Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

קידוש החודש

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יז
פרק יח
פרק יטא/162 הלכות קדוש החודש פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אהל חיים ח"ד
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ נאוה קדש
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' פח-פט
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
א/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קלט
א/א אגרות הגרי"ד עמ' עז
א/א אור הישר [שבות יעקב ח"ב סי' קכה]
א/א אור יעקב סנהדרין דף יח ע"ג, כא ע"ג
א/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' ח {הם חדשי הלבנה}
א/א אמונת עתיך גל' 119 עמ' 27
א/א אמת ליעקב מקרא עמ' קמט
א/א אנצי"ת ע' ברכת הלבנה הע' 97
א/א אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שה
א/א בין השורות עמ' ק
א/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קכה
א/א בן מלך - עניינים בש"ס עמ' רעה
א/א בני ציון (שפירא) דף סז ע"ג {מפרש}
א/א בצור ירום (תשפ) חי"ב עמ' רלה הערה 221 {חודשי השנה הם חודשי הלבנה וכו' כך אמרו חכמים הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה במראה הנבואה דמות לבנה ואמר לו כזה ראה וקדש והשנים שאנו מחשביץ הם שני החמה}
א/א ברור הלכה ר"ה כ ע"א ציון א
א/א ברכת אריאל ח"א סי' א
א/א ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' ה {הראה ה' למשה}
א/א ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' ו {הראה ה' למשה}
א/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' יט
א/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' א
א/א ברכת שלמה אהע"ז עמ' צ {צ"פ}
א/א גור אריה שמות פ' יב הע' 12 {כזה ראה וקדש}
א/א דברי יואל ויקרא ח"א עמ' רצו, שכא {דמות לבנה}
א/א דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז החודש רלד, רע, רצז, שמג, שפא, שצד
א/א דברי יואל מועדים ח"ח עמ' תמז {הראה לה' למשה את הירח}
א/א דברי ירמיהו
א/א דרשות ר"י אבן שועיב עמ' קפג
א/א האדם על הירח (כשר) עמ' 72 {במראה הנבואה}
א/א הל' קה"ח (עקביא)
א/א הל' קה"ח (שולמן)
א/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קסב
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רסט
א/א זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' צו {הקדמת המפרש}
א/א זמנים למלך
א/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כט אות א
א/א חוקי חיים (שו"ב) עמ' ט
א/א חי' הגרי"ז דף י ע"ב
א/א חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' צב
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 179-180 {משה ראה במראה נבואה}
א/א יראת שמים
א/א ישועה בישראל
א/א כי היא חכמתכם פרק כ
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' מה
א/א להורות נתן מועדים ח"א עמ' יב
א/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' כ
א/א לקוטי האור עמ' יד
א/א לקוטי שיחות חט"ז עמ' 94, חי"ט עמ' 589, חכ"ב עמ' 299 (מהדו"ב), בא תשדם ס"ז
א/א לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 63 {מנין המצוות}, 66 {שני החמה}
א/א לקוטי שיחות חל"ב עמ' 128, 133 {מיקום הלכות קה"ח}
א/א מאורי המועדים עמ' תכח {הראה למשה}
א/א מגיד הרקיע עמ' 175-183
א/א מועדים וזמנים ח"א סי' יט
א/א מוריה ד גל' ז (ר"ח אבוביץ)
א/א מטה אהרן ר"ה עמ' פז, צא, צט, קא
א/א מילי דמרדכי
א/א מנחת בצלאל (תשלז) עמ' מה, מט
א/א מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תצד {ראה את הלבנה במראה נבואה - שאל"כ יש איסור הסתכלות על צורת ע"ז}
א/א מראה החודש דף לא ע"ג
א/א משא יד ח"א עמ' ל {מנין המצוות - קביעה}
א/א משאת המלך ח"ד סי' תקנ {ב"ד}
א/א משוש הארץ עמ' קנא {מנין המצוות}
א/א משנת יעקב
א/א משנת רבנו יוסף עמ' 34, 243
א/א נהרות איתן ח"א עמ' קעד
א/א נפש הרב עמ' שט
א/א עמודי שלמה ח"ג עמ' קמד
א/א עמק הנצי"ב פ' בהעלותך פסקא ג עמ' קצז {הראה הקב"ה למשה}
א/א ענפי ארז (זי') דף פז ע"ג
א/א פאר יעקב ח"ב עמ' תקעב {הראה למשה}
א/א פרפרת התורה עמ' תקסה
א/א פרשת החדש
א/א צהר גל' א עמ' 49 {הראה למשה}
א/א צפנת פענח בראשית עמ' 34
א/א קדוש החודש (גליצ')
א/א קדושת החודש (שטרן) כאן ועמ' רמב
א/א קול דודי ר"ה סי' שכח
א/א קול צופיך עמ' פח
א/א קרן פני משה ח"ב
א/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' ג, י
א/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תמ {שימוש בתאריך לועזי}
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קט
א/א שיח דוד (תשסד) עמ' מו {כזה ראה וקדש}
א/א שיח דוד (תשסח) עמ' נא
א/א שיח ערב קידושין עמ' עב
א/א של"ה ח"א מס' חולין סי' קלח
א/א של"ה ח"ב חולין סי' קלח
א/א שלמי יוסף ר"ה עמ' ריט
א/א שמועות משה עמ' ז {מנין המצות}
א/א שמחתי באומרים לי עמ' סא
א/א שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 130
א/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שע
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קלו
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קנה
א/א תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' שמה
א/א תורה שלמה ח"י עמ' 46, 59
א/א תורת הלוי עמ' עח
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שנה-שנו
א/א תורת מנחם ח"ב עמ' 238 {ענין העיבור כפשוטו}
א/א תורת מנחם ח"ח עמ' 101 {חדשי השנה הם חדשי הלבנה וכו' והשנים שאנו מחשבים הם שני החמה וכו'}
א/א תורת מנחם ח"ע עמ' 165 {חדשי השנה הם חדשי הלבנה כו' והשנים שאנו מחשבין הם שני החמה}
א/א תורת מנחם חנ"ג עמ' 429 {מנין המצוות}
א/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קצז, קצט
א/א תפארת למשה עמ' ג, מו-מח
א/ב אגרות הגרי"ד עמ' עז
א/ב אור המאיר (שפירא) סי' יג אות א {המפרש - גו"ח אדז"ט}
א/ב אור יעקב סנהדרין דף כא ע"ג
א/ב בן מלך - עניינים בש"ס עמ' רעה-רעו
א/ב בני ציון (שפירא) דף סז ע"ג {חדשים אתה מונה}
א/ב בצור ירום (תשפ) חי"ב עמ' רלד הערה 219 {וכמה יתרה שנת החמה על שנת הלבנה קרוב מאחד עשר יוזם לפיכך כשיתקבץ מן התוספת הזאת כמו שלושים יום, או פחות מעט או יתר מעט, מוסיפיץ חודש אחד, ועושין אותה השנה שלושה עשר חודש וכו'}
א/ב גליונות אבני נזר {מפרש - לפנינו} [פ"ט ה"ד]
א/ב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רצח
א/ב הגהות חבר בן חיים
א/ב הל' קה"ח (שולמן) עמ' 59
א/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כט אות א
א/ב חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"ב
א/ב יחי ראובן (אונג') עמ' פה
א/ב יראת שמים
א/ב לקוטי האור עמ' יד
א/ב לקוטי סופר ח"א דף לב ע"ב {לח"מ}
א/ב מאיר עיני חכמים ח"ב דף כד ע"ב
א/ב מגיד הרקיע עמ' 183-185
א/ב משנת יעקב
א/ב נהרות איתן ח"א עמ' קעד
א/ב נועם חי"ח עמ' שנא
א/ב נפש הרב עמ' שט
א/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עד
א/ב פרפרת אליעזר בא פרק יב פסוק ב
א/ב פרשת החדש
א/ב קדוש החודש (גליצ')
א/ב קדושת החודש (שטרן)
א/ב קול דודי ר"ה סי' קמג
א/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קג
א/ב של"ה ח"א מס' חולין סי' קלח
א/ב של"ה ח"ב חולין סי' קלח
א/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' נג
א/ב שלמי יוסף ר"ה עמ' רמד {חדשים אתה מונה לשנה}
א/ב שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 130
א/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שע
א/ב תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' שד
א/ב תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' שמו {אין אתה מונה ימים}
א/ב תורה שלמה בראשית פ"א אות תיז {אי אתה מונה ימים}
א/ב תורה שלמה ח"י עמ' 46, 59
א/ב תורת מנחם חמ"ג עמ' 214, 221
א/ב תורת מנחם חע"א עמ' 169 {יתרה שנת החמה על שנת הלבנה קרוב מאחד עשר יום כו' לפיכך וכו' מוסיפין חודש אחד וכו' והיא הנק' שנה מעוברת}
א/ג אגרות הגרי"ד עמ' עד
א/ג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' שפה {יחוד במולד}
א/ג אור הישר [מנחת חינוך מצוה ד, אוצר נחמד על הכוזרי מאמר ב סי' כ (דף לד ע"א)]
א/ג אמרי יושר ר"ה יט ע"ב
א/ג אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפ
א/ג באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 519-520 {יום שלם קודם שתראה}
א/ג בית אהרן וישראל גל' ל עמ' עח, גל' מט עמ' מא-מב
א/ג בית אהרן וישראל גל' פח עמ' נג {אם יראה, אם לא יראה}
א/ג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' סז {יום אחרי המולד}
א/ג גליונות אבני נזר {לח"מ} [עי' המאור ר"ה כ ע"ב]
א/ג הל' קה"ח (עקביא)
א/ג המגיד אדר תרכח עמ' 70
א/ג חמדת אהרן עמ' פז
א/ג ימי דוד עמ' לג
א/ג יראת שמים
א/ג ישועה בישראל
א/ג כגן רוה עמ' 11
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' מד
א/ג לקוטי האור עמ' טו
א/ג מגיד הרקיע עמ' 185-189
א/ג מזרח שמש דף כא ע"ב
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' כ
א/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' נט
א/ג מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' יו"ט שני של גלויות
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ג פרשת החדש
א/ג צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' קכד, קכח, רב, תקסה {אין לה אור מעצמה}
א/ג קדוש החודש (גליצ')
א/ג קדושת החודש (שטרן)
א/ג קול דודי ר"ה סי' שמב
א/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' עו
א/ג שחר אורך עמ' ק
א/ג שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 130
א/ג תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מו, שא
א/ג תועפות ראם (באר) עמ' קצג
א/ג תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' כח
א/ג תפארת למשה עמ' מד
א/ד בית אהרן וישראל גל' מט עמ' מא-מב
א/ד דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז רלד, רעא
א/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' קסה
א/ד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קיד ד"ה אלא
א/ד חקרי זמנים ח"ד עמ' שסג
א/ד יראת שמים
א/ד מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' יו"ט שני של גלויות
א/ד פרשת החדש
א/ד תחומין חי"ד עמ' 475
א/ה אור יעקב סנהדרין דף יח ע"ג, מז ע"א
א/ה אמונת עתיך גל' 119 עמ' 27
א/ה אמרי דוד (שליסל) דף ה ע"ג
א/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 326
א/ה בית אהרן וישראל גל' מט עמ' מא-מב
א/ה בית יצחק (תשט"ז) עמ' 64
א/ה בני שמואל
א/ה ברכת אריאל ח"א סי' ז, סי' יג ס"ק א
א/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קלא, קמ
א/ה גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קמח-קנב, קס
א/ה גבורת יצחק ר"ה עמ' קפד, קצה
א/ה דברי ירמיהו
א/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קמט
א/ה דגל ראובן ח"ב סי' יב
א/ה זמנים למלך
א/ה חק המלך יבמות עמ' פט
א/ה כפי אהרן (זס') תנינא עמ' מה
א/ה לקוטי סופר ח"א דף לא ע"ד, ח"ב דף מה ע"ב
א/ה לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 62
א/ה מוריה גל' רכו עמ' קי {שבת קדושה ועומדת}
א/ה מטה אהרן ר"ה עמ' פז, צא, צט, קא
א/ה מילי דמרדכי
א/ה מנחת בצלאל (תשלז) עמ' מו-מז
א/ה מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' יו"ט שני של גלויות
א/ה מפענח צפונות עמ' 128
א/ה מראה אש ח"ב עמ' קסט
א/ה מראה החודש דף א ע"א
א/ה משא יד ח"א עמ' ל {קידוש וקביעה}
א/ה משוש הארץ עמ' קנג
א/ה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תנ
א/ה משכיל ליהודה עמ' פה
א/ה משנת יהודה ח"א פ"ב הכ"ב
א/ה נועם חי"ד, קונטרס קביעת קו התאריך עמ' 91, 56
א/ה עיונים (פאור) עמ' 43
א/ה ענפי ארז (זי') דף פז ע"ג
א/ה פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 86
א/ה פרשת החדש
א/ה קדושת החודש (שטרן)
א/ה קובץ השמיטה עמ' רמז
א/ה קרן פני משה ח"ב
א/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תפ {מסור לב"ד}
א/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' ריח-רכ
א/ה שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' רלג
א/ה שם משמואל פרשת ויקרא וחודש שנת תרע"ד {לשון "קביעת החודש"}
א/ה שעורי עץ ארז שבת עמ' מה {שבת - כל יחיד קובע}
א/ה תאריך ישראל סי' א הערה עד
א/ה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מו
א/ה תועפות ראם (באר) עמ' ס, קצ
א/ה תחומין חי"ד עמ' 475
א/ה תפארת למשה עמ' קטו
א/ו אביר יעקב (אביגדור) הסכמות עמ' 19 (בספרות רומיות) {גם בזמן שקידשו ע"פ הראיה השתדלו שיהיה ע"פ החשבון}
א/ו אגרות הגרי"ד עמ' עא
א/ו אהלי חיים עמ' קפו
א/ו אור הישר [אור גדול סי' נח]
א/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' תמ
א/ו אור לישרים (שולמן) עמ' פה
א/ו איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 88
א/ו אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפ
א/ו בין השורות עמ' קב
א/ו בית נפתלי (תרנט) סי' קג
א/ו בכורי חיים ח"ה עמ' לט
א/ו ברור הלכה סנהדרין יא ע"א ציון ז
א/ו ברור הלכה ר"ה כ ע"א ציון א פסקה ב
א/ו ברכת אריאל ח"א סי' ז ס"ק א
א/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ג
א/ו דברי הרב עמ' לד
א/ו המגיד אדר תרכח עמ' 70
א/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רלד
א/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שח
א/ו חוקת עולם עמ' 337
א/ו חי' ר' חנוך הענאך עמ' כז
א/ו חמדת אהרן עמ' פז-פט
א/ו יד בנימין ר"ה עמ' רסג {אם נראה ב-ל"א - אין מקדשים}, רצז {מצוה לקדש על פי הראייה}
א/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רח, ח"ב עמ' קג
א/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קנא
א/ו לקוטי האור עמ' טו
א/ו מטה אהרן ר"ה עמ' פז, צא, צט, קא
א/ו מנחת בצלאל (תשלז) עמ' מח
א/ו מנחת חינוך ח"א עמ' כ, כג-כד, לב, ח"ב עמ' תמח, ח"ג עמ' רי
א/ו מעדני שמואל עמ' קצח
א/ו מקודש החודש עמ' לג, מח {המפרש}, רנז, רסב
א/ו מראה החודש דף כ ע"ב
א/ו משוש הארץ עמ' קנג
א/ו משנת יעקב
א/ו משנת יעקב קדושה עמ' שפו
א/ו נחלת אריה עמ' מט
א/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' עג
א/ו עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' עט ס"ק ב
א/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קכו
א/ו עיונים בהלכה עמ' 80
א/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קסד
א/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קעא
א/ו פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 87-88
א/ו פרשת החדש
א/ו קדושת החודש (שטרן)
א/ו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קו
א/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תטז
א/ו קרן הצבי מצוה קכא אות ב
א/ו שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ג
א/ו שחר אורך עמ' צט, קא-קג
א/ו שלמי יוסף ר"ה עמ' קצו, ריז
א/ו שמחתי באומרים לי עמ' נא-נב
א/ו שרשי הים דף קסה ע"ב
א/ו תועפות ראם (באר) עמ' קפה-קפו
א/ו תורת מנחם חי"ג עמ' 112 {בי"ד סמוכים ובא"י היו מחשבין חשבונות וכו'}
א/ו תחומין ח"ח עמ' 449
א/ו תחומין חי"ד עמ' 475, 476
א/ו תחומין חי"ט עמ' 424-425, 430, 432
א/ז אהלי חיים עמ' קפד
א/ז אור הישר
א/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' תמ
א/ז אוריתא טז עמ' נד {לח"מ}
א/ז איים בים מועד סי' ד אות א {מקור מצות קה"ח}
א/ז אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קח
א/ז אמרי דוד (שליסל) דף ה ע"ג
א/ז אמרי יושר ר"ה יט ע"ב
א/ז אמת ליעקב מועד עמ' רמב {ושמרת את החוקה הזאת}, שיד {ידרשו העדים}
א/ז אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שז
א/ז אפיקי מים ח"א סי' ח
א/ז ארזי לבנון עמ' עח {מצוה שיחשבו האם היה יכול להיראות}
א/ז בין השורות עמ' קב
א/ז בית אהרן (כהן, תשך) דף ה ע"א
א/ז בית מרדכי (פוגלמן) ח"א סי' פא
א/ז במאבק על ערכה של תורה עמ' 114
א/ז ברור הלכה ר"ה כ ע"א ציון א פסקה ב
א/ז ברית הלוי דף טו ע"א
א/ז ברכת אריאל ח"א סי' ב, סי' ה ס"ק ב, סי' ז ס"ק א, סי' ח ס"ק א, סי' ט
א/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ג
א/ז בשבילי החודש סי' יא ס"ק ב, סי' יג ס"ק י, סי' יד ס"ק א
א/ז גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קלד-קלו
א/ז גבורת יצחק ר"ה עמ' קעד
א/ז גנזי מועדים עמ' קיב
א/ז דברי ירמיהו
א/ז דברי שלמה (ברייער) עמ' 98
א/ז דרש אברהם ח"א דף קצד ע"א
א/ז הדר איתמר עמ' מד {ישלחו ויודיעו}
א/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' נה
א/ז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רסו
א/ז זמנים למלך
א/ז חוקת עולם עמ' 337
א/ז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' לב
א/ז חי' ר' חנוך הענאך עמ' כז
א/ז חמדת אהרן עמ' פז-צ
א/ז חק המלך כאן, ויבמות עמ' פט
א/ז חשבונות של מצוה עמ' מה
א/ז יד פשוטה מדע עמ' תע
א/ז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנז
א/ז ימי שלמה
א/ז ישועה בישראל
א/ז כנה"ג
א/ז כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מז ע"ב
א/ז לקוטי האור עמ' טו
א/ז לקוטי סופר ח"א דף לה ע"א
א/ז לקוטי שיחות בא תשדם ס"ז
א/ז לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 63, 65
א/ז מגיד הרקיע עמ' 190-196
א/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' יד, ח"ב עמ' רמד
א/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' מו אות ה
א/ז מטה אהרן ר"ה עמ' פז, צא, צט, קא
א/ז מילי דמרדכי
א/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' סו
א/ז מנחת בצלאל (תשלז) עמ' מה, מח
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' כה, לא
א/ז מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' יו"ט שני של גלויות
א/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ז מקודש החודש עמ' ט, מה, נח, עה, קעז, שיא
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ז משוש הארץ עמ' קנא, קנג
א/ז משנה הלכות ח"ג סי' נא
א/ז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף טו
א/ז משנת יעקב
א/ז משנת משה ר"ה עמ' קיג
א/ז נר למאור (פרצקי) עמ' סד
א/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף קג ע"א {מצוה לקדש ע"פ הראיה}, דף קכח ע"א וע"ג
א/ז נתיב אברהם ח"א עמ' קל {דרישה וחקירה}
א/ז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' רמז
א/ז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 51
א/ז עטרת יעקב עמ' ריב
א/ז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קכו
א/ז עיונים (פאור) עמ' 43
א/ז עיונים בהלכה עמ' 81, 118
א/ז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רלב
א/ז פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 53-54
א/ז פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 87-88
א/ז פרשת החדש
א/ז ציץ הקודש ח"א דף עא ע"ד
א/ז קדושת החודש (שטרן)
א/ז קרן פני משה ח"ב
א/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' עד
א/ז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף פא ע"ב
א/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' ג, י
א/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' א, קס
א/ז שחר אורך עמ' צט, קב-קג
א/ז שלמי יוסף ר"ה עמ' ג, קעב, קפב, רטז, ריט, רכא, רכט, רנג, רנה, תצז
א/ז שלמי יוסף ר"ה עמ' קפא, רב
א/ז שמחה לאיש (אלישר) דף ט ע"א {שלוחין}
א/ז שמחתי באומרים לי עמ' נא-נב
א/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קלז
א/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קנה
א/ז שפירי ירושלים עמ' 276
א/ז תועפות ראם (באר) עמ' קפה
א/ז תורה שלמה חי"ב עמ' 237
א/ז תורת השבת והמועד עמ' 143
א/ז תורת מנחם חי"ג עמ' 112 {בי"ד סמוכים ובא"י היו מחשבין חשבונות וכו'}
א/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קפב
א/ז תורת רפאל או"ח ח"ב דף קטו ע"ג
א/ז תחומין חי"ד עמ' 475-476
א/ז תחומין חי"ט עמ' 424-425, 430
א/ז תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צז-צח {לקדש ר"ח ולא מועדים}
א/ז תפארת למשה עמ' כז, קנז, ריג, רל
א/ח אגרות הגרי"ד עמ' ס, פד
א/ח אהל משה (הורוביץ) ח"א ברכות סג ע"א
א/ח אוצר א"י ח"ד עמ' 172, ח"ה עמ' 208
א/ח אור הישר [אור הישר יבמות קטו ע"א וסנהדרין יא ע"ב]
א/ח אור חדש (בלומ') דף יז ע"ד {כי מציון תצא תורה}
א/ח אור לישרים (שולמן) עמ' עז-עח
א/ח אידנו עמ' 87
א/ח אמונת יהושע עמ' תקל
א/ח אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 200
א/ח אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' רלד
א/ח אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכז-רכח
א/ח ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ג עמ' מט
א/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' תיא
א/ח בית המדרש
א/ח בית יצחק (תשיד) עמ' 81 {רק סנהדרין בא"י}
א/ח בכורי אליהו עמ' ט-י
א/ח בכורי חיים ח"ה עמ' לט
א/ח בני ציון (שפירא) דף ח ע"א {הנסמך בא"י}
א/ח ברור הלכה ברכות סג ע"ב לפני ציון א
א/ח ברכת אריאל ח"א סי' ב ס"ק ג, סי' ו
א/ח ברכת יצחק (פאלער) עמ' שלט
א/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ב, ד
א/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קסא, קסו
א/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' לח
א/ח גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קכד
א/ח גלויות סנהדרין (קניג) עמ' 94
א/ח גליונות אבני נזר
א/ח דברי יציב או"ח עמ' שסה {רק בא"י}
א/ח דגל ראובן ח"ב סי' יב
א/ח הל' קה"ח (שולמן) עמ' 58
א/ח הלכות מדינה ח"א עמ' קיט
א/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שמ
א/ח זמנים למלך
א/ח חוקת עולם עמ' 338 {קידוש החודש בחו"ל}
א/ח חק המלך
א/ח ישועה בישראל
א/ח ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 45-46
א/ח כנה"ג
א/ח כפי אהרן (זס') תנינא עמ' מה
א/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קמא
א/ח כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' צט
א/ח לאור ההלכה (תשסד) עמ' שפא
א/ח לב שלם [עין יעקב סע' קלא על ירושלמי ברכות פ"א, ויפה מראה שם]
א/ח להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' מה
א/ח לחם חקי עמ' מה
א/ח לקוטי האור עמ' 16
א/ח לקוטי סופר ח"א דף לג ע"א
א/ח לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 68
א/ח מגיד הרקיע עמ' 196-197
א/ח מוריה גל' רכו עמ' קנג {אפשר לעבר חדשים בחו"ל אם לא הניח כמותו בא"י}
א/ח מטה אהרן ר"ה עמ' פז, צא, צט, קא
א/ח מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 376
א/ח מלאכת חשב עמ' פ
א/ח מנחת בצלאל (תשלז) עמ' נג
א/ח מנחת חינוך ח"א עמ' יט, כז-כח
א/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' נז
א/ח מעט צרי
א/ח מעיני המים
א/ח מקודש החודש עמ' קסב
א/ח מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף ד
א/ח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רח
א/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' תקד
א/ח מראה החודש דף יב ע"ד
א/ח מרגליות הים סנהדרין י ע"ב אות א
א/ח משא יד ח"א עמ' לב {מתי מותר לעבר בחו"ל}
א/ח משכיל ליהודה עמ' פג {קבעו בחו"ל - אף בדיעבד בטל}
א/ח משנת יעקב
א/ח משנת שמחה
א/ח משפטי עזיאל ח"ו עמ' נג
א/ח נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 205
א/ח נתן פריו סוכה עמ' שלה
א/ח סדר משנה (תאומים) עמ' יג, יח
א/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 19, 22
א/ח עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' עט ס"ק ב
א/ח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קכה
א/ח עיונים בהלכה עמ' 84
א/ח עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' ה
א/ח עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רמו {א"י}
א/ח פאר יעקב ח"ב עמ' תקעד {רק בא"י}
א/ח פותח יד
א/ח פרשת החדש
א/ח צהר גל' ט עמ' 24
א/ח ציץ אליעזר ח"ב סי' כז אות ד
א/ח ציץ הקודש ח"א דף עה ע"א
א/ח צמח צדקה עה"ת עמ' פג
א/ח צמיחת גאולתנו עמ' פד
א/ח קדושת החודש (שטרן)
א/ח קובץ חי' תורה (סול') עמ' נה
א/ח קול דודי ר"ה סי' שכד
א/ח קול יהודה (גרשוני) עמ' שפה
א/ח רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' עד, עו-עז
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקסד
א/ח שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לב
א/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קכט
א/ח שבי בנימין דף לד ע"א {בא"י}
א/ח שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ג
א/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רנא
א/ח שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קיב-קיד
א/ח שער המלך (שושן) עמ' קנה
א/ח שער המלך על תהלים יום ג עמ' ס {לא הניח כמותו בא"י - לענין קביעת קו התאריך}
א/ח שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ק-קא
א/ח שערי המקדש סי' ד אות יא
א/ח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קצב, קצד-קצה
א/ח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף פג ע"ב
א/ח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' עח
א/ח תהלה לדוד (והרמן) פ"מח פסוק י הערה ג
א/ח תועפות ראם (באר) עמ' קפז-קפח, קצג
א/ח תורה שלמה חי"ב עמ' 124
א/ח תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' תפב
א/ח תורת הלוי עמ' עה
א/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שנז
א/ח תורת מנחם חי"ג עמ' 112 {בי"ד סמוכים ובא"י היו מחשבין חשבונות וכו'}
א/ח תורת רפאל ח"ג עמ' עח
א/ח תפארת למשה עמ' פד {צ"פ}, פה-פו, פח, צח-צט


ב/163 הלכות קדוש החודש פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אהל חיים ח"ד
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ נאוה קדש
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' צ
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
ב/א אומר לציון סי' רנז
ב/א אמרי יושר ר"ה כב ע"א
ב/א אשר למלך
ב/א בית יהודה (פלאצקי) דף ג ע"ד
ב/א בית נאמן (תרמא) דף טז ע"ד
ב/א בית נאמן (תשעא) עמ' פט
ב/א בית נפתלי (תרנט) סי' קג
ב/א בית נפתלי (תשסו) עמ' תמז
ב/א ביתאל ח"א דף כה ע"ד
ב/א בכורי חיים ח"ה עמ' לט
ב/א ברית הלוי השלם [ברית הלוי מערכה ג סי' ו]
ב/א ברכת אריאל ח"א סי' י
ב/א דרך המלך (רפפורט)
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רלג
ב/א זכרון זאב עמ' עז
ב/א זכרון יהודה (מונק) דף נה ע"א-ע"ב {מדרבנן}
ב/א חי' בן אריה ח"ב סי' ל ס"ק ג {קרובים}
ב/א חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קא
ב/א חלקת מאיר
ב/א יד בנימין ר"ה עמ' שא {קרובים}, שכה {שקל הקודש}
ב/א לקוטי סופר ח"א דף כט ע"ג, לג ע"ד, לה ע"ד
ב/א מגיד הרקיע עמ' 198
ב/א מטה אהרן ר"ה עמ' צג, צז, צט
ב/א מכתב לחזקיהו דף סב ע"א
ב/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצג ע"ב
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' כה
ב/א מנחת שלמה (לוין) עמ' קפז {צריך עדים כשרים}
ב/א מקודש החודש עמ' סד
ב/א מקור ברוך (פייתוס) דף רצא ע"ג
ב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קסט-קע
ב/א משנת משה ר"ה עמ' קטז
ב/א משנת שמחה
ב/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' כג
ב/א מתת ידו או"ח מהדו"ת סי' כד
ב/א נועם ח"ב עמ' רמה
ב/א נזר הקדש (קפלן)
ב/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שכה
ב/א ערהשה"ע לקוטים סי' פט אות א-ב
ב/א פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) שמות עמ' שה
ב/א פרשת החדש
ב/א קדושת החודש (שטרן)
ב/א קול דודי (תשף)
ב/א קול דודי ר"ה סי' שסב-שסג
ב/א קרן פני משה ח"ב
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רעו
ב/א שלמי יוסף ר"ה עמ' קפא
ב/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רלג
ב/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שכו
ב/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שו {לח"מ}
ב/א תורת הלוי עמ' עד
ב/א תפארת למשה עמ' רטו
ב/א תשובה שלמה חו"מ סי' ו
ב/ב אדרת אליהו (ראם) עמ' רפ {לח"מ}
ב/ב אור הישר [מנחת חינוך מצוה ד אות ג, אור הישר ירושלמי ר"ה פ"ב ה"ז]
ב/ב אורים ותומים - תומים סי' ל ס"ק ג
ב/ב אמרי דוד (שליסל) דף ו ע"א
ב/ב אמרי יושר ר"ה כב ע"א
ב/ב אמת ליעקב מועד עמ' שיד {דרישה וחקירה}
ב/ב אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלט, שא
ב/ב אפיקי ים ח"ב דף קב
ב/ב אפיקי מים ח"א סי' ח
ב/ב ארזי לבנון עמ' עח {לח"מ}
ב/ב באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 543-544
ב/ב באר חיים מרדכי דף קלה
ב/ב בית אברהם (חנניה) עמ' קעה
ב/ב בית הלוי ח"ג סי' ו עמ' לח
ב/ב בית יער (רובין) - שו"ת סי' יח
ב/ב בכורי חיים ח"ה עמ' לט {לח"מ}
ב/ב בנתיב החסד (אלתר) עמ' 207 {בחזקת כשרים}
ב/ב ברור הלכה ביצה ד ע"ב ציון ז
ב/ב ברכות שמים מכות פ"א אות שח {הוזמו}
ב/ב ברכת אריאל ח"א סי' ט ס"ק א
ב/ב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רכז
ב/ב גבול יהודה (ציר') דף סה ע"ג
ב/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קג, קט
ב/ב גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קל-קלז
ב/ב גבורת יצחק ר"ה עמ' קמד-קמה, קנ, קעא-קעב, קעד
ב/ב גור אריה שמות פ' ב הע' 77 {לסתם אדם יש חזקת כשרות}
ב/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' מז
ב/ב דברי אהרן עמ' כב {נמצאו זומין}
ב/ב דברי ירמיהו
ב/ב דור דורים עמ' תלג
ב/ב דרך המלך (רפפורט)
ב/ב דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1012 {חזקת כשרות}
ב/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קעט
ב/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רסו-רסז
ב/ב ואם תאמר ח"ב קושיה 201
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רלד
ב/ב זכרון שמואל עמ' ר
ב/ב זמנים למלך
ב/ב חי' חתם סופר
ב/ב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' ב, כא, מב, מכות עמ' קצד
ב/ב חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' פח, צב
ב/ב חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' א (דף ד ע"ב)
ב/ב חמדת אהרן עמ' פז-פט
ב/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' רנו
ב/ב יד בנימין ר"ה עמ' רצח-רצט {נמצאו זוממים, נמצא אחד מהם קרוב או פסול}
ב/ב יד ישראל ח"א וח"ב
ב/ב ידי אליהו
ב/ב ידי אליהו דף ח ע"ב-ע"ג
ב/ב ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכ {נמצאו זוממין}
ב/ב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שלח
ב/ב ישועת משה עמ' שפט
ב/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנב
ב/ב כתר המלך
ב/ב להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קלח ע"ב
ב/ב לקוטי סופר ח"א דף ל ע"א, לג ע"ג, לד ע"א
ב/ב מאור ישראל
ב/ב מאורות הדף היומי ח"ב עמ' עז
ב/ב מגיד הרקיע עמ' 199-202
ב/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רצא
ב/ב מחקרים במשה"ע עמ' 14
ב/ב מטה אהרן ר"ה עמ' צג, צז, צט
ב/ב מילי דמרדכי
ב/ב מנוחת משה דף קלח ע"א {הוזמו}
ב/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ג ע"ג
ב/ב מנחת בצלאל (תשלז) עמ' מט, סג
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' כג-כו, ח"ג עמ' רי
ב/ב מעיני המים
ב/ב מקודש החודש עמ' טז, כד, נח, רג
ב/ב מראה אש ח"ב עמ' קסז-קסח
ב/ב מראה החודש דף ט ע"א, יא ע"ב
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' ירושלמי פ' אין מכירין]
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ב משא יד ח"א עמ' לד {דרישה וחקירה - מדין קה"ח ולא מדין עדות}
ב/ב משנה הלכות ח"ג סי' נב
ב/ב משנת משה ר"ה עמ' קכד, קכז, קכט-קל
ב/ב נטע שורק דף קמג ע"ד
ב/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף מז ע"ב-ע"ג, קכח ע"א
ב/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף עו ע"א {עדי קה"ח שהוזמו}
ב/ב נרות אהרן
ב/ב נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קיח עמ' רמ
ב/ב סדר הדין (שוחטמן) עמ' 275
ב/ב סדר משנה (בוסק')
ב/ב עדות ושטרות עמ' 192
ב/ב עטרת יעקב עמ' ריב
ב/ב עטרת ישראל עמ' לה
ב/ב עיונים בהלכה עמ' 81, 119
ב/ב עין חיים ח"ב עמ' קמ
ב/ב עץ הדר השלם עמ' קנה
ב/ב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רנו
ב/ב פרי מלכה סי' פג
ב/ב פרשת החדש
ב/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 377
ב/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מח אות ט
ב/ב צפיחית בדבש דף צ ע"ב
ב/ב קדושת החודש (שטרן)
ב/ב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קו, קח
ב/ב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תיב, תטז, תכ, תלא
ב/ב קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' לא
ב/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 413
ב/ב קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' ריב {נמצאו זוממים - אתם אפילו מוטעים}
ב/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף פא ע"ב
ב/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קלא
ב/ב שו"ע הרב יו"ד סי' א קו"א אות ז
ב/ב שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רמה
ב/ב שו"ת ר"י מילר עמ' רסב
ב/ב שחר אורך עמ' ק-קב
ב/ב שלמי יוסף ר"ה עמ' קעז, רכט, רסד
ב/ב שם משמעון (פולק) ח"א דף קעח
ב/ב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שלה
ב/ב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' לח
ב/ב שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' רכד
ב/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 219
ב/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קעח
ב/ב שערי תורה (לעוו) חולין עמ' רכב
ב/ב שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' ד, רסא, ח"ב עמ' נ, קלו, ריג
ב/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תג
ב/ב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ערב, שיז
ב/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 72
ב/ב שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' מד {נמצאו זוממין}
ב/ב שרשי הים דף קסה ע"ב
ב/ב תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ג ע"ג
ב/ב תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' כו-כז
ב/ב תורת הלוי עמ' סח, עט
ב/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 352
ב/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 378
ב/ב תורת מנחם ח"י עמ' 59 {כל ישראל בחזקת כשרות}
ב/ב תורת מנחם חמ"ד עמ' 31
ב/ב תורת מנחם חס"ח עמ' 78 {כל ישראל בחזקת כשרות}
ב/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קעט, קפא, רד, שסה
ב/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תרצט
ב/ב תחומין חי"ד עמ' 495, חי"ז עמ' 244
ב/ב תפארת למשה עמ' ריג {לח"מ}
ב/ב תפארת צבי (רוזנטל) עמ' י, יא, כא
ב/ג איים בים ב"מ סי' ד אות ג {בחזקת כשרים}
ב/ג אמרי יושר ר"ה כב ע"א
ב/ג גבורת יצחק ר"ה עמ' קמד
ב/ג פרשת החדש
ב/ג קדושת החודש (שטרן)
ב/ג שלמי יוסף ר"ה עמ' רלד
ב/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 72
ב/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלד
ב/ד בית מרדכי (פוגלמן) ח"א סי' פא
ב/ד דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז החודש רסט
ב/ד דעת משה (פרידמן) סי' סד
ב/ד חזון למועד (מרגליות יפה) דף ו ע"א {כדרך האצטגנינין}
ב/ד יד בנימין ר"ה עמ' שכז
ב/ד יראת שמים
ב/ד ישועה בישראל
ב/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קמה {מפרש}
ב/ד לקוטי סופר ח"א דף לה ע"ד
ב/ד מנחת בצלאל (תשלז) עמ' מט
ב/ד מקודש החודש עמ' מט
ב/ד מראה החודש דף ז ע"ד, יא ע"ב
ב/ד משנת משה ר"ה עמ' קכט
ב/ד עיונים בהלכה עמ' 82
ב/ד פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) שמות עמ' שה
ב/ד פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 56
ב/ד פרשת החדש
ב/ד קדוש החודש (גליצ')
ב/ד קדושת החודש (שטרן)
ב/ד תועפות ראם (באר) עמ' קפו
ב/ד תחומין חי"ד עמ' 476
ב/ד תפארת למשה עמ' קנז
ב/ה אבן לב דף מח ע"א
ב/ה אורים ותומים - תומים סי' לא ס"ק א
ב/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תעד
ב/ה בית אברהם (ישראל, תקמו) דף ל ע"ד
ב/ה בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לא סעיף א
ב/ה בית אהרן וישראל גל' נה עמ' פג-פד, פז {עששית}
ב/ה ביתאל ח"א דף כה ע"ד
ב/ה ברור הלכה ר"ה כד ע"א ציון ב
ב/ה ברכת אריאל ח"א
ב/ה ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פב
ב/ה גבול יהודה (ציר') דף נח ע"ב {מפרש} וע"ג
ב/ה גבורת יצחק ר"ה עמ' קנ {המפרש}
ב/ה גליוני הגר"ש עמ' סא-סב {לח"מ} [וכ"כ לח"מ הל' נזירות פ"א הי"ג]
ב/ה דבר שמואל (אבוהב) סי' רמב
ב/ה דברי אור ח"ד עמ' רצו
ב/ה דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קכא
ב/ה דרך המלך (רפפורט)
ב/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' נה
ב/ה זבחי תרועה סי' כו אות ג, סי' כז אות א
ב/ה חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רצג
ב/ה חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכד
ב/ה חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 137
ב/ה טורי אבן המפואר ר"ה עמ' רטז
ב/ה יד בנימין ר"ה עמ' שלא {שתי קומות, בעששית}, שלב {חציה במים}
ב/ה כנה"ג [בני שמואל על חו"מ סי' לא]
ב/ה כתב סופר חו"מ סי' ג
ב/ה לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קסט
ב/ה להורות נתן מועדים ח"א עמ' יא
ב/ה לקוטי סופר ח"א דף לג ע"ג
ב/ה מגיד הרקיע עמ' 202-204
ב/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קכח
ב/ה מחשבת הקודש ח"ב דף כח ע"א-ע"ב, ל ע"ד
ב/ה מקודש החודש עמ' ע
ב/ה משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשט
ב/ה משנת משה ר"ה עמ' קעג
ב/ה נועם חט"ו עמ' טז
ב/ה נתן חכמה ב"ב סי' יח
ב/ה פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 88
ב/ה פרשת החדש
ב/ה קדושת החודש (שטרן)
ב/ה קול דודי (תשף)
ב/ה קול דודי ר"ה סי' תב-תג
ב/ה רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רטז
ב/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תסה {מצטרפים לעדות אחרת}
ב/ה שאר יוסף ח"ד
ב/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קלא
ב/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' רלז
ב/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שכד
ב/ה תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1034
ב/ה תפארת למשה עמ' מה
ב/ה תפארת צבי (רוזנטל) עמ' יב
ב/ו אומר לציון סי' קעד
ב/ו באר אליהו עמ' ע
ב/ו בית אהרן (כהן, תשך) דף ח ע"ד
ב/ו ביתאל ח"א דף כה ע"ד
ב/ו ברור הלכה ר"ה כה ע"א ציון א
ב/ו גבורת יצחק ר"ה עמ' קנ
ב/ו דברי יציב או"ח עמ' שסח {בליל עיבורו לא נראה}
ב/ו דברי ירמיהו
ב/ו הגהות חבר בן חיים
ב/ו הר המלך ח"ד עמ' כו
ב/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רכט
ב/ו זבחי ראיה עמ' ו
ב/ו חכם צבי (תשעה) ח"א סי'מד
ב/ו יד בנימין ר"ה עמ' שלא {שקל הקודש}, שנא-שנב
ב/ו מגיד הרקיע עמ' 204-211
ב/ו מחשבת הקודש ח"ב דף כח ע"ב
ב/ו מנחת חינוך ח"א עמ' לא
ב/ו מקודש החודש עמ' עה
ב/ו מרכה"מ אלפ'
ב/ו נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שיב
ב/ו פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 59, 89
ב/ו פרשת החדש
ב/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' נד אות ד ואילך, סי' קה אות ג, סי' קצד
ב/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' סה אות אות י, סי' צ אות יח
ב/ו קדושת החודש (שטרן)
ב/ו שהם וישפה ח"א וח"ב
ב/ו שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' שיא
ב/ו שלמי יוסף ר"ה עמ' רס
ב/ו שער יוסף דף י ע"ב
ב/ו שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' רנב
ב/ו שרשי הים דף קסה ע"ב
ב/ז אמרי יושר ר"ה כג ע"ב
ב/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רלה
ב/ז יד בנימין ר"ה עמ' שכד {התכנסות העדים בחול}, שכה {שקל הקודש}
ב/ז כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מז ע"ג
ב/ז כתר המלך
ב/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכח ע"א
ב/ז פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 88
ב/ז פרשת החדש
ב/ז קדושת החודש (שטרן)
ב/ז ריח השדה (חביב) סי' ז עמ' עד
ב/ז שו"ת הרב"ז חלק א סימן ב אות טז
ב/ז שו"ת ר"י מילר עמ' רסג {במפרש}
ב/ז תפארת למשה עמ' כו {גרי"ז}, מ
ב/ח אגרות הגרי"ד עמ' פה
ב/ח אגרות משה או"ח ח"א סי' קמב
ב/ח אור יקרות
ב/ח אמרי דוד (שליסל) דף ה ע"ג
ב/ח אנצי"ת ע' גמר דין הע' 113 {או"ש}
ב/ח אשר למלך
ב/ח באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 543 {או"ש}
ב/ח באר חיים מרדכי דף קצד
ב/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלד
ב/ח בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף ה ע"ג
ב/ח בדבר מלך חי"ג עמ' כד
ב/ח בזך לבונה עמ' קמט
ב/ח ביצחק יקרא (תשע) סי' א סעיף א ד"ה אכן בירושלמי
ב/ח בית אהרן וישראל גל' כח עמ' צט
ב/ח בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' מב אות א
ב/ח ביתאל ח"א דף כה ע"ד
ב/ח בן הרמה
ב/ח ברור הלכה סנהדרין י ע"ב לפני ציון ב
ב/ח ברור הלכה ר"ה ח ע"ב ציון א פסקה א, כ ע"א ציון ג
ב/ח ברכת אריאל ח"א סי' ב, סי' יא ס"ק א, סי' יג
ב/ח בשבילי החודש סי' ה ס"ק ג {כראב"צ}, סי' יד ס"ק ב
ב/ח בשבילי התלמוד ח"ב סוטה ח"ב סי' יא אות ב {או"ש}
ב/ח גבול יהודה (ציר') דף סה ע"ג
ב/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קלט {או"ש}, קמ
ב/ח גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קכה, קכח, קמח, קסה
ב/ח גבורת יצחק ר"ה עמ' קסו, קסח
ב/ח דברות משה מועד ח"א עמ' תצז, תרכב {ראש בית דין אומר מקודש}
ב/ח דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קמז
ב/ח דעת סופר חו"מ סי' א
ב/ח הגיור עמ' 223
ב/ח הל' קה"ח (שולמן) עמ' 60
ב/ח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רסז
ב/ח הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' עג
ב/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' טז
ב/ח זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' עה
ב/ח זכר יצחק (תשן) עמ' כז, לא
ב/ח זמרת י-ה (מאזוז) עמ' תפז
ב/ח חדושים ובאורים (גרי') נדרים סי' יב ס"ק ג
ב/ח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' לו
ב/ח חוקי חיים (שו"ב) עמ' ט {בזמנו}
ב/ח חזון יחזקאל סנהדרין פ"ב ה"ו
ב/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' כז
ב/ח חמדת אהרן עמ' פז
ב/ח חנא וחסדא ח"א דף לד ע"ד
ב/ח חקרי זמנים ח"ב עמ' קסט
ב/ח יד בנימין ר"ה עמ' צה {או"ש}, שלג-שלד {רק בזמנו מקדשים}, שנט-שס {או"ש, שחשיכה}
ב/ח כלילת יופי דף ל
ב/ח כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מז ע"ד
ב/ח לב לדעת זבחים סי' יט אות ה
ב/ח לקוטי סופר ח"א דף לא ע"ד
ב/ח לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 62, 63
ב/ח מגיד הרקיע עמ' 211-222
ב/ח מועדים וזמנים ח"א סי' כא
ב/ח מועדים וזמנים ח"א סי' כא עמ' נ
ב/ח מוריה גל' קט עמ' עג, גל' קנט עמ' לא
ב/ח מזרח שמש דף כא ע"ג
ב/ח מחר חודש (רימיני) דף כז ע"ב
ב/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף א ע"ג
ב/ח מנחת בצלאל (תשלז) עמ' נט
ב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' כ-כד, כז, ח"ב עמ' תקטו
ב/ח מנחת שלמה (לוין) עמ' קפז
ב/ח מפתח הבאורים [אור שמח]
ב/ח מקודש החודש עמ' ח, יא-יב, לג, מה, קד, רסא
ב/ח מראה אש ח"ב עמ' קסח-קע, קצז
ב/ח מראה החודש דף ו ע"ד, יט ע"ב
ב/ח מרגליות הים סנהדרין י ע"ב אות ז {צ"פ}
ב/ח מרגניתא דר"מ
ב/ח מרכבת המלך עמ' רפג
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ח משא יד ח"א עמ' כט {רק ביום}
ב/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' שטו
ב/ח משאת מרדכי מגילה עמ' קס
ב/ח משכיל ליהודה עמ' פו {א"צ לקדש כי כבר קידשוהו שמים}
ב/ח משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' קלא-קלב
ב/ח משנת משה ר"ה עמ' קמא
ב/ח מתת מלך
ב/ח נתיבות מרדכי גיטין עמ' רמג {או"ש}
ב/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' עה
ב/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' רמו
ב/ח עיונים בהלכה עמ' 78, 83, 119
ב/ח פירוש רש"ר הירש שמות פרק יב פסוק א {המפרש - לא נכתב "שבתכם"}
ב/ח פרשת החדש
ב/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רצא אות ב
ב/ח צפנת פענח (השמטות דף נו ע"א)
ב/ח קדושת החודש (שטרן)
ב/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתקיח
ב/ח קובץ חי' תורה (סול') עמ' נו-נז
ב/ח קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קו
ב/ח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תכא
ב/ח קול דודי (תשף)
ב/ח קול דודי ר"ה סי' קנא, שלה, תלז
ב/ח קרבן ציון עמ' שו
ב/ח רלב"ג ויקרא פכ"ג פסוק ד עמ' שלג-שלד
ב/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף עב ע"ב
ב/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' א, ח"ו סי' עח
ב/ח שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים רי
ב/ח שו"ת השבי"ט ח"א עמ' יח {מרכה"מ}
ב/ח שו"ת מהרלב"ח סי' קמד
ב/ח שחר אורך עמ' ק
ב/ח שלמי יוסף ר"ה עמ' א, קצח-ר, רמג, רנג, רנו
ב/ח שמחתי באומרים לי עמ' נד, נו
ב/ח תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' כ, כח-כט
ב/ח תורת הלוי עמ' סד
ב/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קפ-קפא, קפט, ריג, ריח
ב/ח תורת רפאל או"ח ח"ב דף פט ע"ד {רק בזמנו}
ב/ח תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צז {שכבר קידשוהו שמים - גם בזה"ז}
ב/ח תפארת למשה עמ' סז, קסו
ב/ח תפארת ראובן עמ' קפח
ב/ח תקנת השבים עמ' 626
ב/ט אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' סו
ב/ט אבק דרכים דף נא ע"א
ב/ט אגרות הגרי"ד עמ' רצא
ב/ט אדמת יהודה
ב/ט אור הישר [אור גדול סי' נח, לח"מ לקמן פ"ג ה"ו, אוצר נחמד על הכוזרי מאמר ב סי' כ (דף לד ע"א)]
ב/ט אות לישראל (מובשוביץ) עמ' רצב-רצג
ב/ט אמונת יהושע עמ' אלף תעה
ב/ט אנצי"ת ע' בין השמשות הע' 55, 56
ב/ט אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רפט
ב/ט אש תמיד עמ' תשפה
ב/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' מט
ב/ט באר מלך שבת פ"ה ה"ד אות יד
ב/ט באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' י
ב/ט בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' ו
ב/ט בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קכג
ב/ט בזך לבונה עמ' קמט
ב/ט בית אהרן וישראל גל' ל עמ' עז {רלב"ח}, גל' סז עמ' קטז {זמן ביה"ש}
ב/ט בית דינו של שמואל עמ' 640
ב/ט בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' מב אות ה {המפרש}
ב/ט בכורי אביב (ביק) פ' משפטים אות ג דף כו ע"ג
ב/ט בני ציון (שפירא) דף נב ע"ב {רלב"ח}
ב/ט ברור הלכה שבת לד ע"ב ציון ג פסקה א {רלב"ח}, פסקה ב, ר"ה כ ע"א ציון ג, כה ע"ב ציון ד
ב/ט ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' טז
ב/ט בשבילי החודש סי' ב ס"ק ב, סי' ג ס"ק ו, סי' ה ס"ק ב, סי' טו ס"ק ג
ב/ט גבורת יצחק ר"ה עמ' קע
ב/ט גליונות אבני נזר
ב/ט דברי יואל מועדים ח"ד עמ' רלד
ב/ט דברי יציב או"ח עמ' שסו
ב/ט דברי ירמיהו
ב/ט דרור יקרא עמ' רב
ב/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קיח {עד יציאת כוכב אחד}
ב/ט הל' קה"ח (שולמן) עמ' 59
ב/ט המאור הגדול (יעבץ) עמ' שלז
ב/ט המגיד אדר תרכח עמ' 70
ב/ט הר המלך ח"ו עמ' פא-פב
ב/ט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רסז
ב/ט וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' כט
ב/ט זכר יצחק (תשח) עמ' לב
ב/ט זכר יצחק (תשן) עמ' לא
ב/ט זכרון זאב עמ' עז
ב/ט זמרת י-ה (מאזוז) עמ' תפח-תצב
ב/ט חדוותא דשמעתתא ח"א דף ט ע"ב
ב/ט חזון נחום זרעים ח"א עמ' ז
ב/ט חי' הגר"ח החדש עמ' צב
ב/ט חי' הרז"ה ח"ב עמ' קי {כוכבים בינונים}
ב/ט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רנט
ב/ט חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' ק, קב
ב/ט יד אליהו (בוקובזה) סי' ח אות ט
ב/ט יד בנימין ר"ה עמ' רסה {מפרש}, שיד-שטו, שכה {קידוש ביום כ"ט}, שנט-שס {קידוש ביום כ"ט}, שסג {מהרלב"ח}
ב/ט ידי משה (בוצק') מנחות סי' יט (ג)
ב/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קב, קיב
ב/ט יראה ואהבה עמ' קע
ב/ט כבוד יו"ט
ב/ט כנה"ג [רדב"ז ח"א סי' טו]
ב/ט כרם מנחם סי' יט
ב/ט לב שלם [מקראי קדש (תפט) דף ריא, מוצל מאש ח"ב דף יא]
ב/ט לבושי מרדכי או"ח עמ' קפט
ב/ט להורות נתן מועדים ח"ב עמ' ל
ב/ט לקוטי סופר ח"א דף לה ע"ג
ב/ט מאורי שערים עמ' קלח {לא יצא כוכב}
ב/ט מגיד הרקיע עמ' 222-233
ב/ט מועדים וזמנים ח"א סי' כא עמ' נ
ב/ט מועדים וזמנים ח"א סי' כא, ח"ו סי' יד
ב/ט מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קעד
ב/ט מטה אהרן ר"ה עמ' פט, וקונ' ראש היום עמ' כו-כז
ב/ט מטה אהרן שבועות עמ' קסח
ב/ט מילי דמרדכי
ב/ט מנחת בצלאל (תשלז) עמ' נה-נו
ב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' כא, כג-כו
ב/ט מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פ"ב אות ח
ב/ט מעיני התורה ח"א עמ' קצח
ב/ט מפתח הבאורים [אור שמח]
ב/ט מצעדי גבר שבת סי' כט אות ח
ב/ט מקודש החודש עמ' לג, לה, רצו
ב/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רסו
ב/ט מראה אש ח"ב עמ' קע, קצג, קצה
ב/ט מראה החודש דף לו ע"ב
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/ט מרכה"מ אלפ' (ברלב"ח)
ב/ט משא יד ח"א עמ' לד {לא תהא שמיעה גדולה מראיה}
ב/ט משנת יהודה ח"א פ"ה ה"ד
ב/ט משנת יעקב כאן, ומדע עמ' קמא-קמד
ב/ט משפטי עזיאל ח"ג עמ' רח
ב/ט נועם ח"ה עמ' רטו, רלב, רלד, ח"ז עמ' רעא {רלב"ח}
ב/ט נתן פריו מגילה עמ' ריח
ב/ט עללת הבציר דף כה ע"ד
ב/ט פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 15 {רלב"ח}, 61-62, 82-83 {מפרש}
ב/ט פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רמח {מפרש}, רנ-רנא {רלב"ח - עד שחשכה}
ב/ט פרחי כהונה (הכהן) או"ח דף ו ע"ג {רלב"ח}
ב/ט פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' ז (ה ע"ב-ע"ד, ו ע"ג)
ב/ט פרי יצחק (בלזר) ח"ב דף יג ע"ג
ב/ט פרשת החדש
ב/ט צבא המלך עמ' כב
ב/ט צמח ארז עמ' ג {רלב"ח - הראות הנוכחית תלויה במצב השמש}
ב/ט צמח צדקה עה"ת עמ' כג
ב/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תרלט
ב/ט קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/ט קול דודי ר"ה סי' תלד
ב/ט רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' שיז
ב/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף עח ע"ב
ב/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' מט, קל-קלא, ח"ג סי' קנו, ח"ט סי' פה אות ד {רלב"ח}
ב/ט שו"ת הרדב"ז סי' אלף שנג
ב/ט שו"ת הרדב"ז סי' אלף שנג, אלף שעט, אלף תמב
ב/ט שו"ת מהרלב"ח סי' קמד
ב/ט שי למלך עמ' קנט
ב/ט שלום ירושלים עמ' ו {רלב"ח}
ב/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' רנז
ב/ט שמוש חכמים א עמ' נא
ב/ט שמחת החג דף צח ע"ד
ב/ט שמש ומגן או"ח סי' לא עמ' צד {מהרלב"ח - זמן בה"ש}
ב/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רנב
ב/ט שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' כח
ב/ט שעורי הגרב"ד פסחים עמ' יג
ב/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 219
ב/ט שעשועי תורה שבת עמ' תמא {סתירה להל' שבת}
ב/ט שרשי הים דף קסה ע"ב
ב/ט תורה שלמה בראשית פ"א אות שעז
ב/ט תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' כ, כח-כט
ב/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קצא, ריז
ב/ט תורת רפאל או"ח ח"ב דף טז ע"ג
ב/ט תפארת למשה עמ' נ, קסד, קפז, רח
ב/י אור הישר
ב/י אור יעקב סנהדרין דף יט ע"ג
ב/י אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלט, רפה, רפט
ב/י בית מרדכי (פוגלמן) ח"א סי' פא {אנוסין}
ב/י בכורי אליהו עמ' ח
ב/י ברור הלכה ר"ה כה ע"א ציון ג
ב/י בשבילי החודש סי' יא ס"ק ג, ח, סי' טז ס"ק א
ב/י דברי יואל מועדים ח"א עמ' לד {שוגגים ומוטעים}
ב/י דגל ראובן ח"ב סי' יב
ב/י דרך המלך (רפפורט)
ב/י הל' קה"ח (שולמן)
ב/י זמנים למלך
ב/י חד וחלק ח"ב דף יא ע"א, יב ע"ד
ב/י חמדת אהרן עמ' פח-פט
ב/י חסדי דוד ח"ב עמ' תו
ב/י יד בנימין ר"ה עמ' שיח {מזידים}, שנה {השמיט מזידים}
ב/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רז
ב/י ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכה {שוגגין או מוטעין}
ב/י ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 40
ב/י לב שלם [שער יוסף דף י]
ב/י להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קמח
ב/י להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שפא
ב/י לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 312
ב/י מאור ישראל
ב/י מגיד הרקיע עמ' 233-237
ב/י מלואי שלמה עמ' קד
ב/י מנחת חינוך ח"א עמ' כה, כט
ב/י מקודש החודש עמ' צו, קנא
ב/י מראה החודש דף לז ע"ב, ע"ד, לח ע"א
ב/י מרגליות הים סנהדרין יב ע"ב אות י {לא גרס מזידין}
ב/י מרכבת המלך עמ' רפב
ב/י משכיל ליהודה עמ' פה
ב/י משנת ישראל סי' ה הרחבת המשנה אות לח
ב/י משנת משה ר"ה עמ' קלט
ב/י נהרות איתן ח"א עמ' קעד
ב/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף מז ע"ב
ב/י נרות אהרן
ב/י נתן פריו ביצה עמ' יז
ב/י סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כד אות ב
ב/י סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עג
ב/י סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 32
ב/י עטרת ישראל עמ' לה
ב/י עיונים בהלכה עמ' 83
ב/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' לח
ב/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' כד
ב/י פותח יד
ב/י פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 89
ב/י פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקלב
ב/י פרשת החדש
ב/י קדושת החודש (שטרן) כאן ועמ' רנב
ב/י קרן הצבי מצוה קכ אות א
ב/י קרן פני משה ח"ב
ב/י שארית יהודה (בלום) דף ז ע"ב {מפרש - אתם חסר י'}
ב/י שחר אורך עמ' קא-קב
ב/י שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' ב אות ד, סי' ג אות ג
ב/י שלמי יוסף ר"ה עמ' לא, קצח, רסד
ב/י שם משמעון (שפירא) עמ' נה, עד, צט, קמח
ב/י שמחת החג דף צז ע"ב
ב/י שמחתי באומרים לי עמ' נה {בני בנימין}
ב/י שער יוסף דף יא ע"א
ב/י תורה לדעת ח"ו עמ' 12
ב/י תורת מנחם ח"ח עמ' 106 {בית דין שקדשו את החודש בין שוגגין בין מוטעין בין אנוסין וכו'}
ב/י תחומין חי"ד עמ' 475
ב/י תפארת למשה עמ' קנו, קס, קסז


ג/164 הלכות קדוש החודש פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אהל חיים ח"ד
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ נאוה קדש
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' צא-צג
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
ג/א אגרות הגרי"ד עמ' עג
ג/א אור לישרים (שולמן) עמ' קלג {המפרש - חילול שבת על ספק קה"ח}
ג/א אור שמח
ג/א אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קו
ג/א אמרי יושר ר"ה יט ע"ב
ג/א באר חיים מרדכי דף קלו {לח"מ}
ג/א בזך לבונה עמ' קמט
ג/א בית יהודה (פלאצקי) דף ד ע"א {לח"מ}
ג/א ביתאל ח"א דף כו ע"א
ג/א בני ציון (שפירא) דף נא ע"ד {מהלך לילה ויום}
ג/א בשבילי החודש סי' ד ס"ק ח
ג/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קלט, קמב
ג/א גבורת יצחק ר"ה עמ' קעא, קעו
ג/א גליונות אבני נזר
ג/א דברי אהרן עמ' כב {לח"מ}
ג/א הגהות חבר בן חיים
ג/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רסז
ג/א זבחי תרועה סי' כה אות ה
ג/א חד וחלק ח"ב דף יא ע"ג
ג/א חי' הרז"ה ח"א עמ' רלה
ג/א יד בנימין ר"ה עמ' רסב-רסד, שד
ג/א ישועת משה עמ' שפט
ג/א מגיד הרקיע עמ' 273
ג/א מוריה גל' רכו עמ' קנד
ג/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ב ע"ד, ג ע"ג
ג/א מנחת חינוך ח"א עמ' כ, כה
ג/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' סג-סד, סז {לח"מ}
ג/א מעיני המים
ג/א מפתח הבאורים [אור שמח]
ג/א מקודש החודש עמ' טז, קד
ג/א מראה אש ח"ב עמ' קסז, קסט, קצז
ג/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/א משאת מרדכי מגילה עמ' קנט
ג/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף מז ע"ג
ג/א נרות אהרן
ג/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' עה
ג/א עיונים בהלכה עמ' 119
ג/א ערך כסף עמ' רכו {יותר לא ילכו}
ג/א פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 87
ג/א פרשת החדש
ג/א קדושת החודש (שטרן)
ג/א קובץ השמיטה עמ' תרעו
ג/א קול דודי (תשף)
ג/א קול דודי ר"ה סי' תלו
ג/א שאילת יעבץ ח"א סי' קלב
ג/א שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קלא
ג/א שלמי יוסף ר"ה עמ' א, רטז, רכט
ג/א שמחת החג דף צז ע"ב, צח ע"ב
ג/א שמחתי באומרים לי עמ' נד
ג/א שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קג-קד {לח"מ}
ג/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 239
ג/א שרגי נפישי דרוש א דף א ע"ג {לח"מ}
ג/א תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' כז
ג/א תורת הלוי עמ' סח
ג/א תפארת למשה עמ' נו, קפג, רח, רי
ג/ב אוריתא טז עמ' נה
ג/ב אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קו
ג/ב באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' ד
ג/ב בזך לבונה עמ' קמט
ג/ב ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' טז
ג/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' לב סעיף ב ד"ה וכתב הרמב"ם
ג/ב בית אהרן (כהן, תשך) דף ט ע"א וע"ג
ג/ב ברור הלכה ר"ה כא ע"ב ציון א
ג/ב ברכת אריאל ח"א סי' ד
ג/ב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יז אות ו
ג/ב בשבילי החודש סי' ד ס"ק ב
ג/ב בשבילי המועד סי' א אות ב
ג/ב גבורת יצחק ר"ה עמ' קמז
ג/ב דברות משה מועד ח"א עמ' תפ, תרכא {לפיכך אין מחללין אלא על ראש חדש ניסן ולח"מ}
ג/ב הל' קה"ח (שולמן)
ג/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קסב
ג/ב זבחי תרועה סי' כה אות ב
ג/ב ידי אליהו דף יד ע"א
ג/ב ידי אליהו תיקון לח
ג/ב ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 58
ג/ב להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רלג
ג/ב מגיד הרקיע עמ' 238-242
ג/ב מזכרת למשה עמ' מה-מו
ג/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' סז
ג/ב מנחת חינוך ח"א עמ' כב, לב
ג/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' סה {לח"מ}, סו
ג/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' נ
ג/ב מעיני המים
ג/ב מקודש החודש עמ' קז, קעה, שי
ג/ב משברי ים עדל"ת סי' לה ס"ק א
ג/ב משנת ראשונים (הירשפלד)
ג/ב ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 269
ג/ב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 86
ג/ב פרשת החדש
ג/ב צבא אהרן ירח האיתנים עמ' מו
ג/ב קדושת החודש (שטרן)
ג/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשכט
ג/ב קול דודי (תשף)
ג/ב קול דודי ר"ה סי' שנו-שנז
ג/ב קרית מלך
ג/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רמה
ג/ב קרן פני משה ח"ב
ג/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קלא
ג/ב שלמי יוסף ר"ה עמ' קפ, תצו {המפרש}
ג/ב שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' רטו {לח"מ}
ג/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 237
ג/ב תורה מציון שנה ג חוב' ב סי' ו, חוב' ג סי' יג
ג/ב תורה מציון שנה ג חוב' ב סי' ו, חוב' ג סי' יג {נמצאו זוממים}
ג/ב תפארת למשה עמ' קעט, קפא
ג/ג אבני נזר אהע"ז סי' פג אות א
ג/ג אגרות משה או"ח ח"ב סי' יא
ג/ג אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קו
ג/ג אמרי יושר ר"ה כב ע"ב
ג/ג בחיר חיים
ג/ג בית נפתלי (תרנט) סי' קג {לח"מ}
ג/ג ביתאל ח"א דף כו ע"א
ג/ג ברור הלכה ר"ה כב ע"ב ציון א
ג/ג ברכת אריאל ח"א סי' ה
ג/ג בשבילי החודש סי' יג ס"ק א
ג/ג גדולי ציון (תשנב) עמ' רפג {מפרש}
ג/ג גליונות אבני נזר
ג/ג דברות משה מועד ח"א עמ' תפ, תרכא {כך מחללין עמהן העדים שמזכין אותן}
ג/ג דרך המלך (רפפורט)
ג/ג הגהות חבר בן חיים
ג/ג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תט
ג/ג חי' חתם סופר
ג/ג חי' ר' יהודה זרחיה עמ' סה-סח
ג/ג חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' פד, פט
ג/ג יד בנימין ר"ה עמ' שטז-שיז {חילול שבת על ידי עד אחד המעיד על כשרות העד}
ג/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קב
ג/ג ימי שלמה
ג/ג ימין משה
ג/ג כלילת יופי דף נד, עא
ג/ג לקוטי סופר ח"א דף לד ע"ד
ג/ג מגיד הרקיע עמ' 242-244
ג/ג מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לב או"ק ב
ג/ג מועדים וזמנים ח"א סי' כ
ג/ג מעיני המים
ג/ג מקודש החודש עמ' קצח
ג/ג מרכה"מ אלפ' [ידי אליהו ח ע"ג]
ג/ג נקדש בצדקה סי' רסז
ג/ג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קיח
ג/ג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רמח
ג/ג ערך כסף עמ' קפז, רמד {לח"מ}
ג/ג פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 87
ג/ג פרשת החדש
ג/ג קדושת החודש (שטרן)
ג/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רמה {עד אחד}
ג/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' כו
ג/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' ז
ג/ג שו"ת ר"י מילר עמ' רסג
ג/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ל ע"ד
ג/ג שפת הים (סגל) ח"ב עמ' צג
ג/ג תורת הלוי עמ' פא
ג/ג תפארת למשה עמ' קצ, קצב, קצד
ג/ד אגרות משה או"ח ח"ב סי' יא, אהע"ז ח"ד עמ' שכא
ג/ד אהלי חיים עמ' קפו
ג/ד בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף ה ע"ג
ג/ד ברור הלכה ר"ה כא ע"ב ציון א פסקה ב {המפרש}
ג/ד ברית הלוי השלם
ג/ד דברות משה מועד ח"א עמ' תפ-תפא, תפב {ואם היתה דרך רחוקה לוקחים בידם מזונות}, תרכא {ואפילו ראוהו גדול ונראה לכל}
ג/ד דברות משה סנהדרין עמ' תקצג
ג/ד דברי יואל מועדים ח"ד עמ' שנה
ג/ד דברי ירמיהו
ג/ד הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ה ס"ק ל
ג/ד זכרון אהרן סי' לז-לח מחודש ב
ג/ד זמנים למלך
ג/ד חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 171
ג/ד טהרת יו"ט ח"כ עמ' רמה
ג/ד יד בנימין ר"ה עמ' רצב, שד {מלאכה דאורייתא}
ג/ד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכט
ג/ד ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רלז {ע"א נאמן}
ג/ד ימי שלמה
ג/ד להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קא
ג/ד מגיד הרקיע עמ' 244-246
ג/ד מקודש החודש עמ' קצג, שיז
ג/ד משאת המלך ח"א סי' קכא
ג/ד משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' סח
ג/ד משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' עד
ג/ד משנת משה ר"ה עמ' קכב, קכז
ג/ד פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 87
ג/ד פרשת החדש
ג/ד קדושת החודש (שטרן)
ג/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ד קרן הצבי מצוה עב אות ז
ג/ד שאילת יעבץ ח"א סי' קלא
ג/ד שלמי יוסף ר"ה עמ' קפ, רכט
ג/ד שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' שכז
ג/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 238
ג/ד שרשי הים דף קסו
ג/ד תחומין ח"ה עמ' 12 {דרך רחוקה}
ג/ד תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' רא
ג/ה אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קסג
ג/ה אגרות הגרי"ד עמ' נז
ג/ה אגרות הראי"ז עמ' סא-סב
ג/ה אור הישר [עונג יו"ט סי' סח בהגהה, מעין החכמה דף ע ע"א]
ג/ה אשר למלך
ג/ה באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קס
ג/ה בדבר מלך חי"ב עמ' שא
ג/ה בדרך המלך עמ' לא
ג/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' תה
ג/ה בית אהרן וישראל גל' מט עמ' מ, מב {מקבלים עדות החודש רק עד המנחה}
ג/ה בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קפ
ג/ה בית לוי (גולדברג) דף נט ע"ד
ג/ה בית פנחס (וולף) עמ' 127
ג/ה בני שמואל כאן, ודף ו ע"ב
ג/ה בנין אריאל ח"ב עמ' ה {קלקלו בשיר קרבן מוסף}
ג/ה בר ריב"א עמ' קיב
ג/ה ברור הלכה ביצה ד ע"ב ציון י
ג/ה ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' עד {א"א שיקריבו מוסף אחר תמיד של בין הערבים}
ג/ה בשבילי החודש סי' ד ס"ק ט, סי' ו ס"ק ג ואילך
ג/ה דברי ירמיהו
ג/ה דברי תורה (תאומים) דף ב ע"ג {נשתהו העדים}
ג/ה דקה מן הדקה דף נד ע"ג {מוסף אחרי תמיד בה"ע}
ג/ה דרך המלך (רפפורט)
ג/ה המאיר לארץ [שער אפרים סי' ל]
ג/ה המגיד אדר תרכח עמ' 70
ג/ה הר המלך ח"ד עמ' שעב, ח"ו עמ' פב-פג
ג/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' סה
ג/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קלז
ג/ה זבחי תרועה סי' מא אות א
ג/ה חי' הרז"ה ח"א עמ' קעד
ג/ה חי' הריצ"ד
ג/ה חי' חתם סופר
ג/ה חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קמו
ג/ה חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קעח
ג/ה חמדת אהרן עמ' צא-צב
ג/ה חמדת ישראל ח"א דף קטז ע"ד
ג/ה חסדי דוד ח"ב עמ' תיא
ג/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קצד
ג/ה חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף נה ע"ב
ג/ה יד בנימין ר"ה עמ' תסח {כל החדשים אין מקבלים עדים אחרי מנחה}
ג/ה ידי אליהו
ג/ה ידי אליהו דף ח ע"ד
ג/ה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכז, רמה, רמט
ג/ה יקב זאב דף צו ע"ג
ג/ה כבוד הלבנון דף כב ע"ב, כג ע"ב, כה ע"ד, כו ע"א {קלקול בשיר המוסף}
ג/ה כרם היה לידידי עמ' 89
ג/ה לקוטי שיחות ח"ט עמ' 188
ג/ה לשון למודים או"ח דף לו ע"א
ג/ה מאיר עיני חכמים ח"א דף צד ע"ג
ג/ה מגיד הרקיע עמ' 246-255
ג/ה מגן גבורים (או"ח) סי' קלב ס"ק ב
ג/ה מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 30
ג/ה מוריה י גל' ט (ר"ב זולטי), עמ' נא
ג/ה מחר חודש (רימיני) דף כח ע"ב
ג/ה מילי דמרדכי
ג/ה מכתב לחזקיהו דף עג ע"ב
ג/ה מנחת חינוך ח"א עמ' כד, ח"ב עמ' תמא, תנג
ג/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' סג
ג/ה מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' הפשט קדשים {שעה"מ}
ג/ה מנחת עני (לר' ראובן רפפורט, נדפס סוף מנחת חינוך ח"ב)
ג/ה מעין החכמה עמ' קעז {לח"מ}
ג/ה מעיני המים
ג/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רנז ע"א
ג/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רנז ע"א
ג/ה מקודש החודש עמ' רנז
ג/ה מקור ברוך (פייתוס) דף רצג ע"ב
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ה משברי ים עדל"ת סי' לג ס"ק ד עמ' תנז {שעה"מ}
ג/ה משנת חיים מנחות עמ' תריא
ג/ה משנת חיים ערכין עמ' קכג
ג/ה משנת חיים פסחים ח"ב עמ' כח
ג/ה נחל איתן
ג/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מב פסוק ד
ג/ה נרות אהרן
ג/ה נתיב מאיר
ג/ה ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קסו
ג/ה סדר משנה (בוסק')
ג/ה סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מח
ג/ה פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 94
ג/ה פרשת החדש
ג/ה פתחי שערים דף יט ע"ב-ע"ד
ג/ה צפיחית בדבש דף צ ע"ג
ג/ה קדושת החודש (שטרן)
ג/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' כג
ג/ה קול דודי (תשף)
ג/ה קול דודי ר"ה סי' תקמג
ג/ה שחר אורך עמ' קד, קו
ג/ה שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' ב אות ג-ד
ג/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' קצח
ג/ה שלמי שמחה ח"ה עמ' עח
ג/ה שמועות דוד עמ' מא
ג/ה שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שנז
ג/ה שמות בארץ (תשנט) עמ' מד
ג/ה שמחת החג דף צז ע"ב
ג/ה שער המלך ח"ב עמ' רנ
ג/ה שערי זמנים סי' ו אות ד
ג/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 227
ג/ה תאריך ישראל סי' יג אות ב
ג/ה תורת השבת והמועד עמ' 244
ג/ה תורת לויים דף יא ע"א, יז ע"א, נו
ג/ה תפארת ראובן עמ' קפג
ג/ו אגרות הגרי"ד עמ' נז
ג/ו אגרות הראי"ז עמ' סב
ג/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לא
ג/ו אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' לט
ג/ו אשר למלך
ג/ו באר מלך שבת פ"ה ה"ד אות יז
ג/ו ברור הלכה ביצה ה ע"א ציון א, ב
ג/ו דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה עד
ג/ו דברות משה מועד ח"א עמ' תקכד {נוהגין אותו היום קדש ולמחר קדש}
ג/ו דברי ירמיהו
ג/ו הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רסז
ג/ו יד יצחק (הכהן) דף י ע"ב
ג/ו ידי אליהו
ג/ו ידי אליהו דף י ע"א
ג/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קיא
ג/ו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמ
ג/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תה
ג/ו לקוטי בתר לקוטי (סו"ס אדני היד החזקה ח"ג)
ג/ו מבוא למשנה תורה עמ' 86
ג/ו מועדי הרב עמ' 46
ג/ו מועדים וזמנים ח"ו סי' ט, יד
ג/ו מוריה גל' רמא עמ' פז
ג/ו מטה אהרן ר"ה עמ' עח, פה, צ, צב, צה, צז, צט-ק, וקונ' ראש היום עמ' כז
ג/ו מילי דמרדכי
ג/ו מנחת חינוך ח"א עמ' לב
ג/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' סד
ג/ו מעיני המים
ג/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רנו ע"ד
ג/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רנו ע"ד
ג/ו מקודש החודש עמ' לה
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ו נרות אהרן
ג/ו סופר המלך עמ' קיד
ג/ו ספר הזכרונות (לר' צדוק) פ"ד עמ' 40, 57
ג/ו עיונים בהלכה עמ' 118
ג/ו פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 83 {מפרש}, 94
ג/ו פרשת החדש
ג/ו צפיחית בדבש דף צ ע"ג
ג/ו קדושת החודש (שטרן)
ג/ו שהם וישפה ח"ב
ג/ו שלמי יוסף ר"ה עמ' קצח
ג/ו שער המלך ח"א עמ' פא
ג/ו תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' כט
ג/ו תורת השבת והמועד עמ' 245
ג/ז אהל שרה לאה עמ' תרמט {סעודה}
ג/ז אמרי יושר ר"ה יט ע"ב
ג/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ז בדבר מלך חי"ג עמ' כא
ג/ז בינת נבונים דף פב ע"א
ג/ז ברור הלכה סנהדרין ע ע"ב ציון ב
ג/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קמב
ג/ז גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קלח, קנב
ג/ז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שח
ג/ז הל' קה"ח (שולמן)
ג/ז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' עג
ג/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תקג
ג/ז זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' קב
ג/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין ע ע"ב]
ג/ז חמדת אהרן עמ' פז
ג/ז חקרי זמנים ח"ב עמ' קעד
ג/ז יד בנימין ר"ה עמ' שכד {סעודת פת וקטנית}
ג/ז כבוד מלכים (מרגליות) {בנשף}
ג/ז כסא המלך (מאזוז) עמ' ט
ג/ז לב בנים עמ' קסא, קסג-קסד
ג/ז לב שלם
ג/ז להורות נתן מועדים ח"א עמ' טו
ג/ז להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קסט
ג/ז לחם יהודה
ג/ז מגיד הרקיע עמ' 256-261
ג/ז מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 39
ג/ז מוריה גל' קט עמ' עב
ג/ז מוריה י גל' א (ר"א פרג)
ג/ז מטה אהרן ר"ה עמ' עח, פה, צ, צב, צה, צז, צט-ק
ג/ז מילי דמרדכי
ג/ז מנחת חינוך ח"א עמ' כ, כג-כד
ג/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' סח
ג/ז מקודש החודש עמ' כ
ג/ז מרגליות הים סנהדרין ע ע"ב אות טו {צ"פ}, יז
ג/ז משאת המלך (אדרי)
ג/ז משאת מרדכי מגילה עמ' קנט
ג/ז נרות אהרן
ג/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' עה-עו
ג/ז סדר משנה (בוסק')
ג/ז סופר המלך ח"א עמ' קיד
ג/ז ענפי ארז (זי') דף צ ע"ג
ג/ז פותח יד
ג/ז פרשת החדש
ג/ז צבא המלך עמ' כב, לה
ג/ז צמיחת גאולתנו עמ' קכד
ג/ז קדושת החודש (שטרן)
ג/ז קול דודי (תשף)
ג/ז קול דודי ר"ה סי' שכח
ג/ז קרית מלך
ג/ז שו"ת הרב"ז חלק א סימן ב אות טז
ג/ז שו"ת ר"י מילר עמ' רסג
ג/ז שחר אורך עמ' צט
ג/ז שיירי כנה"ג
ג/ז שלמי יוסף ר"ה עמ' קצח-קצט
ג/ז שמחת החג דף צז ע"ב
ג/ז תורת הלוי עמ' סו
ג/ז תניא רבתי ח"א עמ' 372
ג/ז תפארת למשה עמ' נט {צ"פ}, סו
ג/ח אגרות הראי"ז עמ' סב
ג/ח אוריתא טז עמ' נד
ג/ח אמרי נועם מועדים תשובה ג מבן המחבר
ג/ח בדבר מלך חי"ג עמ' כ
ג/ח ברור הלכה ביצה ד ע"ב ציון ז
ג/ח הל' קה"ח (שולמן)
ג/ח הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רלא
ג/ח חקרי זמנים ח"ב עמ' רסו
ג/ח יד בנימין ר"ה עמ' שיד {שקל הקודש}
ג/ח ידי אליהו
ג/ח ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שלז
ג/ח להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רל
ג/ח לקוטי סופר ח"א דף לה ע"א
ג/ח מגיד הרקיע עמ' 261-263
ג/ח מועדים וזמנים ח"א סי' כב
ג/ח סופר המלך ח"א עמ' קיד
ג/ח ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 267
ג/ח פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 53
ג/ח פרשת החדש
ג/ח קדושת החודש (שטרן)
ג/ח שו"ע הרב או"ח סי' תר ס"א
ג/ח שולי הגליון עמ' ס
ג/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 311
ג/ח תחומין ח"ד עמ' 493
ג/ח תפארת למשה עמ' קצה
ג/ט אהל שרה לאה עמ' קג
ג/ט אור הישר [תורת רפאל הל' ר"ה סי' קא]
ג/ט אור יעקב סנהדרין דף כב ע"ג
ג/ט אעירה שחר (זעפרני) עמ' רטו {מפרש}
ג/ט אשר למלך
ג/ט ברור הלכה ר"ה יט ע"ב אחרי ציון ב
ג/ט ברכת ראש סי' כד עמ' קכו
ג/ט בשבילי החודש סי' יד ס"ק א
ג/ט בשבילי המועד סי' ו אות ג
ג/ט גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ט {לח"מ}
ג/ט הדר איתמר עמ' מז {בני א"י בר"ה}
ג/ט הל' קה"ח (שולמן)
ג/ט זבחי תרועה סי' יט אות א
ג/ט חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 25
ג/ט חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות ר"ה עמ' 15
ג/ט חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' נד
ג/ט חקרי זמנים ח"ב עמ' רסו
ג/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שסז {לח"מ}
ג/ט חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רלז {לח"מ}
ג/ט יד בנימין ר"ה עמ' רלה {על אב בזמן הבית}, רנב-רנד {השמיט אדר ב'}
ג/ט ידי אליהו דף קט ע"א
ג/ט יציב פתגם - ימים נוראים עמ' יז {קובץ}
ג/ט כנה"ג [שו"ת ריב"ש סי' טז]
ג/ט מועדים וזמנים ח"א סי' כא עמ' מט-נא, סי' כב, ח"ז סי' ריב
ג/ט מטה אהרן ר"ה עמ' עח, פה, צ, צב, צה, צז, צט-ק
ג/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף כד ע"ב
ג/ט מנחת חינוך ח"א עמ' לא
ג/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' פה
ג/ט מעיני המים
ג/ט מקודש החודש עמ' שה
ג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ט משנת משה ר"ה עמ' קח
ג/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מד אות יז
ג/ט עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קסט
ג/ט עיני דוד
ג/ט עללת הבציר דף לג ע"ד, לד ע"ד {השמיט אדר שני}
ג/ט פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 53
ג/ט פרנס לדורו עמ' 266
ג/ט פרשת החדש
ג/ט קדושת החודש (שטרן)
ג/ט קהל יהודה - חי' הש"ס דף לט ע"א
ג/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרמח
ג/ט קול דודי ר"ה סי' שכו
ג/ט שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' סג
ג/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' קעה {לח"מ}
ג/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 307, 308, 310
ג/ט שפע חיים ח"א עמ' קט {קובץ}
ג/ט שפת אמת על התלמוד ח"ב דף כח ע"ב
ג/ט תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1026
ג/ט תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' כו
ג/ט תורת רפאל או"ח ח"ב דף קנ ע"ד {לח"מ}
ג/ט תפארת למשה עמ' רה-רו
ג/ט תפארת צבי (רוזנטל) עמ' י
ג/י אוריתא טז עמ' נג
ג/י אשר למלך
ג/י ברור הלכה ר"ה כא ע"ב ציון ג
ג/י ברכת אריאל ח"א סי' ו ס"ק ג
ג/י הגהות חבר בן חיים
ג/י הר המלך ח"ו עמ' פג
ג/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קג, רח
ג/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' פה
ג/י מגיד הרקיע עמ' 263-269
ג/י מטה אהרן ר"ה עמ' עח, פה, צ, צב, צה, צז, צט-ק
ג/י מילי דמרדכי
ג/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ב ע"ב
ג/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' סו
ג/י מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר ב פ"א אות יא
ג/י מעין החכמה עמ' ה
ג/י מקודש החודש עמ' קעה, שי
ג/י פרשת החדש
ג/י צבא אהרן ירח האיתנים עמ' מח {אחר שנראה הירח}
ג/י קרן פני משה ח"ב
ג/י שלמי יוסף ר"ה עמ' רג
ג/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סח
ג/יא ברכת אריאל ח"א סי' טז
ג/יא דברי יואל מועדים ח"ד עמ' שנד
ג/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' טו, כג
ג/יא חמדת אהרן עמ' קכב
ג/יא ישועה בישראל
ג/יא מטה אהרן ר"ה עמ' עח, פה, צ, צב, צה, צז, צט-ק
ג/יא מענה אליהו עמ' רפב
ג/יא משנת המדינה עמ' 155
ג/יא נועם ח"ב עמ' קעו
ג/יא נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות ה
ג/יא נר למאור (פרצקי) עמ' לג
ג/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף יז ע"ד {בא"י במקום שלא מגיעים השלוחים, עושים יו"ט שני ימים}
ג/יא פרשת החדש
ג/יא קדושת החודש (שטרן)
ג/יא שחר אורך עמ' קסו
ג/יא תורת מנחם חמ"ה עמ' 115
ג/יב אבני נזר או"ח סי' שצה אות יז
ג/יב אגרות הגרי"ד עמ' נא
ג/יב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קצח
ג/יב אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' נג
ג/יב אור דוד עמ' קצד
ג/יב אור תורה (בלומ') דף כט ע"א
ג/יב אשר למלך
ג/יב בדבר מלך חי"ג עמ' כד-כה
ג/יב ברור הלכה ר"ה כא ע"א ציון א
ג/יב בשבילי החודש הוספות ס"ק ב
ג/יב גבורת יצחק שבועות עמ' עט, שצט
ג/יב גליונות אבני נזר
ג/יב דברות משה ביצה עמ' תקכ {שלא לחלוק במועדות}
ג/יב דברות משה שבת ח"א סי' כא ענף ג
ג/יב דברי אהרן עמ' כג
ג/יב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' ש
ג/יב דור רביעי ח"ב עמ' צה
ג/יב הדר איתמר עמ' מז
ג/יב הל' קה"ח (שולמן)
ג/יב ויגד משה (גרין) מאמר כב ד"ה ובמשנה תורה
ג/יב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' נג, ח"ב סי' ל
ג/יב חי' הגאון אדר"ת עמ' רלה {שני יו"ט בעצרת}
ג/יב חי' חתם סופר
ג/יב חמדת אהרן עמ' קכג
ג/יב חנן אלקים עמ' רצח
ג/יב חקרי זמנים ח"ב עמ' רו
ג/יב חשבונות של מצוה עמ' תפג
ג/יב יד בנימין ר"ה עמ' רלב, רלז {יו"ט שני בשבועות}
ג/יב ידי אליהו
ג/יב ידי אליהו דף יג ע"ד
ג/יב יין הטוב עמ' רלו
ג/יב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמ
ג/יב לקוטי סופר ח"א דף לה ע"א
ג/יב מגולה לגאולה עמ' 203
ג/יב מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' קט אות א
ג/יב מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 153
ג/יב מועדים וזמנים ח"ח סי' רכא עמ' נה
ג/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' תנ
ג/יב מראה אש ח"ב עמ' קמה
ג/יב מרכה"מ אלפ'
ג/יב משנת משה ר"ה עמ' קטז
ג/יב נועם ח"ב עמ' סז, קעו, חי"ח עמ' שנז
ג/יב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כד אות א
ג/יב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 85
ג/יב פרשת החדש
ג/יב קרית מלך
ג/יב שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כז עמ' מ
ג/יב שולי הגליון עמ' ס
ג/יב שחר אורך עמ' קסו
ג/יב שלמי יוסף ר"ה עמ' רו
ג/יב שמחתי באומרים לי עמ' מח {המפרש}
ג/יב שמן ראש ל"ג בעומר-שבועות עמ' תג
ג/יב שעורי הרב חלה עמ' יד
ג/יב שערי זמנים סי' ז אות ג
ג/יב תורת מנחם ח"ה עמ' 151 {כדי שלא לחלוק במועדות}
ג/יב תורת מנחם חל"ד עמ' 28 {שלא לחלק}
ג/יב תורת מנחם חמ"ה עמ' 116
ג/יב תורת מנחם חנ"ו עמ' 271 {שלא לחלק במועדות}
ג/יב תורת מנחם חע"ב עמ' 391 {כדי שלא לחלק במועדות כו' אפילו יו"ט של עצרת}
ג/יב תורת רפאל או"ח ח"ב דף קנא ע"א
ג/יב תפארת למשה עמ' רד
ג/יב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' שסט-שע {עד אחד}
ג/יג הארץ הטובה עמ' 148
ג/יג חקרי זמנים ח"ב עמ' רז, ח"ד עמ' שכג
ג/יג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רט
ג/יג פרשת החדש
ג/יג קדושת החודש (שטרן)
ג/יג שלמי יוסף ר"ה עמ' רו
ג/יד אגרות הגרי"ד עמ' ע
ג/יד אחיעזר ח"ג סי' ח אות ב
ג/יד אמרי דוד (שליסל) דף ו ע"א
ג/יד אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 44
ג/יד ארץ הצבי (שכטר) עמ' קלג
ג/יד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שח
ג/יד בדבר מלך חי"ז עמ' פו {אין השלוחין צריכין להיותן שנים אלא אפילו אחד נאמן ולא שליח בלבד אלא אפילו תגר משאר העם הבא כדרכו ואמר אני שמעתי מפי ב"ד וכו' נאמן}
ג/יד ברור הלכה ר"ה כב ע"ב ציון ב
ג/יד ברכות חיים ח"ב עמ' שעג
ג/יד בשבילי המועד סי' ו אות ג
ג/יד גבול יהודה (ציר') דף סה ע"ג
ג/יד גבורת יצחק ר"ה עמ' קמז-קמח
ג/יד גליונות אבני נזר
ג/יד דברי אמת (תרכא) דף ב ע"ד
ג/יד דברי ירמיהו
ג/יד דגל ראובן ח"ב סי' יב
ג/יד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שח
ג/יד הלכה פסוקה ח"ד עמ' קסג הערה 57-58
ג/יד זכר יצחק (תשח) עמ' פח
ג/יד זכר יצחק (תשן) עמ' פד
ג/יד זמנים למלך
ג/יד חזקה רבה אהע"ז ח"א סי' נז, עמ' 172, ח"ד עמ' 230
ג/יד חי' בן אריה ח"ב סי' כו ס"ק יד
ג/יד טורי אבן המפואר ר"ה עמ' רז
ג/יד יד בנימין ר"ה עמ' רלב {אחד נאמן}, רפח {דבר העשוי להתגלות}, שי {תגר}
ג/יד כנה"ג
ג/יד לב שלם [שו"ת הריב"ש סי' קנח, שו"ת מהר"י הלוי סי' יז]
ג/יד לקוטי סופר ח"א דף ל ע"א
ג/יד מילי דמרדכי
ג/יד מלכות יהודה וישראל עמ' 412
ג/יד מנחת חינוך ח"א עמ' לב, ח"ב עמ' תנב
ג/יד מקודש החודש עמ' ר
ג/יד מקור ישראל דף סד ע"ב {אחד נאמן}
ג/יד משכיל ליהודה עמ' פג-פד
ג/יד משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תקעו, תרסט, תתקנד
ג/יד משנת משה ר"ה עמ' קטז
ג/יד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שכה
ג/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכו ע"ב
ג/יד עדות ביעקב (ריינס) עמ' יא {עבידא לאיגלויי}
ג/יד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רמה
ג/יד פד"ר ח"ט עמ' 364, 379
ג/יד פרשת החדש
ג/יד קדושת החודש (שטרן)
ג/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רצד
ג/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רעה
ג/יד שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רלה-רלו, רמג-רמד
ג/יד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קיא
ג/יד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קיא
ג/יד שו"ת ר"י אלגזי עמ' קא-קב
ג/יד שו"ת רשב"ש עמ' תעד
ג/יד שיבת ציון (לנדא) סי' לח
ג/יד שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ב ענף ו ס"ק ט-יא {דבר העשוי ליגלות}
ג/יד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שיט
ג/יד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף פג ע"א
ג/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 312
ג/יד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ל ע"ד
ג/יד תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ג ע"א
ג/יד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' ת
ג/יד תחומין ח"ד עמ' 502
ג/יד תפארת למשה עמ' רב
ג/טו אגרות הגרי"ד עמ' עג
ג/טו אוצר א"י ח"ד עמ' 172
ג/טו אור הישר [מפרש לעיל פ"ב ה"ט ופ"ג ה"א ולח"מ שם]
ג/טו אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 83
ג/טו אם למסורת (ביא') עמ' 166
ג/טו אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קה, קיב
ג/טו אנצי"ת ע' איום הע' 40
ג/טו אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמה, רנד, רצד
ג/טו ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' רח
ג/טו בדבר מלך חי"ג עמ' יח
ג/טו בזך לבונה עמ' קנב
ג/טו בית אהרן (כהן, תשך) דף ה ע"ד, ח ע"ד
ג/טו בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' מב אות ה
ג/טו בית יהודה (פלאצקי) דף ג ע"ד
ג/טו ביתאל ח"א דף כו ע"א
ג/טו ברור הלכה ר"ה כ ע"א ציון ג
ג/טו ברכת אריאל ח"א סי' ב, סי' ו ס"ק ד
ג/טו ברכת שלמה חו"מ עמ' ז
ג/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רנו
ג/טו בשבילי החודש סי' ד ס"ק ח, יב, סי' ו ס"ק ו, סי' יא ס"ק ג, סי' יב ס"ק א, סי' טו ס"ק א, ג, ובהקדמה
ג/טו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קעב
ג/טו גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קלו-קלט
ג/טו גבורת יצחק ר"ה עמ' קעד, קפה
ג/טו גנזי מועדים עמ' קיד
ג/טו דברי יואל מועדים ח"ד עמ' רלד, שנז
ג/טו דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז החודש שכב
ג/טו דברי יציב או"ח עמ' שסח, לקוטים עמ' נא
ג/טו הר המלך ח"ד עמ' קי-קיב, ח"ז עמ' שלח
ג/טו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קכח
ג/טו ויטע אשל עמ' רעד, שעט {באו בסוף החודש}
ג/טו זבחי תרועה סי' כה אות א
ג/טו חד וחלק ח"ב דף יא ע"ד
ג/טו חוקי חיים (שו"ב) עמ' ט
ג/טו חי' הגאון אדר"ת עמ' צ {מאיימים}
ג/טו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קס ד"ה שכחו {ב"ד שישבו וכו' ולא באו עדים והשכימו בנשף ועברו את החודש וכו' ואחר ארבעה או חמשה ימים באו עדים רחוקים והעידו שראו את החודש בזמנו שהוא ליל שלשים וכו' מקדשין אותו וחוזרין ומונין לאותו החודש מיום שלשים הואיל ונראה הירח בלילו}
ג/טו חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' פב, ק, קב
ג/טו יד בנימין ר"ה עמ' רסב, רסה, שנא
ג/טו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רז, ח"ב עמ' קא, קיא, כרך ב ח"א עמ' קכז
ג/טו יחי המלך פרק ד
ג/טו יערות דבש ח"ב עמ' רפא
ג/טו יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות עח {חסר למפרע}
ג/טו לב לדעת זבחים סי' כג פא אות ה, פ"ד אות ו
ג/טו מאורי המועדים עמ' תכז
ג/טו מבוא למשנה תורה עמ' 265
ג/טו מבשר טוב - ס' החיים עמ' קפט
ג/טו מגיד הרקיע עמ' 270-296
ג/טו מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קלו {לח"מ}
ג/טו מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 26
ג/טו מזרח שמש דף כז ע"ג
ג/טו מחר חודש (רימיני) דף כז ע"א
ג/טו מישור הערבה עמ' קה {מרכה"מ}
ג/טו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ב ע"ב
ג/טו מנחת בצלאל (תשלז) עמ' נו
ג/טו מנחת חינוך ח"א עמ' כא, כג-כד, כט
ג/טו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' ס {מרכבת המשנה}, סב {לח"מ}
ג/טו מעין החכמה עמ' ד
ג/טו מעיני המים
ג/טו מקודש החודש עמ' כג, קב
ג/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' טז
ג/טו מראה אש ח"ב עמ' קסז-קסח
ג/טו מראה החודש דף לב ע"ב, לד ע"א, לט ע"א, מה ע"ג
ג/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/טו משאת המלך ח"א סי' קנב
ג/טו משאת מרדכי מגילה עמ' קנט
ג/טו משב יעקב ח"א
ג/טו משיב טענה עמ' 172
ג/טו משנת ישראל סי' ה הרחבת המשנה אות לח
ג/טו משנת משה ר"ה עמ' קיד
ג/טו משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף נז ע"ג, ס ע"ב-ע"ג {מאיימים על עדים לעברו ולא לקדשו}
ג/טו נחלת אריה עמ' מז-מח
ג/טו נרות אהרן
ג/טו נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ח אות א
ג/טו ס' החיים (קלוגר) עמ' תריא
ג/טו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' עה
ג/טו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כד אות ב
ג/טו סופר המלך ח"א עמ' קיד {באו אחר ד או ה}
ג/טו עטרת ישראל עמ' לה
ג/טו עללת הבציר דף כה ע"א וע"ד
ג/טו פד"ר יג עמ' 227
ג/טו פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 46 {לח"מ}, 80 {מרכה"מ}, 81, 82 {מרכה"מ}, 84, 85 {מרכה"מ}, 100 {מרכה"מ}
ג/טו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רמט
ג/טו פרשת החדש
ג/טו צבא אהרן ירח האיתנים עמ' מו
ג/טו צבא המלך עמ' לו
ג/טו קדושת החודש (שטרן)
ג/טו קול דודי (תשף)
ג/טו קול דודי ר"ה סי' שלה, שלז, שע, תלו
ג/טו קול צופיך עמ' פ, פד
ג/טו רלב"ג ויקרא פכ"ג פסוק ד עמ' שלג-שלד
ג/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קלא, ח"ו סי' עח, ח"ו קונטרס הקדשים סי' ב
ג/טו שו"ת הרב"ז חלק א סימן ב אות טז
ג/טו שיח דוד (תשסד) עמ' מז
ג/טו שיח דוד (תשסח) עמ' נא
ג/טו שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' ב אות א, ג-ד
ג/טו שלמי יוסף ר"ה עמ' א, קעו, קצז-קצח, רכ
ג/טו שמחת החג דף צז ע"א וע"ג, צח ע"א
ג/טו שמחתי באומרים לי עמ' נג-נד
ג/טו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רמג
ג/טו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכז, קכט
ג/טו שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קב-קד, קכ
ג/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קמא
ג/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קס
ג/טו שער המלך, קובץ מפרשים ח"ב עמ' כו
ג/טו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ל ע"א
ג/טו שרגי נפישי דרוש א דף א ע"ג
ג/טו תאריך ישראל סי' יג אות ב
ג/טו תורה מציון שנה ד חוב' ב סי' ג
ג/טו תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' כז
ג/טו תורת הלוי עמ' סז
ג/טו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קפ, קפב, קפה-קפו, ריז
ג/טו תפארת למשה עמ' א, קסו {לח"מ}, רז, ריא
ג/טז אגרות הגרי"ד עמ' עג
ג/טז אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 83
ג/טז איים בים מועד סי' ד אות ט {קידוש באמצע החודש}
ג/טז אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קה, קיב
ג/טז אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמה, רנד, רצד
ג/טז ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' רח
ג/טז באר שרים (שולמן) עמ' לד
ג/טז בזך לבונה עמ' קנב
ג/טז ביתאל ח"א דף כו ע"א
ג/טז בני ציון (שפירא) דף נא ע"ד
ג/טז ברור הלכה ר"ה כ ע"א ציון ג
ג/טז בשבילי החודש סי' ד ס"ק ח, יב, סי' ו ס"ק ו, סי' יא ס"ק ג, סי' יב ס"ק א, סי' טו ס"ק א, ג, ובהקדמה
ג/טז גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קלז
ג/טז גבורת יצחק ר"ה עמ' קנב-קנג
ג/טז דברי אהרן עמ' כב {סותרים קביעות הראשונה}
ג/טז דברי יציב או"ח עמ' שסח
ג/טז דגל ראובן ח"ב סי' יב
ג/טז הר המלך ח"ד עמ' קי-קיב
ג/טז זכר יצחק (תשח) עמ' לב
ג/טז זכר יצחק (תשן) עמ' לא
ג/טז חד וחלק ח"ב דף יא ע"ד
ג/טז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' קס ד"ה שכחו {ב"ד שישבו וכו' ולא באו עדים והשכימו בנשף ועברו את החודש וכו' ואחר ארבעה או חמשה ימים באו עדים רחוקים והעידו שראו את החודש בזמנו שהוא ליל שלשים וכו' מקדשין אותו וחוזרין ומונין לאותו החודש מיום שלשים הואיל ונראה הירח בלילו}
ג/טז חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קצג-קצד
ג/טז חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' פב
ג/טז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שעב
ג/טז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רלז-רלח
ג/טז יד בנימין ר"ה עמ' רסב-רסד, רפח, שנט {קידוש למפרע}
ג/טז יערות דבש ח"ב עמ' רפא
ג/טז להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' מח
ג/טז מאורי המועדים עמ' תכז
ג/טז מאורי שערים עמ' קלט {קדוש למפרע}
ג/טז מגיד הרקיע עמ' 280-296
ג/טז מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 26
ג/טז מוריה ז גל' ד (ר"ע קוסובסקי)
ג/טז מזרח שמש דף כז ע"ג
ג/טז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ה ע"א
ג/טז מנחת חינוך ח"א עמ' כא
ג/טז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' סב {לח"מ}
ג/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רנז ע"א
ג/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רנז ע"א
ג/טז מקודש החודש עמ' קב
ג/טז מראה אש ח"ב עמ' קסז
ג/טז מראה החודש דף לד ע"ג
ג/טז מרגליות הים סנהדרין י ע"ב אות ג, מא ע"ב אות יא {חוזרין ומונין}
ג/טז מרכה"מ אלפ'
ג/טז משכיל ליהודה עמ' פד, פו-פז
ג/טז נרות אהרן
ג/טז ס' החיים (קלוגר) עמ' תריא
ג/טז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' עג, עה
ג/טז סדר משנה (בוסק')
ג/טז עטרת ישראל עמ' לה
ג/טז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קכ
ג/טז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שמז
ג/טז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רמח-רמט
ג/טז פרשת החדש
ג/טז צבא אהרן ירח האיתנים עמ' מו
ג/טז צבא המלך עמ' לה, לח
ג/טז ציוני מהר"נ (בהשמטות)
ג/טז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קנח
ג/טז קול דודי (תשף)
ג/טז קול דודי ר"ה סי' תלו
ג/טז קרית מלך
ג/טז רלב"ג ויקרא פכ"ג פסוק ד עמ' שלג-שלד
ג/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' עח
ג/טז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' מ
ג/טז שיח התורה עמ' שלא
ג/טז שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' ב אות א, ג-ד
ג/טז שלמי יוסף ר"ה עמ' א
ג/טז שמועת חיים יומא ח"א עמ' נז
ג/טז שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' נב
ג/טז שמחת החג דף צז ע"א
ג/טז שמחתי באומרים לי עמ' לה
ג/טז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכז, קכט
ג/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קמא
ג/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קס
ג/טז שרגי נפישי דרוש א דף א ע"ג
ג/טז תאריך ישראל סי' יג אות ב
ג/טז תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' כז
ג/טז תפארת למשה עמ' א, נו, רז, רי
ג/יז אגרות הגרי"ד עמ' עג
ג/יז אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רעה
ג/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יז בית אהרן (כהן, תשך) דף ה ע"ד
ג/יז ביתאל ח"א דף כו ע"א
ג/יז ברור הלכה ר"ה כ ע"א ציון ג
ג/יז בשבילי החודש סי' ד ס"ק ח, יב, סי' ו ס"ק ו, סי' יא ס"ק ג, סי' יב ס"ק א, סי' טו ס"ק א, ג, ובהקדמה
ג/יז דגל ראובן ח"ב סי' יב
ג/יז הר המלך ח"ד עמ' קי-קיב
ג/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 239
ג/יז ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רלז ע"ב]
ג/יז חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות ר"ה עמ' 16
ג/יז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שסז
ג/יז יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קעב
ג/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג
ג/יז מאורי המועדים עמ' תכח
ג/יז מגיד הרקיע עמ' 280-296
ג/יז מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 27
ג/יז מוריה גל' קג עמ' יד-טו
ג/יז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 359 {יש מן החכמים - אמוראים}
ג/יז מנחת חינוך ח"א עמ' כא, כד
ג/יז מקודש החודש עמ' קב
ג/יז מקור ברוך (פייתוס) דף רצא ע"א
ג/יז מראה החודש דף לד ע"ג, לה ע"א, מא ע"א
ג/יז מרגליות הים סנהדרין י ע"ב אות ג
ג/יז משיב טענה עמ' 203
ג/יז משכיל ליהודה עמ' פד
ג/יז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קסד
ג/יז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קעב
ג/יז פרשת החדש
ג/יז קול דודי (תשף)
ג/יז קול דודי ר"ה סי' שלה, שמא, שע
ג/יז קול צופיך עמ' פ
ג/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' עח
ג/יז שלמי יוסף ר"ה עמ' קצז-קצח, רטו
ג/יז שמחתי באומרים לי עמ' לה, מח, נ
ג/יז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכז, קכט
ג/יז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קמא
ג/יז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קס
ג/יז תאריך ישראל סי' יג אות ב, ה
ג/יז תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק ל
ג/יז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רג
ג/יז תחומין ח"ח עמ' 449
ג/יז תפארת למשה עמ' רח
ג/יח אשר למלך
ג/יח בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' כד
ג/יח ביתאל ח"א דף כו ע"א
ג/יח ברור הלכה ר"ה כ ע"א ציון ג
ג/יח בשבילי החודש סי' ד ס"ק ח, יב, סי' ו ס"ק ו, סי' יא ס"ק ג, סי' יב ס"ק א, סי' טו ס"ק א, ג, ובהקדמה
ג/יח דגל ראובן ח"ב סי' יב
ג/יח הדר איתמר עמ' מה {נעשה מה שנעשה}
ג/יח הר המלך ח"ד עמ' קי-קיב, ח"ז עמ' שלח
ג/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 239
ג/יח חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' סז ד"ה עוד {אבל אם באו העדים בניסן ותשרי קודם חצי החדש מקבלין עדותן}
ג/יח חנן אלקים עמ' קו
ג/יח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שסו-שסז
ג/יח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רלז
ג/יח יד בנימין ר"ה עמ' רע
ג/יח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קג, קיט-קכ, קכו, כרך ב ח"א עמ' רל, רמו
ג/יח יראה ואהבה עמ' קעא
ג/יח מגיד הרקיע עמ' 280-296
ג/יח מועדים וזמנים ח"ח סי' כא
ג/יח מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' י {אחרי יוה"כ קידשו את החודש למפרע}
ג/יח מנחת חינוך ח"א עמ' כא, כג-כד, כח
ג/יח מקודש החודש עמ' טז, כד, קב
ג/יח מראה החודש דף לה ע"א, מא ע"א
ג/יח מראות הים עמ' יד-כ
ג/יח מרגליות הים סנהדרין י ע"ב אות ג {רמב"ם}, מא ע"ב אות יא {צ"פ}
ג/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יח משב יעקב ח"א עמ' עה
ג/יח משך חכמה במדבר פ"ט פס' א-ב, פכ"ט פס' יב
ג/יח משכיל ליהודה עמ' פד
ג/יח נר מצוה (ואלק) מצוות דף מז ע"ב
ג/יח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' לח
ג/יח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' כד
ג/יח פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 84
ג/יח פרשת החדש
ג/יח צמח ארז עמ' שכז {בניסן ותשרי לא מקבלים הזמה על עדים}
ג/יח קדושת החודש (שטרן)
ג/יח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשמו
ג/יח קול דודי (תשף)
ג/יח קול דודי ר"ה סי' שלו-שלז, שמא
ג/יח קול צופיך עמ' פ
ג/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קל, ח"ו סי' עח
ג/יח שלמי יוסף ר"ה עמ' קעד, רטו
ג/יח שמחת החג דף צח ע"א
ג/יח שמחתי באומרים לי עמ' מז-נז
ג/יח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכז, קכט
ג/יח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קמא
ג/יח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קס
ג/יח שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 228
ג/יח שרגי נפישי דרוש א דף א ע"ג
ג/יח תאריך ישראל סי' יג אות ב
ג/יח תפארת למשה עמ' רח
ג/יח תשובה מיראה (תשסו) עמ' ו
ג/יט אור הישר [לח"מ לעיל סוף הלכה א]
ג/יט אורים ותומים - תומים סי' ל ס"ק ג
ג/יט אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלט
ג/יט ביתאל ח"א דף כו ע"א
ג/יט ברכת אריאל ח"א סי' י ס"ק א
ג/יט בשבילי החודש סי' יא ס"ק ג
ג/יט גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קלב
ג/יט גבורת יצחק ר"ה עמ' קעא
ג/יט דברי אהרן עמ' כב {אם באו עדים להזים}
ג/יט דעת משה (פרידמן) סי' סד
ג/יט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רסז
ג/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קלח
ג/יט יד בנימין ר"ה עמ' רסט {איום על המכחישים}
ג/יט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קיט
ג/יט ישועת משה עמ' שפט
ג/יט לקוטי סופר ח"א דף לד ע"ב
ג/יט מגיד הרקיע עמ' 280-296
ג/יט מילי דמרדכי [ציון הלכה יט הוא טעות]
ג/יט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ג ע"ג
ג/יט מנחת חינוך ח"א עמ' כא, כח
ג/יט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' סב {לח"מ}, סז
ג/יט מעין החכמה עמ' ה
ג/יט מעיני המים
ג/יט מקודש החודש עמ' מו, קב
ג/יט מראה אש ח"ב עמ' קסז-קסח
ג/יט מראה החודש דף ז ע"ד, ט ע"א, י ע"ב, לד ע"ב, לה ע"ב
ג/יט נר מצוה (ואלק) מצוות דף מז ע"ג
ג/יט עטרת ישראל עמ' לה
ג/יט עיונים בהלכה עמ' 119
ג/יט פרשת החדש
ג/יט קדושת החודש (שטרן)
ג/יט קול דודי ר"ה סי' שלז, שסד
ג/יט קרית מלך
ג/יט שו"ת מהרלב"ח סי' קמד
ג/יט שמחתי באומרים לי עמ' נה
ג/יט תאריך ישראל סי' יג אות ב
ג/יט תורת הלוי עמ' סח, ע
ג/יט תפארת למשה עמ' ריג, רטו


ד/165 הלכות קדוש החודש פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אהל חיים ח"ד
ד/רה"פ הצבי והצדק (אורנטליכר) עמ' קעב-קעח
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ משנת יעקב
ד/רה"פ נאוה קדש
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' צד-צה
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ קרית מלך
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
ד/א אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלו-קלז
ד/א אגרות הגרי"ד עמ' עו
ד/א אהל שרה לאה עמ' רלו
ד/א אור יעקב סנהדרין דף טו ע"ב, טז ע"ד, יז ע"א וע"ג, יח ע"ג
ד/א אמרי זאב דף כח ע"ב
ד/א אנצי"ת ע' אביב הע' 10, 15
ד/א באור מגד ירחים עמ' עד
ד/א באר לחי ראי עמ' תא-תיד
ד/א באר מגד ירחים עמ' עד
ד/א בדבר מלך ח"ד עמ' קכה
ד/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קכד
ד/א ביתאל ח"א דף כו ע"ב
ד/א בן מלך - עניינים בש"ס עמ' רעט
ד/א ברור הלכה סנהדרין יב ע"ב ציון י, יח ע"א ציון א
ד/א ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' ז {מוסיפין רק אדר}
ד/א ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' ט {אדר}
ד/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' יט
ד/א בשבילי החודש סי' טז ס"ק א-ב {השמיט בעיבור שנה אתם אפילו מוטעין}
ד/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קסח
ד/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קפא
ד/א הגהות חבר בן חיים
ד/א הדר איתמר עמ' נג
ד/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רסז-רסח
ד/א התקופה הגדולה עמ' קי {שמור את חודש האביב}
ד/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כט אות א, ג
ד/א חזון יחזקאל סנהדרין פ"ב ה"ב
ד/א חי' הגרי"ז דף ט ע"ד
ד/א יד בנימין ר"ה עמ' רס {שקל הקודש}, רפה
ד/א ישועות יעקב או"ח אחרי סי' קיז, תשובת נכד המחבר (ד"ה ועדיין)
ד/א לקוטי שיחות חל"ו עמ' 113
ד/א מאכסניא של התורה סי' לה
ד/א מנחת חינוך ח"א עמ' כז-כח
ד/א מסורה חי"ב עמ' טו
ד/א מסורה חי"ב עמ' טו {כ"מ}
ד/א משנת רבנו עמ' רנב, רנו
ד/א עיונים בהלכה עמ' 120
ד/א פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 73
ד/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקיא
ד/א פרפרת אליעזר בראשית פרק א פסוק טז
ד/א פרפרת התורה עמ' תקסה
ד/א פרשת החדש
ד/א קדושת החודש (שטרן)
ד/א קובץ השמיטה עמ' תקסא
ד/א שדה ירושלים (זילבר, תרמג) דף סח ע"א
ד/א שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מה אות א-ד
ד/א שם דרך סנהדרין עמ' פב, פח
ד/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שע
ד/א שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קי-קיא
ד/א תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' שמז {מוסיפים רק את אדר}
ד/א תורה שלמה אסתר פ"ג אות סב
ד/א תורת השבת והמועד עמ' 134
ד/א תורת מנחם ח"ב עמ' 238 {ענין העיבור כפשוטו}
ד/א תורת מנחם ח"ח עמ' 103 {מפני מה מוסיפין חודש כו' ופעמים בימות הגשמים}
ד/א תורת מנחם חל"ד עמ' 39 {בזמן אביב}
ד/א תורת מנחם חמ"ג עמ' 215
ד/א תורת מנחם חמ"ט עמ' 85 {מפני זמן האביב}
ד/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קצז
ד/א תפארת למשה עמ' לג
ד/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' קל
ד/ב אברהם יגל
ד/ב אגרות הגרי"ד עמ' עא, עה
ד/ב אהל שרה לאה עמ' רלב-רלד
ד/ב אור חדש (בלומ') דף יט ע"ב
ד/ב אור יעקב סנהדרין דף טו ע"א-ע"ב, טז ע"ג-ע"ד, יז ע"א, יט ע"ב
ד/ב אור יקרות
ד/ב אנצי"ת ע' אביב הע' 4
ד/ב אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שב
ד/ב באר חיים מרדכי דף טו
ד/ב בדבר מלך ח"ד עמ' קכה
ד/ב בית יצחק (תשט"ז) עמ' 65
ד/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קכה
ד/ב בני יהודה דף יא ע"ג
ד/ב ברור הלכה סנהדרין יב ע"ב ציון י
ד/ב גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קפא
ד/ב גושפנקא דמלכא
ד/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רסז
ד/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רסט
ד/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כט אות א
ד/ב חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות סנהדרין עמ' 11
ד/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תקז
ד/ב חק נתן דף רכג ע"ד
ד/ב חקרי זמנים ח"א עמ' קצז
ד/ב יד בנימין ר"ה עמ' רפה
ד/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רז, שי, כרך ב ח"ב עמ' עא-עב
ד/ב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 181-182
ד/ב יצחק ירנן
ד/ב ישראל והזמנים (רוסוף) ניסן עמ' 66
ד/ב כנפי נשרים
ד/ב לקוטי שיחות חל"ו עמ' 113
ד/ב מגיד הרקיע עמ' 297-310
ד/ב מנחת חינוך ח"א עמ' כז-כח
ד/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' פא {מפרש}
ד/ב מעין החכמה עמ' ג {ראב"ד}
ד/ב מעיני המים
ד/ב מפתח הבאורים [אור שמח]
ד/ב מראה החודש דף כד ע"ד
ד/ב מרכבת המלך עמ' רפא
ד/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ב מרכה"מ אלפ' [תורת חיים סנהדרין יא-יג]
ד/ב משך חכמה ויקרא פכ"ג פס' מא
ד/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קסב
ד/ב משנת רבנו עמ' רנב, רנו
ד/ב נהרות איתן ח"א עמ' קעה
ד/ב נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קפ עמ' שמח
ד/ב ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קע
ד/ב עיונים בהלכה עמ' 119
ד/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקיא
ד/ב פרפרת אליעזר בראשית פרק א פסוק טז
ד/ב פרפרת התורה עמ' תקסה
ד/ב פרשת החדש
ד/ב צמח צדקה עה"ת עמ' פג
ד/ב קדושת החודש (שטרן)
ד/ב קול דודי (תשף)
ד/ב קול דודי ר"ה סי' שנב
ד/ב קול צופיך עמ' פח
ד/ב שו"ת מהרלב"ח סי' קיח
ד/ב שי למלך עמ' קפד
ד/ב שלמי יוסף ר"ה עמ' רח, ריב-ריג
ד/ב שם דרך דברים עמ' עא
ד/ב שם דרך סנהדרין עמ' פב, פז
ד/ב שם דרך שמות עמ' פא, שטו
ד/ב שמחת הלוי דף יב ע"א
ד/ב שמחתי באומרים לי עמ' סב, סה
ד/ב שערי זמנים סי' א אות ה
ד/ב שרשי הים דף קסו ע"ב
ד/ב תאריך ישראל סי' יג אות יא
ד/ב תורת הלוי עמ' פב
ד/ב תורת השבת והמועד עמ' 134, 139, 143
ד/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שנח-שנט
ד/ב תורת מנחם ח"ח עמ' 101 {כדי שיהי' הפסח בזמן האביב}
ד/ב תורת מנחם חמ"ג עמ' 215
ד/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רח
ד/ג אברהם יגל
ד/ג אגרות הגרי"ד עמ' עו
ד/ג אהל שרה לאה עמ' רכ, רלב, רלד, רלה, רלז
ד/ג אוצר א"י ח"ה עמ' 159, 211-212
ד/ג אור חדש (בלומ') דף יט ע"א
ד/ג אור יעקב סנהדרין דף טו ע"א-ע"ב, טז ע"ג-ע"ד, יז ע"א, יט ע"ב
ד/ג אנצי"ת ע' אביב הע' 18, 23, 30, 32
ד/ג בדבר מלך ח"ד עמ' קכה
ד/ג בית יצחק (תשט"ז) עמ' 65
ד/ג בני יהודה דף יא ע"ג
ד/ג ברור הלכה סנהדרין יב ע"ב ציון י
ד/ג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רסז
ד/ג התורה והמדינה חי"א עמ' קנז
ד/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רסט
ד/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כט אות ג
ד/ג חזו"א אהע"ז סי' קלו לדף כב
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג חזון יחזקאל סנהדרין פ"ב ה"ב
ד/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שח
ד/ג יין מלכות (שניאורסון) עמ' 181-182
ד/ג לב שלם
ד/ג לחם חקי עמ' סח
ד/ג לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 66
ד/ג לקוטי שיחות חל"ו עמ' 111 {ולא צמחו}
ד/ג מנחת חינוך ח"א עמ' כח
ד/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' עו
ד/ג מרגליות הים סנהדרין יא ע"ב אות טז {שדרכן לצמוח בזמן הפסח}, יח ע"ב אות כב {צ"פ}
ד/ג משנת רבנו עמ' רנב, רנו
ד/ג נהרות איתן ח"א עמ' קעה
ד/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקיא
ד/ג פרפרת אליעזר בראשית פרק א פסוק טז
ד/ג פרפרת התורה עמ' תקסה
ד/ג פרשת החדש
ד/ג קדושת החודש (שטרן)
ד/ג קובץ השמיטה עמ' תקסא
ד/ג קובץ חי' תורה (לודז') עמ' יג {על פירות אילן - משום אביב}
ד/ג קול דודי (תשף)
ד/ג קול דודי ר"ה סי' שנב
ד/ג שם דרך סנהדרין עמ' פב
ד/ג שמחתי באומרים לי עמ' סב, סה
ד/ג תורת השבת והמועד עמ' 144
ד/ג תורת מנחם ח"ח עמ' 104 {כדי שיהי' האביב מצוי להקריב ממנו עומר התנופה בט"ז בניסן}
ד/ד אברהם יגל
ד/ד אגרות הגרי"ד עמ' עו
ד/ד אהל שרה לאה עמ' רלו
ד/ד אהלי חיים עמ' קפד
ד/ד אוצר א"י ח"ה עמ' 211, ח"ו עמ' 147
ד/ד אור יעקב סנהדרין דף יז ע"א, יט ע"ב, כא ע"ג
ד/ד אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 396
ד/ד אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שד
ד/ד בדבר מלך ח"ד עמ' קכה
ד/ד בית יצחק (תשט"ז) עמ' 65
ד/ד ברור הלכה סנהדרין יא ע"ב ציון ב
ד/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רסז
ד/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רסט
ד/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כט אות ג
ד/ד חי' הגרי"ז דף ט ע"ד
ד/ד יד בנימין ר"ה עמ' רצד {מצוה לחלל גם אם נראה בעליל}
ד/ד יין מלכות (שניאורסון) עמ' 181-182
ד/ד לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 66
ד/ד מגיד הרקיע עמ' 310-312
ד/ד מנחת חינוך ח"א עמ' כז-כט
ד/ד משנת רבנו עמ' רנב, רנו
ד/ד נהרות איתן ח"א עמ' קעה
ד/ד עיונים בהלכה עמ' 120
ד/ד פני מבין ח"א דף לז ע"א
ד/ד פרשת החדש
ד/ד קדושת החודש (שטרן)
ד/ד קובץ חי' תורה (לודז') עמ' יד
ד/ד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקיח {המזומנים}
ד/ד שו"ת ר"י מילר עמ' רסב
ד/ד שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מה אות א-ד
ד/ד שם דרך סנהדרין עמ' פג
ד/ד תורת הלוי עמ' פב
ד/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שנח-שנט
ד/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קצז
ד/ד תחומין ח"ג עמ' 39
ד/ה אגרות הגרי"ד עמ' עא
ד/ה אוצר א"י ח"ה עמ' 206
ד/ה אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שז
ד/ה אפר קדשים עמ' עד
ד/ה בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' עז
ד/ה בדבר מלך ח"ד עמ' קכה
ד/ה ביתאל ח"א דף כו ע"ב
ד/ה גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קפא
ד/ה דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שכא {מפרש - גלויות ישראל שבא"י}
ד/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תקטו
ד/ה ימין משה
ד/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קנט
ד/ה מלכות יהודה וישראל עמ' 260
ד/ה מנחת חינוך ח"א עמ' כז
ד/ה מקודש החודש עמ' קיא
ד/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' עא
ד/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ה מרכה"מ אלפ'
ד/ה נהרות איתן ח"א עמ' קעה
ד/ה סדר משנה (בוסק')
ד/ה פרשת החדש
ד/ה קדושת החודש (שטרן)
ד/ה קובץ השמיטה עמ' תקסא
ד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רצב
ד/ה שאילת יעבץ ח"א סי' קכז
ד/ה שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ג
ד/ה שער יוסף דף יד ע"ד, יז ע"ב
ד/ה תפארת בחורים פאה עמ' של {דרכים וגשרים}
ד/ו אברהם יגל
ד/ו אור הישר [שעה"מ הל' ביא"מ פ"ד הי"ז]
ד/ו אמרי זאב דף כח ע"ג {מפני הטומאה או כדי שלא יחול ע"פ בשבת}
ד/ו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פג ע"ב
ד/ו בדבר מלך ח"ד עמ' קכה
ד/ו בדבר מלך חט"ז עמ' רכ
ד/ו בני יהודה דף יב ע"ב
ד/ו ברכת אריאל ח"א סי' יג ס"ק א
ד/ו גליונות אבני נזר
ד/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תטו
ד/ו דברי ירמיהו
ד/ו הל' קה"ח (שולמן) עמ' 66
ד/ו ויקן יוסף דף מג ע"ג
ד/ו מוריה גל' קנט עמ' לד
ד/ו מנחת אהרן (בריסק) דף טז ע"א
ד/ו מנחת חינוך ח"א עמ' ל
ד/ו מפתח הבאורים [אור שמח]
ד/ו משכנות אפרים שבת סי' כו אות ב {המפרש - כהנים מחוסרי כפרה}
ד/ו נהרות איתן ח"א עמ' קעה
ד/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לה אות יט
ד/ו סיני ס' יובל עמ' פא {מפרש}
ד/ו פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 19 {המפרש - פירוש הרמב"ם לסנהדרין}
ד/ו פרשת החדש
ד/ו פתחי שערים דף טו ע"ד
ד/ו קדושת החודש (שטרן)
ד/ו קול דודי ר"ה סי' שלז
ד/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' שעח
ד/ו שארית נתן (לוברט)
ד/ו שדה נפתלי עמ' מו, מח-מט
ד/ו שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מד אות ג
ד/ו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' צא
ד/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' רפה
ד/ו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רנג
ד/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכד-שכה
ד/ו שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קיז-קיח {מפרש}
ד/ו שער המלך ח"ב עמ' רכד
ד/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' ריח
ד/ו תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלא
ד/ז אבן ישראל (פישר)
ד/ז אגרות הגרי"ד עמ' עז
ד/ז אהל שרה לאה עמ' רכא {גרי"ז}, רלג-רלו
ד/ז אור יעקב סנהדרין דף טז ע"ג, יז ע"ד, יח ע"א, כג ע"א
ד/ז אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שא
ד/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קכד
ד/ז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עג
ד/ז גבורת יצחק חגיגה עמ' צה {המפרש - גוזלות לראייה}
ד/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קמט
ד/ז גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קעט-קפ
ד/ז גליונות אבני נזר
ד/ז זבחי צדק (דיסקין) עמ' קמג {מפני הגדיים}
ד/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תקח
ד/ז ישורון ח"י עמ' רפג
ד/ז מאכסניא של התורה סי' לה
ד/ז מגילת סמנים עמ' צה
ד/ז מנחת חינוך ח"א עמ' ל
ד/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' פ-פב
ד/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' עב
ד/ז סופר המלך ח"ב עמ' רעח
ד/ז עץ החיים (קלוגר) עמ' שנה
ד/ז פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקיא {פירות האילן}, תקטו {סעד}
ד/ז פרשת החדש
ד/ז קדושת החודש (שטרן)
ד/ז שארית נתן (לוברט)
ד/ז שם דרך סנהדרין עמ' עז, עט, פה
ד/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קנד
ד/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קעג
ד/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קצו
ד/ח אבן ישראל (פישר)
ד/ח אגרות הגרי"ד עמ' עז
ד/ח אהל שרה לאה עמ' רלד
ד/ח אור יעקב סנהדרין דף יז ע"ד, יח ע"א
ד/ח אור יקרות
ד/ח ברור הלכה סנהדרין יא ע"א ציון ו
ד/ח לב שלם
ד/ח מאכסניא של התורה סי' לה
ד/ח מנחת חינוך ח"א עמ' ל
ד/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ח פרשת החדש
ד/ח שם דרך סנהדרין עמ' עז, עט
ד/ח שמחת החג דף צז ע"א
ד/ט אברהם יגל
ד/ט אגרות הגרי"ד עמ' רפח
ד/ט אור יהל ח"א עמ' קב {ראש ב"ד}
ד/ט אור יקרות
ד/ט אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות פח
ד/ט אנצי"ת ע' אב ב"ד הע' 15, ע' בית דין הגדול הע' 168
ד/ט אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמג, רמט
ד/ט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 238 {הדיינים צריכים להיות חברי סנהדרין}
ד/ט בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"ג עמ' שעא
ד/ט בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 111
ד/ט בני דוד
ד/ט בני יהודה דף יג ע"א
ד/ט ברור הלכה סנהדרין י ע"ב ציון ב, ד
ד/ט ברכת אריאל ח"א סי' א ס"ק ד
ד/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קמה
ד/ט הבית השני בתפארתו עמ' רלז
ד/ט הר המלך ח"ו עמ' פג-פד
ד/ט התורה והמדינה ח"ה עמ' רפד
ד/ט חזון יחזקאל סנהדרין פ"ב ה"ו
ד/ט חסדי דוד ח"ה עמ' תקה, תקצ
ד/ט כנפי נשרים
ד/ט כתבי מא"ה עמ' מה {כיצד יאמר ראש ב"ד הגדול לפלוני ופלוני מן הסנהדין כו'}
ד/ט לקוטי סופר ח"א דף לא ע"ד, לג ע"א
ד/ט מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' מח-מט
ד/ט מבוא למשנה תורה עמ' 162
ד/ט מגיד הרקיע עמ' 312-313
ד/ט מוריה גל' רכו עמ' מח
ד/ט מנחת חינוך ח"א עמ' לב
ד/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' א
ד/ט משא יד ח"א עמ' קסב {מפרש}
ד/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שס
ד/ט נר דוד ח"א עמ' קנ
ד/ט סדר משנה (תאומים) עמ' יז
ד/ט עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' פ עמ' רס
ד/ט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קל
ד/ט עלה יונה עמ' רעא
ד/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 122
ד/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 132
ד/ט ערך כסף עמ' ריח {בני דוד}, ריט
ד/ט פרשת החדש
ד/ט צבא המלך עמ' כט-ל
ד/ט קדושת החודש (שטרן)
ד/ט קובץ השמיטה עמ' רסח
ד/ט שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ה
ד/ט שושן עדות דף קע
ד/ט שיירי כנה"ג
ד/ט שם דרך סנהדרין עמ' קלח
ד/ט שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 43
ד/ט שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות מב
ד/ט שער המלך (שושן) עמ' קנה
ד/ט תורת הלוי עמ' פג
ד/ט תורת המועדים (תשכד) עמ' 532-531
ד/ט תורת המועדים (תשנו) עמ' 572
ד/י אגרות הגרי"ד עמ' ס, פג, פט, רפז
ד/י אור הישר [מפרשים בהל' סנהדרין פ"ה ה"ז והל' עדות פט"ז ה"ה]
ד/י אם הבנים שמחה פ"ד אות יח (עמ' שלג)
ד/י אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות פח
ד/י אנצי"ת ע' אב ב"ד הע' 11, ע' בית דין הגדול הע' 168, 174, 176
ד/י אשר למלך
ד/י בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"ג עמ' שעא
ד/י בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 110 {מפרש}, 111
ד/י בני יהודה דף יב ע"ד
ד/י ברור הלכה סנהדרין י ע"ב ציון ב, יא ע"א ציון א
ד/י ברכת אריאל ח"א סי' יא ס"ק ב, סי' טו
ד/י בשבילי החודש סי' יד ס"ק א {מתחיל מהצד}, סי' טז ס"ק ד {גמרו בג'}
ד/י גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קמה, קמח
ד/י גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קעח
ד/י גליונות אבני נזר
ד/י התורה והמדינה ח"ה עמ' רפד
ד/י חזון יחזקאל סנהדרין פ"ב ה"ו, פ"ז ה"ב
ד/י חיבת הקודש עמ' סט
ד/י חסדי דוד ח"ה עמ' תקצ
ד/י חק נתן דף רכד ע"ג {מתחילים מן הצד}
ד/י חקרי זמנים ח"ד עמ' קפז
ד/י לקוטי סופר ח"א דף לג ע"א, לה ע"ד
ד/י מגיד הרקיע עמ' 313-316
ד/י מנחת חינוך ח"א עמ' לב {מפרש}
ד/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' פב {רמב"ם}, פה {מפרש}
ד/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' א
ד/י מקודש החודש עמ' צה, קס
ד/י מקורי הרמב"ם לרש"ש
ד/י מקראי קדש (תשנג) עמ' ר
ד/י מרכבת המלך עמ' רפא
ד/י משאת המלך ח"א סי' קנג {הצורך ברצון הנשיא}
ד/י נועם ח"ב עמ' רמה
ד/י סדר משנה (בוסק')
ד/י עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קל
ד/י עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רמז
ד/י עמק הלכה (בוימל) עמ' קט
ד/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 132
ד/י פרשת החדש
ד/י צבא המלך עמ' כט-ל
ד/י קדושת החודש (שטרן)
ד/י קובץ חי' תורה (סול') עמ' סג-סד
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תעב
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקסב, תקסד
ד/י שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ה
ד/י שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 39-40
ד/י שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות מב
ד/י שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קט {מפרש}, קנז
ד/י תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שיז {המפרש}
ד/י תורת המועדים (תשנו) עמ' 572
ד/י תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק כט
ד/י תפארת למשה עמ' קסז, קע
ד/י תשובה מיראה (תשסו) עמ' נט
ד/יא באר מרים פ"ג ה"ד
ד/יא גחלי אש דף יז ע"א
ד/יא דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' קיב {מלך וכה"ג}
ד/יא הל' קה"ח (שולמן)
ד/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצד
ד/יא זכר שמחה (במברגר) סי' רכא
ד/יא זמנים למלך
ד/יא חי' הגאון אדר"ת עמ' קצה-קצו {מפני חיילותיו}
ד/יא חן טוב (חדאד) מע' א אות ח
ד/יא חשבונות של מצוה עמ' תכא
ד/יא ימי שלמה
ד/יא לקוטי סופר ח"א דף לב ע"ד
ד/יא מלכות יהודה וישראל עמ' 265
ד/יא מרגליות הים סנהדרין יח ע"ב אות טז
ד/יא סדר משנה (בוסק')
ד/יא סודו של המשפט העברי עמ' 462
ד/יא עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' צג
ד/יא עבודת ישראל (קמחי) דף עה ע"א
ד/יא עלה יונה עמ' יז
ד/יא עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רמו
ד/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 122
ד/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 132
ד/יא פרשת החדש
ד/יא קדושת החודש (שטרן)
ד/יא שלטון החוק בישראל עמ' 95
ד/יא תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק כט
ד/יב אגרות הגרי"ד עמ' פג, רפז
ד/יב אהל משה (הורוביץ) ח"א ברכות סג ע"א
ד/יב אוצר א"י ח"ה עמ' 210
ד/יב אידנו עמ' 87 {עיברוהו בגליל מעוברת}
ד/יב אם למסורת (ביא') עמ' 138
ד/יב אנצי"ת ע' אב ב"ד הע' 15, ע' א"י ח"א הע' 414
ד/יב אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' קלב
ד/יב אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רכח, רנז, רסו
ד/יב ארשת צבי עמ' מה
ד/יב אשר למלך
ד/יב בית יעקב (מסקין) סי' טז
ד/יב בית יצחק (תשט"ז) עמ' 64
ד/יב בית ישי - דרשות עמ' תיג
ד/יב בכורי אליהו עמ' ז, ט-יא
ד/יב בן אברהם (תשי) עמ' קצז
ד/יב בני שמואל דף נח ע"ב
ד/יב ברור הלכה סנהדרין יא ע"א ציון א, יא ע"ב ציון ג
ד/יב ברכת שלמה חו"מ עמ' ז
ד/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רנו
ד/יב בשבילי החודש סי' טז ס"ק א {מפרש}, והוספות ס"ק ד {נשיא בדרך רחוקה}
ד/יב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קמח, קסא, קסו
ד/יב גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קכד, קנח, קעח
ד/יב גבורת יצחק שבועות עמ' תב
ד/יב גליונות אבני נזר
ד/יב דברי יציב או"ח עמ' שסה {ארץ יהודה}
ד/יב דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רפו
ד/יב הגיון יצחק דף ד ע"ב
ד/יב הלכות מדינה ח"א עמ' קנח
ד/יב העמק שאלה ח"א שאלתא מו אות ג
ד/יב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' עג
ד/יב התורה והמדינה ח"ה עמ' רפד
ד/יב זמנים למלך
ד/יב חזו"א סנהדרין סי' כג ס"ק ג
ד/יב חסדי דוד ח"ה עמ' תקיט
ד/יב טל חיים (טל) ח"ג עמ' קסד
ד/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רט, רצז, ח"ב עמ' קג
ד/יב כבוד מלכים (מרגליות) {מפרש - הוקשו}
ד/יב כפי אהרן (זס') תנינא עמ' מה
ד/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קמ
ד/יב כרם חמד (פריידש)
ד/יב כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' ק
ד/יב לחם חקי עמ' מו
ד/יב מגיד הרקיע עמ' 316-321
ד/יב מנחת חינוך ח"א עמ' כז, לב
ד/יב מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' רכז
ד/יב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' פד {מפרש}
ד/יב מעיל צדקה (תשעח) עמ' סז
ד/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' י
ד/יב מקודש החודש עמ' קסא, קסט
ד/יב מרגליות הים סנהדרין יא ע"א אות כ {ע"מ שירצה נשיא}, יא ע"ב אות כז {בגליל}
ד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יב משאת המלך ח"א סי' קנג
ד/יב משבצות זהב עזרא עמ' יח
ד/יב נחל איתן
ד/יב נר דוד ח"א עמ' קנא
ד/יב סדר משנה (תאומים) עמ' יב
ד/יב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קכה, קל
ד/יב עיונים (פאור) עמ' 43
ד/יב עמק הלכה (בוימל) עמ' קט
ד/יב פרשת החדש
ד/יב צהר גל' ג עמ' 66 {נשיא}
ד/יב קדושת החודש (שטרן)
ד/יב קול יהודה (גרשוני) עמ' שעז
ד/יב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 405
ד/יב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רנו, ת, תסט
ד/יב רנת יצחק משלי עמ' רצ
ד/יב רנת יצחק תהלים עמ' שי
ד/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תעב
ד/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקסב
ד/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שיא
ד/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קכט
ד/יב שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ג
ד/יב שיח ערב סנהדרין עמ' פט {אם ירצה הנשיא}
ד/יב שיחות לספר בראשית עמ' קמד {ההבדל בין יהודה לשאר הנחלות}
ד/יב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רנא
ד/יב שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קיב
ד/יב שערי המקדש סי' ד אות ד, יא, סי' ה אות ג, יג
ד/יב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קצד
ד/יב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף לב ע"א
ד/יב תהלה לדוד (והרמן) פ"מח פסוק י הערה ג
ד/יב תורה תמימה דברים פ' יב אות כ
ד/יב תורת האוהל (תשנג) עמ' פח {רשות מב"ד הגדול}
ד/יב תורת הלוי עמ' פד
ד/יב תורת רפאל ח"ג עמ' עח
ד/יב תפארת למשה עמ' פה-פו
ד/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' שעה
ד/יג אהל שרה לאה עמ' רכו, רכט
ד/יג אשר למלך
ד/יג ברור הלכה סנהדרין יב ע"א ציון א
ד/יג ברכת אריאל ח"א סי' יא ס"ק א
ד/יג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קנז, קעו
ד/יג גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קעה-קעו
ד/יג גושפנקא דמלכא
ד/יג הגהות רימ"א
ד/יג הדר איתמר עמ' מח
ד/יג זכר יצחק (תשח) עמ' לא
ד/יג זכר יצחק (תשן) עמ' כז, כט, לא
ד/יג חי' ר' אפרים מרדכי
ד/יג חסדי דוד ח"ה עמ' תקי-תקיא
ד/יג חקרי זמנים ח"ב עמ' רסו
ד/יג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קב, קיא
ד/יג ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכח
ד/יג מגיד הרקיע עמ' 321-327
ד/יג מטה אהרן ר"ה עמ' פח
ד/יג מנחת חינוך ח"א עמ' לא
ד/יג מקודש החודש עמ' מא
ד/יג מרגליות הים סנהדרין יא ע"ב אות טז {צ"פ}, יב ע"א אות יא {צ"פ}, יג, יח ע"ב אות כ {צ"פ}
ד/יג מרכה"מ אלפ' [עץ החיים (אבולפיה, תפט) קיב ע"ג]
ד/יג סדר משנה (בוסק')
ד/יג פרשת החדש
ד/יג צמח צדקה עה"ת עמ' פד
ד/יג קדושת החודש (שטרן)
ד/יג קהלות יעקב שביעית סי' ה אות ז
ד/יג שארית נתן (לוברט)
ד/יג שמחתי באומרים לי עמ' סח-סט
ד/יג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רנא
ד/יג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות מא
ד/יג שרשי הים דף קסו ע"ב
ד/יג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' ריב, רטו, ריז
ד/יג תפארת למשה עמ' קע {צ"פ}
ד/יד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קו {גרי"ז}
ד/יד אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רעב, רעד
ד/יד באר יצחק על תקוני זוהר (תקלח) דף קצג ע"ב
ד/יד בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' עט
ד/יד בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רסב
ד/יד בית אהרן וישראל גל' פח עמ' נב
ד/יד בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 113, 114, 116 {צ"פ}
ד/יד בני יהודה דף יג ע"א
ד/יד ברור הלכה סנהדרין יב ע"ב ציון א
ד/יד גושפנקא דמלכא
ד/יד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קמו
ד/יד היכל מלך
ד/יד זבח השלמים דף יב ע"ב-יג ע"א
ד/יד חזון יחזקאל סנהדרין פ"ב ה"ו
ד/יד חק נתן דף רכד ע"ג
ד/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רח
ד/יד יתר הבז (תשסח) עמ' קמג
ד/יד לב שלם
ד/יד מגיד הרקיע עמ' 327-331
ד/יד מנחת חינוך ח"א עמ' לא, ח"ב עמ' תעט
ד/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' ס
ד/יד מפתח הבאורים [אור שמח]
ד/יד מקודש החודש עמ' מב, שכז
ד/יד מראה החודש דף לט ע"ג
ד/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יד מרכה"מ אלפ' [זבח השלמים כה ע"ג]
ד/יד משיב טענה עמ' 212
ד/יד נרות אהרן
ד/יד ענפי ארז (זי') דף מט ע"ג, נ ע"ב
ד/יד פרי האדמה ח"ג
ד/יד פרשת החדש
ד/יד צפנת פענח שמות עמ' ל
ד/יד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שלח {בניסן}
ד/יד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתיא
ד/יד שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שלז
ד/יד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רסב
ד/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכה
ד/יד שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קיט
ד/יד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רכ
ד/טו אור הישר [פאת השלחן סי' ג ס"ז]
ד/טו אור יעקב סנהדרין דף יז ע"ד
ד/טו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 420
ד/טו אשר למלך
ד/טו בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' עז
ד/טו בני יהודה דף יג ע"ב וע"ד
ד/טו ברור הלכה סנהדרין יא ע"ב ציון ז
ד/טו ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 120
ד/טו ברקאי ח"ה עמ' 107
ד/טו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קנ
ד/טו גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קפ
ד/טו התורה והמדינה ח"ט עמ' רצד, רצח, קובץ יא עמ' קנו
ד/טו חקרי זמנים ח"ב עמ' רעד
ד/טו טירת כסף דף רצו ע"ד {רמ"ך}
ד/טו ישועת משה עמ' שעז
ד/טו כנפי נשרים
ד/טו מוריה ד גל' ה (ר"ב זולטי)
ד/טו מי השלוח (זס') עמ' קעד
ד/טו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ה ע"א
ד/טו מנחת חינוך ח"א עמ' לא
ד/טו מראה החודש דף כג ע"ג, כה ע"א, כו ע"ג, כח ע"ג
ד/טו מראות הים עמ' כא-כה
ד/טו מרגליות הים סנהדרין יב ע"א אות יד
ד/טו משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קנז, ח"ג עמ' נג
ד/טו משנת יעבץ שמיטה עמ' מ
ד/טו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שיב
ד/טו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כא אות מ
ד/טו פרשת החדש
ד/טו קדושת החודש (שטרן)
ד/טו קובץ השמיטה עמ' תקסא
ד/טו שנות חיים (קלוגר) עמ' קעב
ד/טו שערי זמנים סי' ט אות ב
ד/טו שרידי אש ח"א עמ' פו, צ, תקנו
ד/טו תפארת בחורים פאה עמ' של {שביעית}
ד/טז אגרות הגרי"ד עמ' עה
ד/טז אהל שרה לאה עמ' רלב-רלג {כ"מ}, רלו-רלז
ד/טז אור יעקב סנהדרין דף טז ע"ב, יז ע"ג-ע"ד
ד/טז אור לישרים (שולמן) עמ' עח-עט {או"ש}
ד/טז אורי חיים ח"ב עמ' רכה
ד/טז אנצי"ת ע' אביב הע' 40
ד/טז אשר למלך
ד/טז באר שרים פרשת כי תבוא דרוש ד אות ז
ד/טז בדבר מלך ח"ד עמ' קכה
ד/טז בית יצחק (תשט"ז) עמ' 65
ד/טז בני יהודה דף יג ע"ב
ד/טז בני ציון (שפירא) דף פב ע"ד {שנת רעבון}, פג ע"א, פד ע"א-ע"ג
ד/טז ברור הלכה סנהדרין יא ע"ב ציון ז
ד/טז ברקאי ח"ה עמ' 107
ד/טז גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קנ, קסז
ד/טז גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קפ-קפא
ד/טז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שח
ד/טז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תר
ד/טז הגהות חבר בן חיים
ד/טז התורה והמדינה ח"ט עמ' רצה, רצח
ד/טז חי' הגרי"ז דף י ע"ג
ד/טז חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות סנהדרין עמ' 11
ד/טז חסדי דוד ח"ה עמ' תקיב
ד/טז חק נתן דף רכד ע"ב {יראה לי}
ד/טז יד בנימין ר"ה עמ' רצא {רמ"ה}
ד/טז לשנת השמיטה עמ' לג
ד/טז מגיד הרקיע עמ' 331-333
ד/טז מי השלוח (זס') עמ' קעה
ד/טז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ה ע"ב {ראב"ד}
ד/טז מנחת חינוך ח"א עמ' כח, לא
ד/טז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' פ-פא {כ"מ}, פג
ד/טז מפתח הבאורים [אור שמח]
ד/טז מראה החודש דף יז ע"א, יח ע"א, כג ע"ג, כז ע"ג, כט ע"ד, ל ע"ד
ד/טז מראה הפנים נדרים כב ע"א
ד/טז מראות הים עמ' כא-כה {יראה לי}
ד/טז מרגליות הים סנהדרין יב ע"א אות ד, יג
ד/טז מרכבת המלך עמ' רפ
ד/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טז משנת רבנו עמ' רנב {שנת רעבון}
ד/טז עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קיב ע"ג, קיג ע"ג
ד/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מא
ד/טז ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 282
ד/טז פרשת החדש
ד/טז קדושת החודש (שטרן)
ד/טז קובץ השמיטה עמ' תקסא
ד/טז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רצא-רצב
ד/טז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' כז
ד/טז שי למלך עמ' קפד
ד/טז שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מד אות א
ד/טז שם דרך סנהדרין עמ' עט, פא, פה
ד/טז שמחת הלוי דף יב ע"א וע"ד
ד/טז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' עח {או"ש}
ד/טז שמחתי באומרים לי עמ' נח-עב
ד/טז שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קטז-קיז
ד/טז שערי זמנים סי' ט אות ב
ד/טז שרשי הים דף קסו ע"ב
ד/טז תורה שלמה שמות פכ"ג אות רז
ד/טז תורת זרעים עמ' טז
ד/טז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' ר, רח
ד/טז תפארת בחורים פאה עמ' שכט-של {בשביעית}
ד/טז תפארת למשה עמ' צז, קט, רלט
ד/טז תשובה מיראה (תשסו) עמ' ו
ד/יז אגרות הגרי"ד עמ' פד
ד/יז אור הישר [חיים שאל ח"ב סי' מב אות יג, לח"מ לעיל פ"ג ה"ט]
ד/יז אור יעקב סנהדרין דף כא ע"ב, כב ע"ג
ד/יז איים בים מועד סי' ד אות ח {עיבור חודש ושנה לבני גולה}
ד/יז אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רנב
ד/יז ברור הלכה ר"ה יט ע"ב אחרי ציון ב, סנהדרין יא ע"א ציון ז
ד/יז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' סז
ד/יז גנזי מועדים עמ' קיז
ד/יז הדר איתמר עמ' נד {לאנשים הרחוקים}
ד/יז חזו"א על הרמב"ם
ד/יז חקרי זמנים ח"ב עמ' רסה
ד/יז יד בנימין ר"ה עמ' רנב-רנה {כ"ט או ל' יום}
ד/יז מאכסניא של התורה סי' לה
ד/יז מנחת חינוך ח"א עמ' כח, לא
ד/יז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' עה
ד/יז מקודש החודש עמ' רכ, שה
ד/יז מראה החודש דף מ ע"ד, מה ע"א
ד/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יז ספר הזכרונות (לר' צדוק) פ"ד עמ' 54
ד/יז ספרי דבי רב ח"ג עמ' שיג
ד/יז עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' פ עמ' רסא
ד/יז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קלב
ד/יז עללת הבציר דף לג ע"ד, לד ע"א וע"ד {מלא או חסר}
ד/יז פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 81
ד/יז פרשת החדש
ד/יז קדושת החודש (שטרן)
ד/יז קובץ חי' תורה (סול') עמ' נו
ד/יז קול דודי (תשף)
ד/יז קול דודי ר"ה סי' שכו, שכח
ד/יז שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' סג
ד/יז שלמי יוסף ר"ה עמ' קעה, רב, רנה
ד/יז שם דרך סנהדרין עמ' עז
ד/יז שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 39
ד/יז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכח
ד/יז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קנג
ד/יז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קעב
ד/יז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף כט ע"ג
ד/יז תורת רפאל או"ח ח"ב דף קנ ע"ג
ד/יז תחומין חט"ו עמ' 422


ה/166 הלכות קדוש החודש פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אהל חיים ח"ד
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ נאוה קדש
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' צו
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
ה/א אבן מלוכה (רביע) עמ' כה
ה/א אגרות הגרי"ד עמ' עד, עז, עט, פא, פט, רפז, רצב
ה/א אוצר א"י ח"ד עמ' 174, ח"ה עמ' 210, 215
ה/א אור יעקב סנהדרין דף מו ע"ד
ה/א אור לישרים (שולמן) עמ' כט, ע
ה/א אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק סט
ה/א אמונת עתיך (נאור) עמ' עא
ה/א אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 178
ה/א אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' רלא
ה/א אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רמג, רמט, שו
ה/א אשר למלך
ה/א באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שיג, דברים עמ' תתז
ה/א בין השורות עמ' קה
ה/א בית יצחק (תשט"ז) עמ' 63
ה/א במאבק על ערכה של תורה עמ' 40
ה/א ברור הלכה סנהדרין י ע"ב ציון ב
ה/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' א, ל
ה/א ברקאי ח"ג עמ' 244
ה/א בשבילי החודש סי' טז ס"ק א
ה/א בשבילי המועד סי' ב אות מד
ה/א גבול יהודה (ציר') דף נח ע"א
ה/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' ו, קלא, קמו, קסח, רעא
ה/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קס, קסו, קפא
ה/א גבורת יצחק ר"ה עמ' קנא, קעו, קצח
ה/א דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז החודש רלה, רעט
ה/א דגל ראובן ח"ב סי' יב
ה/א הדר איתמר עמ' מז
ה/א הלכות מדינה ח"א עמ' קב
ה/א הרמב"ם והלכותיו
ה/א התורה והמדינה ח"ג עמ' כד
ה/א ואשיבה שופטיך עמ' טז-יז
ה/א זכרון זאב עמ' נט
ה/א חוות יאיר סי' קצב
ה/א חוקות החיים דף קט ע"ב, קיט ע"ד
ה/א חי' בן אריה ח"א סי' יט אות יב
ה/א חי' הגר"ח החדש עמ' צב-צג
ה/א חי' הגר"מ הלוי
ה/א חי' הגרי"ז דף י ע"ב
ה/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' צא
ה/א חי' ר' יהודה זרחיה עמ' סד {רק בא"י}
ה/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רנח
ה/א חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קס-קסא
ה/א חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' כו, עב
ה/א חקרי זמנים ח"ד עמ' קפב
ה/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' כז
ה/א יד בנימין ר"ה עמ' רעג, שסו
ה/א יד כהן גיטין סי' יב אות א
ה/א יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות ב ס"ק ח, אות ג ס"ק א
ה/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכא
ה/א כי היא חכמתכם פרק מ
ה/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעה
ה/א כנה"ג
ה/א לב שלם [פני יהושע ר"ה טז ע"ב]
ה/א לקוטי האור עמ' 16
ה/א לקוטי סופר ח"א דף לג ע"א
ה/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' מז-מח
ה/א מגיד הרקיע עמ' 334-345
ה/א מוריה גל' רכו עמ' מח {רק סנהדרין}
ה/א מזכרת למשה עמ' קיב {סנהדרין}
ה/א מילי דמרדכי
ה/א מלאכת חשב עמ' פ
ה/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ה ע"ג
ה/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שעו
ה/א מנחת בצלאל (תשלז) עמ' נא
ה/א מנחת חינוך ח"א עמ' יט
ה/א מעיל צדקה (לנדסופר) סי' כא
ה/א מפרות האילן על המועדים עמ' 231
ה/א מקודש החודש עמ' ב, קנט
ה/א מר קשישא עמ' פט, צב
ה/א מראה החודש דף א ע"א, טו ע"ג, יט ע"ג
ה/א מרגליות הים סנהדרין פז ע"א אות ו {נתנו להם סנהדרין רשות}
ה/א משוש הארץ עמ' קנח-קנט
ה/א משכיל ליהודה עמ' פה
ה/א משנת המדינה עמ' 160
ה/א משנת יעקב
ה/א משנת רבנו עמ' רנג
ה/א משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף נט ע"ד, ס ע"א {קביעת ר"ח לפני המולד}
ה/א נועם חכ"ד עמ' ט {צ"פ}
ה/א נשמה של שבת עמ' 231
ה/א נתן פריו ביצה עמ' נט {היום אין ב"ד סמוכים לעבר}
ה/א סדר משנה (תאומים) עמ' יז
ה/א סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רלו ע"ב
ה/א ספר הזכרונות (לר' צדוק) פ"ד עמ' 68
ה/א עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' עט-פ
ה/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קכג, קכט, קלא
ה/א עיונים (פאור) עמ' 43
ה/א עיונים בהלכה עמ' 78
ה/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכה
ה/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קטז
ה/א עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רלב, רלט
ה/א פאר המלך עמ' יב
ה/א פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' רכח {סנהדרין בא"י}
ה/א פרי שמואל מכות עמ' ע
ה/א פרשת החדש
ה/א צבא המלך עמ' כט, לב
ה/א קדושת החודש (שטרן)
ה/א קובץ השמיטה עמ' תקסב-תקסג
ה/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' נא, סב
ה/א קול דודי (תשף)
ה/א קול דודי ר"ה סי' שמה
ה/א קול צופיך עמ' פא {צפנת פענח}
ה/א קרן פני משה ח"א עמ' ריז
ה/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' עה
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שעז, תקסב
ה/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שכט
ה/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שלא-שלב
ה/א שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) דף רג (=תשובת חכם, סוף פסק הסמיכה בשו"ת מהרלב"ח)
ה/א שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רפב, שכו
ה/א שו"ת מהרלב"ח סי' קמד, קונ' הסמיכה סי' ג, ה
ה/א שיח ערב סנהדרין עמ' נז
ה/א שלמי יוסף ר"ה עמ' כח, קעח, קצו, ריז
ה/א שם דרך ויקרא עמ' קמט
ה/א שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל ח"א עמ' יח {קה"ח כשאין סנהדרין}
ה/א שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' צט-קא, קיד
ה/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קל, קלט
ה/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קמח, קנז
ה/א שערי מאיר עמ' נח
ה/א תהלה לדוד (והרמן) פ"מח פסוק י הערה ג
ה/א תועפות ראם (באר) עמ' קפו, קפט-קצ
ה/א תורה לדעת ח"ג עמ' רלג
ה/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 534, 531
ה/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 572
ה/א תורת השבת והמועד עמ' 141, 144
ה/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קפה, קצב-קצד, קצט
ה/א תחומין חי"ד עמ' 475
ה/א תפארת למשה עמ' י, קיח-קיט {סנהדרין}
ה/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' סה
ה/ב אבן הספיר (ספרקה) ביצה סי' ה עמ' קפה
ה/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 78-79
ה/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ה/ב אבן מלוכה (רביע)
ה/ב אבני נזר או"ח סי' שי אות א
ה/ב אגרות הגרי"ד עמ' עד, עז, עט, רפז
ה/ב אור לישרים (שולמן) עמ' עב {הלכה למשה מסיני - לפי חשבון}
ה/ב אור תורה (בלומ') דף כז ע"ג
ה/ב אם למסורת (ביא') עמ' 175
ה/ב אמונת עתיך (נאור) עמ' עא
ה/ב אנצי"ת ע' בהר"ד הע' 21
ה/ב אעירה שחר (זעפרני) עמ' רצג
ה/ב אשר למלך
ה/ב באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 536, 546-547
ה/ב בדבר מלך חי"ג עמ' א
ה/ב בית אהרן (קריספין) דף לא ע"ב
ה/ב בני ציון (שפירא) דף סח ע"ב, פח ע"ג, פט ע"א
ה/ב ברור הלכה ר"ה כ ע"א ציון א פסקה א-ג
ה/ב ברכת אריאל ח"א סי' י ס"ק ד
ה/ב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ב אות ב
ה/ב ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' מ
ה/ב ברקאי ח"ג עמ' 244
ה/ב בשבילי החודש סי' יד ס"ק ב
ה/ב גבול יהודה (ציר') דף נח ע"א
ה/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קמא
ה/ב גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קמט
ה/ב הל' קה"ח (עקביא)
ה/ב המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 19
ה/ב התורה והמדינה ח"ג עמ' כד
ה/ב ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תלא {סנהדרין קובעין החודש על פי הראיה}
ה/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כט אות ד
ה/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' תקמג
ה/ב חוות יאיר סי' קצב אות נה
ה/ב חזו"א על הרמב"ם
ה/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' צא
ה/ב חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קצ
ה/ב חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' כו, עג, קג
ה/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' כז
ה/ב יד בנימין ר"ה עמ' רעג
ה/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות ב ס"ק ח, אות ג ס"ק א
ה/ב ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכא
ה/ב יעיר אזן דף לח ע"ב {לח"מ}
ה/ב יראת שמים
ה/ב ישועה בישראל
ה/ב כי היא חכמתכם פרק כג, מ
ה/ב כנה"ג
ה/ב כתר נהורא עמ' סה
ה/ב לקוטי האור עמ' 16
ה/ב לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 63, 68
ה/ב מגיד הרקיע עמ' 334-358
ה/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' טו
ה/ב מועדים וזמנים ח"א סי' יט, ח"ו סי' יד-טו, ל
ה/ב מועדים וזמנים ח"ו סי' ל עמ' מח
ה/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תמח
ה/ב מפרות האילן על המועדים עמ' 231
ה/ב מקודש החודש עמ' ב, רמא, רמה, רנד
ה/ב מר קשישא עמ' פט, צב
ה/ב מראה החודש דף יט ע"ג, כא ע"א
ה/ב מרגליות הים סנהדרין יג ע"א אות ג
ה/ב מרכה"מ אלפ'
ה/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מב אות א
ה/ב משא יד ח"א עמ' לג {קובעים ע"פ ראיה}
ה/ב משוש הארץ עמ' קנד
ה/ב משיב טענה עמ' 218
ה/ב משנת המדינה עמ' 160
ה/ב משנת יעקב
ה/ב משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף נט ע"ד, ס ע"א {קביעת ר"ח לפני המולד}
ה/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' לט, קכה, קסד
ה/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' כד, קטז, קעא
ה/ב עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רלב
ה/ב פאר המלך עמ' יב
ה/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקיז
ה/ב פרשת החדש
ה/ב צבא המלך עמ' טז-יז, כט
ה/ב ציץ הקודש ח"א דף עד ע"ג
ה/ב קדושת החודש (שטרן)
ה/ב קובץ חי' תורה (סול') עמ' מז
ה/ב קול דודי (תשף)
ה/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' עה
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקסב
ה/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רל-רלא {סוף חכמי הגמרא}, רלה, שכב, שכט
ה/ב שו"ע הרב או"ח סי' תר ס"א
ה/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שלא
ה/ב שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רנד
ה/ב שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ג
ה/ב שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' ג אות א-ג
ה/ב שלמי יוסף ר"ה עמ' ריב
ה/ב שמועות דוד עמ' סד
ה/ב שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל ח"א עמ' יח {קה"ח כשאין סנהדרין}
ה/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קלט
ה/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קנז
ה/ב שערי זמנים סי' ה אות ה
ה/ב שערי מאיר עמ' נח
ה/ב תועפות ראם (באר) עמ' קצ-קצא
ה/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 534, 525
ה/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 565, 575
ה/ב תורת השבת והמועד עמ' 144, 172
ה/ב תחומין ח"ח עמ' 449, חי"ד עמ' 475
ה/ב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צז {הל"מ לקבוע ע"פ חשבון}
ה/ב תפארת למשה עמ' י, עט
ה/ב תפארת צבי (עלבינגר) דף לז ע"א
ה/ג אבן מלוכה (רביע) עמ' כה
ה/ג אבני נזר או"ח סי' שצה אות יא
ה/ג אגרות הגרי"ד עמ' עט, פז
ה/ג אור הישר [כנסת יחזקאל סי' יט]
ה/ג אור יעקב סנהדרין דף כג ע"א-ע"ב
ה/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' תלט
ה/ג אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' טז {עד אביי ורבא}
ה/ג אור תורה (בלומ') דף כז ע"ב-ע"ג
ה/ג אשר למלך
ה/ג בית אפרים או"ח (תרמד) דף פט ע"ד
ה/ג במאבק על ערכה של תורה עמ' 40
ה/ג בני ציון (שפירא) דף נד ע"ד, סח ע"ב
ה/ג בנין אב (שולמן) סי' יח
ה/ג ברכי יוסף או"ח דף מו ע"א, קו ע"ב, קיד ע"ב
ה/ג ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קסה, קצז
ה/ג ברקאי ח"ג עמ' 244
ה/ג גדולי שמואל ביצה דף ו
ה/ג דברי אברהם (מנדלסון) דף נו ע"ב {בימי אביי ורבא}
ה/ג דברי אהרן עמ' סז {עד אביי ורבא}
ה/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קמה
ה/ג הל' קה"ח (עקביא)
ה/ג הל' קה"ח (שולמן)
ה/ג הלכות מדינה ח"א עמ' קג
ה/ג הרמב"ם והגאונים עמ' 24
ה/ג התורה והמדינה ח"ג עמ' כה, קובץ ט עמ' שי
ה/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' יב, קסא
ה/ג ואשיבה שופטיך עמ' טז
ה/ג ויוסף שאול דף נב ע"ג
ה/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כט אות א
ה/ג חולת אהבה (ר' צמח הכהן, תשסד) עמ' שצה
ה/ג חולת אהבה עמ' שצה
ה/ג חי' בן אריה ח"א סי' יט אות יב
ה/ג חי' הגר"ח החדש עמ' צד
ה/ג חי' ר' חנוך הענאך עמ' צא
ה/ג חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' מז
ה/ג חיי משה (ברודנא) דף ד ע"ג
ה/ג חיים ומלך
ה/ג חקרי זמנים ח"א עמ' שמד, ח"ב עמ' רג
ה/ג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' כז
ה/ג יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות ב ס"ק ח, אות ג ס"ק א
ה/ג יטב פנים ח"ב דף קצז {קביעת א"י}
ה/ג יין הטוב עמ' רלז
ה/ג ישא מדברותיך מגילה עמ' קה {עד אביי ורבא}
ה/ג ישועות יעקב מועד עמ' תרטז
ה/ג כתר אפרים עמ' מו
ה/ג לקוטי סופר ח"א דף מג ע"ג
ה/ג לשנת השמיטה עמ' טז
ה/ג מאור עינים (עזריה מן האדומים, שלג) אמרי בינה פרק מ דף קכד ע"ב
ה/ג מאורות הדף היומי ח"ז עמ' י-יב
ה/ג מבוא למשנה תורה עמ' 86, 88
ה/ג מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' שלד, חנוכה עמ' קיט
ה/ג מועדים וזמנים ח"ו סי' יד
ה/ג מוריה גל' רכו עמ' מח-מט {היו מקדשים עד ימי אביי ורבא}
ה/ג מטה אהרן ר"ה עמ' פ, צ
ה/ג מכתב לחזקיהו דף נ ע"ב, סח ע"ד, צח ע"ג, ק ע"א
ה/ג מכתם לדוד (חסן)
ה/ג מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רט
ה/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' תמח, תנ
ה/ג מפניני הרב עמ' תטו
ה/ג מפתח הבאורים [אור שמח]
ה/ג מרגליות הים סנהדרין יב ע"א אות ו
ה/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מב אות א-ב, ה
ה/ג משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קיג
ה/ג משנת המדינה עמ' 160
ה/ג נר למאור (פרצקי) עמ' לב
ה/ג עיונים (פאור) עמ' 43
ה/ג עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רכט, ח"ד עמ' קיד
ה/ג פותח יד
ה/ג פני מלך (גוטליב) ויקרא עמ' קעח
ה/ג פרנס לדורו עמ' 250
ה/ג פרשת החדש
ה/ג צבא המלך עמ' כט, לא
ה/ג ציץ הקודש ח"א דף עג ע"ד
ה/ג קדושת החודש (שטרן)
ה/ג קובץ חי' תורה (סול') עמ' ס
ה/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רס
ה/ג קרן פני משה ח"א עמ' ריז
ה/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' עה
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שיא
ה/ג שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' יג
ה/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רל {עד אביי ורבא}, שכב-שכג, של, שלו
ה/ג שבת הארץ - מבוא עמ' 117
ה/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שלא
ה/ג שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א, ג
ה/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קצא
ה/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קנה
ה/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קעד
ה/ג שערי מאיר עמ' נח
ה/ג תולדות אדם עמ' מו
ה/ג תועפות ראם (באר) עמ' קצ
ה/ג תורה לישראל עמ' 128
ה/ג תורת המועדים (תשכד) עמ' 352
ה/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 379, 565
ה/ג תורת השבת והמועד עמ' 143
ה/ג תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שס-שסז
ה/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף קכג ע"ב, קמח ע"א
ה/ג תחומין חי"ד עמ' 475, חי"ט עמ' 389
ה/ג תפארת למשה עמ' י, קיז {או"ש}
ה/ד אוצר א"י ח"ה עמ' 226
ה/ד אור תורה (בלומ') דף כז ע"א
ה/ד אמרי יושר ר"ה יח ע"א
ה/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קל
ה/ד ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קסט
ה/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סח
ה/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 326
ה/ד ברית הלוי דף ו ע"ב
ה/ד הדר איתמר עמ' מז
ה/ד חמדת אהרן עמ' קכב
ה/ד לב שלם [ידי אליהו יב ע"א]
ה/ד להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' לו
ה/ד מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' שלד
ה/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תמח-תמט
ה/ד מקודש החודש עמ' מב
ה/ד משנת המדינה עמ' 157
ה/ד משפטי עזיאל ח"ח עמ' קיג, קכ
ה/ד נועם ח"ב עמ' קעו
ה/ד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רלו
ה/ד פרשת החדש
ה/ד ציץ הקודש ח"א דף עב ע"א-ע"ב
ה/ד קדושת החודש (שטרן)
ה/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רלג
ה/ד שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 93
ה/ד שבי בנימין דף לג ע"ב
ה/ד שו"ע הרב או"ח סי' תצה ס' טו, סי' תר סעיפים א-ב
ה/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרג
ה/ד שחר אורך עמ' קסו
ה/ד שערי מאיר עמ' נח
ה/ד תועפות ראם (באר) עמ' קפו
ה/ד תחומין חי"ד עמ' 475
ה/ה אבני נזר או"ח סי' שצט אות ב
ה/ה אשר למלך
ה/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סח
ה/ה בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קנד
ה/ה בדבר מלך חי"ג עמ' רנז
ה/ה ברור הלכה ביצה ד ע"ב ציון ח, ר"ה כא ע"א ציון א
ה/ה ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קנא
ה/ה דבר יהושע על הש"ס עמ' פז
ה/ה הדר איתמר עמ' מט
ה/ה הררי קדם (תשס) עמ' ס-סא
ה/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' ג, קלה
ה/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' שט
ה/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקצח
ה/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' פג
ה/ה זבחי שלמה עמ' צז
ה/ה זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' קכז
ה/ה חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' קלט
ה/ה חמדת אהרן עמ' קכב
ה/ה יד פשוטה מדע עמ' תעז
ה/ה יין הטוב עמ' רלו
ה/ה כי בא מועד עמ' קצה
ה/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקיב-תקיג
ה/ה מגיד הרקיע עמ' 358-366
ה/ה מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קפז
ה/ה מועדי ישראל (גורן) עמ' 274
ה/ה מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 79
ה/ה מועדים וזמנים ח"ז סי' קלו
ה/ה מטה אהרן ר"ה עמ' עז, פז, צה, קמב
ה/ה מילי דמרדכי
ה/ה מלכות יהודה וישראל עמ' 404
ה/ה מנהגי ישראל ח"ב עמ' ה
ה/ה מסורה ח"ז עמ' יב, חי"ד עמ' ט
ה/ה מציון אורה ח"א עמ' קמ, קמד
ה/ה מרכה"מ אלפ' [ידי אליהו יב ע"א]
ה/ה משיב צדק פ"ה עמ' 5
ה/ה משכיל ליהודה עמ' פה {יו"ט שני של גליות הוא תקנה ולא משום ספק דאורייתא}
ה/ה משנת המדינה עמ' 157
ה/ה משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' ריב
ה/ה משפטי עזיאל ח"ח עמ' קיד, קכ
ה/ה נרות אהרן
ה/ה נתן פריו חנוכה עמ' קמח, קנא {תקנת חכמים}
ה/ה סדר משנה (בוסק')
ה/ה עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רלט
ה/ה פרשת החדש
ה/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' תרס
ה/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף לט ע"ב
ה/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רל {תקנה}
ה/ה שו"ע הרב או"ח סי' תר ס"א
ה/ה שו"ת הריב"ש עמ' כא
ה/ה שו"ת ר"י מסלוצק עמ' צח, שלז
ה/ה שחר אורך עמ' קסו
ה/ה שערי מאיר עמ' נח
ה/ה תחומין ח"ח עמ' 390, חי"ד עמ' 475
ה/ו אגרות הגרי"ד עמ' נו
ה/ו אוצר א"י ח"ד עמ' 225
ה/ו אור שמח
ה/ו אמרי יושר ר"ה יח ע"א
ה/ו אמרי שבת דף פד ע"א
ה/ו אשר למלך
ה/ו ברור הלכה ר"ה כא ע"א ציון א
ה/ו דבר יהושע על הש"ס עמ' פז
ה/ו הדר איתמר עמ' מז
ה/ו הדר איתמר עמ' מט
ה/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעה
ה/ו זבחי שלמה עמ' צז
ה/ו חמדת אהרן עמ' קכב
ה/ו יד פשוטה מדע עמ' תעז
ה/ו לב שלם [שאילת יעבץ סי' קסח]
ה/ו מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קפז
ה/ו מועדי ישראל (גורן) עמ' 274
ה/ו מטה אהרן ר"ה עמ' עז, פז, צה, קמב
ה/ו מלכות יהודה וישראל עמ' 404
ה/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 202 {מד"ס}
ה/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תמח
ה/ו מסורה ח"ז עמ' יב
ה/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רנז ע"ב
ה/ו מציון אורה ח"א עמ' קמ, קמד
ה/ו משנת המדינה עמ' 157
ה/ו משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' ריב
ה/ו משנת יעקב קדושה עמ' שפא
ה/ו משפטי עזיאל ח"ח עמ' קיג-קיד, קכ
ה/ו סדר משנה (בוסק')
ה/ו פרשת החדש
ה/ו ציץ הקודש ח"א דף עב ע"א
ה/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רלג
ה/ו שאילת יעבץ ח"א סי' קסח
ה/ו שו"ע הרב או"ח סי' תר ס"א
ה/ו שו"ת הרדב"ז סי' אלף קה
ה/ו שו"ת ר"י מסלוצק סי' יט עמ' צח
ה/ו שחר אורך עמ' קסו
ה/ו שערי מאיר עמ' נח-נט
ה/ז אבני נזר או"ח סי' שצה אות ט
ה/ז אגרות הגרי"ד עמ' נו
ה/ז אור הישר [לח"מ לעיל פ"ג ה"ט, תשבץ ח"ב סי' רז, עי' תוס' ר"ה יח ע"א]
ה/ז אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק עה, עח
ה/ז אמרי יושר ר"ה יח ע"א
ה/ז אשר למלך
ה/ז בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קנג
ה/ז בדבר מלך חי"ג עמ' רנז
ה/ז בית אהרן וישראל גל' מט עמ' מב
ה/ז ברכת ראש סי' כד עמ' קכו
ה/ז בשבילי החודש סי' טו ס"ק ב
ה/ז גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ז
ה/ז דברי יואל מועדים ח"א עמ' קסב {עשו בני א"י ר"ה שני ימים}
ה/ז דברי יואל מועדים ח"ד עמ' שנד
ה/ז הדר איתמר עמ' מז {בני א"י בר"ה}
ה/ז זבחי תרועה סי' יט אות א
ה/ז מגן גבורים (או"ח) סי' קיב ס"ק א
ה/ז מועדים וזמנים ח"א סי' כב
ה/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 202
ה/ז מסורה ח"ז עמ' יב
ה/ז מראה החודש דף כ ע"ב
ה/ז משכיל ליהודה עמ' פד {היו עושים שני ימי ר"ה מספק - מדוע לא סמכו על רוב שאלול מעובר}
ה/ז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רלו
ה/ז ערהשה"ע לקוטים סי' צב אות ז
ה/ז פרשת החדש
ה/ז שו"ע הרב או"ח סי' תר ס"א
ה/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' טז
ה/ז שלמי יוסף ר"ה עמ' קעד
ה/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 232
ה/ח אבני נזר או"ח סי' שצה אות ט
ה/ח אגרות הגרי"ד עמ' נו
ה/ח אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' טז]
ה/ח אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק עח
ה/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 99
ה/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קל
ה/ח אשר למלך
ה/ח בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קנד
ה/ח גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ז {ר"ה}
ה/ח הדר איתמר עמ' מז
ה/ח הל' קה"ח (שולמן)
ה/ח המלך ברמה עמ' 125-126
ה/ח חי' הריצ"ד
ה/ח ידי אליהו
ה/ח ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכ {שני ימי ר"ה בא"י}
ה/ח לקוטי שיחות חל"ט עמ' 339
ה/ח מגיד הרקיע עמ' 366-369
ה/ח מטה אהרן ר"ה עמ' עז, פז, צה, קמב
ה/ח מסורה ח"ז עמ' יב, חי"ד עמ' ט
ה/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רנו ע"ד
ה/ח מקודש החודש עמ' קמא, רלג, רנט, רסב
ה/ח משפטי עזיאל ח"ח עמ' קיז
ה/ח נרות אהרן
ה/ח עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 154
ה/ח עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רכב, רלו-רלז
ה/ח פרשת החדש
ה/ח קדושת החודש (שטרן)
ה/ח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' כח
ה/ח שו"ע הרב או"ח סי' תר סעיפים א, ד
ה/ח שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' טז
ה/ח שו"ת השבי"ט ח"א עמ' טז, כא
ה/ח שלמי יוסף ר"ה עמ' תצג
ה/ח שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' מד
ה/ח שפע חיים ח"א עמ' קט
ה/ח תהלתו בפי עמ' צד
ה/ח תחומין חי"ח עמ' 318
ה/ט אבני אש (מילר) עמ' קלד
ה/ט אור תורה (בלומ') דף כח ע"א
ה/ט אמרי יושר ר"ה יח ע"א
ה/ט בית אברהם (חנניה) עמ' רכג-רכד
ה/ט גליונות אבני נזר
ה/ט דברות אליהו ח"ב עמ' קי {יש מקומות בא"י שעושים שני יו"ט}
ה/ט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קמ
ה/ט התעוררות תשובה
ה/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' ב, יא, סא
ה/ט חזו"א או"ח סי' קלב ס"ק א-ג
ה/ט חזו"א על הרמב"ם
ה/ט חקרי זמנים ח"ב עמ' רז
ה/ט יד בנימין ר"ה עמ' רלא {בא"י במקומות שלא הגיעו שלוחים}
ה/ט מועדים וזמנים ח"ג סי' רכא
ה/ט מוריה גל' רכו עמ' קמג
ה/ט מטה אהרן הל' יו"ט עמ' לא-לב
ה/ט מלכות יהודה וישראל עמ' 404, 412
ה/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תמח
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ב [דין סוריא ומצרים - עי' ירושלמי ס"פ כל מערבין]
ה/ט מרכה"מ אלפ'
ה/ט משיב צדק פל"א עמ' 19
ה/ט משנת המדינה עמ' 155, 157
ה/ט משנת יעקב קרבנות עמ' רלד
ה/ט משפטי עזיאל ח"ח עמ' קטו
ה/ט נועם ח"ו עמ' קסב
ה/ט עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רמג
ה/ט פרשת החדש
ה/ט ציץ הקודש ח"א דף עא ע"ד
ה/ט קדושת החודש (שטרן)
ה/ט קובץ השמיטה עמ' תרסה
ה/ט שאילת יעבץ ח"א סי' קסח
ה/ט שאל האיש דף יא-יג
ה/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרג
ה/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' רד
ה/ט שפת הים (זכריש) סי' לד ס"ק ה
ה/ט תבואות הארץ (שוורץ תרס) פ"א עמ' מח {נוב}
ה/ט תפארת למשה עמ' רא
ה/י אוצר א"י ח"ד עמ' 60, 76, 129, 130, 224
ה/י אמרי נועם מועדים תשובה ג מבן המחבר {מהלך ח' ימים}
ה/י בני ציון (שפירא) דף נד ע"ד
ה/י גליונות אבני נזר
ה/י הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעה
ה/י חזו"א או"ח סי' קלב ס"ק ד
ה/י חזו"א על הרמב"ם
ה/י חקרי זמנים ח"ב עמ' רז
ה/י מטה אהרן ר"ה עמ' פ, צ
ה/י מלכות יהודה וישראל עמ' 404
ה/י מפתח הבאורים [אור שמח]
ה/י מקודש החודש עמ' שיד
ה/י משנת המדינה עמ' 155
ה/י נועם ח"ו עמ' קסב
ה/י עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רמג
ה/י פרשת החדש
ה/י צמיחת גאולתנו עמ' פ
ה/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרג
ה/י תחומין ח"ב עמ' 400 {אשקלון}
ה/י תלפיות ו חוב' א עמ' 91
ה/י תפארת למשה עמ' רא
ה/יא אבני אש (מילר) עמ' קלד {מקום בא"י שהתיישבו בה אחרי שהתחילו לקבוע ע"פ החשבון}
ה/יא אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רמו, רפח
ה/יא אוצר א"י ח"ב עמ' 121, ח"ג עמ' 101, ח"ד עמ' 9, 13, 129, 190-191, 223-225
ה/יא אמרי יושר ר"ה יח ע"א
ה/יא בית אברהם (חנניה) עמ' רכג-רכד
ה/יא בית אהרן וישראל גל' מט עמ' לג
ה/יא בני ציון (שפירא) דף נב ע"ג, נד ע"ד
ה/יא ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קצד
ה/יא ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ק {צור}
ה/יא גליונות אבני נזר
ה/יא גליוני הגר"ש עמ' סב {אשקלון}
ה/יא דברות אליהו ח"ב עמ' קי {יש מקומות בא"י שעושים שני יו"ט}
ה/יא הל' קה"ח (שולמן) עמ' 66
ה/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' יא
ה/יא וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קלח {יו"ט שני - מנהג}
ה/יא חוקת עולם עמ' 339-340 {יו"ט שני - מנהג}
ה/יא חזו"א על הרמב"ם
ה/יא חקרי זמנים ח"ב עמ' רז
ה/יא כבוד מלכים (מרגליות)
ה/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' סח, ח"ב עמ' קמב
ה/יא כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רעה ע"ב
ה/יא לב שלם [עבודת ישראל עה ע"א]
ה/יא מטה אהרן ר"ה עמ' פ, צ
ה/יא מילי דמרדכי
ה/יא מלכות יהודה וישראל עמ' 404
ה/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תמח
ה/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קצג
ה/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' לו, תשצב
ה/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מב אות ג {שהיו בו ישראל}
ה/יא משנת המדינה עמ' 153, 156, 267
ה/יא משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קיט
ה/יא משפטי עזיאל ח"ח עמ' קיג, קטו, קכ
ה/יא נועם ח"ו עמ' קסא-קסב
ה/יא נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לד אות יג
ה/יא נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ו אות ב
ה/יא עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רמג, רמו-רמז, רמט
ה/יא פסקים וכתבים (הרצוג) ח"ט סי' קי
ה/יא פרשת החדש
ה/יא ציץ הקודש ח"א דף עב ע"א, עג ע"ב
ה/יא קדושת החודש (שטרן)
ה/יא קול יהודה (גרשוני) עמ' שלא
ה/יא שאילת יעבץ ח"א סי' קלב, קסח
ה/יא שאל האיש דף יא-יג
ה/יא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רלד
ה/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרג
ה/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 311
ה/יא שרשי הים דף קסז ע"א
ה/יא תפארת למשה עמ' רא
ה/יב אגרות הגרי"ד עמ' נו
ה/יב אוצר א"י ח"ב עמ' 121
ה/יב אור הישר [קול יהודה על הכוזרי מאמר ב סי' כ (דף לא ע"ב)]
ה/יב אמרי יושר ר"ה יח ע"א
ה/יב בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' נב
ה/יב בני ציון (שפירא) דף נד ע"ד, נה ע"ג
ה/יב ברור הלכה ר"ה כא ע"א ציון א
ה/יב גליונות אבני נזר
ה/יב דברות אליהו ח"ב עמ' קי {יש מקומות בא"י שעושים שני יו"ט}
ה/יב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' טו, צג
ה/יב חוקת עולם עמ' 340, 342 {מושבות במדבר א"י שנתחדשו}
ה/יב חזו"א על הרמב"ם
ה/יב חקרי זמנים ח"ב עמ' רז
ה/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קמב
ה/יב מגיד הרקיע עמ' 369-370
ה/יב מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 79
ה/יב מועדים וזמנים ח"ג סי' רכא
ה/יב מטה אהרן הל' יו"ט עמ' לא-לב
ה/יב מלכות יהודה וישראל עמ' 404, 409
ה/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' תמח
ה/יב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קמא, קמג
ה/יב משיב צדק פי"ד עמ' 10
ה/יב משנת המדינה עמ' 156
ה/יב משפטי עזיאל ח"ח עמ' קיג, קטו
ה/יב נועם ח"ו עמ' קסב, חי"ח עמ' מג, מו
ה/יב סדר משנה (בוסק')
ה/יב עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רמד, רמט
ה/יב פרשת החדש
ה/יב ציץ הקודש ח"א דף עא ע"ג, עג ע"ב
ה/יב קדושת החודש (שטרן)
ה/יב שאילת יעבץ ח"א סי' קסח
ה/יב שאל האיש דף יא-יג
ה/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רלד
ה/יב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרג
ה/יג אב בחכמה דף יד ע"ד
ה/יג אגרות הגרי"ד עמ' פ
ה/יג אוצר א"י ח"ה עמ' 226
ה/יג אוצרות הקידוש סי' ב אות ז
ה/יג אמונת עתיך (נאור) עמ' עא
ה/יג אמרי דוד (שליסל) דף ו ע"א
ה/יג באר מרים פ"ה הי"ב אות א {מפרש}
ה/יג בית אהרן (צוקרמן) עמ' תיא-תיב
ה/יג בית אהרן וישראל גל' י עמ' עד
ה/יג בית אפרים או"ח (תרמד) דף פט ע"ד
ה/יג ברכת אריאל ח"א סי' ג ס"ק א, סי' ו ס"ק ד
ה/יג בשבילי החודש סי' א ס"ק ג, סי' יג ס"ק א
ה/יג בשבילי השבת סי' ב אות ז
ה/יג גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קמט
ה/יג גבורת יצחק שבועות עמ' תב
ה/יג גור אריה שמות פ' יב הע' 32
ה/יג גליונות אבני נזר
ה/יג דברי יואל ויקרא ח"ב עמ' רנט
ה/יג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קמא
ה/יג הדר איתמר עמ' מז
ה/יג זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תכב {החשבון שלנו הוא זכרון חשבון בני א"י}
ה/יג זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' צה {סומכים על חשבון בני א"י}
ה/יג זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' טז ס"ק ב {בלי יהודים בא"י יתבטלו המועדים}
ה/יג זמנים למלך
ה/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כט אות א
ה/יג חי' בן אריה ח"א סי' יט אות ט
ה/יג חי' חתם סופר
ה/יג חקרי זמנים ח"ב עמ' קצד, רז, תרעט
ה/יג ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רכג {חשבון בני א"י}
ה/יג ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 43-44
ה/יג לאור ההלכה (תשסד) עמ' שפא-שפב {חשבון בני א"י}
ה/יג לכתך אחרי במדבר עמ' 43-44
ה/יג לקוטי האור עמ' יז
ה/יג לקוטי סופר ח"א דף לג ע"א
ה/יג לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 65
ה/יג מגיד הרקיע עמ' 370-377
ה/יג מועדים וזמנים ח"א סי' יט
ה/יג מחנה יוסף (תשעב) סי' מו אות ה עמ' רנה
ה/יג מטה אהרן ר"ה עמ' עז, פז, צה, קמב
ה/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' נח
ה/יג מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' רב]
ה/יג מקודש החודש עמ' קס, קסד
ה/יג מראה החודש דף ג ע"ב, יב ע"א, טו ע"ב, כ ע"ב
ה/יג משנת יעקב
ה/יג משפטי עזיאל ח"ג עמ' עט
ה/יג משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף ס ע"ד
ה/יג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 205, 206 {צ"פ}, 223
ה/יג סולם מוצב עמ' יח
ה/יג סיומי המסכתות עמ' 119 {הלוח ע"פ פי חשבון - על סמך בני א"י}
ה/יג עיונים בהלכה עמ' 84
ה/יג פרשת החדש
ה/יג צבא המלך עמ' טז-יז, כז
ה/יג צהר גל' ט עמ' 24
ה/יג ציץ הקודש ח"א דף עד ע"א-ע"ב, עה ע"א
ה/יג צמח ארז עמ' שכ, שכט
ה/יג קובץ חי' תורה (סול') עמ' מט
ה/יג קול יהודה (גרשוני) עמ' שפ
ה/יג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' עד
ה/יג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קכז
ה/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שעז
ה/יג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רכב
ה/יג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שלב, שלז
ה/יג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שלח
ה/יג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) דף רג (=תשובת חכם, סוף פסק הסמיכה בשו"ת מהרלב"ח)
ה/יג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רפג
ה/יג שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ב-ג
ה/יג שיחות לספר ויקרא עמ' רפו {בני חו"ל סומכים על חשבוננו}
ה/יג שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' ג אות א
ה/יג שלמי יוסף ר"ה עמ' כח, קצז
ה/יג שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל ח"א עמ' יט {על חשבון בני א"י}
ה/יג שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' צט-קא, קיד
ה/יג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קל, קלט
ה/יג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קמח, קנז
ה/יג תועפות ראם (באר) עמ' קפח, קצ
ה/יג תורת הלוי עמ' עה
ה/יג תחומין חט"ז עמ' 240
ה/יג תפארת למשה עמ' קל-קלא


ו/167 הלכות קדוש החודש פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אהל חיים ח"ד
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ נאוה קדש
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' צז
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ קדוש החודש (גליצ')
ו/רה"פ קרית מלך
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
ו/א אור ליהודה (תשנט) עמ' תמ
ו/א אמונת עתיך גל' 128 עמ' 44 {מולד ממוצע - לענין צום בערב ר"ח אחרי המולד}
ו/א בין השורות עמ' קג
ו/א גבורות אליהו או"ח סי' קכה אות ו
ו/א הל' קה"ח (עקביא)
ו/א המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 19
ו/א חקרי זמנים ח"ד עמ' שסג
ו/א יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות סא {חישוב ע"פ סוד העיבור ומהלך הלבנה}
ו/א יראת שמים
ו/א ישועה בישראל
ו/א כי היא חכמתכם פרק לג
ו/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קמה
ו/א להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' מד, מז
ו/א לקוטי האור עמ' יז
ו/א מבוא למשנה תורה עמ' 113
ו/א מגיד הרקיע עמ' 378-380
ו/א מטה אהרן ר"ה עמ' קא
ו/א מקודש החודש עמ' רנא, רנג, רעח
ו/א מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות יג
ו/א משיב טענה עמ' 172
ו/א נוכח השלחן (הכהן) עמ' רי
ו/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קסד
ו/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קעב
ו/א עלה יונה עמ' לה
ו/א פרשת החדש
ו/א קדושת החודש (שטרן)
ו/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קב
ו/א שם טוב
ו/א שמחתי באומרים לי עמ' סג
ו/א שערי זמנים סי' ד הערה 5
ו/א תועפות ראם (באר) עמ' קצה
ו/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שסח-שע
ו/א תחומין ח"ח עמ' 449, חי"ד עמ' 476
ו/ב בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' צ {טעם שהשעה מחולקת לאלף ושמונים חלקים}
ו/ב גבורות אליהו או"ח סי' קכה אות ו
ו/ב דברת שלמה (תשעא) עמ' רכז {תתר"ף חלקים}
ו/ב הל' קה"ח (עקביא)
ו/ב חי' בן אריה ח"א סי' יט אות טו
ו/ב ילקוט דברי אסף עמ' קלד {טעם שקבעו תתר"ף חלקים}
ו/ב יסוד האמונה (תשסז) קונטרסים אות קפט
ו/ב יראת שמים
ו/ב ישועה בישראל
ו/ב כי היא חכמתכם פרק א, ב
ו/ב מגיד הרקיע עמ' 380-393
ו/ב על גדות ים התלמוד עמ' 17
ו/ב ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 283
ו/ב עשרה מאמרות (תשס) עמ' שנא, תקט-תקיד
ו/ב פרשת החדש
ו/ב קדושת החודש (שטרן)
ו/ב קרן פני משה ח"א עמ' נג
ו/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' יז
ו/ב שם טוב
ו/ב תורת מנחם חמ"ד עמ' 189
ו/ג אור הישר [תשבץ ח"א סי' קג]
ו/ג גבורות אליהו או"ח סי' קכה אות ח
ו/ג הגהות חבר בן חיים
ו/ג הל' קה"ח (עקביא)
ו/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כט אות א
ו/ג יראת שמים
ו/ג כי היא חכמתכם פרק ג
ו/ג לקוטי האור עמ' יח
ו/ג מאור עינים (עזריה מן האדומים, שלג) אמרי בינה פרק מ דף קכה ע"א
ו/ג מגיד הרקיע עמ' 393-394
ו/ג נועם חי"ב עמ' קטו
ו/ג נרות אהרן
ו/ג פרשת החדש
ו/ג תועפות ראם (באר) עמ' קצז
ו/ג תפארת למשה עמ' נז
ו/ד באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' נה
ו/ד גבורות אליהו או"ח סי' קכה אות ד
ו/ד הל' קה"ח (עקביא)
ו/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 15
ו/ד יראת שמים
ו/ד כי היא חכמתכם פרק ה-ו, ח
ו/ד לקוטי האור עמ' יח
ו/ד משיב טענה עמ' 195
ו/ד משנת משה ר"ה עמ' לה
ו/ד עשרה מאמרות (תשס) עמ' שנד
ו/ד פרשת החדש
ו/ד קדושת החודש (שטרן)
ו/ד רמז הרומז (תשסח) עמ' סה-סו
ו/ד שם טוב
ו/ד תאריך ישראל סי' יב אות יח
ו/ד תורת מנחם ח"ב עמ' 238 {ענין העיבור כפשוטו}
ו/ד תורת מנחם חע"א עמ' 169 {עשרה ימים ואחת ועשרים שעות וארבעה חלקים}
ו/ה ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמג
ו/ה יראת שמים
ו/ה ישועה בישראל
ו/ה כי היא חכמתכם פרק ט-יא
ו/ה פרשת החדש
ו/ה קדושת החודש (שטרן)
ו/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תטז
ו/ו פרשת החדש
ו/ו.
ו/ז המלך ברמה עמ' 110, 117
ו/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ז פרשת החדש
ו/ח אהל שרה לאה עמ' מו
ו/ח אמרי נועם מועדים תשובה ד מבן המחבר
ו/ח אנצי"ת ע' בהר"ד הע' 3, 10, 24, 25, 27
ו/ח בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' צא
ו/ח בני ציון (שפירא) דף י ע"ד, פב ע"ג
ו/ח ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסג עמ' תמה {מפרש}
ו/ח גנא דפלפלי עמ' שיח {אב מלא}
ו/ח חקרי זמנים ח"א עמ' ד
ו/ח כי היא חכמתכם פרק יב, יד-טו
ו/ח לקוטי שיחות חלק ל עמ' 272
ו/ח מגיד הרקיע עמ' 394-398
ו/ח מעיל צדקה (לנדסופר) סי' כא
ו/ח משיב טענה עמ' 212
ו/ח ניצני שביעית עמ' 115-118
ו/ח סיני ס' יובל עמ' רכא {מפרש}
ו/ח עשרה מאמרות (תשס) עמ' תסו
ו/ח פרשת החדש
ו/ח קדושת החודש (שטרן)
ו/ח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קב
ו/ח שם טוב
ו/ח תלפיות ו חוב' א עמ' 207
ו/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 99
ו/ט פרשת החדש
ו/ט.
ו/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 99
ו/י בצור ירום (תשפ) חי"ב עמ' רלז הערה 223 {כל תשע עשרה שנה שיהיו מהן שבע שנים מעוברות ושתים עשרה פשוטות נקרא מחזור וכו' השבע שנים המעוברות שבכל מחזור ומחזור לפי חשבון זה הם שנה שלישית מן המחזור וששית, ושמינית וכו'}
ו/י גבורות אליהו או"ח סי' קכה אות ה
ו/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כט אות א-ב
ו/י יד בנימין ר"ה עמ' רפה
ו/י כי היא חכמתכם פרק יח-יט
ו/י נועם חי"א עמ' פה
ו/י פרי צדיק (ר' צדוק) ר"ח אדר שני אות ב {כל תשע עשרה שנה שיהיו מהן שבע שנים מעוברות ושתים עשרה פשוטות נקרא מחזור}
ו/י פרשת החדש
ו/י צפנת פענח (תשסו) עמ' שנ
ו/י קדושת החודש (שטרן)
ו/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שלג-שלד
ו/י שמחתי באומרים לי עמ' סב
ו/י שערי זמנים סי' כ הערה 6
ו/י תורת מנחם חע"א עמ' 170 {חוץ משעה אחת וארבע מאות ושמונים וחמשה חלקים}
ו/יא בצור ירום (תשפ) חי"ב עמ' רלז הערה 223 {כל תשע עשרה שנה שיהיו מהן שבע שנים מעוברות ושתים עשרה פשוטות נקרא מחזור וכו' השבע שנים המעוברות שבכל מחזור ומחזור לפי חשבון זה הם שנה שלישית מן המחזור וששית, ושמינית וכו'}
ו/יא גבורות אליהו או"ח סי' קכה אות ה
ו/יא כי היא חכמתכם פרק כ-כא
ו/יא מגיד הרקיע עמ' 398
ו/יא מראה החודש דף מט ע"ד
ו/יא פרפרת אליעזר בא פרק יב פסוק מא
ו/יא פרשת החדש
ו/יא שערי זמנים סי' כ הערה 6
ו/יב אמרי נועם מועדים תשובה ד מבן המחבר
ו/יב כי היא חכמתכם פרק כב
ו/יב פרשת החדש
ו/יב.
ו/יג כי היא חכמתכם פרק כג
ו/יג מוריה גל' קה עמ' יד
ו/יג משנת יעקב
ו/יג פרשת החדש
ו/יג קדושת החודש (שטרן)
ו/יג קובץ השמיטה עמ' סד, תקסו
ו/יג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קנ
ו/יד כי היא חכמתכם פרק כד
ו/יד מגיד הרקיע עמ' 398
ו/יד פרשת החדש
ו/טו יד בנימין ר"ה עמ' פט
ו/טו כי היא חכמתכם פרק כה
ו/טו פרשת החדש
ו/טו קדושת החודש (שטרן)


ז/168 הלכות קדוש החודש פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ אהל חיים ח"ד
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ נאוה קדש
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' צח
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ קדוש החודש (גליצ')
ז/רה"פ קרית מלך
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
ז/א אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק לו
ז/א אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק עז
ז/א אוריתא יד עמ' עא {לא אדו ראש גם כשהיו מקדשים ע"י הראייה}
ז/א אמרי נועם מועדים תשובה ד מבן המחבר {סימני המועדים}
ז/א אמת ליעקב מועד עמ' קצג {לא אד"ו רא"ש}
ז/א באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 549 {מפרש}
ז/א בנין אהל מועד דף כד ע"א {לא אד"ו ראש}
ז/א ברור הלכה סוכה מג ע"ב ציון א
ז/א דרשות שמן רוקח עמ' ריא
ז/א הגהה מר' חיים זעליג סלאנימסקי (נדפס ברמב"ם הנפוץ, אחרי ס' זמנים)
ז/א העמק שאלה ח"א שאלתא סז אות כב
ז/א זבחי תרועה סי' כב אות ד
ז/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שסז
ז/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רלא {לא אד"ו ראש}
ז/א יראת שמים
ז/א ישועה בישראל
ז/א כי היא חכמתכם פרק כח
ז/א להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' מה
ז/א מגיד הרקיע עמ' 399-406
ז/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 203 {לא אד"ו ראש - בזמן שקידשו ע"פ הראייה}
ז/א מקודש החודש עמ' קלז
ז/א משך חכמה במדבר פ"י פס' י {הדחיות - לגבי חודש תשרי}
ז/א עולת איש (אלישר) דף יג ע"ד {קביעת המועדים}
ז/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קסה
ז/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קעב
ז/א פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 46, 48
ז/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' שע {אחרי שש שעות}
ז/א פרשת החדש
ז/א ציץ הקודש ח"א דף עד ע"א
ז/א קדושת החודש (שטרן)
ז/א קול דודי ר"ה סי' שלז, שלט
ז/א שלמי יוסף ר"ה עמ' רט
ז/א שם טוב
ז/א שמחתי באומרים לי עמ' לה
ז/א תועפות ראם (באר) עמ' קצה
ז/א תורת מנחם ח"ב עמ' 3 {לא אד"ו ראש}
ז/א תורת מנחם חנ"ג עמ' 429, 440 {לא אד"ו ראש}
ז/א תורת מנחם חנ"ו עמ' 270 {לא אד"ו ראש, לא בד"ו פסח}
ז/א תחומין ח"ח עמ' 449
ז/ב ברור הלכה ר"ה כ ע"ב
ז/ב כי היא חכמתכם פרק כט
ז/ב להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' מז
ז/ב מגיד הרקיע עמ' 406-409
ז/ב משנה שלמה עמ' קמט
ז/ב נועם חי"ד עמ' קמ, קונטרס קביעת קו התאריך עמ' 61 {ישועה לישראל}
ז/ב פרשת החדש
ז/ב קדושת החודש (שטרן)
ז/ב קול דודי (תשף)
ז/ב קול דודי ר"ה סי' שמא
ז/ב שלמי יוסף ר"ה עמ' קצב
ז/ב שערי זמנים סי' ה אות א, ה
ז/ג הל' קה"ח (עקביא)
ז/ג כי היא חכמתכם פרק ל
ז/ג מגיד הרקיע עמ' 409-410
ז/ג פרשת החדש
ז/ג שם טוב
ז/ד כי היא חכמתכם פרק לא
ז/ד מגיד הרקיע עמ' 410
ז/ד מראה החודש דף לד ע"ג
ז/ד פרשת החדש
ז/ה כי היא חכמתכם פרק לב
ז/ה מגיד הרקיע עמ' 410
ז/ה משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף נז ע"ד
ז/ה פרשת החדש
ז/ה תורת ציון עמ' 194
ז/ו חי' בן אריה ח"א סי' יט אות טו
ז/ו פרשת החדש
ז/ו שם טוב
ז/ו שערי זמנים סי' ד[א] אות ז
ז/ו תורת ציון עמ' 194
ז/ז אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קמ
ז/ז אור הישר
ז/ז אור לישרים (שולמן) עמ' עב {המפרש}
ז/ז אוריתא יד עמ' עא {מפרש בשם ר"ח}
ז/ז בית אהרן וישראל גל' סז עמ' יז {מפרש - יוה"כ בערב שבת}, גל' סט עמ' קי
ז/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קז
ז/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קכב
ז/ז ברור הלכה סוכה מג ע"ב ציון א
ז/ז ברקאי ח"ג עמ' 246
ז/ז דברי אהרן עמ' כא {לא אד"ו ראש בזמן שקידשו ע"פ ראיה}
ז/ז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שח
ז/ז הל' קה"ח (עקביא)
ז/ז הר המלך ח"ה עמ' שצח
ז/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 165
ז/ז זבחי תרועה סי' כב אות ג
ז/ז חי' בן אריה ח"א סי' יט אות י
ז/ז יד בנימין ר"ה עמ' רסז
ז/ז יראת שמים
ז/ז ישועה בישראל
ז/ז כי בא מועד עמ' פז
ז/ז כי היא חכמתכם פרק כח, לג
ז/ז להורות נתן מועדים ח"ג עמ' כד
ז/ז לקוטי שיחות ח"ז עמ' 52
ז/ז לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 221, 472
ז/ז מגיד הרקיע עמ' 410
ז/ז מועדים וזמנים ח"ו סי' טו
ז/ז מוריה גל' רמג עמ' קב {מפרש}
ז/ז מזרח שמש דף י ע"ב
ז/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 205 {ראב"ד}
ז/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' עח
ז/ז מעין החכמה עמ' ג-ד {ראב"ד}
ז/ז מצרף לחכמה פ' יז {ראב"ד - רבותי לא עסקו בתכונה}
ז/ז מקודש החודש עמ' לט, רנג-רנד, רסא, רעה, שז, שיט
ז/ז מראה החודש דף לד ע"ג
ז/ז מראית העין (תשכ) דף קלז
ז/ז מרגליות הים סנהדרין יג ע"א אות א {המפרש}
ז/ז מרכה"מ אלפ'
ז/ז משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' שסא
ז/ז משנת יעקב קדושה עמ' שפו
ז/ז נועם ח"ט עמ' רמא {ראב"ד}, חי"ד, קונטרס קביעת קו התאריך עמ' 55
ז/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' לז
ז/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' כג
ז/ז ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 277
ז/ז פרשת החדש
ז/ז קדושת החודש (שטרן)
ז/ז קול דודי (תשף) (בקיצור)
ז/ז קול דודי ר"ה סי' שלז
ז/ז ר"י קארו - קובץ עמ' קלה
ז/ז שו"ת מהרי"ל עמ' יג
ז/ז שלמי יוסף ר"ה עמ' קעז
ז/ז שם טוב
ז/ז שמחתי באומרים לי עמ' מט
ז/ז תועפות ראם (באר) עמ' קצה
ז/ז תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' כט
ז/ז תורת מנחם ח"ב עמ' 3 {מפני מה אין קובעין זה בימי אד"ו כו' (וראב"ד - מה חטא אד"ו כו' ומה זכה בגה"ז וכו')}
ז/ז תורת רפאל או"ח ח"ב דף קנה ע"א
ז/ז תחומין חי"ד עמ' 476, חט"ו עמ' 412, חי"ט עמ' 441
ז/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 100
ז/ח הר המלך ח"ו עמ' פד
ז/ח מגיד הרקיע עמ' 410-415
ז/ח מזרח שמש דף י ע"ב
ז/ח ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 277
ז/ח פרשת החדש


ח/169 הלכות קדוש החודש פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אהל חיים ח"ד
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ נאוה קדש
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' צט
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ קדוש החודש (גליצ')
ח/רה"פ קרית מלך
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
ח/א בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' צה {כ"ט י"ב תשצ"ג הלכה למשה מסיני}
ח/א בני ציון (שפירא) דף סז ע"ג
ח/א בשבילי החודש סי' יג ס"ק א
ח/א גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ו סי' י
ח/א דרך ישרה ח"ב עמ' קצב
ח/א חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קיד ד"ה ואף
ח/א חמדת אהרן עמ' צב
ח/א יראת שמים
ח/א כי היא חכמתכם פרק לה
ח/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' ע
ח/א מגן בעדי עמ' 120
ח/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' מו, נו
ח/א מקודש החודש עמ' רעה
ח/א משנת חיים בכורות עמ' תקיז
ח/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רלד, קדושה עמ' שפו, זרעים ח"ב עמ' קל
ח/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' כג
ח/א נועם חי"ב עמ' כב
ח/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מב פסוק ה
ח/א נתן פריו מגילה עמ' מח
ח/א עיונים (פאור) עמ' 43
ח/א פרשת החדש
ח/א קדושת החודש (שטרן)
ח/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 259
ח/א שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קה
ח/א שחר אורך עמ' קה
ח/א שיח ערב קידושין עמ' קג
ח/א שם טוב
ח/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קמא
ח/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קנט
ח/א תורת מנחם חמ"ח עמ' 257
ח/א תשובות הרי"ד עמ' קנט
ח/ב ברכת אריאל ח"א
ח/ב גבורות אליהו או"ח סי' קכה אות א
ח/ב מגיד הרקיע עמ' 416
ח/ב מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' מו, נו
ח/ב משנת יעקב קדושה עמ' שפו
ח/ב משפטי עזיאל ח"ד עמ' כג
ח/ב פרשת החדש
ח/ב שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות יב
ח/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קמא
ח/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קנט
ח/ג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' סב {מרכה"מ}
ח/ג יראת שמים
ח/ג ישועות יעקב נשים עמ' שפב
ח/ג מגיד הרקיע עמ' 417-418
ח/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ח/ג ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' קנה
ח/ג ערבי נחל (תשסד) עמ' תקפח
ח/ג פרשת החדש
ח/ג שם טוב
ח/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קמא
ח/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קנט
ח/ד אור הישר [ברכי יוסף או"ח סי' תכז, אור גדול סי' נח אות ט]
ח/ד אנצי"ת ע' אב (ד) הע' 2, ע' אדר הע' 2, 45, ע' אייר הע' 2-3, ע' אלול הע' 2
ח/ד בית אהרן וישראל גל' מט עמ' מא
ח/ד בית אהרן וישראל גל' פח עמ' נב
ח/ד בשבילי החודש סי' ה ס"ק ה
ח/ד גבורות אליהו או"ח סי' קכה אות א, ד
ח/ד גור אריה שמות פ' לג הע' 33
ח/ד גליונות אבני נזר
ח/ד התעוררות תשובה
ח/ד חמדת אהרן עמ' צב
ח/ד כי היא חכמתכם פרק לו
ח/ד מגיד הרקיע עמ' 419-424
ח/ד מקודש החודש עמ' ג, רסא, רעה
ח/ד משנת יעקב קדושה עמ' שפו
ח/ד נרות אהרן
ח/ד פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' פג
ח/ד פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תרנח
ח/ד פרשת החדש
ח/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קכב
ח/ד שהם וישפה ח"א
ח/ד שחר אורך עמ' קה-קו
ח/ד שלמי יוסף ר"ה עמ' רמד, רמט
ח/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קמא
ח/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קנט
ח/ד שערי זבולון או"ח ח"ג סי' ב ס"ק א
ח/ד שערי זמנים סי' ו אות ו, סי' ח הערה 9
ח/ד תפארת למשה עמ' סב
ח/ד תשובות הרי"ד עמ' קנט
ח/ה אור הישר [לח"מ הל' בכורות פ"ז ה"ח]
ח/ה אור חדש (מהר"ל) פ"ג הע' 224, 240, פ"ד הע' 237, פ"ח הע' 155 {אדר הסמוך לניסן לעולם חסר}
ח/ה אנצי"ת ע' אב (ד) הע' 2, ע' אדר הע' 2, 44, ע' אייר הע' 2-3, ע' אלול הע' 2
ח/ה גבורות אליהו או"ח סי' קכה אות ג-ד
ח/ה גור אריה שמות פ' לג הע' 47
ח/ה חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קנח
ח/ה כי היא חכמתכם פרק לז-לח
ח/ה כלילת יופי דף עו
ח/ה מגיני שלמה עמ' קכב {המפרש}
ח/ה מזרח שמש דף ח ע"ג
ח/ה מנחת חינוך ח"א עמ' כז, ק, ח"ג עמ' שעט
ח/ה מקודש החודש עמ' שכ
ח/ה מראה החודש דף כא ע"ב
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ה משפטי עזיאל ח"ג עמ' רח
ח/ה נחמד למראה ח"ג דף טו ע"ג
ח/ה עיונים (פאור) עמ' 43
ח/ה פרשת החדש
ח/ה קדושת החודש (שטרן)
ח/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
ח/ה קול דודי ר"ה סי' שכו
ח/ה שו"ע הרב או"ח סי' תר ס"ד
ח/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' קצא
ח/ה שם טוב
ח/ו גבורות אליהו או"ח סי' קכה אות ג
ח/ו הגהות חבר בן חיים
ח/ו כי היא חכמתכם פרק לז
ח/ו לקוטי שיחות חל"ט עמ' 341
ח/ו מגיד הרקיע עמ' 424
ח/ו מזרח שמש דף ח ע"ג
ח/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ב ע"ב
ח/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תעה-תעו
ח/ו ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' קנה
ח/ו ערבי נחל (תשסד) עמ' תקפח
ח/ו פירושי רס"ג לבראשית עמ' 341
ח/ו פרשת החדש
ח/ו שם טוב
ח/ו תאריך ישראל סי' יב אות יח
ח/ו תורת מנחם חמ"ג עמ' 216
ח/ו תורת מנחם חמ"ח עמ' 257
ח/ז אור המאיר (שפירא) סי' יג אות ח
ח/ז ברור הלכה סוכה נד ע"ב ציון ב
ח/ז ברור הלכה ר"ה ו ע"ב
ח/ז הל' קה"ח (עקביא)
ח/ז כי היא חכמתכם פרק מ
ח/ז מגיד הרקיע עמ' 424
ח/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף קג ע"א {אין בין עצרת לעצרת אלא 4 ימים}
ח/ז פרשת החדש
ח/ז שם טוב
ח/ח פרשת החדש
ח/ח קדושת החודש (שטרן)
ח/ט מבוא למשנה תורה עמ' 107
ח/ט משפטי עזיאל ח"ג עמ' קפב
ח/ט פרשת החדש
ח/י כי היא חכמתכם פרק מא
ח/י לקוטי האור עמ' 73 {מפרש}
ח/י מגיד הרקיע עמ' 424-425
ח/י משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף נח ע"ד
ח/י פרשת החדש


ט/170 הלכות קדוש החודש פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ אהל חיים ח"ד
ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ נאוה קדש
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' ק
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ קדוש החודש (גליצ')
ט/רה"פ קרית מלך
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
ט/א אור הישר [תשבץ ח"א סי' קח, משאת בנימין סי' קא]
ט/א אנצי"ת ע' ברכת החמה הע' 7
ט/א דברות משה מועד ח"א עמ' קפג, תרד {שנת החמה יש מחכמי ישראל שאומרים}
ט/א דברי יואל מועדים ח"ד עמ' שמ
ט/א דעת הרמב"ם עמ' 134
ט/א הרמב"ם כמחנך עמ' 15
ט/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קי
ט/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כט אות ב
ט/א יד בנימין ר"ה עמ' רפה
ט/א כי היא חכמתכם פרק סב
ט/א מבוא למשנה תורה עמ' 88, 96
ט/א מגיד הרקיע עמ' 426
ט/א פרשת החדש
ט/א קדושת החודש (שטרן)
ט/א שם טוב
ט/א שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רפה, ח"ב עמ' שז
ט/א שערי זמנים סי' א אות ב
ט/ב אור חדש (בלומ') דף יח ע"א {מחזור כל יט שנה}
ט/ב הל' קה"ח (עקביא)
ט/ב כי היא חכמתכם פרק מט
ט/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קמט
ט/ב מגיד הרקיע עמ' 426-427
ט/ב מועדי ישראל (גורן) עמ' 20
ט/ב פרשת החדש
ט/ב שם טוב
ט/ג אהל שרה לאה עמ' מו
ט/ג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' שפ
ט/ג אור הישר [לח"מ הל' תענית פ"ג ה"ט]
ט/ג אור המאיר (שפירא) סי' יג אות ד
ט/ג בני ציון (שפירא) דף לא ע"ד, מד ע"א
ט/ג גבורות אליהו או"ח סי' קכה אות ט
ט/ג דברות משה מועד ח"א עמ' קפג, תרה {בפירוש}
ט/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כט אות א
ט/ג חזו"א או"ח סי' קלח ס"ק ב
ט/ג חזו"א על הרמב"ם
ט/ג יד בנימין ר"ה עמ' פט-צ, צב {מפרש}
ט/ג יד פשוטה אהבה עמ' תתשסב
ט/ג יחוה דעת ח"ד עמ' פט
ט/ג יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' רכד
ט/ג כי היא חכמתכם פרק נג
ט/ג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' כג
ט/ג מאור עינים (עזריה מן האדומים, שלג) אמרי בינה פרק מ דף קכו ע"א {מפרש}
ט/ג מגיד הרקיע עמ' 427-431
ט/ג מועדי ישראל (גורן) עמ' 20
ט/ג מוריה גל' קיא עמ' עב {מפרש}
ט/ג נחל עדן (גורדון) דף מב ע"ג
ט/ג פרי האדמה ח"א
ט/ג פרפרת אליעזר אמור פרק כג פסוק ב עמ' תיד {המפרש - ז"ט תרמב}
ט/ג פרפרת התורה עמ' תקסז
ט/ג פרשת החדש
ט/ג צידה לדרך מאמר ה עמ' מט
ט/ג קדושת החודש (שטרן)
ט/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שלב {מפרש}, שלד
ט/ג שם טוב
ט/ג שרשי הים דף קסז ע"א
ט/ג תאריך ישראל סי' א אות י {מפרש}
ט/ג תורה לישראל עמ' 98 {מפרש}
ט/ג תורה שלמה בראשית פ"א אות תקצו
ט/ג תורת מנחם ח"ח עמ' 102 {פירוש - אחר שנים רבות כו' יבוא מורה צדק ויודיענו}
ט/ד הל' קה"ח (עקביא)
ט/ד כי היא חכמתכם פרק נז-נט, סא
ט/ד מגיד הרקיע עמ' 431-432
ט/ד מועדי ישראל (גורן) עמ' 20
ט/ד מוריה גל' קיא עמ' עא {תקופת ניסן נופלת רק בתחלת היום או הלילה או בחצות}
ט/ד משיב טענה עמ' 197
ט/ד עיני דוד הל' תפלה פ"י
ט/ד פרשת החדש
ט/ד רמז הרומז (תשסח) עמ' סו
ט/ד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שלג-שלד, שלו
ט/ד שם טוב
ט/ד שפתי דעת ח"א עמ' רב-רג
ט/ד שפתי דעת ח"ג עמ' לא
ט/ה לקוטי שיחות ח"כ עמ' 547
ט/ה פרשת החדש
ט/ו הל' קה"ח (עקביא)
ט/ו כי היא חכמתכם פרק מט
ט/ו מגיד הרקיע עמ' 432-433
ט/ו ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 45
ט/ו פרשת החדש
ט/ו שפתי דעת ח"א עמ' רב-רג
ט/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 211
ט/ז מקום דוד [מגיד משנה (פירוש על משנת חסידים) בהקדמה]
ט/ז פרשת החדש
ט/ז שפתי דעת ח"א עמ' רב-רג
ט/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 211
ט/ח מגיד הרקיע עמ' 433-437
ט/ח פרשת החדש
ט/ח שפתי דעת ח"א עמ' רב-רג


י/171 הלכות קדוש החודש פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ אהל חיים ח"ד
י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ יראת שמים
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ נאוה קדש
י/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' קא
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ קדוש החודש (גליצ')
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
י/א אור המאיר (שפירא) סי' יג אות א
י/א אור חדש (בלומ') דף יח ע"ב {מפרש}
י/א אנצי"ת ע' בהר"ד הע' 17 {המפרש}
י/א באר אליעזר
י/א בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' עב
י/א בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קסו {תקופת שמואל ורב אדא}
י/א דברות משה מועד ח"א עמ' קפג, תרד {שנת החמה למי שהוא אומר שהיא פחות מרביע}
י/א הל' קה"ח (עקביא)
י/א ויגד יעקב (תשסח) עמ' שצב {שנת העיבור - כדי לאחד שנות החמה והלבנה}
י/א חי' בן אריה ח"א סי' יט אות טו
י/א יד בנימין ר"ה עמ' רפה
י/א יסוד האמונה (תשסז) קונטרסים אות קפט
י/א יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' קכט
י/א ישועה בישראל
י/א כי היא חכמתכם פרק סב
י/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' כ-כא {המפרש}
י/א לקוטי שיחות ח"כ עמ' 90
י/א מנחת חינוך ח"א עמ' כט {מפרש}
י/א משיב טענה עמ' 211-210
י/א נוכח השלחן (הכהן) עמ' ר
י/א נועם חי"א עמ' פד
י/א פרשת החדש
י/א קדושת החודש (שטרן)
י/א קרית מלך
י/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שכט, שלג {תקופת רב אדא}, שלח {מפרש}
י/א שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רפה, ח"ב עמ' שז
י/א שערי זמנים סי' א אות ב
י/א שפתי דעת ח"א עמ' רב {המפרש - אמר רב אדא}
י/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רכב {תקופת רב אדא בצנעא ותקופת שמואל בפרהסיא}
י/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קנ
י/ב כי היא חכמתכם פרק סג
י/ב נועם חי"א עמ' פד
י/ב פרשת החדש
י/ב צידה לדרך מאמר ה עמ' מט
י/ב קרית מלך
י/ג אור הישר [תשבץ ח"א סי' קז]
י/ג כי היא חכמתכם פרק סד
י/ג מגיד הרקיע עמ' 438-440
י/ג נועם חי"א עמ' פד
י/ג ערוך השלחן העתיד זרעים סי' ל ס' ח
י/ג פרשת החדש
י/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קעה
י/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שלד
י/ד כי היא חכמתכם פרק סז
י/ד פרשת החדש
י/ד.
י/ה כי היא חכמתכם פרק סו
י/ה נוכח השלחן (הכהן) עמ' רי
י/ה פרשת החדש
י/ו אבודרהם (תשכג) עמ' שי
י/ו אוהב שלום (אייזנר) עמ' 19 {תקופת רב אדא}
י/ו אור המאיר (שפירא) סי' יג אות א
י/ו אור חדש (בלומ') דף יח ע"ב
י/ו בית אהרן וישראל גל' כט עמ' עג-עד {פסק כר' אדא}
י/ו בית אהרן וישראל גל' ע עמ' קסא {תקופת רב אדא יותר אמיתית}
י/ו בני ציון (שפירא) דף סז ע"ג
י/ו דברות משה מועד ח"א עמ' קפג, תרד {ונראין לי הדברים שעל חשבון תקופה זו היו סומכין}
י/ו זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תכב
י/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כט אות ב
י/ו חקרי זמנים ח"ד עמ' שסג
י/ו חתם סופר או"ח סי' נו
י/ו יד פשוטה אהבה עמ' תתשסב
י/ו כי היא חכמתכם פרק סב
י/ו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' כ {כרב אדא}, כא
י/ו להורות נתן ח"ז עמ' מז {סמכו על רב אדא}
י/ו מבוא למשנה תורה עמ' 96
י/ו מגיד הרקיע עמ' 440-449
י/ו מנחת חינוך ח"א עמ' כט
י/ו משיב טענה עמ' 195
י/ו נועם חי"א עמ' פד
י/ו עלה יונה עמ' יח, פא
י/ו פרשת החדש
י/ו צמח דוד (גנז) האלף החמישי ג
י/ו צמח צדקה עה"ת עמ' פג
י/ו קדושת החודש (שטרן)
י/ו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קעה
י/ו קרית מלך
י/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' של-שלב, שלד-שלו
י/ו שי כהן עמ' קא {כרב אדא}
י/ו שלמי יוסף ר"ה עמ' רט
י/ו שם טוב
י/ו שערי זמנים סי' א אות ג
י/ו שפתי דעת ח"א עמ' רב {חשבון אמיתי}
י/ו תורת מנחם ח"ח עמ' 103 {חשבון זה הוא האמת יותר מן הראשון}
י/ז דברות משה מועד ח"א עמ' קפג, תרה {וחשבון שתי התקופות האלו שביארנו}
י/ז דברי אהרן עמ' כג-כד
י/ז הל' קה"ח (עקביא)
י/ז זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תיט, תכא
י/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כט אות ד
י/ז להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' כב
י/ז לקוטי האור עמ' 3 {שני ימים קודם}
י/ז מגיד הרקיע עמ' 449
י/ז פרשת החדש
י/ז שערי זמנים סי' ד[א] אות ז
י/ז שפתי דעת ח"א עמ' רב


יא/172 הלכות קדוש החודש פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ אהל חיים ח"ד
יא/רה"פ חזון שמים
יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ נאוה קדש
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ קדוש החודש (גליצ')
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
יא/א אהלי חיים עמ' קפז
יא/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רלא
יא/א הרמב"ם כמחנך עמ' 54
יא/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תיז {דרכי החשבון}
יא/א חקרי זמנים ח"ד עמ' קב
יא/א יראת שמים
יא/א מבוא למשנה תורה עמ' 166
יא/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 51
יא/א פרשת החדש
יא/א קדושת החודש (שטרן)
יא/א קרית מלך
יא/א תורת מנחם חי"ט עמ' 331 {דרכי החשבון וכו' סוד העיבור וכו'}
יא/ב באמונה שלמה עמ' שלב
יא/ב דעת הרמב"ם עמ' 134
יא/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' קב
יא/ב יראת שמים
יא/ב מבוא למשנה תורה עמ' 372, 165-166
יא/ב מגיד הרקיע עמ' 450
יא/ב מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"ג עמ' פו {חכמי האומות}
יא/ב פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' לח
יא/ב פרשת החדש
יא/ב קדושת החודש (שטרן)
יא/ב שם טוב
יא/ב תחומין חי"ט עמ' 432
יא/ג באמונה שלמה עמ' שלב
יא/ג המשפט העברי עמ' 985
יא/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' קב, שסא
יא/ג יראת שמים
יא/ג מבוא למשנה תורה עמ' 47, 372
יא/ג מגיד הרקיע עמ' 450
יא/ג פרשת החדש
יא/ג שם טוב
יא/ג תחומין חי"ד עמ' 476, חי"ט עמ' 430, 432
יא/ד באמונה שלמה עמ' שלב
יא/ד בני ציון (שפירא) דף ח ע"א, פד ע"ג
יא/ד ברקאי ח"ג עמ' 244
יא/ד בשבילי החודש בהקדמה
יא/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קעח
יא/ד יראת שמים
יא/ד ישועה בישראל
יא/ד מבוא למשנה תורה עמ' 107, 166, 224
יא/ד מגיד הרקיע עמ' 451-454
יא/ד מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' יו"ט שני של גלויות
יא/ד מקודש החודש עמ' רנב
יא/ד משיב טענה עמ' 167
יא/ד משנה שלמה עמ' קמז
יא/ד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 51
יא/ד פרשת החדש
יא/ד צהר גל' ב עמ' 140 {והוא סוד העיבור}
יא/ד קרית מלך
יא/ד קרן הצבי מצוה קא אות א
יא/ד שו"ת הרד"ך עמ' קסג
יא/ד תחומין חי"ד עמ' 476, חי"ט עמ' 430
יא/ד תכונת השמים (קלר) פתח דבר
יא/ד תפארת למשה עמ' ל {כי היא חכמתכם}, קלו
יא/ה דעת הרמב"ם עמ' 134
יא/ה חזו"א או"ח סי' קטו ס"ק לו
יא/ה חזו"א על הרמב"ם
יא/ה חקרי זמנים ח"ג עמ' 11
יא/ה יראת שמים
יא/ה מבוא למשנה תורה עמ' 309, 378
יא/ה מגיד הרקיע עמ' 454-455
יא/ה מישור הערבה עמ' קיז
יא/ה פרשת החדש
יא/ה קדושת החודש (שטרן)
יא/ה קרית מלך
יא/ו הל' קה"ח (עקביא)
יא/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 7, 54
יא/ו יראת שמים
יא/ו מבוא למשנה תורה עמ' 378
יא/ו מישור הערבה עמ' קיז
יא/ו פרשת החדש
יא/ז אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' קלז
יא/ז טוב נהורך פ"ג הערה 3
יא/ז יראת שמים
יא/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קמז
יא/ז לקוטי האור עמ' יח-יט
יא/ז מגיד הרקיע עמ' 455-457
יא/ז מישור הערבה עמ' קכד
יא/ז פרשת החדש
יא/ז קרית מלך
יא/ז קרן פני משה ח"א עמ' נג
יא/ז שם טוב
יא/ז תאריך ישראל סי' א הערה ד
יא/ז תועפות ראם (באר) עמ' קצו
יא/ז תחומין חי"א עמ' 441, חי"ד עמ' 480
יא/ז תכונת השמים (קלר) פ"א ה"ג וה"ה
יא/ח לקוטי האור עמ' יט
יא/ח מבוא למשנה תורה עמ' 107
יא/ח פרשת החדש
יא/ט לקוטי האור עמ' 21
יא/ט פרשת החדש
יא/ט קרית מלך
יא/ט תכונת השמים (קלר) פ"א ה"ג
יא/י הל' קה"ח (עקביא)
יא/י לקוטי האור עמ' 21
יא/י פרשת החדש
יא/י תורה לישראל עמ' 151
יא/יא לקוטי האור עמ' 21
יא/יא פרשת החדש
יא/יב אור הישר [תשבץ ח"א סי' קד]
יא/יב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רא
יא/יב לקוטי האור עמ' 22
יא/יב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 564
יא/יב פרשת החדש
יא/יב קרית מלך
יא/יג לקוטי האור עמ' 22-23
יא/יג מגיד הרקיע עמ' 450
יא/יג מגיד הרקיע עמ' 457-460
יא/יג פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תפא
יא/יג פרשת החדש
יא/יג קרית מלך
יא/יג תכונת השמים (קלר) פ"ג ה"ב
יא/יד לקוטי האור עמ' 23
יא/יד עמודי השמים ח"א דף כו ע"א
יא/יד פרשת החדש
יא/טו זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תכא
יא/טו ישועה בישראל
יא/טו לקוטי האור עמ' 24
יא/טו מגיד הרקיע עמ' 460
יא/טו עמודי השמים ח"א דף כו ע"א
יא/טו פרשת החדש
יא/טו קרית מלך
יא/טז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסג עמ' תמא
יא/טז חקרי זמנים ח"א עמ' ד
יא/טז יביע אומר (גרוברט) עמ' 66 {מנין השטרות}
יא/טז ישועה בישראל
יא/טז ישראל והזמנים (רוסוף) כסלו-אדר עמ' 90
יא/טז כי בא מועד עמ' פה
יא/טז לקוטי שיחות ח"כ עמ' 547
יא/טז מבוא למשנה תורה עמ' 25
יא/טז מוריה גל' קה עמ' כט
יא/טז משיב טענה עמ' 180 {רמ"ך}
יא/טז פרשת החדש
יא/טז צמח דוד (גנז) האלף הרביעי מח
יא/טז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' פו
יא/טז תלפיות ו חוב' א עמ' 207
יא/יז אוצר א"י ח"ד עמ' 13, 85, 128, 172, 174, 200, 207, ח"ה עמ' 66, 210, 216
יא/יז אמונת עתיך גל' 102 עמ' 71
יא/יז אמונת עתיך גל' 122 עמ' 67
יא/יז אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 337
יא/יז בית אהרן וישראל גל' נו עמ' קיז-קיח
יא/יז בית אהרן וישראל גל' צו עמ' קכב {ירושלים במעלה ל"ב}
יא/יז בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' קלג, קלו-קלח
יא/יז בני ציון (שפירא) דף נב ע"ג
יא/יז גבול פאת נגב עמ' כ-כא {כ"ט עד ל"ה מעלות}
יא/יז זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תכב {רק לפי א"י}
יא/יז חזו"א על הרמב"ם
יא/יז ישועה בישראל
יא/יז כי היא חכמתכם פרק נא
יא/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קמז, ח"ב עמ' קמד
יא/יז לאור ההלכה (תשסד) עמ' רסו {לפי ירושלים}
יא/יז להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' כז {חזו"א}
יא/יז להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' מו
יא/יז לקוטי האור עמ' 24
יא/יז מגיד הרקיע עמ' 460-462
יא/יז מוריה גל' קיא עמ' עד {לפי אופק ירושלים}, גל' רכו עמ' קמו-קמז, קמט, קנב-קנד
יא/יז מישור הערבה עמ' צה-צח, קב-קג, קה-קח, קיז, קכא
יא/יז מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר ב פ"ד אות ב
יא/יז מקודש החודש עמ' קסד
יא/יז מרגליות הים סנהדרין מא ע"ב אות יא {ששה ימים}
יא/יז משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף נט ע"ב {לפי אופק ירושלים}
יא/יז נועם חי"ד, קונטרס קביעת קו התאריך עמ' 53, חי"ט עמ' רסה
יא/יז נשמה של שבת עמ' 506
יא/יז עמודי השמים ח"א דף כה ע"ב
יא/יז פרשת החדש
יא/יז צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' רכג
יא/יז קובץ השמיטה עמ' תרסח
יא/יז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קט
יא/יז תאריך ישראל סי' א אות י
יא/יז תורה לישראל עמ' 130
יא/יז תחומין חי"ד עמ' 478, 482
יא/יז תלפיות ו חוב' א עמ' 166
יא/יז תפארת צבי (עלבינגר) דף לו ע"א {חשבון לפי ירושלים}


יב/173 הלכות קדוש החודש פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ אהל חיים ח"ד
יב/רה"פ הערות מתמטיות עמ' ו-ט
יב/רה"פ חזון שמים
יב/רה"פ יד פשוטה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ נאוה קדש
יב/רה"פ פי' בן חנוך הלוי
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ קדוש החודש (גליצ')
יב/רה"פ קרית מלך
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
יב/א אור הישר [מהרלב"ח לעיל פי"א]
יב/א מגיד הרקיע עמ' 464-469
יב/א עמודי השמים ח"א דף כה ע"ב, כו ע"א
יב/א פרשת החדש
יב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שעא-שעב
יב/א תחומין חי"ד עמ' 494
יב/א תכונת השמים (קלר) פ"ב ה"ב
יב/ב אהל שרה לאה עמ' רמה {כל מאודם}
יב/ב אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' קלו
יב/ב ישועה בישראל
יב/ב לקוטי האור עמ' 26-29
יב/ב מגיד הרקיע עמ' 469-480
יב/ב מפענח צפונות עמ' 185
יב/ב פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תפד
יב/ב פרשת החדש
יב/ב קדושת החודש (שטרן)
יב/ב קנה המדה דף טו ע"א
יב/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' פו
יב/ב תכונת השמים (קלר) פ"ג ה"א-ה"ד


יג/174 הלכות קדוש החודש פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ אהל חיים ח"ד
יג/רה"פ הערות מתמטיות עמ' ו-ט
יג/רה"פ חזון שמים
יג/רה"פ יד פשוטה
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ נאוה קדש
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ קדוש החודש (גליצ')
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
יג/א ישועה בישראל
יג/א ישועות יעקב נזיקין עמ' רסג
יג/א לקוטי האור עמ' 33
יג/א מגיד הרקיע עמ' 481-484
יג/א פרשת החדש
יג/א קנה המדה דף טו ע"ב
יג/א תכונת השמים (קלר) פ"ו ה"ב
יג/ב לקוטי האור עמ' 34
יג/ב פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' כו, תפא
יג/ב פרשת החדש
יג/ב תכונת השמים (קלר) פ"ו ה"ב
יג/ג לקוטי האור עמ' 34
יג/ג פרשת החדש
יג/ד אור הישר [עטרת ראש ברכות דף ב (דף ז ע"א בדפי הספר) ד"ה הגה]
יג/ד חזו"א על הרמב"ם
יג/ד ישועה בישראל
יג/ד פרשת החדש
יג/ד קנה המדה דף טו ע"ב
יג/ד קרית מלך
יג/ה לקוטי האור עמ' 34
יג/ה פרשת החדש
יג/ו לקוטי האור עמ' 34
יג/ו פרשת החדש
יג/ז לקוטי האור עמ' 35
יג/ז פרשת החדש
יג/ח לקוטי האור עמ' 35
יג/ח פרשת החדש
יג/ט לקוטי האור עמ' 35
יג/ט פרשת החדש
יג/ט קרית מלך
יג/י לקוטי האור עמ' 36
יג/י פרשת החדש
יג/יא לקוטי האור עמ' 36
יג/יא פרשת החדש
יג/יא קדושת החודש (שטרן)


יד/175 הלכות קדוש החודש פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ אהל חיים ח"ד
יד/רה"פ הערות מתמטיות עמ' י-יד
יד/רה"פ חזון שמים
יד/רה"פ יד פשוטה
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ נאוה קדש
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ קדוש החודש (גליצ')
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
יד/א ישועה בישראל
יד/א לקוטי האור עמ' 37-40
יד/א מגיד הרקיע עמ' 485-488
יד/א פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תפב
יד/א פרשת החדש
יד/א קנה המדה דף טז ע"א
יד/א קרית מלך
יד/א תכונת השמים (קלר) פ"ד ה"א-ה"ד
יד/ב מגיד הרקיע עמ' 489-490
יד/ב פרשת החדש
יד/ג מגיד הרקיע עמ' 490-491
יד/ג פרשת החדש
יד/ג תכונת השמים (קלר) פ"ד ה"ד, פ"ט ה"ג
יד/ד ישועה בישראל
יד/ד לקוטי האור עמ' 41
יד/ד מגיד הרקיע עמ' 491-493
יד/ד פרשת החדש
יד/ה הערות מתמטיות עמ' טו
יד/ה חזו"א על הרמב"ם
יד/ה לקוטי האור עמ' 42
יד/ה מגיד הרקיע עמ' 493
יד/ה פרשת החדש
יד/ה קרית מלך
יד/ו אור הישר [מהרלב"ח לעיל פ"ב ה"ט, אוצר נחמד על הכוזרי מאמר ב סי' כ (דף לד ע"א)]
יד/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 100
יד/ו בית אהרן וישראל גל' ל עמ' עח, גל' סה עמ' קכה {לאחר השקיעה כשליש שעה}
יד/ו הערות מתמטיות עמ' טו
יד/ו לקוטי האור עמ' 42
יד/ו פרשת החדש
יד/ו שו"ת מהרלב"ח סי' קמד
יד/ו תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' כט
יד/ו תחומין חי"ד עמ' 477, 485


טו/176 הלכות קדוש החודש פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ אהל חיים ח"ד
טו/רה"פ הערות מתמטיות עמ' י-יד
טו/רה"פ חזון שמים
טו/רה"פ יד פשוטה
טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ נאוה קדש
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ קדוש החודש (גליצ')
טו/רה"פ רמב"ם הערוך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
טו/א אור הישר [שבילי אמונה נתיב ב שביל ד דף כו ע"א]
טו/א חזו"א על הרמב"ם
טו/א ישועה בישראל
טו/א לקוטי האור עמ' 42-43
טו/א עמודי השמים ח"א דף כח ע"ב {גובה הירח}
טו/א פי' ר"ש בן חנוך הלוי
טו/א פרשת החדש
טו/א קנה המדה דף טז ע"א
טו/א קרית מלך
טו/א תכונת השמים (קלר) פ"ה ה"א-ה"ב
טו/ב חזו"א על הרמב"ם
טו/ב ישועה בישראל
טו/ב לקוטי האור עמ' 44
טו/ב מגיד הרקיע עמ' 494-496
טו/ב פי' ר"ש בן חנוך הלוי
טו/ב פרשת החדש
טו/ב תכונת השמים (קלר) פ"ט ה"ב
טו/ג חזו"א על הרמב"ם
טו/ג לקוטי האור עמ' 46
טו/ג מגיד הרקיע עמ' 497-504
טו/ג פרשת החדש
טו/ד חזו"א על הרמב"ם
טו/ד ישועה בישראל
טו/ד לקוטי האור עמ' 46-47
טו/ד מגיד הרקיע עמ' 497-504
טו/ד עמודי השמים ח"א דף כז ע"ב
טו/ד פי' ר"ש בן חנוך הלוי
טו/ד פרשת החדש
טו/ה לקוטי האור עמ' 47
טו/ה מגיד הרקיע עמ' 497-504
טו/ה פרשת החדש
טו/ו חזו"א על הרמב"ם
טו/ו מגיד הרקיע עמ' 497-505
טו/ו פרשת החדש
טו/ו תכונת השמים (קלר) פ"ו ה"ב
טו/ז מגיד הרקיע עמ' 497-504
טו/ז פרשת החדש
טו/ח לקוטי האור עמ' 47-48
טו/ח פרשת החדש
טו/ט חזו"א על הרמב"ם
טו/ט לקוטי האור עמ' 48
טו/ט פרשת החדש


טז/177 הלכות קדוש החודש פרק טז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ אהל חיים ח"ד
טז/רה"פ חזון שמים
טז/רה"פ יד פשוטה
טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ נאוה קדש
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
טז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טז/רה"פ קדוש החודש (גליצ')
טז/רה"פ רמב"ם הערוך
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
טז/א ישועה בישראל
טז/א לקוטי האור עמ' 48
טז/א פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 55
טז/א פירוש מהרז"ו על פרקי דר"א פרק ז
טז/א פרשת החדש
טז/א קדושת החודש (שטרן)
טז/א קנה המדה דף יז ע"א
טז/א קרית מלך
טז/א תכונת השמים (קלר) פ"ז ה"א
טז/ב ישועה בישראל
טז/ב לקוטי האור עמ' 50
טז/ב מגיד הרקיע עמ' 506-508
טז/ב פרשת החדש
טז/ב קרית מלך
טז/ב תכונת השמים (קלר) פ"ז ה"ב
טז/ג לקוטי האור עמ' 50
טז/ג מגיד הרקיע עמ' 508
טז/ג פרשת החדש
טז/ד לקוטי האור עמ' 51
טז/ד פרשת החדש
טז/ה לקוטי האור עמ' 51
טז/ה פרשת החדש
טז/ה קרית מלך
טז/ו פרשת החדש
טז/ו.
טז/ז לקוטי האור עמ' 52
טז/ז פרשת החדש
טז/ח לקוטי האור עמ' 52
טז/ח פרשת החדש
טז/ח תכונת השמים (קלר) פ"ז ה"ג
טז/ט לקוטי האור עמ' 52
טז/ט פרשת החדש
טז/י אור הישר [שבילי אמונה נתיב ב שביל ב דף יח ע"ב]
טז/י לקוטי האור עמ' 53
טז/י מגיד הרקיע עמ' 509-512
טז/י פרשת החדש
טז/יא הערות מתמטיות עמ' טז
טז/יא חזו"א על הרמב"ם
טז/יא פרשת החדש
טז/יב פרשת החדש
טז/יב.
טז/יג לקוטי האור עמ' 53
טז/יג פרשת החדש
טז/יג.
טז/יד לקוטי האור עמ' 53
טז/יד פרשת החדש
טז/יד קרית מלך
טז/טו לקוטי האור עמ' 53
טז/טו פרשת החדש
טז/טז פרשת החדש
טז/טז.
טז/יז לקוטי האור עמ' 53
טז/יז פרשת החדש
טז/יח לקוטי האור עמ' 54
טז/יח פרשת החדש
טז/יט לקוטי האור עמ' 54
טז/יט פרשת החדש


יז/178 הלכות קדוש החודש פרק יז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יז/רה"פ אהל חיים ח"ד
יז/רה"פ חזון שמים
יז/רה"פ יד פשוטה
יז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יז/רה"פ נאוה קדש
יז/רה"פ פי' ר"י קאפח
יז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יז/רה"פ קדוש החודש (גליצ')
יז/רה"פ קרית מלך
יז/רה"פ רמב"ם הערוך
יז/רה"פ רמב"ם לעם
יז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יז/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
יז/א לקוטי האור עמ' 54-55
יז/א מגיד הרקיע עמ' 513-516
יז/א פרשת החדש
יז/א קדושת החודש (שטרן)
יז/א תחומין חי"ד עמ' 481, חי"ט עמ' 442
יז/ב לקוטי האור עמ' 55
יז/ב פרשת החדש
יז/ג אור הישר [כפתור ופרח פי"ד]
יז/ג לקוטי האור עמ' 60
יז/ג מגיד הרקיע עמ' 517-522
יז/ג מישור הערבה עמ' צה
יז/ג פרשת החדש
יז/ג תחומין חי"ד עמ' 482, 483, 491
יז/ג תכונת השמים (קלר) פ"ט ה"ב
יז/ד ישועה בישראל
יז/ד לקוטי האור עמ' 60-61
יז/ד מגיד הרקיע עמ' 517-522
יז/ד משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רע
יז/ד משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' קל
יז/ד פרשת החדש
יז/ד קנה המדה דף טו ע"ב
יז/ד תחומין חי"ד עמ' 482-483
יז/ד תכונת השמים (קלר) פ"ט ה"ב
יז/ה הערות מתמטיות עמ' יח-כה
יז/ה חזו"א על הרמב"ם
יז/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קמה-קמו
יז/ה לקוטי האור עמ' 62
יז/ה מגיד הרקיע עמ' 523-533
יז/ה פרשת החדש
יז/ו ישועה בישראל
יז/ו לקוטי האור עמ' 61-62
יז/ו עמודי השמים ח"א דף כח ע"ב {שינוי מראה}
יז/ו פרשת החדש
יז/ו תחומין חי"ט עמ' 442
יז/ו תכונת השמים (קלר) פ"י שינוי מראה
יז/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רלג
יז/ז לקוטי האור עמ' 63
יז/ז משיב טענה עמ' 171
יז/ז עמודי השמים ח"א דף כט [נדפס בטעות כו] ע"ב {שינוי מראה הרוחב}
יז/ז פרשת החדש
יז/ח הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רלג, רלה
יז/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קמו
יז/ח לקוטי האור עמ' 64
יז/ח פרשת החדש
יז/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קמו
יז/ט מגיד הרקיע עמ' 533
יז/ט פרשת החדש
יז/י הערות מתמטיות עמ' ל
יז/י חזו"א על הרמב"ם
יז/י ישועה בישראל
יז/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קמו
יז/י לקוטי האור עמ' 64-66
יז/י מגיד הרקיע עמ' 534-537
יז/י משנת משה קידושין עמ' קמב
יז/י פרשת החדש
יז/י תורת העולה עמ' תמג
יז/יא הערות מתמטיות עמ' ל
יז/יא לקוטי האור עמ' 66-67
יז/יא מגיד הרקיע עמ' 538
יז/יא פרשת החדש
יז/יא תחומין חי"ט עמ' 442
יז/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רלג
יז/יב ישועה בישראל
יז/יב לקוטי האור עמ' 67-68
יז/יב מגיד הרקיע עמ' 539-545
יז/יב מישור הערבה עמ' צח {המפרש}
יז/יב משנת משה כתובות עמ' קעב
יז/יב פרשת החדש
יז/יב תחומין חי"ט עמ' 442
יז/יג לקוטי האור עמ' 72
יז/יג פרשת החדש
יז/יד הערות מתמטיות עמ' לא
יז/יד פרשת החדש
יז/טו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רלב {רלב"ח}
יז/טו הערות מתמטיות עמ' לו
יז/טו ישועה בישראל
יז/טו לקוטי האור עמ' 68
יז/טו מגיד הרקיע עמ' 546-553
יז/טו מראה החודש דף יא ע"ג
יז/טו משנת משה ר"ה עמ' קמו
יז/טו פרשת החדש
יז/טו תחומין חי"ד עמ' 482, 492
יז/טו תכונת השמים (קלר) פ"י קשת הראיה
יז/טז לקוטי האור עמ' 69
יז/טז מגיד הרקיע עמ' 554-562
יז/טז פרשת החדש
יז/טז תחומין חי"ד עמ' 486, 487
יז/יז לקוטי האור עמ' 69
יז/יז פרשת החדש
יז/יז תחומין חי"ד עמ' 486
יז/יח לקוטי האור עמ' 69
יז/יח פרשת החדש
יז/יח תחומין חי"ד עמ' 486
יז/יט לקוטי האור עמ' 70
יז/יט פרשת החדש
יז/יט תחומין חי"ד עמ' 486
יז/כ לקוטי האור עמ' 70
יז/כ פרשת החדש
יז/כ תחומין חי"ד עמ' 486
יז/כא לקוטי האור עמ' 70
יז/כא פרשת החדש
יז/כא תחומין חי"ד עמ' 486
יז/כא תכונת השמים (קלר) פ"י קשת הראיה
יז/כב הערות מתמטיות עמ' לד
יז/כב משנת משה ר"ה עמ' קלט
יז/כב פרשת החדש
יז/כב תחומין חי"ד עמ' 486
יז/כג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' שעז, תח {קשה להבין את הילוך הירח}
יז/כג אור הישר [תשבץ ח"א סי' קד, לח"מ לעיל פ"ב ה"ו]
יז/כג בני ציון (שפירא) דף י ע"ב
יז/כג הרמב"ם כמחנך עמ' 17
יז/כג יד בנימין ר"ה עמ' שנג
יז/כג לקוטי האור עמ' 60
יז/כג מגיד הרקיע עמ' 563
יז/כג עיונים בהלכה עמ' 80
יז/כג פרשת החדש
יז/כג קדושת החודש (שטרן)
יז/כד אגרא לישרים סי' כב
יז/כד אוצר א"י ח"ב עמ' 18
יז/כד אור הישר [עי' שבת עה ע"א]
יז/כד אור לישרים (שולמן) עמ' פג, קב {ספרי יוון}
יז/כד אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 693
יז/כד אמרי חן (בן סניור) יהושע עמ' 108
יז/כד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 171 {לימוד מגוים}
יז/כד באמונה שלמה עמ' שלד
יז/כד באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 576 {לא הגיעו אלינו}
יז/כד בין השורות עמ' קב-קג
יז/כד בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רמ {ספרי חכמי ישראל}
יז/כד ברוך שאמר (אפשטיין) על הסידור עמ' ח {סומכין על האיש, יהיה מי שיהיה}
יז/כד דעת הרמב"ם עמ' 134
יז/כד דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2115 {אין חוששים למחבר}
יז/כד הל' קה"ח (שולמן)
יז/כד המשפט העברי עמ' 984
יז/כד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' נה {בני יששכר}
יז/כד הרמב"ם - שמרנות עמ' 250
יז/כד חזו"א או"ח סי' סד ס"ק יד
יז/כד חקרי זמנים ח"ב עמ' תסה, ח"ד עמ' קב, רח, שסב
יז/כד יד פשוטה מדע עמ' סה
יז/כד כבוד מלכים (מרגליות)
יז/כד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תטו-תטז
יז/כד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קז
יז/כד להורות נתן אבות עמ' קסד
יז/כד לקוטי שיחות חלק ל עמ' 195 {ספרים בימי הנביאים}
יז/כד מבוא למשנה תורה עמ' 48, 165, 166, 276, 287, 372
יז/כד מגולה לגאולה עמ' 329
יז/כד מגיד הרקיע עמ' 563
יז/כד מישור הערבה עמ' קכ
יז/כד מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שפב
יז/כד מכמני עוזיאל עמ' שפב
יז/כד מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקז {חכמי אומות העולם}
יז/כד מפענח צפונות עמ' 35-34
יז/כד מקודש החודש עמ' רנה
יז/כד נועם חי"ד, קונטרס קביעת קו התאריך עמ' 54
יז/כד ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ג עמ' ס {לקחו מספרי חכמי יון, בירור חכמות חיצוניות כו'}
יז/כד סדר הקבלה (מאירי) עמ' כה, 5
יז/כד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 50
יז/כד עיונים (פאור) עמ' 8
יז/כד עיונים בהלכה עמ' 79
יז/כד עלה יונה עמ' עד {אין חוששין למחבר}
יז/כד פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 59
יז/כד פרשת החדש
יז/כד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שכט {לא הגיעו אלינו}
יז/כד תורה שלמה חי"ט עמ' 354 {ספרי חכמי ישראל}
יז/כד תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שעג
יז/כד תורת מנחם חס"ג עמ' 13 {עניני חשבונות שנלקחו מחכמי הגויים (גופא מקורה בתורה)}
יז/כד תחומין חי"ט עמ' 426, 430, 433


יח/179 הלכות קדוש החודש פרק יח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יח/רה"פ אהל חיים ח"ד
יח/רה"פ חזון שמים
יח/רה"פ יד פשוטה
יח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יח/רה"פ נאוה קדש
יח/רה"פ פי' בן חנוך הלוי
יח/רה"פ פי' ר"י קאפח
יח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יח/רה"פ קרית מלך
יח/רה"פ רמב"ם הערוך
יח/רה"פ רמב"ם לעם
יח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יח/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
יח/א אהבת קדומים עמ' שיג
יח/א אור הישר [מהרלב"ח לעיל פי"ז הט"ו]
יח/א הרמב"ם כמחנך עמ' 18
יח/א לקוטי האור עמ' 71
יח/א מראה החודש דף יא ע"ג
יח/א עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רלט
יח/א פרשת החדש
יח/א תחומין חי"ד עמ' 479, 495
יח/ב אהבת קדומים עמ' שיג
יח/ב לקוטי האור עמ' 71
יח/ב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 57 {מגדל עז}
יח/ב פרשת החדש
יח/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קפה
יח/ב תחומין חי"ד עמ' 479, 495
יח/ג לב שלמה (חלמא) עמ' צז
יח/ג לקוטי האור עמ' 70
יח/ג מגיד הרקיע עמ' 564-565
יח/ג פרשת החדש
יח/ג תחומין חי"ד עמ' 479, 488
יח/ד חוקת עולם עמ' 338 {קידשו ע"פ הראייה וע"פ חשבון}
יח/ד פרשת החדש
יח/ה אגרות הגרי"ד עמ' פט
יח/ה מקודש החודש עמ' י, יב, כב, מז
יח/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
יח/ה פרשת החדש
יח/ה קובץ חי' תורה (סול') עמ' סב
יח/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' י
יח/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' קצו
יח/ה תועפות ראם (באר) עמ' קפו
יח/ו אגרות הגרי"ד עמ' פט
יח/ו פרשת החדש
יח/ו שם דרך סנהדרין עמ' פט
יח/ו תועפות ראם (באר) עמ' קפו
יח/ו תורת המועדים (תשנו) עמ' 389
יח/ז אגרות הגרי"ד עמ' פט
יח/ז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' סו
יח/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 300 {מדינה - ארץ}
יח/ז פרשת החדש
יח/ז תועפות ראם (באר) עמ' קפו
יח/ז תורה לדעת ח"ג עמ' רלג
יח/ח אגרות הגרי"ד עמ' עג-עד, עז, פט
יח/ח בני ציון (שפירא) דף נב ע"א
יח/ח ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' סו
יח/ח גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קמט
יח/ח דברי יציב לקוטים עמ' נא
יח/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שסד
יח/ח יד בנימין ר"ה עמ' רלא {א"צ קידוש בזה"ז}
יח/ח לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 63
יח/ח מבוא למשנה תורה עמ' 88
יח/ח מועדים וזמנים ח"ו סי' טז
יח/ח מטה אהרן ר"ה עמ' פג, פט
יח/ח מקודש החודש עמ' צא
יח/ח משפטי עזיאל ח"ג עמ' רח
יח/ח משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף ס ע"ג
יח/ח פרשת החדש
יח/ח צבא המלך עמ' כב-כג, כז
יח/ח קדושת החודש (שטרן) עמ' קסה
יח/ח קול דודי ר"ה סי' שלז
יח/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רלה
יח/ח שלמי יוסף ר"ה עמ' קצג, קצט, רי
יח/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכז
יח/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קלא
יח/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קמח
יח/ח תועפות ראם (באר) עמ' קפו-קפז
יח/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קפה
יח/ח תחומין חי"ד עמ' 475, 487
יח/ט אגרות הגרי"ד עמ' עח, פט
יח/ט אהל שרה לאה עמ' תרמט {סעודה}
יח/ט אור הישר [לח"מ הל' תמידין פ"א ה"ז]
יח/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קכג {אין פוחתים מארבעה}
יח/ט ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' סו
יח/ט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קמה
יח/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שסז, שעא
יח/ט מגיד הרקיע עמ' 565-567
יח/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תעה-תעו
יח/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' סז
יח/ט מקודש החודש עמ' קלז, רפו
יח/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ט משפטי עזיאל ח"ג עמ' רח
יח/ט פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 80, 82
יח/ט פרשת החדש
יח/ט צבא המלך עמ' כב
יח/ט קדושת החודש
יח/ט שם דרך סנהדרין עמ' פז
יח/ט שמחתי באומרים לי עמ' לה
יח/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכז
יח/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמז
יח/ט תחומין חי"ד עמ' 475
יח/י אגרות הגרי"ד עמ' פט
יח/י המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 20
יח/י חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רלו-רלט
יח/י מטה אהרן ר"ה עמ' פג, פט
יח/י מקודש החודש עמ' קלט
יח/י עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רלט
יח/י ערהשה"ע לקוטים סי' צג אות יא
יח/י פרשת החדש
יח/י קדושת החודש (שטרן) עמ' קסז
יח/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכז
יח/י תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רג
יח/יא אגרות הגרי"ד עמ' פט
יח/יא אור הישר [לח"מ לעיל פ"ג הט"ו]
יח/יא אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קו
יח/יא ברור הלכה סנהדרין יב ע"ב ציון א
יח/יא גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קלח
יח/יא גבורת יצחק ר"ה עמ' קעד-קעה
יח/יא זבחי תרועה סי' כה אות ו
יח/יא חוקי חיים (שו"ב) עמ' ט
יח/יא ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רלא {אין מעברין לצורך}
יח/יא מאורי שערים עמ' קלט
יח/יא מגיד הרקיע עמ' 567-572
יח/יא מועדים וזמנים ח"א סי' כא עמ' נ-נא
יח/יא מנחת חינוך ח"א עמ' כט
יח/יא מקודש החודש עמ' קיז, קלט, רפה, שכ
יח/יא מראה החודש דף לד ע"ג, לה ע"ד
יח/יא פרשת החדש
יח/יא פתחי שערים דף יט ע"ד
יח/יא קול דודי (תשף) (בקיצור)
יח/יא קול דודי ר"ה סי' שלז
יח/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רצב
יח/יא שלמי יוסף ר"ה עמ' קצט-ר
יח/יא שם דרך סנהדרין עמ' פח
יח/יא שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רפה
יח/יא תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קפב, קפז, רג
יח/יב אגרות הגרי"ד עמ' עג, פט
יח/יב אור הישר [מ"מ הל' שבת ספ"ה]
יח/יב פרשת החדש
יח/יב קדושת החודש (שטרן) עמ' קסח
יח/יב קובץ חי' תורה (סול') עמ' סב {חשבון הל"מ}
יח/יג אורי חיים ח"א עמ' יב
יח/יג בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' קלז-קלח {מכוונות כנגד א"י}
יח/יג לקוטי האור עמ' 71
יח/יג מוריה גל' רכו עמ' קמה-קמז
יח/יג מישור הערבה עמ' צד, צו, קא
יח/יג משנת משה ביצה עמ' כ, תענית עמ' קג
יח/יג נועם חי"ד, קונטרס קביעת קו התאריך עמ' 105
יח/יג עלה יונה עמ' מג, מו
יח/יג פרשת החדש
יח/יג קובץ השמיטה עמ' תרסח
יח/יג קנה המדה דף טז ע"ב
יח/יג תורה לישראל עמ' 149, 151
יח/יג תחומין חי"ד עמ' 494, חי"ט עמ' 433
יח/יד אורי חיים ח"א עמ' יב
יח/יד לקוטי האור עמ' 71
יח/יד מוריה גל' רכו עמ' קמו
יח/יד מישור הערבה עמ' צד, קא
יח/יד פרשת החדש
יח/יד קובץ השמיטה עמ' תרסח
יח/יד תורה לישראל עמ' 149, 151
יח/טו אורי חיים ח"א עמ' יב
יח/טו אמונת עתיך גל' 102 עמ' 71
יח/טו בני ציון (שפירא) דף נא ע"ד
יח/טו לקוטי האור עמ' 71
יח/טו מוריה גל' רכו עמ' קמו
יח/טו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 300 {מדינה - ארץ}
יח/טו פרשת החדש
יח/טו קובץ השמיטה עמ' תרסח
יח/טו תורה לישראל עמ' 149, 151
יח/טו תחומין ח"ד עמ' 283
יח/טז אוצר א"י ח"ד עמ' 173, 175, ח"ה עמ' 38
יח/טז אמונת עתיך גל' 102 עמ' 71
יח/טז אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 241, 279
יח/טז בית אהרן וישראל גל' נו עמ' קה, קז, קיז-קיח, גל' נז עמ' קי {א"י בין מעלות ל-לה}
יח/טז גבול פאת נגב עמ' יט-כב, כח
יח/טז הרמב"ם כמחנך עמ' 54
יח/טז ישועה בישראל
יח/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קע
יח/טז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רעב ע"א
יח/טז לקוטי האור עמ' 72
יח/טז מבוא למשנה תורה עמ' 129, 224
יח/טז מגיד הרקיע עמ' 572-577
יח/טז מוריה גל' רכו עמ' קמו-קמח, קנא, קנג-קנד
יח/טז מישור הערבה עמ' צג-צה, צז, ק-קח, קי-קיא, קיג-קיט, קכד-קכה, קעא
יח/טז מעין נצח ח"א סי' מט
יח/טז מקודש החודש עמ' קסג
יח/טז משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קטז
יח/טז משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף נט ע"ב {לפי אופק ירושלים}
יח/טז עיר הקודש והמקדש ח"ה, הארץ לגבולותיה עמ' ז
יח/טז פרשת החדש
יח/טז קדושת החודש
יח/טז קובץ השמיטה עמ' תרסח
יח/טז תחומין ח"ד עמ' 283, חי"א עמ' 439, 441


יט/180 הלכות קדוש החודש פרק יט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יט/רה"פ אהל חיים ח"ד
יט/רה"פ הערות מתמטיות עמ' לד-לו
יט/רה"פ חזון שמים
יט/רה"פ יד פשוטה
יט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יט/רה"פ נאוה קדש
יט/רה"פ פי' ר"י קאפח
יט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יט/רה"פ רמב"ם הערוך
יט/רה"פ רמב"ם לעם
יט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יט/רה"פ שקל הקדש (קניבסקי)
יט/א יד בנימין ר"ה עמ' שכז
יט/א לקוטי האור עמ' 55
יט/א פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 57
יט/א פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יט/א פרשת החדש
יט/א קדושת החודש (שטרן)
יט/א קרית מלך
יט/ב הערות מתמטיות עמ' לו
יט/ב לקוטי האור עמ' 55-56
יט/ב פרשת החדש
יט/ב קרית מלך
יט/ג לקוטי האור עמ' 56
יט/ג פרשת החדש
יט/ג קול דודי ר"ה סי' קמג
יט/ג קרית מלך
יט/ד אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' קלו, קלז
יט/ד ישועה בישראל
יט/ד לקוטי האור עמ' 56-57
יט/ד מגיד הרקיע עמ' 578
יט/ד פרשת החדש
יט/ה אור הישר [תשבץ ח"ג סי' ריד]
יט/ה לקוטי האור עמ' 57
יט/ה פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יט/ה פרשת החדש
יט/ו לקוטי האור עמ' 58
יט/ו פרשת החדש
יט/ו קרית מלך
יט/ז לקוטי האור עמ' 58
יט/ז פרשת החדש
יט/ז קנה המדה דף יד ע"ב
יט/ח ישועה בישראל
יט/ח לקוטי האור עמ' 58
יט/ח פרשת החדש
יט/ט לקוטי האור עמ' 58
יט/ט פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יט/ט פרשת החדש
יט/י ישועה בישראל
יט/י לקוטי האור עמ' 58-59
יט/י מגיד הרקיע עמ' 578-579
יט/י ספר הזכרונות (לר' צדוק) פ"ד עמ' 123
יט/י פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יט/י פרשת החדש
יט/יא פרשת החדש
יט/יא.
יט/יב הערות מתמטיות עמ' לח
יט/יב לקוטי האור עמ' 59
יט/יב פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יט/יב פרשת החדש
יט/יב קרית מלך
יט/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רלג
יט/יג לקוטי האור עמ' 59
יט/יג מגיד הרקיע עמ' 579-584
יט/יג פרשת החדש
יט/יד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 100
יט/יד לקוטי האור עמ' 59
יט/יד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סו
יט/יד פרשת החדש
יט/טו אהלי חיים עמ' קפז
יט/טו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלד
יט/טו לקוטי האור עמ' 59
יט/טו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סו
יט/טו פרשת החדש
יט/טו קרית מלך
יט/טז אהלי חיים עמ' קפז
יט/טז אוצר א"י ח"ב עמ' 18
יט/טז באמונה שלמה עמ' שפז
יט/טז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יט/טז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שח
יט/טז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רלא
יט/טז המשפט העברי עמ' 985
יט/טז זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' צו
יט/טז זמנים למלך
יט/טז חקרי זמנים ח"ב עמ' תסה
יט/טז טיול בפרדס עמ' קנח
יט/טז כתב סופר - שו"ת החדשות עמ' לד
יט/טז לב אריה (הורביץ) עמ' קנז
יט/טז להורות נתן אבות עמ' קסד
יט/טז מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 355 {דרשו מעל ספר}
יט/טז מבוא למשנה תורה עמ' 145, 351
יט/טז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קס {שלא יצטרכו לספרים אחרים}
יט/טז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 51
יט/טז פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יט/טז פרשת החדש
יט/טז קרן פני משה ח"א עמ' כ
יט/טז קרן פני משה ח"ב
יט/טז שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שעח {ולא ישוטטו}
יט/טז שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 131
יט/טז שער ראובן (כץ) עמ' רב
יט/טז תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שעד-שעה
יט/טז תחומין חי"ד עמ' 495, חי"ט עמ' 432
יט/טז תשובה מאהבה ח"ב דף לח ע"ג

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US