Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

תעניות

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק הא/181 הלכות תעניות פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אדני היד החזקה
א/רה"פ אהל חיים ח"ד
א/רה"פ אור אברהם
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרכה"מ אלפ'
א/רה"פ ס' השלחן עמ' שעו-שפב
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבני נזר או"ח סי' תכה אות א
א/א אגרות ראיה ח"ה עמ' שפא
א/א אהל דוד (קהן) ח"א תהלים פ"ב פס' ח
א/א אהל משה (שיינרמן) עמ' רטז
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אור הישר [מעין החכמה (דפוס רדלהיים) דף פו ע"ב, לח"מ הל' מאא"ס פי"א ה"א]
א/א אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' ג-ו
א/א אור חדש (מהר"ל) פ"א הע' 1395
א/א אחר האסף עמ' תקעד
א/א אחרית השנים עמ' פ
א/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 241
א/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' קלז {מ"מ}
א/א אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קלא-קלג
א/א אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' יט
א/א אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קמב
א/א אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' קמו
א/א אסיף ח"ב עמ' 209-210
א/א אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קנג, רטו
א/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תצח {רמב"ם}, תקלד {להריע}
א/א באר בשדה עמ' קיז, שיא {לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה}
א/א באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' בהעלותך סי' ג אות א {מ"מ}
א/א באר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ג אות ח עמ' קלג {לתקוע יחד עם זעקה}
א/א באר שרים פרשת תרומה דרוש ג אות פ
א/א בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קמב
א/א בדבר מלך ח"ד עמ' מ, ח"ו עמ' קעו
א/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' שח
א/א בית אהרן וישראל גל' יט עמ' טו
א/א בית אלהים שער ב עמ' שלא
א/א בית יחזקאל (וייס) עמ' קכד, שעז
א/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/א בן ידיד
א/א בן מלך - עניינים בש"ס עמ' שכג
א/א בעקבות מועדי ה' עמ' 150
א/א ברור הלכה תענית כא ע"א ציון ג {לח"מ}
א/א ברורי הלכות (איזנברגר) או"ח עמ' רנו {תקיעות}
א/א ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' קנה {כל דבר זעקו}
א/א ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' קצב
א/א ברכת מרדכי דברים עמ' שלא
א/א ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' סט
א/א ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' מה, עג
א/א ברקאי ח"ה עמ' 68 {מנין המצוות}, 81, 236
א/א בתורתו יהגה ח"ב עמ' צה, תסח {מצוה מן התורה לזעוק}
א/א גבורות אליהו או"ח סי' קנו אות ב
א/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רצה-רצו
א/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קנה {בחצוצרות}
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכא
א/א גבורת יצחק ר"ה עמ' רט-רי, רנו
א/א גור אריה שמות פ' יד הע' 79
א/א גן שושנים ח"א עמ' קי, קמה
א/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' צ
א/א דברות משה מועד ח"א עמ' תק {מ"מ}
א/א דברות משה נדרים עמ' קמו
א/א דברי הגות והערכה עמ' 13
א/א דברי השקפה עמ' נט
א/א דברי חנינא - הספדים עמ' קנב
א/א דברי חנינא - מזלות עמ' קמה, קעד
א/א דברי יואל - שו"ת עמ' תקט
א/א דברי יונה ח"ב עמ' קסט {לעורר הלבבות}
א/א דברי ירמיהו
א/א דובב מישרים (ברזון) מאמר לב
א/א דור דורים עמ' תכד
א/א דעת אמונה ח"ג עמ' לט
א/א דרך ישרה ח"ב עמ' ריז-ריח
א/א דרשות מהר"ם בנעט עמ' ו, מה, קיז
א/א דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רנה
א/א הלכות יום העצמאות עמ' מ-מא
א/א הלכות מדינה ח"ב עמ' קצא
א/א הסתרים באסתר עמ' 330
א/א הרמב"ם ותורתו ח"א
א/א הרמב"ם כמחנך עמ' 95, 207
א/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' עא
א/א ואם תאמר ח"ד קושיה 227 {תקיעה בקרבן}
א/א וגר זאב עמ' שנא
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיא
א/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' נב
א/א ויגד יעקב (תשסח) עמ' תקפח
א/א זה השער שער ב סי' ה
א/א זכרון דברים (תשכז) מאמר יט עמ' קמו
א/א זכרון דברים (תשנט) עמ' קנג
א/א זמנים למלך
א/א חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קסו
א/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עד
א/א חלק יעקב (קנטור) דרוש טו
א/א חקרי זמנים ח"א עמ' ס, סה, ח"ג עמ' ה
א/א טורי אבן המפואר ר"ה עמ' רמג
א/א יד בנימין ר"ה עמ' שעח, שפ {חצוצרות מדאורייתא}
א/א יד פשוטה מדע עמ' תתנט {כותרת}, אהבה עמ' קמו
א/א יסוד הדעת שיעור כג
א/א יצחק ירנן
א/א כי בא מועד עמ' פז, צא
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רלא
א/א כנסת יחזקאל (פאנעט) עה"ת עמ' עב
א/א כתונת פסים (תשעא) עמ' קס
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' נה ע"א, נו ע"ב, קמה ע"ב
א/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קעו, תה
א/א לוחות ושברי לוחות עמ' 384
א/א מאור הקודש ערכין עמ' מא
א/א מאורי המועדים עמ' רח, תח
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 114, 315
א/א מגילת סמנים עמ' י
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קסו
א/א מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רטז
א/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' צ
א/א מועדים וזמנים ח"א עמ' ד {מצוה בתקיעה או בשמיעה}
א/א מועדים וזמנים ח"א, ח"ז סי' רמה
א/א מורשה - שיחות למועדים עמ' קלח, קמז
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' עז אות ה
א/א מחשבת מוסר ח"ב עמ' סו, שעט, שפז
א/א מטה אהרן (קרייזר) עמ' קמד {מנין המצוות}
א/א מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' עה
א/א מילי דמרדכי
א/א מלכות יהודה וישראל עמ' 437
א/א מנחת בצלאל (תשלז) עמ' פב
א/א מנחת חינוך ח"ג עמ' עה
א/א מסורה ח"א עמ' יח, חי"ג עמ' ח, חי"ד עמ' טו {מנין המצוות}
א/א מעיל שמואל (פלורנטין)
א/א מעין החכמה עמ' ריז {מ"מ}
א/א מעיני המים
א/א מעלין בקודש גל' ח עמ' 77 {מ"מ - מצות תקיעת חצוצרות}
א/א מעשה רקם (בר) עמ' 225, 257
א/א מפניני הרב עמ' קעה
א/א מפתח הבאורים [אור שמח]
א/א מצות ראיה עמ' ט
א/א מקראי קדש (תפט) דף קכו ע"ב
א/א מקראי קדש (תשנג) עמ' ריז, שכ
א/א מרכבת המשנה מהדו"ב
א/א משבצות זהב ירמיהו עמ' שז, תיב
א/א משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שלד
א/א משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רסז
א/א משנת חיים במדבר עמ' רי, רטו, ריח
א/א משנת חיים ערכין עמ' קכא {מ"מ}
א/א משנת חיים תענית דף סח ע"ג-סט ע"ג
א/א משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' קלו-קלז
א/א משנת פקוח נפש סי' סא אות ג
א/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' קיד
א/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ג עמ' קנא
א/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קיד
א/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קנא
א/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' עח
א/א משפט המלחמה עמ' קיח-קיט
א/א משפט הצבא בישראל עמ' סט
א/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' כז
א/א מתנת חיים - מועדים עמ' קא
א/א נאות אפרים ח"א עמ' צב
א/א נהרות איתן ח"א עמ' שנה
א/א נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קט [המעין תמוז תשל]
א/א נזר הקדש (קפלן)
א/א נחל איתן
א/א נחלה לישראל (תשעא) עמ' קכה
א/א נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 559-560
א/א נחלת צבי (פאליי) עמ' רפג
א/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות סז
א/א נטע שעשועים (שליסל) עמ' קנו {מצוה לתקוע - בשבת לא תוקעים}
א/א נטעי נתן (פריד) סי' לד
א/א נפלאות מתורתך (תשסה) ע' מבעה, תשובה
א/א נפלאות מתורתך ע' תשובה
א/א נר דוד ח"א עמ' כז
א/א נתיבות מאיר (בן שושן) מועד סי' ח אות א
א/א ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שו {מ"מ}
א/א סדר משנה (בוסק')
א/א סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' נז, נט {חצוצרות}
א/א סופר המלך עמ' קטו
א/א עטרת יהושע שמות עמ' י
א/א עטרת יהושע שמות עמ' י
א/א עיוני פרשה ויקרא עמ' 41, 199
א/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קעה {חצוצרות}
א/א פני מבין (פריד) או"ח סי' קסא {מצוה לתקוע}
א/א פניני שבח עמ' קסב
א/א פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 175
א/א פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף צב ע"א
א/א פרפרת אליעזר בא פרק י פסוק ג
א/א פרפרת אליעזר בחקותי פרק כו פסוק כח, ואתחנן פרק ג פסוק כג, וילך פרק לא פסוק יז-יח
א/א פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קמב, שלז
א/א צבי תפארת סי' נא
א/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' ס, קצז
א/א קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 130
א/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשמז) פ' ויגש
א/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' נח
א/א קול דודי סוטה סי' אלף כ
א/א קול צופיך עמ' קפג
א/א קרן פני משה ח"א עמ' קסה, ח"ב כאן
א/א רזא דאחד פ' האזינו עמ' רנה
א/א רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ריט
א/א רנת יצחק יהושע עמ' נה
א/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רצז
א/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכג
א/א רנת יצחק תענית עמ' קה {מנין המצוות}, צח, קו, רז
א/א רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קסב
א/א רנת יצחק תפלה עמ' רלט
א/א רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שסד
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קמ
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כח
א/א שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ג סי' תקא עמ' שלא {הגהמ"י}
א/א שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קכז-קכט
א/א שחר אהללך עמ' פב
א/א שי כהן עמ' קלה
א/א שיח יוסף ח"ב עמ' צח
א/א שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קצד
א/א שיחות לספר במדבר עמ' קטז
א/א שלמי יוסף ר"ה עמ' תכו {מצוה לתקוע ולא לשמוע}
א/א שם יוסף (אליקים)
א/א שמועות משה עמ' קלב
א/א שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' רנח
א/א שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קמז
א/א שנה בשנה תשמז עמ' 218 {מ"מ}
א/א שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 21
א/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תא
א/א שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' קעא
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' פ, קעט, קצח, ח"ב עמ' נח, עה
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' צו, קצח, ריח
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' סז, פה
א/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצ-קצא
א/א שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 71
א/א שרשים במועדות עמ' מ, מג, מה, מז
א/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלו, אלף קה
א/א תורת אברהם עמ' 46
א/א תורת אמך ח"ב עמ' 392
א/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 133
א/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 145-146
א/א תורת השבת והמועד עמ' 272, 324
א/א תורת מנחם חמ"ג עמ' 45 {בעת צרה גוזרים תענית}
א/א תורת משה (אלשיך) במדבר עמ' מו
א/א תחומין ח"ד עמ' 84, 132
א/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמב
א/א תיבת גומא (תשסז) עמ' צו
א/א תרומת הגורן ח"א עמ' 307
א/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קס
א/א תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ז
א/ב אוצר המאמרים (תשס) עמ' רעב
א/ב אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רסא
א/ב אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' ג-ו
א/ב אישי יובל עמ' 163
א/ב אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קלא-קלב
א/ב אסיף ח"ב עמ' 209-210
א/ב אפיקי יהודה (עדיל, תשנט) עמ' תשמא
א/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמ {תשובה}
א/ב באהלה של תורה או"ח סי' עה אות ז {לח"מ}
א/ב בית אלהים שער ב עמ' רעד
א/ב בית יחזקאל (וייס) עמ' קכד
א/ב בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תס
א/ב בעקבות מועדי ה' עמ' 151
א/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רצה
א/ב גביע הכסף ח"ב עמ' נז {מדרכי התשובה}
א/ב גור אריה שמות פ' יד הע' 79, דברים פ' א הע' 46
א/ב גינת ראובן תרומות עמ' תתקסב
א/ב גליוני הגר"ש עמ' סב
א/ב דברי הרב עמ' קפה
א/ב דברי ירמיהו
א/ב דובב מישרים (ברזון) מאמר ה
א/ב דורש טוב עמ' 35
א/ב דעת אמונה ח"ג עמ' לט
א/ב דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שכז
א/ב האיר ממזרח רות עמ' קסד {ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתהא צרה וכו'}
א/ב הסתרים באסתר עמ' 328
א/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 95
א/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' נב
א/ב זכרון דברים (תשכז) מאמר יט עמ' קמו
א/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לא אות ה
א/ב חי' הלב שמות עמ' נא
א/ב חקרי זמנים ח"א עמ' ס, סה, ח"ג עמ' ו
א/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' רנג {הגהמ"י}
א/ב טל חיים (טל) תהלים עמ' שיא
א/ב יבול היובלות עמ' 334
א/ב יסודי הצדקה עמ' 554 {לא מקריות}
א/ב כתונת פסים (תשמה) עמ' 121
א/ב כתונת פסים (תשעא) עמ' קס
א/ב להורות נתן אבות עמ' רטז
א/ב לוחות ושברי לוחות עמ' 384
א/ב לקוטי שיחות ח"כ עמ' 527
א/ב לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 443, חכ"ט עמ' 14
א/ב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 229, 257
א/ב לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קפ
א/ב מאורי המועדים עמ' רמא {חצוצרות ושופר כאחד במקדש}
א/ב מבוא למשנה תורה עמ' 376, 226, 114, 315
א/ב מדרכי הכרם ח"א עמ' 287
א/ב מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רטז
א/ב מורשה - שיחות למועדים עמ' קלח
א/ב מחשבת מוסר ח"א עמ' קפז, ח"ב עמ' סו, שעט, שפז
א/ב מסורה ח"א עמ' יח, חי"ד עמ' טו
א/ב משנה הלכות ח"ח סי' קצח
א/ב משנת חיים במדבר עמ' ריז
א/ב משנת חיים תענית דף סח ע"ג
א/ב משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' עח {תענית לשם תשובה}
א/ב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 67
א/ב מתנת חיים - מועדים עמ' קא
א/ב מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' ה, רכ
א/ב נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 559-560
א/ב נחלת צבי (פאליי) עמ' עו, עח, רפב
א/ב נפלאות מתורתך ע' קרי
א/ב נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תפ {מדרכי התשובה לזעוק בעת צרה}
א/ב נתיב התשובה עמ' קיב {מדרכי התשובה}
א/ב ס' מצוה עמ' קמו
א/ב ספר הבתים ח"א עמ' קעה
א/ב עץ הדעת טוב (תשסח) עמ' רל {הגהמ"י}
א/ב פרפרת אליעזר בא פרק י פסוק ג
א/ב פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קמב, שלז, שמואל א עמ' צ
א/ב צבי תפארת סי' נא
א/ב קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 130
א/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור יג אות ב
א/ב קרן פני משה ח"א עמ' רל
א/ב רנת יצחק חמש מגילות עמ' שסח
א/ב רנת יצחק מלכים עמ' רפב
א/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכד
א/ב רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שסד
א/ב שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תי
א/ב שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' כג
א/ב שדה יצחק עמ' עב
א/ב שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קכט
א/ב שיח יוסף ח"ב עמ' צח
א/ב שירת דוד (תשסז) עמ' פז, שלג
א/ב שם דרך במדבר עמ' קעא
א/ב שמועות משה עמ' קלב
א/ב שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 151
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קמז, קעט, קצה
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קסו, קצח, רטז
א/ב שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' כג
א/ב שפתי חיים אמונה ובחירה ח"א עמ' תמח
א/ב שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 396
א/ב שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 71
א/ב שרשים במועדות עמ' מא-מב
א/ב תורת אמך ח"ב עמ' 392
א/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 456
א/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 489
א/ב תורת מנחם ח"ס עמ' 219, 242, 287, 425, 462, 485, חס"א עמ' 186
א/ב תחומין חט"ז עמ' 284
א/ב תרומת הגורן ח"א עמ' 307
א/ג אביר יוסף עמ' רלט
א/ג אגרות ראיה ח"ה עמ' שפא
א/ג אוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' רלה
א/ג אוצר המאמרים (תשס) עמ' רעב
א/ג אוצר התולדות עמ' שיב, תקיב
א/ג אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' ג-ו
א/ג אור יחזקאל (לוינשטיין) ימים נוראים עמ' רנח
א/ג אחר האסף עמ' תקעד
א/ג אישי יובל עמ' 163
א/ג אסיף ח"ב עמ' 209-210
א/ג באר יוסף ח"א עמ' קנ
א/ג באר שרים פרשת תרומה דרוש ג אות פ
א/ג בית המדרש
א/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' קכד
א/ג בן אשר ביאורי מקראות אות ח
א/ג בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תס
א/ג גליוני הגר"ש עמ' סב
א/ג גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' לח {אכזריות}
א/ג דבר אליהו (מיליקובסקי) שמות עמ' תיח-תיט
א/ג דברי הרב עמ' קפה
א/ג דברי השקפה עמ' סה
א/ג דברי ירמיהו
א/ג דעת אמונה ח"ג עמ' לט
א/ג דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רפט {דרך אכזריות}
א/ג דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 183
א/ג דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רלב {דרך מקרה}
א/ג דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' קב {אכזריות}
א/ג דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שכז
א/ג המנהיג עמ' רעו
א/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 95
א/ג וגר זאב עמ' שנא
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רעו
א/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' נב
א/ג ויגד יעקב (תשסח) עמ' צח {דרך אכזריות}
א/ג ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' 7
א/ג זאת ליעקב במדבר עמ' רלה
א/ג זאת ליעקב שמות עמ' קט
א/ג זמנים למלך
א/ג חקרי זמנים ח"א עמ' ס, סה
א/ג יד פשוטה אהבה עמ' קמו
א/ג ימי רצון (ברעוודא) עמ' מט {אכזריות לומר שזה מנהג העולם}
א/ג יסודי הצדקה עמ' 554 {לא מקריות}
א/ג ישועות עוזו עמ' 24 {אכזריות}, 514
א/ג כתונת פסים (תשמה) עמ' 121
א/ג כתונת פסים (תשעא) עמ' קס
א/ג להורות נתן מועדים ח"ה עמ' רפה
א/ג לוחות ושברי לוחות עמ' 384
א/ג לקוטי שיחות חי"ח עמ' 199, ח"כ עמ' 527
א/ג לקוטי שיחות חל"א עמ' 171
א/ג לקוטי שיחות חל"ט עמ' 257
א/ג לקחת מוסר ח"א עמ' תנג
א/ג מבוא למשנה תורה עמ' 114, 226, 315, 321, 376
א/ג מגולה לגאולה עמ' 17
א/ג מדרכי הכרם ח"א עמ' 287
א/ג מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רטז
א/ג מורשה - שיחות למועדים עמ' קלח
א/ג מחשבת מוסר ח"ב עמ' סו, שעט, שפז
א/ג מחשבת מוסר ח"ג עמ' סד, עא {דרך אכזריות}
א/ג מסורה ח"א עמ' יח
א/ג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 559-560
א/ג נחלת צבי (פאליי) עמ' עו, עח, רפב
א/ג נצח ישראל עמ' תפב
א/ג עטרת יהושע במדבר עמ' קסז
א/ג עלה יונה עמ' שעה
א/ג עלי שור ח"א שער ד מאמר ח פ"ג
א/ג פרפרת אליעזר בא פרק י פסוק ג
א/ג פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קמב, שלז
א/ג צבי תפארת סי' נא
א/ג צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' רפ, תה, תפ
א/ג צפנת פענח (תשסו) עמ' קפח, רסו, שטז {מקרה}
א/ג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' ח, רכה
א/ג רנת יצחק מלכים עמ' רלג {ותוסיף צרות אחרות}
א/ג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רעז
א/ג רנת יצחק שמואל עמ' עד {אוסיף לכם חמת קרי}
א/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמה, ח"ב עמ' קצב, שסג
א/ג רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שסד
א/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' יא
א/ג שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' צח, שנ, ח"ב עמ' שמו
א/ג שיח דוד (תשסד) עמ' לד {יאמרו שזה מנהג העולם}
א/ג שיח דוד (תשסח) עמ' לט, עח, קנה
א/ג שיח יוסף ח"ב עמ' צח
א/ג שיחות עבודת לוי סי' ד אות ג
א/ג שירת דוד (תשסז) עמ' שלב {ממנהגו של עולם}
א/ג שירת הפסח אות קכה
א/ג שמועות משה עמ' 7
א/ג שמחת מרדכי עמ' קסה
א/ג שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 151
א/ג שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' צח, שנ, ח"ב עמ' שמו
א/ג שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 71
א/ג תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שמו, תרו, תתפב
א/ג תולדות יעקב יוסף פ' מצורע
א/ג תורת אביגדור ח"ד עמ' נה
א/ג תורת אמך ח"ב עמ' 392
א/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 469, 489
א/ג תורת מנחם ח"נ עמ' 46
א/ג תורת מנחם ח"ס עמ' 219, 242, 287, 425, 462, 485, חס"א עמ' 186
א/ג תורת מנחם חנ"ב עמ' 207, חנ"ג עמ' 231
א/ג תורת מנחם חנ"ד עמ' 271, חנ"ו עמ' 269 ,360
א/ג תורת מנחם חס"ב עמ' 202, חס"ד עמ' 265, חס"ה עמ' 37 {דבר זה ממנהג העולם וכו' אוסיף לכם אותו קרי}
א/ג תורת מנחם חע"ב עמ' 192 {דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וכו' נקרה נקרית וכו'}
א/ג תחומין ח"ד עמ' 133, חט"ז עמ' 284
א/ג תיבת גומא (ורשנר) עמ' קכ {אין לתלות את הצרה בטבע}
א/ג תרומת הגורן ח"א עמ' 307
א/ג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קס
א/ד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שעג, ח"ב עמ' כה
א/ד אגרות ראיה ח"ה עמ' שפא
א/ד אהל משה (שיינרמן) עמ' סד
א/ד אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק כב-כג, כה
א/ד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קלא-קלב
א/ד אמרי יוסף (ספינקא) ויקרא-במדבר דף כז ע"א
א/ד באר בשדה עמ' שיד {זועקים בתפילות וכו' יומריעין בחצוצרות}
א/ד בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קמא
א/ד בדבר מלך ח"ו עמ' רנד
א/ד בים דרך עמ' כח
א/ד בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קמז
א/ד בית יחזקאל (וייס) עמ' קכד
א/ד בית מועד (גטיניו) דף מ ע"א
א/ד בן ידיד
א/ד בציר אליעזר ח"ב דף יז ע"ד {שופר מדרבנן}
א/ד ברור הלכה ר"ה כו ע"ב ציון ב, כז ע"א ציון ו
א/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רצה
א/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קנה {בחצוצרות}
א/ד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכב
א/ד גבורת יצחק ר"ה עמ' רט, ריא-ריב, רכ-רכא
א/ד גביע הכסף ח"א עמ' פה {להתענות ולזעוק}
א/ד גזע ישי דף קצד ע"א
א/ד גן שושנים ח"א עמ' קיא, קמה
א/ד דברי טובה יהושע א-ח עמ' קפז {מ"מ}
א/ד דור דורים עמ' תכד
א/ד דרך ישרה ח"ב עמ' ריז
א/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' עא {מל"מ}
א/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיא
א/ד זכור זאת ליעקב עמ' קעה {תענית - מד"ס}
א/ד חי' הריצ"ד
א/ד חקרי זמנים ח"א עמ' סה
א/ד יד בנימין ר"ה עמ' שעז {לח"מ}, שצ {לא הזכיר שופר}
א/ד ידי אליהו
א/ד יסוד הדעת שיעור כג
א/ד כי בא מועד עמ' פח
א/ד כיצד מברכים עמ' פד
א/ד כתבי מהר"ם איררה עמ' מ-מב {חצוצרות בזה"ז}
א/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קכו, רט
א/ד לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' שסד
א/ד לב שלם [חי' הרשב"א, ועי' סהמ"צ לרמב"ם]
א/ד מאורי המועדים עמ' רח {בחצוצרות בלבד}
א/ד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' צ
א/ד מועדים וזמנים ח"א סי' כד
א/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' טו
א/ד מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' צג
א/ד מטה אהרן (קרייזר) עמ' קלח, קמא {מ"מ}
א/ד מילי דמרדכי
א/ד מלאכת חשב עמ' סה
א/ד מלכות יהודה וישראל עמ' 437
א/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' עה
א/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' עב
א/ד מסורה ח"א עמ' יח, חי"ד עמ' טו
א/ד מעט צרי
א/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ד מעין נצח ח"א סי' נז
א/ד מעיני המים
א/ד מעלין בקודש גל' ח עמ' 50, 73, 82, 90
א/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ר ע"ב
א/ד משבצות זהב ירמיהו עמ' שז
א/ד משנת חיים במדבר עמ' רכג
א/ד משנת חיים תענית דף סט ע"ב-ע ע"ג
א/ד משנת יוסף דרשות ח"א עמ' רעב
א/ד משנת יעקב
א/ד משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' עח
א/ד משפט המלחמה עמ' קיח
א/ד משפט הצבא בישראל עמ' ע-עא
א/ד מתנת חיים - מועדים עמ' קב
א/ד נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 559-560
א/ד נתיב התשובה עמ' קטו
א/ד סדר משנה (בוסק')
א/ד ספר הבתים ח"א עמ' קעה
א/ד עולת חודש ח"ג מאמר רמג
א/ד פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 90
א/ד פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף צב ע"ב
א/ד צבי תפארת סי' נא
א/ד קהל יהודה - חי' הש"ס דף לט ע"ד
א/ד קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 130
א/ד קול דודי (תשף)
א/ד קול דודי ר"ה סי' תנט
א/ד קול צופיך עמ' קפו
א/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פד
א/ד רוח יעקב (שלם) דף כט ע"ב {מ"מ}
א/ד רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ריט
א/ד רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' לא
א/ד רנת יצחק שמואל עמ' שצח {זועקין ומריעין}
א/ד רנת יצחק תהלים עמ' תכד, תנד
א/ד רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קסב, קפב-קפג
א/ד רנת יצחק תפלה לשבת עמ' כד-כה
א/ד רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שסד
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רעח {בתענית במקדש - שופר מדין שירה}
א/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כד, כט, לא, צג
א/ד שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קל-קלג
א/ד שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קצג
א/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' יב-יג
א/ד שנה בשנה תשמז עמ' 214, 227
א/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שכז
א/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קלא
א/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' נח, פ, קעט, קצ, קצט
א/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' עב, צו, קצח, רי, ריט
א/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצ-קצא
א/ד שרשים במועדות עמ' מ-מא, מג, מז
א/ד תורת אמך ח"ב עמ' 392
א/ד תורת השבת והמועד עמ' 272, 274, 332, 336
א/ד תחומין ח"ד עמ' 132 {לח"מ}
א/ד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמב
א/ד תלפיות ו חוב' ג עמ' 685
א/ד תנופת זהב עמ' 26
א/ה אמר יצחק דף ז ע"א
א/ה אנצי"ת ע' בה"ב הע' 37 {הגהמ"י}
א/ה בית דוד (פילוסוף) או"ח דף פו ע"ג, פז ע"ב {הגהמ"י}
א/ה בית דוד (קורינלדי) תענית פ"ב מ"ט
א/ה בני שמואל {מ"מ - רבינו לא הזכיר הטעם}
א/ה ברור הלכה תענית טו ע"ב ציון ט
א/ה ברכי יוסף או"ח סי' תקעה ס"א
א/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' שכא
א/ה גביע הכסף ח"ב עמ' נה {תענית בעת צרה - כנדר בעת צרה}
א/ה ויקרא אברהם או"ח סי' כא {מתחילים בשני, ביחידים}
א/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' קעח {הגהמ"י}
א/ה חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שפט
א/ה טל חיים (טל) ח"ג עמ' מה
א/ה יפה נוף עמ' מט, נא {הגהמ"י}
א/ה לבושי מרדכי ח"ד עמ' ריב
א/ה להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' נג ע"ב
א/ה מאור ישראל
א/ה מלאכת שלמה (חכים)
א/ה מעט צרי {פסק כר' יוסי, תענית שאינה של גשמים}
א/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ה מעיני המים
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ה משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שלד
א/ה משנת חיים תענית דף ע ע"ג
א/ה נחל איתן
א/ה נשאל דוד או"ח עמ' מא {יום אחר יום}
א/ה נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרכה
א/ה נתן פריו מגילה עמ' קמא
א/ה סדר משנה (בוסק')
א/ה ספר הבתים ח"א עמ' קעו {בחמישי ליחיד}
א/ה פני חמה דף יב ע"א {כר' יוסי}
א/ה רנת יצחק חמש מגילות עמ' שסח
א/ה רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שסד
א/ה שושנת יעקב (רפפורט) עמ' נד {מ"מ}
א/ה שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קלג
א/ה שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רכב
א/ה שם יוסף (אליקים) {לח"מ - פסק כר' יוסי, מרכה"מ אלפ' - שאר ימות השבוע}
א/ה שמחה לאיש (שונשול) דף מד ע"ב-ע"ג
א/ה תחומין חט"ז עמ' 280
א/ה תניא רבתי ח"א עמ' 459 {חשש הפקעת שערים}
א/ו אוצר המאמרים (תשסג) עמ' כו {שבת}, רו
א/ו אוצר השבת ח"א עמ' צ, קכג {הגהמ"י}
א/ו אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 145
א/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' תקא
א/ו בדבר מלך חי"ג עמ' ריב
א/ו בית אהרן (קריספין) דף לא ע"ג
א/ו ברור הלכה תענית יט ע"א ציון ז, כב ע"ב ציון ג {מ"מ}
א/ו ברכי יוסף או"ח דף קסב ע"ג
א/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' נב {או"ש}
א/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' נח {הגהמ"י אות ב}
א/ו גלגולי מנהג בעולם ההלכה עמ' 88, 99, 180 {הגהמ"י}
א/ו דברי הגות והערכה עמ' 14
א/ו דברי יציב אהע"ז עמ' ריב {רוח רעה}
א/ו דרך חיים (תשע) פ"א הערה 281
א/ו דרך ישרה ח"ב עמ' ריז {צ"פ}, ריח {כת"ק}, ריט {מתענים}
א/ו הלכות יום העצמאות עמ' ל
א/ו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תכ
א/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 231
א/ו וחי בהם עמ' 315 {הגהמ"י}
א/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שפח
א/ו חקרי זמנים ח"ב עמ' תקנא {תקיעה להצלה}
א/ו יד ישראל ח"ב {הגהמ"י - תענית אסתר}
א/ו יחוה דעת ח"ה עמ' קעד
א/ו יסוד הדעת שיעור כג
א/ו להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' נד ע"א
א/ו לח"מ לקמן פ"ב הי"ג
א/ו מגילת ספר לאוין דף יג ע"ב-ע"ד {מ"מ}
א/ו מועדים וזמנים ח"ד סי' רצא (עמ' ס בהגהה) {איסור תענית בשבת}
א/ו מזבח חדש דף סז ע"ד {מחללים שבת לעזרה}
א/ו מילי דמרדכי
א/ו מעט צרי לקמן ה"ט {לח"מ}
א/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ו מעיני המים
א/ו מקור ברוך (פייתוס) דף רפח ע"א {יחיד הנרדף}
א/ו מקראי קדש (תפט) דף קכו ע"ב {יחיד הנרדף}
א/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שכ
א/ו משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שלד
א/ו משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קפה {מחללים שבת לעזרה}
א/ו משנת חיים תענית דף ע ע"ג
א/ו משנת יהודה ח"ב פ"ב הכ"ד
א/ו משנת פקוח נפש סי' יג אות ו
א/ו משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קלב
א/ו משנת שמחה
א/ו נאות אפרים ח"א עמ' צב-צג
א/ו נר דוד ח"ב עמ' צו {הגהמ"י}
א/ו נר יצחק (ארדיט) עמ' כה
א/ו נתן פריו מגילה עמ' קמג
א/ו פותח יד {מתענים - דבריו בפיה"מ}
א/ו פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' מג הערה יד
א/ו פני חמה דף יב ע"א {תקיעה לעזרה}
א/ו צידה לדרך מאמר ה עמ' עד-עה, עח
א/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קי אות י {הגהמ"י אות ב}
א/ו שו"ת הריב"ש סי' תקיג עמ' תשסח {מתענים}
א/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כט
א/ו שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קמד
א/ו שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' נד {הגהמ"י}
א/ו שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קלג-קלז
א/ו שם יוסף (אליקים)
א/ו שמחה לאיש (שונשול) דף מד ע"א-ע"ב, צ ע"א
א/ו שעורי הרב - תשעה באב עמ' לו
א/ו תחומין חט"ז עמ' 289
א/ז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' ו
א/ז אוריתא יד עמ' מט {הגהמ"י}
א/ז אות היא לעולם ח"ב דף קצב ע"ד {מ"מ}
א/ז בדבר מלך ח"ו עמ' רמד
א/ז ברור הלכה תענית י ע"א ציון ז, יח ע"ב ציון ב
א/ז בשבילי החודש סי' ח ס"ק א {בר"ח}
א/ז גלויות סנהדרין (קניג) עמ' 87
א/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' סב
א/ז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קיח
א/ז יפה נוף עמ' כב, נ
א/ז לב שלם [פרי חדש או"ח תיח ס"ק ב]
א/ז מועדים וזמנים ח"א סי' ל, ח"ז סי' רמו
א/ז מטה אהרן ר"ה עמ' מ {מ"מ}
א/ז מעט צרי
א/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ז מעשה בצלאל סי' קעד {הגהמ"י}
א/ז משנת חיים תענית דף ע ע"ד
א/ז משפטי עזיאל ח"ח עמ' נב
א/ז נוכח השלחן (הכהן) עמ' רט
א/ז נחלת עזרא ח"ב עמ' 182-183
א/ז צידה לדרך מאמר ה עמ' לה
א/ז צפנת פענח כאן, ובהשמטות דף קיב ע"א
א/ז שו"ת הרדב"ז סי' אלף תסא
א/ז שו"ת מהרלב"ח סי' קג
א/ז שו"ת רשב"ש עמ' תקא
א/ז שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קלז-קמב
א/ז תפארת ציון (קואינקה) עמ' קסט
א/ח אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' ז-יא
א/ח אמת ליעקב מועד עמ' שפב {קטנים}
א/ח אמת ליעקב מקרא עמ' ש
א/ח ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ב ע"ב ציון ב
א/ח ברור הלכה תענית יא ע"ב ציון ב, יב ע"א ציון ז
א/ח גינת ראובן תרומות עמ' תתקסב
א/ח דברות משה שבת ח"א סי' יא ענף ב
א/ח להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' נג ע"ב
א/ח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 191 {ר"י קאפח}
א/ח מעט צרי
א/ח משאת גרשון עמ' נג
א/ח משנת חיים בראשית עמ' תקז
א/ח משנת חיים תענית דף ע ע"ד-עא ע"ב
א/ח משנת יעקב
א/ח נר יצחק (ארדיט) עמ' רטז {הגהמ"י}
א/ח נתן פריו מגילה עמ' קמב
א/ח סוכת דוד (דיאס)
א/ח פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' קפח {הגהמ"י אות ה}
א/ח צידה לדרך מאמר ה עמ' נב, פח
א/ח ציץ אליעזר ח"א סי' יח אות ו {הגהמ"י}
א/ח רנת יצחק חמש מגילות עמ' שסח
א/ח שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קמב-קמו
א/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קפא
א/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' ר
א/ט אגרות משה או"ח ח"ג סי' פח {אמירת עננו בלילה}
א/ט אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' יא-טו
א/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ט
א/ט אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רט {מ"מ}
א/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פו {עננו}
א/ט בית אהרן וישראל גל' יט עמ' יד
א/ט בצל החכמה ח"ג סי' לג {תענית יחיד על צרתו}
א/ט ברור הלכה תענית י ע"א ציון ז, כב ע"ב ציון ג
א/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' שכב
א/ט ברקאי ח"ה עמ' 76
א/ט גביע הכסף ח"א עמ' שלד {על צרת יחיד}
א/ט גליוני הגר"ש עמ' סב {היחיד}
א/ט דביר הקודש מועדים עמ' קלה
א/ט דבר יום ביומו יום ד בחודש ב
א/ט דברות משה שבת ח"א סי' יא ענף ב {מ"מ - חיוב יחיד בתענית}
א/ט דברי הגות והערכה עמ' 14
א/ט דברי הרב עמ' קפה
א/ט דברי חנינא - מזלות עמ' קעה
א/ט הגהות חבר בן חיים
א/ט הררי קדם (תשס) עמ' שי
א/ט זה השער שער ב סי' ה
א/ט זמנים למלך
א/ט טל חיים (טל) ח"ג עמ' לא, לט
א/ט יסודי הצדקה עמ' 554 {לא מקריות}
א/ט יפה נוף עמ' כב {מ"מ - קבלת תענית אינה נדר}
א/ט להוגה דעות פ"ג ה"א
א/ט מאור למלך נדרים עמ' עד
א/ט מועדים וזמנים ח"ה סי' שלג {חיוב יחיד להתענות}
א/ט מחנה יוסף שבת עמ' פו-פז
א/ט מעט צרי {תענית יחיד על צרתו}
א/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ט מצור דבש (צימרינג)
א/ט מצות ביקור חולים סי' יז אות יד {חולה}
א/ט מקור ברוך (פייתוס) דף רפו ע"ג
א/ט מקראי קדש (תפט) דף קכו ע"ב {קושיית לח"מ על מ"מ}
א/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' שכא
א/ט משמר הלוי עמ' מה {צ"פ}
א/ט משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רל
א/ט משנת חיים תענית דף עא ע"ג
א/ט משנת יוסף דרשות ח"א עמ' רסב-רסג
א/ט משנת יעקב {אמירת תהלים לחולה} [עי' משנת יעקב הל' ע"ז פי"א הי"ב וציץ אליעזר חי"ז סי' ל]
א/ט מתנת חיים - מועדים עמ' קב
א/ט נחלה לישראל (תשעא) עמ' קכה
א/ט נתיבות שמואל דף ג ע"ג בהערה {צ"פ}
א/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שכח
א/ט סדר משנה הל' מגילה פ"ג ה"ד עמ' קפג {מצוה על יחיד להתפלל בעת צרה}
א/ט ענפי ארז (זי') דף נט ע"ג {צ"פ}
א/ט צידה לדרך מאמר ה עמ' פא
א/ט קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 130, 134
א/ט רנת יצחק שמואל עמ' שצח {להתענות עליו ולבקש רחמים}
א/ט שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קמו-קמט
א/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תסט {עננו במנחה ערב התענית}
א/ט שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור כ {לח"מ}
א/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' פ, קצט
א/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' צו, ריט
א/ט שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 189
א/ט שרשים במועדות עמ' מ, מו {מ"מ}, מז
א/ט תורה שלמה בראשית פ"ב אות קנד {המתענה אינו חוטא}
א/ט תחומין חט"ז עמ' 277, 289
א/ט תשובות ראב"י אב"ד סי' נג {עננו}
א/י אור הישר [אור הישר ירושלמי תענית פ"ג ה"א]
א/י אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' טו-כז
א/י אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ט אות ג
א/י אמת ליעקב מועד עמ' שעח-שעט, שפב
א/י אמת ליעקב מקרא עמ' רכא
א/י אשל אברהם (שפירא) עמ' תצד
א/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פח
א/י בים דרך עמ' כד
א/י בית הלוי ח"א סי' מא עמ' קפו
א/י בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קצו
א/י ברור הלכה תענית יא ע"ב ציון ב {הגהמ"י}, ד, ו, יב ע"א ציון ה, יב ע"ב ציון א כד ע"א
א/י המנהיג עמ' רעו
א/י העמק שאלה ח"א שאלתא סו אות ג
א/י הרמב"ם - שמרנות עמ' 143 {עננו במנחה ערב התענית}
א/י זמנים למלך
א/י חנן אלקים עמ' ריג
א/י טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שא
א/י מחקרי ארץ או"ח סי' סז
א/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 185
א/י מפתח הבאורים [אור שמח]
א/י מצוות זמניות עמ' תנח
א/י משנת חיים תענית דף עא ע"ד
א/י נזר הקדש (קפלן)
א/י ספר הבתים ח"א עמ' קפז-קפח
א/י סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קמט
א/י צידה לדרך מאמר ה עמ' כו
א/י קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תרמו
א/י קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 132
א/י קרן הצבי מצוה עד אות ג
א/י שולי הגליון עמ' ס
א/י שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קמט
א/י שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' פג
א/י שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' צט
א/י שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 190
א/י תועפות ראם (באר) עמ' ר
א/י תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' מ
א/י תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קעז
א/י תחומין חט"ז עמ' 280
א/י תשובות הגאונים החדשות עמ' 247
א/יא אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' כז
א/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ט אות ג
א/יא ברור הלכה תענית יא ע"ב ציון ד, ו {לח"מ}
א/יא דברות משה שבת ח"א סי' יא ענף א {הגהמ"י}
א/יא הר המלך ח"ז עמ' שלה-שלו
א/יא לב שלם [ב"ח או"ח תקסב, ט"ז שם ס"ק יג, מג"א שם ס"ק טו]
א/יא מועדים וזמנים ח"ה סי' שלד
א/יא מוריה גל' קג עמ' ה {הגהמ"י}
א/יא משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שלב
א/יא ספר הבתים ח"א עמ' קפח
א/יא קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תרמו
א/יא קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 133
א/יא תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' מא
א/יב אגרות משה או"ח ח"א סי' קעה
א/יב אוצר השבת ח"א עמ' נג
א/יב אור הישר [אור הישר תענית יב ע"ב]
א/יב אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' יא
א/יב אחרית השנים עמ' פ
א/יב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פט
א/יב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קצו
א/יב בית ישחק
א/יב ביתאל ח"א דף כה ע"ג
א/יב ברור הלכה ברכות לא ע"ב ציון ז, שבת יא ע"א ציון ג
א/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שצז {לח"מ}
א/יב דביר הקודש מועדים עמ' קלה
א/יב דברות משה ברכות עמ' קמט {והמתענה בשבת מתענה יום אחר מפני שביטל עונג שבת והגמי"י}
א/יב דובר מישרים
א/יב האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רחצ {הרואה חלום רע צריך להתענות וכו'}
א/יב הגהות חבר בן חיים
א/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 104
א/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' צג
א/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' עדר
א/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' נב
א/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' כ
א/יב זכור זאת ליעקב עמ' קעו {יענה תענית לתעניתו}
א/יב זמנים למלך
א/יב חבלים בנעימים ח"ב סי' ח
א/יב חיים ומלך
א/יב טל חיים (טל) ח"ג עמ' מג
א/יב יד בנימין ר"ה עמ' רמב {הגהמ"י}
א/יב יחוה דעת ח"ד עמ' קלו
א/יב יסודי הצדקה עמ' 554 {לא מקריות}
א/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנה
א/יב לב חיים (פלג'י) ח"ב דף עב ע"ב
א/יב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 178
א/יב מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 119
א/יב מועדים וזמנים ח"ה סי' שלג
א/יב מוריה גל' קג עמ' ה {הגהמ"י}
א/יב מזרח שמש דף יב ע"ג-ע"ד, לג ע"א
א/יב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 140
א/יב מעט צרי
א/יב מעיני המים
א/יב משנה הלכות ח"ו סי' רפ
א/יב משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רט {המתענה בשבת}
א/יב משנת חיים תענית דף עא ע"ד
א/יב משנת פקוח נפש סי' יג אות א
א/יב משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קלג
א/יב נשאל דוד או"ח עמ' לט
א/יב נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרכה
א/יב ספר הבתים ח"א עמ' קפט
א/יב פני חמה דף נז ע"א {הגהמ"י}
א/יב פסקי רבנו יוסף עמ' שע {הגהמ"י}
א/יב שו"ע הרב או"ח סי' רפח סעיפים ג, ח
א/יב שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קנ-קנג
א/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' עג
א/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' פח
א/יב שרשים במועדות עמ' סא
א/יב תאריך ישראל סי' כ הערה י
א/יב תורת אמך ח"ב עמ' 391
א/יב תחומין ח"ה עמ' 413
א/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' רמג-רמד
א/יג אבן ישראל (בוהוש) עמ' קא
א/יג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלח
א/יג אור הישר [תורת רפאל סי' צז]
א/יג אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' כח-לג
א/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ט אות א, והערה ב {אהא"ז}
א/יג אשל אברהם (שפירא) עמ' תצא-תצב
א/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/יג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פח
א/יג בית הלוי ח"א סי' מא עמ' קפד
א/יג בית ירוחם
א/יג ברור הלכה תענית יא ע"ב ציון ו
א/יג ברית הלוי השלם
א/יג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' רנט {שהרי קבל עליו התענית קודם שעות התענית}
א/יג דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה סא {הגהמ"י}
א/יג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סח
א/יג דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' סד-סה
א/יג דברי ירמיהו
א/יג העמק שאלה ח"א שאלתא סו אות ה
א/יג הר המלך ח"ז עמ' שלו
א/יג יפה נוף עמ' מט
א/יג מועדים וזמנים ח"ה סי' שלד
א/יג מילי דמרדכי
א/יג מנות הלוי ח"ב עמ' סב
א/יג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 185-186
א/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
א/יג מעיני המים
א/יג מעשה בצלאל סי' קעה
א/יג מקור ברוך (פייתוס) דף רפו ע"ג
א/יג מראה הפנים נדרים כו ע"א
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יג משנת חיים תענית דף עא ע"ד
א/יג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ג אות ז
א/יג נתיב התשובה עמ' קיב
א/יג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרכה
א/יג ס' הבתים ח"א עמ' קפח
א/יג צידה לדרך מאמר ה עמ' כה
א/יג קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 133
א/יג רנת יצחק משלי עמ' שיח, חמש מגילות עמ' שעה
א/יג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שמו
א/יג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קכז
א/יג שו"ת הרשב"א ח"א סי' ו
א/יג שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קנג
א/יג שעורי הרב - תשעה באב עמ' לב
א/יג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' ע
א/יג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' פה
א/יג תועפות ראם (באר) עמ' קצט
א/יג תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' מ, מד
א/יג תורת רפאל או"ח ח"ב דף קלד ע"א
א/יג תרומת הגורן ח"א עמ' 33
א/יג תרומת הדשן שו"ת סי' קנז
א/יג תשובות ראב"י אב"ד סי' נג
א/יד אבן פינה (נשר) עמ' נא
א/יד אהל שרה לאה עמ' קמו, קנא {מותר לטעום}
א/יד אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' לג-מח
א/יד בדבר מלך ח"ו עמ' רמב-רמג {לא יהיה שמח}
א/יד בדבר מלך חי"ג עמ' סג
א/יד בדי הארון (הכהן) עמ' 132 {שלא יבלע}
א/יד בית אהרן וישראל גל' לב עמ' צח
א/יד בעקבי הצאן עמ' לט
א/יד ברור הלכה ברכות יד ע"א ציון ד {הגהמ"י}
א/יד בתורתו יהגה ח"א עמ' תמו
א/יד בתי כהונה (תשסה) עמ' ו
א/יד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' פ
א/יד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קלד, שיז
א/יד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קכז, שכט
א/יד גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' רכ
א/יד גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' פג, קסח, קעז
א/יד גביע הכסף ח"א עמ' שלה {עידונים}
א/יד גינת ראובן תרומות עמ' תתקסב
א/יד גן שושנים ח"א עמ' קמד
א/יד דברי אברהם (מנדלסון) דף סה ע"ב, סט ע"ב {פולט}
א/יד דברי תורה (תאומים) דף א ע"א {טועם}
א/יד דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קצא {לטעום}
א/יד האיר ממזרח הושענות כמנהג הספרדים עמ' פד {לטעום את התבשיל}
א/יד הררי קדם (תשס) עמ' שיז
א/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תנג
א/יד וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' כ
א/יד זבחי צדק (דיסקין) עמ' קכה {טעימה}
א/יד זכר יצחק (תשן) עמ' שט-שי
א/יד זמנים למלך
א/יד יד סופר עמ' כב {שכח ואכל}
א/יד יד פשוטה אהבה עמ' תתפט {שלא יבלע}
א/יד ישועות יעקב מועד עמ' תתרכג {הגהמ"י קושטא}
א/יד כסף משנה הל' ברכות פ"א ה"ב {שלא יבלע}
א/יד מבוא למשנה תורה עמ' 196 {מ"מ - חלוקת הספרים}, 230 {כנ"ל}, 318 {אונן}
א/יד מועדים וזמנים ח"ה סי' שלג, ח"ז סי' רמט, ח"ח סי' שלג, שלח
א/יד מחנה יוסף שבת עמ' פו-פז
א/יד מטה אהרן פסחים עמ' קיד
א/יד מכתב לחזקיהו דף יב ע"ג {שלא יבלע}
א/יד מסורה ח"י עמ' נא
א/יד מפענח צפונות עמ' 162 {ראב"ד - שכח}
א/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יד משאת המלך ח"ד סי' תקנו {לטעום}
א/יד משנת חיים תענית דף עא ע"ד
א/יד משנת יעקב קנין עמ' קל {פולט}
א/יד משנת שמחה
א/יד נחלה לישראל (תשעא) עמ' קנג
א/יד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כט אות ב עמ' שב {שלא יבלע}, מלכים ב ח"א סי' ה אות ה
א/יד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' עז
א/יד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כז אות ג {רמב"ם}, לג {הגהמ"י אות ל}
א/יד ספר הבתים ח"א עמ' קצ
א/יד עקבי ברכה עמ' סג
א/יד צידה לדרך מאמר ה עמ' לא
א/יד קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תרמה-תרמו
א/יד קול בן לוי (תשסג) עמ' מד
א/יד רנת יצחק חמש מגילות עמ' שסח, שעא
א/יד רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שע
א/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קצג, קצה
א/יד שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קנג-קנו
א/יד שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קפב
א/יד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' מה
א/יד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' מו
א/יד שעורי הרב - תשעה באב עמ' לח-לט
א/יד שער המלך ח"א עמ' שיא
א/יד שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 203
א/יד שרשים במועדות עמ' קמז
א/יד תורת אמך ח"ב עמ' 211
א/יד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קעח
א/יד תחומין חט"ז עמ' 284
א/טו אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' מח-נב
א/טו אור יעקב פסחים סי' כט דף נט ע"א {ממקום שמתענים}
א/טו בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קמא
א/טו בית ארזים - ס' הגליונות
א/טו ברור הלכה מגילה --- גליון הש"ס לרצי"ה לדף טז
א/טו ברור הלכה תענית י ע"ב ציון ג, ד, יט ע"א ציון ט
א/טו ברך יצחק (ברכה) פ' בראשית {יחיד שהיה מתענה על הצרה ועברה}
א/טו גן שושנים ח"א עמ' קמג {ראב"ד}
א/טו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רכט {בין יחיד לציבור}
א/טו הררי קדם (תשס) עמ' קה
א/טו חיים ומלך
א/טו מועדים וזמנים ח"ה סי' שלג {חילוק בין יחיד לציבור}, ח"ז סי' רמט {כנ"ל}
א/טו מעט צרי {לח"מ - משלים}
א/טו מעיני המים
א/טו מרכבת המשנה מהדו"ב [מ"מ - וכ"כ הריטב"א בשם הרמב"ן ובשם רבו כמש"ר]
א/טו משאת המלך (אדרי)
א/טו משבצות זהב שמואל ב עמ' רצז
א/טו משנת חיים תענית דף עא ע"ד
א/טו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כה אות מד
א/טו עמק יהושע ח"ב דרוש טז {על הצרה ועברה}
א/טו רנת יצחק מלכים עמ' קצו {משלים}
א/טו שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' יב ד"ה וחילקו
א/טו שו"ת רשב"ש עמ' תפט
א/טו שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קמו
א/טו שם יוסף (אליקים) {ההולך}
א/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קצ
א/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רי
א/טו שרשים במועדות עמ' מ
א/טו תאריך ישראל סי' כ אות יא, יט
א/טו תורה שלמה אסתר פ"ו אות נב {על הצרה ועברה}
א/טו תרומת הדשן שו"ת סי' רפ {בין יחיד לציבור}
א/טז אבודרהם (תשכג) עמ' רנא
א/טז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' נב-נד
א/טז בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קמא
א/טז בים דרך עמ' כו {בקדושה}, כט {הלל}
א/טז בן מלך - שבת עמ' תקד
א/טז ברור הלכה מגילה --- גליון הש"ס לרצי"ה לדף טז
א/טז ברור הלכה תענית י ע"ב ציון ג, יט ע"א ציון ט, כה ע"ב ציון ב, כו ע"א ציון א
א/טז גן שושנים ח"א עמ' קמד
א/טז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רכט {מ"מ - לב ב"ד מתנה}
א/טז דרשות מהר"ם חביב עמ' שצז {מ"מ}
א/טז הגהות חבר בן חיים {מ"מ - משום דההיא שכיחא} [א"נ משום הלל הגדול]
א/טז הלכות יום העצמאות עמ' לג
א/טז הר המלך ח"ג עמ' סה
א/טז חקרי לב (לווינבוק) דף ט ע"ג {מ"מ}
א/טז ימי שלמה {הלל}
א/טז כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' סה {על כל צרה}
א/טז לב שלם [דברי יוסף (אירגאז) סי' סה]
א/טז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג הקדמה עמ' 14 {ראב"ד}
א/טז מעט צרי {בין יחיד לציבור}
א/טז מעיל שמואל (פלורנטין)
א/טז משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שיג
א/טז משנת חיים תענית דף עא ע"ד
א/טז נרות אהרן {הלל}
א/טז נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרלא
א/טז ספר הבתים ח"א עמ' קפד {בין יחיד לציבור}
א/טז ענפי ארז (זי') ערך בית דין מתנין דף קצו ע"ד {צ"פ}
א/טז פרי האדמה ח"א
א/טז צידה לדרך מאמר ה עמ' נה
א/טז קול צופיך עמ' קסא {השמיט "ועשו יו"ט"}, קסז {כנ"ל}
א/טז קרן הצבי מצוה יב אות ג
א/טז ראשי בשמים (רבין) עמ' עט {מ"מ}
א/טז רנת יצחק מלכים עמ' קצו {ישלימו}
א/טז רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שכח
א/טז שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' יב ד"ה וחילקו
א/טז שו"ת רשב"ש עמ' תפט
א/טז שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קנו-קס
א/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קצ
א/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רי
א/טז שרשים במועדות עמ' מ-מא
א/טז תורת מנחם חמ"ח עמ' 289
א/טז תרומת הדשן שו"ת סי' רפ {בין יחיד לציבור}
א/טז תשובה מאהבה ח"ב דף לז ע"א
א/יז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' נד-נז
א/יז אוריתא טז עמ' קלט
א/יז אמונת עתיך גל' 119 עמ' 9
א/יז אמת ליעקב מועד עמ' שצז {לח"מ}
א/יז בדבר מלך ח"ו עמ' קעג, רנא
א/יז בית אלהים שער ב עמ' שכז
א/יז בית מועד (גטיניו) דף מ ע"א {לח"מ}, לעיל פי"ב הט"ז
א/יז ברור הלכה תענית יב ע"ב ציון י, מגילה לא ע"ב ציון ב
א/יז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רצה, רצז
א/יז דברי הגות והערכה עמ' 15
א/יז דברי יוסף (אירגס) סי' סה {לח"מ - כנופיא מצפרא}
א/יז האיר ממזרח משלי עמ' קסו {ובודקים על מעשה בני העיר}
א/יז האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שלד {ב"ד וכל הזקנים יושבין וכו'}, שלה {ומתחננים כפי כוחם}
א/יז האיר ממזרח רות עמ' קסג {בכל יום תענית וכו' ב"ד והזקנים יושבים וכו'}
א/יז הגהות חבר בן חיים
א/יז המנהיג עמ' רעה
א/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 133
א/יז זמנים למלך
א/יז חקרי לב (הימן) בראשית עמ' רפב {מ"מ - שינוי מנהג חז"ל}
א/יז טל חיים (טל) תהלים עמ' שיא
א/יז יוסף את אחיו עמ' קיב {ב"ד בודקים}
א/יז להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' נד ע"ב
א/יז מועדים וזמנים ח"ה סי' שלג, ח"ז סי' רמח
א/יז מילי דמרדכי
א/יז מעיני המים
א/יז מקראי קדש (תפט) דף קכו ע"ב {ברכות וקללות במנחה}
א/יז מקראי קדש (תשנג) עמ' שכא
א/יז מרכבת המשנה הל' תפלה פי"ב הט"ז {לא קוראים בשחרית}
א/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יז מרכה"מ (אלפ') דף כט ע"א
א/יז משבצות זהב שמואל א עמ' קכח
א/יז משנת חיים תענית דף עב ע"ב
א/יז משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' קג {מתבוננים בסיבת הצרות}
א/יז משנת ראשונים (הירשפלד)
א/יז משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קג {יש להתבונן בסיבת הצרות}
א/יז ס' השלחן עמ' שפה
א/יז עיוני הפטרה ח"ב עמ' 732
א/יז פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' קטז
א/יז צידה לדרך מאמר ה עמ' לט
א/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"ב
א/יז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
א/יז שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קס
א/יז שעורי הרב - תשעה באב עמ' א
א/יז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' פז, קמו
א/יז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קב, קסה
א/יז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 109-110
א/יז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קנב ע"ד
א/יז שרשים במועדות עמ' מ-מא
א/יז תחומין חט"ז עמ' 284
א/יז תרומת הגורן ח"א עמ' 127


ב/182 הלכות תעניות פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אהל חיים ח"ד
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ס' השלחן עמ' שפב-שפג
ב/רה"פ ספר הבתים ח"א עמ' קעז-קפ
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אדני היד החזקה
ב/א אור אברהם
ב/א אור הישר [לח"מ לעיל פ"א ה"א]
ב/א אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' נז-נט
ב/א אור הרעיון עמ' קמז {על הצרת שונאי ישראל}
ב/א ברור הלכה תענית יט ע"א ציון א, ד
ב/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מח
ב/א דובב מישרים (ברזון) מאמר לב
ב/א דרך המלך (רפפורט)
ב/א הלכות יום העצמאות עמ' מ-מא
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קפט
ב/א חקרי זמנים ח"א עמ' סה, ח"ב עמ' תקמד, ח"ד עמ' שלג
ב/א לב שלם [תוי"ט, בית דוד ושושנים לדוד תענית פ"ג משנה ד-ה]
ב/א להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' נד ע"א
ב/א מסורה חי"ד עמ' טו
ב/א משבצות זהב ירמיהו עמ' ש
ב/א נתן פריו מגילה עמ' קמג
ב/א פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שכח
ב/א קרית מלך
ב/א שו"ת רשב"ש עמ' קכב
ב/א שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קסא
ב/א שחר אהללך עמ' פב
ב/א שם טוב
ב/א תחומין חט"ז עמ' 283
ב/ב אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' נז-נט
ב/ב ברור הלכה תענית יד ע"ב ציון א, יט ע"א ציון א, ד, יט ע"א ציון ז, כא ע"א ציון ג
ב/ב דרך ישרה ח"ב עמ' ריח {בשבת}
ב/ב הלכות יום העצמאות עמ' ל
ב/ב חיים ומלך
ב/ב כנפי נשרים {שבת}
ב/ב לכתך אחרי במדבר עמ' 210
ב/ב מגילת ספר לאוין דף יג ע"א-ע"ב
ב/ב מחנה יוסף ח"ג דף כא {בנינוה לא הזכיר תשובה}
ב/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' עא {מ"מ}
ב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ב מעיני המים
ב/ב מעשה רקח הל' תענית פ"א ה"ה {צרת מזונות}
ב/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קפה {שבת}
ב/ב משנת חיים תענית דף עב ע"ב
ב/ב משנת פקוח נפש סי' יב אות כא {מ"מ}
ב/ב נטע שעשועים (שליסל) עמ' קנז {לא בשבת - בצרה מקומית}
ב/ב נרות אהרן {סביבותיה}
ב/ב שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קסא-קסג
ב/ב שם יוסף (אליקים) {סביבותיה}
ב/ב שמחה לאיש (שונשול) דף פט ע"ב, צ ע"א {לח"מ}
ב/ב תוי"ט, בית דוד ושושנים לדוד תענית פ"ג משנה ד-ה {סביבותיה}
ב/ב תורה תמימה דברים פ' יא אות לה
ב/ב תחומין חט"ז עמ' 280
ב/ב תלפיות ו חוב' ג עמ' 683
ב/ג אוצר המאמרים (תשסג) עמ' לז
ב/ג אור הרעיון עמ' קמז {על הצרת שונאי ישראל}
ב/ג בארות נתן עמ' קל
ב/ג ברור הלכה יבמות - גליון הש"ס לרצ"י עמ' ח {מ"מ}
ב/ג ברור הלכה תענית יט ע"א ציון א
ב/ג בשבילי השחיטה סי' א ס"ק ב, סי' ו ס"ק סב, סי' יז (א), סי' כב ס"ק ז-ח, יא {אפילו מצוה קלה}
ב/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מח
ב/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקלא
ב/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' תקלג, תקמד {גוים שבאו על ישראל}, תקמט, ח"ג עמ' קלו, ח"ד עמ' ז, רפה, שלא-שלב
ב/ג מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 524
ב/ג מבוא למשנה תורה עמ' 121
ב/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' עז אות ה
ב/ג מעט צרי {במצוה קלה}
ב/ג משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קפה
ב/ג משנת חיים במדבר עמ' ריא
ב/ג משנת חיים תענית דף עב ע"ב-ע"ג
ב/ג משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' רמה {גזירה נגד הדת}
ב/ג משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רמה {גזירה נגד הדת}
ב/ג משפט הצבא בישראל עמ' קנט
ב/ג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 394
ב/ג צידה לדרך מאמר ה עמ' נז
ב/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' קע
ב/ג קרית מלך
ב/ג קרן פני משה ח"ב
ב/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' מא
ב/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' צט
ב/ג שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קסג
ב/ג תחומין ח"י עמ' 28, חט"ז עמ' 294
ב/ד אוצר המאמרים (תשסג) עמ' כד, רו
ב/ד אור אברהם
ב/ד בדבר מלך ח"ו עמ' קעה
ב/ד בדבר מלך חט"ז עמ' תנד
ב/ד דרך ישרה ח"ב עמ' ריד
ב/ד זמנים למלך
ב/ד חקרי זמנים ח"א עמ' סה, ח"ב עמ' תקמה
ב/ד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צז
ב/ד משנת חיים במדבר עמ' תלג
ב/ד משנת חיים תענית דף עב ע"ג
ב/ד פרפרת הפרשה פרשת בחוקותי פרק כו פסוק ו
ב/ד קרן הצבי מצוה מו אות ז
ב/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כט
ב/ד שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קסד
ב/ה אדני היד החזקה
ב/ה אור אברהם
ב/ה אור הישר ירושלמי תענית פ"ג ה"ה {האם שלשה מטעם חזקה}
ב/ה אמונת עתיך גל' 128 עמ' 117 {לא נשים, קטנים וזקנים}, 119 {לח"מ}, 121 {כ"מ}
ב/ה אמת ליעקב מועד עמ' שפב-שפג {קטנים}
ב/ה אמת ליעקב מקרא עמ' ש (עמ' תקכח במהד' תשנא) {נשים וקטנים}
ב/ה באר חיים מרדכי אהע"ז סי' מז {נשים וקטנים}
ב/ה ברור הלכה תענית כא ע"א ציון ג, כא ע"ב ציון א {מעשה רקח}
ב/ה ברכי יוסף או"ח דף קסג ע"ב-ע"ג
ב/ה גבורות שלמה דף עג ע"א {אם יש דבר ורעב, מתפללים על הרעב}
ב/ה גינת המלך עמ' עג {נשים וקטנים}
ב/ה דברי ירמיהו {נשים וזקנים, קושיית לח"מ על הטור}
ב/ה המאיר לארץ
ב/ה הר המלך ח"ג עמ' סה
ב/ה הרמב"ם - תולדות חייו ויצירתו הספרותית (מימון) עמ' קטו {נשים וקטנים}
ב/ה הרמב"ם והגאונים עמ' 54
ב/ה זמנים למלך
ב/ה חזקה רבה או"ח הלכה לו {לח"מ - קושייתו על הטור}
ב/ה לאור ההלכה (תשסד) עמ' רטז {זקנים}
ב/ה מגדל צופים ח"ה סי' פב
ב/ה מנחת פתים אהע"ז סי' ט {זקנים}
ב/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ה מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' פה]
ב/ה מקראי קדש (תפט) דף קכז ע"א {לח"מ - קושייתו על הטור ועל כ"מ}
ב/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' שכא
ב/ה מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ) {לח"מ - קושייתו על הטור ועל כ"מ}
ב/ה משנת חיים במדבר עמ' רלו
ב/ה נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ריא
ב/ה נחמד למראה ח"ד דף ז ע"ב {בשלשה ימים}
ב/ה צידה לדרך מאמר ה עמ' נח
ב/ה שו"ת ר"י מסלוצק סי' נח {כ"מ}
ב/ה שו"ת רשב"ש עמ' רצו
ב/ה שם יוסף (אליקים) {לח"מ - קושייתו על הטור ועל כ"מ}
ב/ו אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' נט
ב/ו אמונת עתיך גל' 128 עמ' 118 {שיירות}
ב/ו ברור הלכה תענית כא ע"ב ציון ב
ב/ו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 122-123
ב/ו משנת חיים תענית דף עב ע"ד
ב/ו צידה לדרך מאמר ה עמ' סב
ב/ו רנת יצחק תענית עמ' קסה-קסו {דבר בא"י}
ב/ו שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קסד-קסו
ב/ו שם טוב
ב/ו שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' טו
ב/ו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' י
ב/ו תחומין חי"ח עמ' 379 {השמיט דבר בחזירים}
ב/ז אדני היד החזקה
ב/ז אור אברהם
ב/ז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' ס
ב/ז ברור הלכה תענית יט ע"א ציון ד {כ"מ}, כב ע"א ציון ב, כב ע"ב ציון א {לח"מ}
ב/ז גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' ק {עומד או יושב}
ב/ז זמנים למלך
ב/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמג {כ"מ}
ב/ז לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יב ע"ב
ב/ז מקור ברוך (פייתוס) דף רפח ע"א
ב/ז מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ב/ז צידה לדרך מאמר ה עמ' ע
ב/ז שם יוסף (אליקים)
ב/ז שמחה לאיש (שונשול) דף פט ע"ב {כ"מ}
ב/ז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קיד ע"ד
ב/ח ברור הלכה תענית כב ע"א ציון ב
ב/ח הר המלך ח"ג עמ' סה
ב/ח זמנים למלך
ב/ח מקורי הרמב"ם לרש"ש
ב/ט אדני היד החזקה
ב/ט ברור הלכה תענית יד ע"א ציון ה
ב/ט גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קסט, קפג
ב/ט דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1830
ב/ט זמנים למלך
ב/ט יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכד, רמג
ב/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' ה
ב/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' יא
ב/ט מעט צרי
ב/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ט משכיל לאיתן דף א ע"ד {יש מקומות שנחש ממית}
ב/ט משנת חיים תענית דף עג ע"א
ב/ט צידה לדרך מאמר ה עמ' סו
ב/י ברור הלכה תענית יט ע"א ציון ד, יט ע"ב ציון ג
ב/י דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2191
ב/י יגל יעקב (וארשאנו) דף טו ע"ב
ב/י כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רי
ב/י מעיני המים
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/י משנת חיים תענית דף עג ע"ב-עד ע"א
ב/י פרי האדמה ח"א
ב/י שו"ת רשב"ש עמ' תקמח
ב/י שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קסו-קסח
ב/י שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב
ב/י שם יוסף (אליקים)
ב/יא בני שמואל
ב/יא ברור הלכה יבמות - גליון הש"ס לרצ"י עמ' ז {מ"מ}
ב/יא ברור הלכה תענית יט ע"א ציון ד, כב ע"ב ציון א
ב/יא מעט צרי
ב/יא מר קשישא עמ' קל
ב/יא משנת חיים תענית דף עד ע"א
ב/יא פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף צב ע"ב
ב/יא צידה לדרך מאמר ה עמ' סח, ע
ב/יא רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' מו
ב/יא שו"ת רשב"ש עמ' קכג
ב/יא שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קסח
ב/יא שם טוב
ב/יא שמחה לאיש (שונשול) דף פח ע"ב-ע"ג, צ ע"ב
ב/יב ברור הלכה תענית כ ע"ב ציון א
ב/יב ברכות שמים שבת אות תקצו
ב/יב הר המלך ח"ה עמ' נה
ב/יב זמנים למלך
ב/יב משנת חיים תענית דף עד ע"ב
ב/יב פרי האדמה ח"ד
ב/יב קרית מלך
ב/יב שו"ת הרדב"ז סי' תרמ
ב/יג אור הישר [מעין החכמה (דפוס רדלהיים) דף צג ע"ב]
ב/יג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לט
ב/יג ברור הלכה תענית יט ע"ב ציון ב, ב"ק פ ע"ב ציון ג
ב/יג דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' קיח
ב/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קפט
ב/יג מעין החכמה עמ' רלג
ב/יג מעיני המים
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יג משנת חיים תענית דף עד ע"ג
ב/יג צידה לדרך מאמר ה עמ' סד
ב/יג קרית מלך
ב/יג שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קסח
ב/יד זמנים למלך
ב/יד חקרי זמנים ח"ד עמ' שלג
ב/יד מגילת ספר לאוין דף יג ע"ב
ב/יד מעין החכמה עמ' רלג
ב/יד מרכה"מ אלפ' [מגילת ספר לאוין יג ע"ב]
ב/יד שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קסט
ב/טו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שב
ב/טו אוצרות הרמב"ם
ב/טו אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 346
ב/טו ברור הלכה תענית כב ע"ב ציון ה
ב/טו זמנים למלך
ב/טו חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תמ
ב/טו משנת חיים תענית דף עד ע"ד-עה ע"ג
ב/טו רנת יצחק תענית עמ' קעג
ב/טו שו"ע הרב או"ח סי' קיד ס"ב
ב/טו שו"ת רשב"ש עמ' קכב
ב/טו שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קע
ב/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קפ
ב/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קצט
ב/טו תורה לדעת ח"ו עמ' קד
ב/טז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' ס
ב/טז בן יהודה סי' פט
ב/טז ברור הלכה תענית יח ע"ב ציון ד, יט ע"א ציון ד, יט ע"ב ציון א
ב/טז חסדי דוד ח"ב עמ' שלט
ב/טז חקרי לב או"ח דף רנט ע"ג {זמן פסח}
ב/טז לב שלם [אור יקרות, בשיטות דף כ ע"ד]
ב/טז מעיני המים
ב/טז משנת חיים תענית דף עה ע"ג
ב/טז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ס
ב/טז שהם וישפה ח"ב
ב/טז שו"ת הרשב"א ח"א סי' שעז, תד
ב/טז שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קעא
ב/יז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' ס
ב/יז ברור הלכה תענית יט ע"ב ציון א
ב/יז גביע הכסף ח"א עמ' עג {בימות החמה}
ב/יז חוקי חיים (גאגין) דף ח ע"ד
ב/יז מימיני מיכאל עמ' פג {אם הגיע זמן חג הסוכות}
ב/יז פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' קמט
ב/יז שו"ת הרשב"א ח"א סי' שעז
ב/יז שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קעא
ב/יח אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' ס
ב/יח בן יהודה סי' פט
ב/יח ברור הלכה תענית יח ע"ב ציון ד, יט ע"א ציון ד
ב/יח שו"ת רשב"ש עמ' רצו


ג/183 הלכות תעניות פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אהל חיים ח"ד
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ג/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' קפא-קפג
ג/רה"פ ס' השלחן עמ' שפד-שפה
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אוצרות הרמב"ם
ג/א אור הישר [ט"ז ומג"א ר"ס תקעה]
ג/א אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' סב-סט
ג/א אמונת יהושע עמ' עט
ג/א אמונת עתיך גל' 118 עמ' 20 {כל עיקר מתחילת ימות הגשמים}
ג/א באר יהודה הל' תפלה פ"ב הט"ז {י"ז חשון}
ג/א בית אהרן וישראל גל' מו עמ' פה-פז {הרוצה לעשות עצמו ת"ח}
ג/א ביתאל ח"א דף כה ע"ג
ג/א בני שמואל
ג/א ברור הלכה תענית י ע"א ציון ד, ואחרי ציון ד, י ע"ב ציון א
ג/א דברי אליהו (גורדון) פרשת האזינו דף נה ע"א {ת"ח צמים קודם}
ג/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' עב {כל הת"ח מתענים כיחידים}
ג/א יצחק ירנן
ג/א מקראי קדש (תפט) דף קכז ע"ב
ג/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שכב
ג/א מראה הנוגה
ג/א משנת חיים תענית דף עה ע"ד
ג/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ס
ג/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' מז
ג/א פרי האדמה ח"א, ח"ג וח"ד
ג/א צידה לדרך מאמר ה עמ' לח
ג/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' כ
ג/א שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' קמה
ג/א שם טוב
ג/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קפ
ג/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' ר
ג/א תורת הלוי עמ' כ
ג/ב אמת ליעקב מועד עמ' שעט-שפ {מותר בלילה}
ג/ב אמת ליעקב מקרא עמ' שמב, שמד
ג/ב בני שמואל
ג/ב ברור הלכה תענית טו ע"ב ציון ט
ג/ב מועדים וזמנים ח"ז סי' רמז
ג/ב מילי דמרדכי
ג/ב מעט צרי
ג/ב משנת חיים תענית דף עו ע"א
ג/ב קרית מלך
ג/ג אבן ישראל (פישר) כאן, וח"א עמ' קמ
ג/ג אור אברהם
ג/ג אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' סט-עב
ג/ג אורח ישראל סי' כ הערה א
ג/ג אמת ליעקב מועד עמ' שעט-שפ {כמו יוה"כ}
ג/ג אנצי"ת ע' בתי אבות הע' 45
ג/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ג בדבר מלך ח"ד עמ' לט
ג/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' נז {מ"מ}
ג/ג ברור הלכה תענית יב ע"א ציון ז, יב ע"ב ציון ז, טו ע"ב ציון ט, ל ע"א אחרי ציון א (ד"ה איסור רחיצה) {לח"מ}
ג/ג ברכת יצחק (פאלער) עמ' שמב
ג/ג בשבילי החודש סי' ג ס"ק ה {קבלת תענית לפני הזמן}
ג/ג בשבילי המועד סי' יח אות ח, סי' יט אות י, סי' כג אות א
ג/ג בשבילי השביתה החדש סי' ב הערה טו {מ"מ}, סי' יב הערה ג
ג/ג גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קצא
ג/ג דברי ירמיהו
ג/ג הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' שלט
ג/ג המנהיג עמ' רצ
ג/ג העמק דבר ויקרא פכ"ג פסוק לב בהרחב דבר
ג/ג הר המלך ח"ו עמ' פה-פו
ג/ג הררי קדם (תשס) עמ' קה
ג/ג זכר שמואל שבת סי' לא לדף לה ע"ב {מ"מ}
ג/ג מועדים וזמנים ח"ה סי' שלה, ח"ז סי' רנג
ג/ג מועדים וזמנים ח"ז סי' רנד
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג מסורה ח"ט עמ' פז
ג/ג מקראי קדש (תפט) דף קכז ע"א
ג/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' שכב
ג/ג מרדכי השלם ר"ה עמ' קעח
ג/ג משנת חיים תענית דף עו ע"א
ג/ג משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' נג-נד
ג/ג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרכח
ג/ג עדות בישראל
ג/ג צידה לדרך מאמר ה עמ' מ
ג/ג שדה הארץ ח"ג
ג/ג שו"ע הרב או"ח סי' תרח ס"ז
ג/ג שו"ת הרדב"ז סי' אלף תעז
ג/ג שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קעב-קעד
ג/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תעד
ג/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קפו
ג/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רו
ג/ג שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנ ע"ב
ג/ג תורה מציון שנה ב חו' א דף יז ע"ג
ג/ג תורה מציון שנה ב חוב' א סי' ט דף יז ע"ג-ע"ד {אכל ופסק}
ג/ג תורה שלמה אסתר פ"ד אות סד
ג/ג תורת חיים וחסד עמ' סה
ג/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף קסד ע"ד
ג/ד אהבת קדומים עמ' צד
ג/ד אור אברהם
ג/ד בדבר מלך ח"ו עמ' קעד-קעה, רמג
ג/ד ברור הלכה פסחים נ ע"ב ציון ו, תענית יג ע"א ציון ג
ג/ד יצחק ירנן
ג/ד מעיל שמואל (פלורנטין) [ר"ן פ' מקום שנהגו]
ג/ד מראה הנוגה
ג/ד מרחשת ח"א סי' מב אות א
ג/ד משנת חיים תענית דף עו ע"ב
ג/ד צידה לדרך מאמר ה עמ' מ
ג/ד קרן פני משה ח"א עמ' קסה
ג/ד שולי הגליון עמ' סא
ג/ד שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קעד
ג/ד תורה לשמה (תשעג) עמ' רכד
ג/ה אור הישר [תורת רפאל סי' צח]
ג/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' תק {עוברות מתענות באחרונות}
ג/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ה ביתאל ח"א דף כה ע"ג
ג/ה ברור הלכה תענית יד ע"א ציון א, טו ע"א ציון א, טו ע"ב ציון ט, ל
ג/ה גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קצח
ג/ה זכרון שלמה (ורנר) עמ' עא
ג/ה חוקי חיים (גאגין) דף קלג ע"ג
ג/ה חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שצ
ג/ה מועדים וזמנים ח"ז סי' רנד
ג/ה מילי דמרדכי
ג/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ה צידה לדרך מאמר ה עמ' מב
ג/ה קרית מלך
ג/ה שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קעד
ג/ו אור הישר [גבורת ארי תענית יד ע"א]
ג/ו לב שלם [ב"י או"ח תקעה]
ג/ו שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 33
ג/ז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' עב
ג/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' תצט {כ"ד ברכות בשחרית}, תקה-תקו, תקט, תקיא
ג/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' נז-נח {שחרית ומנחה}
ג/ז ברור הלכה תענית יד ע"ב ציון ד, טו ע"א ציון א, ב, טו ע"ב ציון ל
ג/ז מרכה"מ אלפ' {מטין לעת ערב, אצטבא}
ג/ז ס' השלחן עמ' שפח
ג/ז צידה לדרך מאמר ה עמ' עא
ג/ז שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קעה
ג/ז שם טוב
ג/ח אור אברהם
ג/ח אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' עג-עו, קכ
ג/ח אמונת עתיך גל' 116 עמ' 155
ג/ח אמונת עתיך גל' 128 עמ' 97 {אם לא קיים פו"ר}
ג/ח אנצי"ת ע' בין המצרים הע' 46 {לח"מ - ט"ב}
ג/ח באר יצחק (גולדשמיד) עמ' רמב
ג/ח בני שמואל {לשמש אם לא קיים פו"ר}
ג/ח ברור הלכה תענית יא ע"א ציון ב, יד ע"ב ציון ה
ג/ח גבורת ארי תענית יא ע"א {לשמש}
ג/ח גור אריה בראשית פ' מא הע' 119
ג/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' נו
ג/ח חוקי חיים (גאגין) דף קלג ע"ג {לח"מ - על הק"ו של מ"מ}
ג/ח חקרי זמנים ח"ד עמ' שלו {לשמש}
ג/ח כנסת ישראל (ששון) דף ה ע"א-ע"ב {בנין של שמחה}
ג/ח לקוטי שיחות ח"כ עמ' 197
ג/ח מאמר מרדכי (כרמי) סי' תקנא ס"ק ד {לארס}
ג/ח מעט צרי {נישואין בלי תשמיש}
ג/ח מעיני המים
ג/ח מציון אורה ח"א עמ' קנ-קנא
ג/ח מקראי קדש (תפט) דף קכז ע"א {לח"מ - על הק"ו של מ"מ}
ג/ח מראה הנוגה {לשמש}
ג/ח מרכה"מ (אלפ') {ציור וכיור, לח"מ על אירוסין}
ג/ח משאת המלך (אדרי)
ג/ח משנת חיים בראשית עמ' תקא
ג/ח משנת ראשונים (הירשפלד)
ג/ח נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ב אות ה
ג/ח נר יצחק (ארדיט) עמ' ז, מו
ג/ח פרי אהרן (פסין) עמ' 124 {תשמיש}
ג/ח צידה לדרך מאמר ה עמ' מד-מו, נג
ג/ח קרית מלך {לא קיים פו"ר}
ג/ח שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קעה-קעט
ג/ח שם טוב {מחזירין בשפה רפה}
ג/ח תורה מציון שנה ב חו' א דף יז ע"ד
ג/ח תורה מציון שנה ב חוב' א סי' ט דף יז ע"ד {באירוסין ונישואין}
ג/ח תלפיות ו חוב' ג עמ' 676
ג/ח תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' רסח
ג/ט ברור הלכה תענית י ע"א אחרי ציון ד, יב ע"ב אחרי ציון ט
ג/ט הר המלך ח"ח עמ' שפה
ג/ט חי' חתם סופר
ג/ט חיים לעולם ח"א דף ד ע"ד
ג/ט חסדי דוד ח"ב עמ' שכג
ג/ט להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' כ {לח"מ}
ג/ט מגיד הרקיע ח"ג פ"י ה"ו
ג/ט מילי דמרדכי
ג/ט מעט צרי
ג/ט מעיני המים
ג/ט משנת חיים תענית דף עו ע"ב-ע"ד
ג/ט עלה יונה עמ' כ
ג/ט צידה לדרך מאמר ה עמ' מט, נא-נב
ג/ט קרית מלך
ג/ט שולי הגליון עמ' סא
ג/ט שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קעט
ג/ט שם טוב
ג/ט שפתי שושן עמ' פז {כרשב"ג, תענית יד ע"ב}
ג/י אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' סב {לח"מ}
ג/י בית שמש
ג/י בן ידיד הל' תפלה פ"ב הי"ז
ג/י ברור הלכה תענית י ע"א ציון ד {לח"מ}, ז, יד ע"ב ציון ב, יח ע"ב ציון ב {כ"מ}
ג/י ברכי יוסף או"ח סי' תקעה ס"ו {כ"מ}
ג/י ויקרא אברהם או"ח סי' כא {כ"מ}
ג/י חיים לעולם ח"א דף ה ע"ג {כ"מ}
ג/י חסדי דוד ח"ב עמ' שכד-שכה {לח"מ}
ג/י מעיני המים
ג/י מקור ישראל דף קיח ע"ג {מפסיקים לר"ח}
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ק [עמש"כ בהל' נדרים פ"י הי"א]
ג/י משנת חיים תענית דף עו ע"ד
ג/י פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' קנג
ג/י צידה לדרך מאמר ה עמ' לח, נג
ג/י שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קיב ע"ב
ג/י תניא רבתי ח"א עמ' 455
ג/י תפארת בחורים פאה עמ' תקעה {א"י וחו"ל}
ג/יא אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קלח
ג/יא אור אברהם
ג/יא אור הישר [תורת רפאל הל' יוה"כ סי' קט]
ג/יא אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' עו-עט
ג/יא אשל אברהם (שפירא) עמ' תצ-תצא
ג/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יא ברור הלכה תענית יא ע"ב ציון ב, יד ע"ב ציון א {מ"מ}, יח ע"ב ציון ד, כד ע"א {מ"מ}
ג/יא הררי קדם (תשס) עמ' קה
ג/יא זרע יצחק (לומברוזו)
ג/יא חזו"א או"ח סי' יח ס"ק ה
ג/יא מכתב לחזקיהו דף סז ע"ד
ג/יא מסורה ח"ז עמ' סב
ג/יא מעט צרי
ג/יא מפתח הבאורים [אור שמח]
ג/יא משנת חיים תענית דף עו ע"ד
ג/יא ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רנה {תענית וכו' בא"י בלבד ובכלל המטר}
ג/יא ס' השלחן עמ' שפט
ג/יא ענפי ארז (זי') דף קל ע"ב
ג/יא קרית מלך
ג/יא שו"ת השבי"ט ח"א עמ' לב
ג/יא שו"ת ר"י בן עטר עמ' כח
ג/יא שו"ת רשב"ש עמ' תפה
ג/יא שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קפ
ג/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קפ-קפא
ג/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קצט-ר
ג/יא שפתי שושן עמ' פח, קמח
ג/יא תורת השבת והמועד עמ' 276
ג/יא תורת רפאל או"ח ח"ב דף קלט ע"א


ד/184 הלכות תעניות פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אהל חיים ח"ד
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' קפד-קפו
ד/רה"פ ס' השלחן עמ' שפה-שפט
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אדני היד החזקה
ד/א אור אברהם
ד/א אור הישר [עי' רש"י תענית רפ"ב, תוס' תענית טו ע"ב]
ד/א אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' עט, פג
ד/א אנצי"ת ע' אב ב"ד הע' 33, ע' אפר הע' 35, 36, 39, 41, ע' ארון הקדש הע' 45, 48
ד/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תקח
ד/א בינת אברהם עמ' י {בחצוצרות ובשופר}
ד/א בית אלהים שער ב עמ' שכו
ד/א ברור הלכה תענית טו ע"א ציון א, טו ע"ב ציון ל
ד/א גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלא ע"א
ד/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סח
ד/א דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' סו-סז {אפר על ס"ת}
ד/א דברי ירמיהו {כ"מ}
ד/א דברי שלמה (אסרף)
ד/א דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1819
ד/א הלכות יום העצמאות עמ' מ
ד/א המאיר לארץ
ד/א הערות ר"א בריזל לאגודה תענית טז ע"א {אפר על ס"ת}
ד/א הערות ר"א סופר למאירי תענית טז ע"א הערה 7 {כ"מ}
ד/א הרמב"ם והגאונים עמ' 54
ד/א הרמב"ם כמחנך עמ' 98
ד/א הררי קדם (תשס) עמ' ד
ד/א זכר יעקב (לוי) עמ' עה
ד/א זכרון מלך (א"ש) {כ"מ}
ד/א חיים ומלך
ד/א יד ישראל ח"ב {כ"מ}
ד/א ישא מדברותיך מגילה עמ' קיד
ד/א לב שלם {כ"מ}
ד/א מאורות הדף היומי ח"ב עמ' קטו
ד/א מבוא למשנה תורה עמ' 83 {כ"מ}
ד/א מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לג
ד/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 272 {מוציאים תיבה לרחוב}
ד/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רז
ד/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קסב, קסו
ד/א מעדני ביאורים עמ' פג
ד/א מעט צרי {הנשיא, מקום הנחת תפילין}
ד/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/א מעיני המים
ד/א מקור ברוך (פייתוס) דף רפז ע"א
ד/א מראה הפנים תענית ז {כ"מ}
ד/א מראית העין על תענית טו ע"א {כ"מ}
ד/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/א מרכה"מ (אלפ') הל' תפלה פי"א הכ"א {לרחוב}
ד/א משנת משה תענית עמ' צב
ד/א משפט הצבא בישראל עמ' קנט
ד/א נחל איתן
ד/א נחל אשכול על ס' האשכול ח"ב סי' ב אות יב {שקים, אפר על ס"ת}
ד/א נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרלב
ד/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תע
ד/א עיון יעקב על עין יעקב תענית טז ע"א {כ"מ}
ד/א עין חנוך עמ' רסח
ד/א פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' מ הערה א {בשקים}
ד/א פרי האדמה ח"א
ד/א פרשת המלך
ד/א צידה לדרך מאמר ה עמ' פא, פד, פו
ד/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רלג
ד/א רמב"ם - תולדות חייו (מימון, תש"ך) עמ' קו-קז {כ"מ}
ד/א שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קפא-קפג
ד/א שם טוב
ד/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' כה
ד/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' לב {אפר מקלה}
ד/א שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קיב ע"ד
ד/א תולדות אדם עמ' סח {כ"מ}
ד/א תורה תמימה בראשית פ' יח אות נד
ד/א תלפיות ו חוב' ג עמ' 678, 679
ד/ב אוצרות הרמב"ם
ד/ב אור אברהם
ד/ב אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' פ-פב
ד/ב ברור הלכה תענית טו ע"א ציון א, טז ע"א אחרי ציון ב
ד/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רכא {לא שק ולא תענית}
ד/ב זכרון מנחם (מיארה) {תעניות וסיגופים בתשובה}
ד/ב זמנים למלך
ד/ב להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שיא
ד/ב משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' קפו {תשובה עיקר}
ד/ב משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קפו {לא שק ולא תענית}
ד/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 45
ד/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ריח
ד/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 555
ד/ב ענפי ארז (זי') דף קפח ע"א {צ"פ}
ד/ב צידה לדרך מאמר ה עמ' עו
ד/ב קרית מלך
ד/ב קרן לדוד מועדים עמ' תמו {התכלית - תשובה}
ד/ב רנת יצחק תענית עמ' קא {זקן וחכם}
ד/ב שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קפג
ד/ב שם טוב
ד/ב שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' לג
ד/ב תפארת צבי (ספינקא) במדבר עמ' שמב
ד/ג אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' פ-פב
ד/ג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שכא
ד/ג ברור הלכה תענית טו ע"א ציון א, טז ע"א אחרי ציון ב, וציון ה
ד/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' ריא
ד/ג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קסו
ד/ג קרית מלך
ד/ג שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קפג
ד/ג תניא רבתי ח"א עמ' 308
ד/ד אבני נזר או"ח סי' ל אות ג
ד/ד אדני היד החזקה
ד/ד אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' פ-פב
ד/ד אשר למלך
ד/ד באר יהודה הל' תפלה פ"ח הי"א
ד/ד בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קמו
ד/ד בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שכא
ד/ד בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' יט
ד/ד ברור הלכה תענית טז ע"א ציון ה
ד/ד ברכי יוסף או"ח סי' תקעט ס"ג
ד/ד דברי ירמיהו
ד/ד הר המלך ח"ו עמ' פו
ד/ד הררי קדם (תשס) עמ' ה
ד/ד זכרון סופרים {וכל קרוביו הנלוים עליו} [עיין גבורת ארי תענית דף טז שתמה דזה רק בסוטה וכו']
ד/ד זמנים למלך
ד/ד יחוה דעת ח"א עמ' קנ
ד/ד יין הטוב עמ' קז, קי
ד/ד לב שלם [בית שלמה (חסון) חו"מ סי' מב, שו"ת הרא"ם ח"א סי' פו]
ד/ד מגד יהודה ח"א סי' קיג
ד/ד מי יהודה או"ח סי' יד
ד/ד מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' ל
ד/ד מסורה חי"ג עמ' יב
ד/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' כט
ד/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קנח
ד/ד שו"ת מהרש"ל סי' כ
ד/ד שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' פח
ד/ד שופריה דיעקב (מערך) דף כה
ד/ד שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קפד
ד/ד שמש מרפא עמ' א
ד/ד שערי עזרא (בצרי) עמ' טז
ד/ד תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג דף א ע"ב, ב ע"א {אם אין זקן}
ד/ד תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' א, ג
ד/ד תניא רבתי ח"א עמ' 258, 298, 302, 307, 321
ד/ד תקנת השבים עמ' 247, 260, 261
ד/ה אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' פב-פד
ד/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' תקיא
ד/ה ברור הלכה תענית טו ע"א ציון ב, טז ע"ב ציון ד
ד/ה דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סח
ד/ה זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 38
ד/ה חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ה
ד/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד תענית טו ע"א]
ד/ה יד פשוטה אהבה עמ' קסד {זכרונות ושופרות}
ד/ה כבוד מלכים (מרגליות) {מעין הצרה}
ד/ה מעדני ביאורים עמ' פג
ד/ה מעט צרי {מעין הצרה}
ד/ה מעיני המים
ד/ה נוכח השלחן (הכהן) עמ' רלה
ד/ה נפש הרב עמ' שיא
ד/ה שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קפה
ד/ה שם טוב
ד/ה תורת השבת והמועד עמ' 327 {לא אמר זכרונות ושופרות בנפרד}
ד/ו אור אברהם
ד/ו אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' פב-פד
ד/ו ברור הלכה תענית טו ע"א ציון ב, טז ע"ב ציון ד
ד/ו נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 547
ד/ז אור אברהם
ד/ז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' פב-פד
ד/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' תקיט {כ"ד ברכות רק באחרונות}
ד/ז ברור הלכה תענית טו ע"א ציון ב, טז ע"ב ציון ד, גליון רצ"י עמ' ד {דברי קבלה}
ד/ז מעט צרי {דברי קבלה}
ד/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קיג
ד/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קו
ד/ח אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' פב-פד
ד/ח ברור הלכה תענית טו ע"א ציון ב
ד/ח להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' נד ע"א
ד/ח צידה לדרך מאמר ה עמ' צז
ד/ט אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' פב-פד
ד/ט ברור הלכה תענית טו ע"א ציון ב
ד/ט צידה לדרך מאמר ה עמ' נג, ק
ד/י ברור הלכה תענית טו ע"א ציון ב
ד/יא ברור הלכה תענית טו ע"א ציון ב
ד/יא שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רצב
ד/יב ברור הלכה תענית טו ע"א ציון ב
ד/יג אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' פב-פז
ד/יג אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 311
ד/יג ברור הלכה תענית טו ע"א ציון ב, טז ע"ב ציון ד
ד/יג מילי דמרדכי
ד/יג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' לא
ד/יד אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' פד-פז
ד/יד באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תפ
ד/יד בית אהרן וישראל גל' צב עמ' קכט
ד/יד ברור הלכה תענית טז ע"ב ציון ד
ד/יד חי' הריצ"ד
ד/יד חקרי זמנים ח"א עמ' ס {בגבולין בלי שופר, חצוצרות}
ד/יד כי בא מועד עמ' פט
ד/יד לב שלם [אמרי שפר (ראנ"ח) פ' במדבר, שבות יעקב (אבולפיה) גיטין דף לד, קרני ראם - זרע יצחק דף צו]
ד/יד שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קפה
ד/יד תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1074
ד/טו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' כה
ד/טו אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' פד-פז
ד/טו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק פה, צה
ד/טו אמונת עתיך גל' 119 עמ' 47
ד/טו אנצי"ת ע' אמן הע' 143-144, ע' בית המקדש הע' 516, 517
ד/טו בינת דניאל ח"א עמ' רעד
ד/טו בן ידיד הל' תפלה פי"ד ה"ט {בשכמל"ו - בברכת כהנים}
ד/טו ברור הלכה ברכות סג ע"א ציון ג, תענית טז ע"ב ציון ד
ד/טו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שיג
ד/טו גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' נג
ד/טו דבר שאול סוטה סי' סא אות כד {בשכמל"ו}
ד/טו דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' עא {לח"מ}
ד/טו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקד, תקו
ד/טו המאור הגדול (יעבץ) עמ' קנג
ד/טו הר המלך ח"ו עמ' פו
ד/טו הרי יהודה ח"א סי' יז בסוף ההערה
ד/טו ויטע אשל עמ' קפח
ד/טו יד פשוטה אהבה עמ' תפח, תצ {מן העולם ועד העולם}
ד/טו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רלד {אמן במקדש}
ד/טו כי בא מועד עמ' פט
ד/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קצד {בשכמל"ו}
ד/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רא
ד/טו לב שלם [מקראי קדש (תפט) דף קכח ע"א]
ד/טו להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' נו ע"ב
ד/טו מאור הקודש ערכין עמ' מג
ד/טו מועדי הרב עמ' 55
ד/טו מועדי ישראל (גורן) עמ' 44
ד/טו מחנה יוסף סוטה עמ' קכ {בשכמל"ו}
ד/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפב {מן העולם ועד העולם}
ד/טו מעט צרי {הקראה לתוקע}
ד/טו מעלין בקודש גל' ח עמ' 47 {בשכמל"ו}, 84 {כהנים תקעו}, 88, 90, 91
ד/טו מרכה"מ אלפ'
ד/טו ענפי ארז (זי') דף קיט ע"ג
ד/טו קול דודי סוטה סי' תתקעד
ד/טו קול צופיך עמ' קפה, קפח {חצוצרות}
ד/טו רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ג הי"א הע' 9
ד/טו רנת יצחק תענית עמ' קכב
ד/טו שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קפו
ד/טו שנה בשנה תשמז עמ' 223, 226-227
ד/טו שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קח
ד/טו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תלז
ד/טו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קלב
ד/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' עה
ד/טו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' פה {על סדר הברכות}
ד/טו שערי מאיר עמ' לא
ד/טו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קיג ע"א
ד/טו תורת אמך ח"ב עמ' 469
ד/טו תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק נו
ד/טו תחומין ח"ד עמ' 133 {חצוצרות}
ד/טו תלפיות ו חוב' ג עמ' 680
ד/טו תרומת הגורן ח"א עמ' 326
ד/טז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' פד-פז
ד/טז באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשעז
ד/טז ברור הלכה תענית טז ע"ב ציון ד, כה ע"ב ציון ב
ד/טז גבורת יצחק ר"ה עמ' ריז {ראב"ד}
ד/טז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקו
ד/טז הר המלך ח"ו עמ' פו-פז
ד/טז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רא
ד/טז מעלין בקודש גל' ח עמ' 88
ד/טז משנת חיים במדבר עמ' רטז
ד/טז קול צופיך עמ' קפה {חצוצרות}
ד/טז שנה בשנה תשמז עמ' 223
ד/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' עה
ד/טז תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1075
ד/טז תורת רפאל ח"ג עמ' קטו
ד/טז תחומין ח"ד עמ' 133 {חצוצרות}
ד/יז אגרות משה ח"ח עמ' שה
ד/יז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' פד-צג
ד/יז אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 157-159, 162, 168
ד/יז אשל אברהם (שפירא) עמ' תקיח, תקלד
ד/יז ביתאל ח"א דף כה ע"ד
ד/יז ברור הלכה תענית טז ע"ב ציון ד
ד/יז דברות משה מועד ח"א עמ' שי, תקכא {ואין עושים סדר זה אלא בהר הבית בלבד}
ד/יז דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סח
ד/יז המאור הגדול (יעבץ) עמ' קנד-קנו
ד/יז מאור הקודש ערכין עמ' מג
ד/יז מעלין בקודש גל' ח עמ' 73, 82, 88, 91
ד/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יז מרכה"מ אלפ'
ד/יז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנו
ד/יז פרשת המלך
ד/יז צידה לדרך מאמר ה עמ' צג
ד/יז רנת יצחק תענית עמ' קכו {לח"מ}
ד/יז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רעח {כהנים}
ד/יז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' לא
ד/יז שנה בשנה תשמז עמ' 214, 223, 227
ד/יז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' עה
ד/יז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' פה {על סדר הברכות}
ד/יז תחומין חכ"א עמ' 528
ד/יח אבודרהם (תשכג) עמ' רמו
ד/יח אור אברהם
ד/יח ברור הלכה תענית טז ע"א ציון ב, כו ע"א לפני ציון ב
ד/יח ברקאי ח"ה עמ' 76
ד/יח המנהיג עמ' רפא
ד/יח לב שלם [שו"ת כנה"ג כה ע"א]
ד/יח מטומאה לקדושה עמ' 110, 237, 243, 245, 248 {לבית הקברות}
ד/יח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 413-414 {הרי אתם כמתים - כטעם הירושלמי}
ד/יח מעט צרי
ד/יח מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/יח מעיני המים
ד/יח משנת חיים תענית דף עז ע"א
ד/יח משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/יח נחלה לישראל (תשעא) עמ' קיח
ד/יח נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' עד
ד/יח נחמד למראה ח"ב דף כא ע"ב, רא ע"ב
ד/יח צידה לדרך מאמר ה עמ' צא
ד/יח שולי הגליון עמ' סא
ד/יח שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קפז
ד/יח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 215 {נעילה}
ד/יח שרשים במועדות עמ' מה
ד/יח תורת השבת והמועד עמ' 483
ד/יח תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' שסח-שעא
ד/יט ברור הלכה תענית כה ע"ב ציון ב
ד/יט רנת יצחק מלכים עמ' קצו {ויפסיקו}
ד/יט שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קפח


ה/185 הלכות תעניות פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אהל חיים ח"ד
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ משנת יעקב
ה/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' קצג-ר
ה/רה"פ ס' השלחן עמ' שצ-שצה
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבודרהם (תשכג) עמ' רנג
ה/א אהל משה (שיינרמן) עמ' סא-סב, סו {תעניות לשם תשובה}, קמב
ה/א אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רכב, רלה
ה/א אור אברהם
ה/א אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' צג-צו
ה/א אור יחזקאל (לוינשטיין) אמונה עמ' קמה
ה/א אור יחזקאל (לוינשטיין) דרכי העבודה עמ' שצ {ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים}
ה/א אישי יובל עמ' 25, 163
ה/א אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קכח, קל, קלז
ה/א אמרי טל מאמר סו
ה/א אעירה שחר (זעפרני) עמ' פא
ה/א בדבר מלך ח"ו עמ' קעד
ה/א בית אהרן וישראל גל' נג עמ' צז
ה/א בית דוד (תשעט) או"ח סי' שס, תקיג
ה/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/א בן מלך - עניינים בש"ס עמ' שכד
ה/א ברור הלכה תענית כו ע"א לפני ציון ב
ה/א ברקאי ח"א עמ' 157, 158, 160
ה/א בתורתו יהגה (תשעב) עמ' ע {כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה}
ה/א גבורות אליהו או"ח סי' קנג אות ח
ה/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' נח, רצה-רצו
ה/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קלו
ה/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קכה {לח"מ}, קכט {נשוב}
ה/א גבורת יצחק ר"ה עמ' קלח
ה/א גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קנה-קנו, קנח, קס, קעט
ה/א גינת אגוז (תשעב) עמ' לז, סד
ה/א גינת ראובן תרומות עמ' תתשח
ה/א דברי יואל מועדים ח"ה עמ' שכח, תנ {תכלית התענית - לעשות תשובה}
ה/א דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' צט, קכה
ה/א דולה ומשקה (תשסב) עמ' 114
ה/א דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שח, תכט, ח"ה עמ' קפח
ה/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כ
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תטו
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפד, תלג
ה/א ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שנח {מתענים וכו' כדי לעורר הלבבות}
ה/א ולאשר אמר תהלים עמ' תקעו {ישראל מתענין וכו' לעורר הלבבות}
ה/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תרסה {התעניות כדי לעורר הלבבות}
ה/א זכרון סופרים {כדי לעורר הלבבות וכו'} [עיין תשו' חת"ס או"ח סימן ר"ח]
ה/א זמנים למלך
ה/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' יד אות ה
ה/א חי' ופירושי מהרי"ק
ה/א חיים שנים ישלם עמ' לב
ה/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' כט
ה/א יד אהרן (נדבורנא) עמ' סט {התענית - לעורר לתשובה}
ה/א יד סופר עמ' קפח-קפט
ה/א ידי אליהו כאן, דף יד ע"ג
ה/א יטב פנים ח"ב דף ר
ה/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רעד {מעשי אבותינו}
ה/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רמח {זכרון למעשינו}
ה/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קמה ע"ב
ה/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תקסג-תקסה
ה/א לפרקים (תשסב) עמ' סו
ה/א לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 269, חכ"ז עמ' 211
ה/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 159
ה/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 178, 229
ה/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 165 {לעורר הלבבות}
ה/א לקחת מוסר ח"א עמ' תקלז, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' לד
ה/א מאורי המועדים עמ' תז {לעורר הלבבות}
ה/א מאזני צדק ח"א עמ' רנב
ה/א מאיר נתיבות ח"א עמ' קצא {לפתח דרכי התשובה}
ה/א מאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מו
ה/א מאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר עד
ה/א מבוא למשנה תורה עמ' 315
ה/א מגד יהודה ח"א סי' קכח אות ב
ה/א מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 396
ה/א מועדים וזמנים ח"ה סי' שלג
ה/א מועדים וזמנים ח"ז סי' רמד {לעורר לתשובה}, רמז
ה/א מורשה חי"א עמ' 16 {תוספת ימי צום}
ה/א מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' שיט
ה/א מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' תקנ {עיקר התענית - תשובה}
ה/א מלכות יהודה וישראל עמ' 436
ה/א מסורה חי"ד עמ' טו, יז
ה/א מפתח הבאורים [חתם סופר או"ח סי' רח]
ה/א מרפא לנפש בראשית עמ' סו {תפלה בעת צרה - דאורייתא}
ה/א משנת יוסף דרשות ח"א עמ' רסט, רעב {לעורר הלבבות}
ה/א משרת משה (עטייה)
ה/א מתנת חיים - מועדים עמ' צ
ה/א נהרות איתן ח"א עמ' שנה
ה/א נחלה לישראל (תשעא) עמ' נב, קנג
ה/א נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 551
ה/א ניר לדוד
ה/א נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רעא
ה/א סדר משנה (בוסק')
ה/א עם לבבי אשיחה עמ' קמד
ה/א פנינים על התורה ומועדים עמ' רד {כדי לעורר הלבבות}
ה/א פרי האדמה ח"א וח"ג וח"ד
ה/א קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 134
ה/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' כג
ה/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' לו
ה/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' נ
ה/א קונטרסי שעורים נדרים שעור יג אות ב, ד-ה
ה/א ראשית דעת (קורח) סי' לב
ה/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תכה
ה/א רנת יצחק תענית עמ' קיז
ה/א רנת יצחק תפלה עמ' רלט-רמ
ה/א שארית נתן (לוברט)
ה/א שושנת יעקב (רפפורט) עמ' נד
ה/א שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קפט
ה/א שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שיג
ה/א שיח ערב שבת-חגיגה עמ' רא
ה/א שיחות לספר בראשית עמ' שסו {כדי שנשוב}
ה/א שיחות לספר דברים עמ' לז-לח {כדי שנשוב}
ה/א שירת דוד (תשסז) עמ' שלג, שלט, תלה {לזכרון מעשינו ומעשי אבותינו}
ה/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תעה
ה/א שם טוב
ה/א שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקכה
ה/א שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שמד {כדי לעורר לבבות}
ה/א שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' א {הכנה לתשובה}
ה/א שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' תרכה {לעורר לתשובה}
ה/א שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' לב {לעורר הלבבות}
ה/א שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 132
ה/א שעורי הרב - תשעה באב עמ' א, ג, נה
ה/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' נה-נו
ה/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' ע
ה/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצב
ה/א שפת הים (זכריש) סי' מז ס"ק ב-ג
ה/א שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קעב
ה/א שרשים במועדות עמ' מח
ה/א תאריך ישראל סי' כ אות ג
ה/א תורת אברהם עמ' 34 {זכרון למעשינו}
ה/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 489
ה/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שעו-שעט
ה/א תחומין חי"ג עמ' 184, חט"ז עמ' 284
ה/ב אדני היד החזקה
ה/ב אהל דוד (קהן) ח"ב דניאל פי"ב פס' יא
ה/ב אור אברהם
ה/ב אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' צג-צו
ה/ב אם הבנים שמחה פ"ב אות ג
ה/ב אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קכח, קל, קלה {לח"מ}, קלז
ה/ב בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קמג
ה/ב בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רסה
ה/ב ברקאי ח"א עמ' 161
ה/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קלב
ה/ב גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קס-קסא
ה/ב גביע הכסף ח"א עמ' של {בטל התמיד בבית ראשון}
ה/ב דברי ירמיהו
ה/ב דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' צט, קכה
ה/ב דולה ומשקה (תשסב) עמ' 114
ה/ב דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שט {ג' תשרי}, שכה {עשרה בטבת}, תיא {ג' תשרי}, ח"ה עמ' רסד {ג' תשרי}
ה/ב הגהות חבר בן חיים
ה/ב הר המלך ח"ז עמ' שלו
ה/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 162
ה/ב ולאשר אמר תהלים עמ' רכב {ימים שכל ישראל מתענים, ואלו הן}
ה/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ה אות א
ה/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' לט {הגהמ"י}
ה/ב חי' בתרא מגילה סי' תקג, תקט
ה/ב חי' ופירושי מהרי"ק
ה/ב חקרי זמנים ח"א עמ' קיז, קכה, ח"ב עמ' תקמא
ה/ב יד סופר עמ' קפה, קצ
ה/ב יפה נוף עמ' מז
ה/ב ישראל והזמנים (רוסוף) סיון-תמוז עמ' 267 {בטל התמיד מבית ראשון}
ה/ב כתר המלך
ה/ב לב שלם [ידי אליהו יב ע"ד]
ה/ב לקוטי שיחות חי"ח עמ' 308, ח"כ עמ' 527
ה/ב לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 267, 436
ה/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 220
ה/ב מבוא למשנה תורה עמ' 321
ה/ב מגולה לגאולה עמ' 303
ה/ב מחנה דן דף יז ע"א
ה/ב מסורה חי"ד עמ' יד
ה/ב מעיל שמואל (פלורנטין) דף כא ע"א, ע"ב
ה/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שיד ע"ב
ה/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקנה
ה/ב מרכה"מ אלפ'
ה/ב משבצות זהב ירמיהו עמ' תשו, תשכה
ה/ב משנת משה תענית עמ' קס
ה/ב נוכח השלחן (הכהן) עמ' רכח
ה/ב נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 551
ה/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מד אות י, סי' מה אות פ
ה/ב נפוצות יהודה עמ' רעו
ה/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 42
ה/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 47
ה/ב פני משה (שלז')
ה/ב פנינים על התורה ומועדים עמ' רג-רד {עשרה בטבת}
ה/ב צידה לדרך מאמר ה עמ' קו
ה/ב צפיחית בדבש דף פב ע"ג {לח"מ}
ה/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור יג אות ב, ד-ה
ה/ב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תלט
ה/ב רנת יצחק מלכים עמ' תלט {נכבית גחלת ישראל וסיבב להתם גלותם}
ה/ב רנת יצחק תענית עמ' רלה-רלו {לח"מ}
ה/ב שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קצ-קצב
ה/ב שם יוסף (אליקים)
ה/ב שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שמד
ה/ב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף כט ע"א
ה/ב שפת הים (זכריש) סי' מז ס"ק א {לח"מ}
ה/ב תאריך ישראל סי' כ אות ג
ה/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 489
ה/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שפ-שפא
ה/ב תחומין חי"ז עמ' 345 {הגהמ"י}
ה/ג אהל דוד (קהן) ח"ג ירמיהו פכ"ו פס' כ, זכריה פ"ח פס' יט
ה/ג אהל משה (שיינרמן) עמ' שכג
ה/ג אור אברהם
ה/ג אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' צג-צו
ה/ג אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קכח, קל, קלז
ה/ג אנצי"ת ע' בין המצרים הע' 102 {הגהמ"י}
ה/ג באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1021 {נלכדה ביתר}
ה/ג ברקאי ח"א עמ' 159, 161
ה/ג גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קסב-קסד
ה/ג דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' צט, קכה
ה/ג דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ג עמ' יד {בר כוזיבא}
ה/ג דולה ומשקה (תשסב) עמ' 114
ה/ג דרכי התשובה עמ' קכז
ה/ג הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' מז {הגהמ"י}
ה/ג המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז ב אלפים צא] {הגהמ"י}
ה/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקנו
ה/ג זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' שפא {טעו בבן כוזיבא}
ה/ג זמנים למלך
ה/ג חי' בתרא מגילה סי' תקד
ה/ג חנן אלקים עמ' ריג
ה/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' תעד, תקע
ה/ג יד בנימין ר"ה עמ' רלח {נחרש ההיכל}
ה/ג יחי המלך פרק מו, מט {מלך גדול}
ה/ג ישראל והזמנים (רוסוף) חודש אב עמ' 278
ה/ג כתנות אור (אייזנשטט) עמ' תקס
ה/ג לב מבין דף נ ע"א
ה/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 199
ה/ג מאורי המועדים עמ' קפו {חרש את ההיכל וסביביו}
ה/ג מבוא למשנה תורה עמ' 212, 257
ה/ג מועדים וזמנים ח"ה סי' שנב
ה/ג משבצות זהב ישעיהו עמ' עה
ה/ג משנת משה ר"ה עמ' קט
ה/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יד אות ד
ה/ג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 551, 809
ה/ג נשמה של שבת עמ' 120, 254
ה/ג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' כט {הגהמ"י}
ה/ג סדר משנה (בוסק')
ה/ג עיוני הלכות ח"ב עמ' תכד-תכח, תל, תלה, תנ {הגהמ"י - ברכה על המגילות}
ה/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 44
ה/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 49
ה/ג פרדס דבש פרק סו {ותשעה באב חמשה דברים אירעו בו}
ה/ג צהר גל' ז עמ' 187 {גדולי החכמים}, גל' ט עמ' 153-154 {גדולי החכמים}
ה/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור יג אות ב, ד-ה
ה/ג רנת יצחק פ' חלק עמ' רפח
ה/ג רנת יצחק תענית עמ' רטו-רטז, רמז-רמח
ה/ג שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קצב
ה/ג שירת דוד (תשסז) עמ' שלט
ה/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצב, רכח
ה/ג שערי המקדש סי' כז אות ו {חרש את ההיכל}
ה/ג תאריך ישראל סי' כ אות ג
ה/ג תורה מציון שנה ב חוב' א סי' ט דף יז ע"ד בהגהה
ה/ג תורת המועדים (תשכד) עמ' 459-457, 461, 473, 484
ה/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 491, 493, 495, 496, 508, 520, 526
ה/ג תורת השבת והמועד עמ' 525
ה/ג תחומין חט"ו עמ' 154
ה/ד אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' צג-צו
ה/ד אוריתא יד עמ' קלח {גרי"ז}
ה/ד אעירה שחר (זעפרני) עמ' עד {מ"מ}
ה/ד באהלה של תורה או"ח סי' עד אות ד
ה/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעד
ה/ד בין השורות עמ' רעז-רעח
ה/ד בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קמז
ה/ד ברכת יצחק (פאלער) עמ' שמה-שמו
ה/ד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' ריז
ה/ד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רכט
ה/ד גבורת יצחק ר"ה עמ' קלו
ה/ד גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קנו {עד שירוחמו}, קסה-קסו, קפה
ה/ד דברי ירמיהו
ה/ד דברי תורה (שפירא) ח"ג סי' א
ה/ד הגהות חבר בן חיים
ה/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קח {דברי קבלה}
ה/ד זבחי תרועה סי' כ אות ב
ה/ד זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תפא {צום גדליה}
ה/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ה אות א
ה/ד חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד ביצה אות ב
ה/ד חקרי זמנים ח"א עמ' שסו
ה/ד טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' כט
ה/ד יחוה דעת ח"א עמ' קיח, ח"ו עמ' קעו
ה/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קלט
ה/ד כרוב ממשח
ה/ד לבושה של תורה סי' עט אות לב {מ"מ}
ה/ד לקוטי שיחות חל"ג עמ' 160
ה/ד מאור ישראל
ה/ד מגד יהודה ח"א סי' רנו אות ח
ה/ד מועדים וזמנים ח"ה סי' שלב
ה/ד מלכות יהודה וישראל עמ' 436
ה/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף כג ע"ג
ה/ד מנחת אלימלך עמ' רכב, רכד
ה/ד מסורה חי"ד עמ' יז
ה/ד מראה הנוגה
ה/ד נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 551
ה/ד עיוני חג ומועד עמ' 128
ה/ד קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תריא
ה/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרמו
ה/ד קול צופיך עמ' רכג
ה/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור יג אות ב, ד-ה
ה/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רכט
ה/ד רוח אליהו
ה/ד שושנת יעקב (רפפורט) עמ' נד {מ"מ}
ה/ד שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קצג-קצה
ה/ד שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 53, ח"כ עמ' 132
ה/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' נה-נו
ה/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' סט-ע
ה/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 105
ה/ד תאריך ישראל סי' כ הערה ט
ה/ה אבן ישראל (פישר) {חל בע"ש}
ה/ה אהל משה (הורוויץ) ח"ב סי' עב-עג {נהגו}
ה/ה אהל שרה לאה עמ' קג {נהגו}, קמח {מ"מ}, קנא {רצו}, קנב {נהגו}, קנה {דברי הצומות וזעקתם}, קנח {נהגו}
ה/ה אור אברהם
ה/ה אור גדול סי' נז דף קמ ע"ג {להתענות לפני פורים}
ה/ה אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' צג-קד, שמח
ה/ה אור חדש (מהר"ל) פ"ט הע' 580 {לתענית בימי המן}
ה/ה אוריתא יד עמ' מו, מט {הגהמ"י אות ד - יעב"ץ, אות ח בדפוס ורשה}
ה/ה אישי יובל עמ' 25-26
ה/ה אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קכח
ה/ה אנצי"ת ע' אקדומי הע' 3 {לח"מ}, 5, 6
ה/ה אעירה שחר (זעפרני) עמ' פ
ה/ה באהלה של תורה או"ח סי' עד אות ד, סי' קב אות ג
ה/ה בדבר מלך ח"ו עמ' קעג-קעד, קפא
ה/ה בין השורות עמ' רעז-רעח
ה/ה בית אהרן (קריספין) דף ל ע"ד, לא ע"א
ה/ה בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קטו-קטז {מ"מ - טעם שמקדימים}
ה/ה בכורי חיים ח"ה עמ' קנ
ה/ה בן מלך - עניינים בש"ס עמ' שכה
ה/ה בני דוד
ה/ה בני שמואל {לח"מ - חל בע"ש}
ה/ה בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רעט
ה/ה ברור הלכה פסחים נד ע"ב אחרי ציון ד {תפלת נעילה}, תענית כו ע"א לפני ציון ב, מגילה ב ע"א אחרי ציון ד, לא ע"ב ציון ב
ה/ה ברור הלכה ר"ה יח ע"ב
ה/ה ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנד
ה/ה ברקאי ח"ה עמ' 76
ה/ה בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף מט ע"ג {מ"מ ד"ה חל}
ה/ה בתי כהונה (תשסה) עמ' כד
ה/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רצג-רצו
ה/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קלו
ה/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קכה {בשבת}, קכח {בשבת}, רכח {י"ג באדר}
ה/ה גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קנז, קסו, קעב, קעד, קעח, קפג-קפה
ה/ה גלגולי מנהג בעולם ההלכה עמ' 44 {הגהמ"י}
ה/ה דבר סיני על מועדי השנה עמ' פא {תענית אסתר}, פב {דברי הצומות וזעקתם}
ה/ה דברי יציב או"ח עמ' תעז
ה/ה דברי ירמיהו {נהגו, תענית אסתר}
ה/ה הגהות ר' נחום טרעביטש {נהגו}
ה/ה הגיוני הלכה עמ' 248 {מ"מ}
ה/ה המאיר לארץ [משכנות יעקב סי' קלו - צ"ל בי"ג בלי ו]
ה/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצח {נהגו}
ה/ה הררי קדם (תשס) עמ' שטז-שיז
ה/ה ויקח אברהם [צפיחית בדבש דף פב, פג ע"א]
ה/ה זבחי צדק (דיסקין) עמ' שעב {תענית אסתר}
ה/ה זכור זאת ליעקב עמ' קעד-קעה, קעח {מתענים בע"ש}
ה/ה זר אהרן עמ' ס {ראב"ד}
ה/ה זרע יצחק (לומברוזו)
ה/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קטו {תענית אסתר נדחה ליום ה'}, ח"ב נספחים סי' לא {האם עשרה בטבת דוחה שבת}
ה/ה חי' בתרא מגילה סי' תצד {תענית אסתר}, תקה {תענית אסתר}, תקו {נהגו}, תקז {דברי הצומות}, תקח-תקי {מקדימים תענית אסתר}
ה/ה חי' הריצ"ד
ה/ה חי' ופירושי מהרי"ק
ה/ה חקרי זמנים ח"א עמ' קיז {נהגו}, שס, שסו {תענית אסתר}
ה/ה יד המלך (פלומבו)
ה/ה יד סופר עמ' קפז {לח"מ}, קצא {נהגו}
ה/ה יד פשוטה אהבה עמ' תעו [שנמנו כאן התעניות]
ה/ה ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רמז {זכר לתענית אסתר}
ה/ה ימי שלמה {עשרה בטבת}
ה/ה יפה נוף עמ' כב {ראב"ד}
ה/ה יצחק ירנן
ה/ה ישא מדברותיך מגילה עמ' קיא {לח"מ}
ה/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שד {תענית אסתר תקנת אנשי כנה"ג}, תקכד {נהגו}
ה/ה כרוב ממשח
ה/ה כרוב ממשח דף מד ע"א
ה/ה כתבי הסבא מקלם חנוכה-פורים עמ' קיא {תענית אסתר}
ה/ה לב שלם
ה/ה להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' סח
ה/ה לקוטי שיחות ח"כ עמ' 354
ה/ה מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 405
ה/ה מועדים וזמנים ח"ה סי' שלב {נהגו}
ה/ה מילי דמרדכי
ה/ה מלכות יהודה וישראל עמ' 436
ה/ה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 61 {נהגו}, 181 {תענית אסתר - מנהג}
ה/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף כג ע"ב-ע"ג {נהגו}
ה/ה מנחת אלימלך עמ' רכב {תשעה באב בכלל הצומות}, רכד {נהגו}
ה/ה מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' ב, ה
ה/ה מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פ"ג אות ה {מ"מ}
ה/ה מסורה ח"י עמ' נ-נא
ה/ה מעדני ביאורים עמ' פו
ה/ה מעשה אברהם דף קכה ע"ד, קכו ע"א {מ"מ}
ה/ה מפרות האילן על המועדים עמ' 522-523 {נהגו}
ה/ה מרכבת המשנה הל' תפלה פי"ב הט"ז {ויחל}
ה/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ה משנת יוסף דרשות ח"א עמ' רעג {אין נעילה בד' צומות}
ה/ה נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 120, 548, 551
ה/ה נחלת עזרא ח"ב עמ' 182-183
ה/ה עיוני הלכות ח"א עמ' שסח
ה/ה עם לבבי אשיחה עמ' קמד
ה/ה פחד יצחק (הוטנר) פורים מאמר יד אות א {דברי הצומות וזעקתם}
ה/ה פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' סט הערה ד
ה/ה פני משה (שלז')
ה/ה קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תריא
ה/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרמו
ה/ה קול בן לוי
ה/ה קול בן לוי (תשסג) עמ' עד
ה/ה קול צופיך עמ' רכב-רכג {נהגו}
ה/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור יג אות ב, ד-ה
ה/ה רנת יצחק חמש מגילות עמ' תנב
ה/ה שבות יהודה (שו"ת) עמ' רנב
ה/ה שו"ע הרב או"ח סי' תרכג ס"ב
ה/ה שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' קנט
ה/ה שו"ת מהרי"ל עמ' רז
ה/ה שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' קצה-ר
ה/ה שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שיג {קובץ}, שיד {דברי הצומות}
ה/ה שיח ערב שבת-חגיגה עמ' רא-רב
ה/ה שם דרך מגילה עמ' פט
ה/ה שם טוב
ה/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' סט
ה/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' פד
ה/ה שפת הים (זכריש) סי' מז ס"ק ד
ה/ה שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קעג {י"ג אדר}
ה/ה שרשי הים דף קסח ע"א
ה/ה שרשים במועדות עמ' פה
ה/ה תאריך ישראל סי' כ אות ג
ה/ה תורה שלמה אסתר פ"ט אות קכג
ה/ה תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קנג {מ"מ}
ה/ה תכלת מרדכי (קלצקי) דף לח ע"ד
ה/ה תפארת ציון (קואינקה) עמ' קסט
ה/ו אגרות משה או"ח ח"ג סי' פג {מ"מ - כלי פשתן מכובסים}
ה/ו אור אברהם
ה/ו אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קד
ה/ו אוריתא טו עמ' שכד
ה/ו אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קלו {או"ש}
ה/ו אמת ליעקב מקרא עמ' שמה
ה/ו אנצי"ת ע' בין המצרים הע' 43, 45, 69, 99, 109, 124, 126, 135, 141, 155
ה/ו אש פנחס עמ' נו, נט {השמיט שבחמישי מותרים}
ה/ו בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף יב ע"ב
ה/ו בית אבי ח"ב סי' נב עמ' סז {אכילת בשר מר"ח - היתר ע"י סיום}
ה/ו בית אהרן וישראל גל' לו עמ' צד {מ"מ - מדינא רחיצה מותרת גם ערב תשעה באב}
ה/ו בית דוד (תשעט) או"ח סי' שנו
ה/ו בית שמש
ה/ו בני שמואל {לבישת כלי מגוהץ, השמיט ממעטים במו"מ}
ה/ו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תק {מ"מ - השמיט שבחמישי מותרים}
ה/ו ברור הלכה יבמות מג ע"א ציון ו
ה/ו ברור הלכה תענית כו ע"ב ציון ב, כט ע"ב ציון א, ג, ה, ל ע"א ציון א
ה/ו בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף מט ע"ב
ה/ו בתי כהונה (תשסה) עמ' כד
ה/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קכה-קכו {או"ש}
ה/ו גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קעב {או"ש}, קפו-קפח, קצה {או"ש}
ה/ו גינת ראובן תרומות עמ' תתק
ה/ו המאיר לארץ
ה/ו המנהיג עמ' רפו {רחיצה בשבת שהוא ת"ב}, רפח {לבטל השחיטה}
ה/ו הר המלך ח"ג עמ' סו
ה/ו זמנים למלך
ה/ו חי' חתם סופר = שו"ת חת"ס או"ח סי' קס {ממעטים בשמחה}
ה/ו חיים מדבר דף כ {מ"מ}
ה/ו חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' כא
ה/ו חכמת גרשון עמ' פו-פז
ה/ו טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' כט
ה/ו יחוה דעת ח"א עמ' קח, קיא, קיג, ח"ב עמ' רפא, ח"ג עמ' קטז
ה/ו ימי שלמה {לכבס}
ה/ו כבוד יו"ט {לכבס בשביל גוי, דין חמישי כשחל בשבת, בשר שנשאר משבת}
ה/ו כרוב ממשח
ה/ו לב מבין {בגדים מכובסים}
ה/ו להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' מט ע"א, ח"י עמ' סז
ה/ו להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' קל {ממעטים בשמחה}
ה/ו מבוא למשנה תורה עמ' 100 {מנהג}
ה/ו מועדים וזמנים ח"ה סי' שלח {כיבוס}
ה/ו מוריה ח גל' ח עמ' יד {או"ש}
ה/ו מחנה ישראל (אליהו)
ה/ו מחצית השקל או"ח סי' רס בתחילתו
ה/ו מטה אפרים ח"ב {שהחיינו בליל יז תמוז}
ה/ו מן הסערה עמ' 58, 60, 61
ה/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 53 {תספורת - בשבוע שחל בו}, 208 {ממעטים בשמחה - לענין עישון}
ה/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף כד ע"א {או"ש}
ה/ו מנחת אלימלך עמ' רכה {או"ש בשם ק"ס}
ה/ו מסורה חי"א עמ' כט, חט"ו עמ' ל
ה/ו מעיני המים
ה/ו מפתח הבאורים [אור שמח, גרי"ז דף עה]
ה/ו מצוות זמניות עמ' תנט
ה/ו מציון אורה ח"א עמ' קנ {לח"מ}
ה/ו מקראי קדש (תפט) דף קכח ע"א {מ"מ - השמיט בחמישי מותרים}
ה/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שכד
ה/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ו מרכה"מ אלפ' {בגד מכובס} (גם מ"מ) {כיבוס שלנו}
ה/ו משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שנ {ליכנס למרחץ}
ה/ו משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/ו משנת רבנו עמ' רנט
ה/ו נועם חי"ד עמ' קמט {או"ש}
ה/ו נר למאור (פרצקי) עמ' קיד
ה/ו נרות אהרן {השמיט ממעטים במו"מ}
ה/ו נתן פריו נדרים עמ' קמו {או"ש - ובאו בה פריצים}
ה/ו עולת ראיה (וייס) עמ' יא {מ"מ}
ה/ו פנינים על התורה ומועדים עמ' ריא-ריב {השמיט משנכנס אדר}
ה/ו פרי האדמה ח"א וח"ד
ה/ו צידה לדרך מאמר ה עמ' קיט
ה/ו קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקנא, תקנג
ה/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרמח
ה/ו רנת יצחק תענית עמ' רנט {בשר בשבת זו}
ה/ו שבי ציון סי' יב עמ' עג {או"ש}
ה/ו שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' רצד
ה/ו שו"ת מהרש"ל סי' צב {בשר ורחיצה}
ה/ו שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' ר
ה/ו של"ה ח"א מס' תענית סי' ז
ה/ו של"ה ח"ב תענית סי' ז
ה/ו שם טוב
ה/ו שם יוסף (אליקים)
ה/ו שעורי הרב - תשעה באב עמ' יג
ה/ו שפתי דעת ח"ג עמ' קטז
ה/ו שרשי הים דף קע ע"א
ה/ו שרשים במועדות עמ' מה, קלג-קלה, קנב
ה/ו תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קד
ה/ו תורה מציון שנה ב חו' א דף יז ע"ג
ה/ו תחומין חט"ז עמ' 284
ה/ו תרומת הדשן שו"ת סי' קנ {ליכנס למרחץ}
ה/ו תשובות הגאונים החדשות עמ' 93
ה/ז אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קיא {מ"מ בשם רמב"ן - אין תוספת לתשעה באב}
ה/ז אגרות משה ח"ח עמ' יד
ה/ז אהל משה (הורוביץ) ח"א תענית ל ע"א {רחיצה בסעוה"מ}
ה/ז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קד-קיא
ה/ז אוריתא יד עמ' מז {הגהמ"י}, קלז {מ"מ}
ה/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 101
ה/ז אמת ליעקב מועד עמ' שפה {כמו יוה"כ}
ה/ז אמת ליעקב מקרא עמ' שמה
ה/ז ארחות ימים עמ' רכט
ה/ז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רלז {מ"מ}
ה/ז באר יצחק יו"ד סי' א ענף ז {מ"מ - ספק ד"ק}
ה/ז בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף יג ע"א {יין מגתו}
ה/ז בדבר מלך ח"ד עמ' לט {תוספת}
ה/ז בית אהרן וישראל גל' נו עמ' צד
ה/ז בני שמואל (בתוך הלכה ו) {בשר מליח}
ה/ז בנין אריאל ח"ב עמ' פז {מ"מ}
ה/ז בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רעה
ה/ז ברור הלכה פסחים נד ע"ב ציון ד {תוספת, ביה"ש}, תענית כו ע"ב ציון ג, ל ע"א ציון א, ואחרי ציון א (ד"ה השינויים), וציון ג
ה/ז ברכת יצחק (פאלער) עמ' שמה
ה/ז ברקאי ח"א עמ' 149
ה/ז בשבילי המועד סי' טז אות ב, סי' כג אות א
ה/ז גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קפח-קפט, קצא-קצב
ה/ז דור דורים עמ' קפג {תוספת, ביה"ש}
ה/ז הררי קדם (תשס) עמ' קה
ה/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקנח
ה/ז זרע יצחק (לומברוזו) {בשר מליח}
ה/ז חי' הגרי"ז הל' תענית {השמיט איסור רחיצה בסעודה המפסקת}
ה/ז חי' ופירושי מהרי"ק
ה/ז חלקת מאיר
ה/ז חמדת ימים עמ' קעו
ה/ז טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' כט
ה/ז ימי שלמה {שני תבשילים - דג וביצה}
ה/ז יצחק ירנן {תוספת}
ה/ז כלילת יופי דף ע
ה/ז כרוב ממשח
ה/ז לב מבין {תוספת, ביה"ש, שני תבשילים}
ה/ז מאור ישראל עמ' רעט-רפב
ה/ז מועדים וזמנים ח"ז סי' רנג {תוספת}
ה/ז מילי דמרדכי
ה/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 104 {לילו כיומו}
ה/ז מנחת אלימלך עמ' רכב {מ"מ - ספק ד"ק}
ה/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רנו, תפט
ה/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקלח
ה/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ז מעיני המים
ה/ז מצוות זמניות עמ' תס
ה/ז מראה הנוגה {תוספת}
ה/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קיג {בשר לא נפגם בלילה אחד}
ה/ז משנת יעקב כאן {יין בברית מילה מר"ח אב}, זמנים ח"א עמ' נג-נד {תוספת}, נשים ח"א עמ' שיג-שטז {סעוה"מ משום אנינות}
ה/ז נר דוד ח"ב עמ' רפ {מ"מ}
ה/ז נרות אהרן {לח"מ}
ה/ז נתיבות אדם ח"א עמ' עב {מ"מ}
ה/ז ס' הפרנס עמ' שלו-שלז
ה/ז סופר המלך עמ' קטז {בשר מליח}
ה/ז פרי האדמה ח"א
ה/ז צידה לדרך מאמר ה עמ' קכ
ה/ז צפיחית בדבש דף פב ע"ג, פג ע"א
ה/ז קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תרטז, ר"ה-יו"כ עמ' תכג
ה/ז רנת יצחק תענית עמ' רנט, רסא {בשר ויין}
ה/ז שו"ת הרדב"ז סי' אלף תעז
ה/ז שו"ת מהרי"ל עמ' פו
ה/ז שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' רא-רג
ה/ז שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' ק {הגהמ"י אות ל}
ה/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תעד {בין השמשות שלו, תוספת שלו}
ה/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקמז
ה/ז שם טוב
ה/ז שם יוסף (אליקים) {לח"מ}
ה/ז שעורי הרב - תשעה באב עמ' לג
ה/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קפא
ה/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רא
ה/ז שערי שמואל עמ' קמה {מ"מ - ספק ד"ק}
ה/ז תאריך ישראל סי' כ אות טז {מ"מ}
ה/ז תבואת יקב (פרידמן) עמ' קיז {בין השמשות}
ה/ז תורה מציון שנה ב חו' א דף יז ע"ג
ה/ז תורה מציון שנה ב חוב' א סי' ט דף יז ע"ד בהגהה
ה/ז תורת חיים וחסד עמ' סה {מ"מ - תוספת}
ה/ז תחומין חט"ז עמ' 284
ה/ח אהל שרה לאה עמ' ק-קב
ה/ח אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קיא-קיג
ה/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעד
ה/ח ברור הלכה תענית כט ע"ב ציון ז, ל ע"א ציון א
ה/ח גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קצג
ה/ח האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רסח {כסעודת שלמה, וכן תשעה באב עצמו וכו'}
ה/ח העמק שאלה שאלתא קנח אות ג {חל בשבת}
ה/ח זמנים למלך
ה/ח ימי שלמה {על רש"י תענית כט ע"ב ד"ה וכן ערב}
ה/ח כתב סופר או"ח סי' קא ד"ה נחזור לדברינו
ה/ח מבוא למשנה תורה עמ' 94 {אוכל מה שירצה}
ה/ח מועדים וזמנים ח"ה סי' שמג {בשבת}
ה/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף כד ע"א {תשמיש המטה בשבת}
ה/ח מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 100 {הגהמ"י - עירובי תבשילין}
ה/ח מצוות זמניות עמ' תס
ה/ח צידה לדרך מאמר ה עמ' קכג
ה/ח שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' רג
ה/ח שרשים במועדות עמ' קנב
ה/ח תחומין חט"ז עמ' 284
ה/ט אהל משה (שיינרמן) עמ' סו
ה/ט אור הישר [תורת חיים סנהדרין דף ע]
ה/ט אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קיא-קיג
ה/ט בדבר מלך ח"ו עמ' קעד
ה/ט בית אהרן וישראל גל' כג עמ' יז
ה/ט ברור הלכה תענית ל ע"א ציון ז
ה/ט גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קצה
ה/ט גלגולי מנהג בעולם ההלכה עמ' 12
ה/ט דברי יוסף (אירגס) סי' מה דף צ ע"ג {מימינו לא אכלנו ערב ת"ב תבשיל}
ה/ט דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שט
ה/ט הדר דוד עמ' צז
ה/ט הלכות קטנות ח"ב סי' קלז {אכילת עדשים בשבת}
ה/ט המאיר לארץ
ה/ט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כט
ה/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 200
ה/ט הררי קדם (תשס) עמ' שטז
ה/ט זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' שט {חסידים הראשונים}
ה/ט זמנים למלך
ה/ט חיים שנים ישלם עמ' לג
ה/ט ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קסז, רמו {צומות עתידים ליבטל}
ה/ט מבוא למשנה תורה עמ' 87, 94, 258, 349
ה/ט מועדים וזמנים ח"א סי' נג, ח"ה סי' שמ
ה/ט מוריה גל' רלא עמ' קכב {הגהמ"י אות צ}
ה/ט מזכרת עמ' 542
ה/ט מחנה ישראל (אליהו)
ה/ט מילי דמרדכי
ה/ט מנהגי ישראל ח"ז עמ' קעט
ה/ט מסורה ח"י עמ' נ, חט"ו עמ' כט
ה/ט מעשה בצלאל סי' קפו
ה/ט מצוות זמניות עמ' תס
ה/ט מרכה"מ אלפ' [הלכות קטנות ח"ב סי' קלז]
ה/ט משנת יהודה ח"א פ"ל ה"י
ה/ט משנת יעקב נשים ח"א עמ' שיג-שטז
ה/ט משרת משה (עטייה)
ה/ט ניצוצי אש עמ' תרפט
ה/ט צידה לדרך מאמר ה עמ' קכג
ה/ט רנת יצחק חמש מגילות עמ' קע
ה/ט שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' צח
ה/ט שולי הגליון עמ' סב
ה/ט שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' רד
ה/ט שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' רסט
ה/ט שרשים במועדות עמ' קנה
ה/ט תחומין חט"ז עמ' 284
ה/ט תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קפג
ה/י אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קה
ה/י אהבת קדומים עמ' צ, צד
ה/י אור הישר [לח"מ הל' שב"ע פ"ג ה"ה {רחיצה} והל' ק"ש פ"ד ה"ז {ת"ח}]
ה/י אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קיג-קיז
ה/י אמת ליעקב מועד עמ' שלט, שפד {עשיית מלאכה}
ה/י אנצי"ת ע' גאוה הע' 69
ה/י באהלה של תורה או"ח סי' עד אות ד
ה/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סא
ה/י בדבר מלך ח"ד עמ' מג, ח"ו עמ' קעג-קעה
ה/י בין השורות עמ' רעו-רעז
ה/י בן אשר סי' יד אות ה
ה/י בני שמואל
ה/י ברור הלכה פסחים נד ע"ב ציון א, תענית יג ע"א ציון א, ל ע"א ציון ב
ה/י ברכי יוסף או"ח סי' ע ס"א {כת"ק}
ה/י ברכת יצחק (פאלער) עמ' קפח-קפט, קצא
ה/י ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קי
ה/י גבורת יצחק ימים נוראים עמ' סט, עא {לח"מ - חטטין}
ה/י גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קצ, קצז-קצח, רג
ה/י גלגולי מנהג בעולם ההלכה עמ' 10
ה/י המעין תשרי תשפ עמ' 45 {כ"מ - ופירש רבינו בסיכה של תענוג - באמת לא מליבו פירש כן, אך זהו מפורש בירושלמי יומא פ"ח ה"א (לו ע"א) 'בשבת בין סיכה שהיא של תענוג בין סיכה שאינה של תענוג מותר, ביוה"כ בין וכו' אסור, בתשעה באב ובתענית ציבור סיכה שהיא של תענוג אסור שאינה של תענוג מותר'}
ה/י הר המלך ח"א עמ' ק-קב, ח"ו עמ' פז
ה/י חזון נחום זרעים ח"א עמ' לז
ה/י חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 165
ה/י חי' הגרי"ז דף יא ע"א
ה/י חסד יצחק עמ' כב
ה/י חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 55 {הגהמ"י - חליצת נעלים ברחוב}
ה/י טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' כט
ה/י יד סופר עמ' כה
ה/י יד פשוטה אהבה עמ' רעח
ה/י יחוה דעת ח"א עמ' קא, קיז, ח"ג עמ' קכא
ה/י יפה נוף עמ' מז
ה/י כבוד מלכים (מרגליות)
ה/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תטז
ה/י כרוב ממשח
ה/י מנהגי ישראל ח"ב עמ' רפב
ה/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 201 {מלאכה - לענין "ויהי נועם" במוצ"ש שהוא תשעה באב}, 207
ה/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף לב ע"ב
ה/י מסורה חי"א עמ' כז, חי"ב עמ' סא
ה/י מעיני המים
ה/י מעיני התורה ח"ג עמ' רנט
ה/י מצוות זמניות עמ' תסא
ה/י מקור ישראל דף ב ע"ב
ה/י מקראי קדש (תשנג) עמ' תפג
ה/י מרחשת ח"א סי' מב אות א
ה/י משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שח {מ"מ}
ה/י משנת יעקב הפלאה עמ' ו
ה/י משנת רבנו עמ' רסה {ברחיצה כיוה"כ}
ה/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סז
ה/י ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרלד {לח"מ}
ה/י סולם מוצב עמ' נה
ה/י פרי האדמה ח"א
ה/י צידה לדרך מאמר ה עמ' קכד
ה/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשלג-תשלד
ה/י קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תמו, תמט, תנד, תנו, תסח
ה/י קרן פני משה ח"ב {מ"מ - דברי ר"ג} [גירסתנו - ר"ע]
ה/י ר"י ששפורטש עמ' 251
ה/י רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ג ה"ט הע' 2
ה/י רנת יצחק תענית עמ' רסב-רסג, רסז {רחיצה וסיכה}
ה/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ריט, רכ, רכא
ה/י שארית נתן (לוברט)
ה/י שדה הארץ ח"ג
ה/י שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' רט-רי
ה/י שולי הגליון עמ' סב
ה/י שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' רה
ה/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרנ, תרסב
ה/י שם טוב
ה/י שם יוסף (אליקים)
ה/י שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שמז, שפג
ה/י שמות בארץ (תשנט) עמ' פב
ה/י שעורי הרב - תשעה באב עמ' לו, נ, נט
ה/י שעלי דעת גל' ג עמ' 35
ה/י תולדות הגר"א עמ' קא {סיכה של תענוג}
ה/י תחומין חט"ז עמ' 284, 285
ה/י תחומין חי"ט עמ' 288
ה/יא אבני זכרון (ארנברג) עמ' שעז {תפילין של ראש - כדי שלא יבזונו הגוים בזה שלא נתקיים "ויראו ממך"}
ה/יא אור אברהם הל' תענית עמ' קפז {האם פטורים בת"ב ממצוות ת"ת}, קפח-קפט {לימוד דברים רעים בתורת ת"ת, אמירת ברכת התורה בת"ב}, קצ {האם פטורים בת"ב ממצוות ת"ת}, קצב {מדוע רק תפילין של ראש}, קצג {מ"מ - הושווה לאבל רק לדברים בשב ואל תעשה, האם נחשב כאבלות ממש}, קצד {דברים שבצנעא בט"ב שחל בשבת}, קצה {מדוע רק תפילין של ראש}, קצו {מדוע רק מקצת חכמים}
ה/יא אור אברהם על כלל הרמב"ם (תשלט) {מ"מ - הושווה לאבל רק לדברים בשב ואל תעשה, האם נחשב כאבלות ממש, דברים שבצנעא בט"ב שחל בשבת, מדוע רק תפילין של ראש, מדוע רק מקצת חכמים}
ה/יא אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קיז-קיט
ה/יא אשר למלך {רק תפילין ש"ר - כדי שלא יתחלל השם בזה שלא נתקיים "ויראו ממך"}
ה/יא בדבר מלך ח"ד עמ' מ {נתינת שלום}, ח"ו עמ' קעד {תפילין}
ה/יא בים דרך עמ' קנה {אור שמח וגרי"ז}
ה/יא בין השורות עמ' רעו-רעז
ה/יא בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' עו-פב {לימוד הדברים הרעים}
ה/יא בן אשר סי' יד אות א, ה
ה/יא ברור הלכה תענית ל ע"א אחרי ציון א (ד"ה מנהגי), וציון ב
ה/יא ברקאי ח"ה עמ' 43-45, 49-50 {הגהמ"י - הנחת תפילין בתשעה באב במנחה}
ה/יא גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' רד {היתר לאשה ללמוד תורה בת"ב, טעם שתשב"ר בטלים}, רה {לימוד ע"י הרהור, טעם שתשב"ר בטלים}, רו {רק תפילין ש"ר - מצד פאר במקום אפר}
ה/יא גלגולי מנהג בעולם ההלכה עמ' 43-45 {המנהג לא להניח תפילין}
ה/יא דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' עט {תפילין}, קכג (=תורה שלמה חי"ב עמ' 277) {תפילין ש"ר}
ה/יא דברי שאול שמות עמ' קד {רק תפילין ש"ר כי הוא מעיד על מלכות ה' בגלוי וזה חסר בחורבן}
ה/יא הר המלך ח"ח עמ' שפו {שיטות הראשונים בתפילין בת"ב, טעם שאינו כמו באבל, טעם שנהגו רק בתש"ר}, שפז {מדוע לא כתב שיש להניח תפילין, מנהג החכמים - אחרי חתימת התלמוד}, שפז-שפח {האם גם של יד נקראו פאר}
ה/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקלד
ה/יא וישב הים ח"א סי' ט ס"ק א {תפילין ש"ר}
ה/יא טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' כט {לשון איסור - כי ת"ב אסור מתקנה שלא כארבע תעניות שהן ממנהג}
ה/יא יד פשוטה אהבה עמ' תקכז {תפילין ש"ר}
ה/יא יחוה דעת ח"ב עמ' רמח
ה/יא ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תסז {ת"ת בערב ת"ב, אבל אסור גם בדברים הרעים משום "האנק דום", ת"ת בת"ב שחל בשבת}, תסח {האם הוא כאבל ממש}, תסט {איסור ת"ת אינו מחמת אבלות}
ה/יא ישורון ד עמ' תקד = חי' הרד"ל למשניות ברכות {בכובד ראש - במובן הכנעה ולא הטיית הראש}
ה/יא לב מבין {לימוד תורה - פסק כר"י - קושיות על רא"ש מו"ק פ"ג}
ה/יא מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב סי' מז עמ' קא-קג {תפילין - משום אבלות ומשום לימוד תורה, איסור מהדין או ממנהג, מנהג ישיבת בית אל, הנחת ס"ת על ספסל}
ה/יא מבוא למשנה תורה עמ' 94 {מנהג חכמים}
ה/יא מועדים וזמנים ח"ה סי' שמד עמ' קצו-קצז {תפילין - מותר מהדין כי תוקף המרירות פחות מבאבל, רק תפילין ש"ר שנקראו פאר}
ה/יא מחנה לויה (תשעד) עמ' קל
ה/יא מילי דמרדכי עמ' קסד-קסה {איסור אבל בתפילין - של ראש או של יד}, קסו {הנחת תפילין בת"ב - מדין אבלות, הנחתם במנחה}, קסז {שיטות הראשונים בתפילין בת"ב, ההיתר אחרי חצות}, קסח {איסור אבל בתפילין - של ראש או של יד} = נועם ח"ג עמ' קנז-קסא
ה/יא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 104-106 {תפילין}, 213 {יושבים דוויים}
ה/יא מסורה חט"ו עמ' לב {רק תפילין של ראש כי הוא פרהסיא}
ה/יא מראה איש ח"ב עמ' קסא {קורא באיוב - חובה כי מצוות ת"ת נוהגת בת"ב}
ה/יא משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שמח {אמירת שלום לע"ה}
ה/יא משנת יהודה ח"א פ"ה הט"ו עמ' כח {תשב"ר בטלים - כי הם שמחים לכן אסורים גם לבדם}
ה/יא משנת יעקב כאן {תפילין - האם נכלל במה שכל מה שאסור לאבל אסור בת"ב, הבנת ר' ירוחם שלרמב"ם אסור מעיקר הדין}
ה/יא משנת יעקב נשים ח"א עמ' שטז-שיז {תפילין ש"ר}
ה/יא משנת יעקב קדושה עמ' שפז {רק תפילין של ראש כי עניינו השגחת ה' בגלוי וזו חסרה בחורבן}
ה/יא משנת יעקב קנין עמ' שפ {תפילין}
ה/יא משנת רבנו עמ' רסב {תפילין של ראש}
ה/יא ס' השבי"ט עמ' פח
ה/יא סיני חוב' צג עמ' רלט {הגהמ"י}
ה/יא עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' ריג {טעם איסור ת"ת - שמשמח ומסיח דעתו מהאבלות}, ריד {העמקה בדברים הרעים, האם פטורים בת"ב ממצוות ת"ת, ברכת התורה בת"ב}, רטו {טעם איסור ת"ת באבל}
ה/יא עיוני הלכות ח"א עמ' תא
ה/יא פאר המלך עמ' כה {תפילין ש"ר}
ה/יא פני המלך (שטרן) = ילקוט הגרשוני על הש"ס דף קסו [פמ"ג או"ח סי' תקנה התקשה מדוע דוקא תפילין של ראש]
ה/יא פרי האדמה ח"א {דרש הספד לת"ח, תפילין דר"ת, טלית, ריח טוב, בשמים בהבדלה}
ה/יא צידה לדרך מאמר ה עמ' קכו
ה/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' תקנה ס' ג דף לו ע"ג-ע"ד {מ"מ - לעניין מה הושווה לאבל, כפיית המטה}, לח ע"א {תפילין של ראש - הרי גם של יד נקראו פאר}
ה/יא קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תפג {כאבלים - לכן אסור להריח ריח טוב}
ה/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קג
ה/יא שברי לוחות עמ' 230 {הגהמ"י אות ב}
ה/יא שו"ת הרשב"א ח"ז סי' קנה [גאון כתב שאין להניח תפילין אלא לשים אפר על ראשו]
ה/יא שולי הגליון עמ' סג
ה/יא שושנת ישראל - צום ישראל עמ' רו-רז {רק תפילין של ראש כי הוא פרהסיא, וכנגד תש"ר של הקב"ה שהשליך משמים ארץ}
ה/יא שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' רו
ה/יא שלמי יוסף שבת ח"ב סי' רי עמ' לה {תפילין של ראש - הרי גם של יד נקראו פאר}
ה/יא שעורי הרב - תשעה באב עמ' מ, נט
ה/יא שעלי דעת גל' ז עמ' 48 {תפילין}
ה/יא שרשים במועדות עמ' קמט {ת"ח - רק להם ת"ב נחשב כאבלות, איסור ת"ת מצד אנינות - איסור שמחה}
ה/יא תורה לדעת ח"ו עמ' רלה-רלו
ה/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' שלט
ה/יב אגרות משה או"ח ח"ג סי' פו
ה/יב אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קיט-קכא
ה/יב אוריתא טז עמ' רמו
ה/יב איש על העדה (סולובייציק) עמ' 331
ה/יב אמונת עתיך גל' 104 עמ' 26-27
ה/יב אנצי"ת ע' בין המצרים הע' 39, 41 {הגהמ"י}
ה/יב בית שמש
ה/יב גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קפו
ה/יב דבר שאול סוטה סי' עג אות א
ה/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרל
ה/יב העמק שאלה ח"א שאלתא נא אות ד
ה/יב הר המלך ח"ג עמ' סו, ח"ד עמ' כז, ח"ה עמ' שצט
ה/יב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' נה
ה/יב זכרון שלמה (קליין) עמ' קלט-קמד
ה/יב חיים ומלך
ה/יב חסדי דוד ח"ד עמ' שצג
ה/יב ידי אליהו
ה/יב ידי אליהו דף יד ע"ד
ה/יב כבוד יו"ט
ה/יב כהונת רפאל עמ' נב-נג
ה/יב כתר המלך
ה/יב לחם יהודה
ה/יב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 335
ה/יב מציון אורה ח"א עמ' קנב
ה/יב מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ה/יב משנת יהודה עמ' שג
ה/יב משרת משה (עטייה)
ה/יב ערך שי חו"מ סי' רעה סעיף ב {לח"מ}
ה/יב צידה לדרך מאמר ה עמ' קלא
ה/יב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' סג
ה/יב שיח יוסף ח"ב עמ' פו-פט
ה/יב שם טוב
ה/יב שער ראובן (כץ) עמ' י {אמה על אמה}
ה/יב שרידי אש ח"א עמ' מא
ה/יב שרשים במועדות עמ' קמ-קמא, קמה
ה/יב תורה לדעת ח"ג עמ' רנג {כ"מ}
ה/יג אהבת יעקב עמ' לא
ה/יג אוצרות הרמב"ם
ה/יג אור אברהם הל' תענית פ"ה הי"א עמ' קצד-קצה {אפר בראש חתן - יסיר את התפילין}
ה/יג אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קיט-קכא
ה/יג אוריתא טו עמ' רפב
ה/יג איש על העדה (סולובייציק) עמ' 331
ה/יג אמונת עתיך גל' 104 עמ' 26-27
ה/יג אמונת עתיך גל' 122 עמ' 55
ה/יג אמונת עתיך גל' 124 עמ' 8 {הגהמ"י - סכנה}
ה/יג אנצי"ת ע' אפר הע' 44
ה/יג ברור הלכה ברכות לא ע"א לפני ציון א
ה/יג דבר שאול סוטה סי' עג אות א
ה/יג הר המלך ח"ה עמ' שצט
ה/יג זמנים למלך
ה/יג כל בו ח"ה עמ' קיב
ה/יג לב שלם [אורים גדולים (תקיח) - דרשות פ' פנחס דף לב]
ה/יג מאור ישראל
ה/יג מילי דמרדכי
ה/יג מעט צרי
ה/יג ריח השדה (חביב) סי' לה עמ' שפו
ה/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' פה
ה/יג שיח יוסף ח"ב עמ' פו-פט
ה/יג שרשים במועדות עמ' קמ
ה/יג תורת המועדים (תשכד) עמ' 444
ה/יג תורת המועדים (תשנו) עמ' 477
ה/יד אגרות משה או"ח ח"ג סי' פז
ה/יד אדני היד החזקה
ה/יד אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קכא-קכב
ה/יד אור לישרים (תשסג) עמ' קא
ה/יד אור תורה חוב' מט (אייר תשלב) עמ' שסט
ה/יד אורים גדולים (תקיח), דרושים דף לב ע"ג
ה/יד אוריתא טז עמ' רמו {גזירה משחרב בהמ"ק}
ה/יד איש על העדה (סולובייציק) עמ' 331
ה/יד אל גיל כעמים עמ' ט, לד, לו-לז, מ-מב, מז
ה/יד אמרי נועם מועדים תשובה א {מ"מ - שירות ותשבחות}
ה/יד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' סב אות א
ה/יד בית אהרן וישראל גל' סד עמ' קה-קיא, קיד, קטז-קיז, גל' סה עמ' קלג-קלד {איסור לשיר על יין}
ה/יד בית שערים או"ח סי' מ
ה/יד ברור הלכה גיטין ז ע"א ציון ב
ה/יד גביע הכסף ח"א עמ' שכו {משמיעי קול, על יין}
ה/יד דבר שאול סוטה סי' עג אות א
ה/יד דברות משה גיטין עמ' קצז
ה/יד דברי יציב או"ח עמ' תצט {כלי שיר}
ה/יד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרלא, תרלו
ה/יד דרשות מהר"ם חביב עמ' תיט
ה/יד הדרת אפרים ח"ב עמ' קלו
ה/יד הר המלך ח"ד עמ' כז
ה/יד הרמב"ם ותורתו ח"א
ה/יד זמנים למלך
ה/יד זרע יצחק (חדאד) עמ' קיז-קכג
ה/יד חיים ומלך
ה/יד יד ישראל ח"א
ה/יד ידי אליהו
ה/יד ידי אליהו דף טו ע"א
ה/יד יחוה דעת ח"א עמ' קכז
ה/יד ישועות יעקב נשים עמ' תטז
ה/יד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעט, קצ, רל
ה/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קכח
ה/יד לב שלם [רצוף אהבה גיטין דף נה, שבות יעקב (אבולפיה) סוטה פב ע"ב]
ה/יד לבושה של תורה סי' עט אות כה
ה/יד להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' סח {מ"מ}
ה/יד מבוא למשנה תורה עמ' 127, 191
ה/יד מלך שלם
ה/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/יד מציון אורה ח"א עמ' קסב-קסג
ה/יד משחת אהרן (פרץ) דף עה ע"ד
ה/יד משחת אהרן (פרץ, תשסד) ח"א עמ' תקנט-תקס
ה/יד משפטי עזיאל ח"ח עמ' לו
ה/יד נהרות איתן ח"א עמ' רמז
ה/יד נרות אהרן
ה/יד נתיבות מרדכי גיטין עמ' רפה
ה/יד נתן פריו גיטין עמ' לד {בכלי שלא על יין}, לה
ה/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכז
ה/יד פרי האדמה ח"א
ה/יד פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף צב ע"ד
ה/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רעז
ה/יד רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' ריח
ה/יד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' נה, קלה
ה/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' נז, ח"ו סי' סט
ה/יד שיח יוסף ח"ב עמ' פב, פו-פט, צה
ה/יד שמן המשחה (קושטא) דף מ ע"ד
ה/יד שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קסג
ה/יד שרשים במועדות עמ' קלט-קמ
ה/יד תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כ
ה/יד תורת המועדים (תשכד) עמ' 524
ה/יד תורת המועדים (תשנו) עמ' 565
ה/יד תחומין חי"ד עמ' 385
ה/טו אוריתא קובץ טו עמ' רפה-רפו, קובץ טז עמ' רמו
ה/טו איש על העדה (סולובייציק) עמ' 331
ה/טו אמת ליעקב נשים עמ' קלח
ה/טו בן פורת יוסף (תשעא) עמ' עה
ה/טו ברור הלכה גיטין ז ע"א ציון ד, ב"ק עח ע"ב ציון ג
ה/טו ברור הלכה יומא כד ע"א ציון ג פרק א {כ"מ - הלכה כלוי}
ה/טו גופי הלכות (תשסו) עמ' שצו {ואח"כ גזרו}
ה/טו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרלח
ה/טו הר המלך ח"ה עמ' שצט
ה/טו ידי אליהו
ה/טו ידי אליהו דף טו ע"ג
ה/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קכח
ה/טו לחם יהודה
ה/טו מחקרי ארץ ח"ו אה"ע סי' ז
ה/טו מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ה/טו משנת חיים ערכין עמ' תצח
ה/טו נחמד למראה ח"ג דף פז ע"ד
ה/טו נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' ת, וסי' ט אות ג
ה/טו נתיבות מרדכי גיטין עמ' רפה
ה/טו צידה לדרך מאמר ה עמ' קלב
ה/טו צרור הכסף (גטיניו) דף קז ע"ג
ה/טו קול בן לוי
ה/טו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' נז
ה/טו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' סט
ה/טו שיח יוסף ח"ב עמ' פו-פט
ה/טו שרשים במועדות עמ' קמא-קמב
ה/טו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כ
ה/טז אגרות משה ח"ח עמ' קיג
ה/טז אדני היד החזקה
ה/טז אור אברהם
ה/טז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קכב-קכג
ה/טז באהלה של תורה או"ח סי' עו אות ג-ד
ה/טז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' צא {מ"מ}
ה/טז ברור הלכה מו"ק כו ע"א ציון ע
ה/טז זמנים למלך
ה/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קכה {מ"מ}
ה/טז לב שלם [ב"ח או"ח תקסא]
ה/טז לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 42
ה/טז מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' קכח, קכט
ה/טז מילי דמרדכי
ה/טז מרגליות הים סנהדרין קא ע"ב אות יב {יב}
ה/טז מרכה"מ אלפ'
ה/טז משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' שז
ה/טז משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שכח, ח"ג עמ' שכט
ה/טז נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 578, 579 {מ"מ}, 598
ה/טז על גדות ים התלמוד עמ' 267
ה/טז פרשת המלך
ה/טז צפנת פענח כאן, ובהשמטות דף קיב ע"א), ודברים עמ' ב
ה/טז שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 54
ה/טז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שיא {צ"פ בהשמטות}
ה/טז שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' לג, לט-מ
ה/טז שם טוב
ה/טז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לט ס"ק ט
ה/טז תורת המדינה עמ' 103, 108
ה/יז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קכב-קכג
ה/יז אורח משפט עמ' קסט
ה/יז ארחות חיים ח"ב סי' ע אות ז
ה/יז בנין אריאל ח"ב עמ' קכט
ה/יז בעקבי הצאן עמ' צט
ה/יז ברור הלכה מו"ק כב ע"ב ציון ז {ראב"ד}, כו ע"א ציון ק
ה/יז בתי כהונה (תצו) בית המדרש דף כ ע"א
ה/יז דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' צב
ה/יז יד שלמה (עזרא) דף עב ע"ב {לח"מ}
ה/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קכה
ה/יז מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' קכט
ה/יז מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קסו
ה/יז מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' קלט
ה/יז מסורה חט"ז עמ' ז
ה/יז מעיני המים
ה/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יז פרי האדמה ח"ד
ה/יז שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 53-54 {שיגלה את לבו}
ה/יז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לט ס"ק כה, כח, לב
ה/יז תורת המלך (צדוק) סי' י ס"ק ה
ה/יז תשובה מאהבה ח"ב דף לז ע"א
ה/יח אם למסורת (ביא') עמ' 71
ה/יח ברור הלכה מו"ק כו ע"א ציון ע פסקה ה
ה/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קכה
ה/יח משנת המדינה עמ' 14
ה/יט אהל משה (שיינרמן) עמ' שצח
ה/יט אור אברהם
ה/יט אמונת עתיך גל' 108 עמ' 20
ה/יט באהלה של תורה או"ח סי' עד אות ד
ה/יט בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' עט {הגהמ"י - מדלג "ואני זאת"}
ה/יט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/יט בשבילי הפורים סי' יא אות יא
ה/יט הרמב"ם כמחנך עמ' 255
ה/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תטז
ה/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקמד
ה/יט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' ק
ה/יט זבחי תרועה סי' כ אות ב
ה/יט זמנים למלך
ה/יט חקרי זמנים ח"א עמ' שעה
ה/יט ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תעג {עתידין ליבטל}
ה/יט כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קפד
ה/יט כתבי ר' אייזיק עמ' רפ
ה/יט לקוטי שיחות חט"ו עמ' 412, ח"כ עמ' 353, 415
ה/יט לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 269, 462, חכ"ח עמ' 287
ה/יט לקוטי שיחות חל"ג עמ' 159, 163, 194
ה/יט לקוטי שיחות חל"ט עמ' 8, 229
ה/יט מסורה ח"י עמ' נג, חי"ד עמ' יז, חט"ו עמ' מז
ה/יט מעדני ביאורים עמ' פז
ה/יט מעדני מלך (תשמח) עמ' עג, עו-עז {יבטלו לע"ל}
ה/יט משנת יעקב נשים ח"א עמ' שיז
ה/יט נרות אהרן
ה/יט קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקמו
ה/יט רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שעא
ה/יט שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' סב {הגהמ"י}
ה/יט שושנת ישראל (קנר) בין המצרים עמ' רז-רח
ה/יט שם טוב
ה/יט תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שפב-שפה
ה/יט תורת מנחם ח"ו עמ' 128 {כל הצומות כו' עתידים ליבטל וכו' יו"ט וימי ששון ושמחה}
ה/יט תשובה מאהבה ח"ב דף לז ע"ב

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US