Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

שופר סוכה ולולב

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק חא/150 הלכות שופר סוכה ולולב פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אדרת אליהו (ישראל) דפים נב-סב
א/רה"פ אהל חיים ח"ד
א/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
א/רה"פ אורה ושמחה
א/רה"פ באר המלך ח"ה
א/רה"פ בן ידיד
א/רה"פ דברי ירמיהו
א/רה"פ חדושי מהרי"ק
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ כתר המלך
א/רה"פ לחם יהודה
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבי עזרי ח"א
א/א אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' יב
א/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/א אבני ציון ח"ב סי' סב אות ד
א/א אגרות הגרי"ד עמ' נח
א/א אגרות הראי"ז עמ' קיא-קיב
א/א אדני היד החזקה
א/א אהלי יהודה (הכהן)
א/א אהלי תם עמ' קעז
א/א אוצר א"י ח"ה עמ' 116
א/א אוצר התולדות עמ' תד {כל השופרות כשרים}
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אור הישר [לח"מ הל' תענית פ"א ה"ד, אור הישר ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ג וה"ד, עי' חי' הר"ן ר"ה כו ע"ב]
א/א אורח חיים עמ' קעב ע"א
א/א אוריתא קובץ יג עמ' קיח {לח"מ}, קובץ טז עמ' ט, לב, קסו, קסח, קע
א/א איים בים מועד סי' ח אות א {צורת מצות שופר}
א/א אישי יובל עמ' 182 {הקדמת מ"מ}
א/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שמט-שנ, שנב {מצוה לשמוע}
א/א אמרי בינה (אש) דף מז ע"ד {מצוה לשמוע}
א/א אמרי נפתלי ח"ב עמ' נד
א/א אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' לג
א/א ארץ בנימין עמ' ל
א/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' לח {מצוה לשמוע}
א/א אשר למלך
א/א באהלה של תורה או"ח סי' קה אות א
א/א באר בשדה עמ' קיח, שיג {לשמוע תרועת השופר בר"ה}, שכא {כל השופרות פסולין חוץ מקרן הכבש}
א/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עח
א/א באר לחי ראי עמ' שלה-שמא, תסא-תסט
א/א באר ראי עמ' תפ
א/א בדבר מלך חי"ג עמ' קנב, קעט
א/א בדי הארון (הכהן) עמ' 152, 154, 162
א/א בחיר חיים
א/א בין השורות עמ' רפד
א/א בינה בספרים עמ' כה
א/א בית אהרן וישראל גל' כז עמ' עח-פב, פה {מצוה בשמיעה}, גל' נ עמ' נז {כ"מ על "כל השופרות פסולים"}
א/א בית דוד (פילוסוף) או"ח דף פח ע"א {הגהמ"י}, צח-ק
א/א בית דוד (תשעט) או"ח סי' תיא, תיז, תיח, תלג
א/א בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' מו אות א {מנין המצוות}
א/א בית ישחק
א/א בית שמש
א/א בכורי חיים ח"ד עמ' ו
א/א בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קצו
א/א בנין אב (שולמן) סי' ט אות ב
א/א בנין אריאל ח"ב עמ' צא {חוץ מקרן הכבשים}
א/א בציר אליעזר ח"ב דף כה ע"א {לשמוע}
א/א ברור הלכה ר"ה כו ע"א ציון ב, ל ע"א ציון ב פסקה א {לח"מ}
א/א ברכת אמת סי' יב עמ' עה {מצוה לשמוע}
א/א ברכת אריאל ח"ב עמ' מג {לשמוע}
א/א ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קיג
א/א ברכת ראש סי' לב עמ' קמח
א/א בשבילי השמחה החדש סי' ה אות א, סי' יב אות א, ג
א/א בשבילי השמחה סי' יב אות ג {לח"מ}
א/א גבורת אנשים (תשע) עמ' שכב-שכג {הגהמ"י}
א/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' לב {קרן כבשים כפוף}
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכא
א/א גבורת יצחק ר"ה עמ' רז, ריד, רכ, רנו
א/א גושפנקא דמלכא
א/א גלגולי מנהג בעולם ההלכה עמ' 97 {הגהמ"י}
א/א גליוני ישרון עמ' ריד {לשמוע}
א/א גן שושנים ח"א עמ' עב
א/א גשר יהושע עמ' 68, 72
א/א דבר סיני על מועדי השנה עמ' מה {לשמוע}
א/א דברות אליהו ח"ב עמ' קלב-קלג {לשמוע}
א/א דברות משה מועד ח"א עמ' תצט {וכל השופרות פסולין חוץ מקרן הכבש}, תקטז {מצות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר}
א/א דברי השקפה עמ' רב
א/א דברי חן (נתנזון) דף מג ע"ד {הגהמ"י}
א/א דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קעח
א/א דובב מישרים (ברזון) מאמר מא
א/א דור דורים עמ' קס
א/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שו
א/א דרך המלך (רפפורט)
א/א דרכי אהרן ח"א עמ' נ-נא
א/א דרכי שמחה עמ' פד
א/א האהל שנה כו (כסלו תשם) עמ' מא
א/א הדרום ז עמ' 21, 23
א/א הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' קלח {הגהמ"י אות א}
א/א המאיר לארץ [מהרש"ם אלשקר סי' ח-י]
א/א הר המלך ח"ב עמ' קצג-קצד, ח"ו עמ' רמו-רנב, ח"ח עמ' שסד
א/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 224 {מנין המצוות - לישב בסוכה}
א/א הרמב"ם והלכותיו
א/א הררי קדם (תשס) עמ' יג
א/א התורה והמדינה חי"א עמ' תרמח
א/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' צז
א/א וגר זאב עמ' שד {לשמוע}
א/א זבחי תרועה סי' נ אות א
א/א זכרון דברים (תשנט) עמ' פב {לשמוע}
א/א זכרון הרב עמ' 175 {מנין המצוות - לולב במקדש - השמיט מצות יום ראשון בגבולין}
א/א זכרון נחום עמ' יג {לשמוע}
א/א זכרון תרועה עמ' 6, 29, 31, 203
א/א זמנים למלך
א/א חוות בנימין ח"א עמ' רמח, ח"ב עמ' תפג
א/א חי' חתם סופר
א/א חי' ר"י אלמידה דף כד ע"ב, פד ע"ב
א/א חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' סט {לח"מ - זכרים כפופים}
א/א חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קנו
א/א חלק יעקב (אלבעלי) דף קו ע"ב {לח"מ}
א/א חלקת מאיר
א/א חמדת ישראל ח"ב דף כג ע"א
א/א חשבונות של מצוה עמ' רכט
א/א טבעת החושן ח"ד עמ' ב, 4
א/א יד בנימין ר"ה עמ' שעה-שעו {של כבשים כפוף}, תיג {מצוה לשמוע}, תמ, תמב, תסא {המצוה בשמיעה}, תסב {לח"מ - תקיעה ביובל}
א/א יד ישראל ח"א
א/א יד לרמב"ם עמ' 228 {מנין המצוות}
א/א יוסף חי
א/א ימי זכרון עמ' קלז
א/א ימי שלמה
א/א ימין משה
א/א יערי עם דבשי ח"ד מדור א אות מא {של איל לעיכובא}
א/א יצחק ירנן
א/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/א ישועות עוזו עמ' 65 {ראב"ד - הפריז}
א/א ישורון ד עמ' תקפט = חי' הרד"ל למשניות ר"ה {לח"מ - ביובל יוצאים בשמיעה}
א/א כבוד יו"ט
א/א כבודה של תורה א עמ' פח
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקצב
א/א כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קפו
א/א כתב סופר או"ח סי' קד ד"ה ואמרתי כמה
א/א לב מבין
א/א לב שלם [אהלי תם סי' צ, הלכה למשה (אמריליו) הל' גניבה דף נח ע"א]
א/א לבושי מרדכי לקו"ת עמ' לו {לח"מ}
א/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' מד
א/א להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' לז
א/א להורות נתן במדבר עמ' קעג
א/א לקוטי שיחות חל"ו עמ' 82 {הגהמ"י - אדמו להדדי}
א/א לשון ערומים
א/א מאור יהושע סי' יז עמ' כ {לח"מ}
א/א מאור יעקב דף ט ע"ג
א/א מאור ישראל עמ' רמא-רמד
א/א מאיר נתיבים עמ' 122, 609
א/א מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קו
א/א מגילת ספר עשין דף כז ע"א
א/א מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' ל
א/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רסג
א/א מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 245
א/א מועדים וזמנים ח"א סי' א {מצוה לשמוע}
א/א מוריה שנה ו גל' ז עמ' יב
א/א מחנה דוד (בונאן) דף ל ע"א-ע"ב
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' כג אות א
א/א מחנה יוסף ח"ג עמ' טו
א/א מטה אהרן ר"ה עמ' נד, קד, קז
א/א מטה אפרים
א/א מילי דמרדכי
א/א מכשירי מצוה עמ' סו {מנין המצוות}
א/א מלכי בקדש (מלכי)
א/א מנוחת משה דף קח ע"ב {מצוה לשמוע}
א/א מנחה חדשה (חן טוב) פ' פנחס
א/א מנחת אלימלך עמ' צא
א/א מנחת אשר פסחים עמ' מד, רכב, רלו
א/א מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' סה
א/א מנחת חינוך ח"ג עמ' עה, עו, קכז
א/א מנחת יוסף ח"ב עמ' נד
א/א מנחת משה (גולדברג) סי' כו אות ב
א/א מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רצו
א/א מסורה ח"ז עמ' יא, חי"ב עמ' לח, חי"ג עמ' נב
א/א מעדני שמואל עמ' ב
א/א מעין גנים (מזרחי) דף מג ע"ב {קרן כבש כפוף}
א/א מעיני המים
א/א מעלין בקודש גל' ח עמ' 81 {קרן כבש כפול}, 82
א/א מענה לשון עמ' עט
א/א מקור ברוך (פייתוס) דף רצב ע"ב
א/א מקראי קדש (תפט) דף עא ע"א וע"ב
א/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רא
א/א מרכבת המשנה מהדו"ב
א/א מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ וכ"מ)
א/א משאת המלך (אדרי)
א/א משאת המלך מועדים עמ' כא {לשמוע}
א/א משכן בצלאל ח"א סי' לג
א/א משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' קס
א/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קמב {ובשעת הדחק - לולב היבש כשר אבל לא שאר המינים}
א/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריט
א/א משנת יעבץ שמיטה עמ' קכו-קכז
א/א משנת יעקב
א/א משנת משה ר"ה עמ' קסח
א/א משנת שמחה
א/א נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 190 {לשמוע}
א/א נועם חי"א עמ' קמג {ישועות מלכו}
א/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קז {לח"מ בשם תשובת הרמב"ם, לשמוע}, קח-קט {לשמוע}, קיא {כפוף לעיכובא}, קיד
א/א ניצוצי אש עמ' תרלה
א/א נר למאור (פרצקי) עמ' ע
א/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף נא ע"ג-ע"ד, נב ע"א-ע"ב {לח"מ - יוצאים גם בשמיעה}
א/א נתן פריו חולין עמ' קד
א/א נתן פריו חנוכה עמ' קמב
א/א נתן פריו מגילה עמ' קצד, שא
א/א ס' הפרדס לרש"י עמ' ריז
א/א ס' הפרנס עמ' תפז {הגהמ"י}
א/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרכט {לח"מ}
א/א סדר אליהו רבא וזוטא דף ע
א/א סדר משנה (בוסק')
א/א סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' כו-כז {לח"מ - האם ביובל מצוה בתקיעה}, כח {ביובל צריך שופר כפוף}
א/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עז
א/א סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' פב-צא
א/א סתרי ומגיני (תשכג) עמ' צא
א/א עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/א עטרת טוביה
א/א עיון בלומדות עמ' פב
א/א עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שצט, תב {לשמוע}
א/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' יא
א/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ג
א/א עין חיים ח"ב עמ' קמה
א/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רכ {מנין המצוות}
א/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שעג-שעד
א/א פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 90
א/א פני המלך (שטרן)
א/א פני יהושע (חנדלי) דף קמד ע"ד
א/א פני משה (שלז')
א/א פרי האדמה ח"א
א/א פרפרת אליעזר ואתחנן פרק ה פסוק יט
א/א פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' קעו
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 7
א/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עד ע"ד
א/א קהל יהודה - חי' הש"ס דף ל ע"ג {כ"מ}, לט ע"ג {מ"מ}
א/א קהלות יעקב פסחים סי' ו, ר"ה סי' כג
א/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תרמב {לח"מ}
א/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' מד, סה, קיט
א/א קובץ השמיטה עמ' תריא
א/א קול דודי (תשף)
א/א קול דודי ר"ה סי' תקב
א/א קול הנבואה עמ' רמז {לשמוע}
א/א קול הנבואה עמ' רמז {לשמוע}
א/א קול יהודה (פרלוב) עמ' מח, נ {מצוה}, קה-קז, קלג {כפוף לעיכובא}
א/א קרבן אשה
א/א קרית מלך
א/א קרן פני משה ח"א עמ' קסב
א/א קרן פני משה ח"ב
א/א ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף צד ע"ב
א/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שט, ח"ז עמ' רסט {השמיט שכל היום כשר}
א/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכג
א/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' סג {כ"מ}
א/א רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לט
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תא
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קסב, תפג
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפט
א/א שבי ציון סי' יט
א/א שו"ת הרדב"ז סי' אלף תל
א/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' ז {הגהמ"י}
א/א שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קכ {הגהמ"י אות א}
א/א שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ה
א/א שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' לג {הגהמ"י}
א/א שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' מ-מב
א/א שומע ומשמיע עמ' לד, עד
א/א שי כהן עמ' קלה {לשמוע}, קמא, רכח, רל {לשמוע}
א/א שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קפט
א/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ל אות יא
א/א שלחן המלך
א/א שלמי יוסף ר"ה עמ' כג, שמה, תכב
א/א שם דרך ויקרא עמ' קנו
א/א שם יוסף (אליקים)
א/א שם משמואל מועדים - ראש השנה שנת תרע"ו {כפוף או פשוט}
א/א שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קעא
א/א שמות בארץ (תשנט) עמ' יד, לג
א/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קל
א/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' נג
א/א שעלי דעת גל' ג עמ' 15
א/א שערי טהר ח"ה שער ב סי' כח אות א
א/א שערי טהר ח"ה שער ב סי' כח אות א דף רס ע"א
א/א שפע חיים ח"א עמ' פח
א/א שרשים במועדות עמ' קצו, שיז
א/א תולדות ההלכה ח"ג עמ' 99 {תרועת יובל}
א/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף עט, אלף צט, אלף קז, אלף קח {ראב"ד}, אלף שיד, אלף שמד
א/א תועפות ראם (באר) עמ' קכט, קלב
א/א תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' קכד
א/א תורה ותעודה עמ' 34
א/א תורה לדעת ח"ג עמ' יח {הגהמ"י אות א}
א/א תורת האוהל (תשנג) עמ' שנב {מצוה לשמוע}
א/א תורת משה (צונצין)
א/א תניא רבתי ח"ב עמ' צב {הגהמ"י}
א/א תפארת צבי (רוזנטל) עמ' כח, עב-עג
א/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' מט {מ"ע של תורה לשמוע תרועת השופר בר"ה}
א/א תרומת הדשן שו"ת סי' רעח {הגהמ"י אות א}
א/א תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ז {מנין המצות - ליטול לולב במקדש}
א/ב אגרות הגרי"ד עמ' נח
א/ב אגרות משה ח"ח עמ' שה
א/ב אדני היד החזקה
א/ב איים בים פסחים סי' כט אות ה¬ {שופר הגזול - ובמגיד משנה }
א/ב באהלה של תורה או"ח סי' קה אות ב
א/ב בשבילי השמחה סי' ה אות ג {מעשה רקח}
א/ב גבורת יצחק ר"ה עמ' רכ
א/ב דברות משה מועד ח"א עמ' שי, תקכא {במקדש היו תוקעין בראש השנה בשופר אחד}
א/ב הר המלך ח"ג עמ' סד
א/ב הררי קדם (תשס) עמ' כח
א/ב חוות בנימין ח"א עמ' רמח
א/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' נח, שלו {בר"ה וביובל תקעו בשופר וגם בחצוצרות במקדש}, שלז
א/ב חי' מהרי"א צטרון עמ' כו
א/ב יד בנימין ר"ה עמ' שצא {ר' מנוח - בכל ירושלים}
א/ב ימי זכרון עמ' קלח
א/ב ימי שלמה
א/ב כי בא מועד עמ' פט
א/ב לב שלם [הלכה למשה (אמריליו) הל' גניבה דף נח ע"א]
א/ב מועדים וזמנים ח"א סי' כד
א/ב מוריה שנה ו גל' ז עמ' יג
א/ב מחנה דן דף טז ע"ג
א/ב מחנה יוסף ח"ג עמ' יג
א/ב מטה אהרן ר"ה עמ' נד, קד, קז
א/ב מילי דמרדכי
א/ב מים חיים (קרייזוירטה) עמ' תשפז
א/ב מכתב לחזקיהו דף סג ע"ב
א/ב מלאכת חשב עמ' סה
א/ב מנחת אשר פסחים עמ' מד, רכב, רלו
א/ב מסורה ח"א עמ' ט, ח"ז עמ' ט, חי"ב עמ' נ, חי"ד עמ' ט
א/ב מעלין בקודש גל' ח עמ' 49 {חצוצרות}, 73, 82, 90, 91
א/ב משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' כד
א/ב משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' קכח
א/ב משנת יעקב
א/ב משרת משה (עטייה)
א/ב נאות אפרים ח"א עמ' צא
א/ב נועם חכ"ד עמ' יט
א/ב ניצוצי אש עמ' תרלה
א/ב סדר משנה (גם עמ' קלט)
א/ב עולת חודש ח"ג מאמר רמג
א/ב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 90
א/ב פרי האדמה ח"א
א/ב פרשת המלך
א/ב צפנת פענח (גם בהשמטות דף נח ע"ב)
א/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' מד
א/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ב קול דודי ר"ה סי' תנט
א/ב רוח אליהו
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רעח
א/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צג
א/ב שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קצב
א/ב שנה בשנה תשמז עמ' 214, 227
א/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קל
א/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קלא
א/ב שרשים במועדות עמ' מז
א/ב תורת מנחם חנ"א עמ' 124 {מצות היום בשופר}
א/ב תורת מנחם חנ"ח עמ' 20
א/ג אבן האזל הל' איסו"מ פ"ד ה"ז {של ע"ז}
א/ג אבן ישראל (פישר) ח"ז סי' סז {שופר של עולה - מדוע הוצרך שני טעמים, הנאת הגוף מן התקיעה}
א/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 64-66
א/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 97-100
א/ג אבני השוהם (הורוויץ) דף מג ע"ג-ע"ד, מד ע"א-ע"ב
א/ג אבני מילואים שו"ת סי' כא {לח"מ - הרי הגמרא אומרת שמעל בתקיעה, מדוע צריך שני טעמים}
א/ג אבני ציון ח"א סי' ז אות ג {מללה"נ}, סי' לו אות ב {מללה"נ}, סי' מב אות א {כ"מ - נתלשו לפני זריקה}, סי' נב אות א {אין בקול דין מעילה}, אות ה-ז {לח"מ - מדוע הוצרך שני טעמים בשופר של עולה}, סי' נג אות ג {מדוע הוצרך שני טעמים}, סי' נד אות א ואות ד {מדוע הוצרך שני טעמים}, ואות ה {אין בקול דין מעילה - הרי הגמרא אמרה שמעל}, ח"ב סי' יג אות ב, סי' מג אות ב, סי' סב אות ד, סי' סז אות ה, ח"ג עמ' קנט-קסא, שיד, ח"ד עמ' קיא {שעה"מ}, קצו {שעה"מ}
א/ג אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שנב-שנג
א/ג אברהם יגל
א/ג אגרות הגרי"ד עמ' צא
א/ג אדני היד החזקה
א/ג אהל משה (וינברג) דף מח ע"א-ע"ג
א/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קלא {רמב"ם}, קלד {שעה"מ}
א/ג אהלי חיים עמ' קסג {מ"מ בשם ירושלמי - טעם שאין מהב"ע בשופר גזול}
א/ג אהלי תם סי' צ {המצוה היא בשמיעה}
א/ג אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"א הע' 19 {הגהמ"י}, 23 {ר' מנוח גורס בירושלמי "הכל מודים בלולב הגזול"}, ליד הע' 35 {שופר הגזול - טעמי רמב"ם וראב"ד}, הע' 36 {יד המלך}, 41 {אהא"ז}, 43 {יד המלך}
א/ג אור אברהם
א/ג אור גדול - קרני אור דף קסה ע"ג-קסו ע"ב {מדוע השמיט מודר הנאה מהתוקע}
א/ג אור האורים סי' מד אות ה {שופר של עולה}
א/ג אור הישר [אברהם יגל ר"ה כח ע"א]
א/ג אור הישר זבחים פו ע"א {מתי יש מעילה בשופר של עולה}, מעילה יט ע"ב ד"ה ודאתאן {לח"מ - הרי הגמרא אמרה שמעל}, ד"ה אכן {מדוע לכתחלה לא יתקע בו}
א/ג אור חדש (בלומ') דף נא ע"ג
א/ג אור יקרות {כ"מ - לאחר זריקה מותר}
א/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' שלח-שלט, שמא {עולה}
א/ג אור לישרים (שולמן) עמ' קטז {כ"מ - אחרי זריקה מותר}
א/ג אוריין תליתאי (אפשטיין) דף יט ע"ג-ע"ד {שעה"מ - רשב"א סובר שמללה"נ גם עם הנאת הגוף, מאירי הסביר שאסור לטבול במעין כי נהנה אחרי המצוה}, כא ע"א {שעה"מ - השמיט דין מודר הנאה ממעיין כי סמך על מש"כ בהל' נדרים "תשמישך עלי"}
א/ג אוריתא טז עמ' קז {הגזול - ירושלמי "בקולו הוא יוצא" - השופר הוא רק מכשיר המצוה}, קסח {לח"מ - הרי הגמרא אמרה שמעל בתקיעה}, קע {אין מעילה בקול}
א/ג אות היא לעולם ח"א דף נא ע"ב, ח"ב דף כד ע"ג
א/ג איים בים מועד סי' ח אות ה¬ {שופר הגזול}
א/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 89
א/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקא {אין מעילה}
א/ג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קיד {שופר של עולה - מללה"נ}, רח-רט
א/ג אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כ [א] ד"ה קיי"ל, סי' כ [ג] ד"ה ועיין
א/ג אמרי בינה (אש) דף מז ע"ד {גזול}, מח ע"א {ראב"ד}, ס ע"ג-ע"ד {לח"מ}
א/ג אמרי שמואל ח"א דף נח ע"ג-ע"ד, ס ע"ג
א/ג אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כו {של עולה}, לג {גזול}
א/ג אסיפת גאונים (תרעא) דף ה ע"ג-ע"ד, ו ע"א {אין מעילה בקול}
א/ג אסיפת שמועות תשרי עמ' טו
א/ג אעירה שחר (זעפרני) עמ' לט {כ"מ}
א/ג אפיקי מגינים נדרים סי' כא
א/ג אפיקי מגינים סוכה עמ' סט {כי המצוה בשמיעה}
א/ג ארזא דבי רב יבמות עמ' פח {מללה"נ}
א/ג ארחות ימים עמ' קסו
א/ג ארץ הצבי (שכטר) עמ' כא {אין בקול דין גזל}, כג {שופר הגזול - מדוע אין מהב"ע}, לח-לט {שופר הגזול - מדוע אין מהב"ע}
א/ג אשר למלך {דרשת "יום תרועה", אין בקול גזל או מעילה, שופר של ע"ז - סוגים שונים, לכתחלה אסור אף שמללה"נ חוץ מבמודר הנאה, האם מותר הנאת הגוף עם המצווה אם אינו מתכוון לה}
א/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי = חיבור התשובה - משיב נפש מאמר ב פ"ה עמ' 331 {אין בקול דין מעילה}
א/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עח {המצוה היא בשמיעה}
א/ג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' ריג {שעה"מ}
א/ג באר מים חיים (נוסינזון) סוכה דף לא {של ע"ז}
א/ג באר מים חיים (נוסינזון) ר"ה דף כח
א/ג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' קע, קצט {ראב"ד}
א/ג בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' נח
א/ג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קעב
א/ג בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' ריח
א/ג בדבר מלך ח"י עמ' יב, מח, רצט, שב-שג
א/ג בדבר מלך חט"ו עמ' ריג {שופר של ע"ז אין תוקעין בו לכתחילה ואם תקע בו יצא ושל עיר הנידחת אם תקע בו לא יצא}
א/ג בדבר מלך חט"ז עמ' שא, שנב
א/ג בדבר מלך חי"א עמ' רצז
א/ג בדבר מלך חי"ג עמ' קלב, קמא, קעט, קפה, קצג, ריד, ריח
א/ג בדבר מלך חי"ח עמ' קנה, קסא, קעז {שופר הגזול שתקע בו יצא שאין המצוה אלא בשמעית הקול וכו' ואם תאמר והלא נהנה בשמיעת קול מצות לאו ליהנות ניתנו וכו' וראב"ד}
א/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 154
א/ג בחיר חיים {אין מעילה בקול - הרי הגמרא אומרת שמעל, מדוע השמיט שופר של שלמים}
א/ג בינה בספרים עמ' כט-ל
א/ג בינת אברהם עמ' כט {שעה"מ}
א/ג בינת דניאל ח"א עמ' קמד {הסבר הרדב"ז מדוע צריך שני טעמים בשופר של עולה}
א/ג בינת נבונים דף כא ע"ב
א/ג בית אהרן (סוויאדישץ) דף ג ע"ב {לח"מ - דיחוי}, ד ע"א {לח"מ - הבדל בין ע"ז לאשרה} וע"ד {גזול}, ו ע"א-ע"ב {של ע"ז, גזול}
א/ג בית אהרן (סוויאדישץ) דף ט ע"ב {מודר הנאה}, ט ע"ג {מללה"נ כשאינו משתמש בגוף החפץ}, י ע"א {אין גזל בקול}, יא ע"ג {מללה"נ בקול}, יג ע"א-ע"ג
א/ג בית אהרן (סוויאדישץ) דף טז ע"ד {גזול, עולה}
א/ג בית אהרן (קארטשין) עמ' נט
א/ג בית אהרן וישראל גל' ז עמ' ל, גל' מג עמ' קט-קיא, גל' סה עמ' סא-סב
א/ג בית גמליאל ח"א עמ' קכא
א/ג בית יצחק (תשיד) עמ' 131
א/ג בית ירוחם
א/ג בית ישחק
א/ג בית ישי (חידושים, תשמז) סי' ל עמ' קיא-קיד {אין בקול דין מעילה - הרי הגמרא אומרת שמעל, מדוע הוצרך שני טעמים, מדוע לא אמר מללה"נ לענין שופר הגזול, מ"מ בשם ירושלמי - המצוה בשמיעה}
א/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קכו
א/ג בית נפתלי (תרנט) סי' נו
א/ג בית פנחס (וולף) עמ' 123-122 {שופר של עולה - מדוע הוצרך שני טעמים, מדוע סדר ההלכות ברמב"ם שונה מבגמרא}
א/ג בית שמש
א/ג בית שערים או"ח סי' רעב, ש
א/ג בכורי חיים ח"ד סי' יג {לח"מ - הרי הגמרא אומרת שמעל, מדוע הוצרך שני טעמים}
א/ג בני דוד
א/ג בנין אב (שולמן) סי' ט אות ב {המצוה היא בשמיעה - א"כ מדוע לא יצא אם חשו"ק תוקע}
א/ג בנין אהל מועד דף יב ע"א {של עולה}, יג ע"א-ע"ב {מעילה בקול}, יד ע"א {מעילה בקול}
א/ג בנין אהל מועד דף יד ע"א-ע"ב, טו ע"ב, טז ע"א {שעה"מ}
א/ג בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' לו
א/ג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקטו
א/ג בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' יא אות ה
א/ג בעקבות מועדי ה' עמ' 98
א/ג בציר אליעזר ח"ב דף טו ע"ג {המודר, עולה}, טז ע"א, כט ע"א {לח"מ - ע"ז}
א/ג בציר אליעזר ח"ב דף יז ע"ג {שעה"מ}
א/ג ברור הלכה חולין פט ע"א {של עולה}
א/ג ברור הלכה סוכה ל ע"א ציון א פסקה ב {כ"מ - רמב"ם חושש למהב"ע}, ר"ה כח ע"א ציון ה, ו
א/ג ברית הלוי דף טז ע"ג
א/ג ברכת אמת סי' יב עמ' עה {מ"מ - מצוה בשמיעה}, עו {לח"מ}, עח {מ"מ}
א/ג ברכת אריאל ח"א סי' לא ס"ק ד {שופר גזול - מדוע אין מהב"ע}
א/ג ברכת הזמן עמ' תמט
א/ג ברכת יצחק (פאלער) עמ' לב, שיט-שכ
א/ג ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שמ
א/ג ברכת ראובן דף קצ ע"ג {אין גזל בקול - לענין גוי ששומע דברי תורה}
א/ג ברכת ראש סי' כה עמ' קלא, סי' כו עמ' קלד, סי' כז עמ' קלו, סי' כט עמ' קלו, קמא {שעה"מ}, סי' לב עמ' קמז
א/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קמט, קנא
א/ג בשבילי הפסח סי' כג אות ז {של ע"ז}
א/ג בשבילי הקדושה סי' יב אות ד
א/ג בשמן רענן ח"ב עמ' תקיט-תקכ {שופר גזול - מדוע אין מהב"ע}
א/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' מה-מז {אין מעילה בקול, המצוה בשמיעה}
א/ג גבורת יצחק ר"ה עמ' ריג, רטז, רלד, רלו, רלח, רנה {מ"מ}
א/ג גדולי שמואל נדרים דף טז ע"ב {שעה"מ}
א/ג גור אריה (צרמון)
א/ג גושפנקא דמלכא {שופר של עולה - מדוע הוצרך שני טעמים}
א/ג גן שושנים ח"א עמ' עב
א/ג גן שושנים ח"ב עמ' עח-עט {אין גזל בקול, מצוה לשמוע}, פח {אין גזל בקול}
א/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' פה
א/ג דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קיא
א/ג דברות אליהו ח"ב עמ' לט
א/ג דברות משה מועד ח"א עמ' תקיא {ואם תאמר והלא נהנה בשמיעת הקול ולח"מ}
א/ג דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ג עמ' שפח {שופר של עולה}
א/ג דברי דוד (טייטלבוים) דף פו ע"א-ע"ד {מודר הנאה משופר}
א/ג דברי חיים (אוירבך) ר"ה סי' ג ד"ה ובזה
א/ג דברי יהודה דף יח ע"א-ע"ב, כא ע"ב {מודר הנאה}, כב ע"ג {שעה"מ}
א/ג דברי יהודה דף כה ע"א {שעה"מ}
א/ג דברי יהודה סי' ד אות ד
א/ג דברי יואל מועדים ח"א עמ' רל
א/ג דברי יציב או"ח עמ' תקיח {לח"מ}, לקוטים עמ' סב {מ"מ בשם ירושלמי}
א/ג דברי מרדכי (קרישפין) דף יא ע"ד
א/ג דגל ראובן ח"ג סי' טז בסופו {לח"מ - הרי הגמרא אומרת שמעל}
א/ג דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' טו
א/ג דור דורים עמ' קלב {מ"מ - מודר הנאה מהתוקע נלמד בק"ו ממודר הנאה מהשופר}, קלג {אין בקול דין מעילה - הרי הגמרא אומרת שמעל, יישוב השגת הראב"ד}, קלד {הקשר בין שופר של ע"ז לשופר גזול ושל עולה}, קמג {מדוע הוצרך שני טעמים בשופר של עולה}, קמח-קמט {מדוע בשופר של עולה אסור לכתחלה ובמודר הנאה מותר}
א/ג דרך המלך (רפפורט)
א/ג דרך ישרה ח"א עמ' נד-נה {אין גזל בקול - מדוע אין מהב"ע בגלל מעשה הגבהת השופר}
א/ג דרכי אהרן ח"ב עמ' יב-יג {אילו היה גזל בקול היה פסול מטעם מהב"ע}
א/ג דרכי משה ח"א שמעתתא א פ' כ {שופר של עולה - גם אם יש לו הנאת הגוף}
א/ג דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' יט
א/ג דרשות חתם סופר ח"ג עמ' ב
א/ג הגהות הרמ"ך הל' חמץ פ"ו ה"ז {מדוע בשופר גזול אין פסול של מהב"ע}
א/ג הגהות חבר בן חיים
א/ג הדרת אפרים ח"ב עמ' קכח-קכט {מדוע הוצרך שני טעמים בשופר של עולה, אין גזל בקול, אין מעילה בקול}
א/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קד-קו {גזל}
א/ג הדרת מרדכי דף לו ע"ד, לז ע"א
א/ג הון יוסף דף מה
א/ג הלכה רבה ח"א עמ' 35 {שופר של עולה - מדוע הוצרך שני טעמים, הדין אם נהנה גם הנאת הגוף}, 168 {הרי הגמרא אומרת שהתוקע מעל, מדוע לא אומרים "אי עביד לא מהני", מדוע הוצרך שני טעמים}, 326 {מדוע הוצרך שני טעמים, הדין אם יש הנאת הגוף משמיעת השופר}
א/ג הר המור דף י ע"א-יב ע"א {מללה"נ אם אפשר בשופר אחר וכדומה, האם הנאת הגוף עם המצוה מותרת}
א/ג הר המלך ח"ז עמ' רצד {אין מעילה בקול - הרי הגמרא אומרת שמעל, חילוק יום תרועה בין לוקח שופר של הקדש ותקעו לשומע תקיעת שופר של הקדש, מדוע הוצרך שני טעמים}, שלד {תקיעה לכתחלה בשופר של ע"ז או גזול או של עולה, האם יצא אם תקע במזיד בשופר של עולה}
א/ג הררי קדם (תשס) עמ' טז, לא, עג, ריב, ריז
א/ג התעוררות תשובה
א/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' עב-עג, עו
א/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קעד
א/ג ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תה
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרמז, תרע, תרצב
א/ג זבחי שלמה עמ' נה-נז {מדוע בע"ז לא נימק שמללה"נ כמו בשל עולה}
א/ג זבחי תרועה סי' כח אות ג, סי' כט אות ו, סי' ל אות ד, סי' לא אות א, סי' נ אות א
א/ג זכור לאברהם (אביגדור)
א/ג זכות היוצרים עמ' 51 {אין גזל בקול - זכות יוצרים}
א/ג זכרון זאב עמ' פח
א/ג זכרון יהודה (לאש) דף סז ע"ב
א/ג זכרון יהודה (מונק) דף ו ע"א
א/ג זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' כז-כח {כ"מ - אין גזל בקול}
א/ג זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קנא {השמיט תקיעה ע"י מודר הנאה מחברו}, קנב-קנג {שעה"מ}
א/ג זכרון משה (קרונז'ק) עמ' ג
א/ג זכרון שלמה (קליין) עמ' רמג, רסא {המצווה - בשמיעה}
א/ג זמנים למלך
א/ג זר זהב (פראג) עמ' קטז {שופר גזול}
א/ג זרע אברהם (כטורזא) {מ"מ - הטעם שבשופר הגזול יצא}
א/ג חי' איברא דף סב
א/ג חי' בן אריה ח"א סי' יח אות טז
א/ג חי' הגר"ח החדש עמ' צז {המצוה בשמיעה}
א/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' ס {אין גזל בקול - לכן צריך לפרש "לכם" - לשם חובכם"}
א/ג חי' חתם סופר
א/ג חי' משנה פסחים עמ' קמה
א/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רסב-רסג
א/ג חי' ר"י נחמיה סי' קנא אות ו {טעמי רמב"ם וראב"ד בשופר גזול}, אות ז {אין מעילה בקול - הרי הגמרא אומרת שמעל}
א/ג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תקכ {שעה"מ}
א/ג חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קכט, קלא, קלז-קלח, קמ
א/ג חיים ומלך
א/ג חיים שיש בהם (גרוס) מועדים עמ' לט {גזול}
א/ג חיים שנים ישלם עמ' קיב
א/ג חלק יעקב (אלבעלי) דף קד ע"ד, קה ע"ג
א/ג חלקת מאיר
א/ג חמדת שלמה עמ' קא {שעה"מ}
א/ג חמודי צבי מועדים עמ' קכג
א/ג חק המלך יבמות עמ' קיג
א/ג חק לישראל, נזיקין עמ' 370 {אין גזל בקול - זכות יוצרים}
א/ג חקר יצחק עמ' קמה {שופר של עולה - האם החסרון הוא מהב"ע או "אי עביד לא מהני"}
א/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רצח, חו"מ ח"ב עמ' לז
א/ג חשב סופר עמ' קלא
א/ג חתן סופר קניינים ח"ב עמ' צא
א/ג טוב לישראל סי' ט {הגהמ"י}
א/ג טעם ודעת הל' פרה פי"א ה"ו ביאה"ל ד"ה ושל עכו"ם
א/ג יד בנימין ר"ה עמ' תז {לא נגע בו}, תיב {לח"מ - מעילה בעולה}, תיג {אין מעילה בקול ואין גזל בקול}, תיד {מצוות לאו ליהנות ניתנו}, תכ-תכא {יש הנאה מהתקיעה}, תכב-תכג {מללה"נ כשיש הנאת הגוף, תקע בעצמו בשופר מודר הנאה}, תכו {של עולה וכ"מ}, תכח {שעה"מ - מללה"נ כשיש הנאת הגוף}
א/ג יד הלוי (לוין) דף כט ע"ב {בעיית מהב"ע בשופר של עולה}, ל ע"ב {ראב"ד - מתוך שיוצא בשאול יוצא בגזול, ומדוע הרמב"ם לא פירש כך}
א/ג יד המלך (לנדא) {מ"מ - תקרובת ע"ז, הטעמים להכשיר בשופר גזול, תוס' שבועות מד - הרי העושה מצוה באיסוה"נ נהנה פרוטה דר"י, הנאת הגוף עם המצוה, לח"מ - הרי הגמרא אומרת שהתוקע מעל, "תקיעת שופר עלי" או "הנאת שופר עלי" או "קונם תקיעת שופר עלי"}
א/ג יד יהודה (תרלד) עמ' 22-24 {מעילה בקול}
א/ג יד ישראל ח"א
א/ג יד פשוטה מדע עמ' תשסה, אהבה עמ' תתיב {סדר דומה בהל' ציצית פ"א הי"א}, תתיז {שופר של ע"ז - ממשמשי ע"ז}
א/ג ידי אליהו דף קיב ע"א {שופר של עולה}
א/ג יהל אור דף י ע"א, כב ע"ב {לח"מ}
א/ג יוסף את אחיו עמ' קה {הנאה מקול אסור}
א/ג יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' צג
א/ג יכין ובועז ח"א סי' קמד עמ' 485-486
א/ג ימי שלמה
א/ג יצחק ירנן {הנאת הגוף משופר של עולה, כ"מ - לאחר זריקה מותר, מודר הנאה משופר - האם רשאי לתקוע בו בעצמו, מדוע השמיט מודר הנאה מחברו}
א/ג ירושלים דדהבא עמ' קכ {אין מעילה בקול - האם יש איסור}
א/ג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שיא, תקלב, ח"ב עמ' מה, מו, נו, קלח
א/ג ישועות יעקב מועד עמ' תרסו {כ"מ}, תרסט, תרפג
א/ג ישועות מלכו (קרית ארבע) {האם מברכים על שופר הגזול אם קנאו בשינוי או על שופר של עולה, מדוע לכתחלה לא יתקע בשופר של עולה}
א/ג ישמח ישראל (רבינוביץ) דף כ ע"ג {מדוע בשופר של עולה לכתחלה לא יתקע}
א/ג ישרי לב עמ' לז {אין גזל או מעילה בקול כי אין בו ממש}
א/ג כבוד יו"ט {ברכה על תקיעה בשופר של חברו שלא מדעתו}
א/ג כבודה של תורה ח"ג עמ' קכב
א/ג כטל אמרתי עמ' עו, צח-צט
א/ג כלילת יופי דף מ
א/ג כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קא {מצוות לאו ליהנות ניתנו}
א/ג כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף יט ע"א
א/ג כרם חמד (פריידש)
א/ג כרם מנחם סי' ג
א/ג כתב סופר או"ח דף קא ע"ג
א/ג כתב סופר או"ח סי' קח ד"ה ובקושית תוס', סי' קל ד"ה עוד כתב
א/ג כתר ח"ו עמ' 37, 39
א/ג כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' רמב-רמג
א/ג לב מבין
א/ג לב שלם [שו"ת הרא"ם סי' לט, מב, משפט צדק ח"א סי' מח, יד אהרן או"ח סי' תקפו, לוית חן ר"ה דף מב, ידי אליהו דף קיא ע"ד, מעין גנים (קושטא) דף טו]
א/ג לבושי מרדכי או"ח עמ' נז, לקו"ת עמ' לו
א/ג לדוד עד עולם עמ' 91 {של עולה, ומודר הנאה}
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"ו סי' לז {בשופר הגזול ושל עולה - יצא}, ח"י עמ' עא {שעה"מ - מללה"נ כשיש הנאת הגוף}, חי"א עמ' מד {המצוה בשמיעה}
א/ג להורות נתן במדבר עמ' קעו
א/ג להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רסג, רסז
א/ג להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קיד
א/ג למודי ה' (תשפא) עמ' שמה
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' יג ס"ק ב
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' עו
א/ג לקוטים (פיינברג) עמ' ז {גזול}
א/ג לקח טוב (תשפא) כלל יא אות ח {מצוות לא ליהנות ניתנו מצוה דאורייתא בדיעבד אינה נחשבת הנאה משא"ב מצוה דרבנן}
א/ג לקט מנחם (תרעא) דף כז ע"ג {כ"מ - אין בגזל בקול}
א/ג מאור יהושע סי' יז עמ' יט {שופר גזול}, סי' יט
א/ג מאור יעקב דף ז ע"א-ע"ב {שופר גזול - מדוע לא כתב את הטעם שבירושלמי}, ח ע"א {שופר של ע"ז - איך גרס הרמב"ם בגמרא}, ט ע"א {שופר של ע"ז - סתירה לדבריו על לולב של ע"ז}, ט ע"ב {שופר הגזול - מדוע לא כתב את הטעם של הירושלמי}, ט ע"ד {אין גזל בקול - ללמד שיוצא גם לפני יאוש}
א/ג מאור למלך ב"ק עמ' קפה
א/ג מאור למלך נדרים עמ' צא-צב {שעה"מ}, צט {שעה"מ}, ק {צ"פ}
א/ג מאור למלך פסחים עמ' קכב
א/ג מאמר המלך
א/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עט ע"ב {אין גזל בקול, מדוע השמיט מודר הנאה מחברו ותוקע בשופר של שלמים}
א/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' פב {שעה"מ}, פח {לח"מ}
א/ג מבשר טוב קדשים עמ' קסז {אין מעילה בקול - הרי הגמרא אומרת שמעל, שופר של עולה - מדוע הוצרך שני טעמים, התוקע בעצמו בשופר של הקדש - האם מעל}
א/ג מגן גבורים (או"ח) סי' רטז ס"ק א {אין מעילה בקול גם אם תקע בשופר של הקדש}
א/ג מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' נה, סט, רסג {לח"מ}
א/ג מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' עד אות יט
א/ג מועדים וזמנים ח"ו סי' ג {שופר של עולה - מדוע הוצרך שני טעמים, והדין אם נהנה משמיעת הקול}, ח"ח הערות לח"ו סי' ז עמ' צ {שופר הגזול - צריך גם את הטעם של הראב"ד וגם של הרמב"ם}
א/ג מוריה גל' רלג עמ' קג {אין גזל בקול}
א/ג מוריה שנה ב גל' ט (ר"ב זולטי), שנה ו גל' ז עמ' יד-טו, שנה ז גל' ז (ר"ש ברגר)
א/ג מזכרת חיים עמ' לו-לט {שופר של ע"ז - יצא מטעם זה וזה גורם, בשופר של עולה אין להתיר מטעם זה וזה גורם, אין מעילה בקול - הרי הגמרא אומרת שמעל, רמב"ם פוסק כירושלמי שאין מעילה בקול גם במי שתוקע בשופר של הקדש}
א/ג מחנה יהודה (חסמן) עמ' ריז {השמיט מודר הנאה מחברו}, רכב {מודר - הדין אם נהנה הנאת הגוף, הדין אם אומר לחברו המדיר "תקע לי"}
א/ג מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' יח {מדוע השמיט מודר הנאה מחברו, על דברי מקראי קדש, מדוע מניחים שהתכוון לאסור על עצמו גם לתקיעת מצוה}
א/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' שצו {שעה"מ}
א/ג מטה אהרן (הלוי) דף מא ע"א, מב ע"ג {לח"מ}, מה ע"א
א/ג מטה אהרן (הלוי) ח"א דף מא ע"א, מב ע"ג
א/ג מטה אהרן ר"ה עמ' נד, קד, קז, קלט, קעא
א/ג מטה אפרים {אין גזל בקול - הרי הגמרא אומרת שמעל כשתקע, לח"מ - קושיה מ"קול מראה וריח אין בהם מעילה", ראב"ד - כוונתו להקשות הרי רמב"ם לא סובר מהב"ע, לח"מ - קושייתו על מ"מ בענין אשרה, כ"מ - דוקא לפני זריקה}
א/ג מילי דמרדכי {אע"פ שלא נגע בו יצא, האם מודר הנאה משופר מותר לתקוע בו בעצמו, גירסת כ"י רומי - מודר הנאה מחברו, מדוע בהקדש וע"ז אסור לכתחלה}
א/ג מלאכת חשב עמ' סו
א/ג מלאכת מחשבת עמ' קט-קיא {המצוה היא בשמיעה}
א/ג מלאכת שלמה (השמטות)
א/ג מנחת אשר פסחים עמ' פה
א/ג מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' סה
א/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' פג {שופר גזול - מה דין ציצית שנצבעה בצבע גזול}
א/ג מנחת יהודה (בוים) דף סט ע"ב {ע"ז ועיר הנדחת}, עב ע"א, עג ע"ג {שופר של עולה - כ"מ}, עה ע"ד {והלא נהנה מקול}
א/ג מנחת יוסף ח"ב עמ' נד
א/ג מנחת מחבת עמ' ס {לח"מ}
א/ג מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 10 {מדוע לא הביא את טעם הירושלמי}, 11 {מדוע הביא את ההלכות בסדר שונה מהגמרא, מדוע לא כתב מללה"נ לגבי ע"ז, אין מעילה בקול - הרי הגמרא אומרת שמעל}, 14 {לח"מ - טעם ר' יהודה - שמהב"ע אינה מצוה}, 15 {מדוע לא כתב בע"ז מללה"נ, מדוע כתב שופר גזול לפני שופר של עולה}, 16 {המצוה היא בשמיעה - טעם גם לשופר של עולה, מדוע בשופר גזול לא הקשה "הרי נהנה בשמיעה", אין מעילה בקול - האם זה גם במי שתקע בעצמו, טעם סדר הדינים בהלכה זו, מדוע במודר הנאה מותר לכתחלה}, 35 {של ע"ז אסור לכתחלה כי מאוס, בשופר הגזול אין משום מהב"ע כי היה יכול לצאת ידי חובה בלי העבירה, ראב"ד - האם בירושלמי נחלקו בסברה או בפסוק}
א/ג מנחת שלמה (לוין) עמ' סד, סו {שופר גזול - קושיית הראב"ד}
א/ג מסורה ח"ב עמ' טז, ח"ז עמ' ט, חי"ב עמ' נא, חט"ז עמ' כה
א/ג מעדני אשר - נישואין עמ' קנב {שעה"מ}
א/ג מעין גנים (מזרחי) דף טו ע"א {כ"מ - תלש מחיים}
א/ג מעיני המים
א/ג מענה לשון עמ' פ {גזול}
א/ג מעשה הבא בעבירה עמ' 166
א/ג מפתח הבאורים [שו"ת הרשב"א סי' ה, מנחת ברוך סי' פד אות ג]
א/ג מצעדי גבר יבמות סי' נ אות א
א/ג מצעדי גבר נדרים סי' כו אות א
א/ג מצעדי גבר סוכה סי' ח אות ד-ה
א/ג מקור ברוך (פייתוס) דף רצב ע"ד
א/ג מקראי קדש (אזמיר) דף עא ע"ב {לח"מ בשם הר"ן}, עב ע"א {אין מעילה בקול - הרי הגמרא אומרת שמעל, כ"מ - אחרי זריקה או לפני זריקה}
א/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רא, ריח
א/ג מראה אש ח"ב עמ' רג {ראב"ד בשם ירושלמי, שופר של עיר הנידחת}, ריב {מדוע בשופר של עיר הנידחת לא התיר מטעם הירושלמי שקול לא נאסר בהנאה, מדוע לא כתב את טעם הירושלמי בשופר גזול}, ריג {אין מעילה בקול - הרי הגמרא אומרת שמעל}
א/ג מרומי גלים עמ' פו, קה
א/ג מרכבת המלך עמ' רעז
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ג מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
א/ג משארית יעקב עמ' ב
א/ג משאת המלך (אדרי)
א/ג משאת המלך מועדים עמ' כב {מצוה בשמיעה}
א/ג משה ידבר (תשעו) עמ' ז
א/ג משובב נתיבות עמ' קסז {שוהם וישפה}
א/ג משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' כג-כז
א/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' קנו
א/ג משכן בצלאל ח"א סי' לג עמ' פו-פז {המצוה בשמיעה}
א/ג משנה הלכות ח"ה סי' רד {בשופר של עולה לכתחלה אסור}, ח"ו סי' שי {אין גזל בקול - בגוזל שיחת טלפון}, ח"י סי' צג {מללה"נ - האם גם כשיש הנאת הגוף}, מהדו"ת או"ח עמ' קכח {שופר גזול - הרי זה מהב"ע}
א/ג משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' קסה, קסח, קעג
א/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריט {המצוה בשמיעה}, רנג {מללה"נ רק אם אין הנאת הגוף, מדוע בשופר לא אוסרים מפני הנאת הגוף}
א/ג משנת יעבץ שמיטה עמ' קכו-קכז, קכט
א/ג משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קכה {המצוה בשמיעה}
א/ג משנת משה שבת עמ' ל
א/ג משנת שמחה
א/ג משפטיך ליעקב ח"א סי' ג אות ט {ס"ת גזול}
א/ג משק ביתי סי' שמז (קעד ע"ב) {מטה אפרים}
א/ג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רעז, רפ
א/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קסד, ריז, רעט, רפא
א/ג נזר הקדש (קפלן)
א/ג נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קט {שמיעת קול}, קיב-קיג
א/ג נחל איתן
א/ג נחלת עזרא ח"ב סי' טז
א/ג נטע שעשועים (שליסל) עמ' קנח-קנט {מללה"נ}
א/ג ניצוצי אש עמ' תרלה
א/ג ניר לדוד {שופר הגזול - טעמי הרמב"ם והראב"ד, לגזלן עצמו ולאדם אחר}
א/ג נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תקסד, תקע {שופר של ע"ז אין תוקעין בו לכתחילה והתוקע בשופר גזול וכו'}
א/ג נר למאור (פרצקי) עמ' ע
א/ג נר למאור (רבינוביץ) דף לג ע"א
א/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף ד ע"ג {מ"מ - יכול לתקוע בלי להגביה}, לד ע"ג {מודר הנאה משופר, מחברו}
א/ג נרות אהרן {כ"מ - לפני זריקה ואחרי זריקה}
א/ג נתיב מאיר {מדוע הרמב"ם לא כתב את הטעם של הירושלמי, אין מעילה בקול - הרי בגמרא נאמר שמעל}
א/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שפא
א/ג נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' כו
א/ג נתן פריו חנוכה עמ' קמב
א/ג נתן פריו מגילה עמ' קצה
א/ג נתן פריו נדרים עמ' כו {שעה"מ - מללה"נ כשיש הנאת הגוף}, צב {שעה"מ - מודר הנאה מותר לתקוע לו גם אם ביקש שיתקע}
א/ג נתן פריו נדרים עמ' כו, צב {שעה"מ}
א/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' ס {שעה"מ}, תתצז {שעה"מ}, תתצח {לח"מ}, תתקי-תתקיא, תתקיד, תתקיח, תתקנד {שעה"מ}, תתקנו, תתקנז {שעה"מ}, תתשצב, תתתתצ-תתתתצא {שעה"מ}
א/ג ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קסה, קעב {והלא נהנה בשמיעת הקול - רעק"א הסביר שהקושיה היא שנאמר "אי עביד לא מהני"}
א/ג סדר משנה (בוסק') כאן עמ' כו {ביאור קושיית הראב"ד}, כז-כט {האם ביובל יוצאים בשופר גזול}, כט {מדוע הוצרך טעם הירושלמי}, ל {מדוע רמב"ם לא הביא את טעם הירושלמי, כתותי מיכתת שעוריה בשופר של עיר הנידחת}, לד-לה {מדוע לא הביא הרמב"ם את הירושלמי}, לו {ר' מנוח - מדוע הרמב"ם לא כתב את טעם הירושלמי}, לז-לח {מללה"נ כשיש גם הנאת הגוף ואם אפשר באחר}, לט {האם לרמב"ם מללה"נ גם כשיש הנאת הגוף, אין מעילה בקול - הרי הגמרא אומרת שמעל}, מא {שופר של עולה - למה הוצרך שני טעמים}, מב {אין מעילה בקול - הרי הגמרא אומרת שמעל}, מד-מח {מדוע השמיט דין מודר הנאה ממעיין}, מט-נ {רז"ה על מללה"נ במצוה דרבנן}, נא-נב {מודר הנאה משופר - האם רשאי לתקוע בו בעצמו}, נג-נט {רז"ה הנ"ל}, סה {מללה"נ}, סו {על תוס' ר"ה כח ד"ה אמר ר"י}, סו-סח {על תוס' סוכה ל ע"א ד"ה מתוך}, סט {על תוס' ר"ה הנ"ל}, ע {על תוס' סוכה לא ע"ב ד"ה של אשרה}, עב {שופר של ע"ז}, עד-עה {רז"ה הנ"ל}
א/ג סודו של המשפט העברי עמ' 705
א/ג סוכה וארבעת המינים עמ' 414, 480, 531, 533
א/ג סוכת דוד (מן) סוכה סי' כו ס"ק ה-ו
א/ג סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' צא-צט
א/ג סופר מהיר ח"ב עמ' נא {מדוע לא כתב את טעם הירושלמי}, פח {שופר של עולה - מדוע לכתחלה לא יתקע שלא כמודר הנאה}
א/ג סתרי ומגיני (תשכג) עמ' עז {המודר עצמו רשאי לתקוע}
א/ג עבודת הזבח תמורה סי' ז ס"ק יט
א/ג עבודת מתנה עמ' קנה
א/ג עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 148
א/ג עולת שמואל (לובצר) ח"א דף י ע"ג-יא ע"ג {אין בקול דין מעילה - הרי הגמרא אומרת שמעל, מדוע הוצרך שני טעמים}
א/ג עטרת חן ח"ב עמ' נב
א/ג עטרת טוביה {מללה"נ - הרי נהנה פרוטה דר"י - פירוש תוס' שבועות מד}
א/ג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' יד עמ' נא {שופר גזול - מדוע אין פסול של מהב"ע}
א/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קסא
א/ג עיון בלומדות עמ' פב
א/ג עין חיים ח"א עמ' רמה-רמו {שופר של עולה, גזל בקול}
א/ג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קעב
א/ג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קפג, קפו
א/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) סי' מו עמ' שעד {ראב"ד - נ"מ מהטעם של הירושלמי להכשיר שופר גזול ליובל}
א/ג עקדת משה ח"א עמ' עב, קצ
א/ג פאר אהרן עמ' נט {שעה"מ}
א/ג פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 63 {כ"מ - תלש לפני זריקה}, 91
א/ג פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' קעט
א/ג פני המלך (שטרן)
א/ג פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' יג {שמיעת קול}
א/ג פרחי כהונה (קצבורג) עמ' יג-יד {גזל}, טז {מללה"נ}, מו {אין מעילה בקול}
א/ג פרי אהרן (בגון) עמ' יז-יח, נ
א/ג פרי הארץ (כהנוו) סי' לד {שופר גזול - טעם שיצא, ר' מנוח - השוואה ל"קונם שאיני מדבר", לח"מ - הרי הגמרא אומרת שמעל, "וכן" בשופר של עולה - הדמיון לשופר גזול, מדוע בשופר של עולה אין מהב"ע, מדוע הוצרך שני טעמים בשופר של עולה, מדוע לא אומרים "אי עביד לא מהני" בשופר של עולה}
א/ג פרי חדש או"ח תקפו ס"ק ה {מללה"נ}
א/ג פרי משה עמ' קסז
א/ג פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' קעו
א/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 291, 296
א/ג צבי תפארת - בית שלמה סי' ב
א/ג צבי תפארת סי' י, לז (שם שלמה בסוף הסימן), נא, סח
א/ג צדקת יוסף עמ' שסג
א/ג ציון ירושלים על ירושלמי יבמות פי"ב ה"ב {מדוע יצא בשופר גזול - טעמי ראב"ד ומ"מ}
א/ג צמח ארז עמ' שמא {אין גזל בקול}
א/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסג בתחלתו {שופר של ע"ז - לא חילק בין ישראל לגוי, הגהמ"י}
א/ג קהלות יעקב ר"ה סי' כג
א/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תקפו
א/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' מו-מז, עט, קכה, קעד
א/ג קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' נג
א/ג קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' כד {שעה"מ}
א/ג קול בן לוי
א/ג קול בן לוי (תשסג) עמ' עד
א/ג קול דודי (תשף)
א/ג קול דודי ר"ה סי' תפ-תפא, תפח
א/ג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רלו {המצוה בשמיעה}, רמ {מודר הנאה משופר}, רמא
א/ג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רמא {שעה"מ}
א/ג קרבן אשר עמ' רטו
א/ג קרבן ציון עמ' יח, יט {שעה"מ}, ס, סב
א/ג קרבן שמואל דף לט ע"א {מדוע בשופר של עולה לכתחלה לא יתקע ובמודר הנאה מותר}, סז ע"ב {אין גזל בקול - לענין מי שלא מקריב בזיכין ומונע ריח מה'}
א/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רלח {מ"מ}, ח"ז עמ' קמה
א/ג רוח אליהו {הגבהת שופר של ע"ז ע"מ שלא לזכות בו, לח"מ - אם עבדוה מחיים}
א/ג רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לט אות א {המצוה בשמיעה}
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשמט
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ת-תב
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תפג
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ה {מדוע בשופר גזול אין מהב"ע}, קכא {כנ"ל}, קכט {ראב"ד - מדוע אין פסול מהב"ע}, קמט-קנא {טעם ההבדל בין של ע"ז לשל עיר הנידחת}, קנא {מדוע בשופר של ע"ז לא יתקע לכתחלה, מדוע בשופר גזול אין מהב"ע}, קנז {בשופר גזול אין מהב"ע כי שופר אינו חפצא של מצוה}
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' יא
א/ג ש"ך יו"ד סי' רכא ס"ק נט {מודר הנאה - האם מותר לתקוע בעצמו}
א/ג שאל האיש דף כ ע"ג, קח ע"ג
א/ג שארית יהודה (בלום) דף סה ע"ד, סו ע"א {שופר של עולה}
א/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קעט {כתותי מיכתת}, קפ {הגהמ"י}
א/ג שארית נתן בנימין עמ' יז {שופר של עולה}
א/ג שבי ציון סי' יט עמ' קכב {טעמי מחלוקת רמב"ם וראב"ד, נ"מ למגילה גזולה}, קכג {אין גזל בקול - ביאור כוונתו, האם המצוה בשמיעה או גם בתקיעה}, קכד {מחלוקת רמב"ם וראב"ד תלויה בשאלה אם פסול מהב"ע הוא בגברא או בחפצא}, קכה {מ"מ - טעם כשרות שופר גזול לרמב"ם}
א/ג שדה הארץ ח"ג
א/ג שהם וישפה ח"ב
א/ג שו"ע הרב או"ח סי' תקפו ס"ד
א/ג שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קצא
א/ג שו"ת הרשב"א ח"א סי' ה
א/ג שו"ת מהר"ם די בוטון דף קל ע"ב {מללה"נ}, קלא ע"א {לכתחלה לא יתקע בשופר של עולה}
א/ג שו"ת ר' משולם איגרא או"ח סי' נב {לח"מ - הרי הגמרא אומרת שמעל}
א/ג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' מ
א/ג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רעו {מדוע השמיט המודר מן התוקע}
א/ג שולי הגליון עמ' נה
א/ג שומע ומשמיע עמ' עח, פ
א/ג שושן עדות דף קיא ע"ד
א/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' ז {מל"מ}
א/ג שי כהן עמ' רא, רכז {מצווה בשמיעה}
א/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יב אות ג, ה, סי' ל אות יא
א/ג שלמי יוסף ר"ה עמ' ו, כב, רצב-רצד, רצו, שסה, תקט
א/ג שלמי שמחה ח"א עמ' רלג {מללה"נ לענין שקל של עיר הנידחת}, ח"ה עמ' קצד {אין גזל בקול כי המצוה בשמיעה}
א/ג שם יוסף (אליקים)
א/ג שם משמואל מועדים - ראש השנה יום א {עיקר המצוה היא השמיעה}
א/ג שם משמריה עמ' קיב {של ע"ז}
א/ג שמות בארץ (תשנט) עמ' כג, כה, כח, לג
א/ג שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' רפז
א/ג שנות חיים (קלוגר) עמ' מו, רעג-רעד, שנג, תקי
א/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קל
א/ג שעורי הלכה עמ' קסו {המצוה בקול - לכן אין בזה מהב"ע, מ"מ - החילוק בין שופר ללולב}, קצט {מדוע צריך שני טעמים, אולי מללה"נ מתייחס לשופר של ע"ז}
א/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תנא
א/ג שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קמט {שעה"מ}
א/ג שער המלך ח"א הל' יו"ט פ"ה הט"ז {קול אין בו מעילה גם אם תקע בכלי שיר של הקדש}, עמ' רפ {יש הנאה משמיעת הקול}, רפב {ראב"ד}, טעם המלך ח"א הל' לולב פ"ח ה"א עמ' רפג {לח"מ - מדוע הוצרך שני טעמים}, רפה {שופר גזול - טעם הפסול}
א/ג שערי טהר ח"ד שער א פ"ב אות א דף כ ע"א {נהנה מהתקיעה - מללה"נ גם אם יש גם הנאת הגוף}, פכ"ו אות א דף קיז ע"א {יש הנאה מהקול ומ"מ מללה"נ}, ח"ה שער ב סי' כח אות א
א/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' כח אות א דף רס ע"א, רסא ע"ד, אות ב דף רסב ע"ב
א/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 109
א/ג שערי ציון (כהן, תרצח) דף כה ע"א {מללה"נ גם כשיש הנאת הגוף}
א/ג שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קכט
א/ג שערי תודה ח"א דף ל ע"ג {שעה"מ בשם פר"ח - במודר הנאה ממעין יש יותר הנאת הגוף מבתקיעת שופר ולכן השמיטו הרמב"ם}, לא ע"ב-ע"ד {כנ"ל}
א/ג שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' סב {שעה"מ}
א/ג שרשי הים דף קכג ע"א
א/ג שרשים במועדות עמ' קיח
א/ג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כב
א/ג תולדות יעקב (מאהלר) עמ' ד, סא {שעה"מ}
א/ג תולדות יצחק (הורוביץ) דף לב ע"א-ע"ב {לח"מ}
א/ג תורה מציון שנה ב חו' א דף יט ע"ג {נחל איתן}
א/ג תורה תמימה במדבר פכ"ט אות יא {מדוע לא הביא הרמב"ם את טעם הירושלמי}
א/ג תורת ירוחם ח"ב סי' כה {מדוע בשופר של עולה הוצרך טעם מללה"נ ולא בשופר גזול}
א/ג תחומין ח"ו עמ' 197 {אין גזל בקול - לענין המקליט חזן}
א/ג תלפיות ח עמ' 149 {כ"מ - רמב"ם פסק כר"י ממיץ בענין מהב"ע}, 150 {ר' מנוח - חמץ בגופו הוא יוצא - צ"ל תמן}
א/ג תשובות רי"ח זוננפלד עמ' סה-סו {בקול}
א/ד אבני ציון ח"ב סי' סב אות ד, סי' עד אות א, סי' עה אות ה, ח"ג עמ' כא, קכג, קפא {מל"מ}
א/ד אבני ציון ח"ד עמ' קב {מל"מ}, קצ {מל"מ}
א/ד אדני היד החזקה
א/ד אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' קכט
א/ד אהבת דוד (תקנט) דרוש טו דף סט ע"ד {מל"מ}
א/ד אהל משה (הורוביץ) ח"א כריתות ו ע"א
א/ד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קד {מל"מ}
א/ד אוצר א"י ח"ב עמ' 62
א/ד אוצר השבת ח"א עמ' קה
א/ד אור הישר [לח"מ לקמן פ"ב ה"ו]
א/ד אור יעקב פסחים דף מו ע"א
א/ד אור פני יהושע עמ' עז
א/ד אור שמח
א/ד אמונת עתיך גל' 109 עמ' 148 {לעולם}
א/ד ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' ע {מל"מ}
א/ד אשר למלך
א/ד באר אליעזר
א/ד בדבר מלך חי"ג עמ' סו
א/ד בזך לבונה עמ' קצה
א/ד בית שערים או"ח סי' רפו
א/ד בכורי אברהם דף פט ע"ד {מל"מ}
א/ד בני דוד
א/ד בנין אהל מועד דף כו ע"א {לא דוחה שבות}
א/ד ברור הלכה ר"ה כט ע"ב ציון ה פסקה ג
א/ד ברכת יצחק (פאלער) עמ' קנא
א/ד ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' סט
א/ד גושפנקא דמלכא
א/ד גינת ורדים (תאומים) עמ' מז {מל"מ}
א/ד דבר בעתו (בוגין) דף י ע"ב {מל"מ}
א/ד דבר מאיר (ראק) סי' סב
א/ד דברי אמת (תרכא) דף פ ע"ב {מל"מ}
א/ד דברי אמת (תשעט) עמ' רפח {מל"מ, לא אתי עשה ודחי לא תעשה ועשה ומ"מ אם עבר על הלאו לא לקי}
א/ד דרך המלך (רפפורט)
א/ד האיר ממזרח יהושע עמ' ק {ולא יתן לתוכו מ"ר לעולם}
א/ד הר המלך ח"ה עמ' נד, ח"ז עמ' תד-תה
א/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' צב
א/ד זבחי תרועה סי' מה אות ה
א/ד זכר יצחק (תשן) עמ' כה
א/ד זכרון שלמה (קליין) עמ' רנח
א/ד זמנים למלך
א/ד חבש פאר עמ' קכא
א/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' יב אות ג
א/ד חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' קכט
א/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רג {מל"מ}, רה {מל"מ}, רפז
א/ד חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קפה
א/ד חיים ומלך
א/ד חלק יעקב דף קו ע"א
א/ד חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מה
א/ד חמודי צבי ח"ב עמ' תכו {מל"מ על ריב"א בתוס' חולין קמא}
א/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ג עמ' י-יא {לא דוחה שבות}
א/ד חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תסח
א/ד חשבונות של מצוה עמ' נח
א/ד יד אליהו (בוקובזה) ח"ב הערה 9
א/ד יד בנימין ר"ה עמ' תצח {נתינת מים ויין בשופר - אם בלי זה א"א לתקוע}
א/ד יצחק ירנן
א/ד ישועות יעקב מועד עמ' תרפח
א/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' לח
א/ד כתב סופר יו"ד סי' קכו ד"ה שמחתני {ויום טוב עשה ולא תעשה}
א/ד לב מבין
א/ד למודי ה' (תקמז) דף סז ע"ד
א/ד למודי ה' (תשפא) עמ' שצד
א/ד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' פז, קכד {מל"מ}
א/ד מוריה גל' קצג עמ' קס
א/ד מוריה שנה י גל' יא (ר"מ שפירא)
א/ד מחנה דן דף טז ע"ד
א/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' טו
א/ד מחנה יוסף שבת עמ' רנט
א/ד מחנה לויה (תשעד) עמ' קכט
א/ד מטה אהרן ר"ה עמ' קלט, קעא
א/ד מי החג עמ' קסו {מל"מ}
א/ד מלאכת מחשבת עמ' קיד {מל"מ}
א/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' ס
א/ד מנחת כהן (יוסף חיים) דף ב ע"ב
א/ד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' לא
א/ד מנחת שלמה (לוין) עמ' לה-לו {השמיט שאין מעבירים עליו את התחום}
א/ד מעט צרי
א/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' סו
א/ד מקראי קדש (תפט) דף ריג ע"א
א/ד מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
א/ד משברי ים עדל"ת סי' לז ס"ק ז
א/ד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קצ-קצא
א/ד משנה שלמה עמ' שנא {מל"מ}
א/ד משנת משה ר"ה עמ' קפז
א/ד משנת שמחה
א/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רג {מל"מ}
א/ד נחל איתן
א/ד נחלת יעקב (קמינצקי) סי' ב {מל"מ}
א/ד נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף עח (נד ע"ב בדפי הספר) {מל"מ - לדינא לא פליגי}
א/ד נטע שורק דף קכד ע"ד {מל"מ}
א/ד נטע שעשועים (שליסל) עמ' לח {יו"ט עשה ול"ת}
א/ד נטעי נתן (פריד) סי' לד
א/ד נרות אהרן עמ' פא
א/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נב אות ב
א/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קכו
א/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' סו
א/ד סדר משנה (בוסק')
א/ד עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף נח ע"א
א/ד עטרת שבת עמ' קצב, קצד {אסור שבות לצורך שופר}
א/ד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רי {מל"מ}
א/ד פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 95
א/ד פני המלך (שטרן)
א/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קמג, קמו, קנה
א/ד קול דודי (תשף)
א/ד קול דודי ר"ה סי' תקכח, תקפג
א/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לד
א/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נה
א/ד קרבן ציון עמ' נט {מל"מ}
א/ד רווחא שמעתתא ח"ב עמ' צ
א/ד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף פח ע"א
א/ד שארית נתן בנימין עמ' ר {עשה דתקיעה לא דוחה שבות דיו"ט כי זה עשה ול"ת}
א/ד שבט סופר (תשמו) עמ' עח {מל"מ}
א/ד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שמה {כ"מ - חיזוק לדבריהם}
א/ד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' ק
א/ד שו"ת רשב"ש עמ' קז
א/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' לח {מל"מ}
א/ד שלמי יוסף ר"ה עמ' שנט, תקטו
א/ד שם יוסף (אליקים)
א/ד שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רלו {יצחק ירנן}
א/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' נ
א/ד שער המלך
א/ד שער המלך ח"א עמ' קלא, ח"ב עמ' קל {מל"מ}, טעם המלך ח"א עמ' קצא {מל"מ}
א/ד שערי ציון (כהן, תרצח) דף ג ע"ד {מל"מ}
א/ד שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' נט {מל"מ}
א/ד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לט ס"ק יט {מל"מ}
א/ד תורה לדעת ח"ג עמ' יג {או"ש}
א/ד תנובת ציון דף קנב ע"ד
א/ד תפארת ראובן עמ' קצו-קצז
א/ד תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רס
א/ה אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' פג
א/ה אור הישר [עי' חי' הרן ר"ה כז ע"ב]
א/ה אור עולם (שניאורסון) עמ' 225 {מגדל עז}
א/ה אמת ליעקב מועד עמ' שטו-שטז {כדי שיאחזנו}
א/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ה בינת אברהם עמ' יח {אם מעכב את התקיעה}, מו-מז {מ"מ}, מט {מ"מ}
א/ה בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' פא
א/ה ברור הלכה ר"ה כז ע"א ציון ז, ח, כז ע"ב ציון ח, כ
א/ה ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כו אות ב
א/ה ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' מו
א/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' תד {כ"מ}
א/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' לו {ר' מנוח}, מג {אם רובו שלם}
א/ה גבורת יצחק ר"ה עמ' רכו, רכט {ר' מנוח}
א/ה האהל שנה כו (כסלו תשם) עמ' נט
א/ה זכרון תרועה עמ' 77 {לארכו}, 66, 701 {לרחבו}, 155, 173 {ניקב}, 94 {קדחו בזכרותו}, 58, 700 {שברי שופרות}, 126, 156, 132, 701 {ראב"ד}
א/ה זמנים למלך
א/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רסב
א/ה חלק יעקב דף קו ע"ב
א/ה יד בנימין ר"ה עמ' תו {ר' מנוח - טפח שוחק}
א/ה ירחי כלה סוכה ח"א עמ' קפו
א/ה ישועות יעקב מועד עמ' תרנח
א/ה כבודה של תורה ח"ג עמ' קעז
א/ה כי בא מועד עמ' צא
א/ה לב מרפא דף מא ע"א {מ"מ}
א/ה למודי ה' (תשפא) עמ' תסה {מ"מ}
א/ה מאור ישראל
א/ה מוריה ו גל' ז עמ' טז
א/ה מטה אפרים
א/ה מלאכת שלמה (חכים)
א/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' לג {מ"מ, שעה"מ}
א/ה מצוות זמניות עמ' תסג
א/ה מקור ברוך (פייתוס) דף רצב ע"ג
א/ה מקראי קדש (תפט) דף עא ע"ב
א/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רב
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ה משאת המלך (אדרי)
א/ה משכן בצלאל ח"א סי' סז (סוף קונטרס החציצה)
א/ה משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' שנד-שנח
א/ה נזר הקדש (קפלן)
א/ה נטעי נתן (פריד) סי' סה
א/ה נתן פריו סוכה עמ' ד
א/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקכו
א/ה ס' הנייר עמ' עב
א/ה סופר המלך עמ' צח
א/ה עטרת טוביה
א/ה עמודי שלמה ח"ג עמ' קל
א/ה פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 90
א/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עד ע"ב
א/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' מז, קיג
א/ה ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף צד ע"ב
א/ה שו"ע הרב או"ח סי' תקפו סעיפים יג, טו-טז
א/ה שו"ת הרד"ך עמ' קסד {הגהמ"י אות ז}
א/ה שו"ת הרמ"ע השלם עמ' שיד
א/ה שו"ת ר"י מילר עמ' תיא
א/ה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' צט
א/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' רפה {מ"מ}
א/ה תחומין חט"ז עמ' 452 {מגדל עז}
א/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ו בינת אברהם עמ' נ {מ"מ בשם רמב"ן}
א/ו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 59 {מ"מ בשם רמב"ן}
א/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' נ {כ"מ}
א/ו ברור הלכה ר"ה כז ע"א ציון ח, כז ע"ב ציון ג, ה, ו
א/ו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' לח, מד
א/ו גבורת יצחק ר"ה עמ' רכב-רכג, רכה
א/ו דרכי אהרן ח"א עמ' כח
א/ו זכרון תרועה עמ' 58 {הוסיף עליו}, 45 {ציפהו זהב}, 701 {הרחיב}
א/ו זמנים למלך
א/ו זר זהב (פראג) עמ' קי {הרחיב את הקצר וקיצר את הרחב}
א/ו יד בנימין ר"ה עמ' תח {ר' מנוח - טעם שכל קול כשר}
א/ו מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רס
א/ו מועדים וזמנים ח"א סי' א
א/ו מחזיק ברכה סי' תקפו אות א {השמיט פיו מצופה}
א/ו מטה אפרים
א/ו מילי דמרדכי
א/ו מעלין בקודש גל' ח עמ' 82 {צפוי זהב - במקדש}
א/ו משאת המלך (אדרי)
א/ו משכן בצלאל ח"א סי' טו, סז, סח
א/ו משנת ראשונים (הירשפלד)
א/ו נועם חט"ו עמ' יב {ר' מנוח}
א/ו ס' סת"ם עמ' שא {מ"מ}
א/ו עץ הדעת טוב (תשסח) עמ' תעח {מ"מ - הרחיק שופר מפיו}
א/ו פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 90
א/ו ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף צד ע"ג
א/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שלה
א/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קלג אות ח
א/ו שבי בנימין דף יח ע"ג
א/ו שיח התורה עמ' של {ר' מנוח}
א/ו שם יוסף (אליקים) דף עה ע"א
א/ו תורה לשמה (תשעג) עמ' רע
א/ו תורת יצחק ח"א עמ' קעה
א/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' כג אות ה עמ' שכז {מ"מ - הרחיק השופר מפיו}
א/ז אבן שלמה (ניימן) עמ' מט
א/ז גן דוד דף סב ע"ב
א/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 35
א/ז לקוטי שיחות חל"ד עמ' 96 {כל הקולות כשרים}
א/ז מנחת אלימלך עמ' לט
א/ז מסורה חי"ד עמ' כב
א/ז משאת המלך (אדרי)
א/ז תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1039
א/ח אור הישר [עי' חי' הר"ן ר"ה כז ע"ב]
א/ח אורח משפט עמ' קעג ע"א
א/ח באהלה של תורה או"ח סי' כד אות ו
א/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ח באר יצחק (גולדשמיד) עמ' רעד
א/ח בית אהרן (קריספין) דף כד ע"א {העומדים בחוץ}
א/ח ברור הלכה ר"ה כז ע"ב ציון ס
א/ח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' י
א/ח זכרון תרועה עמ' 326
א/ח זמנים למלך
א/ח חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' ט ס"ק ז
א/ח חלק יעקב דף קו ע"ב
א/ח יד בנימין ר"ה עמ' שצח {אם קול הברה שמעו}
א/ח ימי שלמה
א/ח לב מבין
א/ח לבושי מרדכי לקו"ת עמ' מ
א/ח מגדנות נתן דף רצא ע"א
א/ח מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קה
א/ח מנחת שלמה (לוין) עמ' סב-סג
א/ח מעין גנים (מזרחי) דף מד ע"א
א/ח מקור ברוך (פייתוס) דף רצב ע"ג
א/ח מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
א/ח משאת המלך (אדרי)
א/ח נועם חכ"ג עמ' קצד
א/ח פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 91
א/ח שו"ע הרב או"ח סי' תקפז ס"א
א/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' מב {מל"מ}


ב/151 הלכות שופר סוכה ולולב פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אהל חיים ח"ד
ב/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ב/רה"פ אורה ושמחה
ב/רה"פ באר המלך ח"ה
ב/רה"פ דברי ירמיהו
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אהל שרה לאה עמ' תתכט {אבי עזרי}
ב/א אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' טו {השמיט חינוך קטן}
ב/א בדבר מלך ח"ח עמ' צא
ב/א בדרך המלך עמ' ריד
ב/א בן אשר סי' ט אות ה, ז {אבי עזרי}
ב/א ברור הלכה ר"ה כט ע"א ציון ג
ב/א האהל שנה כו (כסלו תשם) עמ' מא
ב/א הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' קב, קכז {הגהמ"י אות א}
ב/א הרמב"ם ותורתו ח"א
ב/א זבחי תרועה סי' מט אות ט
ב/א יד בנימין ר"ה עמ' תמב {השמיט חרש}
ב/א כבוד יו"ט
ב/א לב שלם [שושנים לדוד ר"ה פ"ג, צרור החיים (יעקב) דף ע ע"ד]
ב/א להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' לו
ב/א מאור ישראל
ב/א מגילת ספר עשין דף כג ע"א
ב/א מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קז
ב/א מחזיק ברכה סי' תקיא אות ב {אשה או קטן}, סי' תקפט אות ב {ר' מנוח}
ב/א מחנה יוסף (תשעב) סי' כג אות א
ב/א מטה אהרן ר"ה עמ' קיט, קכז, קכט, קלז
ב/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ב/א משאת המלך (אדרי)
ב/א משאת המלך ח"א סי' קמא
ב/א משאת המלך מועדים עמ' כא {לשמוע}
ב/א משנת חיים ערכין עמ' מג-מו
ב/א משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תצז
ב/א משנת יעקב
ב/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות ט
ב/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יט אות ט
ב/א נחלת עזרא ח"ב עמ' 87
ב/א נקדש בצדקה סי' קלו {או"ש}
ב/א ס' הפרנס עמ' תפו {הגהמ"י}
ב/א עלה יונה עמ' רעט
ב/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תסב
ב/א עמודי שלמה ח"ג עמ' קל {הגהמ"י}
ב/א פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' יד
ב/א פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' קעז
ב/א צבי תפארת סי' מד ח"ב
ב/א קדשי יהושע עמ' אלף תקב
ב/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' מז, עד
ב/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 322
ב/א קרית מלך
ב/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שח, שיא, ח"ג עמ' רלח
ב/א שבי ציון סי' י"ט
ב/א שומע ומשמיע עמ' צה
ב/א שם יוסף (אליקים)
ב/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' כא
ב/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 79
ב/א שרשים במועדות עמ' רו
ב/ב אבני נזר יו"ד סי' ת אות ד {ראב"ד}
ב/ב אבק דרכים דף מט ע"א
ב/ב אהל משה (לוין) ח"א דף יז ע"ג {אנדרוגינוס}
ב/ב אהל שרה עמ' ל
ב/ב אור הישר [ווי העמודים על ס' יראים סי' יז אות י]
ב/ב אורח ישראל סי' א הערה עב, סי' יב הערה מ, המשך מילואים לסי' יב-א אות ו {ר' מנוח}
ב/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' כב
ב/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' כב {ראב"ד - אנדרוגינוס}, כג {מ"מ}
ב/ב אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 7, 13 {ראב"ד}, 37-35, 41, ע' אשה הע' 335 {מ"מ}
ב/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קסג
ב/ב בדבר מלך ח"ו עמ' כג, כה
ב/ב בדבר מלך חי"ג עמ' קפא
ב/ב בית אהרן (קריספין) דף כד ע"ג
ב/ב בית אהרן וישראל גל' ז עמ' ל {הגהמ"י - אשה תוקעת לעצמה, ויד המלך}
ב/ב בכורי חיים ח"ד עמ' קפב {ראב"ד}
ב/ב בן אשר סי' ב אות ט, סי' כד אות ג {ר' מנוח}
ב/ב בן ידיד
ב/ב בנין אב (שולמן) סי' י אות ב
ב/ב ברור הלכה ברכות לג ע"א ציון נ, ר"ה כט ע"א ציון ג
ב/ב ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ב פרק ב {אנדרוגינוס}
ב/ב ברכת אמת סי' יב עמ' עו
ב/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' מג {מי שאינו חייב לא מוציא}
ב/ב ברכת יצחק (פאלער) עמ' רפז {אנדרוגינוס}
ב/ב ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' סג
ב/ב גבורת יצחק ר"ה עמ' רמא
ב/ב גור אריה (צרמון)
ב/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנו
ב/ב גליונות אבני נזר
ב/ב גן שושנים ח"א עמ' קכא, ח"ב עמ' קיט {ראב"ד - אנדרוגינוס - חצי זכר חצי נקבה}
ב/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קעד, קעז
ב/ב דרך המלך (רפפורט)
ב/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רסט
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תלח
ב/ב זהב התרומה ביכורים עמ' קצב, רט {ראב"ד}
ב/ב זכר יצחק (תשן) עמ' צח
ב/ב חי' ופירושי מהרי"ק
ב/ב חי' עזיאל
ב/ב חיי אברהם (טייב) דף נז ע"ג
ב/ב חלקת מאיר
ב/ב חשבונות של מצוה עמ' רצא
ב/ב טל חיים (טל) ברכות עמ' קד {ר' מנוח}
ב/ב טעם ודעת הל' טו"מ פ"ב שעה"צ אות ר
ב/ב יד המלך (לנדא)
ב/ב יד המלך (פלומבו)
ב/ב יד ישראל ח"ב
ב/ב ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' יב
ב/ב יסודי ישורון ח"ב עמ' יז
ב/ב יצחק ירנן [בדברי מ"מ צ"ל ואין נראה כן מדברי רבינו פ"ג מהל' ציצית]
ב/ב כי בא מועד עמ' צו, ק
ב/ב כללי המצוות (תאומים) עמ' קעה {ראב"ד}
ב/ב כנסת אברהם עמ' א-ב
ב/ב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שלה
ב/ב כרם שלמה (אהרמן) יבמות פג ע"א
ב/ב לב יוסף עמ' 140
ב/ב לב שלם [ראשון לציון חגיגה דף לח ע"ד]
ב/ב להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' מד
ב/ב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' צז
ב/ב למודי ה' (תשפא) עמ' שלז {מ"מ}
ב/ב לקוטי סופר ח"א דף ג ע"א {ראב"ד}, מ ע"ד, ח"ב דף ל ע"ב
ב/ב מאור ישראל
ב/ב מאור למלך קדושין עמ' קמו
ב/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תעד
ב/ב מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נח או"ק ב
ב/ב מוריה ו גל' ז עמ' טז
ב/ב מטה אהרן ר"ה עמ' קיט, קכז, קכט, קלז
ב/ב מלכי בקדש (מלכי)
ב/ב מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' תפ
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' א, ו, לו, נז, קו, קצ, ריז, ריח, רכט, שא, שכב, ח"ב עמ' ב, שעז, ח"ג עמ' יב, סז, פו, צב, צה, קיט, קכח, קמז, קמט, שנז, תכז
ב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' יז {ראב"ד}
ב/ב מסורה ח"ו עמ' לה, חט"ו עמ' סד
ב/ב מעדני ביאורים עמ' עח-עט
ב/ב מעיני המים
ב/ב מקור ברוך (פייתוס) דף רצג ע"א
ב/ב מקראי קדש (תפט) דף עב ע"א
ב/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רב {ראב"ד}
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב משאת המלך (אדרי)
ב/ב משמרת חיים ח"ב עמ' סח {ראב"ד ובמ"מ}
ב/ב משמרת חיים ח"ב עמ' סח {ראב"ד}
ב/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תמ
ב/ב משנת יעקב
ב/ב משנת שמחה
ב/ב נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' סח [אור המזרח תשרי תשל]
ב/ב ניצוצי אש עמ' תרלח
ב/ב נשמת אברהם ח"א עמ' עד {ראב"ד}, רצז {מ"מ}, ח"ב עמ' קסט {ראב"ד}, ח"ג עמ' קלד {ראב"ד}
ב/ב נתן פריו חנוכה עמ' קמב-קמג
ב/ב נתן פריו מגילה עמ' קצה, קצז
ב/ב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' לח {לא תשא}
ב/ב סיני ק עמ' קצ-קצא
ב/ב ענפי ארז (זי') דף קמה ע"ג {צ"פ}
ב/ב פסקי אליהו ח"ד עמ' ל {ראב"ד}
ב/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 467
ב/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ג אות ה
ב/ב קדשי יהושע עמ' אלף קד
ב/ב קול דודי (תשף)
ב/ב קול דודי ר"ה סי' תריא
ב/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 322
ב/ב קרית מלך (חב"ד) עמ' מג
ב/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פו
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקכו
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' מו
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' צד
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קז, שבועות ח"ב עמ' יא
ב/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רסז אות א {ראב"ד}
ב/ב שו"ת אור שמח דף ק
ב/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' מט {אנדרוגינוס}
ב/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כד
ב/ב שומע ומשמיע עמ' לג
ב/ב שושנת יעקב (רפפורט) עמ' ז
ב/ב שלום ירושלים עמ' רג
ב/ב שלמי יוסף ר"ה עמ' שמב, שצב
ב/ב שם יוסף (אליקים)
ב/ב שמות בארץ (תשנט) עמ' לד
ב/ב שערי טהר ח"ה שער ב סי' כז אות ב, סי' לג אות א, ח"ח סי' לג אות ח
ב/ב תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק מג {ראב"ד}
ב/ב תורת ירוחם ח"א דף ז ע"א
ב/ב תניא רבתי ח"א עמ' 270
ב/ב תשובה מאהבה ח"ב דף ג ע"ד
ב/ג אבני ציון ח"ג עמ' ריב
ב/ג אחר האסף עמ' ריד
ב/ג בדבר מלך חי"ג עמ' קנה, קפ
ב/ג בדבר מלך חי"ח עמ' קנז {המתעסק בתקיעת שופר להתלמד לא יצא חובתו וכן השומע מן המתעסק לא יצא וכו'}
ב/ג ברור הלכה ר"ה כט ע"א ציון ג
ב/ג ברכת יצחק (פאלער) עמ' רפה
ב/ג ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' סא, סג
ב/ג גדולי אריה עמ' נא, קו
ב/ג גן שושנים ח"א עמ' עב
ב/ג דברות משה שבת ח"א סי' כא ענף ג
ב/ג דברי דוד (טייטלבוים) דף פח ע"ב
ב/ג האהל שנה כו (כסלו תשם) עמ' מח
ב/ג מאור יהושע סי' יז עמ' כב, כד
ב/ג מזכרת חיים עמ' שנ
ב/ג מלואי אבן - שו"ת עמ' קפה
ב/ג מעדני ביאורים עמ' עח-עט
ב/ג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רעא
ב/ג משכן בצלאל ח"א סי' לג
ב/ג משנת חיים ערכין עמ' מג-מו
ב/ג משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תצז
ב/ג משנת רבנו יוסף עמ' 108
ב/ג משנת שמחה
ב/ג ניצוצי אש עמ' תיח
ב/ג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקעט
ב/ג ענפי ארז (זי') דף קמה ע"ג {צ"פ}
ב/ג עצי חיים על מועדים עמ' צו
ב/ג צפנת פענח שמות עמ' 43
ב/ג קול דודי (תשף)
ב/ג קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קמ {חעחב"ח חייב}
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קח, שבועות ח"ב עמ' יא
ב/ג שו"ע הרב או"ח סי' תקפט ס"א
ב/ג שו"ת הרדב"ז סי' תשפא, אלף תיז
ב/ג שו"ת הרדב"ז סי' תשפא, אלף תיז
ב/ג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קטז {מצוות צריכות כוונה}
ב/ג שלמי יוסף ר"ה עמ' שמד
ב/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' כח אות א דף רס ע"ד, סי' ל אות א דף רעב ע"א {חעחב"ח}
ב/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' כח אות א, סי' ל אות א
ב/ד אבן ישראל (בוהוש) עמ' רמו
ב/ד אבן פינה (פורת) עמ' צד {כוונה}
ב/ד אבן ציון עמ' רמו, רנ, רצו
ב/ד אבן שלמה (ניימן) עמ' קל
ב/ד אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' טז אות א
ב/ד אבני חפץ ח"ד עמ' קמז
ב/ד אבני צדק יו"ד סי' קלא (ד"ה ואסברה)
ב/ד אבני ציון ח"א סי' כח אות ז, ח"ב סי' יא אות א, סי' יז אות ב, סי' כד אות ז, סי' סב אות ד
ב/ד אדני נחושת עמ' ו, קו
ב/ד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קלט {מ"מ}
ב/ד אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' צח
ב/ד אומר לציון סי' שכא (דף קיד ע"ב)
ב/ד אוצר התולדות עמ' רז {כוונה}
ב/ד אור הישר [חמדת שלמה או"ח סי' לח, עמק הלכה סי' מ, לח"מ הל' מגילה פ"ב ה"ה]
ב/ד אור חדש (בלומ') דף כו ע"א
ב/ד אור יעקב פסחים דף 102
ב/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' שי-שיא {צריך כוונה}
ב/ד אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ח {כוונה}
ב/ד אורח ישראל סי' כג אות ג
ב/ד אז שמח עמ' קלז {כוונה}
ב/ד איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 57
ב/ד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' כג {כוונה}
ב/ד אמרי בינה (אש) דף מו ע"ב, מז ע"א {כוונה} וע"ד {מ"מ}, מח ע"א
ב/ד אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' ט
ב/ד אמרי יהודה (רוזנר) קונטרס מצות מאשין סי' ד אות יד
ב/ד אמרי שפר (סגל) עמ' כג
ב/ד אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' יג
ב/ד אמת ליעקב מועד עמ' שמא {כוונה}
ב/ד אפיקי מגינים פסחים סי' פה
ב/ד ארחות ימים עמ' קנ, קסא
ב/ד ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קעז {כ"מ}
ב/ד אש תמיד עמ' ר {לח"מ}
ב/ד אשר למלך
ב/ד באהלה של תורה או"ח סי' עח
ב/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ד באר אברהם (אבלי) עמ' קמה
ב/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עח
ב/ד בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' סד
ב/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף א ע"ד
ב/ד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קסג
ב/ד בדבר מלך חי"ג עמ' קד, קמג, קנז, קעג, קעו, קפג, רכב
ב/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 163
ב/ד בזך לבונה עמ' קעז, קפג
ב/ד בינה בספרים עמ' לב, רכג {מ"מ}
ב/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' כ סעיף ג
ב/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' נא
ב/ד בית אהרן וישראל גל' ז עמ' ל, גל' כז עמ' עט, פד, גל' מא עמ' קכו, גל' עו עמ' ע {מצוות צריכות כוונה}
ב/ד בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קכח
ב/ד בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' פג {כוונה}
ב/ד בית יעקב (מסקין) סי' ד
ב/ד בית נפתלי (תרנט) סי' מא דף לה ע"א, לז ע"א
ב/ד בית נפתלי (תשסו) עמ' רמא, רסג
ב/ד בית שמש
ב/ד בכורי אברהם דף פו ע"א, פז ע"א {כוונה} וע"ג, פח ע"א
ב/ד בכורי חיים ח"ד עמ' קה {מ"מ}, קו
ב/ד בן אשר סי' טו אות יז
ב/ד בן ידיד
ב/ד בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רצב, שסז, שסט, תרא, תרנד
ב/ד בני שלשים עמ' קכח {נתכוון שומע ולא משמיע}
ב/ד בנין אהל מועד דף יז ע"א-ע"ב {צריך כוונה}
ב/ד בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קכ {מתעסק}
ב/ד בנין ציון (שמושקוביץ) סי' לח דף מג ע"ב-ע"ג {כוונה}
ב/ד בנין שלמה דרוש ט
ב/ד בציר אליעזר ח"ב דף כד ע"א-ע"ד, כה ע"א {צריך כוונה}
ב/ד ברור הלכה ר"ה כח ע"ב ציון ב, וגליון רצ"י עמ' ג {מ"מ}
ב/ד בריכת המלך עמ' שט
ב/ד ברית יצחק (איזקסון) דף ט ע"ג {צריך כוונה}
ב/ד ברכת אהרן מאמר צז אות ג
ב/ד ברכת אמת סי' יב עמ' עו, פ
ב/ד ברכת יצחק (פאלער) עמ' רעח
ב/ד ברכת מרדכי פסחים עמ' רצח, ר"ה-מגילה עמ' נז
ב/ד ברכת ראובן דף ז ע"א, ח ע"ג-ע"ד
ב/ד ברכת ראש סי' כח עמ' קלח, סי' כט עמ' קמ {לח"מ}
ב/ד בשבילי הפסח סי' ו אות כ
ב/ד בת עין (תשסז) עמ' תנו {כוונה}
ב/ד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קצה
ב/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שמא
ב/ד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רפא, תכו {כוונה}
ב/ד גבורת יצחק ר"ה עמ' רמד
ב/ד גבעת פנחס (ביליצר) עמ' רצז {שומע ממתעסק}
ב/ד גושפנקא דמלכא
ב/ד גחלי אש דף ז ע"ד {כ"מ}
ב/ד גנזי אבא עמ' סה
ב/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רא, ריב
ב/ד דברי אברהם (מנדלסון) דף ה ע"ב, ו ע"א {כוונה}, מז ע"ד {צריך כוונה - כוונה במצוות פו"ר}
ב/ד דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ב עמ' נו {מצות צריכות כונה}
ב/ד דברי דוד (טייטלבוים) דף צג ע"ב-ע"ד {כוונה}
ב/ד דברי דוד (מילדולה) דף ט ע"ד {מ"מ}
ב/ד דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' לב
ב/ד דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רכ
ב/ד דברי יואל - שו"ת עמ' תקמג
ב/ד דברי יוסף (קונביץ) עמ' 16
ב/ד דברי משה (מזרחי) עמ' שנה {לח"מ}
ב/ד דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' ט, כד, לב, לו
ב/ד דור דורים עמ' קנט
ב/ד דרך המלך (חוידינסקי)
ב/ד דרך המלך (רבי)
ב/ד דרך המלך (רפפורט)
ב/ד דרכי אהרן ח"א עמ' נ
ב/ד דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 176-177
ב/ד האהל שנה כו (כסלו תשם) עמ' מח
ב/ד הגהות חבר בן חיים
ב/ד הדר איתמר עמ' רה {כוונה}
ב/ד הדרת מלך (זילברברג) דף ל ע"א {מ"מ - כוונה בשופר ובמצה}
ב/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קפח {צריך כוונה}
ב/ד הלכות והליכות עמ' לה
ב/ד הצבי והצדק תנינא עמ' ריא {מתעסק}
ב/ד הר המלך ח"ז עמ' שלד
ב/ד הררי קדם (תשס) עמ' כ
ב/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' עט, פט
ב/ד וגר זאב עמ' צו {כוונה למצוה}, שג-שד {צריך כוונה}
ב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תטז
ב/ד וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' לז
ב/ד ויגד יעקב (תשסח) עמ' רנד {כוונה}
ב/ד ותאמר ציון (הלוי) עמ' רז {כוונה}
ב/ד זבחי תרועה סי' לד אות א
ב/ד זכור לאברהם (יפהן) עמ' פד {צריך כוונה}
ב/ד זכר יצחק (תשן) עמ' כד
ב/ד זכרון הרב עמ' 114-115 {כוונה}
ב/ד זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קכט {כוונה}
ב/ד זכרון יהודה (מונק) דף כ ע"ד, צח ע"ב {מצוות צריכות כוונה}
ב/ד זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ב ענף ב ס"ק ג
ב/ד זכרון סופרים {לח"מ - ועל מה שתמה וכו'} [עיין בבית יוסף סימן תעה, ובחידושי הגהות בשם מהרל"ח]
ב/ד זכרון צבי מנחם דף פג ע"ב-ע"ג {מצוות צריכות כוונה}
ב/ד זכרון שלמה (קליין) עמ' רמא-רמד, רמח {כוונה}
ב/ד זכרון תרועה עמ' 227
ב/ד חזון נחום זרעים ח"א עמ' כו
ב/ד חי' בן אריה ח"א סי' ז אות ז
ב/ד חי' הריצ"ד
ב/ד חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' ו
ב/ד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עג
ב/ד חי' עזיאל
ב/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ק, רמא, רסד, רסט, רעד
ב/ד חי' ר"י נחמיה סי' קנא אות ו
ב/ד חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תכ, תכד {מ"מ}
ב/ד חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קלז, קנ-קנא, קצה, רעד
ב/ד חיי אברהם (טייב) דף נז ע"ד
ב/ד חיי נפש בראשית ח"ב עמ' קצז
ב/ד חיי נפש ח"ד עמ' תמד {כוונה}
ב/ד חיים זכו עמ' כא-כג, כז, ס, קפה {כוונה}
ב/ד חיים שיש בהם (גרוס) מועדים עמ' לח {כוונה}
ב/ד חכמת התורה עקב עמ' רנ {מ"מ}
ב/ד חלק יעקב דף קו ע"ג
ב/ד חלק לוי עמ' רב
ב/ד חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נג
ב/ד חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' לח
ב/ד חמדת שלמה עמ' קלט {מ"מ ולח"מ}
ב/ד חמודי ציון ח"ב סי' יז פ"ד
ב/ד חקל יצחק עה"ת עמ' כ {מתעסק}
ב/ד חשב סופר עמ' קלד, קלו
ב/ד טהרת יו"ט ח"ג עמ' ריד
ב/ד טל חיים (טל) ברכות עמ' שו, שח
ב/ד יד בנימין ר"ה עמ' תמ {כוונה}
ב/ד יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' לד {כוונה}
ב/ד יטב פנים ח"א דף ח, כ, נז {מ"מ - העיקר השמיעה}, קד {מצוות צריכות כוונה}
ב/ד ימי זכרון עמ' קלז
ב/ד ימי שלמה
ב/ד יצחק ירנן
ב/ד יציב פתגם על ההגדה עמ' עא {כוונה}
ב/ד ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תקלב {כ"מ}
ב/ד ישועות יעקב מועד עמ' תרעד
ב/ד ישורון ח"ט עמ' רנז
ב/ד כי בא מועד עמ' צד, צו
ב/ד כיצד מזמנין ח"ב פתיחה א אות ט ס"ק יג, סי' קצג אות א ס"ק ג
ב/ד כלילת יופי דף מז
ב/ד כללי המצוות (תאומים) עמ' קטו {כ"מ}
ב/ד כללי קלב"מ (תשסז) עמ' נח
ב/ד כתב סופר או"ח סי' קד ד"ה ונראה לי דנפקא {לח"מ}, סי' קז ד"ה הרב המגיד {מ"מ}, ד"ה הרמב"ם בהלכות {לח"מ}, ד"ה הרמב"ם
ב/ד כתונת פסים (תשמה) עמ' 15
ב/ד כתונת פסים (תשעא) עמ' טז
ב/ד לב יוסף עמ' 139
ב/ד לב שלם [מגילת ספר עשין דף פג, ב"ח וט"ז ומג"א דף תקפו, בית יהודה (עייאש) סי' כח, שמש צדקה או"ח סי' כט, עי' הל' שגגות פ"ב ה"י]
ב/ד לבושי מרדכי או"ח עמ' כד, אהע"ז עמ' קמ
ב/ד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' ג
ב/ד להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' מה
ב/ד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' צה, צז
ב/ד למודי ה' (תקמז) דף נח ע"ד, נט ע"ב, קה ע"ב-ע"ג
ב/ד לקוטי סופר ח"א דף ט ע"ג {כ"מ}, סו ע"ד
ב/ד לקוטי שיחות חל"ט עמ' 46 {כוונה}
ב/ד לקט מנחם (תרעא) דף כז ע"ד {כוונה}
ב/ד מאור החיים עמ' ד
ב/ד מאור יהושע סי' יז עמ' טז, יח, כד {כוונה}
ב/ד מאור ישראל
ב/ד מאור למלך פסחים עמ' קפג-קפה
ב/ד מאזני צדק ח"א עמ' כ {מ"מ}
ב/ד מאיר נתיבים עמ' 122, 609
ב/ד מבי"ט (רובינ') דף צה ע"א
ב/ד מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חלק תורה ומועדים עמ' לב-לג
ב/ד מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' נז-נח {כוונה}
ב/ד מגילת ספר עשין דף י ע"ב
ב/ד מגן גבורים (או"ח) סי' ס ס"ק ז
ב/ד מגנזי הגר"ח עמ' י
ב/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ג
ב/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רטז, רעט
ב/ד מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' עג אות א {מ"מ}
ב/ד מועדים וזמנים ח"א סי' כה
ב/ד מוריה גל' קג עמ' עה {לח"מ - כוונה במצוות}
ב/ד מוריה ו גל' ז עמ' טז
ב/ד מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' לא
ב/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' כג אות א
ב/ד מחשבת הקודש ח"א דף מח ע"ג, נא ע"ב
ב/ד מטה אהרן פסחים עמ' קיח
ב/ד מטה אהרן ר"ה עמ' קיט, קכז, קכט, קלז
ב/ד מלאכת שלמה (חכים)
ב/ד מלחמת יהושע עמ' כג, לח
ב/ד מלכי בקדש (מלכי)
ב/ד מנוחת אשר ח"ב דף כא ע"ב-ע"ד, כב ע"א-ע"ג {כוונה}
ב/ד מנחת אשר פסחים עמ' ריט, רכב-רכג
ב/ד מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קי
ב/ד מנחת חינוך ח"א עמ' עא, ח"ג עמ' רב
ב/ד מנחת יהודה (בוים) דף עא ע"ד {כוונה}
ב/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קז
ב/ד מנחת משה (קרויס) עמ' נד
ב/ד מנחת נתנאל דף כג ע"ב
ב/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קצג {מ"מ}
ב/ד מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 4, 8
ב/ד מנחת שלמה (לוין) עמ' קלו {כוונה לצאת}, רמב {מצוות צריכות כוונה}
ב/ד מסורה חי"ג עמ' ו
ב/ד מעדני ביאורים עמ' מה, עח-עט
ב/ד מעין גנים (מזרחי) דף ט ע"ב {כוונה}, מד ע"ב {כוונה}
ב/ד מעין חיים ח"ב עמ' רכא, ח"ד עמ' פב, קפה
ב/ד מצווה ועושה ח"א עמ' תי {מ"מ - מתעסק בחלבים}
ב/ד מצווה ועושה ח"ב עמ' תרח
ב/ד מקראי קדש (תפט) דף עב ע"ב, פג ע"א {מ"מ - במצה יש אכילה}
ב/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' פט, קח, רג, רכח, שו {לח"מ}, שסז
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' ק"ש פ"ב ה"א]
ב/ד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לז אות ז {כ"מ - הנאה}, סי' מח אות ד {כוונה}
ב/ד משאת מרדכי מגילה עמ' מז
ב/ד משברי ים עדל"ת סי' טו ס"ק יג {כוונה}
ב/ד משוש הארץ עמ' כו, לא
ב/ד משכן בצלאל ח"א סי' לג דף פד
ב/ד משכנות לאביר יעקב ח"א דף לג ע"ג
ב/ד משמרת חיים ח"ב עמ' סו
ב/ד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תלט
ב/ד משנת אליעזר (קונשטט) עמ' יא
ב/ד משנת יעבץ שמיטה עמ' קכט
ב/ד משנת יעקב כאן, זמנים ח"ב עמ' פג, קדושה עמ' שטז
ב/ד משנת יעקב עבודה עמ' רסא {מ"מ}
ב/ד נדרי זריזין ח"א עמ' תקיח {מ"מ}
ב/ד נועם חי"ג עמ' לה, חי"ז עמ' מט-נ, חי"ט עמ' קנז
ב/ד נחל איתן
ב/ד נחלת עזרא ח"ב עמ' 82
ב/ד נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ג אות ט
ב/ד נטע שורק דף קנ ע"ד
ב/ד נטע שעשועים (שליסל) עמ' קעח {כוונה}
ב/ד ניצוצי אור (הורוביץ) עמ' 81, 84
ב/ד ניצוצי אש עמ' תיח
ב/ד ניר לדוד
ב/ד נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תקנב {המתעסק בתקיעת שופר להתלמד לא יצא וכו'}
ב/ד נצר מטעי (פרידמן) סי' כו סעיף א {כוונה}
ב/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף ג ע"ג {מצוות צריכות כוונה}
ב/ד נתיב מאיר
ב/ד נתיב מצותיך עמ' לט {לח"מ}, מ, רנג, רנח {לח"מ}
ב/ד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' נד
ב/ד נתן פריו חנוכה עמ' קמג
ב/ד נתן פריו מגילה עמ' קנד, קצז
ב/ד נתן פריו סוכה עמ' שז
ב/ד נתן פריו ערבי פסחים עמ' פט
ב/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקיד-תתקטו, תתקנט {מ"מ}, תתקס, תתקסב {לח"מ}, תתתקכו-תתתקכז {מ"מ}, תתתקלא {מ"מ}
ב/ד ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רצב {כוונה במצוות}
ב/ד סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' צט-קא
ב/ד סופר המלך ח"ב עמ' שיב
ב/ד סיומי המסכתות עמ' 97 {כוונה}
ב/ד סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רכא
ב/ד עבד המלך (תשסט) עמ' קג
ב/ד עולת ראיה (וייס) עמ' א {מ"מ}
ב/ד עונג שבת סי' יא
ב/ד עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רסח
ב/ד עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' מו, מט, קעו
ב/ד עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קיד, שעא
ב/ד עטרת ישועה (תשלו) עמ' קלב {מ"מ}
ב/ד עטרת ישראל עמ' פז
ב/ד עיון בלומדות עמ' פא-פב
ב/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' ת-תא {כוונה}
ב/ד עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 268
ב/ד עין חיים ח"א עמ' רל-רלא {מצוות צריכות כונה}
ב/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קעה
ב/ד עללת הבציר דף נט ע"ד, ס ע"א {צריך כוונה לצאת}
ב/ד עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קמא
ב/ד עץ החיים (קלוגר) עמ' סט {לח"מ}
ב/ד עצי חיים על מועדים עמ' צז, צט
ב/ד פאת ים (מאיו) דף פט {לח"מ}
ב/ד פי שנים דף נה ע"ד
ב/ד פני המלך (שטרן)
ב/ד פני שלמה (גנצפריד) סוכה עמ' רנד {מצוות צריכות כוונה}
ב/ד פסקי אליהו ח"ב עמ' ו {מ"מ}
ב/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' רכד {מ"מ}, ויקרא עמ' עט
ב/ד פרי האדמה ח"א
ב/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קמג
ב/ד פתגמי אורייתא (שבת) ח"ב עמ' רפב {כוונה}
ב/ד צבי תפארת סי' מד
ב/ד צהר גל' יב עמ' 76 {מ"מ}
ב/ד ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות יא
ב/ד צמח מנחם דף כ ע"ד, כא ע"א-ע"ב {צריך כוונה}
ב/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמ ע"ג
ב/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 4
ב/ד קדושת יצחק עמ' קיז
ב/ד קהלות יעקב שבת סי' לד
ב/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תיט, תקצ-תקצא, תקצט, תרי, תריד
ב/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' מח, עב, קעח, קפג, קפז, קצג
ב/ד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קיט
ב/ד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' כג, שסט, תסד {מ"מ}
ב/ד קול דודי (תשף)
ב/ד קול דודי ר"ה סי' תקו
ב/ד קול יהודה (ישראל) דף עא ע"ד
ב/ד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' מז {כוונה במצוות}, ויקרא עמ' רלט, רמב-רמד {כוונה במצוות}
ב/ד קרבן אשר עמ' נב, רטו, רע, שכט {מ"מ}
ב/ד קרבן משה עמ' קנא
ב/ד רב טוב דף קסג ע"ד, קסז ע"א {מ"מ - עיקר תקיעת שופר היא השמיעה}
ב/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שט, ח"ג עמ' רלח {אהא"ז}
ב/ד רווחא שמעתתא ח"ב עמ' לא
ב/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' לט
ב/ד רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רפז
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קנט
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צד
ב/ד שארית יהודה (בלום) דף סב ע"ד {צריך כוונה}
ב/ד שארית יעקב (אלגזי) עמ' קסט (=נד ע"ב)
ב/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רלו {כוונה}
ב/ד שארית נתן בנימין עמ' לג, קפ-קפב, קצג {מצוות צריכות כוונה}
ב/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רנה, שפה
ב/ד שבט סופר (תשמו) עמ' נג
ב/ד שדה אלחנן ח"ב עמ' פט
ב/ד שדה הארץ ח"ג
ב/ד שו"ע הרב או"ח סי' ס ס"ה, סי' תקפט ס"ה
ב/ד שו"ת ר' משולם איגרא או"ח סי' נה
ב/ד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' צו, צז {מ"מ}
ב/ד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רכד
ב/ד שומע ומשמיע עמ' כט, פ
ב/ד שי כהן עמ' מד {מ"מ}, קלד, קסא-קסב, רכח-רלא, רלד
ב/ד של"ה ח"א מס' יומא סי' קסו
ב/ד של"ה ח"ב יומא סי' קסו
ב/ד שלמי יוסף ר"ה עמ' כג, שכג
ב/ד שם אליעזר דף מח ע"ג {כוונת שומע ומשמיע}
ב/ד שם דרך פסחים עמ' קנג
ב/ד שם יוסף (אליקים) כאן, והל' מגילה פ"ב ה"ה {קושיית לח"מ על הטור}
ב/ד שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שיא
ב/ד שם משמעון (שפירא) עמ' עב {מצוות צריכות כוונה}
ב/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' כט, שטז
ב/ד שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' קסט
ב/ד שנות חיים (קלוגר) עמ' קלח, שנג {מ"מ}
ב/ד שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' יח-יט
ב/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' כט-לא
ב/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' מב, מד {כוונה}
ב/ד שער המלך (שושן) עמ' קא
ב/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קמז
ב/ד שערי טהר ח"ה שער ב סי' כח אות ב דף רסב ע"א-ע"ד, רסג ע"א
ב/ד שערי טהר ח"ה שער ב סי' כח אות ב, ח"ו סי' לז אות ב, ח"ח סי' לו אות ב
ב/ד שערי יעקב או"ח סי' ג סעיף י, יג, סי' ד סעיף ד ואילך, סי' ה סעיף טו, סי' ו סעיף ז
ב/ד שערי ישועה עמ' קטז-קיז
ב/ד שפתי ראם דף ו ע"ב, ז ע"ב {כוונה}
ב/ד שרשים במועדות עמ' רה, רז
ב/ד תבואת יקב (פרידמן) עמ' קל {כוונה}
ב/ד תולדות יעקב (מאהלר) עמ' ב
ב/ד תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסב, תרכח {כ"מ}, תתכט
ב/ד תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' כט-ל, לב
ב/ד תועפות ראם (באר) עמ' קלד
ב/ד תורה מציון שנה ג חוב' א סי' טו דף כא ע"א {כוונה}
ב/ד תורת אמך ח"א עמ' 132
ב/ד תורת הלוי עמ' א, פט
ב/ד תורת יצחק ח"א עמ' ריג
ב/ד תחומין חי"ח עמ' 338 {כוונה}
ב/ד תפארת מנחם דף מג ע"א {תוקע לשיר}
ב/ד תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' ו
ב/ד תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רנד, רנז {מ"מ}
ב/ד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 200
ב/ה אגרות הגרי"ד עמ' לג
ב/ה אור הישר [אור הישר ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ז]
ב/ה אור המזרח חל"ד עמ' 29-30 {מ"מ - ירושלים יתירה}
ב/ה בדבר מלך חי"ג עמ' קנג
ב/ה בית ישחק
ב/ה ברור הלכה ר"ה כח ע"ב ציון ב
ב/ה ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קיג
ב/ה גור אריה יהודה (זמבא) עמ' צג
ב/ה דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' ט, כד, לב, לו
ב/ה דור דורים עמ' קנט
ב/ה דרך המלך (רפפורט)
ב/ה הר המוריה הל' שגגות פ"ב ה"י
ב/ה הר המלך ח"ז עמ' שלה
ב/ה זכר יצחק (תשן) עמ' כה
ב/ה זמנים למלך
ב/ה חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ו ס"ק ז
ב/ה חי' הגר"ח החדש עמ' צז
ב/ה חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ב
ב/ה טל אורות (טובול) סוכה עמ' קה
ב/ה כבוד יו"ט
ב/ה מנוחת משה דף קו ע"א וע"ג {כוונה}
ב/ה משאת המלך ח"א סי' קמא {כוונת התוקע}
ב/ה משאת המלך מועדים עמ' כב
ב/ה משנה הלכות ח"ח סי' ר
ב/ה משרת משה (עטייה)
ב/ה סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רכא
ב/ה עולת ראיה (וייס) עמ' סג
ב/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קעה
ב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קנח-קנט
ב/ה שו"ע הרב או"ח סי' תקפט ס"ז
ב/ה שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' סו
ב/ה שערי טהר ח"ה שער ב סי' כח אות א
ב/ה שערי יעקב או"ח סי' ט סעיף ט, יג, יט
ב/ה תורת השליחות עמ' רמב
ב/ה תורת יצחק ח"א עמ' ריג
ב/ו אבני נזר או"ח סי' שצב אות י, סי' תלח אות ו, סי' תקלה אות ג, יו"ד סי' שסו אות יג
ב/ו אבני ציון ח"ב סי' סב אות א-ב, ה, סי' סג אות ג, סי' עז אות ד, ח"ג עמ' קכא-קכג
ב/ו אגודת אזוב ח"ב דף סג ע"ד
ב/ו אגרות משה או"ח ח"ג סי' צד ענף ב
ב/ו אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קמב, קמו
ב/ו אהלי יהודה (אמדו)
ב/ו אוצרות הרמב"ם
ב/ו אור האורים סי' לה {"אע"פ שתקיעה שבות היא"}
ב/ו אור הישר [עמק הלכה או"ח סי' פג]
ב/ו אור חדש (בלומ') דף מא ע"ג
ב/ו אור יעקב פסחים דף 90
ב/ו אור לישרים (שולמן) עמ' קכט-קל {שעה"מ}
ב/ו אור פני יהושע עמ' עז
ב/ו אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' י
ב/ו אוריין תליתאי (תאומים) סי' כא (כו ע"א), כב {לח"מ}
ב/ו אם לבינה (שיפמן) דף יט ע"ג
ב/ו אמרי יהודה (רוזנר), תשובות סי' כז
ב/ו אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קצז
ב/ו אריה ליש עמ' נח {שעה"מ}
ב/ו אשר למלך
ב/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שעח
ב/ו באר שרים (שולמן) עמ' כו, לא
ב/ו באר שרים ויקרא פ' יא, יז, צ, צו
ב/ו בדבר מלך חי"ג עמ' סו, קיד
ב/ו בזך לבונה עמ' קצג, רא
ב/ו בינת אברהם עמ' נח, סב
ב/ו בית אבי ח"ב סי' עא עמ' קה {טעם המלך}
ב/ו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 19, 40 {שמא יעבירנו}
ב/ו בית ישחק
ב/ו בית שערים או"ח סי' רפה {כ"מ}, רפו, שנג, שעא
ב/ו בן ידיד
ב/ו בני ישראל (קרלי) סי' כ אות כג
ב/ו בנין אהל מועד דף כה ע"ב, כו ע"א-ע"ב, כז ע"א {שמא יעבירנו}
ב/ו בציר אליעזר ח"ב דף יב ע"ב-ע"ד {שעה"מ}, יב ע"ג-ע"ד {שמא יוציאנו}, יג ע"א-ע"ב {שעה"מ}
ב/ו ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' כ
ב/ו ברור הלכה ר"ה כט ע"ב ציון ה, ל ע"א ציון ב פסקה ג-ד
ב/ו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קלט
ב/ו ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' סז
ב/ו גושפנקא דמלכא
ב/ו גזע ישי דף קנג ע"ב
ב/ו גליונות אבני נזר
ב/ו דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ג עמ' שצב, שצד, שצו {שמא יעבירנו}
ב/ו דברי שלמה (ברייער) עמ' 39, 44, 70 ,129
ב/ו דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' נג
ב/ו דעת אביעזרי עמ' תסה
ב/ו דרך המלך (רפפורט)
ב/ו דרכי אהרן ח"א עמ' כז, והשמטות עמ' יב
ב/ו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 92-93
ב/ו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שמג {הגהות מהר"ם פדואה}
ב/ו הר המור
ב/ו הר המלך ח"ו עמ' רנג-רנד
ב/ו התעוררות תשובה
ב/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' ג, פח, פט, צב, קכט
ב/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצה
ב/ו זבחי שלמה עמ' נז, נט, צו
ב/ו זבחי תרועה סי' לח אות א
ב/ו זהב התרומה ביכורים עמ' רמז {טומטום}
ב/ו זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' כז-כח {צריך כוונה}
ב/ו זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' כט, עו {שעה"מ}
ב/ו זכרון סופרים {לח"מ - וא"ת מה תירץ רבינו וכו'} [אין קושיא זו אלא לפי ב' תירוצים האחרונים, אבל לפי תירוץ הראשון לק"מ, ועיין מהרמ"פ לקמן והובא במג"א תקפח ובפרי חדש שם]
ב/ו זכרון שלמה (קליין) עמ' רנח {לח"מ}, רנט {שמא יעבירנו}, רסא, רסב {טעם המלך}, רסג
ב/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' לה
ב/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ר"ה כט ע"ב]
ב/ו חי' ופירושי מהרי"ק
ב/ו חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' יג, צו {שעה"מ}
ב/ו חי' מהרי"א הכהן עמ' רג
ב/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רפא {שעה"מ, טעם המלך}
ב/ו חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תא {שעה"מ}, תלז {שעה"מ}, תלט-תמ {שעה"מ}, תמח {לח"מ}
ב/ו חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קסד, קפו
ב/ו חיי אברהם (טייב) דף נז ע"ד
ב/ו חיים ומלך
ב/ו חיים זכו עמ' קעט {שעה"מ}
ב/ו חלק יעקב (אלבעלי) דף קו ע"א
ב/ו חמדת ישראל ח"ב דף מג ע"ג, נד ע"ג, ומפתחות והגהות עמ' ד-ה
ב/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צח עמ' שכח
ב/ו חשב סופר עמ' קמא
ב/ו טהרת יו"ט ח"י עמ' רפב
ב/ו יטב פנים ח"א דף סג
ב/ו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תיח {עובדין דחול}
ב/ו ימי שלמה
ב/ו יצחק ירנן
ב/ו יציב פתגם - ימים נוראים עמ' מד
ב/ו ישועות יעקב מועד עמ' תרפו
ב/ו ישמח ישראל (רבינוביץ)
ב/ו כבוד יו"ט
ב/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' לז, רסד
ב/ו כללי המצוות (תאומים) עמ' קס {טעם המלך}
ב/ו כנפי נשרים
ב/ו כתב משה ח"ב עמ' קעד {שעה"מ}
ב/ו כתב סופר או"ח סי' סח ד"ה או י"ל, סי' סט ד"ה ועל פי, סי' קד ד"ה ועל פי זה, סי' קו ד"ה ועיין לשון
ב/ו כתב סופר יו"ד סי' קטז ד"ה ולהבין {שעה"מ}
ב/ו כתר נהורא עמ' טו
ב/ו לב דוד (פלדמן) עמ' עב-עג {שמא יעבירנו במקום שאין רה"ר דאורייתא}
ב/ו לב שלם [תשב"ץ ח"ב סי' קסז]
ב/ו לבושי מרדכי ח"ד עמ' קלב
ב/ו למודי ה' (תקמז) דף סז ע"ב וע"ד
ב/ו למודי ה' (תשפא) עמ' קכד {שעה"מ}, שצא, שצד {מ"מ, ולח"מ}
ב/ו לקוטי שיחות ח"ט עמ' 374, חי"ט עמ' 541
ב/ו מאור ישראל עמ' רנב-רנה
ב/ו מאורות חיים תרומות עמ' מו {שעה"מ}
ב/ו מגידות (תשמ) עמ' יח
ב/ו מגילת ספר עשין דף כג ע"א
ב/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רטז
ב/ו מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קלט, ר"ה עמ' קכד {לח"מ}
ב/ו מועדי ישראל (גורן) עמ' 39
ב/ו מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 250
ב/ו מועדים וזמנים ח"ו סי' ח
ב/ו מועדים וזמנים ח"ו סי' ח עמ' יג
ב/ו מוריה גל' קצג עמ' קנב-קנג, קנה-קנח, קס-קסא
ב/ו מוריה שנה י גל' יא (ר"מ שפירא)
ב/ו מותיב ומפרק עמ' עט {שמא יוליכנה למי שיתקע לו}
ב/ו מחנה יוסף ח"ג עמ' קיג
ב/ו מחנה לויה (תשעד) עמ' קכט
ב/ו מי יהודה או"ח סי' ז
ב/ו מכתב סופר
ב/ו מלכי בקדש (מלכי)
ב/ו מנחת יהודה (בוים) דף קלה ע"א-ע"ב
ב/ו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רצא
ב/ו מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' וידוי מעשר {שעה"מ}, ע' גזירות דרבנן
ב/ו מעיני המים
ב/ו מעיני התורה ח"ג עמ' ה
ב/ו מקראי קדש (תפט) דף עב ע"ב
ב/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רה
ב/ו משברי ים עדל"ת סי' לז ס"ק ז
ב/ו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קצ-קצא, שלד
ב/ו משנת משה כתובות עמ' קכא
ב/ו משנת משה שבת עמ' טז
ב/ו משרת משה (עטייה)
ב/ו נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קסב {בנין שלמה}, קסג {טעם המלך}
ב/ו נטע שעשועים (שליסל) עמ' קמה, קנא-קנב, קנה {שמא יעבירנו ושמא יוציאנו}
ב/ו נטעי נתן (פריד) סי' לד
ב/ו נרות אהרן
ב/ו נתיב מצותיך עמ' רצ
ב/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' סח, תתקלד, תתקמב-תתקמג {שעה"מ}, תתקמו {שעה"מ}, תתקמח {שעה"מ}, תתקפה
ב/ו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרל, תרמז {לח"מ}
ב/ו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 111
ב/ו עולת חודש ח"ג מאמר סד
ב/ו עטרת טוביה
ב/ו ענבי פתחיה עמ' 81 {לח"מ}
ב/ו עסק התורה עמ' צט
ב/ו פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 93
ב/ו פני המלך (שטרן)
ב/ו פניני ים סי' יט אות ב
ב/ו פרחי כהונה (קצבורג) עמ' לח
ב/ו פרחי כהונה (קצבורג) עמ' לח-לט {שמא יעבירנו}
ב/ו פרשת המלך
ב/ו צבא אהרן ירח האיתנים עמ' לג {ברשות הרבים או מרשות לרשות}, מ {שעה"מ}
ב/ו צרור החיים (יעקב)
ב/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קמג, קמו, קמח, קנ, קנה, קסז, קפז, קפט
ב/ו קובץ הערות (תשסג) סי' סט אות מב {שעה"מ}
ב/ו קול דודי (תשף)
ב/ו קול דודי ר"ה סי' תקיט, תקכא, תקכח, תקלג, תקלד
ב/ו קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רלא-רלב, רלה, רלז-רלח
ב/ו ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף צד ע"ג
ב/ו ראשית בכורים דף קו ע"א {לח"מ}
ב/ו רווחא שמעתתא ח"א עמ' מב
ב/ו רוח אליהו
ב/ו רוח יעקב (בן שבת, תרמא) דף נב ע"ב
ב/ו רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רנו-רסז
ב/ו שארית יהודה (בלום) דף ס ע"ד {שעה"מ}, סא ע"א {טעם המלך}, סא ע"ג-ע"ד {שעה"מ}, סב ע"א {טעם המלך}
ב/ו שארית יהודה (בלום) דף סא ע"ג {וידחה שבות}, סב ע"ד
ב/ו שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף פח ע"א
ב/ו שארית כלב עמ' סב, קמט
ב/ו שארית נתן בנימין עמ' קצז, ר-רא {שמא יעבירנו}
ב/ו שארית נתן בנימין עמ' ר
ב/ו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעג
ב/ו שבט סופר (תשמו) עמ' פז
ב/ו שבי ציון סי' יז ענף ג, וסי' יח
ב/ו שו"ע הרב או"ח סי' תקפח ס"ד
ב/ו שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרלד
ב/ו שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרלד
ב/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' לה {רמב"ם}, מ {מעשה רקח}
ב/ו שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רעג
ב/ו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' ק
ב/ו שלחן המלך
ב/ו שלמי יוסף ר"ה עמ' שנז, שנט, שסא, שסד
ב/ו שם יוסף (אליקים)
ב/ו שם משמעון (פולק) ח"א דף נ
ב/ו שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' רכד, רלו
ב/ו שמן הטוב (תשפ) עמ' שט {מרכבת המשנה (אלפנדרי)}
ב/ו שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תעו-תעז
ב/ו שערי מאיר עמ' פג
ב/ו שערי שאול שבת עמ' ס
ב/ו שרשי הים דף קכה ע"א
ב/ו שרשים במועדות עמ' רב
ב/ו תורה לדעת ח"ו עמ' כו
ב/ו תורת רפאל או"ח ח"ב דף קנג ע"ג
ב/ו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' לז
ב/ו תנובת ציון דף עב ע"ב
ב/ו תפארת ראובן עמ' קצו-קצח
ב/ו תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קלה, קמג, רס {לח"מ}
ב/ו תשובות רי"ח זוננפלד עמ' כז
ב/ז אגרות משה או"ח ח"ב סי' צח
ב/ז אדני היד החזקה
ב/ז אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' טו {חינוך - לשמיעה או לתקיעה}
ב/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 89
ב/ז אמרי יושר ר"ה לב ע"ב ס"ק א-ג
ב/ז אמת ליעקב מועד עמ' שסג {ראב"ד - אביו לוקח לו לולב}
ב/ז בזך לבונה עמ' קצו
ב/ז בית אהרן וישראל גל' יב עמ' עה {מתעסקים עם הקטנים}
ב/ז ברור הלכה ר"ה לג ע"א ציון ב, ד
ב/ז דברות משה מועד ח"א עמ' תקמב {אין מעכבין אותן מלתקוע כשבת שאינה יום טוב}
ב/ז דברי יציב או"ח עמ' יא
ב/ז האהל שנה כו (כסלו תשם) עמ' כב
ב/ז הגהות חבר בן חיים
ב/ז הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' כג
ב/ז זכרון סופרים {כ"מ - ומדברי רש"י שכתב מתעסק עמהם וכו'} [עיין טו"ז סימן תקצו סק"ב שלא נמצא כן ברש"י]
ב/ז חי' ופירושי מהרי"ק
ב/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רצב-רצג
ב/ז חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קפט, קצג
ב/ז חינוך הבנים למצוות עמ' קכ
ב/ז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קכב
ב/ז יד בנימין ר"ה עמ' תקג-תקד, תקט {תינוקות}
ב/ז יקר הערך דף ז ע"ד {הגהמ"י}
ב/ז כבוד יו"ט
ב/ז כתר אפרים עמ' שמ
ב/ז לב שלם [לחם יהודה דף לג ע"ג]
ב/ז להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' לו
ב/ז להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פ
ב/ז למודי ה' (תקמז) דף צג ע"ג, צד ע"א
ב/ז מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' צה {כ"מ}
ב/ז מוריה ו גל' ז עמ' יז
ב/ז מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' יט
ב/ז מטה אהרן הל' יו"ט עמ' רלא
ב/ז מימיני מיכאל עמ' צא {משנת יעקב}
ב/ז מכתב לחזקיהו דף צ ע"ד
ב/ז מנוחת אשר ח"ב דף כב ע"א {שבות בתקיעה שלא לשם מצוה}
ב/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף עא ע"ג
ב/ז מנחת נתנאל דף כג ע"ד {הבדל בין שבת של ר"ה לשאר שבתות}
ב/ז מקדם לביתאל עמ' 52-51
ב/ז מקור ברוך (פייתוס) דף רצג ע"ג
ב/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רטו {מ"מ}
ב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ז משנת יעקב
ב/ז משנת משה ר"ה עמ' קפז
ב/ז נטעי נתן (פריד) סי' לה
ב/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקפה {מ"מ}
ב/ז ס' הנייר עמ' עב
ב/ז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 111
ב/ז עולת חודש ח"ג מאמר סד
ב/ז עללת הבציר דף נט ע"ד, ס ע"א {אין מעכבים תינוקות, מעכבים נשים}
ב/ז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק ו {תינוקות}
ב/ז פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 97
ב/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' מח
ב/ז קול דודי (תשף)
ב/ז קול דודי ר"ה סי' תקצז, תר
ב/ז קונטרסי שעורים קדושין שעור כ אות ח
ב/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רלח
ב/ז שדה הארץ ח"ג
ב/ז שו"ע הרב או"ח סי' תקצו ס"ב
ב/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' לה
ב/ז שירת הים סי' יג אות ז
ב/ז שם יוסף (אליקים)
ב/ז שמחת יהודה דף טז ע"ג
ב/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' טו
ב/ז שער המלך ח"א עמ' נד
ב/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 214
ב/ז תהלתו בפי עמ' קסג
ב/ז תורה לדעת ח"ו עמ' כג {מ"מ}, כד, מה
ב/ז תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' לז
ב/ז תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רסז {ראב"ד}
ב/ח אבני זכרון (פפר) ח"א דף נה ע"ב
ב/ח אגרות הגרי"ד עמ' נט
ב/ח אגרות משה ח"ח עמ' שה
ב/ח אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג הי"א הע' 24 {ר' מנוח}, 25, וליד הע' 26 {ר' מנוח}
ב/ח אור הישר [תורת רפאל הל' ר"ה סי' קא]
ב/ח אור המזרח חל"ד עמ' 25 {ירושלים נקראת מקדש}, 28 {לח"מ}, 29 {ירושלים נקראת מקדש}
ב/ח אור חדש (בלומ') דף לט ע"ב {תוקעים בשבת במקדש ובמקום ב"ד}
ב/ח אור לישרים (שולמן) עמ' קיט {מקדש כולל את ירושלים}, רטו {מקדש כולל ירושלים}
ב/ח אחרית השנים עמ' לה
ב/ח אישים ושיטות (תשסז) עמ' רכא {ירושלים בכלל מקדש}
ב/ח אם למסורת (ביא') עמ' 66-67
ב/ח אמונת עתיך (נאור) עמ' קכ {מקדש כולל ירושלים}
ב/ח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקמג {כל עיר שבתוך תחום ירושלים}
ב/ח אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' רלא
ב/ח אעירה שחר (זעפרני) עמ' רנה
ב/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' כח, רנז
ב/ח ארעא דרבנן סי' ד
ב/ח אשר למלך הל' בהב"ח פ"ו הט"ז {ירושלים}
ב/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ח באר שרים (שולמן) עמ' קפב
ב/ח בדבר מלך ח"י עמ' שיב
ב/ח בדבר מלך חי"ג עמ' רו
ב/ח בדבר מלך חי"ח עמ' קעה {כשגזרו שלא לתקוע בשבת לא גזרו אלא במקום שאין בו בי"ד אבל בזמן שהיה בית המקדש קיים והיה בי"ד הגדול בירושלים היו הכל תוקעין בירושלים בשבת כל זמן שבי"ד יושביו}
ב/ח בזך לבונה עמ' קפה
ב/ח בית אהרן וישראל גל' נד עמ' עט {ירושלים נקרא מקדש}, גל' סו עמ' קמב {ירושלים נקרא מקדש}
ב/ח בית אהרן וישראל גל' נד עמ' עט-פ {ר' מנוח}
ב/ח ברור הלכה ב"מ גליון רצ"י עמ' א
ב/ח ברור הלכה ר"ה כט ע"ב ציון ה, ו
ב/ח בשבילי השמחה סי' ד אות א, סי' יד אות א {ראב"ד}
ב/ח בשולי גליוני עמ' רכג
ב/ח גבורת יצחק סוכות עמ' נא
ב/ח גבורת יצחק ר"ה עמ' רסד
ב/ח גזע ישי דף קנג ע"ב
ב/ח גן שושנים ח"א עמ' סד, קה
ב/ח דברות אליהו ח"ב עמ' קמ {מקדש - ירושלים}
ב/ח דברות משה מועד ח"א עמ' שי, תקכא {היו הכל תוקעין בירושלם בשבת ולח"מ}
ב/ח דברי אליהו (בלייער) ח"ב עמ' רלב {מקדש כולל ירושלים}
ב/ח דברי אליעזר (פרבר) ח"א דף יא ע"ב, יב ע"א וע"ד
ב/ח דרך ישרה ח"א עמ' עב
ב/ח הגהות חבר בן חיים
ב/ח הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' נח {ירושלים קרויה מקדש}
ב/ח הררי קדם (תשס) עמ' כא
ב/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קנ
ב/ח ויקח אברהם [ארעא דרבנן סי' ד]
ב/ח זבחי תרועה סי' לו אות א
ב/ח זכרון שלמה (קליין) עמ' רנב {לח"מ}, רנג-רנו {מקדש - גם ירושלים}
ב/ח חי' ופירושי מהרי"ק
ב/ח חכמת גרשון עמ' לז-לח
ב/ח יד אפרים (ביליצר) - פותח שערים עמ' לא {מקדש כולל ירושלים}
ב/ח יד בנימין ר"ה עמ' שצ {ירושלים נקרא 'מקדש'}, תנד {ב"ד הגדול}, תסג {ר' מנוח}
ב/ח יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קכג
ב/ח יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' פה
ב/ח יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רנד
ב/ח יקב זאב דף צז ע"ג
ב/ח כבוד יו"ט
ב/ח כי בא מועד עמ' צח-צט
ב/ח לאור ההלכה (תשסד) עמ' שכב-שכו, שעט {מקדש - ירושלים}
ב/ח לב שלם [צרור החיים (יעקב) דף עב ע"ד]
ב/ח לחמי תודה (הורביץ) דף קפה ע"א {ירושלים בכלל מקדש}
ב/ח לשון ערומים
ב/ח מועדי ישראל (גורן) עמ' 40
ב/ח מועדים וזמנים ח"ב סי' קכב
ב/ח מוריה גל' קצג עמ' קפז {מקדש - ירושלים}
ב/ח מוריה שנה ו גל' ז עמ' יז
ב/ח מטה אהרן ר"ה עמ' קלט, קמא, קמב
ב/ח מלכי בקדש (מלכי)
ב/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רסט
ב/ח מנחת יהודה (בוים) דף קלב ע"ג {מקדש כולל ירושלים}
ב/ח מסורה ח"ז עמ' יט, חי"ד עמ' מה
ב/ח מעט צרי
ב/ח מעיני המים
ב/ח מעלין בקודש גל' ח עמ' 49 {במקדש}, 92-93
ב/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רכח ע"ג
ב/ח מקור ברוך (פייתוס) דף רצג ע"א
ב/ח מקראי קדש (תפט) דף עב ע"ב
ב/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רה
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/ח משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ט ע"א וע"ג
ב/ח משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שי-שיד
ב/ח משפט כהן עמ' ריט
ב/ח נועם ח"ג עמ' רצא
ב/ח נטעי נתן (פריד) סי' לה
ב/ח נר יצחק (ארדיט) עמ' מג
ב/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקנ
ב/ח ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רנב
ב/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנה-שנז
ב/ח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עז
ב/ח סוכה וארבעת המינים עמ' 314
ב/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 111
ב/ח עולת חודש ח"ג מאמר סד
ב/ח עטרת חן ח"ב עמ' מח {ר' מנוח}
ב/ח עטרת טוביה
ב/ח עיונים (פאור) עמ' 43
ב/ח עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רפב
ב/ח עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קנב
ב/ח עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קעב
ב/ח פרחי כהונה (קצבורג) עמ' לח {ירושלים בכלל מקדש}
ב/ח פרנס לדורו עמ' 251
ב/ח פרשת המלך
ב/ח צבא אהרן ירח האיתנים עמ' מג
ב/ח צהר גל' י עמ' 18 {לח"מ}
ב/ח צמח צבי אגרת סה
ב/ח צפיחית בדבש דף צ ע"ב
ב/ח צרור החיים (יעקב)
ב/ח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' מט, קסד, קסז
ב/ח קול יהודה (גרשוני) עמ' מ
ב/ח קול צופיך עמ' נ
ב/ח רביד הזהב (אברך) דף כז ע"ב {ירושלים בכלל מקדש}
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רכג
ב/ח שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 54
ב/ח שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' לא {ירושלים בכלל מקדש}
ב/ח שארית נתן (פולק) דף סז ע"א {ירושלים קרוי מקדש}
ב/ח שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 68 {ירושלים נחשב מקדש}
ב/ח שדה יצחק עמ' קכ
ב/ח שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כ-כג, לז {רמב"ם}, צד {ר' מנוח}
ב/ח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קא
ב/ח שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קנ
ב/ח שלמי יוסף ר"ה עמ' תקיג
ב/ח שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' רכב
ב/ח שנה בשנה תשמז עמ' 165 {לח"מ}, 169-171, 177, 228, 260
ב/ח שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 248
ב/ח שערי המקדש סי' לא אות ג {ירושלים בכלל מקדש}
ב/ח שערי מאיר עמ' פה {מ"מ}
ב/ח שערי תורת בבל עמ' 62
ב/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 212
ב/ח שפת אמת על התלמוד ח"ב דף לז ע"ד
ב/ח תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רסב
ב/ח תורה לדעת ח"ו עמ' כו-כז, מה-מו
ב/ח תורת המועדים (תשכד) עמ' 447
ב/ח תורת המועדים (תשנו) עמ' 480
ב/ח תורת רפאל או"ח ח"ב דף קמח ע"ג {מ"מ}, קמט ע"ג
ב/ח תחומין ח"ב עמ' 155 {מקדש - ירושלים}
ב/ח תחומין חכ"א עמ' 80
ב/ח תפארת אריה עמ' פט {מקדש כולל ירושלים}
ב/ח תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רע-רעא {ירושלים בכלל מקדש}
ב/ח תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קכד, קלא
ב/ט אגרות הגרי"ד עמ' נט, סא
ב/ט אור הישר [עי' חי' הר"ן ר"ה כט ע"ב]
ב/ט אור המזרח חל"ד עמ' 25 {לח"מ}, 26, 33
ב/ט אורח ישראל סי' י הערה לח
ב/ט אם למסורת (ביא') עמ' 66-67
ב/ט אעירה שחר (זעפרני) עמ' רנה
ב/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ט באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רטו
ב/ט בדבר מלך חי"ג עמ' רז
ב/ט בזך לבונה עמ' קצו
ב/ט בית ישחק
ב/ט בצל החכמה (חזות) עמ' 216
ב/ט ברור הלכה ר"ה כט ע"ב ציון ה פסקה ד, ציון ו
ב/ט גזע ישי דף קנג ע"ב
ב/ט דרך ישרה ח"א עמ' עב
ב/ט הגהות מוהר"י קרט עמ' צ
ב/ט הר המלך ח"ו עמ' עה
ב/ט הררי קדם (תשס) עמ' כג
ב/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' צב, צו
ב/ט ואשיבה שופטיך עמ' נ-נא {ב"ד הראוי לתקוע}
ב/ט זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ד ענף ב במבוא (2) {כ"מ - דינים שנלמדים ממקומות שונים}
ב/ט זמנים למלך
ב/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ר"ה כט ע"ב]
ב/ט חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' נד
ב/ט חנא וחסדא ח"א דף לד ע"ד {והוא שיהיה סמוך}
ב/ט יד בנימין ר"ה עמ' תנד {ב"ד קבוע}, תנה {שב"ד זריזין}, תנט {שב"ד זריזין}, תסג {ננערו לעמוד}, תסז {בפני ב"ד}
ב/ט ידי אליהו
ב/ט ידי אליהו דף ו ע"א
ב/ט יחוה דעת ח"ו עמ' קע
ב/ט יקר הערך דף ז ע"ג {מעשה רקח}
ב/ט כי בא מועד עמ' צט-ק
ב/ט לבושי מרדכי ח"ד עמ' רמג
ב/ט לקוטי סופר ח"א דף קב ע"א
ב/ט מבוא למשנה תורה עמ' 93
ב/ט מגיד הרקיע ח"ג פ"ד הי"ב (2), פ"ה ה"א-ה"ב
ב/ט מועדים וזמנים ח"א סי' י
ב/ט מטה אהרן ר"ה עמ' קלט, קמא, קמב
ב/ט מנחת עני (תקמז) דף ג ע"ג {שמא יעבירנו}
ב/ט מעט צרי
ב/ט מר קשישא עמ' יב
ב/ט מרגליות הים סנהדרין לה ע"א אות ח {ב"ד זריזים}
ב/ט עיונים (פאור) עמ' 43
ב/ט עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רעו, רפ, רפא, רפה, רפח, רצ
ב/ט עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קנב
ב/ט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קעב
ב/ט ענפי ארז (זי') דף קצו ע"ג
ב/ט פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 94
ב/ט צפיחית בדבש דף צ ע"ב
ב/ט קובץ השמיטה עמ' תריב
ב/ט קול דודי (תשף)
ב/ט קול דודי ר"ה סי' תקלא, תקלג
ב/ט קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רלא, רלד {לא יבואו להעביר}
ב/ט רבוי נשים בישראל עמ' 61
ב/ט רוח אליהו
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רכג
ב/ט שבי ציון סי' יח
ב/ט שו"ת השבי"ט ח"א עמ' לה-לו, מ
ב/ט שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שיד
ב/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' שנז, שסה
ב/ט שם דרך ויקרא עמ' קנ
ב/ט שערי מאיר עמ' פג
ב/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 214
ב/ט תורה לדעת ח"ו עמ' כז
ב/ט תורה לשמה (תשעג) עמ' שנז
ב/ט תחומין חי"ח עמ' 455
ב/ט תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קכ, קכד, קלא {כ"מ}
ב/ט תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ו
ב/י אגרות הגרי"ד עמ' נט, סא
ב/י אור הישר [אור הישר הל' קה"ח פ"ז ה"ז]
ב/י באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רטו
ב/י באר ראי עמ' תפ
ב/י ברור הלכה ר"ה כט ע"ב ציון ו
ב/י גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ז
ב/י הגהות חבר בן חיים
ב/י הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' יט
ב/י זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תסג {ר"ה היה יום אחד כשקידשו את החודש בא"י גם אחרי החורבן}
ב/י חד וחלק ח"ב דף יג ע"א
ב/י חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' נד
ב/י חקרי זמנים ח"ב עמ' תקפז
ב/י יד בנימין ר"ה עמ' תסא {כ"מ}
ב/י מוריה י גל' ט (ר"ב זולטי)
ב/י מטה אהרן ר"ה עמ' קלט, קמא, קמב
ב/י מעט צרי
ב/י משנת יעקב קדושה עמ' שפה
ב/י עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רעו-רעז
ב/י קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' כז-כח
ב/י קרית מלך
ב/י שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שלא-שלב
ב/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' יח
ב/י שו"ת השבי"ט ח"א עמ' טז, לט {כ"מ}
ב/י שלמי יוסף ר"ה עמ' שנט
ב/י שם דרך ויקרא עמ' קנ
ב/י תורה לדעת ח"ו עמ' כז


ג/152 הלכות שופר סוכה ולולב פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אהל חיים ח"ד
ג/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ג/רה"פ אורה ושמחה
ג/רה"פ באר המלך ח"ה
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משנת יעקב
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אדני היד החזקה
ג/א אוצרות הרמב"ם
ג/א בין השורות עמ' רעט-רפ
ג/א בית זבול ח"ג סי' י
ג/א דברות אליהו ח"ב עמ' קלב
ג/א דור דורים עמ' קסג
ג/א הרמב"ם והלכותיו
ג/א הרמב"ם כמחנך עמ' 210
ג/א הררי קדם (תשס) עמ' לב
ג/א זכרון תרועה עמ' 643
ג/א חי' הגר"ח החדש עמ' צו
ג/א חי' ופירושי מהרי"ק
ג/א יד בנימין ר"ה עמ' תקכד {כולן מהתורה}
ג/א כתר המלך
ג/א מועדים וזמנים ח"א בראשו - הגהות
ג/א מורשה - שיחות למועדים עמ' ס, רמב
ג/א מטה אהרן ר"ה עמ' קנה
ג/א מימיני מיכאל עמ' צב
ג/א מסורה חי"ב עמ' מה
ג/א מעין החכמה עמ' רלג
ג/א משנת ראשונים (הירשפלד)
ג/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' צב
ג/א נרות אהרן
ג/א פתחי מגדים עמ' לח
ג/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עה ע"א
ג/א צרור המור (רוטלוי) סי' כג עמ' קעב
ג/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' נח
ג/א קיצור סמ"ג עמ' 74
ג/א קרן פני משה ח"א עמ' קסב
ג/א שו"ע הרב או"ח סי' תקצ ס"א
ג/ב אבן פינה (קלצקין) עמ' 41 {תרועה האמורה בתורה נסתפק לנו ספק}
ג/ב אור הישר
ג/ב אור לישרים (שולמן) עמ' קכא {ספק}
ג/ב אוריתא טז עמ' קנט, קע, קפו
ג/ב אמרי בינה, דרשות עמ' צה
ג/ב בדבר מלך חי"ג עמ' ק, רד
ג/ב בין השורות עמ' רעט-רפ
ג/ב בית אהרן (קריספין) דף כד ע"א
ג/ב בית אהרן וישראל גל' יב עמ' סט, עא, עו {ספק איזה מהסדרים אמת}
ג/ב ברור הלכה ר"ה לד ע"א אחרי ציון ב פסקה ד {מ"מ}, וציון ב
ג/ב ברך משה (טיטלבום) עמ' עה
ג/ב ברכי יוסף או"ח דף קעב ע"ג
ג/ב דברות אליהו ח"ב עמ' קלא
ג/ב דברי יואל מועדים ח"א עמ' ק, קג {ספק בתרועה}
ג/ב דברי ירמיהו
ג/ב דברים אחדים (קלצקין) עמ' קנג {לפי אורך השנים - לפני כן חכמים קבעו את הדרך הנכונה לפי כל זמן ומקום}
ג/ב דעת הרמב"ם עמ' 93
ג/ב דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שד, שט
ג/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' צט
ג/ב ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תו
ג/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תעח {הספק מהו תרועה}
ג/ב זכרון נחום עמ' י-יא {היה ספק בעיקר הדין}
ג/ב זכרון תרועה עמ' 642
ג/ב זמנים למלך
ג/ב חי' ופירושי מהרי"ק
ג/ב חי' ר' אפרים מרדכי
ג/ב חיים ומלך
ג/ב יד בנימין ר"ה עמ' תקכד-תקכה {הסתפקו}
ג/ב יחוה דעת ח"א עמ' קסב
ג/ב יחי ראובן (נאוי) עמ' מח {טעם המלך}
ג/ב ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' יד
ג/ב כתנות אור (אייזנשטט) עמ' תיז
ג/ב לב חיים (פלג'י) ח"ב דף קמד ע"ד, קמו
ג/ב לב שלם [שיירי כנה"ג או"ח, שו"ת מהר"י הלוי סי' מג]
ג/ב להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' מ
ג/ב מאור ישראל
ג/ב מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 244
ג/ב מי באר (פסח) דף נא ע"ד, נב ע"ד {ר' אבהו}
ג/ב מלכי בקדש (מלכי)
ג/ב מנוחת משה דף קו ע"ב
ג/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קכז
ג/ב מסורה חי"ב עמ' מה
ג/ב מפרות האילן על המועדים עמ' 36
ג/ב מקור ברוך (הגר) עמ' קפג
ג/ב מרדכי השלם ר"ה עמ' קעז
ג/ב מרכה"מ אלפ' (מ"מ)
ג/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רצז
ג/ב משנת יוסף דרשות ח"ב עמ' יג
ג/ב נזר הקדש (קפלן)
ג/ב נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קסב {שופר כפוף מעכב}
ג/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רנג
ג/ב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 50, 148
ג/ב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 98
ג/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עו ע"ב
ג/ב שו"ע הרב או"ח סי' תקצ ס"ב
ג/ב שו"ת הריטב"א סי' כט
ג/ב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' ריט, רכב
ג/ב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' ריט, רכב
ג/ב שו"ת ר"י אלגזי עמ' רה
ג/ב שם יוסף (אליקים)
ג/ב שמן ראש ל"ג בעומר-שבועות עמ' תט
ג/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קנג
ג/ב שרשים במועדות עמ' קפט-קצא, קצג, ר
ג/ג אוריתא טז עמ' קפה
ג/ג בדבר מלך חי"ג עמ' ק, קד
ג/ג בין השורות עמ' רעט-רפ
ג/ג בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' מו-מח {לקולות בין שברים ותרועה}
ג/ג בית יצחק (תשיד) עמ' 131
ג/ג ברור הלכה ר"ה לד ע"א ציון ב
ג/ג ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קצב
ג/ג דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' כא
ג/ג דברי ירמיהו
ג/ג הררי קדם (תשס) עמ' לה
ג/ג ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תו
ג/ג זכרון תרועה עמ' 505
ג/ג חי' ופירושי מהרי"ק
ג/ג חי' ר' אפרים מרדכי
ג/ג יד בנימין ר"ה עמ' תקכו {מ"מ}
ג/ג ישועות יעקב מועד עמ' תרצה
ג/ג לב שלם [פרי חדש או"ח תקצ ס"ק א, שו"ת מהר"י הלוי סי' מג, פט]
ג/ג מי באר (פסח) דף נג ע"א {שלשים קולות}
ג/ג מסורה חי"ב עמ' מה, חי"ד עמ' יב
ג/ג מעין החכמה עמ' ריז
ג/ג מצעדי גבר סוכה סי' י אות ח
ג/ג משאת המלך ח"א סי' קמא
ג/ג משאת המלך מועדים עמ' כא {מברך}
ג/ג נזר התורה שנה ד גל' א עמ' פח {שברים ואחריה תרועה בשתי נשימות}
ג/ג סוכה וארבעת המינים עמ' 531
ג/ג פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 98
ג/ג שו"ע הרב או"ח סי' תקפה ס"ו, סי' תקצ ס"ב
ג/ג שו"ת ר"י אלגזי עמ' רה
ג/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קמט
ג/ג שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 110
ג/ג שרשים במועדות עמ' קצא
ג/ג תורה תמימה במדבר פ' כט אות יא
ג/ד אדני היד החזקה
ג/ד אור הישר [חי' הר"ן ר"ה לג ע"ב]
ג/ד אש דת (דוברין) דף ה ע"ב, כו ע"א, כט ע"ג
ג/ד באהלה של תורה או"ח סי' עח
ג/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קסט
ג/ד בית אהרן וישראל גל' יב עמ' סח-סט {ארבעה וחצי קולות - שעור תקיעה}, עא {האריך בתקיעה כדי שתעלה לו לשתים, עלתה רק כאחת}, גל' לו עמ' קמז
ג/ד בית ארזים - ס' הגליונות
ג/ד בית דוד (תשעט) או"ח סי' תלט
ג/ד בית מדרש שמואל (הירשוביץ) עמ' ט
ג/ד בית שמש
ג/ד ברור הלכה ר"ה לג ע"ב ציון ד, ה, ו
ג/ד המנהיג עמ' שכג
ג/ד וישאל שאול או"ח סי' קט, קיא
ג/ד זכר שמואל או"ח סי' ט ס"ק א
ג/ד זכרון תרועה עמ' 260, 275 {שיעור תקיעה}, 348, 702 {ראב"ד}, 703 {הרי שתקע}
ג/ד זמנים למלך
ג/ד חי' ר' אפרים מרדכי
ג/ד חכמת גרשון עמ' שעד {מ"מ}
ג/ד יד בנימין ר"ה עמ' תקיב {שיעור תקיעה - כחצי תקועה}, תקיג {ראב"ד}, תקכה {מגדל עז}
ג/ד ישועות יעקב מועד עמ' תרצג {ראב"ד}
ג/ד ישועות עוזו עמ' 69, 73
ג/ד לב שלם [פרי חדש או"ח תקצ ס"ק א]
ג/ד לבושי מרדכי לקו"ת עמ' לז {הגהמ"י}
ג/ד מבוא למשנה תורה עמ' 132
ג/ד מגילת ספר עשין דף כה ע"א
ג/ד מוריה ו גל' ז עמ' יח
ג/ד מטה אהרן ר"ה עמ' קנו
ג/ד מי באר (פסח) דף נב ע"א-ע"ג, נג ע"ב-ע"ד {תקיעה כחצי תרועה}
ג/ד מימיני מיכאל עמ' צא {משנת יעקב}
ג/ד מלכי בקדש (מלכי)
ג/ד מעין גנים (מזרחי) דף מד ע"ב, מה ע"א {שלשה שברים כתרועה}
ג/ד מעיני המים
ג/ד מעשה נסים (הכהן)
ג/ד מקור ברוך (פייתוס) דף רצג ע"ד
ג/ד מקראי קדש (תפט) דף ריב ע"ב
ג/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רו
ג/ד מראה אש ח"ב עמ' ריב
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ד מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
ג/ד נזר הראש עמ' ג
ג/ד נזר התורה שנה ד גל' א עמ' פט {תרועה כשתי תקיעות, שלשה שברים כתרועה}
ג/ד סופר המלך עמ' קב
ג/ד פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 98
ג/ד פני חיים (צימרמן) עמ' פה
ג/ד פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רסג {לח"מ}
ג/ד פרשת המלך
ג/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עה ע"ג-ע"ד, עו ע"ד
ג/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' מט
ג/ד קרן פני משה ח"ב
ג/ד ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף צד ע"ד
ג/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קלג אות א
ג/ד שו"ע הרב או"ח סי' תקצ סעיפים ו, י
ג/ד שם יוסף (אליקים)
ג/ד שם משמואל פרשת בהר שנת תרע"ג
ג/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' נב
ג/ד שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 151 {מגדל עוז}
ג/ד תרומת הדשן שו"ת סי' קמא {הגהמ"י}
ג/ד תשובות רי"ח זוננפלד עמ' א
ג/ה בדבר מלך חי"ג עמ' צב
ג/ה בית זבול ח"ג סי' י
ג/ה ברור הלכה ר"ה לד ע"א אחרי ציון ב, לד ע"ב ציון א
ג/ה הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפא
ג/ה זכרון תרועה עמ' 429, 471
ג/ה זמנים למלך
ג/ה ימי שלמה
ג/ה מלכי בקדש (מלכי)
ג/ה מצוות זמניות עמ' תסו
ג/ה משנת משה ר"ה עמ' קצב
ג/ה נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תפד
ג/ה פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 98
ג/ה ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף צה ע"א
ג/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רמד, ח"ז עמ' רסט
ג/ה שו"ת הרדב"ז סי' אלף קג
ג/ה שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' ריט
ג/ה שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' ריט
ג/ה שולי הגליון עמ' נה
ג/ה שערי עזרא (בצרי) עמ' נו
ג/ו אגודת אזוב ח"ב דף סה ע"ב, סו ע"א
ג/ו אהל משה (הורוביץ) ח"א סוטה לט ע"ב
ג/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ו ברור הלכה ר"ה לד ע"ב ציון ב, ד
ג/ו בתי כנסיות דף קא ע"א {לח"מ}
ג/ו דברי יהודה דף מה ע"א-ע"ג, מז ע"א {בבת אחת}
ג/ו דברי יהודה סי' יג אות ג
ג/ו דברי ירמיהו
ג/ו זכרון תרועה עמ' 554 {תשע תקיעות}, 435, 656 {ואינו יוצא}
ג/ו זמנים למלך
ג/ו חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' ע {לח"מ}
ג/ו חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רא
ג/ו יד בנימין ר"ה עמ' תקלא {אפילו ידי אחת}
ג/ו כתר המלך
ג/ו לב שלם [שיירי כנה"ג או"ח הגה"ט אות ב]
ג/ו לשון למודים או"ח דף קח ע"א {לח"מ}
ג/ו מגן גבורים (או"ח) סי' קכח ס"ק יד
ג/ו מים שאל דף סא ע"ב {לח"מ}
ג/ו מלכי בקדש (מלכי)
ג/ו מעיני המים
ג/ו מקור ברוך (פייתוס) דף רצג ע"ד
ג/ו מקראי קדש (תפט) דף עג ע"ב
ג/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רז
ג/ו מרכבת יוסף דף פ ע"א {שבות}
ג/ו מרכה"מ אלפ'
ג/ו משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' כח-כט
ג/ו משכן בצלאל ח"א סי' לג
ג/ו משנת משה ר"ה עמ' קצב
ג/ו נחפה בכסף (נבון) ח"א - ביאור הל' מגילה {לח"מ}
ג/ו נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' רלח עמ' תלח
ג/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקמא {לח"מ}
ג/ו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תשפז
ג/ו סוכה וארבעת המינים עמ' 537
ג/ו עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף נה ע"ד
ג/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רכב
ג/ו פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 98
ג/ו פני המלך (שטרן)
ג/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קנט
ג/ו קול דודי (תשף)
ג/ו קול דודי ר"ה סי' תרג, תריג
ג/ו קרית מלך
ג/ו ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף צה ע"ב
ג/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שסד
ג/ו רוח אליהו
ג/ו שו"ע הרב או"ח סי' תקצג ס"ג
ג/ו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' כב
ג/ו שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תיא
ג/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' טז
ג/ו שנות חיים (קלוגר) עמ' מט
ג/ו שערי זיו ח"א דף סג ע"ד {לח"מ}
ג/ו שערי עזרא (בצרי) עמ' נו
ג/ו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מא ע"ב
ג/ו שרשים במועדות עמ' קצו
ג/ו תורת אמך ח"א עמ' 263
ג/ז אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קמז, קנז
ג/ז אוריתא טז עמ' קע
ג/ז באר לחי ראי עמ' תע-תעב
ג/ז בית זבול ח"ג סי' י
ג/ז ברור הלכה ר"ה לד ע"ב ציון ה
ג/ז ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' עב
ג/ז חי' הגר"ח החדש עמ' צו
ג/ז חכמת גרשון עמ' לה
ג/ז יחוה דעת ח"ו עמ' קפז
ג/ז יחי ראובן (נאוי) עמ' קח
ג/ז מאורי המועדים עמ' קצה
ג/ז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קט
ג/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' נו אות ג
ג/ז מסורה ח"א עמ' ט, ח"ז עמ' י, ח"ט עמ' עט
ג/ז מעט צרי
ג/ז ספרי הפרדס ח"ב עמ' ע
ג/ז על התשובה עמ' 85
ג/ז פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 98
ג/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' נח, קנח
ג/ז קובץ השמיטה עמ' תריד
ג/ז ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף צה ע"ב
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רכג
ג/ז שו"ע הרב או"ח סי' תקצב ס"א
ג/ז שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קצג, קצה
ג/ז שלמי יוסף ר"ה עמ' שלא/קלא
ג/ז שם יוסף (אליקים)
ג/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' פט {על סדר הברכות}
ג/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' ק
ג/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות א
ג/ז תחומין ח"י עמ' 414
ג/ח אגורה באהלך דף טו ע"ג, טז ע"ג
ג/ח אדני היד החזקה
ג/ח אור הישר [חי' הר"ן ר"ה לה]
ג/ח אור הרעיון עמ' ה-ו {בכל ברכה עשרה פסוקים}
ג/ח אור לישרים (שולמן) עמ' קמח
ג/ח אמת ליעקב מועד עמ' שכא
ג/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ח באר לחי ראי עמ' תעב-תעד
ג/ח בעקבות מועדי ה' עמ' 87
ג/ח ברור הלכה ר"ה לב ע"א ציון ג, לד ע"ב ציון ד
ג/ח ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קצח
ג/ח דברי ירמיהו
ג/ח המנהיג עמ' שיד
ג/ח הררי קדם (תשס) עמ' מג-מד
ג/ח זכר ישעיהו
ג/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' סא
ג/ח חי' ופירושי מהרי"ק
ג/ח יד בנימין ר"ה עמ' תצד {פסוק שנזכר בו מלכות פעמיים}, תקמא {ובתורתך כתוב לאמר}
ג/ח יד פשוטה אהבה עמ' תתתקמג
ג/ח כתר המלך
ג/ח מגילת ספר עשין דף כח ע"ב
ג/ח מגל ח"ז עמ' 64-65
ג/ח מסורה חי"ב עמ' לט, מז
ג/ח מעט צרי
ג/ח מעיני המים
ג/ח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' כ]
ג/ח מקור ברוך (פייתוס) דף רצג ע"ג
ג/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רז
ג/ח מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
ג/ח נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קכה {מ"מ}
ג/ח פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 98
ג/ח צמח דוד (נגאר)
ג/ח קובץ השמיטה עמ' תריד
ג/ח קול דודי (תשף)
ג/ח קול דודי ר"ה סי' תקעו
ג/ח קרן פני משה ח"ב
ג/ח ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף צה ע"ב
ג/ח שו"ע הרב או"ח סי' תקצג ס"ח
ג/ח שיח התורה עמ' שלא
ג/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' נו
ג/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 204, 206
ג/ח שפת אמת על התלמוד ח"ב דף לט ע"ב
ג/ח תועפות ראם (באר) עמ' קלג
ג/ט אור הרעיון עמ' ו {מלכות הוא ענינו}, קלא {פורענות של הגוים}
ג/ט ברור הלכה ר"ה לב ע"א ציון ה
ג/ט הר המלך ח"ח עמ' שסד
ג/ט הררי קדם (תשס) עמ' נה
ג/ט חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף ע
ג/ט יד בנימין ר"ה עמ' תצג {השמיט "ה' צב-אות יגן עליהם"}, תצו {אתה הראת לדעת}
ג/ט כתר המלך
ג/ט מכתב לחזקיהו דף סה ע"א
ג/ט מסורה חי"ג עמ' ד
ג/ט מפתח הבאורים [אור שמח]
ג/ט פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 95
ג/ט רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' כט {זכרון של יחיד}
ג/ט רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קעד
ג/ט שבי ציון סי' יג
ג/ט שו"ע הרב או"ח סי' תקצא ס' יא
ג/ט תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק יז
ג/ט תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שלט
ג/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' רצב
ג/י אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 67
ג/י אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/י אדני היד החזקה
ג/י אור לישרים (שולמן) עמ' קנו {הגהמ"י}
ג/י אוריתא טז עמ' ט
ג/י אמונת עתיך גל' 122 עמ' 15
ג/י אמרי טל מאמר ט
ג/י אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רב
ג/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עח
ג/י בדבר מלך חי"ג עמ' קפה, ריד
ג/י בין השורות עמ' רפד
ג/י בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קכח {הגהמ"י - פיוט - ארבעים קולות}
ג/י בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרכז
ג/י בצל חמדה עמ' פו, פט
ג/י ברכת הזמן עמ' עג, קיח, קכד
ג/י ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' כג
ג/י ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' עב
ג/י גבורות אליהו או"ח סי' קנח אות ב
ג/י גושפנקא דמלכא
ג/י דברות אליהו ח"ב עמ' קלב {לשמוע}
ג/י המלך ברמה עמ' 124-126 {בגלות}
ג/י הר המלך ח"ח עמ' שצח-שצט
ג/י הררי קדם (תשס) עמ' ט, עג
ג/י הררי קדם (תשס) עמ' ס {הגהמ"י אות ז}
ג/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעח
ג/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלה
ג/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' קכה
ג/י זכרון נחום עמ' י-יא {סדר התקיעות שעל סדר הברכות}
ג/י זכרון תרועה עמ' 621, 639
ג/י חי' ופירושי מהרי"ק
ג/י יד פשוטה אהבה עמ' שלג
ג/י יחוה דעת ח"ו עמ' קפז
ג/י ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רעב
ג/י כבוד יו"ט
ג/י להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' יא
ג/י לקוטי שיחות חל"ט עמ' 43
ג/י מאורי המועדים עמ' קצא
ג/י מבוא למשנה תורה עמ' 103
ג/י מגילת ספר עשין דף כה ע"ב {הגהמ"י}
ג/י מחנה יוסף (תשעב) סי' כג אות א
ג/י מחנה יוסף ח"ג עמ' יז
ג/י מטה אהרן ר"ה עמ' קנ
ג/י מילי דמרדכי
ג/י מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' סד
ג/י מסורה ח"ט עמ' עט, חי"ב עמ' לו, חי"ד עמ' ז
ג/י מעט צרי
ג/י מענה לשון עמ' עז
ג/י מצוות זמניות עמ' תסו
ג/י מקור הברכה (מרגליות) עמ' מב
ג/י משבצות זהב עזרא עמ' שד
ג/י משנת יעבץ שמיטה עמ' קכז
ג/י משנת יעקב קנין עמ' שצד
ג/י משנת ראשונים (הירשפלד)
ג/י נרות אהרן (גם עמ' ר)
ג/י נתן פריו מגילה עמ' רכ
ג/י עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קע
ג/י עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קעא
ג/י פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' לא, קעה
ג/י צבא המלך עמ' א-ב
ג/י קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' עד, עט
ג/י קובץ השמיטה עמ' תריא
ג/י קול הנבואה עמ' רמז {לשמוע}
ג/י קול הנבואה עמ' רמז {לשמוע}
ג/י קרית מלך
ג/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שי {מעשה רוקח}, שיא {בני בנימין}, ח"ג עמ' רלח, ח"ה עמ' שמה
ג/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תג
ג/י שו"ע הרב או"ח סי' תקפה סעיפים ד-ה, סי' תקצב ס"ד
ג/י שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' ריח
ג/י שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' ריח
ג/י שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' מ-מא
ג/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קנב
ג/י שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 132
ג/י שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"ב עמ' 85 {"לשמוע"}
ג/י שרשים במועדות עמ' קצא
ג/י תהלתו בפי עמ' צא {הגהמ"י אות ז}
ג/י תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף קט {לשמוע}, אלף שמד {יושבין ואחד עומד}
ג/י תורה לדעת ח"ו עמ' י
ג/יא אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רה
ג/יא ארזי לבנון עמ' קנא-קנב
ג/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ב ע"א {הגהמ"י}
ג/יא בדבר מלך חי"ג עמ' קעז, ריד
ג/יא ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' ח
ג/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' לו סעיף ב, סי' לז ד"ה כתבו
ג/יא בן אשר סי' ו הערה יא, סי' ט אות ו, ביאורי מקראות אות לז {הגהמ"י}
ג/יא בן מלך - עניינים בש"ס עמ' עח
ג/יא בני בנים ח"א עמ' נה
ג/יא בני בנים ח"א עמ' נה {מ"מ}
ג/יא בני בנים ח"א עמ' נו {הגהמ"י}
ג/יא בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רפא {ר' מנוח}
ג/יא ברכת אמת סי' יב עמ' עח-פ {הגהמ"י - התוקע הוא שליח}
ג/יא דביר הקודש מועדים עמ' עב {הגהמ"י}
ג/יא הררי קדם (תשס) עמ' כז
ג/יא ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תה {הגהמ"י}
ג/יא זכרון תרועה עמ' 619, 621
ג/יא חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי"ב ס"ק ג
ג/יא חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ב
ג/יא יד פשוטה אהבה עמ' שלג
ג/יא כי בא מועד עמ' ב
ג/יא כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' לא
ג/יא להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' מז {הגהמ"י - שליחות}
ג/יא להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' לח {הגהמ"י - שליחות}
ג/יא להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קנא {הגהמ"י - שליחות}
ג/יא מועדים וזמנים ח"ו סי' ה
ג/יא מועדים וזמנים ח"ו סי' ה עמ' ז-ח
ג/יא מחנה יוסף ח"ג עמ' יח
ג/יא מסורה ח"ז עמ' יא, חי"ד עמ' נד
ג/יא מענה לשון עמ' עח
ג/יא משאת המלך מועדים עמ' יז {אינו מדבר}
ג/יא משרת משה (עטייה)
ג/יא נועם חט"ו עמ' ח {ר' מנוח}
ג/יא נתן פריו חנוכה עמ' קנב
ג/יא ס' המנהגים לרבינו אברהם קלויזנר סי' יט אות ג
ג/יא ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרכט {הגהמ"י}
ג/יא עיונים ומחקרים ח"א עמ' 79
ג/יא פרי האדמה ח"א
ג/יא פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' קפט
ג/יא צבא המלך עמ' ב
ג/יא צבי תפארת סי' עד
ג/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שיב, ח"ד עמ' רפג
ג/יא שו"ע הרב או"ח סי' תקצב סעיפים ז, י
ג/יא שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 133
ג/יא שרשים במועדות עמ' קצא
ג/יא תורת אמך ח"א עמ' 515
ג/יא תחומין חי"ח עמ' 342
ג/יב אוריתא טז עמ' קע, קצא {דמיושב עיקר}
ג/יב אמונת יהושע עמ' מט, סה
ג/יב אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רב
ג/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יב ברור הלכה ר"ה טז ע"א ציון ג, לד ע"א ציון ב, לד ע"ב ציון ה
ג/יב ברכי יוסף או"ח סי' תקצב ס"א
ג/יב דברי אור ח"ב עמ' כ
ג/יב המנהיג עמ' שכא
ג/יב הררי קדם (תשס) עמ' י
ג/יב התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' קו
ג/יב זכרון תרועה עמ' 636-635 {וכל הדברים האלו}, 639, 662 {בדין היה}
ג/יב חכמת גרשון עמ' לה
ג/יב ישועות עוזו עמ' 71, 73
ג/יב מאור ישראל
ג/יב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קיא
ג/יב מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קכב
ג/יב מועדים וזמנים ח"ו סי' ה עמ' ח
ג/יב מועדים וזמנים ח"ו סי' ו
ג/יב מילי דמרדכי
ג/יב מלכי בקדש (מלכי)
ג/יב מנחת אהרן (תשפ) כלל יב אות כא
ג/יב מסורה חי"ב עמ' מח
ג/יב מעיני המים
ג/יב נשאל דוד או"ח עמ' ג {אין מטריחים ציבור}
ג/יב ס' הפרדס לר' אשר עמ' קד
ג/יב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קעה
ג/יב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 64
ג/יב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 98
ג/יב פני מלך במדבר עמ' קכח {צ"פ - יו"ט שני}
ג/יב פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' קפב
ג/יב צבא המלך עמ' ב
ג/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עו ע"ג-ע"ד
ג/יב ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף צה ע"ד
ג/יב שו"ע הרב או"ח סי' תקצב ס"ג
ג/יב שו"ת הרדב"ז סי' שמז
ג/יב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' ריח
ג/יב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' ריח
ג/יב תחומין חי"ח עמ' 339-340
ג/יג אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' ד אות א
ג/יג אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' ז ענף יג]
ג/יג אור לישרים (שולמן) עמ' קיט
ג/יג אוריתא טז עמ' קעא {ראב"ד}
ג/יג אמונת עתיך (נאור) עמ' מו, מז
ג/יג אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רא
ג/יג ברור הלכה ר"ה לד ע"ב ציון ד
ג/יג ברכת יצחק (פאלער) עמ' רפ
ג/יג בשבילי המועד סי' ב אות לד
ג/יג בשבילי השמחה החדש סי' א אות ד
ג/יג גבורות אליהו או"ח סי' קנו אות א {ראב"ד}
ג/יג גדולי אריה עמ' סא
ג/יג גור אריה (צרמון)
ג/יג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שו
ג/יג הררי קדם (תשס) עמ' י
ג/יג חכמת גרשון עמ' לד-לה, מא
ג/יג חלקת מאיר
ג/יג חסדי דוד ח"ו עמ' רפ
ג/יג חקרי זמנים ח"א עמ' נד
ג/יג יחוה דעת ח"ו עמ' קפט
ג/יג ישועות עוזו עמ' 67
ג/יג לב שלם [חוט המשולש שו"ת דף יח ע"א]
ג/יג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 180
ג/יג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קח-קט
ג/יג מועדים וזמנים ח"ו סי' ח עמ' יג
ג/יג מוריה שנה ו גל' ז עמ' יח
ג/יג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף לח ע"א
ג/יג מענה לשון עמ' עח
ג/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יג משא בני קהת
ג/יג משאת המלך (אדרי)
ג/יג נועם שיח ח"א עמ' קכה
ג/יג עין יצחק תנינא ח"א עמ' מח
ג/יג פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 98
ג/יג פרשת המלך
ג/יג צבא אהרן ירח האיתנים עמ' יז {ואין שם תוקע}
ג/יג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' נ
ג/יג קרן הצבי מצוה כד אות ה
ג/יג ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף צו ע"א
ג/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רלח {השמיט את הירושלמי}
ג/יג שו"ע הרב או"ח סי' תקצה ס"א
ג/יג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' לא
ג/יג שולי הגליון עמ' נו
ג/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 81


ד/153 הלכות שופר סוכה ולולב פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אהל חיים ח"ד
ד/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ד/רה"פ אורה ושמחה
ד/רה"פ באר המלך ח"ו
ד/רה"פ חדושי מהרי"ק
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ד/רה"פ משנת יעקב
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אדרת המלך עמ' מח-מט {שיעור ז על ז}
ד/א אמרות יצחק תנינא עמ' יח
ד/א אפיקי מגינים סוכה עמ' יח, לג
ד/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/א בית אהרן וישראל גל' סא עמ' כז {זע"ז טפחים}
ד/א בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' קמב {למעלה מעשרים - דירת קבע}
ד/א בני דוד
ד/א ברור הלכה סוכה ב ע"א ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ג ע"א ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ד ע"א ציון ג, ברורי הראי"ה ב ע"א ציון ב
ד/א ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' ו
ד/א ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קנג
ד/א בשלם סוכו סי' ו, מח
ד/א דברי ירמיהו
ד/א הבנים תקח לך סי' לג אות יד {מל"מ}
ד/א הדרת זקנים סוכה סי' ב ס"ק י
ד/א הרמב"ם והגאונים עמ' 51
ד/א הרמב"ם כמחנך עמ' 215
ד/א הררי קדם (תשס) עמ' קפז-קפח
ד/א טל אורות (טובול) סוכה עמ' טז, יט, כד, קנ
ד/א יד אליהו (בוקובזה) סי' ז אות ה
ד/א יד לרמב"ם עמ' 47-48, 62
ד/א יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' נד
ד/א ימי שלמה
ד/א ימין משה עמ' מח {למעלה מעשרים אמה - אפילו דפנות מגיעות לסכך}
ד/א ירחי כלה סוכה ח"א עמ' קב, קז, רמו, רעה
ד/א כטל אמרתי עמ' עב
ד/א מאור למלך סוכה עמ' יא-יב, יז, כג
ד/א מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' מז-מח
ד/א מאזני צדק ח"א עמ' רעד
ד/א מכתב לחזקיהו דף פד ע"ד
ד/א מסורה חי"ד עמ' כא
ד/א מעט צרי
ד/א מצוות זמניות עמ' תפז
ד/א מראות ישרים סוכה עמ' כ, כג, כח, קסח
ד/א משב יעקב ח"א עמ' עב
ד/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' שיח
ד/א משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' שסא-שסד
ד/א נועם חכ"ג עמ' קכד, קכט
ד/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רנ
ד/א ניצוצי אש עמ' מד
ד/א נפוצות יהודה עמ' שיד {שבעה על שבעה}
ד/א נתן פריו סוכה עמ' א
ד/א סוכת דוד (מן) סוכה סי' ד ס"ק ח {מ"מ}
ד/א עבודת משא (מאיר) ח"א
ד/א עטרת מרדכי (מילר) עמ' יא, כא
ד/א עמודי הוד סי' יא עמ' ל-לא {ז' טפחים מהתורה}
ד/א עצי סוכה סי' ה ס"ק ה, סי' ו ס"ק ג
ד/א פרשת המלך
ד/א ציון לנפש חנה חיה עמ' טז
ד/א קול יעקב (פישר) סי' ט אות יב, סי' לד אות כו
ד/א קרית מלך
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' יג, פב
ד/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
ד/א שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 279
ד/א שלמי יוסף סוכה עמ' קצד, קצח-רב
ד/א שם דרך יומא עמ' קטז, קלב
ד/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' טז
ד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 226
ד/א תחומין ח"ד עמ' 482
ד/ב אדרת המלך עמ' נ-נג {שלישית אפילו טפח}
ד/ב אהל שרה לאה עמ' נה, נח
ד/ב אהל תורה (קוק) עמ' סג {הגהמ"י}
ד/ב אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"א הע' 104 {ר' מנוח}, 169 {הגהמ"י}
ד/ב אוצרות הרמב"ם
ד/ב אות ציון עמ' קלג {יש אם למסורת}
ד/ב אמרי איש עמ' פב {ר' מנוח}
ד/ב אפיקי מגינים סוכה עמ' לג-לד
ד/ב אשר למלך
ד/ב באר לחי ראי עמ' שמב-שנד
ד/ב בדבר מלך חט"ו עמ' קמג, רב {היו לה ב' דפנות גמורות זו בצד זו כמין גא"ם עושה דופן שיש בדחבו יתר על טפח ומעמידו בפחות מג' סמוך לא' מב' הדפנות וכו'}
ד/ב בית אהרן וישראל גל' א עמ' ע {הגהמ"י אות ג}, גל' מב עמ' ה
ד/ב בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' יז אות ב, סי' יט אות א-ה, סי' כ אות ד
ד/ב בכורי הרים סוכה עמ' לו
ד/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' ח
ד/ב ברור הלכה סוכה ו ע"ב ציון א, דף ז ע"א ציון א, ג, ברורי הראי"ה ב ע"א ציון ג
ד/ב ברכת השבת עירובין סי' יז ס"ק כד
ד/ב ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' יז {הגהמ"י אות ג}
ד/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קצ
ד/ב בשלם סוכו סי' יב
ד/ב בתורתו יהגה ח"א עמ' קכו
ד/ב דברי ירמיהו
ד/ב דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קעא {הגהמ"י אות ג}
ד/ב הגיוני משה עמ' 297
ד/ב הדרת זקנים סוכה סי' ב ס"ק ב
ד/ב הלכה למשה (קליג) דף כה ע"ג
ד/ב הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' עג
ד/ב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יב ס"ק כט
ד/ב הררי קדם (תשס) עמ' קעא-קעב
ד/ב חדושים ובאורים (גרי') סוכה סי' ב ס"ק כו
ד/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' עא, סנהדרין עמ' יט, שבועות עמ' רלד
ד/ב חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני סוכה סי' טו אות ה
ד/ב חמדת אהרן עמ' קח
ד/ב טל אורות (טובול) סוכה עמ' קכ {הגהמ"י אות ג}
ד/ב ירחי כלה סוכה ח"א עמ' ר, רב, רט הגהמ"י}, רנ
ד/ב מאור למלך סוכה עמ' נט-ס, סב {הגהמ"י}
ד/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' כז, קלט, שסה
ד/ב מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שפה {ר' מנוח - כמין גאם}
ד/ב מחשבת חיים או"ח עמ' שעט
ד/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כא ע"ג
ד/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שפו
ד/ב מציון אורה ח"א עמ' קעא
ד/ב מראות ישרים סוכה עמ' קכו {הגהמ"י}
ד/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רכג
ד/ב משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/ב נועם חכ"ג עמ' קלג
ד/ב סוכת דוד סוכה עמ' תנג, תצח
ד/ב עבודת משא (מאיר) ח"א
ד/ב עטרת מרדכי (מילר) עמ' מח
ד/ב עמודי הוד סי' יט עמ' נז
ד/ב עצי סוכה סי' יט ס"ק כד
ד/ב קול יעקב (פישר) סי' לא אות ח, סי' לב אות א, סי' לד אות יג
ד/ב קרית מלך
ד/ב קרן פני משה ח"ב
ד/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רמו {הגהמ"י}, רמז
ד/ב רשימות לב סוכה סי' ח אות ח
ד/ב רשימות לב סוכה סי' ח אות ח
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' כח-כט
ד/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קלט {הגהמ"י}
ד/ב שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' ד
ד/ב שחר אורך עמ' קלג-קלד
ד/ב שלמי יוסף סוכה עמ' רכז, רלח
ד/ב שם דרך מגילה עמ' קד {ר' מנוח}
ד/ב שם דרך שמות עמ' רכא, רצט {ר' מנוח}
ד/ב תפיסת יד סוכה סי' יב
ד/ג אהל שרה לאה עמ' נה, נח-נט
ד/ג אמרי יושר סוכה דף יט ע"א ס"ק ג
ד/ג אפיקי מגינים סוכה עמ' לד-לה
ד/ג באר לחי ראי עמ' שמב-שנד
ד/ג בדבר מלך חט"ו עמ' רב {היו לה ב' דפנות זו כנגד זו וביניהן מפולש עושה דופן שיש בדחבו ד"ט ומשהו ומעמידו בפחות מג' סמוך לא' מב' הדפנות וכשרה וצריך לעשות לה צוה"פ וכו'}
ד/ג בית אהרן וישראל גל' מד עמ' קי
ד/ג בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' יז אות ב, סי' יט אות א-ה, סי' כ אות ד
ד/ג בכורי הרים סוכה עמ' לו {צריך צוה"פ}
ד/ג בן ידיד
ד/ג ברור הלכה סוכה ז ע"א ציון ב, ג, יט ע"א ציון ב
ד/ג ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קפ
ד/ג בשלם סוכו סי' יב-יג
ד/ג דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קסח
ד/ג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יב ס"ק כט, סי' טו ס"ק כ
ד/ג חומת אש סוכה סי' ח
ד/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סוכה כד ע"ב]
ד/ג חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני סוכה סי' טו אות ה
ד/ג חלקת לוי עמ' טו
ד/ג חסדי דוד ח"ב עמ' תצב
ד/ג יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' מ
ד/ג ימי שלמה
ד/ג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' ר
ד/ג מאור למלך סוכה עמ' לג {כ"מ}, נה, סו-סז
ד/ג מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' קיד
ד/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שפו
ד/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' קא
ד/ג מציון אורה ח"א עמ' קעא
ד/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שפב
ד/ג סוכה של מי עמ' כט
ד/ג סוכת דוד (מן) סוכה סי' יט ס"ק א {מ"מ}
ד/ג סוכת דוד סוכה עמ' תצח
ד/ג עבודת משא (מאיר) ח"א
ד/ג עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קכח
ד/ג עמודי הוד סי' יט עמ' נז
ד/ג עמודי שלמה ח"ג עמ' קכח
ד/ג עצי סוכה סי' טו ס"ק ה
ד/ג פרשת המלך
ד/ג קובץ על יד ח"א
ד/ג קול יעקב (פישר) סי' יח אות טז {כ"מ}, סי' לד אות טו
ד/ג קרן פני משה ח"ב
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' כח-כט
ד/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' עג
ד/ג שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' ד
ד/ג שחר אורך עמ' קכד {לח"מ}, קלג
ד/ג שירת דוד (שיינין) עמ' יז
ד/ג שלמי יוסף סוכה עמ' רלח
ד/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף פא ע"ד
ד/ג תפיסת יד סוכה סי' יג
ד/ד אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קמו
ד/ד אהל שרה לאה עמ' שג-שד {ובלבד שיהיו מכוונים תחת שפת הגג}
ד/ד אמרי בינה (אש) דף ס ע"א {לח"מ בשם מהריב"ל}
ד/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כא אות א, ג
ד/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כא, ח"ב סי' ה אות ד
ד/ד אנצי"ת ע' גוד אחית הע' 65, ע' גוד אסיק הע' 42
ד/ד אפיקי מגינים סוכה עמ' כט
ד/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ד בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קעז
ד/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ו ע"א {ר"ח הלוי}, ח"ד דף יט ע"ג
ד/ד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' ריח
ד/ד בדבר מלך חט"ו עמ' קעא {היו הדפנות דבוקות לארץ ולא היו מגיעות לסכך אם גבוהות י"ט אע"פ שהן רחוקים מן הגג כמה אמות כשרה וכו'}
ד/ד בית גמליאל ח"א עמ' קפד
ד/ד בית דוד (פילוסוף) או"ח דף קיז ע"ג, קיח ע"ב {מ"מ}
ד/ד ברור הלכה סוכה טז ע"א ציון ד, טז ע"ב ציון א, יז ע"א ציון א
ד/ד גור אריה (צרמון)
ד/ד דור דורים עמ' קנה
ד/ד הדרת זקנים סוכה סי' א ס"ק כג
ד/ד הררי קדם (תשס) עמ' קעב
ד/ד זבד טוב עמ' 48
ד/ד חי' בן אריה ח"א סי' ג אות ד
ד/ד חי' ר' חיים הלוי דף טו
ד/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רעד
ד/ד חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני סוכה סי' טו אות ה
ד/ד חלקת לוי עמ' ז
ד/ד טל אורות (ר' שאול) עמ' רלה
ד/ד יחוה דעת ח"ג עמ' קלח
ד/ד ירחי כלה סוכה ח"א עמ' קלז {כ"מ}
ד/ד כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תע
ד/ד לב שלם [מהריב"ל ח"א דף קכו, ובדיני מיגו דף נז ע"ב, מקראי קדש (תפט) דף ריג]
ד/ד מאור למלך סוכה עמ' מא
ד/ד מועדים וזמנים ח"ו סי' עד
ד/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תק
ד/ד מעט צרי
ד/ד מעיני המים
ד/ד מציון אורה ח"א עמ' קעא
ד/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' ריא
ד/ד משאת המלך (אדרי)
ד/ד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קלד
ד/ד ס' הנייר עמ' פ
ד/ד סוכת דוד (מן) סוכה סי' ה ס"ק ו
ד/ד עמודי הוד סי' יט עמ' נז
ד/ד עמודי שלמה ח"ג עמ' קכח
ד/ד עצי סוכה סי' יא ס"ק טו, סי' יב ס"ק ח, סי' יח ס"ק כד
ד/ד פנים חדשות [מהריב"ל ח"א דף קכו] {מ"מ}
ד/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סב ע"ב
ד/ד קול יעקב (פישר) סי' יט אות ד
ד/ד ראש יוסף (אישקאפה) או"ח דף קז ע"ב
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' כט
ד/ד שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' ע"ו
ד/ד שו"ת מהר"י בן לב ח"א חידושי דינים דפוס אמשטרדם דף נז ע"ב
ד/ד שלמי יוסף סוכה עמ' נא
ד/ד שערי זיו ח"א דף עג ע"ד {או"ש}
ד/ד תבואת שמש
ד/ה אגרות משה ח"ח עמ' קלג
ד/ה אדני היד החזקה
ד/ה אמרי יושר סוכה דף כד ע"ב
ד/ה אפיקי מגינים סוכה עמ' י {יכולה לעמוד ברוח מצויה}, יז, ס-סא
ד/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פא
ד/ה ברור הלכה סוכה כב ע"ב ציון ה, ו, כד ע"ב ציון ד, ה
ד/ה ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' עח
ד/ה בשלם סוכו סי' מב
ד/ה זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' קיב-קיג
ד/ה חי' הגרי"ז דף ט ע"ג
ד/ה חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' רב
ד/ה יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' נח
ד/ה יחוה דעת ח"ג עמ' קמ
ד/ה מאור ישראל
ד/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תקב
ד/ה מעט צרי
ד/ה משאת המלך (אדרי)
ד/ה נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תעה
ד/ה עמודי הוד סי' יט עמ' נז
ד/ה עמודי שלמה ח"ג עמ' קכח
ד/ה שלמי יוסף סוכה עמ' שמג
ד/ה תורה לדעת ח"ו עמ' סג, סה-סו
ד/ה תחומין ח"ו עמ' 67 {קרית ספר}
ד/ו אור הישר [אור הישר ירושלמי סוכה פ"ב ה"ד]
ד/ו אור לי (מדיני) סי' לא אות כט
ד/ו אמרי יושר סוכה דף כא ע"ב ס"ק ה
ד/ו אפיקי מגינים סוכה עמ' יז
ד/ו באר משה (שטרן) ח"ג סי' ק אות א-ב
ד/ו בדבר מלך חט"ו עמ' קעח {העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה כשרה ועולין לה ביו"ט בראש האילן או על הגמל כשרה ואין עולין וכו'}
ד/ו בית אבא (גוטווירטה) דף כב ע"ב {ע"ג בהמה - א"צ סוכה ראויה לשבעה}, מה ע"ד {ע"ג בהמה}
ד/ו בית שמש
ד/ו בית שערים או"ח סי' של
ד/ו בני ישראל (קרלי) סי' כ אות טז
ד/ו ברור הלכה סוכה כב ע"ב ציון ה, ו
ד/ו ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' כו {מ"מ}, ע
ד/ו גור אריה (צרמון)
ד/ו גן דוד דף נ ע"ב-ע"ג
ד/ו דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קפז
ד/ו דרכי משה ח"א שמעתתא א פ"ה
ד/ו היכל המלך (חב"ד) עמ' צה-צז
ד/ו היכל מלך
ד/ו הלכה רבה ח"א עמ' 170, ח"ב עמ' 19, 29
ד/ו הר המלך ח"ו עמ' עה
ד/ו זית רענן ח"א עמ' תצא
ד/ו זכרון ישעיהו דף לט ע"ד
ד/ו חדושים ובאורים (גרי') סוכה סי' ד ס"ק ה
ד/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבת קנד ע"ב וסוכה כב ע"ב]
ד/ו חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קצב
ד/ו חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קלז
ד/ו חלקת מאיר
ד/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נח עמ' קפח {ע"ג בהמה}
ד/ו חשב סופר עמ' קכט
ד/ו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רמט
ד/ו יד ישראל ח"ב
ד/ו יד לרמב"ם עמ' 51
ד/ו ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שד {מ"מ}
ד/ו כלילת יופי דף יט
ד/ו כתב סופר או"ח החדשות סי' ג ד"ה והשתא אתי
ד/ו כתב סופר או"ח סי' קכא ד"ה והשתא אתי
ד/ו מנחת אלימלך עמ' רח
ד/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקב
ד/ו מנחת יהודה (בוים) דף סט ע"א-ע"ב {מה שראוי מדאורייתא כשר}
ד/ו מעט צרי
ד/ו משנה הלכות ח"ה סי' רכח {מה שאינו ראוי מדרבנן}
ד/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקלא
ד/ו ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קס
ד/ו סדר משנה (בוסק')
ד/ו עמודי שלמה ח"ג עמ' קכח
ד/ו פרי אהרן (בגון) עמ' כו
ד/ו צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' קכא {אילן או גמל}
ד/ו צבי תפארת סי' ה, כג
ד/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עא ע"ב
ד/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תנט
ד/ו רב ברכות (רי"ח) עמ' ח {על גמל}
ד/ו שארית יהודה (בלום) דף עד ע"א {א"צ שתהיה סוכה ראויה לשבעה}
ד/ו שבות יהודה (שו"ת) עמ' רנא
ד/ו שער המלך ח"א עמ' רעו
ד/ו שרשי הים דף קכו
ד/ו תורת המצוה דף לב ע"ג
ד/ו תורת יצחק ח"ב עמ' קנג
ד/ו תפארת יהונתן (תרצד) דף כא ע"ב
ד/ו תפארת נתן עמ' נג {סוכה ע"ג בהמה - ראוי מדאורייתא}
ד/ז אבן ישראל (פישר)
ד/ז אדני היד החזקה
ד/ז אדרת המלך עמ' נד-נז {גדר לבוד}
ד/ז אור הישר [אור הישר סוכה ח ע"א]
ד/ז אנצי"ת ע' בית הע' 27
ד/ז אפיקי מגינים סוכה עמ' טז
ד/ז בכורי גשן סי' ד פ"ה אותיות א-ב
ד/ז ברור הלכה סוכה ז ע"ב ציון ד, יט ע"ב ציון א
ד/ז ברכת השבת עירובין סי' יז ס"ק טז
ד/ז גור אריה (צרמון)
ד/ז הגיון א עמ' 40
ד/ז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יט ס"ק יט {מ"מ}
ד/ז הררי קדם (תשס) עמ' קפג
ד/ז חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני סוכה סי' ב אות ב, סי' ג אות ז
ד/ז יד פשוטה אהבה עמ' תרסה
ד/ז יצחק ירנן
ד/ז ירחי כלה סוכה ח"א עמ' עח, רסז, שפא {מ"מ}
ד/ז כטל אמרתי עמ' פא
ד/ז כי בא מועד עמ' קנז
ד/ז מסורה חי"ד עמ' כא
ד/ז משאת המלך (אדרי)
ד/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' שה, שח
ד/ז משרת משה (נבר)
ד/ז נועם חכ"ג עמ' קל
ד/ז עטרת מרדכי (מילר) עמ' פח
ד/ז עמודי הוד סי' ע עמ' רלא
ד/ז צהר הבית עמ' סח
ד/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' פג
ד/ז שו"ת הרמ"ז עמ' מו
ד/ז שו"ת ר"י מילר עמ' קנב
ד/ז שירת הים סי' יג אות יג
ד/ז שערי מאיר עמ' קי
ד/ז תחומין ח"ד עמ' 483
ד/ח אגרות משה ח"ח עמ' קכז
ד/ח אנצי"ת ע' אכסדרה הע' 4, 22
ד/ח ברור הלכה סוכה יח ע"א ציון ד
ד/ח ברכת השבת עירובין סי' יז ס"ק לב
ד/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קסט
ד/ח הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' טז ס"ק מ
ד/ח הררי קדם (תשס) עמ' קע
ד/ח ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רה
ד/ח מצור דבש (צימרינג) {הגהמ"י}
ד/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' ריג
ד/ח נרות זכריה עמ' עד
ד/ח סוכה של מי עמ' סא
ד/ח עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קכח
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' פ
ד/ח שאילת יעבץ ח"א סי' קעב
ד/ח שו"ת מהרלב"ח סי' קא (א)
ד/ח שלמי יוסף סוכה עמ' שט-שי
ד/ח תוספות אהרן עירובין דף קכג ע"ג
ד/ח תכריך מרדכי סי' ב עמ' טו, יט-כ
ד/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 90
ד/ט בית גמליאל ח"א עמ' צז
ד/ט ברור הלכה סוכה יח ע"א ציון ד
ד/ט הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' טז ס"ק כו, מ
ד/ט חי' הריצ"ד
ד/ט ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שעד, שעז {הגהמ"י}
ד/ט נטיעות חיים דף ט ע"א
ד/ט עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' קכח
ד/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' פ
ד/ט תוספות אהרן עירובין דף קכג ע"ג
ד/ט תכריך מרדכי סי' ב עמ' טו
ד/י אבני נזר אהע"ז סי' יז אות ט
ד/י אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שצא {צ"פ}
ד/י אשר למלך
ד/י בדבר מלך חט"ו עמ' לג {סיכך ע"ג מבוי שיש לו לחי וכו' הרי"ז סוכה כשרה לאותה שבת שבתוך החג בלבד וכו'}
ד/י בית שמש
ד/י ברור הלכה סוכה ז ע"ב ציון א
ד/י ברכת השבת עירובין סי' יז ס"ק כד
ד/י ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קפג
ד/י בשלם סוכו סי' מב
ד/י דברי ירמיהו
ד/י הדרת זקנים סוכה סי' ב ס"ק ח
ד/י הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' טו ס"ק ח, יג
ד/י זכור לאברהם (יפהן) עמ' עג, עה {מבוי שיש לו לחי}
ד/י חדושים ובאורים (גרי') סוכה סי' ב ס"ק כג
ד/י לב שלם [ראשון לציון סוכה דף מט-נ]
ד/י מאור למלך סוכה עמ' סט-עא
ד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/י משאת המלך (אדרי)
ד/י משנה הלכות ח"ו סי' ד
ד/י משנת חיים עירובין עמ' לד
ד/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף קח ע"ג {סיכך על מבוי עם לחי - מיגו שזה מחיצה לשבת, זה מחיצה לסוכה - או"ח תרל}
ד/י ס' הפרדס לר' אשר עמ' קיד
ד/י סוכת דוד (מן) סוכה סי' י ס"ק יד
ד/י עיון בלומדות עמ' קז
ד/י עמודי הוד סי' לא עמ' קב
ד/י פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף צ ע"ג {סכך ע"ג מבוי, בשבת}
ד/י רשימות לב סוכה סי' ח אות ט
ד/י רשימות לב סוכה סי' ח אות ט
ד/י שלמי יוסף סוכה עמ' רמו
ד/י שם דרך יומא עמ' קנ
ד/י תורת יצחק ח"ב עמ' קנ
ד/יא אבי עזרי ח"א
ד/יא אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ז עמ' קמז
ד/יא אבני חפץ ח"א סי' יא
ד/יא אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שכ {ר"ח הלוי}
ד/יא אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"א הע' 17
ד/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כא אות ד
ד/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כא, ח"ב סי' ה אות ד
ד/יא אנצי"ת ע' גוד אסיק הע' 28 {ר"ח הלוי}, 34 {ר"ח הלוי}, 51 {ר"ח הלוי}, 61 {ראב"ד}, 62 {מ"מ}, 63, 64
ד/יא אפיקי מגינים סוכה עמ' כח-לא
ד/יא באהלה של תורה או"ח סי' נא חלק א אות ג {ר"ח הלוי}
ד/יא בדבר מלך חט"ו עמ' מ {נעץ ד' קונדיסין על ד' זויות הגג וסיכך ע"ג הואיל והסיכוך על שפת הגג כשר וכו'}
ד/יא בינת דניאל ח"ה עמ' קנו
ד/יא בית אהרן וישראל גל' מב עמ' ז
ד/יא בית גמליאל ח"א עמ' קנה, קנח
ד/יא בית הלוי ח"ג סי' נג עמ' קפז
ד/יא בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' טו אות ב, ה {ר"ח הלוי}, סי' כ אות ב, ד {ר' מנוח}
ד/יא בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קכג, קלא, קלה, קנח {ר"ח הלוי}
ד/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' עה
ד/יא בן ידיד
ד/יא ברור הלכה סוכה ד ע"ב ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ד/יא ברכת אהרן שבת עמ' עו, קח-קט, קסח {ר"ח הלוי}
ד/יא ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' י
ד/יא ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' רסו
ד/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קפו
ד/יא בשלם סוכו סי' י
ד/יא דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קס
ד/יא היכלי שן ח"ג סי' ו
ד/יא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' פז
ד/יא הררי קדם (תשס) עמ' קסט
ד/יא הררי קדם שבת עמ' לו {ר"ח הלוי}
ד/יא זכור לאברהם (יפהן) עמ' כב
ד/יא חי' ר' חיים הלוי דף יב
ד/יא חכמת גרשון עמ' יט {ר"ח הלוי}
ד/יא חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני סוכה סי' ג אות ה
ד/יא חלקת לוי עמ' י
ד/יא טל אורות (טובול) סוכה עמ' מג {ר"ח הלוי}
ד/יא יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' ט
ד/יא ירחי כלה סוכה ח"א עמ' קנו
ד/יא כי בא מועד עמ' כג, קמז
ד/יא כנפי נשרים
ד/יא מאור למלך סוכה עמ' נ-נא {ר"ח הלוי}, נג, נד-נה {ר"ח הלוי}
ד/יא מגנזי הגר"ח עמ' ד
ד/יא מוריה גל' קצט עמ' מו {ר"ח הלוי}
ד/יא מכתם לדוד (חסן)
ד/יא מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' יא ס"ק יד, סי' יז ס"ק כא, כג, סי' יח ס"ק יח, על הדף צט ע"ב ד"ה וכן נראה {גר"ח}
ד/יא מציון אורה ח"א עמ' קעא
ד/יא מצעדי גבר שבת סי' כה (א) אות ז
ד/יא מראות ישרים סוכה עמ' מח {ר"ח הלוי}
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יא משאת המלך (אדרי)
ד/יא משאת המלך ח"א סי' קמא
ד/יא משכן בצלאל ח"א סי' לז דף קא
ד/יא נועם ח"א עמ' רכה {ר"ח הלוי}
ד/יא נתן פריו סוכה עמ' כו
ד/יא סוכה של מי עמ' נט, סא
ד/יא סוכת דוד (מן) סוכה סי' ז ס"ק ב-ג, ח-ט
ד/יא סוכת דוד סוכה עמ' תעו
ד/יא עטרת מרדכי (מילר) עמ' מב
ד/יא עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רא
ד/יא עמודי הוד סי' כד עמ' סז, עב
ד/יא עצי סוכה סי' טז, סי' יז ס"ק ט
ד/יא פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף צ ע"ג {נעץ ד' קונדיסין}
ד/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מ אות ז
ד/יא קבא דתירוצא עמ' קפ
ד/יא קול יעקב (פישר) סי' יד אות יג {מ"מ}, סי' יט אות ד
ד/יא רשימות לב סוכה סי' א אות ז, סי' ה אות ח {ר"ח הלוי}
ד/יא שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ו אות ב {ר"ח הלוי}
ד/יא שמש ומגן או"ח סי' טו עמ' מג {גוד אסיק}
ד/יא שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' עה {ר"ח הלוי}
ד/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רנא {ר"ח הלוי}
ד/יא שעשועי תורה (תשנג) עמ' קעז {ר"ח הלוי}
ד/יא שרשים במועדות עמ' צו
ד/יא תורת יצחק ח"ב עמ' קנח-קנט
ד/יא תחומין ח"ו עמ' 68
ד/יא תיבת גומא (זלזניק) עמ' לא, נו, נח, קה, קיח
ד/יא תפיסת יד סוכה סי' ח
ד/יב אהל שרה לאה עמ' רט, ריד, רטז {מ"מ}
ד/יב אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"א הע' 22 {ר' מנוח}, 24
ד/יב אור הישר [מפרשים הל' שבת פט"ז הט"ז]
ד/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 90
ד/יב אפיקי מגינים סוכה עמ' לח-לט
ד/יב אפיקי מגינים שבת דף ז
ד/יב בחיר חיים
ד/יב בינת דניאל ח"ה עמ' קנט {מ"מ}
ד/יב בית גמליאל ח"א עמ' קיז
ד/יב בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קנח
ד/יב בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' יז אות ב, ה
ד/יב בן ידיד
ד/יב בן מלך - עניינים בש"ס עמ' רל {לח"מ}
ד/יב ברור הלכה סוכה ז ע"א ציון ה, ז ע"ב ציון ג
ד/יב ברכת השבת עירובין סי' ט
ד/יב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שעו
ד/יב גליונות אבני נזר
ד/יב דרור יקרא עמ' רכז
ד/יב הדרת זקנים סוכה סי' ב ס"ק ה
ד/יב הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יב ס"ק כט, סי' טו ס"ק כ, כג
ד/יב הררי קדם (תשס) עמ' קע
ד/יב חדושים ובאורים (גרי') סוכה סי' ב ס"ק טו, כ
ד/יב חזו"א או"ח סי' סה ס"ק א-ב
ד/יב חזו"א על הרמב"ם
ד/יב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ג
ד/יב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ג
ד/יב חלקת לוי עמ' יד
ד/יב טל אורות (ר' שאול) עמ' רה
ד/יב יד הלוי (לוין) דף עט ע"ג
ד/יב מועדים וזמנים ח"א סי' פא, ח"ו סי' ע
ד/יב מוריה גל' קצט עמ' מה {לח"מ}
ד/יב מעיני המים
ד/יב מרחשת ח"א סי' יח אות א
ד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יב משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קצז
ד/יב משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כב עמ' קיא
ד/יב נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נ
ד/יב ס' הנייר עמ' פ
ד/יב סופר המלך ח"א עמ' סג {פרוץ מרובה}
ד/יב עיון בלומדות עמ' קז
ד/יב עצי סוכה סי' ז ס"ק ט, סי' יט
ד/יב קול יעקב (פישר) סי' לה אות י {מ"מ}
ד/יב קרית מלך
ד/יב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רלח {מ"מ}, רמז
ד/יב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ל
ד/יב שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' ד
ד/יב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' יט
ד/יב תכריך מרדכי סי' ב עמ' טז-יז
ד/יב תפיסת יד סוכה סי' יז
ד/יג אבי עזרי ח"א
ד/יג אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קנג
ד/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' תמג {הוצין יורדים לתוך עשרים}
ד/יג אמרי דעת או"ח סי' יד עמ' סד
ד/יג אמת ליעקב מועד עמ' סד-סו, שנד {ביטול בלב}
ד/יג אפיקי מגינים סוכה עמ' כג {הוצין יורדין}, כט
ד/יג בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' ח אות ב-ג, ה, סי' ט הערה 5
ד/יג בית שמש
ד/יג בצל חמדה עמ' קצח
ד/יג ברור הלכה סוכה ג ע"ב ציון כ (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ד ע"א ציון ג, ואחרי ציון ח, ברורי הראי"ה ד ע"א ציון א, ב, ג
ד/יג ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' לז אות ג
ד/יג ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' רלב
ד/יג דברות משה נדה וטהרות עמ' תקצא {אבל בעפר סתם אינו מיעוט}
ד/יג דברי ירמיהו
ד/יג הדרת זקנים סוכה סי' א ס"ק יא
ד/יג הלכה למשה (קליג) דף נג ע"א {ביטול לעולם}
ד/יג הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לח לדף עט ע"א
ד/יג הררי קדם (תשס) עמ' קפד
ד/יג זכר שמואל עירובין סי' עט ס"ק א {מ"מ}
ד/יג זכרון בנימין ח"ב עמ' תרלג
ד/יג זרע יצחק (לומברוזו)
ד/יג טל אורות (טובול) סוכה עמ' סב
ד/יג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' צג, קלב
ד/יג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' קטז, רה, רמז
ד/יג לב שלם [חזון נחום טהרות דף קא]
ד/יג מאור למלך סוכה עמ' ל
ד/יג מסורה חי"ד עמ' כה
ד/יג מראה איש ח"א יו"ד עמ' קסה
ד/יג מראות ישרים סוכה עמ' סז
ד/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יג משאת המלך (אדרי)
ד/יג משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/יג משרת משה (עטייה)
ד/יג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רנו
ד/יג נתן פריו סוכה עמ' א, כא
ד/יג סוכת דוד (מן) סוכה סי' ד ס"ק ד {ר' מנוח}, ח, יא, טז {ר' מנוח}, סי' ה ס"ק ו
ד/יג סוכת דוד סוכה עמ' תקנז
ד/יג סיני ס' יובל עמ' רעא {הגהמ"י}
ד/יג עטרת צבי סי' יג
ד/יג עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קמד
ד/יג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קצז
ד/יג עץ החיים (קלוגר) עמ' שצט
ד/יג עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שעב ס"ק לז {מ"מ}
ד/יג עצי סוכה סי' ח ס"ק ז, ט, כו, סי' י ס"ק י-יא
ד/יג פי' ר"ח בר שמואל עירובין עמ' תעה
ד/יג פני שלמה (גנצפריד) סוכה עמ' ריח
ד/יג צבי תפארת סי' קב
ד/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קנח אות ז
ד/יג קול יעקב (פישר) סי' יד אות ב, ח, סי' יז אות א
ד/יג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' פז, יח, נ
ד/יג שבי ציון סי' כב ענף ו
ד/יג שחר אורך עמ' קכג-קכד {ר' מנוח}
ד/יג שערי טהר ח"ד שער ב סי' יג אות ג
ד/יג שרשים במועדות עמ' רנ
ד/יג תורת יצחק ח"א עמ' מח
ד/יג תרומת הדשן שו"ת סי' עה {הגהמ"י}
ד/יד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/יד אדרת המלך עמ' נח-סב {דופן עקומה, פסל היוצא}
ד/יד אור הישר [אור הישר סוכה ד ע"א]
ד/יד אור יעקב שבת דף עז ע"ד
ד/יד אז שמח עמ' צט {איצטבה}
ד/יד אחר האסף עמ' שעו {מ"מ}
ד/יד אמרי כהן סוכה סי' ד ס"ק ג {מ"מ}
ד/יד אנצי"ת ע' גוד אסיק הע' 48
ד/יד אפיקי מגינים סוכה עמ' כז {דופן עקומה}, כט-לא, נח {מ"מ}
ד/יד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רכ
ד/יד בדבר מלך חט"ו עמ' מ {בנה בה עמוד ויש בו הכשר סוכה פסולה שאין אלו מחיצות הניכרות}, סד, קמט {בנה אצטבא בה כנגד דופן האמצעית על פני כולה אם יש בצטבא שיעור רוחב הסוכה כשרה}, קסז {בנה אצטבא באמצעה אם יש משפת אצטבה ולכותל ד"א לכל רוח פסולה פחות מד' אמות כשרה וכאילו המחיצות נוגעות באיצטבה}
ד/יד בית גמליאל ח"א עמ' קסב
ד/יד בית הלוי ח"ג סי' נג עמ' קפו
ד/יד בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' יא אות א, ג, סי' יב אות א, ג-ד, ו
ד/יד בני דוד
ד/יד בצל חמדה עמ' קצח, רב-רג
ד/יד ברור הלכה סוכה ד ע"א ציון ה, ו, ז (שלושתם גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ואחרי ציון ח
ד/יד ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' נב
ד/יד ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כט אות ו, ח-ט
ד/יד ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קסז
ד/יד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קפו
ד/יד בשלם סוכו סי' ח, י, לו
ד/יד גור אריה (צרמון)
ד/יד דברי ירמיהו
ד/יד הדרת זקנים סוכה סי' א ס"ק טו, כג
ד/יד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' לב {כ"מ}
ד/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 195
ד/יד זמנים לששון עמ' יב {כ"מ}
ד/יד חביון עוז
ד/יד חדושים ובאורים (גרי') סוכה סי' א ס"ק יג
ד/יד חי' ר' חיים הלוי דף יג
ד/יד חלקת לוי עמ' ה
ד/יד טל אורות (טובול) סוכה עמ' לז, מא-מב, מז
ד/יד ירחי כלה סוכה ח"א עמ' עט, קלד, קמ, קנט, קסט, ריט, רמו, שטו, שפז
ד/יד כטל אמרתי עמ' עז, פ-פא, פג
ד/יד מאור למלך סוכה עמ' לג, לו-לז, לח {ר' מנוח}, לט-מ, מו {כ"מ}, נ-נא, נג
ד/יד מועדים וזמנים ח"ו סי' עד
ד/יד מוריה שנה ה גל' א (ר"א מישקובסקי)
ד/יד מעט צרי
ד/יד מעיני המים
ד/יד מציון אורה ח"א עמ' קעא {מ"מ}
ד/יד מצעדי גבר שבת סי' כה (א) אות ז
ד/יד מראות ישרים סוכה עמ' מא, מה-מו, נא
ד/יד משאת המלך (אדרי)
ד/יד משכן בצלאל ח"א סי' לז
ד/יד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קלו
ד/יד משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/יד משנת רבנו עמ' רלח {שלא יהא הפרוץ מרובה}
ד/יד נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קד-קה
ד/יד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תקכ
ד/יד סוכה של מי עמ' נג, נט
ד/יד סוכת דוד (מן) סוכה סי' ו ס"ק ב, ח {ר' מנוח}, יג, סי' ז ס"ק ה, סי' יט ס"ק א, ו
ד/יד סוכת דוד סוכה עמ' שיח, שלא
ד/יד עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רט
ד/יד עטרת מרדכי (מילר) עמ' לו
ד/יד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קצח
ד/יד עמודי הוד סי' טז עמ' מז, סי' יט עמ' נג-נד
ד/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רח {מ"מ}, רט, רכה
ד/יד עצי סוכה סי' יא ס"ק ה ואילך, סי' טז ס"ק א, סי' יז ס"ק ט
ד/יד קול יעקב (פישר) סי' כ אות א, יח {כ"מ}, סי' כב אות ב
ד/יד קרית מלך
ד/יד רשימות לב סוכה סי' ב אות ג
ד/יד רשימות לב סוכה סי' ב אות ג
ד/יד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' יח
ד/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קסז
ד/יד שו"ת הרמ"ז סי' ל
ד/יד שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קפ
ד/יד שלמי יוסף סוכה עמ' כה, כז, לב, עד-עה, ריד
ד/יד שם דרך יומא עמ' קמב
ד/יד תורת יצחק ח"ב עמ' קנט
ד/טו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פ
ד/טו בית גמליאל ח"א עמ' קסז, קצו
ד/טו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קנד {ר' מנוח}
ד/טו ברור הלכה סוכה ד ע"א ציון ח (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ד/טו חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שלא {שעה"מ}
ד/טו כטל אמרתי עמ' לב, לה
ד/טו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שנא
ד/טו נועם חכ"ג עמ' קלב
ד/טו נתן פריו סוכה עמ' כד
ד/טו עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קצח
ד/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רח, רכד
ד/טו עצי סוכה סי' יד ס"ק ז
ד/טו קול יעקב (פישר) סי' כא אות י
ד/טו שם דרך יומא עמ' קמז
ד/טז אבן ישראל (פישר)
ד/טז אבני חן יומא עמ' ו {שעה"מ}
ד/טז אוצמפה"ת ב"מ לט ע"ב הע' 50 {שעה"מ - חשש מיתה באשה}
ד/טז אור הישר [לח"מ הל' שבת פט"ז הכ"ג]
ד/טז אורח ישראל סי' ח אות ג
ד/טז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תפט {בע"ח - לא כפותים}
ד/טז אמרי יושר סוכה דף כג ע"א
ד/טז באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' ה {שעה"מ}
ד/טז בדבר מלך חט"ו עמ' קה {דפני סוכה כשרין מן הכל}
ד/טז בית אהרן וישראל גל' מב עמ' ח
ד/טז בית דוד (מרגרטן) כלל כ פ"א עמ' קמ {מבעלי חיים}
ד/טז בית יעקב (טבשונסקי) סי' קכב סעיף א {שעה"מ}
ד/טז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סו {שעה"מ}
ד/טז בית פנחס (וולף) עמ' 130
ד/טז בית שמש
ד/טז ברור הלכה יבמות סט ע"ב ציון ו {אין חוששים למיתה}
ד/טז ברור הלכה סוכה ז ע"ב ציון ג, כג ע"א ציון ג
ד/טז דברי אהרן עמ' קז {שעה"מ}
ד/טז דברי ירמיהו
ד/טז דרך המלך (רפפורט)
ד/טז הגהות חבר בן חיים
ד/טז הכה"ג והסגן סי' ז אות ו
ד/טז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יט ס"ק י, סי' כ ס"ק כט
ד/טז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מב
ד/טז וגר זאב עמ' קצז {שעה"מ}
ד/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרצו
ד/טז זכרון משה אליהו עמ' לט
ד/טז זכרון שלמה עמ' צו {שעה"מ}
ד/טז זמנים למלך
ד/טז חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' כג
ד/טז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קמו
ד/טז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קמו {שעה"מ}
ד/טז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' עג {שעה"מ}
ד/טז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קצח, רא
ד/טז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רצב-רצד, רצו-רצז, רצט, שא-שב, שה {שעה"מ}
ד/טז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף ריד-רטו
ד/טז יד הלוי (לוין) דף א ע"ב, ע"ד
ד/טז יד ישראל ח"א
ד/טז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכו, כרך ב ח"ב עמ' עו
ד/טז ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שעד
ד/טז ישורון ח"ט עמ' שו {מבעלי חיים}
ד/טז כבוד הלבנון דף מא ע"ג {סוכה שאינה ראויה לשבעה}
ד/טז כנסת יעקב עמ' יז
ד/טז כתב סופר או"ח סי' קג ד"ה ונראה לי דרמב"ם, ד"ה ועיין ברא"ש
ד/טז כתר תורה (תשסז) עמ' רמז
ד/טז לב ים גיטין עמ' ריב {שעה"מ}, ריג-ריד {בהמה כדופן}, רטו {שעה"מ}, ריח
ד/טז לב שלם
ד/טז מאור ישראל
ד/טז מאיר נתיבים עמ' 199
ד/טז מגן שאול (קצנ') עמ' יא
ד/טז מנחת שלמה (לוין) עמ' נד-נה {בהמה כשרה כדופן}
ד/טז מסורה חי"ד עמ' כז
ד/טז מעט צרי
ד/טז מעיל צדקה (תשעח) עמ' קס
ד/טז מצוות זמניות עמ' תפח
ד/טז מרגליות הים סנהדרין פה ע"ב אות טז {צ"פ}
ד/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טז משאת המלך (אדרי)
ד/טז משנה הלכות ח"י סי' רמ
ד/טז משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' שיד {שעה"מ}
ד/טז משנת יעקב נשים ח"א עמ' קעד
ד/טז משנת משה סנהדרין עמ' רכז
ד/טז נחל איתן
ד/טז נשמת אברהם ח"א עמ' שי {שעה"מ}
ד/טז נשמת אברהם ח"ד עמ' מז {שעה"מ}
ד/טז נתיבות אדם ח"ב עמ' ק {ר' מנוח}
ד/טז עבד המלך (תשסט) עמ' רלא
ד/טז עין חיים ח"א עמ' קיח {בהמה כדופן לסוכה}
ד/טז עין יצחק ח"א עמ' רכח {שעה"מ}
ד/טז עמק התורה (אדר תשעד) אחרי אות כו
ד/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רא {ראב"ד}, רה, רכה
ד/טז עצי סוכה סי' כא ס"ק ט
ד/טז עקדת משה עמ' קע {שעה"מ}
ד/טז פני המלך (שטרן)
ד/טז פרשת המלך
ד/טז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קמו {שעה"מ}
ד/טז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סה
ד/טז שאלת שלום (רבינ') דף ג ע"ג
ד/טז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שסד-שסח, נזיר עמ' פד
ד/טז שער המלך ח"א עמ' רסא
ד/טז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תכב {בעלי חיים}
ד/טז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קיח {שעה"מ}
ד/טז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שפה {שעה"מ}
ד/טז תחומין חט"ז עמ' 62, 63, 65, 66
ד/טז תפארת ציון (קואינקה) עמ' נא
ד/טז תשובה שלמה חו"מ סי' יג {שעה"מ}


ה/154 הלכות שופר סוכה ולולב פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אהל חיים ח"ד
ה/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ה/רה"פ אורה ושמחה
ה/רה"פ באר המלך ח"ו
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ה/רה"פ משנת יעקב
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קפא
ה/א אנצי"ת ע' גדולי קרקע הע' 43
ה/א בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' לד אות א
ה/א ברור הלכה סוכה יג ע"א ציון א
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשכט
ה/א חי' ופירושי מהרי"ק
ה/א טל אורות (טובול) סוכה עמ' יח
ה/א טעם ודעת הל' טו"מ פט"ז ה"ה בביאוה"ל, ה"ו בביאוה"ל ד"ה אין וד"ה היו
ה/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 177
ה/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קצח
ה/א כרם יעקב עמ' רכה
ה/א מאורי המועדים עמ' רנא
ה/א מחשבת חיים או"ח עמ' צב
ה/א מראות ישרים סוכה עמ' כב
ה/א משא יד ח"א עמ' רכב {שנעקר מן הארץ - שאל"כ נחשב קרקע}
ה/א משאת המלך (אדרי)
ה/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רלט-רמ, קדושה עמ' ריג, שיא
ה/א משנת יעקב עבודה עמ' שנא
ה/א סוכה של מי עמ' קנא
ה/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסז
ה/א פרי האדמה ח"ג
ה/א קובץ השמיטה עמ' תמח
ה/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רלט {טעם המלך}
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' פג
ה/א שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א קו"א אות א
ה/א שם דרך יומא עמ' קלט
ה/א שמחת עולם (לגו)
ה/א שערי טהר ח"ג שער ב סי' כט אות א
ה/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שמ
ה/ב אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קמג
ה/ב אדני היד החזקה
ה/ב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 11, 12, 158 {ר' מנוח}
ה/ב אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"א הע' 55 {כתר המלך}, הי"ב ליד הע' 18
ה/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תנ
ה/ב אמרי יהושע (דומב) ח"ו עמ' רסב-רסג {חצים נקבות}
ה/ב אמרי יושר סוכה דף ד ע"א, יג ע"א
ה/ב אמרי מנחם עמ' קעא {הדלה עליה - אין פסול של אינה עשויה לצל}
ה/ב אמת ליעקב מועד עמ' שנד
ה/ב אנצי"ת ע' גדולי קרקע הע' 60
ה/ב אשר למלך
ה/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ב באר לחי ראי עמ' שנד-שסג
ה/ב בדבר מלך חט"ו עמ' כט {וצריך להזהר שלא יהיו הוצים ועלין של סכך יורדין לתוך י"ט כדי שלא יצר לו בישיבתו}
ה/ב בינת דניאל ח"ה עמ' קנד
ה/ב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 28
ה/ב בכורי הרים סוכה עמ' צה {דירה סרוחה פחות מעשרה פסולה מדרבנן}, קה
ה/ב בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שיג
ה/ב ברור הלכה סוכה ד ע"א ציון ד (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), יא ע"א ציון ב, יג ע"א ציון א, טו ע"ב ציון ג, כו ע"א ציון ט, ברורי הראי"ה ג ע"א ציון א
ה/ב ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' מו, סג
ה/ב ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קמט
ה/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' פב
ה/ב דברי ירמיהו
ה/ב דברי משה (פריצקר) עמ' יא
ה/ב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שו
ה/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשכט
ה/ב זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' סה
ה/ב זכרון דברים (תשנט) עמ' פד
ה/ב זמנים למלך
ה/ב חומת אש סוכה סי' ו
ה/ב חי' הגרי"ז דף ח ע"ד
ה/ב חי' ופירושי מהרי"ק
ה/ב חלקת יואב מהדו"ת סי' ג, חלקת יואב החדש תשובות סי' טו
ה/ב יד דוד ח"ב דף לג
ה/ב יד ישראל ח"ב
ה/ב יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' ח
ה/ב ירחי כלה סוכה ח"א עמ' קכט
ה/ב ישועות יעקב מועד עמ' תשנ
ה/ב כרם יעקב עמ' רכה
ה/ב כתר המלך
ה/ב לב אריה (קרלין) עמ' לז
ה/ב להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' סז
ה/ב להורות נתן ח"ז עמ' סז
ה/ב מאור למלך סוכה עמ' כב, מו
ה/ב מאורי המועדים עמ' רנא
ה/ב מאזני צדק ח"א עמ' רעד
ה/ב מועדים וזמנים ח"ב סי' קד
ה/ב מוריה גל' קנז עמ' נז, צא
ה/ב מחשבת חיים או"ח עמ' צא, שעג
ה/ב מי הדעת עוקצין עמ' נב-נג
ה/ב מי ימצא סוכה עמ' כה
ה/ב מים טהורים עמ' קעח {כלי עץ}
ה/ב מנחת אפרים סי' ד אות טו
ה/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קמז
ה/ב מעט צרי
ה/ב מצוות זמניות עמ' תפט
ה/ב מראות ישרים סוכה עמ' קי, קנח
ה/ב משא יד ח"א עמ' רכב {מחובר לארץ - נחשב קרקע}, רכג {שברי כלים - משום גזירה}, רכד {המטמא מדרס}
ה/ב משאת המלך (אדרי)
ה/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שמט
ה/ב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קל, רלט-רמ, קדושה עמ' ריג, שיא
ה/ב נאות אפרים ח"א עמ' צה
ה/ב נועם חי"ז עמ' ט, יא
ה/ב נר דוד ח"א עמ' מג, ח"ב עמ' פא
ה/ב נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תקכג, תקמז
ה/ב נתן פריו סוכה עמ' קו
ה/ב סוכה של מי עמ' ה, מה
ה/ב סוכת דוד (מן) סוכה סי' ה ס"ק י {ר' מנוח}
ה/ב סוכת דוד סוכה עמ' שסו, תלא, תלד
ה/ב סופר המלך עמ' קג
ה/ב עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' רכ {הוצין}
ה/ב עטרת מרדכי (מילר) עמ' טו
ה/ב עמודי הוד סי' כג עמ' סה, סי' נו עמ' קפד
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רב, רטז
ה/ב עץ החיים (קלוגר) עמ' שפה {ר' מנוח}
ה/ב עצי סוכה סי' ה ס"ק ז, סי' י ס"ק טז
ה/ב פרשת המלך
ה/ב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקלט {שעה"מ}
ה/ב קרית מלך
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' יז, סט, עד
ה/ב שו"ע הרב או"ח סי' תרכט סעיפים א-ב, כא
ה/ב שומר מצוה עמ' רו
ה/ב שלמי שמעון (תשמו) עמ' פח
ה/ב שם דרך יומא עמ' קלז, קלט, קמח
ה/ב שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קנה
ה/ב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' טז-יז
ה/ב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כג-כד
ה/ב תורת הנזיקין - ביאורים סי' פג אות ו
ה/ב תורת יצחק ח"ב עמ' קמו, קסה
ה/ג אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קמג
ה/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 91
ה/ג אמרי יושר סוכה דף יג ע"ב
ה/ג ארשת צבי עמ' קא-קג
ה/ג אשר למלך
ה/ג בדבר מלך חט"ו עמ' טז {סיככה באוכלין פסולה מפני שהן מק"ט סוכי תאינים ובהן תאינים וכו' וכן כל כיוצא בהן רואין אם פסולת מרובין על האוכלין מסככין בהן וכו'}
ה/ג בית שערים או"ח סי' שמא
ה/ג בכורי הרים סוכה עמ' קה-קו
ה/ג בנין הלכה עמ' רטז
ה/ג ברור הלכה סוכה יג ע"ב ציון ב, ה
ה/ג ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' רנג
ה/ג דברי ירמיהו
ה/ג זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' נה-נו
ה/ג זמנים למלך
ה/ג חי' ופירושי מהרי"ק
ה/ג חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קכט, קלו {לח"מ}
ה/ג טהרת אליהו עמ' תעא {לח"מ}
ה/ג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שמח
ה/ג כי בא מועד עמ' קסז
ה/ג לב שלם
ה/ג מבשר טוב קדשים עמ' קעב
ה/ג מועדים וזמנים ח"ב סי' קב
ה/ג מוריה גל' קנז עמ' נו
ה/ג מי הדעת עוקצין עמ' נב {לח"מ}
ה/ג מים אדירים דף נט ע"ד {לח"מ}
ה/ג מעט צרי
ה/ג משאת המלך (אדרי)
ה/ג נועם ח"ח עמ' רכ, רכג, רכה, רל
ה/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רסו
ה/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרסב, תתרפב
ה/ג סוכת דוד סוכה עמ' תצב
ה/ג עטרת מרדכי (מילר) עמ' עו
ה/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רב
ה/ג פרשת המלך
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' עא
ה/ג שו"ע הרב או"ח סי' תרכט ס"א
ה/ג שלמי יוסף סוכה עמ' צח, רפח
ה/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף עה ע"ד
ה/ג תורת יצחק ח"ב עמ' קל
ה/ד אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קנו
ה/ד אז שמח עמ' שיג {שנשתנית}
ה/ד אשר למלך
ה/ד באהלה של תורה או"ח סי' פז
ה/ד בגדי ישע
ה/ד בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 26-27
ה/ד בית אהרן וישראל גל' מב עמ' ח
ה/ד בכורי אברהם דף יג ע"ב {לח"מ}
ה/ד בנין הלכה עמ' נג-נד
ה/ד ברור הלכה סוכה יב ע"ב ציון ב, טו ע"ב ציון ג
ה/ד ברכת אריאל ח"ב עמ' קג-קד
ה/ד ברכת השבת מס' שבת סי' ה פ"ה ס"ק ב
ה/ד ברכת השבת עירובין סי' כ ס"ק יג
ה/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ריח
ה/ד הררי קדם (תשס) עמ' קפב
ה/ד זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' מח
ה/ד זכור לדוד עמ' מח
ה/ד חי' ופירושי מהרי"ק
ה/ד חי' חתם סופר
ה/ד חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' ר
ה/ד חי' עזיאל
ה/ד חיים ומלך
ה/ד חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני סוכה סי' ח אות ב
ה/ד חלקת יואב מהדו"ת סי' ג, חלקת יואב החדש תשובות סי' טו
ה/ד טל אורות (טובול) סוכה עמ' פח, צז
ה/ד יד ישראל ח"ב
ה/ד יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' כה
ה/ד יד סופר עמ' ט
ה/ד יחוה דעת ח"א עמ' קפט
ה/ד מגנזי הגר"ח עמ' ע {ראב"ד}
ה/ד מועדים וזמנים ח"א סי' פב
ה/ד מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן קיט
ה/ד מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' קד
ה/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שפב, שפז
ה/ד מנחת שלמה שביעית עמ' קסה
ה/ד מעיני המים
ה/ד מצוות זמניות עמ' תפט
ה/ד מצור דבש (צימרינג) [במגדל עוז צ"ל פשתן במקום סיב]
ה/ד מראות ישרים סוכה עמ' צג, קג
ה/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ד משאת המלך (אדרי)
ה/ד משאת המלך מועדים עמ' צא {דק וניפץ}
ה/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריז
ה/ד מתת ידו או"ח מהדו"ת סי' מח
ה/ד נחל איתן
ה/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שמט {לח"מ}
ה/ד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רלב-רלג
ה/ד סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קלג {ראב"ד}
ה/ד עולת ראיה (וייס) עמ' סו
ה/ד עין יצחק ח"א עמ' קצט {לח"מ}, ח"ב עמ' מח
ה/ד עמודי הוד סי' נג עמ' קעט, קפב
ה/ד עץ אפרים (תכלת) דף נז ע"ב
ה/ד עץ הדר השלם עמ' רכב
ה/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רט, רכד
ה/ד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 107
ה/ד צפנת פענח דברים עמ' כה
ה/ד קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקעו
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סז
ה/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ח
ה/ד שו"ע הרב או"ח סי' תרכט סעיפים ה-ו
ה/ד שי למלך (מלר) עמ' יח
ה/ד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קעב, רטו
ה/ד שערי טהר ח"ב שער ב סי' א אות א, ח"ג שער ב סי' כט אות א
ה/ד תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' עג
ה/ה אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' קסו, ח"ח עמ' קנז, ח"ט עמ' קמה
ה/ה אבני נזר או"ח סי' תעד אות ג
ה/ה אמרות יצחק תנינא עמ' יב
ה/ה בית הלוי ח"ג סי' נא עמ' קפג
ה/ה ברור הלכה סוכה יב ע"ב ציון א
ה/ה ברכי יוסף או"ח דף קעו ע"ב, סי' תרכט ס"א
ה/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תקט {סיככה בחצים בזכרים כשרה בנקבות פסולה}
ה/ה דברות משה שבת ח"ב סי' מח ענף ב
ה/ה דברי ירמיהו
ה/ה זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' מז
ה/ה זבחי צדק (דיסקין) עמ' שכב {גדולי קרקע}, שכג {בית קבול העשוי למלאות}
ה/ה זכרון בנימין ח"א עמ' לג, לו
ה/ה חי' הגר"ח החדש עמ' קיד
ה/ה טהרת אליהו עמ' ריט, שנב, תמב, תעח
ה/ה טל אורות (טובול) סוכה עמ' צח
ה/ה יד אברהם כלים עמ' קלב, קע
ה/ה יד אברהם מקואות פרק י משנה ב אות ב
ה/ה יד ישראל ח"א
ה/ה יראה ואהבה עמ' ריח
ה/ה לב שלם
ה/ה מגן שאול (חנניה) דף ב ע"א
ה/ה מועדים וזמנים ח"ב סי' קד
ה/ה מוריה א גל' יב (ר"ש ביטון)
ה/ה מחזה אברהם (בוטון) דף מח ע"א
ה/ה מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' קכה
ה/ה מילי דמרדכי
ה/ה מים טהורים עמ' ר
ה/ה מעיני מים מקואות עמ' קצט
ה/ה מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א, שו"ת הרא"ש כלל כד סי' יא]
ה/ה מראות ישרים סוכה עמ' קג
ה/ה משאת המלך (אדרי)
ה/ה משאת המלך ח"א סי' קמא
ה/ה משנת יעקב קרבנות עמ' שו
ה/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רעא
ה/ה נתן פריו סוכה עמ' רב
ה/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' צז
ה/ה סהמ"צ לרס"ג ח"א דף סה עמ' ג
ה/ה סוכה של מי עמ' קסד
ה/ה עין חיים ח"ב עמ' רפח
ה/ה פני אברהם (פרלמן) דף מז ע"א
ה/ה פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף צ ע"ד
ה/ה ציון לנפש חנה חיה עמ' ט
ה/ה קהלות יעקב שבת סי' כז
ה/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סח
ה/ה שארית נתן (לוברט)
ה/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קלח
ה/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' סג-סד
ה/ה שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קעב
ה/ה שלמי שמחה ח"ה עמ' צט
ה/ה שלמי שמעון (תשמו) עמ' פז
ה/ה שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שיא
ה/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קח
ה/ה שערי טהר ח"ב שער א סי' ט אות א
ה/ו אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א הי"ב הע' 16
ה/ו בית אהרן וישראל גל' מב עמ' ט
ה/ו בית ישחק דף יט ע"ג
ה/ו ברור הלכה סוכה יט ע"ב ציון ד
ה/ו דליית הכרם עמ' תתתיב {ראב"ד} [רדוגה - צ"ל ארוגה}
ה/ו זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' פד-פה
ה/ו חסדי דוד ח"ב עמ' תפח
ה/ו יד אליהו (בוקובזה) סי' ז הערה 1
ה/ו יד ישראל ח"ב
ה/ו להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קס
ה/ו מים טהורים עמ' קסא
ה/ו מעיני מים מקואות עמ' רא-רב
ה/ו מציון אורה ח"א עמ' קסז
ה/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ו משאת המלך ח"א סי' קמו
ה/ו נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תקפ {דין מחצלת קנים בסוכה}
ה/ו עמודי הוד סי' עא עמ' רלג, סי' עב עמ' רלז
ה/ו פרשת המלך
ה/ו קרית מלך רב (תקיא) דף קכו ע"א
ה/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סז
ה/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' סח
ה/ז אבי עזרי ח"א
ה/ז אז שמח עמ' קיא {ארבעה}
ה/ז בדבר מלך חט"ו עמ' ע {נסרים שיש ברחבן ד' ואין בעביין ד' והפכו בצידיהן שאין בהן ד' וסיכך בהן הרי"ז פסולה}
ה/ז בית גמליאל ח"א עמ' קעח
ה/ז ברור הלכה סוכה יד ע"א ציון ב, יד ע"ב ציון א, טו ע"א אחרי ציון א
ה/ז ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' מג
ה/ז גור אריה (צרמון)
ה/ז היכלי שן ח"ב סי' ח
ה/ז הררי קדם (תשס) עמ' קפז
ה/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' יב אות ג
ה/ז חי' ופירושי מהרי"ק
ה/ז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קכב, קמד, קנב
ה/ז טל אורות (טובול) סוכה עמ' קיז {אבי עזרי}
ה/ז כטל אמרתי עמ' פא
ה/ז כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קיב
ה/ז לב שלם
ה/ז מאור למלך סוכה עמ' צז-צט
ה/ז מראות ישרים סוכה עמ' קכג {אבי עזרי}
ה/ז משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/ז נועם ח"ו עמ' קעט {ר' מנוח}
ה/ז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רעד
ה/ז נתיבות אדם ח"ב עמ' קטז
ה/ז עטרת מרדכי (מילר) עמ' פג
ה/ז עמודי הוד סי' סד עמ' רו-רז
ה/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ר
ה/ז עצי סוכה סי' ה ס"ק ו, סי' טו ס"ק ה
ה/ז פני משה (שלז')
ה/ז פרשת המלך
ה/ז קרית מלך
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' עב
ה/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' עד
ה/ז שערי מאיר עמ' קה {מ"מ}
ה/ז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף עו ע"ד
ה/ח אגרות משה ח"ח עמ' קכה
ה/ח אהל משה (הורוביץ) ח"א סוכה טו ע"א
ה/ח אור הישר [אור הישר ירושלמי סוכה פ"א ה"ח]
ה/ח באהלה של תורה או"ח סי' פה אות א
ה/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ח בית פנחס (וולף) עמ' 88
ה/ח ברור הלכה סוכה טו ע"א ציון א
ה/ח הררי קדם (תשס) עמ' קסז
ה/ח זכר שמואל או"ח סי' ג ס"ק א
ה/ח חלק לוי עמ' רכג
ה/ח חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני סוכה סי' ז אות ג
ה/ח חלקת לוי עמ' כב
ה/ח חסד לאברהם (טרוימן) דף ט ע"ג, י ע"א {מפקפק רק אם נסרים פחות מדע"ד}
ה/ח יד פשוטה אהבה עמ' תרעט
ה/ח ישועות יעקב מועד עמ' תשנז
ה/ח להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' סח
ה/ח מאור למלך סוכה עמ' צט
ה/ח מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' ו {הגהמ"י}, ז
ה/ח מילי דמרדכי
ה/ח מסורה חי"ד עמ' כד
ה/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רסט, רעה
ה/ח נתן פריו סוכה עמ' מז
ה/ח ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קנו, קנט
ה/ח עטרת מרדכי (מילר) עמ' פו
ה/ח פני משה (שלז')
ה/ח פני שלמה (גנצפריד) סוכה עמ' רכה
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' עב
ה/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קמא אות ד, קמב אות ו {או"ש}
ה/ח שו"ע הרב או"ח סי' תרלא ס' יב
ה/ח תחומין חי"ט עמ' 376
ה/ח תנובת ציון דף קה ע"ג
ה/ט אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קמד-קמה, ח"ט עמ' לז
ה/ט אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 68-69
ה/ט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ה/ט אבני חפץ ח"ג עמ' סד
ה/ט אבני נזר או"ח סי' רכב אות ג {הגהמ"י}
ה/ט אגרות משה ח"ח עמ' קמה
ה/ט אדרת אליהו (ראם) עמ' תא
ה/ט אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"ב הע' 1 {הגהמ"י אות כ}, 9 {השמיט שצריך לחדש בה}, 25 {כנ"ל}, 68 {כתר המלך}, ה"ה הע' 4 {משנת יעקב}
ה/ט אור הישר [אור הישר בסוכה ח ע"ב ומנחות מב ע"א]
ה/ט אמרי יושר סוכה דף ח ע"ב
ה/ט אמרי מנחם עמ' קסה {עשויה לצל ולא מאליה}, קסו {במשך שבעה לשם סוכה}, קסז {חלל טפח}, קעב {הגהמ"י אות מ}, קעו {חטט מלמטה למעלה}, קעט {הגדיש לשם סוכה}, קפ {שנעשית מאליה}
ה/ט אנצי"ת ע' גוי הע' 505, 506
ה/ט אפיקי מגינים סוכה עמ' ב, מא-מב
ה/ט באר דוד שבת ח"ב סי' ס אות ז {הגהמ"י}
ה/ט באר לחי ראי עמ' שסג-שסח
ה/ט בדבר מלך חט"ו עמ' כא, צב {סוכה שנעשית כהל' מכל מקום כשרה אע"פ שלא נעשית לשם מצוה והוא שתהיה עשוי' לצל}, קא {וכן החוטט בגדיש ועשהו סוכה אינו סוכה שהרי לא עימר גדיש זה לצל}
ה/ט בדבר מלך חי"ח עמ' רלח {סוכת גויים סוכת בהמה וכו'}
ה/ט בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' כג אות א-ג
ה/ט בית ירוחם
ה/ט בית לחם יהודה (אויזרמן) ח"א שיטה ד
ה/ט בכורי גשן סי' ד פ"ז
ה/ט ברור הלכה סוכה ח ע"ב ציון ג, ט ע"א ציון א, טז ע"א ציון ב
ה/ט ברכת אריאל ח"ב עמ' צח
ה/ט ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' י {הגהמ"י אות ל}, יא, נט {הגהמ"י אות ל}, צא {הגהמ"י אות ט}
ה/ט ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קצח
ה/ט גדולי אריה עמ' נח
ה/ט דברות אליהו ח"ב עמ' קלז-קלח
ה/ט הדרת זקנים סוכה סי' ה ס"ק ד-ה
ה/ט הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' פד {הגהמ"י אות מ}
ה/ט הר המלך ח"ב עמ' קצה-קצו, ח"ד עמ' רל-רלד, ח"ה עמ' נד, ח"ו עמ' עה-עו
ה/ט זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' כו-כז, סו
ה/ט זכר שמואל או"ח סי' ג ס"ק א
ה/ט חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' נ
ה/ט חלקת יואב מהדו"ת סי' ג
ה/ט חלקת לוי עמ' כה
ה/ט חמדת אהרן עמ' קג, קו
ה/ט טל אורות (טובול) סוכה עמ' נב
ה/ט יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' יח, לא {הגהמ"י}, נה
ה/ט יחוה דעת ח"ו עמ' רכג
ה/ט יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' עא
ה/ט יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רמ
ה/ט ירחי כלה סוכה ח"א עמ' פא, רפה, שנט, שסא, שסג, שעא
ה/ט כטל אמרתי עמ' כט, עה
ה/ט כי בא מועד עמ' קסו
ה/ט כתר המלך
ה/ט להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' מה
ה/ט לקוטי שיחות חל"ב עמ' 142 {הגהמ"י}
ה/ט מאור למלך סוכה עמ' צד, קא
ה/ט מוריה גל' קנז עמ' נח, ס-סא
ה/ט מחנה יוסף ח"ג עמ' ל
ה/ט מלאכת חשב עמ' עג
ה/ט מנחת אשר פסחים עמ' קלד
ה/ט מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' קכב
ה/ט מצור דבש (צימרינג) [ב"ח סי' תרלה הגיה בדברי הר"ן שבכ"מ]
ה/ט מציון אורה ח"א עמ' קסט {הגהמ"י אות מ}
ה/ט מראות ישרים סוכה עמ' נו
ה/ט משוש הארץ עמ' נה, רי
ה/ט משנת יעקב מדע עמ' רעה
ה/ט משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/ט נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רע-רעא
ה/ט נחלת אריה עמ' נט {השמיט שצריך לחדש}
ה/ט נתיבות אדם ח"א עמ' עז {הגהמ"י}
ה/ט נתיבות אדם ח"ב עמ' קו {הגהמ"י}, קי {הגהמ"י}, קכב {ר' מנוח}, קכה
ה/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נ
ה/ט נתן פריו סוכה עמ' קט, קיד
ה/ט סוכת דוד (מן) סוכה סי' א ס"ק ד, סי' טז ס"ק יא
ה/ט סוכת דוד סוכה עמ' תג
ה/ט עבודת משא (מאיר) ח"א
ה/ט עטרת ישראל עמ' כט
ה/ט עטרת מרדכי (מילר) עמ' עו
ה/ט עין חיים ח"א עמ' רלב {סוכה ישנה}
ה/ט עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קכו
ה/ט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קנא
ה/ט עמודי הוד סי' מה עמ' קס, קסד, סי' מז עמ' קעג
ה/ט עצי סוכה סי' יט ס"ק יג, סי' כ-כא
ה/ט פנת יקרת (תשנד) סי' יד אות ב, סי' טו אות ה
ה/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' עג, עט-פ
ה/ט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קכה
ה/ט קול יעקב (פישר) סי' לט אות ח
ה/ט קרן פני משה ח"ב
ה/ט ראשי בשמים (רבין) עמ' רמ {הגהמ"י אות ט}
ה/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' עח, ח"ח סי' קמו {הגהמ"י}, ח"ד סי' נח אות ג-ה, ז
ה/ט שחר אורך עמ' קכו-קכז
ה/ט שירת הים סי' יא אות ח {הגהמ"י אות מ}
ה/ט שלמי יוסף סוכה עמ' סד, רנג
ה/ט שמחת מלך עמ' 181 {סוכת גוים}
ה/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 226
ה/ט שפת אמת על התלמוד ח"ב דף עח ע"ב
ה/ט שרשים במועדות עמ' רנה, רנז
ה/ט תורת יצחק ח"ב עמ' קלז, קס
ה/ט תחומין חכ"א עמ' 41
ה/ט תכריך מרדכי סי' ד עמ' לו {שהרי לא עימר לצל}
ה/י אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"ו הע' 2-4, ה"ט הע' 7 {כתר המלך}
ה/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 91
ה/י אמרי מנחם עמ' קעט {וישב לשם סוכה}
ה/י בדבר מלך חט"ו עמ' כ, צב {חבילי קש וחבילי עצים וכו' אין מסככין בהן גזרה שמא יעשה אותן חבילות על גגו כדי לייבשן וכו'}
ה/י בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 28 {לייבשם}
ה/י בית אהרן וישראל גל' מב עמ' ט
ה/י ברור הלכה סוכה יב ע"א ציון א, ב, יג ע"א אחרי ציון א, וציון ו
ה/י דברי ירמיהו
ה/י הגהות חבר בן חיים
ה/י זכרון בנימין ח"א עמ' רלט
ה/י זמנים למלך
ה/י חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קכב {מ"מ}
ה/י חנן אלקים עמ' קו
ה/י יד ישראל ח"ב
ה/י ירחי כלה סוכה ח"א עמ' ריט
ה/י כנפי נשרים
ה/י כתר המלך
ה/י מגן שאול (קצנ') עמ' קעח, קפה
ה/י מי טהרה עמ' רסד
ה/י מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' לח"מ וכ"כ הר' מנוח דמה ענין חבילה לאגד]
ה/י משאת המלך (אדרי)
ה/י משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/י נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיד ע"א
ה/י סוכה של מי עמ' קסא
ה/י סוכת דוד (מן) סוכה סי' א ס"ק ד, סי' טז ס"ק יא
ה/י עמודי הוד סי' נח עמ' קצ, סי' ס עמ' קצד {הגהמ"י אות מ}, סי' עב עמ' רלז
ה/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רא, רכא
ה/י פני משה (שלז')
ה/י פרשת המלך
ה/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' מד
ה/י קול בן לוי (תשסג) עמ' פה
ה/י שו"ע הרב או"ח סי' תרכט סעיפים כב-כג
ה/י שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' לא
ה/י תורת יצחק ח"ב עמ' קלה
ה/יא ברור הלכה סוכה יג ע"א אחרי ציון א, יג ע"ב ציון א, ואחרי ציון א
ה/יא ברכת השבת עירובין סי' יב ס"ק ח {גליונות חזו"א על גר"ח}
ה/יא דרך המלך (לוין) דף י ע"א
ה/יא הר המלך ח"ה עמ' נד
ה/יא חלקת לוי עמ' ה
ה/יא מי טהרה עמ' רסד
ה/יא מעיני המים
ה/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יא משאת המלך (אדרי)
ה/יא משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/יא עמודי הוד סי' נט עמ' קצא {אגד שאינו עשוי לטלטל}
ה/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ע
ה/יא שארית נתן (לוברט)
ה/יא תורת המלאכות ח"ד עמ' נ אות ז
ה/יב אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קמב
ה/יב אדני היד החזקה
ה/יב אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"ג הע' 8, וליד הע' 9 {או"ש}
ה/יב אחרית השנים עמ' קא {שעה"מ}
ה/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 91
ה/יב אמרי מנחם עמ' קעב {אם קצצן כשרה בלי נענוע}
ה/יב אמת ליעקב מועד עמ' סב {הגהמ"י}
ה/יב אפיקי מגינים סוכה עמ' מב, מד
ה/יב אשר למלך
ה/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/יב באר לחי ראי עמ' שסח-שעד
ה/יב בדבר מלך חט"ו עמ' טז, קג {הדלה עלי' עלי האילנות ובדיהן וסיכך ע"ג ואח"כ קצצן אם היה הסיכוך הרבה מהן כשרה וכו'}
ה/יב בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' כב אות ב
ה/יב בית פנחס (וולף) עמ' 89
ה/יב בית שמש
ה/יב בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שיג {או"ש}
ה/יב ברור הלכה סוכה ט ע"ב ציון א, יא ע"א ציון ג
ה/יב ברכת אריאל ח"ב עמ' קב-קג
ה/יב ברכת השבת עירובין סי' ב ס"ק ו
ה/יב ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' ל {הגהמ"י אות ע}
ה/יב בשבילי השמחה סי' מ אות א, סי' מב אות ב {שעה"מ}
ה/יב בשלם סוכו סי' כג
ה/יב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' מ
ה/יב דברי ירמיהו
ה/יב הדרת זקנים סוכה סי' ג ס"ק יא
ה/יב הליכות אליהו
ה/יב המלך ברמה עמ' 130-131
ה/יב הרמב"ם ותורתו ח"א
ה/יב הררי קדם (תשס) עמ' קסג
ה/יב זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' לב
ה/יב חדושים ובאורים (גרי') סוכה סי' ג ס"ק יח
ה/יב חזון יהושע עמ' קצו {מ"מ בשם רמב"ן}
ה/יב חי' ופירושי מהרי"ק
ה/יב חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' סג, סו, סח, ע {הגהמ"י אות ע}, עב, צג-צד {שעה"מ}, קל, קלט
ה/יב חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קיג {לשם סוכה}
ה/יב חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני סוכה סי' ז אות ו
ה/יב טל אורות (טובול) סוכה עמ' סח, עא, עד
ה/יב יד ישראל ח"ב
ה/יב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 177
ה/יב ירחי כלה סוכה ח"א עמ' קכז {הגהמ"י}, שלג {הגהמ"י}, שמח, שנד {מ"מ}
ה/יב ישועות יעקב מועד עמ' תשנא
ה/יב לב שלם
ה/יב מאור למלך סוכה עמ' פו {הגהמ"י}, צג, צו
ה/יב מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' ו {הגהמ"י אות ע}
ה/יב מועדים וזמנים ח"ב סי' קא, קג
ה/יב מוריה גל' קנז עמ' נה-נח, סא
ה/יב מחנה דוד (בונאן) דף ח ע"א {שעה"מ}
ה/יב מטה יחיאל סי' יג {מ"מ בשם רמב"ן}
ה/יב מי הדעת עוקצין עמ' נד {או"ש}
ה/יב מנחת נתנאל דף כו ע"ד
ה/יב מסורה חי"ד עמ' כג
ה/יב מפתח הבאורים [אור שמח]
ה/יב מצווה ועושה ח"א עמ' תעב {הפרדת נשים ואנשים}
ה/יב מראות ישרים סוכה עמ' עב, עה, עט, קסב
ה/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יב משאת המלך (אדרי)
ה/יב משב יעקב ח"ב עמ' כז-כט
ה/יב משנה הלכות ח"ט סי' רעג, מהדו"ת ח"ד עמ' כח
ה/יב משנת יעקב מדע עמ' רעז
ה/יב משפטי עזיאל ח"ג עמ' ר
ה/יב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רסו
ה/יב ניצוצי אש עמ' שלח
ה/יב ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרנח-תתרנט, תתרס {שעה"מ}, תתרסח, תתרפג
ה/יב סוכה של מי עמ' קנו
ה/יב סוכת דוד (מן) סוכה סי' טז ס"ק א, ז, יא, יד
ה/יב סוכת דוד סוכה עמ' תג
ה/יב סופר המלך עמ' קד
ה/יב עטרת מרדכי (מילר) עמ' עה
ה/יב עץ החיים (קלוגר) עמ' כג
ה/יב עץ חיים (אבלסון) עמ' תקב
ה/יב עצי סוכה סי' י ס"ק יג {לח"מ}
ה/יב פני משה (שלז')
ה/יב קהלות יעקב סוכה סי' ט
ה/יב קול מהיכל גל' ד (ניסן תשסו) עמ' שצה
ה/יב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' מט, נז-נח
ה/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קעב
ה/יב שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 136
ה/יב שלמי יוסף סוכה עמ' נה, רע
ה/יב שמן המשחה (קושטא) דף מ ע"ב
ה/יב שנות חיים (קלוגר) עמ' קטו {הגהמ"י}
ה/יב שער המלך ח"א עמ' רסו
ה/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 222, 226
ה/יב שערי ישר שער ג פי"ט אות ג
ה/יב שרשים במועדות עמ' רנה, רעו
ה/יב תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' לג
ה/יב תורת הקדש ח"א עמ' שיב
ה/יב תורת יצחק ח"ב עמ' קלא
ה/יב תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שמא
ה/יב תכריך מרדכי סי' ד עמ' לז {הדלה}
ה/יג אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קמג
ה/יג אגרות משה או"ח ח"א סי' קפב
ה/יג אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 71
ה/יג ארשת צבי עמ' קא-קג
ה/יג אשר למלך
ה/יג באר לחי ראי עמ' שעה-שפב
ה/יג בדבר מלך חט"ו עמ' טז, יז {סיכך בזה לעצמו ובזה לעצמו זה בצד זה אם יש בסכך פסול ג"ט במקום א' בין באמצע בין מן הצד פסולה}, קג {עירב דבר שמסככין בו בדבר שאין מסככין בו וסיכך בשניהם אע"פ שהכשר יתר על הפסול פסולה}
ה/יג בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 27
ה/יג בית אהרן וישראל גל' יח עמ' ח [=סדר משנה על הרמב"ם שם]
ה/יג בכורי הרים סוכה עמ' ע-עב, קח, קי
ה/יג ברור הלכה סוכה ט ע"ב אחרי ציון א, יז ע"ב ציון ה
ה/יג ברכת אריאל ח"ב עמ' קב-קג
ה/יג ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' רלח
ה/יג דרך המלך (רפפורט)
ה/יג האיר ממזרח הושענות כמנהג הספרדים עמ' קנא {ובאו"א בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו}
ה/יג הדרום מ עמ' 15
ה/יג הדרת זקנים סוכה סי' ג ס"ק יא
ה/יג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' ה
ה/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרע
ה/יג זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' לב
ה/יג חדושים ובאורים (גרי') סוכה סי' ג ס"ק יח
ה/יג חי' ופירושי מהרי"ק
ה/יג חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' סג, קל, קלט
ה/יג חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני סוכה סי' יא אות ז
ה/יג טל אורות (טובול) סוכה עמ' סט, צא
ה/יג יד הלוי (לוין) דף פג ע"ב
ה/יג יד המלך (לנדא)
ה/יג יד המלך (פלומבו)
ה/יג יד ישראל ח"ב
ה/יג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שמח, תד
ה/יג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' נא
ה/יג מועדים וזמנים ח"ב סי' קב
ה/יג מוריה גל' קנז עמ' נו-נח
ה/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תקד
ה/יג מראות ישרים סוכה עמ' עד, צז
ה/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יג משאת המלך (אדרי)
ה/יג משפטי עזיאל ח"ג עמ' ר
ה/יג נועם חכ"ג עמ' קלו
ה/יג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רסו, רסח
ה/יג נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' טו ס"ק ב, סי' מ ס"ק א
ה/יג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תקכז
ה/יג נתן פריו סוכה עמ' יז
ה/יג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרפג
ה/יג סדר משנה (בוסק') כאן, ובהל' יו"ט כרך ב עמ' תקה
ה/יג סוכת דוד (מן) סוכה סי' יד ס"ק ב, כא {מ"מ}
ה/יג סוכת דוד סוכה עמ' תצב
ה/יג עמודי הוד סי' סח עמ' ריח, רכ
ה/יג עצי סוכה סי' טו ס"ק יב
ה/יג פני משה (שלז')
ה/יג פרשת המלך
ה/יג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' מט
ה/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קע, ח"ו סי' עו
ה/יג שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים רנז
ה/יג שלמי יוסף סוכה עמ' רע
ה/יג שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' קכו
ה/יג שער המלך ח"א עמ' רסו
ה/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 222, 224
ה/יג תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' לג
ה/יג תורת יצחק ח"ב עמ' קלא
ה/יד אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"א הע' 36 {או"ש}, הי"א הע' 13 {או"ש}
ה/יד אז שמח עמ' קי {נעקם}
ה/יד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' נג
ה/יד אמרי כהן סוכה סי' ד ס"ק ג
ה/יד אפיקי מגינים סוכה עמ' כז {חצר מוקפת אכסדרה}
ה/יד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רכ
ה/יד בדבר מלך חט"ו עמ' יז {בד"א בסוכה קטנה אבל בסוכה גדולה סכך פסול באמצע בד' טפחים}, סג {בית שנפחת באמצעו וסיכך על מקום הפחת וכו' אם יש משפת הסכך הכשר ולכותל ד"א פסולה פחות מיכן רואיו כאילו הכותל נעקם וכו'}
ה/יד בית אהרן וישראל גל' ח עמ' פא {או"ש}
ה/יד בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' יא אות א, ג, סי' יב אות א
ה/יד בצל חמדה עמ' קצח
ה/יד ברור הלכה סוכה ד ע"א ציון ו, יד ע"א ציון ב, יז ע"ב ציון ה
ה/יד ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' נב
ה/יד ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' כט אות ו, ח-י
ה/יד ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קסז
ה/יד בשלם סוכו סי' ח, לו
ה/יד הדרום מ עמ' 15
ה/יד הדרת זקנים סוכה סי' א ס"ק טו
ה/יד המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 7
ה/יד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' פו
ה/יד הררי קדם (תשס) עמ' קפד
ה/יד זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' עז
ה/יד טל אורות (טובול) סוכה עמ' מא, מז-מח, קלו
ה/יד ימי שלמה
ה/יד ירחי כלה סוכה ח"א עמ' קלד, קמא, קנט, קסט, שפט
ה/יד ישועות יעקב מועד עמ' תשנט
ה/יד כטל אמרתי עמ' עז, פ
ה/יד לב שלם
ה/יד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' נא
ה/יד מאור למלך סוכה עמ' לז
ה/יד מועדים וזמנים ח"ו סי' עד
ה/יד מסורה חי"ד עמ' כד-כה
ה/יד מפתח הבאורים [אור שמח]
ה/יד מראות ישרים סוכה עמ' מה, נא-נב {רמב"ם}, קמב {או"ש}
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יד נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קד-קה
ה/יד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תקכ
ה/יד נתן פריו סוכה עמ' קטו-קטז
ה/יד סוכת דוד (מן) סוכה סי' ו ס"ק ב, כ
ה/יד סוכת דוד סוכה עמ' שלא
ה/יד עטרת מרדכי (מילר) עמ' לו
ה/יד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלד
ה/יד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קצח
ה/יד עמודי הוד סי' סד עמ' רו
ה/יד עצי סוכה סי' יא ס"ק י
ה/יד רשימות לב סוכה סי' ב אות ג, יב
ה/יד רשימות לב סוכה סי' ב אות ג, יב
ה/יד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' יח, מט, עג
ה/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קסז, ח"ו סי' עו
ה/יד שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קפ
ה/יד שלמי יוסף סוכה עמ' לב, עד, ריד
ה/יד שם דרך יומא עמ' קמב
ה/יד תורת יצחק ח"ב עמ' קלד
ה/טו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלב
ה/טו בני אתה עמ' קלא
ה/טו בני בנים ח"א עמ' נט
ה/טו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שז {כ"מ}
ה/טו זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' סא
ה/טו ירחי כלה סוכה ח"א עמ' קמה
ה/טו מחשבת חיים או"ח עמ' סד
ה/טו מעין גנים (מזרחי) דף קסה ע"א {כ"מ}
ה/טו עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' כו {שמחה בעשיית מצוה}
ה/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' עו
ה/טו שלמי יוסף סוכה עמ' קצו
ה/טז אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' לט
ה/טז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שצב, תפה
ה/טז אדני היד החזקה
ה/טז אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"א הע' 51 {צ"פ}
ה/טז אור הישר [שאלת שלום סי' ג, אור הישר ירושלמי סוכה פ"א ה"ט]
ה/טז אור יעקב שבת דף עט ע"ב
ה/טז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' נב-נג, עו-עז
ה/טז אמרי יושר סוכה דף טו ע"א, כב ע"ב
ה/טז אמרי מנחם עמ' פט-צ, צה
ה/טז אמת ליעקב מועד עמ' רטו
ה/טז אפיקי מגינים סוכה עמ' ה-ו
ה/טז אשר למלך
ה/טז אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' ריא {זה כמו זה}
ה/טז באורי סוגיות (הוניגסברג) עירובין עמ' רעו
ה/טז בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רכד
ה/טז בדבר מלך חט"ו עמ' מה {סיכך בדבר פסול ודבר כשר זה בצד זה ואין במ"א מסכך הפסול רוחב ג"ס אלא פחות וכו'}
ה/טז בית אהרן וישראל גל' יג עמ' נח, גל' מב עמ' י
ה/טז בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' א אות א, ד, סי' ב אות ב-ג, סי' ד אות ג
ה/טז בית שמש
ה/טז בצל חמדה עמ' קצא
ה/טז ברור הלכה סוכה טו ע"א ציון ב, כב ע"ב ציון ב
ה/טז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' צו
ה/טז ברכת אריאל ח"ב עמ' קב {לפי הרוב}
ה/טז ברכת השבת עירובין סי' יז ס"ק ז
ה/טז ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קלג
ה/טז בשלם סוכו סי' לב
ה/טז דגל ראובן ח"ב סי' ג
ה/טז דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קכג
ה/טז הדרת זקנים סוכה סי' ג ס"ק יא
ה/טז הליכות יצחק עירובין עמ' צא
ה/טז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' צג
ה/טז הר המלך ח"ו עמ' עו
ה/טז חדושים ובאורים (גרי') סוכה סי' ג ס"ק יח
ה/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ג
ה/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ג
ה/טז חי' ופירושי מהרי"ק
ה/טז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' לד {כ"מ}, קנח-קנט {מ"מ}, קסא {כ"מ}
ה/טז חלקת לוי עמ' ג
ה/טז יד הלוי (לוין) דף עח ע"ג
ה/טז יד ישראל ח"ב
ה/טז ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שפז, תכב
ה/טז כלי שרת סי' טז
ה/טז מאור למלך סוכה עמ' ד, ח-ט, כו, כט, סו, קעא, קעה
ה/טז מועדים וזמנים ח"ב סי' קב, קה
ה/טז מילי דמרדכי
ה/טז מנחת נתנאל דף כו ע"ד {פרוץ כעומד פסול}
ה/טז מעיני המים
ה/טז מצוות זמניות עמ' תצא
ה/טז מרחשת ח"א סי' יח אות א
ה/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/טז משאת המלך ח"א סי' קמז
ה/טז משאת המלך מועדים עמ' צד {זה כמו זה}
ה/טז משנת שמחה
ה/טז נועם חכ"ג עמ' קלה
ה/טז נחמת רות עמ' קכב
ה/טז נרות אהרן
ה/טז נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כא {פרוץ כעומד}, ח"ד עמ' שפג
ה/טז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תקלד
ה/טז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרצו
ה/טז ס' זכרון לבעל פחד יצחק - הוספות סי' א
ה/טז ס' זכרון לבעל פחד יצחק הוספות סי' א עמ' שסט-שעא
ה/טז סוכת דוד (מן) סוכה סי' א ס"ק יג, כ
ה/טז סוכת דוד סוכה עמ' שעג
ה/טז עטרת מרדכי (מילר) עמ' צו
ה/טז עמודי הוד סי' ג עמ' י
ה/טז עץ חיים (אבלסון) עמ' תקא
ה/טז עצי סוכה סי' א ס"ק ב
ה/טז פני משה (שלז')
ה/טז פני שלמה (גנצפריד) סוכה עמ' רכו {מ"מ}
ה/טז פתח האהל דף פד ע"ב
ה/טז צפנת פענח דברים עמ' רעא
ה/טז שאלת שלום (רבינ') דף ה ע"ג
ה/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קע-קעא
ה/טז שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים רנז
ה/טז שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים רנז
ה/טז שלמי יוסף סוכה עמ' שיח
ה/טז שם דרך יומא עמ' קכ
ה/טז שנות חיים (קלוגר) עמ' קטו
ה/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 225
ה/טז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף עז ע"ג, פד ע"ד
ה/טז שרשים במועדות עמ' רעא
ה/יז אור הישר [אור הישר ירושלמי סוכה פ"א ה"ד]
ה/יז בדבר מלך חט"ו עמ' קכ {פרש עלי' בגד מלמעלה או שפרש תחתיה מפני הנשר פסולה פרשו כדי לנאותה כשדה}
ה/יז בית גמליאל ח"א עמ' קצח
ה/יז בכורי הרים סוכה עמ' קיז, קיט
ה/יז ברור הלכה סוכה י ע"א ציון ד
ה/יז ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' כז
ה/יז זמנים למלך
ה/יז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' עט
ה/יז טל אורות (טובול) סוכה עמ' צה {הגהמ"י}
ה/יז יד המלך (פלומבו)
ה/יז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עו
ה/יז ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תד
ה/יז כתר המלך
ה/יז מראות ישרים סוכה עמ' ק {הגהמ"י}
ה/יז משאת המלך (אדרי)
ה/יז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רסז
ה/יז סוכה של מי עמ' קמח
ה/יז עמודי הוד סי' מד עמ' קנב
ה/יז שו"ע הרב או"ח סי' תרכז ס"ו
ה/יז שרשי הים דף קכו ע"ב
ה/יח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלא
ה/יח אסיפת שמועות תשרי עמ' קסד
ה/יח אפיקי מגינים סוכה עמ' נד, נו
ה/יח בדבר מלך חט"ו עמ' פה, קכז {נויי סוכה אין ממעטין בגבהה אבל ממעטין ברחבה היו נויי הסוכה מופלגין מגגה ד' טפחים או יתר פסולה וכו'}
ה/יח בית אהרן וישראל גל' ס עמ' פה {נוי סוכה בטל לסוכה}
ה/יח בית גמליאל ח"א עמ' קצח
ה/יח בית שמש
ה/יח בכורי הרים סוכה עמ' עט, פז, פט {מ"מ}, קטז-קיט
ה/יח ברור הלכה סוכה י ע"ב ציון א, ב
ה/יח הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' נא
ה/יח הררי קדם (תשס) עמ' קסה
ה/יח זכרון שמואל עמ' קמה
ה/יח ירחי כלה סוכה ח"א עמ' מד, תד
ה/יח להורות נתן מועדים ח"ג עמ' נג
ה/יח מאור למלך סוכה עמ' פח, צב
ה/יח משאת המלך (אדרי)
ה/יח נתן פריו סוכה עמ' קיח
ה/יח סוכה של מי עמ' קמה
ה/יח סוכת דוד (מן) סוכה סי' טו ס"ק ה, כ
ה/יח עצי סוכה סי' ה ס"ק ט
ה/יח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קלט
ה/יח רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' סט {הגהמ"י}
ה/יח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' נג
ה/יח שו"ע הרב או"ח סי' תרכז ס"ו
ה/יח שפת אמת על התלמוד ח"ב דף עב ע"ד
ה/יח תורת יצחק ח"ב עמ' קנה
ה/יט אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלב, ח"ט עמ' מ
ה/יט אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רפג {ר"ח הלוי}
ה/יט אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א הי"א הע' 9 {ר"ח הלוי}
ה/יט אוצרות הרמב"ם
ה/יט אור יעקב שבת דף עח ע"ד
ה/יט אמרי יושר סוכה דף טו ע"א
ה/יט אמת ליעקב מועד עמ' סד, רטו
ה/יט אפיקי מגינים סוכה עמ' ה {סכך רב על האויר}, ז-ח
ה/יט בינת דניאל ח"א עמ' רפה
ה/יט בית גמליאל ח"א עמ' קסב
ה/יט בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' א אות ד, סי' ג אות ב, ד, סי' לה אות א, ד, סי' לו אות א-ב
ה/יט בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קכו, קנז {ר"ח הלוי}
ה/יט בצל חמדה עמ' קצ
ה/יט ברור הלכה סוכה ז ע"ב ציון ג, כב ע"א ציון א, כב ע"ב ציון ב, ברורי הראי"ה ב ע"א ציון ד
ה/יט ברכת אריאל ח"ב עמ' צז-צח
ה/יט ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' נד {ר"ח הלוי}
ה/יט דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קכד
ה/יט הדרום מ עמ' 15
ה/יט הררי קדם (תשס) עמ' קסו
ה/יט זמנים למלך
ה/יט חומת אש סוכה סי' טז, כ
ה/יט חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ג
ה/יט חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ג
ה/יט חי' ר' חיים הלוי דף יג
ה/יט חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קצ
ה/יט חלקינו בתורתך (שטרן) או"ח (תשנד) דיני סוכה סי' ו אות ג
ה/יט טל אורות (טובול) סוכה עמ' קלג
ה/יט יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' נד
ה/יט ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רסא
ה/יט כי בא מועד עמ' קע
ה/יט לב שלם [ראשון לציון דף נה]
ה/יט מאור למלך סוכה עמ' לב, קב, קד {ר"ח הלוי}
ה/יט מאזני צדק ח"א עמ' רפב
ה/יט מועדים וזמנים ח"ב סי' קה
ה/יט מוריה גל' קצט עמ' מו {ר"ח הלוי}
ה/יט מלאכת חשב עמ' ע
ה/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' תקב
ה/יט מעיני המים
ה/יט מראות ישרים סוכה עמ' קלח, קסג
ה/יט נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קד {ר"ח הלוי}
ה/יט נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תקנב
ה/יט סוכת דוד (מן) סוכה סי' א ס"ק יט
ה/יט סוכת דוד סוכה עמ' שסא, שעז
ה/יט עבודת משא (מאיר) ח"א
ה/יט עטרת מרדכי (מילר) עמ' צה
ה/יט עמודי הוד סי' ב עמ' ו, סי' לד עמ' קח
ה/יט עצי סוכה סי' א
ה/יט פנת יקרת (תשעא) עמ' פח {ר"ח הלוי}
ה/יט קול יעקב (פישר) סי' ב אות ו
ה/יט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' פח
ה/יט שו"ע הרב או"ח סי' תרלא סעיפים א-ב
ה/יט שם דרך יומא עמ' קיח
ה/יט שנות חיים (קלוגר) עמ' קו
ה/יט שערי זיו ח"ב דף קפא ע"ג {ר"ח הלוי}
ה/יט שערי טהר ח"ג שער ב סי' כט אות ב
ה/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 226
ה/יט שרשים במועדות עמ' רמד-רמה
ה/יט תועפות ראם (באר) עמ' קמב
ה/כ אוצרות הרמב"ם
ה/כ בינת דניאל ח"א עמ' רפה
ה/כ בית גמליאל ח"א עמ' קסד
ה/כ בני דוד
ה/כ ברור הלכה סוכה יז ע"א ציון א, ד, יט ע"א אחרי ציון ב, כב ע"א ציון א
ה/כ הדרום מ עמ' 15
ה/כ הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' צה
ה/כ חומת אש סוכה סי' טז
ה/כ חי' בן אריה ח"א סי' ג אות ד
ה/כ חי' בר נחמני דף ז ע"ג {צירוף אויר וסכך פסול}
ה/כ חי' ר' חיים הלוי דף יג
ה/כ מאור למלך סוכה עמ' סז
ה/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' תקב
ה/כ מראות ישרים סוכה עמ' קסד-קסה
ה/כ משב יעקב ח"א
ה/כ עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' ריב-ריד
ה/כ עצי סוכה סי' יב ס"ק ח
ה/כ קול יעקב (פישר) סי' יט אות כא
ה/כ רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' פב
ה/כ שי למלך (מלר) עמ' יט
ה/כ שערי טהר ח"ג שער ב סי' כט אות א
ה/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 225
ה/כ שפת אמת על התלמוד ח"ב דף פא ע"ד
ה/כ שרשים במועדות עמ' רעו
ה/כא אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלא {מדובלל}
ה/כא אהל שרה לאה עמ' רפב {הגהמ"י}, רפו {ר"ח הלוי}, רצ {כ"מ}, רצא, רצד-רצח, שב-שד, שו
ה/כא אהלי יעקב (פפנהיים) עמ' קיח, קצד-קצה, רז {ר"ח הלוי}
ה/כא אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ב ה"ג הע' 12
ה/כא אמרי כהן סוכה סי' ה ס"ק ג
ה/כא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/כא בית גמליאל ח"א עמ' קעח
ה/כא בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' לה אות ב {ר"ח הלוי}
ה/כא בית שמש
ה/כא בן מלך - עניינים בש"ס עמ' רלח
ה/כא ברור הלכה סוכה כב ע"א ציון א, ה, כב ע"ב ציון ד
ה/כא ברכת השבת עירובין סי' יב ס"ק ט-י, סי' יג ס"ק י, סי' כב ס"ק י {ר"ח הלוי}
ה/כא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' סא
ה/כא דברות אש אהלות עמ' רצח {חבוט רמי}
ה/כא הליכות יצחק עירובין עמ' יד
ה/כא המלך ברמה עמ' 132
ה/כא זכר שמואל או"ח סי' ג ס"ק ג {הגהמ"י}
ה/כא זמנים למלך
ה/כא חדושים ובאורים (גרי') סוכה סי' ד ס"ק ט
ה/כא חי' ר' חיים הלוי דף יד
ה/כא טל אורות (טובול) סוכה עמ' קלח, קמ, קמב, קמה
ה/כא יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' סט-עא {ר"ח הלוי}, פג {ר"ח הלוי}, צא, קמא {ר"ח הלוי}
ה/כא יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' נג
ה/כא יחנך בני דף יד ע"א אות ד ס"ק א
ה/כא ישמח אב עמ' לד
ה/כא כתר המלך
ה/כא מאור למלך ב"ב עמ' נ {ר"ח הלוי}
ה/כא מאור למלך סוכה עמ' מא, צ {ר"ח הלוי}
ה/כא מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 164
ה/כא מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' נ ס"ק ג
ה/כא מנחת מחבת עמ' קיג {או"ש}
ה/כא מעיני המים
ה/כא מראות ישרים סוכה עמ' קמג-קמד, קמו-קמז, קנ
ה/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כא משנת חיים עירובין עמ' לא
ה/כא נתיבות אדם ח"ב עמ' קי
ה/כא נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תקנ
ה/כא נתן פריו סוכה עמ' קלא
ה/כא ס' הנייר עמ' עט
ה/כא עמודי הוד סי' סט עמ' רכז, סי' עה עמ' רמט
ה/כא פתח האהל דף פא ע"ד, פד ע"א
ה/כא קהלות יעקב סוכה סי' טו
ה/כא קרית מלך
ה/כא שו"ע הרב או"ח סי' תרלא סעיפים ה, ז
ה/כא שי למלך (מלר) עמ' כב
ה/כא שמש ומגן או"ח סי' טו עמ' מג {כ"מ - חבוט רמי ולבוד יחד}
ה/כא שער המלך ח"א עמ' רסו {הגהמ"י אות ב}
ה/כא שפת אמת על התלמוד ח"ב דף פד ע"א
ה/כא תחומין ח"ה עמ' 235-234
ה/כב אהבת קדומים עמ' קפו
ה/כב אהל שרה לאה עמ' רצו-רצז
ה/כב אור ליהודה (תשנט) עמ' תמא-תמד
ה/כב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 92
ה/כב אמת ליעקב מועד עמ' סג, סה
ה/כב אפיקי מגינים סוכה עמ' נא-נו
ה/כב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פא
ה/כב בדבר מלך חט"ו עמ' לא, עג {סוכה ע"ג סוכה אם אין גבוהה של עליונה עשרה או שלא היתה התחתונה יכולה לקבל כרים וכסתות של עליונה וכו' התחתונה כשרה}
ה/כב בית אהרן וישראל גל' טז עמ' סז {הגהמ"י}
ה/כב בית שמש
ה/כב בכורי גשן סי' ד פ"ג
ה/כב בכורי הרים סוכה עמ' קיג {סוכה תחת סוכה פסולה בעשרה}
ה/כב ברור הלכה סוכה ד ע"א ציון ג, ט ע"ב ציון ד
ה/כב ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' רלב
ה/כב ברכת שלמה (תשז) עמ' כט, לא, לג
ה/כב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קצב
ה/כב המלך ברמה עמ' 131-132
ה/כב הררי קדם (תשס) עמ' קסו
ה/כב זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' לה-לו
ה/כב חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' סח
ה/כב טל אורות (טובול) סוכה עמ' כח, סג
ה/כב יראה ואהבה עמ' ריט
ה/כב ירחי כלה סוכה ח"א עמ' עה, שכט, שמט, תא-תב
ה/כב כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ה/כב כטל אמרתי עמ' עט
ה/כב כי בא מועד עמ' קנה
ה/כב כסא המלך (מאזוז) עמ' עו
ה/כב מאור למלך סוכה עמ' ל {כ"מ}
ה/כב מועדים וזמנים ח"ב סי' קב
ה/כב מילי דמרדכי
ה/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקב
ה/כב מראות ישרים סוכה עמ' לב, סז
ה/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כב משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' שסט
ה/כב נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קו
ה/כב נרות אהרן
ה/כב נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שפג
ה/כב סוכה של מי עמ' קלח, קמד
ה/כב סוכת דוד (מן) סוכה סי' יד ס"ק ז, יא-יב
ה/כב עטרת מרדכי (מילר) עמ' עא
ה/כב עצי סוכה סי' ז ס"ק ו, סי' י ס"ק יד
ה/כב פרי משה עמ' קסב {או"ש}
ה/כב פרשת המלך
ה/כב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שנו
ה/כב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' נא
ה/כב שאר יוסף ח"ז
ה/כב שו"ע הרב או"ח סי' תרכח סעיפים ב-ג
ה/כב שלמי יוסף סוכה עמ' ס, רסה-רסח
ה/כב תורת יצחק ח"ב עמ' קמט, קנה
ה/כג אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קמד
ה/כג אבני חפץ ח"ב סי' קח
ה/כג אהל משה (הורוביץ) ח"א סוכה יא ע"א
ה/כג אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ב ה"א הע' 2
ה/כג אור הישר [כ"מ לעיל פ"ד ה"ז]
ה/כג אור יעקב שבת דף פ ע"ב, פב ע"א
ה/כג אור ליהודה (תשנט) עמ' תמב-תמג
ה/כג אפיקי מגינים סוכה עמ' נד, נו
ה/כג בדבר מלך חט"ו עמ' עח {מטה שבתוך הסוכה אם גבוהה י' טפחים היושב תחתיה לא יצא יד"ח}
ה/כג בכורי הרים סוכה עמ' קיג-קטז, קיט
ה/כג ברור הלכה סוכה י ע"ב ציון ג, כ ע"ב ציון א
ה/כג גנזי מועדים עמ' קצג
ה/כג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שז
ה/כג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יט ס"ק יט
ה/כג זכרון שמואל עמ' קמה
ה/כג טל אורות (טובול) סוכה עמ' פח
ה/כג יד המלך (פלומבו)
ה/כג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' מד, קח, שצט, תא
ה/כג כי בא מועד עמ' קנה
ה/כג מאור למלך סוכה עמ' פח, צב
ה/כג מוריה גל' קנז עמ' נט
ה/כג מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן טו
ה/כג מכתם לדוד (חסן)
ה/כג מנחת חינוך ח"ב עמ' תקב
ה/כג מעיני המים
ה/כג מראות ישרים סוכה עמ' צג
ה/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כג נרות זכריה עמ' צט
ה/כג סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' סא {הישן תחת מטה}
ה/כג סוכה של מי עמ' קמג
ה/כג סוכת דוד (מן) סוכה סי' יד ס"ק ט, יא, סי' טו ס"ק א-ב, ה, כ-כא
ה/כג סוכת דוד סוכה עמ' שסט
ה/כג עטרת מרדכי (מילר) עמ' עג
ה/כג עמודי הוד סי' מד עמ' קנה
ה/כג פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף צ ע"ד
ה/כג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קלט {אהא"ז}
ה/כג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' נג
ה/כג רשמי שאלה קונטרס ב אות ח דף קב ע"ג
ה/כג שו"ע הרב או"ח סי' תרכז סעיפים א-ב
ה/כג שלמי יוסף סוכה עמ' רסה
ה/כג שערי מאיר עמ' קיא
ה/כג שרשי הים דף קכז ע"א
ה/כד אבן האזל
ה/כד אהל משה (הורוביץ) ח"א סוכה יא ע"א
ה/כד אור יעקב שבת דף פ ע"ב, פב ע"א
ה/כד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/כד בדבר מלך חט"ו עמ' עח {אבל שני עמודים שפרש עליהם סדין וכן כילה וכו' מותר לישן תחתיהם בסוכה וכו' מפני שאין להם גג}
ה/כד ברור הלכה סוכה י ע"ב ציון ג
ה/כד גור אריה (צרמון)
ה/כד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יט ס"ק יט
ה/כד מאור למלך סוכה עמ' פח, צב
ה/כד מנחת חינוך ח"ב עמ' תקב
ה/כד משנת יעקב קדושה עמ' שפה
ה/כד עמודי הוד סי' מד עמ' קנה
ה/כד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קלט {אהא"ז}
ה/כד רשמי שאלה קונטרס ב אות ח דף קב ע"ג
ה/כה אבי עזרי ח"א
ה/כה אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 70-72
ה/כה אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 104-106
ה/כה אבן מלוכה (רביע)
ה/כה אוצמפה"ת ב"מ כז ע"א הע' 164 {או"ש}
ה/כה אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"א הע' 69 {הגהמ"י}
ה/כה אור יצחק (הלר) עמ' לא {או"ש}, לה {או"ש}, קפז {אבי עזרי}
ה/כה אור לי (מדיני) סי' לא אות כז-כט {גזל עצים}
ה/כה אושר ירוחם עמ' קסא
ה/כה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 92
ה/כה אמרי משפט ח"א עמ' כד
ה/כה אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לב אות ב
ה/כה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לב אות א
ה/כה אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' מג אות ב {או"ש}
ה/כה אנצי"ת ע' גזל הגוי הע' 83 {או"ש}, 85 {או"ש}, 88-89 {או"ש}, 91 {או"ש}
ה/כה אפיקי מגינים סוכה עמ' עד-עה
ה/כה באהלה של תורה או"ח סי' נז אות ב {או"ש}
ה/כה בדבר מלך חט"ו עמ' קלה {וכן(סוכה) הגזולה כשרה כיצד אם תקף על חבירו והוציאו מסוכתו וגזלה וישב בה יצא וכו'}
ה/כה בית גמליאל ח"א עמ' קסג
ה/כה בית שמש
ה/כה בנין אב (שולמן) סי' נט אות ה
ה/כה בנין הלכה עמ' נד-נו
ה/כה ברור הלכה סוכה כז ע"ב ציון ב, לא ע"א ציון א, ב
ה/כה ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' רטז
ה/כה בשבילי השמחה סי' לט אות א {אבי עזרי}
ה/כה גבורת יצחק סוכות עמ' ז {ר' מנוח}
ה/כה דברי חיים (אוירבך) לולב סי' ה ד"ה ובענין {רבינו מנוח}
ה/כה דברי ירמיהו
ה/כה דעת מרדכי ח"א דף נג ע"ד
ה/כה דרך המלך (רפפורט)
ה/כה דרך ישרה ח"ב עמ' קסג
ה/כה דרכי חושן (תשסח) עמ' ג {או"ש}
ה/כה הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קמד-קמה {קנין דרבנן מועיל לדאורייתא}
ה/כה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרע, תרצא
ה/כה זכרון חי עמ' מב {או"ש}, מו {אבי עזרי}
ה/כה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' י אות א
ה/כה חוף ימים ח"א סי' נט אות ב
ה/כה חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות ב
ה/כה יד ישראל ח"א
ה/כה ידבר שלום ח"ב עמ' קצא
ה/כה יצחק ירנן
ה/כה ירחי כלה סוכה ח"א עמ' מב
ה/כה ישורון ח"י עמ' שצ {אבי עזרי}
ה/כה כגן רוה עמ' 186
ה/כה כטל אמרתי עמ' עה
ה/כה כי בא מועד עמ' קסז {ר' מנוח}
ה/כה כנפי נשרים
ה/כה לב מבין דף מא ע"ב {הגהמ"י}
ה/כה להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' עג
ה/כה מאור למלך ב"ק עמ' קמט-קנ {או"ש}
ה/כה מאור למלך סוכה עמ' קכז-קכח {ר' מנוח}, קכט {או"ש}
ה/כה מגן שאול (קצנ') עמ' קעט
ה/כה מוריה גל' קסא עמ' קא
ה/כה מטה אפרים הל' שופר פ"א ה"ג {גזל עצים - יצא}
ה/כה מלואי אבן ח"א עמ' רא
ה/כה מנחת אלימלך עמ' מד {או"ש}
ה/כה מעיני המים
ה/כה מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' א אות יז]
ה/כה מצוות זמניות עמ' תצב
ה/כה מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקכב, תקמח {ר' מנוח}
ה/כה משאת המלך (אדרי)
ה/כה משנת יעקב נזיקין עמ' קמד
ה/כה משנת רבנו יוסף עמ' 249
ה/כה משנת שמחה
ה/כה משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' א סעיף ה ס"ק ב {או"ש}
ה/כה משרת משה (עטייה, בהשמטות)
ה/כה נועם חכ"ב עמ' קנב-קנג
ה/כה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קסד
ה/כה נתן פריו ב"מ עמ' קיח
ה/כה נתן פריו סוכה עמ' רעח
ה/כה ס' הנייר עמ' עט
ה/כה סוכה וארבעת המינים עמ' 111, 127, 145, 170, 253, 492-490, 494, 546
ה/כה סוכת דוד (מן) סוכה סי' יד ס"ק ד, סי' כד ס"ק ה, סי' כז ס"ק י
ה/כה עין חיים ח"א עמ' רלב {סוכה גזולה כשרה}, רסא
ה/כה עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קמא
ה/כה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רי, ריא
ה/כה עמודי שלמה ח"ג עמ' קלה
ה/כה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קלג
ה/כה קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות טו
ה/כה קרבן אליצור דף קלו ע"ב
ה/כה רווחא שמעתתא ח"ב עמ' לה
ה/כה רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קז {אבי עזרי}
ה/כה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ה
ה/כה שאל האיש דף קא ע"ד, קה ע"ג
ה/כה שו"ע הרב או"ח סי' תרלז ס"ה
ה/כה שלמי יוסף סוכה עמ' רנו, שמז
ה/כה שערי זיו ח"א דף עב ע"ג
ה/כה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 228
ה/כה תנובת ציון דף מז ע"ג


ו/155 הלכות שופר סוכה ולולב פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אהל חיים ח"ד
ו/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ו/רה"פ אורה ושמחה
ו/רה"פ באר המלך ח"ו
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ לחם יהודה
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משנת יעקב
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' ז
ו/א אבן ציון עמ' קמ
ו/א אדני היד החזקה
ו/א אהל שרה לאה עמ' שפו {קטן בן שש חייב מדין חינוך}, שפז {כדי לחנכו}
ו/א אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ב ה"ט ליד הע' 2, והע' 4
ו/א אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' שמא {ר' מנוח}
ו/א אור הישר [אור הישר סוכה ב ע"ב ולירושלמי סוכה פ"ב ה"ט]
ו/א אורח ישראל סי' י הערה יג, סי' כב אות ד
ו/א אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' קכד
ו/א אמרי איש עמ' קצד {קטנים}
ו/א אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' מט אות ב
ו/א אמת ליעקב מועד עמ' שנז {מדרבנן}, שנח {טומטום ואנדרוגינוס}
ו/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ריא
ו/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שכא
ו/א בד קודש (דאנון)
ו/א בדבר מלך ח"ו עמ' ריד
ו/א בדבר מלך חי"ב עמ' קו
ו/א בדבר מלך חי"ג עמ' רנה
ו/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קכה
ו/א בית מלך (חב"ד) עמ' 35
ו/א בית שמש
ו/א בן אשר סי' יב אות ג
ו/א בני שמואל
ו/א ברור הלכה סוכה כח ע"א ציון ח
ו/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' רפה, רצ
ו/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כ
ו/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ל אות ט
ו/א ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קמד
ו/א בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף מא ע"א {קטן}
ו/א בתי כהונה (תשסה) עמ' טז
ו/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רלט
ו/א גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קלא
ו/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' כד, קנה
ו/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ת
ו/א גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קנה {קטן שא"צ לאמו}
ו/א גור אריה (צרמון)
ו/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנו
ו/א גן שושנים ח"א עמ' נט, עב
ו/א הדר יוסף עמ' קח
ו/א הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לט ס"ק ה
ו/א התורה והמדינה ח"ט עמ' ריז
ו/א חדושים ובאורים (גרי') חגיגה ב ע"א
ו/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לג אות ג
ו/א חזו"א על הרמב"ם
ו/א חי' עזיאל
ו/א חיים ומלך
ו/א חלקת יצחק עמ' תטז
ו/א יד משה (אמריליו) דף קסו ע"ב
ו/א יד פשוטה אהבה עמ' קיח
ו/א יצחק ירנן
ו/א ישועת משה עמ' שסז
ו/א כלילת יופי דף נג
ו/א כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קנה
ו/א כתר אפרים עמ' שנב
ו/א כתר המלך
ו/א לב שלם [יד אהרן או"ח תרמ בהגהב"י, ט"ז תרמ ס"ק ב, מלך שלם ח"א דף ד ע"ג, לחם יהודה דף ד ע"ג ודף לג ע"ד]
ו/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קטז ע"ב
ו/א להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' לו
ו/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 234
ו/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 61 {חינוך מדרבנן}
ו/א מאור יהושע סי' יז עמ' כד {חעחב"ח}
ו/א מאורי המועדים עמ' רס {כדי לחנכו}
ו/א מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נח או"ק ב
ו/א מועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' סח
ו/א מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קז
ו/א מועדים וזמנים ח"ד סי' רפח, ח"ו סי' עב
ו/א מזכרת חיים עמ' שנ {חעוחב"ח}
ו/א מחנה יוסף פסחים עמ' צד
ו/א מכתם לדוד (חסן)
ו/א מלאכת שמואל עמ' קח, קיח
ו/א מנחת אלימלך עמ' קעב
ו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תצט, תקד
ו/א מעיני המים
ו/א מצוות זמניות עמ' תצב
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ו/א משאת המלך (אדרי)
ו/א משכן בצלאל ח"א סי' לג
ו/א משנה הלכות ח"י סי' לז
ו/א משנת יעקב מדע עמ' קנט, קסו, הפלאה עמ' שכ
ו/א משפטים לישראל עמ' רפב {לח"מ}
ו/א נוה צדק
ו/א נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רט
ו/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קיח {לחנכו במצוות}
ו/א נחלת עזרא ח"ב סי' יז
ו/א ניצוצי אש עמ' מה
ו/א ס' הפרנס עמ' שפט
ו/א עבודת משא (מאיר) ח"א
ו/א עונג שבת סי' ה
ו/א עטרת מרדכי (מילר) עמ' ו
ו/א עמודי הוד סי' צד עמ' שו-שז
ו/א פרי אברהם פסחים סי' כ, סי' סג אות ב
ו/א פרי האדמה ח"ג
ו/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 175
ו/א צרור החיים (חייקא)
ו/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' עז
ו/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יד סק"ח
ו/א רוח אליהו
ו/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תיז {הקטן חייב}
ו/א שבט בנימין (טרנובסקי) עמ' סח
ו/א שו"ע הרב או"ח סי' תרמ סעיפים א-ג, הל' ת"ת פ"א קו"א אות א ד"ה והנה
ו/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קסד {קטן חייב}
ו/א שולי הגליון עמ' נו
ו/א שמועת חיים ערכין ח"א עמ' פח
ו/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' יג
ו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 79
ו/א שרשי הים דף קכח ע"א
ו/א תורת החוף ימים סי' יד אות ג
ו/ב אבי עזרי ח"א
ו/ב אביר יוסף עמ' שפט
ו/ב אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ב ה"א הע' 30 {צ"פ}, ה"ז הע' 24 {צ"פ}
ו/ב אוצרות הרמב"ם
ו/ב אור הנר (ראטה) עמ' 91 {מצטער חייב בלילה הראשון}
ו/ב אמת ליעקב מועד עמ' שנז
ו/ב אפיקי מגינים סוכה עמ' סב-סג
ו/ב בדבר מלך חט"ו עמ' ו, ל {כל המצטער פטור מן הסוכה}
ו/ב בן אשר סי' י אות טז {ר' מנוח}
ו/ב ברור הלכה סוכה כו ע"א ציון ז, ט
ו/ב דברות משה פסחים עמ' רפא
ו/ב דברי הרב עמ' קס
ו/ב דברי ירמיהו
ו/ב הר המלך ח"ג עמ' רנד-רעב
ו/ב הררי קדם (תשס) עמ' קצה
ו/ב ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תלד {הגהמ"י אות א}
ו/ב ויען יצחק עמ' קמז, קנב
ו/ב זכרון ליהודה סי' ט אות טז-יז {צ"פ}
ו/ב טל אורות (טובול) סוכה עמ' קעד
ו/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' שנד
ו/ב ישורון ח"י עמ' שצא {אבי עזרי}
ו/ב כה תברכו דף קלה ע"ב {מצטער}
ו/ב כוכבי בוקר עמ' עד {צ"פ}
ו/ב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שלט
ו/ב מאור למלך סוכה עמ' כ, כד {אבי עזרי}
ו/ב מנחת משה (גולדברג) סי' כד אות ג
ו/ב מסורה חי"א עמ' יט
ו/ב מצוות זמניות עמ' תצג
ו/ב מצות ביקור חולים סי' כב אות ח {חש בעיניו ובראשו}
ו/ב מראות ישרים סוכה עמ' קצב
ו/ב משנה הלכות ח"ו סי' קטו {מצטער}
ו/ב משנת ראשונים (הירשפלד)
ו/ב עטרת מרדכי (מילר) עמ' קה
ו/ב עץ החיים (קלוגר) עמ' פא
ו/ב פותח יד
ו/ב פרפרת משה ח"ב עמ' קכו
ו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צט
ו/ב שו"ע הרב או"ח סי' תרמ ס"ו
ו/ב שרשים במועדות עמ' רלח
ו/ב תורת יצחק ח"א עמ' קנט, קסג
ו/ב תורת יצחק ח"ב עמ' קמז
ו/ג אור הישר [שבות יעקב ח"ג סי' מה]
ו/ג אשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק א ברכת אברהם אות יב {הגהמ"י}
ו/ג בדבר מלך חט"ו עמ' ג {וחתן וכל השושבינין וכל בני חופה פטורים מן הסוכה}
ו/ג בית אהרן וישראל גל' עג עמ' כו
ו/ג בן אשר סי' יד אות ו {ר' מנוח}
ו/ג בני דוד
ו/ג ברור הלכה סוכה כה ע"ב ציון ד, ה
ו/ג גור אריה (צרמון)
ו/ג דברי יוסף (אירגס) סי' מה דף צא ע"ד {הגהמ"י}
ו/ג דברי ירמיהו
ו/ג דרך המלך (חוידינסקי)
ו/ג הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' פ
ו/ג זכרון ליהודה סי' א אות יב
ו/ג חוות יאיר (תשנז) עמ' רד
ו/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' כב
ו/ג חיי נפש ח"ו עמ' כו {אין צריכות כוונה}
ו/ג טל אורות (טובול) סוכה עמ' קעד
ו/ג כנסת ישראל (ששון) דף כד ע"ב-ע"ג {חתן ושושביניו פטורים מסוכה}
ו/ג כתר המלך
ו/ג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 332 {בני חופה}
ו/ג מראות ישרים סוכה עמ' קצב
ו/ג משנה הלכות ח"ו סי' קט, קטו
ו/ג משנה הלכות ח"ז סי' רה {מפני צער החתן}
ו/ג סוכת דוד (מן) סוכה סי' כב ס"ק א, כה {ר' מנוח}
ו/ג עמודי הוד סי' עט עמ' רסח
ו/ג פני אברהם (שפירא) עמ' כח {הגהמ"י}
ו/ג פרי האדמה ח"א
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צז, צט
ו/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רטז
ו/ג שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 44-45 {הרי מצוות שמחת חתן הוא דרבנן}
ו/ג שו"ע הרב או"ח סי' תרלט ס"י
ו/ג שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תרלו {הגהמ"י אות ג}
ו/ג שו"ת ר"י מילר עמ' נג {הגהמ"י}
ו/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 50
ו/ג תורת יצחק ח"א עמ' קנט, קסג
ו/ד אבן שלמה (ניימן) עמ' נא
ו/ד אהל שרה לאה עמ' תשנא {מ"מ}, תשנד {הגהמ"י}, תתמט {מ"מ}
ו/ד אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ב ה"ה הע' 17 {ר' מנוח}
ו/ד אורח ישראל סי' ג הערה נח {מ"מ}
ו/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קפ {מ"מ - עוסק במצוה פטור גם אם יוכל לקיים שניהם}
ו/ד אמרי יושר סוכה דף כה ע"א {מ"מ}
ו/ד באר המלך הל' גזילה פי"ג ה"י (מב ע"ב) {מ"מ}
ו/ד בדבר מלך חט"ו עמ' ג {שלוחי מצוה פטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה וכו'}
ו/ד בדבר מלך חי"ז עמ' צז {שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה}
ו/ד בית אהרן וישראל גל' עג עמ' כו
ו/ד בית שמש
ו/ד בכורי הרים סוכה עמ' קכה-קכו {שלוחי מצוה}
ו/ד ברור הלכה סוכה כה ע"א ציון ב, כו ע"א ציון ג, ד
ו/ד ברכי יוסף או"ח סי' לח ס"ו
ו/ד ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' עט {מ"מ}
ו/ד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קלה {מ"מ}
ו/ד דבר אליהו (מיליקובסקי) בראשית עמ' צב {מ"מ}
ו/ד דברי אברהם (מנדלסון) דף כט ע"ג-ע"ד {פרצה קוראת לגנב, כהנים בעבודתם}
ו/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' רמג
ו/ד דברי ירמיהו
ו/ד האיר ממזרח כתובות סי' ז אות כה {שלוחי מצוה פטורים מן הסוכה - הטעם שכתב ד"ז להעוסק במצוה וט' רק גבי מצות סוכה}
ו/ד המלך ברמה עמ' 38, 40, 41
ו/ד הררי קדם (תשס) עמ' קצז
ו/ד וגר זאב עמ' מד {מ"מ}
ו/ד זכרון יהונתן דף רט
ו/ד זכרון ליהודה סי' א אות יב {מ"מ}
ו/ד חי' הגרי"ח עמ' נג
ו/ד חי' ופירושי מהרי"ק
ו/ד חנא וחסדא ח"א דף קכא ע"ד {מ"מ}
ו/ד חסד יצחק עמ' י
ו/ד טל אורות (טובול) סוכה עמ' קעג
ו/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו הי"ג ס"ק ו {מ"מ}, ז {הגהמ"י}
ו/ד ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קכד
ו/ד כרם מנחם סי' י
ו/ד להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קנא ע"א
ו/ד מועדי ישראל (גורן) עמ' 118 {הגהמ"י אות ד}
ו/ד מחנה דוד (בונאן) דף לה ע"ב
ו/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 267 {עוברי דרכים}
ו/ד מנחת מחבת עמ' רטו
ו/ד מראות ישרים סוכה עמ' קצג
ו/ד משאת מרדכי מגילה עמ' קמט
ו/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שפח
ו/ד משנת אליעזר (קונשטט) עמ' נז {השמיט שכותבי סת"ם פטורים ממצוה}
ו/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' עח אות א
ו/ד סוכת דוד (מן) סוכה סי' כ ס"ק י {מ"מ}
ו/ד עטרת מרדכי (מילר) עמ' ק
ו/ד עמודי הוד סי' עו עמ' רנג-רנד, סי' פב עמ' רעו
ו/ד קרן הצבי מצוה י אות א, מצוה נה אות ו
ו/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רנח {השמיט הולכי דרכים}
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' צט
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צז, צט
ו/ד שבי ציון סי' יג
ו/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קמו {מל"מ}
ו/ד שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קסד {מ"מ}
ו/ד שלמי יוסף סוכה עמ' שסח
ו/ד שמעתתא דבי רב עמ' רנד {מ"מ}
ו/ד שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 419
ו/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מד
ו/ד תהלה לדוד (מן) או"ח סי' א
ו/ד תורת יצחק ח"א עמ' קנט, קסג
ו/ד תפארת אברהם ב"ק עמ' קנה-קנו {הגהמ"י בשם ר' שמחה}
ו/ה אביר יוסף עמ' שפט
ו/ה אגרות הגרי"ד עמ' סב
ו/ה אהל שרה לאה עמ' תשמד {אבי עזרי}, תשמח {נדר בסוכה}
ו/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 92
ו/ה אמרי יושר סוכה דף כט ע"א
ו/ה אפיקי מגינים סוכה עמ' סב-סג
ו/ה בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' לט אות ג, סי' מ אות א-ב, סי' מא אות א, ד
ו/ה בן אשר סי' ב הערה א, סי' י אות א-ב, ח, יב, כ {אבי עזרי}
ו/ה ברור הלכה סוכה כח ע"ב ציון ב, כט ע"א ציון א, ב
ו/ה ברכת יצחק (פאלער) עמ' רצו
ו/ה גבורת יצחק סוכות עמ' כו
ו/ה גור אריה (צרמון)
ו/ה דברי אברהם (מנדלסון) דף כט ע"ג-ע"ד {לח"מ}
ו/ה המנהיג עמ' שעב
ו/ה הרמב"ם והלכותיו
ו/ה זכרון ליהודה סי' ט אות טו, יז
ו/ה זמנים למלך
ו/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ט אות ד
ו/ה חי' ופירושי מהרי"ק
ו/ה חי' עזיאל
ו/ה טל אורות (טובול) סוכה עמ' ר
ו/ה יד אליהו (בוקובזה) סי' ז אות יא
ו/ה יד לרמב"ם עמ' 229-230
ו/ה ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' סד
ו/ה ירחי כלה סוכה ח"א עמ' קד
ו/ה כתר המלך
ו/ה מאורי המועדים עמ' רסב, רסו
ו/ה מועדים וזמנים ח"א סי' פז
ו/ה מחזיק ברכה סי' תרלט אות ד {ר' מנוח}
ו/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רפז
ו/ה מפענח צפונות עמ' 164
ו/ה מראות ישרים סוכה עמ' ריח
ו/ה מרכה"מ אלפ'
ו/ה משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' פו
ו/ה נחלת נפתלי דף לח
ו/ה סוכה של מי עמ' רג, רמג, רמה
ו/ה סוכת דוד סוכה עמ' שצט, תכ
ו/ה עטרת מרדכי (מילר) עמ' קכג
ו/ה עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קלד
ו/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רטז, רכ, רכב
ו/ה עקדת משה ח"ב עמ' קמח {הגהמ"י}
ו/ה פניני ים סי' כא אות ג
ו/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' צב
ו/ה צפנת פענח (השמטות דף קיא ע"ב)
ו/ה קרית מלך
ו/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רנח
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קה, רלח
ו/ה שו"ע הרב או"ח סי' תרלט סעיפים א-ב, ד
ו/ה שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קיט
ו/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קסו
ו/ה שלמי יוסף סוכה עמ' קיא
ו/ה שרשים במועדות עמ' רל, רמא
ו/ה תועפות ראם (באר) עמ' קנו
ו/ה תורה לדעת ח"ו עמ' סז
ו/ה תורת מנחם חנ"א עמ' 59
ו/ה תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' ק
ו/ו אבני ציון ח"ג עמ' קד
ו/ו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רפט
ו/ו אגרות הגרי"ד עמ' סב
ו/ו אור לישרים (שולמן) עמ' קנא
ו/ו אנצי"ת ע' אכילת עראי הע' 7, 43, ע' גאוה הע' 79
ו/ו אפיקי מגינים סוכה עמ' סג
ו/ו בדבר מלך חט"ו עמ' א {אוכלים ושותים וישנים בסוכה כל ז' בין ביום ובין בלילה וכו'}
ו/ו בית אהרן וישראל גל' ל עמ' כח
ו/ו בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' יד אות א, ד, סי' מ אות א, ג-ד
ו/ו בית שערים או"ח סי' עח
ו/ו ברור הלכה סוכה כו ע"א ציון י, ל, מ
ו/ו ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' פב
ו/ו ברכת יצחק (פאלער) עמ' רצו
ו/ו ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' רעז
ו/ו ברקאי ח"ג עמ' 238
ו/ו גבורת יצחק סוכות עמ' כו, כט
ו/ו גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ד סי' ו
ו/ו דברי אור ח"א עמ' קנו
ו/ו הררי קדם (תשס) עמ' קצח
ו/ו זכרון ליהודה סי' ט אות טו-טז
ו/ו זמנים למלך
ו/ו חלק לוי עמ' רכב
ו/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' קנ
ו/ו טל אורות (טובול) סוכה עמ' ר
ו/ו יד לרמב"ם עמ' 229-230
ו/ו יחוה דעת ח"א עמ' קצב
ו/ו ירחי כלה סוכה ח"א עמ' קד
ו/ו כתר אפרים עמ' שנג
ו/ו ליבא בעי דף קטו
ו/ו לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 211 ואילך {שינה}
ו/ו לשון למודים או"ח דף קיג ע"ג
ו/ו מאורי המועדים עמ' רסו
ו/ו מאזני צדק ח"א עמ' שיד
ו/ו מועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' לא
ו/ו מועדים וזמנים ח"א סי' פט
ו/ו מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' מט-נ
ו/ו מנוחת אשר ח"א דף עג ע"ד, עה ע"א {פירות}
ו/ו מראות ישרים סוכה עמ' ריח
ו/ו משיב משפט עמ' עד
ו/ו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שמג
ו/ו משנת ראשונים (הירשפלד)
ו/ו משנת שמחה
ו/ו נועם חי"ז עמ' עו, חי"ט עמ' קפח
ו/ו נטע שורק דף קנב ע"ג, קנג ע"א וע"ג, קנד ע"א {פירות}
ו/ו נתיב מצותיך עמ' קיט, קלג
ו/ו נתיבות שלום (למפרט)
ו/ו סוכה של מי עמ' רג, רמג, רמה
ו/ו סוכת דוד סוכה עמ' שצט, תכ
ו/ו עטרת צבי (שפלטר) ח"א סי' ה
ו/ו עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קל, קלד
ו/ו עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רטז, רכב
ו/ו עמודי הוד סי' פד עמ' רפג, סי' פה עמ' רפח-רפט
ו/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שלז
ו/ו פניני ים סי' כא אות ג
ו/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' צב
ו/ו פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' נה
ו/ו פרי האדמה ח"א
ו/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רנח
ו/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קכח, תקכט
ו/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צ-צא, רלח
ו/ו שבט בנימין (טרנובסקי) עמ' לא
ו/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קי (להלכה ה)
ו/ו שדה יצחק עמ' קלד
ו/ו שו"ע הרב או"ח סי' תרלט ס' יב
ו/ו שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קיט
ו/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קסו
ו/ו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שצה
ו/ו שרשים במועדות עמ' רל, רלח
ו/ו תועפות ראם (באר) עמ' קנו
ו/ו תורה לדעת ח"ו עמ' סז
ו/ו תורת אמך ח"א עמ' 367
ו/ו תורת יצחק ח"א עמ' קנו, קס
ו/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שנד
ו/ו תפארת ציון (קואינקה) עמ' טו
ו/ו תשובה מאהבה ח"א סי' צה
ו/ז אגרות הגרי"ד עמ' סב
ו/ז אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קכט
ו/ז אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ב ה"ז הע' 16, 18 {יצחק ירנן}
ו/ז אור לישרים (שולמן) עמ' קנא {כזית}
ו/ז אורח ישראל סי' כד אות י
ו/ז איים בים כתובות סי' לב אות ג {בל תוסיף בהדסים}
ו/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 93
ו/ז באהלה של תורה או"ח סי' צא אות א {שעה"מ}
ו/ז באר לחי ראי עמ' שפב-שצד
ו/ז בדבר מלך חט"ו עמ' א {אכילה בלילי יו"ט הראשון בסוכה חובה אפי' אכל כזית פת יצא יד"ח וכו'}
ו/ז ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' יח
ו/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' לז ד"ה והרמב"ם
ו/ז בית אהרן וישראל גל' יד עמ' סב
ו/ז בן אשר סי' י אות י, יג, יז-כב {ר' מנוח}
ו/ז בני דוד
ו/ז ברור הלכה סוכה כו ע"ב ציון ה, כז ע"א ציון א
ו/ז ברכת הזמן עמ' קנח
ו/ז ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' רפ
ו/ז בשבילי השמחה סי' לט אות א
ו/ז גבורת יצחק סוכות עמ' כו
ו/ז גור אריה (צרמון)
ו/ז דברי ירמיהו
ו/ז דברי סופר עמ' לד
ו/ז דרך המלך (רפפורט)
ו/ז הדר איתמר עמ' טו-טז {אגודה}
ו/ז הדרום כ עמ' 29
ו/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קצח-קצט {פירות חוץ לסוכה, ירקות}
ו/ז היכלי שן ח"ב סי' י
ו/ז הררי קדם (תשס) עמ' ר
ו/ז הררי קדם שבת עמ' רמ {שעה"מ}
ו/ז ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' שעח
ו/ז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' פט {שעה"מ}
ו/ז זכרון ליהודה סי' ט אות טו
ו/ז זכרון סופרים {רצה אינו אוכל כל שבעה אלא פירות וכו'} [פירוש בלחם יהודה (הובא בלקו"ח סוכה כז) דיכול לשבוע נפשו מפירות וקליות (והיינו כל שבעה), ודי באכילת פת בכזית שאינו צריך סוכה, ומ"מ יוצא בזה ידי חובת פת לחם משנה שחייב ביו"ט כמו בשבת, ובזה א"ש שפסק בהל' ברכות דגם ביו"ט אם לא הזכיר יעלה ויבוא בברכת המזון חוזר כמו בשבת ברצה ע"ש]
ו/ז חי' ופירושי מהרי"ק
ו/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שלו-שלז
ו/ז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' מו, שכו {שעה"מ}
ו/ז חלקת מאיר
ו/ז חמודי ציון ח"ב סי' כה פ"ג אות ג {ר' מנוח}, פ"ו אות א {ר' מנוח}, ג
ו/ז יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קצט
ו/ז יצחק ירנן
ו/ז לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 123
ו/ז לקח טוב (תשפא) כלל הסכמת עטרת ישועה יג {טעם המלך}
ו/ז מאור ישראל
ו/ז מגל ח"י עמ' 186
ו/ז מועדים וזמנים ח"א סי' פו עמ' קעב
ו/ז מועדים וזמנים ח"ג סי' רנב, ח"ו סי' סט
ו/ז מחנה ישראל (אליהו)
ו/ז מטה אהרן ר"ה עמ' קכד
ו/ז מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תקכט
ו/ז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שנו
ו/ז סדר משנה עמ' פא
ו/ז סוכת דוד סוכה עמ' שצו, תקכח
ו/ז עטרת מרדכי (מילר) עמ' קטו, קכג
ו/ז עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קל
ו/ז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רכב
ו/ז פני המלך (שטרן)
ו/ז פרשת המלך
ו/ז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 5
ו/ז קרית מלך
ו/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קמו
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקכח, תקכט
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צא, קב
ו/ז שארית נתן בנימין עמ' קפד {ראב"ד}
ו/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' יח, ח"ט סי' קי (להלכה ה)
ו/ז שו"ע הרב או"ח סי' תרלט ס' יז
ו/ז שלום בחילך עמ' מב
ו/ז שלמי יוסף סוכה עמ' קיא
ו/ז שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' של
ו/ז שערי מאיר עמ' קיז
ו/ז שרשים במועדות עמ' רל
ו/ז תורת יצחק ח"א עמ' קנו, קס
ו/ז תפארת בחורים פאה עמ' מ {אגד - הידור}
ו/ח אבי עזרי ח"א
ו/ח אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ב ה"ח הע' 3 {באר המלך}, 33
ו/ח אורח ישראל סי' י הערה יג
ו/ח אפיקי מגינים סוכה עמ' יח, לג
ו/ח באר לחי ראי עמ' שצד-ת
ו/ח באר משה (שטרן) ח"ג סי' ק אות א-ב
ו/ח בדבר מלך חט"ו עמ' מב {מי שהי' ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך ביתו וכו' הרי"ז אסור וכו'}
ו/ח בדבר מלך חי"ח עמ' רלג {מי שהיה ראשו ורובו ושולחנו בתוך הבית או חוץ לסוכה ואכל הד"ז אסור וכאילו לא אכל בסוכה עד שיהיה שולחנו בתוך הסוכה גזרה שמא ימשך אחר שולחנו ואפילו בסוכה גדולה}
ו/ח בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 46 {שלחנו בתוך הבית}
ו/ח ברור הלכה סוכה ג ע"א ציון א, ברורי הראי"ה ג ע"א ציון ב
ו/ח ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' ו, ע
ו/ח ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קנג
ו/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רכב
ו/ח דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' צו
ו/ח הררי קדם (תשס) עמ' קפח
ו/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קכט
ו/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשז
ו/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשכט
ו/ח זמנים למלך
ו/ח חלקת לוי עמ' ד
ו/ח טל אורות (טובול) סוכה עמ' יז, יט, כד, כו, קצב
ו/ח יד אליהו (בוקובזה) סי' ז
ו/ח יד ישראל ח"ב
ו/ח יד לרמב"ם עמ' 43, 47, 48
ו/ח ירחי כלה סוכה ח"א עמ' קו
ו/ח כנסת אברהם עמ' לב, לה
ו/ח מאור למלך סוכה עמ' י {אבי עזרי}, יז, יח {אבי עזרי}, יט
ו/ח מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' מז-מח
ו/ח מראות ישרים סוכה עמ' כא, כג, כח, ל {אבי עזרי}, רטו {אבי עזרי}
ו/ח מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' תוס' סוכה ג ע"א ד"ה דאמר]
ו/ח משאת המלך (אדרי)
ו/ח משב יעקב ח"א
ו/ח משרת משה (עטייה)
ו/ח נועם חכ"ג עמ' קיח, קכט
ו/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רמט
ו/ח נתיב מצותיך עמ' רצא
ו/ח ס' הנייר עמ' פא
ו/ח סוכה של מי עמ' לו
ו/ח סוכת דוד סוכה עמ' שסה
ו/ח עבודת משא (מאיר) ח"א
ו/ח עטרת מרדכי (מילר) עמ' יא
ו/ח עצי סוכה סי' ה ס"ק ה, סי' ז ס"ק יד
ו/ח קול יעקב (פישר) סי' ט אות יב
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קו
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' יג, סט
ו/ח שולי הגליון עמ' נו
ו/ח שלמי יוסף סוכה עמ' קצד-רג
ו/ח שם דרך יומא עמ' קלב
ו/ח שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' ד
ו/ח שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' טז
ו/ח תבונה (קרש')
ו/ח תורה לדעת ח"ו עמ' סז
ו/ח תורת יצחק ח"ב עמ' קסא
ו/ט אהל שרה לאה עמ' תתקא, תתקד {תפלה}
ו/ט ברור הלכה סוכה כח ע"ב ציון ג
ו/ט הררי קדם (תשס) עמ' קצח
ו/ט ויען יצחק עמ' קנב
ו/ט זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' קנז-קנח
ו/ט זמנים למלך
ו/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ט אות ד
ו/ט מועדים וזמנים ח"א סי' פט
ו/ט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 266 {תפלה בסוכה של בהכנ"ס}
ו/ט משאת המלך (אדרי)
ו/ט משנת יעקב קדושה עמ' רצה
ו/ט צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' קב, קסט {מבין ומדקדק}
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קו
ו/ט שו"ע הרב או"ח סי' תרלט ס"ד
ו/ט שעורי עץ ארז שבת עמ' כח {רצה מתפלל בסוכה}
ו/ט תורה ותעודה עמ' 180
ו/י אביר יוסף עמ' שפט
ו/י אהל שרה לאה עמ' תתקג
ו/י אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ב ה"י הע' 3, 7
ו/י אפיקי מגינים סוכה עמ' סב-סג
ו/י אשר למלך
ו/י בן אשר סי' י אות יז {ר' מנוח}
ו/י בני שמואל
ו/י ברור הלכה סוכה כט ע"א ציון ג, ה
ו/י דברי אברהם (מנדלסון) דף כט ע"ד {תפלה}
ו/י היכל מלך
ו/י המנהיג עמ' ת
ו/י הר המלך ח"ו עמ' רנה
ו/י הרי יהודה ח"ב או"ח סי' לה אות ט
ו/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ט אות ד
ו/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שלו
ו/י חיים ומלך
ו/י לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 211
ו/י מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קד
ו/י מועדים וזמנים ח"ב סי' קז
ו/י מילי דמרדכי
ו/י מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קד
ו/י מרכה"מ אלפ'
ו/י משיב משפט עמ' עד
ו/י משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' פג-פז
ו/י משנת ראשונים (הירשפלד)
ו/י נתן פריו סוכה עמ' קסו {פטור גשמים אינו מצד מצטער}
ו/י סוכה של מי עמ' רנב, רס
ו/י עמודי הוד סי' צה עמ' שיג, שכ
ו/י עמודי שלמה ח"ג עמ' קלו
ו/י פרי האדמה ח"א
ו/י פרשת המלך
ו/י רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צט, קה
ו/י שו"ע הרב או"ח סי' תרלט סעיפים כא, כה
ו/י שם ישראל עה"ת עמ' קכ
ו/י תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' מט
ו/י תורה לדעת ח"ו עמ' סז
ו/יא אפוד בד דף מו ע"ב
ו/יא בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' מ אות ב
ו/יא ברור הלכה סוכה מח ע"א ציון ח
ו/יא ברורי הלכות (איזנברגר) או"ח עמ' תקלו {השמיט לכבוד יו"ט האחרון}
ו/יא הררי קדם (תשס) עמ' קצט
ו/יא זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שכז-שכח
ו/יא זכרון ליהודה סי' ט אות טז
ו/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סוכה מח ע"א]
ו/יא יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קצד
ו/יא כי בא מועד עמ' קלח
ו/יא לב שלם [מעין גנים (קושטא) דף כב ע"א]
ו/יא מבוא למשנה תורה עמ' 237
ו/יא מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' שלג
ו/יא מירא דכיא
ו/יא מסורה חי"א עמ' יט
ו/יא מעין גנים (מזרחי) דף כב ע"א
ו/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/יא משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' פו
ו/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רו, רכה
ו/יא פניני ים סי' כא אות ב
ו/יא פרשת המלך
ו/יא קרית מלך
ו/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קו
ו/יא שלמי יוסף ר"ה עמ' שכט {ראב"ד}
ו/יא שרשי הים דף קכח
ו/יא שרשים במועדות עמ' רלב
ו/יב אבודרהם (תשכג) עמ' רצג
ו/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צג, ח"ה עמ' רו
ו/יב אבני ציון ח"ג עמ' קצא
ו/יב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קפח
ו/יב אדני היד החזקה
ו/יב אהבת קדומים עמ' שצח {הגהמ"י}
ו/יב אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"ב הע' 102 {צ"פ}, פ"ג ה"ד הע' 38 {צ"פ}
ו/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' תנ-תנא
ו/יב אורח המועדים (תשסח) עמ' רעד-רפ
ו/יב אורח ישראל סי' יג אות יז הערה לו, סג
ו/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 93
ו/יב אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קכא
ו/יב אמונת עתיך גל' 122 עמ' 15
ו/יב אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' נו
ו/יב אמרי יושר סוכה דף מו ע"א
ו/יב אנצי"ת ע' ברכת הזמן הע' 34, 65, 74
ו/יב ארץ הצבי (שכטר) עמ' יד
ו/יב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' מג
ו/יב בדבר מלך ח"י עמ' קעב
ו/יב בדבר מלך חט"ו עמ' ה {מקדש מעומד ומברך לישב בסוכה ויושב ואח"כ מברך על הזמן וכו'}
ו/יב בדבר מלך חט"ז עמ' רמה
ו/יב בדבר מלך חי"ב עמ' קלז
ו/יב בית אהרן וישראל גל' סז עמ' סג-סו {מברך בכל פעם שנכנס}, גל' עח עמ' כו {מברכים לישב בסוכה כל שבעה}
ו/יב בית ארזים - ס' הגליונות
ו/יב בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' מא אות ב
ו/יב בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' מו אות א
ו/יב בית מועד (גטיניו)
ו/יב בית שמש
ו/יב בית שערים או"ח סי' פב {מ"מ}, פח, של
ו/יב בצל חמדה עמ' צג
ו/יב ברור הלכה סוכה מו ע"א ציון ג, ה, נו ע"א ציון א, ברורי הראי"ה ב ע"א ציון ג
ו/יב ברור הלכה ר"ה ל ע"א ציון ב פסקה א
ו/יב ברכי יוסף או"ח דף קפ ע"ד
ו/יב ברכת הזמן עמ' נג, סד, פא, קי, קמח, קנד, קפ, שנז, תקלה
ו/יב ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קנח {ר' מנוח}
ו/יב ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' רעו, שנז
ו/יב בשבילי השמחה סי' יד אות ג {צ"פ}, סי' לט אות א {מברך מיד כשנכנס}
ו/יב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' צג {הגהמ"י אות}
ו/יב גינת ראובן תרומות עמ' תתקכט
ו/יב דביר הקודש מועדים עמ' רכה, רכט
ו/יב דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סד
ו/יב דבר סיני על מועדי השנה עמ' נז {מ"מ - מברכים רק בשעת סעודה}
ו/יב דברות משה ברכות עמ' מט {כל זמן שיכנס לישב בסוכה כל שבעה מברך}
ו/יב דברי ירמיהו
ו/יב דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תקכב
ו/יב הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' מו, תקנב
ו/יב המנהיג עמ' שסח
ו/יב הרמב"ם והגאונים עמ' 52
ו/יב הרמב"ם והזוהר
ו/יב הררי קדם (תשס) עמ' רד
ו/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קטו
ו/יב ויען יצחק עמ' קנו
ו/יב וישאל שאול או"ח סי' קיח
ו/יב חי' עזיאל עמ' 169-170
ו/יב חיבת הקודש עמ' קנ
ו/יב יד לרמב"ם עמ' 225-235
ו/יב יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קפד
ו/יב יחוה דעת ח"א עמ' קצא, ח"ד עמ' קמד, ח"ה עמ' רי
ו/יב ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' סג-סה
ו/יב יצחק ירנן
ו/יב ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רסב, רסד, רסז, רעב, רעד
ו/יב ישא מדברותיך פסחים עמ' פז {מברך לפני שישב}
ו/יב כתב משה ח"ב עמ' עו
ו/יב לבושי מרדכי או"ח עמ' רנד, יו"ד עמ' תקנה
ו/יב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שמא
ו/יב ליבא בעי דף קכו-קכט
ו/יב מאור למלך סוכה עמ' קסה-קסו {מ"מ}
ו/יב מאור למלך פסחים עמ' ע {הגהמ"י אות ת}, עב-עג {מ"מ}
ו/יב מבוא למשנה תורה עמ' 95, 101
ו/יב מועדים וזמנים ח"ב סי' קכט
ו/יב מוריה גל' קיג עמ' קטז {בכניסתו לסוכה מברך}
ו/יב מחנה יוסף סוטה עמ' קלה
ו/יב מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' כו, קכ
ו/יב מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' פט
ו/יב מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 53 {קידוש מעומד}
ו/יב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סד ע"ד
ו/יב מסורה ח"ט עמ' צח
ו/יב מעיני המים
ו/יב מפתח הבאורים [אור שמח]
ו/יב מצוות זמניות עמ' תצה
ו/יב מקור הברכה (מרגליות) עמ' מג
ו/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יב מתוך התורה הגואלת ח"א עמ' קפד במהד' תשמג = עמ' 243 במהד' תשעג חלק המועדים)
ו/יב נדרי זריזין ח"ב עמ' רסב
ו/יב נועם חכ"ד עמ' יט-כ
ו/יב נזר התורה שנה ד גל' א עמ' צא-צג {מ"מ - יצא ע"ד לחזור}
ו/יב נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' כב אות ג
ו/יב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות נו
ו/יב נפלאות מתורתך ע' ישיבה
ו/יב נפש הרב עמ' קנט
ו/יב נפש הרב עמ' קנט
ו/יב נשמה של שבת עמ' 624 {לא הזכיר שהחיינו על עשיית סוכה}
ו/יב נתן פריו סוכה עמ' קנא
ו/יב ס' המנהגים לרבינו אברהם קלויזנר סי' מח אות ב
ו/יב ס' הפרדס לר' אשר עמ' קג
ו/יב ס' השלחן עמ' שנו-שנז
ו/יב סוכת דוד (מן) סוכה סי' מ ס"ק י
ו/יב סופר המלך עמ' קז
ו/יב עטרת מרדכי (מילר) עמ' קכא, רה, ריד, ריט
ו/יב ענבי פתחיה עמ' 105
ו/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רו, רכא
ו/יב עצרת - שמיני עצרת עמ' נב {צ"פ}
ו/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' צא-צב
ו/יב פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' כ, ל, מד, קצט, רח
ו/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תז
ו/יב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' ח {מ"מ}
ו/יב קרית מלך
ו/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קכח, קכט
ו/יב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צג, רלח
ו/יב שבי בנימין דף כט ע"ב-ע"ג
ו/יב שו"ע הרב או"ח סי' תרמג ס"ב
ו/יב שומע ומשמיע עמ' קפח
ו/יב שלל דוד
ו/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קנה
ו/יב שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 252
ו/יב שעלי דעת גל' ז עמ' 44
ו/יב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 135, 136
ו/יב שרשים במועדות עמ' רלז
ו/יב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כז
ו/יב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' מט
ו/יב תועפות ראם (באר) עמ' קנ, קס
ו/יב תורה לדעת ח"ג עמ' פו
ו/יב תורה תמימה ויקרא פ' כג אות קסח
ו/יב תורת אמך ח"ב עמ' 497
ו/יב תורת יצחק ח"א עמ' קס, קע
ו/יב תורת ירוחם ח"ב דף מט ע"א
ו/יב תורת רפאל או"ח ח"א דף ד ע"ב
ו/יב תכלת מרדכי (קלצקי) דף ל ע"ג
ו/יג אבן ציון עמ' קמא
ו/יג אגודת אזוב ח"א דף קז ע"א
ו/יג אגרות משה ח"ח עמ' מג
ו/יג אהל שרה לאה עמ' תתקל
ו/יג אור הישר [תורת רפאל סי' א דף ז ע"ב]
ו/יג אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רלח
ו/יג אור שמח
ו/יג אורח ישראל סי' יב הערה לח {מ"מ}, סי' כד אות ג {מ"מ}, סי' כו אות יג {מ"מ}, מילואים לסי' יב ח"א אות ג, ו-ז, וב"המשך" אות ו-ז
ו/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ב אות ב
ו/יג אנצי"ת ע' אשה הע' 337, ע' ברכות הע' 171, 172, 177
ו/יג ארחות ימים עמ' סט
ו/יג אשר למלך
ו/יג בדבר מלך חי"ג עמ' מ
ו/יג בית יצחק תשט"ז עמ' 22
ו/יג ברור הלכה חולין פג ע"ב ציון ג פרק ב
ו/יג ברור הלכה שבת כג ע"א ציון ל פסקה ב, סוכה מז ע"א ציון א
ו/יג ברכת הזמן עמ' כז
ו/יג ברכת יצחק (פאלער) עמ' קלב, רצה
ו/יג ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לב אות א
ו/יג בשבילי הקדושה סי' כט הערה ה {כ"מ}
ו/יג בתי כהונה (תצו) בית ועד דף כ ע"ד
ו/יג גור אריה (צרמון)
ו/יג גן שושנים ח"א עמ' ד, ט, ח"ב עמ' לט-מא {טומטום ואנדרוגינוס}, קיט
ו/יג דברות אליהו ח"ב עמ' ק {אין מברכים}
ו/יג דברי אברהם (מנדלסון) דף נו ע"א {יושבים בסוכה בשמיני עצרת}
ו/יג דברי ירמיהו
ו/יג דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קלה
ו/יג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שז
ו/יג דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 109
ו/יג דרכי שמחה עמ' פו, צ
ו/יג הדר איתמר עמ' נב
ו/יג הררי קדם (תשס) עמ' רס
ו/יג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קכג {ברכה באנדרוגינוס}
ו/יג זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' פח {טומטום ואנדרוגינוס}
ו/יג זכרון סופרים {כ"מ - ואע"ג דביו"ט שני של פסח וכו'} [כל זה מר"ן סוף סוכה]
ו/יג חזון לימים ח"ב עמ' רלו
ו/יג חי' ופירושי מהרי"ק
ו/יג חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' כב
ו/יג חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תל
ו/יג חיים זכו עמ' סג {אשה לא תברך}
ו/יג טהרת הבית ח"ב עמ' תקלט
ו/יג טל חיים (טל) ברכות עמ' ס, קצז, רט
ו/יג יד המלך (לנדא)
ו/יג יד סופר עמ' עט
ו/יג יורה חכימא (תשעא) עמ' קנג
ו/יג יחוה דעת ח"א עמ' קצט, ח"ב עמ' רעז, ח"ו עמ' קלח
ו/יג ישועות יעקב מועד עמ' מב
ו/יג כנפי נשרים
ו/יג כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קלג
ו/יג כפתור ופרח (תשו) דף קכב ע"א
ו/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שיט
ו/יג כרם אברהם עמ' ג
ו/יג להורות נתן דברים עמ' נג {טומטום ואנדרוגינוס}
ו/יג מאיר נתיבים עמ' 231
ו/יג מועדים וזמנים ח"ח הערות לח"ו סי' ב
ו/יג מוריה גל' קסא עמ' קד
ו/יג מירא דכיא
ו/יג מנחת אהרן (תשפ) כלל יג אות כב
ו/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תנא, תקד, ח"ג עמ' סז
ו/יג מסורה ח"א עמ' ז, חי"ד עמ' נח, חט"ו עמ' סג
ו/יג מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רנט {אשה לא תברך}
ו/יג מעין חיים ח"ג עמ' רי
ו/יג מקורי הרמב"ם לרש"ש
ו/יג מקראי קדש (תפט) דף עו ע"א
ו/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' ריב
ו/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יג משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' ל-לב
ו/יג משנת שמחה
ו/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף מז ע"ג {ראב"ד}
ו/יג נחלת עזרא ח"ב עמ' 89
ו/יג נשמת אברהם ח"א עמ' רצז
ו/יג נתן פריו חנוכה עמ' קיא
ו/יג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקמז
ו/יג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תנה {ספק ברכה}
ו/יג ס' הפרדס לר' אשר עמ' קלז
ו/יג סדר משנה (בוסק')
ו/יג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קפח
ו/יג סתרי ומגיני (תשכג) עמ' פג
ו/יג עטרת מרדכי (מילר) עמ' רכד
ו/יג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' א ס"ק ב
ו/יג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' ח
ו/יג עץ הדר השלם עמ' קכג, קכו
ו/יג פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שיז
ו/יג פניני ים סי' כג
ו/יג פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 11, 26
ו/יג פרשת המלך
ו/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ג אות ג ואילך
ו/יג קובץ חי' תורה (סול') עמ' קנה {כ"מ}
ו/יג ר"י קארו - קובץ עמ' קצה
ו/יג ראש אליהו ח"ב עמ' קנח
ו/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תעב
ו/יג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רמח, רנג
ו/יג שבט סופר (תשמו) עמ' ס-סא
ו/יג שבט סופר [שבט סופר או"ח סי' א]
ו/יג שו"ת הריב"ש עמ' רעז
ו/יג שו"ת הרשב"א ח"א סי' שכ
ו/יג שולי הגליון עמ' נז
ו/יג שיח השדה (פרומר) עמ' יח, לד
ו/יג שלמי יוסף סוכה עמ' תפא-תפב
ו/יג שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 11
ו/יג שעורי הגרי"ד תפילין עמ' רי
ו/יג שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' כ
ו/יג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קא {ראב"ד}
ו/יג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קיב {ראב"ד}
ו/יג שערי יעקב תפלה סי' ב סעיף ג, ט, סי' ג סעיף א-ב
ו/יג שערי ישועה עמ' קכה
ו/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 79
ו/יג שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 127
ו/יג תאריך ישראל סי' כג הערה כז {מ"מ}
ו/יג תהלתו בפי עמ' צד {מ"מ וכ"מ}
ו/יג תורת רפאל או"ח ח"א דף ז ע"ג
ו/יד אמרי יושר סוכה דף כט ע"א
ו/יד בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' מ אות ב
ו/יד ברור הלכה סוכה מח ע"א ציון ח
ו/יד דברי יחזקאל (תרצה) דף פ ע"א-ע"ב
ו/יד וגר זאב עמ' מד {הגהמ"י}
ו/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סוכה מח ע"א]
ו/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' שו
ו/יד מרכה"מ אלפ' [גופי הלכות דף מא ע"ב]
ו/יד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' פו
ו/יד עטרת מרדכי (מילר) עמ' יג
ו/יד קרן פני משה ח"ב [שער הציון תרלט ס"ק יג]
ו/יד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קו, רנג
ו/טו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קמה, ח"ח עמ' קנד
ו/טו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/טו אבני חפץ ח"א סי' יג
ו/טו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רפו
ו/טו אדרת המלך עמ' סג-סה
ו/טו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פט
ו/טו אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ד ה"ד הע' 11 {שעה"מ}, וליד הע' 16 {שעה"מ}
ו/טו אור השמש (פולייב) עמ' 16
ו/טו אז שמח עמ' צג, קג
ו/טו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' נו
ו/טו אמרי מנחם עמ' קמט-קנ, קס, קעג {עצי הדפנות אסורים}
ו/טו אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' מג
ו/טו אפיקי מגינים שבת דף מה
ו/טו אשר למלך
ו/טו באהלה של תורה או"ח סי' יג אות ג {ר"ח הלוי}, סי' פט אות ג-ד, סי' צ אות ב
ו/טו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פד
ו/טו בדבר מלך חט"ו עמ' צז, קנו, קצב {מי שלא עשה סוכה בין בשוגג בין במזיד עושה סוכה בחוש"מ וכו'}, רסג {עצי הסוכה אסורים כל שמונת ימי החג בין עצי דפנות בין עצי סכך וכו'}
ו/טו בדבר מלך חט"ז עמ' קכא
ו/טו בדבר מלך חי"ח עמ' רכה {עצי סוכה אסודיו כל שמונת ימי החג בין עצי דפנות בין עצי סך אין ניאותין מהן לדבר אחד}
ו/טו בית אהרן וישראל גל' ס עמ' פג {שעה"מ}, גל' סא עמ' קכד
ו/טו בית גמליאל ח"א עמ' קצד
ו/טו בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 138-140 {לא מועיל תנאי}
ו/טו בנין הלכה עמ' נז-נח
ו/טו ברור הלכה ביצה ל ע"ב ציון ה, סוכה ט ע"א ציון ב, לז ע"ב ציון ב, מו ע"ב ציון א
ו/טו ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' רכב
ו/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רד
ו/טו בשלם סוכו סי' יח
ו/טו גן שושנים ח"ב עמ' פז-פח {דפנות אסורים כל ימי החג}
ו/טו דברי אור ח"א עמ' קל
ו/טו דברי ירמיהו
ו/טו דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קצד
ו/טו הלכה רבה ח"ב עמ' 19
ו/טו המנהיג עמ' שצד
ו/טו הררי קדם (תשס) עמ' קצג
ו/טו וגר זאב עמ' מ-מא {ר"ח הלוי}
ו/טו זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' קח
ו/טו חוף ימים ח"א סי' סא אות ד
ו/טו חי' הגר"ח החדש עמ' קיג
ו/טו חי' ר' חיים הלוי
ו/טו חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' נא, קצה
ו/טו חמדת ישראל ח"ב דף כד ע"ד
ו/טו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ח עמ' כו {קדושה בדפנות}
ו/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קיח
ו/טו ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שב, שג, שיג
ו/טו כלי שרת סי' א
ו/טו כתר תורה (תשסז) עמ' רמו {הדפנות אסורים}
ו/טו לב ארי (רביץ) עמ' 61
ו/טו לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ג עמ' ט
ו/טו לב שלם [ב"י או"ח תרלח, ט"ז שם, באר יעקב שם דף לז]
ו/טו לבושי מרדכי לקו"ת עמ' טו
ו/טו להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' סא
ו/טו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' יט ס"ק ז {ר"ח הלוי}
ו/טו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קט
ו/טו לקח טוב (תשפא) כלל יב אות עז {עצי סוכה אסורין כל שמונה בין עצי דפנות בין סכך דפנות רק מכשירי מצוה ולא שייך בהו מצוה הבאה בעבירה}
ו/טו מאור למלך סוכה עמ' פא
ו/טו מאיר נתיבים עמ' 199
ו/טו מגידות (תשעג) סי' קעז עמ' קצב
ו/טו מהלכי משפט ח"ד עמ' 37
ו/טו מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' יד, נד
ו/טו מועדים וזמנים ח"א סי' צב עמ' קפא {כל שמונה - השמיט תשיעי בחו"ל}
ו/טו מוריה גל' קז עמ' סה-סז, גל' קנז עמ' ס, גל' קסא עמ' צז, ק-קב
ו/טו מוריה ט גל' יא (ר"ב זולטי)
ו/טו מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' קו
ו/טו מנחת יהודה (בוים) דף כח [מצויין כד השני] ע"ב, כט ע"א [מצויין כג השלישי] {עצי סוכה אסורים}
ו/טו מנחת מחבת עמ' רטו
ו/טו מסורה חי"ד עמ' כו
ו/טו מעדני ביאורים עמ' עד-עה, עח
ו/טו משא יד ח"א עמ' ריז-ריט
ו/טו משאת המלך (אדרי)
ו/טו משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' לב
ו/טו משפטי עזיאל ח"א עמ' פז
ו/טו נועם ח"ח עמ' ריז, חי"ג עמ' קסז
ו/טו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רסב
ו/טו נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רפ
ו/טו ניצוצי אש עמ' מב, תרנב
ו/טו נר דוד ח"ב עמ' שט
ו/טו נתן פריו סוכה עמ' נה, צד
ו/טו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתשמו {שעה"מ}, תתשמח, תתשנג
ו/טו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרכו-תרכז
ו/טו סוכה וארבעת המינים עמ' 196, 253, 257, 259
ו/טו סוכה של מי עמ' רל
ו/טו סוכת דוד (מן) סוכה סי' יג ס"ק טו
ו/טו עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 146 {חיוב סוכה בחפצא ולא בגברא}
ו/טו עולת ראיה (וייס) עמ' עה
ו/טו עטרת מרדכי (מילר) עמ' סא
ו/טו עמודי הוד סי' צא עמ' שא
ו/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריד
ו/טו עצי סוכה סי' ד ס"ק ד
ו/טו פני המלך (שטרן)
ו/טו פנת יקרת (תשנד) סי' יז אות ד {ר"ח הלוי}
ו/טו קרית מלך
ו/טו קרן הצבי מצוה י אות ב
ו/טו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רע-רעא
ו/טו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ה, מו, סה
ו/טו שו"ע הרב או"ח סי' תרלז ס"א, סי' תרלח סעיפים א-ב
ו/טו שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קיג {ר"ח הלוי}
ו/טו שלמי יוסף סוכה עמ' נב
ו/טו שם דרך יומא עמ' קס
ו/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רנב
ו/טו שער המלך ח"א עמ' רסט
ו/טו שערי טהר ח"ב שער ד סי' כו אות א, ח"ד שער ב סי' ט אות ג
ו/טו שרשים במועדות עמ' רלא, רסא
ו/טו תנופת זהב עמ' 47
ו/טז אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רפח
ו/טז אגרא לישרים סי' לה
ו/טז אדרת המלך עמ' סג-סה
ו/טז אנצי"ת ע' בזוי מצוה הע' 78
ו/טז אשר למלך
ו/טז בדבר מלך חט"ו עמ' קנז {וכן אוכלין ומשקין שתולין בסוכה כדי לנאותה אסור להסתפק מהן כל שמונה וכו'}
ו/טז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 138
ו/טז בנין הלכה עמ' נז-נח
ו/טז ברור הלכה ביצה ל ע"ב ציון ו, סוכה כז ע"ב ציון א
ו/טז גור אריה (צרמון)
ו/טז דברי ירמיהו
ו/טז הררי קדם (תשס) עמ' קצג
ו/טז יד ישראל ח"ב
ו/טז לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ג עמ' ט
ו/טז להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' עו
ו/טז לקח טוב (תשפא) כלל יב אות עז {אוכלין ומשקין שתולין בסוכה לנאותה אסור להסתפק מהן כל שמונה מוקצים למצוה אף שאין נוי עצם חפצא דמצוה}
ו/טז מאור ישראל
ו/טז מועדים וזמנים ח"א סי' צב, ח"ו סי' סח
ו/טז מוריה גל' קז עמ' סה, סז, גל' קסא עמ' ק-קב
ו/טז מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון ביצה פז ע"ג]
ו/טז משאת המלך (אדרי)
ו/טז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תד
ו/טז נועם חי"ג עמ' קסז
ו/טז נתן פריו סוכה עמ' ס
ו/טז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתשנג
ו/טז פרפרת משה ח"ב עמ' קכד
ו/טז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' מו
ו/טז שו"ע הרב או"ח סי' תרלח ס"ו
ו/טז שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תקעא, סוכה עמ' רמח
ו/טז שער המלך ח"א עמ' קכז
ו/טז שערי טהר ח"ב שער ד סי' כו אות ג
ו/טז שרשים במועדות עמ' רס


ז/156 הלכות שופר סוכה ולולב פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ אהל חיים ח"ד
ז/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ז/רה"פ אורה ושמחה
ז/רה"פ באר המלך ח"ז
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"א ליד הע' 105 {צ"פ}
ז/א אמרי כהן סוכה סי' ז ס"ק ד
ז/א אש דת (דוברין) דף ה ע"ג
ז/א גבורות יצחק עמ' פח
ז/א דברות אליהו ח"ה עמ' מא-מב {צ"פ}
ז/א דברי ירמיהו
ז/א הר המלך ח"ח עמ' שפד-שפה
ז/א זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' קצז
ז/א זכרון זאב עמ' קד
ז/א חי' ופירושי מהרי"ק
ז/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' פג
ז/א מלאכת שלמה (חכים)
ז/א מלכי בקדש (מלכי)
ז/א מעיני המים
ז/א מעשה רקח
ז/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רכב
ז/א משנת ראשונים (הירשפלד)
ז/א נועם חכ"ד עמ' יט-כ
ז/א נתן פריו סוכה עמ' רמז, שמד-שמה
ז/א עמודי שלמה ח"ג עמ' קלז
ז/א פרי אברהם פסחים סי' יג אות ה
ז/א קול בן לוי (תפז) דף כ ע"ד
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קיג, קנג
ז/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
ז/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שסא {שעה"מ}
ז/א שערי מאיר עמ' נ
ז/ב אבן ציון עמ' קמב
ז/ב אדני היד החזקה
ז/ב אור הישר [פנים מאירות ח"א סי' ט]
ז/ב אנצי"ת ע' אתרוג הע' 3
ז/ב ברור הלכה סוכה לב ע"ב אחרי ציון א, ואחרי ציון ה, ובציון ז
ז/ב ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שלג
ז/ב בשבילי השמחה סי' כג אות ג {חובטים ערבה כל יום}
ז/ב גליונות אבני נזר
ז/ב דברי ירמיהו
ז/ב זכור לאברהם (אביגדור)
ז/ב זכרון זאב עמ' קד
ז/ב זרע יצחק (לומברוזו) [עי' רא"ש, ותמים דעים סי' רכא]
ז/ב כשרות ארבעת המינים עמ' פג {ר' מנוח}, צב {מ"מ}
ז/ב להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' סה
ז/ב לקיחה תמה ח"א סי' נד אות א
ז/ב מאורי המועדים עמ' רפ-רפד {וענף עץ עבות}
ז/ב מוריה גל' קצג עמ' לג
ז/ב מלכי בקדש (מלכי)
ז/ב מפתח הבאורים [אור שמח]
ז/ב מקראי קדש (תפט) דף עו ע"ב
ז/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' ריד, רכב
ז/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ב משנת ראשונים (הירשפלד)
ז/ב נתיב מצותיך עמ' רמב {ראב"ד}
ז/ב נתן פריו סוכה עמ' ריח
ז/ב סוכת דוד סוכה עמ' תקנד
ז/ב עטרת טוביה
ז/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קס
ז/ב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רלה
ז/ב עץ הדר השלם עמ' רטו, ריז, רמח, רסה
ז/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' מא
ז/ב פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף צא ע"ג
ז/ב פרשת המלך
ז/ב קרן פני משה ח"ב
ז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קנג-קנד, קס
ז/ב שדה הארץ ח"ג (דף קמז ע"א וע"ד)
ז/ב שו"ע הרב או"ח סי' תרמו סעיפים א-ב
ז/ב שו"ת מהרי"ק סי' מא
ז/ב שלמי יוסף סוכה עמ' תיד
ז/ב תחומין חי"א עמ' 182, 188
ז/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' נה
ז/ג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' נט
ז/ג אור הישר [אור הישר ירושלמי סוכה פ"ג ה"ג]
ז/ג אור הציצית עמ' נו {כ"מ}
ז/ג בני שמואל
ז/ג ברור הלכה סוכה לג ע"ב אחרי ציון ט, לד ע"א ציון ד
ז/ג ברכי יוסף או"ח דף קפא ע"ד, סי' תרמז ס"ב
ז/ג ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קיא
ז/ג דברות אליהו ח"ה עמ' מ {אפילו לא גדל בנחל}
ז/ג דברי ירמיהו
ז/ג דורש לציון (תקצד) דרוש יא
ז/ג דורש לציון (תשנה) עמ' קלא
ז/ג זכרון זאב עמ' קד-קה
ז/ג יד המלך (פלומבו)
ז/ג יחוה דעת ח"א עמ' קצז
ז/ג כשרות ארבעת המינים עמ' קטז {בהרים או במדבר}, קכג {מין ידוע}
ז/ג לב חיים (מלינק) דף לד ע"א
ז/ג להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' עא, פד
ז/ג לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 132
ז/ג מגד יהודה ח"א סי' קכז אות מג
ז/ג מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קעז
ז/ג מוריה גל' ריט עמ' צג
ז/ג מלכי בקדש (מלכי)
ז/ג מעשה רקח
ז/ג מקראי קדש (תפט) דף עו ע"ב
ז/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' ריד
ז/ג משנת ראשונים (הירשפלד)
ז/ג עולת ראיה (וייס) עמ' סט-ע
ז/ג קרבן שמואל דף ס ע"ד {כ"מ}
ז/ג שו"ע הרב או"ח סי' תרמז סעיפים א-ג
ז/ג שו"ת ר' משולם איגרא או"ח סי' נה
ז/ג שו"ת ר"י מסלוצק סי' יא עמ' מז
ז/ג שם ישראל עה"ת עמ' שנט
ז/ג שמות בארץ (תשנט) עמ' רכה
ז/ג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' יא
ז/ד אור הישר [אור הישר ירושלמי שביעית פ"א ה"ה]
ז/ד אמרי יושר סוכה דף לה ע"א
ז/ד אנצי"ת ע' אתרוג הע' 12
ז/ד אשיחה בחקיך פרה, קונ' הערות למס' פרה פי"א סוף מ"ט
ז/ד בית מאיר עמ' לה
ז/ד ברור הלכה סוכה לד ע"א ציון ד
ז/ד ברכי יוסף או"ח סי' תרמז ס"ג {דומה למסר}
ז/ד גביע הכסף ח"ב עמ' קסג {לבקר ולנחם}
ז/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 14
ז/ד הררי קדם (תשס) עמ' רט
ז/ד זכרון זאב עמ' קו
ז/ד חקרי זמנים ח"א עמ' קעח
ז/ד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קנג
ז/ד כשרות ארבעת המינים עמ' קט-קי, קיג
ז/ד להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' פב-פג
ז/ד מוריה גל' קט עמ' יא, גל' ריט עמ' צא {סימני ערבה - הל"מ}, צג
ז/ד מחנה יוסף ציצית עמ' כ
ז/ד מלכי בקדש (מלכי)
ז/ד מעשה רקח
ז/ד משאת המלך (אדרי)
ז/ד משנת ראשונים (הירשפלד)
ז/ד נתן פריו סוכה עמ' רמז-רמח
ז/ד עולת ראיה (וייס) עמ' סט-עא
ז/ד עיונים (פאור) עמ' 48
ז/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכה
ז/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קטו
ז/ד צבא המלך עמ' מ
ז/ד צידה ברוך פ' ואתחנן
ז/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסב ע"ד
ז/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קס
ז/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' רכז
ז/ד שערי שלמה (אכלופי) עמ' תקיד
ז/ה אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 72
ז/ה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ז/ה אהל שרה לאה עמ' שעח {אין מוסיפין}
ז/ה אור יעקב שבת דף פג ע"ב
ז/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שנ {מעכבים זא"ז}
ז/ה אמרי יושר סוכה דף כט ע"א
ז/ה אנצי"ת ע' ארבעה מינים הע' 1, 2
ז/ה אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רנז {הגהמ"י}
ז/ה אעירה שחר (זעפרני) עמ' כו
ז/ה בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רכח
ז/ה בדבר מלך ח"ד עמ' מז
ז/ה בן אשר סי' יא הערה ג {שעה"מ}
ז/ה בנין שלמה (רבינ') סי' יד
ז/ה ברור הלכה סוכה לא ע"א ציון ה, לד ע"ב ציון ג
ז/ה ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שמח
ז/ה גור אריה (צרמון)
ז/ה הררי קדם (תשס) עמ' רמג
ז/ה זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רכג
ז/ה זכרון זאב עמ' קז
ז/ה חיי אריה דף כד ע"א
ז/ה חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' לא
ז/ה חלקת לוי עמ' לב
ז/ה חסדי דוד ח"ב עמ' תצח
ז/ה טל חיים (טל) ברכות עמ' שסט
ז/ה יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ד ה"ג אות ב
ז/ה ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קטז
ז/ה ירך אברהם ח"א דף יח ע"ב
ז/ה להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' עב
ז/ה מאורי המועדים עמ' תכה {מצוה אחת}
ז/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' ר
ז/ה מסורה חי"ג עמ' נז
ז/ה מעשה רקח
ז/ה מצעדי גבר סוכה סי' יג (ב) אות ג, ו
ז/ה משאת המלך ח"א סי' קנא
ז/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף מא ע"א-ע"ב {מ"מ}
ז/ה נתן פריו סוכה עמ' שכא
ז/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קנב
ז/ה סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רטו {מצוה אחת}
ז/ה סהמ"צ לרס"ג ח"א דף פד ע"ג
ז/ה סוכת דוד (מן) סוכה סי' כט ס"ק א, ז, יח
ז/ה עטרת מרדכי (מילר) עמ' קנג
ז/ה פרי אברהם - ענינים שונים סי' כד אות ג
ז/ה פרי הארץ (כהנוו) סי' לה
ז/ה פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' רכו
ז/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קמד, קסב
ז/ה שם דרך פסחים עמ' רכט
ז/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרמ
ז/ה תבואת שמש
ז/ה תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לב
ז/ו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 72-74
ז/ו אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 108-110
ז/ו אגרות הראי"ז עמ' ט {כ"מ}
ז/ו אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קד {ארבעתן מצוים}
ז/ו אדני היד החזקה
ז/ו אהל שרה לאה עמ' שעט {נטלן אחד אחד}
ז/ו אוצרות יהושע עמ' קפ
ז/ו אור הישר [כ"מ הל' ברכות פי"א הט"ו, אור הישר סוכה לא ע"ב]
ז/ו אוריתא יג עמ' קעא
ז/ו אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' ס
ז/ו אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' נו
ז/ו אמרי יושר סוכה דף לז ע"ב
ז/ו אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' שח
ז/ו אעירה שחר (זעפרני) עמ' יב, טו
ז/ו אשר חנן עמ' קנד {הגהמ"י אות ז}
ז/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רכח, רל
ז/ו בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קצג
ז/ו בדבר מלך ח"ד עמ' נא
ז/ו בדבר מלך חט"ו עמ' רט, רלו {מצוה מן המבחר לאגוד לולב והדם וערבה ולעשות שלשתן אגודה אחת וכו'}
ז/ו בדבר מלך חט"ז עמ' רמד
ז/ו בית אהרן וישראל גל' סח עמ' קלב
ז/ו בית מלך (חב"ד) עמ' 4
ז/ו בן אשר סי' י אות ג
ז/ו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קכז {נטלן אחד אחד}
ז/ו בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שלו
ז/ו בעקבי הצאן עמ' פד
ז/ו בצל חמדה עמ' קנז-קנח
ז/ו ברור הלכה פסחים ז ע"ב לפני ציון א, סוכה יא ע"ב אחרי ציון א, לג ע"ב ציון ה, לד ע"ב ציון ג, לז ע"ב ציון ד, מה ע"ב ציון ב, מו ע"א ציון א
ז/ו ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קא-קב, קו, קלא
ז/ו ברכת יצחק (פאלער) עמ' רצו {לח"מ}, שג, שו
ז/ו ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' תקמח
ז/ו ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שמז
ז/ו גבורות יצחק עמ' קיא
ז/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קלט
ז/ו גבורת יצחק סוכות עמ' מ, מג {הגהמ"י}, מח
ז/ו גבורת יצחק ר"ה עמ' רטו-רטז
ז/ו דביר הקודש מועדים עמ' קעג
ז/ו דברי יהודה דף עב ע"ג-ע"ד {מצוה לאגוד}
ז/ו דובב מישרים (וידנפלד) עמ' עח
ז/ו דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קי
ז/ו הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' עז {הגהמ"י אות ו}
ז/ו המאיר לארץ
ז/ו המנהיג עמ' שפא, שצא
ז/ו הר המלך ח"ח עמ' שסד-שסה
ז/ו הרי יהודה ח"ב או"ח סי' לו אות ו
ז/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 199
ז/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קמז
ז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשטז
ז/ו ויאמר מרדכי עמ' נג
ז/ו ויקח אברהם [ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב קמד ע"ד]
ז/ו זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רכג
ז/ו זבחי תרועה סי' לד אות ב
ז/ו זכור לאברהם (אביגדור)
ז/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' תרלה
ז/ו זכרון זאב עמ' קז
ז/ו זכרון סופרים {מברך תחלה על נטילת לולב} [עיין תוס' סוכה דף ל"ט ע"א, ועיין טור ובית יוסף סימן תרנא]
ז/ו זמנים למלך
ז/ו זר זהב (פראג) עמ' קכז {לח"מ}
ז/ו חי' בן אריה ח"א סי' ז אות ו, ח, יא-יב
ז/ו חי' הגר"ח החדש עמ' תעד {הוסיף הדסים}
ז/ו חי' הגרי"ז דף יד ע"ד
ז/ו חיים ומלך
ז/ו חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ב, לא
ז/ו חנא וחסדא ח"א דף קו ע"ב {מברך}
ז/ו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ד ה"ג אות ב ס"ק ה, ח
ז/ו יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' כד
ז/ו יחל ישראל (תשנב) עמ' סח
ז/ו יכין ובועז ח"א סי' קכד עמ' 296
ז/ו ימי שלמה הלכות שגגות פ"ב ה"י {מברך תחילה}
ז/ו יסודי ישורון ח"ב עמ' מז {א"צ אגד}
ז/ו יקח מצוות עמ' תמט
ז/ו ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תקטו, ח"ב עמ' קח, קיט, קעה, רטו {ר' מנוח}, ריט, רכא, רלד
ז/ו ישא מדברותיך פסחים עמ' שז {מברך קודם שיטלנה}
ז/ו כבודה של תורה ח"ג עמ' לא
ז/ו לב שלם [פני יצחק זוטא סוכה דף מט]
ז/ו לבושי מרדכי או"ח עמ' רפח
ז/ו להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' פ
ז/ו להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קל
ז/ו לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 11
ז/ו מאור יהושע סי' יז עמ' יז {מדאגביה נפק ביה}
ז/ו מאור למלך סוכה עמ' קסה-קסו {הגהמ"י אות ה}
ז/ו מאור למלך פסחים עמ' ע {הגהמ"י אות ו}, עב-עג {הגהמ"י אות ה}
ז/ו מאורי המועדים עמ' רעב, רעד {והוא שיהיו מצויין אצלו}
ז/ו מועדים וזמנים ח"ב סי' קיט
ז/ו מי השלוח (זס') עמ' סא
ז/ו מי ימצא סוכה עמ' רפו
ז/ו מילי דמרדכי
ז/ו מלכי בקדש (מלכי)
ז/ו מנוחה וקדושה (זס') עמ' נג
ז/ו מנחת אשר שבת עמ' שטז
ז/ו מנחת כהן (כץ) ח"ב דף יג ע"ב {א"צ אגד}
ז/ו מסורה ח"ט עמ' צח, חי"ד עמ' כט-ל, נא
ז/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' רפג {מצויין אצלו}
ז/ו מצווה ועושה ח"א עמ' שו {נטלן אחד אחד}
ז/ו מקור הברכה (מרגליות) עמ' מו, הערה מה
ז/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ו משאת המלך (אדרי)
ז/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' ל
ז/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' שכב
ז/ו משכן בצלאל ח"א סי' סה
ז/ו משנה הלכות ח"ג סי' סג
ז/ו משנת יהודה עמ' רמט
ז/ו משנת יעקב כאן, מדע עמ' רנה, זמנים ח"א עמ' רס
ז/ו משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תי, תלח
ז/ו משנת יעקב עבודה עמ' קנה
ז/ו נטיעות חיים דף י ע"ב
ז/ו ניצוצי אש עמ' תרכה
ז/ו נפש הרב עמ' ריט
ז/ו נפש הרב עמ' ריט
ז/ו נתן פריו חנוכה עמ' מ
ז/ו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקכב, תקכה-תקכו
ז/ו ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 230
ז/ו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' לד אות יג
ז/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' כד
ז/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' שה {הגהמ"י}
ז/ו סוגיות בדיני ממונות עמ' 205, 209
ז/ו סוכת דוד (מן) סוכה סי' כה ס"ק ג, טז, סי' כט ס"ק ז, יא
ז/ו סתרי ומגיני (תשכג) עמ' מ
ז/ו עטרת מרדכי (מילר) עמ' קנג {נטלן אחד אחד}, קנה {מברך תחילה}, קסח {מצוה לאגוד}, קפו {ימינו ושמאלו}, רד {מצוה לאגוד}
ז/ו עיוני הלכות ח"ב עמ' תקלב
ז/ו עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קמא-קמב
ז/ו פאר המלך עמ' קנו
ז/ו פני אהרן (אמריליו) דף לא ע"ג
ז/ו פרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' מח {אם חסר אחד מהם}
ז/ו פרי אברהם - ענינים שונים סי' כד אות ג
ז/ו פרי האדמה ח"א
ז/ו פרי יצחק (תשעו) עמ' תסח
ז/ו פרשת המלך
ז/ו פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' ריט-רכ, רכז
ז/ו צבי תפארת סי' לו
ז/ו צמח מנחם דף יב ע"ב {א"צ אגד}
ז/ו קול בן לוי
ז/ו קול בן לוי (תשסג) עמ' עד {לח"מ}
ז/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ז/ו קול דודי ר"ה סי' תצח
ז/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פ {כולם מצויין}
ז/ו קרנות המזבח דף פ ע"ד, פא ע"א
ז/ו ראשית בכורים דף צט
ז/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קמא-קמב
ז/ו רלב"ג ויקרא פכ"ג פסוק מ עמ' שמה
ז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תמו
ז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' פא
ז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סג, קמא, קמג-קמד, קנט
ז/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רמט {ואנוהו}
ז/ו שארית נתן בנימין עמ' קנז {לולב א"צ אגד}
ז/ו שו"ע הרב או"ח סי' תרנא סעיפים ב, יב
ז/ו שו"ת הרדב"ז סי' אלף תש
ז/ו שו"ת מהר"ם מינץ עמ' רא
ז/ו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' מא-מב
ז/ו שלמי יוסף סוכה עמ' קלז, רפג, תכ
ז/ו שם דרך יומא עמ' קעט
ז/ו שם דרך פסחים עמ' רכט
ז/ו שם יוסף (אליקים)
ז/ו שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קפז
ז/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שעג
ז/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תנז
ז/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרמ, תרמט, תרנא-תרנב
ז/ו שערי זיו ח"א דף ע ע"ב-ע"ג
ז/ו שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 137-138
ז/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מא ע"ד
ז/ו תאריך ישראל סי' ב הערה נז
ז/ו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לב
ז/ו תורת אמך ח"ב עמ' 475, 477
ז/ו תורת המצוה דף כז ע"ד, כח ע"ג
ז/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' שנה
ז/ו תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' צ
ז/ז אבן ציון עמ' קמג
ז/ז אהל שרה לאה עמ' שעח-שעט
ז/ז אהל תורה (קוק) עמ' ריב
ז/ז אהלי יהודה (הכהן) דף עז ע"ג
ז/ז אוהב מישרים עמ' קצד, קצו {ראב"ד}
ז/ז אוצר השבת ח"א עמ' קג {שעה"מ}
ז/ז אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"ד הע' 11
ז/ז אוצרות יהושע עמ' לא
ז/ז אור יעקב שבת דף פג ע"א-ע"ד
ז/ז אורח ישראל סי' כו הערה מא
ז/ז אורח צדקה עמ' רל
ז/ז איים בים מועד סי' ז אות ז {בל תוסיף בהדסים}
ז/ז אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קיט
ז/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שלה-שלח
ז/ז אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' מח אות ג
ז/ז אנצי"ת ע' בל תוסיף הע' 45-51, 53, 59, 62, 63, 72
ז/ז אסיפת שמועות תשרי עמ' קסו
ז/ז אעירה שחר (זעפרני) עמ' טו, כה, כו {מ"מ}, כח
ז/ז אפר קדשים עמ' קלב
ז/ז ארצות החיים סי' י ארץ יהודה אות ג עמ' רטו-רטז
ז/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פג
ז/ז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קמג, ח"ב עמ' כד {שעה"מ}
ז/ז באר מים חיים (נוסינזון) סוכה דף לד
ז/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף יח ע"ב-ע"ד, יט ע"א-ע"ב, כ ע"א וע"ג
ז/ז בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רכח
ז/ז בדבר מלך ח"ד עמ' מו
ז/ז בדבר מלך חט"ו עמ' רח {כמה נוסל מהן לולב א' ואתרוג א' ושני בדי ערבה ושלשה בדי הדם ואם רצה להוסיף בהדס וכו' מוסיף וכו' אבל שאר המינים אין מוסיפים על מנינם ואין גורעים מהן וכו'}
ז/ז בית אהרן (סוויאדישץ) דף א ע"א {היתר תוספת בהדס} וע"ב-ע"ג {שלשה הדסים}
ז/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' רנא
ז/ז בית דוד (תשעט) או"ח סי' תצ
ז/ז בית מלך (חב"ד) עמ' 8
ז/ז בית פנחס (וולף) עמ' 99
ז/ז בית שמש
ז/ז בן אשר סי' י אות א, ה-ו, ח, יב, יז
ז/ז בן יהודה סי' קד
ז/ז בן מלך - עניינים בש"ס עמ' רמה, רמו
ז/ז בני דוד
ז/ז בנין אריאל ח"ב עמ' קב
ז/ז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קצז
ז/ז בנין שלמה (רבינ') סי' יד
ז/ז ברור הלכה סוכה לב ע"ב ציון ז, לד ע"ב ציון א, מד ע"ב ציון א, סנהדרין פז ע"א ציון כ
ז/ז ברכת אהרן מאמר קצז אות ג {טעם המלך}
ז/ז ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קא, קיג
ז/ז ברכת יצחק (פאלער) עמ' רצז-רצט, שא
ז/ז ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' תקמח
ז/ז ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שמו
ז/ז גבול יהודה (ציר') דף ז ע"ד {מ"מ}
ז/ז גור אריה (צרמון)
ז/ז גושפנקא דמלכא
ז/ז גט מקושר (אלגזי) עמ' קסט-קעא
ז/ז גינת המלך עמ' נוי מצוה}
ז/ז גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' כ
ז/ז גליונות אבני נזר
ז/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' צד, צח
ז/ז דברות משה מועד ח"א עמ' רלד {מ"מ}
ז/ז דברות משה סנהדרין עמ' תשטו {מ"מ}
ז/ז דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' סה, סח
ז/ז דברי אליעזר (פרבר) ח"ב עמ' ה-ט {אם הוסיף פסול}
ז/ז דברי חיים (אוירבך) לולב סי' ד ד"ה כתב
ז/ז דברי יהודה דף לב ע"א-ע"ד {ראב"ד}, סא ע"א {ראב"ד}, ע ע"ד, עא ע"ב-ע"ד, עב ע"א-ע"ד, עג ע"א-ע"ב, עה ע"ב
ז/ז דברי יהודה סי' ט אות א, סי' יח אות ו, סי' כ אות ד, סי' כא אות א
ז/ז דברי ירמיהו
ז/ז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' מט
ז/ז הגהות חבר בן חיים
ז/ז הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' עו
ז/ז המנהיג עמ' שפה
ז/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' נא {להוסיף בהדס}
ז/ז הרמב"ם - שמרנות עמ' 143 {"פסל" או "לא פסל"}
ז/ז הררי קדם (תשס) עמ' רל, רמג-רמד
ז/ז ויאמר שמואל דף פג ע"א
ז/ז ויקח אברהם [ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב קמד ע"ד]
ז/ז זכרון זאב עמ' קיד
ז/ז זכרון יהושע (ניסבוים) קונטרס תוספת מצוה דף א ע"א
ז/ז זרע יצחק (לומברוזו) דף ג ע"ב, כ ע"ב
ז/ז חדוותא דשמעתתא ח"א דף ה ע"ב {תוספת הדסים}
ז/ז חי' בעל שרידי אש עמ' י
ז/ז חי' הגר"מ הלוי עמ' מ-מב
ז/ז חי' ופירושי מהרי"ק
ז/ז חי' יפה לב עמ' שמה {בל תוסיף}
ז/ז חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' פו
ז/ז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קס
ז/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שלח {שעה"מ}
ז/ז חי' ר"י נחמיה סי' לג אות טו
ז/ז חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' שנט-שס
ז/ז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' שד, שלה, שלו, שנב, שעט
ז/ז חיי אברהם (טייב) דף נז ע"ד-נח ע"ד
ז/ז חיי אריה דף כא ע"ב, כד ע"א
ז/ז חיים ומלך
ז/ז חכמת גרשון עמ' שסב
ז/ז חלקת לוי עמ' לב, לד
ז/ז חסדי דוד ח"ב עמ' תצח
ז/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ג עמ' ט-י {אם הוסיף פסול}
ז/ז חשבונות של מצוה עמ' תסט {טעם המלך}
ז/ז יד בנימין ר"ה עמ' תלח {שני אתרוגים}
ז/ז יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ד ה"ג אות א ס"ק ב, ואות ב
ז/ז יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' פג
ז/ז יד סופר עמ' קה
ז/ז יסודי ישורון ח"ב עמ' מח
ז/ז יצחק ירנן
ז/ז יקב זאב דף נה ע"ג, נו ע"ד
ז/ז ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קו, קיא {הגהמ"י}, קיד, קטו {הגהמ"י}, קטז, קכא, קכז, קסט
ז/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' יא
ז/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיד
ז/ז כנסת מחקרים - ספרד עמ' 337
ז/ז כתב משה ח"ב עמ' נט, עט {שעה"מ}
ז/ז כתר המלך
ז/ז לב מבין דף לו ע"א {ראב"ד} וע"ב {הגהמ"י}
ז/ז לב שלמה (הלוי) דף קנז ע"א
ז/ז לב שלמה (חלמא) עמ' קח, קי
ז/ז להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' עה-עו
ז/ז להורות נתן אבות עמ' פה
ז/ז להורות נתן במדבר עמ' נה
ז/ז לחם יהודה
ז/ז לקוטי שלמה (תרנד)
ז/ז לשון ערומים
ז/ז מאור למלך סוכה עמ' קמז-קמט
ז/ז מגן גבורים (או"ח) סי' י ס"ק ח, סי' יא ס"ק כא
ז/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רעח, רפא
ז/ז מועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' סט, קלב
ז/ז מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' שטו, ר"ה עמ' רסא
ז/ז מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' עג אות א
ז/ז מועדים וזמנים ח"ב סי' קי, ח"ו סי' מג, נב
ז/ז מוריה ג גל' ו (ר"ש הופמן)
ז/ז מוריה גל' רלג עמ' קה-קו
ז/ז מחנה יוסף ציצית עמ' כג
ז/ז מטה אהרן ר"ה עמ' קכא, קכג
ז/ז מי ימצא סוכה עמ' ריא
ז/ז מילי דמרדכי
ז/ז מלכי בקדש (מלכי)
ז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' תצח, ח"ג עמ' רא-רב
ז/ז מנחת יהודה (בוים) דף צ ע"ג {בל תוסיף}
ז/ז מנחת כהן (כץ) ח"ב דף יב ע"ד, יג ע"א
ז/ז מסורה חי"ד עמ' כט, מח, נג
ז/ז מעין החכמה עמ' קפב {ראב"ד}, רעב {כ"מ}
ז/ז מעינות האמונה עמ' רמד {מוסיף בהדס}
ז/ז מעיני המים
ז/ז מפתח הבאורים [אור שמח]
ז/ז מצווה ועושה ח"א עמ' שצו {שני לולבים}
ז/ז מצעדי גבר סוכה סי' יג (ב) אות א
ז/ז מקור ברוך (קיטייסקי) דף מג ע"ג
ז/ז מקראי קדש (תפט) דף עו ע"ב
ז/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רטו
ז/ז מרחשת ח"א סי' יא אות ג
ז/ז מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' לולב פ"ח ה"ה]
ז/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ז מרכה"מ אלפ' [חזון נחום קדשים כד ע"ד, כו ע"ב, לא ע"ב, טהרות קמט ע"ב, שמש צדקה או"ח סי' כט, לשון למודים דף ג ע"ב]
ז/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' לא
ז/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' מח {מ"מ}
ז/ז משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' שמט
ז/ז נועם חכ"ה עמ' קצו
ז/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף נז ע"ג, סב ע"ד, סג ע"א
ז/ז נחל איתן
ז/ז נחפה בכסף (נבון) ח"א - ביאור הל' מגילה {ראב"ד}
ז/ז נתיבות אדם ח"א עמ' ש {מ"מ}
ז/ז נתיבות אדם ח"ב עמ' קלב {צ"פ}
ז/ז נתן פריו חנוכה עמ' ב
ז/ז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קלו
ז/ז נתן פריו סוכה עמ' רמט-רנ, רנח
ז/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקיט {ראב"ד}, תתתקכב {מ"מ}
ז/ז ס' המנהגים לרבינו אברהם קלויזנר סי' מה אות א
ז/ז ס' סת"ם עמ' תיד
ז/ז סדר משנה (בוסק')
ז/ז סוכת דוד (מן) סוכה סי' כה ס"ק יג, סי' כט ס"ק א, ג, יח-יט
ז/ז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קא-קו
ז/ז סוכת דוד סוכה עמ' ריט
ז/ז עדות ביעקב (ריינס) עמ' נב
ז/ז עטרת ישועה (תשלו) עמ' קיז-קיח
ז/ז עטרת ישראל עמ' שעה
ז/ז עטרת מרדכי (מילר) עמ' קלו, קלט, קסא
ז/ז עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 555
ז/ז ענפי ארז (זי') דף ריא ע"א, רלד ע"ד
ז/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ח
ז/ז פותח יד
ז/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקעד
ז/ז פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף צא ע"ג
ז/ז פרפרת התורה עמ' תיח
ז/ז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 368
ז/ז צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רסב {תוספת הדסים}
ז/ז צבי תפארת סי' יב, פב
ז/ז צמח מנחם דף ח ע"ד, יב ע"א {כ"מ} וע"ב {בל תוסיף} וע"ד {ראב"ד}, יג ע"א
ז/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' יא אות א ואילך
ז/ז צרור החיים (יעקב) דף עג ע"ב
ז/ז צרור המור (רוטלוי) סי' ג עמ' כג {הגהמ"י אות י}, כד, סי' ח עמ' מד, סי' ט עמ' מח-מט, נג {לח"מ}, סי' יג עמ' סט {מ"מ, לח"מ}, סי' יד עמ' עה {כ"מ}, עח {מ"מ}, סי' כא עמ' קלט {ראב"ד}, סי' כב עמ' קנח, כללים עמ' רכו {ק"ס}
ז/ז קהל יהודה - חי' הש"ס דף לה ע"א-ע"ד
ז/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קפז {מ"מ}, קפח
ז/ז קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף נא ע"ד
ז/ז קול דודי (תשף)
ז/ז קול דודי ר"ה סי' תצח
ז/ז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' יז {אם עבר על בל תוסיף פסל את המצוה}
ז/ז קרבן שמואל דף ס ע"א
ז/ז קרית מלך
ז/ז קרן פני משה ח"ב
ז/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רסד
ז/ז רוח אליהו
ז/ז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' פא
ז/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' נח, קלז, קמא, קמג, קס, קעג, רלד
ז/ז שבט בנימין (טרנובסקי) עמ' סט, קלב
ז/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קעט, ח"ח סי' קסט {ראב"ד}
ז/ז שדה יצחק עמ' ז-ח
ז/ז שו"ע הרב או"ח סי' תרנא ס"א
ז/ז שו"ת הרשב"א ח"א סי' עה, תקלה
ז/ז שו"ת הרשב"א ח"ז סי' קג
ז/ז שו"ת רשב"ש עמ' טז
ז/ז שושן עדות דף קיז ע"ד
ז/ז שחר אורך עמ' קנב {בל תוסיף בלולבים - לא כתב שלוקה}, קנד {מ"מ - בל תוסיף אם לא אגדו}
ז/ז שלמי יוסף סוכה עמ' תנו
ז/ז שם יוסף (אליקים)
ז/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' קצו, רלא
ז/ז שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' שב
ז/ז שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קמד, קעב, קפז
ז/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רסא
ז/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' סח
ז/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקא
ז/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרמ, תרנג
ז/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' ריז
ז/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רלח
ז/ז שערי זיו ח"ג דף נד ע"א
ז/ז שערי שלמה (אכלופי) עמ' תקיד
ז/ז שרשי הים דף קכח ע"א
ז/ז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לב
ז/ז תורת יצחק ח"א עמ' רד, ריח
ז/ז תכלת מרדכי (קלצקי) דף כו ע"ב, כז ע"ג, כח ע"א, לא ע"ג
ז/ז תלפיות ו חוב' א עמ' 412
ז/ז תפארת חיים (פרנק) עמ' מז {בריבוי לולבין אין בל תוסיף}
ז/ז תשובות הראב"ד סי' ז הערה 81
ז/ז תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 200
ז/ז תשובות רי"ח זוננפלד עמ' כו
ז/ח אבן ציון עמ' קמה
ז/ח אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"א הע' 108
ז/ח אור שמח
ז/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 94
ז/ח אמרי יושר סוכה דף לא ע"ב, לב ע"ב, לג ע"א
ז/ח אנצי"ת ע' אתרוג הע' 26, 54, ע' גרדמין הע' 63 {או"ש}, 68 {או"ש}, 74 {או"ש}
ז/ח אפיקי מגינים סוכה עמ' עא-עב
ז/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פד
ז/ח בית יעקב (מסקין) סי' לו ענף ג
ז/ח בני שמואל
ז/ח בנין אב (שולמן) סי' ס
ז/ח בצל חמדה עמ' קעב
ז/ח ברור הלכה ביצה ל ע"ב ציון ט, סוכה לב ע"ב ציון א, לג ע"א ציון א, לד ע"ב ציון כ
ז/ח ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קז, קל
ז/ח ברכת יצחק (פאלער) עמ' שג
ז/ח ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף קמד ע"ד
ז/ח גור אריה (צרמון)
ז/ח גושפנקא דמלכא
ז/ח גנא דפלפלי עמ' ש {כביצה}
ז/ח דביר הקודש מועדים עמ' קעט-קפא
ז/ח דבר שמואל (אבוהב) סי' פד
ז/ח דרכי שמחה עמ' עז
ז/ח הגיון א עמ' 41
ז/ח המנהיג עמ' שפו
ז/ח הר המלך ח"ה עמ' נד, ח"ו עמ' רנה-רנו, ח"ח עמ' רכג-רלב
ז/ח זמנים למלך
ז/ח זר זהב (פראג) עמ' קכא, קכג {ד' טפחים}
ז/ח חדושים ובאורים (גרי') סוכה סי' ה ס"ק י
ז/ח חסדי דוד ח"ב עמ' תצח
ז/ח יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ד ה"ג אות ג
ז/ח ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קכט
ז/ח כשרות ארבעת המינים עמ' ט, קלח
ז/ח להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' סה
ז/ח לקיחה תמה ח"א סי' כד אות ד {שיעור אתרוג}, סי' כה אות ג-ד, ו {שיעור אתרוג}, סי' לט אות ב {שלשה עלין בבד}
ז/ח מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' עו {או"ש}
ז/ח מאורי המועדים עמ' רסח, רעו
ז/ח מועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' קיט
ז/ח מועדים וזמנים ח"ב סי' קיז, ח"ו סי' סב
ז/ח מוריה גל' קצג עמ' לב {שיעור הדס}
ז/ח מילי דמרדכי
ז/ח מצוות זמניות עמ' תצז
ז/ח מרומי גלים עמ' פו
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ח משנת יעקב כאן, ומדע עמ' רצז
ז/ח נתן פריו סוכה עמ' קעב
ז/ח ס' המנהגים לרבינו אברהם קלויזנר סי' מה אות ו, סי' מח אות ה
ז/ח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עה
ז/ח סוכת דוד (מן) סוכה סי' כח ס"ק יט, סי' ל ס"ק א, ד-ה, ח-י
ז/ח סוכת דוד סוכה עמ' שנה, תמח, תנ, תפא
ז/ח עטרת מרדכי (מילר) עמ' קמה
ז/ח עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קמה
ז/ח עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רלח
ז/ח עצי סוכה סי' ה ס"ק ה
ז/ח פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף צא ע"א
ז/ח פרשת המלך
ז/ח קרית מלך
ז/ח ראש אליהו ח"ב עמ' צא {או"ש}
ז/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קכ
ז/ח שבט בנימין (טרנובסקי) עמ' קיט
ז/ח שו"ע הרב או"ח סי' תרמח ס' כט, סי' תרנ סעיפים א-ב
ז/ח שחר אורך עמ' קמח {עלים לחים}
ז/ח שלמי יוסף סוכה עמ' קלד, רפז
ז/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' ריא
ז/ח שפת אמת על התלמוד ח"ב דף צג ע"ד, צה ע"ב
ז/ח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ל
ז/ט אהל שרה לאה עמ' תקלז {הגהמ"י}
ז/ט אוהב מישרים עמ' רא {בשעת הלל}
ז/ט אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"ח הע' 12 {מ"מ}, וליד הע' 27 {ר' מנוח}, ה"י הע' 101 {צ"פ}, פ"ד ה"ב הע' 15 {צ"פ}
ז/ט אוצרות הרמב"ם
ז/ט אור עולם (שניאורסון) עמ' 705
ז/ט אמרי יושר סוכה דף לז ע"ב
ז/ט אמרי מנחם עמ' קב
ז/ט אנצי"ת ע' ארבעה מינים הע' 2
ז/ט אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רנח
ז/ט אפיקי מגינים סוכה עמ' עא
ז/ט באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' סב
ז/ט בזך לבונה עמ' קעח
ז/ט בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' מו אות ג
ז/ט בנין אב (שולמן) סי' ס אות ג, ו-ז
ז/ט בצל חמדה עמ' קמא
ז/ט ברור הלכה סוכה לז ע"ב ציון ד, ה, מב ע"א ציון ב, ז, מה ע"ב ציון ב
ז/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' שיא
ז/ט ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף קמד ע"ד
ז/ט בשלם סוכו סי' נו
ז/ט גן שושנים ח"ב עמ' צב
ז/ט דביר הקודש מועדים עמ' קנז-קנח
ז/ט הררי קדם (תשס) עמ' רלו, רלט
ז/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קכב
ז/ט ויען יצחק עמ' יב
ז/ט זכרון הרב עמ' 8-10 {נענועים הם חלק מהמצוה כהלכתה}
ז/ט זר זהב (פראג) עמ' קכח {משיגביה}
ז/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רצט
ז/ט חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תכ, תכד {מ"מ}, תכו
ז/ט חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קמח
ז/ט חכמת גרשון עמ' שסג
ז/ט חקרי זמנים ח"א עמ' קצח
ז/ט יד פשוטה אהבה עמ' תתשצט
ז/ט ימי שלמה הלכות שגגות פ"ב ה"י {משיגביה}
ז/ט ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רלד, רנה, רנז
ז/ט ישא מדברותיך פסחים עמ' שב {הגהמ"י}, שג {שלשה מינים בימין}
ז/ט כשרות ארבעת המינים עמ' קס, קצט {בשאר ימים}
ז/ט להורות נתן מועדים ח"א עמ' קכו
ז/ט להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קסט, תצ
ז/ט למודי ה' (תקמז) דף קה ע"ג
ז/ט לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' כ
ז/ט לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ו אות ב {מצוות הנטילה כוללת נענועים}
ז/ט מועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' פט, צו
ז/ט מועדים וזמנים ח"ב סי' קיז
ז/ט מוריה גל' קעא עמ' לא
ז/ט מלכי בקדש (מלכי)
ז/ט מסורה חי"ד עמ' לא, נ
ז/ט מעט צרי
ז/ט מצעדי גבר סוכה סי' ד אות י
ז/ט מקראי קדש (תפט) דף עז ע"א
ז/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רה, רטו, שו
ז/ט מרכבת המשנה הלכות שגגות פ"ב ה"י {אם הגביה כל אחד בנפרד}
ז/ט משאת מרדכי מגילה עמ' קנז
ז/ט משנת יעקב
ז/ט נועם חכ"ד עמ' יח-יט {צ"פ}
ז/ט נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רפח
ז/ט נפש הרב עמ' ריז
ז/ט נפש הרב עמ' ריז
ז/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקסו, תתתקכד, תתתקכז, תתקלא {מ"מ}, תתתקלג {לח"מ}
ז/ט ס' הפרדס לר' אשר עמ' קז
ז/ט ס' השבי"ט עמ' י
ז/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שו
ז/ט ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' מח
ז/ט סוכת דוד סוכה עמ' קצח
ז/ט עטרת מרדכי (מילר) עמ' קמה, רח
ז/ט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רלח
ז/ט עמודי שלמה ח"ג עמ' קלט
ז/ט פרי אברהם פסחים סי' כ, סי' סג אות ב
ז/ט פרי האדמה הלכות שגגות פ"ב ה"י {משיגביה}
ז/ט פרי האדמה ח"א
ז/ט קובץ חי' תורה (סול') עמ' קיא
ז/ט קרית מלך
ז/ט ר"י ששפורטש עמ' 189
ז/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שלו, ח"ה עמ' רעה, רעח
ז/ט רווחא שמעתתא ח"א עמ' נה
ז/ט רוח אליהו
ז/ט רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רמט {יגביה וינענע}
ז/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ע, קיא, קכו, קעט
ז/ט שבט בנימין (טרנובסקי) עמ' פט, צו
ז/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ס אות ד
ז/ט שו"ע הרב או"ח סי' תרנא ס' יב
ז/ט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קסו {נענוע - חלק מקיום המצוה}
ז/ט שו"ת הרשב"א ח"א סי' תלז
ז/ט שו"ת מהרלב"ח סי' עט
ז/ט שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' ערה
ז/ט שו"ת מהרש"ל סי' פג
ז/ט שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' צו
ז/ט שם יוסף (אליקים) כאן, והל' מגילה פ"ב ה"ה {כוונה}
ז/ט שמות בארץ (תשנט) עמ' רעב
ז/ט שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קעט, קפח
ז/ט שעורי יומא דף כו ע"ב ד"ה שם בגמ'
ז/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שעד
ז/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קמט
ז/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' רכז
ז/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רמו
ז/ט שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 246
ז/ט שעלי דעת גל' ז עמ' 49
ז/ט תורה לדעת ח"ו עמ' עד
ז/ט תורת אמך ח"א עמ' 362
ז/ט תורת המצוה דף כט ע"א
ז/ט תורת יצחק ח"א עמ' רטו
ז/ט תנובת ציון דף פא ע"ג
ז/ט תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קח
ז/י אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"ח הע' 12 {לח"מ}, 17, 23, 32
ז/י אור חדש (בלומ') דף צט ע"ב {כל היום כשר ללולב}
ז/י אמרי מנחם עמ' קב
ז/י אמת ליעקב מועד עמ' שו {השמיט חילוק בין הנץ לעמוד השחר}
ז/י אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רנז
ז/י בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קג
ז/י בדבר מלך חט"ז עמ' צ
ז/י בית אהרן וישראל גל' עג עמ' מג-מד, מו {הנענועים}
ז/י בית זבול ח"ג סי' י
ז/י בנין אב (שולמן) סי' ס אות ז
ז/י ברור הלכה סוכה לז ע"ב ציון ה, לח ע"א ציון א
ז/י ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קז
ז/י בשלם סוכו סי' נו
ז/י גן שושנים ח"ב עמ' צב
ז/י דביר הקודש מועדים עמ' קנז-קנח
ז/י דברי משפט סי' רב סעיף א {שעה"מ ד"ה ואין}
ז/י דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תקכא
ז/י האיר ממזרח פסחים סי' יד אות יד {כל היום כשר לנטילה לולב וכו' - לא הזכיר דין זריזין}
ז/י הר המלך ח"ח עמ' צד-צה
ז/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' קכה
ז/י וישב הים ח"א סי' י ס"ק ג-ד
ז/י זכור לאברהם (אביגדור)
ז/י זכרון זאב עמ' קיד
ז/י חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' שפז {שעה"מ}
ז/י חקרי זמנים ח"א עמ' קצח
ז/י יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ד ה"ג אות ג ס"ק ה
ז/י יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קלז {לח"מ}
ז/י יד פשוטה אהבה עמ' תתשצט
ז/י ישא מדברותיך פסחים עמ' שג {מוליך ומביא}
ז/י לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' כ
ז/י מועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' צ
ז/י מועדים וזמנים ח"ח הערות לח"ו סי' מו
ז/י מוריה גל' קצג עמ' לט {הגהמ"י אות פ}, גל' רה עמ' קו {הגהמ"י אות ס}
ז/י מחנה חיים ח"ו עמ' צה {כל היום}
ז/י מחנה יוסף (תשעב) סי' נו אות ה
ז/י מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף פה ע"ד
ז/י מלכי בקדש (מלכי)
ז/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 14
ז/י מעט צרי
ז/י משנת יעקב
ז/י נועם חי"ד עמ' רמה {שעה"מ}
ז/י נתן פריו מגילה עמ' רכא
ז/י ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקנ {שעה"מ}
ז/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שה-שו
ז/י סוכת דוד (מן) סוכה סי' ל ס"ק ז
ז/י סוכת דוד סוכה עמ' קצח
ז/י עמודי שלמה ח"ג עמ' קלט
ז/י ענבי פתחיה עמ' 130
ז/י ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 177
ז/י צבי תפארת סי' נ {שעה"מ}
ז/י צמיחת גאולתנו עמ' נט
ז/י קרית מלך
ז/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שלו, ח"ג עמ' רמא
ז/י רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קיא, קכו, קלח, קעט
ז/י שבט בנימין (טרנובסקי) עמ' צ
ז/י שו"ת מהרלב"ח סי' עט
ז/י שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קפח
ז/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רמו
ז/י שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 246
ז/י שער המלך ח"א עמ' רעג
ז/י תועפות ראם (באר) עמ' קעח
ז/י תורת אמך ח"א עמ' 361
ז/י תנופת זהב עמ' 126
ז/י תשובות הראב"ד סי' ז הערה 131 {מ"מ}, 136
ז/יא אבן האזל בהשמטות לס' עבודה ח"א דף פה ע"ד, וקדשים ח"א דף ב ע"א
ז/יא אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רלג
ז/יא אהלי יהודה (הכהן) דף סה ע"ג
ז/יא איש אמונים דף קא ע"ד
ז/יא באר משה (שטרן) ח"ד סי' לח אות ג
ז/יא באר משה (שטרן) ח"ד סי' לח אות ג
ז/יא בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רמא
ז/יא בדבר מלך חי"ד עמ' ז
ז/יא בית אהרן וישראל גל' סח עמ' קלב
ז/יא בצל חמדה עמ' קכז
ז/יא ברור הלכה סוכה ב ע"א ציון א {מ"מ}, לז ע"א ציון א, מב ע"א ציון ד
ז/יא ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קכב
ז/יא ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' נב
ז/יא דברי ירמיהו
ז/יא זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רמה-רמז
ז/יא יד פשוטה אהבה עמ' תתכט
ז/יא ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' מז {לח"מ}
ז/יא ישועות עוזו עמ' 69
ז/יא לב טהור עמ' קפו
ז/יא לב מרפא דף מ ע"ב
ז/יא מועדים וזמנים ח"ב סי' קכו, ח"ו סי' נ
ז/יא מחקרי ארץ או"ח סי' עה
ז/יא מלכי בקדש (מלכי)
ז/יא מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' צט
ז/יא מעיני המים
ז/יא משכן בצלאל ח"א סי' סה, סח, ע
ז/יא נרות זכריה עמ' קז
ז/יא סדר משנה (בוסק')
ז/יא עטרת מרדכי (מילר) עמ' קפ
ז/יא עין חיים ח"א עמ' לו {לקיחה ע"י דבר אחר, לנאותו אינו חוצץ}
ז/יא צבי תפארת סי' עח
ז/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קעו
ז/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ס
ז/יא שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' צו
ז/יא שולי הגליון עמ' נח
ז/יא שמות בארץ (תשנט) עמ' רסז
ז/יא שמחת יהודה דף קנד ע"ד
ז/יא שערי זיו ח"ג דף מא ע"ב
ז/יא תורה תמימה במדבר פ' יט אות צה
ז/יא תורת יצחק ח"א עמ' קעא
ז/יב בדבר מלך ח"ד עמ' מו
ז/יב ברור הלכה סוכה לז ע"ב ציון א
ז/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' שו
ז/יב ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' נב
ז/יב דברי יהודה דף סח ע"ד, סט ע"ד {מין במינו לא חוצץ}
ז/יב דברי יהודה סי' כ אות א
ז/יב זכור לאברהם (אביגדור)
ז/יב חלקת לוי עמ' לג
ז/יב חשב סופר עמ' קמא
ז/יב יד המלך (פלומבו)
ז/יב יד פשוטה אהבה עמ' תתכט
ז/יב ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' יט
ז/יב כתר המלך
ז/יב לב שלם [אור יקרות קו"א דף ה, גינת ורדים (הלוי) או"ח סי' כ]
ז/יב להורות נתן דברים עמ' קיט
ז/יב מהרי"ט אלגזי פ"א אות ד או"ק ד
ז/יב מועדים וזמנים ח"ב סי' קיט, קכו, ח"ו סי' נא
ז/יב מי ימצא סוכה עמ' שכט
ז/יב משכן בצלאל ח"א סי' סה (סוף קונטרס החציצה)
ז/יב נזר הקדש (רזין) מנחות דף נז ע"ג
ז/יב עטרת מרדכי (מילר) עמ' קסט
ז/יב צמח מנחם דף יג ע"א
ז/יב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ז/יב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קעז
ז/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ס אות ד, סא אות ג
ז/יב שו"ע הרב או"ח סי' תרנא ס"ג, פסקי הסידור דיני הלולב
ז/יב שלמי יוסף סוכה עמ' קסד
ז/יב שמות בארץ (תשנט) עמ' רסה
ז/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרמט
ז/יב שרשי הים דף קכט ע"א
ז/יב תורה לשמה (תשעג) עמ' כא
ז/יב תורת האוהל (תשנג) עמ' שנג {המקדש}, שנד {אפילו בשבת}
ז/יב תורת יצחק ח"א עמ' קעא
ז/יג אבני ציון ח"ג עמ' קכב, קכג
ז/יג אגרות הגרי"ד עמ' נט
ז/יג אגרות משה ח"ח עמ' שו
ז/יג אדני היד החזקה
ז/יג אור פני יהושע עמ' עח
ז/יג אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' ס
ז/יג אשר למלך
ז/יג באר לחי ראי עמ' תפד-תפח
ז/יג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' רעד-רעה
ז/יג בדבר מלך ח"ד עמ' מז
ז/יג בדבר מלך חי"ג עמ' קטו
ז/יג בזך לבונה עמ' קצה
ז/יג בית אהרן וישראל גל' נד עמ' עט, פא, פד-פה
ז/יג בית דינו של שמואל עמ' 842
ז/יג בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' מו אות א
ז/יג בן אשר סי' ט אות ו {יד המלך}
ז/יג בנין אריאל יאיר עמ' 79 {ר' מנוח - מקדש כולל ירושלים}
ז/יג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקטו
ז/יג בציר אליעזר ח"ב דף יב ע"ד {שמא יעבירנו}
ז/יג ברור הלכה סוכה מא ע"א ציון ב, מב ע"ב ציון ח
ז/יג ברכת יצחק (פאלער) עמ' רצא
ז/יג ברכת מרדכי ענינים עמ' רלא
ז/יג ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שו
ז/יג בשבילי השמחה סי' יד אות א, ג {מקדש ומדינה}, סי' יח אות ב {במקדש כל שבעה}
ז/יג בשמן רענן ח"ב עמ' תקיח
ז/יג גבורת יצחק סוכות עמ' נא
ז/יג דברות אליהו ח"ב עמ' קמ {במקדש לבדו ולא ירושלים}
ז/יג דברות משה מועד ח"א עמ' תקכא {ובמקדש לבדו נוטלין אותו בכל יום ויום}
ז/יג דברי יציב או"ח עמ' תקסה {במקדש בכל יום}
ז/יג האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רצז {ובמקדש לבדו נוטלין וכו'}
ז/יג הגהות חבר בן חיים
ז/יג הדרום ז עמ' 23-25
ז/יג הר המוריה הל' שגגות פ"ב ה"י
ז/יג הר המלך ח"ו עמ' עו-עז
ז/יג הררי קדם (תשס) עמ' רמח
ז/יג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' פט
ז/יג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קכח {מ"מ}
ז/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרצח
ז/יג זבחי שלמה עמ' נט
ז/יג זבחי תרועה סי' לו אות א, ו, סי' לח אות א
ז/יג זכור לדוד עמ' קט {יד המלך}
ז/יג זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תקעא {גזרו לא ליטול בשבת}
ז/יג זכרון הרב עמ' 161 {ושמחתם - מצוות שמחה ע"י נטילת לולב}, 162
ז/יג זכרון סופרים {ואפילו בשבת שנאמר וכו'} [עיין כפות תמרים סוכה דף מג ע"א, ועיין סמ"ג מ"ע מד]
ז/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קמב
ז/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סוכה מג ע"א]
ז/יג חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תלד, תמא
ז/יג חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קסב
ז/יג חכמת גרשון עמ' נב, נו-נח, ס
ז/יג חק לישראל שליחות עמ' 117 {יד המלך}
ז/יג חקרי זמנים ח"א עמ' רח
ז/יג יד בנימין ר"ה עמ' שצא {ירושלים}, תסג {ר' מנוח}
ז/יג יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קנט
ז/יג יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' פה
ז/יג יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רנד {ר' מנוח}, רנט
ז/יג ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תטז
ז/יג יקב זאב דף ס ע"א
ז/יג ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' מד
ז/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רסד
ז/יג כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' ח
ז/יג כתר המלך
ז/יג לב שלם [תוי"ט ושושנים לדוד סוכה פ"ד מ"ג]
ז/יג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' כה {רמב"ם}, עב {יד המלך}
ז/יג למודי ה' (תקמז) דף כב ע"א
ז/יג למודי ה' (תשפא) עמ' קכג
ז/יג מאור ישראל
ז/יג מועדים וזמנים ח"ב סי' קכב
ז/יג מוריה גל' קצג עמ' קנג, קנה-קנח
ז/יג מטה אהרן ר"ה עמ' קה, קמ
ז/יג מכתב לחזקיהו דף צא ע"ב
ז/יג מלכי בקדש (מלכי)
ז/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תצז
ז/יג מנחת יהודה (בוים) דף קלה ע"ב
ז/יג מסורה חי"ד עמ' מה
ז/יג מעון אריה סי' ג
ז/יג מעלין בקודש גל' ח עמ' 50, 92
ז/יג מעשה רקח
ז/יג מפתח הבאורים [אור שמח]
ז/יג מצעדי גבר סוכה סי' ד אות ח, סי' ז אות ז
ז/יג מקראי קדש (תפט) דף עז ע"א
ז/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' רטו
ז/יג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שסו
ז/יג משנת יהודה ח"ב פ"ג ה"י
ז/יג נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קסב {כתר המלך}
ז/יג נטע שעשועים (שליסל) עמ' קמה, קנה {שמא יעבירנו}
ז/יג נתיב מצותיך עמ' רצ
ז/יג נתן פריו סוכה עמ' שכא
ז/יג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקמט
ז/יג ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקכו
ז/יג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' ע, שנו
ז/יג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' רלא, שה
ז/יג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 111
ז/יג עורה שחר דף לה ע"ב
ז/יג עטרת טוביה
ז/יג עמודי שלמה ח"ג עמ' קמב
ז/יג פרחי כהונה (קצבורג) עמ' לח-לט {שמא יעבירנו}
ז/יג פרי האדמה ח"ג
ז/יג פרשת המלך
ז/יג צהר גל' ד עמ' 43,45
ז/יג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קמח
ז/יג קובץ חי' תורה (סול') עמ' קטו
ז/יג רוח אליהו
ז/יג רלב"ג ויקרא פכ"ג פסוק מ עמ' שמו
ז/יג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רז, רכ
ז/יג שארית יהודה (בלום) דף סב ע"א {רק יום א' דאורייתא}
ז/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' עז אות א
ז/יג שבי ציון סי' יח
ז/יג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כד
ז/יג שחר אהללך עמ' כז
ז/יג שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' סג
ז/יג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יב אות א
ז/יג שלמי יוסף ר"ה עמ' שנז
ז/יג שם שלמה (ארדיט) דף ב ע"א {שרשי הים}
ז/יג שמות בארץ (תשנט) עמ' שכב
ז/יג שנה בשנה תשמז עמ' 170, 171, 175, 177, 178, 228 {מקדש}
ז/יג שעורי יומא דף כו ע"ב ד"ה שם בגמ' אמר רב אשי
ז/יג שערי מאיר עמ' פג, קיח
ז/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 216
ז/יג שרשי הים דף קלב ע"א
ז/יג תועפות ראם (באר) עמ' קעז
ז/יג תורה לדעת ח"ו עמ' עד
ז/יג תורת המועדים (תשכד) עמ' 119, 452
ז/יג תורת המועדים (תשנו) עמ' 130, 485
ז/יג תורת יצחק ח"א עמ' קיג
ז/יג תורת מנחם חכ"ז עמ' 35
ז/יג תפארת למשה עמ' רנא
ז/יג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קמג
ז/יג תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ו
ז/יד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' רעד-רעה
ז/יד ברור הלכה ביצה ל ע"ב ציון ה, סוכה מב ע"ב ציון ח
ז/יד גפן פוריה עמ' מד-מה
ז/יד דברי ירמיהו
ז/יד יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קנט
ז/יד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' מד
ז/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תה
ז/יד מריש בבירה ח"א עמ' קל {נטלו לולב בשבת ביום ראשון בזמן המקדש}
ז/יד נחמת רות עמ' קכב
ז/יד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 111
ז/יד עורה שחר דף לה ע"ב
ז/יד שערי מאיר עמ' קיח
ז/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 219
ז/יד תורה לדעת ח"ו עמ' עד
ז/טו אור המזרח חל"ד עמ' 24 {תקנת ריב"ז}
ז/טו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רטו
ז/טו באר שרים (שולמן) עמ' קפה
ז/טו בני שמואל
ז/טו ברור הלכה סוכה מא ע"א ציון ב, מו ע"א ציון ב, מו ע"ב ציון א
ז/טו גבורת יצחק סוכות עמ' מא
ז/טו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קנז
ז/טו דביר הקודש מועדים עמ' קפח
ז/טו דעת הרמב"ם עמ' 67
ז/טו הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' יט
ז/טו הררי קדם (תשס) עמ' רמו
ז/טו זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רעג
ז/טו זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' שג
ז/טו זכרון שלמה (קליין) עמ' רנה
ז/טו יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קנט
ז/טו ידי אליהו
ז/טו ידי אליהו דף ו ע"ג
ז/טו יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' פח
ז/טו יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רנז, רנט
ז/טו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמא {כשיבנה בהמ"ק יחזרו לישנן}
ז/טו ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' מד
ז/טו כבוד מלכים (מרגליות) {יחזרו לישנן}
ז/טו מבוא למשנה תורה עמ' 86
ז/טו מועדים וזמנים ח"ב סי' קלז, ח"ו סי' מו
ז/טו מזבח חדש דף עו ע"ג
ז/טו מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' ע {או"ש}
ז/טו מכתב לחזקיהו דף צב ע"ב
ז/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רע
ז/טו מנחת חינוך ח"א עמ' לב
ז/טו מסורה חי"ד עמ' מג
ז/טו מפתח הבאורים [אור שמח]
ז/טו משנת יעקב
ז/טו נחלת שמואל דף יב ע"ג {זכר למקדש}
ז/טו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקכו-תקכז
ז/טו סוכת דוד (מן) סוכה סי' לז ס"ק ט
ז/טו סוכת דוד סוכה עמ' קצו
ז/טו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 99, 111
ז/טו צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רא {צ"פ}
ז/טו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קלא
ז/טו קובץ חי' תורה (סול') עמ' קטו
ז/טו קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות י
ז/טו קרית מלך
ז/טו רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' של
ז/טו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רח
ז/טו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' מב
ז/טו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יב אות א
ז/טו שנה בשנה תשמז עמ' 174, 178, 185
ז/טו שערי זיו ח"ג דף קא ע"ג, קב ע"א
ז/טו שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 137
ז/טו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לה
ז/טו תורה לדעת ח"ו עמ' עד
ז/טו תורת יצחק ח"א עמ' קיד
ז/טו תפארת למשה עמ' רנא-רנב
ז/טז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קמז
ז/טז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שנב {במקומות שידעו}
ז/טז ברור הלכה סוכה מב ע"ב ציון ח
ז/טז בריכות מים דף ב ע"א
ז/טז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קכח
ז/טז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קמב
ז/טז יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קנט
ז/טז ימי שלמה
ז/טז כנפי נשרים
ז/טז מוריה גל' קצג עמ' קנט
ז/טז מלכי בקדש (מלכי)
ז/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' תצז
ז/טז מנחת יהודה (בוים) דף קלג ע"א {במקומות שידעו}
ז/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' רה
ז/טז מראות ישרים יבמות סי' יז עמ' פח
ז/טז נמוקי שזבנ"י דף כט
ז/טז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 111
ז/טז צהר גל' ד עמ' 45
ז/טז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קנד
ז/טז שלמי יוסף ר"ה עמ' שנח
ז/טז שמות בארץ (תשנט) עמ' שכב
ז/טז שערי מאיר עמ' פג
ז/טז שערי שמים דף קב ע"ג
ז/טז תורה לדעת ח"ו עמ' עה
ז/טז תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ו
ז/יז אור הישר [תורת רפאל הל' ר"ה סי' קא]
ז/יז בית אהרן וישראל גל' נד עמ' פב
ז/יז בית שמש
ז/יז ברור הלכה סוכה מב ע"ב ציון ח, מד ע"א ציון א
ז/יז ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קמו
ז/יז דברי שלמה (ברייער) עמ' 121, 130
ז/יז הגהות חבר בן חיים
ז/יז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' ג-ד
ז/יז זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רצ
ז/יז חי' הריצ"ד
ז/יז יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קנט
ז/יז מועדים וזמנים ח"ה סי' שמח
ז/יז מוריה גל' קצג עמ' קנט-קס
ז/יז מלכי בקדש (מלכי)
ז/יז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רו
ז/יז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קסא
ז/יז מסורה ח"ח עמ' כה
ז/יז מראות ישרים יבמות סי' יז עמ' פח-פט
ז/יז נמוקי שזבנ"י דף כט
ז/יז ס' המאמרים תרנט עמ' לט
ז/יז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 111
ז/יז צהר גל' ד עמ' 45
ז/יז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קנד-קנה
ז/יז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רכב
ז/יז שערי מאיר עמ' נט, קכ
ז/יז תורה לדעת ח"ו עמ' עה
ז/יז תורת רפאל או"ח ח"ב דף קמז ע"ב {לח"מ}, קמח ע"ג
ז/יז תשובות ראב"י אב"ד סי' יד
ז/יז תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ו
ז/יח אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קמז
ז/יח אורח מישור (פלם) ח"א עמ' מה
ז/יח אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קצו
ז/יח בית שמש
ז/יח בנין אב (שולמן) סי' יח אות ד
ז/יח ברור הלכה סוכה מב ע"ב ציון ח, מד ע"א ציון א
ז/יח ברקאי ח"ג עמ' 245
ז/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 35
ז/יח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' צד {מל"מ}
ז/יח זבחי שלמה עמ' צו
ז/יח חי' ופירושי מהרי"ק
ז/יח כתב סופר או"ח סי' סט ד"ה ועל פי
ז/יח כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' יב
ז/יח מוריה גל' קצג עמ' קנג
ז/יח מנחת יהודה (בוים) דף קלה ע"ב {שמא יעבירנו}
ז/יח מסורה ח"ח עמ' כה
ז/יח נחמת רות עמ' קכב
ז/יח ס' המאמרים תרנט עמ' לט
ז/יח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 111
ז/יח פני המלך (שטרן)
ז/יח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קמח
ז/יח קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רלז {שמא יעבירנו}
ז/יח קרית מלך
ז/יח רב ברכות (רי"ח) עמ' כג {יו"ט שני לענין לולב - כשאר ימים}
ז/יח שבט סופר (תשמו) עמ' פז
ז/יח שלמי יוסף ר"ה עמ' שנט
ז/יח שם יוסף (אליקים)
ז/יח תורה לדעת ח"ו עמ' עה
ז/יח תורת רפאל או"ח ח"ב דף קמח ע"ב
ז/יט אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' ז
ז/יט אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 75
ז/יט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ז/יט אהל שרה לאה עמ' שפז-שפח {כדי לחנכו}
ז/יט אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג הי"ב הע' 2 {הגהמ"י}
ז/יט אורח ישראל סי' כב אות ד
ז/יט אישי יובל עמ' 182
ז/יט אמרי איש עמ' קצד
ז/יט אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' מט אות ב
ז/יט אמת ליעקב מועד עמ' שנז {חייב לחזור}
ז/יט בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רה
ז/יט בדבר מלך ח"ו עמ' ריד
ז/יט בדבר מלך חי"ב עמ' קו
ז/יט בית אהרן וישראל גל' עג עמ' עג-פו {חינוך קטן ללולב}
ז/יט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קכה
ז/יט ברכת יצחק (פאלער) עמ' רפה, רצ
ז/יט ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כ
ז/יט ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כ
ז/יט ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ל אות ט
ז/יט ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קמד
ז/יט גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רלט
ז/יט גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קלא
ז/יט גבורת יצחק הל' תפלה עמ' כד, קנה {קטן}
ז/יט גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ת
ז/יט גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קנה {קטן}
ז/יט הררי קדם (תשס) עמ' קו
ז/יט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קכג
ז/יט זמנים למלך
ז/יט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לג אות ג
ז/יט יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"ב
ז/יט יד פשוטה אהבה עמ' קיח
ז/יט יד פשוטה הל' מגילה פ"ג ה"ד {תלה לולב בשופר וסוכה}
ז/יט ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רנב
ז/יט ישועת משה עמ' שסז
ז/יט להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' לו, נב
ז/יט לקוטי שיחות חי"ז עמ' 234
ז/יט מאה שערים (קפשאלי) עמ' שצט-ת
ז/יט מאור יהושע סי' יז עמ' כב
ז/יט מועדים וזמנים ח"ד סי' רפח
ז/יט מחנה יוסף פסחים עמ' צד
ז/יט מכתב לחזקיהו דף צ ע"ד
ז/יט מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' פד
ז/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' תצח-תצט
ז/יט מעט צרי
ז/יט משכן בצלאל ח"א סי' לג
ז/יט משנת חיים ערכין עמ' מד
ז/יט משנת יעקב כאן, מדע עמ' קנט, קדושה עמ' רצה
ז/יט נועם ח"ד עמ' מא
ז/יט נחלת עזרא ח"ב עמ' 88
ז/יט נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' עה עמ' קמה
ז/יט עטרת מרדכי (מילר) עמ' ו
ז/יט קרית מלך
ז/יט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ריב
ז/יט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קסד {קטן חייב}
ז/יט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תעח
ז/יט שמועת חיים ערכין ח"א עמ' פח
ז/יט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' כא
ז/יט תועפות ראם (באר) עמ' פז
ז/יט תורת ירוחם ח"א דף עא ע"א
ז/יט תניא רבתי ח"א עמ' 128, 281
ז/כ אגרות הגרי"ד עמ' סג
ז/כ אשר למלך {מדוע פסק כר' אמי}
ז/כ בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 38-40
ז/כ בית ירוחם
ז/כ ברור הלכה סוכה מד ע"ב ציון א {בערבה שבלולב}, ה {שיעורה}
ז/כ ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קנב
ז/כ בשבילי השמחה סי' כג אות א, ד, סי' כד אות ג
ז/כ הליכות אלי כלל תט דף לד ע"ב {פסק כרב חסדא ור' יצחק מפני שהם נחשבים כשנים}
ז/כ המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 8
ז/כ הררי קדם (תשס) עמ' רנג
ז/כ יד ישראל ח"ב עמ' קלו {שיעורה}
ז/כ יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קעה {ר' מנוח}, קפא
ז/כ ישועות עוזו עמ' 80
ז/כ כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכב {הלכה למשה מסיני}
ז/כ לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 222
ז/כ מועדי הרב עמ' 61 ואילך
ז/כ מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כד ע"א, כה ע"ג {פסק כר' אמי}
ז/כ מנחת חינוך ח"ב מצוה שכד עמ' תצח-תצט {שיעור אורך הערבה}
ז/כ מסורה חי"ד עמ' מח
ז/כ מעלין בקודש גל' ח עמ' 50
ז/כ משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' לג
ז/כ סוכת דוד (מן) סוכה סי' לז ס"ק ד
ז/כ עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלז
ז/כ פנינים על התורה ומועדים עמ' קצב-קצג {הל"מ}
ז/כ רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רלג {בערבה שהוציא מהלולב}
ז/כ שער המלך ח"א הל' יו"ט פ"ג ה"ה עמ' קמח {פסק כרב חסדא ור' יצחק מפני שהם נחשבים כשנים}
ז/כ שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 70
ז/כ תפארת אריה עמ' פט {מצוות ערבה}
ז/כא אגרות הגרי"ד עמ' סב-סג
ז/כא אור המזרח חל"ד עמ' 62
ז/כא אור ליהודה (תשנט) עמ' מב {תקיעה}
ז/כא אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק לו
ז/כא אמרי יושר סוכה דף מג ע"ב
ז/כא ארץ הצבי (שכטר) עמ' צה
ז/כא בדבר מלך ח"ד עמ' מח
ז/כא בית ירוחם
ז/כא ברור הלכה סוכה מג ע"ב ציון א, נג ע"ב ציון ג
ז/כא בשבילי השמחה סי' כג אות א, סי' לא אות ג
ז/כא דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 92, 56
ז/כא הר המלך ח"ו עמ' עז
ז/כא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סוכה נג ע"ב]
ז/כא יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קפא
ז/כא כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' נד
ז/כא לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 220
ז/כא מועדי הרב עמ' 61 ואילך
ז/כא מלכי בקדש (מלכי)
ז/כא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רכח ע"ג
ז/כא מקודש החודש עמ' קלז
ז/כא משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' לג-לד
ז/כא נפש הרב עמ' רכ
ז/כא נפש הרב עמ' רכ
ז/כא סוכת דוד (מן) סוכה סי' לז ס"ק ד
ז/כא סוכת דוד סוכה עמ' קנח
ז/כא סופר המלך ח"ב עמ' רצו
ז/כא פרשת המלך
ז/כא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רכג, רכה, רלג-רלד
ז/כא שדה הארץ ח"ג
ז/כא שלמי יוסף סוכה עמ' קסג
ז/כא שלמי יוסף ר"ה עמ' רט
ז/כא שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 109
ז/כא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קלד
ז/כא תורת רפאל או"ח ח"ב דף קמז ע"ג
ז/כב אבן ציון עמ' קמה
ז/כב אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נח אות ב
ז/כב אגרות הגרי"ד עמ' סב-סג
ז/כב אגרות משה או"ח ח"ג סי' צט
ז/כב אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ד ה"א הע' 16 {צ"פ}
ז/כב אור המזרח חל"ד עמ' 62
ז/כב אור ישרים עמ' נ
ז/כב אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 186
ז/כב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 94
ז/כב אמרי יושר סוכה דף מג ע"ב
ז/כב ארץ הצבי (שכטר) עמ' צה
ז/כב באר שרים (שולמן) עמ' קפה
ז/כב בים דרך עמ' כט
ז/כב בית שמש
ז/כב בני שמואל
ז/כב ברור הלכה סוכה מג ע"ב ציון א, מד ע"ב ציון ו
ז/כב ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קמח, קנג
ז/כב בשבילי השמחה החדש סי' כג אות א, ג
ז/כב בשבילי השמחה סי' כא אות ב {בנין שלמה}, סי' כג אות א, סי' כו אות א
ז/כב דברי אמת (תרכא) דף קח ע"א
ז/כב דברי אמת (תשעט) עמ' תיב {ערבה הואיל ולא נתפרשה בתורה אע"פ שהיא הלכה לא עשו לה זכר וכו', ומגיד משנה}
ז/כב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 101-102
ז/כב הררי קדם (תשס) עמ' רנא-רנב
ז/כב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קנ
ז/כב זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שכ
ז/כב זכרון סופרים {ובאין העם ולוקחין וכו'} [עיין תוס' יו"ט פ"ד דסוכה משנה ג]
ז/כב חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תנ {מ"מ}
ז/כב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לד עמ' קה-קו
ז/כב יד ישראל ח"ב
ז/כב יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קפא
ז/כב יחוה דעת ח"ג עמ' קמג
ז/כב כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' נג
ז/כב לב שלם [שמש צדקה או"ח סי' יח]
ז/כב לקוטי שיחות הושע"ר תשמה הע' 58
ז/כב מועדי הרב עמ' 61 ואילך
ז/כב מועדים וזמנים ח"ב סי' קלא
ז/כב מוריה ג גל' ו (ר"מ מונק)
ז/כב מי ימצא סוכה עמ' שכג
ז/כב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כה ע"ג
ז/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' תצח-תצט
ז/כב מסורה חי"ד עמ' מז, נב
ז/כב מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/כב מעיני המים
ז/כב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קעא ע"א, רפז ע"א
ז/כב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שעג
ז/כב מקראי קדש (תפט) דף עז ע"א (פעמיים)
ז/כב מקראי קדש (תשנג) עמ' רטז
ז/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/כב מרכה"מ אלפ' (גם מ"מ)
ז/כב משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' לג-לד
ז/כב משנת יעקב
ז/כב נפש הרב עמ' רכ
ז/כב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רנג
ז/כב סוכת דוד (מן) סוכה סי' לז ס"ק א-ב, ד, ט
ז/כב סוכת דוד סוכה עמ' קסז
ז/כב סמוכים לעד (זס') עמ' יד
ז/כב עלי עין עמ' קז
ז/כב פרפרת משה ח"ב עמ' שפח
ז/כב פרשת המלך
ז/כב קובץ על יד ח"א
ז/כב קרית מלך
ז/כב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רמא, ח"ה עמ' רעו-רעז
ז/כב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רכג, רכה, רכח, רלג-רלד
ז/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קפה, ח"ח סי' קע
ז/כב שבט סופר [שבט סופר או"ח סי' נד]
ז/כב שו"ע הרב פסקי הסידור סדר הושענות
ז/כב שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 109
ז/כב שערי המקדש סי' מא אות ה {ר' מנוח}
ז/כב שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 19-20 (בספרות רומיות), ח"ב מח' ב עמ' 64-65, 68
ז/כב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קב ע"ד
ז/כב שרשי הים דף קלג ע"א
ז/כב שרשים במועדות עמ' רכז
ז/כב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לה
ז/כב תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' תכט
ז/כב תורת רפאל או"ח ח"ב דף קעז ע"ג
ז/כב תפארת למשה עמ' רמו
ז/כג אלומות יוסף (תשנ) עמ' רמב
ז/כג אמונת עתיך גל' 125 עמ' 48
ז/כג אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' רכג
ז/כג אמרי יושר סוכה דף מג ע"ב
ז/כג אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 545
ז/כג בית דוד (תשעט) או"ח סי' תצה, תצט
ז/כג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקע
ז/כג ברור הלכה סוכה מג ע"ב ציון ג
ז/כג ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קנ
ז/כג בשבילי השמחה סי' כב אות א, סי' כג אות א
ז/כג דברי שלמה (אסרף)
ז/כג המנהיג עמ' תב, תד
ז/כג ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תמ
ז/כג זכרון הרב עמ' 161 {הקפת המזבח - האם היא חלק ממצוות לולב}, 162, 163, 169
ז/כג זכרון סופרים {כ"מ - ושכך כתב רש"י בתשובה} [עיין כפות תמרים על דברי רש"י במשנה ריש פ"ד]
ז/כג חסדי דוד ח"ח עמ' יב-יג
ז/כג טהרת יו"ט (על יסוד יוסף) ח"ז עמ' קמ {התיבה באמצע}
ז/כג טהרת יו"ט ח"י עמ' קמ, קצז, רלז, שו
ז/כג יד ישראל ח"ב
ז/כג לב דוד (פלדמן) עמ' קצה {במה באמצע}
ז/כג לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 220
ז/כג מאור צבי (תשס) עמ' קמה
ז/כג מאור צבי (תשסה) עמ' קכא
ז/כג מבוא למשנה תורה עמ' 103
ז/כג מועדי הרב עמ' 61 ואילך
ז/כג מועדים וזמנים ח"ב סי' קלא
ז/כג מלכות יהודה וישראל עמ' 445
ז/כג מסורה חי"ד עמ' נב
ז/כג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' נג
ז/כג נועם ח"ה עמ' נד, נו
ז/כג סוכת דוד סוכה עמ' קנח
ז/כג עמודיה שבעה עמ' רלא {הקפות דרך ימין}
ז/כג ענפי ארז (זי') דף קלה ע"א
ז/כג עקבי ברכה עמ' קלג
ז/כג פותח יד
ז/כג פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) ויקרא עמ' צ
ז/כג קרית מלך
ז/כג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רמא-רמב
ז/כג רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שלב
ז/כג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רכג, רכה, רכז
ז/כג שו"ע הרב פסקי הסידור סדר הושענות
ז/כג שלמי יוסף סוכה עמ' קסג
ז/כג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' כה
ז/כג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' לב {תיבה באמצע}
ז/כג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 68
ז/כג שרשי הים דף קלג ע"א
ז/כג שרשים במועדות עמ' רכז
ז/כג תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' ה
ז/כד אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג הי"א הע' 109 {חי' מהר"ץ חיות}
ז/כד אורח ישראל סי' כד אות ז
ז/כד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' נו
ז/כד אמת ליעקב מועד עמ' שסא {השמיט קורא ק"ש}
ז/כד אשר למלך
ז/כד בינת דניאל ח"ה עמ' קסו
ז/כד ברור הלכה סוכה מא ע"ב ציון ט
ז/כד בשבילי השמחה סי' יז אות ה {כל היום}
ז/כד גן שושנים ח"א עמ' סד
ז/כד דביר הקודש מועדים עמ' קסד
ז/כד הרמב"ם כמחנך עמ' 79
ז/כד זכרון הרב עמ' 162 {מדוע כתב הלכה זו כאן}, 168, 169
ז/כד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רצט
ז/כד חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תל
ז/כד חיים ומלך
ז/כד יד ישראל ח"ב
ז/כד יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קסב
ז/כד מועדים וזמנים ח"ב סי' קטז
ז/כד מילי דמרדכי
ז/כד מסורה חי"ד עמ' מו
ז/כד מצות ביקור חולים סי' יג אות ט, סי' יד אות ד {לבקר חולים}
ז/כד משאת מרדכי מגילה עמ' קנו
ז/כד משנת יהודה ח"ב פ"ג ה"י
ז/כד משנת יעקב
ז/כד נגינת לדוד עמ' פז-פח {מביא מנהג שנהגו}
ז/כד נחמד למראה ח"ב דף קסו ע"ב, קעא ע"ב
ז/כד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקמז
ז/כד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רצד
ז/כד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קצז
ז/כד שמות בארץ (תשנט) עמ' שטו
ז/כד שרשים במועדות עמ' רכג
ז/כד תשובה מאהבה ח"א סי' כא
ז/כה אש פנחס עמ' קצט {שעה"מ}
ז/כה ברור הלכה סוכה מב ע"א ציון ה, ו
ז/כה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סוכה מד ע"א]
ז/כה יד ישראל ח"ב
ז/כה כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קסח ע"א
ז/כה להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' מד
ז/כה למודי ה' (תשפא) עמ' תקסז {שעה"מ}
ז/כה מחזיק ברכה סי' תרנד אות א-ב {ר' מנוח}
ז/כה מי ימצא סוכה עמ' שסב
ז/כה מלכי בקדש (מלכי)
ז/כה מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' מוקצה ונולד {שעה"מ}
ז/כה מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רל
ז/כה מקראי קדש (תשנג) עמ' רטז
ז/כה משנה הלכות ח"ז סי' ד {שעה"מ}
ז/כה נזר הקדש (רזין) מנחות דף מא ע"ד
ז/כה נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קצז {שעה"מ}, רמ {שעה"מ}
ז/כה נחלת ישראל עמ' רמב {שעה"מ}
ז/כה נתיב מאיר
ז/כה סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קכא
ז/כה פאת ים (מאיו) דף ד ע"א {שעה"מ}
ז/כה פרי אברהם - ענינים שונים סי' כו אות ד
ז/כה פרי יצחק (תשעו) עמ' תכג {שעה"מ}
ז/כה קהלות יעקב שבת סי' כב
ז/כה שירת הים סי' כב אות יח {שעה"מ}
ז/כה שער המלך
ז/כה תורה לדעת ח"ו עמ' עה
ז/כה תורת ירוחם ח"א דף מג ע"ג
ז/כו בדבר מלך חט"ז עמ' קכא {אסור להריח הדס}
ז/כו ברור הלכה סוכה לז ע"ב ציון ב
ז/כו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרכח
ז/כו פני המלך (שטרן)
ז/כו צפנת פענח (וגם השמטות דף קיא ע"ב)
ז/כו תורה לדעת ח"ג עמ' רפה {הגהמ"י}
ז/כז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פד
ז/כז בית אהרן וישראל גל' ס עמ' עט, פג {השמיט שאתרוג שנפסל אסור לאכול כל שבעה}
ז/כז ברור הלכה ביצה ל ע"ב ציון ט, סוכה מו ע"ב ציון א
ז/כז דברות משה שבת ח"א סי' כא ענף ג
ז/כז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ג אות י
ז/כז חי' ופירושי מהרי"ק
ז/כז חמדת ישראל ח"ב דף כד ע"ד {שמיני}
ז/כז יד ישראל ח"ב
ז/כז לב חיים (פלג'י) ח"ב דף צג ע"א
ז/כז לב שלם [מעין גנים (קושטא) דף פב ע"א]
ז/כז לי לישועה
ז/כז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קי-קיא
ז/כז מועדים וזמנים ח"א סי' צב עמ' קפא {שמיני בחו"ל}
ז/כז מוריה גל' קפה עמ' נו
ז/כז מעין גנים (מזרחי) דף כב ע"א {בזה"ז}
ז/כז מעשה רקח
ז/כז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריד
ז/כז ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 180
ז/כז קובץ חי' תורה (סול') עמ' קנד-קנה
ז/כז קרית מלך
ז/כז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רמז
ז/כז תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' שנד


ח/157 הלכות שופר סוכה ולולב פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אהל חיים ח"ד
ח/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ח/רה"פ אורה ושמחה
ח/רה"פ באר המלך ח"ז
ח/רה"פ דברי ירמיהו
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מלכי בקדש (מלכי)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ח/רה"פ משנת יעקב
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אב בחכמה דף נט ע"א {לולב גזול פסול ביו"ט ראשון אפילו אחרי יאוש}
ח/א אבן האזל קדשים ח"א דף נט ע"א
ח/א אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קנד
ח/א אבן שלמה (ניימן) עמ' מח
ח/א אבני זכרון (פפר) ח"א דף קח ע"א
ח/א אבני ציון ח"א סי' ו אות ו {כ"מ}, סי' ז אות א, סי' מב אות ג {טעם המלך}, סי' נב אות ד-ה {שעה"מ}, סי' נג אות א, ד {טעם המלך}, סי' נד אות א, ג {טעם המלך}, סי' סב אות ד {שעה"מ}, סי' סו אות ו {שעה"מ}, ח"ב סי' מג אות ב, סי' נז אות ד, סי' נח אות ג, סי' סז אות ה, ח"ג עמ' קכא-קכג, קנט, שיג, שיד, ח"ד עמ' קיא {שעה"מ}, קצו {שעה"מ}
ח/א אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רעג {כ"מ}
ח/א אגודת אזוב ח"א דף צ ע"ב
ח/א אגרות הגרי"ד עמ' קפ
ח/א אגרות משה קדשים סי' ז ענף א
ח/א אדני היד החזקה
ח/א אהל משה (הורוביץ) ח"א סוכה ל ע"א, ח"ב סי' נח
ח/א אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קסז {אחרי יאוש}
ח/א אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' עא, עג
ח/א אהל שרה עמ' כג
ח/א אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"א הע' 92-93 {ר' מנוח}, וליד הע' 20 {כ"מ}
ח/א אוצרות יהושע עמ' מד, קכא, קכד
ח/א אור הישר [לח"מ הל' שופר פ"א ה"ג]
ח/א אור לי (מדיני) סי' לא אות כט {שעה"מ}
ח/א אורות אלים (פרנקל) דף לג ע"ב {גנוב אפילו לאחר ייאוש פסול}
ח/א אורח המועדים (תשסח) עמ' שיג
ח/א אורח צדקה עמ' רל {מרכה"מ}
ח/א אחר האסף עמ' תיד
ח/א איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' רצה
ח/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 95
ח/א אמר יוסף (אלקלעי)
ח/א אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' יב ד"ה ועיין {שעה"מ ד"ה ודע עוד}, סי' כ [א] ד"ה קיי"ל {שעה"מ ד"ה ומ"ש ה"ה}, סי' כא-ב (הערה ז) ד"ה וראיתי {שעה"מ ד"ה ודע}
ח/א אמרי כהן (הולנדר) עמ' רמח
ח/א אנצי"ת ע' ארבעה מינים הע' 2, ע' אתרוג הע' 103, 113, 114, ע' גדולי הקדש הע' 51 {שעה"מ}
ח/א אסיפת שמועות תשרי עמ' סז
ח/א אעירה שחר (זעפרני) עמ' לט
ח/א ארחות ימים עמ' פו
ח/א אריה ליש עמ' לו {שעה"מ}
ח/א ארץ בנימין עמ' שנא {מ"מ}
ח/א ארץ יהודה
ח/א אשר למלך
ח/א באהלה של תורה או"ח סי' צו אות ח
ח/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' ריג-ריד, שפב {שעה"מ}
ח/א באר מים חיים (נוסינזון) סוכה דף לא {של ע"ז}
ח/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קלג {שעה"מ}
ח/א בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קלז
ח/א בד קודש (פוברסקי) ח"א דף א ע"ד {כ"מ}
ח/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רנב
ח/א בדבר מלך ח"י עמ' יב
ח/א בדבר מלך חט"ו עמ' קפג, ריב, רמב, רסז, ערב {ארבעת מיניו האלו וכו' שהי' א' מהן יבש או גזול וכו' או שיהי' מאשרה הנעבדת וכו' הרי"ז פסול היה א' מהן של עבודת כוכבים לא יטול לכתחילה ואם נטל יצא וכו'}
ח/א בזך לבונה עמ' רכט
ח/א בינת אברהם עמ' פג {אחרי יאוש}, צו {אשרה}
ח/א בית אהרן (סוויאדישץ) דף ב ע"א-ע"ב {אשרה שבטלה - דיחוי במצוות}, ג ע"ד {מ"מ - הבדל בין ע"ז לאשרה}, ד ע"ב וע"ד {כ"מ}, ה ע"א {אשרה - משום מהב"ע}
ח/א בית אהרן (סוויאדישץ) דף יז ע"ג {מ"מ - אשרה משום מהב"ע}, לג ע"ג {כ"מ - יאוש לא קונה}
ח/א בית אהרן וישראל גל' מב עמ' י-יא
ח/א בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' ע {כ"מ - כתותי מיכתת שעוריה}
ח/א בית גמליאל ח"א עמ' קכא
ח/א בית יצחק (תשיד) עמ' 131, תשכ"א עמ' 103-104 {שעה"מ}
ח/א בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' פ
ח/א בית לוי (גולדברג) דף ז ע"ד
ח/א בית נפתלי (תשסו) עמ' שיא {שעה"מ}
ח/א בית שמש
ח/א בית שערים ח"ג סי' פג {שעה"מ}
ח/א בציר אליעזר ח"ב דף ח ע"ד {שעה"מ}, טז ע"ד {מ"מ}, יט ע"ב-ע"ג, כ ע"א-ע"ב {שעה"מ}, כח ע"ב {מ"מ - מהב"ע באשרה}, כח ע"ג {שעה"מ}
ח/א ברור הלכה יבמות קג ע"ב ציון ה פרק ג {כ"מ}, ז {שעה"מ}
ח/א ברור הלכה סוכה כט ע"ב ציון ב, ל ע"א ציון א, לא ע"ב לפני ציון א, וציון א, לב ע"ב ציון ה, לג ע"ב ציון ז, לד ע"ב ציון ה, ו
ח/א ברור הלכה ע"ז מז ע"א ציון ג
ח/א ברור הלכה ע"ז נב ע"ב אחרי ציון ד {אשרה שביטלה}
ח/א ברור הלכה ר"ה כח ע"א ציון ו פסקה א-ב, ה {שעה"מ}
ח/א ברית עולם (ולר) סי' ח אות ב
ח/א ברכת השבת עירובין סי' כ ס"ק ח {כ"מ - סנדל המוחלט}
ח/א ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' מב, קג
ח/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' כו, לב, שכג
ח/א ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' רצז, שיט
ח/א ברכת ראש סי' לב עמ' קמז
ח/א בשלם סוכו סי' נא, נד
ח/א בשמן רענן ח"ב עמ' תקי
ח/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף סב ע"ג {מ"מ}
ח/א גדולי אריה עמ' נו {אשרה}
ח/א גדולי שמואל נדרים דף טז ע"ב {שעה"מ}
ח/א גנזי מועדים עמ' רכד
ח/א דביר הקודש מועדים עמ' קצד-קצה
ח/א דברות אליהו ח"ב עמ' לח {שעה"מ}
ח/א דברות משה נדרים עמ' קפד {שעה"מ}
ח/א דברי אברהם (מנדלסון) דף י ע"ג {כ"מ}
ח/א דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ג עמ' שצז {מצוה הבאה בעבירה}
ח/א דברי דוד (טייטלבוים) דף פח ע"ד {אחרי יאוש}, פט ע"ב
ח/א דברי חיים (אוירבך) לולב סי' א ד"ה ואף, ר"ה סי' ב ד"ה אב"ה
ח/א דברי יהודה דף יח ע"א {שעה"מ}
ח/א דברי שלמה (ברייער) עמ' 48, 51, 78
ח/א דברי שמואל (מאדלינגר) דף יג ע"ד {של ע"ז רק בדיעבד}
ח/א דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' יט, קפח, רי
ח/א דור דורים עמ' קצד
ח/א דרך המלך (רפפורט)
ח/א דרך ישרה ח"א עמ' נג, ח"ב עמ' פח, צא
ח/א דרכי משה ח"א שמעתתא יא פ' ב
ח/א דרכי שמחה עמ' עט
ח/א דרשות מהר"ם בריסק עמ' קנג
ח/א הגהות חבר בן חיים
ח/א הדרת מלך (זילברברג) דף כג ע"ד {כ"מ - סנדל של חליצה}
ח/א הון יוסף דף מו, נה
ח/א הלכה רבה ח"א עמ' 36, 335, ח"ב עמ' 9, 19
ח/א המנהיג עמ' שפב
ח/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רה
ח/א הר המלך ח"ג עמ' סד, ח"ו עמ' עז-עח
ח/א הרמב"ם ותורתו ח"א
ח/א הררי קדם (תשס) עמ' רטו, רכג, רכח
ח/א זבחי תרועה סי' ל אות ד
ח/א זית רענן ח"א עמ' קעא {שעה"מ}, ח"ב עמ' קט {שעה"מ}
ח/א זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' כז-כח {כ"מ - יאוש לא קונה}
ח/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קעד
ח/א זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' פו {אשרה}
ח/א זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' עה-עו {שעה"מ}
ח/א זכרון סופרים {לח"מ - והיינו דוקא ביו"ט ראשון וכו'} [בזה מיישב חת"ס קושית מהר"ם שם]
ח/א זכרון שמואל עמ' שנא, שנה
ח/א זמנים למלך
ח/א חומת אש ע"ז סי' ח {שעה"מ}
ח/א חזו"א על הרמב"ם
ח/א חזון לימים ח"ב עמ' נד, רלג
ח/א חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קב עמ' רמט
ח/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' צח
ח/א חי' הרי"ט עמ' עח {טעם המלך}
ח/א חי' ופירושי מהרי"ק
ח/א חי' חתם סופר
ח/א חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' תד ד"ה והקשה {שעה"מ - ומעתה יש להסתפק - קשיא לי טובא מהא דגרסינן בפרק הישן וכו' הא נמי מחזי חזי מדאורייתא ורבנן הוא דגזרו בה וכו'}
ח/א חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' מח, נ
ח/א חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' כ
ח/א חי' כתב סופר שבת עמ' ו, כב {שעה"מ}
ח/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רמ-רמא
ח/א חי' מהרי"א הכהן עמ' רא {טעה"מ}
ח/א חי' מהרי"א צטרון עמ' כה {אשרה שנתבטלה}
ח/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' סא, של {שעה"מ}
ח/א חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קכג
ח/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תקכ {שעה"מ}
ח/א חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' שי-שיא {שעה"מ}, שיב {מ"מ}, שלח, שסו {שעה"מ}, שסח {שעה"מ}, שע {שעה"מ}, תג {לח"מ}
ח/א חיי אברהם (טייב) דף נח ע"ד
ח/א חיי נפש ח"ו עמ' ריד {לאחר יאוש}
ח/א חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ט ד"ה ואיך {מ"מ}
ח/א חכמת גרשון עמ' מט
ח/א חלק יעקב (אלבעלי) דף קד ע"ד {כ"מ}
ח/א חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' לד
ח/א חמדת ישראל ח"ב בהקדמה {ע"ז בדיעבד כשר}
ח/א חמדת שלמה עמ' קיד {לח"מ}, קכד
ח/א חסדי דוד ח"ב עמ' תצט
ח/א חק המלך יבמות עמ' קט, קיב, קיד
ח/א חשב סופר עמ' קלא, קלג
ח/א טהרת יו"ט חי"ט עמ' מט {שעה"מ}
ח/א טל אורות (טובול) סוכה עמ' קצו {כ"מ}
ח/א טעם ודעת הל' פרה פי"א ה"ו ביאה"ל ד"ה ושל עכו"ם
ח/א יד אברהם פרה עמ' רז
ח/א יד בנימין ר"ה עמ' תטז {שעה"מ - מללה"נ מועיל לכתחילה באיסור דרבנן}, תכ {שעה"מ - מללה"נ במצוה דרבנן}, תכא-תכב {שעה"מ - מללה"נ הנאת הגוף}
ח/א יד הלוי (לוין) דף כו ע"א
ח/א יד המלך (פלומבו)
ח/א יד ישראל ח"ב
ח/א יד פשוטה אהבה עמ' תתיז
ח/א ידבר שלום ח"ב עמ' לז {אהא"ז}
ח/א יהל אור דף י ע"א {אשרה}, כב ע"ב {כ"מ - שביטל}
ח/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לה
ח/א יחי ראובן (נאוי) עמ' מח {טעם המלך}, קו
ח/א יצחק ירנן
ח/א ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' מד, קלח
ח/א ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' רלו {שעה"מ}
ח/א ישועות יעקב מועד עמ' תשפג
ח/א כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ח/א כוכבי בוקר עמ' מז, שצו-שצח
ח/א כטל אמרתי עמ' עו, צט
ח/א כי בא מועד עמ' קסח-קסט {כ"מ}
ח/א כללי המצוות (תאומים) עמ' קטו, קכד
ח/א כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קנד {גזול}
ח/א כתב סופר או"ח החדשות סי' ג ד"ה וכל זה למאן {כ"מ}
ח/א כתב סופר או"ח סי' צח ד"ה ובמאי דכתיבנא {כ"מ}, ד"ה והנה הרא"ש, סי' קכו ד"ה וכל זה נראה {לח"מ}, סי' קכז ד"ה והשתא אתי {כ"מ}, ד"ה אמנם כן קשה
ח/א כתבי העלוי מראקוב עמ' קטו
ח/א כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' עט
ח/א כתר המלך
ח/א לב דוד (פלדמן) עמ' עד-עה {כ"מ כמש"כ בדבר שא"צ שיעור}
ח/א לב שלם [באר יעקב או"ח סי' תרמו, עי' הל' שופר פ"א ה"ב]
ח/א לבושי מרדכי או"ח עמ' נה-נו, קטו
ח/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' סא, ע
ח/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רסט
ח/א ליבא בעי דף קיח-קכא
ח/א למודי ה' (תקמז) דף קו ע"א-ע"ב {כ"מ}
ח/א לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' יט
ח/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' יט ס"ק ט
ח/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קי
ח/א לקט מנחם (תרעא) דף כז ע"ג {כ"מ - רמב"ם לא חושש למהב"ע}
ח/א מאור יעקב דף ז ע"א, ט ע"א
ח/א מאור למלך נדרים עמ' צט, קא {שעה"מ}
ח/א מאור למלך סוכה עמ' טו {ראב"ד}, קכד {שעה"מ}, קכו {מ"מ}, קנה {כ"מ}
ח/א מאור למלך פסחים עמ' פה {כ"מ}
ח/א מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' פד {שעה"מ}
ח/א מבי"ט (רובינ') דף צב ע"ג {ע"ז}, קא ע"ד
ח/א מבשר טוב קדשים עמ' נד, נח
ח/א מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קמז {לאחר יאוש}
ח/א מגידות (תשמ) עמ' רנה
ח/א מגל ח"ז עמ' 142 {לאחר יאוש}
ח/א מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' רח, ריב, שיב, ר"ה עמ' סו, עג
ח/א מועדים וזמנים ח"ב סי' קיא
ח/א מוריה גל' קה עמ' מח {שעה"מ}, עב {מ"מ}, גל' קצג עמ' כז {גנוב או גזול}, גל' רה עמ' פג {אחרי יאוש}, פו
ח/א מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש ז {מ"מ בשם רוב המפרשים}
ח/א מחנה דוד (בונאן) דף לג ע"ב-ע"ד {שעה"מ}
ח/א מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' כה
ח/א מטה אהרן (זלדנר, תרע) דף מו ע"ג {אחרי יאוש}
ח/א מטה אפרים הל' שופר פ"א ה"ג {כ"מ - רמב"ם לא חושש למהב"ע, כ"מ על אשרה}
ח/א מי החג עמ' קנד
ח/א מי השלוח (זס') עמ' ע
ח/א מי יהודה או"ח סי' ג {שעה"מ}
ח/א מילי דקדושין עמ' קצד-קצה {של ע"ז בדיעבד}
ח/א מכתב לחזקיהו דף פו ע"ב
ח/א מכתם לדוד (חסן)
ח/א מלאכת שלמה (חכים)
ח/א מנוחת אשר ח"א דף יד ע"ב {שעה"מ}
ח/א מנוחת משה דף סז ע"ב, קח ע"א {שעה"מ}
ח/א מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' סח
ח/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תמו
ח/א מנחת יהודה (בוים) דף סט ע"ב {ע"ז ואשרה, וכ"מ}, עו ע"ד {גזול}, צו ע"ד {כ"מ - שהמצוה מסייעת}, צז ע"א {פסול גם אחרי יאוש}
ח/א מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' מא
ח/א מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ל {שעה"מ}
ח/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קצ {שעה"מ}, רמה {טעם המלך}, שמו {טעם המלך}, ח"ג עמ' ו {טעם המלך}, קכב {טעם המלך}
ח/א מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 30, 44
ח/א מנחת שלמה (לוין) עמ' סד {אפילו אחרי יאוש - מה החידוש}, סה {אשרה ועיר הנדחת}
ח/א מנחת שלמה שביעית עמ' קצ {שעה"מ}
ח/א מסורה חי"ד עמ' לז, מב
ח/א מעדני מלך (תשמח) עמ' טז, לז
ח/א מעיני המים
ח/א מעשה הבא בעבירה עמ' 157, 163 {מ"מ}
ח/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קצג ע"ב
ח/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף עד ע"ב
ח/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' פו,ח"ב עמ' רה {שעה"מ}
ח/א מפתח הבאורים [אור שמח]
ח/א מצעדי גבר ב"ק סי' נח אות א-ה
ח/א מצעדי גבר סוכה סי' ד אות ו, סי' י אות ד-ז
ח/א מקראי קדש (תפט) דף עז ע"ב (פעמיים)
ח/א מקראי קדש (תשנג) עמ' ריז, רכא, שיח
ח/א מר קשישא עמ' כ
ח/א מראות ישרים סוכה עמ' ריד-רטו {כ"מ}
ח/א מרומי גלים עמ' מו {כ"מ}
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/א משא יד ח"א עמ' קפה {אחרי יאוש}
ח/א משאת המלך ח"א סי' קנא
ח/א משאת המלך מועדים עמ' עא {יבש}, עו {שעת הדחק}
ח/א משאת מרדכי מגילה עמ' קנ
ח/א משכן שילה עמ' ג
ח/א משכנות לאביר יעקב ח"א דף לה ע"ב {לח"מ}
ח/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' ז, נה
ח/א משנת חיים דברים עמ' תמח
ח/א משנת יעקב מדע עמ' רצו-רצז
ח/א משנת ראשונים (הירשפלד)
ח/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' רנז
ח/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רעו, רעח, רפ
ח/א נועם ח"ו עמ' צא {שעה"מ}, ח"ח עמ' רכו, ח"י עמ' רפא {שעה"מ}, חי"ד עמ' מג {שעה"מ}, חכ"ד עמ' יח-יט
ח/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רפא, רפג
ח/א נזר הקדש (קפלן)
ח/א נחלת מים סי' ה אות א
ח/א נטעי נתן (פריד) סי' צא {לח"מ}
ח/א ניצוצי אש עמ' תכג
ח/א נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תקסב {כ"מ - שופר של ע"ז}, תקסד {אשירה}, תקסה {ד' מינים שהיה אחד מהן מאשירה, כ"מ - שופר של ע"ז}
ח/א נרות אהרן
ח/א נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שפא
ח/א נתן פריו נדרים עמ' כה-כו, פט
ח/א נתן פריו סוכה עמ' קלב
ח/א ס' החיים (קלוגר) עמ' קטז, תתפז {שעה"מ}, תתצ-תתצא {שעה"מ}, תתצב {מ"מ}, תתצו {שעה"מ}, תתצח, תתקד-תתקה {שעה"מ}, תתקי-תתקיא {שעה"מ}, תתקלא {שעה"מ}, תתשצז {ראב"ד}, תתשצט {לח"מ}, תתתד {טעם המלך}, תתתעז {שעה"מ}, תתתפב {מ"מ}, תתתפה {מ"מ}, תתתפח {שעה"מ}, תתתצז {שעה"מ}, תתתקב {לח"מ}, תתתקג {שעה"מ}, תתתתפט {שעה"מ}, תתתתצב {שעה"מ}
ח/א ס' המנהגים לרבינו אברהם קלויזנר סי' מה אות י
ח/א ס' הפרדס לר' אשר עמ' קו
ח/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרמא, תרמז
ח/א ס' סת"ם עמ' תלט
ח/א סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' לב {לח"מ - מהב"ע פסול רק בקרבן}, לו {כ"מ - לרמב"ם אין פסול מהב"ע}
ח/א סוכה וארבעת המינים עמ' 383, 414-413, 421, 479-478, 552
ח/א סוכה של מי עמ' רסז
ח/א סוכת דוד (מן) סוכה סי' כו ס"ק ב, ו, כ, סי' כח ס"ק כב, כד-כו, סי' לא ס"ק יד
ח/א סוכת דוד סוכה עמ' שיט
ח/א סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רו
ח/א עבודת מתנה עמ' לז, מ-מא, קנ, קנה
ח/א עטרת טוביה
ח/א עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' יד עמ' נ
ח/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קנט
ח/א עיון בלומדות עמ' צו
ח/א עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קנב {שעה"מ}
ח/א עלי עשור (זס') עמ' ה
ח/א עליות אריה עמ' יט {שעה"מ}
ח/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קנח
ח/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רג, רלב, ח"ב עמ' תצח
ח/א עללת הבציר דף מד ע"א {של ע"ז ושל אשרה}
ח/א עץ הדר השלם עמ' לד, לז, צא
ח/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ב ע"א
ח/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנו, כרך ב ח"ב עמ' קסח
ח/א עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' כט, עח {כ"מ}
ח/א ערך שי חו"מ סי' עב סעיף ו {שעה"מ}
ח/א פאר אהרן עמ' מט
ח/א פירות מפוזרין עמ' עה {לח"מ}
ח/א פני אהרן (אמריליו) דף יב ע"ד {לח"מ}
ח/א פני המלך (שטרן)
ח/א פני שלמה (גנצפריד) סוכה עמ' רמד, רמז {יבש כשר בשעה"ד}, רנא {לח"מ}, רנב {אשרה שביטל}
ח/א פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות טז
ח/א פנת יקרת (תשעא) עמ' קצד
ח/א פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' יט {ברכה על לולב יבש}
ח/א פרי אברהם - ענינים שונים סי' כג אות ה
ח/א פרי אהרן (בגון) עמ' יז {לולב הגזול}, יט {מ"מ - אשרה פסולה מטעם מהב"ע}
ח/א פרי האדמה ח"א
ח/א פרי הארץ (כהנוו) סי' לב, לח
ח/א פרי יצחק (תשעו) עמ' נא {כ"מ}, קנג {שעה"מ}
ח/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' יט
ח/א פרשת המלך
ח/א צבי תפארת - בית שלמה סי' ב-ג {כ"מ}, ד-ז, ט, יב {כ"מ}
ח/א צבי תפארת סי' ה {שעה"מ}, י {שעה"מ}, יב, כ {לח"מ}, כ ח"א {שעה"מ}, כג {שעה"מ}, לז (שם שלמה), מה {שעה"מ}, נא {שעה"מ}, סח {שעה"מ}
ח/א צבי תפארתו ב"ב פ"ג - לב אלחנן עמ' ד {שעה"מ}
ח/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסג
ח/א צרור החיים (יעקב)
ח/א קדשי יהושע עמ' תתקצ
ח/א קהל יהודה - חי' הש"ס דף לד ע"ד {כ"מ}
ח/א קובץ השמיטה עמ' תסז
ח/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' פו
ח/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' סב {כ"מ}
ח/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' יז, כ-כא {שעה"מ}, כג {שעה"מ}, קיח {שעה"מ}, רל {כ"מ}, רלח {שעה"מ}
ח/א קול דודי (תשף)
ח/א קול יהודה (גרשוני) עמ' תו, תיא
ח/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קעא
ח/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רפו {לח"מ}, ח"ב עמ' קי {שעה"מ}
ח/א קול שמואל (קונפורטי) דף ב ע"ב
ח/א קונטרס חי' תורה (טרכטמן) עמ' א
ח/א קונטרסי שעורים ב"ב דף 218
ח/א קרבן אליצור דף נו ע"ב
ח/א קרבן ציון עמ' יט {שעה"מ}, נט {לח"מ}, צד {לח"מ}, רכה {כ"מ}
ח/א קרית מלך
ח/א רב ברכות (רי"ח) עמ' סט {כ"מ}
ח/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' סג-סד {שעה"מ}
ח/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' יג {כ"מ}, קי {מ"מ}
ח/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שיב {שעה"מ}
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קכא, קמט, קסה
ח/א שאל האיש דף יז ע"ב {גזול}
ח/א שארית יהודה (בלום) דף נה ע"א {לח"מ}, סו ע"א {טעם המלך}
ח/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קסה ע"א
ח/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קעו {מ"מ - אשרה דמשה}, קעח {מרכה"מ}, קעט {השמיט כתותי מיכתת}, קפז {מרכה"מ}
ח/א שארית נתן בנימין עמ' קמז-קמח {אשרה וע"ז}, קמט {לח"מ - בשאר ימים יוצאים במהב"ע, חוץ מיום ראשון}, קנד, קנו-קנז
ח/א שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 31-33
ח/א שבט סופר (תשמו) עמ' ע {לח"מ}
ח/א שבי ציון סי' כד
ח/א שדה אלחנן ח"ב עמ' צב
ח/א שדה הארץ ח"ג
ח/א שו"ע הרב או"ח סי' תרמח ס"א, סי' תרמט ס' כג
ח/א שו"ת הריב"ש עמ' קמה
ח/א שו"ת הריב"ש עמ' תשצד {מ"מ}
ח/א שירת הים סי' כא ענף ז אות ג {שעה"מ}
ח/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יב אות א
ח/א שלמי יוסף סוכה עמ' שצא-שצח, תטז
ח/א שם דרך יומא עמ' קפ
ח/א שם יוסף (אליקים)
ח/א שם יוסף (מועטי)
ח/א שם מרדכי עמ' 192 {יאוש}
ח/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שד
ח/א שמות בארץ (תשנט) עמ' רה
ח/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רפד {שעה"מ}, או"ח עמ' קכה {שעה"מ}
ח/א שמחת יו"ט (אלגזי) דף קסח ע"ג {כ"מ}
ח/א שמן המשחה (קושטא) דף ו ע"ג
ח/א שמן רקח ח"א דף יא ע"ד
ח/א שנות חיים (קלוגר) עמ' תנו {מל"מ}
ח/א שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קפז
ח/א שעורי הלכה עמ' קסה
ח/א שער המלך ח"א עמ' רעה, רפ, רפה-רפו, רפח, תקס
ח/א שערי טהר ח"ד שער א סי' ב אות א, סי' כו אות א
ח/א שערי מאיר עמ' קו
ח/א שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קה-קו, קכט {שעה"מ}
ח/א שערי תודה ח"א דף לב ע"ג {טעם המלך}
ח/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תיב
ח/א שפת אמת על התלמוד ח"ב דף פט ע"א
ח/א שרשי הים דף קלד ע"א
ח/א תבואת שמש
ח/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כב
ח/א תולדות יעקב (מאהלר) עמ' ס, עב-עד {שעה"מ}
ח/א תולדות יצחק (הורוביץ) דף לח ע"ב {של ע"ז ואשרה}
ח/א תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' לד עמ' רצא
ח/א תועפות ראם (באר) עמ' קסב, קע-קעא, קעד
ח/א תועפת ראם (גטיניו) דף נב ע"א
ח/א תורת יצחק ח"א עמ' קז, קיא
ח/א תורת מנחם חל"ח עמ' 214
ח/א תלמי השדה עמ' רעא {שער המלך}
ח/א תשובות הראב"ד סי' ו הערה 97, 101 {של אשרה}
ח/א תשובות הרי"ד עמ' תקיד
ח/ב אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ח עמ' פט
ח/ב אבני ציון ח"א סי' ג אות ז
ח/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רלא
ח/ב אגודות אזוב מדברי דף קטו ע"ב-ע"ג {שעה"מ - הפקר בשבת}, קל ע"א {שעה"מ}
ח/ב אגרות הגרי"ד עמ' קנג
ח/ב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמה
ח/ב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קעב
ח/ב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 13 {שעה"מ}, 110 {מלכי בקדש (מלכי)}, 126, 129 {ר' מנוח}, 130 {מלכי בקדש (מלכי)}, 136 {צ"פ}
ח/ב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 238, 249
ח/ב אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ד הע' 48 {ר' מנוח}
ח/ב אוצר יסודי שביעית עמ' תלו, תק
ח/ב אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' עב
ח/ב אוצרות יהושע עמ' קמז, קצה {שעה"מ}
ח/ב אור הישר
ח/ב אור השמש (פולייב) עמ' 94
ח/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' שמז {מ"ש}
ח/ב אוריתא יד עמ' קיג
ח/ב אמונת יהושע עמ' רעג {רמב"ם}, אלף רפט-רצ {או"ש}
ח/ב אמונת עתיך גל' 117 עמ' 138 {ערלה וטבל}
ח/ב אמר יוסף (אלקלעי)
ח/ב אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כג ד"ה אך
ח/ב אמרי יושר סוכה דף לה ע"ב
ח/ב אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' מז
ח/ב אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' צב, צז, תשלז עמ' כג, כח
ח/ב אפיקי מגינים ב"ק סי' כט {מ"ש}
ח/ב אפיקי מגינים זבחים סי' ט
ח/ב אש פנחס עמ' קטו {שעה"מ - הפקר בשבת}
ח/ב אשר למלך הל' שופר פ"א ה"ג {אתרוג של מ"ש}
ח/ב בד קודש (דאנון)
ח/ב בדבר מלך ח"ט עמ' כא
ח/ב בדבר מלך חט"ו עמ' רמ, רמב, רמז {אתרוג של ערלה ושל תרומה טמאה ושל טבל פסול וכו' ושל מ"ש בירושלים לא יטול שמא יכשירו לטומאה ואם נטל כשר}
ח/ב בדבר מלך חי"א עמ' רפא {דמאי}, רצד {טבל}
ח/ב בדבר מלך חי"ח עמ' מה {אתרוג של תרומה טהורה ושל מ"ש בירושלים לא יטול שמא יכשירו לטומאה ואם נטל כשר וכו'}
ח/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 11
ח/ב בינת אברהם עמ' פט
ח/ב בית אהרן וישראל גל' כב עמ' נג-נד {מפני שמכשירה}, גל' לח עמ' נ-נא {טבל}
ח/ב בית אהרן וישראל גל' צד עמ' קלב {שעה"מ}
ח/ב בית ארזים - ס' הגליונות
ח/ב בית הלוי ח"א סי' כה עמ' קיג
ח/ב בית זבול ח"ג סי' לו
ח/ב בית יעקב (מסקין) סי' כא
ח/ב בית ישחק דף כ ע"א
ח/ב בית מרדכי (סאויצקי) דף עד ע"א וע"ד, עה ע"א וע"ג, עו ע"ד, עח ע"ב-ע"ג
ח/ב בית נפתלי (תשסו) עמ' רכז {שעה"מ}
ח/ב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' יג, לא, ח"ב עמ' י, קלו {שעה"מ}
ח/ב בכורי חיים ח"ד עמ' נב {ברכה בשעת הדחק}
ח/ב בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' ח
ח/ב בן אשר סי' ד הערה א, סי' יא אות א-ג, ה-ו, ח-ט {ר' מנוח ושעה"מ}
ח/ב בני דוד
ח/ב בנין אהל מועד דף סו ע"א {טבל}
ח/ב בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רה, רט {ערלה ותרומה טמאה}
ח/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קמט, תצה
ח/ב בצל חמדה עמ' קעז
ח/ב ברור הלכה סוכה לד ע"ב ציון ז, לה ע"ב ציון א, ב, ד, ה, ז
ח/ב בריכת המלך עמ' נ
ח/ב ברכת אהרן מאמר צט אות א {שעה"מ}
ח/ב ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קד, קטז-קיז
ח/ב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' טו אות א
ח/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' קנח
ח/ב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפה, תנא {שעה"מ}
ח/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קב
ח/ב בשבילי הקודש סי' י אות ו {מעשר שני}
ח/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' נא, נד {או"ש}
ח/ב גבורת יצחק מ"ש עמ' קכט
ח/ב גבורת יצחק סוכות עמ' מו, קט {שמחה יתרה במקדש}, קפא {שמחה}
ח/ב גדולי שמואל ביצה דף לו, השמטות עמ' רב {שעה"מ}
ח/ב גינת ראובן תרומות עמ' תתקט, תתקעג {טבל}
ח/ב גנזי מועדים עמ' רעח
ח/ב דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קיג
ח/ב דבר סיני על מועדי השנה עמ' טז {שעה"מ}
ח/ב דברות משה זרעים עמ' שעו {ושל מעשר שני בירושלם לא יטול שמא יכשירו לטומאה ואם נטל כשר}
ח/ב דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' כ ד"ה כתוב {רבינו מנוח}
ח/ב דברי חיים (אוירבך) לולב סי' ב ד"ה ולפע"ד
ח/ב דברי חפץ עמ' צד, צז
ח/ב דברי יהודה דף כה ע"ג-ע"ד {שעה"מ}, כז ע"ג {שעה"מ}
ח/ב דברי יצחק (הרצוג) דף עג ע"א {שעה"מ}
ח/ב דברי שמואל (מאדלינגר) דף ב ע"א {מ"ש בירושלים - יכול להישאל עליו} וע"ב-ע"ג {הכשר - הרי אינו ממון בעלים}
ח/ב דעת ותבונה מכשירין עמ' יט, לב, סא-סב, ע, רסח
ח/ב דרך המלך (רפפורט)
ח/ב דרכי אהרן ח"א עמ' כח, ח"ב עמ' לה, מה
ח/ב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קט {ספר המנוחה}, קנ, קנז-קס, קסא {ספר המנוחה}
ח/ב האוהל שנה כו חוב' א-ב (כסלו תש"מ) סי' ג עמ' יט {שעה"מ}
ח/ב הגהות חבר בן חיים
ח/ב הדם הקדוש עמ' 123, 124, 126-128
ח/ב הדרום כח עמ' 9
ח/ב הלכה רבה ח"א עמ' 332, ח"ב עמ' 43, 45, 51
ח/ב המאיר לארץ [נובי"ת או"ח קלא]
ח/ב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנא {מ"ש}
ח/ב הר המוריה (אדר"ת) עמ' לה, רנז
ח/ב הררי קדם (תשס) עמ' רכג
ח/ב זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רכה
ח/ב זהב התרומה מ"ש עמ' שיד {מ"ש}
ח/ב זית רענן ח"ב עמ' קיד
ח/ב זכר אברהם יצחק עמ' 23
ח/ב זכר אליהו עמ' קנח
ח/ב זכרון זאב עמ' קי {משנת יעקב}
ח/ב זכרון יהודה (לאש) דף סט ע"ב
ח/ב זמנים למלך
ח/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שנד {שעה"מ}
ח/ב חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' שמו {שעה"מ}
ח/ב חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' לד
ח/ב חלקת לוי עמ' לה
ח/ב חמדת ישראל ח"ב בהקדמה {תרומה טמאה}
ח/ב חמדת שלמה עמ' קכו {למה לא פסק כמ"ד מפני שמפסידה}
ח/ב טבעת החושן ח"ד עמ' קסד
ח/ב יד הלוי (לוין) דף עא ע"ג
ח/ב יד המלך (פלומבו)
ח/ב יד ישראל ח"ב
ח/ב יהל אור דף י ע"א {מ"ש}, יא ע"א-ע"ג, יב ע"א {טבל}, כב ע"ב
ח/ב יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' צא {אור שמח}
ח/ב יין הטוב עמ' צז {ראב"ד - רוה"ק}
ח/ב יצחק ירנן
ח/ב ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קפא-קפב, קפח, קצ
ח/ב ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף ב ע"ד
ח/ב ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' ז
ח/ב ישועות יעקב מועד עמ' תשצ
ח/ב כבוד יו"ט
ח/ב כלי שרת סי' סו
ח/ב כפתור ופרח (תשו) דף כב ע"ב {ר' מנוח}
ח/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שסה
ח/ב כרם ציון שביעית ח"א דף קנז ע"ב
ח/ב כשרות ארבעת המינים עמ' עא-עב
ח/ב כתב סופר או"ח סי' קכה ד"ה ומה שכתבת
ח/ב כתר המלך
ח/ב לב בנים עמ' קעב-קעג
ח/ב לב טהור עמ' קצ
ח/ב לב שלם [כרם שלמה במפתחות דף כג-כד, ובדף רכא ע"ג, מוצל מאש (בשו"ת מהר"י קצבי) סי' כז]
ח/ב להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' סא ע"א, ח"ו עמ' קפח ע"ב, ח"י עמ' סב
ח/ב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קעב
ח/ב להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' ל
ח/ב להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רמב
ח/ב למודי ה' (תקמז) דף נז ע"ד {דמאי}
ח/ב למודי ה' (תשפא) עמ' שכט
ח/ב מאור ישראל
ח/ב מאור למלך ב"מ עמ' קפד {שעה"מ}
ח/ב מאור למלך סוכה עמ' קכא, קנב
ח/ב מאורות חיים תרומות עמ' לז {שעה"מ}
ח/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תלב
ח/ב מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' רכה {מ"מ}
ח/ב מועדים וזמנים ח"ב סי' קיג
ח/ב מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קנא
ח/ב מוריה גל' קצא עמ' עז {שעה"מ - ר' מנוח}, גל' רכו עמ' סב, פא-פב {שמא יכשירו}, גל' רלא עמ' יד {ר' מנוח}
ח/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' קכה {שעה"מ}
ח/ב מילי דקדושין עמ' קצד {מ"ש - הרי בידו להעלותו לירושלים}
ח/ב מים טהורים עמ' תשיט
ח/ב מנחת אשר פסחים עמ' קכג-קכד, ב"ק עמ' רז
ח/ב מנחת ברוך סי' צח ענף א-ב
ח/ב מנחת חינוך ח"א עמ' ע, קג, ח"ב עמ' קכד, ח"ג עמ' עח, קנב, רכד
ח/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רכט, ח"י עמ' קל
ח/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שכא
ח/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקטו {מעשר שני}, ח"ג עמ' קט {או"ש}
ח/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קכה, תמ {או"ש}
ח/ב מנחת שלמה שביעית עמ' קסא
ח/ב מסורה חי"ד עמ' מב
ח/ב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קנד, קס
ח/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קפד {שער המלך}
ח/ב מעיני התורה ח"ג עמ' יט
ח/ב מענה אליהו עמ' רעח {ר' מנוח}
ח/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' פד-פה {שעה"מ}
ח/ב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' קלא]
ח/ב מצות ראיה עמ' סא
ח/ב מקדשי השם ח"א עמ' קסה {או"ש}
ח/ב מקראי קדש (תפט) דף פ ע"א (פעמיים)
ח/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רכא, שלג
ח/ב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקכב
ח/ב מרומי גלים עמ' פד
ח/ב מרכבת המלך עמ' רעב-רעט
ח/ב מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ח/ב משברי ים עדל"ת סי' כד ס"ק ד
ח/ב משה ידבר (תקפז) שו"ת דף סח ע"ד {מ"ש}
ח/ב משה ידבר (תשעו) עמ' צה, קלו, שעז, שפא
ח/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תכז {שעה"מ}
ח/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקלג {או"ש}
ח/ב משכן בצלאל ח"א סי' א
ח/ב משנה הלכות ח"ח סי' רמא {טבל}
ח/ב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לד {אתרוג של תרומה}
ח/ב משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעו
ח/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' סט
ח/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רמא {מפני שמכשירה}
ח/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רעא
ח/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' ב אות ב {אתרוג האסור באכילה}
ח/ב נטע שורק דף עה ע"ב
ח/ב נפש ברכה ח"א עמ' עג
ח/ב נרות אהרן
ח/ב נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' רו עמ' שפח
ח/ב נתיב אברהם ח"א עמ' ל, ח"ב עמ' קמח {או"ש}
ח/ב נתיבות אדם ח"א עמ' שנד {או"ש}
ח/ב נתיבות אדם ח"ב עמ' סד {שעה"מ}, סט {ר' מנוח}
ח/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' סט {רבינו מנוח}, תרמא {שער המלך}
ח/ב נתן פריו סוכה עמ' רעג
ח/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' פג, תתתעג, תתתעז-תתתעח, תתתפ-תתתפא, תתתקג {כולם - שעה"מ}
ח/ב סוכה וארבעת המינים עמ' 154, 178, 326, 347, 385, 420-418, 425, 427, 431, 436-435, 439, 442, 444, 449-448, 457-455
ח/ב סוכת דוד (מן) סוכה סי' לא ס"ק א
ח/ב סוכת דוד סוכה עמ' קכא, קכג
ח/ב ספיקא דרבנן עמ' קצ
ח/ב עטרת טוביה
ח/ב עטרת ישראל עמ' קלג {מע"ש}
ח/ב עין חיים ח"א עמ' רכח-רכט {אתרוג של תרומה טהורה מפני שמכשירה}
ח/ב עין יהודה עמ' רלו {מ"ש - מפני שמכשירה}
ח/ב עין יצחק ח"ב עמ' תס, תסב {שעה"מ}
ח/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' צח
ח/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תיא
ח/ב עמק הלכה (אורנשטין) סי' ל
ח/ב עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קנג
ח/ב ענפי ארז (זי') דף רא ע"ג
ח/ב ערהשה"ע זרעים סי' קיז אות ח
ח/ב ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' א, ב {אתרוג של ערלה וטבל פסול כל שבעה}
ח/ב פני המלך (שטרן)
ח/ב פניני ים סי' כב אות ה
ח/ב פניני רבנו יחזקאל עמ' מו
ח/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רעא
ח/ב פרחי כהונה (קצבורג) עמ' כד {של מעשר שני בזה"ז}
ח/ב פרי הארץ (כהנוו) סי' כח
ח/ב פרי יצחק (תשעו) עמ' תכג
ח/ב ציץ הקודש ח"א דף כה ע"ג, צט ע"ד
ח/ב צמח ארז עמ' רעח {ברחב"א - נחשב "שלו" בגלל היתר אכילה לחוד}, שמו {אתרוג של מ"ש}, שמח {של טבל}
ח/ב צרור החיים (יעקב)
ח/ב קהלות יעקב פסחים סי' לא
ח/ב קובץ חי' תורה (סול') עמ' פג
ח/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות ב, יג
ח/ב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' סו-סז {כ"מ}, במדבר עמ' פז {אתרוג של מ"ש}
ח/ב ראשית בכורים דף ז, סג
ח/ב רב ברכות (רי"ח) עמ' סב {טבל}
ח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רצב
ח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תכ
ח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קסד, קסז-קסח
ח/ב שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מג {שמא יכשיר}
ח/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קעג, ח"ג סי' קנד, ח"ו סי' עז אות ב
ח/ב שדה יצחק עמ' עה
ח/ב שו"ע הרב או"ח סי' תרמט ס' טו
ח/ב שחר אורך עמ' קכב {שעה"מ}
ח/ב שלמי יוסף סוכה עמ' תלה
ח/ב שם יוסף (אליקים)
ח/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קנה, שי
ח/ב שם עולם (סטול) סי' א אות טו {טבל}
ח/ב שמות בארץ (תשנט) עמ' רלו, רלז, רלט, רמט
ח/ב שמחת החג דף צ ע"ג, צב ע"ג {מ"ש}
ח/ב שמחת יהודה דף לא ע"א
ח/ב שמחת מלך עמ' 144
ח/ב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רעא {שעה"מ}
ח/ב שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' עד
ח/ב שער המלך כאן, ח"א עמ' רנא-רנב, רצב
ח/ב שערי זיו ח"א דף מח ע"ב {מעשר שני}, ע ע"ג {או"ש}
ח/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' ט, סי' כ אות ד
ח/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 186
ח/ב שערי ישר שער ו פט"ז אות ז
ח/ב תבואת שמש
ח/ב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כט
ח/ב תולדות יצחק (שור) דף כד ע"ג {ר' מנוח - הפקר}
ח/ב תורת האשם עמ' קסב {שמא יכשירו}
ח/ב תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' יט אות ה
ח/ב תורת זרעים עמ' קו {אתרוג של מ"ש}
ח/ב תורת יצחק ח"א עמ' פא, צו-צז, קטו
ח/ב תורת רפאל ח"ג עמ' לז
ח/ב תלמי השדה עמ' רסט
ח/ב תפארת בחורים פאה עמ' קיא {שער המלך - הפקר אחרי מירוח}, קיב {שעה"מ - קושיה מירושלמי}
ח/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' שנב
ח/ב תרומות חיים סעיף טז אות כ {ר' מנוח, שעה"מ}
ח/ב תשובה שלמה או"ח סי' כב דף כה ע"א {מ"מ}
ח/ב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רה
ח/ג אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קכד {כ"מ}
ח/ג אדני היד החזקה
ח/ג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יג
ח/ג אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"א הע' 101 {נמוקי מהרא"י}
ח/ג בדבר מלך חט"ו עמ' ר {שופר של גזל כשר לתקיעה}
ח/ג בית אהרן וישראל גל' מב עמ' יב, גל' מג עמ' צח-קא
ח/ג ברור הלכה סוכה כט ע"ב ציון ד, לא ע"ב ציון ב, ג, לב ע"א ציון א {לח"מ}, ו
ח/ג ברורי הלכות (איזנברגר) או"ח עמ' רצט {השמיט כווץ וכפוף}
ח/ג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' פג {מ"מ ולח"מ}
ח/ג בשמים ראש סי' קפג
ח/ג הרמב"ם והגאונים עמ' 52
ח/ג זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' קצו-קצז
ח/ג זמנים למלך
ח/ג יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' צה
ח/ג ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קנא
ח/ג להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' פה
ח/ג לקיחה תמה ח"א סי' לד אות ד {נקטם ראשו}, סי' נא אות ה {נסדק}, סי' נב אות ו {נסדק}, סי' נג אות ו {נקטם ראשו}, ח"ב סי' תרמה הערה ז, יב {נפרצו עליו}, הערה כ {נעקם לצדדיו}, וקונטרס דורש לציון {נעקם לצדדיו}
ח/ג מי ימצא סוכה עמ' רד
ח/ג מילי דמרדכי
ח/ג מעיני המים
ח/ג מקראי קדש (תפט) דף פ ע"א וע"ב
ח/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רכב
ח/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ג משרת משה (נבר)
ח/ג נתן פריו סוכה עמ' רמא
ח/ג סוכה של מי עמ' רסט {מ"מ}
ח/ג עטרת מרדכי (מילר) עמ' קמב, קמט
ח/ג עין תרשיש
ח/ג צבא המלך עמ' לט
ח/ג קרית מלך
ח/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קיג
ח/ג שדה הארץ ח"ג
ח/ג שו"ע הרב או"ח סי' תרמה סעיפים ו, יב, יח
ח/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף צה ע"ב
ח/ג תשובות הראב"ד סי' ו הערה 35
ח/ד אדני היד החזקה
ח/ד בית אהרן וישראל גל' מב עמ' יב
ח/ד ברור הלכה סוכה לב ע"א ציון ה, ז
ח/ד ברורי הלכות (איזנברגר) או"ח עמ' רצט {השמיט כווץ וכפוף}
ח/ד וישאל שאול או"ח סי' קכב
ח/ד חי' ופירושי מהרי"ק
ח/ד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קמב, קפב
ח/ד לב שלם [ב"י סי' תרמה]
ח/ד לקיחה תמה ח"א סי' נג אות ו {נחלקה התיומת}, ח"ב סי' תרמה הערה טז {היו עליו אחת אחת}, הערה יז {בריית העלין}
ח/ד מאורי המועדים עמ' רסח {אחד אחד מתחלת ברייתו}
ח/ד מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' פח אות ב
ח/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מא ע"א
ח/ד מנחת נתנאל דף כז ע"א
ח/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רלו {שער המלך}
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ד משרת משה (נבר)
ח/ד ס' הנייר עמ' פה
ח/ד ס' התדיר עמ' רסה
ח/ד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כח אות ב, ג {לח"מ}, ה {כ"מ}, ו {הגהמ"י אות ז-ח}, ז {ראב"ד}
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קיג, קנב
ח/ד שו"ע הרב או"ח סי' תרמה ס"ט
ח/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תעה
ח/ד תשובות הראב"ד סי' ו הערה 62, סי' ז הערה 95, 101
ח/ה אבן האזל קדשים ח"ב דף ל ע"א
ח/ה אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קמט-קנ
ח/ה אבן ציון עמ' קמד
ח/ה אבן שלמה (ניימן) עמ' מ, מב {עבר וליקטן}
ח/ה אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סה אות א
ח/ה אבני ציון ח"א סי' ו אות ח {שעה"מ}, סי' יא אות ה {שעה"מ}, סי' כח אות ד, סי' סב אות ג, ח"ב סי' י אות ב, סי' יא אות ה, סי' טו אות ב, סי' טז אות ג-ד, סי' יז אות א, ג, ח"ג עמ' יט, רמד, ח"ד עמ' קיא {שעה"מ}, רנד {שעה"מ}
ח/ה אדני היד החזקה
ח/ה אהלי יהודה (הכהן) דף יז ע"ד
ח/ה אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"ד הע' 1, 3, 7, 10
ח/ה אוצרות יהושע עמ' מג
ח/ה אור הישר [אור הישר סוכה לג ע"א]
ח/ה אור תורה (שוורץ) ח"ד סי' יא
ח/ה אמונת עתיך גל' 110 עמ' 32 {צ"פ}
ח/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קלב-קלג
ח/ה אמר יוסף (אלקלעי)
ח/ה אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כג ד"ה ועיין
ח/ה אמרי זאב דף כז ע"ב וע"ד {עבר וליקטם - אין דיחוי}
ח/ה אמרי יהודה (רוזנר) כלל יז פרט א
ח/ה אמרי ישראל (פלאצקי) דף ה ע"ב {שעה"מ}
ח/ה אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' שכו {ראב"ד - הופיע רוה"ק}
ח/ה אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' רו
ח/ה באהלה של תורה או"ח סי' לז אות ב
ח/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ה באורי סוגיות (הוניגסברג) שבת סי' סג אות י {או"ש}
ח/ה באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קמט, קנ {מ"מ}, קנז
ח/ה באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' כ אות א
ח/ה בד קודש (פוברסקי) ח"א דף א ע"א וע"ד
ח/ה בדבר מלך חט"ו עמ' ערב {הדס שנקטם ראשו כשר נשרו רוב עליו אם נשתיירו שלשה עליו בקו אחד כשר וכו'}
ח/ה בדבר מלך חי"א עמ' שה
ח/ה בים דרך עמ' קלז
ח/ה בינת אברהם עמ' קפב {שעה"מ}
ח/ה בית אהרן (סוויאדישץ) דף א ע"א-ע"ג {השמיט דוקא אם אין לו הושענא אחרת}
ח/ה בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קלג, גל' מב עמ' יג {רמב"ם}, גל' סה עמ' נז-נח {שעה"מ}
ח/ה בית אפרים או"ח (תרמד) דף צא ע"ב, קא ע"א-ע"ד, קג ע"א
ח/ה בית גמליאל ח"א עמ' סא-סב
ח/ה בית הלוי ח"ב סי' טו עמ' נט
ח/ה בית המדרש
ח/ה בית לוי (גולדברג) דף ג ע"א
ח/ה בית שמש
ח/ה בית שערים או"ח סי' קכד (דף נח, ס)
ח/ה בכורי הרים סוכה עמ' קכח-קכט, קלג-קלה {עבר וליקטן}
ח/ה בן מלך - מצוות המקדש עמ' קסא {ראב"ד}
ח/ה בני דוד
ח/ה בני שלשים עמ' קסב {ענביו מרובות}
ח/ה בני שמואל
ח/ה בנתיב המצוות עמ' 14 {שעה"מ}
ח/ה בצור ירום ח"ג עמ' קצ {ראב"ד}
ח/ה בציר אליעזר ח"ב דף יח ע"ב {שעה"מ}
ח/ה ברור הלכה סוכה לב ע"ב אחרי ציון א, ואחרי ציון ה, לג ע"א לפני ציון א, ובציון א, לג ע"ב ציון א, ג, ד, לד ע"ב ציון ב, י
ח/ה בריכות מים דף פה ע"ב {כ"מ}
ח/ה ברית יעקב (פייתוסי) דף ב ע"ג {שעה"מ}
ח/ה ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קי, קיא
ח/ה ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כט אות יט
ח/ה ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שלה, ר"ה-מגילה עמ' שיח, שלד
ח/ה גבורות יצחק עמ' קיא
ח/ה גליוני הגר"ש עמ' סא {כ"מ} [עי' חידושי הרש"ש]
ח/ה גן דוד דף לב ע"ב
ח/ה דבר סיני על מועדי השנה עמ' כה {שעה"מ}
ח/ה דברות אליהו ח"א עמ' סט {השמיט דאית ליה הושענא אחריתי}
ח/ה דברות צבי חי"א סי' ג אות ג {שעה"מ}
ח/ה דברי אור ח"ב עמ' פו
ח/ה דברי חיים (אוירבך) ר"ה סי' ד ד"ה אב"ה
ח/ה דברי חיים השמטות סי' יא
ח/ה דברי חנינא - ת"ת עמ' קסב {ראב"ד}
ח/ה דברי יהודה דף סה ע"א, סט ע"א {כמתקן - לא מתקן גמור}
ח/ה דברי יהודה סי' יט אות ו
ח/ה דברי יואל ויקרא ח"ב עמ' קג {ראב"ד - רוה"ק}
ח/ה דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' מח-מט {שעה"מ}
ח/ה דברי ירוחם סי' מד
ח/ה דברי שלמה (אסרף)
ח/ה דברי תורה (תאומים) דף ב ע"ד {ליקטן אחד אחד}
ח/ה דגל ראובן ח"ג סי' ו
ח/ה דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קל {ראב"ד}
ח/ה דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ג עמ' קיח {ראב"ד}
ח/ה דור דורים עמ' קצג
ח/ה דעת כהן עמ' מו, תלג
ח/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שז {ראב"ד - רוה"ק}
ח/ה דרך ישרה ח"א עמ' מט, ח"ב עמ' סו
ח/ה דרכי אהרן ח"ב עמ' לד
ח/ה הלכה רבה ח"א עמ' 42, 170-171
ח/ה המאיר לארץ {ראב"ד - רוה"ק}
ח/ה הר המלך ח"ו עמ' עח
ח/ה הררי קדם (תשס) עמ' רח
ח/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קנג
ח/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תסח
ח/ה ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' קנו {ראב"ד}
ח/ה ויען יצחק עמ' מב
ח/ה זבד טוב עמ' 67
ח/ה זית רענן ח"ב עמ' סח {שעה"מ}
ח/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' לז
ח/ה זכרון יהודה (לאש) דף סח ע"ג
ח/ה זכרון יהונתן דף סד
ח/ה זכרון סופרים {כ"מ - ורבינו השמיט וכו'} [אין כאן השמטה כי הביאו לעיל פ"ז ה"ח, ונעלם זה ממרן ב"י וב"ח סימן תרמ"ו ומבעל כפות תמרים סוכה דף ל"ג (בכורי יעקב סימן תרמ"ו סקט"ז)]
ח/ה זכרון סופרים {ראב"ד - כבר הופיע רוה"ק וכו'} [עיין מהריב"ל ח"ד סימן ק"י, הובא בכפות תמרים סוכה דף לב ע"ב]
ח/ה זכרון שלמה (קליין) עמ' מב {נראה כמתקן - מדרבנן}, מג {אם אין לו הושענא אחרת}, מד
ח/ה חדושים ובאורים (גרי') סוכה סי' ה ס"ק י
ח/ה חדשים גם ישנים עמ' 126 {ראב"ד}, 172 {מעשה רוקח}
ח/ה חזון לימים ח"א עמ' קצב
ח/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' נב
ח/ה חי' הריצ"ד
ח/ה חי' ופירושי מהרי"ק
ח/ה חי' חתם סופר
ח/ה חי' כתב סופר קדשים עמ' י
ח/ה חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' כט {שעה"מ}, לה
ח/ה חי' ר"י נחמיה סי' לג אות ח ואילך
ח/ה חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' לב, קטז {שעה"מ}, קצ {שעה"מ}, רמג {שעה"מ}, רעט {שעה"מ}, שטו {כ"מ}, שיח, שיט {כ"מ}, שכג {שעה"מ}, שכה, שכג {שעה"מ}, שלה
ח/ה חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קסט
ח/ה חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' שלח
ח/ה חיים ומלך
ח/ה חכמת גרשון עמ' נא-נב
ח/ה חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ח, מהדו"ת סי' טז, קבא דקשייתא סי' צט
ח/ה חמדת ימים עמ' קנד
ח/ה חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 78 {ראב"ד}
ח/ה טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקלו {שעה"מ}
ח/ה טל אמרתי עמ' 241
ח/ה טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' נד
ח/ה טל חיים (טל) שבת עמ' 54-55 {השמיט שיש לו הושענא אחרת}
ח/ה יד המלך (פלומבו)
ח/ה יד לגילת עמ' 148 {ראב"ד - רוה"ק}
ח/ה יראה ואהבה עמ' רכט
ח/ה ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קנא
ח/ה ישועות יעקב מועד עמ' תשפה-תשפו {ראב"ד}
ח/ה ישורון ד עמ' תשמז {הדס שנקטם ראשו}
ח/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קפב
ח/ה כללי המצוות (תאומים) עמ' קיג {שעה"מ}
ח/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שפז
ח/ה כרם יהושע (ולרשטיין) דף נג ע"ד {מיעוט ביו"ט}
ח/ה כתב סופר או"ח החדשות סי' ג ד"ה אלא דכל זה {כ"מ}
ח/ה כתב סופר או"ח סי' קכא ד"ה והנה כדברים
ח/ה כתבי העלוי מראקוב עמ' קטו
ח/ה כתר המלך
ח/ה כתר תורה (תשיז) עמ' מח
ח/ה כתר תורה (תשסז) עמ' צו {ליקטן לאכילה}
ח/ה לב אריה (קרלין) עמ' לא-לב
ח/ה לב מרפא דף לג ע"א
ח/ה לב שלם [מהריב"ל ח"א סי' קטז, תולדות יצחק (חדאד) סוכה סח ע"ב, ב"י סי' תרמו, ט"ז שם, כפות תמרים דף ג, יב, עי' הל' פסוה"מ פ"ג, לשון למודים דף קיד ע"א]
ח/ה להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' סז, עו, פו
ח/ה להורות נתן אבות עמ' קיג
ח/ה להורות נתן דברים עמ' ה
ח/ה להורות נתן מועדים ח"ד עמ' תנז
ח/ה לכתך אחרי במדבר עמ' 76 {ראב"ד}
ח/ה לקוטי סופר ח"ב דף ל ע"ג {מ"מ}
ח/ה לקיחה תמה ח"א סי' לא
ח/ה מאור ישראל
ח/ה מאור למלך סוכה עמ' קכב-קכד, קכו, קלח {שעה"מ}
ח/ה מאור למלך פסחים עמ' קכ {שעה"מ}
ח/ה מאור למלך קדושין עמ' פט
ח/ה מאורות הדף היומי ח"ו עמ' יד {ראב"ד - רוה"ק}
ח/ה מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' יא {ראב"ד}
ח/ה מגידות (תשמ) עמ' רמא
ח/ה מדרכי הכרם ח"ג עמ' 105 {נקט ראשו}
ח/ה מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קעג-קעה
ח/ה מועדים וזמנים ח"ו סי' נג
ח/ה מוריה גל' קעה עמ' צח, ק
ח/ה מחשבת הקודש ח"ב דף ג ע"א
ח/ה מטה אהרן הל' יו"ט עמ' צא, קכ
ח/ה מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' תיט
ח/ה מי ימצא סוכה עמ' רנב
ח/ה מילי דמרדכי
ח/ה מכתם לדוד (חסן)
ח/ה מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 70 {ראב"ד}
ח/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רנז
ח/ה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 308-309 {נקטם ראשו}
ח/ה מנחת כהן (יוסף חיים) דף צז ע"א
ח/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תסח {רמב"ם}, תקפד {שעה"מ}
ח/ה מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' סד
ח/ה מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' קפא
ח/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שטז {או"ש}
ח/ה מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' עח {או"ש}
ח/ה מסורה חי"ד עמ' לג
ח/ה מעיני המים
ח/ה מעשה הבא בעבירה עמ' 163-164
ח/ה מפתח הבאורים [אור שמח]
ח/ה מצוות זמניות עמ' תצח
ח/ה מציאות קטן סי' קיח
ח/ה מצעדי גבר סוכה סי' ד אות א, שבת סי' ה אות ב
ח/ה מצרף לחכמה פ' יג {ראב"ד - רוה"ק}
ח/ה מקראי קדש (תפט) דף פ ע"ב
ח/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' ריח, רכב, רסד, שמה
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ה משבצות זהב שופטים עמ' יא-יב {ראב"ד - רוה"ק}
ח/ה משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' ריג
ח/ה משנת יהודה עמ' תכט
ח/ה משנת ראשונים (הירשפלד)
ח/ה מתת ידו או"ח מהדו"ת סי' מט
ח/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רצ
ח/ה נזר הקדש (קפלן)
ח/ה נחל איתן
ח/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מז אות טו
ח/ה נטע שורק דף סא ע"ד
ח/ה נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' ריב {ראב"ד}
ח/ה נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רכד {ראב"ד - רוה"ק}
ח/ה נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' לב
ח/ה נתן פריו מגילה עמ' תלד
ח/ה נתן פריו סוכה עמ' רמ, רנ
ח/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרעט {שעה"מ}, תתשפח, תתשצב {כ"מ}, תתשצד, תתשצה {כ"מ}, תתשצט {שעה"מ}, תתתג {שעה"מ}, תתתז {שעה"מ}, תתתצ {שעה"מ}
ח/ה ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תיב {מ"מ - אינו תיקון מנא}
ח/ה ס' העתים עמ' 334
ח/ה סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עה
ח/ה סוכת דוד סוכה עמ' קמז, קצד
ח/ה סופר מהיר ח"א דף כ ע"ד, כב ע"א
ח/ה עטרת טוביה
ח/ה עין יצחק ח"א עמ' רצט
ח/ה עמק שאלה (טברסקי) עמ' שמד
ח/ה עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף עח ע"א
ח/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רא, כרך ב ח"א עמ' לו, ח"ב עמ' קפד
ח/ה עקדת משה ח"ב עמ' קצה {ראב"ד}
ח/ה ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' ז, כג {ענביו מרובין מעליו וכו' אם מיעטן כשר}
ח/ה פני המלך (שטרן)
ח/ה פרדס מרדכי עמ' תלט
ח/ה פרי הארץ (כהנוו) סי' לב
ח/ה פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף צא ע"ב
ח/ה פרשת המלך
ח/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 270
ח/ה צבא המלך עמ' לט, מא
ח/ה צבי תפארת סי' כא, לז (שם שלמה) {שעה"מ}
ח/ה קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' פד
ח/ה קול גדול ולא יסף עמ' 105 {ראב"ד - רוה"ק}
ח/ה קונטרסי שעורים כתובות עמ' 206
ח/ה קרבן ציון עמ' כד {שעה"מ}, קצו {שעה"מ}, רעו {שעה"מ}, רעז
ח/ה קרית מלך
ח/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' ה
ח/ה קרן לדוד מועדים עמ' קסה
ח/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קיג, קנב
ח/ה שארית יהודה (בלום) דף נו ע"א {עבר וליקטן כשר}
ח/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' מו {ביו"ט}
ח/ה שבט סופר [שבט סופר יו"ד סי' כט]
ח/ה שבי ציון סי' יט
ח/ה שו"ע הרב או"ח סי' תרמו סעיפים יא, יג
ח/ה שו"ת הרא"ש עמ' קכ
ח/ה שופריה דיעקב (מערך) דף כה
ח/ה שירת הפסח אות קצג ס"ק יז {ראב"ד}
ח/ה שלמי יוסף סוכה עמ' תיג, תטו
ח/ה שלמי ניסן פ' האורג עמ' קפז
ח/ה שלמי ניסן פ' הבונה עמ' קח
ח/ה שם יוסף (אליקים)
ח/ה שם משמעון (שטרן) דף יא ע"ד, יב ע"א {מיעט ענבים ביו"ט}
ח/ה שמות בארץ (תשנט) עמ' ריב {לח"מ}, רטו
ח/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עט אות ב {כ"מ}
ח/ה שמן למאור (ביימאייל) דף ו ע"א-ע"ב {מיעט כשר - גם אם השחירו ביו"ט שיש דיחוי}
ח/ה שמן רקח ח"א דף י ע"ד
ח/ה שנות חיים (קלוגר) עמ' סד
ח/ה שערי היכל זבחים עמ' רצג {מיעט ענביו ביו"ט - כשר - בנראה ונדחה}
ח/ה שערי מאיר עמ' קכב-קכה
ח/ה שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' ס, סו, רפ {שעה"מ}
ח/ה תורת הקדש ח"ב עמ' כ
ח/ה תורת יצחק ח"א עמ' קי
ח/ה תורת רפאל או"ח ח"ב דף קעא ע"ג, קעב ע"ב
ח/ה תניא רבתי ח"א עמ' 50 {ראב"ד}
ח/ה תפארת אהרן עמ' נח, סו
ח/ה תשובות הראב"ד סי' ו הערה 1, 22 {ראב"ד}, 28
ח/ה תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' גקמב {ר' מנוח}, שיד {כ"מ}
ח/ו אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קנ
ח/ו אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קכה {נקטם ראשו}
ח/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 96
ח/ו ברור הלכה סוכה לב ע"ב אחרי ציון ה, לג ע"ב ציון ט, ואחרי ציון ט
ח/ו ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קנב
ח/ו דברי יחזקאל (מישור) עמ' תמח
ח/ו דברי יחזקאל (תרצה) דף קמג ע"ג
ח/ו חי' הריצ"ד
ח/ו חלקת מאיר
ח/ו ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קנא
ח/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשצח-תשצט
ח/ו כתר תורה (תשיז) עמ' מא
ח/ו כתר תורה (תשסז) עמ' פד {נקטם ראשה}
ח/ו להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' פה
ח/ו לקיחה תמה ח"א סי' לד
ח/ו מועדים וזמנים ח"ו סי' נג
ח/ו מוצל מהאש (הלברשטם) עמ' קיז {לקטן ביו"ט}
ח/ו מצעדי גבר סוכה סי' ד אות א
ח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ו משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' ריג
ח/ו משנת יעקב משפטים עמ' שו
ח/ו משנת ראשונים (הירשפלד)
ח/ו משרת משה (נבר)
ח/ו נתן פריו סוכה עמ' רמא
ח/ו ס' המנהגים לרבינו אברהם קלויזנר סי' מה אות ה
ח/ו צבא המלך עמ' לט, מא
ח/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קיג, קנב
ח/ו שערי מאיר עמ' קכב-קכג
ח/ז אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"ו הע' 27 {ראב"ד}, 28
ח/ז אמרי יושר סוכה דף לו ע"א ס"ק ח {מ"מ}
ח/ז אנצי"ת ע' אתרוג הע' 116, 117, 132, 149, 152-154, 185, 186, 191, 192, 200, 206, 215
ח/ז אפיקי מגינים סוכה עמ' עו
ח/ז בית אהרן וישראל גל' מב עמ' יג, גל' ס עמ' סט
ח/ז בית מאיר (תשע) סי' יז ס"כו עמ' קפא, סי' עו ס"ה עמ' לד
ח/ז בית מאיר סי' יז אות כו עמ' קעה
ח/ז בית שמש
ח/ז בן אברהם (אישטרושא)
ח/ז בני דוד
ח/ז ברור הלכה סוכה לה ע"ב ציון ט, ל, לו ע"א ציון א, ב
ח/ז ברכת יצחק (פאלער) עמ' שטז-שיז
ח/ז בתי כהונה (תשסה) עמ' יט
ח/ז גור אריה (צרמון)
ח/ז דברות משה קידושין סי' לג הערה מו
ח/ז דרכי שמחה עמ' עה-עו
ח/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צז, ק, קו {גזול ביום שני}
ח/ז הר המלך ח"ה עמ' נד, ח"ו עמ' עח-עט
ח/ז הרמב"ם והגאונים עמ' 52
ח/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 195
ח/ז הררי קדם (תשס) עמ' רי
ח/ז זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רלו-רלח
ח/ז חדושים ובאורים (גרי') סוכה סי' ו ס"ק א
ח/ז חזו"א או"ח סי' קמז ס"ק ה
ח/ז חזקה רבה יו"ד הלכה קנח
ח/ז חי' הגר"ח החדש עמ' קיז-קיח, שפ
ח/ז חלק לוי עמ' רכז
ח/ז יד המלך (לנדא)
ח/ז יד ישראל ח"ב
ח/ז ידיו של משה דף קמח ע"ב {כ"מ}
ח/ז ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מט
ח/ז כבוד יו"ט
ח/ז כשרות ארבעת המינים עמ' מט {מ"מ}, קפט
ח/ז לב שלם [ט"ז סי' תרמח, אדני פז או"ח תרמח, הון עשיר סוכה דף פה ע"א]
ח/ז למודי ה' (תשפא) עמ' קנה {מל"מ}
ח/ז לקיחה תמה ח"א סי' ב אות א, סי' ג, סי' ה אות א, ו {ניטל דדו}, סי' ז-ח {ניטל העץ}, סי' ט {חזזית בדדו}, סי' יא אות ג, ה, סי' יג אות ד {חזזית בדדו}, סי' יז {חזזית}
ח/ז מאורי המועדים עמ' רעז {נקב מפולש}
ח/ז מגילת סמנים עמ' צג {מל"מ}
ח/ז מגל חי"ג עמ' 95
ח/ז מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' קיז
ח/ז מכתב סופר
ח/ז מעיני המים
ח/ז מענה אליהו עמ' קט {כ"מ}
ח/ז מפתח הבאורים [אור שמח]
ח/ז מצוות זמניות עמ' תצו
ח/ז מציון אורה ח"א עמ' נה
ח/ז מקראי קדש (תפט) דף פא ע"א
ח/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רכב
ח/ז מראה הנוגה [גבול יאודה דף סב ע"ג] {מ"מ - מהב"ע}
ח/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ז משנה הלכות כתובות דף פד ע"א {מל"מ}
ח/ז משנה למלך אחרון
ח/ז משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' ז סעיף א ס"ק ב
ח/ז נועם ח"ו עמ' קעה {יד המלך}
ח/ז נתיבות אדם ח"ב עמ' קל, קלו
ח/ז נתן פריו סוכה עמ' רפד
ח/ז סוכת דוד סוכה עמ' נב
ח/ז עקבי ברכה עמ' קפז
ח/ז ערך שי חו"מ סי' רעה סעיף ב
ח/ז פד"ר ח"ח עמ' 224
ח/ז פותח יד
ח/ז פי שנים דף פא ע"ג {מל"מ}
ח/ז פרשת המלך
ח/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עב ע"א
ח/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קח {קובץ}
ח/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קע-קעא
ח/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קנ אות א
ח/ז שו"ע הרב או"ח סי' תרמח סעיפים ג, ה, יב, טו, יח
ח/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' נא
ח/ז שו"ת הרדב"ז סי' אלף תכג
ח/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' רמא {כ"מ}, רנ-רנא, רנג
ח/ז שערי טהר ח"ב שער ג סי' ג אות ב
ח/ז שפתי שושן עמ' פח, צ
ח/ז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כב
ח/ז תרומת הדשן שו"ת סי' צט {הגהמ"י אות ס}
ח/ז תשובה שלמה או"ח סי' כג {הגהמ"י ומ"מ}
ח/ז תשובות הראב"ד סי' ו הערה 40, 43, 44 {שנקלף}, 46 {נקב מפולש}
ח/ח אבי עזרי ח"א
ח/ח אבן ציון עמ' קע
ח/ח אבני נזר או"ח סי' תפה אות לג, לה
ח/ח אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רלב
ח/ח אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"ו הע' 32, 33
ח/ח אור לישרים (שולמן) עמ' קצט {שלוק}
ח/ח אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ג ע"ג
ח/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 96
ח/ח אמר יוסף (אלקלעי)
ח/ח אנצי"ת ע' אתרוג הע' 64, 69, 70, 79, 82, 88, 90, 94, 138, 141, 143, 147
ח/ח באהלה של תורה או"ח סי' צו אות ח
ח/ח בית שערים יו"ד סי' מה
ח/ח ברור הלכה סוכה לד ע"ב ציון כ, לו ע"א ציון ה, ז
ח/ח ברכת יצחק (פאלער) עמ' שכט
ח/ח דברות אליהו ח"ב עמ' לט
ח/ח דברי חן (נתנזון) דף מד ע"ד {מ"מ}
ח/ח דרך ישרה ח"ב עמ' פט
ח/ח הר המלך ח"ג עמ' סד, ח"ה עמ' נד-נה
ח/ח זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רלח
ח/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קצא
ח/ח כשרות ארבעת המינים עמ' יא {ר' מנוח}, קצז {ככרתי}
ח/ח לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ה עמ' כא
ח/ח למודי ה' (תשפא) עמ' שמט {שעה"מ}
ח/ח לקיחה תמה ח"א סי' יז אות ט, סי' כד אות ד-ה, סי' כה אות ד, ו
ח/ח מבשר טוב קדשים עמ' נח
ח/ח מגל חי"ג עמ' 95
ח/ח מצעדי גבר סוכה סי' ד אות ג
ח/ח מקראי קדש (תפט) דף פא ע"א
ח/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רכג
ח/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקעו {ראב"ד}
ח/ח משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' עה
ח/ח משנת ראשונים (הירשפלד)
ח/ח משנת רבנו עמ' רמד {כושי}
ח/ח נהרות איתן ח"א עמ' שצ
ח/ח נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' עו [אור תורה תשרי תשלא]
ח/ח סוכת דוד (מן) סוכה סי' כח ס"ק ד, יג, טז {ר' מנוח וק"ס}
ח/ח עולת ראיה (וייס) עמ' עג
ח/ח עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קמו
ח/ח עץ הדר השלם עמ' קלא
ח/ח פסקי אליהו ח"ב עמ' כא, כג {אתרוג התיום}
ח/ח פרי האדמה ח"א
ח/ח ציץ הקודש ח"א דף ז ע"ג, ט ע"א
ח/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עב ע"א, עג ע"א
ח/ח קובץ על יד ח"ג
ח/ח רבבות אפרים ח"א עמ' שכט {השמיט דין כדור}
ח/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קעב
ח/ח שדה הארץ ח"ג
ח/ח שו"ע הרב או"ח סי' תרמח סעיפים כז-כט
ח/ח שו"ת הרשב"א ח"א סי' תיא
ח/ח שיחות ר' ראובן עמ' קפד {ראב"ד - רוה"ק}
ח/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' רנה {מ"מ}
ח/ח שער דלתי הלבנון סי' ל {ראב"ד - רוח הקודש}
ח/ח שער המלך
ח/ח שערי שמחה (רפיש) דף נב ע"ד {שלוק}, נג ע"א
ח/ח תורת המועדים (תשכד) עמ' 119
ח/ט אב בחכמה דף נט ע"א {לולב גזול כשר ביו"ט שני}
ח/ט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קנא, ח"ח עמ' פט, ח"ט עמ' קכה
ח/ט אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 76-77
ח/ט אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 111-112
ח/ט אבן מלוכה (רביע)
ח/ט אבן שלמה (ניימן) עמ' מח
ח/ט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ז אות ג
ח/ט אבני ציון ח"ב סי' סב אות ד, סי' סג אות א, ח"ג עמ' כא
ח/ט אגרות הגרי"ד עמ' סד, רמד
ח/ט אגרות משה או"ח ח"א סי' קפו
ח/ט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יט
ח/ט אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' עא, עג
ח/ט אהל שרה עמ' כג
ח/ט אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' לט
ח/ט אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 238
ח/ט אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"א הע' 87 {ראב"ד}, ה"ו הע' 7-8
ח/ט אוצרות יהושע עמ' קמח, שכד
ח/ט אור הציצית עמ' קלט
ח/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' קו {גזול כשר בשני}
ח/ט אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' ד, כד
ח/ט אורח המועדים (תשסח) עמ' שיג
ח/ט אחיעזר ח"ג סי' עא אות ד
ח/ט אלומות יוסף (תשנ) עמ' רמב
ח/ט אמונה ודעת (טאקסין) דף פז ע"ב {מצווה הבאה בעברה יצא}
ח/ט אמונת עתיך גל' 117 עמ' 138
ח/ט אמר יוסף (אלקלעי) דף ה ע"ג {ראב"ד}
ח/ט אמרי דוד (שליסל) דף א ע"ד {מהב"ע כשר}
ח/ט אמרי יושר סוכה דף כט ע"ב, לו ע"א ס"ק ט, לו ע"ב
ח/ט אמרי סופר עמ' לב {שעה"מ}
ח/ט אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' מז
ח/ט אנצי"ת ע' אתרוג הע' 40
ח/ט אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' כה
ח/ט אפיקי מגינים סוכה עמ' סז-עא
ח/ט אריה ליש עמ' סז {שעה"מ}
ח/ט באהלה של תורה או"ח סי' צד, סי' צה, סי' צו אות ח
ח/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סט
ח/ט באר שרים (שולמן) עמ' לו
ח/ט באר שרים ח"ב סי' כ אות ג
ח/ט בדבר מלך חט"ו עמ' רמא, רסז {והפסלנות הוא משום ע"ז או משום שאותו אתרוג אסור באכילה בין ביו"ט ראשון בין בשאר ימים פסול}
ח/ט בדבר מלך חי"א עמ' רצו
ח/ט בדבר מלך חי"ג עמ' לט
ח/ט בזך לבונה עמ' רל
ח/ט בינת נבונים דף כ ע"ג
ח/ט בירורים ברמב"ם סי' ט
ח/ט בית אהרן וישראל גל' מב עמ' יא, גל' עג עמ' מח {אתרוג האסור באכילה פסול כל שבעה}
ח/ט בית אפרים או"ח (תרמד) דף קא ע"ג, קג ע"א {הדר - רק ביום ראשון}
ח/ט בית הלוי ח"א סי' מח עמ' רח
ח/ט בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שכא, שכו {שעה"מ}
ח/ט בכורי אברהם דף מ ע"ג {גזול ביו"ט שני}
ח/ט בכורי אליהו עמ' מט
ח/ט בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' כז, קלה
ח/ט בנין אב (שולמן) סי' ס אות ה
ח/ט בנין אהל מועד דף מג ע"א {גזול כשר ביו"ט שני}, סד ע"א {שאול כשר ביו"ט שני}, סו ע"א {מה שאסור באכילה פסול כל שבעה}
ח/ט בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' לו {טעם המלך}
ח/ט בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רד
ח/ט בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' נז
ח/ט בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ט אות ב
ח/ט בציר אליעזר ח"ב דף יג ע"ד {גזול כשר ביו"ט שני - אין מהב"ע}, יד ע"ד {שעה"מ}
ח/ט ברור הלכה סוכה כט ע"ב ציון ה, ל ע"א ציון א, לג ע"ב ציון א, לד ע"ב ציון ז, לה ע"ב ציון א, ט, לו ע"ב ציון ד {לח"מ}, מא ע"א ציון ב
ח/ט ברית יעקב (ליבשיץ) ח"א סי' פ בסופו
ח/ט ברכה למנחם עמ' 154
ח/ט ברכות חיים ח"א עמ' צה
ח/ט ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קד, קטז, קלח
ח/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' שיח-שיט, שכג, של
ח/ט ברכת מרדכי ב"ק עמ' רנד
ח/ט ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' תקנו
ח/ט ברכת מרדכי ענינים עמ' רלב
ח/ט ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' רפ, רצז, שו, שיז, שיט
ח/ט ברקאי ח"א עמ' 115
ח/ט בשמן רענן ח"ב עמ' רלה
ח/ט גבורות יצחק עמ' קטז
ח/ט גליונות אבני נזר
ח/ט דביר הקודש מועדים עמ' קצד-קצה
ח/ט דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קח
ח/ט דברות אליהו ח"ב עמ' כו, כח, ל-לא {גזול ביום שני - מהב"ע בדרבנן}
ח/ט דברות משה גיטין עמ' תקע
ח/ט דברות משה זרעים עמ' א'קלד, א'רמד {אבל ביום טוב שני עם שאר הימים הכל כשר וכמ"מ}
ח/ט דברי דוד (טייטלבוים) דף פח ע"ד {גזול - מהב"ע}
ח/ט דברי חיים (אוירבך) לולב סי' ב ד"ה אב"ה
ח/ט דברי חפץ עמ' צז
ח/ט דברי יהודה דף כג ע"א {שעה"מ}
ח/ט דברי משה (מזרחי) עמ' שנו-שנז {אין מהב"ע ביום שני}
ח/ט דברי פנחס ח"ב עמ' ט-י {שעה"מ}
ח/ט דברי תורה (תאומים) דף ב ע"ד {גזול}
ח/ט דגל ראובן ח"ב סי' ד
ח/ט דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' ריד
ח/ט דרכי אהרן ח"ב עמ' יא-יב, יח
ח/ט דרכי שמחה עמ' כט
ח/ט דרשות מהר"ם בריסק עמ' קנא
ח/ט הדרום ל עמ' 21
ח/ט הדרת מרדכי דף לו ע"ג, לז ע"א
ח/ט הלכה רבה ח"א עמ' 55, 150, 167, ח"ב עמ' 48-47, 52
ח/ט המאיר לארץ [נובי"ת או"ח קלג]
ח/ט הרמב"ם והגאונים עמ' 52
ח/ט הרמב"ם והזוהר
ח/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 195
ח/ט הררי קדם (תשס) עמ' רי, ריב, רטז, ריט, רכג, רכח, רלח
ח/ט התורה והמדינה חי"א עמ' תרמו
ח/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרצח
ח/ט זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רכד
ח/ט זית רענן ח"ב עמ' קיג-קיד
ח/ט זכרון חי עמ' מד {שעה"מ}
ח/ט זכרון מנחם (מיארה) {מהב"ע - דאורייתא או דרבנן}
ח/ט חדושים ובאורים (גרי') סוכה סי' ו ס"ק ג
ח/ט חזון לימים ח"ב עמ' רנז
ח/ט חי' בן אריה ח"א סי' יח אות ד-ה
ח/ט חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קב עמ' רמט
ח/ט חי' יחיאל דף ו ע"ד
ח/ט חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' יז, כ, לו
ח/ט חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רמא
ח/ט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' י-יא {שעה"מ}
ח/ט חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קכב
ח/ט חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' רמה {מ"מ}, רמט, רנא, רצה {שעה"מ}, תמב
ח/ט חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קלז
ח/ט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ט ד"ה ואפשר {מ"מ}
ח/ט חלק יעקב (אלבעלי) דף קה ע"ב
ח/ט חלקת מאיר
ח/ט חמדת אהרן עמ' קכז-קכח
ח/ט חמדת שלמה עמ' קיד {גזול כשר ביום שני}, קכג, קכה {אתרוג אסור באכילה פסול בשאר ימים}
ח/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' מד {שעה"מ}
ח/ט טוב החיים דף יב ע"ב
ח/ט יד ישראל ח"ב
ח/ט יהל אור דף ט ע"ג-ע"ד, י ע"א-ע"ג, יא ע"א-ע"ד, יב ע"א, כא ע"ד, כב ע"א-ע"ג {מה שפסול משום איסור אכילה פסול כל שבעה}
ח/ט יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רנה
ח/ט יפה נוף עמ' סא
ח/ט יפה נוף עמ' סא
ח/ט ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' כט {ראב"ד}, מד, קלה, קפב
ח/ט ישא מדברותיך פסחים עמ' רמח {אתרוג האסור באכילה}
ח/ט ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף א ע"א
ח/ט ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' א
ח/ט ישועות יעקב מועד עמ' תרע, תשע, תשפב, תשפט, תשצד
ח/ט כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ח/ט כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קנה {רק ביו"ט ראשון, לח"מ}, קפ {פסולי ע"ז}
ח/ט כשרות ארבעת המינים עמ' עב
ח/ט כתב סופר או"ח החדשות סי' ג ד"ה וכל זה למאן
ח/ט כתב סופר או"ח סי' צח ד"ה ובמאי דכתיבנא, ד"ה ונתיישב לי, סי' קכז ד"ה והשתא אתי
ח/ט כתר המלך
ח/ט לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ג עמ' יג
ח/ט לב שלם [שו"ת פני יהושע או"ח סי' ג]
ח/ט לבושי מרדכי או"ח עמ' נד, נו
ח/ט לחמי תודה (הורביץ) דף רה ע"ג {גזול ביו"ט שני}
ח/ט לקיחה תמה ח"א סי' ב אות ב-ג, ה, סי' כג אות א {יבש}, סי' כד אות ד {ירוק}, סי' כה אות ג, ו {קטן}, סי' נד אות ו {ציני הר הברזל}
ח/ט מאור יהושע סי' יז עמ' כ {גזול כשר ביום שני}
ח/ט מאור יעקב דף ז ע"ג, ח ע"ב, ט ע"ב
ח/ט מאור למלך סוכה עמ' קלה, קמו {שעה"מ}
ח/ט מאור למלך פסחים עמ' קיג, קטו
ח/ט מאורי המועדים עמ' רפה
ח/ט מבשר טוב קדשים עמ' נד
ח/ט מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קמז {כשמואל}
ח/ט מגל חי"ג עמ' 95
ח/ט מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק יג
ח/ט מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' ס, סח, קסח, קפב, רא, רכז, שיג
ח/ט מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 185
ח/ט מועדים וזמנים ח"ח הערות לח"ו סי' נה
ח/ט מוריה גל' רה עמ' כח-ל, פג-פד, גל' רלג עמ' קב-קד
ח/ט מוריה ו גל' ב (ר"מ שפירא), שנה ח גל' ח (ר"א קוטלר)
ח/ט מטה אפרים הל' שופר פ"א ה"ג {ביו"ט שני כשר}
ח/ט מי החג עמ' קנד
ח/ט מי ימצא סוכה עמ' רד
ח/ט מילי דקדושין עמ' קצד {האסור באכילה פסול כל החג}
ח/ט מנוחת אשר ח"א דף עב ע"ד {גזול ביום שני כשר}, עג ע"ג-ע"ד {פסולי הדר כשרים ביום שני}
ח/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מא ע"ב
ח/ט מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קסט
ח/ט מנחת יהודה (בוים) דף עה ע"ד {גזול}, עו ע"ד {גזול}, צז ע"א {גזול כשר ביו"ט שני}
ח/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' קנז
ח/ט מנחת כהן (יוסף חיים) דף פט
ח/ט מנחת נתנאל דף כז ע"א
ח/ט מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 30
ח/ט מנחת שלמה (לוין) עמ' סד {מהב"ע במצוה דרבנן}
ח/ט מסורה חי"ד עמ' לו, לח, מא
ח/ט מעדני מלך (תשמח) עמ' לח
ח/ט מעט צרי
ח/ט מעיל שמואל (פלורנטין) סי' ג דף ו
ח/ט מעיני המים
ח/ט מעשה הבא בעבירה עמ' 157 {כ"מ}
ח/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף צח ע"ב
ח/ט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' קלג-קלד, אור שמח]
ח/ט מציון אורה ח"א עמ' קמא {מ"מ}, קמב, קמג {מ"מ}
ח/ט מצעדי גבר סוכה סי' ג (א) אות א, ח, סי' ד אות ג, ח, סי' י אות א, ד
ח/ט מקראי קדש (תפט) דף סא ע"ב
ח/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רכד, רנד, תמד
ח/ט מרומי גלים עמ' פח, צז
ח/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ט מרכבת יוסף דף קט ע"א {האסור באכילה פסול בכל הימים}
ח/ט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מח אות טו {גזול כשר בשני}, סי' נו אות ה {ביו"ט שני לא נפסל מהב"ע שהוא מצד חסרון כוונה ובמצוה דרבנן א"צ כוונה}
ח/ט משאת המלך ח"א סי' קנא
ח/ט משאת המלך מועדים עמ' עא {רק ביו"ט ראשון}
ח/ט משאת מרדכי מגילה עמ' קנא
ח/ט משכן שילה עמ' ג
ח/ט משכנות לאביר יעקב ח"א דף לה ע"ב {ראב"ד}
ח/ט משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שנח
ח/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כג {כל אלו שאמרנו שהם פסולין מפני מומין וכו'}
ח/ט משנת יעקב מדע עמ' רצו
ח/ט משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' י אות י
ח/ט משנת ראשונים (הירשפלד)
ח/ט משרת משה (נבר)
ח/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רעה-רעו, רעט
ח/ט נועם ח"ו עמ' שה, חי"ג עמ' קעה
ח/ט נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קסד, רעז
ח/ט נחלת אבות סי' ג עמ' ט
ח/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ח אות א
ח/ט נחלת מים סי' ה אות א {שעה"מ}
ח/ט נטעי נתן (פריד) סי' צא {גזול}
ח/ט נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תקסו, תקסח {יוצאים ביו"ט שני בלולב הגזול}
ח/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף ד ע"ב {לא יוצא במצוה הבאה בעברה אף בדיעבד ובדרבנן}
ח/ט נרות אהרן
ח/ט נשאל דוד או"ח עמ' מג
ח/ט נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כ
ח/ט נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' כו, תיב-תיג
ח/ט נתיבות שלום (למפרט) עמ' טו
ח/ט נתן פריו סוכה עמ' קסח
ח/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקלא, תתשכ {שעה"מ}, תתשצז, תתתכג, תתתלא, תתתלד {מ"מ}, תתתלט {מ"מ}, תתתמא, תתתמה, תתתסז
ח/ט סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כח אות ז
ח/ט סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' לג {ראב"ד - מהב"ע פסול גם ביום שני}, לד {מהב"ע במצוה דרבנן}, לה {ראב"ד}
ח/ט סוכה וארבעת המינים עמ' 373, 416, 420, 426, 437, 449-448, 490, 492, 511, 515, 521-520, 523, 525, 538, 556
ח/ט סוכת דוד (מן) סוכה סי' כה ס"ק כו, סי' כו ס"ק ב, ד, ט, סי' לא ס"ק ג-ד, ז-ח, יב, טו
ח/ט סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רז
ח/ט עטרת זקנים דף ו ע"ד
ח/ט עטרת חן ח"ב עמ' נב
ח/ט עטרת טוביה
ח/ט עטרת מרדכי (מילר) עמ' קכט, קמד
ח/ט עין חיים ח"א עמ' רמד-רמה {או"ש}
ח/ט עליות משה (תשנב) ח"א עמ' צז, קנח, ח"ב עמ' מה, קמו
ח/ט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רג, רלב, רלח, ח"ב עמ' תיב, תטז
ח/ט עללת הבציר דף סט ע"א {גזול ביום שני}, סט ע"ד, ע ע"א {פסולי הדר ביום שני}
ח/ט עצי חיים על התורה עמ' תכט
ח/ט ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' שנב
ח/ט ערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיז
ח/ט פחד יצחק (זס') עמ' ח
ח/ט פי שנים דף ד ע"א
ח/ט פני שלמה (גנצפריד) סוכה עמ' רמד {שעה"מ ד"ה כל אלו - הקשה על ההסבר שצריך "לכם" בסוכה ללמד שיש בה פסול מהב"ע}, רמז {שעה"מ ד"ה ועוד - במעשה הסבתא בירכו על הסוכה}, רמח {שעה"מ - למה צריך פסוק לפסול סוכה גזולה, הרי אפשר ללמוד מציצית}, רנא {שעה"מ ד"ה ועוד דאעיקרא - הקשה על תוס' בגיטין שכתבו שבסוכה א"צ "לכם"}
ח/ט פניני ים סי' כב אות ד
ח/ט פרי אברהם - ענינים שונים סי' כב אות ב, סי' כג אות ה
ח/ט פרי אברהם פסחים סי' יב אות ב, סי' יג אות ה
ח/ט פרי אהרן (בגון) עמ' יז, יט, עד {מ"מ - לרמב"ם אין פסול של מהב"ע}
ח/ט פרשת המלך
ח/ט צבי תפארת - בית שלמה סי' ב-ג, ט
ח/ט צבי תפארת סי' כה, לז (שם שלמה), לז ח"ב
ח/ט צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תקצה
ח/ט צפנת פענח (גם בהשמטות דף נו ע"א)
ח/ט קהל יהודה - חי' הש"ס דף לד ע"ד
ח/ט קהלות יעקב פסחים סי' לא
ח/ט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קל
ח/ט קובץ חי' תורה (סול') עמ' קח, קיא, קטו, קמח-קנ
ח/ט קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' ט
ח/ט קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' כ, מא
ח/ט קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' קכד
ח/ט קול דודי (תשף) (בקיצור)
ח/ט קונטרסי שעורים ב"ב דף 218
ח/ט קרבן אשר עמ' שיג
ח/ט קרית מלך
ח/ט ראש לראובני דרוש ט
ח/ט ראשית בכורים דף עט
ח/ט רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' לב
ח/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמה
ח/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שכ, תקעז
ח/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קיג, קטז, קכו, קנה, קנט, קסד, קעב, שבועות ח"ב עמ' קכא
ח/ט שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' לח עמ' רפה {הגהמ"י}
ח/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קסד ע"א
ח/ט שארית נתן בנימין עמ' קמז-קמח
ח/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קעג, ח"ו סי' עז אות א
ח/ט שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 93
ח/ט שבט סופר (תשמו) עמ' ע
ח/ט שבי ציון סי' יט, כד
ח/ט שו"ע הרב או"ח סי' תרמט סעיפים טו, כא
ח/ט שו"ת מהר"ש לובלין עמ' שצ
ח/ט שו"ת מהרי"ל עמ' רי
ח/ט שו"ת ר"י מסלוצק סי' מז עמ' קסד
ח/ט שו"ת רשב"ש עמ' קט
ח/ט שושן עדות דף לה ע"ג
ח/ט שחר אורך עמ' קלט-קמ, קעב-קעד {יו"ט שני}
ח/ט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יב אות א
ח/ט שלמי יוסף סוכה עמ' תכו, תלג, תלה
ח/ט שם דרך יומא עמ' קעח-קפא
ח/ט שם יוסף (אליקים)
ח/ט שם מרדכי עמ' 193 {גזל}
ח/ט שמות בארץ (תשנט) עמ' רלו, רנז
ח/ט שמחת יו"ט (אלגזי) דף קסח ע"ג, סי' מב אות י
ח/ט שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' קצו, קצז
ח/ט שמן רקח ח"א דף י ע"ג
ח/ט שנה בשנה תשמז עמ' 172 {האם פסולי הדר כשרים במקדש ביום שני}, 173, 174, 181
ח/ט שנות חיים (קלוגר) עמ' מח, רמט {מ"מ}
ח/ט שעורי הלכה עמ' קסה
ח/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' מא
ח/ט שער המלך כאן, ח"א עמ' רצו
ח/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 229
ח/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 116
ח/ט שפתי רננות (מיכלדורף) דף ח ע"א-ע"ב {פסול בשאר ימים}
ח/ט תבואת שמש
ח/ט תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כט
ח/ט תועפות ראם (באר) עמ' קסב-קסג, קסט
ח/ט תורת האוהל (תשנג) עמ' רעו-רעז
ח/ט תורת יצחק ח"א עמ' צט, קג, קיג
ח/ט תלמי השדה עמ' רעא {שער המלך}
ח/ט תפארת למשה עמ' רנ
ח/ט תרומת הדשן פסקים סי' נב {הגהמ"י}
ח/ט תשובה שלמה או"ח סי' כא
ח/ט תשובות הראב"ד סי' ו הערה 4
ח/ט תשובות ר' איסר יהודה עמ' מ-מא
ח/י אבני נזר יו"ד סי' תה אות ו, סי' תט אות ד
ח/י אבני ציון ח"ד עמ' נט {שעה"מ}
ח/י אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תרכה {שעה"מ}
ח/י אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' קד {הגהמ"י אות ר}
ח/י אדני היד החזקה
ח/י אומר לציון סי' קצח
ח/י אוצמפה"ת ב"מ מו ע"א הע' 79 {שעה"מ}
ח/י אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"י הע' 98 {יצחק ירנן}, פ"ד ה"ב הע' 15 {ר' מנוח}, ה"ד הע' 18
ח/י אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קב
ח/י אוצרות יהושע עמ' קעז
ח/י אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' עו אות יד, אור הישר קידושין ו ע"ב {ע"מ להחזיר}, אור שמח הל' זכיה פ"ט ה"ג, מ"מ הל' מכירה פכ"ט ה"א {קטן}]
ח/י אור לי (מדיני) סי' לא אות א {כ"מ}, ג-ד {לח"מ}, ו {שעה"מ}, י {לח"מ}, יא {שם יוסף}, יד {שם יוסף}, טז {לח"מ, שעה"מ}, יח {בגיל הפעוטות}, כב {פעוטות}, כד {פעוטות}, כה {שעה"מ}, כז {פעוטות}, כח {שעה"מ, פעוטות}, לז {שעה"מ}, מו {שעה"מ}, מט {שעה"מ}, נג {שעה"מ}, נו {שעה"מ}, עד {פעוטות}, עו-עז {פעוטות}
ח/י אור ליהודה קדושין עמ' שלה
ח/י אורח ישר דף סט ע"ב-ע"ד
ח/י אחיעזר ח"ד סי' צג אות א
ח/י אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רב-רג, רו {לקטן}
ח/י אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא [ו] ד"ה אולם {שעה"מ ד"ה ובמה שתי'}, סי' כא-ב (הערה א) ד"ה הב"י {שעה"מ ד"ה נתנו לו}, סי' כא-ב (הערה ג) ד"ה הב"י {הגהמ"י אות ר}, סי' כא-ב (הערה ח) ד"ה כתב
ח/י אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' כא ד"ה ובמקום, סוגיות סי' יט [ה] ד"ה שם {שעה"מ}
ח/י אמרי משפט ח"א עמ' כג
ח/י אמת ליעקב מועד עמ' שסה
ח/י אסיפת שמועות תשרי עמ' עח
ח/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' לה, ריא
ח/י באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שמח
ח/י בדבר מלך ח"י עמ' י
ח/י בדבר מלך חט"ו עמ' רמב {ואחד לולב ואחד כל מין ומין מארבעת מינין שבו אם היה אחד מהן שאול אין יוצאין בו ביו"ט ראשון}
ח/י בינת אברהם עמ' ק {הגהמ"י אות ר}, קז {שעה"מ}
ח/י בינת זקנים - שער בינה בהלכה סי' יא
ח/י בית אהרן (קארטשין) עמ' רלא {הגהמ"י}
ח/י בית אהרן וישראל גל' מא עמ' יא {לח"מ}, גל' מב עמ' יד
ח/י בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' סב-סג {קטן בעונת הפעוטות}
ח/י בית יעקב (מסקין) סי' ט
ח/י בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' מה אות ד {הגהמ"י}
ח/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קכט {הגהמ"י אות ר}
ח/י בית נפתלי (תשסו) עמ' שלו {הגהמ"י}
ח/י בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' ל {שעה"מ}
ח/י ביתאל ח"א דף כה ע"ב
ח/י בכורי אברהם דף ט ע"א {נתינה לקטן ולח"מ}, קא ע"ג {קנין דרבנן לא מועיל לדאורייתא}
ח/י בכורי הרים סוכה עמ' קס, קסב, קעו
ח/י בכורי חיים ח"ג עמ' קו
ח/י בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' לח, עז, עט
ח/י בני דוד
ח/י בני שלשים עמ' קמה {קטן לא מקנה}
ח/י ברור הלכה סוכה מא ע"א ציון ג, מו ע"ב ציון ג, גיטין סד ע"ב ציון ז
ח/י ברכי יוסף או"ח דף קפג ע"ג, קפד ע"א {אינו מקנה}, סי' תרנח ס"ג
ח/י ברכת ראש סי' לז עמ' קסב
ח/י גדולי ציון (תרע) דף לא ע"ג
ח/י גדולי ציון (תשנב) עמ' שיח {קטן}
ח/י גור אריה (צרמון)
ח/י גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רסה
ח/י גט מקושר (אלגזי) עמ' רלו, רמב
ח/י גנזי אבא עמ' נו
ח/י גנזי התורה עמ' 57
ח/י דביר הקודש מועדים עמ' קצז-קצח
ח/י דברי אמת (תרכא) דף צו ע"א-ע"ב {קטן}
ח/י דברי אמת (תשעט) עמ' שמא {קטן אינו מקנה לאחרים מן התורה}
ח/י דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' לו
ח/י דברי יוסף (קונביץ) עמ' 57
ח/י דברי יחזקאל (מישור) עמ' ת
ח/י דברי יחזקאל (תרצה) דף קכח ע"ד
ח/י דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' רב, רו
ח/י דין אמת (תשסז) עמ' קנג
ח/י דעת סופר אהע"ז סי' לז
ח/י דרך המלך (רפפורט)
ח/י דרך ישרה ח"א עמ' קעג
ח/י דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 159
ח/י הגהות מוהר"י קרט עמ' מא {אין להקנות לולב לקטן}
ח/י הלכה רבה ח"ב עמ' 10, 20, 129, 173
ח/י המשפט העברי עמ' 154
ח/י הר המלך ח"ו עמ' רנז-רס
ח/י ושב הכהן (תשמח) עמ' יג {כ"מ}
ח/י זבח שלמה ח"ד עמ' קיא
ח/י זיר יצחק דף ט ע"ב
ח/י זית רענן ח"א עמ' קסה {שעה"מ}, קסז-קסח
ח/י זכות משה (בולה) סי' ט דף כט ע"א {לח"מ}, לב ע"א-ע"ב {קנין דרבנן לא מועיל לדאורייתא}, לג ע"ב
ח/י זכות משה (תשסב) עמ' קכא, קלג {לח"מ}, רג
ח/י זכות משה (תשסו) עמ' קכג, קלו {לח"מ}, רח
ח/י זכרון אליהו (קרמרמן) סי' לב עמ' קמא, קמג
ח/י זכרון חי עמ' מד {קטן}
ח/י זכרון יהודה (מונק) דף ג ע"א, ד ע"א-ע"ב
ח/י זר זהב על ס' המכריע ח"ג סי' טו אות ד
ח/י חבש פאר עמ' קיד
ח/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' י אות א
ח/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סוכה מו ע"ב]
ח/י חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' נה
ח/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שמז-שמח {שעה"מ}, נשים ח"ב עמ' שעג-שעד
ח/י חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' רפט {שעה"מ}, ת {הגהמ"י אות ר}
ח/י חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' לד
ח/י חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 335 {דברי ירמיהו}
ח/י חק לישראל שליחות עמ' 125 {לח"מ, שעה"מ}
ח/י חקל יצחק עה"ת עמ' שכ {קטן אינו מקנה}
ח/י חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' מד {לח"מ}, תכב {מל"מ}
ח/י טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' ש
ח/י יבול היובלות עמ' 136, 191
ח/י יד הלוי (לוין) דף קז ע"ד
ח/י יצחק ירנן
ח/י ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קפא-קפב, רפא, רפח-רפט, רצא
ח/י ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רסח {שעה"מ}
ח/י ישועות יעקב מועד עמ' תתא {הגהמ"י אות ר}, קדשים עמ' עג {הגהמ"י}
ח/י ישועת משה עמ' שנח
ח/י כבוד הלבנון דף נט ע"ג {הגהמ"י}
ח/י כלי שרת סי' סו
ח/י כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קכג ע"ד
ח/י כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קעג ע"ב, קפ ע"ב
ח/י כרם שלמה (אהרמן) יבמות קט ע"ב
ח/י כתב סופר או"ח סי' קכח ד"ה גי"ה
ח/י כתב סופר יו"ד סי' קנו ד"ה והנה כשיטת {ואין נותנין אותו לקטן שקטן קונה}
ח/י לב שלם [בדק הבית שם, בית יעקב סי' קיד, משאת משה או"ח סי' ד, מחנה אפרים הל' זכיה דף לג]
ח/י להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קלג, חי"ב עמ' נ
ח/י להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קסו {הגהמ"י}
ח/י להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קמז
ח/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רסא
ח/י מאור ישראל
ח/י מאור למלך ב"מ עמ' קנו
ח/י מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קצא, רנח, רעו, רעט, רצו, רצח {הגהמ"י}
ח/י מועדים וזמנים ח"ב סי' קכז
ח/י מוריה גל' קפה עמ' נו {מעמ"ל}
ח/י מחנה יהודה (חסמן) עמ' מג {הגהמ"י}
ח/י מחנה לויה (תשעד) עמ' קיט-קכ, קכג {שעה"מ}
ח/י מטה אפרים ח"ב
ח/י מטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' כג {קטן אינו מקנה - הרי פעוטות מקנים}
ח/י מלאכת שלמה (קמחי) דף פה ע"ד, פו ע"ב {קנין דרבנן - האם מועיל לדאורייתא}
ח/י מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף פו ע"ב
ח/י מלואי אבן ח"א עמ' קפז
ח/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' קיז {הג"מ אות ר}
ח/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' רלא
ח/י מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' מ
ח/י מעדני ארץ שביעית (תשד) דף צד
ח/י מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רלד
ח/י מפתח הבאורים [שערי ישר שער ה פרק ט, דבר אברהם ח"א סי' א אות טו-יז, אור שמח]
ח/י מצעדי גבר ב"מ סי' לא אות ב, ו
ח/י מצעדי גבר סוכה סי' י אות ד
ח/י מקנת חיים עמ' קד, קו, קיד
ח/י מראה אש ח"א עמ' ק {קטן}
ח/י משנה הלכות ח"ו סי' רפד
ח/י משנת יעקב מדע עמ' קסג
ח/י משנת יעקב קנין עמ' צב {או"ש}
ח/י משנת ר' אהרן גיטין עמ' מח
ח/י משפט הקנין ח"ב עמ' רפה, רפז, ח"ג עמ' תכב
ח/י משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' עו
ח/י משרת משה (נבר)
ח/י נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שכב {לח"מ}
ח/י נועם חכ"ד עמ' יח-יט
ח/י נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קנה
ח/י נחל יצחק סי' צו סעיף ב ענף ד דף קפח ע"ב
ח/י נחלת יוסף (מייזליש) סי' לג אות ג {שעה"מ}
ח/י נתיבות אדם ח"ב עמ' קמא, קמח {שעה"מ}, קמט
ח/י נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שפז
ח/י נתן פריו ב"מ עמ' נה
ח/י נתן פריו סוכה עמ' שנט
ח/י ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתנו {שעה"מ}, תתתקסה {שעה"מ}, תתתקסז-תתתקסח {הגהמ"י אות ר}, תתתקעז {שעה"מ} תתתקפז
ח/י ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שצז {כ"מ - קטן שהגיע לעונת הפעוטות}, שצח {לח"מ - קנין דרבנן לא מועיל לדאורייתא}
ח/י סוכה וארבעת המינים עמ' 348, 364
ח/י סופר מהיר ח"ב עמ' מח {קנין דרבנן לא מועיל לדאורייתא}
ח/י סתרי ומגיני (תשכג) עמ' צה {הגהמ"י}
ח/י עבודת משא (מאיר) ח"א
ח/י עין יצחק ח"ב עמ' שנו
ח/י פני המלך (שטרן)
ח/י פרפרת משה ח"א עמ' תקמג
ח/י ציץ אליעזר חלק טו סימן א אות א
ח/י צמח ארז עמ' תיז {לתת לקטן}
ח/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף כט ע"ג, ל ע"ג, לא ע"א
ח/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רל
ח/י צרור החיים (יעקב)
ח/י קבא דתירוצא עמ' ריב {קטן יוצא}
ח/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' מ, קסו, קפג, קפה
ח/י קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף נ ע"ג
ח/י קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' פב
ח/י קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' פה {שעה"מ}
ח/י קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קכג
ח/י קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקלב
ח/י קרבן אליצור דף קלו ע"א {קנין דרבנן לא מועיל לדאורייתא}
ח/י קרבן אשר עמ' שיד
ח/י קרן לדוד מועדים עמ' קעו {הגהמ"י}
ח/י רב ברכות (רי"ח) עמ' ה-ז {לא להקנות לקטן}, יא {יצחק ירנן}, יג
ח/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רסג
ח/י רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רמו
ח/י שאל האיש חו"מ סי' טז (קד [מסומן קב] ע"א-ע"ב)
ח/י שאלת שלום (רבינ') דף מ ע"ג, מא ע"א {הגהמ"י בשם רמ"ך}, מא ע"ג {הגהמ"י}
ח/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קסג ע"א
ח/י שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' לז {קטן}
ח/י שביתת יו"ט
ח/י שביתת יו"ט קדושין יט ע"א (דף סז ע"ג בדפי הספר) {כ"מ}
ח/י שדה שמואל (שביעית) עמ' רמו {או"ש}
ח/י שו"ע הרב או"ח סי' תרמט ס"א
ח/י שו"ת הרד"ם (פדר) או"ח סי' כז
ח/י שו"ת הרד"ם יו"ד סי' סו אות ו
ח/י שו"ת ר"י מסלוצק סי' צג עמ' שח
ח/י שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' סג, רכט
ח/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קיז סעיף י, סי' רלה סעיף א, סי' רמא סעיף ג-ד {שעה"מ}
ח/י שירת דוד (שיינין) עמ' קטז
ח/י שלמי יוסף סוכה עמ' שצד, שצז
ח/י שלמי שמחה ח"א עמ' רכט
ח/י שם יוסף (אליקים)
ח/י שמן ראש (כץ) סוכות ח"ב עמ' סד
ח/י שעורי הלכה עמ' נג, נה
ח/י שעלי דעת גל' ג עמ' 140 {א"צ קנין כשמחזיר מעמ"ל}
ח/י שער המלך ח"א עמ' ש {מ"מ}, שב, שה {לח"מ}
ח/י שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' סג, קנו {הגהמ"י}
ח/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 229
ח/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 111, 114, 118, 119
ח/י שערי ישר שער ה פ"ט אות ב, ה
ח/י שערי צדק (פאנעט) או"ח סי' כה דף סא ע"ב {לח"מ}
ח/י שערי שלמה (אכלופי) עמ' תקטו
ח/י שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תנא {שעה"מ}
ח/י שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קפו {שעה"מ}
ח/י שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תלד
ח/י שרשי הים דף קלד ע"ב
ח/י תולדות יעקב (מאהלר) עמ' סח {שעה"מ}
ח/י תורת החוף ימים עמ' צ {לח"מ}
ח/י תורת השליחות עמ' קכה
ח/י תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תסא
ח/י תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשמג
ח/י תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמז {שעה"מ}
ח/י תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קכד, תמח, תקכג
ח/י תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 95
ח/יא אבן האזל
ח/יא אומר לציון סי' קיב
ח/יא אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ה הע' 107 {ר' מנוח}
ח/יא אור יעקב שבת דף פח ע"א
ח/יא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 96
ח/יא בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' ט
ח/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף כז ע"ג-ע"ד, כח ע"ג, ח"ה עמ' קלב
ח/יא בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רמה
ח/יא בית אהרן וישראל גל' סא עמ' ס {ר' מנוח}
ח/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמא סעיף ז {קובץ}
ח/יא בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קנב
ח/יא בכורי הרים סוכה עמ' קנ
ח/יא בן אשר סי' לו ענף א אות א
ח/יא בציר אליעזר ח"א דף ז ע"ד {מ"מ - גדר שותפות}
ח/יא ברכת מרדכי ב"ב עמ' תיא {שותפות}
ח/יא דברי אמת (תרכא) דף צב ע"ג {מ"מ}
ח/יא דברי אמת (תשעט) עמ' לט, שכ {מגיד משנה בשם הרשב"א, אתרוג שלקחוהו בשותפות יוצאין בו}
ח/יא דרך המלך (רפפורט)
ח/יא הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' פה {הגהמ"י בשם רשב"ם}
ח/יא המשפט העברי עמ' 154
ח/יא ויען יצחק עמ' רנז
ח/יא חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קעא
ח/יא חמדת משה (בעק) דף צד ע"א-ע"ב
ח/יא יראה ואהבה עמ' רלג {מ"מ}
ח/יא ירך יעקב (פיתוסי) דף קטז ע"ד
ח/יא כטל אמרתי עמ' צג
ח/יא כתונת פסים (תשמה) עמ' 110
ח/יא כתונת פסים (תשעא) עמ' קמג
ח/יא כתונת פסים על נימוקי יוסף ב"ב ריט ע"א (ד"ה אמנם קשיא)
ח/יא לב שלם [זרע אברהם יו"ד דף קיא, בני יהודה דף קנה ע"א]
ח/יא לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' כג ס"ק ב
ח/יא מאור למלך קדושין עמ' סא, סג-סה
ח/יא מוריה גל' יג עמ' כ {אין מקפידים}
ח/יא מוריה גל' רטו עמ' מד
ח/יא מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קצט
ח/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' רמו
ח/יא מצעדי גבר קדושין סי' כג אות ב
ח/יא משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שעג
ח/יא משנת יעקב הפלאה עמ' קלב {מ"מ}
ח/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף נב ע"א-ע"ב {השמיט בלולב, שתהיה לקיחה לכל אחד}
ח/יא נתן פריו מכות עמ' קלא
ח/יא ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקפב, תתתקפח
ח/יא ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שפה {מ"מ}
ח/יא סוכה וארבעת המינים עמ' 374, 379
ח/יא סיני ס' יובל (תשיח) עמ' שפ-שפב
ח/יא סיני ס' יובל עמ' שפ-שפב
ח/יא עיונים ומחקרים ח"א עמ' 278
ח/יא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נד
ח/יא קונטרסי שעורים ב"ב דף ו
ח/יא קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות ו
ח/יא קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רט-רי
ח/יא קרבן אליצור דף קלו ע"ב, קעו ע"א
ח/יא שעורי הלכה עמ' י, מג
ח/יא שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 235
ח/יא תשובות ראב"י אב"ד סי' ריח
ח/יב אביר יוסף עמ' שצא
ח/יב אגרות הגרי"ד עמ' סד
ח/יב אהבת אברהם עמ' לה-לו {שמחה יתירה, אורך הערבות}
ח/יב אהל דוד (קהן) ח"ג נחמיה פ"ח פס' יז
ח/יב אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קטז {שמחה יתירה בסוכות}
ח/יב אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שלג
ח/יב אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג הי"א ליד הע' 3
ח/יב אוצרות הרמב"ם
ח/יב אורח משפט עמ' מז ע"א
ח/יב אות לישראל (מובשוביץ) עמ' פ
ח/יב אז שמח עמ' צ, קסא, קעב
ח/יב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 59, 209
ח/יב אישי יובל עמ' 19
ח/יב אם למסורת (ביא') עמ' 50
ח/יב אמונת עתיך גל' 105 עמ' 145, 146, 148
ח/יב אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' רכד
ח/יב אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' מא, נא
ח/יב אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תפג הערה לג
ח/יב אמת ליעקב מועד עמ' תיט
ח/יב אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' שנט {שמחה יתירה במקדש}
ח/יב אסיפת שמועות תשרי עמ' קנ
ח/יב באר יוסף ח"ג עמ' נ
ח/יב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנט
ח/יב באר לחי ראי עמ' תפח-תקיז
ח/יב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' רעה
ח/יב בדבר מלך ח"ד עמ' מז, נ
ח/יב בדבר מלך חט"ו עמ' רפה {אע"פ שכל המועדות מצוה לשמוח בהן בחג הסוכות היתה שם במקדש שמחה יתירה וכו'}
ח/יב בדרך המלך עמ' רנא
ח/יב בינת דניאל ח"ה עמ' קסו
ח/יב בית אבי ח"א סי' נו {גזוזטרא}
ח/יב בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' מו אות א
ח/יב בן אשר ביאורי מקראות אות מ
ח/יב בני בנים ח"א עמ' ז, י, יב
ח/יב ברור הלכה סוכה נד ע"א ציון א
ח/יב ברכת אריאל ח"ב עמ' כז {מצוה שמחה בסוכות לא נמנית כמצוה בפ"ע}
ח/יב ברכת מרדכי ויקרא עמ' רצ
ח/יב ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קס
ח/יב בשבילי השמחה החדש סי' מד אות ג
ח/יב בשבילי השמחה סי' יח אות א {שמחה יתירה}
ח/יב בשמן רענן ח"ב עמ' תקיט
ח/יב גבורת יצחק חגיגה עמ' קסט
ח/יב גבורת יצחק סוכות עמ' נא, פ, קו-קז, קיז {שמחת בית השואבה מדין שמחת יו"ט}, קכט-קל, קסא, קסט, קעה, קפו, קצב, קצו, ר, רטו, ריט {שמחה יתירה בסוכות}
ח/יב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רעז
ח/יב גבורת יצחק ר"ה עמ' רסד
ח/יב גבורת יצחק שבועות עמ' ג
ח/יב גן שושנים ח"ב עמ' צ-צא {ושמחתם}
ח/יב דבר סיני על מועדי השנה עמ' ק
ח/יב דברות אליהו ח"ה עמ' כב {הפרדת אנשים ונשים}
ח/יב דברי הגות והערכה עמ' 168
ח/יב דברי השקפה עמ' קעב
ח/יב דברי יואל - שו"ת עמ' נט
ח/יב דברי נפתלי ח"ג עמ' קצט
ח/יב דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' ו, רסא, שיד, שמב, שסז
ח/יב דולה ומשקה (תשסב) עמ' 48
ח/יב דורש טוב עמ' 305
ח/יב דרך אמונה ובטחון עמ' רכ
ח/יב דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' סד
ח/יב דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רל
ח/יב הדרום כד עמ' 36
ח/יב הדרת אפרים ח"א עמ' נו
ח/יב הר המלך ח"ז עמ' שלה
ח/יב הררי קדם (תשס) עמ' ריט, רכב, רנו, רס
ח/יב השיר והשבח (פרדס) ח"ב עמ' פא
ח/יב התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' נד
ח/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקלז
ח/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעג
ח/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשכג
ח/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תשו
ח/יב זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שמג
ח/יב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תקעה {שמחת בית השואבה}
ח/יב זכרון הרב עמ' 160, 166 {שמחה בלי קשר לניסוך המים}, 291
ח/יב זמנים למלך
ח/יב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קמ
ח/יב חדשים גם ישנים עמ' 24
ח/יב חי' הגר"מ והגרי"ד
ח/יב חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' א
ח/יב חיים שיש בהם (גרוס) מועדים עמ' קס
ח/יב יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' רג, רז
ח/יב יחלק שלל ח"ג עמ' קסה {שמחה יתירה בסוכות}
ח/יב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קצח
ח/יב ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שכא, שכד, שכח
ח/יב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קפז
ח/יב כרם מנחם סי' י
ח/יב כתב אמת ח"א עמ' קפא {שמחה יתירה}
ח/יב כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' יב
ח/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שמז
ח/יב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' של, שנט-שס
ח/יב להורות נתן מועדים ח"ד עמ' תיד, תלז, תסה, תסט, תעז, תפב
ח/יב לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' כא
ח/יב לקוטי שיחות חי"ד עמ' 166, חי"ז עמ' 267
ח/יב לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 216, 232
ח/יב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' כו
ח/יב לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קכ, קלז, רי
ח/יב לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יז ע"ג
ח/יב מאורי המועדים עמ' רצא, רצח
ח/יב מבוא למשנה תורה עמ' 321
ח/יב מדרכי הכרם ח"א עמ' 117
ח/יב מועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' קמג, קסה, קצא
ח/יב מועדים וזמנים ח"ה סי' שמח
ח/יב מחנה יוסף ח"ג עמ' כ, לג
ח/יב מטר השמים (תשנז) עמ' תקכג
ח/יב מי ימצא סוכה עמ' שנא
ח/יב מלילות ח"א עמ' 276
ח/יב מן הסערה עמ' 185
ח/יב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף לט ע"ד
ח/יב מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' קעא
ח/יב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קסב
ח/יב מסורה ח"א עמ' כא, חי"ד עמ' ל, נג, נו-נז
ח/יב מעינות האמונה עמ' קלז {שמחת יו"ט}
ח/יב מעלין בקודש גל' ח עמ' 49
ח/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רעח
ח/יב מפרות האילן על המועדים עמ' 110
ח/יב מראה איש ח"ב עמ' פד
ח/יב משבצות זהב עזרא עמ' תי
ח/יב משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רכה
ח/יב משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רלז
ח/יב משנה הלכות ח"ז סי' יב (דף יג ע"א), מב {נשים מלמעלה ואנשים מלמטה}
ח/יב משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יג
ח/יב משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ג עמ' נז
ח/יב משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' נז
ח/יב משרת משה (נבר)
ח/יב מתנת חיים - מועדים עמ' לט
ח/יב נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 221
ח/יב נועם חט"ו עמ' רמח, חי"ז עמ' רכג [שו"ת המאור דף מא]
ח/יב נפוצות יהודה עמ' רמה
ח/יב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קכא
ח/יב נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רצו, שב
ח/יב נתן פריו סוכה עמ' שעא, שעה
ח/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' ע-עא
ח/יב סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף רלג ע"א וע"ב
ח/יב סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קז-קח
ח/יב סוכת דוד סוכה עמ' רס
ח/יב עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 34
ח/יב עלי שור ח"ב עמ' תנא
ח/יב עם לבבי אשיחה עמ' קיג
ח/יב ענבי פתחיה עמ' 107
ח/יב ענפי ארז (זי') דף עב ע"ד, קמו ע"ד
ח/יב פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר ז אות ג, מאמר ח אות י, סוכות מאמר ט אות ח-ט, ר"ה מאמר ט אות ג, מאמר י אות י
ח/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' לז
ח/יב פרפרת התורה עמ' תיג
ח/יב קובץ חי' תורה (סול') עמ' קיב, קטז
ח/יב רלב"ג ויקרא פכ"ג פסוק מ עמ' שמו
ח/יב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' מא, שצז, תהלים עמ' רפז, חמש מגילות עמ' רמב
ח/יב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פ-פא, שכז {יום שמחה יתירה}
ח/יב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשעג
ח/יב רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' נט, סב, סח, ע, עד, עו-עז
ח/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תב
ח/יב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קיב, רח, רכ, רנח, רסח-רסט, רפב, רפד, שבועות ח"ב עמ' צז
ח/יב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קס ע"ב
ח/יב שבט בנימין (טרנובסקי) עמ' קמג, קסה, קצא
ח/יב שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעו) עמ' תקח
ח/יב שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' כז
ח/יב שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' לט
ח/יב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' מ {כדי שלא יתערבו}
ח/יב שו"ת הרב הראשי עמ' 171
ח/יב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' עח
ח/יב שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' לא
ח/יב שיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' יד
ח/יב שיח ערב קדשים עמ' תלג
ח/יב שיירי כנה"ג
ח/יב שירת הפסח אות קנט
ח/יב שם דרך ויקרא עמ' תיג
ח/יב שם דרך יומא עמ' קפא, קפד
ח/יב שמחת יוסף עמ' קטז
ח/יב שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תרלט
ח/יב שעורי הרב - אבלות עמ' פ
ח/יב שעורי הרב - תשעה באב עמ' ח
ח/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תנד
ח/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קלד
ח/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' סז, קפח
ח/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' עו, רד
ח/יב שערי המקדש סי' לח אות ה
ח/יב שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 98
ח/יב שרידי אש ח"א עמ' לג, רטז
ח/יב תועפות ראם (באר) עמ' קעו, קעח
ח/יב תורת המועדים (תשכד) עמ' 118
ח/יב תורת המועדים (תשנו) עמ' 128, 135
ח/יב תורת השבת והמועד עמ' 25
ח/יב תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שמב
ח/יב תורת מנחם חי"ג עמ' 16, חכ"ד עמ' 115,84,81 {אע"פ שכל המועדות מצוה לשמוח בהן בחג הסוכות היתה במקדש יום שמחה יתירה שנאמר ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים, וכיצד היו עושין וכו'}
ח/יב תורת מנחם חכ"ז עמ' 34, 76, 87
ח/יב תורת מנחם חנ"ד עמ' 212
ח/יב תורת מנחם חנ"ח עמ' 163
ח/יב תורת מנחם חס"ב עמ' 184, 197 {כיצד היו עושין ערב יו"ט הראשון היו מתקנין במקדש מקום לנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה וכו'}
ח/יב תחומין ח"ב עמ' 153-152
ח/יב תפארת למשה עמ' רמה
ח/יב תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קח
ח/יג אוריתא יג עמ' קעג {או"ש}
ח/יג אמונת עתיך גל' 103 עמ' 39 {ריקודים בעזרת נשים - חשש קלות ראש}
ח/יג אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תפג הערה לג
ח/יג אנצי"ת ע' אין שבות הע' 78 {לח"מ}
ח/יג באר לחי ראי עמ' תקא-תקיז
ח/יג בית אהרן וישראל גל' מב עמ' יד-טו
ח/יג בית דינו של שמואל עמ' 114
ח/יג בכורי אברהם דף מו ע"א {לח"מ - שמחת בית השואבה לא דוחה בשבת}
ח/יג ברור הלכה ביצה לו ע"ב ציון ח {לח"מ}, סוכה נא ע"א ציון א
ח/יג ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קפ
ח/יג גבורת יצחק סוכות עמ' קי, קיב
ח/יג גבורת יצחק שבועות עמ' שח
ח/יג גן שושנים ח"ב עמ' צ
ח/יג דברי תורה (שפירא) ח"ו סי' כז
ח/יג דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' סד
ח/יג האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלט {ובאו"א בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו}
ח/יג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רב
ח/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעד
ח/יג ויטע אשל עמ' רז
ח/יג זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שנג
ח/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קמא
ח/יג חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' א
ח/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סוכה נא ע"ב]
ח/יג חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תצו, תצח
ח/יג חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"ב עמ' קפד, שלח
ח/יג חקרי זמנים ח"א עמ' ריב
ח/יג חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רד-רו {לח"מ}
ח/יג יסודי הצדקה עמ' 496
ח/יג כתר המלך
ח/יג לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' כא
ח/יג לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קכ, קלז, רי
ח/יג מועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' קמה
ח/יג מחנה יוסף ח"ג עמ' לב
ח/יג מסורה חי"ד עמ' נה
ח/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קצז ע"ד
ח/יג מקדש דוד קדשים סי' כה ס"ק ג במנחת מרדכי
ח/יג משבצות זהב שמואל ב עמ' קנא
ח/יג משנת חיים במדבר עמ' קצג
ח/יג משנת חיים ערכין עמ' קיב
ח/יג משרת משה (נבר)
ח/יג נועם חי"ג עמ' רעד
ח/יג סוכת דוד סוכה עמ' רס
ח/יג ענבי פתחיה עמ' 107
ח/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 61
ח/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 67
ח/יג פרי האדמה ח"א
ח/יג פרשת המלך
ח/יג ציץ אליעזר ח"א סי' כ פרק א אות טו {לח"מ}
ח/יג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' סד, משלי עמ' שיא
ח/יג רנת יצחק תהלים עמ' תקנ
ח/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תב
ח/יג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קיב, רח, רכ, רנח, רסח-רסט, רפב, רפד
ח/יג שבט בנימין (טרנובסקי) עמ' קמה
ח/יג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שיד {פרי האדמה}
ח/יג שם דרך יומא עמ' קפב
ח/יג שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שסז
ח/יג שמחת יוסף עמ' קטז
ח/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שכא
ח/יג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קכא, ח"ב עמ' סח, עב
ח/יג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קלח
ח/יג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' עז, פב {בכלי, בפה ובריקוד}
ח/יג שערי המקדש סי' מה אות א-ג {לח"מ}
ח/יג שפתי רננות (אריאש) דף לח ע"ד {לח"מ}
ח/יג תועפות ראם (באר) עמ' קעו
ח/יג תורת המועדים (תשנו) עמ' 135
ח/יג תורת מנחם חי"ג עמ' 16 {והאיך היתה שמחה זו וכו'}
ח/יג תורת מנחם חכ"ד עמ' 82 {רוקדין ומספקין ומפזזין ומכרכרין כאו"א כמו שיודע}
ח/יג תורת מנחם חכ"ז עמ' 34, 87
ח/יג תורת מנחם חנ"א עמ' 191 {לא דוחה שבת ויו"ט}
ח/יג תורת מנחם חס"ב עמ' 184, 197 {והיאך היתה שמחה זו החליל מכה וכו' ושמחה זו אינה דוחה לא את השבת ולא את יו"ט}
ח/יג תחומין ח"ב עמ' 154, 162-157
ח/יג תרומת הגורן ח"א עמ' 339
ח/יד אגרת הטיול (תשעה) עמ' שלו
ח/יד אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קיז
ח/יד אוצר התולדות עמ' רסח
ח/יד אור הישר [אור הישר סוכה נג ע"א]
ח/יד אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' מא, נב
ח/יד אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רח, עמ' תפג הערה לג
ח/יד אמת ליעקב מועד עמ' תיט
ח/יד ארשות החיים עמ' תק
ח/יד באר בשדה עמ' קנ {מצוה להרבות בשמחה זו}
ח/יד באר לחי ראי עמ' תקיב-תקיז
ח/יד באר משה (שטרן) ח"ד סי' קמז עמ' רלב
ח/יד בית יחזקאל (וייס) עמ' שעו
ח/יד בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' לב
ח/יד בצור ירום ח"ח עמ' סז
ח/יד בריתי יעקב ח"ב עמ' צא
ח/יד בשולי גליוני עמ' רנג
ח/יד גבורת יצחק סוכות עמ' קסד, קעו
ח/יד דבר סיני על מועדי השנה עמ' ק
ח/יד דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' עז {לא עמי הארץ}
ח/יד דעת הרמב"ם עמ' 133
ח/יד דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקנט
ח/יד דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' נא, סד
ח/יד הדרת אפרים ח"ב עמ' עז
ח/יד הררי קדם (תשס) עמ' רס
ח/יד ויאמר מרדכי עמ' מט-נ
ח/יד ולאשר אמר תהלים עמ' ת {גדולי ישראל היו מרקדין במקדש}
ח/יד זכרון הרב עמ' 166-167 {מדוע רק גדולים וחסידים}, 168 {השמיט את נוסח השירים}
ח/יד זכרון משלי עמ' קכב
ח/יד זר זהב (פראג) עמ' קלד {להרבות שמחה}
ח/יד חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"ב עמ' קפד, שלח
ח/יד חיים שיש בהם (גרוס) מועדים עמ' קלא {גדולי ישראל}
ח/יד חקרי זמנים ח"א עמ' ריג
ח/יד כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' כג
ח/יד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שמז
ח/יד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שיז, שמט, שנה, שנו, שנט
ח/יד להורות נתן מועדים ח"ד עמ' תמז, תעה
ח/יד להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' קמז
ח/יד לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 216
ח/יד לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קכ, קלז, רי
ח/יד מאור צבי (תשס) עמ' טו
ח/יד מאור צבי (תשסה) עמ' יג-יד
ח/יד מאכסניא של התורה סי' לא
ח/יד מדרכי הכרם ח"א עמ' 117
ח/יד מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רג
ח/יד מטעי משה (טננבוים) עמ' 143 {גדולי חכמי ישראל}
ח/יד מי ימצא סוכה עמ' שנא
ח/יד מערכי לב (לב) עמ' שעג
ח/יד נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 225
ח/יד נועם חט"ו עמ' רמח
ח/יד נחלה לישראל (תשעא) עמ' קל
ח/יד סוכת דוד סוכה עמ' רס, תז
ח/יד ענבי פתחיה עמ' 107
ח/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 61
ח/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 67
ח/יד עשות משפט עמ' קצא
ח/יד פי' קדמון לספר הכוזרי עמ' 162
ח/יד פניני רבנו הגרי"ז עמ' נז {גדולי ישראל}
ח/יד פנינים על התורה ומועדים עמ' קפז-קפח, קצה
ח/יד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קיב, רח, רכ, רנח, רסח-רסט, רפב, רפד
ח/יד שם דרך ויקרא עמ' תיד
ח/יד שם דרך יומא עמ' קפד
ח/יד שמחת יוסף עמ' קטז
ח/יד שמן ראש (כץ) סוכות ח"ב עמ' פז, קיג
ח/יד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רנח
ח/יד תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקיז, תתקיט
ח/יד תועפות ראם (באר) עמ' קעו, קעח
ח/יד תורת המועדים (תשכד) עמ' 118
ח/יד תורת המועדים (תשנו) עמ' 128, 135
ח/יד תורת מנחם ח"ד עמ' 68, ח"ז עמ' 34, 98, ח"י עמ' 43, 85, חי"ג עמ' 16, חכ"א עמ' 45, חכ"ד עמ' 78 {מצוה להרבות בשמחה זו ולא היו עושין אותה עמי הארץ וכל מי שירצה כו' אלא גדולי חכמי ישראל וכו' אבל כל העם האנשים והנשים כולן באין לראות ולשמוע}
ח/יד תורת מנחם ח"ע עמ' 99, 129 {לא היו עושין אותה עמי הארץ וכל מי שירצה אלא גדולי חכמי ישראל כו' הם שהיו מרקדין כו' אבל כל העם האנשים והנשים כולן באין לראות ולשמוע}
ח/יד תורת מנחם חכ"ד עמ' 78 {הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ומשמחין וכו'}
ח/יד תורת מנחם חכ"ז עמ' 34, 87
ח/יד תורת מנחם חכ"ט עמ' 99
ח/יד תורת מנחם חל"ב עמ' 63 {באים לראות ולשמוע}
ח/יד תורת מנחם חל"ה עמ' 113
ח/יד תורת מנחם חל"ח עמ' 110
ח/יד תורת מנחם חמ"ח עמ' 212
ח/יד תורת מנחם חנ"א עמ' 157, 191, חנ"ג עמ' 344
ח/יד תורת מנחם חנ"ד עמ' 212
ח/יד תורת מנחם חנ"ח עמ' 104, 123
ח/יד תורת מנחם חס"ב עמ' 110, 132, 197, 199, 247 {מצוה להרבות בשמחה זו וכו' כל העם האנשים והנשים כולן באין לראות ולשמוע}
ח/יד תורת מנחם חס"ו עמ' 92, 108, 155 {לא היו עושין אותה עמי הארץ וכל מי שירצה כו' אבל כל העם האנשים והנשים כולן באין לראות ולשמוע}
ח/טו אבן פינה (קלצקין) עמ' 37 {שכל המגיס דעתו במקומות אלו הרי זה שוטה}
ח/טו אהלי חיים עמ' שכט
ח/טו אומר לציון פתיחה סי' טז
ח/טו אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 234
ח/טו אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 77
ח/טו אורות אלים (פרנקל) דף לג ע"ב {ביו"ט שני הכל כשר}
ח/טו אורח ישראל הקדמה סי' ז {להשפיל עצמו}
ח/טו אמונת עתיך גל' 105 עמ' 146
ח/טו אמרי חן (בן סניור) שמואל עמ' 92
ח/טו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קמא, רכה
ח/טו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קכא
ח/טו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' כד, מה
ח/טו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' מב
ח/טו אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תפג, תצה הערה סא
ח/טו אש דת (אסאד) עמ' שח
ח/טו אש דת (תשמח) פ' ויגש
ח/טו באר בשדה עמ' קנ {השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה}
ח/טו באר לחי ראי עמ' תקיב-תקיז
ח/טו באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתלט
ח/טו באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תלד
ח/טו באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' בחוקותי סי' ג אות ב
ח/טו בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קכד
ח/טו בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' צא
ח/טו בית יצחק (ברטלר) סוכה סי' מו אות ב
ח/טו בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' א
ח/טו במסילה נעלה עמ' תלד
ח/טו בן מלך - שבת עמ' תקלז
ח/טו בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קיא {מ"מ}, קעה
ח/טו בפקודיך אשיחה (טויבנפלד) עמ' רסט
ח/טו בצור ירום ח"ג עמ' קיד הערה 9, עמ' קסח, רלג הערה 27
ח/טו בצור ירום ח"ה עמ' קמט
ח/טו בצור ירום ח"ח עמ' ק הערה 35
ח/טו בצור ירום חי"א עמ' קכד הערה 8, עמ' רג
ח/טו בריתי יעקב ח"א עמ' ג, מא, תלא
ח/טו בשמן רענן ח"ב עמ' שצו
ח/טו בתי כהונה (תשסה) עמ' קנט
ח/טו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' לב, ח"ב עמ' קמט
ח/טו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קכ, קלה
ח/טו גבורת יצחק מכות עמ' שלב
ח/טו גבורת יצחק סוכות עמ' קעה, קצו {שמחה בעשיית מצוה}
ח/טו גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' רכז
ח/טו גבורת יצחק שבועות עמ' שז
ח/טו גביע הכסף ח"ב עמ' סט {הראיה מדוד}
ח/טו גדול כבוד הבריות עמ' 44, 45
ח/טו גליוני הגר"ש עמ' סא
ח/טו דבר סיני על מועדי השנה עמ' ק
ח/טו דברות משה כתובות עמ' ע
ח/טו דברי הרב עמ' קסא
ח/טו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' תכט {שמחה במצוה}
ח/טו דברי תורה (שפירא) ח"ו סי' כז
ח/טו דברי תורה (שפירא) ח"ט סי' נז
ח/טו דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' עג, עח, קח, קיד, קלג, רעו, תכב
ח/טו דולה ומשקה (תשסב) עמ' 61
ח/טו דעת הרמב"ם עמ' 133
ח/טו דעת חיים עמ' קיג
ח/טו דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' סד, פב
ח/טו דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רל
ח/טו האיר ממזרח הושענות עמ' פא {מצוה שישמח האדם בעשית המצוה}
ח/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 75, 136, 255
ח/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' סט
ח/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשיח
ח/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קמה, תשכז
ח/טו ויגד משה (גרין) מאמר כג ד"ה והנה אחד
ח/טו זאת ליעקב במדבר עמ' רס
ח/טו זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שמג
ח/טו זכרון הרב עמ' 175 {דוד המלך}
ח/טו זכרון מלך (א"ש) [במדבר רבה פ"ד עה"פ ופקודת אלעזר]
ח/טו זמנים למלך
ח/טו זר זהב (פראג) עמ' קלד, קלח
ח/טו חזון המקרא ח"א עמ' 264 {שמחת דוד המלך}
ח/טו חקל יצחק עה"ת עמ' קפו {שמחה של מצוה}
ח/טו חקרי זמנים ח"ד עמ' תנט
ח/טו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ח אות א ס"ק ב
ח/טו יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' ר, ריג
ח/טו יד פשוטה מדע עמ' ת
ח/טו יחוה דעת ח"ב עמ' כו
ח/טו יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' קכ
ח/טו יין מלכות (שניאורסון) עמ' 178
ח/טו יסודי הצדקה עמ' 493, 496
ח/טו ישורון ח"כ עמ' שפ
ח/טו ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 257
ח/טו כבודה של תורה ח"ג עמ' צו
ח/טו כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' כג
ח/טו כנסת יחזקאל (פאנעט) עה"ת עמ' סח {שמחה במצוה}
ח/טו כתב אמת ח"ב עמ' טז
ח/טו לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' תקיז
ח/טו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רע, שלו, שמז, שנז
ח/טו להורות נתן על התורה ח"ג עמ' ג
ח/טו ליבא בעי דף קיז-קכא
ח/טו לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' כב
ח/טו לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 265, חכ"ו עמ' 212, חכ"ט עמ' 348, 352
ח/טו לקוטי שיחות חל"ב עמ' 132 {עבודה גדולה}
ח/טו לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קכ, קלז, רי
ח/טו מאור צבי (תשס) עמ' יד
ח/טו מאור צבי (תשסה) עמ' טו
ח/טו מאורי המועדים עמ' רצב, רצח
ח/טו מבוא למשנה תורה עמ' 44, 146, 160, 199, 257, 273, 278, 309, 315
ח/טו מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שט
ח/טו מורשה - שיחות למועדים עמ' רמח
ח/טו מלכות יהודה וישראל עמ' 68
ח/טו מסורה חי"ד עמ' נד
ח/טו מערכי לב (בר שאול) סוף פ"ג {מ"מ}
ח/טו מערכי לב (שוב) על התורה עמ' רפו
ח/טו מצווה ועושה ח"א עמ' רב
ח/טו מראה יחזקאל עמ' ש, תמג
ח/טו משבצות זהב ירמיהו עמ' תסב
ח/טו משבצות זהב עזרא עמ' שלד
ח/טו משבצות זהב שמואל א עמ' רכג
ח/טו משנה שכיר או"ח עמ' סא {זה כבודם}
ח/טו מתנת חיים - מועדים עמ' קי, קלז
ח/טו מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קפב, רכב, שלט
ח/טו מתנת חיים קנינים עמ' עד-עה {שמחה במצוה}
ח/טו נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 225
ח/טו נועם חט"ו עמ' רמח, חכ"א עמ' שטז
ח/טו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' י אות ו
ח/טו נשמה של שבת עמ' 24, 26
ח/טו נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קמב, רצח
ח/טו נתיבות יצחק ח"ב עמ' ס
ח/טו נתן פריו נדרים עמ' כד
ח/טו נתן פריו סוכה עמ' נג, שסד
ח/טו ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ב עמ' קנג {שישמח כל אדם בעשיית המצוה}
ח/טו סוכת דוד סוכה עמ' רסא
ח/טו עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 213 {ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה'}
ח/טו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 251
ח/טו עלי שור ח"ב עמ' רלה, שכו
ח/טו עם לבבי אשיחה עמ' קנז
ח/טו עץ הדר השלם עמ' קנג {מצוה שמחה עושים יותר בשמחה}
ח/טו עקדת משה ח"ב עמ' קעב
ח/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 207
ח/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 223
ח/טו פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר ח אות ט, סוכות מאמר ט אות ז, ר"ה מאמר י אות ט
ח/טו צהר גל' ו עמ' 30 {המלך בא}
ח/טו צל הכסף (פריד תשסג) עמ' מג, קנט
ח/טו צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' קעה
ח/טו צפנת פענח (תשסו) עמ' קכג {המשפיל עצמו - מכובד}, רעה {עבודת ה' בשמחה}
ח/טו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' רסו
ח/טו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ח/טו קידש ידיד דף ל ע"ד
ח/טו קרית מלך
ח/טו רנת יצחק חמש מגילות עמ' תטז
ח/טו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שיא
ח/טו רנת יצחק על נפש החיים עמ' קפג
ח/טו רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' עז, קח, קכה
ח/טו רנת יצחק תפלה עמ' שיח {שמחה במצוות ותורה}
ח/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קמו
ח/טו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רכ, רסט, רפב, רפד
ח/טו שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעו) עמ' רנה
ח/טו שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' כח
ח/טו שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' מ-מא
ח/טו שם דרך ויקרא עמ' תיז
ח/טו שם דרך יומא עמ' קפה
ח/טו שמחת יוסף עמ' לג
ח/טו שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' צט
ח/טו שמן ראש (כץ) סוכות ח"ב עמ' קסז, קעו, קפא, קפז, ריח
ח/טו שמן ראש ז' אדר-פורים ח"ב עמ' יד
ח/טו שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' תקע
ח/טו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רפב
ח/טו שערי נשואין עמ' קג
ח/טו שפתי חיים מועדים ח"א עמ' שנ
ח/טו שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 490
ח/טו תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קסז {צריך לשמוח בעשית המצוה}
ח/טו תודת אהרן עמ' קלה, קעח-קעט
ח/טו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קכב, תקלט, תרסז, תתקיז, תתקלו, תתקלז, אלף שנה
ח/טו תורת אהרן עמ' קלה, קעח-קעט
ח/טו תורת המועדים (תשנו) עמ' 130
ח/טו תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק א
ח/טו תורת המצוה דף יג ע"ד
ח/טו תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שמג-שמה
ח/טו תורת מנחם ח"ו עמ' 162, חי"ד עמ' 303, חט"ו עמ' 171, חי"ט עמ' 309, חכ"ב עמ' 120, חכ"ד עמ' 62, 74 {השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת הא-ל שצוה בה עבודה גדולה היא כו' תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה וכו'}
ח/טו תורת מנחם חי"ד עמ' 60, חכ"ד עמ' 83 {וכן דוד מלך ישראל אמר ונקלותי כו' והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה'}
ח/טו תורת מנחם חכ"ד עמ' 83 {משפיל עצמו ומקל גופו וכו' הוא הגדול המכובד וכו'}
ח/טו תורת מנחם חכ"ז עמ' 45
ח/טו תורת מנחם חכ"ט עמ' 211
ח/טו תורת מנחם חל"ב עמ' 264 {שמחה של מצוה}
ח/טו תורת מנחם חל"ו עמ' 320, חל"ז עמ' 164 {בשמחה ובטוב לבב}
ח/טו תורת מנחם חל"ח עמ' 184
ח/טו תורת מנחם חמ"א עמ' 125, חמ"ג עמ' 366, חמ"ד עמ' 6
ח/טו תורת מנחם חנ"א עמ' 52, 111, 190, חנ"ג עמ' 156
ח/טו תורת מנחם חנ"ד עמ' 146 {כבוד - לשמוח לפני ה'}, 213, חנ"ה עמ' 59, 73, 212
ח/טו תורת מנחם חנ"ח עמ' 138
ח/טו תורת מנחם חס"ב עמ' 197, חס"ג עמ' 358 {השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה וכו' ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה' וכו'}
ח/טו תורת מנחם חס"ו עמ' 93, חס"ז עמ' 141, חס"ח עמ' 145 {השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת הא-ל שצוה בהן עבורה גדולה היא וכו' ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה' שנאמר והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה'}
ח/טו תורת מנחם חע"ב עמ' 105 {השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה וכו'}
ח/טו תחומין ח"ב עמ' 146
ח/טו תפארת צבי (ספינקא) שמות עמ' קיג
ח/טו תרומת הגורן ח"א עמ' 339

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US