי' יז, קלז (א)
א/ט שו"ת רשב"ש עמ' תקיד
א/ט שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קעד
א/ט שירת הלויים פסחים סי' מז אות ה {גרי"ז}
א/ט שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קצג {ר"ח הלוי}
א/ט שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 2
א/ט שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קכא, קסט, קפב
א/ט שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קטו
א/ט שעורי הרב גיטין ח"א עמ' עא {גרי"ז}
א/ט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קעט {גרי"ז}
א/ט שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור יא אות ד {גרי"ז}
א/ט שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 213
א/ט שעלי דעת גל' ז עמ' 94
א/ט שערי מאיר עמ' עג
א/ט תועפות ראם (באר) עמ' צה
א/ט תורת דניאל עמ' 33
א/ט תורת שביעית (סור') סי' ל
א/ט תיבת גומא (תשסז) עמ' ריז {לח"מ}
א/י אבני חפץ ח"ב עמ' צג
א/י אבני ציון ח"א סי' כו אות א {שעה"מ}
א/י אבני שהם (פרץ) דף מו ע"א {לח"מ}
א/י אמרי כהן (וילמן) חולין סי' טז ס"ק ח
א/י אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כג אות ג
א/י אמת ליעקב מועד עמ' רסב
א/י באר בשדה עמ' שלו {מותר לאכול חמץ וכו' עד סוף שעה רביעית}
א/י באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רצה {לח"מ}
א/י בדבר מלך חט"ו עמ' רפט {הא למדת שמותר לאכול חמץ ביום ארבעה עשר עד סוף שעה רביעית}
א/י בדבר מלך חי"ח עמ' נד {הא למדת שמותר לאכול חמץ ביום י"ד עד סוף שעה רביעית, ואין אוכלין בשעה חמישית אבל נהנין בו והאוכל בשעה ששית מכין אותו מכות מרדות והאוכל מתחילת שעה שביעית לוקה}
א/י בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' טו
א/י בית דוד (תשעט) או"ח סי' קעג
א/י בכורי חיים ח"ג עמ' קצח {לח"מ}
א/י ברור הלכה פסחים כא ע"א ציון ב
א/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עג, רנג, תלג
א/י דובר ישרים פסח עמ' רטו-רטז
א/י הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קכ
א/י הר המלך ח"א עמ' פד-פה
א/י הרמב"ם (בנדיקט) עמ' נז
א/י הרמב"ם כמחנך עמ' 201
א/י זכר יצחק (תשח) עמ' יח
א/י זכר יצחק (תשן) עמ' יט
א/י חזון לימים ח"א עמ' קנז
א/י ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תנ
א/י ישורון ח"י עמ' שעה
א/י לב ארי (רביץ) עמ' 37
א/י לב דוד (פלדמן) עמ' צב {מכת מרדות על איסור דרבנן בכזית}
א/י מנחת חינוך ח"ג עמ' רנא {מל"מ}
א/י מנחת מחבת עמ' ריד
א/י מקור חיים סי' תלג ס' א
א/י משאת המלך (אדרי)
א/י משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רכד, נשים ח"א עמ' סד
א/י משפטי דרבנן עמ' מט
א/י נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תטז
א/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' לג
א/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' כ
א/י עקדת משה ח"א עמ' קכד
א/י פרי האדמה ח"א
א/י פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 214, 243
א/י פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 214
א/י ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף ה ע"א
א/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' קה
א/י שם יוסף (אליקים)
א/י שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קצג {ר"ח הלוי}
א/י שעורי ר' חיים פנחס פסחים שעור ו אות ה
א/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קלט
א/י שערי זבולון או"ח ח"ג סי' מג ס"ק ו
א/י שערי מאיר עמ' עג
א/י תורת יצחק ח"א עמ' נו
א/י תיבת גומא (ורשנר) עמ' שכח {לח"מ}
א/י תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קיז {לח"מ}


ב/143 הלכות חמץ ומצה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אדני היד החזקה
ב/רה"פ אהל חיים ח"ד
ב/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ב/רה"פ אורה ושמחה
ב/רה"פ באר המלך ח"ג
ב/רה"פ דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' יב
ב/רה"פ חי' ופירושי מהרי"ק
ב/רה"פ יד ישראל ח"א
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ב/רה"פ משנת יעקב
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבן האזל
ב/א אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קטו, ח"ט עמ' רי
ב/א אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' יט, כח, לא, לד
ב/א אהל תורה (קוק) עמ' רט
ב/א אהלי יהודה (אמדו)
ב/א אור יעקב פסחים דף 4, 147
ב/א אילה שלוחה (הלברשטם) דף ב ע"ב
ב/א אמרי דוד (שליסל) דף י ע"ג
ב/א אמרי יושר פסחים סי' א ס"ק ח
ב/א אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רנו
ב/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ז
ב/א אמת ליעקב מועד עמ' רמט, רנו
ב/א אנצי"ת ע' בעור חמץ הע' 78, 79, 98, 107, 108
ב/א אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קלה, קצט
ב/א אפיקי מגינים פסחים סי' ט, יג
ב/א ארץ יהודה
ב/א אשר למלך
ב/א באר לחי ראי עמ' רעו-רפב
ב/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' נ, סא, קנג
ב/א בד קודש (פוברסקי) ח"א דף יב ע"א וע"ד
ב/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' ט, יא, כ, כב, מג, מו
ב/א בדבר מלך חי"א עמ' קנה, קצג
ב/א בדבר מלך חי"ח עמ' קמד {מ"ע מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו וכו'}
ב/א בדרך המלך עמ' כא, כו
ב/א בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' טו {כ"מ}
ב/א בית הלוי ח"ב סי' יא עמ' מד {הגהמ"י}
ב/א בית יהודה (פלאצקי) דף ו ע"ג-ע"ד {בשוא"ת}
ב/א בית יצחק תשכ"א עמ' 73
ב/א בית שמש
ב/א בכורי חיים ח"ג עמ' קצח, רי
ב/א בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרא, תרנג
ב/א בני שלשים עמ' לב
ב/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' פז, קיז
ב/א בציר אליעזר ח"ב דף ד ע"א {השבתה לפני חצות}
ב/א ברור הלכה פסחים ה ע"א ציון א
ב/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' רד
ב/א גבורות אליהו או"ח סי' קכח אות ג, סי' קל אות א
ב/א גבורות יצחק עמ' מ
ב/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' לח
ב/א דבר בעתו (לוין), דברי הלכה אות ב ד"ה והנה
ב/א דבר סיני על מועדי השנה עמ' טז
ב/א דברי אברהם (מנדלסון) דף יא ע"א {לח"מ}
ב/א דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' ט
ב/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' קסט
ב/א דברי יחזקאל (תרצה) דף נו ע"ב
ב/א דברי יצחק (הרצוג) דף נב ע"א {אחרי שש שעות עובר מדאורייתא}
ב/א דברי ירוחם סי' מה
ב/א דברי ירמיהו
ב/א דגל ראובן ח"א סי' י
ב/א דובר ישרים פסח עמ' לא, קצב-קצג, קצה
ב/א דור דורים עמ' עד
ב/א דרך ישרה ח"א עמ' סו
ב/א דרשות מהר"ם בנעט עמ' לג
ב/א האיר ממזרח פסחים סי' יח אות ו {וראיה לדבר זה וכו' - אם כוונתו דעיקר הכתוב בא להורות רק ד"ז; מה שכתוב בתורה "לא תשחט" - נקט קרא המאוחר (פר' תשא)}, אות ח {מקור דבריו}
ב/א היכל מלך דף עד ע"ג
ב/א הלכה רבה ח"א עמ' 91
ב/א הר המלך ח"א עמ' פו-צו
ב/א הרמב"ם והלכותיו
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רמז
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קצט
ב/א ויען יצחק עמ' קטז
ב/א זכרון דברים (תשכז) מאמר כד עמ' קעא {ראיה לדבר}
ב/א זכרון דברים (תשנט) עמ' קעט
ב/א חזון לימים ח"א עמ' קו, קכח
ב/א חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' מא, סב
ב/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קלד, ריג
ב/א חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' שעד
ב/א חיי אריה דף ג ע"ד
ב/א חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"א סי' מז אות ז
ב/א חמדת ישראל ח"א דף ט ע"ג {אשה}
ב/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' לא
ב/א חשב סופר עמ' קא
ב/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' מד, מח, פז
ב/א יגדיל תורה (אודסה) גל' ה סי' לה דף עו ע"א {ביטול חמץ ידוע}
ב/א יגיעת ערב פסחים עמ' ב
ב/א יד אליהו (בוקובזה) סי' ו אות יד
ב/א יד הלוי (לוין) דף לג ע"ב
ב/א ידי אליהו דף קיב ע"ב
ב/א יהל אור דף ב ע"ב {עובר בבל ייראה משש שעות ומעלה}
ב/א יחל ישראל (תשנב) עמ' עה
ב/א יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קפד
ב/א יצחק ירנן
ב/א ישורון ח"י עמ' שעה
ב/א כבודה של תורה ח"ג עמ' קו-קז
ב/א כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' יא
ב/א לב שלם [משאת משה או"ח סי' ח, מקראי קדש (תפט) דף כ, מגילת ספר עשין דף ז, ב"ח או"ח תלא, באר יעקב או"ח תלא דף פד]
ב/א לבושי מרדכי או"ח עמ' צו
ב/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קכב, חי"ג עמ' טו
ב/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' כא
ב/א להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' כח
ב/א להורות נתן מועדים ח"א עמ' קכו
ב/א לקוטי סופר ח"א דף נ ע"א {אשה}, נב ע"ב, נה ע"ב
ב/א לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' א אות ב {בביטול מקיים תשביתו}, ד, סי' ב אות א-ג, יא
ב/א לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' א ס"ק ב-ג, סי' ב ס"ק א, ג, ו
ב/א מאור למלך פסחים עמ' א, סא
ב/א מגילת ספר לאוין דף טז ע"ג-ע"ד
ב/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' לא, רעא
ב/א מועדי הרב עמ' 137
ב/א מועדים וזמנים ח"ז סי' קנח, קצז
ב/א מוריה ג גל' א (ר"ב זולטי)
ב/א מוריה גל' קעה עמ' קכו, גל' רלג עמ' כו
ב/א מזרח שמש דף עב ע"ג {ר' מנוח}
ב/א מים עמוקים פסחים עמ' ב, ו, כד
ב/א מירא דכיא
ב/א מלואי שלמה עמ' קלא-קלב
ב/א מלכי בקדש (מלכי) דף ב ע"ג {כ"מ}
ב/א מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' נט
ב/א מנחת אשר פסחים עמ' כה, נא, סא
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' נח, סא
ב/א מנחת יהודה (בוים) דף ד ע"ב {כ"מ - חמץ שאינו ידוע}
ב/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' צ
ב/א מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' לו
ב/א מנחת פתים (אריק) או"ח סי' תמד (נדפס סו"ס מנחת קנאות על סוטה)
ב/א מנחת שלמה (לוין) עמ' רלב {מ"ע להשבית}
ב/א מסורה ח"ג עמ' ט, ח"ח עמ' י
ב/א מעדני מלך (תשמח) עמ' קמח
ב/א מעין החכמה עמ' יא {כ"מ}
ב/א מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' ה אות ג, סי' ו אות ח, סי' ז אות ב, סי' ט
ב/א מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ג אות ג, סי' ו אות א
ב/א מקראי קדש (תפט) דף פט ע"ב ודף ק ע"ב
ב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רלב
ב/א משאת המלך מועדים עמ' ריט {שחיטת פסח י"ד אחרי חצות}
ב/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' א עמ' 4, סי' ח עמ' 20, סי' טו עמ' 40, סי' כד עמ' לד
ב/א משב יעקב ח"א עמ' סג
ב/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' צב
ב/א משלחן מלכים פסח עמ' תרפז
ב/א משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' א-ג
ב/א משנת יעקב קדושה עמ' שפד
ב/א משנת רבנו עמ' רלה
ב/א משרת משה (נבר)
ב/א משרת משה (עטייה)
ב/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' לג, לה
ב/א נוה שלום (שולאל)
ב/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' מח {לפני זמן האכילה - איסור האכילה הוא טעם לחובת תשביתו}
ב/א נחלת נפתלי דף כו-כז
ב/א נתן פריו ביצה עמ' כג
ב/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקטז
ב/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קטז
ב/א סגולת ישראל שמות עמ' נח {מ"ע מן התורה להשביח החמץ קודם זמן איסור אכילתו}
ב/א סדר משנה (בוסק')
ב/א סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' סז-עב
ב/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' סז, עד
ב/א על גדות ים התלמוד עמ' 67
ב/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קכב, ח"ב עמ' קט, קיג
ב/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קכא, קכו
ב/א פירושי איברא עמ' 71
ב/א פני משה (שלז')
ב/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' א, טו, עז
ב/א פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' קעז
ב/א פרקי מועדות עמ' 117
ב/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 259, 479
ב/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 8, ח"ה הערה 185
ב/א צרור החיים (קצבי) דף עח ע"ב
ב/א קהלות יעקב פסחים סי' א
ב/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קסא
ב/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' שכו, תקעב, תקעו, תקצז, ח"ב עמ' קעג, קצה, תרמה
ב/א קרבן פסח עמ' שנא
ב/א קרית מלך
ב/א קרן הצבי מצוה קיד אות ג
ב/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יט
ב/א קרני ראם (ירמוש) עמ' קז, קטו, קנו
ב/א ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף ה ע"א
ב/א רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' י, יב-יג, טו, עמ' כט, מא, סב, צב
ב/א שארית כלב עמ' קלט
ב/א שארית נתן (לוברט)
ב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנ אות א, ח"ח סי' קז אות ב
ב/א שדה נפתלי עמ' לה
ב/א שו"ע הרב או"ח סי' תלא ס"א
ב/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קמה
ב/א שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רמז
ב/א שואל ומשיב מהדו"א ח"ג סי' רכ {ביטול לחמץ ידוע - קושיה מהל' ברכות}
ב/א שיח ערב פסחים עמ' יג {אהא"ז}, יח, קסו
ב/א שירת הלויים פסחים סי' יא אות טו, סי' יב אות א {כ"מ}, ואות ו {רמ"ך}
ב/א שירת הפסח אות צג
ב/א שלחן המלך
ב/א שלל דוד
ב/א שם דרך פסחים עמ' ח, טו, סה, קב, קה, קיא
ב/א שם טוב
ב/א שם יוסף (אליקים)
ב/א שם עולם (סטול) סי' ה אות ט, סי' ח {ביטול לחמץ ידוע}
ב/א שני אליהו דף ז ע"ג
ב/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' טו, מ, ס, רפ
ב/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' ז, כג, עו, קיב
ב/א שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' פב, צא, קכ, קנג, ריז
ב/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' א
ב/א שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 36
ב/א שעלי דעת גל' ז עמ' 118
ב/א שערי שאול פסחים עמ' יב, עז {תשביתו לפני זמן איסורו}
ב/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תמ {הגהמ"י}
ב/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לה ע"ד {מל"מ}, ח"ג דף ח ע"ד {מל"מ}, לו ע"ד {מל"מ}
ב/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שמה {הגהמ"י}
ב/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 230-231
ב/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף קלג ע"ג
ב/א שרשי הים
ב/א תועפות ראם (באר) עמ' קא
ב/א תורה שלמה ח"י עמ' 158, חי"ב עמ' 224, 226
ב/א תורת יצחק ח"א עמ' נז
ב/א תורת יצחק ח"ב עמ' מח, נה-נו
ב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שיז-שיח
ב/א תחומין חי"ג עמ' 163
ב/א תרומת הדשן פסקים סי' קמט
ב/ב אביר יעקב (אביגדור) דף יח ע"ג {כ"מ - ביעור וביטול}
ב/ב אבן האזל
ב/ב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קטו, ח"ט עמ' רי
ב/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 50-52
ב/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/ב אבן פינה (נשר) עמ' כח
ב/ב אבן פינה (פורת) עמ' סג
ב/ב אבני השוהם (הורוויץ) דף טז ע"ד {תשביתו - ביטול וביעור}
ב/ב אבני זכרון (פפר) ח"א דף פב ע"ב, ח"ב סי' י אות א
ב/ב אבני חפץ ח"ג עמ' קלה
ב/ב אבני חפץ ח"ד עמ' פה
ב/ב אבני ציון ח"ב סי' עו, ח"ד עמ' כח
ב/ב אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' סא
ב/ב אבק דרכים דף נ ע"א
ב/ב אגודות אזוב מדברי או"ח סי' יג (ה ע"א) {ביטול בחמץ ידוע}
ב/ב אגודות אזוב מדברי דף ה ע"א {חמץ ידוע}
ב/ב אגודת אזוב ח"א דף טז ע"ג, השלמות דף טו ע"ג
ב/ב אדני נחושת עמ' רצו
ב/ב אהל יוסף (מולכו) דף נ ע"ב
ב/ב אהל מועד (לסר) חי' בית המדרש חידוש ב אות ט-יד, חידוש ג אות ט-י
ב/ב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' לא, עא
ב/ב אהל שרה לאה עמ' קכז-קכח
ב/ב אור הישר
ב/ב אור המאיר (שפירא) סי' סא אות ב {תשביתו הוא ביטול}
ב/ב אור לי פסחים סי' א ס"ק ג {כ"מ}
ב/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 822 {כ"מ}
ב/ב אוריין תליתאי (אפשטיין) דף מט ע"א
ב/ב איתן האזרחי עמ' תיב
ב/ב אמירה נעימה (בלוך) עמ' עד {כ"מ}
ב/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שנו {חמץ ידוע}
ב/ב אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' טו הערה 3
ב/ב אמרי דוד (שליסל) דף יג ע"ב
ב/ב אמרי יהודה (רוזנר) כלל י פתיחה שורש א אות ב {ביטול חמץ ידוע}
ב/ב אמרי יושר פסחים סי' א ס"ק יב-יד
ב/ב אמרי כהן פסחים סי' א ס"ק א
ב/ב אמרי מנחם עמ' קמב-קמג {ביטול חמץ ידוע}
ב/ב אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רנו
ב/ב אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קנד
ב/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ז אות א
ב/ב אמת ליעקב מועד עמ' רנו
ב/ב אנצי"ת ע' בטול חמץ הע' 4, 7, 14, 29, 31, 92, ע' בעור חמץ הע' 8, 9
ב/ב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קלה
ב/ב אפיקי מגינים פסחים סי' יג-יד
ב/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קג
ב/ב ארשת צבי עמ' פג-פה
ב/ב אשל חיים ח"ב עמ' קצ-קצא {חמץ ידוע}, קצט {ביטול - מצד תשביתו}
ב/ב אשר למלך
ב/ב אתוון דאורייתא כלל יז (דף ל ע"א, ע"ג)
ב/ב באהלה של תורה או"ח סי' נו אות ג {מגיד משנה}
ב/ב באר אלחנן עמ' ה-ו
ב/ב באר לחי ראי עמ' רפב-רצא
ב/ב באר מים חיים (נוסינזון) פסחים דף ד
ב/ב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' נו
ב/ב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' קל
ב/ב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף יב ע"א וע"ד
ב/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' ה, יב
ב/ב בדבר מלך חי"א עמ' קטו, קצג, שצט
ב/ב בדבר מלך חי"ח עמ' קמג {ומה היא השבתה זו האמורה בתודה היא שיבטלנו בלבו ויחשוב אותו כעפר וישים בלבו שאין ברשותו חמץ כלל וכו'}
ב/ב ביום הראשון תשביתו (ברנד) עמ' עב
ב/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' כב ד"ה אולם אולי, סי' כג ד"ה א"נ שאני
ב/ב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 5
ב/ב בית אהרן וישראל גל' ה עמ' כג-כה, גל' כז עמ' כג, כז {לא מועיל ביטול לחמץ ידוע}, גל' נז עמ' לא, לג, גל' עה עמ' לג
ב/ב בית אהרן וישראל גל' פח עמ' כד {השבתה - ביטול}
ב/ב בית אהרן וישראל גל' צד עמ' קלב {תשביתו - ביטול}
ב/ב בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' כה-כו {גדר הביטול}
ב/ב בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' טו
ב/ב בית ארזים - ס' הגליונות
ב/ב בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קע, קפח
ב/ב בית יעקב (מסקין) סי' ה
ב/ב בית יצחק (תשט"ז) עמ' 53
ב/ב בית נפתלי (תשסו) עמ' שנג
ב/ב בית פנחס (וולף) עמ' 33
ב/ב בכורי חיים ח"ג עמ' קפח
ב/ב בן אשר סי' ח הערה א, ביאורי מקראות אות מה
ב/ב בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרא, תרנג-תרנד
ב/ב בני ישראל (קרלי) סי' כ אות לה, סי' כו אות ג
ב/ב בני שלשים עמ' לג {השבתה בלב}
ב/ב בנין אפרים עמ' רל
ב/ב בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' ג-ד
ב/ב בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"א ס"ק לז
ב/ב בציר אליעזר ח"ב דף ב ע"א-ע"ד, ג ע"א-ע"ב, ד ע"א-ע"ג {תשביתו - ביטול}
ב/ב ברור הלכה פסחים ו ע"ב ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ברורי הראי"ה ד ע"ב ציון ג
ב/ב ברכות חיים ח"ב עמ' יב, יז, יט
ב/ב ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' כ {ביטול בחמץ ידוע}
ב/ב ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' לא
ב/ב ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' מ
ב/ב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ג אות ד
ב/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' יז
ב/ב גבורות אליהו או"ח סי' קכח אות ג, סי' קל הקדמה ואות א
ב/ב גבורת יהודה פסחים סי' ט ס"ק א
ב/ב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' צז
ב/ב גנזי אבא עמ' מא
ב/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רמז {כ"מ}
ב/ב דבר סיני על מועדי השנה עמ' טז
ב/ב דברות אליהו ח"ב עמ' קכד, קכז
ב/ב דברות משה פסחים עמ' ו
ב/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף י ע"ב-ע"ג {כעפר}
ב/ב דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ג עמ' שסג {לחמץ ידוע לא מועיל ביטול}
ב/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רכח {פסק כרבנן דביעור חמץ לא בעינן בשריפה}
ב/ב דברי דוד (טייטלבוים) דף צא ע"א {כ"מ}
ב/ב דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' ח, ט
ב/ב דברי חן (נתנזון) דף מב ע"ג-ע"ד
ב/ב דברי חפץ עמ' עג
ב/ב דברי יואל ויקרא ח"א עמ' יג
ב/ב דברי יואל מועדים ח"ח עמ' רי {ביטול חמץ ידוע}
ב/ב דברי ירמיהו
ב/ב דברי תורה (תאומים) דף א ע"ד {כ"מ - חמץ ידוע}
ב/ב דובר ישרים פסח עמ' קד
ב/ב דרך המלך (רפפורט)
ב/ב דרך ישרה ח"א עמ' סו
ב/ב דרכי חושן (תשסח) עמ' קכג
ב/ב דרכי נועם דרוש יז
ב/ב דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 120-121
ב/ב הגהות על שו"ע הל' פסח (ר' אברהם אבלי) ח"ב דף יד ע"א-ע"ב {כ"מ}
ב/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רלו, רמ {ביטול חמץ ידוע}
ב/ב הלכה רבה ח"ב עמ' 122
ב/ב המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תקמו]
ב/ב המדות לחקר ההלכה מדה י אות י
ב/ב המנהיג עמ' תלו
ב/ב הר המלך ח"א עמ' פו-צו, ח"ג עמ' רכה-רלז, ח"ד עמ' רכה-רכט
ב/ב השבת לקדשו דף נג ע"א-ע"ב
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפא
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תנט
ב/ב ויגד יעקב (גרינוולד) שמות עמ' שפ {ביטול לחמץ שאינו ידוע}
ב/ב ויען יצחק עמ' קטז
ב/ב זכר יצחק (תשח) עמ' יח, קיח
ב/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רכט, רלא
ב/ב זכרון זאב עמ' ד
ב/ב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' טז {כ"מ - ביטול בחמץ ידוע}
ב/ב זכרון יהודה (מונק) דף כו ע"א-ע"ב, כז ע"ב, עה ע"א
ב/ב זכרון יהושע (הלוי) ח"ג עמ' כב-כג {ביטול חמץ ידוע}
ב/ב זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' לו {ביטול חמץ ידוע}
ב/ב זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' לו-לז {ביטול חמץ ידוע}
ב/ב זכרון שלמה (קליין) עמ' ריט
ב/ב זמנים למלך
ב/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כד אות א
ב/ב חוות בנימין ח"א עמ' מג-מד
ב/ב חזון לימים ח"א עמ' קו, קכח
ב/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' מג
ב/ב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' לד ד"ה תוד"ה דמדאורייתא {שיבטל בליבו ויחשוב אותו כעפר וישים בלבו שאין ברשותו חמץ כלל}, עמ' קה ד"ה ולבתר {כ"מ - ומה - ושאינו ידוע יבטלו בלבו וישים אותו כעפר וכו' זו הנוסחא שבספרי רבינו שבידינו}
ב/ב חי' יעקב עמ' מב
ב/ב חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' לא-לב
ב/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף צח
ב/ב חי' משנה פסחים עמ' סח {ביטול חמץ בעין}
ב/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קיד, קכ, קכז, קמד
ב/ב חי' ר' שמואל פסחים עמ' יב, יח
ב/ב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' כח, מד, מח {כ"מ}
ב/ב חי' ר"י נחמיה סי' קלב אות א, ג, סי' קלה אות ג, סי' קלו אות ה
ב/ב חידושין על התורה לרבנו תם עמ' עב
ב/ב חיי נפש בראשית ח"ב עמ' שד
ב/ב חיי נפש ח"ג עמ' רנד
ב/ב חיי נפש ח"ד עמ' לו {ביטול לחמץ ידוע}
ב/ב חיי נפש ח"ד עמ' שמג
ב/ב חיי נפש על הגש"פ עמ' קסז, קסט
ב/ב חלק יעקב (אלבעלי)
ב/ב חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"א סי' מז אות ג, ז
ב/ב חלקת יואב קבא דקשייתא סי' יב, ומהדו"ת סי' יב
ב/ב חלקת מאיר
ב/ב חמדת ישראל ח"א דף ט ע"ב
ב/ב חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד פסחים אות ג {כ"מ}
ב/ב טבעת החושן ח"ד עמ' 62, לב
ב/ב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' מב, מד {הגהמ"י}, מו, נד, נה, עח, פד, קו {מ"מ}, קטו, קצז {מעשה רוקח}, רטו, רנא
ב/ב טל חיים (טל) פסח עמ' קח
ב/ב יגיעת ערב פסחים עמ' ב
ב/ב יד אליהו (בוקובזה) סי' ו אות י
ב/ב יד המלך (לנדא)
ב/ב ים התלמוד (עדיל) עמ' נה
ב/ב ימין משה
ב/ב יצחק ירנן
ב/ב ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רנה {כ"מ}
ב/ב ישא מדברותיך פסחים עמ' קיג, קיז, רו, ריב
ב/ב ישועות יעקב מועד עמ' תקפח
ב/ב ישורון ח"י עמ' שעו
ב/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' קו, קח, קטז
ב/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשעה {יד המלך}
ב/ב כלילת יופי דף יב
ב/ב כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קכז, תליתאה עמ' סו, קעז
ב/ב כרם יהושע (ולרשטיין) דף יג ע"א {לחמץ ידוע לא מועיל ביטול}
ב/ב כרם מנחם סי' כה
ב/ב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רמג ע"א
ב/ב כתב סופר או"ח דף פז ע"ד
ב/ב כתונת פסים (תשעא) עמ' כז-כח
ב/ב כתר המלך
ב/ב לב דוד (פלדמן) עמ' ריט {ביטול - משום "תשביתו", ביטול לחמץ ידוע}
ב/ב לב שלם [ב"ח או"ח, שו"ת פני יהושע או"ח סי' יג, שער אפרים קו"א דף קיב, לשון למודים דף פה, אדני פז או"ח דף כג, ראש יוסף (אישקאפה) דף ו ע"ג]
ב/ב לבושי מרדכי או"ח עמ' צו
ב/ב לבני בנימין דף א ע"ב, ה ע"ד {ביטול - שלא יהיה חשוב בעיניו}
ב/ב להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' יט
ב/ב להורות נתן מועדים ח"א עמ' קכז, ריח
ב/ב להורות נתן על התורה ח"ב עמ' מז
ב/ב לחם מצה דף ה ע"א וע"ד {לא מועיל ביטול לחמץ ידוע}, ו ע"א {ביטול מטעם הפקר}, י ע"ד {לא מועיל ביטול לחמץ ידוע}
ב/ב לקוטי סופר ח"א דף נט ע"ב {מ"מ} וע"ד, קח ע"ב
ב/ב לקוטי שיחות חט"ז עמ' 133
ב/ב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' א אות ב {בביטול מקיים תשביתו}, ד, סי' ב אות א, ו, יא
ב/ב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' א ס"ק ב-ג, סי' ב ס"ק א, ג, ו
ב/ב לקט מנחם (תרעא) דף כה ע"ג-ע"ד, כו ע"א {ביטול חמץ ידוע}
ב/ב מאור למלך פסחים עמ' ד
ב/ב מאזני צדק ח"א עמ' קסה
ב/ב מאיר עיני חכמים ח"א דף יא ע"ד, יב ע"א
ב/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לג ע"ד {מל"מ}
ב/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' לח
ב/ב מגיני שלמה עמ' ר
ב/ב מגל ח"י עמ' 98
ב/ב מועדי הרב עמ' 120
ב/ב מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' ב אות א
ב/ב מועדים וזמנים ח"ז סי' קנח, ר
ב/ב מוריה גל' קג עמ' מג-מד
ב/ב מותיב ומפרק עמ' לח-לט {ביטול חמץ ידוע}
ב/ב מחזה אברהם (בוטון) דף קנח
ב/ב מחנה יוסף פסחים עמ' יז
ב/ב מחשבת חיים או"ח עמ' שה
ב/ב מילי דמרדכי
ב/ב מים עמוקים פסחים עמ' ו, כט-ל
ב/ב מלכי בקדש (מלכי) דף א ע"ג {כ"מ}
ב/ב מנוחת אשר ח"א דף כד ע"ד, כו ע"א-ע"ב {חמץ ידוע}
ב/ב מנוחת משה דף קיא ע"ב {ביטול מטעם הפקר}
ב/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 130
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' נח
ב/ב מנחת יהודה (בוים) דף ד ע"ד {כ"מ}, ו ע"ג, ז ע"ג, כט ע"ג [מצויין כג השלישי] {חמץ ידוע}
ב/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שנח, תקלב
ב/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' צ
ב/ב מנחת יצחק (שטרק) דף יב ע"ג {ביטול בחמץ ידוע}
ב/ב מנחת כהן (כץ) ח"ב דף נח ע"ב {כ"מ}
ב/ב מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' לג
ב/ב מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' כא
ב/ב מנחת שלמה (לוין) עמ' רל, רלב, רלה-רלו {ביטול חמץ ידוע}
ב/ב מסורה ח"ח עמ' י
ב/ב מעדני מלך (תשמח) עמ' קיז
ב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ב מעין החכמה עמ' יא, יח
ב/ב מצא חן
ב/ב מצודת בן ציון דף עב ע"א-ע"ג {ביטול בחמץ ידוע}
ב/ב מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' ד אות ג
ב/ב מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ב אות א, סי' ג אות ג
ב/ב מקדשי השם ח"א עמ' קעג
ב/ב מקור חיים סי' תמח ס' ט
ב/ב מקראי קדש (תפט) דף פה ע"ב
ב/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רלג, שעט-שפ
ב/ב מרדכי השלם פסחים סי' תקלא עמ' ב
ב/ב משאת המלך (אדרי)
ב/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' כה עמ' לה
ב/ב משברי ים (שלאגר) דף ז ע"ב, יב ע"ב
ב/ב משכן בצלאל ח"א סי' סו
ב/ב משלחן מלכים פסח עמ' תרפז
ב/ב משמרת חיים ח"ב עמ' סה {כעפר}
ב/ב משנה שלמה עמ' שלו, שלט
ב/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קצ {ביטול בחמץ ידוע}
ב/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' נ {ומה היא השבתה זו - נירסת הכסף משנה}
ב/ב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' א-ג, קדושה עמ' שפד
ב/ב משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/ב משנת רבנו עמ' רלה
ב/ב משנת שמחה
ב/ב נדרי זריזין ח"א עמ' לח
ב/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קפ
ב/ב נועם חט"ו עמ' קלח
ב/ב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קמ, קנב
ב/ב נזר התורה שנה ד גל' א עמ' לב {תשביתו - ביטול}
ב/ב נחלת אריה עמ' ל {חמץ שאינו ידוע}
ב/ב נטע שעשועים (שליסל) עמ' עב-עג, עה-עו, עח-עט {ביטול לחמץ ידוע}
ב/ב ניר לדוד
ב/ב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' סד
ב/ב נתיבות אדם ח"ב עמ' מו
ב/ב נתן פריו מגילה עמ' פו, פח, קסד
ב/ב נתן פריו נדרים עמ' מז-מח
ב/ב נתן פריו סוכה עמ' כ
ב/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקעו-תקעז, תקעט
ב/ב סדר הלכה דף לד ע"ג
ב/ב סדר משנה (בוסק')
ב/ב סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' סח-עב
ב/ב סיני ס' יובל עמ' רעח {שיבטל בלבו}
ב/ב סתרי ומגיני (תשכג) עמ' מה
ב/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' רסה
ב/ב עורה שחר דף י ע"ד
ב/ב עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' יט-כ, כב-כג, כה
ב/ב עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' מב, מה, מט-נ, נו, רנט
ב/ב עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות יג, כא, קכז
ב/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' סז, עד
ב/ב עטרת תפארת דף יד ע"ב
ב/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' יא, מא
ב/ב על גדות ים התלמוד עמ' 67
ב/ב עליות אריה עמ' עב, עג {כ"מ}, עז, פא-פב, צא-צב
ב/ב עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קט, קיג
ב/ב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קכא, קכו, קלא
ב/ב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' 10, כז, פב
ב/ב פרחי אהרן עמ' 120
ב/ב פרחי כהונה (קצבורג) עמ' רמט {חמץ ידוע}
ב/ב פרי החג דף ו ע"א-ע"ד {חמץ ידוע}, ח ע"א {כ"מ - השבתת בדיקה - מהתורה}, יט ע"ד, כו ע"ד {ביטול בחמץ ידוע}
ב/ב פתחי שערים דף יד ע"ב {ביטול בחמץ ידוע}
ב/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 259
ב/ב צבא המלך עמ' ח
ב/ב צל"ח החדש דף צד ע"ב {ביטול בחמץ ידוע}, צה ע"א {לח"מ}
ב/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף יז ע"ב-ע"ג
ב/ב צרור החיים (יעקב)
ב/ב צרור החיים (קצבי) דף עח ע"ב {כ"מ}
ב/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' שצא, ח"ב עמ' קח, קיח {הגהמ"י אות ב}, קיט, קכב, קלז, קמג, קנ, קסג, קעג, רצו, תרמה
ב/ב קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מה ע"ד-מו ע"א
ב/ב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' מט
ב/ב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נט (נז ע"א) {ביטול בחמץ ידוע}
ב/ב קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' קצו, יו"ד עמ' קסח
ב/ב קול אריה עמ' סז, פב-פג, רכג
ב/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/ב קול יהודה (פרלוב) עמ' קצט, רו {ביטול בחמץ ידוע}
ב/ב קרבן אשר עמ' רמה, רע {ביטול בחמץ ידוע}
ב/ב קרית מלך
ב/ב קרני ראם (ירמוש) עמ' קז, קכג, קמו
ב/ב ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף ה ע"ג
ב/ב רווחא שמעתתא ח"א עמ' לה
ב/ב רלב"ג שמות פי"ב פסוק טו עמ' נג
ב/ב רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' ב, י, יב, טז, כג, עמ' סב, סח, צד, קסא, קפ
ב/ב שארית יהודה (בלום) דף מז ע"ב, נ ע"א {ביטול חמץ ידוע}
ב/ב שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' יד
ב/ב שארית כלב עמ' יט {קובץ}, כז
ב/ב שו"ע הרב או"ח סי' תלא ס"ב, סי' תלג קו"א אות ב בסופו
ב/ב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שנב
ב/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רל, תקעז
ב/ב שו"ת הרדב"ז סי' אלף עד, אלף תקיח
ב/ב שו"ת מהרי"ק סי' קמב
ב/ב שופרא דישראל עמ' רעט {ביטול בחמץ ידוע}
ב/ב שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' רלז
ב/ב שיח ערב פסחים עמ' ד, י
ב/ב שירת הלויים פסחים סי' ג אות ב, ו-ז, סי' יא אות טו, סי' לה אות ח
ב/ב שם דרך פסחים עמ' ח, יג-טו, נא, פה
ב/ב שם טוב
ב/ב שם יוסף (אליקים)
ב/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' יא, נח, ס, קלא
ב/ב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' כג, כה
ב/ב שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' צ, קה, קיז {כ"מ}, קכ, קכג, ר, רא {כ"מ}, רח, ריט {כ"מ}
ב/ב שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' א, ה
ב/ב שעורי ר' חיים פנחס פסחים שעור ג אות ד, שעור ח אות ה
ב/ב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 392
ב/ב שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 79, 83
ב/ב שעלי דעת גל' ז עמ' 16 {מ"מ בשם עיטור}, 19 {ר' מנוח}, 25-26
ב/ב שער החיים [ספר החיים] (ביק) - חוקת הפסח דף מא ע"ג, מד ע"ב {ביטול לחמץ ידוע}
ב/ב שערי זבולון או"ח ח"ג סי' כד ס"ק ב
ב/ב שערי זיו ח"א דף מט ע"ג
ב/ב שערי מאיר עמ' עו
ב/ב שערי ציון (כהן, תרצח) דף כא ע"ד
ב/ב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קיח
ב/ב שערי שאול פסחים עמ' יד {כ"מ}, טו, יט {כ"מ}, מט, עה {כ"מ}
ב/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תסה, תקכ
ב/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 230-231
ב/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכ ע"א
ב/ב שפתי דעת ח"א עמ' עג
ב/ב שרשי הים
ב/ב תאריך ישראל סי' ז אות כח
ב/ב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קצו {מ"מ - שליח}
ב/ב תועפות ראם (באר) עמ' קא
ב/ב תורה שלמה ח"י עמ' 130, 134, 253
ב/ב תורת הנזיקין - ביאורים סי' פג עמ' קכז
ב/ב תורת יצחק ח"א עמ' מז, נט
ב/ב תורת ירוחם ח"א דף יט ע"א, ח"ג דף מ ע"ד
ב/ב תפארת חיים (שוורץ) עמ' רטז
ב/ב תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' כא-כב
ב/ב תשובה מאהבה ח"ב דף כב-כג
ב/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' כג-כה {ביטול חמץ ידוע}
ב/ג אבי עזרי ח"א
ב/ג אביר יעקב (אביגדור) דף יח ע"א {מד"ס}
ב/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' לא
ב/ג אוצרות הרמב"ם
ב/ג אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק סז
ב/ג אישי יובל עמ' 22
ב/ג אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' ה ס"ק א-ג, סי' ח ס"ק ז והערה 4
ב/ג אמרי יושר פסחים סי' ב
ב/ג אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רמ
ב/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ז אות א
ב/ג אמת ליעקב מועד עמ' רמז, רנא
ב/ג אנצי"ת ע' אחריות הע' 42 {או"ש}, ע' בדיקת חמץ הע' 1, 2, 6, 11, 18, 20, 22, 34, 35, 40, 42-44, 46
ב/ג אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קלה
ב/ג אפיקי מגינים פסחים סי' ב
ב/ג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' סא
ב/ג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף יב ע"א
ב/ג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' א, ד, ט
ב/ג בית אהרן וישראל גל' כז עמ' כד, כז, גל' לח עמ' קמז
ב/ג בית דוד (תשעט) או"ח סי' קעא
ב/ג בן ידיד
ב/ג בני דוד
ב/ג ברור הלכה פסחים ב ע"א ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ד ע"א ציון ז (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ב/ג ברכי יוסף או"ח דף קיט ע"ג, קכ ע"ג
ב/ג ברכת יצחק (פאלער) עמ' רה
ב/ג ברכת מרדכי פסחים עמ' כד
ב/ג בתי כנסיות דף סח ע"ב
ב/ג דביר הקודש מועדים עמ' יג-יד
ב/ג דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' ח
ב/ג דברי ירמיהו
ב/ג דרך המלך (רפפורט)
ב/ג דרך ישרה ח"א עמ' נט
ב/ג האיר ממזרח פסחים סי' ב אות ט {מדברי סופרים שבודקין וכו' ואין קובעין מדרש וכו' - הטעם שכתב הדין דאין קובעין וכו' תיכף בראש דיני בדיקה; וימנע מבדיקת חמץ "בתחילת זמנה" - ביאור לשונו}
ב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רפא
ב/ג ויאמר שמואל דף ע ע"ב {לא יתחיל לקרות}
ב/ג זכרון דברים (תשכז) מאמר כד עמ' קע {בלילה}
ב/ג זמנים למלך
ב/ג חי' הגר"י סי' ב
ב/ג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' כג ד"ה אמר {כ"מ - ומפיק ליה מדאמר אביי וכו'}, עמ' כד ד"ה הילכך {ואין קובעין מדרש בסוף יום י"ג וכן החכם לא יתחיל לקרות וכו'}, עמ' כד ד"ה הילכך {כ"מ - דקביעות מדרש היינו למידה ברבים}
ב/ג חי' משנה פסחים עמ' כב
ב/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קנה {מ"מ}
ב/ג חיי נפש ח"ד עמ' שעח
ב/ג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' נד
ב/ג יד ישראל ח"ב
ב/ג יחוה דעת ח"ב עמ' רטז
ב/ג יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קפד
ב/ג ימי שלמה
ב/ג ישורון ח"י עמ' שעו, שפ
ב/ג ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סב {כ"מ}
ב/ג כבודה של תורה ח"ג עמ' קו
ב/ג כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קכז, תליתאה עמ' סו
ב/ג כרם מנחם סי' יט, כה
ב/ג לב שלם [באר יעקב או"ח תלא דף יד, קרבן חגיגה דף מו ע"ד]
ב/ג לבושי מרדכי לקו"ת עמ' כח
ב/ג מאור ישראל
ב/ג מאור למלך פסחים עמ' ו {אבי עזרי}
ב/ג מאורי המועדים עמ' כו
ב/ג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קד
ב/ג מגילת ספר לאוין דף עג ע"א
ב/ג מגיני שלמה עמ' ר
ב/ג מועדים וזמנים ח"ד סי' רפו
ב/ג מוריה גל' קפט עמ' עד
ב/ג מחזה אברהם (בוטון) דף קנח
ב/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות י
ב/ג מחנה יוסף פסחים עמ' כא, כז
ב/ג מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' קמח
ב/ג מים עמוקים פסחים עמ' ו, כט-ל
ב/ג מנחת אשר פסחים עמ' מ-מא
ב/ג מסורה ח"ח עמ' י
ב/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ג מקראי קדש (תפט) דף פו ע"א
ב/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רלג, שעב
ב/ג משאת המלך (אדרי)
ב/ג משאת המלך ח"א סי' קלו-קלז
ב/ג משאת המלך מועדים עמ' קפא, קפד
ב/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רצז
ב/ג משרת משה (עטייה)
ב/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קמ, קנב
ב/ג ניר לדוד
ב/ג נתיב מאיר
ב/ג סדר משנה (בוסק')
ב/ג עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קט, קיג
ב/ג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קכא, קכו
ב/ג עץ הדר השלם עמ' קעה
ב/ג פני משה (שלז')
ב/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 214
ב/ג צרור הכסף (גטיניו)
ב/ג קהל יהודה - חי' הש"ס פסחים דף כה ע"א
ב/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' קסג
ב/ג קול בן לוי (תשסג) עמ' רסא
ב/ג קרבן פסח עמ' נט-ס
ב/ג קרני ראם (ירמוש) עמ' קז
ב/ג ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף ה ע"ג
ב/ג רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' א, ו, יד
ב/ג שדה אלחנן ח"א עמ' קג
ב/ג שו"ע הרב או"ח סי' תלא סעיפים ג, ה, קו"א אות א
ב/ג שירת הלויים פסחים סי' א אות ז {אבי עזרי}, סי' ה ענף ב אות ט ואילך
ב/ג שם דרך פסחים עמ' ח, יד-טו, פה
ב/ג שם טוב
ב/ג שם יוסף (אליקים)
ב/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' ב, מג
ב/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 232-233
ב/ג שרשי הים
ב/ג תורה שלמה ח"י עמ' 270
ב/ג תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רב
ב/ד אגם מים עמ' שסא {אכסדרה}
ב/ד אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק נו
ב/ד אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' ח ס"ק א והערה 11, 16, סי' כד ס"ק ה והערה 19
ב/ד אמת ליעקב מועד עמ' רנג
ב/ד אנצי"ת ע' אכסדרה הע' 46-47, ע' בדיקת חמץ הע' 58 {מ"מ}, 146, 156, 164, 166
ב/ד בארות נתן ח"ב עמ' א, ג
ב/ד בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' טו {כ"מ}
ב/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' קעב סעיף ב {לח"מ}
ב/ד ברור הלכה פסחים ד ע"א אחרי ציון ו, ז ע"ב ציון ה (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ח ע"א ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ציון ב (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ברורי הראי"ה ח ע"א ציון ו, ודף י ע"ב ציון י
ב/ד ברכי יוסף או"ח סי' תלג ס"ד
ב/ד דרך המלך (רבי)
ב/ד דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 163-164
ב/ד הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קסא, סי' פז
ב/ד זמנים למלך
ב/ד חי' משנה פסחים עמ' נט {ר' מנוח}
ב/ד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' נב
ב/ד חיי נפש ח"ד עמ' לג
ב/ד יגיעת ערב פסחים עמ' קז
ב/ד יד המלך (פלומבו)
ב/ד כסא המלך (מאזוז) עמ' עד
ב/ד כתר המלך
ב/ד לב שלם [יד אהרן או"ח תלג]
ב/ד מוריה גל' קצז עמ' כד
ב/ד מנחת אשר פסחים עמ' כא, ב"ק עמ' קמח {כ"מ}
ב/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ד מעיני המים
ב/ד מקראי קדש (תפט) דף פו ע"א
ב/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רלג
ב/ד משאת המלך (אדרי)
ב/ד משלחן מלכים פסח עמ' תרפח
ב/ד נוכח השלחן (הכהן) עמ' ריב
ב/ד נרות אהרן
ב/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' מז
ב/ד צרור החיים (יעקב)
ב/ד קרית מלך
ב/ד קרן פני משה ח"ב
ב/ד קרני ראם (ירמוש) עמ' קמח
ב/ד ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף ה ע"ד
ב/ד שו"ע הרב או"ח סי' תלג ס"ב
ב/ד שם טוב
ב/ד שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' ה, רנה
ב/ד שערי זבולון או"ח ח"ג סי' י ס"ק ז
ב/ד תורה שלמה חי"ב עמ' 202
ב/ה אוצמפה"ת ב"מ מב ע"א הע' 139 {שעה"מ}
ב/ה אוצמפה"ת ב"מ סו ע"א הע' 24 {אסמכתא בגוי}
ב/ה אור לי פסחים סי' טז ס"ק ב
ב/ה אנצי"ת ע' בדיקת חמץ הע' 118 {כ"מ}, 123, 130, 132
ב/ה באר מרים פ"ה ה"י אות ב
ב/ה בכורי חיים ח"ג עמ' קצט
ב/ה ברור הלכה פסחים ח ע"ב ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ברורי הראי"ה ח ע"א ציון ח, ח ע"ב ציון ב
ב/ה דברי ירמיהו
ב/ה דרך המלך (רבי)
ב/ה דרשות מהר"ם חביב עמ' שג {מ"מ}
ב/ה הגהות חבר בו חיים
ב/ה חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' נג
ב/ה חלק יעקב (אלבעלי)
ב/ה טוב לישראל סי' מב {מל"מ}
ב/ה יגיעת ערב פסחים עמ' קד
ב/ה יחל ישראל (תשנב) עמ' רכג
ב/ה ישורון ח"י עמ' שעז
ב/ה כבודה של תורה ח"ג עמ' קט
ב/ה מזרח שמש דף עב ע"ד {מ"מ}
ב/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ה מקור חיים סי' תלג ס' א
ב/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' שעו {כ"מ}
ב/ה משאת המלך מועדים עמ' קפא
ב/ה עולת ראיה (וייס) עמ' מ
ב/ה קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' יז, נט
ב/ה קרבן פסח עמ' צא
ב/ה קרני ראם (ירמוש) עמ' קמט
ב/ה שם טוב
ב/ה שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' כ {מ"מ}
ב/ה שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' קכ
ב/ה תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יב
ב/ו אור יעקב פסחים דף י ע"א
ב/ו אנצי"ת ע' בדיקת חמץ הע' 105, 108, 109, 113, 114, 140
ב/ו בחיר חיים
ב/ו בית אהרן וישראל גל' כז עמ' לד-לה
ב/ו בית שמש
ב/ו בן ידיד
ב/ו ברור הלכה פסחים ח ע"א ציון ד (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ציון ה (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ציון ו (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ציון ז (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), לפני ציון ט, ח ע"ב ציון ג (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ברורי הראי"ה ח ע"ב ציון ב
ב/ו דברי חן (נתנזון) דף לט ע"ב-ע"ג
ב/ו דרך המלך (רבי)
ב/ו הגהות חבר בן חיים
ב/ו הר המלך ח"ג עמ' כב
ב/ו כבודה של תורה ח"ג עמ' קט
ב/ו כנפי נשרים
ב/ו כסא המלך (מאזוז) עמ' עו
ב/ו לב שלם [פרי חדש או"ח תלג ס"ק ג]
ב/ו מאזני צדק ח"א עמ' קסז
ב/ו מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' קט, קכג
ב/ו מוריה גל' רלא עמ' כג {אוצרות יין ושמן}
ב/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקלג
ב/ו מסורה ח"ח עמ' יג
ב/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ו מקור חיים סי' תלט ס' ג
ב/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שעה
ב/ו מראה הנוגה
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ו משאת המלך (אדרי)
ב/ו משלחן מלכים פסח עמ' תרפח
ב/ו משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/ו נרות אהרן
ב/ו קרבן פסח עמ' פה
ב/ו קרית מלך
ב/ו ר"י ששפורטש עמ' 423
ב/ו שו"ע הרב או"ח סי' תלג סעיפים יד-יז, סי' תלט קו"א אות א
ב/ו שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 271
ב/ו שערי זבולון או"ח ח"ג סי' יא ס"ק ח
ב/ו שפע חיים ח"ב עמ' קנג
ב/ז אהל משה (לוין) ח"ג דף ז ע"א
ב/ז אור אברהם
ב/ז אור הישר [אור הישר ירושלמי פסחים פ"א ה"ב]
ב/ז אור יעקב פסחים דף 18, י ע"א-ע"ב, יא ע"א, ועמ' 24, 154
ב/ז איים בים פסחים סי' טז אות ב-ג {אין חוששין שמא גיררה חולדה}
ב/ז אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' כד ס"ק א-ג
ב/ז אנצי"ת ע' בדיקת חמץ הע' 142, 239, 240
ב/ז ארשות החיים עמ' קלח
ב/ז בית אהרן וישראל גל' לו עמ' נג
ב/ז בית שמש
ב/ז ברור הלכה פסחים ט ע"א ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ט ע"ב ציון ב (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), י ע"א ציון ז
ב/ז דברות משה פסחים עמ' סא
ב/ז דובר ישרים פסח עמ' קנא, רא
ב/ז דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קפב {כ"מ}, קצג
ב/ז דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 122, 163, 164
ב/ז הר המלך ח"ז עמ' שצז-שצט
ב/ז הרמב"ם והלכותיו
ב/ז זבחי שלמה עמ' טו
ב/ז זכרון זאב עמ' לג {משנת יעקב}, לו {משנת יעקב}, לח, מ
ב/ז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' יד
ב/ז זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 64
ב/ז חי' הריצ"ד
ב/ז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קכח ד"ה במתני' {אין חוששין שמא גררה חולדה חמץ למקום שאין מכניסין בו חמץ, מ"מ - ופירוש רבינו עיקר, כ"מ - ואני אומר מאחר דלענין דינא ליכא פלוגתא בינייהו וכו'}
ב/ז חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' נה {כ"מ}, נו, נז, נט
ב/ז חנא וחסדא ח"א דף ח ע"ד, ט ע"א ואילך
ב/ז חסד יצחק עמ' כט
ב/ז יד המלך (לנדא)
ב/ז יצחק ירנן
ב/ז ישא מדברותיך פסחים עמ' צז
ב/ז ישורון ח"י עמ' שעז
ב/ז כבוד יו"ט
ב/ז כנפי נשרים
ב/ז לב שלם [קרבן חגיגה דף מז ע"א]
ב/ז לב שלמה (הלוי) דף קמו ע"א
ב/ז לב שלמה (הלוי) דף קמו ע"א
ב/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לד ע"א {אין לדבר סוף}
ב/ז מועדים וזמנים ח"ז סי' קצט, ח"ח סי' קצז
ב/ז מוריה גל' קצז עמ' כד, גל' רלא עמ' כג
ב/ז מים עמוקים פסחים עמ' כט-ל
ב/ז מנוחת אשר ח"א דף ד ע"ג-ע"ד {מ"מ - פירוש רבינו עיקר}
ב/ז מנחת אשר פסחים עמ' כד
ב/ז מנחת יהודה (בוים) דף ג ע"א-ע"ב
ב/ז מנחת משה (קרויס) עמ' מט
ב/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ז מקראי קדש (תפט) דף פו ע"א וע"ב
ב/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רלד
ב/ז משלחן מלכים פסח עמ' תרפח
ב/ז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' כג-כד {כ"מ}
ב/ז פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קעה-קפ, רמט
ב/ז פרי האדמה ח"א
ב/ז פרי החג דף י ע"ג {אין חוששים שמא גררה חולדה}
ב/ז פרנס לדורו עמ' 463
ב/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רז ע"ב
ב/ז צרור החיים (חייקא)
ב/ז צרור החיים (יעקב)
ב/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' שצט, ח"ב עמ' נא
ב/ז קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' יז, כב
ב/ז קרבן פסח עמ' רה-רו {לח"מ}
ב/ז רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים עמ' קמב, קפ
ב/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' צד
ב/ז שירת הלויים פסחים סי' כט אות ט
ב/ז שם דרך פסחים עמ' ע, פח, צ
ב/ז שמחת יהודה דף יט ע"ד
ב/ז שנות חיים (קלוגר) עמ' רסה {מל"מ}
ב/ז שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' רט
ב/ז שעורי ר' חיים פנחס פסחים שעור ח אות א
ב/ז שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 255
ב/ז שערי זבולון או"ח ח"ג סי' יא ס"ק ג
ב/ז שערי שאול פסחים עמ' עז {אין חוששים שמא גררה חולדה}
ב/ח אבני נזר או"ח סי' תקמב אות ב
ב/ח אהל משה (לוין) ח"ג דף ז ע"א-ע"ב
ב/ח אומר לציון סי' שג (דף קא ע"ד)
ב/ח אור יעקב פסחים דף 154
ב/ח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקנג {מל"מ}
ב/ח אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' כו ס"ק א, והערה 5 {מל"מ}
ב/ח אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' יז אות ב
ב/ח אנצי"ת ע' אין ספק הע' 15, ע' בדיקת חמץ הע' 244
ב/ח בית אהרן וישראל גל' לו עמ' נג-נד
ב/ח בית ארזים - ס' הגליונות
ב/ח בית שמש
ב/ח בכורי חיים ח"ד עמ' סט
ב/ח בנין אריאל ח"ב עמ' עח {מל"מ}
ב/ח ברור הלכה פסחים ט ע"א אחרי ציון א, ט ע"ב ציון ב, י ע"ב ציון ב (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ב/ח ברכי יוסף או"ח סי' קפו ס"ד {מל"מ}
ב/ח דובר ישרים פסח עמ' קצח, רא
ב/ח דרך ישרה ח"ב עמ' סח
ב/ח זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 64
ב/ח חזקה רבה יו"ד הלכה קמב עמ' 174
ב/ח חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קס ד"ה עכבר {ואם מצא אותה הפת שנטלה העכבר ונכנס אי"צ בדיקה, ראה תינוק שנכנס לבית וכו' ונכנס אחריו ומצא פירורין א"צ בדיקה וכו'}
ב/ח ילקוט שעורים (אלתר) ב"ק עמ' צב
ב/ח לב שלמה (הלוי) דף קמו ע"א
ב/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לב ע"א, לג ע"ד {מל"מ}
ב/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' לד, לח-לט {מל"מ}
ב/ח מוריה גל' רלא עמ' כד, גל' רלג עמ' כז-כח
ב/ח מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' עב
ב/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רעא
ב/ח מר קשישא עמ' לה
ב/ח משאת המלך ח"א סי' קלו
ב/ח משלחן מלכים פסח עמ' תרפח
ב/ח משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריא-ריב {משנת יעקב}
ב/ח סדר משנה (בוסק')
ב/ח עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שלב
ב/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' שכז, שכח {מל"מ}, ת
ב/ח קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תעו
ב/ח שו"ע הרב או"ח סי' תלח ס' א, קו"א אות א
ב/ח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקיא
ב/ח שירת הלויים פסחים סי' כט אות ט, סי' מ אות ח
ב/ח שם יוסף (אליקים)
ב/ח שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רכא {או"ש}
ב/ח שער משפט סי' רלב ס"ק ג {מ"מ}
ב/ח שערי שמואל עמ' קכב {מל"מ}
ב/ח שרשי הים
ב/ח תשובה מאהבה ח"ב דף כג ע"ג
ב/ח תשובות ר' איסר יהודה עמ' קיד {מל"מ}
ב/ח תשובות רי"ח זוננפלד עמ' פט
ב/ח תשורת שי מהדו"ת סי' עג {מל"מ}
ב/ט אבני שהם (פרץ) דף ז ע"ג {מל"מ}
ב/ט אנצי"ת ע' בדיקת חמץ הע' 247
ב/ט ברור הלכה פסחים י ע"ב ציון ג (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ב/ט ישורון ח"י עמ' שעז
ב/ט לב שלם [ראש יוסף (אישקפה) או"ח דף ז ע"ג]
ב/ט מוריה גל' רלא עמ' כד, גל' רלג עמ' כז
ב/ט משלחן מלכים פסח עמ' תרפח
ב/ט סדר משנה (בוסק')
ב/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' שכז, ת
ב/ט קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' עט
ב/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנ אות ב
ב/ט שו"ע הרב או"ח סי' תלח ס"ה
ב/ט שירת הלויים פסחים סי' לה אות ו {לא מצרף ספק אכילה}
ב/ט שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קלח
ב/ט תשובה מאהבה ח"ב דף כג ע"ג
ב/י אבן לב דף טו ע"ב
ב/י אבני ציון ח"א סי' ט אות ג
ב/י אהל משה (לוין) ח"ג דף ב ע"א {מ"מ}, ד ע"ב-ע"ד, ה ע"א-ע"ב {מ"מ}, ו ע"ד {ראב"ד}, ז ע"ד {השמיט הניח עשר ומצא תשע}
ב/י אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' שיג
ב/י אהל שרה לאה עמ' קכב {מ"מ}
ב/י אומר לציון סי' רכא
ב/י אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' יג
ב/י אור יעקב פסחים דף יב ע"א-ע"ב, יג ע"א-ע"ב, ועמ' 24
ב/י אור לי פסחים סי' יד ס"ק ו {מ"מ}
ב/י אוריין תליתאי (תאומים) סי' ג {מ"מ}
ב/י איים בים פסחים סי' יח אות א {לחומרא בבדיקת חמץ}
ב/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 84
ב/י אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' יג ס"ק ג, סי' כה ס"ק ג, ה, סי' כח, כט ס"ק ה, סי' לה ס"ק ד {מ"מ}
ב/י אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' יז [ב] ד"ה והנה
ב/י אמרי שפר (פינטו) עמ' לז, מא, עט
ב/י אנצי"ת ע' בדיקת חמץ הע' 251-253
ב/י אפיקי מגינים פסחים סי' ג, ז, יז
ב/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קעה {מ"מ}
ב/י באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שצא
ב/י באר לחי ראי עמ' רצא-רצח
ב/י באר צבי עמ' קב
ב/י באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' סו, סט, ע
ב/י בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' יט, נא-נב
ב/י בדבר מלך חי"א עמ' קה
ב/י בינת דניאל ח"א עמ' יז, כב-כד, כז
ב/י בית אהרן וישראל גל' ז עמ' לז-מ, גל' לו עמ' מה {מ"מ - בדיקת חמץ מעיקרה על ספק נתקנה, לכן מחמירים בספק}, גל' לז עמ' קכז, גל' מב עמ' נו {מ"מ}
ב/י בית יצחק (תשי"ג) עמ' 79, 83
ב/י בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קלט
ב/י בית שערים או"ח סי' רסב {מ"מ}, יו"ד סי' קנו
ב/י בכורי אברהם דף יג ע"ב
ב/י בציר אליעזר ח"א דף י ע"ג {מ"מ - החמירו בספק בדיקת חמץ}, יב ע"ד, יג ע"א וע"ד {קבוע}
ב/י בר ריב"א עמ' מז
ב/י ברור הלכה פסחים ב ע"א ציון א, ד ע"ב ציון ב, ט ע"ב ציון ג (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ברורי הראי"ה ט ע"ב ציון ד, סנהדרין עט ע"א אחרי ציון ב
ב/י ברית אברהם (פרנס) עמ' תנט {מ"מ}
ב/י ברכת מרדכי פסחים עמ' פה
ב/י גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנח
ב/י דברות משה שבת ח"א סי' ב ענף ג, פסחים עמ' ס, ב"ב ח"ב סי' נב ענף ד
ב/י דברי אש (כץ) עמ' שב
ב/י דברי חיים (שו"ת) ח"א
ב/י דברי יואל - שו"ת עמ' תב
ב/י דברי ירמיהו
ב/י דובר ישרים פסח עמ' קעט, קפו, קפט
ב/י דרך המלך (רפפורט)
ב/י דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קצא {ראב"ד}, קצג {מ"מ}
ב/י הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קלח
ב/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' לג
ב/י ולאשר אמר (תשמא) עמ' קכב
ב/י זבחי שלמה עמ' ח
ב/י זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 64
ב/י חזקה רבה או"ח הלכה נא, יו"ד הלכה נ, הלכה קמב עמ' 173, יו"ד ח"ג עמ' 103 {מל"מ}
ב/י חי' בן אריה ח"ב סי' כב ס"ק ב
ב/י חי' הרי"ט עמ' סו, רעג
ב/י חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קלד ד"ה תשע, עמ' קמ ד"ה אמנם {הניח תשעה צבורין של מצה וכו' ונכנס לבית בדוק, מגדל עוז - א"נ כיון דאי משכח לה ואתי למיכלה הוי איסורא דאורייתא כהדדי נינהו}, עמ' קמו ד"ה ספיקו {הניח ט' צבורין של מצה ואחד של חמץ וכו'}
ב/י חי' מהר"ז בינגא עמ' קצו
ב/י חי' ר' יהודה זרחיה עמ' סב-סג
ב/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' פד
ב/י חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' לד, נט-ס
ב/י חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 144
ב/י חלקת יואב החדש הגהות על מקור חיים סי' תלא {מ"מ}
ב/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' קעח {מ"מ}
ב/י יגיעת ערב פסחים עמ' נה
ב/י יד סופר עמ' צו
ב/י ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תצב {מ"מ}
ב/י ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' כא
ב/י ישא מדברותיך פסחים עמ' קצב {לח"מ}
ב/י ישועות יעקב נזיקין עמ' תמב, תנב {מ"מ}, קדשים עמ' קיג-קיד
ב/י כי בא מועד עמ' נה-נו
ב/י כלי שרת סי' עד
ב/י כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף סד ע"ד {לח"מ}
ב/י כתר נהורא עמ' קמה {מ"מ}
ב/י לב שלם [נחפה בכסף דף ל ע"ג]
ב/י לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות יז
ב/י לבושי עז הל' תערובות עמ' תנז {תשע ציבורי מצה}
ב/י להורות נתן מועדים ח"ב עמ' נד
ב/י לחם שלמה (ערנרייך) סי' פג אות ב
ב/י למודי ה' (תקמז) דף פח ע"ג
ב/י מאור ישראל
ב/י מאור למלך פסחים עמ' עה
ב/י מאזני צדק ח"א עמ' קסו, קסט
ב/י מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לד ע"ד, לה ע"ב-ע"ד
ב/י מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' לב, מא
ב/י מגיני שלמה עמ' קצח {מ"מ}
ב/י מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לד או"ק א {מ"מ}
ב/י מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' כה אות א
ב/י מועדים וזמנים ח"ג סי' קצט, ח"ז סי' קצט, ח"ח סי' קצא
ב/י מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קסד {מ"מ}
ב/י מוריה גל' קפט עמ' סה, עא
ב/י מטה אהרן פסחים עמ' כו-כז
ב/י מילי דמרדכי
ב/י מלאכת שלמה (חכים)
ב/י מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 274 {כ"מ}
ב/י מנוחת אשר ח"א דף ד ע"א {מ"מ}
ב/י מנוחת אשר ח"ב דף מד ע"א {מ"מ}
ב/י מנוחת משה דף קפג ע"ב
ב/י מנחת אשר פסחים עמ' מט
ב/י מנחת חינוך ח"ב עמ' שא
ב/י מנחת יהודה (בוים) דף ה ע"ד {מל"מ}, ו ע"ד {מ"מ}
ב/י מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקלה
ב/י מעליות ח"ג עמ' 7-11
ב/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רסח, רע
ב/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' סב {מ"מ - החמירו בספקו}
ב/י מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יז
ב/י מקור ברוך (הגר) עמ' רנח
ב/י מקור ישראל דף כג ע"ד {מ"מ}
ב/י מקראי קדש (תפט) דף פז ע"א
ב/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רלה
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/י משאת המלך (אדרי)
ב/י משלחן מלכים פסח עמ' תרפט
ב/י משנת יעקב קדושה עמ' שפד
ב/י נחלת צבי (כהנא) עמ' עט, רעה
ב/י נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ל ע"ב
ב/י נטעי נתן (פריד) סי' טו
ב/י נרות אהרן
ב/י נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שס
ב/י נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רנח, שב
ב/י עין חיים ח"א עמ' קיד, קיז {מ"מ - ספק בבדיקת חמץ כוודאי}
ב/י עין חיים ח"ב עמ' ט {מ"מ - ספק בדיקת חמץ לחומרא}, יא
ב/י עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קכ
ב/י עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קלח
ב/י פי שנים דף מא ע"ג
ב/י פני המלך (שטרן)
ב/י פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' כב {מ"מ בשם רא"ה}
ב/י פרי השדה (דייטש) ח"א סי' מז {מ"מ}, ח"ב סי' נד אות ב {מ"מ}
ב/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' נג {מ"מ}, סא, עו, פא
ב/י קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קמט-קנ
ב/י קול דודי (תשף)
ב/י קול דודי מקואות סי' ו
ב/י קול דודי סוטה סי' אלף צו
ב/י קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות ט
ב/י קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' נז-נט, ויקרא עמ' קז {מ"מ}
ב/י קרבן פסח עמ' פה {מ"מ}, קפ, קפז
ב/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קכג
ב/י רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' כט
ב/י שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 17
ב/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' לט
ב/י שו"ע הרב או"ח סי' תלט ס"א, קו"א אות א
ב/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' קכד {מ"מ}
ב/י שי למלך עמ' קעח
ב/י שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שלד
ב/י שירת הלויים פסחים סי' לד אות א {מל"מ}, ט {ר' מנוח}, סי' לה אות א {מל"מ}
ב/י שם דרך פסחים עמ' עג, עה, עח, פה
ב/י שם יוסף (אליקים)
ב/י שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' נז {לח"מ}, קמה
ב/י שעורי הגרב"ד פסחים עמ' צד
ב/י שעורי ר' חיים פנחס פסחים שעור ח אות ג-ה
ב/י שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 273, 283
ב/י שערי זבולון או"ח ח"ג סי' יא ס"ק ו
ב/י שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רעא {מ"מ - תחלתה על הספק}
ב/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 471
ב/י שערי שמואל עמ' קלד
ב/י שערי תורה (לעוו) ח"ג דף פה ע"ד {מ"מ}
ב/י שרגא בטהרה עמ' פח
ב/י שרשי הים
ב/י תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יג {מ"מ}
ב/י תורת יצחק ח"ב עמ' יח
ב/י תורת ירוחם ח"ב דף כט ע"ג
ב/י תחומין ח"ו עמ' 394
ב/יא אבי עזרי ח"ד
ב/יא אבן ישראל (בוהוש) עמ' פא {מל"מ}
ב/יא אבן לב דף כב ע"ב, כו ע"ד
ב/יא אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תיב
ב/יא אבני שהם (פרץ) דף מז ע"ב, עג ע"ג {מל"מ}
ב/יא אהל משה (לוין) ח"ג דף ד ע"ג, ה ע"א {שני בתים בדוקים}
ב/יא אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קח
ב/יא אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שלג
ב/יא אור יעקב פסחים דף יב ע"א-ע"ב, יג ע"א-ע"ב, ועמ' 24
ב/יא איים בים פסחים סי' יז אות ו, סי' יח אות א {אכילת עכברים בככר גדול}
ב/יא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקנב {כרבי}
ב/יא אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' כה ס"ק ד, סי' כו ס"ק ג, ה, סי' כח, לא
ב/יא אנצי"ת ע' בדיקת חמץ הע' 255, 256, 258, 266, 271, ע' בית הפרס הע' 244 {מ"מ}
ב/יא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קעד {כ"מ}, רכ {כ"מ ומל"מ}
ב/יא באר לחי ראי עמ' רצא-שג
ב/יא באר מים חיים (נוסינזון) פסחים דף ט
ב/יא באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' סז {מ"מ}
ב/יא בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' יט, נא-נב
ב/יא בדבר מלך חי"א עמ' קה
ב/יא בינת דניאל ח"א עמ' כב-כג, כה {כ"מ}, כח
ב/יא בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קכב {מל"מ}
ב/יא בית אהרן (קארטשין) עמ' קמא
ב/יא בית אהרן וישראל גל' ה עמ' סג-סד, גל' ז עמ' לז, גל' לו עמ' נג, גל' לז עמ' קכז
ב/יא בית ארזים - ס' הגליונות
ב/יא בית ישחק
ב/יא בית שמש
ב/יא בית שערים יו"ד סי' נה
ב/יא בן אברהם (תשי) עמ' יז
ב/יא בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' רסח
ב/יא בציר אליעזר ח"א דף י ע"ב {א"צ לבדוק - אם באים לשאול בבת אחת}, יב ע"ד {שני בתים א"צ לבדוק}, יג ע"ב {שני בתים א"צ לבדוק}
ב/יא ברור הלכה פסחים ט ע"ב ציון ג, ציון ה (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), י ע"א ציון א, ה, ו, ברורי הראי"ה י ע"א ציון א, ב, ה, י ע"ב ציון ב
ב/יא ברכת מרדכי פסחים עמ' פו, צח
ב/יא גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קלד
ב/יא גינת ראובן תרומות עמ' תקעח
ב/יא גליונות אבני נזר
ב/יא גליוני הגר"ש עמ' ס {מל"מ} [עי' חזו"א טהרות סי' ה אות יג]
ב/יא דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה צו, ח"ב סי' מב ענף ה, ב"ב ח"ב סי' נב ענף א
ב/יא דיבובי חן עמ' שנ {מ"מ}, שנא
ב/יא דרך המלך (חוידינסקי) דף לב ע"ב
ב/יא דרך המלך (רפפורט)
ב/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שסח
ב/יא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קצב {א"צ לבדוק פעם שנייה}, רו {מ"מ}
ב/יא הגהות חבר בן חיים
ב/יא הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' עה
ב/יא המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' קעא]
ב/יא זבחי שלמה עמ' ח, יב
ב/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' תרמו
ב/יא זכרון זאב עמ' לז
ב/יא זכרון חי עמ' קלד {אבי עזרי}
ב/יא זכרון יהודה (לאש) דף מד ע"ג
ב/יא זרע יצחק (לומברוזו)
ב/יא חזקה רבה או"ח הלכה עג, יו"ד ח"ג עמ' 102
ב/יא חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' מ
ב/יא חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קלה ד"ה בהערה כד, עמ' קמא ד"ה ואולי {שאין כאן קבוע}, ד"ה ואמנם {וכן ב' בתים בדוקין וצבור א' של חמץ וכו' ואין ידוע לאיזה בית נכנס וכו'}, עמ' קמח ד"ה היינו (הראשון) {וכ"מ ולח"מ - ב' בתים בדוקין וצבור א' של חמץ ובא עכבר ונטל ואין ידוע לאיזה בית נכנס וכו' א"צ לבדוק}
ב/יא חי' מהר"ז בינגא עמ' קצו
ב/יא חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' ס, שבועות עמ' קעד, קעו
ב/יא חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' מה-מח
ב/יא חיים ומלך
ב/יא חלק יעקב (אלבעלי)
ב/יא חקל יצחק (שו"ת) עמ' קל {מל"מ}
ב/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תנב, תנד
ב/יא טהרת הבית ח"א עמ' תסה
ב/יא יגיעת ערב פסחים עמ' נא, נח, סה-סו, קנה-קנז
ב/יא יד המלך (לנדא)
ב/יא יצחק ירנן
ב/יא ישא מדברותיך פסחים עמ' קו, קי
ב/יא ישועות יעקב מועד עמ' תקו {מ"מ}, קדשים עמ' תט
ב/יא ישורון ח"י עמ' שעז
ב/יא ישרש יעקב יבמות סז ע"א {מל"מ}
ב/יא כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ב/יא כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קלה
ב/יא כי בא מועד עמ' נד, נו
ב/יא כרם אברהם עמ' יב
ב/יא כתר נהורא עמ' קמה
ב/יא לב שלם [פרחי שושנים (קושטא) פסחים דף יד, פרי חדש או"ח תלט ס"ק ב]
ב/יא לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות יז
ב/יא לה' הארץ ומלואה ח"ב עמ' נט
ב/יא לשון למודים או"ח דף פז ע"א {כ"מ}
ב/יא מאור למלך פסחים עמ' עז {אבי עזרי}
ב/יא מאזני צדק ח"א עמ' צ {מל"מ}
ב/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לו ע"א
ב/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' מה
ב/יא מגידות (תשמ) עמ' כו
ב/יא מגידות (תשעג) סי' יט עמ' כו, סי' קפא עמ' ריא
ב/יא מועדים וזמנים ח"ג סי' קצט, ח"ז סי' קנט, ח"ח סי' קצא
ב/יא מוריה גל' קפט עמ' סח, עא, עג
ב/יא מזרח שמש דף עא ע"ג
ב/יא מחשבת הקודש ח"ב דף סא ע"ג {כרבי}
ב/יא מטה אהרן פסחים עמ' כו-כז
ב/יא מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף ד ע"א {כ"מ}
ב/יא מנוחת אשר ח"ב דף מד ע"א {השמיט שביטל} וע"ב
ב/יא מנחת אשר פסחים עמ' מט
ב/יא מנחת יהודה (בוים) דף ד ע"א-ע"ב, ה ע"ד
ב/יא מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' סו
ב/יא מעיני המים
ב/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קנג ע"א
ב/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רסח, רע
ב/יא מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' כה אות ט]
ב/יא מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יז אות י
ב/יא מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ז אות ד
ב/יא מקראי קדש (תפט) דף פז ע"א
ב/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' רלה
ב/יא מראות הצובאות (תקע) אות סו
ב/יא מראות הצובאות (תשסז) עמ' קמו
ב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יא משאת המלך (אדרי)
ב/יא משנה למלך אחרון
ב/יא משנת שמחה
ב/יא משרת משה (נבר)
ב/יא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קסב, קעא, אהע"ז ח"ב עמ' שמב
ב/יא נודע בשערים (מנד') שער משפט דף י ע"ג
ב/יא נחל איתן
ב/יא נטעי נתן (פריד) סי' טו
ב/יא נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שצד
ב/יא סדר משנה (בוסק')
ב/יא עטרת טוביה
ב/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' נו-סא
ב/יא עין יצחק ח"ב עמ' קפ {ראב"ד}
ב/יא עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קכ
ב/יא עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קלח
ב/יא עמק יהושע אחרון, הסכמת אב"ד סיראצק {מל"מ}
ב/יא עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שצג ס"ק ח
ב/יא פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' כה
ב/יא פרי האדמה ח"א
ב/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קצא ע"ד
ב/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 382 {מל"מ}
ב/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מט אות ז
ב/יא צרור החיים (יעקב)
ב/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קנז, שכח {מ"מ}, ח"ב עמ' סא, סד, סט {מל"מ}
ב/יא קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קנ
ב/יא קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קב
ב/יא קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שצח
ב/יא קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' עה
ב/יא קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/יא קול דודי מקואות סי' ו
ב/יא קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות ט
ב/יא קרבן פסח עמ' קצא-קצב, קצז
ב/יא שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 17
ב/יא שבט סופר (תשמו) עמ' קסב-קסג
ב/יא שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קעא
ב/יא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' נב
ב/יא שושנת העמקים (תאומים) עמ' קמה
ב/יא שירת הלויים פסחים סי' לה אות ב {מל"מ}, ח, סי' לז אות ג-ט
ב/יא שם דרך פסחים עמ' עט, פב-פג, פה, פז
ב/יא שם יוסף (אליקים)
ב/יא שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קעב
ב/יא שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' נז אות ג
ב/יא שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קמה, קמו, קמח
ב/יא שעורי הגרב"ד פסחים עמ' צד, צז, ק, קח
ב/יא שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 229
ב/יא שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 277-278
ב/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 471
ב/יא שערי שאול פסחים עמ' צ
ב/יא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' לא, קיב, כרך ב עמ' רז, רכב, שנד {מל"מ}
ב/יא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף פ ע"ב {מל"מ}, קכב ע"ג {מל"מ}, ח"ג דף פה ע"א
ב/יא שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קנד, כרך ב עמ' טו, רי {מל"מ}
ב/יא שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' לו, קנב, כרך ב עמ' פו
ב/יא שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תפה {מל"מ}
ב/יא שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' סא
ב/יא שרשי הים
ב/יא תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יד
ב/יא תורת יצחק ח"ב עמ' יח, כא-כב
ב/יא תורת ירוחם ח"ב דף כט ע"ד
ב/יא תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' כח
ב/יא תרומת הדשן פסקים סי' קפו
ב/יב אבן האזל
ב/יב אבן לב דף כא ע"ב
ב/יב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 52-54
ב/יב אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 84-85
ב/יב אבני שהם (פרץ) דף מז ע"ג
ב/יב אהל משה (לוין) ח"ג דף ד ע"ג, ה ע"א {ספק נכנס}, ז ע"ב-ע"ג
ב/יב אור יעקב פסחים דף יג ע"א-ע"ב, ועמ' 26
ב/יב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקנב {כרבי}
ב/יב אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' לה ס"ק א, סי' לו, לז ס"ק ב, ד-ה
ב/יב אנצי"ת ע' בדיקת חמץ הע' 263, 264, 273, 280, 281, 284, 285
ב/יב באר אליעזר
ב/יב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' נא
ב/יב בדבר מלך חי"א עמ' קח
ב/יב בינת דניאל ח"א עמ' כב, כה, כז
ב/יב בית אהרן וישראל גל' לו עמ' נג, גל' לז עמ' קכז
ב/יב בית ארזים - ס' הגליונות
ב/יב בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קמ
ב/יב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' עב, תקב, תקד
ב/יב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' פד
ב/יב בית שמש
ב/יב בכור שור עמ' נו
ב/יב בכורי חיים ח"ג עמ' ס, ח"ה עמ' לא {מ"מ}
ב/יב בציר אליעזר ח"א דף י ע"ב {ספק על ספק לא על}
ב/יב ברור הלכה פסחים י ע"א ציון ד (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ציון ז (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), י ע"ב ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ב/יב ברכת מרדכי פסחים עמ' פז
ב/יב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' פז
ב/יב דברי אמת (תשעט) עמ' תלח {בכל אלו צריך לבדוק}
ב/יב דובר ישרים פסח עמ' קצב
ב/יב דיבובי חן עמ' שמח
ב/יב דרך המלך (רפפורט)
ב/יב דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קפז, קצג {מ"מ}, רז
ב/יב הר המלך ח"ג עמ' כב
ב/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 199
ב/יב זכרון בנימין ח"א עמ' רצט
ב/יב זכרון זאב עמ' לח
ב/יב זכרון חי עמ' קלד {ספק אם נכנס}
ב/יב זכרון יהודה (לאש) דף מד ע"ג
ב/יב חזקה רבה יו"ד הלכה קמב עמ' 174, 172
ב/יב חי' הרי"ט עמ' רעג
ב/יב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קמא ד"ה ואמנם {או שבא עכבר ונטל החמץ וספק נכנס לבית זה או לא נכנס בכל אלו צריך לבדוק, מ"מ - וק"ל לדעת רבינו שכבר נתבאר למעלה שאם ודאי נכנס בבית אחד וכו'}, עמ' קמח ד"ה היינו (הראשון) {שבא עכבר ונטל החמץ וספק נכנס לבית זה וכו' צריך לבדוק}, עמ' קנז ד"ה והנה {הניח החמץ בזוית זו ומצאו בזוית אחרת}
ב/יב חי' מהר"ז בינגא עמ' קצה-קצו
ב/יב חי' מהר"ם שיק נדה עמ' ס {זה שאבד הוא זה שנמצא}
ב/יב חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' מח
ב/יב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף קלז {מל"מ}
ב/יב יגיעת ערב פסחים עמ' נח, סה-סו, קנז
ב/יב יצחק ירנן
ב/יב ישורון ח"י עמ' שעח
ב/יב כי בא מועד עמ' נה-נו
ב/יב כתר נהורא עמ' קמה
ב/יב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לא ע"ב, לה ע"ד, לו ע"א
ב/יב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' מד
ב/יב מבוא למשנה תורה עמ' 212
ב/יב מגדנות נתן דף רצא ע"א
ב/יב מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' כה אות א
ב/יב מועדים וזמנים ח"ג סי' קצט
ב/יב מוריה גל' קפט עמ' סט {מ"מ}, ע, גל' רלג עמ' כו
ב/יב מזכרת עמ' 539
ב/יב מטה אהרן פסחים עמ' כו-כז
ב/יב מנוחת אשר ח"ב דף מד ע"א-ע"ב
ב/יב מנחת אשר פסחים עמ' מט
ב/יב מסורה ח"ח עמ' יג
ב/יב מעיני המים
ב/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רע, רעב
ב/יב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יב משאת המלך (אדרי)
ב/יב משרת משה (נבר)
ב/יב נרות אהרן
ב/יב ס' החיים (קלוגר) עמ' תשפב {שעה"מ}
ב/יב עטרת טוביה
ב/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' סא-סב {צ"פ}
ב/יב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' כה
ב/יב פרי השדה (דייטש) ח"ב דף קז ע"א {מ"מ}
ב/יב פרנס לדורו עמ' 463
ב/יב פרשת המלך
ב/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' שכו, ח"ב עמ' סא
ב/יב קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קנ
ב/יב קול דודי (תשף)
ב/יב קרבן פסח עמ' קפז, קצט {שעה"מ}, רג {שעה"מ}, רד-רה
ב/יב ראשי בשמים (רבין) עמ' קו {מ"מ}
ב/יב רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' כט, עמ' קמא
ב/יב שו"ע הרב או"ח סי' תלח קו"א אות א
ב/יב שיבת ציון (לנדא) סי' עט
ב/יב שירת הלויים פסחים סי' לו אות ג
ב/יב שם דרך פסחים עמ' עז-עח, פב, פה, פז
ב/יב שם יוסף (אליקים)
ב/יב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קמה, קסא, קסג
ב/יב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' צ, צד
ב/יב שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 229
ב/יב שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 278
ב/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 470, 482, 504
ב/יב שערי שאול פסחים עמ' צ
ב/יב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' סא {מ"מ}
ב/יב תורת יצחק ח"ב עמ' כב
ב/יג אוצמפה"ת ב"מ מב ע"א הע' 136
ב/יג אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' לו, לז ס"ק ב, ד-ה
ב/יג אנצי"ת ע' בדיקת חמץ הע' 249, ע' בעור חמץ הע' 233
ב/יג בינת דניאל ח"א עמ' כה
ב/יג בית שמש
ב/יג בכורי יוסף (הוטנר) דף כט ע"ב בהגהה
ב/יג ברור הלכה פסחים י ע"ב ציון ד (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ציון י (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ב/יג דברי סופרים (סופר) עמ' לד {מל"מ}
ב/יג האיר ממזרח פסחים סי' א אות ח {כיכר כפי נחש וכו' - הטעם שכתב ד"ז יחל עם דיני עכבר וחוללה, קודם שכתב הדין בשמי קורה ובבור, ולא כסדר האיבעיות בגמ' (פסחים י ע"ב)}, אות ט {"אינו חייב" להביא חבר להוציאו - שינה ממש"כ בסמוך (הל' יד) "מחייבין אותו"}
ב/יג זיר יצחק דף ל ע"ד
ב/יג זית רענן ח"ב עמ' עב
ב/יג חזקה רבה או"ח הלכה עה {מל"מ}, יו"ד הלכה מג עמ' 188
ב/יג יד סופר עמ' צו
ב/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרלו
ב/יג לב שלם [טור סי' תלט, שמש צדקה או"ח סי' ל, בית יעקב סי' קסא]
ב/יג מים עמוקים פסחים עמ' כט-ל
ב/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' שמב
ב/יג מנחת יהודה (בוים) דף ה ע"ד {מל"מ}
ב/יג משאת המלך (אדרי)
ב/יג משרת משה (נבר)
ב/יג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קסג
ב/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שסא
ב/יג עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' סג
ב/יג קרבן פסח עמ' קעח {מל"מ}
ב/יג רב ברכות (רי"ח) עמ' קיח {מל"מ}
ב/יג רשימות שעורים פסחים עמ' קנה
ב/יג שו"ע הרב או"ח סי' תלח סעיפים ו-ח, י
ב/יג שולי הגליון עמ' נג
ב/יג שירת הלויים פסחים סי' לה אות ה {מל"מ}
ב/יג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קסג
ב/יג שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' סב {מל"מ}
ב/יג תורת ירוחם ח"ב דף ל ע"א
ב/יג תשורת שי מהדו"ת סי' קע
ב/יד אבי עזרי ח"ד
ב/יד אגודת אזוב ח"א דף טז ע"ג
ב/יד אור לי פסחים סי' א ס"ק ד, סי' י ס"ק ג-ד
ב/יד אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' לו, לז ס"ק ב והערה 4, ד-ה
ב/יד אמרי יושר פסחים סי' כט לדף י ע"ב
ב/יד אמרי שמואל ח"א דף כח ע"ד
ב/יד אנצי"ת ע' בעור חמץ הע' 233, 236, 237
ב/יד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' נג {ר' מנוח}
ב/יד בדבר מלך חי"א עמ' לט {כזית}
ב/יד בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קעד
ב/יד בית שמש
ב/יד בכורי חיים ח"ג עמ' פה, קצט
ב/יד ברור הלכה פסחים י ע"ב ציון ח (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ב/יד ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ג אות ו
ב/יד ברכת מרדכי פסחים עמ' יח
ב/יד האיר ממזרח פסחים סי' א אות ח {הטעם שפסק כן; אלא מבטלו בליבו ודיו - לא כתב הטעם בזה, ומדוע}, אות י {כזית חמץ וכו' בגמ' לא נזכר אלא "כיפר"; בביאור דעת הריא"ז דס"ל דהוא דוקא בכביצה; מחייבין אותו - הטעם ששינה ממש"כ (לעיל בסמוך יג) גבי נחש אינו "חייב"}, אות יא {הדין בפחות מכזית}
ב/יד הגהות חבר בן חיים
ב/יד המאיר לארץ
ב/יד זית רענן ח"ב עמ' עב
ב/יד חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קסא ד"ה והנה {ראב"ד - אלא בשבדק וביטל ולאחר איסורו מצא זו היא שאלתו}
ב/יד חי' ר' שמואל פסחים עמ' י-יא, יג, קמט
ב/יד חסדי דוד ח"ב עמ' רנה
ב/יד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' נה
ב/יד יצחק ירנן
ב/יד ישורון ח"י עמ' שעח
ב/יד כנפי נשרים
ב/יד לב שלם [טור סי' תלט, בית יעקב סי' לא, שמש צדקה או"ח סי' ל, פרי חדש או"ח תלא ס"ק ב, תמב ס"ק ז]
ב/יד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קח
ב/יד מועדים וזמנים ח"ז סי' קסא
ב/יד מוריה גל' קג עמ' מא, גל' קפט עמ' ע
ב/יד מוריה ט גל' ז (ר"ש רוזובסקי)
ב/יד מחנה דוד (בונאן) דף ז ע"א
ב/יד מחנה יוסף פסחים עמ' מט
ב/יד מילי דאבות - עניני קדושין עמ' מא-מב
ב/יד מנחת אשר פסחים עמ' מ-מב
ב/יד מנחת יהודה (בוים) דף ו ע"ג {צריך לבטל}
ב/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רעא-רעב
ב/יד מצוות זמניות עמ' תלח
ב/יד מקראי קדש (תפט) דף פו ע"ב
ב/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' רלה
ב/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יד משאת המלך (אדרי)
ב/יד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' כו
ב/יד נחלת בנימין עמ' לז
ב/יד נתן פריו גיטין עמ' עז {הגהמ"י}
ב/יד עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ח עמ' ל
ב/יד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' נד
ב/יד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' סד-סו
ב/יד פני אברהם (שפירא) עמ' רצה {ראב"ד}
ב/יד צרור החיים (יעקב)
ב/יד קהל יהודה - חי' הש"ס פסחים דף כו ע"ב
ב/יד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' סז, קלה, קנא
ב/יד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קצח-קצט {מ"מ - רמב"ם לא גרס את"ל}
ב/יד שו"ע הרב או"ח סי' תלג קו"א אותיות ה, י, סי' תלח סעיפים ט, יא-יב, קו"א אות ב
ב/יד שירת הלויים פסחים סי' לה אות י {ר' מנוח}, סי' לט אות ז {ר' מנוח}, סי' מא {ראב"ד}, סי' פו אות ט
ב/יד שם דרך פסחים עמ' יג, עה
ב/יד שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קסד
ב/יד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קיב
ב/יד שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קה, קו
ב/יד תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יג
ב/יד תוספתא כפשוטה מועד עמ' 516
ב/יד תורה שלמה ח"י עמ' רנד
ב/טו אמונת יהושע עמ' תתקצה {או"ש}
ב/טו אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רמח
ב/טו אנצי"ת ע' בל יראה הע' 171, 174, 176, 182-184, 189
ב/טו אפיקי מגינים פסחים סי' מז
ב/טו באהלה של תורה או"ח סי' סד אות ב
ב/טו בדבר מלך חי"א עמ' קנח
ב/טו בית אהרן וישראל גל' מה עמ' סט, עב, עד
ב/טו בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רנג
ב/טו ברור הלכה פסחים מה ע"א ציון ה, מה ע"ב ציון א, ב
ב/טו גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ד סי' יא
ב/טו דברי חיים השמטות סי' ד
ב/טו חי' חפץ חיים
ב/טו טהרת אליהו עמ' שסג
ב/טו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רמו
ב/טו יגיעת ערב פסחים עמ' רב
ב/טו מגל ח"י עמ' 15 {או"ש}
ב/טו מלחמת יהושע עמ' כה
ב/טו מעיני מים מקואות עמ' רכה
ב/טו מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' לד אות ג
ב/טו מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות)
ב/טו מרגליות הים סנהדרין מז ע"ב אות ה {צ"פ}
ב/טו משאת המלך (אדרי)
ב/טו סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קסו
ב/טו עמק שאלה (טברסקי) עמ' צט
ב/טו קדשי יהושע עמ' אלף תפו {הגהמ"י}, אלף תקצט {או"ש}
ב/טו שו"ע הרב או"ח סי' תמב ס' כז, קו"א אותיות טז, יח
ב/טו שיח ערב פסחים עמ' צו
ב/טו שם דרך פסחים עמ' ט
ב/טו שם טוב
ב/טו שערי זבולון או"ח ח"ג סי' כד ס"ק ב
ב/טו תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' יד
ב/טו תפארת אבות (סופר) עמ' עב
ב/טז אבן פינה (פורת) עמ' נז {פחות מכזית צריך ביעור}
ב/טז אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' י ד"ה בצק {מ"מ}
ב/טז אפיקי מגינים פסחים סי' מז
ב/טז ביצחק יקרא (תשע) סי' סד סעיף ג ד"ה וכל {הגהמ"י}
ב/טז בית אהרן וישראל גל' מה עמ' ע {אחד בבית ואחד בעלייה}
ב/טז בית אהרן וישראל גל' מה עמ' עב {כ"מ ומ"מ}
ב/טז ברור הלכה פסחים מה ע"א ציון ה, מה ע"ב ציון ב
ב/טז ברית עולם (ולר) סי' טו אות א
ב/טז דברי חיים (אוירבך) ר"ה סי' ב ד"ה אב"ה {הגהות מיימוניות}
ב/טז דרך המלך (רפפורט)
ב/טז המאיר לארץ {הגהמ"י}
ב/טז חזו"א על הרמב"ם
ב/טז חזקה רבה יו"ד הלכה נ
ב/טז יראה ואהבה עמ' קעה
ב/טז ישועות כהן לקוטים סי' לג ס"ק ג {הגהמ"י}
ב/טז כתבי העלוי מראקוב עמ' קמב
ב/טז לבושי מרדכי או"ח עמ' שנז
ב/טז להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קמ ע"א
ב/טז להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' עד {הגהמ"י}
ב/טז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פה ע"ג
ב/טז מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' סו
ב/טז מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לא
ב/טז מלחמת יהושע סי' ח
ב/טז מנחת אשר פסחים עמ' קנג
ב/טז מנחת כהן (יוסף חיים) דף נ ע"ד {הגהמ"י}
ב/טז מקור ישראל דף כג ע"ד {חצי זית בבית וחצי בעלייה}
ב/טז מקראי קדש (תפט) דף פו ע"א
ב/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' רלו
ב/טז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קלג אות ג {הגהמ"י}
ב/טז משאת המלך (אדרי)
ב/טז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רכג {הגהמ"י}
ב/טז נתן פריו גיטין עמ' עז {הגהמ"י - תיקו בדרבנן}, חולין עמ' קיח ע"א
ב/טז נתן פריו חולין עמ' קיח {הגהמ"י - תיקו דאיסורא לחומרא}
ב/טז סוכה וארבעת המינים עמ' 52
ב/טז קדשי יהושע עמ' אלף תפז
ב/טז שו"ע הרב או"ח סי' תמב סעיפים כח-כט, קו"א אותיות טז-יח
ב/טז שירת הלויים פסחים סי' כ אות ו {רמ"ך}, סי' פה אות ב-ד, ז
ב/טז שם דרך פסחים עמ' עו
ב/טז שערי זיו ח"ב דף קטו ע"ד
ב/טז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף פב ע"ד {הגהמ"י}
ב/טז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קיד ע"ג {הגהמ"י - תיקו באיסור דרבנן}
ב/טז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' עו {הגהמ"י}
ב/טז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקנה {הגהמ"י}
ב/טז שפתי דעת ח"א עמ' עג
ב/יז אבי עזרי ח"א
ב/יז אבן האזל
ב/יז אבנים יקרות עמ' עט
ב/יז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שמא {בחזקת בדוק}
ב/יז אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' י ס"ק ב והערה 8
ב/יז אנצי"ת ע' בדיקת חמץ הע' 218, 221, 222
ב/יז אפיקי מגינים פסחים סי' ו
ב/יז בית אהרן וישראל גל' מב עמ' נט {ר' מנוח}
ב/יז בית שמואל אחרון או"ח סי' ו
ב/יז בכורי חיים ח"ג עמ' קצט
ב/יז בן ידיד
ב/יז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' פט
ב/יז ברור הלכה פסחים ד ע"א ציון י (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ד ע"ב ציון ב (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), וציון ג
ב/יז ברכת מרדכי פסחים עמ' כב
ב/יז גינת ורדים (תאומים) עמ' ר
ב/יז דברי ירמיהו
ב/יז דרך המלך (רבי)
ב/יז דרך המלך (רפפורט)
ב/יז האיר ממזרח פסחים סי' ג אות טו, אות יז {ואינו צריך לבדוק - ביאור תוספת הלשון "וא"צ לבדוק"; השמיט דין לאי איתיה המשכיר קמן לישייליה}, אות יח {הקדים דין זה לדין שוכר ומשכיר, והטעם}, סימן ז אות יג {המשכיר בית סתם וכו' הרי זה בחזקת בדוק וכו' - הטעם לפסק כן}
ב/יז הגהות חבר בן חיים
ב/יז ויאמר שמואל דף ע ע"ב
ב/יז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' לב
ב/יז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' כח ד"ה והנה {שהכל נאמנים על ביעור חמץ והכל כשרין לבדיקה, לח"מ - וצריך כאן שיבטל בליבו}
ב/יז חי' ר' שמואל פסחים עמ' קטו-קטז
ב/יז חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' לג, לו {לח"מ}
ב/יז חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' יד
ב/יז יגיעת ערב פסחים עמ' ה, קמג
ב/יז ישא מדברותיך פסחים עמ' נה, קצח {חזקתו בדוק}
ב/יז ישועות יעקב מועד עמ' תעג {לח"מ}
ב/יז ישורון ח"י עמ' שעט
ב/יז לקוטי סופר ח"א דף נא ע"א, נג ע"א, נז ע"ב
ב/יז מגל ח"י עמ' 94 {אהא"ז}
ב/יז מוריה גל' רג עמ' יב
ב/יז מטה אהרן פסחים עמ' ט
ב/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' תיח
ב/יז מעיל שמואל (פלורנטין) דף יז ע"ד
ב/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קנג ע"ד
ב/יז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רעד
ב/יז מקראי קדש (תשנג) עמ' רלו
ב/יז משאת המלך (אדרי)
ב/יז משלחן מלכים פסח עמ' תרפט
ב/יז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שלח-שמ, קדושה עמ' שכט
ב/יז נוה צדק
ב/יז נחלת נפתלי דף כח
ב/יז נחפה בכסף (נבון) ח"א דף סב ע"א
ב/יז סופר המלך עמ' צג
ב/יז סופר מהיר ח"ב עמ' קיב
ב/יז עין חיים ח"ב עמ' יא-יב
ב/יז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קכח
ב/יז פרשת המלך
ב/יז צרור החיים (יעקב)
ב/יז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קו
ב/יז קרבן פסח עמ' קנב, קעא
ב/יז קרית מלך
ב/יז שו"ע הרב או"ח סי' תלב ס"י, סי' תלז ס"ה
ב/יז שירת הלויים פסחים סי' ז אות ד, סי' כא אות ה, סי' מג אות ב
ב/יז שם טוב
ב/יז שם יוסף (אליקים)
ב/יז שם מרדכי עמ' 113, 115 {קטן}
ב/יז שמחת יהודה דף ג ע"ב
ב/יז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' נז
ב/יז שערי מאיר עמ' סה
ב/יז תבואות שמש דף יב ע"א
ב/יז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יג
ב/יח אבק דרכים דף מד ע"א
ב/יח אדמת קודש ח"א או"ח סי' יד (ד"ה ברם פש) {ניחא ליה לאיניש וכו'}
ב/יח אוצמפה"ת ב"מ כט ע"ב הע' 30 {הגהמ"י}
ב/יח אוצרות יהושע עמ' שעא {הגהמ"י}
ב/יח אמונת עתיך גל' 114 עמ' 68 {מ"מ בשם רמב"ן}
ב/יח אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' יב ס"ק א {מ"מ}
ב/יח אמרי יושר פסחים סי' ג ס"ק ד, ו
ב/יח אמת ליעקב מועד עמ' רמח
ב/יח אנצי"ת ע' בדיקת חמץ הע' 206, 211, 212
ב/יח אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' כה
ב/יח ארצות החיים סי' יד ארץ יהודה אות ג עמ' רעח {הגהמ"י}
ב/יח באר אלחנן עמ' א {מ"מ}
ב/יח בית אהרן וישראל גל' עב עמ' קכב {ר' מנוח - ניחא לאיניש למיעבד מצוה בממוניה}
ב/יח בית יעקב (מסקין) סי' יז
ב/יח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' פח
ב/יח ברור הלכה פסחים ד ע"א ציון ט (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ד ע"ב ציון ד (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ב/יח ברכי יוסף או"ח סי' תלז ס"ו {הגהמ"י}
ב/יח גרים וגרות עמ' קלא {בחזקת בדוק}
ב/יח דרך המלך (חוידינסקי)
ב/יח דרך המלך (רפפורט)
ב/יח דרך ישרה ח"א עמ' נט
ב/יח זרע אמת ח"ב סי' קמג דף קסח ע"א
ב/יח חי' חתם סופר
ב/יח חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' כט ד"ה אמנם, עמ' לא ד"ה אלא {מ"מ - דודאי בעי לשלומי ליה מאי דאפסיד מיניה}
ב/יח חי' משנה פסחים עמ' כג {מ"מ - חייב לשלם}
ב/יח חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' לח
ב/יח חלק יעקב (אלבעלי)
ב/יח חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 137, 208
ב/יח חק לישראל שומרים עמ' 1003 {הגהמ"י}
ב/יח כהונת רפאל עמ' רכה {מ"מ}, רצא {הגהמ"י}, תל {מ"מ}
ב/יח לב מבין
ב/יח לב שלם [בית יעקב סי' נ, אדמת קדש או"ח סי' יד-טו, יד אהרן או"ח תלח בהגהב"י, ועי' הל' גזילה פי"ב, הל' נחלות פי"א הי"א]
ב/יח להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קעט ע"א
ב/יח מנוחת משה דף קיט ע"ג-ע"ד {מקח טעות}
ב/יח מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' ג אות ג, יא, טו
ב/יח מקור חיים סי' תלז ס' ג
ב/יח מקראי קדש (תפט) דף פו ע"ב
ב/יח מקראי קדש (תשנג) עמ' שפב-שפג
ב/יח מר קשישא עמ' קצ {הגהמ"י}
ב/יח משלחן מלכים פסח עמ' תרפט
ב/יח נועם ח"י עמ' רס {ר' מנוח}
ב/יח נחלת נפתלי דף כח
ב/יח סופר המלך עמ' צג
ב/יח עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' כז-כח {מ"מ - מקח טעות}
ב/יח עין חיים ח"א עמ' קטז
ב/יח עקדת משה ח"א עמ' מד {הגהמ"י}
ב/יח עקדת משה ח"א עמ' מז {מ"מ בשם רמב"ן}
ב/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכב אות ב
ב/יח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' עט
ב/יח קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' קצ
ב/יח קרן הצבי מצוה כה אות ב, מצוה צד אות יג
ב/יח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקג
ב/יח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקג
ב/יח שם טוב
ב/יח שם יוסף (אליקים)
ב/יח שנות חיים (קלוגר) עמ' קכט {מ"מ}
ב/יח שעורי הגרב"ד פסחים עמ' כו
ב/יח שערי מאיר עמ' סה
ב/יח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קה {הגהמ"י}
ב/יח תפארת אבות (סופר) עמ' סו {מ"מ - שוכר נוטל דמי הבדיקה מהמשכיר}
ב/יח תשובה מאהבה ח"ב דף כג ע"ג
ב/יט אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' עד
ב/יט אורח ישראל סי' כ אות יט
ב/יט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 85
ב/יט אמת ליעקב מועד עמ' רנ {דעתו לחזור לפני ל' יום}
ב/יט אנצי"ת ע' בדיקת חמץ הע' 70, 77
ב/יט אשר למלך
ב/יט באהלה של תורה או"ח סי' ס
ב/יט באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' מט
ב/יט בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' ב
ב/יט בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 27-28
ב/יט בית ארזים - ס' הגליונות
ב/יט בני דוד
ב/יט ברור הלכה פסחים ו ע"א ציון ח (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ב/יט דברות משה פסחים עמ' לה
ב/יט דברי ירמיהו
ב/יט דובר ישרים פסח עמ' כה, פב
ב/יט האיר ממזרח פסחים סי' ד אות ד {המפרש בים וכו' - אם תליא ד"ז לשלושים יום בדין שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח ל' יום; הקדים דין זה לדין העושה ביתו אוצר, והטעם}, אות ו {כתב דינים אלו אף שלא כתב הדין שואלין ודורשין בהלכות החג קודם לחג ל' יום}, אות ט {תוך שלושים יום זקוק לבדוק - משמע דאין חילוק בזה בין דעתו לחזור דאין דעתו לחזור, והביאור בזה}, אות יב {ואם דעתו לחזור "קודם הפסח" וכו' - נקט בזה שלא פרש"י (פסחים ו ע"א), וביאור פלוגתתם}, אות יד {וכן העושה ביתו אוצר - ביאור תיבת "וכן"}, סי' ה אות א, אות ה {השמיט דין שואלין ודורשין}, אות ו {הטעם שכתב ד"ז אחר כל דיני בדיקת חמץ}
ב/יט הגיוני הלכה עמ' 25
ב/יט המנהיג עמ' תלח
ב/יט זכרון זאב עמ' כח-כט, לא {משנת יעקב}
ב/יט חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' פד ד"ה המפרש {הגהמ"י (דפוס קושטנטינא) - כל היוצא לדרך ודעתו לחזור אפילו זמן רב קודם הפסח יצטרך לבדוק וכו'}, ד"ה קודם {המפרש בים והיוצא בשיירה תוך שלשים יום זקוק לבדוק וכו'}
ב/יט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קכ
ב/יט חיי נפש ח"ד עמ' צב, קב
ב/יט חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 142
ב/יט יחלק שלל ח"ג עמ' עח
ב/יט ישורון ח"י עמ' שעט
ב/יט לבושי מרדכי יו"ד עמ' תעב
ב/יט מאור ישראל
ב/יט מוריה גל' רלא עמ' כב
ב/יט מטה אהרן פסחים עמ' כב
ב/יט מים עמוקים פסחים עמ' כג
ב/יט מעיל שמואל (פלורנטין) דף יח ע"ג
ב/יט מקראי קדש (תשנג) עמ' שפא
ב/יט משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/יט נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קמט
ב/יט נרות אהרן
ב/יט ס' הנייר עמ' לט
ב/יט עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קז
ב/יט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קכד
ב/יט צרור החיים (חייקא)
ב/יט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' שצח
ב/יט קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' כח {שלשים יום}
ב/יט קרבן פסח עמ' קכב
ב/יט קרן הצבי מצוה קיג אות ד
ב/יט שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' כט
ב/יט שו"ע הרב או"ח סי' תלו סעיפים י, יג, קו"א אות ז
ב/יט שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקיז
ב/יט שם דרך פסחים עמ' מה
ב/יט שם טוב
ב/יט שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' ג, קי
ב/יט שעורי הגרב"ד פסחים עמ' סא
ב/יט שערי זבולון או"ח ח"ג סי' יג ס"ק ד
ב/יט שערי זבולון או"ח ח"ג סי' יג ס"ק ט
ב/יט תשובה מאהבה ח"ב דף כג ע"ד


ג/144 הלכות חמץ ומצה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אהל חיים ח"ד
ג/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ג/רה"פ אורה ושמחה
ג/רה"פ באר המלך ח"ג
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' רי
ג/א אדני היד החזקה
ג/א אור הישר [כ"מ לעיל פ"א ה"ט]
ג/א אור הציצית עמ' קמט
ג/א אילה שלוחה (הלברשטם) דף ב ע"א
ג/א אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' טו הערה 15
ג/א אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' יח אות ב
ג/א אמת ליעקב מועד עמ' רנג
ג/א אפיקי מגינים פסחים סי' טז
ג/א אפריון ט עמ' כח
ג/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' א, כח
ג/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קפט
ג/א בית פנחס (וולף) עמ' 41
ג/א דברי ירמיהו
ג/א דברי יששכר דף כח ע"א
ג/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רלז, רלט {ביעור לפני שש שעות}
ג/א זכר יצחק (תשח) עמ' יז
ג/א זכרון יהודה (מונק) דף כז ע"ד {טעם המלך}
ג/א חי' הרי"ט עמ' פא
ג/א חי' ופירושי מהרי"ק
ג/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' מו
ג/א לב יוסף עמ' 144
ג/א מוריה גל' רלא עמ' כד
ג/א מזרח שמש דף עא ע"א {מ"מ}
ג/א מחנה יוסף (תשעב) סי' יט אות א
ג/א מטה אהרן פסחים עמ' ב
ג/א מסורה ח"ח עמ' יא
ג/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שפ {מ"מ}
ג/א משאת המלך (אדרי)
ג/א עץ השדה סי' יד הערה טז-יח
ג/א פני משה (שלז')
ג/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' עז
ג/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' ת
ג/א קרית מלך
ג/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' נו
ג/א שו"ע הרב או"ח סי' תלב קו"א אות א, סי' תלד ס"א, סי' תמה ס"א
ג/א שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקיז
ג/א שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקיז
ג/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' צח
ג/א שם דרך פסחים עמ' ט
ג/א שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' קסט
ג/א שמן המשחה (קושטא) דף לג ע"ב
ג/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' ב
ג/א שערי זבולון או"ח ח"ג סי' ה ס"ק ד
ג/ב אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' רי
ג/ב אורח צדקה עמ' רכב
ג/ב אנצי"ת ע' בדיקת חמץ הע' 232, 233, 241
ג/ב ברור הלכה פסחים ט ע"ב ציון ב (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ג/ב דברי ירמיהו
ג/ב הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' קטו-קטז {הגהמ"י}
ג/ב הר המלך ח"ו עמ' קב
ג/ב זכרון זאב עמ' לח
ג/ב ישורון ח"י עמ' שעט
ג/ב כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ג/ב מסורה ח"ח עמ' יא
ג/ב משנה הלכות ח"ב דף פו ע"ד
ג/ב ס' התדיר עמ' ריא
ג/ב עין חיים ח"ב עמ' עט {הגהמ"י}
ג/ב פותח יד
ג/ב צרור החיים (יעקב)
ג/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' צה
ג/ב שו"ע הרב או"ח סי' תלד ס"א, קו"א אות א
ג/ב שו"ת מהר"י וייל (דומב) סי' קצג (ח"א עמ' רסח)
ג/ב שם דרך פסחים עמ' ע, פח, צ
ג/ב שערי מאיר עמ' עו
ג/ג אדני היד החזקה
ג/ג אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' שמז
ג/ג אור הנר (ראטה) עמ' 67
ג/ג אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק יח {אורה ושמחה}
ג/ג אוריין תליתאי (תאומים) סי' כב {כופה עליו כלי}
ג/ג אנצי"ת ע' בדיקת חמץ הע' 67, ע' בעור חמץ הע' 125, 126, 152, 166
ג/ג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף יג ע"א
ג/ג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' יב, לט
ג/ג בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' פו, פט, צג
ג/ג בית ארזים - ס' הגליונות
ג/ג בית פנחס (וולף) עמ' 51
ג/ג בני שלשים עמ' א
ג/ג בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ב ס"ק מ
ג/ג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שטז {הגהמ"י אות ב}
ג/ג ברור הלכה פסחים מט ע"א ציון א
ג/ג גבורת יהודה פסחים סי' טו ס"ק ב
ג/ג דבר סיני על מועדי השנה עמ' יט-כ
ג/ג דברי אמת (תשעט) עמ' פט {מגיד משנה ולח"מ}
ג/ג דברי יששכר דף כח ע"ד
ג/ג הדרת זקנים שבת סי' ה ס"ק א {מל"מ}
ג/ג ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' שמז {הגהמ"י אות ב}
ג/ג זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צח
ג/ג זכרון סופרים {ראב"ד - הרב לא כתב כן וכו'} [עין שלטי גבורים פסחים דף מ"ט]
ג/ג חי' הריצ"ד
ג/ג חי' ופירושי מהרי"ק
ג/ג חי' מהר"ז בינגא עמ' קצד
ג/ג חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"א סי' מז אות א, ח
ג/ג חלקת יואב מהדו"ת סי' ב
ג/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' שכח
ג/ג ימי שלמה
ג/ג כתר המלך
ג/ג לב ארי (רביץ) עמ' 37
ג/ג לב יוסף עמ' 145 ,129
ג/ג להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' יד
ג/ג מאכסניא של התורה סי' לג
ג/ג מועדי הרב עמ' 116, 117, 120, 121
ג/ג מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' מו אות ב
ג/ג מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 110
ג/ג מועדים וזמנים ח"ד סי' רפז
ג/ג מוריה גל' קיג עמ' ח {הגהמ"י אות ב}
ג/ג מסורה ח"ג עמ' טו, ח"ח עמ' יא
ג/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ג משאת המלך (אדרי)
ג/ג נחל איתן
ג/ג ס' הפרנס עמ' תצה
ג/ג ס' התדיר עמ' ריא
ג/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרטז {קובץ}
ג/ג סתרי ומגיני (תשכג) עמ' מה
ג/ג עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' עב-עג
ג/ג עקדת משה ח"א עמ' נג
ג/ג עקדת משה ח"ב עמ' סט, ע {טלטול החמץ אחרי שש שעות}, עא, עב, עו
ג/ג פרי מלכה סי' כג
ג/ג צבא אהרן - ע"פ שחל בשבת עמ' יד
ג/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 38 {הגהמ"י אות ב}
ג/ג צרור המור (רוטלוי) סי' כ עמ' קיב {מ"מ}
ג/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קמד {הגהמ"י אות ג}, ח"ב עמ' שיד
ג/ג קול יעקב (שאול)
ג/ג קרבן פסח עמ' שצז
ג/ג קרית מלך
ג/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קטו
ג/ג שו"ע הרב או"ח סי' תמד סעיפים א, יא
ג/ג שו"ת מהר"י וייל (דומב) סי' קצג (ח"א עמ' רפו) {הגהמ"י אות ג}
ג/ג שלמי שמחה ח"א עמ' סט, ח"ה עמ' לה-לז
ג/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קט
ג/ג שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' סא-סב
ג/ג שערי חכמה - שב שמעתתא דף עא ע"א
ג/ג שערי ציון (כהן, תרצח) דף יח ע"ב-ע"ג, לד ע"א
ג/ג שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קז, קנח
ג/ג שערי שמים (ריזיקוב) או"ח סי' לא
ג/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 233
ג/ג תשובות הראב"ד סי' קי
ג/ד אגודת אזוב ח"א דף ע ע"ב
ג/ד אור יקרות
ג/ד אות ציון עמ' עד {יד המלך}
ג/ד אמונת עתיך גל' 111 עמ' 56 {ר' מנוח}, 57
ג/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' מא-מב {לח"מ}
ג/ד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' סא {זה בפ"ע וזה בפ"ע}
ג/ד בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' צו
ג/ד בית שמש
ג/ד בן אברהם (אישטרושא)
ג/ד בני דוד
ג/ד בני שלשים עמ' א
ג/ד ברור הלכה פסחים יד ע"א ציון ב, ג, מט ע"א ציון א
ג/ד דברי ירמיהו
ג/ד דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' ל
ג/ד דעת כהן עמ' רצח
ג/ד דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' פח {הרי פסק שאוכל מטמא אחרים מדרבנן}, צח {כ"מ - השמיט דר' יוסי}
ג/ד הגהות רימ"א
ג/ד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנ
ג/ד זכר יצחק (תשן) עמ' טז {לח"מ}
ג/ד זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צח, ק, קד
ג/ד חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' פח
ג/ד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רכג
ג/ד ימי שלמה
ג/ד ישורון ח"י עמ' שעט
ג/ד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קנה ע"א
ג/ד לב יוסף עמ' 126
ג/ד לחמי תודה (הורביץ) דף קפד ע"א {לא יערב טהורה וטמאה}
ג/ד מאורות נתן (הורוביץ) דף מח ע"ד
ג/ד מוריה גל' רלא עמ' כד
ג/ד מעיני המים
ג/ד מקראי קדש (תפט) דף פט ע"א
ג/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רלו
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ד נחל איתן
ג/ד נטע שעשועים (שליסל) עמ' יד-טז {מ"מ - כר"א}
ג/ד נרות אהרן
ג/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ג
ג/ד עבד המלך (תשסט) עמ' רמה
ג/ד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' ל
ג/ד פרשת המלך
ג/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סה ע"ד
ג/ד קהל יהודה - חי' הש"ס פסחים דף כו ע"ג-ע"ד, כז ע"א-ע"ב
ג/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' ת
ג/ד קול יעקב (שאול)
ג/ד שארית נתן (לוברט)
ג/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' עא
ג/ד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קמח
ג/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכד ע"ד
ג/ה אדני היד החזקה
ג/ה אור שמח
ג/ה אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' לח הערה 3
ג/ה אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' א [ג] ד"ה אך {כ"מ}
ג/ה אמרי יהושע (ברוק) עמ' 82
ג/ה אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' יח אות ג
ג/ה אמת ליעקב מועד עמ' רמח, רנא
ג/ה אנצי"ת ע' בדיקת חמץ הע' 93, 96
ג/ה אפריון ט עמ' כח {לאחר הרגל}, לב
ג/ה בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' כח
ג/ה בית יעקב (מסקין) סי' ו
ג/ה בית שערים ח"ג סי' א
ג/ה בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' מה
ג/ה בני שמואל
ג/ה ברור הלכה פסחים י ע"ב ציון כ (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ג/ה דובר ישרים פסח עמ' לג, ריב
ג/ה דרך המלך (רפפורט)
ג/ה המדות לחקר ההלכה מדה יח אות עח ואות פה
ג/ה המנהיג עמ' תלח
ג/ה הרמב"ם ותורתו ח"א
ג/ה ויאמר שמואל דף עב ע"א {מל"מ}
ג/ה זכר יצחק (תשח) עמ' יז
ג/ה חי' מהר"ז בינגא עמ' קצח
ג/ה חלקת יואב מהדו"ת סי' יב
ג/ה חלקת מאיר
ג/ה טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' מח, פה
ג/ה יחל ישראל (תשנב) עמ' עג, עה
ג/ה יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קפב
ג/ה ישורון ח"י עמ' שפ
ג/ה כבודה של תורה ח"ג עמ' קח
ג/ה לב שלם [שער אפרים סי' ג ובקו"א דף יג ע"א, יד אהרן או"ח תלד, בני דוד]
ג/ה לבושי מרדכי יו"ד עמ' מד
ג/ה למודי ה' (תקמז) דף יח ע"ג {קרית ספר}
ג/ה מאור למלך פסחים עמ' מא, פ {או"ש}
ג/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רסח
ג/ה מצא חן
ג/ה מרדכי השלם פסחים סי' תקמ עמ' טו
ג/ה משאת המלך (אדרי)
ג/ה משלחן מלכים פסח עמ' תרצ
ג/ה נר למאור (פרצקי) עמ' נב
ג/ה נרות אהרן
ג/ה נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שפ
ג/ה פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' כח
ג/ה פרי החג דף ח ע"ב
ג/ה ציץ הקודש ח"א דף ה ע"א
ג/ה שו"ע הרב או"ח סי' תלה סעיפים א, ד
ג/ה שם דרך פסחים עמ' י
ג/ה שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' ב-ג, קח
ג/ה שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קיג
ג/ה שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קצד
ג/ה שרשי הים דף קיח ע"א
ג/ו אבן שלמה (ניימן) עמ' כח
ג/ו אבני השוהם (הורוויץ) דף טז ע"ד, יז ע"א {בתוך הרגל מברך}
ג/ו אבני ציון ח"א סי' ט אות א {יד איתן}
ג/ו אור יעקב פסחים דף 205, 211
ג/ו איים בים פסחים סי' יג אות ג {ברכה על בדיקה לאחר הפסח}
ג/ו אמונת עתיך גל' 103 עמ' 168 {לח"מ}
ג/ו אמת ליעקב מועד עמ' רנא, רנג
ג/ו אנצי"ת ע' בדיקת חמץ הע' 100, 102, 172, 175, ע' ברכת המצות הע' 192
ג/ו אפריון ט עמ' ל {כ"מ}
ג/ו אשר למלך
ג/ו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' ב, כח
ג/ו בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קעג
ג/ו בית יעקב (מסקין) סי' ו
ג/ו בית שערים או"ח סי' פב
ג/ו בכורי חיים ח"ג עמ' ר {כ"מ}
ג/ו ברור הלכה פסחים ז ע"ב ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ג/ו ברכת הזמן עמ' רנז
ג/ו דרך המלך (רפפורט)
ג/ו דרשות מהר"ח אור זרוע סי' כא הערה 121
ג/ו המאיר לארץ [לקוטי שושנים קונטרס א]
ג/ו המעין תשרי תשפ עמ' 44 {לח"מ - ולא מצאתי שכתב כן וכו' - זהו מפורש במקומו בהל' ברכות פי"א סוף הל' ל 'שחט פסחו וחגיגתו מברך לשחוט'}
ג/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רפב
ג/ו זבחי שלמה עמ' לח, מא
ג/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שי, שיג
ג/ו חי' הגאון אדר"ת עמ' רלח {מברך גם על ביעור בתוך פסח}
ג/ו חי' ופירושי מהרי"ק
ג/ו חי' עזיאל
ג/ו חי' ר' שמואל פסחים עמ' י
ג/ו חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תיד
ג/ו חלקת מאיר
ג/ו חמדת ישראל ח"א דף ט ע"ב
ג/ו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' פג {כ"מ}
ג/ו יגיעת ערב פסחים עמ' ה, קנט
ג/ו יחל ישראל (תשנב) עמ' עג
ג/ו יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קפב {מ"מ וכ"מ}
ג/ו יחלק שלל ח"ג עמ' עט {אינו מברך}
ג/ו יטב פנים ח"ב דף עז
ג/ו ימי שלמה
ג/ו יצחק ירנן
ג/ו ישועות יעקב מועד עמ' תצו
ג/ו ישורון ח"י עמ' שפ
ג/ו כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ג/ו כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קס {צ"פ}
ג/ו לב שלם [שו"ת הרדב"ז לשונות הרמב"ם סי' קמב, מגילת ספר לאוין דף כב, מקראי קדש (תפט) דף קכח, יד אהרן או"ח תמו בהגהב"י]
ג/ו לקוטי סופר ח"א דף נ ע"ב
ג/ו מאור למלך פסחים עמ' נ {כ"מ}
ג/ו מועדים וזמנים ח"ז סי' קסא, קסו
ג/ו מוריה גל' קיא עמ' סו {כ"מ בשם ר' מנוח}
ג/ו מחנה חיים ח"ב עמ' מא {מ"מ - מברך על ביעור חמץ בתוך הרגל}
ג/ו מים עמוקים פסחים עמ' כג
ג/ו מנהגי ישראל ח"ז עמ' קעא
ג/ו מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' נט
ג/ו מנחת חן (אהלבוים, שו"ת) עמ' קו-קי {עשאו כאילו ברשותו}
ג/ו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' ס-סא]
ג/ו מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יד, סי' טז אות י
ג/ו מקור הברכה (מרגליות) עמ' מה {לח"מ}
ג/ו מקראי קדש (תפט) דף פט ע"א
ג/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רלז, שפ
ג/ו משאת המלך (אדרי)
ג/ו משכיל ליהודה עמ' טו {על ביעור}
ג/ו משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רצה
ג/ו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קפ-קפב
ג/ו נר למאור (פרצקי) עמ' נב
ג/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתיא
ג/ו ס' הפרדס לר' אשר עמ' קכג
ג/ו סדר יעקב ח"ב קונ' כנר למאור פ"ה מ"ט
ג/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' ריב
ג/ו סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רכג ע"ד
ג/ו עטרת תפארת דף ס ע"ד
ג/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' לז-לח, מא-מד
ג/ו ענפי ארז (זי') דף קפח ע"א
ג/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' ה {מ"מ}, יט {על ביעור}
ג/ו פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' רצא, שסה
ג/ו צפנת פענח (השמטות דף קיא ע"א)
ג/ו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' מח
ג/ו קרן פני משה ח"ב
ג/ו קרני ראם (ירמוש) עמ' לז, קח
ג/ו רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' א, עמ' לא
ג/ו שו"ע הרב או"ח סי' תלה סעיפים א, ב, ד
ג/ו שיח ערב פסחים עמ' מד
ג/ו שירת הלויים פסחים סי' א אות ז
ג/ו שם דרך פסחים עמ' י, צז, קא
ג/ו שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' ב-ג, קח
ג/ו שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קי, קיג
ג/ו שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קצד, רד, רנ, רס
ג/ו שערי זבולון או"ח ח"ג סי' לז ס"ק ג
ג/ו שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 123
ג/ו תורת ירוחם ח"א דף יט ע"ב, כ ע"א
ג/ו תלפיות ו חוב' ג עמ' 562
ג/ו תשובות הראב"ד סי' פד, קיא {ר' מנוח}
ג/ז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קטז
ג/ז אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' א אות ו {מ"מ, אין ב"י בי"ד}
ג/ז אבני חפץ ח"ד עמ' פו
ג/ז אוצרות הרמב"ם
ג/ז אור יעקב פסחים דף יב ע"א, מ ע"א, ועמ' 152
ג/ז אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק ח {אורה ושמחה}
ג/ז אות היא לעולם ח"ב דף קסב ע"ג {דרך המלך}
ג/ז אמת ליעקב מועד עמ' שנד {ביטול בפה}
ג/ז אנצי"ת ע' בטול חמץ הע' 44, 51, 56, 87, ע' בל יראה הע' 45 {מ"מ}
ג/ז אפיקי מגינים פסחים סי' ג, יג
ג/ז באר לחי ראי עמ' שד-שה
ג/ז באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' פט
ג/ז בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 28
ג/ז בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' כה {הגהמ"י אות ח - רש"י לא הזכיר הפקר}
ג/ז בית יצחק (תשט"ז) עמ' 53
ג/ז בית פנחס (וולף) עמ' 31
ג/ז בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' קלו
ג/ז בני דוד
ג/ז ברור הלכה פסחים ו ע"ב ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ז ע"א אחרי ציון א, ברורי הראי"ה ו ע"ב ציון ג, ט ע"ב ציון ה
ג/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' צט-ק, קמא, קמב
ג/ז גור אריה שמות פ' כג הע' 84 {מ"מ}
ג/ז דבר סיני על מועדי השנה עמ' טז
ג/ז דברות אליהו ח"ב עמ' קכה {הגהמ"י אות ח}, קכו {ויאמר}
ג/ז דובר ישרים פסח עמ' כד
ג/ז דרך המלך (רפפורט)
ג/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רמא {לא מועיל ביטול אחרי שש}
ג/ז הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' פח
ג/ז המאיר לארץ
ג/ז זכר ליעקב עמ' י
ג/ז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' נב
ג/ז חי' מהרא"ך ח"א דף עה ע"ב
ג/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קכ-קכא
ג/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' מ
ג/ז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' מו, פא, פג
ג/ז כבודה של תורה ח"ג עמ' קח-קט
ג/ז לב איש עמ' קיג, קיז
ג/ז מאיר עיני חכמים ח"א דף קי ע"ב {ביטול דוקא בחמץ לא ידוע}
ג/ז מגל ח"י עמ' 96
ג/ז מועדים וזמנים ח"ג סי' קצג, ח"ז סי' קנח
ג/ז מוריה גל' קסט עמ' מג
ג/ז מלחמת יהושע עמ' כח-כט
ג/ז מנחת משה (גולדברג) סי' ח ענף א
ג/ז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' כ]
ג/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רלב {מ"מ}, שלג {מ"מ}, שעט
ג/ז משא בני קהת
ג/ז משאת המלך (אדרי)
ג/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' כה עמ' 68
ג/ז משנה הלכות ח"ב דף פה ע"ב
ג/ז משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' א, כא, כו-כז
ג/ז משנת ראשונים (הירשפלד)
ג/ז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' לג, רל
ג/ז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קלט
ג/ז ניצוצי אש עמ' שעט
ג/ז ניר לדוד
ג/ז נר למאור (פרצקי) עמ' מז
ג/ז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קסד
ג/ז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' רי {מ"מ}
ג/ז סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קעד
ג/ז עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קי
ג/ז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קכז
ג/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמז {מ"מ}
ג/ז פותח יד
ג/ז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' כח, קצג {מ"מ}
ג/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תפ
ג/ז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 262
ג/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' קמט {הגהמ"י אות ח}, רסד, תשעט
ג/ז קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' כב
ג/ז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' פג
ג/ז קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' קצז
ג/ז קרית מלך
ג/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' נז {ראב"ד}
ג/ז רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' י, כד, עמ' סב, סח, קא
ג/ז שאגת אריה סי' עח
ג/ז שו"ע הרב או"ח סי' תלא ס"ב, סי' תלה ס"א
ג/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קסא
ג/ז שולי הגליון עמ' נד
ג/ז שירת הלויים פסחים סי' כג
ג/ז שם דרך פסחים עמ' יב, נא, סד
ג/ז שמן המשחה (קושטא) דף כט ע"ב
ג/ז שנות חיים (קלוגר) עמ' שלה
ג/ז שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' א
ג/ז שעלי דעת גל' ז עמ' 115-117
ג/ז תועפות ראם (באר) עמ' צט
ג/ז תפארת אבות (סופר) עמ' עב {ר' מנוח}
ג/ז תרומת הדשן שו"ת סי' קלד {הגהמ"י אות ח}
ג/ז תשובות ר' איסר יהודה עמ' כד {אחרי שעה ששית}
ג/ח אבן יהושע עמ' 68 {מצאו ביו"ט כופה עליו כלי עד לערב}
ג/ח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קטז, ח"ט עמ' רי {מ"מ}
ג/ח אבן פינה (פורת) עמ' סג
ג/ח אבן ציון עמ' תרלו
ג/ח אבני חפץ ח"א סי'' ח {מ"מ}, נ {כ"מ}
ג/ח אבני ציון ח"א סי' כא אות ה, סי' כב אות ו, סי' לה אות א, ח"ב סי' ב אות ה, סי' כו אות ג, סי' כט אות ג, סי' לז אות ב, סי' סה אות ג, ח"ג עמ' קד, קכה, קנ, קסו, רסט, רעג
ג/ח אבני שהם (פרץ) דף מז ע"ג
ג/ח אדני היד החזקה
ג/ח אדני נחושת עמ' קעז
ג/ח אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' כט
ג/ח אוצר השבת ח"א עמ' קצא
ג/ח אור דוד עמ' כג
ג/ח אור הישר [עונג יו"ט סי' לא, עמק הלכה או"ח ח"ב סי' קל, מל"מ לעיל פ"א ה"ג, אור הישר פסחים ז ע"א, מקום שמואל סי' כו]
ג/ח אור יעקב פסחים דף יב ע"א, מ ע"א, ועמ' 152
ג/ח אור לי פסחים סי' יא ס"ק ו
ג/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 702, 704
ג/ח אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק לו {אורה ושמחה}
ג/ח אוריין תליתאי (אפשטיין) דף מז ע"ג
ג/ח אחיעזר ח"ג סי' ב אות יב
ג/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 85
ג/ח אמירה נעימה (בלוך) עמ' עד
ג/ח אמר יוסף (אלקלעי)
ג/ח אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' טו ס"ק ד {כ"מ}, סי' יח ס"ק א {או"ש}, סי' יט ס"ק א {כ"מ}, סי' כא ס"ק ג {כ"מ}, סי' לב ס"ק ג {כ"מ}, סי' לג ס"ק א {כ"מ}
ג/ח אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' טו ד"ה אם
ג/ח אמרי דוד (שליסל) דף יא ע"ג, יג ע"א
ג/ח אמרי יהושע (ברוק) עמ' 57
ג/ח אמרי יושר פסחים סי' א ס"ק ד, ז {מ"מ}, ח
ג/ח אמרי מנחם עמ' קנג-קנד, קפו {כ"מ בשם תוס'}, קצא, קצג {כ"מ}, שיב {כ"מ}
ג/ח אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רמה {מ"מ}
ג/ח אמת ליעקב מועד עמ' רנ-רנא
ג/ח אנצי"ת ע' בטול חמץ הע' 39, ע' בל יראה הע' 37, 41, 44, 45, ע' בעור חמץ הע' 127, 129, 132, 133, 138, 140, 142
ג/ח אפיקי ים ח"ב דף קיח
ג/ח אפיקי מגינים פסחים סי' ג
ג/ח ארשת צבי עמ' פט-צ {או"ש}
ג/ח אש תמיד עמ' רלח
ג/ח אשיחה בחקיך פרה עמ' קנד {כ"מ}
ג/ח אשר למלך
ג/ח באורי סוגיות (הוניגסברג) ביצה סי' יח אות א
ג/ח באר בשדה עמ' רצא, רצד {אם לא ביטל קודם שש}
ג/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עה
ג/ח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' כח
ג/ח באר לחי ראי עמ' שד-שה
ג/ח באר מים חיים (נוסינזון) פסחים דף ד
ג/ח באר שרים (שולמן) עמ' סה
ג/ח באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' נד, נח, ס, קכ, קלב
ג/ח בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' מז {כ"מ}
ג/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף יג ע"ג-ע"ד, טו ע"ד
ג/ח בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' ו, כ, כה, כח, לג
ג/ח בדבר מלך חי"א עמ' רכו, שצב
ג/ח בדבר מלך חי"ג עמ' עא, קסד
ג/ח בינת אברהם עמ' ג {מ"מ}, ד {כ"מ}
ג/ח בינת נבונים דף לב ע"א
ג/ח בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 56-57
ג/ח בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 6, 27-28
ג/ח בית אהרן וישראל גל' כז עמ' כב {אחרי שעת הביעור צריך לשרוף ולא מועיל ביטול}, קלו, גל' לו עמ' לז-לח {או"ש}, גל' נא עמ' סא {כ"מ}, גל' עה עמ' לג-לו
ג/ח בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' טו-טז {כ"מ}
ג/ח בית ארזים - ס' הגליונות עמ' תקמח-תקמט
ג/ח בית המדרש
ג/ח בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קעג
ג/ח בית ישחק
ג/ח בית מועד (זלזניק) עמ' קסו-קסז
ג/ח בית שמש
ג/ח בית שערים או"ח סי' קכד (דף סג), קע {כ"מ}, רנח {כ"מ}
ג/ח ביתאל ח"א דף י ע"א
ג/ח בכורי חיים ח"ג עמ' קפו, קפח, ר-רא, ח"ד עמ' ע, ח"ה עמ' קכב
ג/ח בנין הלכה עמ' מו-נב
ג/ח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קיז
ג/ח בנין שלמה (רבינ') סי' א
ג/ח בציר אליעזר ח"ב דף ז ע"א, י ע"ג-ע"ד {בל יראה ע"פ אחר חצות}
ג/ח בר ריב"א עמ' פג
ג/ח ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' ב {כ"מ}
ג/ח ברור הלכה פסחים ו ע"א ציון ו (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ברורי הראי"ה ו ע"ב ציון ג, ז ע"א ציון ב
ג/ח ברית הלוי דף טז ע"ג
ג/ח ברכות חיים ח"ב עמ' יט
ג/ח ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' כח {כופה עליו כלי}
ג/ח ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' ל {לא ביטל לפני שש}
ג/ח ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' מ
ג/ח ברכת יצחק (פאלער) עמ' קצה, רי
ג/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קא
ג/ח בשמן רענן ח"ב עמ' ריט {או"ש}
ג/ח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' צט-ק, קמא, קמב
ג/ח גור אריה שמות פ' כג הע' 84 {ראב"ד}
ג/ח גינת ורדים (תאומים) עמ' צא, קלט
ג/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קנא
ג/ח דביר הקודש מועדים עמ' טז-כב
ג/ח דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' יב ד"ה ומעתה, יו"ט סי' ה ד"ה ולכאורה
ג/ח דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמב
ג/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' קסא {ראב"ד}, קסג {הגהמ"י}, קפג
ג/ח דברי יחזקאל (תרצה) דף נג ע"ג {ראב"ד}, נד ע"ב, ס ע"ד
ג/ח דברי ירמיהו
ג/ח דברי יששכר דף עד ע"א
ג/ח דובר ישרים פסח עמ' כד-כה, פח, צד, ק, ריד
ג/ח דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שא {כ"מ}
ג/ח דרך המלך (רפפורט)
ג/ח דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' עט-פא
ג/ח הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רלו-רלז
ג/ח הליכות חיים יו"ט פ"ז הע' יח {כ"מ}
ג/ח המדות לחקר ההלכה מדה יח אות עה, מדה יט אות ב, מדה כב אות קיא
ג/ח הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' מה {מ"מ}, מז {כ"מ}
ג/ח ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' שסו {כ"מ}, שסז {הגהמ"י}
ג/ח וישאל שאול או"ח סי' עג
ג/ח ולאשר אמר (תשמא) עמ' י, קצא {בעידנא באיסור דרבנן}
ג/ח ונגש הכהן כלל ג פ"ח {יו"ט שני}
ג/ח זכרון זאב עמ' לב
ג/ח זכרון חי עמ' צט {או"ש}
ג/ח זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' צו {כ"מ}
ג/ח זכרון שלמה (קליין) עמ' רכ
ג/ח חוות בנימין ח"א עמ' רמא
ג/ח חזו"א או"ח סי' קיח ס"ק א
ג/ח חזו"א על הרמב"ם
ג/ח חזון לימים ח"א עמ' קלז, רל
ג/ח חי' בר נחמני דף סח ע"ד
ג/ח חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' ג עמ' רו {או"ש}
ג/ח חי' הרי"ט עמ' סז
ג/ח חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' פב ד"ה כופה {כ"מ - דלא אמרינן מתוך אלא בהנאה השוה לכל נפש וכו'}
ג/ח חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' ל, לה, מט, קדושין עמ' ריד
ג/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' עה, קכ, ריא
ג/ח חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' כו, כט, מב, סג, עב
ג/ח חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תמה {כ"מ}
ג/ח חיי נפש ח"ג עמ' רנז
ג/ח חיים לעולם ח"א דף ו ע"א {כ"מ}
ג/ח חלקת מאיר
ג/ח חמדת משה (בעק) דף פב ע"ד
ג/ח חק המלך
ג/ח חק לישראל שומרים עמ' 216, 949, 953, 1104, 1106, 1306 {או"ש}
ג/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' מ
ג/ח חשב סופר עמ' קא, קד-קה, קז, קנו
ג/ח חתן סופר [שו"ת חתן סופר סי' סה]
ג/ח טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' מו, נה, פא
ג/ח יד המלך (פלומבו)
ג/ח יד ישראל ח"א
ג/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכב
ג/ח יחי ראובן (נאוי) עמ' פד {ר' מנוח}
ג/ח יחלק שלל ח"ג עמ' עז-עח, פו
ג/ח ים התלמוד (עדיל) עמ' נח, סא, סג, סח, צח
ג/ח ירך יעקב (פיתוסי) דף קטז ע"ג
ג/ח ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קמד {כ"מ}
ג/ח ישא מדברותיך פסחים עמ' עא {הגהמ"י}, רמא, רמד {הגהמ"י}
ג/ח ישורון ח"י עמ' שפ
ג/ח כבודה של תורה ח"ג עמ' קח
ג/ח כתב סופר או"ח דף סז ע"ג, פו ע"ג, יו"ד דף פה ע"א
ג/ח כתב סופר או"ח סי' עד ד"ה ומצאנו {כ"מ}, סי' צב ד"ה ונראה לי דהיה, סי' צג ד"ה ולהיות כי אהבה {כ"מ}
ג/ח כתב סופר יו"ד סי' קטז ד"ה ועיין כסף {כ"מ}
ג/ח כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' יא
ג/ח כתר המלך
ג/ח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קסא
ג/ח כתר כהונה (כץ) עמ' סד
ג/ח כתר נהורא עמ' קנא
ג/ח לב איש עמ' צב
ג/ח לב אריה (הורביץ) עמ' קעב (או"ש}
ג/ח לב דוד (פלדמן) עמ' רו-רז, רט {בל יראה משש שעות ומעלה}
ג/ח לב יוסף עמ' 125
ג/ח להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' כח
ג/ח למודי ה' (תקמז) דף צד ע"ג {מקראי קדש (תפט)}
ג/ח למודי ה' (תשפא) עמ' תקנד
ג/ח מאור למלך ב"ק עמ' קכא, קכז {או"ש}
ג/ח מאור למלך סוכה עמ' קמג {או"ש}
ג/ח מאור למלך פסחים עמ' יח, מו-מז
ג/ח מאורי אש השלם עמ' יח, כא, מב
ג/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קו-קז, קיח
ג/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף כז ע"ג {כ"מ}, סו ע"ב {כ"מ}, צח ע"ב {כ"מ}
ג/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' נד, רכ {כ"מ}
ג/ח מגידות (תשעג) סי' קעז עמ' קצב
ג/ח מגילת ספר לאוין דף יז ע"א {ראב"ד}, עשין דף כב ע"א, עא ע"ד
ג/ח מגל ח"י עמ' 95-95
ג/ח מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מג או"ק ו {או"ש}
ג/ח מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' ב אות א, סי' מב אות א, סי' מד אות א, ד
ג/ח מועדים וזמנים ח"ב סי' קצו, ח"ג סי' קצו, רז, ח"ז סי' קצה, ח"ח סי' קצו
ג/ח מוריה גל' קפט עמ' קלב {כ"מ}
ג/ח מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' כא
ג/ח מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קצג
ג/ח מטה אהרן פסחים עמ' יד
ג/ח מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 211 {כ"מ}
ג/ח מי החג עמ' קלג {מ"מ - ביו"ט אסור לפרר}
ג/ח מילי דמרדכי
ג/ח מים עמוקים פסחים עמ' א
ג/ח מכתב סופר
ג/ח מלאכת יו"ט עמ' לח, מ
ג/ח מלאכת מחשבת עמ' קכד
ג/ח מלאכת שלמה (חכים)
ג/ח מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ז ע"ד {כ"מ}
ג/ח מלחמת יהושע סי' ט, עמ' כח, ל-לא
ג/ח מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' נט
ג/ח מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קעט
ג/ח מנחת חינוך ח"א עמ' עב
ג/ח מנחת יהודה (בוים) דף ד ע"ב {שהיה דעתו עליו}, ו ע"ג {שהיה דעתו עליו}
ג/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקלג
ג/ח מנחת יוסף ח"א עמ' לד, לח-לט, ח"ב עמ' קמב
ג/ח מנחת כהן (יוסף חיים) דף צא ע"ד {מ"מ}
ג/ח מנחת מחבת עמ' קמב
ג/ח מנחת משה (גולדברג) סי' ח ענף א
ג/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קנח {ראב"ד}
ג/ח מנחת עני (לר' ראובן רפפורט, נדפס סוף מנחת חינוך ח"ב)
ג/ח מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' כ
ג/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קפג
ג/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קלד, קלח, קפח {כ"מ}
ג/ח מעדני מלך (תשמח) עמ' קמז {ראב"ד - עובר בבל ייראה רק בערב}, רסז
ג/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ח מפרות האילן על המועדים עמ' 241
ג/ח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' כ]
ג/ח מצוות זמניות עמ' תמב
ג/ח מצות ראיה עמ' עט
ג/ח מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' ב אות ו, סי' ד אות ב, סי' ט אות ה, סי' יב
ג/ח מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ב אות א, סי' ה אות ד
ג/ח מקראי קדש (תפט) דף פח ע"א, פט ע"ב, קכח ע"א
ג/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רל, רלז, שכד, שעט, שצו-שצז
ג/ח מראה איש ח"ב עמ' כט
ג/ח מרבה חיים סי' כ אות ה
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ח משאת המלך (אדרי)
ג/ח משאת המלך ח"א סי' קל-קלא
ג/ח משאת המלך מועדים עמ' קצד
ג/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' ד עמ' ו, סי' ח עמ' ט, סי' טו עמ' 40
ג/ח משברי ים אחע"א עמ' רסד
ג/ח משברי ים עדל"ת סי' לח ס"ק ג
ג/ח משיבת נפש עמ' קיח
ג/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' רנח {כ"מ}
ג/ח משלחן מלכים פסח עמ' תרצ
ג/ח משנה הלכות ח"ב דף פה, ח"ז סי' עה
ג/ח משנה שלמה עמ' שלז, שלט
ג/ח משנת יעקב
ג/ח משנת ראשונים (הירשפלד)
ג/ח משפט החוב (אטינגר) סי' מח עמ' רלד {או"ש}
ג/ח נאות אפרים ח"ב עמ' כה
ג/ח נודע ביהודה השלם או"ח עמ' לג, לה, קפב
ג/ח נוכח השלחן (הכהן) עמ' ריב
ג/ח נועם חי"ב עמ' רנד
ג/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קלט, קסב
ג/ח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רמב
ג/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף פא ע"ג {ראב"ד}, פב ע"א {ראב"ד}
ג/ח נחלת נפתלי דף כו
ג/ח נטע שעשועים (שליסל) עמ' לו, לח, סד {כופה כלי - הרי רמב"ם פסק שאומרים "מתוך" וא"כ מותר לשרוף ביו"ט}
ג/ח ניצוצי אש עמ' שעח, שפא
ג/ח נר למאור (רבינוביץ) דף כז ע"ב {מל"מ}
ג/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף מח ע"ד {מ"מ כופה כלי אם לא ביטל}
ג/ח נרות אהרן
ג/ח נתיב אברהם ח"ב עמ' קמ {או"ש}
ג/ח ס' הנייר עמ' לט
ג/ח סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' עב-עו
ג/ח סתרי ומגיני (תשכג) עמ' מח, קעד, רלט
ג/ח עזרת כהן עמ' תו {כ"מ}
ג/ח עטרת ישראל עמ' רעב
ג/ח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' סז
ג/ח עין חיים ח"ב עמ' י
ג/ח עין יצחק ח"א עמ' קלז {כ"מ}
ג/ח עליות אריה עמ' פד {כ"מ}, צט {מ"מ}
ג/ח עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קיד
ג/ח עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קלב
ג/ח ענבי פתחיה עמ' 81 {כ"מ}
ג/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנא
ג/ח עקדת משה ח"א עמ' קפו {כ"מ}
ג/ח עקדת משה ח"ב עמ' עב
ג/ח פאת ים (מאיו) דף ח ע"ד
ג/ח פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' י, יד, כח
ג/ח פקודת אלעזר עמ' קעב
ג/ח פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' קצה {כ"מ}
ג/ח פרי החג דף ח ע"א-ע"ד, ט ע"ד
ג/ח פרי יצחק (תשעו) עמ' פה {מ"מ}
ג/ח פרי משה עמ' מג, קכג
ג/ח פרקי מועדות עמ' 109, 116
ג/ח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 74, ח"ב הערה 262
ג/ח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ה הערה 185
ג/ח צבא המלך עמ' יא
ג/ח ציץ אליעזר ח"א סי' כ פ"ג אות יב
ג/ח צרור החיים (קצבי) דף עח ע"ב {כ"מ}
ג/ח קהל יהודה חי' ביצה דף י ע"ג {כ"מ}
ג/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' קסט, קעב, רצט
ג/ח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' פג
ג/ח קול דודי (תשף)
ג/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' סג-סד {כ"מ}
ג/ח קונטרסי שעורים ב"ק סי' יח אות ז {אור שמח}
ג/ח קונטרסי שעורים ב"ק שעור יח אות ז
ג/ח קרבן משה עמ' רד-רה
ג/ח קרבן פסח עמ' צט
ג/ח קרבן ציון עמ' רנח
ג/ח קרית מלך
ג/ח קרני ראם (ירמוש) עמ' קיח, קמה, קנד-קנה
ג/ח רוב דגן (הלוי) ח"א דף קנא ע"א
ג/ח רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' נ
ג/ח רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' ב, י, יב, עמ' פד, צה
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רעג
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קעט
ג/ח שאגת אריה סי' עח
ג/ח שארית כלב עמ' ד-ה, יב, יד, קמב
ג/ח שארית נתן (לוברט)
ג/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קי אות א
ג/ח שבט סופר (תשמו) עמ' לג, פג
ג/ח שבי ציון סי' י
ג/ח שדה אלחנן ח"א עמ' קו
ג/ח שדה נפתלי עמ' לה
ג/ח שו"ע הרב או"ח סי' תלא ס"א {ראב"ד}, סי' תלב קו"א אות א {ראב"ד}, סי' תלג קו"א אות ג, סי' תמו ס"ה
ג/ח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שנב, שנו
ג/ח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רפב, רפד {כ"מ}
ג/ח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקטו, אלף תקיז
ג/ח שו"ת ר"י מילר עמ' עב-עג
ג/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' ז, לא {כ"מ}, פו
ג/ח שיח ערב פסחים עמ' קעו
ג/ח שירת הלויים פסחים סי' ח אות ב, י, סי' י אות ב, סי' כב אות ג, ז, סי' כג
ג/ח שירת הפסח אות צג
ג/ח שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יד אות ח {כ"מ}
ג/ח שם דרך פסחים עמ' נב, נח, סה, סט
ג/ח שמן למאור (ביימאייל) דף ד ע"ג-ע"ד {כופה כלי, וכ"מ}
ג/ח שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' ט {כ"מ}, לז, קב, קח, רכב, רפג, תה
ג/ח שעורי הגרב"ד פסחים עמ' יא, כח, נה, נח
ג/ח שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' עו
ג/ח שעורי עץ ארז שבת עמ' קמד {חמץ שנמצא ביו"ט}
ג/ח שעורי ר' חיים פנחס פסחים שעור ב אות ב, שעור ד אות ה
ג/ח שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 17, 104, 136
ג/ח שעלי דעת גל' ז עמ' 115-117
ג/ח שערי זבולון או"ח ח"ג סי' פג ס"ק ד
ג/ח שערי זיו ח"א דף נד ע"ב, ח"ב דף קיב ע"ג {הגהת מל"מ}
ג/ח שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שמב {או"ש}
ג/ח שערי ציון (כהן, תרצח) דף כא ע"ב {מ"מ}
ג/ח שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קיז {ראב"ד}
ג/ח שערי שאול פסחים עמ' מג, נו, ס {מ"מ וכ"מ}
ג/ח שערי תודה ח"ב דף סט ע"א-ע"ב, ע ע"ג {כ"מ}
ג/ח שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' כט {מ"מ}
ג/ח שרשי הים
ג/ח תאריך ישראל סי' ז הערה ח, יח
ג/ח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יא, יז
ג/ח תולדות יעקב (מאהלר) עמ' עז {כ"מ}
ג/ח תועפות ראם (באר) עמ' צו, צט
ג/ח תורה שלמה ח"י עמ' 262
ג/ח תורת האוהל (תשנג) עמ' רעו-רעז {שריפת חמץ ביו"ט}
ג/ח תורת ירוחם ח"ב דף פב ע"א
ג/ח תנובת ציון דף מא ע"א
ג/ח תפארת אהרן עמ' כח
ג/ח תשובה מאהבה ח"א סי' קפב, ח"ב דף כב ע"ד, כו ע"ג
ג/ח תשובות ר' איסר יהודה עמ' כד {שכח בשעת הביעור}
ג/ח תשורת שי מהדו"ק סי' תקפח {כ"מ}
ג/ט אדני היד החזקה
ג/ט אהל שרה לאה עמ' תשלד-תשלו
ג/ט אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ו הע' 48 {צ"פ}
ג/ט אור הישר [לח"מ הל' דעות פ"ה ה"ב]
ג/ט אור עולם (שניאורסון) עמ' 455
ג/ט אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק יח-יט {אורה ושמחה}
ג/ט אנצי"ת ע' בעור חמץ הע' 182, 206, 209, 213, 215, 216, 219
ג/ט באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קל
ג/ט בכורי חיים ח"ג עמ' רא, ח"ד עמ' קיג
ג/ט ברור הלכה פסחים מט ע"א ציון ב
ג/ט ברית הלוי השלם
ג/ט בתורתו יהגה ח"ב עמ' יח {יצא לצורך עצמו}, רכה {לאכול סעודה של מצוה כגון סעודת אירוסין ונשואין}
ג/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' קפג
ג/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף ס ע"ג
ג/ט דובר ישרים פסח עמ' תמב
ג/ט האיר ממזרח פסחים סי' ו אות יג {הדין היכא לביטל אשר זמן הביעור אם צריך לחזור לביתו ולבער; יצא להציל מיד הגייס וכו' - הדין בספק לו אם יחזור לביתו ויוכל לחזיר ולהציל}, אות יד {מי שיצא מביתו קודם שעת הביעור וכו' - הטעם שכתב ד"ז רק אחר כל דיני בדיקה, אף דמיירי שנזכר קודם זמן הביעור}
ג/ט טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' מו, נה
ג/ט יחלק שלל ח"ג עמ' ל {ההולך בי"ד ניסן למול את בנו אחרי חצות יחזור לביתו ויבער}
ג/ט ישורון ח"י עמ' שפא
ג/ט כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף יג ע"א
ג/ט כתר המלך
ג/ט לב שלם [מגילת ספר לאוין דף כ, פרי האדמה הל' שבת פ"ל הי"ג]
ג/ט מגילת ספר עשין דף ב ע"א
ג/ט מוריה גל' קסט עמ' מג, גל' קפט עמ' ט, גל' רלא עמ' כג
ג/ט מחנה יוסף פסחים עמ' ל
ג/ט מים עמוקים פסחים עמ' ב
ג/ט מנחת יוסף ח"א עמ' מ
ג/ט מנחת עני (תקמז) דף כח ע"א {כביצה}
ג/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ט מפתח הבאורים [אור שמח]
ג/ט משלחן מלכים פסח עמ' תרצ
ג/ט משנת חיים עירובין עמ' ריט
ג/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות ה {לעשות מצוה}
ג/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קז אות ה {יצא למצוה}
ג/ט ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קסד
ג/ט סופר המלך ח"ב עמ' רפה
ג/ט פרי האדמה ח"ג
ג/ט צל"ח החדש דף צה ע"א
ג/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' שצט, ח"ב עמ' קט, תשעט
ג/ט קרבן פסח עמ' ס, שלד
ג/ט שו"ע הרב או"ח סי' תמד ס' טו
ג/ט תבונה (קרש')
ג/ט תורת הקדש ח"א עמ' מו
ג/ט תחומין ח"ז עמ' 349
ג/י אהל שרה לאה עמ' תשלד {ר' מנוח}
ג/י אור יעקב פסחים דף 147
ג/י אמרי ירוחם סי' טז
ג/י אנצי"ת ע' בטול חמץ הע' 88
ג/י בית אהרן וישראל גל' עד עמ' מג
ג/י בכורי חיים ח"ג עמ' רא
ג/י ברור הלכה פסחים ז ע"א ציון ב (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), גליון רצ"י דף ז
ג/י דברי יחזקאל (מישור) עמ' קפו
ג/י דברי יחזקאל (תרצה) דף סא ע"ד
ג/י האיר ממזרח פסחים סי' ו אות יד {מי שהניח עיסה מגולגלת וכו' - הטעם שכתב ד"ז רק אחר כל דיני בדיקה}, סי' ז אות יא {לא כתב דין פת שעיפשה, והטעם}
ג/י היכל מלך
ג/י ויאמר שמואל דף עב ע"א
ג/י חי' ופירושי מהרי"ק
ג/י חי' חפץ חיים
ג/י חי' משנה פסחים עמ' קצג
ג/י חי' עזיאל
ג/י חלקת יואב מהדו"ת סי' יב
ג/י ישורון ח"י עמ' שפא
ג/י לב שלם [חכם צבי סי' מב]
ג/י לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' א אות ב-ג {ביעור אחרי חצות}
ג/י לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' א ס"ק ב, סי' ב ס"ק א, ו
ג/י מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' מב אות ה
ג/י מועדים וזמנים ח"ג סי' רז, ח"ח סי' רז
ג/י מוריה גל' קפט עמ' לג {עבד}
ג/י מחנה יוסף פסחים עמ' ל
ג/י מנחת יוסף ח"א עמ' מ
ג/י מנחת משה (גולדברג) סי' ח ענף ו
ג/י מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/י מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' ט אות ה
ג/י מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ג אות ג
ג/י משאת המלך (אדרי)
ג/י משברי ים עדל"ת סי' כה ס"ק ה
ג/י משלחן מלכים פסח עמ' תרצא
ג/י נועם חי"ג עמ' קפ
ג/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' קעג
ג/י קרבן פסח עמ' שלט {לח"מ}
ג/י קרני ראם (ירמוש) עמ' קנ, קנד
ג/י שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קג
ג/י שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קכג
ג/י שערי זבולון או"ח ח"ג סי' יג ס"ק ז
ג/י שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רלב {אם החמיצה אין ביטול מועיל}
ג/י שפע חיים ח"ב עמ' קפ
ג/י שרשי הים דף קיח ע"ב
ג/י תאריך ישראל סי' ז הערה יח
ג/יא אבי עזרי ח"ד
ג/יא אבן ישראל (בוהוש) עמ' שכה {או"ש}
ג/יא אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קטו, ח"ח עמ' נו, ח"ט עמ' ריא
ג/יא אבן מלוכה (רביע) עמ' טז {כחכמים}
ג/יא אבן ציון עמ' קנד
ג/יא אבני זכרון (פפר) ח"א דף קג ע"ג
ג/יא אבני ציון ח"ב סי' א אות ג, סי' יז אות ב, סי' כו אות ג, סי' כז אות א, ח"ג עמ' קנב, קנו, רא, ריח, ח"ד עמ' פג, קלב {שעה"מ}, רלד {שעה"מ}, רמג
ג/יא אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שפד {אבי עזרי}
ג/יא אדני נחושת עמ' שז
ג/יא אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' לו, תכ
ג/יא אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' שמח
ג/יא אור הישר
ג/יא אור השמש (פולייב) עמ' 160
ג/יא אור יעקב פסחים דף 147
ג/יא אות היא לעולם ח"א דף מט ע"א
ג/יא אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' עג
ג/יא אמונת שמואל (תשנט) סי' נה עמ' קנא
ג/יא אמירה נעימה (בלוך) עמ' עד
ג/יא אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' ג הערה 12, סי' לז ס"ק ב
ג/יא אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כב ד"ה ובאמת, סוגיות סי' ד [א] ד"ה דעת {כ"מ}, סי' ד [ב] ד"ה אולם {שעה"מ}
ג/יא אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ח ד"ה ולכאורה
ג/יא אמרי דוד (שליסל) דף י ע"ג, יא ע"ג, יט ע"ב
ג/יא אמרי יהושע (ברוק) עמ' 53
ג/יא אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' עט {זורק לים בלי לפרר}
ג/יא אמרי יושר בכורות דף נג ע"א
ג/יא אמרי יושר פסחים סי' ו ס"ק א
ג/יא אמרי כהן פסחים סי' א ס"ק א, ג, ז
ג/יא אמרי שמואל ח"א דף ב ע"א-ע"ב {זוז"ג בהנאה מחמץ}
ג/יא אמת ליעקב מועד עמ' רנה {שורף או מפרר}, רעא {שורף או מפרר}
ג/יא אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 156 {הגהמ"י}, ע' בעור חמץ הע' 50 {מ"מ}, 53, 57, 68, 70, 71
ג/יא אפיקי מגינים פסחים סי' לג
ג/יא אפר קדשים עמ' ע {אפר אסור}, קיב
ג/יא אפריון ט עמ' כח
ג/יא ארשות החיים עמ' תקנה
ג/יא אשל אברהם (שפירא) עמ' תרצו {בכל דבר}
ג/יא באהלה של תורה או"ח סי' צד
ג/יא באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' נח-נט, קח
ג/יא בד קודש (פוברסקי) ח"א דף יב ע"א-ע"ב, יג ע"ד, ח"ג דף טו ע"ד
ג/יא בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' ט, יד, מב, עד
ג/יא בדבר מלך חי"א עמ' קטז, קנח
ג/יא בדבר מלך חי"ד עמ' שמג, שנו
ג/יא בזך לבונה עמ' כה
ג/יא ביום הראשון תשביתו (ברנד) עמ' סט
ג/יא בינת אברהם עמ' ג {השבתתו בכל דבר}
ג/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' כב ד"ה וכתב המל"מ
ג/יא בית אברהם (רובינשטיין) דף ל ע"ב
ג/יא בית אהרן וישראל גל' י עמ' נז, גל' כז עמ' סו-סט, גל' לט עמ' סד {או"ש}, סו, גל' מה עמ' עה {זורה חטים ביד}, גל' עו עמ' יא-יב
ג/יא בית אהרן וישראל גל' נ עמ' קכו {צריך לשבור חטים לכמה חלקים, לא די לפזרם}
ג/יא בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' טז {מ"מ, כ"מ}
ג/יא בית ארזים - ס' הגליונות
ג/יא בית דוד (תשעט) או"ח סי' שפ
ג/יא בית הלוי ח"א סי' יט עמ' פא
ג/יא בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קצט {שלא כר' יהודה}
ג/יא בית יצחק (תשט"ז) עמ' 59, 56-57
ג/יא בית שמש
ג/יא בית שערים או"ח סי' כה {שעה"מ}, קעב {שעה"מ}
ג/יא בית שערים או"ח סי' קע
ג/יא בכורי אברהם דף צה ע"ב {אפרו אסור}
ג/יא בכורי חיים ח"ג עמ' ס, סד, קפ, רא
ג/יא בן ידיד
ג/יא בני ציון (מיטאווסקי) סי' עד
ג/יא בני ציון (שפירא) דף עה ע"א {אבוקה כנגדו}
ג/יא בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"א ס"ק לב
ג/יא בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' ריח
ג/יא בציר אליעזר ח"ב דף ג ע"ד {השבתתו בכל דבר}
ג/יא ברור הלכה פסחים כא ע"א ציון ג, כא ע"ב ציון א, כז ע"א ציון ד, כז ע"ב אחרי ציון ב, כח ע"א ציון א, לא ע"ב ציון ד, קח ע"א ציון ז
ג/יא ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' יב {אפר אסור}, כט {שלא כר' יהודה שלמד חמץ מנותר}
ג/יא ברכת יוסף ואליהו רבה (תקז) - חידושי בן המחבר (אחרי פ' וזאת הברכה) עמוד שלישי {מפרר וזורה לרוח}
ג/יא ברכת יצחק (פאלער) עמ' יח, ריג
ג/יא גבורת יהודה פסחים סי' ט ס"ק ה, ז, סי' יז ס"ק א, סי' כח ס"ק א
ג/יא גור אריה (צרמון)
ג/יא גינת ורדים (תאומים) עמ' פה, קלט
ג/יא גליונות אבני נזר
ג/יא גן שושנים ח"א עמ' מו
ג/יא דבר סיני על מועדי השנה עמ' כ {השבתתו בכל דבר}
ג/יא דברי דוד (טייטלבוים) דף צד ע"ד {מפרר וזורה לרוח}
ג/יא דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' טז ד"ה ומעתה {כס"מ}
ג/יא דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמו
ג/יא דברי חיים שבת הגדול
ג/יא דברי יחזקאל (מישור) עמ' קסג, קסה, קסט
ג/יא דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קעב, קעד
ג/יא דברי יחזקאל (תרצה) דף נד ע"ב וע"ד, נו ע"א
ג/יא דברי יציב או"ח עמ' תקכט {לא יסיק}
ג/יא דברי ירמיהו
ג/יא דגל ראובן ח"א סי' י
ג/יא דובר ישרים פסח עמ' ריז, רפד
ג/יא דרך המלך (רבי)
ג/יא דרך המלך (רפפורט)
ג/יא הגהות חבר בן חיים
ג/יא הגיון יצחק דף עז ע"א
ג/יא הדרת אפרים ח"ב עמ' רמד
ג/יא הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' עו {השבתתו בכל דבר}
ג/יא המדות לחקר ההלכה מדה י אות ה
ג/יא המנהיג עמ' תמא-תמב
ג/יא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' נח
ג/יא הר המלך ח"ג עמ' רלח-רמ, ח"ו עמ' עד-עה
ג/יא הרמב"ם והלכותיו
ג/יא ויאמר שמואל דף עב ע"ב
ג/יא ויען יצחק עמ' קטז
ג/יא וישאל שאול או"ח סי' נח-נט, עב {הגהמ"י אות כ}, עג, עו-עז {הגהמ"י אות כ}
ג/יא זית רענן ח"א עמ' רע {שעה"מ}
ג/יא זכר יצחק (תשן) עמ' טז
ג/יא זכרון דברים (תשכז) מאמר כד עמ' קסו {זורה לרוח}
ג/יא זכרון ליהודה סי' ח אות ח {מפולת}
ג/יא זכרון שלמה (קליין) עמ' סו {שעה"מ}
ג/יא זרע יצחק (לומברוזו)
ג/יא חוות בנימין ח"א עמ' מד
ג/יא חזו"א או"ח סי' קיח ס"ק ב, ערלה סי' ט ס"ק יא
ג/יא חזו"א על הרמב"ם
ג/יא חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' מג, ח"ב עמ' רעה
ג/יא חי' הרז"ה ח"ב עמ' ריב {אפרו}
ג/יא חי' הרי"ט עמ' סד
ג/יא חי' הריצ"ד
ג/יא חי' ופירושי מהרי"ק
ג/יא חי' חתם סופר
ג/יא חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' ו ד"ה ועיין {כיצד ביעור חמץ שורפו וכו' אבל אם שרפו משעה ששית ולמעלה הואיל והוא אסור בהנייה וכו'}, עמ' קפח ד"ה וחכ"א {הפחמין שלו אסורין בהנייה}, עמ' רנג ד"ה ובזה {שעה"מ}, עמ' רנו ד"ה הערה טו {ואם אפה או בשל, מ"מ - זה למד רבינו וכו' לפי שיש שבח עצים בפת}, ד"ה ודע {לח"מ - דמ"מ אף על גב דאפרן אסור מ"מ אין לנו לאסור הפת כיון דמקלא קלי לאיסורא}, עמ' רעט ד"ה וראיתי {כ"מ}, עמ' רפא ד"ה ובזה {שעה"מ - ויש - אמאי לא קאמר שמע מיני' מדר"ע ד' דאבוקה כנגדו אסור דבר תורה}, עמ' רפו ד"ה אמנם {אם שרפו וכו' לא יסיק בו תנור וכירים ולא יאפה בו ולא יבשל בו, ואם אפה או בשל אותה הפת ואותו התבשיל אסור בהנייה}, עמ' רפז ד"ה וצ"ל {כ"מ - ודוקא שהאבוקה כנגדו הרב רבי משה}, עמ' תכג ד"ה ולא {ואם אפה או בשל אותה הפת ואותו התבשיל אסור בהנייה}, עמ' תל ד"ה מיהו {כיצד ביעור חמץ שורפו או פורר וזורה לרוח או זורקו לים}, עמ' תלא ד"ה אבל {כ"מ - ואם בישל או אפה אותה הפת וכו' - ודוקא שהאבוקה כנגדו הרב רבי משה}, ד"ה ועכשיו {אבל אם שרפו משעה ששית ולמעלה הואיל והוא אסור בהנייה הרי זה לא יסיק בו תנור וכירים וכו'}, עמ' תלב ד"ה ובזה {שעה"מ - ויש - וק"ל קצת דא"כ כי קאמר רבא ש"מ מדר"ע תלת ש"מ אין ביעור חמץ אלא שריפה כו' אמאי לא קאמר שמע מיני' מדר"ע ד'}, עמ' תלח ד"ה ויש {שעה"מ - ודע - ויש לדקדק על פירוש ר"י מהא דפריך בפרק כל שעה וכו'}, עמ' תמג ד"ה וליישב {שעה"מ - אלא - ומ"מ אף דנימא דגחלת של ע"ז אסור מדאורייתא באפרו}, עמ' תמד ד"ה וראיתי {שעה"מ - ולכאורה - דהא דקהנני בברייתא ואפר הקדש לעולם אסור דאינו אסור אלא מדרבנן ולכתחילה}
ג/יא חי' ירוחם
ג/יא חי' כתב סופר שבת עמ' א {שעה"מ}, ז, כד {שעה"מ}, כז {שעה"מ}
ג/יא חי' מהר"ז בינגא עמ' קצז
ג/יא חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' לב, עב-עג, עה-עז, פח
ג/יא חי' מהרי"ץ פסחים עמ' קא, קד, קלו, קמב, קסו-קסז
ג/יא חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קמג
ג/יא חי' ר' שמואל פסחים עמ' יג-יד
ג/יא חי' ר"י נחמיה סי' טז אות ג, סי' קלה אות ג
ג/יא חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קיח
ג/יא חי' רח"א הכהן עמ' פג
ג/יא חיי אריה השמטה לסי' ב
ג/יא חיים ומלך
ג/יא חיתו ארץ עמ' 74 {הגהמ"י}
ג/יא חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מב ד"ה ואל
ג/יא חלקת יואב מהדו"ת סי' כ
ג/יא חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מה
ג/יא חמודי צבי מועדים עמ' שצח, תצ, תצב, תקיב
ג/יא חסדי דוד ח"ה עמ' תתכ-תתכא
ג/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' קד, קו, יו"ד ח"א עמ' רלב-רלג {הגהמ"י}, ח"ב עמ' תמא-תמב, תסב, תע {שעה"מ}, תעז, תצ, תצה-תצו, תקו {שעה"מ}
ג/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' שלו {שעה"מ}, תקיא, ח"ג עמ' תכח {שעה"מ}
ג/יא חקרי לב (לווינבוק) דף ו ע"א
ג/יא חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קסב ע"א, יו"ד ח"א דף רנד, רצ ע"ב, רצב, רצח ע"ב, ש, וסי' ריא
ג/יא טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' נו, סא {הגהמ"י}
ג/יא טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' נו-נז
ג/יא טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' מו, עא, רמז, רעג, רפז
ג/יא יגיעת ערב פסחים עמ' כא, עג, קסד-קסה
ג/יא יד אליהו (בוקובזה) סי' ו
ג/יא יד המלך (פלומבו)
ג/יא יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף יג ע"ד {מ"מ}
ג/יא יד פשוטה מדע עמ' תשה, תשלד
ג/יא ידבר שלום ח"ב עמ' לא {שעה"מ}
ג/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' כא, לו {שעה"מ}
ג/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' כג {שעה"מ}
ג/יא ישועות יעקב מועד עמ' תקלה
ג/יא ישורון ח"י עמ' שפא-שפב, שצז
ג/יא כי בא מועד עמ' נח
ג/יא כפי אהרן (זסלנסקי) תנינא עמ' קיב
ג/יא כרם אברהם עמ' קיד
ג/יא כרם יהושע (ולרשטיין) דף יג ע"א, יד ע"א-ע"ב {מפרר וזורה לרוח, אפרו אסור}, כח ע"ג-ע"ד {שבח עצים בפת}, כט ע"א {שעה"מ}
ג/יא כרם ציון שביעית עמ' רמ ע"ב
ג/יא כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' צא
ג/יא כתר המלך
ג/יא לאור ההלכה (תשסד) עמ' תנג {שורפו}
ג/יא לב איש עמ' צב
ג/יא לב יוסף עמ' 131, 146-145
ג/יא לב שלם [מגילת ספר עשין דף קב, שו"ת פני יהושע או"ח סי' יב, מגן אברהם תמה ס"ק א, מקראי קדש (תפט) או"ח סי' תמה, חק יעקב סי' תמה, אמונת שמואל סי' כה, יד אהרן או"ח סי' תמה, ראשון לציון ביצה דף צג, חכם צבי סי' מב]
ג/יא לבושי מרדכי יו"ד עמ' תנה, ח"ד עמ' צט
ג/יא להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' עה
ג/יא ליבא בעי דף פט
ג/יא לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' א אות ב, ד {ביעור בכל דבר}, סי' ב אות א, ו, יא
ג/יא מאור ישראל
ג/יא מאור למלך פסחים עמ' פז {אבי עזרי}
ג/יא מבי"ט (רובינ') דף עט ע"ב, צב ע"ג {פחמין}
ג/יא מגילת ספר עשין דף כב ע"ב
ג/יא מועדי הרב עמ' 116, 121
ג/יא מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' לו אות יא
ג/יא מועדים וזמנים ח"ג סי' קצב
ג/יא מוריה גל' קג עמ' מז {השבתה בכל דבר}, גל' קיג עמ' צא {אפר}, גל' קנד עמ' נא, גל' קצז עמ' כג
ג/יא מותיב ומפרק עמ' נג {אסור רק אם אבוקה כנגדו}
ג/יא מחנה יוסף פסחים דף ב ע"ב
ג/יא מים עמוקים פסחים עמ' כה, לח
ג/יא מכתב לחזקיהו דף ה ע"ב, קח ע"ב
ג/יא מלאכת שלמה (חכים)
ג/יא מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ט ע"ד, טו ע"ד
ג/יא מלואי שלמה עמ' קלו
ג/יא מנוחת אשר ח"א דף פח ע"א {מפרר}
ג/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קב ע"א
ג/יא מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ה ע"ג, ו ע"ג, ח ע"א
ג/יא מנחת אשר פסחים עמ' נז
ג/יא מנחת ברוך סי' סז
ג/יא מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שנב
ג/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' צה, צז
ג/יא מנחת יהודה (בוים) דף לג ע"ג
ג/יא מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' לו
ג/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רמה {שעה"מ ד"ה ומצאתי}, ח"ג עמ' ו {שעה"מ}
ג/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קיט {כ"מ}
ג/יא מסורה ח"ג עמ' טו
ג/יא מעדני מלך (תשמח) עמ' צח-צט, רסו-רסז
ג/יא מעדני מלך (תשמח) עמ' רצו {השבתתו בכל דבר}
ג/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/יא מעין החכמה עמ' יט
ג/יא מעיני המים
ג/יא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' מו, מהדו"ת או"ח סי' צא, אהע"ז סי' קמו, אבי עזרי ח"ב וח"ד]
ג/יא מצודת בן ציון דף עד ע"ב {מפררו לים}
ג/יא מצוות זמניות עמ' תמב {כ"מ}
ג/יא מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' ה אות ג, סי' ז, סי' יב אות ה
ג/יא מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ג אות ג
ג/יא מקור חיים סי' תמה ס' א
ג/יא מקראי קדש (תפט) דף פז ע"ב
ג/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' רלט, רמא, שעו {כ"מ}, שצד, שצח, ת
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' א עמ' 2, סי' כד עמ' לג, סי' כה עמ' 68, סי' לו עמ' נה
ג/יא משב יעקב ח"א עמ' סד {פחמין}
ג/יא משה ידבר (תשעו) עמ' קסה
ג/יא משכן בצלאל ח"א סי' מה
ג/יא משלחן מלכים פסח עמ' תרצא
ג/יא משנה הלכות ח"ח סי' קפב
ג/יא משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' צד
ג/יא משנה כסף (כולי) דף סה {כ"מ}
ג/יא משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' כב, כז, מד, מט
ג/יא משנת יעקב קרבנות עמ' קנט-קס {מל"מ}
ג/יא משנת רבנו עמ' רלה
ג/יא נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רכג {מל"מ}
ג/יא נוכח השלחן (הכהן) עמ' ריג
ג/יא נועם ח"ה עמ' שג {הגהמ"י אות כ}, חי"ח עמ' קיז
ג/יא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קנח
ג/יא נחלת ברוך דף כה ע"ג
ג/יא נחלת יעקב (קמינצקי) סי' יז
ג/יא נחמד למראה ח"ד דף ד ע"ג {מ"מ}
ג/יא נטע שעשועים (שליסל) עמ' לו, לח, ע, קלז {השבתתו בכל דבר}
ג/יא נטעי נתן (פריד) סי' כא
ג/יא נר יצחק (ארדיט) עמ' לה {מ"מ - כרב יוסף}
ג/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף מח ע"ד
ג/יא נרות אהרן
ג/יא נתן פריו חנוכה עמ' ו
ג/יא נתן פריו מכות עמ' רי
ג/יא נתן פריו סוכה עמ' נח
ג/יא ס' החיים (קלוגר) עמ' תרצז {שעה"מ}, תשה {שעה"מ}, תשח {שעה"מ}, תשטז {שעה"מ}, תשכ {שעה"מ}, תשכט {כ"מ}
ג/יא ס' התדיר עמ' ריא
ג/יא סתרי ומגיני (תשכג) עמ' מט
ג/יא עטרת תפארת דף כד ע"ב {השבתתו בכל דבר}
ג/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' צ
ג/יא עין חיים ח"א עמ' רנו {ביעור חמץ בשריפה}
ג/יא עין יהודה עמ' צד {שעה"מ}
ג/יא עליות אריה עמ' פא
ג/יא עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קז
ג/יא עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קכד
ג/יא ענפי ארז (זי') דף לו ע"א {הגהמ"י}
ג/יא פותח יד
ג/יא פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מג {אסור בכל הנאות}, נז {הפת אסורה}, עג {הפת אסורה}
ג/יא פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ'רפ
ג/יא פרי החג דף ג ע"ב-ע"ג {מותר לשרוף, אפרו אסור}, ד ע"ב-ע"ג {כ"מ - השמים חמץ בצדי הדרכים}, ו ע"ד {השבתתו בכל דבר}
ג/יא פרי החג דף טו ע"א {שעה"מ}, סח ע"א {שעה"מ}
ג/יא פרי יצחק (בלזר) ח"א דף כט ע"ד
ג/יא פרי יצחק (תשעו) עמ' צב
ג/יא פרשת המלך
ג/יא פתחי שערים דף י ע"ג {השבתה בכל דבר}
ג/יא צבא אהרן - ע"פ שחל בשבת עמ' יז
ג/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רט ע"ב
ג/יא צפונות טז עמ' מג
ג/יא צרור החיים (קליין) דף צג ע"א {שריפה לאו דוקא}
ג/יא צרור החיים (קצבי) דף עח ע"ב {כ"מ}
ג/יא קדשי יהושע עמ' תתנ {שעה"מ}
ג/יא קהל יהודה - חי' השו"ע דף סז ע"ג {מ"מ}
ג/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תיא, ח"ב עמ' קעג, רעא, שטו, תתח
ג/יא קול יהודה (פרלוב) עמ' קמח {השבתתו בכל דבר}
ג/יא קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לח, קפז
ג/יא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' סא-סב, רצד, רצו, ש, שיג, ח"ב עמ' קצג
ג/יא קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קפז {שעה"מ}
ג/יא קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' נב {שורפו, אפרו אסור}, נג-נד, נו
ג/יא קרבן אליצור דף לח ע"ג-ע"ד, צו ע"א {כ"מ}
ג/יא קרבן אשר עמ' שכז-שכט
ג/יא קרבן פסח עמ' פו {הגהמ"י אות כ}, שמו-שמז {רמב"ם}, שסב {שעה"מ}
ג/יא קרבן ציון עמ' רנו, רצט {שעה"מ}, שה {שעה"מ}, שמא {שעה"מ}
ג/יא קרית מלך
ג/יא קרני ראם (ירמוש) עמ' קפב
ג/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רנא {הגהמ"י}
ג/יא רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' יב, כג, לא, עמ' צא, צה
ג/יא שאילת יעבץ ח"ב סי' עט
ג/יא שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' ב-ג
ג/יא שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' ח-ט
ג/יא שארית יהודה (בלום) דף מא ע"ב {אפר חמץ}
ג/יא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' ריח {השבתתו בכל דבר}
ג/יא שארית כלב עמ' יד
ג/יא שארית נתן בנימין עמ' נא {פת שנאפה בו ותבשיל שנתשל בו אסור בהנאה וגם פחמים אסורים}
ג/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רד אות ג
ג/יא שבי בנימין דף כב ע"ד {שריפת חמץ בשבת}
ג/יא שדה נפתלי עמ' יא-יב
ג/יא שו"ע הרב או"ח סי' תלג ס' ל, סי' תמה סעיפים א, ד, ח-ט, קו"א אות ב
ג/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רל-רלא {השבתתו בכל דבר}
ג/יא שו"ת מהר"י וייל (דומב) סי' קצג (ח"א עמ' רסז) {הגהמ"י אות כ}
ג/יא שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' רלו {לא רק שריפה}, רלז {נתנו לגוי לפני שעה ששית}
ג/יא שי למלך עמ' רסד
ג/יא שיבת ציון (לנדא) סי' עט-פ
ג/יא שיח ערב פסחים עמ' פח, קב, קסג
ג/יא שירת הלויים פסחים סי' כד אות ד {אבי עזרי}, מז אות ד {אבי עזרי}, סי' פח אות א
ג/יא שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ה אות ב-ג, סי' ח אות ה
ג/יא שלמי יוסף נזיר עמ' תפו-תפז
ג/יא שם דרך פסחים עמ' ח, טו, מז, נב, סד
ג/יא שמות בארץ (תשנט) עמ' רסד
ג/יא שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' מג
ג/יא שמן המשחה (קושטא) דף ל ע"א
ג/יא שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רעח, רפא, רצה, שפח
ג/יא שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קכו, קעט
ג/יא שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' פ, פב, קב {ר' מנוח}, קכא, קלב {ר' מנוח}, קסג
ג/יא שעלי דעת גל' ז עמ' 1 {השבתתו בכל דבר}, 58, 63, 109-112, 120
ג/יא שער המלך
ג/יא שער יהודה דף מה {כ"מ}, עה {לח"מ}
ג/יא שער נפתלי דף כא ע"א
ג/יא שערי זיו ח"א דף נד ע"ב, נה ע"א
ג/יא שערי שאול פסחים עמ' נ
ג/יא תאריך ישראל סי' ז הערה יז
ג/יא תולדות יעקב (מאהלר) עמ' נד {שעה"מ}
ג/יא תורה לדעת ח"ג עמ' קפט, קצ, רפה {השבתתו לכל דבר}
ג/יא תורה שלמה ח"י עמ' 257, חי"ב עמ' 206
ג/יא תורת דניאל עמ' 33
ג/יא תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' י
ג/יא תנובת ציון דף נד ע"א
ג/יא תפארת אהרן עמ' כג-כד
ג/יא תפארת אריה עמ' סה {השבתתו בכל דבר}
ג/יא תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסז-קסח {שרפו אחרי שעה ששית אסור בהנאה}
ג/יא תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' לז
ג/יא תפארת נתן עמ' כז {השבתתו בכל דבר}
ג/יא תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קסח {שעה"מ}


ד/145 הלכות חמץ ומצה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אהל חיים ח"ד
ד/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ד/רה"פ אורה ושמחה
ד/רה"פ באר המלך ח"ג
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ד/רה"פ משנת יעקב
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבני נזר או"ח סי' שכח אות ד
ד/א אדני היד החזקה
ד/א אדני נחושת עמ' שה
ד/א אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' כו
ד/א אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' שב
ד/א אהליך יעקב פסחים סי' יג ס' ג
ד/א אור יעקב פסחים דף ז ע"ב, ט ע"ב
ד/א איים בים פסחים סי' י אות ב¬ {ביאור הלאווין בחמץ ברשותו}
ד/א אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' יז ס"ק א
ד/א אנצי"ת ע' בל יראה הע' 5, 6, 59, 136, 137
ד/א אפיקי מגינים ב"מ סי' כה
ד/א אפיקי מגינים פסחים סי' י, כח
ד/א אפיקי מגינים קידושין סי' יח
ד/א אשר למלך
ד/א בד קודש (פוברסקי) ח"א דף טו ע"ג
ד/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' לז
ד/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רו
ד/א בכורי חיים ח"ה עמ' עד
ד/א בני דוד
ד/א בני שמואל
ד/א בנין אריאל ח"ב עמ' עו
ד/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' פה, פח, קיז
ד/א ברור הלכה פסחים ה ע"ב ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), כח ע"א ציון ד
ד/א גבורת יהודה פסחים סי' ח ס"ק ו
ד/א גדולי שמואל השמטות עמ' רה
ד/א דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' יא ד"ה ובאמת וד"ה ובזה, סי' יב ד"ה ומעתה
ד/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' קפא {ראב"ד}
ד/א דברי יחזקאל (תרצה) דף ס ע"א
ד/א דברי ירמיהו
ד/א דובר ישרים פסח עמ' נא
ד/א דור דורים עמ' יז
ד/א דרך המלך (רפפורט)
ד/א דרך ישרה ח"א עמ' נו
ד/א דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 121, 162
ד/א הגהות חבר בן חיים
ד/א הר המלך ח"ג עמ' רמא-רמז
ד/א חי' הריצ"ד
ד/א חי' ופירושי מהרי"ק
ד/א חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' נג ד"ה יכול, עמ' נד ד"ה ומ"מ {כ"מ - ומדכתיב לך משמע דוקא כשהוא בידך אבל אם הפקיד אותו ביד עכו"ם שרי וכו'}, עמ' נו ד"ה אין, עמ' ע ד"ה ריש {אבל אם היה רחוק מביתו בשדה או בעיר אחרת לא יהיה עובר וכו', מגיד משנה ומ"ש - למד רבינו מהברייתא השנויה במכילתא וכו'}, עמ' עב ד"ה וליישב {יכול אם טמן אותו או הפקיד אותו ביד גוים לא יהיה עובר וכו'}
ד/א חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' כח
ד/א חלק יעקב (אלבעלי)
ד/א חמדת משה (פרלמוטר) סי' ה דף ד ע"ד
ד/א יד הלוי (לוין) דרושים דף מט ע"ב
ד/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכב, רמב
ד/א יחלק שלל ח"ג עמ' סג {עובר על חמץ שלו שאינו ברשותו}
ד/א יצחק ירנן
ד/א ישא מדברותיך פסחים עמ' קפ, רל
ד/א ישורון ח"י עמ' שפב-שפג
ד/א לב שלם [עי' ר"ן פסחים פ"א]
ד/א ליבא בעי דף צד-צו
ד/א לקוטי סופר ח"א דף עו ע"ג, קו ע"ד
ד/א מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מג או"ק ו
ד/א מוריה גל' קג עמ' ל, לו, גל' קצז עמ' כג
ד/א מוריה ח גל' א (ר"א מישקובסקי), שנה ט גל' ז (ר"מ סופר)
ד/א מחנה יוסף פסחים עמ' מט
ד/א מים עמוקים פסחים עמ' טו
ד/א מלואי שלמה עמ' קמה
ד/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מג ע"ג {כ"מ}
ד/א מנחת חינוך ח"ב עמ' עב
ד/א מנחת יהודה (בוים) דף כה ע"ב-ע"ג {הפקיד אצל גוי}
ד/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שנח
ד/א מנחת יוסף ח"ב עמ' קז, קמו
ד/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/א מעליות חי"ג עמ' 102-156
ד/א מעליות חי"ד עמ' 75-81
ד/א מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' י אות יא
ד/א מקראי קדש (תפט) דף צ ע"א
ד/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שעא
ד/א משה ידבר (תשעו) עמ' רב {מל"מ}
ד/א משנה הלכות ח"ב דף פד ע"ג, פו ע"ד
ד/א משנה הלכות ח"ב דף פו
ד/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קפ {הפקידו גוי}
ד/א משרת משה (נבר)
ד/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קמה, קנ
ד/א נחלת נפתלי דף כו-כז
ד/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף כו ע"ב {ישראל שהפקיד אצל גוי}
ד/א נשאל דוד או"ח עמ' כז
ד/א ס' הנייר עמ' מ
ד/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סט
ד/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קט {שלאחרים}
ד/א עמודי שלמה ח"א עמ' רצד
ד/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' שכז, שכח {כ"מ}, של
ד/א פני חמה דף לט ע"ב
ד/א פני משה (שלז')
ד/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' יד
ד/א פרי יצחק (תשעו) עמ' תיא, תטו {כ"מ}
ד/א קהלות יעקב פסחים סי' ד
ד/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' סא, ח"ב עמ' רצב, רצד, שכה, של, שמו, שסה, שסט
ד/א קול יהודה (גרשוני) עמ' ת-תא
ד/א קרבן פסח עמ' רס {כ"מ}
ד/א ריח שדה דף לג ע"ב, לד ע"ד
ד/א רלב"ג שמות פי"ד תועלת ד עמ' צה
ד/א רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' כג, עמ' קכא
ד/א שיח ערב פסחים עמ' טז {כ"מ}
ד/א שירת הלויים פסחים סי' טז אות ח, סי' סג אות ט
ד/א שם דרך פסחים עמ' ל
ד/א שם יוסף (אליקים)
ד/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' מז, נד
ד/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' לט, מד
ד/א שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' ה, יא
ד/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' ג-ד
ד/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' קלג
ד/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יא
ד/א תורת האוהל (תשנג) עמ' תי {חמץ ברשות אחרים - כטמון}
ד/א תפארת אהרן עמ' יט
ד/ב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיז, ח"ט עמ' ריג
ד/ב אבני השוהם (הורוויץ) דף כד ע"ב {של הקדש בדלים ממנו}
ד/ב אגודת אזוב ח"ב דף צא ע"ג
ד/ב אדני נחושת עמ' שז
ד/ב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' עב
ד/ב אומר לציון סי' קפד
ד/ב אור יעקב פסחים דף ז ע"ב, ט ע"ב
ד/ב אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' יז ס"ק א, סי' יח ס"ק ג, ה, סי' יט ס"ק ג
ד/ב אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ד ד"ה והנה, סי' ה ד"ה אם, סי' כז-ב [ג] ד"ה אולם
ד/ב אמרי דוד (שליסל) דף יב ע"ג
ד/ב אמרי יושר פסחים סי' ד ס"ק ו {מ"מ}
ד/ב אמרי כהן פסחים סי' א ס"ק א
ד/ב אנצי"ת ע' בל יראה הע' 5, 6, 61 ,98, 101, 118, 136, 137
ד/ב ארשת צבי עמ' פז {מ"מ}
ד/ב בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' לו
ד/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' טז, לד, לט
ד/ב בדבר מלך חי"ח עמ' קל {הא למדת שחמץ של ישראל אם הניחו ברשותו אפילו טמון וכו' הד"ז עובר משום לא ידאה ולא ימצא}
ד/ב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 57 {טמון}
ד/ב בית אהרן וישראל גל' כא עמ' ח {אפילו בש"ש, המפקיד עובר בבל ייראה}, גל' לד עמ' כז-כט, לג {עובר על חמץ של ישראל המופקד אצל גוי}, גל' לו עמ' לד {מ"מ}
ד/ב בית אפרים או"ח (תרמד) דף סו ע"ג {מופקד ביד גוי}
ד/ב בית זבול ח"ב סי' יג אות יד
ד/ב בכורי חיים ח"ד עמ' קכח {מ"מ}
ד/ב ברור הלכה ב"ק צח ע"ב אחרי ציון א
ד/ב ברור הלכה פסחים ה ע"ב ציון א, ו ע"א ציון ז (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), כח ע"א ציון ד, כט ע"א ציון א, ברורי הראי"ה ה ע"ב ציון ב, ו ע"א ציון ג
ד/ב גבורת יהודה פסחים סי' לג
ד/ב גדולי שמואל השמטות עמ' רה
ד/ב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קמ
ד/ב דברי ירמיהו
ד/ב דברי שמואל (ראטה) עמ' קמו
ד/ב דרך המלך (רפפורט)
ד/ב דרך ישרה ח"א עמ' נו, נט
ד/ב דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 121, 162
ד/ב הון יוסף דף מז
ד/ב הלכה רבה ח"א עמ' 164
ד/ב הר המלך ח"ג עמ' כב, רמא-רמז
ד/ב זכר יצחק (תשח) עמ' טז, כא
ד/ב חי' הריצ"ד
ד/ב חי' חפץ חיים
ד/ב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' נה ד"ה נכרי, עמ' סב ד"ה ונראה דרמב"ם {ואפילו היה של גר תושב שישראל שולטת עליו וכו'}
ד/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמז
ד/ב חי' מהרי"ץ פסחים עמ' רו
ד/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קנד, קנה {מ"מ}, קעד
ד/ב חי' ר' שמואל פסחים עמ' קמ
ד/ב חמדת משה (פרלמוטר) סי' ה דף ד ע"ד
ד/ב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' סה
ד/ב יגיעת ערב פסחים עמ' קמח
ד/ב יד המלך (לנדא)
ד/ב יהגה האריה עמ' ז, יח
ד/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכב
ד/ב ישא מדברותיך פסחים עמ' רלה
ד/ב ישועות כהן לקוטים סי' יא ס"ק ב
ד/ב ישורון ח"י עמ' שפג
ד/ב לב איש עמ' קג
ד/ב לב ארי (רביץ) עמ' 27
ד/ב לב יוסף עמ' 171
ד/ב לב שלם [מחנה אפרים הל' מאא"ס דף כג, ריח שדה תשובות סי' ב, פרי חדש או"ח תמ ס"ק ב]
ד/ב לקוטי סופר ח"א דף ע ע"ד, עד ע"א
ד/ב מאור למלך פסחים עמ' כח
ד/ב מוריה ח גל' א (ר"א מישקובסקי)
ד/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ה ע"א
ד/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' עב
ד/ב מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' מה
ד/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ב מעליות חי"ג עמ' 102-156
ד/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ד/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שפה
ד/ב משנה הלכות ח"ב דף פו ע"ד
ד/ב משנה הלכות ח"ב דף פו, ח"ח סי' קפט
ד/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קסב-קסג
ד/ב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רלה, ח"ב עמ' מז
ד/ב משנת יעקב קדושה עמ' קג
ד/ב נאות אפרים ח"ב עמ' כד
ד/ב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קמה
ד/ב נתיבות אדם ח"ב עמ' עב
ד/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שסד
ד/ב ס' הנייר עמ' לט-מ
ד/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' של
ד/ב פרחי כהונה (קצבורג) עמ' רד {הפקידו ביד גוי - ישראל עובר}
ד/ב פרי החג דף טז ע"ב-ע"ד, יז ע"א, יט ע"א, כו ע"ג {הפקיד אצל גוי}
ד/ב פרי יצחק (בלזר) ח"ב דף כג ע"ב
ד/ב פרי יצחק (תשעו) עמ' תיא
ד/ב צרור החיים (יעקב)
ד/ב קהלות יעקב פסחים סי' כד
ד/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' רצב
ד/ב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' נו
ד/ב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' צד
ד/ב קרני ראם (ירמוש) עמ' רנו
ד/ב שו"ע הרב או"ח סי' תמ ס"ב
ד/ב שו"ת הריב"ש עמ' תרי
ד/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנט {מ"מ}
ד/ב שירת הלויים פסחים סי' יד אות ד, סי' טו אות ז, סי' טז אות ח
ד/ב שם דרך פסחים עמ' כד, לח, מ, מה
ד/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' פג
ד/ב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' ג-ד
ד/ב שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 143, 166
ד/ב תבואת יקב (פרידמן) עמ' קלג
ד/ב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יא
ד/ב תורת יצחק ח"א עמ' סב
ד/ב תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' מג
ד/ב תרומת הדשן שו"ת סי' קלה {הגהמ"י אות ב}
ד/ב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' מב-מג
ד/ג אבי עזרי ח"ה
ד/ג אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' נא, קלד
ד/ג אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' ריד-רטו
ד/ג אבן פינה (פורת) עמ' נח {אם חייב באחריותו נאסר אחר הפסח}
ד/ג אבני נזר או"ח סי' שכו אות יג, טו, יו"ד סי' קלז אות ג {מל"מ}, חו"מ סי' מח
ד/ג אגודות אזוב מדברי או"ח סי' יג (ה ע"ב)
ד/ג אגודות אזוב מדברי דף ה ע"ב
ד/ג אדני היד החזקה
ד/ג אומר לציון סי' עח, קיא (הראשון)
ד/ג אוצמפה"ת ב"מ לג ע"ב הע' 91
ד/ג אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 13 {או"ש}
ד/ג אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 65 {או"ש}
ד/ג אור הישר [שו"ת רעק"א סי' כג]
ד/ג אור השמש (פולייב) עמ' 145
ד/ג אור יעקב פסחים דף כג ע"ב, 55-56
ד/ג אור לי פסחים סי' ח ס"ק יד {או"ש}
ד/ג אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' יז ס"ק א, סי' יח ס"ק ב {שעה"מ}, ג, ה
ד/ג אמרי בינה (אש) דף כא ע"ד, כב ע"א {קיבל עליו אחריות}
ד/ג אמרי דוד (שליסל) דף יב ע"ג
ד/ג אנצי"ת ע' בל יראה הע' 72, 77
ד/ג אנצי"ת ע' גוי הע' 1174, ע' דבר הגורם הע' 28 {או"ש}
ד/ג אפיקי ים ח"ב דף קיד
ד/ג אפיקי מגינים פסחים סי' י
ד/ג אפיקי מגינים קידושין סי' יח
ד/ג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' כז
ד/ג באר לחי ראי עמ' שה-שיט
ד/ג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' לד-לה, לז, מ
ד/ג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף טו ע"ג
ד/ג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' לז
ד/ג בדבר מלך חי"א עמ' קלו
ד/ג בינת דניאל ח"א עמ' יח {או"ש}
ד/ג בית אהרן (קריספין) דף יד ע"ד {מל"מ}
ד/ג בית דינו של שמואל עמ' 295
ד/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ג בית יצחק (תשיד) עמ' 57 {או"ש}
ד/ג בכורי אליהו עמ' לא, לג
ד/ג בכורי חיים ח"ג עמ' רכב
ד/ג בן אשר סי' ח אות ט
ד/ג בני יהודה דף יד ע"ג
ד/ג בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' ריב
ד/ג ברור הלכה פסחים ה ע"ב ציון א, ו ע"א ציון ג, ברורי הראי"ה ה ע"ב ציון ב
ד/ג ברכת מרדכי פסחים עמ' מז, נא, נג, סג, ע
ד/ג גבורת יהודה פסחים סי' ח ס"ק ו
ד/ג גור אריה (צרמון)
ד/ג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קלח
ד/ג דברות משה פסחים עמ' כה
ד/ג דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' קפה
ד/ג דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' יג ד"ה כתב
ד/ג דברי חיים (אוירבך) שלוחין סי' ג ונתקשה {מל"מ}
ד/ג דברי חיים השמטות סי' ה
ד/ג דברי יוסף (קונביץ) עמ' 12
ד/ג דברי ירמיהו
ד/ג דברי משפט סי' קצד אות ב {מל"מ}
ד/ג דברי משפט סי' קצד סעיף ב {מל"מ}
ד/ג דובר ישרים פסח עמ' ס, עה, עח, שפד
ד/ג דרך המלך (רפפורט)
ד/ג הגהות חבר בן חיים
ד/ג הדר יוסף עמ' רח {או"ש}
ד/ג הלכה רבה ח"ב עמ' 225
ד/ג זית רענן ח"ב עמ' קז
ד/ג זכר יצחק (תשן) עמ' יד-טו, יט
ד/ג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' יט
ד/ג זכרון יהודה (לאש) דף נב ע"ב
ד/ג זכרון צבי מנחם דף א ע"א-ע"ב, ג ע"א, ז ע"א {ישראל שאחראי בגנו"א על חמץ של גוי - עובר}
ד/ג חוקי חיים (גאגין)
ד/ג חזון לימים ח"א עמ' קיט, קכד
ד/ג חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 22 {מל"מ}, ח"ג עמ' 126 {מל"מ}, חו"מ ח"ד עמ' 97 {מל"מ}
ד/ג חי' הגרא"א דסלר עמ' קצח
ד/ג חי' הריצ"ד
ד/ג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' נג ד"ה ונהי {שעה"מ - כותי - ומסתמיות דברי מרן שם משמע דאכולהו קאמר דמיחייב בפשיעה}, עמ' ס ד"ה הא {אם קבל עליו ישראל אחריות שאם אבד או נגנב ישלם וכו'}, עמ' סא ד"ה והנה {לח"מ - למה לא הצריך כשלא קבל אחריות שייחד לו בית וכו'}, עמ' סז ד"ה ולפ"ז {שעה"מ - אך - אך ק"ל לדעת רש"י ז"ל דהפקידו אצלו בסתמא זקוק לבער וכו'}, עמ' שלב ד"ה עיין {מל"מ - ולא הבנתי כוונת הרב בזה וכו'}
ד/ג חי' ירוחם
ד/ג חי' כתב סופר שבת עמ' כט, סה
ד/ג חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' כח, מז-מח, קיט, קכב, קנג
ד/ג חי' מהרי"א צטרון עמ' צו
ד/ג חי' עזיאל
ד/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קע {מל"מ}, קעד-קעה {שעה"מ}
ד/ג חי' ר' שמואל פסחים עמ' קמב
ד/ג חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' מ-מא
ד/ג חיבת הקודש עמ' לב, מו {מל"מ}
ד/ג חלק יעקב (אלבעלי)
ד/ג חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' יט
ד/ג חלקת יצחק עמ' רב, רד
ד/ג חק לישראל שומרים עמ' 559 {או"ש}, 611 {לח"מ}
ד/ג חק לישראל שליחות עמ' 375 {מל"מ}
ד/ג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שיז
ד/ג יגיעת ערב פסחים עמ' כט
ד/ג יד המלך (לנדא)
ד/ג יחלק שלל ח"ג עמ' סג
ד/ג יצחק ירנן
ד/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' מג-מד {שעה"מ}
ד/ג ישא מדברותיך פסחים עמ' רלה
ד/ג ישורון ח"י עמ' שפג
ד/ג כתב סופר או"ח דף עח ע"ג
ד/ג כתב סופר או"ח סי' פד ד"ה והנה הרמב"ם
ד/ג לב ארי (רביץ) עמ' 27
ד/ג לב שלם [מגילת ספר עשין דף יט]
ד/ג לקוטי סופר ח"א דף עב ע"א {מל"מ}, קח ע"ב {קובץ}
ד/ג לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ה אות ג {השמיט ייחד לו בית}, ד {נחשב חמץ שלו}, יב {השמיט ייחד לו בית}
ד/ג לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ה ס"ק ג-ד
ד/ג מאור למלך פסחים עמ' כג-כד, כח {או"ש}, ל {שעה"מ}, לג {שעה"מ}, מ {אבי עזרי}, מא {לח"מ}, מד {רעק"א}, מה {אבי עזרי}, נ {לח"מ}
ד/ג מגילת ספר לאוין דף יט ע"ג
ד/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' לח, לט
ד/ג מהרי"ט אלגזי חלה אות י או"ק ב-ג {או"ש}
ד/ג מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' כט אות ג {באחריות נאסר בהנאה}
ד/ג מוריה א גל' ג (ר"ב זולטי), שנה ח גל' א (ר"א מישקובסקי)
ד/ג מוריה גל' קג עמ' לו, גל' קפט עמ' כט
ד/ג מטה אשר דף סד-סז {לח"מ, גוי שהפקיד}
ד/ג מים עמוקים פסחים עמ' יח
ד/ג מכתב סופר
ד/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ה ע"א
ד/ג מנחת יהודה (בוים) דף כד ע"ג {שעה"מ}, כה ע"ג {לח"מ}, קיז ע"א {שעה"מ} וע"ג {מל"מ}
ד/ג מנחת מחבת עמ' עז
ד/ג מנחת נתנאל דף יב ע"ג {ש"ח}
ד/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ג מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' י
ד/ג מקור חיים סי' תנ ס' ו
ד/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רמג, שפד
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ג משלחן מלכים פסח עמ' תרצב
ד/ג משנה הלכות ח"ב דף פו
ד/ג משנה למלך אחרון
ד/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קפ {אחריות גניבה ואבידה}
ד/ג משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רלג
ד/ג משנת יעקב נזיקין עמ' קיא {או"ש}, קיב {באר המלך}
ד/ג נועם ח"ד עמ' קנח
ד/ג נזר התורה שנה ד גל' א עמ' נג {לח"מ}
ד/ג ס' הנייר עמ' מ
ד/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סט-ע
ד/ג סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל יג פרט ג, י {ר' מנוח}
ד/ג ערך יעקב עמ' רח {או"ש}
ד/ג פני המלך (שטרן)
ד/ג פרי אברהם פסחים סי' סו אות א
ד/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קסא
ד/ג פרשת המלך
ד/ג צמח ארז עמ' רסט {הישראל עובר רק אם עשה קנין על אחריותו על החמץ}, רצז {מל"מ}
ד/ג צפנת פענח (וגם השמטות דף נו ע"א)
ד/ג צרור החיים (יעקב)
ד/ג צרור החיים (קצבי) דף עח ע"ג {לח"מ}
ד/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קס
ד/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' רצג, שלא, שמז, שנא, שנח, שסט
ד/ג קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' סד-סה, צה, רכג
ד/ג קול בן לוי (תשסג) עמ' רג
ד/ג קרבן פסח עמ' ריט
ד/ג קרית מלך רב (תקיא) דף לג ע"ד
ד/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' קטז
ד/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קסג
ד/ג רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' כא-כב, עמ' קיג, קכב
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קצג
ד/ג שארית ישראל (תשעד) דרוש א עמ' 22 {שעה"מ}
ד/ג שו"ע הרב או"ח סי' תמ סעיפים ט-י, יג, יז, קו"א אותיות ו, ח, ט, יב
ד/ג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עב סעיף ז {שעה"מ}, סעיף יא {מ"מ}
ד/ג שיח ערב פסחים עמ' כט
ד/ג שירת הלויים פסחים סי' יז, יח אות ד
ד/ג שם דרך פסחים עמ' לח, מ
ד/ג שם יוסף (אליקים)
ד/ג שמן המור ח"א דף ד ע"ב
ד/ג שעורי הגרב"ד פסחים עמ' לט, מד
ד/ג שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' ב {שעה"מ}, ה, יא, טו, כ, כג, קמח, קנג
ד/ג שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' ג-ד
ד/ג שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 141
ד/ג שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 166
ד/ג שער המלך
ד/ג תולדות יעקב (מאהלר) עמ' יג {שעה"מ}
ד/ג תורת יצחק ח"א עמ' ס
ד/ג תפארת אהרן עמ' יט
ד/ג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קצה, קצז {שעה"מ}
ד/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' כד {אחריות}
ד/ד אבן ישראל (פישר)
ד/ד אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' ריג
ד/ד אבני החושן סי' עב סעיף ח, סעיף נ, סי' שפו סעיף ד
ד/ד אדני היד החזקה
ד/ד אהל משה (וינברג) דף יד [מסומן יא] ע"ג {אחריות אלם}
ד/ד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' כה, עב
ד/ד אור לי פסחים סי' ח ס"ק י
ד/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' רב
ד/ד אור תורה תרנט חוב' ח סי' ג {חמירא דבני חילא}
ד/ד אורח משפט עמ' צג ע"ב
ד/ד איים בים פסחים סי' מ אות ח {חמירא דשני חילא}
ד/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 86
ד/ד אישים ושיטות (תשסז) עמ' תנג
ד/ד אמונה ודעת (טאקסין) דף פו ע"ב {והוא שיהיה הזמן שנקבע קודם הפסח }
ד/ד אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' יח ס"ק ב
ד/ד אמרי חיים (לרנר) ח"ג עמ' רצא {אלם}
ד/ד אנצי"ת ע' בל יראה הע' 81-83, 86, 88, 90
ד/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שלג
ד/ד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' לה, לז
ד/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף טו ע"ב {ראב"ד} וע"ג
ד/ד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' לז
ד/ד בדבר מלך חי"א עמ' קמט
ד/ד בדבר מלך חי"ח עמ' קלד {עכו"ם אנס שהפקיד חמצו אצל ישראל אם יודע הישדאל שאם אבד או נגנב מחייבו לשלמו וכופהו ואונסו לשלם אע"פ שלא קיבל אחריות הרי זה חייב לבערו שהדי נחשב כאילו הוא שלו וכו' וראב"ד}
ד/ד בזך לבונה עמ' סז
ד/ד ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נט
ד/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' קא סעיף ב ד"ה בואם אנס {ראב"ד}
ד/ד בית אהרן וישראל גל' יא עמ' ס, גל' לה עמ' כד, כט {גוי אלם}
ד/ד בית אהרן וישראל גל' צו עמ' מח {אנס}
ד/ד בית ארזים - ס' הגליונות
ד/ד בית דינו של שמואל עמ' 274, 279, 295
ד/ד בית שערים או"ח סי' קנז
ד/ד בכורי אליהו עמ' לב-לג
ד/ד בן אשר סי' ח אות א-ב, י-יב
ד/ד בנין אריאל ח"ב עמ' עו
ד/ד בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' ריד
ד/ד בציר אליעזר ח"ב דף ז ע"ב-ע"ד, ח ע"א {אנס}
ד/ד ברור הלכה פסחים ה ע"ב ציון א, ברורי הראי"ה ה ע"ב ציון ב
ד/ד ברית עולם (ולר) סי' פו אות ג
ד/ד ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קלו
ד/ד ברכת מרדכי פסחים עמ' מז, נג, סג, ע
ד/ד בשבילי המלך סי' יב אות כו
ד/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קלח
ד/ד דבר אהרן חו"מ סי' ל אות א {מ"מ}
ד/ד דברות משה פסחים עמ' ז, ב"ק ח"ב סי' סט ענף ד, ו
ד/ד דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' ה ד"ה ולפי"ז
ד/ד דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' יא, טו
ד/ד דברי חיים השמטות סי' ה
ד/ד דובר ישרים פסח עמ' עז
ד/ד דור דורים עמ' יז
ד/ד דור רביעי ח"א סי' לב
ד/ד דינא דמלכותא דינא עמ' 123
ד/ד הלכה רבה ח"ב עמ' 136
ד/ד הר המלך ח"ו עמ' קב
ד/ד ויאמר שמואל דף עא ע"ב
ד/ד זכר יצחק (תשח) עמ' יט
ד/ד זכר יצחק (תשן) עמ' יז, כ, כב, רלא
ד/ד זכרון הרב עמ' 238-239 {חיוב אחריות עושה כאילו שלו}
ד/ד זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' יט
ד/ד זכרון צבי מנחם דף ג ע"ב {ראב"ד}, ט ע"א {ראב"ד - אחריות אלם}
ד/ד חותמי ברכה תשובה קכז אות ג-ד {מ"מ}
ד/ד חי' ופירושי מהרי"ק
ד/ד חי' חתם סופר
ד/ד חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' נח ד"ה ובזה, עמ' ס ד"ה הא, עמ' סא ד"ה ולבאר {ראב"ד}, עמ' סו ד"ה ובזה וד"ה כי וד"ה בעירו, עמ' סט ד"ה חמירא {גוי אנס שהפקיד חמצו אצל ישראל וכו'}
ד/ד חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' כח, מז-מח
ד/ד חי' ר' אפרים מרדכי
ד/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קכח, קנו
ד/ד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' מ-מא
ד/ד חיי נפש על הגש"פ עמ' עח
ד/ד חלקת יצחק עמ' רא-רב, רה
ד/ד חמדת שלמה עמ' מג
ד/ד חק לישראל שומרים עמ' 594, 710, 942, 1323, 1373 {צ"פ, השמטות}
ד/ד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שיח, שכ
ד/ד יגיעת ערב פסחים עמ' כה, קמד, רג
ד/ד יד הלוי (לוין) דרושים דף מט ע"א
ד/ד ישא מדברותיך פסחים עמ' רכה
ד/ד ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף ב ע"א
ד/ד ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' ד {מ"מ}
ד/ד ישועות ישראל סי' נח סעיף ב
ד/ד כתבי העלוי מראקוב עמ' קנב
ד/ד לבושי מרדכי יו"ד עמ' שסו, לקו"ת עמ' כח
ד/ד לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ד אות ב עמ' קח {אלם}, סי' ה אות א, ג-ד, יג
ד/ד מאור למלך פסחים עמ' כג, כח
ד/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף ל ע"ד
ד/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' ל
ד/ד מגיני שלמה עמ' ריג
ד/ד מדרכי הכרם ח"א עמ' 347
ד/ד מהרי"ט אלגזי דף יא ע"א
ד/ד מהרי"ט אלגזי פ"ב אות יז או"ק ט
ד/ד מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' כח אות ג
ד/ד מועדים וזמנים ח"ד סי' רעב, ח"ז סי' קצד
ד/ד מוריה א גל' ג (ר"ב זולטי)
ד/ד מזכרת חיים עמ' לב
ד/ד מחנה יוסף פסחים עמ' לו
ד/ד מטה אהרן פסחים עמ' טז
ד/ד מים עמוקים פסחים עמ' יח
ד/ד מלחמת יהושע סי' י, עמ' לב-לג
ד/ד מנחת אשר פסחים עמ' כט, לז
ד/ד מנחת יהודה (בוים) דף קיז ע"ב {אלם}
ד/ד מנחת יוסף ח"א עמ' לא, ח"ב עמ' כט, לב, סא
ד/ד מנחת שי (שור) סי' לב
ד/ד מסורה ח"ה עמ' לז
ד/ד מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' ד]
ד/ד מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' י אות ד-ה, ח
ד/ד מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ה אות ג
ד/ד מראה הנוגה [מחנה יאודה (אשכנזי) דף סו ע"ג-ע"ד] {מ"מ - השמיט סוף המשנה}
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכז אות ג
ד/ד משמרת הכהנים (כהנוב) קידושין סי' כה דף סב ע"א
ד/ד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רלג, נשים ח"ב עמ' שמ-שמא
ד/ד נרות אהרן
ד/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קכט
ד/ד ס' הנייר עמ' מ
ד/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' שלא
ד/ד עבודת הגרשוני עמ' שכח
ד/ד עין חיים ח"א עמ' קלב {אחריות אלם נחשבת אחריות}
ד/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רסט
ד/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קי
ד/ד פני יעקב דף ה ע"ג
ד/ד פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' ש, שד
ד/ד פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' טו (יח ע"ג)
ד/ד פרי אברהם פסחים סי' סו אות ד
ד/ד פרי האדמה ח"ג
ד/ד פרי החג דף יב ע"ג, טו ע"ג-ע"ד
ד/ד פרי החג פסחים סי' יג
ד/ד פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' כה
ד/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מה אות ה
ד/ד צפנת פענח (וגם השמטות דף קיא ע"ב)
ד/ד צרור החיים (יעקב)
ד/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' שלה, שנא, שנח, שסב, שעא, שפב
ד/ד קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 55
ד/ד קרבן אשר עמ' רעא
ד/ד קרבן פסח עמ' רטז, רכג, תרי
ד/ד קרית מלך
ד/ד ראשית בכורים דף מג ע"ב
ד/ד רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' כא, עמ' קכב
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקלד, תרלט
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ערב
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קעח, ח"ב עמ' קצג
ד/ד שארית יהודה (בלום) דף לט ע"ד, מ ע"א {אחריות מכח אלמות}
ד/ד שארית כלב עמ' ט, י {מ"מ}
ד/ד שארית נתן (לוברט)
ד/ד שארית נתן בנימין עמ' קט {חולק על הגאונים בענין הפקדה אצל גוי}
ד/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קלח
ד/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' צד
ד/ד שבט סופר (תשמו) עמ' לז
ד/ד שהם וישפה ח"ב
ד/ד שו"ע הרב או"ח סי' תמ סעיפים ט-י {ראב"ד}, יג, קו"א אות ז
ד/ד שובע שמחות (תרצד) עמ' צח
ד/ד שושנת יעקב סי' סו ס"ק מג
ד/ד שיח ערב פסחים עמ' לא {רמב"ם}, לב {אהא"ז}
ד/ד שירת הלויים פסחים סי' יז, יח אות ד
ד/ד שם דרך פסחים עמ' כה-כו, לח
ד/ד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' לט, מד
ד/ד שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' כג, נח
ד/ד שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' יב
ד/ד שעורי ר' חיים פנחס פסחים שעור ד אות ב-ג
ד/ד שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 156
ד/ד שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ד/ד שערי שאול פסחים עמ' סז {ראב"ד}
ד/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קיח ע"ד
ד/ד תורת יצחק ח"א עמ' ס
ד/ד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קפז
ד/ד תפארת אהרן עמ' יט, ריא
ד/ד תשובות יהודה דף ח ע"א
ד/ה אבן האזל
ד/ה אבני החושן סי' עב סעיף מז {לח"מ}, סי' עג סעיף יז
ד/ה אבני זכרון (פפר) ח"א דף סא ע"ב
ד/ה אבני נזר או"ח סי' שלב אות א
ד/ה אברהם יגל
ד/ה אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רמט
ד/ה אהל משה (וינברג) דף יז ע"א וע"ד, יח ע"א-ע"ג, יט ע"ב-ע"ג
ד/ה אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' עא, עד
ד/ה אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' שסה
ד/ה אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 95 {מ"מ}
ד/ה אור יעקב פסחים דף כו ע"א
ד/ה אור לשמים עמ' שסד {אם הגיע זמנו}
ד/ה אור פני יהושע עמ' סח
ד/ה אור שרגא עמ' שיג
ד/ה אורים ותומים - תומים סי' עג ס"ק יח
ד/ה אות ציון עמ' קמב {ראב"ד - אסמכתא בגוי}
ד/ה אמרי אש חו"מ סי' כא {מ"מ - אסמכתא במשכון}
ד/ה אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ה [ב] ד"ה והנה, סי' ו [א] ד"ה במג"א
ד/ה אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כא ד"ה ומ"ש {ראב"ד}
ד/ה אמרי בינה (אש) דף כא ע"ב {זמנו קודם פסח}
ד/ה אמרי הצבי (בער) סוגיות דף עא ע"ג-ע"ד, עב ע"א-ע"ב, עד ע"ד
ד/ה אנצי"ת ע' בל יראה הע' 105, ע' גוי הע' 1180 {מ"מ}
ד/ה אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 77
ד/ה אפיקי מגינים פסחים סי' יב, לב
ד/ה אשל חיים ח"ב עמ' רטז {הגיע זמן לפני פסח}
ד/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ה באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' כו, נח
ד/ה באר מים חיים (נוסינזון) פסחים דף לא
ד/ה בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' פא
ד/ה בזך לבונה עמ' סו
ד/ה בית אהרן וישראל גל' לג עמ' לד, לז, גל' לד עמ' כו {מ"מ - משכון חמץ}, כז-כח {לא מועיל מעכשו והרהינו אלא אם הגיע זמנו לפני פסח}, גל' לה עמ' כג, כח {דוקא אם הגיע זמנו לפני פסח}
ד/ה בית ארזים - ס' הגליונות
ד/ה בית המדרש
ד/ה בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רכט, רלו
ד/ה בית נפתלי (תשסו) עמ' קפו
ד/ה ביתאל ח"א דף יא ע"ד
ד/ה בן אשר סי' מ אות ט {יד המלך}
ד/ה בני דוד
ד/ה בנין דוד ב"מ עמ' א, ח"ג עמ' יד
ד/ה בציר אליעזר ח"ב דף ט ע"ב {כר"מ בפסחים לא ע"ב}
ד/ה ברור הלכה פסחים ל ע"ב ציון ח, ט
ד/ה ברית עולם (ולר) סי' פד אות ו
ד/ה ברכות חיים ח"ב עמ' קצד
ד/ה גבול יהודה (ציר') דף קח ע"ג-ע"ד, קט ע"א, קי ע"ב
ד/ה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קעז
ד/ה גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' תקמד {ראב"ד}
ד/ה דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תח {מ"מ}
ד/ה דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' ה ד"ה והנה וד"ה ולפי"ז, סי' ו ד"ה ובזה וד"ה ולפענ"ד, סי' ז ד"ה נראה, סי' ח ד"ה המג"א, סי' ט ד"ה ובזה י"ל
ד/ה דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' יז
ד/ה דברי חיים השמטות סי' ו
ד/ה דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קעד-קעו
ד/ה דברי ירמיהו
ד/ה דברי משפט - חי' מהרי"א סי' רז אות א
ד/ה דברי משפט סי' קג סעיף א, סי' רז סעיף ב-ג
ד/ה דור דורים עמ' לו
ד/ה דרך המלך (רפפורט)
ד/ה דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קכא {קושיה מפסחים לא}
ד/ה דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 161
ד/ה הגהות חבר בן חיים
ד/ה היכל המלך (חב"ד) עמ' עח-פב
ד/ה המאיר לארץ
ד/ה המדות לחקר ההלכה מדה יח אות ט ואות עח ואות פח, מדה כ אות טו ואות כט ואות לח, מדה כב אות קיא
ד/ה המלך ברמה עמ' 53-54 {מעכשו}
ד/ה הרמב"ם והלכותיו
ד/ה וגר זאב עמ' קפה
ד/ה זבחי שלמה עמ' מד, מז
ד/ה זית רענן ח"א עמ' קז
ד/ה זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' נה {דוקא הגיע זמנו לפני פסח}
ד/ה זכרון יהודה (לאש) דף נב ע"ב
ד/ה חוקי חיים (שו"ב) עמ' יט
ד/ה חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 25, חו"מ ח"ד עמ' 398
ד/ה חי' הגר"ח ב"מ עמ' קעג
ד/ה חי' הריצ"ד
ד/ה חי' חתם סופר
ד/ה חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' סה ד"ה נמצא {והוא שיהיה אותו זמן שקבע לו קודם הפסח}, עמ' שכד ד"ה ובזה, עמ' שכה ד"ה נכרי {ישראל שהרהין חמצו אצל הגוי וכו'}
ד/ה חי' כתב סופר שבת עמ' סב
ד/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קיז, קנד, קנח-קסא, קסג-קסו, קסח, קע-קעב, קעד-קעו
ד/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שכ
ד/ה חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' צח, קג, קי
ד/ה חי' ר"י נחמיה סי' קלו אות ז, סי' קלח אות א, יא-יב
ד/ה חי' רח"א הכהן עמ' כ
ד/ה חיים שנים ישלם עמ' צט
ד/ה חמדת שלמה עמ' מד
ד/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' נט {מ"מ}
ד/ה טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רפח {ראב"ד}
ד/ה טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שו, שיד-שטו
ד/ה יגיעת ערב פסחים עמ' קפח, קצט
ד/ה ידי אליהו דף עז ע"ג {מ"מ - השמטת הרמב"ם}
ד/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכג
ד/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' מו
ד/ה ישועות יעקב מועד עמ' תסז, תפג, תקמט
ד/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקעה
ד/ה כרם יהושע (ולרשטיין) דף נ ע"א-ע"ד
ד/ה כתב סופר או"ח סי' צ ד"ה וכן יש לומר
ד/ה לב איש עמ' קמד-קמה
ד/ה לב חיים (מלינק) דף ס ע"ד, סא ע"א
ד/ה לב שלם [מחנה אפרים סוה"ס דף לה, פנים מאירות סי' מג, ידי אליהו דף עז ע"ד, ראש יוסף (אישקפה) או"ח דף ח ע"ג, פרי חדש או"ח תמא ס"ק א]
ד/ה לבושי מרדכי או"ח עמ' שעד-שעה
ד/ה לחם שלמה (ערנרייך) סי' עג
ד/ה לקוטי סופר ח"א דף נו ע"א, עו ע"א, צז ע"א {ראב"ד}
ד/ה מועדים וזמנים ח"ג סי' ריא, ריז
ד/ה מוריה גל' רמא עמ' יט-כג
ד/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף סו ע"ג {מ"מ}
ד/ה מחנה יוסף פסחים עמ' עו
ד/ה מכתב סופר
ד/ה מנוחת אשר ח"א דף כה ע"א-ע"ד, כו ע"ב-ע"ד, כז ע"א-ע"ג {מעכשו}
ד/ה מנוחת משה דף מא ע"ב-ע"ד, מב ע"א-ע"ג
ד/ה מנחת יהודה (בוים) דף כד ע"ד, כה ע"א-ע"ד, כו ע"א-ע"ב {הגיע זמנו לפני פסח}
ד/ה מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"ד אות ו {מ"מ, כ"מ}
ד/ה מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קכא
ד/ה מנחת נתנאל דף יב ע"א-ע"ג {אם זמן הפרעון הוא אחרי פסח}
ד/ה מעשה בצלאל סי' שצג {ראב"ד}
ד/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רלט ע"ב
ד/ה מצודת בן ציון דף עג ע"ב-ע"ד {הגיע זמנו לפני פסח}
ד/ה מקדש דוד ב"ב עמ' שלב
ד/ה מקנת חיים עמ' לב {ראב"ד - אסמכתא בגוי}
ד/ה מקראי קדש (תפט) דף צ ע"ב
ד/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רמג
ד/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ה מרכבת יוסף דף צז ע"ג-ע"ד, צח ע"א, צט ע"ב {רק אם הגיע הזמן לפני פסח}
ד/ה משאת המלך (תשסז) עמ' קכה
ד/ה משאת המלך מועדים עמ' רטז
ד/ה משב יעקב ח"א
ד/ה משיב משפט עמ' קיג
ד/ה משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' יג, קדושה עמ' רס
ד/ה משפט הקנין ח"ג עמ' שסג
ד/ה משפטי עזיאל ח"ג עמ' קסד, ח"ו עמ' פז
ד/ה נדרי זריזין ח"ג עמ' פא
ד/ה נודע ביהודה השלם או"ח עמ' לא, לח
ד/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רכ
ד/ה נטע שורק דף נח ע"א
ד/ה נרות אהרן
ד/ה נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קט עמ' רמה
ד/ה נתיב אברהם ח"ב עמ' קז {ואמר מעכשו}
ד/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' י
ד/ה נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שצו
ד/ה ס' הנייר עמ' מ
ד/ה ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שכט-של, שלב {אסמכתא בגוי}
ד/ה סדר משנה (בוסק')
ד/ה עטרת טוביה
ד/ה עטרת שלמה ח"א עמ' רמא
ד/ה עטרת תפארת דף לה ע"ב
ד/ה עליות אריה עמ' פז, צא-צב
ד/ה עמק שאלה (טברסקי) עמ' שלב-שלג
ד/ה עצי ארזים סי' כח ס"ק לט
ד/ה ערך שי חו"מ סי' עב סעיף יג {ראב"ד}
ד/ה פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קט, קטז
ד/ה פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תקג, תקד
ד/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' כד
ד/ה פרחי כהונה (קצבורג) עמ' רה
ד/ה פרי החג דף טז ע"א, יז ע"ד, יח ע"א-ע"ב {הגיע זמנו לפני פסח}, יח ע"ג {מ"מ - השמיט ישראל שהילווה לגוי} וע"ד {לא אמר מעכשו}, כ ע"ב-ע"ג {דוקא הגיע זמנו לפני פסח}
ד/ה צבי גאון יעקב סי' טז
ד/ה צמח ארז עמ' רעא-רעב {אם הגיע זמן הפרעון לפני פסח}
ד/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלא
ד/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קנד, קנז
ד/ה קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף מב ע"ג
ד/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' שכ, שכב
ד/ה קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' ק
ד/ה קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' כה
ד/ה קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' צג
ד/ה קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' רטז
ד/ה קרבן פסח עמ' רמד, רמה {מ"מ}, רנז, תקנ
ד/ה ראש לראובני דרוש א
ד/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' נא
ד/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' סט אות א
ד/ה שו"ע הרב או"ח סי' תמא סעיפים ב {ראב"ד}, ד, קו"א אות ה
ד/ה שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קטז {מ"מ}
ד/ה שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רכו, ח"ב עמ' רכט
ד/ה שואל ומשיב מהדורא א ח"א סי' צג {ראב"ד}
ד/ה שואל ומשיב מהדורא חמישאה סימן פה (ד"ה ובזה מיושב)
ד/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעח סעיף ז {מ"מ}
ד/ה שיח ערב פסחים עמ' לג
ד/ה שם דרך פסחים עמ' קסב, רכז
ד/ה שם יוסף (מועטי) ח"א דף א ע"ד, ג ע"א, ד ע"ג-ע"ד, ה ע"ב
ד/ה שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"ב
ד/ה שמעתתא דבי רב עמ' תקצז {ראב"ד}
ד/ה שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 163
ד/ה שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' לה
ד/ה שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 149
ד/ה שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' נא-נב
ד/ה שער נפתלי דף כב ע"ג
ד/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רעח
ד/ה תפארת אהרן עמ' לב
ד/ה תרומת הכרי עמ' סה
ד/ה תשובה שלמה או"ח סי' ג דף ז ע"ד {לח"מ}
ד/ה תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קפה {ראב"ד}, קצב, קצז
ד/ה תשורת שי מהדו"ק סי' תיג, תקל
ד/ו אור יעקב פסחים דף כג ע"ב
ד/ו בדבר מלך חי"א עמ' קעו
ד/ו ביום הראשון תשביתו (ברנד) עמ' צג {שמא אבוא}
ד/ו ברוך אומר חו"מ עמ' קעה*
ד/ו דברי ירמיהו
ד/ו וגר זאב עמ' קפד
ד/ו זמנים למלך [שו"ת תשובה כהלכה סי' ז]
ד/ו חי' רח"א הכהן עמ' טז
ד/ו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רצד
ד/ו כפתור ופרח (תשו) דף ע ע"ב
ד/ו כתב סופר או"ח דף פג ע"ב
ד/ו כתב סופר או"ח סי' צ ד"ה וכן יש לומר
ד/ו לב שלם [מאורי אור - אור חדש פו ע"ב]
ד/ו מאור למלך פסחים עמ' לט
ד/ו מדרכי הכרם ח"א עמ' 348
ד/ו מוריה גל' רג עמ' ה-ו
ד/ו מזרח שמש דף מג ע"ד {מתנה ע"מ להחזיר}
ד/ו מחנה יוסף פסחים עמ' סח
ד/ו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רסב
ד/ו משפט הקנין ח"ג עמ' שלט
ד/ו ס' הנייר עמ' מ
ד/ו פרי האדמה ח"א וח"ד
ד/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מט אות ב
ד/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קמט
ד/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קנח
ד/ו שו"ת רשב"ש עמ' קא, שע
ד/ו שם דרך פסחים עמ' רי, רלא
ד/ו שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' צג ענף ב ס"ק ג
ד/ו שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 336
ד/ו שערי מאיר עמ' סח
ד/ז אהל משה (וינברג) דף יח ע"ג, יט ע"ב {על תנאי}
ד/ז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' עז {ראב"ד}
ד/ז אור יעקב פסחים דף כג ע"ב
ד/ז אילנא דחיי ח"ב - שו"ת הרג"ת ענף כט שריג א דף א ע"א
ד/ז אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ה ד"ה אם {מ"מ}
ד/ז ביום הראשון תשביתו (ברנד) עמ' מח {על תנאי}
ד/ז בית אהרן וישראל גל' צו עמ' מט
ד/ז בית ירוחם
ד/ז בכורי חיים ח"ג עמ' רא
ד/ז ברור הלכה פסחים לא ע"ב ציון ג
ד/ז דברי ירמיהו
ד/ז היכל מלך
ד/ז וגר זאב עמ' קפד
ד/ז חיים שאל ח"ב סי' מא
ד/ז חמדת משה (פרלמוטר) סי' ה דף ה ע"א
ד/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מד עמ' קלו {תנאי}
ד/ז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רצד, שנ
ד/ז יד דוד ח"ב דף נה-נו
ד/ז כפתור ופרח (תשו) דף ע ע"ב
ד/ז כתב סופר או"ח דף פג ע"ב
ד/ז כתב סופר או"ח סי' צ ד"ה וכן יש לומר
ד/ז לחם שלמה (ערנרייך) סי' פו אות א
ד/ז מוריה גל' רג עמ' ו
ד/ז מעשה אברהם דף מד ע"ג
ד/ז משלחן מלכים פסח עמ' תרצב
ד/ז משפט הקנין ח"ג עמ' שלט
ד/ז משרת משה (עטייה)
ד/ז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמט
ד/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קמט, קנא-קנב
ד/ז קרית מלך
ד/ז שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' י, יג
ד/ז שו"ע הרב או"ח סי' תמח סעיפים יז, כ-כא, שער השמועה אות יד
ד/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' צ
ד/ז שו"ת הרדב"ז סי' אלף תטז
ד/ז שו"ת רשב"ש עמ' שעב
ד/ז שם דרך פסחים עמ' קצח, רד, רו-רז, רי, רלא
ד/ז שם יוסף (אליקים)
ד/ז שמן רקח ח"א דף ח ע"א
ד/ז שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' יט
ד/ז שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 148
ד/ז שערי מאיר עמ' סח
ד/ח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיד
ד/ח אבני נזר או"ח סי' תקמב אות ג
ד/ח אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רטו
ד/ח אגרא לישרים סי' יד
ד/ח אגרות משה ח"ח עמ' קד
ד/ח אדני נחושת עמ' שכד
ד/ח אהל שם (ברודנא) ח"א סי' ו בהגהה {שעה"מ}
ד/ח אהל שרה לאה עמ' רעד {רמ"ך}
ד/ח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"א הע' 112 {כ"מ}
ד/ח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ב הע' 41 {מ"מ}, 47 {רמ"ך}, 50 {מ"מ}
ד/ח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ח הע' 237 {צ"פ}
ד/ח אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 15
ד/ח אוצרות הרמב"ם
ד/ח אור לי פסחים סי' טו ס"ק ג
ד/ח אחיעזר ח"ג סי' ה אות ג
ד/ח אמר יוסף (אלקלעי) דף ג ע"א {מרכה"מ אלפ'}
ד/ח אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ז ד"ה כתב
ד/ח אמרי בינה (אש) דף כד ע"ג, כה ע"א
ד/ח אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כח
ד/ח אנצי"ת ע' בל יראה הע' 190-193, 201
ד/ח אפיקי ים ח"ב דף קמט
ד/ח אפיקי מגינים פסחים סי' ל, מ, מב, מח
ד/ח באהלה של תורה או"ח סי' סא
ד/ח באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קיח
ד/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ח באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' תו
ד/ח באר בשדה עמ' רצט {תערובת חמץ עוברים עליה}
ד/ח בדבר מלך חי"א עמ' קעה, קפג
ד/ח בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לא-לב {איסור קיום חמץ נוקשה}
ד/ח בית ארזים - ס' הגליונות
ד/ח בית יצחק (חבר) ח"ב דף טז ע"א
ד/ח בן יהודה סי' סז
ד/ח בנין הלכה עמ' קיג
ד/ח בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק טו {כ"מ}
ד/ח ברור הלכה פסחים מב ע"א ציון ח
ד/ח ברית עולם (ולר) סי' לב אות ח
ד/ח ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות ז
ד/ח ברכת מרדכי פסחים עמ' קעד
ד/ח גבורות יצחק עמ' נה
ד/ח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קסו
ד/ח דברי חזקיהו (שבתי) ח"ב עמ' נא
ד/ח הגהות חבר בן חיים
ד/ח הרמב"ם ותורתו ח"א
ד/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רמג
ד/ח זבח שלמה ח"ב עמ' קמט, ח"ג עמ' קיז
ד/ח זכר אברהם יצחק עמ' 64
ד/ח זכר יצחק (תשח) עמ' רכא
ד/ח זכר יצחק (תשן) עמ' רלא
ד/ח חזו"א או"ח סי' קטז ס"ק יד
ד/ח חזו"א על הרמב"ם
ד/ח חזון לימים ח"א עמ' ל
ד/ח חי' בר נחמני דף כח ע"א {שכר המדי}
ד/ח חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' א
ד/ח חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' א
ד/ח חי' הריצ"ד
ד/ח חי' חתם סופר
ד/ח חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' שסח ד"ה והנה {שעה"מ - קשה דלפי דעתם ז"ל וכו' אמאי קאמר דישרף מיד וכו'}
ד/ח חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' ג ד"ה ואלו {מ"מ - ובודאי לדבריו ה"ה שאינו עובר עליו אלא בתערובת שיש בו כזית בכדי א"פ, וכ"מ - ולי יותר מתיישב אצלי פירוש ה"ר משה כהן וכו'}
ד/ח חי' כתב סופר שבת עמ' לו, מא
ד/ח חי' ר' חיים הלוי דף לה
ד/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קיז
ד/ח חמדת שלמה עמ' סו {ביאור מש"כ "כגון המורייס", ביאור דברי הרמ"ך}
ד/ח חסדי דוד ח"ב עמ' רנד
ד/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' נא, סג {לח"מ}, סז, עה {שעה"מ}, פה, קכב {מ"מ}, קכו, קמג-קמד {שעה"מ}, קנט, קעב {מ"מ}
ד/ח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קנג, קסח ע"א
ד/ח טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רמג, רמה, רנח, רנט {כ"מ}, רעא, רפא
ד/ח יבול היובלות עמ' 65
ד/ח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רו
ד/ח יד המלך (פלומבו)
ד/ח כרם אברהם עמ' יא
ד/ח לב שלם [מנחת כהן חלק התערובות דף סג ע"א, זכרון דברים (פרחיא) דף א ע"ג]
ד/ח לבושי מרדכי או"ח עמ' קכז
ד/ח לבושי עז הל' תערובות עמ' ד {מ"מ}
ד/ח לחם מצה דף ד ע"ג, ה ע"ג {לח"מ - תערובת חמץ נתרבה רק לענין אכילה}
ד/ח לחם מצה דף ד ע"ד {אסור להשהות תערובת חמץ}
ד/ח לקוטי סופר ח"א דף עח ע"ד
ד/ח לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כז ע"א
ד/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' סט
ד/ח מוריה גל' קצז עמ' כג {בל יראה בתערובת חמץ}, גל' רלג עמ' ו {שעה"מ}
ד/ח מנחת אשר פסחים עמ' קנב
ד/ח מנחת ברוך סי' מב
ד/ח מנחת חינוך ח"א עמ' ס, עה, עט
ד/ח מנחת יהודה (בוים) דף מ ע"ב, נו ע"א
ד/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קעט {שעה"מ ד"ה וכפי}, קפא {שעה"מ ד"ה וכפי}, רעד {כ"מ}
ד/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רג-רד {רמ"ך}
ד/ח מעיל שמואל (פלורנטין) [שו"ת מהרי"ט ח"א סי' א]
ד/ח מעיני המים
ד/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף פד ע"ב, פה ע"ג
ד/ח מצודת בן ציון דף עד ע"ב-ע"ד {מ"מ - רמב"ם לא פוסק כר"א}
ד/ח מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כד אות ט, סי' כו אות ז, סי' כח אות ו, סי' כט אות טז, סי' לד
ד/ח מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ח אות ו, סי' ט אות טז
ד/ח מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף ב
ד/ח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רא
ד/ח מקראי קדש (תפט) דף צא ע"א
ד/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' קיד, רל {לח"מ}, רמד, שפז
ד/ח משה ידבר (תשעו) עמ' מט {רמ"ך}
ד/ח משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' יד
ד/ח משכנות ידידיה עמ' ע
ד/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קסו {מ"מ}, קעט {מן הקמח}
ד/ח משנת יעקב מדע עמ' שכד, זמנים ח"ב עמ' ז, קדושה עמ' רלא
ד/ח משרת משה (נבר)
ד/ח נוכח השלחן (הכהן) עמ' ריד
ד/ח נחלת צבי (כהנא) עמ' פז
ד/ח נתיב אברהם ח"ב עמ' קכב
ד/ח נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' שכג
ד/ח נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תטז
ד/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תרנ {כ"מ}, תרפ {שעה"מ}
ד/ח ס' הפרדס לרש"י עמ' מו
ד/ח סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' עז-פ
ד/ח עולת שמואל (לובצר) ח"א דף יב ע"ג
ד/ח עיונים ומחקרים ח"א עמ' 142
ד/ח עמודי שלמה ח"א עמ' שיא
ד/ח ענפי ארז (זי') דף קפח ע"ב
ד/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמו
ד/ח ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קיז {תערובת חמץ עוברין עליה משום בל יראה וכו'}
ד/ח פני המלך (שטרן)
ד/ח פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קלח
ד/ח פרחי כהונה (קצבורג) עמ' ז {חמץ נוקשה}, ט {מ"מ בשם רמ"ך}
ד/ח פרי החג דף כט ע"א-ע"ד, לא ע"ד {בל יראה בתערובת}
ד/ח פרשת המלך כאן עמ' שמז
ד/ח פרשת נזיר עמ' רא
ד/ח צמח ארז עמ' רעו {חמץ בתערובת עובר בבל ייראה}
ד/ח קהלות יעקב פסחים סי' כ, לד
ד/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' ש, תרמד
ד/ח קרבן פסח עמ' רע {שעה"מ}
ד/ח קרית מלך
ד/ח שארית נתן בנימין עמ' קח {לח"מ}, קיג {בתערובת חמץ אין בל ייראה}, קמד {מ"מ ורמ"ך}
ד/ח שו"ע הרב או"ח סי' תמב ס' כג, קו"א אות ו בהגהה, ואות יב
ד/ח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שנה {מ"מ}
ד/ח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רלב-רלג, רלה-רלו
ד/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' עח
ד/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רכ, החדשות (תשעו) עמ' שיב
ד/ח שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רמב, רמז
ד/ח שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' עד
ד/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' קנד {מ"מ}
ד/ח שיח ערב פסחים עמ' צה, קעה, קפה
ד/ח שירת הלויים פסחים סי' פא אות א הגהה קיט, ואות ה, ואות ז {שעה"מ}, סי' פז אות ט
ד/ח שעלי דעת גל' ז עמ' 58, 61
ד/ח שער המלך
ד/ח שערי אלימלך עמ' ו {מ"מ - כזית בכא"פ}
ד/ח שערי תורה (פייגנבוים) תרעד חלק ח קונטרס ד סי' לט
ד/ח שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' א, ו, כג {מ"מ וכס"מ}
ד/ח שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"ב עמ' 222 {תערובת חמץ}
ד/ח תורה שלמה ח"י עמ' 258
ד/ח תחומין ח"ט עמ' 314
ד/ח תלפיות ו חוב' ג עמ' 582
ד/ח תשובה שלמה או"ח סי' יד {שעה"מ}
ד/ח תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רכא {מ"מ וכ"מ}
ד/ט אמרי כהן (וילמן) חולין סי' טז ס"ק ח
ד/ט אנצי"ת ע' בל יראה הע' 202, 203
ד/ט בנין הלכה עמ' קיג
ד/ט דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ט
ד/ט חי' בר נחמני דף נ ע"ב
ד/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' א
ד/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' א
ד/ט חי' ר' חיים הלוי דף לה
ד/ט חי' ר"י נחמיה סי' כב אות א-ב
ד/ט חסדי דוד ח"ב עמ' רנד
ד/ט טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רמג
ד/ט יבול היובלות עמ' 65
ד/ט לחם שלמה (ערנרייך) סי' פ אות א
ד/ט מטה אהרן שבועות עמ' רא-רג
ד/ט מצוות זמניות עמ' תמג
ד/ט ס' התדיר עמ' רי
ד/ט עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קכח {חמץ נוקשה}
ד/ט ענפי ארז (זי') דף קפח ע"ב
ד/ט ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קח, קט {חמץ נוקשה}
ד/ט צרור החיים (חייקא)
ד/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קנה {מ"מ}, ח"ב עמ' תרמד
ד/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' קיג
ד/ט שיח ערב פסחים עמ' צה
ד/ט שם דרך פסחים עמ' רט
ד/י אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיד
ד/י אור לי פסחים סי' ד ס"ק ג
ד/י אור שמח
ד/י אמרי כהן (וילמן) חולין סי' טז ס"ק ח
ד/י בדבר מלך חי"א עמ' קעה, קפג
ד/י בית ארזים - ס' הגליונות
ד/י בנין הלכה עמ' קיג
ד/י דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ט
ד/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רפא
ד/י זכור לדוד עמ' מח
ד/י זכר אברהם יצחק עמ' 65
ד/י זמנים למלך
ד/י חזו"א על הרמב"ם
ד/י חי' בר נחמני דף נ ע"ב
ד/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' א
ד/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' א
ד/י חי' ר' חיים הלוי דף לה
ד/י חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' כא
ד/י חסדי דוד ח"ב עמ' רנד
ד/י חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' פא, קסט
ד/י חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קפ ע"ב
ד/י טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רמד-רמה, רנה {אור שמח}, עמ' שיד {ר"י קאפח}
ד/י יבול היובלות עמ' 65
ד/י יגיעת ערב פסחים עמ' צג
ד/י כתב סופר או"ח סי' פה ד"ה והנה הראיה
ד/י לב שלם [מחנה אפרים הל' מאא"ס דף כב ע"א, זכרון דברים (פרחיא) דף א ע"ד]
ד/י מסורה ח"ח עמ' יד
ד/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קעא
ד/י מפענח צפונות עמ' 62
ד/י מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' לד
ד/י מקראי קדש (תפט) דף צא ע"ב
ד/י מקראי קדש (תשנג) עמ' שפח
ד/י מרדכי השלם פסחים סי' תקפח עמ' עג
ד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/י משכן בצלאל ח"א סי' מה
ד/י משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' ז, נשים ח"ב עמ' שמ-שמא
ד/י נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תכא
ד/י ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קח, קט {חמץ נוקשה}
ד/י פרשת המלך
ד/י צרור החיים (קצבי) דף עח ע"ג {לח"מ}
ד/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' רעג, תרמד
ד/י שו"ע הרב או"ח סי' תמב סעיפים כב-כג
ד/י שו"ת הרדב"ז סי' תתקט
ד/י שו"ת הרדב"ז סי' תתקט
ד/י שיח ערב פסחים עמ' צה
ד/י שם דרך פסחים עמ' רו, רי
ד/י שעלי דעת גל' ז עמ' 58
ד/י שערי זבולון או"ח ח"ג סי' כד ס"ק א
ד/י שערי מאיר עמ' קב
ד/י תחומין ח"ט עמ' 314
ד/יא אבי עזרי ח"ד
ד/יא אביר יעקב (אביגדור) דף פא ע"א {ראב"ד}
ד/יא אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' י אות ד
ד/יא אבני נזר או"ח סי' שמט אות יב
ד/יא אגודת אזוב ח"א דף סד ע"ג
ד/יא אהל שרה לאה עמ' רמה {חלב חטה}
ד/יא אורח משפט עמ' ק ע"א
ד/יא אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' טו הערה 18 {ראב"ד}
ד/יא אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ח ד"ה ובמקרה
ד/יא אמרי כהן (וילמן) חולין סי' טז ס"ק ח
ד/יא אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' יט
ד/יא אנצי"ת ע' בל יראה הע' 152, 163, 165, 166, 204-206, 212
ד/יא אפיקי מגינים פסחים סי' מז-מח
ד/יא באהלה של תורה או"ח סי' סב אות ג, סי' סד אות א
ד/יא בד קודש (פוברסקי) ח"א דף יג ע"ב
ד/יא בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' ה, יג
ד/יא בית אהרן וישראל גל' מה עמ' מט
ד/יא בית ארזים - ס' הגליונות
ד/יא בנין הלכה עמ' קיג
ד/יא ברור הלכה פסחים לט ע"ב ציון ו, מב ע"א אחרי ציון ח, מה ע"ב ציון ה, מח ע"ב ציון ח {לח"מ}
ד/יא גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ד סי' יא
ד/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' יט
ד/יא דברי יששכר דף ל ע"ד
ד/יא דרך המלך (רפפורט)
ד/יא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ט
ד/יא הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' עו {נסרח}
ד/יא המנהיג עמ' תמא
ד/יא הר המלך ח"ו עמ' טז, רכד-רכט
ד/יא וישאל שאול או"ח סי' סא
ד/יא זכור לדוד עמ' מח
ד/יא זכר אברהם יצחק עמ' 64
ד/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קיב
ד/יא זמנים למלך
ד/יא חזו"א או"ח סי' קטז ס"ק ה
ד/יא חי' בר נחמני דף נ ע"ב
ד/יא חי' הריצ"ד
ד/יא חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' לז ד"ה הפת {מ"מ - לפי שדברי הירושלמי הם בנתחמצה בפסח וכו'}
ד/יא חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קסב-קסג
ד/יא חי' ר' חיים הלוי דף לה
ד/יא חי' ר' שמואל פסחים עמ' יד, ס, קסב
ד/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' מח, עג-עד, עו, קעח
ד/יא חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קנג, יו"ד ח"א דף קג ע"א, קנג ע"ב, רצט
ד/יא טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' צה
ד/יא טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רלא, רלב {רבינו מנוח}, רלו {מגדל עוז}, רמב, רמד-רמה, רעט
ד/יא יבול היובלות עמ' 65
ד/יא יחוה דעת ח"ב עמ' ריח
ד/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' יד {ראב"ד}
ד/יא לחם מצה דף י ע"ב
ד/יא ליבא בעי דף קח-קיב
ד/יא מאור למלך פסחים עמ' צב
ד/יא מגילת ספר לאוין דף יט ע"ב {ראב"ד}
ד/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' סו, סז
ד/יא מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' לב אות א, ד
ד/יא מועדים וזמנים ח"ג סי' קצב, ח"ד סי' רפג
ד/יא מוריה גל' רט עמ' סט-ע
ד/יא מוריה ח גל' א (ר"א וסרמן)
ד/יא מים עמוקים פסחים עמ' מב
ד/יא מנחת אשר פסחים עמ' ס
ד/יא מנחת יהודה (בוים) דף כג ע"ד {לח"מ}
ד/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קכ
ד/יא מסורה ח"ח עמ' יד
ד/יא מצוות זמניות עמ' תמג
ד/יא מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יב אות ו, סי' כו אות ז, סי' כח אות ו, סי' לג-לד
ד/יא מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ג אות יג, סי' ח אות ו
ד/יא מקום דוד [מלכי בקדש דף ו ע"א]
ד/יא מקור חיים סי' תמב ס' ב-ג, סי' תמז ס' ד
ד/יא מקראי קדש (תפט) דף צא ע"ב
ד/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' רמד, שצא
ד/יא מרדכי השלם פסחים סי' תקצו עמ' צ
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יא משכן בצלאל ח"א סי' מה
ד/יא משנה הלכות ח"י סי' צא
ד/יא משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' ז
ד/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' ריג
ד/יא נחל איתן
ד/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף מט ע"ב-ע"ג {סרחה מאכילת כלב}
ד/יא נרות אהרן
ד/יא נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' לח ס"ק א
ד/יא ס' התדיר עמ' רי
ד/יא עטרת טוביה
ד/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' פב
ד/יא ענפי ארז (זי') דף קפח ע"א
ד/יא ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קח, קט {חמץ נוקשה}
ד/יא פרשת המלך
ד/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רח ע"ג {מ"מ}
ד/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' רעב, תיא, ח"ב עמ' צג, קעו, קפו, תרמד
ד/יא קידש ידיד דף סג ע"ב-ע"ג, קב ע"ב
ד/יא קרני ראם (ירמוש) עמ' נד, רה
ד/יא רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים עמ' קלב
ד/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סה
ד/יא שו"ע הרב או"ח סי' תמב סעיפים כא {ראב"ד}, כה
ד/יא שיח ערב פסחים עמ' צה, קצד
ד/יא שירת הלויים פסחים סי' פח
ד/יא שם דרך פסחים עמ' רכה, רכט
ד/יא שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רכב
ד/יא שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קמט {צורת החמץ עומדת}
ד/יא שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רפח, רצג
ד/יא שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קפח
ד/יא שעלי דעת גל' ז עמ' 61-62
ד/יא שערי טהר ח"ב שער ד סי' ח אות א
ד/יא שערי מאיר עמ' צט, קב
ד/יא שפתי שושן עמ' פב
ד/יא שרשי הים דף קיח ע"ב
ד/יא תחומין ח"א עמ' 80, ח"ט עמ' 314
ד/יא תרומת הדשן שו"ת סי' קיז
ד/יב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קטו
ד/יב אגדות ריב"א על ההגדה דף ב ע"א {כל שהוא - משהו}
ד/יב אור לי פסחים סי' טו ס"ק ג
ד/יב אמונת עתיך גל' 119 עמ' 59 {חוזר וניעור}, 60
ד/יב אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ז ד"ה עוד מבואר, סי' יז ד"ה והנה {שעה"מ}, סי' יח ד"ה למה
ד/יב אמרי דוד (שליסל) דף כט ע"א
ד/יב אפיקי מגינים פסחים סי' ל
ד/יב באר בשדה עמ' רצ {נתערב בו חמץ וכו' אסור לאכלו}
ד/יב בית אהרן וישראל גל' ט עמ' סו {חוזר וניעור}, גל' מה עמ' מט {ר"ח הלוי}
ד/יב בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' פז-פט {דשיל"מ בנולד בתערובת}
ד/יב בית דוד (פילוסוף) או"ח דף לח ע"א {מ"מ}
ד/יב בית דוד (תשעט) או"ח סי' קעז, קפ, ר
ד/יב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' עח {חוזר וניעור}
ד/יב ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' צח
ד/יב ברור הלכה פסחים ל ע"א ציון ב
ד/יב גדולי ציון (תרע) דף ה ע"ג
ד/יב גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ה
ד/יב דבר משה (אמריליו) ח"א דף יט ע"ב
ד/יב דברי יששכר דף לא ע"א
ד/יב המנהיג עמ' תמג
ד/יב והריקותי לכם ברכה עמ' 8 {חוזר וניעור}
ד/יב ויקח אברהם [שמחת יהודה דף ג ע"ג]
ד/יב ושב הכהן (תשמח) עמ' רכז {מ"מ}
ד/יב זית רענן ח"ב עמ' נו
ד/יב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' מב {כל שהוא}
ד/יב זכרון שלמה (קליין) עמ' רכא {נפסל מאכילת אדם}
ד/יב חזו"א על הרמב"ם
ד/יב חי' בר נחמני דף לה ע"א-ע"ג {חוזר וניעור}
ד/יב חי' כתב סופר נזיקין עמ' קנח
ד/יב חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קו
ד/יב חי' ר' חיים הלוי דף לה
ד/יב חלקת מאיר
ד/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' עז, פ, פב-פג, קנה, יו"ד ח"א עמ' שמ
ד/יב חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קנ, יו"ד ח"א דף קג
ד/יב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רסב
ד/יב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' צה
ד/יב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רלה, רלז, רמ, רמב, רסב {מ"מ}, רסד, רעח, רעט, רפ
ד/יב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שנה
ד/יב יד המלך (פלומבו)
ד/יב יד ישראל ח"ב
ד/יב יחוה דעת ח"ב עמ' רכח
ד/יב כלי שרת סי' ג
ד/יב כרתי ופלתי סי' קה אות י {מ"מ}
ד/יב כתב סופר יו"ד סי' סח ד"ה מה {אע"פ שמותר לקיימו אסור לאכלו}
ד/יב לב שלם [פרי חדש או"ח תמז ס"ק ג] {מ"מ}
ד/יב לבושי יוסף עמ' מד
ד/יב לבושי עז הל' תערובות עמ' קנ {מ"מ - חוזר וניעור}
ד/יב מגל ח"י עמ' 14, 18 {מ"מ - חוזר וניעור}
ד/יב מועדים וזמנים ח"ד סי' רע
ד/יב מוריה גל' קצז עמ' סג-סד {חוזר וניעור - תריאקה}
ד/יב מזרח שמש דף מג ע"ג
ד/יב מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' ע עמ' רד {חוזר וניעור}
ד/יב מנהגי מצרים או"ח אות מד
ד/יב מנחת יהודה (בוים) דף כג ע"ג {מ"מ}
ד/יב מסורה ח"ח עמ' יד
ד/יב מערכי לב (ציר') עמ' מ
ד/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' רמד, שצא
ד/יב משכן שילה עמ' רו
ד/יב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רה {שעה"מ}
ד/יב נוכח השלחן (הכהן) עמ' רטז {חוזר וניעור}
ד/יב נוכח השלחן (הכהן) עמ' ריד, רטז
ד/יב נשמת אברהם ח"א עמ' רסב
ד/יב סופר מהיר ח"ב עמ' כח {במשהו חוזר וניעור}
ד/יב פרי האדמה ח"ד
ד/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ל ע"ד
ד/יב צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' שמט
ד/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' רעג, תמה, תרמד
ד/יב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קסה
ד/יב קרית מלך
ד/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' קיג {לח"מ}
ד/יב קרן פני משה ח"ב
ד/יב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ט, לז {מ"מ}
ד/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסח
ד/יב שו"ע הרב או"ח סי' תמב סעיפים יח, כב, קו"א אות ה
ד/יב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שלג
ד/יב שו"ת הרדב"ז סי' תתקעט
ד/יב שו"ת הרדב"ז סי' תתקעט
ד/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' עח
ד/יב שו"ת מהרלב"ח סי' פח
ד/יב שו"ת ר"י אלגזי עמ' רמו
ד/יב שירת הלויים פסחים סי' פז אות ט והגהה קמו
ד/יב שירת הפסח אות קנ {חוזר וניעור}
ד/יב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרעט {אסור לאכלו}
ד/יב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' שט
ד/יב שעלי דעת גל' ז עמ' 61
ד/יב שערי זבולון או"ח ח"ג סי' כג ס"ק ו, סי' כד ס"ק ב
ד/יב שערי ישועה עמ' פב, צו-צח
ד/יב שערי מאיר עמ' צט
ד/יב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף יג ע"ב {חמץ שבטל בששים חוזר וניעור בפסח}
ד/יב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קנח
ד/יב שרשי הים דף קיט ע"א
ד/יב תחומין ח"ג עמ' 66
ד/יב תרומת הדשן פסקים סי' קפו, שו"ת סי' קכט
ד/יב תשובות הראב"ד סי' נב
ד/יב תשובות ר' איסר יהודה עמ' סב {חוזר וניעור}


ה/146 הלכות חמץ ומצה פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אהל חיים ח"ד
ה/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ה/רה"פ אורה ושמחה
ה/רה"פ באר המלך ח"ג
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אדני היד החזקה
ה/א אוצמפה"ת חלה פ"א מ"א הע' 26 {סרחון}, 114 {צ"פ}
ה/א אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ב הע' 25 {צ"פ}, 33
ה/א אור זרוע השלם מועדים עמ' צא
ה/א אמונת עתיך גל' 115 עמ' 106 {איסור קטניות}
ה/א אמונת עתיך גל' 119 עמ' 58
ה/א אמונת עתיך גל' 122 עמ' 78-79
ה/א אמרי יהודה (רוזנר) קונטרס מצות מאשין סי' ד אות ט
ה/א אמת ליעקב מועד עמ' רסה {שיפון ושבולת שועל}
ה/א אנצי"ת ע' אורז הע' 8, 9, 30, 33
ה/א ארץ יהודה
ה/א באר אליעזר
ה/א בית אהרן וישראל גל' יז עמ' עא, גל' לד עמ' מו-מז
ה/א בני שמואל
ה/א בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק נד
ה/א ברור הלכה פסחים לה ע"א ציון ד
ה/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' קפא
ה/א דליית הכרם עמ' תתתיב
ה/א דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רי
ה/א חי' ופירושי מהרי"ק
ה/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קנו
ה/א יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף כב ע"ד, כג ע"א
ה/א יחוה דעת ח"א עמ' כד, ח"ה עמ' קנ
ה/א כי בא מועד עמ' סא
ה/א לב שלם [רלב"ח ח"ב סי' עד דף קלב]
ה/א מחשבת הקודש ח"ב דף נט ע"ב
ה/א מטה יחיאל סי' א ס"ק א
ה/א מנהג אשכנז הקדמון עמ' 274-275
ה/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 352 {ר"י קאפח - קטניות}
ה/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קעד
ה/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/א מפענח צפונות עמ' 62
ה/א מרדכי השלם פסחים סי' תקפח עמ' עג
ה/א מרכבת המשנה מהדו"ב [ההשגה שייכת להלכה ב]
ה/א משכן בצלאל ח"א סי' מח
ה/א משלחן מלכים פסח עמ' תרצג
ה/א משנת יעקב
ה/א משנת משה כתובות עמ' צ
ה/א משנת משה קידושין עמ' רכט
ה/א משפטי עזיאל ח"א עמ' מה
ה/א נועם חט"ז עמ' א, חכ"ג עמ' קנט
ה/א ניר לדוד
ה/א ס' הנייר עמ' מ
ה/א סופר המלך עמ' צד
ה/א סיני חוב' צג עמ' רלז {הגהמ"י}
ה/א עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' ק
ה/א פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קצז, קצט {מי פירות}
ה/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' נו
ה/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תקלה, תרכה {ר' מנוח}, תרנד
ה/א קרן פני משה ח"ב
ה/א ראשי בשמים (רבין) עמ' רסה
ה/א שו"ע הרב או"ח סי' תנג ס"א
ה/א שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקיז
ה/א שם טוב
ה/א שמחתי באומרים לי עמ' רמב
ה/א שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' רטז
ה/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' קמט {קטניות - כגון אורז ודוחן}, קנ
ה/א תורה לדעת ח"ג עמ' רב
ה/א תחומין ח"א עמ' 83, 97, 100, חי"ג עמ' 164
ה/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמד-רמז {ר' מנוח - זרעונים}
ה/א תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' מח-מט
ה/א תשובת אריה דף ה ע"א {הגהמ"י דפוס קושטא - קטניות}
ה/ב אבן פינה (פורת) עמ' סח {נתערב בו מים}, סט {מי תפוחים}
ה/ב אבני נזר או"ח סי' תקלא אות ד
ה/ב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קפ {מים כ"ש}, קפד
ה/ב אדני היד החזקה
ה/ב אהל שרה לאה עמ' רמד {זית}, תתקל {ראב"ד - לא הכל מודים}
ה/ב אהלי יהודה (הכהן) דף ע ע"א
ה/ב אהלי תם עמ' קצ
ה/ב אור הישר [אור שמח הל' ביכורים פ"ו הי"ב]
ה/ב אור יעקב פסחים דף 167-168
ה/ב אור יקרות
ה/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קעב {מים כלשהם}
ה/ב אמרי דעת יו"ד סי' ז עמ' ק
ה/ב בדבר מלך ח"י עמ' רי
ה/ב בדבר מלך חי"א עמ' רא, רו, רטז
ה/ב בית אהרן וישראל גל' עו עמ' י {מי תפוחים}, יב
ה/ב בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' טז
ה/ב בית דוד (תשעט) או"ח סי' רנב
ה/ב בית פנחס (וולף) עמ' 44
ה/ב בית שערים או"ח סי' רכה (דף קיא-קיב)
ה/ב בית שערים ח"ג סי' כא
ה/ב בר ריב"א עמ' קעה
ה/ב ברור הלכה פסחים לה ע"א ציון ד, ו
ה/ב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רא
ה/ב גבול יהודה (ציר') דף יט ע"א
ה/ב גבורות יצחק עמ' מז, נג
ה/ב גבורת יהודה פסחים סי' מא ס"ק ג
ה/ב גפן פוריה עמ' כא
ה/ב דברות משה זרעים עמ' שצט {אם לשן במי פירות בלבד בלא שום מים לעולם אינם באין לידי חמוץ וראב"ד}
ה/ב דברי אמת (תשעט) עמ' קצא {המניח חמץ ברשותו עובר בשני לאוין}
ה/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' קפא
ה/ב דברי יחזקאל (תרצה) דף ס ע"א
ה/ב דברי ירמיהו
ה/ב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שב
ה/ב הגהות חבר בן חיים
ה/ב הגהות על שו"ע הל' פסח (ר' אברהם אבלי) ח"ב דף יח ע"ב {הגהמ"י אות א}
ה/ב המאיר לארץ
ה/ב הר המלך ח"ג עמ' כב
ה/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קכב
ה/ב זכרון הרב עמ' 21-22
ה/ב זכרון סופרים {אלא אפילו הניחן כל היום וכו'} [עיין חת"ס או"ח סימן קכ"ו ועט סופר כלל י"ח פ"א]
ה/ב חי' ופירושי מהרי"ק
ה/ב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' שפ ד"ה פרט {אם לשן במי פירות בלבד וכו' לעולם אינם באין לידי חמוץ וכו' ואם נתערב בהן מים וכו'}, עמ' שפה ד"ה מיהו {ואם נתערב בהן מים כל שהוא הרי אלו מחמיצין}
ה/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רטו
ה/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' נא {מ"מ}, יו"ד ח"ב עמ' שמג
ה/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רכו ע"א, רנו
ה/ב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קסו, קפט, קצו, ר {ר"י קאפח}, רח {ראב"ד}, רט {מגדל עוז}, ריח
ה/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' רסז
ה/ב יחוה דעת ח"א עמ' כט
ה/ב ימי שלמה
ה/ב ישועות יעקב מועד עמ' תקסד-תקסה {לח"מ}
ה/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קלא
ה/ב כי בא מועד עמ' סא
ה/ב כתב סופר או"ח סי' צד ד"ה ואני מוסיף, ד"ה אלא דרמב"ם פ"ה
ה/ב לב דוד (פלדמן) עמ' סט, עא {מי פירות עם מים}
ה/ב לב מרפא דף מ ע"ג
ה/ב לב שלם [אהלי תם סי' קנ, מלך שלם דף ג ע"ד, רלב"ח ח"ב דף קלב, ראש יוסף (אישקפה) ח"א דף נח ע"ד, פרי חדש או"ח תסז ס"ק טו]
ה/ב להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קלח
ה/ב מאור ישראל
ה/ב מגידות (תשמ) עמ' קסא
ה/ב מגידות (תשעג) סי' סג, סד עמ' קנז-קס
ה/ב מועדי הרב עמ' 123
ה/ב מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' קז אות א הראשון
ה/ב מועדים וזמנים ח"ד סי' רפג
ה/ב מוריה גל' קיג עמ' ח, י {הגהמ"י אות א}
ה/ב מטה אפרים
ה/ב מים עמוקים פסחים עמ' צא
ה/ב מלחמת יהושע סי' יא, עמ' לו, מח-מט
ה/ב מנהג אשכנז הקדמון עמ' 275
ה/ב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תמב
ה/ב מנחת אשר פסחים עמ' קכב
ה/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' קנו
ה/ב מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תכד
ה/ב מנחת יהודה וירושלים עמ' 122
ה/ב מנחת נתנאל דף יג ע"ב {רק יין, שמן, דבש וחלב הם מי פירות}
ה/ב מעיני המים
ה/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ה/ב מקראי קדש (תפט) דף צד ע"א
ה/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רכט, רמה, תלז-תלח
ה/ב מרדכי השלם פסחים סי' תקפח עמ' עב
ה/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ב מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ה/ב משאת המלך (אדרי)
ה/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' שצא
ה/ב משכן בצלאל ח"א סי' מח
ה/ב משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' עז
ה/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קע, יו"ד ח"א עמ' שיט
ה/ב ס' הנייר עמ' מ
ה/ב ס' הפרדס לרש"י עמ' מב
ה/ב סופר המלך עמ' צז
ה/ב עין יצחק ח"א עמ' עו
ה/ב עמודי שלמה ח"א עמ' שטז
ה/ב פנים חדשות [תומת ישרים קז]
ה/ב פרי האדמה ח"א וח"ג
ה/ב פרי החג דף סח ע"ג, סט ע"ג-ע"ד {מי פירות}
ה/ב פתח דבריך עמ' ט-י
ה/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' נו
ה/ב צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תקנב {הגהמ"י אות א}
ה/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' צה, ח"ב עמ' תעב, תקלג-תקלו, תקמה, תקנג
ה/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ר {ראב"ד}
ה/ב קרבן פסח עמ' תשסג {ראב"ד}
ה/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רז
ה/ב קרן פני משה ח"ב
ה/ב שארית נתן בנימין עמ' קטז {הגהמ"י - דבש דבורים}
ה/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנא
ה/ב שו"ע הרב או"ח סי' תסב סעיפים א-ג, ז
ה/ב שו"ת הרשב"א ח"א סי' ד
ה/ב שו"ת הרשב"א ח"א סי' שלג
ה/ב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' רנב, רנה, רסא
ה/ב שולי הגליון עמ' נד
ה/ב שם טוב
ה/ב שמחת יהודה דף א ע"א {הגהמ"י - לרש"י נוקשה הוי}
ה/ב שעורי הרב חלה עמ' ז
ה/ב שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' קצח-קצט
ה/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' יג, יד, יז, כא, כב, כז, ל
ה/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' כט
ה/ב שערי ישועה עמ' פז, פט-צד
ה/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מט ע"ד
ה/ב שרשי הים דף קכ ע"ב
ה/ב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כד {ר' מנוח}
ה/ב תחומין ח"ט עמ' 310
ה/ב תפארת ראובן עמ' קס
ה/ב תרומת הגורן ח"א עמ' 273
ה/ב תשובות ר"י הזקן עמ' 17
ה/ג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 93 {ר' מנוח}
ה/ג אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ו הע' 180 {צ"פ}
ה/ג אוצרות הרמב"ם
ה/ג אור לי פסחים סי' טו ס"ק ג {מ"מ}
ה/ג בית ארזים - ס' הגליונות
ה/ג בית דוד (תשעט) או"ח סי' רע
ה/ג בית מועד (זלזניק) עמ' קצז
ה/ג ברור הלכה פסחים לו ע"ב ציון ה
ה/ג גבול יהודה (ציר') דף טו ע"ג
ה/ג גיא מלח עמ' קעט
ה/ג דבר שמואל (אבוהב) סי' שמב
ה/ג דברי אור ח"ד עמ' קלט
ה/ג המנהיג עמ' תמח
ה/ג זמנים למלך
ה/ג חזו"א או"ח סי' קכא ס"ק יט, כב-כג
ה/ג חזו"א על הרמב"ם
ה/ג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קסז, רד
ה/ג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רפח
ה/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רפא-רפב
ה/ג לב שלם [פרי חדש או"ח תסא ס"ק ב]
ה/ג מבוא למשנה תורה עמ' 103
ה/ג מוריה גל' קג עמ' סד {מ"מ}
ה/ג מחנה דוד (בונאן) דף נא ע"ג {שעה"מ}
ה/ג מטה אהרן שבועות עמ' שי-שיא
ה/ג מילי דמרדכי
ה/ג מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ח ע"ב {מל"מ}
ה/ג מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 102
ה/ג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' כה]
ה/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רלב
ה/ג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רו
ה/ג משנת יעקב
ה/ג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' נב
ה/ג נועם חכ"ה עמ' לו
ה/ג ס' הנייר עמ' מ
ה/ג עמודי שלמה ח"א עמ' שטז
ה/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תקג, תקנה
ה/ג שו"ע הרב או"ח סי' תנד סעיפים ו-ז, סי' תסב ס"ג, שו"ת סי' ו
ה/ג שו"ת ר"י בן עטר עמ' כב-כד
ה/ג שם טוב
ה/ג שרידי אש ח"ב עמ' שכג
ה/ג תחומין חי"ג עמ' 170
ה/ד אבק דרכים דף מד ע"ג
ה/ד בית דוד (פילוסוף) או"ח סי' רכט דף נט ע"ב
ה/ד בית דוד (תשעט) או"ח סי' רנב
ה/ד בית מועד (זלזניק) עמ' קצז
ה/ד בני דוד
ה/ד ברור הלכה פסחים לט ע"ב ציון ט
ה/ד חזון לימים ח"א עמ' צג
ה/ד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קצח, קצט {ר"י קאפח}, רג
ה/ד יד אפרים (ביליצר), פותח שערים עמ' יט
ה/ד יד המלך (פלומבו)
ה/ד לב מבין
ה/ד לב שלם [מלך שלם דף ג, ה, ראש יוסף (אישקפה) או"ח דף כו ע"א]
ה/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף קז-קי
ה/ד מטה אהרן שבועות עמ' שז-שט
ה/ד מים עמוקים פסחים עמ' צ
ה/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קפא {שעה"מ ד"ה וכפי}
ה/ד משנת יעקב
ה/ד משנת משה ביצה עמ' טו
ה/ד ס' הנייר עמ' מ, מו
ה/ד שו"ע הרב או"ח סי' תסב ס"ד
ה/ד שם טוב
ה/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' ל
ה/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 86
ה/ה בית אהרן וישראל גל' פח עמ' צט {כ"מ}
ה/ה ברור הלכה פסחים מ ע"ב ציון ד
ה/ה גבול יהודה (ציר') דף טו ע"ג
ה/ה דברי אור ח"ד עמ' קלט
ה/ה דברי ירמיהו
ה/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רמד
ה/ה חזו"א על הרמב"ם
ה/ה חי' עזיאל
ה/ה יד המלך (פלומבו)
ה/ה יחוה דעת ח"א עמ' מז
ה/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' מג
ה/ה ישועות כהן חלה סי' יד ס"ק יג
ה/ה כתר המלך
ה/ה לב שלם [פרי חדש או"ח תסז ס"ק ט]
ה/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תס
ה/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ה נועם חכ"ד עמ' כב-כג
ה/ה נשאל דוד או"ח עמ' ל {שמא לא נקלה יפה}
ה/ה ס' השבי"ט עמ' לז
ה/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קנג
ה/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תקג
ה/ה שו"ע הרב או"ח סי' תסג ס"ה
ה/ה שו"ת ר"י בן עטר עמ' כג
ה/ה שם טוב
ה/ה שערי ישועה עמ' צא
ה/ה תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' ריא {שעה"מ}
ה/ו אבני ציון ח"ב סי' ע אות א {קובץ}
ה/ו בדבר מלך חי"א עמ' רג
ה/ו בית ארזים - ס' הגליונות
ה/ו בית דוד (תשעט) או"ח סי' רע
ה/ו ברור הלכה פסחים מ ע"א ציון ב
ה/ו היכל מלך
ה/ו הר המלך ח"ג עמ' כב
ה/ו חזו"א על הרמב"ם
ה/ו חי' הריצ"ד
ה/ו חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קנח
ה/ו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קסג
ה/ו יד המלך (פלומבו)
ה/ו יד פשוטה אהבה עמ' תקלה
ה/ו יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' סח
ה/ו ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' שיז
ה/ו ישועות כהן חלה סי' יד ס"ק יב
ה/ו להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' פג
ה/ו לקוטי סופר ח"א דף סז ע"ד
ה/ו מוריה גל' רלג עמ' ז {הגהמ"י - דבי ביראה}
ה/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' כב אות ג
ה/ו מטה אהרן שבועות עמ' רב-רג
ה/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' שע, ח"ט עמ' פ
ה/ו מרבה חיים סי' יט אות א-ז
ה/ו ראשית בכורים דף לב ע"ב {צ"פ}
ה/ו שו"ע הרב או"ח סי' תנג ס' כ
ה/ו שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' טו עמ' סא
ה/ו שו"ת ר"י בן עטר עמ' כה
ה/ו שם טוב
ה/ו שמחתי באומרים לי עמ' רמב
ה/ו שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קלב ע"א
ה/ו תשובה מאהבה ח"א סי' קפא
ה/ז אגם מים עמ' קיט
ה/ז אורח ישראל סי' כז אות יא-יב {ר"ח הלוי}
ה/ז בית דוד (פילוסוף) או"ח דף נה ע"ב, סי' ריח, רמא
ה/ז בית דוד (תשעט) או"ח סי' רב, רלט, רע
ה/ז בני דוד
ה/ז ברור הלכה פסחים מ ע"א ציון ב
ה/ז גבורת יהודה פסחים סי' יח
ה/ז גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל צ סי' ו
ה/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' קו
ה/ז דגל ראובן ח"ג סי' טז
ה/ז דרכה של תורה (ורטהימר) דף ח
ה/ז המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תקמג, חיים שאל סי' עא]
ה/ז המנהיג עמ' תסב
ה/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 190
ה/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רמד
ה/ז זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' ב
ה/ז חזו"א על הרמב"ם
ה/ז חי' ופירושי מהרי"ק
ה/ז חי' חפץ חיים
ה/ז חי' משנה פסחים עמ' קה
ה/ז חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קנח
ה/ז חיים לעולם ח"א דף לז ע"ב
ה/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פו עמ' רעט, רפא
ה/ז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קסג
ה/ז יד הלוי (לוין) דף יב ע"ד
ה/ז יראה ואהבה עמ' קעו
ה/ז ישועות יעקב מועד עמ' תקע
ה/ז לב חיים (פלג'י) ח"ב דף צח ע"ג {בני דוד}
ה/ז לב שלם [מגילת ספר לאוין דף כ ע"ד, פרי חדש או"ח תסה ס"ק א]
ה/ז מבוא למשנה תורה עמ' 103
ה/ז מגילת ספר לאוין דף כ ע"ד
ה/ז מועדים וזמנים ח"ד סי' רצ
ה/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 60 {נהגו}
ה/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' שע, ח"ט עמ' פ
ה/ז מעיל צדקה (תשעח) עמ' רטז {הג"מ}
ה/ז מעיל שמואל (פלורנטין) סי' ה, דף ט ע"ד
ה/ז מקראי קדש (תפט) דף צא ע"ב
ה/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' עב, קיא, רמו, תיז
ה/ז משה ידבר (תשעו) עמ' לט
ה/ז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רד
ה/ז נוכח השלחן (הכהן) עמ' רכ {הגהמ"י אות ו}
ה/ז נחל איתן
ה/ז נחלת עזרא ח"ב סי' טו
ה/ז עטרת ישראל עמ' קצ
ה/ז פותח יד
ה/ז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' יט
ה/ז פרי האדמה ח"א וח"ג
ה/ז צמח צדקה - שו"ת עמ' כא
ה/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' שנ, ח"ב עמ' תק
ה/ז קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שלב
ה/ז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ה ה"ז {ר"ח הלוי}
ה/ז שו"ע הרב או"ח סי' תנג סעיפים יח, כ-כא
ה/ז שו"ת בית מאיר (תשנה) עמ' רפח
ה/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' פו {מ"מ}, פז {הגהמ"י}
ה/ז שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' טו עמ' סב
ה/ז שו"ת ר"י בן עטר עמ' כב-כה
ה/ז שירת הלויים פסחים סי' עז אות ה
ה/ז שלמי שמחה ח"א עמ' נז
ה/ז שמחתי באומרים לי עמ' רמב
ה/ז שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קמז
ה/ז תשובה מאהבה ח"א סי' קפא
ה/ח אגם מים עמ' קכב
ה/ח אדני היד החזקה
ה/ח אור הישר [עונג יו"ט סי' מב]
ה/ח אור לי פסחים סי' טו ס"ק ג
ה/ח אור שמח
ה/ח אמונת עתיך גל' 122 עמ' 80 {הגהמ"י}
ה/ח אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כג ד"ה ולמ"ש
ה/ח אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כט
ה/ח אמת ליעקב מועד עמ' רעא {שורפין}
ה/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קי
ה/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ח באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קטו
ה/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' יח
ה/ח בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' עט
ה/ח בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' סט
ה/ח בדבר מלך ח"ט עמ' פז
ה/ח בדבר מלך חי"א עמ' שכט, שמג
ה/ח בית ארזים - ס' הגליונות
ה/ח בית דוד (פילוסוף) או"ח דף סג ע"ג
ה/ח בית דוד (תשעט) או"ח סי' רכב, רסא, רסז
ה/ח בית נפתלי (תרנט) סי' כג-כד
ה/ח ביתאל ח"א דף ט ע"א
ה/ח ברור הלכה פסחים מ ע"א ציון ב
ה/ח גדולי ציון (תשנב) עמ' קיח
ה/ח דברות אליהו ח"ב עמ' קכ-קכא {מד"ס}
ה/ח דברי ירמיהו
ה/ח דגל ראובן ח"ב סי' ח
ה/ח דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שב
ה/ח המנהיג עמ' תמג-תמד, תס
ה/ח וגר זאב עמ' רלז {מצות שימור כל שבעה}
ה/ח זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' עח
ה/ח זכרון סופרים {משום שנאמר וכו'} [עיין חק יעקב סימן תס סק"ב, ועיין נודע ביהודה תנינא או"ח סימן עט, ועיין משנה ברורה בביאור הלכה ריש סימן תס]
ה/ח זמנים למלך
ה/ח חוות בנימין ח"א עמ' רלא
ה/ח חוות בנימין עמ' רלא
ה/ח חזו"א או"ח סי' קכא ס"ק כב-כג
ה/ח חזו"א על הרמב"ם
ה/ח חי' הריצ"ד
ה/ח חי' חפץ חיים
ה/ח חי' רעק"א
ה/ח חלקת מאיר
ה/ח חמדת ישראל ח"א דף קכא ע"א {ר' מנוח}
ה/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' עד, פו, קמח, קפ
ה/ח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קמב, קעד ע"ב, קפג ע"ב
ה/ח טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קסג
ה/ח יד ישראל ח"א
ה/ח יחוה דעת ח"ב עמ' רל
ה/ח יחלק שלל ח"ג עמ' סא {מצא בתבשיל שעורים שלמים שלא נתבקעו}
ה/ח ישועות יעקב נזיקין עמ' תסז
ה/ח כבוד הלבנון דף כד ע"א {ושמרתם את המצות - מדרבנן}
ה/ח כפתור ופרח (תשו) דף נה ע"ד {ר' מנוח}
ה/ח כרם יהושע (ולרשטיין) דף נו ע"ב-ע"ג {שעה"מ}
ה/ח כתב סופר או"ח סי' צב ד"ה ומה שכתב הפרי
ה/ח לבושי מרדכי או"ח עמ' שעא, יו"ד עמ' תפג
ה/ח לקוטי סופר ח"א דף סח ע"ג
ה/ח מאור ישראל
ה/ח מועדי הרב עמ' 133, 208
ה/ח מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' סד אות א
ה/ח מטה אהרן פסחים עמ' סד
ה/ח מנוחת משה דף סה ע"ד {מ"מ}
ה/ח מסורה ח"ח עמ' יד, ח"י עמ' ס
ה/ח מעיל שמואל (פלורנטין) סי' ה, סי' רמא, דף ט ע"ג
ה/ח מעיני המים
ה/ח מקראי קדש (תפט) דף צב ע"א
ה/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רמו
ה/ח מרבה חיים סי' יט אות יז {מ"מ}
ה/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' נג עמ' 158
ה/ח משנת חיים הל' פסח עמ' תפ-תפב
ה/ח משנת יעקב
ה/ח מתת ידו (קגן) סי' מח
ה/ח נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רד
ה/ח נחל איתן
ה/ח ס' הנייר עמ' מה
ה/ח סיני ס' יובל עמ' רעט
ה/ח עטרת חן ח"ב עמ' י
ה/ח עין יצחק ח"א עמ' פ, פה
ה/ח פני משה (שלז')
ה/ח פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' כז
ה/ח פרי האדמה ח"ג
ה/ח פרשת המלך
ה/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' נז אות ב
ה/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תקא, תקג, תקיח, תרסד
ה/ח קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' נא {ר' מנוח}, שלב {הגהמ"י}
ה/ח קרבן פסח עמ' תשצז
ה/ח קרית מלך
ה/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נז
ה/ח שהם וישפה ח"א
ה/ח שו"ע הרב או"ח סי' תסז סעיפים א, כה
ה/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' עח
ה/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שיב
ה/ח שירת הלויים פסחים סי' עה אות ז, ט, סי' עו אות ה-ו, סי' עז אות ג, סי' עח אות ו
ה/ח שערי ישועה עמ' פו
ה/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 120
ה/ח שערי שאול פסחים עמ' קמו
ה/ח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ט ע"א {הגהמ"י}
ה/ח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' לח, לט {מעשה רוקח }
ה/ח שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' מו
ה/ח שפתי שושן עמ' פד {הגהמ"י, חטים במקום מדרון}
ה/ח תורה שלמה חי"ב עמ' 189
ה/ח תשובות הראב"ד סי' קיד {חטה שנתבקעה אוסרת במשהו}
ה/ח תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' סג
ה/ח תשובות ר' איסר יהודה עמ' לא-לג {חטים שהתבקעו}
ה/ט אגם מים עמ' קכב-קכג
ה/ט אדני היד החזקה
ה/ט אור יעקב פסחים דף 170
ה/ט אחר האסף עמ' תלט
ה/ט אמונת עתיך גל' 122 עמ' 80 {ר' מנוח}
ה/ט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תפה {צריך שמירה משעת קצירה}
ה/ט אמרי איש עמ' עג {צריך שימור לכל מצות החג}
ה/ט ארץ יהודה
ה/ט אשר למלך
ה/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ט באר מים חיים (נוסינזון) פסחים דף מ
ה/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' יח
ה/ט בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' עט
ה/ט בית אהרן (קריספין) דף ח ע"ג
ה/ט בית אהרן וישראל גל' לד עמ' מה-מו, גל' לז עמ' קכה, גל' ע עמ' קטז
ה/ט בית אהרן וישראל גל' סג עמ' יג-יד {מעט מעט מותר כי לצורך ביתו הוא קונה}
ה/ט בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' טז
ה/ט בית ארזים - ס' הגליונות
ה/ט בית דוד (פילוסוף) או"ח סי' רלז, דף סב ע"ב {דגן שנטבע}
ה/ט בית דוד (תשעט) או"ח סי' רסג, רסז
ה/ט בית לוי (גולדברג) דף צא ע"ג-ע"ד
ה/ט בני יוסף (קאריו) דף יא ע"א
ה/ט בני שמואל
ה/ט בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קב
ה/ט בר ריב"א עמ' כה, קצג
ה/ט ברור הלכה פסחים מ ע"א ציון ה, מ ע"ב ציון ב, ח
ה/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' רה-רו, רט
ה/ט גנזי אבא עמ' לז
ה/ט דברות אליהו ח"ב עמ' קכ, קכד {שמירה מחימוץ}
ה/ט דברות משה ביצה עמ' מח {מים אחר שנקצר}
ה/ט דברות משה פסחים עמ' רא
ה/ט דברי יוסף (קונביץ) עמ' 18 ,166
ה/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' קפ
ה/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף נט ע"ד
ה/ט דברי ירמיהו
ה/ט דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שב-שג
ה/ט הארת ירוחם קדושין ח"ב דף ד ע"ב
ה/ט הגהות אליעזר דף נח ע"ב {מקום ציון ההלכה}
ה/ט המנהיג עמ' תס
ה/ט הפרדס שנה יג חוב' יב עמ' 14 {צ"פ}
ה/ט הר המלך ח"ג עמ' סג
ה/ט התעוררות תשובה
ה/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' ח
ה/ט וגר זאב עמ' רלז {מצות שימור כל שבעה}
ה/ט וזאת ליהודה (זלצר) עמ' יא
ה/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שב
ה/ט חוות בנימין ח"א עמ' רלא
ה/ט חוות בנימין עמ' רלא
ה/ט חזו"א על הרמב"ם
ה/ט חי' הגר"מ זמבה סי' ג
ה/ט חי' הריצ"ד
ה/ט חי' חפץ חיים
ה/ט חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' תי ד"ה הדר {כ"מ - כשאינו קונה אלא קבא קבא לביתו צריך אותו ויכלה קודם הפסח וליכא למיחש למידי}
ה/ט חי' כתב סופר נזיקין עמ' קנג {כ"מ}
ה/ט חי' כתב סופר שבת עמ' עג
ה/ט חי' משנה פסחים עמ' קעא
ה/ט חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קלג
ה/ט חמודי ציון ח"ב סי' כה פ"ו אות ג
ה/ט טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רכז, רל {כ"מ}
ה/ט טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קצט {ר"י קאפח}, תנד {מ"מ}
ה/ט יד ישראל ח"א
ה/ט ידבר שלום ח"א עמ' כ
ה/ט ישועות יעקב מועד עמ' תקע, נזיקין עמ' תסז {כ"מ}
ה/ט כבוד הלבנון דף כא ע"א {א"צ שימור משעת קצירה}
ה/ט כתב סופר או"ח סי' צב ד"ה ומה שכתב הפרי
ה/ט כתבי מהר"ם איררה עמ' שיט {משעת קצירה}
ה/ט כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' ח
ה/ט לב מבין
ה/ט לב שלם [ראש יוסף (אישקפה) או"ח דף לג ע"א, פרי חדש או"ח תסז ס"ק א]
ה/ט להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' מח ע"א
ה/ט להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קלח
ה/ט ליבא בעי דף נ
ה/ט לקוטי סופר ח"א דף סט ע"א
ה/ט לקוטי שיחות חל"א עמ' 232
ה/ט מאורי המועדים עמ' כח {ושמרתם את המצות}
ה/ט מאזני צדק ח"א עמ' כט
ה/ט מבי"ט (רובינ') דף קכא ע"א
ה/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' לז
ה/ט מועדי הרב עמ' 133
ה/ט מועדים וזמנים ח"א סי' רצ, ח"ג סי' רנו, רסז, ח"ז סי' קפט, ח"ח סי' רסד
ה/ט מועדים וזמנים ח"ג סי' רסז עמ' קנו
ה/ט מוריה גל' קיג עמ' טז
ה/ט מחנה יוסף פסחים עמ' ע
ה/ט מטה אהרן פסחים עמ' סד
ה/ט מנוחת אשר ח"ב דף נג ע"א-ע"ב {כ"מ}
ה/ט מנוחת משה דף סו ע"א {הגהמ"י}
ה/ט מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קסב, קסד
ה/ט מנחת חינוך ח"א עמ' סה-סו
ה/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קפז
ה/ט מסורה ח"ח עמ' יד, ח"י עמ' ס
ה/ט מעט צרי
ה/ט מעשה בצלאל סי' קסא
ה/ט מעשה רקח הל' חמץ פ"ט ד"ה דברים {למכור לגוי}
ה/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף פו ע"ד
ה/ט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' עט]
ה/ט מקוה המים עמ' סח {לח"מ}
ה/ט מקראי קדש (תפט) דף צג ע"א
ה/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רמז
ה/ט מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ה/ט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' ו אות ג {שמירה משעת קצירה}
ה/ט משאת המלך (אדרי)
ה/ט משאת מרדכי מגילה עמ' קלד
ה/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' נג עמ' 158, סי' סה עמ' צח
ה/ט משך חכמה שמות פי"ג ה"י בהשמטות
ה/ט משלחן מלכים פסח עמ' תרצג
ה/ט משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' רמט
ה/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קפה {אחרי שנקצר}
ה/ט משנת אליעזר (קונשטט) עמ' נ
ה/ט משנת חיים הל' פסח עמ' תפ-תפב
ה/ט משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' רלג, שלח-שמ
ה/ט משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/ט נהרות איתן ח"א עמ' קפה {מ"מ}
ה/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רב {הגהמ"י}, רד
ה/ט נועם חי"ג עמ' קפא
ה/ט נחלת עזרא ח"ב עמ' 82
ה/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף מה ע"ג {שימור מצה משעת קצירה}
ה/ט נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ח סי' א ס"ק ט
ה/ט ס' הנייר עמ' מ
ה/ט סוכת דוד סוכה עמ' תקעד
ה/ט עטרת חן ח"ב עמ' י
ה/ט עטרת ישראל עמ' לא
ה/ט עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קכח
ה/ט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קנג
ה/ט פני משה (שלז')
ה/ט פניני ים סי' טו אות ג, סי' טז אות ב
ה/ט פרחי אהרן עמ' 115
ה/ט פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' לח דף לג ע"ב {הגהמ"י - בירור חטים מאכילת עכבר}
ה/ט פרחי כהונה (קצבורג) עמ' ריג {כ"מ - טעם שהתיר למכור קבא קבא}
ה/ט פרשת המלך
ה/ט צפנת פענח שמות עמ' מד, ס
ה/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קא, ח"ב עמ' תקח
ה/ט קול מהיכל גל' ד (ניסן תשסו) עמ' שצג-שצו
ה/ט קידש ידיד דף עט ע"ג
ה/ט קרבן פסח עמ' תתי, תתפא, תתקכד
ה/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קנ
ה/ט קרן פני משה ח"ב
ה/ט קרנות המזבח בהסכמת ראי"ה קוק {א"צ שימור לשמה}
ה/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שנה
ה/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רכה {מ"מ}
ה/ט שארית נתן בנימין עמ' קטו {צריך שימור משעת קצירה}
ה/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נז
ה/ט שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קפ {מ"מ}
ה/ט שבט סופר (תשמו) עמ' לח
ה/ט שו"ע הרב או"ח סי' תנג ס' יט, סי' תסז סעיפים ב-ג, ז
ה/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רכב
ה/ט שירת הפסח אות קצו {מ"מ}
ה/ט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ט אות ה
ה/ט שלמי שמעון (תשמו) עמ' כח
ה/ט שם טוב
ה/ט שם יוסף (אליקים)
ה/ט שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' שט
ה/ט שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' סא אות ז
ה/ט שמש ומגן או"ח סי' ל עמ' פח-פט {שמירה מחימוץ}
ה/ט שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל ח"א עמ' סה {טעם הפסח בפיו}
ה/ט שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' ו, ז {ר' מנוח}, לד, מא, מב {הגהמ"י}, מה {מ"מ}, עא, עב {מ"מ}, עד {צ"פ}
ה/ט שערי טהר ח"ג שער א סי' יד אות א דף פט ע"ד
ה/ט שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות ד, סי' טז אות כה
ה/ט שערי ישועה עמ' פו
ה/ט שערי שאול פסחים עמ' קמו
ה/ט שערי תורה (לעוו) ח"ג דף עז ע"ג {כ"מ}
ה/ט שערי תורה (לעוו) חולין עמ' כב
ה/ט שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' מב, כרך ב עמ' נב
ה/ט שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' ה, ט, נב, צח, קכט {מ"מ וכס"מ}
ה/ט שפתי רננות (מיכלדורף) דף כא ע"ב, כב ע"א
ה/ט תורה לדעת ח"ג עמ' קצז, רלד
ה/ט תורה שלמה ח"י עמ' 153
ה/ט תפארת אריה עמ' פב {מ"מ}
ה/ט תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' מב
ה/ט תשובות הראב"ד סי' קח
ה/י ברור הלכה פסחים לט ע"ב ציון ז
ה/י הרמב"ם ותורתו ח"א
ה/י ואתה ברחמיך הרבים (תשובה) עמ' 74
ה/י חזו"א או"ח סי' קכא ס"ק כב
ה/י טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קנו
ה/י טל חיים (טל) ח"ג עמ' רסז
ה/י יחוה דעת ח"א עמ' מז
ה/י שו"ע הרב או"ח סי' תסו ס' טז
ה/י שמן המשחה (קושטא) דף לג ע"א
ה/י תורה לדעת ח"ג עמ' רלד
ה/יא אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ד הע' 55, 62 {שמן המשחה}
ה/יא אמת ליעקב מועד עמ' רעו {השמיט מנהג לאפות קפיזא קפיזא}
ה/יא ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ג עמ' מח {הגהמ"י}
ה/יא ברור הלכה פסחים מב ע"א ציון ג, ואחרי ציון ג, מח ע"ב ציון ב
ה/יא האיר ממזרח פסחים סי' ט אות א {ואין לשין לא בחמין וכו' - השמיט הדין דאין ללוש בפושרין (פסחים לו ע"א)}, סי' יב אות ב {משמע שכן היתה גירסתו בגמ' ודלא כרש"י (פסחים מב - ד"ה ולא)}, אות ה {ואין לשין לא בחמין ולא בחמי חמה ולא במים שנשארו וכו' - כאן כתב אלו ההלכות, ולהלן (הל' יב) כתב הדין דלא תלוש בחמה, והטעם; ואם עבר ולש "באחד מכל אלו" - על מה קאי, וההכרח לזה}, אות יא {שינה סדר ההלכות מבגמ' לבגמ' (פסחים מב ע"א) נקטו קודם הדין דלא תלוש בחמה, ואה"כ הדין דלא תלוש בחמי שמה ובמים הגרופים, ואח"כ הדין דלא תגביה ילה מהפת, והטעם}
ה/יא הגדה של פסח מעשה חי"א (חמצי) עמ' רעה
ה/יא הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' יג, קלז {הגהמ"י אות י}
ה/יא המנהיג עמ' תמט
ה/יא זמנים למלך
ה/יא חי' הגר"ח החדש עמ' נט
ה/יא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פו עמ' רפא
ה/יא יד הלוי (לוין) דף לב ע"ד
ה/יא יחוה דעת ח"ד עמ' רעח
ה/יא לב מבין
ה/יא מטה אהרן פסחים עמ' עז
ה/יא מנחת אפרים סי' ו אות לב
ה/יא מקראי קדש (תפט) דף צב ע"ב
ה/יא מרדכי השלם פסחים סי' תקצג עמ' פה
ה/יא משאת המלך (אדרי)
ה/יא ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' צט-ק {הגהמ"י אות י}
ה/יא סדר משנה (בוסק')
ה/יא עמודי שלמה ח"א עמ' שכא {הגהמ"י אות י}
ה/יא פני משה (הכהן) עמ' קצב {עברה ולשה}
ה/יא פרי האדמה ח"א
ה/יא צרור החיים (קצבי) דף עח ע"ג {מ"מ}
ה/יא קרבן אשה
ה/יא קרבן פסח עמ' תתנה {מ"מ}
ה/יא שו"ע הרב או"ח סי' תנה ס' כד
ה/יא שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רע {הגהמ"י אות י}
ה/יא שם טוב
ה/יא שרשי הים דף קכ ע"ב
ה/יא תורה לדעת ח"ג עמ' רלד
ה/יא תפארת נתן עמ' קטו {או"ש}
ה/יא תרומת הדשן שו"ת סי' קטו {הגהמ"י אות מ}
ה/יב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ו הע' 79 {שעה"מ}
ה/יב אמר יוסף (אלקלעי)
ה/יב אנצי"ת ע' ביצה (ב) הע' 29א
ה/יב בית ארזים - ס' הגליונות [בית ארזים סי' תנט אות יג]
ה/יב בית זבול ח"ב סי' יד אות יג
ה/יב ברור הלכה פסחים מח ע"ב ציון ב
ה/יב האיר ממזרח פסחים סי' יב אות ה {לא תשב אשה תחת השמש ותלוש - הטעם שכתב ד"ז כאן, ולא לעיל בסמוך (הל' יא) יחל עם הדין דלא תלוש בחמין}, אות יא {ולא תניח את העיסה ותתעסק בדבר אחר - היינו בדברים אחרים שאינה מצרכי הבצק}, אות טז {ואם היתה לשה ואופה צריכה שני כלים וכו' - נקט דלא כרש"י (פסחים מב - ד"ה שמקטפת) דמיירי בכל נשים, והטעם}
ה/יב זמנים למלך
ה/יב חיים ומלך
ה/יב יחי ראובן (נאוי) עמ' קמד {ר' מנוח}
ה/יב לב חיים (פלג'י) ח"ב דף מה ע"א
ה/יב מגידות (תשמ) עמ' קנט
ה/יב מחנה דוד (בונאן) דף כה ע"ב-ע"ג
ה/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' שע
ה/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' רמח, תכה
ה/יב מרדכי השלם פסחים סי' תקצח עמ' צג
ה/יב קיצור סמ"ג עמ' 182
ה/יב קרבן פסח עמ' תתס, תתסב
ה/יב שו"ע הרב או"ח סי' תנט סעיפים ח, יד
ה/יב שו"ת רשב"ש עמ' קב
ה/יב שערי ישועה עמ' פא
ה/יב תורה לדעת ח"ג עמ' רלד
ה/יג אבן פינה (פורת) עמ' סח
ה/יג אגם מים עמ' קכה {מ"מ - שהה שיעור חימוץ אסור מהתורה}
ה/יג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' פ
ה/יג אהלי יצחק
ה/יג אור הישר [מקום שמואל סי' סג]
ה/יג אור חדש (מהר"ל) פ"ד הע' 252 {עוסק בבצק}
ה/יג אמונת עתיך גל' 122 עמ' 78
ה/יג אמרי בינה (אש) דף כה ע"א {הכסיפו פניו}
ה/יג אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' קעו
ה/יג בגדי חמודות שמות פ"יב פסוק לד
ה/יג בדבר מלך חי"א עמ' רא, רטז
ה/יג בית ארזים - ס' הגליונות [עין משפט לא ציין]
ה/יג בני דוד
ה/יג ברור הלכה פסחים מו ע"א ציון ב, מח ע"ב ציון ז, ח
ה/יג האיר ממזרח פסחים סי' יב אות יג {כל זמן שאדם עוסק בבצק וכו' - זהו שלא כמש"כ הרא"ש בתשובה (כלל יד א, ל) לאחר שהתחיל להתעסק בבצק, אם יניחוהו בלא עסק מיל מחמיץ}
ה/יג הגהות חבר בן חיים
ה/יג חזו"א או"ח סי' קכא ס"ק טו, כב
ה/יג חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' צט
ה/יג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קנה, קסד
ה/יג טל חיים (טל) ח"ג עמ' רסז
ה/יג לב מבין
ה/יג לחם שלמה (ערנרייך) סי' פ אות א
ה/יג מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' לב אות ב
ה/יג מועדים וזמנים ח"ד סי' רפג
ה/יג מנוחת אשר ח"ב דף כג ע"ג, כד ע"א {הכסיפו}
ה/יג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תלב
ה/יג מנחת חינוך ח"א עמ' סה, עט-פ, ח"ב עמ' סא
ה/יג מנחת יהודה (בוים) דף מ ע"ב
ה/יג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' שע
ה/יג מעיל שמואל (פלורנטין) [ר"ן פ' אלו עוברים]
ה/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קעח ע"ג
ה/יג מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כח
ה/יג מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ח אות ב-יב
ה/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' רמד, תכה
ה/יג מר קשישא עמ' כב
ה/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יג מרכה"מ אלפ' [שו"ת פני יהושע סי' יג, טו]
ה/יג משאת משה (חברוני) פסחים סי' נז עמ' פז
ה/יג משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' ה
ה/יג משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/יג מתת מלך
ה/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף פ ע"א
ה/יג נרות אהרן
ה/יג סדר משנה (בוסק')
ה/יג ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קט {אם הכסיפו פניו וכו' הרי זה אסור לאכלו ואין חייבין עליו כרת}
ה/יג פני משה (שלז')
ה/יג פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קצז {מ"מ - חייב כרת}
ה/יג פרי החג דף כט ע"א, לא ע"ד {שיאור}
ה/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שכג אות ב
ה/יג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תקכג, תקכה
ה/יג קרבן פסח עמ' תתנט
ה/יג שארית כלב עמ' מא {כרת בכקרני חגבים}
ה/יג שו"ע הרב או"ח סי' תנט ס"ט
ה/יג שו"ת הרשב"א ח"א סי' קכד
ה/יג שי למלך עמ' פז
ה/יג שירת הלויים פסחים סי' פא אות ה, סי' פח אות ד
ה/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' ל
ה/יג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' מ {הגהמ"י}
ה/יג תחומין ח"א עמ' 84
ה/יג תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קמ
ה/יג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' ריג, רכ
ה/יד ברור הלכה פסחים מו ע"א ציון ב
ה/יד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קסד
ה/יד קרבן פסח עמ' תתנט
ה/טו אדני היד החזקה
ה/טו אהל ישרים דף כט ע"א
ה/טו ברור הלכה פסחים לז ע"א ציון ה
ה/טו הר המלך ח"ג עמ' סג
ה/טו זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תכד {הגהמ"י קושטא - אין לשתות מים שהיו בתקופה}
ה/טו יד המלך (פלומבו)
ה/טו מוריה גל' רלא עמ' כו
ה/טו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רב
ה/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קפט {מפני שבקיאים}
ה/טו משנת משה סנהדרין עמ' מו
ה/טו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תב
ה/טו קרבן פסח עמ' תתצה
ה/טו שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רעג {הגהמ"י אות צ}
ה/טו שו"ת מהר"י וייל סי' קצג {הגהמ"י אות צ}
ה/טז אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' י ד"ה ובספר
ה/טז ברור הלכה פסחים מב ע"א ציון ב
ה/טז חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' עה
ה/טז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קסב
ה/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קפט {מי תשמיש של נחתום}
ה/טז ס' התדיר עמ' רטו
ה/טז עמודי שלמה ח"א עמ' שכא
ה/טז שו"ע הרב או"ח סי' תנט ס' טז
ה/יז אמונת עתיך גל' 119 עמ' 62
ה/יז ברור הלכה פסחים לט ע"ב ציון ד
ה/יז המנהיג עמ' תסב
ה/יז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רלז
ה/יז יד המלך (פלומבו)
ה/יז לב מבין
ה/יז מבוא למשנה תורה עמ' 102
ה/יז מוריה גל' קג עמ' סד
ה/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קפט
ה/יז נועם חכ"ד עמ' כב-כג
ה/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קסה אות ו
ה/יז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תרפד
ה/יז שערי מאיר עמ' קא
ה/יז תחומין חי"ג עמ' 173
ה/יח חי' חפץ חיים = באור הלכה תסה ס"א
ה/יח טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רלז
ה/יח שערי מאיר עמ' קא, קד
ה/יח תוספתא כפשוטה מועד עמ' 522
ה/יח תרומת הדשן שו"ת סי' קכג
ה/יט ביתאל ח"א דף ט ע"א
ה/יט ברור הלכה פסחים לט ע"ב ציון ה, ו
ה/יט חי' ופירושי מהרי"ק
ה/יט חי' עזיאל
ה/יט טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קצז {רמ"ך}, רה {רמ"ך}, רט {רמ"ך}, רלד, רלז
ה/יט יד המלך (פלומבו)
ה/יט ישועות יעקב מועד עמ' תקעא
ה/יט לקוטי סופר ח"א דף קד ע"ב
ה/יט משאת המלך (אדרי)
ה/יט פרי האדמה ח"א
ה/יט קרית מלך
ה/יט רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ה הלכה ח
ה/יט שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רג
ה/יט שם טוב
ה/כ אבן האזל קדשים ח"ב דף כד ע"ב
ה/כ אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תכח
ה/כ אהלי תם עמ' קצ
ה/כ אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ז הע' 147
ה/כ אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק פי"ב הי"ז, פרי חדש או"ח סי' תנה ס"ק ו, שבות יעקב ח"ב סי' מח]
ה/כ אור יעקב פסחים דף 169-170
ה/כ אורח ישראל מילואים לסי' יב ח"א אות ה(ב)
ה/כ איים בים פסחים סי' מו אות ו¬ {מצה עשירה אסור לאכול}
ה/כ אמת ליעקב מועד עמ' רסז-רסט
ה/כ אנצי"ת ע' גזרה הע' 164
ה/כ אש תמיד עמ' רלג {מ"מ}
ה/כ באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עז
ה/כ בדבר מלך חי"ח עמ' קכא, קכח {וביום הראשון אסור ללוש ולקטף אלא במים בלבד לא משום חמץ אלא כדי שיהיה לחם עוני וביום ראשון בלבד הוא שצריך להיות זכרון ללחם עוני}
ה/כ בית אהרן וישראל גל' פח עמ' צט {קיטוף}
ה/כ בית ישחק
ה/כ בית פנחס (וולף) עמ' 44-45
ה/כ ביתאל ח"א דף ט ע"א
ה/כ בני שמואל
ה/כ ברור הלכה פסחים לו ע"א ציון ד
ה/כ ברקאי ח"ג עמ' 19 {מ"מ}, 43
ה/כ גינת ראובן תרומות עמ' תתריט
ה/כ גן שושנים ח"ב עמ' סב
ה/כ דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' פה
ה/כ דברי יחזקאל (מישור) עמ' קעז
ה/כ דברי יחזקאל (תרצה) דף נח ע"ג
ה/כ דור דורים עמ' לא
ה/כ דרך המלך (רפפורט)
ה/כ הגדה של פסח מעשה חי"א (חמצי) עמ' רפא-רפג, רפו
ה/כ הגהות חבר בן חיים
ה/כ הגיוני הלכה עמ' 80
ה/כ המוסר והמשפט בישראל פי"א אות ח {מ"מ}
ה/כ המנהיג עמ' תנג
ה/כ המשפט העברי עמ' 549 {מ"מ}
ה/כ הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצז
ה/כ וגר זאב עמ' רלז-רלח {דין לחם עוני רק בלילה ראשון}
ה/כ זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' נז
ה/כ זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' ב
ה/כ זמנים למלך
ה/כ חזון לימים ח"ב עמ' שה
ה/כ חי' הגר"ח החדש עמ' נח
ה/כ חי' הגרי"ז דף ז ע"ב
ה/כ חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים לו ע"א]
ה/כ חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' שעו ד"ה הנה {ראב"ד - זהו על דרך הרב ז"ל שסמך על דברי ר"ע שאמר לשתי וכו' ואני אומר אולי לא נאמר כן אלא בזריזים וכו'}, עמ' שפא ד"ה ותו {וביום הראשון אסור ללוש ולקטף אלא במים בלבד וכו'}
ה/כ חי' ר' חיים הלוי דף יא
ה/כ חידושין על התורה לרבנו תם עמ' תג, תד {ר' מנוח}, תז {מ"מ}, תח
ה/כ חיים שנים ישלם עמ' קב
ה/כ חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קלד
ה/כ חמודי ציון ח"ב סי' כה פ"ו אות ג
ה/כ חסדי דוד ח"ב עמ' רנ
ה/כ חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' לד
ה/כ טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רג
ה/כ טל חיים (טל) ח"ג עמ' רסו
ה/כ יד המלך (פלומבו)
ה/כ יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף כו ע"א
ה/כ יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רב, רלד
ה/כ יחלק שלל ח"ג עמ' צו {קיטוף בשמן}
ה/כ כתב סופר או"ח סי' צב ד"ה והנה הרמב"ם, ד"ה וכן נראה לי, ד"ה ומצאתי לו
ה/כ לב שלם [תפארת שמואל או"ח תנה, יד אהרן או"ח תנה בהגהב"י]
ה/כ להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' ו ע"ב, צג ע"א, ח"ח עמ' ק
ה/כ להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קמב
ה/כ מאורי המועדים עמ' עב
ה/כ מועדים וזמנים ח"א סי' צ, ח"ג סי' ריד, רמא, רסז עמ' קנו, ח"ז סי' קעה
ה/כ מחנה יוסף (תשעב) סי' יט אות א
ה/כ מחנה יוסף פסחים עמ' סא, פד
ה/כ מים עמוקים פסחים עמ' צא
ה/כ מנהג אשכנז הקדמון עמ' 251
ה/כ מנחת חזקיה מנחות עמ' צא, קס
ה/כ מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/כ מציון אורה ח"א עמ' פח {מ"מ}
ה/כ מקראי קדש (תפט) דף צב ע"ב, צג ע"ב
ה/כ מקראי קדש (תשנג) עמ' רמט-רנ
ה/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כ מרכה"מ אלפ'
ה/כ מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' יא אות א {מ"מ - אחרי סיום התלמוד אין גוזרים גזירות חדשות}
ה/כ משאת מרדכי מגילה עמ' קמא
ה/כ משב יעקב ח"א עמ' סח
ה/כ משנה הלכות ח"ח סי' עד {מ"מ - אין לנו לגזור}
ה/כ משנת יעקב כאן
ה/כ משנת יעקב עבודה עמ' קצד
ה/כ נוכח השלחן (הכהן) עמ' ריט
ה/כ נועם ח"א עמ' רמד, ח"ג עמ' רעה {מ"מ - לגזור}, חי"ז עמ' רמג [משואות ניסן תשכג]
ה/כ נרות אהרן
ה/כ ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קא {הגהמ"י אות ש}
ה/כ עיונים (פאור) עמ' 50 {מ"מ}
ה/כ ציץ אליעזר ח"ב סי' ז אות א
ה/כ קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תקמ
ה/כ קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לא
ה/כ קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' מט {מ"מ}
ה/כ קרית מלך
ה/כ קרן פני משה ח"ב
ה/כ רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' יז, כ, ל, רכ {רק במים - לחם עוני}, שטז
ה/כ שארית יהודה (בלום) דף לד ע"א-ע"ב {מ"מ - אין לנו לגזור גזירות}
ה/כ שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רכה {ביום ראשון בלבד}
ה/כ שו"ע הרב או"ח סי' תנה ס' לג, סי' תסב ס"ו
ה/כ שו"ת הרדב"ז סי' אלף י
ה/כ שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' רנה
ה/כ שירת הפסח אות כח, מא, מו
ה/כ שם טוב
ה/כ שם ישראל - שו"ת עמ' קכח, קמט {מ"מ}
ה/כ שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' קמג, קפג
ה/כ שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שי
ה/כ שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' יד, טו, יח, כד, כח
ה/כ שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקסג
ה/כ שערי ישועה עמ' פז, צב-צג, צה
ה/כ שפת הים (זכריש) סי' לא ס"ק ג
ה/כ תבואות שמש דף ע ע"ב-ע"ג, עא ע"ד, מילואים דף טו ע"ב {מ"מ}
ה/כ תשובה מאהבה ח"א סי' קנד
ה/כ תשובות הגאונים החדשות עמ' 52
ה/כ תשובות הראב"ד סי' נא {ר' מנוח}, קט {ר' מנוח}
ה/כ תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רי {ראב"ד}, ריא {לח"מ}
ה/כא אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 94, 102
ה/כא ביתאל ח"א דף י ע"ב
ה/כא ברור הלכה פסחים ל ע"ב ציון ה, ז
ה/כא גבול יהודה (ציר') דף יא ע"ג-ע"ד, יב ע"ד
ה/כא המנהיג עמ' תמח
ה/כא הר המלך ח"ג עמ' כב
ה/כא חי' ופירושי מהרי"ק
ה/כא טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רסד
ה/כא מזרח שמש דף נה ע"ג, סה ע"א {הגהמ"י}
ה/כא מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/כא משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קפו
ה/כא קרית מלך
ה/כא שו"ע הרב או"ח סי' תנא ס' מז
ה/כא שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קכד, שנה {הגהמ"י}
ה/כא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קמה {כלי שהשתמש בו לחמץ בחמין - אסור לשימוש במצה בצונן}
ה/כא שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' צד עמ' רצה {מ"מ}
ה/כא שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
ה/כא שם יוסף (אליקים)
ה/כא תבואות שמש דף סח ע"א, סט ע"ג, עא ע"ב וע"ד
ה/כב ברור הלכה פסחים ל ע"ב לפני ציון ב
ה/כב הר המלך ח"ג עמ' כב
ה/כב חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קכו-קכז {מ"מ}
ה/כב מאיר נתיבים עמ' 94
ה/כב מקראי קדש (תשנג) עמ' תי {מ"מ}
ה/כב תבואות שמש דף מג ע"ב
ה/כג אבן האזל קדשים ח"ב דף טו ע"ב
ה/כג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קיט, ח"ז עמ' נה, ק
ה/כג אדני היד החזקה
ה/כג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 86
ה/כג אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' יח ד"ה למה
ה/כג אמרי בינה (אש) דף כ ע"א {מ"מ - היתרא בלע}
ה/כג אמרי דעת יו"ד סי' ב עמ' פב
ה/כג אמרי מנחם עמ' קיח {קובץ}
ה/כג אפיקי מגינים פסחים סי' לא
ה/כג בדבר מלך חי"ז עמ' סז {כלי מתכות וכלי אבנים שנשתמש בהן חמץ ברותחין בכלי ראשון כגון קדרות ואלפטין נותן אותן לתוך כלי גדול וממלא עליהן מים ומרתיחין בתוכו עד שיפלטו וכו'}
ה/כג בית אהרן וישראל גל' ח עמ' נג {מ"מ}
ה/כג בית ארזים - ס' הגליונות עמ' תקנג
ה/כג בני דוד
ה/כג בציר אליעזר ח"ב בעמוד האחרון (אחרי תוספת שביעית") {מ"מ - היתרא בלע}
ה/כג ברור הלכה ע"ז עו ע"א ציון ד
ה/כג ברור הלכה פסחים ל ע"ב ציון ב
ה/כג ברכת מרדכי פסחים עמ' קיז
ה/כג גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' ה
ה/כג גינת ורדים (תאומים) עמ' רלב
ה/כג גן שושנים ח"א עמ' לא, לג
ה/כג דברות אליהו ח"ב עמ' קכח
ה/כג דברות משה פסחים עמ' מג
ה/כג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שג
ה/כג דרך ישראל חולין סי' כו ס"ק טו
ה/כג הגהות חבר בן חיים
ה/כג הדר איתמר עמ' קפב {מ"מ}, קפג {שעה"מ}
ה/כג המנהיג עמ' תלג
ה/כג ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' שלב {מ"מ}
ה/כג חי' הריצ"ד
ה/כג חי' ופירושי מהרי"ק
ה/כג חי' משנה פסחים עמ' קכז {סכינים}
ה/כג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קסג-קסד
ה/כג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רסד-רסה
ה/כג יגיעת ערב פסחים עמ' צא, קפז
ה/כג יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף יז ע"א, יח ע"ג-ע"ד
ה/כג ידי משה (בוצק') זבחים סי' קכט (ד)
ה/כג יחוה דעת ח"א עמ' יט
ה/כג ישועות כהן יו"ד סי' ג
ה/כג לב מבין
ה/כג לבושי עז הל' תערובות עמ' קנ {מ"מ - היתרא בלע}, תקצה {מ"מ - סכינים}, תרג {הגהמ"י אות א}
ה/כג מאור ישראל
ה/כג מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 621
ה/כג מגן שאול (קצנ') עמ' עו
ה/כג מועדים וזמנים ח"ד סי' רפ
ה/כג מוריה גל' קיג עמ' צא {סכין - מגעילן ברותחין}
ה/כג מזרח שמש דף סג ע"ד {הגהמ"י}
ה/כג מטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' לט
ה/כג מלאכת שמואל עמ' קעד
ה/כג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תכא
ה/כג מסורה ח"ג עמ' יז, כ, חי"ג עמ' לה
ה/כג מעיני המים
ה/כג מענה לשון עמ' עב {סכינים}
ה/כג מפרות האילן על המועדים עמ' 249 {שוטף בצונן}
ה/כג מקראי קדש (תשנג) עמ' רנ
ה/כג מרדכי השלם פסחים סי' תקעט עמ' סא
ה/כג משאת המלך (אדרי)
ה/כג משב יעקב ח"ב עמ' עז
ה/כג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רה {קובץ}
ה/כג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קעא {מרתיח את הלהב}
ה/כג ס' השלחן עמ' שסט
ה/כג סדר משנה (בוסק')
ה/כג עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קמח
ה/כג עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' צט, תסד
ה/כג פרי האדמה ח"א
ה/כג פרי החג דף נה ע"א, נו ע"ב-ע"ג {סכין - הגעלה}
ה/כג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' תנא
ה/כג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף לג ע"ב
ה/כג קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' מג {מ"מ}
ה/כג שארית נתן בנימין עמ' צג {סכינים}
ה/כג שו"ע הרב או"ח סי' תנא ס' כה
ה/כג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' ריג, רכד, תקטו
ה/כג שם טוב
ה/כג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רכב {מ"מ}, רכה, רכו {מ"מ}, רכח, שי
ה/כג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קב ע"ג {מ"מ - היתרא בלע}
ה/כג שרשי הים דף קכא ע"ב
ה/כג תבואות שמש דף כ ע"ב, כד ע"ב, לח ע"א, לט ע"ג {ר' מנוח}, מא ע"ב {ר' מנוח}, מח ע"ג-ע"ד, סא ע"א-ע"ב, עא ע"ג {בית שאור של כלי שטף}
ה/כג תורה שלמה ח"י עמ' 137
ה/כד אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' סג, עח
ה/כד אמונת עתיך גל' 128 עמ' 103 {הגהמ"י}
ה/כד אמרי מנחם עמ' קיג
ה/כד בדבר מלך חי"ז עמ' סז {כלי מתכות וכלי עצים שנשתמש בהן חמץ בכלי שני כגון קערות וכוסות נותן אותן לתוך כלי כלי גדול ונותן עליהן מים רותחין ומניחן בתוכו עד שיפלטו וכו'}
ה/כד בית אבא (גוטווירטה) דף יג ע"ג, טו ע"ג, טז ע"א {שעה"מ}
ה/כד בית אהרן וישראל גל' ח עמ' נג
ה/כד ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון נ פסקה ב {קערות בכלי שני}
ה/כד גן שושנים ח"א עמ' לג
ה/כד חי' משנה פסחים עמ' קעו {שעה"מ}
ה/כד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קסג
ה/כד ישורון ח"כ עמ' תקיח {שעה"מ}
ה/כד להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' כ {שעה"מ}
ה/כד להורות נתן מועדים ח"ב עמ' עג {שעה"מ}
ה/כד מאורי אש השלם עמ' תפב {שעה"מ}
ה/כד מזרח שמש דף נו ע"ד {הגהמ"י קושטא - הגעלת כלים גדולים}, נח ע"א {הגהמ"י קושטא - הגעלת שולחנות}, סב ע"ב {הגהמ"י קושטא - חביות שכר}
ה/כד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תלט {שעה"מ}
ה/כד מסורה ח"ג עמ' כ
ה/כד מקראי קדש (תפט) דף צד ע"ב
ה/כד מקראי קדש (תשנג) עמ' תי
ה/כד משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שדמ
ה/כד משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שס
ה/כד נתיבות אדם ח"א עמ' נז {שעה"מ}
ה/כד עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תסד
ה/כד שבט סופר (תשמו) עמ' מו
ה/כד שו"ע הרב או"ח סי' תנא סעיפים כו, לב
ה/כד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רכח
ה/כד תבואות שמש דף יג ע"ב {עד שיפלוטו}, יז ע"ג, לח ע"א, נט ע"א, עא ע"ג, עה ע"א {כ"מ}
ה/כד תורת מלאכת המבשל עמ' רמט {שעה"מ}
ה/כד תשובות הראב"ד סי' נג
ה/כה אבני ציון ח"א סי' נב אות ו, ח"ד עמ' סא {שעה"מ}
ה/כה אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רסג
ה/כה אור שמח
ה/כה אמרי מנחם עמ' נד
ה/כה אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רנ
ה/כה אפיקי מגינים פסחים סי' לא
ה/כה בדבר מלך חי"ז עמ' ע {כל כלי חרש שנשתמש בהן חמץ בחמין בין בכלי ראשון וכו' אין משתמשין בהן במצה אלא מניחן לאחר הפסח ומבשל בהן}
ה/כה בזך לבונה עמ' שמה, שמח
ה/כה בית שערים או"ח סי' רד {שעה"מ}
ה/כה בעי חיי יו"ד דף סה ע"ג
ה/כה בר ריב"א עמ' קפג
ה/כה ברור הלכה פסחים ל ע"א אחרי ציון ב, ל ע"ב ציון ג
ה/כה דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רי
ה/כה הדר איתמר עמ' קפג
ה/כה המנהיג עמ' תמה
ה/כה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' פ
ה/כה חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רס ד"ה בין {שעה"מ - האמנם - כונתם נראה דל"ק להו מידי מקדירה שאינה בת יומא וכו'}
ה/כה חי' כתב סופר שבת עמ' כד {שעה"מ}
ה/כה חי' משנה פסחים עמ' קכג {שעה"מ}
ה/כה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קמז {שעה"מ}
ה/כה חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' פב, יו"ד ח"א עמ' רפא, רפג-רפה {שעה"מ}
ה/כה כפתור ופרח (תשו) דף קכא ע"א
ה/כה כרם יהושע (ולרשטיין) דף יט ע"ב-ע"ג {שעה"מ}
ה/כה מנוחת משה דף קכו ע"ב {שעה"מ}, קנ ע"א-ע"ב {שעה"מ}
ה/כה מסורה ח"ג עמ' כ
ה/כה מקראי קדש (תפט) דף צד ע"ב
ה/כה מקראי קדש (תשנג) עמ' רנ
ה/כה משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שדמ
ה/כה משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שס
ה/כה משפטי עזיאל ח"ח עמ' קא
ה/כה נועם ח"ח עמ' ריא
ה/כה נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' מו {שעה"מ}
ה/כה סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כ אות יט {שעה"מ}, סי' כא אות יג {ר' מנוח}, טו {שעה"מ}
ה/כה עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תסד {שעה"מ}
ה/כה פני המלך (שטרן)
ה/כה קרבן אשר עמ' של
ה/כה שארית נתן בנימין עמ' צג-צד {כלי חרס צריך שבירה בפסח}
ה/כה שו"ע הרב או"ח סי' תנא ס' ע
ה/כה שם טוב
ה/כה שער המלך
ה/כה תבואות שמש דף כ ע"ב, לג ע"ג {הולכים אחרי רוב תשמישו}, מו ע"ב-ע"ד, מח ע"א
ה/כה תשובות הראב"ד סי' פה {ר' מנוח}
ה/כה תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' לב
ה/כו בדבר מלך חי"ז עמ' סז {כלי ראשון שרצה להרתיחו ולא מצאו כלי אחר גדול ממנו כדי להרתיחו הרי זה מקיף לו שפה וכו'}
ה/כו ברור הלכה חולין קיא ע"ב ציון ו פרק ה {ר' מנוח}
ה/כו ברור הלכה ע"ז עו ע"א ציון ה פסקה א
ה/כו גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' ב
ה/כו המנהיג עמ' תלד
ה/כו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' עט
ה/כו חזו"א או"ח סי' קכ ס"ק ה-ו
ה/כו חזו"א על הרמב"ם
ה/כו לבושי עז הל' תערובות עמ' תרפב {מ"מ}
ה/כו מזרח שמש דף נו ע"ב
ה/כו מסורה ח"ג עמ' כ
ה/כו מקראי קדש (תשנג) עמ' תטו
ה/כו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קפ
ה/כו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קעא
ה/כו נהרות איתן ח"א עמ' קצט {מ"מ}
ה/כו ס' הנייר עמ' מ
ה/כו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' יט אות יט {ר' מנוח}
ה/כו שם טוב
ה/כו תבואות שמש דף ד ע"ד {ר' מנוח - ברכה}, ח ע"ג {ר' מנוח}, לב ע"ד, לד ע"א-ע"ג, פ ע"א {ר' מנוח - ברכה}


ו/147 הלכות חמץ ומצה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אדני היד החזקה
ו/רה"פ אהל חיים ח"ד
ו/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ו/רה"פ אורה ושמחה
ו/רה"פ באר המלך ח"ד
ו/רה"פ יד ישראל ח"א
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ לב שלם
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משנת יעקב
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיט
ו/א אבני ציון ח"ד עמ' קצה {רמב"ם}, קצו {שעה"מ}
ו/א אגרות הראי"ז עמ' קיא
ו/א אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' סז
ו/א אהלה של תורה ח"ב עמ' סז {יד המלך}, פ
ו/א אוהב מישרים עמ' קצב
ו/א אוצמפה"ת חלה פ"א מ"א הע' 30 {שעה"מ}
ו/א אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ב ה"ז הע' 35 {טעם המלך}
ו/א אור הישר [אור הישר זבחים נו ע"ב]
ו/א אור לי פסחים סי' כד ס"ק ב {או"ש}
ו/א אור ליהודה (תשנט) עמ' תנב {מקיים מצוה בכל מצה נוספת שאוכל}
ו/א אור שמח
ו/א אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק כז {אורה ושמחה}, פ"ו ס"ק מט, פ"ז ס"ק קכא {אורה ושמחה}
ו/א אורח ישראל סי' כד אות א הערה טז, מילואים לסי' יב ח"א ב"המשך" אות ה(ג)
ו/א אורח צדקה עמ' רכז {לח"מ}
ו/א איים בים פסחים סי' מד אות א {מושבותיכם לענין ביכורים}
ו/א אמונת יהושע עמ' יג {או"ש}, כח-כט {או"ש}, ל, לא {או"ש}, קטז {או"ש}, רסא
ו/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תכו-תכח {בערב תאכלו מצות}
ו/א אמר יוסף (אלקלעי)
ו/א אמרי דוד (שליסל) דף יא ע"ג
ו/א אמרי נפתלי ח"ב עמ' צ {שעה"מ}
ו/א אמת ליעקב מועד עמ' רצו {ערל חייב באכילת מצה}
ו/א אנצי"ת ע' אכילת מצה הע' 3, 5, 24, 35, 41, ע' אכילת פסחים הע' 151 {או"ש}
ו/א אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' כב, קמא {כל הלילה}
ו/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצ {מ"מ}
ו/א ארץ יהודה
ו/א אשר למלך
ו/א באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף כא ע"א {כל הלילה}
ו/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף טז ע"ד {או"ש}
ו/א בדבר מלך חי"א עמ' קא
ו/א בדרך המלך עמ' קנב
ו/א בין השורות עמ' שטז
ו/א ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' יח
ו/א ביצחק יקרא (תשע) סי' פט סעיף א ד"ה וטפי {או"ש}
ו/א בית אהרן (קריספין) דף יד ע"ג
ו/א בית אהרן וישראל גל' כז עמ' קיז, גל' לד עמ' מז, גל' ע עמ' נט
ו/א בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' צב-צג {כל הלילה}
ו/א בית זבול ח"ב סי' כח אות א
ו/א בית יצחק (תשיד) עמ' 52
ו/א בית ישחק
ו/א בית לוי (גולדברג) דף פה ע"א
ו/א בית מלך (חב"ד) עמ' 82
ו/א בית נפתלי (תרנט) סי' מא דף מ ע"ב
ו/א בית נפתלי (תשסו) עמ' תלז {טעם המלך}
ו/א בית פנחס (וולף) עמ' 76 ,78
ו/א בכורי חיים ח"ג עמ' רב, רכה, ח"ה עמ' לג
ו/א בן אשר סי' י אות א, ז {ר' מנוח}, יט-כ {ר' מנוח}, כה {או"ש}
ו/א בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' תטז {מל"מ}
ו/א בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קסט, רה {מצות עשה וכו' ומצותה כל הלילה}, רסו {מל"מ - ובת"כ פרשת אמור גרסינן וכו'}
ו/א ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' נט {שעה"מ}
ו/א ברור הלכה פסחים קכ ע"א ציון ג, קכ ע"ב ציון ג
ו/א ברכת אברהם (ארלנגר) יבמות ה ע"ב עמ' כז {בערב תאכלו מצות}
ו/א ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' כ {כל הלילה}
ו/א ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' כה {כל הלילה}
ו/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' רמ
ו/א ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ט אות ד
ו/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קלח
ו/א בשבילי הפסח סי' ג אות יב, סי' טז אות ב, ח {או"ש}
ו/א בשבילי השמחה סי' לט אות א
ו/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' עח {או"ש}
ו/א גור אריה במדבר פ' ט הע' 35
ו/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' נו
ו/א גינת ורדים (תאומים) עמ' קז {מל"מ}
ו/א גן שושנים ח"א עמ' מה, ח"ב עמ' סג
ו/א דברי יחזקיהו ח"א עמ' קסא-קסב {בערב תאכלו מצות}
ו/א דברי ירמיהו
ו/א דברי ישעיהו (חשין) הדרנים עמ' צד-צה {כל הלילה}
ו/א דברי שלמה (ברייער) עמ' 78
ו/א דובר ישרים פסח עמ' תקיד
ו/א דור דורים עמ' כה
ו/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שד {מ"מ} [עי' הגהמ"י לקמן פ"ח אות י]
ו/א דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תשסה {אור שמח}
ו/א דרכי הים דף סא ע"ב {מל"מ}
ו/א דרש משה (קלנברג) ח"ב דף כא ע"ב
ו/א דרשות ר"י אבן שועיב עמ' ריב
ו/א הגיוני הלכה עמ' 69, 82
ו/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' צח {מצוה באכילת מצה ביותר מכזית}
ו/א הלכה רבה ח"ג עמ' 241
ו/א המאיר לארץ
ו/א הר המלך ח"ו עמ' רל-רלה
ו/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצז
ו/א הרמב"ם כמחנך עמ' 214, 231
ו/א הררי קדם (תשס) עמ' רמו
ו/א התורה והמדינה חי"א עמ' תרמח
ו/א וגר זאב עמ' רלז {מצוה לאכול מצה כל שבעה}, שיא, שיג {בכל זמן - גם כשאין ק"פ}, שיח-שיט {השמיט חיוב מצה במי שהיה טמא או בדרך רחוקה}
ו/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצו
ו/א ויען יצחק עמ' קכ
ו/א זבח שלמה ח"ד עמ' יט
ו/א זכרון יעקב (בנדיטמאן) דף עה ע"א
ו/א זכרון ליהודה סי' ט אות טו
ו/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' פב, ח"ב סי' ט אות ו
ו/א חוות בנימין ח"א עמ' רלא
ו/א חזון לימים ח"ב עמ' קצא, רצח
ו/א חי' הגר"מ זמבה סי' ד
ו/א חי' הריצ"ד
ו/א חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' צח, קדושין עמ' קמ
ו/א חי' מרן הגרי"מ עמ' מג, מה
ו/א חי' משנה פסחים עמ' קנ
ו/א חי' ר"י נחמיה סי' כה אות א, סי' קכג אות א
ו/א חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' רכא {מל"מ}
ו/א חיי נפש ח"ג דף רי {או"ש}
ו/א חכמת התורה מצורע עמ' צז {מל"מ}
ו/א חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 126
ו/א חלק יעקב (אלבעלי)
ו/א חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קל, קלד-קלה, קסז
ו/א חלקת מאיר
ו/א חמודי ציון ח"א לדף קז ע"ב ד"ה כי היכי, ח"ב סי' כד פ"ט אות ג, סי' כה פ"ג אות ג {ר' מנוח}, פ"ו אות א {ר' מנוח}, ג
ו/א חנוכת הבית עמ' צד {או"ש}
ו/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' פד
ו/א חשב סופר עמ' קכו-קכז
ו/א טוב עין (אוסטרובצא) עמ' יז {מל"מ - שהו"א חייב לאכול מצה בסוכות}
ו/א יד המלך (לנדא)
ו/א ידבר שלום ח"ב עמ' פו, פח
ו/א ידיו של משה
ו/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלב
ו/א יחל ישראל (תשנב) עמ' סב, סה-סו
ו/א יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קצז-קצח
ו/א יחלק שלל ח"ג עמ' צז {מצוות מצה כל הלילה}
ו/א ימי שלמה
ו/א יצחק ירנן
ו/א יציב פתגם על ההגדה עמ' לג, קצד {בזה"ז דאורייתא}
ו/א יראה ואהבה עמ' רטז {מל"מ}
ו/א ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תקמו
ו/א כבוד יו"ט
ו/א כנפי נשרים
ו/א כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קפא
ו/א כתב סופר או"ח דף פח ע"ג
ו/א כתב סופר או"ח סי' צה ד"ה מכתבך
ו/א כתר אפרים עמ' רלג
ו/א כתר המלך
ו/א כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' ח {שעה"מ}
ו/א לב יוסף (גפן) עמ' 148 {כל הלילה}
ו/א לב יוסף עמ' 148, 167
ו/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' נח {בשאר הימים רשות}, סב-סג, סה
ו/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' כד
ו/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' כט
ו/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רסה
ו/א להורות נתן על התורה ח"ב עמ' נ, במדבר עמ' קעד
ו/א למודי ה' (תקמז) דף נז ע"ב {מל"מ}, צ ע"ד
ו/א למודי ה' (תשפא) עמ' שכב {שעה"מ}, שכח {מל"מ}
ו/א לקוטי סופר ח"א דף סא ע"ד, קט ע"ב וע"ד
ו/א לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' ה ס"ק ב {או"ש}
ו/א מאור יעקב דף א ע"א, ה ע"ד
ו/א מאור ישראל עמ' רכג-רל
ו/א מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' פג-פד {ר' מנוח}
ו/א מבשר טוב קדשים עמ' קכב
ו/א מגדל חננאל
ו/א מגילת ספר עשין דף כב ע"ג
ו/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' לד
ו/א מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מט
ו/א מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' ו אות ד, סי' צט אות א
ו/א מועדים וזמנים ח"ג סי' רנב, ח"ו סי' סט
ו/א מוריה גל' ריט עמ' ק {שיעור מצה - כזית}, גל' רלג עמ' קח {מצה גם אחרי חצות}, קט {או"ש}
ו/א מזבח חדש דף כז ע"ב
ו/א מחנה יוסף (תשעב) סי' כ אות א, סי' כב אות ב, סי' מח אות א, סי' נה אות ג, סי' נו אות ג
ו/א מחנה יוסף ח"ג עמ' מח, קי, ופסחים עמ' צב
ו/א מחשבות משה דף מא ע"א-ע"ב {מל"מ - תו"כ על חג המצות, חג הסוכות}
ו/א מטה אהרן הל' יו"ט עמ' רלא
ו/א מטה אהרן פסחים עמ' קכב
ו/א מטה אהרן ר"ה עמ' קטו, קיח-קיט, קכד
ו/א מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קמג
ו/א מילי דמרדכי
ו/א מימיני מיכאל עמ' נ {זמן אכילת מצה}
ו/א מכתם לדוד (חסן)
ו/א מלחמות יהודה דף מה ע"ד {או"ש}
ו/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 155
ו/א מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קד
ו/א מנחת חינוך ח"א עמ' סא, צז, קיא
ו/א מנחת יהודה (הירשפלד) עמ' יט {בערב תאכלו מצות}
ו/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' שכח, שלא, לקוטי תשובות עמ' נ
ו/א מנחת מחבת עמ' נד {צ"פ}, ריד
ו/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קכב {שעה"מ}, קפו-קפז {טעם המלך}, ח"ג עמ' צב {שעה"מ}
ו/א מנחת עני (תקמז) דף כג ע"א {כל הלילה}
ו/א מסורה חי"ב עמ' כח, חי"ד עמ' נ
ו/א מעדני מלך (תשמח) עמ' קיד-קטו
ו/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/א מעיני המים
ו/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצט ע"ד
ו/א מפניני הרב עמ' קטז, קכא
ו/א מפענח צפונות עמ' 126
ו/א מציון אורה ח"א עמ' קכא, קכב {מעשה רקח}, קלג
ו/א מקראי קדש (תפט) דף צה ע"א
ו/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רנא, שלח, שסא
ו/א מראה איש ח"ב עמ' לב-לג
ו/א מראה אש ח"ב עמ' נד
ו/א מרכה"מ אלפ' [מגילת ספר עשין דף כב ע"ג, לשון למודים דף י ע"א]
ו/א מרפא לנפש בראשית עמ' תו {כל הלילה - לא גזרו במ"ע שמא יישן}
ו/א מרפא לשון (ארדיט)
ו/א משאת המלך (אדרי)
ו/א משאת מרדכי מגילה עמ' קמג
ו/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קמג עמ' 440
ו/א משנה הלכות ח"ו סי' קד
ו/א משנת חיים הל' פסח עמ' תכג-תכח
ו/א משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תקיד, תקלז
ו/א משנת יעקב הפלאה עמ' שיז
ו/א משנת יעקב עבודה עמ' כט
ו/א משנת ירושלים עמ' קכו {או"ש}
ו/א נועם ח"ח עמ' שכא
ו/א נחל איתן
ו/א נפוצות יהודה עמ' לב {בשאר הרגל}
ו/א נר דוד ח"א עמ' קכח
ו/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף נ ע"א {לח"מ - המקור לקובעו חובה}
ו/א נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שב {או"ש}
ו/א נתן פריו מגילה עמ' רנז
ו/א נתן פריו ערבי פסחים עמ' טו, פד, צה, קמד, קעט, קפב
ו/א ס' התדיר עמ' רטו
ו/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרטז {כל הלילה}
ו/א סדר משנה (בוסק')
ו/א סופר המלך ח"ב עמ' שיב
ו/א סופר מהיר ח"ב עמ' קא
ו/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' שכב
ו/א עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' עא, צ
ו/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קעז-קפא, רצט
ו/א עורה שחר דף ט ע"א, מד ע"ג {מל"מ}
ו/א עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קכח
ו/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רו, רכ
ו/א עצרת - שביעי של פסח עמ' ח
ו/א עקדת משה ח"ב עמ' רכח {שעה"מ}
ו/א פני המלך (שטרן)
ו/א פני משה (שלז')
ו/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' צא, צג {מצה בזה"ז דאורייתא שנאמר בערב תאכלו מצות}
ו/א פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' קפה
ו/א פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קצא {בערב תאכלו מצות}
ו/א פרי אברהם - ענינים שונים סי' כה
ו/א פרי אברהם פסחים סי' מח אות ב
ו/א פרי האדמה ח"א וח"ג וח"ד
ו/א פרי יצחק (תשעו) עמ' שנח
ו/א פרפרת אליעזר ויקרא פרק ה פסוק ח
ו/א פרפרת משה ח"ב עמ' נד, קפט
ו/א פרשת המלך
ו/א פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' סב
ו/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 4
ו/א צרור החיים (קצבי) דף עח ע"ד {מל"מ}
ו/א קדשי יהושע עמ' תתעז {רמב"ם}, אלף מו, אלף שסו, אלף תת {או"ש}
ו/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תיא, תס, תתלא {או"ש}, ח"ג עמ' רפה, רפו {או"ש}, תקב, תשי
ו/א קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קעז
ו/א קול יהודה (ישראל) דף צה ע"ד
ו/א קרבן ציון עמ' רצ
ו/א קרית מלך
ו/א ראש דברך עמ' קלב
ו/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רה, ח"ד עמ' שצ {או"ש}, ח"ז עמ' קיח-קיט, שח, שיד
ו/א רוב דגן (הלוי) ח"א דף קנה ע"ג {מל"מ}
ו/א רלב"ג שמות פי"ב תועלת יג עמ' פא
ו/א רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ע-עא {או"ש}
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' לז
ו/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' ה
ו/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' יא
ו/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תע {או"ש}
ו/א שארית כלב עמ' לח, מא
ו/א שבט סופר (תשמו) עמ' מט
ו/א שו"ע הרב או"ח סי' תעה סעיפים טו, לב
ו/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' טו עמ' פה
ו/א שולי הגליון עמ' נה
ו/א שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קעז
ו/א שיירי כנה"ג
ו/א שירת הפסח אות סא {או"ש}, קעח, קצו
ו/א שלום בחילך עמ' מא
ו/א שלל דוד
ו/א שלמי שמחה ח"א עמ' נט, סא, ע
ו/א שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קצג {שעה"מ}
ו/א שמוש חכמים א עמ' סד {משאכל כזית יצא}
ו/א שמחת מלך עמ' 63 {יד המלך}
ו/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רפז
ו/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תצה {או"ש}
ו/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קמד {או"ש}
ו/א שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 223 {או"ש}
ו/א שעלי דעת גל' ז עמ' 98
ו/א שער המלך
ו/א שערי זיו ח"ג דף יח ע"ג {או"ש}
ו/א שערי מאיר עמ' עח
ו/א שערי שאול פסחים עמ' קמו
ו/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 234
ו/א שרשי הים דף קכב ע"א
ו/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' טז
ו/א תועפות ראם (באר) עמ' קטו
ו/א תורה שלמה ח"י עמ' 231
ו/א תורת הלוי עמ' קלג-קלד
ו/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 323
ו/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 346
ו/א תורת הקדש ח"א עמ' ריח {אור שמח}
ו/א תורת מנחם חכ"ח עמ' 55
ו/א תחומין חי"ח עמ' 343
ו/א תניא רבתי ח"א עמ' 174
ו/א תפארת צבי (רוזנטל) עמ' פא
ו/א תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תיח
ו/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קפב {לח"מ}, שכד {שעה"מ}
ו/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קלח
ו/ב אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק מו {אורה ושמחה}
ו/ב אורח ישראל סי' כג הערה לא
ו/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 87
ו/ב אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כג ד"ה אולם {במ"מ ובלח"מ}
ו/ב אנצי"ת ע' אכילת מצה הע' 85-86, 91, 92
ו/ב בד קודש (דאנון)
ו/ב בדבר מלך חי"א עמ' קא
ו/ב בדבר מלך חי"ד עמ' ע
ו/ב ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' יב
ו/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' לה סעיף א ד"ה עוד
ו/ב בית אהרן וישראל גל' יב עמ' מא-מב {לח"מ}, גל' נה עמ' י
ו/ב בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' סז {לח"מ}
ו/ב בית לוי (גולדברג) דף צב ע"ב
ו/ב בית שמש
ו/ב ברור הלכה פסחים קטו ע"ב ציון ד
ו/ב ברכת יצחק (פאלער) עמ' ריח
ו/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' רצו
ו/ב גושפנקא דמלכא
ו/ב דברות משה פסחים עמ' קע, שטו
ו/ב דברי ירמיהו
ו/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' סו, פח
ו/ב דרך המלך (רפפורט) כאן, וח"ב דף קכב ע"ב
ו/ב דרכי הים דף קסז ע"ד {לח"מ}
ו/ב הלכה רבה ח"א עמ' 165
ו/ב הר המלך ח"ו עמ' רלו-רלח
ו/ב וגר זאב עמ' צו {כפאוהו}
ו/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שלא
ו/ב ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תלב {בלע מצה ומרור כאחד ידי מצה יצא}
ו/ב זכרון יהודה (מונק) דף לט ע"ד {כרכם בסיב}
ו/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קיד {צ"פ}
ו/ב חי' ופירושי מהרי"ק
ו/ב חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נג
ו/ב חמודי ציון ח"א לדף קטו ע"ב רש"י ורשב"ם ד"ה כרכן בא"ד אות ג
ו/ב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 406 {צ"פ}
ו/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רטז
ו/ב יצחק ירנן
ו/ב כתב סופר או"ח דף צא ע"ב
ו/ב כתב סופר או"ח סי' צז ד"ה הנה הרמב"ם
ו/ב לב בנים עמ' קלא-קלב
ו/ב לב שלם [ראש יוסף (אישקפה) או"ח דף סה ע"א]
ו/ב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות יז
ו/ב להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קי
ו/ב לילה כיום יאיר (טננבוים) עמ' רלו-רלז {בלע מצה יצא}
ו/ב מהרי"ט אלגזי פ"א אות ד או"ק ד
ו/ב מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' צ אות ד {לח"מ}
ו/ב מוריה גל' רלג עמ' כ
ו/ב מחנה ישראל (אליהו) סי' עט
ו/ב מחשבת הקודש ח"א דף נא ע"ב {לח"מ}
ו/ב מטה אהרן פסחים עמ' נד-נה, סה, סח, עא, פח, קי, קיג-קיד, קיח
ו/ב מטה אהרן ר"ה עמ' קטו, קיח-קיט, קכד, שבועות עמ' קי-קיא, קיג
ו/ב מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קכב
ו/ב מי ימצא סוכה עמ' קד
ו/ב מנחת חינוך ח"א עמ' מ, סא
ו/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' סג
ו/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קעא
ו/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רמה
ו/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קצט
ו/ב מסורה חי"ב עמ' ל
ו/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ב מעין חיים ח"ד עמ' קפז
ו/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קלד ע"ד
ו/ב מפניני הרב עמ' קכ {כסף משנה}
ו/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' תכז
ו/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ב מרכבת יוסף דף פו ע"ג {מצה ומרור יחד}
ו/ב משאת המלך (אדרי)
ו/ב משאת מרדכי מגילה עמ' קלג
ו/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' מט עמ' עה {מ"מ - חציצה}
ו/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שנח {ר' מנוח}
ו/ב משנת יעקב קרבנות עמ' רסה
ו/ב נועם ח"ד עמ' שכד
ו/ב ניצוצי אש עמ' תכו
ו/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרטז {לח"מ}
ו/ב עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' ר-רא
ו/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' מז
ו/ב עין חיים ח"ב עמ' פט
ו/ב פרי האדמה ח"ג
ו/ב פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' סה, פד
ו/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' רעט
ו/ב קול דודי סוטה סי' תקב
ו/ב קרן פני משה ח"ב
ו/ב קרנות המזבח דף עב ע"ג-ע"ד {מ"מ}
ו/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רמא-רמג, ח"ז עמ' שיד
ו/ב רוח יעקב (שלם) דף כט ע"א {מרור מפסיק}
ו/ב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ח ה"ב, הט"ו מקור 9, 23
ו/ב רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שכו {בלע מצה ומרור}
ו/ב רשימות לב שבת סי' יז אות ו
ו/ב שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 125 {לח"מ}
ו/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' נא-נג
ו/ב שירת הפסח אות קעח
ו/ב שם משמעון (שפירא) עמ' עב
ו/ב שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' קיח-קיט
ו/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקסט
ו/ב שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 44
ו/ב שעלי דעת גל' ז עמ' 124
ו/ב שערי טהר ח"ה שער ב סי' כח אות ג
ו/ב שפתי חכמים (רפפורט, תרצו) דף עז ע"ג
ו/ב תורת יצחק ח"א עמ' קעט
ו/ב תורת ירוחם ח"ב דף לא ע"ב
ו/ב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קיא {כרך בסיב}
ו/ב תשובה שלמה או"ח סי' ג {שעה"מ}
ו/ב תשובות יהודה דף ו ע"ב {בלע}
ו/ג אבן ישראל (בוהוש) עמ' רמו
ו/ג אבן פינה (פורת) עמ' צד {כפאוהו}
ו/ג אבן ציון עמ' רנ, רצו
ו/ג אבן שלמה (ניימן) עמ' קלא {כפאו ואכל}
ו/ג אבני חפץ ח"ב עמ' קיז
ו/ג אבני חפץ ח"ד עמ' קמז
ו/ג אבני נזר או"ח סי' תקלט אות א
ו/ג אבני ציון ח"ב סי' יא אות א, סי' סב אות ד
ו/ג אבנים יקרות עמ' צט
ו/ג אדני נחושת עמ' קו
ו/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קלט
ו/ג אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' צח
ו/ג אומר לציון סי' שכא (דף קיד ע"ב וע"ד)
ו/ג אוצר השבת ח"א עמ' סט, קלא {מ"מ}
ו/ג אוצר התולדות עמ' רז {כוונה}
ו/ג אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 20
ו/ג אוצרות הרמב"ם
ו/ג אור הישר [עטרת ראש ברכות יב ע"א (דף כו ע"ג בדפי הספר), באר יצחק אהע"ז סי' ב, י, מ"מ וכ"מ ולח"מ הל' שופר פ"ב ה"ד, חי' הר"ן ר"ה כח ע"א]
ו/ג אור יעקב יבמות דף ד ע"ד
ו/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' שי
ו/ג אור משה ח"א סי' קיג-קיד
ו/ג אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק כח
ו/ג אורח ישראל סי' כג אות ג
ו/ג אוריין תליתאי (אפשטיין) דף מ ע"ג
ו/ג אוריתא טז עמ' קסו
ו/ג אז שמח עמ' קלז {כוונה}
ו/ג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' כג {כפאוהו}
ו/ג אמרי בינה (אש) דף מו ע"ג, מז ע"א {כוונה}
ו/ג אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' ט
ו/ג אמרי יהודה (רוזנר) קונטרס מצות מאשין סי' ד אות יד, סי' ו אות ג {מצה בלי כוונה}
ו/ג אמרי שפר (סגל) עמ' כג
ו/ג אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' יג
ו/ג אנצי"ת ע' אכילת מצה הע' 104 {מ"מ}, 108
ו/ג אפיקי מגינים פסחים סי' פה
ו/ג ארחות ימים עמ' קמח, קנ, קסא
ו/ג ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קעז, רג, רנב
ו/ג אש תמיד עמ' ר
ו/ג אשר למלך הל' מגילה פ"ב ה"ה {כוונה}
ו/ג באהלה של תורה או"ח סי' כה חלק א אות ה
ו/ג באר אברהם (אבלי) עמ' קמה
ו/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עח
ו/ג באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' כז {מ"מ}, קמד
ו/ג בארות נתן ח"ב עמ' א
ו/ג בד קודש (דאנון)
ו/ג בדבר מלך ח"י עמ' רעא
ו/ג בדבר מלך חט"ז עמ' שטז
ו/ג בדבר מלך חי"ג עמ' קמה, קנח, קעג, קפג
ו/ג בזך לבונה עמ' קפג
ו/ג בים דרך עמ' עג
ו/ג בינה בספרים עמ' לב
ו/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' כ סעיף ג
ו/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' נא
ו/ג בית אהרן וישראל גל' יט עמ' נג, גל' לז עמ' לח {אכל מצה בלי כוונה}, גל' ע עמ' פז, גל' עב עמ' לה {כפאוהו ואכל}
ו/ג בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' יז
ו/ג בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' פג-פד, פו-פז {כפאוהו}
ו/ג בית הלוי ח"ג סי' נא עמ' קפג
ו/ג בית נפתלי (תרנט) סי' מא דף לה ע"א
ו/ג בית נפתלי (תשסו) עמ' רמא
ו/ג בכורי אברהם דף פו ע"א, פז ע"א {כוונה} וע"ג
ו/ג בכורי חיים ח"ג עמ' רב, ח"ד עמ' עא, קה {מ"מ}, קו-קז
ו/ג בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רצב, שסז, שסט, תרא, תרנד
ו/ג בני שלשים עמ' קכג {בלי כוונה}
ו/ג בנין אהל מועד דף יז ע"א-ע"ב {כפאוהו}, יח ע"א {נכפה בעת שטותו}
ו/ג בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' לז
ו/ג בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קיז {כוונה}
ו/ג בנין ציון (שמושקוביץ) סי' לח דף מג ע"ב-ע"ג {כפאוהו}
ו/ג בציר אליעזר ח"ב דף כד ע"א-ע"ד, כה ע"א {כפאוהו}
ו/ג ברור הלכה ר"ה כח ע"א ציון ל, כח ע"ב ציון ב פסקה ד
ו/ג בריכת המלך עמ' שט
ו/ג ברית יצחק (איזקסון) דף כא ע"ד {כפאוהו ואכל}
ו/ג ברכת אמת סי' יב עמ' עו {כפאוהו}
ו/ג ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קיג
ו/ג ברכת יצחק (פאלער) עמ' רעח
ו/ג ברכת מרדכי פסחים עמ' רצח, ר"ה-מגילה עמ' נז
ו/ג ברכת ראובן דף ו ע"ד
ו/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קצא-קצב {מ"מ}
ו/ג בשבילי הפסח סי' ו אות טו, כ {כפאוהו}
ו/ג בת עין (תשסז) עמ' תנו {כוונה}
ו/ג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קצה
ו/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שמא-שמב
ו/ג גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' צב
ו/ג גבורת יצחק ר"ה עמ' רלט, רמא, רמד
ו/ג גדולי אריה עמ' קו
ו/ג גחלי אש דף ז ע"ד {כפאוהו}
ו/ג גנזי אבא עמ' סה
ו/ג דברות אליהו ח"ב עמ' קטו {נכפה ואח"כ התרפא}
ו/ג דברות משה זרעים עמ' שלט {לפי שאותה אכילה היתה בשעה שהיה פטור מכל המצוות}
ו/ג דברות משה מועד ח"א עמ' תקטו {שאותה אכילה היתה בשעה שהיה פטור מכל המצוות}
ו/ג דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קלח
ו/ג דברי אברהם (מנדלסון) דף ה ע"ב, ו ע"א {כפאוהו}, כב ע"ב {היה נכפה והתרפא}, מז ע"ד {כפאוהו}
ו/ג דברי דוד (טייטלבוים) דף צג ע"ב, צד ע"א {כוונה}
ו/ג דברי חפץ עמ' כז
ו/ג דברי יונה ח"ב עמ' פז {אנסוהו גוים}
ו/ג דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' רלב
ו/ג דברי יוסף (קונביץ) עמ' 16
ו/ג דברי ירמיהו כאן, וקידושין עמ' רכח
ו/ג דובר ישרים פסח עמ' תיט
ו/ג דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' ט, כד, לב
ו/ג דור דורים עמ' קנו
ו/ג דרכי אהרן ח"א עמ' נ, ח"ב עמ' טז
ו/ג דרכי דוד (קסל) פאה עמ' רעד, תפז
ו/ג דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 177
ו/ג הגהות מוהר"י קרט עמ' כא {כפאוהו ואכל}
ו/ג הדר איתמר עמ' רה {כפאוהו}
ו/ג הדרום חל"ג עמ' 81
ו/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קפח {כפאוהו}, רג-רו {בלע}
ו/ג הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' רה, תרלה
ו/ג הליכות חיים יו"ט פ"ג הע' יא
ו/ג הלכה ורפואה ד (תשמ"ה) עמ' רסה {נכפה}
ו/ג הלכות והליכות עמ' לה
ו/ג הר המלך ח"ד עמ' פט-צח
ו/ג הררי קדם (תשס) עמ' כה
ו/ג התורה והמדינה חי"א עמ' תרמ
ו/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' עט, פט
ו/ג וגר זאב עמ' קמז {אכל כשהיה שוטה}, שב-שד {בלי כוונה}
ו/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תמ
ו/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' עז
ו/ג ותאמר ציון (הלוי) עמ' רז {כוונה}
ו/ג זבחי תרועה סי' לב אות א, סי' לד אות א
ו/ג זכור לאברהם (יפהן) עמ' פד {א"צ כוונה}
ו/ג זכר יצחק (תשן) עמ' כד
ו/ג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קכט {כוונה}
ו/ג זכרון יהודה (מונק) דף כז ע"ד, כח ע"ג-ע"ד, צח ע"ב {כפאוהו}
ו/ג זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' כז-כח {כפאוהו - א"צ כוונה}
ו/ג זכרון ליהודה סי' ב אות יד {כוונה}
ו/ג זכרון סופרים {לפי שאותה אכילה וכו'} [עיין טור סימן תעה, ועיין לחם משנה פ"ב משופר ה"ד ודו"ק ועיין טורי אבן ר"ה דף כח ע"א]
ו/ג זכרון שלמה (קליין) עמ' רמא, רמג-רמד {כוונה}
ו/ג זכרון תרועה עמ' 227, 230
ו/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' צב
ו/ג חוות בנימין ח"א עמ' רלח
ו/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' כז
ו/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שסו
ו/ג חי' הרי"ט עמ' פא
ו/ג חי' ופירושי מהרי"ק
ו/ג חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' ג, ז
ו/ג חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קלז
ו/ג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עג
ו/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קצו, רא, ריח-ריט, רכג-רכד, רכז-רכח, רמה, רע
ו/ג חי' ר"י נחמיה סי' קנא אות ב, ו
ו/ג חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תכ
ו/ג חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קנט
ו/ג חיי נפש ח"ג דף רמ {לח"מ}
ו/ג חיי נפש ח"ד עמ' תמד {כפאוהו ואכל מצה}
ו/ג חיים זכו עמ' כב, כז, קי, קפה {כפאוהו - א"צ כוונה}
ו/ג חיים שיש בהם (גרוס) מועדים עמ' לח {כוונה}
ו/ג חכמת גרשון עמ' שעד
ו/ג חלק לוי עמ' רב
ו/ג חלקת יואב קבא דקשייתא סי' עב
ו/ג חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נג
ו/ג חלקת לוי עמ' כ
ו/ג חלקת מאיר
ו/ג חמדת שלמה עמ' קלט
ו/ג חמודי ציון ח"ב סי' יז פ"ד
ו/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יז עמ' נד {בלי כוונה יצא}
ו/ג חשב סופר עמ' קלד, קלו
ו/ג טהרת הבית ח"ב עמ' שסח
ו/ג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שסה
ו/ג טל חיים (טל) ברכות עמ' שח
ו/ג יד אליהו (בוקובזה) ח"ב סי' ד אות ח
ו/ג יד בנימין ר"ה עמ' תמ {כפאוהו - כוונה}
ו/ג יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' לד {כוונה}
ו/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קד, רלא, רמח {מ"מ}
ו/ג יחוה דעת ח"ג עמ' צא
ו/ג יחלק שלל ח"ג עמ' מב {כוונה}, נו-נז {כפאוהו ואכל}
ו/ג יטב פנים ח"ב דף קטו, קלו
ו/ג יציב פתגם על ההגדה עמ' עא {בלי כוונה}
ו/ג ישועות יעקב מועד עמ' תרעד
ו/ג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תע
ו/ג כי בא מועד עמ' צד, צו, רנג
ו/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכו
ו/ג כלילת יופי דף מז
ו/ג כללי המצוות (תאומים) עמ' קטו
ו/ג כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רפה
ו/ג כתב סופר או"ח דף צג ע"ב
ו/ג כתב סופר או"ח סי' צט ד"ה והנה בראש, קז ד"ה הרמב"ם
ו/ג כתונת פסים (תשמה) עמ' 15, 159
ו/ג כתונת פסים (תשעא) עמ' טז, קכב
ו/ג לב איש עמ' שנג
ו/ג לב בנים עמ' קמט
ו/ג לב יוסף עמ' 139
ו/ג לב שלם [ראש יוסף (אישקפה) או"ח דף ס ע"א, שו"ת דברי דוד סי' ב-ז]
ו/ג לבושי מרדכי או"ח עמ' רצח
ו/ג להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' נד ע"ב, ח"ח עמ' מו
ו/ג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' י {נכפה ונתרפא}
ו/ג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' לז, ח"י עמ' מג
ו/ג להורות נתן אבות עמ' צז
ו/ג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' צז, קנה
ו/ג לחמי תודה (הורביץ) דף כב ע"ג {כפאו}
ו/ג למודי ה' (תקמז) דף קה ע"ג {מ"מ}
ו/ג לקוטי סופר ח"א דף ט ע"ג, סו ע"ד
ו/ג לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' טז ס"ק ד {מ"מ}
ו/ג לקט מנחם (תרעא) דף כז ע"ד {כוונה}
ו/ג מאור החיים עמ' ד
ו/ג מאור יהושע סי' יז עמ' טז {כוונה}, סי' עב עמ' פה {כפאוהו}
ו/ג מאור ישראל
ו/ג מבי"ט (רובינ') דף צה ע"א
ו/ג מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חלק תורה ומועדים עמ' לב-לג {אנסוהו}
ו/ג מגן גבורים (או"ח) סי' ס ס"ק ג
ו/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ב
ו/ג מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' עג אות א {מ"מ}
ו/ג מועדים וזמנים ח"א סי' כה
ו/ג מוריה גל' קג עמ' עה-עו, עט, גל' קעה עמ' פז-פט {כוונה}, גל' קפט עמ' קיג, גל' ריג עמ' ע {כפאו}
ו/ג מחשבת הקודש ח"ב דף כג ע"א {אצ"כ}
ו/ג מטה אהרן הל' יו"ט עמ' רלא
ו/ג מטה אהרן ר"ה עמ' קטו, קיח-קיט, קכד
ו/ג מכתב סופר
ו/ג מלחמת יהושע סי' יב, עמ' לז-לט
ו/ג מנוחת אשר ח"ב דף כא ע"ב-ע"ד, כב ע"א {מצה בלי כוונה}
ו/ג מנוחת משה דף קו ע"א וע"ג {כוונה}
ו/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קא
ו/ג מנחת אשר פסחים עמ' ריט
ו/ג מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קי
ו/ג מנחת חינוך ח"א עמ' ו, מב, עא, ח"ב עמ' רב, ח"ג עמ' רב
ו/ג מנחת יהודה (בוים) דף עא ע"ד, עג ע"א {כוונה}
ו/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קד
ו/ג מנחת משה (קרויס) עמ' נד {כפאוהו ואכל}
ו/ג מנחת נתנאל דף כג ע"ב {כפאוהו}
ו/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קצג {צפנת פענח}
ו/ג מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 1, 6
ו/ג מנחת שלמה (לוין) עמ' קלו {כוונה לצאת}
ו/ג מעדני אשר - נישואין עמ' קמז, קנב, קנד
ו/ג מעדני ביאורים עמ' מה
ו/ג מעדני שמואל עמ' צב
ו/ג מעין גנים (מזרחי) דף ט ע"ב {כוונה}, מד ע"ב {כפאוהו}
ו/ג מעין חיים ח"ב עמ' רכא, ח"ד עמ' פב, קפה
ו/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קטו
ו/ג מצווה ועושה ח"ב עמ' תקנז, תקע, תקפח, תקצ {כפאו שד}
ו/ג מציון אורה ח"א עמ' ט
ו/ג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף יח
ו/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רנו
ו/ג מקראי קדש (תפט) דף צה ע"ב
ו/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' פט, קח, רג-רד, רנב, שו
ו/ג מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ו/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מח אות ד {כוונה}, סי' נו אות ד {א"צ כוונה כי נהנה מהאכילה}
ו/ג משאת המלך (אדרי)
ו/ג משאת מרדכי מגילה עמ' נ
ו/ג משברי ים עדל"ת סי' טו ס"ק יג {אנסוהו}
ו/ג משוש הארץ עמ' כו
ו/ג משכן בצלאל ח"א סי' לב, לג
ו/ג משכנות לאביר יעקב ח"א דף לג ע"א
ו/ג משמרת חיים ח"ב עמ' סו {אנסוהו}
ו/ג משנה הלכות ח"ו סי' ק {כפאוהו}
ו/ג משנה הלכות ח"ז סי' פג דף סג ע"ב {נכפה כשוטה}
ו/ג משנה הלכות חלק ד סי' צ {כפאוהו ואכל}
ו/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ר {אכל כזית מצה והוא נכפה בעת שטותו ואחר כך נתרפא חייב לאכול אחר שנתרפא}
ו/ג משנת אליעזר (קונשטט) עמ' יא {כפאוהו}
ו/ג משנת יעבץ שמיטה עמ' קכט
ו/ג משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' פג, קלז-קלח
ו/ג משנת משה ר"ה עמ' קנו
ו/ג משרת משה (נבר)
ו/ג נדרי זריזין ח"א עמ' תקיח
ו/ג נועם חי"ג עמ' לה, חי"ז עמ' נ, נב, נה, חי"ט עמ' קנז
ו/ג נחל איתן
ו/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' פח אות ח
ו/ג נטע שורק דף קנ ע"ד {כפאוהו}
ו/ג נטע שעשועים (שליסל) עמ' קעח {א"צ כוונה כי הוא עשה שלפני הדיבור}
ו/ג ניצוצי אור (הורוביץ) עמ' 81, 84 {כפאוהו}
ו/ג נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תקנב {אכל מצה בלא כוונה וכו' יצא ידי חובתו}
ו/ג נצר מטעי (פרידמן) סי' כו סעיף א
ו/ג נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' סב עמ' קו
ו/ג נתיב מצותיך עמ' קיג, רנט
ו/ג נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' נג {כפאוהו}, נד
ו/ג נתיבות שמואל דף כב ע"א
ו/ג נתן פריו גיטין עמ' קיד {נכפה}
ו/ג נתן פריו חנוכה עמ' נ
ו/ג נתן פריו מגילה עמ' רמז
ו/ג נתן פריו נדרים עמ' פא, גיטין עמ' קיד
ו/ג נתן פריו ערבי פסחים עמ' פט
ו/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' נו, קסח, תתקנט, תתתקכז
ו/ג ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קלח
ו/ג סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' צט-קא
ו/ג סופר המלך ח"א עמ' נא {כפאוהו}
ו/ג סיומי המסכתות עמ' 97 {כוונה}
ו/ג סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רכא
ו/ג עונג שבת סי' יא
ו/ג עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רסח {אנסוהו}
ו/ג עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' מו, מט, נג, קעו
ו/ג עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קיד, קיח, קכו, שעא
ו/ג עטרת ישראל עמ' פז
ו/ג עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' ת {כפאוהו}
ו/ג עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קכד
ו/ג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קסו, קעח
ו/ג עמק החכמה עמ' קכה {אנוסוהו}
ו/ג עצי חיים על מועדים עמ' צז, צט, שפז {כפאו}
ו/ג פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 92-93
ו/ג פי שנים דף נה ע"ד {כ"מ}
ו/ג פסקי אליהו ח"ב עמ' ו {מצוות אצ"כ}, ח"ד עמ' לא {כפאוהו}
ו/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' רעז, תרצט {מ"מ}, שמות עמ' פד, ויקרא עמ' עט
ו/ג פרי אברהם פסחים סי' נה אות ג
ו/ג פרי העץ (מודרן) פרשת כי תשא דף קנו ע"ב {כפאוהו}
ו/ג פרי מלכה סי' נא
ו/ג פרי עץ חיים (אביגדור)
ו/ג פרנס לדורו עמ' 299
ו/ג פתגמי אורייתא (שבת) ח"ב עמ' רפב {כפאו}
ו/ג פתחי מגדים עמ' קכו, רי
ו/ג צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' קמז {מ"מ}
ו/ג צבי תפארת סי' מד
ו/ג צל"ח החדש דף לד ע"ג
ו/ג צמח מנחם דף כ ע"ד, כא ע"א {בלי כוונה}, לה ע"א, לז ע"א {נכפה}
ו/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' ח אות א
ו/ג קבא דתירוצא עמ' קמא
ו/ג קדושת יצחק עמ' קיז
ו/ג קהלות יעקב שבת סי' לד
ו/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' שסו, תלא, תקצו, תקצט, תרו, תרי-תריא, תרטו, ח"ד עמ' נב, ס
ו/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' מח, קלח, קלט, קפ, קפג
ו/ג קובץ הערות (תשסג) סי' לח אות יא
ו/ג קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקב
ו/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/ג קול דודי ר"ה סי' תקו
ו/ג קול יהודה (ישראל) דף עא ע"ד {בלי כוונה}
ו/ג קונטרסי שעורים גיטין שעור יא אות י
ו/ג קונטרסי שעורים קדושין שעור כג אות ה
ו/ג קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' מז, ויקרא עמ' רלט, רמב-רמד {כפאוהו}
ו/ג קרבן אשר עמ' נב-נג, רטו, רע, שכט
ו/ג קרבן משה עמ' קנא
ו/ג קרנות המזבח דף ב ע"ד
ו/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שנב, ח"ז עמ' שיא
ו/ג רווחא שמעתתא ח"ב עמ' לא
ו/ג רווחא שמעתתא ח"ב עמ' צה {קיום מצוה בעודו פטור ממצוה}
ו/ג רנת יצחק על נפש החיים עמ' רצז {כוונה}
ו/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' לט
ו/ג רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רפז
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ז, ט, קנז, קנח, קנט, תקכט
ו/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רלו-רלז {כוונה}
ו/ג שארית נתן בנימין עמ' לג {כפאוהו}, קעט-קפ {אכל מצה כשהיה נכפה והתרפא בלילה חייב לאכול שוב}, קפא-קפב {כפאוהו}, קפח-קפט {כפאוהו}
ו/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ח
ו/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שפה
ו/ג שבט סופר (תשמו) עמ' נג
ו/ג שדה אלחנן ח"ב עמ' פט
ו/ג שו"ע הרב או"ח סי' תעה סעיפים כח, לא
ו/ג שו"ת הרדב"ז סי' אלף צד, אלף תרב
ו/ג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכו
ו/ג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' סז
ו/ג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' צד
ו/ג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רכה
ו/ג שומע ומשמיע עמ' כט, תנה
ו/ג שי כהן עמ' קסא, רכח-רכט, רלד {כולם - כפאוהו}
ו/ג שיח ערב סנהדרין עמ' רכב
ו/ג שלמי יוסף ר"ה עמ' שכג
ו/ג שם אליעזר דף מח ע"ג {אנסוהו לאכול}
ו/ג שם ישראל - שו"ת עמ' קפה
ו/ג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שיא
ו/ג שמות בארץ (תשנט) עמ' כט
ו/ג שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' קסט
ו/ג שנות חיים (קלוגר) עמ' קלח, תקיא
ו/ג שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' יח
ו/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שנז
ו/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' כט, לא
ו/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' מב, מד {כוונה}
ו/ג שער המלך (שושן) עמ' קא
ו/ג שערי זבולון או"ח ח"ג סי' סג ס"ק ו
ו/ג שערי זיו ח"ב דף קסה ע"א-ע"ב {קיים מצוה כשהיה פטור ממצוה - נחשב שלא קיים}
ו/ג שערי טהר ח"ב שער ד סי' ו אות א, ח"ח סי' לו אות ב
ו/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' כח אות ב דף רסב ע"ד {כוונה}
ו/ג שערי יעקב או"ח סי' ד סעיף ד ואילך, סי' ה סעיף טו, סי' ו סעיף ז
ו/ג שערי ישועה עמ' קטז-קיז
ו/ג שערי שאול פסחים עמ' קנב
ו/ג שפתי ראם דף ו ע"ב, ז ע"ב {כוונה}
ו/ג שרשי הים דף קכב ע"א
ו/ג שרשים במועדות עמ' רו
ו/ג תבואת יקב (פרידמן) עמ' קל {כוונה}
ו/ג תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסב, תתכט
ו/ג תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' כט, לא-לג {כוונה}
ו/ג תועפות ראם (באר) עמ' קלה, קמ-קמא
ו/ג תורה מציון שנה ג חוב' א סי' טו דף כא ע"א {כוונה}
ו/ג תורת אמך ח"א עמ' 132
ו/ג תורת הלוי עמ' א, פט
ו/ג תורת ירוחם ח"ב דף צא ע"ב-ע"ג
ו/ג תורת ראובן עמ' 53
ו/ג תחומין חי"ח עמ' 193, 338
ו/ג תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' טו {נתרפא}
ו/ג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רנד, רנז
ו/ג תשורת שי מהדו"ת סי' קט
ו/ד אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"ב הע' 45 {משנת יעקב}
ו/ד אור יעקב פסחים דף 165, 167
ו/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תכז {דוקא מחמשת המינים}
ו/ד אנצי"ת ע' אורז הע' 37, 44, 47
ו/ד בדבר מלך חי"א עמ' ריט
ו/ד בין השורות עמ' שטז
ו/ד בית המדרש
ו/ד בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רמ
ו/ד בית יצחק (תשיד) עמ' 52
ו/ד גינת ראובן תרומות עמ' תתקפג
ו/ד דברי שלמה (ברייער) עמ' 98
ו/ד דובר ישרים פסח עמ' תיט
ו/ד דובר מישרים
ו/ד הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' א
ו/ד זהב התרומה - חלה עמ' תרלא
ו/ד זכרון מלך (א"ש)
ו/ד חי' בר נחמני דף סה ע"ד {לחם שאינו בא לידי חימוץ}
ו/ד חי' משנה פסחים עמ' קו
ו/ד טל חיים (טל) ח"ג עמ' רסז
ו/ד טל חיים (טל) פסח עמ' צד
ו/ד לב שלם [שבות יעקב (אבולפיה) קמז ע"א]
ו/ד לקוטי שיחות חט"ז עמ' 133
ו/ד מי החג עמ' סט
ו/ד מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קנה
ו/ד מנחת מחבת עמ' כב
ו/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' מז עמ' עב
ו/ד משב יעקב ח"ב עמ' כט
ו/ד משנת חיים הל' פסח עמ' תנב
ו/ד משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תקיד
ו/ד פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' צב
ו/ד פרי החג דף כה ע"ג {שנאמר לא תאכל עליו חמץ}
ו/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תמב
ו/ד שו"ע הרב או"ח סי' תנג ס"א
ו/ד שערי ישועה עמ' פח
ו/ד שפת הים (זכריש) סי' לא ס"ק ג
ו/ד תורת יצחק ח"א עמ' פא
ו/ה אבי עזרי ח"ג
ו/ה אבן הספיר (ספרקה) עמ' סב
ו/ה אבן ישראל (פישר) כאן, וח"א עמ' קכז-קכח, ח"ג עמ' עא, ח"ז עמ' כט, לג, ח"ט עמ' כט-ל
ו/ה אבני נזר או"ח סי' שנ אות ט, יו"ד סי' קה אות ב, סי' תכג אות ד, תמו אות יג-טו
ו/ה אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמב {ר"ח הלוי}, רנא, רנב {ר"ח הלוי}
ו/ה אגודת אזוב ח"א דף עז ע"א
ו/ה אגרות משה או"ח ח"א סי' קנה
ו/ה אהלי תם עמ' קצא
ו/ה אוצמפה"ת חלה פ"א מ"א הע' 108 {ר"ח הלוי}
ו/ה אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 201 {צ"פ}
ו/ה אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 251 {אהא"ז}
ו/ה אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ה הע' 21, 40 {ר"ח הלוי}
ו/ה אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ו הע' 50 {שעה"מ}, 69 {ר"ח הלוי}
ו/ה אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ח הע' 40, 68 {ר"ח הלוי}, 71 {צ"פ}, 73 {ר' מנוח}, 124, 127, 153 {ר"ח הלוי}, 136, 139-143, 146 {ר"ח הלוי}, 150 {ר"ח הלוי}, 151-153, 157 {ר"ח הלוי}, 160 {ר"ח הלוי}, 231 {ר"ח הלוי}
ו/ה אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 201 {לח"מ}, 204-205, 217
ו/ה אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ד הע' 21 {ר"ח הלוי}
ו/ה אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ו הע' 116 {ר"ח הלוי}, 132 {ר' מנוח}, 150 {ר' מנוח}, 157, 174
ו/ה אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ז הע' 8 {ר"ח הלוי}, 9 {שעה"מ}, 13 {מ"מ}, 15 {אבי עזרי}, 25 {ר"ח הלוי}, 53 {ראב"ד}, 60 {ר"ח הלוי}, 71 {שעה"מ}, 75 {ר"ח הלוי}, 79 {ר"ח הלוי}, 84 {שעה"מ}, 89 {ר"ח הלוי}, 92 {ר"ח הלוי}, 98 {ר"ח הלוי}, 100-101 {שעה"מ}, 103-104 {ר"ח הלוי}, 121 {שעה"מ}, 122 {מקראי קדש}, 124 {ראב"ד}, 131-132 {ר"ח הלוי}, 133-143, 147 {ר"ח הלוי}, 150 {שעה"מ}, 152 {שעה"מ}, 154 {ר"ח הלוי}, 156 {ר"ח הלוי}, 158 {ר"ח הלוי}, 162-163 {ר"ח הלוי}, 165
ו/ה אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ב הע' 35 {ר"ח הלוי}
ו/ה אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ד הע' 96 {ר"ח הלוי}
ו/ה אוצרות הקידוש סי' כד אות יב
ו/ה אור הישר [כ"מ הל' ביכורים פ"ו הי"א {טעם דגן}, אור הישר מנחות סז ע"א {עיסת כלבים}, כ"מ לעיל פ"ה ה"ב {במי פירות}]
ו/ה אור יעקב פסחים דף 165, 167, 169, 170
ו/ה אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק מז
ו/ה אורח ישראל מילואים לסי' יב ח"א אות ה
ו/ה אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' קסג, רטו
ו/ה אחר האסף עמ' תלח {מ"מ}
ו/ה איים בים פסחים סי' מו אות ז {מהות מצה עשירה}
ו/ה אמונת יהושע עמ' אלף רכג
ו/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קעד {מ"מ}, קעה
ו/ה אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ז [א-ב] ד"ה הנה, ד"ה ולענ"ד
ו/ה אמרי דעת או"ח סי' ח עמ' מ
ו/ה אמרי יושר פסחים סי' ח ס"ק א {מ"מ}
ו/ה אמרי נפתלי ח"ב עמ' פו, פח {שעה"מ}
ו/ה אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כד
ו/ה אמת ליעקב מועד עמ' רסז-רסט
ו/ה אפיקי מגינים חלה פ"ב מ"ב אות ב, פ"ג מ"ז אות א
ו/ה ארץ נחלי מים דף ג ע"א {ראב"ד - כדי א"פ}
ו/ה אש תמיד עמ' רלד
ו/ה אשר למלך
ו/ה באהלה של תורה או"ח סי' יז אות א
ו/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ה באר בשדה עמ' עג {אין לשין אותה ביין או שמן}
ו/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עו
ו/ה באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' סז, ע
ו/ה באר מים חיים (נוסינזון) פסחים דף מ
ו/ה באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קטז {ר"ח הלוי}
ו/ה באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' ו אות ט
ו/ה בדבר מלך ח"ט עמ' סט, עט, פז
ו/ה בדבר מלך חי"א עמ' רא, שיב, שיג, שכט, שלב, שמז
ו/ה בדבר מלך חי"ח עמ' קיח, קכב, קכח {מצה שלשה במי פירות יוצאה בה ידי חובתו בפסח אבל אין לשין אותה ביין או בשמן או חלב משום לחם עוני כמו שבארנו ואם לש ואכל לא יצא ידי חובתו וראב"ד}
ו/ה ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' יב
ו/ה ביצחק יקרא (תשע) סי' לה סעיף א ד"ה עוד
ו/ה בית אהרן וישראל גל' לז עמ' קכה-קכו {עיסת הכלבים}, גל' מ עמ' סו-סז {ר"ח הלוי}, גל' עו עמ' יב
ו/ה בית אהרן וישראל גל' פח עמ' צט
ו/ה בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' יז
ו/ה בית אפרים או"ח (תרמד) דף כ ע"ב
ו/ה בית ארזים - ס' הגליונות
ו/ה בית גמליאל ח"א עמ' קמ, קמח
ו/ה בית הלוי ח"א סי' כו עמ' קטז-קיז, ח"ב סי' נב עמ' קפה {לח"מ}
ו/ה בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רמ, רמב, רמה
ו/ה בית יצחק (תשי"ג) עמ' 24 {ר"ח הלוי - "שמורה"}, 61
ו/ה בית לוי (גולדברג) דף פה ע"ב
ו/ה בית מועד (זלזניק) עמ' ריז {ר"ח הלוי}
ו/ה בית פנחס (וולף) עמ' 44
ו/ה בית שערים או"ח סי' רכה (דף קי-קיב)
ו/ה ביתאל ח"א דף י ע"ג
ו/ה בכורי חיים ח"ג עמ' רב
ו/ה בן אשר סי' לו ענף א אות יא, ענף ב אות ד {ר"ח הלוי}
ו/ה בני חיי
ו/ה בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק יז, כג
ו/ה ברור הלכה פסחים לו ע"א ציון ב, לו ע"ב ציון ו, ביצה כא ע"א ציון ה
ו/ה ברכת אריאל ח"ב עמ' קד {ראב"ד}
ו/ה ברכת מרדכי פסחים עמ' קמ
ו/ה ברקאי ח"א עמ' 112
ו/ה בשבילי השבת סי' כד אות יב
ו/ה בשמן רענן ח"ב עמ' תקכ
ו/ה גבול יהודה (ציר') דף מא ע"ג
ו/ה גבורות אליהו יו"ד סי' טז אות א
ו/ה גבורות יצחק עמ' מז
ו/ה גבורת יהודה פסחים סי' לט
ו/ה גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' לג
ו/ה גדולי ציון (תשנב) עמ' יג {עיסת כלבים}
ו/ה גן שושנים ח"ב עמ' סא-סב {פת סולת נקייה ביותר}
ו/ה גנזי ברכה סי' ח אות יד
ו/ה גפן פוריה עמ' יט-כב
ו/ה דביר הקודש זבחים עמ' רנא
ו/ה דבר שאול חלה סי' ז ס"ק ח, סי' כב ס"ק ז
ו/ה דברות משה זרעים עמ' תקכא {אין הרועים אוכלין ממנה אינו יוצא בה שאין זו משומרת לשם מצה}
ו/ה דברות משה פסחים עמ' רא
ו/ה דברי אברהם (מנדלסון) דף נ ע"ד {חטים ואורז}
ו/ה דברי אמת (תרכא) דף קיז ע"א
ו/ה דברי אמת (תשעט) עמ' תע {העושה עיסה מן החיטין ומן האורז אם יש בה טעם דגן יוצא בה ידי חובתו, וראב"ד}
ו/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' קעב, קעח, קפ
ו/ה דברי יחזקאל (תרצה) דף נז ע"א, נט ע"א וע"ד
ו/ה דברי ירמיהו
ו/ה דברי יששכר דף לד ע"ד
ו/ה דגל ראובן ח"ב סי' ח
ו/ה דובב מישרים (וידנפלד) עמ' עה
ו/ה דרך ישראל חולין סי' כט ס"ק כא, כה
ו/ה דרכי אהרן ח"ב עמ' מה
ו/ה דרשות ר"י אבן שועיב עמ' ריא
ו/ה הגהות חבר בן חיים
ו/ה הגיוני הלכה עמ' 80 {ר"ח הלוי}
ו/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רפה
ו/ה ולאשר אמר (תשמא) עמ' קה, קח
ו/ה זהב התרומה - חלה עמ' קמח-קמט {עיסת כלבים}, רסג {פת מורסן}, שעט-שפ {חטים ואורז}
ו/ה זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' נז-נח
ו/ה זכרון יהודה (לאש) דף נח ע"א {ראב"ד}
ו/ה זכרון סופרים {שאין זו משומרת לשם מצה} [עין בטו"ז סימן תנד פירוש לשם לחם הקרוי מצה, ועיין במ"ב שם אות ט]
ו/ה חדושים ובאורים (גרי') חלה ס"ב ס"ק א, ב, ו, וס"ה סק"א
ו/ה חזו"א על הרמב"ם
ו/ה חזון יהושע עמ' קצה {ר"ח הלוי}
ו/ה חי' בר נחמני דף סה ע"א {מ"מ - פחות מכזית בכא"פ}
ו/ה חי' הרז"ה ח"א עמ' תקכג {כזית}
ו/ה חי' הריצ"ד
ו/ה חי' ופירושי מהרי"ק
ו/ה חי' חפץ חיים
ו/ה חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' שפא ד"ה ותו {מצה שלשה במי פירות יוצא בה יד"ח בפסח וכו'}
ו/ה חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קמא, קנט
ו/ה חי' משנה פסחים עמ' קמט, קפ
ו/ה חי' ר' חיים הלוי דף יא-יב, לה
ו/ה חי' ר"י נחמיה סי' קמ אות יא-יג, סי' קמא אות ב
ו/ה חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קמג
ו/ה חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שלט
ו/ה חידושין על התורה לרבנו תם עמ' תג-תה
ו/ה חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' כב ס"ק א
ו/ה חלקת יצחק עמ' רכא, רכה
ו/ה חלקת לוי עמ' כ
ו/ה חלת לחם (תשנח) עמ' פג {שעה"מ}
ו/ה חק נתן דף רכג ע"ד
ו/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' קכח {ראב"ד}
ו/ה טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שנג
ו/ה טוב טעם עמ' כג-כד {טעם דגן}
ו/ה טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תנג
ו/ה טל חיים (טל) ח"ג עמ' רסה, רסז
ו/ה יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רכ, רמה, רנא
ו/ה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קסא {ר"ח הלוי}
ו/ה יד המלך (לנדא), גם בתוספות
ו/ה יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף כא ע"ב-ע"ד, כב ע"א
ו/ה יד ישראל ח"א וח"ב
ו/ה יד פשוטה אהבה עמ' תתקסב
ו/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכג, רלד, ח"ב עמ' קד, כרך ב ח"א עמ' רלא, רמח {ראב"ד}
ו/ה יחלק שלל ח"ג עמ' צה {בלילה ראשון אין לאכול מצה עשירה}
ו/ה יטב פנים ח"ב דף פט
ו/ה יצחק ירנן
ו/ה ישועות יעקב מועד עמ' תקנד
ו/ה ישועות כהן חלה סי' יד ס"ק ז, יב
ו/ה ישועות כהן יו"ד סי' א אות יח
ו/ה ישורון ח"כ עמ' ק-קא {עיסה הנילושה במי פירות}
ו/ה כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' מא {ראב"ד}
ו/ה כרם אברהם עמ' ו, סו
ו/ה כרם יהושע (ולרשטיין) דף נו ע"א-ע"ג
ו/ה כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קעד ע"ב
ו/ה כרתי ופלתי סי' קט אות ד {ראב"ד}
ו/ה כתב סופר או"ח סי' צא ד"ה וליישב גם זה, סי' צב ד"ה וחשבת, ד"ה והנה הרמב"ם, סי' צד ד"ה ורבא
ו/ה כתר המלך
ו/ה לב מבין
ו/ה לב שלם [בית יעקב סי' סא, חזון נחום קדשים דף מט, קרני ראם בליקוטים דף צא, זרע יצחק (לומברוזו), עולת שבת או"ח תנד, הליכות אלי דף עד ע"א]
ו/ה לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות א
ו/ה לה' הארץ ומלואה ח"ג עמ' טז, יח
ו/ה להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' סא
ו/ה להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קעז
ו/ה להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' כה
ו/ה להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קלח, קמב
ו/ה לחם בכורים עמ' צז
ו/ה לקוטי שיחות חט"ז עמ' 23, 133
ו/ה לשון ערומים
ו/ה מאור הקודש מנחות ח"א עמ' פט {ר"ח הלוי}
ו/ה מאור למלך סוכה עמ' פ {ר"ח הלוי}
ו/ה מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' מג עמ' צו
ו/ה מאורי המועדים עמ' כח {אינה משומרת לשם מצה}
ו/ה מאזני צדק ח"א עמ' כח
ו/ה מאיר נתיבים עמ' 448
ו/ה מגידות (תשמ) עמ' רח
ו/ה מגידות (תשעג) סי' פז עמ' רח
ו/ה מגל ח"י עמ' 186
ו/ה מגן גבורים (או"ח) סי' רח ס"ק ו
ו/ה מהרי"ט אלגזי חלה אות יג או"ק א-ג, אות טו או"ק ב {ר"ח הלוי}
ו/ה מועדי הרב עמ' 123, 134 {ר"ח הלוי}, 208
ו/ה מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' סד אות ז, סי' סה אות ג, סי' סו אות ב
ו/ה מועדים וזמנים ח"א סי' צ, ח"ג סי' ריד, רטז, ח"ח סי' רטז
ו/ה מועדים וזמנים ח"ג סי' רסז עמ' קנח {ר"ח הלוי}
ו/ה מוריה גל' קג עמ' סא, גל' קצט עמ' מו {ר"ח הלוי}, גל' רלג עמ' כא, ל {ראב"ד}, לא {מ"מ}, צה-צו {עיסת הכלבים}
ו/ה מזבח חדש דף פד ע"ג {מ"מ - פחות מכשיעור}
ו/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' יט אות א, ה, סי' כב אות ג
ו/ה מחנה יוסף פסחים עמ' סא
ו/ה מחשבת הקודש ח"ב דף נח ע"ב-ע"ד, נט ע"א-ע"ב
ו/ה מטה אהרן פסחים עמ' נד-נה, סה, סח, עא, פח, קי, קיג-קיד, קיח
ו/ה מטה אפרים ח"ב
ו/ה מי הדעת עוקצין עמ' קמ {ר"ח הלוי}
ו/ה מי החג עמ' עא
ו/ה מים עמוקים פסחים עמ' צא, צו
ו/ה מלחמת יהושע סי' יג-טו, עמ' מב, מד-מה, מז-מח {רמב"ם}, קא {לח"מ}
ו/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף עב ע"ג
ו/ה מנחת אשר פסחים עמ' קכב-קכג, קמח
ו/ה מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קס
ו/ה מנחת חינוך ח"א עמ' סג-סז
ו/ה מנחת יהודה (בוים) דף נט [מסומן נח] ע"ב {חטים ואורז}
ו/ה מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"ד אות ד
ו/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קיז {שעה"מ}, קעט, קפ {לח"מ}, קפא {ראב"ד}, רב
ו/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שסז {ר"ח הלוי}
ו/ה מסורה ח"ח עמ' כ, חי"ב עמ' כג, כח
ו/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קסו {חי' ר"ח הלוי}
ו/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ה מעיני המים
ו/ה מעיני התורה ח"ג עמ' רסז {ר"ח הלוי}
ו/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קנו ע"ג, רז ע"ד
ו/ה מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כט אות ד
ו/ה מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ט אות ד
ו/ה מקוה המים עמ' כה {נילוש במי פירות}
ו/ה מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' ב אות א
ו/ה מקראי קדש (תפט) דף צה ע"ב
ו/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רמט, רנג, תיח, תלו-תלז
ו/ה מרבה חיים סי' ט אות א
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ה מרכה"מ אלפ'
ו/ה משאת המלך (אדרי)
ו/ה משאת מרדכי מגילה עמ' קלד
ו/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' מז עמ' עב, סי' נג עמ' 160
ו/ה משב יעקב ח"א
ו/ה משכן בצלאל ח"א סי' מח דף קלח
ו/ה משלחן מלכים פסח עמ' תרצג
ו/ה משנה הלכות ח"ה סי' סה
ו/ה משנה הלכות ח"ו סי' מ
ו/ה משנה הלכות ח"ו סי' קד
ו/ה משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' עו-עז, עט
ו/ה משנת יעקב עבודה עמ' קצד {מ"מ}
ו/ה משנת ר' אהרן נדרים עמ' קנז
ו/ה משנת ראשונים (הירשפלד)
ו/ה מתת מלך עמ' ס
ו/ה נועם חכ"ד עמ' כב, כד, חכ"ה עמ' לו {לח"מ}
ו/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קע-קעא
ו/ה נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עב ע"ג {מ"מ בשם רמב"ן}
ו/ה נחלת בנימין עמ' סב, סו, סח, עא
ו/ה ניצוצי אש עמ' רצט {ר"ח הלוי}
ו/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף כח ע"ד
ו/ה נרות אהרן
ו/ה נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קנב עמ' שד {ראב"ד ד"ה מצה}
ו/ה נתן פריו מגילה עמ' מב
ו/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תרסא {מ"מ}, תרסג {שעה"מ}
ו/ה ס' הנייר עמ' מ
ו/ה עבודת משא (מאיר) ח"א כאן {רמב"ם}, ועמ' קצה {גרי"ז}
ו/ה עוללות אפרים עמ' צה, ק, קד, קיד
ו/ה עטרת חן ח"ב עמ' יא
ו/ה עטרת יעקב עמ' קנח
ו/ה עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' צד
ו/ה עיוני תשובה (קדרי) עמ' 196
ו/ה עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קב, ח"ב עמ' קכח, קמט
ו/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קנב, ח"ב עמ' תכט
ו/ה עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ד עמ' לג
ו/ה עקדת משה ח"א עמ' קפח
ו/ה ערוגת הבושם (הצרפתי)
ו/ה פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' מג {כ"מ בשם תוספתא}
ו/ה פנים חדשות [מהרש"ך ח"א לו] {מ"מ}
ו/ה פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תשמו
ו/ה פניני ים סי' יד אות א, סי' טז אות א
ו/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' מא
ו/ה פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קצט {מי פירות, יין ושמן ודבש}
ו/ה פרי האדמה ח"א
ו/ה פרי החג דף סח ע"ד, סט ע"ד, ע ע"א-ע"ד {מי פירות}
ו/ה פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רלב
ו/ה צמח ארז עמ' שי {לח"מ}, תקכב {לח"מ}
ו/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף לג ע"ג
ו/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כח אות ה, סי' נז אות ד
ו/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' נז אות ב ואילך
ו/ה צרור החיים (יעקב)
ו/ה קהל יהודה - חי' הש"ס דף כח ע"ד, כט ע"א {מ"מ}
ו/ה קהלות יעקב סוכה בסוף הערות הואיל
ו/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' רפ, תד {ראב"ד}, ח"ב עמ' תקח-תקט, תקעח, תת, ח"ג עמ' תיד, תכד {שעה"מ}, תמב, תרצט
ו/ה קובץ השמיטה עמ' תפז
ו/ה קובץ חי' תורה (לודז') עמ' מב {מ"מ}
ו/ה קול דודי (תשף)
ו/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שנ {שעה"מ}
ו/ה קול מהיכל גל' ד (ניסן תשסו) עמ' שצח, ת
ו/ה קרבן פסח עמ' תתא
ו/ה קרית מלך
ו/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' תכט
ו/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רמב
ו/ה רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' כא, שטז {פת נקיה ביותר}, שיז {יין ושמן}
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכז
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' לח
ו/ה שארית כלב עמ' לח
ו/ה שארית נתן בנימין עמ' קטו-קטז
ו/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנד
ו/ה שבט סופר [שבט סופר או"ח סי' יט]
ו/ה שדה הארץ ח"ג
ו/ה שו"ע הרב או"ח סי' תנג ס"ז, סי' תנד סעיפים א-ב, ח, סי' תנה ס' לג {ראב"ד}, סי' תעא ס"ט {ראב"ד}
ו/ה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' צט
ו/ה שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' רנד {מ"מ}
ו/ה שולי המעיל מעילה אות קצד {ר"ח הלוי}
ו/ה שירת הלויים פסחים סי' עה אות ח-ט, סי' עז אות א-ד
ו/ה שירת הפסח אות מו בסופו
ו/ה שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ט אות ג {ר"ח הלוי}
ו/ה שלמי שמחה ח"ה עמ' לה
ו/ה שלמי שמעון (תשמו) עמ' לא
ו/ה שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' עח {ר"ח הלוי}
ו/ה שעורי הרב חלה עמ' ז, מב, סב, עה, צד
ו/ה שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' יא {ר"ח הלוי}, יז, סג {ר"ח הלוי}, קכ, קל, קלג{ר"ח הלוי}, קמג {ראב"ד}, קמד, קסה {מ"מ}, קסט {ר"ח הלוי}, קפח, קצח
ו/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שיא
ו/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' טו, טז {גרי"ז - לחם עוני}, יז, יח, שכט {ר"ח הלוי - חמשת מיני דגן}, שלז {ר"ח הלוי - השלמת שיעור בחלה}
ו/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קנב
ו/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תפו
ו/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקסד-תקסה, תקע {ר"ח הלוי}
ו/ה שערי ברכה עמ' מג, רמה, רמז {ר"ח הלוי}
ו/ה שערי טהר ח"ג שער א סי' יד אות א דף פט ע"ד {ר"ח הלוי}
ו/ה שערי ישועה עמ' פז-פח
ו/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 191, 195
ו/ה שערי ישר שער ג פי"ז אות ב
ו/ה שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קלב ע"ג {מ"מ}
ו/ה שפת הים (מיו) דף ב ע"ג {פת הדראה}
ו/ה שרשי הים דף קכב ע"ב
ו/ה תבואות שמש דף סז ע"ד, ע ע"א-ע"ב, עא ע"ד, מילואים דף טו ע"ב, טז ע"א
ו/ה תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' י אות ו
ו/ה תורה שלמה חי"ב עמ' 299
ו/ה תורת אמך ח"ב עמ' 45
ו/ה תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' ו
ו/ה תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' מח-מט
ו/ה תפארת ראובן עמ' קנט
ו/ה תשובה שלמה או"ח סי' ג דף ו ע"ב {שעה"מ}, סי' י
ו/ה תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' לז-לח
ו/ה תשובות הגאונים החדשות עמ' 52
ו/ה תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' ריב {ראב"ד ומ"מ}
ו/ה תשובות יהודה דף ו ע"ב {עיסה שנילושה בשמן}
ו/ו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיט-קכ, ח"ז עמ' כו, ח"ט עמ' ל
ו/ו אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ה הע' 132 {ר' מנוח}
ו/ו אוצרות הקידוש סי' כד אות ו, יב
ו/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' ריד, רטז {טעם פת}
ו/ו אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא [ב] ד"ה מש"כ {שעה"מ ד"ה עוד נראה}
ו/ו אמרי יהודה (רוזנר) כלל ב פתיחה שורש א אות ח
ו/ו אמרי שפר (סגל) עמ' יח-יט {רמב"ם}, לא {מצה שבישלה}
ו/ו אפיקי מגינים פסחים סי' סא, פח
ו/ו אשר למלך
ו/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עז
ו/ו באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שפב
ו/ו בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קה
ו/ו בדבר מלך חי"ח עמ' קכג {אחד מצה שנאפית בתנור או באילפם בין שהדביק הבצק באילפם ואח"כ הרתיח ואח"כ הדביק אפילו אפאה בקרקע הד"ז יוצא בה יד"ח}
ו/ו ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' יב
ו/ו ביצחק יקרא (תשע) סי' לה סעיף א ד"ה עוד
ו/ו בית אהרן וישראל גל' נז עמ' נה, נז {אשה חייבת באכילת מצה}
ו/ו בית אהרן וישראל גל' צד עמ' מד-מה {מבושל}
ו/ו בית ארזים - ס' הגליונות
ו/ו בני שמואל
ו/ו ברור הלכה פסחים לז ע"א ציון ז, מא ע"א ציון א, ג
ו/ו ברכת יצחק (פאלער) עמ' רנ {מצה מבושלת}
ו/ו ברקאי ח"ג עמ' 43
ו/ו בשבילי השבת סי' כד אות ו, יב
ו/ו גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' ח
ו/ו גליונות אבני נזר
ו/ו גן שושנים ח"ב עמ' סג {שנאפית ע"ג קרקע}
ו/ו דובר ישרים פסח עמ' שמב, תכ
ו/ו דרשות ר"י אבן שועיב עמ' ריב
ו/ו הגדה של פסח מעשה חי"א (חמצי) עמ' רפח-רפט
ו/ו הר המלך ח"ו עמ' טז, קב, רלט-רמה
ו/ו הר"מ במז"ל - קובץ עמ' ריג
ו/ו הררי קדם (תשס) עמ' קצח
ו/ו הררי קדם שבת עמ' צו
ו/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רמד
ו/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שלא
ו/ו זמנים למלך
ו/ו חי' הגר"ח החדש עמ' נח
ו/ו חי' הגר"מ זמבה סי' ב
ו/ו חי' הריצ"ד
ו/ו חי' משנה פסחים עמ' קסה
ו/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קפד
ו/ו חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קפז
ו/ו חיי נפש ח"ד עמ' קג, שסד
ו/ו חלק יעקב (אלבעלי)
ו/ו חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' לג
ו/ו חמדת ישראל ח"ב דף נ ע"ב
ו/ו חמודי ציון ח"א לדף קח ע"ב ד"ה נשים
ו/ו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תה
ו/ו יד פשוטה אהבה עמ' תתקנט
ו/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלה
ו/ו כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' א
ו/ו כתר המלך
ו/ו לב שלם [נחפה בכסף דף יז]
ו/ו לבושי מרדכי או"ח עמ' שס
ו/ו לה' הארץ ומלואה ח"ג עמ' יח
ו/ו להורות נתן מועדים ח"א עמ' סט
ו/ו לילה כיום יאיר (טננבוים) עמ' רלו-רלז {מצה מבושלת}
ו/ו מאורי המועדים עמ' מט {אין בה טעם פת}
ו/ו מועדי ה' (טרנובסקי) פסח-שבועות עמ' כג {מבושלת}
ו/ו מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' סט אות ב
ו/ו מועדים וזמנים ח"ג סי' ריד
ו/ו מחנה יוסף פסחים עמ' פה
ו/ו מטה אהרן פסחים עמ' נד-נה, סה, סח, עא, פח, קי, קיג-קיד, קיח
ו/ו מי באר (פסח) דף לב ע"ב
ו/ו מלחמת יהושע עמ' כג
ו/ו מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קיט, קנט
ו/ו מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תטו
ו/ו מנחת חינוך ח"א עמ' סג-סד
ו/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קעז {הגהמ"י אות ד}
ו/ו מסורה ח"ח עמ' כא, חי"ב עמ' כד
ו/ו מעדני מלך (תשמח) עמ' לה, לח
ו/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קסו ע"ד
ו/ו מקראי קדש (תפט) דף צה ע"ב
ו/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רנג, תטו {ראב"ד}, תכח
ו/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ו מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
ו/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כא אות ג {בישל}
ו/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' נה עמ' פג
ו/ו משב יעקב ח"א
ו/ו משנה הלכות ח"ז סי' סח
ו/ו משנה לחם (תשסח) על פסחים סט ע"א
ו/ו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רה-רו
ו/ו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' צג
ו/ו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רו
ו/ו נוכח השלחן (הכהן) עמ' ריח
ו/ו נתן פריו ערבי פסחים עמ' צט
ו/ו ס' הנייר עמ' מ
ו/ו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תריד {מ"מ}
ו/ו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 196
ו/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קיב
ו/ו עין חיים ח"ב עמ' כב
ו/ו עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קכח, קמט
ו/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפ
ו/ו פרי החג דף עג ע"ד {מצה שבישל}
ו/ו פתחי שערים דף יב ע"ד {שרוי ולא מבושל}
ו/ו צמח מנחם דף נה ע"ד {מצה מבושלת}
ו/ו קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קח
ו/ו קרני ראם (ירמוש) עמ' ריט
ו/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רל {הגהמ"י}, ח"ז עמ' רפו
ו/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ח ה"ח
ו/ו רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שיט {שבשלה}
ו/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' עא-עב {מצה שבישלה}
ו/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכו, תמ, תמב
ו/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קה אות ה
ו/ו שו"ע הרב או"ח סי' תסא ס' יב
ו/ו שו"ת הרשב"א מכ"י סי' לד {ראב"ד}
ו/ו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שנב
ו/ו שמש ומגן או"ח סי' לד עמ' קה {דוקא אם קבע}
ו/ו שמש ומגן יו"ד סי' כא עמ' קפד {בין הדביק ואח"כ הרתיח בין הרתיח ואח"כ הדביק}
ו/ו שעורי הרב חלה עמ' מ, נ
ו/ו שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' קכח {ר' מנוח}, קסא, קסח, קעו
ו/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שסה
ו/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקע
ו/ו שעלי דעת גל' ז עמ' 124
ו/ו שערי ברכה עמ' רסה
ו/ו תורת מלאכת המבשל עמ' נט {מצה שבשלה}
ו/ו תורת רפאל (הופמן) עמ' 203-205
ו/ו תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רטז
ו/ז אבי עזרי ח"א
ו/ז אבן האזל קדשים ח"א דף סה ע"א
ו/ז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' סט
ו/ז אבן מלוכה (רביע) עמ' קכא
ו/ז אבן שלמה (ניימן) עמ' מח-מט
ו/ז אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ז אות ג
ו/ז אבני ציון ח"א סי' לג אות ה, סי' ס אות ג, סי' סו אות ד, ח"ב סי' יב אות ב, סי' עה אות ה, ח"ג עמ' רנט, רעט, ח"ד עמ' צז, קמה, רעה-רעו
ו/ז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תס {או"ש}
ו/ז אבני שהם (פרץ) דף מח ע"א {לח"מ}
ו/ז אדמת קודש ח"א או"ח סי' יד (ד"ה וראיתי)
ו/ז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קיב
ו/ז אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' עד
ו/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' לו-לז
ו/ז אוצרות יהושע עמ' שכה {מ"מ}
ו/ז אור הישר [נחלת יעקב סוכה דף ל, לח"מ הל' ברכות פ"א הי"ט]
ו/ז אור המאיר (שפירא) סי' ע אות א {מצה של טבל}
ו/ז אור משה ח"א סי' קטו
ו/ז אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק עג
ו/ז איים בים ב"ק סי' פג אות ה {מצה גזולה}
ו/ז אלומות יוסף (תשנ) עמ' קכו, רמב
ו/ז אמונת יהושע עמ' אלף קמב {או"ש}, אלף קמז {או"ש}, אלף קעח, אלף קפח {או"ש}
ו/ז אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' מא הערה 1, סי' מח הערה 3
ו/ז אמרי אלימלך עמ' קמז-קמח, קנח-קנט
ו/ז אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' א [יא] ד"ה ועיין {לח"מ}, סי' טו ד"ה עיין
ו/ז אמרי דוד (שליסל) דף יב ע"ג
ו/ז אמרי כהן (הולנדר) עמ' רצז
ו/ז אמרי מנחם עמ' קמז-קמח, רמז {טבל}
ו/ז אנצי"ת ע' אכילת מצה הע' 115, 118, 120, 128
ו/ז אנצי"ת ע' ברירה הע' 112 {הגהמ"י}, ע' ברכות הנהנין הע' 91 {מ"מ}
ו/ז אסיפת שמועות תשרי עמ' סז
ו/ז אפיקי מגינים סוכה עמ' סט {גזולה}
ו/ז אריה ליש עמ' רנ
ו/ז ארץ בנימין עמ' שמח
ו/ז ארשות החיים עמ' לא
ו/ז אשיחה בחקיך פרה עמ' קנח {או"ש}
ו/ז אשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק א ברכת אברהם אות כא
ו/ז אשל חיים ח"א עמ' קל {מצה גזולה}
ו/ז אשר למלך
ו/ז אתוון דאורייתא כלל כד (דף לח ע"ג), כלל כה (דף מ ע"ב, מא ע"ג)
ו/ז באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' כה {לח"מ}
ו/ז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' קצח-קצט
ו/ז באר שרים ח"ב סי' כ אות ד
ו/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ד ע"ד
ו/ז בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קה, קטו
ו/ז בדבר מלך חי"א עמ' רכא, רפא, שט, שיא
ו/ז בדבר מלך חי"ח עמ' קטו, קכג {אין אדם יוצא ידי חובתו באכילת מצה שהיא אסורה לו וכו' זה הכלל כל שמברכין עליו ברכת יוצא בו יד"ח וכל שאין מברכין עליו ברכת המזון אין יוצא בו ידי חובתו}
ו/ז בדרך המלך עמ' רעג
ו/ז בית אבי ח"ב סי' כט עמ' מז {מ"מ}
ו/ז בית אבי ח"ב סי' מג עמ' נז {הגהמ"י}
ו/ז בית אהרן (סוויאדישץ) דף ט ע"ד {מהב"ע}, יז ע"א {באיסור לאו אינו יוצא} וע"ב {מ"מ בשם ירושלמי}
ו/ז בית אהרן וישראל גל' עו עמ' יב-יג {רמב"ם}, לב {יד המלך}
ו/ז בית אהרן וישראל גל' פח עמ' נט, עט-פ
ו/ז בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' נט {מצה של טבל}, קלב {מצה גזולה}
ו/ז בית אהרן כתובות ל ע"ב (ד"ה סוף סוף)
ו/ז בית ארזים - ס' הגליונות
ו/ז בית יהודה (פלאצקי) דף ח ע"א
ו/ז בית יצחק (תשיד) עמ' 52
ו/ז בית ירוחם
ו/ז בית לוי (גולדברג) דף פו ע"ב
ו/ז בית שערים או"ח סי' רכה (דף קיב)
ו/ז בכורי אברהם דף מ ע"ג-ע"ד {גזול}
ו/ז בכורי חיים ח"ג עמ' רג, רכה, ח"ד עמ' קו {זה הכלל}
ו/ז בן יהודה סי' קז
ו/ז בנימין זאב אחרון ח"ג מאמר טו אות א
ו/ז בנין אהל מועד דף לה ע"א-ע"ב {טבל}
ו/ז בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' מג
ו/ז בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"א ס"ק ל
ו/ז בציר אליעזר ח"ב דף יד ע"ב {מהב"ע}, יח ע"ב {מ"מ בשם ירושלמי}, יח ע"ד {מצה של טבל}, ל ע"א {מצה של טבל}
ו/ז ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' מה
ו/ז ברור הלכה פסחים לה ע"ב ציון ו, לח ע"א ציון ג
ו/ז ברית עולם (ולר) סי' ח אות א-ב
ו/ז ברכת הזמן עמ' תנה
ו/ז ברכת חיים (אגרנטי) עמ' קצה
ו/ז ברכת יצחק (פאלער) עמ' שיט, שכב
ו/ז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כ
ו/ז ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יג אות א
ו/ז ברכת מרדכי ענינים עמ' רפז {מ"מ}
ו/ז ברכת מרדכי פסחים עמ' קנג
ו/ז ברקאי ח"ה עמ' 14 {מ"מ - ירושלמי לומד פסול מהב"ע מ"אלה המצוות"}
ו/ז בשמן רענן ח"ב עמ' תקטו {אור שמח}
ו/ז גבורות יצחק עמ' צב
ו/ז גבורת יצחק ימים נוראים עמ' מה {גזלה}
ו/ז גבורת יצחק סוכות עמ' סב {מ"מ}
ו/ז גבורת יצחק ר"ה עמ' רלז
ו/ז גדולי אריה עמ' סה
ו/ז גדולי ציון (תרע) דף ד (השני) ע"ג
ו/ז גדולי ציון (תשנב) עמ' כ, סט {הכלל}
ו/ז גינת אלימלך ח"א עמ' ה {מצה של טבל}
ו/ז גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' כח
ו/ז גינת ראובן תרומות עמ' תתקעד, תתקעז
ו/ז גן שושנים ח"ב עמ' ס
ו/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שצד
ו/ז דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קי
ו/ז דבר סיני על מועדי השנה עמ' כד-כה
ו/ז דברות אליהו ח"ב עמ' לא {גזולה}
ו/ז דברי חן (נתנזון) דף כו ע"א, כז ע"א
ו/ז דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קעז {מצת טבל}
ו/ז דברי יציב חו"מ עמ' רצח {אכל טבל}
ו/ז דברי סופר עמ' כד
ו/ז דברי שלום (זינובר) ח"ב או"ח סי' ו עמ' א
ו/ז דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קע
ו/ז דובב שפתי ישנים עמ' 109
ו/ז דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' רי, רסו(א)
ו/ז דרך המלך (רפפורט)
ו/ז דרך ישרה ח"א עמ' נב-נג
ו/ז דרכי אהרן ח"ב עמ' עב
ו/ז דרכי משה ח"א שמעתתא א פ' יב
ו/ז דרש דרש משה עמ' 279
ו/ז הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' עא
ו/ז הגהות חבר בן חיים
ו/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קב-קג {של טבל}
ו/ז הדרת מרדכי דף לז ע"א-ע"ב
ו/ז הוראות שעה פ"ח
ו/ז הליכות אליהו
ו/ז הלכה רבה ח"א עמ' 56, 167-166
ו/ז הר המלך ח"ד עמ' צח-קט, ח"ז עמ' שלד, ח"ח עמ' צו-צז
ו/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קנ {מ"מ}
ו/ז וגר זאב עמ' רפח-רפט {מצה של טבל - הרי איסור חמץ חל על טבל ואסור משום בל תאכל חמץ}, רצ {או"ש}
ו/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שמה
ו/ז וזאת ליהודה (זלצר) עמ' ב
ו/ז זבחי שלמה עמ' פב
ו/ז זכור לדוד עמ' קיט
ו/ז זכרון הרב עמ' 272 {או"ש}
ו/ז זכרון יהודה (לאש) דף סז ע"ד
ו/ז זכרון יהונתן דף קנ
ו/ז זכרון יחזקאל עמ' מא-מג {טבל}, מח {לח"מ}
ו/ז זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' פט
ו/ז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' סב {טבל}
ו/ז זכרון סופרים {או שגזלה} [פ"ק דחלה, הובא ברא"ש פרק כל שעה סימן יח, עייש"ה ובקרבן נתנאל שם]
ו/ז זכרון סופרים {וכל שאין מברכין עליו בהמ"ז וכו'} [עיין מג"א ריש סימן קצו]
ו/ז זכרון סופרים {כגון שאכל טבל וכו'} [עיין פירוש המשניות להרמב"ם פ"ב דנדרים]
ו/ז זכרון צבי מנחם דף ט ע"ד, י ע"ב-ע"ג {כל שאין מברכים עליו ברה"מ אינו יוצא י"ח מצה}, מו ע"א-ע"ג {אין יוצאים במצה של טבל}
ו/ז זמנים למלך
ו/ז חי' הריצ"ד
ו/ז חי' ופירושי מהרי"ק
ו/ז חי' חתם סופר
ו/ז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' שנב ד"ה אך, עמ' שעח ד"ה הא וד"ה אלא {אין אדם יוצא ידי חובתו באכילת מצה שהיא אסורה לו כגון שאכלה טבל וכו'}, עמ' תד ד"ה מה ובהערה {אין אדם יוצא ידי חובתו באכילת מצה שהיא אסורה לו כגון וכו' או שגזלה}
ו/ז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קלה, סנהדרין עמ' קפ
ו/ז חי' מהרי"א הכהן עמ' רה
ו/ז חי' משנה פסחים עמ' קמה {מצה גזולה}, קמו {או"ש}, קמז {טבל - בדיעבד}, קמח {טבל}, קנא, קנו
ו/ז חי' ר' חנוך הענאך עמ' רכד
ו/ז חי' ר"י נחמיה סי' פב אות ג
ו/ז חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קמב {טבל}
ו/ז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' רמט, רנא
ו/ז חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' שב
ו/ז חיי נפש ח"ג עמ' רלה, רמ
ו/ז חיי נפש ח"ד עמ' לו, מד-מה, מט, קיד, תלט
ו/ז חיים זכו עמ' קנח {מ"מ}
ו/ז חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' ל ד"ה אלא דק"ל
ו/ז חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 125
ו/ז חלק יעקב (אלבעלי)
ו/ז חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' כג
ו/ז חמודי צבי מועדים עמ' תעג
ו/ז חמודי ציון ח"א לדף קח ע"ב ד"ה נשים
ו/ז חשב סופר עמ' קכט {לח"מ}
ו/ז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 34
ו/ז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תקכז
ו/ז טל חיים (טל) ח"ג עמ' רסה
ו/ז יד הלוי (לוין) דף כו ע"ג
ו/ז יד המלך (לנדא)
ו/ז יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף כג ע"ד, כד ע"ג
ו/ז יד יצחק (זלזניק) עמ' רנה
ו/ז יד ישראל ח"א וח"ב
ו/ז יד סופר עמ' קעו
ו/ז יד פשוטה אהבה עמ' תתקכג
ו/ז יחל ישראל (תשנב) עמ' סא
ו/ז יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קצג {לח"מ}
ו/ז יחלק שלל ח"ג עמ' קמ {מ"מ - מצה גזולה}
ו/ז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רלא, רלד
ו/ז ים התלמוד (עדיל) עמ' תשטז
ו/ז ימצא חיים עמ' קח {מצה של טבל}
ו/ז יראה ואהבה עמ' רצד
ו/ז ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' מה, נד, צז, קפד
ו/ז ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כה, קצח {מ"מ}
ו/ז כבוד הלבנון דף ג ע"ג, סג ע"א, סד ע"ג, סו ע"ג, סח ע"ב {טבל}
ו/ז כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ו/ז כיצד מזמנין ח"ב סי' ב אות ג ס"ק ז, סי' קצו אות ג ס"ק י, יד, אות ד ס"ק ב
ו/ז כלי שרת סי' סו
ו/ז כמו השחר דף יא ע"א {לח"מ}
ו/ז כפתור ופרח (תשו) דף מב ע"ג
ו/ז כתב סופר או"ח סי' כב ד"ה עוד פש {מ"מ}
ו/ז כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' א
ו/ז כתר המלך
ו/ז לב איש עמ' פד
ו/ז לב בנים עמ' רעח, רצו
ו/ז לב יוסף (גפן) עמ' 132
ו/ז לב יוסף עמ' 132, 157, 161
ו/ז לב מבין
ו/ז לב שלם [שונה הלכות ח"א דף לא ע"א, שבות יעקב (אבולפיה) ב"ק דף קמו]
ו/ז לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' יח אות ב
ו/ז לבושי מרדכי או"ח עמ' רכח, רצח
ו/ז להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' לג, חי"ב עמ' כט-ל
ו/ז להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רמ
ו/ז להורות נתן על התורה ח"ג עמ' צ {טבל}
ו/ז לחם שלמה (ערנרייך) סי' צ
ו/ז ליבא בעי דף קיח-קכא, קכד
ו/ז למודי ה' (תקמז) דף קו ע"א-ע"ב {גזלה}
ו/ז למודי ה' (תשפא) עמ' שמה {כ"מ}
ו/ז לקוטי סופר ח"א דף סב ע"א, סה ע"א-ע"ב, עד ע"א {לח"מ}
ו/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' יט ס"ק ט
ו/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קיא
ו/ז לקח טוב (תשפא) כלל ה אות עב {מ"מ ד"ה זה - דרשת אלה המצות אם עשיתן כמצותן הן מצוות ואם לאו אינן מצוות נפסקת להלכה}, כלל יב אות מד, מט, נט, עג {אין אדם יוצא ידי חובתו בטבל קשה דהרי הגמרא מעמידה דין זה רק כרבי שמעון שסבירא ליה אין איסור חל על איסור בכולל}
ו/ז לקחת מוסר ח"ב עמ' קמג
ו/ז מאור למלך ב"ק עמ' קפ {מ"מ}, קפד-קפו {מ"מ}, קצב {הגהמ"י}
ו/ז מאור למלך סוכה עמ' קכג {מ"מ}, קנ {או"ש}
ו/ז מאור למלך פסחים עמ' קיג {או"ש}, קטז-קיז {או"ש}, קכ-קכב
ו/ז מאורות נתן (הורוביץ) דף א ע"א
ו/ז מאיר עיני חכמים ח"א דף סה ע"ג, מהדו"ת ח"א דף מג ע"ג, מד ע"א-ע"ג, נז ע"א {לח"מ}
ו/ז מבשר טוב קדשים עמ' נה, נט
ו/ז מגן גבורים (או"ח) סי' קצו ס"ק א
ו/ז מגן שאול (קצנ') עמ' מ
ו/ז מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סה (הראשון) או"ק ו
ו/ז מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' סז אות ג, סי' פז אות ט
ו/ז מועדים וזמנים ח"ג סי' רסו
ו/ז מוריה גל' רה עמ' פו, גל' רלג עמ' קב, קד-קה
ו/ז מוריה ו גל' ב (ר"ח שמולביץ), שנה ז גל' ו (ר"ח סופר)
ו/ז מחשבות משה דף נג ע"א, נד ע"א, עא ע"ב, עב ע"א-ע"ב {מצה של טבל}
ו/ז מטבע הברכות (שטרן) סי' י ס"ק ד
ו/ז מטה אהרן פסחים עמ' נד-נה, סה, סח, עא, פח, קי, קיג-קיד, קיח
ו/ז מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קצז
ו/ז מי באר (פסח) דף לא ע"א, לב ע"ב {חמץ במעמ"ל}
ו/ז מילי דמרדכי
ו/ז מלאכת מחשבת עמ' קיד
ו/ז מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף פד ע"ד {לח"מ}
ו/ז מלך שלם
ו/ז מנוחת אשר ח"א דף מו ע"ד {של טבל}
ו/ז מנחת אלימלך עמ' נח, רעו-רעז
ו/ז מנחת אשר פסחים עמ' קיז-קיח, קכה
ו/ז מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קכו, קסט
ו/ז מנחת חינוך ח"א עמ' סג, סט-ע
ו/ז מנחת יהודה (בוים) דף עו ע"ב {מצה אסורה בלאו - נאמר עדל"ת}
ו/ז מנחת יהודה (הירשפלד) עמ' טו {הרי עשה דוחה ל"ת}, טז {טבל}, יח-יט {טבל}
ו/ז מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' צח
ו/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' עו
ו/ז מנחת כהן (יוסף חיים) דף לא ע"ד
ו/ז מנחת מאיר דף לח ע"ב, עח ע"א
ו/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קעה, קעז
ו/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ז מעין גנים (מזרחי) דף יט ע"א {לח"מ}
ו/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף צח ע"א
ו/ז מפתח הבאורים [שאגת אריה סי' צו, חתם סופר או"ח סי' קט, קלז]
ו/ז מצעדי גבר סוכה סי' ט אות ג
ו/ז מקור ברוך (הגר) עמ' רלט, רמא
ו/ז מקראי קדש (תפט) דף צו ע"א וע"ב
ו/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' צ, צא {מ"מ}, רנד, רנה, תיח {מ"מ}, תלח
ו/ז מראה אש ח"ב עמ' ריג
ו/ז מרבה חיים סי' עב אות יח
ו/ז מרכבת יוסף דף פא ע"ב, פג ע"ד, פו ע"ב-ע"ג {מצה אסורה}
ו/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' נד אות יז {עשה דמצה לא דוחה לאו}
ו/ז משאת המלך (אדרי)
ו/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' מח עמ' 146
ו/ז משברי ים אחע"א עמ' קסא {לח"מ}
ו/ז משה ידבר (תקפז) שו"ת דף סח ע"א {טבל}
ו/ז משה ידבר (תשעו) עמ' שעז
ו/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' כז {יד המלך (פלומבו)}
ו/ז משכן שילה עמ' ד
ו/ז משנה הלכות ח"ו סי' ק {מצה שלא בירך עליה המוציא}
ו/ז משנה לחם (תשסח) על פסחים לה ע"ב
ו/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קפח
ו/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תשלט {כל שמברכים עליו ברכה"מ}
ו/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כג {אין אדם יוצא ידי חובתו באכילת מצה שהיא אסורה לו}
ו/ז משנת יעקב מדע עמ' רצו, זמנים ח"ב עמ' רז, הפלאה עמ' רטז-ריז, שטו
ו/ז משנת יעקב עבודה עמ' קמא
ו/ז משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' ט {טבל}, סי' י אות ה
ו/ז משפטי עזיאל ח"ד עמ' רסא
ו/ז נועם חט"ו עמ' קמא {או"ש}, חי"ז עמ' ד {או"ש}
ו/ז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קסד-קסה, רעח
ו/ז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ז ע"ד {הגהמ"י}, מנחות דף ס ע"א
ו/ז נחל איתן
ו/ז נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יג אות לו
ו/ז נחמד למראה ח"א דף קעה ע"ב-ע"ג
ו/ז נטע שעשועים (שליסל) עמ' קז-קח {מצה של טבל}
ו/ז נטעי נתן (פריד) סי' כו {טבל}
ו/ז נפש ברכה ח"ב עמ' רכ
ו/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף ה ע"ב {ברכה שבאה בעבירה - אסורה}
ו/ז נתיבות אדם ח"ב עמ' י {יד המלך}
ו/ז נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קכז, קכח {או"ש}, תלט {או"ש}
ו/ז נתן פריו נדרים עמ' נו {רמב"ם}, קטו {הגהמ"י}, חולין עמ' צד
ו/ז נתן פריו סוכה עמ' רעב
ו/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתמז {הגהמ"י}
ו/ז סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' לו {מהב"ע}
ו/ז סהמ"צ לרס"ג ח"א דף שטז ע"ב
ו/ז סוכה וארבעת המינים עמ' 525, 537
ו/ז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' פ-פא
ו/ז סוכת דוד סוכה עמ' תקמה
ו/ז סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רט
ו/ז עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קפא
ו/ז עדות בישראל
ו/ז עולת יצחק (ציוני) ח"ב סי' קיב {מצת טבל}
ו/ז עולת שלמה (ליפשיץ) ח"ב תשובה ז
ו/ז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' צג
ו/ז עין חיים ח"א עמ' רה {הגהמ"י בשם רוקח}, רכה {אין יוצאים במצה של טבל}
ו/ז עין חיים ח"ב עמ' כא
ו/ז עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קנג, ח"ב עמ' קכח, קמט
ו/ז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קעו, רו, ח"ב עמ' תיב
ו/ז עמק הלכה (אורנשטין) סי' כז אות ה
ו/ז עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ד עמ' לב
ו/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סח
ו/ז פחד יצחק (זס') עמ' ח
ו/ז פני המלך (שטרן)
ו/ז פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תשמז
ו/ז פסקי אליהו ח"א עמ' סז
ו/ז פרי אברהם - ענינים שונים סי' כב
ו/ז פרי אברהם פסחים סי' יב אות א
ו/ז פרי אהרן (בגון) עמ' יז, יט-כ, עד {מצה גזולה}
ו/ז פרי החג דף ע ע"א {ברכת המזון}
ו/ז פרי משה עמ' קסח
ו/ז פרשת המלך
ו/ז צהר גל' ב עמ' 57 {או"ש}
ו/ז ציץ הקודש ח"א דף ז ע"ד
ו/ז צל"ח החדש דף לח ע"ג, קלב ע"ד
ו/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' רלה, תיא, תתקלד {או"ש}, ח"ג עמ' תב-תג, תקסט {לח"מ}, תקפב
ו/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קכט
ו/ז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' נא
ו/ז קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' ל
ו/ז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קט
ו/ז קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' רמא
ו/ז קול בן לוי
ו/ז קול בן לוי (תשסג) עמ' עג
ו/ז קול דודי כריתות סי' תח
ו/ז קול יהודה (גרשוני) עמ' רצ {או"ש}
ו/ז קול יהודה (ישראל) דף עט ע"ד
ו/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שנז
ו/ז קרבן אשר עמ' רעו
ו/ז קרבן פסח עמ' תתה
ו/ז קרבן ציון עמ' רעז, רפח
ו/ז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עב
ו/ז קרן פני משה ח"ב
ו/ז ראש ברזל עמ' יט
ו/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רלג, ח"ז עמ' קיז
ו/ז רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' לו
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תב
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תפב, תפד
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קכה, קסו
ו/ז שאל האיש דף יז ע"ב {גזולה}
ו/ז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' ח
ו/ז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' יג
ו/ז שארית כלב עמ' קמז-קמח
ו/ז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלז
ו/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' נד
ו/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' עה אות ז {או"ש}
ו/ז שדי חמד, פאת השדה, כללים, מע' ב, סי' מג (כרך א עמ' 431) {הגהמ"י}
ו/ז שו"ע הרב או"ח סי' תנד ס"ט
ו/ז שו"ת מהרש"ם ח"א סי' מא
ו/ז שו"ת ר"י מסלוצק סי' טו עמ' פד
ו/ז שובע שמחות עמ' רכח {לח"מ}
ו/ז שיח השדה (פרומר) עמ' קיט
ו/ז שיח ערב קדשים עמ' שעו {או"ש}
ו/ז שירת הפסח אות רג {או"ש}
ו/ז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יב אות ג-ד, סי' יח אות ב, ה
ו/ז שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יז אות ה {או"ש}
ו/ז שלמי שמחה ח"א עמ' פו {או"ש}
ו/ז שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שה
ו/ז שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קצד {או"ש}, ריג
ו/ז שמחת החג דף כו ע"ג {מצת טבל}
ו/ז שמחת יו"ט (אלגזי) דף קסז ע"ג, קסח ע"ב
ו/ז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מב אות ז, י
ו/ז שמחת עולם (לגו)
ו/ז שמש ומגן או"ח סי' לד עמ' קה
ו/ז שנות חיים (קלוגר) עמ' מו, רמט, תפד
ו/ז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קמא
ו/ז שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' קכג
ו/ז שעלי דעת גל' ז עמ' 99
ו/ז שערי אלימלך עמ' כב {טבל}
ו/ז שערי זיו ח"ב דף קצב ע"ב
ו/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 229-230
ו/ז שערי שאול פסחים עמ' קנט {מצה גזולה}
ו/ז שרשי הים דף קכב ע"ב
ו/ז תורה מציון שנה ו חוב' א סי' ב
ו/ז תורת אמך ח"ב עמ' 233
ו/ז תורת יצחק ח"א עמ' פא, צח, קיז
ו/ז תלפיות ח עמ' 149
ו/ז תנופת זהב עמ' 157
ו/ז תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רטז-ריז {של טבל - מהב"ע}
ו/ז תפארת ציון (קואינקה) עמ' ז {לח"מ}
ו/ז תשובות הראב"ד סי' פו
ו/ז תשובות והנהגות ח"ב סי' רמ
ו/ז תשובות יהודה דף ו ע"א-ע"ב, י ע"ג {ברכת המזון - השמיט ברכת המוציא}
ו/ז תשובות ר' איסר יהודה עמ' ט-י {זה הכלל}
ו/ח אגרות הגרי"ד עמ' קנג
ו/ח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 108, 110 {שעה"מ}, 125, 129 {ר' מנוח}, 130 {שעה"מ}, 131 {לח"מ}
ו/ח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 205 {מרכה"מ}
ו/ח אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 202 {שעה"מ}
ו/ח אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ג הע' 29 {שעה"מ}
ו/ח אור הישר [עין יצחק יו"ד סי' יד, כ"מ הל' ביכורים פ"ו ה"ד, חיל המלך פ"ה ה"א דף צא ע"א]
ו/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' שמז {מ"ש}
ו/ח אור פני יהושע עמ' ק
ו/ח אורח ישראל מילואים לסי' יב ח"א אות ה(ב)
ו/ח אורח צדקה עמ' רכב
ו/ח אמונת יהושע עמ' קלט {ביכורים}, קפג {או"ש}, רעג {מ"ש בירושלים}, רעה {או"ש}, רפ {או"ש}, תתקכג {או"ש}, תתקסז {או"ש}, תתקסט {או"ש}
ו/ח אמר יוסף (אלקלעי)
ו/ח אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא [א] ד"ה ובספר {שעה"מ ד"ה וראיתי}, סי' כא [ב] ד"ה מש"כ {לח"מ}
ו/ח אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ל ע"ד {מעשר שני}
ו/ח אמרי נפתלי ח"ב עמ' צז {רמב"ם}, צח {שעה"מ}
ו/ח אשר למלך
ו/ח בדבר מלך ח"ט עמ' כא, לד
ו/ח בדבר מלך חט"ו עמ' רמא, רמו {וכן יוצאין במצה של מ"ש בירושלים אבל אין במצה של ביכורים אפילו בירושלים וכו'}
ו/ח בדבר מלך חי"א עמ' רפא
ו/ח בדי הארון (הכהן) עמ' 11
ו/ח בית אהרן וישראל גל' לח עמ' מט {מ"ש}
ו/ח בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' יז [עי' הל' ביכורים פ"ו]
ו/ח בית הלוי ח"א סי' כה עמ' קח, קיג
ו/ח בית זבול ח"ג סי' לו עמ' נז
ו/ח בית יהודה (פלאצקי) דף ח ע"א
ו/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' תו סעיף א {שעה"מ}
ו/ח בית מלך (חב"ד) עמ' 96
ו/ח בית מרדכי (סאויצקי) דף עד ע"א, עה ע"ד, עו ע"ב, עח ע"ג
ו/ח בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' י {שעה"מ}
ו/ח בכורי אליהו עמ' מח
ו/ח בכורי הארץ עמ' 388 {ביכורים}
ו/ח בני שמואל
ו/ח ברור הלכה פסחים לז ע"ב ציון ג, לח ע"א ציון א, סוכה לה ע"א ציון ב, לה ע"ב ציון ז
ו/ח בריכת המלך עמ' נ
ו/ח ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קד {כ"מ}
ו/ח ברכת מרדכי פסחים עמ' קנח
ו/ח ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עז
ו/ח ברכת שלמה (תשז) עמ' טו
ו/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ה, קב
ו/ח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' יד, יח, כח
ו/ח גינת ראובן תרומות עמ' תתקעג, תתקעז {מעשר שני}
ו/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' נט אות ב
ו/ח דברי ירמיהו קידושין עמ' קצא {מעשר שני}
ו/ח דרכי אהרן ח"ב עמ' לה
ו/ח דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקלח {שעה"מ}
ו/ח הר צבי זרעים ח"ב עמ' קמו
ו/ח הררי קדם (תשס) עמ' רכה
ו/ח זהב התרומה מ"ש עמ' שיד {מעשר שני ממון גבה}
ו/ח זית רענן ח"ב עמ' סח {שעה"מ}
ו/ח זכרון סופרים {כ"מ - וי"ל דס"ל כר' חייא וכו'} [עיין צל"ח פסחים דף לח ע"א שתמה עליו, אמנם יעויין ברש"י סוכה דף לה ע"ב שפירוש האיבעי' גם על מצה וא"ש]
ו/ח זר זהב (פראג) עמ' טז {מעשר שני}
ו/ח חוף ימים ח"ב סי' כו אות א, ד
ו/ח חזון נחום זרעים ח"ג עמ' פ
ו/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' סז {מצה של מעשר שני}
ו/ח חי' הגר"מ זמבה סי' יד {כ"מ}
ו/ח חי' הגרי"ח עמ' קעה
ו/ח חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קמב, קמד
ו/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רה {שעה"מ}
ו/ח חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' שמג
ו/ח חלק יעקב (אלבעלי)
ו/ח יד המלך (פלומבו)
ו/ח יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף כג ע"ג-ע"ד
ו/ח יחלק שלל ח"ג עמ' נב {אם חיסר בשאר אכילתו}
ו/ח ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קפד
ו/ח כלי שרת סי' סו
ו/ח כרם אברהם עמ' עד
ו/ח לב בנים עמ' קעב-קעג
ו/ח לב יוסף (גפן) עמ' 132
ו/ח להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' פז, חי"ב עמ' ל, חי"ג עמ' כה
ו/ח להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רמב
ו/ח לחם בכורים עמ' 13
ו/ח לחמי תודה (הורביץ) דף קפו ע"א {של מ"ש}
ו/ח לקוטי סופר ח"א דף צא ע"ג
ו/ח מאור ישראל
ו/ח מאור למלך סוכה עמ' קכא, קנב
ו/ח מאור למלך פסחים עמ' קטו
ו/ח מגד יהודה ח"א סי' רלט אות ג
ו/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רצה, שה
ו/ח מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ח {ר' מנוח}, אות יט או"ק ד {מרכה"מ}
ו/ח מועדים וזמנים ח"ח סי' רכ עמ' נה {שעה"מ}
ו/ח מוריה גל' קצז עמ' מז
ו/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' קכה, שפח {שעה"מ}
ו/ח מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' רה
ו/ח מלחמת יהושע
ו/ח מנחת אשר ב"ק עמ' רז {כ"מ}
ו/ח מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קסט
ו/ח מנחת חינוך ח"א עמ' סז-עא, קג-קד, ח"ב עמ' קכד, ריד {לח"מ}, שסב, ח"ג עמ' עח {כ"מ}, רכד
ו/ח מנחת יהודה (בוים) דף כט ע"ד [מצויין כג השלישי] {חלה}, ל ע"א [מצויין כד השלישי] {מעשר שני}
ו/ח מנחת נתנאל דף טו ע"ב {מצות של ביכורים}
ו/ח מצא חן
ו/ח מקראי קדש (תפט) דף צו ע"ב
ו/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' צא, רנד
ו/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ח משאת המלך מועדים עמ' קסה
ו/ח משה ידבר (תקפז) שו"ת דף סח ע"ד {מ"ש}
ו/ח משה ידבר (תשעו) עמ' שפא
ו/ח משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' עג-עד {אור שמח}
ו/ח משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעו
ו/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלו ע"ד
ו/ח נטעי נתן (פריד) סי' ל {מעשר שני}
ו/ח נרות אהרן [עמש"כ בהל' מעשר שני פ"ג הי"ז]
ו/ח נתן פריו מגילה עמ' מב
ו/ח נתן פריו סוכה עמ' רעג
ו/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתעט {שעה"מ}, תתתקח
ו/ח סוכה וארבעת המינים עמ' 385, 457-455, 462
ו/ח סוכת דוד סוכה עמ' קכא
ו/ח עין יהודה עמ' רמב {מעשר שני}
ו/ח עין יצחק ח"א עמ' קצו {לח"מ}
ו/ח עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קח
ו/ח עליות משה (תשנב) ח"א עמ' צו
ו/ח עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תי
ו/ח עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קנג, קנח
ו/ח ענפי ארז (זי') דף רא ע"ג
ו/ח ערהשה"ע זרעים סי' קיז אות ח
ו/ח פני המלך (שטרן)
ו/ח פרי הארץ (כהנוו) סי' כח
ו/ח פרי יצחק (תשעו) עמ' תכג {שעה"מ}
ו/ח צמח ארז עמ' תצו {לח"מ, שעה"מ}
ו/ח קהלות יעקב פסחים סי' לה
ו/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קפד, ח"ג עמ' קפו
ו/ח קובץ חי' תורה (סול') עמ' פג {מ"ש}
ו/ח קול יהודה (פרלוב) עמ' נ-נב {מעשר שני}
ו/ח קמח סולת עמ' רצב
ו/ח קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' פז-פח, דברים עמ' קנג-קנד, קנז-קנח {מ"ש}
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רצב
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תכ
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קסז
ו/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רכה-רכו {מצת חובה}
ו/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קנד, ח"ה סי' נז, ח"ו סי' נז-נח
ו/ח שירת הלויים פסחים סי' עה אות ח-ט {ר"ח הלוי}
ו/ח שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קנה
ו/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' רמח
ו/ח שמן הטוב (תשפ) עמ' רלה {שעה"מ}
ו/ח שערי זבולון או"ח ח"ג סי' סג ס"ק ז
ו/ח שערי זיו ח"ג דף כג ע"ב
ו/ח שערי ישר שער ו פט"ז אות ז
ו/ח שפת אמת על התלמוד ח"א דף קמא ע"א
ו/ח תורה תמימה שמות פ' יב אות קעח
ו/ח תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' יט אות ה
ו/ח תורת הקדש ח"א עמ' שיב
ו/ח תורת זרעים עמ' קו {מצת מ"ש}
ו/ח תורת חסד (לעוו, תקס) כלל לז דף לח ע"א {מעשר שני}
ו/ח תורת יצחק ח"א עמ' פא, פג, צו
ו/ח תורת מיכאל עמ' לא
ו/ח תורת רפאל ח"ג עמ' לז
ו/ח תלמי השדה עמ' רסט
ו/ח תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רה {כ"מ ושעה"מ}
ו/ט אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קב
ו/ט אבן ישראל (פישר) כאן
ו/ט אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 54-55
ו/ט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/ט אבן מלוכה (רביע)
ו/ט אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"ב הע' 61 {ר' מנוח}
ו/ט אחר האסף עמ' תלח, תמט
ו/ט איים בים פסחים סי' מז אות א {שימור לשם מצה}
ו/ט אמונת יהושע עמ' קלט-קמ
ו/ט באר מים חיים (נוסינזון) פסחים דף מ
ו/ט באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קיד
ו/ט בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' סח, ע
ו/ט בדבר מלך ח"ט עמ' פז
ו/ט בדבר מלך ח"י עמ' עה
ו/ט בדבר מלך חי"א עמ' שכט
ו/ט בית אהרן וישראל גל' לד עמ' מה-מו, גל' ע עמ' פו {הגהמ"י}
ו/ט בית ארזים - ס' הגליונות
ו/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קכו
ו/ט בנין אהל מועד דף כ ע"א-ע"ב {לחמי תודה}
ו/ט בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קצא {עשאן למכור}
ו/ט ברור הלכה פסחים לח ע"א ציון ה, גליון רצ"י דף לו, לח
ו/ט גזע ישי דף קצה ע"א
ו/ט גלגולי מנהג בעולם ההלכה עמ' 218 {הגהמ"י אות ז}
ו/ט דברות אליהו ח"ב עמ' קכ {משתמרת לשם מצה}
ו/ט דברות משה פסחים עמ' רו
ו/ט דברי יוסף (קונביץ) עמ' 19
ו/ט דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' עג
ו/ט דגל ראובן ח"ב סי' ח
ו/ט דרך המלך (רפפורט)
ו/ט הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצח
ו/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רפה
ו/ט וזאת ליהודה (זלצר) עמ' ט, יא, יד
ו/ט זכרון צבי מנחם דף פג ע"א וע"ד {מצה של תודה}
ו/ט חי' הריצ"ד
ו/ט חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' ק
ו/ט חי' ר"י נחמיה סי' קמט אות יד
ו/ט חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קלג
ו/ט חלקת לוי עמ' כ
ו/ט טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תנג
ו/ט כתר המלך
ו/ט להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' מח ע"א
ו/ט לקוטי סופר ח"א דף סט ע"א
ו/ט מאורי המועדים עמ' כח {משתמרת לשם מצה בלבד}
ו/ט מאזני צדק ח"א עמ' כח
ו/ט מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' סו אות ג
ו/ט מוריה גל' קיג עמ' ח, יא {הגהמ"י אות ח}, גל' רלג עמ' צו {לחמי תודה}
ו/ט מוריה ח גל' א (ר"י שרייבר)
ו/ט מזכרת חיים עמ' לד-לה
ו/ט מחנה יוסף פסחים עמ' ע, עב
ו/ט מלאכת חשב עמ' נו
ו/ט מנוחת משה דף לז ע"ד
ו/ט מנחת אשר פסחים עמ' קלג
ו/ט מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קסב, קסח
ו/ט מנחת חזקיה מנחות עמ' קנה
ו/ט מנחת חינוך ח"א עמ' סה, סז-סט
ו/ט מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' נד
ו/ט מנחת נתנאל דף טו ע"ב {מצות של לחמי תודה}
ו/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קפה, קפז
ו/ט מסורה ח"י עמ' ס, חי"ב עמ' כו-כז
ו/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף פו ע"ד
ו/ט משא יד ח"א עמ' קלג-קלה {לצורך הדיוט}
ו/ט משאת המלך מועדים עמ' קסה
ו/ט משאת מרדכי מגילה עמ' קלד
ו/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' נג עמ' 158
ו/ט משמרת חיים ח"ב עמ' ס
ו/ט משנת חיים הל' פסח עמ' רצה-רצט
ו/ט נרות אהרן
ו/ט נתיבות החיים
ו/ט נתן פריו ערבי פסחים עמ' קעה
ו/ט סופר מהיר ח"ב עמ' קמא
ו/ט סיני ס' יובל עמ' רעט
ו/ט עבודת משא (מאיר) ח"א
ו/ט עטרת חן ח"ב עמ' י
ו/ט עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קכד
ו/ט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קמח
ו/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תקכ, ח"ג עמ' תטו, תשכו
ו/ט קול מהיכל גל' ד (ניסן תשסו) עמ' שצג-שצז, ת
ו/ט קרבן פסח עמ' תתסו, תתעא
ו/ט רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"א ה"ב הע' 2
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכו
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' לז
ו/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נז
ו/ט שירת הלויים פסחים סי' עה אות ו-י
ו/ט שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' סא אות א, ז
ו/ט שמש ומגן או"ח סי' ל עמ' פט {לענין מצה}
ו/ט שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' עו
ו/ט שערי אלימלך עמ' כב {טעם דגן}
ו/ט שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' עג {כ"מ}
ו/ט תורת ירוחם ח"ג דף לו ע"א וע"ג
ו/ט תפארת אריה עמ' פג
ו/ט תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' לז-לח
ו/ט תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' סג
ו/י אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' ז
ו/י אבני ציון ח"א סי' י אות ט
ו/י אהל שרה לאה עמ' שפו-שפז {כ"מ}, שפח, שצ
ו/י אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק ד
ו/י אורח ישראל סי' כב אות ד, ט, יא, כב, סי' כז אות ז, ט, יג
ו/י אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' קכג
ו/י אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תכו {אשה}
ו/י אמרי איש עמ' קצד-קצה {כ"מ - כרמב"ן}
ו/י אמרי יושר סוכה דף מב ע"א
ו/י אמרי יושר פסחים סי' כה ס"ק א
ו/י אמרי יושר ר"ה לב ע"ב ס"ק ג
ו/י אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' מט אות ב
ו/י אמת ליעקב מועד עמ' שה-שו, שצג {קטן}
ו/י אנצי"ת ע' אכילת מצה הע' 19-21, 150, ע' אכילת פסחים הע' 6 {מ"מ}
ו/י אעירה שחר (זעפרני) עמ' קעב
ו/י בדבר מלך ח"ו עמ' ריד
ו/י בדבר מלך חי"ב עמ' קו
ו/י בית אהרן וישראל גל' י עמ' עח, פ
ו/י בית יצחק (תשיד) עמ' 52
ו/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קכה
ו/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קמא-קמב
ו/י בית מלך (חב"ד) עמ' 89
ו/י בן אשר סי' ט אות טז {כ"מ}
ו/י ברור הלכה פסחים מא ע"א ציון ג
ו/י ברכת יצחק (פאלער) עמ' רצ
ו/י ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ל אות ט
ו/י ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קמד
ו/י גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קנה
ו/י גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שצט
ו/י גושפנקא דמלכא
ו/י גנזי מועדים עמ' סה
ו/י דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' נב
ו/י דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ב סעיף ג עמ' כא {כ"מ}
ו/י דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קז
ו/י דרך המלך (רפפורט)
ו/י דרכי משה ח"ב שמעתתא ז פ' ג
ו/י הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' רא
ו/י הליכות חיים יו"ט פ"ג הע' ה
ו/י הררי קדם (תשס) עמ' קו
ו/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קעט
ו/י זמנים למלך
ו/י חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' יח ס"ק ז
ו/י חוות בנימין ח"א עמ' רל {לח"מ}
ו/י חזון לימים ח"ב עמ' קמד
ו/י חי' הגר"ח החדש עמ' נח
ו/י חי' ש"י דף ב ע"ג
ו/י חינוך הבנים למצוות עמ' ע-עב
ו/י חמדת ישראל ח"ב דף כה ע"ג {מ"מ}
ו/י חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רסד {כ"מ}, רעא {כ"מ}, רעג {כ"מ}, תלז, תנח-תנט {כ"מ}
ו/י חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף עח-עט, קפט
ו/י יד יקותיאל עמ' קמד
ו/י יד פשוטה אהבה עמ' קיח
ו/י יחוה דעת ח"ג עמ' צא, ח"ה עמ' קכ
ו/י יחלק שלל ח"ג עמ' סו {אשה ועבד חייבים - איך יהיה המצה שלהם}
ו/י ישא מדברותיך מגילה עמ' רלח {אשה}
ו/י ישועת משה עמ' שסז
ו/י ישיב יצחק חלק כה סי' צז עמ' תי
ו/י כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' צג
ו/י לב איש עמ' תקכג
ו/י לב שלם [ב"ח או"ח תסא]
ו/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' רמב
ו/י למודי ה' (תקמז) דף מג ע"ב {קרית ספר - עבדים}
ו/י לקוטי סופר ח"א דף סג ע"ב, סו ע"א, סט ע"ד, קי ע"א
ו/י לקוטי שיחות חי"ז עמ' 235
ו/י מאה שערים (קפשאלי) עמ' ת
ו/י מועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' סח
ו/י מועדים וזמנים ח"ד סי' רפח
ו/י מוריה גל' רג עמ' עז {אשה חייבת}, גל' רכט עמ' קכד {עבד}, גל' רלג עמ' קיז {אשה חייבת}
ו/י מחנה יוסף (תשעב) סי' כב אות א
ו/י מחנה יוסף פסחים עמ' צג
ו/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' פו
ו/י מנחת חינוך ח"א עמ' עא, קיב
ו/י מצווה ועושה ח"ב עמ' תקנח {כ"מ - חובת חינוך על האב}
ו/י משאת מרדכי מגילה עמ' עו
ו/י משיב נבונים סי' טו
ו/י משנה הלכות ח"י סי' לז
ו/י משנת יעקב מדע עמ' קס, קדושה עמ' רצד-רצה
ו/י משפטים לישראל עמ' כט-ל
ו/י נועם ח"ד עמ' לח
ו/י נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קג {קטן שיכול לאכול כזית}
ו/י נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ז ע"ב
ו/י נר דוד ח"א עמ' קכח
ו/י נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' עה עמ' קמד
ו/י נתיבות החיים
ו/י סוכת דוד (מן) סוכה סי' ג ס"ק ד, י
ו/י עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קפח {מ"מ}
ו/י עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קפב-קצ
ו/י עטרת מרדכי (מילר) עמ' ה
ו/י עץ השדה סי' טו הערה כו
ו/י פד"ר חכ"א עמ' 268
ו/י פרי האדמה ח"א
ו/י ציץ הקודש ח"א דף נא ע"ג
ו/י צרור החיים (קצבי) דף עט ע"א
ו/י קבא דתירוצא עמ' קיב
ו/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רלט, תרפו, תשחב
ו/י קול יעקב (פישר) סי' ז אות כ {כ"מ}
ו/י קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות יג
ו/י קרית מלך
ו/י רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' יב ס"ק א
ו/י רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ריז
ו/י שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תיז {כ"מ}
ו/י שבט בנימין (טרנובסקי) עמ' סח
ו/י שדה יצחק עמ' כב
ו/י שו"ע הרב או"ח סי' תסא ס' יב, סי' תעב ס' כה
ו/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קסד-קסו {מחנכים}
ו/י שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רפב
ו/י שו"ת מהר"י וייל סי' קצג
ו/י שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שה
ו/י שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שה
ו/י שיח התורה עמ' של
ו/י שירת הפסח אות יד {עבד}
ו/י שלמי שמחה ח"א עמ' סב {מ"מ}, סג
ו/י שמועת חיים ערכין ח"א עמ' פ, פח
ו/י שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קצו {כ"מ}
ו/י שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' קכז
ו/י שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קלד
ו/י שערי זבולון או"ח ח"ג סי' סג ס"ק ד
ו/י שערי זבולון הל' שבת סי' י אות ג
ו/י שערי שאול פסחים עמ' קנט {עבד}
ו/י שפתי דעת ח"א עמ' טו, עח
ו/י שרי המאה ח"ד עמ' 60
ו/י שרשי הים דף קכב ע"ב
ו/י תאריך ישראל סי' כב הערה כ {כ"מ}, סי' כג הערה יז
ו/י תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' ה
ו/יא אמר יוסף (אלקלעי)
ו/יא ארץ הצבי (שכטר) עמ' טו
ו/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' לז ד"ה והרמב"ם
ו/יא ביתאל ח"א דף יח ע"א
ו/יא בני שמואל
ו/יא גנזי מועדים עמ' סג
ו/יא זמן חרותנו עמ' 88
ו/יא כרם אברהם עמ' קלה
ו/יא לילה כיום יאיר (טננבוים) עמ' רמב-רמג
ו/יא מסורה חי"ב עמ' כט
ו/יא משא בני קהת
ו/יא משאת מרדכי מגילה עמ' קמד
ו/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' קמד עמ' 444
ו/יא משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' יט
ו/יא משנת חיים הל' פסח עמ' רמז-רנו
ו/יא משנת חיים פסחים ח"ב עמ' שפו, שצה
ו/יא נתיבות החיים
ו/יא פד"ר חכ"א עמ' 274
ו/יא שו"ע הרב או"ח סי' תעז ס"ג
ו/יא תורת האוהל (תשנג) עמ' כה-כו
ו/יב אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' כז-כח
ו/יב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/יב אגרא לישרים סי' כח
ו/יב אהל ישרים דף כט ע"ג
ו/יב אוצר השבת ח"א עמ' קלד {מ"מ}
ו/יב אור הישר [תורת האהל דף צט ע"א]
ו/יב אור לי פסחים סי' כ ס"ק ג, סי' כא ס"ק ח
ו/יב אור עולם (שניאורסון) עמ' 736
ו/יב אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' צד
ו/יב אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק מה
ו/יב אילת אהבים (ברים) עמ' קעב
ו/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 87
ו/יב אמונת עתיך גל' 115 עמ' 12
ו/יב אמת ליעקב מועד עמ' קצב {קודם המנחה}, רצז {קודם המנחה מעט - לא כתב כמה}, רצט {איזו מנחה}
ו/יב אנצי"ת ע' אכילה גסה הע' 30, ע' אכילת מצה הע' 153, 157-155, 164, 169, 177, ע' אפיקומן הע' 47 {הגהמ"י}
ו/יב אפיקי מגינים פסחים סי' עה, עח, עט
ו/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פה {מל"מ}, קנה
ו/יב אשר למלך
ו/יב בגדי נהורין ח"ב סי' יח עמ' קמח {מכין עד שתצא נפשו}
ו/יב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קטז
ו/יב בדבר מלך ח"ו עמ' רלג
ו/יב בית אהרן וישראל גל' ע עמ' סא, גל' עו עמ' יג, גל' עז עמ' קל
ו/יב בית יצחק (תשט"ז) עמ' 47
ו/יב בית ישחק
ו/יב בית מועד (זלזניק) עמ' קצח, רד, רז
ו/יב בית שערים יו"ד סי' רכ
ו/יב בכורי אברהם דף יב ע"ד {מכין אותו}
ו/יב בן אשר סי' כד הערה יד
ו/יב בני דוד
ו/יב ברור הלכה פסחים צט ע"ב ציון א, ב, ה, קז ע"ב ציון א, ב, קח ע"א ציון ג
ו/יב ברכת הזמן עמ' קנח
ו/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' רכ, רנב
ו/יב ברכת מרדכי פסחים עמ' רעב
ו/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קמג
ו/יב בשבילי הפסח סי' ו אות א {כדי שייכנס בתאוה}
ו/יב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קסג
ו/יב גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' עג
ו/יב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' סד
ו/יב דבר סיני על מועדי השנה עמ' כב
ו/יב דברות משה פסחים עמ' רכח {מל"מ}
ו/יב דברי אמת (תרכא) דף פא ע"ג
ו/יב דברי אמת (תשעט) עמ' רנה {ומי שאכל מצה בערב פסח מכין אותו מכת מרדות עד שתצא נפשו}
ו/יב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שד-שה
ו/יב דרך המלך (רבי)
ו/יב דרשות ר"י אבן שועיב עמ' ריב
ו/יב האיר ממזרח אבות עמ' סג {חכמים הראשונים}
ו/יב הגהות חבר בן חיים
ו/יב הגהות רימ"א
ו/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קצח {פירות או ירקות}
ו/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קטז {מכת מרדות}
ו/יב היכל יצחק אהע"ז ח"א סי' א ס"ק יט {מכין אותו עד שתצא נפשו במצוה דרבנן}
ו/יב הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' לא
ו/יב המאיר לארץ
ו/יב המנהיג עמ' תסד
ו/יב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצ, קצג, קצח
ו/יב הרמב"ם ותורתו ח"א
ו/יב התורה והמדינה ח"ז עמ' רכב
ו/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' ש
ו/יב ויקח אברהם [תנופה חיים כה ע"ד]
ו/יב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' קמט
ו/יב זכרון זאב עמ' מג
ו/יב זכרון יהונתן דף קסו בהגהה
ו/יב זכרון סופרים {מכין אותו מכות מרדות} [עיין מג"א סימן תצו סק"ב, ועיין תפארת ישראל פ"ג דמכות משנה א]
ו/יב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ג אות ח
ו/יב חוות בנימין ח"א עמ' רכח-רכט
ו/יב חוקי חיים (גאגין)
ו/יב חי' הגאון אדר"ת עמ' רמג {מכת מרדות}
ו/יב חי' הגר"ח החדש עמ' תעה {מכת מרדות}
ו/יב חי' יפה לב עמ' רעז
ו/יב חי' מהר"ז בינגא עמ' רלד
ו/יב חי' עזיאל
ו/יב חיים זכו עמ' לא {עד שתצא נפשו}
ו/יב חלקת יואב החדש הגהות על מנ"ח סי' ח
ו/יב חמודי ציון ח"א לדף קז ע"ב ד"ה רבא
ו/יב חנן אלקים עמ' עה
ו/יב חשבונות של מצוה עמ' א, תצה
ו/יב יד המלך (לנדא)
ו/יב יד ישראל ח"א וח"ב
ו/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלה
ו/יב יחוה דעת ח"א עמ' רעז, ח"ו עמ' קמג
ו/יב יחלק שלל ח"ג עמ' עא {איסור אכילת מצה ע"פ כדי שייכנס כשהוא תאב}
ו/יב יסודי ישורון ח"ב עמ' רצה
ו/יב ירחי כלה סוכה ח"א עמ' פה-פו, תקלז
ו/יב ישועות יעקב מועד עמ' תרלה
ו/יב כח מעשיו הגיד לעמו דף נ ע"ג
ו/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכג, תקלז, תרא, תרסג, תתרה
ו/יב כללי המצוות (תאומים) עמ' קמא
ו/יב כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רפג
ו/יב כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' יב
ו/יב כתר אפרים עמ' רמא
ו/יב לב שלם [שדה יהושע על ירושלמי פסחים פ"י, פרי חדש או"ח תעא ס"ק ב, קול בן לוי (תפז) דף כז, שונה הלכות ח"א דף נא ע"א]
ו/יב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' נט-ס
ו/יב להורות נתן על התורה ח"ג עמ' לו, רח
ו/יב לקוטי סופר ח"א דף סב ע"ד, עה ע"ב
ו/יב לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ריא
ו/יב מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקע
ו/יב מאור ישראל
ו/יב מבוא למשנה תורה עמ' 53
ו/יב מגידות (תשעג) סי' קל עמ' סא
ו/יב מגילת ספר לאוין דף טו ע"ב
ו/יב מועדי ה' (טרנובסקי) פסח-שבועות עמ' פו
ו/יב מועדים וזמנים ח"א סי' טו, ח"ג סי' רמא, ח"ח סי' רמא
ו/יב מוריה גל' רלא עמ' כד {כל היום אסור}, גל' רלג עמ' ט {ר' מנוח}
ו/יב מזרח שמש דף עד ע"א {הגהמ"י}
ו/יב מחזיק ברכה סי' תעא אות א {מכת מרדות}
ו/יב מחנה דוד (בונאן) דף ג ע"ד
ו/יב מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות יד
ו/יב מטה אהרן פסחים עמ' נד-נה, סה, סח, עא, פח, קי, קיג-קיד, קיח
ו/יב מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' ד, ח, קנז
ו/יב מילי דמרדכי
ו/יב מלאכת חשב עמ' נט
ו/יב מנוחת אליהו ח"ג עמ' קלג
ו/יב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 180, 216-217
ו/יב מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קמו
ו/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' קג
ו/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/יב מענה לשון עמ' עג
ו/יב מקדש דוד קדשים סי' יד ס"ק ח במנחת מרדכי
ו/יב מקראי קדש (תפט) דף צז ע"א וע"ב
ו/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' קלו, רנו, תלה
ו/יב מראה הפנים נזיר יז ע"א
ו/יב מרכה"מ אלפ'
ו/יב משא בני קהת
ו/יב משא יד ח"א עמ' נד
ו/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קנג עמ' 442, סי' קמד עמ' 444, סי' קמה עמ' 448
ו/יב משברי ים עדל"ת סי' א ס"ק י
ו/יב משלחן מלכים פסח עמ' תרצד
ו/יב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קצה
ו/יב משנת חיים הל' פסח עמ' עט-פב, רמט
ו/יב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' שפח, שצט
ו/יב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' ע, ח"ד עמ' קסד
ו/יב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' יח
ו/יב משנת יעקב קדושה עמ' שפה
ו/יב משנת ראשונים (הירשפלד)
ו/יב משפטי ארץ ח"א עמ' 276 {מכין אותו}
ו/יב משפטי דרבנן עמ' כה, נ, ק-קב
ו/יב משפטים לישראל הקדמה עמ' מט, ועמ' מח, רו, רח
ו/יב נהרי אש מכתב כב
ו/יב נוה צדק
ו/יב נועם חכ"ג עמ' סו, חכ"ה עמ' נד
ו/יב נחל איתן
ו/יב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רמו, שצח
ו/יב נחמד למראה ח"ב דף קכד ע"ב
ו/יב נפלאות מתורתך ע' תאוה
ו/יב נר יצחק (ארדיט) עמ' לו
ו/יב נשמת כל חי ח"א דף כב ע"א, כג ע"ב, כט ע"ב
ו/יב נתן פריו מכות עמ' קפו
ו/יב נתן פריו ערבי פסחים עמ' יג-יד, פ, קעו
ו/יב ס' הפרדס לרש"י עמ' שע
ו/יב סדר משנה (בוסק')
ו/יב עבודת הלוי עמ' סח
ו/יב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קצא-קצג
ו/יב עט לעשות סי' י
ו/יב עטרת ישועה (תשלו) עמ' נג {מל"מ}
ו/יב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קלח
ו/יב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' צ
ו/יב עץ הדר השלם עמ' קעט
ו/יב עקדת משה ח"א עמ' קכב-קכד, קכו
ו/יב פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) במדבר עמ' שסח
ו/יב פני חמה דף מח ע"ב, נא ע"א {מל"מ}
ו/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' שעג
ו/יב פרי אברהם פסחים סי' כג אות א, סי' כח אות א, סי' מח אות ב
ו/יב פרי האדמה ח"א
ו/יב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 210
ו/יב צבא אהרן - ע"פ שחל בשבת עמ' יד {מ"מ}
ו/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סח ע"ב
ו/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רב
ו/יב קול בן לוי (תשסג) עמ' צח
ו/יב קרית מלך
ו/יב קרני ראם (ירמוש) עמ' רלז
ו/יב ראשי בשמים (רבין) עמ' רה
ו/יב ריטב"א כתובות מה ע"ב הערה 61
ו/יב רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' לד, ריט
ו/יב רנת יצחק תענית עמ' קצו {עד שתצא נפשו}
ו/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' מז-מח {מכת מרדות}, פה-פח {מכת מרדות}
ו/יב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רכד
ו/יב שדה אלחנן ח"א עמ' מג
ו/יב שו"ע הרב או"ח סי' רנא קו"א אות א בסופו, סי' תעא סעיפים ב, ד
ו/יב שו"ת הרב הראשי עמ' 114
ו/יב שו"ת מהר"י וייל (דומב) סי' קצג (ח"א עמ' רעו)
ו/יב שו"ת רשב"ש עמ' תקיד
ו/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קד
ו/יב שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קפד {מכת מרדות}
ו/יב שירת הפסח אות ח, י-יא, לו
ו/יב שלמי יוסף נזיר עמ' שע-שעא
ו/יב שלמי שמחה ח"א עמ' עא, ח"ה עמ' לג {מ"מ}, לד
ו/יב שמש ומגן או"ח סי' כח עמ' פג-פד, סי' כט עמ' פו-פח {בע"פ שחל בשבת, במצה שלא יוצאים בה בפסח, התענו ע"פ}
ו/יב שנות ימין ח"ב דף עב ע"ב {מעט פירות}
ו/יב שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל ח"א עמ' סז {מי שאינו איסטניס}, סט
ו/יב שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' כז {ר' מנוח}, נו
ו/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צט, רנד
ו/יב שער יהושע ח"ב עמ' קפ
ו/יב שערי זבולון או"ח ח"ג סי' מג ס"ק ד, סי' מז ס"ק ב
ו/יב שערי זיו ח"ג דף כב ע"ג-ע"ד
ו/יב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רפא {עד שתצא נפשו}
ו/יב שערי שאול פסחים עמ' קמב {מ"מ}
ו/יב שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 16 (בספרות רומיות)
ו/יב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כו ס"ק כז-כח {רמ"ך ור' מנוח}
ו/יב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קפז
ו/יב תורה לדעת ח"ו עמ' קסז-קסח
ו/יב תורת האוהל (תשנג) עמ' שכד {מכין אותו}, תצז {מכת מרדות}
ו/יב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קעו
ו/יב תחומין ח"ח עמ' 197
ו/יב תפארת יהונתן (תרצד) דף סח ע"א
ו/יב תרומת הגורן ח"א עמ' 279, 280
ו/יב תשובה מאהבה ח"ב דף לה ע"ג
ו/טז מועדי ישראל (גורן) עמ' 196


ז/148 הלכות חמץ ומצה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ אהל חיים ח"ד
ז/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ז/רה"פ אורה ושמחה
ז/רה"פ באר המלך ח"ד
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ לב שלם
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ משנת יעקב
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ קרית מלך
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אביר יוסף עמ' תכה, תכט-תל
ז/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 56-58
ז/א אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 89-91
ז/א אבן מלוכה (רביע)
ז/א אגרות הראי"ז עמ' קי-קיב
ז/א אגרות משה ח"ח עמ' סח
ז/א אדני היד החזקה
ז/א אהל יעקב (אטינגר) עמ' ריג
ז/א אהל תורה (קוק) עמ' קב
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אור אברהם
ז/א אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 161
ז/א אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק מד
ז/א אות היא לעולם ח"א דף קכב ע"ב
ז/א אישי יובל עמ' 175-176
ז/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' סו
ז/א אמר יוסף (אלקלעי) דף ב ע"ג {מרכה"מ אלפ'}
ז/א אמר יצחק דף ג ע"א
ז/א אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' עו
ז/א אמרי דוד (שליסל) דף יט ע"ג
ז/א אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קמ
ז/א אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קצח
ז/א אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' ג, יב, לא, נ, סג, פה
ז/א אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קעז, ח"ו עמ' ר, רב
ז/א אעירה שחר (זעפרני) עמ' קנד, רכד
ז/א אש המערכה עמ' 180
ז/א אש תמיד עמ' קצז
ז/א אשר למלך
ז/א אתפשטותא דמשה עמ' כג-ל, קיג-קיח
ז/א באמונה שלמה עמ' קנט, קפה, רכו, רסח
ז/א באר בשדה עמ' רמב {מ"ע של תורה לספר בנסים ובנפלאות}
ז/א באר לחי ראי עמ' שיט-שלד
ז/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' יט
ז/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קכח
ז/א בדבר מלך ח"י עמ' רי
ז/א בין השורות עמ' שכא, שכג
ז/א בית אבא (גוטווירטה) דף מ ע"ב {מנים שלא די בזכירה בלב}
ז/א בית אהרן וישראל גל' נז עמ' נה, נט
ז/א בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' ק {המוסיף ה"ז משובח - השמיט עד שתחטפנו שינה}, קנז {המרבה משובח}
ז/א בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' יז
ז/א בית אלהים שער ב עמ' רסט {המאריך משובח}
ז/א בית דוד (תשעט) או"ח סי' רפח, רפט
ז/א בית ישחק
ז/א בית ישראל (תרצח) פתיחה עמ' ח {זכור את היום הזה, כמו שנאמר זכור את היום השבת, מגדל עז - אין לו בן}, יא, יב {זכור את היום הזה}
ז/א בית מלך (חב"ד) עמ' 92, 89
ז/א בכורי חיים ח"ה עמ' פג, קז
ז/א בן אשר ביאורי מקראות אות מח
ז/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' צז
ז/א בצל חמדה עמ' רצב
ז/א ברור הלכה פסחים קטז ע"ב ציון ד {הגהמ"י}
ז/א ברכת אריאל ח"א סי' ג ס"ק ד
ז/א ברכת אריאל ח"ב עמ' כח {מצות סיפור יצ"מ}
ז/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' רכב
ז/א ברכת ראש סי' כב עמ' קכב
ז/א ברקאי ח"ה עמ' 97-98, 100-101
ז/א בשבילי השביתה החדש סי' לב אות ח, הערה י, יד
ז/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קנח
ז/א גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' ז
ז/א גוילי אפרים עמ' רנא
ז/א גור אריה (צרמון)
ז/א גור אריה שמות פ' יג הע' 2
ז/א גינת ראובן תרומות עמ' תתרכז
ז/א גליונות אבני נזר [עי' זוהר ח"ג קסא ע"א "ויספרו לו"]
ז/א גליוני הגר"ש עמ' ס {של תורה}
ז/א גן שושנים ח"ב עמ' נט, ע
ז/א דבר סיני על מועדי השנה עמ' כז-כח
ז/א דברי חן (נתנזון) דף טו ע"ד, טז ע"א, סג ע"ד, סד ע"א
ז/א דברי חפץ עמ' פב
ז/א דברי יואל במדבר ח"א עמ' שלו
ז/א דברי יחזקיהו ח"א עמ' נח {שנאמר זכור את היום הזה}
ז/א דברי ירמיהו
ז/א דברי סופרים (יברוב)
ז/א דברי שלמה (ברייער) עמ' 75
ז/א דגל יהודה (קמינר) עמ' רמב, שכח
ז/א דולה ומשקה פסח עמ' צ, רכח, רמו
ז/א דור דורים עמ' תטו
ז/א דעת תורה שמות עמ' קי
ז/א דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' כד
ז/א דרך המלך (רבי)
ז/א דרך המלך (רפפורט)
ז/א דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1488
ז/א דרשות ר"י אבן שועיב עמ' ריב
ז/א דרשות ר"י מסלוצק עמ' סו
ז/א דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 121, 129, 160
ז/א הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' כג, מג, נז
ז/א הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ז/א הגהות חבר בן חיים
ז/א הגיוני הלכה עמ' 62
ז/א הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תת, תתז
ז/א הר המוריה (אדר"ת) עמ' נו
ז/א הר המלך ח"א עמ' לז-מ
ז/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצב
ז/א הרמב"ם ותורתו ח"א
ז/א התורה והמדינה חי"א עמ' תרמח {מ"ע של תורה}
ז/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רנא, רנג
ז/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קצב, שמב, שצד
ז/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רה
ז/א וזאת התורה עמ' פ
ז/א ויאמר מרדכי עמ' קלא
ז/א וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' לד, לז, מג-מד
ז/א וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קלח, קמט
ז/א זכרון הרב עמ' 64 {זכור את היום הזה, חיוב אשה בספור יצ"מ}, 70
ז/א זמן חרותנו עמ' 52
ז/א זמנים למלך
ז/א חזון לימים ח"ב עמ' קפה, קפח
ז/א חי' הגר"ח החדש עמ' פג {הזכרת יום היציאה}, פז
ז/א חי' חתם סופר
ז/א חי' יפה לב עמ' רלח
ז/א חי' עזיאל
ז/א חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שפט
ז/א חיים ומלך
ז/א חינוך הבנים למצוות עמ' י, נז
ז/א חכמת גרשון עמ' תסז
ז/א חקרי זמנים ח"ב עמ' סא, סג
ז/א חשבונות של מצוה עמ' פה
ז/א טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 439
ז/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תקמט
ז/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלב
ז/א יחוה דעת ח"ב עמ' רמב
ז/א יחלק שלל ח"ג עמ' כח {אין חובה דוקא לספר לבנו אלא דיבר הכתוב בהווה}, לז, פו-פז {זכור את היום הזה, והגדת לבנך}, קלט {סיפור יציאת מצרים בהרהור}
ז/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 161-162
ז/א ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' ריט
ז/א ים שמחה עמ' תו
ז/א ימי דוד עמ' רמו, רסו
ז/א ישורון ח"כ עמ' נב, תרעד
ז/א ישרי לב עמ' כא, כג, כו
ז/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תיז
ז/א כח מעשיו הגיד לעמו דף מו ע"ב
ז/א כי שרית עמ' 189
ז/א כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קפא, תליתאה עמ' צה
ז/א כרם יעקב עמ' קעד
ז/א כתב משה ח"ב עמ' רט
ז/א לב שלם
ז/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' יב, יט
ז/א להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' כג
ז/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קלב, קעו, רנח, שנח, שסז
ז/א למודי ה' (תשפא) עמ' שפב {שעה"מ}
ז/א לקוטי סופר ח"א דף קח ע"ג {מ"מ}, קט ע"ב, קי ע"ב וע"ד
ז/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 78, 508, חכ"א עמ' 68
ז/א לקט אמרי קודש (בעלז) מועדים עמ' רל {מ"ע לספר}
ז/א מאור ישראל
ז/א מאור למלך פסחים עמ' קע-קעא {או"ש}
ז/א מאורי המועדים עמ' סב, עא
ז/א מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' פד
ז/א מבוא למשנה תורה עמ' 42, 238
ז/א מועדי ה' (טרנובסקי) פסח-שבועות עמ' פו
ז/א מועדי הרב עמ' 138
ז/א מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' עז אות א, סי' ק אות א, סי' קא אות א
ז/א מועדים וזמנים ח"ג סי' רנג
ז/א מוריה גל' קג עמ' עז-עט, גל' קנד עמ' מב, גל' קנט עמ' עט, גל' קצז עמ' כב, גל' רט עמ' קיב, גל' רכט עמ' פז {מ"ע לספר בליל ט"ו}, גל' רלג עמ' קיז {השמיט חיוב אשה בסיפור יצ"מ}, קיח-קיט {דוקא בלילה}
ז/א מוריה שנה ט גל' ז (ר"א הרשלר)
ז/א מזרח שמש דף מ ע"ג-ע"ד, מא ע"א-ע"ב
ז/א מחנה יוסף (תשעב) סי' כב אות ג, סי' נה אות ג, סי' נו אות ג
ז/א מחנה יוסף ח"ג עמ' נב-נג, קיא
ז/א מטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' נב {זכור את יום השבת}
ז/א מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קכד
ז/א מילי דמרדכי
ז/א מימיני מיכאל עמ' מד, מה {יד איתן}, נב
ז/א מכשירי מצוה עמ' סה
ז/א מלאכת חשב עמ' סג
ז/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 356 {ר"י קאפח}
ז/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' פ
ז/א מנחת אלימלך עמ' קפה
ז/א מנחת אשר פסחים עמ' רלה
ז/א מנחת חינוך ח"א עמ' קי, קיג
ז/א מנחת מחבת עמ' ריד
ז/א מנחת משה (גולדברג) סי' ט ענף א אות א
ז/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רעח
ז/א מסורה ח"ג עמ' כז, ח"ה עמ' לד, לח, ח"ז עמ' לב, חי"ב עמ' לא
ז/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/א מערכי לב (חזן) ח"א דף קלג ע"ב, קמא ע"ד, קמז ע"א, ח"ב דף קפח ע"ב
ז/א מפניני הרב עמ' קי, תיב
ז/א מפרות האילן על המועדים עמ' 268 {אפילו חכמים גדולים}
ז/א מציון אורה ח"א עמ' קכז, קלג
ז/א מקוה המים עמ' טז {זכור את היום הזה - בפה ולא בלב}
ז/א מקראי קדש (תפט) דף צז ע"ב
ז/א מקראי קדש (תשנג) עמ' נב, סג, רנז
ז/א מרכה"מ אלפ'
ז/א משא בני קהת
ז/א משאת המלך (אדרי)
ז/א משאת המלך מועדים עמ' קעד
ז/א משאת מרדכי מגילה עמ' סב
ז/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קמט עמ' רכט
ז/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רכ
ז/א משנת חיים הל' פסח עמ' שכה, תג
ז/א משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תעא, תפב
ז/א משנת יהודה ח"א פכ"ט ה"ו, ועמ' שא, שה
ז/א משנת יעקב מדע עמ' קכא
ז/א משנת ראשונים (הירשפלד)
ז/א נחל איתן
ז/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' ז אות ב
ז/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כג אות ב
ז/א נפוצות יהודה עמ' תכח
ז/א נפלאות מתורתך ע' כוס
ז/א נפש הרב עמ' קפו, רפז
ז/א נפש הרב עמ' קפו, רפז {אור שמח}
ז/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף עד ע"ג
ז/א נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' ס
ז/א נתן פריו מגילה עמ' לז, שכה
ז/א נתן פריו ערבי פסחים עמ' קל, קלג, קלז-קלח
ז/א ס' הנייר עמ' מז
ז/א ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רסב
ז/א סדר משנה (בוסק')
ז/א עטרת חן ח"א עמ' מ
ז/א עטרת חן ח"ב עמ' כה
ז/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' כב
ז/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' יא
ז/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 448
ז/א עם לבבי אשיחה עמ' יב
ז/א ענפי ארז (זי') דף צב ע"א {צ"פ}
ז/א פותח יד
ז/א פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"א מאמר יט, ע אות א {זכור את היום הזה}
ז/א פחד יצחק (הוטנר) פסח מאמר מ
ז/א פני המלך (שטרן)
ז/א פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 3
ז/א פרפרת משה ח"א עמ' שצט
ז/א פרפרת משה ח"ב עמ' שסח
ז/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 37
ז/א צדקת יוסף עמ' שכב {לא רק אב לבנו}
ז/א צמיחת גאולתנו עמ' סה
ז/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רלז, רמ, רנח-רנט, רסא, רסד, רעא, תרצא, תשא
ז/א קידש ידיד דף פט ע"ד
ז/א קרני ראם (ירמוש) עמ' פח
ז/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רמז, ח"ד עמ' רלד, רלו, רלח, ח"ה עמ' רלד {או"ש}, ח"ז עמ' קטז, שיא, שיג-שיד, שכה
ז/א רלב"ג שמות פי"ב פסוק מב עמ' ס
ז/א רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' לו, סא, סט {כמו זכור את יום השבת}, קכג, קכו, רפח
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קמז
ז/א שארית ישראל (שלוניקי) דף ו ע"ג-ע"ד
ז/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כז {המרבה - משובח}
ז/א שארית ישראל (תשעד) דרוש ב עמ' 25 {המאריך}, דרוש ג עמ' 47 {זכור את היום הזה}
ז/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' י
ז/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' נח
ז/א שבילי אשר
ז/א שדה יצחק עמ' כב
ז/א שו"ע הרב או"ח סי' תעא ס"י, סי' תעג סעיפים ג, כ
ז/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תסו {כמו שבת}
ז/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קס
ז/א שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' רא
ז/א שומע ומשמיע עמ' רכו
ז/א שי כהן עמ' קכח
ז/א שי למלך עמ' כו
ז/א שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קיט, ריז
ז/א שיחות לספר שמות עמ' צג {לספר יצ"מ}
ז/א שירת הפסח אות יז, מד, נא, נג, נו-נח, נט, סד, צד, קכח, קנד-קנה
ז/א שלום בחילך עמ' יב, לח
ז/א שלמי שמחה ח"ה עמ' מח
ז/א שם דרך דברים עמ' עד
ז/א שם דרך שמות עמ' פא, ויקרא עמ' קמח
ז/א שם יוסף (אליקים)
ז/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רנה
ז/א שמן המשחה (קושטא) דף לה ע"א
ז/א שמן למאור (אנגלרד) סי' יב אות ב
ז/א שנות ימין ח"ב דף סה ע"א
ז/א שעורי הגדה עמ' יח, לה, מא, מז-מח, נ, נג, סד
ז/א שעורי הרב (תשנד) עמ' לח
ז/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קנ, קנב, קנו
ז/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קסו, קע
ז/א שער המלך (שושן) עמ' קי
ז/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעא-קעב
ז/א שערי תודה ח"א דף יד ע"ד, טו ע"א
ז/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסג ע"ד
ז/א שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שפא
ז/א שרידי אש ח"ב עמ' תקפט
ז/א שרשים במועדות עמ' קכב-קכג
ז/א תהלה לדוד (וילנציק) על ההגדה דף ו ע"ב {סיפור יצ"מ בהרהור}
ז/א תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' טו, ח"ב עמ' קפא, קפג
ז/א תועפות ראם (באר) עמ' קטו
ז/א תורה לדעת ח"ג עמ' קצ, קצג, קצח
ז/א תורה שלמה חי"ב עמ' 94, 137
ז/א תורה תמימה שמות פ' יג אות יד
ז/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 329, 321
ז/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 344
ז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שיט-שכ
ז/א תורת מנחם חמ"ו עמ' 293, 295
ז/א תפארת בחורים פאה עמ' ח {המאריך משובח}
ז/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' קמח, קנ
ז/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' קצב
ז/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 58
ז/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ז/ב אור חדש (מהר"ל) פ"ב הע' 614
ז/ב אור יחזקאל (לוינשטיין) - דרכי העבודה עמ' קכ {חייב לראות עצמו כאילו יצא עתה ממצרים}
ז/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' סו
ז/ב אמונת עתיך (נאור) עמ' צה
ז/ב אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' מד {הגהמ"י}
ז/ב אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' קי
ז/ב אשר למלך
ז/ב אתפשטותא דמשה עמ' ל, קיח
ז/ב באמונה שלמה עמ' קנט, רכו
ז/ב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שעח
ז/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קכ
ז/ב בים דרך עמ' קלה
ז/ב בית דוד (תשעט) או"ח סי' רפט
ז/ב ביתאל ח"א דף יא ע"א
ז/ב בני יהודה דף יד ע"ג
ז/ב ברכת יצחק (פאלער) עמ' רנג
ז/ב דבר סיני על מועדי השנה עמ' כז-כח
ז/ב דברי סופרים (יברוב)
ז/ב דולה ומשקה פסח עמ' רמז {כדי שישאלו הילדים}, תצב {הבן חכם - משה}
ז/ב הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' מב, נד
ז/ב הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ז/ב הגיוני הלכה עמ' 42, 46, 52, 62
ז/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' יב {פדה ויצאנו לחרות}
ז/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רמז
ז/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלח
ז/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שכד
ז/ב וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' מג-מד
ז/ב וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קמט
ז/ב זכרון הרב עמ' 72
ז/ב זמן חרותנו עמ' 39
ז/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' צח
ז/ב חי' הגר"ח החדש עמ' פז
ז/ב חינוך הבנים למצוות עמ' י, נז
ז/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' סג, צה, ח"ג עמ' שעג
ז/ב יחוה דעת ח"ב עמ' רמב
ז/ב יחלק שלל ח"ג עמ' פ-פא {הבן שואל - מה השאלה}
ז/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קמב
ז/ב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' טז, כ
ז/ב להורות נתן מועדים ח"א עמ' שכב
ז/ב להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קסט
ז/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 48 {בני כולנו}
ז/ב מבוא למשנה תורה עמ' 339
ז/ב מדרכי הכרם ח"ג עמ' 167
ז/ב מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' לד {לפי דעתו של בן}
ז/ב מועדים וזמנים ח"ג סי' רנג
ז/ב מוריה גל' קג עמ' עז-עט, גל' קנט עמ' עג, פ
ז/ב מוריה שנה ט גל' ז (ר"א הרשלר)
ז/ב מחנה יוסף ח"ג עמ' נג
ז/ב מחקרי ארץ טור ה סי' י
ז/ב מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קכו
ז/ב מי השלוח (זס') עמ' פז
ז/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קי
ז/ב מנחת משה (גולדברג) סי' ט ענף א אות א
ז/ב מסורה ח"ג עמ' כט
ז/ב מציון אורה ח"א עמ' קכז
ז/ב משנת יהודה ח"א פכ"ט ה"ז
ז/ב נזר הראש עמ' עט
ז/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כג אות ב {אפילו לא שאלו}
ז/ב נתן פריו ערבי פסחים עמ' קלב, קמא
ז/ב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רסג
ז/ב עטרת חן ח"ב עמ' כה
ז/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רל, רלז, רסד, רעב, שיט, תרצא, תשא, תתד
ז/ב קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רס-רסא {כשפחה זו - לפי דעת הבן}
ז/ב קול מהיכל גל' ד (ניסן תשסו) עמ' תא
ז/ב קרני ראם (ירמוש) עמ' פח
ז/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רלו, ח"ז עמ' שיג
ז/ב רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ס-סא, עט, רסט {אפילו לא שאל}, רפט
ז/ב שו"ע הרב או"ח סי' תעג ס' מב
ז/ב שומע ומשמיע עמ' רכו
ז/ב שחר אהללך עמ' קנד
ז/ב שירת דוד (תשסז) עמ' רסו {דרך שו"ת}
ז/ב שירת הפסח אות יז, מה, מט, נא, נו-נז, עג, עז, עט, פה, פח-צ, קז, קנד
ז/ב שלום בחילך עמ' לח-לט
ז/ב שם יוסף (אליקים)
ז/ב שעורי הגדה עמ' כט, מא, מה
ז/ב שעורי הרב (תשנד) עמ' לח
ז/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קנו, קנח
ז/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קעג
ז/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעא-קעב
ז/ב שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רפט, שס
ז/ב תורה ותעודה עמ' 49
ז/ב תורה לדעת ח"ג עמ' קצג
ז/ג אדני היד החזקה
ז/ג אות היא לעולם ח"ב דף קסב ע"ב {מ"מ}
ז/ג אמרי יהודה (דרעי, תשעב) על ההגדה עמ' לג {שואל לעצמו}
ז/ג אמרי יושר פסחים סי' ל ס"ק יא
ז/ג אתפשטותא דמשה עמ' לא, קיח-קכב
ז/ג באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק יב פסוק כו {אפילו תלמידי חכמים}
ז/ג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שמא
ז/ג בית אהרן וישראל גל' י עמ' עח, גל' ע עמ' סא
ז/ג בית דוד (פילוסוף) או"ח סי' רכה, דף סח ע"ד
ז/ג בית דוד (תשעט) או"ח סי' רפח
ז/ג בית מלך (חב"ד) עמ' 38
ז/ג בית נפתלי (תרנט) סי' מא דף לז ע"ד
ז/ג ברור הלכה פסחים קח ע"ב ציון ה, קט ע"א ציון א, קטו ע"ב ציון ז, קטז ע"א ציון ה, גליון רצ"י דף קט
ז/ג גן שושנים ח"א עמ' מז, נא
ז/ג דביר הקודש מועדים עמ' לא-לב, לט
ז/ג דברות אליהו ח"ה עמ' מג {הגהמ"י אות א - הגבהת הקערה}
ז/ג דברי סופרים (יברוב)
ז/ג הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' ח, טו
ז/ג הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ז/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' יד {הוא שואל לעצמו}
ז/ג וזאת התורה עמ' פא
ז/ג זבחי צדק (דיסקין) עמ' קט {שינוי לתינוקות}
ז/ג זכרון הרב עמ' 71 {השינויים אינם בכלל מצוות הגדה}, 72 {עדיף שאשתו תשאל משישאלו זה את זה}
ז/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' ק
ז/ג חיים ומלך
ז/ג חינוך הבנים למצוות עמ' י
ז/ג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תקמט, תקנא
ז/ג יחלק שלל ח"ג עמ' פא {השמיט חלק מהשינויים}, קח {שינויים כדי שישאלו - הנחת הקערה על ראשי המסובים}
ז/ג ימי דוד עמ' רכד, רנט
ז/ג כתב משה ח"ב עמ' רט
ז/ג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' טו, כא
ז/ג להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' יט
ז/ג להורות נתן מועדים ח"א עמ' שה
ז/ג לקט אמרי קודש (בעלז) מועדים עמ' רלט
ז/ג מאורי המועדים עמ' מז, נב-נג, עו
ז/ג מאכסניא של התורה סי' מא
ז/ג מגל ח"י עמ' 78{השמיט טיבול ראשון מן השינויים}
ז/ג מועדי הרב עמ' 211
ז/ג מוריה גל' קנט עמ' עט, גל' קצז עמ' פ
ז/ג מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' פח
ז/ג מימיני מיכאל עמ' נג {צריך לעשות שינוי, אשתו שואלת}
ז/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קי
ז/ג מנחת משה (גולדברג) סי' ט ענף א אות א
ז/ג מסורה ח"ה עמ' לא
ז/ג מפרות האילן על המועדים עמ' 271 {כדי שיראו}
ז/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ג מרכה"מ אלפ' [בית דוד סי' רכה]
ז/ג משיב נבונים סי' לט
ז/ג משלחן מלכים פסח עמ' תרצד
ז/ג משנת ראשונים (הירשפלד)
ז/ג נזר הראש עמ' עט
ז/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' ז אות ב
ז/ג ניר לדוד
ז/ג נפוצות יהודה עמ' תכח
ז/ג נרות זכריה עמ' מו
ז/ג נתן פריו ערבי פסחים עמ' קב
ז/ג סדר משנה (בוסק')
ז/ג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' רצח, ש
ז/ג פרפרת משה ח"א עמ' תיב
ז/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 37
ז/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תתמ {הגהמ"י}, ח"ג עמ' רלז, תרנה, תרפה, תרצה, תשא
ז/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רלז, ח"ה עמ' ריט, ח"ז עמ' שיג
ז/ג ריח השדה (חביב) סי' יא עמ' קלב {הגהמ"י אות א}
ז/ג רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' י, מא, מב {אשתו}, רסט, קעא {חוטפין}
ז/ג שו"ע הרב או"ח סי' תעב ס' לא
ז/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קסז {ראב"ד}, קסח {דרך שאלה ותשובה}, קסט
ז/ג שיחות לספר ויקרא עמ' קפב {שואל לעצמו}
ז/ג שירת הפסח אות טז, כז, מה, נא, נז, קמג, קע
ז/ג שלחן המלך דף יח ע"א {הגהמ"י}
ז/ג שעורי הרב (תשנד) עמ' לח
ז/ג תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' טו
ז/ד אדני היד החזקה
ז/ד אור הישר
ז/ד אור שמח
ז/ד אמר יוסף (אלקלעי)
ז/ד אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רפ
ז/ד אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' יא-יב, טז, כז, נ, פד
ז/ד אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' ר {או"ש}
ז/ד אשר למלך
ז/ד אתפשטותא דמשה עמ' לב-לד, קכב
ז/ד באמונה שלמה עמ' קסא, קעז-קעח
ז/ד באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שלה
ז/ד בדבר מלך ח"ה עמ' קז
ז/ד בדבר מלך חט"ז עמ' קא
ז/ד בדבר מלך חי"א עמ' צט
ז/ד בינת דניאל ח"ה עמ' 4
ז/ד בית נפתלי (תרנט) סי' מז
ז/ד בכורי הארץ עמ' 294 {דורש ארמי אובד אבי}
ז/ד בצל חמדה עמ' רפח
ז/ד ברור הלכה פסחים קח ע"א ציון ז {הגהמ"י}, קטז ע"א אחרי ציון ה
ז/ד ברכת יצחק (פאלער) עמ' עב-עג, רכז
ז/ד גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' מד {או"ש}
ז/ד גן שושנים ח"א עמ' נא, ח"ב עמ' נח
ז/ד דבר סיני על מועדי השנה עמ' כו-כח
ז/ד דברי סופרים (יברוב)
ז/ד דעת חיים עמ' פה
ז/ד דעת תורה דברים ח"ב עמ' לד
ז/ד הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' ט, כח, מט
ז/ד הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ז/ד הגהות חבר בן חיים
ז/ד הגיוני הלכה עמ' 62
ז/ד התורה והמדינה ח"ז עמ' רכג
ז/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רסא
ז/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצד
ז/ד ויען יצחק עמ' קכד-קכה
ז/ד וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קכג
ז/ד וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' פח, קנ
ז/ד זמן חרותנו עמ' 81
ז/ד חי' הגר"ח החדש עמ' פח {מתחיל בגנות ומסיים בשבח}
ז/ד חי' משנה פסחים עמ' קנג {או"ש}
ז/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' צ, צד, ח"ג עמ' שמה
ז/ד כתב משה ח"ב עמ' ריד
ז/ד כתר אפרים עמ' רמא
ז/ד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' טז
ז/ד להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' כה
ז/ד להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קסח, רסא, שע
ז/ד לקוטי שיחות חי"ז עמ' 82-83, 38, לך לך תשדם הע' 26
ז/ד לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 48
ז/ד לקוטי שיחות חל"ב עמ' 48
ז/ד לקוטי שיחות חל"ד עמ' 211 {דת האמת}
ז/ד מאורי המועדים עמ' סז
ז/ד מבוא למשנה תורה עמ' 314, 321
ז/ד מועדי הרב עמ' 143
ז/ד מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' ק אות א
ז/ד מוריה גל' קנט עמ' פ, גל' רלג עמ' קלט {דורש דרשת ארמי אובד אבי}
ז/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות טו
ז/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' נב-נג
ז/ד מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קכו
ז/ד מי השלוח (זס') עמ' פז
ז/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קי
ז/ד מנחת משה (גולדברג) סי' ט ענף א אות א
ז/ד מסורה ח"ה עמ' לד, חט"ו עמ' כה, חט"ז עמ' יד
ז/ד מפרות האילן על המועדים עמ' 269 {דורש בפרשה זו, ומסיים בדת האמת}
ז/ד מציון אורה ח"א עמ' קכז
ז/ד משלחן מלכים פסח עמ' תרצה
ז/ד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שמ-שמא
ז/ד מתנת חיים - מועדים עמ' רנג
ז/ד נזר הראש עמ' עח-עט
ז/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כג אות ב {מתחיל בגנות ומסיים בשבח}
ז/ד נתיבות יצחק ח"ג עמ' תכא
ז/ד נתן פריו מגילה עמ' מב
ז/ד נתן פריו ערבי פסחים עמ' קלז, קמא
ז/ד עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 191 {והוא שידרוש מארמי אובד אבי עד שיגמור הפרשה, אור שמח - וענית ואמרת מכוון לדברי הגמרא לחם עוני}
ז/ד עמודי שלמה ח"ג עמ' קכה
ז/ד פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' רנה {מתחיל בגנות ומסיים בשבח}
ז/ד פסח דורות עמ' 356
ז/ד פרפרת משה ח"ב עמ' רעח, שיח, תיב, תנא
ז/ד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 37
ז/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' קפז, רנ, רעג, תשא, תתד
ז/ד קידש ידיד דף קמז ע"א {ראב"ד}
ז/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רלד {רמב"ם}, שנד {או"ש}
ז/ד רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' כג {או"ש}, לז {או"ש}, עג {אבותינו היו כופרים}, עט, קז-קח, רנו {דורש מארמי אובד אבי}, ש {או"ש}
ז/ד שו"ע הרב או"ח סי' תעג ס' מג
ז/ד שי כהן עמ' קכח
ז/ד שירת דוד (תשסז) עמ' פא, רעא, רפד, רצ {מתחיל בגנות ומסיים בשבח}
ז/ד שירת הפסח אות מד, מח, נא, נז, צה-צז, קי, קכד, קל, קנד
ז/ד שעורי הגדה עמ' מט, נא-נב
ז/ד שעורי הרב (תשנד) עמ' לח
ז/ד שעורי ר' שלמה עמ' רכט {חי' הגרי"ז}
ז/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קנה-קנו
ז/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קסט-קע
ז/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קנח
ז/ד שערי טהר ח"ה שער ב סי' יג אות ד
ז/ד שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רב {בתחלה היו אבותינו}
ז/ד שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שנה, שנט
ז/ד תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קסג
ז/ד תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' תכח
ז/ד תורה לדעת ח"ג עמ' קצג
ז/ד תורת המועדים (תשנו) עמ' 349
ז/ד תורת מנחם חמ"ו עמ' 294, 299, 307
ז/ה אביר יוסף עמ' תכה
ז/ה אדני היד החזקה
ז/ה אוצרות יהושע עמ' כד
ז/ה אמת ליעקב מועד עמ' שו
ז/ה אפיקי מגינים פסחים סי' צב
ז/ה אשר למלך
ז/ה אתפשטותא דמשה עמ' לד, קכג
ז/ה באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שמג, דברים עמ' תרנד
ז/ה בינת דניאל ח"ה עמ' 3
ז/ה בית אהרן וישראל גל' טו עמ' ל-לה {פסח מצה ומרור על שום מה}
ז/ה בית מלך (חב"ד) עמ' 94
ז/ה בית נפתלי (תשסו) עמ' שכא {דרך המלך}
ז/ה בן אשר סי' כד הערה יד
ז/ה ברור הלכה פסחים קח ע"א ציון ב (1) {הגהמ"י}, קטז ע"א ציון ח
ז/ה ברקאי ח"ג עמ' 44
ז/ה בשבילי השביתה החדש סי' לב הערה י
ז/ה בשמים ראש סי' קעג
ז/ה גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קג
ז/ה גן שושנים ח"ב עמ' נט
ז/ה גנזי מועדים עמ' ס
ז/ה דבר סיני על מועדי השנה עמ' ל
ז/ה דברי סופרים (יברוב)
ז/ה דולה ומשקה פסח עמ' רכט
ז/ה דרך המלך (רבי)
ז/ה הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' ט, סג
ז/ה הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ז/ה הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' רכא {הגהמ"י}
ז/ה הר המלך ח"ח עמ' שפג-שפד
ז/ה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמט
ז/ה הרמב"ם ותורתו ח"א
ז/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' רלט
ז/ה ויען יצחק עמ' ט
ז/ה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' פ
ז/ה זכרון הרב עמ' 70-71
ז/ה זמן חרותנו עמ' 55, 57, 87
ז/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ג אות ז
ז/ה חזון לימים ח"ב עמ' קפח
ז/ה חי' הגר"ח החדש עמ' פח
ז/ה חי' הריצ"ד
ז/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' עו
ז/ה טל אורות (טובול) סוכה עמ' פב
ז/ה טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תקמט
ז/ה יחלק שלל ח"ג עמ' קלג {כל שלא אמר שלשה דברים אלו לא יצאו ידי חובת הגדה}
ז/ה ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רכז {הגדה לא תלויה באכילת מצה}
ז/ה יציב פתגם על ההגדה עמ' קצב {הקדים מצה למרור}
ז/ה ישועות כהן לקוטים סי' לא ס"ק יב
ז/ה כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' צד
ז/ה כתב משה ח"ב עמ' רט
ז/ה לקוטי בתר לקוטי (סו"ס אדני היד החזקה ח"ג)
ז/ה לקוטי סופר ח"א דף קי ע"ד, ח"ב דף לה ע"ד, לו ע"א, לז ע"ב
ז/ה לקוטי שיחות חל"ב עמ' 48
ז/ה לשון ערומים
ז/ה מבוא למשנה תורה עמ' 297
ז/ה מגן גבורים (או"ח) סי' קסח ס"ק י, יד
ז/ה מדרכי הכרם ח"א עמ' 377
ז/ה מועדי הרב עמ' 151
ז/ה מועדי ישראל (גורן) עמ' 209
ז/ה מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' פא אות א
ז/ה מועדים וזמנים ח"ג סי' רנג
ז/ה מוריה גל' קנט עמ' עד
ז/ה מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קל
ז/ה מלחמת יהושע
ז/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קי
ז/ה מנחת משה (גולדברג) סי' ט ענף א אות א
ז/ה מסורה ח"ב עמ' יא
ז/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ה מראות ישרים סוכה עמ' פז
ז/ה משאת המלך (אדרי)
ז/ה משאת המלך ח"א סי' קלט
ז/ה משאת המלך מועדים עמ' קעא
ז/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' קמט עמ' 456
ז/ה משנת חיים הל' פסח עמ' תלד-תלח
ז/ה משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תקכה, תקכז
ז/ה משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שמ-שמא
ז/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כג אות ב
ז/ה נחלת מים סי' ב אות ב
ז/ה נתן פריו מגילה עמ' מב
ז/ה נתן פריו ערבי פסחים עמ' קמד
ז/ה עטרת חן ח"ב עמ' ק
ז/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שלה
ז/ה עם לבבי אשיחה עמ' יב
ז/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רלא, רעא, שיט, תשלג, תשפא
ז/ה קרני ראם (ירמוש) עמ' צד
ז/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רלג, רלח, ח"ה עמ' רכב, ח"ז עמ' קטז-קיז, שז, שט, שיב-שיג
ז/ה רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' נב, קכג, קכה, קצט, רפה
ז/ה שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' יא
ז/ה שו"ע הרב או"ח סי' תעג ס' מג
ז/ה שירת דוד (תשסז) עמ' רסה, רפד {נקראים הגדה}
ז/ה שירת הפסח אות לב, מד, נו-נז, צא, קיד, קמג-קמה, קנ, קנג, קעא
ז/ה שם דרך שמות עמ' שיא
ז/ה שעורי הגדה עמ' סח
ז/ה שעורי הרב (תשנד) עמ' לח
ז/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קנו
ז/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קע
ז/ה שערי תודה ח"ב דף פו ע"א {כ"מ - ספק בהסבה}
ז/ה שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קצח
ז/ה תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' טו
ז/ה תורה לדעת ח"ג עמ' קצג, ח"ו עמ' קפד
ז/ה תורה שלמה חי"ב עמ' 19, 157
ז/ה תורת המועדים (תשכד) עמ' 294
ז/ה תורת המועדים (תשנו) עמ' 316, 320
ז/ו אביר יוסף עמ' תלא
ז/ו אוצר המאמרים (תשס) עמ' רסה
ז/ו אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רסה
ז/ו אוצרות יהושע עמ' כ
ז/ו אור אברהם
ז/ו אור יחזקאל (לוינשטיין) אמונה עמ' כג {כאילו עתה יצא}
ז/ו אור יחזקאל (לוינשטיין) ימים נוראים עמ' סב, רי, שא, שיג {כאילו עתה יצא}
ז/ו אור יחזקאל (לוינשטיין) יראה ומוסר עמ' רנג {כאילו יצא בעצמו}
ז/ו אור עולם (בלומנפלד) דף עט ע"ג {ואותנו הוציא}
ז/ו אמרי יושר פסחים סי' כד ס"ק ג
ז/ו אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רפ
ז/ו אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' ל, צ, קכח, קל, קנט
ז/ו אסופת מערכות עה"ת ח"א עמ' סט, רסא, ח"ה עמ' קפג, ח"ו עמ' רט
ז/ו אסופת מערכות פורים עמ' לח
ז/ו אפריון ט עמ' פט {כאילו יצא עתה}
ז/ו ארץ הצבי (שכטר) עמ' מא
ז/ו אשר למלך
ז/ו אתפשטותא דמשה עמ' לה-מ, קכג
ז/ו באמונה שלמה עמ' עא
ז/ו באר יוסף ח"ג עמ' שמג
ז/ו באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רחצ, דש, שמ
ז/ו באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רכד
ז/ו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' רעד-רעז
ז/ו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קכט
ז/ו בדבר מלך חי"א עמ' צט
ז/ו בית אהרן וישראל גל' כז עמ' קיב {הסבה היא דרך חרות}, קטז-קיח, גל' לג עמ' פו, גל' לט עמ' מא
ז/ו בן מלך - עניינים בש"ס עמ' קצט
ז/ו בצל חמדה עמ' רפט
ז/ו ברור הלכה פסחים קח ע"א אחרי ציון א
ז/ו בריכת ירושלים עמ' פב
ז/ו ברכת יצחק (פאלער) עמ' רנג, רנו
ז/ו ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' תקטז
ז/ו ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רסב, רעו
ז/ו גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' עו
ז/ו גור אריה שמות פ' יג הע' 55
ז/ו גשר יהושע עמ' 65
ז/ו דביר הקודש מועדים עמ' לד
ז/ו דבר סיני על מועדי השנה עמ' קג-קה, קיב
ז/ו דברי ברוך ח"ב מאמר א אות ג, מאמר ד אות ב
ז/ו דברי ירמיהו
ז/ו דברי סופרים (יברוב)
ז/ו דולה ומשקה פסח עמ' קמט {המאריך}
ז/ו הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' ט, סה
ז/ו הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ז/ו הגהות חבר בן חיים
ז/ו הגיוני הלכה עמ' 32
ז/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' ט-יט {להראות את עצמו}
ז/ו הלכות יום העצמאות עמ' קעא
ז/ו הר המלך ח"ג עמ' רמח-רנ
ז/ו הרמב"ם ותורתו ח"א
ז/ו הררי קדם (תשס) עמ' רג
ז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שנז
ז/ו וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' לד, לט, מא
ז/ו וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קלח, קמד, קמו
ז/ו זאת ליעקב דברים עמ' קכח
ז/ו זאת ליעקב שמות עמ' קנד
ז/ו זכרון הרב עמ' 76 {פרסומי ניסא בד' כוסות}, 78-81 {כאילו יצא עתה}
ז/ו זמן חרותנו עמ' 91
ז/ו זר זהב (פראג) עמ' קצ-קצא {להראות את עצמו}
ז/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' פט, צג, צו
ז/ו חזון לימים ח"ב עמ' רה, רז
ז/ו חי' הגר"ח החדש עמ' פה
ז/ו חי' הגרי"ז דף ח ע"ב
ז/ו חכמה ומוסר (זיו) ח"א עמ' מב
ז/ו חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קיט
ז/ו חמדת אהרן עמ' פא
ז/ו חמודי ציון ח"א לדף קטז ע"ב ד"ה בכל דור, ד"ה שנאמר
ז/ו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תקמט
ז/ו יוסף את אחיו עמ' קמה {אין פוחתין - לגבאי צדקה}
ז/ו יחלק שלל ח"ג עמ' נח-נט {הסבה בשאר הסדר}, עד {כאילו יצא עתה}, פד {וזכרת כי עבד היית}
ז/ו יציב פתגם על ההגדה עמ' פ
ז/ו כשלג ילבינו - מאמר זכר ליציאת מצרים
ז/ו כתב אמת ח"ב עמ' שח
ז/ו כתב משה ח"ב עמ' רי
ז/ו כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' כא
ז/ו לב שלם [בני שמואל (עדאוי) דף קלז, שו"ת יד אליהו סי' כג דף כה ע"א]
ז/ו לדור ולדורות ח"ג עמ' שפא {חייב לראות עצמו אילו יצא}
ז/ו להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' לח ע"ב, ח"ו עמ' קיט ע"ב, ח"י עמ' סא, חי"א עמ' כח
ז/ו להורות נתן מועדים ח"א עמ' נג, קכח, קלא
ז/ו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' פב, קיג, קלב, קעז, שמג, שמו, תטז
ז/ו להורות נתן על התורה ח"ב עמ' כו, נ, ח"ג עמ' לט
ז/ו להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' פז-פח, קט-קי
ז/ו לנתיבות ישראל ח"ב עמ' קז
ז/ו לקוטי שיחות חל"א עמ' 55, 57
ז/ו לקוטי שיחות חל"ב עמ' 48-49
ז/ו מאור למלך פסחים עמ' קפ
ז/ו מאורי המועדים עמ' לח-מ, סט, צ
ז/ו מאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר סה
ז/ו מבשר טוב פסח עמ' ו, לא, ק, קעח
ז/ו מועדי ה' (טרנובסקי) פסח-שבועות עמ' מד, סה-סו, עב, קלג
ז/ו מועדי הרב עמ' 150, 153, 154
ז/ו מועדי ישראל (גורן) עמ' 234
ז/ו מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' עח אות א
ז/ו מועדים וזמנים ח"ב סי' קנ, ח"ג סי' רנב, ח"ז סי' קפד
ז/ו מוריה גל' קפט עמ' קיד {חייב להראות עצמו}
ז/ו מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' א
ז/ו מים עמוקים פסחים עמ' קמא
ז/ו מלילות ח"א עמ' 194
ז/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג הקדמה עמ' 15 {חייב לראות עצמו כאילו הוא יצא}
ז/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף כה ע"ב
ז/ו מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תכג, תנד
ז/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' פז
ז/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ו מפניני הרב עמ' קיג
ז/ו מפרות האילן על המועדים עמ' 270 {להראות את עצמו}
ז/ו משאת מרדכי מגילה עמ' קמב
ז/ו משכנות אפרים שבת סי' לג אות ג {לראות עצמו}
ז/ו משנת חיים הל' פסח עמ' תסד
ז/ו משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תעא, תפב
ז/ו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שמ
ז/ו מתנת חיים - מועדים עמ' רכב
ז/ו נהרות איתן ח"א עמ' ריט-רכא
ז/ו נחלת מים סי' לד אות א
ז/ו נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' סא
ז/ו נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קעה
ז/ו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תלז
ז/ו נתן פריו מגילה עמ' רע
ז/ו נתן פריו ערבי פסחים עמ' ב, ח, יט, נב, פב, פו, צא, צג, צה, קס
ז/ו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רסב
ז/ו סוכת דוד (מן) סוכה סי' לו ס"ק יד
ז/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' רלה
ז/ו עולת ראיה (וייס) עמ' מה
ז/ו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 195
ז/ו עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 448
ז/ו עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קסג
ז/ו פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"א מאמר עו אות ב, טז
ז/ו פרי אברהם פסחים סי' מד אות ד
ז/ו פרפרת הפרשה פרשת שמיני פרק י פסוק ט
ז/ו פרפרת התורה עמ' תכח
ז/ו פרפרת משה ח"א עמ' שכא, ת
ז/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רנו, רס, רעא, שנז, שסב, שסח, תרפט, תרצא, ח"ד עמ' לח
ז/ו קול צופיך עמ' רנד
ז/ו קרני ראם (ירמוש) עמ' פה
ז/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שלח, שפט, ח"ז עמ' קיז
ז/ו רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ג, י, לא, מה, קכג-קכה, קלא, רמה, רנח, רפב, שי
ז/ו רנת יצחק תהלים עמ' תקיג
ז/ו רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' יב {כאילו יצא עתה}
ז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' יא
ז/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רח, רי {להראות}
ז/ו שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' ריב
ז/ו שו"ע הרב או"ח סי' תעב ס"ז
ז/ו שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' ח
ז/ו שיח ערב פסחים עמ' רט
ז/ו שיחות לספר ויקרא עמ' קנו {להראות עצמו}
ז/ו שירת דוד (תשסז) עמ' רפ, רצט {כאילו יצא עתה}
ז/ו שירת הפסח אות ו, טו, כ, לג, לה, מ, מז, מט, נג, נה, נז-נט, סד, פב, צד, קמח, קנג, קנז-קנח, קסב, קע, קצב, קצד
ז/ו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' י אות ב
ז/ו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תז
ז/ו שמן ראש פסח ח"ב עמ' קעח, רפד {להראות את עצמו}
ז/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' לא
ז/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קנד-קסג
ז/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קסח, קעז
ז/ו שעלי דעת גל' ז עמ' 128-129
ז/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קעג-קעד
ז/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 240
ז/ו שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רד {כאילו בעצמו יצא}
ז/ו שפע חיים ח"ב עמ' קנב
ז/ו שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שלו, שנח, שסה
ז/ו שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 418, 419
ז/ו שרשים במועדות עמ' קכא-קכב, קכה
ז/ו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' טו
ז/ו תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קסא, קצג
ז/ו תועפות ראם (באר) עמ' קיג, קכג-קכד
ז/ו תורה לדעת ח"ו עמ' קפ
ז/ו תורה שלמה חי"ב עמ' 137
ז/ז אוצרות הקידוש סי' כג אות י
ז/ז אוצרות יהושע עמ' כ
ז/ז אור אברהם
ז/ז אור הישר [שו"ת מהר"ם ב"ב סי' תעג, חי' רע"א או"ח סי' רצא, שבות יעקב ח"ג סי' מט, מ"מ הל' חנוכה פ"ד הי"ב]
ז/ז אור לי פסחים סי' כג ס"ק א
ז/ז אורח ישראל סי' טז אות ב, סי' יח אות ח, סי' כב אות כב, והערה פב, סי' כד הערה ו
ז/ז אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' מד {רמב"ם}, מח {גרי"ז}
ז/ז אמרי דוד (שליסל) דף יט ע"ג
ז/ז אמרי יושר פסחים סי' כד ס"ק ג
ז/ז אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קמ
ז/ז אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' נא {אפילו עני}
ז/ז אמת ליעקב מועד עמ' רסח, שפח {עבד}
ז/ז אנצי"ת ע' ארבע כוסות הע' 1, 4, 12, 101, ע' אשה הע' 195
ז/ז אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' צ, קכח
ז/ז אסופת מערכות עה"ת ח"ה עמ' קפג, ח"ו עמ' רט
ז/ז אסופת מערכות פורים עמ' לח
ז/ז אעירה שחר (זעפרני) עמ' קעא
ז/ז אפיקי מגינים פסחים סי' עז, עט, פט
ז/ז ארץ הצבי (שכטר) עמ' מא
ז/ז אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ה ברכת אברהם אות עו {עני}
ז/ז אשר למלך
ז/ז אשר למלך הל' מגילה פ"ג ה"ד {חיוב אשה בארבע כוסות}
ז/ז אתפשטותא דמשה עמ' מ-מג, קכג-קכז
ז/ז באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' קצ
ז/ז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' עב אות ו-ז
ז/ז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' רעז-רעח, שמא
ז/ז בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קכ
ז/ז בדבר מלך ח"י עמ' רכא
ז/ז בינה בספרים עמ' עז
ז/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' סד סעיף ד ד"ה והמל"מ {גרי"ז}
ז/ז בית אהרן וישראל גל' י עמ' עח, גל' כז עמ' קטו {הגהמ"י בשם ראבי"ה}, גל' נו עמ' סז-סט, גל' נז עמ' נה, נז, גל' ע עמ' צח {הגהמ"י אות ב}, גל' עב עמ' קכז
ז/ז בית דוד (תשעט) או"ח סי' רפד
ז/ז בית זבול ח"ב סי' יד אות ט, סי' טו אות כז
ז/ז בית יצחק תשט"ז עמ' 94
ז/ז בר ריב"א עמ' כט
ז/ז ברור הלכה פסחים צט ע"ב ציון ג, ד, קח ע"א אחרי ציון א, קח ע"ב אחרי ציון ג, קטו ע"ב ציון ו
ז/ז בריכת ירושלים עמ' פג
ז/ז ברכת יצחק (פאלער) עמ' רלה, רמא, רמה, רנג
ז/ז בשבילי הנסים סי' י הערה א {לא יפחתו לו}
ז/ז בשבילי השבת סי' כג אות י
ז/ז גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רלז, רצו {גרי"ז}
ז/ז גבורת יצחק שקלים עמ' פא
ז/ז גן שושנים ח"א עמ' מד, מז, ח"ב עמ' סא
ז/ז גשר יהושע עמ' 95
ז/ז דבר סיני על מועדי השנה עמ' קג, קז-קח, קיב
ז/ז דברי סופרים (יברוב)
ז/ז דולה ומשקה פסח עמ' רכט {להראות עצמו כבן חורין}
ז/ז דרשות ר"י אבן שועיב עמ' ריב
ז/ז הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' ט
ז/ז הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ז/ז הגיוני הלכה עמ' 33
ז/ז הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תרב
ז/ז הצבי והצדק תנינא עמ' רלב {להראות את עצמו}
ז/ז הרמב"ם ותורתו ח"א
ז/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רעג
ז/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קעט, שנט
ז/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלא
ז/ז וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' לד, לט, מא, צו
ז/ז וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קלח, קמד, קמו, רה
ז/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' פט, צג, צה
ז/ז חזון לימים ח"ב עמ' לט, קצא
ז/ז חי' הגר"ח החדש עמ' פה
ז/ז חי' הגרי"ז כאן ודף ח ע"א
ז/ז חי' המהרי"ק
ז/ז חיים שיש בהם (גרוס) מועדים עמ' שט-שי
ז/ז חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קיט, קכא
ז/ז חמדת אהרן עמ' פא
ז/ז חמדת ישראל ח"א דף קכד ע"ד
ז/ז חמודי ציון ח"א לדף צט ע"ב תוס' ד"ה לא יפחתו בא"ד ומיהו אות ג-ד
ז/ז חקרי זמנים ח"ג עמ' שיד
ז/ז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תקמט
ז/ז יחלק שלל ח"ג עמ' פח {גבאי צדקה - השמיט שיחזר על הפתחים}, צב, צו-צז {הסבה}
ז/ז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קמב
ז/ז יסודי הצדקה עמ' 376
ז/ז כנסת אברהם עמ' נא
ז/ז כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' כא, כג
ז/ז להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' לח ע"ב, מ ע"א, ח"י עמ' סא, חי"ג עמ' כד
ז/ז להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' ל {הגהמ"י - הסבה בזה"ז}
ז/ז להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רס, רעד, שלח, שנב
ז/ז להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שכ
ז/ז לילה כיום יאיר (טננבוים) עמ' רמא {גרי"ז}, רמה {גרי"ז}, רמז {גרי"ז}
ז/ז לנתיבות ישראל ח"ב עמ' קז
ז/ז לקוטי שיחות חל"א עמ' 55, 57
ז/ז לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רז
ז/ז מאור למלך פסחים עמ' קפ
ז/ז מאורי המועדים עמ' לח-מ, מב
ז/ז מאיר נתיבים עמ' 419, 553
ז/ז מבשר טוב - חנוכה (תשנה) עמ' קנז, קסח
ז/ז מבשר טוב - חנוכה (תשעא) עמ' ב
ז/ז מגן גבורים (או"ח) סי' קסח ס"ק י, יד
ז/ז מועדי ה' (טרנובסקי) פסח-שבועות עמ' סה
ז/ז מועדי הרב עמ' 146, 152, 158, 212
ז/ז מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' עב אות ב
ז/ז מועדים וזמנים ח"ב סי' קנ, ח"ג סי' רנה, ח"ז סי' קעח, קפד
ז/ז מוריה גל' קפט עמ' קיג-קיד, קכז {לשתות}, גל' רכט עמ' קכד {לא הזכיר עבד}
ז/ז מחנה יוסף פסחים עמ' פב
ז/ז מחשבת חיים או"ח עמ' של
ז/ז מטה אפרים
ז/ז מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' א
ז/ז מלילות ח"א עמ' 194
ז/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף כה ע"ב
ז/ז מפרות האילן על המועדים עמ' 271
ז/ז משאת מרדכי מגילה עמ' קמב
ז/ז משכנות אפרים שבת סי' לא {אפילו עני}
ז/ז משנה הלכות ח"ח סי' קצא
ז/ז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף טז {חייב לשתות ד' כוסות}
ז/ז משנת חיים הל' פסח עמ' שכה, תג, תסד
ז/ז משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תג, תעא, תפב, תצא
ז/ז נהרות איתן ח"א עמ' ריט-רכא
ז/ז נועם חכ"ג עמ' מז {ר' מנוח}
ז/ז נזר הראש עמ' נו
ז/ז נחלת מים סי' לד אות א
ז/ז ניר לדוד
ז/ז נקדש בצדקה סי' קלה, קמב
ז/ז נר דוד ח"א עמ' קכח
ז/ז נרות זכריה עמ' מו
ז/ז נתן פריו גיטין עמ' סב
ז/ז נתן פריו חנוכה עמ' עד
ז/ז נתן פריו מגילה עמ' מ-מא, סו, שעג
ז/ז נתן פריו ערבי פסחים עמ' יח, פז, קיא
ז/ז ס' התדיר עמ' רטז
ז/ז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רסב
ז/ז סוכת דוד (מן) סוכה סי' לח ס"ק יב
ז/ז עולת ראיה (וייס) עמ' מה
ז/ז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קסג
ז/ז פחד יצחק (הוטנר) פסח מאמר עו
ז/ז פסח דורות עמ' 64 {הגהמ"י}
ז/ז פרי אברהם פסחים סי' כט אות א-ב, ח, סי' ל אות ו
ז/ז פרפרת משה ח"א עמ' קנו
ז/ז פתחי מגדים עמ' רכח
ז/ז צרור המור (רוטלוי) סי' כח עמ' רא {גרי"ז}
ז/ז קהלות יעקב הוספות נדרים סי' ה
ז/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רנו, שמז, שנז-שנח, שסו, שסח, תמח, תרצא, תשיא-תשיב
ז/ז קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' י
ז/ז קרני ראם (ירמוש) עמ' פ
ז/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רמה, ח"ד עמ' שפט, ח"ה עמ' שד, שמח, ח"ז עמ' רפו
ז/ז רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ג, י, מו, קכד, קמה, ריט {אפילו עני}, רמה, רנז {הסבה בשאר אכילה}, רנט, רסב, רסד
ז/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' יא
ז/ז שבי ציון סי' יט
ז/ז שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' ט {הגהמ"י}
ז/ז שיח ערב פסחים עמ' רה {הגהמ"י אות ב}, רו, רט
ז/ז שירת הפסח אות יד, טז {גרי"ז}, כז
ז/ז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' י אות ב
ז/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' לא
ז/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קיד
ז/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קכו
ז/ז שער המלך (שושן) עמ' קי
ז/ז שערי מאיר עמ' עח
ז/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 240
ז/ז שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שנח, שסה
ז/ז שרי המאה ח"ד עמ' 60
ז/ז שרשים במועדות עמ' קיג
ז/ז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' טו
ז/ז תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קעב-קעג, קעה
ז/ז תועפות ראם (באר) עמ' קיג-קיד, קיח, קכא
ז/ז תורה לדעת ח"ו עמ' קפ, קפו
ז/ז תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ו אות א
ז/ז תחומין ח"ח עמ' 516
ז/ז תפארת צבי (רוזנטל) עמ' עט-פב, פה, צח
ז/ח אביר יוסף עמ' תלא
ז/ח אור אברהם
ז/ח אור לי פסחים סי' כג ס"ק א
ז/ח אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק ז {אורה ושמחה}
ז/ח אורח ישראל סי' כח אות ו
ז/ח אמר יוסף (אלקלעי) כאן, ודף ב ע"ד {לח"מ}
ז/ח אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' נ הערה 1 {ר' מנוח}
ז/ח אמרי דוד (שליסל) דף יט ע"ג
ז/ח אמרי יהושע (ברוק) עמ' 87
ז/ח אמת ליעקב מועד עמ' שג {ואם לאו א"צ, מצוה מד"ס לטבל בחרוסת}
ז/ח אנצי"ת ע' אכילת מצה הע' 45, 140, 141, ע' אפיקומן הע' 26, ע' ארבע כוסות הע' 74
ז/ח אפיקי מגינים פסחים סי' עו, פט
ז/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קעה {מל"מ}
ז/ח אשר למלך
ז/ח אתפשטותא דמשה עמ' מג-מט, קכז
ז/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' יב
ז/ח בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קיח
ז/ח בין השורות עמ' שטו
ז/ח בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 52 {אפילו עני שבישראל}
ז/ח בית אהרן וישראל גל' כז עמ' קט-קיא, קיג, גל' מב עמ' נט-ס {ר' מנוח}, גל' נז עמ' נז, גל' ע עמ' צז-צט {השמיט הסיבה באפיקומן}, גל' עא עמ' קמט {באכילת אפיקומן א"צ הסבה}, גל' עו עמ' יד
ז/ח בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' יז {כ"מ - שוליא דנגרי}, נב {מוסיף ומאריך}
ז/ח בית מלך (חב"ד) עמ' 93
ז/ח בכורי חיים ח"ג עמ' לט-מ, ח"ד עמ' קו {כ"מ}, ח"ה עמ' קז
ז/ח בן ידיד
ז/ח ברור הלכה פסחים צט ע"ב ציון ג, קח ע"א ציון ב (1), ג, ד, ה, ו, ז, ח
ז/ח ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שעט
ז/ח בשבילי הפסח סי' ט אות ח {ה"ז משובח}
ז/ח גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רלו-רלז, רצו {שאר אכילתו}
ז/ח גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' עה-עו, קצג
ז/ח גליוני הגר"ש עמ' ס {פרקדן}
ז/ח גן שושנים ח"א עמ' מה, מט
ז/ח דבר סיני על מועדי השנה עמ' קג, קח
ז/ח דברי חיים (אוירבך) דיני לולב סי' א דף כ ע"ד {שעה"מ}
ז/ח דברי ירמיהו
ז/ח דברי סופרים (יברוב)
ז/ח דרך המלך (רבי)
ז/ח הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ז/ח הגיוני הלכה עמ' 33
ז/ח הישר והטוב עמ' קכה {כל שהוא}
ז/ח הצבי והצדק תנינא עמ' רלא
ז/ח הר המלך ח"ה עמ' נג
ז/ח הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' עח
ז/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שסד
ז/ח זכרון הרב עמ' 78 {כ"מ - אשה חשובה - שא"צ לשמש}
ז/ח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' צב-צג
ז/ח חזון לימים ח"ב עמ' רצח, שה
ז/ח חי' הגר"ח החדש עמ' פד
ז/ח חי' ופירושי מהרי"ק
ז/ח חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' שיז {כ"מ}
ז/ח חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קכא
ז/ח חלקת מאיר
ז/ח חמדת אהרן עמ' פג {כ"מ בשם ר' מנוח}
ז/ח חקרי זמנים ח"ב עמ' קב
ז/ח יד דוד ח"ב דף לג
ז/ח יד פשוטה אהבה עמ' נה
ז/ח יחלק שלל ח"ג עמ' ס {אם נתן לו רבו רשות}
ז/ח לב מבין
ז/ח לב שלם
ז/ח לילה כיום יאיר (טננבוים) עמ' רטז {אשה פטורה מהסיבה}, רכ {ר' מנוח}, רמד-רמה {הסבה באפיקומן}
ז/ח לקוטי סופר ח"א דף קיד ע"ב {כ"מ} וע"ד
ז/ח לקוטי שיחות חל"א עמ' 55
ז/ח לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף י ע"א
ז/ח מאור למלך פסחים עמ' קפב
ז/ח מאורי המועדים עמ' מב-מג
ז/ח מאיר נתיבים עמ' 419
ז/ח מועדי ה' (טרנובסקי) פסח-שבועות עמ' פד, קה
ז/ח מועדי הרב עמ' 146, 158
ז/ח מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' עא אות א, סי' עב אות ב
ז/ח מוריה גל' קג עמ' ע-עא {תלמיד}, גל' רלג עמ' לד
ז/ח מחנה דוד (בונאן) דף כט ע"א {תלמיד}
ז/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' יט אות ב, סי' כ אות ה
ז/ח מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' א
ז/ח מילי דמרדכי
ז/ח מירא דכיא
ז/ח מנחת אשר פסחים עמ' ריא
ז/ח מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תנד
ז/ח מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' תקסב
ז/ח מנחת חינוך ח"א עמ' מג {כ"מ}
ז/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קעא {כ"מ}
ז/ח מסורה ח"ה עמ' לב, ח"י עמ' ס
ז/ח מעין חיים ח"ג עמ' מה
ז/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/ח מקראי קדש (תפט) דף צז ע"ב
ז/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רנז
ז/ח משא בני קהת
ז/ח משא יד ח"א עמ' רי {ר' מנוח}
ז/ח משאת המלך (אדרי)
ז/ח משאת מרדכי מגילה עמ' קמב
ז/ח משנה כסף (כולי) דף כה {כ"מ}
ז/ח משנת יעקב הפלאה עמ' שטז
ז/ח משנת ישראל סי' ג הרחבת המשנה אות ט {אם נתן לו רבו רשות}
ז/ח משנת ראשונים (הירשפלד)
ז/ח נהרות איתן ח"א עמ' רכ, רכג
ז/ח נתן פריו ערבי פסחים עמ' פב, קמה
ז/ח ס' התדיר עמ' ריז
ז/ח עולת ראיה (וייס) עמ' מה, מח
ז/ח עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קיב
ז/ח עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קל
ז/ח פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תתלו
ז/ח פסח דורות עמ' 68
ז/ח פרי אברהם פסחים סי' כט, סי' מג אות ה, סי' מד אות ג-ה, סי' מה אות א, סי' מו אות א
ז/ח פרי האדמה ח"א
ז/ח פרשת המלך
ז/ח צבי תפארת סי' מד
ז/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' רס, תז, ח"ג עמ' שנד, שסח, שעג
ז/ח קובץ על יד ח"ג
ז/ח קנה חכמה פ"ה ה"ו אות ב ס"ק א {תלמיד}
ז/ח קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' יא {כ"מ}
ז/ח קרבן פסח עמ' תתקסז {כ"מ}
ז/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רלד, רלח, ח"ג עמ' רז, ח"ד עמ' רלג {כ"מ}, רלח, שפט, ח"ז עמ' קכה, רפו, שב-שג
ז/ח רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רנט, רסד
ז/ח רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכח
ז/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' ה
ז/ח שו"ע הרב או"ח סי' תעב סעיפים ט, יא, יד, סי' תעה ס' כ, סי' תעז ס"ד
ז/ח שי למלך עמ' קפא
ז/ח שיח ערב פסחים עמ' רו
ז/ח שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קיט, ריז
ז/ח שירת הפסח אות יד-טז, מז
ז/ח שלום בחילך עמ' טו, לט
ז/ח שם יוסף (אליקים)
ז/ח שעלי דעת גל' ז עמ' 132 {ר' מנוח}, 135
ז/ח שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קלג
ז/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 241-242
ז/ח תבואות שמש דף יב ע"א
ז/ח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' טו
ז/ח תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קצד
ז/ח תועפות ראם (באר) עמ' קיד, קטז, קכא
ז/ח תורה לדעת ח"ו עמ' קפ
ז/ח תורת רפאל ח"ג עמ' פד
ז/ח תחומין ח"ו עמ' 17
ז/ח תפארת צבי (רוזנטל) עמ' עט-פב, פה, פז, פט
ז/ח תרומת הדשן פסקים סי' קנב הערה 12, שו"ת סי' קלח
ז/ט אוצרות יהושע עמ' כ
ז/ט אור אברהם
ז/ט אור הנר (ליברמן) עמ' שפז {גרי"ז}
ז/ט אור לי פסחים סי' כג ס"ק ב
ז/ט אנצי"ת ע' ארבע כוסות הע' 102, 111
ז/ט אעירה שחר (זעפרני) עמ' קסח
ז/ט אפיקי מגינים פסחים סי' פג
ז/ט אתפשטותא דמשה עמ' מט, קכח
ז/ט באהלה של תורה או"ח סי' ע אות ה
ז/ט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' שמא
ז/ט בית אהרן וישראל גל' לט עמ' מא-מב, גל' נז עמ' נח
ז/ט בית מועד (זלזניק) עמ' קיד
ז/ט ברור הלכה פסחים קח ע"ב ציון ב, ג
ז/ט בריכת המלך עמ' רסז
ז/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' רכז-רכח
ז/ט גשר יהושע עמ' 89
ז/ט דבר סיני על מועדי השנה עמ' קז
ז/ט דברות משה קידושין סי' מז ענף ד
ז/ט הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' יב
ז/ט הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ז/ט הגיוני הלכה עמ' 32 {ר"ח הלוי}
ז/ט הר המלך ח"ג עמ' רנא-רנג
ז/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצו
ז/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלא
ז/ט וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' צד
ז/ט וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' רו
ז/ט זכרון הרב עמ' 76 {גרי"ז}
ז/ט חזון לימים ח"ב עמ' לט, קצא
ז/ט חי' הגר"ח החדש עמ' פה
ז/ט חי' הריצ"ד [עי' הל' ברכות פ"ז הט"ו ופ"ח ה"ט והל' שבת פכ"ו ה"ז וחי' הריצ"ד שבת עו ע"ב]
ז/ט חמודי ציון ח"א לדף צט ע"ב תוס' ד"ה לא יפחתו בא"ד ומיהו אות ג-ד
ז/ט חקרי זמנים ח"ב עמ' מה
ז/ט טל חיים (טל) ברכות עמ' תלז
ז/ט טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תקכז
ז/ט יד ישראל ח"א
ז/ט מאור למלך פסחים עמ' קסט, קפ
ז/ט מגל ח"י עמ' 42 {גרי"ז}
ז/ט מועדי הרב עמ' 158, 212
ז/ט מועדים וזמנים ח"ג סי' רנח, ח"ז סי' קפא
ז/ט מוריה גל' קפט עמ' קכז {גרי"ז}, קכח, גל' רג עמ' פה-פו, גל' רכט עמ' פט {שתאו חי}
ז/ט מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' פו
ז/ט מלואי שלמה עמ' קנ-קנא
ז/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' לו
ז/ט מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ז/ט מצא חן
ז/ט מצוות זמניות עמ' תלט
ז/ט משאת מרדכי מגילה עמ' קמא
ז/ט משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' טז-יח
ז/ט משנה הלכות ח"י סי' סז (דף לג-לד)
ז/ט משנת חיים הל' פסח עמ' שצב-שצח
ז/ט משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תצט
ז/ט משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריא
ז/ט נאות אפרים ח"ב עמ' לא
ז/ט נועם חי"ג עמ' קפג
ז/ט נחלת מים סי' לד אות א
ז/ט נפש הרב עמ' קפה
ז/ט נפש הרב עמ' קפה
ז/ט ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רסב {גרי"ז}
ז/ט פרי אברהם פסחים סי' מז אות ב
ז/ט פרפרת משה ח"א עמ' שמג
ז/ט צמיחת גאולתנו עמ' עג
ז/ט צפנת פענח (השמטות דף קיא ע"ב)
ז/ט קדשי יהושע עמ' תקנד {גרי"ז}
ז/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רס, שכא-שכב, שמז, שנז, שסא
ז/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רלג, ח"ז עמ' קפב
ז/ט רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רלט-רמ
ז/ט שו"ע הרב או"ח סי' תעב ס' יז
ז/ט שו"ת ר"י מסלוצק סי' כא עמ' קב
ז/ט שיח ערב פסחים עמ' ריד {גרי"ז}
ז/ט שירת הפסח אות יב, יג-טו {גרי"ז}, לה {גרי"ז}, מ {גרי"ז}, מז {גרי"ז}, נג {גרי"ז}, נז {גרי"ז}, נט {גרי"ז}, צד {גרי"ז}, קנג {גרי"ז}, ר {גרי"ז}, רב
ז/ט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' י אות ב
ז/ט של"ה ח"א מס' פסחים סי' מ
ז/ט של"ה ח"ב פסחים סי' מ
ז/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' לא {גרי"ז}
ז/ט שערי ברכה עמ' קמו {גרי"ז}
ז/ט שערי זבולון או"ח ח"ג סי' ס ס"ק ב, סי' סב ס"ק א
ז/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 240
ז/ט תהלה לדוד (מן) או"ח סי' טו
ז/ט תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קמט {השמיט ד' כוסות לתינוקות}, קעא-קעב
ז/ט תועפות ראם (באר) עמ' קכ
ז/ט תפארת צבי (רוזנטל) עמ' פד
ז/י אבן שלמה (ניימן) עמ' לו
ז/י אדני היד החזקה
ז/י אור שמח
ז/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 87
ז/י אנצי"ת ע' ארבע כוסות הע' 41, 54, 83
ז/י אעירה שחר (זעפרני) עמ' קסט
ז/י אפיקי מגינים פסחים סי' צא
ז/י אתפשטותא דמשה עמ' נ, קכח
ז/י בית אהרן וישראל גל' נז עמ' נח
ז/י בצל חמדה עמ' רפז
ז/י ברור הלכה פסחים קיז ע"ב ציון ד
ז/י ברכת אריאל ח"ב עמ' כז {ארבע כוסות - פרט של מצות קידוש}
ז/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קלד
ז/י דרשות ר"י אבן שועיב עמ' ריב
ז/י הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' כ
ז/י הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ז/י הגהות חבר בן חיים
ז/י המנהיג עמ' תסח, תעז
ז/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' צד, ח"ב סי' כח אות ב
ז/י חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קכב
ז/י כי בא מועד עמ' עז
ז/י כפתור ופרח (תשו) דף מח ע"ב {ר' מנוח}
ז/י להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' יט, כה
ז/י לקוטי שיחות חי"א עמ' 18, חי"ב עמ' 39
ז/י לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 49
ז/י מאורי המועדים עמ' מז {קורא עליו את ההגדה}
ז/י מועדי הרב עמ' 221
ז/י מחזיק ברכה סי' תפא אות א
ז/י מחנה יוסף (תשעב) סי' כא אות א
ז/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 358 {ר' מנוח}
ז/י מסורה ח"ה עמ' לט
ז/י מעדני מלך (תשמח) עמ' קעד {מעשה רקח}
ז/י מפרות האילן על המועדים עמ' 260-261
ז/י משאת המלך (אדרי)
ז/י משנת חיים הל' פסח עמ' של
ז/י משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריא
ז/י משנת ראשונים (הירשפלד)
ז/י נתן פריו מגילה עמ' מא
ז/י ס' התדיר עמ' ריז
ז/י פסח דורות עמ' 183
ז/י צמיחת גאולתנו עמ' סח
ז/י קרני ראם (ירמוש) עמ' פה
ז/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רלג
ז/י רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ב, לז, קנג, קס, רעה, שח
ז/י שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כז {להראות}
ז/י שו"ע הרב או"ח סי' תעב ס' כה, סי' תפ ס"א
ז/י שירת הפסח אות קנה, קסא, קעא
ז/י שכר שכיר סוגיות ח"א סי' י אות ב
ז/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 238
ז/י תהלה לדוד (מן) או"ח סי' טו
ז/י תועפות ראם (באר) עמ' קכד
ז/י תפארת למשה עמ' רכז
ז/י תשובה בענין קריאת הכתובה (וינה תקצה) עמ' 12 {ברכה על כל כוס מארבע כוסות}
ז/י תשובות הראב"ד סי' פז {ר' מנוח}
ז/יא אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 59-61
ז/יא אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ז/יא אבן מלוכה (רביע)
ז/יא אמר יוסף (אלקלעי) דף ג ע"ד {מגדל עוז}
ז/יא אמרי יושר פסחים סי' י ס"ק ה-ו
ז/יא אמת ליעקב מועד עמ' שג {לח"מ - אקב"ו על חרוסת}
ז/יא אפיקי מגינים פסחים סי' צ
ז/יא ארץ הצבי (שכטר) עמ' טו
ז/יא ארץ יהודה
ז/יא אתפשטותא דמשה עמ' נ, קכט-קלב
ז/יא בדבר מלך חי"א עמ' קנח, קעד, קפג
ז/יא בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קמז
ז/יא בית אהרן וישראל גל' פח עמ' כח
ז/יא בית דוד (תשעט) או"ח סי' רפה, רפז
ז/יא ברור הלכה פסחים קיד ע"א ציון ד, קטז ע"א ציון ג
ז/יא ברורי הלכות (איזנברגר) או"ח עמ' תקו {האם חרוסת מצוה}
ז/יא בריכת ירושלים עמ' פג
ז/יא ברכת יצחק (פאלער) עמ' רלד {חרוסת}
ז/יא גינת ראובן תרומות עמ' תתרכו
ז/יא גן שושנים ח"ב עמ' עב
ז/יא הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' עד
ז/יא הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ז/יא הדר איתמר עמ' לג-לד {חרוסת דרבנן}
ז/יא המאיר לארץ [רדב"ז ח"ו סי' תקמד]
ז/יא התעוררות תשובה
ז/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' רמד
ז/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רה
ז/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רפו
ז/יא ויקח אברהם [אמר יוסף ב ע"ג] {לח"מ}
ז/יא חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' תכא ד"ה והנה {החרוסת מצוה מדברי סופרים}
ז/יא חמודי ציון ח"א לדף קיד ע"א ד"ה אע"פ
ז/יא טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תקמז, תקמח {רבינו מנוח}, תקנ
ז/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' צח
ז/יא כרוב ממשח
ז/יא כתב משה ח"ב עמ' רח
ז/יא כתר המלך
ז/יא כתר תורה (תשסז) עמ' פא, פג {חרוסת זכר לטיט}
ז/יא לב איש עמ' רלט
ז/יא לב שלם [בני שמואל דף קלח]
ז/יא לילה כיום יאיר (באום) עמ' 221 {חרוסת מד"ס}
ז/יא לקוטי שיחות חל"ב עמ' 45
ז/יא מאורי המועדים עמ' לט
ז/יא מועדי ה' (טרנובסקי) פסח-שבועות עמ' נו {מצוה מד"ס}
ז/יא מועדי הרב עמ' 204-206
ז/יא מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 118
ז/יא מועדים וזמנים ח"ג סי' רנח
ז/יא מוריה גל' רלג עמ' קמ {הגהמ"י - קמח על תאנים}
ז/יא מחקרי ארץ או"ח סי' נב
ז/יא מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' נח-נט
ז/יא מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קכג
ז/יא מלכי בקדש (מלכי) דף כא ע"ב
ז/יא מנחת יהודה (בוים) דף צה ע"א-ע"ב {דברי סופרים}
ז/יא מנחת יהודה וירושלים עמ' 122
ז/יא מעיני המים
ז/יא מקראי קדש (תפט) דף צז ע"ב
ז/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' רנז
ז/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יא משאת המלך (אדרי)
ז/יא משנת ראשונים (הירשפלד)
ז/יא ס' התדיר עמ' רטו-רטז
ז/יא סופר מהיר ח"ב עמ' קמ
ז/יא עטרת טוביה
ז/יא עיונים ומחקרים ח"א עמ' 137
ז/יא עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ו אות א
ז/יא פני המלך (שטרן)
ז/יא פרי אברהם פסחים סי' מח אות א
ז/יא פרי האדמה ח"א
ז/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קסח, ח"ג עמ' שלז, תשיט
ז/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רלח-רלט
ז/יא רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ט, קמח
ז/יא שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרצב
ז/יא שירת הפסח אות כז
ז/יא שם יוסף (אליקים)
ז/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' לא
ז/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קסב {מד"ס}
ז/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קעז {מד"ס}
ז/יא שערי זבולון או"ח ח"ג סי' סג ס"ק ז
ז/יא שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 126, ח"ב מח' ג עמ' 235
ז/יא תורת ירוחם ח"ג דף לו ע"ג
ז/יא תורת רפאל או"ח ח"ב דף קעו ע"א {לח"מ}
ז/יא תרומת הדשן תשובות חדשות הערה 59 {הגהמ"י אות י}
ז/יא תשובות הגאונים החדשות עמ' 50 {ס' המנוחה}
ז/יב אור לי פסחים סי' כה ס"ק א
ז/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' רסא
ז/יב אמרי יושר פסחים סי' כז ס"ק טז
ז/יב אנצי"ת ע' אכילת מרור הע' 2
ז/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קמד
ז/יב אתפשטותא דמשה עמ' נא, קלב
ז/יב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קכט
ז/יב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף כג ע"א
ז/יב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קכו
ז/יב בית דוד (תשעט) או"ח סי' רפט
ז/יב בן אשר סי' י הערה ב, סי' כד הערה יד
ז/יב בריכת ירושלים עמ' פג
ז/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' רלו, רסו
ז/יב דברות משה פסחים עמ' קע, שטו
ז/יב דור דורים עמ' קיג
ז/יב הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' סא, עט
ז/יב הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ז/יב הגיוני הלכה עמ' 82
ז/יב הדרום חל"ה עמ' 89
ז/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' צו {מרור מדרבנן}
ז/יב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' מח-מט
ז/יב ואם תאמר ח"ב קושיה 115
ז/יב וגר זאב עמ' שיג, שטו
ז/יב חזון לימים ח"ב עמ' שח
ז/יב חי' הגר"ח החדש עמ' עו, פז-פח
ז/יב חמודי ציון ח"ב סי' כד
ז/יב חסדי דוד ח"ב עמ' רנג
ז/יב יד ישראל ח"א
ז/יב ידבר שלום ח"ב עמ' פח
ז/יב להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' כג
ז/יב להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רנח
ז/יב מאורי המועדים עמ' לט
ז/יב מבשר טוב קדשים עמ' קיט, קכד, קל
ז/יב מועדי ה' (טרנובסקי) פסח-שבועות עמ' קל {על מצות ומרורים}
ז/יב מחנה יוסף ח"ג עמ' מח, פסחים עמ' צג
ז/יב מטה אהרן פסחים עמ' קיב
ז/יב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף יא ע"ג
ז/יב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' פא
ז/יב מנחת חינוך ח"א עמ' מג, צז
ז/יב מנחת יהודה (בוים) דף צה ע"ג
ז/יב מסורה חי"ב עמ' ל
ז/יב מפניני הרב עמ' קכב
ז/יב מראה איש ח"ב עמ' ל
ז/יב מראה אש ח"ב עמ' נד
ז/יב משא יד ח"א עמ' מז {מרור אינו מצוה בפ"ע}
ז/יב משאת כפי עמ' לב
ז/יב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רמד
ז/יב משנת חיים הל' פסח עמ' תכג-תכח, תנג-תסג
ז/יב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תקד, תקלד, תקמא
ז/יב ניצוצי אש עמ' תכה
ז/יב נתן פריו מגילה עמ' לז
ז/יב נתן פריו ערבי פסחים עמ' קמד
ז/יב ס' התדיר עמ' רטז
ז/יב סדר משנה (בוסק')
ז/יב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ז
ז/יב עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ט עמ' סח
ז/יב פני משה (הכהן) עמ' קצג {עד שתצא נפשו}
ז/יב פרפרת משה ח"ב עמ' קפט
ז/יב פרקי מועדות עמ' 138
ז/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תעז
ז/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שנה, ח"ז עמ' שח-שט
ז/יב רלב"ג שמות פי"ב פסוק ח עמ' נ
ז/יב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ח ה"ב
ז/יב רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קמח, רלו, שכד, שכו, של, שלד
ז/יב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' ה
ז/יב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' יא
ז/יב שו"ע הרב או"ח סי' תעה ס' טו
ז/יב שירת הפסח אות קעח
ז/יב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תיג
ז/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' לא
ז/יב שעלי דעת גל' ז עמ' 124
ז/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 234
ז/יב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' טז
ז/יב תועפות ראם (באר) עמ' קכו, קכח
ז/יב תורת מנחם חכ"ח עמ' 55
ז/יב תורת רפאל או"ח ח"ב דף קעו ע"א-ע"ג
ז/יג אמרי יושר פסחים סי' י ס"ק ב-ג
ז/יג אמת ליעקב מועד עמ' רע-רעא
ז/יג אתפשטותא דמשה עמ' נב, קלג-קלה
ז/יג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קכו, קל
ז/יג בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קכו
ז/יג בית אהרן וישראל גל' צד עמ' קיז {הגהמ"י אות כ}
ז/יג בית אהרן וישראל גל' צו עמ' קיז {הגהמ"י - קדימות במשנה - האם הוא גם לענין מיני דגן למצה}
ז/יג ברור הלכה פסחים לט ע"א ציון א, לט ע"ב ציון ג
ז/יג גינת ראובן תרומות עמ' תתרכד
ז/יג דברי אברהם (מנדלסון) דף נ ע"ג {צירוף למרור}
ז/יג דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רכד {הגהמ"י אות כ}
ז/יג הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ז/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' רה {חזרת}
ז/יג הר המלך ח"ג עמ' סג
ז/יג וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' טו
ז/יג וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קטו
ז/יג זהב התרומה - חלה עמ' תרלא
ז/יג חי' משנה פסחים עמ' קסג, קסו {הגהמ"י אות כ}, קסז
ז/יג חלקת מאיר
ז/יג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תקלט
ז/יג יד ישראל ח"א
ז/יג כתר המלך
ז/יג להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רסט
ז/יג מאור ישראל
ז/יג מוריה גל' קיג עמ' טז {הגהמ"י אות ל}, גל' רלג עמ' לב {חזרת}
ז/יג מי הדעת עוקצין עמ' לד {הגהמ"י אות ל}
ז/יג מנחת חינוך ח"א עמ' מג, סב
ז/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' תמב
ז/יג משאת המלך (אדרי)
ז/יג משאת המלך ח"א סי' קמ
ז/יג משאת המלך מועדים עמ' קסח
ז/יג משנה הלכות ח"ז סי' סח
ז/יג נועם חי"ג עמ' קפה
ז/יג ס' התדיר עמ' רטז
ז/יג פנת יקרת (תשעא) עמ' מא {ר"ח הלוי}
ז/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קכד
ז/יג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תעח-תעט
ז/יג שו"ע הרב או"ח סי' תעג ס' לא
ז/יג שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רעח {הגהמ"י אות כ}, רפ {הגהמ"י אות ל}
ז/יג שו"ת ר"י מילר עמ' פ {הגהמ"י אות כ - לטב"א בלעז}
ז/יג תרומת הדשן פסקים סי' רמה {הגהמ"י אות ל}


ח/149 הלכות חמץ ומצה פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אהל חיים ח"ד
ח/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ח/רה"פ אורה ושמחה
ח/רה"פ באר המלך ח"ד
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ משנת יעקב
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ קרית מלך
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק פו {אורה ושמחה}
ח/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 33
ח/א אפיקי מגינים פסחים סי' פט
ח/א ארץ יהודה
ח/א אתפשטותא דמשה עמ' נג-נח, קלה-קמג
ח/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/א בדבר מלך חי"א עמ' שפז
ח/א בדבר מלך חי"ח עמ' קא, קה {סדר עשיית מצות אלו בליל חמשה עשר וכו' ואח"כ מברך וכו' וצונו על אכילת הזבח ואוכל מבשר חגיגת י"ד תחלה ומברך וכו' על אכילת פסח ואוכל מגופו של פסח וכו' ובאחרונה אוכל מבשר הפסח אפילו כזית וכו'}
ח/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' מח {הגהמ"י}
ח/א בית אהרן וישראל גל' פח עמ' יב {ר' מנוח}
ח/א בית ארזים - ס' הגליונות
ח/א בית פנחס (וולף) עמ' 70
ח/א ביתאל ח"א דף י ע"ב
ח/א בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' ל
ח/א בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קטז, קיט {מברך על נטילה}, ח"ב עמ' צב {מברך על נטילה}
ח/א ברור הלכה פסחים ז ע"ב ציון ג, קט ע"ב אחרי ציון א, קי ע"א בלי ציון, קיד ע"א ציון ג, קטו ע"א ציון ג
ח/א ברורי הלכות (איזנברגר) או"ח עמ' קצז-קצח {מי נוטל ידים לכרפס}
ח/א ברכת הזמן עמ' יב
ח/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' רלט
ח/א ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' תקיח
ח/א ברכת מרדכי פסחים עמ' שט
ח/א גבורת יצחק חגיגה עמ' רלב
ח/א גינת ראובן תרומות עמ' תתרכז, תתרכט, תתרלב
ח/א דביר הקודש מועדים עמ' כח, לד, לח-מב
ח/א דבר שאול ידים סי' ג ס"ק ז
ח/א הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' יג
ח/א הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ח/א הדר יוסף עמ' עד {סדר המצוות}
ח/א המנהיג עמ' תעד
ח/א ויען יצחק עמ' קכג
ח/א זמן חרותנו עמ' 100
ח/א זר זהב (פראג) עמ' קצג {חגיגת י"ד}
ח/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כח אות א
ח/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים קיד ע"א]
ח/א חי' ופירושי מהרי"ק
ח/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף פד
ח/א חלק יעקב (אלבעלי)
ח/א חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קכג
ח/א חלקת מאיר
ח/א יד פשוטה אהבה עמ' תתריד
ח/א יין הטוב עמ' רכח
ח/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רל
ח/א כי בא מועד עמ' עו-עז
ח/א לב שלם [פרי חדש או"ח תעג ס"ד, יד אהרן או"ח תעג]
ח/א להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' ה ע"א
ח/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קמג, שסט
ח/א מאורי המועדים עמ' כב, לה
ח/א מועדי הרב עמ' 210-211
ח/א מועדים וזמנים ח"ג סי' רסד
ח/א מוריה גל' קצז עמ' פ
ח/א מחנה יוסף (תשעב) סי' כב אות ג
ח/א מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' סד
ח/א מים מדליו (טאגער) חדושים אות מז
ח/א מנחת חינוך ח"א עמ' קיב
ח/א מצוות זמניות עמ' תמ
ח/א מרכה"מ אלפ'
ח/א משאת המלך (אדרי)
ח/א משנת חיים הל' פסח עמ' רפו
ח/א משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רו
ח/א משנת יעקב הפלאה עמ' שטז-שיח
ח/א משנת משה ביצה עמ' צג
ח/א נאות אפרים ח"ב עמ' צח
ח/א נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקלג-תקלד
ח/א נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' פח
ח/א ס' הנייר עמ' מט
ח/א ס' הפרדס לר' אשר עמ' קכח
ח/א עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' רצד
ח/א עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קט-קי
ח/א על התשועות עמ' 133
ח/א עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קכד
ח/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קסו
ח/א עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ה, יא
ח/א פסח דורות עמ' 117, 219, 243, 263
ח/א פרקי מועדות עמ' 171, 172
ח/א פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' ל, קמג
ח/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' רפ, ח"ג עמ' קלז, רע, תרנה
ח/א קרן פני משה ח"ב
ח/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' כב, רכב, ח"ז עמ' קטז, שכה
ח/א רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ז, יד
ח/א שבי ציון סי' ח
ח/א שו"ע הרב או"ח סי' תעג סעיפים כ, כה
ח/א שו"ת מהרי"ל עמ' סז
ח/א שירת הפסח אות טז, כד-כה, לו, סא
ח/א של"ה ח"א מס' פסחים סי' לג
ח/א של"ה ח"ב פסחים סי' לג
ח/א שעורי הגדה עמ' נא
ח/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קצח
ח/א שערי מאיר עמ' עח, פא
ח/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 20, מח' ג עמ' 236
ח/א תורת מנחם חכ"ה עמ' 230 {לברך גם על נט"י לדבר שטיבולו במשקה}
ח/א תורת מנחם חמ"ו עמ' 294 {סדר המצוות}
ח/א תורת מנחם חס"ח עמ' 113 {סדר עשיית מצות אלו וכו'}
ח/א תורת רפאל או"ח ח"ב דף צט ע"ג {שני מיני בשר}
ח/א תניא רבתי ח"א עמ' 68 {מברך ואח"כ נוטל}
ח/ב אבות הראש ח"א דף פד ע"ג
ח/ב אבני נזר או"ח סי' שפג אות ה
ח/ב אדני היד החזקה
ח/ב אדרת אליהו (ראם) עמ' יז
ח/ב אור יעקב פסחים דף 97
ח/ב אורח ישראל סי' כ הערה נז {הגהמ"י אות ג}
ח/ב אחיעזר (חדאד) דף ז ע"א
ח/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 88
ח/ב אמרי יושר פסחים סי' ל ס"ק ו-ז
ח/ב אמת ליעקב מועד עמ' נא {כולו צלי}, שה
ח/ב אנצי"ת ע' אכילת מרור הע' 27 {הגהמ"י}
ח/ב אפיקי מגינים פסחים סי' פד, צ
ח/ב אשר למלך
ח/ב אתפשטותא דמשה עמ' נח-סה, קמג-קמח
ח/ב בדבר מלך חי"א עמ' מט, ע, צז, שפז
ח/ב בדבר מלך חי"ח עמ' קד {ומוזגין הכום השני וכאן הבן שואל ואומר הקורא מה נשתנה וכו' והלילה הזה כולו צלי}
ח/ב ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' טז
ח/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' לב סעיף א ד"ה ואולם
ח/ב בית אהרן וישראל גל' מה עמ' ז-י, גל' עו עמ' קד {הבן שואל ואומר הקורא}
ח/ב בית אהרן וישראל גל' פח עמ' יא {לח"מ - חגיגה י"ד צלי}
ח/ב בית ארזים - ס' הגליונות
ח/ב בית דוד (תשעט) או"ח סי' רצא
ח/ב בני שלשים עמ' פא {עקירת השלחן}
ח/ב בני שמואל
ח/ב בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קטז
ח/ב ברור הלכה פסחים סט ע"ב ציון ד, קיד ע"א לפני ציון ג, קטו ע"ב ציון ה, ו, ז, קטז ע"א ציון ה
ח/ב ברכת השיר (צינץ) עמ' פו {טיבול ראשון צריך כזית}
ח/ב ברכת יצחק (פאלער) עמ' רל
ח/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' רצה, שט
ח/ב בשבילי השחיטה סי' יב ס"ק ט {הגהמ"י - דברי מהר"ם}
ח/ב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קח {הגהמ"י אות א}, קיד, קסג {הגהמ"י אות א}
ח/ב גינת ראובן תרומות עמ' תתרכט {חרוסת}
ח/ב גן שושנים ח"א עמ' מו
ח/ב דביר הקודש מועדים עמ' כח, לד, לח-מב
ח/ב דברי ירמיהו
ח/ב דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ע {לח"מ}
ח/ב הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' טו, כג
ח/ב הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ח/ב הגיוני הלכה עמ' 42
ח/ב הדרום חמ"א עמ' 34-37
ח/ב היכל המלך (חב"ד) עמ' פג-צד
ח/ב היכל מלך
ח/ב הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תת
ח/ב הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' טז {הגהמ"י אות ד}
ח/ב המנהיג עמ' תעד
ח/ב הר המלך ח"ג עמ' כב, ח"ח עמ' שסד
ח/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' רמה
ח/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רנג
ח/ב ויען יצחק עמ' קכג-קכה
ח/ב זכרון הרב עמ' 72 {מצה ומרור לפני מי שאומר הגדה}
ח/ב זכרון מלך (א"ש)
ח/ב זר זהב (פראג) עמ' קצד {כולו צלי}
ח/ב חזו"א או"ח סי' קכד לדף ע ע"א
ח/ב חזו"א על הרמב"ם
ח/ב חי' הריצ"ד
ח/ב חי' ופירושי מהרי"ק
ח/ב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' תלו ד"ה וכאן {וכאן הבן שואל ואומר הקורא מה נשתנה}, עמ' תנה ד"ה ולפע"ד {והלילה הזה כולו צלי, ולח"מ}
ח/ב חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קעד
ח/ב חי' עזיאל
ח/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רנב
ח/ב חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שפז {הלילה הזה כולו צלי}
ח/ב חמודי ציון ח"א לדף קטו ע"ב ד"ה מצה
ח/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' שלז {כוס שני}
ח/ב חשב סופר עמ' קכא
ח/ב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תקלז, תקמד
ח/ב יד פשוטה אהבה עמ' תתריד, תתתג
ח/ב יחל ישראל (תשנב) עמ' סט-ע
ח/ב יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רא
ח/ב יחלק שלל ח"ג עמ' פז {אין מצות על השלחן בזמן ההגדה}
ח/ב יטב פנים ח"ב דף קא
ח/ב יצחק ירנן
ח/ב ישועות יעקב מועד עמ' תרלח, תרעז
ח/ב כי בא מועד עמ' סז
ח/ב כנפי נשרים
ח/ב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' מט, קלג
ח/ב כרוב ממשח
ח/ב כתב סופר או"ח סי' פב ד"ה והנה כבר, סי' צו ד"ה ועל כרחך יוצא
ח/ב כתר המלך
ח/ב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' טז
ח/ב להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' כה {הגהמ"י - כזית}
ח/ב להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' מ
ח/ב להורות נתן מועדים ח"א עמ' שד, שח
ח/ב לנתיבות ישראל ח"ב עמ' קז
ח/ב לקוטי שיחות חל"א עמ' 53
ח/ב מאור ישראל
ח/ב מאורי המועדים עמ' מה, מז, עד
ח/ב מגל ח"י עמ' 78 {כזית בטיבול ראשון, "מטבילין"}
ח/ב מדרכי הכרם ח"ב עמ' 315, ח"ג עמ' 169
ח/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שכה
ח/ב מועדי הרב עמ' 205, 211, 223
ח/ב מועדים וזמנים ח"ג סי' רנו, ח"ז סי' קפו
ח/ב מוריה גל' קנט עמ' עו-עח, גל' קפט עמ' יא {דבר שטיבולו במשקה}, יב, נז-נח, גל' קצז עמ' טו {מטביל כרפס בחרוסת, כרפס צריך כזית}, פ-פב, גל' רט עמ' עז {צריך לאכול כרפס}
ח/ב מחנה יוסף סוטה עמ' סט
ח/ב מחנה יוסף פסחים עמ' עה
ח/ב מטה אשר דף נח ע"ג
ח/ב מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' נח
ח/ב מי השלוח (זס') עמ' קלט
ח/ב מים מדליו (טאגער) חדושים אות מז
ח/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קיב
ח/ב מעדני מלך (תשמח) עמ' קעד
ח/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ב מעין נצח ח"ב סי' צא
ח/ב מעיני המים
ח/ב מפרות האילן על המועדים עמ' 254 {טובל כרפס בחרוסת}
ח/ב מצודת בן ציון דף סה ע"ג {כולו צלי - הרי החגיגה מבושלת}
ח/ב מצות ראיה עמ' סב, רז
ח/ב מקור ישראל דף קטו ע"ג {כולו צלי}
ח/ב מקראי קדש (תפט) דף צז ע"ב
ח/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רנז, תמא
ח/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ב מרכה"מ אלפ'
ח/ב משאת המלך (אדרי)
ח/ב משיבת נפש עמ' רפ
ח/ב משכיל ליהודה עמ' יא {כולו צלי}
ח/ב משלחן מלכים פסח עמ' תרצה
ח/ב משנת חיים הל' פסח עמ' תלח
ח/ב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תקכט
ח/ב משפטי עזיאל ח"ח עמ' קז
ח/ב נשמת חיים (ברלין - מחשבה) עמ' סו
ח/ב נתן פריו ערבי פסחים עמ' קל, קלז
ח/ב ס' המנהגים לרבינו אברהם קלויזנר סי' קח אות ב
ח/ב ס' הנייר עמ' מט
ח/ב ס' הפרדס לרש"י עמ' נב
ח/ב סדר משנה (בוסק')
ח/ב סופר מהיר ח"ב עמ' קלט
ח/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' רכא, רצ, רצז-רצט, שד
ח/ב עטרת חן ח"ב עמ' כט
ח/ב עטרת טוביה
ח/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קד-קה
ח/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' נג
ח/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקפד
ח/ב עמודי שלמה ח"א עמ' קיג {הגהמ"י אות ג}
ח/ב עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ה, ס"ק ו אות א, ס"ק ט אות א
ח/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רנג
ח/ב פסח דורות עמ' 44, 118, 241, 261, 264, 362
ח/ב פסקי אליהו ח"א עמ' לד {לא הזכיר שלא יפסיק בין הכוסות}
ח/ב פרי אברהם פסחים סי' מח אות א
ח/ב פרפרת משה ח"א עמ' תיא, תקצ
ח/ב פרשת המלך
ח/ב צבי תפארת סי' מד ח"ב
ח/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשכד, תשכז, ח"ב עמ' תתלט {הגהמ"י אות ג}, ח"ג עמ' קלז, קפא, רלג, רלו, תקיד, תרנה, תרנז
ח/ב קרבן פסח עמ' תתקפד
ח/ב קרן פני משה ח"ב
ח/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רד {ר' מנוח}, ח"ד עמ' רלז, רמב, שפא, שצג, ח"ה עמ' ריט-רכ
ח/ב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"ג מקור 26
ח/ב רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ט, יא, מא, קמט
ח/ב רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רמג
ח/ב שבט סופר (תשמו) עמ' נה, נח
ח/ב שו"ע הרב או"ח סי' תעג סעיפים יד, מא
ח/ב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' שצב {הגהמ"י אות ג}
ח/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קסח
ח/ב שו"ת מהר"י מינץ (תשעד) עמ' רלה
ח/ב שו"ת מהרי"ל עמ' יח, סה, סז
ח/ב שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קפה-קפו
ח/ב שירת הפסח אות ז, יד, כד-כה, כז-כח, לא, לו, מה-מו, נט, סא, עא, קנז
ח/ב שלחן המלך
ח/ב שם דרך פסחים עמ' רל
ח/ב שם יוסף (אליקים)
ח/ב שמן ראש פסח ח"ב עמ' קסז {מה נשתנה}
ח/ב שעורי הגדה עמ' כט
ח/ב שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 218
ח/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קנה
ח/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קסט
ח/ב שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ח/ב שערי מאיר עמ' עח, פא
ח/ב תולדות יצחק (שור) דף כא ע"ד
ח/ב תורת ירוחם ח"ג דף לז ע"א
ח/ב תורת מנחם ח"ס עמ' 65
ח/ב תורת מנחם חנ"ו עמ' 71 {אוכלים בשר צלי}
ח/ב תורת מנחם חס"ז עמ' 436 {שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק ומבושל והלילה הזה כולו צלי}
ח/ב תחית ישראל עמ' רה {כולו צלי}
ח/ב תשובות הראב"ד סי' נה
ח/ג אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' צה
ח/ג אפיקי מגינים פסחים סי' פד
ח/ג אשר למלך
ח/ג אתפשטותא דמשה עמ' סה, קמח
ח/ג ברור הלכה פסחים קטז ע"א ציון ה
ח/ג הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ח/ג העמק דבר דברים פט"ז פסוק ג
ח/ג ויען יצחק עמ' קכד
ח/ג חי' כתב סופר כתובות עמ' יג {כ"מ}
ח/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' צד, צו, קב
ח/ג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תמד {הגהמ"י}
ח/ג לב שלם [יד אהרן או"ח תעג בהגהב"י]
ח/ג מועדי הרב עמ' 236 {הבדלים בין סדר פסח בזמן המקדש לזה"ז}
ח/ג מסורה חי"ב עמ' כה
ח/ג משרת משה (נבר)
ח/ג נתן פריו ערבי פסחים עמ' קנג
ח/ג פסח דורות עמ' 260
ח/ג פרפרת משה ח"א עמ' תקצ
ח/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תקח
ח/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קכב אות ה
ח/ג שירת הפסח אות מח
ח/ג שלום בחילך עמ' מג
ח/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעא
ח/ד אביר יוסף עמ' תל
ח/ד אהל משה (וינברג) פתח האהל דף ז ע"ד {על שום שנגאלו}
ח/ד אוצרות הרמב"ם
ח/ד אלומות יוסף (תשנ) עמ' קצד
ח/ד אמר יוסף (אלקלעי) דף ב ע"ד {מרכה"מ אלפ'}
ח/ד אמרי טל מאמר לח {לא הספיק בצקם}
ח/ד אמרי יושר פסחים סי' כח ס"ק כה
ח/ד אמת ליעקב מועד עמ' שו
ח/ד אפיקי מגינים פסחים סי' פט
ח/ד אשר למלך
ח/ד אתפשטותא דמשה עמ' סה
ח/ד באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שמז
ח/ד בני יששכר (תשמג) ח"א דף נד ע"ג
ח/ד בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קצז
ח/ד בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קכט {ומחזיר השולחן לפניו ואומר פסח זה וכו'}
ח/ד בנין שאול עמ' רי
ח/ד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' צז
ח/ד ברור הלכה פסחים קטו ע"ב ציון ח, קטז ע"א ציון ח, קטז ע"ב ציון ד
ח/ד ברכת יצחק (פאלער) עמ' רלה
ח/ד גינת ראובן תרומות עמ' תתרכז {פסח זה}
ח/ד דבר סיני על מועדי השנה עמ' ל
ח/ד הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' כו, ס, סב
ח/ד הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ח/ד הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תת
ח/ד הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ב {כ"מ - בסדר המשנה}
ח/ד המאיר לארץ [כנסת יחזקאל סי' קל]
ח/ד העמק דבר דברים פט"ז פסוק ג
ח/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמט
ח/ד ויקח אברהם [אמר יוסף ב ע"ג]
ח/ד זאת ליעקב שמות עמ' קנ
ח/ד זכרון הרב עמ' 72 {מחזיר את שלחן לאמירת פסח מצה ומרור}
ח/ד זמן חרותנו עמ' 57, 87
ח/ד חי' הריצ"ד לעיל פ"ז ה"ה
ח/ד חי' יחיאל דף ה ע"ד-ו ע"ג
ח/ד חמודי ציון ח"א לדף קטו ע"ב ד"ה לחם עוני, קטז ע"ב ד"ה בשר
ח/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' עח, קיב
ח/ד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תקלט {הגהמ"י}, תקנב {ר"י קאפח}
ח/ד יחלק שלל ח"ג עמ' סה {מסלקים את השלחן עד "ר"ג אומר"}
ח/ד יציב פתגם על ההגדה עמ' קצב {הקדים מצה למרור}
ח/ד ישועות כהן לקוטים סי' לא ס"ק יב
ח/ד כתר המלך
ח/ד לב שלם [כנסת יחזקאל סי' קי]
ח/ד לקוטי סופר ח"א דף קי ע"ד
ח/ד מאורי המועדים עמ' נ
ח/ד מדרכי הכרם ח"א עמ' 389
ח/ד מועדי הרב עמ' 150
ח/ד מוריה גל' קנט עמ' עד, עז
ח/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' קיא
ח/ד מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קיב, קל-קלא
ח/ד מילי דמרדכי
ח/ד מסורה ח"ה עמ' מ, חי"ב עמ' כה
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ד מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ח/ד משאת המלך מועדים עמ' קעג
ח/ד משנת חיים הל' פסח עמ' תלח
ח/ד נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקלה
ח/ד נחלת צבי (תשסג) עמ' יד
ח/ד נתן פריו ערבי פסחים עמ' קמד
ח/ד ס' הנייר עמ' מח
ח/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שלה
ח/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קנט
ח/ד פסח דורות עמ' 31, 360
ח/ד פרפרת משה ח"ב עמ' שכ
ח/ד פרקי מועדות עמ' 172
ח/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תתמא
ח/ד קרן פני משה ח"א עמ' נו
ח/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רלג, ח"ה עמ' רכ, רכב, ח"ז עמ' קטז-קיז, שז, שט, שיא
ח/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' ה
ח/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' י
ח/ד שיחות מוסר (תשסב) עמ' רפד {מרור זה, מצה זו}
ח/ד שירת הפסח אות ז, כח, מד, נט, סא, קמג, קנ, קנז
ח/ד שלום בחילך עמ' מג
ח/ד שם דרך פסחים עמ' רכז
ח/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קנז-קנח
ח/ד שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' ר {גאלם מיד}
ח/ד תורה שלמה חי"ב עמ' 20, 49, 275
ח/ד תורת המועדים (תשכד) עמ' 295
ח/ד תורת המועדים (תשנו) עמ' 316
ח/ה אביר יוסף עמ' תל
ח/ה אגרות משה או"ח ח"ג סי' סו
ח/ה אדני היד החזקה
ח/ה אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק סד {אורה ושמחה}
ח/ה אמונת עתיך גל' 119 עמ' 19 {גאל ישראל או גואל ישראל}, 20-21 {הבדל בין זמן הבית לזה"ז}
ח/ה אעירה שחר (זעפרני) עמ' קעה
ח/ה אשר למלך
ח/ה אתפשטותא דמשה עמ' סו-סט, קמט
ח/ה בדבר מלך חט"ז עמ' פח
ח/ה בית אהרן וישראל גל' נז עמ' נח, גל' ע עמ' מ
ח/ה בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קיז
ח/ה ברור הלכה פסחים קטז ע"ב ציון ב, ג
ח/ה ברכת יצחק (פאלער) עמ' רלב
ח/ה דבר סיני על מועדי השנה עמ' קד {הלל והודאה}
ח/ה דברי אור ח"ד עמ' קנא
ח/ה הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' סז
ח/ה הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ח/ה וגר זאב עמ' רעח-רפז {גדר הלל בליל פסח}
ח/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קצג
ח/ה וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' עט
ח/ה וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קפח
ח/ה חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קלח
ח/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' פ, פג, קב
ח/ה יראה ואהבה עמ' קפז
ח/ה כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רלא
ח/ה כי בא מועד עמ' עו-עז
ח/ה לחם חקי עמ' רנח {לא מברך על הלל}
ח/ה לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 49
ח/ה מאורי המועדים עמ' צט
ח/ה מועדים וזמנים ח"ז סי' קפה
ח/ה מוריה גל' קפט עמ' יג
ח/ה מחנה יוסף ח"ג עמ' נז
ח/ה מים מדליו (טאגער) חדושים אות מו {ראב"ד}
ח/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף כג ע"ב
ח/ה מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תנז
ח/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קיב
ח/ה מסורה חי"ב עמ' כה
ח/ה מצוות זמניות עמ' תמ
ח/ה משנת חיים הל' פסח עמ' תי-תיח
ח/ה נמוקי שזבנ"י דף סד
ח/ה נרות אהרן
ח/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' רלז, רלט, שז
ח/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קנח
ח/ה פסח דורות עמ' 186, 313
ח/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' קע
ח/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' קמ
ח/ה קרן פני משה ח"ב
ח/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רד, ח"ד עמ' רלג, ח"ה עמ' שמה, ח"ז עמ' שכה
ח/ה שו"ע הרב או"ח סי' תעד ס"ב
ח/ה שחר אהללך עמ' כח, ל {הלל בשעת ההגדה - הלל עם ק"פ}
ח/ה שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קד
ח/ה שירת הפסח אות יג, קנד, קעא
ח/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קנז
ח/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 238-239
ח/ה תולדות יצחק (הורוביץ), הקדמה ד"ה ולדרכנו {כורך מצה ומרור}, ודף כג ע"ג, כה ע"ב
ח/ה תורה לדעת ח"ו עמ' קעד
ח/ו אבודרהם (תשכג) עמ' רלג
ח/ו אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ז עמ' קלז
ח/ו אבני נזר או"ח סי' תקלה אות א
ח/ו אברהם יגל
ח/ו אגרות משה ח"ח עמ' קכג
ח/ו אדני היד החזקה
ח/ו אדרת אליהו (ראם) עמ' שנב
ח/ו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' פז
ח/ו אור הישר [ראב"ן סי' מא, משיב דבר ח"א סי' לב, חי' מהר"ם ברבי סוף פסחים]
ח/ו אור הציצית עמ' קלב
ח/ו אור יעקב פסחים דף 209
ח/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' רסב {מברך על המרור בלי אכילת פסח}
ח/ו אור עולם (שניאורסון) עמ' 737
ח/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 88
ח/ו אמרי דוד (שליסל) דף יב ע"ב
ח/ו אמרי יהודה (רוזנר) דף מא ע"ד, מב ע"ב, מג ע"ד
ח/ו אמרי יושר פסחים סי' כז ס"ק א-ב, טז, סי' כח ס"ק ב-ד, יב, יט-כ
ח/ו אמרי ישראל (פלאצקי) דף ג ע"ד {קובץ}
ח/ו אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רעד
ח/ו אמרי נועם מועדים תשובה ג
ח/ו אמת ליעקב מועד עמ' רסח, שה {מטבל בחרוסת, כורך גם כשאין קרבן פסח}
ח/ו אמת ליעקב מועד עמ' שד-שה
ח/ו אנצי"ת ע' אכילת מצה הע' 27-28, 56, ע' אכילת מרור הע' 90, 100-101, 105-107
ח/ו אנצי"ת ע' גאלה הע' 37
ח/ו אפיקי מגינים פסחים סי' פט
ח/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רפ
ח/ו ארץ הצבי (שכטר) עמ' מא
ח/ו אשר למלך
ח/ו אתפשטותא דמשה עמ' סט-עה, קנ-קנד
ח/ו בדבר מלך חי"א עמ' נז, צח
ח/ו בזך לבונה עמ' קל, קלב
ח/ו ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' ח
ח/ו ביצחק יקרא (תשע) סי' לו סעיף ב ד"ה כתב הרמב"ם
ח/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' כא
ח/ו בית אהרן וישראל גל' פח עמ' כח {הרי צריך טבילת ידים לקודש}
ח/ו בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קכ {ראב"ד}
ח/ו בית יהודה (פלאצקי) דף ה ע"א
ח/ו בית ירוחם
ח/ו בית לוי (גולדברג) דף פד ע"ג
ח/ו בית נפתלי (תשסו) עמ' תג {רמב"ם}, תד {קובץ}
ח/ו בית שערים ח"ג סי' ז-ח
ח/ו ביתאל ח"א דף י ע"ד
ח/ו בכורי אביב (ביק) דף קצט ואילך {הזכיר רק כריכת מצה ומרור}
ח/ו בני חיי
ח/ו בני יששכר (תשמג) ח"א דף צ ע"ד, צא ע"א
ח/ו בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שלב {כורך}
ח/ו בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ריד
ח/ו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' ק
ח/ו בציר אליעזר ח"ב דף כג ע"ב
ח/ו ברור הלכה פסחים ז ע"ב ציון א, קטו ע"א אחרי ציון א, וציון ב, קטו ע"ב ציון ג, ואחרי ציון ח, קטז ע"א ציון א
ח/ו ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' כא {כל אחד בפ"ע}
ח/ו ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' כח
ח/ו ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קלט
ח/ו ברכת יצחק (פאלער) עמ' רלט
ח/ו ברכת מרדכי פסחים עמ' שד, שט
ח/ו ברקאי ח"ג עמ' 43, 44
ח/ו גינת ראובן תרומות עמ' תתרטו {כורך}
ח/ו גן שושנים ח"ב עמ' ס
ח/ו גשר יהושע עמ' 85
ח/ו דבר סיני על מועדי השנה עמ' כג
ח/ו דברות משה פסחים עמ' קעא, רפד, שטו
ח/ו דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ב עמ' רז {מצות ״כורך״}
ח/ו דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ג עמ' שפב {מצות מבטלות זו את זו}
ח/ו דברי יחזקיהו (שבתי) ח"א עניינים נפרדים עמ' ז
ח/ו דברי יחזקיהו ח"א עניינים נפרדים (בסוה"ס) עמ' ז-ח {כורך}
ח/ו דברי יציב חו"מ עמ' רסז
ח/ו דברי ירמיהו
ח/ו דבש תמר
ח/ו דובר ישרים פסח עמ' תפח
ח/ו דור דורים עמ' קכב
ח/ו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שה
ח/ו דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קלו
ח/ו הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' יז, סח, ע, עט
ח/ו הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ח/ו הדר יוסף עמ' עג-עד, פא-פג
ח/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' רה {כורך}
ח/ו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' מח
ח/ו הערות ר"א דינין לריטב"א קידושין יח ע"ב הערה 741
ח/ו התורה והמדינה ח"ט עמ' תרסב
ח/ו התעוררות תשובה
ח/ו ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' שנה
ח/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קמא
ח/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שכ
ח/ו ויען יצחק עמ' קכה
ח/ו וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' עט, צ, צב
ח/ו וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קפח, קצט, רב
ח/ו זכרון יחזקאל עמ' לא {כורך - מצה ומרור בלי פסח}
ח/ו זכרון סופרים {ואח"כ כורך מצה ומרור} [עיין פליתי סימן קט, ועיין עט ספר כלל ט' ומחנה דן עמ"ס פסחים]
ח/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קיב
ח/ו חוות בנימין ח"א עמ' רלח
ח/ו חזון לימים ח"ב עמ' שטו
ח/ו חי' הגר"ח החדש עמ' פז
ח/ו חי' הריצ"ד
ח/ו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' תכט ד"ה והרמב"ם {כורך מצה ומרור כאחד וכו' ואח"כ מברך וכו' ואוכל מגופו של פסח}
ח/ו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' רב
ח/ו חי' מהרי"ץ פסחים עמ' רכ
ח/ו חי' מרן הגרי"מ עמ' מג, מו
ח/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רנ
ח/ו חי' ר"י נחמיה סי' קמט אות ט, טו
ח/ו חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שפה {כורך מצה ומרור}
ח/ו חלק לוי עמ' רח
ח/ו חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קלח
ח/ו חמדת ישראל ח"א דף קכה ע"ג {כריכה בלי פסח}
ח/ו חמודי ציון ח"א לדף קכא ע"א ד"ה בירך אות ג, ח"ב סי' כא, סי' כד פי"ב אות א
ח/ו חקרי זמנים ח"ב עמ' פא
ח/ו חשבונות של מצוה עמ' קמד
ח/ו טל חיים (טל) פסח עמ' צד
ח/ו יד ישראל ח"א וח"ב
ח/ו יד פשוטה אהבה עמ' תתשעב, תתתב
ח/ו יוסף חי
ח/ו יחלק שלל ח"ג עמ' עו {מטביל מצה בחרוסת}, צה {יחץ סמוך להמוציא}, קלד {א"צ שיישארו שתי מצות ללחם משנה}
ח/ו יין הטוב עמ' לו
ח/ו ימי דוד עמ' רלא, רמז
ח/ו יציב פתגם על ההגדה עמ' לג, קצג, קצו-קצז
ח/ו כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רלא
ח/ו כבוד יו"ט
ח/ו כטל אמרתי עמ' קפז, קצב
ח/ו כי בא מועד עמ' סז
ח/ו כרתי ופלתי סי' צח אות יא, סי' קט אות ב
ח/ו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שעא
ח/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות יח {כורך מצה ומרור}
ח/ו להורות נתן מועדים ח"א עמ' סד {גם בלי כריכה, מספק}
ח/ו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רנ
ח/ו לחם שלמה (ערנרייך) סי' צג
ח/ו לקוטי שיחות חל"ב עמ' 46 {כורך}
ח/ו לקוטים (פיינברג) עמ' ה
ח/ו לשון ערומים
ח/ו מאורי המועדים עמ' מה-מו, עג
ח/ו מבשר טוב קדשים עמ' קכג
ח/ו מועדי ה' (טרנובסקי) פסח-שבועות עמ' נז {מטבל מצה בחרוסת}
ח/ו מועדי הרב עמ' 205, 208
ח/ו מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' צא אות א
ח/ו מועדים וזמנים ח"ג סי' רנ, רנב, ח"ז סי' קפז, קפט
ח/ו מוריה גל' צט עמ' מג {כורך מצה ומרור}, גל' קג עמ' כב-כה, כז, גל' קפט עמ' יב, גל' רלג עמ' כא
ח/ו מוריה ט גל' ז (ר"ש קעלין)
ח/ו מחנה יהודה (חסמן) עמ' רכט
ח/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות י {שעה"מ}
ח/ו מחנה יוסף פסחים עמ' פג
ח/ו מחשבת חיים או"ח עמ' קצא
ח/ו מטה אהרן פסחים עמ' קיג, קכב-קכד
ח/ו מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קטז, קלא
ח/ו מי נדה - שירי טהרה עמ' קלא
ח/ו מלכי בקדש (מלכי) דף כו ע"ב
ח/ו מנהג אשכנז הקדמון עמ' 254
ח/ו מנוחת אשר ח"ב דף כ ע"ב {כורך - בלי הפסח}
ח/ו מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קא
ח/ו מנחת חינוך ח"א עמ' מ
ח/ו מנחת יהודה (בוים) דף צד ע"ג {כורך מצה ומרור בלי פסח}, צה ע"ב {כהלל, חרוסת בזמן המקדש} וע"ג {זה לעצמו וזה לעצמו}
ח/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' קא, קה
ח/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קיג, קטו
ח/ו מסורה ח"ג עמ' כד, ח"ד עמ' טז, חי"ב עמ' כה, ל
ח/ו מעיני המים
ח/ו מפרות האילן על המועדים עמ' 255, 261
ח/ו מצוות זמניות עמ' תמא
ח/ו מציון אורה ח"א עמ' ס
ח/ו מקור הברכה (מרגליות) עמ' מו
ח/ו מקראי קדש (תפט) דף צט ע"א
ח/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' קה, רנח, תמג
ח/ו מראה אש ח"ב עמ' נג
ח/ו מראה הנוגה [נחמד למראה ח"א דף ס ע"ד]
ח/ו מרגליות הים סנהדרין ע ע"ב אות כב {צ"פ}
ח/ו מרדכי השלם פסחים עמ' קפה
ח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ו משאת המלך (אדרי)
ח/ו משלחן מלכים פסח עמ' תרצה
ח/ו משנת חיים הל' פסח עמ' תכו-תלג, שנא, תטו, תנג-תסג, תסז-תעא, תעה
ח/ו משנת חיים פסחים ח"ב עמ' סט, תקיז, תקיט, תקלג, תקלח, תקמג, תקמה, תקמז, תקמט, תקעג
ח/ו משנת יהודה ח"א פ"ל ה"ט
ח/ו משנת ראשונים (הירשפלד)
ח/ו משפטי עזיאל ח"ח עמ' קד
ח/ו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' נד {הגהמ"י אות ו}
ח/ו נוכח השלחן (הכהן) עמ' רכג
ח/ו נחלת בנימין עמ' עח
ח/ו נחלת צבי (תשסג) עמ' קכב {נוטל ידיו}
ח/ו ניצוצי אור (הורוביץ) עמ' 82, 84-85 {טיבול שני}
ח/ו ניצוצי אש עמ' תכו
ח/ו ניר לדוד
ח/ו נרות אהרן
ח/ו נתיבות אדם ח"ב עמ' כ {ר' מנוח}, כה, מ
ח/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מד
ח/ו נתן פריו ערבי פסחים עמ' יב, קיז
ח/ו ס' המנהגים לרבינו אברהם קלויזנר סי' קח אות ב
ח/ו ס' הפרדס לרש"י עמ' ריא
ח/ו סופר מהיר ח"ב עמ' קמא
ח/ו עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ז, ריח, רפט {הגהמ"י}
ח/ו עורה שחר דף ט ע"ג
ח/ו עטרת טוביה
ח/ו עיון בלומדות עמ' נג
ח/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קיא
ח/ו עיונים ומחקרים ח"א עמ' 139 {הגהמ"י}, 144
ח/ו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצג {לח"מ}
ח/ו עמק החכמה עמ' קלא {כורך}
ח/ו ערהשה"ע קדשים סי' קצב אות ד
ח/ו פני המלך (שטרן)
ח/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רל, רלד-רלו
ח/ו פניני ים הקדמה לסי' ג
ח/ו פסח דורות עמ' 297
ח/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' קסה
ח/ו פרחי אהרן עמ' 103
ח/ו פרי אברהם פסחים סי' כו-כז, סי' מח אות ב
ח/ו פרי מלכה סי' כד
ח/ו פרפרת התורה עמ' תעא
ח/ו פרקי מועדות עמ' 181
ח/ו פרשת המלך
ח/ו פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' שיב
ח/ו צבא אהרן - ע"פ שחל בשבת עמ' מח, נב {כרך מצה ומרור}
ח/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף לה ע"ד
ח/ו קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קפד
ח/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קסח, רסג, רפ, ח"ג עמ' רצז, תקב, תקד, תקנא, תקנג, תרנג, תרנז
ח/ו קול יהודה (פרלוב) עמ' נא-נב {כורך, מברך על כל אחד בפ"ע}
ח/ו קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' מה-מז, עד
ח/ו קרבן משה עמ' נ
ח/ו קרבן פסח עמ' תתקפט {לח"מ}, תתקצא
ח/ו קרן פני משה ח"ב
ח/ו קרנות המזבח דף כ ע"ד, כא ע"ב-ע"ג, סה ע"א, עז ע"א, קסד ע"א, קעט ע"א
ח/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רלד, שפט, ח"ה עמ' כב, ח"ז עמ' קיט-קכ, שט
ח/ו רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' יז {חולק אחד מהם}, יח, כה, לז, שכח {הלל היה כורך}
ח/ו רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רלח, רנב
ח/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' צא, צו {פרוס בתוך שלם}
ח/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תנ
ח/ו שארית נתן (לוברט)
ח/ו שו"ע הרב או"ח סי' תעה סעיפים א, ג, טז
ח/ו שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרצב
ח/ו שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרצב
ח/ו שירת הפסח אות כח, מ, עח, קמג
ח/ו שם יוסף (אליקים)
ח/ו שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קעד
ח/ו שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 230
ח/ו שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ח/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קנב
ח/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קנו, קנט
ח/ו שערי זבולון או"ח ח"ג סי' עג ס"ק ג
ח/ו שערי זיו ח"ג דף כא ע"ד
ח/ו שערי שאול פסחים עמ' קנב, קעא
ח/ו שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכב ע"ב, קכג ע"ג, קלב ע"ב
ח/ו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רמד, רסו, רפז
ח/ו שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קנג, קפח, ריב {כורך}
ח/ו שפע חיים ח"ב עמ' צו, קלה, קנט
ח/ו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' טז
ח/ו תולדות יצחק (הורוביץ) דף כג ע"ג, כה ע"ב-ע"ג
ח/ו תועפות ראם (באר) עמ' קכה
ח/ו תורה שלמה ח"י עמ' 98-99, 115
ח/ו תורת אמך ח"ב עמ' 483
ח/ו תורת יצחק ח"א עמ' קיט
ח/ו תלפיות ו חוב' ג עמ' 600
ח/ו תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' סא, סב
ח/ו תפארת למשה עמ' רמז
ח/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שלו
ח/ו תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רנ {לח"מ}
ח/ז אבי עזרי ח"א
ח/ז אבן האזל קדשים ח"ב דף ח ע"ב
ח/ז אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' קצט, ח"ז עמ' קלז
ח/ז אבן ציון עמ' רפה
ח/ז אהל משה (הורוביץ) ח"א פסחים קכא ע"א
ח/ז אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק פ"ה הי"ז, בית דוד בהקדמה ד"ה ובפרק, אור הישר זבחים לז ע"א]
ח/ז אור הלבנה (חילו) בישול עמ' קא {שעה"מ}
ח/ז אור יעקב פסחים דף 209
ח/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שנד-שנו {ברכת הפסח והזבח לא פוטרות זא"ז}
ח/ז אמרי יושר פסחים סי' כח ס"ק ב-ד
ח/ז אמת ליעקב מועד עמ' שד
ח/ז אנצי"ת ע' אכילת מרור הע' 90, ע' אכילת פסחים הע' 73, 76, 79, ע' ברכת המצות הע' 133, ע' ברכת השיר הע' 10, 31 {הגהמ"י}
ח/ז אפיקי מגינים זבחים סי' מד
ח/ז אשר למלך
ח/ז אתפשטותא דמשה עמ' עה-עח, קנד
ח/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קסט
ח/ז בדבר מלך ח"ח עמ' מז
ח/ז בדבר מלך חי"א עמ' נז, פא-פב
ח/ז בדרך המלך עמ' כח, קלה
ח/ז בזך לבונה עמ' קלב
ח/ז ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' ח
ח/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' לו סעיף ב ד"ה כתב הרמב"ם
ח/ז בית אהרן וישראל גל' לה עמ' מז, גל' עב עמ' מב {אבי עזרי}
ח/ז בית אהרן וישראל גל' פח עמ' יא {על אכילת הזבח}
ח/ז בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' שב
ח/ז בן אשר סי' י הערה ב
ח/ז בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ריד
ח/ז בנין אהל מועד דף סה ע"ב, סו ע"א {שעה"מ}
ח/ז בנין הלכה עמ' קנה {ברכת זבח לא פוטרת}
ח/ז בנין ירושלים (יעוונין) דף י ע"ב {אוכל קרבן פסח בתחילה ובסוף}
ח/ז ברור הלכה פסחים ז ע"ב ציון א, נט ע"א אחרי ציון ה, קטז ע"ב ציון ג, קכא ע"א ציון א
ח/ז ברכת הזמן עמ' קמו
ח/ז ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קלט
ח/ז ברכת מרדכי פסחים עמ' שד, שט
ח/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רנד
ח/ז בשבילי התלמוד ח"ג זבחים לז ע"ב
ח/ז גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' פה-פו
ח/ז גינת ראובן תרומות עמ' תתרכו {או"ש}
ח/ז גן שושנים ח"א עמ' מז
ח/ז דבר סיני על מועדי השנה עמ' כג
ח/ז דובר ישרים פסח עמ' תפח
ח/ז דור דורים עמ' קכב
ח/ז דעה צלולה (שרקי) עמ' 35 {אכילת הזבח}
ח/ז דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קלו
ח/ז הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ח/ז הדר איתמר עמ' כט, לג {ברכת זבח לא פוטרת של פסח}
ח/ז הדר דוד עמ' כח-כט
ח/ז הדר יוסף עמ' עג
ח/ז הדרום חט"ו עמ' 46, חי"ז עמ' 13
ח/ז הדרת אפרים ח"ב עמ' ט
ח/ז הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ב {לח"מ - נזרקים שנתן בשפיכה}
ח/ז המאיר לארץ
ח/ז וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' עג
ח/ז וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קפא
ח/ז חדושים ובאורים (גרי') זבחים ס"ח ס"ק ז
ח/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קכ
ח/ז חוות בנימין ח"א עמ' רלח
ח/ז חזו"א על הרמב"ם
ח/ז חזון יחזקאל ברכות פ"ה הכ"ג
ח/ז חי' הגאון אדר"ת עמ' קעא-קעב {לח"מ}, קעג
ח/ז חי' הריצ"ד
ח/ז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' תכט ד"ה והרמב"ם {כורך מצה ומרור כאחד וכו' ואח"כ מברך וכו' ואוכל מגופו של פסח}
ח/ז חי' יפה לב עמ' רעה {אוכל מגוף הפסח}
ח/ז חי' מרן הגרי"מ עמ' מג, מו
ח/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רנ
ח/ז חיי משה (ברודנא) דף י ע"א
ח/ז חיי נפש ח"ג עמ' רח, ריב
ח/ז חמודי ציון ח"א לדף קכא ע"א ד"ה בירך אות ה
ח/ז חסדי דוד ח"ב עמ' שכ
ח/ז חשבונות של מצוה עמ' קמו, שפט-שצ
ח/ז יד פשוטה אהבה עמ' תתשעב, תתתב
ח/ז ימי דוד עמ' רלא, רמז
ח/ז כטל אמרתי עמ' קפז
ח/ז כי בא מועד עמ' סז
ח/ז כנה"ג
ח/ז לב איש עמ' רמד
ח/ז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ט אות א
ח/ז לבושי מרדכי או"ח עמ' ע
ח/ז להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' לז
ח/ז להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' מג
ח/ז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' טו ס"ק א
ח/ז מאורי המועדים עמ' כב {מגופו של פסח}
ח/ז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' פז
ח/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף קב ע"ג
ח/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' יא
ח/ז מגידות (תשמ) עמ' קא
ח/ז מגידות (תשעג) סי' לח עמ' ק
ח/ז מגן גבורים (או"ח) סי' ח ס"ק ז
ח/ז מועדי הרב עמ' 205
ח/ז מועדים וזמנים ח"ז סי' קפז, קפט
ח/ז מוריה גל' קג עמ' כז, גל' קצז עמ' טז, גל' ריט עמ' לג, גל' רלג עמ' כא
ח/ז מוריה גל' קה עמ' לז, לט {שעה"מ}
ח/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' נה אות ד, סי' נו אות ד
ח/ז מחנה יוסף פסחים עמ' קט
ח/ז מטה אהרן פסחים עמ' קיג, קכב-קכד
ח/ז מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קלא, קמט
ח/ז מילי דמרדכי
ח/ז מנחת אשר פסחים עמ' רסח
ח/ז מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קב, קו
ח/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' קיט
ח/ז מנחת חינוך ח"א עמ' מ, שפב, ח"ב עמ' שפב
ח/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' קא, קה
ח/ז מסורה חי"ב עמ' כה
ח/ז מעין נצח ח"ב סי' עו {או"ש}
ח/ז מעיני המים
ח/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שיז
ח/ז מקדש דוד קדשים קונ' ה ס"ק ז
ח/ז מקור הברכה (מרגליות) עמ' מח
ח/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' עג, רנח
ח/ז מראה אש ח"ב עמ' נג
ח/ז משאת מרדכי מגילה עמ' קמג
ח/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' קנא עמ' רלא
ח/ז משה ידבר (תשעו) עמ' נח
ח/ז משנת חיים דברים עמ' שפא
ח/ז משנת חיים הל' פסח עמ' רפו, תטו
ח/ז משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קעו, תקמז, תקסב, תקסט
ח/ז משנת יעקב הפלאה עמ' שטז-שיח
ח/ז משנת יעקב עבודה עמ' רסח
ח/ז משנת יעקב קרבנות עמ' מו
ח/ז משנת ר' אהרן קדשים, זבחים סי' ט ס"ק ה
ח/ז משנת ראשונים (הירשפלד)
ח/ז נועם חי"ג עמ' קפט
ח/ז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קצ
ח/ז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מח ע"ג
ח/ז נחלת בנימין עמ' עח
ח/ז נחלת שמעון (אמוראי) דף כז
ח/ז נחמד למראה ח"א דף ס ע"ד
ח/ז נר יצחק (ארדיט) עמ' סט
ח/ז נתיב מאיר
ח/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מד
ח/ז נתן פריו ערבי פסחים עמ' קעג, קפו
ח/ז ס' הפרדס לרש"י עמ' קצו
ח/ז סדר משנה (בוסק')
ח/ז סיומי המסכתות עמ' 35-36
ח/ז עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' ז, עג
ח/ז עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ח/ז עיוני הלכות ח"ב עמ' קמד
ח/ז עיונים ומחקרים ח"א עמ' 144
ח/ז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצג
ח/ז עץ החיים (קלוגר) עמ' שכח
ח/ז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רלד
ח/ז פסח דורות עמ' 34
ח/ז פרי אברהם פסחים סי' כו-כז
ח/ז פרי החג דף נו ע"ב {שעה"מ}
ח/ז פרקי מועדות עמ' 182
ח/ז ציץ אליעזר ח"ב סי' לב אות ג
ח/ז קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קפד
ח/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' רפ, תיא, תשטו, תשמא, ח"ג עמ' תקב, תקד, תקמב, תקמז, תקנא, תרנג
ח/ז קרן פני משה ח"ב
ח/ז קרני ראם (ירמוש) עמ' צו
ח/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצג {או"ש}
ח/ז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ח ה"ג מקור 24, ה"ח מקור 11
ח/ז רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' סב, שלו {ברכת הפסח והזבח}, שלז {אכל מגופו}
ח/ז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכט
ח/ז רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רלח
ח/ז שארית יהודה (בלום) דף מו ע"ב
ח/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קכא אות ב
ח/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שיט-שכ, שמג
ח/ז שדה נפתלי עמ' ב
ח/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קכו {שעה"מ}
ח/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קיח, קלג
ח/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתט
ח/ז שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קעב
ח/ז שירת הפסח אות קעט
ח/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שלא, שלז, שמ, שמג, תקנג
ח/ז שלמי שמעון (תשמו) עמ' מה
ח/ז שמוש חכמים א עמ' סו
ח/ז שמחת מלך עמ' 68
ח/ז שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' ריג
ח/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רמב, רמד
ח/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקיד
ח/ז שער המלך
ח/ז שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ח/ז שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 300 {ואח"כ מברך}
ח/ז שערי היכל זבחים עמ' שכ {ברכות הפסח והזבח - ביאור שיטתו}
ח/ז שערי זיו ח"ג דף יט ע"א
ח/ז שערי שאול פסחים עמ' קנב, קעא
ח/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 124-125
ח/ז שפע חיים ח"ב עמ' צו, קלה, קנט
ח/ז תועפות ראם (באר) עמ' קכה
ח/ז תורה אור (שנגהי) עמ' נה-נו {ברכה על זבח ועל פסח}
ח/ז תורת אמך ח"ב עמ' 483
ח/ז תורת המנחה (רוקח) עמ' קצג
ח/ז תורת מנחם חס"ח עמ' 89 {ואח"ב מברך ברוך אתה ה' כו' על אכילת הזבח כו' ומברך ברוך אתה ה' כו' על אכילת הפסח כו' ולא ברכת הפסח פוטרת של זבח ולא של זבח פוטרת של פסח (ובלח"מ)}
ח/ז תחית ישראל עמ' רד
ח/ז תנובת ציון דף מט ע"ג {לח"מ}
ח/ז תפארת למשה עמ' רמז
ח/ח אבודרהם (תשכג) עמ' רלג
ח/ח אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קלז
ח/ח אור הציצית עמ' קלב
ח/ח אם למסורת (ביא') עמ' 204
ח/ח אמרי יושר פסחים סי' ל ס"ק ז
ח/ח אמת ליעקב מועד עמ' שד-שה
ח/ח אנצי"ת ע' אכילת מצה הע' 73-74, ע' אכילת מרור הע' 72, 73, 117
ח/ח אפיקי מגינים פסחים סי' פז
ח/ח אשר למלך
ח/ח אתפשטותא דמשה עמ' עח-פד, קנה-קנט
ח/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' סז אות ו {ראב"ד}
ח/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' קצז, קצט
ח/ח בדבר מלך חי"א עמ' נז
ח/ח בזך לבונה עמ' קל, קלב
ח/ח בים דרך עמ' טו
ח/ח ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' יב
ח/ח ביצחק יקרא (תשע) סי' לה סעיף א ד"ה ולענ"ד
ח/ח בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קמז
ח/ח בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' קנג {ברכה על אכילת מרור}
ח/ח בית ארזים - ס' הגליונות
ח/ח בית לוי (גולדברג) דף צב ע"א
ח/ח בית נפתלי (תשסו) עמ' תג
ח/ח ביתאל ח"א דף יא ע"א
ח/ח בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ריד
ח/ח ברור הלכה פסחים ז ע"ב ציון א, קיד ע"א לפני ציון ג {מגדל עז}, קטו ע"א ציון ב, קטו ע"ב ציון ב
ח/ח ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' כב {כורך זכר למקדש}
ח/ח ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' כז
ח/ח ברכת יצחק (פאלער) עמ' רלד
ח/ח ברכת מרדכי פסחים עמ' שד, שט
ח/ח גפן פוריה עמ' מב-מג {ר' מנוח}, נד
ח/ח דביר הקודש מועדים עמ' מב
ח/ח דברי יציב או"ח עמ' תלד
ח/ח דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' סו
ח/ח דגל ראובן ח"ג סי' כז
ח/ח דובר ישרים פסח עמ' קכה
ח/ח דור דורים עמ' קכב
ח/ח הגדה של פסח מעשה ידי יוצר (קלוגר) עמ' תקלז
ח/ח הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' יז, פ
ח/ח הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ח/ח הגיוני הלכה עמ' 77 {צ"פ}
ח/ח הדר יוסף עמ' עג, עו, פד
ח/ח הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קפג {על אכילת מצה}
ח/ח המנהיג עמ' תפט, תצד
ח/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רפה
ח/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תעט
ח/ח ויקח אברהם [אמר יוסף ב ע"א]
ח/ח וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' פא, צ
ח/ח וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קפט, קצט
ח/ח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כח אות ב
ח/ח חוות בנימין ח"א עמ' רלח
ח/ח חי' הריצ"ד
ח/ח חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' תכא ד"ה והנה {ומטבל מצה בחרוסת ואוכל}
ח/ח חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קצא
ח/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רנ, רנב
ח/ח חי' ר"י נחמיה סי' קמט אות טו
ח/ח חיי נפש על הגש"פ עמ' קמד
ח/ח חמודי ציון ח"א לדף קיד ע"א ד"ה אע"פ, ח"ב סי' כא אות ד
ח/ח חק המלך
ח/ח חקרי זמנים ח"ב עמ' קב
ח/ח יד יקותיאל עמ' מז (ח)
ח/ח יוסף חי
ח/ח יין מלכות (שניאורסון) עמ' 169-175 {טיבול מצה בחרוסת}
ח/ח יציב פתגם על ההגדה עמ' קצו-קצז {חוזר ומברך על אכילת מרור}
ח/ח ישועות יעקב מועד עמ' תצו, תרלט {ראב"ד}
ח/ח כבוד הלבנון דף סז ע"ב {כורך}
ח/ח כטל אמרתי עמ' קפט
ח/ח כרם יעקב עמ' קעה
ח/ח לב שלם [מלך שלם קמו ע"ד]
ח/ח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות יח, כא
ח/ח לקוטי שיחות חל"ב עמ' 44
ח/ח מאור ישראל
ח/ח מבוא למשנה תורה עמ' 43, 100, 132
ח/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תלה
ח/ח מועדי ה' (טרנובסקי) פסח-שבועות עמ' נז {מטבל מרור בחרוסת}
ח/ח מועדים וזמנים ח"ג סי' רנז, ח"ז סי' קפט
ח/ח מוריה גל' קצז עמ' פב, גל' רלג עמ' יט-כ
ח/ח מחנה יוסף פסחים עמ' קט
ח/ח מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קכא, קכג
ח/ח מי נדה - שירי טהרה עמ' קלא
ח/ח מים מדליו (טאגער) חדושים אות מו
ח/ח מנחת יהודה (בוים) דף צה ע"ב-ע"ג
ח/ח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' קא, קה
ח/ח מסורה חי"ד עמ' מג
ח/ח מעין החכמה עמ' ט {ראב"ד}
ח/ח מעין נצח ח"ב סי' עו
ח/ח מראה אש ח"ב עמ' נד
ח/ח מרכבת המשנה מהדו"ק [עמש"כ הל' פסוה"מ פ"ה הי"ז], ומהדו"ב
ח/ח מרכה"מ אלפ'
ח/ח משא יד ח"א עמ' מז {מרור אינו מצוה בפ"ע}
ח/ח משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תקלח, תקמא, תקמג, תקמד
ח/ח משנת ראשונים (הירשפלד)
ח/ח משפטי עזיאל ח"ח עמ' קו
ח/ח ניצוצי אש עמ' תכה
ח/ח עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' רמ
ח/ח עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קד-קה
ח/ח עיונים ומחקרים ח"א עמ' 135, 139
ח/ח עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קס {כורך}
ח/ח פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רלו
ח/ח פסח דורות עמ' 260
ח/ח פרי מלכה סי' כד
ח/ח פרקי מועדות עמ' 182
ח/ח פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' שיב
ח/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סח ע"ב
ח/ח צמיחת גאולתנו עמ' עא {טיבול מצה בחרוסת}
ח/ח קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קפד
ח/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' רעח, ח"ג עמ' קלז, קלט, תקלט, תרנז
ח/ח קרבן פסח עמ' תתקצא
ח/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רמ, רמד, ח"ז עמ' קטז {רדב"ז}, שט
ח/ח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ח ה"ג מקור 26
ח/ח רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ט {מטבל בחרוסת}, סב, קכא, שכד, שכז, שלז
ח/ח רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רלח, רנב
ח/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רח, רלח
ח/ח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שמג
ח/ח שו"ע הרב או"ח סי' תעה סעיפים יא-יב
ח/ח שירת הפסח אות לה, מו
ח/ח שם דרך פסחים עמ' רל
ח/ח שעלי דעת גל' ז עמ' 49
ח/ח שערי זיו ח"ג דף כא ע"ד, כב ע"א
ח/ח שערי שאול פסחים עמ' קנב
ח/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 125, ח"ב מח' ג עמ' 234, 236
ח/ח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' טז
ח/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שכא-שכט
ח/ח תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רנ
ח/ט אבודרהם (תשכג) עמ' רלד
ח/ט אור הישר [תורת רפאל סי' א דף ז ע"א]
ח/ט אור הנר (ראטה) עמ' 71-72
ח/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' יז {כזית בשר בסוף}, קמ {אכילה אחרי אכילת קדשים}, קמג-קמד, תנב {מקיים מצוה בכל מצה נוספת שאוכל}
ח/ט אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק לד {אורה ושמחה}, פ"ו ס"ק מה
ח/ט אורח ישראל סי' כד אות א
ח/ט אמרי יושר פסחים סי' כח ס"ק ב-ד
ח/ט אמת ליעקב מועד עמ' שד
ח/ט אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 115, ע' אפיקומן הע' 11, 13
ח/ט אתפשטותא דמשה עמ' פד, קנט-קסח
ח/ט באהלה של תורה או"ח סי' עא אות א
ח/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ט בדבר מלך חי"א עמ' נז,צז, ק, שעו
ח/ט בדרך המלך עמ' קמ, רעב
ח/ט בית אהרן וישראל גל' כז עמ' קיז, גל' מה עמ' נח-נט, גל' מז עמ' קכח-קכט {אסור לטעום כלום}, גל' מח עמ' קלג, גל' ע עמ' נח, ס {הגהמ"י}, סא-סב, פו {ר' מנוח}, צב, גל' עב עמ' מב, מו
ח/ט בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' צה-צו, צח, ק, קג
ח/ט בית הלוי ח"א סי' לד עמ' קנג
ח/ט בן אשר סי' י הערה ב
ח/ט ברור הלכה פסחים קטז ע"ב ציון ג, קיט ע"ב ציון ב, קכ ע"ב ציון ג
ח/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' תא
ח/ט גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' פה-פו
ח/ט גנזי מועדים עמ' סג
ח/ט דברות משה ברכות עמ' לה {הגמי"י אות י'}
ח/ט הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' פ
ח/ט הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ח/ט הדרת אפרים ח"ב עמ' י
ח/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' צה-צח {אינו טועם אחריה}
ח/ט היכלי שן ח"ג סי' לח
ח/ט המנהיג עמ' תצז
ח/ט וגר זאב עמ' שי {כדי שיהיה טעם מצה בפיו}
ח/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רנב
ח/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שטז, של
ח/ט וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' פב
ח/ט וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קצ
ח/ט זמן חרותנו עמ' 88-89
ח/ט חזון לימים ח"ב עמ' רצט
ח/ט חי' יפה לב עמ' רעה-רעו {אוכל מבשר הפסח}
ח/ט חי' מהר"ז בינגא מס' פסחים פ"י י-יא
ח/ט חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שנח
ח/ט חיי נפש ח"ג עמ' ריב {הגהמ"י}
ח/ט חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קלו
ח/ט חמודי ציון ח"א לדף קיט ע"ב רשב"ם ד"ה כגון
ח/ט יחלק שלל ח"ג עמ' עב {באפיקומן, איסור אכילה אחריו כדי שישאר טעם מצה בפיו}
ח/ט כי בא מועד עמ' סז
ח/ט להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' לח ע"ב, לט ע"ב
ח/ט להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' סג {הגהמ"י}, סה {שאכילתן היא המצוה}, סו-סז
ח/ט להורות נתן מועדים ח"א עמ' קצא, רלט, שא
ח/ט להורות נתן מועדים ח"ב עמ' ש, שיד, שפד
ח/ט לילה כיום יאיר (טננבוים) עמ' רלח {כדי שלא יעבור טעם מצה}, רמג
ח/ט לקוטי סופר ח"א דף סח ע"א
ח/ט לקט אמרי קודש (בעלז) מועדים עמ' רמז-רמח
ח/ט מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' פו
ח/ט מועדי ה' (טרנובסקי) פסח-שבועות עמ' פד {באחרונה אוכל פסח}
ח/ט מועדי הרב עמ' 208
ח/ט מועדים וזמנים ח"ג סי' רנא-רנב, ח"ז סי' קפו
ח/ט מוריה גל' קג עמ' כז
ח/ט מוריה שנה ט גל' ז (ר"ש קעלין)
ח/ט מחנה יוסף ח"ג עמ' מו
ח/ט מטה אהרן פסחים עמ' קיג, קכב-קכד
ח/ט מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קפט
ח/ט מילי דמרדכי
ח/ט מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תסג, תסו
ח/ט מסורה חי"ב עמ' כט
ח/ט מפניני הרב עמ' קיז, קכ
ח/ט מקור חסד עמ' תצו
ח/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' תלב {כ"מ}
ח/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' קמד עמ' 444
ח/ט משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' יט-כב
ח/ט משלחן מלכים פסח עמ' תרצו
ח/ט משנת חיים הל' פסח עמ' תכו-תלג, שנא, תנג-תסג, תסז-תעא
ח/ט משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תקלג, תקלט, תקסט
ח/ט משנת יעקב הפלאה עמ' שטז-שכ
ח/ט משנת יעקב קרבנות עמ' מו
ח/ט נועם חי"ט עמ' שכא [משנת יעבץ סי' יח]
ח/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנה ע"ב-ע"ג
ח/ט נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקלג-תקלד
ח/ט נחלת עזרא ח"ב עמ' 152, 70
ח/ט נתן פריו ערבי פסחים עמ' קסט, קפב
ח/ט ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שלה {הגהמ"י}
ח/ט סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' קצא
ח/ט עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' עג, קז, שיט
ח/ט פני משה (שלז')
ח/ט פסח דורות עמ' 42
ח/ט פרחי אהרן עמ' 108
ח/ט פרקי מועדות עמ' 182
ח/ט קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קפד
ח/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשמא, ח"ג עמ' תקמז, תרנג, תרסג
ח/ט קרן פני משה ח"ב
ח/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רכג, ח"ז עמ' קטז
ח/ט רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ח ה"ג מקור 25
ח/ט רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' סב, שלז
ח/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' צה
ח/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קכא אות ב, סי' קכב אות ג
ח/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שמג
ח/ט שו"ע הרב או"ח סי' תעז סעיפים א-ג
ח/ט שירת הפסח אות טז, עז-עח, קמג, קפב
ח/ט של"ה ח"א מס' פסחים סי' קנז
ח/ט של"ה ח"ב פסחים סי' קנז
ח/ט שלמי שמחה ח"ה עמ' ה
ח/ט שמוש חכמים א עמ' סה {זבח ואח"כ פסח}
ח/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקיד
ח/ט שעלי דעת גל' ז עמ' 49
ח/ט שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ח/ט שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קנב
ח/ט תורת יצחק ח"א עמ' קיט
ח/ט תורת רפאל או"ח ח"א דף ד ע"ב
ח/ט תנובת ציון דף נ ע"ב-ע"ג
ח/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שלו
ח/י אהל ישרים דף לב ע"ב
ח/י אור הנר (ראטה) עמ' 64 {כוס חמישי}
ח/י אור ליהודה (תשנט) עמ' רסג
ח/י אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 219
ח/י אמת ליעקב מועד עמ' שג {הלל על כוס חמישי}
ח/י אנצי"ת ע' ארבע כוסות הע' 64, ע' ברכת השיר הע' 12, 34
ח/י אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' נג
ח/י אעירה שחר (זעפרני) עמ' קעה
ח/י אפר קדשים עמ' עט
ח/י אתפשטותא דמשה עמ' פה-צא, קסח
ח/י בדבר מלך חט"ז עמ' צא
ח/י בית אהרן וישראל גל' לה עמ' מח
ח/י בן מלך - עניינים בש"ס עמ' רד
ח/י בני יהודה דף צד
ח/י ברור הלכה פסחים קיז ע"ב ציון ד, קיח ע"א ציון א, ג, תענית כו ע"א ציון א
ח/י ברכת יצחק (פאלער) עמ' רמ, רמב-רמג, רמה
ח/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קלג
ח/י גליוני הגר"ש עמ' סא {מגד"ע}
ח/י דברות משה פסחים עמ' רב
ח/י דברי חפץ עמ' פה
ח/י הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' יא
ח/י הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ח/י הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' רכב {הגהמ"י אות כ}
ח/י הר המלך ח"ו עמ' קב, ח"ז עמ' ת-תג, ח"ח עמ' ריז-רכב
ח/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רנב
ח/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כח אות א
ח/י חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' תנ ד"ה אמר {ויש לו לגמור את ההלל בכל מקום שירצה וכו' וראב"ד}
ח/י חמודי ציון ח"א לדף קיח ע"א ד"ה ת"ר אות ד
ח/י חסדי דוד ח"ב עמ' שיז
ח/י חקרי זמנים ח"ב עמ' קי
ח/י יד ישראל ח"א
ח/י כי בא מועד עמ' עו-עז
ח/י להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רלב, שפג
ח/י לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 48, 49
ח/י מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' פב {מעשה רקח}
ח/י מועדי הרב עמ' 149, 211
ח/י מוריה גל' קט עמ' עז {אין מברכים על הלל בליל פסח}
ח/י מוריה גל' קפט עמ' קכה-קכו, קכח {כוס חמישי}, גל' רלג עמ' כב {ראב"ד}
ח/י מחנה יוסף ח"ג עמ' מט
ח/י מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' צ
ח/י מי השלוח (זס') עמ' קפג
ח/י מלכי בקדש (מלכי) דף לב ע"ד, לג ע"ב {מ"מ}
ח/י מנחת חינוך ח"א עמ' קיב
ח/י מעדני מלך (תשמח) עמ' קעד
ח/י מציון אורה ח"א עמ' קכא, קכג {הגהמ"י}
ח/י מקראי קדש (תפט) דף צח ע"ב
ח/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רנט
ח/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/י משאת המלך (אדרי)
ח/י משנת יעקב הפלאה עמ' שיח-שכ
ח/י משנת ראשונים (הירשפלד)
ח/י נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקכו
ח/י נר יצחק (ארדיט) עמ' מב
ח/י נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרלא
ח/י ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רסב
ח/י סוכת דוד (מן) סוכה סי' לו ס"ק יד
ח/י עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' שלז, שלט {הגהמ"י}
ח/י פסח דורות עמ' 342
ח/י פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {פוסק כיש אומרים}
ח/י פרפרת הפרשה פרשת וארא פרק ו פסוק ו-ח
ח/י פרפרת משה ח"ב עמ' ק
ח/י פרקי מועדות עמ' 153
ח/י צידה לדרך מאמר ה עמ' נה
ח/י צמיחת גאולתנו עמ' סח
ח/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' רפא, ח"ג עמ' שמד, תרסז
ח/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רמו, ח"ז עמ' שכה
ח/י רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ח הט"ו מקור 32
ח/י רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכט
ח/י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רלח {כוס חמישי}
ח/י שבי ציון סי' ח
ח/י שברי לוחות עמ' 187 {הגהמ"י אות מ}
ח/י שו"ע הרב או"ח סי' תפ סעיפים א-ב
ח/י שיח ערב שבת-חגיגה עמ' צז, קא, קד
ח/י שירת הפסח אות יג, קלט, קמח, קסא, קסג, קסה
ח/י שלום בחילך עמ' מ
ח/י שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 70
ח/י שערי יצחק (תשיז) עמ' כד
ח/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 238
ח/י תורה לדעת ח"ו עמ' קעד, קצא
ח/י תורה שלמה ח"ט עמ' 110
ח/י תורת השבת והמועד עמ' 146
ח/י תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' של-שלו
ח/י תורת מנחם חל"ו עמ' 286 {כוס חמישי}
ח/י תשובות הראב"ד סי' קיב {ר' מנוח}
ח/יא אשר למלך
ח/יא אתפשטותא דמשה עמ' צא, קסח-קע
ח/יא בית ישחק
ח/יא בני דוד
ח/יא ברור הלכה פסחים נג ע"א ציון ח, עד ע"א ציון ב, ואחרי ציון ג, ובציון ה, ביצה כב ע"ב ציון א
ח/יא דרך המלך (רבי)
ח/יא הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ח/יא זמנים למלך
ח/יא חי' יחיאל דף ו ע"ג
ח/יא יד המלך (פלומבו)
ח/יא יד ישראל ח"ב
ח/יא כתר המלך
ח/יא להורות נתן מועדים ח"ב עמ' שיא
ח/יא מאור יהושע סי' א
ח/יא מאורי המועדים עמ' ח {מחותך או חסר אבר}
ח/יא מוריה גל' רלג עמ' כא
ח/יא מנחת חינוך ח"א עמ' מז
ח/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/יא מעין נצח ח"ב סי' סט
ח/יא משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רה
ח/יא סדר משנה (בוסק')
ח/יא ענפי ארז (זי') דף קמז ע"ג {בית ישחק}
ח/יא פסח דורות עמ' 104
ח/יא שו"ע הרב או"ח סי' תעו סעיפים א-ב
ח/יא שושן עדות דף פג ע"ג
ח/יא שירת הפסח אות קפא
ח/יא שערי יצחק (תשיז) עמ' כה
ח/יא שרשי הים דף קכב ע"ב
ח/יב אבודרהם (תשכג) עמ' רכ
ח/יב אנצי"ת ע' אכילת מרור הע' 83
ח/יב בצל חמדה עמ' רצג
ח/יב ברור הלכה פסחים קיד ע"ב אחרי ציון ד, קטו ע"א ציון א
ח/יב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' כ
ח/יב הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ח/יב הר המוריה (אדר"ת) עמ' ריח
ח/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמב
ח/יב יוסף את אחיו עמ' קמה {מקדש על הפת}
ח/יב יחלק שלל ח"ג עמ' מב
ח/יב יקב זאב דף צט ע"א
ח/יב מאור למלך פסחים עמ' קע
ח/יב מוריה גל' רלג עמ' קיט {אמירת הגדה על פת}
ח/יב מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף יח ע"ג
ח/יב ס' הנייר עמ' מט
ח/יב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רסב
ח/יב פני המלך (שטרן)
ח/יב פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' שיב
ח/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רו {מ"מ}
ח/יב שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' נח
ח/יב שמוש חכמים א עמ' סג
ח/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 236
ח/יג אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"ב הע' 48 {באר המלך}
ח/יג אורח ישראל סי' כד אות א {מ"מ}
ח/יג אמרי יהודה (רוזנר) דף ז ע"ב
ח/יג אנצי"ת ע' אפיקומן הע' 55 {מ"מ}
ח/יג אתפשטותא דמשה עמ' צב
ח/יג באהלה של תורה או"ח סי' עא אות ב
ח/יג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קטו
ח/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' יח {רמב"ם}, יט {ר"ח הלוי}
ח/יג בדבר מלך חי"א עמ' שמג
ח/יג בית אהרן וישראל גל' מה עמ' כט-ל {אינו אוכל אחריו}
ח/יג בית אהרן וישראל גל' ע עמ' פט
ח/יג ברכת יצחק (פאלער) עמ' רה
ח/יג דברי יוסף (קונביץ) עמ' 20
ח/יג הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ח/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' צח-צט
ח/יג וגר זאב עמ' שג
ח/יג וזאת ליהודה (זלצר) עמ' יא
ח/יג חוות בנימין ח"א עמ' רלח
ח/יג חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קלג
ח/יג כבוד יו"ט
ח/יג כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' ח
ח/יג לב שלם [פרי חדש או"ח תפב ס"ק א]
ח/יג להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' מח ע"ב
ח/יג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' סה, סז
ח/יג לקוטי סופר ח"א דף סח ע"ג, קט ע"ג
ח/יג מאורי המועדים עמ' כט {אין לו מצה משומרת}
ח/יג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' פח
ח/יג מועדים וזמנים ח"ז סי' קפה
ח/יג מטה אהרן פסחים עמ' סד
ח/יג מסורה חי"ב עמ' כח-כט
ח/יג מקראי קדש (תפט) דף צט ע"א
ח/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' רמז
ח/יג משאת משה (חברוני) פסחים סי' נג עמ' 158
ח/יג נתן פריו ערבי פסחים עמ' קפד
ח/יג ס' הנייר עמ' מז
ח/יג ס' הפרדס לר' אשר עמ' קלג {ברהמ"ז בלי יין}
ח/יג עטרת חן ח"ב עמ' י
ח/יג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קכח
ח/יג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קנג
ח/יג פניני ים סי' טז אות ב
ח/יג פסח דורות עמ' 129
ח/יג פרי האדמה ח"א וח"ד
ח/יג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תקט
ח/יג קול מהיכל גל' ד (ניסן תשסו) עמ' שצה, תא
ח/יג קרן פני משה ח"ב
ח/יג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' לח
ח/יג שו"ע הרב או"ח סי' תפב ס"א
ח/יג שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קצ {מ"מ}
ח/יג שלמי שמעון (תשמו) עמ' כט
ח/יג שמש ומגן או"ח סי' ל עמ' פט {אין לו מצה משומרת אלא כזית}
ח/יג שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' מח, נה, עב
ח/יג שערי ישועה עמ' פו
ח/יד אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' קכח {הגהמ"י}
ח/יד אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק מב
ח/יד אמת ליעקב מועד עמ' שז-שח
ח/יד אנצי"ת ע' אפיקומן הע' 38, 39, 41
ח/יד אתפשטותא דמשה עמ' צב, קעב
ח/יד בגדי כהונה (שחור) עמ' קסג
ח/יד בדבר מלך חט"ז עמ' קנא
ח/יד בדבר מלך חי"א עמ' ק
ח/יד ברור הלכה פסחים קכ ע"א ציון ד
ח/יד ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' כו
ח/יד דברי אליהו (בלייער) עמ' פ {הגהמ"י - דצ"ך עד"ש באח"ב}
ח/יד הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' עט
ח/יד הגדת הרמב"ם - מאפילה לאורה
ח/יד הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קמז {הגהמ"י}
ח/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שלא
ח/יד חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קסד {הגהמ"י}
ח/יד לקוטי סופר ח"א דף סז ע"ג, סח ע"א
ח/יד מועדים וזמנים ח"ג סי' רנב, ח"ז סי' קפז
ח/יד מטה אהרן פסחים עמ' קיג, קכב-קכד
ח/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רסו {הגהמ"י}
ח/יד מנחת חינוך ח"א עמ' פט
ח/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' פב, רנט
ח/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יד מרכה"מ אלפ' [מלכי בקדש (מלכי) לג ע"ב]
ח/יד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שמ-שמא {נוסח ההגדה}
ח/יד ס' הנייר עמ' מז
ח/יד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרעז
ח/יד ראש אליהו ח"א עמ' קלג {ראב"ד}
ח/יד ראשי בשמים (רבין) עמ' קו {הגהמ"י}
ח/יד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ח הט"ו מקור 36
ח/יד רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רעב {ישן והקיץ}
ח/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תסג
ח/יד שו"ע הרב או"ח סי' תעח סעיפים ג-ד
ח/יד שירת הפסח אות קפ
ח/יד תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שלז
ח/יד תרומת הדשן שו"ת סי' קיז, קל, קלב {הגהמ"י הל' הגעלה}

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US