Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

שקלים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק דא/158 הלכות שקלים פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אדני היד החזקה
א/רה"פ אהל חיים ח"ד
א/רה"פ דברי ירמיהו
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ לחם יהודה
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' פב-פג
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
א/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/א אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' שו
א/א אור חדש על ציון דף סד ע"א
א/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' צ {כולו כאחת}
א/א אמונת עתיך (נאור) עמ' סט, עא
א/א אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' ח ד"ה מבואר בברייתא
א/א אמרי דוד (שליסל) דף עג ע"א
א/א אמרי כהן (הולנדר) עמ' עא {שעה"מ}
א/א אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' נא
א/א אש פנחס עמ' סב {בפעם אחת}
א/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תיח {שעה"מ}
א/א באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' ד, קפד {שעה"מ}
א/א באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתסט, תתעא
א/א בדבר מלך ח"י עמ' ה, ט, מז
א/א בחיר חיים
א/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 53 {לחזר על הפתחים}
א/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' שמט-שנ
א/א בית אהרן וישראל גל' נו עמ' ע {מוכר כסותו}
א/א בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רסד, רסו
א/א בית ישחק
א/א בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' כו {שעה"מ}
א/א בכורי חיים ח"ג עמ' רה, ח"ה עמ' לד
א/א בצל החכמה (חזות) עמ' 124 {שעה"מ}
א/א ברור הלכה ב"ק לו ע"ב ציון ד
א/א ברכת אהרן מאמר ר אות ב {שעה"מ}
א/א בשבילי הפורים סי' כד אות יא, סי' כה אות א {אינו נותנו פעמים רבות}, ו {ק"ס}
א/א גבורת יצחק שקלים עמ' ל, לה {שעה"מ}, נז, סב, סד
א/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' פט, צא
א/א דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' יז
א/א דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז שקלים קסט
א/א דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' נא
א/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שח {אפי' עני}
א/א דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' טו {שעה"מ}
א/א דרכי שמחה עמ' כז
א/א הדרום חל"ו עמ' 33
א/א הר המוריה (אדר"ת) עמ' קג
א/א התורה והמדינה חי"א עמ' תרמח
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רו {טעם שאין מברכים על נתינת מחצית השקל}
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שא
א/א זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קמב
א/א זית רענן ח"א עמ' קעג {שעה"מ}
א/א זכרון יהודה (מונק) דף כא ע"א וע"ד, כב ע"א {בבת אחת}
א/א זמנים למלך
א/א זקן אהרן (פריד) עמ' קמב
א/א חדוותא דשמעתתא ח"א דף יז ע"א {שעה"מ}
א/א חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' י לדף קו ע"ב
א/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ד אות ב-ג
א/א חזו"א או"ח סי' קמט ס"ק ג
א/א חי' מרן הגרי"מ עמ' ריד-ריח
א/א חלקת יואב מהדו"ק דיני אונס ענף ז
א/א חקל יצחק עה"ת עמ' שיט {נותנים בפעם אחת}
א/א חקרי זמנים ח"א עמ' שלח
א/א חשבונות של מצוה עמ' קנ {שעה"מ}, קנב, קנה
א/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפח
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 188-190
א/א יסודי הצדקה עמ' 133
א/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תכח
א/א כי שרית עמ' 185, 187
א/א כל נדרי פ' עד הע' לד
א/א כנה"ג
א/א כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קפז
א/א כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' ז
א/א לב שלם דף לח ע"ג
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קיט ע"ב
א/א להורות נתן מועדים ח"א עמ' נה
א/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' יז
א/א לקוטי שיחות חט"ז עמ' 384
א/א לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 232, חכ"ח עמ' 44
א/א לקוטי שיחות חל"א עמ' 132
א/א מאור ישראל
א/א מאורי המועדים עמ' תיא {פעמים רבות}
א/א מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' רכב
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שח, שט
א/א מהרי"ט אלגזי דף סה ע"א
א/א מהרי"ט אלגזי פ"ח אות פא או"ק ח
א/א מועדים וזמנים ח"ב סי' קנ
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' מח אות א
א/א מחנה יוסף פסחים עמ' פב
א/א מחשבת הקודש ח"ב דף יא ע"ב
א/א מלאכת חשב עמ' עח
א/א מלואי שלמה עמ' רל
א/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רמב ע"א
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' שפז
א/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' רלב {שעה"מ}
א/א מנחת מחבת עמ' מב, רטז
א/א מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' מ
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שסט {שעה"מ}, שעג, שעה
א/א מענה לשון עמ' ריד
א/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שכח {שעה"מ}
א/א מראה אש ח"א עמ' קלו, קנא
א/א מראה הנוגה
א/א מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' הל' מ"ע פ"ז ה"ה, גיטין ז, ב"ב ט]
א/א משא בני קהת
א/א משאת כפי עמ' לב
א/א משוש הארץ עמ' פט
א/א משמרת חיים ח"ב עמ' קי
א/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' ריט {לא מנה העשיר לא ירבה ללאו}
א/א משנת חיים בכורות עמ' תקכו
א/א משנת חיים ערכין עמ' נג-ס {שעה"מ}
א/א משנת חיים שמות עמ' שיב
א/א משנת יעקב משפטים עמ' ריג
א/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' כד, שיג, הפלאה עמ' רצא, רצה, זרעים ח"א עמ' פד
א/א משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' תח-תטז
א/א משנת שמחה
א/א נאות אפרים ח"ב עמ' נג
א/א נזר הראש עמ' נה
א/א נחלת עזרא ח"ב סי' יח
א/א נקדש בצדקה סי' קמב
א/א נרות אהרן (גם עמ' רא, רג)
א/א נתן פריו מגילה עמ' שמה
א/א נתן פריו נדרים עמ' נה
א/א ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קמז
א/א סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נט אות יב
א/א סדר משנה (בוסק')
א/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קעה, שמח, שנ, שנג
א/א סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רנ {אינו נותנו בפעמים רבות}
א/א סהמ"צ לרס"ג ח"א דף צב ע"ג ודף קמח ע"ג ודף קנ ע"ב
א/א עבד המלך (תשסט) עמ' רמז {כולו כאחת}
א/א עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' קמג {שואל מאחרים}
א/א עיוני הלכות ח"ב עמ' תקלא
א/א עין חיים ח"ב עמ' ריט
א/א עין יצחק ח"א עמ' קצא {שעה"מ}
א/א ערך יעקב עמ' פא {ק"ס}
א/א פני משה (שלז')
א/א פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' מד, שמות עמ' תרפו
א/א פרדס מרדכי עמ' שסו-שסז, שפ
א/א פרפרת משה ח"א עמ' תקמב
א/א צדקת יוסף עמ' קעד {אפילו עני}
א/א קדשי יהושע עמ' קלא {קובץ}
א/א קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רפא
א/א קרבן שמואל דף ס ע"ב
א/א קרית מלך
א/א קרן פני משה ח"ב [קרן פני משה ח"א עמ' קב]
א/א ראשי בשמים (רבין) עמ' רסז
א/א ראשית בכורים דף ק ע"ד {פעמים רבות}
א/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רמז, ח"ד עמ' רמד, שי, ח"ה עמ' שד, ח"ז עמ' שג
א/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' של-שלא
א/א רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שמט, שנז, תקב
א/א רץ כצבי על חדשי השנה עמ' קסו
א/א שו"ת הרד"ם (פדר) או"ח סי' כז {שעה"מ}
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שכג
א/א שלמי יוסף בכורות עמ' רעט {כולו בפעם אחת}
א/א שלמי שמחה ח"א עמ' רז, רטז {צ"פ}, ח"ה עמ' קכב {צ"פ}
א/א שם דרך מגילה עמ' קד-קז
א/א שם דרך שמות עמ' רכא-רכד
א/א שם משמואל פרשת ויקהל ושקלים שנת תרע"ט {אינו נותנו בפעמים רבות}
א/א שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קצא
א/א שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות ד
א/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שלו
א/א שרשי הים דף קסה ע"א
א/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' סא ס"ק ג, ט, יא, יט, כ
א/א תורה שלמה ח"ט עמ' 115
א/א תורת השבת והמועד עמ' 522
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שמה-שנד
א/א תורת מנחם חמ"א עמ' 158-159
א/א תורת מנחם חע"א עמ' 198 {נותנו כולו כאחת בפעם אחת}
א/א תפארת אריה עמ' פד {שעה"מ}
א/ב אבי עזרי ח"א
א/ב אגרא דפרקא (תשסה) עמ' רמו {ק"ס שעורות}
א/ב אור ליהודה קדושין עמ' כד
א/ב אמונת עתיך גל' 113 עמ' 132 {משקל סלע}, 134
א/ב אמרי נועם מועדים לפרשת שקלים סי' ה, י, יב
א/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' צו
א/ב בית אהרן וישראל גל' נד עמ' קט {סלע הוא שקל}, קיא-קיב {משקל סלע - כך וכך שעורים}, גל' נז עמ' פב {סתם כסף הוא שקל}
א/ב בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רסו
א/ב בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה פ' כי תשא אות יד {שקל של תורה הוא סלע בדברי חכמים}
א/ב ברור הלכה ב"ק לו ע"ב ציון ד
א/ב גבורות אליהו או"ח סי' קמו אות ד
א/ב גבורת יצחק שקלים עמ' עד {ראב"ד}
א/ב הארת ירוחם קדושין ח"ב דף כט ע"ג
א/ב חזו"א אהע"ז סי' סו ס"ק ז
א/ב חזו"א על הרמב"ם
א/ב חי' בר נחמני דף ה ע"א-ע"ב
א/ב חי' מרן הגרי"מ עמ' ריד-ריח
א/ב חשבונות של מצוה עמ' קנג
א/ב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תצא, תצג
א/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' ריא-ריב
א/ב מהרי"ט אלגזי פ"ח אות עט (הראשון) או"ק ב
א/ב מוריה גל' רמג עמ' פו, צ {משקל ביחס לגרעיני שעורה}
א/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' צג
א/ב משנת ראשונים (הירשפלד)
א/ב נועם ח"י עמ' רלד
א/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תפט
א/ב עדות ביהוסף - מנהגי ויז'ניץ חשון-אדר עמ' רסח {סלע בלשון חז"ל - שקל שבתורה}
א/ב פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) שמות עמ' תכז {משקל השקל}
א/ב פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' לט הערה מב
א/ב שיח ערב קידושין עמ' לז {שקל}, נה {הוסיפו על הסלע}
א/ב שם דרך שמות עמ' ריח
א/ב שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תקפו-תקפז
א/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שלו
א/ב תחומין חט"ז עמ' 437
א/ג אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"ו הע' 37 {צ"פ}
א/ג אוריתא טו עמ' קיב-קיג
א/ג אנצי"ת ע' אסר הע' 29, 37
א/ג בית אבי ח"ב סי' צה עמ' קלה
א/ג בית אהרן וישראל גל' מה עמ' פה {פרוטה - משקל חצי שעורה}, גל' נז עמ' פב {גרה היא מטבע}, פז {משקל הדינר}, גל' נט עמ' קכז, קמו {פרוטה - חצי שעורה}
א/ג בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רסו
א/ג ברור הלכה ב"ק לו ע"ב ציון ד
א/ג הגהות מוהר"י קרט עמ' קפד-קפה
א/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 27
א/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' כח
א/ג חי' מרן הגרי"מ עמ' ריד-ריח
א/ג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תצ-תצא
א/ג להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קנז
א/ג מבוא למשנה תורה עמ' 88
א/ג מצות ראיה עמ' קנו
א/ג משאת המלך ח"א סי' לב
א/ג משנה הלכות ח"ו סי' סא, מהדו"ת יו"ד עמ' רלח
א/ג נועם ח"י עמ' רלא, חכ"ה עמ' קל
א/ג נתן פריו מגילה עמ' קכד
א/ג עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' עו
א/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שלז
א/ג שו"ת רשב"ש עמ' תנט
א/ג שולי הגליון עמ' נט
א/ג שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תקפו-תקפז
א/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שלו
א/ג שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' קצ
א/ג תורת המועדים (תשכד) עמ' 447
א/ג תחומין חי"ז עמ' 403-404
א/ד בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רסו
א/ד ברור הלכה ב"ק לו ע"ב ציון ד
א/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 27
א/ד חי' מרן הגרי"מ עמ' ריד-ריח
א/ד חכמת גרשון עמ' רכה
א/ד מבוא למשנה תורה עמ' 107, 211
א/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' כד אות ב
א/ד מילי דמרדכי
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רפז
א/ד קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שא
א/ד קרית מלך
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שלו
א/ה אהלי יעקב (פרידמן) פ' שקלים עמ' קסא
א/ה אישים ושיטות (תשסז) עמ' טו
א/ה בדבר מלך ח"י עמ' ה
א/ה בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רסט
א/ה בני יששכר (תשמג) ח"ב דף קלד ע"ג, קלט ע"ד
א/ה בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שז {קס שעורים}
א/ה בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תצג
א/ה ברור הלכה ב"ק לו ע"ב ציון ד
א/ה ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנו
א/ה גבורת יצחק שקלים עמ' נט
א/ה גליונות אבני נזר
א/ה דרשות מהר"ם חביב עמ' רל
א/ה המאור הגדול (גר"א) עמ' רצט {חצי מטבע של אותו מקום}
א/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצח
א/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 216
א/ה זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תשמה-תשמו {מטבע של אותו זמן}
א/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ד אות ב
א/ה חי' מרן הגרי"מ עמ' ריד-ריח
א/ה חקל יצחק עה"ת עמ' רפד {מחצית מטבע של אותו זמן}
א/ה יבין שמועה (מע"ש) פט"ו ע"א
א/ה יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' רפב
א/ה יסודי הצדקה עמ' 357
א/ה לקוטי שיחות חל"א עמ' 132
א/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שפז
א/ה מענה לשון עמ' פו
א/ה משוש הארץ עמ' פט
א/ה משנת ראשונים (הירשפלד)
א/ה משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 52
א/ה נועם ח"י עמ' רלג
א/ה נזר הקדש (קפלן)
א/ה סופר המלך עמ' קח
א/ה עיונים ומחקרים ח"א עמ' 43
א/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פב
א/ה פרי האדמה ח"א
א/ה קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רפה
א/ה קרן פני משה ח"א עמ' קא-קב, ח"ב כאן
א/ה ריח שדה דף עג ע"ד
א/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תעז {מניסן}
א/ה שו"ת הריב"ש עמ' סו
א/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שלו
א/ה תועפות ראם (באר) עמ' קפב
א/ה תחומין חי"ח עמ' 376
א/ה תפארת צבי (ספינקא) שמות עמ' תקמד
א/ו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תצג
א/ו ברור הלכה ב"ק לו ע"ב ציון ד
א/ו בשבילי הפורים סי' כד אות ה {חצי שקל של אותו סלע}
א/ו דברות משה מועד ח"א עמ' שטו {היה כל אחד ואחד נותן במחצית השקל שלו סלע}
א/ו העמק שאלה שאלתא קיז אות א
א/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ד אות ג
א/ו חזו"א אהע"ז סי' סו ס"ק ז
א/ו חי' מרן הגרי"מ עמ' ריד-ריח
א/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפח
א/ו יחוה דעת ח"א עמ' רמה, ח"ד עמ' רסט
א/ו יכין ובועז ח"א סי' כו
א/ו כי שרית עמ' 186 {ראב"ד}
א/ו מחנה יהודה (קצין) ח"ב
א/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קכז
א/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שעג {ראב"ד}
א/ו מרגניתא דר"מ
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו משוש הארץ עמ' פט
א/ו משנת יעקב הפלאה עמ' רצו {ראב"ד}, זרעים ח"א עמ' פה {ראב"ד}
א/ו משנת ראשונים (הירשפלד)
א/ו נתן פריו מגילה עמ' קכד
א/ו סופר המלך עמ' קח
א/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמט
א/ו קרן פני משה ח"א עמ' ק-קא, ח"ב כאן
א/ו שו"ת הריב"ש סי' סו, עמ' סו
א/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שלו
א/ו תועפות ראם (באר) עמ' קפא-קפב
א/ז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רלא
א/ז אור הישר [חיל המלך הל' ערכין פ"א הט"ו]
א/ז אור עולם (שניאורסון) עמ' 418 {קטן}
א/ז אמונת עתיך (נאור) עמ' עג
א/ז אנצי"ת ע' אשה הע' 311
א/ז אשר למלך
א/ז באר שרים פרשת תרומה דרוש ד אות ב
א/ז בדבר מלך ח"י עמ' י, כ, לח
א/ז בין השורות עמ' קכט
א/ז בית שערים או"ח סי' שנט
א/ז ביתאל ח"א דף כה ע"א
א/ז בכורי אביב (ביק) דף שעג {השמיט חלוקת תובעין}
א/ז בכורי חיים ח"ג עמ' רו, ח"ה עמ' לה
א/ז בן אשר סי' ב אות ב {קטן}, ד {קטן}, יב
א/ז בצל החכמה (חזות) עמ' 121
א/ז ברכת מרדכי פסחים עמ' שנד
א/ז בשבילי הפורים סי' כח הערה ז
א/ז גבורת יצחק שקלים עמ' כט {קובץ}, לא-לב, לט-מ, מב
א/ז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' פט, צא
א/ז גינת ראובן תרומות עמ' יט
א/ז דברות משה ביצה עמ' תצו {עד שיגדיל}
א/ז דברות משה הבבות עמ' תז
א/ז דברות משה מועד ח"א עמ' שיג {עד שיגדיל ויתן על עצמו}
א/ז דברי אברהם (מנדלסון) דף נא ע"ד {קטן}
א/ז דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז שקלים קסו
א/ז דברי יואל שמות ח"ב עמ' שפא
א/ז דרך המלך (רפפורט)
א/ז דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' טו
א/ז הר המלך ח"ו עמ' עט
א/ז וזאת התורה עמ' קיא
א/ז זכור לאברהם (יפהן) עמ' לד
א/ז חי' הגר"ח החדש עמ' פט {מגוי}
א/ז חכמת גרשון עמ' רכד
א/ז חלקת מאיר
א/ז חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' עו
א/ז טירת כסף דף נ ע"ג {כהנים}
א/ז ימין משה
א/ז יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות סה {מל"מ}
א/ז כל נדרי פ' עד הע' לז, לט
א/ז לב שלם כאן [סם חיי - דרשות דף לא-לב], ודף לח ע"ג
א/ז להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קמו
א/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שט
א/ז מועדים וזמנים ח"ב סי' קנז
א/ז מוריה גל' קסה עמ' יב
א/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' כד אות א-ב
א/ז מחנה יוסף ח"ג עמ' מג
א/ז מטה אפרים ח"ב
א/ז מילי דמרדכי
א/ז מלאכת שלמה (חכים)
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שפו, ח"ג עמ' תמז
א/ז מנחת מחבת עמ' ריז
א/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכז ע"ד
א/ז מראה אש ח"א עמ' קמא, קסו
א/ז מרכה"מ אלפ'
א/ז מרפא לשון (ארדיט) דף ל ע"ד
א/ז משא חיים דף מב ע"א
א/ז משוש הארץ עמ' פה
א/ז משנה הלכות ח"ו סי' סא
א/ז משנת חיים ערכין עמ' נה, נו
א/ז נאות אפרים ח"ב עמ' נב
א/ז נועם חי"ז עמ' יד
א/ז נחלת אריה עמ' מ
א/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף יט ע"ב-ע"ג, כב ע"ג {אשה ועבד}, כב ע"ד {בן י"ג חייב}, קלז ע"א {אסור לקחת שקל מגוי}
א/ז נרות אהרן
א/ז סגולת ישראל שמות עמ' רס {הכל חיבים ליתן מחצית השקל וכו'}
א/ז סדר יעקב ח"ב, הוספות לח"א עמ' רצא
א/ז סוכת דוד (דיאס)
א/ז סופר המלך עמ' קי
א/ז עדות ביהוסף - מנהגי ויז'ניץ חשון-אדר עמ' רסט {קטן פטור}
א/ז עיוני הלכות ח"ב עמ' תקמג
א/ז עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קעז
א/ז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רמד
א/ז עמק הלכה (בוימל) עמ' שלח
א/ז פני המלך (שטרן)
א/ז פני משה (שלז')
א/ז פרי האדמה ח"א
א/ז קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' יט, רפד
א/ז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קס {גם כהן שוקל}
א/ז רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רו-רז
א/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' רפח
א/ז רלב"ג שמות פ"ל תועלת ב עמ' תח
א/ז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלב
א/ז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' של
א/ז שהם וישפה ח"ב
א/ז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שעה {מקבלים}
א/ז שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' סה
א/ז שולי הגליון עמ' נט
א/ז שלמי שמחה ח"א עמ' ריג, רל
א/ז שם יוסף (אליקים)
א/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקכא
א/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' נז
א/ז שער המלך ח"א עמ' שד, שז-שח
א/ז שרידי אש ח"א עמ' תמו
א/ז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' סא ס"ק ט, יא
א/ז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' לט
א/ז תורת ירוחם ח"ב דף טו ע"ד
א/ז תורת לויים דף סב
א/ז תפארת אריה עמ' פד {רק בן י"ג והביא שני שערות}
א/ז תשורת שי מהדו"ת סי' נא
א/ח אוצרות הרמב"ם
א/ח אמונת עתיך (נאור) עמ' עא
א/ח בדבר מלך ח"י עמ' י
א/ח בין השורות עמ' קכט
א/ח בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רסו
א/ח בשבילי הנסים סי' ד הערה ב
א/ח דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז שקלים רנה
א/ח חוקת עולם עמ' 321 {חו"ל}
א/ח חקרי זמנים ח"א עמ' שמב
א/ח כתר תורה (תשסז) עמ' קיט {רק בזמן הבית}
א/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' רלא
א/ח לקוטי סופר ח"א דף מג ע"ב
א/ח מבוא למשנה תורה עמ' 223
א/ח מענה לשון עמ' פו
א/ח משכן שילה עמ' תח
א/ח משנת חיים ויקרא עמ' תיט
א/ח משנת חיים מנחות עמ' רכו, רצט
א/ח פאר הלבנון ח"ב סי' יא אות ח {בלי שקלים אין קרבן}
א/ח קרית מלך
א/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 39
א/ח תהלה לדוד (מן) קדשים סי' סא ס"ק ד
א/ח תורת הקדש ח"ב עמ' קכז
א/ח תורת מנחם חע"א עמ' 197 {גם מחוץ לארץ הוצרכו ליתן מחצית השקל}
א/ט אבני חפץ ח"ג עמ' קסו
א/ט אגרות משה ח"ח עמ' שה
א/ט אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קמב
א/ט אור המזרח חלק מ חוב' א עמ' 61 {צ"פ}
א/ט אנצי"ת ע' ארבע פרשיות הע' 21
א/ט בדבר מלך ח"י עמ' ט
א/ט בשבילי הפורים סי' כט הערה כ {כופים}
א/ט בשבילי השמחה סי' יד אות ג {מקדש ומדינה}
א/ט גבורת יצחק שקלים עמ' כד
א/ט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' פט, צא
א/ט דברות משה מועד ח"א עמ' שי {בחמשה ועשרים בו ישבו במקדש לגבות}
א/ט דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' יז
א/ט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רכט
א/ט דרכי שמחה עמ' כז
א/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצו
א/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שא
א/ט זמנים למלך
א/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפט
א/ט כללי המצוות (תאומים) עמ' קמב
א/ט לב שלמה (חלמא) עמ' קא
א/ט לבושי מרדכי יו"ד עמ' תעב
א/ט לחם התמיד עמ' יב
א/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שפו
א/ט מעין נצח ח"א סי' ו
א/ט מרגניתא דר"מ
א/ט משק ביתי סי' תסו (רכו ע"א) {שם יוסף}
א/ט נרות אהרן
א/ט עט לעשות סי' קלז
א/ט פרי צדיק (ר' צדוק) פרשת שקלים אות ב {באחד באדר משמיעין על השקלים כדי}
א/ט צפנת פענח במדבר עמ' רעה
א/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שמח
א/ט שו"ת השבי"ט ח"א עמ' סג
א/ט שלמי שמחה ח"ה עמ' קכב
א/ט שם יוסף (אליקים)
א/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 39
א/ט תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כח אות יח
א/ט תורת מנחם ח"ז עמ' 354 {כל מי שלא יתן ממשכנין אותו ולוקחין עבוטו בע"כ}
א/ט תורת מנחם חע"א עמ' 200 {כופין את מי שלא נתן עד שיתן וכו' ולוקחין עבוטו בעל כרחו}
א/י בכורי חיים ח"ג עמ' רח
א/י בשבילי הפורים סי' כט אות ו {מי שאינו חייב}
א/י גבורת יצחק שקלים עמ' מו, רמ
א/י הגהות חבר בן חיים
א/י זכור לאברהם (יפהן) עמ' לה
א/י זמנים למלך
א/י לב שלם [פני יצחק זוטא שקלים דף סז]
א/י מחנה יוסף (תשעב) סי' כד אות ו
א/י מחנה יוסף ח"ג עמ' מב
א/י מראה אש ח"א עמ' קסח
א/י מרכבת המשנה מהדו"ב
א/י נועם חי"ז עמ' יד, טז
א/י סדר משנה (בוסק')
א/י קרית מלך
א/י קרן הצבי מצוה קא אות ד
א/י שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקכא


ב/159 הלכות שקלים פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אהל חיים ח"ד
ב/רה"פ דברי ירמיהו
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' פג-פד
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
ב/א ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ז ע"א ציון ו
ב/א גבורת יצחק שקלים עמ' סז, עו
ב/א גליונות אבני נזר
ב/א הר המלך ח"ו עמ' עט
ב/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תלו-תלז
ב/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רנח ע"ב, רס
ב/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קסא
ב/א לחם יהודה
ב/א מילי דמרדכי
ב/א מפתח הבאורים [אור שמח]
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/א נרות אהרן
ב/א פתח עינים ח"א דף ק ע"ג
ב/ב אבן האזל קדשים ח"ב דף עג ע"א
ב/ב אבני חן יומא עמ' קיד
ב/ב אור הישר [אור הישר ירושלמי שקלים פ"ו ה"ד {תורים ובני יונה}, לח"מ הל' פסוה"מ פ"ה ה"ח {מעות לעולת בהמה}]
ב/ב אנצי"ת ע' אשם הע' 124, 129
ב/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' כא
ב/ב בית אהרן וישראל גל' א עמ' ט
ב/ב בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 67
ב/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' לה {מתנדב עולת בהמה לציבור}
ב/ב גבורת יצחק שקלים עמ' קב, קפד, ריא
ב/ב גליונות אבני נזר [עי' הל' כלה"מ פ"ח ה"ז, רע"ב שקלים פ"א מ"ה]
ב/ב דברי חיים (שו"ת) ח"א אה"ע סי' צד ענף ה
ב/ב הגהות חבר בן חיים
ב/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תצ
ב/ב הר המלך ח"ו עמ' עט
ב/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 234
ב/ב זכות יצחק עמ' תג
ב/ב חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי"א ס"ק יט
ב/ב חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רפט, רצב
ב/ב חי' הגרי"ז דף נח ע"ג
ב/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות קז ע"ב]
ב/ב חסדי דוד ח"ב עמ' תרכט
ב/ב חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רנח, רס
ב/ב כבוד הלבנון דף ו ע"ד, סד ע"ג {שופר לקיני חובה}
ב/ב כנה"ג
ב/ב לחם יהודה
ב/ב מאור הקודש תמורה עמ' צח, קס
ב/ב מחשבת הקודש ח"א דף לד ע"ב
ב/ב מרגניתא דר"מ
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב משנה יפה שקלים פ"ד מ"א
ב/ב משנת חיים במדבר עמ' תעח
ב/ב משנת חיים ויקרא עמ' כד
ב/ב משנת חיים מנחות עמ' תסג, תשמא
ב/ב משנת יעקב כאן
ב/ב משנת יעקב עבודה עמ' רפא
ב/ב עולת חודש ח"ג מאמר רפא, רפה
ב/ב ערך יעקב עמ' מד
ב/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרמה {מותרות לעולת בהמה}, תרעט {זהב לכפורת}
ב/ב פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף צ ע"ב {היו י"ג תיבות}
ב/ב רנת יצחק דברי הימים עמ' רכח {זהב לכפורת}
ב/ב רנת יצחק מלכים עמ' שכ {זהב לכפורת}
ב/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמא
ב/ב שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' סד
ב/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' מג, תעה
ב/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קעט-קפ
ב/ג בית אהרן וישראל גל' א עמ' י
ב/ג גליונות אבני נזר
ב/ג דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' צד ענף ה
ב/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 234
ב/ג זמנים למלך
ב/ג חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יא ס"ק יז
ב/ג חזון יחזקאל מעילה פ"א ה"ו
ב/ג לב שלם דף לח ע"ג {שש תיבות אחרונות}
ב/ג לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' כב
ב/ג מלחמות יהודה דף קמ ע"ג, קמג ע"א
ב/ג משנת חיים מנחות עמ' תשמב
ב/ג משנת יעקב
ב/ג משפט ופעולה עמ' 221 {קווץ לא יתרום}
ב/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרמה {מותרות לעולת בהמה}
ב/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' עז, פה
ב/ד אדני היד החזקה
ב/ד אור הישר [אור הישר ירושלמי שקלים פ"ג ה"ג]
ב/ד אמונת עתיך גל' 114 עמ' 110
ב/ד בארות המים (שאנג'י) דף קפה ע"א
ב/ד בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רסד
ב/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצג
ב/ד גבורת יצחק שקלים עמ' ד, סד
ב/ד הר המלך ח"ו עמ' עט-פ
ב/ד זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קמב
ב/ד חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף נד ע"א
ב/ד חזו"א על הרמב"ם
ב/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תמא-תמג
ב/ד חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רנח, רס ע"ג, רפט ע"ג
ב/ד לב שלם [בארות המים (שאנג'י) דף קכה ע"א]
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד קרבן אשה
ב/ה אברהם יגל
ב/ה אדני היד החזקה
ב/ה אור יקרות
ב/ה אמרי יוסף (וייס) שמות - בן פורת יוסף סי' ג דף קפז ע"ג
ב/ה גבורת יצחק שקלים עמ' ו
ב/ה גליוני הגר"ש עמ' סא [עי' קרית מלך]
ב/ה האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שנה {וכיצד תורמין אותה וכו'}
ב/ה המשפט העברי עמ' 512
ב/ה הר המלך ח"ו עמ' פ
ב/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד בכורות נג ע"ב]
ב/ה חקל יצחק (שו"ת) עמ' קכד
ב/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תמ
ב/ה חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רנט
ב/ה לחם יהודה
ב/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שעד
ב/ה משנה יפה שקלים פ"ג מ"א
ב/ה עמודי שלמה ח"ג עמ' קמג
ב/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קמו {שלש פעמים}
ב/ה שו"ת השביט ח"א עמ' סז {תרומת הלשכה ט"ו יום לפני פסח}
ב/ה שם משמעון (פולק) ח"ב דף צד
ב/ה תולדות ההלכה ח"ג עמ' 124 {שלש קופות גדולות וקטנות}
ב/ו אברהם יגל
ב/ו אוצרות הרמב"ם
ב/ו אור יקרות
ב/ו אורח צדקה עמ' רלו
ב/ו בית אהרן וישראל גל' א עמ' ט-יב
ב/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' שלו סעיף ב {מל"מ}
ב/ו ביתאל ח"א דף כה ע"ב
ב/ו בריכת המלך עמ' ב
ב/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצב
ב/ו גבורת יצחק שקלים עמ' י
ב/ו חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף נד ע"א
ב/ו חזו"א על הרמב"ם
ב/ו חיי אברהם (טייב) דף סט ע"ג
ב/ו חסדי דוד ח"ב עמ' תריד
ב/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תמא, תמז
ב/ו חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רנט, רסא ע"ב
ב/ו לב שלם
ב/ו מועדים וזמנים ח"ב סי' קסא
ב/ו מועדים וזמנים ח"ב סי' קסא עמ' קכה
ב/ו מטה אהרן (הלוי) דף רנב ע"ג-ע"ד
ב/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רמג ע"ד
ב/ו מראה אש ח"א עמ' קטז
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ו מרכה"מ אלפ' [חזון נחום קדשים ריד ע"א]
ב/ו משנת ר' אהרן קדשים, מעילה הוספה ס"ק א
ב/ו נזר הקדש (רזין) מנחות דף קסא ע"ג
ב/ו פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף צ ע"א {לא הספיקו השקלים}
ב/ו שדה הארץ ח"א דף קלו ע"א
ב/ו שם יוסף (אליקים)
ב/ו שער המלך ח"א עמ' שה
ב/ו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תכט
ב/ז בית שמש
ב/ז בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף מט ע"ב
ב/ז בתי כהונה (תשסה) עמ' כב
ב/ז גליונות אבני נזר
ב/ז דברי יואל - שו"ת עמ' שפז
ב/ז הגהות חבר בן חיים
ב/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 215
ב/ז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רג
ב/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תמג-תמד {ראב"ד}
ב/ז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רס, רסב ע"ב
ב/ז מגן גבורים (או"ח) סי' קלז ס"ק ב
ב/ז מחנה יהודה (קצין) ח"ב
ב/ז מעיני המים
ב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ז נטע שעשועים (שליסל) - שו"ת עמ' טז {אב"ג ולא ביוונית - לענין כתיבת לועזית על מצבות}
ב/ז עמודי שלמה ח"ג עמ' קמד
ב/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתט {ראב"ד}
ב/ח אגרות הגרי"ד עמ' סז
ב/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' נו
ב/ח בית יצחק או"ח עא ס"ק ב
ב/ח הרמב"ם - שמרנות עמ' 75
ב/ח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רס
ב/ח מילי דמרדכי
ב/ח משפטי עזיאל ח"ד עמ' רסג
ב/ח נאות אפרים ח"א עמ' ק
ב/ח תולדות ההלכה ח"ג עמ' 124
ב/ט אגרות הגרי"ד עמ' סז
ב/ט אור הישר [עי' שטמ"ק כתובות קח ע"א וב"מ נז ע"ב]
ב/ט בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רסח
ב/ט ביתאל ח"א דף כה ע"ב
ב/ט בן אשר סי' ב אות ד
ב/ט ברור הלכה ב"מ נח ע"א ציון ד
ב/ט גבורת יצחק שקלים עמ' סז {מעשה רקח}
ב/ט דברות משה מועד ח"א עמ' שיט {כ"מ}
ב/ט זכור לאברהם (יפהן) עמ' ל-לב
ב/ט חי' מהרי"א צטרון עמ' צד
ב/ט חק לישראל שומרים עמ' 561 {או"ש}
ב/ט יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רמח
ב/ט מהרי"ט אלגזי פ"ה אות נא או"ק ז {או"ש}
ב/ט מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש י
ב/ט מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' שב
ב/ט מפתח הבאורים [אור שמח]
ב/ט מראה אש ח"א עמ' קלה, קלז
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב [רמב"ם לא גרס ועל האבוד]
ב/ט ערך יעקב עמ' מד
ב/ט קדשי יהושע עמ' קיג {או"ש}, קמו, קמט, קנ {או"ש}
ב/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות י
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תכא-תכב
ב/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רצא
ב/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקיט, תקכא
ב/י אדני היד החזקה
ב/י אור הישר [אור הישר ירושלמי פסחים פ"ה ה"ה]
ב/י בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' שי
ב/י גבורת יצחק שקלים עמ' עט-פ
ב/י גליוני הגר"ש עמ' סא {מגד"ע} [וכ"כ לח"מ הל' שכנים פי"א ה"ה]
ב/י האיר ממזרח אבות עמ' קפח {עני לא יתרום}
ב/י האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שנח {ומדברים עמו משעה שיכנס וכו'}
ב/י המשפט העברי עמ' 513
ב/י זמנים למלך
ב/י חי' איברא
ב/י מאור ישראל
ב/י מבוא למשנה תורה עמ' 106, 113
ב/י מטעמי יצחק (ברסלויא תרכ) דף עו ע"ב
ב/י מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' רצט
ב/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רנט ע"ג
ב/י מרגניתא דר"מ
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/י משאת המלך (אדרי)
ב/י משנת חיים במדבר עמ' תקנד-תקנה
ב/י נחמד למראה ח"א דף קנה ע"ג
ב/י סודו של המשפט העברי עמ' 130
ב/י קרן פני משה ח"ב
ב/י שולי הגליון עמ' נט
ב/י שלטון החוק בישראל עמ' 93


ג/160 הלכות שקלים פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אהל חיים ח"ד
ג/רה"פ דברי ירמיהו
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' פה-פו
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
ג/א אוצרות הרמב"ם
ג/א אש דת (תשמח) עמ' קיב
ג/א גבורת יצחק שקלים עמ' ע
ג/א לקוטי שיחות חט"ז עמ' 386
ג/א מנחת חינוך ח"א עמ' שפז
ג/א קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רצט
ג/א קרית מלך
ג/א שדה הארץ ח"א דף קלו ע"א
ג/א שו"ת הריב"ש עמ' סו
ג/א תועפות ראם (באר) עמ' קפג
ג/א תורת מנחם חע"א עמ' 198 {שנים נותנים שקל אחד על שניהם}
ג/ב אדני היד החזקה
ג/ב בכורי חיים ח"ג עמ' רח
ג/ב גבורת יצחק שקלים עמ' נו
ג/ב דברות משה מועד ח"א עמ' שיג {וכן אם היה אחד חייב ואחד פטור}
ג/ב מחנה יוסף ח"ג עמ' מג
ג/ב מילי דמרדכי
ג/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שפז
ג/ב נועם חי"ז עמ' יד
ג/ב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קסו
ג/ב שרידי אש ח"א עמ' תמו
ג/ג אגרות משה או"ח ח"א סי' קצא
ג/ג דברות משה מועד ח"א עמ' שיא {שהרי נתן חצי שקל מתנה}
ג/ג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תמג {שהרי נתן חצי שקל מתנה כדי להרבות בשקלים}
ג/ג חקל יצחק עה"ת עמ' שמ {אחר יכול לתת עבורו}
ג/ד אבי עזרי ח"א
ג/ד אדני היד החזקה
ג/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' שג {אחים ושותפים}
ג/ד באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' ע אות ג
ג/ד בית יצחק (חבר) ח"ב דף כז ע"א
ג/ד בלכתך בדרך תשנט עמ' 79
ג/ד דבר משה (אמריליו) ח"ג חו"מ, יח, דף נח ע"א
ג/ד דברות משה מועד ח"א עמ' שיב {כ"מ}
ג/ד דברי מרדכי (קרישפין) דף פה ע"ג
ג/ד דקה מן הדקה דף כא ע"א
ג/ד דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' יח
ג/ד חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' שג
ג/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפו
ג/ד כתר המלך
ג/ד לב שלם דף לח ע"ג
ג/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שפז
ג/ד מעדני מלך (תשמח) עמ' רמא {או"ש}
ג/ד מפתח הבאורים [אור שמח]
ג/ד נתן פריו ב"מ עמ' ק
ג/ד ספיקא דרבנן עמ' מה
ג/ד עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 294
ג/ד קדשי יהושע עמ' אלף רי {מרכה"מ}
ג/ד קרני ראם (ירמוש) עמ' תקסג
ג/ד שמעתתא דבי רב עמ' תסא
ג/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' צב
ג/ה אדני היד החזקה
ג/ה אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 58 {בית ישחק}
ג/ה אור הישר [לח"מ הל' בכורות פ"ו ה"י, אור הישר ירושלמי שקלים פ"א ה"ד]
ג/ה בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' תצח
ג/ה מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רכט
ג/ה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 47 {מגדל עוז - בבלי עיקר}
ג/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שפז
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה נועם חכ"ג עמ' סו
ג/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תקעה
ג/ה סיני ק עמ' מ
ג/ה שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שיט
ג/ה שם יוסף (אליקים)
ג/ו אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לט ע"א בהערה
ג/ו בית שמש
ג/ו בשבילי הפורים סי' כד אות כד
ג/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפט
ג/ז גבורת יצחק שקלים עמ' נט
ג/ז דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' תקכא {מניחים קלבונות בפ"ע}
ג/ז חסדי דוד ח"ב עמ' תרט
ג/ז להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קנז
ג/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שעג {ראב"ד, כ"מ}
ג/ז מרגניתא דר"מ
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ז נתן פריו מגילה עמ' קכד
ג/ז שלמי שמחה ח"א עמ' רט
ג/ז שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' קפב
ג/ז תבואת יקב (פרידמן) עמ' כג
ג/ז תועפות ראם (באר) עמ' קפ
ג/ז תנובת ציון דף קכג ע"ב
ג/זה מנחת חינוך ח"א עמ' שפז
ג/ח אבן האזל, השמטות אחרי הל' מלוה דף פט ע"ד
ג/ח אבני החושן סי' שא ס"ק א
ג/ח אברהם יגל
ג/ח אגרות הגרי"ד עמ' סו
ג/ח אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שצו
ג/ח אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 6-13, 43
ג/ח אור הישר [שדה יצחק סי' סט]
ג/ח אור יקרות
ג/ח אורים ותומים - תומים סי' סו ס"ק סז, סי' עב ס"ק יט
ג/ח אנצי"ת ע' גזבר הע' 50
ג/ח בארות יצחק (הכהן) עמ' רצד
ג/ח ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' י
ג/ח ביצחק יקרא (תשע) סי' טו סעיף ב ד"ה בירושלמי
ג/ח בית דינו של שמואל עמ' 504 ,510, 514 ,515
ג/ח בית ישחק
ג/ח ברור הלכה ב"מ נח ע"א ציון א
ג/ח ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' נה
ג/ח דברות משה ב"מ ח"ב סי' נב ענף ב
ג/ח דברות משה מועד ח"א עמ' שיח-שיט, שכב-שכג {והן חוזרין ונותנין שקליהן פעם שניה וכ"מ}
ג/ח דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' לז
ג/ח דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' קג {כ"מ}
ג/ח הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קמח, קנג-קנד {ש"ח}
ג/ח וזאת ליהודה (קצין) עמ' קלח
ג/ח זכור לאברהם (אביגדור)
ג/ח זכרון יהודה (לאש) דף כג ע"ג
ג/ח זרע אברהם (באנדי) דף יד ע"ד, טו ע"א
ג/ח חי' הריצ"ד
ג/ח חי' חתם סופר
ג/ח חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קכד
ג/ח חי' מהרא"ך ח"א דף סח
ג/ח חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף צט
ג/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שנה
ג/ח חי' ר"י אלמידה דף כ ע"ג
ג/ח חי' ר"י נחמיה סי' קע אות ה-ו
ג/ח חיי אריה דף סב ע"ד
ג/ח חק לישראל שומרים עמ' 1189, 1338
ג/ח חקל יצחק עה"ת עמ' רצב {אבד}
ג/ח חתן סופר קניינים ח"א עמ' עה
ג/ח ידי אליהו
ג/ח ידי אליהו דף ו ע"ד, ז ע"א
ג/ח ימין משה
ג/ח יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קסז
ג/ח ישועות יעקב נזיקין עמ' קא
ג/ח כרוב ממשח דף מד ע"ב
ג/ח לב שלם [חי' ר"י אלמידה דף כ ע"ג]
ג/ח לחקרי הלכות סי' שי
ג/ח מועדים וזמנים ח"ב סי' קנח
ג/ח מחנה יהודה (קצין) ח"ב
ג/ח מנוחת אשר ח"ב דף ע ע"ד {שלחו עם ש"ח - פשיעה}
ג/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קלז {רמב"ם}, קלח {כ"מ}
ג/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף צז ע"ד
ג/ח מראה אש ח"א עמ' קט, קטז, קיח, קכד
ג/ח מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ג/ח משמר הלוי עמ' נה
ג/ח משנת יעקב משפטים עמ' נא
ג/ח נטע שורק דף קלז ע"ד
ג/ח ס' יהושע - שו"ת עמ' תה
ג/ח סדר משנה (בוסק')
ג/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שנ
ג/ח ערך יעקב עמ' רד
ג/ח פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' טז
ג/ח פאת נגב דף קה ע"א
ג/ח פינות הבית דף קח ע"א, קט ע"ד
ג/ח פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קכו {שלח שקל עם ש"ח}, קכח {השמיט שנשבעין ליטול שכרם}, קלא {שלח ע"י ש"ח}
ג/ח צרור החיים (קליין) דף פ ע"ג
ג/ח צרור המור (רוטלוי) סי' כו עמ' קצו
ג/ח קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רפט
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תכ, תכה
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רסה, שבועות ח"א עמ' קעא
ג/ח שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תיט
ג/ח שו"ת מהרש"ם ח"ז סי' לו
ג/ח שם יוסף (אליקים)
ג/ח שם משמעון (סטרליץ) עמ' רסג
ג/ח שער משפט סי' קכא ס"ק ו
ג/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 210
ג/ח תרומת הכרי עמ' נו
ג/ט אבן האזל, השמטות אחרי הל' מלוה דף פט ע"ד
ג/ט אברהם יגל
ג/ט אגרות הגרי"ד עמ' סו, סט
ג/ט אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 6-13, 43
ג/ט אורים ותומים - תומים סי' קכח ס"ק א
ג/ט אמרי דוד (שליסל) דף עג ע"א
ג/ט בית דינו של שמואל עמ' 504, 510 514
ג/ט ברור הלכה ב"מ נח ע"א ציון א, ד
ג/ט ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' נו
ג/ט ברכת שלמה אהע"ז עמ' רעד {אור שמח}
ג/ט דברות משה ב"מ ח"ב סי' נב ענף ב
ג/ט דברות משה מועד ח"א עמ' שיט, שכב, שכג {ובני העיר מה היה להן לעשות}
ג/ט דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' קג {כ"מ}
ג/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קמח, קנג-קנד
ג/ט וזאת ליהודה (קצין) עמ' קלח
ג/ט זרע אברהם (באנדי) דף טו ע"ב
ג/ט חוות אליעזר עמ' פג
ג/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ נו ע"ב]
ג/ט חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף צט
ג/ט חי' מהרי"א צטרון עמ' צד-צה
ג/ט חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שנה
ג/ט חי' ר"י נחמיה סי' קע אות ה-ו
ג/ט חיי אריה דף סב ע"ד
ג/ט חק לישראל שומרים עמ' 331 {לב מבין}, 561 {בניין עולם}, 562 {אברהם יגל}, 1083-1081 {לב מבין}, 1189, 1334 {לב מבין}, 1338, 1344-1343 {בניין עולם}, 1369
ג/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצ
ג/ט ימין משה
ג/ט ישועות יעקב נזיקין עמ' קא
ג/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג
ג/ט כנה"ג [מהר"ש הלוי חו"מ סי' ד]
ג/ט לב מבין
ג/ט לב שלם [אור יקרות קו"א דף ט ע"ג]
ג/ט מבוא למשנה תורה עמ' 95, 132
ג/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קלח
ג/ט מפתח הבאורים [אור שמח]
ג/ט מראה אש ח"א עמ' קט, קטז, קיח, קכד
ג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב [בספק כזה יעשה כמו שירצה]
ג/ט מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ג/ט משנת יעקב
ג/ט משנת יעקב משפטים עמ' נא
ג/ט נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' כד עמ' לד
ג/ט ס' יהושע - שו"ת עמ' תד-תה
ג/ט ס' סת"ם עמ' שמה
ג/ט סדר משנה (בוסק')
ג/ט ענפי ארז (זי') דף קיח ע"ד
ג/ט פאת נגב דף קה ע"א
ג/ט פינות הבית דף קז ע"ד, קח ע"ד
ג/ט צרור החיים (קליין) דף פ ע"ג
ג/ט צרור המור (רוטלוי) סי' כו עמ' קצו
ג/ט קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רפט
ג/ט קרבן ציון עמ' שסח
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תכ
ג/ט שם יוסף (אליקים)
ג/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 210
ג/י אגרות הגרי"ד עמ' סז, סט
ג/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 97
ג/י אמונת יהושע עמ' שיט {או"ש}
ג/י אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' טז ד"ה אך הא באמת
ג/י בית דינו של שמואל עמ' 502-503
ג/י בית ירוחם
ג/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצד
ג/י גבורת יצחק שקלים עמ' סט-ע
ג/י גדולי שמואל קידושין דף נה ע"ב {או"ש}
ג/י דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' לז
ג/י דרכי שמחה עמ' כט
ג/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קמט {אם נתרמה}
ג/י חי' מהרי"א צטרון עמ' קנא
ג/י חי' ר"י נחמיה סי' קכא אות א, סי' קע אות ג
ג/י חקל יצחק (שו"ת) עמ' קל
ג/י יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רמח
ג/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצ
ג/י לבושי מרדכי חו"מ עמ' ו
ג/י מועדים וזמנים ח"ב סי' קנח-קנט
ג/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף צז ע"ד
ג/י מפתח הבאורים [אור שמח]
ג/י מראה אש ח"א עמ' קד, קלד-קלו
ג/י נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קמד-קמה {או"ש}
ג/י ס' יהושע - שו"ת עמ' תו
ג/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שנ
ג/י פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' פז
ג/י קדשי יהושע עמ' ע, אלף קכד {או"ש}
ג/י קרית מלך
ג/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קלג {רמב"ם}, של {או"ש}
ג/י שהם וישפה ח"א
ג/י שנות חיים (קלוגר) עמ' מה
ג/י שער משפט סי' שא ס"ק א
ג/י שערי זיו ח"א דף נו ע"א, ח"ג דף ל ע"א {כ"מ}
ג/י שערי טהר ח"א שער ג סי' י אות א, ח"ב שער ד סי' כ אות ב, ח"ה שער ב סי' ב אות ג-ד
ג/י תולדות יעקב (וורשנא) דף מ ע"ד
ג/י תוספתא כפשוטה מועד עמ' 668
ג/יא אבני החושן סי' שא ס"ק א
ג/יא אבני החושן סי' שא סעיף א
ג/יא אברהם יגל
ג/יא אוצמפה"ת ב"מ נח ע"א הע' 29
ג/יא אוריין תליתאי (אפשטיין) דף כו ע"ג
ג/יא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 98
ג/יא אמונת יהושע עמ' רפג, תתקעג
ג/יא אמרי דוד (שליסל) דף עג ע"א
ג/יא אתוון דאורייתא כלל ג (דף ט ע"ג)
ג/יא בדבר מלך ח"י עמ' יא, לט
ג/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצג-שצד
ג/יא דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' לז
ג/יא חי' מהרא"ך ח"א דף סח
ג/יא חיי אריה דף סד ע"ג
ג/יא חק לישראל שומרים עמ' 1334
ג/יא חשבונות של מצוה עמ' קנ
ג/יא יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שנט
ג/יא כתר המלך
ג/יא לבושי מרדכי חו"מ עמ' ה-ו
ג/יא מועדים וזמנים ח"ב סי' קנט, ח"ח סי' קיג
ג/יא מעט צרי
ג/יא מראה אש ח"א עמ' קד, קלד-קלו
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא מרכה"מ אלפ' [נחפה בכסף קלו ע"ד]
ג/יא משנה הלכות ח"ג סי' קלח
ג/יא נרות אהרן
ג/יא סדר משנה (בוסק')
ג/יא קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רצ
ג/יא שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתי
ג/יא שולי הגליון עמ' נט
ג/יא שלמי שמחה ח"א עמ' רלב, רלד, רלו-רלז
ג/יא שער משפט סי' שא ס"ק א
ג/יא שערי זיו ח"א דף נו ע"א {כ"מ}
ג/יא תורת הקדש ח"ב עמ' קמ, קמט, קס, קסז {ארבעתם - קרית ספר}
ג/יב אבן האזל קדשים ח"ב דף עב ע"ב
ג/יב אור הישר [לח"מ הל' פסוה"מ פ"ה ה"ג]
ג/יב אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קסה {ק"ס}
ג/יב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עט
ג/יב בית שמש
ג/יב דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' לז
ג/יב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רכח {מת}
ג/יב ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) או"ח רנח ע"ד]
ג/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תלח
ג/יב חשבונות של מצוה עמ' קנה
ג/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפט
ג/יב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' לה {ראב"ד}
ג/יב מחנה יהודה (קצין) ח"ב
ג/יב מנחת חינוך ח"א עמ' שפז
ג/יב מראה אש ח"א עמ' קיט, קנח, ח"ב עמ' קמה
ג/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יב נחלת יהושע דף ה
ג/יב עבודת לוי (רוד') דף מה ע"א
ג/יב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 46
ג/יב עמק הלכה (בוימל) עמ' שמ
ג/יב ענפי ארז (זי') דף קיח ע"ד
ג/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שנ
ג/יב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שלב
ג/יב פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קיב
ג/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תרפה
ג/יב קרית מלך
ג/יב קרית מלך רב (תקיא) ח"ב דף כ ע"א
ג/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' קיט
ג/יב קרן פני משה ח"א עמ' קג
ג/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קמג
ג/יב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתט {ראב"ד}
ג/יב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קמה {סבור שהוא חייב}, ח"ח סי' קצו {שנים}
ג/יב שואל ומשיב מהדו"ה סי' סג (דף נט ע"ג) {מל"מ}
ג/יב שלמי שמחה ח"א עמ' ריב
ג/יב שנות חיים (קלוגר) עמ' מט
ג/יב שערי טהר ח"ה שער ב סי' ב אות ג, ח"ח סי' קטו אות ב
ג/יג בדבר מלך ח"י עמ' ג
ג/יג בית שמש
ג/יג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצ
ג/יג מעט צרי
ג/יג מראה אש ח"א עמ' קנב, קנה, קנט
ג/יג נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קלו ע"ד
ג/יג נקדש בצדקה סי' שסג
ג/יג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרמא
ג/יג קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רפו
ג/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' קכ
ג/יג שו"ת מהרש"ם ח"א סי' קד
ג/יג שלמי שמחה ח"א עמ' רלה
ג/יג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' סא ס"ק א
ג/יד אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' טז ד"ה אולם אם נאמר
ג/יד מעיני המים
ג/יד מצודת דוד (שפרבר) עמ' קמט
ג/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יד משנת חיים ויקרא עמ' כד
ג/יד פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שלט
ג/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 523
ג/יד תורת איש לוי - חזקה עמ' קפג
ג/יד תורת ראובן עמ' 122
ג/טו ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ז ע"א ציון ו
ג/טו חזקה רבה יו"ד הלכה קנו
ג/טו חסדי דוד ח"ב עמ' תרי
ג/טו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שכו ע"א
ג/טו שמועת חיים יומא ח"א עמ' רסא
ג/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 523
ג/טו תורת איש לוי - חזקה עמ' קפג


ד/161 הלכות שקלים פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אהל חיים ח"ד
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' פז
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ קרית מלך
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
ד/א אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' פד
ד/א אדני היד החזקה
ד/א אהבת אברהם עמ' מא {דברים שנקנים בתרומת הלשכה}
ד/א אור ליהודה (תשנט) עמ' של {פרה אדומה}
ד/א אם למסורת (ביא') עמ' 63
ד/א באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתע
ד/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קפה
ד/א בדבר מלך ח"ה עמ' צח
ד/א בדבר מלך ח"י עמ' ה
ד/א בדבר מלך חי"ד עמ' רפד
ד/א בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רסד, רסה
ד/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' שה
ד/א בית שערים ח"ג סי' מה
ד/א ברור הלכה יומא סז ע"א ציון ד
ד/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כא אות ג
ד/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' נד
ד/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קה-קו {לשון זהורית}
ד/א גבורת יצחק שקלים עמ' צה, קב, רט
ד/א גחלי אש דף ל ע"ב
ד/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רל
ד/א דליית הכרם עמ' תתתיב
ד/א הגהות ר' זאב וולף באסקאוויץ מנחות כא ע"ב
ד/א הדרום י עמ' 67
ד/א הר המלך ח"ג עמ' סד-סה, ח"ו עמ' פ
ד/א חזון יחזקאל מנחות פ"ו ה"ב {מלח}
ד/א חי' הגר"ח החדש עמ' פט
ד/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רט, רכב
ד/א חיי אברהם (צציק) עמ' קפ
ד/א טעם ודעת הל' פרה פ"ג ה"ב ביאה"ל ד"ה וצמר
ד/א כבוד מלכים (מרגליות) {לשון זהורית}
ד/א לב טהור עמ' יא
ד/א לב שלם [מגילת ספר עשין דף ל]
ד/א מבשר טוב קדשים עמ' ריא
ד/א מחשבת הקודש ח"ב דף יג ע"ג
ד/א מילי דמרדכי
ד/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רמג ע"ב-ע"ג {עצים}
ד/א מנחת חזקיה מנחות עמ' רסט
ד/א מנחת משה (גולדברג) סי' כ אות א
ד/א מעיני המים
ד/א מקדש דוד קדשים סי' לה ס"ק א גם במנחת מרדכי
ד/א מראה הנוגה
ד/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/א משוש הארץ עמ' צ
ד/א משנת חיים במדבר עמ' תעו
ד/א משנת חיים יומא עמ' תלז
ד/א משנת חיים מנחות עמ' קסז
ד/א משנת יעקב
ד/א משק ביתי סי' תלז (דף רו-רז) {מרכבת המשנה}
ד/א נחמד למראה ח"ב דף קמט ע"ב
ד/א נרות אהרן (גם עמ' רג)
ד/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' עא-עג
ד/א סדר משנה (בוסק')
ד/א סוכת דוד (דיאס)
ד/א סופר המלך עמ' קיא
ד/א עבודת היום יומא עמ' קה
ד/א עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' קח, קי
ד/א פותח יד
ד/א פני משה (שלז')
ד/א פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שלח
ד/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תיז
ד/א פרת חטאת עמ' לא {רמב"ם}, קנב {מל"מ - לשון זהורית}
ד/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקסו
ד/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' כז
ד/א קרבן שמואל דף סו ע"א
ד/א שיח ערב קדשים עמ' רמט
ד/א שלמי שמחה ח"ה עמ' צה
ד/א שנות חיים (קלוגר) עמ' רסט
ד/א שערי היכל יומא מערכה פז {לשון של זהורית}
ד/א שערי המקדש סי' מג אות ה {רק משקלים}
ד/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' סא ס"ק ג
ד/א תורת מנחם חמ"א עמ' 158
ד/א תורת רפאל או"ח ח"ב דף קכט ע"א
ד/א תפארת נתן עמ' צו
ד/א תפארת ציון (ריבקין) סי' כה אות ו
ד/ב אבני נזר או"ח סי' קצט אות יא
ד/ב אהל משה (הורוביץ) ח"א כתובות קו ע"ב
ד/ב אור חדש (בלומ') דף קכח ע"ד
ד/ב אור יעקב פסחים דף 111
ד/ב אור עולם (בלומנפלד) דף סה ע"א {מנורה וכלי שרת}
ד/ב אורח צדקה עמ' רלט-רמ
ד/ב אנצי"ת ע' בדק הבית הע' 23, 27
ד/ב אשר למלך
ד/ב בגדי כהונה (שחור) עמ' תלו
ד/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קצ
ד/ב בחסד יבנה עמ' מה {כסף לפרוכת}
ד/ב בית אהרן וישראל גל' א עמ' י, יג
ד/ב ביתאל ח"א דף כה ע"ב
ד/ב בני בנימין (נבון) ח"א דף ע ע"א
ד/ב ברור הלכה כתובות קו ע"א ציון ו
ד/ב ברור הלכה כתובות קו ע"ב בלי ציון
ד/ב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כא אות ג
ד/ב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' נז, פסחים עמ' שס
ד/ב ברכת מרדכי כתובות עמ' תקו
ד/ב גבורת יצחק שקלים עמ' קיט, קלז, רב
ד/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' מד
ד/ב גליונות אבני נזר
ד/ב דבר שאול שבועות סי' ז ס"ק ח
ד/ב דברי ירמיהו
ד/ב דגל ראובן ח"א סי' יג
ד/ב דקה מן הדקה דף כד ע"ג, סב ע"א
ד/ב האיר ממזרח אבות עמ' קכא {כ"מ - אי הלכה כר' חנינא סגן הכהנים}
ד/ב הורה גבר (תקסב) דף ח ע"ד
ד/ב הורה גבר (תשסג) עמ' לב {גובין בתחלה}
ד/ב הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 125
ד/ב המאיר לארץ [תוי"ט יומא פ"ג מ"ז]
ד/ב הר המלך ח"ג עמ' סה, ח"ו עמ' פ-פא
ד/ב חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' י לדף קו ע"ב
ד/ב חוקת עולם עמ' 155 {כלי שרת נעשים ממותר נסכים}, 156 {פרוכת מבדק הבית}
ד/ב חזו"א על הרמב"ם
ד/ב חזון יחזקאל מנחות פ"ו ה"ו
ד/ב חזיונות יוסף דף נה ע"ג-נז ע"א
ד/ב חי' הגר"מ זמבה סי' יא
ד/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות נב ע"א, וחי' הריצ"ד הל' תמידין פ"ג הכ"ב]
ד/ב חי' יפה לב עמ' קצה {כ"מ ומל"מ}
ד/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שלז-שלח
ד/ב חיי אברהם (צציק) עמ' קפב
ד/ב חסדי דוד ח"ו עמ' שלב-שלג
ד/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תנא
ד/ב חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רסב, יו"ד ח"א דף קנד {מל"מ}
ד/ב יצחק ירנן
ד/ב ישרי לב עמ' קב
ד/ב כתר המלך
ד/ב לב שלם
ד/ב מחנה יהודה (קצין) ח"ב
ד/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רלב ע"א, רמד ע"ב
ד/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שכה
ד/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' קנג
ד/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' טו, יח, יט
ד/ב מנחת מאיר דף לג ע"ב וע"ד
ד/ב מס' ציצית עם באור רשי"ח קנייבסקי - ארגמן עמ' ו
ד/ב מעיני המים
ד/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רכט ע"ג-ע"ד
ד/ב מפתח הבאורים [אור שמח]
ד/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' לג, מז
ד/ב מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ז, סי' ב ס"ק ג, סי' לה ס"ק א, ג
ד/ב מקורי הרמב"ם לרש"ש
ד/ב מראה אש ח"א עמ' קסו
ד/ב מרגניתא דר"מ
ד/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ב משנה יפה יומא פ"ג מ"ז
ד/ב משנת חיים במדבר עמ' קפט, קצא, שנד
ד/ב משנת חיים יומא עמ' טו
ד/ב משנת חיים ערכין עמ' קמ, קמב
ד/ב משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' נג
ד/ב משק ביתי סי' קי (לז ע"ב) {לב שלם}, סי' קמו (סג ע"ב) {כ"מ}
ד/ב נוכח השלחן (לבטון) דף ג ע"ב
ד/ב נועם חכ"ג עמ' יט
ד/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' יח אות ה
ד/ב נחמד למראה ח"א דף פ ע"ג {מרכה"מ אלפ'}
ד/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קנד ע"ג {פר העלם דבר מכל שבט ולא מתרומת הלשכה}
ד/ב נתיבים במשפט העברי עמ' 64
ד/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרצו
ד/ב ענפי ארז (זי') דף יז ע"א
ד/ב פני חמה דף לא ע"ב {שלא כר"ח סגן הכהנים}
ד/ב פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קעא {פרוכות של שערים}
ד/ב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רסו
ד/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקפו
ד/ב צפנת פענח שמות עמ' קנא
ד/ב צרור החיים (יעקב)
ד/ב קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רפג, רצה, רצז
ד/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקפד
ד/ב רוח יעקב (שלם) דף כד ע"ד {כ"מ}
ד/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שסח
ד/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' עט, צג
ד/ב שהם וישפה ח"ב
ד/ב שיח ערב קדשים עמ' שנג
ד/ב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שנה
ד/ב שלמי שמחה ח"ה עמ' ריד
ד/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' תכד
ד/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שפט
ד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' ו
ד/ב שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' מו
ד/ב שערי טהר ח"א שער א סי' ח אות א דף ל ע"א {מנורה}, שער ג סי' יג אות א, ודף ל ע"א {מנורה}
ד/ב שערי טהר ח"ג שער ג סי' יד אות ב, ח"ח סי' צג אות ב, סי' קטו אות ד
ד/ב שרידים גל' יז עמ' י
ד/ב תורת הקדש ח"א עמ' קג-קד, קכ
ד/ג אבן האזל קדשים ח"ב דף ד ע"ב
ד/ג אור הישר [לחמ הל' מעה"ק פ"ג ה"ה, אור הישר זבחים מה ע"א]
ד/ג אנצי"ת ע' גוי הע' 273
ד/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' נז {נסכים משלהם}
ד/ג באר שרים (שולמן) עמ' קכח-קכט
ד/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף פ ע"א-ע"ב
ד/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' ש
ד/ג בית שערים או"ח סי' רפט {מל"מ}
ד/ג בן אשר סי' כג אות ז-ח
ד/ג גבורת יצחק שקלים עמ' רב
ד/ג דבר שאול תמורה סי' ז אות ט
ד/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רנ {ממדינה אחרת}
ד/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשטו
ד/ג ויטע אשל תמורה ח"א עמ' שה
ד/ג ויקח אברהם [צפיחית בדבש צ ע"ב]
ד/ג חי' הגרי"ז דף לד ע"ב
ד/ג חיים ומלך
ד/ג ידי אליהו דף ז ע"ג, תיקון כח-כט
ד/ג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' מו
ד/ג כבודה של תורה א עמ' פז
ד/ג לב שלם
ד/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רלב ע"ג {כ"מ}
ד/ג מנחת חזקיה מנחות עמ' רטז
ד/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' ה, סד, תי, תמז
ד/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ע ע"ד
ד/ג מרגניתא דר"מ [לח"מ מעה"ק פ"ג ה"ה]
ד/ג משנה יפה שקלים פ"ז מ"ו
ד/ג משנת חיים ערכין עמ' רמט-רנג
ד/ג משנת חיים קדושין עמ' תיז
ד/ג נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיח ע"ב
ד/ג עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא א עמ' יז {וכן מי ששלח}
ד/ג קדשי יהושע עמ' אלף רפב
ד/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' קג {גוי}
ד/ג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קצח
ד/ג קרן הצבי מצוה ה אות ח
ד/ג שולי הגליון עמ' נט
ד/ג שנות חיים (קלוגר) עמ' שסו
ד/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רי
ד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רלז
ד/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 22
ד/ד אבן האזל קדשים ח"ב דף מט ע"א
ד/ד אבני ציון ח"ג עמ' רמט
ד/ד אדני היד החזקה
ד/ד אור הישר [לח"מ הל' תמידין פ"ג הכ"ב]
ד/ד אנצי"ת ע' גר הע' 444
ד/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ד/ד באר שרים (שולמן) עמ' קכב-קכג, קעא
ד/ד בארות נתן עמ' סד
ד/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' נו {כ"מ}
ד/ד בן אשר סי' ב אות יב {שעה"מ}
ד/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רפח-רפט
ד/ד בשמן רענן ח"ב עמ' שסח {מת כה"ג}
ד/ד גבורת יצחק שקלים עמ' פד, רו
ד/ד דביר הקודש מנחות עמ' קפג {חביתין}
ד/ד דברות משה מועד ח"א עמ' שנד {מקריבין את החבתין מתרומת הלשכה}
ד/ד דברות משה פסחים עמ' קצו
ד/ד דברי ירמיהו
ד/ד דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' רי
ד/ד האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שנו {נשים המגדלות בניהם לפרה}
ד/ד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קע {שנת שמיטה}
ד/ד הר המלך ח"ו עמ' פא
ד/ד זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קסא {חביתין}
ד/ד זכר יצחק (תשן) עמ' קעז
ד/ד חדושים ובאורים (גרי') מנחות ס"ה ס"ק י
ד/ד חוקת עולם עמ' 470
ד/ד חי' הריצ"ד
ד/ד חיים לעולם ח"א דף קא ע"ב {מל"מ}
ד/ד חסדי דוד ח"ו עמ' רצט
ד/ד ידי אליהו דף ח ע"א
ד/ד ידי אליהו תיקון ל-לא
ד/ד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' מו
ד/ד ישועות ישראל סי' לט סעיף ב
ד/ד כנה"ג
ד/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רטו
ד/ד לב שלם
ד/ד לבושי מרדכי חו"מ עמ' עב
ד/ד לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 23
ד/ד מחשבת הקודש ח"ב דף יג ע"ג
ד/ד מנחה טהורה דף עו ע"ד
ד/ד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תג
ד/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' קמח, קנב
ד/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' סד, קנ, תנח
ד/ד מפענח צפונות עמ' 63
ד/ד מקדש דוד קדשים סי' י ס"ק ג במנחת מרדכי
ד/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' מב
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד משנה יפה שקלים פ"ז מ"ו
ד/ד משנת חיים ויקרא עמ' רג
ד/ד משנת חיים מנחות עמ' שמה
ד/ד משק ביתי סי' קיא (לח ע"א) {לב שלם}
ד/ד נועם חי"ט עמ' ג
ד/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף עט ע"א
ד/ד נחמד למראה ח"ב דף קנב ע"ג {לב שלם}
ד/ד נטע שורק דף קלד ע"ד
ד/ד נתיב מאיר
ד/ד ערהשה"ע קדשים סי' קז אות ח
ד/ד פד"ר ח"ב עמ' 317
ד/ד פני משה (שלז')
ד/ד פרי האדמה ח"א
ד/ד צפנת פענח (השמטות דף נו ע"א)
ד/ד קדשי יהושע עמ' תשכד, אלף רסד, אלף שד
ד/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות י
ד/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קצז
ד/ד קרן הצבי מצוה צז אות ד
ד/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עז
ד/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלט {חביתין}
ד/ד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתי {כ"מ}
ד/ד שיח ערב קדשים עמ' שנד
ד/ד שלמי שמחה ח"א עמ' קלג-קלה, ח"ה עמ' ריד
ד/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שסד, שסח
ד/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קעה
ד/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 23-24
ד/ד תחומין ח"א עמ' 473
ד/ה אבן ישראל (פישר)
ד/ה אבני ציון ח"ג עמ' קסב
ד/ה אוצר א"י ח"ה עמ' 158
ד/ה אור שמח
ד/ה אפיקי מגינים מנחות סי' ז
ד/ה בדבר מלך ח"ט עמ' קלח
ד/ה בדבר מלך חי"ב עמ' רפ
ד/ה ברור הלכה ב"מ קיח ע"א ציון ו פסקה ד
ד/ה ברור הלכה מו"ק ד ע"א ציון א
ד/ה בשמן רענן ח"ב עמ' רעא
ד/ה זבד טוב עמ' 19
ד/ה חזון עובדיה (הלוי) דף רכד ע"ד
ד/ה חי' הגרי"ז דף מב ע"ד
ד/ה חי' חתם סופר
ד/ה חמדת ישראל ח"א דף ז ע"א
ד/ה יהגה האריה עמ' קכב
ד/ה יטב פנים ח"ב דף קצט
ד/ה כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף יד ע"ב
ד/ה כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קנא ע"ב
ד/ה מילי דמרדכי
ד/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שלח
ד/ה משנת חיים מנחות עמ' תרב
ד/ה משנת יעבץ שמיטה עמ' א, קסה, רא
ד/ה משנת יעקב
ד/ה נטע שורק דף קלד ע"ד
ד/ה פרי האדמה ח"ג
ד/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שכב, שכה
ד/ה שלמי שמחה ח"א עמ' ז
ד/ה שמחתי באומרים לי עמ' עא
ד/ה שנות חיים (קלוגר) עמ' קעג
ד/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 26
ד/ו אור הישר [אור הישר ב"מ קיח ע"א ומנחות פד ע"א]
ד/ו אור עולם (בלומנפלד) דף מה ע"ג {מל"מ}
ד/ו איים בים ב"מ סי' עח אות א, ג-ד
ד/ו אמרי כהן (הולנדר) עמ' קלג {הגהת מל"מ}
ד/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רח, ח"ב עמ' קלט {מל"מ}
ד/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שע {מל"מ}
ד/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' שצה {מל"מ}
ד/ו בית ישחק
ד/ו בכורי חיים ח"ג עמ' רו-רז
ד/ו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תק
ד/ו בצל החכמה (חזות) עמ' 127-128 {מל"מ}, 129, 131 {מל"מ}
ד/ו ברור הלכה ב"מ קיח ע"א ציון ו פסקה ד
ד/ו ברור הלכה יומא לה ע"ב ציון א
ד/ו ברור הלכה מו"ק ד ע"א ציון א
ד/ו ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 121
ד/ו ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כא אות ט
ד/ו ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רנח {הגהת מל"מ}
ד/ו בתי כנסיות דף כז ע"ב {מל"מ}
ד/ו גבורת יצחק שקלים עמ' ק, קב {מל"מ}
ד/ו גחלי אש דף יב ע"ב-ע"ג, יט ע"ד
ד/ו דביר הקודש מנחות עמ' סא-סב, שעד {מל"מ}
ד/ו דברי ירמיהו
ד/ו דברי שאול במדבר עמ' לג {מל"מ}
ד/ו דעת כהן עמ' רעט
ד/ו דרישת ציון (תשסב) עמ' 121
ד/ו דרך המלך (רפפורט)
ד/ו דרך השער עמ' מא {מל"מ}
ד/ו דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' א-ג
ד/ו הגהות חבר בן חיים
ד/ו הדרת אפרים ח"ב עמ' קצ
ד/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' סז {מל"מ - תוס' יומא לה}
ד/ו הר המלך ח"ו עמ' פא
ד/ו הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קיא
ד/ו ויוסף שאול דף פג ע"ד
ד/ו חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' י לדף קו ע"ב
ד/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קצג, קצט
ד/ו חזון נחום (וידנפלד) ח"א סי' יד אות ה, סי' מח בהגהה {מל"מ - תוס' יומא לה}
ד/ו חי' הרי"ט עמ' ר {מל"מ}
ד/ו חי' חתם סופר
ד/ו חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רסו, רסח {מל"מ}
ד/ו חסדי דוד ח"ו עמ' שנה-שנו
ד/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קכד עמ' שעד-שעו {מל"מ}
ד/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תקיד {מל"מ}
ד/ו ידי אליהו דף ז ע"ב
ד/ו ידי אליהו תיקון כז
ד/ו יין הטוב עמ' רלט {מל"מ}
ד/ו ירושלים דדהבא עמ' קכג {מל"מ}
ד/ו ישועות יעקב או"ח שו, אחרי ס"ק ג (ד"ה והנה בש"ס)
ד/ו ישועות יעקב נזיקין עמ' צה
ד/ו כבוד יו"ט
ד/ו כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מו ע"ב {מל"מ}
ד/ו לבושי מרדכי יו"ד עמ' רלא
ד/ו להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' כד ע"א
ד/ו להורות נתן על התורה ח"ג עמ' טו
ד/ו מאורות נתן (הורוביץ) דף ס ע"ד, פג ע"ב {מל"מ}
ד/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שיא
ד/ו מהרי"ט אלגזי פ"ב אות יז או"ק ד {מל"מ}
ד/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' כד אות ב {שעה"מ}
ד/ו מטה אהרן ר"ה עמ' ל {מל"מ ד"ה ועוד נ"ל}
ד/ו מלאכת שלמה (חכים) כאן, דף יב ע"ב {מל"מ}
ד/ו מנחת חינוך ח"א עמ' שפו, ח"ב עמ' תיא, ח"ג עמ' תמז
ד/ו מנחת מאיר דף עג ע"ד {מל"מ}
ד/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שעב {שעה"מ}
ד/ו מערכי לב (חזן) ח"א דף עח ע"ג {מל"מ - טעם ר"י}
ד/ו מעשה בצלאל סי' תקיב {מל"מ}
ד/ו מעשה נסים (הכהן)
ד/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רלו ע"ג
ד/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רנז
ד/ו מציאות קטן סי' שג, שמא {מל"מ}
ד/ו מקדש דוד קדשים סי' יא ס"ק ג (גם במנחת מרדכי)
ד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ו משנה למלך אחרון
ד/ו נזר הקדש (רזין) מנחות דף לב ע"ג {מל"מ}
ד/ו נטע שורק דף קלד ע"ד
ד/ו נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' קפט {משנה למלך ד"ה ועוד נ"ל}
ד/ו נתיבות מרדכי גיטין עמ' שמב {מל"מ}
ד/ו נתיבות מרדכי קדושין עמ' שלו {מל"מ}
ד/ו נתן פריו ב"מ עמ' תסה
ד/ו ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שח {מל"מ}
ד/ו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרי {מל"מ}
ד/ו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל א, ד {מל"מ}
ד/ו עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' לא-לב
ד/ו ענפי ארז (זי') דף קעד ע"א {מל"מ}, קעה ע"א {מל"מ}, ריב ע"ב {מל"מ}, ריז ע"ב {מל"מ}
ד/ו ערך השלחן חו"מ ח"א דף קמז ע"א {מל"מ}
ד/ו ערך יעקב עמ' קמז {מל"מ}
ד/ו פירות מפוזרין עמ' סח {מל"מ}
ד/ו פרי אברהם אליעזר {מל"מ}
ד/ו פרנס לדורו עמ' 356-357
ד/ו צמח מנחם דף טז ע"ג {מל"מ}
ד/ו קול דודי ר"ה סי' קכט
ד/ו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צא {מל"מ}
ד/ו קונטרסי שעורים גיטין שעור יא אות א
ד/ו רב ברכות (רי"ח) עמ' מד-מה {מל"מ}
ד/ו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' עב עמ' קפא {מל"מ}
ד/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שכד {מל"מ - מכשירי קרבן}
ד/ו שו"ת הרד"ם (פדר) או"ח סי' כז {מל"מ}
ד/ו שיחות לספר שמות עמ' רפ {מל"מ}
ד/ו שלמי שמחה ח"א עמ' קצא {מל"מ}, ריא {מל"מ}
ד/ו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קח, קכב, קכג {הגהת מל"מ}
ד/ו שם שלמה (ארדיט) דף עח ע"ד, עט ע"ב-ע"ג {מל"מ}
ד/ו שמחת יהודה דף כד ע"ב, קנו ע"א {מל"מ}
ד/ו שער המלך ח"א עמ' שז, שט, ח"ב עמ' קכט {כולם - מל"מ}
ד/ו שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קנו {מל"מ}
ד/ו שערי טהר ח"ח סי' צג אות ג
ד/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שפח {מל"מ}, כרך ב עמ' תסו {מל"מ}
ד/ו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שצה {מל"מ}
ד/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' סא ס"ק יג {משל"מ}
ד/ו תורת האוהל (תשנג) עמ' תנז, תנט-תס, תסג {מל"מ - שקלי כהנים בטלים ברוב}
ד/ו תורת הבמה עמ' שלב {מל"מ}
ד/ו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' לד {מל"מ}
ד/ו תכלת מרדכי (קלצקי) דף עז ע"ג {מל"מ}
ד/ו תשובה שלמה או"ח סי' א דף ג ע"ב {מל"מ}
ד/ז אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' רכג
ד/ז אבני זכרון (פפר) ח"א דף סז ע"ג
ד/ז אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קמא
ד/ז אוצרות הרמב"ם
ד/ז אור הישר [אור הישר יומא לה ע"ב]
ד/ז אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 150
ד/ז אורח משפט עמ' קמז ע"א
ד/ז איים בים כתובות סי' צט אות א {נטילת שכר מתרומת הלשכה}
ד/ז אם למסורת (ביא') עמ' 103
ד/ז אנצי"ת ע' בית דין הע' 740, 741
ד/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' סה, עח
ד/ז בית יחזקאל (וייס) עמ' שלד
ד/ז בן יהודה סי' ל
ד/ז בנין עולם (ת"ת) עמ' מד {מגיהי ספרים ודיינים}
ד/ז ברור הלכה כתובות קה ע"א ציון א
ד/ז ברור הלכה כתובות קו ע"א ציון ה
ד/ז דבר שמואל (אבוהב) סי' קלח
ד/ז דברות אליהו ח"ה עמ' קסא {צורך בני ביתו}
ד/ז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רכד
ד/ז דיני עבודה במשה"ע עמ' 253, 316
ד/ז החינוך בראי החק וההלכה עמ' 679
ד/ז הלכות מדינה ח"א עמ' רסה
ד/ז זכרון יהונתן דף לט
ד/ז חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף נד ע"א
ד/ז חי' חתם סופר
ד/ז חי' ר"י נחמיה סי' קיז אות ג
ד/ז יד פשוטה מדע עמ' שס
ד/ז כבוד מלכים (מרגליות)
ד/ז כתר אפרים עמ' רסא
ד/ז לב שלם [תוי"ט מו"ק פ"א מ"ב]
ד/ז לבושי מרדכי או"ח עמ' תעו, ח"ד עמ' ריח
ד/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שכה
ד/ז מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' כב, קסו, ח"ו סי' מד]
ד/ז משנת יעקב
ד/ז משק ביתי סי' תקי (רלב ע"ב) {מעשה רקח}
ד/ז נטע שורק דף קלד ע"ד
ד/ז ס' השבי"ט עמ' עח
ד/ז סופר המלך עמ' קיג
ד/ז עשה לך רב ח"ג סי' כג עמ' צ
ד/ז עשה לך רב ח"ה סי' כג עמ' קעג-קעד
ד/ז פד"ר ח"ב עמ' 317
ד/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פה, צז
ד/ז קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות י
ד/ז שער ראובן (כץ) עמ' רו {דייני גזירות}
ד/ז שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 649, 659
ד/ז תהלה לדוד (והרמן) פ"סג פסוק יא הערה י
ד/ז תחומין ח"א עמ' 466, 472, 473, 485, ח"ה עמ' 291
ד/ז תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 168
ד/ח אבן ישראל (פישר) ח"ו עמ' רא
ד/ח אברהם יגל
ד/ח אגרות הגרי"ד עמ' סח
ד/ח אגרות משה ח"ח עמ' שב, שיב
ד/ח אדני היד החזקה
ד/ח אור יעקב נדרים עמ' נז
ד/ח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק מז
ד/ח אורח צדקה עמ' רלט-רמ
ד/ח אנצי"ת ע' בדק הבית הע' 19, ע' בית המקדש הע' 111, 118-119, ע' גוי הע' 379, ע' גר תושב הע' 118
ד/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ח בית אהרן וישראל גל' א עמ' ט, יא, גל' נד עמ' קל
ד/ח ברור הלכה יומא סז ע"א ציון ד
ד/ח ברור הלכה כתובות קו ע"א ציון ו
ד/ח ברור הלכה כתובות קו ע"ב בלי ציון
ד/ח ברור הלכה נדרים י ע"ב ציון ד פסקה ב
ד/ח בריכת המלך עמ' ב
ד/ח ברכת מרדכי כתובות עמ' תקו
ד/ח גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלז
ד/ח גבורת יצחק שקלים עמ' נה, קכ
ד/ח גחלי אש דף ל ע"ב-ע"ג
ד/ח גליונות אבני נזר
ד/ח דבר שאול שבועות סי' ז ס"ק ז
ד/ח דברות משה מועד ח"א עמ' שמא, שמד, שמו {וכן מזבח העולה וההיכל והעזרות}
ד/ח דעת קדושים דף קיג
ד/ח האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שנו {חומת ירושלים וכו' באין משיירי הלשכה}, שנז {כבש שעיר המשתלח, כבש פרה}
ד/ח ושב הכהן (תשמח) עמ' יט
ד/ח חוקת עולם עמ' 155-156 {חומת ירושלים}
ד/ח חזו"א מנחות סי' כח ס"ק ה, אהע"ז סי' קמח לדף נד ע"א
ד/ח חזיונות יוסף דף נז ע"ב
ד/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שלח
ד/ח חיי אברהם (צציק) עמ' קפ
ד/ח חסדי דוד ח"ב עמ' תריז
ד/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תמז, תנ
ד/ח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רסב ע"ב
ד/ח יד אברהם פרה עמ' נג
ד/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיח
ד/ח לאור ההלכה (תשסד) עמ' קנד-קנה {שמירת העומר}
ד/ח לב שלם [מגילת ספר עשין דף לא]
ד/ח לקוטי שיחות חלק ל עמ' 72
ד/ח מועדי ישראל (גורן) עמ' 53
ד/ח מועדים וזמנים ח"ב סי' קסא עמ' קכה-קכו
ד/ח מועדים וזמנים ח"ב סי' קסא, ח"ה סי' שנ
ד/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רמג ע"ג
ד/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קעז {מעילה באבני חומת ירושלים}
ד/ח מעיני המים
ד/ח מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' לא
ד/ח מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ז
ד/ח מרגניתא דר"מ [כ"מ ערכין פ"ב הי"ב]
ד/ח מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ הל' כלה"מ פ"ז הי"ג]
ד/ח מרכבת המשנה מהדו"ק [עי' הל' כלי המקדש פ"י הי"ג]
ד/ח משבצות זהב עזרא עמ' צב
ד/ח משנת חיים זבחים עמ' קצח
ד/ח משנת יעקב
ד/ח נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מה אות ג
ד/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנב-שנג, שנט-שס
ד/ח עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' מז, קח {מל"מ}, קט
ד/ח עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' סד
ד/ח ענפי ארז (זי') דף ריז ע"ג {כ"מ}
ד/ח עצמות יוסף קידושין דף נד (עמ' ריא)
ד/ח פרת חטאת עמ' קטו {כבש לפרה אדומה}
ד/ח צפנת פענח ויקרא עמ' ריט
ד/ח קול צופיך עמ' ח
ד/ח קרן הצבי מצוה ח אות א, מצוה מו אות א
ד/ח רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ג ה"ח הע' 14
ד/ח רנת יצחק משלי עמ' שכט
ד/ח שאלת הכהנים תורה דף נ
ד/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רצג {חומת העיר ומגדלותיה}
ד/ח שו"ת ר"י מפוזנא עמ' ז
ד/ח שם יוסף (אליקים)
ד/ח שמחה לאיש (שונשול) דף קא ע"ב-ע"ג
ד/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' עח
ד/ח שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' מה
ד/ח שערי טהר ח"א שער ג סי' יג אות א, ח"ג שער ג סי' יד אות ב, ח"ח סי' צג אות א, סי' קטו אות ח
ד/ח תאריך ישראל סי' י הערה ט {כ"מ}
ד/ח תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' קצ {ולכם אין חלק בירושלים}
ד/ח תורת האוהל (תשנג) עמ' קב {מזבח}
ד/ח תורת הקדש ח"א עמ' צט, קג, קט, רפג, ח"ב עמ' ט, לח, מא
ד/ח תחומין חי"ז עמ' 456
ד/ט אבן האזל קדשים ח"ב דף ע ע"ב
ד/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קעז-קעט
ד/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תכח
ד/ט בית שערים ח"ג סי' יט
ד/ט ברור הלכה שבועות י ע"ב ציון א
ד/ט ברכת אריאל ח"ב עמ' לד
ד/ט גבורת יצחק שקלים עמ' קלח, קפה
ד/ט דבר שאול תמורה סי' נא אות ו
ד/ט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלב
ד/ט דליית הכרם עמ' תתתיב {לא עולת העוף} [שבועות יב:]
ד/ט חדושים ובאורים (גרי') כתובות ס"י לדף קו ע"ב
ד/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רעא {קיץ המזבח}
ד/ט חזו"א חו"מ ליקוטים סי' כד לדף יא ע"ב
ד/ט חזו"א על הרמב"ם
ד/ט כתבי העלוי מראקוב עמ' סח
ד/ט לב שלם
ד/ט מהלכי משפט ח"א מהלך טז אות ד
ד/ט מטה אהרן שבועות עמ' כג
ד/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רמד ע"א
ד/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' סד {רמב"ם}, סה {כ"מ, לח"מ}
ד/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' לב
ד/ט מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ז
ד/ט מרכבת המשנה מהדו"ב [שבועות יב ע"ב]
ד/ט משנת יעקב קנין עמ' נו {ראב"ד}
ד/ט נרות אהרן
ד/ט נתיבים במשפט העברי עמ' 65
ד/ט ענפי ארז (זי') דף קיג ע"ג
ד/ט פני אברהם (שפירא) עמ' קסח {או"ש}
ד/ט פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרמה
ד/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' כב
ד/ט שמחת החג דף עח ע"ג
ד/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קכא
ד/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' ע, פח
ד/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' נד, נו
ד/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' פה
ד/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' מג
ד/י אגרא לישרים סי' לא, לה
ד/י אור הישר [לח"מ הל' ערכין פ"ב הי"ב, חיל המלך הל' ערכין פ"ב הי"ג]
ד/י בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רסו
ד/י ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' נו, פסחים עמ' שס
ד/י ברכת מרדכי כתובות עמ' תקו
ד/י חדושים ובאורים (גרי') כתובות ס"י לדף קו
ד/י חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף נד ע"א
ד/י חזו"א על הרמב"ם
ד/י חתן סופר או"ח ח"א עמ' ד
ד/י מגילת ספר עשין דף ל ע"א
ד/י מועדים וזמנים ח"ב סי' קס
ד/י מפתח הבאורים [אור שמח]
ד/י מראה אש ח"ב עמ' רלז, רס
ד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/י נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' יח אות א
ד/י ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שכג
ד/י סופר המלך ח"א עמ' קט
ד/י פני אברהם (שפירא) עמ' קסח
ד/י צפנת פענח במדבר עמ' עז, רעו, דברים עמ' רמא
ד/י קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רפו-רפז
ד/י שיח ערב קדשים עמ' רמט, רסח
ד/י שלמי שמחה ח"א עמ' רל
ד/י שערי טהר ח"ח סי' צג אות א
ד/י תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תכט
ד/יא אבן האזל כאן, וקדשים ח"ב דף לא ע"ב
ד/יא אשר למלך
ד/יא בדבר מלך ח"ד עמ' קנה, ח"ה עמ' צח
ד/יא בדבר מלך חי"ד עמ' רלג
ד/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תכח
ד/יא ברור הלכה שבועות י ע"ב ציון א
ד/יא גבורת יצחק שקלים עמ' ג, רמ-רמא
ד/יא גור אריה ויקרא פ' א הע' 212
ד/יא דבר שאול תמורה סי' נא אות ו
ד/יא דברי אברהם (מנדלסון) דף יא ע"ד {נפדים תמימים}
ד/יא דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' מד
ד/יא דברי חיים השמטות סי' כה
ד/יא דרישת ציון (תשסב) עמ' 122 {אם אין חדשים מביאים מהישנים}
ד/יא ויקן יוסף דף קסב ע"א
ד/יא זבחי תרועה סי' ה אות ב
ד/יא חוף ימים ח"ב סי' כג אות א, ט
ד/יא חזו"א מנחות סי' כח ס"ק יד
ד/יא חזו"א על הרמב"ם
ד/יא חזון יחזקאל ב"ב הוספה א
ד/יא חי' הגר"מ הלוי
ד/יא חסדי דוד ח"ה עמ' תרצח
ד/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תלט
ד/יא יהגה האריה עמ' פט
ד/יא כתבי העלוי מראקוב עמ' סח
ד/יא לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כא אות ג
ד/יא לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 188
ד/יא מטה אהרן שבועות עמ' ט, יב, יד-טו, יט
ד/יא מעשה נסים (הכהן)
ד/יא מראה אש ח"א עמ' קצ
ד/יא משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תלח
ד/יא נאות אפרים ח"ב עמ' מד
ד/יא נחלת אריה עמ' מג
ד/יא נתיבים במשפט העברי עמ' 63
ד/יא ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשכג
ד/יא קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/יא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' כב
ד/יא שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' נא
ד/יא שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' קיט
ד/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' פו, צב
ד/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רצג
ד/יא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' מג
ד/יא שערי היכל יומא מערכה קנה
ד/יב בדבר מלך ח"ה עמ' צח
ד/יב ברור הלכה שבועות י ע"ב ציון א
ד/יב גבורת יצחק שקלים עמ' קמ
ד/יב גוילין נצולין עמ' קלג {שקלים}
ד/יב גחלי אש דף יט ע"ד, כ ע"א, כא ע"א
ד/יב דבר שאול שבועות סי' ז ס"ק ב
ד/יב דברי אור ח"ג עמ' יג {מל"מ}
ד/יב דברי ירמיהו
ד/יב דרישה מחיים דף כח ע"ג {מל"מ}
ד/יב דרכי הים דף קד ע"א {מל"מ}
ד/יב חסדי דוד ח"ז עמ' תרמב-תרמג {מל"מ}
ד/יב יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף טו ע"ג, טז ע"ג {מל"מ}
ד/יב מגן שאול (קצנ') עמ' כא
ד/יב מטה אהרן שבועות עמ' ט, יב, יד-טו, יט
ד/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' שיז {מל"מ}
ד/יב משנת חיים מנחות עמ' תסא
ד/יב נחלת אריה עמ' מג {מל"מ}
ד/יב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקצז {מל"מ}
ד/יב ערך יעקב עמ' קמו {מל"מ}
ד/יב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קלז
ד/יב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רכט {הגהות מל"מ}, ח"ב עמ' יז {הגהות מל"מ}, צא {מל"מ}, צז {מל"מ}
ד/יב רנת יצחק משלי עמ' ש
ד/יב שהם וישפה ח"ב
ד/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' מג
ד/יב שערי טהר ח"ח סי' צג אות ד, סי' קטז אות ז

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US