Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

מגילה וחנוכה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד



א/186 הלכות מגילה וחנוכה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אדני היד החזקה
א/רה"פ אהל חיים ח"ד
א/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
א/רה"פ אורה ושמחה
א/רה"פ דברי שלום ואמת (וייל)
א/רה"פ ואתה ברחמיך הרבים
א/רה"פ חי' ופירושי מהרי"ק
א/רה"פ חלק יעקב
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ יצחק ירנן
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרכה"מ אלפ'
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ צמח שלמה
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שם יוסף (אליקים)
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' ז
א/א אבני נזר או"ח סי' תקטז אות כא
א/א אהל דוד (קהן) ח"ג אסתר פ"ז פס' ד
א/א אהל שרה לאה עמ' שפז-שפח {מחנכים קטנים}, תרפג {מעשה רקח}
א/א אהלי יהודה (אמדו)
א/א אהלים עמ' נב
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אור אברהם (תשלט ו-תשמה)
א/א אור אברהם הל' חנוכה פ"ג ה"ד עמ' קלא {אשה מוציאה איש}
א/א אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קכד-קלב
א/א אור חדש (בלומ') דף קטו ע"ד {עבד}
א/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 472 {תקנת נביאים}
א/א אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק כא
א/א אורח ישראל סי' יד אות יא, סי' כב אות ד, י, כב, הערה ל, פד {הגהמ"י אות א}, סי' כז אות ז-ח, סי' כח אות ב-ד, מילואים לסי' כח ח"ב אות ח
א/א אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' קכג
א/א אישי יובל עמ' 182 {הכותרת}, 183
א/א אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קמ, קנה-קנו
א/א אמונת עתיך גל' 122 עמ' 17 {או"ש}
א/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תנט-תסא {ת"ת דרבים}
א/א אמר יוסף (אלקלעי)
א/א אמרי איש עמ' קצד {מחנכים קטנים}
א/א אמרי יושר ר"ה לב ע"ב ס"ק ג
א/א אמרי ישראל (פלאצקי) דף ח ע"ב {אשה חייבת בקריאה}
א/א אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רכג
א/א אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' מט אות ב {קטנים}
א/א אמת ליעקב מועד עמ' שפח {עבד}
א/א אנצי"ת ע' אין מעבירין הע' 62 {מל"מ}, ע' אשה הע' 194
א/א אסיף ח"ב עמ' 278
א/א אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קמא, קנד {מנין המצוות}, קצח
א/א אעירה שחר (זעפרני) עמ' סד
א/א ארבעים לבינה סי' תרעה ס"ק ג
א/א אשר למלך
א/א אתפשטותא דמשה עמ' כב-כו {מנין המצוות}
א/א באהלה של תורה או"ח סי' קה אות ב
א/א באר חיים מרדכי דף יח
א/א באר לחי ראי עמ' תטו-תיט {מניין המצוות}
א/א באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' כו אות ב {כהנים בעבודתם}
א/א בארות נתן עמ' מד
א/א בדבר מלך ח"ו עמ' ריד
א/א בדבר מלך ח"י עמ' רכ, רכו, רמג
א/א בדבר מלך חט"ז עמ' פו {מ"ע מד"ס}
א/א בדבר מלך חי"ב עמ' קו
א/א בדבר מלך חי"ח עמ' רנב {קריאת המגילה בזמנה מ"ע מד"ם וכו' והכל חייבים בקריאתה אנשים ונשים ועבדים משוחררים}
א/א בינה בספרים עמ' עו
א/א בית אב (ברסלר) עמ' כ, כב-כג
א/א בית אב (ענתבי) דף כט ע"ג
א/א בית אהרן וישראל גל' ז עמ' מט {נשים חייבות בקריאה}, גל' יט עמ' יג, גל' לח עמ' קמז, גל' נז עמ' נז, נט, גל' סב עמ' נ {אשה חייבת}, גל' סה עמ' קלג {אשה חייבת לקרוא}, גל' עא עמ' קס {חיוב אשה}, גל' עב עמ' קכח {אשה מוציאה איש}
א/א בית דוד (פילוסוף) או"ח דף קכה ע"ד
א/א בית דוד (תשעט) או"ח סי' תקיח
א/א בית ירוחם
א/א בית מלך (חב"ד) עמ' 36
א/א בית שמש
א/א בכורי אביב (ביק) דף שו {ת"ת דרבים}
א/א בכורי חיים ח"ה עמ' קיד-קטו, קמח {לח"מ}, קנ
א/א בן אשר סי' ט אות טז
א/א בן הרמה
א/א בני שמואל
א/א בנין אב (שולמן) סי' ו אות ב
א/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קעט {אשה מוציאה איש}
א/א ברור הלכה מגילה ג ע"א ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ג ע"ב ציון ה, ד ע"א ציון א, ברורי הראי"ה ב ע"א ציון א {תקנת נביאים}
א/א ברכת הורי סי' כא הע' י {או"ש}
א/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' רפו, רצ, שנו
א/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כ {חינוך}, כב
א/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמד {מקרא מגילה דוחה מצוה דאורייתא}
א/א ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' מב אות ג-ד
א/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' צב
א/א בשבילי הפורים סי' ז הערה ב {הגהמ"י}, ה, סי' ח הערה ד {הגהמ"י}, ו {אשה מוציאה איש}, אות ז {או"ש}
א/א בתורתו יהגה ח"ב עמ' שפא {ק"ו לשאר מצוות של תורה}
א/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קנא {מבטלים ת"ת ושאר מצוות}, קנה
א/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רפג
א/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רצה, שכ {מנין המצוות}, שצא, שצב, שצה, שצו, שצח, שצט, תא-תב, תיז
א/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רמז {עבודה ושאר מצוות}
א/א גביע הכסף ח"ב עמ' קס {מת מצוה שאין לו קוברים}
א/א גור אריה (צרמון) דף רג ע"ד
א/א גן שושנים ח"א עמ' פו
א/א דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' מד {מבטלים ת"ת}
א/א דבר סיני על מועדי השנה עמ' קו, קיב {מחנכים את הקטנים}
א/א דברי אור ח"ג עמ' צד
א/א דברי דוד (מילדולה) סי' טו, דף לג ע"ב
א/א דברי הרב עמ' קפג
א/א דברי חנינא - ת"ת עמ' קלא
א/א דברי ירמיהו
א/א דברי יששכר דף מב ע"א
א/א דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 57
א/א דברי שאול ויקרא עמ' תח {שעה"מ}
א/א דברי שירה פורים עמ' יד
א/א דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ב סעיף ד עמ' כא
א/א דובר מישרים (השמטות)
א/א דין אמת (תקטו) דף יד ע"ד
א/א דין אמת (תשסז) עמ' שכח-שכט
א/א דינא דחיי ח"ב דף קכג ע"א, קכד ע"ג, קכו ע"א
א/א הגיוני הלכה עמ' 258 {או"ש}
א/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קח {תקנת נביאים}
א/א היכלי שן ח"ב סי' יד
א/א הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' רא
א/א הליכות חיים יו"ט פ"ג הע' ה {הכל חייבים}
א/א המאיר לארץ
א/א העמק שאלה ח"א שאלתא לד אות ה
א/א הערות ר"י ליינר
א/א הר המלך ח"א עמ' מג, ח"ז עמ' שלו, תו-תח
א/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קצג
א/א הררי קדם (תשס) עמ' רעא, שיט, של
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קצג, רמט
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קעח
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' קמח
א/א ויען יצחק עמ' קי
א/א זכר יצחק (תשן) עמ' קצו
א/א זכרון הרב עמ' 58 {או"ש}, 61 {ק"ו לשאר מצוות}, 69 {אשה מוציאה איש}, 115-116 {ק"ו לשאר מצוות}
א/א זכרון ליהודה סי' ד אות יז {כהנים}, יח-כ {מת מצוה}, כג {מת מצוה}
א/א זכרון משה אליהו עמ' יח
א/א זכרון שמואל עמ' קסח
א/א זר אהרן עמ' לט-מ, קכ
א/א חד וחלק ח"ב דף מו ע"ג-ע"ד
א/א חוות יאיר (תשנז) עמ' לב, מ, מב
א/א חוות יאיר סי' ח
א/א חזון לימים ח"ב עמ' קמד
א/א חי' בן אריה ח"א סי' י אות ה
א/א חי' בתרא מגילה סי' תפד-תפו(ג)
א/א חי' הגר"ח החדש עמ' קלד {דוחה עבודה}
א/א חי' מהרי"א הכהן עמ' ח
א/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שצו
א/א חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' קי {דבר שנדחה}, קסו {חרש}
א/א חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רלג, רנ {לח"מ}
א/א חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' יד
א/א חיים ומלך
א/א חכמת גרשון עמ' צז
א/א חלקת מרדכי עמ' קטו-קכה
א/א חנוכת הבית עמ' ב
א/א חק המלך
א/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רס, רסז, רעב {שלשתם - הגהמ"י}, מהדו"ב ח"א עמ' לט-מא
א/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף עז {הגהמ"י}
א/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' כט
א/א יד המלך (פלומבו)
א/א יד ישראל ח"ב
א/א יד פשוטה אהבה עמ' תתשפא
א/א ידי אליהו כאן, דף טו ע"ד
א/א יוסף חי
א/א יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' יג
א/א יחל ישראל (תשנב) עמ' מה
א/א יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' נב
א/א יחלק שלל ח"ג עמ' נג {מד"ס}
א/א ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קצט
א/א ימין משה {מבטלין ת"ת}
א/א יסודי ישורון ח"ב עמ' ק {מל"מ}
א/א ישא מדברותיך מגילה עמ' סט {מת מצוה}, פד {עבד משוחרר}, קצד {ביטול ת"ת}, רד {לח"מ - ת"ת דרבים}
א/א ישועות יעקב מועד עמ' רלט
א/א ישרי לב עמ' לג-לד {אשה, עבד}
א/א כבוד יו"ט
א/א כי שרית עמ' 53, 56, 70, 182
א/א כנסת אברהם עמ' קמה, קמט
א/א כנסת ישראל (ששון) דף ד ע"א {כשיש מצוה אחרת ואין שהות לשתיהן}
א/א כנפי נשרים
א/א כרוב ממשח
א/א כרם היה לידידי עמ' 91
א/א כרם מנחם סי' יא {צ"פ}
א/א כרעיה דאבוה עמ' קעט, קפא
א/א כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' יג, קמ
א/א לב מבין
א/א לב שלם [ב"ח וט"ז וכנה"ג ושיירי כנה"ג וראש יוסף (אישקפה) ויד אהרן או"ח תרפז, מקראי קדש (תפט) קיט ע"א, דינא דחיי עשין דף קכז, סם חיי בסוה"ס, מהריט"ץ סי' רפז, שארית יעקב דף לח, קמג, שבות יעקב ח"ב סי' מז, גינת ורדים (הלוי) - גן המלך סי' פב, שונה הלכות ח"א דף סא ע"ב, סו ע"ד, סז ע"ג, תועפות ראם - חיי יצחק דף רכה]
א/א להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שיד-שטו, שיט
א/א לזכרון (זסלנסקי) עמ' מא-מב
א/א למודי ה' (תקמז) דף סו ע"ב
א/א למודי ה' (תשפא) עמ' שפו
א/א למעלה למשכיל עמ' פה-פו {בממונם ובנותיהם}
א/א לקוטי סופר ח"א דף ע ע"א
א/א לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 248
א/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 204 {מבטלים ת"ת}
א/א מאה שערים (קפשאלי) עמ' ת
א/א מאור ישראל עמ' רפד-רצד
א/א מאור למלך פסחים עמ' קעז
א/א מאורי המועדים עמ' שצה
א/א מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קכד
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 179
א/א מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' ק, קיב
א/א מועדים וזמנים ח"ד סי' רפח
א/א מוריה גל' קט עמ' עה {נשים מוציאות אנשים}, עו {עבדים משוחררים}, גל' קפט עמ' לב-לג {נשים ועבדים}, גל' רז עמ' סו {אשה}
א/א מורשה - שיחות למועדים עמ' רעד
א/א מחזיק ברכה סי' תרפז אות ב {לח"מ}, אות ג {מת מצוה}
א/א מחנה חיים ח"ב עמ' קיג
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' כה אות ב, סי' עט אות ב
א/א מחנה יוסף ח"ג עמ' לט, קטו, ציצית עמ' כב
א/א מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' מח
א/א מחשבת הקודש ח"ב דף כג ע"ג
א/א מילי דמרדכי
א/א מירא דכיא
א/א מכתב לחזקיהו דף ק ע"ב
א/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קכג
א/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' פב
א/א מנחת חיים (אמסלם) סי' צט {דחיית ת"ת}
א/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקמח
א/א מסורה ח"ד עמ' ה, ח"ח עמ' ט, ח"ט עמ' עא, ח"י עמ' נו, נח, חי"ב עמ' ה, יט
א/א מעיל שמואל (פלורנטין) כאן, וסי' נד, דף צב ע"א {לח"מ}
א/א מעלין בקודש גל' ח עמ' 61 {מבטלים עבודה}
א/א מעשה רקם (בר) עמ' 186
א/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שעז
א/א מפרות האילן על המועדים עמ' 171 {תקנת נביאים}
א/א מפתח הבאורים [אור שמח]
א/א מצוות זמניות עמ' תל
א/א מצות ראיה עמ' צו
א/א מקום דוד [מגיד משנה (פירוש על משנת חסידים) בהקדמה]
א/א מקור חסד עמ' תצא
א/א מקראי קדש (תפט) דף פב ע"ב
א/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רכד, שס
א/א מראה הנוגה
א/א משאת המלך (אדרי)
א/א משאת מרדכי מגילה עמ' כ
א/א משבצות זהב אסתר עמ' ריט
א/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שעח {הקדמת מ"מ}, תמו
א/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלח {מבטלים ת"ת}, שד
א/א משנת איש עמ' ג-ו {מד"ס ותקנת הנביאים}, ז-י {אנשים ונשים}, יא-טו {גרים}, טז-יח {עבדים משוחררים}, יט-כא {מחנכים קטנים}
א/א משנת חיים הל' פסח עמ' תז, תט
א/א משנת חיים ערכין עמ' לט-מו
א/א משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תפד
א/א משנת יעקב כאן, מדע עמ' קנט, קדושה עמ' רצה, הפלאה עמ' שכב-שכג
א/א משנת ראשונים (הירשפלד)
א/א משנת שמחה
א/א נאות אפרים ח"ב עמ' מט
א/א נוה צדק
א/א נועם ח"ד עמ' לט, חי"ג עמ' רמד
א/א נחל איתן
א/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות ט {אנשים נשים וגרים}
א/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יט אות ט {נשים וגרים}, סי' עח אות ח {מבטלים ת"ת}
א/א נחלת עזרא ח"ב סי' יט
א/א נר דוד ח"ב עמ' רפה
א/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף ו ע"א {מת מצוה דוחה}
א/א נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קל
א/א נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרנ
א/א נתן פריו חנוכה עמ' קמג
א/א נתן פריו מגילה עמ' סד, קצו
א/א נתן פריו ערבי פסחים עמ' ק
א/א ס' הפרנס עמ' שלב {הגהמ"י}
א/א ס' השבי"ט עמ' פח
א/א ס' התדיר עמ' רז
א/א סדר משנה (בוסק')
א/א סדר משנה לקמן פ"ג ה"ד עמ' קפא {חינוך קטן}, קפב {מבטלים ת"ת - חומרת מצות מקרא מגילה}
א/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רטו
א/א עולת חודש ח"ג מאמר ה, ט
א/א עונג שבת סי' יב-יג
א/א עטרת חן ח"ב עמ' סה {הגהמ"י}, סז {לח"מ}
א/א עטרת מרדכי (מילר) עמ' ה {הכל חייבים}
א/א עיונים (פאור) עמ' 17
א/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שמו-שמט
א/א עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 255 {מת מצוה}
א/א עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 46
א/א עין חיים ח"ב עמ' רצג
א/א על התשועות עמ' 173
א/א עמק החכמה עמ' קח {כהנים מבטלים ת"ת}
א/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' שנד
א/א פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' ריח {מ"ע מד"ס}
א/א פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 100
א/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' פח
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 124
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 42
א/א צרור החיים (יעקב)
א/א קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' ע, רסה, תסו, תפז, תקכב, ר"ה-יו"כ עמ' עד, עו
א/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' שעז, תרפז, תשד, תשיא
א/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' מח
א/א קול בן לוי (תשסג) עמ' עה
א/א קול בן לוי כאן
א/א קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות יג
א/א קרבן אשה
א/א קריאה בקריה ח"ב עמ' א
א/א קרית מלך
א/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שסה, ח"ג עמ' רפו, ח"ה עמ' תלד {השמיט משנכנס אדר מרבים בשמחה}, ח"ז עמ' קנז, רפו, רפח
א/א רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רסא {הכל חייבין}, שא {קטנים}
א/א רנת יצחק חמש מגילות עמ' רמה, שנ, תלז, תלט
א/א רנת יצחק שמואל עמ' תנט {מבטלים ת"ת ק"ו לשאר מצוות}
א/א רנת יצחק תענית עמ' רנא {מ"ע מד"ס}
א/א רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שעו
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ריא, ריב, רעו
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ו
א/א שארית יעקב (אלגזי) עמ' קטו (=לח ע"ב), תעא (=קמג ע"ב) {מבטלים ת"ת}
א/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תלג {תקנת נביאים, דברי סופרים}, תמב {צ"פ, או"ש}
א/א שו"ע הרב או"ח סי' תצ ס' יז, הל' ת"ת פ"ד אות ד
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת הרדב"ז סי' תשפא, תתח, אלף תיז, אלף תצז
א/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רמה, תשלד, תשסה
א/א שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שלו
א/א שושנת יעקב (רפפורט) עמ' ג-ח
א/א שיח ערב סנהדרין עמ' קנד {תקנת נביאים}
א/א שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קצח, רב, רה
א/א שירת הפסח אות קסה {מנין המצוות}
א/א שלמי יוסף ר"ה עמ' קפח
א/א שלמי שמחה ח"ה עמ' קיח
א/א שמועת חיים ערכין ח"א עמ' פח, קפא
א/א שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קצו
א/א שמחת עולם (לגו)
א/א שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 132
א/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' לא
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' נ, נד
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' סד, סח
א/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קלב
א/א שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 138, 161, 168
א/א שפתי רננות (מיכלדורף) דף יג ע"ב, יד ע"א-ע"ב, טו ע"א {מבטלים ת"ת}
א/א שרשי הים דף קעב ע"א
א/א שרשים במועדות עמ' לה
א/א תועפות ראם (באר) עמ' רג
א/א תורה לדעת ח"ג עמ' קנ
א/א תורה שלמה אסתר פ"ג אות קח, פ"ט אות עט, צה-צו
א/א תורת אמך ח"ב עמ' 288
א/א תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ב אות ג, סי' ג אות ח
א/א תורת לויים דף סז
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שפו
א/א תורת מנחם חכ"ה עמ' 153 {הכל חייבים בקריאתה אנשים ונשים וגרים ועבדים משוחררים}
א/א תורת משה (צונצין)
א/א תורת רפאל או"ח ח"ב דף קח ע"א
א/א תחומין ח"א עמ' 364, 367 {ק"ו}, חי"ח עמ' 357 {נשים}, 358 {או"ש}, 365 {נשים}
א/א תנובת ציון דף צד ע"ד
א/א תרומת הדשן שו"ת סי' רסו
א/א תשובה מאהבה ח"א סי' רי
א/ב אבן האזל
א/ב אבן שלמה (ניימן) עמ' לד
א/ב אהל משה (הורוויץ) ח"ב סי' עה {חרש}
א/ב אהלי יהודה (אמדו) {חרש}
א/ב אור הישר [עטרת ראש ברכות טו]
א/ב אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קלב-קלג
א/ב אורח ישראל סי' כז אות א, ח {קטן}
א/ב אות היא לעולם ח"ב דף קכא ע"א {מ"מ}
א/ב אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רכב
א/ב אעירה שחר (זעפרני) עמ' סד
א/ב בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' סב
א/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף א ע"א
א/ב בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רמח
א/ב בדבר מלך ח"י עמ' קכ {חשו"ק}, רכג
א/ב בדבר מלך חי"ח עמ' רסז {אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יצא יד"ח והוא שישמע מפי שהוא חייב בקריאתה לפיכך אם היה הקורא קטן או שוטה השומע ממנו לא יצא}
א/ב בית אהרן (קריספין) דף כח ע"ב {מרכה"מ אלפנדרי}
א/ב בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קכח-קכט, גל' מא עמ' קכו {כוונה להוציא}
א/ב בית דינו של שמואל עמ' 507, 527
א/ב בית יהודה (עייאש) או"ח סי' כב {קטן}
א/ב בית יצחק (תשט"ז) עמ' 84
א/ב בכורי חיים ח"ה עמ' קמח {כ"מ - חרש}
א/ב בן הרמה
א/ב בנין אב (שולמן) סי' י אות ב {חרש}, סי' יג אות ה {קטן}
א/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' יג
א/ב ברור הלכה מגילה יט ע"ב ציון ג
א/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' מג {השומע מקטן או שוטה}
א/ב ברכת יצחק (פאלער) עמ' עה
א/ב בשבילי הפורים סי' ט הערה יא {כ"מ - חרש}
א/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שצז, תג, תכז
א/ב גבורת יצחק ר"ה עמ' רמה {כ"מ}
א/ב גור אריה (צרמון)
א/ב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' כא
א/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קיט, קצב
א/ב דברות אליהו ח"ג עמ' כט-ל {השומע מאשה}
א/ב דברות אליהו ח"ו עמ' לג {אשה יכולה להוציא איש}
א/ב דברי אור ח"ב עמ' קמה
א/ב דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלג
א/ב דברי חיים פ' בשלח ד"ה בגמ' מגילה
א/ב דברי ירמיהו {ממי שהוא חייב}
א/ב דברי שירה פורים עמ' יג {כ"מ}
א/ב דין אמת (תשסז) עמ' שכט
א/ב היכל מלך {חרש}
א/ב הר המלך ח"ז עמ' שלו
א/ב הררי קדם (תשס) עמ' שכד-שכה
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שח
א/ב זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 79, 74 {חרש}
א/ב חזון לימים ח"ב עמ' קמה
א/ב חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' קסו {חרש}
א/ב חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רעד, תקסג, תקסו
א/ב חיים ומלך
א/ב חלק יעקב {חרש, חציו עבד}
א/ב חלקת מרדכי עמ' קכה-קכו
א/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רסט {לח"מ}
א/ב חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף עז {לח"מ}
א/ב טורי אבן המפואר ר"ה עמ' מט
א/ב יד ישראל ח"ב {חרש, קטן}
א/ב יחוה דעת ח"ג עמ' קנט, ח"ה עמ' קסב
א/ב יצחק ירנן {חרש}
א/ב ישועות יעקב מועד עמ' רנה
א/ב ישורון ח"כ עמ' תכה {חרש}
א/ב כבוד מלכים (מרגליות) {קטן או שוטה}
א/ב כנפי נשרים {מ"מ - אשה}
א/ב כרעיה דאבוה עמ' קפד
א/ב לב שלם
א/ב מאורי המועדים עמ' שצה
א/ב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קכג
א/ב מבוא למשנה תורה עמ' 127
א/ב מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' קל
א/ב מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 338, 340
א/ב מועדים וזמנים ח"ו סי' קא {חרש}
א/ב מחנה ישראל (אליהו)
א/ב מסורה חי"ב עמ' ז, כ
א/ב מעט צרי {חרש}
א/ב מעיני המים
א/ב מענה לשון עמ' יב {חרש}
א/ב מפתח הבאורים [אור שמח]
א/ב מרחשת ח"א סי' כב אות א
א/ב מרכה"מ אלפ' {חרש}
א/ב משאת המלך (אדרי)
א/ב משכן בצלאל ח"א סי' לב עמ' פא {קטן}, סי' לג עמ' פה, פט {חרש}
א/ב משנת איש עמ' כב-כד
א/ב משנת יעקב {מי שהוא חייב, קטן}
א/ב משנת רבנו עמ' קנה {קטן}
א/ב משנת שמחה
א/ב נאות אפרים ח"ב עמ' נו
א/ב נבכי נהרות סי' ב ס"ק יא-יב {חרש}
א/ב נחפה בכסף (נבון) ח"א - ביאור הל' מגילה {לח"מ}
א/ב ניצוצי אש עמ' רסב, תרלח
א/ב נתן פריו חנוכה עמ' קמג
א/ב נתן פריו מגילה עמ' קנד
א/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתתלב {כ"מ}, תתתתלח
א/ב ס' הנייר עמ' לז
א/ב ס' התדיר עמ' רז
א/ב סדר משנה (בוסק')
א/ב סופר המלך {חרש}
א/ב עטרת חן ח"ב עמ' סו {מ"מ}
א/ב עטרת טוביה {חרש, קטן, אשה}
א/ב עיונים בהלכה עמ' 31
א/ב עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 46 {מ"מ - אשה}
א/ב עין תרשיש (רשום פ"ב) {לח"מ}
א/ב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קעו
א/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 57
א/ב קרבן אשה
א/ב קרית מלך {אשה להוציא}
א/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' רפו {צ"פ}
א/ב רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שא {השומע מקטן}
א/ב שדה יצחק עמ' פד
א/ב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קט
א/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רמה {כ"מ}
א/ב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קמ
א/ב שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 122
א/ב שי כהן עמ' רלא-רלב {חרש}
א/ב שיח ערב שבת-חגיגה עמ' רז
א/ב שירת הפסח אות קסד {אשה}
א/ב שלמי שמחה ח"ה עמ' קיח, קכו
א/ב שם דרך יומא עמ' ר, רב, רט
א/ב שם דרך מגילה עמ' יט, לג {כ"מ}, קמ
א/ב שם יוסף (אליקים) {חרש, קטן}
א/ב שמחת עולם (לגו) {קטן}
א/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' לא
א/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 162-163
א/ב תורה לדעת ח"ו עמ' קמז
א/ב תורת אמך ח"א עמ' 175, ח"ב עמ' 288
א/ב תחומין חי"ח עמ' 357
א/ב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קטו
א/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 80-81
א/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/ג אגרות משה או"ח ח"א סי' קצ
א/ג אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פו {מצוה לקרוא את כולה}
א/ג אור אברהם
א/ג אור המזרח חל"ד עמ' 81 {צ"פ בהשמטות}
א/ג אור חדש (מהר"ל) פ"ז הע' 148 {הגהמ"י אות ז - זכור הגוי לטוב}
א/ג אור יקרות {לח"מ}
א/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 472, 474
א/ג אז שמח עמ' קמ {אין שהחיינו ביום}
א/ג אמונת עתיך גל' 122 עמ' 15 {שהחיינו}
א/ג אמר יוסף (אלקלעי) {אחריה}
א/ג אמרי ישראל (פלאצקי) דף ז ע"ד {צ"פ}, ט ע"א {בלילה - מדברי קבלה}
א/ג אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רכד, רכח
א/ג אמרי נועם מועדים לפורים סי' כב {שהחיינו ביום}
א/ג אמת ליעקב מועד עמ' שצה {השמיט חילוק בין הנץ לעמוד השחר}
א/ג אנצי"ת ע' ברכת הזמן הע' 93, 94
א/ג אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' מה
א/ג אעירה שחר (זעפרני) עמ' סד
א/ג באר יצחק (גולדשמיד) עמ' שי, שטז
א/ג בדבר מלך ח"י עמ' רא
א/ג בית אהרן (קריספין) דף יד ע"ב {כל הלילה כשר}
א/ג בית זבול ח"ג סי' י {ביום}
א/ג בית נפתלי (תרנט) סי' מא דף מ ע"ג
א/ג בית נפתלי (תשסו) עמ' רפג {הגהמ"י אות ו}
א/ג בן הרמה {"לשנותה"}
א/ג בני דוד
א/ג בני שמואל {כל הלילה}
א/ג ברור הלכה מגילה ד ע"א ציון ד, כא ע"ב ציון ו
א/ג ברית הלוי השלם {הגהמ"י אות ז}
א/ג ברכי יוסף יו"ד סי' א אות ג
א/ג ברכת הזמן עמ' עג, רכד
א/ג ברכת יצחק (פאלער) עמ' שמט
א/ג ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ד אות ו
א/ג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' צב
א/ג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רעג
א/ג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רפה, תד-תו, תז, תט
א/ג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' צז {שהחיינו ביום}
א/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' מו {לח"מ}
א/ג דברות משה ברכות עמ' לה {בלח"מ}
א/ג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סח
א/ג דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' פז-פח {שהחיינו ביום}
א/ג דברי ירמיהו
א/ג דברי שירה פורים עמ' יח {הגהמ"י}, יט
א/ג דרכי אמונה דרך סט, עג, פה {ימי שמחה והלל}
א/ג דרכי אמונה דרך צ {ימי שמחה והלל}
א/ג הלכות יום העצמאות עמ' רפח, שכג
א/ג המנהיג עמ' רמא
א/ג הררי קדם (תשס) עמ' שכט
א/ג התקופה הגדולה עמ' רמה, רנט {ובזמן הזה}
א/ג וישב הים ח"א סי' יב ס"ק ד {שהחיינו ביום}
א/ג זמנים למלך
א/ג זר אהרן עמ' מט, סב-סד
א/ג חי' בתרא מגילה סי' תפז-תפח, תצ(ב)
א/ג חלק יעקב {לח"מ}
א/ג חלקת מרדכי עמ' קכו-קכח
א/ג יד בנימין מגילה עמ' לד {ביום אין מברך שהחיינו}
א/ג יד ישראל ח"ב {אחרי עה"ש, תשלומין ללילה ביום}
א/ג ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קפו
א/ג יצחק ירנן {לח"מ}
א/ג יקב אפרים חנוכה-פורים עמ' נד
א/ג ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רעב
א/ג ישא מדברותיך מגילה עמ' צב {אין שהחיינו ביום}, קנא, רנא, רנו
א/ג כי שרית עמ' 125, 138
א/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' נז
א/ג כרוב ממשח
א/ג כרעיה דאבוה עמ' קפב
א/ג כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' יד
א/ג לב אברהם סי' סד
א/ג לב מבין הל' ק"ש פ"א ה"ט {כל הלילה}
א/ג לב שלם
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' צה {צ"פ}
א/ג מאור ישראל
א/ג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קכד, קכו
א/ג מועדי הרב עמ' 110
א/ג מוריה גל' רמא עמ' י-יא
א/ג מורשה - שיחות למועדים עמ' קמח
א/ג מחנה יוסף ח"ג עמ' מא {שהחיינו ביום}
א/ג מכתב לחזקיהו דף צט ע"ג {שהחיינו ביום}
א/ג מנחת עני (תקמז) דף ג ע"ג {אין שהחיינו ביום}
א/ג מסורה ח"ח עמ' ה
א/ג מעדני ביאורים עמ' צב
א/ג מעיני ישועה (הכהן, תרסו) בסוף הספר דף נד ע"ד {לח"מ}
א/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף סג ע"ג
א/ג מקור הברכה (מרגליות) עמ' מו
א/ג מקור חסד סי' תשמו ס"ק א {הגהמ"י - חרבונה}
א/ג מקראי קדש (תפט) דף פב ע"ב
א/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רכה, שלח, שסא, תא
א/ג משאת המלך (אדרי)
א/ג משאת המלך מועדים עמ' קמז {שעשה נסים}
א/ג משנה הלכות ח"ח סי' רכו {צ"פ}
א/ג משנת איש עמ' כה-כח
א/ג משנת יעקב {שהחיינו ביום}
א/ג משנת יעקב קרבנות עמ' רנח
א/ג משנת משה מגילה עמ' כד, קנט
א/ג נרות אהרן {לפני הנץ}
א/ג נשמה של שבת עמ' 623-625 {אין שהחיינו ביום}
א/ג נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רסז {שהחיינו רק בלילה}
א/ג נתן פריו חנוכה עמ' צד
א/ג ס' הנייר עמ' לח
א/ג ס' הפרדס לר' אשר עמ' קכא
א/ג ס' הפרדס לרש"י עמ' קצו {על מקרא}
א/ג ס' התדיר עמ' רז
א/ג ספרי הפרדס ח"ב עמ' סט
א/ג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' צ
א/ג עטרת חן ח"ב עמ' קעט, קפו
א/ג עטרת ישראל עמ' שעט {שהחיינו ביום}
א/ג ענבי פתחיה עמ' 135
א/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפא {לח"מ}
א/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' פ
א/ג פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' לא, רעב
א/ג צבא המלך עמ' מג
א/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 138 {מ"מ}
א/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' קיד
א/ג צפנת פענח (גם בהשמטות דף נו ע"א) {שתי קריאות, שהחיינו ביום}
א/ג צרור החיים (קצבי) דף עט ע"א
א/ג קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רמח, תלז, ר"ה-יו"כ עמ' עד
א/ג קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' עז {ראב"ד}
א/ג קול בן לוי (תפז) דף כח ע"א
א/ג קול בן לוי (תשסג) עמ' עז
א/ג קרית מלך
א/ג קרן פני משה ח"ב
א/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שנז, שנח, שסה, ח"ג עמ' רעו-רעז, רעט, רפא, ח"ה עמ' רלה, ח"ז עמ' קנז
א/ג רוח אליהו
א/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' ריא {צ"פ}, תמד, תנז
א/ג שדה הארץ ח"ג
א/ג שו"ע הרב פסקי הסידור סדר קריאת המגילה
א/ג שו"ת רשב"ש עמ' מט
א/ג שומע ומשמיע עמ' ו
א/ג שושנת יעקב (רפפורט) עמ' ה, ז
א/ג שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שיד
א/ג שלום בחילך עמ' נג
א/ג שלמי שמחה ח"ה עמ' קיח
א/ג שם יוסף (אליקים) {בלילה וביום}
א/ג שעורי עץ ארז שבת עמ' סה {השמיט נץ החמה ועלות השחר}
א/ג שערי שלמה (אכלופי) עמ' תקטו
א/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 163, 167, מח' ב עמ' 57, 143-144
א/ג תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מד ס"ק ב, י {מ"מ ולח"מ}
א/ג תורה לדעת ח"ו עמ' קמד
א/ג תורה שלמה אסתר פ"ב אות יז, פ"ג אות ק, פ"ט אות ב, עב, צד
א/ג תורת השבת והמועד עמ' 422 {כל הלילה}
א/ג תפארת ציון (קואינקה) עמ' קמה
א/ד אבק דרכים דף מה ע"א
א/ד אור חדש (מהר"ל) פ"ט הע' 166-167
א/ד אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קיח-קיט
א/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' צא
א/ד בדבר מלך ח"י עמ' רכט, רלט
א/ד בית אהרן וישראל גל' ט עמ' לג, גל' עה עמ' נו
א/ד בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' ק
א/ד בכורי חיים ח"ד עמ' קו
א/ד ברור הלכה מגילה ב ע"א ציון א
א/ד ברכת חיים (אמסלם)
א/ד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קצב, קצו
א/ד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רד, רח, שצא
א/ד דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 57
א/ד דברי שירה חנוכה עמ' לב
א/ד ויען יצחק עמ' קי
א/ד זר אהרן עמ' כב, מט
א/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' יב אות ב
א/ד חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' כד
א/ד חכמת גרשון עמ' קיא
א/ד חלקת מרדכי עמ' קכח-קכט
א/ד טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' תלט
א/ד יד שלמה (עזרא) דף לא ע"ב, ע"ד {מ"מ}
א/ד יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' יג
א/ד יקב אפרים חנוכה-פורים עמ' קצ
א/ד ישא מדברותיך מגילה עמ' מו, קפז
א/ד כי שרית עמ' 237, 254
א/ד כתר המלך
א/ד לב שלם [ראשון לציון בסוגיה]
א/ד לקוטי שיחות חכ"א עמ' 200
א/ד לקט שבלים (תשמט) עמ' לה
א/ד לקט שבלים (תשסד) עמ' קפט, קצט
א/ד מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' קב
א/ד מכתב לחזקיהו דף צג ע"ג
א/ד מלאכת חשב עמ' פג
א/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 300 {מדינה - עיר}
א/ד מצות ראיה עמ' צד
א/ד מקודש החודש עמ' קלח
א/ד מראה הנוגה
א/ד משנת איש עמ' כט-לג
א/ד משנת יעקב
א/ד משנת ראשונים (הירשפלד)
א/ד נוה צדק
א/ד נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קסג {כתר המלך}
א/ד ס' התדיר עמ' רז
א/ד פרשת המלך
א/ד צמיחת גאולתנו עמ' פז
א/ד צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' תריב
א/ד קרית מלך
א/ד שלמי יוסף ר"ה עמ' קפח
א/ד שם דרך מגילה עמ' קלא
א/ד שמן המשחה (קושטא) דף מ ע"ג
א/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 142
א/ד שרשי הים דף קעב ע"א
א/ד שרשים במועדות עמ' לה, שו, שט, שיג
א/ד תורה שלמה אסתר פ"ט אות קכב
א/ה אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' ע
א/ה אהל דוד (קהן) ח"ד אסתר פ"ט פס' יח
א/ה אור חדש (מהר"ל) פ"ט הע' 167 {לכבוד א"י}
א/ה אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 309
א/ה בד קודש (דאנון)
א/ה בית שמש
א/ה בנין אריאל ח"ב עמ' קיג
א/ה ברור הלכה מגילה, ברורי הראי"ה ב ע"ב ציון ב
א/ה גבורות שלמה דף לו ע"א, לח ע"ב {משום כבודה של א"י}
א/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תיא-תיב
א/ה דברי ירמיהו
א/ה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תו {למה תלו ביהושע}
א/ה הסתרים באסתר עמ' 148 {זכרון א"י}
א/ה הררי קדם (תשס) עמ' שיח
א/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריז
א/ה זאב יטרף (הוברמן) פורים ח"ב פס"ג (עמ' רא) {כבודה של א"י}
א/ה זר אהרן עמ' יח, כב, כד
א/ה חוקת עולם עמ' 366
א/ה חכמת גרשון עמ' קיא
א/ה חלקת מרדכי עמ' קכט-קלא
א/ה יקב אפרים חנוכה-פורים עמ' קצ
א/ה ישא מדברותיך מגילה עמ' קפז {שושן}
א/ה לקט שבלים (תשסד) עמ' קצט
א/ה מבוא למשנה תורה עמ' 129
א/ה מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' קג
א/ה מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 333
א/ה מסורה חי"ב עמ' טז
א/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' יט
א/ה מפרות האילן על המועדים עמ' 170-172
א/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רכה
א/ה משנת איש עמ' לד-לה
א/ה משפטי עזיאל ח"ח עמ' קמ
א/ה סיני ק עמ' תתקכז
א/ה פרשת המלך
א/ה ציץ השדה (פראג) ימי הפורים עמ' נה, עט
א/ה צמח צבי אגרת מא
א/ה צמיחת גאולתנו עמ' פז
א/ה צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' תריב
א/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תנא {כבוד לא"י}
א/ה שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 30
א/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שצ
א/ה שרשים במועדות עמ' שו
א/ה תורה שלמה אסתר פ"ט אות מז
א/ה תורת המועדים (תשכד) עמ' 270
א/ה תורת המועדים (תשנו) עמ' 290
א/ה תורת מנחם ח"ה עמ' 23 {כדי שיהיו קודאין אותה כבני שושן וכו'}
א/ו אבני חפץ ח"א סי' כג
א/ו אהל שרה עמ' כט
א/ו אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קלג-קמא
א/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' צא
א/ו בדבר מלך ח"י עמ' רכט
א/ו בכורי חיים ח"ד עמ' קלו
א/ו ברור הלכה מגילה ב ע"א ציון ג (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ה ע"א ציון א, גליון הש"ס לרצי"ה לדף ב ע"א
א/ו ברכת יצחק (פאלער) עמ' שנא, שנד
א/ו ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות א-ב
א/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רנח {הגהמ"י}, תיב, תיג {הגהמ"י}, תלה
א/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' מד {קובץ}
א/ו דברי יוסף (אירגס) סי' מה דף צד ע"א {בני הכפרים קוראים מגילה במקומם}
א/ו המנהיג עמ' רמב
א/ו התורה והמדינה חי"א עמ' של
א/ו זר אהרן עמ' טו
א/ו חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' תקמה
א/ו חלקת מרדכי עמ' קלא-קלב
א/ו חקרי זמנים ח"א עמ' שפד
א/ו יד בנימין מגילה עמ' ג {קוראים בכפר}, כג {מ"מ}
א/ו יד המלך (פלומבו)
א/ו ישא מדברותיך מגילה עמ' כט, לב, קמה
א/ו כי שרית עמ' 254
א/ו לב מבין
א/ו להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קב
א/ו מאורי שערים עמ' תלח {כ"מ}
א/ו מקראי קדש (תפט) דף פא ע"ב
א/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רכו
א/ו מראה הנוגה
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ הל' ע"ז פי"ב הי"ד]
א/ו משאת המלך (אדרי)
א/ו משנת יעקב
א/ו משנת משה מגילה עמ' קנח
א/ו משנת ראשונים (הירשפלד)
א/ו נרות אהרן
א/ו נתן פריו מגילה עמ' ט-י
א/ו סופר המלך עמ' קיט
א/ו סופר מהיר ח"ב עמ' לא
א/ו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' שנט, תו
א/ו פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' ו
א/ו פרשת המלך
א/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שיד
א/ו קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' ע-עא
א/ו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' נח, ס
א/ו קרן פני משה ח"ב
א/ו רוח אליהו
א/ו ריח דודאים מגילה ב ע"א (עמ' י), ד ע"ב {עמ' לא)
א/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תנד {הגהמ"י}
א/ו שם דרך יומא עמ' קצג
א/ו שם דרך מגילה עמ' ב {הגהמ"י בשם ירושלמי}, ח, קלב
א/ו תורה שלמה אסתר עמ' שצד {הגהמ"י}
א/ו תורת המועדים (תשכד) עמ' 271
א/ו תורת המועדים (תשנו) עמ' 291
א/ו תשובות יהודה דף נד ע"א {יום הכניסה - לקרוא בתורה}
א/ז אור אברהם
א/ז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קלג-קלט, קמא-קמז
א/ז אור זרוע השלם מועדים עמ' תעג
א/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 101
א/ז אמרי ישראל (פלאצקי) דף ח ע"ד
א/ז באהלה של תורה או"ח סי' עג אות ב
א/ז באר חיים מרדכי דף יח
א/ז באר יצחק (גולדשמיד) עמ' שי
א/ז בדבר מלך ח"י עמ' שיג
א/ז בית אהרן וישראל גל' עז עמ' פב
א/ז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קצג
א/ז ברית הלוי השלם
א/ז ברכת חיים (אמסלם)
א/ז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תיד, תיז, תלה
א/ז גליונות אבני נזר
א/ז גנזי מועדים עמ' פד, פו
א/ז דברות אליהו ח"ג עמ' ל-לא {פסק כרב}
א/ז דרור יקרא עמ' רלט
א/ז הדרום חי"א עמ' 92
א/ז הר המלך ח"ב עמ' קעט-קפו
א/ז הררי קדם (תשס) עמ' שכו
א/ז זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' צא {בעשרה}
א/ז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' צא {שלא בזמנה בעשרה}
א/ז זכרון משה (קרונז'ק) עמ' ב
א/ז זרע יצחק (לומברוזו)
א/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' יב אות ב
א/ז חי' ר' יהודה זרחיה עמ' סח
א/ז חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רי, רצח-רמט
א/ז חלקת מרדכי עמ' קלב-קלז
א/ז חקרי זמנים ח"א עמ' תיז-תיח, תלא
א/ז יד בנימין מגילה עמ' מא {המקדימים קודם י"ד או קודם ט"ו}
א/ז יד המלך (לנדא)
א/ז ידי אליהו דף קיב ע"א
א/ז יחוה דעת ח"א עמ' רסא
א/ז ימין משה
א/ז יעיר אזן דף ז ע"ג
א/ז ישא מדברותיך מגילה עמ' קז {לפני י"ד צריך עשרה}
א/ז כי שרית עמ' 254
א/ז כנפי נשרים
א/ז כפתור ופרח (תשו) דף קכג ע"א
א/ז כרוב ממשח
א/ז כרעיה דאבוה עמ' קפה
א/ז לב שלם [ראשון לציון בסוגיה, כנסת יחזקאל סי' יט]
א/ז לב שלמה (הלוי) דף ח ע"ד
א/ז למודי ה' (תקמז) דף פג ע"ב {מקראי קדש (תפט)}
א/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שלד
א/ז מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קט
א/ז מועדים וזמנים ח"ב סי' קעד
א/ז מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קפה
א/ז מכתב לחזקיהו דף קא ע"ב
א/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קכא
א/ז מסוא משה עמ' טו
א/ז מעיני המים
א/ז מפתח הבאורים [אור שמח]
א/ז מצוות זמניות עמ' תל
א/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רכו
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ז משאת המלך (אדרי)
א/ז משנת משה מגילה עמ' קסז, כתובות עמ' קכג
א/ז משנת משה שבת עמ' יח
א/ז משק ביתי סי' רנו (דף קיט-קכ) {יצחק ירנן}
א/ז נר למאור (רבינוביץ) דף יז ע"ב {בעשרה}
א/ז נרות אהרן
א/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתתסד
א/ז ס' הנייר עמ' לז
א/ז סופר מהיר ח"ב עמ' לא
א/ז עוז לו בך סי' ג אות ז
א/ז פינות הבית דף קמח ע"ג
א/ז פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' רע
א/ז פתחי מגדים עמ' רא {בזמנה ביחיד}
א/ז צבא המלך עמ' ג
א/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתיב
א/ז שלל דוד
א/ז שם דרך יומא עמ' רז-רח
א/ז שם דרך מגילה עמ' לא
א/ז שערי תודה ח"א דף פח ע"ב, פט ע"א
א/ז תורה לדעת ח"ג עמ' קמג
א/ז תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קטז
א/ח אבני זכרון (פפר) ח"א דף לד ע"א
א/ח אבני חפץ ח"א סי' כג
א/ח אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קלג-קלט
א/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 102
א/ח אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 125
א/ח אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קלג
א/ח בית המדרש
א/ח בית שמש
א/ח ברור הלכה מגילה ג ע"ב ציון י, ברורי הראי"ה ב ע"ב ציון א
א/ח ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' רא {שאין בו עשרה}
א/ח ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שסו
א/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קצו
א/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רח, תיב, תיז
א/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' א
א/ח דבר סיני על מועדי השנה עמ' צ {מוקף בלי עשרה בטלנים}
א/ח דובר מישרים
א/ח הדרום חי"א עמ' 93
א/ח המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' רכז]
א/ח הר המלך ח"ז עמ' שלו
א/ח זכרון ליהודה סי' ח אות ח
א/ח זכרון משה (קרונז'ק) עמ' ב
א/ח זר אהרן עמ' טז, קי, קיד
א/ח חי' הריצ"ד
א/ח חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רי-ריא, ריז, רנט {לח"מ}
א/ח חיים ומלך
א/ח חלקת מרדכי עמ' קלז
א/ח יד בנימין מגילה עמ' כג {לח"מ}, מד {עשרה בטלנים}
א/ח ישא מדברותיך מגילה עמ' ריט
א/ח כי שרית עמ' 254
א/ח כנפי נשרים
א/ח כרוב ממשח
א/ח לב מבין
א/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' תמד
א/ח להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קב
א/ח מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קיז
א/ח מועדים וזמנים ח"ב סי' קסו, קע
א/ח מוריה גל' קנז עמ' צא {מ"מ - "אין קוראין אלא בעשרה"}
א/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' עח
א/ח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 163 {ר"י קאפח}
א/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' רטו
א/ח מעט צרי
א/ח מרגניתא דר"מ
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ח משנת אליעזר (רבינ') עמ' קצח
א/ח משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' תלב-תלו
א/ח משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 182 {כפר, עיר, כרך}
א/ח נועם ח"ח עמ' קצד
א/ח נרות אהרן
א/ח נתן פריו מגילה עמ' ד, לב
א/ח עורה שחר דף מה ע"ב {ראב"ד}
א/ח עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תי {מ"מ}
א/ח פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שמה
א/ח פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' ו
א/ח פרשת המלך
א/ח קרבן ציון עמ' שסז {ראב"ד}
א/ח קרית מלך
א/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תנה
א/ח שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים רכז
א/ח שם דרך בראשית ח"א עמ' שלב
א/ח שם דרך יומא עמ' קצא-קצג
א/ח שם דרך מגילה עמ' ו, ח, קלט
א/ח שם דרך שמות עמ' רפה
א/ח שרשים במועדות עמ' שז
א/ח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לח {מ"מ}
א/ח תורת רפאל או"ח ח"ב דף קפה ע"א
א/ח תחומין ח"א עמ' 117 {י' בטלנים}
א/ט אבני נזר אהע"ז סי' קנז אות מ {ראב"ד}
א/ט אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קלז
א/ט בית ישחק
א/ט ברור הלכה מגילה ב ע"א ציון ג, ברורי הראי"ה ב ע"א ציון ה, גליון הש"ס לרצי"ה לדף ב ע"א
א/ט ברכות שמים מכות פ"ג אות שה {שלא כר"ע סתימתאה}
א/ט ברכי יוסף או"ח סי' שצג ס"א {הגהמ"י}
א/ט ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שסח
א/ט הר המלך ח"ה עמ' שצט-ת
א/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' יב אות א
א/ט חלקת מרדכי עמ' קלז-קלט
א/ט יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' יג
א/ט יראה ואהבה עמ' רלו
א/ט ישא מדברותיך מגילה עמ' קעג
א/ט כי שרית עמ' 254
א/ט לב מבין
א/ט לב שלם [ב"י או"ח תרפח]
א/ט לקוטי שיחות חכ"א עמ' 197
א/ט מאורי שערים עמ' תלו
א/ט מבוא למשנה תורה עמ' 363
א/ט מילי דמרדכי
א/ט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 114 {בזה"ז}
א/ט מסוא משה עמ' פח
א/ט מפתח הבאורים [אור שמח]
א/ט משאת המלך (אדרי)
א/ט משאת המלך מועדים עמ' קמד {בזה"ז רק בזמנה}
א/ט משבצות זהב מלכים א עמ' צא
א/ט משנת ראשונים (הירשפלד)
א/ט נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 545
א/ט עיוני חג ומועד עמ' 226
א/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 254, 42
א/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 47, 275
א/ט פרשת המלך
א/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תמז {או"ש}
א/ט שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' רכה
א/ט שערי יצחק ח"ח עמ' מז {רק בזמן הבית}
א/ט תורה שלמה אסתר פ"ט אות קכב
א/ט תורת המועדים (תשכד) עמ' 265
א/ט תורת המועדים (תשנו) עמ' 285, 540, 541, 547, 548
א/ט תניא רבתי ח"ב עמ' קו
א/ט תרומת הדשן שו"ת סי' קי
א/י אבן שלמה (ניימן) עמ' לז
א/י אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' לט אות ב
א/י אבני חפץ ח"א סי' כג
א/י אהל שרה עמ' כח {לח"מ}
א/י אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קמד {לח"מ}, קמז-קסו
א/י אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק נח
א/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 102
א/י אשר למלך
א/י בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף צה ע"ג
א/י בית אהרן וישראל גל' עה עמ' נג-סג {סמוך ונראה}
א/י בית פנחס (וולף) עמ' 143
א/י בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' פד {לח"מ}
א/י ברור הלכה מגילה ב ע"ב ציון ד, יט ע"א ציון א
א/י ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קצז {לא יותר ממיל}
א/י גן שושנים ח"א עמ' פה
א/י דבר סיני על מועדי השנה עמ' צב-צג {נראה שרחוק יותר ממיל}
א/י דברי אמת (תרכא) דף קיז ע"ג
א/י דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סח
א/י דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קב-קד
א/י דברי ירמיהו
א/י דברי שירה פורים עמ' מה
א/י דברים אחדים (קלצקין) עמ' קמז {סמוך}
א/י הגיוני הלכה עמ' 252, 257
א/י המאיר לארץ [מהר"ם אלשקר סי' קו]
א/י הררי קדם (תשס) עמ' שיח
א/י זבחי צדק (דיסקין) עמ' שעא {הנראה עמו}
א/י זר אהרן עמ' לא, לג-לד, קכט, קלו-קלח, קמ-קמא, קמה, קמז, קמט
א/י חזו"א או"ח סי' קנב ס"ק ב
א/י חזו"א על הרמב"ם
א/י חי' הריצ"ד
א/י חי' חפץ חיים
א/י חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רנו, רעג, תקמו {לח"מ}
א/י חכמת גרשון עמ' קטו-קטז
א/י חלקת מרדכי עמ' קלט-קמד
א/י יד בנימין מגילה עמ' יא-יב {נראה לכרך שרחוק יותר ממיל}
א/י יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' ק
א/י יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רסז {מ"מ וכ"מ}
א/י ישא מדברותיך מגילה עמ' רי
א/י כי שרית עמ' 74-75, 80-81
א/י כתר המלך
א/י לב שלם [ראשון לציון דף לח ע"ד, תועפות ראם - חיי יצחק רכז ע"ד]
א/י לב שלמה (חלמא) עמ' צט
א/י מאזני צדק ח"א עמ' מז
א/י מגד יהודה ח"א סי' רעה אות ח
א/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מג ע"ד, מד ע"א
א/י מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' עז, עט, צה
א/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' קסז {כ"מ}
א/י מעיני המים
א/י מעליות חט"ו עמ' 110-131
א/י מפתח הבאורים [אור שמח]
א/י מרכבת המשנה מהדו"ב
א/י משאת המלך (אדרי)
א/י משנת איש עמ' לו-מא
א/י משנת יעקב הפלאה עמ' שכב-שכג
א/י משנת משה מגילה עמ' קנח
א/י משנת ראשונים (הירשפלד)
א/י נועם ח"ג עמ' רצא, ח"ח עמ' קצו, חט"ו עמ' צז, חכ"ד עמ' קנח
א/י עטרת טוביה
א/י פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שנא
א/י פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' פט
א/י צפנת פענח (גם בהשמטות דף נו ע"ב)
א/י צרור החיים (קצבי) דף עט ע"א {כ"מ}
א/י קרן הצבי מצוה כב אות א
א/י ר"א מן ההר מגילה יט ע"א
א/י שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תנה {מרכה"מ}
א/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קס
א/י שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/י שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שלב
א/י שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קז {כ"מ}
א/י שלל דוד
א/י שם דרך מגילה עמ' קלה-קלו
א/י שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' פה
א/י שמחת עולם (לגו)
א/י שמש ומגן או"ח סי' נא עמ' קכג, סי' נב עמ' קכד {סמוך ונראה תוך מיל}
א/י שערי זיו ח"א דף עד ע"ג
א/י שפתי ישנים (כהניו) עמ' כח {כל הנראה עמו - עד מיל}
א/י תחומין ח"א עמ' 135, 133, 115
א/יא אבן ישראל (פישר)
א/יא אבן פינה (נשר) עמ' פא
א/יא אבני ציון ח"א סי' ב אות ה, ח"ג עמ' קפ {מל"מ}
א/יא אבני שהם (פרץ) דף מט ע"א {מל"מ}
א/יא אגודות אזוב מדברי דף כו ע"ד {מל"מ - ספק דברי קבלה}, קג ע"ג-ע"ד {מל"מ}
א/יא אגרות הראי"ז עמ' צ
א/יא אדני נחושת עמ' שנא
א/יא אהלים עמ' טו
א/יא אוצרות יהושע עמ' תמב {מל"מ}
א/יא אור אברהם
א/יא אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קסו-קעב
א/יא אורח ישראל סי' ו אות ו, הערה סב {מל"מ}, ע {מ"מ}, סי' יט הערה מא {הגהת מל"מ}, סי' כ הערה נו {מל"מ}, סי' כח אות ו, והערה צה {מל"מ}, מילואים לסי' כז ח"א אות א-ב
א/יא אורח צדקה עמ' יט
א/יא אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ו ע"ד
א/יא אוריתא יג עמ' קכט {מל"מ}
א/יא אחיעזר ח"ג סי' יח אות א
א/יא אחרית השנים עמ' יז {מל"מ}
א/יא אמונת עתיך (נאור) עמ' לא-לג, לה
א/יא אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' נג {מל"מ}
א/יא אנצי"ת ע' ברכות הע' 184
א/יא אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קכד
א/יא ארזי לבנון עמ' קיח
א/יא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קעה {מל"מ}
א/יא ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קצז, רנה {מל"מ}
א/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/יא באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' מט {מל"מ}
א/יא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' רעה {מל"מ}
א/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' לב {מל"מ}
א/יא בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רסו {מל"מ}
א/יא בדבר מלך ח"י עמ' רלט
א/יא ביכורי חיים ח"ד עמ' קעד {מל"מ}
א/יא ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' כט
א/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' סד סעיף א ד"ה עוד י"ל וסעיף ד {מל"מ שעה"מ}
א/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' סד סעיף א עמ' 246
א/יא בית אהרן וישראל גל' כא עמ' כח {מל"מ}
א/יא בית דוד (תשעט) או"ח סי' תקכג
א/יא בית הלוי ח"ג סי' א עמ' יט {מל"מ}
א/יא בית המדרש {מל"מ בשם חכם צבי} [עי' רש"י סוכה כה ע"ב ד"ה שמל, הגהות רא"ם הורוביץ]
א/יא בית נפתלי (תשסו) עמ' קסד {מל"מ}
א/יא בית שערים ח"ג ליקוטים לפורים {מל"מ}
א/יא בכורי חיים ח"ג עמ' קנ, קסו, ח"ד עמ' כא, נח {מל"מ}, סז, קעד {מל"מ}, ח"ה עמ' קנא
א/יא בני בנים ח"א עמ' קמו {מל"מ}
א/יא בני דוד
א/יא בני יששכר (תשמג) ח"א דף נח ע"ד {מל"מ}
א/יא בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' ריד {מל"מ}
א/יא בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קלט {מל"מ - מ"ש הר"ן במגילה וכו'}
א/יא בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' עד {שעה"מ}
א/יא בני ציון (שפירא) דף יג ע"א {מל"מ}
א/יא בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שעה
א/יא ברור הלכה מגילה ה ע"ב ציון ט {מל"מ}
א/יא ברית אברהם (פרנס) עמ' שכג
א/יא ברכת יצחק (פאלער) עמ' רנ
א/יא ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שעה
א/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רכד
א/יא בשבילי ברכת הגומל סי' יג ס"ק ז {מל"מ}
א/יא בשבילי החודש הוספות ס"ק ב {מל"מ}
א/יא גור אריה (צרמון)
א/יא גליוני הגר"ש עמ' סב {מל"מ}
א/יא גן דוד דף יז ע"א
א/יא גנזי המלך (תשסג) עמ' תקנט {מל"מ}
א/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' מב, תיא {מל"מ}
א/יא דבר בעתו (בוגין) דף ו ע"ב {קוראים בשני הימים מספק}
א/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' ח {מל"מ}
א/יא דבר סיני על מועדי השנה עמ' צג-צד
א/יא דברי אהרן עמ' סח {מל"מ}
א/יא דברי ירמיהו
א/יא דברי סופרים (סופר) עמ' סח, קנט
א/יא דברי שירה פורים עמ' מב {מל"מ}
א/יא דברי שמואל (מאדלינגר) דף ז ע"א
א/יא דרך המלך (רפפורט)
א/יא הגהות מוהר"י קרט עמ' קי {מל"מ}
א/יא הדרת מלך (זילברברג) דף כה ע"ג {מל"מ}
א/יא המלך ברמה עמ' 46-48 {ספק}
א/יא הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעה {חידש דין ע"פ תשובתו סי' קכד}
א/יא הררי קדם (תשס) עמ' שלה
א/יא וזאת ליהודה (טאראב) עמ' רט {מל"מ}
א/יא ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א קמט ע"א]
א/יא זבחי שלמה עמ' לז
א/יא זבחי תרועה סי' לח אות א
א/יא זכור לאברהם (אביגדור)
א/יא זר אהרן עמ' לד, מג, מח, נא-נב, נד-נה, פח, צא
א/יא חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קכו
א/יא חי' חתם סופר
א/יא חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קמח
א/יא חי' ר' יהודה זרחיה עמ' סט-עג
א/יא חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רמג {מל"מ}
א/יא חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' ריג, שיז, שכ, שכג, שלט-שמ {מל"מ}
א/יא חכמת גרשון עמ' קיד-קטו
א/יא חלקת מרדכי עמ' קמד-קמח
א/יא חקל יצחק (שו"ת) עמ' קלה, רו
א/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תצה, תק
א/יא חשב סופר עמ' קמא
א/יא חתן סופר חנוכה-פורים עמ' קא {מ"מ}, קג
א/יא טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' עו {מל"מ}
א/יא טל אורות (טובול) סוכה עמ' קעח
א/יא טל חיים (טל) ברכות עמ' קצז-קצח
א/יא טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' נד
א/יא יד בנימין מגילה עמ' נא {מל"מ}, נב {קוראים בשני ימים}
א/יא יד המלך (לנדא)
א/יא יד שלמה (עזרא) דף כד ע"ב, לב ע"ד, לג ע"ב {מל"מ}
א/יא ידות נדרים השלם עמ' רנ {שעה"מ}
א/יא ידיו של משה דף צ ע"א {מל"מ}
א/יא יחוה דעת ח"ה עמ' סו, ח"ו עמ' פ
א/יא ימי שלמה
א/יא ישא מדברותיך מגילה עמ' קכה
א/יא ישועות יעקב מועד עמ' רמה
א/יא ישועת משה עמ' שסז
א/יא ישורון ח"ה עמ' שיט
א/יא כי שרית עמ' 66, 114-116, 257
א/יא כפי אהרן (זס') קמא עמ' לה
א/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קסד
א/יא כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' סד {מל"מ}
א/יא כתר המלך
א/יא לב שלם [מל"מ סוף הל' מגילה, מקראי קדש (תפט) על או"ח סי' תרפח ובהל' חמץ פ"ז, שמש צדקה או"ח סי' ל דף מג ע"א]
א/יא להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' נא {מל"מ}
א/יא להורות נתן מועדים ח"א עמ' נד, ח"ג עמ' רנ
א/יא להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רכד {מל"מ}
א/יא להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שכ
א/יא לקוטי סופר ח"א דף מא ע"ד {מל"מ}
א/יא מאורי שערים עמ' תלה-תלו
א/יא מאזני צדק ח"א עמ' צא-צב {מל"מ}
א/יא מגן שאול (קצנ') עמ' ו
א/יא מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קי
א/יא מועדי הרב עמ' 156 {מל"מ}
א/יא מועדים וזמנים ח"ב סי' קעד
א/יא מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' לב {ספק באשם תלוי}, לג {רוב בעיירות הוא קבוע}
א/יא מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קפד
א/יא מי באר (פסח) דף עג ע"ב {מל"מ}
א/יא מי יהודה או"ח סי' פד {מל"מ}, פה {שעה"מ}
א/יא מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כב ע"ג {מל"מ}
א/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' פ
א/יא מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תיא
א/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תנג {מל"מ}
א/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' צט {רמב"ם}, קיד {מל"מ}
א/יא מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רלח, רסה {שעה"מ}
א/יא מנחת עני (תקמז) דף ג ע"ד {מל"מ}
א/יא מסורה ח"ז עמ' כח, חי"ב עמ' טז
א/יא מעיל צדקה (לנדסופר) סי' נ
א/יא מעיל צדקה (תשעח) עמ' קעו
א/יא מענה אליהו עמ' קפד {מל"מ}
א/יא מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
א/יא מצות ראיה עמ' צו {רוב}
א/יא מקור ישראל דף נב ע"ג, קיד ע"ג {מל"מ}
א/יא מקראי קדש (תפט) דף פב ע"ב {ספק באשם תלוי, רוב בעיירות הוא קבוע}
א/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' רכו-רכז, שסג
א/יא מראות ישרים סוכה עמ' קצו
א/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לא אות ג {מל"מ}
א/יא משא בני קהת
א/יא משאת המלך מועדים עמ' קמג {ספק - רק בי"ד}
א/יא משמרת חיים ח"ב עמ' פה {מל"מ}
א/יא משמרת חיים ח"ב עמ' פה {מל"מ}
א/יא משנה הלכות ח"ז סי' ק דף עז ע"ב {שעה"מ}
א/יא משנת איש עמ' מב-מו
א/יא משנת אליעזר (רבינ') עמ' קצז {מל"מ}
א/יא משנת חיים דברים עמ' רלד
א/יא משנת חיים שמות עמ' לג
א/יא משנת משה מכות עמ' קז
א/יא משפטי עזיאל ח"ח עמ' קלח
א/יא נבכי נהרות סי' ו ס"ק י {מל"מ}
א/יא נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קכב {מל"מ}
א/יא נהרות איתן ח"א עמ' רכב-רכג
א/יא נועם ח"ז עמ' צג, שפו {טבריה}, ח"ח עמ' קצז, חי"א עמ' רמב [בצל החכמה ח"ב סי' סז] {מל"מ}, ח"כ עמ' פג, חכ"א עמ' קמג
א/יא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נו ע"ג {מל"מ, על הרדב"ז}, מנחות דף ע ע"א {מל"מ}
א/יא נחמד למראה ח"ב דף קסו ע"ג
א/יא נחפה בכסף (נבון) ח"א - ביאור הל' מגילה {מל"מ}
א/יא ניר לדוד {זמן קריאה לרוב העולם}
א/יא נצר מטעי (פרידמן) סי' כח סעיף ה {מל"מ בשם מבי"ט}
א/יא נר דוד ח"א עמ' פח {מל"מ}
א/יא נרות אהרן
א/יא נתיב מאיר {מל"מ, מחלוקת ר"ן ורמב"ם}
א/יא נתן פריו הל' נדה עמ' כה, ק, קג
א/יא נתן פריו מגילה עמ' ז
א/יא נתן פריו ערבי פסחים עמ' פט, צד
א/יא ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתתיג, תתתתטו {מל"מ}
א/יא ס' העתים עמ' 216 {מל"מ}
א/יא ס' השבי"ט עמ' נז {מל"מ}
א/יא ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קסא {מל"מ}
א/יא ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרלא-תרלב, תרמו
א/יא סדר משנה (בוסק')
א/יא סוכת דוד (מן) סוכה סי' מ ס"ק יז {מל"מ}
א/יא סולם מוצב עמ' סח {מל"מ}
א/יא סופר המלך עמ' קכ
א/יא עולת ראיה (וייס) עמ' עח {מל"מ}
א/יא עטרת טוביה {מל"מ}
א/יא עיונים (פאור) עמ' 17
א/יא עין חיים ח"ב עמ' רד {מל"מ}
א/יא עמק התורה (אדר תשעד) אמור אות י {מל"מ}
א/יא עקבי ברכה עמ' קיט
א/יא פניני הסוגיות (שורקין) שיעור יג {מל"מ}
א/יא פרי האדמה ח"א
א/יא פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 139
א/יא צבא המלך עמ' מג
א/יא צבי תפארת סי' ה (שם שלמה אות א), ס, פב {מל"מ}
א/יא צלח רכב עמ' שסח
א/יא צמח ארז עמ' שסט {מל"מ ושעה"מ}
א/יא קהל יהודה - חי' הש"ס דף לט ע"ד, מ ע"א {מל"מ}
א/יא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רעז {מל"מ}
א/יא קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רנט
א/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' שי, שנו {מל"מ}
א/יא קול בן לוי (תשסג) עמ' כא {מל"מ}
א/יא קול חיל עמ' צח
א/יא קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קנז
א/יא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רסג
א/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור יג אות ג, קדושין שעור כד אות ד
א/יא קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' יא {מל"מ}, נט-ס {שעה"מ}, ויקרא עמ' קטו {שעה"מ}
א/יא קרבן אשה
א/יא קרבן פסח עמ' תתקסז, תתקעא {מל"מ}
א/יא קרית מלך
א/יא ראשי בשמים (רבין) עמ' רכו {מל"מ}
א/יא ראשית בכורים דף נ ע"ד {מל"מ}
א/יא שאל האיש דף י ע"א
א/יא שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' לח-לט
א/יא שבי בנימין דף כג ע"א {מל"מ}
א/יא שביתת יום טוב
א/יא שבת הארץ - מבוא עמ' 168 {מל"מ}
א/יא שו"ת מהרי"ל עמ' רלד
א/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרד
א/יא שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' רעה
א/יא שיח השדה (פרומר) עמ' ס, פו {מל"מ}
א/יא שם יוסף (מועטי) ח"א דף יז ע"ד {מל"מ}
א/יא שם משמואל פרשת תצוה שנת תרע"ב {ספק מוקפים מברכין בי"ד}
א/יא שמחת עולם (לגו)
א/יא שנות חיים (קלוגר) עמ' רלג {מל"מ}
א/יא שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רלז
א/יא שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' שמה {מל"מ}
א/יא שער המלך כאן, ח"א עמ' שטז, ח"ב עמ' שטו, שיז, טעם המלך ח"א עמ' שטו {כולם - מל"מ}
א/יא שער יהודה דף קמד {מל"מ}
א/יא שערי תודה ח"ב דף פד ע"ג, פה ע"ד {מל"מ}
א/יא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' י
א/יא שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קח ע"ב {מל"מ}
א/יא שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' רסח-רסט
א/יא שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' ד, קסט, ריט, כרך ב עמ' קפא {מל"מ}
א/יא שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' מט, תקנה
א/יא שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קפז {מל"מ}
א/יא שעשועי תורה נדה עמ' קכט {מל"מ}
א/יא תאריך ישראל סי' ב אות יד-טו הערה לה, סי' יט הערה כז
א/יא תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לח
א/יא תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' טז-יח
א/יא תורה מציון שנה ד חוב' ג סי' טו
א/יא תורה שלמה אסתר פ"ט אות מג
א/יא תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קכג {מל"מ}
א/יא תורת מהרא"ל עמ' מג {מל"מ}
א/יא תחומין ח"ט עמ' 346-345
א/יא תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קמו, תמז {מל"מ}
א/יא תנובת ציון דף צג ע"ג
א/יא תרומות חיים סעיף נז אות טז
א/יא תשובה מאהבה ח"א סי' רי {עיר ספק}
א/יא תשובה שלמה או"ח סי' כה {מל"מ ושעה"מ}
א/יא תשובות ר' איסר יהודה עמ' מד {מל"מ}
א/יא תשורת שי מהדו"ת סי' פה
א/יב אור אברהם
א/יב אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קעב-קפה
א/יב אור יעקב סנהדרין דף כב ע"ג
א/יב אשר למלך
א/יב בכורי חיים ח"ה עמ' קמח
א/יב בני שמואל
א/יב ברור הלכה מגילה ו ע"ב ציון א
א/יב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' צח
א/יב דובר מישרים
א/יב דובר מישרים דף כא ע"ג {יצחק ירנן}
א/יב הרמב"ם ותורתו ח"א
א/יב זרע יצחק (לומברוזו) [ב"י סי' תרפח]
א/יב חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' שכח, שלו
א/יב מנחת חינוך ח"א עמ' לא
א/יב מנחת עני (תקמז) דף ג ע"ג {בזמנה}
א/יב משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רצה
א/יב ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשסט, תתתשעד
א/יב שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 180
א/יב תורה שלמה אסתר פ"ג אות סג, פ"ט אות פו
א/יב תורת ירוחם ח"ג דף לז ע"א
א/יג אבן יעקב (מסקין) מגילה ד ע"ב דף ו ע"ג, ז ע"ב
א/יג אבני ציון ח"ב סי' סב אות ד {קובץ}
א/יג אהלים עמ' לו
א/יג אור אברהם
א/יג אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קפה-קפו
א/יג אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק מ, מג, נב
א/יג אמרי יושר מגילה לב ע"א
א/יג אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קצו
א/יג בדבר מלך ח"י עמ' שיב
א/יג בדבר מלך חי"ג עמ' קטו
א/יג בזך לבונה עמ' קצה
א/יג בית אהרן וישראל גל' נא עמ' ו, סח-עא, עז-עח
א/יג בית זבול ח"ג סי' יח אות א
א/יג בני שמואל
א/יג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קצג
א/יג בציר אליעזר ח"ב דף יב ע"ד {שמא יעבירנו}
א/יג ברור הלכה סוכה נד ע"ב ציון ב, ר"ה ו ע"ב, מגילה ד ע"א ציון ב
א/יג ברכת חיים (אמסלם)
א/יג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רל
א/יג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' צא
א/יג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' פג
א/יג גור אריה (צרמון)
א/יג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' צח
א/יג גן שושנים ח"א עמ' פז
א/יג גנזי מועדים עמ' פד
א/יג דברות משה פסחים עמ' נ
א/יג דברי שלמה (ברייער) עמ' 130
א/יג דרור יקרא עמ' רלח
א/יג דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 93
א/יג הגיוני הלכה עמ' 23
א/יג הר המלך ח"ח עמ' רלג-רלד
א/יג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' פח
א/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שא
א/יג זכרון הרב עמ' 140 {שואלים ודורשים בהלכות פורים - ולא באגדות}, 141-142
א/יג זכרון סופרים {לח"מ - ובגמרא לא מוכח הכי} [עיין בתוס' שם ד"ה פורים שכתב בהדיא דוקא בשבת אבל בחול אין צריך וכו']
א/יג זכרון סופרים {ספר קובץ - ודבריו אלו מחוסרים הבנה וכו'} [המעיין בלשון הר"ן בסוכה ובמגילה יראה דכוונת התוס' יו"ט פשוטה אלא שקיצר מאוד בדבריו]
א/יג זר אהרן עמ' סח, ע
א/יג חי' עזיאל
א/יג חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רסה, רסח {לח"מ}
א/יג חלקת מרדכי עמ' קמח-קנ
א/יג חמדת ישראל ח"ב דף מד ע"א
א/יג חשב סופר עמ' קמא
א/יג חתן סופר או"ח ח"ב עמ' קמב
א/יג יד בנימין מגילה עמ' כח, לד {דרשה בשבת}
א/יג יד פשוטה אהבה עמ' תנח
א/יג יחוה דעת ח"א עמ' רס
א/יג ימין משה
א/יג יציב פתגם חנוכה עמ' קפז {וילך אצל בקי}
א/יג ישא מדברותיך מגילה עמ' רמד
א/יג כי בא מועד עמ' רנה
א/יג כנפי נשרים
א/יג כרוב ממשח
א/יג כרעיה דאבוה עמ' קפה
א/יג כתב סופר או"ח סי' סט ד"ה ועל פי, סי' קד ד"ה ודבר בעתו, סי' קמ ד"ה אלא דלפי
א/יג כתר המלך
א/יג לב שלם [תועפות ראם - חיי יצחק דף רל ע"ב]
א/יג לבושי מרדכי או"ח עמ' קסב
א/יג לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 209
א/יג מאור למלך פסחים עמ' נה
א/יג מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עח ע"ב {ס' קובץ}
א/יג מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קכג
א/יג מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' קטו
א/יג מועדים וזמנים ח"ח סי' שמג
א/יג מוריה גל' קצג עמ' קנו {קובץ}, גל' רמא עמ' ט {דורשים בעניינו של יום רק בפורים שחל בשבת}
א/יג מחנה יוסף ח"ג עמ' קטו
א/יג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' קעו {לח"מ}
א/יג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' קעד
א/יג מעדני ביאורים עמ' מ
א/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
א/יג מעשה נסים (הכהן)
א/יג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שפ, ח"ב עמ' תמד
א/יג מקראי קדש (תפט) דף פא ע"ב
א/יג משאת המלך מועדים עמ' קמב {גזירה שמא יטלנו}
א/יג משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' שסה
א/יג משנת יעקב
א/יג משנת משה מגילה עמ' כה, כתובות עמ' קכג
א/יג משנת משה שבת עמ' יח
א/יג נתן פריו מגילה עמ' ד
א/יג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתתכא {לח"מ}, תתתתסה
א/יג סדר משנה (בוסק')
א/יג עדות בישראל
א/יג עטרת טוביה
א/יג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רנא
א/יג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רנא
א/יג עקדת משה ח"א עמ' צג-צד, צח
א/יג פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' ה הערה לג
א/יג פרי האדמה ח"ד
א/יג פרשת המלך
א/יג ציץ הקודש ח"א דף פו ע"ב
א/יג צרור החיים (קצבי) דף עט ע"ב
א/יג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קנא
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שנז
א/יג שארית יהודה (בלום) דף סא ע"ג, סב ע"ד {שמא יעבירנו}
א/יג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תלח, תנח
א/יג שארית נתן (לוברט)
א/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' פג {שואלין ודורשין}
א/יג שבט סופר (תשמו) עמ' פז
א/יג שו"ת מהרלב"ח סי' לב
א/יג שושנת יעקב (רפפורט) עמ' לב-לג
א/יג שם דרך יומא עמ' רד, רו
א/יג שם דרך מגילה עמ' כד, כח, קמא
א/יג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קל
א/יג שמחתי באומרים לי עמ' לה
א/יג שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל ח"א עמ' נה {דורשים בהלכות היום}
א/יג שערי תודה ח"א דף פח ע"ב
א/יג שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 155
א/יג תורת השבת והמועד עמ' 439, 444
א/יד אהלים עמ' לב, לח, פג
א/יד אור הישר [כנסת יחזקאל סי' יט, אור הישר מגילה ב ע"א]
א/יד אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קפו-קפט
א/יד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 103
א/יד אשר למלך
א/יד בדבר מלך ח"י עמ' שי
א/יד בית אהרן וישראל גל' נא עמ' ז {חל יד בשבת}
א/יד בית לאבות דף קה ע"א
א/יד בני שמואל
א/יד ברור הלכה מגילה ד ע"ב ציון ב
א/יד גליונות אבני נזר
א/יד דברי אמת (תשעט) עמ' תעא {חל י"ד בשבת בני עיירות קורין בע"ש, וראב"ד ומ"מ}
א/יד הר המלך ח"ח עמ' רלג-רלד
א/יד זר אהרן עמ' פט
א/יד חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רפד, רצח
א/יד חקרי זמנים ח"א עמ' קב-קג
א/יד ישא מדברותיך מגילה עמ' צו
א/יד כי שרית עמ' 259
א/יד לב שלם [ראשון לציון דף לא, ידי אליהו דף קיב, תועפות ראם - חיי יצחק קלב ע"ד]
א/יד למודי ה' (תשפא) עמ' תפב {מ"מ}
א/יד לשון למודים או"ח דף קכ ע"א {ראב"ד} וע"ד
א/יד מוריה ו גל' ח (ר"י לנדא)
א/יד מטה אהרן ר"ה עמ' קלז
א/יד מכתם לדוד (חסן)
א/יד מנחת נתנאל דף כז ע"ב
א/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יד נתן פריו מגילה עמ' ד
א/יד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתתכא
א/יד עוז לו בך סי' ג אות ח
א/יד קרבן אשה
א/יד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' סב {לח"מ}
א/יד שלמי יוסף ר"ה עמ' רט
א/יד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קכא ע"ד
א/יד תורה שלמה אסתר פ"ט אות פה
א/יד תורת השבת והמועד עמ' 444
א/יד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רג


ב/187 הלכות מגילה וחנוכה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אהל חיים ח"ד
ב/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ב/רה"פ אורה ושמחה
ב/רה"פ דברי שלום ואמת (וייל)
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ צמח שלמה
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שם יוסף (אליקים)
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אור הישר [אור הישר ירושלמי מגילה רפ"ב]
ב/א אור הנר (ליברמן) עמ' תנד {הגהמ"י}
ב/א אישי יובל עמ' 19
ב/א אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' לו
ב/א ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' שלב
ב/א אשר למלך
ב/א בית נפתלי (תשסו) עמ' רפב {קובץ}
ב/א בן הרמה
ב/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רמט-רנ {הגהמ"י}, תכ-תכא
ב/א גבורת יצחק שבועות עמ' כט {לא להפסיק בין פסוק לפסוק}
ב/א הר המלך ח"ב עמ' קפז-קפח, קצ-קצב
ב/א הררי קדם (תשס) עמ' שכו
ב/א ואתה ברחמיך הרבים
ב/א זמנים למלך
ב/א חקרי זמנים ח"ב עמ' שיח, תקלז
ב/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' סא
ב/א יד בנימין מגילה עמ' קכז-קכח {ס' קובץ}
ב/א יפה נוף עמ' יח
ב/א מאורי שערים עמ' שפב {הגהמ"י}
ב/א מסורה חי"ב עמ' כ
ב/א מציון אורה ח"א עמ' סו-סז
ב/א משאת המלך (אדרי)
ב/א משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריא-ריב {משנת יעקב}
ב/א נתן פריו מגילה עמ' קסד
ב/א צרור החיים (קצבי) דף עט ע"ב
ב/א רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' קצה
ב/א שברי לוחות עמ' 262, 265 {הגהמ"י אות א}
ב/א שרשי הים דף קעד ע"ג
ב/א תורה שלמה אסתר פ"ט אות צ
ב/ב אישי יובל עמ' 19
ב/ב בית אהרן וישראל גל' עא עמ' קסא {או"ש}
ב/ב ברור הלכה מגילה יח ע"ב ציון א
ב/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תכא
ב/ב הר המלך ח"ב עמ' קצ-קצב
ב/ב זמנים למלך
ב/ב חלק יעקב (אלבעלי) {על תוס' ר"ה לד ע"ב}
ב/ב חלקת מרדכי עמ' קנא
ב/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' שיח
ב/ב יד בנימין מגילה עמ' קלח {שהה כדי לגמור את כולה}
ב/ב כרעיה דאבוה עמ' קפו
ב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ב מציון אורה ח"א עמ' סז
ב/ב מראה הנוגה {שהה יותר מלגמור כולה}
ב/ב צרור החיים (קצבי) דף עט ע"ב {מ"מ}
ב/ב שו"ת מהר"ם מינץ עמ' כה, תי-תיא
ב/ב שם יוסף (אליקים) {שהה יותר מלגמור כולה}
ב/ב תורה שלמה אסתר פ"ט אות פג
ב/ג אבי עזרי ח"א
ב/ג אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' סט
ב/ג אבני נזר או"ח סי' תקיט אות ח, סי' תקכ
ב/ג אור אברהם
ב/ג אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קפט-קצב, שמט
ב/ג אורח ישראל סי' ד הערה לו, לח
ב/ג ארץ בנימין עמ' שפא
ב/ג בדבר מלך ח"י עמ' פד, קח
ב/ג בני שמואל
ב/ג ברור הלכה מגילה יז ע"א ציון ג
ב/ג בשבילי הפסח סי' ו אות כ
ב/ג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תכב {על פה}, תכג {לועז ששמע}
ב/ג דברי ירמיהו
ב/ג דברי שירה פורים עמ' סח
ב/ג דינא דחיי ח"ב דף קלא ע"ג
ב/ג ואתה ברחמיך הרבים
ב/ג זמנים למלך
ב/ג חוות יאיר (תשנז) עמ' שט
ב/ג חוות יאיר סי' קט
ב/ג חי' ופירושי מהרי"ק
ב/ג חלק יעקב (אלבעלי)
ב/ג חנן אלקים עמ' ריז {לח"מ}
ב/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' מז, נג {לח"מ}, נה
ב/ג חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף יב ע"ד, טו ע"א
ב/ג יד בנימין מגילה עמ' עז {יוונית}, קלז {אם אינו מכיר יוונית}
ב/ג יד המלך (פלומבו)
ב/ג כרעיה דאבוה עמ' קפז
ב/ג לב שלם [חנן אלקים דף קיט, ראשון לציון דף לג]
ב/ג מילי דמרדכי
ב/ג מסורה חי"ג עמ' טו-טז
ב/ג מעיני המים
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג משנת יעקב
ב/ג משנת משה מגילה עמ' קנט
ב/ג משנת רבנו עמ' רסז
ב/ג נחפה בכסף (נבון) ח"א - ביאור הל' מגילה
ב/ג עטרת טוביה כאן, והל' תפילין פ"א הי"ט {יוונית}
ב/ג ענבי פתחיה עמ' 121
ב/ג ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קמג {וכן אם היתה כתובה יונית ושמעה יצא}
ב/ג פאר המלך עמ' קיא
ב/ג צרור החיים (קצבי) דף עט ע"ב {לח"מ}
ב/ג קהלות יעקב פסחים סי' מ
ב/ג קרן פני משה ח"ב [ושמעה יוונית]
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קסו
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמו
ב/ג שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים תצח
ב/ג שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רפב
ב/ג שער המלך
ב/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קל ע"ג
ב/ג תועפות ראם (באר) עמ' רט
ב/ג תורה שלמה אסתר פ"ח אות כה
ב/ג תורת מנחם חע"ב עמ' 204 {הלועז ששמע את המגילה הכתובה בלה"ק כו' היתה כתובה תרגום או בלשון אחרת מלשונות הגוים וכו'}
ב/ד אבי עזרי ח"א
ב/ד אגרות משה או"ח ח"ג סי' צה
ב/ד אהל שרה לאה עמ' תתכז {היודע אשורית יוצא י"ח בלעז}
ב/ד אור אברהם
ב/ד אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קצב-ר
ב/ד אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק ה, כח
ב/ד אורח ישראל סי' ד הערה לח
ב/ד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' לו {מ"מ}
ב/ד בית אהרן (קארטשין) עמ' פד
ב/ד בית אהרן וישראל גל' נז עמ' כב {מ"מ}
ב/ד ברור הלכה מגילה יז ע"א ציון ג
ב/ד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תכג {כ"מ}, תכה
ב/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ריג {מ"מ}
ב/ד חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ב ס"ק ו
ב/ד חוות יאיר (תשנז) עמ' שט
ב/ד חיים זכו עמ' כז
ב/ד חלקת מרדכי עמ' קנא-קנב
ב/ד חסדי דוד ח"ב עמ' תקכח
ב/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' מז, ח"ב עמ' תסו-תסז
ב/ד חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף יב, טו
ב/ד יד בנימין מגילה עמ' קכד {לועז שמבין לה"ק}
ב/ד לב מבין
ב/ד מדה טובה ח"ב עמ' 252
ב/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' קסא {כיון שלא יצא הקורא וכו'}
ב/ד מקום דוד [בית אברהם (כ"ץ) שאלה ד]
ב/ד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תמ-תמא
ב/ד משנת יעקב
ב/ד משנת רבנו עמ' רסז
ב/ד נרות אהרן
ב/ד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תרנב
ב/ד נתן פריו חנוכה עמ' קמג
ב/ד נתן פריו מגילה עמ' קצז
ב/ד עטרת טוביה
ב/ד פאת ים (מאיו) דף פז ע"ב
ב/ד קול הנבואה עמ' לא
ב/ד קול הנבואה עמ' לא {מ"מ}
ב/ד קרן פני משה ח"ב
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קסו
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמו
ב/ד שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' פב
ב/ד שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים תצט
ב/ד שו"ת הריב"ש עמ' תקנא, תקנה-תקנו, תקס
ב/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' רמח
ב/ד שולי הגליון עמ' סג
ב/ד שומע ומשמיע עמ' רע
ב/ד שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות נא
ב/ד תורה שלמה אסתר פ"ח אות כב
ב/ד תורת מנחם חע"ב עמ' 204 {הלועז ששמע את המגילה הכתובה בלה"ק כו' היתה כתובה תרגום או בלשון אחרת מלשונות הגוים וכו'}
ב/ד תחומין חי"ח עמ' 364
ב/ה אבני ציון ח"ב סי' כד אות ז {לח"מ}
ב/ה אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק מב
ב/ה אורח ישראל עמ' תקנג {מ"מ}
ב/ה אז שמח עמ' קלז {כוונה}
ב/ה איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 57
ב/ה אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' ט {מ"מ}
ב/ה אמרי ישראל (פלאצקי) דף ז ע"ג-ע"ד {היה כותבה}
ב/ה ארחות ימים עמ' צא
ב/ה אשר למלך {כוונה}
ב/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עט {מ"מ}
ב/ה באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' כו [פז]
ב/ה בגדי ישע {מ"מ}
ב/ה בדבר מלך חט"ז עמ' שע, תנד
ב/ה בדבר מלך חי"ג עמ' קמד, קעד
ב/ה בית יעקב (מסקין) סי' ד {יישוב קושית לח"מ מר"ה}
ב/ה בית נפתלי (תרנט) סי' מא דף לז ע"א, לח ע"ב, מ ע"ב
ב/ה בית נפתלי (תשסו) עמ' רנ, רסד
ב/ה בכורי חיים ח"ג עמ' קנא {מ"מ}
ב/ה בן אשר סי' טו אות יז {מ"מ}
ב/ה בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שנב
ב/ה בציר אליעזר ח"ב דף כה ע"א {כוונה לצאת}
ב/ה ברור הלכה ברכות יג ע"א ציון א, מגילה יז ע"א ציון ו, ז
ב/ה ברכת ראובן דף ז ע"ב {לח"מ}
ב/ה בשבילי הפסח סי' ו אות כ
ב/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רסט
ב/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רפר {כוונה}, תכו {כוונה}, תכז {כותבה או דורשה}, תכח {מתנמנם}
ב/ה גבורת יצחק ר"ה עמ' רמה
ב/ה גור אריה יהודה (זמבא) עמ' צג-צד {מ"מ}
ב/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קצד
ב/ה דבר אליהו (מיליקובסקי) בראשית עמ' לא {לח"מ}
ב/ה דברי ירמיהו הל' שופר פ"ב ה"ד {מ"מ}
ב/ה דברי משה (מזרחי) עמ' שנח {מ"מ}, שנט
ב/ה דרך המלך (רפפורט)
ב/ה העמק שאלה שאלתא קנד ס"ק ב (עמ' רלח) {מ"מ}
ב/ה הררי קדם (תשס) עמ' רפג
ב/ה ויצו יוסף עמ' עט {לח"מ}
ב/ה זכרון הרב עמ' 114, 115, 117
ב/ה זכרון סופרים {לח"מ - מ"מ קשה מנין לו לחלק וכו'} [עיין ספר המקנה כלל נג פרט ב הביא סברא דבמגילה שהוא דרבנן כיון שלא שמע ברכה בעי כוונה לכו"ע, ומיושב קושית הטורי אבן עיי"ש. ועיין עוד בפמ"ג מש"ז ריש סימן תרצה דסעודת פורים ומצותיה עיקרה זכר לנס שנעשה ע"י סעודה ובעי כוונה וע"ב (ועיין מה שכתבתי בקונטרס לסוגיא מצות צריכות כוונה), ועיין בית יצחק מגילה דף יב ע"ב]
ב/ה זכרון סופרים {מ"מ - דבעינן כוונה לצאת} [י"ל דר"ל שאפילו אותן הסוברים דרק מצוה דאורייתא בעי כוונה ולא דרבנן, מ"מ מודים כאן במגילה לפי שהוא דברי קבלה וכד"ת דמיא]
ב/ה זכרון תרועה עמ' 232
ב/ה חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' ט ס"ק ב
ב/ה חי' בתרא מגילה סי' תצה
ב/ה חי' חתם סופר ר"ה כח ע"ב {מ"מ}
ב/ה חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' ד, ו
ב/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רסז {מ"מ}
ב/ה חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רלח {מ"מ}
ב/ה חמודי ציון ח"ב סי' יז פ"ד
ב/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' מז
ב/ה יד בנימין מגילה עמ' קכה {מ"מ - כוונה}
ב/ה ישועות יעקב מועד עמ' רנא {מ"מ}, תרעה
ב/ה כבוד יו"ט {כותבה - הוכחת הירושלמי שפורים מותר במלאכה}
ב/ה כיצד מזמנין ח"ב פתיחה א אות יג
ב/ה כתב סופר או"ח סי' קז ד"ה ובית יוסף {מ"מ}
ב/ה למודי ה' (תקמז) דף נט ע"א
ב/ה למודי ה' (תשפא) עמ' שלח, תלב {מ"מ}
ב/ה מאור יהושע סי' יז עמ' יז {כוונה}
ב/ה מאור ישראל
ב/ה מאור למלך פסחים עמ' קפו {מ"מ}
ב/ה מועדים וזמנים ח"א סי' כה {באור סברת מ"מ}
ב/ה מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' לא {מ"מ, לח"מ בשם ר' יונה}
ב/ה מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קכג {מ"מ}
ב/ה מסורה ח"ט עמ' עא, חי"ב ע' ה
ב/ה מעדני ביאורים עמ' צט
ב/ה מעין חיים ח"ב עמ' נז, רכב, ח"ד עמ' פה
ב/ה מעיני המים
ב/ה מצוות זמניות עמ' תל {כוונה}
ב/ה מקראי קדש (תפט) דף פג ע"א, קמד ע"א {מ"מ}
ב/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' קפד {מ"מ}, רד, רכז, שסז {מ"מ}
ב/ה מרגניתא דר"מ {מ"מ}
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שפא, תלט, יו"ד עמ' קד
ב/ה נועם חי"ט עמ' קנז
ב/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשצא
ב/ה ס' התדיר עמ' רז
ב/ה עטרת טוביה {קושית לח"מ מר"ה}
ב/ה עמק ברכה (פומרנצ'יק) עמ' ט {מ"מ - כוונה}
ב/ה עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רכ
ב/ה עץ החיים הלכות שגגות פ"ב ה"י {מ"מ - הכל מודים במגילה}
ב/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' עט
ב/ה צבי תפארת סי' פב {לח"מ}
ב/ה צרור החיים (יעקב)
ב/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תקפט {מ"מ}, תקצט {מ"מ}, תריא
ב/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קעז, קפג, קפז, קצג
ב/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שסו {השמיט הפסקה בין הפרקים}
ב/ה רנת יצחק תהלים עמ' מב
ב/ה רנת יצחק תפלה עמ' עג {כוונה}
ב/ה רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רפח
ב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קנח
ב/ה שארית נתן בנימין עמ' קפב, קצא {מ"מ - צריך כוונה לצאת}
ב/ה שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 29
ב/ה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' צו
ב/ה שי כהן עמ' קסא {צריך כוונה}, רלב
ב/ה שירת הפסח אות קסג {כוונה}
ב/ה שלום ירושלים עמ' קל {ישוב קושית לח"מ על ר' יונה}
ב/ה שם יוסף (אליקים) כאן {האם לטור צריך כוונה, קושית לח"מ על ר' יונה}, ולעיל הל' ב {היה כותבה}
ב/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' כט-ל
ב/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' מב-מג
ב/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קמז
ב/ה שערי יעקב או"ח סי' ה סעיף ח
ב/ה שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקנה
ב/ה תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' כט-ל
ב/ה תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 200
ב/ו אדני היד החזקה
ב/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 103
ב/ו בן הרמה
ב/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תכט
ב/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קג
ב/ו זרע יצחק (לומברוזו)
ב/ו טורי אבן המפואר עמ' קצ
ב/ו לב מבין
ב/ו מילי דמרדכי
ב/ו מעט צרי
ב/ו פאר המלך עמ' צט
ב/ו קרית מלך
ב/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שלא {לח"מ}
ב/ו תורה שלמה אסתר פ"ט אות עב
ב/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/ז אבן שלמה (ניימן) עמ' יח
ב/ז אדני היד החזקה
ב/ז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' ר-רב
ב/ז אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק נח
ב/ז אמרי יושר מגילה כא ע"א
ב/ז אנצי"ת ע' ברכות הודאה הע' 30
ב/ז בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רנ
ב/ז בדבר מלך ח"י עמ' קיג, קמז
ב/ז בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קטז {אין מדקדקין}
ב/ז בית דוד (פילוסוף) או"ח דף קכח ע"א
ב/ז בית דוד (תשעט) או"ח סי' תקיט
ב/ז בן אשר סי' טו אות יז
ב/ז ברור הלכה מגילה כא ע"א ציון ג, כא ע"ב ציון ד
ב/ז ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' צט
ב/ז בשבילי ברכת הגומל סי' יג ס"ק יא {יושב בציבור}
ב/ז בשבילי הפסח סי' ו אות כ {טעה}
ב/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רמז, רנג
ב/ז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רלז, רנד, רצד
ב/ז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רמט {טעה}, רסו {שנים}, שו {שנים}, תכט {אין מדקדקין}, תלב
ב/ז גנזי מועדים עמ' פה-פו
ב/ז דבר שאול סוטה סי' סג אות ח {יושב בציבור}
ב/ז דברי אור ח"ד עמ' רט
ב/ז דברי חן (נתנזון) דף מה ע"ב-ע"ג
ב/ז דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סח
ב/ז דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קח
ב/ז דברי ירמיהו {גדול וקטן}
ב/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' עג-עד {קראו שנים - אפילו עשרה}
ב/ז המדרש והמעשה פ' תצוה
ב/ז זכרון שמואל עמ' קסא {יושב בצבור}
ב/ז זמנים למלך
ב/ז חי' ופירושי מהרי"ק
ב/ז חי' חפץ חיים
ב/ז חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רצט, תקפג
ב/ז חיי נפש בראשית ח"ב עמ' פא {כבוד הציבור}
ב/ז חלקת מרדכי עמ' קנב-קנג
ב/ז חסדי דוד ח"ב עמ' תקכח
ב/ז יד בנימין מגילה עמ' קנג {יושב}, קנו {קראוה שנים - בדיעבד}
ב/ז יד ישראל ח"ב לעיל פ"א ה"ב {קטן וגדול}
ב/ז יסודי ישורון ח"ב עמ' רמ
ב/ז כי שרית עמ' 161
ב/ז לב שלם [ב"ח בהל' מגילה, פרי חדש או"ח תרצ ס"ק יח]
ב/ז מאורי המועדים עמ' שפח {יושב}
ב/ז מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' עג
ב/ז מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 349, 358
ב/ז מועדים וזמנים ח"ב סי' קפב {עמידה בצבור}, ח"ו סי' קא {יצאו הקוראים}
ב/ז מחזיק ברכה סי' תר אות א {מיושב}
ב/ז מנות הלוי ח"ב עמ' כג
ב/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' כו
ב/ז מסורה חי"ב עמ' כ
ב/ז מעט צרי {קטן וגדול}
ב/ז מצוות זמניות עמ' תל {בצבור עומד}
ב/ז מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' סב {יושב לא יקרא לכתחלה}
ב/ז משאת המלך ח"א סי' ק
ב/ז משאת המלך מועדים עמ' קלה {יושב יצא אף בציבור}
ב/ז משאת מרדכי מגילה עמ' פד-פה
ב/ז נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' מג
ב/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתתמז
ב/ז ס' התדיר עמ' רז
ב/ז עולת כהן ח"ב סי' לו ס"ק ז {מפני כבוד ציבור}
ב/ז עושה שלום דף קלא ע"ב {לכתחלה יקרא מעומד}
ב/ז פרי האדמה ח"א
ב/ז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 37
ב/ז קרית מלך
ב/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שסג, ח"ה עמ' שיד, שטו, ח"ז עמ' נז
ב/ז רנת יצחק חמש מגילות עמ' תמז
ב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קכג
ב/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תנז
ב/ז שו"ע הרב או"ח סי' תצד ס"ו
ב/ז שושנת יעקב (רפפורט) עמ' ח-ט
ב/ז שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שכ
ב/ז שם יוסף (אליקים) {לח"מ בדעת הטור}
ב/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שעט
ב/ז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קלב ע"ד
ב/ז תורה שלמה אסתר פ"ז אות מה
ב/ז תחומין ח"ד עמ' 456, ח"ו עמ' 113
ב/ח אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רב-רג
ב/ח אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' נא
ב/ח אשר למלך ח"ד, מילואים
ב/ח בדבר מלך ח"י עמ' עז, קג, שיט
ב/ח בדבר מלך חט"ז עמ' תלז
ב/ח ברור הלכה מגילה יט ע"א ציון ז, יט ע"ב ציון א
ב/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רמד
ב/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רנו {בין הכתובים}
ב/ח גשר יהושע עמ' 91
ב/ח דברי ירמיהו
ב/ח חכמת גרשון עמ' צא, קב-קג
ב/ח חלקת מרדכי עמ' קנג-קנה
ב/ח כתר המלך
ב/ח מילי דמרדכי
ב/ח מסורה חי"א עמ' יז
ב/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שו {מ"מ}
ב/ח מראה הנוגה
ב/ח משאת המלך (אדרי)
ב/ח נתן פריו נדרים עמ' ל
ב/ח ס' הפרנס עמ' שלב
ב/ח עטרת טוביה
ב/ח קול יהודה (גרשוני) עמ' תמח
ב/ח קרן פני משה ח"ב
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שה
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קפד
ב/ח שו"ת השבי"ט ח"א עמ' ו
ב/ח שושנת יעקב (רפפורט) עמ' ד
ב/ח שלמי שמחה ח"א עמ' רו
ב/ח שמחת מלך עמ' 70
ב/ח שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קלט-קמ
ב/ח תורה שלמה אסתר פ"ט אות קטו
ב/ט אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 82
ב/ט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/ט אבן מלוכה (רביע)
ב/ט אבן שלמה (ניימן) עמ' ח, יא {שרטוט}
ב/ט אבני נזר או"ח סי' תקטז אות א, סי' תקיח אות א, ג
ב/ט אדני נחושת עמ' שנג
ב/ט אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רג-ריד
ב/ט אנצי"ת ע' גויל הע' 44
ב/ט אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' צה
ב/ט אפיקי מגינים מנחות סי' מג
ב/ט אשל אברהם (שפירא) עמ' י {עיבוד לשמה}
ב/ט אשר למלך ח"ד, מילואים
ב/ט באר בשדה עמ' תג {אין כותבין את המגילה אלא בדיו וכו' כס"ת}
ב/ט בארות נתן עמ' מד, פו
ב/ט בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רסג
ב/ט בדבר מלך ח"י עמ' נא, סג, סה
ב/ט בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 46 {א"צ עיבוד לשמה, שכתבה גוי או אפיקורוס}
ב/ט בית אהרן וישראל גל' מג עמ' עח-פא {כתב בקנקנתום}
ב/ט בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' ה {מ"מ}
ב/ט בן אשר סי' טו אות ב, ד-ו, כ {גרי"ז}
ב/ט ברור הלכה מגילה טז ע"ב ציון ו
ב/ט בשבילי הקדושה סי' י אות ד, סי' כא הערה ז
ב/ט גבורת יצחק מכות עמ' רלו-רלז
ב/ט גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קסט {גרי"ז}, קעח {או"ש}
ב/ט גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעד
ב/ט גן שושנים ח"ב עמ' צה {צריכה שרטוט כתורה}
ב/ט גנזי מועדים עמ' עט
ב/ט דברות אליהו ח"ו עמ' י {עיבוד לשמה}, יא {כתבה אשה}
ב/ט דברי אהרן עמ' כה-כו {קנקנתום}
ב/ט דובב מישרים (וידנפלד) עמ' ס
ב/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קסב, קסו
ב/ט המנהיג עמ' רלז
ב/ט ואתה ברחמיך הרבים
ב/ט זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שפג
ב/ט זכרון מנחם (מיארה) {שרטוט בכתבי הקדש}
ב/ט חי' הגר"ח החדש עמ' קכב
ב/ט חי' הגרי"ז דף יב ע"א
ב/ט חי' ופירושי מהרי"ק
ב/ט חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' כ
ב/ט חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' שנח
ב/ט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' צז ד"ה בחידושי
ב/ט חכמת גרשון עמ' ק
ב/ט חלקת מרדכי עמ' קנה-קנט
ב/ט חק המלך יבמות עמ' קנט, קסב
ב/ט ישא מדברותיך מגילה עמ' קלא
ב/ט כסא רחמים (תקסג) דף י ע"א {שרטוט}, יג ע"א {עפצא}
ב/ט כסא רחמים (תקסג) דף י ע"א {שרטוט}, יג ע"ב {מי עפצא}
ב/ט כסא רחמים (תשנ) עמ' כו {שרטוט}, לח {מי עפצא}
ב/ט כתב משה ח"א סי' סג עמ' רכג
ב/ט לב שלם [שו"ת הרשב"א סי' אלף רכ, חי' הרשב"א, משפט צדק ח"א סי' י, סמ"ג הל' מגילה ונימוקי הרא"ם שם, לשון למודים דף קכ]
ב/ט מאור ישראל עמ' רצח-שא
ב/ט מאורי שערים עמ' שצה, שצח {הגהמ"י}, שצט
ב/ט מאיר נתיבים עמ' 34 {שרטוט}
ב/ט מבוא למשנה תורה עמ' 321
ב/ט מגן גבורים (או"ח) סי' לב ס"ק ג
ב/ט מועדים וזמנים ח"ב סי' קעח-קעט, ח"ו סי' קא
ב/ט מוריה גל' רכו עמ' קח {צ"פ בהשמטות}
ב/ט מחזיק ברכה סי' תרצא אות א-ב {גוי}
ב/ט מחנה יוסף סוטה עמ' פ
ב/ט מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' קמח
ב/ט מילי דמרדכי
ב/ט מנחת צבי (וידר) סי' סה אות ד {עיבוד לשמה}
ב/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' יא
ב/ט מפתח הבאורים [אור שמח]
ב/ט מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' י אות ו
ב/ט מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כא אות ו
ב/ט מקראי קדש (תפט) דף פג ע"א
ב/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רכח
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ט משאת המלך מועדים עמ' קלט
ב/ט משאת מרדכי מגילה עמ' נא
ב/ט משב יעקב ח"ב
ב/ט משיב משפט עמ' צג
ב/ט משנת איש עמ' מז-מח {שרטוט}, מט-נ {עיבוד לשמה}
ב/ט משנת יעקב
ב/ט נאות אפרים ח"א עמ' קג
ב/ט נוה צדק
ב/ט נוכח השלחן (הכהן) עמ' רמה
ב/ט נועם ח"ח עמ' קצ, חי"ט עמ' קסז
ב/ט נזר הקדש (קפלן)
ב/ט נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יב אות ג
ב/ט נשאל דוד או"ח עמ' מח {כתבו אפיקורס}
ב/ט נתיבות מרדכי גיטין עמ' עז, רפה
ב/ט ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רנה
ב/ט ס' הנייר עמ' לז
ב/ט סוכה של מי עמ' קיט
ב/ט פאר המלך עמ' קט
ב/ט פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' ה הערה כט, לא
ב/ט פני חמה דף מז ע"ב {גוי או אפיקורס}
ב/ט פני משה (שלז')
ב/ט פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקלה, תקמא
ב/ט פרשת המלך
ב/ט ציץ השדה (פראג) ימי הפורים עמ' נח {גרי"ז}
ב/ט צפנת פענח (גם בהשמטות דף נו ע"ב)
ב/ט קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שעג, תמו
ב/ט קונטרסי שעורים גיטין שעור ה אות יד-טו, הערה 1
ב/ט קרית מלך
ב/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רפז, רפט
ב/ט שיח ערב שבת-חגיגה עמ' רט {רמב"ם}, ריג-ריד {גרי"ז}
ב/ט שלמי שמחה ח"א עמ' רו
ב/ט שמש ומגן יו"ד סי' טו עמ' קעד-קעה {מי עפצים}
ב/ט שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' כו
ב/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קסז, קפו, קצה, קצח
ב/ט שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות ל
ב/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רנא
ב/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רעג
ב/ט תורה לדעת ח"ו עמ' קמו-קמז
ב/ט תורה שלמה אסתר פ"ט אות קי, קיט
ב/ט תורת יצחק ח"א עמ' לה
ב/ט תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קמה
ב/ט תפארת ישראל סי' תתרנא
ב/י אבני חפץ ח"ג עמ' רכז
ב/י אור אברהם
ב/י אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' ריד-ריט
ב/י אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק צב
ב/י אשר למלך
ב/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' כח
ב/י בדבר מלך ח"י עמ' פ
ב/י בני דוד
ב/י ברור הלכה מגילה יח ע"ב ציון ג
ב/י גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רסב
ב/י גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רנ, רעד, תלג
ב/י גור אריה (צרמון)
ב/י גור אריה יהודה (זמבא) עמ' צד
ב/י המנהיג עמ' רלו
ב/י זבחי צדק (דיסקין) עמ' שד {נשימה אחת}
ב/י חלקת מרדכי עמ' קנט
ב/י חקרי זמנים ח"א עמ' לד
ב/י יד בנימין מגילה עמ' קלט {רובה שלם}
ב/י יציב פתגם חנוכה עמ' קפז {אותיות מטושטשות}
ב/י לב מבין
ב/י לשון למודים או"ח דף קכ ע"ד
ב/י מאורי שערים עמ' ת {חסרות אותיות}
ב/י מקראי קדש (תפט) דף פג ע"א
ב/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רכח
ב/י משאת המלך (אדרי)
ב/י משנת יעקב
ב/י פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' ה הערה לא
ב/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רפב
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנה
ב/י תורה לשמה (תשעג) עמ' רכג
ב/י תרומת הדשן פסקים סי' כג {הגהמ"י}
ב/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יא בית אהרן וישראל גל' סג עמ' עו-עז
ב/יא בית שמש
ב/יא ברור הלכה מגילה יט ע"א ציון ה
ב/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' מה {הגהמ"י אות נ}
ב/יא דברות אליהו ח"ו עמ' י {קל יותר מס"ת}
ב/יא דעת כהן עמ' שיג-שיד
ב/יא המנהיג עמ' רלט {הגהמ"י אות ס}
ב/יא הר המלך ח"ג עמ' כג
ב/יא חי' הגר"ח החדש עמ' קכב {בגידין}
ב/יא יד בנימין מגילה עמ' קמג {התפירות}
ב/יא יסודי ישורון ח"ב עמ' קל
ב/יא לבושי מרדכי או"ח עמ' כט
ב/יא מגן שאול (קצנ') עמ' נב-נג
ב/יא משאת המלך (אדרי)
ב/יא משאת המלך מועדים עמ' קמ {בגידין}
ב/יא נתן פריו מגילה עמ' צט, קצג
ב/יא ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתתיב {מל"מ}
ב/יא פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' ה הערה לא
ב/יא צמיחת גאולתנו עמ' קכד
ב/יא צפונות טז עמ' צה {הגהמ"י - פרשיות אסתר סתומות}
ב/יא קרית ספר (למאירי) עמ' 65
ב/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קסג
ב/יא שו"ת מהר"ם מינץ עמ' נב-נג {הגהמ"י אות נ - סתומות}
ב/יא שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' עא, קמז {הגהמ"י אות ס}
ב/יא תורה שלמה אסתר פ"ט אות קיד
ב/יא תפארת ישראל סי' תתרמח
ב/יב אבן פינה (נשר) עמ' סז
ב/יב אור אברהם
ב/יב אור הישר [אור זרוע ח"ב סו"ס שע]
ב/יב אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' ריג {מ"מ}, ריט-רכ
ב/יב אור זרוע השלם מועדים עמ' תעד
ב/יב אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק יג
ב/יב בית דוד (תשעט) או"ח סי' תקיט
ב/יב ברור הלכה מגילה טז ע"ב ציון ב
ב/יב דברי ירמיהו
ב/יב דברי שירה פורים עמ' עא
ב/יב האיר ממזרח חמש מגילות עמ' תב {נתלו ונהרגו כאחד}
ב/יב היכל המלך (חב"ד) עמ' צח-קא
ב/יב המנהיג עמ' רלח
ב/יב הר המלך ח"ג עמ' סו
ב/יב הררי קדם (תשס) עמ' שכט
ב/יב חי' הגרי"ז דף יג ע"ב
ב/יב חלקת מרדכי עמ' קנט-קסב
ב/יב יד בנימין מגילה עמ' לב {פושטה כאגרת}
ב/יב יקב אפרים (שווארץ) ח"ה עמ' קעז-קפא
ב/יב יקב אפרים חנוכה-פורים עמ' קעז-קפ
ב/יב מבוא למשנה תורה עמ' 321
ב/יב מועדי הרב עמ' 86
ב/יב מסורה חי"ב עמ' כא
ב/יב משאת המלך (אדרי)
ב/יב משאת המלך ח"ד סי' תקנב {נשימה אחת לעיכובא}
ב/יב משנת יעקב כאן, ואהבה עמ' רכח
ב/יב משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/יב נתן פריו מגילה עמ' קצב
ב/יב ס' הפרדס לרש"י עמ' רנ
ב/יב עדות ביהוסף - מנהגי ויז'ניץ חשון-אדר עמ' רעט {פושט כאגרת}
ב/יב פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' נ הערה לב1
ב/יב פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 263
ב/יב קרית מלך
ב/יב קרן פני משה ח"ב
ב/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שנז, שס, שסב-שסג, ח"ג עמ' רפא, רפח
ב/יב רנת יצחק חמש מגילות עמ' תמח
ב/יב שו"ע הרב פסקי הסידור סדר קריאת המגילה
ב/יב שו"ת מהרי"ל עמ' נה
ב/יב שיח ערב שבת-חגיגה עמ' ריד
ב/יב שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 626, 651 {הגהמ"י}
ב/יב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קמ, קמו
ב/יב תורה שלמה אסתר פ"ט אות כח, ע
ב/יב תורת מנחם חט"ז עמ' 155 {וכשיגמור (לקרות המגילה) חוזר וכורכה כולה ומברך}
ב/יג אור אברהם (תשלט ו-תשמה)
ב/יג אור גדול סי' נז, דף קמ ע"ג
ב/יג אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קעב, קפד, רכ-רכא
ב/יג אוריתא טז עמ' עג {קובץ}
ב/יג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' צא
ב/יג בדבר מלך ח"י עמ' ריג
ב/יג בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שעט, שפא
ב/יג ברור הלכה מגילה ו ע"ב ציון א
ב/יג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קסז {הגהמ"י אות ר}
ב/יג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנט-רס
ב/יג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנא {אדר ראשון - האם נקרא אדר}
ב/יג ברכת מרדכי יבמות עמ' ריג
ב/יג גבורות יצחק עמ' קמא
ב/יג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' עה, קפט, רעה
ב/יג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' סה, רא, רפז, שצד
ב/יג גבורת יצחק ר"ה עמ' קלט
ב/יג דביר הקודש מועדים עמ' רצ-רצא
ב/יג דבר סיני על מועדי השנה עמ' פח {השמיט משתה ושמחה באדר ראשון}
ב/יג חיים שנים ישלם עמ' קכג
ב/יג חלקת מרדכי עמ' קסב
ב/יג ישא מדברותיך מגילה עמ' קכד
ב/יג ישועות יעקב מועד עמ' רמו
ב/יג לב שלם [מקראי קדש (תפט) דף רג ע"א, אור יקרות דף נו]
ב/יג להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קכב
ב/יג מועדי הרב עמ' 100
ב/יג מילי דמרדכי
ב/יג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 176 {איסור הספד ותענית}
ב/יג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תנו-תנז
ב/יג משנת יעקב
ב/יג נתן פריו מגילה עמ' נח-נט
ב/יג פרי האדמה ח"ד
ב/יג קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' סא
ב/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' רעט
ב/יג רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שצד, שצו
ב/יג שו"ת מהר"ם מינץ עמ' י {הגהמ"י אות ר}
ב/יג תורה שלמה אסתר פ"ג אות קב, פ"ט אות מח
ב/יג תרומת הדשן שו"ת סי' רצד {הגהמ"י אות ש}, תשובות חדשות הערה 313 {הגהמ"י אות ק}
ב/יד אבן פינה (נשר) עמ' פא
ב/יד אהלים עמ' לו
ב/יד אוצרות הרמב"ם
ב/יד אור אברהם {מלאכה}
ב/יד אור הישר [אור זרוע ח"ב סי' שעא]
ב/יד אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רכא-רכב
ב/יד אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' קא {הגהמ"י}
ב/יד אור זרוע השלם מועדים עמ' תעה
ב/יד אור שמח
ב/יד אז ישיר עמ' כו, כח
ב/יד אז שמח עמ' פא, קכט {שמחה}
ב/יד אילנא דחיי (תשסז) עמ' קצב {הגהמ"י אות א}
ב/יד אישי יובל עמ' 184
ב/יד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קנה
ב/יד אמונת עתיך גל' 122 עמ' 19 {שמחה}
ב/יד אמרי יושר מגילה ד ע"ב
ב/יד אמת ליעקב מועד עמ' שפט {הגהמ"י}
ב/יד אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' קמ {שמחה רק ביום}
ב/יד ארזי לבנון עמ' קנו {הגהמ"י}
ב/יד בדבר מלך ח"י עמ' קיט {מלאכה}, ריג
ב/יד בדבר מלך חי"ח עמ' רע {סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא יד"ח}
ב/יד בית אהרן וישראל גל' נ עמ' נח, גל' נב עמ' קיד {משלוח מנות ומתנות לאביונים - כלולים במצוות פורים}
ב/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/יד בני שמואל
ב/יד בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שעט, שפא
ב/יד בצל חמדה עמ' רסט
ב/יד ברור הלכה מגילה ד ע"ב ציון ד, ה, דף ה ע"ב ציון ג
ב/יד ברכי יוסף או"ח דף כ ע"א
ב/יד ברכת חיים (אמסלם)
ב/יד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רסג {אכלה בלילה}
ב/יד ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שצט, תב
ב/יד גבורות שלמה דף לח ע"א {במלאכה}
ב/יד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קפט, רכז, רמג, רעו
ב/יד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' סה, רא, רלט {בשר וסעודה נאה}, רנה {מעות לאביונים ביום קריאתם}, רפח {מלאכה}, רפט, שצד, תלו {שמחה ומשתה}, תלז-תלח {מעות לאביונים ביום קריאתם}, תלט {ואם הקדימו, בלילה}
ב/יד גליוני הגר"ש עמ' סג
ב/יד דברי שירה פורים עמ' ל, עח
ב/יד דולה ומשקה פורים עמ' תקטז {מתנות לאביונים}
ב/יד העמק שאלה שאלתא סז ס"ק ג {הגהמ"י}
ב/יד הר המלך ח"ה עמ' עח-פג
ב/יד הרי יהודה ח"א סי' מג אות י, סי' מד אות ט בסופו
ב/יד הררי קדם (תשס) עמ' שלג
ב/יד ואתה ברחמיך הרבים
ב/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמט
ב/יד זמנים למלך
ב/יד זר אהרן עמ' עה, צח
ב/יד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' יב אות ג
ב/יד חי' הריצ"ד
ב/יד חי' ופירושי מהרי"ק
ב/יד חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' שסט
ב/יד חיים ומלך
ב/יד חלקת מרדכי עמ' קסב-קסד
ב/יד חקרי זמנים ח"א עמ' תיח, תכא, ח"ג עמ' שיט
ב/יד יד בנימין מגילה עמ' מה {יצאו - בדיעבד}, מט {הגהמ"י - שמתא}, נ {סימן ברכה}
ב/יד יד המלך (פלומבו)
ב/יד יחוה דעת ח"א עמ' רנג
ב/יד יחלק שלל ח"ג עמ' נג {משתה ושמחה - לא נקט שתיקנו חכמים}
ב/יד ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קפו
ב/יד ישא מדברותיך מגילה עמ' קכב, קעב
ב/יד כי שרית עמ' 183
ב/יד כנסת אברהם עמ' קמה
ב/יד כתב משה ח"ב עמ' רטו
ב/יד כתר המלך
ב/יד לב אברהם סי' סה
ב/יד לב בנים עמ' רכא
ב/יד לב מבין
ב/יד לב שלם [תועפות ראם - ס' הזכרונות רלב ע"ד]
ב/יד להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קכו {הגהמ"י - שהה עד הלילה}
ב/יד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' כח
ב/יד להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שיט
ב/יד לחם יהודה
ב/יד מאור ישראל
ב/יד מאורי המועדים עמ' תו {משתה ושמחה}
ב/יד מבשר טוב - חנוכה (תשנה) עמ' קלג
ב/יד מועדי הרב עמ' 103
ב/יד מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 359, 365
ב/יד מועדים וזמנים ח"ב סי' קעה
ב/יד מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' פז
ב/יד מילי דמרדכי
ב/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קיט
ב/יד מסורה ח"ח עמ' ח
ב/יד מעט צרי
ב/יד מעיני המים
ב/יד מצוות זמניות עמ' תלג
ב/יד מקור חסד עמ' קמב
ב/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' תפד
ב/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יד משאת המלך (אדרי)
ב/יד משוש הארץ עמ' קז-קח
ב/יד משנה הלכות ח"ו סי' קכא {לח"מ - קושיית ב"י}
ב/יד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רעו-רעז, תנט-תס {הגהמ"י}
ב/יד משנת איש עמ' נא-נג {מלאכה}, נד-נז {סעודת פורים בלילה}
ב/יד נועם ח"ח עמ' קעז
ב/יד נטעי גבריאל פורים פרק עו הערה ג עמ' תכ {ביום - ולא בלילה}
ב/יד ניר לדוד
ב/יד נר דוד ח"א עמ' פ
ב/יד נר יצחק (ארדיט) עמ' קה {מ"מ - כאביי}
ב/יד נר למאור (פרצקי) עמ' קיא
ב/יד נשמת כל חי ח"א דף עג ע"ב
ב/יד נתן פריו מגילה עמ' סד
ב/יד ס' התדיר עמ' רח
ב/יד עטרת טוביה
ב/יד עין חיים ח"ב עמ' רצה
ב/יד עקדת משה ח"ב עמ' סו, סח {הגהמ"י}
ב/יד פרי האדמה ח"א
ב/יד פרשת המלך
ב/יד ציץ הקודש ח"א דף פו ע"ג
ב/יד קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תפז
ב/יד קרית מלך
ב/יד קרן פני משה ח"ב
ב/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' תט, ח"ה עמ' רב {הגהמ"י}, שכ, ח"ז עמ' קעו {מעשה רקח}
ב/יד רוח אליהו
ב/יד רמת שמואל (אג'ייני) דף קמה ע"ב
ב/יד רנת יצחק חמש מגילות עמ' תלא
ב/יד רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שצה-שצו
ב/יד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תלז {צ"פ}, תנח
ב/יד שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקלד
ב/יד שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקלד
ב/יד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' נד {הגהמ"י אות א}
ב/יד שו"ת מהרלב"ח סי' לב
ב/יד שושנת יעקב (רפפורט) עמ' לה
ב/יד שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קצח, רטו
ב/יד שלמי שמחה ח"א עמ' רמא {לח"מ}
ב/יד שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 339
ב/יד שעלי דעת גל' ג עמ' 35
ב/יד שערי ישועה עמ' מג-מד
ב/יד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 170, 178
ב/יד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קכג ע"ב
ב/יד שרשים במועדות עמ' רעח-רעט, שיד
ב/יד תועפות ראם (באר) עמ' רח
ב/יד תורה שלמה אסתר פ"ט אות נו, צב
ב/יד תורת השבת והמועד עמ' 444
ב/יד תורת מנחם חנ"ב עמ' 193 {העושה מלאכה}
ב/טו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 82
ב/טו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/טו אבן פינה (נשר) עמ' פב
ב/טו אבני חפץ ח"ג עמ' רכז
ב/טו אגרת הפורים (לאער) עמ' כג, פא
ב/טו אוהב מישרים עמ' ריא, ריג {סעודת פורים ומשלוח מנות בהלכה אחת}
ב/טו אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ו הע' 48 {צ"פ}
ב/טו אור אברהם {שישתכר, מחליף}
ב/טו אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רכב-רכה
ב/טו אור יעקב סנהדרין דף עא ע"ג {שיאכל בשר}
ב/טו אות היא לעולם ח"ב דף כה ע"ג {כ"מ}
ב/טו אז ישיר עמ' כו
ב/טו אז שמח עמ' קכב {וירדם בשכרותו}, קכג {יין}, קלד {מחליף}
ב/טו אישי יובל עמ' 184
ב/טו אמונת עתיך (נאור) עמ' צא
ב/טו אמרי יושר מגילה ז ע"ב
ב/טו אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקיב הערה ח
ב/טו אמת ליעקב מועד עמ' שפט {השמיט מחלפי סעודתייהו}
ב/טו אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קנא
ב/טו אעירה שחר (זעפרני) עמ' קכ, קכד, קלח, קמ-קמא, קמג {נמוקי מהרא"י}, קמו
ב/טו אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות שעב
ב/טו אשר למלך {כל המרבה}
ב/טו באהלה של תורה או"ח סי' קח אות א
ב/טו בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רנד
ב/טו בדבר מלך ח"י עמ' ריג
ב/טו בדבר מלך חט"ז עמ' תלח
ב/טו בדבר מלך חי"ח עמ' רעב, רעד {כיצד חובת סעודה זו שיאכל בשד ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו ושותה יין וכו'}, רעה {וכן חייב אדם לשלוח שני מנות וכו' ואם אין לו מחליף עם חבידו זה שולח לזה סעדותו וזה שולח לזה סעודתו כדי לקיים ומשלוח מנותת איש לרעהו}
ב/טו בינה בספרים עמ' סא, סז
ב/טו בית אבי ח"ד סי' מ
ב/טו בית אהרן וישראל גל' נ עמ' נח
ב/טו בית יצחק (דנציג) או"ח סי' נ {לח"מ}
ב/טו בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' פט
ב/טו בן מלך - עניינים בש"ס עמ' שטו, שיח
ב/טו בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שעט, שפא
ב/טו ברור הלכה מגילה ז ע"א ציון ג, דף ז ע"ב ציון א, ב
ב/טו ברורי הלכות (איזנברגר) או"ח עמ' שנו {עד שישתכר וירדם}
ב/טו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רעח
ב/טו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רצ {עד שישתכר}, רצב, תמ {בשר וסעודה}, תמא
ב/טו גדולת מרדכי (מוסקוביץ) עמ' קנח {המרבה לשלוח - כיון שאין לו שיעור לא מברכים עליו}
ב/טו גור אריה (צרמון)
ב/טו גליוני הגר"ש עמ' סג {לח"מ} [עי' מל"מ בל' שכירות פי"ב הי"ג]
ב/טו גשר יהושע עמ' 75
ב/טו דברות אליהו ח"ג עמ' לג
ב/טו דברי שירה פורים עמ' ל, לא, לד, מ
ב/טו דגל שמעון סי' יא אות ב
ב/טו דולה ומשקה פורים עמ' קט
ב/טו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 148
ב/טו הגיוני הלכה עמ' 263, 264
ב/טו המנהיג עמ' רמח {מחליף}
ב/טו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' נז
ב/טו הר המלך ח"ו עמ' רסא-רעב
ב/טו הררי קדם (תשס) עמ' שלח-שלט
ב/טו ואתה ברחמיך הרבים
ב/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצ, שיא, שיד
ב/טו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קכה
ב/טו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קלו
ב/טו ויאמר שמואל דף פג ע"א {מחליף}
ב/טו זבחי צדק (דיסקין) עמ' שע {ריבוי מנות}
ב/טו זר אהרן עמ' צד, צו, קא, קה-קח
ב/טו חבש פאר עמ' קלה {מחליף}
ב/טו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' כח
ב/טו חי' ופירושי מהרי"ק {שתי מתנות}
ב/טו חי' יחיאל דף ו ע"ד
ב/טו חיים ומלך
ב/טו חיתו ארץ עמ' 128
ב/טו חכמת גרשון עמ' קט
ב/טו חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קצ
ב/טו חלקת מרדכי עמ' קסד-קסה
ב/טו חקרי זמנים ח"א עמ' לד, ח"ג עמ' שיט
ב/טו טוב לב עמ' י {עד שישתכר}
ב/טו טל חרמון מועדים עמ' 173
ב/טו יד בנימין מגילה עמ' סא {לח"מ}, סב {החלפת סעודה}
ב/טו יד ישראל ח"ב הל' חגיגה פ"ב ה"א {שתי מנות}
ב/טו יחוה דעת ח"א עמ' רנג, ח"ו עמ' רמד
ב/טו יסודי הצדקה עמ' 367
ב/טו יקח מצוות עמ' רנד
ב/טו ישא מדברותיך מגילה עמ' קיח, קיט {מ"מ - שמחה בבשר}, קכ, קלב, רצד, שיב
ב/טו ישמרו דעת עמ' שלו {עד שיירדם}
ב/טו ישראל והזמנים (רוסוף) כסלו-אדר עמ' 378
ב/טו כבוד יו"ט {חיוב אשה במשלוח מנות}
ב/טו כי שרית עמ' 93, 163 {מחליף}
ב/טו כנפי נשרים {שתי מנות בשר, שני מינים}
ב/טו כתב משה ח"ב עמ' ריד
ב/טו כתר המלך {כל המרבה - מקור}
ב/טו לב בנים עמ' ריט
ב/טו להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' סו ע"ב, סז ע"ב
ב/טו להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' ל
ב/טו להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שד-שה
ב/טו לקוטי שיחות חי"א עמ' 336
ב/טו לקוטי שיחות חל"א עמ' 177, 180 {ירדם בשכרותו}
ב/טו לקוטי שיחות חל"ו עמ' 165 {שותה יין}
ב/טו מאור ישראל עמ' שה-שט
ב/טו מאורות הדף היומי ח"ב עמ' קמא
ב/טו מאורות נתן (הורוביץ) דף מה ע"ד
ב/טו מאורי המועדים עמ' שצו
ב/טו מאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר סא {המרבה משובח}
ב/טו מה שהיה הוא שיהיה עמ' פח
ב/טו מועדי ה' (טרנובסקי) פסח-שבועות עמ' קה {ה"ז משובח}
ב/טו מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 356
ב/טו מועדים וזמנים ח"ב סי' קפו {כל המרבה}, קצ {בשר, יין, שירבה}, קצא {שישתכר}, ח"ח הערות לח"ו סי' קז {מנות בשר}, קי {שיירדם}
ב/טו מועדים וזמנים ח"ב סי' קצא עמ' קפה
ב/טו מוריה גל' רכו עמ' צו {חייב לבסומי - חלק ממצות המשתה}
ב/טו מחנה ישראל (אליהו)
ב/טו מטה משה ח"ה סי' תתריב {שישתכר}
ב/טו מי יהודה או"ח סי' פו, צח
ב/טו מיטב הארץ עמ' 185, 187
ב/טו מנהגי רבותינו והליכותיהם (סופר) עמ' נז {לבסומי בסוף הסעודה}
ב/טו מסורה ח"י עמ' נו, חי"ב עמ' יח
ב/טו מעדני ביאורים עמ' פח, צ
ב/טו מעדני מלך (תשמח) עמ' קכג
ב/טו מעט צרי {אשר תמצא ידו - האם חייב למכור כסותו}
ב/טו מעין חיים ח"ה עמ' קכב
ב/טו מעיני המים
ב/טו מפרות האילן על המועדים עמ' 214
ב/טו מפתח הבאורים [אור שמח]
ב/טו מציון אורה ח"א עמ' קכח {הגהמ"י}
ב/טו מקדשי השם ח"ב עמ' קמב {שתיית יין - האם בסעודה}
ב/טו משאת המלך (אדרי)
ב/טו משיב נבונים סי' כד
ב/טו משנה הלכות ח"ז סי' צג, צו {כשר}
ב/טו משנת איש עמ' נח-סא {עד שישתכר}, סב-סט {משלוח מנות}
ב/טו משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/טו משרת משה (עטייה) [קונטרס תנא ושייר סי' כו] {מחליף}
ב/טו מתנת חיים - מועדים עמ' קמח
ב/טו נהרות איתן ח"א עמ' תטו
ב/טו נועם ח"ח עמ' קפז, חכ"ב עמ' ריט
ב/טו נחל אשכול על ס' האשכול הל' פורים עמ' 27 אות א {שישתכר}
ב/טו נמוקי יוסף מגילה ז ע"ב {מחליף, שישתכר}
ב/טו נקדש בצדקה סי' שד
ב/טו נר למאור (פרצקי) עמ' קי
ב/טו נרות אהרן עמ' עו {שיאכל בשר}
ב/טו נתן פריו מגילה עמ' סו, עא
ב/טו ס' התדיר עמ' רח
ב/טו סדר משנה {חיוב אשה במשלוח מנות}
ב/טו עדות ביהוסף - מנהגי ויז'ניץ חשון-אדר עמ' שי {יין}, שטו {לישון}
ב/טו עולת ראיה (וייס) עמ' קלב
ב/טו עטרת יעקב עמ' נח
ב/טו עיוני הלכות ח"ב עמ' תקיז, תקלב
ב/טו עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 51 {שיירדם}
ב/טו עין חיים ח"א עמ' ריט
ב/טו עין חיים ח"ב עמ' רצה
ב/טו על התשועות עמ' 99
ב/טו עמק ברכה (פומרנצ'יק) עמ' קכו {שישתכר}
ב/טו פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' ע הערה ט
ב/טו קימו וקבלו (ברעוודא תשמא) עמ' קיג
ב/טו קרית מלך {בשר - מקור מב"מ עח ע"ב}
ב/טו קרן פני משה ח"ב
ב/טו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רה, שעב, ח"ד עמ' רנב, שכה {לח"מ}, שלו, ח"ז עמ' קעד, קעו, רעה
ב/טו רנת יצחק חמש מגילות עמ' תכו
ב/טו רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' עד
ב/טו רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שצה
ב/טו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ריט
ב/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רמז-רמח {עד שישתכר}, רמט {הגהמ"י}
ב/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כז {המרבה - משובח}
ב/טו שארית נתן (לוברט)
ב/טו שושנת יעקב (רפפורט) עמ' לה, לט, נו
ב/טו שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קיט, ר
ב/טו של"ה ח"א מס' מגילה סי' יב
ב/טו של"ה ח"ב מגילה סי' יב
ב/טו שם משמעון (פולק) ח"א דף סה
ב/טו שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' פח
ב/טו שמע שלמה (תווינא) עמ' ריח
ב/טו שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 169, 177
ב/טו שרשים במועדות עמ' שכג
ב/טו תורה לדעת ח"ג עמ' קנו, קנט
ב/טו תורה שלמה אסתר פ"ט אות נח
ב/טו תורת המצוה דף מג ע"א
ב/טו תורת מנחם ח"ל עמ' 146 {לבסומי}
ב/טו תורת מנחם חי"ט עמ' 188 {וכל המרבה לשלוח לריעים משובח}
ב/טו תורת מנחם חכ"ז עמ' 426 {בשר ויין}
ב/טו תורת מנחם חס"ז עמ' 346 {שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כו' ושותה יין}
ב/טו תחומין חכ"א עמ' 16
ב/טו תלמי השדה עמ' רנד {רמב"ם}, רס {צ"פ}
ב/טו תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שיט
ב/טו תרומת הדשן שו"ת סי' קיא
ב/טז אהלים עמ' לז
ב/טז אוהב מישרים עמ' ריג {מתנות לאביונים בהלכה נפרדת ממשלוח מנות}
ב/טז אוצמפה"ת ב"מ עח ע"ב הע' 12, 60
ב/טז אוצרות יהושע עמ' תי
ב/טז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רכה-רכח
ב/טז אור פני יהושע עמ' קכא
ב/טז אישי יובל עמ' 184
ב/טז אמונת עתיך גל' 124 עמ' 103 {הגהמ"י קושטא - גוי}
ב/טז אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קנא
ב/טז אשר למלך
ב/טז בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רנד
ב/טז בדבר מלך ח"ד עמ' סה
ב/טז בינה בספרים עמ' סא
ב/טז בית אהרן וישראל גל' נ עמ' נח, גל' סג עמ' עד-עה
ב/טז בית אהרן וישראל גל' פא עמ' עא, עד {כשר לכתחלה}
ב/טז בכורי חיים ח"ה עמ' קמו
ב/טז ברור הלכה מגילה ז ע"א ציון ג, ב"מ עח ע"ב ציון ב
ב/טז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רמב
ב/טז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רנד, רצב, תמא
ב/טז גדולת מרדכי (מוסקוביץ) עמ' קס
ב/טז גור אריה (צרמון)
ב/טז גשר יהושע עמ' 75
ב/טז דברי יואל - שו"ת עמ' רצב
ב/טז דברי שירה פורים עמ' עח
ב/טז דולה ומשקה פורים עמ' קלה {כל הפושט יד}
ב/טז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' נז
ב/טז הר המלך ח"ו עמ' רעב
ב/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' עז
ב/טז זכור לאברהם (אביגדור)
ב/טז זמנים למלך
ב/טז חי' ופירושי מהרי"ק
ב/טז חלקת מרדכי עמ' קסה-קסו
ב/טז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' שנב {לח"מ}, שעב {הגהמ"י אות ד}, שעג {לח"מ}, תיד
ב/טז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף קכה
ב/טז חתן סופר חנוכה-פורים עמ' קיב-קיג
ב/טז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תפח
ב/טז יד ישראל ח"ב הל' חגיגה פ"ב ה"א {שתי מתנות}
ב/טז יחוה דעת ח"ו עמ' רמה
ב/טז ימין משה
ב/טז יסודי הצדקה עמ' 241
ב/טז יקר הערך דף לד ע"ג {לח"מ}
ב/טז כבוד יו"ט
ב/טז לב שלם [עדות ביהוסף ח"ב סי' ו דף טז]
ב/טז למודי ה' (תקמז) דף פה ע"ג
ב/טז למודי ה' (תשפא) עמ' תצ
ב/טז מאור ישראל עמ' שט-שיא
ב/טז מועדים וזמנים ח"ו סי' קו
ב/טז מטה אפרים ח"ב
ב/טז מלאכת חשב עמ' פד
ב/טז מסורה ח"י עמ' נו
ב/טז מראה הנוגה
ב/טז משא בני קהת
ב/טז משנת איש עמ' ע-עב
ב/טז משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/טז מתנת חיים - מועדים עמ' קטז
ב/טז נועם ח"ח עמ' קצ {אור שמח}, חכ"ב עמ' ריט, רכד
ב/טז נקדש בצדקה סי' קעג, שמא
ב/טז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתתפד
ב/טז ס' הפרדס לרש"י עמ' רנה
ב/טז סיני ק עמ' תתנג, תתנט
ב/טז עיוני הלכות ח"ב עמ' תקיז, תקלב
ב/טז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רמט
ב/טז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רנ
ב/טז פרשת המלך
ב/טז פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 261
ב/טז קרן פני משה ח"ב
ב/טז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שיח {או"ש}
ב/טז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רסג
ב/טז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 179
ב/טז תורה שלמה אסתר פ"ט אות נח
ב/טז תורת ירוחם ח"ג דף לח ע"ב
ב/טז תורת מנחם חט"ז עמ' 137 {הגהות מיימוניות קושטא - כתב תלמיד אחד לפני רש"י ראיתי בנ"א שנהגו לחלק מתנות פורים לעבדים ושפחות העובדים בבית ישראל והי' הדבר קשה בעיני רבי וכו'}
ב/יז אהל דוד (קהן) ח"א דברי הימים א פט"ז פס' כז, ח"ב אסתר פ"ט פס' כב, ח"ד ישעיהו פנ"ז פס' טו
ב/יז אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' ע
ב/יז אמונת החינוך (אבינר) עמ' 318
ב/יז אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קנה
ב/יז אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שט, שטז
ב/יז אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קנא
ב/יז אפוד בד דף מח ע"ב {שמחה בנתינת צדקה}
ב/יז אפיקי מים (שפירא, תשסא) עמ' רא {יש לשמוח בשמחת עניים}, רח {כמו ה'}
ב/יז אשל חיים ח"א עמ' קיד
ב/יז בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רנד
ב/יז בדבר מלך ח"ד עמ' סה
ב/יז בדבר מלך חי"ח עמ' רעד {מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים וכו'}
ב/יז בית אבי ח"ד סי' מ
ב/יז בית אהרן וישראל גל' נא עמ' מד-מה, גל' סג עמ' עה, גל' עב עמ' ל
ב/יז בית אהרן וישראל גל' פא עמ' עא {לשמח}
ב/יז בית ארזים - ס' הגליונות
ב/יז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/יז בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' פז
ב/יז בצור ירום ח"ז עמ' ס
ב/יז בצור ירום ח"ט עמ' נו
ב/יז ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שמג
ב/יז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רמב
ב/יז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רנד
ב/יז גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ד
ב/יז דברי שירה פורים עמ' לב
ב/יז דולה ומשקה פורים עמ' קעא
ב/יז דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 143
ב/יז דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רלג, רנח
ב/יז דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' קצא
ב/יז המדרש והמעשה פ' חיי שרה
ב/יז הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' ל
ב/יז הר המלך ח"ב עמ' קצז
ב/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 136, 141
ב/יז הררי קדם (תשס) עמ' שלג
ב/יז השיר והשבח (פרדס) ח"ב עמ' טז
ב/יז ואתה ברחמיך הרבים
ב/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קנג
ב/יז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קלא
ב/יז ויחי יעקב - צדקת ארץ הערה קעו
ב/יז ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רב
ב/יז זך ונקי עמ' רמא
ב/יז זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תשפ {מוטב להרבות במתנות לאביונים}
ב/יז זמנים לששון עמ' עב
ב/יז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לב
ב/יז חיים ומלך
ב/יז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 55
ב/יז יחוה דעת ח"ו עמ' קעה
ב/יז ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תמז
ב/יז יסוד הדעת שיעור טו
ב/יז יסודי הצדקה עמ' 284, 417
ב/יז יקב אפרים חנוכה-פורים עמ' רכא
ב/יז ישראל והזמנים (רוסוף) כסלו-אדר עמ' 375
ב/יז כרעיה דאבוה עמ' קפח
ב/יז כתב סופר יו"ד דף קב ע"ב
ב/יז כתב סופר יו"ד סי' קלו ד"ה והיום {מוטב להרבות במתנות לאביונים}
ב/יז לב דוד (תשסט) עמ' קג
ב/יז לבושי מרדכי או"ח עמ' רו
ב/יז לקוטי שיחות חי"א עמ' 338, חט"ז עמ' 367
ב/יז לקחת מוסר ח"ב עמ' קטו, מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' קלה, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' מד
ב/יז מאור ישראל
ב/יז מאורי שערים עמ' שעט
ב/יז מבוא למשנה תורה עמ' 319, 217, 105
ב/יז מועדים וזמנים ח"ב סי' קצ
ב/יז מחנה יוסף ח"ג עמ' מ
ב/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קיט
ב/יז מעיל צדקה (הכהן, תשסו) סי' אלף רמז {מ"מ}
ב/יז משבצות זהב שמואל א עמ' יח
ב/יז משוש הארץ עמ' קו
ב/יז משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' שעד
ב/יז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תסא
ב/יז משנת חיים שמות עמ' ר
ב/יז משרת משה (עטייה) בהשמטות
ב/יז מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' קעג
ב/יז מתנת חיים - מועדים עמ' קטז
ב/יז מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שלה
ב/יז נועם חי"ט עמ' שכ [משנת יעבץ סי' ז]
ב/יז נחלה לישראל (תשעא) עמ' סז, ע
ב/יז נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יג אות לב
ב/יז נטעי גבריאל הל' פורים בירורים סי' ו
ב/יז נטעי גבריאל, פורים, מהדו"ת (תשמ"ו), עמ' קמג
ב/יז נרות אהרן
ב/יז ס' התדיר עמ' רז
ב/יז עטרת יעקב עמ' נח
ב/יז עקדת משה ח"א עמ' עט
ב/יז פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' סט הערה ד1
ב/יז קימו וקבלו (ברעוודא תשמא) עמ' קיז
ב/יז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שנ, ח"ד עמ' שכד, ח"ז עמ' קעו
ב/יז רנת יצחק חמש מגילות עמ' תלג
ב/יז שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תכ
ב/יז שו"ת וחי' ר"ע קורניצר דף כח
ב/יז שולי הגליון עמ' סג
ב/יז שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קפב, רטז
ב/יז שיחות לספר ויקרא עמ' לה {מתנות לאביונים חשובה מהסעודה}
ב/יז שיחות לספר שמות עמ' רפט, שט, שכג {מתנות לאביונים חשובה מהסעודה}
ב/יז שלום בחילך עמ' ס
ב/יז שמן ראש ז' אדר-פורים ח"ב עמ' ריח
ב/יז שנות ימין ח"ב דף צב ע"א
ב/יז שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' קצא
ב/יז שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' תכ
ב/יז שרשים במועדות עמ' שטז, שכ
ב/יז תורה לדעת ח"ו עמ' קנד
ב/יז תורת מנחם ח"ל עמ' 135, 150
ב/יז תורת מנחם ח"נ עמ' 339
ב/יז תורת מנחם ח"ע עמ' 227, חע"א עמ' 211 {מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים כו' דומה לשכינה}
ב/יז תורת מנחם חט"ו עמ' 321, חט"ז עמ' 138, חי"ט עמ' 188, חכ"ב עמ' 121, חכ"ה עמ' 142 {מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו וכו'}
ב/יז תורת מנחם חל"ג עמ' 161, 212
ב/יז תורת מנחם חל"ו עמ' 209
ב/יז תורת מנחם חל"ט עמ' 167
ב/יז תורת מנחם חנ"ב עמ' 159, 175
ב/יז תורת מנחם חנ"ה עמ' 390
ב/יז תורת מנחם חנ"ט עמ' 343
ב/יז תורת מנחם חס"ג עמ' 254 {מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים וכו' לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וכו'}
ב/יח אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' לו
ב/יח אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' סב, עד
ב/יח אהל דוד (קהן) ח"ד אסתר פ"ט פס' כח
ב/יח אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פב
ב/יח אור אברהם
ב/יח אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קנו
ב/יח אור דוד עמ' כא
ב/יח אורח ישראל סי' כח הערה נו
ב/יח אות לישועה דף קמד ע"ד, קמו ע"ד
ב/יח אישי יובל עמ' 26
ב/יח אמונת עתיך (נאור) עמ' פה {ראב"ד}
ב/יח אמרי שפר (חלאוה) עמ' שט
ב/יח אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' שפ
ב/יח אפיקי מים (שפירא, תשסא) עמ' ק, קנב, קפז, רי
ב/יח באר לחי ראי עמ' תכ-תל
ב/יח באר מרים פ"ה ה"ב אות ג
ב/יח באר משה (אפשטיין) יהושע עמ' ו
ב/יח בארות נתן עמ' עו
ב/יח בדבר מלך ח"י עמ' קא, קטו
ב/יח בינת דניאל ח"א עמ' רנז, ח"ה עמ' 7
ב/יח ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' מא
ב/יח ביצחק יקרא (תשע) סי' עו סעיף ב עמ' 282 {כיון שנביאים וכתובים יתבטלו אין נשבעים בהם}
ב/יח בית אב (ברסלר) עמ' כב-כד
ב/יח בית אהרן (כהן, תשך), הקדמה עמ' 11
ב/יח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/יח בית ישי - דרשות עמ' שיח
ב/יח בן אשר ביאורי מקראות הערה יב
ב/יח בנין הלכה עמ' ט-י
ב/יח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קכב
ב/יח בעקבי הצאן עמ' קלה
ב/יח ברכת יצחק (פאלער) עמ' שנג-שנד
ב/יח ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קה
ב/יח ברכת ראש סי' מא עמ' קעה, סי' מד עמ' קפד
ב/יח ברקאי ח"ה עמ' 101-102
ב/יח בשבילי הפורים סי' יא אות יא, הערה טו {אינן בטלות}, סי' יב אות א, ג {ראב"ד}, סי' יג אות א
ב/יח בשמן רענן ח"ב עמ' תעה
ב/יח גבורת יצחק (תשמח) דף לא
ב/יח גבורת יצחק (תשסו) עמ' כ
ב/יח גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' נב, קסד
ב/יח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' צב, רלה, רסה, שה, שמה, שסה
ב/יח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' פג, רמז, רעז, שיח, שנז, שעז
ב/יח גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רכו
ב/יח גבורת יצחק ר"ה עמ' קמ
ב/יח גבורת יצחק שבועות עמ' נ, רכו-רכז
ב/יח גביע הכסף ח"א עמ' שיג {זכרון הצרות של המועדים יתבטל}, תמ {איך יקיימו מתנות לאביונים לע"ל}
ב/יח גדולת מרדכי (מוסקוביץ) עמ' פד, קיב, קלב
ב/יח גליוני הגר"ש עמ' סג {הגהמ"י - לשפחתו} [עי' מרדכי ביצה סי' תרעה]
ב/יח גן שושנים ח"ב עמ' צד-צה
ב/יח גנזי מועדים עמ' פ
ב/יח דברי יואל - שו"ת עמ' פח
ב/יח דברי יואל מועדים ח"א עמ' תטז
ב/יח דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' תקמט
ב/יח דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז פורים תקח
ב/יח דברי שירה פורים עמ' כג, כה {הגהמ"י}, עד-עה
ב/יח דולה ומשקה (תשסב) עמ' 120, 255
ב/יח דולה ומשקה פורים עמ' כב, עט, צא, רמד, רצא, שיג, שעח
ב/יח דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שט
ב/יח דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שמ, שסז, תקנד
ב/יח דרשות שבט הלוי ח"א עמ' א, קפה
ב/יח דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעג
ב/יח הגיוני הלכה עמ' 266-268
ב/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 255
ב/יח הררי קדם (תשס) עמ' שטז
ב/יח ואתה ברחמיך הרבים
ב/יח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רמ
ב/יח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' קי
ב/יח זאת ליעקב בראשית עמ' שמז {כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל}
ב/יח זאת ליעקב שמות עמ' שז
ב/יח זהב מרדכי (אליפנט) שמות עמ' תה
ב/יח זכר דוד (אנציקלופדיה) ח"ג עמ' תרמו
ב/יח זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תרמו {מגילת אסתר לא תתבטל כי בסתרה מבואר מה שיהיה בגאולה העתידה}
ב/יח זכרון סופרים {מ"מ - במדרש וכו'} [שוחר טוב משלי ט, ובירושלמי מגילה פ"א, ועיין בגמ' מגילה דף ז ע"א (ועיין תשו' הרשב"א סימן צג)]
ב/יח זמנים למלך
ב/יח זמנים לששון עמ' סז
ב/יח זר אהרן עמ' ה, יא
ב/יח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לא אות ו
ב/יח חזון יחזקאל סוטה פ"ז ה"ג
ב/יח חזיונות יוסף דף נז ע"ד-נח ע"ב
ב/יח חי' בתרא מגילה סי' תפט, תצג {הגהמ"י}
ב/יח חי' חתם סופר
ב/יח חיים ומלך
ב/יח חכמת גרשון עמ' קב {ראב"ד}
ב/יח חלקת מרדכי עמ' קסו-קסח
ב/יח חקרי זמנים ח"א עמ' שעה, ח"ג עמ' 20, ח"ד עמ' קסג
ב/יח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' מה {הגהמ"י}
ב/יח טל חיים (טל) פורים עמ' רעג, רעה
ב/יח יביע אומר (גרוברט) עמ' 144
ב/יח ים שמחה עמ' תעד
ב/יח ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' סה, רמא, רמה
ב/יח ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ריח, שמב, שמה, שנו, שע, תכא
ב/יח יערי עם דבשי ח"ד מדור ג אות י
ב/יח יקב אפרים חנוכה-פורים עמ' רה
ב/יח ירושלים דדהבא עמ' קסט
ב/יח ישועות עוזו עמ' 286
ב/יח ישראל והזמנים (רוסוף) כסלו-אדר עמ' 354
ב/יח כי שרית עמ' 259
ב/יח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' עה
ב/יח כנסת הגדולה
ב/יח כתבי הסבא מקלם חנוכה-פורים עמ' קמד {ביטול הנ"ך}
ב/יח כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' קמ
ב/יח כתר המלך
ב/יח לב חיים (פלג'י) ח"א דף מ ע"ב
ב/יח להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' סז ע"ב
ב/יח להורות נתן מועדים ח"ה עמ' לו, שטו, שיז, שמט
ב/יח להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' קמט
ב/יח ליהודים היתה אורה עמ' קיא, קמח
ב/יח לקוטי שיחות חי"ד עמ' 91
ב/יח לקוטי שיחות חל"ד עמ' 116-118
ב/יח לקט אמרי קודש (בעלז) דברים עמ' עג {קריאת מגילה לא בטלה}
ב/יח מאור ישראל
ב/יח מאורי המועדים עמ' קעו
ב/יח מדרכי הכרם ח"א עמ' 289
ב/יח מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קצד
ב/יח מועדי ישראל (גורן) עמ' 171, 175
ב/יח מועדים וזמנים ח"ב סי' קלז
ב/יח מוריה שנה ה גל' ז (ר"ב זולטי)
ב/יח מורשה - שיחות למועדים עמ' רסט
ב/יח מחזה עליון עמ' קעט, קפא-קפג
ב/יח מטומאה לקדושה עמ' 139
ב/יח מנות הלוי ח"ב עמ' שנב, פסוק והימים האלה
ב/יח מנחה לאיש עמ' 434
ב/יח מנחת חן (אהלבוים, שו"ת) עמ' קז {נביאים וכתובים יתבטלו}, קלו {הגהמ"י - על הנסים בלילה}
ב/יח מסורה ח"י עמ' נ, חי"ד עמ' יח
ב/יח מעט צרי
ב/יח מעלין בקודש גל' ח עמ' 70
ב/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רכב ע"א
ב/יח מפרות האילן על המועדים עמ' 223
ב/יח מפתח הבאורים [אור שמח]
ב/יח מקדש מרדכי (אילן) פ' אמור עמ' קסא
ב/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יח משאת המלך מועדים עמ' קלט
ב/יח משבצות זהב אסתר עמ' א, רלו, רלח-רלט
ב/יח משבצות זהב ירמיהו עמ' תרכח
ב/יח משכנות אפרים שבת סי' כא {פורים לא יתבטל}
ב/יח משנה הלכות ח"י סי' קטו
ב/יח משנה למלך אחרון דף לז ע"ב
ב/יח משנת איש עמ' עג-עד
ב/יח משנת יעקב
ב/יח משנת יעקב מדע עמ' קיז-קיח
ב/יח משנת משה מגילה עמ' עה
ב/יח משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ג עמ' עח
ב/יח משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' עח
ב/יח מתנת חיים - מועדים עמ' קצד
ב/יח נפש ברכה ח"א עמ' צד
ב/יח נר מצוה (ואלק) שרשים דף ב ע"א {מצוות אינן בטלות לע"ל}
ב/יח נשמה של שבת עמ' 191
ב/יח נתן פריו מגילה עמ' קנט
ב/יח ס' הפרדס לרש"י עמ' רנד {הגהמ"י - איש יהודי וכו'}
ב/יח ס' התדיר עמ' רט
ב/יח סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' לו אות יד
ב/יח סדר משנה (בוסק')
ב/יח סיומי המסכתות עמ' 165 {הגהמ"י - אין לתת לגוים}
ב/יח סיני ק עמ' תתנד
ב/יח עדות בישראל
ב/יח עוז לו בך מאמר ז אות ב, מאמר ח אות ד
ב/יח עטרת חן ח"ב עמ' קצד
ב/יח עיוני הלכות ח"ב עמ' תקמא
ב/יח עיוני חג ומועד עמ' 226
ב/יח עיוני פרשה שמות עמ' 85 {חוץ מאסתר}
ב/יח עיונים (פאור) עמ' 16, 17
ב/יח עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' תיג-תיד
ב/יח על התשועות עמ' 38
ב/יח פחד יצחק (הוטנר) פורים מאמר ה אות א, פסח ח"ב קונטרס רשימות מאמר ב אות י
ב/יח פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' ה הערה לד
ב/יח פני אברהם (שפירא) עמ' טו {מרכה"מ}
ב/יח פני חמה דף נד ע"א {הגהות מיימוניות - מוצ"ש}
ב/יח פסקי רבנו יוסף עמ' שצג {הגהמ"י}
ב/יח פעולת צדיק (בריש) דרוש ד דף יב ע"ד {כל המועדות בטלין חוץ מפורים}
ב/יח פרשת המלך
ב/יח ציץ השדה (פראג) אורה ושמחה עמ' ב
ב/יח ציץ השדה (פראג) ימי הפורים עמ' לח
ב/יח קדמת העמק (הקדמת הנצי"ב להעמק שאלה) עמ' 15 {ראב"ד}
ב/יח קדשי שעה (פישמן) עמ' קמ ואילך {סתירה להל' כלאים}
ב/יח קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שסו, תמו
ב/יח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' שיח
ב/יח קול גדול ולא יסף עמ' 35, 46
ב/יח קול יעקב (טייטלבוים) עמ' רו
ב/יח קרית מלך
ב/יח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' שה
ב/יח רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' יז, מא, קצ, רט, רנט, חמש מגילות עמ' רכט, תלד, תלט-תמ, תנ
ב/יח רנת יצחק מלכים עמ' מח
ב/יח רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שיח
ב/יח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' מד, תשעב, ח"ב עמ' רלח
ב/יח רנת יצחק תענית עמ' סג-סד
ב/יח רנת יצחק תפלה לשבת עמ' נו
ב/יח שאילת חמדת צבי ח"ד סי' לא
ב/יח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תלז-תלח {הגהמ"י - לעבדים}, תנג
ב/יח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' כו {ראב"ד - אין ספר שאין בו לימוד}
ב/יח שו"ת הרדב"ז סי' תרסו
ב/יח שו"ת השבי"ט ח"א, פתח השער עמ' 9 {כ"מ}
ב/יח שיח דוד (תשסח) עמ' קסז
ב/יח שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רפג, של
ב/יח שיח ערב שבת-חגיגה עמ' ריח
ב/יח שיחות חכמה ומוסר מאמר ס אות א
ב/יח שיר למעלות גל' ד עמ' 204-205
ב/יח שירת דוד (תשסז) עמ' תנא
ב/יח שירת הפסח אות סד
ב/יח שם דרך - כתר תורה עמ' צט
ב/יח שם דרך בראשית ח"א עמ' ב
ב/יח שם דרך דברים עמ' רג
ב/יח שם דרך מגילה עמ' נא, ס, סו
ב/יח שם משמעון (שפירא) עמ' עח
ב/יח שמחתי באומרים לי עמ' 13, 15
ב/יח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תק
ב/יח שער ראובן (כץ) עמ' רג
ב/יח שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ב/יח תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קכט ע"א-ע"ב
ב/יח תורה שלמה חי"ב עמ' 283, אסתר פ"ט אות קד, ועמ' שצב
ב/יח תורת הקדש ח"א עמ' פד
ב/יח תורת יצחק ח"א עמ' לט
ב/יח תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שפו
ב/יח תורת מנחם ח"ו עמ' 129 {ימי הפורים לא יבטלו וכו'}
ב/יח תורת מנחם חל"ג עמ' 156
ב/יח תורת מנחם חמ"ו עמ' 212 {ימי הפורים לא יבטלו}
ב/יח תורת מנחם חנ"ב עמ' 114
ב/יח תורת מנחם חנ"ט עמ' 132, 180
ב/יח תורת מנחם חס"ג עמ' 328 {כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל וכו' וזכרם לא יסוף מזרעם}
ב/יח תורת מנחם חס"ז עמ' 335 {הגהות מיימוניות - כתב תלמיד א' לפני רש"י ראיתי בני אדם שנהגו לחלק מתנות פורים לעבדים ולשפחות העוברים בבית ישראל והי' הדבר קשה בעיני רבי וכו' במקום שהרגילו אין לבטל הדבר מפני דרכי שלום וכו'}
ב/יח תורת מנחם חע"א עמ' 239
ב/יח תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רצג


ג/188 הלכות מגילה וחנוכה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אהל חיים ח"ד
ג/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ג/רה"פ אור אברהם
ג/רה"פ אורה ושמחה
ג/רה"פ יד ישראל ח"א
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ג/רה"פ נצח משה (הל' א-ד בעמ' לז-נג, הל' ה-יב בעמ' קלז-רטו)
ג/רה"פ ס' השלחן עמ' שג-שו
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ צמח שלמה
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אביר יוסף עמ' תא
ג/א אבני חפץ ח"ד עמ' קפה
ג/א אהל דוד (קאהן) ח"ה שיר השירים פ"ה פסוק ב
ג/א אהל דוד (קהן) ח"ג עובדיה פס' יח
ג/א אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריט
ג/א אור אברהם (תשלט)
ג/א אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רכח-רלד
ג/א אור חדש (בלומ') דף קיא ע"א {מלך משבט לוי}
ג/א אור חדש (מהר"ל) פתיחה הע' 385 {גברו בני חשמונאי}
ג/א אור לנתיבתי אות מד {חזרה מלכות לישראל}
ג/א אור תורה (ריסקין) במדבר עמ' 210
ג/א אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 186
ג/א אישי יובל עמ' 183
ג/א אישי יובל עמ' 188-189
ג/א אמרי כהן (הולנדר) עמ' קצד
ג/א אסופת מערכות חנוכה עמ' נא, סט
ג/א אשר למלך
ג/א אתפשטותא דמשה עמ' כז-לז
ג/א באהלה של תורה או"ח סי' צח אות ז, יא
ג/א באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 538 {בממונם ובבנותיהם}
ג/א באר מרים פ"א ה"ח, ה"י
ג/א באר שרים (שולמן) עמ' קעט
ג/א בארות נתן עמ' מ, מד-מה, קלו, קלט
ג/א בדבר מלך חט"ז עמ' שצב, תנב
ג/א בדבר מלך חי"ח עמ' רסב {בבית שני כשמלכי יו גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם וכו'}
ג/א בין השורות עמ' רסד
ג/א בינת דניאל ח"ה עמ' 5
ג/א בית אהרן (קריספין) דף טז ע"ב
ג/א בית אהרן וישראל גל' סב עמ' קלו {העיקר - נס הנצחון}
ג/א בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' קנא {חזרה מלכות}
ג/א בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קמט {חזרה מלכות לישראל}
ג/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קעז
ג/א בית שערים יו"ד בהקדמה (ד"ה ובזה)
ג/א בן מלך - חכמה ומוסר עמ' תסא {מעשה רקח}
ג/א בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' ו, ט
ג/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קעד, קעט {בבנותיהם}
ג/א בעקבי הצאן עמ' רכח
ג/א ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קנט
ג/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סו
ג/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כו {מלך מהכהנים}
ג/א ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רי
ג/א ברקאי ח"ה עמ' 83
ג/א בשבילי המלך סי' ט אות ו, סי' יב אות כ, סי' ל אות ח{חזרה מלכות לישראל}
ג/א בשבילי הנסים סי' א ס"ק א, הערה ח, סי' ג ס"ק ב, סי' ז ס"ק א
ג/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' נד, נה, ק, קמב, קמה, קמח, קנח, קסח-קע, קעו, קעח, קפה
ג/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' מד {גזרו גזירות}, מה {הכהנים}, קלח {בתורה ובמצוות}, קמא {בתורה ובמצוות}, קמד {לחץ גדול}, קנו {פרצות}, קסו {הכהנים}, קסז {בתורה ובמצוות}, קסח {בממונם ובבנותיהם}, קעד {בממונם ובבנותיהם}, קעו {בממונם ובבנותיהם}, קפג {הכהנים}, קצ {בתורה ובמצוות}
ג/א גדולת מרדכי (מוסקוביץ) עמ' פט
ג/א גינת ראובן תרומות עמ' תתקמח {גזירות}
ג/א גן שושנים ח"ב עמ' נא {והמליכו מלך}, נב {והרגום, וחזרה מלכות לישראל}
ג/א דבר סיני על מועדי השנה עמ' עא
ג/א דברי הרב עמ' קפג-קפד
ג/א דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קעח
ג/א דברי יואל מועדים ח"ד עמ' יד, סב, עג, צה, צז, קה, קכ, קמד, קפ, רלב, רמח, שטו, שכו, תיא
ג/א דברי יואל מועדים ח"ה עמ' נג {גזרו גזירות}, תו {חזרה מלכות לישראל}
ג/א דברי יונה ח"ב עמ' לג
ג/א דברי יציב או"ח עמ' תקפב
ג/א דברי ירמיהו
ג/א דברי שאול בראשית עמ' תקלז
ג/א דברי שירה חנוכה עמ' ג, ו-ח
ג/א דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קג {הגדרת גלות יון}
ג/א דולה ומשקה (תשסב) עמ' 74, 115
ג/א דולה ומשקה חנוכה עמ' רפח-שד {וחזרה מלכות לישראל}
ג/א דרך מיעקב ע"ז ט ע"א (ד"ה מאתן) {מאתים שנה}
ג/א האיר ממזרח חמש מגילות עמ' קצט {ופשטו ידיהם וכו' ובבנותיהם}
ג/א האיר ממזרח משלי עמ' תפה {ופשטו ידם בבנותיהם}
ג/א האיר ממזרח סליחות עמ' קמו {כשמלכו מלכי יון גזרו גזירות על ישראל}
ג/א הלכות יום העצמאות עמ' קד, קצו, ריג, רכז, רפד
ג/א המשפט העברי עמ' 985, 986
ג/א הר המלך ח"ה עמ' רמח, ח"ז עמ' שלו
ג/א הרמב"ם המבואר
ג/א הרמב"ם כמחנך עמ' 162
ג/א הררי קדם (תשס) עמ' רעא, שד
ג/א השיר והשבח (פרדס) ח"ב עמ' קיז
ג/א התורה והמדינה ח"ד עמ' רמ
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תקה
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' סה, קג
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קכג
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קו
ג/א ויגד יעקב (תשסח) עמ' שנו {עיקר הגזירה - העברה על התורה}
ג/א זבחי שלמה עמ' קצא
ג/א זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' עג ס"ק ב {כשרות מלכות החשמונאים}
ג/א זמנים לששון עמ' נח
ג/א חגים ומועדים (מימון, תשי"ב) עמ' קו
ג/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' כט
ג/א חזון למועד (שפירא, תשנה) עמ' כח
ג/א חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר ג ס"ק כג-כח, מא
ג/א חכמת גרשון עמ' עד
ג/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תקב, תקי, ח"ג עמ' קנה, רפט, ח"ד עמ' ז, רפ
ג/א יד סופר עמ' קצב
ג/א יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' קצז, רטז
ג/א יחי המלך פרק יז {חזרה מלכות}
ג/א ים שמחה עמ' תסה
ג/א ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תסה {יותר ממאתים שנה}
ג/א ישא מדברותיך מגילה עמ' קעד {נס השמן}
ג/א ישא מדברותיך קדושין עמ' תקלה {צרות}
ג/א כגן רוה עמ' 196
ג/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תס, תקלט, תתיא
ג/א כתב אמת ח"א עמ' תי {פרצות בהיכל}
ג/א לב שלם [ידי אליהו דף טז]
ג/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' סג ע"א
ג/א להורות נתן מועדים ח"ה עמ' ב, כב, כד, כז, כח, נב, עה
ג/א להורות נתן על התורה ח"א עמ' קי
ג/א להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רטו, ריט
ג/א להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' פז {בממונם ובבנותיהם}
ג/א להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' צה, קב, קו
ג/א לקוטי שיחות ח"ה עמ' 452, 443, ח"י עמ' 142, חט"ו עמ' 378, ח"כ עמ' 439
ג/א לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 112 {מלך מן הכהנים}, 249
ג/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 172 {ביטלו דתם}, 173 {גברו בני חשמונאי}, 316 {פשטו ידם בממונם}
ג/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 203, 312
ג/א מאורי המועדים עמ' שפא
ג/א מבוא למשנה תורה עמ' 170
ג/א מבשר טוב - חנוכה (תשנה) עמ' ב, מג, נב, נג, נז, קטז, רל, רצא
ג/א מבשר טוב - חנוכה (תשעא) עמ' קז, רכב
ג/א מועדים וזמנים ח"ב סי' קלט, ח"ז סי' רמג
ג/א מורשה - שיחות למועדים עמ' צז, קא, רנה
ג/א מחזה עליון עמ' רנג
ג/א מחנה יוסף סוטה עמ' קנו, שבת עמ' רנז, פסחים עמ' פו
ג/א מחשבת הקודש ח"ב דף מז ע"א
ג/א מטה אפרים
ג/א מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' כו, לג, לו, צא
ג/א מילי דמרדכי
ג/א מלך ישראל עמ' 213
ג/א מלכות יהודה וישראל עמ' 388
ג/א מנחת מחבת עמ' ריח
ג/א מסורה ח"ד עמ' ה, ח"ט עמ' עא, חי"ב עמ' יב
ג/א מעט צרי
ג/א מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' פו {צר לישראל מאד מפניהם}
ג/א מפרות האילן על המועדים עמ' 170-171
ג/א משאת המלך (אדרי)
ג/א משכנות אפרים שבת סי' כא {חזרה המלכות}, לג אות ט {לא הניחו לעסוק בתורה ובמצוות}
ג/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שפו
ג/א משק ביתי סי' שלג (קסט ע"א)
ג/א מתנת חיים - מועדים עמ' מד
ג/א נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 544, 549, 554, 584
ג/א נחלת עזרא ח"ב עמ' 92
ג/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לט אות א
ג/א נצר מטעי (פרידמן) סי' לו סעיף יא {החג על הנצחון}
ג/א נר מצוה (מהר"ל) ח"א הערה 410, ח"ב הערה 114
ג/א נתיבות יצחק ח"ב עמ' כ, לג
ג/א נתן פריו חנוכה עמ' כה, מח, קל-קלח, קסד
ג/א ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ב עמ' יט {ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתומ"צ}
ג/א סדר משנה (בוסק')
ג/א סוכת דוד (מן) סוכה סי' לח ס"ק א
ג/א עט לעשות סי' יא {חזרה מלכות לישראל}
ג/א עטרת חן ח"ב עמ' סב {הגהמ"י אות א}
ג/א עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' א
ג/א עיוני חג ומועד עמ' 158, 348
ג/א על התשועות עמ' 126, 135, 146, 169, 184
ג/א ענבי פתחיה עמ' 295
ג/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 87, 57, 43, 41
ג/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 47, 49, 64, 94
ג/א פותח יד
ג/א פחד יצחק (הוטנר) חנוכה מאמר יג אות א, ז
ג/א פני מנחם - תורה ומועדים חנוכה עמ' רצז, שב {ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד}
ג/א פנינים על התורה ומועדים עמ' קצט
ג/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רפא, שסג {מעשה רקח}, ח"ד עמ' שב, שה, ח"ז עמ' קנז, קסז
ג/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תסג
ג/א רנת יצחק על נפש החיים עמ' שפו {לא הניחו אותם לעסוק בתומ"צ}
ג/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שכז
ג/א רנת יצחק תענית עמ' קל
ג/א רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' קנג
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' לב
ג/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קמא-קמד {חזרה מלכות}
ג/א שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רל
ג/א שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעז) עמ' צא
ג/א שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' פט
ג/א שדה מרגליות עמ' רכא-רכג
ג/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' עו
ג/א שחר אהללך עמ' קיז {דברי ירמיהו}, קנו, קנז {ידי אליהו}, קסו, קסז {ידי אליהו}, קסח {מעשה רקח}, קסט {ידי אליהו}, קע {דברי ירמיהו}
ג/א שיח ערב שבת-חגיגה עמ' רז
ג/א שלמי שמחה ח"ה עמ' קיז-קיח, ריב
ג/א שם משמואל פרשת חיי שרה - ר"ח כסלו שנת תרע"ב, ופרשת מקץ - חנוכה - ליל ג, ופרשת מקץ - חנוכה - זאת חנוכה {פשטו ידם בממונם ובבנותיהם וכו'}
ג/א שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' תקכה {בממונם ובבנותיהם}
ג/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' צ
ג/א שעורי עץ ארז שבת עמ' כא, כג
ג/א שער המלך (שושן) עמ' כט, קכג
ג/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' נה-נו
ג/א שערי טהר ח"ח סי' פג אות א
ג/א שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' רל
ג/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 19, 23
ג/א שפע חיים ח"א עמ' רי
ג/א שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 515
ג/א שרשים במועדות עמ' רצו-רצז
ג/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לג, לה-לו
ג/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רכד {גזרו לבטל כל התורה}
ג/א תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' קג {ריחם עליהם והושיעם}
ג/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 163, 157
ג/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 171, 177, 631
ג/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שפז-שצה
ג/א תורת מנחם ח"ד עמ' 232, ח"י עמ' 283, חט"ו עמ' 299 {גזרו גזרות על ישראל וכו' ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם}
ג/א תורת מנחם חל"ח עמ' 327 {גזרו גזירות וביטלו דתם}
ג/א תורת מנחם חמ"ב עמ' 75
ג/א תורת מנחם חנ"א עמ' 374 {ביטלו דתם}
ג/א תורת מנחם חס"ג עמ' 4
ג/א תחומין חי"ח עמ' 353
ג/א תפארת צבי (רוזנטל) עמ' מט-נב
ג/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' רטז
ג/א תשובה מאהבה ח"ב דף מג ע"ד
ג/ב אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קיד, קלד
ג/ב אבן שלמה (ניימן) עמ' לה
ג/ב אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' טז אות א
ג/ב אבני חפץ ח"ד עמ' קפה
ג/ב אבני ציון ח"ג עמ' שח-שט {קובץ}
ג/ב אדני היד החזקה
ג/ב אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רכח-רלד
ג/ב אור חדש (בלומ') דף קיב ע"ג, קיג ע"א {קובץ}, קיד ע"א-ע"ב, קכה ע"א {קובץ}, קכז ע"ג {קובץ}
ג/ב אור תורה (שוורץ) ח"ד סי' כג
ג/ב אמרי כהן (הולנדר) עמ' קצו, רצו
ג/ב אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' סב
ג/ב אשר למלך ח"ד, מילואים
ג/ב אתפשטותא דמשה עמ' לח-נב
ג/ב באהלה של תורה או"ח סי' צח אות ז
ג/ב באר חיים מרדכי דף צז {קובץ}
ג/ב בארות נתן עמ' מ, קלט
ג/ב בד קודש (דאנון)
ג/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עז ע"ב {כה כסלו}
ג/ב בית אהרן וישראל גל' סב עמ' יד, קלו {העיקר - נס הנצחון}
ג/ב בית פנחס (גרהר) ח"א הקדמה עמ' 25 {קובץ}
ג/ב בית שערים יו"ד בהקדמה (ד"ה ובזה)
ג/ב בן אשר סי' ז אות כה-כז, ל-לא
ג/ב בני דוד
ג/ב בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' מקץ אות נח {שבעה ימים מיום טומאתם}, חנוכה אות ד, טו {קובץ}
ג/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קעד
ג/ב ברכי יוסף או"ח דף קפז ע"ג
ג/ב ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קנט
ג/ב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רסו
ג/ב ברקאי ח"ה עמ' 83
ג/ב בשבילי הנסים סי' א ס"ק א, הערה ח, סי' ג ס"ק ב, סי' ז ס"ק א
ג/ב בתי כהונה (תצו) בית ועד דף יא ע"א
ג/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' סב, סז, ע
ג/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' נ, נב {פך אחד}, נז, נח-נט {מ"מ}, ס-סא
ג/ב גור אריה (צרמון)
ג/ב דבר סיני על מועדי השנה עמ' עא
ג/ב דברי יואל מועדים ח"ה עמ' יז, סב, סה, צב, קכד, קלד, ריד, שסה {בכ"ה בכסלו היה}
ג/ב דברי יציב או"ח עמ' תקפב
ג/ב דברי ירמיהו
ג/ב דברי שירה חנוכה עמ' ג
ג/ב דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רג
ג/ב הלכות והליכות עמ' קכג
ג/ב הלכות יום העצמאות עמ' רכז, רלג
ג/ב המעשה והמדרש עמ' קט {רק פך אחד}
ג/ב הר המלך ח"ה עמ' רמח
ג/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 162
ג/ב הררי קדם (תשס) עמ' רעג
ג/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קעב
ג/ב התקופה הגדולה עמ' רנב-רנג {כ"ה כסלו}
ג/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קי
ג/ב ויען יצחק עמ' צז
ג/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תרנז {כ"ה כסלו - יום הנצחון או יום הדלקת המנורה}
ג/ב זמנים לששון עמ' נח
ג/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' כט
ג/ב חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכד
ג/ב חזון למועד (שפירא, תשנה) עמ' כח
ג/ב חי' ופירושי מהרי"ק
ג/ב חי' חתם סופר
ג/ב חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר ג ס"ק כט-ל, לט, עה
ג/ב חכמת גרשון עמ' עד
ג/ב חקרי זמנים ח"א עמ' רעה, רפז
ג/ב חתן סופר חנוכה-פורים עמ' כו {הנצחון בכ"ה}, כח
ג/ב יבול היובלות עמ' 320
ג/ב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 191-193 {זמן נצחון המלחמה}
ג/ב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תלו {זמן הנצחון}
ג/ב ימי שלמה
ג/ב יציב פתגם חנוכה עמ' ג, ה, לז {קובץ}, קטז {קובץ}, קכז
ג/ב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' פט {קובץ}
ג/ב להורות נתן מועדים ח"ה עמ' י, כז, כח, לז, עג, פז, צז, קא
ג/ב לחם חקי עמ' רה
ג/ב לקוטי שיחות ח"כ עמ' 632
ג/ב לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 235
ג/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 204
ג/ב מאור ישראל
ג/ב מבוא למשנה תורה עמ' 170
ג/ב מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קנה
ג/ב מועדים וזמנים ח"ב סי' קלט, קנב, קנד, ח"ו סי' פ
ג/ב מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 280
ג/ב מטה אפרים
ג/ב מילי דמרדכי
ג/ב מעדני ביאורים עמ' צו, צט
ג/ב מענה אליהו עמ' קנו
ג/ב מפרות האילן על המועדים עמ' 171
ג/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' תקכח {קובץ}
ג/ב מקוה ישראל (נג'ארה) עמ' 254 {לא מצאו שמן טהור}
ג/ב משאת המלך (אדרי)
ג/ב משנה שכיר או"ח עמ' שפג {הנצחון היה בכ"ה}
ג/ב משנת יעקב
ג/ב משרת משה (עטייה)
ג/ב מתנת חיים - מועדים עמ' מד
ג/ב ניר לדוד
ג/ב נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רמח, רסה
ג/ב נתן פריו חנוכה עמ' קלו-קלח, קסב, קעב, קפג
ג/ב סדר משנה (בוסק')
ג/ב סוכת דוד (מן) סוכה סי' לח ס"ק א
ג/ב סופר המלך עמ' קכא
ג/ב סיני ק עמ' רב
ג/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רי
ג/ב עורה שחר דף כט ע"ד
ג/ב עטרת חן ח"א עמ' קעו
ג/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' מט
ג/ב עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' ב
ג/ב על התשועות עמ' 192
ג/ב ענפי ארז (זי') דף קיב ע"א {צ"פ}
ג/ב עץ חיים (אבלסון) עמ' שכו, שלא
ג/ב פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קעט {צ"פ - נר מערבי צריך כהן}
ג/ב פרי האדמה ח"א
ג/ב צמח צבי אגרת נו
ג/ב קדשי יחזקאל דף ד ע"ג {צ"פ}
ג/ב קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' קלה
ג/ב קול צופיך עמ' תקכה
ג/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רפא, ח"ז עמ' קסז
ג/ב רלב"ג ויקרא פ"י פסוק ב עמ' קכא
ג/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תלב
ג/ב שדה מרגליות עמ' רכג-רל
ג/ב שולי הגליון עמ' סד
ג/ב שושנת יעקב (רפפורט) עמ' מט
ג/ב שחר אהללך עמ' קיז {מעשה רקח}, קכד {מעשה רקח}, קסו
ג/ב שלמי שמחה ח"ה עמ' קיז-קיח
ג/ב שמן ראש חנוכה ח"א עמ' סו, עד, קפג, רכו
ג/ב שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' רפא
ג/ב שעורי עץ ארז שבת עמ' כא, כג
ג/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קפג
ג/ב שער המלך (שושן) עמ' כט, קכג
ג/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 19
ג/ב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לו
ג/ב תועפות ראם (באר) עמ' רטז
ג/ב תורת האשם עמ' רפ {קובץ}
ג/ב תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' תנו
ג/ב תורת הקדש ח"א עמ' רלז {צפנת פענח}, ח"ב עמ' כא
ג/ב תורת יצחק ח"ב עמ' קפה
ג/ב תורת מנחם ח"י עמ' 284 {עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור}
ג/ב תורת מנחם חל"ה עמ' 331 {נצחון המלחמה בכ"ה כסלו}
ג/ב תחומין חי"ח עמ' 353
ג/ב תפארת צבי (רוזנטל) עמ' מח-נ
ג/ג אבן פינה (נשר) עמ' עג
ג/ג אבן שלמה (ניימן) עמ' לה
ג/ג אבני חפץ ח"ד עמ' קפה
ג/ג אדני היד החזקה
ג/ג אהל דוד (קאהן) ח"ה ישעיהו פ"ל פסוק כט
ג/ג אהל דוד (קהן) ח"ד משלי פכ"ד פס' יז
ג/ג אוצרות הרמב"ם
ג/ג אור אברהם (תשלט)
ג/ג אור גדול סי' נז, דף קמ ע"ג
ג/ג אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רכח-רלד
ג/ג אור הנר (ליברמן) עמ' עד
ג/ג אור חדש (בלומ') דף קיד ע"א-ע"ב
ג/ג אור תורה (שוורץ) ח"ב סי' סד
ג/ג אז שמח עמ' פא {שמחה והלל}
ג/ג אישי יובל עמ' 16
ג/ג אמונת עתיך (נאור) עמ' נט
ג/ג אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' נט
ג/ג אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' צה
ג/ג אמרי כהן (הולנדר) עמ' קצז-קצח
ג/ג אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' נב
ג/ג אמת ליעקב מועד עמ' קט
ג/ג אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' קמ
ג/ג אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' שיא, ח"ה עמ' קפג
ג/ג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 421
ג/ג אפיקי מגינים שבת דף כא ח"א
ג/ג ארשת צבי עמ' נא {שתחלתן כ"ה כסלו - דין בין השמשות}
ג/ג אשר למלך
ג/ג אתפשטותא דמשה עמ' נג-סה
ג/ג באר יצחק (גולדשמיד) עמ' רעז
ג/ג באר לחי ראי עמ' תלא
ג/ג בדבר מלך ח"ד עמ' מט
ג/ג בדבר מלך חט"ז עמ' שסט-שע, שפג, שצב
ג/ג בדבר מלך חי"א עמ' צו
ג/ג בדבר מלך חי"ח עמ' רסג, רעג {ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת ימים האלו שתחלתן כ"ה כסלו ימי שמחה וכו'}
ג/ג בדרך המלך עמ' לו
ג/ג בחיר חיים
ג/ג בית אב (ענתבי) דף כח ע"א
ג/ג בית אהרן (כהן) ח"ב, פתיחה סי' ד אות ד {ימי הלל ושמחה}
ג/ג בית אהרן וישראל גל' כח עמ' מח {שתחלתן כה כסלו}, גל' לב עמ' קלב, גל' לח עמ' קמז, גל' נ עמ' נז-נט, גל' סב עמ' מ {מצוה כקריאת מגילה}, נ {השמיט הודאה}, גל' סה עמ' קלג {נר חנוכה היא מצוה כמו קריאת מגילה}, גל' עא עמ' קנט-קס {מצוה מד"ס כמו מגילה}, גל' עב עמ' קכז {לפרסם הנס}, גל' עז עמ' כב-כג
ג/ג בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' צ
ג/ג בן אשר ביאורי מקראות הערה יב
ג/ג ברור הלכה שבת כא ע"ב ציון י, כד ע"א ציון א פסקה ג {אור אברהם}
ג/ג ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קנט
ג/ג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' עט
ג/ג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רמז, רמט
ג/ג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמה
ג/ג ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' א אות א, סי' לט אות ג
ג/ג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רעג, רעח
ג/ג בשבילי ההודאה סי' א ס"ק ט, סי' ט ס"ק ח {ימי שמחה והלל}
ג/ג בשבילי המועד סי' ה אות יג
ג/ג בשבילי הנסים סי' א ס"ק א, הערה ח, כה, סי' ג ס"ק ב, הערה ב, סי' ז ס"ק א, סי' ח ס"ק ה, ז
ג/ג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קפה-קפו
ג/ג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' מח, עד, עה, פו, פח, פט, צג, קלד, קס
ג/ג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' לח, סד, סה, עז-עח, עט, פא, פד, קכו, קנח, שצג-שצד
ג/ג גבורת יצחק ר"ה עמ' קלח, קמא-קמב
ג/ג גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קעו
ג/ג דביר הקודש מועדים עמ' רמז
ג/ג דבר סיני על מועדי השנה עמ' עא-עב {על פתחי הבתים}, עה {השמיט הודאה}, קיא {על פתחי הבתים}
ג/ג דברי יציב או"ח עמ' תקפב, לקוטים עמ' עב
ג/ג דברי ירמיהו
ג/ג דברי שירה חנוכה עמ' ג-ד, נט, נא-נב
ג/ג דברי תורה (שפירא) ח"ד סי' מג
ג/ג דרור יקרא עמ' נב
ג/ג הגיוני הלכה עמ' 215 {צ"פ}
ג/ג הדרום לז עמ' 71
ג/ג הלכות והליכות עמ' קכג
ג/ג הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' קנח
ג/ג הלכות יום העצמאות עמ' רכו, רלג {רמב"ם}, רצד {צ"פ}
ג/ג המשפט העברי עמ' 985, 986
ג/ג הר המלך ח"ה עמ' רמח-רמט
ג/ג הררי קדם (תשס) עמ' רעג, רפא, רצג, ש, שח, שיט
ג/ג התורה והמדינה ח"ד עמ' רלח
ג/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' סב
ג/ג התקופה הגדולה עמ' רנא {צ"פ}
ג/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' סח
ג/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קלה
ג/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' קלח¬
ג/ג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קמט
ג/ג ויען יצחק עמ' צו
ג/ג זכרון זאב עמ' קלד
ג/ג זמנים למלך
ג/ג זמנים לששון עמ' נא, נח
ג/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' כח, ח"ב סי' יד אות ב
ג/ג חי' יפה לב עמ' רנב {להראות ולגלות הנס}
ג/ג חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר ג ס"ק לא-לד, מ-מא, מז
ג/ג חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' סד
ג/ג חיים שנים ישלם עמ' לג-לד
ג/ג חכמת גרשון עמ' עד
ג/ג חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד סיום הש"ס אות יא
ג/ג חקרי זמנים ח"א עמ' רפז
ג/ג טהרת יו"ט ח"י עמ' רל
ג/ג ידי אליהו
ג/ג ידי אליהו דף טז ע"ב
ג/ג יחוה דעת ח"ב עמ' קיב
ג/ג יחלק שלל ח"ג עמ' נג {תיקנו להדליק נרות}
ג/ג ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קטו
ג/ג ים שמחה עמ' קלא {שמחה והלל}
ג/ג ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רמג
ג/ג יקב אפרים חנוכה-פורים עמ' נד
ג/ג כי שרית עמ' 178, 181, 182
ג/ג כרעיה דאבוה עמ' קעט
ג/ג לב בנים עמ' רלו
ג/ג לב שלם [סמ"ג הל' חנוכה וביאור הרא"ם שם, אמרי שפר לראנ"ח פ' וישב, בתי כהונה (תצו) בית ועד דף יא]
ג/ג לבושי מרדכי ח"ד עמ' צח
ג/ג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' צה {צ"פ}
ג/ג לחם חקי עמ' רנא
ג/ג לקוטי שיחות ח"י עמ' 142, חט"ו עמ' 531
ג/ג לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 248, 400
ג/ג לקוטי שיחות חלק ל עמ' 204
ג/ג מאורי המועדים עמ' שצה {מ"ע כמגילה}
ג/ג מאזני צדק ח"א עמ' שכז
ג/ג מאיר נתיבות ח"א עמ' קנג {אין בהם קדושה}
ג/ג מבוא למשנה תורה עמ' 222, 179, 170
ג/ג מבשר טוב - חנוכה (תשנה) עמ' ב, קלג
ג/ג מבשר טוב - חנוכה (תשעא) עמ' צז
ג/ג מגל חי"ג עמ' 62
ג/ג מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' צו
ג/ג מועדי הרב עמ' 76 ואילך, 96 ואילך, 100
ג/ג מועדים וזמנים ח"ב סי' קמט, ח"ו סי' פט
ג/ג מורשה - שיחות למועדים עמ' קיח, קכא, רנו
ג/ג מורשה חי"א עמ' 18
ג/ג מחנה יוסף ח"ג עמ' לד
ג/ג מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' עח, פא, קטז
ג/ג מי מרום ח"ח שיחות לס' בראשית מאמר פז, חי"ג עמ' רסא {להראות ולגלות הנס}
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' מח
ג/ג מנחת ישראל עמ' שה
ג/ג מסורה ח"ג עמ' לג, ח"ט עמ' עא, עג-עד, חי"ב עמ' ג, ה, יט, חי"ג עמ' יד, יז
ג/ג מעדני ביאורים עמ' צה-צו, צט, קח
ג/ג מעיני התורה ח"א עמ' קצו-קצז
ג/ג מפתח הבאורים [אור שמח]
ג/ג מצות ראיה עמ' פה
ג/ג מקור ברוך (פייתוס) דף רצא ע"א
ג/ג משאת המלך (אדרי)
ג/ג משאת המלך ח"א סי' קנד {מגילת תענית}
ג/ג משאת המלך מועדים עמ' קא {כימי פורים}
ג/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' שלו, שמד
ג/ג משכנות אפרים שבת סי' כא {תחילתן מליל כה כסלו, הלל ושמחה}
ג/ג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שעח, שפ-שפא, שצא, יו"ד עמ' קד
ג/ג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף טז {פרסומי ניסא}
ג/ג משנת יעקב
ג/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תסד
ג/ג משנת שמחה
ג/ג משפטי עזיאל ח"א עמ' כה
ג/ג נועם חט"ו עמ' ש {צ"פ}
ג/ג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' לה
ג/ג נזר הראש עמ' מה
ג/ג נחלת עזרא ח"ב סי' כ
ג/ג ניצוצי אש עמ' רס
ג/ג נקדש בצדקה סי' קעז
ג/ג נר דוד ח"ב עמ' צב, שיא
ג/ג נר מצוה (מהר"ל) ח"ב הערה 71 {צ"פ}, 142
ג/ג נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רמח, רסה
ג/ג נתן פריו חנוכה עמ' יח, לג, נח, סב, קל, קלט-קמא, קפ
ג/ג נתן פריו מגילה עמ' קלד
ג/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' עז-עח
ג/ג ס' נס פך השמן (וילנא תרנח) פרקים ז-ח, יא
ג/ג סדר משנה (בוסק')
ג/ג סוכת דוד (מן) סוכה סי' לז ס"ק י, סי' לח ס"ק א
ג/ג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רי-ריב
ג/ג עט לעשות סי' יא {הלל}
ג/ג עטרת חן ח"ב עמ' קפה
ג/ג עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' ג-ד, ו
ג/ג עיוני הלכות ח"ב עמ' תצט
ג/ג עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' תו-תז {ביום כ"ה}, תט {צ"פ}
ג/ג על גדות ים התלמוד עמ' 130
ג/ג על התשועות עמ' 121, 170, 173, 194-195
ג/ג עץ חיים (אבלסון) עמ' שכו, שלא
ג/ג פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 95 {ימי יראה ופחד}
ג/ג פנינים על התורה ומועדים עמ' קצט-ר
ג/ג פתחי מגדים עמ' רטז
ג/ג קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' סט, קמ, קנא, תקיט
ג/ג קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' רכא {נרות כמגילה}
ג/ג קול דודי (תשף)
ג/ג קול דודי ר"ה סי' שיא
ג/ג קול צופיך עמ' קז, תקכד
ג/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שנ, ח"ג עמ' רפא, ח"ד עמ' שיד, שטז, ח"ה עמ' רפה, רפח, ח"ז עמ' קנו {צ"פ}, קנז, קנט, קסו
ג/ג רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קעה {ימי שמחה והלל}
ג/ג רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שפ, שצה, שצו
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רפז, תנא
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רעז
ג/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רנב-רנג {שמחה}
ג/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קמד {לא כתב "יו"ט"}
ג/ג שדה מרגליות עמ' רל-רלב
ג/ג שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' רפב
ג/ג שחר אהללך עמ' קמח {ידי אליהו}, קנו, קסו, קעו {ידי אליהו}
ג/ג שיח יוסף ח"ב עמ' קיח
ג/ג שיח ערב שבת-חגיגה עמ' ר, רז
ג/ג שירת הפסח אות קסד
ג/ג שלמי שמחה ח"ה עמ' קיז-קיח
ג/ג שמחת מרדכי עמ' שטו
ג/ג שעורי הגדה עמ' לג
ג/ג שעורי עץ ארז שבת עמ' כא-כד
ג/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קכא, קמט
ג/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קלח {ימי שמחה והלל}, קסח {להראות הנס}
ג/ג שער המלך (שושן) עמ' כט, קכג
ג/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' נז, סג, קסד
ג/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 19, 23, 40, 41
ג/ג שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' צג {ימי שמחה}
ג/ג שפע חיים ח"א עמ' רי
ג/ג שפת הים (זכריש) סי' עד ס"ק א
ג/ג שרשי הים דף קעג ע"א
ג/ג שרשים במועדות עמ' רעט, רפג, רפז
ג/ג תאריך ישראל סי' כב אות יט הערה כז
ג/ג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לג, לה
ג/ג תועפות ראם (באר) עמ' רכג
ג/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף קב ע"ב
ג/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רצד
ג/ד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 83
ג/ד אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 119-121
ג/ד אבן מלוכה (רביע)
ג/ד אגרא לישרים סי' יט עמ' קכד {ברכת הראיה במי שהדליקו עליו בביתו}, קכה {ברכת שעשה נסים - הודאה על נס הנצחון}
ג/ד אור אברהם (תשלט)
ג/ד אור אברהם {הגהמ"י - "הנרות הללו" באמצע הברכות, גדר ברכת שעשה נסים, ברכת הראיה, חיוב אשה בהדלקה}
ג/ד אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רלד-רלז
ג/ד אור הנר (ליברמן) סי' סז עמ' רפו {ברכת הראיה במי שעתיד להדליק}
ג/ד אור חדש (בלומ') דף קטו ע"ג, קטז ע"ד
ג/ד אור תורה (שוורץ) ח"ד סי' כג, מ
ג/ד אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק צג
ג/ד אורח ישראל סי' כז הערה כד {ברכת הראיה במי שהדליקו עליו בביתו}
ג/ד אישי יובל עמ' 182 {החייב במגילה חייב בנר חנוכה}
ג/ד אמר יוסף (אלקלעי) {על מהרש"ל ומהרש"א סוכה מו ע"א}
ג/ד אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' נב
ג/ד אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' כו
ג/ד ארבעים לבינה סי' תרעו ס"ק ג
ג/ד אשר למלך {חיוב אשה בשמחה בחנוכה}
ג/ד אתפשטותא דמשה עמ' סה-עג
ג/ד בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קלה
ג/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ד סי' י דף יב ע"א {ברכת הראיה במי שהדליקו עליו בביתו}
ג/ד בדבר מלך חט"ז עמ' שצב, שצג {הרואה}, תנה
ג/ד בחיר חיים {שהחיינו בלילה השני למי שלא הדליק בלילה הראשון, ברכת הראיה במי שעתיד להדליק}
ג/ד בית אהרן וישראל גל' ט עמ' לז, גל' יג עמ' מח, גל' כה עמ' כב {הרואה מברך}, גל' לה עמ' מז, גל' לח עמ' כח {ברכה על נר חנוכה}, קל {"שלחנוכה" - מלה אחת}, גל' נז עמ' נז, נט, גל' סב עמ' נ, גל' עז עמ' כב-כד
ג/ד בית הלל שנה ז גל' א עמ' סה {הגהמ"י - הנרות הללו קודש - הרי אינם קודש}
ג/ד בצל חמדה עמ' רסב
ג/ד ברור הלכה שבת כג ע"א ציון ד, י
ג/ד ברכת הזמן עמ' עג
ג/ד ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' מ אות ח {ברכת הראיה במי שהדליקו עליו בביתו}
ג/ד ברכת מרדכי ברכות-עירובין סי' יג עמ' רס {ברכת הראיה במי שהדליקו עליו בביתו}
ג/ד ברקאי ח"ה עמ' 86, 87
ג/ד בשבילי הנסים סי' יח ס"ק ג
ג/ד בשבילי הפורים סי' ה הערה א {הגהמ"י}
ג/ד בשלם סוכו סי' ס
ג/ד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) סי' לא עמ' פד {ברכת הראיה במי שהדליקו עליו בביתו}, פה {ברכת שעשה נסים - על נס הנצחון}
ג/ד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' עו
ג/ד גינת ראובן תרומות עמ' תתקטו
ג/ד דברי ירמיהו {ברכת הראיה במי שהדליקו עליו בביתו}
ג/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קפג {מברך להדליק}
ג/ד הלכות יום העצמאות עמ' רסו
ג/ד המעשה והמדרש עמ' קח {להדליק נר של חנוכה}
ג/ד הנאום והדרוש (אורנשטיין) עמ' 191 {החייב במגילה חייב בחנוכה}
ג/ד הר המלך ח"ז עמ' שלז {מי שהדליקו עליו בביתו ואח"כ הגיע לביתו}
ג/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמט
ג/ד הררי קדם (תשס) עמ' רעג, רצז
ג/ד וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קכ, קמט
ג/ד חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר ה ס"ק לח, מא
ג/ד חכמת גרשון עמ' עז {ברכת הראיה במי שהדליקו עליו בביתו}, עח {הגהמ"י - "הנרות הללו" באמצע הברכות}, עט
ג/ד חלקת יוסף (וייס) ח"ב סי' יד עמ' מה {"חייב בהדלקה" - ובנר שבת לא כתב כך}
ג/ד חלקת מאיר
ג/ד חקרי זמנים ח"א עמ' רעב {הגהמ"י - "הנרות הללו"}
ג/ד יד פשוטה {חיוב אשה, פטור חשו"ק, מדוע תלה חנוכה במגילה, חיוב עבד, "שלחנוכה" במלה אחת, ברכות הראיה וההדלקה כמה פעמים}
ג/ד יד פשוטה אהבה עמ' תתשפא {לשון "חיוב"}
ג/ד ימי שלמה {ברכות הראיה במי שעתיד להדליק, לח"מ}
ג/ד כתב אמת ח"א עמ' תכ {להראות את הנס}
ג/ד להורות נתן - שו"ת ח"ז סי' נא עמ' עח {מדוע לא הקשה "והיכן ציוונו"}
ג/ד מאור ישראל עמ' שיד-שיט
ג/ד מאורי המועדים עמ' שעב {ראה ולא בירך}
ג/ד מועדים וזמנים ח"ב סי' קלז עמ' עב {מדוע לא הקשה "והיכן ציוונו"}, סי' קמז עמ' צה {אין חיוב לראות}
ג/ד מוריה גל' קסה עמ' ח-יא
ג/ד מטה אפרים דף כב ע"ד {לח"מ}
ג/ד מכתם לדוד (חסן)
ג/ד מסורה ח"ד עמ' ז, כב
ג/ד מעדני ביאורים עמ' קג
ג/ד מעט צרי [משמע שסומא חייב בנר חנוכה כשיטת רש"ל - עי' ש"ת סי' תרעה]
ג/ד מעיני התורה ח"א עמ' קצה
ג/ד מפרות האילן על המועדים עמ' 130 {להדליק נר של חנוכה}
ג/ד מקור הברכה (מרגליות) עמ' מב
ג/ד מראה איש ח"ב סי' ח עמ' מו-מז {צריך לברך על הראיה גם אם עתיד להדליק, מברך גם אם הדליקו עליו בביתו}
ג/ד מראה הנוגה [נחמד למראה ח"א דף מח ע"א]
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ד משאת המלך (אדרי)
ג/ד משנה שכיר או"ח ח"ב סי' קצד עמ' שפ-שפא = יו"ד סי' סג עמ' קד {מדוע תלה חנוכה במגילה}
ג/ד משנת יהודה ח"א פ"ה ה"א עמ' כג {מדוע לא הקשה "והיכן ציוונו"}, כד {השמיט הדלקה בבית כנסת}, כה {הגהמ"י - "הנרות הללו" באמצע הברכות}
ג/ד משנת יעקב {גדר הברכות, מדוע לא כתב שיברך לפני ההדלקה, ברכה על הדלקה במקום ציבורי}
ג/ד נוה צדק {האם גר מברך שעשה נסים לאבותינו}
ג/ד נזר הראש סי' ב עמ' טז {מברך על הראיה גם אם הדליקו עליו בביתו}
ג/ד נחלי מים עמ' סז
ג/ד נתן פריו חנוכה עמ' קמב-קמה
ג/ד ס' הנייר עמ' לה
ג/ד סדר משנה (בוסק') כאן עמ' קפא = בית אהרן וישראל גל' יט עמ' יא-יז {חיוב חינוך קטן}
ג/ד סוכת דוד (דיאס)
ג/ד עטרת חן ח"ב עמ' קעט, קפב, קפו
ג/ד עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' ה
ג/ד פרחי אהרן עמ' 138-139 {ברכת הראיה במי שהדליקו עליו בביתו תלוי בגירסאות ברמב"ם}
ג/ד פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' רנד, רס
ג/ד פתחי מגדים סי' כג עמ' מה {"להדליק" - אף שאפשר ע"י שליח}
ג/ד קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' טו {השוואת מגילה לחנוכה - מדוע בחנוכה צריך נר לכל אחד, הגהמ"י אות א - נוסח "הנרות הללו"}
ג/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג סי' תנד עמ' רעד {האם יש חיוב לראות}, ח"ז סי' לט עמ' לג [עטרת זהב (שטרן) ח"א עמ' תעו] {מדוע תלה חנוכה במגילה}, סי' קצג עמ' קנז {ברכת שעשה נסים לפני שהחיינו, הברכות מדין הלל והודאה}
ג/ד רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שג {הגהמ"י - יברך}
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רמב {ברכת הראיה במי שהדליק אח"כ בעצמו}
ג/ד שחר אורך עמ' כא {מ"מ - אם הדליקו בביתו}, כג-כז
ג/ד שיח התורה עמ' שלא
ג/ד שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרסג-תרסד {ברכת הראיה במי שמדליקים עליו בביתו}
ג/ד שנות חיים (קלוגר) עמ' ד
ג/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 23 {חיוב אשה}
ג/ד שפת הים (זכריש) סי' עג ס"ק ח
ג/ד שפתי מלך עמ' קמז
ג/ד שרשים במועדות סי' סו עמ' רפו {הגהמ"י בשם ר' שמחה}, סי' סח עמ' רצה {הברכות הן להלל והודאה}
ג/ד תאריך ישראל סי' כב הערה ב {ברכות הראיה כשהדליקו עליו בביתו}
ג/ד תורת זרעים, אחרי ההקדמה, "בדין שירה על הנס" {הרואה צריך לברך}
ג/ה אבודרהם (תשכג) עמ' תי
ג/ה אבן ישראל (פישר)
ג/ה אדני היד החזקה
ג/ה אור אברהם (תשלט)
ג/ה אור הישר [תורת רפאל ח"א סו"ס א]
ג/ה אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רלז-רנב
ג/ה אור הנר (ליברמן) עמ' שיא, שיז {לח"מ}
ג/ה אור חדש (בלומ') דף קיז ע"א-ע"ב
ג/ה אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק עח, פ
ג/ה אורח ישראל סי' ו אות ו, הערה עג
ג/ה אורי חיים ח"ב עמ' שצד
ג/ה אישי יובל עמ' 186
ג/ה אמרי כהן (הולנדר) עמ' ר, רג
ג/ה אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' נב
ג/ה אנצי"ת ע' ברכות הע' 164 {לח"מ}, 166 {מ"מ}, 176, 177
ג/ה אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קכד-קכה
ג/ה ארבעים לבינה סי' תרעו ס"ק א
ג/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פו
ג/ה אשר למלך
ג/ה אתפשטותא דמשה עמ' עד-עה
ג/ה באר יהודה הל' מילה פ"ג ה"ו
ג/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סח-סט
ג/ה בדבר מלך ח"ד עמ' נ
ג/ה בדבר מלך חט"ז עמ' ת
ג/ה בדבר מלך חי"ג עמ' לז
ג/ה בדבר מלך חי"ח עמ' כד {שכל ודאי של דבריהם מבדכין עליו אבל דבר שהוא מדבריהם ועיקר עשייתן לו מפני הספק כגון מעשר דמאי אין מברכין עליו וכו' וראב"ד}
ג/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' יב
ג/ה בית אהרן וישראל גל' לח עמ' כח {ברכה על הלל}, קמז, גל' סב עמ' נ, גל' סג עמ' קמג {אשה פטורה מהלל בחנוכה}
ג/ה בית המדרש
ג/ה בית זבול ח"ג סי' לח (עמ' סז)
ג/ה בית זבול ח"ג סי' לח עמ' סז {לח"מ}
ג/ה בית שמש
ג/ה בכורי אברהם דף לג ע"ב-ע"ג {ספק}
ג/ה בנין הלכה עמ' לה-לו {רמב"ם}, קפב {ראב"ד}
ג/ה ברור הלכה חולין פג ע"ב ציון ג פרק ב {ראב"ד}
ג/ה ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ט ע"א ציון ד {מ"מ}, סוכה מז ע"א ציון א
ג/ה ברור הלכה שבת כג ע"א ציון ל, תענית כח ע"ב ציון א
ג/ה ברכת אהרן מאמר קו אות א
ג/ה ברכת הזמן עמ' כז, קיא
ג/ה ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קנב, קסה
ג/ה ברכת יצחק (פאלער) עמ' שנו
ג/ה ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יט אות ט, סי' כ אות ט
ג/ה ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' א אות א, סי' לט אות א
ג/ה ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' טו, מח, רעב, רעח
ג/ה ברכת ראובן דף ג ע"א
ג/ה בשבילי הנסים סי' יח ס"ק א {הגהמ"י - הנרות הללו}
ג/ה בתי כהונה (תצו) בית ועד דף יז ע"ב, יח ע"ג, יט ע"ד, כ ע"א {אע"פ שקריאת}
ג/ה גן שושנים ח"ב עמ' יח {לגמור את ההלל}
ג/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' מח-מט
ג/ה דביר הקודש מועדים עמ' רעא
ג/ה דברות משה ביצה עמ' קמד {לח"מ}
ג/ה דברות משה זרעים עמ' תשמ, תשמא, א'ע, א'פב {אבל דבר שהוא מדבריהם ועיקר עשייתן לו מפני הספק כגון מעשר דמאי אין מברכין עליו וראב"ד ומ"מ ולח"מ}
ג/ה דברות משה שבת ח"א סי' כב ענף א
ג/ה דברי חפץ עמ' פו
ג/ה דברי ירמיהו
ג/ה דברי שירה חנוכה עמ' יב, כא, נט
ג/ה דובר ישרים פסח עמ' קלו
ג/ה דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' רמג
ג/ה דור רביעי ח"א סי' לא אות א
ג/ה דעת הרמב"ם עמ' 67
ג/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שי
ג/ה דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 108-109
ג/ה הגהות חבר בן חיים
ג/ה הדר איתמר עמ' נ-נב {יו"ט שני}
ג/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קפב {הלל דרבנן}, קפד {מברך לגמור}, קפה, קפז {ברכה על מצוה דרבנן}
ג/ה המנהיג עמ' רנג
ג/ה המעשה והמדרש עמ' קב, קח {הלל בחנוכה, ברכה על ספק}
ג/ה הר המלך ח"ב עמ' קצח-ר, ח"ז עמ' שלז
ג/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 23, 31
ג/ה הררי קדם (תשס) עמ' רס {למה מברכים על יו"ט שני}
ג/ה הררי קדם (תשס) עמ' רעג
ג/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' פג
ג/ה התקופה הגדולה עמ' ז {הלל מדרבנן}
ג/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקצג
ג/ה וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קכא
ג/ה זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רעג
ג/ה זכור לאברהם (יפהן) עמ' נט
ג/ה זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' ז, לו {ברכה על דרבנן}
ג/ה זמנים למלך
ג/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' כב, כג
ג/ה חי' ופירושי מהרי"ק
ג/ה חי' חתם סופר
ג/ה חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' קפג
ג/ה חי' מהר"ז בינגא עמ' קנו
ג/ה חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רנח
ג/ה חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר ח ס"ק לט-מא, מאמר יב ס"ק יח
ג/ה חי' ר' יהודה זרחיה עמ' עג-עו
ג/ה חי' ר' יהונתן על ברכות עמ' מז
ג/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' מד, רלג
ג/ה חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' כ-כא {לח"מ}
ג/ה חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קכא
ג/ה חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' ח
ג/ה חיי אברהם (טייב) דף נז ע"א {ראב"ד}
ג/ה חלק לוי עמ' רג
ג/ה חמדת ישראל ח"א דף ט ע"ג {לח"מ}
ג/ה חמודי צבי מועדים עמ' קעו
ג/ה חנן אלקים עמ' קצז
ג/ה טהרת הבית ח"ב עמ' תקלט
ג/ה טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תרכו
ג/ה טל חיים (טל) ברכות עמ' ס, קצז, קצט-ר {לח"מ}, רח, ריד, רטו {מ"מ}
ג/ה יד הלוי (לוין) דף יא ע"ג
ג/ה יד המלך (לנדא), גם בתוספות דף כד ע"ב
ג/ה יד סופר עמ' עט
ג/ה יחלק שלל ח"ג עמ' פג {הלל מדרבנן}
ג/ה יצחק ירנן [עי' חידושי הל' ברכות פי"א הט"ז]
ג/ה יקב אפרים (שווארץ) ח"ה עמ' נד-נה
ג/ה יקב אפרים חנוכה-פורים עמ' נד
ג/ה ישועות יעקב מועד עמ' רלד
ג/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קז
ג/ה כנסת הגדולה
ג/ה כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קלה
ג/ה כפתור ופרח (תשו) דף קכב ע"א
ג/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שיט
ג/ה כתבי ר' אייזיק עמ' קג-קז
ג/ה לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' לג עמ' קיד
ג/ה לב שלם [שו"ת המבי"ט ח"ב סי' קסז]
ג/ה להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' עח
ג/ה לחם חקי עמ' רנט
ג/ה לקוטים (פיינברג) עמ' לב
ג/ה מאזני צדק ח"א עמ' שפד
ג/ה מוריה גל' קנד עמ' ט {הגהמ"י}
ג/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' כה אות ב
ג/ה מחנה יוסף ח"ג עמ' לו, מ
ג/ה מטה אפרים
ג/ה מלאכת חשב עמ' פו
ג/ה מלך שלם
ג/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף כו ע"ד
ג/ה מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רמא
ג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תנא, תצד
ג/ה מעיני המים
ג/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף כ ע"ג
ג/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קכו
ג/ה מקור הברכה (מרגליות) עמ' לח {לח"מ}
ג/ה מקראי קדש (תפט) דף קכט ע"א
ג/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' ריג, שכו
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה משא בני קהת
ג/ה משאת המלך (אדרי)
ג/ה משאת המלך ח"ד סי' תקנה {וציונו}
ג/ה משנת יהודה ח"א פ"ה ה"א
ג/ה משנת יעקב כאן, וזרעים ח"ב עמ' כז-כח
ג/ה משנת ראשונים (הירשפלד)
ג/ה נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קפב
ג/ה נועם ח"י עמ' מה
ג/ה נזר הקדש (קפלן)
ג/ה נחמד למראה ח"א דף מז ע"א, מח ע"א {מ"מ}
ג/ה נמוקי שזבנ"י דף סג
ג/ה נתן פריו ביצה עמ' יח
ג/ה נתן פריו הל' נדה עמ' סב
ג/ה נתן פריו חולין עמ' לה
ג/ה נתן פריו חנוכה עמ' קמה, קמח
ג/ה נתן פריו מגילה עמ' קלה
ג/ה ס' ההודיה עמ' קיג-קיד
ג/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשנד
ג/ה ס' העתים עמ' 328
ג/ה ס' הפרדס לרש"י עמ' קצו
ג/ה ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קסה, תרלג
ג/ה ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרכח {לח"מ}
ג/ה סדר משנה (בוסק')
ג/ה סוכת דוד (מן) סוכה סי' לו ס"ק יד
ג/ה סופר המלך ח"א עמ' קכ
ג/ה עטרת חן ח"ב עמ' קפג
ג/ה עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' ו
ג/ה עץ הדר השלם עמ' קכה
ג/ה עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ד ע"ג
ג/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסח
ג/ה פי שנים דף מג ע"א {מרכה"מ}
ג/ה פני המלך (שטרן)
ג/ה פנים חדשות [מבי"ט ח"ב דף קעה] {מ"מ}
ג/ה פניני ים סי' כג, כה אות ג
ג/ה פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' פד
ג/ה פרי יצחק (בלזר) ח"ב סי' יד דף כא ע"א
ג/ה פרי יצחק (תשעו) עמ' תב
ג/ה פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 191, 195
ג/ה קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' עט, קצג, תלט-תמ
ג/ה קובץ חי' תורה (לודז') עמ' ל-לא, מג-מד
ג/ה קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות יד
ג/ה ר"י קארו - קובץ עמ' קצה
ג/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קנז
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קעז, קפח
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רנג
ג/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קפה, ח"ז סי' סב, פו, ח"ח סי' קע
ג/ה שדה הארץ ח"ג דף כד ע"ב
ג/ה שו"ע הרב או"ח סי' קלא ס"ה, סי' תפח ס"ב, סי' תצ ס"א
ג/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רב
ג/ה שו"ת ר"י מסלוצק סי' יט עמ' צח
ג/ה שולי הגליון עמ' סד
ג/ה שושנת יעקב (רפפורט) עמ' ט
ג/ה שיח התורה עמ' שלא {כדרך וכו'}
ג/ה שירת הפסח אות ט, קסא, קסג, קצד
ג/ה שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' נה אות א-ב {מד"ס}
ג/ה שלל דוד
ג/ה שלמי שמחה ח"ה עמ' קכ, קכז
ג/ה שם דרך יומא עמ' ריד
ג/ה שם דרך מגילה עמ' לט
ג/ה שם יוסף (מועטי) ח"א דף יד ע"ג {לח"מ}
ג/ה שם משמעון (פולק) ח"ב דף ריח
ג/ה שמחת מלך עמ' 119
ג/ה שנות חיים (קלוגר) עמ' רט-רי {לח"מ}
ג/ה שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 11
ג/ה שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' לז
ג/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' סז
ג/ה שערי יעקב תפלה סי' ב סעיף ג, ז-ט, סי' ג סעיף א-ב
ג/ה שערי ישועה עמ' קכג {לח"מ}, קכה-קכח, קלב, קלה-קלו
ג/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 119, ח"ב מח' א עמ' 8 {לח"מ}
ג/ה תועפות ראם (באר) עמ' רכב
ג/ה תורה לדעת ח"ו עמ' קכג-קכד
ג/ה תורה שלמה ח"י עמ' 220 {הלל מדרבנן}
ג/ה תורת זרעים, אחרי ההקדמה, "בדין שירה על הנס" {הלל דרבנן}
ג/ה תורת רפאל או"ח ח"א דף ה ע"ג, ז ע"ג, ח"ב דף קכא ע"ב {לח"מ}
ג/ה תשובות ראב"י אב"ד סי' יד
ג/ה תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קד {טעם אביי}
ג/ו אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צא
ג/ו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 84
ג/ו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/ו אבן מלוכה (רביע)
ג/ו אבן שלמה (ניימן) עמ' לה
ג/ו אגרות ראיה מהד' תרפב איגרת עד עמ' 202 {דברי קבלה}
ג/ו אהל דוד (קאהן) ח"ה ישעיהו פ"ל פסוק כט
ג/ו אהל דוד (קהן) ח"ב נחמיה פ"ח פס' י, תהלים פי"ג פס' ו, ח"ג נחמיה פ"ח פס' יז, ח"ד משלי פכ"ד פס' יז
ג/ו אהל משה (שיינרמן) עמ' רב {מ"מ}
ג/ו אוצרות הראיה (תשסב) ח"ג עמ' 208
ג/ו אוצרות יהושע עמ' תפד
ג/ו אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רנב-רנה
ג/ו אור חדש (בלומ') דף קיד ע"ג-ע"ד, קטו ע"ב
ג/ו אור חדש (מהר"ל) פ"ט הע' 129 {ר"ה ויו"כ}
ג/ו אור עולם (שניאורסון) עמ' 706
ג/ו אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק ב, פ"ז ס"ק סד, פ"ח ס"ק פט
ג/ו אורח ישראל סי' כח אות ב הערה יא {כ"מ - מקרא מגילה ד"ק}, ובמילואים לסי' כח-ב אות ח-ט {הלל דרבנן}
ג/ו אורח משפט (קוק) עמ' רעא {דברי קבלה}
ג/ו אז שמח עמ' צ, קסב, רנו {לא ימי שמחה}
ג/ו אישי יובל עמ' 29, 185, 186
ג/ו אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' צ {מ"מ וגרי"ז}
ג/ו אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קלא, קמט
ג/ו אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קפב-קפג {גרי"ז}
ג/ו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' עז
ג/ו אמרי כהן (הולנדר) עמ' רד-רה
ג/ו אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' ריח {ר"ה ויוה"כ ימי תשובה ויראה}
ג/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רנז
ג/ו ארץ הצבי (שכטר) עמ' כ
ג/ו ארץ חמדה (ישראלי) עמ' סו, סח-סט {רמב"ם}, ע {מ"מ}
ג/ו אשר למלך
ג/ו אתפשטותא דמשה עמ' עו-צא
ג/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פו, צג
ג/ו באר לחי ראי עמ' תלב-תלו
ג/ו באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קסח
ג/ו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' ח אות ז
ג/ו בארות המים (שאנג'י) דף קט ע"א וע"ג
ג/ו בארות נתן עמ' פו {קרייתה זו הלילא}, צג {אין בהם שמחה יתירה}
ג/ו בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רנ
ג/ו בדבר מלך ח"ו עמ' רמג
ג/ו בדבר מלך ח"י עמ' קיח, רג, רכג
ג/ו בדבר מלך חט"ז עמ' פו, שעא {קרייתה היא הלל}, תכז
ג/ו בדבר מלך חי"א עמ' צג, צו
ג/ו בדרך המלך עמ' לו
ג/ו בים דרך עמ' כט, צד
ג/ו בינה בספרים עמ' כא
ג/ו בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קד {גרי"ז}
ג/ו בית אהרן וישראל גל' כט עמ' צט {גרי"ז}, גל' ל עמ' קכז {מ"מ}, גל' לה עמ' קז {הלל דרבנן}, גל' מב עמ' קלג {מ"מ}, גל' נב עמ' קיד {הלל דרבנן}, גל' נה עמ' לז-לח {שמחה ביוה"כ}, גל' נז עמ' נח, גל' סב עמ' יד, נ, עא, גל' סה עמ' קלב, קלג {קרייתה זו הלילה}, גל' סט עמ' קכב {קרייתה זו הלילה}, גל' ע עמ' סג, קנא {קרייתה זו הלילה}, גל' עא עמ' קנז, קס {קרייתה זו הללה}, גל' עב עמ' קכו {גרי"ז}, גל' עה עמ' קסד {קרייתה זו הלילה}
ג/ו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קפה
ג/ו בן אשר סי' ט אות טז
ג/ו בן מלך - עניינים בש"ס עמ' שא
ג/ו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שנז {עשה מד"ק}
ג/ו בנין שלמה (קלוגר) לעיל פ"א ה"י {קריאה זו הלל}
ג/ו ברור הלכה פסחים קיז ע"א לפני ציון ב, תענית כח ע"ב ציון א
ג/ו ברור הלכה שבועות - גליון רצ"י עמ' א
ג/ו ברכת אהרן מאמר קב אות א, מאמר קסט אות א
ג/ו ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קכח {ראב"ד}
ג/ו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' עג {ראב"ד}
ג/ו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רמה, רמז
ג/ו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לג עמ' פב {קרייתה זו הללה}, סי' קמה
ג/ו ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לט אות א
ג/ו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רעד
ג/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קלו
ג/ו בשבילי הנסים סי' ח הערה טו {מד"ס}
ג/ו בשבילי הפסח סי' לו אות ו {ראב"ד}
ג/ו גבורות שלמה דף לו ע"ב {קרייתה זו הלילה}
ג/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קפו
ג/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קלח
ג/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' צד, קא, קה, קלה, רסו, רפח
ג/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' פה, צב, צז, קכז {ר"ה ויוה"כ}, רעח, ש, שכד, תלד-תלה
ג/ו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' ד, נ {ר"ה ויוה"כ}
ג/ו גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' רי-ריא
ג/ו גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קעז {ר"ה ויוה"כ}
ג/ו גליונות אבני נזר
ג/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קצ
ג/ו דבר בעתו (בוגין) דף ו ע"ב {הלל דרבנן}
ג/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' ח, כז, צ
ג/ו דברי הגות והערכה עמ' 164
ג/ו דברי יואל מועדים ח"ה עמ' קמו {הלל מד"ס}
ג/ו דברי ירמיהו
ג/ו דגל יהודה (קמינר) עמ' רמב {ראב"ד}
ג/ו דובר ישרים פסח עמ' תקכו
ג/ו דעת כהן סי' קעו עמ' שכט, סי' רא עמ' שפד, סי' רלב עמ' תכד {דברי קבלה}
ג/ו דעת כהן עמ' רעא, שכט, שפד, תכד
ג/ו דעת תורה בראשית עמ' רסח
ג/ו דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 122, 159
ג/ו הגהות חבר בן חיים
ג/ו הדרום חכ"ד עמ' 22
ג/ו הלכות יום העצמאות עמ' מה, צג {ראב"ד}, ק, קכז, קמח, קנא, קסה, קסח {גרי"ז}, קפג, רג, רעד {שלשתם - כ"מ}
ג/ו הרי יהודה ח"א סי' מג אות יב-יד {פורים}
ג/ו הררי קדם (תשס) עמ' רעג
ג/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' י {ראב"ד}
ג/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנו
ג/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שנז
ג/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשכח
ג/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רפט
ג/ו ויען יצחק עמ' צז
ג/ו זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רנד-רנז
ג/ו זבחי צדק (דיסקין) עמ' רל {הלל מד"ס}
ג/ו זכרון הרב עמ' 117 {קרייתה זו הללה}, 291 {שמחה אבל לא שמחה יתירה}
ג/ו זכרון סופרים {אבל ר"ה ויוהכ"פ וכו'} [ר"ה דף לב ע"ב]
ג/ו זכרון סופרים {אלא קריאת ההלל לעולם מדברי סופרים} [עיין רש"י תענית דף כח ע"ב (ורמזה הלחם משנה), ועיין תשו' חת"ס יו"ד סוף סימן רל"ג ובאר שמואל סימן לד]
ג/ו זכרון סופרים {ולא תקנו הלל בפורים וכו'} [מגילה יד ע"א (ועיין חידושי המאירי שם, הובא בחת"ס או"ח סימן קצ"ב, ועיין באר שמואל סימן לד)]
ג/ו זמנים לששון עמ' מט {גרי"ז}
ג/ו זרע יצחק (לומברוזו)
ג/ו חד וחלק ח"ב דף מז ע"ב {הלל דרבנן}
ג/ו חדשים גם ישנים עמ' 174
ג/ו חוות יאיר (תשנז) עמ' מ {כ"מ}
ג/ו חוות יאיר סי' ט
ג/ו חזון לימים ח"ב עמ' קסא, רא
ג/ו חי' יפה לב עמ' רמב {הלל מדרבנן}
ג/ו חי' משנה פסחים עמ' קנג
ג/ו חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רעב, תעט
ג/ו חכמת גרשון עמ' קד
ג/ו חמשה מאמרות מאמר נוסח התפלה אות כא
ג/ו חקרי זמנים ח"א עמ' תלא, ח"ג עמ' רסג {דברי קבלה}
ג/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רכז, ח"ב עמ' קפב-קפג
ג/ו טוב ראיה עירובין ב ע"א {דברי קבלה}
ג/ו יד בנימין מגילה עמ' לא, קא {קריאת המגילה - הלל}
ג/ו ידי אליהו
ג/ו ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' צה, קג {גרי"ז}, קעד-קעה
ג/ו ישא מדברותיך קדושין עמ' תקמ {הלל שלם בחג}
ג/ו ישועות עוזו עמ' 94 {מ"מ}, 95 {גרי"ז}
ג/ו ישורון ח"כ עמ' תרלג {שמחה בר"ה ויוה"כ}
ג/ו כי בא מועד עמ' קו
ג/ו כי שרית עמ' 177, 179
ג/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתיד
ג/ו כפי אהרן (זס') קמא עמ' נו, תנינא עמ' צ, קכד, תליתאה עמ' קלב
ג/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קסד
ג/ו כתב סופר או"ח דף קכט ע"ד
ג/ו כתב סופר או"ח סי' קמ ד"ה ואני מצאתי
ג/ו כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' קמ
ג/ו לב מבין
ג/ו לחם חקי עמ' רמח {ראב"ד}, רנא-רנב, רנח-רנט
ג/ו לקוטי סופר ח"א דף לא ע"א, קיא ע"ב
ג/ו לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 229
ג/ו לשנת השמיטה עמ' ט {כ"מ}
ג/ו מאור למלך נדרים עמ' קמז
ג/ו מאורי המועדים עמ' שצב {קריאת המגילה היא הלל}
ג/ו מבוא למשנה תורה עמ' 221, 253
ג/ו מגילת ספר עשין דף ד ע"א
ג/ו מגן צבי עמ' כו
ג/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שלו
ג/ו מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 294
ג/ו מועדים וזמנים ח"א סי' ד, ח"ג סי' קיד, ח"ו סי' יג, ח"ח הערות לח"ו סי' יג
ג/ו מוריה גל' קט עמ' עה {קרייתה זו הלילה}, עו {תקנת נביאים}, גל' קנד עמ' ט, גל' קצז עמ' כב
ג/ו מורשה - שיחות למועדים עמ' עא
ג/ו מזכרת עמ' 352
ג/ו מחזיק ברכה סי' תרצג אות א {קרייתה - הלל}
ג/ו מחנה יוסף ח"ג עמ' כ {הלל בר"ה וביוה"כ}, פסחים עמ' פה, פט
ג/ו מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' קסט
ג/ו מטה אהרן פסחים עמ' קכא
ג/ו מטה אהרן ר"ה עמ' קסא, קסז
ג/ו מטה אפרים
ג/ו מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' נא, סח
ג/ו מי השלוח (זס') עמ' קעא
ג/ו מכתם לדוד (חסן)
ג/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' פ {קרייתה - הלל}
ג/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 13, 173, 174, 178, 413
ג/ו מנחת אלימלך עמ' רעג
ג/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רמא
ג/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שפט
ג/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' קכב
ג/ו מעט צרי
ג/ו מעין חיים ח"ב עמ' רל
ג/ו מעיני המים
ג/ו מענה לשון עמ' רז {הלל מד"ס}, רט
ג/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף כד ע"ד
ג/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קנא
ג/ו מפרות האילן על המועדים עמ' 170-171 {קרייתה זו הללה}
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב [הנכון כמ"ש הכ"מ וכמבואר במנין המצוות לרבנו]
ג/ו משא בני קהת
ג/ו משאת המלך ח"ד סי' תקנה {הלל מד"ס}
ג/ו משאת כפי עמ' כו
ג/ו משאת מרדכי מגילה עמ' מ
ג/ו משבצות זהב ישעיהו עמ' תרפג
ג/ו משבצות זהב עזרא עמ' שיט
ג/ו משכנות אפרים שבת סי' כא {ר"ה ויוה"כ}
ג/ו משנת יהודה ח"ב פכ"ט ה"כ
ג/ו משנת יעקב כאן, הל' ק"ש פ"ד ה"א {הלל מד"ס - לקטן}, הל' תפלה פ"ז הי"ג {הלל מד"ס}, הל' חמץ פ"ח ה"ה, קדושה עמ' רצה
ג/ו משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ג עמ' ח {אין השמחה מלאה}
ג/ו משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ח {יש אימת הדין אין שמחה שלמה}
ג/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תמא {קרייתה זו הללה}
ג/ו נאות אפרים ח"ב עמ' לה
ג/ו נועם חי"א עמ' כא, כד, חי"ט עמ' שכא [משנת יעבץ סי' יט], חכ"א עמ' רצט [יחוה דעת סי' עח]
ג/ו נחל איתן
ג/ו נחל יבוק
ג/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' ל אות יג
ג/ו ניר לדוד
ג/ו נצר מטעי (פרידמן) סי' לו סעיף ו {קריאת מגילה - הלל}
ג/ו נר מצוה (ואלק) שרשים דף ו ע"ד {הלל דרבנן}
ג/ו נשמה של שבת עמ' 626 {קרייתה זו הלילא}
ג/ו נתן פריו חנוכה עמ' קמח-קנ
ג/ו נתן פריו מגילה עמ' קלז
ג/ו ס' ההודיה עמ' קטו-קיז
ג/ו ס' הפרדס לר' אשר עמ' קטו
ג/ו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרלג, תרלו
ג/ו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' לז אות ב
ג/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' ה
ג/ו סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רנז ע"ד
ג/ו סוכת דוד (מן) סוכה סי' לו ס"ק א, טז-יז
ג/ו סופר מהיר ח"ב עמ' קלה-קלו {פורים}
ג/ו עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 153 {גרי"ז}, 168-169 {קרייתה היא הלל}
ג/ו עטרת חן ח"ב עמ' קפו
ג/ו עטרת יעקב עמ' כה, כט
ג/ו עטרת מרדכי (מילר) עמ' רלז
ג/ו עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' ז-ח
ג/ו עיוני חג ומועד עמ' 351
ג/ו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 62
ג/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' עז
ג/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' עח
ג/ו עמק ברכה (פומרנצ'יק) עמ' י {קרייתה זו הלילא}
ג/ו עץ הדר השלם עמ' קנא, קסג
ג/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 37
ג/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 41
ג/ו פטר רחם (אבן נאים) דף קט ע"א {קרייתה זו הללה}
ג/ו פי שנים דף קלד
ג/ו פרפרת משה ח"ב עמ' תכו
ג/ו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 126
ג/ו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 43
ג/ו קהלת יעקב (קלוגר) פסח עמ' תקלה {קרייתה זו הלילא}
ג/ו קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תלז, תמ, תמג
ג/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקלה {גרי"ז}, ח"ד עמ' לז, מ
ג/ו קול דודי (תשף)
ג/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קיז {מ"מ וכ"מ}
ג/ו קול צופיך עמ' רמט
ג/ו קרני ראם (ירמוש) עמ' רמח
ג/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שז, שסה, ח"ג עמ' רט {ראב"ד}, ח"ד עמ' רכט-רל
ג/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תטז
ג/ו רנת יצחק תהלים עמ' תרה, משלי עמ' שמד
ג/ו רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קפד-קפה, קצב {ר"ה ויוה"כ}
ג/ו רנת יצחק תפלה עמ' קמג {ר"ה ויוה"כ}
ג/ו רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רצא, שפד
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קעז
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שיב
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ריח, רעו
ג/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שלא
ג/ו שבי ציון סי' כ
ג/ו שבת הארץ - מבוא עמ' 125 {כ"מ}
ג/ו שו"ע הרב או"ח סי' תרמד ס"א
ג/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' ט-י
ג/ו שו"ת מהרש"ם ח"א סי' א
ג/ו שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' קכו
ג/ו שושנת יעקב (רפפורט) עמ' ד, מז-מט
ג/ו שחר אהללך עמ' יט, נט, עב, עג {גרי"ז}, עו {גרי"ז}, פו {גרי"ז}, קיא {מרכה"מ}, קלו, קמד, קמח, קצה
ג/ו שיבת ציון (לנדא) סי' כב
ג/ו שיח דוד (תשסד) עמ' קיא {ר"ה ויו"כ}
ג/ו שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קה {גרי"ז}, קנה, קפג, רד
ג/ו שיחות לספר ויקרא עמ' רפח {ימי דין}
ג/ו שירת הפסח אות ט, קסא-קסה, קצד-קצה
ג/ו שלום בחילך עמ' מט
ג/ו שלמי יוסף ר"ה עמ' קפז, תנב, תנז, תסא
ג/ו שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' טז
ג/ו שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' יז
ג/ו שלמי שמחה ח"א עמ' יד {כ"מ}, רמ, ח"ה עמ' קכ, קכו-קכח
ג/ו שלמי שמעון (תשמו) עמ' מג
ג/ו שם דרך פסחים עמ' רלו, רלח
ג/ו שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שס
ג/ו שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קפא, קפג
ג/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' רעח
ג/ו שנות חיים (קלוגר) עמ' תעד
ג/ו שעורי הרב - אבלות עמ' מא
ג/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קנח, קסד {גרי"ז}, קסו
ג/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קכא
ג/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קלח {ר"ה ויוה"כ}
ג/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' סז
ג/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קסד
ג/ו שערי המקדש סי' לג אות ה {מגילה במקום הלל}
ג/ו שערי טהר ח"ח סי' פ אות ב
ג/ו שפתי דעת ח"א עמ' צ
ג/ו שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 461
ג/ו שרשים במועדות עמ' קמח
ג/ו תאריך ישראל סי' יז הערה ו {כ"מ}
ג/ו תועפות ראם (באר) עמ' רכב
ג/ו תורה לדעת ח"ג עמ' קנא-קנב, ח"ו עמ' קכד
ג/ו תורה לשמה (תשעג) עמ' רכ
ג/ו תורת אמך ח"ב עמ' 423
ג/ו תורת המועדים (תשכד) עמ' 326 {הלל מדרבנן}
ג/ו תורת המועדים (תשנו) עמ' 350
ג/ו תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק מג
ג/ו תורת השבת והמועד עמ' 426, 435 {שניהם - קרייתה זו הלילא}
ג/ו תורת מנחם ח"ל עמ' 186 {קריאתה היא ההלל}
ג/ו תחומין חי"א עמ' 405
ג/ו תפארת ישראל סי' תטו {יוה"כ}
ג/ו תפארת צבי (רוזנטל) עמ' נב
ג/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' שנה
ג/ו תשובה מאהבה ח"א סי' מה, ח"ב דף יז ע"ג, לג ע"א
ג/ז אבודרהם (תשכג) עמ' קצד
ג/ז אהל שרה לאה עמ' קנב {אין ברכה על מנהג}
ג/ז אהל תורה (קוק) עמ' פב {ברכה על מנהג}
ג/ז אור דוד עמ' י
ג/ז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רנה-רנז, שמט
ג/ז אורח ישראל בהמשך למילואים לסי' יב אות ב {ברכה על מנהג}
ג/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 103
ג/ז אמרי דעת יו"ד סי' ג עמ' פו
ג/ז אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 138
ג/ז אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' כב
ג/ז אשר למלך {הלל ביו"ט שני}
ג/ז אתפשטותא דמשה עמ' צב-קטז
ג/ז באר יהודה הל' ברכות פי"א הט"ז
ג/ז בדבר מלך חט"ז עמ' קג
ג/ז בים דרך עמ' כט
ג/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' תיא {מנהג בבל וא"י}
ג/ז בית אהרן וישראל גל' טז עמ' פז {אין מברכים}, גל' נ עמ' נא {לא מברכים על הלל בר"ח}, גל' נז עמ' נח, גל' סב עמ' יד, גל' עא עמ' פא {לא מברכים על הלל בר"ח}
ג/ז בית אהרן וישראל גל' פח עמ' נז {דילוג בר"ח}
ג/ז בנין אב (שולמן) סי' כה אות ח
ג/ז ברור הלכה שבת, גליון הש"ס של רצ"י עמ' יב {לח"מ}
ג/ז ברור הלכה תענית כח ע"ב ציון א
ג/ז ברכי יוסף יו"ד סי' שלג אות א {הגהמ"י אות ד}
ג/ז ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קנ, קנב
ג/ז ברכת יצחק (פאלער) עמ' קמד {מנהג}, קמה [מ"מ}, רסט {הגהמ"י אות ה}, שנח {מנהג}
ג/ז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' עו {ראב"ד}
ג/ז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' עז
ג/ז בשלם סוכו סי' נט
ג/ז בתי כהונה (תצו) בית ועד דף יד ע"ב {יחיד}
ג/ז גבורות אליהו או"ח סי' קכג אות ב
ג/ז גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קפו, קפט-קצ, קצב-קצד
ג/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קעא
ג/ז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קה, קכ
ג/ז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תח {ר"ח}, קח {ר"ח}, קיב {ר"ח}, רנו {הגהמ"י}
ג/ז גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' רי-ריא, רטז, ריח
ג/ז גבורת יצחק שבועות עמ' סג {הגהמ"י}
ג/ז גן שושנים ח"ב עמ' יח {הגהמ"י - ר' שמחה אמר לברך}
ג/ז דביר הקודש מועדים עמ' קד-קו
ג/ז דעת תורה בראשית עמ' רסח
ג/ז דרך המלך (רבי)
ג/ז הלכות יום העצמאות עמ' כז {כ"מ}, קיח-קיט, רב
ג/ז המנהיג עמ' רנח
ג/ז המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 67
ג/ז העמק שאלה שאלתא סז ס"ק ג
ג/ז התורה והמדינה ח"ז עמ' רפב
ג/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' קסט
ג/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קעב
ג/ז התעוררות תשובה {קושיה מיו"ט שני}
ג/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעט
ג/ז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קלח
ג/ז ויטע אשל עמ' רמח {אם התחיל ישלים}
ג/ז זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רצח
ג/ז זכרון הרב עמ' 80 {הלל בשביעי של פסח - מנהג}
ג/ז זמנים למלך
ג/ז חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' יב ס"ק ג
ג/ז חי' הגרי"ז דף ה ע"ב
ג/ז חי' מהר"ז בינגא עמ' קנו
ג/ז חידושין על התורה לרבנו תם עמ' קמ
ג/ז חתן סופר חנוכה-פורים עמ' מו
ג/ז טל חיים (טל) ח"ג עמ' קכד
ג/ז יד פשוטה אהבה הל' ברכות פי"א הט"ז {שאר ימי פסח}
ג/ז יחוה דעת ח"ד עמ' קעד
ג/ז יחלק שלל ח"ג עמ' מח {הלל בחוה"מ פסח - מנהג או חובה}
ג/ז יין הטוב עמ' צ, צב {דרך המלך}
ג/ז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קנז
ג/ז יסודי הצדקה עמ' 106
ג/ז יקר הערך דף מז ע"ג {קרייתה היא הלילה}
ג/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קסד
ג/ז ליד המעין עמ' 217 {ראב"ד}, 219 {כ"מ}, 220
ג/ז לקוטי סופר ח"א דף קיא ע"ג
ג/ז מאורי המועדים עמ' שמ, שמג {אין מברכים}
ג/ז מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 319
ג/ז מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' ד
ג/ז מזכרת עמ' 352
ג/ז מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' צא
ג/ז מטה אהרן ר"ה עמ' קסא, קסז
ג/ז מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קלג
ג/ז מי ימצא סוכה עמ' שכב {אין ברכה בהלל בר"ח}
ג/ז מכתם לדוד (חסן)
ג/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 13, 306
ג/ז מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רמז
ג/ז מסורה ח"ט עמ' צב
ג/ז מציון אורה ח"א עמ' קלה
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ז משמרת חיים (רגנשבורג) עמ' קמז
ג/ז משנה הלכות ח"ה סי' עג (ד"ה והנראה) {רב סבר לאפסוקינהו}
ג/ז משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' שז
ג/ז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' צג
ג/ז ניר לדוד
ג/ז ס' ההודיה עמ' קיז-קכ, קכו
ג/ז ס' הפרדס לר' אשר עמ' קטז
ג/ז סוכת דוד (מן) סוכה סי' לו ס"ק כ
ג/ז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' שמד
ג/ז ענבי פתחיה עמ' 128, 130
ג/ז פרי האדמה ח"א
ג/ז פרי חדש או"ח תכב ס"ק ב
ג/ז פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' עד
ג/ז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 424
ג/ז רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' טו {מנהג בר"ח}
ג/ז רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' תיא
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קעז
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קפה
ג/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קפה
ג/ז שו"ע הרב או"ח סי' קלא ס"ה, סי' תפח ס"ג, סי' תצ סעיפים ו-ז, פסקי הסידור - הלל
ג/ז שירת הפסח אות קצה
ג/ז של"ה ח"א מס' פסחים סי' ה
ג/ז של"ה ח"ב פסחים סי' ה
ג/ז שלחן המלך {קושיית מג"א שלא תיקנו שהחיינו}
ג/ז שלמי שמחה ח"ה עמ' קכח
ג/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קנו
ג/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' טו, קטז
ג/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' כז, קלג {מנהג}
ג/ז שערי זבולון או"ח ח"ג סי' ג ס"ק ג {מ"מ}
ג/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 83, מח' ב עמ' 119
ג/ז תורת חיים וחסד עמ' קב
ג/ז תורת רפאל או"ח ח"ב דף פב ע"א {הגהמ"י}
ג/ז תחומין חי"ט עמ' 366, 368
ג/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' יז
ג/ז תרחם ציון עמ' קט, קיג-קטו {ברכה על הלל כשמדלגים}
ג/ח אהל דוד (קהן) ח"ג תהלים פקט"ו פס' א
ג/ח אמונת עתיך (נאור) עמ' צ
ג/ח אתפשטותא דמשה עמ' קיז-קכד
ג/ח באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב {מנהגים שונים}
ג/ח בן אשר סי' כד אות כז
ג/ח בנין אב (שולמן) סי' כה אות א
ג/ח ברור הלכה תענית כח ע"ב ציון א פסקה ז
ג/ח המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 67
ג/ח מאמר המלך
ג/ח מבוא למשנה תורה עמ' 100
ג/ח מועדים וזמנים ח"ב סי' קלז, ח"ז סי' קיג
ג/ח מילי דמרדכי
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ח ס' ההודיה עמ' קכ
ג/ח עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 23
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קעו
ג/ט אמת ליעקב מועד עמ' שצה {השמיט חילוק בין הנץ לעמוד השחר}
ג/ט אתפשטותא דמשה עמ' קכה-קעח
ג/ט בדבר מלך ח"ה עמ' קח {ביום}
ג/ט בית אהרן וישראל גל' סב עמ' יד-טו
ג/ט בית זבול ח"ג סי' י עמ' יא {ביום}
ג/ט ברור הלכה ברכות יד ע"א ציון ב
ג/ט ברור הלכה מגילה יז ע"א ציון ט
ג/ט גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קפו, קצ-קצא {מ"מ}
ג/ט גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' ריח
ג/ט האיר ממזרח פסחים סי' יד אות יג {כל היום כשר לקריאת ההלל - לא הזכיר שהראשון מקרא אות ההלל, וכמ"ש ר"ה לב ע"ב; לא הזכיר דין זריזין}
ג/ט הגהות חבר בן חיים
ג/ט הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יח ס"ק מו {הגהמ"י}
ג/ט ויען יצחק עמ' קב
ג/ט זכור לאברהם (יפהן) עמ' קיא {הפסק באמצע}
ג/ט יחלק שלל ח"ג עמ' פב {לא בלילה - מה עם הלל בליל פסח}
ג/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קז
ג/ט מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' לה
ג/ט מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' קלב
ג/ט מטה אהרן פסחים עמ' קכא
ג/ט מכתם לדוד {להפסיק}
ג/ט מציון אורה ח"א עמ' סו
ג/ט מרכה"מ (אלפ') {להפסיק}
ג/ט משנת משה ר"ה עמ' קסז
ג/ט נועם חי"ג עמ' רמב
ג/ט נחל יבוק
ג/ט נתן פריו חנוכה עמ' קנב
ג/ט ס' ההודיה עמ' קכא
ג/ט עין תרשיש {לח"מ} [צ"ע מברכות יט ע"ב, "גברא רבה"]
ג/ט ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 26
ג/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רכז-רכח
ג/ט רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' טו
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קעו
ג/ט שו"ע הרב או"ח סי' קלא ס"ה, סי' תפח ס"ג
ג/ט שלל דוד
ג/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קנו
ג/ט שערי יעקב תפלה סי' כה סעיף טז בהערה
ג/ט שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 86-87
ג/ט שרשי הים דף קעז ע"א
ג/י אתפשטותא דמשה עמ' קעט-קפב
ג/י גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' צ, צד {הגהמ"י אות ז}
ג/י השיב משה סי' כא {לח"מ}
ג/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעט
ג/י מעדני ביאורים עמ' צג
ג/י מציון אורה ח"א עמ' קלו
ג/י נמוקי שזבנ"י דף סג
ג/י ס' ההודיה עמ' קכב
ג/י רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' יד
ג/י שירת הפסח אות קסג
ג/י שם דרך מגילה עמ' לט {הגהמ"י}
ג/י שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 119, 121
ג/יא אתפשטותא דמשה עמ' קפג
ג/יא באהלה של תורה או"ח סי' ב אות ב-ג
ג/יא בארות נתן עמ' קמ
ג/יא המנהיג עמ' רנג
ג/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 191
ג/יא חי' הריצ"ד
ג/יא חי' מהר"ז בינגא עמ' קנו
ג/יא מבוא למשנה תורה עמ' 100
ג/יא מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קלח
ג/יא ס' ההודיה עמ' קכג
ג/יא צרור המור (רוטלוי) סי' כו עמ' קצד
ג/יב אגרות משה או"ח ח"ג סי' ע
ג/יב אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"י הע' 28, 30, וליד הע' 40 {כולם - מרכה"מ}
ג/יב אתפשטותא דמשה עמ' קפד-קפט
ג/יב בדבר מלך חט"ז עמ' צג, תכח
ג/יב בית אהרן וישראל גל' סב עמ' טו
ג/יב ברור הלכה סוכה לח ע"ב ציון א
ג/יב דבר שאול סוטה סי' נו אות ב {מה עונים}
ג/יב דברות משה מועד ח"א עמ' תקלח {מנהג קריאת ההלל בימי חכמים הראשונים}
ג/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תז
ג/יב הגהות חבר בן חיים
ג/יב המאיר לארץ
ג/יב המלך חדריו עמ' 217
ג/יב זאת ליעקב במדבר עמ' שמה
ג/יב זכרון סופרים {מ"מ - במדרש תהלים} [עיין תוס' יו"ט סוכה פ"ב משנה ב' הראה מקורו במס' סופרים פי"ו (וגם בירושלמי פרק כל כתבי, הגרש"ש)]
ג/יב זמנים למלך
ג/יב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סוכה לח ע"א]
ג/יב חי' חתם סופר
ג/יב חי' מהר"ז בינגא עמ' קעז, קפו
ג/יב חנן אלקים עמ' רלו {לח"מ}
ג/יב יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קמ
ג/יב יחי המלך, פתח דבר {קכג פעמים}
ג/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקלב-תקלג
ג/יב כסא רחמים (תקסג) דף נה ע"ג
ג/יב כסא רחמים (תקסג) דף נה ע"ג
ג/יב כסא רחמים (תשנ) עמ' קעח
ג/יב לילה כיום יאיר (באום) עמ' 265 {הללויה - עיקר השבח}
ג/יב לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 229
ג/יב מבוא למשנה תורה עמ' 100
ג/יב מועדים וזמנים ח"ז סי' קיג {כולם עונים}
ג/יב מחנה יוסף פסחים עמ' צה
ג/יב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 13, 16
ג/יב מסורה חט"ז עמ' טז
ג/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יב משיב משפט עמ' נה
ג/יב משנה שכיר או"ח עמ' תלו {קכג פעמים}
ג/יב משנת ראשונים (הירשפלד)
ג/יב נרות אהרן
ג/יב סוכת דוד (מן) סוכה סי' לו ס"ק כד
ג/יב עטרת חן ח"ב עמ' קפג
ג/יב עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' ט
ג/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רעז
ג/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' סב
ג/יב רמת שמואל (אג'ייני) דף קמו ע"א
ג/יב רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' תט
ג/יב רץ כצבי על חדשי השנה עמ' צג
ג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קעח
ג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קפב, קפה, קפט-קצ, קצב
ג/יב שדה הארץ ח"ג
ג/יב שמות בארץ (תשנט) עמ' רפא
ג/יב תוי"ט סוכה פ"ה מ"ב [מס' סופרים פט"ז]
ג/יב תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' קכב
ג/יב תורה שלמה חי"ב עמ' 168
ג/יג אור הישר [חי' חת"ס סוכה לח ע"א]
ג/יג אתפשטותא דמשה עמ' קצ
ג/יג בית אהרן וישראל גל' סט עמ' צח
ג/יג ברכת מרדכי פסחים עמ' רפה {רק פרוטה}
ג/יג המלך חדריו עמ' 217
ג/יג לוח ארש (תשסא) קצירת האומר סי' א אות לז {בין הפרקים}
ג/יג מעט צרי
ג/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יג משיב משפט עמ' נה
ג/יג סוכת דוד (מן) סוכה סי' לו ס"ק כד
ג/יג עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' ט
ג/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' סב
ג/יג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קפב, קפה, קפט-קצ, קצב
ג/יג שדה הארץ ח"ג
ג/יד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 85
ג/יד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/יד אבן שלמה (ניימן) עמ' לד
ג/יד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' סח
ג/יד אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רנד
ג/יד אישי יובל עמ' 187
ג/יד אמרי נועם מועדים תשובה יב מבן המחבר {מנהגות}
ג/יד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מא
ג/יד ארבעים לבינה סי' תרפג ס"ק א
ג/יד אשר למלך
ג/יד אשר למלך לעיל ה"ד {אשה לא חייבת בהלל}
ג/יד אתפשטותא דמשה עמ' קצא-קצט
ג/יד באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב
ג/יד באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב {מנהגות שונים}
ג/יד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' רמד
ג/יד בדבר מלך ח"י עמ' רכו
ג/יד בדבר מלך חט"ז עמ' פח, תכח
ג/יד בית אהרן (קריספין) דף לא ע"ד, לב ע"א-ע"ג
ג/יד בית אהרן וישראל גל' כט עמ' ק, גל' נז עמ' נח
ג/יד בית אהרן וישראל גל' ל עמ' קכז-קכח {חיוב אשה בהלל}
ג/יד בית אהרן וישראל גל' עב עמ' קכו {אין הנשים מוציאות בהלל}
ג/יד בית יהודה (עייאש) או"ח סי' כב {קטן}
ג/יד בן אשר סי' ט הערה י
ג/יד בן הרמה
ג/יד בן מלך - עניינים בש"ס עמ' רנו
ג/יד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קעט
ג/יד ברור הלכה סוכה לח ע"ב אחרי ציון ב
ג/יד ברכת הזמן עמ' קטו
ג/יד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רמח
ג/יד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמה
ג/יד ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' א אות ז
ג/יד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רפא
ג/יד בשבילי הנסים סי' ט ס"ק ג {קטן או עבד או אשה}
ג/יד בשבילי הפורים סי' ח הערה לג {אשה פטורה}, סי' י אות ד {קטן}
ג/יד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קב, רסז
ג/יד גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' צג, רעט {אשה}
ג/יד דבר סיני על מועדי השנה עמ' קיד
ג/יד דברי ירוחם סי' לח
ג/יד הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' קו
ג/יד המאיר לארץ
ג/יד המלך חדריו עמ' 217
ג/יד השיב משה (תשעה) או"ח סי' כא עמ' קס
ג/יד זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רנג
ג/יד זמנים למלך
ג/יד זר אהרן עמ' קכ
ג/יד חזון לימים ח"ב עמ' רט
ג/יד חיים ומלך
ג/יד יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קמ
ג/יד יחוה דעת ח"א עמ' רכד
ג/יד ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' צו
ג/יד כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ג/יד כתבי ר' אייזיק עמ' קח
ג/יד לב שלם [חנן אלקים דף קכט]
ג/יד מאור ישראל
ג/יד מאזני צדק ח"א עמ' שכו
ג/יד מבוא למשנה תורה עמ' 94, 100
ג/יד מועדים וזמנים ח"ב סי' קמו
ג/יד מוריה גל' קט עמ' עה-עו
ג/יד מוריה י גל' א (ר"א שולמן)
ג/יד מטה אפרים
ג/יד מכתם לדוד (חסן)
ג/יד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 16-17
ג/יד מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רלט
ג/יד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קעב
ג/יד מעט צרי
ג/יד מעיני המים
ג/יד מקור הברכה (קרויס) עמ' קיד
ג/יד מקראי קדש (תפט) דף קכט ע"א
ג/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' שכה
ג/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יד משכן בצלאל ח"א סי' לב
ג/יד משנה הלכות ח"ז סי' צב
ג/יד משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' תקמב עמ' שסב {אשה שמקריאה - צריך לומר אחריה}
ג/יד משנת ראשונים (הירשפלד)
ג/יד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' כג
ג/יד ס' הפרדס לר' אשר עמ' קיז
ג/יד ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרלד-תרלה
ג/יד סוכת דוד (מן) סוכה סי' לו ס"ק כד
ג/יד עטרת חן ח"ב עמ' קפג
ג/יד עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' ה, ט
ג/יד עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ד ע"ג
ג/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסח
ג/יד פתחי מגדים עמ' ר
ג/יד קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' ע, תמ
ג/יד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' פד
ג/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קה
ג/יד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קפב, קפה, קפט-קצ, קצב, רלד, רפה
ג/יד שדה הארץ ח"ג
ג/יד שו"ע הרב או"ח סי' תעט ס"ו
ג/יד שחר אהללך עמ' קצו
ג/יד שירת הפסח אות קסד, קצד
ג/יד שלמי יוסף סוכה עמ' קנ-קנא
ג/יד שלמי שמחה ח"א עמ' רמא, ח"ה עמ' קכ
ג/יד שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שיב
ג/יד שמות בארץ (תשנט) עמ' רפב
ג/יד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קסד
ג/יד תורה לדעת ח"ו עמ' קכד
ג/יד תלפיות ח עמ' 150
ג/יד תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רצד
ג/יד תרומת הדשן שו"ת סי' קו {הגהמ"י}


ד/189 הלכות מגילה וחנוכה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אהל חיים ח"ד
ד/רה"פ אוצר מפרשי הרמב"ם
ד/רה"פ אורה ושמחה
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ד/רה"פ משנת יעקב
ד/רה"פ נצח משה
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ צמח שלמה
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבי עזרי ח"א
ד/א אבן ישראל (פישר)
ד/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 86-87
ד/א אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 123-126
ד/א אבני חפץ ח"ב עמ' קי
ד/א אבני חפץ ח"ד עמ' קפו
ד/א אדרת המלך עמ' סו-סח {מהדרין מן המהדרין}
ד/א אהל יעקב (אטינגר) עמ' שנא
ד/א אוצרות יהושע עמ' מא {גרי"ז}
ד/א אור אברהם
ד/א אור הישר [כנסת יחזקאל סי' יז]
ד/א אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' צו, רנז-רסה
ד/א אור הנר (ליברמן) עמ' קד
ד/א אור חדש (בלומ') דף קיז ע"ג-ע"ד, קיח ע"ד
ד/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 441, 448, 641-642
ד/א אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק ז {נר לשון זכר}
ד/א אורח המועדים (תשסח) עמ' שצז-שצח {מנין בני הבית}
ד/א אורח ישראל סי' כז אות ד-ה, ז, מילואים לסי' כז ח"ב אות א-ב
ד/א אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' נה {גרי"ז}
ד/א אמרי שפר (פינטו) עמ' קצ-קצא
ד/א אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' ג, יד
ד/א ארבעים לבינה סי' תרעא ס"ק א, ב, ה, טז, סי' תרעב ס"ק ה, סי' תרעד ס"ק ב, סי' תרעז ס"ק ח
ד/א אש תמיד עמ' תקעג
ד/א אשר למלך כאן ולקמן ה"ט
ד/א אתפשטותא דמשה עמ' ר-רז
ד/א באהלה של תורה או"ח סי' צז אות א, סי' צח אות ח, סי' ק
ד/א באר אברהם (אבלי) עמ' רלא-רלב
ד/א באר אלחנן עמ' רנב-רנג
ד/א באר לחי ראי עמ' תלו-תלח
ד/א בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רב
ד/א בדבר מלך ח"ד עמ' נא
ד/א בדבר מלך ח"ז עמ' רלז-רלח
ד/א בדבר מלך ח"י עמ' רכא
ד/א בדבר מלך חט"ז עמ' קסו
ד/א בינה בספרים עמ' מז
ד/א ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' יד
ד/א ביצחק יקרא (תשע) סי' לח סעיף ב ד"ה והנה בחי'
ד/א בית אהרן וישראל גל' יד עמ' נ-נא, נג, גל' יט עמ' יא-יב, טו-יז, גל' לב עמ' נב, נד {מוסיף והולך - חיוב על בעה"ב}, גל' מד עמ' מ {מהדרין מן המהדרין}, גל' סב עמ' מט, סא, קט-קי, גל' עד עמ' עז-עח {מהדרין מן המהדרין}
ד/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' פו
ד/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קעב
ד/א בן אשר סי' ו אות ד, ו-ז, טו
ד/א בן מלך - עניינים בש"ס עמ' רנט
ד/א בנין אב (שולמן) סי' כב-כג
ד/א בנתיב המצוות עמ' 126 {גרי"ז}
ד/א ברור הלכה שבת כא ע"ב ציון ו
ד/א ברורי חיים ח"ב עמ' שמא {כל אחד מבני הבית מדליק - הדין באשה}
ד/א בריתי יעקב ח"א עמ' ק
ד/א ברכי יוסף או"ח דף קפח ע"א {מוסיף והולך}, סי' תרעא ס"א
ד/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' שנט, שסג
ד/א ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' מ אות ג-ד
ד/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רמב, רמה, רנז-רנח
ד/א ברקאי ח"ה עמ' 96
ד/א בשמן רענן ח"ב עמ' ה
ד/א בתי כהונה (תצו) בית ועד דף יד ע"ב
ד/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' כח, כט, לא, לח, לט
ד/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' יח-יט, כא, כח-כט
ד/א גנזי מועדים עמ' עו
ד/א דבר סיני על מועדי השנה עמ' סד-סו, קיז
ד/א דברות אליהו ח"ד עמ' כג-כה
ד/א דברי אליהו (בלייער) עמ' קמ {מהדרין לשון הידור}
ד/א דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קצא
ד/א דברי ירמיהו
ד/א דברי שירה חנוכה עמ' ט, יא, כד
ד/א דרור יקרא עמ' נא
ד/א דרושים הלולים (שטארך) השמטות דף לג ע"א {המהדרין נר לכל אחד}
ד/א דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' ריד
ד/א דרשות מהר"ם חביב עמ' צח
ד/א הגיוני הלכה עמ' 205, 211
ד/א המאור הגדול (גר"א) עמ' תר {נר לכל בית}
ד/א המאיר לארץ {נשים}
ד/א הערות ר"י ליינר
ד/א הר המוריה (אדר"ת) עמ' רנד
ד/א הר המלך ח"ג עמ' סו, רעג-רעו, ח"ה עמ' רמט-רנ, ח"ז עמ' תט-תיד
ד/א הרמב"ם כמחנך עמ' 79, 200
ד/א הררי קדם (תשס) עמ' רעו, רעח, רפ, רפז
ד/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קסט-קע
ד/א ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תסא
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' עט, פח
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קב
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קכו
ד/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' רלג
ד/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קכט
ד/א וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קכ
ד/א ויען יצחק עמ' צז
ד/א זבחי צדק (דיסקין) עמ' פא {המהדר}
ד/א זמנים למלך
ד/א זמנים לששון עמ' לט
ד/א זרע יצחק (לומברוזו)
ד/א חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' כד, שבת סי' כו ס"ק ח
ד/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כח אות ד
ד/א חי' הגרי"ז
ד/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קעא
ד/א חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר ב ס"ק ל-לו, מא (א,ג-ד), סו, ע, מאמר ג ס"ק כד {אנשים ונשים}, מאמר ו ס"ק לד, מו
ד/א חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' נז
ד/א חינוך הבנים למצוות עמ' קטו
ד/א חק המלך יבמות עמ' צא
ד/א חקרי זמנים ח"א עמ' שב
ד/א חתן סופר חנוכה-פורים עמ' מג-מד
ד/א יד לרמב"ם עמ' 179
ד/א יד פשוטה הל' מגילה פ"ג ה"ד {אין מצוה על כל אחד}
ד/א יסודי הצדקה עמ' 352, 423
ד/א יציב פתגם חנוכה עמ' פב
ד/א ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רפד
ד/א ישועות יעקב מועד עמ' קע
ד/א ישורון ח"י עמ' שצא {אבי עזרי}
ד/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שכו
ד/א כנסת אברהם עמ' נח, ע
ד/א כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קמו
ד/א כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' עה
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' סב ע"ב, ח"ג עמ' נג ע"ב
ד/א להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' נג-נד, סד
ד/א לקוטי שיחות ח"כ עמ' 207
ד/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 52
ד/א מאורי המועדים עמ' שסו
ד/א מאזני צדק ח"א עמ' שטו
ד/א מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' א
ד/א מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 377
ד/א מועדים וזמנים ח"ב סי' קלג עמ' סא
ד/א מועדים וזמנים ח"ו סי' פז
ד/א מוריה גל' קפט עמ' קי
ד/א מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' יב, יד, טו, יח, כ
ד/א מלאכת חשב עמ' פט
ד/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 137 {נר איש וביתו}
ד/א מנחת אלימלך עמ' פג-פד
ד/א מנחת אשר שבת עמ' קג, קו
ד/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קסב, קסו
ד/א מסורה חי"ב עמ' ט, חי"ג עמ' יח
ד/א מעדני ביאורים עמ' ק, קב
ד/א מעדני שמואל עמ' כז
ד/א משא בני קהת
ד/א משאת המלך מועדים עמ' קד, קז {נר לכל אחד}
ד/א משאת מרדכי ב"ק עמ' לב
ד/א משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' לה-לח
ד/א משנה הלכות ח"ז סי' ז בסופו {נר איש וביתו - שו"ע השמיט}
ד/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שפו
ד/א משנה שלמה עמ' קעד-קעה
ד/א משנת יהודה עמ' רמב-רמג {בעה"ב מדליק עבור כולם - הסבר הגרי"ז}
ד/א נועם ח"כ עמ' קד
ד/א נתיבותיה שלום בראשית עמ' 197
ד/א נתן פריו חנוכה עמ' יח, נד-נה, עו, קיז-קיח, קכג, קמד, קנב-קנד, קפט
ד/א נתן פריו מגילה עמ' קצז, קצט, רעב
ד/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתריז
ד/א ס' הנייר עמ' לד
ד/א סדר משנה (בוסק')
ד/א סוכת דוד (מן) סוכה סי' כה ס"ק יח
ד/א עולת ראיה (וייס) עמ' עז-עח
ד/א עולת שבת בשבתו עמ' עה {מהדרין}
ד/א עטרת יעקב עמ' מה-מו
ד/א עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' י
ד/א עיוני הלכות ח"ב עמ' תקיד
ד/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שמא-שמב, שמד
ד/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' מו
ד/א עיונים ומחקרים ח"א עמ' 92
ד/א עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' רטז
ד/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקמג, תקמה {אבי עזרי}, תקנ
ד/א פתחי מגדים עמ' לג, מה-מו, מח-מט, ס, סה, קכה, קכט, קלו, קמו
ד/א צרור המור (רוטלוי) סי' כה עמ' קפג
ד/א קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' פ, פט, צח, קה, קנא
ד/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' שמ
ד/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קכה-קכז
ד/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נב
ד/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שיא, ח"ז עמ' קנז
ד/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קטז
ד/א רשימות לב סוכה סי' ד אות יא {גרי"ז}
ד/א שבי ציון סי' כה ענף א
ד/א שברי לוחות עמ' 159 {הגהמ"י אות א - סדר עולם}
ד/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' עו
ד/א שו"ת מהרש"ל סי' פה
ד/א שיח יוסף ח"ב עמ' קמג, קמה
ד/א שירת דוד (תשסז) עמ' תכד
ד/א שירת הפסח אות מד, נז {גרי"ז}
ד/א שלום בחילך עמ' צ
ד/א שלמי שמעון (תשמו) עמ' כ
ד/א שמן ראש חנוכה ח"א עמ' רצז
ד/א שעורי חנוכה (עדס) עמ' לז-ממא, מג, קג, קיב
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' פב
ד/א שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 227 {גרי"ז}
ד/א שער המלך (שושן) עמ' קו
ד/א שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קטו {חזרה מלכות יותר ממאתים שנה}
ד/א תאריך ישראל סי' כב אות ב, ז
ד/א תבונה (קרש') ח"ב
ד/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לג, לה-לו
ד/א תועפות ראם (באר) עמ' רכז
ד/א תורה לדעת ח"ג עמ' קד, קט, קיא {הזדמן לו עוד שמן אח"כ}
ד/א תורת השליחות עמ' רמא
ד/א תחומין חי"ז עמ' 43-44
ד/א תחומין חי"ח עמ' 353-354
ד/א תרומת הדשן תשובות חדשות הערה 230
ד/ב אוצר המאמרים (תשס) עמ' קג-קד
ד/ב אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רנז-רסה
ד/ב אור חדש (בלומ') דף קיז ע"ג
ד/ב אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק ז {נר לשון זכר}
ד/ב אורח ישראל מילואים לסי' כז ח"ב אות א-ב
ד/ב ארבעים לבינה סי' תרעא ס"ק א, ב, ה, טז, סי' תרעב ס"ק ה, סי' תרעד ס"ק ב, סי' תרעז ס"ק ח
ד/ב אתפשטותא דמשה עמ' רח-רטו
ד/ב באהלה של תורה או"ח סי' צז אות א, סי' צח אות ח
ד/ב בדבר מלך ח"ד עמ' נא
ד/ב בינה בספרים עמ' מז
ד/ב בית אבי ח"א סי' נ
ד/ב בית אהרן (קריספין) דף ב ע"ג {מרכה"מ אלפנדרי}
ד/ב בית אהרן וישראל גל' יט עמ' יא-יב, גל' סב עמ' טו
ד/ב בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' קלה {אחד מדליק כמספר בני הבית}
ד/ב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קעד
ד/ב ברור הלכה שבת כא ע"ב ציון ו
ד/ב ברכי יוסף או"ח סי' תרעא ס"א
ד/ב ברקאי ח"ה עמ' 96
ד/ב בשמן רענן ח"ב עמ' ה
ד/ב דבר סיני על מועדי השנה עמ' סד-סו, קיז
ד/ב דברי ירמיהו
ד/ב הדרום חמ"א עמ' 83
ד/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קו
ד/ב זמנים לששון עמ' לט
ד/ב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קעא
ד/ב חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר ב ס"ק לז, מא(ג), מאמר ו ס"ק לד, מו
ד/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' לז
ד/ב חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קכה
ד/ב חינוך הבנים למצוות עמ' קטו
ד/ב חקרי זמנים ח"א עמ' שב
ד/ב יד לרמב"ם עמ' 179
ד/ב יציב פתגם חנוכה עמ' עא, פב
ד/ב ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רפד
ד/ב כנסת אברהם עמ' נו
ד/ב מאורי המועדים עמ' שסו
ד/ב מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 377
ד/ב מועדים וזמנים ח"ב סי' קלג עמ' סא
ד/ב מנחת אשר שבת עמ' קג
ד/ב מעדני ביאורים עמ' ק
ד/ב מעליות ח"א עמ' 43-45
ד/ב משאת מרדכי מגילה עמ' קסה
ד/ב משנה שלמה עמ' קעד-קעה
ד/ב נתיבותיה שלום בראשית עמ' 197
ד/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרלב
ד/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תפא
ד/ב עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' י
ד/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שמא-שמב, שמד
ד/ב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 92
ד/ב קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' צח, קה
ד/ב קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קיח-קיט, דברים עמ' רנג-רנד {מדליק שמונים נרות}
ד/ב קרן פני משה ח"ב [ביאור הלכה תרעא ד"ה וי"א]
ד/ב שבי ציון סי' כה ענף ב
ד/ב שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' רעח
ד/ב שו"ת מהרש"ל סי' פה
ד/ב שירת דוד (תשסז) עמ' תכד
ד/ב שלום בחילך עמ' צ
ד/ב שער המלך (שושן) עמ' קו
ד/ב שער יהושע ח"ב עמ' קפו, קפט
ד/ב תבונה (קרש') ח"ב
ד/ב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לה
ד/ב תחומין חי"ח עמ' 353-354
ד/ב תרומת הדשן תשובות חדשות הערה 230
ד/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 88
ד/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 127-129
ד/ג אבני חפץ ח"ד עמ' קפו
ד/ג אור אברהם הל' מגילה פ"ב הי"ד
ד/ג אור הנר (ליברמן) עמ' קד
ד/ג אור חדש (בלומ') דף קיז ע"ג, קיח ע"ד
ד/ג אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק ז {נר לשון זכר}
ד/ג אורח ישראל מילואים לסי' כז ח"ב אות א-ב
ד/ג אתפשטותא דמשה עמ' רטז
ד/ג באר לחי ראי עמ' תלח-תמה
ד/ג בדבר מלך ח"ד עמ' נא
ד/ג בית אבי ח"א סי' נ
ד/ג בית אהרן וישראל גל' סב עמ' טו-טז
ד/ג בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' פו
ד/ג בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קעד
ד/ג בן אשר סי' ו אות ה-ו, יח
ד/ג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קעה
ד/ג בר ריב"א עמ' יב
ד/ג ברור הלכה שבת כא ע"ב ציון ו
ד/ג ברכי יוסף או"ח סי' תרעא ס"א
ד/ג ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ד אות א, ז
ד/ג ברקאי ח"ה עמ' 96
ד/ג גבורות אליהו או"ח סי' קסו אות ב
ד/ג דבר סיני על מועדי השנה עמ' קיח
ד/ג דברי שירה חנוכה עמ' יז-יח
ד/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' שי [עי' ב"ב עד ע"ב]
ד/ג הגות והלכה עמ' 185
ד/ג הוד תהלה (חרל"פ) דף ל ע"א
ד/ג המאיר לארץ
ד/ג זמנים לששון עמ' מ
ד/ג חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר ב ס"ק לח-מ, מא(ה), נב
ד/ג חינוך הבנים למצוות עמ' קטו
ד/ג חקרי זמנים ח"א עמ' שב-שג
ד/ג חתן סופר חנוכה-פורים עמ' מג, נט
ד/ג יד לרמב"ם עמ' 179
ד/ג ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רפד
ד/ג כתב סופר או"ח סי' קלה ד"ה אלא לפי זה
ד/ג כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' עה
ד/ג לב שלם [כנסת יחזקאל סי' יז, יד אהרן או"ח תרעא בהגהב"י, רא"ם על הסמ"ג הל' חנוכה, ב"ח או"ח תרעא, שיירי כנה"ג או"ח תרעא הגהב"י אות ב]
ד/ג להורות נתן מועדים ח"ה עמ' צה
ד/ג לקוטי שיחות ח"כ עמ' 643
ד/ג מאורי המועדים עמ' שסו
ד/ג מבוא למשנה תורה עמ' 103
ד/ג מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 377
ד/ג מכתם לדוד (חסן)
ד/ג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קסו
ד/ג מסורה ח"ד עמ' ט
ד/ג מעדני ביאורים עמ' קא
ד/ג מעליות ח"א עמ' 43-45
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' לב
ד/ג נוכח השלחן (הכהן) עמ' רמג
ד/ג נחפה בכסף (נבון) ח"א - ביאור הל' חנוכה {לח"מ}
ד/ג עורה שחר דף ל ע"א
ד/ג עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' י
ד/ג עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שמג
ד/ג עיונים ומחקרים ח"א עמ' 93
ד/ג קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' פ
ד/ג ראש אליהו ח"ב עמ' עט, פא
ד/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שי
ד/ג שער המלך (שושן) עמ' קז
ד/ג שער יהושע ח"ב עמ' קפו, קפט
ד/ג תבונה (קרש') ח"ב
ד/ג תועפות ראם (באר) עמ' רכז
ד/ג תורת ירוחם ח"א דף לא ע"ג
ד/ג תשובה מאהבה ח"ב דף מד ע"ב
ד/ד אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רצח {מ"מ}
ד/ד אור הנר (ליברמן) עמ' ז, י, סב, קיט
ד/ד אור יקרות
ד/ד אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק ז {נר לשון זכר}
ד/ד ארבעים לבינה סי' תרעא ס"ק א, ה, ז, סי' תרעז ס"ק א-ב
ד/ד אתפשטותא דמשה עמ' רטז
ד/ד בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רז
ד/ד בדבר מלך חט"ז עמ' קעא, שנב
ד/ד בית יצחק (תשיד) עמ' 29
ד/ד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קעה-קעו
ד/ד ברור הלכה שבת כג ע"ב ציון א, ב
ד/ד ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ד אות א
ד/ד הררי קדם (תשס) עמ' רעז
ד/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קו
ד/ד חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר א ס"ק ח {הגהמ"י}, קצד {מ"מ}, מאמר ב ס"ק לא, ס {מ"מ}, מאמר ו ס"ק א {מ"מ}, כז, מאמר ט ס"ק ב, ו {מ"מ}, יח
ד/ד יחוה דעת ח"ג עמ' קנט
ד/ד כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' עז
ד/ד מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' סח
ד/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 137, 142
ד/ד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קמט
ד/ד מעליות ח"א עמ' 43-45
ד/ד משרת משה (עטייה)
ד/ד נחפה בכסף (נבון) ח"א - ביאור הל' חנוכה
ד/ד נשאל דוד או"ח עמ' מו {מ"מ בשם רש"י ועיטור}
ד/ד נתן פריו חנוכה עמ' קנד
ד/ד עולת ראיה (וייס) עמ' עח {מ"מ}
ד/ד פתחי מגדים עמ' מז {מ"מ}, קנח {מ"מ}
ד/ד ציץ אליעזר ח"א סי' כ פי"ב אות ד
ד/ד קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' קיט {מ"מ}, קסט {שני פיות}
ד/ד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קט {כבתה אין זקוק לה}, קכז
ד/ד קרני ראם (ירמוש) עמ' פא
ד/ד שעורי חנוכה (עדס) עמ' צו, קב, קט-קיא, קטז, קיח, קסה {מ"מ - בעלי בתים חלוקים בעיסתם}
ד/ד שערי ישועה עמ' קלט-קמ
ד/ה אביר יעקב (אביגדור) סי' מח דף נט ע"ג {מותר השמן שבנר מותר}
ד/ה אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קמז
ד/ה אבני חפץ ח"ב עמ' קט {הגהמ"י}
ד/ה אבני נזר או"ח סי' תצז אות ט
ד/ה אבני ציון ח"ג סי' פ עמ' שיב {זמנה מתחילת השקיעה}
ד/ה אגרות משה או"ח ח"ד סי' סב עמ' צד {לא יצא אם הקדים - הדין בע"ש}, סי' קה אות ז עמ' קצה {אחרי זמן זה אינו מדליק}
ד/ה אהבת אברהם עמ' טז
ד/ה אור אברהם {כבתה אין זקוק לה}
ד/ה אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רסה-רעח
ד/ה אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 35, 39
ד/ה אור הנר (ליברמן) עמ' עח-פ {לא יקדים - איך מיישב הקדמת הדלקה בערב שבת}, פא {לא יקדים ולא יאחר - דוקא בחנוכה}, פב {משתשקע - בצמצום}, פג {מדוע אשת רב יוסף הדליקה ולא רב יוסף}, פד {דאי לא אדליק מדליק או לשיעורא}, תקיא {לא יקדים ולא יאחר - דוקא בחנוכה}
ד/ה אור חדש (בלומ') דף קיט ע"א-ע"ד, קכ ע"ב
ד/ה אור יעקב פסחים סי' לא דף עג ע"א {"לא יקדים ולא יאחר" - לענין חנוכה}
ד/ה אור תורה (כסא רחמים) חוב' תקכא עמ' רמט-רנב {עם שקיעתה}
ד/ה אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק ז {נר לשון נקבה}
ד/ה אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק מא
ד/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 104
ד/ה אמת ליעקב מועד עמ' טז {"לא יקדים ולא יאחר" - לענין חנוכה}, קג {הדליק לפני שקיעה - לא יצא אף בדיעבד}, קי {"לא יקדים ולא יאחר" - לענין חנוכה}
ד/ה ארבעים לבינה ח"א סי' יב, ח"ב סי' קיג-קטו, קכז-קכח, סי' תרעב ס"ק א-ב, סי' תרעג ס"ק טו
ד/ה ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שפב, ת, תד
ד/ה אתפשטותא דמשה עמ' רטז-ריט
ד/ה באר צבי סי' לא עמ' סד-סז {דאי לא אדליק מדליק או לשיעורא, פירוש "לשיעורא" - כרש"י או כרי"ף, אם הדליק באמצע הזמן נותן פחות שמן}
ד/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף יב ע"ב {עבר זמן זה אינו מדליק}
ד/ה בדבר מלך ח"ז עמ' רלט-רמד
ד/ה בזך לבונה עמ' יז {עבר זמן זה אינו מדליק}
ד/ה בית אהרן וישראל גל' לב עמ' קלב, גל' מד עמ' עט {מדליק עם שקיעה}, גל' מה עמ' קיג {הדלקה משתשקע}, גל' סז עמ' קב {משקיעת החמה}
ד/ה בית אהרן וישראל גל' סב עמ' טז {עבר זמן זה אינו מדליק, יכול לכבותה אחרי הזמן}
ד/ה בית דינו של שמואל עמ' 645
ד/ה בית הלל שנה ז גל' א עמ' מו {לא יאחר ולא יקדים}, קנו {עבר זמן זה לא ידליק}
ד/ה בית מועד (זלזניק) עמ' רצד
ד/ה בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' עב, רלו {חצי שעה}
ד/ה בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קעה
ד/ה בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' יג אות ו-ז
ד/ה בר ריב"א עמ' כז {כבתה אין זקוק לה - והרי יחשדו שלא הדליק}
ד/ה ברור הלכה שבת כא ע"ב ציון ב, ציון ג פסקה ג, ציון ד, ה, כג ע"ב ציון ו, גליון רצי"ה עמ' ב
ד/ה ברורי חיים ח"ג עמ' תשצ-תשצד {"או יתר" - מקום שמצויים בשוק יותר מחצי שעה}, תשצו {עבר זמן זה לא ידליק}
ד/ה ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רמז {הדלקה לפני הזמן}
ד/ה בשבילי הנסים סי' ג ס"ק ד {עם שקיעתה}, סי' יא ס"ק א {כבתה אין זקוק לה}, סי' יב הערה ב {הגהמ"י - מותר השמן}
ד/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) סי' ה עמ' כב {אם הדליק באמצע הזמן מדליק פחות שמן, "או יותר" - משתנה לפי המקומות}, כג {עבר זמן זה אינו מדליק}, סי' ו עמ' כד-כו {אם הדליק באמצע הזמן מדליק פחות שמן, זמן הדלקה לכתחלה}
ד/ה גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' יב, יד
ד/ה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' סג
ד/ה גינת ורדים (הלוי) או"ח לקט תשובות סי' רפז
ד/ה גינת ראובן תרומות עמ' תתקיט {משתשקע החמה}
ד/ה גשר יהושע עמ' 92 {זמן הדלקה נקבע מצד פרסום הנס, האם הזמן משתנה בזה"ז}
ד/ה דביר הקודש מועדים עמ' רנח-רנט
ד/ה דבר סיני על מועדי השנה עמ' סט-ע, קטו-קטז
ד/ה דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה י עמ' תנח {אחרי הזמן הזה לא יצא, אם הדליק באמצע הזמן מדליק פחות שמן}, תנט {"או יותר" - משתנה לפי המקומות}
ד/ה דברי ירמיהו
ד/ה דובר ישרים פסח עמ' קלב
ד/ה דרך המלך (רפפורט)
ד/ה דרשות מהרי"ץ חנוכה ח"ב - מעט צרי סי' י {אחרי שתכלה רגל מהשוק לא ידליק}
ד/ה הגות והלכה עמ' 179-184 {כבתה}
ד/ה המלך ברמה עמ' 139
ד/ה הר המלך ח"ה עמ' נה {מדוע פירש "לא יקדים ולא יאחר" על חנוכה}
ד/ה הררי קדם (תשס) עמ' רפב, רפח, רצ
ד/ה ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תסט ואילך, תפד {הגהמ"י אות ב}, תפה {כ"מ}, תפח
ד/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קיא
ד/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קיא
ד/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קכח
ד/ה ויקח אברהם [בגדי יו"ט (קריספין) יד ע"ב]
ד/ה זבחי צדק (דיסקין) עמ' פ {כבתה אין זקוק לה}
ד/ה זכרון זאב עמ' קלד
ד/ה חי' חפץ חיים
ד/ה חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר א ס"ק ח-יא, פד-צא, צב(ד-ז, י), צג-צה-צו {מ"מ}, צז(ג, ה) {מ"מ}, קז-קח, קלא {מ"מ}, שיח
ד/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד שבת כא ע"א (עמ' לד) {ראיה שאם עבר זמן זה לא ידליק}
ד/ה חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קכט
ד/ה חלקת יוסף (וייס) ח"ב סי' יד עמ' מו {"לא יקדים ולא יאחר" - רק לענין חנוכה}, סי' נד עמ' קעד {עבר זמן זה לא ידליק, אם הדליק באמצע הזמן נותן פחות שמן}, קעה {שימוש באורו אחרי הזמן}, קעו {יתפלל ערבית אחרי ההדלקה, שיעור השמן בערב שבת}
ד/ה חמדת ימים עמ' קצט
ד/ה טל תחיה ח"ד סי' ג אות א {עם שקיעתה - זמן בין השמשות}
ד/ה יד ישראל ח"א
ד/ה יומין דחנוכה (תשסג) סי' ז {עבר זמן זה לא ידליק, אחרי זמן זה מותר להשתמש בה, מ"מ - דעה שכשרה כל הלילה}
ד/ה יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' ז
ד/ה כטל אמרתי עמ' קעב
ד/ה כי שרית עמ' 146 {ר"י קאפח}
ד/ה כנסת אברהם עמ' צ {הגהמ"י}
ד/ה כפי אהרן (זס') תנינא סי' ח עמ' יט {מ"מ - גם דאי לא אדליק מדליק וגם לשיעורה}
ד/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב פט"ז עמ' רמה {שיעור שמדליק חצי שעה - כשמינית ביצה}
ד/ה כתב משה ח"ב עמ' פג
ד/ה כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' עח
ד/ה לב שלם [ב"י ויד אהרן או"ח תרעב, שמש צדקה או"ח סי' לד, מא, מנחת בכורים חולין דף קב, פרי האדמה]
ד/ה להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' נח
ד/ה מאור ישראל
ד/ה מאורי המועדים עמ' שסה {חצי שעה או יותר}
ד/ה מאיר עיני חכמים ח"ב קונטרס החשבונות דף כג ע"א {"או יותר" - 32 דקות - והטעם}
ד/ה מגידות (תשעג) סי' קסג עמ' קנח
ד/ה מגל חי"ג עמ' 56 {השמיט תרמודאי}, 57 {עד שתכלה הרגל מן השוק - חצי שעה}, 58-59, 63 {עבר זמן זה אינו מדליק}
ד/ה מועדי הרב עמ' 80, 91
ד/ה מועדים וזמנים ח"ב סי' קמא עמ' פא {חצי שעה או יותר, עד שתכלה רגל מן השוק - במקום שמצויים בשוק עד מאוחר, "כדי שתהא דולקת עד שתכלה" - כמה שמן ישים אם הדליק קצת אחרי שקיעה}, פג {כדי שתהא דולקת עד שתכלה - כמה שמן ישים אם הדליק קצת אחרי שקיעה}, סי' קמב {כבתה אינו זקוק לה - האם חייב להדליק משום חשד}, קנב עמ' קד {לא יאחר - דוקא כשמדליק בחוץ}, סי' קנד עמ' קו {עם שקיעתה}, ח"ו סי' פד {עם שקיעתה}, פו {כמה שמן ישים אם הדליק קצת אחרי שקיעה}
ד/ה מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קעז
ד/ה מוריה גל' קסה עמ' ו {הגהמ"י אות ב}, יא
ד/ה מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' פב-פג
ד/ה מילי דמרדכי {ראיה ש"לא יקדים ולא יאחר" הוא על חנוכה}
ד/ה מלך שלם
ד/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב סי' יב דף כ ע"ג {"לא יקדים ולא יאחר" - רק על חנוכה}
ד/ה מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רלג, רמו
ד/ה מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פ"ג אות ג עמ' נב {משתשקע - שקיעה שניה}
ד/ה מסוא משה עמ' קנא-קנב {סתירת הטור בענין מותר השמן}, קנג {הדלקה אחרי הזמן, "לא יקדים ולא יאחר" הוא על חנוכה}
ד/ה מסורה ח"ד עמ' י, חי"ב עמ' ד-ו
ד/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ה מעליות ח"א עמ' 43-45
ד/ה מצעדי גבר שבת סי' כט אות יא {משתשקע - צאת הכוכבים}
ד/ה מקורות לפסקי הרמב"ם {ראיה ש"לא יקדים ולא יאחר" הוא על חנוכה}
ד/ה מראה איש ח"ב סי' ט עמ' נב {עבר זמן זה אינו מדליק}
ד/ה מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ד אות ג {לא יקדים ולא יאחר}
ד/ה משאת המלך (אדרי)
ד/ה משב יעקב ח"א, ח"ב
ד/ה משוש הארץ עמ' טו, סד-סה
ד/ה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' שלז
ד/ה משכנות אפרים שבת סי' כד אות ב {עבר הזמן}, סי' כח אות י {ובלבד שלא יאחר}
ד/ה משנה הלכות ח"ד סי' עט
ד/ה משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תיא
ד/ה משנת יהודה ח"ב פ"ה ה"ג עמ' שכט {"לא יקדים ולא יאחר" הוא על חנוכה}, של {מדוע פירש כך}
ד/ה משנת יעקב זמנים ח"א עמ' מג-מד {"לא יקדים ולא יאחר" הוא על חנוכה, הטעם להבדל בין חנוכה לשבת}
ד/ה משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/ה משפטי עזיאל ח"א עמ' כד
ד/ה נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רלו
ד/ה נזר אברהם שבת-ביצה עמ' לג
ד/ה נחלי מים עמ' סז {אם הדליק באמצע הזמן נותן פחות שמן, מותר לכבותה אחרי הזמן}, סח {עבר זמן זה אינו מדליק}, סט {מותר לכבותה אחרי הזמן}
ד/ה נטעי נתן (פריד) סי' ב {כבתה}
ד/ה נר למאור (רבינוביץ) דף לב ע"ד {מ"מ}
ד/ה נר מצוה (מהר"ל) ח"ב הערה 265 {מתחילת שקיעה}
ד/ה נתן פריו חנוכה עמ' יג, יז, קנה-קנח
ד/ה נתן פריו מגילה עמ' רלו
ד/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרלו
ד/ה ס' הפרנס עמ' קנט {הגהמ"י אות ב}, קס {מ"מ - מותר השמן, הגהמ"י אות ד}
ד/ה ס' התדיר עמ' רה {כבתה אין זקוק לה, זמנה}
ד/ה סוגיות בדיני ממונות עמ' 139 {כבתה אין זקוק לה}
ד/ה סופר המלך עמ' קכג {הדלקה בשמן שריפה}, קכד {הדלקת מקצת נרות בשמן ומקצת בשעוה}
ד/ה סופר מהיר ח"ב עמ' פח {כבתה אין זקוק לה, הדלקה בשמן שריפה}
ד/ה עדות ביהוסף - מנהגי ויז'ניץ חשון-אדר עמ' קיג {טלטול הנרות}
ד/ה עזר מיהודה עמ' תלג {כבתה אין זקוק לה}
ד/ה עטרת חן ח"א עמ' יג
ד/ה על התשועות עמ' 196
ד/ה פינות הבית דף קכא ע"א
ד/ה פרי יצחק (בלזר) ח"א סי' ו דף יב ע"ב {"לא יקדים ולא יאחר" הוא רק על חנוכה}, ח"ב סי' ח דף טו ע"א-ע"ב {הדליק לפני הזמן - האם יצא, "לא יקדים ולא יאחר" הוא רק על חנוכה}
ד/ה פרי יצחק (תשעו) עמ' לג, שעט, שפ
ד/ה פתחי מגדים סי' כג עמ' מה {ידליק מיד בשקיעה}
ד/ה פתחי מגדים עמ' קיח-קיט {עבר זמן זה לא ידליק}
ד/ה קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' יח {חצי שעה או יותר}, לז {כבתה אינו זקוק לה - האם חייב להדליק משום חשד}, לח {עבר זמן זה לא ידליק}, מד {מותר לכבותה אחרי הזמן}, קלו {עבר זמן זה לא ידליק}
ד/ה קרית מלך
ד/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג סי' תנא עמ' רעא-רעב {אם הדליק באמצע הזמן נותן פחות שמן, "או יותר" - משתנה לפי המקומות, עבר זמן זה לא ידליק}, ח"ז סי' רד עמ' קסז-קסח {עבר זמן זה לא ידליק}
ד/ה רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שמו {עבר זמן זה לא ידליק}
ד/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קפח {עם שקיעתה - מעט לפני}
ד/ה שדה הארץ ח"ג דף טז ע"ד
ד/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קיג {הדלקה בשמן שריפה בלילה}
ד/ה שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' מז עמ' קסז
ד/ה שיח יוסף ח"ב עמ' קלב-קלג
ד/ה שלמי שמחה ח"א סי' נב עמ' רה {עבר זמן זה לא ידליק}, ח"ה סי' לו עמ' קד {כבתה אין זקוק לה}
ד/ה שלשה שריגים (קרמר) דף ד ע"ב{כדי שתדלק עד שיכלה רגל מן השוק}
ד/ה שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קלא-קלב {"או יותר" - מקום שמצויים בשוק יותר מחצי שעה, שיעור הדלקה שיכלול את זמן בין השמשות}
ד/ה שמש ומגן או"ח סי' לא עמ' צב-צח, סי' לב {משתשקע, חצי שעה}, סי' לג עמ' ק-קא {משתשקע}
ד/ה שעורי חנוכה (עדס) עמ' א {שיעור שמן לחצי שעה}, יב {הגהמ"י בשם ראבי"ה}, יד {עבר הזמן לא ידליק}, כ-כג, כו-כט, לב-לג, עח, פא, קסב
ד/ה שער המלך (שושן) עמ' קיב
ד/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 27, 29, 31
ד/ה שפת הים (זכריש) סי' עד ס"ק ח {מ"מ}
ד/ה שרשים במועדות שורש סה עמ' רפג {עבר זמן זה לא ידליק - טעמו}
ד/ה תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קמא, קנ
ד/ה תורה לדעת ח"ג עמ' קו {דרך המלך - כבתה בע"ש מבעוד יום}
ד/ה תורת החוף ימים סי' ד אות ד עמ' סט {לא יקדים - גם בע"ש יש לאחר ככל האפשר}
ד/ה תורת רפאל או"ח ח"ב דף יב ע"ב {"לא יקדים ולא יאחר" הוא על חנוכה}
ד/ה תחומין חי"ז עמ' 41
ד/ה תרומת הדשן שו"ת סי' קב {חצי שעה, הדליק בע"ש וכבתה}, תשובות חדשות הערה 227 {הגהמ"י אות ד}, הערה 229 {הגהמ"י אות ג}
ד/ו אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ס אות א
ד/ו אור אברהם
ד/ו אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רעח-רפג
ד/ו אור חדש (בלומ') דף קיט ע"ב
ד/ו אמונת עתיך גל' 109 עמ' 19
ד/ו אמת ליעקב מועד עמ' קג {בין בשבת בין בחול}
ד/ו אנצי"ת ע' בזוי מצוה הע' 24
ד/ו אפיקי מגינים שבת דף כא
ד/ו ארבעים לבינה סי' תרעג ס"ק ב
ד/ו אתפשטותא דמשה עמ' ריט-רכב
ד/ו בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף יד ע"א
ד/ו בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' ריג
ד/ו בדבר מלך חט"ז עמ' רצז
ד/ו בית אהרן וישראל גל' סב עמ' פא
ד/ו ברור הלכה שבת כא ע"ב ציון ג, כג ע"א ציון ח
ד/ו ברקאי ח"ה עמ' 93, 95
ד/ו דברי ירמיהו
ד/ו דברי שירה חנוכה עמ' נט
ד/ו דרך המלך (חוידינסקי)
ד/ו דרך המלך (רפפורט)
ד/ו דרשות מהרי"ץ חנוכה ח"ב - מעט צרי סי' י {אסור להשתמש}, יד {לח"מ - "הא לא תהוי תיובתא"}, יט {השמיט להדר בשמן זית}
ד/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קיא
ד/ו זכרון שמואל עמ' קסג-קסה
ד/ו זרע יצחק (לומברוזו)
ד/ו חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רנד {הגהמ"י אות ה}
ד/ו חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר א ס"ק פ-פג, צב(א-ג), רכח(א), מאמר ב ס"ק לט
ד/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' לז
ד/ו חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' נא
ד/ו יד ישראל ח"א עמ' פו, רח
ד/ו יחוה דעת ח"ד עמ' רב
ד/ו ימין משה
ד/ו יצחק ירנן
ד/ו לב מבין
ד/ו מאור ישראל עמ' שכב-שכז
ד/ו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' עח
ד/ו מחשבת הקודש ח"ב דף לו ע"ד
ד/ו מכתב לחזקיהו דף קו ע"ג
ד/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רלה
ד/ו משאת המלך (אדרי)
ד/ו משאת מרדכי מגילה עמ' קסד
ד/ו משכנות אפרים שבת סי' כח אות יד {לבדוק מעות או למנותן}
ד/ו משנת יעקב קדושה עמ' שפז
ד/ו משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/ו נוה צדק
ד/ו ניצוצי אש עמ' תצט
ד/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרמג, תתתרפח
ד/ו סדר משנה (בוסק')
ד/ו סופר המלך עמ' קכב
ד/ו עזר מיהודה עמ' תלג {אסור להשתמש לאורה}
ד/ו עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' יא
ד/ו פרי יצחק (תשעו) עמ' תכז
ד/ו פתחי מגדים עמ' עד, קצח
ד/ו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קכא
ד/ו שמש ומגן או"ח סי' לא עמ' צז
ד/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 30
ד/ז אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קמט {מניחה בצד שמאל}
ד/ז אוצרות הרמב"ם
ד/ז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רפג-רפח
ד/ז אור חדש (בלומ') דף קכא ע"א
ד/ז אור יקרות {השמיט מצוה להניחה מתחת לעשרה}
ד/ז אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק ז {נר לשון זכר}
ד/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקלה
ד/ז אפיקי מגינים שבת דף כא
ד/ז ארבעים לבינה סי' תרעא ס"ק ה, ז
ד/ז אשר למלך {השמיט מצוה להניחה מתחת לעשרה, הוכחת הגמרא מר' יהודה}
ד/ז אתפשטותא דמשה עמ' רכב-רנג
ד/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד הי"ג באר שרים אות ס
ד/ז בד קודש (דאנון) {על פתח ביתו - קושיות על שיטת רש"י}
ד/ז בחיר חיים {מצוה להניחה מתחת לעשרה}
ד/ז בית אהרן וישראל גל' מו עמ' קמ {מדליק בחוץ}, גל' מז עמ' קיט {בחוץ}, גל' מט עמ' קכה {מדליק בחוץ}, גל' נ עמ' נז-ס, גל' סב עמ' טז-יז
ד/ז ברור הלכה שבת כא ע"ב ציון ח, מ {מ"מ והגהמ"י}, כב ע"א ציון א, ב, ג
ד/ז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' מג {לא הזכיר נר נוסף}, מח {מבחוץ - לעיכובא}
ד/ז גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' לג
ד/ז גשר יהושע עמ' 93 {לפי שאינו ניכר}
ד/ז דבר סיני על מועדי השנה עמ' עא
ד/ז דברי ירמיהו {השמיט מצוה להניחה מתחת לעשרה}
ד/ז הוד תהלה (חרל"פ) דף מד ע"ג {השמיט למטה מעשרה}
ד/ז הר המלך ח"ח עמ' רלה-רלח
ד/ז חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר א ס"ק רכא, רכח(ב), רכט, מאמר ד ס"ק כט-ל
ד/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' לז {על פתח ביתו מבחוץ - כרש"י}
ד/ז חנן אלקים עמ' קצז {השמיט מצוה להניחה מתחת לעשרה}
ד/ז יד אהרן (אלפנדרי) או"ח סי' תרעא הגהות הטור {השמיט מצוה להניחה מתחת לעשרה}
ד/ז יד פשוטה {הנחה מתחת לעשרה, מקום שיש רוח או גשם}
ד/ז ימי שלמה {על פתח ביתו - כשיש חצר או כשאין חצר, ועל שיטת רש"י והרא"ש בזה}
ד/ז מאורי המועדים עמ' שסח
ד/ז מוריה גל' קסה עמ' י {הגהמ"י אות ח}
ד/ז מכתם לדוד (חסן)
ד/ז משאת המלך (אדרי)
ד/ז משאת מרדכי מגילה עמ' כג {בחלון - דוקא בחוץ}
ד/ז משכנות אפרים שבת סי' כד אות ד {פתח ביתו מבחוץ}, ה {למעלה מעשרים}
ד/ז ניר לדוד {למעלה מעשרים - טעם הפסול}
ד/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרכד {מ"מ}
ד/ז ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' סג {נרות חנוכה מבחוץ ובשמאל}
ד/ז ס' הפרנס עמ' קסג {הגהמ"י - ללמטה מעשרה}
ד/ז סדר משנה (בוסק') [עי' מה שכתבתי בהל' נ"מ פי"ד הי"ג]
ד/ז על התשועות עמ' 197-198
ד/ז פני חיים (פלג'י) עמ' קמו
ד/ז קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' קמ {מש"כ "מצוה" שמשמע רק לכתחלה - הוא על ימין וטפח הסמוך לפתח}
ד/ז קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 102 {מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל}
ד/ז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קיט {מ"מ - בתוך עשרה}
ד/ז קרית מלך [נ"א הסמוך לכותל]
ד/ז רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שמז {כיון שאינו ניכר - חשיבות פרסומי ניסא}
ד/ז שלמי שמחה ח"א סי' נב עמ' רד {למעלה מעשרים אמה - פרסומי ניסא לעיכובא}
ד/ז שמש ומגן או"ח סי' לא עמ' צו-צז {על פתח הבית או החצר}
ד/ז תורת רפאל או"ח ח"ב סי' קכא דף קפג ע"ג {א"צ להניחו למטה מעשרה}
ד/ח אוצרות הרמב"ם
ד/ח אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רפח-רצ
ד/ח אור חדש (בלומ') דף קכג ע"א-ע"ב
ד/ח אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק יא-יב
ד/ח אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק ז {נר לשון זכר}
ד/ח אמת ליעקב מועד עמ' קו-קז
ד/ח אפיקי מגינים שבת דף כא
ד/ח אשר למלך
ד/ח אתפשטותא דמשה עמ' רנג
ד/ח בדבר מלך חט"ז עמ' שסב
ד/ח בית אהרן וישראל גל' לז עמ' צט {לח"מ - ביזוי מצוה}, גל' נ עמ' נט {בשעת הסכנה מדליק בפנים}
ד/ח ברור הלכה שבת כא ע"ב ציון ח, ט
ד/ח ברכת יצחק (פאלער) עמ' שנח
ד/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' מג
ד/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' לג, לח {בשעת הסכנה}
ד/ח הוד תהלה (חרל"פ) דף ה ע"ב
ד/ח הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תיב
ד/ח זמנים למלך
ד/ח חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר א ס"ק רכב-רכז, רכח(ג-ה)
ד/ח טל חיים (טל) ח"ג עמ' קיא
ד/ח כנסת אברהם עמ' נד
ד/ח לב שלם [שבות יעקב ח"א סי' לט]
ד/ח מאורי המועדים עמ' שסח
ד/ח מעדני ביאורים עמ' קח
ד/ח מעיני המים
ד/ח משאת המלך (אדרי)
ד/ח משאת מרדכי מגילה עמ' כג
ד/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' שלג
ד/ח משכנות אפרים שבת סי' כד אות ב-ד {בשעת הסכנה}
ד/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרלו
ד/ח פתחי מגדים עמ' נז, פה
ד/ח קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' קמה
ד/ח שיח יוסף ח"ב עמ' קלב-קלג
ד/ח שרשים במועדות עמ' רפג, רצח
ד/ט אביר יעקב (אביגדור) דף נח ע"ד, נט ע"א-ע"ב {קינסא אסור - הרי הלכה כשמואל}
ד/ט אבן ישראל (פישר) {קינסא, כבתה אין זקוק לה}
ד/ט אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 89
ד/ט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/ט אבני זכרון (פפר) ח"א סי' כד אות א דף כז ע"א {לח"מ}
ד/ט אבני חן יומא עמ' מח
ד/ט אבני נזר או"ח סי' תקה, חו"מ סי' עח
ד/ט אבני ציון ח"ג סי' פ אות ב עמ' שיב {אשה}
ד/ט אדמת יהודה {לח"מ - שקילת מעשר שני}
ד/ט אדני היד החזקה
ד/ט אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' ה
ד/ט אור אברהם {הדלקה עושה מצוה - נ"מ מכך, הדלקה מנר לנר}
ד/ט אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רצ-רצד
ד/ט אור הנר (ליברמן) עמ' קצט, רמא, רמט
ד/ט אור חדש (בלומ') דף קכ ע"א
ד/ט אורח ישראל סי' כז אות א, ז {קטן שהגיע לחינוך}
ד/ט איתן האזרחי עמ' תג
ד/ט אמונת עתיך גל' 114 עמ' 90
ד/ט אמונת עתיך גל' 122 עמ' 132-133 {מעשה רקח}
ד/ט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקלו-תקלז {שהדלקה היא המצוה}
ד/ט אמרי איש (דדש) עמ' ה {נר מנר}
ד/ט אמרי יוסף (ספינקא) שמות דף קיג ע"א
ד/ט אנצי"ת ע' אשה הע' 193, ע' בזוי מצוה הע' 30, 31, 38
ד/ט אפיקי מגינים שבת דף כג
ד/ט ארבעים לבינה ח"א סי' כב-כג, ח"ב סי' נו-סה, סי' תרעד ס"ק ב
ד/ט אשר למלך {הדליק גוי, הדליק חשו"ק, הנחה עושה מצוה במקגש}
ד/ט אתפשטותא דמשה עמ' רנג-רנח
ד/ט באר יצחק (גולדשמיד) עמ' רפא, רפח, רצ
ד/ט בדבר מלך ח"ד עמ' נב, נד {נר מנר}
ד/ט בדבר מלך ח"ז עמ' רמה-רמז
ד/ט בדבר מלך ח"י עמ' רכא
ד/ט בדבר מלך חט"ז עמ' א, שפו, שצא, תט
ד/ט בית אהרן וישראל גל' נ עמ' נז, גל' סב עמ' יז-יח
ד/ט בית הלל (מטיסמניץ) דף לו ע"ג {מנר לנר}
ד/ט בן הרמה {הוציאו דלוק - מדוע במנורת המקדש כשר, מדוע לא נימק שצריך הדלקה במקומה, הדלקה מנר לנר - לח"מ}
ד/ט בן יהודה סי' קכז
ד/ט בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שנב
ד/ט ברור הלכה חולין פז ע"א ציון ד {ביזוי מצוה, קובץ}
ד/ט ברור הלכה שבת כב ע"א ציון ז, כב ע"ב ציון א {לח"מ}, ג {ראב"ד}, ד, ה, כג ע"א ציון ג, ד
ד/ט ברכה למנחם עמ' 123-124 {קובץ - קינסא}
ד/ט ברכת מרדכי ברכות-עירובין שבת סי' יב עמ' רמט-רנה {קינסא, קושיית לח"מ מהל' מע"ש}
ד/ט דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קסט
ד/ט דגל ראובן ח"ב סי' כ {נר מנר}
ד/ט דרור יקרא עמ' קפג
ד/ט דרך המלך (רפפורט)
ד/ט דרשות מהר"ם בריסק עמ' רעו-רעז
ד/ט הגיוני משה עמ' 308 {הדלקה עושה מצוה}
ד/ט הוד תהלה (חרל"פ) דף ח ע"ב וע"ד {לח"מ}, ט ע"א-ע"ג {קינסא}, י ע"א {קינסא}, יא ע"א {קינסא}, יט ע"ג {לח"מ}, כב ע"א
ד/ט המאור הגדול (יעבץ) עמ' קנו
ד/ט הערות ר"י ליינר
ד/ט הר המלך ח"ב עמ' רא-רד, ח"ה עמ' רנ
ד/ט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמט
ד/ט זכור לאברהם (אביגדור)
ד/ט חי' הריצ"ד {הדלקה עושה מצוה} [חי' הריצ"ד שבת כג ע"א] {מדליקים מנר לנר - מדוע שינה מלשון הגמרא}
ד/ט חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רפג, רפז
ד/ט חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר ה ס"ק יב-יג {ראב"ד}, טו {ראב"ד}, טז, לז-מ, מב(א-ה), מג-מד, מה {הגהמ"י}, נו
ד/ט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' לה {לח"מ - "מאי הוי עלה"}, לו {לח"מ - הקושיה על מ"ד אכחושי}, לז {פסק כטעם של אכחושי}, מ-מא {קינסא - לח"מ}, קיא {לח"מ - יש קושיה גם על שמואל}, שי {לח"מ - "הא לא הוי תיובתא" - אבל יש קצת קושיה}
ד/ט חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' צ, צד-צה {לח"מ}
ד/ט חמודי צבי מועדים עמ' קסד, קעא
ד/ט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כ עמ' סה {לח"מ}
ד/ט יד ישראל ח"א
ד/ט יד פשוטה הל' מגילה פ"ג ה"ד {השמיט שעבד פסול}
ד/ט ימי שלמה {הדליקה בפנים והוציאה}
ד/ט יצחק ירנן {הוציאו דלוק - מדוע במנורת המקדש כשר}
ד/ט כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שכח {חשו"ק כגוי}
ד/ט כלי חמדה פ' מקץ {מכבה ומברך}
ד/ט לב שלם {מדליקים מנר לנר, הנאה מהשמן לפני שהדליק}
ד/ט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות ט {מנר לנר}
ד/ט להורות נתן - שו"ת ח"ג סי' ו עמ' י {קובץ}
ד/ט מאור למלך גיטין עמ' סח
ד/ט מהר"ם שיק על המצוות מצוה צח {הוציאו לחוץ - מדוע במקדש כשר}
ד/ט מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' סה
ד/ט מועדים וזמנים ח"ב סי' קלג עמ' סה
ד/ט מועדים וזמנים ח"ב סי' קלג עמ' סה {קטן שהגיע לחינוך}, סי' קמ עמ' פ {הוציאו דלוק - מדוע לא נימק מפני שהרואה אומר וכו'} , קנא {קינסא}
ד/ט מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' קסב
ד/ט מילי דמרדכי {לח"מ - קושיה מהל' מע"ש}
ד/ט מכתם לדוד (חסן)
ד/ט מלאכת חשב עמ' צג {הוציאו לחוץ - "עד שידליקנו במקומו" - נ"מ מטעם זה}
ד/ט מנוחת אשר ח"א דף ט ע"ב וע"ד {מדליקים מנר לנר}
ד/ט מנוחת אשר ח"ב דף ג ע"ג {לח"מ}
ד/ט מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רלב
ד/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שעג {מעשר רקח - הדליקה בפנים והוציאה}
ד/ט מנחת מחבת עמ' מ-מא
ד/ט מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קמט
ד/ט מנחת נתנאל דף ו ע"ד {קינסא - קושיה על הל' מע"ש}
ד/ט מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' הדלקת נרות במקדש עמ' נז {הדליק בפנים והוציא לחוץ - טעם הפסול, מדוע במקדש כשר}
ד/ט מסירות נפש עמ' 103 {מרכבת המשנה}, 104 {בנין שלמה}
ד/ט מעשה בצלאל סי' מג {קינסא - העתקה מס"ת לנייר כדי להעתיק משם לס"ת אחר}
ד/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שז ע"א
ד/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' יט, כב
ד/ט מקראי קדש (תפט) דף קכט ע"א
ד/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' שכו
ד/ט מראה איש ח"ב סי' ט אות ב עמ' נג {הוציאה לחוץ - טעם הפסול}
ד/ט מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ד/ט משאת המלך (אדרי)
ד/ט משאת המלך מועדים עמ' קיט {הדליק בפנים והוציאו דלוק}, קכא {אחז הנר בידו ועמד}, קכה {להדליק מנר לנר}
ד/ט משב יעקב ח"א
ד/ט משוש הארץ עמ' פ
ד/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' שלט
ד/ט משכנות אפרים שבת סי' כז אות א {הדלקה מנר לנר}
ד/ט משנה שכיר או"ח ח"ב סי' רח עמ' תיד {הוציאה לחוץ - מדוע במקדש כשר}, סי' רי עמ' תיז-תכ {לח"מ}, סי' ריב עמ' תכג-תכד {מ"מ - קינסא}
ד/ט משנת יעקב {נר מנר}
ד/ט משנת שמחה
ד/ט נועם חכ"ה עמ' עג-עד {עששית שהיתה דולקת}
ד/ט נזר אברהם שבת-ביצה עמ' לג
ד/ט נזר הראש סי' ה עמ' מה {הדלקה עושה מצוה}, מח {גוי}
ד/ט ניצוצי אש עמ' רסב, תצח
ד/ט ניר לדוד {הדליק חשו"ק - הבדל בין חנוכה למגילה, הדלקה עושה מצוה - אם כבתה האם מותר השמן מותר, טעם שכבתה אין זקוק לה, כבתה בע"ש לפני הלילה}
ד/ט נר דוד ח"ב עמ' רנד-רנה {מכבה ומברך}
ד/ט נרות אהרן {לח"מ - קושיה מהל' מע"ש}
ד/ט נתיב מאיר {הדלקה מנר לנר - קושיה ממעשר שני ומציצית}
ד/ט נתן פריו חנוכה עמ' לט, קמד
ד/ט נתן פריו מגילה עמ' קצח, שצא
ד/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרעה {לח"מ}, תתתרפד {הגהמ"י אות כ}, תתתרפז-תתתרפח {לח"מ}, תתתרפט
ד/ט ס' הפרנס עמ' קסג {קינסא, הגהמ"י בשם ר' שמחה}
ד/ט סדר משנה (בוסק')
ד/ט סוגיות בדיני ממונות עמ' 138 {הדלקה עושה מצוה בנר שבת}
ד/ט עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תד
ד/ט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רנב
ד/ט עללת הבציר דף יז ע"א, יח ע"א {מדליקים מנר לנר}
ד/ט עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף מא, מח ע"א, ולשונות דף ד ע"ד
ד/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסח {הדליקה בפנים והוציאה לחוץ - מדוע במקדש כשר}, קסט {נר מנר}
ד/ט עצי חיים על מועדים עמ' רמה-רמח
ד/ט ערהשה"ע זרעים סי' קכג אות יב {קינסא - קושיה מהל' מע"ש}
ד/ט פרחי אהרן עמ' 135 {הדלקה עושה מצוה - נ"מ בנר חשמל}
ד/ט פתח האוהל (אוטרן), פתיחה
ד/ט פתחי מגדים עמ' קח-קיב {נר מנר}, קיג {לח"מ - במע"ש יש מעלה}, קיד {מכבה ומברך}, קכט {הדליק חשו"ק}, קעד {הדליק גוי}, קעה {הדליק חשו"ק}, רלו {מכבה ומברך}, רנ {מכבה ומברך}
ד/ט צבי תפארת סי' עד {ראב"ד}, פב {קובץ}
ד/ט ציון לנפש חנה חיה עמ' לג
ד/ט ציץ אליעזר ח"א סי' כ פי"ב אות א עמ' קלב {הדלקה עושה מצוה - בחשמל}
ד/ט צרור החיים (חייקא)
ד/ט קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' קלה {הוציאו לחוץ - טעם הפסול}, קלח {הוציאו לחוץ - טעם הפסול}, תקכב {גוי}
ד/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תשד
ד/ט קול דודי כריתות סי' קא {קינסא}
ד/ט קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קח-קט, קכז-קכט {מדליקים מנר לנר}
ד/ט קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קכד-קכה {יד המלך}
ד/ט קרית מלך
ד/ט קרנות המזבח דף לז ע"ב {קובץ}, פד ע"א {קובץ}
ד/ט ראש אליהו ח"ב עמ' סה
ד/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שנד {בנין שלמה}, ח"ג עמ' סח {בנין שלמה}, רסח {הדליק קטן}, רפג {הדליק בפנים והוציא}
ד/ט רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שנג-שנו {נר מנר}
ד/ט שדה הארץ ח"ג דף טז ע"ד, קנ ע"א
ד/ט שו"ת צמח צדק או"ח סי' סז אות ו {מדליקים מנר לנר - קינסא}
ד/ט שו"ת ר"ח כהן (מהד' תשמא) או"ח סי' כט {קושיית לח"מ מהל' מע"ש}
ד/ט שולי הגליון עמ' סד
ד/ט שמועת חיים ערכין ח"א עמ' צ
ד/ט שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רסא {מרכה"מ - החשש במע"ש}
ד/ט שנות חיים (קלוגר) עמ' רז
ד/ט שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קלג
ד/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 31 ,23
ד/ט שרשי הים דף קעז ע"ב
ד/ט שרשים במועדות עמ' רפג {הדליק בפנים לא עשה כלום}
ד/ט תאריך ישראל סי' כב אות ט {קטן שהגיע לחינוך}
ד/ט תורה מציון שנה ה חוב' ב סי' ב אות יא-יב {קינסא}
ד/ט תורת חיים וחסד עמ' קעב
ד/ט תורת יצחק ח"ב עמ' קסה, קסט
ד/ט תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' ב {לח"מ}
ד/ט תשובה מאהבה ח"ב דף מה
ד/י אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רצד-רצו
ד/י אורה ושמחה הל' סוכה פ"ד ס"ק ז {נר לשון נקבה}
ד/י אפיקי מגינים שבת דף כג
ד/י אתפשטותא דמשה עמ' רנח
ד/י בדבר מלך חט"ז עמ' עא
ד/י בית אהרן וישראל גל' מד עמ' מ {מעשה רקח}
ד/י בית שערים או"ח סי' שס
ד/י בר ריב"א עמ' כז
ד/י ברור הלכה שבת כג ע"א ציון מ
ד/י בשבילי הנסים סי' יא ס"ק א
ד/י דרך המלך (רבי)
ד/י חי' מהרי"א הכהן עמ' כז
ד/י חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר ו ס"ק כה, מאמר ט ס"ק יט
ד/י חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קכט
ד/י חיים ומלך
ד/י חתן סופר חנוכה-פורים עמ' סג
ד/י יד פשוטה אהבה עמ' רנב
ד/י ימי שלמה לעיל הלכה ז דף לה ע"ב {חצר שיש לה שני פתחים - לא נקט בית}
ד/י יצחק ירנן
ד/י כתב משה ח"ב עמ' פב
ד/י מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקכח
ד/י מבוא למשנה תורה עמ' 329
ד/י מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' עח-עט, פב {הגהמ"י}
ד/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 155 {הגהמ"י אות ל - שונה מהגמרא}, 327 {הגהמ"י אות ל}
ד/י משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תיא
ד/י נטעי נתן (פריד) סי' ב {שני פתחים}
ד/י נקדש בצדקה סי' קעז
ד/י ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרלז
ד/י סוכת דוד (דיאס)
ד/י פני חמה דף לו ע"א {חשד}
ד/י פתחי מגדים עמ' עג, קנה
ד/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' סז אות ו
ד/י קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' לז
ד/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קנח
ד/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 26
ד/יא אבני ציון ח"ג עמ' שטז
ד/יא אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רצו-שו
ד/יא אור יחזקאל (לוינשטיין) יראה ומוסר עמ' קפט {חביבה מאד}
ד/יא אורח ישראל סי' כז הערה ל
ד/יא ארבעים לבינה סי' תרעז ס"ק ד
ד/יא אשר למלך (עם הלכה א)
ד/יא אתפשטותא דמשה עמ' רנח-רנט
ד/יא בד קודש (דאנון)
ד/יא בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' נח
ד/יא בדבר מלך חט"ז עמ' קכט
ד/יא בדבר מלך חי"ח עמ' רסו {אורח שמדליקין עליו בתוך ביתו אינו צריך להדליק עליו במקום שנתארח בו, אין לו בית להדליק עליו בו צריך להדליק במקום שנתארח בו ומשתתף עמהן בשמן}
ד/יא בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 43 {הגהמ"י - המדליק רוצה שידלק עד התמצית}
ד/יא בית אהרן וישראל גל' סג עמ' קמב {לא יכול להדליק בלי בית}
ד/יא בית אהרן וישראל גל' עה עמ' קעה {הגהמ"י}
ד/יא בר ריב"א עמ' כט
ד/יא ברור הלכה שבת כג ע"א ציון ה
ד/יא גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קי
ד/יא דביר הקודש מועדים עמ' רסז-רסח
ד/יא דרך המלך (רבי)
ד/יא זמנים למלך
ד/יא חי' חפץ חיים
ד/יא חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר ו ס"ק כה-כו, לא, לח, מא
ד/יא להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' נב
ד/יא מאורי המועדים עמ' שע-שעא
ד/יא מאזני צדק ח"א עמ' שיז
ד/יא מועדים וזמנים ח"ב סי' קלג
ד/יא מועדים וזמנים ח"ב סי' קלג עמ' סב
ד/יא מוריה גל' קסה עמ' יא
ד/יא מנחת מחבת עמ' ריח
ד/יא משאת המלך (אדרי)
ד/יא נתן פריו חנוכה עמ' קטז
ד/יא ס' הנייר עמ' לה
ד/יא קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' יז
ד/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שסד, ח"ד עמ' שיז
ד/יא שיח יוסף ח"ב עמ' קמג, קמה
ד/יא תאריך ישראל סי' כב הערה ח
ד/יא תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' קמא, קנ
ד/יב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 90-91
ד/יב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/יב אבני נזר או"ח סי' תקא אות א-ה
ד/יב אבנים יקרות עמ' קה, קח
ד/יב אוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' רד
ד/יב אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רכז
ד/יב אוצר המאמרים (תשסג) עמ' קסא {חביבה}
ד/יב אוצרות הקידוש סי' כג אות י
ד/יב אור אברהם
ד/יב אור הישר [שבות יעקב ח"ג סי' מט]
ד/יב אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' שו-שיד
ד/יב אור הנר (ליברמן) עמ' שפה, סי' פז
ד/יב אור יקרות
ד/יב אישי יובל עמ' 17, 187
ד/יב אליהו זוטא על הלבוש או"ח סי' תרעא
ד/יב אמונת עתיך (נאור) עמ' נט
ד/יב אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' מח הערה 3
ד/יב אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' נא-נב
ד/יב אנצי"ת ע' ארבע כוסות הע' 16 {מ"מ}
ד/יב אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' קמ
ד/יב אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' שכט
ד/יב אעירה שחר (זעפרני) עמ' קסב {מ"מ}
ד/יב אפיקי מגינים פסחים סי' עז
ד/יב ארבעים לבינה סי' תרעא ס"ק א, טז
ד/יב ארשת צבי עמ' נו
ד/יב אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ה ברכת אברהם אות עו
ד/יב אתפשטותא דמשה עמ' רס-רסו
ד/יב באהלה של תורה או"ח סי' ע אות א
ד/יב באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רכ
ד/יב באר שרים ח"ג סי' עב אות א-ב
ד/יב בארות נתן עמ' מה
ד/יב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קיט
ד/יב בדבר מלך ח"ד עמ' נג
ד/יב בדבר מלך חט"ז עמ' שעא, שפג, תלז, תמט
ד/יב בינה בספרים עמ' עז
ד/יב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 52
ד/יב בית אהרן וישראל גל' ח עמ' כג, גל' יט עמ' טז, גל' לב עמ' נב-נג {עני חייב}, גל' לט עמ' פא {מוכר כסותו}, גל' נו עמ' סז-סט {מוכר כסותו}, גל' סב עמ' יח, גל' סה עמ' קמב {מ"מ}, גל' סח עמ' נג {ולוקח שמן ונרות}
ד/יב בית דוד (פילוסוף) או"ח סי' רנב, דף סח ע"א {מ"מ}
ד/יב בית דוד (תשעט) או"ח סי' רפד, יו"ד סי' רפז
ד/יב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קפ
ד/יב בן אשר ביאורי מקראות אות מח {מ"מ}
ד/יב בן אשר סי' ו אות יח
ד/יב בר ריב"א עמ' יז, לט
ד/יב ברור הלכה פסחים צט ע"ב ציון ד
ד/יב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סב
ד/יב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמד
ד/יב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' א אות א, סי' מ אות ט
ד/יב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רמה, רסא, רעח
ד/יב בשבילי הנסים סי' י ס"ק א, הערה ג
ד/יב בשבילי השבת סי' כג אות י
ד/יב בתורתו יהגה ח"ב עמ' מב {מצוה חביבה היא עד מאד}
ד/יב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' ח, קנב
ד/יב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קנ {חביבה}
ד/יב גוילין נצולין - שיחות מוסר עמ' יט
ד/יב גינת אגוז (תשעב) עמ' קצד
ד/יב גל עיני (תשסז) בראשית-שמות עמ' פט
ד/יב גל עיני (תשע) ח"א עמ' סה
ד/יב גליונות אבני נזר
ד/יב גשר יהושע עמ' 87
ד/יב דביר הקודש מועדים עמ' רסא
ד/יב דבר סיני על מועדי השנה עמ' עב, קיא
ד/יב דברות אליהו ח"ד עמ' כד {עני מוכר כסותו}
ד/יב דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' יד
ד/יב דברי יואל מועדים ח"ה עמ' ז {אפילו הניזון מצדקה}
ד/יב דברי יונה ח"ב עמ' לב
ד/יב דברי שירה חנוכה עמ' מד, מט
ד/יב דולה ומשקה (תשסב) עמ' 88
ד/יב דרשות מהרי"ץ חנוכה ח"א דרוש יז עמ' קז
ד/יב דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' קיח
ד/יב הלכות יום העצמאות עמ' קכו
ד/יב המשפט העברי עמ' 986
ד/יב הר המלך ח"ה עמ' רנא-רסו
ד/יב הררי קדם (תשס) עמ' רעג, רעה, רפג-רפד, רצט, שד
ד/יב התורה והמדינה ח"ז עמ' רעה
ד/יב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קסט {מל"מ}
ד/יב ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תצד, תצו-תצז
ד/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' עג
ד/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' סה, צ, צה
ד/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' צח {חביב}
ד/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קא
ד/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' קכט, קמא, קמח, תסא
ד/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קל
ד/יב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קמט-קנ
ד/יב זכרון הרב עמ' 62 {מוכר כסותו}
ד/יב חוות בנימין ח"ב עמ' תפ
ד/יב חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר ג ס"ק כד, מאמר י ס"ק יב
ד/יב חכמה ומוסר (זיו) ח"א עמ' קכה
ד/יב חקרי זמנים ח"ג עמ' רצט
ד/יב טל חיים (טל) ח"ג עמ' קז
ד/יב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"י ס"ק ב
ד/יב יוסף את אחיו עמ' קמה {שואל או מוכר כסותו - לצורך ד' כוסות}
ד/יב יחלק שלל ח"ג עמ' פח
ד/יב ים שמחה עמ' קלא, תסא
ד/יב יסוד ושורש העבודה שער יב פ"א
ד/יב יסודי הצדקה עמ' 352, 376
ד/יב ישרי לב עמ' לג
ד/יב כי בא מועד עמ' יד
ד/יב כנסת אברהם עמ' לט, מט, נא
ד/יב כנסת ישראל (ששון) דף יט ע"א {איו חייב לחזור על הפתחים}
ד/יב כפי אהרן (זס') תנינא עמ' יח, כט
ד/יב כתב אמת ח"א עמ' תכא {להודיע הנס}
ד/יב כתבי הסבא מקלם חנוכה-פורים עמ' ה {אפילו אין לו מה יאכל}
ד/יב לב שלם [אליהו זוטא סי' תרמח]
ד/יב להורות נתן - שו"ת ח"ד סי' סג עמ' צד {פרסומי ניסא רק לישראל}
ד/יב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קיט ע"ב, חי"ב עמ' נח
ד/יב להורות נתן מועדים ח"א עמ' נה
ד/יב להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' קי
ד/יב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ו אות ב-ג עמ' קטו {שואל ומוכר כסותו גם להידור מצוה}
ד/יב לקחת מוסר ח"ב עמ' קד
ד/יב מאור ישראל
ד/יב מאור למלך פסחים עמ' קע, קפא
ד/יב מבשר טוב - חנוכה (תשנה) עמ' קנו, קסה, קסח
ד/יב מבשר טוב - חנוכה (תשעא) עמ' ב
ד/יב מגיני שלמה עמ' שמה {מ"מ}
ד/יב מגל חי"ג עמ' 60
ד/יב מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קמד
ד/יב מועדי ה' (טרנובסקי) פסח-שבועות עמ' עב {אפי' אין לו מה לאכול}
ד/יב מועדי הרב עמ' 96
ד/יב מוריה גל' קפט עמ' קיא, גל' רלג עמ' יד
ד/יב מורשה - שיחות למועדים עמ' קט
ד/יב מחנה יוסף ח"ג עמ' לד, לח
ד/יב מחשבת חיים או"ח עמ' של
ד/יב מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' כ, פא-פב
ד/יב מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קד
ד/יב מנחת אשר שבת עמ' קז
ד/יב מנחת חיים (שוויד) הקדמה עמ' כג
ד/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקפו
ד/יב מנחת מחבת עמ' מא
ד/יב מסורה ח"ד עמ' ח, ח"ט עמ' עא, עג, חי"ב עמ' יב, חי"ג עמ' כ, חט"ז עמ' טז
ד/יב מעדני ביאורים עמ' צה
ד/יב מעיני המים
ד/יב מעליות ח"ד עמ' 24-27
ד/יב מעמד האשה עמ' 347
ד/יב מענה אליהו עמ' שמד
ד/יב מעשה בצלאל סי' נא
ד/יב מפניני הרב עמ' קפז
ד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יב משאת המלך (אדרי)
ד/יב משאת כפי עמ' לב
ד/יב משכנות אפרים שבת סי' לא
ד/יב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תכד
ד/יב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' עב {מוכר כסותו}
ד/יב משנת יהודה ח"א פ"ה ה"א
ד/יב משנת יוסף דרשות ח"א עמ' רמג
ד/יב משנת יעקב נשים ח"א עמ' שכא
ד/יב משרת משה (עטייה)
ד/יב מתנת חיים - מועדים עמ' פא
ד/יב נועם ח"י עמ' רסח
ד/יב נזר הקדש (קפלן)
ד/יב נזר הראש עמ' מ
ד/יב נחלי מים עמ' סג
ד/יב נחלת צבי (פאליי) עמ' רמז
ד/יב נטעי אשל בראשית עמ' ש
ד/יב נפלאות מתורתך ע' חנוכה
ד/יב נקדש בצדקה סי' צה, קמב-קמג, קעז, קפג
ד/יב נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רמג, רנא
ד/יב נתיבות יצחק ח"ב עמ' ס, עד
ד/יב נתן פריו חנוכה עמ' עג, עה, צג, קכב
ד/יב נתן פריו מגילה עמ' שעג
ד/יב נתן פריו מכות עמ' קטז
ד/יב נתן פריו ערבי פסחים עמ' ב
ד/יב סדר משנה (בוסק') כאן
ד/יב סדר משנה הל' מגילה פ"ג ה"ד עמ' קפד {חיוב לחזר על הפתחים כדי לקיים הידור של כל בני הבית}
ד/יב סוכת דוד (מן) סוכה סי' לח ס"ק א-ב, ו-ח, יא-יב
ד/יב עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' קמב {שואל}
ד/יב עולת שבת בשבתו עמ' עה {חביבה}
ד/יב עטרת חן ח"ב עמ' קעט, קפו
ד/יב עטרת יעקב עמ' נג
ד/יב עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות יב
ד/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' שמג
ד/יב על התשועות עמ' 169, 171, 198
ד/יב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רנט
ד/יב ענבי פתחיה עמ' 123
ד/יב פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת יד, חנוכה מאמר ו אות ט, מאמר יב אות ב, מאמר טז אות י
ד/יב פחד יצחק (הוטנר) פסח מאמר ד {מוכר כסותו לנר חנוכה}
ד/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' מד
ד/יב פרי אברהם פסחים סי' מז אות ב {כ"מ}
ד/יב פרפרת אליעזר נשא פרק ז פסוק מח
ד/יב פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 28
ד/יב פתגמי אורייתא (שבת) ח"ב עמ' צ
ד/יב פתחי מגדים עמ' קיט {מ"מ}, רכד {מ"מ}, רכח-רכט
ד/יב צבי תפארת סי' נד
ד/יב צרור החיים (קצבי) דף עט ע"ב {לח"מ}
ד/יב קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' קכד
ד/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' שמא
ד/יב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' פד {מ"מ - אפילו עני משום פרסומי ניסא}
ד/יב קרית מלך
ד/יב קרן פני משה ח"ב
ד/יב ראשית בכורים דף צז ע"א {מוכר כסותו}
ד/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רמה {מ"מ}, שלא {מ"מ}, ח"ג עמ' רעז, רפא, שסג-שסד, ח"ד עמ' שי, ח"ה עמ' שד, שו, שמח, ח"ז עמ' קסג, קצד {מ"מ}, שא-שב, שיב {מ"מ}
ד/יב רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ריט {שואל או מוכר כסותו}
ד/יב רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שמ
ד/יב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רי-ריא {מ"מ - פרסומי ניסא}
ד/יב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שמ
ד/יב שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' רנו
ד/יב שו"ת ר"י מסלוצק סי' ז עמ' כט
ד/יב שופרא דישראל עמ' רצט {שואל או מוכר כסותו}
ד/יב שירת הפסח אות קסד {מ"מ - ד' כוסות לפרסומי ניסא}
ד/יב שלמי שמחה ח"א עמ' רו-רז
ד/יב שם דרך פסחים עמ' ר, רה
ד/יב שם משמואל פרשת מקץ - חנוכה שנת תרפ"א ליל א {חביבה}
ד/יב שמחת מרדכי עמ' שטו
ד/יב שמן ראש חנוכה ח"א עמ' פא
ד/יב שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' רמו, ש
ד/יב שער המלך (שושן) עמ' קט
ד/יב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' נט
ד/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 36
ד/יב שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' כא-כב, כה, כז, כט {מצוה חביבה, להוסיף שבח}
ד/יב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לג, לו
ד/יב תהלה לדוד (מן) סי' טו אות ג, אות טז {מ"מ - ד' כוסות}, אות יז {שואל או מחזר}, אות כ {מוכר כסותו}
ד/יב תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' קכד, קכו
ד/יב תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' רפט
ד/יב תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ו אות א, ג, ו
ד/יב תורת הלוי עמ' יב
ד/יג אהבת קדומים עמ' שה
ד/יג אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' שיד-שטז
ד/יג אור הנר (ליברמן) עמ' שפה, סי' פז
ד/יג אור יקרות
ד/יג אורח ישראל סי' כח הערה כ, לב, מילואים לסי' כח ח"ב אות ג
ד/יג אתפשטותא דמשה עמ' רסו-רסט
ד/יג בית אהרן (קריספין) דף כב ע"א
ד/יג ברור הלכה שבת כג ע"ב ציון ג
ד/יג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' שא-שב {מ"מ}
ד/יג גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' ו, כו {מ"מ}
ד/יג גשר יהושע עמ' 93
ד/יג דברי ירמיהו
ד/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' עז
ד/יג זמנים למלך
ד/יג חי' ופירושי מהרי"ק
ד/יג חי' מהרצ"א הל' חנוכה (תשסב) מאמר י ס"ק יג
ד/יג חקרי זמנים ח"ג עמ' רצט
ד/יג כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' פא
ד/יג לב שלם [אליהו זוטא סי' תרמח]
ד/יג מאה שערים (קפשאלי) עמ' רמז
ד/יג מאור ישראל
ד/יג מאור למלך פסחים עמ' קסד
ד/יג מועדים וזמנים ח"ג סי' רמב עמ' קב {קידוש על יין - מדרבנן}
ד/יג מועדים וזמנים ח"ג סי' רמב, ח"ה סי' קנ
ד/יג מוריה גל' קז עמ' ס {מ"מ - קבלה לא אוסרת}, גל' קסה עמ' ו-ז
ד/יג מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' מד, פא
ד/יג מנחת אשר שבת עמ' קז
ד/יג מעליות ח"ד עמ' 24-27
ד/יג מעמד האשה עמ' 347
ד/יג משאת כפי עמ' לג
ד/יג משכנות אפרים שבת סי' לא {נר חנוכה עדיף מקידוש}
ד/יג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תכט
ד/יג נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רמג, רנא
ד/יג נתן פריו חנוכה עמ' נט
ד/יג נתן פריו נדרים עמ' נה
ד/יג סדר משנה (בוסק')
ד/יג סוכת דוד (מן) סוכה סי' לח ס"ק יא
ד/יג סופר המלך עמ' קכד
ד/יג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רנט
ד/יג פרי יצחק (בלזר) ח"א דף טו ע"א
ד/יג פרי יצחק (תשעו) עמ' מב, מה, מח {מ"מ}
ד/יג פתחי מגדים עמ' קס, קסג
ד/יג קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' יג, ר"ה-יו"כ עמ' שצט, תו, תח {מ"מ}
ד/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רמה, ח"ג עמ' שסג
ד/יג רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שמ
ד/יג רץ כצבי (תשסג) עמ' שמד
ד/יג שארית ישראל (תשעד) דרוש ח עמ' 151-154
ד/יג שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 91
ד/יג שו"ע הרב או"ח סי' רסג ס"ז
ד/יג שלמי יוסף ר"ה עמ' צב {מ"מ}
ד/יג שמו משה דף מד ע"ב
ד/יג שער המלך (שושן) עמ' קט
ד/יג שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' כא, כט-ל {שואל או מוכר כסותו}
ד/יד אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נא {התורה ניתנה לעשות שלום}
ד/יד אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' צח
ד/יד אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' שיד-שטז
ד/יד אור עולם (בלומנפלד) - הסכמות עמ' 1 {שכל התורה ניתנה}
ד/יד אור שמח
ד/יד אם המלך עמ' קלד
ד/יד אשר למלך
ד/יד אתפשטותא דמשה עמ' רסט-רפז
ד/יד באר אברהם (אבלי) עמ' רלה
ד/יד באר מלך שבת פ"ה ה"א אות ג, ה"ג אות יח
ד/יד באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קלד
ד/יד בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 53 {נר שבת משום שלום בית}
ד/יד בית אהרן וישראל גל' סב עמ' יח, סד, עו
ד/יד בית מלך (חב"ד) עמ' יט
ד/יד בית שערים או"ח סי' שסה
ד/יד בר ריב"א עמ' ו
ד/יד ברור הלכה שבת כג ע"ב ציון ג
ד/יד בשבילי אמונה ח"א עמ' נו {תורה ניתנה לעשות לשלום}
ד/יד גליוני הגר"ש עמ' סג {דרכיה דרכי נועם} [הפסוק הובא בהל' מלכים סוף פ"י]
ד/יד דברי ירמיהו
ד/יד דרור יקרא עמ' נג
ד/יד דרך המלך (רפפורט)
ד/יד דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קפט
ד/יד הגיוני הלכה עמ' 17
ד/יד הליכות חיים יו"ט פ"ב הע' יט
ד/יד המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' קס]
ד/יד המלך ברמה עמ' 139-140
ד/יד המשפט העברי עמ' 986
ד/יד הר המלך ח"א עמ' קג-קד
ד/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 127, 255
ד/יד ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תצה
ד/יד ויאמר שמואל דף סב ע"ב
ד/יד זאת ליעקב דברים עמ' נו
ד/יד זאת ליעקב ויקרא עמ' רלב
ד/יד זכרון הרב עמ' 85 {כל התורה ניתנה לעשות שלום}
ד/יד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ב אות א, הדרן אות ה
ד/יד חיים שנים ישלם עמ' לד
ד/יד חקרי זמנים ח"ג עמ' רצט, ח"ד עמ' תלד, תנט
ד/יד טל חיים (טל) ח"ג עמ' קה
ד/יד ידבר שלום ח"א עמ' כ
ד/יד ים שמחה עמ' תס
ד/יד ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 200-201
ד/יד כבודה של תורה ח"ג עמ' כה
ד/יד כס המלך עמ' מו
ד/יד לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' קסט
ד/יד לב שלם [ריח שדה דף עא, יד אהרן סי' תרמח, שו"ת הרדב"ז לשונות הרמב"ם סי' קס]
ד/יד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' כו ע"ב, ח"ז עמ' ו
ד/יד להורות נתן מועדים ח"ה עמ' כא {דרכיה דרכי נועם - רמזי מלת "נועם"}
ד/יד לקוטי שיחות ח"ג עמ' 810, ח"ח עמ' 349, חט"ו עמ' 183, 372, 528, חי"ז עמ' 142, ח"כ עמ' 321, הדרן על הרמב"ם (קה"ת יא ניסן תשמה) ח"א הערה 21
ד/יד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 259, חכ"ח עמ' 242, 256
ד/יד לקוטי שיחות חל"ה עמ' 319 {תורה לעשות שלום}
ד/יד לקוטי שיחות חל"ח עמ' 4 {התורה ניתנה לעשות שלום}
ד/יד לקוטי שיחות חל"ט עמ' 34-36
ד/יד מבוא למשנה תורה עמ' 124
ד/יד מגל ח"י עמ' 199
ד/יד מגל חי"ג עמ' 61 {נר ביתו עדיף על נר חנוכה}
ד/יד מוריה גל' קסה עמ' ז-ח
ד/יד מחקרי ארץ אהע"ז סי' ד
ד/יד מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קד
ד/יד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף כ ע"א
ד/יד מנחת אלימלך עמ' קצב
ד/יד מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' ריג, רלח
ד/יד מסכת כתובות (ארזי) עמ' 220
ד/יד מעין חיים ח"ב עמ' קס
ד/יד מעליות ח"ד עמ' 24-27
ד/יד מעמד האשה עמ' 347
ד/יד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ה אות ו {שלום בית עדיף}
ד/יד משוש הארץ עמ' יד
ד/יד משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' שכא {התורה ניתנה לעשות שלום}
ד/יד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תכח-תכט
ד/יד משנת יהודה ח"א פ"ה ה"א
ד/יד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' לט-מ
ד/יד משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/יד משרת משה (עטייה)
ד/יד מתנת חיים - מועדים עמ' סה
ד/יד מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שכ
ד/יד נהורא דעיינין שבת עמ' קיג
ד/יד נחל יבוק
ד/יד נרות אהרן
ד/יד נתן פריו חנוכה עמ' נח, קכח
ד/יד סדר משנה (בוסק')
ד/יד סודו של המשפט העברי עמ' 143, 198
ד/יד עט לעשות סי' יא
ד/יד עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' ריז
ד/יד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רנט
ד/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 225
ד/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 243
ד/יד פרי האדמה ח"א
ד/יד פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 28
ד/יד קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' יג
ד/יד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ד/יד קונטרסי שעורים כתובות עמ' מז
ד/יד קרית מלך (חב"ד) עמ' כז
ד/יד קרית מלך (קנייבסקי)
ד/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שסג, ח"ד עמ' שד-שה
ד/יד רשימות (שניאורסון) חוב' ב עמ' 3, חוב' כא עמ' 7, חוב' קא ס"ז {גדול השלום}
ד/יד שארית ישראל (שלוניקי) דף כב ע"א
ד/יד שארית ישראל (תשעד) דרוש ח עמ' 151-154
ד/יד שולי הגליון עמ' סה
ד/יד של"ה ווי העמודים פ"כה אות כא
ד/יד שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רעא
ד/יד שלמי שמחה ח"א עמ' רד
ד/יד שנה בשנה תשמז עמ' 417 {גדול השלום}
ד/יד שער המלך (שושן) עמ' קט
ד/יד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קמג
ד/יד תורה ותעודה עמ' 191 {שלום}
ד/יד תורת החוף ימים סי' ד אות ו
ד/יד תורת חיים וחסד עמ' קעז {נר ביתו קודם}
ד/יד תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' שצו-ת
ד/יד תורת מנחם חט"ו עמ' 77, חי"ז עמ' 14, 17, חי"ח עמ' 267, חכ"ה עמ' 41, חכ"ו עמ' 180 {שכל התורה לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם וכו'}
ד/יד תורת מנחם חכ"ז עמ' 188 {התורה ניתנה לעשות שלום}
ד/יד תורת מנחם חל"ב עמ' 166, 205 {ניתנה לעשות שלום}, 326 {משום שלום ביתו}, חל"ג עמ' 387 {ניתנה לעשות שלום}
ד/יד תורת מנחם חל"ה עמ' 279 {התורה ניתנה לעשות שלום}
ד/יד תורת מנחם חל"ח עמ' 192 {משום שלום בית}, ח"מ עמ' 95, 272 {התורה ניתנה לעשות שלום}
ד/יד תורת מנחם חמ"ו עמ' 398, חמ"ז עמ' 35, 114 {התורה ניתנה לעשות שלום}
ד/יד תורת מנחם חמ"ח עמ' 385, ח"נ עמ' 110, 208, 343 {התורה ניתנה לעשות שלום}
ד/יד תורת מנחם חנ"א עמ' 399, 419, חנ"ב עמ' 355 {התורה ניתנה לעשות שלום}
ד/יד תורת מנחם חס"ב עמ' 342 {נר ביתו קודם משום שלום ביתו}
ד/יד תורת מנחם חס"ג עמ' 108, חס"ד עמ' 171, 272, 341, 413 {כה"ת ניתנה לעשות שלום בעולם וכו' (מספרי)}
ד/יד תורת מנחם חס"ו עמ' 231, 258, 266, 269, 270, 284, חס"ז עמ' 335, חס"ט עמ' 96, 300 {בסופן שלום ביתו כו' שלום בין איש לאשתו וכו' כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם ומ"מ}
ד/יד תורת מנחם חע"א עמ' 165, חע"ב עמ' 348
ד/יד תורת מנחם חע"ב עמ' 338, 366 {כל התורה לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם (מחז"ל)}
ד/יד תפארת נתן עמ' קמו {גדול השלום}

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US