Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

אישות

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יז
פרק יח
פרק יט
פרק כ
פרק כא
פרק כב
פרק כג
פרק כד
פרק כהא/190 הלכות אישות פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מאמר מרדכי (נסים)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ פרשת המלך
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רז
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 93
א/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/א אבן פינה (נשר) עמ' קנב
א/א אבני ציון ח"ב סי' עג אות ג
א/א אגרא דשמעתא ח"א עמ' שיא
א/א אגרות משה או"ח ח"ד עמ' צב, אהע"ז ח"א סי' פא
א/א אדני היד החזקה
א/א אהל חייא עמ' שנא
א/א אהלי יהודה (הכהן) דף סח ע"ג {ד"ס}, קט ע"ב {כשניתנה תורה}
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אור ליהודה קדושין עמ' כ {מד"ס}
א/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 71-72
א/א אורח ישראל מילואים לסי' יב ח"א אות ד
א/א אוריתא טו עמ' קלז, קעה, רכ, רכו
א/א אישי יובל עמ' 44
א/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' כד
א/א אמונת עתיך גל' 110 עמ' 67 {מ"ע לקדש - אמירת שהחיינו}
א/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רלה {מקור שלפני מתן תורה בייחוד נקראת אשתו}
א/א אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קפ {מגדל עוז}
א/א אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 519
א/א אמרי חן (בן סניור) רות עמ' 352
א/א אמרי משפט ח"א עמ' לד
א/א אמת ליעקב מקרא עמ' קז, רפט
א/א אמת ליעקב נשים עמ' פב {מצות קידושין, כי יקח}
א/א אנצי"ת ע' בן נח הע' 165 {מ"מ}, 166
א/א אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 69
א/א אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קלד
א/א אפיקי מגינים יבמות סי' כא, כז, ל
א/א אפיקי מגינים קידושין סי' ג, פ, פא
א/א ארזא דבי רב קידושין עמ' יב
א/א ארחות חיים ח"ב סי' ו אות א
א/א אש תמיד עמ' רמט
א/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/א באר לחי ראי
א/א באר מרים פ"ד ה"ד אות א, ג, פ"ט ה"ז, ה"ח {מ"מ}
א/א באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' סא {מנין המצוות}
א/א באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' ב {כ"מ}
א/א בדבר מלך ח"ח עמ' רמה
א/א בישורון מלך ח"א עמ' שכט
א/א בית אהרן וישראל גל' מא עמ' פט
א/א בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' א אות א-ב, סי' ב אות א, סי' ד אות א
א/א בכורי חיים ח"ד עמ' כח
א/א בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' נז
א/א בנין אפרים עמ' נח
א/א בנין שאול עמ' קלט
א/א בנתיב המצוות עמ' 17
א/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קעו
א/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לג
א/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' י
א/א ברכת מרדכי ענינים עמ' קעב
א/א בתי כהונה (תשסה) עמ' לו, לח
א/א גבורת יצחק (תשסו) עמ' לח {כ"מ - שלא אמרו נ"מ לביאה}
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' נז
א/א גבורת יצחק שבועות עמ' סח
א/א דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' עו
א/א דברות משה נדרים עמ' פ
א/א דברות צבי חי"א סי' טז אות א
א/א דברי יהודה דף מו ע"א, נא ע"ב {מד"ס}
א/א דברי יהודה סי' יג אות ד, סי' טו אות ד
א/א דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' קיב, קפה, קצ
א/א דברי ירמיהו קידושין עמ' ד-ה
א/א דברי סופר עמ' קד {מ"מ}, קכ
א/א דברי פנחס ח"ב עמ' רסח-רסט
א/א דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ט סעיף ב עמ' קטו {מ"מ וכ"מ}
א/א דור רביעי ח"ב עמ' נא-נב
א/א די באר בראשית עמ' ז {חיבור קל עד מתן תורה}
א/א דליות דוד קידושין עמ' פד-פה
א/א דמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פי"ב פסוק א {בבני נח כניסה היא אישות}
א/א דרך המלך (רפפורט)
א/א הוד יוסף עמ' ב, טז, מו
א/א המשפט העברי עמ' 987
א/א הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' נז {מ"מ}
א/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 206
א/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' ו, לה
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קלה
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תד
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרסח
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עג
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' יג, רסג
א/א זאת ליעקב קידושין עמ' ב-ג, קיח
א/א זבח שלמה ח"ב עמ' קפו
א/א זכור לאברהם (יפהן) עמ' קלח
א/א זכר יצחק (תשח) עמ' רח
א/א זכר יצחק (תשן) עמ' נח, עב, קז, רכ
א/א זכרון זאב עמ' מד, רנט
א/א זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קמ {מנין המצוות}
א/א זעקת דלות עמ' 307
א/א חביון עוז
א/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רמו
א/א חזון יחזקאל יבמות פ"ט ה"ד, כתובות פ"ז ה"א, גיטין פ"ז ה"ג
א/א חזון לימים ח"ב עמ' קטו
א/א חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 106
א/א חי' בן אריה ח"ב סי' ו ס"ק ג
א/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קלא {מנין המצוות}
א/א חיי נפש ח"ו עמ' קפג
א/א חיים שיש בהם (גרוס) מועדים עמ' שנד [מהר"ץ חיות סוטה יב]
א/א חמדת ימים עמ' קצב
א/א חמשה מאמרות מאמר תורת שבת פ' וישב {מ"מ}
א/א חק המלך יבמות עמ' קצד
א/א חקרי זמנים ח"א עמ' קצ
א/א יד פשוטה מדע עמ' תתס {כותרת}
א/א יד שלמה (פרידר)
א/א יורה חכימא (תשח) עמ' קמג {הבא על פנויה עובר במ"ע "כי יקח"}
א/א יורה חכימא (תשעא) עמ' רלג
א/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שלז
א/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שלט
א/א ימי שלמה
א/א ימין המלך
א/א יקח מצוות עמ' ש
א/א ישא מדברותיך קדושין עמ' לח, סד, קא, קנב, קנח, תו, תי
א/א ישב מצרף דף כג ע"ב {אחרי מתן תורה צריך לקנותה לפני שנושאה}
א/א כבוד יו"ט
א/א כוכבי בוקר עמ' רצח {כבוד יו"ט}
א/א כל בו ח"ה עמ' סג
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' סא, קכג
א/א כלילת יופי דף יא
א/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רלו
א/א לב לדעת זבחים סי' מב אות ג
א/א לב שלם [זרע אברהם יו"ד קיח ע"ד, מגילת ספר לאוין לב ע"ב]
א/א לבושי מרדכי אהע"ז עמ' פז, קפב
א/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קלו
א/א להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קטז, קכא, קלח
א/א להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פט, צב
א/א לחם יהודה
א/א למודי ה' (תקמז) דף סח ע"א
א/א למודי ה' (תשפא) עמ' שצה
א/א לקוטי שיחות חי"ח עמ' 289
א/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 30 ואילך
א/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 244, 246 {קודם מתן תורה}, 247 {מנין המצוות}
א/א לקט שבלים (תשסד) עמ' לד
א/א מאורי שערים עמ' רצה-רצח
א/א מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' קלב {מל"מ}
א/א מהלכי משפט ח"ב עמ' 84, 433, 558
א/א מהלכי משפט ח"ג עמ' 463
א/א מהלכי משפט ח"ד עמ' 320, 393, 347
א/א מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' פד אות ח
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' כו אות א
א/א מחנה יוסף סוטה עמ' כג
א/א מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' י
א/א מיטב הארץ עמ' 213, 220, 247, 258
א/א מילי דקדושין עמ' א, תו-תז {אישות בלי קנין}, תי {אישות לאחר מתן תורה הוא כמו לפניו בתוספת קידושין}
א/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 7-8 {מנין המצוות}
א/א מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' סג
א/א מנחת חינוך ח"ג עמ' שמו
א/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף נט ע"ד {מ"מ - ד"ס}
א/א מסורה ח"ח עמ' נ, ח"י עמ' מג, חי"ב עמ' סט
א/א מעדני ביאורים עמ' קיא
א/א מעין החכמה עמ' שיא
א/א מעליות ח"ב עמ' 4-8
א/א מפניני הרב עמ' ער {מנין המצוות}
א/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קמה]
א/א מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/א מרכבת המלך עמ' רפח-רצא
א/א משאת המלך ח"א סי' קנא
א/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' ז, מז, ס, קכח, קסא, רכב, שעה
א/א משבצות זהב ירמיהו עמ' תרנב*
א/א משוש הארץ עמ' ח
א/א משנה הלכות ח"ט סי' רמ, רעח
א/א משנה הלכות קדושין סי' א
א/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף קד {קודם מתן תורה}
א/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף פא
א/א משנת יעקב נזיקין עמ' רכ
א/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' צה, שמב
א/א משנת משה מגילה עמ' קס
א/א משפטי עזיאל ח"ה עמ' תח, ח"ז עמ' רעד, רצט
א/א משפטי עזיאל ח"ז סי' נד עמ' רפ
א/א משפטים לישראל עמ' רה
א/א משרת משה (עטייה)
א/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שיז
א/א נועם התלמוד קידושין עמ' יג, עח {השמיט חופה, קודם מתן תורה}, קא {מצוה לקדש ואינו רק הכשר מצוה}
א/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' פח אות ט
א/א נחלת יצחק כתובות סי' ל
א/א נטע שעשועים (שליסל) - הסכמת ר' מרדכי וינקלר {האם ישראל במתן תורה היו צריכים לקדש את נשותיהם}
א/א נישואין שלא כדת עמ' 58, 60, 108
א/א נר דוד ח"א עמ' קפג
א/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' יד, יח, צו
א/א נתיבי ים קדושין עמ' קס {מנין המצוות}
א/א נתן פריו מקואות עמ' נא
א/א ס' הפרדס לר' אשר עמ' עח
א/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' שפה
א/א סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רפ ע"ג
א/א עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 43-44 {צריך וידוי בפה}
א/א עדות ושטרות עמ' 153
א/א עזרת כהן עמ' קסז
א/א עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' מה-מו
א/א עט לעשות סי' כז עמ' 151
א/א עטרת מרדכי (וינברג) דף לו ע"א
א/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קנא {מל"מ}
א/א עטרת צבי (שפלטר) ח"ב סי' ז
א/א עיוני הלכות ח"ב עמ' תרכו
א/א עין חיים ח"ב עמ' נח
א/א עלה יונה עמ' רפא {בכתובה וקידושין}
א/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רא
א/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רס
א/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רס {מנין המצוות}
א/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קכה ע"ב, ולשונות דף א ע"א
א/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סב
א/א עקדת משה ח"א עמ' קסח {מ"מ}
א/א פאת שדך יו"ד עמ' רלח {כ"מ}
א/א פותח יד
א/א פירושי איברא עמ' 88
א/א פני משה (שלז')
א/א פניני ים סי' כה אות ג
א/א פנת יקרת (תשנד) סי' כה אות ג, סי' עה, סי' פב אות ב
א/א פנת יקרת (תשעא) עמ' קלד, שמד, שנט
א/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 201
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 24
א/א צהר גל' ט עמ' 77 {תחלה}
א/א צידה ברוך פ' שופטים
א/א ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"ג אות א, פ"ז אות ז
א/א קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 61
א/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שד
א/א קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קיט
א/א קול יעקב (שאול) ח"ב
א/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 12, 17, 38, 54, 66, 76, 78, ואח"כ אותיות ה, ז, עמ' 94, ואח"כ אות י, עמ' 442
א/א קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות ב, יג
א/א קרן אור (חורב) עמ' רט
א/א קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות עח {בסיני נצטוו על קידושין} [חי' הגרי"ז סוטה יב ע"א]
א/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' נא, קפג
א/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קב
א/א רנת יצחק שמואל עמ' תא {נצטוו ישראל בקידושין}
א/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קלה, רעד
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' נ {מנין המצות א-ב}, סז, שכא
א/א שבות יהודה (תנ"ך) עמ' רעא
א/א שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רמ אות ג
א/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רעב
א/א שביבי אור קדושין סי' א אות ג, סי' ט אות ה
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת הרשב"א ח"ד סי' שיד
א/א שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' שעג
א/א שובע שמחות עמ' רנה {הקדמה}
א/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצב {מ"מ}
א/א שיח ערב קידושין עמ' נז, ס-סא
א/א שיר למעלות גל' ד עמ' 25
א/א שם דרך בראשית ח"ב עמ' קפג
א/א שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קכח
א/א שמחת מרדכי עמ' שמב
א/א שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 235, 243
א/א שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' ז-ח, י
א/א שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור עא
א/א שעורי עץ ארז שבת עמ' סט
א/א שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ט אות א, סי' טז אות יא
א/א שעורי ר' חיים פנחס ב"מ סי' יג אות י
א/א שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור א אות ו, שעור ד אות ו
א/א שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור ב אות ח, שעור ד אות ה, שעור ח אות ד, שעור י אות ד
א/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רמט
א/א שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 94
א/א שער המלך (שושן) עמ' קיג
א/א שער המלך ח"ב עמ' קעו {מל"מ}
א/א שערי זיו ח"א דף קסז ע"ב {פרשת המלך}
א/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רפג {גוי - בייחוד}
א/א שערי טהר ח"ה שער ב סי' לב אות ד, ח"ח סי' צז אות ז, סי' צח אות א, סי' קח אות ג
א/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 227
א/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שכג
א/א שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 178
א/א שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תפח
א/א שפתי דעת ח"ג עמ' רמג
א/א תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' י ס"ק ו, יב-יג, טז, סי' יא ס"ק ב-ד, סי' כא ס"ק ג
א/א תורת יצחק ח"ב עמ' רסא, רעב
א/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קסח {ובועלה - זכותו לתשמיש}
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' תב-תיב
א/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רצ
א/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תנג
א/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' לד
א/א תחומין חי"א עמ' 217
א/א תחומין חכ"ב עמ' 168
א/א תפארת צבי (רוזנטל) עמ' סה, קיב, קטז-קיז
א/ב אב בחכמה דף יט ע"ג {לח"מ - כסף מדאורייתא}
א/ב אב בחכמה דף יט ע"ג-ע"ד {כסף מד"ס}, כט ע"ג-ע"ד {כסף - מדרבנן או דאו'}
א/ב אבא בם (תשס) עמ' רסז {ד"ס}
א/ב אבי עזרי ח"א
א/ב אביר יעקב (אביגדור) דף עו ע"א {מד"ס}
א/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 93
א/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/ב אבני נזר אהע"ז סי' קכב אות טו
א/ב אבני שהם (רובינשטיין) דף כ ע"ג {ד"ס}
א/ב אגודות אזוב מדברי דף קח ע"ב {דברי סופרים - לענין מה שכתב שיחוד אסור מדברי קבלה}
א/ב אגרא דשמעתא ח"א עמ' שיא
א/ב אגרא לישרים סי' כט
א/ב אגרות ראיה ח"ד עמ' קעט
א/ב אוהב מישרים עמ' תסט {כסף מד"ס}
א/ב אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קיט
א/ב אוצרות יהושע עמ' קעב
א/ב אור הישר [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' יח, חיים שאל ח"ב סי' מב, מעין החכמה (דפוס רדלהיים) דף קטז ע"א, תורת האהל דף נא ע"ב, לח"מ לקמן פ"ד ה"ו והל' שחיטה פ"ב ה"א, אור הישר תחלת קידושין וסוטה כד ע"ב]
א/ב אור המאיר (עוזיאל) עמ' פט
א/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' שסח {ד"ס}
א/ב אור עולם (בלומנפלד) דף סו ע"ב {ד"ס}
א/ב אורח ישראל סי' כח אות ג, הערה יט {כ"מ}, מילואים לסי' יב ח"א אות ג, ו, מילואים לסי' כח ח"ב אות ב-ג, ה {כ"מ}, ז
א/ב אוריתא טו עמ' נג, עה, קלז, קצו {ראב"ד}, רכ
א/ב אות ציון עמ' נז
א/ב אילנא דחיי ח"ב - שו"ת הרג"ת ענף כט שריג א דף ב ע"ג {חופה לא קונה}
א/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רלב {ד"ס}
א/ב אמרי בינה (אש) דף קכה ע"א {קידושי כסף דרבנן}
א/ב אמרי דוד (מלי'), קו"א עמ' ס {כ"מ}
א/ב אמרי נפתלי ח"ב עמ' רצט {שעה"מ}
א/ב אמרי נפתלי עמ' רצט {שעה"מ}
א/ב אנצי"ת ע' אסור דאוריתא הע' 1, 2, ע' גזרה שוה הע' 37, 38
א/ב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קלד, קצג
א/ב אסיפת גאונים (תרעא) דף ח ע"א {חופה לא קונה}
א/ב ארחות חיים ח"ב סי' ו אות א
א/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קמג {כ"מ}
א/ב אש תמיד עמ' רצג
א/ב אשר למלך
א/ב באהלה של תורה או"ח סי' כה חלק א אות א
א/ב באר אלחנן עמ' קכב-קכד
א/ב באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 34 {מד"ס}
א/ב באר לחי ראי
א/ב באר מרים פ"ט ה"ז
א/ב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קסא {לח"מ}
א/ב בזך לבונה עמ' רעד
א/ב בים דרך עמ' ע
א/ב בית אבי ח"ב סי' טו עמ' לא {ד"ס}
א/ב בית אהרן וישראל גל' עח עמ' פב
א/ב בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קעב {מ"ע לקדש}
א/ב בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' צב {קידושין - מ"ע}
א/ב בית דינו של שמואל עמ' 177
א/ב בית הלל שנה ז גל' א עמ' צא {מד"ס}
א/ב בית המלך (חסון)
א/ב בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' א אות א-ב, סי' ב אות א, סי' ד אות א
א/ב בית יצחק תשט"ז עמ' 40
א/ב בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' כז, עד
א/ב בית שערים או"ח סי' י
א/ב בכורי אברהם דף צט ע"ד, קא ע"ג {ד"ס}
א/ב בן אברהם (תשי) עמ' שכט
א/ב בני אהובה
א/ב בני דוד
א/ב בני סמיכי
א/ב בנין אפרים עמ' יב-יג, טו
א/ב בנין יחזקאל סי' כה {שעה"מ}
א/ב ברור הלכה כתובות קג ע"א ציון ל פסקה א {ד"ס}
א/ב ברור הלכה ע"ז כט ע"א ציון ג פסקה ב {ד"ס}
א/ב ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ז ע"א ציון א, קדושין ב ע"א ציון א, ה ע"ב ציון ב, י ע"א ציון ג
א/ב ברית הלוי דף יג ע"ג
א/ב ברית הלוי השלם
א/ב ברית יצחק (איזקסון) דף יד ע"א {כסף מד"ס}
א/ב ברכי יוסף או"ח סי' יג ס"א {כ"מ}
א/ב ברכי יוסף יו"ד סי' כט שיורי ברכה אות א {כ"מ}
א/ב ברכת מרדכי ענינים עמ' קעב
א/ב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנח
א/ב גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלב ע"א
א/ב גור אריה שמות פ' יט הע' 219
א/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' כג
א/ב גליא מסכת יו"ד סי' ה דף צג ע"ב {כ"מ - דברי סופרים}
א/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' לא {לח"מ}, לג {מ"מ}
א/ב דברות אליהו ח"א עמ' ח {ד"ס - דבר שלא מפורש בתורה}
א/ב דברות אליהו ח"ב עמ' קכא {מד"ס}
א/ב דברות משה סנהדרין עמ' תקכו, תקפה {מד"ס}
א/ב דברות משה פסחים עמ' שז, נדרים עמ' פג, קידושין סי' כג הערה כט
א/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף כו ע"ב {חופה לא קונה}
א/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף מג ע"ג {כ"מ - ד"ס}, נב ע"ד {מ"ע לקדש}
א/ב דברי אמת (תרכא) דף קה ע"ד, קז ע"ד {כ"מ}
א/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רמה {מגיד משנה - כל הבאין מי"ג מידות דינן שוה לדין התורה ממש}, רנ {מגיד משנה - אע"פ שהכסף מדברי סופרים הוא גומר בה לכל דבר}, שצט {לח"מ}, תיא {כ"מ, גבי גדרי דברי סופרים}
א/ב דברי דוד (מילדולה) דף קצא ע"ג, קצד ע"ד
א/ב דברי יוסף (אירגס) סי' מד דף פז ע"ג {מ"מ - דבר הלמד מגז"ש - ד"ס}
א/ב דברי יצחק (הרצוג) דף מד ע"ג {כ"מ - ד"ס}
א/ב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כט {כ"מ - ד"ס}
א/ב דברי ירוחם סי' ס
א/ב דברי ירמיהו קידושין עמ' ד-ה
א/ב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קעא {מ"ע}
א/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' יח, רכט
א/ב דברי תורה (שפירא) ח"ו סי' נא {מ"מ וכ"מ}
א/ב דגל מחנה ראובן אות סה {כסף מד"ס, חופה לא קונה}
א/ב דינא דחיי ח"ב דף ב ע"ד, ג ע"ב
א/ב דליות דוד קידושין עמ' פה-פו
א/ב דעת כהן עמ' קצא
א/ב דעת מרדכי ח"ב עמ' ק
א/ב דרך המלך (רפפורט)
א/ב דרך ישרה ח"ב עמ' עא
א/ב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 44 ואילך, 85 ואילך
א/ב הגהות חבר בן חיים
א/ב הגהות על ס' בני אהובה (סו"ס גור אריה, תש"ג) {בני אהובה}
א/ב הגיון ב עמ' 12, 25
א/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קעב {ד"ס}
א/ב המעשה והמדרש עמ' קה {כ"מ - תשובת ר"א בן הרמב"ם}
א/ב המשפט העברי עמ' 195, 1000, 1106
א/ב הר המלך ח"ו עמ' קב, ח"ז עמ' תטו-תלו
א/ב הרי יהודה ח"ב אהע"ז סי' ו אות ב {מ"ע}
א/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 131-132 {ד"ס}
א/ב השבת לקדשו דף סד ע"א
א/ב התורה והתלמוד ח"ד עמ' 50
א/ב ואשיבה שופטיך עמ' קב
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' יג
א/ב וחי בהם עמ' 308 {מד"ס}
א/ב זבח שלמה ח"ד עמ' רד
א/ב זהב טהור עמ' 7 {לח"מ - מדוע שטר נחשב מהתורה}
א/ב זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 13 {ד"ס}, 15, 114
א/ב זכר ליעקב עמ' נו
א/ב זכרון דברים (תשכז) מאמר יב עמ' צ
א/ב זכרון דברים (תשנט) עמ' פח {מד"ס}
א/ב זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פא עמ' פח
א/ב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רכה {כסף מד"ס}
א/ב זכרון יהודה (לאש) דף פד ע"ד
א/ב זכרון יהונתן דף קסו ע"א בהגהה
א/ב זכרון יחזקאל עמ' מא {כסף מד"ס}
א/ב זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קמ
א/ב זכרון ישעיהו דף כז ע"א וע"ד, נא ע"ד, נב ע"א-ע"ג {כולם - חופה לא קונה}
א/ב זכרון סופרים {כ"מ - וקרינן ליה דברי סופרים וכו'} [עיין כרם שלמה אהע"ז סימן כ"ו]
א/ב זכרון שלמה (קליין) עמ' קיב {ד"ס}
א/ב זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיח ע"ד ואילך {כסף מד"ס}
א/ב זרעו של יצחק
א/ב חוות אליעזר עמ' נג, נז-נח, צג
א/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' תקסא
א/ב חוט המשולש - ברכי יוסף דף פב ע"ב {ד"ס}
א/ב חוקת עולם עמ' 391 {מד"ס}
א/ב חזון לימים ח"ב עמ' קטו
א/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' קצז {מ"ע}
א/ב חי' הריצ"ד
א/ב חי' כתב סופר כתובות עמ' ו {כ"מ}
א/ב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שסג, קדושין עמ' קעח, שבועות עמ' קלה
א/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף טז, יט, כב
א/ב חי' מהרי"א הכהן עמ' לד
א/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שה, שז, שכ
א/ב חיים זכו עמ' סז {מ"ע}
א/ב חמדת ימים עמ' קצב
א/ב חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד סיום הש"ס אות טו {מ"מ וכ"מ - ד"ס}
א/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קיב עמ' שנא
א/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שנח
א/ב חשבונות של מצוה עמ' י
א/ב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקנו {שעה"מ}
א/ב יבול היובלות עמ' 87, 351
א/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' נט-ס
א/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שכו-שכז
א/ב יביע אומר (גרוברט) עמ' 211 {מד"ס}
א/ב יד בנימין ר"ה עמ' ח {דברי סופרים}
א/ב יד הלוי (לוין) דף קז ע"ב {ד"ס}
א/ב יד הלוי (פלוונא) דף מג ע"ב
א/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' ק
א/ב יד המלך (פלומבו)
א/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות א ס"ק ה, אות ה ס"ק ז, פ"ד ה"ה ס"ק ה
א/ב יד פשוטה אהבה עמ' תתשפ
א/ב יכין ובועז ח"א סי' קמט עמ' 506
א/ב ימי שלמה
א/ב יציב פתגם - ילקוט פרפראות (תשסז) עמ' קעב {מד"ס}
א/ב יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קעב {ד"ס}
א/ב יקח מצוות עמ' רצד
א/ב ישא איש דף לט ע"ב, מ ע"א {כסף מד"ס}
א/ב ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' שמו {מצוה לקדש}
א/ב ישב מצרף דף כג ע"א {רק אחרי הביאה נעשית אשת איש}
א/ב ישועות יעקב נשים עמ' תרנה
א/ב ישועות עוזו עמ' 70 {כסף מד"ס}
א/ב ישועת משה עמ' תלג {שעה"מ}
א/ב ישמח לב אהע"ז דף לט ע"ב
א/ב כבוד יו"ט
א/ב כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
א/ב כל בו ח"ה עמ' סד
א/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכב, קכה, קנה, תקסט
א/ב כלילת יופי דף יג
א/ב כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' עב {כ"מ}
א/ב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רצב-רצג
א/ב כפייה בגט עמ' קכג
א/ב כרם אברהם עמ' קלד {ד"ס}
א/ב כתב סופר אהע"ז סי' סח ד"ה ומצאתי {כ"מ - אם כן על כרחך דדברי סופרים קרא לדבר שהוא דאורייתא אלא שאינו מפורש בתורה}
א/ב כתר המלך
א/ב לב חיים (מלינק) דף פא ע"א
א/ב לב שלם
א/ב לבב דוד
א/ב להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' יח, חי"ג עמ' קכ
א/ב למודי ה' (תקמז) דף ט ע"א {ד"ס}, יא ע"ד {לח"מ - עונשין מגז"ש}, נב ע"ג {ד"ס}
א/ב למודי ה' (תשפא) עמ' סב {לח"מ}
א/ב לקוטי סופר ח"א דף ז ע"ד {מ"מ}, ח"ב דף לד ע"א, לח ע"ג
א/ב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 30, 32
א/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 243
א/ב לקט שבלים (תשמט) עמ' פ
א/ב מאור יעקב דף עו ע"ב
א/ב מאור למלך יבמות עמ' צד
א/ב מאור למלך קדושין עמ' כד-כה, פא {אבי עזרי}
א/ב מאורי שערים עמ' רצה-רצח
א/ב מאיר נתיבים עמ' 134 {מ"ע}, 368 {ד"ס}
א/ב מאיר עיני חכמים ח"א דף ו ע"ב
א/ב מאיר עיני חכמים ח"א דף לח ע"א {השמיט חופה קונה}
א/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קצב {כ"מ}
א/ב מבוא למשנה תורה עמ' 113
א/ב מדה טובה ח"א עמ' 69-70
א/ב מדה טובה ח"ד עמ' 380 {לח"מ - ד"ס}
א/ב מהלכי משפט ח"ב עמ' 84, 85, 334
א/ב מהלכי משפט ח"ד עמ' 73 {כ"מ}, 320, 322 {מ"מ}, 323 {כ"מ}, 325 {לח"מ}, 393, 347
א/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תטו {שעה"מ}
א/ב מהרי"ט אלגזי פ"א אות א או"ק ג {לח"מ}
א/ב מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קסט
א/ב מוריה גל' קפג עמ' צט, גל' קצט עמ' סו-סז {ד"ס}, גל' רכו עמ' כט {צ"פ}
א/ב מחזה עליון עמ' ר {מד"ס}
א/ב מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' סז
א/ב מטה אפרים ח"ב
א/ב מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' קצח
א/ב מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' נה
א/ב מילי דמרדכי
א/ב מילי דקדושין עמ' לב {ד"ס}
א/ב מילי דקדושין עמ' קו-קז {שעה"מ}
א/ב מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' קכד {ד"ס}
א/ב מכתם לדוד (חסן)
א/ב מנוחת אשר ח"א דף יז ע"ב {מד"ס}
א/ב מנוחת משה דף סח ע"ב {מד"ס}
א/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 20, 27
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קכא {כ"מ}, ח"ג עמ' לה, שמו
א/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' אירוסין
א/ב מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 95 {מ"מ - ד"ס}
א/ב מנחת פתים (כץ) עמ' שסו {מד"ס}
א/ב מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' כא
א/ב מנחת שלמה (לוין) עמ' קפב-קפג {ליקוחין אלו מ"ע}
א/ב מסכת הלכה למשה מסיני דף ג, טז {מ"מ - ד"ס}
א/ב מעדני ביאורים עמ' קיא
א/ב מעין החכמה עמ' רפו {כ"מ}
א/ב מעין חיים ח"א עמ' נה
א/ב מענה אליהו עמ' קצא {כ"מ}
א/ב מעשה חייא (ונציה) דף נג (אחרי חי' מס' קידושין) {ד"ס}
א/ב מעשה חייא (תשנז) עמ' 166 {ד"ס}
א/ב מעשה רקח הל' תענית פ"א ה"א {מד"ס}
א/ב מפניני הרב עמ' עו {כסף משנה}
א/ב מצור דבש (צימרינג)
א/ב מקוה המים עמ' ו {כ"מ - תירוץ קושיית רש"י}
א/ב מקור ישראל דף יד ע"ב {ד"ס}
א/ב מקראי קדש (תפט) דף קכט ע"ב
א/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שלה-שלו
א/ב מרגניתא דר"מ
א/ב מרכבת המלך עמ' רפח-רצא
א/ב מרפא לנפש בראשית עמ' תנ {כ"מ - ד"ס}
א/ב משאת המלך (אדרי)
א/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' יב, שעה
א/ב משה ידבר (תשעו) עמ' צ-צא {מ"מ}
א/ב משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' לט
א/ב משך חכמה דברים פכ"ד פס' א
א/ב משכן שילה עמ' שצב
א/ב משנה הלכות ח"ב דף מה ע"ד, מו ע"א, מז ע"ב, מח, ח"ט סי' רצח
א/ב משנה הלכות ח"ב סי' ל-לא {כסף מד"ס}
א/ב משנה הלכות קדושין סי' ג
א/ב משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' עט
א/ב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף יא {כסף מד"ס}
א/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תסא
א/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ו
א/ב משנת חיים קדושין עמ' סא, סב, קיט-קל, קמא
א/ב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' ע
א/ב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' צה, שמב, קדושה עמ' שפז
א/ב משנת משה ר"ה עמ' קיא, תענית עמ' קו, סנהדרין עמ' רכט
א/ב משנת משה שבת עמ' לז {כ"מ}
א/ב משנת נחום
א/ב משפט הקנין ח"ג עמ' רלא
א/ב משפטי ארץ ח"ב עמ' 290 {שטר מהתורה}
א/ב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 25
א/ב משפטי עזיאל ח"ה עמ' תח, ח"ז עמ' רצט
א/ב משפטים לישראל, הקדמה עמ' טז {בכסף}, גוף הספר עמ' רה
א/ב משרת משה (נבר)
א/ב מתת מלך
א/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' פב, אהע"ז ח"ב עמ' רג
א/ב נועם חי"ד עמ' צט, חכ"א עמ' קפ, חכ"ד עמ' י {צ"פ}
א/ב נזר הקדש (קפלן)
א/ב נחל איתן
א/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' לב אות ח {מ"ע של תורה}
א/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות כ {כ"מ - לארס}
א/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לג אות כ {כ"מ}, פח אות ט
א/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מג פסוק ב
א/ב נטריקן (תשעד) עמ' קז-קח {כסף מד"ס}
א/ב נישואין שלא כדת עמ' 101
א/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף ז ע"ג {ד"ס}
א/ב נשאל דוד אהע"ז עמ' קיט ע"ב
א/ב נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף עג {כ"מ}
א/ב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' רסג, ח"ב עמ' תיב
א/ב נתיבות מרדכי קדושין עמ' תצה
א/ב נתן פריו חולין עמ' עג
א/ב ס' העתים עמ' 120
א/ב סוכת דוד (מן) סוכה סי' כח ס"ק כב {כ"מ}
א/ב סיומי המסכתות עמ' 148-149 {מד"ס}, 154 {לח"מ}
א/ב עבד המלך (תשא)
א/ב עולת איש (אלישר) דף לח ע"ד {ד"ס}
א/ב עולת חודש ח"ג מאמר סט
א/ב עורה שחר דף ט ע"א
א/ב עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' כט, מט, פ
א/ב עטרת טוביה
א/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' צד, קב
א/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' צא, צח
א/ב עין חיים ח"ב עמ' לח, קצה
א/ב עין חנוך עמ' רסט
א/ב עלה יונה עמ' רפא
א/ב עמק המלך (לבוב)
א/ב עץ הדר השלם עמ' נח
א/ב עץ חיים (גאגין) עמ' 138, 169
א/ב עצי ארזים סי' מב ס"ק כא
א/ב פד"ר חי"ט עמ' 178, 181 {ראב"ד}
א/ב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קטו {כ"מ}
א/ב פחד יצחק (זס') עמ' סט
א/ב פני משה (שלז')
א/ב פנים חדשות [תומת ישרים פג]
א/ב פרי אהרן (בגון) עמ' לה, עא-עב {חופה לא קונה, כסף מד"ס}
א/ב פרנס לדורו עמ' 123
א/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 24
א/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ד הערה 106
א/ב צהר הבית עמ' קטו
א/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"ז אות ז, סי' לד אות א
א/ב צרור החיים (חייקא)
א/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' לד {כ"מ}
א/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נט-ס {מ"מ}
א/ב קובץ ביאורים (שפירא)
א/ב קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' צז
א/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ב קול יהודה (פרלוב) עמ' ק {מד"ס}
א/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנה
א/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור ב אות יב
א/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 17, ואח"כ אותיות ב, ה, עמ' 54, 76, 86, 94
א/ב קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות ד, יג
א/ב קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קיח
א/ב ר"י קארו - קובץ עמ' ריט
א/ב רב ברכות (רי"ח) עמ' סט {ד"ס}
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תנא
א/ב שאגת אריה החדשות דף ד ע"ג {מ"מ - מד"ס}
א/ב שאל האיש דף סא ע"ג {ד"ס}
א/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קלז ע"ב
א/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קע
א/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רמ אות ג
א/ב שביבי אור קדושין סי' ט אות א
א/ב שו"ת בית מאיר עמ' כד-כה
א/ב שו"ת הרשב"א ח"ה סי' רמו
א/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קעג {מד"ס}
א/ב שו"ת מהר"ש לובלין עמ' תכ {ד"ס}
א/ב שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' ג
א/ב שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' קצג
א/ב שו"ת ר"י אלגזי עמ' קיז
א/ב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' מח
א/ב שובע שמחות עמ' מג {לח"מ}
א/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' כא {מ"מ}, כג {מ"מ}, כד {כ"מ}
א/ב שיבת ציון (לנדא) סי' מח
א/ב שיח ערב קידושין עמ' פו {שעה"מ}
א/ב שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שמט
א/ב שלמי תודה
א/ב שם יוסף (אליקים)
א/ב שם יוסף (מועטי) כאן (פעמיים), וח"א דף נב ע"ג, ח"ב דף סא ע"ב
א/ב שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קצב {שעה"מ}, רסא {בני אהובה}
א/ב שם עולם (רבין) ח"ב עמ' סא
א/ב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קו {מ"מ וכ"מ}
א/ב שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 235
א/ב שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ט אות א
א/ב שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור י אות ה
א/ב שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' ריט
א/ב שער המים דף א ע"א {לח"מ}
א/ב שער המלך (שושן) עמ' קיג
א/ב שער המלך כאן, ח"א עמ' קעט, טעם המלך ח"א עמ' שמב, תסד, תעג, תצא
א/ב שערי אלימלך עמ' נד {צ"פ}
א/ב שערי זיו ח"א דף קסז ע"ב
א/ב שערי טהר ח"ז סי' לז אות ג (קיט ע"ג) {שעה"מ}
א/ב שערי צדק (פאנעט) או"ח סי' כה דף ס ע"ג {מד"ס}
א/ב שערי שמים דף קא ע"ג
א/ב שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' נח {מ"מ}
א/ב שעשועי תורה (תשנג) עמ' קכא-קכב {כ"מ}
א/ב שפתי ראם דף מד ע"א {מ"ע}
א/ב שרשי הים דף א
א/ב שתי הלחם סי' יח
א/ב תאריך ישראל סי' יב הערה טו
א/ב תבואת שמש
א/ב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יא ס"ק ב-ד, סי' כ ס"ק ז {כ"מ}, סי' כא ס"ק ג, יג
א/ב תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שנד, אלף קעא
א/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' סט {כ"מ - ד"ס}
א/ב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קסח {כ"מ - אירוסין תחילת נישואין}
א/ב תחומין חי"א עמ' 217
א/ב תנופת זהב עמ' 250
א/ב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלד (רכד) {כ"מ, פירוש 'דברי סופרים'}
א/ב תפארת ישראל סי' תח {כ"מ}
א/ב תפארת צבי (רוזנטל) עמ' סה, קיב, קטז-קיז
א/ב תפארת ציון (קואינקה) עמ' מד, מז
א/ב תשובה מאהבה ח"א סי' קכז
א/ב תשובות יהודה דף מח ע"א-ע"ב {כסף מד"ס}
א/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' רד, רח {ד"ס}
א/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/ג אוריתא טו עמ' רכ
א/ג אנצי"ת ע' ארוסה הע' 4, ע' אשת איש הע' 21, ע' גרושין הע' 6
א/ג באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 116 {צריכה גט}
א/ג באר מרים פ"ט ה"ז
א/ג בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' א אות א-ב, סי' ב אות א, סי' ד אות א
א/ג בן אברהם (תשי) עמ' רסא
א/ג ברכת מרדכי ענינים עמ' קעב
א/ג בשבילי התלמוד ח"ב יבמות ב ע"ב
א/ג גל עיני (תשע) ח"ב עמ' קעג {כ"מ}
א/ג דברי ירמיהו קידושין עמ' יח
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תד
א/ג זאת ליעקב שמות עמ' קנז
א/ג זכר יצחק (תשח) עמ' רמ
א/ג זכר יצחק (תשן) עמ' עב, רנ
א/ג ישא מדברותיך פסחים עמ' רפז {כ"מ}
א/ג כלילת יופי דף י, טז
א/ג כרם ציון שביעית ח"א דף טו ע"ג
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' עז
א/ג לקוטי שיחות חל"ט עמ' 30
א/ג מהלכי משפט ח"ב עמ' 84, 334
א/ג מהלכי משפט ח"ג עמ' 463
א/ג מהלכי משפט ח"ד עמ' 320, 393, 347
א/ג מוריה גל' רמא עמ' צ {צריכה גט}
א/ג מילי דקדושין עמ' ב {כ"מ}
א/ג מעדני ביאורים עמ' קי-קיא
א/ג מעיני המים
א/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' שלו
א/ג משיבת נפש עמ' כא
א/ג משנה הלכות ח"ב דף מח
א/ג משנה הלכות קדושין סי' ג
א/ג משפטי עזיאל ח"ז עמ' רפב
א/ג משפטי שאול - פסקי דין עמ' פה {ראב"ד}
א/ג נישואין שלא כדת עמ' 99
א/ג נר מצוה (ואלק) שרשים דף כ ע"ב
א/ג ס' העתים עמ' 120
א/ג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' פח
א/ג עין תרשיש
א/ג פד"ר חי"ט עמ' 178
א/ג קהלות יעקב גיטין סי' טז אות ז
א/ג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 54, 103
א/ג קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות ב
א/ג שביבי אור קדושין סי' ט אות א
א/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קכג {מ"מ}
א/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רו {שעה"מ}
א/ג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נג ע"ב, נד ע"ב {מ"מ}
א/ג תורה שלמה חי"ט עמ' 318
א/ג תורת יצחק ח"ב עמ' רס
א/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שנד
א/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' יד-טו
א/ג תורת רבית (סיטרוק) תורת קניני אישות פ"א ה"ג
א/ד אב בחכמה דף ח ע"א {מ"מ - בני אדם לא זהירים בדרבנן}
א/ד אבי עזרי ח"א
א/ד אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' ק
א/ד אבני נזר אהע"ז סי' נו אות ב, סי' קכא אות ו, סי' קכב אות ו
א/ד אבני ציון ח"א סי' סח אות א, ח"ב סי' עב אות ג, ח"ג עמ' שב, ח"ד עמ' קנו
א/ד אבנים יקרות עמ' קכז
א/ד אגודות אזוב מדברי דף ל ע"ג {ביאת אוריה החתי על בת שבע בחזרתו מהמלחמה אחרי שגירש אותה}, לח ע"ג {קדשה}
א/ד אגרא דשמעתא ח"א עמ' רכו {מ"מ}, ח"ב עמ' רה, תפה {מ"מ}
א/ד אגרות משה או"ח ח"ד עמ' כה, רט, אהע"ז ח"א סי' לב ענף ד, סי' פא, ח"ד עמ' נא, קלג, קסא
א/ד אדני היד החזקה
א/ד אדרת אליהו (הגר"א) פ' משפטים
א/ד אהבת איתן הוריות עמ' כג
א/ד אהל דוד (קהן) ח"א שופטים פי"ט פ' ב
א/ד אהל חייא עמ' שסד
א/ד אהל משה (וינברג) דף מז ע"ג {איסור קדשה}
א/ד אהלים עמ' רנה
א/ד אוהב מישרים עמ' רכא, רכג
א/ד אומר לציון סי' קמד, קמו
א/ד אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קצ {רמב"ם}, קצד {מ"מ}
א/ד אור הישר [כ"מ הל' מלכים פ"ד ה"ד, מל"מ הל' מכירה פ"א ה"ד, עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' נד, מ"מ הל' איס"ב רפ"ג ופי"ב הי"ג ופט"ו ה"ב ופי"ח ה"ב, כ"מ הל' נערה ספ"ב, לח"מ הל' מלכים פ"ד ה"ד]
א/ד אור המאיר (שפירא) סי' יח אות א {לא תהיה קדשה}
א/ד אור המאיר (שפירא) סי' כג אות ה {קדשה}
א/ד אור ליהודה קדושין עמ' א-ד
א/ד אור עולם (שניאורסון) עמ' 73-74
א/ד אור שרגא עמ' שעא
א/ד אורח ישראל מילואים לסי' יב ח"א אות ד {מ"מ}
א/ד אורח מישור (חזן) עמ' קעז-קפד
א/ד אוריין תליתאי (תאומים) דף קו ע"ב {מ"מ - אין נזהרים באיסור דרבנן}
א/ד אוריתא קובץ טו עמ' קלז {מ"מ}, רלה, רנג, קובץ טז עמ' רע-רעא
א/ד איים בים קידושין פ"א סי' כג אות א, ו
א/ד אם המלך עמ' נט
א/ד אמונת עתיך גל' 122 עמ' 50
א/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רלו {ראב"ד}, רלז {איסור פילגש}, שטז, תקע
א/ד אמרות טהורות (ישראל) דף לא ע"ג
א/ד אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' ב [א] ד"ה ראשית
א/ד אמרי בינה (אש) דף נא ע"א {ביאת פנויה - מהתורה}, סח ע"ג, עט ע"ד {הבא בדרך זנות באקראי}
א/ד אמרי דוד (שליסל) דף א ע"ג, כח ע"ג {מ"מ}
א/ד אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קעה
א/ד אמרי נפתלי ח"ב עמ' רצט
א/ד אמרי שפר (סגל) עמ' קכד
א/ד אנצי"ת ע' בועל ארמית הע' 35 {מ"מ}, ע' גוי הע' 175 {מ"מ}, ע' גרושה לכהן הע' 26
א/ד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 421
א/ד אפיקי מגינים יבמות סי' יא
א/ד ארזי לבנון עמ' יג
א/ד ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יז, כה
א/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' נט {מ"מ}, קמא {מ"מ}, קצא
א/ד אש תמיד עמ' שפז
א/ד אתוון דאורייתא כלל כד (דף לח ע"א)
א/ד באהלה של תורה או"ח סי' נו אות ב
א/ד באר אלחנן עמ' קכב, קעח
א/ד באר דוד (פרנקל) סי' לא (ד"ה וכן עמא) {מ"מ - לא זהירים בדרבנן]
א/ד באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' מ {מ"מ}, נז, קעז
א/ד באר מרים פ"ד ה"א
א/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רמג {מ"מ}
א/ד באר ראי עמ' שמד, תצט
א/ד בית אבי ח"ב סי' קז עמ' קמח-קמט, סי' קיח עמ' קס {איסור קדשה}
א/ד בית אהרן (קארטשין) עמ' רנב
א/ד בית אהרן וישראל גל' מא עמ' צב {מ"מ - הבא על אשה בלי קידושין עובר במ"ע}, גל' מג עמ' קמו, גל' עח עמ' כג, עו, עט-פ, קיג {הדיוט אסור בפילגש}
א/ד בית המלך (חסון)
א/ד בית זבול ח"א סי' לג אות ז, ח"ה עמ' מ
א/ד בית יעקב (מליסא) כתובות לה ע"ב ד"ה בגמ' {ראב"ד}
א/ד בית ישי - דרשות עמ' שעד
א/ד בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' יט
א/ד בית לוי (גולדברג) דף ד ע"ב
א/ד בית מאיר (תשע) סי' א ס"ג עמ' ב {מ"מ}, סי' כו ס"א עמ' רכ, שו"ת סי' ו עמ' נד {מ"מ}
א/ד בית מאיר סי' א אות ג עמ' ב
א/ד בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' מו {מ"מ}
א/ד בית שערים יו"ד סי' שסא
א/ד בכורי אברהם דף סט ע"ג {קדשה}
א/ד בכורי חיים ח"ד עמ' קסט {ראב"ד}
א/ד בני אהובה
א/ד בני ישראל (קרלי) סי' ו
א/ד בנין אפרים עמ' צג
א/ד בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' לך לך אות פג, חיי שרה אות יז, פד, תולדות אות יא {מ"מ - לא זהירים באיסור דרבנן}, ויצא אות לו, מב, וישב אות נב, סז {ראב"ד}, עד, ויחי אות נו-נז
א/ד בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות ג {מ"מ - לא זהירים בדרבנן}, ס {ראב"ד}, עה {מ"מ - לא זהירים בדרבנן}, עמ' קכה-קכו {לא תהיה קדשה}
א/ד בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה פ' שמות אות עז
א/ד בנין הלכה עמ' ע-עא
א/ד בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' צח
א/ד ברור הלכה יבמות עח ע"ב ציון ד פרק ב {לח"מ}
א/ד ברור הלכה קדושין יח ע"ב ציון ב {אבן האזל}, סנהדרין כא ע"א ציון ג
א/ד ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות ג
א/ד ברית הלוי השלם
א/ד ברית יצחק (איזקסון) דף יב ע"ד, יג ע"א, יח ע"א {לוקה משום קדשה}
א/ד ברכות שמים מכות פ"ג אות ה {קדשה}
א/ד ברכת מרדכי כתובות עמ' שז
א/ד ברכת מרדכי ענינים עמ' קעב
א/ד ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קי, קמ
א/ד ברכת רחל עמ' כג {מ"מ}
א/ד בתי כהונה (תשסה) עמ' לו
א/ד גבורת יהודה פסחים סי' לג ס"ק ו
א/ד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' פד {רמ"ך - הבועל גויה שאינה מזומנת לזנות}
א/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שיב, שיג {מ"מ}, שלד
א/ד גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' נו
א/ד גבורת יצחק שבועות עמ' כג
א/ד גדולי שמואל כתובות דף לה, מא {או"ש}
א/ד גור אריה בראשית פ' לח הע' 58, 87, דברים פ' ה הע' 82
א/ד גינת ורדים (תאומים) עמ' קטז, קיח
א/ד גליוני הגר"ש עמ' סג-סה {מ"מ, כ"מ}
א/ד גן שושנים ח"ב עמ' קמ {פנוי הבא על פנויה}
א/ד גנזי אבא עמ' עט
א/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ו
א/ד דבר יהושע על הש"ס עמ' רנ {מ"מ}
א/ד דברות משה סנהדרין עמ' סו
א/ד דברות משה פסחים עמ' רלג, יבמות עמ' קפה, תקמג, כתובות עמ' רכד, רלא, גיטין עמ' תל, תקכד, קידושין סי' כג הערה א, סי' ל ענף ג
א/ד דברות צבי חי"א סי' יז אות יד
א/ד דברי אברהם (מנדלסון) דף טו ע"ג {פילגש אסורה אבל לא לוקה}
א/ד דברי אברהם (מנדלסון) דף כז ע"ג {קושיה ממפתה}
א/ד דברי אברהם (מנדלסון) דף מז ע"א
א/ד דברי אפרים סי' יב {איך התירו קדושי קטנה}
א/ד דברי חן (נתנזון) דף מו ע"ב-ע"ג, מח ע"ב
א/ד דברי יהודה דף ט ע"ב-ע"ד {מ"מ - לא זהירים באיסור דרבנן}
א/ד דברי יציב אהע"ז עמ' קמח
א/ד דברי ירמיהו קידושין עמ' ו, כו, נג, קנה {מ"מ}
א/ד דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' כט {כ"מ}
א/ד דברי שאול בראשית עמ' שעד, שמות עמ' קנא, ויקרא עמ' נט
א/ד דברי שמואל (מאדלינגר) דף יד ע"ב, טו ע"א {קידושי קדשה הם כמקח שנעשה באיסור}
א/ד דברי תלמוד ח"א עמ' סז-סח
א/ד דגל ראובן ח"א סי' ט
א/ד דובב מישרים דף יא {מ"מ - לא זהירים בדרבנן}
א/ד דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קצ
א/ד דורש לציון (תקצד) דרוש יג
א/ד דורש לציון (תשנה) עמ' קסא
א/ד דינא דחיי ח"א דף רא ע"ב וע"ד, רב ע"ג
א/ד דליות דוד קידושין עמ' פו
א/ד דעת מרדכי ח"ב עמ' יב {מ"מ - ראיה מאאעבב"ז}, יח
א/ד דעת מרדכי ח"ב עמ' ק {מ"מ}
א/ד דעת משה (פרידמן) סי' מב
א/ד דרישה מחיים דף קלח ע"ג
א/ד דרך המלך (רפפורט)
א/ד דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רעג {קושיה מכתובות לה}
א/ד דרכי שמחה עמ' סב
א/ד דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רעא
א/ד דרשות שבט הלוי ח"א עמ' שטו
א/ד הגהות חבר בן חיים
א/ד הדרת מלך (זילברברג) עמ' 7
א/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' עו
א/ד הורה גבר (תקסב) דף ד ע"ב
א/ד הורה גבר (תשסג) עמ' טו
א/ד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רכז
א/ד המאיר לארץ
א/ד המעשה והמדרש עמ' קד {קדשה}
א/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רלו, רנב
א/ד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קו
א/ד הר הכרמל אהע"ז דף י ע"ג {מ"מ}
א/ד הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' מו {מ"מ, איסור דרבנן לא זהירי בה אינשי}
א/ד הרי יהודה ח"ב הקדמה אות ג
א/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 206
א/ד השבת לקדשו דף עט ע"ב, פז ע"ג {מ"מ}
א/ד התורה והמדינה ח"ט עמ' רכ, רמח
א/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קצו, רי {ראב"ד}, רטו {מ"מ}, רמב {מ"מ}
א/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' מ
א/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רלב
א/ד ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' קכז-קכח, קמח
א/ד ויקרא אברהם, שדה מגרש דף צב ע"ג
א/ד זה השער שער ג סי' צד-צה
א/ד זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 204
א/ד זכור לאברהם (אביגדור)
א/ד זכר יהודה עמ' רו
א/ד זכרון יהודה (מונק) דף ו ע"ג, כט ע"ד {מ"מ - לא זהירים באיסור דרבנן}
א/ד זכרון יהונתן דף קלז-קלח בהגהה, קמב
א/ד זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קמ
א/ד זכרון ישעיהו דף יג ע"ג, מה ע"ג
א/ד זעקת דלות עמ' 207, 210, 211 {ראב"ד}, 213 {כ"מ}, 219
א/ד זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קה ע"ד, קו ע"ב {קדשה}
א/ד חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ט לדף נ ע"ב
א/ד חוות בנימין ח"ג עמ' תשלט-תשמא
א/ד חוט המשולש - ברכי יוסף דף לח ע"ב {ראב"ד}
א/ד חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 13, 16, חו"מ ח"ב עמ' 73
א/ד חי' אגדות מהרש"א סוטה י ע"א ד"ה גיורת
א/ד חי' הגאון אדר"ת עמ' נה {פילגש אסורה בעשה}
א/ד חי' הגרז"ס נשים עמ' לו, תסא, קדשים עמ' רנב {מ"מ}
א/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קסה
א/ד חי' הגרי"ח עמ' קצז
א/ד חי' הר"ר שמעלקא ע"ז לו ע"ב {מ"מ}
א/ד חי' הרי"ט עמ' קפה {מ"מ}
א/ד חי' חתם סופר
א/ד חי' חתם סופר כתובות כט ע"א מהדו"ק (ד"ה הבא על הממזרת, ד"ה והנה לפ"ז)
א/ד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קעב, שע, קדושין עמ' יד {מ"מ}, מג, נו, פא, שעג-שעד, שבועות עמ' ריז
א/ד חי' מהרי"א הכהן עמ' כז, כט, קלו, קמ, קעט-קפ
א/ד חי' עזיאל
א/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' נז, קמו, רא, ח"ב עמ' רצה
א/ד חי' ש"י דף לו ע"ד {מ"מ}
א/ד חיבת הקודש עמ' יד, נו
א/ד חיי אברהם (טייב) דף נט ע"א
א/ד חיי נפש ח"ד עמ' לד, שכ
א/ד חיי נפש ח"ו עמ' קפג
א/ד חיי נפש על הגש"פ עמ' רעב {מ"מ}, רעג, שלד-שלה
א/ד חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' עט ד"ה כסף משנה {כ"מ}
א/ד חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 14
א/ד חמודי צבי בראשית עמ' קסז, ריד, ריז-ריח, תב
א/ד חמודי צבי בראשית עמ' ריז {מ"מ, כ"מ}
א/ד חמודי צבי ח"ב עמ' תיג
א/ד חמודי צבי מועדים עמ' שח, תרמג
א/ד חסד לאברהם (טרוימן) דף יג ע"ג-ע"ד
א/ד חפץ יהונתן דברים פכ"ג פסוק יט
א/ד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 406 {מ"מ}
א/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נו עמ' קפ {לא תהיה קדשה}
א/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ק עמ' שלה
א/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' צב, אהע"ז עמ' קכד
א/ד חשבונות של מצוה עמ' קפז
א/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' נו
א/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שכב-שכג
א/ד יד הלוי (פלוונא) דף יא ע"א, כח ע"א, מ ע"א
א/ד יד המלך (פלומבו)
א/ד יד שלמה (פרידר)
א/ד ידבר שלום ח"א עמ' צז, קז
א/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכד, רמו, ח"ב עמ' עח, כרך ב ח"ב עמ' קנג, שכז
א/ד יחל ישראל (תשנב) עמ' קפב
א/ד יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' לד {ראב"ד}
א/ד יכין ובועז ח"א סי' קכו עמ' 315, סי' קלח
א/ד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רכד
א/ד ימי שלמה
א/ד ימין משה
א/ד יסודי ישורון ח"ב עמ' יח
א/ד יעלת חן עמ' יח, קט, קמט
א/ד יציב פתגם על ההגדה עמ' קעט
א/ד יקב זאב דף פד ע"ב
א/ד ישא מדברותיך פסחים עמ' רפז {כ"מ}
א/ד ישא מדברותיך קדושין עמ' סד, צ, קא, תא, תו, תי
א/ד ישב מצרף דף כ ע"ב {מ"מ - לא זהירים באיסור דרבנן}
א/ד ישועות יעקב נשים עמ' תרנד-תרנה, קדשים עמ' תסב {מ"מ}
א/ד ישועות עוזו עמ' 238 {מעשה יהודה ותמר}
א/ד ישורון ח"כ עמ' קי {מ"מ}
א/ד ישורון ח"כ עמ' קפו {ראב"ד}
א/ד ישראל קדושים עמ' 5, 9
א/ד כבוד הלבנון דף מה ע"ב {מ"מ - זהירות באיסור דרבנן}
א/ד כבוד יו"ט
א/ד כבוד מלכים (מרגליות) {מ"מ בשם ראב"ד}
א/ד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רכו
א/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תפא {ראב"ד}
א/ד כנה"ג
א/ד כרם אפרים דף כ
א/ד כרם שלמה (אהרמן) יבמות פה ע"ב
א/ד כתב סופר יו"ד דף סב ע"א
א/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רלו {בני אהובה}
א/ד לב אריה (קרלין) עמ' נב {מ"מ}
א/ד לב שלם [עדות ביהוסף ח"ב נב ע"א, מגילת ספר לאוין כא ע"א-ע"ב, מהרשד"ם אהע"ז סי' קצו-קצז, כנסת יחזקאל סי' נח, עצמות יוסף קידושין בתחלתו, חלקת מחוקק ובית שמואל אהע"ז כו ס"ק ב, מגילת אסתר דף כא]
א/ד לב שלמה (חלמא) עמ' קכב
א/ד לבב דוד
א/ד לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' א אות ג
א/ד לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קח, לקו"ת עמ' צו
א/ד לדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קיב
א/ד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קיט ע"ב, ח"ו עמ' קכא ע"ב, קמח ע"א, ח"ז עמ' קסה, ח"י עמ' קלו
א/ד להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קו {מ"מ - אחזוקי אינשי ברשיעי באיסור דרבנן}
א/ד להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קסב {מ"מ}
א/ד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' עב
א/ד להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קטז, קלט
א/ד להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פט, קי
א/ד להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קא
א/ד לחם חקי עמ' קלז
א/ד למודי ה' (תקמז) דף לד ע"ב
א/ד למודי ה' (תשפא) עמ' קצד, שצה {מ"מ,, לח"מ}
א/ד לקוטי סופר ח"א דף יב ע"ב, ח"ב דף ס ע"ד {מ"מ - חזקת כשרות}, סו ע"ד {מ"מ}
א/ד לקוטי שיחות חל"ה עמ' 184 {מ"מ - יהודה ותמר}
א/ד לקוטי שלמה (תרנד)
א/ד לקח טוב (תשפא) כלל ח אות נו {הבועל פנויה הרי זו קדשה אין ללמוד מהיקש שביאה מגרשת לפי שבא לידי תקלה בביאה שניה שהיא פנויה}
א/ד מאורות נתן (הורוביץ) דף נו ע"ב {מ"מ - אין זהירים באיסור דרבנן}
א/ד מאיר עיני חכמים ח"א דף יח ע"א, לח ע"ג, נו ע"א, נח ע"א וע"ג, עב ע"ב, מהדו"ת ח"א דף נב ע"ג, נג ע"ג, נד ע"ד, מהדו"ת ח"ב דף יד ע"א, טו ע"א
א/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף כא ע"ב {מ"מ}
א/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רעח
א/ד מבוא למשנה תורה עמ' 113
א/ד מגדל חננאל
א/ד מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קמח {קדשה}
א/ד מגידות (תשעג) קונטרס בעיגונא דאיתתא עמ' שעה, שעז, שפא
א/ד מגילת ספר לאוין דף כא ע"א-ע"ב, עשין דף לב ע"ב
א/ד מגן שאול (קצנ') עמ' רעד
א/ד מהלכי משפט ח"ב עמ' 671 {כ"מ}, 716 {מ"מ}, 740 {לח"מ}, 743, 749 {מ"מ}, 750 {כ"מ}
א/ד מהר"ם שיק בראשית עמ' קכא
א/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' א, קנא, ח"ב עמ' תיג, תלז
א/ד מוריה גל' רט עמ' סג {קושית ראב"ד מקנס}
א/ד מחנה חיים ח"א סי' מו דף עג ע"א, ח"ד עמ' סו, סח
א/ד מחקרי ארץ אהע"ז סי' א
א/ד מטה אהרן (הלוי) דף קסד ע"א-ע"ג {מ"מ - ראיה לדברי רבנו}
א/ד מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 299
א/ד מי באר (פסח) דף לו ע"ב, לט ע"ב {קדשה}
א/ד מיטב הארץ עמ' 198
א/ד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רצד
א/ד מילי דקדושין עמ' קע {איסור קדשה - דעת תוס' קידושין ו, הדין אם חושב שהיא אשתו}
א/ד מכתם לדוד (חסן)
א/ד מלאכת חרש כרך א חלק ה אות ט דף כז ע"ד, אות יט דף כט ע"א
א/ד מנוחת אשר ח"א דף נ ע"ד
א/ד מנוחת משה דף ו ע"ב, ז ע"ב-ע"ג, ט ע"ג, טז ע"א {מ"מ - לענין איסור דרבנן אין חזקת כשרות}, סא ע"ד {מ"מ}, קכד ע"ב {מ"מ - אין חזקת כשרות לגבי איסור דרבנן}, קנא ע"ג, קע ע"ב {מ"מ - חזקה אאעבב"ז - מטעם חזקת כשרות}, קפח ע"ג {מ"מ}
א/ד מנחה לאהרן (וולף) עמ' 7, 9, 10, 11
א/ד מנחת חיים (אמסלם) סי' קמא
א/ד מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' נד, פג
א/ד מנחת חינוך ח"א עמ' ו {מ"מ}, ח"ב עמ' קפא, תכו, ח"ג עמ' שיז, שסד {כ"מ}, שסט
א/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' ז, ח"ב עמ' סו {מ"מ}, קסב {ראב"ד}, קצ {מ"מ}, ח"ג עמ' שמח
א/ד מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' מצוה הבאה בעברה
א/ד מנחת שלמה (לוין) עמ' קפב {לוקה משום קדשה}
א/ד מסורה ח"י עמ' מא
א/ד מעדני אשר - נישואין עמ' קמא-קמב
א/ד מעיל צדקה (תשעח) עמ' ו
א/ד מעין החכמה עמ' שיא {ראב"ד}
א/ד מעיני המים
א/ד מענה אליהו עמ' שנט {ראב"ד}
א/ד מעשה בצלאל סי' נג {מ"מ - אין זהירין באיסורי דרבנן}, שנ
א/ד מעשה הבא בעבירה עמ' 214
א/ד מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' יט, דבר אברהם ח"א סי' כו אות ב]
א/ד מצות ראיה עמ' קמח
א/ד מקדש יחזקאל
א/ד מקדשי השם ח"ב עמ' קנב {מ"מ - לא זהירים באיסור דרבנן}
א/ד מקנת כסף עמ' נו
א/ד מקראי קדש (תפט) דף קכט ע"ב
א/ד מראה החודש דף יז ע"ד {מ"מ - אין הכל זהירים בדרבנן}
א/ד מרחשת ח"ב סי' יב אות ה
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נד אות ג, סי' נה אות ו-ז {מ"מ - לא זהירים בדרבנן}
א/ד מרפא לנפש בראשית עמ' קנח {לא תהיה קדשה}
א/ד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' נד אות ד {מ"מ - לא זהירים באיסור דרבנן}, סי' צב אות ב {מ"מ - ביטול עשה "כי יקח"}
א/ד משא יד ח"א עמ' קג {יעוד הוא כפילגש}
א/ד משאת המלך (אדרי)
א/ד משאת המלך ח"א סי' קנא, ח"ב סי' קנה
א/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שעו
א/ד משבצות זהב שופטים עמ' קמב, רנ {כ"מ}
א/ד משבצות זהב שמואל ב עמ' קכ
א/ד משברי ים אחע"א עמ' קעב {איסור פנויה}, תכח, תלא
א/ד משיב משפט עמ' רד, רלא
א/ד משכן שילה עמ' קלו
א/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקצד-תקצז
א/ד משנה הלכות ח"ב דף מה ע"ג, עא ע"ד, ח"ט סי' רל
א/ד משנה הלכות ח"ב סי' כט
א/ד משנה הלכות ח"ז סי' רלו {מ"מ - פילגש בקדושין}, סי' רנב דף קפ ע"א {לא תהיה קדשה - בפנויה}
א/ד משנה הלכות כתובות דף קנ ע"ב-ע"ג, קנא ע"ג, קנז ע"ב, קנט ע"ג, קדושין סי' א
א/ד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף קח {פילגשים בלי כתובה}
א/ד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף פא
א/ד משנת חיים בראשית עמ' שמ
א/ד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רלא
א/ד משנת נחום
א/ד משנת ר' אהרן קדושין עמ' ט, יג-טו
א/ד משנת שמחה
א/ד משפט ופעולה עמ' 128 {ראב"ד - בעלי לשון}, 214 {ראב"ד - קדשה}
א/ד משפט כהן עמ' שלז ע"א
א/ד משפטי עזיאל ח"ז עמ' רעה-רעו, תקלז
א/ד משפטי שאול - פסקי דין עמ' כא
א/ד משפטים לישראל הקדמה עמ' טז, וגוף הספר עמ' מח
א/ד משרת משה (נבר)
א/ד מתת מלך עמ' מט
א/ד נבכי נהרות סי' ד ס"ק ח {מ"מ - לא זהירים באיסור דרבנן}
א/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' מו, רנ, אהע"ז ח"ב עמ' רכב, שכ-שכא, שמו, שנא, שנו
א/ד נועם ח"א עמ' נו, ח"ג עמ' קצג, ח"י עמ' צ
א/ד נזר הקדש (תשעה) ח"ג עמ' של
א/ד נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יד אות ה, י, סי' כא אות כז
א/ד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נג אות סב
א/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ז אות ה, סי' כ אות ג
א/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כז אות יא
א/ד נטע שורק דף לה ע"ב
א/ד נטריקן (תשעד) עמ' עח {מ"מ}, קכו, ריח
א/ד נישואין שלא כדת עמ' 26, 27, 42, 43, 54-58, 60, 61, 64, 68, 76, 77, 80-83, 88, 92, 93, 123, 124, 142
א/ד נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קצ
א/ד נר למאור (רבינוביץ) דף מד ע"ב, מה ע"ד, נג ע"ג {מ"מ}
א/ד נר מצוה (ואלק) שרשים דף כ ע"ג {לח"מ}, כא ע"א {מ"מ}
א/ד נרות אהרן
א/ד נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' עג, תיב
א/ד נתיבות מרדכי קדושין עמ' רלט, שצה
א/ד נתיבות שלום (למפרט) עמ' ז
א/ד נתן פריו גיטין עמ' פח {מ"מ - לא זהירים באיסור דרבנן}
א/ד נתן פריו ב"מ עמ' שיז, שמד
א/ד נתן פריו מגילה עמ' שנב
א/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' כב, פד
א/ד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קס
א/ד ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' שטז, שכו {מ"מ - באיסור דרבנן אין חזקה שלא עבר}
א/ד ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רעב {מ"מ - חזקת כשרות באיסור דרבנן}, רצז {לשם זנות}
א/ד ס' יהושע - פו"כ סי' י
א/ד סדר יעקב ח"א לדף לו ע"ב (ד"ה נשג"ז)
א/ד סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 120-121
א/ד ספרי דבי רב ח"א עמ' נד, ח"ד עמ' קכה
א/ד סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קפו
א/ד עבד המלך (תשא)
א/ד עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 84 {ר"ח הלוי}
א/ד עוללות ישראל עמ' לב-לג
א/ד עורה שחר דף ט ע"ב {מ"מ}, כה ע"ג, כט ע"א וע"ג, מח ע"ד {מ"מ}, נח ע"ב וע"ד, נט ע"א
א/ד עזרת כהן עמ' לח
א/ד עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' כב, ל, לב-לג, לה-לט, מא-מב, נ-נא, נה, נח, סב
א/ד עטרת ישראל עמ' קצב
א/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קנט
א/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קנט {הגהות הרמ"ך}
א/ד עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 167
א/ד עין חיים ח"ב עמ' רטו
א/ד עין יהודה עמ' קנט {לוקה משום קדשה}
א/ד עין יצחק ח"ב עמ' רפד, רצ, שסט
א/ד עין יצחק תנינא ח"ב עמ' סו, צח
א/ד עליות אריה עמ' קמב
א/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רסא
א/ד עמודי שלמה ח"ב עמ' א, כה
א/ד עמק הלכה (בוימל) עמ' כח
א/ד עמק המלך (לבוב) כאן, והל' יבום פ"ה הי"ח (נדפס אחרי הל' גירושין פ"ג, דף לג)
א/ד עמק יהושע אחרון עמ' צח, קיח
א/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תפב {מ"מ}
א/ד ענפי ארז (זי') דף קנח ע"ג
א/ד עץ החיים (אבולפיה, תפט) דף קכה ע"ב, ולשונות דף א ע"א
א/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לז {מ"מ}, קטו {מ"מ}, קלה, כרך ב ח"ב עמ' צו, קסט-קע
א/ד עצי ארזים סי' כו ס"ק א
א/ד עצמות יוסף קידושין בפתיחה (עמ' יא)
א/ד ערך כסף עמ' קמט {איסור להינשא בלי קידושין}
א/ד ערך כסף עמ' רמו {ראב"ד}
א/ד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' לד-לה, קעה
א/ד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' יט, קח {קדשה}, קט {מ"מ}, ר, רא {מ"מ}
א/ד פירושי איברא עמ' 92, 98
א/ד פלח הרמון לקוטים חדשים עמ' צו {מ"מ - אאעבב"ז רק באיסור דאורייתא}
א/ד פני מבין (פריד) יו"ד סימן קטז {מ"מ - לא זהירים באיסור דרבנן}
א/ד פני משה (הכהן) עמ' קצה, קצז
א/ד פניני שבח עמ' מז
א/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תרסא
א/ד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קיא
א/ד פרח מטה אהרן ח"א סי' כט דף ע ע"א {בזנות שלא לשם קידושין}
א/ד פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' א דף סו ע"א
א/ד פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' עה (מא ע"ב) {לח"מ}
א/ד פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' שכב
א/ד צהר גל' ב עמ' 17
א/ד ציץ אליעזר ח"א סי' כז אות יט, כג, סי' כח אות ב, ח"ב סי' יט פ"ב אות ב, ה, פ"ח אות ח
א/ד צל"ח החדש דף יא ע"ב {מ"מ}
א/ד צמח ארז עמ' שפה
א/ד צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רכ ע"ג {מ"מ - מה שנדה ישראלית בכרת}
א/ד צרור החיים (יעקב)
א/ד צרור החיים (קליין) דף מט ע"ג, נח ע"ד, נט ע"א
א/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' כג {מ"מ}
א/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שו, שח, שכט
א/ד קהלת שלמה דף מ ע"ג
א/ד קובץ ביאורים (שפירא)
א/ד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נט (נה ע"ד) {מ"מ - לא זהירים באיסור דרבנן}, קכג
א/ד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' עו, ריט, שס, שסז, שע, תקח, תקלו
א/ד קול אריה (שוורץ, תשעא) אהע"ז עמ' נד
א/ד קול דודי (תשף)
א/ד קול דודי כריתות סי' תס
א/ד קול דודי סוטה סי' רמד, רעא
א/ד קומץ המנחה (צונץ) דרוש קח אות ו {איסור פילגש}
א/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור ב אות י
א/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 21, 85, ואח"כ אותיות ו, י, עמ' 102
א/ד קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות ב, יד
א/ד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קנד-קנו
א/ד קרבן אשה
א/ד ר"י ששפורטש עמ' 335
א/ד ראש לראובני סי' כג
א/ד ראשי בשמים (רבין) עמ' קיג
א/ד ראשית בכורים דף נו
א/ד רבוי נשים בישראל עמ' 353
א/ד רנת יצחק שמואל עמ' תא
א/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעב {ראב"ד}
א/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קג
א/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רצה, רצז
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' נ, סד, סח, רלז, תקמו
א/ד שאגת אריה החדשות דף נד ע"ד
א/ד שאילת יעבץ ח"ב סי' טו {ראב"ד}
א/ד שארית יהודה (בלום) דף קלג ע"ד, קלט ע"ד
א/ד שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מה תשובת מהרי"ל ס"ג {כ"מ}
א/ד שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' רח {כ"מ}, סי' י {מ"מ}, סי' יד עמ' רסא
א/ד שארית נתן (פולק) דף סב ע"ב
א/ד שבות יהודה (שו"ת) עמ' רנב-רנג
א/ד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קלז, שלג
א/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' רז, ח"ו סי' רז
א/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רצב
א/ד שבט שמעון (תרנה) בית משתה דף מא ע"ג
א/ד שביבי אור קדושין סי' ט אות ג {ראב"ד}, ה
א/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' צ
א/ד שו"ת הרד"ך עמ' קלח-קלט
א/ד שו"ת הרדב"ז סי' אלף רצו
א/ד שו"ת הרדב"ז סי' אלף רצו
א/ד שו"ת הריב"ש סי' רצז, עמ' שצא, תקצ-תקצא, תר, תרב-תרג, תרמד
א/ד שו"ת הרמ"ץ (ויטמאיר) יו"ד סי' ט {מ"מ - זנות פנויה מדאו'}
א/ד שו"ת הרשב"א ח"ד סי' שיד, המיוחסות סי' רפד
א/ד שו"ת כרך של רומי סי' יז דף סז ע"א
א/ד שו"ת מהר"ש ענגל ח"ח סי' כג {מ"מ - אנשים לא זהירים באיסור דרבנן}
א/ד שו"ת מהר"ש ענגל ח"ח סי' כג {מ"מ - לא זהירים בדרבנן}
א/ד שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' לג, קפג, ח"ג סי' נא
א/ד שו"ת ר"י קצבי סי' יד
א/ד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קלט
א/ד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קב {מ"מ}, ח"ב עמ' קלד {מ"מ}
א/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שנט
א/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' ז, מט, נג {מ"מ}, נד {ראב"ד}, נה {מ"מ}, פז
א/ד שיח דוד (תשסד) עמ' לא {כ"מ - יהודה ותמר}, צג
א/ד שיח דוד (תשסח) עמ' לו, קז
א/ד שיח ערב קידושין עמ' סא-סב
א/ד שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שמט
א/ד שלמי שמחה ח"ה עמ' לב
א/ד שם דרך כתובות עמ' רמז
א/ד שם ישראל - שו"ת עמ' ר
א/ד שם משמעון (פולק) ח"א דף קנד
א/ד שמחת החג דף טז ע"ב, יז ע"ב
א/ד שמן המשחה (קושטא) דף מא ע"ג
א/ד שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסה
א/ד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קפא
א/ד שעורי עץ ארז שבת עמ' סט
א/ד שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ט אות א
א/ד שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור א אות ד
א/ד שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור ב אות ב
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקסט
א/ד שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קעג-קעה
א/ד שער המלך ח"א עמ' תצג, טעם המלך ח"א עמ' תעט, תצ, ח"ב עמ' נב, מעשה חושב ח"ב עמ' ד, יג, נג
א/ד שערי זיו ח"א דף קג ע"א, קסז ע"ד {או"ש}
א/ד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רצט-ש, שעט {ראב"ד - מפותה}
א/ד שערי טהר ח"ו סי' ד אות ב, ח"ח סי' לה אות ב, סי' לט אות ה, סי' צח אות ב, ה
א/ד שערי ציון (כהן, תרצח) דף יב ע"ד {מ"מ - זהירות באיסור דרבנן}
א/ד שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' פט {מ"מ}
א/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' ה {מ"מ}, קנט {מ"מ}, קס, קפג {מ"מ}, קפח {מ"מ}, קצא, רעד {מ"מ}, שז {מ"מ}, תלו
א/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רנד, שכא, שכג-שכד, תלט {מ"מ}, תפט {מ"מ}, תקד {מ"מ}
א/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קיח ע"א-ע"ב, ח"ג דף פט ע"א וע"ד {מ"מ - לא זהירים באיסור דרבנן}, צד ע"ג
א/ד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רנא, כרך ב עמ' עב, עח, קפט, רו {מ"מ}
א/ד שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קצ, רלב, כרך ב עמ' קב, קכה {ראב"ד ומ"מ}
א/ד שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' מה, נ
א/ד שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' כב, קנג, תנה
א/ד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קפב, שמד {מ"מ}, שמח {ראב"ד}
א/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 46
א/ד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמז ע"א
א/ד שרידים גל' י עמ' כד
א/ד שרשי הים דף א
א/ד תבואת שמש
א/ד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' י ס"ק א, ג-ד, ו-ח, יב, סי' יח ס"ק יח
א/ד תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רנד
א/ד תולעת שני דף קד ע"ג
א/ד תועפות ראם (באר) עמ' קנז {ראב"ד}
א/ד תורה אור (באנדי) עמ' שנד
א/ד תורה שלמה שמות פכ"ב אות שו {ראב"ד}, חי"ח עמ' 191
א/ד תורת המלך (צדוק) סי' ח ס"ק יד
א/ד תורת המשפט ח"א עמ' 373
א/ד תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קסב
א/ד תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' רצז {מ"מ, שאיסור העריות בגזירה וכו'}
א/ד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קסט-קעא
א/ד תורת משה (אלשיך) דברים עמ' רנז
א/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תנא
א/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שפד
א/ד תחומין ח"ה עמ' 270, ח"ט עמ' 41, ח"י עמ' 274
א/ד תיבת גומא (ורשנר) עמ' קב {מ"מ}, קד {ראב"ד}, שנא {מ"מ}, שפא
א/ד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קפו, קפט-קצ {מ"מ}, קצד, רכ, ח"ב עמ' פט, קסב {מ"מ}, קסה {מ"מ}, קע {מ"מ}, קעא {ראב"ד}, רלה, רלז {ראב"ד}
א/ד תיבת גומא (תשסז) עמ' פב {מ"מ}, פד {ראב"ד}, רז, רכו {מ"מ}
א/ד תעלומות לב חלק ג סימן לב דף מה ע"ד
א/ד תפארת אדם (אסטרייכר) סי' מט עמ' קכז {מ"מ - אין זהירים באיסור דרבנן}
א/ד תפארת אהרן עמ' קמה {ראב"ד}
א/ד תפארת מנחם
א/ד תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קיח {מ"מ}
א/ד תפארת ראובן עמ' כו
א/ד תקנת השבין פט"ו עמ' 136
א/ד תשובה שלמה אהע"ז סי' יז דף כו ע"ב, סי' יח
א/ד תשובה שלמה אהע"ז סי' מ דף נ ע"א
א/ד תשובות יהודה דף מח ע"ב, נג ע"ד {קדשה}
א/ד תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ריט
א/ד תשורת שי מהדו"ק סי' תקיב, תרכה {ראב"ד}
א/ה בית המלך דף יא ע"א {לח"מ}
א/ה בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' יט
א/ה בית מועד (גטיניו) דף מד ע"א
א/ה דינא דחיי ח"ב דף כא ע"ד
א/ה הדין האישי בישראל עמ' 784
א/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' ריב
א/ה זכרון מנחם (מיארה) {האם נדה היא ערוה}
א/ה חי' חתם סופר
א/ה חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קכב
א/ה יד פשוטה מדע עמ' צט
א/ה יכין ובועז ח"א סי' עה עמ' 194
א/ה לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' כ עמ' עא
א/ה מאיר נתיבים עמ' 23
א/ה מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' נב
א/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תכו
א/ה מצעדי גבר ב"ק סי' סא אות ד
א/ה מרומי גלים עמ' קכו
א/ה משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' צג
א/ה נועם שיח ח"א עמ' מח
א/ה פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 25
א/ה קובץ השמיטה עמ' קלה
א/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות יא
א/ה ר"י ששפורטש עמ' 196, 384
א/ה שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' ג
א/ה שפתי דעת ח"א עמ' קנא
א/ה תשובה שלמה אהע"ז סי' יח {כ"מ}
א/ו אדני היד החזקה
א/ו אור הישר [דברי ריבות סי' ר, מפרשים הל' שגגות פ"א ה"ד]
א/ו אור עולם (שניאורסון) עמ' 74
א/ו אורח ישראל סי' ה הערה לה {לח"מ}
א/ו אחיעזר ח"ג סי' יח אות א
א/ו אנצי"ת ע' אח (א) הע' 22, ע' אם (ב) הע' 34, 37-40, 43, 47 (בהשמטה בעמ' שטז), ע' אשה ובתה הע' 107, 109, 120, ע' אשת אב הע' 59, 61, 63, 66, 67, 69, ע' אשת אחי האב הע' 35, 36, 38, 42, 45, 47, ע' בת הבן הע' 19, 21, 30, ע' גזרה לגזרה הע' 70
א/ו ארזא דבי רב יבמות עמ' מא
א/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סו, פד
א/ו אשר למלך
א/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) נדרים סי' לא ס"ק א {הגהמ"י}
א/ו בארות המים (שאנג'י) דף קח ע"א, ע"ג
א/ו בית המלך (חסון)
א/ו בכורי אברהם דף יא ע"ג {מדברי קבלה}
א/ו בני אהובה
א/ו בקע לגלגלת דף כח ע"ד
א/ו ברור הלכה יבמות כא ע"א ציון א, ג, ה, ו, ט, י, כ
א/ו ברור הלכה יבמות כא ע"ב ציון ב, ו
א/ו ברור הלכה יבמות כב ע"א ציון א, ד
א/ו גור אריה דברים פ' ד הע' 1
א/ו דברות משה יבמות עמ' שג
א/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' שיד
א/ו דינא דחיי ח"א דף קכז ע"ג, קכח ע"ב-ע"ד, קכט ע"א-ע"ב, ח"ב דף ג ע"א
א/ו דליות דוד קידושין עמ' פז
א/ו דרך חיים (תשע) פ"א הערה 281 {כ"מ}
א/ו הגהות חבר בן חיים
א/ו המעמד האישי בישראל עמ' 368
א/ו המשפט העברי עמ' 457
א/ו הר המלך ח"ח עמ' כד
א/ו הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קצא
א/ו זכור לדוד עמ' ג {מ"מ}
א/ו חזו"א אהע"ז סי' קלד לדף כא ע"א ס"ק ג
א/ו חי' הגאון אדר"ת עמ' קצט {מ"מ}
א/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קא-קב
א/ו חיים ומלך
א/ו חיים ושלום ח"ב דף קלה ע"א
א/ו חסדי דוד ח"ג עמ' יג
א/ו חשבונות של מצוה עמ' תכז
א/ו ידי אליהו
א/ו ידי אליהו דף טז ע"ג, יז ע"ד {כ"מ - למה לא מנה בזרע אשתו ארבעה אנשים}
א/ו יעלת חן עמ' קיב {כ"מ}
א/ו ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף לה ע"ג
א/ו ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קיח
א/ו כל בו ח"ה עמ' שט
א/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעה
א/ו כרם אברהם עמ' קלד
א/ו כרם שלמה (אהרמן) יבמות כא ע"ב
א/ו לב אריה (קרלין) עמ' נה
א/ו מגילת ספר לאוין דף מז ע"ד
א/ו מוריה גל' קצג עמ' קח, גל' רמג עמ' לד {שניות - השמיט אשת אחי אבי אביו}
א/ו מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רנו
א/ו מכתם לדוד (חסן)
א/ו מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א הכ"ד
א/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קפד
א/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקג
א/ו מעשה חייא (ונציה) דף נג (אחרי חי' מס' קידושין) {כ"מ - ויש נשים אחרות אסורות}
א/ו מעשה חייא (תשנז) עמ' 167
א/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שכח
א/ו מראה הפנים יבמות יב ע"א
א/ו מרגניתא דר"מ [לח"מ פ"ב ה"ז, רמב"ן עה"ת]
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' ע עמ' 206
א/ו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקלו
א/ו משך חכמה ויקרא פי"ח פס' י
א/ו משנה הלכות ח"י סי' רמט
א/ו משנה הלכות יבמות, יבמות סי' לב
א/ו משנת נחום
א/ו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' נה
א/ו נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' קלו
א/ו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' צא {אשת אחי אמו}, קב {דברי קבלה}
א/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' ז
א/ו סופר המלך עמ' קכו
א/ו עמודי שלמה ח"ב עמ' מא-מב
א/ו עץ הדר השלם עמ' קנג
א/ו עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק ב, ז, יא, טו, יז-יט
א/ו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קיט, קכא
א/ו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' עא-עב
א/ו פני משה (שלז')
א/ו פרי השדה (דייטש) ח"א סי' קי
א/ו צרור החיים (יעקב)
א/ו קול דודי כריתות סי' שמז
א/ו קמח סולת עמ' שכד, שכט
א/ו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קנ {דברי סופרים}
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רנ, רסח, רעא, תעב
א/ו שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' סג
א/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שלח
א/ו שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קכד
א/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שט
א/ו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קעז-קעח, קפ, קפו
א/ו שו"ת רשב"ש עמ' תצ
א/ו שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 116
א/ו תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' רצה, רצז, ש {יש נשים שאסורות מפי הקבלה}
א/ו תרומת הדשן פסקים סי' קעב, שו"ת סי' ריד
א/ז אדני היד החזקה
א/ז אור יקרות הל' עבדים פ"ג ה"א {מ"מ, חלוצה}
א/ז אשר למלך
א/ז ברור הלכה יבמות כד ע"א ציון א
א/ז ברור הלכה יבמות עח ע"ב ציון ד
א/ז ברור הלכה ע"ז לו ע"ב ציון ב
א/ז גינת ורדים (תאומים) עמ' קטז
א/ז הגהות חבר בן חיים
א/ז המדות לחקר ההלכה מדה טו אות כד
א/ז המעמד האישי בישראל עמ' 368
א/ז המעמד האישי של הקראים עמ' 79
א/ז חוקות הדיינים ח"ג עמ' נז
א/ז חק המלך יבמות עמ' לח
א/ז לב שלם [מגילת ספר לאוין דף מה ע"ב]
א/ז מגילת ספר לאוין דף מה ע"ב
א/ז מילי דמרדכי
א/ז מעיני המים
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ז ס' גירושין לרשב"ח עמ' 137
א/ז עבד המלך (תשא)
א/ז עיונים בהלכה עמ' 36
א/ז פני משה (הכהן) עמ' קצה {השמיט בא על פנויה לשם זנות}
א/ז צרור החיים (חייקא)
א/ז שירת דוד כתובות עמ' קפו, קפח
א/ז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף מו ע"ב
א/ז שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' שב, שח, שיא {מ"מ}
א/ז תשורת שי מהדו"ק סי' תקצז {מל"מ}
א/ח אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' נח אות ג
א/ח אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' עב אות ב, ח"ב סי' נו]
א/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 79
א/ח אמרי בינה (אש) דף פז ע"ג {מל"מ - איסור לבועל}
א/ח אנצי"ת ע' בעולה הע' 1, 3
א/ח אשר למלך
א/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' ריג {מל"מ}
א/ח בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' פו
א/ח בית שערים ח"ג סי' מה {מל"מ}
א/ח בן ידיד
א/ח ברור הלכה יבמות י ע"ב ציון א פרק ג {השמיט צרת יבמה שנתייבמה}
א/ח ברית הלוי דף ז ע"ג
א/ח ברית הלוי השלם
א/ח ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמג
א/ח גליונות אבני נזר
א/ח דברי אהרן עמ' קטז
א/ח דברי אמת (תרכא) דף פד ע"ב {לח"מ}
א/ח דברי אמת (תשעט) עמ' רסז {איסור מצרי ואדומי לפני דור שלישי}, רעב {לח"מ, דתמה למה לא מנה הרמב"ם במנין המצוות צרת יבמה}, רעד {מל"מ ד"ה ותו, דהקשה אמאי לא מנה הרמב"ם דאסורה לבועל}
א/ח דברי מלכיאל חלק ז קונטרס א סימן לו אות כג {מל"מ}
א/ח דליות דוד קידושין עמ' פז
א/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שמט
א/ח דרש אברהם ח"א דף מ ע"ד
א/ח המעמד האישי בישראל עמ' 368
א/ח זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 77
א/ח זכר יצחק (תשן) עמ' קמט
א/ח זרעו של יצחק
א/ח חזקה רבה יו"ד הלכה ב {מל"מ}
א/ח ידבר שלום ח"א עמ' קכט {מל"מ}, ח"ב עמ' קכט
א/ח להורות נתן על התורה ח"ג עמ' רי
א/ח מאירי ב"מ ע ע"ב הערה 275
א/ח מגן בעדי עמ' 255
א/ח מזבח חדש דף פב ע"א {מל"מ}
א/ח מי באר (אופנהיימר) דף יב ע"ב
א/ח מי באר (אופנהיימר) דף יב ע"ב
א/ח מקוה המים עמ' כב {מל"מ}
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ח משכיל לאיתן דף ו ע"א
א/ח משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' שפ
א/ח משנת נחום
א/ח משרת משה (עטייה)
א/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף טז ע"ב {מל"מ - אין מצוה לכה"ג לשאת בתולה}
א/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' תלב {לח"מ}
א/ח סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף רצה ע"ד
א/ח עזרת כהן עמ' טז ע"א
א/ח עין יצחק ח"ב עמ' של {מל"מ}
א/ח עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קיג {מל"מ}
א/ח ענפי ארז (זי') דף רכב ע"א {מל"מ}, רמ ע"א {מל"מ}
א/ח צמח מנחם דף סו ע"א {מל"מ- איסור לבועל}
א/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצה אות ד
א/ח צרור החיים (יעקב)
א/ח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תח {מל"מ}
א/ח שער המלך - טעם המלך ח"ב עמ' מט {מל"מ}
א/ח שעשועי תורה (תשנג) עמ' קכב {מל"מ}
א/ח שרשי הים דף א ע"ב
א/ח תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק י, יז-יח
א/ח תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רלא
א/ח תפארת ציון (קואינקה) עמ' עג-עד


ב/191 הלכות אישות פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מאמר מרדכי (נסים)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משנת יעקב
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ פרשת המלך
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רח
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אדני היד החזקה
ב/א אור הישר [דברי ריבות סי' שנט, אור הישר נדה מד ע"ב ודף נב ע"א]
ב/א איש אמונים דף קא ע"א
ב/א אנצי"ת ע' אשה הע' 524, ע' בעל הע' 15, ע' גדולה הע' 6, 12
ב/א ארזא דבי רב יבמות עמ' כה
ב/א ארחות חיים ח"ב סי' ו אות י
ב/א בית המלך (חסון)
ב/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/א בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף כא ע"ב
ב/א בנין השטר עמ' לג
ב/א ברור הלכה קדושין עט ע"א ציון ב
ב/א ברית עולם (ולר) סי' פב אות א
ב/א דברי אהרן עמ' צג {תוך זמן כלפני זמן}
ב/א דברי סופר עמ' קכג
ב/א דברי ריבות (תשעב) עמ' תקמא, תקמח
ב/א המשפט העברי עמ' 480
ב/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסו
ב/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שיח
ב/א חיים ומלך
ב/א חק לישראל נזיקין עמ' 20
ב/א חתן סופר קניינים ח"א עמ' קסב
ב/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' תכא
ב/א כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' פט
ב/א לב דוד (פלדמן) עמ' עט {י"ב שנים גמורות}
ב/א מגדל עז עמ' צט
ב/א מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שנג
ב/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' נד עמ' פב
ב/א משנת יעקב הפלאה עמ' קעג
ב/א משפטי עזיאל ח"ז עמ' שיב
ב/א משפטים לישראל עמ' רפ
ב/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קח
ב/א עיוני הלכות ח"ב עמ' שמג-שמה
ב/א עמודי אור סי' ל אות ג
ב/א פד"ר חי"ח עמ' 13 {מ"מ}
ב/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 189
ב/א קרית מלך
ב/א שירת דוד יבמות-קידושין עמ' צה
ב/א שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות טז, ח"ד אות כט
ב/א תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כז ס"ק לג
ב/ב אגרות הגרי"ד עמ' צב
ב/ב אדני היד החזקה
ב/ב אהל משה (לוין) ח"ב דף לד ע"ג, לה ע"ד, לז ע"א
ב/ב אהלי יהודה (הכהן)
ב/ב אור הישר [כ"מ לקמן פ"ג הי"ד]
ב/ב אורח צדקה עמ' רמד
ב/ב אות היא לעולם ח"ב דף סד ע"א {שם יוסף}
ב/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קלז {בוגרת - לפי זמן ששה חדשים ולא לפי סימנים}
ב/ב אמת ליעקב נשים עמ' ה {בתשלום ששה חדשים נקראת בוגרת}
ב/ב אנצי"ת ע' בוגרת הע' 35, 42, ע' גדול הע' 126 {מל"מ}, ע' גדולה הע' 18 {מל"מ}, 19, 20
ב/ב ארחות חיים ח"ב סי' ו אות י
ב/ב בית זבול ח"א סי' ח אות ה-ו
ב/ב בית מאיר (תשע) סי' ד ס"יד עמ' כד, סי' קנח ס"טו עמ' ש, שו"ת סי' י עמ' קיט
ב/ב בית מאיר סי' ד אות יד עמ' כב
ב/ב ברור הלכה קדושין עט ע"א ציון ב
ב/ב בריכות מים דף קמה ע"ד {כ"מ}
ב/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף כח ע"ב {מל"מ}
ב/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' עב
ב/ב דברי אמת (תשעט) עמ' תקעב {מל"מ, גבי שתי שערות לסימני גדלות אם מתהני לבנות}
ב/ב דליות דוד קידושין עמ' פח
ב/ב הגהות חבר בן חיים
ב/ב המשפט העברי עמ' 480
ב/ב זרעא דיוסף דף כד ע"ד, קה ע"א, קז ע"א {מל"מ}
ב/ב חזו"א על הרמב"ם
ב/ב חזון יחזקאל כתובות פ"ג ה"ה, קידושין פ"א ה"א
ב/ב חי' חתם סופר
ב/ב חי' עזיאל
ב/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' סט {מל"מ}
ב/ב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקלט, מהדו"ב ח"א עמ' שעח
ב/ב כבוד יו"ט
ב/ב לבושי מרדכי חו"מ עמ' יח
ב/ב מגדל עז עמ' ק, קג, קד
ב/ב מי נדה עמ' תפב, תפח {מל"מ}
ב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שלה {מל"מ}
ב/ב מנחת נתנאל דף לג ע"ב {ימי נערות - ששה חדשים שלמים}
ב/ב מרגליות הים סנהדרין יג ע"א אות ט {צ"פ}, סו ע"ב אות ה {מל"מ}
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשכב
ב/ב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קצ {מל"מ}
ב/ב משרת משה (עטייה)
ב/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' א אות ב {נקרא התחתון}
ב/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' א אות ג
ב/ב נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קצג עמ' שנג
ב/ב נתיבות מרדכי קדושין עמ' תקלו, תקלח
ב/ב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תכ
ב/ב ס' הפרנס עמ' תכו {מל"מ}
ב/ב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 261
ב/ב עמק המלך (לבוב)
ב/ב קול דודי (תשף)
ב/ב קול דודי ר"ה סי' רו
ב/ב קרן הצבי מצוה ח אות יא
ב/ב שו"ת מהר"ש לובלין עמ' רנט
ב/ב שם יוסף (אליקים)
ב/ב שערי טהר ח"ו סי' טו אות ג
ב/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 333
ב/ב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רטו
ב/ב תקון סופרים (רשב"ש) שער טו עמ' סו
ב/ג אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' צ
ב/ג אדני היד החזקה
ב/ג אוצרות יהושע עמ' צד {שעה"מ}
ב/ג אור הישר [אור שמח הל' נערה פ"א ה"ט]
ב/ג אמונת יהושע עמ' תקו
ב/ג אמת ליעקב נשים עמ' ו {שלא כתוס' יבמות פ}
ב/ג אנצי"ת ע' אילונית הע' 24
ב/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' רס
ב/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ג בית זבול ח"א סי' ט אות א
ב/ג בית יעקב (מסקין) סי' יח
ב/ג בית מאיר (תשע) סי' קנה ס"יב עמ' רצד
ב/ג בני דוד
ב/ג ברכת ראובן דף עו ע"א
ב/ג גבורת יצחק שבועות עמ' סה {קטנה עד כ' שנים}
ב/ג דגל ראובן ח"ג סי' י
ב/ג הר צבי על התורה (תשנו) פ' משפטים עמ' מג {שעה"מ}
ב/ג ויוסף שאול דף נא ע"ד
ב/ג זית רענן ח"א עמ' תרעו
ב/ג זכרון שלמה (קליין) עמ' קו {קטנה עד כ}
ב/ג חזו"א על הרמב"ם
ב/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ל
ב/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ל
ב/ג חי' הרז"ה ח"א עמ' קנז
ב/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קמג
ב/ג חנא וחסדא ח"ג דף קמח ע"ב {קרית מלך רב}
ב/ג יד שאול סי' רכב ס"ק א {מל"מ}
ב/ג ישא מדברותיך קדושין עמ' ריב {שעה"מ}
ב/ג כבוד יו"ט
ב/ג כל בו ח"ה עמ' רעד
ב/ג כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קסא
ב/ג כתב אמת ח"א עמ' שב {נקראת קטנה עד גיל כ'}
ב/ג לב שלם [מהרשד"ם אהע"ז דף כה ע"ב]
ב/ג למודי ה' (תשפא) עמ' קסא {שעה"מ}
ב/ג מגדל עז עמ' צט
ב/ג מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לג או"ק ב
ב/ג מחנה חיים ח"א סי' י דף כ ע"ב
ב/ג מילי דקדושין עמ' שמה {שעה"מ}
ב/ג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' ו, חי' ר' חיים הלוי דף טז]
ב/ג משאת המלך (אדרי)
ב/ג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרטו
ב/ג משנה הלכות ח"ב דף קד ע"א
ב/ג משנת יעקב קנין עמ' שנז
ב/ג משנת נחום
ב/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רעד
ב/ג נתיבות מרדכי קדושין עמ' לו-לז, תקלח
ב/ג עמודי שלמה ח"ג עמ' קפז
ב/ג ערך יעקב עמ' רלא {שעה"מ}
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רפז
ב/ג שו"ת רשב"ש עמ' רפו, תעז
ב/ג שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ד אות כז
ב/ג שער המלך ח"א עמ' שכב
ב/ג שערי טהר ח"ו סי' יב אות א
ב/ג תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' שמב
ב/ג תשובה שלמה חו"מ סי' ח דף עג ע"ג {שעה"מ}
ב/ד אדני היד החזקה
ב/ד אור גדול דף נא ע"א, נב ע"ב
ב/ד אור לישרים (שולמן) עמ' מג
ב/ד אורח מישור (חזן) עמ' קפה
ב/ד אמת ליעקב נשים עמ' ו-ז {מ"מ - באיילונית צריך את כולם}
ב/ד אנצי"ת ע' אילונית הע' 3, 10, 13, 15, 17, 18
ב/ד אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קכג
ב/ד ארחות חיים ח"ב סי' ו אות י
ב/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ד בית המלך (חסון)
ב/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלה סעיף ה
ב/ד בית מאיר (תשע) סי' קנה ס"יב עמ' רצג
ב/ד בני אברהם אהע"ז דף מו ע"ד
ב/ד ברור הלכה יבמות פ ע"א ציון ג
ב/ד ברור הלכה יבמות פ ע"ב ציון כ
ב/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קנג
ב/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כב
ב/ד בתים לבדים עמ' ס-סא
ב/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קלו
ב/ד דברי אברהם (מנדלסון) דף ב ע"ג {דוקא כל סימני איילונית}
ב/ד דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' יא, השמטות סי' לא[ב]
ב/ד הר המלך ח"ח עמ' כד
ב/ד זית רענן ח"א עמ' תרעו-תרעז
ב/ד חזו"א על הרמב"ם
ב/ד חיים לעולם ח"א דף נו ע"ד
ב/ד כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קסא
ב/ד כרם שלמה (אהרמן) יבמות פ ע"ב
ב/ד מלאכת שמואל עמ' לה-לז, סב, סד
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד משנה הלכות ח"ב דף קד ע"א
ב/ד משנת יעקב הפלאה עמ' רפב
ב/ד משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' שסא
ב/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' יא
ב/ד נועם ח"ה עמ' יח
ב/ד נחלת יהושע דף נז
ב/ד נרות אהרן
ב/ד עדות ביהוסף (פודור) עמ' קי
ב/ד עין יצחק ח"א עמ' שיב
ב/ד פד"ר ח"ב עמ' 228
ב/ד פי' ר"א מן ההר יבמות פג ע"א
ב/ד פני משה (שלז')
ב/ד פעמוני זהב סי' רלה סעיף י
ב/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רי
ב/ד שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א קו"א אות א ד"ה והנה
ב/ד שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ד אות ל-לא
ב/ד שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ד אות יא
ב/ד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קלג {שעה"מ}
ב/ד שרידי אש ח"א עמ' תקלז
ב/ד תפארת מנחם
ב/ד תקון סופרים (רשב"ש) שער יג עמ' נד, שער טו עמ' סד
ב/ה אור הישר [מל"מ הל' עבדים פ"ד ה"א, מפרשים הל' גירושין פי"א ה"ד]
ב/ה אמת ליעקב נשים עמ' ז
ב/ה אנצי"ת ע' אילונית הע' 20, 24, 29
ב/ה ארחות חיים ח"ב סי' ו אות י
ב/ה בית זבול ח"א סי' ט אות ד
ב/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ה בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' א אות ב
ב/ה ברור הלכה יבמות פ ע"א ציון ג
ב/ה ברור הלכה כתובות לה ע"ב ציון א פסקה ב
ב/ה ברור הלכה סנהדרין סח ע"ב ציון א
ב/ה גור אריה שמות פ' כא הע' 393
ב/ה זכר יצחק (תשח) עמ' סא
ב/ה זכרון שלמה (קליין) עמ' קד, קו {שעה"מ}
ב/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קיד
ב/ה כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קסא
ב/ה לבב דוד
ב/ה מלאכת שמואל עמ' לה-לו, סב, סד
ב/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קצ, ח"ג עמ' שנג
ב/ה משנה הלכות ח"ב דף קד ע"א
ב/ה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' יא
ב/ה נתיבות מרדכי קדושין עמ' לו, תקלח
ב/ה סופר המלך ח"א עמ' קל
ב/ה עטרת ישראל עמ' רנט
ב/ה עמודי שלמה ח"ב עמ' כ
ב/ה עמודי שלמה ח"ג עמ' קפז
ב/ה שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ד אות יא
ב/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 192
ב/ו אורח צדקה עמ' רמג
ב/ו אמת ליעקב נשים עמ' ז, צז
ב/ו ארחות חיים ח"ב סי' ו אות י
ב/ו בית זבול ח"א סי' ח אות ו
ב/ו בית יעקב (מליסא) סי' קיז ס"א
ב/ו בית מאיר (תשע) סי' קיז ס"א עמ' שפט
ב/ו ברור הלכה יבמות פ ע"ב ציון ג פרק א {מ"מ}
ב/ו ברור הלכה יבמות פ ע"ב ציון כ
ב/ו וגר זאב עמ' רסט {נערה נקראת גדולה}
ב/ו ויקרא אברהם אהע"ז סי' ו (מג ע"ג)
ב/ו לחם רב (בוטון) סי' רכה
ב/ו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תשיג
ב/ו מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סז או"ק א
ב/ו מלאכת שמואל עמ' לה, סא-סב, סד
ב/ו משיב משפט עמ' רלד
ב/ו משנה הלכות ח"ט סי' רמז
ב/ו משנת יעקב קנין עמ' שנז
ב/ו משפטים לישראל עמ' רפב
ב/ו עצי ארזים סי' מד ס"ק ו
ב/ו פרי השדה (דייטש) ח"א סי' נב {קול עבה}
ב/ו קרית מלך
ב/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שלה
ב/ו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות טז
ב/ו שער המלך ח"א עמ' תרכה
ב/ו תלפיות ו חוב' א עמ' 54 {מל"מ}
ב/ז אבי עזרי ח"א
ב/ז אגרות הגרי"ד עמ' צב
ב/ז אדני היד החזקה
ב/ז אהל משה (לוין) ח"ב דף לד ע"ד, לה ע"א, לו ע"ג
ב/ז אמת ליעקב נשים עמ' ה {מ"מ - אלו סימני נערות}
ב/ז אנצי"ת ע' בוגרת הע' 7, 16, 19, 22, 29, ע' גדולה הע' 22, 26, 38, 41, 44, 50
ב/ז ארחות חיים ח"ב סי' ו אות י
ב/ז ברור הלכה יבמות כא ע"ב ציון ב פרק ב {לח"מ}
ב/ז ברור הלכה קדושין עט ע"א ציון ב
ב/ז דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' קטו
ב/ז השוואות בין דיני ישראל עמ' 140 {תפוח}
ב/ז זבחי ראיה עמ' כא
ב/ז חזו"א יו"ד סי' רטו לדף מח ע"ב {הגהמ"י}, אהע"ז סי' קיד ס"ק יא
ב/ז חזון יחזקאל סנהדרין פ"א ה"ג
ב/ז חסדי דוד ח"ט עמ' רכג
ב/ז ישא איש דף נ ע"ב
ב/ז כבוד יו"ט
ב/ז כל בו ח"ה עמ' רעג
ב/ז כתב סופר או"ח דף ו ע"ג
ב/ז מגן בעדי עמ' 228
ב/ז מקראי קדש (תפט) דף קל ע"א
ב/ז משנת נחום
ב/ז נחפה בכסף (נבון) ח"א דף פ ע"א, פג ע"ג
ב/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לב
ב/ז עטרת מרדכי (וינברג) דף לד ע"ג {מל"מ}
ב/ז עיונים ומחקרים ח"א עמ' 8
ב/ז עין יצחק ח"ב עמ' רנב {לח"מ}
ב/ז עצי ארזים סי' לז ס"ק יג
ב/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קט אות ב
ב/ז קרית מלך
ב/ז ר"י ששפורטש עמ' 196, 384
ב/ז שו"ת מהר"ם מינץ עמ' רי {הגהמ"י אות ב}
ב/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קפח
ב/ז תקון סופרים (רשב"ש) שער יד עמ' סא
ב/ח אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' צ
ב/ח אהל משה (לוין) ח"ב דף לה ע"ד, לו ע"ג
ב/ח אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' נט, דברי ריבות סי' שסט]
ב/ח אמת ליעקב נשים עמ' ה {השמיטט ספק בגרות}
ב/ח אנצי"ת ע' בוגרת הע' 23, 43, 44 {ראב"ד}, 45, 49, ע' גדולה הע' 45 {ראב"ד}, 52, 62, 65-68, 84
ב/ח ארחות חיים ח"ב סי' ו אות י
ב/ח בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף כה ע"א
ב/ח בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"י עמ' שעו
ב/ח ברור הלכה קדושין עט ע"א ציון ב
ב/ח דברות משה סנהדרין עמ' תקכט {מ"מ}
ב/ח העמק שאלה שאלתא קטז אות ה
ב/ח חזו"א יו"ד סי' רטו לדף מח ע"ב
ב/ח חזו"א על הרמב"ם
ב/ח חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות נדה עמ' 41
ב/ח טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' תכא
ב/ח לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף מא ע"ד, מקראי קדש (תפט) דף קל ע"א]
ב/ח מי נדה עמ' תנג, תנו
ב/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' שנג
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ח משובב נתיבות עמ' עט
ב/ח עין יצחק ח"ב עמ' רנב
ב/ח עצי ארזים סי' לז ס"ק יג
ב/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לד, וסי' שה אות א
ב/ח שער המלך ח"א עמ' תקלא
ב/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 333
ב/ח תורה מציון שנה ח חוב' ג סי' י דף י ע"ד
ב/ט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' כה, צא, צג
ב/ט אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 94-97
ב/ט אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 137-139
ב/ט אבן מלוכה (רביע)
ב/ט אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שכד-שכה {ר"ח הלוי}
ב/ט אגרא דשמעתא ח"א עמ' קב
ב/ט אדני היד החזקה
ב/ט אור גדול דף קא ע"ב וע"ד
ב/ט אורים ותומים - תומים סי' לה ס"ק ב
ב/ט אוריתא טו עמ' רו
ב/ט אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קכז
ב/ט אנצי"ת ע' אב (א) הע' 129 {מ"מ}, ע' גדול הע' 4 {צ"פ}, ע' גדולה הע' 92, 93, 97
ב/ט ארזא דבי רב יבמות עמ' כה-כו
ב/ט ארחות חיים ח"ב סי' ו אות י
ב/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' צג
ב/ט באר לחי ראי
ב/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' מ
ב/ט בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' סג, רסח
ב/ט בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קמח {ר"ח הלוי}
ב/ט בית המלך (חסון)
ב/ט בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' מא אות ב {מ"מ}, ח"ה עמ' קיח
ב/ט בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף יח ע"ב
ב/ט בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' כא אות ג {ר"ח הלוי}
ב/ט בית מאיר (תשע) סי' קנה ס"יב עמ' רצב
ב/ט בני יוסף (טנוג'י) דף מט ע"ד
ב/ט ברור הלכה יבמות יב ע"ב ציון ב
ב/ט ברור הלכה כתובות לה ע"ב ציון א פסקה א {ר"ח הלוי}
ב/ט ברור הלכה כתובות נג ע"ב ציון ד פסקה ב (הראשון) {מ"מ}
ב/ט ברכת ראובן דף עו ע"א-ע"ב
ב/ט גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסט
ב/ט דבר שמואל (אבוהב) סי' קפ
ב/ט דברות משה יבמות עמ' קצז
ב/ט דגל ראובן ח"ב סי' טז
ב/ט דגל שמעון סי' א אות ט
ב/ט דליות דוד קידושין עמ' פח
ב/ט דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2237 {צ"פ}
ב/ט הגהות חבר בן חיים
ב/ט הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' ד
ב/ט המדות לחקר ההלכה מדה כג אות מ
ב/ט הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' נח
ב/ט ויאמר יעקב (זלקינד) עמ' 163-166
ב/ט זכרון מלך (צונץ)
ב/ט חד וחלק ח"א דף נה ע"ג
ב/ט חזו"א על הרמב"ם
ב/ט חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 33 {מ"מ}
ב/ט חי' הגר"ח החדש עמ' קלה
ב/ט חי' חתם סופר
ב/ט חי' מהר"ם שיק נדה עמ' עח {לח"מ}
ב/ט חי' ר' חיים הלוי דף טו
ב/ט חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' י, סו, סח, עא
ב/ט חי' ר' שמואל יבמות עמ' קעה
ב/ט חיים שאל ח"ב סי' מב אות ב
ב/ט חק לישראל נזיקין עמ' 20 {צ"פ}
ב/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' נה
ב/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שכא
ב/ט יהגה האריה עמ' כא
ב/ט יעיר אזן דף ז ע"ד {מ"מ}
ב/ט יעלת חן עמ' לא
ב/ט ירך אברהם ח"א דף מג ע"א
ב/ט ישא מדברותיך קדושין עמ' רי {ר"ח הלוי}
ב/ט ישועות יעקב נשים עמ' ד, ז
ב/ט כל נדרי פ' יז הע' כח, כט, לג
ב/ט כרם שלמה (אהרמן) יבמות יב ע"ב
ב/ט לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף יט ע"א-ע"ב]
ב/ט לבב דוד
ב/ט לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' יג אות א, ד {מ"מ}
ב/ט לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קפז
ב/ט מאור למלך יבמות עמ' קכג, קכה-קכח, קל, קמא
ב/ט מגדל עז עמ' צג
ב/ט מגל ח"ז עמ' 57, 61 {ר"ח הלוי}
ב/ט מוריה גל' רמא עמ' צ-צב {בנים כסימנים משעת לידה}
ב/ט מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' פתוי קטנה
ב/ט מעיני המים
ב/ט מעיני התורה ח"ג עמ' קפ
ב/ט מצעדי גבר סנהדרין סי' ב אות ב, ד
ב/ט מראה הפנים יבמות ו ע"ב
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ט משאת בנימין (תשסו) עמ' כח
ב/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רלו
ב/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רז {מ"מ}, רלט {ר"ח הלוי}
ב/ט משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרצו-תרצט
ב/ט משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קצה-קצו
ב/ט משנת יעקב קנין עמ' פב
ב/ט משנת ר' אהרן יבמות סי' י אות א
ב/ט משנת ר' אהרן כתובות עמ' שעד
ב/ט נחל איתן
ב/ט נחלת יעקב (צלניק) עמ' 206
ב/ט נחלת שמואל דף סו ע"ג
ב/ט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כ אות א
ב/ט נטע שורק דף א ע"א
ב/ט נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קצה עמ' שנו
ב/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' שעט {ר"ח הלוי}
ב/ט נתיבות מרדכי גיטין עמ' עז, רפה
ב/ט נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' רצט, שד, שנז, שסט, שפ {ר"ח הלוי}
ב/ט נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שסח-שסט, שעה, שפו, שצ, שצב
ב/ט נתיבות מרדכי קדושין עמ' לו {ר"ח הלוי}
ב/ט נתיבות שמואל דף כד ע"א {ר"ח הלוי}
ב/ט נתיבי ים קדושין עמ' כג
ב/ט עיון בלומדות עמ' סא
ב/ט פנינים על התורה ומועדים עמ' כג {צ"פ}
ב/ט פנת יקרת (תשנד) סי' פה אות ב {ר"ח הלוי}
ב/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' שסח, תקמא {ר"ח הלוי}
ב/ט צפנת פענח כאן, (גם בהשמטות דף נו ע"ב), ודברים עמ' סה
ב/ט קדשי יהושע עמ' אלף מג {ר"ח הלוי}
ב/ט קונטרסי שעורים כתובות עמ' 406
ב/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור יז אות ו, קדושין שעור י אות ב
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רב
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רעד
ב/ט שביבי אור קדושין סי' כ אות ב {ר"ח הלוי}
ב/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' סז
ב/ט שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רצא
ב/ט שירת דוד יבמות-קידושין עמ' צב
ב/ט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' ז
ב/ט שעורי עיון התלמוד יבמות שעור כא עמ' לט {ר"ח הלוי}
ב/ט שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' צד {ר"ח הלוי}
ב/ט שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור סד {ר"ח הלוי}
ב/ט שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' יג אות ו {מ"מ}
ב/ט שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 381
ב/ט שערי טהר ח"ה שער ב סי' יא אות א, ח"ו סי' ט אות ב, סי' י אות א, סי' יא אות א, סי' טו אות א, סי' נז אות ג, סי' סה אות ב, ח"ח סי' לג אות ד, סי' נח אות א
ב/ט שערי טהר ח"ו סי' סה אות ב דף קפ ע"ג {ר"ח הלוי}
ב/ט שעשועי תורה (תשנג) עמ' עא, עו-עז, פב {ר"ח הלוי}
ב/ט תבואת שמש
ב/ט תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק מג {ר"ח הלוי}
ב/ט תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' שלט, שמח-שמט
ב/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תס
ב/ט תקון סופרים (רשב"ש) שער יד עמ' סג
ב/ט תשובה שלמה חו"מ סי' ח דף עג ע"א
ב/י אוצרות הרמב"ם
ב/י אור הישר [מפרשים בהל' שב"ע פ"ב הי"א והל' ממרים פ"ז ה"ה, דברי ריבות סי' תיא]
ב/י אנצי"ת ע' בר מצוה הע' 1, 10, 14, ע' גדול הע' 2, 15, 39, 58
ב/י ארחות חיים ח"ב סי' ו אות י
ב/י בית אהרן וישראל גל' לט עמ' ט-י {י"ג ויום אחד}
ב/י בית המדרש
ב/י בית המלך (חסון)
ב/י ברור הלכה יבמות פ ע"א ציון ג
ב/י דברי ריבות (תשעב) עמ' תקפט
ב/י הדר איתמר עמ' קלב {תימן}
ב/י הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' ג
ב/י הררי קדם (תשס) עמ' שיב
ב/י זכר יהודה עמ' רד
ב/י חזו"א אהע"ז סי' קכו ס"ק ה
ב/י חק לישראל נזיקין עמ' 20
ב/י יד ישראל ח"ב
ב/י יד פשוטה אהבה עמ' שכד
ב/י לב שלם
ב/י להורות נתן על התורה ח"א עמ' נד
ב/י להורות נתן על התורה ח"א עמ' סט
ב/י לקוטי סופר ח"א דף כא ע"ג
ב/י מגדל חננאל
ב/י מסורה חי"ב עמ' טו
ב/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכה עמ' קצג
ב/י משנה הלכות ח"ב דף קד ע"א
ב/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שצג
ב/י משנת חיים בראשית עמ' קפח
ב/י משנת יעקב הפלאה עמ' קעג
ב/י משפטים לישראל עמ' רפ
ב/י נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קח, אהע"ז ח"א עמ' יא
ב/י נתן פריו הל' נדה עמ' מג
ב/י עדות ביהוסף (פודור) עמ' קט
ב/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סה
ב/י פרקי שליחות עמ' 113
ב/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' תס אות ב
ב/י קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קצד {לב שלם}
ב/י קרית מלך
ב/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שנד
ב/י שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' פז {שעה"מ}
ב/י תורה לדעת ח"ו עמ' רסא
ב/י תחומין חי"ז עמ' 154
ב/י תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' צ
ב/י תיבת גומא (תשסז) עמ' רצא
ב/יא אבן השהם ומאירת עינים עמ' עט
ב/יא אגרא דשמעתא ח"א עמ' קו
ב/יא אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קסג
ב/יא אור חדש (מהר"ל) פ"ב הע' 342 {בן ל"ה}
ב/יא אמת ליעקב מקרא עמ' רלח
ב/יא אמת ליעקב נשים עמ' ז {אין סריס פחות מבן כ}
ב/יא אנצי"ת ע' גדול הע' 39
ב/יא ארחות חיים ח"ב סי' ו אות י
ב/יא בית המלך (חסון)
ב/יא בית זבול ח"א סי' ט אות ד
ב/יא בית מאיר (תשע) סי' קנה ס"יב עמ' רצג
ב/יא בכורי אברהם דף סד ע"ב {נעשה סריס למפרע}
ב/יא בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' רנ
ב/יא ברור הלכה יבמות עט ע"ב ציון ב
ב/יא ברור הלכה יבמות פ ע"א ציון ג
ב/יא ברור הלכה יבמות פ ע"ב ציון ג
ב/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קנג
ב/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קמה
ב/יא דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' יא, השמטות סי' לא[ב]
ב/יא דרך המלך (רפפורט)
ב/יא הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' ח-ט
ב/יא הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 79
ב/יא חזו"א על הרמב"ם
ב/יא חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 223
ב/יא חי' הר"ר שמעלקא יבמות פ ע"ב
ב/יא חי' חתם סופר
ב/יא חסדי דוד ח"ג עמ' סה
ב/יא יד המלך (פלומבו)
ב/יא יד ישראל ח"ב
ב/יא יין הטוב עמ' קה-קו
ב/יא יצחק ירנן
ב/יא ישמח לב אהע"ז דף ל ע"ד
ב/יא כל בו ח"ה עמ' רעד
ב/יא כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קנט
ב/יא כתר אפרים עמ' קפה
ב/יא לב שלם [ב"ח אהע"ז קכח ע"ג]
ב/יא לב שלמה (חלמא) עמ' עג
ב/יא לבב דוד
ב/יא לקוטים (פיינברג) עמ' כח
ב/יא מחנה חיים ח"א סי' ק דף קנט ע"ד
ב/יא מטה אהרן ר"ה עמ' קל
ב/יא מי נדה עמ' תמט
ב/יא מלחמת יהושע עמ' קמט
ב/יא מנוחת אשר ח"א דף נו ע"ד, נז ע"א {לא נעשה סריס למפרע}
ב/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תצא, ח"ג עמ' ריד
ב/יא מעדני ביאורים עמ' קיג-קיד, קטז
ב/יא מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' יד]
ב/יא מראות הצובאות (תשסז) עמ' קמה
ב/יא מרחשת ח"ב סי' טו אות א
ב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יא משנה הלכות ח"ב דף קד ע"א
ב/יא משנת נחום
ב/יא משפטי עזיאל ח"ה עמ' שפו
ב/יא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' יא, רצא
ב/יא נזיר ה' סי' קעב ב"ש ס"ק ה {ראב"ד}
ב/יא נרות אהרן
ב/יא פורת יוסף (שלופר) דף י ע"ג
ב/יא פי' ר"א מן ההר יבמות פ ע"ב
ב/יא פנים חדשות [מהרש"ך ח"א כא] {מ"מ}
ב/יא פעמוני זהב סי' רלה סעיף י
ב/יא קובץ ביאורים (שפירא)
ב/יא שארית יוסף (תשמד) באור חו"מ הערה 56+ {כ' שנה פחות ל' יום}
ב/יא שארית ישראל (מינצברג) - חידושים סי' יב {כשמואל שנעשה סריס למפרע}
ב/יא שארית כלב עמ' קנד {לא נעשה סריס למפרע}
ב/יא שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א קו"א אות א ד"ה והנה
ב/יא שו"ת הריב"ש עמ' תרפז, תרצו-תרצז
ב/יא שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רכב
ב/יא שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' מח
ב/יא שובע שמחות עמ' רטז
ב/יא שמחה לאיש (אלישר) דף כח ע"א
ב/יא תיבת גומא (ורשנר) עמ' תפה
ב/יא תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שפח
ב/יא תקון סופרים (רשב"ש) שער יג עמ' נד, שער טו עמ' סה
ב/יא תשובות ר' איסר יהודה עמ' קלא {בלי סימנים - קטן עד בן עשרים}
ב/יב אדני היד החזקה
ב/יב אנצי"ת ע' אדם הע' 53
ב/יב ארחות חיים ח"ב סי' ו אות י
ב/יב ברור הלכה יבמות פ ע"ב ציון ג
ב/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קנג
ב/יב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כב
ב/יב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' ח
ב/יב חזו"א אהע"ז סי' קכו ס"ק א
ב/יב חי' חתם סופר
ב/יב חקרי הלכות (שומיאץ) דף לד ע"א {אם נעשה גדול למפרע}
ב/יב יין הטוב עמ' קה-קו
ב/יב יעלת חן עמ' קסב
ב/יב מבוא למשנה תורה עמ' 42
ב/יב מלאכת שמואל עמ' לו
ב/יב מעיני המים
ב/יב מרחשת ח"ב סי' טו אות א
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יב משאת המלך ח"ב סי' קסא
ב/יב משנה הלכות ח"ב דף קד ע"א
ב/יב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' יא, רעג, רצא
ב/יב עצי ארזים סי' מד ס"ק ו
ב/יב פני משה (הכהן) עמ' קצו {פחות ל' יום}
ב/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' מג
ב/יב קובץ ביאורים (שפירא)
ב/יב שו"ת הריב"ש עמ' תרצז
ב/יב שובע שמחות עמ' רטז
ב/יב תקון סופרים (רשב"ש) שער יג עמ' נג, שער טו עמ' סה
ב/יג אם המלך עמ' נב
ב/יג אנצי"ת ע' גדול הע' 123 {ראב"ד}, 124 {צ"פ}
ב/יג ארחות חיים ח"ב סי' ו אות י
ב/יג ביתאל ח"א דף נז ע"ד
ב/יג ברור הלכה יבמות פ ע"ב ציון ג
ב/יג בשמן רענן ח"ב עמ' שכד
ב/יג גבורת אנשים (תשע) עמ' שב
ב/יג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' ח
ב/יג וישאל שאול אהע"ז סי' כד
ב/יג כבוד יו"ט
ב/יג לב דוד (פלדמן) עמ' סג, עא {מי רגלים מחמיצים, לענין חמץ בפסח}
ב/יג לב שלם [ב"ח אהע"ז קכח ע"ב]
ב/יג משפטים לישראל עמ' רפב
ב/יג פסקי אליהו ח"ב עמ' כב
ב/יג קונטרסי שעורים גיטין שעור יב הערה 1
ב/יד אבי עזרי ח"א עמ' ט ע"ב
ב/יד אבני ציון ח"ד עמ' סח
ב/יד אגרא דשמעתא ח"א עמ' קב
ב/יד אדני היד החזקה
ב/יד אם המלך עמ' נב
ב/יד אמת ליעקב נשים עמ' ו, ח, עה {סריס בן י"ג - גדול}
ב/יד ארחות חיים ח"ב סי' ו אות י
ב/יד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מד ע"א-ע"ב
ב/יד בית המדרש
ב/יד בית זבול ח"א סי' ט אות ד
ב/יד דברות משה יבמות עמ' קלג
ב/יד היכל צמח
ב/יד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' ט
ב/יד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' נט
ב/יד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תע
ב/יד וישאל שאול אהע"ז סי' כד
ב/יד זכר שמואל קדושין סי' מב ס"ק א
ב/יד חזו"א על הרמב"ם
ב/יד חי' חתם סופר
ב/יד חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' 84
ב/יד חמדת ישראל ח"ב דף א ע"ד, ב ע"א
ב/יד חנא וחסדא ח"ג דף מג ע"ב
ב/יד ישא מדברותיך קדושין עמ' רי {סריס אדם}
ב/יד כרם שלמה (אהרמן) יבמות פ ע"א
ב/יד לב בנים עמ' לט, מב-מג
ב/יד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' ריט
ב/יד מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסח
ב/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' כז
ב/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' רנז
ב/יד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' כא
ב/יד מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' יד, חי' ר' חיים הלוי דף טז]
ב/יד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' פד אות א, ג {סריס חמה הוא ע"י חולי}
ב/יד משברי ים חזקה עמ' רג
ב/יד משנה הלכות ח"ב דף קד ע"א
ב/יד משנת יעקב קדושה עמ' קיז
ב/יד משפטים לישראל עמ' רפא
ב/יד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' ט-י
ב/יד נשמת אברהם ח"ג עמ' קסח-קסט
ב/יד ס' יהושע - שו"ת עמ' רפד {לח"מ}
ב/יד עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק כה
ב/יד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 194
ב/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' טז אות ד, חו"מ סי' לד
ב/יד קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מו ע"א-ע"ד
ב/יד קרית מלך
ב/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רמח
ב/יד שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' סו
ב/יד שערי טהר ח"ו סי' יא אות א
ב/יד תורת מיכאל עמ' קמח
ב/יד תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' שמג
ב/טו אגרות הגרי"ד עמ' צב
ב/טו אדני היד החזקה
ב/טו אהל משה (לוין) ח"ב דף לו ע"ג
ב/טו אות היא לעולם ח"ב דף פז ע"ד {כ"מ}
ב/טו אנצי"ת ע' גדול הע' 121
ב/טו ארחות חיים ח"ב סי' ו אות י
ב/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/טו בית המלך (חסון)
ב/טו בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' קפב
ב/טו בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' רמט
ב/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קנ-קנב
ב/טו הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' ה
ב/טו המאיר לארץ [מעשה חייא בחי' לרמב"ם דף לט]
ב/טו זכר יהודה עמ' קפח
ב/טו זכר שמואל קדושין סי' מב ס"ק א
ב/טו חי' חתם סופר
ב/טו לקוטים (פיינברג) עמ' כז
ב/טו מגן בעדי עמ' 228
ב/טו מעשה חייא (ונציה) דף נג (אחרי חי' מס' קידושין) {מ"מ - לא ידעתי}
ב/טו מעשה חייא (תשנז) עמ' 167
ב/טו מרחשת ח"ב סי' טו אות ב
ב/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/טו משנת חיים נדה סי' לה עמ' קלט
ב/טו משפטים לישראל עמ' רפ
ב/טו משרת משה (נבר)
ב/טו נחלת מים סי' יב אות ב {או"ש}
ב/טו עדות ביהוסף (פודור) עמ' קט
ב/טו פני משה (שלז')
ב/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכד ע"ב
ב/טו קהלות יעקב גיטין סי' יט
ב/טו קרית מלך
ב/טו שביבי אור קדושין סי' כז אות א
ב/טו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רצז {ראב"ד}
ב/טו שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 574
ב/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תתכג
ב/טו תחומין חי"ג עמ' 202-201
ב/טו תקון סופרים (רשב"ש) שער יד עמ' נח
ב/טז אבי עזרי ח"א
ב/טז אור הישר [אור גדול - קרני אור דף קסט]
ב/טז אמרי חן (לוונברג) נגעים עמ' קסו
ב/טז אנצי"ת ע' גדול הע' 81-83
ב/טז ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יב
ב/טז בד קודש (דאנון)
ב/טז בית המלך (חסון)
ב/טז גדולי שמואל השמטות עמ' ריג {מל"מ}
ב/טז דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' קכד-קכה
ב/טז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תע
ב/טז חי' חתם סופר
ב/טז חי' ר' חיים הלוי דף יז
ב/טז כיצד מזמנין ח"ב סי' טו אות א ס"ק ח-י, אות ב ס"ק ד
ב/טז לב שלם [מקראי קדש (תפט) דף מו ע"א, פרי האדמה הל' פרה פ"א ה"ג]
ב/טז לבב דוד
ב/טז לחם יהודה
ב/טז מגדל חננאל
ב/טז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קנ
ב/טז מי נדה עמ' תפח {מל"מ}, שירי טהרה עמ' נג {מל"מ}
ב/טז מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קפד
ב/טז מנחת חינוך ח"א עמ' רלב, ח"ג עמ' נב, סג
ב/טז מעיני המים
ב/טז מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' שפא, שפג, תסד
ב/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/טז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' עא אות יד {מל"מ - מה נ"מ מהשיעור האמצעי}
ב/טז נרות אהרן
ב/טז נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' ריד
ב/טז נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' פז עמ' קפז
ב/טז נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לב
ב/טז סופר המלך עמ' קכט
ב/טז עיוני הלכות ח"ב עמ' שמו
ב/טז עמודי שלמה ח"ג עמ' קפח
ב/טז פרי האדמה ח"א
ב/טז פרת חטאת עמ' עה {ר"ח הלוי}
ב/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צג אות ב
ב/טז צפנת פענח דברים עמ' קצא
ב/טז קונטרסי שעורים גיטין שעור יב הערה 1
ב/טז רלב"ג ויקרא פי"ב תועלת ה עמ' רלט-רמ
ב/טז שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' רעד
ב/טז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קפח, רמה
ב/טז תורת המלאכות ח"ג עמ' לא
ב/טז תקון סופרים (רשב"ש) שער יד עמ' נז
ב/יז אבני נזר אהע"ז סי' רטו אות יט, לב
ב/יז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' כד
ב/יז אור הישר [חוט המשולש (וולוזין) סי' י]
ב/יז אות היא לעולם ח"ב דף פז ע"ד
ב/יז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 105
ב/יז אנצי"ת ע' בר מצוה הע' 10, ע' גדול הע' 89 {לח"מ}, 91, 93, 94, 105, 110-112
ב/יז ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יב
ב/יז בית המלך (חסון)
ב/יז בני דוד
ב/יז ברכת הזימון עמ' כה
ב/יז דברי חן (נתנזון) דף מו ע"ג
ב/יז דברי ריבות (תשעב) עמ' תקמח
ב/יז דליות דוד קידושין עמ' פח
ב/יז דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 153-154
ב/יז הגהות אליעזר דף נח ע"ב {לח"מ}
ב/יז הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ד {לח"מ}
ב/יז זכר יהודה עמ' קפח
ב/יז זכרון יהונתן דף סה
ב/יז חי' חתם סופר
ב/יז חי' כתב סופר קדשים עמ' רצח, ש
ב/יז חיים ומלך
ב/יז חסדי דוד ח"ט עמ' רכד
ב/יז חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' שעט, שפח
ב/יז יד אברהם פרה עמ' לה
ב/יז כתב סופר אהע"ז סי' כז ד"ה ונ"ל על פי {לח"מ - נמצאו שתי גומות זו בצד זו ואין בהן שיער הרי אלו סימן}
ב/יז כתב סופר או"ח סי' ח ד"ה ונ"ל להוכיח {לח"מ}
ב/יז כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' רח
ב/יז לב שלם [מהרש"ל סנהדרין דף כא]
ב/יז לבב דוד
ב/יז לחם יהודה
ב/יז מחנה לוי (הורוביץ) ב"ב קמב ע"א (דף ס ע"ג-ע"ד בדפי הספר) {לח"מ -השמיט ששמעו בן שמת}
ב/יז מי נדה עמ' תפג, תפה
ב/יז מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שנ
ב/יז מנחת אלימלך עמ' ריג {או"ש}
ב/יז מעיני המים
ב/יז מעשה חייא (ונציה) דף נג (אחרי חי' מס' קידושין) {במקום הערוה}
ב/יז מעשה חייא (תשנז) עמ' 168
ב/יז מרחשת ח"ב סי' טו אות א
ב/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יז משאת המלך (אדרי)
ב/יז משנת חיים נדה סי' לה עמ' קלז
ב/יז משנת יעקב נזיקין עמ' נב {במקום הערוה}
ב/יז משנת יעקב קדושה עמ' יד
ב/יז משרת משה (נבר)
ב/יז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קעב
ב/יז נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שלח
ב/יז עדות ביהוסף (פודור) עמ' קט
ב/יז עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשטז {מ"מ}
ב/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' סב
ב/יז קונטרסי שעורים קדושין שעור י אות ד
ב/יז קרית מלך
ב/יז רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' ע {מרכה"מ}
ב/יז שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' כד {כ"מ}, כה
ב/יז שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' יא
ב/יז שו"ת הריב"ש עמ' תרצו
ב/יז שו"ת הרשב"א ח"ה סי' ע
ב/יז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' צה
ב/יז שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קנא
ב/יז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רפט
ב/יז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קכט
ב/יז שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כו
ב/יז שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ד אות לד
ב/יז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רסו
ב/יז תחומין חי"ח עמ' 379
ב/יז תקון סופרים (רשב"ש) שער יד עמ' נז-נח
ב/יז תשובות יהודה דף מב ע"א {שתי שערות במקום אחד}
ב/יח אוריתא טו עמ' ע {מל"מ - נעשה סריס למפרע}
ב/יח אנצי"ת ע' גדול הע' 44, 48, 52, ע' גדולה הע' 13
ב/יח ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יב
ב/יח בית המלך (חסון)
ב/יח בנין אריאל ח"ב עמ' קסד
ב/יח בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קלו {מל"מ}
ב/יח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קמט
ב/יח ברכת ראובן דף עז ע"ד
ב/יח גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' יח
ב/יח גליונות אבני נזר {מל"מ} [עי' חי' הר"ן נדה מו ע"א]
ב/יח הגהות אליעזר דף נח ע"ב {מל"מ}
ב/יח הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' ג
ב/יח זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רכג {כ"מ}
ב/יח זכרון יהונתן דף סא {מל"מ}
ב/יח חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 230 {מל"מ}
ב/יח חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קכז {מל"מ}
ב/יח חי' ר' שמואל יבמות עמ' קפ {מל"מ}
ב/יח חלקת יואב החדש הגהות על נדה מו ע"ב {מל"מ}
ב/יח יד פשוטה אהבה עמ' קז
ב/יח מאור למלך יבמות עמ' קכז, קכח
ב/יח מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קס
ב/יח מועדים וזמנים ח"ד סי' רפח, ח"ו סי' כו
ב/יח מחקרי ארץ ח"ו אה"ע סי' ו
ב/יח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' יב
ב/יח נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף סא {המגיה במל"מ - בשלמא בכולהו משכחת לה}
ב/יח עיוני הלכות ח"ב עמ' שמו
ב/יח עמק יהושע ח"א דף קד
ב/יח פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קנב {מל"מ}
ב/יח צמח מנחם דף לו ע"ד {ביום אחרון של שנת י"ג}
ב/יח שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 70 {שכור כלוט - שהזיק}
ב/יח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שעט
ב/יח שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' שכ-שכא
ב/יח שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קמ
ב/יח שירת דוד יבמות-קידושין עמ' צה
ב/יח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רסד {מ"מ}
ב/יח תבואת שמש
ב/יח תניא רבתי ח"א עמ' 267 {מל"מ}
ב/יט אור הישר [דברי ריבות סי' שעח]
ב/יט אמונת שמואל (תשנט) עמ' נו {מ"מ}
ב/יט אמונת שמואל סי' יב
ב/יט אנצי"ת ע' גדול הע' 60, 62, 63, 65
ב/יט ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יב
ב/יט בדבר מלך חי"ז עמ' פה {הבת שילדה אחר שתים עשרה שנה אע"פ שלא הביאה סימן לא עליון ולא תחתון הר"ז גדולה בנים הרי הם כסימנין}
ב/יט בית המלך (חסון)
ב/יט בית זבול ח"א סי' כו אות ו
ב/יט בית מאיר (תשע) סי' קנה ס"יד עמ' רצח {מ"מ ומל"מ}
ב/יט בית נאמן (תרמא) דף ח ע"א
ב/יט גבעות עולם (קובו) דף כז ע"ג {מ"מ בשם רמב"ן}
ב/יט דברי אהרן עמ' צד-צה
ב/יט דברי ריבות (תשעב) עמ' תקנט-תקס
ב/יט דליות דוד קידושין עמ' פט
ב/יט ויוסף שאול דף עז ע"ג
ב/יט ושב הכהן (תשמח) עמ' קסב
ב/יט חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 223
ב/יט חי' מהר"ם שיק נדה עמ' עז {מ"מ}
ב/יט חי' ר' שמואל יבמות עמ' קפב
ב/יט חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' שסד, שסו, שעז, שפח, שצב
ב/יט כלילת יופי דף עא
ב/יט כתב סופר או"ח דף ז ע"ג
ב/יט מועדים וזמנים ח"ו סי' כו
ב/יט מים שאל דף סד ע"א {מל"מ}
ב/יט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' ו]
ב/יט משאת המלך (אדרי)
ב/יט משנה הלכות ח"ו סי' יח {מ"מ בשם רמב"ן}
ב/יט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' יב-יג
ב/יט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרלה
ב/יט סדר אליהו רבא וזוטא דף נא, סא {מ"מ}
ב/יט עטרת שלמה ח"ב עמ' עג {מ"מ}
ב/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תמה {מ"מ}
ב/יט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רצז {מל"מ}
ב/יט שו"ת אדה"ז סי' כב
ב/יט שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קסח
ב/יט שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' שכ-שכא
ב/יט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' עד, עז, ח"ד עמ' קמא
ב/יט שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שנג
ב/יט שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קל
ב/יט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רנז {מ"מ}, רנח {מל"מ}
ב/יט תבואת שמש
ב/יט תקון סופרים (רשב"ש) שער יד עמ' נו
ב/כ אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קפט
ב/כ אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תעד
ב/כ אור גדול סי' כט, דף קג ע"ב
ב/כ אור הישר [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' יט, שו"ת מהר"ם לובלין סי' קלט]
ב/כ אנצי"ת ע' גדולה הע' 111
ב/כ ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יב
ב/כ בית אהרן וישראל גל' מב עמ' נט
ב/כ בית מאיר (תשע) סי' קנה ס"טו עמ' רצח
ב/כ בריכות מים דף קמה ע"ד {מ"מ}
ב/כ ברכת שלמה אהע"ז עמ' קח
ב/כ ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שסח
ב/כ גט מקושר (צינץ) עמ' רנג
ב/כ גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' יט
ב/כ דברות משה נדה וטהרות עמ' קמח, קנד, רפ {מ"מ ולח"מ}
ב/כ דברי אהרן עמ' צה-צו {אשה אחת}
ב/כ דברי אמת (תרכא) דף יב ע"א {כ"מ}
ב/כ דברי אמת (תשעט) עמ' תקסט {הגהות הרמ"ך}
ב/כ דברי ריבות (תשעב) עמ' תקס
ב/כ דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קכא
ב/כ דליות דוד קידושין עמ' פט
ב/כ הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' ד
ב/כ הלכות עולם (קאראסיק) נדה טו ע"ג {לח"מ}
ב/כ זכרון אהרן סי' ט, עמ' כב
ב/כ חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 195 {מל"מ}, ח"ב עמ' 229, 224, 223
ב/כ חי' חתם סופר
ב/כ חי' כתב סופר קדשים עמ' רצד
ב/כ חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' טז
ב/כ חסדי דוד ח"ט עמ' רכה
ב/כ חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' שסז, שעו
ב/כ יד ישראל ח"ב
ב/כ יד פשוטה אהבה עמ' קז
ב/כ כנה"ג [שו"ת מהר"ם לובלין סי' קלט]
ב/כ כתר כהונה (כץ) עמ' יד-טו
ב/כ לבב דוד
ב/כ לקוטי שיחות חלק ל עמ' 167
ב/כ מי נדה עמ' תסב {לח"מ}
ב/כ מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א החדשות סי' ל]
ב/כ מקראי קדש (תפט) דף קל ע"א
ב/כ מקראי קדש (תשנג) עמ' שכח
ב/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/כ משאת המלך (אדרי)
ב/כ משנת יעקב נשים ח"א עמ' רפב
ב/כ משנת נחום
ב/כ נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קיח עמ' רמב
ב/כ עזרת כהן עמ' שנג ע"א
ב/כ עלה עזרא עמ' קה
ב/כ פד"ר ח"ד עמ' 107
ב/כ פד"ר חכ"א עמ' 249-250
ב/כ פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' שפח
ב/כ פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רמט-רנ
ב/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שט אות י
ב/כ רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רעה
ב/כ שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רמג
ב/כ שו"ת הריטב"א סי' קפג
ב/כ שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רלב
ב/כ שו"ת מהר"ש לובלין עמ' רנח
ב/כ שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קנז
ב/כ שו"ת מהרלב"ח סי' קלז (א)
ב/כ שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קנה
ב/כ שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' יז
ב/כ שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קלב, קלה
ב/כ שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כו
ב/כ שער משפט סי' ל ס"ק י
ב/כ שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רמו, רסט-רע
ב/כ שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 94
ב/כ תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' פ
ב/כ תקון סופרים (רשב"ש) שער יד עמ' סב
ב/כ תשובות ר' איסר יהודה עמ' קלה {נשים בודקות}
ב/כא אבי עזרי ח"א
ב/כא אנצי"ת ע' בר מצוה הע' 15, 16 {מל"מ}, 20, ע' גדול הע' 29א, 31-33
ב/כא אפיקי מגינים זבחים סי' לג {מל"מ}
ב/כא ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יב
ב/כא באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנז {מל"מ}
ב/כא בדבר מלך חי"ז עמ' פו {כל השנים האמורות בבן ובבת ובערכיו ובכל מקום אינן לא שני הלבנה ולא שני החמה אלא שנים של סוד העיבור שהן פשוטות ומעובדות כמו שב"ד קובעין אותן וכו'}
ב/כא בית אהרן וישראל גל' לט עמ' ט-י {מל"מ}
ב/כא בית המדרש
ב/כא ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמז
ב/כא ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עו
ב/כא בשבילי החודש הוספות ס"ק א {מ"מ}
ב/כא גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקנו
ב/כא גנא דפלפלי עמ' שפד
ב/כא דברי ריבות (תשעב) עמ' תקמא
ב/כא דליות דוד קידושין עמ' פט
ב/כא החזקה במשפט העברי עמ' 190
ב/כא וישאל שאול או"ח סי' ז {מל"מ - מעל"ע בשעות}
ב/כא זכרון יהונתן דף סא
ב/כא חי' חתם סופר
ב/כא חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שיז {מל"מ}
ב/כא חיים ומלך
ב/כא יד אברהם פרה עמ' ד
ב/כא יד איתן הל' עבדים פ"ד ה"ד {מל"מ, עבד עברי}
ב/כא יד בנימין ר"ה עמ' קכה {מל"מ - מעל"ע דשעות}
ב/כא יקר הערך דף סז ע"ד, קנח ע"א
ב/כא כשלג ילבינו - מאמר מאי חנוכה {מ"מ}
ב/כא להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' כד
ב/כא מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קטו {מל"מ}
ב/כא מבוא למשנה תורה עמ' 162, 211
ב/כא מגן בעדי עמ' 119-118
ב/כא מגן גבורים (או"ח) סי' נג ס"ק ד {מל"מ}
ב/כא מוריה גל' קצא עמ' צד {מל"מ}
ב/כא מי נדה עמ' תמט {מל"מ}
ב/כא מנחת חינוך ח"א עמ' כו, רכא {שניהם - מל"מ}, ח"ב עמ' תקכח, תקמט {מל"מ}, ח"ג עמ' שיג
ב/כא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' יט {מל"מ}
ב/כא מעשה אברהם דף ריג ע"א {מל"מ}
ב/כא מראה החודש דף נ ע"ג-ע"ד {מל"מ}
ב/כא משנה למלך אחרון
ב/כא משפטים לישראל עמ' רפא
ב/כא נשמת אברהם ח"ג עמ' קע {מ"מ}
ב/כא נתן פריו סוגיות ח"א עמ' יב
ב/כא ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' מ
ב/כא ס' הנייר עמ' קפב
ב/כא עיני דוד
ב/כא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 98
ב/כא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106
ב/כא ערך יעקב עמ' יא {אבי עזרי}
ב/כא פרת חטאת עמ' יב
ב/כא פתחי שערים דף ז ע"א {מל"מ}
ב/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קפב אות ז
ב/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שלח
ב/כא קובץ ביאורים (שפירא)
ב/כא שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רלב
ב/כא שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קכח
ב/כא שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כו
ב/כא שער המלך על תהלים יום ג עמ' נו, סג {מ"מ - ירושלמי}
ב/כא תאריך ישראל סי' יב אות ב הערה ב-ה {מל,מ}
ב/כא תבואת שמש
ב/כא תניא רבתי ח"א עמ' 257, 266
ב/כא תשובה מאהבה ח"א סי' קצז, ח"ב דף ו ע"ג
ב/כא תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' טו {מל"מ}
ב/כב אגרא דשמעתא ח"ב עמ' רעד, ח"ד עמ' לד
ב/כב אדני היד החזקה
ב/כב אהל חייא עמ' תשיד
ב/כב אור גדול דף קג ע"ב
ב/כב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קלד
ב/כב אנצי"ת ע' גדול הע' 135
ב/כב ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יב
ב/כב בדבר מלך חי"ז עמ' פו {אין סומכין על הנשים במנין השנים ולא על הקרובים אלא ע"פ שני אנשים כשרים להעיד}
ב/כב בית המלך (חסון)
ב/כב בית נאמן (תרמא) דף ו ע"ג, ח ע"א
ב/כב בית נאמן (תשעא) עמ' לו, מד
ב/כב ברית הלוי השלם
ב/כב גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' יח
ב/כב דברי אהרן עמ' צד
ב/כב דברי אמת (תרכא) דף יד ע"א, עז ע"ד {עדים}
ב/כב דברי יחזקאל (תרצה) דף פו ע"ב
ב/כב דליות דוד קידושין עמ' פט-צא
ב/כב דרך איש דף א ע"א
ב/כב דרך ישרה ח"א עמ' קא
ב/כב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' ד
ב/כב הלכה פסוקה ח"ג עמ' שלה
ב/כב ויחי ויתן דף י ע"ג
ב/כב חד וחלק ח"ב דף לג ע"ד
ב/כב חוות בנימין ח"ב עמ' תקכט
ב/כב חזקה רבה או"ח הלכה י, יו"ד הלכה קסד עמ' 257
ב/כב חי' חתם סופר
ב/כב חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' שעג
ב/כב לב שלם [דברי אמת - שו"ת דף טז ע"ד, כ ע"א]
ב/כב מאורות הדף היומי ח"ג עמ' קצ {מל"מ}
ב/כב מסורה ח"א עמ' כה
ב/כב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' צג]
ב/כב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקיא
ב/כב משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשע
ב/כב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רנה
ב/כב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קסט
ב/כב נזר אברהם מכות ועדות עמ' רעג
ב/כב נרות אהרן
ב/כב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רכז
ב/כב ס' הנייר עמ' קפב
ב/כב עולת איש (אלישר) דף מד ע"ג {מל"מ}
ב/כב קובץ הערות (תשסג) סי' לה אות ג
ב/כב קרית מלך
ב/כב ראש ברזל עמ' סח
ב/כב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תלא
ב/כב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רעה
ב/כב שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצה
ב/כב שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קפב
ב/כב שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רלב
ב/כב שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א סי' תקסה עמ' רצג
ב/כב שו"ת מהרלב"ח סי' קלז (א)
ב/כב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' עד, עז, צב, ח"ד עמ' קמ, קמה
ב/כב שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' ע
ב/כב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רפו
ב/כב שו"ת ר"י מסלוצק סי' פה עמ' רצג
ב/כב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קל
ב/כב שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כו
ב/כב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' כד
ב/כב שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רג
ב/כב שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 86
ב/כב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 155, 396
ב/כב שערי ישר שער ו פי"ג אות יב, שער ז פי"ד אות י
ב/כב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קפו, רלט, רמג
ב/כב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תרו
ב/כב תניא רבתי ח"א עמ' 268
ב/כב תקון סופרים (רשב"ש) שער יד עמ' ס
ב/כג אגרא דשמעתא ח"א עמ' קג, קד, ח"ב עמ' רעד
ב/כג אדני היד החזקה
ב/כג אוהב מישרים עמ' קכה {אין סוקלים}
ב/כג אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק ח
ב/כג אושר ירוחם עמ' טז
ב/כג אחיעזר ח"א סי' ו אות ו
ב/כג אמונת שמואל (תשנט) עמ' נה {הגהמ"י}
ב/כג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קלד
ב/כג אמרי חיים (לרנר) ח"ג עמ' רצה {כרב חסדא}
ב/כג אנצי"ת ע' אב (א) הע' 76, ע' גדול הע' 139, 148
ב/כג ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יב
ב/כג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' מה, מח
ב/כג בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף כא ע"ב
ב/כג ברור הלכה קדושין סג ע"ב ציון ח
ב/כג ברכת ראש סי' נו עמ' רכה
ב/כג דברי אהרן עמ' צד
ב/כג דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' כז ד"ה אך
ב/כג דברי יחזקאל (מישור) עמ' רסא
ב/כג דברי יחזקאל (תרצה) דף פו ע"ב
ב/כג דברי ירמיהו קידושין עמ' רנ
ב/כג דליות דוד קידושין עמ' צא
ב/כג הלכה רבה ח"ב עמ' 181
ב/כג ויוסף שאול דף עז ע"ג
ב/כג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תלט {האב נאמן לקרבן ולא לעונש}
ב/כג חוות בנימין ח"ב עמ' תקכט
ב/כג חזקה רבה או"ח הלכה י, יו"ד הלכה קסד עמ' 257, הלכה קפד עמ' 327, יו"ד ח"ג עמ' 28, אהע"ז ח"א עמ' 196, ח"ב עמ' 204, ח"ג עמ' 176, ח"ד עמ' 168, חו"מ ח"א עמ' 22
ב/כג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רמד
ב/כג חלקת יואב החדש הגהות לשב שמעתתא שמעתא ו פ"י
ב/כג יפה תואר (תשעח) ח"ב עמ' תקלט
ב/כג כל נדרי פ' יז הע' כא, כג
ב/כג כלילת יופי דף סח
ב/כג מאמר המלך
ב/כג מנוחת אשר ח"א דף נו ע"ג {נאמנות אב}
ב/כג מנחת חינוך ח"ג עמ' תיט {הגהמ"י}
ב/כג מנחת יהודה (בוים) דף קט ע"ג {לא נאמן לעונשין}
ב/כג מעדני ביאורים עמ' קכ
ב/כג מעשה אברהם דף ריא ע"ג
ב/כג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' צג]
ב/כג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקיא
ב/כג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשע
ב/כג משנה הלכות ח"י סי' רמג נתיב א
ב/כג משנת יעקב משפטים עמ' רע
ב/כג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קסט
ב/כג נרות אהרן עמ' פט-צג
ב/כג נתיבות מרדכי גיטין עמ' כ
ב/כג ענפי ארז (זי') דף יג ע"ג {צ"פ}
ב/כג פרי האדמה ח"א
ב/כג פתחי שערים דף ו ע"ד
ב/כג קובץ הערות (תשסג) סי' לה אות ג
ב/כג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תלא
ב/כג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רעד
ב/כג שאילת דוד - קונטרס דרישת ציון וירושלים מאמר שני הגהה א
ב/כג שדה הארץ ח"ג דף נו ע"ב
ב/כג שדה הארץ ח"ג דף נו ע"ב
ב/כג שו"ת הרדב"ז סי' אלף ו
ב/כג שו"ת הרדב"ז סי' אלף ו
ב/כג שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רג
ב/כג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 155
ב/כג שערי ישר שער ו פי"ג אות יב, שער ז פי"ד אות י
ב/כג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רסח {הגהמ"י}
ב/כג תורה לדעת ח"ו עמ' רסא
ב/כג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקצג, תרו
ב/כד אור הישר [מפרשים בהל' איס"מ פ"ג ה"ג והל' חגיגה פ"ב ה"א]
ב/כד אור יעקב יבמות דף עד ע"ב
ב/כד אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק ח
ב/כד אם המלך עמ' מ
ב/כד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כד הערה א
ב/כד אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 11
ב/כד ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יב
ב/כד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/כד בית פנחס (וולף) עמ' 115
ב/כד ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ב
ב/כד ברורים ברמב"ם סי' י
ב/כד גור אריה שמות פ' א הע' 55
ב/כד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קסט, קעג, קעד
ב/כד דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' סו
ב/כד דעת סופר אהע"ז סי' מט
ב/כד זהב התרומה ביכורים עמ' רי {טומטום ואנדרוגינוס}
ב/כד חסדי דוד ח"א עמ' תקיא
ב/כד יד פשוטה מדע עמ' תתכט, אהבה עמ' תתעה, תתקצח
ב/כד כללי המצוות (תאומים) עמ' קעה
ב/כד מנחת חינוך ח"א עמ' א, לח, צג, צד, קד, ריז, ח"ב עמ' קפב, ח"ג עמ' לז
ב/כד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' א]
ב/כד מקוה המים עמ' מו
ב/כד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קצט
ב/כד נשמת אברהם ח"ב עמ' קסט, ח"ג עמ' קלה
ב/כד פרי השדה (דייטש) ח"א סי' נב
ב/כד צפנת פענח דברים עמ' שיא
ב/כד קרית מלך
ב/כד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' יז
ב/כד שלום ירושלים עמ' רב
ב/כד שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 146
ב/כד שערי טהר ח"ח סי' לג אות ח
ב/כד תניא רבתי ח"א עמ' 366
ב/כה אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קסב
ב/כה אור הישר [מ"מ הל' יבום פ"ו ה"ד]
ב/כה אמת ליעקב נשים עמ' עד-עה
ב/כה אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 55-51
ב/כה ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יב
ב/כה אשר למלך ח"ד, מילואים
ב/כה בית פנחס (וולף) עמ' 115
ב/כה בית שערים ח"ג סי' נד
ב/כה בכורי חיים ח"ה עמ' קה
ב/כה ברור הלכה יבמות עב ע"א ציון ד {אם ביציו ניכרות בחוץ}
ב/כה בריכת המלך עמ' פג
ב/כה ברית הלוי השלם
ב/כה גור אריה שמות פ' א הע' 54, ויקרא פ' א הע' 218
ב/כה דברות משה הבבות עמ' תכ
ב/כה העובר בהלכה עמ' 147, 148, 150
ב/כה הר המלך ח"ד עמ' שעג
ב/כה ויאמר יעקב (זלקינד) עמ' 165
ב/כה זהב התרומה ביכורים עמ' רח
ב/כה חי' הגר"ח החדש עמ' קלו
ב/כה חי' ר' חיים הלוי דף טז
ב/כה יד פשוטה מדע עמ' תתכט, אהבה עמ' תתעה, תתקצח
ב/כה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשמ
ב/כה לבב דוד
ב/כה מנחת חינוך ח"א עמ' א, לז {מ"מ}, לח, ריז, ח"ב עמ' שנב
ב/כה מסורה חט"ו עמ' סג
ב/כה מעיני המים
ב/כה מצות ראיה עמ' קמד
ב/כה מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף סג
ב/כה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קפט
ב/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/כה נזר הקדש (קפלן)
ב/כה נשמת אברהם ח"ב עמ' קסט
ב/כה נשמת אברהם ח"ג עמ' קלה, רא-רב
ב/כה עדות בישראל
ב/כה פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 445
ב/כה קרית מלך
ב/כה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' מו
ב/כה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קח
ב/כה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רמח
ב/כה שלום ירושלים עמ' רח
ב/כה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ג
ב/כה שערי טהר ח"ו סי' יא אות א, ח"ח סי' לג אות ח
ב/כה תורת מיכאל עמ' קמח
ב/כה תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' שמג
ב/כה תקון סופרים (רשב"ש) שער יד עמ' ס
ב/כו אבני נזר אהע"ז סי' רכה אות ג
ב/כו אור חדש (מהר"ל) פ"ז הע' 71
ב/כו אנצי"ת ע' אלם (ב) הע' 4
ב/כו ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יב
ב/כו ברור הלכה גיטין עא ע"א ציון ב
ב/כו ברור הלכה יבמות קד ע"ב ציון ב פרק א
ב/כו גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף עז ע"ב
ב/כו גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' יד
ב/כו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קכא
ב/כו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שטז-שיז
ב/כו חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 364
ב/כו כהונת רפאל עמ' קלד
ב/כו מחנה יוסף (תשעב) סי' כג אות ו
ב/כו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קב
ב/כו מנחת חינוך ח"ב עמ' שמב
ב/כו משפטי עזיאל ח"ה עמ' תמד
ב/כו משפטים לישראל עמ' רפו-רפז
ב/כו נשמת אברהם ח"ג עמ' קכ, קלב
ב/כו ס' גירושין לרשב"ח עמ' 57
ב/כו סדר משנה הל' מגילה פ"א ה"ב (עמ' קמו)
ב/כו עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רע
ב/כו פד"ר חי"ב עמ' 112
ב/כו פרי האדמה ח"א
ב/כו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנח אות א
ב/כו קרית מלך
ב/כו שו"ע הרב שו"ת סי' כה
ב/כו שו"ת אדה"ז סי' כה
ב/כו שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קמ
ב/כו תורת מנחם חי"א עמ' 176 {חרש - אינו שומע ואינו מדבר}
ב/כו תחומין חכ"א עמ' 148 הערה 28
ב/כז אדני היד החזקה
ב/כז בית זבול ח"א סי' כו אות ח
ב/כז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסו
ב/כז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תי
ב/כז לקוטי שיחות חל"ט עמ' 32
ב/כז מבוא למשנה תורה עמ' 107, 211
ב/כז משנת ר' אהרן כתובות עמ' קכה
ב/כז נפש הרב עמ' קיג {משנה למלך}


ג/192 הלכות אישות פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אדני היד החזקה
ג/רה"פ ז' פרקים לרמב"ם
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משנת יעקב
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ פרשת המלך
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רט
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבי עזרי ח"א
ג/א אבן ישראל (פישר)
ג/א אבן פינה (נשר) עמ' קנד
ג/א אבן ציון עמ' תקמב
ג/א אור הישר [סמ"ע סי' פח ס"ק ב, אור הישר קדושין ג ע"ב]
ג/א אות היא לעולם ח"ב דף כו ע"א, כז ע"א
ג/א אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 133
ג/א אישים ושיטות (תשסז) עמ' שכו
ג/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רצו {מל"מ בשם מהרשד"ם - הריני נותן}
ג/א אמת ליעקב נשים עמ' יד {פרוטה כסף - כסף בפסוק הוא כסף ממש}
ג/א אפיקי מגינים קידושין סי' ו
ג/א ארזא דבי רב קידושין עמ' יג {בכסף זה}, לז {כסף תלוי במשקל}, עא-עח, צד
ג/א אש תמיד עמ' תל
ג/א באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' כח ס"ק ב
ג/א באר אלחנן עמ' קג-קה
ג/א באר לחי ראי
ג/א בדבר מלך חי"ז עמ' שיא {כיצד האשה מתקדשת וכו', אומר לה הרי את מקודשת לי, או הרי את מאורסת לי, או הרי את לי לאשה בזה וכו'}, שכז {הרי את מקודשת לי בזה}
ג/א בדי הארון (הכהן) עמ' 275
ג/א בית אהרן וישראל גל' מא עמ' יט, גל' סז עמ' צז {מל"מ}
ג/א בית המלך (חסון)
ג/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' תיט סעיף א {שעה"מ}
ג/א בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' ו אות א, סי' יח אות ג-ד, סי' יט אות א ב, סי' כד אות א ד, סי' כו אות א, ד, סי' לג אות ד
ג/א בית מרדכי (סאויצקי) דף נג ע"ג {צ"פ}
ג/א בני דוד
ג/א בנין השטר עמ' לד, שלה
ג/א בנתיב המצוות עמ' 253 {שעה"מ}
ג/א ברור הלכה יבמות נז ע"ב ציון א פרק ב {השמיט קידושין ע"י חופה}
ג/א ברור הלכה קדושין ה ע"ב ציון ה
ג/א בריכות מים דף קח ע"ב {מל"מ}
ג/א בתים לבדים עמ' קמ
ג/א גדולי שמואל קידושין דף ב ע"א {או"ש}
ג/א גט מקושר (צינץ) עמ' תרמ {מל"מ}
ג/א דברי ירוחם סי' נט
ג/א דברי סופר עמ' עח {מל"מ}
ג/א דברי ריבות (תשעב) עמ' יז, שכב, תיב, תנג
ג/א דינא דחיי ח"ב דף ג ע"ב
ג/א דליות דוד קידושין עמ' צא
ג/א דעת מרדכי ח"ב עמ' יט, כב {מל"מ}
ג/א דרך המלך (רפפורט)
ג/א דרכי משה ח"ב שמעתתא טו פ' יג
ג/א הארת ירוחם קדושין ח"ב דף כו ע"ב, כז ע"ב
ג/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רפו
ג/א הר המלך ח"ד עמ' רלה-רמ, ח"ז עמ' תטו-תלו
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרסז
ג/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רלה
ג/א וישב אברהם דף כה ע"ב {מל"מ}
ג/א זכור לאברהם (יפהן) עמ' קמ {השמיט חופה קונה}
ג/א זכר יצחק (תשן) עמ' סב, עה, רפ
ג/א זכר שמואל קדושין סי' ב ס"ק א
ג/א זכרון זאב עמ' רנו
ג/א זכרון מנחם (מיארה) {שוה כסף ככסף}
ג/א חוקי חיים (גאגין) דף קלד-קלה
ג/א חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 135 {מל"מ}
ג/א חי' בעל שרידי אש עמ' קכח
ג/א חי' חתם סופר
ג/א חי' מהרי"א צטרון עמ' פא {צפנת פענח}
ג/א חי' ר' אפרים מרדכי
ג/א חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קלח
ג/א חיי עמרם עמ' פ, פא
ג/א חיים ושלום ח"א סי' כה (נג ע"ב) {מל"מ}
ג/א חק המלך יבמות עמ' קצד, קצט
ג/א יד המלך (לנדא)
ג/א יד המלך (פלומבו)
ג/א יד שלמה (פרידר)
ג/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 194-195 {טעם הקידושין בטבעת}
ג/א ימי שלמה
ג/א ישא מדברותיך קדושין עמ' קלז, קמב, רנד
ג/א כל בו ח"ה עמ' סד
ג/א לב שלם [תוי"ט קדושין פ"א]
ג/א להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קכא
ג/א לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קצב
ג/א מאור למלך קדושין עמ' א {שעה"מ}, ו {אהא"ז}, סז {שעה"מ}
ג/א מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' תעד
ג/א מאמר מרדכי (נסים)
ג/א מהלכי משפט ח"ב עמ' 87
ג/א מהלכי משפט ח"ג עמ' 473
ג/א מוריה גל' רלו עמ' פא {מקודשת לי בזה}
ג/א מחנה יוסף פסחים עמ' לח
ג/א מטה אפרים ח"ב
ג/א מי באר (פסח) דף לח ע"ג {חופה לא קונה}
ג/א מילי דקדושין עמ' ו {בזה}, ט {או"ש}, קיז-קיח {עדות על מסירת הכסף}, קמט {אומר ונותן - הסדר שלכתחילה, "בזה"}
ג/א מימיני מיכאל עמ' קלט
ג/א מלאכת שלמה (חכים) דף ו ע"ב {מל"מ}
ג/א מלואי אבן ח"א עמ' קכה, ח"ב עמ' ה
ג/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 33
ג/א מעין חיים ח"א עמ' ל, לג {בזה}
ג/א מצעדי גבר קדושין סי' ב אות ג
ג/א מקראי קדש (תפט) דף קל ע"א
ג/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שכח
ג/א משאת המלך (אדרי)
ג/א משב יעקב ח"ב
ג/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' צו-צז
ג/א משנה הלכות ח"ב דף מז ע"ד
ג/א משנת נחום
ג/א משנת ר' אהרן קדושין עמ' כב {שעה"מ}
ג/א משפט הקנין ח"א עמ' ריג
ג/א משפטי שבועות עמ' רה
ג/א נועם ח"י עמ' קצב-קצג
ג/א נזר הקדש (קפלן)
ג/א ניצוצי אש עמ' תתל-תתלא
ג/א ניר לדוד
ג/א נישואין שלא כדת עמ' 103
ג/א נר למאור (רבינוביץ) דף מח ע"ד {מל"מ}
ג/א נתיבות מאיר (בן שושן) קדושין סי' ה אות ד
ג/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' טז, מט, שסב
ג/א עומק הפשט ח"ב עמ' תקמד
ג/א עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רז-רי
ג/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קב
ג/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' צח
ג/א עמק המשפט ח"ב עמ' שיא
ג/א פקודת המלך דף א
ג/א ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"א אות ה
ג/א צמח דוד (סקאליע) עמ' תקנו
ג/א קובץ ביאורים (שפירא) עמ' ח-יח
ג/א קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' צז
ג/א קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות י, יב, שעור ו אות יד
ג/א קיצור סמ"ג עמ' 78
ג/א קרית מלך
ג/א קרית מלך רב
ג/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' קכג
ג/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שסה-שסו
ג/א רביד הזהב (אברך) דף כה ע"ג {מל"מ}
ג/א ריח השדה (חביב) סי' לא עמ' שלג
ג/א רשימות לב קידושין סי' ד אות א
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קלז
ג/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריג
ג/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רמג
ג/א שביבי אור קדושין סי' ב אות ה, סי' ה אות א, ז
ג/א שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' כט {מ"מ}, נו
ג/א שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' מט
ג/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רעד {מ"מ}
ג/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תעו, תעז
ג/א שו"ת הריטב"א סי' רח
ג/א שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רמא {מג"מ}
ג/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שעא, שעג
ג/א שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' קפ
ג/א שו"ת רשב"ש עמ' תג
ג/א שובע שמחות עמ' ח {שעה"מ}
ג/א שיח ערב קידושין עמ' כ {או"ש}, כא, לד, לו
ג/א שירת דוד יבמות-קידושין עמ' קצה, קצז
ג/א שם יוסף (אליקים)
ג/א שם יוסף (מועטי)
ג/א שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רסב {בני אהובה}
ג/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' ה
ג/א שער המלך (שושן) עמ' קיב
ג/א שערי זיו ח"א דף קסח ע"ב {פרשת המלך}
ג/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 166
ג/א שערי שמים דף קא ע"ג
ג/א שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' רפ {מל"מ}
ג/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מו ע"ד
ג/א שרשי הים דף ב ע"ב
ג/א תורת כסף וחליפין עמ' קעה {אבי עזרי}
ג/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' תיג-תיד
ג/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' כו, קצה, קצו, רד
ג/א תפארת מנחם
ג/ב אבי עזרי ח"א
ג/ב אבן ציון עמ' שפו-שפז
ג/ב אהל חייא עמ' ריז, תרד
ג/ב אהל משה (לוין) ח"א דף ג ע"ב {מקודשת מספק - לא כתב מדרבנן}
ג/ב אור הישר [מ"מ לקמן פ"ה הכ"א]
ג/ב אמרי נפתלי ח"ב עמ' קפד
ג/ב אש תמיד עמ' תכג {מל"מ}
ג/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' יב ס"ק ב, ה, סי' יג ס"ק א {מל"מ}
ג/ב באר לחי ראי
ג/ב בינת דניאל ח"א עמ' קי-קיב {מל"מ}
ג/ב בית אהרן וישראל גל' סג עמ' מה {אהא"ז}, גל' עא עמ' ה-ו {מל"מ}, ז
ג/ב בית המלך (חסון)
ג/ב בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' כו אות א, ד, סי' לג אות ד
ג/ב בית יצחק (תשי"ג) עמ' 41
ג/ב בן אברהם (תשי) עמ' קיח
ג/ב בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקסג, תקעה, תקעז
ג/ב בציר אליעזר ח"א דף ג ע"ד, ד ע"א {נתן הוא ואמרה היא}
ג/ב ברור הלכה קדושין ה ע"ב ציון ד, ז ע"א ציון ג
ג/ב גט פשוט - כללים כלל א
ג/ב דברות אליהו ח"ד עמ' קנ {מקודשת מספק}
ג/ב דברי אליהו (ניימנץ) דף טז ע"א {נתן הוא ואמרה היא - ספק}
ג/ב דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' לו ד"ה ולפ"ז
ג/ב דברי ירמיהו קידושין עמ' כד
ג/ב דודאי משה עמ' קמט
ג/ב דינא דחיי ח"ב דף יד ע"ב וע"ד
ג/ב דליות דוד קידושין עמ' צב
ג/ב דרך המלך (רפפורט)
ג/ב דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ"א
ג/ב הארת ירוחם קדושין ח"ב דף עה ע"ב
ג/ב היכל מלך
ג/ב המעלות לשלמה עמ' שט
ג/ב זכר שמואל קדושין סי' ה ס"ק ב
ג/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שלב
ג/ב זרע יצחק (לומברוזו)
ג/ב חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' ב, יב
ג/ב חמדת אהרן עמ' קלח {אבי עזרי}, קלט {נתנה היא ואמר הוא}
ג/ב חסד לאברהם (טרוימן) דף טז ע"ד {מל"מ בשם רמ"ה}
ג/ב ישא מדברותיך קדושין עמ' רכח, רל
ג/ב כבוד יו"ט
ג/ב כוכב מיעקב (גרינברג) דף יט ע"א-ע"ג, כ ע"א {נתן הוא ואמרה היא}
ג/ב כל בו ח"ה עמ' עה
ג/ב לב איש עמ' שעז
ג/ב לב שלם
ג/ב לבב דוד
ג/ב מאור למלך נדרים עמ' מז {אבי עזרי}
ג/ב מאור למלך קדושין עמ' לז-לט {מל"מ}
ג/ב מאמר מרדכי (נסים)
ג/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' כז אות ד
ג/ב מטה אפרים ח"ב
ג/ב מי באר (פסח) דף יז ע"ד {מל"מ}
ג/ב מילי דקדושין עמ' קנא {נתנה היא ואמר הוא - הרי באדם חשוב מקודשת}
ג/ב מימיני מיכאל עמ' קלה, קלט {משנת יעקב}
ג/ב מכתם לדוד (חסן)
ג/ב מנוחת משה דף קכד ע"ד, קכה ע"ג {נתן הוא ואמרה היא}
ג/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקצו
ג/ב מעין גנים (מזרחי) דף ז ע"א-ע"ב, ח ע"ב {נתנה היא}
ג/ב מצות ראיה עמ' קנה
ג/ב מצעדי גבר קדושין סי' יח ענף א אות א, ד
ג/ב מקראי קדש (תפט) דף ריג ע"ב
ג/ב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' צו-ק
ג/ב משנת חיים קדושין עמ' עד-פא
ג/ב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קנו
ג/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' לו
ג/ב נועם ח"י עמ' קצג
ג/ב נחל איתן
ג/ב ניצוצי אש עמ' תתלה
ג/ב נישואין שלא כדת עמ' 103
ג/ב נרות זכריה עמ' קצ
ג/ב נתיב מאיר
ג/ב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' לט
ג/ב נתיבות מרדכי גיטין עמ' יז
ג/ב נתיבות מרדכי קדושין עמ' שפז-שפח, שצא {מל"מ}
ג/ב סוגיות בדיני ממונות עמ' 92
ג/ב עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ג/ב עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' מט-נ
ג/ב עטרת מרדכי (וינברג) דף לב ע"א {מל"מ}, לב ע"ב
ג/ב עמק המלך (לבוב)
ג/ב עמק המשפט ח"ב עמ' שט {מל"מ}, שיא
ג/ב עצי ארזים סי' כז ס"ק כד
ג/ב פרנס לדורו עמ' 122
ג/ב צור תעודה דף עג ע"ג, עד ע"א, עה ע"א
ג/ב צמח דוד (סקאליע) עמ' תקנו
ג/ב צרור החיים (חייקא)
ג/ב קהלות יעקב גיטין סי' יח אות ה
ג/ב קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קמ {נתן הוא ואמרה היא - ספק}, קמב {מל"מ}
ג/ב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קכא
ג/ב קונטרסי שעורים קדושין שעור ו אות ט
ג/ב קרית מלך
ג/ב קרית מלך רב
ג/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' קכו-קכז, קכט
ג/ב ראש אליהו ח"ב עמ' שנט
ג/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריג
ג/ב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' שיז
ג/ב שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' תנח
ג/ב שו"ת הרד"ך עמ' פט
ג/ב שו"ת הרשב"א ח"א סי' תריג
ג/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' מב דף עו
ג/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קו
ג/ב שו"ת מהרלב"ח סי' קלו (א)
ג/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קלד
ג/ב שם יוסף (אליקים)
ג/ב שמות בארץ (תשנט) עמ' קעב
ג/ב שעורי ר' שלמה עמ' רנד
ג/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 279
ג/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' צט
ג/ב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יג ס"ק יא {מל"מ}, סי' טז ס"ק יא
ג/ב תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקס
ג/ב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רסח
ג/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' קנט, קעה
ג/ב תפארת מנחם
ג/ב תפארת ציון (שנידמן) עמ' יג
ג/ג אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' ח
ג/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 97
ג/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/ג אגרות משה אהע"ז ח"א סי' עד {לח"מ}
ג/ג אהל חייא עמ' שיד, שיז
ג/ג אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 114 {שעה"מ}, 117 {מעשה חושב}
ג/ג אמרות טהורות (ישראל) דף נח ע"ב
ג/ג ארזא דבי רב קידושין עמ' ב {בשטר א"צ אמירה}, עג
ג/ג ארחות חיים ח"ב סי' ו אות א
ג/ג אש תמיד עמ' תי
ג/ג באהלה של תורה או"ח סי' נו אות ב
ג/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מז ע"ג {מ"מ}, מט ע"ב {האם צריך אמירה}, ח"ה עמ' עו
ג/ג בדבר מלך חי"ז עמ' שטז {ואם קידש בביאה אומר לה הרי את מקודשת לי, או הרי את מאורסת לי, או הרי את לי לאשה בבעילה זו וכל כיוצא בזה וכו'}
ג/ג בישורון מלך ח"א עמ' רטז
ג/ג בית אהרן וישראל גל' צו עמ' נה-נו {שעה"מ}
ג/ג בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' כו אות א, ד, סי' ל אות א, סי' לג אות ד
ג/ג בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' נו {שעה"מ}
ג/ג בית שערים יו"ד סי' תלד
ג/ג בנין השטר עמ' רעז
ג/ג ברור הלכה גיטין ג ע"א, קדושין ט ע"א ציון ד
ג/ג ברור הלכה כתובות כא ע"א אחרי ציון ג {חרס}
ג/ג ברורים ברמב"ם סי' יא
ג/ג ברכת ראובן דף פה ע"ב {מל"מ}
ג/ג גדולי שמואל קידושין דף ב ע"א {שעה"מ}
ג/ג גט מקושר (אלגזי) עמ' מא
ג/ג דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' צט
ג/ג דברי משפט - חי' מהר"ם סי' מב אות א {לח"מ}
ג/ג דברי משפט סי' מב סעיף ב {לח"מ}
ג/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' כג
ג/ג דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קנו {ראב"ד}
ג/ג דובב שפתי ישנים עמ' 83, 85
ג/ג דינא דחיי ח"ב דף א ע"א
ג/ג דינא דחיי ח"ב דף טו ע"ב {לח"מ - למה לא כתב כאן דאם חתמו בעדים}
ג/ג דליות דוד קידושין עמ' צב
ג/ג דרך המלך (רפפורט)
ג/ג הארת ירוחם קדושין ח"ב דף כה ע"ב, קה ע"ד
ג/ג המעשה והמדרש עמ' סה {לשמה ושלא לדעתה}
ג/ג הר המלך ח"ד עמ' כז
ג/ג השבת לקדשו דף נט ע"ב
ג/ג זכר יצחק (תשן) עמ' סב, סה, רפ
ג/ג חומת אש ע"ז סי' ה {שעה"מ}
ג/ג חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"ט
ג/ג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' סה {בפני עדים}, צז
ג/ג חמדת אהרן עמ' קלד {אמירה}
ג/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקז {שעה"מ}
ג/ג טבעת החושן ח"ב עמ' 16
ג/ג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תיט {אבי עזרי}
ג/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' קנג-קנד
ג/ג ידבר שלום ח"א עמ' קצט {מ"מ}
ג/ג ימי שלמה
ג/ג ישא מדברותיך קדושין עמ' שסב {ואהבת לרעך}
ג/ג ישורון ח"ה עמ' שכו
ג/ג כוכב מיעקב (גרינברג) דף ז ע"א-ע"ב {לח"מ}
ג/ג כל בו ח"ה עמ' סד-סה
ג/ג מאור למלך קדושין עמ' ז {שעה"מ}
ג/ג מאמר מרדכי (נסים)
ג/ג מהלכי משפט ח"ב עמ' 102
ג/ג מוריה גל' ריז עמ' קיג {משמע מדבריו שמקדש בשטר צריך אמירה}, גל' רלו עמ' פא {מקודשת לי (בלי "בזה")}
ג/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' כט אות יב
ג/ג מטה אפרים ח"ב
ג/ג מילי דקדושין עמ' ז-ח, קיז-קיח {עדות על מסירת השטר}, שב {או"ש}
ג/ג מכתם לדוד (חסן)
ג/ג מנחה לאהרן (וולף) עמ' 33
ג/ג מסורה ח"ז עמ' נח
ג/ג מעיני מים מקואות עמ' שסז, שעח, שצח
ג/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שפד {שעה"מ}
ג/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ג/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ג מראה איש ח"ב עמ' סא
ג/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ג משאת המלך (אדרי)
ג/ג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קכד, קכח
ג/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקעא {שעה"מ}
ג/ג משנת חיים קדושין עמ' קי-קיט
ג/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' שי-שיא, ח"ב עמ' יט-כ, כה
ג/ג משנת יעקב עבודה עמ' שסז {מל"מ}
ג/ג משנת נחום
ג/ג משנת שמחה
ג/ג משפטי שלמה ח"א סי' כא עמ' עט-פד {לח"מ}
ג/ג נועם ח"י עמ' קצג, חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קכה [שבילין כסלו תשל]
ג/ג נזר הקדש (קפלן)
ג/ג נחלת יצחק קידושין סי' כד
ג/ג ניצוצי אש עמ' תתל
ג/ג נר דוד ח"ב עמ' קפה
ג/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' סד, ח"ג סי' כז אות ב
ג/ג נתיבות מרדכי קדושין עמ' יז
ג/ג סוכת דוד (מן) סוכה סי' לג ס"ק א-ב, ו, כ-כא
ג/ג עדות ושטרות עמ' 151-153, 155, 159
ג/ג עומק הפשט ח"ב עמ' קלג {לח"מ ומל"מ}, תצו, תקמד
ג/ג עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' מט
ג/ג עין חיים ח"א עמ' לז {קידושי שטר מהתורה}
ג/ג ענפי ארז (גורביץ, עבדים) עמ' ס {שעה"מ}
ג/ג עצי ארזים סי' לב ס"ק ב {לח"מ}
ג/ג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' ע {לח"מ}
ג/ג פי שנים דף צ ע"א {קרית מלך רב}
ג/ג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קמו
ג/ג ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"א אות ה
ג/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קעד אות א
ג/ג צרור החיים (יעקב)
ג/ג קובץ ביאורים (שפירא) עמ' יח-לב
ג/ג קונטרסי שעורים גיטין שעור י אות טז
ג/ג קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קסג
ג/ג קרית מלך
ג/ג רשימות לב גיטין סי' ז אות ב {לח"מ}
ג/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רמה, תיג
ג/ג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' נא
ג/ג שופרא דשטרא שער ד פי"א
ג/ג שיח ערב קידושין עמ' כ
ג/ג שירת דוד יבמות-קידושין עמ' קצג
ג/ג שלמי תודה
ג/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רד {מל"מ}
ג/ג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' נו
ג/ג שעורי ר' שמואל גיטין עמ' עא, קדושין עמ' ד
ג/ג שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 299 {שעה"מ}
ג/ג שער המלך כאן, וח"א עמ' שכו {מ"מ}
ג/ג שער יהודה
ג/ג שערי זיו ח"א דף קמט ע"א
ג/ג שרשי הים דף ג ע"ב
ג/ג תורת יצחק ח"ב עמ' רכז
ג/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רה
ג/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קסח
ג/ג תחומין חי"א עמ' 224
ג/ג תפארת מנחם
ג/ד אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' א, ח {או"ש}
ג/ד אגרות הגרי"ד עמ' לט
ג/ד אור הישר [לח"מ לקמן פ"ה הי"ג, קדושין ט ע"א]
ג/ד אוריין תליתאי (בארנוב) דף עו ע"ג
ג/ד אוריין תליתאי (ורשה תרנו) דף עו ע"ג
ג/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כג אות י
ג/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כג אות ג
ג/ד ארץ הצבי (שכטר) עמ' קעד
ג/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 224
ג/ד בית אהרן (קארטשין) עמ' נד
ג/ד בית המדרש
ג/ד בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קלד
ג/ד ברור הלכה קדושין ט ע"ב ציון ג, מח ע"א ציון ד
ג/ד ברכות חיים ח"ב עמ' רצט {לח"מ}
ג/ד ברכת מרדכי ענינים עמ' סה
ג/ד גדולי שמואל גיטין דף ב ע"ב, קידושין דף ט ע"א {או"ש}
ג/ד גט מקושר (אלגזי) עמ' קו, שלד
ג/ד דברי אמת (תשעט) עמ' כט {פסק כרב אשי}, תקכה {מגיד משנה, דבקידושין צריך להזכיר בשטר שם האיש והאשה כמו בגט}
ג/ד דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' קנב
ג/ד דגל ראובן ח"ג סי' כב
ג/ד דינא דחיי ח"ב דף טו ע"א
ג/ד דליות דוד קידושין עמ' צב
ג/ד דרך המלך (רפפורט)
ג/ד דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פי"א
ג/ד הגהות חבר בן חיים
ג/ד הון יוסף דף פז-פח {קמ"ר}
ג/ד היכל מלך
ג/ד השבת לקדשו דף נח ע"ג-ע"ד, סא ע"ד, סב ע"ד, עב ע"ד
ג/ד וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קצב
ג/ד ויקח אברהם [מעשה אברהם דף מ ע"א]
ג/ד זכר יצחק (תשח) עמ' סט
ג/ד זכר יצחק (תשן) עמ' סה, שמה
ג/ד זכר שמואל קדושין סי' ב ס"ק א
ג/ד זכרון מלך (צונץ)
ג/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' תמט
ג/ד חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"א ובמילואים
ג/ד יד שלמה (פרידר)
ג/ד ישא איש דף מא ע"ג
ג/ד כל בו ח"ה עמ' סה, עו
ג/ד לב שלם [דברי אמת - קונטרס דף קד ע"ג]
ג/ד לבב דוד
ג/ד לשון ערומים
ג/ד מאור למלך קדושין עמ' קיט
ג/ד מאמר מרדכי (נסים)
ג/ד מסורה ח"ז עמ' נח
ג/ד מראה הפנים גיטין יד ע"ב
ג/ד מרחשת ח"ב סי' כז אות ה
ג/ד משנה הלכות ח"ב דף מז, נ ע"ג
ג/ד משנה הלכות ח"ב סי' לג דף נ ע"ג
ג/ד משנה הלכות קדושין סי' פז
ג/ד משנת חיים קדושין עמ' קי-קיט
ג/ד משנת נחום
ג/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' קכא-קכב, קדושין עמ' לב
ג/ד נועם ח"ו עמ' קיט, ח"י עמ' קצג
ג/ד נחל איתן
ג/ד נישואין שלא כדת עמ' 102
ג/ד נר דוד ח"ב עמ' קפה
ג/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נז אות ב
ג/ד נתיבות מרדכי גיטין עמ' שעט
ג/ד נתיבות מרדכי קדושין עמ' קכט, קלד, קלט
ג/ד עדות ושטרות עמ' 97
ג/ד עומק הפשט ח"ב עמ' קלח, תצו
ג/ד עונג שבת סי' נח
ג/ד עטרת ישראל עמ' שסו
ג/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' ריג
ג/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' ערה
ג/ד קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ד קונטרסי שעורים קדושין שעור ו אות יג
ג/ד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רה
ג/ד שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קפז
ג/ד שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רנב
ג/ד שופרא דשטרא שער ד פי"א, שער ז פ"ג, שער יז פט"ז
ג/ד שיח ערב קידושין עמ' פב
ג/ד שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שיא
ג/ד שלחן המלך
ג/ד שער המלך ח"א עמ' שלא, שלג, תג
ג/ד שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ב
ג/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 122 {מ"מ}
ג/ד שפע חיים - נישואין עמ' קכח
ג/ד שרשי הים דף ה ע"ב
ג/ד תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קנט, קסא {שעה"מ}
ג/ד תורת השליחות עמ' קלד
ג/ד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קמא
ג/ד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' רלו
ג/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' מה, תלג, תכח
ג/ד תפארת מנחם
ג/ה אבן ישראל (פישר)
ג/ה אבני ציון ח"ג עמ' צד
ג/ה אברהם יגל
ג/ה אגרות משה אהע"ז ח"א סי' כא
ג/ה אור הישר [כתונת פסים יבמות דף טז ע"א, אור הישר כתובות מו ע"ב]
ג/ה אוריתא קובץ טו עמ' פז, קובץ טז עמ' רנ
ג/ה אמרות טהורות (ישראל) דף נ ע"א
ג/ה אנצי"ת ע' ביאה הע' 90
ג/ה אפיקי מגינים קידושין סי' כג
ג/ה ארזא דבי רב קידושין עמ' א, עג {בביאה זו}, עו
ג/ה אשר למלך
ג/ה בדבר מלך חי"ז עמ' שיז, שכז {ואם קידש בביאה אומר לה הרי אתה מקודשת לי או הרי את מאורסת לי וכו'}
ג/ה בית דינו של שלמה אהע"ז סי' ג
ג/ה בית המלך (חסון)
ג/ה בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' כד אות ד
ג/ה בית יצחק (דנציג) או"ח סי' נ {שעה"מ}
ג/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' פט
ג/ה ברור הלכה קדושין י ע"א ציון ב
ג/ה ברית עולם (ולר) סי' פז אות ה
ג/ה דברות אליהו ח"ה עמ' קיז {הרי את מקודשת לי בביאה זו}
ג/ה דברות משה קידושין סי' טז ענף א
ג/ה דברות צבי חי"א סי' ז אות ח {שעה"מ}
ג/ה דברים אחדים (קלצקין) עמ' פז {ביאה עושה אירוסין}
ג/ה דינא דחיי ח"ב דף א ע"ד, ב ע"א
ג/ה דליות דוד קידושין עמ' צג
ג/ה הלכה רבה ח"א עמ' 50-51
ג/ה זאת ליעקב קידושין עמ' רצד-רצה
ג/ה זכור לאברהם (יפהן) עמ' קמא
ג/ה זכר יצחק (תשח) עמ' סה
ג/ה זכר יצחק (תשן) עמ' נח, סב, סז, עג, רנ
ג/ה זכר שמואל קדושין סי' ב ס"ק א
ג/ה זקן שמואל דף עה ע"ב
ג/ה חוקות הדיינים ח"ג עמ' קנט {חופה אינה קונה}
ג/ה חי' הר"ר שמעלקא קדושין ט ע"ב
ג/ה חסדי דוד ח"ט עמ' ריט
ג/ה חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תעו {שעה"מ}, מהדו"ב ח"א עמ' שנא, שנד, שעב
ג/ה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רד
ג/ה יד המלך (פלומבו)
ג/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלט, קמ, קפה
ג/ה יכין ובועז ח"א סי' קלח
ג/ה ישא מדברותיך קדושין עמ' רנד {"בביאה זו"}
ג/ה כח מעשיו הגיד לעמו דף יח ע"ד, כ ע"א
ג/ה כל בו ח"ה עמ' סה
ג/ה לב שלם [יד אהרן אהע"ז לג הגה"ט אות ג]
ג/ה לבב דוד
ג/ה לקוטי שיחות חל"ט עמ' 33
ג/ה מאור למלך קדושין עמ' קכב-קכג {שעה"מ}
ג/ה מאמר מרדכי (נסים)
ג/ה מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 352
ג/ה מוריה גל' רלו עמ' פא
ג/ה מוריה שנה ה גל' ט (ר"א לופיאנסקי)
ג/ה מחנה לויה (תשעד) עמ' תא {שעה"מ}, תב
ג/ה מטה אפרים ח"ב
ג/ה מילי דקדושין עמ' ה, קיח {עדי יחוד}
ג/ה מנחה לאהרן (וולף) עמ' 33
ג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' שיג, שכב
ג/ה מסורה ח"ז עמ' נח, חי"ב עמ' סח
ג/ה מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כו אות ב]
ג/ה מצעדי גבר קדושין סי' לב אות ב, ז
ג/ה מקור חסד עמ' שמ
ג/ה מקראי קדש (תפט) דף רטו ע"ב
ג/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' שכח
ג/ה מרגליות הים סנהדרין סח ע"ב אות טז {צ"פ}
ג/ה מרחשת ח"ב סי' א אות ג, סי' יט אות ג
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רל
ג/ה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שנו
ג/ה משנה הלכות קדושין סי' פו
ג/ה משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף קב ע"ג {ביאה לשם קידושין עם עדי יחוד}
ג/ה משנת חיים קדושין עמ' נה, קכו
ג/ה משנת נחום
ג/ה משנת ר' אהרן קדושין עמ' קח
ג/ה משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ה ענף א אות א
ג/ה נזיר ה' סי' לג סעיף א וב"ש ס"ק ו
ג/ה נחלת יצחק כתובות סי' כה
ג/ה נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' ה
ג/ה ניצוצי אש עמ' צה, תתל
ג/ה נישואין שלא כדת עמ' 154, 161
ג/ה נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף מח
ג/ה נתיבות מרדכי קדושין עמ' טו, קלט-קמ, קמב, תפח, תקלח
ג/ה סוכת דוד (דיאס)
ג/ה עומק הפשט ח"ב עמ' תקמד
ג/ה עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' נד, סט
ג/ה עטרת מרדכי (וינברג) דף לג ע"א {צריך אמירה}
ג/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' ריג {גמר ביאה}
ג/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פח
ג/ה עצמות יוסף קידושין עמ' ע
ג/ה פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קיח
ג/ה פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' ע
ג/ה פני מבין ח"א דף קמב ע"ב {מטה אפרים}
ג/ה פרי האדמה ח"א
ג/ה פרפרת הפרשה פרשת אמור פרק כא פסוק יד
ג/ה ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"א אות ה-ו
ג/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנב
ג/ה צפנת פענח דברים עמ' קצז
ג/ה קהלות יעקב יבמות סי' יג
ג/ה קובץ ביאורים (שפירא) עמ' לד-מ
ג/ה קונטרסי שעורים כתובות עמ' 40
ג/ה קונטרסי שעורים קדושין שעור יג אות יא
ג/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שסה
ג/ה רווחא שמעתתא ח"א עמ' נו {בעל שמקדש שלא כדרכה}
ג/ה ריח השדה (חביב) סי' לא עמ' שנג {מ"מ}
ג/ה שו"ת הרדב"ז סי' תתקעד
ג/ה שו"ת הרדב"ז סי' תתקעד
ג/ה שו"ת הריב"ש עמ' ה
ג/ה שולי הגליון עמ' סו
ג/ה שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שיז
ג/ה שם דרך כתובות עמ' כ
ג/ה שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שכט
ג/ה שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 111
ג/ה שעורי הלכה עמ' קמ
ג/ה שעורי ר' שמואל קדושין עמ' פד-פה
ג/ה שער המלך כאן, וח"א עמ' שכ, טעם המלך ח"א עמ' תצו
ג/ה שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' לט
ג/ה שערי טהר ח"ה שער ב סי' לב אות א, ח"ו סי' נו אות א, ג, ח"ח סי' לז אות ב, סי' מב
ג/ה שפע חיים - נישואין עמ' קכב
ג/ה שרשי הים דף ו ע"א
ג/ה תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק ל {בני אהובה}
ג/ה תורה לשמה (תשעג) עמ' שכד
ג/ה תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רצ
ג/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רג
ג/ה תשובה מאהבה ח"א סי' קעב
ג/ה תשובות יהודה דף נ ע"ג {שעה"מ}
ג/ו אור ליהודה קדושין עמ' מח
ג/ו אמירה נעימה תנינא ח"ב עמ' קנט {מ"מ - צריך שהאשה תבין מה זה "הרי את מקודשת לי"}
ג/ו אנצי"ת ע' גרושין הע' 179
ג/ו בית אהרן וישראל גל' סז עמ' כה
ג/ו בית מאיר (תשע) סי' כז ס"א עמ' רכא {מ"מ}
ג/ו בית מאיר השלם סי' כז ס"א עמ' ב {מ"מ}
ג/ו ברור הלכה קדושין ה ע"ב ציון ה, ו, דף ו ע"א ציון א, ה
ג/ו בריכות מים דף ק ע"ב, קא ע"א
ג/ו גוילין נצולין עמ' קמח, קנד
ג/ו גור אריה (צרמון)
ג/ו דברות אליהו ח"ד עמ' קנד {מ"מ - אם אינה מבינה את "הרי אתה מקודשת לי" לא מקודשת}
ג/ו דברות משה קידושין סי' כג הערה מג, נ
ג/ו דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' קכו
ג/ו דברי סופרים (רזין) דף כג ע"ד {לח"מ - אי בשאינו מדבר מנא ידעה}, כה ע"ג {"חרופתי" - מקודשת} וע"ד
ג/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' תנג
ג/ו דינא דחיי ח"ב דף טו ע"ב
ג/ו דליות דוד קידושין עמ' צג
ג/ו המעמד האישי בישראל עמ' 372
ג/ו התורה והמדינה חי"א עמ' תצה
ג/ו זכרון מלך (צונץ)
ג/ו זעקת דלות עמ' 247
ג/ו חוקי חיים (גאגין)
ג/ו חיבת הקודש עמ' נו
ג/ו יד המלך (פלומבו)
ג/ו יד רמה קדושין עמ' יח
ג/ו יד שלמה (פרידר)
ג/ו ימי שלמה
ג/ו יפה נוף עמ' רכא
ג/ו ישועות יעקב נשים עמ' תרנט
ג/ו ישמח לב אהע"ז דף טו ע"א
ג/ו כל בו ח"ה עמ' עו
ג/ו לב שלם [צרור החיים (יעקב) דף פד ע"א, יש"ש קדושין ג ע"ג]
ג/ו לבב דוד
ג/ו להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קכ
ג/ו מאור למלך קדושין עמ' מח
ג/ו מאמר מרדכי (נסים)
ג/ו מגיני שלמה עמ' תמ {מ"מ}
ג/ו מהלכי משפט ח"ב עמ' 87, 102, 502
ג/ו מהלכי משפט ח"ג עמ' 473
ג/ו מהלכי משפט ח"ד עמ' 362
ג/ו מטה אפרים ח"ב
ג/ו מילי דקדושין עמ' קס-קסא {חרופתי - מדוע עדיף מ"מיועדת"}
ג/ו מכתם לדוד (חסן)
ג/ו מלאכת שלמה (חכים)
ג/ו מלואי אבן ח"א עמ' קלא
ג/ו מסורה ח"ז עמ' נח
ג/ו מקור ברוך (פייתוס) דף רצט ע"ג
ג/ו מקראי קדש (תפט) דף רטו ע"ב
ג/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שכט
ג/ו משנת נחום
ג/ו נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קסב
ג/ו נשאל דוד אהע"ז עמ' קיט ע"א
ג/ו נתיבות מרדכי קדושין עמ' שצג-שצד, שצז
ג/ו סוכת דוד (דיאס)
ג/ו עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' מה-מו, נ, פ
ג/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קצו
ג/ו עצי ארזים סי' כז ס"ק ז
ג/ו פני משה (שלז')
ג/ו פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תרא
ג/ו פנת יקרת (תשנד) סי' קלט
ג/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' תרל
ג/ו צמח צדקה - שו"ת עמ' קצג
ג/ו קהלות יעקב גיטין סי' כה
ג/ו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' סד
ג/ו קול דודי סוטה סי' תתו
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תקנא
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קלז
ג/ו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רעד {מ"מ}, רעה, רעז {מ"מ}
ג/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קס
ג/ו שו"ת הריטב"א סי' רח
ג/ו שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' שפה
ג/ו שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' לא
ג/ו שובע שמחות עמ' כח
ג/ו שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רסח
ג/ו שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' מ
ג/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שכג
ג/ו שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' עב-עג {מ"מ}
ג/ו שרשי הים דף ח ע"א
ג/ו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יד ס"ק א-יג, סי' יח ס"ק יג
ג/ו תורה תמימה ויקרא פ' יט אות קנו
ג/ו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שנא
ג/ז אהל חייא עמ' רכד-רכה
ג/ז אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' יא [א] ד"ה הרמב"ם
ג/ז בדבר מלך חי"ז עמ' שטו, של {אמר לה או כתב לה הרי את מיוחדת לי, הרי את מיועדת לי, הרי את עזרתי, הרי את נגדי, הרי וכו' הרי זו מקודשת בספק}
ג/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ז ברור הלכה קדושין ו ע"א ציון א
ג/ז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קט
ג/ז הארת ירוחם קדושין ח"ב דף פ ע"ב
ג/ז המעמד האישי בישראל עמ' 372
ג/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רצט
ג/ז זעקת דלות עמ' 247
ג/ז ימי שלמה
ג/ז יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קצט
ג/ז לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מו עמ' קנג
ג/ז מאור למלך קדושין עמ' מט-נ, נב-נג
ג/ז מאמר מרדכי (נסים)
ג/ז מחקרים במשה"ע עמ' 174
ג/ז מטה אפרים ח"ב הל' עבדים פ"ד ה"ז {מיועדת}
ג/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קכד
ג/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שנב
ג/ז מסורה ח"ז עמ' נח
ג/ז מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קכח
ג/ז משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קא-קד
ג/ז ניצוצי אש עמ' תתלח
ג/ז נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' לט עמ' נה {ואין למדין ממנו דבר אחר}
ג/ז נתיבות מרדכי קדושין עמ' סז, עו, שצג
ג/ז עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' מה
ג/ז עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רכג
ג/ז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רפח
ג/ז עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 557
ג/ז פירושי רס"ג לבראשית עמ' 414
ג/ז פנת יקרת (תשנד) - הערות אחרי סי' נד אות א
ג/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' רנב
ג/ז פרקי שליחות עמ' 180 {או"ש}
ג/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צג אות יג
ג/ז קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ז קונטרסי שעורים קדושין שעור יח אות ב
ג/ז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סז עמ' קנג
ג/ז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' ערה
ג/ז שו"ת מהר"ם די בוטון סי' י
ג/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קצז
ג/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תמה
ג/ז שיר למעלות גל' ד עמ' 124
ג/ז שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 181
ג/ז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יד ס"ק ב
ג/ז תחומין חי"א עמ' 217
ג/ח אביר יעקב (גירון) דף קלו ע"א {כ"מ}
ג/ח אבן השהם ומאירת עינים עמ' קג
ג/ח אבן ציון עמ' רפ
ג/ח אבני החושן סי' עט סעיף ד {מל"מ}
ג/ח אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תצב {דרך המלך}
ג/ח אברהם יגל
ג/ח אהל חייא עמ' רכד
ג/ח אוצמפה"ת ב"מ ה ע"ב הע' 86 {צרור החיים}, טו ע"ב הע' 94 {מל"מ}
ג/ח אור הישר [לא מענין לענין כמש"כ שו"ת הרמ"א סי' ל ודברי ריבות סי' רז]
ג/ח אושר ירוחם עמ' כח
ג/ח אפיקי מגינים קידושין סי' ז-ח
ג/ח ארחות חיים ח"ב סי' ו אות ב
ג/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קכא
ג/ח בגדי כהונה (כהן) אהע"ז סי' יח (עז ע"א)
ג/ח בית אהרן וישראל גל' סז עמ' נה-נז
ג/ח בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף יא ע"ב
ג/ח בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' לג אות א
ג/ח בית יצחק תשט"ז עמ' 123 {מל"מ}, 124 {הגהמ"י}
ג/ח בית מאיר (תשע) סי' כז ס"ג עמ' רכב
ג/ח בן יהודה סי' עה {מל"מ}
ג/ח ברור הלכה קדושין ו ע"א ציון א, ו
ג/ח בריכות מים דף קא ע"ד {לח"מ}
ג/ח ברכות חיים ח"ב עמ' צה {מ"מ}, צז {מל"מ}, קב {מ"מ}, קד {מל"מ}
ג/ח גן נעול כפתור ג פרח כב דף נח ע"א {מל"מ}
ג/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' צג = ח"ג סי' טו אות א {מ"מ}
ג/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' צג, ח"ג חו"מ סי' טו
ג/ח דברות אליהו ח"ד עמ' קנה {א"צ אתם עדי}
ג/ח דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה סא
ג/ח דברות משה זרעים עמ' תסז {הואיל והן עסוקין בענין דיו ואינו צריך לפרש}
ג/ח דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' סז {מל"מ}
ג/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' שכב
ג/ח דינא דחיי ח"ב דף טז ע"א
ג/ח דעת מרדכי ח"ב עמ' יט {ורצתה}, כ {מל"מ, לח"מ}
ג/ח דרישת ארי אהע"ז סי' נ ס"ק ב {מל"מ}
ג/ח דרך המלך (רפפורט)
ג/ח דרכי חושן ח"ג עמ' קנד-קנה
ג/ח הארת ירוחם קדושין ח"ב דף פ ע"ב
ג/ח הגהות חבר בן חיים
ג/ח הון יוסף דף צה {מל"מ}
ג/ח היכל מלך
ג/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' רעג
ג/ח וישב אברהם דף כג ע"ב {רמ"ך}
ג/ח זכר יצחק (תשח) עמ' עט, פב
ג/ח זכר יצחק (תשן) עמ' עה
ג/ח זכרון מלך (צונץ)
ג/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' קצה
ג/ח חזו"א על הרמב"ם
ג/ח חי' חתם סופר
ג/ח חיי עמרם עמ' פז-פח {מל"מ}
ג/ח חיים ומלך
ג/ח חיים לעולם ח"ב דף ג ע"ג, ה ע"ד {מל"מ על מהרי"ט}
ג/ח חמדת שלמה עמ' תקמו {מל"מ}
ג/ח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קפב
ג/ח יד שלמה דף יב ע"ג, יד ע"א
ג/ח ימי שלמה
ג/ח ישמח לב אהע"ז דף כז ע"א {מל"מ}
ג/ח כהונת עולם דף עט ע"א וע"ד {מל"מ}
ג/ח כל בו ח"ה עמ' סו
ג/ח להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קלח ע"א
ג/ח להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' צז {מל"מ בשם מהרי"ט}
ג/ח מאור למלך קדושין עמ' מט-נ, נב-נג
ג/ח מאמר מרדכי (נסים)
ג/ח מהלכי משפט ח"ד עמ' 362
ג/ח מחזה אברהם (בוטון) דף סט ע"ד {מל"מ}
ג/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' כז אות א
ג/ח מטה אפרים ח"ב
ג/ח מילי דקדושין עמ' קסה {כ"מ - דוקא אמרה הן}, שפט {מ"מ בשם הרשב"א}, שצב {בלשון מסופקת - אם אח"כ אמרה שהבינה}
ג/ח מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 361 {דברים שמשמעותם שקונה אותה}
ג/ח מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף ו ע"ג {מל"מ}
ג/ח מנחת שלמה (לוין) עמ' קצז
ג/ח מסורה ח"ז עמ' נח
ג/ח מעיני התורה ח"ג עמ' שד {מל"מ}
ג/ח מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' פב]
ג/ח משה ידבר (תקפז) שו"ת דף נה ע"ב
ג/ח משה ידבר (תשעו) עמ' שטז {מ"מ}, שיז, שיט {קרית מלך רב}, שכ {מ"מ}
ג/ח משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קג-קד
ג/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרי {צ"פ}
ג/ח משנה הלכות קדושין סי' נו
ג/ח משנת ר' אליעזר ח"ב אהע"ז סי' כב דף עג ע"ד {מ"מ}, עד ע"ב {מל"מ}
ג/ח משפטי עזיאל ח"ז עמ' רעד
ג/ח נחל איתן
ג/ח נרות זכריה עמ' קפח
ג/ח נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' פו עמ' קפב {מל"מ}
ג/ח נשמת כל חי ח"א דף פח ע"ג
ג/ח סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קט
ג/ח עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' מח
ג/ח עין יצחק ח"ב עמ' רכח {מ"מ}
ג/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרכב
ג/ח פד"ר חי"ט עמ' 213 {מ"מ}
ג/ח פני יהושע (חנדלי) דף סט ע"ג
ג/ח פרי האדמה ח"א
ג/ח פתוחי משפט (בן חיים) סי' ו עמ' עא {מ"מ}
ג/ח ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"א אות א, ג
ג/ח צמח מנחם דף מח ע"א {מ"מ - הטמין עדים}
ג/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קכא אות ג
ג/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קכב, חו"מ סי' פב אות ט
ג/ח קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רל {מ"מ}
ג/ח קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קלג {מ"מ}, רסד {קרית מלך רב}, רסח {קרית מלך רב}
ג/ח קול בן לוי (תפז) דף מח ע"ד, נט ע"ב
ג/ח קול בן לוי (תשסג) עמ' קלג {מ"מ}, רז
ג/ח קרבן אליצור דף קה ע"א {מל"מ}
ג/ח קרבן ציון עמ' רלב {נחל איתן}
ג/ח קרית מלך רב
ג/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' קכט {מ"מ}
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קלז
ג/ח שו"ת בית מאיר (תשנה) עמ' רל, רלג {מל"מ}
ג/ח שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רסח
ג/ח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' ערה
ג/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רח
ג/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שפח
ג/ח שו"ת מהרי"ק סי' קע הערה 39 {מל"מ}
ג/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קצז
ג/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תמה
ג/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קצז
ג/ח שו"ת מהרלב"ח סי' קלז (א) {מ"מ}
ג/ח שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' סט
ג/ח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קכח {מ"מ}
ג/ח שו"ת רשב"ש עמ' תפט
ג/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמו סעיף טז {מ"מ ומל"מ}
ג/ח שירת דוד (שיינין) עמ' קכד
ג/ח שם יוסף (אליקים)
ג/ח שמן המשחה (קושטא) דף מט ע"ג
ג/ח שער המלך ח"א עמ' תכ, תקיט {מ"מ}
ג/ח שער משפט סי' עט ס"ק ב
ג/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רג
ג/ח שפת הים (מיו) דף סט ע"א {מל"מ}
ג/ח שרשי הים דף יא ע"ב
ג/ח תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יד ס"ק טז {לח"מ}
ג/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' תטו
ג/ח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקכח
ג/ח תחומין ח"י עמ' 228, 235 {מל"מ}
ג/ח תשובות הראב"ד סי' כא {מ"מ}
ג/ט אב בחכמה דף מא ע"ג
ג/ט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' ל
ג/ט אהל חייא עמ' רסג, רסט, רעא
ג/ט אות ציון עמ' רכה, רל
ג/ט אמרי שפר (סגל) עמ' קלא {חצייך מקודש לי}
ג/ט אפיקי מגינים קידושין סי' יג
ג/ט בינת דניאל ח"א עמ' קכה {פשטו קידושין בכולה}
ג/ט בית אהרן וישראל גל' מז עמ' כה-כו
ג/ט בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' לג אות א, סי' מו אות ב, סי' מז אות א, סי' נ אות א
ג/ט במעגלי יושר בראשית עמ' 234
ג/ט בני דוד
ג/ט ברור הלכה קדושין ז ע"א ציון ה
ג/ט ברורים ברמב"ם סי' יב
ג/ט דורש לציון (תקצד) דרוש ד
ג/ט דורש לציון (תשנה) עמ' לח
ג/ט הארת ירוחם קדושין ח"ב דף פט ע"ב
ג/ט זכרון מנחם (מיארה) {קדושין לחצאין}
ג/ט חוסן יוסף סי' קע {לי ולזה}
ג/ט חי' הריצ"ד לקמן פ"ז הי"ג
ג/ט חסד לאברהם (טרוימן) דף טז ע"ג {חצייך בפרוטה - אף בלשון קידושין}
ג/ט יקר הערך דף כד ע"ב ואילך {בני דוד}
ג/ט ישא מדברותיך קדושין עמ' שנז, שסב, תטז {אין לקדש קטנה}
ג/ט מהלכי משפט ח"ד עמ' 362
ג/ט מסורה ח"ז עמ' נח
ג/ט מעיני מים מקואות עמ' סב
ג/ט משא בני קהת
ג/ט משב יעקב ח"ב
ג/ט משנת נחום
ג/ט משנת שמחה
ג/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שמט
ג/ט נחלת יעקב (צלניק) עמ' 165
ג/ט סתירת זקנים - הלכה עמ' עט
ג/ט עבודת הזבח תמורה סי' יג ס"ק ו
ג/ט עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 78
ג/ט עמק המלך (לבוב)
ג/ט פחד יצחק (זס') עמ' סט
ג/ט פני אברהם (פרלמן) דף סא ע"ד
ג/ט קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ט קונטרסי שעורים קדושין שעור י אות ב
ג/ט שדה הארץ ח"ג דף נה ע"ג
ג/ט שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' סז, סט-ע
ג/ט תורה שלמה שמות פכ"ב אות שכה
ג/ט תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שפא
ג/י אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות ז
ג/י אהל חייא עמ' קפח, רפד
ג/י אוצר הרעיון והמחשבה (חייט) עמ' 110-112
ג/י אוצר הרעיון והמחשבה (חייט) עמ' 110-112
ג/י אור הישר [כנסת יחזקאל סי' קכ]
ג/י אור חדש (בלומ') דף לב ע"ב {חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה}
ג/י איים בים קידושין פ"א סי' כא אות ב
ג/י אמרות טהורות (ישראל) דף מט ע"א
ג/י אמת ליעקב נשים עמ' קס
ג/י אנצי"ת ע' אם תמצא הע' 8 {מ"ע}, 17 {שעה"מ}, 21 {לח"מ}, 23 {שעה"מ}
ג/י אפריון ט עמ' עה-עז
ג/י ארזא דבי רב קידושין עמ' כא {שני חצייך בפרוטה}
ג/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קכ
ג/י בינת דניאל ח"א עמ' קכו
ג/י בית אהרן וישראל גל' עה עמ' יד-טו {חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה}
ג/י בית ירוחם
ג/י ברור הלכה חולין קמ ע"ב ציון ב פרק ג {שעה"מ}
ג/י ברור הלכה ע"ז נב ע"א ציון ז {שעה"מ}
ג/י ברור הלכה קדושין ז ע"ב ציון א, ב
ג/י ברכת ראש סי' נה עמ' רכג
ג/י בשבילי החופה סי' יב אות י
ג/י גינת ורדים (תאומים) עמ' רלז
ג/י גן נעול כפתור ג פרח יג דף מא ע"א {לח"מ}
ג/י דברות משה נדרים עמ' קלא, קידושין סי' יג ענף א-ב
ג/י דרך המלך (רפפורט)
ג/י דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פט"ו
ג/י הארת ירוחם קדושין ח"ב דף צד ע"ג
ג/י הדרום חכ"ח עמ' 58
ג/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' פה, פז, פט
ג/י זאת ליעקב קידושין עמ' רנז-רנח
ג/י זכור לאברהם (אביגדור)
ג/י זכר שמואל קדושין סי' ז ס"ק ב
ג/י חי' בן אריה ח"א סי' טז אות כז
ג/י יד רמה קדושין עמ' מח
ג/י כתר נהורא עמ' פא
ג/י לבב דוד
ג/י מאמר מרדכי (נסים)
ג/י מהלכי משפט ח"ב עמ' 553
ג/י מהלכי משפט ח"ד עמ' 362
ג/י מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' יח
ג/י מילי דקדושין עמ' רלט-רמ {מדוע לא יתפשטו קידושין בכולה}
ג/י מלואי אבן ח"א עמ' רח, ח"ב עמ' פ
ג/י מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תמז
ג/י מעיני המים
ג/י מצעדי גבר קדושין סי' כו אות ב
ג/י מקדש דוד קדשים קונ' ב ס"ק א במנחת מרדכי
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/י נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קפו {שעה"מ}
ג/י נחלת יעקב (צלניק) עמ' 162, 165
ג/י נתיבות מרדכי קדושין עמ' שמה
ג/י עבודת הזבח תמורה סי' יג ס"ק ד
ג/י עונג שבת סי' מג
ג/י עטרת ישראל עמ' קיח, שסט
ג/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' צד
ג/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' צב
ג/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פח {מ"מ}
ג/י עצי ארזים סי' לא ס"ק כב
ג/י פני אברהם (פרלמן) דף סג ע"ד
ג/י פרי האדמה ח"א
ג/י קהלות יעקב קידושין סי' יא
ג/י קונטרסי שעורים קדושין שעור יא אות ו
ג/י קרבן ציון עמ' כח
ג/י שבועת המשנה עמ' נז-ס
ג/י שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רעו
ג/י שובע שמחות עמ' ל
ג/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' קלד
ג/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רג סעיף ד {מל"מ}
ג/י שי למלך עמ' קפט
ג/י שעורי הלכה עמ' קלב
ג/י שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' סז
ג/י שערי זיו ח"א דף קמא ע"ג, קסז ע"ד {פרשת המלך}
ג/י שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' ע
ג/י שערי טהר ח"ו סי' נז אות א-ב
ג/י שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שמג {שעה"מ}
ג/י תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קלז
ג/י תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שלב, שלו
ג/יא אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' כו
ג/יא אבני ציון ח"ב סי' נה אות ג
ג/יא אגודת אזוב השלמות דף יא ע"ג
ג/יא אהל חייא עמ' קעג, קעז, שכה, תתקז
ג/יא אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קכג {מל"מ}
ג/יא אור לי כתובות סי' טו
ג/יא אם המלך עמ' מד
ג/יא אמרי בינה (אש) דף צג ע"ד {את בתי נתתי}
ג/יא אנצי"ת ע' אשת איש הע' 30, ע' בוגרת הע' 58
ג/יא אפיקי מגינים ב"מ סי' יז
ג/יא אפיקי מגינים נדרים סי' נא
ג/יא אפיקי מגינים קידושין סי' מג
ג/יא ארזא דבי רב קידושין עמ' ו
ג/יא באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' יד, טז
ג/יא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' שג
ג/יא בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' עד
ג/יא בית אהרן וישראל גל' צו עמ' מ {רשותה בידו}
ג/יא בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' מא אות ב
ג/יא בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' לז אות ג
ג/יא בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' כד אות ד
ג/יא בית שערים ח"ג סי' נב
ג/יא בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' חיי שרה אות פג {מל"מ}
ג/יא ברור הלכה יבמות נז ע"ב אחרי ציון א {מל"מ}
ג/יא ברור הלכה כתובות מו ע"ב ציון ב
ג/יא ברכות חיים ח"ב עמ' סב-סג
ג/יא גושפנקא דמלכא
ג/יא גליונות אבני נזר {מל"מ}
ג/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' כט ס"ק א {מל"מ}
ג/יא דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' כה
ג/יא דברי יששכר דף קכד ע"ב
ג/יא דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' עו {כ"מ}
ג/יא דברי שאול בראשית עמ' רנא {מל"מ}
ג/יא דגל מחנה ראובן אות סה {"את בתי נתתי"}
ג/יא דליות דוד קידושין עמ' צד
ג/יא דרך המלך (רפפורט)
ג/יא הארת ירוחם קדושין ח"ב דף נב ע"ב
ג/יא הגהות חבר בן חיים
ג/יא המלך ברמה עמ' 145-146
ג/יא הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' סט {מל"מ}
ג/יא זאת ליעקב קידושין עמ' קד-קה
ג/יא זכרון זאב עמ' רסח
ג/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קסט
ג/יא זרע אמת ח"ב סי' קה דף קטז ע"ג {מל"מ}
ג/יא חדות יעקב דף כג ע"ג
ג/יא חוקות הדיינים ח"ג עמ' עא
ג/יא חי' הגרז"ס נשים עמ' א {מל"מ}
ג/יא חי' כתב סופר כתובות עמ' צא
ג/יא חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שג
ג/יא חמודי צבי ויקרא עמ' רז, ריב
ג/יא חמודי צבי מועדים עמ' צט
ג/יא חק לישראל שליחות עמ' 799
ג/יא חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' נא
ג/יא ים התלמוד (עדיל) עמ' רסג, תפב
ג/יא יעלת חן עמ' ג, קל {מל"מ}
ג/יא ישא מדברותיך קדושין עמ' רו-רז
ג/יא ישועות יעקב נשים עמ' רלז
ג/יא כל בו ח"ה עמ' סח
ג/יא לב יוסף עמ' 50, 55
ג/יא מאור למלך קדושין עמ' כז, קמ
ג/יא מאמר מרדכי (נסים)
ג/יא מגילת ספר עשין דף לז ע"א
ג/יא מוריה גל' קנד עמ' פט, צא, גל' רמא עמ' צא
ג/יא מילי דקדושין עמ' עד {הבדל בין קטנה לנערה}, שמח-שמט {מל"מ - חופה בפחות מבת ג}
ג/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קפט, רלט, ח"ב עמ' רצו, רצז, שכג, שכז, שנא, ח"ג עמ' שו {כולם מל"מ}
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא משאת המלך ח"ב סי' קסא {בקידושי עובר}
ג/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' שי
ג/יא משנה הלכות ח"ט סי' רמ
ג/יא משנה הלכות יבמות - מיאון סי' יח
ג/יא משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' רעד
ג/יא משנת יעקב נשים ח"א עמ' קכ {מל"מ}
ג/יא משנת ר' אהרן קדושין עמ' מז, קפג {לח"מ}
ג/יא ניר לדוד
ג/יא נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רפה {מל"מ}
ג/יא נתיבות מרדכי קדושין עמ' שסו
ג/יא ס' השבי"ט עמ' קנד
ג/יא סוכת דוד (דיאס) דף יא ע"ב {לח"מ}
ג/יא עוללות ישראל עמ' סב
ג/יא עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' רח
ג/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רנא-רנב {מל"מ}
ג/יא עין יצחק ח"ב עמ' תד, תלב
ג/יא עללת הבציר דף סג ע"ד, סד ע"א {לח"מ - נערה}
ג/יא עצי ארזים סי' לז ס"ק א {את בתי נתתי}, ג {מל"מ}
ג/יא ערהשה"ע זרעים סי' עא אות י
ג/יא פנת יקרת (תשנד) סי' פח
ג/יא פנת יקרת (תשעא) עמ' שפט, שצז
ג/יא צרור החיים (יעקב)
ג/יא קובץ ביאורים (שפירא) עמ' מג-מח
ג/יא קונטרסי שעורים כתובות עמ' 382
ג/יא קונטרסי שעורים קדושין שעור ה אות ד, ט
ג/יא קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' פח-פט {מל"מ}
ג/יא קרית מלך
ג/יא שבט סופר [שבט סופר אהע"ז סי' ה]
ג/יא שו"ת הריב"ש עמ' ה
ג/יא שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נז דף קכא
ג/יא שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קסט
ג/יא שו"ת מהרלב"ח סי' נה
ג/יא שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רצא
ג/יא שירת דוד (שיינין) עמ' קלט
ג/יא שם יוסף (מועטי)
ג/יא שם משמעון (שטרן) דף כד ע"א {"את בתי נתתי"}
ג/יא שמחת החג דף יא ע"ד, יב ע"ב
ג/יא שמחת יהודה דף לז ע"ב {מל"מ}
ג/יא שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' רמב
ג/יא שעורי ר' שמואל קדושין עמ' לא
ג/יא שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 367
ג/יא שער המלך ח"א עמ' תסג {מל"מ}, תפו, טעם המלך ח"א עמ' שמא
ג/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 59
ג/יא תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כב ס"ק ח {מל"מ}
ג/יא תורת הקנינים ח"ב עמ' שמב
ג/יא תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' תטז
ג/יא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' קלב
ג/יא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקפו
ג/יא תפארת מנחם
ג/יב ברכת שלמה (תשז) עמ' עז
ג/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תה
ג/יב זכר יצחק (תשח) עמ' סה, סט
ג/יב כל בו ח"ה עמ' סח
ג/יב מגדל עז עמ' קג
ג/יב משאת המלך (אדרי)
ג/יב נתיבות מרדכי קדושין עמ' תקכ {או"ש}
ג/יב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רצז
ג/יב פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' שנו
ג/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קמו
ג/יב תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' שטו
ג/יג אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' קב
ג/יג אהל חייא עמ' תקצב
ג/יג אור הישר [דברי ריבות סי' שסו, לח"מ הל' עבדים פ"ד הי"ג]
ג/יג אור ליהודה יבמות עמ' תמו
ג/יג אור עולם (שניאורסון) עמ' 80
ג/יג אור שמח
ג/יג אורים גדולים (תקיח) דף פ ע"ג
ג/יג אורים גדולים (תשסג) עמ' רפד
ג/יג אושר ירוחם עמ' סב
ג/יג אחר האסף עמ' תצה, תצח, תק
ג/יג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקלט {התרצה אחרי שנתקדשה}
ג/יג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קלט {אפילו התרצה האב}
ג/יג אמרות טהורות (ישראל) דף מח ע"א {כ"מ}
ג/יג אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' יג [א] ד"ה שו"ע
ג/יג אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 83 {מל"מ}, ע' גרושה לכהן הע' 93
ג/יג ארחות חיים ח"ב סי' ו אות ג {אינה מקודשת אפילו התרצה האב}
ג/יג אש תמיד עמ' שיב
ג/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' ט
ג/יג באר ראי עמ' שעה
ג/יג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' שג
ג/יג בית אהרן (צוקרמן) עמ' סא {כ"מ}
ג/יג בית אהרן וישראל גל' עז עמ' יא {נתרצה האב אחרי שנתקדשה}
ג/יג בית הלל שנה ז גל' א עמ' פח-פט {מותרת לכהן}, צד
ג/יג בית המלך (חסון)
ג/יג בית יעקב (מליסא) כתובות לה ע"ב ד"ה בגמ'
ג/יג בית יצחק (חבר) ח"ב דף לב ע"ב
ג/יג בית מאיר (תשע) סי' לז ס"יא עמ' רנט, רסג, רסה
ג/יג בית מאיר השלם סי' לז סי"א עמ' סד, סט
ג/יג ברור הלכה קדושין מד ע"ב ציון ה
ג/יג גדולי שמואל קידושין דף יט ע"א, מד ע"ב, ב"מ דף כ {או"ש}
ג/יג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' ריט
ג/יג דברות צבי חי"א סי' ז אות ג
ג/יג דברי אמת (תשעט) עמ' שמט {נתקדשה שלא לדעת ונתרצה האב תרכד}
ג/יג דברי ריבות (תשעב) עמ' רע, תקמו
ג/יג דינא דחיי ח"ב דף יז ע"א-ע"ג, יח ע"א
ג/יג דליות דוד קידושין עמ' צד
ג/יג היכלי שן ח"ב סי' עח
ג/יג הר צבי זרעים ח"א עמ' כד
ג/יג זאת ליעקב קידושין עמ' קכג
ג/יג זכות משה (תשסב) עמ' קצא
ג/יג זכות משה (תשסו) עמ' קצו
ג/יג זכר יצחק (תשן) עמ' סו
ג/יג זכרון זאב עמ' רסט
ג/יג זכרון מלך (צונץ)
ג/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד קידושין ד"ה נתקדשה לדעת וניסת שלא לדעת]
ג/יג חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קעו
ג/יג חיי עמרם עמ' עה-עו, פה-פו
ג/יג יורו משפטיך ליעקב סי' כד
ג/יג ישא מדברותיך קדושין עמ' רכא {אבי עזרי}
ג/יג כפתור ופרח (תשו) דף קפו ע"ג
ג/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פד {הגהמ"י}
ג/יג לב שלמה (חלמא) עמ' קכג
ג/יג לבב דוד
ג/יג מאור למלך קדושין עמ' לד {אבי עזרי}
ג/יג מאמר מרדכי (נסים)
ג/יג מטה אפרים ח"ב
ג/יג מילי דקדושין עמ' קמו {אבי עזרי}
ג/יג מנוחת אשר ח"ב דף לה ע"א-ע"ב {אפילו נתרצה}
ג/יג מנחת חינוך ח"א עמ' קפט
ג/יג מעשה חייא (תשנז) עמ' 169-171
ג/יג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ג/יג מקור ברוך (ערמן) דף לה ע"ג
ג/יג מקנת כסף עמ' קלח {לא מועיל ריצוי האב אח"כ}
ג/יג מר קשישא עמ' קלב
ג/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יג משכן שילה עמ' יט
ג/יג משנת ר' אהרן קדושין עמ' קכח, קל, קסט
ג/יג משפט איש תשיז עמ' פט {מ"מ}
ג/יג משרת משה (נבר)
ג/יג נועם התלמוד קידושין עמ' נ, נב
ג/יג נועם חט"ו עמ' קצא {נתרצה האב}
ג/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כט
ג/יג נתיבות מרדכי קדושין עמ' שכ {או"ש}, שכא {שעה"מ}, שכג
ג/יג נתיבות שלום (למפרט) עמ' קמב
ג/יג נתיבות שמואל דף יב ע"א בהערה {או"ש}
ג/יג עבודת הגרשוני עמ' רפז
ג/יג עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' ריב {אבי עזרי}
ג/יג עמק המלך (לבוב)
ג/יג עצי ארזים סי' לז ס"ק כה, כו {הגהמ"י}, ל
ג/יג עצמות יוסף קידושין דף מה (עמ' קפו)
ג/יג פד"ר ח"ב עמ' 355
ג/יג קובץ ביאורים (שפירא)
ג/יג קול בן לוי (תשסג) עמ' קפד
ג/יג קונטרסי שעורים גיטין שעור יב אות ו
ג/יג קרית מלך רב
ג/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' קל
ג/יג ריח שדה - דרושים דף י ע"א
ג/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רז
ג/יג שברי לוחות עמ' 96 {הגהמ"י אות ח - אביאסף}
ג/יג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' לט, מד, מח, ע, עב
ג/יג שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' לד, לט, מג, סב, סד
ג/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שפד
ג/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' ס
ג/יג שו"ת הרדב"ז סי' תצא
ג/יג שו"ת הרדב"ז סי' תרנח
ג/יג שו"ת הרדב"ז סי' תרנח
ג/יג שו"ת הריב"ש סי' יד, עמ' טז, רכו-רכז, תשיד
ג/יג שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף ריט
ג/יג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נז דף קכד
ג/יג שו"ת מהר"י וייל (דומב) סי' קיב (ח"א עמ' קמ) {הגהמ"י אות ח}
ג/יג שו"ת מהר"ם מינץ עמ' יב {הגהמ"י אות ח}
ג/יג שו"ת מהרי"ק סי' ל
ג/יג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' א, ג, יט, כד
ג/יג שו"ת רשב"ש עמ' יח-יט
ג/יג שער המלך ח"א עמ' שמב, וטעם המלך
ג/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 87
ג/יג שפתי דעת ח"ג עמ' רלד
ג/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רב, שח
ג/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' נא
ג/יג תחומין חט"ז עמ' 140, 142, 148
ג/יג תרומת הדשן שו"ת סי' רח
ג/יד אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' צ
ג/יד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 98
ג/יד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/יד אבן ציון עמ' תלז {בקטן}
ג/יד אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קסב
ג/יד אהל חייא עמ' תקיט
ג/יד אהל משה (לוין) ח"ב דף לב ע"ב, לג ע"ב, לד ע"ג-ע"ד, לו ע"א {ספק בוגרת}, לו ע"ב {לח"מ}, מו ע"ד
ג/יד אהליך יעקב ב"מ סי' כה ס' ו
ג/יד אור הישר [לח"מ הל' גירושין פ"ב הי"ח] {שליח לקבל}
ג/יד אורח צדקה עמ' רמד
ג/יד אחיעזר ח"ג סי' ט אות ד
ג/יד אחר האסף עמ' תק {צאי וקבלי קדושייך מדין שליחות}
ג/יד אמרות טהורות (ישראל) דף נו ע"א
ג/יד אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' י [א] ד"ה בתוס' {שעה"מ}
ג/יד אמת ליעקב נשים עמ' ה {השמיט יומא דמישלם שית}
ג/יד אפיקי מגינים כתובות סי' יד
ג/יד אפיקי מגינים קידושין סי' לד, מא-מב
ג/יד אשר למלך
ג/יד באר ראי עמ' שעה
ג/יד בית אבי ח"ב סי' קכט עמ' קע
ג/יד בית אהרן וישראל גל' כד עמ' נג {אבי עזרי}
ג/יד בית המלך (חסון)
ג/יד בית זבול ח"א סי' ח אות ה {ספק בוגרת}
ג/יד בית יעקב (מסקין) סי' מג (דף נה ע"ג)
ג/יד בית מאיר (תשע) סי' לז ס"ז עמ' רנט
ג/יד בית נאמן (תרמא) דף י ע"ב
ג/יד בית נאמן (תשעא) עמ' נו
ג/יד בני סמיכי
ג/יד ברור הלכה קדושין יט ע"א ציון ח, עט ע"א ציון ב
ג/יד ברית הלוי דף לב ע"ב {מל"מ בשם הרא"ש}
ג/יד ברית הלוי השלם [ברית הלוי מערכה ב] {מל"מ}
ג/יד ברכת מרדכי ב"מ עמ' רכ
ג/יד גבורות יצחק עמ' קעז
ג/יד גבורת יצחק תרומות עמ' קלח
ג/יד גדולי שמואל גיטין דף סד, קידושין דף יט
ג/יד גושפנקא דמלכא {ספק בוגרת}
ג/יד דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' יט, מב
ג/יד דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' קנג
ג/יד דובר מישרים {תוס' קידושין מא ע"א, לא זו אף זו}
ג/יד דינא דחיי ח"ב דף יח ע"א {ספק בוגרת}
ג/יד דרך המלך (רפפורט)
ג/יד הארת ירוחם קדושין ח"ב דף עט ע"ב
ג/יד הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסא
ג/יד השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 28
ג/יד זכרון שלמה (קליין) עמ' קט {בני אהובה}
ג/יד חוקי חיים {מל"מ בשם הרא"ש}
ג/יד חזו"א אהע"ז סי' קיד ס"ק יב
ג/יד חזו"א על הרמב"ם
ג/יד חי' הגר"ח החדש עמ' ש
ג/יד חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' עא
ג/יד חמדת שלמה קידושין יח ע"ב (ד"ה וי"ל)
ג/יד חק המלך יבמות עמ' ר {צו"ק}
ג/יד חק לישראל ערבות עמ' 522-523, 545, 567
ג/יד חק לישראל שליחות עמ' 10
ג/יד יד המלך (לנדא)
ג/יד ימי שלמה {צו"ק}
ג/יד יקח מצוות עמ' קכא, קמט, קצב
ג/יד ישא מדברותיך קדושין עמ' תקט
ג/יד כבוד הלבנון דף נא ע"ב {שעה"מ}
ג/יד כל בו ח"ה עמ' סט
ג/יד כלילת יופי דף עא
ג/יד להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קיא
ג/יד מאמר מרדכי (נסים)
ג/יד מגילת ספר לאוין דף צב ע"ד
ג/יד מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קנח
ג/יד מחנה ישראל (אליהו)
ג/יד מטה אפרים ח"ב
ג/יד מלואי אבן ח"א עמ' ו
ג/יד מנחת חינוך ח"א עמ' רלג
ג/יד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ג/יד מצעדי גבר קדושין סי' לד אות ד
ג/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' שכח
ג/יד מרכבת המלך עמ' ש
ג/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שפ
ג/יד משה ידבר (תקפז) שו"ת דף יח ע"ב {מל"מ}
ג/יד משה ידבר (תשעו) עמ' צא {מל"מ}
ג/יד משנה הלכות קדושין סי' מו
ג/יד משנת חיים קדושין עמ' שנד
ג/יד משנת יעקב משפטים עמ' קכ
ג/יד משנת יעקב נשים ח"א עמ' שא-שג
ג/יד משנת יעקב עבודה עמ' שסג
ג/יד משנת יעקב קנין עמ' שו
ג/יד משרת משה {ספק בוגרת}
ג/יד נחל איתן
ג/יד נרות אהרן
ג/יד נתיבות מרדכי קדושין עמ' תקלז, תקלט {לח"מ}
ג/יד סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קי
ג/יד עטרת צבי (דרבקין, תשמה) עמ' קסט {קטן}
ג/יד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' סד, רכז
ג/יד עין יצחק ח"ב עמ' רנב-רנג
ג/יד עמק המלך (לבוב)
ג/יד עצי ארזים סי' לז ס"ק יג {ספק בוגרת}
ג/יד פרי האדמה ח"ב הל' עבדים פ"ד ה"ז
ג/יד פרי השדה (דייטש) ח"ב דף קטז ע"ב {מ"מ}
ג/יד פרי עץ חיים (אביגדור) {צו"ק}
ג/יד פרקי שליחות עמ' 112
ג/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קיא אות ב
ג/יד קהלות יעקב ביצה סי' יט, כריתות סי' ט
ג/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' קפד {מל"מ}
ג/יד קובץ ביאורים (שפירא)
ג/יד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נ
ג/יד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קעו-קעז
ג/יד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/יד קרית מלך
ג/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' קלה, קמא
ג/יד קרית מלך רב {ספק בוגרת}
ג/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שלה
ג/יד שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ג פ"טז
ג/יד שב שמעתתא שמעתא ג פט"ז
ג/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קמו
ג/יד שו"ת מהר"ם מינץ עמ' יא-יב
ג/יד שירת דוד (שיינין) עמ' קלט
ג/יד שם יוסף (אליקים)
ג/יד שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רמז
ג/יד שער המלך כאן {ספק בוגרת}, וח"א עמ' שמו, תקלא
ג/יד שער יהודה
ג/יד שער משפט סי' קכט ס"ק ב {הגהמ"י}
ג/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 311
ג/יד שערי תודה ח"ב דף פג ע"ב {מל"מ}
ג/יד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רב, רצג {שעה"מ}
ג/יד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' צה {שעה"מ}, קא {שעה"מ}, קח {שעה"מ}, קנב {שעה"מ}, קנו, קסב {שעה"מ}, קפד {שעה"מ}, קפח, קצז-קצח {שעה"מ}, רא, רג-רד, רכח {שעה"מ}
ג/יד שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רנא
ג/יד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' פא, סוגיות ודרושים עמ' קיד {שעה"מ}
ג/יד תבואת שמש {ספק בוגרת}
ג/יד תולדות יעקב (מאהלר) עמ' ריח {שעה"מ}
ג/יד תורת השליחות עמ' קמב, קסו
ג/יד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רסט
ג/יד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קכא, קכג
ג/יד תפארת מנחם
ג/יד תרומת הדשן שו"ת סי' ריג
ג/טו אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' ט
ג/טו אבן ציון עמ' תלד
ג/טו אבני חפץ ח"ב עמ' רלח
ג/טו אבני ציון ח"א סי' נז אות ד, ח"ג עמ' צה
ג/טו אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' לב ענף ב
ג/טו אדרת המלך עמ' סט-ע {עשיית שליח בדבר שבערוה}
ג/טו אהל חייא עמ' תקיט-תקכא, תרעד
ג/טו אהל יצחק גיטין עמ' תצג, תקיד, תרכז, תשצא
ג/טו אהלי יהודה (הכהן) דף ד ע"א
ג/טו אהליך יעקב גיטין סי' ב ס' ב, יד
ג/טו אוהב מישרים עמ' רפב
ג/טו אור הישר [כ"מ לקמן פ"ט הי"ח, הגהמ"י הל' גירושין פ"ו אות ב, דברי ריבות סי' רצא]
ג/טו אור יקרות
ג/טו אור ליהודה קדושין עמ' שכ, שכב-שכג
ג/טו אושר ירוחם עמ' סה
ג/טו אחיעזר ח"א סי' ו אות ד, סי' ח אות ב, סי' יד אות ב
ג/טו איים בים גיטין סי' כז אות ז
ג/טו אמרות טהורות (ישראל) דף לה ע"ב, נ ע"ד
ג/טו אמרי בינה (אוירבך) - טוען ונטען סי' ח ד"ה ואם
ג/טו אמרי כהן גיטין סי' ח ס"ק ב-ג
ג/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יד אות ג
ג/טו אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 91, 94 {לח"מ}, 97 {ראב"ד}, 110 {ראב"ד}, 111
ג/טו אפיקי מגינים ב"ב סי' יט
ג/טו אפיקי מגינים קידושין סי' יט, לד, פ
ג/טו ארחות חיים ח"ב סי' ו אות ג
ג/טו אש תמיד עמ' רפג, שו, שנג
ג/טו באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' לט ס"ק ו
ג/טו באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קטו
ג/טו באר לחי ראי
ג/טו באר ראי עמ' שעה
ג/טו בדי הארון (הכהן) עמ' 252
ג/טו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 40 {ראב"ד - צריך עדים למינוי שליח}
ג/טו בית אהרן (קארטשין) עמ' קעט, רטז
ג/טו בית אהרן וישראל גל' סג עמ' נב {אהא"ז}
ג/טו בית המלך (חסון)
ג/טו בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף מה
ג/טו בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יד אות ה, סי' כז אות א
ג/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רמ
ג/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רעא
ג/טו בית מאיר (תשע) סי' לח ס"לה עמ' רפ
ג/טו בית מרדכי (סאויצקי) דף נג ע"ג {צ"פ}
ג/טו בנין אב (שולמן) סי' ל אות ג, סי' לב
ג/טו בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שנו
ג/טו ברור הלכה גיטין סג ע"ב ציון ח {הגהמ"י}, קדושין מה ע"א ציון ג
ג/טו ברור הלכה כתובות עב ע"ב ציון ט פסקה ג {ראב"ד}
ג/טו ברכת אריאל ח"ב עמ' קיא {צריך שני עדים}
ג/טו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לז
ג/טו ברכת ראש עמ' רמג
ג/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שיד
ג/טו בתים לבדים עמ' תיד
ג/טו גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' לו
ג/טו גדולי שמואל קידושין דף יט
ג/טו גוילין נצולין עמ' צב, קיב
ג/טו גט מקושר (אלגזי) עמ' י-יא
ג/טו גט מקושר (צינץ) עמ' תרפג {כ"מ ומל"מ}
ג/טו דברות משה גיטין עמ' קעט, שד, תלו, תנב, ב"מ ח"א סי' כ הערה קלב
ג/טו דברות צבי חי"א סי' יג אות ה
ג/טו דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רעג
ג/טו דברי יוסף (אירגס) סי' יז דף לב ע"א {מינוי השליח א"צ עדים}
ג/טו דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' רב
ג/טו דברי יחזקאל (מישור) עמ' של, שנד-שנה
ג/טו דברי יחזקאל (תרצה) דף קטו ע"א וע"ג
ג/טו דברי יציב אהע"ז עמ' רנח {לח"מ}
ג/טו דברי ירוחם סי' סד
ג/טו דברי ירמיהו קידושין עמ' קנט
ג/טו דברי ריבות (תשעב) עמ' יד
ג/טו דודאי משה עמ' נו
ג/טו דורש לציון (תקצד) דרוש ד
ג/טו דינא דחיי ח"ב דף יח ע"ב
ג/טו דליות דוד קידושין עמ' צה-צז
ג/טו דרך המלך (רפפורט)
ג/טו דרך עץ החיים (אלגזי) דף קלד ע"ב {ק"ס}, ע"ג {לח"מ}
ג/טו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' ה
ג/טו דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ' יג, שמעתתא טו פי"ג
ג/טו דרכי משה ח"ב שמעתתא ו פ' כ-כא
ג/טו הגהות חבר בן חיים
ג/טו היכל מלך
ג/טו המדות לחקר ההלכה מדה ב אות כד, מדה יח אות כט, מדה כב אות קל, מדה כג אות יב
ג/טו המעשה והמדרש עמ' ס {המקדש אשה לבנו}
ג/טו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' מז, נ
ג/טו השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 29
ג/טו וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קצ
ג/טו זכר אליהו עמ' רכו {עדים בשליח הולכה}
ג/טו זכר יצחק (תשן) עמ' פב
ג/טו זכרון מלך (צונץ)
ג/טו חד וחלק ח"ב דף כז ע"א, מב ע"ד, מג ע"ב
ג/טו חוקי חיים (גאגין)
ג/טו חזו"א אהע"ז סי' ק ס"ק א
ג/טו חזו"א על הרמב"ם
ג/טו חזון יחזקאל גיטין פ"ג ה"ו
ג/טו חי' בעל שרידי אש עמ' תצב {אהא"ז}
ג/טו חי' הגר"ח החדש עמ' רלט {ראב"ד}, רמ, רנא {ראב"ד}, רעה, שג, תטו
ג/טו חי' הגרנ"ט סי' סב, קד
ג/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מא
ג/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מא
ג/טו חי' הר"ר שמעלקא קדושין מא ע"א
ג/טו חי' חתם סופר
ג/טו חי' ירוחם
ג/טו חי' מהרי"א הכהן עמ' סו
ג/טו חי' ר' שמואל גיטין עמ' כא, צו
ג/טו חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ז
ג/טו חמדת אהרן עמ' רח
ג/טו חק לישראל שליחות עמ' 112, 118, 141, 142 {רמב"ם}, 159 {צ"פ}
ג/טו יגיעת ערב ב"מ עמ' קכא, קכו
ג/טו יד המלך (לנדא)
ג/טו ישא מדברותיך קדושין עמ' שסט, תמ
ג/טו כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ג/טו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רפה
ג/טו כל בו ח"ה עמ' ע
ג/טו כלי שרת סי' עא, עג (עמ' קכה)
ג/טו כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' קעו
ג/טו לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מו עמ' קמט
ג/טו לב ים גיטין עמ' קפט-קצא, שמא-שמב
ג/טו לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קלה ע"ב]
ג/טו לבב דוד
ג/טו לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יא אות ט
ג/טו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סג אות יא
ג/טו לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' א אות א-ב, ו-יא, סי' ב אות א, ו
ג/טו מאור למלך גיטין עמ' ד, יב {ראב"ד}
ג/טו מאמר מרדכי (נסים)
ג/טו מגילת ספר עשין דף לח ע"ד {כ"מ}
ג/טו מוריה גל' רטו עמ' מז-מח
ג/טו מוריה שנה ח גל' ח עמ' כט
ג/טו מחנה יוסף (תשעב) סי' כח אות א
ג/טו מחנה ישראל (אליהו)
ג/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קסה
ג/טו מנחת חן (אהלבוים, שו"ת) עמ' רס, רסז, רעא
ג/טו מעדני אשר - נישואין עמ' קלג
ג/טו מעיני המים
ג/טו מעשה בצלאל סי' רמג
ג/טו מפתח הבאורים [שערי ישר שער ז פי"ד, חי' ר' חיים הלוי דף כ]
ג/טו מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ה אות ז
ג/טו מצעדי גבר קדושין סי' לה אות א, ד, סי' לו אות א-ב, ד
ג/טו מקראי קדש (תפט) דף רטו ע"ב
ג/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' שכט
ג/טו מראה הגדול ח"ב דף ד ע"א-ע"ג {מ"מ}
ג/טו מרבה חיים סי' מה אות א
ג/טו מרחשת ח"ב סי' י אות ב
ג/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/טו משאת גרשון עמ' כג-ל
ג/טו משאת המלך ח"ד סי' תקכו {א"צ עדים}
ג/טו משמרת חיים ח"ג עמ' קל
ג/טו משנה הלכות ח"ז סי' רלה
ג/טו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קיא, קיד, קכו
ג/טו משנת יעקב קנין עמ' שו
ג/טו משנת נחום
ג/טו משנת ר' אהרן גיטין עמ' יד, טז, יח, כ-כב, כח
ג/טו משנת רבנו יוסף עמ' 98
ג/טו נועם התלמוד קידושין עמ' טז-יח, כ-כא, כד-כה
ג/טו נועם ח"י עמ' קצג
ג/טו נזיר ה' סי' לה סעיף ב-ג
ג/טו נזר הקדש (קפלן)
ג/טו נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קפז
ג/טו נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כז אות ב
ג/טו נתיבות מרדכי גיטין עמ' רכח, שנא
ג/טו נתיבות מרדכי קדושין עמ' קמו, רלג
ג/טו נתיבות שמואל דף א ע"א בהערה, קכח ע"א
ג/טו נתן פריו גיטין עמ' טז
ג/טו ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רמ
ג/טו סוכת דוד (דיאס)
ג/טו עומק הפשט ח"ב עמ' תקלב
ג/טו עטרת חן ח"א עמ' קז
ג/טו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קלד, רכג
ג/טו עליות משה (תשנב) ח"א עמ' ריז
ג/טו עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רצד
ג/טו עמודי שלמה ח"ג עמ' קנג
ג/טו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 557
ג/טו עמק יהושע אחרון עמ' ס
ג/טו עצי ארזים סי' לה ס"ק ד, ט
ג/טו פני משה (הכהן) עמ' קצו {כ"מ בשם רמ"ך}
ג/טו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תקצט
ג/טו פנת יקרת (תשנד) סי' סח אות ד, סי' צב
ג/טו פנת יקרת (תשעא) עמ' שכד, שצז
ג/טו פרי האדמה ח"ג
ג/טו ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"א אות ט
ג/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפה אות ב
ג/טו צפנת פענח שמות עמ' 33
ג/טו צרור החיים (קליין) דף נח ע"ב
ג/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' קפז
ג/טו קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות ב, ח, שעור ג אות יג הערה 22, שעור יב אות ח
ג/טו קונטרסי שעורים כתובות עמ' 38, 382, 430
ג/טו קרית מלך
ג/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תנ, אלף קיא
ג/טו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שעו
ג/טו רביד הזהב (אברך) דף כד ע"ג {ראב"ד}
ג/טו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קכ
ג/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קסט
ג/טו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רמג, רמו
ג/טו שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' לח, מא, עא
ג/טו שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' לד, לו, סג
ג/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קמה, רנב
ג/טו שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' נג
ג/טו שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' נג
ג/טו שו"ת הריב"ש עמ' רכח, המיוחסות עמ' כב, כה-כו, כט, לא
ג/טו שו"ת מהר"י וייל (דומב) סי' קצ (ח"א עמ' רמ)
ג/טו שו"ת מהר"ם מינץ עמ' יא-יב, טו
ג/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' מז, ח"ב עמ' רמ
ג/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' נב
ג/טו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' כד, ח"ד עמ' קכז
ג/טו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קח
ג/טו שו"ת ר"י מליריאה עמ' ש
ג/טו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' נה
ג/טו שו"ת רשב"ש עמ' קצ, תפא, תפד
ג/טו שושנת העמקים (תאומים) עמ' רנ
ג/טו שחר אורך עמ' תלח
ג/טו שיח השדה (פרומר) עמ' קנו
ג/טו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מ אות ה
ג/טו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' ב, כח, לג, קסט, קעח, רע
ג/טו שעורי ר' שמואל גיטין עמ' נו-נז, עב
ג/טו שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 241
ג/טו שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 137, 141, 180
ג/טו שער המלך ח"א עמ' תקעב-תקעד
ג/טו שערי זיו ח"א דף קמח ע"ב
ג/טו שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' ג-ד, יב-יד
ג/טו שערי טהר ח"ו סי' פג
ג/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 390, 398
ג/טו שערי ישר שער ז פי"ד אות א, ג, ה
ג/טו שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קא-קב {הגהמ"י}, ח"ב עמ' קצד, ר-רח
ג/טו שפתי דעת ח"ג עמ' רמא
ג/טו שרידי אש ח"א עמ' שמא
ג/טו תורת השליחות עמ' קמז, קנ, קסה {ראב"ד}
ג/טו תורת מיכאל עמ' רלא-רלב
ג/טו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שצז, תרעו, תרצ-תרצא
ג/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רסח, שא
ג/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' נט, סז, עא, עד, רנה, תשו, נט, עז
ג/טו תפארת נתן עמ' מג
ג/טו תרומת הדשן פסקים סי' נ
ג/טו תשובות הרי"ד עמ' רלח
ג/טו תשובות ר"י הזקן עמ' 192
ג/טז אבי עזרי ח"א
ג/טז אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' ט {או"ש}
ג/טז אבני ציון ח"ג עמ' רח, רי, ח"ד עמ' מא, רסד, רסו
ג/טז אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רנח
ג/טז אגודת אזוב ח"ב דף פ ע"ב, פג ע"א
ג/טז אהל חייא עמ' תקעג
ג/טז אהל יצחק גיטין עמ' קלה
ג/טז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קיא
ג/טז אהלי תם עמ' קמה
ג/טז אור שמח
ג/טז אמר יוסף (אלקלעי)
ג/טז אמרות טהורות (ישראל) דף לה ע"ב
ג/טז אמרי בינה (אש) דף קיא ע"ג {שליח נעשה עד}
ג/טז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כב אות א
ג/טז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כב
ג/טז ארחות חיים ח"ב סי' ו אות ג
ג/טז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קסט {מ"מ}
ג/טז אשר למלך
ג/טז בית המלך (חסון)
ג/טז בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף מח ע"ב
ג/טז בית ירוחם
ג/טז בנין יהושע (וילדמן) דף לד ע"ג
ג/טז בעי חיי חו"מ ח"ב דף ו ע"ג
ג/טז ברור הלכה קדושין מג ע"א ציון ה
ג/טז ברור הלכה שבועות מז ע"ב ציון ב פסקה ד {אבי עזרי}
ג/טז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רנז
ג/טז ברכת אריאל ח"ב עמ' קיא {שליח נעשה עד}
ג/טז גדולי שמואל ב"ק דף עא {או"ש}
ג/טז גוילין נצולין עמ' קעג
ג/טז דברות אליהו ח"א עמ' קיז
ג/טז דברי יחזקאל (מישור) עמ' שנו
ג/טז דורש לציון (תקצד) דרוש ד
ג/טז דרך המלך (רפפורט)
ג/טז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' פד
ג/טז הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 444 {כ"מ}
ג/טז השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 18
ג/טז זכרון זאב עמ' רצד
ג/טז זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קמז
ג/טז חד וחלק ח"ב דף כ ע"ב, מג ע"ב-ע"ג, מד ע"א {מ"מ, אחרי תקנת שבועת היסת}, ע"ג
ג/טז חי' הר"ר שמעלקא קדושין מג ע"ב
ג/טז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שנח
ג/טז חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רט
ג/טז חי' ר"י נחמיה סי' קיג אות ח, סי' קסח אות א, ב, יג
ג/טז חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מח
ג/טז ים התלמוד (עדיל) עמ' תצט
ג/טז ישא מדברותיך קדושין עמ' שצח
ג/טז כל בו ח"ה עמ' ע
ג/טז לב שלם [פרי עץ חיים (אביגדור) דף יב ע"ג, רשב"ש סי' תקעד, יד אהרן אהע"ז סי' לה הגהב"י אות טו]
ג/טז לב שלמה (חלמא) עמ' קעא
ג/טז מלבושי יו"ט ח"ב חו"מ סי' ב
ג/טז מנחת אשר ב"ב עמ' כא
ג/טז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תמג
ג/טז מקראי קדש (תפט) דף רטו ע"ב
ג/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' שכט
ג/טז מראה איש ח"ב עמ' קמב
ג/טז מראה הפנים קדושין כג ע"ב
ג/טז משמרת חיים ח"ב עמ' קסד
ג/טז משנה הלכות קדושין סי' עג
ג/טז משנת יעקב קנין עמ' שיד
ג/טז משנת ר' אהרן קדושין עמ' קסב
ג/טז נועם ח"י עמ' קצד
ג/טז נחל איתן
ג/טז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רסה
ג/טז נרות אהרן
ג/טז נתיבות מרדכי קדושין עמ' ש
ג/טז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קיא-קיד
ג/טז עצי ארזים סי' לה ס"ק ג
ג/טז צור תעודה דף פ ע"א, פא ע"א {קרית מלך רב}
ג/טז קובץ ביאורים (שפירא)
ג/טז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תסז {טעם המלך}
ג/טז קרית מלך רב
ג/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' קמו
ג/טז ר"י ששפורטש עמ' 278
ג/טז שו"ת רשב"ש עמ' תמג
ג/טז שם משמעון (שטרן) דף כה ע"ד {שליח נעשה עד גם בקדושי כסף}
ג/טז שער המלך
ג/טז שער המלך ח"א עמ' שנא
ג/טז שפת הים (מיו) דף סד ע"ב {מל"מ}
ג/טז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרצג, תרצו
ג/טז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קסא
ג/טז תפארת מנחם דף יד ע"ג
ג/יז אהל יצחק גיטין עמ' רנ, רנב
ג/יז אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קסה, ב"מ סי' טז, סז
ג/יז אהליך יעקב ב"מ סי' כה ס' א
ג/יז אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 175 {או"ש}
ג/יז אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' תנה
ג/יז אור שמח
ג/יז אות היא לעולם ח"ב דף סז ע"ג {מ"מ}
ג/יז אמרות יצחק תנינא עמ' קח {או"ש}, קכט {או"ש}
ג/יז אנצי"ת ע' גוי הע' 779 {לח"מ}, 785
ג/יז ארחות חיים ח"ב סי' ו אות ג
ג/יז בית המלך (חסון)
ג/יז בית יעקב (מסקין) סי' מג (דף נה ע"ג)
ג/יז בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' נט אות ד
ג/יז בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' מו אות א, סי' מה אות ב, נח אות ד והערה 2, 4
ג/יז ברור הלכה גיטין כג ע"ב ציון א
ג/יז ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קנד
ג/יז בשבילי הפסח סי' מ אות יג {או"ש}
ג/יז בשבילי הקודש סי' כח אות ד {או"ש}
ג/יז דברי סופר עמ' קיט
ג/יז הארת ירוחם קדושין ח"ב דף עט ע"ב
ג/יז הגהות חבר בן חיים
ג/יז המדות לחקר ההלכה מדה כג אות ח
ג/יז המעשה והמדרש עמ' ס {עבד פסול לשליחות}
ג/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' נ
ג/יז חי' הגר"ח ב"מ עמ' קעח
ג/יז חי' מהרי"א צטרון עמ' קנז {אור שמח}
ג/יז חק המלך יבמות עמ' קמו
ג/יז חק לישראל נזיקין עמ' 87 {אור שמח}
ג/יז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 518
ג/יז טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף קט ע"ג
ג/יז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' פה
ג/יז כל בו ח"ה עמ' עא
ג/יז לב שלם [ב"ח אהע"ז דף כח ע"ג, באר יעקב אהע"ז דף קכד ע"א]
ג/יז לבב דוד
ג/יז לקוטי שיחות חל"ג עמ' 113 {שליחות בגוי}
ג/יז מאור למלך קדושין עמ' קסא {לח"מ}
ג/יז מחנה יוסף (תשעב) סי' לא אות ד
ג/יז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שעא {לח"מ}
ג/יז משמר הלוי עמ' צט
ג/יז משנת חיים קדושין עמ' שלג, שלח, שלט
ג/יז נחל איתן
ג/יז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יא אות ג
ג/יז נתיבות מרדכי קדושין עמ' רצא, תקב {או"ש}
ג/יז נתן פריו ב"מ עמ' סז
ג/יז עבודת הזבח מעילה סי' ט ס"ק ח {או"ש}
ג/יז עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' עב
ג/יז עצי ארזים סי' לה ס"ק יג
ג/יז עצמות יוסף קידושין דף מא (עמ' קסט)
ג/יז פני מבין ח"א דף קכד ע"ד
ג/יז פני משה (שלז')
ג/יז פרי עץ חיים (אביגדור)
ג/יז פרקי שליחות עמ' 172 {או"ש}
ג/יז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' לח
ג/יז שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' לד
ג/יז שלחן המלך
ג/יז שנתון המשפט העברי ח"ח"א עמ' 228-229, ח"ט עמ' 99
ג/יז שער המלך ח"ב עמ' קפא {לח"מ}
ג/יז שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קל {לח"מ}
ג/יז תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תקז
ג/יז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קכה
ג/יח אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' א
ג/יח אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 99
ג/יח אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/יח אבן מלוכה (רביע)
ג/יח אהל חייא עמ' תתכד
ג/יח אהל יצחק גיטין עמ' תקב-תקג, תתכו
ג/יח אהליך יעקב גיטין סי' א ס' ה
ג/יח ארזא דבי רב קידושין עמ' לא {ר"ח הלוי}, לב
ג/יח ארחות חיים ח"ב סי' ו אות ג
ג/יח ארץ הצבי (שכטר) עמ' קעט
ג/יח בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' עו-עז
ג/יח בדי הארון (הכהן) עמ' 286
ג/יח בינת דניאל ח"א עמ' פא {ר"ח הלוי}
ג/יח בירורים ברמב"ם סי' יג
ג/יח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רמב
ג/יח בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רעג
ג/יח ברור הלכה קדושין ט ע"א ציון ד, ט ע"ב ציון ג
ג/יח דברי ירמיהו קידושין עמ' כד
ג/יח דברי משפט - חי' מהרי"א סי' רנד אות א
ג/יח דברי משפט סי' רמד סעיף ג
ג/יח דגל ראובן ח"ג סי' כב
ג/יח דרכי חושן ח"ג עמ' לו
ג/יח דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' ח
ג/יח הארת ירוחם קדושין ח"ב דף כו ע"ג, קז ע"א
ג/יח זכר טוב עמ' יא
ג/יח זכרון מלך (צונץ)
ג/יח חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"א
ג/יח חי' בעל שרידי אש עמ' נד {אבי עזרי}
ג/יח חי' הגר"ח החדש עמ' רצב {דעת השליח מועילה}
ג/יח חי' ר' חיים הלוי
ג/יח חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' כב
ג/יח כל בו ח"ה עמ' עא
ג/יח כנפי נשרים
ג/יח לב ים גיטין עמ' שנח {צריך ששטר הקידושין ייכתב מדעת המשלח}
ג/יח מאור למלך ב"ב עמ' קמד
ג/יח מאור למלך ב"מ עמ' קס
ג/יח מאור למלך קדושין עמ' קטז-קיז, קיט, קכ {ר"ח הלוי}, קכא, קעד
ג/יח מכתם לדוד (חסן)
ג/יח מלואי אבן ח"ב עמ' קכג, קכה, קצא, רו
ג/יח מנחה לאהרן (וולף) עמ' 36
ג/יח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קעט
ג/יח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ג/יח מרומי גלים עמ' צה
ג/יח משנת יעקב משפטים עמ' קצג {ר"ח הלוי}
ג/יח משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שמג
ג/יח משנת יעקב קנין עמ' קצז {ר"ח הלוי}
ג/יח משנת ר' אהרן גיטין עמ' קכא
ג/יח משנת ר' אהרן קדושין עמ' לב
ג/יח נתיבות מאיר (בן שושן) קדושין סי' יד אות ג
ג/יח נתיבות מרדכי קדושין עמ' קכג, קכה, קכז, קלב, קלד {ר"ח הלוי}, תלו {ר"ח הלוי}
ג/יח נתיבי ים קדושין עמ' סג
ג/יח ספנת יקרת (תשעא) עמ' שלז, תקמו, תרמו {ר"ח הלוי}
ג/יח עומק הפשט ח"ב עמ' תצו, תקיא, תקמה, תקמח
ג/יח עליות משה (תשנב) ח"א עמ' ריג, ריח
ג/יח עליות משה (תשעו) ח"א עמ' ערה, רצו
ג/יח עצי ארזים סי' לו ס"ק א
ג/יח פני משה (שלז')
ג/יח פנת יקרת (תשנד) סי' עג אות ג, סי' קמד אות א {ר"ח הלוי}
ג/יח צבא המלך עמ' קנ
ג/יח קובץ ביאורים (שפירא)
ג/יח קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות י, שעור יא אות יג
ג/יח קונטרסי שעורים קדושין שעור ו אות ה
ג/יח קרית מלך
ג/יח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שסו
ג/יח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רמח, תיד
ג/יח שיח ערב קידושין עמ' כ {רמב"ם}, כח, פז {ר"ח הלוי}
ג/יח שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' י אות ז
ג/יח שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 286
ג/יח שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור נ {ר"ח הלוי}
ג/יח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תצא {ר"ח הלוי}
ג/יח שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 312 {ר"ח הלוי}, 400 {ר"ח הלוי}, 404
ג/יח שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' קלה
ג/יח שערי זיו ח"א דף קמא ע"ד
ג/יח שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' ט
ג/יח שערי טהר ח"ו סי' פד אות ב
ג/יח שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יד אות ח ד"ה ולכאורה
ג/יח שערי שמואל עמ' קנא
ג/יח תורת השליחות עמ' קמג {מ"מ}
ג/יח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תכו, תכח, תלח
ג/יח תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רסב
ג/יט אוצרות הרמב"ם
ג/יט אור הישר [מפרשים לקמן פ"י הט"ז והל' גירושין רפי"א]
ג/יט אמונת עתיך גל' 113 עמ' 50 {מצוה בו יותר}
ג/יט אמרי איש עמ' רח
ג/יט אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תלב
ג/יט ארחות חיים ח"ב סי' ו אות ו
ג/יט אריה ליש עמ' קלג
ג/יט בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קכג
ג/יט ברור הלכה כתובות נז ע"ב ציון ג
ג/יט ברור הלכה קדושין מא ע"א ציון ה, ו, ז
ג/יט גינת אגוז (תשעב) עמ' תקנא
ג/יט דברות אליהו ח"ה עמ' כה {ע"י שלוחה - בלי שיראנה}
ג/יט דברות משה קידושין סי' לג הערה ל
ג/יט דברי חיל עמ' ט
ג/יט דברי יציב אהע"ז עמ' קכח, קל {עד שיראנה}
ג/יט דינא דחיי ח"ב דף יט ע"ב
ג/יט דליות דוד קידושין עמ' צז
ג/יט הגהות חבר בן חיים
ג/יט המעשה והמדרש עמ' סד {קדושין ע"י שליח}
ג/יט זכרון זאב עמ' רצט
ג/יט זרע אברהם (כטורזא)
ג/יט חי' עזיאל
ג/יט חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שסד
ג/יט חק המלך יבמות עמ' יג
ג/יט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' פח, קמה
ג/יט ים שמחה עמ' עז {עד שיראנה}
ג/יט יציב פתגם - ילקוט פרפראות (תשסז) עמ' קנט
ג/יט יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קנט
ג/יט ישא מדברותיך קדושין עמ' תטז, תיז, תיט-תכב
ג/יט כל בו ח"ה עמ' עח
ג/יט לב שלם [מגילת ספר עשין דף פא ע"ד, בני יהודה דף קנ ע"ג]
ג/יט מגילת ספר עשין דף פא ע"ד
ג/יט מהלכי משפט ח"ד עמ' 398
ג/יט מחנה אפרים (אפשטיין) דף כג ע"ב {נחל איתן}
ג/יט מחנה יוסף שבת עמ' קצז
ג/יט מסורה ח"ה עמ' יז
ג/יט מעיני מים מקואות עמ' סא
ג/יט מקור ישראל דף ל ע"ד {אין ראוי לקדש קטנה}
ג/יט משאת המלך ח"ב סי' קנח
ג/יט משאת כפי עמ' ב
ג/יט משנה הלכות ח"ז סי' רלה, ח"ט סי' רסז
ג/יט משנת יהודה הל' שבת עמ' ריב
ג/יט משנת יהודה ח"א פ"ל ה"ו
ג/יט משרת משה (עטייה)
ג/יט נועם התלמוד קידושין עמ' צט
ג/יט נועם חי"ט עמ' רנז
ג/יט נחלת עזריאל (גרין) עמ' יא
ג/יט סופר המלך ח"א עמ' קלז
ג/יט סתירת זקנים - הלכה עמ' קג
ג/יט עצמות יוסף קידושין דף מא (עמ' קסד)
ג/יט שאילת יעבץ ח"א סי' יד
ג/יט שאל האיש דף סו ע"א
ג/יט שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 117
ג/יט שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רכא
ג/יט שו"ת הרדב"ז סי' אלף לט
ג/יט שו"ת הרדב"ז סי' אלף לט
ג/יט שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קנב
ג/יט שו"ת רשב"ש עמ' שא
ג/יט שושנת יעקב (רפפורט) עמ' ס
ג/יט שיח ערב קידושין עמ' קסא
ג/יט שירת דוד (שיינין) עמ' קלז
ג/יט שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שנד
ג/יט שער המלך
ג/יט שערי אורה (ברגמן, תשכט) עמ' ס
ג/יט תבואות שמש (משאש) אהע"ז סי' קכג עמ' רלד
ג/יט תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יט ס"ק י, יג
ג/יט תורה תמימה ויקרא פ' יט אות קכג
ג/יט תחומין חט"ו עמ' 106
ג/יט תפארת אבות (סופר) עמ' מ-מא {אסור לקדש עד שיראנה}
ג/יט תפארת מנחם דף כא ע"א
ג/כ אגרא לישרים סי' כ
ג/כ אור הישר [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' יח, תורת האהל דף נב ע"א]
ג/כ אור חדש (מהר"ל) פ"ה הע' 80
ג/כ אור ליהודה קדושין עמ' כא {מד"ס}
ג/כ אורח ישראל מילואים לסי' כח ח"ב אות ז
ג/כ אמונת עתיך (נאור) עמ' מח
ג/כ אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קלד
ג/כ אשר למלך
ג/כ בד קודש (דאנון)
ג/כ בים דרך עמ' ע
ג/כ בית דינו של שמואל עמ' 178
ג/כ בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/כ בית שערים יו"ד סי' תלד
ג/כ בכורי אברהם דף צט ע"ד {כסף - מהתורה}
ג/כ בנין אפרים עמ' יב, יד
ג/כ ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' צ
ג/כ ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סד
ג/כ גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלב ע"א
ג/כ דברי אמת (תשעט) עמ' רנ, רנב, שצח, שצט, תיא {הכסף עיקרו מה"ת ופירושו מדברי סופרים, וראב"ד}
ג/כ דברי יציב לקוטים עמ' קלט {מד"ס}
ג/כ דינא דחיי ח"ב דף א ע"ג
ג/כ דליות דוד קידושין עמ' צז
ג/כ דרך המלך (רבי)
ג/כ דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 44 ואילך, 85 ואילך
ג/כ המשפט העברי עמ' 438
ג/כ זאת ליעקב קידושין עמ' לד
ג/כ חוות אליעזר עמ' נג
ג/כ חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד קידושין ב ע"א, וחי' הריצ"ד לעיל פ"א ה"ב והל' אבל פ"ב ה"ז]
ג/כ יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות א ס"ק ה
ג/כ כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קד
ג/כ כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' סג, צו
ג/כ להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קמט
ג/כ לקוטי שיחות חי"ט עמ' 215
ג/כ מהלכי משפט ח"ב עמ' 85
ג/כ מוריה גל' קצט עמ' סז {ראב"ד}
ג/כ מחקרי ארץ ח"ו אה"ע סי' ה
ג/כ מי השלוח (זס') עמ' סז, עא
ג/כ מילי דמרדכי
ג/כ מנחה לאהרן (וולף) עמ' 27
ג/כ מעשה רק"ם (קורייאט) דף ד ע"ד
ג/כ מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' עו]
ג/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/כ משאת כפי עמ' מט
ג/כ משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' יב
ג/כ משנה הלכות ח"ב דף מז ע"ג-ע"ד
ג/כ משנה הלכות ח"ב סי' לא דף מז ע"ג {כסף מד"ס}
ג/כ משנה הלכות קדושין סי' ג
ג/כ משנת שמחה
ג/כ משפטים לישראל, הקדמה עמ' טז
ג/כ נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רג-רד
ג/כ נישואין שלא כדת עמ' 101
ג/כ נתן פריו סוגיות ח"א עמ' פ
ג/כ סיומי המסכתות עמ' 148-149 {מד"ס}
ג/כ עבודת הגרשוני עמ' קנב
ג/כ עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' צה
ג/כ עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' צג
ג/כ עלי עין עמ' קז
ג/כ פאר הלכה פסחים עמ' רפה {מד"ס}
ג/כ פד"ר חי"ט עמ' 181 {ראב"ד}
ג/כ פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קה {ביאה אחר כסף גומר}
ג/כ קובץ על יד ח"א
ג/כ קונטרסי שעורים כתובות עמ' מח
ג/כ קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קנ {דברי סופרים}
ג/כ קרית מלך
ג/כ ריח השדה (חביב) סי' לא עמ' שלג
ג/כ שו"ת כרך של רומי סי' יז דף סז ע"א
ג/כ שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קמז
ג/כ שעורי עץ ארז שבת עמ' קז {מד"ס}
ג/כ שערי בינה (תשעט) עמ' כג {דרבנן}
ג/כ תורת האוהל (תשנג) עמ' סט {קידושי שטר מן התורה}
ג/כא אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' ה, לח"מ לעיל פ"א ה"ב]
ג/כא ארחות חיים ח"ב סי' ו אות ו
ג/כא אשר למלך
ג/כא באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' ריט
ג/כא בית אהרן וישראל גל' מו עמ' קמא {דרך המלך}
ג/כא ברור הלכה קדושין יב ע"ב ציון א
ג/כא בשבילי הפסח סי' כג אות ז {לכתחלה}
ג/כא גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תה
ג/כא דברי אמת (תשעט) עמ' ת {אין מקדשין בביאה לכתחילה וכו'}
ג/כא הון יוסף דף נח
ג/כא הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 186
ג/כא המשפט העברי עמ' 438
ג/כא זכר יצחק (תשן) עמ' רמז
ג/כא כל בו ח"ה עמ' עט
ג/כא מחנה לויה (תשעד) עמ' שצח
ג/כא מחקרי ארץ ח"ו אה"ע סי' ה
ג/כא מחשבת הקודש ח"ב דף מח ע"א
ג/כא מקראי קדש (תשנג) עמ' שכט
ג/כא משנה הלכות ח"ב דף נ ע"ג
ג/כא משנה הלכות ח"ב סי' לג דף נ ע"ג
ג/כא משנה הלכות ח"ג סי' קלג
ג/כא משנה הלכות קדושין סי' סה, פז
ג/כא משנת יוסף דרשות ח"ב עמ' שכ {שלא יהיו פרוצים}
ג/כא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ו
ג/כא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לז אות ו
ג/כא נישואין שלא כדת עמ' 102
ג/כא סוכת דוד (דיאס)
ג/כא עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רנד, רנו-רנז
ג/כא קובץ ביאורים (שפירא)
ג/כא קונטרסי שעורים כתובות עמ' מג
ג/כא קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות יג
ג/כא קרית מלך
ג/כא ריח השדה (חביב) סי' לא עמ' שלג
ג/כא שו"ת רשב"ש עמ' תקיא
ג/כא תורת מנחם חי"ב עמ' 205 {נהגו כל ישראל לקדש בכסף}
ג/כב אורח צדקה עמ' קה-קו
ג/כב אושר ירוחם עמ' א
ג/כב ארץ יהודה
ג/כב ברור הלכה קדושין יב ע"ב ציון א
ג/כב גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' יא
ג/כב דברי אמת (תרכא) דף קו ע"ב {ראב"ד}
ג/כב זקן שמואל דף כו ע"א
ג/כב חי' חתם סופר
ג/כב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תע {בלי שידוכין}
ג/כב יוסף חי [אשתמיט מלח"מ וממל"מ דברי רמב"ם הל' טוען פ"א ה"ה]
ג/כב כל בו ח"ה עמ' פ
ג/כב לב מבין
ג/כב לבב דוד
ג/כב מחקרי ארץ ח"ו אה"ע סי' ה
ג/כב מקראי קדש (תפט) דף רטו ע"ב
ג/כב משנה הלכות קדושין סי' סה
ג/כב משנת יעקב הפלאה עמ' שיז-שיח
ג/כב משפטי דרבנן עמ' עח, קז-קח
ג/כב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ו
ג/כב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לז אות ו
ג/כב נתיבות מרדכי קדושין עמ' רמ
ג/כב סוכת דוד (דיאס)
ג/כב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רנד-רנה, רנז
ג/כב פי' ר"א מן ההר יבמות נא ע"ב
ג/כב פרי האדמה ח"א
ג/כב קונטרסי שעורים כתובות עמ' מג
ג/כב שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' פה
ג/כב שו"ת מהרש"ל סי' כה
ג/כב שו"ת רשב"ש עמ' כד
ג/כב שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור א אות ו
ג/כג אבודרהם (תשכג) עמ' שס
ג/כג אבני ציון ח"א סי' נז אות ד, ח"ג עמ' קצז
ג/כג אבני ציון ח"ד עמ' פא
ג/כג אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' יז
ג/כג אגורה באהלך דף מ ע"ד {מל"מ}
ג/כג אגרות משה אהע"ז ח"א סי' פז, ח"ד עמ' קנד
ג/כג אהל חייא עמ' תקכד
ג/כג אהל שרה לאה עמ' תקכה {ברכת אירוסין - ברכת המצוות}
ג/כג אוצרות יהושע עמ' כח, סא
ג/כג אור הישר [באר שבע קונ' באר מים חיים סי' טז]
ג/כג אור המזרח חל"ד עמ' 114 {לא מברך אח"כ}
ג/כג אור זרוע ח"א סי' כה
ג/כג אור חדש (בלומ') דף כט ע"ג-ע"ד, ל ע"ב-ע"ד, לא ע"ד, לב ע"א-ע"ב
ג/כג אורח ישראל סי' יב הערה ס, מילואים לסי' יב ח"א אות ד
ג/כג אוריתא טו עמ' מח {מ"מ}, קלח {ראב"ד}
ג/כג איש אמונים דף נ ע"א {מל"מ}
ג/כג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 105
ג/כג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שנד-שנה {לא יברך אחרי הקידושין}
ג/כג אמר יוסף (אלקלעי)
ג/כג אמרות טהורות (ישראל) דף נ ע"ב {מל"מ}
ג/כג אמרי דוד (מלי'), קו"א עמ' נד
ג/כג אמרי דעת אהע"ז סי' א עמ' קז
ג/כג אמרי שפר (פינטו) עמ' כז
ג/כג אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' טו, יז
ג/כג אנצי"ת ע' ברכת ארוסין הע' 2, 7, 11, 13, 23, 24, 30, 32, 36, 45, 66, 70, 72, 79, 81, ע' ברכת המצות הע' 169, 172 {ראב"ד}, 174
ג/כג אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' מה
ג/כג אפיקי מגינים יבמות סי' יא
ג/כג ארחות חיים ח"ב סי' ו אות כא עמ' 63-64
ג/כג באר אלחנן עמ' קכב
ג/כג באר לחי ראי
ג/כג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עז
ג/כג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' צט-ק
ג/כג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף לד ע"ד
ג/כג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קנד
ג/כג בדבר מלך ח"י עמ' קעא
ג/כג בדבר מלך חי"ח עמ' קיא {קידש את האשה ולא ברך קודם הקידושין לא יברך אחר הקידושין}
ג/כג בים דרך עמ' מח, נו
ג/כג בית אהרן וישראל גל' יג עמ' פז, גל' טז עמ' פב {ברכת אירוסין היא ברכת המצוות}, גל' מא עמ' צא-צב {ברכה על קידושין}, גל' מט עמ' קד-קה, קז {ברכת אירוסין - ברכת המצוות, לכן מברך לפניה}, גל' עא עמ' עט-פ, גל' עח עמ' כג, כח, ל, לג, עט-צג, קב-קד, קיג-קטז
ג/כג בית אהרן וישראל גל' פא עמ' קכד-קכה {ברכת אירוסין היא ברכת המצוות}
ג/כג בצל חמדה עמ' קלז
ג/כג ברוך אומר חו"מ עמ' קנב*
ג/כג ברור הלכה כתובות ז ע"ב ציון ד
ג/כג ברכת הזמן עמ' קפג, שלה, שנט, תי, תיב, תיג, תקלט
ג/כג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יב, קסד {ע"י שליח}
ג/כג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' פא
ג/כג גביע הכסף ח"ג עמ' נג {הרגל לזנות}
ג/כג דברות אליהו ח"ה עמ' ג {החתן מברך}
ג/כג דברי חיל עמ' מו
ג/כג דברי יואל - שו"ת עמ' רע
ג/כג דברי סופר עמ' קכ
ג/כג דברי תלמוד ח"א עמ' קסח
ג/כג דובר ישרים פסח עמ' קמא
ג/כג דודאי משה עמ' קנא
ג/כג דעת מרדכי ח"ב עמ' ק-קא
ג/כג דרך המלך (רפפורט)
ג/כג דרשות שבט הלוי ח"א עמ' שטו
ג/כג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' צב-צד {ברכת המצוות}
ג/כג הליכות חיים יו"ט פ"ב הע' כח
ג/כג המנהיג עמ' תקמ
ג/כג המעשה והמדרש עמ' קד-קה {ראב"ד - מקדש ואח"כ מברך}
ג/כג העמק שאלה ח"א שאלתא טז אות א
ג/כג הרי יהודה ח"ב אהע"ז סי' ו אות ג
ג/כג וגר זאב עמ' נ {ברכה לפני קידושין או אח"כ}, נב {הוא או שלוחו}
ג/כג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רלא-רלב
ג/כג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' ע, ריד
ג/כג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רלו
ג/כג ויען יצחק עמ' רצד
ג/כג ויקרא אברהם אהע"ז סי' ח (מט ע"ג), סי' י (נ ע"א)
ג/כג זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רסג
ג/כג זכרון הרב עמ' 42 {הגהמ"י}
ג/כג זכרון יהודה (מונק) דף סט ע"ד, פו ע"ג {שליח מברך}
ג/כג זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קמ-קמא
ג/כג זכרון שלמה (קליין) עמ' קצד
ג/כג חי' חתם סופר
ג/כג חי' ר' שמואל פסחים עמ' מ, יבמות עמ' מו
ג/כג חיים זכו עמ' סה {ברכת המצוות}, סט {אם לא בירך לפני הקידושין}
ג/כג חנא וחסדא ח"א דף קו ע"ב, קט ע"א {מברך קודם}
ג/כג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קסג, קסו {מ"מ}
ג/כג יד ישראל ח"ב
ג/כג יד פשוטה אהבה עמ' תתשפד
ג/כג יד שלמה (פרידר)
ג/כג ידיו של משה דף קנה ע"ד {מל"מ}
ג/כג יחוה דעת ח"ב עמ' קלא
ג/כג יכין ובועז ח"א סי' עד עמ' 189
ג/כג ימי שלמה
ג/כג יקח מצוות עמ' שלח
ג/כג ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' שמד
ג/כג ישא מדברותיך פסחים עמ' רפז
ג/כג ישיר משה דף יח ע"ב
ג/כג ישכיל עבדי ח"ג אהע"ז סי' ה אות כו {מ"מ}
ג/כג ישמח ישראל (רבינוביץ) דף יט ע"א
ג/כג ישמח לב אהע"ז דף יח ע"א
ג/כג כבוד מלכים (מרגליות) {מ"מ}
ג/כג כל בו ח"ה עמ' קו
ג/כג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקסט
ג/כג כלילת יופי דף כה
ג/כג לב מבין
ג/כג לב שלם [מר דרור (קטן) סי' נא]
ג/כג לבב דוד
ג/כג להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' נד ע"א, ח"ז עמ' קלג, קלז, קנב, חי"א עמ' כד
ג/כג להורות נתן מועדים ח"א עמ' פב
ג/כג מאור למלך פסחים עמ' סז, סט-ע
ג/כג מאורות חיים תרומות עמ' רח {ראב"ד}, רט
ג/כג מאורי שערים עמ' רצ-רצא, רצו
ג/כג מאיר נתיבים עמ' 26
ג/כג מבוא למשנה תורה עמ' 97, 99, 101
ג/כג מור דרור קו"א סי' נח {ע"י שליח}
ג/כג מחנה יוסף (תשעב) סי' כו אות ד
ג/כג מחנה יוסף שבת עמ' עז-עח, קצט
ג/כג מחקרי ארץ ח"ו אה"ע סי' ה
ג/כג מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' קמו, אה"ע סי' ח
ג/כג מיטב הארץ עמ' 246
ג/כג מלאכת חרש כרך א חלק ה אות יז דף כח ע"ד, אות יט דף כט ע"א
ג/כג מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כה ע"ג {מל"מ}
ג/כג מנוחת אליהו ח"א
ג/כג מנחה לאהרן (וולף) עמ' 7
ג/כג מנחת אלימלך עמ' סא {אבי עזרי}
ג/כג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' רצט
ג/כג מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' ברכת אירוסין
ג/כג מנחת שלמה (לוין) עמ' קכח {שליח מברך}
ג/כג מעשה רקח הל' ברכות פ"ב ה"י {השמיט עשרה}
ג/כג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף כב ע"ב
ג/כג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קלז
ג/כג מפענח צפונות עמ' 134
ג/כג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ג/כג מקור הברכה (מרגליות) עמ' יא {מ"מ}, יא {הגהמ"י אותת ס}, הערה טז {ראב"ד}
ג/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/כג מרכבת המשנה מהדו"ב [משמע מרמב"ם הל' מילה רפ"ג שגם אבי הבן מברך עובר לעשייתן]
ג/כג משובב נתיבות עמ' קעד {ראב"ד}
ג/כג משמרת חיים ח"א עמ' כ
ג/כג משמרת חיים ח"א עמ' כ
ג/כג משנה הלכות ח"ז סי' רלה, רמה, רמט, ח"ט סי' רכט
ג/כג משנה הלכות כתובות דף ב ע"ב {ראב"ד}, ה ע"ד, קנא ע"א {ראב"ד}, קנב ע"א {מ"מ}, קנה ע"א {מ"מ}, קנט ע"ג, קדושין סי' סו
ג/כג משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' נד, נו
ג/כג משנה למלך אחרון
ג/כג משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רסד-רסו, נשים ח"א עמ' א
ג/כג משנת נחום
ג/כג משפטי עזיאל ח"ה עמ' רכג
ג/כג נועם ח"ה עמ' שלד [טהרת יו"ט ח"ו עמ' צב-קכ], חי"א עמ' סז, רמג [בצל החכמה ח"ב סי' עב], חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קכט [שבילין שבט תשלב]
ג/כג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ז {הגהמ"י}
ג/כג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לג אות ז {הגהמ"י}
ג/כג נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יג/יד אות א
ג/כג נחמד למראה ח"ד דף טז ע"ד
ג/כג נישואין שלא כדת עמ' 61-62 {מ"מ}
ג/כג נתיב מאיר
ג/כג נתן פריו הל' נט"י עמ' לא
ג/כג נתן פריו מגילה עמ' רמו
ג/כג נתן פריו ערבי פסחים עמ' ל {ראב"ד}, קפו {לא יברך אחר קידושין}
ג/כג ס' הפרדס לר' אשר עמ' עח
ג/כג ס' הפרדס לרש"י עמ' קא
ג/כג ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קעו, קעח
ג/כג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קמא
ג/כג סוכת דוד (דיאס)
ג/כג סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קיד-קיז
ג/כג סתרי ומגיני (תשכג) עמ' מא
ג/כג עבודת הלוי עמ' עז, פא, פד
ג/כג עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רפג
ג/כג עטרת חן ח"א עמ' קו
ג/כג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' טז
ג/כג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קמד
ג/כג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סב
ג/כג עץ חיים (אבלסון) עמ' תח
ג/כג עצי ארזים סי' לד ס"ק ה-ו
ג/כג עקדת משה ח"ב עמ' יח-יט, קכט
ג/כג פי שנים דף לב {מל"מ}
ג/כג פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 96
ג/כג פרי האדמה ח"ג וח"ד
ג/כג פרי מלכה סי' סב {מל"מ}
ג/כג פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' קמב, רפו, שפט, תכג, תכט, תלו
ג/כג צהר גל' י עמ' 168
ג/כג ציץ אליעזר ח"א סי' ו אות ו {ראב"ד}
ג/כג קובץ ביאורים (שפירא) עמ' נח-סד
ג/כג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 24
ג/כג קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות יג
ג/כג קרית מלך
ג/כג קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קצב, רג
ג/כג רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' ז ס"ק ד
ג/כג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' צ {מעשה רקח}, ח"ה עמ' קכה-קכו, שסא
ג/כג רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שלו {לא יברך אחרי קדושין}
ג/כג רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רסא
ג/כג שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ט {מ"מ}
ג/כג שבות יהודה (שו"ת) עמ' רסד
ג/כג שדה יצחק עמ' נח
ג/כג שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים שכו
ג/כג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שעד
ג/כג שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תקנ
ג/כג שו"ת רשב"ש עמ' קלג
ג/כג שולי הגליון עמ' סו
ג/כג שומע ומשמיע עמ' תכו, תכח, תלה, תלח, תפו
ג/כג שיח ערב פסחים עמ' נו, סא-סב
ג/כג שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שמט
ג/כג שלמי יוסף (גליק) עמ' ב
ג/כג שם יוסף (אליקים)
ג/כג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שמג
ג/כג שמחת מרדכי עמ' שמ
ג/כג שמש ומגן יו"ד סי' ב עמ' קמג {ברכה על קידושין}
ג/כג שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות לז
ג/כג שנות ימין ח"ב דף פב ע"ג
ג/כג שנות ימין ח"ב דף פב ע"ג {ברכת המצוות}
ג/כג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קלג
ג/כג שעורי הגרב"ד פסחים עמ' פא
ג/כג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' כז
ג/כג שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור א אות ד
ג/כג שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 239
ג/כג שערי זיו ח"א דף קמח ע"ב
ג/כג שערי נשואין עמ' רכא, רמב, רמו, רנג, רנח
ג/כג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כח ע"א
ג/כג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קיט
ג/כג שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 185-186
ג/כג שפע חיים - נישואין עמ' יא
ג/כג שפתי דעת ח"ג עמ' רנט
ג/כג שפתי ראם דף מד ע"ב {המקדש או שלוחו, לפני או אחרי}
ג/כג תאריך ישראל סי' כג הערה ח {ראב"ד}
ג/כג תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כא ס"ק ג-ד
ג/כג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כט ס"ק יד-טו {ראב"ד}
ג/כג תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' נט
ג/כג תורה שלמה חי"ט עמ' 318
ג/כג תורת אמך ח"ב עמ' 286, 478
ג/כג תורת יצחק ח"ב עמ' רפט
ג/כג תחומין ח"ו עמ' 102
ג/כג תניא רבתי ח"א עמ' 410 {מל"מ}
ג/כג תרחם ציון עמ' רעד {חתן עצמו מברך ברכת אירוסין}
ג/כג תשובה בענין קריאת הכתובה (וינה תקצה) עמ' 11-12 {הגהמ"י}
ג/כג תשובות הגאונים החדשות עמ' 195 {ראב"ד}
ג/כג תשובות הראב"ד סי' קיט
ג/כד אבודרהם (תשכג) עמ' שנז
ג/כד אבן שלמה (ניימן) עמ' ל
ג/כד אהל שרה לאה עמ' תקיט {נהגו ביין}
ג/כד אור הישר [אור הישר כתובות ו ע"ב]
ג/כד אורח ישראל סי' יב הערה ס, סי' יז אות ח, מילואים לסי' יב ח"א אות ג
ג/כד אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' פד
ג/כד אנצי"ת ע' ברכת חתנים הע' 54
ג/כד ארחות חיים ח"ב סי' ו אות כא עמ' 64
ג/כד אשדות הפסגה ח"א דף כו ע"ד {מ"מ}
ג/כד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/כד בחיר חיים
ג/כד בים דרך עמ' נו
ג/כד בית אהרן וישראל גל' סז עמ' יב {אם יש יין}
ג/כד ברור הלכה כתובות ז ע"ב ציון ד
ג/כד גליונות אבני נזר
ג/כד דברות משה גיטין עמ' תקכה
ג/כד הגהות מוהר"י קרט עמ' כז
ג/כד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' צב, צד {חתימה בברכת המצוות}
ג/כד המנהיג עמ' 76, תקלו
ג/כד המעשה והמדרש עמ' קג, קה {והבדילנו מן העריות}
ג/כד הרמב"ם ותורתו ח"א
ג/כד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רלב
ג/כד זכרון מלך (צונץ)
ג/כד חי' חתם סופר
ג/כד חי' ר"י נחמיה סי' ט אות ו
ג/כד חיים שנים ישלם עמ' קסז
ג/כד יד פשוטה אהבה עמ' תתשעג
ג/כד ימי שלמה
ג/כד כי בא מועד עמ' עז
ג/כד כל בו ח"ה עמ' קט
ג/כד מצות ביקור חולים סי' ג אות ו {ברכה לבטלה}
ג/כד משאת המלך (אדרי)
ג/כד משנת יעקב מדע עמ' שז
ג/כד נזר התורה שנה ד גל' א עמ' פה {שכר}
ג/כד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ה
ג/כד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לג אות ה {התיר לנו ע"י חו"ק}
ג/כד נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' טו אות א
ג/כד נמוקי שזבנ"י דף סג
ג/כד ס' הנייר עמ' קנח
ג/כד ס' הפרדס לר' אשר עמ' עח
ג/כד ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קעו, קעח
ג/כד צהר גל' י עמ' 168
ג/כד קובץ ביאורים (שפירא) עמ' נח, סד-סט
ג/כד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 104
ג/כד קרית מלך
ג/כד קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רעה
ג/כד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' קכה, שסא
ג/כד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שסז
ג/כד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רנב
ג/כד שו"ע הרב פסקי הסידור ברכת אירוסין ונישואין
ג/כד שולי הגליון עמ' סז
ג/כד שלחן המלך
ג/כד שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור א אות ז, שעור ב אות י
ג/כד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קח
ג/כד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קיט
ג/כד שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 182, 187, 190, 191
ג/כד תהלתו בפי עמ' קיד, רכב, רלג
ג/כד תולדות ההלכה ח"ג עמ' 222
ג/כד תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף יז ע"א {והבדילנו}
ג/כד תניא רבתי ח"א עמ' 346
ג/כד תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שפב-שפג
ג/כד תשובה בענין קריאת הכתובה (וינה תקצה) עמ' 7 {על כוס יין}


ד/193 הלכות אישות פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ משנת יעקב
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ פרשת המלך
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רי
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבות הראש ח"ב דף י ע"א
ד/א אבן ישראל (פישר)
ד/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 100
ד/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/א אבני נועם ח"ב עמ' קיג
ד/א אבני נזר אהע"ז סי' קסז אות יא {ראב"ד}
ד/א אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קמט
ד/א אדני היד החזקה
ד/א אהל חייא עמ' קמב, קמה, קמז, תתלז
ד/א אהליך יעקב קדושין סי' ב
ד/א אור הישר [לח"מ הל' גירושין ספ"ב והל' מכירה פ"י ה"א, מעשי למלך הל' ביה"ב פ"ב דף צה ע"א, שו"ת הריב"ש סי' צא]
ד/א אור חדש (בלומ') דף ל ע"ג {קידושין נגד רצון האיש}
ד/א אור ליהודה קדושין עמ' לו {בעל כרחו}
ד/א אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' סא
ד/א אוריין תליתאי (אפשטיין) דף מד ע"א
ד/א אוריין תליתאי (תאומים) סי' ב {לח"מ - רוצה אני}
ד/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' רטו
ד/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תט {מ"מ}
ד/א אמרי איש עמ' קסא {אנוס לקדש}
ד/א אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כג אות א, ד
ד/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כג
ד/א אמרי שפר (סגל) עמ' כג {לח"מ - רוצה אני}
ד/א אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 41, 43, 44, 50, 51, 108
ד/א אפיקי מגינים קידושין סי' א, עח
ד/א ארזא דבי רב קידושין עמ' ד {מ"מ - תלוה וזבין}
ד/א ארחות חיים ח"ב סי' ו אות ג {קידש בעל כרחו}, יז
ד/א אריה ליש עמ' קצט
ד/א אשר למלך
ד/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/א בגדי ישע (הלוי) סי' לו אות ט {לח"מ}
ד/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' עה
ד/א בית אהרן וישראל גל' עח עמ' לד-לו
ד/א בית אהרן וישראל גל' פח עמ' מ-מב {אונס}
ד/א בית דינו של שמואל עמ' 181
ד/א בית יצחק תשי"ד עמ' 71 {לח"מ}, תשט"ז עמ' 36, 37, 39, 41, 42
ד/א בכורי אברהם דף עח ע"א {מ"מ}
ד/א בן פורת יוסף (מפולנאה) פרשת חיי שרה דף לח ע"ד במהד' תרמ"ד
ד/א בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קצ, ריב, רצד, תקפא-תקפב
ד/א בנין אב (שולמן) סי' כח, מו
ד/א בנין אפרים עמ' עא, צה
ד/א בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' סה, סז
ד/א בנתיבות ים גל' יא עמ' פג-פד {רוצה אני}
ד/א בעקבי הצאן עמ' קצו
ד/א ברור הלכה קדושין נב ע"א ציון ג
ד/א ברורים ברמב"ם סי' יד
ד/א ברכת ראובן דף קמו ע"ד, קמח ע"ב
ד/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' לה {מקדש באונס}
ד/א גבורת יצחק ר"ה עמ' נ {לח"מ}
ד/א גוילין נצולין עמ' קכז-קכח
ד/א גט מקושר (אלגזי) דף נב ע"א, נח ע"ד
ד/א גט מקושר (אלגזי) עמ' רח-רט
ד/א גינת המלך עמ' סו
ד/א דברות אליהו ח"ד עמ' קיט {א"צ לומר רוצה אני}, קמח {אשה מתקדשת רק מדעתה}
ד/א דברות משה ב"ק ח"א סי' לט ענף א
ד/א דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' קי
ד/א דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' צח
ד/א דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שז
ד/א דברי חיים פ' ויקרא
ד/א דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' נג {תליוה וקדיש}
ד/א דברי תלמוד ח"א עמ' סו
ד/א דינא דחיי ח"ב דף יט ע"ד {הגהמ"י - הקשה לסמ"ג דבגמ' איירי שדחק אשה}
ד/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 119, 124, 148
ד/א דליות דוד קידושין עמ' צח
ד/א דרך המלך (רפפורט)
ד/א הון יוסף דף ד
ד/א הלכה רבה ח"א עמ' 172, 252, ח"ב עמ' 37
ד/א המדות לחקר ההלכה מדה י אות לח
ד/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קלב, רעח
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנה
ד/א ז' פרקים לרמב"ם
ד/א זאת ליעקב קידושין עמ' סג
ד/א זכור זאת ליעקב עמ' רמו
ד/א זכר יצחק (תשן) עמ' שמה
ד/א זכר שמואל קדושין סי' ב ס"ק ב {מ"מ}
ד/א זכרון מנחם (מיארה) {תליוהו וקדיש}
ד/א זכרון סופרים {אין האשה מתקדשת אלא לרצונה} [עיין רש"י יבמות דף יט ע"ב, והלכה והיתה לאיש מדעתה משמע, ועיין גם רש"י קדושין דף מד ע"א]
ד/א זכרון צבי מנחם דף נו ע"ד {תלוהו וקידש}
ד/א חוות יאיר (תשנז) עמ' קסח
ד/א חזון יחזקאל גיטין פ"ג הט"ו
ד/א חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 3
ד/א חי' הגר"ח החדש עמ' שז {תליוהו וקידש}
ד/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ע
ד/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ע
ד/א חי' הרי"ט עמ' רב {לח"מ}
ד/א חי' חתם סופר
ד/א חי' מהרי"א הכהן עמ' מ
ד/א חי' ר"י אלמידה דף כו ע"ג
ד/א חיים זכו עמ' ל {לח"מ}
ד/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 247
ד/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 249 {ראב"ד}
ד/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 250 {אהא"ז}
ד/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 250, 287 {מ"מ}
ד/א יד שלמה (פרידר)
ד/א יורה חכימא (תשח) עמ' רעח {לא צריך "רוצה אני"}, רעט, רפז, רפט
ד/א ירים משה דרוש ז דף פו ע"ג
ד/א ישא מדברותיך קדושין עמ' קסא-קסג
ד/א כהונת רפאל עמ' שלט {לח"מ}
ד/א כח מעשיו הגיד לעמו דף מז ע"ג {מקדש בעל כרחו}
ד/א כך דרכו של תלמוד עמ' 2
ד/א כל בו ח"ה עמ' קד
ד/א כפייה בגט עמ' רסא, רפה
ד/א כתבי משה זילברג עמ' 2
ד/א כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' לו
ד/א לב שלם [מחנה אפרים דף ח ע"ד, תיקון סופרים דף קצו ע"ב, עצמות יוסף דף יג, לשון ערומים דף ו ע"א, שו"ת הרשב"ש סי' שלט דף סו ע"ג, הלכה למשה הל' גזילה דף ז ע"ב]
ד/א לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מח אות ב-יד
ד/א לחם רב (בוטון) סי' יט
ד/א לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' נז
ד/א לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קעג
ד/א מאור למלך קדושין עמ' י, יג
ד/א מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף קז ע"א {מ"מ}
ד/א מגילת ספר עשין דף לט ע"ג {הגהמ"י}
ד/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קלה
ד/א מודעא ואונס עמ' שיט, שע, תג
ד/א מחקרים במשה"ע עמ' 187 {כ"מ}
ד/א מטה אהרן ב"ב עמ' קלה, קלח, קמג
ד/א מילי דקדושין עמ' לט {אנסוהו לקדש}
ד/א מנוחת משה דף קעד ע"ג {אנסוהו לקדש}
ד/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' סג
ד/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 344 {נשים רבות}
ד/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' צ
ד/א מנחת אשר ב"ב עמ' סט {מ"מ}
ד/א מנחת חינוך ח"א עמ' רד, ח"ב עמ' רכא
ד/א מנחת עני (תקמז) דף א ע"א {מ"מ} וע"ב {לח"מ} וע"ג {מ"מ}, ב ע"ב {מל"מ}
ד/א מנפת צוף עמ' 268
ד/א מסורה ח"ו עמ' לה
ד/א מעיני המים
ד/א מעיני התורה ח"א עמ' ריג
ד/א מעשה איש דף מז ע"ד
ד/א מעשה הבא בעבירה עמ' 219
ד/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף צה ע"ב
ד/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקסד
ד/א מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' קיב, אבי עזרי ח"א]
ד/א מצעדי גבר ב"מ סי' יח אות ב
ד/א מקראי קדש (תפט) דף ריד ע"ב
ד/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שכט
ד/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' יט
ד/א משה ידבר (תשעו) עמ' שיא
ד/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קה-קח
ד/א משכן שילה עמ' קצג {ראב"ד}
ד/א משכנות ידידיה עמ' עב-עד
ד/א משנה הלכות יבמות, יבמות סי' סח
ד/א משנת יעקב קנין עמ' סז
ד/א משנת נחום
ד/א משנת ר' אהרן קדושין עמ' לא, לה, מ
ד/א נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' טו
ד/א נועם התלמוד קידושין עמ' יא {הגהמ"י}
ד/א נועם ח"א עמ' שו, ח"ו עמ' שכט [אפרקסתא דעניא סי' קלה] {מל"מ}
ד/א נזר הקדש (קפלן)
ד/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נג אות סו
ד/א נישואין שלא כדת עמ' 103, 104, 110
ד/א נרות אהרן
ד/א נתיבות המשפט סי' רה ס"ק א {מ"מ - רוצה אני}
ד/א נתיבות מאיר (בן שושן) קדושין סי' ד אות א
ד/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' ט, י {מ"מ}, יא, שנב
ד/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' עח, פ-פא
ד/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקנט {לח"מ}
ד/א סיני ס' יובל (תשיח) עמ' שצב, שצד, שצז {לח"מ}
ד/א סיני ס' יובל עמ' שצב {לח"מ}, שצד {לח"מ}, שצז {לח"מ}
ד/א עבד המלך (תשסט) עמ' רסב
ד/א עבודת הגרשוני עמ' קכג
ד/א עולת איש (אלישר) דף לה ע"ג
ד/א עטרת שלמה ח"ב עמ' קנו {מ"מ}
ד/א עיוני פרשה שמות עמ' 117 {אנסוהו לקדש}
ד/א עין חנוך עמ' רסט
ד/א עינות מים דף צב ע"ב
ד/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רטו
ד/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רעח
ד/א עץ חיים (אבלסון) עמ' תלז-תלח
ד/א עצי ארזים סי' מב ס"ק ד
ד/א עצמות יוסף קידושין עמ' כב
ד/א ערך שי חו"מ סי' רה סעיף ג
ד/א פד"ר ח"ט עמ' 355, חי"א עמ' 102, חי"ט עמ' 177 {חי' רעק"א}
ד/א פנים חדשות [מהרש"ך ח"א לה] {מ"מ}
ד/א פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' נו {מ"מ}
ד/א פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/א פתחי שערים דף ה ע"ב {מל"מ}
ד/א צבי תפארת סי' כא {מ"מ}, כח
ד/א צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' קיח, קכד {ראב"ד}, קכג {אנסוהו לקדש}
ד/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסב אות ט, סי' רע אות ח
ד/א צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' שסו
ד/א צפנת פענח (תשסו) עמ' רמד {לרצונה}
ד/א צרור הכסף (גטיניו) דף קכא ע"א וע"ג {ראב"ד}
ד/א קובץ ביאורים (שפירא)
ד/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' צג-צד
ד/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שסד, שעא {לח"מ}
ד/א קול אריה (שוורץ, תשעא) אהע"ז עמ' סט
ד/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' מב
ד/א קונטרסי שעורים קדושין שעור ג אות א-ד
ד/א קרית מלך
ד/א קרית מלך רב
ד/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרעג
ד/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שסו
ד/א שביבי אור קדושין סי' י אות א, ד, סי' יא אות א
ד/א שבילין שנה ט גל' כה-כו (אלול תשל) עמ' ל, לו, לח
ד/א שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' פח
ד/א שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' עח
ד/א שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' עב
ד/א שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' עב
ד/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכח-קכט
ד/א שו"ת כרך של רומי סי' יז דף סו ע"ג
ד/א שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' כ דף לה
ד/א שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' נ
ד/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרפא
ד/א שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קפב
ד/א שו"ת רשב"ש עמ' רפב-רפג
ד/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רה סעיף יא {ראב"ד ולח"מ}
ד/א שיח ערב סנהדרין עמ' צה {אהא"ז}
ד/א שיח ערב קידושין עמ' כד
ד/א שיחות ר' ראובן עמ' קיט {אנסוהו לקדש}
ד/א שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רט
ד/א שם משמעון (שטרן) דף כד ע"א-ע"ב {תלוהו וקידש}
ד/א שמן ראש (אשכנזי) חו"מ סי' י {אנסוהו לקדש}
ד/א שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור ג אות ב
ד/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' טו
ד/א שער המלך ח"ב עמ' שמט {לח"מ}
ד/א שער משפט סי' רה ס"ק ד
ד/א שערי זיו ח"א דף קמח ע"ב
ד/א שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' טז, יט
ד/א שערי טהר ח"ח סי' צח אות ב, ד, סי' קה אות ב
ד/א שעשוע התלמידים דף קיד ע"ד {מ"מ}
ד/א שרשי הים דף יא ע"ב
ד/א תבונה (קרש')
ד/א תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רסו
ד/א תורה שבע"פ כב עמ' נח
ד/א תורת הקנינים ח"א עמ' כז, תכא
ד/א תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' א, נ, נז
ד/א תורת יצחק ח"ב עמ' רלח
ד/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' נב
ד/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שנ
ד/א תחומין חי"ח עמ' 194
ד/א תחומין חכ"ב עמ' 197, 201
ד/א תפארת מנחם
ד/ב אדני היד החזקה
ד/ב אור יעקב נדרים עמ' כד
ד/ב אור שמח
ד/ב אחיעזר ח"א סי' כד אות ב
ד/ב אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' לג [א] ד"ה ועיין רמב"ם
ד/ב אמרי שפר (סגל) עמ' קלג {ביד חברתה}
ד/ב אפיקי מגינים נדרים סי' ח
ד/ב אפיקי מגינים קידושין סי' ז
ד/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכח
ד/ב אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' סט-ע
ד/ב בדבר מלך חי"ז עמ' שטו {המקדש את האשה ונתן קידושיה מדעתה ביד חברתה, ואמר לחברתה כשנתן הקידושין בידה ואת נמי, או וכן גם את וכיוצא בזה, הרי שתיהן מקודשות וכו'}
ד/ב בית אהרן וישראל גל' עב עמ' כו-כז
ד/ב בית המלך (חסון)
ד/ב בית יצחק (תשיד) עמ' 54, 57
ד/ב בן אשר סי' יט אות ד
ד/ב ברור הלכה נדרים ו ע"ב ציון א
ד/ב ברור הלכה נדרים ו ע"ב ציון ג פסקה ה {לח"מ}
ד/ב ברית אברהם (פרנס) עמ' תקנב
ד/ב בשבילי התלמוד ח"ב נדרים ב ע"ב, ז ע"א {או"ש}
ד/ב גדולי שמואל נדרים דף ו
ד/ב דרכי שמחה עמ' סד
ד/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קיט {יד}
ד/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' עט, פז
ד/ב זכר יהוסף אהע"ז עמ' קפא
ד/ב זכרון זאב עמ' רכג {משנת יעקב}, רכד
ד/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שלו
ד/ב חי' הגר"ח החדש עמ' רז {לח"מ}
ד/ב חי' ר"י אלמידה דף כו ע"ג
ד/ב ימין משה
ד/ב כלי שרת סי' עא
ד/ב מאור למלך נדרים עמ' מז {לח"מ}
ד/ב מוריה גל' רמג עמ' טו
ד/ב מקראי קדש (תפט) דף רטו ע"א
ד/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' של
ד/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' עב
ד/ב משנת נחום
ד/ב משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' נג אות ד
ד/ב נדרי זריזין ח"א עמ' ל, לב, לו, מב
ד/ב סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קיז-קיט
ד/ב עטרת מרדכי (וינברג) דף לה ע"ב {יד לקדושין}
ד/ב עין יצחק ח"א עמ' שיז
ד/ב עיני יצחק דף כו ע"ב {שעה"מ}
ד/ב עצי ארזים סי' לו ס"ק ו
ד/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסח אות ב
ד/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות א, ט
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קלז
ד/ב שו"ת הריב"ש עמ' שמב
ד/ב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' סו {יד לקידושין}
ד/ב שער המלך ח"א עמ' שלז
ד/ב שערי טהר ח"ח סי' לג אות ג
ד/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' עא {לח"מ}
ד/ב תבונה (קרש')
ד/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' ריג
ד/ב תפארת מנחם
ד/ב תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קג
ד/ג אדני היד החזקה
ד/ג אמרות טהורות (ישראל) דף מה ע"א
ד/ג אפיקי מגינים קידושין סי' יט, עח
ד/ג בית זבול ח"ג סי' סג אות יט
ד/ג ברור הלכה קדושין ח ע"ב ציון ג, ה
ד/ג ז' פרקים לרמב"ם
ד/ג חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קעו, קדושין עמ' לח {לח"מ}
ד/ג יד לרמב"ם עמ' 171, 175, 176
ד/ג יד שלמה (פרידר)
ד/ג ימי שלמה
ד/ג כל בו ח"ה עמ' פו
ד/ג כנפי נשרים
ד/ג לבב דוד
ד/ג מעיני המים
ד/ג מעשה איש דף מז ע"ד
ד/ג משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' לח-מ
ד/ג משנת חיים קדושין עמ' צח-קז
ד/ג פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/ג פתחי שערים דף ה ע"ב {מל"מ}
ד/ג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קג-קד {מל"מ}
ד/ג קרית מלך רב
ד/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' קמט
ד/ג שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' מה {בני אהובה}
ד/ג שער המלך ח"א עמ' תקיד {מל"מ}
ד/ד אפיקי מגינים קידושין סי' כא, עח
ד/ד ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שצז
ד/ד בד קודש (דאנון)
ד/ד בית המלך (חסון)
ד/ד בית לאבות דף פו ע"ב
ד/ד בית שערים ח"ג סי' מא {מל"מ}
ד/ד בני דוד
ד/ד ברור הלכה קדושין ח ע"ב ציון ו, י
ד/ד דברות משה קידושין סי' טו ענף ג
ד/ד דברי אברהם (מנדלסון) דף כז ע"ב
ד/ד דברי תלמוד ח"א עמ' סז
ד/ד הון יוסף דף עד-עה {קמ"ר}, עו-עז {בית המלך}, עח {קמ"ר}
ד/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' רעז
ד/ד ז' פרקים לרמב"ם
ד/ד זכרון זאב עמ' קמ
ד/ד חוף ימים ח"א סי' מה אות ו
ד/ד חיי נפש ח"ו עמ' עז
ד/ד חק לישראל ערבות עמ' 88, 535 {מ"מ}
ד/ד יד המלך (לנדא)
ד/ד יד לרמב"ם עמ' 163-186, 216
ד/ד ישועות יעקב נשים עמ' תרסח
ד/ד כרם אפרים דף יז {מל"מ}
ד/ד לב שלם [תיקון סופרים דף רסא ע"ב]
ד/ד לב שמח דף לג ע"א
ד/ד לבב דוד
ד/ד מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קנג {מ"מ}
ד/ד מטה אפרים ח"ב
ד/ד מלואי אבן ח"ב עמ' מח
ד/ד מקראי קדש (תפט) דף רטו ע"א
ד/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שלא
ד/ד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' צה, צח
ד/ד משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' לח-מ
ד/ד משנת חיים קדושין עמ' צח-קז
ד/ד משנת יעקב משפטים עמ' קנט
ד/ד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קז
ד/ד נחלת יצחק קידושין סי' ד, וקו"א לסי' ד
ד/ד נקדש בצדקה סי' שטז
ד/ד ס' הנייר עמ' קפא
ד/ד פד"ר חי"ט עמ' 183
ד/ד פורת יוסף (שלופר) דף טז ע"ד
ד/ד פרי האדמה ח"א
ד/ד פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/ד קובץ ביאורים (שפירא)
ד/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' עג
ד/ד קרבן ציון עמ' עט
ד/ד קרית מלך רב
ד/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' קנ
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' מו
ד/ד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רעח {מ"מ}
ד/ד שובע שמחות עמ' לח {מ"מ}
ד/ד שולי הגליון עמ' סז
ד/ד שער משפט סי' עז ס"ק א {מ"מ}
ד/ד שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' טז אות ג-ד
ד/ד תורת הקדש ח"ב עמ' רנו
ד/ה אדני היד החזקה
ד/ה אדרת אליהו (קובו) סי' י דף נט ע"ב, סא ע"א וע"ד, סא ע"ב, סב ע"ב
ד/ה אוריתא טו עמ' רנז
ד/ה אמרות טהורות (ישראל) דף מג ע"ד {כ"מ}
ד/ה אפיקי מגינים קידושין סי' עח
ד/ה בית אהרן וישראל גל' עג עמ' יב {מל"מ}
ד/ה בית המלך (חסון)
ד/ה בית זבול ח"א סי' כז אות יג
ד/ה בני יוסף (טנוג'י) דף מט ע"ד
ד/ה ברור הלכה קדושין ט ע"א ציון א
ד/ה דברי סופרים (רזין) דף כה ע"ד, כו ע"א-ע"ב וע"ד {מיקדשת לי}
ד/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' כא-כב
ד/ה דינא דחיי ח"ב דף כ ע"ב
ד/ה הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קה ע"א, קז ע"ד
ד/ה חי' הר"ר שמעלקא קדושין ט ע"א
ד/ה חיים לעולם ח"ב אהע"ז סי' ב (ה ע"ב) {הקידושין נגמרים באמירת הן}
ד/ה יד לרמב"ם עמ' 171, 172, 175, 176
ד/ה יוסף חי
ד/ה ימי שלמה
ד/ה לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף נב ע"ג, משאת משה אהע"ז סי' ד דף קיג ע"ב, מגיד מראשית אהע"ז סי' ג דף ח ע"ג, פני יהושע (חנדלי) סי' י דף ס ע"א]
ד/ה לב שלמה (הלוי) דף כה ע"ג
ד/ה לבב דוד
ד/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' כד {מ"מ}
ד/ה מחקרים במשה"ע עמ' 187
ד/ה מילי דקדושין עמ' רפט {כ"מ - שתיקה}, רצ {לא תשחק עמי}, שצג-שצד {לח"מ - אם אמרה הן}
ד/ה מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' נב, נד]
ד/ה משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריב-ריג {מל"מ}
ד/ה משנת נחום
ד/ה משנת ר' אהרן קדושין עמ' קו
ד/ה משרת משה (עטייה)
ד/ה נזיר ה' סי' כט ב"ש ס"ק כג
ד/ה עטרת שלמה ח"ב עמ' עט {מרכה"מ}
ד/ה עצי ארזים סי' כט ס"ק כד {מל"מ}
ד/ה פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תקצ
ד/ה פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/ה צדקה לחיים (תשסח) עמ' י
ד/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קיג אות ג
ד/ה קהלות יעקב גיטין סי' יג {הגהמ"י}
ד/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' קעז-קעח
ד/ה שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' נד
ד/ה שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' מח
ד/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' יג
ד/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שסה
ד/ה שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שנ
ד/ה שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' רצז
ד/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רצא, תרנב
ד/ה שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' ריח
ד/ה שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קפ
ד/ה שו"ת ר"י מליריאה עמ' רצה
ד/ה שמחה לאיש (אלישר) דף מב ע"ד {לח"מ}
ד/ה שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 196
ד/ה שערי קדוש ה' עמ' שיא {משרת משה}
ד/ה תורת אמת (תשסו) עמ' תרמא {מ"מ}
ד/ה תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' א, נ, נז
ד/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תצא
ד/ו אב בחכמה דף יט ע"ג {מ"מ - בשם הגאונים}
ד/ו אבן השהם ומאירת עינים עמ' ק
ד/ו אבן לב דף נח ע"ב
ד/ו אבני נזר אהע"ז סי' קלט אות ד
ד/ו אדני היד החזקה
ד/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צא
ד/ו אוצרות הרמב"ם
ד/ו אור הישר [מ"מ הל' גירושין פ"י הי"ז, אור הישר גיטין ב ע"ב {שניהם מודים}, שו"ת ר"ב אשכנזי סי' יט, דברי ריבות סי' רלא {מ"מ - עמד אחד וקדשה}]
ד/ו אור המאיר (עוזיאל) עמ' פט {מל"מ}
ד/ו אור ליהודה קדושין עמ' כא {פסולי עדות מד"ס}
ד/ו אורח ישראל מילואים לסי' כח ח"ב אות ז {מ"מ}
ד/ו אות היא לעולם ח"ב דף קמח ע"ג
ד/ו אחי וראש דף מד ע"ב
ד/ו אמרי משפט ח"א עמ' לב, לד
ד/ו אמרי שפר (פינטו) עמ' קסא
ד/ו אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 69, 81
ד/ו אפיקי מגינים קידושין סי' עח
ד/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קז {כ"מ}, קצב {מ"מ}
ד/ו בית אבא (גוטווירטה) דף ב ע"ג {מל"מ}, מה ע"ב {חשוד על עריות פסול לקידושין ולגירושין}, מו ע"ג {מל"מ}
ד/ו בית דינו של שמואל עמ' 178 {כ"מ}, 179, 182, 186
ד/ו בית המלך (חסון)
ד/ו בית יעקב (מסקין) סי' מג (דף נה ע"ב, ע"ד)
ד/ו בית ישחק
ד/ו בית מאיר (תשע) סי' טו ס"א עמ' קל
ד/ו בית מאיר סי' טו אות א עמ' קכב-קכג
ד/ו בית שערים ח"ג סי' נד
ד/ו בן אברהם (תשי) עמ' שלא
ד/ו בני דוד
ד/ו בנין אפרים עמ' י, יג
ד/ו ברור הלכה קדושין סה ע"א ציון ז
ד/ו ברית הלוי השלם
ד/ו ברקאי ח"ג עמ' 55, 57
ד/ו גט מקושר (אלגזי) עמ' מג, רלח
ד/ו גינת ורדים (תאומים) עמ' כג {מ"מ ומל"מ}
ד/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כב
ד/ו דברות אליהו ח"ד עמ' סה, קנא {מל"מ}
ד/ו דברי אמת (תרכא) דף ז ע"ג {מ"מ}
ד/ו דברי אמת (תשעט) עמ' רמה, שצח {מגיד משנה, שהביא מחלוקת גבי פסולי עדות דקורבת האם}, שצט {מל"מ}
ד/ו דברי יוסף (אירגס) סי' טו דף כז ע"א, סי' יז דף לד ע"ג {המקדש בע"א אין חוששים לקידושיו}, סי' מד דף פז ע"ב וע"ד {המקדש בפסולי עדות דרבנן}
ד/ו דברי ירמיהו קידושין עמ' רנה-רנו
ד/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' יח-יט, שעג-שעד
ד/ו דרך המלך (רפפורט)
ד/ו דרכי חושן ח"א עמ' קכו {מל"מ}
ד/ו הארת ירוחם קדושין ח"ב דף כה ע"ב
ד/ו הגהות רימ"א
ד/ו הדין האישי בישראל עמ' 140, 940
ד/ו הון יוסף דף לג
ד/ו הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' כג, קכד
ד/ו הלכה פסוקה ח"ד עמ' סא הערה 80
ד/ו המנהיג עמ' תקלו
ד/ו המעמד האישי בישראל עמ' 215
ד/ו הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמו
ד/ו הרמב"ם - שמרנות עמ' 206-207
ד/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רחצ
ד/ו והיה העולם עמ' 44
ד/ו זכר אליהו עמ' לג {מל"מ}
ד/ו זכר יצחק (תשן) עמ' נה, סב
ד/ו זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' עח עמ' פא, סי' פא עמ' פב, סי' פב עמ' צג
ד/ו זכרון מלך (צונץ)
ד/ו זכרון סופרים {לח"מ - ובדין המקדש בעד אשד כ' בעל תרוה"ד וכו'} [סימן רי"ד, והובא בב"י סימן מ"ב, ועש"ה שהביא מתשו' רשב"א שחולק על תרוה"ד]
ד/ו חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 161, 165, ח"ד עמ' 170, 156
ד/ו חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף יט, כב
ד/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' כ
ד/ו חיי אברהם (קובו) תשובות דף כב ע"ב
ד/ו חיים ומלך
ד/ו חיים ושלום ח"א סי' כב (מא ע"ב, סה ע"ב)
ד/ו חיים שנים ישלם עמ' קסח
ד/ו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קלה ד"ה והרמב"ן
ד/ו חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף נו {מל"מ}
ד/ו יביע אומר ח"ו אהע"ז סי' י אות ט
ד/ו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות א ס"ק ה
ד/ו יד שלמה (עזרא) דף מא ע"ב {מל"מ}
ד/ו יין המשמח סי' קכז ס"ק ו עמ' פ
ד/ו ישא איש דף לט ע"ב
ד/ו ישא איש דף לט ע"ג {מל"מ - קידש בפסולי עדות}
ד/ו כלילת יופי דף יח
ד/ו כפתור ופרח (תשו) דף ס ע"א {פסולי עדות דרבנן}
ד/ו לב אריה (קרלין) עמ' 13
ד/ו לבב דוד
ד/ו להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קכא
ד/ו לחם רב (בוטון) סי' כ, כו
ד/ו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' סב, פא
ד/ו מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קסב
ד/ו מוריה גל' קעא עמ' ע {מל"מ}, גל' קצט עמ' סו {מ"מ - עדות קרובי האם}
ד/ו מנוחת אליהו ח"א
ד/ו מנוחת משה דף נה ע"ב {בעד אחד}
ד/ו מנחה לאהרן (וולף) עמ' 12
ד/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' תג
ד/ו מנחת כהן (יוסף חיים) דף נט ע"ד
ד/ו מנחת כהן (יוסף חיים) דף נט ע"ד
ד/ו מעין החכמה עמ' שיא
ד/ו מעיני המים
ד/ו מקראי קדש (תפט) דף רטו ע"א
ד/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שלא, שלו
ד/ו משה ידבר (תקפז) שו"ת דף יח ע"ב {בפסולי עדות מדרבנן, מל"מ}
ד/ו משה ידבר (תשעו) עמ' צא
ד/ו משנה הלכות ח"ב דף מז ע"ב, מט ע"א
ד/ו משנה הלכות ח"ב סי' לא דף מז ע"ב וע"ד {מד"ס}
ד/ו משנה הלכות יבמות, יבמות סי' נא
ד/ו משנה הלכות קדושין סי' ב-ג, עח
ד/ו משנה התלמוד ח"ג דף ג {מל"מ}
ד/ו משנה למלך אחרון דף כד ע"א וע"ב
ד/ו משפטי עזיאל ח"ז עמ' של
ד/ו נועם ח"י עמ' קצב
ד/ו נחלת יצחק קידושין סי' לא {הגהמ"י}
ד/ו נישואין שלא כדת עמ' 105, 154
ד/ו נתיבות מרדכי קדושין עמ' רצט
ד/ו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רנז {מל"מ}
ד/ו ס' יהושע - שו"ת עמ' רלח, רמ, רצב
ד/ו סדר אליהו רבא וזוטא דף סח {מ"מ}
ד/ו סוגיות בדיני ממונות עמ' 92
ד/ו סמיכה לחיים דף עו ע"ד, עז ע"א
ד/ו עבודת הגרשוני עמ' קמט, קנא-קנב
ד/ו עולת איש (אלישר) דף לח ע"ב
ד/ו עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' סו
ד/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קו
ד/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קא
ד/ו עין חיים ח"ב עמ' קצה {מל"מ}
ד/ו עין יצחק ח"ב עמ' ס
ד/ו עניינות בספרות הגאונים עמ' 27
ד/ו עצי ארזים סי' מב ס"ק כא
ד/ו ערבי נחל (תשסד) עמ' קצ {ראב"ד}
ד/ו ערך השלחן חו"מ ח"א דף ל ע"ב {השמיט עד חשוד בעריות}
ד/ו פד"ר ח"א עמ' 37, חי"ט עמ' 148, 156 {קובץ}, 165 {קובץ}, 174, 177, 189 {מ"מ}, 202, 208 {מל"מ}
ד/ו פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/ו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 92
ד/ו ציץ אליעזר ח"ח סי' לז אות א
ד/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קטז אות ב ואילך
ד/ו צרור החיים (יעקב) דף פד ע"א
ד/ו קונטרסי שעורים גיטין שעור ג אות כ הערה 1
ד/ו קמח סולת עמ' שלד
ד/ו קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רל {מל"מ}
ד/ו קרית מלך
ד/ו קרית מלך רב
ד/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' קנב, קנז
ד/ו ר"י ששפורטש עמ' 123
ד/ו שאל האיש דף סא ע"ג {פסולי עדות}
ד/ו שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' פג, פה, צד
ד/ו שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' עג, פד
ד/ו שו"ת בית מאיר עמ' כה, רח
ד/ו שו"ת הרד"ך עמ' רסג
ד/ו שו"ת הרדב"ז סי' מג
ד/ו שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נז דף קמט
ד/ו שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רז
ד/ו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שיז-שיח
ד/ו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שעט, שפג
ד/ו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' לט-מ
ד/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' צד
ד/ו שו"ת מהרלב"ח סי' יא, קלו (א)
ד/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' י, שנה {הגהמ"י}, ח"ב עמ' רכ, שמד
ד/ו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' עה-עו, קמ
ד/ו שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' לא
ד/ו שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שכו
ד/ו שו"ת רשב"ש עמ' כד, קסח
ד/ו שובע שמחות עמ' תקטו {מל"מ}
ד/ו שלחן המלך
ד/ו שם דרך סנהדרין עמ' נט
ד/ו שמחה לאיש (אלישר) דף סא ע"א {מ"מ}, סב ע"ג {כ"מ}, סה ע"ג {מל"מ}
ד/ו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עה
ד/ו שמן המשחה (קושטא) דף נ ע"א
ד/ו שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 204
ד/ו שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' קיד {לח"מ}
ד/ו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מו ע"א {מ"מ}
ד/ו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קצט
ד/ו שפתי דעת ח"ג עמ' קנז
ד/ו שתי הלחם סי' יח
ד/ו תולדות ההלכה ח"ב עמ' 157 {עד אחד}
ד/ו תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף מא ע"ד
ד/ו תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' לו עמ' קפ {מל"מ}
ד/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שג
ד/ו תפארת מנחם
ד/ו תקון סופרים (רשב"ש) שער כד עמ' קז
ד/ו תקנת השבים עמ' 314, 321
ד/ו תרומת הדשן שו"ת סי' ריב
ד/ו תשובות הרי"ד עמ' תפג
ד/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' רד {מל"מ- דברי סופרים}
ד/ו תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 135
ד/ז אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' צה
ד/ז אבני נזר או"ח סי' שי אות ט, אהע"ז סי' שמז אות ג {מל"מ}
ד/ז אבני ציון ח"ג עמ' צה
ד/ז אבני ציון ח"ד עמ' רנה {מל"מ}
ד/ז אדני היד החזקה
ד/ז אהלי יהודה (הכהן)
ד/ז אור גדול דף קטז ע"ד {מל"מ}
ד/ז אור הישר [עונג יו"ט סי' צו, דברי ריבות סי' שנט]
ד/ז אור יעקב יבמות דף מט ע"ד {מל"מ}
ד/ז אור יקרות
ד/ז אור לישרים (שולמן) עמ' ריא {מל"מ}
ד/ז אורים גדולים (תשסג) עמ' רפד
ד/ז אוריתא טו עמ' רנז {מ"מ}
ד/ז אם המלך עמ' מא, נ
ד/ז אמרות טהורות (ישראל) דף ק ע"ב-ע"ד
ד/ז אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' כב ד"ה קטן {מל"מ}, סי' לג [א] ד"ה והנה {מ"מ}
ד/ז אנצי"ת ע' גדול הע' 54 {מל"מ}
ד/ז אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 392 {מל"מ}
ד/ז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' צד, צט, קב, ח"ב עמ' לו {מל"מ}
ד/ז ארצות החיים סי' ט ארץ יהודה אות א עמ' קפג {מל"מ}
ד/ז באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' יח {מל"מ}
ד/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פו, קנ {מל"מ}
ד/ז באר ראי עמ' שעג
ד/ז באר שרים (שולמן) עמ' סא
ד/ז בגדי כהונה (כהן) דף קא ע"ג {מל"מ}
ד/ז בד קודש (דאנון)
ד/ז בינת נבונים דף קיא ע"ג
ד/ז בית אבא (גוטווירטה) דף ב ע"א, ה ע"ג {מל"מ}
ד/ז בית אהרן וישראל גל' ז עמ' נג {מל"מ}, גל' סז עמ' כג
ד/ז בית המלך (חסון)
ד/ז בית יעקב (מליסא) כתובות ע"א ד"ה לכן {מל"מ}
ד/ז בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' כב אות ב-ג, סי' כג אות ב
ד/ז בית ירוחם
ד/ז בית מאיר (תשע) סי' קנה ס"יד עמ' רצו {מל"מ ד"ה ולפי}
ד/ז בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' לט-מ {מל"מ}
ד/ז בית שערים ח"ג סי' נה
ד/ז בכורי אברהם דף י ע"ג {מל"מ - מחוסר מעשה}, סד ע"ג {מל"מ - פדיון הבן}
ד/ז בכורי אליהו עמ' נז, סא
ד/ז בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 43 {מל"מ}
ד/ז בני ציון (שפירא) דף עו ע"ד {מל"מ}
ד/ז בנין אפרים עמ' צה
ד/ז בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קלו {מל"מ}
ד/ז בקע לגלגלת דף כ ע"ב
ד/ז ברור הלכה גיטין נט ע"א ציון ו, סה ע"א ציון ד
ד/ז ברור הלכה יבמות קז ע"ב ציון ב
ד/ז ברכת ראובן דף קמו ע"ד
ד/ז בשבילי הקדושה סי' לב אות ה {מל"מ}, הערה ד {מל"מ}
ד/ז גדולי שמואל כתובות דף כט {מל"מ}, מו {מל"מ}, פג {או"ש}
ד/ז גדולי שמואל קידושין דף יד {מל"מ}, כב {מל"מ}, נט ע"א {או"ש}, סב {מל"מ}
ד/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקמח, תקנא, תקנה, תקעג
ד/ז גט מקושר (אלגזי) עמ' רמה
ד/ז גליונות אבני נזר {מל"מ}
ד/ז גליוני קדש עמ' 34 {מל"מ - חילוק בין י"א ללפניו} [עי' נזיר סד ע"ב ויומא כט ע"ב]
ד/ז גן נעול כפתור ג פרח יד דף מג ע"ב-ע"ד, פרח טו דף מה ע"א-ע"ב {מל"מ}
ד/ז דברות צבי חי"א סי' יז אות יד
ד/ז דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' לב {מל"מ}
ד/ז דברי חיים (אוירבך) יו"ד, מים חיים סי' מה
ד/ז דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' לג ד"ה אך, וסי' מה ד"ה לכאורה י"ל ה"ה, גיטין סי' ל ד"ה ולפענ"ד, כתובה סי' כ ד"ה ובזה נתיישב {מל"מ}
ד/ז דברי חפץ עמ' קכ
ד/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף קכה ע"ב
ד/ז דברי יציב אהע"ז עמ' שה {אם מבחנת}
ד/ז דברי משפט - חי' מהרי"א סי' רט אות א {מל"מ}
ד/ז דברי משפט סי' רט סעיף א, סי' ריא סעיף ג-ד {מל"מ}
ד/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' תקמא
ד/ז דברים אחדים (קלצקין) עמ' נב {מל"מ}
ד/ז דודאי משה עמ' פד {מל"מ}
ד/ז דרך המלך (רפפורט)
ד/ז דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ' יא
ד/ז דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' יב-יג, שמעתתא טו פ' יא
ד/ז האיר ממזרח כתובות סי' כו אות ט {המקדש אשה בפרוטה וכו' - הטעם שלא כתב כהמתני' "המקדש אשה בשוה פרוטה"; כתב קודם הדין דמקדש בפחות מפרוטה, ואח"כ הדין לב' נשים בפרוטה, ודלא כבמתני' (קידושין נ ע"א); כתב דין שבלונות יחד עם שאר דיני המקדש בפחות מפרוטה}, אות י {ביאור פלוגתת הרמ"ך והכ"מ}, אות יא {וכן קטן שקידש וכו' שמחמת קידושין הראשונים שלחן וכו' - נראה שנקט שעיקר דין שבלונות נשנה גבי קטן, ולא כבקידושין (נ ע"א) שעיקר הדין נשנה גבי מקדש בפחות משו"פ}, אות יד {שמחמת קידושין הראשונים שלחן - אם כוונתו רק לענין קטן שקידש או גם לענין מקדש בפחות משו"פ}, אות טז {קטן שקידש - בספק המל"מ גבי קמן שקידש ואמר תקדשי לי כשאגדל}, אות יח {שהיו קידושין פסולין - אם יש לדקדק מזה לענין קטן שקידש ובעל כשהגדיל; לא כתב להדיא הדין (כתובות עד ע"ב) אם בעלו קנו}
ד/ז הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קכז ע"ג
ד/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קכ {מל"מ - מחוסר זמן נחשב שבא לעולם}
ד/ז המדות לחקר ההלכה מדה יח אות פג
ד/ז וזאת ליהודה (טאראב) עמ' ריב {מל"מ}
ד/ז וישאל שאול אהע"ז סי' קל
ד/ז ושב הכהן (תשמח) עמ' קנד
ד/ז זכות משה (תשסב) עמ' קפ {מל"מ}
ד/ז זכות משה (תשסו) עמ' קפד {מל"מ}
ד/ז זכרון זאב עמ' קמ
ד/ז זכרון מלך (צונץ)
ד/ז זכרון שלמה (קליין) עמ' קמא {מל"מ}
ד/ז חדוותא דשמעתתא ח"ב דף כו ע"א
ד/ז חזו"א יו"ד סי' רטו לדף מט, אהע"ז סי' קיד ס"ק ב
ד/ז חזו"א על הרמב"ם
ד/ז חזון יחזקאל סוטה פ"ה ה"ג
ד/ז חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 116, חו"מ ח"ד עמ' 24 {מל"מ}
ד/ז חי' בר נחמני דף ע ע"ב, עא ע"א {כ"מ בשם רמ"ך}
ד/ז חי' הגאון אדר"ת עמ' קעד {מל"מ}
ד/ז חי' הגרנ"ט סי' קז
ד/ז חי' הריצ"ד
ד/ז חי' חתם סופר
ד/ז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רנד, רנח {מל"מ}, קדושין עמ' קח {מל"מ}
ד/ז חי' מהר"ם שיק שבת עמ' תטז
ד/ז חי' עזיאל עמ' 176-177
ד/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' סח, ח"ב עמ' שעב {מל"מ}
ד/ז חי' ש"י דף נה ע"ד {מל"מ}
ד/ז חק לישראל שליחות עמ' 228 {מל"מ}
ד/ז חקל יצחק עה"ת עמ' רח {מל"מ}
ד/ז חקר יצחק עמ' עז {מל"מ}
ד/ז חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קעז {מל"מ}, מהדו"ב ח"א עמ' שנד {כ"מ}
ד/ז חשבונות של מצוה עמ' שצג
ד/ז טבעת החושן ח"ג עמ' קכ {מל"מ}
ד/ז טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קעג {מל"מ}
ד/ז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 526 {מל"מ}
ד/ז טל אורות (ג'ויא) דף קיא ע"א, קטו ע"ג {מל"מ}
ד/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' נז
ד/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שכג {גדול שקידש קטנה}
ד/ז יד המלך (פלומבו)
ד/ז יד ישראל ח"ב
ד/ז יד פשוטה אהבה עמ' תתקצט
ד/ז יד שלמה (עזרא) דף סב ע"ב, סה ע"ג {מל"מ}
ד/ז יין מלכות (שניאורסון) עמ' 196
ד/ז יכין ובועז ח"א סי' עד עמ' 188
ד/ז ימי שלמה
ד/ז יעלת חן עמ' ריח {מל"מ}
ד/ז יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קנא, תד {מל"מ}, ח"ב עמ' עד {מל"מ}, צד {מל"מ}
ד/ז ישועות יעקב נשים עמ' תפו {מל"מ}, נזיקין עמ' רלט {מל"מ}
ד/ז כבוד הלבנון דף כט ע"ד {מל"מ - מחוסר זמן}, נג ע"ב {מל"מ - מחוסר זמן}
ד/ז כבוד יו"ט
ד/ז כל בו ח"ה עמ' ק
ד/ז כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קנו
ד/ז כסא דוד (תקנד) דף מג ע"ד
ד/ז כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ע ע"ד, עב ע"א, ח"ב דף קכא ע"ב {מל"מ}
ד/ז כרם אפרים דף כא {מל"מ}
ד/ז לב שלם
ד/ז לבב דוד
ד/ז לבושי מרדכי ח"ד עמ' נז
ד/ז להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קסא ע"ב
ד/ז לקוטי שלמה (תרנד)
ד/ז לקט שבלים (תשסד) עמ' פט
ד/ז מאור החיים עמ' נב {מל"מ}
ד/ז מאור למלך יבמות עמ' קכז {מל"מ}
ד/ז מאיר עיני חכמים ח"ב דף ה ע"ד
ד/ז מבוא למשנה תורה עמ' 260
ד/ז מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' ד {מל"מ}
ד/ז מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קמה {מל"מ}
ד/ז מגילת ספר לאוין דף צב ע"ב
ד/ז מהלכי משפט ח"ב עמ' 212, 223, 224 {מל"מ}, 751 {מל"מ}
ד/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' סז
ד/ז מהרי"ט אלגזי דף סא ע"א
ד/ז מהרי"ט אלגזי פ"ח אות עד או"ק א, אות עה או"ק ב, אות עו או"ק ה
ד/ז מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קפה
ד/ז מנוחת אשר ח"א דף כא ע"א, כב ע"ב-ע"ג {מל"מ - מחוסר זמן בלבד}
ד/ז מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' סו
ד/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קצ, רל, שד {שלשתם - מל"מ}, ח"ב עמ' נ, ח"ג עמ' לו
ד/ז מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' עט
ד/ז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' עח {מל"מ}
ד/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' לג {מל"מ}
ד/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תלז {מל"מ}
ד/ז מעיני המים
ד/ז מעיני התורה ח"ג עמ' קצד {מל"מ}
ד/ז מערכות חיים עמ' לב
ד/ז מרגליות הים סנהדרין י ע"ב אות ב {מל"מ - מחוסר זמן}, עו ע"ב אות ג {קטן שקידש}
ד/ז מרכבת יוסף דף יג ע"א {מל"מ - קידושין שיחולו כשיגדיל}
ד/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמז אות ג {מ"מ - אתי לכלל הויה}
ד/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרד {מל"מ}
ד/ז משכן בצלאל (קנטרוביץ) אות מ סי' קכט ס"ק ב {מל"מ}
ד/ז משנה הלכות ח"ז סי' רנב דף קעט ע"ד {מל"מ}
ד/ז משנה למלך אחרון
ד/ז משנת חיים דברים עמ' תלג
ד/ז משנת חיים קדושין עמ' קסז, קסח {מל"מ}
ד/ז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קפט, שז-שח
ד/ז משנת נחום
ד/ז משפטים לישראל עמ' רפב-רפג
ד/ז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רצא, שי, שכג {מל"מ}
ד/ז נזר הקדש (קפלן)
ד/ז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רעז
ד/ז נישואין שלא כדת עמ' 104
ד/ז נר יצחק (ארדיט) עמ' נ
ד/ז נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קג עמ' רכא {מל"מ}
ד/ז נתיבות המשפט סי' ריא ס"ק ה {מל"מ - מחוסר זמן}
ד/ז נתיבות מרדכי גיטין עמ' ריד {מל"מ}
ד/ז נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' רמז, שז, ח"ב עמ' רמד {מל"מ}
ד/ז נתיבות מרדכי קדושין עמ' שיט {מל"מ}
ד/ז נתיבות שמואל דף לא ע"ג, לב ע"ב {מל"מ}
ד/ז ס' הנייר עמ' קפא
ד/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרלז, תרמא
ד/ז ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קיח-קיט
ד/ז סוכת דוד (דיאס)
ד/ז עורה שחר דף יג ע"ב {מל"מ}
ד/ז עטרת שלמה ח"ב עמ' עה, עח
ד/ז עין יצחק ח"א עמ' קלה, רצז, שלג, שעה, תסב {מל"מ}
ד/ז עין יצחק תנינא ח"ב עמ' פב {מל"מ}
ד/ז עלי תמר ירושלמי כתובות פ"ו ה"ו
ד/ז עליות אריה עמ' קכא {הגהת מל"מ}
ד/ז עמק המלך (לבוב) דף נח ע"ב
ד/ז עץ חיים (אבלסון) עמ' רלח
ד/ז עצי ארזים סי' מ ס"ק טז {מל"מ}, סי' מג ס"ק ד {נבונת לחש}
ד/ז ערך יעקב עמ' ו {מל"מ}
ד/ז ערך שי חו"מ סי' סו סעיף טז, סעיף כו דף מח ע"א-ע"ב, סי' שיב סעיף ג {מל"מ}
ד/ז פד"ר ח"ג עמ' 10, חי"ג עמ' 121 {כ"מ}
ד/ז פורת יוסף (שלופר) דף יח ע"ג
ד/ז פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קעד
ד/ז פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קז {קטן אסור לקדש}
ד/ז פרפרת התורה עמ' צב
ד/ז פתח עינים ח"א דף קי ע"ג
ד/ז פתחי שערים דף לג ע"א {מל"מ}
ד/ז צמח מנחם דף לח ע"א {קטן שקידש}
ד/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' לד אות ג, אהע"ז סי' קטז אות ג, סי' קנב, סי' רעג אות ה
ד/ז קהלות יעקב יבמות סי' כה (=סי' ל במהד' תשמ"ח) אות א, ט {מל"מ}
ד/ז קהלות יעקב יבמות סי' כח אות א {מל"מ}
ד/ז קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קלו {מל"מ}
ד/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קכא {מל"מ}
ד/ז קונטרסי שעורים ב"מ שעור יג אות ה {מל"מ}
ד/ז קונטרסי שעורים כתובות עמ' קסב
ד/ז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קסח-קע {מל"מ}
ד/ז קרית מלך רב
ד/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' קנז, תתקפח, תתקצז {מל"מ}
ד/ז קרני ראם (ירמוש) עמ' רצו
ד/ז ראשית בכורים דף צו ע"ב {מל"מ}
ד/ז שארית יהודה (בלום) דף טז ע"ב {מל"מ - קטן שקידש ביומא דמשלם זמניה}
ד/ז שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מה תשובת ר"נ ד"ה והן אמת
ד/ז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סו עמ' קמז {מל"מ}, סי' ע עמ' קסט-קע {מל"מ}
ד/ז שביבי אור קדושין סי' יח אות ב {מל"מ}
ד/ז שביתת יו"ט
ד/ז שו"ת אדה"ז סי' כג
ד/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקג, ח"ב עמ' קלה
ד/ז שו"ת מהרלב"ח סי' סט
ד/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמד
ד/ז שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' מה
ד/ז שואל ומשיב מהדו"ה סי' כו (דף כג ע"א וע"ד) {מל"מ}
ד/ז שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תכט
ד/ז שם מרדכי עמ' 183
ד/ז שמחת הלוי דף לח ע"ב {מל"מ}
ד/ז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נב אות ג {מל"מ}
ד/ז שנות חיים (קיצע, תשמב) חי' הש"ס עמ' ס {מל"מ}
ד/ז שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות א {הגהת מל"מ}
ד/ז שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ד אות כט {מל"מ - תוך זמן}
ד/ז שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 26
ד/ז שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' קצח {מל"מ סוד"ה קטן}, ר {מל"מ}
ד/ז שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 377-379
ד/ז שער המלך ח"א עמ' תקעז, ח"ב עמ' שצט, תמג
ד/ז שער יהודה דף צ {מל"מ}
ד/ז שער יהודה הל' מכירה פי"א הט"ו (צ ע"ד) {מל"מ - קטן שקידש "לאחר שאגדיל"}
ד/ז שערי זבולון או"ח ח"ג סי' לג ס"ק ו {מל"מ}
ד/ז שערי זיו ח"א דף קמ ע"ד {מל"מ}
ד/ז שערי חיים (אריה) על ס' המקח שער ה דף נא ע"ד {מל"מ - קטן שקדש לכשיגדיל}
ד/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' כה אות א, ח"ג שער ב סי' יח אות ב
ד/ז שערי ציון (כהן, תרצח) דף כג ע"ג {מל"מ}
ד/ז שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קכג {מל"מ}
ד/ז שערי תודה ח"א דף נח ע"ג {מל"מ}, סו ע"א {מל"מ}
ד/ז שערי תודה ח"ב דף כו ע"א-ע"ב {מל"מ - זמן בא ממילא}
ד/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' ו {מל"מ}, פב {כ"מ}, כרך ב עמ' ריד, רלח, תסא {מל"מ}
ד/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 88
ד/ז תולדות יצחק (הורוביץ) דף סה ע"ב {מל"מ}
ד/ז תושע יאודה דף צט ע"ד, ק ע"א {מל"מ}
ד/ז תנופת זהב עמ' 275
ד/ז תפארת למשה עמ' קל {מל"מ}
ד/ז תשובה שלמה אהע"ז סי' נג דף סא ע"א
ד/ז תשורת שי מהדו"ק סי' שנה, תח, תקיז {מל"מ}
ד/ח אדני היד החזקה
ד/ח אוהב מישרים עמ' רכג {מקודשת מד"ס}, רכד {קידושין שאינם גמורים}, רכה
ד/ח אור הישר [חוט המשולש (וולוזין) סי' י]
ד/ח אור ליהודה יבמות עמ' תמט
ד/ח אורח ישראל סי' כח הערה כ, מילואים לסי' כח ח"ב אות ג
ד/ח אם המלך עמ' מה
ד/ח בית אבא (גוטווירטה) דף ב ע"ג
ד/ח בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' כב אות ב-ג, סי' כג אות ב
ד/ח בית מאיר (תשע) סי' צ ס"ז עמ' קו
ד/ח בני דוד
ד/ח ברור הלכה גיטין מג ע"ב ציון א
ד/ח ברור הלכה יבמות קז ע"א ציון א, ד
ד/ח ברור הלכה יבמות קט ע"ב ציון ג
ד/ח ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' עג {אין ראוי}
ד/ח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקנב
ד/ח דרך המלך (רפפורט)
ד/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רפב
ד/ח דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פי"ב
ד/ח הר הכרמל אהע"ז דף י ע"ג {כ"מ}
ד/ח ושב הכהן (תשמח) עמ' קנד
ד/ח זכר יצחק (תשח) עמ' עב, רמא
ד/ח זכר יצחק (תשן) עמ' סט, רנ
ד/ח זעקת דלות עמ' 238
ד/ח זרעו של יצחק
ד/ח חי' הר"ר שמעלקא קדושין מד ע"ב {מ"מ}
ד/ח חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' שנד
ד/ח טבעת החושן ח"ג עמ' יט
ד/ח טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' תנח
ד/ח ידי אליהו דף יח ע"א
ד/ח כבוד הלבנון דף מב ע"ג {מ"מ - ישבה תחת בעלה}
ד/ח כרם שלמה (אהרמן) יבמות קי ע"א
ד/ח כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' מה
ד/ח מאיר עיני חכמים ח"ב דף ה ע"ד
ד/ח מהלכי משפט ח"ב עמ' 178, 181 {לח"מ}, 394
ד/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קפה
ד/ח מעיני המים
ד/ח מרגליות הים סנהדרין נה ע"ב אות י {צ"פ}
ד/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ח מרכבת המשנה מהדו"ב (מסומן הלכה ה)
ד/ח משנת נחום
ד/ח משפט איש תשיז עמ' קסו {לח"מ}
ד/ח משרת משה (נבר)
ד/ח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רצג, רצה {לח"מ}, רצו-רצז, ש, שה, שיח
ד/ח נועם ח"ה עמ' רעא, רעד
ד/ח נזיר ה' סי' לז סעיף יא
ד/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כט
ד/ח עולת חודש ח"ג מאמר תקו {חרשת}
ד/ח עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' סח {למה קטנה יוצאת בלא גט}
ד/ח עטרת שלמה ח"ב עמ' עט-פב
ד/ח פד"ר ח"א עמ' 17, ח"ג עמ' 9, ח"ד עמ' 248, חי"ט עמ' 292
ד/ח צפנת פענח (השמטות דף נו ע"ב)
ד/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' קעג-קעד, תה
ד/ח קונטרסי שעורים כתובות עמ' 40, 407
ד/ח קרית מלך
ד/ח שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מה תשובה השניה של ר"נ ד"ה ומה שהאריך, תשובת מהרי"ל ס"ו
ד/ח שו"ע הרב שו"ת סי' כג
ד/ח שו"ת הרד"ך עמ' רעב
ד/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' סא
ד/ח שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' לו
ד/ח שו"ת מהרי"ק סי' ל
ד/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רצב
ד/ח שם מרדכי עמ' 183-184
ד/ח שערי טהר ח"ו סי' ט אות א
ד/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' קמב
ד/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 87
ד/ח תאיר נרי דף ז ע"ד {לח"מ}
ד/ח תאריך ישראל סי' כג הערה מז
ד/ח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שסד, תקצד
ד/ח תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 606
ד/ט אגרות משה אהע"ז ח"א סי' נד
ד/ט אוהב מישרים עמ' רכד, רכח {קידושין שאינם גמורים}
ד/ט אוצר הפוסקים כרך ב - הערות בסופו עמ' יט
ד/ט אור הישר [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' יט, כו, כ"מ הל' יבום פ"ו ה"ג, לח"מ הל' גירושין פי"א הט"ו, מל"מ שם פ"י ה"ד]
ד/ט אור יקרות
ד/ט אורח ישראל סי' כח הערה כ, מילואים לסי' כח ח"ב אות ג
ד/ט אמרות טהורות (ישראל) דף קא ע"ג
ד/ט אמת ליעקב נשים עמ' עח
ד/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רח
ד/ט באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' יד, יט
ד/ט בית המלך (חסון)
ד/ט בני דוד
ד/ט ברור הלכה גיטין מב ע"א ציון ה {מרכה"מ}
ד/ט ברור הלכה יבמות קיב ע"ב ציון א, מ
ד/ט דברי אמת (תרכא) דף ח ע"ב-ע"ג, ט ע"א
ד/ט דברי אמת (תרכא) דף ח ע"ג {ראב"ד}
ד/ט דברי דוד (מילדולה) דף פ ע"ד
ד/ט דברי יששכר דף קיב ע"ד
ד/ט דגל שמעון סי' א אות ט
ד/ט דינא דחיי ח"ב דף כא ע"ב
ד/ט דרך המלך (רפפורט)
ד/ט העובר בהלכה עמ' 158
ד/ט העלם דבר סי' סט
ד/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קסה {מגדל עז}
ד/ט וישב אברהם דף ד ע"ב {מל"מ}
ד/ט זבחי שלמה עמ' פט
ד/ט זעקת דלות עמ' 238
ד/ט חזו"א על הרמב"ם
ד/ט ימי שלמה
ד/ט כבוד מלכים (מרגליות)
ד/ט כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' לו
ד/ט כל בו ח"ה עמ' פו
ד/ט כרם אפרים דף ג, טו {מל"מ}
ד/ט לב אריה (קרלין) עמ' 13-14
ד/ט לב שלם [מגילת ספר עשין דף מא ע"ג, ב"ח אהע"ז דף לה ע"א]
ד/ט לבב דוד
ד/ט לשון למודים או"ח דף עג ע"ג
ד/ט מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' תצב
ד/ט מגילת ספר עשין דף מא ע"ג
ד/ט מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כה ע"ב
ד/ט מצווה ועושה ח"א עמ' תקנט {מגדל עז - אותיות מחכימות}
ד/ט מראה הפנים יבמות עה ע"ב
ד/ט מרגליות הים סנהדרין פז ע"א אות יב {מל"מ}
ד/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ט משנת יעקב נזיקין עמ' רלז {חרש שנשא פקחת}
ד/ט משנת נחום
ד/ט נחמד למראה ח"ג דף קח ע"ג
ד/ט ס' גירושין לרשב"ח עמ' 54-56
ד/ט עולת חודש ח"ג מאמר תקו
ד/ט עולת ראיה (וייס) עמ' פז
ד/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעד
ד/ט עצי ארזים סי' י ס"ק ב
ד/ט פד"ר ח"ו עמ' 333
ד/ט פד"ר חי"ד עמ' 246
ד/ט פני משה (הכהן) עמ' קצו {מ"מ}
ד/ט פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף נד]
ד/ט פרדס מרדכי עמ' קלז, שפו {מגדל עוז}
ד/ט פרי האדמה ח"א וח"ג
ד/ט פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור יז אות ו
ד/ט קרית מלך
ד/ט קרית מלך רב
ד/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' קנח
ד/ט ר"י קארו - קובץ עמ' שמו
ד/ט רביד הזהב (אברך) דף נח ע"ב {שמא שו"פ במדי}
ד/ט רביד הזהב (אברך) סי' לח אות ח
ד/ט שבט בנימין (פונט') דף קי ע"א
ד/ט שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרלה
ד/ט שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרלה
ד/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קה
ד/ט שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' פג, קנט, קסב, רח
ד/ט שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שנא
ד/ט שו"ת רשב"ש עמ' שא
ד/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' רמט
ד/ט שם יוסף (אליקים)
ד/ט שמן המשחה (קושטא) דף נא ע"א
ד/ט שער המלך ח"א עמ' תנה
ד/ט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רצו
ד/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 95
ד/ט תורה מציון שנה ה חוב' ב סי' כב
ד/ט תשובה שלמה אהע"ז סי' נג
ד/ט תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 606
ד/י אדני היד החזקה
ד/י אוצר הפוסקים כרך ב - הערות בסופו עמ' יט
ד/י אוריין תליתאי (תאומים) סי' כג
ד/י אמונת שמואל (תשנט) עמ' קב
ד/י אמונת שמואל סי' לד
ד/י אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקכז-תקכח, תקלא
ד/י אנצי"ת ע' אילונית הע' 47 {לח"מ}
ד/י באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' לז, מו
ד/י בית אביגדור
ד/י בית מאיר השלם סי' מד ס"ד עמ' קמז
ד/י בכורי גשן סי' כג פ"ה
ד/י בן יהודה סי' עה, קנב
ד/י בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' לך לך אות פג {אילונית צריכה גט}
ד/י ברור הלכה יבמות יב ע"א אחרי ציון ב
ד/י דברי אברהם (מנדלסון) דף ב ע"א {אילונית שנתקדשה}
ד/י דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' מח
ד/י דברי חיים ב"מ ה ע"ב ד"ה בגמ' לא
ד/י דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' יא
ד/י דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קכג
ד/י דרך השער עמ' כט-ל
ד/י זכר יהודה עמ' קצג, קצז, רד
ד/י חוות יאיר (תשנז) עמ' תרכה
ד/י חוות יאיר סי' רכא
ד/י חזון יחזקאל כתובות פ"א ה"ז
ד/י חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' ט, סה
ד/י חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' טז
ד/י ישועות יעקב נשים עמ' קט
ד/י כל בו ח"ה עמ' פו
ד/י כרם שלמה (אהרמן) יבמות פח ע"ב
ד/י לב שלם [ב"ח אהע"ז דף לה ע"א]
ד/י מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף נב ע"ג
ד/י מגיני שלמה עמ' תלז {מ"מ}
ד/י מהלכי משפט ח"א מהלך ב אות ח
ד/י מלאכת שמואל עמ' לג-לז, סג-סה
ד/י מעיני המים
ד/י מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' נב, נד]
ד/י מקום דוד [שבות יעקב ח"א סי' קא]
ד/י מרגליות הים סנהדרין סט ע"ב אות א {מקדש איילונית}
ד/י משאת המלך ח"ב סי' קפג
ד/י משנה הלכות ח"ב סי' סו דף קד ע"ג {אילונית}
ד/י משנה הלכות יבמות, יבמות סי' יא
ד/י משנת יעקב נשים ח"א עמ' רח
ד/י משנת עזר ח"ב עמ' קנג
ד/י נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שט, אהע"ז ח"ב עמ' ריל
ד/י נועם ח"ה עמ' יח, לא-לב {קרית ספר}
ד/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תצה
ד/י עין יצחק ח"ב עמ' נו
ד/י עמק המלך (לבוב)
ד/י עצי ארזים סי' מד ס"ק ז
ד/י פד"ר ח"י עמ' 246
ד/י פירושי איברא עמ' 39, 46
ד/י פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שפד
ד/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רי ע"א {לח"מ}
ד/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 52 {לח"מ}
ד/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שיב אות ג, סי' שיד
ד/י שורת הדין ח"ב עמ' נא {מ"מ}
ד/י שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קיד
ד/י שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ד אות יא
ד/י שער המלך ח"א עמ' תרכד
ד/י שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' סז {לח"מ}
ד/י שערי טהר ח"ח סי' לט אות ה
ד/י שרידי אש ח"א עמ' תקיח, תקכט
ד/י תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 606
ד/יא אבן משה (לונץ) דף א ע"ג, ג ע"א {אנדרוגינוס}
ד/יא אהל משה (לוין) ח"א דף ט ע"ד, י ע"ד, יב ע"ד {לח"מ}, יג ע"ג, יד ע"א, טז ע"ד {לח"מ}, יז ע"ג
ד/יא אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף נז ע"ב {לח"מ - אתי קרא למעוטי ספיקא}
ד/יא אוהב מישרים עמ' רסח {לח"מ}
ד/יא אוצר הפוסקים כרך ב - הערות בסופו עמ' יט
ד/יא אור הישר [מפרשים בהל' איסו"ב פ"א הט"ו, מ"מ שם רפ"ג, לח"מ הל' נחלות רפ"ה]
ד/יא אור יעקב יבמות דף עד ע"ב
ד/יא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' כ
ד/יא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' כ, כד
ד/יא אנצי"ת ע' אילונית הע' 38, 39, ע' אנדרוגינוס הע' 75-76
ד/יא ארחות חיים ח"ב סי' ו אות י
ד/יא ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שצז
ד/יא אשר למלך ח"ד, מילואים
ד/יא באר ראי עמ' שלא
ד/יא בדבר מלך ח"ו עמ' כג-כד, ח"ח עמ' צא {טומטום ואנדרוגינוס}
ד/יא בית אהרן (צוקרמן) עמ' סא
ד/יא בני דוד
ד/יא ברור הלכה חגיגה ד ע"א לפני ציון ג פסקה ב {לח"מ}
ד/יא ברור הלכה יבמות עב ע"א ציון ט
ד/יא ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ב
ד/יא גן שושנים ח"א עמ' קכא
ד/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קעג, קעה
ד/יא דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' לח
ד/יא דברי יוסף (אירגס) סי' יב דף כג ע"ב {אנדרוגינוס שקידש אשה}
ד/יא היכלי שן ח"ב סי' מב
ד/יא העובר בהלכה עמ' 159 {טומטום שקידש צריך גט מספק}
ד/יא זהב התרומה ביכורים עמ' קצד, ריג {טומטום ואנדרוגינוס}
ד/יא זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' עג
ד/יא חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ו ס"ק א
ד/יא חוות יאיר (תשנז) עמ' תרכו
ד/יא יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קצב
ד/יא יד ישראל ח"ב
ד/יא ישועות יעקב נשים עמ' עה
ד/יא כל בו ח"ה עמ' פו
ד/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שפג
ד/יא לב שלם [ב"ח אהע"ז דף לה ע"א]
ד/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תעד
ד/יא מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נח או"ק ב
ד/יא מחנה לויה (תשעד) עמ' שיג {לח"מ}
ד/יא מי באר (אופנהיימר) דף ה ע"ב {לח"מ}
ד/יא מים אדירים דף פ ע"ב
ד/יא מנחת חינוך ח"א עמ' א {לח"מ}, קצא, רכט, ח"ב עמ' קפב, שמא {לח"מ}, שנב
ד/יא מעיני המים
ד/יא מקראי קדש (תפט) דף רטו ע"א
ד/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' קצט, רג, שלא
ד/יא מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קסד ע"ב]
ד/יא מראה הפנים יבמות נ ע"ב
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ב [דברי מ"ע נכונים]
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/יא נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קנג
ד/יא נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רב, רכז-רכח
ד/יא נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' פד עמ' קעז
ד/יא נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' תכג
ד/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פח
ד/יא עצי ארזים סי' מד ס"ק ט
ד/יא ערהשה"ע זרעים סי' עד אות יט
ד/יא פירושי איברא עמ' 101
ד/יא קדשי יהושע עמ' אלף קד
ד/יא קונטרסי שעורים כתובות עמ' לח
ד/יא קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קעג {מרכה"מ}
ד/יא קרית מלך
ד/יא ראשית בכורים דף פא ע"ג {לח"מ}
ד/יא שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות יא {מל"מ}
ד/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ג {לח"מ}
ד/יא שער המלך ח"א עמ' שלט {לח"מ}
ד/יא שערי טהר ח"ח סי' לג אות ח, סי' לט אות ה
ד/יא תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לג ס"ק א {לח"מ}
ד/יא תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 606
ד/יב אדני היד החזקה
ד/יב ארחות חיים ח"ב סי' ו אות ו
ד/יב אשר למלך
ד/יב ברור הלכה יבמות מט ע"ב ציון א
ד/יב בשמים ראש סי' קעד
ד/יב דברי יציב אהע"ז עמ' רכג {אין ראוי}
ד/יב דברי משה (מזרחי) עמ' עד {המקדש נדה}
ד/יב הדין האישי בישראל עמ' 784
ד/יב המעמד האישי בישראל עמ' 244
ד/יב זכרון סופרים {ואין ראוי לעשות כן} [עיין מנחת חינוך מצוה ר"ו בקוה"מ]
ד/יב חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 261
ד/יב יביע אומר ח"ג אהע"ז סי' כ אות כו
ד/יב כל בו ח"ה עמ' פו, שט
ד/יב לב שלם [ב"ח אהע"ז דף לה ע"א]
ד/יב לבושי מרדכי יו"ד עמ' תסא, ח"ד עמ' ריג
ד/יב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 69
ד/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קצד, קצח, תכו
ד/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שעט
ד/יב מעיני התורה ח"ב עמ' עג {מ"מ}
ד/יב משברי ים אחע"א עמ' תקנח
ד/יב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' צג-צה
ד/יב משנה הלכות ח"ג סי' צז, קלב
ד/יב משנה הלכות קדושין סי' ד, פט
ד/יב משנת יעקב נשים ח"א עמ' ח
ד/יב משרת משה (עטייה)
ד/יב נועם חכ"ה עמ' קיא {מג"ע}
ד/יב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יז אות א
ד/יב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' סז אות א
ד/יב נר יצחק (ארדיט) עמ' ח {הגהמ"י}
ד/יב עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' סו
ד/יב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 50, ואח"כ אות ה, עמ' 66, 323
ד/יב קרית מלך
ד/יב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ח
ד/יב שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' רה
ד/יב שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור ב אות ט
ד/יב שער יוסף - שו"ת קיב דף ט ע"ב
ד/יב תורה שלמה חי"ט עמ' 320
ד/יב תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 606
ד/יג אגרות משה אהע"ז ח"א סי' נב ענף א
ד/יג אור הישר [מ"מ לקמן פכ"ב הל"א]
ד/יג אורים ותומים עם ברכת אריאל אות רטו
ד/יג אושר ירוחם עמ' לט
ד/יג אנצי"ת ע' אין אשה הע' 4, 8, 12, 17-15, 32
ד/יג ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יג עמ' 52
ד/יג בחיר חיים
ד/יג בית אהרן וישראל גל' סז עמ' צה {מל"מ}
ד/יג בית הלוי ח"ג סי' י עמ' סג
ד/יג בית נפתלי (תרנט) סי' ג דף ד ע"ג {מל"מ}
ד/יג בית נפתלי (תשסו) עמ' קיא {מל"מ}
ד/יג בני דוד
ד/יג ברור הלכה כתובות כג ע"א ציון ד פסקה ב
ד/יג ברור הלכה נדרים צא ע"א ציון ג
ד/יג ברקאי ח"א עמ' 120
ד/יג גבורת אנשים (תשע) עמ' רעט {ראב"ד}
ד/יג גור אריה (צרמון)
ד/יג דברות אליהו ח"ד עמ' רכח
ד/יג דברות משה ב"מ ח"א סי' כ הערה קכה
ד/יג דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' צג
ד/יג דינא דחיי ח"ב דף סז ע"ד
ד/יג דרך המלך (רפפורט)
ד/יג דרכי שלום (מרגונטו) פרשת ויצא דף כו ע"ב
ד/יג הגהות חבר בן חיים
ד/יג הלכה רבה ח"ג עמ' 98, 101
ד/יג חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 47-46, 49
ד/יג חי' חתם סופר
ד/יג חי' כתב סופר כתובות עמ' עב, עו {ראב"ד}
ד/יג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שפט {מל"מ}, קדושין עמ' מח {מל"מ}
ד/יג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רסח-רסט
ד/יג חמדת ישראל ח"ב דף ב ע"ד
ד/יג יד דוד (דהן) עמ' קע {חזקה}
ד/יג יד המלך (לנדא)
ד/יג כל בו ח"ה עמ' פז
ד/יג כנסת מחקרים - ספרד עמ' 166
ד/יג כתב סופר אהע"ז סי' עח ד"ה ב - הר"ן {ראב"ד - א"א אני אומר שאינה נאמנת אלא שתופסין בה קידושין אבל לא להנשא}, ד"ה והנה הבית יוסף, סי' פב ד"ה ולפי"ז {אשת איש שפשטה ידה וקבלה קידושין מאחר בפני בעלה הרי זו מקודשת לשני, שהאשה שאמרה לבעלה בפניו גירשתני נאמנת}, סי' פג ד"ה טרם {ראב"ד - א"א אני אומר שאינה נאמנת אלא שתופסין בה קידושין אבל לא להנשא ולא ליטול כתובה}
ד/יג כתב סופר אהע"ז סי' פב
ד/יג לב אריה (קרלין) עמ' 14
ד/יג לבב דוד
ד/יג מאורות נתן (הורוביץ) דף כא ע"ד
ד/יג מזכרת עמ' 265
ד/יג מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל מד סי' ג]
ד/יג מראות הצובאות (תשסז) עמ' יג-יד
ד/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יג משנה הלכות גיטין סי' קכט
ד/יג משפטי עזיאל ח"ז עמ' תקנד
ד/יג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' יב
ד/יג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תד
ד/יג ס' גירושין לרשב"ח עמ' 126-127
ד/יג עטרת טוביה
ד/יג עמק המלך (לבוב)
ד/יג עצי ארזים סי' יז ס"ק ג
ד/יג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' לא {מל"מ}
ד/יג קרית מלך רב
ד/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' קנט
ד/יג שארית הפליטה (לר"ש אביגדור), תשובה בתחלת הספר, אות טו
ד/יג שבט סופר (תשמו) עמ' קע {לח"מ}
ד/יג שו"ת הרא"ש עמ' קפז
ד/יג שו"ת הריב"ש סי' קכז, עמ' קכט, והמיוחסות עמ' כח
ד/יג שו"ת הרשב"א ח"ג סי' שע
ד/יג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' יא
ד/יג שו"ת מהר"ם די בוטון סי' יא
ד/יג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' ריז
ד/יג שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קמט
ד/יג שמעתתא דבי רב עמ' שמד
ד/יג שערי בינה (תשעט) עמ' רכא {לא נאמנת לתוספת}
ד/יג שערי זיו ח"ב דף סא ע"ג {לח"מ}
ד/יג שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כב אות כו ד"ה אך צ"ע
ד/יג תורת אמת (תשסו) עמ' קג
ד/יג תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 606
ד/יד אבני ציון ח"ב סי' עג אות ד, ח"ג עמ' נט
ד/יד אבני ציון ח"ד עמ' קנג, קנה, רעא
ד/יד אדני היד החזקה
ד/יד אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קעח {צ"פ}
ד/יד אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 375 {או"ש}
ד/יד ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יג עמ' 53
ד/יד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רט
ד/יד אשר למלך כאן, ומילואים סוף ח"ד
ד/יד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' ר
ד/יד בדי הארון (הכהן) עמ' 270
ד/יד בית הלוי ח"ב סי' מ עמ' קס
ד/יד ברור הלכה יבמות י ע"ב ציון א פרק ג {מ"מ}
ד/יד ברור הלכה יבמות צב ע"א ציון ח
ד/יד ברור הלכה קדושין סב ע"א ציון ב
ד/יד ברכת מרדכי יבמות עמ' קצט
ד/יד דברות אליהו ח"ד עמ' קלד {קדושין תופסים בחייבי לאוין}
ד/יד דברות משה יבמות עמ' שלט
ד/יד דברי אמת (תשעט) עמ' רסח {צרת יבמה אסורה לשאר האחין בלאו הבא מכלל עשה}, רעב {המקדש אחת מאיסורי עשה או המקדש צרת יבמה, ומגיד משנה, מל"מ - אין מצוה על כהן גדול לישא אשה יותר מכל אדם}
ד/יד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קפט
ד/יד המעמד האישי בישראל עמ' 368
ד/יד המעמד האישי של הקראים עמ' 79
ד/יד חזו"א אהע"ז סי' טו ס"ק יב
ד/יד חזו"א על הרמב"ם
ד/יד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קעג
ד/יד חי' מהרי"א צטרון עמ' עח {צפנת פענח}
ד/יד חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' מב
ד/יד חק המלך יבמות עמ' לח, מ-מא
ד/יד יד דוד ח"א דף י
ד/יד כל בו ח"ה עמ' פט
ד/יד כלילת יופי דף ס
ד/יד כרם אברהם עמ' קלז
ד/יד כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' עו
ד/יד לב שלם [דברי אמת בקונטרס דף נה ע"ג]
ד/יד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קסט
ד/יד מאיר עיני חכמים ח"א דף פב ע"ב {יבמה לשוק}
ד/יד מבוא למשנה תורה עמ' 64
ד/יד מנוחת משה דף יד ע"ד {קדושין תופסים בחייבי לאוין}
ד/יד מנחת חינוך ח"א עמ' רלו, ח"ב עמ' שעב, ח"ג עמ' שמו, תיג
ד/יד מצעדי גבר יבמות סי' לט אות ה
ד/יד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקלו
ד/יד משברי ים אחע"א עמ' קצב
ד/יד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' צג
ד/יד משנה הלכות ח"ז סי' קלו, ח"ט סי' רפד
ד/יד משנה הלכות יבמות - מיאון סי' צז, עריות סי' פו
ד/יד מתת מלך
ד/יד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קיב
ד/יד נחלי מים עמ' מו
ד/יד נישואין שלא כדת עמ' 106, 107
ד/יד נרות אהרן
ד/יד נתיב אברהם ח"ב עמ' קלח
ד/יד נתיבות מרדכי גיטין עמ' שצט
ד/יד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' נא
ד/יד עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' נח, רטז, ח"ב עמ' פ
ד/יד עטרת ישראל עמ' שסד
ד/יד עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק א
ד/יד פד"ר ח"ה עמ' 221
ד/יד פותח יד
ד/יד פי' ר"א מן ההר יבמות פג ע"ב
ד/יד קרבן ציון עמ' פד, רלח
ד/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רז
ד/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רכט
ד/יד שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 171 בהערה
ד/יד שער המלך ח"א עמ' תקיח {מל"מ}
ד/יד שערי טהר ח"ח סי' לד אות ב
ד/יד תשובה מאהבה ח"א סי' קיז
ד/יד תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 606
ד/טו אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קמח
ד/טו אדני היד החזקה
ד/טו אחי וראש, דרושים דף ו ע"ב
ד/טו אמת ליעקב נשים עמ' קנ
ד/טו אנצי"ת ע' גוי הע' 204, 205, 207
ד/טו ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יג עמ' 54
ד/טו באר מרים פ"ח ה"ב אות א
ד/טו ביצחק יקרא (תשע) סי' קב ד"ה חוזרני {כ"מ ומ"מ}
ד/טו בית מאיר (תשע) סי' קכט ס"ה עמ' ק
ד/טו ברור הלכה ע"ז נז ע"א ציון ב פסקה ג (השני)
ד/טו בריכות מים דף ה ע"ב
ד/טו גט מקושר (צינץ) עמ' תשעג
ד/טו דבר שמואל (אבוהב) סי' רה
ד/טו דברי דוד (מילדולה) דף קצב ע"ד {מ"מ}
ד/טו הגיור עמ' 352
ד/טו הדין האישי בישראל עמ' 134, 174, 603, 668, 744, 762, 892, 905
ד/טו המעמד האישי בישראל עמ' 353, 390
ד/טו המעמד האישי של הקראים עמ' 72
ד/טו הר"מ במז"ל - קובץ עמ' עד-עה
ד/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רסז
ד/טו וכתורה יעשה ח"א דף ח ע"א
ד/טו ז' פרקים לרמב"ם
ד/טו זכר אליהו עמ' קעו {קידושי מומר}
ד/טו זכרון מלך (צונץ)
ד/טו יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' פא
ד/טו יחל ישראל (תשנב) עמ' קטז
ד/טו יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' יד
ד/טו יכין ובועז ח"א סי' קז עמ' 231-232
ד/טו כל בו ח"ה עמ' צ
ד/טו כפייה בגט עמ' תנח
ד/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' עג, רמא
ד/טו כרם אפרים דף כה {מל"מ}
ד/טו לב שלם [פרי הארץ ח"א דף כח, גט פשוט דף כט ע"ב, צו ע"ב, ב"ח אהע"ז דף לה ע"א]
ד/טו לבושי מרדכי ח"ד עמ' רי
ד/טו להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קטז
ד/טו לקוטי סופר ח"א דף כא ע"א
ד/טו מגד יהודה ח"א סי' יא אות א
ד/טו מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' נד אות א
ד/טו מנחה לאהרן (וולף) עמ' 70
ד/טו מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' ל
ד/טו מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' קיט
ד/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' ג
ד/טו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' י
ד/טו מעגלי זהות יהודית עמ' 43
ד/טו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' פ, קב]
ד/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טו משנת יעקב קדושה עמ' ס
ד/טו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רכ
ד/טו נועם חי"ט עמ' קכא
ד/טו נתיבות מרדכי קדושין עמ' תמג
ד/טו עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' סד, רמד, רמו
ד/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעה
ד/טו פד"ר ח"ב עמ' 60
ד/טו פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 251
ד/טו ציץ אליעזר ח"ח סי' יט אות ה
ד/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שכב אות ב
ד/טו קול צופיך עמ' שכא
ד/טו קונטרסי שעורים כתובות עמ' 322
ד/טו קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות ד
ד/טו קרית מלך
ד/טו שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כד (עמ' כז, כט)
ד/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תפד-תפה
ד/טו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רצג {מ"מ}
ד/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קכח
ד/טו שו"ת הרד"ך עמ' קלב, רסא
ד/טו שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' צא, צב
ד/טו שו"ת מהרי"ן (סו"ס אמרי מהרי"ן) דף א ע"ב
ד/טו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' מז, ח"ב סי' לב
ד/טו שושנת העמקים (תאומים) עמ' נב, קיז
ד/טו שערי שאול פסחים עמ' קסג
ד/טו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לא ס"ק יד, טז-יח
ד/טו תחומין חט"ז עמ' 250-251
ד/טו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רנ
ד/טו תקנת השבים עמ' 318
ד/טו תשובה שלמה אהע"ז סי' יז דף כד ע"א {משומד}
ד/טז אבן ישראל (פישר)
ד/טז אבני ציון ח"ג עמ' ריב
ד/טז אבנים יקרות עמ' קכח
ד/טז אהל חייא עמ' רסו-רסז
ד/טז אהל יצחק גיטין עמ' שנה, תקפד
ד/טז אהל יצחק גיטין עמ' תתד
ד/טז אהליך יעקב ב"ק סי' ד ס' לד, בכורות סי' א ס' ד
ד/טז אוהב מישרים עמ' רכד {קידושין שאינם גמורים}, רכה
ד/טז אור הישר [באר מים חיים גיטין מג ע"א]
ד/טז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 158
ד/טז אור השמש (פולייב) עמ' 445
ד/טז אור ליהודה קדושין עמ' פד
ד/טז אוריתא טו עמ' סד, קלו, רנז
ד/טז אלומת עלומים סי' א דף ה ע"ג {קידושין לא גמורים}
ד/טז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' כד
ד/טז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' כד, ריד, ריז
ד/טז אמרות טהורות (ישראל) דף קב ע"ב
ד/טז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כב
ד/טז אמת ליעקב נשים עמ' קנ
ד/טז אפיקי מגינים קידושין סי' יג
ד/טז ארץ הצבי (שכטר) עמ' קעו
ד/טז אשר למלך
ד/טז באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף מג
ד/טז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כח ע"א
ד/טז בדבר מלך ח"ח עמ' רמב
ד/טז בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 11 {חציה שפחה וחציה ב"ח מקודשת}
ד/טז בית אהרן וישראל גל' סז עמ' יט-כב, כד-כה
ד/טז בית המדרש
ד/טז בית מאיר (תשע) סי' סח ס"ט עמ' טז
ד/טז בנין שלמה (רבינ') סי' כז
ד/טז ברור הלכה פסחים פז ע"א ציון ג, גיטין מג ע"א ציון ח, מג ע"ב ציון א
ד/טז בתים לבדים עמ' מא
ד/טז גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רצב
ד/טז גדולי שמואל גיטין דף מג
ד/טז גור אריה (צרמון)
ד/טז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקנ
ד/טז גן נעול ח"א דף לט ע"ד
ד/טז דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' פז
ד/טז דבר שלום (הורוביץ) גיטין עמ' תכ-תכב
ד/טז דברות משה גיטין עמ' תקלח
ד/טז דברי אמת (תרכא) דף ו ע"ב
ד/טז דברי יחזקאל (תרצה) דף קנב ע"ב
ד/טז דגל ראובן ח"ב סי' לט
ד/טז דורש לציון (תשנה) עמ' לז
ד/טז הארת ירוחם קדושין ח"ב דף צ ע"ב
ד/טז הדרום מ עמ' 39
ד/טז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קצז-קצח
ד/טז היכל יצחק אהע"ז ח"א סי' א ס"ק ו {בחציה שפחה וחב"ח אין קדושין תופסים}
ד/טז ז' פרקים לרמב"ם
ד/טז זית רענן ח"א עמ' שעט
ד/טז זכר יצחק (תשח) עמ' רמו
ד/טז זכר יצחק (תשן) עמ' סט, רנה
ד/טז זכרון צבי מנחם דף פד ע"א
ד/טז חזו"א אהע"ז סי' קמז לדף מב ס"ק י, יא (השני)
ד/טז חזו"א על הרמב"ם
ד/טז חי' חתם סופר
ד/טז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קל-קלג, קלו
ד/טז טבעת החושן ח"ג עמ' יט
ד/טז יד המלך (לנדא), גם בתוספות דף כד ע"ב
ד/טז ידי אליהו דף יח ע"ד
ד/טז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פה
ד/טז יחל ישראל (תשנב) עמ' קצא
ד/טז ישועות יעקב נשים עמ' תרנט
ד/טז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ק {רמב"ם}, ח"ב עמ' ז {ראב"ד}
ד/טז כלילת יופי דף ז
ד/טז כתב סופר יו"ד סי' כט ד"ה אבל בחציה {המקדש אשה}
ד/טז לב איש עמ' שעט ואילך
ד/טז לב שלם [ידי אליהו סי' נג דף יח ע"א, ב"ח אהע"ז דף לה ע"ב, בני דוד דף יב ע"ב, עי' הל' איסו"ב פ"ג הי"ג]
ד/טז לבב דוד
ד/טז מאור למלך קדושין עמ' פב
ד/טז מגיני שלמה עמ' תמ
ד/טז מהלכי משפט ח"ב עמ' 178
ד/טז מחנה יהודה (חסמן) עמ' קמט-קנ
ד/טז מי באר (פסח) דף ל ע"ד
ד/טז מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' קנה
ד/טז מנוחת אליהו ח"א
ד/טז מנוחת אשר ח"א דף כא ע"ד {חציה שפחה חציה ב"ח}
ד/טז מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א ה"כ
ד/טז מנחת חינוך ח"א עמ' קצ, רמט, רסה
ד/טז מעין החכמה עמ' קמ {מ"מ}
ד/טז מעיני המים
ד/טז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ד/טז מקנת כסף עמ' רכב
ד/טז מקראי קדש (תפט) דף ריד ע"א
ד/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' שכט, שלא
ד/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טז משיב דבר ח"ה סי' עה
ד/טז משנת נחום
ד/טז משנת ר' אהרן קדושין עמ' עב, עד
ד/טז מתת מלך
ד/טז נבכי נהרות סי' ט ס"ק ד, ז
ד/טז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' ש-שא, שה, שיח
ד/טז נועם ח"ה עמ' רעא
ד/טז נזיר ה' סי' לז סעיף יא
ד/טז נחלת יעקב (צלניק) עמ' 177-178
ד/טז נר מצוה (ואלק) שרשים דף כז ע"ג
ד/טז נרות אהרן
ד/טז נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קה עמ' רכג
ד/טז נתיב מאיר
ד/טז נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כט
ד/טז נתיבות מרדכי גיטין עמ' ת, תג
ד/טז נתיבות מרדכי קדושין עמ' תעט
ד/טז עונג שבת סי' מו, נט
ד/טז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קצח
ד/טז עין יהודה עמ' קלט
ד/טז עין יצחק ח"ב עמ' רפט
ד/טז ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' עה
ד/טז עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק א
ד/טז עצי ארזים סי' מד ס"ק יט
ד/טז פני אברהם (פרלמן) דף סב ע"א
ד/טז פנת יקרת (תשנד) סי' פב אות ב
ד/טז פנת יקרת (תשעא) עמ' שנט
ד/טז פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף כח ע"א, לז ע"ב
ד/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנב
ד/טז קובץ ביאורים (שפירא)
ד/טז קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מז ע"ב-ע"ג
ד/טז קונטרסי שעורים כתובות עמ' כה, רד
ד/טז קונטרסי שעורים קדושין שעור י אות ג-ד, שיעור יא אות ה
ד/טז קרית מלך
ד/טז קרית מלך רב
ד/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' קסא
ד/טז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' מה, רלא
ד/טז שאגת אריה החדשות דף נד ע"ב, נה ע"ג
ד/טז שאלת הכהנים תורה דף צב
ד/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רח
ד/טז שו"ע הרב שו"ת סי' כג
ד/טז שו"ת הרד"ך עמ' רעב
ד/טז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רעב, רצ, שה
ד/טז שם יוסף (אליקים)
ד/טז שם מרדכי עמ' 176, 177, 184
ד/טז שעורי הלכה עמ' קלג
ד/טז שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קפו
ד/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רז
ד/טז שער יהודה הל' עבדים פ"ג ה"ג (ד"ה ובהיותי)
ד/טז שערי זיו ח"א דף קמ ע"ב, קמא ע"ג
ד/טז שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קנח, קס
ד/טז שערי טהר ח"ה שער ב סי' ל אות א דף רעב ע"ב
ד/טז שערי טהר ח"ה שער ב סי' ל אות א, ח"ח סי' לג אות ג, ח, סי' צט אות ה
ד/טז שערי יצחק (תשיז) עמ' קלג-קלה, קלח, קמא
ד/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 270
ד/טז שרשי הים דף יב
ד/טז תורה תמימה ויקרא פ' יט אות קסח
ד/טז תורת המשפט ח"א עמ' 371, 372
ד/טז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שלז, שנ, שסג, תרלג
ד/טז תשובה שלמה אהע"ז סי' נ דף נח ע"ד
ד/יז אבני נזר אהע"ז סי' שעג אות א
ד/יז אהל יצחק גיטין עמ' שנה, תקפד, תתד
ד/יז אוהב מישרים עמ' רכב
ד/יז אור השמש (פולייב) עמ' 445
ד/יז אשר למלך
ד/יז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ב באר שרים אות כב
ד/יז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כח ע"א
ד/יז בדבר מלך חי"ב עמ' שלא
ד/יז בית אהרן וישראל גל' סז עמ' כ, כא, כד
ד/יז בית המדרש
ד/יז בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' לב אות א
ד/יז בני דוד
ד/יז ברור הלכה גיטין מג ע"א ציון ג
ד/יז גוילין נצולין עמ' קנה
ד/יז דברות משה גיטין עמ' תקלח
ד/יז דגל ראובן ח"ב סי' לט
ד/יז דורש לציון (תשנה) עמ' לז
ד/יז דינא דחיי ח"ב דף כא ע"ג
ד/יז זית רענן ח"א עמ' שעט, ח"ב עמ' קצ
ד/יז זכרון צבי מנחם דף פד ע"א {קידושין של חעחב"ח}
ד/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים פח ע"א]
ד/יז חיים שאל ח"ב סי' מג אות יא
ד/יז יד הלוי (פלוונא) דף מד ע"ג
ד/יז יד ישראל ח"ב
ד/יז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ק
ד/יז כסא דוד (תקנד) דף מג ע"ד {מי שחציו עבד וקידש ישראלית}
ד/יז כסא דוד (תשנ) עמ' קפג {חצי עבד שקידש}
ד/יז כתב סופר יו"ד דף כה ע"ג
ד/יז כתב סופר יו"ד סי' כט ד"ה אבל בחציה, ד"ה אלא דנראה, ד"ה אלא מן {הרי זה ספק קידושין}
ד/יז לב איש עמ' שפג
ד/יז לב בנים עמ' שיג
ד/יז לב שלם [מגילת ספר לאוין דף פ ע"א]
ד/יז מאורות הדף היומי ח"ז עמ' קיג
ד/יז מגילת ספר לאוין דף פ ע"א
ד/יז מי באר (פסח) דף ל ע"ד
ד/יז מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א ה"כ
ד/יז מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' ס
ד/יז מנחת חינוך ח"א עמ' ה, רמט, רנא, רסה, שכב, ח"ב עמ' קפו
ד/יז משמרת חיים ח"ג עמ' מב
ד/יז משפטי עזיאל ח"ז עמ' שצד
ד/יז נחלת יצחק גיטין סי' יז
ד/יז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קלט
ד/יז עונג שבת סי' מו
ד/יז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קצח
ד/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קו
ד/יז עצי ארזים סי' מד ס"ק יט
ד/יז פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' לז
ד/יז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תסח
ד/יז קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מז ע"ג
ד/יז קונטרסי שעורים קדושין שעור י אות ג-ד
ד/יז רלב"ג ויקרא פי"ט פסוק כ עמ' שג
ד/יז שאגת אריה החדשות דף נה ע"א
ד/יז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רעב
ד/יז שו"ת רשב"ש עמ' שיג
ד/יז שם יוסף (אליקים)
ד/יז שם מרדכי עמ' 177, 184
ד/יז שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קטו
ד/יז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לה אות ו
ד/יז שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קצא
ד/יז שער המלך
ד/יז שערי זיו ח"א דף קמא ע"ג
ד/יז שערי טהר ח"ה שער ב סי' ל אות א דף רעב ע"ב
ד/יז שערי טהר ח"ח סי' ק אות א
ד/יז שערי יצחק (תשיז) עמ' קלח
ד/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 283
ד/יז שערי שאול שבת עמ' פד
ד/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 268
ד/יז תבונה (קרש')
ד/יח אור הישר [אור שמח הל' יבום פ"ב ה"ד]
ד/יח אמרות טהורות (ישראל) דף קמב ע"ג
ד/יח באר אלחנן עמ' קסג-קסד
ד/יח הר המלך ח"ד עמ' כז
ד/יח חק לישראל נזיקין עמ' 43
ד/יח לב שלם [ב"ח אהע"ז, עי' הל' גירושין פ"ב הי"ד, הל' יבום פ"ב]
ד/יח מוריה ח גל' ח עמ' טו {מעשה רקח}
ד/יח מנוחת אשר ח"א דף סא ע"א {עמק המלך}
ד/יח משכנות ידידיה עמ' עד {שכרותו של לוט}
ד/יח משנה הלכות ח"ה סי' ו
ד/יח משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' שס עמ' רפו {שיכור כלוט}
ד/יח משנה הלכות נדרים דף מב ע"ב, סי' ח
ד/יח משפטים לישראל עמ' רצג
ד/יח נדרי זריזין ח"א עמ' לו
ד/יח סיני כרך ע עמ' ריט-רכ
ד/יח עמק הלכה (בוימל) עמ' נט
ד/יח פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 105
ד/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת מילואים סי' כד
ד/יח שו"ת רשב"ש עמ' תפח
ד/יח שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' כ
ד/יח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 387
ד/יח תורת אמת (תשסו) עמ' תקעא
ד/יח תניא רבתי ח"א עמ' 423
ד/יט אבני אש (מילר) עמ' שנה
ד/יט אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מד אות ד-ה
ד/יט אבני נזר אהע"ז סי' שפה אות ה, סי' שפז אות ב, סי' שפח אות ג
ד/יט אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תפד, תקנג
ד/יט אהל חייא עמ' רצה, שלז, תתסד
ד/יט אוהב מישרים עמ' תסה, תסז {כלי שאינו שו"פ}
ד/יט אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שפ
ד/יט אור הישר [מ"מ לקמן פ"ה הכ"ה]
ד/יט אוריין תליתאי (אפשטיין) דף כב ע"ג
ד/יט אז שמח עמ' רעט
ד/יט אמונת עתיך גל' 124 עמ' 128-129
ד/יט אמונת שמואל (תשנט) עמ' קב
ד/יט אמונת שמואל סי' לג
ד/יט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קס
ד/יט אמרי שפר (סגל) עמ' קלד {שמא שו"פ במקום אחר}
ד/יט אנקת יעקב דף ח ע"ב {אם מתקיים עד מדי}
ד/יט אפיקי מגינים קידושין סי' כה
ד/יט ארזא דבי רב קידושין עמ' לז-לט {קידשה בתמרה}, קה-קח, קיא
ד/יט ארחות משפט עמ' נב {ספק מהתורה}
ד/יט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רח
ד/יט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/יט באר לחי ראי
ד/יט באר משה (דנושבסקי) חו"מ סי' ה דף מג ע"ד
ד/יט בדבר מלך ח"ג עמ' פח
ד/יט בדבר מלך חי"ז עמ' י, רמב, שנב {המקדש בפחות מפרוטה אינה מקודשת קידשה באוכל או בכלי וכיו"ב ששוה פחות מפרוטה הרי זו מקודשת בספק וצריכה גט מספק שמא דבר זה שוה פרוטה במקום אחר}
ד/יט בית אביגדור
ד/יט בית אהרן וישראל גל' ה עמ' עט {אם ידוע ששו"פ במקום אחר}, גל' מו עמ' קד {מל"מ}
ד/יט בית המלך (בוים) דף נט ע"ב {בתמרה}
ד/יט בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף כז ע"ב
ד/יט בית מאיר (תשע) סי' לא ס"ג עמ' רמד
ד/יט בית מאיר השלם סי' לא ס"א עמ' מב-מג
ד/יט בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' יט
ד/יט בכורי אברהם דף עב ע"ד {שמא שו"פ במקום אחר}
ד/יט ברור הלכה קדושין ו ע"ב ציון ל, יב ע"א ציון ב
ד/יט ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' יד {שמא תוליך למדי}
ד/יט בתים לבדים עמ' צו
ד/יט גבורת יהודה פסחים סי' כח ס"ק ה
ד/יט גדולי שמואל קידושין דף יב
ד/יט גינת אלימלך ח"ב עמ' סט {שמא שו"פ במדי}
ד/יט דבר שאול קדושין סי' ב ס"ק ב-ג
ד/יט דברות משה קידושין סי' כ ענף א
ד/יט דברי אהרן עמ' פו {מל"מ - אתרוג ששו"פ למצוה}
ד/יט דברי אליהו (ניימנץ) דף יח ע"א {שמא שו"פ במקום אחר}
ד/יט דברי יחזקאל (מישור) עמ' שסח
ד/יט דברי יחזקאל (תרצה) דף קיט ע"ב
ד/יט דברי ירוחם סי' סג
ד/יט דובב שפתי ישנים עמ' 115-116
ד/יט דינא דחיי ח"ב דף כב ע"ב
ד/יט דליות דוד קידושין עמ' צח
ד/יט דעת סופר אהע"ז סי' יז
ד/יט דרך המלך (רפפורט)
ד/יט דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ"ד
ד/יט הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קכד ע"א, קכו ע"ג
ד/יט הגהות חבר בן חיים
ד/יט הון יוסף דף נו, נח
ד/יט הר המלך ח"ח עמ' פח
ד/יט ז' פרקים לרמב"ם
ד/יט זכר אליהו עמ' קנח
ד/יט זכר שמואל קדושין סי' יב ס"ק א
ד/יט זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רכב, רכד, רכז, רנח
ד/יט זכרון שמואל עמ' רנב
ד/יט חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' ד ס"ק ג
ד/יט חי' הרי"ט עמ' קנה
ד/יט חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' קכ {מל"מ}
ד/יט חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' לו, מ, מז-מט
ד/יט חי' מהרי"א הכהן עמ' קלז
ד/יט חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שיט, שכא
ד/יט חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קמו
ד/יט חי' ר"י נחמיה סי' נז אות ג-ד
ד/יט חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רפ
ד/יט חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' שמ
ד/יט חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 148
ד/יט חשב סופר עמ' קצז
ד/יט יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ד ה"ב ס"ק א {הגהת מל"מ}
ד/יט ים התלמוד (עדיל) עמ' תפט
ד/יט ימי שלמה
ד/יט ישועות יעקב נשים עמ' תרעד
ד/יט כבוד מלכים (מרגליות)
ד/יט כהונת עולם דף מז ע"ג, מח ע"ב {מ"מ}
ד/יט כלי שרת סי' כה {מל"מ}
ד/יט כלילת יופי דף סט
ד/יט כס המלך עמ' כח-ל, לג
ד/יט כתב סופר אהע"ז סי' נג(ב) ד"ה ובקושית {יראה לי שאם קידש בתבשיל או בירק שאינו מתקיים}
ד/יט לב מבין
ד/יט לב שלם [נחפה בכסף דף מ, נה, מגילת ספר לאוין דף נח ע"ד, עשין דף מב ע"ד, ב"ח אהע"ז כז ע"ג, מאורי אור - אור חדש דף פב ע"ג-ע"ד]
ד/יט לבב דוד
ד/יט להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' צט
ד/יט לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' נג
ד/יט לקוטי שלמה (תרנד)
ד/יט מגילת ספר לאוין דף נח ע"ד, עשין דף מב ע"ד
ד/יט מוריה גל' קיג עמ' לו {שמא שוה שו"פ במדי}, גל' קצא עמ' לט {מקדש בתמרה}
ד/יט מחנה חיים ח"ב עמ' צו {מל"מ - אתרוג}
ד/יט מטה אהרן שבועות עמ' רמא-רמב
ד/יט מטה אפרים ח"ב
ד/יט מילי דקדושין עמ' יט {דבר המתקיים עד מדי}
ד/יט מילי דקדושין עמ' שס {ספק דאורייתא}, שסא-שסג, שסה, שסח, שעה {יד המלך}
ד/יט מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רנט
ד/יט מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שצ {דברים של טעם}
ד/יט מכמני עוזיאל עמ' שצ
ד/יט מעיני המים
ד/יט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף כו ע"א
ד/יט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' פ, קב]
ד/יט מצעדי גבר קדושין סי' י אות ו
ד/יט מקראי קדש (תפט) דף ריד ע"א
ד/יט מקראי קדש (תשנג) עמ' שלב
ד/יט מראה הפנים קדושין כט ע"א
ד/יט מראות הים עמ' כו-לא
ד/יט מרגליות הים סנהדרין יט ע"ב אות כ
ד/יט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' נה, קמב
ד/יט משנה הלכות ח"ט סי' שעה דף קסא ע"א
ד/יט משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לג {מל"מ - אתרוג}
ד/יט משנת חיים קדושין עמ' קלא, קלד
ד/יט משנת נחום
ד/יט משפט הקנין ח"א עמ' רטו
ד/יט משפטי עזיאל ח"ז עמ' רכ
ד/יט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קפה, רצ {מל"מ}
ד/יט נועם התלמוד קידושין עמ' פד-פח
ד/יט נזר הקדש (קפלן)
ד/יט נחפה בכסף (נבון) ח"א דף מב ע"א-ע"ג, נה ע"ג-ע"ד
ד/יט נחפה בכסף ח"א דף מב, נה {מ"מ - וכתב הרשב"א דמשמע}
ד/יט ניצוצי אש עמ' צה
ד/יט נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' א עמ' לב {מל"מ}
ד/יט נתיבות מרדכי קדושין עמ' קסו, קעה, קעו, קפד
ד/יט נתיבות שלום (למפרט) עמ' פט
ד/יט נתיבי ים קדושין עמ' ע
ד/יט ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקו, תתתקד
ד/יט ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרלט {מל"מ}
ד/יט ספיקא דרבנן עמ' 7, 9 {מל"מ}
ד/יט עטרת יעקב עמ' קסט
ד/יט עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קמא {שעה"מ}
ד/יט עמק הלכה (אורנשטין) סי' נו אות ד
ד/יט עצי ארזים סי' לא ס"ק ח, י
ד/יט פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' סח
ד/יט פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קלג
ד/יט פרחי כהונה (קצבורג) עמ' סח-ע {לח"מ}
ד/יט צבי תפארת סי' עה {מל"מ, יד המלך}
ד/יט צהר גל' ו עמ' 158
ד/יט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כח ע"א
ד/יט קובץ ביאורים (שפירא)
ד/יט קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף נד ע"ב {מל"מ}
ד/יט קונטרסי שעורים קדושין שעור יד אות ב, ד
ד/יט קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כג-כד {מל"מ - מקדש באתרוג}, במדבר עמ' קמח-קמט {מל"מ - אתרוג פמש"פ}
ד/יט קרית מלך
ד/יט קרית מלך רב
ד/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' קסד
ד/יט ראש אליהו ח"ב עמ' שנה-שנו
ד/יט רווחא שמעתתא ח"א עמ' קלח {מל"מ - מקדש באתרוג}
ד/יט רשמי שאלה סי' נז {מל"מ}
ד/יט שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' רו
ד/יט שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רפה
ד/יט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שעח {קובץ}, שפג {מל"מ}
ד/יט שארית נתן בנימין עמ' קכו {דבר שאינו מתקיים}
ד/יט שביבי אור קדושין סי' ו אות א
ד/יט שבת אחים (כץ, תקצג) דף לו ע"א
ד/יט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקכה
ד/יט שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' סח
ד/יט שו"ת מהרי"ק סי' פו
ד/יט שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' עח
ד/יט שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 162
ד/יט שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' טז
ד/יט שו"ת רשב"ש עמ' תפט
ד/יט שובע שמחות עמ' ה {לח"מ}
ד/יט שולי הגליון עמ' סז
ד/יט שיח ערב קידושין עמ' נב
ד/יט שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שב {מ"מ}
ד/יט שם יוסף (אליקים)
ד/יט שנות חיים (קלוגר) עמ' תלח
ד/יט שעורי ר' שלמה עמ' קנב
ד/יט שער המלך ח"א עמ' שע {מ"מ}
ד/יט שערי יצחק (תשיז) עמ' קנ-קנב
ד/יט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' צה, כרך ב עמ' קנז {לח"מ}, רצז {מל"מ}, רצח
ד/יט שרשי הים דף יב ע"ב
ד/יט תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יב ס"ק כ
ד/יט תולדות שם דף כ ע"ב, כא ע"ג
ד/יט תורת איש לוי - שוה כסף ככסף עמ' סב
ד/יט תורת המצוה דף לז ע"ד {מל"מ}
ד/יט תורת הקנינים ח"א עמ' עט
ד/יט תורת כסף וחליפין עמ' כח, ל, פה
ד/יט תורת נתן עמ' 45 {חיישינן ששווה פרוטה במדי}
ד/יט תפארת אהרן עמ' קמו-קמז
ד/יט תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רא
ד/יט תפארת מנחם
ד/יט תרומת הדשן שו"ת סי' רנ {הגהמ"י}
ד/יט תשובה מיראה (תשסו) עמ' ו, לד
ד/יט תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' צג {מל"מ}
ד/כ אור חדש (בלומ') דף לג ע"ב {כ"מ}
ד/כ אש תמיד עמ' רעט
ד/כ זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רסח
ד/כ חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 163
ד/כ חי' חתם סופר
ד/כ חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' כב, כז {לח"מ}
ד/כ יכין ובועז ח"א סי' עד עמ' 188
ד/כ לב שמח דף לג ע"א
ד/כ מהלכי משפט ח"ב עמ' 193, 213
ד/כ מהלכי משפט ח"ד עמ' 201
ד/כ נועם ח"ה עמ' רעג
ד/כ סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 32
ד/כ פד"ר חי"ט עמ' 180
ד/כ קרן הצבי מצוה ח אות ח
ד/כ שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' מב
ד/כ שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קלה
ד/כ שו"ת מהרלב"ח סי' סט
ד/כ תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' ר
ד/כא אהל חייא עמ' שיד
ד/כא אהל יצחק גיטין עמ' תתלב
ד/כא אור הישר [דברי ריבות סי' ג, מפרשים בהל' גירושין פ"ה הי"ג]
ד/כא אור שמח
ד/כא אמרי בינה (אוירבך) - קנינים סי' ט ד"ה והנה {מ"מ}, אבן העזר סי' ט [ב] ד"ה אולם
ד/כא אשר למלך
ד/כא בית מאיר (תשע) סי' קלט ס"יד עמ' קעה {מ"מ}
ד/כא ברית עולם (ולר) סי' פב אות א
ד/כא ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תכו
ד/כא גט מקושר (אלגזי) דף נח ע"ד
ד/כא גט מקושר (אלגזי) עמ' רנט-רסא
ד/כא דברות משה קידושין סי' טו ענף א, ג
ד/כא דברי אברהם (מנדלסון) דף יח ע"ב {מקום של שניהם}
ד/כא דברי אמת (תשעט) עמ' שמה {מגיד משנה, סלע של שניהם בקידושין הוי ספק ובגירושין אינה מגורשת}
ד/כא דברי ריבות (תשעב) עמ' ה
ד/כא דרך המלך (רפפורט)
ד/כא הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קב ע"ג
ד/כא ז' פרקים לרמב"ם
ד/כא זכרון מלך (צונץ)
ד/כא חי' הר"ר שמעלקא ב"מ יא ע"ב
ד/כא יד המלך (לנדא)
ד/כא יד לרמב"ם עמ' 163, 186, 216
ד/כא יד שלמה (פרידר)
ד/כא לב שלם [מגילת ספר לאוין דף קו ע"א]
ד/כא מאור למלך ב"מ עמ' קפ-קפא
ד/כא מאור למלך קדושין עמ' קיא {או"ש}
ד/כא מגילת ספר לאוין דף קו ע"א
ד/כא מלואי אבן ח"ב עמ' מח
ד/כא מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תקי {סלע של שניהם}
ד/כא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קכא
ד/כא משנת חיים קדושין עמ' צח-קז
ד/כא משנת יעקב נשים ח"א עמ' נה-נז
ד/כא משנת נחום
ד/כא נזיר ה' סי' ל סעיף א
ד/כא נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לז אות א
ד/כא עצי ארזים סי' ל ס"ק ד
ד/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צ אות ח
ד/כא קובץ ביאורים (שפירא)
ד/כא קרית מלך
ד/כא שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קצב
ד/כא שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רפא
ד/כא שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' כד
ד/כא שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רסו
ד/כא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 130
ד/כא שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' טז אות ג-ד
ד/כא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 124
ד/כב אהל משה (וינברג) דף ל ע"ד, לא ע"ב, לג ע"א
ד/כב אנצי"ת ע' ארבע אמות (א) הע' 53 {כ"מ}
ד/כב אשר למלך ח"ד, מילואים
ד/כב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' נ {מל"מ}
ד/כב בית יצחק (תשי"ג) עמ' 80
ד/כב בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' מב
ד/כב ברור הלכה גיטין עח ע"א ציון י פסקה ד, ציון כ
ד/כב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רכד, רכו
ד/כב גט מקושר (אלגזי) עמ' רסז
ד/כב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שי
ד/כב זאת ליעקב קידושין עמ' רכא-רכו
ד/כב זכר אליהו עמ' רכד
ד/כב חי' חתם סופר
ד/כב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תלד
ד/כב יד לרמב"ם עמ' 166
ד/כב לב שלם [ב"ח אהע"ז דף כה ע"ג, מאורי אש - כתנות אור דף נב ע"ב]
ד/כב לבב דוד
ד/כב מאור למלך ב"מ עמ' קמז
ד/כב מנחת חינוך ח"ג עמ' רסט {מל"מ}
ד/כב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רלב
ד/כב משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' שלא עמ' רנא {ספק קרוב לו או לה}
ד/כב משנת יעקב נזיקין עמ' רכא {לח"מ}
ד/כב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קא {לח"מ}
ד/כב ס' גירושין לרשב"ח עמ' 96
ד/כב עומק הפשט ח"ב עמ' תסז
ד/כב עצי ארזים סי' ל ס"ק ה, ט
ד/כב פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קנ
ד/כב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צ אות ח, סי' צד אות ב
ד/כב קרית מלך
ד/כב שאל האיש דף קב ע"ג
ד/כב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קמה ע"ב
ד/כב שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קצג
ד/כב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רעז
ד/כב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רלא
ד/כב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שלא
ד/כב שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' כד
ד/כב שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רסו
ד/כב שירת דוד (תשסג) עמ' קלב {לח"מ}
ד/כב שירת דוד ב"מ עמ' קלב {לח"מ}
ד/כב שם מרדכי עמ' 150
ד/כב שמחה לאיש (אלישר) דף ח ע"ב {קרוב לה או לו}
ד/כב שערי טהר ח"ז סי' לג אות ג (צז ע"א)
ד/כב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 129
ד/כב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 124, מח' ג עמ' 5
ד/כב שרשי הים דף טז ע"א
ד/כב תחומין חי"ז עמ' 258


ה/194 הלכות אישות פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריא
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אב בחכמה דף כ ע"א-ע"ב {המקדש באיסורי הנאה - חמץ}
ה/א אבי עזרי ח"ד
ה/א אבן הספיר (ספרקה) עמ' א {מל"מ}
ה/א אבני נזר אהע"ז סי' תח אות יח {מל"מ}
ה/א אבני ציון ח"א סי' טו אות ט {מל"מ}, סי' כד אות א {שעה"מ}, ח"ב סי' סז אות ה, סי' עב אות א, ח"ג עמ' יב, קד, רז, רצט, ח"ד עמ' פא {מל"מ}, קפז {שעה"מ}
ה/א אגודות אזוב מדברי דף קלג ע"ב {מל"מ}
ה/א אדני היד החזקה
ה/א אהל חייא עמ' רפה
ה/א אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שח, שיא, תכב {מל"מ}
ה/א אהל שרה לאה עמ' עד {מל"מ}
ה/א אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף נד ע"ד {מל"מ}
ה/א אהלי יהודה (הכהן) דף סט ע"ב
ה/א אהליך יעקב קדושין סי' יג
ה/א אולם המשפט סי' קט סעיף א {מל"מ}
ה/א אוצמפה"ת ב"מ ס ע"ב הע' 146-147 {מל"מ}
ה/א אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 111 {יד דוד}
ה/א אוצרות הרמב"ם
ה/א אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רס {מל"מ}
ה/א אוצרות יהושע עמ' קעב, קעז, רמה {מל"מ}
ה/א אור הישר [מקום שמואל סי' עב, כ"מ הל' שחיטה פ"ב ה"ג, לח"מ הל' מאא"ס פ"ח הט"ו, דברי ריבות סי' תכט]
ה/א אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 63 {מל"מ}
ה/א אור השמש (פולייב) עמ' 222
ה/א אור חדש (בלומ') דף לג ע"ב {מל"מ}
ה/א אור ליהודה (תשנט) עמ' רצו-רצז, רצט-ש {פטר חמור}
ה/א אור פני יהושע עמ' פו
ה/א אורח ישראל סי' כח הערה עה (כוכבית)
ה/א אורח צדקה עמ' יא {טעם המלך}, ריח-ריט
ה/א אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לה ע"א
ה/א אות היא לעולם ח"ב דף כז ע"א {מ"מ}
ה/א אם הדרך דף מט ע"ד
ה/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תק
ה/א אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קיג {הגהת מל"מ}
ה/א אמרות טהורות (ישראל) דף ז ע"ד {מל"מ}
ה/א אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' יג ד"ה ודע
ה/א אמרי בינה (אש) דף יד ע"ג {מל"מ}
ה/א אמרי בינה (תשע) קנינים סי' כז ד"ה וראיתי {קמ"ר}
ה/א אמרי מנחם עמ' רכח-רל, רלג-רלד {חמץ דרבנן}
ה/א אמרי נועם (רייזקין) דף מח ע"ג
ה/א אמרי נפתלי ח"ב עמ' קפז {שעה"מ}, שכג {מל"מ}
ה/א אמרי סופר עמ' יט-כא, נח, סא
ה/א אמת ליעקב נשים עמ' שו {מל"מ - חליפי חליפין}
ה/א אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 110, 113, 114 {מל"מ}
ה/א אפיקי מגינים קידושין סי' נט
ה/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קיז, ריז {מל"מ}
ה/א ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' קנה {מל"מ}
ה/א אשר למלך
ה/א באהלה של תורה או"ח סי' צח אות ג, סי' קז אות ב {מל"מ}
ה/א באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' ד ס"ק ג {רמב"ם}, סי' כז ס"ק ב {מל"מ}
ה/א באר אברהם (אבלי) עמ' קצט
ה/א באר אליעזר
ה/א באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' כג אות ג, ח"ד סי' מ אות ח {מל"מ}
ה/א בדבר מלך ח"י עמ' שב
ה/א בחיר חיים
ה/א בינת נבונים דף יד ע"ד
ה/א בית אבי ח"ב סי' מג עמ' נח {מל"מ - שתי בנותיך לשני בני}
ה/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 5 {כ"מ - תרי דרבנן}
ה/א בית אהרן (ויזנא, תרמו) קדושין ח {מל"מ}
ה/א בית אהרן (סוויאדישץ) דף יא ע"ד {וכיו"ב}
ה/א בית אהרן (קארטשין) עמ' נט, סב-סג {מל"מ}
ה/א בית אהרן וישראל גל' ח עמ' כד, כט-ל {מקדש באיסורי הנאה - לא מקודשת}, גל' טז עמ' פה {מל"מ - מללה"נ לכתחלה}, גל' לט עמ' מה {מל"מ}, גל' מב עמ' צט {שעה"מ - רק ציון}, גל' מג עמ' קט-קי {מל"מ}, גל' מד עמ' קב, קד {הגהת מל"מ}
ה/א בית אפרים או"ח (תרמד) דף סז ע"א {מל"מ - חלופי חמץ}
ה/א בית הלל שנה ז גל' א עמ' פג {הגהת מל"מ - משתרש מאיסוה"נ}
ה/א בית המלך (חסון)
ה/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שס
ה/א בית יצחק תשט"ז עמ' 67 {מל"מ}
ה/א בית מאיר (תשע) סי' כח ס"ט עמ' רל {מל"מ}, סכ"א עמ' רלג
ה/א בית מאיר השלם סי' כח ס"ט עמ' כב
ה/א בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' ל {מל"מ}
ה/א בית שערים או"ח סי' קעו {מל"מ}, שנ {מל"מ}
ה/א בכורי אברהם דף טו ע"ג {מל"מ - איסור הנאה}, פט ע"א {מל"מ - מללה"נ רק בדיעבד}, צד ע"ג {מל"מ - זכיה באיסורי הנאה}
ה/א בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' סז, ע, פה, פח
ה/א בן יהודה סי' לא
ה/א בני דוד
ה/א בני סמיכי דף מא ע"א
ה/א בני שמואל דף נט ע"ד
ה/א בציר אליעזר ח"ב דף יז ע"א {טעם המלך}
ה/א בר ריב"א עמ' קפו
ה/א ברור הלכה יבמות סא ע"א ציון א {טעם המלך}
ה/א ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון ל פסקה א {שעה"מ}
ה/א ברור הלכה פסחים ז ע"א ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), קדושין נו ע"ב ציון א
ה/א ברור הלכה ר"ה כח ע"א ציון ו פסקה ב {מל"מ}
ה/א ברכות חיים ח"א עמ' צג {מל"מ}
ה/א ברכות חיים ח"ב עמ' נג, צט, קנה, קנט, קסה, קסח {מל"מ}
ה/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' ל {שעה"מ}
ה/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קצג {מל"מ}
ה/א ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עה {מל"מ}
ה/א ברכת ראובן דף קמז ע"ד {מל"מ}
ה/א ברכת שלמה (תשז) עמ' יט
ה/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תט
ה/א גדולי ציון (תרע) דף כה ע"ג
ה/א גדולי ציון (תשנב) עמ' לב {מל"מ - לא אומרים הואיל בקידושין}
ה/א גדולי ציון (תשנב) עמ' שפח {באיסוה"נ דרבנן}
ה/א גדולי שמואל ב"מ דף סב {שעה"מ}
ה/א גדולי שמואל גיטין דף כ ע"א, קידושין דף ז ע"ב, ח ע"ב, נו ע"ב {מל"מ}
ה/א גוילין נצולין עמ' קכ {מל"מ}, קנט {מל"מ}
ה/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רפ, תקצב, תקצה
ה/א גט מקושר (אלגזי) עמ' לו, נה
ה/א גינת אלימלך ח"א עמ' כג {מל"מ - זרק פמש"פ וכשהגיע אליה נעשה שו"פ}
ה/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' פב
ה/א דברות אליהו ח"ב עמ' עט {שעה"מ}
ה/א דברות אליהו ח"ו עמ' נ {שעה"מ}
ה/א דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' ט
ה/א דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' סו ד"ה כתב, קידושין סי' יב ד"ה המל"מ {מל"מ}
ה/א דברי חפץ עמ' קכח
ה/א דברי יהודה דף לו ע"ד {הגהת מל"מ}
ה/א דברי ירמיהו קידושין עמ' יא, סא, קצ {מל"מ}
ה/א דברי ריבות (תשעב) עמ' שכב, תרט
ה/א דגלי יהודה (גורדין) דרוש ב אות ד דף סד ע"א {מל"מ}
ה/א דגלי יהודה (גורדין) דרוש ב אות ד דף סה ע"א {מל"מ}
ה/א דובר ישרים פסח עמ' קיג
ה/א דינא דחיי ח"ב דף כב ע"ד
ה/א דעת מרדכי ח"א דף סט ע"ב {מל"מ}, עג ע"א {מל"מ}
ה/א דעת סופר אהע"ז סי' טז
ה/א דרך המלך (רפפורט)
ה/א דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ' ח
ה/א דרכי שמחה עמ' סז
ה/א האוהל שנה כו חוב' א-ב (כסלו תש"מ) סי' ג עמ' כא {מל"מ - לרש"י מקודשת גם אם אסור בהנאה למקדש}
ה/א הגהות חבר בן חיים
ה/א הוד יוסף עמ' צח {מל"מ}
ה/א הון יוסף דף לג
ה/א הלכה רבה ח"א עמ' 202, 174, 96-97 {מל"מ}, 324, 321-322, ח"ב עמ' 18
ה/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קעח, תקט, תקיד
ה/א הר המלך ח"ג עמ' רעז-רפו
ה/א הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' פד {מל"מ}
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שסט
ה/א ויען יצחק עמ' שנו
ה/א זבח שלמה ח"א עמ' לח-לט
ה/א זבחי ראיה עמ' כא
ה/א זבחי שלמה עמ' כח, לה, פג, פז, פט
ה/א זיר יצחק דף לב ע"ב {מל"מ}
ה/א זית רענן ח"א עמ' תפג, תשה {שעה"מ}, ח"ב עמ' רל {שעה"מ}, תסה {מל"מ}
ה/א זכרון יהודה (מונק) דף ו ע"א {הגהת מל"מ - מללה"נ רק בדיעבד}
ה/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קמ, רסז
ה/א זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' מו {חמץ בפסח}
ה/א זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מו {חמץ}
ה/א זכרון מלך (צונץ)
ה/א זכרון שמואל עמ' רעט {מל"מ}
ה/א זרע אברהם (כטורזא)
ה/א חדוותא דשמעתתא ח"ב דף כא ע"ד {מל"מ בשם רדב"ז}
ה/א חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' יא ס"ק ד
ה/א חוף ימים ח"א סי' לד אות א, סי' לו אות א, סי' לח אות א, סי' מ אות א, סי' מא אות א, סי' מב אות ג, סי' מד אות ג, סי' מז אות א
ה/א חזון לימים ח"א עמ' קנד
ה/א חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 124, ח"ד עמ' 2-1, 6, 9, 32, 38
ה/א חי' הגר"מ זמבה סי' טז {מל"מ}
ה/א חי' הרי"ט עמ' רלא {מל"מ}
ה/א חי' כתב סופר שבת עמ' ה, יב {שעה"מ}, יג, יז-יח, כ {שעה"מ}, כא
ה/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' צח {הגהת מל"מ}, קדושין עמ' כח {מל"מ}, לד {מל"מ}, רד {מל"מ}, רט {מל"מ}, רכא, רכו, רלו {מל"מ}
ה/א חי' משנה פסחים עמ' קט-קי {מל"מ}
ה/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שעט {מל"מ}
ה/א חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' סט
ה/א חי' ר"י נחמיה סי' יז אות ה, סי' נט אות ו, סי' פב אות ח
ה/א חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' צג {מ"מ}
ה/א חי' רח"א הכהן עמ' עא {מל"מ - חליפי איסורי הנאה לאחרים}
ה/א חכמת גרשון עמ' שס {הגהת מל"מ}
ה/א חלקת יואב מהדו"ת סי' טז
ה/א חמדת שלמה עמ' תקעט {מל"מ}
ה/א חק המלך כאן, ויבמות עמ' קצו
ה/א חק לישראל ערבות עמ' 543 {אור שמח}
ה/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 401, 405, 408 {פרשת המלך}
ה/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קנה, קסו, קסט, קעז
ה/א טעם רבית קו"א סי' א(ד) {מל"מ}
ה/א יד אליהו (בוקובזה) סי' ו הערה 7
ה/א יד בנימין ר"ה עמ' תטז {מל"מ - מללה"נ לא מועיל לכתחילה}
ה/א יד הלוי (לוין) דף סז ע"א
ה/א ידות נדרים השלם עמ' פ-פב {איסוה"נ דרבנן}
ה/א יסודי ישורון ח"ב עמ' קנב {מל"מ}
ה/א ירושלים דדהבא עמ' קלג {מל"מ}
ה/א יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' סג {מל"מ}
ה/א ישא מדברותיך קדושין עמ' רצד
ה/א ישועות יעקב נשים עמ' תשטז {מל"מ}
ה/א ישועות ישראל סי' עב סעיף ז
ה/א ישורון ח"כ עמ' תרצ {מל"מ בשם הרדב"ז}
ה/א כבוד הלבנון דף מב ע"ב-ע"ד {מל"מ}
ה/א כוכבי בוקר עמ' טו {שעה"מ}, שנה {מל"מ}
ה/א כל בו ח"ה עמ' צ
ה/א כלילת יופי דף יז
ה/א כמו השחר דף י ע"א {מל"מ}
ה/א כנפי נשרים
ה/א כרם אפרים דף יג, כב {מל"מ}
ה/א כתב סופר יו"ד סי' קסב אות ה {מל"מ}
ה/א כתר אפרים עמ' קכב
ה/א לב שלם [תיקון סופרים דף כד ע"א, ב"ח אהע"ז כד ע"ג, חזון נחום דף קעז ע"א]
ה/א לבושי מרדכי או"ח עמ' קטו {מל"מ}
ה/א לדוד עד עולם עמ' 183 {מל"מ - קידושין באיסוה"נ שאסור רק לאשה}
ה/א להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' עא ע"ב, ח"י עמ' קלב, חי"ג עמ' קלה
ה/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קז {מל"מ}
ה/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' סב {מל"מ}
ה/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קיב
ה/א להורות נתן במדבר עמ' קה
ה/א לחם אבירים דף מט ע"ד
ה/א לחם מצה דף ד ע"א {מל"מ}
ה/א ליבא בעי דף עה ע"ג {מל"מ}
ה/א לקוטי סופר ח"א דף פב ע"ג {מל"מ}, קה ע"א {מל"מ}
ה/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כ ס"ק ג {מל"מ}
ה/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קיג {מל"מ}
ה/א לקח טוב (תשפא) כלל ג אות נ {שעה"מ}, כלל יא אות ח {מל"מ ד"ה ודע ובמגיה שם, מצוות לאו ליהנות ניתנו רק בדיעבד אבל לכתחלה אסור לעשותם באיסור הנאה מצוות צריכות לכתחלה לברכה המתרת ההנאה}
ה/א מאור יעקב דף לז ע"ב {מל"מ}
ה/א מאור למלך ב"ק עמ' רה {מל"מ}
ה/א מאור למלך נדרים עמ' צט {מל"מ}
ה/א מאור למלך קדושין עמ' ד {מל"מ}, עד-עה {או"ש}, עט {מל"מ}, קא {מל"מ}, קיד {מל"מ}, קצ-קצא {מל"מ}, קצב {אבי עזרי}, קצד {מל"מ}
ה/א מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עד ע"ג {מל"מ}
ה/א מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קצז {מל"מ}
ה/א מגיני שלמה עמ' תמג {מל"מ}
ה/א מהרי"ט אלגזי פ"א אות ו, אות ח או"ק ב
ה/א מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' יט {מל"מ}, ר"ה עמ' עח {מל"מ}
ה/א מוריה גל' קיג עמ' עב {מל"מ}, גל' קעה עמ' סז {שעה"מ}, גל' רמג עמ' עא {שעה"מ}
ה/א מזבח חדש דף פח ע"ד
ה/א מזכרת חיים עמ' קמד {מל"מ}
ה/א מזרח שמש דף מד ע"ג {מל"מ}
ה/א מחנה אפרים (אפשטיין) דף כג ע"ד {שעה"מ}
ה/א מחנה יוסף (תשעב) סי' יז אות ו
ה/א מחנה יוסף פסחים עמ' לח, ציצית עמ' יט
ה/א מטה אהרן פסחים עמ' כה {מל"מ}
ה/א מטה אפרים ח"ב
ה/א מילי דקדושין עמ' רז-רח {מל"מ - איסורי הנאה}, רסג {מל"מ - שו"פ למתקדשת ולא למקדש}, רפד {מל"מ - איסוה"נ שמותר לאשה}
ה/א מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קעא {מל"מ}
ה/א מלאכת שלמה (קמחי) דף פו ע"ב-ע"ג {קנין דרבנן - האם מועיל לדאורייתא}
ה/א מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כד ע"ב {מל"מ}, לד ע"א {קרית מלך רב}
ה/א מנוחת אשר ח"א דף מט ע"ד, נ ע"א {מל"מ בשם ריטב"א}, עז ע"א-ע"ב {מל"מ}
ה/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מט ע"ב {מל"מ}
ה/א מנחת אהרן (תשפ) כלל ט אות י
ה/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מז ע"ב
ה/א מנחת אלימלך עמ' סט {מל"מ}
ה/א מנחת אפרים סי' ד אות ב
ה/א מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' סח
ה/א מנחת חינוך ח"א עמ' פא, צג, ח"ב עמ' שסג, תקיח, ח"ג עמ' צג-צד {מל"מ}
ה/א מנחת יהודה (בוים) דף מד ע"ג {מל"מ}, מה ע"א-ע"ב {מל"מ}, מו ע"א {מל"מ}, עד ע"א {מל"מ - מללה"נ}
ה/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תמד
ה/א מנחת מחבת עמ' קמו {מל"מ}
ה/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רצו {מל"מ}, ח"ב עמ' תג {שעה"מ}, תה {טעם המלך, הגהות השואל ומשיב}, תו {שעה"מ}
ה/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קצא {מל"מ}
ה/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תצח {מל"מ}
ה/א מעדני מלך (תשמח) עמ' רו
ה/א מעיני החכמה ח"א אות שנב {מל"מ}
ה/א מעשה הבא בעבירה עמ' 304
ה/א מעשה רק"ם (קורייאט) דף טז ע"ב {מל"מ - מצות לאו ליהנות ניתנו}
ה/א מצות כהונה (יצחקי) סי' לו {מל"מ}
ה/א מצעדי גבר ב"ק סי' סא אות ד
ה/א מקראי קדש (תפט) דף ריד ע"א
ה/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שלב
ה/א מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' תוס' קדושין נח ע"א ד"ה אלמא]
ה/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נו אות ג {מל"מ - חילופי איסורי הנאה דרבנן}
ה/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' פ אות ב {מל"מ}
ה/א משאת המלך (אדרי)
ה/א משה ידבר (תשעו) עמ' ח, רט {מל"מ}, רצה {מל"מ}
ה/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תצח-תצט
ה/א משמרת חיים ח"א עמ' קיט {מל"מ}
ה/א משנה הלכות ח"ב דף צב ע"ד {מל"מ}, ח"ט סי' שנב
ה/א משנה הלכות ח"ו סי' רלט {מל"מ}
ה/א משנה הלכות ח"ו סי' רצ {מל"מ}
ה/א משנה הלכות ח"ו סי' שכה {מל"מ}
ה/א משנה הלכות נדרים סי' יב, קדושין סי' ס, סט
ה/א משנה הלכות על הלכות גדולות קדושין סי' ס עמ' פט, סי' סא עמ' צא
ה/א משנה הלכות קדושין סי' ס עמ' פט {כ"מ}
ה/א משנה שכיר יו"ד עמ' קנא
ה/א משנה שלמה עמ' שפא-שב, תה {מל"מ}
ה/א משנת חיים בכורות עמ' תקמג {מל"מ}
ה/א משנת חיים קדושין עמ' צג, צה {מל"מ}
ה/א משנת יעקב כאן
ה/א משנת יעקב קנין עמ' צג {מל"מ}
ה/א משנת נחום
ה/א משנת ר' אהרן קדושין עמ' צד
ה/א משנת ר' אהרן שבת עמ' קסה, ב"ק עמ' קפג
ה/א נאות אפרים ח"א עמ' קה {מל"מ}
ה/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רעו {מל"מ}
ה/א נועם ח"ו עמ' צ-צא {שעה"מ}, ח"י עמ' רפ {מל"מ}, חי"א עמ' קפז, חט"ו עמ' קנב {מל"מ}, חכ"ג עמ' עז {שעה"מ}
ה/א נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קעו מל"מ}
ה/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' לב {מל"מ - שלא כדרך הנאתן}, לו {מקדש באיסוה"נ דרבנן}
ה/א נחל איתן
ה/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שלט {מ"מ}
ה/א נחלי יהושע עמ' קנד {מל"מ}
ה/א נחלי מים עמ' מט
ה/א נחלת יצחק קידושין סי' כח {מל"מ}
ה/א נטע שורק דף קנה ע"ג, קנו ע"א {מל"מ}
ה/א נטע שעשועים (שליסל) עמ' קכז {מל"מ - מללה"נ רק בדיעבד}
ה/א ניצוצי אש עמ' שעב {מל"מ}, תתמא
ה/א נר למאור (רבינוביץ) דף יד ע"ד {מל"מ}
ה/א נרות אהרן
ה/א נשמת אברהם ח"ד עמ' ריג {שעה"מ}
ה/א נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף מב {מל"מ}
ה/א נתיב מצותיך עמ' נה {הגהת מל"מ}
ה/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' שצח {מל"מ}, תב {מל"מ}, תיד {מל"מ}, תכב {מל"מ}, תכו, תכט {מל"מ}
ה/א נתיבות שלום (למפרט) עמ' ט, יא, כג {מל"מ}
ה/א נתיבי ים קדושין עמ' רא {מל"מ ד"ה הכלל}
ה/א נתן פריו ב"מ עמ' שמט, תכז, תכט, חולין עמ' פא
ה/א נתן פריו גיטין עמ' מב {טעם המלך}, נב {מל"מ}
ה/א נתן פריו מגילה עמ' פז
ה/א נתן פריו סוכה עמ' רעד
ה/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתפה {מל"מ}, תתקי {שעה"מ}, תתקטז {מל"מ}
ה/א ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רמט {שעה"מ}
ה/א ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קלא {מל"מ}
ה/א סוכה וארבעת המינים עמ' 409
ה/א סופר מהיר ח"ב עמ' פז-פח {מל"מ - מללה"נ בדיעבד}
ה/א עורה שחר דף לו ע"ד
ה/א עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קט
ה/א עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' רמה
ה/א עטרת ישועה (תשלו) עמ' נז
ה/א עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות יח, קמו {מל"מ}
ה/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' עא {מל"מ}
ה/א עיונים (פאור) עמ' 29 {מל"מ}
ה/א עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 169 {שעה"מ}
ה/א עין יהודה עמ' לא {מל"מ}
ה/א עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קנד {מל"מ}
ה/א עליות אריה עמ' רח {שעה"מ}
ה/א עמק המלך (לבוב)
ה/א עמק המשפט ח"א עמ' קכד {מל"מ}
ה/א עצי ארזים סי' כח ס"ק סה-סו
ה/א ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' צט {מל"מ}
ה/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תקלג
ה/א ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' עז {מל"מ - איסור הנאה המותרת לדידה, אם מקודשת}
ה/א פני משה (הררי) עמ' רב
ה/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' לט-מ, מג {כ"מ}, מד {בשר בחלב - דאורייתא}, נזיקין עמ' מח-מט {מל"מ}
ה/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרטו {מל"מ}
ה/א פרחי כהונה (קצבורג) עמ' טז {מל"מ - חילוק בין קידושין לשאר הנאות}
ה/א פרי החג דף כז (מסומן כט) ע"ד, כח (מסומן ל) ע"א {חמץ בשעה ששית}
ה/א פרי העץ דף קיב ע"ג
ה/א פרי עץ חיים (אביגדור)
ה/א פרשת המלך
ה/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 274
ה/א צבי תפארת סי' ה, כג
ה/א צדקת יוסף עמ' שסא
ה/א צל"ח החדש דף לד ע"ב {מל"מ}
ה/א צרור החיים (קליין) דף ט ע"א {מל"מ - רא"ש בענין חליפי פירות שביעית}
ה/א קהלות יעקב ב"מ בסוף במזמין
ה/א קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 51 {איסוה"נ דרבנן}
ה/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' לו {מל"מ}
ה/א קול דודי ר"ה סי' תעט
ה/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קצח {מל"מ}
ה/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שטז {שעה"מ}, של {מל"מ}, שלא {שעה"מ}
ה/א קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' מט {מל"מ}
ה/א קונטרסי שעורים ב"ב דף סב
ה/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ה הערה 49
ה/א קונטרסי שעורים קדושין שעור ד אות י, שעור ח אות ה, שעור ט אות ו
ה/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כה {מל"מ}, דברים עמ' עט, פא {שעה"מ}, קצב {מל"מ}
ה/א קרבן אליצור דף סא ע"ג {מל"מ}, עו ע"א, עח ע"ב {לח"מ}, פו ע"ב {מל"מ}, ק ע"ב {מל"מ}, קא ע"א {מל"מ}, קג ע"ד, קטו ע"ד {מל"מ}, קלז ע"א
ה/א קרבן פסח עמ' שיט {מל"מ}
ה/א קרית מלך רב
ה/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' קסה
ה/א קרני ראם (ירמוש) עמ' יט
ה/א ראשי בשמים (גוריון) חו"מ סי' קא אות ג {מל"מ}
ה/א ראשי בשמים (רבין) עמ' רסב {מל"מ}
ה/א ראשית בכורים דף קג ע"א {מל"מ - סתירת רדב"ז}
ה/א רב ברכות (רי"ח) עמ' ט {חמץ בשש שעות}
ה/א רביד הזהב (אברך) דף נט ע"א {מל"מ}
ה/א רוב דגן (הלוי) ח"א דף ריז ע"ב {מל"מ}
ה/א רלב"ג ויקרא פכ"ב פסוק יד עמ' שכו
ה/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' שד
ה/א שארית יהודה (בלום) דף מב ע"א {מל"מ}
ה/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צד ע"ב, קסב ע"ב
ה/א שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' ד {הגהת מל"מ}, לב {הגהת מל"מ}
ה/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קפ {הנאת המקודשת}, שפג {מל"מ}
ה/א שארית כלב עמ' טז {מל"מ}, קח-קט
ה/א שבט סופר (תשמו) עמ' קס, קסג-קסד {מל"מ}
ה/א שדה אברהם מערכה ד {מל"מ}
ה/א שדה הארץ ח"ג דף קא ע"ג {השמיט חולין שנשחטו בעזרה}
ה/א שדה הארץ ח"ג דף קב ע"א
ה/א שדה יצחק עמ' ס
ה/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קמז
ה/א שו"ת הרדב"ז סי' מג
ה/א שו"ת הריב"ש עמ' תשפב, תשצז {מל"מ}
ה/א שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רכא
ה/א שובע שמחות עמ' שמד {מל"מ}
ה/א שולי הגליון עמ' סז
ה/א שופריה דיעקב (מערך) דף כו
ה/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' כז {מל"מ}
ה/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצח סעיף א {מל"מ}
ה/א שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רפה, רצב, שא {מל"מ}
ה/א שם יוסף (אליקים)
ה/א שם ישראל - שו"ת עמ' קצא {מל"מ}
ה/א שמות בארץ (תשנט) עמ' רמה
ה/א שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קכו {מל"מ}, חו"מ עמ' קנה {מל"מ}
ה/א שמחה לאיש (אלישר) דף מא ע"ג {מל"מ}
ה/א שמחת הלוי דף כח ע"ג {לח"מ}
ה/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נד אות א {מל"מ}
ה/א שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קעח {מל"מ}
ה/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' עב
ה/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' ד
ה/א שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור יג אות ד {מל"מ}
ה/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' ט, שנח-שנט {מל"מ}
ה/א שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 111 {מל"מ}
ה/א שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 204
ה/א שעלי דעת גל' ז עמ' 94-95 {חמץ בשעה ששית}
ה/א שער המלך כאן, ח"א עמ' קפב, שסג-שסו {מל"מ}, שסז, שעא {מל"מ}, טעם המלך ח"א עמ' שנז {מל"מ}, מעשה חושב ח"א עמ' יד
ה/א שער יהודה
ה/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שעא, שעה {מל"מ}
ה/א שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות כ
ה/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 102, 142
ה/א שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' קצו {מל"מ}
ה/א שערי מאיר עמ' צח
ה/א שערי ציון (כהן, תרצח) דף יז ע"ד, יח ע"א {מל"מ}
ה/א שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קמד {שעה"מ}
ה/א שערי שמואל עמ' יז {מל"מ ד"ה וראיתי}
ה/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לה ע"ד
ה/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קנב {שעה"מ}
ה/א שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' סב {מל"מ}
ה/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שעא {מל"מ}
ה/א שפתי רננות (מיכלדורף) דף ט ע"א {מל"מ - אם ידעה שאסור בהנאה}
ה/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' ד, יד {מקדש באיסורי הנאה דרבנן}
ה/א תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יב ס"ק כא {מל"מ}, סי' טו ס"ק ב, סי' טז ס"ק ג
ה/א תולדות יצחק (הורוביץ) דף כ ע"ג {מל"מ}
ה/א תורת דניאל עמ' 31 {מל"מ}
ה/א תורת המצוה דף לז ע"א {מל"מ}
ה/א תורת כסף וחליפין עמ' לז, מב {מל"מ}
ה/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' תיז-תיח
ה/א תורת נתן עמ' 45 {מל"מ - מקדש אשה חולה באיסורי הנאה}, 46 {מקדש באיסורי הנאה דרבנן}
ה/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תנט
ה/א תורת רפאל ח"ג עמ' נח {מל"מ}
ה/א תחומין ח"ח עמ' 177 {מל"מ}
ה/א תיבת גומא (ורשנר) עמ' קנה {מל"מ}
ה/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שיב {מל"מ}
ה/א תיבת גומא (תשסז) עמ' קטז, קיח {מל"מ}
ה/א תפארת מנחם
ה/א תפארת ציון (ריבקין) סי' יא אות לט {מל"מ}
ה/א תרומת הכרי עמ' קס {מל"מ}
ה/א תשובה מאהבה ח"ב דף כד ע"ד
ה/א תשובות יהודה דף א ע"ג {שעה"מ}
ה/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תריט {מל"מ}
ה/ב אהבת אברהם עמ' קיז {טוה"נ אינה ממון}
ה/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' רצט {קידש בדמיהם}
ה/ב אור שמח
ה/ב אשר למלך
ה/ב בית אהרן וישראל גל' נ עמ' מג
ה/ב בית המלך (חסון)
ה/ב בית שערים או"ח סי' קפז {שעה"מ}
ה/ב ברור הלכה קדושין נו ע"ב ציון א
ה/ב ברכות חיים ח"א עמ' צב-צג {מ"מ}
ה/ב גדולי שמואל ב"ק דף צד {או"ש}
ה/ב דברי יציב אהע"ז עמ' רב {פרש שור הנסקל}
ה/ב דרך עץ החיים (אלגזי) דף פז ע"ב {כ"מ}
ה/ב דרכי חושן ח"א עמ' רסח, רעא {בני אהובה, או"ש}
ה/ב חוף ימים ח"ב סי' מט אות א
ה/ב חי' הגרז"ס קדשים עמ' רפו {שעה"מ}
ה/ב חי' כתב סופר שבת עמ' ה, ט
ה/ב יד המלך (לנדא)
ה/ב יד פשוטה מדע עמ' תרפד
ה/ב ידבר שלום ח"ב עמ' צב
ה/ב כנפי נשרים
ה/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מז ע"ב
ה/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רפח {שעה"מ ד"ה ודעת}, רצו {שעה"מ ד"ה עוד ראיתי}, ח"ב עמ' תו {הגהות השואל ומשיב}
ה/ב מעדני מלך (תשמח) עמ' רו-רז
ה/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף פג ע"א
ה/ב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' פד]
ה/ב משנת חיים ערכין עמ' תקיט, תקכא, תקכה
ה/ב משנת יעקב
ה/ב מתנת כהונה בכורות עמ' קכה
ה/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' מה
ה/ב נחל איתן
ה/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קט ע"ג {פרש שור הנסקל}
ה/ב נתיבות מרדכי קדושין עמ' תכו
ה/ב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מ אות ה, סי' סא אות א
ה/ב סוכה וארבעת המינים עמ' 409
ה/ב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רפג
ה/ב עמק המלך (לבוב)
ה/ב פד"ר ח"ח עמ' 182
ה/ב פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' צו
ה/ב צדקה לחיים (תשסח) עמ' יט
ה/ב קרית מלך רב
ה/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' קסח, קע
ה/ב ראשית בכורים דף כ ע"א {ולא ידבק}
ה/ב שבט סופר (תשמו) עמ' קסג
ה/ב שדה הארץ ח"ג דף צח ע"ב
ה/ב שדה הארץ ח"ג דף צח ע"ב {השמיט שביעית}
ה/ב שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רכא
ה/ב שלמי יוסף בכורות עמ' קכה
ה/ב שם דרך כתובות עמ' ט
ה/ב שם משמריה עמ' קמו
ה/ב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' ריד
ה/ב שער המלך כאן, ח"א עמ' שעא
ה/ב שרשי הים דף יז
ה/ב תפארת מנחם
ה/ג אדני היד החזקה
ה/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שח {מל"מ}
ה/ג אהלי יהודה (הכהן) דף צז ע"ב
ה/ג אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 193 {פרי עץ חיים}
ה/ג אוצמפה"ת ב"מ פב ע"א הע' 31 {שעה"מ}
ה/ג אוצר יסודי שביעית עמ' תקסז
ה/ג אור הישר [מנחת חינוך מצוה כב]
ה/ג אור פני יהושע עמ' פז {מל"מ}
ה/ג אורח צדקה עמ' רלח
ה/ג אמרי יושר בכורות דף כט ע"א
ה/ג אמת ליעקב נשים עמ' שז {מל"מ}
ה/ג אפיקי מגינים קידושין סי' נ
ה/ג אפר קדשים עמ' סב
ה/ג אשיחה בחקיך פרה עמ' שנב
ה/ג בדבר מלך ח"ט עמ' כט
ה/ג בינת אברהם עמ' לד {מל"מ ד"ה ואהא}
ה/ג בית אהרן וישראל גל' א עמ' י
ה/ג בית המלך (חסון)
ה/ג בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קמב
ה/ג בית פנחס (וולף) עמ' 148
ה/ג בן שלמה דף סג ע"א
ה/ג בני יוסף (קאריו) דף יג ע"ג {מל"מ}
ה/ג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תמז {מל"מ}
ה/ג ברור הלכה קדושין נב ע"א ציון ב, נח ע"ב ציון ה
ה/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שנה
ה/ג גבורת יצחק שביעית עמ' קסג
ה/ג גינת אלימלך ח"א עמ' ח {מל"מ - מקדש בפירות שביעית}
ה/ג גינת ורדים (תאומים) עמ' פא {מל"מ}
ה/ג גליוני הגר"ש עמ' סה {לח"מ}
ה/ג דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' קפד {מל"מ}
ה/ג דברי ירמיהו קידושין עמ' קצט {מל"מ}
ה/ג דליות דוד קידושין עמ' צט
ה/ג דרך המלך (רפפורט)
ה/ג הלכה רבה ח"א עמ' 176
ה/ג ז' פרקים לרמב"ם
ה/ג זכרון בנימין ח"א עמ' קנ
ה/ג חוף ימים ח"א סי' מג אות ג, ח"ב סי' מ אות ב, סי' מט אות א
ה/ג חי' הרי"ט עמ' קעב, רלא
ה/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד קידושין נח ע"א]
ה/ג חי' ירוחם
ה/ג חי' עזיאל
ה/ג חלקת לוי עמ' ס
ה/ג חמדת אהרן עמ' קמג
ה/ג טעם ודעת הל' פרה פ"ז ה"ב בטו"ד סקי"ז וביאה"ל שם ד"ה פוסל, פ"ח ה"ו ביאה"ל ד"ה הרי זה
ה/ג יד יהודה (תרלד) עמ' 27-28 {מקדש בהקדש}
ה/ג יהגה האריה עמ' קמח
ה/ג ישועת משה עמ' לז
ה/ג כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קמ ע"ב
ה/ג כתב סופר או"ח סי' קכג ד"ה ובאמת הרמב"ם
ה/ג מאור יעקב דף ל ע"א
ה/ג מהלכי משפט ח"א מהלך יא אות ב(5)
ה/ג מהלכי משפט ח"ד עמ' 430
ה/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' שצה
ה/ג מלך שלם
ה/ג מנחת חינוך ח"א עמ' ע, קטו, ח"ב עמ' תקי
ה/ג מנחת יהודה (בוים) דף מו ע"א {מל"מ}
ה/ג מנחת שלמה (לוין) עמ' קפד {מל"מ - לכתחלה אסור לקדש בדמי שביעית}
ה/ג מעיני המים
ה/ג מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יג אות ד
ה/ג מצעדי גבר קדושין סי' כב
ה/ג מקדש דוד קדשים סי' לה ס"ק א במנחת מרדכי
ה/ג מקנת חיים עמ' נו {אהא"ז}
ה/ג מראה אש ח"א עמ' ל
ה/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ג משה ידבר (תשעו) עמ' צו {מל"מ}
ה/ג משנת יעבץ שמיטה עמ' קסז, קעא
ה/ג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רמא
ה/ג משנת יעקב כאן
ה/ג משנת יעקב קרבנות עמ' רל
ה/ג משנת ר' אהרן זרעים עמ' פט-צ {מל"מ}
ה/ג משנת רבנו יוסף עמ' 207
ה/ג משנת שמחה
ה/ג נחל איתן
ה/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' שט, שי
ה/ג נחלת יצחק קידושין סי' כז {מל"מ}
ה/ג נחלת עזריאל (הלוי) ע"ז דף סב {מל"מ}
ה/ג נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קו
ה/ג פאר אהרן עמ' קפט {שעה"מ}, קצג, קצה, קצח, רג
ה/ג פני חמה דף כח ע"ב
ה/ג פרי האדמה ח"א
ה/ג פרי עץ חיים (אביגדור)
ה/ג פרשת המלך
ה/ג פרת חטאת עמ' סב
ה/ג קדשי יהושע עמ' תתכה
ה/ג קובץ ביאורים (שפירא)
ה/ג קובץ השמיטה עמ' תל, תלג
ה/ג קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קמה {מל"מ}
ה/ג קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' מב {מל"מ}
ה/ג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קצב {מל"מ}
ה/ג קרית מלך
ה/ג קרית מלך רב
ה/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' קעב, תתקפז
ה/ג ר"י ששפורטש עמ' 384
ה/ג ראשי בשמים (רבין) עמ' רסח {מל"מ}
ה/ג רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' ע
ה/ג שאלת שלום (רבינ') דף לו ע"ב {מל"מ}
ה/ג שבת אחים (כץ, תקצג) דף לו ע"א
ה/ג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' צב {מל"מ}, ח"ב עמ' רנז
ה/ג שמן המשחה (קושטא) דף צח ע"א
ה/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שעז
ה/ג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רפ
ה/ג שער המלך כאן, וח"א עמ' שסט, שצד
ה/ג שער יהודה
ה/ג שערי זיו ח"א דף קסח ע"ב {פרשת המלך}
ה/ג שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' סא
ה/ג תוספתא כפשוטה נשים עמ' 958
ה/ג תורת שביעית (סור') סי' יט
ה/ג תנובת ציון דף קטז ע"א {מל"מ}
ה/ג תנופת זהב עמ' 235
ה/ג תפארת מנחם
ה/ד אבי עזרי ח"א
ה/ד אבני אש (מילר) עמ' שמה
ה/ד אבני זכרון (פפר) ח"א דף פג ע"א
ה/ד אבני ציון ח"ב סי' טז אות ג
ה/ד אבני ציון ח"ד עמ' צח {מ"מ}
ה/ד אגרות הגרי"ד עמ' קנב, קנז
ה/ד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 108 {שעה"מ}, 123, 128
ה/ד אמונת יהושע עמ' רעג, תתקיד {במ"ש}
ה/ד אפיקי מגינים חלה פ"ג מ"ג אות ג
ה/ד אפיקי מגינים מנחות סי' נט, סה
ה/ד אפיקי מגינים פסחים סי' סג
ה/ד אפיקי מגינים קידושין סי' נ, נג
ה/ד אריה ליש עמ' קלו
ה/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עא ע"ג, ח"ה עמ' סח
ה/ד בדבר מלך ח"ט עמ' כב
ה/ד בדבר מלך ח"י עמ' רנב
ה/ד בדבר מלך חי"א עמ' רצג
ה/ד בדבר מלך חי"ח עמ' מו {קידשה במ"ש בין בשוגג בין במזיד אינה מקודשת וכו'}
ה/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 10, 15, 17
ה/ד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' קצז, של
ה/ד ברור הלכה פסחים ז ע"א ציון ג, מכות כ ע"א ציון ב
ה/ד בריכת המלך עמ' מד-מה
ה/ד ברכת מרדכי ב"ק עמ' קד
ה/ד ברכת מרדכי ענינים עמ' קכח {מעשר שני}
ה/ד ברכת מרדכי פסחים עמ' קסא
ה/ד גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' כא {מעשר שני}
ה/ד גבורת יצחק מ"ש עמ' ב-ג, ח, נח, סח, קמז, קעה, שביעית עמ' קסד, תרומות עמ' כב
ה/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' עד
ה/ד גינת ראובן תרומות עמ' תתתקנח {מעשר שני}
ה/ד דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קטו
ה/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' נט אות ב
ה/ד דבר שאול חלה סי' ב ס"ק ט
ה/ד דברי ירמיהו קידושין עמ' קצא
ה/ד דור דורים עמ' רנג
ה/ד דליות דוד קידושין עמ' ק
ה/ד דרכי אהרן ח"ב עמ' לה
ה/ד הון יוסף דף נו
ה/ד הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 192 {שעה"מ}
ה/ד הר המלך ח"ד עמ' כח
ה/ד זהב התרומה מ"ש עמ' ה
ה/ד חוף ימים ח"ג סי' מה אות ב
ה/ד חי' הגר"ח החדש עמ' שי {מעשר שני}
ה/ד חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קמב
ה/ד חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' שמא-שמב
ה/ד חלקת לוי עמ' נב
ה/ד חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף לט
ה/ד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קלה, רט
ה/ד יחל ישראל (תשנב) עמ' קנד
ה/ד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קפב
ה/ד לב שלם [כפות תמרים דף לד ע"ג]
ה/ד לחם בכורים עמ' 17
ה/ד לחם חקי עמ' צז-צח
ה/ד לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' כה
ה/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כה אות ג {מדוע לא נימק שמ"ש אינו שלו}
ה/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כה ס"ק ג
ה/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כא ס"ק ה
ה/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קיז
ה/ד מאור למלך ב"ק עמ' קצז
ה/ד מועדים וזמנים ח"ב סי' קיג, קכ, ח"ו סי' נו
ה/ד מחנה לויה (תשעד) עמ' קכז
ה/ד מלך שלם דף פז ע"ב
ה/ד מנחת אשר פסחים עמ' קנג
ה/ד מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קיד
ה/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קג {לח"מ}, ח"ב עמ' רנא, רנז
ה/ד מסורה ח"ז עמ' מט
ה/ד מקראי קדש (תפט) דף ריד ע"א
ה/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שלג
ה/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ד משאת המלך (תשסז) עמ' קנב {מע"ש}
ה/ד משאת המלך ח"ב סי' רנג
ה/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' נא עמ' עז, סי' סא עמ' 184, סי' עט עמ' 240, סי' צט עמ' 306
ה/ד משה ידבר (תקפז) שו"ת דף כ ע"ב
ה/ד משה ידבר (תשעו) עמ' ק
ה/ד משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נד
ה/ד נחל איתן
ה/ד נרות אהרן [עמש"כ בהל' מעשר שני פ"ג הי"ז, פ"ח ה"ז]
ה/ד נתיב אברהם ח"א עמ' כט ע"א
ה/ד נתן פריו חולין עמ' פד
ה/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקה {רמב"ם}, תתתקו {שעה"מ}
ה/ד סוכה וארבעת המינים עמ' 388, 458-455
ה/ד סוכת דוד סוכה עמ' קכא
ה/ד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' ריא
ה/ד פד"ר חי"ז עמ' 24
ה/ד פני אברהם (פרלמן) דף נג ע"ג
ה/ד פרי שמואל מכות עמ' קלט
ה/ד פרשת המלך
ה/ד צמח ארז עמ' רעח {המקדש במ"ש לא מקודשת}
ה/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עא ע"ג-ע"ד
ה/ד קדשי יהושע עמ' צט
ה/ד קהלות יעקב קדושין סי' ו
ה/ד קובץ ביאורים (שפירא)
ה/ד קובץ חי' תורה (סול') עמ' פט
ה/ד קונטרסי שעורים קדושין שעור כא אות ח
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רצד, תריג
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תכ
ה/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קנד
ה/ד שלמי יוסף מנחות עמ' תו
ה/ד שלמי יוסף ר"ה עמ' שפ
ה/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' רמח
ה/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רכו
ה/ד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' עב
ה/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' עג
ה/ד שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' עב
ה/ד שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קעו
ה/ד שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות ס
ה/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' סא
ה/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' צא
ה/ד שעורי ר' שמואל קדושין עמ' שסד, ב"ב ח"ב עמ' קנח-קס
ה/ד שער המלך כאן, וח"א עמ' רמט
ה/ד תורת הקדש ח"א עמ' שיב, ח"ב עמ' קמא, קסא-קסב, רנו
ה/ד תורת זרעים עמ' קט
ה/ד תורת יצחק ח"א עמ' צו
ה/ד תורת רפאל ח"ג עמ' לד {לח"מ}
ה/ד תורת שביעית (סור') סי' יט
ה/ד תנופת זהב עמ' 177
ה/ד תפארת מנחם כאן, ודף ב ע"ד
ה/ה אגורה באהלך דף מב ע"ד {לח"מ}
ה/ה אדני היד החזקה
ה/ה אהלי יהודה (הכהן) דף קיג ע"ד {כהן}
ה/ה אור הישר [חיל המלך הל' ערכין פ"ה ה"א, עי' תוס' ב"ק יב ע"ב]
ה/ה אור יעקב נדרים עמ' סא
ה/ה אור לישרים (שולמן) עמ' נה-נו {השמיט חלה}
ה/ה אמונת יהושע עמ' רעג
ה/ה אפיקי מגינים מנחות סי' נט, סה
ה/ה אפיקי מגינים פסחים סי' יט
ה/ה אפיקי מגינים קידושין סי' נ, נג, סא
ה/ה באר בשדה עמ' תנז {כהן שקידש בחלקו מקדשי קדשים}
ה/ה בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רסז
ה/ה בדבר מלך ח"ט עמ' רד
ה/ה בדבר מלך ח"י עמ' רנא
ה/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 16
ה/ה בית יחזקאל (סרנה) ב"מ עמ' צ
ה/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' רג סעיף א
ה/ה בית שערים ח"ג סי' פג
ה/ה בני שמואל דף מד ע"ג, צד ע"ב
ה/ה בשבילי הקרבנות סי' ג אות ז {צ"פ}, יג {תרומה}
ה/ה גבורת יצחק תרומות עמ' יט, מ"ש עמ' מו
ה/ה דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' קא
ה/ה דבר שאול תמורה סי' יד אות ז
ה/ה דברי יהודה דף מא ע"ד
ה/ה דרכי נועם דרוש טו {לח"מ}
ה/ה היכל מלך
ה/ה זעקת דלות עמ' 229
ה/ה חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ה ס"ק ב
ה/ה חוף ימים ח"א סי' לז אות ג, וח"ג סי' מב אות ב
ה/ה חוף ימים ח"ג סי' מב אות ב
ה/ה חי' הגרז"ס קדשים עמ' שי
ה/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' ג
ה/ה חי' הגרי"ז דף נג ע"א
ה/ה חי' הריצ"ד
ה/ה חי' חתם סופר
ה/ה חיי אברהם (צציק) עמ' מה
ה/ה חנא וחסדא ח"א דף נא ע"ד {כ"מ}
ה/ה ים התלמוד (עדיל) עמ' קב
ה/ה יצחק ירנן
ה/ה לב מבין
ה/ה לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ז אות ג-ו
ה/ה לקוטי שיחות חל"ג עמ' 66
ה/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קיז
ה/ה מבית מאיר ח"ג עמ' קכג
ה/ה מחנה יוסף ח"ג עמ' סז
ה/ה מטה אפרים ח"ב
ה/ה מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קיא
ה/ה מנחת חינוך ח"א עמ' פא, רנז, רנח, ח"ב עמ' תקעו, תקעח
ה/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קנט ע"ג
ה/ה מצעדי גבר ב"ק סי' מ אות א
ה/ה מקראי קדש (תפט) דף ריד ע"א
ה/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' שלג
ה/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' פ אות א {מעשר עני}
ה/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' עט עמ' 240, סי' קט עמ' 346
ה/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תנ
ה/ה משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' ע-עא
ה/ה משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' רסב
ה/ה משנת משה תענית עמ' מד
ה/ה משרת משה (נבר)
ה/ה נחל איתן
ה/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף צז ע"א {כהן שקידש בחלקו}
ה/ה עבודת הזבח תמורה סי' ח ס"ק ג, סי' ט ס"ק יג
ה/ה עטרת ישראל עמ' שו
ה/ה עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' לט
ה/ה עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקצז
ה/ה פחד יצחק (זס') עמ' כא
ה/ה פני אברהם (שפירא) עמ' קכד {צ"פ}
ה/ה פרשת המלך
ה/ה קובץ ביאורים (שפירא) עמ' פב-פו
ה/ה קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' פז
ה/ה קרית מלך
ה/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רפה
ה/ה ר"י ששפורטש עמ' 384
ה/ה רנת יצחק שמואל עמ' לט {הותרו רק לאכילה}
ה/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' צג {הותרו רק לאכילה}
ה/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמז
ה/ה שמועות דוד עמ' עא, קל
ה/ה שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רנח
ה/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שפ
ה/ה שער המלך ח"א עמ' רנא
ה/ה שערי שאול ב"ק עמ' קצ
ה/ה שערי תודה ח"א דף סז ע"א {נחל איתן}
ה/ה תבואת שמש
ה/ה תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קטו
ה/ה תורת הקדש ח"ב עמ' קסב
ה/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קט
ה/ו אבני החושן סי' רעו סעיף ד, סי' רעח סעיף ג
ה/ו אבני נזר אהע"ז סי' תנו אות א
ה/ו אגרות הגרי"ד עמ' קנז
ה/ו אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שפב, יו"ד ח"ב סי' קמה
ה/ו אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 25 {טוה"נ אינה ממון}, יא ע"ב הע' 48, 66, 68, 76, 109
ה/ו אור הישר [באר יצחק או"ח סי' ד {כמי שהורמו}, עונג יו"ט סי' קח, קלה, כ"מ הל' נדרים פ"ז הי"א, מל"מ הל' מלוה פ"ז הי"א ד"ה כתב מרן {טובת הנאה}]
ה/ו אור ליהודה קדושין עמ' שצו
ה/ו אורים גדולים (תשסג) עמ' ע
ה/ו אחיעזר ח"ב סי' לו אות ב
ה/ו אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' י ד"ה עוד יש מקום
ה/ו אמרי דוד (שליסל) דף י ע"ג
ה/ו אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לג ע"ג, מו ע"ב {טעם המלך} וע"ג {טוה"נ אינה ממון}, לח ע"א-ע"ב וע"ד
ה/ו אפיקי מגינים נדרים סי' עג-עד
ה/ו אפיקי מגינים פסחים סי' מט
ה/ו אפיקי מגינים קידושין סי' סא
ה/ו ארץ נחלי מים דף יז ע"א-ע"ב {טוה"נ אינה ממון}
ה/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' יב, נב
ה/ו באר ראי עמ' רכח
ה/ו באר שרים (שולמן) עמ' עה
ה/ו בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רסז
ה/ו בדי הארון (הכהן) עמ' 20
ה/ו בית אהרן וישראל גל' לח עמ' נא {מתנות שלא הורמו}, גל' סה עמ' מח-מט {טוה"נ אינה ממון}
ה/ו בית אהרן וישראל גל' סה עמ' מז {א"א לתבוע בב"ד טובת הנאה}
ה/ו בית זבול ח"ג סי' לו, נו
ה/ו בית יעקב (מסקין) סי' כא
ה/ו בית יצחק (שמעלקיש) יו"ד ח"ב סי' פא אות יט {שעה"מ}
ה/ו ברור הלכה חולין קלא ע"א ציון ב פרק א {טוה"נ אינה ממון}
ה/ו ברור הלכה נדרים פד ע"ב אחרי ציון ב פסקה א {טוה"נ אינה ממון}
ה/ו ברור הלכה קדושין נח ע"א ציון ו, ח, ב"מ סד ע"ב ציון א פסקה ב, מכות כ ע"א ציון ב
ה/ו ברכות חיים ח"ב עמ' רעט, רפא, רפג
ה/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קעח
ה/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' צ-צג
ה/ו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעב
ה/ו ברכת מרדכי ב"מ עמ' קסו
ה/ו ברכת ראובן דף קי ע"ב
ה/ו ברקאי ח"א עמ' 226 {טעם המלך}
ה/ו גבורת יצחק תרומות עמ' יט, קפב
ה/ו גדולי שמואל ב"ב דף קכג ע"ב {שעה"מ}
ה/ו דברות אליהו ח"א עמ' קא-קב
ה/ו דברות משה ביצה עמ' קנו {טוה"נ}
ה/ו דברות משה זרעים עמ' תרטז, תרעד {אבל ישראל שקידש בתרומה שהפריש מגרנו אינה מקודשת}
ה/ו דברי יחזקאל (מישור) עמ' שמז, תנט
ה/ו דברי יחזקאל (תרצה) דף קמו ע"ג
ה/ו דברי משפט סי' רג סעיף א
ה/ו דגל יהודה (בילו') עמ' כג
ה/ו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תרעד
ה/ו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' יט
ה/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שע
ה/ו זכר שמואל קדושין סי' נב ס"ק ב
ה/ו זר זהב (פראג) עמ' נה, נט {כמי שהורמו}
ה/ו חוף ימים ח"ב סי' י אות ד, סי' סג אות ד
ה/ו חזקה רבה יו"ד הלכה קנז, חו"מ ח"ב עמ' 159, 162
ה/ו חי' הגרז"ס קדשים עמ' רפט {רמב"ם}, רצ {שעה"מ}
ה/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שסו
ה/ו חי' הריצ"ד
ה/ו חי' חתם סופר
ה/ו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קצה, רמח, ב"מ עמ' קעא, שבועות עמ' רעד {מל"מ}
ה/ו חי' ר' חיים מטלז ב"מ נא ע"א עמ' קעה {טוה"נ אינה ממון}
ה/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קצט {שעה"מ}, נשים ח"ב עמ' שפא
ה/ו חי' ר"י נחמיה סי' קסח אות יג
ה/ו חכמת אליהו ח"א סי' פז אות קיב
ה/ו חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' כג, חלקת יואב החדש הגהות על שב שמעתא ש"ג פ"א
ה/ו טבעת החושן ח"ד עמ' 88
ה/ו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רכז
ה/ו יהל אור דף כא ע"ב {טוה"נ אינה ממון}
ה/ו יש"ש ב"ק פ"ט סי' סא {א"א לתבוע בב"ד טובת הנאה}
ה/ו כוכב מיעקב (גרינברג) דף יח ע"א {טוה"נ אינה ממון}
ה/ו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ל
ה/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסט, ח"ג עמ' לא-לב
ה/ו כתב סופר חו"מ סי' לד-לה
ה/ו לב אריה (הורביץ) עמ' ריד
ה/ו לב מרפא דף לא ע"ב
ה/ו לב שלם [בני יעקב דף נט ע"ב, קרבן העדה (דפוס ראשון) נדרים כא ע"ג]
ה/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כה אות א {מתנות שלא הורמו כאילו הורמו}
ה/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כה ס"ק א
ה/ו לקח טוב (תשפא) הסכמת מהר"ש ענגיל אות יא {מתנות שלא הורמו במי שהורמו במחוסר הקנאה מרשות לרשות לא מועיל סברת בידו}
ה/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שז
ה/ו מזבח חדש דף כב ע"א
ה/ו מחקרים במשפט התלמודי עמ' 128
ה/ו מנחת חינוך ח"א עמ' עג, צח, ח"ג עמ' קכב, קפה
ה/ו מנחת שלמה (לוין) עמ' קה {טוה"נ אינה ממון}
ה/ו מעיני החכמה ח"א אות קצט {טובת הנאה - ממון}
ה/ו מצעדי גבר ב"מ סי' לד אות א
ה/ו מקראי קדש (תפט) דף רטז ע"ב
ה/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שלג
ה/ו מרחשת ח"ב סי' כו אות א
ה/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' פ אות א {טובת הנאה}
ה/ו מרפא לשון (ארדיט) דף כג ע"א {מל"מ}
ה/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' סא
ה/ו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תצד
ה/ו משנת חיים חולין סי' פז עמ' רפט
ה/ו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' לא
ה/ו משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' ו-מז
ה/ו משפטי עזיאל ח"ג עמ' רכח
ה/ו נדרי זריזין ח"א עמ' רעט
ה/ו נוה צדק
ה/ו נועם חט"ו עמ' קצא
ה/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קיז, קעג
ה/ו נזר אברהם מכות ועדות עמ' קפח
ה/ו נחלת נפתלי דף כ {טובת הנאה}
ה/ו נטע שעשועים (שליסל) עמ' עג {טוה"נ אינה ממון}
ה/ו נטעי שושנה עמ' קנה, קנח {טוה"נ אינה ממון}
ה/ו נקדש בצדקה סי' תקג
ה/ו נתיבות מאיר (שלאף) עמ' צד
ה/ו סופר המלך ח"ב עמ' שד
ה/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' מט
ה/ו עדות ביהוסף (פודור) עמ' קכו-קכז
ה/ו עטרת חן ח"א עמ' קנב
ה/ו עין יהודה עמ' קז, קיא {טוה"נ אינה ממון}
ה/ו ערהשה"ע זרעים סי' פה אות ב
ה/ו פאר הלכה פסחים עמ' רצג {כמו שהורמו}
ה/ו פני אברהם (פרלמן) דף עא ע"ג
ה/ו פרי השדה (דייטש) ח"א דף עו ע"א
ה/ו פרי משה עמ' עז
ה/ו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קפב, רמב
ה/ו פרי שמואל שביעית עמ' נא
ה/ו פרשת המלך
ה/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכט ע"ב
ה/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קי אות ג
ה/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' כד
ה/ו קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' ריד {טוה"נ אינה ממון}
ה/ו שדה אברהם דף ו-יג {טוה"נ אינה ממון}
ה/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קמז
ה/ו שו"ת מהרי"ק סי' קעא
ה/ו שובע שמחות עמ' שסא
ה/ו שופרא דישראל עמ' של {טוה"נ אינה ממון}
ה/ו שיבת ציון (לנדא) סי' טז
ה/ו של"ה ח"א מס' מגילה סי' לב
ה/ו של"ה ח"ב מגילה סי' לב
ה/ו שם יוסף (מועטי)
ה/ו שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' עח
ה/ו שמחת החג דף צח ע"ד, ק ע"א, קא ע"ב
ה/ו שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה
ה/ו שמן למאור (ביימאייל) דף לו ע"ד {כמי שהורמו}
ה/ו שנות חיים (קלוגר) עמ' רלז
ה/ו שעורי הלכה עמ' קעז
ה/ו שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' פב, פד-פה
ה/ו שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור מא, נב
ה/ו שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור עו
ה/ו שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' ריח-ריט
ה/ו שער המלך ח"א עמ' שעא
ה/ו שערי אלימלך עמ' מט {טובת הנאה}
ה/ו שערי זיו ח"א דף קסט ע"א {פרשת המלך}, ח"ג דף קכו ע"ג {לח"מ}
ה/ו שערי חיים (ס' המקח) דף נא ע"ד {מל"מ}
ה/ו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ד ע"א
ה/ו תבואת שמש
ה/ו תורת האוהל (תשנג) עמ' שפ {טוה"נ אינה ממון}
ה/ו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' מח, תנו
ה/ו תורת רפאל ח"ג עמ' לט, נט, סא, סג
ה/ו תפארת חיים (שאכעט)
ה/ו תפארת מנחם
ה/ו תקפו של רפאל סי' ה
ה/ז אבן הספיר (ספרקה) עמ' א {מל"מ}
ה/ז אבן ישראל (פישר) כאן, ח"ג עמ' עו, ח"ד עמ' מ
ה/ז אבני החושן סי' שנג סעיף ב {רמב"ם}, סי' שסב סעיף א {מ"מ}
ה/ז אגרא לישרים סי' ו
ה/ז אדני היד החזקה
ה/ז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שיא-שיב {מל"מ}
ה/ז אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף נד ע"ב, נה ע"א
ה/ז אוצמפה"ת ב"מ מח ע"א הע' 40 {מל"מ - מוכר שקידש בחפץ}
ה/ז אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ה הע' 13 {מל"מ}
ה/ז אור הישר [חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' קנד]
ה/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' קח {יאוש קונה}, תפב
ה/ז אור ליהודה קדושין עמ' קיז {אחרי יאוש}
ה/ז אושר ירוחם עמ' עג
ה/ז איים בים קידושין פ"ב סי' לג אות א-ב
ה/ז אמונה ומסחר עמ' תקנח {מל"מ}
ה/ז אמרות טהורות (ישראל) דף לו ע"ב
ה/ז אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' א [טו] ד"ה אך
ה/ז אמרי דוד (שליסל) דף כב ע"א {מל"מ}
ה/ז אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ד ע"ב, יב ע"ד, לח ע"ב, עז ע"א
ה/ז אמרי הצבי ב"ק סו אות כז ס"ק יב
ה/ז אמרי נפתלי ח"ב עמ' שכד {מ"מ}
ה/ז אמרי סופר עמ' יט
ה/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לב הערה ג, סי' מב אות א
ה/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לב אות ג, סי' מב אות א, ד
ה/ז אפיקי מגינים קידושין סי' יז, יט, כ, נא
ה/ז אריה ליש עמ' רמח
ה/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קסא {מל"מ}
ה/ז באר דוד ב"ק ח"ג סי' יז אות א, ג, ז, סי' יח אות א
ה/ז באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף קיד
ה/ז בינת דניאל ח"ה עמ' פג {או"ש}
ה/ז בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 41
ה/ז בית אהרן (וולקין) ב"מ נא ע"א (ד"ה והנה הרמ"א) {מל"מ - המעות גזל ביד המוכר}
ה/ז בית אהרן (סוויאדישץ) דף לג ע"ג {מ"מ - יאוש לא קונה}
ה/ז בית אהרן (קארטשין) עמ' כב-כג
ה/ז בית אהרן וישראל גל' סו עמ' ה-ו {קידשה בגזל אחרי יאוש, מתקדשת כי יש שינוי רשות בקידושין}
ה/ז בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' נא, נד {מ"מ - יאוש ושינוי רשות}
ה/ז בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' רט
ה/ז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שכו
ה/ז בית יצחק (תשי"ג) עמ' 115 {אם נתיאשו הבעלים}
ה/ז בית מאיר (תשע) סי' כח ס"א עמ' רכד, רכז
ה/ז בית מאיר השלם סי' כח ס"א עמ' ט, יב
ה/ז בית שערים או"ח סי' קפז {מל"מ}
ה/ז בכורי חיים ח"ד עמ' קי {מל"מ}
ה/ז בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' עו
ה/ז בנין אב (שולמן) סי' מח אות ב
ה/ז בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' פו
ה/ז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תפב {מל"מ}
ה/ז בציר אליעזר ח"ב דף ד ע"ד {מל"מ על ירושלמי קידושין}
ה/ז ברור הלכה ב"ק קיד ע"א ציון ל
ה/ז ברית עולם (ולר) סי' סט אות א {מל"מ}
ה/ז ברכות חיים ח"א עמ' צב-צג
ה/ז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קצג {מל"מ}
ה/ז ברכת ראש סי' ע עמ' רנד
ה/ז ברכת שלמה (תשז) עמ' פח
ה/ז גדולי שמואל ב"ק דף סו, קח, קיא, ב"מ דף מג {או"ש}
ה/ז גור אריה (צרמון)
ה/ז גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' רמו, רנ
ה/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"ה עניינים שונים סי' לט
ה/ז דברות אליהו ח"א עמ' פה-פו {יאוש}
ה/ז דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' ב
ה/ז דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' יג ד"ה ולפענ"ד, קידושין סי' ח ד"ה כתב {מל"מ}
ה/ז דברי חיים (אוירבך) קידושין סי' יד ד"ה כתב
ה/ז דברי חיים ח"ב חו"מ סי' כח {מ"מ}
ה/ז דברי ירוחם סי' יז
ה/ז דברי משפט סי' שנד סעיף ב {מ"מ ומל"מ}
ה/ז דברים אחדים (קלצקין) עמ' יט {מ"מ}
ה/ז דודאי משה עמ' קנה
ה/ז דינא דחיי ח"ב דף י ע"ב
ה/ז דעת מרדכי ח"א דף סט ע"ד, ע ע"א
ה/ז דרך המלך (רפפורט)
ה/ז דרכי אהרן ח"ב עמ' לה
ה/ז דרכי חושן ח"א עמ' רסז, רעא {מל"מ}
ה/ז דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' ז {או"ש}
ה/ז הגהות על ס' בני אהובה (סו"ס גור אריה, תש"ג) {בני אהובה}
ה/ז הון יוסף דף יב, טז, כב, כד, כה, לג, מב, נה, סא
ה/ז היכלי שן ח"ג סי' נא
ה/ז הלכה פסוקה ח"א סי' ג הערה 60 {מל"מ}, ברור הלכה עמ' 42 {מל"מ}
ה/ז הלכה רבה ח"א עמ' 324-323, ח"ב עמ' 17, 109, 201
ה/ז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תי, תקט
ה/ז זית רענן ח"א עמ' תפא, תפז {מל"מ}
ה/ז זכר שמואל קדושין סי' נב ס"ק ב
ה/ז זכרון צבי מנחם דף ח ע"ב וע"ד {מל"מ - האם גזרו חכמים בע"ז שהחליפין אסורים למחליף עצמו}
ה/ז זכרון שמואל עמ' שא {מ"מ}
ה/ז חוף ימים ח"א סי' טז אות ב
ה/ז חזון יחזקאל תרומות פ"א ה"י
ה/ז חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 155, 238, 240, ח"ד עמ' 7, 10, 53-52, 57, 68-67, 70
ה/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מז
ה/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מז
ה/ז חי' הרי"ם ב"ק עמ' מה
ה/ז חי' תורה בהל' גניבה (קפלן) עמ' 12
ה/ז חסדי דוד ח"ג עמ' רעו
ה/ז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 394, 395 {מל"מ}
ה/ז חקרי לב (לווינבוק) דף כב ע"ד {מל"מ}
ה/ז חתן סופר קניינים ח"ב עמ' נד
ה/ז יד אברהם כלים עמ' קסב
ה/ז יד דוד ח"ב דף קסב
ה/ז יהל אור דף ה ע"א, ו ע"ב {מל"מ - מוכר לגוי}
ה/ז יין המשמח סי' קלב ס"ק ג עמ' רנב {מל"מ - לאיסוה"נ אין תורת דמים}
ה/ז ימי שלמה
ה/ז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' סא {מ"מ}, סו, קפג {מל"מ}
ה/ז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קצ {מל"מ - האם במקח טעות המעות הלואה}
ה/ז ישועות יעקב נשים עמ' תרפא {מל"מ}
ה/ז כבוד הלבנון דף נו ע"ד {מ"מ}
ה/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קפא
ה/ז כטל אמרתי עמ' קנא
ה/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשלב {מל"מ}
ה/ז כתב סופר או"ח סי' קכג ד"ה והנה בענין {מ"מ}
ה/ז כתב סופר יו"ד דף סו ע"ב
ה/ז כתב סופר יו"ד סי' פה ד"ה אלא {מל"מ - במקח טעות אם}
ה/ז לב ים גיטין עמ' שכא {המקדש בגזל אחרי יאוש}
ה/ז לב מבין
ה/ז לב שלם [גט פשוט דף נ ע"א, מגילת ספר עשין דף לד ע"ד, מכתב מאליהו דף קמ ע"ג]
ה/ז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מט אות ו {אחרי יאוש}
ה/ז להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קלו
ה/ז להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קג, קלג
ה/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קיג
ה/ז מאור יעקב דף כח ע"ב {מל"מ}
ה/ז מאור למלך ב"ק עמ' קס {מ"מ}, קסא {ק"ס}, קסה
ה/ז מאור למלך סוכה עמ' קלט {מ"מ}
ה/ז מאור למלך קדושין עמ' קצג {מל"מ}
ה/ז מבשר טוב קדשים עמ' רעד
ה/ז מגידות (תשמ) עמ' רכא
ה/ז מגידות (תשעג) סי' צב עמ' רכא
ה/ז מגילת ספר עשין דף לד ע"ד
ה/ז מגיני שלמה עמ' תמב, תמז
ה/ז מועדים וזמנים ח"ב סי' קיב
ה/ז מוריה גל' קז עמ' כה {מל"מ}, גל' קנט עמ' פג {מ"מ}
ה/ז מחקרי ארץ ח"ג אה"ע סי' ג
ה/ז מטה אהרן ב"ב עמ' קלז
ה/ז מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שצט {מ"מ}
ה/ז מנחת אשר ב"ק עמ' קכ
ה/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רט, ח"ב עמ' רמח, שנג {שניהם - מל"מ}
ה/ז מנחת יהודה (בוים) דף מד ע"ג {מ"מ}
ה/ז מנחת יוסף ח"ב עמ' סט, צג
ה/ז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פב, ת
ה/ז מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' דבר דרבנן אי מפיק דאורייתא
ה/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' כד {מל"מ}
ה/ז מעשה הבא בעבירה עמ' 248 {קובץ}
ה/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף פד ע"ב
ה/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תצח
ה/ז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' עז]
ה/ז מצודת בן ציון דף ח ע"ב-ע"ג
ה/ז מצעדי גבר ב"ק סי' נח אות א-ה
ה/ז מקור ברוך (ערמן) דף כב ע"ב
ה/ז מרגליות הים סנהדרין פז ע"ב אות ד {מ"מ}
ה/ז משנת חיים בכורות עמ' קסד
ה/ז משנת חיים חולין סי' ד עמ' יא
ה/ז משנת חיים קדושין עמ' שצה
ה/ז משנת יעקב נזיקין עמ' צז
ה/ז משנת ר' אהרן קדושין עמ' קעח {מ"מ}
ה/ז משפט הקנין ח"א עמ' ריז
ה/ז משפטי מלוכה עמ' יד {מ"מ - אם נתייאשו מקודשת}
ה/ז משפטים לישראל, הקדמה עמ' טו-טז
ה/ז משרת משה (נבר)
ה/ז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שכב {מל"מ}, אהע"ז ח"ב עמ' רו, רח-רט, ריג
ה/ז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שלט, ח"ג עמ' קסב, שז
ה/ז נחלי יהושע עמ' קמה {מל"מ}
ה/ז נחלת יוסף (מייזליש) סי' לב אות ד {יד המלך}
ה/ז נחמד למראה ח"ד דף י ע"ד {מל"מ}
ה/ז נר למאור (רבינוביץ) דף נה ע"ב, סז ע"ד
ה/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נז אות א
ה/ז נתיבות מרדכי קדושין עמ' תמד, תקכח
ה/ז נתיבות שלום (גלבר) סי' קעג ס' ד אות ס, סג
ה/ז נתיבות שלום (למפרט) עמ' יא-יב
ה/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתסד, תתתקפז {מ"מ}
ה/ז סוכה וארבעת המינים עמ' 182 {מל"מ}
ה/ז עוגת אליהו דף ט ע"ב {מל"מ}
ה/ז עולת שלמה ח"ב עמ' קנ {מל"מ}
ה/ז עטרת טוביה
ה/ז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' סט
ה/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קנב {מל"מ}
ה/ז עטרת שלמה ח"ב עמ' קיב-קיג {מ"מ}
ה/ז עיונים (פאור) עמ' 28
ה/ז עין יהודה עמ' לא {מל"מ}, קמה {מקדש בגזל אחר יאוש}
ה/ז עמק המלך (לבוב)
ה/ז ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קפח
ה/ז עסק התורה עמ' סד, סז
ה/ז עצי ארזים סי' כח ס"ק ב
ה/ז עצמות יוסף קידושין דף נב (עמ' רח)
ה/ז ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' סט, צ {מל"מ - כיון שאמרה תורה שלא ימכרם אם לקח בעדו אינו אלא גזל}
ה/ז ערך שי חו"מ סי' קנו סעיף ג {יד המלך}
ה/ז פרחי אהרן עמ' 165
ה/ז פרי עץ חיים (אביגדור)
ה/ז פרשת המלך
ה/ז צבי תפארת סי' עז {מ"מ}
ה/ז צהר ג (תשנ"ח) עמ' קצ {מל"מ}
ה/ז קדושת יו"ט (אלגזי) דף מו ע"א {מל"מ}
ה/ז קהלות יעקב חולין סי' ב {מל"מ}
ה/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קז {מ"מ}
ה/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' טו {מל"מ}
ה/ז קובץ ביאורים (שפירא)
ה/ז קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קסד-קסה, קסז
ה/ז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שמז {מ"מ}, ח"ב עמ' קכח {מ"מ}
ה/ז קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קכב {מל"מ}
ה/ז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקכא {מל"מ}
ה/ז קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' רכ {מל"מ}
ה/ז קול דודי (תשף)
ה/ז קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' מט
ה/ז קונטרסי שעורים קדושין שעור יד אות ח, ב"מ שעור כא אות ה {מל"מ}
ה/ז קרבן פסח עמ' קב {מ"מ}, שיט {מל"מ}
ה/ז רביד הזהב (אברך) דף נט ע"א, ס ע"ב
ה/ז רביד הזהב (אברך) סי' לח אות ז, יא, סי' לט אות ו
ה/ז רוב דגן (הלוי) ח"א דף ריז ע"ב {מל"מ}
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' מא
ה/ז רשמי שאלה סי' נז {מל"מ}
ה/ז שאלת שלום (רבינ') דף כט ע"ג, לז ע"ב {מ"מ}
ה/ז שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף עח ע"ב {מל"מ}
ה/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רסח
ה/ז שבט סופר (תשמו) עמ' קנט
ה/ז שדה אברהם דף לד ע"ב, לט ע"ד {מל"מ}
ה/ז שו"ת הריב"ש עמ' קפד {רמב"ם}, תשעט {מל"מ}
ה/ז שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' כג
ה/ז שובע שמחות (תרצד) שו"ת עמ' ח {מל"מ - טעם לגזיה"כ}
ה/ז שולי הגליון עמ' סז
ה/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רסב סעיף ב
ה/ז שלמי יוסף סוכה עמ' קכז
ה/ז שם מרדכי עמ' 172 {כרבה}, 185, 191
ה/ז שם שלמה (ארדיט) דף לה ע"ג-ע"ד, ע ע"ב {מל"מ}
ה/ז שמו משה דף מא ע"ב {מל"מ}
ה/ז שמחת יו"ט (אלגזי) דף קצא ע"א {מל"מ - לראיות שהביא דע"כ לא אמרינן דמקח טעות המעות גזל אלא בא"ה דאין להם דמים}
ה/ז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נד אות ב {מל"מ}
ה/ז שנות חיים (קלוגר) עמ' תלח {מ"מ}
ה/ז שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קעז
ה/ז שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סא ד"ה והנראה
ה/ז שעורי הלכה עמ' ל
ה/ז שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' ריד {מל"מ}
ה/ז שער המלך ח"א עמ' שסח {מל"מ}, טעם המלך ח"א עמ' שעד {מ"מ}
ה/ז שערי זיו ח"א דף קסח ע"ד {פרשת המלך}
ה/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 375
ה/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' טו
ה/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תכח, תעח
ה/ז שרשי הים שורש זכיית קטן דף קסא ע"ג {מל"מ}
ה/ז תולדות יצחק (הורוביץ) דף סו ע"ג, סז ע"א {מל"מ}
ה/ז תולדות יצחק (שור) דף ג ע"ב
ה/ז תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רצא {יד דוד}
ה/ז תורת הקנינים ח"א עמ' לז
ה/ז תורת ירוחם ח"ג דף לח ע"ג
ה/ז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תצז
ה/ז תחית ישראל עמ' רט {מל"מ}
ה/ז תפארת מנחם דף לב ע"ג
ה/ז תפארת ציון (ריבקין) סי' יא אות לט
ה/ז תרומת הכרי עמ' קנט {מ"מ}
ה/ז תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' צג
ה/ז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תריט {מל"מ}
ה/ז תשורת שי מהדו"ק סי' שפז {מל"מ}
ה/ח אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ד עמ' מ
ה/ח אבני נועם ח"ב עמ' לה
ה/ח אדני היד החזקה
ה/ח אהל יצחק גיטין עמ' שט
ה/ח אור הישר [עונג יו"ט סי' קיא, דברי ריבות סי' י]
ה/ח אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' רלב
ה/ח אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' כט
ה/ח איים בים נדרים סי' כה אות א {קידש בדבר שאינו שלו}
ה/ח אמונת עתיך גל' 108 עמ' 122
ה/ח אמונת עתיך גל' 115 עמ' 38
ה/ח אמר יוסף (אלקלעי) הל' גניבה פ"ו דף לג ע"ב-ע"ג
ה/ח אמרי איש עמ' רפז-רפח
ה/ח אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא-ב [הערה יד] ד"ה המג"א, נדרים סי' כב ד"ה וביותר תמיהני, ד"ה וכן נראה
ה/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כה
ה/ח אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 112
ה/ח אפיקי מגינים ב"מ סי' כג
ה/ח אפיקי מגינים ב"ק - אלו מציאות סי' ג
ה/ח אפיקי מגינים קידושין סי' נא
ה/ח אש תמיד עמ' תקו
ה/ח באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח
ה/ח באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח
ה/ח באר משה (דנושבסקי) חו"מ סי' ה דף מג ע"ג-ע"ד
ה/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קי
ה/ח בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רעז
ה/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף כז ע"ג-ע"ד
ה/ח בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רמה
ה/ח בדבר מלך חי"ז עמ' ג, י {הנכנס לבית חבירו ולקח לו כלי או אוכל וכיוצ"ב וקידש בו אשה ובא בעה"ב אע"פ שאמר לו למה לא נתת לה דבר זה שהוא טוב ממנה שנתנה לה אינה מקודשת וכו'}
ה/ח בית אהרן וישראל גל' סא עמ' ס {יד המלך}, גל' סח עמ' קלו, גל' ע עמ' קנג-קנו, גל' עא עמ' עא
ה/ח בית אהרן וישראל גל' עב עמ' קכב {דבר שאין דרך להקפיד עליו}
ה/ח בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' ע
ה/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנט סעיף א
ה/ח בית מרדכי (סאויצקי) דף עג ע"ב-ע"ג, פ ע"ב-ע"ג, פד ע"א-ע"ג, פה ע"א-ע"ג, פו ע"ד
ה/ח בית שערים ח"ג סי' נד
ה/ח בכורי אברהם דף עב ע"ד, עג ע"א {דבר שאין בעליו מקפיד עליו}
ה/ח בני דוד
ה/ח ברור הלכה קדושין נב ע"ב ציון ד, ב"מ קז ע"א ציון ג
ה/ח בריכות מים דף קה ע"ב {לח"מ}
ה/ח ברית הלוי דף כז ע"ב
ה/ח בתים לבדים עמ' תלא
ה/ח גבורת יצחק מ"ש עמ' יב
ה/ח גליונות אבני נזר {מל"מ}
ה/ח דבר אהרן חו"מ סי' נ אות ד
ה/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' כב, תנד
ה/ח דליות דוד קידושין עמ' ק
ה/ח דרך המלך (רפפורט)
ה/ח הגהות חבר בן חיים
ה/ח השבת לקדשו דף ע ע"ג {לח"מ}
ה/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ת
ה/ח ויגד יעקב (תשסח) עמ' תרלב {דבר שאין בעליו מקפיד}
ה/ח ז' פרקים לרמב"ם
ה/ח זכר יצחק (תשן) עמ' קמד
ה/ח זכרון שמואל עמ' רסא, רסג
ה/ח חוף ימים ח"ב סי' טו אות ה
ה/ח חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 57
ה/ח חי' בן אריה ח"א סי' טז אות ו
ה/ח חי' הגרז"ס נשים עמ' תנו
ה/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קמב, קמט
ה/ח חי' ר' שמואל גיטין עמ' קס
ה/ח חלקת יואב החדש תשובות סי' לז, והגהות על נוב"י אהע"ז סי' עז
ה/ח חק לישראל שומרים עמ' 1325 {בני אהובה}
ה/ח חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קלז
ה/ח חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף מג ע"ב
ה/ח יד דוד (קרלין) ח"ב דף קסב
ה/ח יד המלך (לנדא)
ה/ח ימי שלמה
ה/ח יפה נוף עמ' רכג
ה/ח כבודה של תורה ח"ג עמ' קמז
ה/ח כוכב מיעקב (גרינברג) דף לג ע"א
ה/ח כלי שרת סי' עג עמ' קכה
ה/ח לב מבין כאן, ודף קלה ע"ב {בני דוד}
ה/ח לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כ אות ג-טו
ה/ח לבושי מרדכי אהע"ז עמ' סב
ה/ח להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' ק
ה/ח לחם רב (בוטון) סי' כא-כב
ה/ח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' סו, ע
ה/ח לחם רב (די בוטון) סי' כב
ה/ח לפלגות ראובן ח"ג הדרן על ב"ק פלג א דף א ע"ג, פלג ט, פלג טו דף ט ע"א, פלג כ דף יד ע"ג
ה/ח מאור יעקב דף כה ע"א, ע"ד
ה/ח מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' תקלא-תקלב
ה/ח מחנה דוד (בונאן) דף ט ע"א
ה/ח מחנה חיים ח"א סי' סז
ה/ח מחנה חיים ח"א סי' סז דף קד ע"ד
ה/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' שצ
ה/ח מטה אשר דף צח ע"ב
ה/ח מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רסז
ה/ח מנחת אשר (תשסד) ב"ב סי' יג אות ג-ד
ה/ח מנחת אשר ב"ב עמ' יג
ה/ח מנחת העומר (אביטבול) אהע"ז סי' ד
ה/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רעד
ה/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רא
ה/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שכז
ה/ח מעדני שמואל עמ' קמא
ה/ח מעיני המים
ה/ח מערכות חיים עמ' קנג
ה/ח מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' פה]
ה/ח מקנת חיים עמ' לג
ה/ח מראה אש ח"א עמ' קסא
ה/ח משה ידבר (תשעו) עמ' שכ {מ"מ}
ה/ח משנה הלכות ח"ה סי' רצא
ה/ח משנה הלכות ח"ה סי' רצא, ח"ז סי' רסה, רסז, ח"ח סי' רכט {שאין בעה"ב מקפיד}, ח"ט סי' שעה
ה/ח משנה הלכות חלק ז סי' רסז
ה/ח משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' תמט {דבר שאין מקפידים עליו}
ה/ח משנה הלכות קדושין סי' סט
ה/ח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קצב
ה/ח משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף מו ע"ב-ע"ג {אינו מקפיד}
ה/ח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' כז-כח, ריג
ה/ח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קעו
ה/ח נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' לט
ה/ח נטע שורק (שו"ת) אהע"ז סי' י
ה/ח נקדש בצדקה סי' עד
ה/ח נר יצחק (ריף) עמ' י, כו
ה/ח נשמת כל חי ח"א דף פח ע"ג {קרית מלך רב}
ה/ח נשמת כל חי יו"ד סי' נב עמ' רכז-רכח
ה/ח נתיבות אדם ח"ב עמ' נט, קנא, רכח, רמד
ה/ח נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ה
ה/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' רסא
ה/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' לו
ה/ח נתן פריו ב"מ עמ' קב, קט
ה/ח נתן פריו מגילה עמ' פט
ה/ח סוכה וארבעת המינים עמ' 156
ה/ח סיומי המסכתות עמ' 161
ה/ח סיני ס' יובל (תשיח) עמ' שעה, שפ, שפב
ה/ח סיני ס' יובל עמ' שעה-שפב, תא-תב
ה/ח עזרת כהן עמ' רפט
ה/ח עמק המלך (לבוב)
ה/ח פרי משה עמ' סח
ה/ח פרשת המלך
ה/ח צבי גאון יעקב סי' יג
ה/ח צור תעודה דף יד ע"ב, טז ע"ב {קרית מלך רב}
ה/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צח אות ד, סי' קיב אות ה
ה/ח קהלות יעקב ב"ב סי' לו
ה/ח קובץ ביאורים (שפירא)
ה/ח קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קכא, קכד-קכה
ה/ח קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות יד, שעור כג אות א
ה/ח קרית מלך רב
ה/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' קעג, קעה
ה/ח קרן הצבי מצוה צא אות ב
ה/ח רביד הזהב (אברך) דף נז ע"א, נח ע"ב וע"ד, נט ע"א
ה/ח רביד הזהב (אברך) סי' לח אות ג, ח, י
ה/ח רביד הזהב (אברך) סי' לח אות ג-ד
ה/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' יב, קיז
ה/ח שו"ת הריב"ש עמ' קפד
ה/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קצו
ה/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' רל
ה/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנט סעיף ב
ה/ח שם מרדכי עמ' 174 {להתבייש עמו}
ה/ח שם משמעון (סטרליץ) עמ' קמז
ה/ח שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קסב
ה/ח שמרו משפט ח"ב עמ' רפא
ה/ח שעורי הלכה עמ' קעא
ה/ח שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קעב-קעג
ה/ח שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' רמב
ה/ח שער המלך כאן, וח"א עמ' תקיז
ה/ח שער יהודה
ה/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 10
ה/ח שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יג אות יג ד"ה ומ"מ
ה/ח שערי ציון (סופר) ח"א סי' א ענף ד
ה/ח תאיר נרי סי' ב דף ז ע"ד
ה/ח תבואת שמש
ה/ח תורת הקנינים ח"א עמ' ח
ה/ח תורת חיים וחסד עמ' שלב
ה/ח תפארת מנחם
ה/ח תפארת ציון (ריבקין) סי' י אות כ
ה/ח תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' שנח
ה/ח תשורת שי מהדו"ק סי' ערב, מהדו"ת סי' כח
ה/ט אוצר הפוסקים אהע"ז סי' כח סעיף יח ס"ק צד-צח
ה/ט אפיקי מגינים קידושין סי' נא
ה/ט בית אהרן וישראל גל' סא עמ' נט {מ"מ - קידש בחפץ של שותפות}
ה/ט בני יוסף (קאריו) דף יג ע"ב {מ"מ}
ה/ט ברור הלכה קדושין נב ע"ב ציון ג
ה/ט דברות צבי חי"א סי' ז אות יז {ר"ח הלוי}
ה/ט דרך המלך (רפפורט)
ה/ט הלכה למשה (אמריליו) הל' גניבה פ"ו ה"ג דף מז ע"ב
ה/ט כרם שלמה (אמריליו) דף סח ע"ב {לח"מ}
ה/ט לב שלם [הלכה למשה (אמריליו) הל' גניבהדף מח ע"ב, מהרי"ט ח"א סי' קנ]
ה/ט מטה אשר דף צח ע"ב
ה/ט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 231
ה/ט משנה הלכות ח"ג סי' קלט, קפ
ה/ט עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רט
ה/ט עצי ארזים סי' כח ס"ק נט
ה/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קיב אות ה
ה/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' סה
ה/ט שדה שמואל (שביעית) עמ' קפט {שעה"מ}
ה/ט שו"ת הריב"ש עמ' קפד
ה/ט שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' יט
ה/י אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' קע]
ה/י אמרי בינה (אש) דף קיב ע"ב {קידש בגזל שלה אם שידכו}
ה/י בית אהרן וישראל גל' א עמ' פ {זרק לתוך חיקה ואמר "התקדשי" ושתקה}
ה/י בית אפרים מהדורא תניינא אהע"ז ח"א סי' עג עמ' שא, שד
ה/י בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שנג {מל"מ}
ה/י ברור הלכה קדושין יג ע"א ציון א
ה/י דרך המלך (רפפורט)
ה/י הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קה ע"ב
ה/י הגהות חבר בן חיים
ה/י הערת ר"א אייזען סו"ס קדושת שביעית (נדפס עם בית הרידב"ז, ירושלים תשכה)
ה/י ז' פרקים לרמב"ם
ה/י חוסן יוסף דף סא ע"ב
ה/י חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 60
ה/י חיים לעולם ח"ב אהע"ז סי' ב (ה ע"ב) {הקידושין נגמרים באמירת הן}
ה/י יד המלך (לנדא)
ה/י כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רב ע"א
ה/י לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כז ס"ק א
ה/י מילי דקדושין עמ' שצג-שצד {הרי את מקודשת}
ה/י מנחת חינוך ח"א עמ' רט
ה/י משנה הלכות קדושין סי' סח
ה/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שפח
ה/י משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסג
ה/י עבד המלך (תשא)
ה/י עצי ארזים סי' כח ס"ק ח-ט
ה/י פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קעה {טוה"נ אינה ממון}
ה/י פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תקצב
ה/י פרשת המלך
ה/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קט אות ב ואילך, סי' קיב אות א
ה/י קובץ ביאורים (שפירא)
ה/י קרית מלך רב
ה/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' קעה
ה/י קרן הצבי מצוה צא אות ד
ה/י שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' לח
ה/י שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' לד
ה/י שיבת ציון (לנדא) סי' טז
ה/י שער המלך כאן, וטעם המלך ח"א עמ' שעו
ה/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 187
ה/יא אוהב מישרים עמ' שיג
ה/יא אור הישר [לח"מ הל' גירושין פ"א ה"ט, דברי ריבות סי' תכ]
ה/יא אוריין תליתאי (תאומים) סי' יח (יז ע"ב)
ה/יא אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קנח {שתיקה לאחר מ"מ - ספק קדושין}
ה/יא בריכות מים דף קו ע"ד {מל"מ}
ה/יא דברי ריבות (תשעב) עמ' תר
ה/יא דין אמת (תקטו) דף כח ע"ד
ה/יא ז' פרקים לרמב"ם
ה/יא מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק ט, אות מג או"ק ו, אות נא או"ק ו-ז
ה/יא נחל איתן
ה/יא עומק הפשט ח"ב עמ' תקמב
ה/יא עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ג ס"ק ג
ה/יא פני משה (הכהן) עמ' קצז
ה/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קב אות א, אהע"ז סי' שסו
ה/יא קרן הצבי מצוה צא אות ד
ה/יא שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' כח הערה 30
ה/יא שארית יוסף (תשסז) עמ' עז
ה/יא שדה הארץ ח"ג דף קה ע"א
ה/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קז, שמו
ה/יא שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שסה
ה/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קצז
ה/יא שתי הלחם סי' ג
ה/יב אבן ציון עמ' שפז
ה/יב אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות סה
ה/יב אגודות אזוב מדברי דף סט ע"ד {מ"מ בשם רשב"א - שתיקה בשעת מתן מעות}
ה/יב אהל חייא עמ' תרד {מ"מ}
ה/יב ארזא דבי רב קידושין עמ' מא
ה/יב בדי הארון (הכהן) עמ' 278
ה/יב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' נח סעיף א
ה/יב בית זבול ח"ג סי' סג אות טז {מ"מ}
ה/יב דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' סז
ה/יב דור דורים עמ' רפה
ה/יב דינא דחיי ח"ב דף ט ע"ד
ה/יב הגהות חבר בן חיים
ה/יב ז' פרקים לרמב"ם
ה/יב זכר אליהו עמ' רכה
ה/יב חוקות הדיינים ח"א עמ' קלג
ה/יב חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 84, ח"ד עמ' 61-60
ה/יב חי' הגרנ"ט סי' ק
ה/יב לב שלם [שער יוסף - תשובות סי' ו, לשון ערומים דף ז ע"ב, מקור ברוך (קלעי) סי' כה, יד אהרן אהע"ז סי' כט]
ה/יב מטה אפרים ח"ב
ה/יב מעיני המים
ה/יב משאת המלך (אדרי)
ה/יב משנת ר' אהרן קדושין עמ' פ {מ"מ}, קעט
ה/יב עין יצחק ח"ב עמ' רכח, רל
ה/יב פנים חדשות [תורת אמת (שפו) רכז] {מ"מ}
ה/יב פרשת המלך
ה/יב צמח מנחם דף עה ע"ב {לח"מ}
ה/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קה אות ו ואילך, סי' קז אות ה, סי' קט אות א, סי' קיב אות ג
ה/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שסז
ה/יב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רמ {מ"מ}
ה/יב קרית מלך רב
ה/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' קעט
ה/יב קרן הצבי מצוה צא אות ד
ה/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תעז, תעח
ה/יב שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף רכז, ח"ב סי' קג
ה/יב שו"ת ר' ברוך אנג'ל, סי' ד (ז ע"א-ע"ב) {מ"מ בשם רשב"א}
ה/יב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 134
ה/יב שער יהודה
ה/יב שער יוסף דף ט ע"א
ה/יב תורת אמת (תשסו) עמ' תשנד {מ"מ}
ה/יב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רצב, ת, תב
ה/יב תפארת יהונתן (תרצד) דף טז ע"ג
ה/יב תפארת מנחם
ה/יג אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רע, תצב
ה/יג אברהם יגל
ה/יג אגרות הגרי"ד עמ' רלט
ה/יג אדמת קודש ח"א חו"מ סי' נז {אם המעות אינם בעין}
ה/יג אדני היד החזקה
ה/יג אהל חייא עמ' רל, רלב, תקצח, תר, תתנא
ה/יג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רצג, רצו
ה/יג אהלי יהודה (הכהן) דף צז ע"ב
ה/יג אור הישר [אור הישר קידושין מז ע"א]
ה/יג אור חדש (מהר"ל) פ"ה הע' 75
ה/יג אור ליהודה קדושין עמ' נב
ה/יג אוריתא טו עמ' קטו {מ"מ}
ה/יג אמונת עתיך גל' 111 עמ' 110
ה/יג אמר יוסף (אלקלעי)
ה/יג אמרי בינה (אש) דף קיב ע"א-ע"ג {מקדש במלוה בעין}
ה/יג אמרי זאב דף סא ע"ב
ה/יג אמרי שפר (סגל) עמ' קלג
ה/יג אמת ליעקב נשים עמ' טז, יח
ה/יג אנצי"ת ע' ברכת חתנים הע' 63, 67
ה/יג אפיקי מגינים קידושין סי' ג, ט
ה/יג ארץ הצבי (שכטר) עמ' קסז
ה/יג אש תמיד עמ' רצז, שו, תלא
ה/יג אשר למלך
ה/יג באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' יז ס"ק ב, ו
ה/יג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' צט
ה/יג באר לחי ראי
ה/יג באר משה (שטיין) דף ס ע"א
ה/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' פז
ה/יג בדבר מלך ח"ט עמ' רס
ה/יג בדבר מלך חי"ז עמ' שנג {המקדש במלוה אינה מקודשת}
ה/יג בדי הארון (הכהן) עמ' 277
ה/יג בינת דניאל ח"א עמ' קיז
ה/יג בית אהרן (קלפפיש) גיטין ל ע"ב (דף ג ע"ד בדפי הספר)
ה/יג בית אהרן וישראל גל' ה עמ' עט, גל' עב עמ' טו
ה/יג בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף ה ע"ב
ה/יג בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' לד אות א, ג-ה, סי' לה אות א-ב, סי' לו אות א, סי' לח אות ב
ה/יג בית שערים ח"ג סי' לח
ה/יג בן הרמה
ה/יג בנין יהושע (וילדמן) דף כג ע"ג, כד ע"ד, נד ע"ד
ה/יג ברור הלכה קדושין ו ע"ב ציון ו, מז ע"א ציון ב, מח ע"א ציון ד
ה/יג ברית יצחק (איזקסון) דף יא ע"ג-ע"ד {המקדש במלוה אינב מקודשת}
ה/יג ברית עולם (ולר) סי' סח אות א, ג
ה/יג ברכות חיים ח"ב עמ' קנג, קנז
ה/יג גוילין נצולין עמ' קעה, קעח-קעט
ה/יג גילת שלום דף יח ע"ד {מקדש במלוה}
ה/יג גנזי אבא עמ' צז
ה/יג גנזי יוסף (שוורץ) סי' יט
ה/יג דברות משה סנהדרין עמ' נה {מ"מ}
ה/יג דברות משה קידושין סי' ל ענף ב
ה/יג דברי יציב אהע"ז עמ' רא
ה/יג דברי ירוחם סי' ס
ה/יג דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רכא
ה/יג דברי משפט סי' רד סעיף ג
ה/יג דגל יהודה (קמינר) עמ' רנה
ה/יג דובב שפתי ישנים עמ' 17
ה/יג דודאי משה עמ' עח
ה/יג דינא דחיי ח"ב דף י ע"ג
ה/יג דליות דוד קידושין עמ' קא
ה/יג דרושים הלולים (שטארך) השמטות דף לד ע"ב {המקדש במלוה}
ה/יג דרך המלך (רפפורט)
ה/יג דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ"ג
ה/יג דרכי שמחה עמ' סח
ה/יג הלכה רבה ח"ב עמ' 134
ה/יג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תקיג
ה/יג הר המלך ח"ג עמ' רפז-רפט
ה/יג השבת לקדשו דף נח ע"ב {יד איתן} וע"ג, נט ע"א, סב ע"ד, עב ע"ד {לח"מ}
ה/יג ויקח אברהם [שמחת יהודה דף קי ע"ב]
ה/יג ז' פרקים לרמב"ם
ה/יג זכר שמואל קדושין סי' ו ס"ק ב
ה/יג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רמח, רנ-רנא {אפילו בשטר}
ה/יג זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף צה ע"א
ה/יג חד וחלק ח"א דף נב ע"א
ה/יג חוות אליעזר עמ' ס
ה/יג חוסן יוסף סי' פז, קפד, ר
ה/יג חוף ימים ח"ב סי' נח אות א
ה/יג חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף ו ע"ב
ה/יג חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"א, פ"ג ה"א וה"ג, ב"מ פ"ו ה"ו
ה/יג חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 243
ה/יג חי' בעל שרידי אש עמ' עח-עט
ה/יג חי' הרי"ט עמ' קסח, קעב
ה/יג חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' כ-כו, קעח-קפב
ה/יג חי' מהרי"א הכהן עמ' קמג
ה/יג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שע-שעב
ה/יג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קלח
ה/יג חסדי דוד ח"ג עמ' רסה
ה/יג חקר יצחק עמ' טז
ה/יג יד הלוי (פלוונא) דף יח ע"א
ה/יג יד יהודה (תרלד) עמ' 12-13
ה/יג ימי שלמה
ה/יג ישא מדברותיך קדושין עמ' רנט, רפג
ה/יג כוכב מיעקב (גרינברג) דף יא ע"ג, יב ע"ב
ה/יג כל בו ח"ה עמ' עד
ה/יג כתר חיים עמ' צב
ה/יג לב שלם [פרי עץ חיים (אביגדור) דף יד ע"ד, זרע אברהם חו"מ דף נה ע"א-ע"ב]
ה/יג לדוד עד עולם עמ' 180
ה/יג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קצג
ה/יג מאור למלך קדושין עמ' נד, נז, עו, קצו
ה/יג מבשר טוב קדשים עמ' רסו
ה/יג מילי דאבות - עניני קדושין עמ' יב-יד
ה/יג מילי דמרדכי
ה/יג מילי דקדושין עמ' קעז {סתירה להל' מכירה}
ה/יג מכתב סופר
ה/יג מנוחת אשר ח"ב דף יט ע"ד {מקדש במילווה}
ה/יג מנחה לאהרן (וולף) עמ' 20
ה/יג מנחת יוסף ח"ב עמ' צג
ה/יג מעדני שמואל עמ' קח, קיב, קטז
ה/יג מקנת חיים עמ' סב-סג
ה/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' יח, צז
ה/יג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קט-קיא
ה/יג משנה הלכות קדושין סי' יח עמ' מח
ה/יג משנה שלמה עמ' תו
ה/יג משנת חיים קדושין עמ' סה
ה/יג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רלה
ה/יג משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' שכה
ה/יג משנת ר' אהרן קדושין עמ' מג, מט, צד, קיב, קכח, קלב, קע
ה/יג משפט החוב (אטינגר) סי' כא (עמ' עז)
ה/יג משפט הקנין ח"א עמ' רעד-רעה
ה/יג משרת משה (נבר)
ה/יג משרת משה (עטייה)
ה/יג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תפד
ה/יג נחלת יצחק קידושין סי' ב
ה/יג נחפה בכסף (נבון) ח"א דף מב ע"ב, נה ע"ג {לח"מ}
ה/יג נטע שורק דף קח ע"א
ה/יג נתיבות מאיר (בן שושן) קדושין סי' ז אות ג
ה/יג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקסב
ה/יג נתיבות מרדכי קדושין עמ' פב-פג, שצז, תז, תקכד
ה/יג נתיבות שלום (גלבר) סי' קס ס' יב אות ב
ה/יג נתיבות שלום (למפרט) עמ' קנג
ה/יג נתיבי ים קדושין עמ' כב
ה/יג נתן פריו ב"מ עמ' רלג
ה/יג נתן פריו גיטין עמ' נב
ה/יג נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנ
ה/יג סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קיט-קכב
ה/יג עולת שלמה ח"ב עמ' קמז, קמט
ה/יג עומק הפשט ח"א עמ' פ
ה/יג עטרת יעקב עמ' קסט
ה/יג עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קמא {לח"מ}
ה/יג עין יהודה עמ' רעד
ה/יג עליות אריה עמ' רמג
ה/יג עמק המלך (לבוב)
ה/יג עמקי המשפט עמק החוב סי' ב אות ו עמ' יב, עמק התביעה סי' ד אות ג עמ' שיג, ואות ח עמ' שטו {דעתו דאע"ג דיכול לקנות בחוב ע"י הגוף ממון דיש להמלוה אצל הלוה, לא מהני לקידושין, דבקידושין בעינן הנאה מחודשת בשעת הקידושין}
ה/יג עצי ארזים סי' כח ס"ק כד
ה/יג פארי הלכות דף ב ע"א
ה/יג פארי הלכות דף ב ע"א
ה/יג פינות הבית דף מח ע"א, נג ע"א, נו ע"א
ה/יג פנס שלמה עמ' קפח
ה/יג פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {פוסק כיש אומרים}
ה/יג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שצז
ה/יג פרשת המלך
ה/יג צבי תפארתו (זילברברג) סי' כ
ה/יג צדקה לחיים (תשסח) עמ' לז
ה/יג קהלות יעקב קדושין סי' ו
ה/יג קובץ ביאורים (שפירא)
ה/יג קונטרסי שעורים קדושין שעור ז אות א, ב, ו
ה/יג קרן פני משה ח"ב
ה/יג רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' צו
ה/יג רשב"א קידושין יט ע"א
ה/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' עד
ה/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרב-תרג
ה/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קנז
ה/יג שארית נתן בנימין עמ' קכא {מקדש במילווה אינה מקודשת}
ה/יג שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' ריד
ה/יג שואל ומשיב מהדו"ו סי' ל (לה ע"א) {לא כתב אפילו החזיר את השטר}
ה/יג שובע שמחות עמ' שו
ה/יג שופרא דשטרא שער ח פט"ו
ה/יג שיח אפרים עמ' א, ח {מעות בעין מקודשת}
ה/יג שיטה קדמונית קידושין יט ע"א
ה/יג שירת דוד יבמות-קידושין עמ' תח
ה/יג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לא אות ח
ה/יג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מז
ה/יג שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 225
ה/יג שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור ד אות ו, שעור י אות ג
ה/יג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' ל
ה/יג שער יהודה
ה/יג שער נפתלי דף ב ע"ג
ה/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 370
ה/יג שערי ישר שער ז פי"ב אות ה
ה/יג שרשי הים דף יז ע"ב
ה/יג תורת הקנינים ח"א עמ' קיד, קטז
ה/יג תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קכח
ה/יג תורת יצחק ח"ב עמ' רנד
ה/יג תורת ראובן עמ' 58-59
ה/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' מה, תקה
ה/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רעג
ה/יג תניא רבתי ח"א עמ' 346
ה/יג תפארת מנחם
ה/יג תשובות ר' אליעזר ח"ב סי' א אות א {המקדש בהנאת מחילת מלוה אינה מקודשת}
ה/יד אבני החושן סי' עב סעיף ב
ה/יד אגרות הגרי"ד עמ' רלט
ה/יד אהל חייא עמ' תרז
ה/יד אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' לח
ה/יד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף סז ע"ב {הגהמ"י}
ה/יד אפיקי מגינים קידושין סי' י, יז
ה/יד באר לחי ראי
ה/יד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שעז {שעה"מ}
ה/יד ברור הלכה קדושין יט ע"א ציון ט
ה/יד ברכת ראובן דף קמג ע"ג {ראב"ד}
ה/יד דברות משה סנהדרין עמ' נה
ה/יד דברות משה קידושין סי' כט ענף א, סי' ל ענף ב
ה/יד דברי חיים ח"ב יו"ד סי' קיב
ה/יד דרך המלך (רפפורט) {ריטב"א קידושין יט, משכון דאמה עושה פירות}
ה/יד הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קא ע"ב
ה/יד ז' פרקים לרמב"ם
ה/יד זכרון מלך (צונץ)
ה/יד חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 251
ה/יד חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' כא, כה
ה/יד חי' מחנה אפרים הל' זכיה פ"ג ה"ב {הוכחה מכאן שמחילה על משכון מועילה בלי קנין}
ה/יד יד רמה קדושין עמ' קב
ה/יד ימי שלמה
ה/יד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שיד ע"א
ה/יד לב שלם [מכתב מאליהו קלו ע"ב, קלז ע"ג]
ה/יד לדוד עד עולם עמ' 181-182
ה/יד להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קו
ה/יד מגילת ספר עשין דף לה ע"א
ה/יד מחנה יהודה (חסמן) עמ' כט
ה/יד מנחה לאהרן (וולף) עמ' 31
ה/יד מנחת חינוך ח"א עמ' רלג
ה/יד מצעדי גבר קדושין סי' לא אות ה
ה/יד משנה הלכות קדושין סי' כב
ה/יד משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' רלא
ה/יד משנת יעקב משפטים עמ' מה, קמא
ה/יד משנת יעקב נזיקין עמ' קלב
ה/יד משנת ר' אהרן קדושין עמ' קכה
ה/יד משנת ר' אהרן שכנים עמ' נט
ה/יד משפט הקנין ח"א עמ' קצח
ה/יד נשאל דוד אהע"ז עמ' קטז ע"א
ה/יד עונג שבת סי' מב
ה/יד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רכז
ה/יד פרי האדמה ח"ב הל' עבדים פ"ד ה"ז
ה/יד פרי עץ חיים (אביגדור)
ה/יד קונטרסי שעורים קדושין שעור ז אות א, ב, ו
ה/יד קרית מלך
ה/יד רשב"א קידושין יט ע"א
ה/יד שו"ת חתם סופר אהע"ז ח"א סי' קכז
ה/יד שואל ומשיב מהדו"ו סי' ל (לה ע"א) {החזיר את השטר}
ה/יד שופרא דשטרא שער ח פט"ו
ה/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמא סעיף ב
ה/יד שיטה קדמונית קידושין יט ע"א
ה/יד תורת הקנינים ח"א עמ' קכז
ה/יד תורת יצחק ח"ב עמ' רנד
ה/יד תורת ראובן עמ' 59
ה/טו אבני חפץ ח"א סי' סב
ה/טו אבני נזר אהע"ז סי' תד אות י
ה/טו אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רע
ה/טו אדרת המלך עמ' עא-עג
ה/טו אהל חייא עמ' רלג-רלד, רלז, תתנג
ה/טו אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רצו, שא
ה/טו אהלי יהודה (הכהן) כאן, ודף קכה ע"ב
ה/טו אוהב מישרים עמ' שיג
ה/טו אומר לציון סי' פד, צג, רד, רמ
ה/טו אוצמפה"ת ב"מ מו ע"ב הע' 101 {שעה"מ}
ה/טו אוצמפה"ת ב"מ סד ע"ב ח"ב הע' 50 {ראב"ד}, 53
ה/טו אוצמפה"ת ב"מ סה ע"א ח"א הע' 15, 42 {שעה"מ}
ה/טו אוצמפה"ת ב"מ סט ע"ב ח"א הע' 36, 38 {שעה"מ}
ה/טו אור הישר [באר שבע סנהדרין קי ע"א]
ה/טו אור ליהודה קדושין עמ' נב
ה/טו אוריתא טו עמ' קכד
ה/טו אחר האסף עמ' שנח
ה/טו איפת צדק רבית שער ג סי' א אות א-ב
ה/טו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קמ
ה/טו אמרות טהורות (ישראל) דף לט ע"ג
ה/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כד אות ב
ה/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כד
ה/טו אפיקי מגינים קידושין סי' י
ה/טו ארזא דבי רב קידושין עמ' צה
ה/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/טו באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' יט ס"ק ה {שעה"מ}, סי' כא ס"ק ב, ד {לח"מ}
ה/טו באר לחי ראי עמ' סד-עג
ה/טו בינת דניאל ח"א עמ' קטז-קיז
ה/טו בית אהרן וישראל גל' כד עמ' קיא, גל' מא עמ' כט {מקדש בהנאת מילווה}
ה/טו בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' לד אות ה, סי' לז אות א, סי' נא אות א
ה/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' כג
ה/טו בית מאיר (תשע) סי' כח ס"ט עמ' רל, ס"י עמ' רלב
ה/טו בית מאיר השלם סי' כח ס"ט עמ' כא, כד
ה/טו בני יוסף (טנוג'י) דף מט ע"ד
ה/טו בעי חיי יו"ד דף קמג ע"ג {לח"מ}
ה/טו ברור הלכה קדושין ו ע"ב ציון ו, ב"מ סד ע"ב ציון א פסקה ג
ה/טו ברית אברהם (פרנס) עמ' תע
ה/טו ברית עולם (ולר) סי' סח אות א, ג
ה/טו ברכות חיים ח"ב עמ' קנד, רסה
ה/טו ברכת שלמה (בינט) עמ' שמט
ה/טו גדולי שמואל השמטות עמ' קצג {שעה"מ}
ה/טו גוילין נצולין עמ' קעו
ה/טו גנזי אבא עמ' צז
ה/טו דברות משה קידושין סי' ט ענף א, ב"מ ח"ב סי' נז ענף ג
ה/טו דברי אליהו (ניימנץ) דף יב ע"ג, יג ע"א {מ"מ - קידשה בהרחבת זמן}
ה/טו דברי הלל (סטרידוב) ח"א סי' לא (לח ע"ב-ע"ג)
ה/טו דברי ריבות (תשעב) עמ' תנו
ה/טו דודאי משה עמ' עה-עו, עח
ה/טו דליות דוד קידושין עמ' קא
ה/טו דרך המלך (רפפורט)
ה/טו דרך ישרה ח"א עמ' קי
ה/טו דרכי שמחה עמ' סד
ה/טו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רמב
ה/טו הר המלך ח"ד עמ' רמא-רנ
ה/טו הרמב"ם והגאונים עמ' 35
ה/טו זכר יצחק (תשח) עמ' סה
ה/טו זכר יצחק (תשן) עמ' סג
ה/טו זכר שמואל קדושין סי' ו ס"ק ב
ה/טו זכרון שמואל עמ' רמ, רמט
ה/טו חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כה ס"ק ג
ה/טו חוף ימים ח"ב סי' נו אות א, ד
ה/טו חזו"א על הרמב"ם
ה/טו חזון יחזקאל ב"מ פ"ו ה"ו
ה/טו חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 234, 241
ה/טו חי' הגרנ"ט סי' צז, קא
ה/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מ, מב
ה/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מ,מב
ה/טו חי' חתם סופר
ה/טו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' כב, כו, ב"מ עמ' קי
ה/טו חי' מהרי"א הכהן עמ' קלג
ה/טו חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קלח
ה/טו חי' ר' שמואל גיטין עמ' קמג
ה/טו חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' כב
ה/טו ימי שלמה
ה/טו כתב משה ח"א סי' נד עמ' קפט {לח"מ}
ה/טו לב שלם [שו"ת הרשב"ש סי' שמב, יש"ש קדושין דף ג ע"ג]
ה/טו מאור למלך קדושין עמ' נה, נז {פרשת המלך}, נט, ס {פרשת המלך}, עט
ה/טו מבוא למשנה תורה עמ' 96
ה/טו מוריה גל' קנז עמ' טו
ה/טו מטה אפרים ח"ב
ה/טו מילי דקדושין עמ' קפד, קפח {לח"מ - דעת רש"י}
ה/טו מנחת חיים (שוויד) ריבית עמ' קיב, רג, שע
ה/טו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תמב
ה/טו מעין חיים ח"א עמ' כד {לח"מ}
ה/טו מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' יח אות ז-יא, קצות החושן סי' שנג ס"ק א]
ה/טו מצות ראיה עמ' קנא
ה/טו מצעדי גבר קדושין סי' כ אות ו, סי' כא אות ד, סי' כה אות ג
ה/טו מראה הפנים קדושין ט ע"א, ב"מ כ ע"ב
ה/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/טו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' צא
ה/טו משב יעקב ח"ב
ה/טו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קיב-קיג
ה/טו משנה הלכות קדושין סי' נז
ה/טו משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' ריב-ריז
ה/טו משנת ר' אהרן קדושין עמ' קכח
ה/טו משפט הקנין ח"א עמ' רפב
ה/טו נזר הקדש (קפלן)
ה/טו נחל איתן
ה/טו ניצוצי אש עמ' תתמ
ה/טו נתיבות מאיר (שלאף) עמ' צז
ה/טו נתיבות מרדכי קדושין עמ' שיג, שצז, תג
ה/טו נתיבות שלום (גלבר) מבוא אות ט {שעה"מ}, סי' קסא ס' ה אות ח {שעה"מ}, סי' קסו ס' ב אות ו {ראב"ד}
ה/טו נתיבות שלום (למפרט) עמ' קנד
ה/טו עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 63
ה/טו עוללות ישראל עמ' סה
ה/טו עזרת כהן עמ' קמז
ה/טו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רכז
ה/טו עמודי שלמה ח"ג עמ' קנא
ה/טו עמקי המשפט עמק החוב סי' ב אות א עמ' י, עמק התביעה סי' ד אות ב עמ' שיג {במח' עם הראב"ד האם כשמרויח המלוה זמן ההלואה נחשב רבית קצוצה תלוי האם הרוחת זמן נחשב כנתינת הלואה חדשה}
ה/טו ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' לז-לח {שעה"מ}
ה/טו עצי ארזים סי' כח ס"ק טז
ה/טו פרחי אהרן עמ' 39
ה/טו פרי השדה (דייטש) ח"א דף צב ע"ד {מקדש בהנאת מחילת מלוה}
ה/טו פרי עץ חיים (אביגדור)
ה/טו פרשת המלך
ה/טו קובץ ביאורים (שפירא)
ה/טו קונטרסי שעורים קדושין שעור ז אות א, ב, ו-ז, ב"מ שעור כו אות ט {מל"מ}
ה/טו קרית מלך (חב"ד) עמ' קנו
ה/טו רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' צו
ה/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רז, ריג-ריד
ה/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שיד
ה/טו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
ה/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' כד
ה/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רנ
ה/טו שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קצב {ריבית}
ה/טו שו"ת רשב"ש עמ' רפח
ה/טו שופרא דשטרא שער ח פט"ו
ה/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שלב סעיף ב {שעה"מ}
ה/טו שיח משה (קרויס) סי' נא
ה/טו שיח משה (קרויס) עמ' קמ-קמב
ה/טו שירת דוד (שיינין) עמ' קיג
ה/טו שם יוסף (אליקים)
ה/טו שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' כז ענף א ס"א ס"ק א-ב, ס"ב, ענף ב, ענף ה, סי' כח, סי' כט ס"ב-ס"ג
ה/טו שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור י אות ב
ה/טו שעורי ר' שמואל קדושין עמ' נט {לח"מ}
ה/טו שער המלך כאן, וח"א עמ' שפג
ה/טו שער משפט סי' קצט ס"ק א
ה/טו שערי זיו ח"א דף קמא ע"ד
ה/טו שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' מט, נא
ה/טו שערי יצחק (תשיז) עמ' קמג
ה/טו תורת הקנינים ח"א עמ' קכג, תצ, תצז
ה/טו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קכח
ה/טו תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תפב, תפו
ה/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רמה, רפב, קצח
ה/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רפו
ה/טו תחומין ח"ח עמ' 519
ה/טו תרומת הכרי עמ' נג {מ"מ}
ה/טו תשובה מאהבה ח"א סי' קעא
ה/טו תשובות הראב"ד סי' קמא הערה 60 {ראב"ד}
ה/טו תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תג {הנאת מחילת מלוה}
ה/טז באר יצחק גיטין לו ע"ב ד"ה ועי' בקצוה"ח
ה/טז בדבר מלך חי"ז עמ' שכז {דעתה אפרוטה}
ה/טז בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' לז אות א, ד
ה/טז גושפנקא דמלכא
ה/טז הארת ירוחם קדושין ח"ב דף פב ע"ד
ה/טז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תקז
ה/טז השבת לקדשו דף סו ע"ב
ה/טז חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"א
ה/טז חי' בעל שרידי אש עמ' פ {אהא"ז}
ה/טז יד המלך (לנדא)
ה/טז כל בו ח"ה עמ' עד
ה/טז עין יצחק ח"ב עמ' רלא
ה/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פז
ה/טז קרית מלך
ה/טז רב ברכות (רי"ח) עמ' יג
ה/טז שם יוסף (אליקים)
ה/טז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' מו, רכז
ה/יז אבי עזרי ח"א
ה/יז אבן ישראל (פישר)
ה/יז אוהב מישרים עמ' שיג
ה/יז אומר לציון סי' צב, קמה
ה/יז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קכז
ה/יז אוצרות יהושע עמ' ט, קעז, רלו
ה/יז אור הישר [כ"מ הל' מכירה פ"ו ה"ח]
ה/יז אור ליהודה קדושין עמ' נו
ה/יז איים בים גיטין סי' כ אות ב
ה/יז אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סג [לא] ד"ה ובזה {שעה"מ}
ה/יז אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' א ד"ה ולכאורה, הלואה סי' סג [לא] ד"ה וכד
ה/יז באר יצחק גיטין לו ע"ב ד"ה ועי' בקצוה"ח
ה/יז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סו סעיף כח
ה/יז בני דוד
ה/יז ברור הלכה גיטין יג ע"ב ציון א
ה/יז דברי תלמוד ח"ב עמ' מח
ה/יז דעת סופר חו"מ סי' ה
ה/יז דרך המלך (לוין) דף ג ע"ד
ה/יז דרך המלך (רפפורט)
ה/יז דרך ישרה ח"א עמ' קעג
ה/יז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קנה {אחרי יאוש}
ה/יז המשפט העברי עמ' 479
ה/יז הערות וציונים (אוסטרן) ב"ב קמד ע"א
ה/יז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' עה
ה/יז חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"א
ה/יז חי' הרי"ט עמ' קסט
ה/יז יד המלך (לנדא)
ה/יז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' סג
ה/יז ישועות יעקב נשים עמ' תשה
ה/יז כרם שלמה (אהרמן) יבמות קט ע"ב
ה/יז כתב סופר אהע"ז סי' לז ד"ה ועיין ש"ך {במעמד שלשתן הרי זו מקודשת}
ה/יז לב ים גיטין עמ' קיז
ה/יז מאיר נתיבים עמ' 377
ה/יז מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כו אות ו
ה/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תמ-תמא
ה/יז משנת יעקב
ה/יז משפט הקנין ח"ג עמ' רפט
ה/יז נתיבות שלום (למפרט) עמ' קנג
ה/יז עמק המלך (לבוב)
ה/יז עצי ארזים סי' כח ס"ק מב, מו
ה/יז פד"ר חי"ז עמ' 243-244
ה/יז פרי השדה (דייטש) ח"א דף פה ע"ד, פו ע"א
ה/יז פרי עץ חיים (אביגדור)
ה/יז פרשת המלך
ה/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ל ע"א
ה/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צז אות ז
ה/יז קובץ ביאורים (שפירא)
ה/יז קרית מלך
ה/יז שאל האיש דף קב ע"ג
ה/יז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קלד¬
ה/יז שופרא דשטרא שער ט פ"ה, פ"ז
ה/יז שם יוסף (אליקים)
ה/יז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רס
ה/יז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רפג
ה/יז שער המלך כאן, וח"א עמ' שפג {מ"מ}
ה/יז שער משפט סי' קצ ס"ק ב
ה/יז שערי זיו ח"א דף קנ ע"ד, קסד ע"ג {או"ש}
ה/יז תורת יצחק ח"ב עמ' רצה
ה/יז תורת ירוחם ח"א דף עג ע"ב
ה/יז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' קנו
ה/יח אוהב מישרים עמ' שיג, שיח
ה/יח באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שעז {שעה"מ}
ה/יח בית אהרן וישראל גל' סג עמ' קלח {שעה"מ}
ה/יח ברור הלכה קדושין מז ע"א ציון ג
ה/יח ברכות חיים ח"ב עמ' שלה
ה/יח דרך המלך (רפפורט)
ה/יח הגהות אליעזר דף נח ע"ב {לח"מ - צ"ל כפקדון אע"פ שבענין התביעה ל"ד לפקדון אפ"ה}
ה/יח זרעו של אברהם ח"ב
ה/יח חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 256, חו"מ ח"ד עמ' 199
ה/יח ישועות יעקב נשים עמ' תשג
ה/יח מעיני המים
ה/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יח משנת יעקב קנין עמ' לה
ה/יח עטרת שלמה ח"א עמ' רנו
ה/יח פני משה (הכהן) עמ' קצז
ה/יח קרית מלך
ה/יח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קפד
ה/יח שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' מח
ה/יח שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' מח
ה/יח שם יוסף (אליקים)
ה/יח שער המלך ח"א עמ' שפה
ה/יח שערי זיו ח"א דף קנ ע"ד
ה/יח תבונה (קרש')
ה/יח תפארת מנחם
ה/יט אבני נזר יו"ד סי' קנג אות ד
ה/יט אהל חייא עמ' תתנה
ה/יט אור הישר [אור הישר קידושין סג ע"א]
ה/יט איים בים קידושין פ"ב סי' לב אות א
ה/יט באר לחי ראי
ה/יט בית אהרן וישראל גל' כד עמ' קיא
ה/יט ברור הלכה קדושין סג ע"א ציון ב
ה/יט דברי משפט סי' צב סעיף ג {כ"מ}
ה/יט דברי תורה (תאומים) דף ד ע"ג
ה/יט דודאי משה עמ' עח
ה/יט דיני עבודה במשה"ע עמ' 340
ה/יט היכל מלך דף עד ע"ד
ה/יט הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' סב
ה/יט ז' פרקים לרמב"ם
ה/יט חוף ימים ח"ב סי' נז אות א, סי' נח אות א ואות ד
ה/יט חזו"א על הרמב"ם{שעה"מ} [חזו"א אהע"ז סי' מב ס"ק א]
ה/יט חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"א, פ"ג ה"ג
ה/יט חסדי דוד ח"ג עמ' רסז
ה/יט חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' רמא
ה/יט ימי שלמה
ה/יט לב שלם [מחנה אפרים דף פח ע"א, ב"ח אהע"ז דף לא ע"ד]
ה/יט מצעדי גבר קדושין סי' כה אות ד
ה/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יט משארית יעקב עמ' ב
ה/יט משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' שכה, זרעים ח"א עמ' ריג {משנת יעקב}
ה/יט סוכה וארבעת המינים עמ' 179
ה/יט עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 92-94 {בשכר שאדבר}
ה/יט עצי ארזים סי' לח ס"ק לו
ה/יט עצמות יוסף קידושין דף סג (עמ' רלז)
ה/יט פרי עץ חיים (אביגדור)
ה/יט קובץ ביאורים (שפירא)
ה/יט קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקז
ה/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקצח
ה/יט ראשית בכורים דף סו ע"א {והניח}
ה/יט שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף מו ע"ב, מז ע"ב
ה/יט שדה הארץ ח"ג דף קה ע"א
ה/יט שם יוסף (אליקים)
ה/יט שעורי ר' שמואל קדושין עמ' סא
ה/יט שער המלך
ה/יט תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' מו, רפב
ה/כ אגורה באהלך דף נג ע"א
ה/כ אהל חייא עמ' תתנה
ה/כ אור החיים בראשית כט פסוק כא
ה/כ אור הישר [לח"מ הל' נחלות פ"ג ה"ב]
ה/כ באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' כא ס"ק ו {שעה"מ}
ה/כ באר לחי ראי
ה/כ בדבר מלך חי"ז עמ' קצח {הרי את מקודשת לי במלאכה זו שאעשה עמך ועשה עמה אינה מקודשת וכו'}
ה/כ ברור הלכה ע"ז יט ע"ב ציון ד {שעה"מ}
ה/כ ברור הלכה קדושין מח ע"א ציון ז, סג ע"א ציון ג, ב"ק צח ע"ב ציון ה
ה/כ ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' נז
ה/כ דברות משה קידושין סי' כג הערה מט
ה/כ דינא דחיי ח"ב דף יג ע"א
ה/כ דיני עבודה במשה"ע עמ' 336, 340
ה/כ דרך המלך (רפפורט)
ה/כ הארת ירוחם קדושין ח"ב דף פו ע"ג
ה/כ הגהות חבר בן חיים
ה/כ חוף ימים ח"ב סי' נה אות ג, סי' נח אות ז
ה/כ חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"א
ה/כ חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 202
ה/כ חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קמז
ה/כ יד המלך (לנדא)
ה/כ יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קכט {שעה"מ, בני אהובה}
ה/כ לב מרפא דף י ע"ב
ה/כ מילי דמרדכי
ה/כ מנחת אשר ב"ק עמ' קיב
ה/כ מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/כ מרגליות הים סנהדרין פה ע"ב אות יג {צ"פ}
ה/כ משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קיא
ה/כ משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריג {משנת יעקב}, ח"ב עמ' קלג
ה/כ משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' שכה
ה/כ ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רכח {ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף}
ה/כ עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 92 {שכירות}, 93, 94
ה/כ עונג שבת סי' מב {בני אהובה}
ה/כ עמק החכמה עמ' מב {שעה"מ}
ה/כ פרי האדמה ח"א
ה/כ פרי העץ דף עז ע"ג, עח ע"ג
ה/כ צפנת פענח (גם בהשמטות דף נו ע"ב)
ה/כ קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' עד-עה
ה/כ ריח השדה (חביב) סי' לא עמ' שלד, שנח
ה/כ שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שעו
ה/כ שם יוסף (אליקים)
ה/כ שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' פג
ה/כ שמן המשחה (קושטא) דף קיח ע"א
ה/כ שעורי ר' שמואל קדושין עמ' סא
ה/כ שער המלך כאן, ח"א עמ' שצג
ה/כ שער יהודה
ה/כ שערי זיו ח"א דף קנ ע"ד
ה/כ שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שצג {שעה"מ}
ה/כ תולדות יעקב (וורשנא) דף יב ע"א
ה/כ תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' נ
ה/כא אדני היד החזקה
ה/כא אדרת אליהו (קובו) סי' י דף נט ע"א
ה/כא אהל חייא עמ' רמז-רמט, רנב, רנה, תשסא
ה/כא אהל תורה (קוק) עמ' שטו
ה/כא אהלי יהודה (הכהן) דף קיח ע"ב
ה/כא אוהב מישרים עמ' שיג
ה/כא אור ליהודה קדושין עמ' עב
ה/כא אוריתא טו עמ' קיט, קכא, קכד
ה/כא אחר האסף עמ' תלד
ה/כא אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' ה ד"ה ואם הכהן
ה/כא אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כו אות א-ב
ה/כא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כו
ה/כא אמת ליעקב נשים עמ' יז-יח {מדין ע"כ}, קנט {דין ערב}
ה/כא אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 213
ה/כא אפיקי מגינים קידושין סי' יב
ה/כא ארזא דבי רב קידושין עמ' כט, צד-צו, קג-קה
ה/כא ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רפ {מ"מ}
ה/כא אש תמיד עמ' תקצ
ה/כא באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' כא ס"ק ה {שעה"מ}, סי' כג ס"ק ג-ה, סי' כד ס"ק ח, סי' כה ס"ק א, סי' כט ס"ק א
ה/כא באר לחי ראי
ה/כא בדי הארון (הכהן) עמ' 281
ה/כא בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' ל אות ה, סי' מד אות א, סי' מה אות א
ה/כא בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' עד
ה/כא בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקעא
ה/כא ברור הלכה קדושין ו ע"ב ציון מ, ז ע"א ציון ב
ה/כא ברכות חיים ח"ב עמ' שלח, שמ {מ"מ}, שמא
ה/כא גדולי שמואל קידושין דף ז ע"א
ה/כא דבר שאול קדושין סי' ד ס"ק א {מ"מ}
ה/כא דברות משה קדושין סי' י ענף א, סי' כג הערה נז, עא, ב"מ ח"ב סי' עב הערה עח, צג, עמ' תפו, תקג
ה/כא דברי אליהו (ניימנץ) דף ח ע"ג, טז ע"ב-ע"ג {קידושין מדין ערב}
ה/כא דודאי משה עמ' עג, עז, קמט
ה/כא דליות דוד קידושין עמ' קב
ה/כא דרך ישרה ח"ב עמ' קל
ה/כא דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ"א
ה/כא הארת ירוחם קדושין ח"ב דף פו ע"ב, פז ע"א
ה/כא הדר יוסף עמ' קלב, קלח-קלט
ה/כא היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' יג-יד, חוב' ג עמ' ה {בהנאת מתנה זו}
ה/כא המעלות לשלמה עמ' שיא-שיב
ה/כא הר המלך ח"ב עמ' רה-רח
ה/כא וגר זאב עמ' פט-צא {נהנית ברצונו שנעשה, מקודשת מדין שניהם}
ה/כא ז' פרקים לרמב"ם
ה/כא זאת ליעקב קידושין עמ' רכד
ה/כא זכר שמואל קדושין סי' ז ס"ק א
ה/כא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שמא
ה/כא זכרון מלך (צונץ)
ה/כא חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' א ס"ק טז
ה/כא חוקות הדיינים ח"ב עמ' קצה
ה/כא חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"א
ה/כא חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 43
ה/כא חי' בעל שרידי אש עמ' קב-קג {אהא"ז}, קד
ה/כא חי' הגרנ"ט סי' צה {הנאת מתנה זו}, קא
ה/כא חי' ר' שמואל גיטין עמ' קנד-קנה
ה/כא חק לישראל ערבות עמ' 84, 235, 436 {קרית ספר}, 443, 450 {קרית ספר}, 523, 566 {בני אהובה}
ה/כא יבין שמועה (מע"ש) קונ' ע"ד
ה/כא יד דוד ח"א דף סז
ה/כא יד רמה קדושין עמ' לו
ה/כא יורו משפטיך ליעקב סי' קח
ה/כא ישא מדברותיך קדושין עמ' קב, רסח, רעה, רפב, רצח
ה/כא כבוד יו"ט
ה/כא כוכב מיעקב (גרינברג) דף י ע"א-יב ע"ב
ה/כא כלי שרת סי' סד
ה/כא לב שלם [נחפה בכסף דף מב, נה, שו"ת מהריט"ץ דף פב ע"ב, שו"ת פני יהושע (חנדלי) סי' י דף נט ע"א]
ה/כא להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קלה, חי"א עמ' קיג, חי"ג עמ' קכו, קכח
ה/כא מאור למלך קדושין עמ' עז-עט, פא
ה/כא מוריה גל' קיג עמ' עג, גל' קנט עמ' פב {קידושין מדין ערב}
ה/כא מחנה יוסף פסחים עמ' לט
ה/כא מילי דקדושין עמ' רב-רג {מדוע מקודשת}, רפז {שעה"מ}
ה/כא מימיני מיכאל עמ' קלד {דוקא אמר לה}
ה/כא מלואי אבן ח"ב עמ' ל
ה/כא מנחה לאהרן (וולף) עמ' 31
ה/כא מנחת אשר ב"ק עמ' ריב
ה/כא מצעדי גבר קדושין סי' כה
ה/כא מקור ישראל דף לב ע"א
ה/כא מקנת כסף עמ' קכה
ה/כא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' צו
ה/כא משיב משפט עמ' דש
ה/כא משנה הלכות קדושין סי' מח
ה/כא משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' קז, זרעים ח"א עמ' ריג-רטו {משנת יעקב}
ה/כא משנת ר' אהרן קדושין עמ' קכח
ה/כא משפט הקנין ח"א עמ' רכ-רכא, רמא, רצא
ה/כא נזיר ה' סי' כט סעיף ג
ה/כא נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמב ע"ג-ע"ד
ה/כא ניצוצי אש עמ' תתמד
ה/כא נתיבות מאיר (בן שושן) קדושין סי' ט אות ב
ה/כא נתיבות מאיר (בן שושן) קדושין סי' י אות ג
ה/כא נתיבות מרדכי קדושין עמ' פו, פט, שסב, תז
ה/כא נתיבות שמואל דף כד ע"ד
ה/כא ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קכח {מדין עבד כנעני}
ה/כא סדר הרבית ח"ב עמ' תכד
ה/כא סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קכג-קכו
ה/כא עטרת יעקב עמ' קסט
ה/כא עטרת מרדכי (וינברג) דף לב ע"ב
ה/כא עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רכט-רל, רלב-רלג
ה/כא עמק המשפט ח"ב עמ' עט, רצג, שכט
ה/כא עמקי המשפט עמק הערב סי' א אות ב עמ' שלב {דעתו דיסוד חיובא דערב הוא משום התחייבות}
ה/כא עצי ארזים סי' כט ס"ק ח-ט
ה/כא פד"ר חט"ו עמ' 227
ה/כא פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קי
ה/כא פני אברהם (פרלמן) דף סא ע"ג
ה/כא פרחי אהרן עמ' 41, 53
ה/כא פרי אליהו ח"א סי' לט אות א, ט
ה/כא פרשת המלך
ה/כא פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 348
ה/כא קול דודי (תשף)
ה/כא קונטרסי שעורים קדושין שעור ח אות ב, ד-ה
ה/כא רביד הזהב (אברך) דף עג ע"ב {מ"מ}
ה/כא רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' ק
ה/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רסב אות ב
ה/כא שו"ת הרשב"א ח"א סי' תריג
ה/כא שופרא דשטרא שער ח פט"ו
ה/כא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצ סעיף ג {מ"מ}
ה/כא שיח יוסף ח"ב עמ' קפד-קפז, קצא-קצב
ה/כא שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רפב
ה/כא שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' מה {שעה"מ}
ה/כא שמוש חכמים ב עמ' כז
ה/כא שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' מח ענף א ס"ק ב ואילך, ענף ב, ענף ג ס"ק א-ב
ה/כא שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור יב אות א
ה/כא שעורי ר' שמואל קדושין עמ' סג-סד
ה/כא שער דעה (אביטן) סי' קס ס"ק ד עמ' ו
ה/כא שער דעה (איסר) סי' קס ס"ק ד
ה/כא שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' יח
ה/כא שער המלך
ה/כא שרשי הים דף יח ע"ב
ה/כא תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' טו ס"ק ה-ח, יד, סי' טז ס"ק י
ה/כא תורת הקנינים ח"א עמ' קט
ה/כא תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קכז
ה/כא תורת יצחק ח"ב עמ' רנג
ה/כא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' יד, קפב, רפא, ש
ה/כב אבן האזל עבדים פ"ד ה"ז
ה/כב אבני נזר אהע"ז סי' תח אות ג
ה/כב אהל חייא עמ' רנה, רפה
ה/כב אהלי יהודה (הכהן) דף נז ע"ב
ה/כב אור ליהודה קדושין עמ' מו
ה/כב אור שמח
ה/כב אוריתא טו עמ' קיט-קכ, קכד
ה/כב איפת צדק רבית שער ה סי' ה אות ד
ה/כב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כו אות א-ב
ה/כב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כו אות א
ה/כב ארזא דבי רב קידושין עמ' יג {באדם חשוב}, צה
ה/כב אש תמיד עמ' שיט, תלא
ה/כב באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' טו ס"ק ג, סי' כד ס"ק ח, סי' כה ס"ק א
ה/כב באר לחי ראי עמ' צ-ק
ה/כב בד קודש (דאנון)
ה/כב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף מה ע"א, ח"ה עמ' עט {אדם חשוב}
ה/כב בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רסא
ה/כב בדי הארון (הכהן) עמ' 279
ה/כב בינת דניאל ח"א עמ' קכ-קכא
ה/כב בית אהרן וישראל גל' עא עמ' ה-ז
ה/כב בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף ה ע"ב, יג ע"א
ה/כב בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' ל אות א
ה/כב בית מאיר (תשע) סי' כט ס"ה עמ' רלח
ה/כב בית מאיר השלם סי' כט ס"ה עמ' לב
ה/כב בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' נה
ה/כב בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקסג, תקעא, תקעו
ה/כב ברור הלכה קדושין ז ע"א ציון א, ג
ה/כב ברכת ראובן דף קמג ע"ד
ה/כב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' תטו
ה/כב גדולי שמואל קידושין דף ז ע"א
ה/כב גוילין נצולין עמ' קפב
ה/כב גורן דוד ח"ב סי' מג
ה/כב גט פשוט - כללים כלל א
ה/כב דברות משה קידושין סי' ז ענף ג, סי' ט ענף ב, סי' כג הערה ס
ה/כב דברי אליהו (ניימנץ) דף ח ע"א-ע"ב, ט ע"א {קידושין מדין עבד כנעני}, טז ע"ב-ע"ג {נתינה לאדם חשוב}
ה/כב דודאי משה עמ' קנ
ה/כב דינא דחיי ח"ב דף יד ע"ג
ה/כב דליות דוד קידושין עמ' קב
ה/כב דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ' טו
ה/כב הארת ירוחם קדושין ח"ב דף עח ע"א, פו ע"ג
ה/כב הדר יוסף עמ' קלב, קלח-קלט
ה/כב המעלות לשלמה עמ' שט
ה/כב הר המלך ח"ב עמ' רה-רח
ה/כב ויען דוד (וייס) ח"ב סימן רמד אות ג
ה/כב זאת ליעקב קידושין עמ' רכז-רכח
ה/כב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שלט
ה/כב חוף ימים ח"א סי' מה אות א
ה/כב חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"א
ה/כב חי' בעל שרידי אש עמ' קב-קג {אהא"ז}
ה/כב חי' ר' שמואל גיטין עמ' קכד
ה/כב חכמת גרשון עמ' תיא-תיג
ה/כב חק לישראל ערבות עמ' 534, 545 {אור שמח}
ה/כב חק לישראל שליחות עמ' 66 {רמב"ם}, 67 {אור שמח}
ה/כב יד דוד ח"א דף כט
ה/כב יד רמה קדושין עמ' לט
ה/כב ישא מדברותיך קדושין עמ' רל, רצד
ה/כב כוכב מיעקב (גרינברג) דף יא ע"א
ה/כב כוכב מיעקב (גרינברג) דף יט ע"א-ע"ב, כ ע"א {אדם חשוב}
ה/כב כתב סופר אהע"ז סי' לה ד"ה ומעתה לפי {מ"מ - דרמב"ם מפרש לחושו לה משום כבודו}
ה/כב לב מבין
ה/כב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סג אות ד-ז
ה/כב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קז
ה/כב להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קכח, קל
ה/כב מאור למלך קדושין עמ' עז-עח, פא, קלה
ה/כב מועדים וזמנים ח"ד סי' רעה, ח"ח סי' רעה
ה/כב מוריה גל' קיג עמ' ע-עא, עג
ה/כב מוריה י גל' ה (ר"י רוזנטל)
ה/כב מלואי אבן ח"ב עמ' ל
ה/כב מעין גנים (מזרחי) דף ז ע"א-ע"ב, ח ע"ב {אדם חשוב}
ה/כב מצות ראיה עמ' קנה
ה/כב מצעדי גבר קדושין סי' כה אות ו, סי' כז
ה/כב משיב משפט עמ' קסא
ה/כב משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' לד-לז
ה/כב משנה הלכות קדושין סי' מט-נ
ה/כב משנת חיים קדושין עמ' סח, עב-פא
ה/כב משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' ריג-רטו {משנת יעקב}
ה/כב משפט הקנין ח"א עמ' רכט-רל, רלג
ה/כב משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף י ע"ג, יא ע"ג-ע"ד {מדין עבד כנעני - שלא עשאו שליח}
ה/כב ניצוצי אש עמ' תתמה
ה/כב נתיבות מרדכי קדושין עמ' פח, שסב, שסג, שצ, תח, תיח
ה/כב נתיבי ים קדושין עמ' מד
ה/כב נתן פריו ב"מ עמ' שמט
ה/כב עטרת יעקב עמ' קסט
ה/כב עין חיים ח"ב עמ' קצד
ה/כב עינות מים דף ו ע"א
ה/כב עצי ארזים סי' כז ס"ק כד
ה/כב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קעט
ה/כב פלס חיים גיטין עמ' סז
ה/כב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קכו
ה/כב קובץ ביאורים (שפירא)
ה/כב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/כב קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' סא
ה/כב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צח
ה/כב קונטרסי שעורים קדושין שעור ח אות ד
ה/כב ראש דוד פרשת וירא דף יז ע"ב
ה/כב שו"ת הרשב"א ח"א סי' תריג
ה/כב שו"ת רשב"ש עמ' שעד
ה/כב שופרא דשטרא שער ח פט"ו
ה/כב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סה אות ו
ה/כב שעורי הלכה עמ' יד
ה/כב שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור יג אות א
ה/כב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 166
ה/כב שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יג אות ב, ה ד"ה ואפשר
ה/כב שערי שאול ב"ק עמ' צג
ה/כב שרשי הים דף יט
ה/כב תהלה לדוד (והרמן) פ"קיב פסוק ט הערה נו
ה/כב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' טו ס"ק ה-י, יד, סי' טז ס"ק ג, י, סי' יח ס"ק ו
ה/כב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רסח
ה/כב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קכז
ה/כב תורת יצחק ח"ב עמ' רנד
ה/כב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' קפ, רפז, שיב, תרפה
ה/כב תפארת מנחם דף לו ע"ג
ה/כב תפלה למשה (בנימין) עמ' נט
ה/כג אדני היד החזקה
ה/כג אוצמפה"ת ב"מ עז ע"ב הע' 10 {מ"מ}
ה/כג אוצמפה"ת ב"מ פב ע"א הע' 46 {שעה"מ}
ה/כג אור לי (מדיני) סי' לא אות כו, נו {מ"מ}
ה/כג אור ליהודה קדושין עמ' צב
ה/כג אוריתא יד עמ' קיד
ה/כג אחי וראש חו"מ סי' יא (דף סט ע"ג) {קצת קנין במשכון}
ה/כג אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא-ב (הערה יג) ד"ה אם {שעה"מ ד"ה עוד אני מסתפק}
ה/כג אפיקי מגינים קידושין סי' יז
ה/כג אריה ליש עמ' פ {שעה"מ}, צד {שעה"מ}, קכט, קלו
ה/כג ארשות החיים - הספדים עמ' לט, מג
ה/כג באר לחי ראי
ה/כג בד קודש (דאנון)
ה/כג בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רסט
ה/כג בדבר מלך ח"י עמ' רנג
ה/כג בית הלוי ח"א סי' כג עמ' קג {הגהמ"י}
ה/כג בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף כד ע"ב
ה/כג בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' מח אות ז {ר"ח הלוי}
ה/כג בן אשר סי' ח הערה ב {שעה"מ}
ה/כג ברוך השם סי' יח
ה/כג ברור הלכה קדושין ח ע"א ציון י, ח ע"ב ציון א
ה/כג ברכות חיים ח"ב עמ' עח {שעה"מ}, פ, פא {שעה"מ}
ה/כג גבורת יצחק (תשמח) עמ' ח
ה/כג דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' ה ד"ה ומעתה
ה/כג דברי יציב חו"מ עמ' פא {לח"מ}
ה/כג דינא דחיי ח"ב דף יא ע"ד, יב ע"ד
ה/כג הלכה רבה ח"ג עמ' 164
ה/כג המדות לחקר ההלכה מדה יח אות צו
ה/כג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' סא
ה/כג ז' פרקים לרמב"ם
ה/כג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' חמץ פ"ד ה"ה]
ה/כג יבול היובלות עמ' 382, 379
ה/כג יגיעת ערב ב"מ עמ' נא {אבי עזרי}
ה/כג ים התלמוד (עדיל) עמ' תרפב, תרפו
ה/כג כרם שלמה (אמריליו) דף סז ע"ב {לח"מ}
ה/כג לב מבין
ה/כג לבב דוד
ה/כג להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קיז
ה/כג מאור למלך קדושין עמ' קג, קד-קה {שעה"מ}, קו, קט
ה/כג מחנה יהודה (חסמן) עמ' כט
ה/כג מחקרי משפט ח"א עמ' 204
ה/כג מטה אפרים ח"ב
ה/כג מלאכת שלמה (חכים)
ה/כג מלאכת שלמה (חכים) דף כח ע"ג {לח"מ - אבל על דברי הטור}
ה/כג מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קיט
ה/כג מפי אהרן חו"מ סי' יב דף נד ע"א-ע"ב {משכנו בשעת הלוואתו}
ה/כג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ה/כג משאת המלך (אדרי)
ה/כג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תמא
ה/כג משב יעקב ח"ב
ה/כג משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' מא-מב
ה/כג משנת יעקב
ה/כג משפט הקנין ח"א עמ' רסט, רפה
ה/כג נועם חכ"ב עמ' קנ {שעה"מ}
ה/כג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' מא
ה/כג נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' ג
ה/כג עיני דוד הל' שכירות פ"י ה"א (נב ע"א-ע"ב)
ה/כג פני אברהם (פרלמן) דף סד ע"ד
ה/כג פני משה (שלז')
ה/כג קהלות יעקב קדושין סי' יד ס"ק ב
ה/כג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שנה
ה/כג קובץ ביאורים (שפירא)
ה/כג קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שנג-שנד {מ"מ}
ה/כג קונטרסי שעורים קדושין שעור יב אות ז
ה/כג רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' קא
ה/כג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקמד
ה/כג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שפג-שפד {צ"פ}
ה/כג שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קצו
ה/כג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שצד {מ"מ}
ה/כג שו"ת מהר"ם מינץ עמ' ריז
ה/כג שו"ת מהרי"ק סי' קכו
ה/כג שואל ומשיב מהדו"ו סי' ל (לד ע"ד) {שעה"מ}
ה/כג שם יוסף (אליקים)
ה/כג שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קפ {שעה"מ}
ה/כג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רנט
ה/כג שער המלך ח"א עמ' שצג, שצו
ה/כג שערי אור - שעבודים שער ח פ"ד סעיף ד {שעה"מ}, שער ט פ"א סעיף יא {שעה"מ}, יח {שעה"מ}, פ"ג סעיף י, פ"ד סעיף י {שעה"מ}
ה/כג שרשי הים דף כ ע"ב
ה/כג תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' ל
ה/כג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שצו
ה/כד אגורה באהלך דף יד ע"א
ה/כד אהל חייא עמ' תשסא, תתנב
ה/כד אהלי יהודה (הכהן) דף פו ע"א
ה/כד אהלי יהודה (הכהן) דף פו ע"ד
ה/כד אור התורה (תאומים) עמ' תשה
ה/כד אור חדש (מהר"ל) פ"ה הע' 75
ה/כד אילה שלוחה (הלברשטם) דף מא ע"ג
ה/כד אילנא דחיי ח"ב - שו"ת הרג"ת ענף כט שריג א דף א ע"ד, ב ע"א-ע"ב, ג ע"א-ע"ג, ד ע"ג {לא התכוון לקדשה בשווי השימוש}
ה/כד אלומות יוסף (תשנ) עמ' קפז {ע"מ להחזיר}
ה/כד אמונת עתיך גל' 120 עמ' 29-30
ה/כד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קמ-קמא
ה/כד אמרי זאב דף סא ע"ב
ה/כד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כה
ה/כד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כה אות א
ה/כד אמרי שפר (סגל) עמ' קלב
ה/כד אפיקי מגינים קידושין סי' ג
ה/כד ארזא דבי רב קידושין עמ' פח
ה/כד ארחות משפט עמ' לז
ה/כד אש תמיד עמ' שלג, תכז
ה/כד אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' עא
ה/כד באר אלחנן עמ' ר
ה/כד בדבר מלך חי"ז עמ' שמט {האומר לאשה הרי את מקודשת לי בדינר זה ע"מ שתחזירהו לי אינה מקודשת בין החזירה בין לא החזירה וכו'}
ה/כד בדבר מלך חי"ח עמ' טו {האומר לאשה הדי את מקודשת לי בדינר זה ע"מ שתחזירהו לי אינה מקודשת בין החזירה בין לא החזירה וכו'}
ה/כד בדי הארון (הכהן) עמ' 281
ה/כד בית אהרן וישראל גל' עג עמ' יא {אינה מקודשת כי לא נהנית}
ה/כד בית אפרים חו"מ סי' לט דף עב ע"ב {שעה"מ}
ה/כד בית יעקב (טבשונסקי) סי' קצ סעיף ג {שעה"מ ד"ה ומעתה}
ה/כד בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' לה אות ב, סי' מ אות א, סי' מד אות ב
ה/כד בית יצחק (תשיד) עמ' 58
ה/כד בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' טז
ה/כד בית שערים ח"ג סי' פג
ה/כד בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' קמו
ה/כד ברור הלכה קדושין ו ע"ב ציון ל
ה/כד ברכת ראש סי' נו עמ' רכה, סי' עג עמ' רסב
ה/כד גדולי שמואל כתובות דף מו
ה/כד גוילין נצולין עמ' קנו
ה/כד גט מקושר (אלגזי) עמ' א, י
ה/כד גנזי אבא עמ' צז
ה/כד דברי אליהו (ניימנץ) דף יד ע"ד {מעמ"ל}
ה/כד דברי חיים (אוירבך) לולב סי' א ד"ה ואף, מים חיים סי' לו ד"ה ובזה
ה/כד דברי משפט סי' רד סעיף ג
ה/כד דינא דחיי ח"ב דף כג ע"ב
ה/כד דליות דוד קידושין עמ' קג
ה/כד דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פט"ו, שמעתתא ח פ"ד
ה/כד הגהות חבר בן חיים
ה/כד היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' יג-יד
ה/כד המדות לחקר ההלכה מדה יח אות צד
ה/כד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רל
ה/כד ז' פרקים לרמב"ם
ה/כד זאת ליעקב קידושין עמ' קצו-קצז
ה/כד זבחי שלמה עמ' כט
ה/כד זכור זאת ליעקב עמ' לו
ה/כד זכרון מלך (צונץ)
ה/כד חוסן יוסף סי' ר
ה/כד חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"א, פ"ג ה"א וה"ג, ב"מ פ"ו ה"ו
ה/כד חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 229, 233-232
ה/כד חי' בעל שרידי אש עמ' עג, פ, פא {או"ש}, צ
ה/כד חי' הגר"ח החדש עמ' רפט {ע"מ שתחזירהו}
ה/כד חי' הרי"ם חו"מ סי' פח ס"ק ט
ה/כד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שיא
ה/כד חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' נט
ה/כד חיי אברהם (צציק) עמ' ס {אבן האזל, קדושת פה בבהמה}
ה/כד חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' כב
ה/כד חק לישראל ערבות עמ' 529
ה/כד ימי שלמה
ה/כד ישא מדברותיך קדושין עמ' צט, רפג
ה/כד לב שלם [יש"ש קדושין דף ד ע"ב]
ה/כד לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יח אות ג
ה/כד להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קכג
ה/כד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קפ, קצג
ה/כד מאור למלך קדושין עמ' לב, נד, ס, סא-סב {אבי עזרי}, סט-ע, עו, פא {אבי עזרי}, קצא, קצו
ה/כד מאורות נתן (הורוביץ) דף נו ע"ד
ה/כד מבשר טוב קדשים עמ' רסו
ה/כד מהלכי משפט ח"ד עמ' 356
ה/כד מועדים וזמנים ח"ב סי' קכ, ח"ח סי' רעה
ה/כד מחנה יוסף פסחים עמ' מ
ה/כד מילי דקדושין עמ' רסו {אהא"ז}
ה/כד מלחמת יהושע סי' טז עמ' נא
ה/כד מנוחת משה דף קמג ע"ד
ה/כד מנחה לאהרן (וולף) עמ' 31
ה/כד מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קי
ה/כד מסורה ח"י עמ' מד
ה/כד מעדני שמואל עמ' קטו
ה/כד מעין חיים ח"א עמ' לה
ה/כד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ה/כד מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יג אות ד
ה/כד מצעדי גבר קדושין סי' כב אות א-ב
ה/כד מקנת כסף עמ' קלה {מועיל כסף בלי הנאה}, קפט
ה/כד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' נא
ה/כד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קט
ה/כד משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות ו (קעא ע"ג)
ה/כד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תצח
ה/כד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' פה, שעג
ה/כד משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' שצד
ה/כד משנת ר' אהרן קדושין עמ' כט, מט, צד, קיב, קלב
ה/כד משפט הקנין ח"א עמ' רעה
ה/כד נתיבות אדם ח"ב עמ' קמט {אהא"ז}
ה/כד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקס, תקסב
ה/כד נתיבות מרדכי קדושין עמ' נז, פו, פט, קעד, קפג, תז
ה/כד נתיבי ים קדושין עמ' מו
ה/כד ס' המקח עמ' רכא
ה/כד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קפב
ה/כד סוכה וארבעת המינים עמ' 370 {אבי עזרי}, 412
ה/כד סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קכו-קכז
ה/כד עזרת כהן עמ' קמז
ה/כד עטרת יעקב עמ' קסג
ה/כד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' רה
ה/כד עטרת שלמה ח"ב עמ' קיג
ה/כד עמודי שלמה ח"ג עמ' קנו
ה/כד פרחי אהרן עמ' 42
ה/כד פרי עץ חיים (אביגדור)
ה/כד קהלות יעקב קדושין סי' ח, י
ה/כד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רג
ה/כד קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 51 {מקדש במעמ"ל}
ה/כד קונטרס הביאורים (שפירא, מהד' תשסד) קידושין סי' כה אות א
ה/כד קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות א, קדושין שעור ח אות ה
ה/כד קרני ראם (ירמוש) עמ' כה
ה/כד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שעא-שעב
ה/כד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קנז
ה/כד שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף עח ע"א, עט ע"א
ה/כד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קפ {או"ש}
ה/כד שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקמה
ה/כד שו"ת הסבא קדישא ח"ב אהע"ז סי' יג עמ' סז {שעה"מ}
ה/כד שיח יוסף ח"ב עמ' קפז
ה/כד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לא אות ח {כי אין לה הנאה}
ה/כד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קנח
ה/כד שם יוסף (אליקים)
ה/כד שעורי הלכה עמ' יד
ה/כד שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' ד
ה/כד שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' רב
ה/כד שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור י אות ו, שעור יא אות ב
ה/כד שעורי ר' שמואל קדושין עמ' סא-סב
ה/כד שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 211
ה/כד שער המלך
ה/כד שער משפט סי' קצט ס"ק א
ה/כד שערי זיו ח"א דף קמב ע"א
ה/כד שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' כג
ה/כד שערי טהר ח"ז סי' לג אות ג (צז ע"ד)
ה/כד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 100-101
ה/כד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 370
ה/כד שערי ישר שער ה פ"ח אות ו, שער ז פי"ב אות ה
ה/כד שערי מאיר עמ' צח
ה/כד שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' תקמה
ה/כד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שכז
ה/כד שרשי הים דף כג ע"ב
ה/כד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יב ס"ק א, כ, סי' טו ס"ק יד
ה/כד תורת יצחק ח"ב עמ' רנד
ה/כד תורת ראובן עמ' 60
ה/כד תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תעח
ה/כד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' צה, קכב
ה/כד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רפב, רעג
ה/כד תפארת מנחם
ה/כד תשובה מאהבה ח"א סי' נז
ה/כה אדני היד החזקה
ה/כה אמונת שמואל (תשנט) עמ' עו
ה/כה אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קנח, קס {מקדש בציפתא דאסא מקודשת שמא שו"פ במדי}
ה/כה אמרי כהן קידושין סי' א ס"ק ב
ה/כה אפיקי מגינים קידושין סי' כה
ה/כה ברור הלכה קדושין יב ע"ב ציון י
ה/כה גבורת אנשים (תשע) עמ' שא
ה/כה דברות משה קידושין סי' כא ענף א
ה/כה דברי אליהו (ניימנץ) דף טז ע"ג-ע"ד {ציפתא דאסא}
ה/כה דברי ירמיהו קידושין עמ' נח
ה/כה דברי ריבות (תשעב) עמ' תנד
ה/כה דרכי משפט - טוען ונטען סי' כא אות א
ה/כה הון יוסף דף פז {פרי עץ חיים}
ה/כה היכל מלך דף עד ע"ב
ה/כה השבת לקדשו דף סא ע"ג {לח"מ}
ה/כה זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' קיד {שתיקה לאחר מתן מעות}
ה/כה זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' קיד {שתיקה לאחר מ"מ}
ה/כה זכרון מלך (צונץ)
ה/כה זכרון משה (קרונז'ק) עמ' יד
ה/כה חד וחלק ח"א דף נ ע"ד
ה/כה חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 19
ה/כה חי' הרי"ט עמ' קנו
ה/כה חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' ו, יא
ה/כה חיי עמרם עמ' עב
ה/כה חק לישראל ערבות עמ' 529
ה/כה חשב סופר עמ' קצז
ה/כה יד דוד ח"א דף מא
ה/כה ישמח לב (גאגין) אהע"ז סי' יד דף לה ע"ד
ה/כה כבוד יו"ט
ה/כה כתב סופר אהע"ז סי' לה ד"ה ולפום {לא פסק הא דחשו לה}, ד"ה ובאמת צל"ע {ותהיה מקודשת בספק}, סי' לח ד"ה והרמב"ם {ותהיה מקודשת בספק מפני האגודה שמא תשוה פרוטה במקום אחר}
ה/כה כתב סופר אהע"ז סי' לח
ה/כה לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כ אות ג
ה/כה משה ידבר (תקפז) הל' זכיה סי' א (נה ע"ד, נו ע"ב)
ה/כה משה ידבר (תשעו) עמ' שיט, שכא
ה/כה משנה הלכות קדושין סי' סו
ה/כה משנת חיים קדושין עמ' קל-קלח
ה/כה משנת ר' אהרן קדושין עמ' קכז
ה/כה עין יצחק ח"ב עמ' רסה
ה/כה עצי ארזים סי' כח ס"ק יז
ה/כה פרי עץ חיים (אביגדור)
ה/כה פתחי עזרה (הורנבלס) סי' כח ס"ק י
ה/כה קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רל-רלא
ה/כה קול בן לוי (תשסג) עמ' קכט, קלג
ה/כה שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' יא
ה/כה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תנח
ה/כה שו"ת הריב"ש עמ' קפה
ה/כה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שסו
ה/כה שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שכא
ה/כה שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' סה
ה/כה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' מז
ה/כה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' נג
ה/כה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקמ
ה/כה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' לג, ח"ב עמ' רלה, ח"ד עמ' קעט
ה/כה שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכו
ה/כה שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 161-162
ה/כה שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' כו
ה/כה שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רמט
ה/כה שם יוסף (אליקים)
ה/כה שם משמעון (שטרן) דף נא ע"ג-ע"ד, נב ע"ב {כר' אחא, לאו כולהו נשי דינא גמירי}
ה/כה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קמד
ה/כה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שי
ה/כו אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות ו
ה/כו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' מג
ה/כו אור הישר [מ"מ ולח"מ לעיל פ"ד הי"ט]
ה/כו איים בים קידושין פ"ב סי' יח אות א
ה/כו אמונת שמואל (תשנט) עמ' קב
ה/כו אפריון ט עמ' עו
ה/כו אשר למלך
ה/כו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/כו ברור הלכה קדושין מו ע"א ציון ד
ה/כו ברכות חיים ח"ב עמ' רצט {שעה"מ}
ה/כו דברי ירמיהו קידושין עמ' קסט
ה/כו המאור הגדול (יעבץ) עמ' קנח
ה/כו המדות לחקר ההלכה מדה יד אות מד
ה/כו המעשה והמדרש עמ' סה {שעה"מ}
ה/כו הר המלך ח"ד עמ' כח, ח"ח עמ' כד
ה/כו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קעז
ה/כו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שסט
ה/כו חקל יצחק (שו"ת) עמ' ר
ה/כו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קעג {שעה"מ}
ה/כו ידות נדרים השלם עמ' רלט-רמ, רמב-רמג
ה/כו כפי אהרן ח"א דף לז ע"ד {קידשה בתמרה}
ה/כו לבב דוד
ה/כו מאור למלך קדושין עמ' קכו {שעה"מ}
ה/כו מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קצד
ה/כו מגילת ספר לאוין דף קכד ע"ב
ה/כו מנחת חינוך ח"ב עמ' רעז
ה/כו מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/כו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כו משנת ר' אהרן קדושין עמ' קעו
ה/כו משרת משה (נבר)
ה/כו נשאל דוד אהע"ז עמ' קיז ע"א
ה/כו עצי ארזים סי' לא ס"ק טז-יז
ה/כו קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' כח
ה/כו שיח ערב קידושין עמ' פב {שעה"מ}
ה/כו שם יוסף (אליקים)
ה/כו שני אליהו (ר' יוסף חיים) דרוש ה דף יב ע"ד
ה/כו שעורי ר' שמואל קדושין עמ' ט
ה/כו שער המלך ח"א עמ' שצט
ה/כו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 375
ה/כו תבואת שמש
ה/כו תורה לשמה (תשעג) עמ' רסח
ה/כו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רסג, רנט
ה/כו תפארת ציון (ריבקין) סי' י אות כ
ה/כז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' מג
ה/כז אשר למלך
ה/כז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/כז בית אהרן (צוקרמן) עמ' ריח
ה/כז ברור הלכה קדושין מו ע"א ציון ד, מו ע"ב ציון א
ה/כז ברכת ראובן דף קמה ע"ב
ה/כז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קלב
ה/כז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שסח
ה/כז לב שלם [מגילת ספר לאוין קכד ע"ב]
ה/כז לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יח אות א-ז
ה/כז מכתב סופר
ה/כז משנת ר' אהרן קדושין עמ' קעז
ה/כז עולת שלמה ח"ב עמ' קטו
ה/כז קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' כח
ה/כז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רעז
ה/כז שם יוסף (אליקים)
ה/כז שמחת החג דף סד ע"ב
ה/כז שער המלך ח"ב עמ' תי
ה/כז שער יהודה
ה/כז תורה לשמה (תשעג) עמ' רסח
ה/כז תפארת יהונתן (תרצד) דף ד ע"ג, ה ע"ג, ו ע"א
ה/כח אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' מג
ה/כח ברור הלכה קדושין מז ע"א ציון א
ה/כח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שסח
ה/כח משנת ר' אהרן קדושין עמ' קעז
ה/כח פד"ר חי"ז עמ' 145 {הגהמ"י}
ה/כח תורה לשמה (תשעג) עמ' רסח
ה/כט ברור הלכה קדושין מח ע"ב ציון ו
ה/כט הגהות חבר בן חיים
ה/כט כתבי העלוי מראקוב עמ' לז
ה/כט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קצו
ה/כט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תמג
ה/כט שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' קמג
ה/כט שו"ת רשב"ש עמ' תפח
ה/כט שם יוסף (אליקים)


ו/195 הלכות אישות פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משרת משה
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אב בחכמה דף כב ע"א-ע"ג, כג ע"א-ע"ג, כו ע"ג, כז ע"א-ע"ג, כט ע"ד, לד ע"ד, לו ע"ג, לז ע"א-ע"ב, לט ע"א-ע"ב וע"ד, מב ע"א {שליחות אינו ממשפטי התנאים}, מט ע"ג-ע"ד, נ ע"א, נא ע"ד {כ"מ - שליח בחליצה, לח"מ - תנאי בחליצה}
ו/א אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' ז
ו/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/א אבני חפץ ח"א סי' לא {כ"מ}
ו/א אבני נזר חו"מ סי' נא אות ד
ו/א אבני שהם (פרץ) דף מט ע"ג {מל"מ}
ו/א אגודות אזוב מדברי דף כא ע"א {לח"מ - תנאי שאינו בגמר המעשה} וע"ג {השמיט תנאי שא"א לקיימו ע"י שליח} וע"ד {משפטי התנאים בנדרים ושבועות}, פד ע"ג
ו/א אדני היד החזקה
ו/א אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שיט {מ"מ}, שכא
ו/א אהלי יהודה (הכהן) דף פג ע"ב, צו ע"ד
ו/א אוצרות הרמב"ם
ו/א אור הישר [אור שמח הל' יבום פ"ד הכ"דף עין יצחק אע"ז ח"ב סי' כח]
ו/א אור התורה (תאומים) עמ' תשח
ו/א אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לט עמ' 274
ו/א איפת צדק ח"ב ש"א סי' ד אות ט-יא, סי' יב אות ז ואילך {מל"מ}
ו/א אמרות טהורות (ישראל) דף סו, סח ע"ד, עד ע"א, עט ע"א
ו/א אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 140
ו/א אפיקי מגינים קידושין סי' יא
ו/א ארחות חיים ח"ב סי' ו אות ד, סי' ס
ו/א אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קנא
ו/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רלו {שעה"מ}
ו/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' צט
ו/א בית אהרן וישראל גל' יח עמ' יז {מל"מ בשם ראנ"ח ח"ב סי' יז}
ו/א בית יעקב (מסקין) סי' מג (דף נה ע"ד, נו ע"ג)
ו/א בית לאבות דף פה ע"ג
ו/א ביתאל ח"א דף מד ע"ב
ו/א בכורי גשן סי' ל פ"ז {מל"מ ד"ה ואם חסר}
ו/א בני דוד
ו/א בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תפד {מל"מ}
ו/א בנין ציון (שמושקוביץ) סי' לה {כ"מ}
ו/א ברית עולם (ולר) סי' סו אות ג
ו/א ברכות שמים מכות פ"ג אות קמו {או"ש}
ו/א בשמים ראש סי' רד
ו/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף פג ע"ג {מל"מ}
ו/א גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' ל {מל"מ - תנאי לשעבר}
ו/א גדולי שמואל קידושין דף סא ע"א {מל"מ}
ו/א גילת שלום דף י ע"א {מ"מ - תנאי לשעבר}
ו/א גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' ד
ו/א גליונות אבני נזר {מל"מ}
ו/א דברי אמת (תשעט) עמ' תרו {מגיד משנה ובכס"מ, בדעת הרמב"ם אם יש תנאי בחליצה}
ו/א דברי דוד - דברי מאיר עמ' קנה
ו/א דברי התורה סי' רמא אות ב {מל"מ}
ו/א דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' מז ד"ה יש וד"ה עוד י"ל באומר, קידושין סי' כב ד"ה אולם {מל"מ}
ו/א דברי חיים תשובות נוספות סי' כט {מל"מ}
ו/א דור דורים עמ' מא
ו/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 140, 144, 148, 151
ו/א דעת סופר אהע"ז סי' כ-כא, לז
ו/א דרך המלך (רפפורט)
ו/א הגהות אליעזר דף נח ע"ב {מל"מ ד"ה ושיהיה}
ו/א הגהות חבר בן חיים
ו/א הגהות על ס' בני אהובה (סו"ס גור אריה, תש"ג) {בני אהובה}
ו/א הון יוסף דף כח, קא {לח"מ}
ו/א הלכה למשה (אלבז) עמ' ב, רו
ו/א הלכה פסוקה ח"ב סי' כא הערה 34 {בני אהובה}
ו/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קמ
ו/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסא
ו/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' קה
ו/א והריקותי לכם ברכה עמ' 3 {מל"מ}
ו/א זית רענן ח"א עמ' תסד, תרסד {כ"מ}
ו/א חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' י ס"ק ה
ו/א חוקי חיים (גאגין) דף כט ע"ב
ו/א חזו"א על הרמב"ם
ו/א חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 27 {מל"מ}
ו/א חי' הרי"ט עמ' קעו
ו/א חי' חתם סופר
ו/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' סח
ו/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קכג {מל"מ - תנאי לשעבר}
ו/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שנג
ו/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שיא-שיב, שעד, שצא
ו/א חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' מה {השמיט דבר שאינו בשליחות}, עח
ו/א חי' ר' שמואל נדרים עמ' סא-סב {מל"מ}
ו/א חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קפ, רכד, רלב, רלז, רמ
ו/א חכמת התורה פ' משפטים עמ' פז {לח"מ}
ו/א חכמת התורה ראה עמ' מו {מל"מ}
ו/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 318 {כ"מ}
ו/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מה עמ' קלז {כ"מ- א"צ שיהיה אפשר לקיים ע"י שליח}
ו/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שמט {מל"מ}
ו/א חתן סופר קניינים ח"ב עמ' קלא {מל"מ - הקדים מעשה לתנאי, התחיל בהן ואח"כ אמר לאו}
ו/א ידי אליהו דף צה ע"ד {מ"מ - השמיט תנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר}
ו/א יכין ובועז ח"א סי' קלט עמ' 476-477
ו/א ימין משה עמ' סו
ו/א יצחק ירנן
ו/א יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' פז {מל"מ}, קסט
ו/א ישועות יעקב נשים עמ' לד, תשכד
ו/א כל בו ח"ה עמ' עג
ו/א כרם שלמה (אהרמן) יבמות קט ע"א
ו/א לב שלם [גט פשוט סי' קכ ס"ק מג, נחפה בכסף דף נב, כפות תמרים דף לד ע"ג, ידי אליהו דף צה ע"ד, מכתב מאליהו דף קלו ע"ב, קלז, קמ ע"א, קמג ע"ג, קנד ע"ב, שו"ת מהריט"ץ דף קא ע"ב, ב"ח אהע"ז דף לא, שו"ת מהר"י הלוי סי' נט ע"א]
ו/א מאור למלך נדרים עמ' פד {מל"מ}
ו/א מגילת ספר עשין דף לב ע"ג
ו/א מדה טובה ח"ב עמ' 285
ו/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רא
ו/א מזכרת עמ' 221-222 {לח"מ}
ו/א מנוחת אשר ח"ב דף מו ע"ג-ע"ד {מל"מ - האם גם בכפל צריך תנאי קודם למעשה}
ו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שיג
ו/א מסורה ח"ב עמ' לט
ו/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א וח"ג]
ו/א מראה הפנים קדושין לה ע"ב
ו/א מרומי גלים עמ' ח
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א משה ידבר (תשעו) עמ' רמה
ו/א משנה הלכות גיטין סי' טו {לח"מ}
ו/א משנה התלמוד ח"ג דף י {כ"מ}
ו/א משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' רסב {תנאי שא"א לקיימו ע"י שליח}
ו/א משנת ר' אהרן כתובות עמ' לט {מל"מ - תנאי לשעבר}
ו/א משפטי התנאים עמ' מ-מב {מל"מ}, מו
ו/א מתנות באדם עמ' 411
ו/א נועם ח"א עמ' צג
ו/א נזר הקדש (קפלן)
ו/א נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' צו {מל"מ}
ו/א נחלי מים עמ' מ, מב
ו/א נחלת יעקב (צלניק) עמ' 19
ו/א נחלת שבעה - שטרות מהדו"ב סי' ג סעיף כה
ו/א נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רמו
ו/א נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קעז עמ' שלג {מל"מ בשם הר"ן}
ו/א נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' כט אות א
ו/א נתן פריו גיטין עמ' צ
ו/א ס' יהושע - שו"ת עמ' שכד {מל"מ ד"ה ואם}
ו/א סוכה וארבעת המינים עמ' 357
ו/א סופר מהיר ח"א דף טו ע"א {מל"מ}
ו/א סתירת זקנים - הלכה עמ' סט {מל"מ}
ו/א עבד המלך (תשא)
ו/א עומק הפשט ח"א עמ' תריא
ו/א עין יצחק תנינא ח"א עמ' קס
ו/א עמק המלך (לבוב)
ו/א ערך כסף עמ' קעב
ו/א ערך שי חו"מ סי' רז סעיף ו, סי' רמא סעיף א {מל"מ}
ו/א פד"ר ח"ז עמ' 377
ו/א פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רמט-רנ, רנג
ו/א פני אברהם (פרלמן) דף סט ע"א {מל"מ - לשעבר}
ו/א פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' א דף סח ע"ב-ע"ג {מל"מ}, סט ע"ג-ע"ד, ע ע"א {מ"מ- תנאי ומעשה בדבר אחד}
ו/א פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' רנז {מל"מ}
ו/א פרי השדה נדרים עמ' נד {מל"מ}
ו/א פרי חיים (טל) עמ' 114
ו/א פרי עץ חיים (אביגדור)
ו/א פתחי שערים דף נז ע"ב {מל"מ}
ו/א קהלות יעקב גיטין סי' יז אות ב
ו/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' ז {מל"מ}
ו/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' עג {מל"מ}
ו/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רו
ו/א קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רלב
ו/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 112
ו/א קונטרסי שעורים נדרים שעור כח אות ח
ו/א קרית מלך
ו/א קרית מלך רב
ו/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' קפב-קפד, קצא, קצד, אלף קל
ו/א רוב דגן (הלוי) ח"א דף קעז ע"ד {מל"מ}
ו/א רוח יעקב (שלם) דף כא ע"א {כ"מ - חליצה מוטעית כשרה}
ו/א רוח יעקב דף כא ע"א {כ"מ - חליצה מוטעית}
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ריב
ו/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריב
ו/א שו"ת הרדב"ז סי' אלף פה
ו/א שו"ת הריב"ש עמ' קצז-קצח
ו/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תיז
ו/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שנט
ו/א שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' עט, פא, קכה, רנז {מל"מ}
ו/א שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' לח
ו/א שו"ת רשב"ש עמ' רסח
ו/א שולי האדרת גיטין עמ' לט
ו/א שי למלך עמ' קצב
ו/א שם טוב
ו/א שם יוסף (מועטי) ח"א דף כב ע"ב, נט ע"א {מל"מ}, פ ע"ג, פא ע"ב, פב, פד ע"א, פה ע"ב {מ"מ}, פח ע"א {לח"מ}
ו/א שם יוסף (מועטי) ח"א דף נט ע"א {מל"מ ד"ה ודע}
ו/א שמות בארץ (תשנט) עמ' שי
ו/א שמחת יהודה דף לג ע"ד, נג ע"ג {מל"מ}
ו/א שמחת יו"ט (אלגזי) דף יז ע"ב {מ"מ}
ו/א שמן המשחה (קושטא) דף נג ע"ד
ו/א שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' צב {מל"מ ד"ה ואם חסר}
ו/א שעורי ר' שלמה עמ' קל
ו/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רפ {מל"מ}
ו/א שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 106
ו/א שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' מא
ו/א שער המלך ח"א עמ' תט, תכ-תכא, תכג-תכד, מעשה חושב ח"ב עמ' טו
ו/א שערי זיו ח"א דף צג ע"ב
ו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 330, 338
ו/א שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 47 {מל"מ}
ו/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יג ס"ק כט-לא {מל"מ ד"ה ואם חסר}
ו/א תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרסה
ו/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקכז
ו/א תחומין ח"ז עמ' 376
ו/א תחומין חי"ח עמ' 182 {מל"מ}
ו/א תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רסד {מל"מ}
ו/א תפארת מנחם דף לז ע"ג
ו/א תקון סופרים (רשב"ש) שער כא עמ' צב
ו/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תד
ו/א תשורת שי מהדו"ק סי' תקכו
ו/ב אב בחכמה דף ח ע"ב, כב ע"ד, כג ע"א, כו ע"ג-ע"ד, כז ע"א, מה ע"א, מט ע"ב {שעה"מ}
ו/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ז
ו/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 101
ו/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/ב אבני ציון ח"א סי' ו אות א {שעה"מ}, ח"ב סי' יח אות ב, ח"ג עמ' סא, קצו
ו/ב אבני ציון ח"ד עמ' פא {שעה"מ}, קנד {שעה"מ}
ו/ב אדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 110 {תנאי קודם למעשה}
ו/ב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שכא
ו/ב אוצרות הרמב"ם
ו/ב אוצרות יהושע עמ' רנג
ו/ב אור הישר [אגודת אזוב מדברי יו"ד סי' כא, באר יצחק אהע"ז סי' ד, דברי ריבות סי' קכט]
ו/ב אור שמח
ו/ב אחר האסף עמ' תה
ו/ב אמונת שמואל (תשנט) עמ' קה
ו/ב אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' טו [א] ד"ה אולם {במל"מ ד"ה ואם חסר}
ו/ב אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' יד ד"ה ועיין כס"מ {כ"מ ולח"מ}
ו/ב אמרי כהן (הולנדר) עמ' קל {שעה"מ}
ו/ב אמרי נפתלי ח"ב עמ' רג
ו/ב אמרי שפר (פינטו) עמ' קכב
ו/ב אנצי"ת ע' אומדנא הע' 2, 14, 35 {שעה"מ}
ו/ב אפיקי מגינים נדרים סי' יז
ו/ב ארחות חיים ח"ב סי' ו אות ד, סי' ס
ו/ב אשר למלך
ו/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שנו {שעה"מ}
ו/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' צו {מל"מ}
ו/ב בית אהרן (קארטשין) עמ' רו, רכו-רכז
ו/ב בית אהרן וישראל גל' ה עמ' פב, פה {מכשיר תנאי ומעשה בדבר אחד}, גל' נז עמ' כז {מל"מ}
ו/ב בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רכט, רלה
ו/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמא סעיף ח {שעה"מ}
ו/ב בית יעקב (מסקין) סי' מג (דף נו ע"ג), מח
ו/ב בכורי גשן סי' ל פ"ג {שעה"מ}
ו/ב ברור הלכה גיטין עה ע"א ציון א
ו/ב ברור הלכה יבמות קו ע"א ציון ב פרק ד {השמיט שא"א לקיים ע"י שליח}
ו/ב ברור הלכה כתובות עד ע"א ציון ב פסקה ג {השמיט שיכול לעשות ע"י שליח}
ו/ב ברכת מרדכי ב"ב עמ' שע {לא יירש עם אחיו}
ו/ב גדולי שמואל קידושין דף ח ע"א {שעה"מ}
ו/ב גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ב סי' ב, אהע"ז כלל א סי' ד
ו/ב דברות אליהו ח"ב עמ' פט {שעה"מ}
ו/ב דברי אמת (תשעט) עמ' כט {מל"מ ד"ה דאם במשפטי התנאים}, תקצז {לח"מ, לדעת הרמב"ם במעכשיו לא בעי לא תנאי כפול ולא הן קודם ללאו}, תקצט {מל"מ ד"ה דאם במשפטי התנאים}, תרו {מגיד משנה ובכס"מ, בדעת הרמב"ם אם יש תנאי בחליצה}
ו/ב דברי יחזקאל (פרנקל) פ' במדבר עמ' קו {תנאי קודם למעשה}
ו/ב דברי משפט סי' ריב סעיף ג, סי' רמא סעיף יב, סי' רמד סעיף ו {שעה"מ}
ו/ב דברים אחדים (קלצקין) עמ' כג {תנאי קודם למעשה}, מב {שעה"מ}
ו/ב דיני חוזים במשה"ע עמ' 148, 151
ו/ב דעת סופר אהע"ז סי' כ
ו/ב דרך המלך (לוין) דף א ע"א, ג ע"ד
ו/ב דרך המלך (רפפורט)
ו/ב דרך ישרה ח"ב עמ' קיד
ו/ב הדרת מלך (זילברברג) דף נ ע"ג-ע"ד {שעה"מ}
ו/ב הכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק כ {תנאי כפול}
ו/ב הלכה למשה (אלבז) עמ' רו
ו/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רלז
ו/ב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסא
ו/ב והריקותי לכם ברכה עמ' 3 {שעה"מ}
ו/ב וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קצ
ו/ב ז' פרקים לרמב"ם
ו/ב זית רענן ח"א עמ' תסד, תרע {שעה"מ}, תרעו {שעה"מ}
ו/ב זכר יהודה עמ' ריב
ו/ב זכרון מלך (צונץ)
ו/ב זכרון נחום עמ' לו {שעה"מ}
ו/ב זכרון שמואל עמ' רלו {מל"מ}
ו/ב זעקת דלות עמ' 120
ו/ב חזון יחזקאל קידושין פ"ג ה"ב, ב"ב הוספה ב
ו/ב חי' הגר"ח החדש עמ' קפ {מ"מ}
ו/ב חי' הרי"ט עמ' קעז {מל"מ ד"ה ואם חסר}
ו/ב חי' חתם סופר
ו/ב חי' כתב סופר כתובות עמ' קנג
ו/ב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רלו {תנאי כפול}, שלג, קדושין עמ' רסז, רעו, רעח {שלשתם - מל"מ}, רפב
ו/ב חי' מהרי"א הכהן עמ' סז, קסה
ו/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רפד, שיא-שיב, שעג-שעד
ו/ב חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' עח
ו/ב חי' ר' שמואל נדרים עמ' ריא {מל"מ}
ו/ב חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רכז, רלד, רלח
ו/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 440 {שעה"מ}
ו/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 444
ו/ב חק לישראל שומרים עמ' 802, 1373
ו/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קנה {שעה"מ}, אהע"ז עמ' קצו {הגהמ"י}, מהדו"ב ח"ב עמ' קסט {הגהמ"י}
ו/ב יד הלוי (לוין) דף קז ע"ב {לקיימו ע"י שליח}
ו/ב יד הלוי (פלוונא) דף לב ע"ב
ו/ב יד המלך (פלומבו)
ו/ב יד שלמה (פרידר)
ו/ב יוסף את אחיו עמ' רכט {שעה"מ}
ו/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קד
ו/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' פו {מל"מ}, קסט
ו/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שפז {שעה"מ}
ו/ב ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קעז
ו/ב ישועות יעקב נשים עמ' ק, תקמא, תשכג-תשכד
ו/ב כתב סופר אהע"ז סי' פה ד"ה והנה {שער המלך ד"ה ועל מה - אך אמנם אכתי נראה שדרך זה לא יתכן אלא אם כן נאמר דס"ל להרא"ש ז"ל דחזרת דמים הויא חזרה וכו'}
ו/ב לב שלם [מגילת ספר עשין לב ע"ג]
ו/ב מאור למלך נדרים עמ' פג-פד
ו/ב מאורות הדף היומי ח"ב עמ' שא
ו/ב מדה טובה ח"ב עמ' 348
ו/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רא
ו/ב מוריה גל' קצג עמ' נה {שעה"מ}
ו/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף רכג ע"ג
ו/ב מילי דקדושין עמ' קפט {שעה"מ}
ו/ב מלואי אבן ח"ב עמ' רנג
ו/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 117
ו/ב מעיני המים
ו/ב מעליות ח"ב עמ' 1-3 {תנאי כפול}
ו/ב משנה הלכות גיטין סי' קלד עמ' קכח {תנאי כפול}
ו/ב משנה הלכות ח"ב דף מח
ו/ב משנת יעקב הפלאה עמ' צז
ו/ב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קפ
ו/ב משנת ר' אהרן נדרים עמ' צה, קדושין עמ' לח {מ"מ}
ו/ב משפטי התנאים עמ' יד, כג, כז
ו/ב משרת משה (עטייה)
ו/ב מתנות באדם עמ' 411
ו/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' צו {מל"מ}
ו/ב נחלת יצחק גיטין סי' יח
ו/ב נתיבות המשפט סי' רמא ס"ק יא {מל"מ - תנאי לשעבר}
ו/ב נתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' שד
ו/ב נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' לב אות ג
ו/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקעב {שעה"מ}
ו/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סה
ו/ב סוכה וארבעת המינים עמ' 357, 362
ו/ב עבד המלך (תשסט) עמ' רסח
ו/ב עומק הפשט ח"א עמ' תריא
ו/ב עיון בלומדות עמ' פ
ו/ב עין יצחק תנינא ח"א עמ' רכג
ו/ב עמק המלך (לבוב)
ו/ב עקדת משה עמ' סב, סד {שעה"מ}
ו/ב ערך כסף עמ' קע {שעה"מ לח ע"ג}
ו/ב ערך שי חו"מ סי' רמא סעיף א {שעה"מ}
ו/ב פד"ר חט"ז עמ' 340
ו/ב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רמט, רנד
ו/ב פנס שלמה ח"ג עמ' 90
ו/ב פרחי כהונה (קצבורג) עמ' לו {השמיט תנאי ומעשה בדבר אחד}
ו/ב פרי השדה נדרים עמ' נא-נב
ו/ב פרי עץ חיים (אביגדור)
ו/ב צמח ארז עמ' שצד {שעה"מ}
ו/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שכב ע"ד
ו/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ח (בהוספה)
ו/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' כא
ו/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קטו {הגהמ"י אות ב}
ו/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תיג
ו/ב קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף קיב ע"ג
ו/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' ד {שעה"מ}
ו/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור כח אות ח
ו/ב קרבן ציון עמ' קכד {שעה"מ}, קכו, רמא
ו/ב ראשי בשמים (רבין) עמ' קנז {מל"מ}
ו/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריב
ו/ב שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' צז, תצ
ו/ב שו"ת הרדב"ז סי' אלף פה
ו/ב שו"ת הריב"ש סי' קעה, עמ' קצז-קצח
ו/ב שו"ת הרמ"ע השלם עמ' קח
ו/ב שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' שנג {הגהמ"י אות ב}
ו/ב שו"ת מהר"ם שיק יו"ד סי' ריח {שעה"מ}
ו/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שנט
ו/ב שו"ת ר"י מליריאה עמ' שנא
ו/ב שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קפג
ו/ב שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שכז
ו/ב שו"ת רשב"ש עמ' רסח
ו/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רז סעיף א, ה, סי' רמא סעיף ד {שעה"מ}
ו/ב של"ה ווי העמודים פ"כו אות טו
ו/ב שם יוסף (אליקים)
ו/ב שם יוסף (מועטי) ח"א דף כו ע"ב, סו ע"ג, פב, פג ע"ב, פו ע"ד
ו/ב שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קל {שעה"מ}
ו/ב שמחה לאיש (שונשול) דף קא ע"ג {מל"מ}
ו/ב שמן המשחה (קושטא) דף נז ע"ג, נח ע"ג
ו/ב שעורי ר' שלמה עמ' קל
ו/ב שעורי ר' שמואל קדושין עמ' סג {מל"מ}
ו/ב שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' לג {שעה"מ}
ו/ב שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' מב
ו/ב שער המלך
ו/ב שער המלך ח"א עמ' תג {מ"מ}, תכ {מל"מ}
ו/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 329
ו/ב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' רמט-רנ {שעה"מ}
ו/ב שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' צז, תצ
ו/ב שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' מט {שעה"מ}, סא {שעה"מ}
ו/ב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שמח {שעה"מ}
ו/ב תהלתו בפי עמ' רז {שעה"מ}
ו/ב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רנג
ו/ב תורת אמת (תשסו) עמ' תרלו
ו/ב תורת השליחות עמ' מ {בני אהובה}
ו/ב תחומין ח"ז עמ' 376
ו/ב תחומין חכ"ב עמ' 213
ו/ב תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רד, רסד {מל"מ}
ו/ב תפארת מנחם דף מט ע"ג, נג ע"ב
ו/ב תקון סופרים (רשב"ש) שער כא עמ' פט, צא-צב
ו/ג אדני היד החזקה
ו/ג איים בים קידושין פ"א סי' טז אות ב
ו/ג אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ז ד"ה ודע, נדרים סי' ב ד"ה ואם אומר {כ"מ}
ו/ג בית לאבות דף פה ע"ג
ו/ג בית מאיר השלם סי' לח ס"ב עמ' פד, סי' נג ס"א עמ' רא
ו/ג דברי משפט סי' רפא סעיף ב {מל"מ}
ו/ג דרך המלך (לוין) דף א ע"א, ג ע"ד
ו/ג ז' פרקים לרמב"ם
ו/ג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שכד {מעשה קודם לתנאי - בדיבור או בפועל}
ו/ג זכרון יהונתן דף מט, צב {מל"מ}
ו/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עב
ו/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עב,צג
ו/ג חי' חתם סופר
ו/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שפח
ו/ג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' ריז
ו/ג כתב סופר אהע"ז סי' צד ד"ה ובמאי {ואחר שהתנה תנאי זה נתן לה הדינר}
ו/ג לב שלם
ו/ג מכתב סופר
ו/ג מנחה לאהרן (וולף) עמ' 117
ו/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשסג {מל"מ}
ו/ג פרי מלכה סי' סב
ו/ג פרשת המלך
ו/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפח אות ז
ו/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור כח אות ח
ו/ג קרית מלך
ו/ג שארית כלב עמ' קב
ו/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריב
ו/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שנט, שסא
ו/ג שם יוסף (מועטי) ח"א דף עח ע"ב
ו/ג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' סב-סג
ו/ג שער המלך ח"א עמ' תכ
ו/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 338
ו/ג תורת השליחות עמ' כח {מל"מ}
ו/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שסד
ו/ג תנופת זהב עמ' 275
ו/ד אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' כב {לח"מ}, ח"ג עמ' יח
ו/ד אבן ציון עמ' של
ו/ד אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות כג
ו/ד אגודות אזוב מדברי דף פד ע"ג {מל"מ}
ו/ד אדני היד החזקה
ו/ד אהל חייא עמ' תרפד
ו/ד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שכג
ו/ד אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' יג
ו/ד אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לט עמ' 274
ו/ד איפת צדק ח"ב ש"א סי' ה
ו/ד אמרות טהורות (ישראל) דף סח ע"ד, עב ע"ב, עד ע"א
ו/ד אסיפת גאונים (תרעא) דף ד ע"ב-ע"ד {מעשה לפני התנאי}
ו/ד אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 119, 127, 140
ו/ד ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' רפא
ו/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ד בית אהרן וישראל גל' יח עמ' טז-יז {הקדים מעשה לתנאי}
ו/ד בית יחזקאל (סרנה) ב"מ סי' כד אות ז עמ' קמט
ו/ד בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף מז ע"ב
ו/ד בית ישחק
ו/ד בית לאבות דף פח ע"א {לח"מ}
ו/ד בית מאיר (תשע) סי' לח ס"ב עמ' רעא
ו/ד בית מאיר השלם סי' לח ס"ב עמ' פד
ו/ד בית מרדכי (סאויצקי) דף לב ע"ב
ו/ד בני בנימין (נבון) ח"א דף ה ע"ב
ו/ד בני דוד
ו/ד ברור הלכה גיטין עה ע"א ציון א פסקה א, ב
ו/ד ברית עולם (ולר) סי' סו אות ו
ו/ד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף פג ע"ד
ו/ד גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' ד
ו/ד דברות משה נדרים עמ' צא
ו/ד דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' א ד"ה ולפע"ד זהו
ו/ד דיני חוזים במשה"ע עמ' 143
ו/ד דרך המלך (לוין) דף א ע"א, ג ע"ד
ו/ד דרך ישרה ח"א עמ' קז
ו/ד דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' נה {הקדים המעשה}
ו/ד הגהות על ס' בני אהובה (סו"ס גור אריה, תש"ג) {בני אהובה}
ו/ד ז' פרקים לרמב"ם
ו/ד זכרון מלך (צונץ)
ו/ד זכרון שמואל עמ' רלג
ו/ד חוף ימים ח"א סי' סט אות ב, ד, סי' עא אות ג
ו/ד חוקות הדיינים ח"ב עמ' קמז
ו/ד חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף סא
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד חזון יחזקאל קידושין פ"ג ה"ח
ו/ד חי' הגר"ח ב"מ עמ' קצג-קצד
ו/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מו, פא
ו/ד חי' הרי"ט עמ' קפג
ו/ד חי' חתם סופר
ו/ד חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' עב
ו/ד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רלה {מל"מ}, רלז {מל"מ}, רנו {מל"מ}, של-שלא, שלג-שלד, שלה {מל"מ}, שלח, קדושין עמ' רעז-רפ, ב"מ עמ' רל
ו/ד חי' ר' חיים הלוי דף יח
ו/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רפב, שפח-שפט
ו/ד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קפ-קפא, רכב, רכו, רלז
ו/ד חכמת התורה ראה עמ' מו
ו/ד חסדי דוד ח"ג עמ' רכב
ו/ד חקר הלכה (לנדא) ע' תוך כדי דיבור אות ב דף קטז ע"ג-ע"ד
ו/ד חתן סופר קניינים ח"ב עמ' קלא
ו/ד טבעת החושן ח"ג עמ' 6 {מל"מ}
ו/ד ייטב פנים ח"ב דף קצ {תנאי קודם למעשה}
ו/ד יצחק ירנן [עי' חידושי לקמן פי"ח ה"ט] {מל"מ}
ו/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' פו-פז
ו/ד ישועות יעקב נשים עמ' שח {מל"מ}, תשכח {ראב"ד}
ו/ד כהונת רפאל עמ' שצז
ו/ד כתב סופר אהע"ז סי' לח ד"ה והנה הב"י {ואף על פי שהכל בתוך כדי דיבור}, ד"ה והנה הטור {והרי זו מקודשת מיד ואינה צריכה ליתן לו כלום}, סי' צד ד"ה ומדי {לח"מ - ועוד קשה מה שהקשו שם (ע"ב) גבי אתקין שמואל בגיטא, ראב"ד - א"א לא זו הדרך אלא אפילו אמר הכל קודם המעשה ואחר כך נתן הדינר הרי התנאי בטל משום דלא דמי לתנאי בני גד}, ד"ה לפי {הרי התנאי בטל מפני שהקדים המעשה ונתן בידה ואחר כך התנה}
ו/ד לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) דף קסא ע"ד]
ו/ד לבב דוד
ו/ד להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קכח, חי"ג עמ' פו
ו/ד להורות נתן במדבר עמ' כא
ו/ד לשון ערומים
ו/ד מאיר נתיבים עמ' 447
ו/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף מא ע"א, עא ע"ב {מעשה קודם לתנאי}
ו/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף רכג ע"ג {לח"מ}
ו/ד מילי דאורייתא עמ' לד
ו/ד מילי דמרדכי
ו/ד מכתב סופר
ו/ד מלבושי יו"ט ח"א דף מה ע"ג
ו/ד מלואי אבן ח"ב עמ' רלג
ו/ד מנוחת אשר ח"ב דף מו ע"ג
ו/ד מנחה לאהרן (וולף) עמ' 117
ו/ד מעיני המים
ו/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קעו ע"א
ו/ד משה ידבר (תשעו) עמ' רכו
ו/ד משנה הלכות ח"ד סי' קצג
ו/ד משפטי התנאים עמ' לה
ו/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' פ
ו/ד נחלי מים עמ' לה, לח
ו/ד נחלת שבעה - שטרות מהדו"ב סי' ג סעיף כה
ו/ד נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שסב
ו/ד נתן פריו ב"מ עמ' שכג
ו/ד סיני ק עמ' תקעד
ו/ד עולת שלמה ח"ב עמ' ר
ו/ד עין יצחק תנינא ח"א עמ' קסא {כ"מ}
ו/ד עמק הלכה (בוימל) עמ' נט
ו/ד עמק המלך (לבוב)
ו/ד ערבי נחל (תשנא) ח"א עמ' קפו
ו/ד ערבי נחל (תשסד) עמ' קצ
ו/ד ערך שי חו"מ סי' רמא סעיף א
ו/ד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רנג {לח"מ}
ו/ד פני משה (הכהן) עמ' קצז {מ"מ}
ו/ד פרחי אהרן עמ' 19
ו/ד פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' א דף סח ע"א-ע"ג
ו/ד פרי אליהו ח"א סי' מב
ו/ד צל"ח החדש דף נה ע"ב
ו/ד צמח ארז עמ' תיח
ו/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפח אות ז
ו/ד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קפב
ו/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור כח אות ח
ו/ד קרית מלך
ו/ד רוח אליהו (חאקו) ח"ב דף כ ע"ד, כב ע"א
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ריב
ו/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריב
ו/ד שו"ת הריב"ש עמ' קצט
ו/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רעד
ו/ד שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כב
ו/ד שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קכה {מ"מ}
ו/ד שו"ת רשב"ש עמ' קנג, קנט, שיח
ו/ד שם טוב
ו/ד שם יוסף (מועטי) ח"א דף עד ע"א {הקדים מעשה לתנאי}, עח ע"ב, פא ע"ב
ו/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' שח, שיא
ו/ד שמעתתא דרבא ח"ב חו"מ סי' ג אות ג
ו/ד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' סב-סג
ו/ד שער המלך ח"א עמ' תי, תיב, תיט, תכ, תכג
ו/ד שערי טהר ח"א שער ג סי' כ אות א
ו/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 314
ו/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מז ע"ג
ו/ד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רז
ו/ד תורה מציון שנה ג חוב' א סי' טו דף כא ע"ב {תנאי קודם למעשה}
ו/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שכה, תעד, תקכא, תקכה
ו/ד תחומין חי"ח עמ' 175 {בני אהובה}
ו/ד תפארת אהרן עמ' סה
ו/ד תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רח-רט
ו/ד תפארת מנחם דף מט ע"ד
ו/ד תקון סופרים (רשב"ש) שער כא עמ' פח
ו/ה אבני נועם ח"ב עמ' קכ {מל"מ}
ו/ה גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף פג ע"ג
ו/ה הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קלו
ו/ה חי' ירוחם
ו/ה מאור למלך קדושין עמ' סט
ו/ה מנחה לאהרן (וולף) עמ' 117
ו/ה מסורה ח"ג עמ' מז
ו/ה מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ו/ה משנת יעקב
ו/ה נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' לב אות א
ו/ה פרשת המלך
ו/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שסא
ו/ה שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שי
ו/ה שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מד ע"ב {לח"מ}
ו/ה תולדות יעקב (מאהלר) עמ' כא {שעה"מ}
ו/ו אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שטז {מל"מ}
ו/ו אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 140
ו/ו דברי ירמיהו קידושין עמ' קעט {מל"מ}
ו/ו חוקות הדיינים ח"ג עמ' קצט
ו/ו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קעט
ו/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' פו {מל"מ}
ו/ו כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף לז ע"ג
ו/ו לב שלם [מכתב מאליהו דף צב ע"א]
ו/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ז
ו/ו מנחה לאהרן (וולף) עמ' 117
ו/ו משנת אליעזר (קונשטט) עמ' צו {מל"מ}
ו/ו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רלח
ו/ו משנת ר' אהרן כתובות עמ' לה
ו/ו עין יצחק תנינא ח"ב עמ' סב
ו/ו פרשת המלך
ו/ו צרור החיים (חייקא)
ו/ו קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף קלט ע"ג {מל"מ}
ו/ו שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שצח
ו/ז אהלי יהודה (הכהן) דף צח ע"ד
ו/ז ארץ הצבי (שכטר) עמ' ק
ו/ז אשר למלך
ו/ז באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שי
ו/ז דברות משה קידושין סי' כג הערה סח
ו/ז דברי אמת (תשעט) עמ' תקצח {בעל מנת או במעכשו אם התנה תנאי שאי אפשר לקיימו תנאי בטל ומעשה לויים}
ו/ז דיני חוזים במשה"ע עמ' 145, 151
ו/ז חוקות הדיינים ח"ג עמ' קצט
ו/ז חיי נפש ח"ג עמ' שיב
ו/ז כך דרכו של תלמוד עמ' 35
ו/ז כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ע ע"ד {מל"מ}
ו/ז כתבי משה זילברג עמ' 35
ו/ז לב שלם [מכתב מאליהו דף צב ע"ב]
ו/ז מנחה לאהרן (וולף) עמ' 117
ו/ז פד"ר ח"ה עמ' 195
ו/ז פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' שסז {הגהמ"י אות ד}
ו/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תקג
ו/ז פרשת המלך
ו/ז קונטרסי שעורים כתובות עמ' 112
ו/ז קרית מלך
ו/ז שבות יהודה (תנ"ך) עמ' רנז
ו/ז שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' שנא
ו/ז שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רעא
ו/ז שם יוסף (מועטי) ח"א דף פא ע"ד {קרית ספר}
ו/ז תחומין ח"ז עמ' 376
ו/ח אדני היד החזקה
ו/ח אהלי יהודה (הכהן) דף פג ע"ג, פד, פה ע"ג
ו/ח איפת צדק ח"ב ש"ב סי' ג אות ה
ו/ח אמר יוסף (אלקלעי)
ו/ח אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 181
ו/ח אשר למלך
ו/ח בריכת ירושלים עמ' קיג
ו/ח היכל צמח
ו/ח התורה והמדינה חי"א עמ' תקפד
ו/ח זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שכח {מל"מ - עונה היא צער הגוף}
ו/ח חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רלח
ו/ח חקרי לב יו"ד ח"ב סי' נב דף צה ע"ב
ו/ח ישועות יעקב נשים עמ' תשכג {מ"מ}
ו/ח לב שלם [מכתב מאליהו דף קעא ע"ד]
ו/ח מטה אהרן שבועות עמ' קטו
ו/ח מלאכת שלמה (חכים)
ו/ח מנחה לאהרן (וולף) עמ' 117
ו/ח משב יעקב ח"א
ו/ח נשמת אברהם ח"ד עמ' סה
ו/ח סופר מהיר ח"א דף יג ע"ג
ו/ח פרשת המלך
ו/ח צמח צבי אגרת סב
ו/ח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנ
ו/ח קונטרסי שעורים כתובות עמ' 112
ו/ח קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' מה {מל"מ}
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רעב
ו/ח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קצד
ו/ח שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קעה
ו/ח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' פז
ו/ח תחומין ח"ז עמ' 376
ו/ט איפת צדק ח"ב ש"ב סי' ג אות ה
ו/ט אמרות טהורות (ישראל) דף פא ע"א
ו/ט אשר למלך כאן, ושכירות פ"ב ה"א
ו/ט בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ו עמ' נא
ו/ט בני בנימין (ליפקין) עמ' קעה
ו/ט ברור הלכה כתובות נו ע"א ציון ח
ו/ט ברכת מרדכי ב"ב עמ' שסג {תנאו בטל}
ו/ט דיני חוזים במשה"ע עמ' 149
ו/ט דרך המלך (רפפורט)
ו/ט המדות לחקר ההלכה מדה ג אות לב
ו/ט המשפט העברי עמ' 161
ו/ט זיר יצחק דף יא ע"ג {בני אהובה}
ו/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צג
ו/ט חי' כתב סופר כתובות עמ' קב
ו/ט חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רלח
ו/ט חי' ש"י דף כט ע"ב {מל"מ}
ו/ט יד המלך (לנדא)
ו/ט יד המלך (פלומבו)
ו/ט כנה"ג [שו"ת רד"ך בית ט חדר ז]
ו/ט מגן צבי עמ' שמד
ו/ט מחנה יהודה (חסמן) עמ' נא
ו/ט מנחת עני (תקמז) דף א ע"ג
ו/ט מעמד האשה עמ' 241
ו/ט מראה הפנים כתובות לג ע"ב
ו/ט משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רטו {משנת יעקב}
ו/ט משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' ריז, ח"ב עמ' קנד-קנה
ו/ט משנת יעקב קדושה עמ' שפח-שפט
ו/ט סופר מהיר ח"א דף יג ע"ג
ו/ט פד"ר ח"כ עמ' 322, חכ"א עמ' 50
ו/ט פרשת המלך
ו/ט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קמא {מל"מ}
ו/ט קונטרסי שעורים כתובות עמ' 21, 112
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רסז
ו/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריב
ו/ט שו"ת הרד"ך עמ' קמ
ו/ט שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קמד
ו/ט שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קיג-קיד
ו/ט שם יוסף (אליקים)
ו/ט שמן המשחה (קושטא) דף נט ע"ג
ו/ט שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' קסט
ו/ט תחומין ח"ז עמ' 376
ו/ט תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רד {בדבר שבממון תנאו קיים}
ו/י אגודות אזוב מדברי דף לז ע"ד {מל"מ - אומרים מיגו אם לא הזכיר בפירוש}
ו/י אומר לציון סי' עט
ו/י אוצמפה"ת ב"מ נא ע"א ח"ב הע' 39 {תנאי בעונה}
ו/י אוצמפה"ת ב"מ נא ע"א ח"ב הע' 46 {הגהת מל"מ}
ו/י אוצמפה"ת ב"מ נא ע"ב ח"א הע' 20 {מל"מ}
ו/י אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' רכז
ו/י אוריין תליתאי (תאומים) סי' כח (ל ע"ד) {מל"מ}
ו/י אושר ירוחם עמ' קכח
ו/י איפת צדק ח"ב ש"ב סי' ט אות ז-ט
ו/י אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קצה {מל"מ בשם ר"א ששון}
ו/י אמרי דוד (שליסל) מצוה נז אות ב {מל"מ}, דף ב ע"ב {מל"מ}, מה ע"ד {מל"מ}
ו/י אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 181
ו/י אפיקי מגינים קידושין סי' סח
ו/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קס {מל"מ}
ו/י אשל אברהם (שפירא) עמ' טו-טז {מל"מ - מחילה על צער הגוף}
ו/י אשר למלך
ו/י אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קנה {מל"מ}
ו/י באר מרים פ"ח ה"ו אות ב
ו/י בית אהרן (קארטשין) עמ' א, רלה {מל"מ}
ו/י בית אהרן וישראל גל' ט עמ' עח {מל"מ}
ו/י בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' כה {מל"מ בשם מהר"א ששון}
ו/י בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' ב
ו/י ביתאל ח"א דף ע ע"ד
ו/י בני בנימין (ליפקין) עמ' קעה
ו/י בני יוסף (קאריו) דף א ע"ב
ו/י ברור הלכה כתובות נו ע"א ציון ח
ו/י גבול יהודה (אשכנזי) ליקוטים דף כה ע"א {מל"מ}
ו/י גט מקושר (צינץ) עמ' שצח {מל"מ}
ו/י גליוני הגר"ש עמ' סה {מל"מ} [וכ"כ המקנה קידושין פ"א ריש ע"ב]
ו/י דברי מלכיאל ח"א סי' צו אות ד, ו {מל"מ}
ו/י דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קסב
ו/י דליות דוד קידושין עמ' קג
ו/י דרך המלך (רפפורט)
ו/י המשפט העברי עמ' 161
ו/י הערה לשיטה לא נודע למי (מהד' זקש), קדושין יט ע"ב {מל"מ}
ו/י הערות ר"א סופר למאירי קידושין יט ע"ב הערה 4 {מל"מ ד"ה וראיתי}
ו/י הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רסא
ו/י זרע אמת ח"ב סי' קה דף קטז ע"ב {מל"מ}
ו/י חד וחלק ח"ב דף מג ע"ג
ו/י חוקות הדיינים ח"ג עמ' קצט-רב
ו/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מו, פא, צג
ו/י חי' ירוחם
ו/י חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רפב {מל"מ}
ו/י חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קג, קצד {מל"מ}
ו/י חכמת התורה שמיני עמ' קיז {מל"מ}
ו/י חמדת ישראל ח"א דף קל ע"ד
ו/י חק לישראל שומרים עמ' 513, 1374, 1382 {מל"מ}
ו/י יד מלך (מן) הל' חובל פ"ה הי"א {מל"מ}
ו/י יעלת חן עמ' ריח {מל"מ}
ו/י ישורון ד עמ' תשלא {מל"מ בשם ר' בצלאל}
ו/י כבוד יו"ט
ו/י כל בו ח"ה עמ' צ
ו/י כלילת יופי דף כ {מל"מ}
ו/י כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' צט {מל"מ}
ו/י לב שלם [מגילת ספר לאוין דף כב ע"ב, שו"ת מהריט"ץ דף קמ ע"ב]
ו/י לוחות אבן ב"ב עמ' רצה {מל"מ}
ו/י מחנה ישראל (אליהו)
ו/י מנחה לאהרן (וולף) עמ' 120
ו/י מנחת חינוך ח"א עמ' רלט, ח"ב עמ' שלא
ו/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' כא {רמב"ם}, מח {מל"מ}
ו/י מנחת עני (תקמז) דף יב ע"ג {מתנה עמשכ"ב}
ו/י מעמד האשה עמ' 241
ו/י מפניני הרב עמ' ער
ו/י מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ו/י משנה הלכות גיטין סי' כ {מל"מ}
ו/י משנה הלכות ח"ד סי' קצא {בעונה התנאי בטל}
ו/י משנה הלכות ח"ו סי' רנא {עונה}
ו/י משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רטו {משנת יעקב}
ו/י משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' קנד-קנה
ו/י משנת יעקב קדושה עמ' שפח-שפט
ו/י משנת ר' אהרן גיטין עמ' מב
ו/י משפט איש תשיז עמ' שז {מל"מ}
ו/י משפטי התנאים עמ' קח {מל"מ}
ו/י משרת משה (עטייה) על הלכות שכירות פ"ב ה"ט {מדוע פסק שמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו קיים}
ו/י נר למאור (רבינוביץ) דף מז ע"ג {מל"מ}
ו/י נתיב אברהם ח"א עמ' קטו, קיז
ו/י נתיבות שמואל דף כג ע"ב בהערה {מל"מ}
ו/י ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תעה {מתנה עמש"כ בתורה}
ו/י עין יצחק ח"א עמ' שג, שטז
ו/י עמק הלכה (הורוביץ) עמ' צח {מל"מ}
ו/י עמק המלך (לבוב)
ו/י עמק יהושע (שפירא) סי' יג עמ' סז-סח במהד' תרפה {מל"מ - מיגו בתנאי}
ו/י עמק יהושע אחרון עמ' קיב {מל"מ}
ו/י ערך שי חו"מ סי' סא סעיף ה, סי' קצח סעיף ג {מל"מ}
ו/י פד"ר חט"ז עמ' 342 {מל"מ}
ו/י פד"ר חכ"א עמ' 284-285
ו/י פני משה (שלז')
ו/י פתחי שערים דף נה ע"א, נז ע"ג
ו/י צמח מנחם - הקדמה דף ב ע"א {מל"מ}
ו/י קובץ ביאורים (שפירא)
ו/י קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רטז {מל"מ}, ח"ב עמ' רלה
ו/י קול יהודה (ישראל) דף עג ע"ג {מל"מ}
ו/י קונטרסי שעורים כתובות עמ' 20, 112
ו/י ר' אליהו פרדס - קובץ לזכרו עמ' נב-נה, ס
ו/י רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' כא
ו/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רסז
ו/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף ס ע"א {מל"מ}
ו/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריב
ו/י שו"ת הריטב"א סי' קיז
ו/י שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קמד
ו/י שו"ת מהרי"ק סי' ט
ו/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תנב
ו/י שואל ומשיב מהדו"א חלק א סימן קצז (ד"ה והנה במה שהאריך) {מל"מ}
ו/י שואל ומשיב מהדו"ב ח"ד סי' קפו {מל"מ}, מהדו"ד ח"ב סי' רכ (עז ע"א) {מל"מ}
ו/י שואל ומשיב מהדו"ד ח"ב סי' רכ (ד"ה והנה ר"ח) {מל"מ}
ו/י שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קיד
ו/י שם טוב
ו/י שם יוסף (אליקים)
ו/י שם יוסף (מועטי) ח"א דף נא ע"ד {מל"מ}, צג ע"א {מל"מ}
ו/י שמן המשחה (קושטא) דף נט ע"ד
ו/י שמעתתא דבי רב עמ' תקה {מל"מ}
ו/י שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 229
ו/י שער יהודה
ו/י שערי טהר ח"ד שער א סי' כו אות ה
ו/י שערי טוהר ח"ד שער א סי' כו אות ה דף קכ ע"ד {תנאי בעונה}
ו/י שערי ציון (סופר) ח"ב עמ' קטז {מל"מ}
ו/י שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רב {מל"מ}
ו/י תורת המלך (אריאלי) עמ' רלח
ו/י תורת חסד (פרדקין) אהע"ז סי' כב אות א {מל"מ}
ו/י תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רסב-רסג
ו/י תפארת מנחם דף מד ע"ב, נב ע"ב
ו/י תשובה מיראה
ו/י תשובה מיראה (תשסו) עמ' ו
ו/י תשורת שי מהדו"ק סי' קלב {מל"מ}
ו/יא אדני היד החזקה
ו/יא אישים ושיטות (תשסז) עמ' קמט-קנ
ו/יא אשר למלך
ו/יא ביתאל ח"א דף מד ע"א
ו/יא גבורת יצחק מכות עמ' צח
ו/יא דרך המלך (רפפורט)
ו/יא הגהות חבר בן חיים
ו/יא חזון יחזקאל גיטין פ"ה הי"ג
ו/יא חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רלח
ו/יא ישועות יעקב נשים עמ' שלו
ו/יא נשמת חיים (תשסח) או"ח קונטרס מבית הלוי עמ' ו, טז {מל"מ}
ו/יא סוכה וארבעת המינים עמ' 356
ו/יא רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קל-קלא {או"ש}
ו/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריב
ו/יא שלמי יוסף נזיר עמ' רלג-רלד
ו/יא שם טוב
ו/יא שם יוסף (מועטי) ח"א דף עו ע"א {לח"מ}
ו/יב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רעג
ו/יב אשר למלך
ו/יב ברור הלכה גיטין מה ע"ב ציון ז פסקה ד
ו/יב גדולי שמואל ב"ב דף סט ע"ב
ו/יב זכר אליהו עמ' רד-רה
ו/יב זכרון יהודה (לאש) דף פג ע"ד
ו/יב חוקות הדיינים ח"ג עמ' קצט
ו/יב חזון יחזקאל ב"ב הוספה ב
ו/יב חסד לאברהם (טרוימן) דף י ע"ג {תנאי כפול}
ו/יב יד דוד ח"ב דף קעד
ו/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רלט
ו/יב נחלת יעקב (צלניק) עמ' 19
ו/יב קרית מלך
ו/יב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קל
ו/יב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' צז
ו/יב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' סב, סה
ו/יב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' סח
ו/יב שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' לז
ו/יג דברי ריבות (תשעב) עמ' קפח
ו/יג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסג
ו/יג יד המלך (לנדא)
ו/יג ישא איש דף צב ע"ג
ו/יג מבוא למשנה תורה עמ' 107, 108, 258
ו/יג משנת יעקב מדע עמ' שי
ו/יג עמק המלך (לבוב)
ו/יג עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ג ס"ק ג
ו/יג שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 237, 242
ו/יג שם יוסף (אליקים)
ו/יג שערי טהר ח"ד שער א סי' ג אות ב, סי' כו אות ט
ו/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקכו
ו/יד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 102-105
ו/יד אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 146-148
ו/יד אבן מלוכה (רביע)
ו/יד אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רס
ו/יד אדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 109
ו/יד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שכ
ו/יד אוצרות יהושע עמ' רנד
ו/יד אור ליהודה קדושין עמ' שנג
ו/יד איים בים נדרים סי' י אות ב, ז {ומגיד משנה, תנאי ואומדנא}
ו/יד איפת צדק ח"ב ש"א סי' ו אות ו ואילך
ו/יד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רכה {מ"מ}
ו/יד אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 1, 13
ו/יד אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 137
ו/יד ארחות חיים ח"ב סי' ס
ו/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יד בית יחזקאל (סרנה) ב"מ סי' כד אות ז עמ' קמט
ו/יד בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' סב אות א
ו/יד ביתאל ח"ב דף ס ע"ד, עב ע"ג
ו/יד בני דוד
ו/יד בנין שאול עמ' קמח
ו/יד בצל החכמה (חזות) עמ' 275
ו/יד ברור הלכה גיטין מה ע"ב ציון ז פסקה ד, עה ע"א ציון א פסקה א
ו/יד גט מקושר (אלגזי) דף ט ע"ב, סב ע"ב
ו/יד גט מקושר (צינץ) עמ' שעא {מ"מ}
ו/יד דברי אמת (תשעט) עמ' תקצז {יש מן הגאונים שאומרים שאין צריך כפילת התנאי בממון, מגיד משנה - הן קודם ללאו בדיני ממונות, מגיד משנה - שלשה דקדוקי התנאי חד דינא אית להו לדעת הרמב"ם}
ו/יד דינא דחיי ח"ב דף ה ע"ג
ו/יד דליות דוד קידושין עמ' קג
ו/יד דעת סופר אהע"ז סי' כ
ו/יד הגהות חבר בן חיים
ו/יד הלכה למשה (אלבז) עמ' מט {מ"מ}
ו/יד המדות לחקר ההלכה מדה יד אות סא, מדה כב אות נח
ו/יד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שב
ו/יד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קלו-קלז
ו/יד הר המלך ח"ד עמ' כח, ח"ה עמ' פד-פז
ו/יד הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
ו/יד הרמב"ם והגאונים עמ' 35
ו/יד זכרון יהודה (מונק) דף סה ע"א {מ"מ}
ו/יד זעקת דלות עמ' 120
ו/יד חזון יחזקאל קידושין פ"ג ה"ב, ב"ב הוספה ב
ו/יד חי' הגר"ח ב"מ עמ' קצז
ו/יד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מו, פא
ו/יד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מו,פא
ו/יד חי' חתם סופר
ו/יד חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' ע
ו/יד חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' יג {מ"מ}
ו/יד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רכא
ו/יד טבעת החושן ח"ג עמ' 6, מלואי אבן ח"ד עמ' כה {מ"מ}
ו/יד טל חיים (טל) ברכות עמ' קכב
ו/יד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רפג {מ"מ}
ו/יד כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' לו
ו/יד לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רמד
ו/יד מבוא למשנה תורה עמ' 97
ו/יד מועדים וזמנים ח"ב סי' קכח, ח"ו סי' נט
ו/יד מועדים וזמנים ח"ו סי' נט עמ' צט
ו/יד מטה אהרן הל' יו"ט עמ' רכח
ו/יד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 35 {חולק על גאונים}, 311 {מחלוקת הגאונים}, 359 {גאונים}
ו/יד מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' צג
ו/יד מעיל צדקה (תשעח) עמ' קי
ו/יד מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל מו סי' א]
ו/יד מרדכי השלם ר"ה עמ' קמט
ו/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יד משנה הלכות ח"ב סי' לב דף מח ע"ג-ע"ד
ו/יד משנה הלכות כתובות דף ק ע"א {מ"מ}
ו/יד משנת יעקב
ו/יד משנת יעקב הפלאה עמ' צז
ו/יד משנת יעקב קנין עמ' קפד
ו/יד משפטי הלוי ח"ב סי' יג אות ז עמ' רנא
ו/יד משפטי התנאים עמ' ח, כח
ו/יד נחלת יעקב (צלניק) עמ' 19-20
ו/יד נחלת שבעה - שטרות מהדו"ב סי' ג סעיף כה {מ"מ}
ו/יד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' טז
ו/יד סוכה וארבעת המינים עמ' 354-353, 357-356, 362-360
ו/יד סמיכה לחיים דף קיז ע"ג {בני דוד}
ו/יד עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 86
ו/יד עומק הפשט ח"א עמ' תריא
ו/יד עין יצחק ח"ב עמ' שנו
ו/יד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רנא
ו/יד פני חיים (פלג'י) עמ' מט {מ"מ}
ו/יד פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' א דף סט ע"ג
ו/יד פרי הארץ (מזרחי) ח"ב אהע"ז סי' ג (עא ע"ג)
ו/יד פרי חיים (טל) עמ' 114
ו/יד פרשת המלך
ו/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כח אות י ואילך
ו/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' כא
ו/יד קהלות יעקב גיטין סי' יב אות ד
ו/יד קונטרסי שעורים כתובות עמ' נז
ו/יד קרית מלך
ו/יד שברי לוחות עמ' 158, 161 {הגהמ"י אות ו}
ו/יד שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רכד, רנ {מ"מ}
ו/יד שו"ת הרד"ך עמ' רפח {הגהמ"י אות ו}
ו/יד שו"ת הריב"ש עמ' קצח
ו/יד שו"ת הרמ"ע השלם עמ' קח {מ"מ בשם רמב"ן}
ו/יד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שלו
ו/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' לו, רסו
ו/יד שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' שנג
ו/יד שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' ס
ו/יד שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 237, 242
ו/יד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שלו
ו/יד שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 89
ו/יד שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' פו, פח
ו/יד שו"ת רשב"ש עמ' רסח
ו/יד שי למלך עמ' קצב
ו/יד שיח ערב קידושין עמ' מב
ו/יד שלמי שמחה ח"א עמ' רסו {לח"מ}
ו/יד שם יוסף (מועטי) ח"א דף סא ע"ד {מל"מ}, סד ע"ב {מ"מ}
ו/יד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ד אות ו {מ"מ}, סי' ה אות ז
ו/יד שמחת עולם הל' זכיה פ"ג ה"ב {מ"מ - גילוי דעת עדיף מתנאי שלא כתיקונו}
ו/יד שמן המשחה (קושטא) דף נה ע"ג
ו/יד שמן ראש (כץ) ז' אדר-פורים ח"א עמ' מט {בני גד וראובן}
ו/יד שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 49
ו/יד שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רו
ו/יד שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רעו
ו/יד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' סד
ו/יד שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' מ
ו/יד שער המלך ח"א עמ' תז, תיז {מ"מ}
ו/יד שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' ג, קנז, קסז
ו/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 330
ו/יד שערי ישר שער ז פ"ח אות ח
ו/יד שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' סז
ו/יד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שעו {מ"מ}
ו/יד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' סא, תקכח, תקעד
ו/יד תשובות הראב"ד סי' כו
ו/יד תשובות יהודה דף מז ע"א {מ"מ - אומדנא דמוכח}
ו/יד תשורת שי מהדו"ק סי' שיד
ו/טו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' פח, קלז
ו/טו אדני היד החזקה
ו/טו אהל חייא עמ' תרפג
ו/טו אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב קלו ע"א
ו/טו אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 73
ו/טו אורים גדולים (תשסג) עמ' רצח
ו/טו אחר האסף עמ' תה, תי
ו/טו ארחות חיים ח"ב סי' ס
ו/טו אשר למלך
ו/טו בית מאיר (תשע) סי' מח ס"ו עמ' של
ו/טו ביתאל ח"א דף מד ע"ג
ו/טו בכורי גשן סי' כט פ"א
ו/טו בן יאיר דף קמה ע"א
ו/טו בצל החכמה (חזות) עמ' 274
ו/טו דברי אמת (תשעט) עמ' תרו {הרי זו מקודשת מאלול}
ו/טו דברי ירמיהו קידושין עמ' רלח
ו/טו דיני חוזים במשה"ע עמ' 138
ו/טו דרך ישרה ח"ב עמ' קטז
ו/טו הגהות חבר בן חיים
ו/טו חוקות הדיינים ח"ג עמ' קיז {מל"מ}
ו/טו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שה, שח, שי
ו/טו לב ים גיטין עמ' שסט, שעא-שעב
ו/טו מצעדי גבר קדושין סי' מג ענף א אות ב
ו/טו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקב, תקו
ו/טו משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' קנד-קנה
ו/טו נחלת יעקב (צלניק) עמ' 26, 45, 78, 121, 122
ו/טו נחלת יצחק גיטין סי' יח
ו/טו עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 87
ו/טו עומק הפשט ח"א עמ' תריא
ו/טו פרי הארץ (מזרחי) ח"ב אהע"ז סי' ג (עב ע"ג-ע"ד)
ו/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שה אות ה
ו/טו צרור החיים (חייקא)
ו/טו קרית מלך
ו/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריב
ו/טו שו"ת מהרא"ל צינץ חו"מ סי' לח אות א
ו/טו שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' לז
ו/טו שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 174
ו/טו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' ש
ו/טו שו"ת רשב"ש עמ' שיד
ו/טו שואל ומשיב מהדו"ג ח"ב סי' ח {חזרה לפני קיום התנאי}
ו/טו שם טוב
ו/טו שם יוסף (מועטי)
ו/טו שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רסב {בני אהובה}
ו/טו שמן המשחה (קושטא) דף ס ע"א
ו/טו שמן רקח ח"א דף לח ע"ב
ו/טו שער המלך ח"א עמ' שפז {מל"מ}
ו/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 337
ו/טו שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 54
ו/טו תשורת שי מהדו"ק סי' תכה
ו/טז אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 73
ו/טז אור הישר [מ"מ וכ"מ הל' גירושין פ"ח ה"א]
ו/טז אמרי נפתלי ח"ב עמ' רד
ו/טז ארחות חיים ח"ב סי' ס
ו/טז אשר למלך
ו/טז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קכג
ו/טז בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף מח ע"ב
ו/טז בית ישי - דרשות עמ' רנב
ו/טז בכורי גשן סי' כט פ"א
ו/טז בצל החכמה (חזות) עמ' 274
ו/טז ברור הלכה קידושין ס ע"א ציון ג
ו/טז דברות משה גיטין עמ' קלג
ו/טז דור דורים עמ' מא
ו/טז דיני חוזים במשה"ע עמ' 138
ו/טז זעקת דלות עמ' 120
ו/טז חזון יחזקאל קידושין פ"ג ה"ח
ו/טז חי' כתב סופר כתובות עמ' קנג
ו/טז חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רכז
ו/טז חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' קה
ו/טז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שה, שי
ו/טז ישמח ישראל (רבינוביץ) דף יט ע"ב
ו/טז לבושי מרדכי ח"ד עמ' קפח
ו/טז מלך שלם דף לו ע"ד
ו/טז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקב
ו/טז נחלת יעקב (צלניק) עמ' 26
ו/טז נחלת יצחק גיטין סי' יח
ו/טז נחפה בכסף (נבון) ח"א דף נב ע"ד {וכן הדין בגיטין}
ו/טז עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 87
ו/טז עומק הפשט ח"א עמ' תריא
ו/טז פני אברהם (פרלמן) דף סח ע"ג
ו/טז צרור הכסף (הראשון) עמ' כא
ו/טז קרית מלך
ו/טז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תצח
ו/טז תשורת שי מהדו"ק סי' תכה
ו/יז אב בחכמה דף כז ע"ג {במעכשו א"צ משפטי התנאים}
ו/יז אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' יט, כא-כב, פו
ו/יז אבני נועם ח"ב עמ' קכה
ו/יז אבני נזר אהע"ז סי' קפו אות ב, יח, כא {ב"על מנת" א"צ משפטי תנאים}
ו/יז אבני נזר אהע"ז סי' קפו אות כא {מ"מ}, חו"מ סי' נא מחודש ב
ו/יז אבני ציון ח"ד עמ' קסח
ו/יז אדני היד החזקה
ו/יז אהל חייא עמ' תרפב
ו/יז אהל יצחק גיטין עמ' תמח, תקי, תקיג
ו/יז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שטו
ו/יז אוצמפה"ת ב"מ סו ע"ב הע' 39
ו/יז אוצרות יהושע עמ' רנד
ו/יז אור גדול סי' ל, דף קד ע"ב
ו/יז אור ליהודה קדושין עמ' שנב
ו/יז אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק עט
ו/יז אוריתא טו עמ' לט {מ"מ}
ו/יז איים בים קידושין פ"ב סי' כח אות ב
ו/יז איפת צדק ח"ב ש"א סי' יד
ו/יז אמונת שמואל (תשנט) עמ' קו
ו/יז אמרי בינה (אש) דף קיד ע"ד
ו/יז אמרי זאב דף נז ע"א-ע"ג
ו/יז אמרי נפתלי ח"ב עמ' רד
ו/יז אסיפת גאונים (תרעא) דף ה ע"א {בעל מנת א"צ דיני תנאי}
ו/יז אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 130, 142
ו/יז אפיקי מגינים קידושין סי' סז
ו/יז ארחות חיים ח"ב סי' ס
ו/יז אש דת (תשמח) עמ' פז
ו/יז אשר למלך
ו/יז אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קיד
ו/יז בגדי ישע (הלוי) סי' לו אות כו
ו/יז בדבר מלך ח"ו עמ' קפה
ו/יז בדבר מלך חי"ז עמ' מז, נט {כל האומר מעכשיו אינו צריך לכפול תנאו ולא להקדים התנאי למעשה אלא אע"פ שהקדים המעשה תנאו קיים וכו'}
ו/יז בינת זקנים - שער בינה בהלכה סי' מג
ו/יז בית אהרן (קארטשין) עמ' רכד
ו/יז בית אהרן וישראל גל' יח עמ' טו-טז, גל' כד עמ' מ {בתנאי מעכשו א"צ משפטי התנאים}
ו/יז בית יחזקאל (סרנה) ב"מ סי' כד אות ז עמ' קמט
ו/יז בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' סב אות א
ו/יז בית ישי - דרשות עמ' רנב
ו/יז בית לאבות דף פח ע"א
ו/יז בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ו עמ' מו
ו/יז בכורי גשן סי' כט פ"א, סי' ל פ"ב
ו/יז בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' טז, נט
ו/יז בצל החכמה (חזות) עמ' 275
ו/יז ברור הלכה גיטין עה ע"א ציון א פסקה ד-ה, עה ע"ב ציון א, קידושין ס ע"א ציון ג
ו/יז ברית עולם (ולר) סי' ס אות ח, סי' סו אות ג
ו/יז ברכת מרדכי כתובות עמ' סד, תיב
ו/יז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף פד ע"א
ו/יז גור אריה (צרמון)
ו/יז גט מקושר (אלגזי) עמ' שכו
ו/יז דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' עז
ו/יז דברי אמת (תשעט) עמ' תקצו {האומר מעכשיו א"צ לכפול תנאו ולא תנאי קודם למעשה וכו' והאומר על מנת כאומר מעכשו}
ו/יז דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' א ד"ה ולפ"ז, מים חיים סי' מז ד"ה עוד י"ל באומר
ו/יז דברי ירוחם סי' יח
ו/יז דינא דחיי ח"ב דף ז ע"א
ו/יז דיני חוזים במשה"ע עמ' 139-138, 146
ו/יז דרך המלך (לוין) דף א ע"א
ו/יז הגהות חבר בן חיים
ו/יז הגהות על ס' בני אהובה (סו"ס גור אריה, תש"ג) {בני אהובה}
ו/יז הלכה למשה (אלבז) עמ' רו
ו/יז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שב, שח
ו/יז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קלז
ו/יז וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קלז
ו/יז זית רענן ח"א עמ' תרעח, תרפא
ו/יז זכרון שמואל עמ' רכט, רלב-רלג
ו/יז זעקת דלות עמ' 120
ו/יז חוקות הדיינים ח"ב עמ' קנט
ו/יז חזון יחזקאל גיטין פ"ה ה"ו והי"ג, קידושין פ"ג ה"ב וה"ח, ב"ב הוספה ב
ו/יז חי' הגר"ח החדש עמ' קפב, רפא-רפב
ו/יז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' לט, מו, פא
ו/יז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' לט,מו,פא
ו/יז חי' הרי"ט עמ' קיט, קפא-קפב
ו/יז חי' הריצ"ד
ו/יז חי' חתם סופר
ו/יז חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' ע
ו/יז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' פג, רנה, שלב, קדושין עמ' רסה-רסו
ו/יז חי' מהרי"א הכהן עמ' קסה-קסו
ו/יז חי' ר' חיים הלוי דף יח
ו/יז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קעה, שעד
ו/יז חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' עח
ו/יז חי' ר' שמואל גיטין עמ' קעא
ו/יז חי' ר' שמואל נדרים עמ' נט-סא, ריא
ו/יז חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רכא
ו/יז חיי נפש ח"ג עמ' שיב
ו/יז חסד לאברהם (תאומים) מהדו"ק חו"מ סי' טו {א"צ משפטי התנאים ב"מעכשו"}
ו/יז יגיעת ערב פסחים עמ' קיד
ו/יז יד הלוי (לוין) דף קז ע"ג
ו/יז יד המלך (לנדא)
ו/יז יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' פה-פו
ו/יז ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף נב ע"ג
ו/יז ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קעז
ו/יז ישועות יעקב נשים עמ' קד {מ"מ}, רנו, שח, תלז, תקמא, תקצט, תשכג, תשכד, תשכו, תשכח, תשכט, תשלא
ו/יז כתב סופר אהע"ז סי' צג {מל"מ}
ו/יז לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף נד ע"ב, ב"ח אהע"ז דף לא ע"ג]
ו/יז לבני בנימין דף לה ע"א, לו ע"א-ע"ב
ו/יז לחם רב (בוטון) סי' קכב
ו/יז לחמי תודה (הורביץ) דף רנ ע"א {"מעכשו" א"צ משפטי התנאים}
ו/יז לקוטי שיחות חי"ז עמ' 31
ו/יז מאור למלך נדרים עמ' פג
ו/יז מאיר נתיבים עמ' 275
ו/יז מוריה גל' קיא עמ' לט, מד-מה
ו/יז מוריה שנה י גל' ז עמ' לט-מה
ו/יז מזכרת עמ' 221, 224 {על מנת}
ו/יז מילי דמרדכי
ו/יז מים שאובים עמ' רסז
ו/יז מלואי אבן ח"ב עמ' רמה
ו/יז מלך שלם דף לו ע"ד
ו/יז מנוחת אשר ח"ב דף מו ע"ג
ו/יז מנחה לאהרן (וולף) עמ' 124
ו/יז מעיני המים
ו/יז מצעדי גבר קדושין סי' מג ענף א אות ג
ו/יז מקור חסד עמ' קכג
ו/יז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקב
ו/יז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקלה
ו/יז משכיל ליהודה עמ' נג-נו
ו/יז משנה הלכות גיטין סי' טו
ו/יז משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קמב
ו/יז משנת יעקב
ו/יז משנת ר' אהרן כתובות עמ' כח-כט
ו/יז משנת ר' אהרן נדרים עמ' צה
ו/יז משפטי התנאים עמ' כג, כט, לט
ו/יז נדרי זריזין ח"א עמ' תקלט
ו/יז נחלי מים עמ' לט, מג
ו/יז נחלת יעקב (צלניק) עמ' 24, 26
ו/יז נחלת יצחק גיטין סי' יח
ו/יז ניצוצי אש עמ' רל
ו/יז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יד אות ג
ו/יז נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תיד, תקנז
ו/יז נתיבות מרדכי קדושין עמ' קו, קח, תעז
ו/יז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שמא {א"צ לכפול תנאי על מנת}
ו/יז סופר מהיר ח"א דף יג ע"ד, יד ע"ד
ו/יז ספיקא דרבנן עמ' קסה
ו/יז עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 85-88
ו/יז עומק הפשט ח"א עמ' תריא
ו/יז עיון בלומדות עמ' פ
ו/יז ערך שי חו"מ סי' רז סעיף ג {ראב"ד}
ו/יז פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' א דף סט ע"ב וע"ד
ו/יז פרחי כהונה (קצבורג) עמ' לז {על מנת}
ו/יז פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' רמט
ו/יז פרי הארץ (מזרחי) ח"ב אהע"ז סי' ג (עב ע"ד)
ו/יז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' יז
ו/יז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קכט
ו/יז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רטז
ו/יז רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' שיג
ו/יז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ריב
ו/יז שארית כלב עמ' ק
ו/יז שארית נתן (פולק) דף סו ע"ב {א"צ תנאי כפול}
ו/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריב
ו/יז שו"ת הרא"ש עמ' ר
ו/יז שו"ת הרד"ך עמ' רפז
ו/יז שו"ת הריב"ש עמ' קצח
ו/יז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כד, רעז
ו/יז שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' רנב
ו/יז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קע-קעא, רכט, רלה-רלז
ו/יז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תטו, תפ, תפז
ו/יז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרצז
ו/יז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רסט, רפז, שכח
ו/יז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רכז, רל
ו/יז שולי האדרת גיטין עמ' לט-מ
ו/יז שלמי יוסף נזיר עמ' רלג-רלד
ו/יז שם טוב
ו/יז שם יוסף (מועטי) ח"א דף סא ע"ד {לח"מ}, עג ע"ג {מ"מ - אם}, צב ע"א {מ"מ}
ו/יז שמן המשחה (קושטא) דף נח ע"ב
ו/יז שמן רקח ח"א דף לג ע"ג
ו/יז שעורי הלכה עמ' קנה, קצב
ו/יז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רצז {מ"מ}
ו/יז שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור כב
ו/יז שעורי ר' שלמה עמ' קל-קלא
ו/יז שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קכג
ו/יז שעורי ר' שמואל קדושין עמ' סב, רעא-רעב, רעח-רפ
ו/יז שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' סב-סג
ו/יז שער המלך ח"א עמ' תיד, תיז, תכד
ו/יז שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' סג
ו/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 328
ו/יז שערי ישר שער ז פ"ח אות ז
ו/יז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מב ע"ד, מז ע"ג
ו/יז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קפד, רז
ו/יז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 44
ו/יז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יג ס"ק ד {בני אהובה}, יד {בני אהובה}, כט-לא, לג {בני אהובה}
ו/יז תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' קכח, תנג {כל האומר ע"מ כאומר מעכשיו ואינו צריך לכפול התנאי וכו'}
ו/יז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתפט
ו/יז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקכא, תקעג, שכג, שכה, שכט, שנח, תקד, תקכט, תקלא
ו/יז תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רד, רז, ריא-ריב
ו/יז תפארת מנחם דף נא ע"ד
ו/יז תקון סופרים (רשב"ש) שער כא עמ' צג
ו/יז תשובות הגאונים החדשות עמ' 213
ו/יח אב בחכמה דף כז ע"ג {מ"מ}
ו/יח אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' כא-כב, פו
ו/יח אבני נועם ח"ב עמ' קכה
ו/יח אדני היד החזקה
ו/יח אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שכב
ו/יח אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' ל
ו/יח אוצרות יהושע עמ' רנד
ו/יח אוריתא טו עמ' מ
ו/יח איפת צדק ח"ב ש"א סי' יד אות ב
ו/יח אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 142
ו/יח אפיקי מגינים קידושין סי' סז
ו/יח ביתאל ח"א דף מד ע"א
ו/יח בני דוד
ו/יח בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' טז {מ"מ}
ו/יח בצל החכמה (חזות) עמ' 275
ו/יח דברי אמת (תשעט) עמ' תקצח {מגיד משנה, בטעם דבעל מנת ובמעכשיו אי"צ משפטי התנאים ובתנאי דאם בעינן}
ו/יח דיני חוזים במשה"ע עמ' 138
ו/יח דרך המלך (לוין) דף א ע"ב
ו/יח הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קלז, קמא {תנאי של מעכשו}
ו/יח הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שב, שח
ו/יח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קלז, קצו
ו/יח זכר אליהו עמ' רכו {הקדים מעשה לתנאי}
ו/יח זעקת דלות עמ' 120
ו/יח חזון יחזקאל גיטין פ"ה ה"ו, קידושין פ"ג ה"ב, ב"ב הוספה ב
ו/יח טבעת החושן ח"ג עמ' ג {מ"מ}, 14
ו/יח יגיעת ערב פסחים עמ' קיד, קטז
ו/יח יד הלוי (לוין) דף קז ע"ג
ו/יח כתב סופר אהע"ז סי' לח
ו/יח כתב סופר אהע"ז סי' לח ד"ה ואחר הוצעה {שהרי כשיתקיים התנאי יזכה זה בחצר ותתקדש זו ותתגרש זו משעה ראשונה}
ו/יח לב שלם [מכתב מאליהו דף קנ ע"ב]
ו/יח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקב
ו/יח משנת ר' אהרן כתובות עמ' כט, מה
ו/יח נחלת יעקב (צלניק) עמ' 29
ו/יח נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תיד, תקנז
ו/יח פרי הארץ (מזרחי) ח"ב אהע"ז סי' ג (עב ע"ד)
ו/יח פרי השדה נדרים עמ' נג {מאתים זוז}
ו/יח קרית מלך
ו/יח שו"ת הרד"ך עמ' רפז
ו/יח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קפה, תקלו {מ"מ}
ו/יח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרצז
ו/יח שו"ת רשב"ש עמ' שיד
ו/יח שיח התורה עמ' שלב {מעשה קודם תנאי בקידושין}
ו/יח שמן רקח ח"א דף לג ע"ג
ו/יח שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' צג
ו/יח שעורי ר' שלמה עמ' קל-קלא
ו/יח שער המלך ח"א עמ' תיז {מ"מ}
ו/יח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 394, 398
ו/יח שערי ישר שער ז פ"ח אות ז
ו/יח שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' רלח
ו/יח תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יג ס"ק כט-לא


ז/196 הלכות אישות פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ ז' פרקים לרמב"ם
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריג
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אדני היד החזקה
ז/א אהל יצחק גיטין עמ' רע
ז/א אהל משה (הורוביץ) ח"א קידושין ברא"ש פ"ג ס"ז
ז/א אהלי יהודה (הכהן) דף לב ע"א
ז/א אור הישר [שאגת אריה סי' צג, עין יצחק או"ח סי' ה, דברי ריבות סי' רפח, שכח-שכט, שו"ת מהר"ם אלשיך סי' נט]
ז/א אור יעקב יבמות דף ב ע"ד
ז/א אמרות טהורות (ישראל) דף פא ע"ד {מ"מ}
ז/א אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' מח [א] ד"ה וראיתי, אמרי שלמה סי' א ד"ה ובזה
ז/א אנצי"ת ע' ברירה הע' 79
ז/א בדבר מלך חי"ז עמ' מב, קיד {האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שירצה אבי רצה האב מקודשת}
ז/א בית אהרן וישראל גל' כד עמ' לח, מ
ז/א בית המדרש
ז/א בית יצחק (חבר) ח"ב דף מא ע"א-ע"ב
ז/א בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' צז, קכו {אם רצה האב}
ז/א בית מאיר (תשע) סי' לח ס"י עמ' רעה
ז/א בית מאיר השלם סי' לח ס"י עמ' פט
ז/א בית שלמה (דרימר) חו"מ סי' יז {מ"מ - לשון שלילה משמעו לעולם}
ז/א בית שלמה (דרימר) חו"מ סימן יד (ד"ה וחילוק, ד"ה וזהו בירורא, ד"ה היוצא) {מ"מ}
ז/א בכורי גשן סי' ל פ"ט
ז/א בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' רכא
ז/א בני שמואל דף נז ע"ד
ז/א ברור הלכה גיטין כה ע"ב ציון ב, קדושין סג ע"א ציון ה
ז/א ברור הלכה כתובות עט ע"א ציון א פסקה ז
ז/א דברי יוסף (אירגס) סי' מז דף צח ע"א-ע"ג {ע"מ שירצה אבא}
ז/א דברי משה (מזרחי) עמ' רסב {ע"מ שירצה אבא}
ז/א דברי ריבות (תשעב) עמ' תנב, תקח-תקט
ז/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 132, 140, 310
ז/א דרך המלך (רפפורט)
ז/א דרכי הים - דרך השער דרוש א לנישואין (קעג ע"ד) {מ"מ - תנאי בשב ואל תעשה}
ז/א דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ"ט, שמעתתא ח פכ"ג
ז/א הגהות חבר בן חיים
ז/א המדות לחקר ההלכה מדה כב אות סד ואות קלז
ז/א זכר יצחק (תשן) עמ' סז
ז/א זכרון מלך (צונץ)
ז/א חוקות הדיינים ח"ג עמ' קכ
ז/א חזו"א אהע"ז סי' נא ס"ק א
ז/א חזו"א על הרמב"ם
ז/א חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רפה-רפו
ז/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד קידושין סג ע"א]
ז/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רפז-רפח
ז/א חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קמו, קעט, רמא
ז/א חיי אברהם (טייב) דף סט ע"ג
ז/א חיים ומלך
ז/א חסדי דוד ח"ג עמ' רעא
ז/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' שיג {מ"מ}
ז/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף צז
ז/א חקרי לב יו"ד ח"ב סי' נב דף צד ע"ג, צה ע"א, צח ע"ב {מ"מ}
ז/א יעקב לחק (סניגליא) לימוד י {מל"מ}
ז/א יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שסא
ז/א ישועות יעקב נשים עמ' תשל-תשלא
ז/א ישועות ישראל סי' סא סעיף ג
ז/א לב ים גיטין עמ' רב
ז/א לב מרפא דף נג ע"ד
ז/א לב שלם [תקון סופרים דף עד ע"ב, קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף ס ע"א, ח"ב דף יט ע"ג, מהרש"ך ח"א דף לז ע"ד, לח ע"ג]
ז/א לבב דוד
ז/א מים רבים חו"מ סי' ל {שתיקה אינה כהסכמה}
ז/א מנחת חינוך ח"א עמ' לב
ז/א מנחת יהודה (בוים) דף יד ע"א-ע"ב, יז ע"ד
ז/א מעדני מלך (תשמח) עמ' רלט
ז/א מעיני המים
ז/א מקור ישראל דף עח ע"ב {מ"מ - אם לא קבע זמן משמעו לעולם}
ז/א מקור ישראל דף קיג ע"ג {מ"מ - תנאי שלילי משמעו לעולם}
ז/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קצז
ז/א מראה הפנים קדושין דף לז ע"ב
ז/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/א משאת משה (ישראל) חו"מ ח"א סימן מו ד"ה ומה שטען ואילך
ז/א משה ידבר (תשעו) עמ' שלח-שלט
ז/א משנת חיים עירובין עמ' פא
ז/א משרת משה (נבר) דף יג ע"ב (מספור שני, רשום פ"י)
ז/א נחל איתן
ז/א סופר המלך ח"ב עמ' רצ
ז/א סמיכה לחיים דף קיד ע"א
ז/א עולת איש (אלישר) דף סו ע"ד {ע"מ שירצה אבא}
ז/א עונג שבת סי' מד
ז/א עין יצחק ח"א עמ' לא
ז/א עמק המלך (לבוב)
ז/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' שי
ז/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצה
ז/א עצי ארזים סי' לח ס"ק כג-כד, כו
ז/א ערך שי חו"מ סי' קעו סעיף כו {מ"מ}
ז/א פד"ר ח"כ עמ' 320, חכ"א עמ' 48
ז/א פחד יצחק (זס') עמ' סט
ז/א פני אברהם (פרלמן) דף לד ע"ב
ז/א פני חיים (פלג'י) עמ' קכה {מ"מ}
ז/א פני משה (הררי) עמ' רב
ז/א פנים חדשות [מהרש"ך ח"א לז]
ז/א פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' א דף סח ע"ד {מ"מ- סתמו לעולם}
ז/א פרשת המלך
ז/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שה אות ד
ז/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' עו, פז, קד, קיד {מ"מ}
ז/א קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' פח {מ"מ}, ריח {מ"מ}
ז/א קונטרסי שעורים גיטין שעור יב אות ב, ה, הערה 1
ז/א קרית מלך רב
ז/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' רא, רה
ז/א שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' עא-עב, רפב
ז/א שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' סג {מ"מ}, רנה
ז/א שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' סב
ז/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רנב
ז/א שו"ת הריב"ש עמ' רעט
ז/א שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתקיט
ז/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כג, צח, קצט, תיד
ז/א שו"ת מהר"ם אלשיך סי' ט {מ"מ}
ז/א שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' ו, קמט
ז/א שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קב
ז/א שו"ת ר"א בן ארחא עמ' קב
ז/א שו"ת ר"י מליריאה עמ' קצג {מ"מ}
ז/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' עב
ז/א שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קנא
ז/א שם יוסף (אליקים)
ז/א שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רפ {קמ"ר}, רפב {שעה"מ}
ז/א שמחת יו"ט (אלגזי) דף ריא ע"ב {מ"מ}
ז/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כה אות א {מ"מ}, סי' סא
ז/א שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 379, 380
ז/א שער המלך ח"א עמ' תכו, תקצה
ז/א שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קמ-קמא
ז/א שפת הים (מיו) חו"מ סי' ח דף קיז ע"ג {מ"מ}
ז/א תורת גיטין סי' קכ ס"ק ד {מל"מ}
ז/א תשורת שי מהדו"ק סי' תקסב {לח"מ}
ז/א תשורת שי סי' תקסב {מ"מ}
ז/ב אדני היד החזקה
ז/ב אמרי נפתלי ח"ב עמ' שמ {מל"מ}
ז/ב אפיקי מגינים קידושין סי' סו
ז/ב באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף נט
ז/ב בגדי כהונה (כהן) אהע"ז סי' יח (עו ע"א)
ז/ב בגדי כהונה (כהן) דף עג ע"ב, עה ע"ד, עו ע"א
ז/ב בגדי כהונה (מהרז"ך) אהע"ז סי' יז דף עג ע"ב
ז/ב בינת נבונים דף קי ע"ב
ז/ב בית אהרן וישראל גל' עז עמ' יב
ז/ב בית מאיר השלם סי' לח סי"ב עמ' צא
ז/ב ברור הלכה קידושין ס ע"א ציון ה
ז/ב דרכי משה ח"ב שמעתתא ו פ"ה
ז/ב היכל מלך
ז/ב המעשה והמדרש עמ' סו {שעה"מ}
ז/ב זכרון אהרן סי' יב מחודש ב, עמ' לב {מל"מ}
ז/ב זכרון מלך (צונץ)
ז/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 285
ז/ב יד המלך (לנדא)
ז/ב עין יצחק ח"ב עמ' תפ
ז/ב פינות הבית דף פה ע"ב
ז/ב קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקו, תקיב
ז/ב קרית מלך רב
ז/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' רו
ז/ב שו"ת מהרלב"ח סי' קלד (א)
ז/ב שורת הדין ח"ב עמ' נג
ז/ב שער המלך ח"א עמ' תכז
ז/ב שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' סט
ז/ב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' ע, כרך ב עמ' מח
ז/ב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' שכט, שסו {אומר שאין לו}
ז/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ג בית מאיר (תשע) סי' לח ס"יב עמ' רעו
ז/ג ברור הלכה קדושין נט ע"א ציון ח
ז/ג דברי אמת (תשעט) עמ' תקנט {מגיד משנה, בשם התוספתא דעל מנת שיש לי ביד פלוני וכו'}
ז/ג דינא דחיי ח"ב דף ח ע"ג
ז/ג הון יוסף דף כה
ז/ג המעלות לשלמה עמ' תיז
ז/ג יד רמה קדושין עמ' תז
ז/ג כתבי מהר"ם איררה עמ' רמב {מספק}
ז/ג לב שלם [ב"ח אהע"ז דף לב ע"א]
ז/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשז {מ"מ}
ז/ג עצי ארזים סי' לח ס"ק מד
ז/ג פירושי איברא עמ' 76
ז/ג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קע-קעא
ז/ג פרשת המלך
ז/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ריח {מ"מ}
ז/ג שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' סט
ז/ג שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' סט
ז/ג שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף ריח
ז/ג שו"ת מהרלב"ח סי' קלד (א) {מ"מ}
ז/ג שו"ת ר"י מליריאה עמ' שכט {מ"מ}
ז/ג שם יוסף (אליקים)
ז/ג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כא אות ב {מ"מ}
ז/ד אדני היד החזקה
ז/ד באר ראי עמ' שנא
ז/ד בית אהרן וישראל גל' עז עמ' יג
ז/ד בכורי אברהם דף עד ע"א
ז/ד ברור הלכה קידושין ס ע"א ציון ו
ז/ד דרך המלך (רפפורט)
ז/ד הגהות אליעזר דף נח ע"ב
ז/ד חזון יחזקאל קידושין פ"ג ה"א
ז/ד חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 285
ז/ד לב שלם
ז/ד מבי"ט (רובינ') דף קלט ע"ב
ז/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף רו ע"ב {מ"מ}
ז/ד פרשת המלך
ז/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' עח
ז/ד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רכא
ז/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשו
ז/ד שער המלך
ז/ד שער המלך ח"א עמ' תכח
ז/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רעג
ז/ה אור הישר [לח"מ הל' ערכין פ"ד הי"ג]
ז/ה בני שמואל דף קז ע"א, קח ע"א
ז/ה ברור הלכה קדושין סא ע"א ציון ו
ז/ה הגהות אליעזר דף נח ע"ב {לח"מ}
ז/ה ויוסף שאול דף כ ע"ג
ז/ה זכרון יהונתן דף קצו
ז/ה חדושים ובאורים (גרי') ערכין כה ע"א
ז/ה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף מז
ז/ה יקר הערך דף פז ע"ד {לח"מ}
ז/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף רו ע"ד, רז ע"א {לח"מ}
ז/ה מעיני המים
ז/ה מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' נג]
ז/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ה מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' ערכין פ"ד הי"ד, ולח"מ לקמן הי"ג ד"ה בפכ"ח]
ז/ה נחפה בכסף (נבון) ח"א דף מב ע"ד
ז/ה ערהשה"ע זרעים סי' לה אות כג
ז/ה ערך יעקב עמ' צו
ז/ה פרשת המלך
ז/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ש {לח"מ}
ז/ה תנופת זהב עמ' 221
ז/ו ארחות חיים ח"ב סי' ו אות ח
ז/ו בית אהרן וישראל גל' כו עמ' מה
ז/ו ברור הלכה כתובות עב ע"ב ציון ח
ז/ו דינא דחיי ח"ב דף נא ע"ד
ז/ו האיר ממזרח חמש מגילות עמ' מט {ויותר עליהן הנשים קול עבה}
ז/ו הר המלך ח"ד עמ' כח
ז/ו זכור לאברהם (אביגדור)
ז/ו חסד לאברהם (טרוימן) דף יד ע"א-ע"ב {קידושי כולם תופסים}
ז/ו חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 141
ז/ו מאמר המלך
ז/ו מהלכי משפט ח"א מהלך ב אות ו
ז/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/ו מראה הפנים כתובות מה ע"ב
ז/ו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תכב {ארבעתן מצויין}
ז/ו שו"ת אור שמח דף קכו
ז/ז אור הישר [שבות יעקב ח"א סי' קד]
ז/ז אמרות טהורות (ישראל) דף פז ע"א {מ"מ}
ז/ז אמרי משפט ח"א עמ' כח
ז/ז ארחות חיים ח"ב סי' ו אות ח
ז/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ז בית מאיר (תשע) סי' לט ס"ד עמ' רפג
ז/ז בית מאיר השלם סי' לט ס"ד עמ' קב-קג
ז/ז ברור הלכה כתובות עב ע"ב ציון ח
ז/ז ברור הלכה כתובות עה ע"א ציון א
ז/ז ברור הלכה כתובות עה ע"ב ציון א פסקה א {מום גלוי}
ז/ז ברכת שלמה אהע"ז עמ' רנ, רנג
ז/ז דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' נא
ז/ז דקה מן הדקה דף ס ע"ד
ז/ז דרך המלך (רפפורט)
ז/ז הגהות אליעזר דף נח ע"ג {מ"מ ולח"מ}
ז/ז זכרון מלך (צונץ)
ז/ז חזו"א על הרמב"ם
ז/ז חי' חתם סופר
ז/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שצז {מל"מ}
ז/ז חיים ומלך
ז/ז חיים ושלום ח"א סי' א (ב ע"ד)
ז/ז חסדי דוד ח"ג עמ' קנו
ז/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נז עמ' קפו
ז/ז יד המלך (לנדא)
ז/ז יד המלך (פלומבו)
ז/ז יכין ובועז ח"א סי' קט עמ' 237
ז/ז ישועות יעקב נשים עמ' שיא
ז/ז לב שלם [בני משה (שלטון) סי' מד דף צב ע"א, מגילת ספר עשין דף עט ע"ג, לאוין דף קסא ע"א, שו"ת מהר"י קצבי סי' ד דף ח, דברי יוסף (אירגאז) סי' מז, עדות ביעקב (בוטון) סי' סט, עצמות יוסף דף קא, באר היטב (דפוס קשמן) אהע"ז סי' לח, ב"ח אהע"ז דף לא ע"ג]
ז/ז לבב דוד
ז/ז מגילת ספר לאוין דף קסא ע"א, עשין דף עט ע"ג
ז/ז מלאכת שמואל עמ' לד, סא, סד
ז/ז מלאכת שמואל עמ' לד, סא, סד
ז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' שמב
ז/ז מנחת מחבת עמ' סו
ז/ז מעשה אברהם דף קלט ע"ד
ז/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שב ע"ב, שד ע"ב
ז/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ז משרת משה (עטייה)
ז/ז נשאל דוד אהע"ז עמ' קכ ע"ב
ז/ז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שעו
ז/ז ס' הנייר עמ' קסה
ז/ז עמק המלך (לבוב)
ז/ז עצי ארזים סי' לט ס"ק יא, יז
ז/ז פד"ר ח"ח עמ' 264-265
ז/ז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' תטו
ז/ז קרית מלך
ז/ז קרן הצבי מצוה פד אות ה
ז/ז שארית נחמיה (גינצבורג) דף י ע"א {מל"מ}
ז/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קעה
ז/ז שו"ע הרב שו"ת סי' כח אות יד ד"ה ואף
ז/ז שו"ת אדה"ז סי' כח
ז/ז שו"ת ר"י קצבי סי' ד
ז/ז שו"ת רשב"ש עמ' תקנט
ז/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' טז
ז/ז שם יוסף (אליקים)
ז/ז שמן המשחה (קושטא) דף קיח ע"ב
ז/ז שער החיים [ספר החיים] (ביק) - חוקת הפסח דף מג ע"ג {כתובה דרבנן}
ז/ז שערי טהר ח"ו סי' עא אות ג
ז/ז תולדות שם דף מז ע"ב {לח"מ}
ז/ז תורה לשמה (תשעג) עמ' רנה
ז/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ג, ח"ה עמ' קצה
ז/ח אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ב אות ז
ז/ח אהלי יהודה (הכהן) דף ז ע"ד
ז/ח אוצר הפוסקים כרך ב - הערות בסופו עמ' יט
ז/ח אור הישר [באר יצחק אהע"ז סי' ג]
ז/ח אות לישועה דף יח ע"א
ז/ח אחיעזר ח"א סי' כז אות ב
ז/ח אמונת שמואל (תשנט) עמ' קג, קו
ז/ח אנצי"ת ע' אין אדם רוצה הע' 16
ז/ח ארחות חיים ח"ב סי' ו אות ח
ז/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ח באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' מא
ז/ח באר ראי עמ' שמח
ז/ח באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' עב-עג
ז/ח בית הלוי ח"ג סי' ד עמ' ל-לא
ז/ח בית מאיר (תשע) סי' לט ס"ד עמ' רפה
ז/ח בית מאיר השלם סי' לט ס"ד עמ' קה
ז/ח ביתאל ח"א דף מה ע"ב
ז/ח בכורי גשן סי' כג פ"ה
ז/ח ברור הלכה יבמות יב ע"א אחרי ציון ב פרק ה
ז/ח ברור הלכה כתובות עד ע"ב ציון א
ז/ח גדולי ציון (תשנב) עמ' שמ {נחל איתן}
ז/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ה אהע"ז סי' ח
ז/ח דברות משה יבמות עמ' קל
ז/ח דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' צו
ז/ח דרך המלך (רפפורט)
ז/ח הגהות אליעזר דף נח ע"ג {מ"מ}
ז/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רצח
ז/ח זכר יהודה עמ' קצו, רז
ז/ח זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' נט-ס
ז/ח חוות יאיר (תשנז) עמ' תרכה
ז/ח חוות יאיר סי' רכא
ז/ח חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' לה-לו
ז/ח חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קו
ז/ח חיים ומלך
ז/ח טל אורות (ג'ויא), תשובות דף ז ע"ב {מ"מ}
ז/ח יכין ובועז ח"א סי' קט עמ' 237
ז/ח כל בו ח"ה עמ' צ
ז/ח מהלכי משפט ח"א מהלך ב אות ו, ט
ז/ח מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סה (השני) או"ק ב
ז/ח מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קעה
ז/ח מלאכת שמואל עמ' לד, לה, סג
ז/ח מלאכת שמואל עמ' לד, סג
ז/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' ט
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ח משה ידבר (תשעו) עמ' שפ
ז/ח משנת ר' אהרן כתובות עמ' קסז
ז/ח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רפב, אהע"ז ח"ב עמ' ריח
ז/ח נועם ח"א עמ' פו, ח"ה עמ' יח, לג-לד
ז/ח נחל איתן
ז/ח נרות אהרן
ז/ח נשמת חיים (אבולפיה), תשובות דף יד {מ"מ}
ז/ח נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' מו
ז/ח נתיבות שלום (למפרט) עמ' קא
ז/ח עין יצחק ח"ב עמ' רפז
ז/ח עין יצחק תנינא ח"א עמ' מח {מ"מ}
ז/ח עמק המלך (לבוב)
ז/ח עצי ארזים סי' לט ס"ק ה, ז, כב
ז/ח פד"ר ח"כ עמ' 245, 253
ז/ח פירושי איברא עמ' 40-41
ז/ח פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' טז-יז, שב, שי-שיא
ז/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שיד
ז/ח קונטרסי שעורים קדושין שעור י אות ב
ז/ח שביתת יו"ט
ז/ח שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף ריז
ז/ח שו"ת רשב"ש עמ' תקנט
ז/ח שורת הדין ח"ב עמ' נג
ז/ח שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ד אות יא
ז/ח שער המלך ח"א עמ' תרכה
ז/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 445
ז/ח שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קפד {כ"מ}
ז/ח שרידי אש ח"א עמ' תקיט, תקלא, תקלו
ז/ח תורה לשמה (תשעג) עמ' רה {מ"מ}
ז/ט אבני ציון ח"ב סי' לח אות ה
ז/ט אות לישועה דף יח ע"א
ז/ט אמרות טהורות (ישראל) דף יח ע"ב {מל"מ}, פז ע"א {מ"מ}
ז/ט אנצי"ת ע' אשה הע' 552
ז/ט ארחות חיים ח"ב סי' ו אות ח
ז/ט בני דוד
ז/ט ברור הלכה כתובות עד ע"ב ציון א פסקה ב {בני אהובה}, ציון ב
ז/ט דברות אליהו ח"ה עמ' קסו {ללכת לרופא}
ז/ט מהלכי משפט ח"א מהלך ב אות ט
ז/ט ס' השבי"ט עמ' קנד
ז/ט עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ג ס"ק ג
ז/ט ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רפא
ז/ט ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנג
ז/ט שו"ת רשב"ש עמ' תקנט
ז/ט תורה לשמה (תשעג) עמ' רה {מ"מ}
ז/י אושר ירוחם עמ' טו, לא-לג
ז/י אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא-ב (הערה ב) ד"ה והנה {שעה"מ}
ז/י אנצי"ת ע' דבור הע' 72
ז/י אפיקי מגינים קידושין סי' סב-סג
ז/י בית אהרן וישראל גל' א עמ' יב {כמו בר פדא}
ז/י בית אהרן וישראל גל' צו עמ' נג, נה {מל"מ}
ז/י בית מאיר (תשע) סי' מ ס"ג עמ' רפח
ז/י בית מאיר השלם סי' מ ס"ג עמ' קי
ז/י בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' סג {שעה"מ}
ז/י בני דוד
ז/י ברור הלכה גיטין פד ע"א ציון א {מל"מ}, קדושין נט ע"א ציון ה, נט ע"ב ציון ו
ז/י ברור הלכה כתובות כב ע"א ציון ל פסקה ג {שעה"מ}
ז/י גור אריה (צרמון)
ז/י גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ה
ז/י דברי אברהם (מנדלסון) דף נג ע"ג {שעה"מ}
ז/י דברי אמת (תשעט) עמ' מג {המקדש לאחר ל'}
ז/י דברי ירמיהו קידושין עמ' צח, ריט-רכ
ז/י דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קסח
ז/י דברי משפט סי' רמא סעיף ח {שעה"מ}
ז/י דרך המלך (רבי)
ז/י דרך המלך (רפפורט)
ז/י דרכי חושן (תשסח) עמ' קצד {שעה"מ}
ז/י השבת לקדשו דף נח ע"ב {לח"מ} וע"ג {מ"מ}, עב ע"ג-ע"ד {לח"מ}
ז/י השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 63
ז/י זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' קיד {מל"מ}
ז/י חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' ריז
ז/י חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 500
ז/י טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' רכז {שעה"מ}
ז/י ימי שלמה
ז/י יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' רסו {שעה"מ}
ז/י ישועות ישראל סי' סו סעיף כה {שעה"מ}
ז/י כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קכא ע"ב
ז/י כתב סופר אהע"ז סי' לח ד"ה והנה הר"ן {אין בחזרתם כלום}, ד"ה והנני {ואם חזר בו בתוך השלשים או חזרה היא אינה מקודשת}
ז/י לב מבין
ז/י לב שלם [מכתב מאליהו דף קמז ע"ב]
ז/י מגילת ספר לאוין דף כב ע"א
ז/י מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' לב
ז/י מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רעו
ז/י מנוחת משה דף טז ע"ג-ע"ד {כר' יוחנן}
ז/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' שסז {לח"מ}
ז/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שמז
ז/י מרחשת ח"א סי' נא אות א
ז/י משנה הלכות גיטין סי' ב
ז/י משפט הקנין ח"א עמ' שה
ז/י משרת משה (נבר) דף יג ע"ד (מספור שני, רשום פ"י)
ז/י נדרי זריזין ח"א עמ' קצו {מל"מ}
ז/י נחלת יעקב (צלניק) עמ' 100, 121, 150
ז/י ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' עד {לח"מ}
ז/י עמק המלך (לבוב)
ז/י עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ג ס"ק ג
ז/י פרשת המלך
ז/י קבוצי אפרים שנה א חוב' א עמ' 13 {מעשה חושב}
ז/י קרית מלך רב
ז/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' רח
ז/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' מה
ז/י שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רפג {לח"מ}
ז/י שו"ת רשב"ש עמ' שיד
ז/י שובע שמחות עמ' שפה {שעה"מ}
ז/י שם יוסף (אליקים)
ז/י שם משמריה עמ' צה
ז/י שמן המשחה (קושטא) דף נט ע"ד {מל"מ}
ז/י שמרו משפט ח"ב עמ' קל {שעה"מ}
ז/י שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קסב
ז/י שער המלך ח"א עמ' תב-תג, תקיד, תקצב
ז/י שער יהודה כאן, ודף ח {מ"מ}
ז/י שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ט אות ב ד"ה וקצת
ז/י תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' מ, תק
ז/י תפארת מנחם
ז/יא אהל חייא עמ' תרנו, תרנז, תרנט, תרפג
ז/יא אור שמח (השמטות סוף הל' אישות)
ז/יא אסיפת גאונים (תרעא) דף יג ע"ב
ז/יא ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' ש
ז/יא אשר למלך
ז/יא בית אהרן וישראל גל' ה עמ' פא {קידושין לאחר ל', ונתקדשה לאחר תוך ל', ומת השני תוך ל'}
ז/יא ברור הלכה קידושין נט ע"ב ציון ו
ז/יא גדולי שמואל נדרים דף לד ע"ב, קידושין דף נט ע"א {או"ש}
ז/יא גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ה
ז/יא דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' כז
ז/יא דור דורים עמ' מא
ז/יא דליות דוד קידושין עמ' קד
ז/יא המאיר לארץ [עבודת הגרשוני תשובה קיח]
ז/יא הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שמט
ז/יא כנפי נשרים
ז/יא מקנת כסף עמ' קג
ז/יא משרת משה (נבר) דף יג ע"ד (מספור שני, רשום פ"י)
ז/יא נחלת יעקב (צלניק) עמ' 98, 121, 122, 124 {או"ש}, 140
ז/יא נטיעות חיים דף כא ע"א
ז/יא עולת שמואל (לובצר) ח"א דף נב ע"ג
ז/יא עין יהודה עמ' קמא {מקדש לאחר ל' יום ובא אחר וקידשה}
ז/יא עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רח {מ"מ}
ז/יא פירושי איברא עמ' 88 {מל"מ}
ז/יא פרשת המלך
ז/יא קהלות יעקב קדושין סי' מב
ז/יא קרבן ציון עמ' עח {מ"מ}
ז/יא קרית מלך רב
ז/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' רח
ז/יא שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תשצג
ז/יא שם יוסף (אליקים)
ז/יא שמן המשחה (קושטא) דף ס ע"ד
ז/יב אבן ישראל (פישר)
ז/יב אבני נועם ח"ב עמ' קצא
ז/יב אבני נזר אהע"ז סי' תסו אות א
ז/יב אדני היד החזקה
ז/יב אהלי יהודה (הכהן) דף פא ע"ב
ז/יב אהלי שם (גינשטלינג) עמ' לב {צריכה גט מכל אחד}
ז/יב אוצמפה"ת ב"מ לד ע"א הע' 103
ז/יב אור גדול סי' נד אות יא, דף קלג ע"ד
ז/יב אור הישר [לח"מ הל' מכירה פ"ב ה"ט והל' תמידין פ"ח הט"ו, מל"מ הל' גירושין פ"ו ה"ג, חי' מהר"ם ברבי קידושין נט ע"ב, צבי גאון יעקב סי' לט]
ז/יב אור עולם (שניאורסון) עמ' 80, 82
ז/יב אוריתא טו עמ' קמג, קמה, קנ
ז/יב אילה שלוחה (הלברשטם) דף מב ע"ג
ז/יב אמרות טהורות (ישראל) דף פט ע"ד
ז/יב אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' טז [א] ד"ה ספק {שעה"מ ד"ה ואולם עדיין}
ז/יב אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כ ד"ה אולם {שעה"מ}
ז/יב אמרי בינה (אש) דף קיב ע"ג-ע"ד, קיג ע"א-ע"ב {מעכשו ולאחר שלשים}
ז/יב אנצי"ת ע' אגלאי הע' 9 {שעה"מ}
ז/יב אסיפת גאונים (תרעא) דף יג ע"ב {צריכה גט מכולם}
ז/יב אפיקי מגינים קידושין סי' סה
ז/יב אשר למלך
ז/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/יב בדבר מלך חי"ז עמ' סא {האומר לאשה הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר שלשים יום בדינר זה ובא אחר וקדשה בתוך השלושים יום הרי זו מקודשת מספק לשניהם וכו'}
ז/יב בית אביגדור
ז/יב בית אהרן (קארטשין) עמ' רלה
ז/יב בית יצחק (חבר) ח"ב דף לט ע"ד
ז/יב בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' צא, קעט
ז/יב בית מאיר (תשע) סי' מ ס"ג עמ' רפח
ז/יב בית מאיר השלם סי' מ ס"ג עמ' קי
ז/יב ברור הלכה כתובות פב ע"א ציון א פסקה ג
ז/יב ברור הלכה קידושין נט ע"ב ציון ז
ז/יב ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' קיט
ז/יב בתים לבדים עמ' סא, פג
ז/יב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קז
ז/יב גט מקושר (אלגזי) עמ' קב
ז/יב דברות משה גיטין עמ' קלג, קידושין סי' ל ענף א
ז/יב דברי חיים (אוירבך) קידושין סי' כט ד"ה עוד
ז/יב דברי חיים השמטות סי' ט {שעה"מ}
ז/יב דגל ראובן ח"ב סי' לט
ז/יב דור דורים עמ' מא
ז/יב דין אמת (תקטו) דף לז ע"ב {קרית מלך רב}
ז/יב דין אמת (תשסז) עמ' קלד {קמ"ר}
ז/יב הגהות חבר בן חיים
ז/יב ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 142 {מ"מ}
ז/יב ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 142, 140
ז/יב ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 142, 140 {כ"מ}
ז/יב היכל צמח הל' עבדים פ"ד
ז/יב הלכה פסוקה ח"ב סי' כה הערה 145 {מ"מ}
ז/יב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שנח
ז/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קמב
ז/יב זאת ליעקב קידושין עמ' תקצט-תרא
ז/יב זכרון יהונתן דף מט
ז/יב זכרון מלך (צונץ)
ז/יב חזון יחזקאל סוטה פ"ז הי"ב
ז/יב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שסג, קדושין עמ' רסא
ז/יב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קצ
ז/יב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שפו
ז/יב חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רטז
ז/יב חסדי דוד ח"ז עמ' תר
ז/יב ימין משה
ז/יב ישועות יעקב נשים עמ' תשכ
ז/יב כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קכא ע"ב
ז/יב כרם שלמה (אהרמן) יבמות צג ע"א
ז/יב לב שלם [ב"ח אהע"ז דף לד ע"א, קרבן העדה (דפוס ראשון) קדושין ו ע"ג]
ז/יב לבב דוד
ז/יב מלבושי יו"ט ח"א דף עו ע"א
ז/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' שה-שו
ז/יב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רל {שעה"מ}
ז/יב מנחת שלמה שביעית עמ' קכה {שעה"מ}
ז/יב מצעדי גבר קדושין סי' מב אות ב-ג
ז/יב מראה הפנים יבמות כ ע"א
ז/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יב מרכבת יוסף דף מו ע"ד, מז ע"ד, מח ע"א {מועילים קידושי שיור}
ז/יב משיב דבר ח"ה סי' סד
ז/יב משנת ר' אהרן גיטין עמ' קסו
ז/יב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 516
ז/יב משפטי עזיאל ח"ה עמ' קסג
ז/יב משרת משה (נבר) דף יד ע"א (מספור שני, רשום פ"י)
ז/יב נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שיח {מל"מ}
ז/יב נחלת יעקב (צלניק) עמ' 100, 101 {שעה"מ}, 129, 143
ז/יב נחפה בכסף (נבון) ח"א דף נז ע"ד {כ"מ}
ז/יב נר מצוה (ואלק) מצוות דף כג ע"א-ע"ב {מ"מ - מעכשו ולאחר ל' יום}
ז/יב נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כח
ז/יב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תצ
ז/יב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תג-תד
ז/יב עבודת הגרשוני עמ' שסז
ז/יב עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 82 {מקודשת מספק}
ז/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קמ {מ"מ}, רצא {צ"פ}
ז/יב עין יצחק ח"ב עמ' תעח {שעה"מ}
ז/יב עין יצחק תנינא ח"ב עמ' סא {שעה"מ}, סב
ז/יב עמק המלך (לבוב)
ז/יב עמק יהושע ח"א דף סו
ז/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנג
ז/יב עצי ארזים סי' מ ס"ק י-יא
ז/יב ערך יעקב עמ' קצה
ז/יב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רפח
ז/יב פרי עץ חיים (אביגדור)
ז/יב פרשת המלך
ז/יב צבי גאון יעקב סי' ד, יג
ז/יב ציץ הקודש ח"א דף סט ע"ג
ז/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קיד אות ו
ז/יב קהלות יעקב ב"מ סי' כח אות ב
ז/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' כב {מ"מ}
ז/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תד
ז/יב קובץ ביאורים (שפירא)
ז/יב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' מד {שעה"מ}
ז/יב קרבן אשה
ז/יב קרית מלך רב
ז/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' ריא-ריב, תקלה
ז/יב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ו
ז/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' מז, רלא
ז/יב שבי בנימין דף נב ע"ד
ז/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רל
ז/יב שו"ת הרדב"ז סי' תתקכט
ז/יב שו"ת הרדב"ז סי' תתקכט
ז/יב שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רסח, רפח, רצד
ז/יב שובע שמחות עמ' שעב, שעח {מל"מ}, שפ
ז/יב שם יוסף (מועטי) ח"א דף עז ע"א {נותנים גט בין תוך ל' בין לאחר ל'}
ז/יב שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רעח {שעה"מ}
ז/יב שם מרדכי עמ' 180
ז/יב שמחת החג דף ח ע"ב, ט ע"ג
ז/יב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עד
ז/יב שעורי הלכה עמ' קנז
ז/יב שער המלך ח"א עמ' תמא, תקצט, תרג, טעם המלך ח"א עמ' שמז
ז/יב שער המלך כאן
ז/יב שער יהודה
ז/יב שערי טהר ח"ו סי' נח אות ב, ו, ט
ז/יב שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ט אות ד ד"ה ומה
ז/יב תבואת שמש
ז/יב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקח
ז/יב תשובות יהודה דף כח ע"א-ע"ד {מעכשו ולאחר ל' יום - ספק תנאי או חזרה}
ז/יב תשובות יהודה דף נה ע"ד {שעה"מ}
ז/יג אוריתא טו עמ' קנ
ז/יג אמרות טהורות (ישראל) דף פה ע"ד
ז/יג אמרי בינה (אש) דף קיג ע"א {חוץ מפלוני} וע"ד {מ"מ}, קיד ע"א
ז/יג אסיפת גאונים (תרעא) דף יג ע"ב {חוץ מפלוני}
ז/יג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 181
ז/יג אפיקי מגינים נדרים סי' נו
ז/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/יג בדבר מלך ח"ו עמ' יב
ז/יג בית אהרן (קארטשין) עמ' רמב
ז/יג בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ו עמ' נא
ז/יג ביתאל ח"א דף מה ע"ב
ז/יג בני דוד
ז/יג ברור הלכה גיטין פב ע"ב ציון ב
ז/יג ברכת מרדכי יבמות עמ' קמה
ז/יג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקלג
ז/יג דברי אפרים סי' טז דף כד ע"א {לח"מ}
ז/יג דברי אפרים סי' טז דף כד ע"ב {המקדש אשה "חוץ משמעון" - ספק}
ז/יג דגל ראובן ח"ב סי' לט
ז/יג דרך המלך (רפפורט)
ז/יג הגהות חבר בן חיים
ז/יג זכרון יהונתן דף קכט
ז/יג חי' הריצ"ד
ז/יג חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' פב, צז
ז/יג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שנט, שסג {מ"מ}, קדושין עמ' רסא
ז/יג חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' יא, ח"ב עמ' מ
ז/יג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קצג, רטז
ז/יג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' יד {מ"מ}
ז/יג יד דוד ח"ב דף קכו
ז/יג יד הלוי (פלוונא) דף כח ע"א {המקדש חוץ מפלוני - ספק}
ז/יג יחי ראובן (אונג') עמ' קעח
ז/יג יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שפג-שפד, שפח, שצה
ז/יג כנפי נשרים
ז/יג לבב דוד
ז/יג מאור למלך קדושין עמ' קפט
ז/יג מאמר מרדכי (נסים) דף פג ע"ב
ז/יג מחנה חיים ח"א סי' פד דף קלז ע"ג
ז/יג מסורה ח"ז עמ' מד
ז/יג מעיני המים
ז/יג מצעדי גבר יבמות סי' כח אות ג ס"ק א
ז/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יג משנת יעקב
ז/יג משנת ר' אהרן גיטין עמ' קסד
ז/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כח
ז/יג ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תד
ז/יג עמק המלך (לבוב)
ז/יג עצי ארזים סי' לח ס"ק פא
ז/יג קדשי יהושע עמ' אלף תלג
ז/יג קרית מלך רב
ז/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' ריד
ז/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רסז
ז/יג שו"ת הרדב"ז סי' עח
ז/יג שו"ת מהר"ש לובלין עמ' רנו
ז/יג שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רעג
ז/יג שלמי יוסף נזיר עמ' רלד, רלח
ז/יג שער המלך ח"א עמ' תמא, תקצח
ז/יג שערי זיו ח"א דף צח ע"א-ע"ג
ז/יג שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קס, קידושין עמ' סט {לח"מ}
ז/יג שערי טהר ח"ו סי' נח אות ו
ז/יג תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לא ס"ק ד
ז/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקטז, שפ
ז/יד אבני אש (מילר) עמ' רנט
ז/יד אבני ציון ח"א סי' נט אות ג
ז/יד אהל חייא עמ' תרצ
ז/יד אהל משה (וינברג) פתח האהל דף ה ע"ג-ע"ד {שתי פרוטות}
ז/יד אור הישר [מל"מ לעיל פ"ד ה"ז]
ז/יד אוריין תליתאי (אפשטיין) דף מג ע"ב, מד ע"ד
ז/יד אמרות טהורות (ישראל) דף צא ע"א
ז/יד אמרי בינה (אש) דף קמה ע"ד {מ"מ - יכול לחזור בו}, קמז ע"ד-קמח ע"א {ובאחת התקדשי לי לאחר שאגרשך}
ז/יד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כד אות ד
ז/יד אמת ליעקב נשים עמ' קעח
ז/יד אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 145, 381 {מ"מ}, 382 {כ"מ}, 383 {או"ש}
ז/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/יד באר ראי עמ' שמ
ז/יד בית אהרן (קארטשין) עמ' רלז
ז/יד בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' י אות ד
ז/יד ביתאל ח"א דף מה ע"ב
ז/יד בכורי אליהו עמ' סא
ז/יד בני דוד
ז/יד ברור הלכה קדושין סב ע"א ציון ב, סב ע"ב ציון ב
ז/יד ברורים ברמב"ם סי' טו
ז/יד ברכות חיים ח"א עמ' קכח {מ"מ}
ז/יד גדולי שמואל כתובות דף פא
ז/יד גדולי שמואל נדרים דף לד ע"ב {או"ש}
ז/יד גט מקושר (אלגזי) עמ' רעה, רפה-רפו, רצא, רצט
ז/יד דברות חיים (תשעה) עמ' כח
ז/יד דברי חיים (אוירבך) אהע"ז דיני קידושין סי' לב
ז/יד דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' לג ד"ה כתב, סי' לד ד"ה כתב
ז/יד דברי תורה (תאומים) דף ד ע"ב
ז/יד דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' קפד
ז/יד דרך המלך (רפפורט)
ז/יד דרשות הצל"ח השלם עמ' קעג
ז/יד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שסה, שע, שעב
ז/יד זכרון יהודה (מונק) דף ד ע"ב {מ"מ}
ז/יד זכרון מלך (צונץ)
ז/יד חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"ז
ז/יד חי' מהר"א (אוירבך) - מים חיים סי' לג
ז/יד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' פז
ז/יד ישועות ישראל סי' נד סעיף ב {מ"מ}
ז/יד כגן עדנים עמ' קפו {מ"מ}
ז/יד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' עא, צא, רעז
ז/יד כנפי נשרים
ז/יד לב חיים (מלינק) דף כ ע"א
ז/יד לב שלם [נאות יעקב דף נא ע"ב, סב ע"א-ע"ב, ב"ח אהע"ז דף לד ע"ב]
ז/יד לבב דוד
ז/יד מוריה גל' רלא עמ' פא
ז/יד מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש א
ז/יד מזכרת חיים עמ' ק
ז/יד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שלט
ז/יד מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' ריב
ז/יד מנחת עני (תקמז) דף יג ע"א {לאחר שאגרשך}
ז/יד מפתח הבאורים [שו"ת הרשב"א סי' תשו]
ז/יד מקום דוד [אורים גדולים דף פח]
ז/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יד משאת המלך (אדרי)
ז/יד משנת יעקב
ז/יד משרת משה (נבר) דף יד ע"ב (מספור שני, רשום פ"י)
ז/יד נדרי זריזין ח"א עמ' תקל
ז/יד נהור שרגא יבמות נב ע"ב
ז/יד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שז
ז/יד נועם התלמוד קידושין עמ' מח
ז/יד נתיבות מרדכי קדושין עמ' תמ
ז/יד נתן פריו גיטין עמ' עד
ז/יד ס' גירושין לרשב"ח עמ' 120
ז/יד ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תו
ז/יד עומק הפשט ח"ב עמ' תקנב {או"ש}
ז/יד פני אברהם (פרלמן) דף צ ע"ד {בעיית ר' אושעיא}
ז/יד פנת יקרת (תשנד) סי' סג
ז/יד פנת יקרת (תשעא) עמ' רפו
ז/יד פרי עץ חיים (אביגדור)
ז/יד פרשת דרכים (תשנב) עמ' רסו
ז/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קטז אות ד
ז/יד קרית מלך
ז/יד ראשי בשמים (רבין) עמ' רצז
ז/יד ראשית בכורים דף ח ע"ב
ז/יד שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ע עמ' קסה
ז/יד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רנב
ז/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רכט-רל
ז/יד שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' ע
ז/יד שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשו
ז/יד שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' ה
ז/יד שובע שמחות עמ' שצה
ז/יד שושנת העמקים (תאומים) עמ' רמא {כ"מ}
ז/יד שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קג
ז/יד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נז אות ו
ז/יד שער המלך ח"א עמ' תמב
ז/יד שער יהודה
ז/יד שערי טהר ח"ו סי' פו אות א
ז/יד תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קיח
ז/יד תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קצח
ז/יד תורת הקנינים ח"ב עמ' תמג
ז/טו אבן ציון עמ' שפט
ז/טו אבני ציון ח"א סי' ד אות ג {כ"מ}
ז/טו אדני היד החזקה
ז/טו אהל חייא עמ' תרפח
ז/טו אור הישר [עונג יו"ט סי' קמב, מל"מ לקמן פ"ט ה"ו]
ז/טו אור לישרים (שולמן) עמ' רח
ז/טו איים בים גיטין סי' לז אות א
ז/טו איש אמונים דף עט ע"ד {מל"מ}
ז/טו אמרות טהורות (ישראל) דף צ ע"ג
ז/טו אמת ליעקב נשים עמ' עו
ז/טו אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 149, 150
ז/טו ארץ הצבי (שכטר) עמ' קפג
ז/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/טו באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רמו
ז/טו באר שרים (שולמן) עמ' סב
ז/טו בדבר מלך ח"ו עמ' קצא-קצב
ז/טו ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' ס
ז/טו ביצחק יקרא (תשע) סי' קב ד"ה חוזרני {כ"מ ומ"מ}
ז/טו בית יצחק תשט"ז עמ' 111, 113
ז/טו בכורי חיים ח"ד עמ' ס
ז/טו ברור הלכה קדושין סב ע"א ציון ב
ז/טו ברית אברהם (פצנובסקי) חו"מ סי' כ אות ו {כ"מ}
ז/טו בתים לבדים עמ' מ, פד
ז/טו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקנז, תקעט
ז/טו גט מקושר (אלגזי) עמ' ר-רא
ז/טו דברי דוד (מילדולה) דף קצה ע"ג {מ"מ - הלכך אנן דקיי"ל דיבמה יש בה קדושין}
ז/טו דברי חיים (אוירבך) יו"ד, מים חיים סי' מה
ז/טו דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' לג ד"ה ולפע"ד, סי' מה ד"ה ואף
ז/טו דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' כז {כ"מ}
ז/טו דינא דחיי ח"ב דף כא ע"ד
ז/טו דרך המלך (רפפורט)
ז/טו הדרת מרדכי דף נה ע"ג
ז/טו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' פד
ז/טו ויזרע יצחק (אלמליח) דף יא ע"א
ז/טו זכרון יהודה (לאש) דף כח ע"א
ז/טו זכרון צבי מנחם דף פד ע"א-ע"ב {לאחר שיחלוץ לך יבמתך}
ז/טו חוסן יוסף סי' רסח ובמפתחות שם
ז/טו חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 132, 215
ז/טו חי' הגר"ח ב"מ עמ' ק
ז/טו חלת לחם (תשנח) עמ' קפד {כ"מ}
ז/טו ישועות יעקב נשים עמ' עט, תקסט
ז/טו כרם אפרים דף כה
ז/טו מאיר נתיבים עמ' 188
ז/טו מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' קו {כ"מ}
ז/טו מנוחת אשר ח"א דף כ ע"ג-ע"ד, כא ע"א {לאחר שיחלוץ לך}
ז/טו מנחת חינוך ח"א עמ' רלו
ז/טו מנחת יהודה (בוים) דף יב ע"ד
ז/טו מעיני המים
ז/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריד ע"ד
ז/טו מצעדי גבר קדושין סי' מה אות ו
ז/טו מקנת חיים עמ' מז {כ"מ}
ז/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/טו משאת המלך ח"ב סי' קסא {תוקף הקידושין}, קסז {לאחר שיחלוץ}
ז/טו משברי ים חזקה עמ' שס
ז/טו משיב נפש (שרהיי) דף מח ע"א
ז/טו משכן בצלאל (קנטרוביץ) אות מ סי' קכט ס"ק ג {מ"מ - אין הלכה כשיטה}
ז/טו משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעז
ז/טו משנת יעקב
ז/טו משנת יעקב קנין עמ' קטו
ז/טו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שיג
ז/טו נחלי מים עמ' מו
ז/טו נחלת עזרא ח"א עמ' 119
ז/טו נתיבות שמואל דף קכא ע"ב {מל"מ}
ז/טו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתתיא {כ"מ}
ז/טו עורה שחר דף יז ע"א
ז/טו עטרת טוביה
ז/טו עטרת ישועה (תשלו) עמ' מה
ז/טו צרור החיים (קליין) דף סה ע"א, צד ע"ג
ז/טו קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף עח ע"ד, עט ע"א
ז/טו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' כא {כ"מ}
ז/טו קונטרסי שעורים ב"ב דף סג
ז/טו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קסו {יד המלך}, ויקרא עמ' רכד {יד המלך}
ז/טו קרבן ציון עמ' קיז {כ"מ}
ז/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקצו
ז/טו שו"ת אור שמח דף קכז
ז/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רכט-רל
ז/טו שיח השדה (פרומר) עמ' קסט, קפח
ז/טו שם יוסף (אליקים)
ז/טו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שלח
ז/טו שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' טז
ז/טו שערי טהר ח"ו סי' פו אות ד
ז/טו שערי ציון (כהן, תרצח) דף כו ע"ד {כ"מ}
ז/טו שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קלד {כ"מ}
ז/טו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רטו
ז/טו תורת גיטין סי' קלב ס"ק ב
ז/טו תורת הקנינים ח"ב עמ' תמא
ז/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקלג
ז/טז אבן ישראל (פישר)
ז/טז אבני נזר אהע"ז סי' רו אות נא
ז/טז אדני היד החזקה
ז/טז אהל חייא עמ' תקכד
ז/טז אהל יצחק גיטין עמ' שנז, תקט, תתה
ז/טז אוהב מישרים עמ' רכז {ר"ח הלוי}
ז/טז אוצרות יהושע עמ' קעח, רנו
ז/טז אור הישר [כ"מ הל' תרומות פ"ה ה"ט]
ז/טז אור עולם (בלומנפלד) דף נ ע"ג
ז/טז אור עולם (שניאורסון) עמ' 82
ז/טז אורים ותומים - תומים סי' קטו ס"ק ג
ז/טז אידנו עמ' 115
ז/טז אמרות טהורות (ישראל) דף צב ע"ג
ז/טז אמרי איש עמ' קעא
ז/טז אמרי בינה (אש) דף עא ע"ב
ז/טז אמרי שפר (סגל) עמ' קכז-קכח
ז/טז אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 43, 151, 156, 159, 162-163, 212
ז/טז אפיקי מגינים קידושין סי' עג
ז/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/טז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קכט
ז/טז באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף סב
ז/טז באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רצא
ז/טז בדבר מלך ח"ו עמ' רלב
ז/טז ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' ס
ז/טז ביצחק יקרא (תשע) סי' נד סעיף ב ד"ה כתב הרמב"ם, וסי' קב ד"ה וקשה
ז/טז בית אהרן וישראל גל' י עמ' סג {ר"ח הלוי}, גל' כו עמ' מה
ז/טז בית אהרן וישראל גל' יח עמ' סב {עובר הוא דבר שבא לעולם}
ז/טז בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' לב אות ד
ז/טז בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' א אות ב {ר"ח הלוי}, סי' מו אות ב
ז/טז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קמב, תמג
ז/טז בית מאיר (תשע) סי' מ ס"ח עמ' רצא
ז/טז ביתאל ח"א דף מה ע"ב
ז/טז בלכתך בדרך תשנט עמ' 81
ז/טז בן אשר סי' נ הערה יב {ר"ח הלוי}
ז/טז בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קח
ז/טז ברור הלכה יבמות יב ע"ב ציון ב פרק ה
ז/טז ברור הלכה קדושין סב ע"א ציון ג
ז/טז ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לט
ז/טז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יג
ז/טז גדולי שמואל קידושין דף סב ע"א
ז/טז גור אריה יהודה (תאומים) יו"ד סי' ס דף סא ע"ג-ע"ד
ז/טז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רצז, תקמט, תקס
ז/טז גליון מהרש"א כתובות (מורחב) עמ' ר
ז/טז דבר יהושע (שו"ת) ח"ה אהע"ז סי' ח
ז/טז דברי אליעזר (פרבר) ח"ב עמ' כג-כה {עובר}
ז/טז דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמד {כ"מ}
ז/טז דברי חיים פ' ויצא ד"ה המפרשים
ז/טז דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קמא
ז/טז דברי משפט סי' רט סעיף א
ז/טז דברי תורה (תאומים) דף ד ע"ב {הוכר עוברה}
ז/טז דין אמת (תשסז) עמ' קפח
ז/טז דרך המלך (רפפורט)
ז/טז הלכה רבה ח"ב עמ' 187, 149
ז/טז המלך ברמה עמ' 145-146
ז/טז העובר בהלכה עמ' 102, 130, 134, 137, 138
ז/טז הר המלך ח"ח עמ' כה
ז/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תצז
ז/טז זית רענן ח"א עמ' שפד
ז/טז זכרון מלך (צונץ)
ז/טז חי' הגר"ח החדש עמ' רנו, רצ
ז/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מג
ז/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מג
ז/טז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רפג, שסח
ז/טז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קלב
ז/טז חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' צח
ז/טז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 43
ז/טז חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' נא, נג
ז/טז חקרי לב חו"מ ח"ב סי' יז דף יז ע"ב-ע"ד, יח ע"א-ע"ג
ז/טז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקעה, מהדו"ג ח"ב עמ' רסא, רפג, רצט, שא, מהדו"ד עמ' תקעד, תרעד
ז/טז יד אהרן (לזכר ר' אהרן כהן) עמ' רלב
ז/טז יד דוד ח"א דף סב
ז/טז יד רמה קדושין עמ' תנד
ז/טז יהגה האריה עמ' כא
ז/טז ישמח ישראל (רבינוביץ) דף יט ע"ב
ז/טז כהונת עולם דף ד ע"א
ז/טז כרם אפרים דף כג
ז/טז כרם שלמה (אהרמן) יבמות יב ע"ב
ז/טז כתב סופר יו"ד סי' קנה
ז/טז כתב סופר יו"ד סי' קנה ד"ה נחזור {היתה אשת חבירו מעוברת והוכר}
ז/טז לב שלם [פרי הארץ דף טז ע"א]
ז/טז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מב אות ב-יב
ז/טז לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' יג אות ג-ד
ז/טז לבושי מרדכי יו"ד עמ' רפז
ז/טז לקוטים (פיינברג) עמ' מג {הוכר עוברה}
ז/טז מאור למלך יבמות עמ' קכח, קמה, קסו {ר"ח הלוי}
ז/טז מאור למלך קדושין עמ' מא {ר"ח הלוי}, פב, קכג, קלד {ר"ח הלוי}, קלט
ז/טז מאיר נתיבים עמ' 197
ז/טז מגילת ספר עשין דף לז ע"א
ז/טז מהרי"ט אלגזי פ"ח אות עו או"ק ה
ז/טז מוריה גל' רמא עמ' צ-צב
ז/טז מזכרת חיים עמ' קג
ז/טז מחנה יהודה (חסמן) עמ' קמג-קמו, קמט-קנ
ז/טז מי נדה עמ' שצ
ז/טז מילי דקדושין עמ' רכ {אם הוכר עוברה מקודשת - הרי היא חצי אשה}
ז/טז מנוחת אשר ח"א דף כא ע"ד, כב ע"א וע"ג {עוברה}
ז/טז מנחה חריבה סוטה י ע"א (מט ע"ד בדפי הספר)
ז/טז מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' סג
ז/טז מנחת חינוך ח"א עמ' רכט, ח"ב עמ' שנו, ח"ג עמ' מד
ז/טז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקצג
ז/טז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' שצג
ז/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' כד
ז/טז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תלב
ז/טז מעיני המים
ז/טז מפענח צפונות עמ' 76-77
ז/טז מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שיב, שיח, נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' נג, חי' ר' חיים הלוי]
ז/טז מצעדי גבר יבמות סי' נד אות ב
ז/טז מצעדי גבר קדושין סי' מה אות ב, ח-ט
ז/טז מקנת כסף עמ' ר
ז/טז מראה איש ח"א יו"ד עמ' מז
ז/טז מראות הים עמ' לב-לו
ז/טז מרחשת ח"ב סי' לח אות ג
ז/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/טז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' נח אות ב {הוכר העובר}
ז/טז משאת המלך (תשסז) עמ' קסא {צריך לחזור ולקדש}
ז/טז משאת המלך ח"ב סי' קסא
ז/טז משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלט עמ' רטז
ז/טז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' ו
ז/טז משיב דבר ח"ה סי' עב
ז/טז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רו
ז/טז משמרת חיים ח"ג עמ' קכ
ז/טז משנה הלכות ח"ב סי' לד דף נא ע"ד {מקדש עובר}
ז/טז משנה הלכות יבמות - מיאון סי' ט
ז/טז משנת אליעזר (רבינ') עמ' כו
ז/טז משנת חיים בראשית עמ' תעה
ז/טז משנת חיים קדושין עמ' תסו, תסז
ז/טז משנת ר' אהרן גיטין עמ' קסט, וקדשים - בכורות דף ב ע"א ד"ה הרי"ט
ז/טז משפטי ישראל עמ' 85
ז/טז משרת משה (נבר) דף יד ע"א (מספור שני, רשום פ"י הי"ג)
ז/טז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קמ
ז/טז נחל איתן
ז/טז נחלי מים עמ' מד
ז/טז נחלת יעקב (צלניק) עמ' 205-206
ז/טז נחלת שמואל דף סה ע"ד
ז/טז נחפה בכסף (נבון) ח"א דף מג ע"א
ז/טז נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' לח עמ' נד
ז/טז נתיב מאיר
ז/טז נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מד
ז/טז נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שפ, שפט, שצב
ז/טז נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שצ {ר"ח הלוי}
ז/טז נתיבי ים קדושין עמ' רה
ז/טז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תה-תו
ז/טז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קכח
ז/טז סיני כרך סו (תשל) עמ' כו
ז/טז עבד המלך (תשסט) עמ' תקלג
ז/טז עטרת טוביה
ז/טז עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' מב עמ' קמ
ז/טז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' רה
ז/טז עצי ארזים סי' מ ס"ק כ
ז/טז ערהשה"ע זרעים סי' סט אות יא, קדשים סי' צג אות מד
ז/טז ערך השלחן חו"מ סי' ס אות ל
ז/טז פני אברהם (פרלמן) דף מב ע"ג, סג ע"ג
ז/טז פנים חדשות [מהריב"ל ח"א דף לז]
ז/טז פרשת המלך
ז/טז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תכט
ז/טז קובץ ביאורים (שפירא)
ז/טז קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות ד, שעור ה אות ד, שעור י אות ב
ז/טז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' עא-עב, עח-עט, דברים עמ' רמא, רמו
ז/טז קרן הצבי מצוה סח אות א
ז/טז שדה הארץ ח"ג דף קד ע"ד
ז/טז שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נז דף קכב
ז/טז שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קע
ז/טז שו"ת ר' יחיאל באסן סי' יט דף יא ע"ד
ז/טז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' לט
ז/טז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רצ
ז/טז שובע שמחות עמ' שצח
ז/טז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רט סעיף ג
ז/טז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שמה-שמו
ז/טז שם מרדכי עמ' 178
ז/טז שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רמד
ז/טז שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קס
ז/טז שמעתתא דבי רב עמ' תקעב
ז/טז שמש ומגן אהע"ז סי' כז עמ' רנד {מ"מ - אם ילדה אשתך נקבה}
ז/טז שעורי עיון התלמוד יבמות שעור לב עמ' נה {ר"ח הלוי}
ז/טז שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' ז {ר"ח הלוי}
ז/טז שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור עא {ר"ח הלוי}
ז/טז שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' יג אות ו
ז/טז שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' סא, סה
ז/טז שעורי ר' שמואל קדושין עמ' פג
ז/טז שערי חכמה - שב שמעתתא דף צב ע"א
ז/טז שערי טהר ח"ג שער ג סי' יד אות א, ח"ח סי' לב, סי' צז אות ב
ז/טז שערי יצחק (תשיז) עמ' קלח
ז/טז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שצט
ז/טז שערי תורה (לעוו) חולין עמ' ט
ז/טז שפע חיים - נישואין עמ' קצד
ז/טז תורת המשפט ח"א עמ' 372
ז/טז תורת הקנינים ח"ב עמ' שמב, שפה
ז/טז תורת נתן עמ' 45 {מ"מ}, 47 {לח"מ}
ז/טז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תקי
ז/טז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקסח
ז/טז תחומין ח"ה עמ' 271
ז/טז תרומות חיים סעיף נה אות כד
ז/יז אדני היד החזקה
ז/יז אהל חייא עמ' תרפה
ז/יז אוריתא טו עמ' קנ {לח"מ}
ז/יז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כד אות יג
ז/יז אפיקי מגינים קידושין סי' טז
ז/יז ארזא דבי רב קידושין עמ' כא {מונה והולך}
ז/יז בית לוי (גולדברג) דף טז ע"א, כ ע"ג
ז/יז בית מאיר (תשע) סי' כט ס"ז עמ' רמ
ז/יז בית מאיר השלם סי' כט ס"ז עמ' לה
ז/יז ברור הלכה קדושין ח ע"א ציון ג
ז/יז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קג
ז/יז גדולי שמואל קידושין דף ח ע"א
ז/יז דינא דחיי ח"ב דף כג ע"ב
ז/יז הארת ירוחם קדושין ח"ב דף ע ע"ב, צח ע"ד, צט
ז/יז הגהות אליעזר דף נח ע"ג {לח"מ}
ז/יז הגהות חבר בן חיים
ז/יז המדות לחקר ההלכה מדה טז אות לז
ז/יז זכרון מלך (צונץ)
ז/יז חזון יחזקאל קידושין פ"ב ה"י
ז/יז חי' הר"ר שמעלקא קדושין ח ע"א, מז ע"א
ז/יז חי' הריצ"ד
ז/יז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שע-שעב
ז/יז חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' ריז
ז/יז חסדי דוד ח"ג עמ' רסד
ז/יז כנפי נשרים
ז/יז לבב דוד
ז/יז להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קכא
ז/יז מטה אפרים
ז/יז מנוחת אליהו ח"א
ז/יז מעיני המים
ז/יז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' נד, חי' ר' חיים הלוי דף יט]
ז/יז מרכבת המשנה מהדו"ב [לאחר זמן א"צ להחליף - עי' הל' מכירה פי"ב הי"ב, ועמשכ הל' מכירה פט"ו ה"ב]
ז/יז משאת המלך ח"ד סי' תקסא {חזרה בדינר אחרון}
ז/יז נזיר ה' סי' כט ב"ש ס"ק יד, טז, כ
ז/יז נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קכד {מ"מ}
ז/יז סיני ק עמ' קמ {מגדל עז}
ז/יז עצי ארזים סי' כט ס"ק טז-יז
ז/יז עצמות יוסף קידושין דף ח (עמ' סב)
ז/יז פרשת דרכים (תשסה) עמ' שפד
ז/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קה אות א
ז/יז קהלת יעקב (אלגזי) תוספת דרבנן אות שיד (קטז ע"ד בדפוס שלוניקי)
ז/יז קובץ ביאורים (שפירא)
ז/יז קונטרסי שעורים קדושין שעור ה אות ח
ז/יז קרית מלך רב
ז/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' רטז, רכ
ז/יז שובע שמחות עמ' לג
ז/יז שמן המשחה (קושטא) דף סא ע"א
ז/יז שער המלך ח"א עמ' תמב {מ"מ}
ז/יז שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' ג
ז/יז תפארת יהונתן (תרצד) דף ח ע"ד, ט ע"א, י ע"ג
ז/יח אביר יעקב (אביגדור) דף נב ע"א-ע"ב
ז/יח אדני היד החזקה
ז/יח אהל חייא עמ' רצ, תתצ
ז/יח אור עולם (שניאורסון) עמ' 83, 85, 87
ז/יח אפיקי מגינים קידושין סי' יד
ז/יח באר לחי ראי עמ' קיב-קכה
ז/יח בית אהרן וישראל גל' עב עמ' {לדידי שוה לי}
ז/יח בית מאיר (תשע) סי' לא ס"א עמ' רמג
ז/יח ביתאל ח"א דף מה ע"ב
ז/יח בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' סג
ז/יח ברור הלכה קדושין ז ע"ב ציון ד
ז/יח ברית אברהם (פרנס) עמ' שפ
ז/יח ברכת ראש סי' נז עמ' רכז
ז/יח ברכת שלמה סי' טז אות ג
ז/יח גליוני הגר"ש עמ' סה {הגהמ"י} [בתוס' קידושין ט ד"ה והלכתא הובא בשם ר"ת]
ז/יח דבר שאול קדושין סי' א ס"ק א, ח
ז/יח דברי אליהו (ניימנץ) דף יז ע"ב-ע"ד {בדברים שצריך שומא}
ז/יח דברי אמת (תשעט) עמ' רא {מגיד משנה, כללי הפסק בתרי לישני}
ז/יח הארת ירוחם קדושין ח"ב דף צה ע"ב
ז/יח הר המלך ח"ח עמ' רלט-רמא
ז/יח זאת ליעקב קידושין עמ' רסד, רעה, רעח-רפ
ז/יח זבחי צדק (דיסקין) עמ' שמו
ז/יח זכרון מלך (צונץ)
ז/יח חי' בעל שרידי אש עמ' קיז
ז/יח חי' הר"ר שמעלקא קדושין ז ע"ב
ז/יח חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' כט-ל, לז
ז/יח חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' לג {מ"מ - לא נ"מ}
ז/יח יד פשוטה מדע עמ' תרצו
ז/יח יד רמה קדושין עמ' נא
ז/יח יד שלמה (פרידר)
ז/יח ישמח לב (גאגין) אהע"ז סי' יד דף לד ע"ג
ז/יח ישמח לב אהע"ז דף לד ע"ג
ז/יח לבב דוד
ז/יח לחם רב (בוטון) סי' כ
ז/יח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' סא
ז/יח מאור למלך קדושין עמ' צג-צו, צט
ז/יח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' נד
ז/יח מהרי"ט אלגזי דף סג ע"ב
ז/יח מהרי"ט אלגזי פ"ח אות עט (השני) {לח"מ}, אות פ או"ק ב {מ"מ}
ז/יח מוריה גל' קיג עמ' לב-לד, גל' קצא עמ' לח-לט
ז/יח מוריה י גל' ה (ר"נ שמעונוביץ)
ז/יח מילי דקדושין עמ' רמו-רמז, רנ {משעה ראשונה}, רצב {שהאשה מתאווה להן}
ז/יח מעיני המים
ז/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יח משאת המלך ח"ד סי' תקסא {אח"כ מקודשת}
ז/יח משנת ר' אהרן קדושין עמ' קעב
ז/יח נזיר ה' סי' לא ב"ש ס"ק א-ב
ז/יח ניצוצי אש עמ' תתמו
ז/יח ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תו-תט
ז/יח עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קמא
ז/יח עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רלט
ז/יח עצי ארזים סי' לא ס"ק ז
ז/יח פרי האדמה ח"א
ז/יח פרשת המלך
ז/יח צהר גל' י עמ' 72 {יד פשוטה}, 73 {הגהמ"י}, 74, 75
ז/יח צרור הכסף (גטיניו) דף קכב ע"א-ע"ב
ז/יח קובץ ביאורים (שפירא)
ז/יח קרית מלך רב
ז/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' רכא-רכב
ז/יח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שכה
ז/יח ריח השדה (חביב) סי' לא עמ' שמ {הגהמ"י אות ה}
ז/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רי
ז/יח שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קיא
ז/יח שיח השדה (פרומר) עמ' קסא
ז/יח שירת דוד (שיינין) עמ' קכח, קל
ז/יח שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רצד
ז/יח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קכ
ז/יח שעורי ר' שמואל קדושין עמ' עט, פב
ז/יח שער המלך ח"א עמ' שנג
ז/יח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 387
ז/יח שרידי אש ח"א עמ' רלו, תנז
ז/יח תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יז ס"ק א-ב, ט-י, יז-יח
ז/יח תפארת אהרן עמ' קמז
ז/יט עזר משפט עמ' קפו
ז/יט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קטו
ז/יט שערי יצחק (תשיז) עמ' קנב
ז/כ אבני זכרון (פפר) ח"א דף ע ע"א {מל"מ}
ז/כ אור שמח
ז/כ אוריין תליתאי (תאומים) סי' עו (סח ע"ב) {מל"מ}
ז/כ אושר ירוחם עמ' פ
ז/כ אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' יז ד"ה אבל {מל"מ}
ז/כ בית אהרן (קארטשין) עמ' קפ, רא {מל"מ}
ז/כ בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' נח {מל"מ}
ז/כ ביתאל ח"ב דף סז ע"ב
ז/כ ברור הלכה גיטין סד ע"א ציון ו {מל"מ}
ז/כ גט מקושר (אלגזי) עמ' שלה
ז/כ דברות משה יבמות עמ' תקטו {מל"מ}
ז/כ דברי אליהו (ניימנץ) דף כח ע"ד {מל"מ}
ז/כ דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' ח ד"ה ולפענ"ד {מל"מ}
ז/כ דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' מא ד"ה ולכאורה
ז/כ דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' ה, פט, פו
ז/כ דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' קמו {מל"מ}
ז/כ דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' יג {מל"מ}
ז/כ דברים אחדים (קלצקין) עמ' מב {מל"מ - אומדנא במקדש במעשר שני}
ז/כ דעת מרדכי ח"ב עמ' פד {מל"מ}
ז/כ דרך המלך (רפפורט)
ז/כ הפלאות נדרים (תשעג) עמ' פה-פו
ז/כ הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קכו
ז/כ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' סח
ז/כ חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 27 {יד המלך}, 34, 40, 285 {מל"מ}
ז/כ חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' ג {מל"מ}
ז/כ חי' מהרי"א הכהן עמ' קלו, קנה, קנז, קסא
ז/כ חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' כה, שיט, שכא {מל"מ}
ז/כ חי' ר"י נחמיה סי' קכא אות ב {מל"מ}
ז/כ חיי אריה השמטה לז
ז/כ חלת לחם (תשנח) עמ' קצח {מל"מ}
ז/כ חק לישראל שליחות עמ' 258 {מל"מ}, 260 {מל"מ}, 311 {דרך המלך (רפפורט)}, 348 {מל"מ, יד המלך}
ז/כ ידות נדרים השלם עמ' רמא-רמב {מל"מ - שליח שקידש בקידושין דרבנן}
ז/כ ים התלמוד (עדיל) עמ' תקא, תקה, תקי {משנה למלך ד"ה העושה}
ז/כ ישועות יעקב נשים עמ' תרפז {מל"מ}, קדשים עמ' שצב {מל"מ}
ז/כ כלי שרת סי' עג (עמ' קכא) {מל"מ}
ז/כ לב שלם [נאות יעקב דף סט ע"א, ב"ח אהע"ז דף כח ע"ג, מאורי אש - אור חדש דף פב ע"ג]
ז/כ מאור החיים עמ' צא {מל"מ}
ז/כ מוריה גל' ריז עמ' מ {מל"מ - שלח שליח לקדש בספק קידושין השליחות בטלה}
ז/כ מים שאובים עמ' שמט
ז/כ מלך שלם - חי' הש"ס דף נה ע"ב
ז/כ מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' פב
ז/כ מנחת אהרן (בריסק) דף פח ע"א, פט ע"ב, צ ע"א {מל"מ}
ז/כ מנחת עני (תקמז) דף יב ע"א {מל"מ}
ז/כ מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קלו {מל"מ}
ז/כ מענה אליהו עמ' שנז {מל"מ}
ז/כ מקור ישראל דף כח ע"ג {מל"מ}
ז/כ מקצוע בתורה סי' סו ס' לב ס"ק פז {מל"מ - שליח שקידש קידושין דרבנן}
ז/כ משנת חיים קדושין עמ' תפט {מל"מ}
ז/כ משנת יעקב נשים ח"ב עמ' עו {מל"מ}
ז/כ נוכח השלחן (לבטון) דף ח ע"ג
ז/כ נועם חי"ז עמ' רכט [שו"ת המאור דף רס] {מל"מ}
ז/כ נחל איתן
ז/כ נחלת יעקב (צלניק) עמ' 124
ז/כ נר למאור (רבינוביץ) דף מח ע"ד {מל"מ}
ז/כ נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף סד {מל"מ}
ז/כ נתן פריו סוגיות ח"א עמ' יד
ז/כ ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' א {מל"מ ד"ה עוד נסתפקתי}
ז/כ עטרת ישועה (תשלו) עמ' לט, מו
ז/כ עין יצחק ח"א עמ' שכג {מל"מ}
ז/כ עליות אריה עמ' קכא {מל"מ}
ז/כ עמק המלך (לבוב)
ז/כ עצי ארזים סי' לז ס"ק מז
ז/כ פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 114 {מל"מ}
ז/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ג, אהע"ז סי' שעח-שעט
ז/כ קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רעט {מל"מ}
ז/כ קרית מלך רב
ז/כ קרית מלך רב (תשסו) עמ' רכג
ז/כ רווחא שמעתתא ח"א עמ' קמד {מל"מ}
ז/כ שבי בנימין דף כ ע"ד, כא ע"ב
ז/כ שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רסא {מל"מ - המקדש ע"י שליח וקידש אותה בקדושי ספק}
ז/כ שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' ל
ז/כ שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רמט
ז/כ שושנת העמקים (תאומים) עמ' רלג {מל"מ}
ז/כ שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' שי {מל"מ}
ז/כ שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' שיד {מל"מ}
ז/כ שם יוסף (מועטי)
ז/כ שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' סה {הגהת מל"מ}
ז/כ שמן המשחה (קושטא) דף נז ע"ב
ז/כ שערי זיו ח"ב דף רא ע"ג
ז/כ שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רנ {מל"מ}
ז/כ שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' קד {מל"מ}
ז/כ שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רסא {מל"מ}
ז/כ תולדות יעקב (מאהלר) עמ' ר {מל"מ}
ז/כ תורה מציון שנה ז חוב' ב סי' יב דף כא ע"ג {מל"מ}
ז/כ תפארת מנחם
ז/כא אמרות טהורות (ישראל) דף נג ע"א {מל"מ}
ז/כא אפיקי מגינים קידושין סי' מד
ז/כא בן ידיד
ז/כא דינא דחיי ח"ב דף ג ע"ד
ז/כא דרך המלך (רפפורט)
ז/כא דרך עץ החיים (אלגזי) דף ז ע"א {מל"מ}
ז/כא חזו"א על הרמב"ם
ז/כא חק לישראל שליחות עמ' 311 {דרך המלך (רפפורט), 312 {מל"מ}
ז/כא כל בו ח"ה עמ' עב
ז/כא לב מבין
ז/כא מחנה ישראל (אליהו)
ז/כא מחנה לויה (תשעד) עמ' שצב
ז/כא נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף סד {מל"מ}
ז/כא עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' סז
ז/כא פרי האדמה ח"א
ז/כא שדה הארץ ח"ג דף פט ע"ב, צח ע"ג
ז/כא שו"ת מהרי"ק סי' קע הערה 16, 21, 25 {מל"מ}
ז/כא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שסב
ז/כב אבני ציון ח"ב סי' עג אות ד
ז/כב אהל יצחק גיטין עמ' תרצב
ז/כב אור הישר [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' צד]
ז/כב אוריתא טו עמ' רנא
ז/כב אשר למלך
ז/כב בדבר מלך חט"ז עמ' רפט
ז/כב דעת מרדכי ח"ב עמ' כ {חזרה תכ"ד}
ז/כב חזון יחזקאל קידושין פ"ג ה"ח
ז/כב חי' הגאון אדר"ת עמ' קלא
ז/כב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שפז
ז/כב חלקת יואב החדש תשובות סי' סה
ז/כב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 496
ז/כב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' קסו {ראב"ד}
ז/כב יד אהרן (לזכר ר' אהרן כהן) עמ' רלד
ז/כב כתב סופר אהע"ז סי' לח ד"ה והנה מתחילה {אף על פי שחזרו בתוך כדי דיבור אין חזרתם כלום}
ז/כב מילי דאורייתא עמ' כב
ז/כב משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רד
ז/כב משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' קכט
ז/כב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תסח
ז/כב משפט כהן עמ' צב ע"ב
ז/כב ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"ז אות ה
ז/כב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קכו, וסי' רפח אות ב
ז/כב שו"ת הר"ן סי' מג
ז/כב שמעתתא דרבא ח"ב חו"מ סי' ג אות ג
ז/כב שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קו
ז/כב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף סא ע"ב
ז/כב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רעה
ז/כב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקכו
ז/כב תשובות יהודה דף כח ע"א {תכ"ד}
ז/כג אב בחכמה דף כג ע"א {מקדש על תנאי וכנס}, כו ע"ג-ע"ד, כט ע"ג {קידש במלוה וכנס צריכה גט מספק}
ז/כג אבן שלמה (ניימן) עמ' קא
ז/כג אבני חפץ ח"א סי' ל
ז/כג אהל יצחק גיטין עמ' תקיב
ז/כג אהלי אהרן ח"א סי' כד = ח"ב סי' מח
ז/כג אהע"ז סי' קיט, קכ, סי' שפ אות ז
ז/כג אוצרות הרמב"ם
ז/כג אוצרות יהושע עמ' רמ
ז/כג אור הישר [אור הישר נדרים כט ע"א]
ז/כג אור שמח
ז/כג אורים גדולים (ריינס) דף לב ע"ד
ז/כג אוריתא טו עמ' לז {ראב"ד}, רכה
ז/כג אושר ירוחם עמ' סה
ז/כג אחיעזר ח"א סי' ט אות ג
ז/כג איפת צדק ח"ב ש"ג סי' יד אות ג-ז
ז/כג אמונת שמואל (תשנט) עמ' קב
ז/כג אמונת שמואל סי' לג
ז/כג אמרות טהורות (ישראל) דף פד ע"ד, פה ע"ג
ז/כג אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' טו [א] ד"ה כתב, [ד] ד"ה והנה
ז/כג אנצי"ת ע' אדם יודע הע' 12-11, 14, ע' אין אדם עושה בעילתו הע' 21, 28, 38, 40, 69
ז/כג אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' קג
ז/כג אפיקי מגינים קידושין סי' מד, מח, סה, סז
ז/כג ארץ הצבי (שכטר) עמ' קפג
ז/כג אשל אברהם (שפירא) עמ' תסד {הכשרים}
ז/כג אשר למלך
ז/כג בית אהרן (קארטשין) עמ' קפג
ז/כג בית זבול ח"א סי' כז אות יג
ז/כג בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף לט ע"א
ז/כג בית יעקב (מליסא) כתובות ט ע"ב ד"ה ואין {ראב"ד}
ז/כג בית מאיר (תשע) סי' לא ס"ד עמ' רמה, סי' לח ס"לה עמ' רעט
ז/כג ביתאל ח"ב דף מו ע"ב
ז/כג בכורי גשן סי' ח ענף ג, ו
ז/כג בן אברהם (תשי) עמ' רנה
ז/כג ברור הלכה יבמות ק ע"ב ציון ב פרק א
ז/כג ברור הלכה יבמות קו ע"א ציון ב פרק ד {שמא ביטל}
ז/כג ברור הלכה כתובות עב ע"ב ציון ט
ז/כג ברור הלכה כתובות עג ע"ב ציון א
ז/כג ברור הלכה כתובות עד ע"א ציון ב פסקה ג
ז/כג ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' כז
ז/כג ברכת מרדכי כתובות עמ' תמג
ז/כג ברכת שלמה אהע"ז עמ' צג
ז/כג בשמן רענן ח"ב עמ' קצב
ז/כג גדולי שמואל כתובות דף עג
ז/כג גור אריה (צרמון)
ז/כג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקמט
ז/כג גשר יהושע עמ' 131
ז/כג דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' יט
ז/כג דבר יהושע (שו"ת) ח"ה אהע"ז סי' ח
ז/כג דברות משה סנהדרין עמ' נח
ז/כג דברות משה קידושין סי' כג הערה מב
ז/כג דברי אמת (תרכא) דף ח ע"ד, מא ע"א
ז/כג דברי אמת (תשעט) עמ' יד, כא {מחלוקת הרמב"ם והראב"ד אי בעי עדים בשעת ביטול התנאי}, כב {מגיד משנה, דעת הרשב"א שאין מחילת התנאי וביטולו מועיל אלא בדבר שבממון}, כג {המקדש על תנאי וביטל התנאי מקודשת משעה ראשונה}, תקנט {מגיד משנה - בתנאי אם יבא אם לא יבא אף שהוא לטובתה לא מהני ביטול}
ז/כג דברי הלל (סטארידוב) סי' כו
ז/כג דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' כח ד"ה ואח"כ
ז/כג דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' ריד
ז/כג דברי ירוחם סי' נט-ס, סד
ז/כג דברי ירמיהו קידושין עמ' ס
ז/כג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רפא
ז/כג דינא דחיי ח"ב דף ג ע"ב
ז/כג דיני חוזים במשה"ע עמ' 141
ז/כג הגהות חבר בן חיים
ז/כג הגהות מוהר"י קרט עמ' לא {קדשה על תנאי וכנסה סתם}
ז/כג הון יוסף דף נח
ז/כג המעמד האישי בישראל עמ' 223
ז/כג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שג
ז/כג וכתורה יעשה ח"א דף טו ע"א-ע"ב, טז ע"א, יז ע"א
ז/כג זית רענן ח"א עמ' תסה-תסו
ז/כג זכר יהודה עמ' קצו
ז/כג זכר יצחק (תשן) עמ' סח
ז/כג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קנט
ז/כג זכרון שמואל עמ' רכט
ז/כג זעקת דלות עמ' 124
ז/כג חוקות הדיינים ח"ג עמ' קיז
ז/כג חזו"א אהע"ז סי' נד ס"ק ו, ח
ז/כג חזו"א על הרמב"ם
ז/כג חזון יחזקאל גיטין פ"ד ה"ה
ז/כג חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 279-278, 281
ז/כג חי' הגר"ח החדש עמ' קעט, קפב, רפד
ז/כג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פא
ז/כג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פא
ז/כג חי' ירוחם
ז/כג חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' כה
ז/כג חי' מהרי"א הכהן עמ' קעט
ז/כג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שנג
ז/כג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' מו
ז/כג חי' ר' שמואל גיטין עמ' קסו, קע
ז/כג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קי
ז/כג חסדי דוד ח"ג עמ' רעה
ז/כג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' קנה, קס, רכט, אהע"ז עמ' תד, תה {מ"מ}, תו, תכה, תלה, תלו {ראב"ד}, מהדו"ב ח"א עמ' שנד, שעא
ז/כג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף מז ע"ב, מט ע"א, עא ע"ג, אהע"ז דף קכט ע"ב
ז/כג טבעת החושן ח"ג עמ' ז, 14
ז/כג יגיעת ערב פסחים עמ' קטו
ז/כג יד המלך (פלומבו)
ז/כג יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קעא, קעז, קפו
ז/כג ישא מדברותיך קדושין עמ' רעד {כ"מ}
ז/כג ישב מצרף דף כא ע"א-ע"ב {אאעבב"ז דוקא בישראלים כשרים}
ז/כג ישועות יעקב נשים עמ' שה, תשי
ז/כג כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף עא ע"א, עב ע"ד
ז/כג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שפד {בני אהובה}
ז/כג לב שלם [חוט המשולש סי' יא דף ט ע"א, מכתב מאליהו דף קמג ע"ד, יד אהרן אהע"ז לח הגה"ט אות מז-מט]
ז/כג לבב דוד
ז/כג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' פה
ז/כג מאור למלך קדושין עמ' טו
ז/כג מגידות (תשעג) קונטרס בעיגונא דאיתתא עמ' שסט, שע, שעד
ז/כג מגילת ספר עשין דף לד ע"ב
ז/כג מהלכי משפט ח"א מהלך ב אות ו
ז/כג מהלכי משפט ח"ב עמ' 162, 204 {כ"מ}, 205, 206 {כ"מ}, 275, 380
ז/כג מהלכי משפט ח"ד עמ' 186, 201, 206 {כ"מ}, 208 {כ"מ}
ז/כג מוריה גל' קצג עמ' נד, נו, נט, גל' רלו עמ' ט
ז/כג מלבושי יו"ט ח"א דף עג ע"א
ז/כג מנוחת אליהו ח"א
ז/כג מנחת יצחק (וייס) שו"ת - לקוטי תשובות עמ' קמב {מ"מ}, קמג {ראב"ד}
ז/כג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תפד, תפו
ז/כג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תס
ז/כג מנחת שלמה (לוין) עמ' קצה {כ"מ - מקדש בפחות משו"פ ובעל סתם}
ז/כג מעיני המים
ז/כג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ז/כג מצעדי גבר קדושין סי' מד אות ז-ח, י
ז/כג מקראי קדש (תשנג) עמ' שלא
ז/כג מראה הפנים כתובות מו ע"א
ז/כג מרחשת ח"ב סי' א אות ג
ז/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/כג משנה הלכות קדושין סי' נט
ז/כג משנת חיים קדושין עמ' ס
ז/כג משנת ר' אהרן גיטין עמ' טז
ז/כג משנת רבנו עמ' קיח-קיט {ביטל תנאי}
ז/כג משפט צדק ח"ג דף עט ע"ג {מ"מ}
ז/כג משפטי עזיאל ח"ה עמ' קנג, קנה, רכג, ח"ז עמ' תקלז
ז/כג נדרי זריזין ח"ג עמ' קי
ז/כג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רצט, אהע"ז ח"ב עמ' נב
ז/כג נועם ח"א עמ' סב, פד, פט-צג, ח"ו עמ' קכא, חכ"ה עמ' ח
ז/כג נישואין שלא כדת עמ' 115, 139, 140
ז/כג נצר מטעי (פרידמן) סי' י סעיף ד {בידו לעשות בעילת מצוה}
ז/כג נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רכב
ז/כג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יד אות א
ז/כג נתיבות מרדכי קדושין עמ' תלח {או"ש}, תקכז
ז/כג נתיבות שמואל דף ה ע"ד {וכנס סתם}
ז/כג ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' כג
ז/כג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' א, ד {הוכחה מכאן שחופה א"צ עדים}, ה {מ"מ בשם הרשב"א}
ז/כג סוכה וארבעת המינים עמ' 347-346
ז/כג עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' נג, נה, סז, עא, רעז-רעח
ז/כג עטרת ישראל עמ' רס
ז/כג עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' ריא, רפט-רצא
ז/כג עין יצחק ח"ב עמ' רפז-רפח
ז/כג עמק המלך (לבוב)
ז/כג עצי ארזים סי' כח ס"ק נג, סי' לא ס"ק י, כה, עא
ז/כג פד"ר ח"ז עמ' 197, 199 {אין ישראל כשר עושה בעילת זנות}, ח"ח עמ' 183, חי"ד עמ' 159, ח"כ עמ' 244
ז/כג פנים חדשות [מהר"י לוי ו] {מ"מ}
ז/כג פנת יקרת (תשנד) סי' נא, סח אות ד
ז/כג פנת יקרת (תשעא) עמ' רלח, שכד
ז/כג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' ט-י, טז
ז/כג פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' א דף סד ע"ד
ז/כג פרשת המלך
ז/כג ציץ אליעזר ח"א סי' כו אות יד, סי' כז אות ל {מ"מ}, ח"ב סי' יט פ"א אות ט, ופ"ה
ז/כג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שכב אות ג
ז/כג קהל יהודה - חי' הש"ס דף מב ע"ד {לח"מ}
ז/כג קהלות יעקב קדושין סי' טו, יבמות סי' יג
ז/כג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' ח, לה, מא
ז/כג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 38
ז/כג קרית מלך רב
ז/כג קרית מלך רב (תשסו) עמ' רכג
ז/כג קרן הצבי מצוה צא אות ה
ז/כג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רצב
ז/כג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' י עמ' עא
ז/כג שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קצא
ז/כג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רע, רעב, ח"ב עמ' שג {הכשרים}
ז/כג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רס, ח"ג עמ' קנח
ז/כג שו"ת הרא"ש עמ' קסד
ז/כג שו"ת הרד"ך עמ' רסז
ז/כג שו"ת הרמ"ץ יו"ד סי' פו
ז/כג שו"ת הרמ"ץ יו"ד סי' פו אות ו
ז/כג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' לח
ז/כג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' ו
ז/כג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קמ
ז/כג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שפב
ז/כג שו"ת מהרלב"ח סי' קלד (א)
ז/כג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' לח
ז/כג שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רנד {אאעבב"ז}
ז/כג שו"ת רשב"ש עמ' קמט
ז/כג שולי האדרת גיטין עמ' מ
ז/כג שורת הדין ח"ב עמ' קכ
ז/כג שמרו משפט ח"א עמ' של
ז/כג שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 241
ז/כג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' ג, קצח
ז/כג שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ד אות ט
ז/כג שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 69
ז/כג שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 105-106
ז/כג שער המלך ח"א עמ' תכד, תסא, תצג, טעם המלך ח"א עמ' תעה
ז/כג שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' לז, מ
ז/כג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 366
ז/כג שערי ישר שער ז פי"ב אות א, ח
ז/כג שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' רלו
ז/כג שרידים גל' י עמ' כד
ז/כג תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יא ס"ק ה
ז/כג תולדות שם דף מז ע"ב
ז/כג תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רסח, רעו
ז/כג תורת יהונתן פרק ז אות נג
ז/כג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רד
ז/כג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שיח, שיט, שכג, שכט, שסג, שטז
ז/כג תחומין ח"ב עמ' 256 {הכשרים}, ח"ז עמ' 253
ז/כג תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קפ-קפא
ז/כג תפארת מנחם
ז/כג תשובה שלמה אהע"ז סי' יז דף כד ע"א {מ"מ}, יח
ז/כג תשורת שי מהדו"ק סי' ת


ח/197 הלכות אישות פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריד
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אדני היד החזקה
ח/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תרעג
ח/א באר משה (שטיין) דף נט ע"ב
ח/א ביצחק יקרא (תשע) סי' נז ד"ה וי"ל
ח/א בני דוד
ח/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' עו
ח/א הון יוסף דף כה
ח/א המדות לחקר ההלכה מדה ב אות ט
ח/א הר המלך ח"ד עמ' כט, ח"ה עמ' נה
ח/א התורה והמדינה חי"א עמ' תשד
ח/א ז' פרקים לרמב"ם
ח/א חיים ומלך
ח/א יד המלך (לנדא)
ח/א ישמח השם - שמחת לבו עמ' תפו
ח/א לבב דוד
ח/א מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/א נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רה
ח/א נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' פד עמ' קעט
ח/א נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' לד אות א
ח/א עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 548
ח/א פרשת המלך
ח/א צהר גל' י עמ' 73 {הגהמ"י אות ב}
ח/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צג אות א
ח/א קרן הצבי מצוה סט אות ה
ח/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שיז
ח/א שו"ת מהרלב"ח סי' קלד (א)
ח/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' תיט
ח/א תפארת מנחם
ח/ב אמר יוסף (אלקלעי)
ח/ב אפיקי מגינים קידושין סי' סט
ח/ב נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' לה אות א
ח/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 548
ח/ב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' מג
ח/ב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' מג
ח/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' קע
ח/ב תפארת מנחם
ח/ג אמת ליעקב נשים עמ' קעז
ח/ג מגילת ספר לאוין דף כו ע"ב
ח/ג מלבושי יו"ט ח"א דף ה ע"א
ח/ג משך חכמה בראשית פל"א פס' טו
ח/ג עין יצחק תנינא ח"א עמ' קנד
ח/ג פרשת המלך
ח/ג שרי המאה ח"א עמ' 57
ח/ד אדני היד החזקה
ח/ד ברור הלכה קדושין מט ע"א ציון ב, ה
ח/ד דברות משה ב"ב ח"ב סי' מא ענף ה
ח/ד דליות דוד קידושין עמ' קד
ח/ד המשפט העברי עמ' 1104
ח/ד העקיבות התרגומית עמ' 75
ח/ד חקרי זמנים ח"ד עמ' תה
ח/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תו {ר' עקיבא}, תח {תנאה}
ח/ד כרם מנחם סי' יא
ח/ד מבוא למשנה תורה עמ' 87, 366
ח/ד מגל חי"ד עמ' 45 {אונקלוס}
ח/ד מוריה גל' קעט עמ' פה, פז
ח/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קלו {ואם אמר על מנת שאני תנאה צריך להיות יודע לקרות המשנה}
ח/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קסט
ח/ד נחל איתן
ח/ד סדר הקבלה (מאירי) עמ' 104
ח/ד עצי ארזים סי' לח ס"ק סה
ח/ד קובץ השמיטה עמ' תקעח
ח/ד שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' פג
ח/ה אגרות הגרי"ד עמ' כג
ח/ה אדני היד החזקה
ח/ה אוצרות הרמב"ם
ח/ה אוצרות יהושע עמ' רלח
ח/ה אור הישר [שבות יעקב ח"ב סי' קמו]
ח/ה אות היא לעולם ח"ב דף קי ע"ד {לח"מ}
ח/ה איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 93
ח/ה אסיף ח"ב עמ' 285 {שמא הרהר תשובה}
ח/ה אעירה שחר (זעפרני) עמ' שו
ח/ה אפר קדשים עמ' קנח
ח/ה ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' עא {לח"מ}
ח/ה אשר למלך
ח/ה בית ירוחם
ח/ה בעקבות מועדי ה' עמ' 148
ח/ה בצור ירום ח"ב עמ' צז הערה 22
ח/ה בצור ירום ח"ג עמ' קלג {שמא הרהר תשובה}
ח/ה ברור הלכה קדושין מט ע"ב ציון ב
ח/ה בשולי גליוני עמ' תקל
ח/ה גליוני הגר"ש עמ' סה {לח"מ בשם ר"מ פדובה} [וכ"כ רדב"ז סי' קמ]
ח/ה דברי חנינא - ת"ת עמ' עח
ח/ה דרך המלך (רפפורט)
ח/ה הגיוני הלכה עמ' 176
ח/ה המשפט העברי עמ' 1105-1104
ח/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנ
ח/ה זבחי שלמה עמ' ל
ח/ה זכר ליעקב עמ' נג
ח/ה יד פשוטה אהבה עמ' תלד
ח/ה יכין ובועז ח"א סי' קמט עמ' 521
ח/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תה
ח/ה לא תשנא עמ' 236 {לח"מ}
ח/ה לב שלם [ב"ח אהע"ז דף לב ע"ב]
ח/ה להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' סו
ח/ה להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קצא {שמא הרהר ע"ז}
ח/ה מאה שערים (קפשאלי) עמ' שעג
ח/ה מבוא למשנה תורה עמ' 86, 87, 147, 174
ח/ה מוריה ח גל' ח עמ' טו {שמא הרהר תשובה}
ח/ה מילי דמרדכי
ח/ה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 397-398 {תלמיד, חכם}
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' ערוך ערך כל]
ח/ה משאת המלך (אדרי)
ח/ה משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שמט
ח/ה משנת חיים קדושין עמ' תנד-תנח
ח/ה משנת יעקב
ח/ה נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קכט, קלב {שמא הרהר תשובה}
ח/ה נחל איתן
ח/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יא אות ב {כבן עזאי}
ח/ה נר למאור (פרצקי) עמ' קנט
ח/ה עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 43-44 {מקודשת מספק שמא הרהר תשובה}
ח/ה עטרת יעקב עמ' לז
ח/ה עיוני תשובה (קדרי) עמ' 53
ח/ה עיונים (פאור) עמ' 240, 244, 245
ח/ה עיני דוד
ח/ה עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 557
ח/ה פני מנחם - תורה ומועדים נישואין וש"ב עמ' קצה {לח"מ - המקדש בפסולי עדות אמאי אינה מקודשת ניחוש שמא הרהרו תשובה}
ח/ה פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קסז
ח/ה פרשת המלך
ח/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תרפא
ח/ה קרית מלך
ח/ה קרן פני משה ח"ב
ח/ה ר"י קארו - קובץ עמ' ש
ח/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שצ {לח"מ}
ח/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נט
ח/ה שיחות מוסר (תשמ) ח"א מאמר לא {לח"מ}
ח/ה שיחות מוסר (תשסב) עמ' תח, תיב {ע"מ שאני צדיק}
ח/ה שיחות עבודת לוי סי' עג אות ד
ח/ה שלמי יוסף (גליק) עמ' לא {שמא הרהר תשובה - בלי וידוי}
ח/ה שער המלך (שושן) עמ' נה
ח/ה שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רנב, רנה {לח"מ ובני אהובה}
ח/ה שערי טהר ח"ח סי' נו אות א-ב
ח/ה שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קצ {לח"מ}
ח/ה שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' ע {רשע גמור}
ח/ה תהלה לדוד (והרמן) פ"מא פסוק ה הערה ג {ע"מ שהוא צדיק}
ח/ה תורת המועדים (תשכד) עמ' 30
ח/ה תורת ירוחם ח"ב דף עד ע"ד, ח"ג דף נז ע"ד {לח"מ}
ח/ה תחומין חי"ח עמ' 171 {לח"מ - ע"מ שאני צדיק}, 179 {ע"מ שאני צדיק}
ח/ה תחומין חכ"ב עמ' 77
ח/ה תקנת השבים עמ' 34, 330 {לח"מ}, 331 {לח"מ}
ח/ה תשובה מאהבה ח"ב דף יד ע"ד
ח/ו אפיקי מגינים קידושין סי' סט
ח/ו דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' א ד"ה וגם לשיטת
ח/ו הר המלך ח"ד עמ' כט
ח/ו הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' סח
ח/ו ז' פרקים לרמב"ם
ח/ו חי' חתם סופר
ח/ו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רלו
ח/ו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רפב {בלי תנאי כפול}
ח/ו חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' כה
ח/ו משנת רבנו יוסף עמ' 224
ח/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' פט
ח/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קמז, ח"ב עמ' רד
ח/ו קונטרסי שעורים קדושין שעור כא אות ד
ח/ו קרית מלך
ח/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שס
ח/ו שמן המשחה (קושטא) דף סא ע"ב


ט/198 הלכות אישות פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רטו
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' כח
ט/א אוריתא טו עמ' ק, קב-קג
ט/א איים בים כתובות סי' כח אות י {שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא בספק}
ט/א אמרות טהורות (ישראל) דף נד ע"א {מל"מ}
ט/א אמרי זאב דף כ ע"ג {כל שאינו בזאח"ז אפילו בבת אחת אינו}
ט/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעד {מל"מ}
ט/א בדבר מלך חט"ז עמ' רפו
ט/א בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' סב {שעה"מ}
ט/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/א בית יצחק (חבר) דף ג ע"ג {מל"מ}
ט/א בנין ציון (שמושקוביץ) סי' לה
ט/א ברור הלכה קדושין נ ע"ב ציון ו
ט/א דברי ירמיהו קידושין עמ' קפא
ט/א דברי ריבות (תשעב) עמ' כ
ט/א דעת סופר יו"ד סי' סו
ט/א דרך המלך (רפפורט)
ט/א זכר יהוסף אהע"ז עמ' קפב
ט/א חד וחלק ח"ב דף ט ע"א
ט/א חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 152 {הגהמ"י}
ט/א חיים ומלך
ט/א חיים ושלום ח"א סי' כא (מ ע"ב), סי' כב (מה ע"ב), דף נ ע"א
ט/א חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קלה ד"ה והרב
ט/א יכין ובועז ח"א סי' ו עמ' 48
ט/א לב אריה (הורביץ) עמ' ט
ט/א לב שלם [מכתב מאליהו דף קנג ע"ב, קעט ע"ג, קפה ע"א, מאורי אש - אור חדש דף נח ע"ג]
ט/א מעין גנים (מזרחי) דף ז ע"ב {קדש שתי נשים}
ט/א מעשה רקח
ט/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקיב
ט/א משנה התלמוד ח"ג דף נד {בני אהובה}
ט/א משנת יעקב
ט/א נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' ח {צ"פ}
ט/א עטרת שלמה ח"א עמ' סח
ט/א עין יצחק ח"ב עמ' רטו
ט/א פד"ר ח"ד עמ' 250, חי"ט עמ' 158 {ראב"ד}, 159 {מ"מ}, 163 {שעה"מ}
ט/א פרשת המלך
ט/א קול דודי כריתות סי' רסט
ט/א שבט סופר (תשמו) עמ' קלה
ט/א שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' מ
ט/א שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' נו {ראב"ד}
ט/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קלא {מ"מ}
ט/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רסד
ט/א שערי טהר ח"ו סי' פו אות א
ט/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כט ע"ב, נט ע"ג
ט/ב אבי עזרי ח"א
ט/ב אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ד עמ' ר
ט/ב אבני חפץ ח"א סי' פב
ט/ב אהל חייא עמ' תרכו
ט/ב אוהב מישרים עמ' שט-שכ
ט/ב אמונת עתיך גל' 110 עמ' 94 {מ"מ}
ט/ב אמרות טהורות (ישראל) דף צ, צד ע"ג
ט/ב אמת ליעקב נשים עמ' קעז-קעח
ט/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ב באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף נא
ט/ב בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' צו {שמים את בגדיה}
ט/ב בית דוד (סמיט) ח"ו (תשעב) עמ' קפז-קפח
ט/ב בית מאיר (תשע) סי' מא ס"ג עמ' רצב
ט/ב בית מאיר השלם סי' מא ס"א עמ' קיז
ט/ב ברור הלכה קדושין נ ע"ב ציון ז
ט/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קנג
ט/ב ברכת מרדכי ב"ב עמ' תלח {כולכם מקודשות}
ט/ב ברכת שאול עמ' תד
ט/ב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תשטו
ט/ב דרך ישרה ח"א עמ' קיב
ט/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קעה
ט/ב הלכה למשה (אלבז) עמ' שצז
ט/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רצט
ט/ב וזאת התורה עמ' יא
ט/ב ז' פרקים לרמב"ם
ט/ב זית רענן ח"ב עמ' תפ
ט/ב חי' הגר"ח החדש עמ' שט {הראויה מכם}
ט/ב חי' הגרז"ס נשים עמ' שצז
ט/ב חי' הריצ"ד [פסק זה קשה ועי' חי' הריצ"ד קידושין נא ע"ב]
ט/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' סה
ט/ב חיי עמרם עמ' שד
ט/ב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תס, תקפ, מהדו"ג ח"א עמ' קעד, ח"ב עמ' רסד
ט/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שב, ח"ב עמ' צב
ט/ב כללא דרביתא עמ' ריב {מ"מ}
ט/ב לב שלם [מכתב מאליהו דף קנ ע"ד, מעין גנים (מזרחי) דף ז]
ט/ב לבב דוד
ט/ב לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קה
ט/ב מאור למלך קדושין עמ' קצ
ט/ב מחנה יהודה (וילייקא) גיטין ח ע"ב (ד"ה אבל אכתי), ט ע"א (ד"ה והא דפסק)
ט/ב מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' צא
ט/ב מנחת אשר ב"ב עמ' קכה
ט/ב מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' סג
ט/ב מעיני החכמה ח"א אות תמח
ט/ב מעיני המים
ט/ב מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א ח"ב סי' סט]
ט/ב מרחשת ח"א סי' נא אות א, ח"ג סי' לה אות א
ט/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ב משארית יעקב עמ' טו {דיבור לבטל דיבור}
ט/ב משמרת חיים ח"ג עמ' קכ {מ"מ}
ט/ב משנה הלכות קדושין סי' כט
ט/ב משנת יעקב
ט/ב משנת יעקב קנין עמ' קל
ט/ב משפט הקנין ח"ב עמ' רמג, רמה
ט/ב נדרי זריזין ח"א עמ' סח, ריג, ח"ב עמ' כז {מ"מ}, ח"ג עמ' טז
ט/ב נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קז {מ"מ}
ט/ב נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' נו
ט/ב נתיב מאיר
ט/ב ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' רצא
ט/ב עמק המלך (לבוב)
ט/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמג
ט/ב עצי אלמוגים סי' א דף רלח
ט/ב ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' שצב
ט/ב ערבי נחל (תשסד) עמ' תתכב
ט/ב פד"ר חי"ז עמ' 204
ט/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' סז
ט/ב פנת יקרת (תשנד) סי' צז אות א, סי' קלט
ט/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תי, תרכט
ט/ב פרשת המלך
ט/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' לח
ט/ב שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' עא
ט/ב שו"ת הריב"ש עמ' רסח
ט/ב שי למורא (ר"ש יונה) סי' לד דף לט ע"ג {מ"מ - "כולכם"}
ט/ב שם עולם (רבין) ח"ב עמ' ט
ט/ב שמו משה דף קמה ע"ב
ט/ב שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קעט
ט/ב שמחת יו"ט (אלגזי) דף כז ע"א, רכז ע"א
ט/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ח אות א
ט/ב שעורי ר' שמואל קדושין עמ' שמד
ט/ב שער המלך ח"א עמ' תמה, טעם המלך ח"א עמ' שעז
ט/ב שער יהודה
ט/ב שער משפט סי' קכו ס"ק ו
ט/ב שערי זיו ח"א דף קע ע"א {או"ש}
ט/ב שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קסה
ט/ב שערי צדק (ערוסי) גל' א עמ' 158, 161
ט/ב תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רלב
ט/ב תורת מיכאל עמ' רלב
ט/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שז
ט/ב תחומין גל' יד עמ' 280
ט/ב תחומין חי"ד עמ' 280 {מ"מ}
ט/ג בדבר מלך חי"ז עמ' שכט {אמר לשתי אחיות הרי אחת מכם מקודשת לי בזה ונתן להן פרוטה או שקבלתה אחת על יד חבירתה וכו' כולן צריכות גט ממנו}
ט/ג בני דוד
ט/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תיב
ט/ג זכר ישעיהו
ט/ג חוקות הדיינים ח"ג עמ' רסז
ט/ג חוקי חיים (גאגין) דף קמח ע"א
ט/ג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' עט {בני דוד}
ט/ג חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב דף נו ע"ד {בני דוד}
ט/ג יכין ובועז ח"א סי' נז
ט/ג כל בו ח"ה עמ' צא
ט/ג מוריה גל' רלו עמ' ד {הגהמ"י}
ט/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' שה
ט/ג מעשה רקח
ט/ג משך חכמה ויקרא פ"כ פס' י
ט/ג משנת ר' אהרן גיטין עמ' קלד
ט/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנח
ט/ג עצי ארזים סי' לז ס"ק מו
ט/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פא ע"ד
ט/ג קרית מלך רב
ט/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' רכה
ט/ג שברי לוחות עמ' 159-160 {הגהמ"י אות א}
ט/ג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' מד {הגהמ"י}
ט/ג שובע שמחות עמ' תלה
ט/ג שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' כד
ט/ג שערי ישר שער ג פכ"ב אות יט
ט/ג שערי שמואל עמ' רנג
ט/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כז ע"ד {הגהמ"י}, ח"ג דף נד ע"א
ט/ג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רלא {הגהמ"י}
ט/ג תורת דניאל עמ' 50
ט/ג תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 1050
ט/ד אגודת אזוב השלמות דף ט ע"ג
ט/ד אדני היד החזקה
ט/ד ברית הלוי דף לב ע"א
ט/ד השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 63
ט/ד חדשים גם ישנים עמ' 172 {כ"מ}
ט/ד חק לישראל שליחות עמ' 120
ט/ד חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קעא {מל"מ}
ט/ד כל בו ח"ה עמ' צג
ט/ד מעין גנים (מזרחי) דף ז ע"ב-ח ע"א {מ"מ - זה פשוט}
ט/ד מעשה רקח
ט/ד קרית מלך
ט/ד קרית מלך רב
ט/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' רכו
ט/ד רני ושמחי דף קג ע"א
ט/ד של"ה תושבע"פ אות רצה-רצו
ט/ד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שפד {מ"מ}
ט/ה אמר יוסף (אלקלעי)
ט/ה דברי שלמה (אסרף)
ט/ה חק לישראל שליחות עמ' 120
ט/ה ישועות יעקב נשים עמ' סד
ט/ה מעין גנים (מזרחי) דף ח ע"א {בד"א ברחוקים}
ט/ה מעשה רקח
ט/ה נזר הקדש (קפלן)
ט/ו אבי עזרי ח"ה
ט/ו אביר יעקב (אביגדור) דף ל ע"ד {מל"מ}
ט/ו אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' לז אות ג {בני אהובה}, אבנים שלמות סי' טז אות ב {מל"מ}
ט/ו אבני ציון ח"א סי' ד אות ג, ד, ז {מל"מ}, ח"ב סי' לח אות ה {מל"מ}
ט/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פט {מל"מ}
ט/ו אהל משה (לוין) ח"ב דף י ע"ב וע"ד
ט/ו אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"א הע' 241 {מל"מ}
ט/ו אוצרות יהושע עמ' שפד {מל"מ}
ט/ו אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' ו, עונג יו"ט סי' קפ, אור הישר נזיר יב ע"א, עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' סו, לח"מ הל' שאלה פ"ב ה"ח, מל"מ לעיל פ"ג הי"ד]
ט/ו אור המאיר (שפירא) סי' ח אות ו {מל"מ בשם מהרי"ט}
ט/ו אור שמח
ט/ו אם המלך עמ' קטו {מל"מ}
ט/ו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' א-ב
ט/ו אמרי נפתלי ח"ב עמ' שיט {מל"מ}
ט/ו אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כט {מל"מ}
ט/ו אנצי"ת ע' אליהו הע' 60 {מל"מ}
ט/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכב {מ"מ ומל"מ}
ט/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רעא {מל"מ}
ט/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רמז {מל"מ}
ט/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רטו, רלד, שלב
ט/ו בדבר מלך ח"ו עמ' קצ {מל"מ}
ט/ו בינת נבונים דף צט ע"ב
ט/ו בית אהרן (קארטשין) עמ' טו {מל"מ}
ט/ו בית אהרן וישראל גל' נא עמ' ט {מל"מ}
ט/ו בית יעקב (מסקין) סי' מג (דף נו ע"ד)
ט/ו בית יצחק (חבר) דף ג ע"ג {מל"מ}
ט/ו בית ישחק
ט/ו בית מאיר (תשע) שו"ת סי' א עמ' ב {מל"מ ד"ה ודע}
ט/ו בית שערים יו"ד סי' שלא {מל"מ}
ט/ו בכורי אברהם דף י ע"ג {מל"מ - לא מצי עביד}
ט/ו בני דוד
ט/ו ברור הלכה גיטין סד ע"א ציון ו
ט/ו ברית אברהם (פיעטרקוב) או"ח סי' כח ס"ק י {מל"מ}
ט/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קסה
ט/ו בשבילי הקרבנות סי' מו אות ב {מל"מ}
ט/ו גדולי שמואל ב"ב דף פא ע"א {מל"מ}
ט/ו גור אריה (צרמון)
ט/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקעט
ט/ו גט מקושר (אלגזי) דף לו ע"ב-ע"ד {מל"מ}
ט/ו גט מקושר (אלגזי) עמ' צא
ט/ו גט מקושר (צינץ) עמ' תשצט {מל"מ}
ט/ו דברי אהרן עמ' צו {מל"מ}
ט/ו דברי אהרן עמ' קד {מ"מ}
ט/ו דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' יא ד"ה ועי' {מל"מ}
ט/ו דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' כז {מל"מ}
ט/ו דברי יציב יו"ד עמ' תעט {מל"מ}
ט/ו דברי ירמיהו קידושין עמ' קנג, רנג
ט/ו דברי יששכר דף פד ע"ב
ט/ו דברי משפט סי' קכו סעיף ט {מל"מ}
ט/ו דורש לציון (תשנה) עמ' נה
ט/ו דרישה מחיים דף קז ע"א {מל"מ}
ט/ו דרך המלך (רפפורט)
ט/ו הגהות חבר בן חיים
ט/ו הגהות על ס' בני אהובה (סו"ס גור אריה, תש"ג) {בני אהובה}
ט/ו המעלות לשלמה עמ' שטו {מ"מ}
ט/ו המעשה והמדרש עמ' מד {מל"מ}
ט/ו המקדש וקדשיו עמ' קלז {מל"מ}
ט/ו וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רל {מל"מ}
ט/ו ויקח אברהם דף יח ע"א {מל"מ}
ט/ו ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שג {מל"מ - רוה"ק}
ט/ו זאת ליעקב בראשית עמ' רסב {היו לו בנים בהיתו עכו"ם}
ט/ו זית רענן ח"א עמ' ריט {מל"מ}
ט/ו זכור לאברהם (אביגדור)
ט/ו זכר אליהו אהע"ז סי' כט
ט/ו זכר יהוסף אהע"ז עמ' י {מל"מ}
ט/ו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רד {מ"מ}
ט/ו זכרון יהונתן דף מב, צא, צג, צה
ט/ו זכרון משה (קרונז'ק) עמ' ז, י {מת השליח אסור בכל הנשים}
ט/ו חדוותא דשמעתתא ח"א דף ו ע"ב {מל"מ}
ט/ו חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 10-9, 17-14, 20, 40, 59, ח"ג עמ' 132, 215 {מל"מ}, ח"ד עמ' 198, חו"מ ח"ג עמ' 260 {מל"מ}
ט/ו חי' הגרז"ס נשים עמ' רסב
ט/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רלט {מל"מ}
ט/ו חי' חתם סופר
ט/ו חי' יפה לב עמ' שלו {מל"מ - אם יבוא אליהו}
ט/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' כה-כו, רסז {מל"מ}
ט/ו חלקת יואב החדש הגהות על נוב"י אהע"ז סי' ע
ט/ו חלת לחם (תשנח) עמ' קצח
ט/ו חק לישראל שליחות עמ' 207 {בני אהובה}, 212, 213 {מל"מ}, 214, 215 {בני אהובה}, 226 {מל"מ}, 227 {מל"מ}, 230 {מל"מ}, 237 {מל"מ}
ט/ו חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קעו, שכד-שכה, תמה {מל"מ}
ט/ו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קמז
ט/ו טל נתן עמ' שסג
ט/ו יד הלוי (פלוונא) דף כב ע"ג {מל"מ}
ט/ו יד המלך (פלומבו)
ט/ו יד שלמה (עזרא) דף ס ע"ד {מל"מ}
ט/ו ים התלמוד (עדיל) עמ' תטז {משנה למלך ד"ה ומ"ש רבנו}
ט/ו ישכיל עבדי ח"ג אהע"ז סי' ה אות טז {מל"מ}
ט/ו כבוד יו"ט
ט/ו כהונת רפאל עמ' עו {מ"מ}, ריז {מל"מ}
ט/ו כוכבי בוקר עמ' שכז {מל"מ}
ט/ו כל בו ח"ה עמ' עב
ט/ו לבושי מרדכי יו"ד עמ' קכ
ט/ו להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קסא ע"ב
ט/ו מאה שערים (הורוביץ) דף ג ע"ג {מל"מ}
ט/ו מאור החיים עמ' לט, צא {מל"מ}
ט/ו מבית מאיר ח"ג עמ' עו-עז {מל"מ}
ט/ו מחנה לויה (תקעט) דף פד ע"ד {מ"מ}
ט/ו מחנה לויה (תשעד) עמ' שמד {מ"מ}
ט/ו מטה אהרן (הלוי) דף קיד ע"ב-ע"ג {קרית מלך רב}, קטו ע"ג-ע"ד {מל"מ}
ט/ו מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רעו
ט/ו מלאכת שלמה (חכים)
ט/ו מנחת יהודה (בוים) דף מט ע"ד {"אין אדם עושה שליח", מל"מ בשם מהרי"ט}, נ ע"ב {מל"מ - משום לשמהה}
ט/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקכה {מל"מ}
ט/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תפא {מל"מ}
ט/ו מנחת שלמה שביעית עמ' רעב {מל"מ}
ט/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשסד {מל"מ}
ט/ו מעין גנים (מזרחי) דף ח ע"א {מ"מ - יש מדקדקים}
ט/ו מעשה נסים (הכהן)
ט/ו מעשה רקח
ט/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' רסא {מל"מ - אם יבוא אליהו}
ט/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שפג
ט/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ט/ו משה ידבר (תקפז) שו"ת דף יח ע"ב
ט/ו משה ידבר (תשעו) עמ' צ, שפה
ט/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקנא
ט/ו משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתפג {מל"מ}
ט/ו משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' כט {מל"מ}
ט/ו משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמה
ט/ו משנת יעקב הפלאה עמ' קלב, שכה-שכו, זרעים ח"א עמ' קמד {מל"מ}
ט/ו משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ד ענף א אות ב {מל"מ}
ט/ו משפטים לישראל עמ' רמו
ט/ו משרת משה (נבר)
ט/ו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קיב
ט/ו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ו ע"ב {מל"מ}
ט/ו נזר התורה שנה ד גל' א עמ' ע {מל"מ - הבדל בין ספק בדין לספק במציאות}
ט/ו נחל איתן
ט/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קנו
ט/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק לז פסוק ה
ט/ו נטע שעשועים (שליסל) עמ' יא-יב, יד {מל"מ - בירור מציאות ע"י אליהו}
ט/ו נרות אהרן
ט/ו נתיבות המשפט סי' רי ס"ק א {מל"מ}
ט/ו נתיבות שמואל דף עח ע"א, קכ ע"ב, קכד ע"א
ט/ו נתן פריו ב"מ עמ' שעב, חולין עמ' כח, לד, קכח
ט/ו נתן פריו סוגיות ח"א עמ' יד
ט/ו ס' הפרנס עמ' קיח-קיט {מל"מ}
ט/ו ס' השבי"ט עמ' סג {מל"מ}
ט/ו ס' יהושע - פו"כ סי' רמא {מל"מ}
ט/ו ספרי דבי רב ח"ב עמ' שמז-שמח
ט/ו סתירת זקנים - הלכה עמ' רפב {מל"מ בסופו}
ט/ו עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קכא {מל"מ, אם יבוא אליהו ויאמר}
ט/ו עין יצחק ח"א עמ' שכג {מל"מ}
ט/ו עין יצחק תנינא ח"א עמ' רנח, ח"ב עמ' רלג {מל"מ}
ט/ו עמק המלך (לבוב)
ט/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' שסה, שעג {מל"מ}
ט/ו עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק יח
ט/ו ערך כסף עמ' קמט {מל"מ - העושה שליח לקדש לו אשה לאחר שתתגרש}
ט/ו פי שנים דף קיג {מל"מ}
ט/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' קמ {מל"מ}
ט/ו פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קיב-קיג
ט/ו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' לג
ט/ו פרפרת התורה עמ' ק
ט/ו פרקי שליחות עמ' 40
ט/ו פרשת המלך
ט/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ג
ט/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעג אות ה
ט/ו קהלת יעקב (אלגזי) תוספת דרבנן אות שיד (קטו ע"ג בדפוס שלוניקי) {מל"מ}
ט/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' עז {מל"מ}
ט/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תכד {מל"מ}
ט/ו קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף קטו ע"ג {מל"מ}
ט/ו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רעט {מ"מ}
ט/ו קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות י
ט/ו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' סב
ט/ו קרבן ציון עמ' לד {מל"מ}, קיז-קיח {מל"מ}, קס {מל"מ}
ט/ו קרית מלך רב
ט/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' רכז
ט/ו רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ט הלכה ד {מל"מ}
ט/ו שאלת שלום (רבינ') דף א ע"ד {מל"מ - קבוע}
ט/ו שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' י {מל"מ}, יו"ד סי' סב עמ' קלה {מל"מ}, סי' סו עמ' קמח {מל"מ}
ט/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שמה
ט/ו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נט
ט/ו שו"ת מן השמים (מהד' מרגליות) עמ' ו {מל"מ - אליהו}
ט/ו שו"ת מנחה בלולה סי' א (דף ב ע"א)
ט/ו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' יא, סג-סד
ט/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' רלג, רלט-רמא, רמג, רמו, רמט {מל"מ}
ט/ו שיבת ציון (לנדא) סי' מט
ט/ו שיבת ציון (לנדא) סי' פו {מל"מ}
ט/ו שם דרך כתובות עמ' קלז
ט/ו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שלז
ט/ו שם עולם (רבין) ח"א עמ' טז {מל"מ}
ט/ו שמחת יהודה דף צג ע"ב {מל"מ}
ט/ו שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רצג {מל"מ - בירור מציאות ברוה"ק}
ט/ו שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 64
ט/ו שערי אלימלך עמ' מו {מל"מ}
ט/ו שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קכא
ט/ו שערי טהר ח"ו סי' מב אות ג, סי' פו אות ד, ח"ח סי' פז אות ב
ט/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 318
ט/ו שערי תודה ח"ב דף פג ע"ב {מ"מ - שליח להולכה המקדש את קרובתו לאחר}
ט/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רטו {מל"מ}
ט/ו שערי תורה (לעוו) ח"ג דף א ע"ג {מ"מ}
ט/ו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' ז {מ"מ}
ט/ו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קיד
ט/ו שערים בקבוע עמ' י {מ"מ}
ט/ו שפתי רננות (אריאש) דף כו ע"ב-ע"ג, כז ע"א {מל"מ}
ט/ו שרשי הים דף כד ע"א
ט/ו תאיר נרי דף כח ע"א {מל"מ}
ט/ו תבואת שמש
ט/ו תורת גיטין סי' קלב ס"ק ב {מל"מ}
ט/ו תורת המצוה דף מח ע"א {מל"מ}
ט/ו תורת השליחות עמ' ו {מל"מ}, כג, כט, קמו {מ"מ}
ט/ו תורת ירוחם ח"ב דף מא ע"א
ט/ו תשובה שלמה אהע"ז סי' נד {מ"מ}
ט/ו תשובות יהודה דף נו ע"ג-ע"ד, נז ע"א-ע"ב {מל"מ}
ט/ז אבן השהם ומאירת עינים עמ' צג
ט/ז ברכי יוסף או"ח דף יט ע"ג {מל"מ}
ט/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' צח
ט/ז ימי שלמה
ט/ז לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף לז ע"א]
ט/ז משאת המלך (אדרי)
ט/ז משנת ר' אהרן גיטין עמ' קלד
ט/ז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שסא
ט/ז פד"ר ח"כ עמ' 314 {לח"מ}
ט/ז פני חמה דף טו ע"א {מל"מ}
ט/ז שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (א)
ט/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' רלב {מל"מ}
ט/ז שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קפ
ט/ח אדני היד החזקה
ט/ח בית אהרן (קריספין) דף מ ע"ד {ק"ס}, מד ע"ד {שעה"מ}
ט/ח ברור הלכה קדושין סד ע"ב ציון ב
ט/ח דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' ד סעיף ט עמ' רסג {מ"מ}
ט/ח הר המלך ח"ח עמ' כה
ט/ח חוקי חיים (גאגין) דף קמח ע"א
ט/ח ימי שלמה
ט/ח לבב דוד
ט/ח מלך שלם
ט/ח משאת המלך (אדרי)
ט/ח משנה הלכות ח"ט סי' רפז
ט/ח משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' קיא
ט/ח משנת חיים קדושין עמ' תצ-תצו
ט/ח נוה צדק {אם אב יכול להיות שליח לבת בוגרת}
ט/ח עצי ארזים סי' לז ס"ק מח
ט/ח פני יהושע (חנדלי) דף סד ע"א, פו ע"ג, קטז ע"א
ט/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' סט
ט/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רז
ט/ח שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' ו
ט/ח שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רמב
ט/ח שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' מד
ט/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרנב
ט/ח שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' ו
ט/ח שובע שמחות עמ' תמה
ט/ח שם יוסף (מועטי) ח"ב דף כא ע"ב
ט/ח שער המלך ח"א עמ' תמז
ט/ח שער יהודה
ט/ח תורת יצחק ח"ב עמ' רעב
ט/ח תפארת מנחם
ט/ט בני דוד
ט/ט ברור הלכה קדושין סד ע"ב ציון ג
ט/ט דברי תורה (תאומים) דף ה ע"א
ט/ט דור דורים עמ' שי
ט/ט דורש לציון (תקצד) דרוש בן המחבר
ט/ט דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' יח
ט/ט הר המלך ח"ח עמ' כה-כו
ט/ט ז' פרקים לרמב"ם
ט/ט חזקה רבה יו"ד הלכה צז
ט/ט חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רפח
ט/ט לב שלם [מגילת ספר לאוין דף קל ע"א]
ט/ט מגילת ספר לאוין דף קל ע"א
ט/ט מלך שלם - חי' הש"ס דף נא ע"ג
ט/ט משיב נבונים סי' לא {מל"מ}
ט/ט משנה הלכות גיטין סי' קכג
ט/ט עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות ג
ט/ט ערך שי חו"מ סי' מא סעיף ב {הגהמ"י}
ט/ט פד"ר ח"ו עמ' 373
ט/ט פני יהושע (חנדלי) דף פו ע"ג
ט/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' עז
ט/ט קרית מלך רב
ט/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' רכח
ט/ט שער המלך
ט/ט שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רסג
ט/ט תשורת שי מהדו"ק סי' תקכא
ט/י אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 105
ט/י אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ט/י אור שמח
ט/י אפיקי מגינים קידושין סי' עו
ט/י באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף כב
ט/י באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' שב-שג
ט/י בית ירוחם
ט/י ברור הלכה כתובות כב ע"א ציון י
ט/י ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' רכו
ט/י ברכת מרדכי ב"ק עמ' רסז
ט/י גדולי שמואל קידושין דף סד ע"א, ב"ב דף קכז ע"ב {או"ש}
ט/י גידולי שמואל ב"ב קכז ע"ב (ד"ה ואולי) {או"ש}
ט/י דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' כז ד"ה ועי' {מל"מ בשם הריב"ש}
ט/י דרך המלך (רפפורט)
ט/י חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקנז
ט/י ידבר שלום ח"א עמ' פב
ט/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתסג
ט/י מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' ס
ט/י משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשה
ט/י משנה הלכות כתובות דף כז ע"ב
ט/י משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' עד
ט/י משנת יעקב
ט/י משפטים לישראל עמ' רפ
ט/י נזר אברהם מכות ועדות עמ' רצא {מל"מ}
ט/י נתיבות שמואל דף פט ע"ד {או"ש}
ט/י ציץ הקודש ח"א דף מז ע"ד {מל"מ}
ט/י קרית מלך רב
ט/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' רכט
ט/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' תיח
ט/י שירת דוד כתובות עמ' כח {או"ש}
ט/י שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צז ע"א, קו ע"א וע"ג, קז ע"א {מל"מ}
ט/י שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' צג, קלב, קלח
ט/י תורת הקדש ח"ב עמ' קמז {אור שמח}
ט/יא אגרא דשמעתא ח"ד עמ' רמ
ט/יא איש אמונים דף ח ע"א {מ"מ}
ט/יא אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' נא ד"ה ציין
ט/יא אפיקי מגינים קידושין סי' עו
ט/יא בית נאמן (תרמא) דף ז ע"ב
ט/יא בית נאמן (תשעא) עמ' מ
ט/יא ברור הלכה כתובות כב ע"א ציון י
ט/יא ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' לו {מ"מ}
ט/יא ברכת שלמה אהע"ז עמ' קה
ט/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שסד
ט/יא דברי אליהו (ניימנץ) דף יט ע"ב {מ"מ}
ט/יא דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' צח
ט/יא הגהות חבר בן חיים
ט/יא חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקסד
ט/יא משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תקעו
ט/יא משנת חיים קדושין עמ' תעג-תעח, תפ, תפא
ט/יא משנת ר' אהרן קדושין עמ' קפו
ט/יא עומק הפשט ח"ג עמ' ש
ט/יא עצי ארזים סי' לז ס"ק נד
ט/יא פרשת המלך
ט/יא צדקה לחיים (תשסח) עמ' כא
ט/יא קובץ ביאורים (שפירא)
ט/יא קרית מלך רב
ט/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' רל
ט/יא רב ברכות (רי"ח) עמ' כז {מ"מ}
ט/יא שובע שמחות עמ' תיג {שעה"מ}
ט/יא שער המלך
ט/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 156
ט/יא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קו ע"א, קז ע"א
ט/יא שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קכו, קלב
ט/יא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקצא
ט/יא תשורת שי מהדו"ק סי' תקכא
ט/יב אבני החושן סי' רכב סעיף ו {מ"מ}
ט/יב אגודת אזוב ח"ב דף כט ע"א
ט/יב אגרא דשמעתא ח"ד עמ' רלח, רמ
ט/יב אדני היד החזקה
ט/יב אהל יוסף (מולכו) דף צ ע"ג
ט/יב אוצמפה"ת ב"מ לט ע"ב הע' 103 {הגהמ"י}
ט/יב אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קנה, קסח {מ"מ}
ט/יב אושר ירוחם עמ' ד, ריא
ט/יב אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' יב [ג] ד"ה וראיתי {שעה"מ}
ט/יב אנצי"ת ע' ברי ושמא הע' 39א {הגהמ"י}
ט/יב אפיקי מגינים קידושין סי' עו
ט/יב בית אהרן וישראל גל' ג עמ' נב-נג {בא אחד ואמר קדשתיה, נאמן ומותרת לו}
ט/יב בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נב, נה {שעה"מ}
ט/יב בית נאמן (תרמא) דף ד ע"ג
ט/יב ברור הלכה קדושין סג ע"ב ציון א
ט/יב ברכת שלמה חו"מ עמ' רלד {מ"מ}
ט/יב דברי משה (ברנשטיין) ב"מ עמ' א {הגהמ"י}
ט/יב דליות דוד קידושין עמ' קה
ט/יב דרך המלך (רפפורט)
ט/יב ושב הכהן (תשמח) עמ' שא {הגהמ"י}
ט/יב חי' מהרי"א הכהן עמ' קסז
ט/יב חמדת שלמה עמ' תלה {הגה"מ אות ד}
ט/יב ישורון ח"ח עמ' תעב
ט/יב כתב סופר אהע"ז סי' יד
ט/יב לחקרי הלכות ח"א עמ' קא {הגהמ"י}
ט/יב מחנה דוד (בונאן) דף נט ע"ב-ע"ג {שעה"מ}
ט/יב מטה אהרן ב"ב עמ' קיג {מ"מ}
ט/יב מנוחת משה דף קמה ע"ב-ע"ג
ט/יב משה ידבר (תקפז) שו"ת דף כא ע"ד {הגהמ"י}
ט/יב משה ידבר (תשעו) עמ' קג {הגהמ"י}
ט/יב משנה הלכות ח"ג סי' קכו
ט/יב משנת חיים קדושין עמ' תעג-תעח, תפ, תפא
ט/יב משפטי ארץ ח"ב עמ' 343, 348 {ברי ושמא}
ט/יב עין יצחק ח"א עמ' מד-מה {שעה"מ}, ח"ב עמ' רנח {שעה"מ}
ט/יב עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קלב {שעה"מ}
ט/יב פד"ר ח"ו עמ' 290
ט/יב פרשת המלך
ט/יב קהלות יעקב ר"ה סי' כ, כתובות סי' יח
ט/יב קובץ ביאורים (שפירא)
ט/יב קובץ הערות (תשסג) סי' עז אות ח {הגהמ"י}
ט/יב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שמא {הגהמ"י}
ט/יב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רטז
ט/יב קרית מלך רב
ט/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' רלא
ט/יב שברי לוחות עמ' 61 {הגהמ"י אות ד}
ט/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רכב סעיף ה {הגהמ"י אות ד}
ט/יב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רסט {שעה"מ}
ט/יב שער המלך כאן, וח"א עמ' תמח {מ"מ}
ט/יב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רנב {שעה"מ}
ט/יב שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 45
ט/יג אדני היד החזקה
ט/יג ברור הלכה קדושין סג ע"ב ציון א
ט/יג דברות משה ב"ק ח"ב סי' סא ענף ג
ט/יג דברי אמת (תשעט) עמ' שס {מגיד משנה, קדשתי את בתי ואיני יודע למי והתירוה לינשא, לא תצא מהיתרה הראשון}
ט/יג דרך המלך (רפפורט)
ט/יג מנוחת משה דף קמה ע"ב-ע"ד {לא כתב שא"צ קדושין אחרים}, קמו ע"א
ט/יג משנה הלכות כתובות דף כז ע"ב
ט/יג עטרת טוביה
ט/יג קרית מלך רב
ט/יג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קפח
ט/יג שערי טהר ח"ו סי' פו אות ב
ט/יג תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שח
ט/יד אגודת אזוב ח"ב דף כח ע"ב
ט/יד בית נאמן (תרמא) דף ז ע"ג
ט/יד בית נאמן (תשעא) עמ' מ
ט/יד ברור הלכה קדושין סג ע"ב ציון ד
ט/יד גבול יהודה (ציר') דף סו ע"ג
ט/יד משה ידבר (תשעו) עמ' פב
ט/יד משיב נפש (שרהיי) דף מח ע"א
ט/יד משנה הלכות ח"ג סי' קכו
ט/יד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רכ
ט/יד נחלת יעקב (צלניק) עמ' 124
ט/יד ס' יהושע - שו"ת עמ' רפח
ט/יד עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קלג
ט/יד שם יוסף (אליקים)
ט/יד תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ד ע"ג
ט/יד תפארת מנחם
ט/טו אבן ישראל (פישר)
ט/טו אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תקנד {שעה"מ}
ט/טו אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רמט {שעה"מ}
ט/טו אוצמפה"ת ב"מ ג ע"ב הע' 201 {שעה"מ}
ט/טו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קסה {מל"מ}
ט/טו אוצרות יהושע עמ' רס {שעה"מ}, רסא {מל"מ}
ט/טו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קנו {מל"מ בשם רשב"א - האומר "לא שחטתי"}
ט/טו אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"ב סי' ה [ג] ד"ה בהיתר {שעה"מ}
ט/טו אמרי זאב דף ז ע"ד {מל"מ}, כב ע"א וע"ג {שעה"מ}, כג ע"ב {מל"מ ושעה"מ}
ט/טו אמרי נפתלי ח"ב עמ' קמח-קמט {שעה"מ}
ט/טו אמת ליעקב נשים עמ' קעט
ט/טו אנצי"ת ע' אין אדם משים הע' 30 {שעה"מ}
ט/טו אפיקי מגינים קידושין סי' עח
ט/טו אריה ליש עמ' קפט {שעה"מ}
ט/טו באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' ח אות א {מל"מ}, ג {שעה"מ}
ט/טו באר אברהם (אבלי) עמ' רפא {מל"מ}
ט/טו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' סג {שעה"מ}
ט/טו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קנז
ט/טו ביצחק יקרא (תשע) סי' עח סעיף א ד"ה והר"ר {שעה"מ}
ט/טו בית אהרן וישראל גל' מא עמ' כה-כו {שעה"מ}, כח {מעשה חושב}
ט/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שיד
ט/טו בית שערים או"ח סי' שכד {שעה"מ}
ט/טו בן יהודה סי' עח
ט/טו בני דוד
ט/טו בני משה (מאג'אר) דף קמז ע"ד {מל"מ}
ט/טו בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' סו, סח {שעה"מ}
ט/טו בציר אליעזר ח"א דף לד ע"א {מל"מ}, לז ע"ג-ע"ד {שעה"מ}, לח ע"ב {שעה"מ}
ט/טו ברית אברהם יו"ד סי' ס אות ו {מל"מ}
ט/טו ברכת אמת סי' ז עמ' מח {שעה"מ בשם ר"י בסאן}
ט/טו ברכת מרדכי כתובות עמ' קח {מל"מ}
ט/טו ברכת שלמה אהע"ז עמ' כד {מל"מ}
ט/טו ברקאי ח"א עמ' 100 {שעה"מ}
ט/טו בשמן רענן ח"ב עמ' קסח {מל"מ}
ט/טו גדולי שמואל כתובות דף ט {מל"מ}, כב {מל"מ}, כג {מל"מ}, סג {שעה"מ}, עה {מל"מ}, נדרים דף עט {מל"מ}
ט/טו גליוני קדש עמ' 36 {שעה"מ}
ט/טו דברות אליהו ח"ג עמ' קנח, קס {שעה"מ}
ט/טו דברות אליהו ח"ד עמ' עו-עז {שעה"מ}
ט/טו דברות צבי חי"א סי' ח אות ה {שעה"מ}
ט/טו דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' צו {מל"מ}
ט/טו דברי ירמיהו קידושין עמ' קפ {מל"מ}
ט/טו דברי יששכר דף קכד ע"א
ט/טו דברי תורה (תאומים) דף ד ע"ד
ט/טו דינא דחיי ח"ב דף ה ע"א
ט/טו דרך המלך (רפפורט)
ט/טו השבת לקדשו דף עו ע"ג
ט/טו ויקרא אברהם אהע"ז סי' ו (מה ע"ב)
ט/טו ז' פרקים לרמב"ם
ט/טו זכור זאת ליעקב עמ' קסד {שעה"מ}
ט/טו זכרון יהונתן דף קפד {מל"מ}
ט/טו חד וחלק ח"א דף לא ע"ג
ט/טו חזקה רבה יו"ד הלכה סז {מל"מ}, קפד עמ' 330 {מל"מ}, אהע"ז ח"א עמ' 158 {מל"מ}, ח"ג עמ' 50, חו"מ ח"ג עמ' 82 {מל"מ}
ט/טו חי' חתם סופר
ט/טו חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' סח
ט/טו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' מז {מל"מ}
ט/טו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שסב {שעה"מ}
ט/טו חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רמח-רמט
ט/טו חיבת הקודש עמ' קא {מל"מ}
ט/טו חיים ושלום ח"ב דף קל ע"ב {מל"מ}
ט/טו חלקת יצחק עמ' שעח {מל"מ}
ט/טו חמדת שלמה עמ' עח, פט {שעה"מ}
ט/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' ט {שעה"מ}, טו, כז, כט, לא, תכא {חמשתם - מל"מ}, ח"ד עמ' שיח {שעה"מ}, אהע"ז עמ' קלו, תקנז
ט/טו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף ב, ד {מל"מ}
ט/טו ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קפ {מל"מ - שויא אנפשיה נגד עדים}, קצב {שעה"מ}
ט/טו ישועות יעקב נשים עמ' קי {מל"מ}
ט/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרנה {מל"מ}
ט/טו כתב סופר אהע"ז סי' י ד"ה ומצאנו {שער המלך}, סי' יד ד"ה והנה בשעה"מ {שעה"מ - מ"ט נאמנת אשה לומר שזינתה הא אין אדם משים עצמו רשע}, סי' מב ד"ה והנה אם {שעה"מ - ומש"ה ס"ל להראב"ד דאין אדם מע"ר ולא אפסידה כתובה}, ד"ה והנה בשער {שעה"מ - ולדעת הראב"ד הי"ל להשיג עליו ולומר דלא אבדה כתובתה}, סי' ס ד"ה אלא דקשה {שעה"מ - הא ק"ל טובא בדברי רבינו ז"ל דבפרק כ"ד מהל' אלו דין י"ח פסק בהדייא ראם אמרה שזינתה ברצון אין משגיחין לדבריה}, ד"ה וטרחתי {שעה"מ - היכא דעושה תשובה אין לנו לכופו להביא חולין בעזרה}
ט/טו כתב סופר יו"ד דף ב ע"ג {מל"מ}
ט/טו כתב סופר יו"ד סי' ב ד"ה גלילות {מל"מ - שויא אנפשיה חתיכה}, ד"ה ואיכא {מל"מ - שויא אנפשיה חתיכה}, ד"ה ותמה {מל"מ - שויא אנפשיה חתיכה}, ד"ה לכן {מל"מ - שויא אנפשיה חתיכה, שעה"מ - שויא אנפשיה חתיכה}
ט/טו לב אריה (הורביץ) עמ' י
ט/טו לב אריה (קרלין) עמ' 24
ט/טו לב שלם [דברי אמת בקונטרס דף ג ע"ב]
ט/טו לבב דוד
ט/טו לקוטי שלמה (תרנד)
ט/טו מאור למלך כתובות עמ' כא-כב, כז {מל"מ}
ט/טו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רלב {שעה"מ ד"ה ואולם}
ט/טו מגן בעדי עמ' 232
ט/טו מוריה גל' קסה עמ' נה, נז {שעה"מ}
ט/טו מילי דקדושין עמ' שעא {שעה"מ}
ט/טו מלבושי יו"ט ח"א דף כא ע"ב {מל"מ}
ט/טו מלך שלם
ט/טו מנוחת אשר ח"א דף סא ע"ג {מל"מ}
ט/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' לג, שמט {מל"מ}
ט/טו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' נב
ט/טו מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' עז ס"ק ז]
ט/טו מרגליות הים סנהדרין נא ע"א אות א {צ"פ}
ט/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' ריז {מל"מ}, שעב {שעה"מ}
ט/טו משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשנא {מל"מ}
ט/טו משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' רלד {מל"מ}
ט/טו משנת יעקב
ט/טו משנת יעקב משפטים עמ' רעב-רעג
ט/טו משפט איש תשיח-תשיט עמ' קפו {שעה"מ}
ט/טו נועם חי"ז עמ' פ {שעה"מ}, חכ"ג עמ' פ {שעה"מ}
ט/טו נחלת יצחק כתובות סי' יז-יח {מל"מ}
ט/טו נחלת עזרא ח"ב סי' כא {מל"מ}, עמ' 104
ט/טו נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' כו {מל"מ}
ט/טו ס' יהושע - שו"ת עמ' רפט {לח"מ}
ט/טו עדות ביעקב (ריינס) עמ' קעז {מל"מ}
ט/טו עומק הפשט ח"ג עמ' רצ {שעה"מ}
ט/טו עטרת זקנים דף יז ע"ג
ט/טו עטרת טוביה
ט/טו עטרת מרדכי (וינברג) דף כז ע"א {שעה"מ}, כז ע"ד {מל"מ}, כח ע"א {מל"מ}
ט/טו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' מז {מל"מ}
ט/טו עטרת שלמה ח"א עמ' עב {מל"מ}
ט/טו עין יצחק ח"ב עמ' שכט {שעה"מ}
ט/טו ערך השלחן אהע"ז דף לב ע"ד
ט/טו פד"ר ח"ב עמ' 155, ח"ג עמ' 376-377, ח"ו עמ' 136, 369, ח"ט עמ' 83, 274, חי"ד עמ' 376 {שעה"מ}, 377 {מל"מ}
ט/טו פרשת המלך
ט/טו צבא המלך עמ' רס
ט/טו ציץ אליעזר ח"א סי' כה אות ז {מל"מ}
ט/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יג אות ז, סי' יד אות ו, סי' רעא אות יב
ט/טו קהלות יעקב כתובות סי' ז, וסי' יד, קדושין סי' מג ס"ק ד
ט/טו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקיב {שעה"מ}
ט/טו קונטרסי שעורים כתובות עמ' קלב ואח"כ אות ו
ט/טו קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות ג, ו
ט/טו ראשי בשמים (רבין) עמ' שכה {מל"מ}
ט/טו רביד הזהב (אברך) דף עה ע"ג {מל"מ} וע"ד {שעה"מ}
ט/טו רווחא שמעתתא ח"א עמ' קלח {מל"מ}, ח"ב עמ' צ {מל"מ}
ט/טו שארית כלב עמ' קסא
ט/טו שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' ל-לא
ט/טו שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' פב, ח"ב עמ' קג {מל"מ}
ט/טו שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' נ
ט/טו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קכא, קכד {שעה"מ}, רכה {מל"מ}
ט/טו שירת דוד כתובות עמ' לט {מל"מ}
ט/טו שם ישראל - שו"ת עמ' קז, קמה {שעה"מ}
ט/טו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רפ {שעה"מ}, רפז {שעה"מ}, אהע"ז עמ' קצט {שעה"מ}
ט/טו שמן למאור (אנגלרד) סי' לב אות ד-ה {שעה"מ}
ט/טו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' מ {מל"מ ושעה"מ}
ט/טו שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' סג {שעה"מ}
ט/טו שער המלך ח"א עמ' תנג {לח"מ}
ט/טו שערי זיו ח"א דף קכב ע"א
ט/טו שערי יצחק (תשיז) עמ' נג {מל"מ}
ט/טו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קעד, קפא {מל"מ}, קפג {שעה"מ}
ט/טו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מח ע"א, נח ע"ג {מל"מ}, ס ע"א-ע"ב, סג ע"ד, קז ע"א-ע"ב, קיא ע"ג-ע"ד
ט/טו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רט {מל"מ}, ריב {שעה"מ}, רכט {שעה"מ}, רמג {שעה"מ}, רמז {שעה"מ}, רנ {שעה"מ}, רסה {מל"מ}, רסח {מל"מ}, רע {מל"מ}, רפו {שעה"מ}, כרך ב עמ' צב {מל"מ}, קמו {מל"מ}, קנח {מל"מ}, רלג {שעה"מ}, רלט {מל"מ}, שה {מל"מ}
ט/טו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ריז {מל"מ}
ט/טו תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רעא
ט/טו תפארת אבות (סופר) עמ' פא {שעה"מ}
ט/טו תפארת מנחם
ט/טז אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קט
ט/טז אגם מים עמ' רמא {שעה"מ}
ט/טז אומר לציון סי' קעח
ט/טז אור הישר [אור שמח הל' אישות ספ"ז]
ט/טז אור המאיר (שפירא) סי' ד אות ח {או מתו}
ט/טז אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ג ד"ה והיא, אבן העזר סי' נו [ב] ד"ה גם {שעה"מ}
ט/טז אמרי בינה (אש) דף צח ע"ג {מבקשים}
ט/טז אמת ליעקב נשים עמ' קעט
ט/טז בית הלל שנה ז גל' א עמ' פט {אין לו הפסד - מותרת לכהן}
ט/טז בית מאיר השלם סי' מח ס"ו עמ' קעג
ט/טז בית שערים ח"ג סי' סט {שעה"מ}
ט/טז בנין אריאל ח"ב עמ' קנז
ט/טז בציר אליעזר ח"א דף לד ע"א {שעה"מ}
ט/טז ברור הלכה קדושין סה ע"א ציון ה, ט
ט/טז בתי כהונה (תצו) בית דין דף א ע"א, ד ע"א, ה ע"ב
ט/טז גדולי שמואל גיטין דף ג ע"ב {או"ש}
ט/טז גור אריה (צרמון)
ט/טז דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' ריט {או"ש}
ט/טז דרך המלך (רפפורט)
ט/טז זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קלט {או"ש}
ט/טז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' ל {שעה"מ}, אהע"ז עמ' תקנז {רמב"ם}, תקסה {שעה"מ}
ט/טז ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קפ, רג {שעה"מ}
ט/טז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קסז ע"ב
ט/טז כתב סופר אהע"ז סי' נט ד"ה ויש לדחות ראיה {שעה"מ - איך מכריח אותה להיות עמו הא לפי דבריה עוברת על לפני עור}
ט/טז כתב סופר יו"ד סי' ב ד"ה והנה מכח {שעה"מ - לפני עור מכח שויא}, ד"ה והנה התשב"ץ {מל"מ - שויא אנפשיה חתיכה, שעה"מ - שויא אנפשיה}, סי' עז ד"ה וזמנים {שעה"מ - לפני עור לתת למי}
ט/טז לב אריה (הורביץ) עמ' י {שעה"מ}
ט/טז לב שלם [שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' ל, ב"ח אהע"ז דף לז ע"ג]
ט/טז להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' לד
ט/טז למודי ה' (תשפא) עמ' שא {שעה"מ}
ט/טז מאור למלך ב"מ עמ' קסו {שעה"מ}
ט/טז מוריה גל' קה עמ' סא {שעה"מ}
ט/טז מעיני המים
ט/טז משובב נתיבות עמ' ג {או"ש}
ט/טז משנה הלכות קדושין סי' לח {מ"מ}
ט/טז משפט איש תשיז עמ' רא {שעה"מ}
ט/טז נועם ח"ה עמ' קלא, חכ"ג עמ' פ {שעה"מ}
ט/טז נחלת יצחק כתובות סי' א, לג
ט/טז נתיבות מרדכי קדושין עמ' נא, שפא, תקטז {או"ש}
ט/טז נתן פריו הל' נדה עמ' לו
ט/טז עדות ושטרות עמ' 152, 154, 255, 259, 292
ט/טז עין יהודה עמ' קמט {מ"מ - נתן לה גט אסור בקרובותיה}
ט/טז עמק המלך (לבוב)
ט/טז עצי ארזים סי' מח ס"ק ד
ט/טז פד"ר ח"ג עמ' 376-377, ח"ו עמ' 368
ט/טז פרי יצחק (תשעו) עמ' רמג, תצג {שעה"מ}
ט/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יג אות ז, סי' קכט אות א ואילך
ט/טז רועי ישראל ח"ג סי' ד דף יז ע"ב
ט/טז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רטז
ט/טז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תסה
ט/טז שו"ת מהרלב"ח סי' פא
ט/טז שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' פ
ט/טז שו"ת מהרש"ל סי' כה
ט/טז שו"ת ר"י בסן (תצז) דף כב ע"ד
ט/טז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' עז
ט/טז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' פב {מל"מ}
ט/טז שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' כ
ט/טז שם דרך כתובות עמ' קכח
ט/טז שער המלך כאן, וח"א עמ' תנג {מ"מ}
ט/טז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קפז {שעה"מ}
ט/טז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קו ע"ב
ט/טז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רט {שעה"מ}, רכא {שעה"מ}, רסא {מל"מ}, רסב {שעה"מ}, רסח {שעה"מ}, כרך ב עמ' רמ {שעה"מ}
ט/טז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ריב {שעה"מ}
ט/טז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט {שעה"מ}
ט/טז תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רכז
ט/טז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תרנט
ט/יז אדני היד החזקה
ט/יז אהל חייא עמ' תרס-תרסא
ט/יז אוצרות הרמב"ם
ט/יז אור אברהם
ט/יז אור הנר (ראטה) עמ' 131-132
ט/יז אם הבנים
ט/יז אמת ליעקב נשים עמ' קעח
ט/יז אפיקי מגינים קידושין סי' סב
ט/יז אפרקסתא דעניא ח"ג סי' קעד עמ' פז {שעה"מ}
ט/יז ארזא דבי רב קידושין עמ' יד {הגהמ"י אות ו}
ט/יז אשר למלך
ט/יז בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' טז
ט/יז ברור הלכה קדושין נח ע"ב ציון ז
ט/יז דברי יחזקיהו ח"א עמ' נא {נקרא רשע}
ט/יז דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' לט סעיף ג עמ' תקכג
ט/יז דינא דחיי ח"ב דף כד ע"ג
ט/יז דליות דוד קידושין עמ' קו
ט/יז דליית הכרם עמ' תתתיב {ראב"ד} [צ"ל בהלכה שאחריה]
ט/יז דרש אברהם ח"א דף מ ע"ג
ט/יז הלכות קטנות ח"ב סי' רפו
ט/יז המורה לדורות (אוריין) עמ' 127
ט/יז זאת ליעקב קידושין עמ' תקיד-תקטו
ט/יז חי' הגר"מ זמבה סי' לא
ט/יז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קכו
ט/יז חי' חתם סופר
ט/יז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רנג
ט/יז חמדת שלמה עמ' רפד
ט/יז חק לישראל שליחות עמ' 436, 439, 532
ט/יז חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' ט-י
ט/יז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' מט
ט/יז כבוד יו"ט
ט/יז כל בו ח"ה עמ' צג
ט/יז לב שלם
ט/יז להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' מה
ט/יז מחנה דן דף יח ע"א
ט/יז מעדני אשר - נישואין עמ' קנו
ט/יז משיב נבונים סי' סז
ט/יז משפטי אמת עמ' רנה
ט/יז משרת משה (עטייה)
ט/יז נדיב לב ח"ב חו"מ דף צה ע"ג {רשע}
ט/יז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קצ-קצא
ט/יז נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף נז {מל"מ}
ט/יז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' יד
ט/יז פרשת המלך
ט/יז פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 118
ט/יז קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קטז-קכא
ט/יז רוב דגן (הלוי) ח"א דף קכה ע"א
ט/יז שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' פד
ט/יז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שנ
ט/יז שעלי דעת גל' ג עמ' 124-125
ט/יז תחומין חכ"א עמ' 212 הערה 4
ט/יז תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקמח {קושיית נוב"י - נאמר אשלד"ע}
ט/יח אומר לציון סי' שלה
ט/יח אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 91, 97
ט/יח בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף מה ע"א
ט/יח דליית הכרם עמ' תתתיב {העושה שליח} [כאן צ"ל ההשגה דלעיל]
ט/יח ויקרא אברהם אהע"ז סי' ו (מה ע"ב)
ט/יח ז' פרקים לרמב"ם
ט/יח זכר שמואל קדושין סי' נח ס"ק ב
ט/יח חזו"א על הרמב"ם
ט/יח חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' ש
ט/יח חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רט
ט/יח מראה הפנים קידושין לא ע"א
ט/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יח משאת גרשון עמ' כד-כו
ט/יח משרת משה (נבר)
ט/יח עצי ארזים סי' כז ס"ק יג, לה ס"ק כט
ט/יח פרשת המלך
ט/יח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' מב, מז {מ"מ}
ט/יח קרית מלך (חב"ד) עמ' קנו
ט/יח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף ח ע"ב
ט/יח שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' לא
ט/יח שו"ת הריטב"א סי' רח
ט/יח שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (א) {ראב"ד}
ט/יח שערי זיו ח"א דף קסט ע"ב
ט/יח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רנב = חזו"א אהע"ז סי' מז אות א
ט/יט אדני היד החזקה
ט/יט בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף מה ע"א
ט/יט פרשת המלך
ט/יט שערי זיו ח"א דף קסט ע"ב
ט/כ אור הישר [רדב"ז הל' תרומות פ"ד ה"ט]
ט/כ אור שמח
ט/כ אנצי"ת ע' דבור הע' 70, 71
ט/כ אסיפת גאונים (תרעא) דף ד ע"ד {דיבור מבטל דיבור}
ט/כ השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 63
ט/כ חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' ריד
ט/כ כתר אפרים עמ' תג
ט/כ מאור למלך קדושין עמ' קפא {או"ש}
ט/כ משנת יעקב
ט/כ צהר גל' ט עמ' 35
ט/כ קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קכא-קכג
ט/כ שער המלך כאן, וח"א עמ' תנד
ט/כ תורת זרעים עמ' פט {דיבור מבטל דיבור}
ט/כ תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תק, תצח
ט/כ תחומין חכ"ב עמ' 18
ט/כ תרומות חיים סעיף לו אות ה
ט/כא אור הישר [אור הישר יבמות קיח ע"ב]
ט/כא בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף עה ע"ב
ט/כא ברור הלכה יבמות קיח ע"ב ציון א
ט/כא דבש תמר
ט/כא הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 132
ט/כא המאור הגדול (יעבץ) עמ' קנח
ט/כא זכור לאברהם (אביגדור)
ט/כא זכרון ישעיהו דף כח ע"ג
ט/כא חוקות הדיינים ח"ג עמ' כד
ט/כא חי' חתם סופר
ט/כא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תצא-תצב
ט/כא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קמח ע"א
ט/כא כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיח ע"ב
ט/כא לב שלם
ט/כא מעין גנים (מזרחי) דף ח ע"א
ט/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/כא משנה הלכות גיטין סי' קלה
ט/כא משפטי דרבנן עמ' פז
ט/כא משפטים לישראל עמ' קז
ט/כא נחל איתן
ט/כא נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קעג
ט/כא נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף סו
ט/כא עטרת ישראל עמ' רנח
ט/כא עצי ארזים סי' מט ס"ק א
ט/כא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רכד ע"א, רלו ע"ב
ט/כא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 108 {הגהמ"י}
ט/כא צרור הכסף (הראשון) עמ' תיג
ט/כא רמת שמואל (אג'ייני) דף קמו ע"א
ט/כא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשלד
ט/כא שם דרך כתובות עמ' קכח, קלא
ט/כא שערי זיו ח"א דף קסט ע"ג
ט/כא שערי חיים (ס' המקח) דף מט ע"ג {מ"מ}
ט/כא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ל ע"א
ט/כא שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קכז
ט/כב אדני היד החזקה
ט/כב אמרות טהורות (ישראל) דף קז ע"א
ט/כב אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' שלב
ט/כב בית אהרן וישראל גל' ז עמ' עב {לא מבטלים קול אם נתברר שהוא שקר}, גל' ח עמ' סג {קול - שמענו מפלוני ופלוני והלכו לחו"ל}
ט/כב בית יצחק (תשיד) עמ' 80
ט/כב בית מאיר (תשע) סי' מו ס"א עמ' שיט, ס"ב עמ' שכ
ט/כב בית מאיר השלם סי' מו ס"א עמ' קנט
ט/כב ברור הלכה גיטין פח ע"ב ציון ט, י, פט ע"א ציון י פסקה ג
ט/כב בתי כהונה (תצו) בית דין דף ה ע"ג
ט/כב הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קכד ע"ג
ט/כב הגהות חבר בן חיים
ט/כב העמק שאלה ח"א שאלתא מ אות ט
ט/כב זכר יהוסף אהע"ז עמ' רמג
ט/כב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רטו-רטז
ט/כב חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' קג, קיד-קטז
ט/כב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שפא-שפב, שפז, שפט
ט/כב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רצה-רצח
ט/כב יכין ובועז ח"א סי' קמט עמ' 516-517
ט/כב ישועות יעקב נשים עמ' תרמד {מל"מ}
ט/כב ישמח ישראל (רבינוביץ) דף יט ע"ב
ט/כב ישמח לב אהע"ז דף ל ע"ד
ט/כב כל בו ח"ה עמ' צג
ט/כב כתב סופר אהע"ז סי' לט ד"ה ועלה {כגון שבאו שנים והעידו}, סי' נג(ב) ד"ה אלא {ונשים שמחות לה ואומרות נתקדשה פלונית היום}, ד"ה במשנה {מל"מ - קדושי דרבנן לא חיישינן לקלא}, ד"ה והנה הנוב"י {האשה שיצא עליה קול שהיא מקודשת לפלוני}
ט/כב לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף כד ע"א וע"ג, ב"ח אהע"ז דף לו ע"ג, לז ע"א, שו"ת מהרשד"ם אהע"ז דף ח ע"א]
ט/כב לבב דוד
ט/כב מלואי אבן ח"ג עמ' נא
ט/כב מנוחת משה דף יד ע"ד {כ"מ}
ט/כב מעין גנים (מזרחי) דף ח ע"א, ט ע"ב {קול הברה}
ט/כב מעיני המים
ט/כב מקדש דוד ב"ב עמ' רעז
ט/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/כב משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' לו
ט/כב משנת ר' אליעזר (טולידו) ח"ב זכרונות מע' ק אות כד
ט/כב נועם חכ"ג עמ' קצה
ט/כב נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' לז {מל"מ}
ט/כב נחלת יצחק כתובות סי' יז
ט/כב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שמה
ט/כב עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' יט-כא, כו, קסז, ח"ב עמ' קמט, קנב, ח"ג עמ' נב, קצד
ט/כב עצי ארזים סי' מו ס"ק ב, ו, ח
ט/כב פרי האדמה ח"א
ט/כב פרשת המלך
ט/כב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קכט אות א
ט/כב קרית מלך רב
ט/כב קרית מלך רב (תשסו) עמ' רלא
ט/כב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' לט
ט/כב שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' לה
ט/כב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קצ
ט/כב שו"ת הר"ן סי' ל
ט/כב שו"ת הריב"ש סי' קכג, עמ' ה, קכד-קכה, קפו, שמט
ט/כב שו"ת הרשב"א מכ"י סי' קסז
ט/כב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קלג
ט/כב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' לב
ט/כב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' י
ט/כב שו"ת מהר"ש לובלין עמ' פא
ט/כב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' פו, תקמא
ט/כב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קכט
ט/כב שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' עג
ט/כב שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' לא
ט/כב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' ריד {מ"מ}
ט/כב שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' נו
ט/כב שו"ת רשב"ש עמ' כד, תקמד
ט/כב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף סט ע"ד
ט/כב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שטו
ט/כג אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' קצג, מפרשים הל' גירושין רפי"ב]
ט/כג בית מאיר (תשע) סי' מו ס"ד עמ' שכב
ט/כג ברור הלכה גיטין פט ע"א ציון ח
ט/כג ברכת מרדכי כתובות עמ' רפא
ט/כג ברכת שלמה אהע"ז עמ' כב
ט/כג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' ריז
ט/כג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שפג
ט/כג כתב סופר אהע"ז סי' נג(ב) ד"ה ולמ"ד {אבל אם היתה שם אמתלא ושמעו האמתלא כששמעו שנתקדשה לא הוחזקה מקודשת}
ט/כג לבב דוד
ט/כג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' סא]
ט/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/כג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' לט
ט/כג עצי ארזים סי' מו ס"ק יב
ט/כג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' פו, תקמא
ט/כד אנצי"ת ע' אמתלא הע' 54, 56
ט/כד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/כד בינת נבונים דף קכט ע"א
ט/כד בית אהרן וישראל גל' ז עמ' עא {ב"ד סומכים על האמתלא}
ט/כד בית מאיר (תשע) סי' מו ס"ד עמ' שכב
ט/כד בית מאיר השלם סי' מה ס"א עמ' קנ, סי' מו ס"ד עמ' קסג
ט/כד ברור הלכה גיטין פט ע"א ציון ח
ט/כד דינא דחיי ח"ב דף לח ע"א
ט/כד חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' קד
ט/כד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שפד, שצ-שצא {מ"מ}
ט/כד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רצז
ט/כד יתר הבז (תקמז)
ט/כד יתר הבז (תשסח) עמ' קמד
ט/כד לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף קנא ע"א]
ט/כד מעיני המים
ט/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/כד עצי ארזים סי' מו ס"ק יג
ט/כד פרשת המלך
ט/כד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעא אות יב
ט/כד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' פו, תקמא
ט/כד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ע ע"א
ט/כד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רפג, שטו
ט/כה בית אהרן וישראל גל' ז עמ' עא
ט/כה חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' קכג
ט/כה שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' מא
ט/כה שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' לו
ט/כו אדני היד החזקה
ט/כו בני דוד
ט/כו ברור הלכה גיטין פט ע"ב ציון ה
ט/כו ברקאי ח"א עמ' 120
ט/כו דברי אמת (תרכא) דף ח ע"א
ט/כו דברי אמת (תרכא) דף ח ע"ב {לא יכנוס ראשון} וע"ד {שמא יאמרו}
ט/כו חד וחלק ח"א דף לג ע"ב
ט/כו מראות הצובאות (תשסז) עמ' צט
ט/כו משה ידבר (תשעו) עמ' קלא
ט/כו פרי עץ חיים (אביגדור)
ט/כו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' עה, פו, פח, קנז
ט/כו שער המלך ח"א עמ' תנה
ט/כו תורת אמת (תשסו) עמ' קד
ט/כז בני דוד
ט/כז ברור הלכה גיטין פט ע"ב ציון ה
ט/כז חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 201, 203
ט/כז מעשה איש דף נא ע"ד
ט/כז משה ידבר (תשעו) עמ' קלא {מ"מ}
ט/כז עמק המלך (לבוב)
ט/כז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' תנז
ט/כז שו"ת ר' בצלאל אשכנזי סי' יט, כט, עמ' פג, פה, פו, פח
ט/כח אדני היד החזקה
ט/כח אמרות טהורות (ישראל) דף קו ע"ג
ט/כח אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' כד [ג] ד"ה ואם {מל"מ}, סי' כד [ד] ד"ה והנה
ט/כח אפיקי מגינים קידושין סי' מח
ט/כח ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יט
ט/כח בית אהרן וישראל גל' עא עמ' סג {בני דוד}
ט/כח בית מאיר (תשע) סי' מה ס"א עמ' שיד
ט/כח בני דוד
ט/כח בני ציון (שפירא) דף סב ע"א
ט/כח ברור הלכה קדושין נ ע"ב ציון ב
ט/כח ז' פרקים לרמב"ם
ט/כח זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רס
ט/כח חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 1 {מל"מ}
ט/כח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שעה
ט/כח יד דוד ח"א דף מח
ט/כח יד המלך (פלומבו)
ט/כח ידות נדרים השלם עמ' רמג-רמד, רמו
ט/כח לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף סט ע"ג, עח ע"ג, שו"ת מהרי"ק שורש קסא, מהריב"ל ח"ג סי' סה]
ט/כח מהלכי משפט ח"ד עמ' 428
ט/כח מהרי"ט אלגזי דף נג ע"א
ט/כח מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נח או"ק ב
ט/כח מילי דאבות - עניני קדושין עמ' יז {שמא נתקדשה}
ט/כח מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רס
ט/כח משנה למלך אחרון
ט/כח נרות אהרן
ט/כח עין יצחק ח"ב עמ' תעט {מל"מ}
ט/כח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פז
ט/כח עצי ארזים סי' מה ס"ק א, ד
ט/כח פרשת המלך
ט/כח קרית מלך רב
ט/כח קרית מלך רב (תשסו) עמ' רלג, רלט
ט/כח ר"י ששפורטש עמ' 125, 244
ט/כח שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' מב
ט/כח שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' לז
ט/כח שו"ת הרדב"ז סי' תתקעב
ט/כח שו"ת הריב"ש עמ' ה, תשטו
ט/כח שו"ת הריטב"א סי' סח
ט/כח שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רטז
ט/כח שו"ת מהרי"ק סי' קא, קע
ט/כח שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' רכז
ט/כח שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' לח
ט/כח שו"ת רשב"ש עמ' שכט {מ"מ}
ט/כח שם יוסף (אליקים)
ט/כח שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' סה {שעה"מ}
ט/כח שער המלך
ט/כח תרומת הדשן שו"ת סי' רז
ט/כט אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קט
ט/כט אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' כד [ב] ד"ה ובזה
ט/כט אמרי בינה (תשע) סוגיות סי' כ ד"ה ומטעם {בני אהובה}
ט/כט ברור הלכה קדושין נ ע"ב ציון ד
ט/כט ז' פרקים לרמב"ם
ט/כט זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רס-רסא
ט/כט חזקה רבה או"ח הלכה ה {בני אהובה}, אהע"ז ח"א עמ' 9
ט/כט מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף לג ע"ב
ט/ל בית מאיר (תשע) סי' מז ס"א עמ' שכט {מל"מ}
ט/ל בית מאיר השלם סי' מז ס"א עמ' קעא {מל"מ}
ט/ל בני דוד
ט/ל ברור הלכה כתובות כג ע"א ציון ב
ט/ל חי' בן אריה ח"א סי' טו אות ח
ט/ל צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צא אות ו, שז אות כ
ט/ל שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' נו
ט/ל שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' מד
ט/ל שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' נ
ט/ל שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' פז, קה-קיא
ט/ל שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' פ
ט/ל שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שפז
ט/לא אבן לב דף נו ע"ב, נז ע"ג, נח ע"ב
ט/לא אבני נזר אהע"ז סי' ב אות א, סי' תעב אות א, חו"מ סי' פט
ט/לא אגרא דשמעתא ח"א עמ' רי {מ"מ}, ח"ד עמ' רסז, שפט
ט/לא אהל משה (לוין) ח"ב דף מט ע"ג, נא ע"ג
ט/לא אוהב מישרים עמ' קל
ט/לא אומר לציון סי' רז, רט
ט/לא אור הישר [דברי ריבות סי' ט, שו"ת מהר"ם אלשיך סי' מ, כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' קסו]
ט/לא אור ליהודה קדושין עמ' תיד
ט/לא אושר ירוחם עמ' סז
ט/לא אילה שלוחה (הלברשטם) דף כב ע"ב
ט/לא אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קלג-קלד
ט/לא אמרות טהורות (ישראל) דף צח ע"ג
ט/לא אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ה ד"ה עוד כתב, ד"ה ויש להבין, אמרי שלמה סי' כב ד"ה והנני
ט/לא אנצי"ת ע' אמתלא הע' 3, 7
ט/לא אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 89
ט/לא אפיקי מגינים כתובות סי' יג
ט/לא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/לא באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף כב
ט/לא באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פב {שעה"מ}
ט/לא בגדי כהונה (כהן) דף עד ע"ג
ט/לא בגדי כהונה (מהרז"ך) אהע"ז סי' יז דף עד ע"ג {מ"מ}
ט/לא בדבר מלך חי"ז עמ' קעח {ע"א אומר נתקדשה וע"א לא נתקדשה לא תנשא ואם נשאת שהרי היא אומרת לא נתקדשתי}
ט/לא בית אברהם (חנניה) עמ' ד, יא
ט/לא בית אהרן וישראל גל' סח עמ' כח, ל {שעה"מ}
ט/לא בית ירוחם
ט/לא בית מאיר (תשע) סי' מב ס"ב עמ' רצו {מ"מ}
ט/לא בית נאמן (תרמא) דף כה ע"א
ט/לא בית שערים ח"ג סי' נד
ט/לא ביתאל ח"א דף מז ע"ב
ט/לא בני דוד
ט/לא בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' קמז
ט/לא ברור הלכה כתובות כב ע"א ציון ל
ט/לא ברור הלכה כתובות כג ע"א ציון א
ט/לא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שיט
ט/לא בתים לבדים עמ' קיט, שמו
ט/לא גדולי ציון (תשנב) עמ' שמו {בספק קידושין אם נישאת לא תצא, מעמידים על חזקת פנויה}
ט/לא גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תעב
ט/לא גט מקושר (צינץ) עמ' תרה
ט/לא דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' נה
ט/לא דברי אמת (תרכא) דף ו ע"ד
ט/לא דברי אמת (תשעט) עמ' שנח {מגיד משנה, דגריס רב פפא אומר תרגמא בעד אחד אומר נתקדשה, עד אחד אומר נתקדשה וכו' מיירי במכחשת}
ט/לא דברי חיים (אוירבך) אישות סי' טו ד"ה אך
ט/לא דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' מו
ט/לא דברי יוסף (אירגס) סי' טו דף כז ע"ב, סי' יז דף לד ע"ב-ע"ג, לה ע"א-ע"ג {עד אחד אומר מקודשת והיא אומרת לא נתקדשתי}
ט/לא דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' סט
ט/לא דברי ריבות (תשעב) עמ' כ
ט/לא דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' ד סעיף לז עמ' רעז
ט/לא דובב שפתי ישנים עמ' 164
ט/לא דעת סופר אהע"ז סי' כד
ט/לא הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קפא {שעה"מ}
ט/לא הלכה פסוקה ח"ד עמ' פח הערה 34
ט/לא הלכה רבה ח"ג עמ' 124
ט/לא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א, קונ' נר חנה עמ' יז
ט/לא ויקרא אברהם אהע"ז סי' ו (מה ע"ד)
ט/לא וישאל שאול אהע"ז סי' סח
ט/לא ז' פרקים לרמב"ם
ט/לא זית רענן ח"ב עמ' רכד
ט/לא זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קנ, רעו
ט/לא חזו"א יו"ד סי' נג ס"ק כז
ט/לא חזו"א על הרמב"ם
ט/לא חזון יחזקאל כתובות פ"ב ה"ה
ט/לא חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 267
ט/לא חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 11, 65, אהע"ז ח"א עמ' 267, ח"ג עמ' 129, 166, 188, ח"ד עמ' 165
ט/לא חי' חתם סופר
ט/לא חי' כתב סופר כתובות עמ' סח
ט/לא חמדת שלמה עמ' תקעז
ט/לא חנא וחסדא ח"ב דף פד ע"ב {וכן האשה}
ט/לא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' ל-לא {מ"מ}, ח"ד עמ' שיט {רמב"ם}, שכב-שכג {שעה"מ}, שכו {שעה"מ}
ט/לא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף ח ע"ג
ט/לא טבעת החושן ח"ב עמ' י
ט/לא יד דוד ח"א דף קכז
ט/לא יד המלך (לנדא), גם בתוספות סי' לה
ט/לא יין המשמח סי' קכז ס"ק ו עמ' עג, פ
ט/לא ישועות יעקב נשים עמ' רי
ט/לא ישמח לב אהע"ז דף כא ע"ד
ט/לא כל בו ח"ה עמ' צד
ט/לא כתב סופר אהע"ז סי' י דף יב ע"א
ט/לא כתב סופר יו"ד דף ב ע"ד, אהע"ז סי' י
ט/לא כתב סופר יו"ד סי' ב ד"ה ותבנא {מ"מ - שהרי אין עדים}, סי' פז ד"ה והנה הרי"ף {ואם לא נתנה אמתלא או שנתנה}
ט/לא לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף מה ע"ב]
ט/לא לבב דוד
ט/לא מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רעג
ט/לא מנוחת אשר ח"ב דף מז ע"ב
ט/לא מנחת יהודה (בוים) דף קד ע"ד, קח ע"ג {שעה"מ} וע"ד {והיא אומרת לא נתקדשתי מותרת}, קט ע"ג {אמתלא}
ט/לא מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קו, קיא, רסט
ט/לא מסכת כתובות (ארזי) עמ' 102
ט/לא מעדני שמואל עמ' קסט, קעב, קעז, קפא, קפח, קצד
ט/לא מעשה איש דף סג ע"ד
ט/לא מרגליות הים סנהדרין מד ע"ב אות יח {צ"פ}
ט/לא מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/לא משארית יעקב עמ' ז {אשת איש אני}
ט/לא משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרא, תרס, תרסג, תרצט-תש
ט/לא משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' קצח
ט/לא משנת משה סנהדרין עמ' קנ
ט/לא משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות מילואים סי' ב פ"ה ענף ב {שעה"מ}
ט/לא משפטי עזיאל ח"ה עמ' עד
ט/לא משפטי שאול - פסקי דין עמ' סח
ט/לא משרת משה (נבר)
ט/לא נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' רצו {יד המלך}
ט/לא עטרת שלמה ח"ב עמ' לט
ט/לא עין יצחק ח"ב עמ' קלו {מ"מ}, תעד {שעה"מ}
ט/לא עין יצחק תנינא ח"ב עמ' פה
ט/לא עמק המלך (לבוב)
ט/לא עצי ארזים סי' מז ס"ק ד-ה
ט/לא פד"ר ח"ד עמ' 306, 308, ח"ו עמ' 140, ח"י עמ' 324, חי"ד עמ' 378 {שעה"מ}, חי"ז עמ' 139
ט/לא פד"ר ח"ו עמ' 140 {אמתלא - רק שיש לה ממש}
ט/לא פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קעח-קעט
ט/לא פינות הבית דף יד ע"ב, טו ע"ב
ט/לא פרחי כהונה (קצבורג) עמ' סד, סו {חזרה ואמרה פנויה אני}
ט/לא פרי השדה (דייטש) ח"ב דף צג ע"ד {שעה"מ}
ט/לא פרשת המלך
ט/לא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רטו ע"ב
ט/לא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רצ ע"א
ט/לא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' תסב
ט/לא צמח צדק (קרוכמל) סי' קד
ט/לא קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רסא
ט/לא קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קלח {שעה"מ}
ט/לא קול דודי (תשף)
ט/לא קונטרסי שעורים גיטין שעור ג אות כ והערה 2
ט/לא קרית מלך רב (תשסו) עמ' קנג
ט/לא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שעא
ט/לא שו"ת הרד"ך עמ' רסג
ט/לא שו"ת הריב"ש עמ' רכז
ט/לא שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קלג
ט/לא שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שעט
ט/לא שו"ת מהר"ם די בוטון סי' י
ט/לא שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' קכה
ט/לא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' מד
ט/לא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' נ
ט/לא שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכו {אמתלא}, ח"ח סי' רלט {ואחד אומר}
ט/לא שו"ת ר"א בן ארחא עמ' פא
ט/לא שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' ריג {מ"מ}
ט/לא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רכה
ט/לא שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' י
ט/לא שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' נז
ט/לא שובע שמחות עמ' תמח {שעה"מ}, תסז {לח"מ}
ט/לא שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קכ-קכא {אמתלא}
ט/לא שיבת ציון (לנדא) סי' סט
ט/לא שלחן המלך
ט/לא שם יוסף (אליקים)
ט/לא שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' סו {שעה"מ}
ט/לא שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רע, אהע"ז עמ' קצה
ט/לא שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ז ס"ג ס"ק ג, ה, י
ט/לא שעלי דעת גל' ז עמ' 164 {יד המלך}
ט/לא שער המלך ח"א עמ' תנד, תנו-תס
ט/לא שער יהודה דף עה {מ"מ}
ט/לא שערי זיו ח"א דף קסט ע"ג
ט/לא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 25, 243
ט/לא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' לז {נחלקו אם קרוב לו או קרוב לה}, רסח {שעה"מ}
ט/לא שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קצג
ט/לא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נח ע"ג {מ"מ}, סא ע"א, סב ע"ג
ט/לא שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קכד, רסב {מ"מ}, רעד, רפא, רפד, כרך ב עמ' רלז, רמ
ט/לא תורה מציון שנה ו חוב' ג סי' ג אות טו דף ד ע"ב


י/199 הלכות אישות פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ משנת יעקב
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ פרשת המלך
י/רה"פ קרית מלך
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רטז
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' לא {מ"מ}
י/א אבן פינה (נשר) עמ' קנח
י/א אבני נזר אהע"ז סי' שצו אות ט
י/א אדני היד החזקה
י/א אהל חייא עמ' רב, רו
י/א אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קצא
י/א אוצרות יהושע עמ' סא
י/א אור הישר [מל"מ הל' איס"ב פי"ח ה"ב, לח"מ לעיל פ"ג ה"ה]
י/א אור התורה (צמח צדק) נ"ך ח"ב עמ' תתכג {ביאה עושה אירוסין}
י/א אור חדש (בלומ') דף לא ע"א-ע"ב {יחוד הוא חופה}
י/א אור ליהודה קדושין עמ' יג
י/א אוריתא טו עמ' פז, צא, קצ, רכה, רלד-רלה
י/א איים בים כתובות סי' ס אות ח {חופה היינו יחוד}, סי' סח אות א-ב {תנאי כתובה}
י/א איים בים קידושין פ"א סי' יט אות ב
י/א אם המלך עמ' נה
י/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רלג {חופה היא יחוד}, רלד {המקדש בביאה אסור לבוא עליה ביאה שניה לפני החופה}, רלה-רלו {חופה היא יחוד}
י/א אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קפ {חופה היא יחוד}
י/א אמרי דעת אהע"ז סי' ב עמ' קיג
י/א אנצי"ת ע' ארוסה הע' 12, ע' בעל הע' 14
י/א אפיקי מגינים יבמות סי' כא, כח
י/א אפיקי מגינים כתובות סי' ג
י/א אפיקי מגינים קידושין סי' כב, לג
י/א ארזא דבי רב קידושין עמ' לד
י/א ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ד
י/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פה
י/א אשל אברהם (שפירא) עמ' לד {הבא על ארוסתו - נשואה}
י/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ק
י/א באר לחי ראי עמ' קכז-קלו
י/א באר מרים פ"ד ה"ד אות ב {מ"מ}, פ"ט ה"ח
י/א באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ג, סז
י/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כה ע"א-ע"ג, כז ע"ב-ע"ג, ח"ד דף לב ע"ד, לד ע"א, פז ע"ג, ח"ה עמ' עח
י/א בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קכה-קכז
י/א בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' קצב
י/א בדבר מלך ח"ו עמ' רלד
י/א בדי הארון (הכהן) עמ' 290
י/א בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קטז {חופה זה ייחוד}, גל' כד עמ' נו, גל' סח עמ' קכט {אין חופה אלא ייחוד}
י/א בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' לט
י/א בית יעקב (מליסא) כתובות ב ע"א ד"ה בגמ'
י/א בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' כב אות ב
י/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' פט
י/א בית מאיר (תשע) סי' נה ס"א עמ' שנט, שסב, שסה, שו"ת סי' ד עמ' לא
י/א בית מאיר השלם סי' נה ס"א עמ' רטו-רטז, ריט-רכא, רכה
י/א ביתאל ח"א דף סא ע"ד
י/א בכורי חיים ח"ה עמ' קכט
י/א בני דוד
י/א ברור הלכה קדושין י ע"א ציון ב, ג
י/א ברכות חיים ח"ב עמ' שסה {שעה"מ סעיף ה}
י/א ברכת אברהם (ארלנגר) יבמות פט ע"ב (ד"ה תד"ה משיגדיל) {מל"מ}
י/א ברכת מרדכי כתובות עמ' לז, מ
י/א ברכת מרדכי ענינים עמ' צא
י/א גבול יהודה (ציר') דף נד ע"א {מ"מ}
י/א גבורת יצחק (תשמח) דף מז
י/א גבורת יצחק (תשסו) עמ' לח
י/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רנה-רנז
י/א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' נג
י/א גוילין נצולין עמ' קלד, קמ
י/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תא
י/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' כח
י/א דברות משה פסחים עמ' רלג {מל"מ}, יבמות עמ' שצ, תקנב, גיטין עמ' תקכה, ב"ב ח"ב סי' מא ענף ה
י/א דברות צבי חי"א סי' ז אות א
י/א דברי אברהם (מנדלסון) דף מז ע"א {אסורה מדרבנן}
י/א דברי יואל - שו"ת עמ' קלא
י/א דברי יחזקאל (תרצה) דף עז ע"ג, עח ע"ג
י/א דינא דחיי ח"ב דף ב ע"ב
י/א דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2224 {חופה היא יחוד}
י/א הארת ירוחם קדושין ח"ב דף ל ע"ב, קכג ע"א
י/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קל {יחוד בביתו}
י/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רלז
י/א הר המלך ח"ח עמ' כו
י/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רמא
י/א ויען יצחק עמ' רצז-רצט
י/א ויקח אברהם [חוקי חיים כט ע"ב]
י/א זכור לאברהם (יפהן) עמ' קמא
י/א זכר שמואל קדושין סי' י ס"ק א
י/א חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רצו
י/א חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכח
י/א חזו"א על הרמב"ם
י/א חזון יחזקאל יבמות פ"ט ה"ד {או"ש}, סנהדרין פ"ד ה"א
י/א חי' הגר"ח החדש עמ' רצד
י/א חי' הגרנ"ט סי' יט
י/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' ח, טו-טז
י/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שז-שט
י/א חי' ר' שמואל יבמות עמ' מד-מה
י/א חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' כג
י/א חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ב ד"ה ובהא
י/א חנא וחסדא ח"א דף קד ע"ב, ח"ג דף לח ע"ד {שיביאנה לביתו}
י/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קע, תסא
י/א חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף נד ע"ב
י/א טהרת הבית ח"ב עמ' צא, תפט
י/א יביע אומר ח"ו אהע"ז סי' י אות י {חופה היא ייחוד}
י/א יד דוד ח"א דף מח
י/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רד
י/א יד המלך (פלומבו)
י/א יד פשוטה אהבה עמ' תתקלד
י/א יחוה דעת ח"ה עמ' רצ
י/א יכין ובועז ח"א סי' עד עמ' 192
י/א ים התלמוד (עדיל) עמ' שנו
י/א יעיר אזן דף יז ע"ב, לח ע"ד
י/א יעלת חן עמ' יט, צו, קה, קז, קכח, קמב, קנא, קסט
י/א יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קעז, קצ
י/א ישא מדברותיך קדושין עמ' קכו-קכז, ריט
י/א ישועות יעקב נשים עמ' רפח, שה, שי
י/א כבוד יו"ט
י/א כבודה של תורה ח"ג עמ' קל
י/א כל בו ח"ה עמ' קלז
י/א כלילת יופי דף כז
י/א כנפי נשרים
י/א כסא דוד (תקנד) דף פג ע"ב
י/א לב שלם [מהרש"ך ח"ג סי' נז דף לז ע"ג, מעין גנים (מזרחי) דף ה-ו]
י/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' צז
י/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קלו
י/א לחם יהודה
י/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 33
י/א לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' צה-צו
י/א לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' א ס"ק ה
י/א מאור למלך יבמות עמ' קמה {מ"מ וכ"מ}
י/א מאור למלך כתובות עמ' ג-ד, רנט-רסא, רסד
י/א מאור למלך קדושין עמ' קכד-קכה, רא-רב
י/א מועדי הרב עמ' 118
י/א מועדים וזמנים ח"ד סי' רפז
י/א מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות יא, יד
י/א מטה אפרים ח"ב
י/א מילי דקדושין עמ' שלב-שלג, שלז, שלט, שמג {מ"מ - נ"מ אם מותרת לו}
י/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 40, 42
י/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 332
י/א מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' סג
י/א מעין גנים (מזרחי) דף ה ע"ב, ו ע"א {ארוסה אסורה}
י/א מעין חיים ח"א עמ' מ-מא
י/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רטו ע"ג
י/א מצעדי גבר קדושין סי' יז אות ג, ו-ז, סי' לב אות ג
י/א מקנת כסף עמ' רכט {העראה לנישואין}
י/א מקנת כסף עמ' רכט {העראה}
י/א מראה הפנים קדושין לט ע"א
י/א מרחשת ח"ב סי' א אות ג, סי' ט אות א
י/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' סב, סה
י/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקצו
י/א משנה הלכות ח"ב דף נ ע"ב
י/א משנה הלכות ח"ב סי' לג דף נ ע"ב {משעירה בה קנאה}
י/א משנה שלמה עמ' תיא
י/א משנת חיים קדושין עמ' נד-נה, קכ-קל
י/א משנת ר' אהרן כתובות עמ' קעט
י/א משנת ר' אהרן נדרים עמ' רכה, קדושין עמ' ח, מו, נז, קי
י/א משפטי דרבנן עמ' סא, פח
י/א נועם התלמוד קידושין עמ' כז, לא
י/א נזיר ה' סי' לג ב"ש ס"ק ו
י/א נחל איתן
י/א נחלת יצחק כתובות סי' מה
י/א נחלת יצחק קידושין סי' י, וקו"א לסי' ה
י/א נישואין שלא כדת עמ' 38, 100, 102
י/א נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' לו, נו
י/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שיא
י/א נתיבי ים קדושין עמ' כט, סו
י/א עורה שחר דף כט ע"ב
י/א עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קצט-ר {טעם המלך}, רה {שעה"מ}, רו, רח {טעם המלך}
י/א עטרת ישראל עמ' רנח-רנט
י/א עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' כג אות פ
י/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' מא, מז
י/א עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' ריג
י/א עצי ארזים סי' לג ס"ק ב {מ"מ - ואמרו נ"מ}, סי' לד ס"ק ג, סי' נה ס"ק ב, ה
י/א עקדת משה ח"א עמ' קכד
י/א פד"ר חי"ב עמ' 48, 53, 58
י/א פורת יוסף (שלופר) דף יב ע"ד
י/א פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קיז, קסג, קסה
י/א פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קב, רמד {ביאה עושה אירוסין}
י/א פנים חדשות [מהרש"ך ח"ג כז]
י/א פרי האדמה ח"א
י/א קהלות יעקב גיטין סי' יד {מל"מ}
י/א קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קכג-קל
י/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 14, 17, 38, 41, ואח"כ אות ג, עמ' 48, ואח"כ אות ג, עמ' 62, 66, 76, 77, 82, ואח"כ אותיות ד, ז, עמ' 92, 96, 102, ואח"כ אות ב-ג, עמ' 105
י/א קונטרסי שעורים קדושין שעור יח אות א
י/א קרית מלך רב
י/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' רמ
י/א קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קיג
י/א רנת יצחק חמש מגילות עמ' קיג
י/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלד {ויתייחד}
י/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רפט
י/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שלא
י/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' שי, ח"ג עמ' רכד
י/א שביבי אור קדושין סי' ד אות ח, סי' כג אות א, ד, ח
י/א שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קב
י/א שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' צא
י/א שו"ת הרדב"ז סי' קכא, תתקלא
י/א שו"ת הרדב"ז סי' קכא, תתקלא
י/א שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קט
י/א שי למלך (מלר) עמ' סד-סו, סט-ע, עב-עג, עח
י/א שיח ערב קידושין עמ' לב
י/א שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רנט, שיז, שכ
י/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כב אות א, ח-ט
י/א שלמי יוסף (גליק) עמ' א-ב
י/א שלמי שמחה ח"ה עמ' לב {מ"מ}
י/א שם דרך כתובות עמ' כ, כג
י/א שם משמואל פרשת פינחס שנת תרע"ו {חופה היא יחוד}
י/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שכט
י/א שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 253, 242
י/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שה
י/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' עט
י/א שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' ט
י/א שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור א אות ו, שעור ב אות א
י/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' פה, צ, ריד
י/א שער המלך ח"א עמ' תפד, תצד-תצה, טעם המלך ח"א עמ' תסה-תסו, תעה, תצו
י/א שער יהודה דף טז {מ"מ}
י/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' ו, י
י/א שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' לו, צג
י/א שערי נשואין עמ' צד-צה, צח-צט, קי, קיב, קיז, קכו, קנג, קסא, קעו, קפט
י/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכה ע"ג
י/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רכב, רנב, רס
י/א שפע חיים - נישואין עמ' קלז
י/א תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יא ס"ק ג, סי' כב ס"ק טז
י/א תורת יצחק ח"ב עמ' רסא, רעז
י/א תורת נתן עמ' 47
י/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תעו
י/א תחומין חט"ז עמ' 136, 143
י/א תניא רבתי ח"א עמ' 345
י/ב אבן השהם ומאירת עינים עמ' ד
י/ב אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' לג, לה {או"ש}
י/ב אבן שלמה (ניימן) עמ' צט
י/ב אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ב אות ו {לח"מ}
י/ב אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מט אות ב
י/ב אבני נזר אהע"ז סי' לז אות ג, סי' קמג אות ג
י/ב אבני עזר ח"א סי' יט
י/ב אבני ציון ח"ד עמ' עג {שעה"מ}, קנח
י/ב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קצב
י/ב אדמת יהודה
י/ב אדני היד החזקה
י/ב אהל חייא עמ' רב, רה
י/ב אהלי שם (פרץ) כתובות סי' ג-ד, יט
י/ב אוצרות יהושע עמ' מט-נ
י/ב אור הישר [אור שמח הל' שגגות פ"ד ה"א, מל"מ לעיל פ"ג הי"א, מ"מ לעיל פ"ד הי"ב]
י/ב אור חדש (בלומ') דף לא ע"ב {חופת נדה לא קונה}
י/ב אור שמח
י/ב אוריין תליתאי (אפשטיין) דף מב ע"ב
י/ב אוריתא טו עמ' נב, נד, סא, צו, קצד, קצו, רלד-רלה, רסג-רסד, שלה
י/ב איים בים כתובות סי' סח אות א-ב {תנאי כתובה}
י/ב אילנא דחיי ח"ב - שו"ת הרג"ת ענף כט שריג א דף ב ע"ג {חופת נדה}
י/ב אילת אהבים כתובות קונטרס אחרון סי' קנב, קנה
י/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רלב-רלג {חופת נדה לא קונה}, רלד {מל"מ}, תקסז-תקסט {חופת נדה}
י/ב אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' ה ד"ה בשו"ע {שעה"מ חופת חתנים ס"ה}
י/ב אמרי בינה (אש) דף מט ע"א {שעה"מ}, נ ע"ד {מל"מ - חופה לפני קידושין}, נא ע"א-ע"ב {בני אהובה}, סג ע"א {שעה"מ}
י/ב אמרי דעת אהע"ז סי' ב עמ' קיב
י/ב אמרי זאב (שטיינפלד) - קונטרס לבני יוסף דף ה ע"א {חופת נדה}
י/ב אמרי כהן (הולנדר) עמ' קלט, קמו {טעם המלך}
י/ב אמת ליעקב נשים עמ' פב {חופת נדה}, פד {ה"ז מותרת}
י/ב אנצי"ת ע' בעל הע' 14
י/ב אפיקי ים ח"ב סי' מב ס"ק א
י/ב אפיקי מגינים כתובות סי' ג
י/ב ארחות חיים ח"ב סי' ו אות ו, סי' ז אות ד
י/ב ארחות חיים ח"ב סי' עא אות א {שעה"מ}
י/ב אשר למלך
י/ב באר אליעזר
י/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קצו, ח"ב עמ' מח
י/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כז ע"ב-ע"ג, ח"ד דף לב ע"ג, לג ע"א וע"ג, פז ע"א וע"ג, ח"ה עמ' עח
י/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 290
י/ב בית אהרן (וולקין) כתובות נה ע"ב (ד"ה כיון) {שעה"מ}
י/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' סח
י/ב בית אהרן וישראל גל' ט עמ' פ {או"ש}, גל' יג עמ' צו-צז, גל' יד עמ' קטז, גל' כ עמ' נו {או"ש}, גל' מא עמ' קב {שעה"מ סעיף י}, גל' עא עמ' סה {או"ש}, סז-סח {שעה"מ}
י/ב בית אפרים אהע"ז הל' עגונות דף קיא ע"ג
י/ב בית יעקב (מליסא) כתובות ב ע"א ד"ה בגמ'
י/ב בית לוי (גולדברג) דף טו ע"ג
י/ב בית מאיר (תשע) סי' נה ס"א עמ' שסג, שסד {מל"מ}, סי' סא ס"א עמ' שסח
י/ב בית מאיר השלם סי' נה ס"א עמ' רכ, רכג {מל"מ}, סי' סא ס"א עמ' רלא-רלג, רלו, ס"ב עמ' רמב
י/ב בכורי חיים ח"ד עמ' פג, ח"ה עמ' קלב
י/ב בני דוד
י/ב בנין אריאל ח"א עמ' צג
י/ב בעקבי הצאן עמ' קצד {או"ש}, רעד {מל"מ}
י/ב ברור הלכה יבמות מט ע"ב ציון א
י/ב ברור הלכה יבמות נז ע"ב אחרי ציון א {שעה"מ סעיף ז}
י/ב ברור הלכה יבמות נז ע"ב ציון א פרק ב
י/ב ברור הלכה יבמות נט ע"ב ציון ו
י/ב ברור הלכה יבמות ס ע"א ציון ה פרק ב {שעה"מ סעיף ה}
י/ב ברור הלכה יבמות צז ע"א ציון ה {שעה"מ סעיף ה}
י/ב ברור הלכה כתובות מח ע"ב ציון א פסקה ג {שעה"מ סי' ד}
י/ב ברור הלכה כתובות נו ע"א ציון ד
י/ב ברכת מרדכי כתובות עמ' לז, מ
י/ב בשבילי החופה סי' ה אות יז {מל"מ}, יט {או"ש}
י/ב גבורות יצחק עמ' פב
י/ב גבורת יצחק (תשמח) דף מו, ועה"ת עמ' נג
י/ב גבורת יצחק (תשסו) עמ' לז-לח
י/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רעב {שעה"מ חופת חתנים סי' ה}
י/ב גדולי אריה עמ' יג
י/ב גדולי שמואל כתובות דף יא, יב, מד, מו, מט, נו, נז, עג, קא, נדרים דף כז ע"ב, לו ע"ב, עד ע"א, גיטין דף יא ע"ב, סד ע"ב, סו ע"א, קידושין דף יט ע"א, סג ע"ב, ב"מ דף כו, מט {או"ש}
י/ב גוילין נצולין עמ' קלה
י/ב גט מקושר (אלגזי) עמ' קנט-קסא
י/ב גליונות אבני נזר
י/ב גן שושנים ח"ב עמ' קכו
י/ב גשר יהושע עמ' 134
י/ב דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' לא
י/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' כח
י/ב דברות משה יבמות עמ' תקנ {שעה"מ סעיף ה}
י/ב דברות משה כתובות עמ' סח
י/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף יד ע"ב-ע"ג {שעה"מ}
י/ב דברי אהרן עמ' קטו {שעה"מ סעיף ה}
י/ב דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' ריג
י/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' רלה {לח"מ}, רלז {מל"מ}, רלח {לח"מ}
י/ב דברי יציב אהע"ז עמ' ריט, רכב
י/ב דברי ירוחם סי' ס
י/ב דברי ירמיהו קידושין עמ' כב {לח"מ}
י/ב דברי משה (מזרחי) עמ' עג {חופה הוא יחוד הראוי לביאה}
י/ב דגל ראובן ח"א סי' כג
י/ב דעת מרדכי ח"ב עמ' יד {חופת נדה}
י/ב דקה מן הדקה דף כא ע"ד
י/ב דרך המלך (רפפורט)
י/ב דרך עץ החיים (אלגזי) דף כט ע"א
י/ב הארת ירוחם קדושין ח"ב דף ע ע"ד
י/ב הגהות חבר בן חיים
י/ב הגהות מוהר"י קרט עמ' כו-כז
י/ב הגהות על ס' בני אהובה (סו"ס גור אריה, תש"ג) {בני אהובה}
י/ב הדרת מלך (זילברברג) עמ' 7 {מל"מ}
י/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קכח {שעה"מ}, קלא
י/ב היכל המלך
י/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קנט
י/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רלה
י/ב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' סז
י/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קפח, שא
י/ב הר המלך ח"ז עמ' תלז-תמב
י/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' לד
י/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רכב
י/ב וגר זאב עמ' מח {חופת נדה לא קונה}
י/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רמב
י/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' רסה
י/ב ויען יצחק עמ' רצז
י/ב ויקרא אברהם אהע"ז סי' יא (נ ע"ג)
י/ב זכור לאברהם (יפהן) עמ' קלו-קלז, קלט-קמ
י/ב זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קלט {או"ש}
י/ב זכרון יהונתן דף קג {מל"מ}
י/ב זכרון מלך (צונץ)
י/ב זרע אברהם (יצחקי) אהע"ז דף לז ע"א
י/ב זרע אמת ח"ב סי' קה דף קטז ע"ג
י/ב חוקות הדיינים ח"ג עמ' עג, צג, קצו
י/ב חזו"א על הרמב"ם
י/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 259 {מל"מ}
י/ב חי' הר"ר שמעלקא יומא יג ע"א
י/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' יז
י/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קסב-קסג, רח-רט, ח"ב עמ' שט
י/ב חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' כג, ס
י/ב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ב ד"ה ובהא
י/ב חכמת התורה פ' ויצא עמ' שנד
י/ב חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' כב
י/ב חמדת ישראל ח"א דף קל ע"ד
י/ב חמדת שלמה עמ' קצא {קו' השעה"מ מכה"ג ביוהכ"פ}
י/ב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 116, 117 {או"ש}
י/ב חק לישראל שליחות עמ' 14, 181 {אור שמח}
י/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תמג {שעה"מ סעיף ט}, אהע"ז עמ' מב {שעה"מ}, שצה {מל"מ}, תצג
י/ב טהרת הבית ח"ב עמ' צא, תפט
י/ב טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 508 {מל"מ}
י/ב יד המלך (פלומבו)
י/ב יחוה דעת ח"ה עמ' רצ
י/ב יכין ובועז ח"א סי' עד עמ' 191
י/ב ים התלמוד (עדיל) עמ' שפה
י/ב ימין המלך
י/ב ימין משה
י/ב יעלת חן עמ' ג, יח, לג, פא, צו-צח, קז, קכד {מל"מ}, קכז, קל {מ"מ}, קלג, קמה, קנו
י/ב יציב פתגם חנוכה עמ' רנג {מל"מ - חופה לפני קידושין}
י/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' צג {שעה"מ}, קסח {שעה"מ}, קעג {שעה"מ}, קעה {מל"מ}, קעז-קעח {שעה"מ}, קפג {שעה"מ}, קפח {שעה"מ}
י/ב ישא מדברותיך קדושין עמ' ריט {שעה"מ}
י/ב ישועות יעקב נשים עמ' רנה, רפח, תרעא, תשיג
י/ב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שעה
י/ב כהונת עולם דף נב ע"ד
י/ב כהונת רפאל עמ' רנו {מל"מ}
י/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רה
י/ב כל בו ח"ה עמ' קלז
י/ב כפייה בגט עמ' לב
י/ב כרם שלמה (אהרמן) יבמות נז ע"ב
י/ב לב שלם [נאות יעקב דף מה ע"ב, מראה הפנים (דפוס ראשון) כתובות יט ע"ב, ב"ח אהע"ז מב ע"ג, מהרש"ך ח"ג סי' כז דף לז ע"ג, חי' ר' ברוך אנגיל כתובות סה ע"א, חכם צבי סי' ב]
י/ב לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' א אות א-ו, סי' ב אות ז
י/ב לבושי מרדכי ח"ד עמ' ריג
י/ב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קס {טעם המלך}
י/ב להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קמא
י/ב להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קמב {שעה"מ סעיף ו}
י/ב לחם מצה דף כח ע"ב {נדה}
י/ב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 33
י/ב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' צג-צד
י/ב לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' א ס"ק א-ב, ה-ו
י/ב מאה שערים (הורוביץ) דף ו ע"ד {מל"מ}
י/ב מאור למלך כתובות עמ' ג, רנח, רסב-רסג, רסד {או"ש}, רסז
י/ב מאור למלך קדושין עמ' טז {לח"מ}, לג, לה-לו {מל"מ}, קכד {מל"מ}, קמ {או"ש}, רד {מל"מ}, רה {לח"מ}
י/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קפט {שעה"מ סעיף ז}
י/ב מגדל צופים ח"א סי' סג
י/ב מגילת סמנים עמ' סה
י/ב מגן גבורים (אשטרושא) דף קלה ע"א
י/ב מהלכי משפט ח"ב עמ' 590 {שעה"מ חופת חתנים סעיף ט}
י/ב מהלכי משפט ח"ד עמ' 174
י/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תטו
י/ב מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קמ
י/ב מועדי הרב עמ' 118
י/ב מועדים וזמנים ח"ד סי' רפז
י/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' צג {שעה"מ סעיף ה}, שצח {שעה"מ סעיף ט}
י/ב מי באר (פסח) דף לח ע"ג-ע"ד, לט ע"א-ע"ד
י/ב מילי דקדושין עמ' קמז, שיג {מל"מ - חופה לפני קידושין}, של-שלא {מל"מ - חופה שלפני קידושין}, שמח {מל"מ - חופה לפני קידושין}, שמט {שעה"מ סי' ז}
י/ב מכתב סופר
י/ב מנוחת אליהו ח"א דף כח ע"ב, כט ע"א
י/ב מנוחת אשר ח"א דף מט ע"ד, נ ע"א, נא ע"א-ע"ב
י/ב מנוחת משה דף י ע"א, כה ע"ג, פג ע"ג {חופת נדה}, צט ע"ג {חופת נדה}
י/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 40, 41, 45
י/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קצ {מל"מ}, רלו {מל"מ}, רצח
י/ב מנחת עני (תקמז) דף לז ע"א
י/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תעו {או"ש}
י/ב מנחת שלמה (לוין) עמ' קצו {שעה"מ}
י/ב מעין חיים עמ' כב {חופה - ייחוד}
י/ב מעיני המים
י/ב מענה אליהו עמ' ש
י/ב מערכות חיים עמ' קסח-קסט, קעב-קעג
י/ב מעשי למלך (ברזילי) {שעה"מ}
י/ב מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א ח"ב סי' נא, דבר אברהם ח"ב סי' לו אות ז]
י/ב מקום דוד [פמט"א ח"א סי' קיד, מלך שלם אהע"ז סי' כג, שו"ת מהריט"ץ סי' קעב, סי' קיז דף קלט]
י/ב מראה הפנים יבמות לו ע"ב
י/ב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' צג
י/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ב משאת המלך (אדרי)
י/ב משאת המלך ח"ב סי' קסח
י/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' סב, סה
י/ב משב יעקב ח"א עמ' פא
י/ב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קיד-קיח
י/ב משכיל ליהודה עמ' צד {או"ש}
י/ב משנה הלכות ח"ב סי' לג דף מט ע"ב-ע"ד {חופת איסור}, נ ע"א {שעה"מ}
י/ב משנה הלכות ח"ז סי' ריא דף קמא ע"א {חופת נדה}
י/ב משנה הלכות כתובות דף ד ע"ב {מל"מ}, פא ע"ד, פב ע"א
י/ב משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' פ
י/ב משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קנט
י/ב משנת עזר ח"א עמ' רכא
י/ב משנת ר' אהרן כתובות עמ' צג, קעט, תכב
י/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' נו, נז {שעה"מ סי' ח}, נט, קה {מל"מ}, קנד
י/ב משפט איש תשיז עמ' קיא-קיב {שעה"מ חופת חתנים סעיף ד}
י/ב משרת משה (נבר)
י/ב נועם התלמוד קידושין עמ' כח {מל"מ}, כט {שעה"מ}
י/ב נועם ח"א עמ' פ {אור שמח על ר' ירוחם}
י/ב נזיר ה' סי' לג סעיף א {מל"מ}
י/ב נזר הקדש (קפלן)
י/ב נחל איתן
י/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ה {מל"מ}
י/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לג אות ה {מל"מ}
י/ב נחלת יעקב (צלניק) עמ' 40, 87, 88
י/ב נחלת יצחק קידושין סי' יג
י/ב נישואין שלא כדת עמ' 107
י/ב נפש הרב עמ' רנח
י/ב נפש הרב עמ' רנח {משנה למלך}
י/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קלד ע"ד
י/ב נתיבות החיים עמ' נז
י/ב נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' לו {מל"מ}
י/ב נתיבות מרדכי קדושין עמ' שצב {או"ש}, תלח {מל"מ}
י/ב נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קצה ע"א, רד ע"ב
י/ב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שיא, שכז
י/ב נתיבות שלום (למפרט) כאן, ועמ' נד, פח
י/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' תתשצה {לח"מ}
י/ב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' ו, רצח
י/ב עדות ביעקב (בוטון) דף סג ע"א
י/ב עורה שחר דף כח ע"ב {לח"מ}, כט ע"ב {מל"מ}, מב ע"ד {מ"מ}, נח ע"ב
י/ב עטרת ישראל עמ' קצב, רנה
י/ב עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות פז {מל"מ}
י/ב עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' כג עמ' פ
י/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' מא, מז
י/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' יא, ח"ב עמ' ריב {שעה"מ סעיף ב, או"ש}, רנא {שעה"מ סי' ז}
י/ב עין חיים ח"ב עמ' רטו
י/ב עין יצחק ח"ב עמ' נז
י/ב עין יצחק תנינא ח"א עמ' קיא
י/ב עלה עזרא עמ' לט
י/ב עללת הבציר דף מב ע"א {אין חופה לפסולות}
י/ב עמק המלך (לבוב)
י/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' שעא
י/ב עצי ארזים סי' סא ס"ק א {לח"מ}, סי' סד ס"ק ט {היתה נדה}
י/ב פד"ר ח"י עמ' 10, חט"ז עמ' 343
י/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתקפג
י/ב פניני שבח עמ' ריט
י/ב פקודת המלך דף ו
י/ב ציץ אליעזר ח"ח סי' כח אות ו {שעה"מ סי' יא}
י/ב צמח מנחם דף כח ע"ג {חופת נדה}
י/ב קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קל-קלד
י/ב קול דודי סוטה סי' תרסג
י/ב קול יהודה (פרלוב) עמ' מז {מל"מ - קידושין אחרי חופה}
י/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 17, 34, 35, 41, ואח"כ אות ג, עמ' 48, 62, 64, ואח"כ אות ג, עמ' 76, 77, 82, ואח"כ אותיות ב-ד, ז, עמ' 92, 105
י/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור יט אות ה
י/ב קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' פט {שעה"מ סעיף ד}
י/ב קרבן שבת עמ' קלג {יחוד}
י/ב קרית מלך רב
י/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' רמ-רמא {מל"מ}
י/ב קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קיח
י/ב קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רב, רה {מל"מ}
י/ב רב פעלים חלק ג אהע"ז סי' ג {מל"מ}
י/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שסז
י/ב רווחא שמעתתא ח"א עמ' לב, ח"ב עמ' עה
י/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רפט, רצב
י/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שלא
י/ב שבט בנימין סי' רצג דף קכח ע"א-ע"ב {שעה"מ - חופת חתנים}
י/ב שביבי אור קדושין סי' יב אות ג, סי' כג אות ד {שעה"מ אות א}, ח, יג, סי' כד אות ה
י/ב שדי חמד כללים מע' כ כלל נה עמ' 208-209 {שעה"מ אות ט}, כלל נח עמ' 220, 222 {שעה"מ סעיף ט}
י/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' מח-מט
י/ב שו"ת מהר"ם מינץ (מאובן) סי' כה (ד"ה והנה) {מל"מ}
י/ב שו"ת ר"י אלגזי עמ' רא-רב
י/ב שו"ת ר"ע איגר (בודפשט תרצח) סי' נא
י/ב שו"ת רשב"ש עמ' רפו
י/ב שי למלך (מלר) עמ' סח, ע, עז
י/ב שירת דוד כתובות עמ' פו
י/ב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כב אות א, ח-י
י/ב שלמי יוסף (גליק) עמ' ב
י/ב שם דרך כתובות עמ' יח, כב
י/ב שם מרדכי עמ' 178 {חופת נדה}
י/ב שם משמעון (שטרן) דף יד ע"א {חופה שאינה ראויה לביאה}
י/ב שם עולם (רבין) ח"א עמ' יא {מל"מ}
י/ב שמש ומגן אהע"ז סי' ד עמ' ריב-רטז {חופה - יחוד הראוי לביאה}
י/ב שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 253
י/ב שעורי אבני עזר ח"א עמ' קמה
י/ב שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' ט-י
י/ב שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור ב אות א, ח
י/ב שער המלך ח"א עמ' תסג {מל"מ}, תסח-תסט, תעא, תעט {מל"מ}, תפח {מל"מ}, תצה, טעם המלך ח"א עמ' שלה {מל"מ}, תסה-תסו, תעה {מל"מ}, תעו, תפא {מל"מ}, תצ {מל"מ}
י/ב שער יהודה כאן, ודף טז {מל"מ}, סו {קרית מלך רב}
י/ב שערי זיו ח"א דף קיג ע"ד
י/ב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' ה, ו {מל"מ}, ז {או"ש}, י-יא
י/ב שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' צג-צה
י/ב שערי טהר ח"ח סי' לג אות ה, סי' לז אות ב
י/ב שערי נשואין עמ' צט, קיז, קנה, קנז-קנח
י/ב שפתי שושנים
י/ב שרשי הים דף כב ע"ב
י/ב תאריך ישראל סי' כג הערה מה {מל"מ}
י/ב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כ ס"ק יד {מל"מ}, סי' כא ס"ק ו {מל"מ}, סי' כב ס"ק א-ה, יד, כא
י/ב תולדות יעקב (מאהלר) עמ' שמח {שעה"מ}
י/ב תורה לדעת ח"ו עמ' רסו {מל"מ}
י/ב תורת אמת (תשסו) עמ' תרלו
י/ב תורת השליחות עמ' קנט {או"ש}
י/ב תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' רפח
י/ב תורת יצחק ח"ב עמ' רנז, רסה, רעז
י/ב תורת נתן עמ' 47 {לח"מ}
י/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תרסט
י/ב תחומין ח"ב עמ' 257, 264 {שעה"מ}, ח"ו עמ' 108, חט"ז עמ' 140 {או"ש}, 147 {שעה"מ}
י/ב תפארת יוסף (פרסבורגר), קונ' בית דוד עמ' כג
י/ב תשובה שלמה אהע"ז סי' יז {שעה"מ - פרק ח}, סי' יח {שעה"מ - פרק ט}, סי' יט {שעה"מ - פרק ה}, סי' כ {שעה"מ - פרק ו}
י/ב תשובה שלמה אהע"ז סי' יז דף כד ע"ד {שעה"מ}, סי' יט דף לא ע"ב {שעה"מ}
י/ב תשובות יהודה דף ס ע"ד, סא ע"א {שעה"מ סעיף ד}
י/ב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תרטו {שעה"מ - חופת חנים אות ח}
י/ב תשורת שי מהדו"ק סי' שנה
י/ג אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' יח
י/ג אדני היד החזקה
י/ג אוצרות הרמב"ם
י/ג אוריתא טו עמ' צו, קצא, רו
י/ג אמונת עתיך גל' 122 עמ' 30
י/ג אמת ליעקב נשים עמ' פד {שש ברכות}
י/ג אנצי"ת ע' ברכת חתנים הע' 1, 15, 17, 19, 21, 174, 176, 211
י/ג אפיקי מגינים כתובות סי' יא
י/ג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ד
י/ג באר לחי ראי עמ' קלו-קמב
י/ג בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קנט
י/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף לד ע"א, לה ע"א
י/ג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קכז, קנג
י/ג בית אהרן וישראל גל' מו עמ' סט-עא, גל' עח עמ' פט-צג
י/ג בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 159
י/ג בנין אב (שולמן) סי' כז אות יא
י/ג ברור הלכה כתובות ז ע"ב ציון ו
י/ג ברקאי ח"א עמ' 163
י/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' קא, ח"ה או"ח סי' כב
י/ג ויען יצחק עמ' רצז, ש
י/ג וישב הים ח"ב סי' כא אות ב
י/ג זכרון זאב עמ' נו
י/ג חוות בנימין ח"ב עמ' תצג
י/ג חוקות הדיינים ח"ג עמ' טו
י/ג חי' ר' שמואל יבמות עמ' מד-מה
י/ג חמודי צבי ח"ב עמ' מג {ברכת חתנים לפני כניסה לחופה}
י/ג חנא וחסדא ח"א דף קט ע"ב, קלז ע"ב
י/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' כג
י/ג יד פשוטה אהבה עמ' תתקכא
י/ג ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קסו
י/ג כל בו ח"ה עמ' קיג, קכא
י/ג למה תתראו (תשכו) עמ' סא
י/ג מאורי שערים עמ' רצה, שז
י/ג מבוא למשנה תורה עמ' 235
י/ג מועדים וזמנים ח"ד סי' רפז
י/ג מוריה גל' רלא עמ' יב {שש ברכות}
י/ג מנפת צוף עמ' 132, 328-333, 766, 770, 843, 844
י/ג משאת המלך (אדרי)
י/ג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קיט
י/ג משנה הלכות כתובות דף ד ע"ג
י/ג משנת יעקב מדע עמ' שיא
י/ג נועם התלמוד קידושין עמ' יד
י/ג נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קלב {יוצר האדם אחרי שהכל ברא לכבודו}
י/ג נחלי דבש (גרוספוף תשסט) עמ' עב-עד
י/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ז {חתימה - משמח החתן עם הכלה}
י/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לג אות כח {משמח החתן עם הכלה}
י/ג נמוקי שזבנ"י דף סא
י/ג ס' הנייר עמ' קנט
י/ג סופר המלך ח"א עמ' מח
י/ג עזרת כהן עמ' קצט
י/ג פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 96
י/ג פרי האדמה ח"א
י/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יג אות ב
י/ג קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קלד-קלח
י/ג קונטרסי שעורים כתובות עמ' נד
י/ג קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות צח {לפני הנישואין}
י/ג קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קצ
י/ג קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י סי' קכז
י/ג קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א סי' קלד
י/ג קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קכז
י/ג ריח השדה (חביב) סי' לד עמ' שעז
י/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רפט
י/ג שו"ת רשב"ש עמ' סא
י/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כב אות ב-ג {ברכת חתנים קודם הנישואין}
י/ג שלמי יוסף (גליק) עמ' ב-ג
י/ג שעורי הגרב"ד פסחים עמ' עט
י/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 190-191, 193
י/ג תורת יצחק ח"ב עמ' רעח
י/ג תחומין ח"ו עמ' 101, 108
י/ג תניא רבתי ח"א עמ' 345
י/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שפא, שפה-שפו
י/ג תרחם ציון עמ' רלט-רמ, רנט, רסה {בבית החתן}, רע {קודם הנישואין}
י/ד אבני חפץ ח"ב עמ' רט
י/ד אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' כג {בני אהובה}
י/ד אדני היד החזקה
י/ד אהל שרה לאה עמ' תקיט-תקכ, תקכה {יין לא מעכב}
י/ד אוצרות יהושע עמ' נ {שעה"מ}
י/ד אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' פד
י/ד אוריתא טו עמ' מח
י/ד אמת ליעקב נשים עמ' פד {שבע ברכות}
י/ד אנצי"ת ע' ברכת חתנים הע' 53, 55, 58, 62, 170
י/ד ארחות חיים ח"ב סי' ו אות כא עמ' 66-66
י/ד ארחות משפט עמ' סט-עא {הגהמ"י}
י/ד בית אהרן וישראל גל' מו עמ' עב {ברכת הגפן לפני שאר שבע ברכות}, עג-עד
י/ד בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' כג אות א
י/ד בשבילי החופה סי' ד אות ב {אין הכוס מעכב}
י/ד גשר יהושע עמ' 84
י/ד המנהיג עמ' רצד
י/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' ריז
י/ד זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' שא {הגהמ"י - אין לברך שני חתנים יחד משום עין הרע}
י/ד זכרון הרב עמ' 48-50 {הגהמ"י}
י/ד יד פשוטה אהבה עמ' תתקכא
י/ד כי בא מועד עמ' עז
י/ד לי לישועה
י/ד למה תתראו (תשכו) עמ' סא
י/ד מאורי שערים עמ' רצה, שז
י/ד מבוא למשנה תורה עמ' 100
י/ד מועדים וזמנים ח"ג סי' רמד
י/ד מוריה גל' רלא עמ' יב
י/ד משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' צב
י/ד משנת יעקב מדע עמ' שיב
י/ד נוה צדק (השמטות)
י/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ז {הגהמ"י}
י/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לג אות ז {הגהמ"י}
י/ד ס' הפרדס לר' אשר עמ' פ
י/ד ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קעח
י/ד עצי ארזים סי' סב ס"ק ג-ד
י/ד פרי אהרן (בגון) עמ' צז {אם אין יין מברך בלי יין}
י/ד צהר גל' י עמ' 172
י/ד קובץ ביאורים (שפירא)
י/ד קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רעה
י/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קצה
י/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רמו {מ"מ}
י/ד שברי לוחות עמ' 88 {הגהמ"י - אביאסף}
י/ד שולי הגליון עמ' סח
י/ד שלמי יוסף (גליק) עמ' ב-ג
י/ד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תד
י/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קח
י/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קיט
י/ד שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' רכה
י/ד שער המלך ח"א עמ' תע {לח"מ}
י/ד שערי נשואין עמ' שיד
י/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 190
י/ד תניא רבתי ח"א עמ' 346
י/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שפא, שפב, שפד
י/ד תשובה בענין קריאת הכתובה (וינה תקצה) עמ' 7 {יין}, 8 {שש ברכות}
י/ד תשובה שלמה אהע"ז סי' כ דף לב ע"ב
י/ה אבן פינה (נשר) עמ' קנו
י/ה אור חדש (בלומ') דף קכה ע"ב {חתנים מן המנין}
י/ה אמונת עתיך גל' 122 עמ' 23, 24, 29 {גדולים ב"ח}
י/ה אמרי דוד (שליסל) דף נ ע"ד
י/ה אנצי"ת ע' ברכת חתנים הע' 37, 43, 44, 47
י/ה בית שערים ח"ג סי' נא {שעה"מ}
י/ה ברור הלכה מגילה כג ע"ב ציון י, ל {יד המלך}
י/ה גביע הכסף ח"ב עמ' קלא {הדס}
י/ה דבר יהושע (שו"ת) ח"ה או"ח סי' כב
י/ה דעת מרדכי ח"ב עמ' קא
י/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רכב
י/ה חי' הר"ר שמעלקא קדושין י ע"א
י/ה חי' ר' שמואל יבמות עמ' מד-מה
י/ה יד המלך (לנדא) {האם ברכה מעכבת, האם עשרה מעכבים}
י/ה יד ישראל ח"ב הל' ברכות פ"ב ה"י {חתן מן המנין}
י/ה יד פשוטה אהבה הל' ברכות פ"ב ה"ט {גדולים בני חורין}
י/ה יעלת חן עמ' קנ, קנג
י/ה כל בו ח"ה עמ' קיד
י/ה להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קמג
י/ה מאורי שערים עמ' ש
י/ה מקצוע בתורה סי' סה ס' יב ס"ק כג
י/ה משנה הלכות ח"ב דף עח ע"ב וע"ד
י/ה משנה הלכות כתובות דף פא ע"ד
י/ה נועם חי"ג עמ' רנו {גדולים בני חורין}
י/ה נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' טו אות ג
י/ה עמודי שלמה ח"ב עמ' ד
י/ה קובץ ביאורים (שפירא)
י/ה קונטרסי שעורים כתובות עמ' 66, נד
י/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 191
י/ה תחומין ח"ו עמ' 102, 112
י/ה תניא רבתי ח"א עמ' 340-341
י/ה תרחם ציון עמ' רכט {השמיט לברך רק בבית החתן}
י/ו אבן ציון עמ' תקמג
י/ו אבני נזר אהע"ז סי' לז אות ג, סי' קמד אות ג, סי' שצו אות א
י/ו אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' יט
י/ו אהל חייא עמ' רג
י/ו אור הישר [אור זרוע ח"א סי' שמא, דברי ריבות סי' קסו]
י/ו אוריתא טו עמ' קצב
י/ו אנצי"ת ע' ארוסה הע' 19, 24, 25, ע' ברכת חתנים הע' 36, 76, 85-87
י/ו אפיקי מגינים יבמות סי' יג
י/ו אפיקי מגינים כתובות סי' ג, יא
י/ו ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ד
י/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/ו בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קס
י/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף לב ע"ד, לד ע"ב
י/ו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קכו, קנד
י/ו בית אהרן וישראל גל' מו עמ' עד {שכח אחת מהברכות, מברך אותה כשזוכרה}
י/ו בית דינו של שמואל עמ' 849
י/ו בית מאיר (תשע) סי' נה ס"א עמ' שסב, סי' סא ס"א עמ' שסט, ס"ב עמ' שעו
י/ו בית מאיר השלם סי' נה ס"א עמ' רטז, ריח, סי' סא ס"א עמ' רלא, רמב
י/ו בכורי חיים ח"ה עמ' קכט
י/ו בני דוד
י/ו ברור הלכה כתובות ז ע"ב ציון ג, ציון ו פסקה א {כמה ימים אחרי שכנס}
י/ו ברור הלכה כתובות נו ע"א ציון ד פסקה א, ד
י/ו ברכת מרדכי כתובות עמ' מ
י/ו ברקאי ח"א עמ' 163
י/ו גבורות יצחק עמ' פב
י/ו גבורת יצחק (תשמח) דף מו-מז, מט, ועה"ת עמ' נד
י/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תנה, תקפה
י/ו גליוני הגר"ש עמ' סה
י/ו גשר יהושע עמ' 135
י/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' כח ס"ק ז
י/ו דברי יואל - שו"ת עמ' קל
י/ו דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' ריג
י/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' רכח
י/ו העמק שאלה ח"א שאלתא טז אות ח
י/ו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רלז
י/ו וגר זאב עמ' מח-מט
י/ו ויקרא אברהם אהע"ז סי' יא (נ ע"א)
י/ו זכור לאברהם (יפהן) עמ' קלו-קלז
י/ו חוות בנימין ח"ב עמ' תצג
י/ו חוקות הדיינים ח"ג עמ' טו
י/ו חנא וחסדא ח"א דף קד ע"ב
י/ו יכין ובועז ח"א סי' עד עמ' 191-192
י/ו יעלת חן עמ' יח, קכו {מ"מ}, קנו
י/ו כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שעה
י/ו כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' קג
י/ו לבב דוד
י/ו לבושי מרדכי אהע"ז עמ' צז
י/ו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' צג, צה {לח"מ}, צו
י/ו לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' א ס"ק א, ו
י/ו מאור למלך כתובות עמ' ג, רס, רסב-רסג
י/ו מאורי שערים עמ' רצא
י/ו מאיר נתיבים עמ' 177
י/ו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רלח
י/ו מגידות (תשמ) עמ' מו, סג
י/ו מגידות (תשעג) סי' כה עמ' מו
י/ו מועדים וזמנים ח"ד סי' רפז
י/ו מנוחת אשר ח"א דף סב ע"ב {שעה"מ}
י/ו מעיני המים
י/ו מפענח צפונות עמ' 134
י/ו מצווה ועושה ח"א עמ' שצב
י/ו מצעדי גבר קדושין סי' יז אות ח
י/ו מרגליות הים סנהדרין עו ע"ב אות ו {קטן שהביא סימנים}
י/ו משאת המלך (אדרי)
י/ו משאת המלך ח"ב סי' קסח {חוזר ומברך}
י/ו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קיד, קיט
י/ו משנה הלכות ח"ב דף מט ע"ג, נ ע"א, עא ע"ג, מהדו"ת ח"ד עמ' פז {מ"מ}
י/ו משנה הלכות ח"ב סי' לג דף מט ע"ג, נ ע"א {מ"מ}
י/ו משנה הלכות קדושין סי' פה {מ"מ}
י/ו משרת משה (עטייה)
י/ו נוה צדק (השמטות)
י/ו נישואין שלא כדת עמ' 101
י/ו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' ש
י/ו ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קמא-קמב
י/ו עולת שמואל (לובצר) ח"א דף צ ע"ד
י/ו עורה שחר דף כח ע"ד, כט ע"ב {מל"מ}
י/ו עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' כג עמ' פ
י/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' מא, מה
י/ו עטרת שלמה ח"ב עמ' יח
י/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' יב
י/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שג
י/ו עלה עזרא עמ' מ
י/ו עצי ארזים סי' נה ס"ק ו, סי' סא ס"ק ט
י/ו פד"ר ח"ג עמ' 326
י/ו פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קכד
י/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתקפג
י/ו פרי מלכה סי' סב
י/ו קובץ ביאורים (שפירא)
י/ו קונטרסי שעורים כתובות עמ' 43, 48, ואח"כ אותיות ג, ה-ו, עמ' 49, 66, 68, ואח"כ אות ז, עמ' 77, 92
י/ו קרני ראם (ירמוש) עמ' מג
י/ו קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות צח {אחרי כמה ימים}
י/ו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלד {חופה היא יחוד}
י/ו רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רפט
י/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצג, תשפד
י/ו שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 132
י/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' שי
י/ו שביבי אור קדושין סי' כג אות ח
י/ו שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' סב
י/ו שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' סב
י/ו שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' מה עמ' קמד
י/ו שו"ת ר"י אלגזי עמ' רא-רב
י/ו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שכה
י/ו שולי הגליון עמ' סט
י/ו שי למלך (מלר) עמ' עב
י/ו שיבת ציון (לנדא) סי' ע
י/ו שיח ערב פסחים עמ' מט
י/ו שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שכא
י/ו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כב אות ב {אפשר לברך אחרי ימים}
י/ו שם דרך כתובות עמ' יח, כב
י/ו שם יוסף (אליקים)
י/ו שמן המשחה (קושטא) דף עח ע"ב
י/ו שמש ומגן אהע"ז סי' ד עמ' ריב-ריג {לא תינשא נדה}
י/ו שעורי הגרב"ד פסחים עמ' פ
י/ו שער המלך ח"א עמ' תפג-תפה, תצא, תצד, טעם המלך ח"א עמ' תפו
י/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' ה {אינו חוזר ומברך}
י/ו שערי נשואין עמ' צו-צז, ק, קכח {מ"מ}, קנח, קע-קעא, קעד-קעה {מ"מ}, קפט, ר {מ"מ}
י/ו שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 191, 199
י/ו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כב ס"ק ד-ה, טז-כ
י/ו תורת נתן עמ' 47 {לח"מ - מהו ייחוד}
י/ו תחומין ח"ו עמ' 102, 109-108, חט"ז עמ' 143
י/ו תניא רבתי ח"א עמ' 345
י/ו תשובה מאהבה ח"א סי' סב, ח"ב דף לט ע"ג
י/ו תשובה שלמה אהע"ז סי' כ
י/ו תשובות הרי"ד עמ' רכב
י/ז אגרות משה אהע"ז ח"א סי' פא, ח"ד עמ' קסא
י/ז אדני היד החזקה
י/ז אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 52
י/ז אוצרות יהושע עמ' נ {מ"מ}
י/ז אור הישר [לח"מ הל' מלכים פ"ד ה"ד, אור הישר כתובות ז ע"א]
י/ז אמרי בינה (אש) דף נא ע"א {מ"מ - שלא יחסר דבר}
י/ז אמת ליעקב נשים עמ' יב {כתובה דרבנן}
י/ז אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קלה
י/ז ארזי לבנון עמ' יג {חכמים תיקנו כתובה}
י/ז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות א-ב
י/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלח
י/ז אשר למלך
י/ז באר אלחנן עמ' נח, קעא
י/ז באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נג
י/ז באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נג
י/ז באר ראי עמ' שמה
י/ז באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' סא
י/ז בד קודש (דאנון)
י/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כז ע"ג, ח"ד דף לג ע"א, לד ע"א
י/ז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קכו, קנד
י/ז בים דרך עמ' נה
י/ז בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קמא ע"א
י/ז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סז סעיף יט
י/ז בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קלב, גל' נד עמ' מב, גל' נז עמ' קכ, גל' עא עמ' סח {בני אהובה}, גל' עה עמ' מג
י/ז בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' ב אות ג
י/ז בנין השטר עמ' רצג
י/ז ברור הלכה כתובות לט ע"ב ציון א פסקה ב {כתובה דרבנן}
י/ז ברור הלכה כתובות נד ע"ב ציון ב
י/ז ברור הלכה כתובות קי ע"ב ציון י פסקה ג {כתובה דרבנן}
י/ז גבורת יצחק (תשסו) עמ' לז
י/ז גן שושנים ח"ב עמ' קנח
י/ז דברות משה יבמות עמ' תמו
י/ז דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' ריג
י/ז דברי יחזקאל (מישור) עמ' רלח {לח"מ}
י/ז דובר מישרים (עם הוספות מבנו)
י/ז דינא דחיי ח"ב דף כז ע"א
י/ז דיני ישראל חי"ב עמ' קכז
י/ז דרך המלך (רפפורט)
י/ז האיר ממזרח כתובות סי' יב אות כ {אם רצה להוסיף וכו' - השמיט דין משפחות מיוחסות בישראל; אפי' כיכר זהב - שינה מלשון המתני' (כתובות נד ע"ב) אפי' "מאה מנה"}
י/ז הגהות מוהר"י קרט עמ' כד-כו
י/ז השבת לקדשו דף עט ע"א
י/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רלג
י/ז ויקרא אברהם אהע"ז סי' יא (נ ע"ג)
י/ז זכור לאברהם (יפהן) עמ' קלו, קלט
י/ז זכרון מלך (צונץ)
י/ז חוקות הדיינים ח"ג עמ' כ-כא
י/ז חי' בר נחמני דף ד ע"ד {כתובה דרבנן}
י/ז חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' כד
י/ז חסדי דוד ח"ג עמ' קא
י/ז יד המלך (פלומבו)
י/ז יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"ח
י/ז ידי אליהו כאן, דף יז ע"א
י/ז יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 367
י/ז ימי שלמה
י/ז יעלת חן עמ' קכו, קסה, קעז, קפא
י/ז ישועות יעקב נשים עמ' קעא, קפד, רנב
י/ז ישמח אב עמ' קצו
י/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רה
י/ז כרם שלמה (אהרמן) יבמות פה ע"ב
י/ז כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' כד
י/ז לב שלם [בני דוד, באר יעקב אהע"ז דף יז ע"ב, קכד ע"ד]
י/ז לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' א אות א-ו
י/ז מאור יעקב דף נה ע"א {כתובה דרבנן}
י/ז מאור למלך כתובות עמ' רסג
י/ז מאורי שערים עמ' שיג
י/ז מגדל חננאל
י/ז מזכרת עמ' 547 {דרבנן}
י/ז מחקרים במשה"ע עמ' 136
י/ז מי באר (פסח) דף נו ע"ב, נט ע"ד
י/ז מילי דמרדכי
י/ז מלאכת שלמה (השמטות)
י/ז מנחה לאהרן (וולף) עמ' 8, 40
י/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' שנ
י/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רעט
י/ז מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' נו]
י/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שכח
י/ז מראה הנוגה
י/ז משאת המלך ח"ב סי' קסח {צריך לכתוב כתובה}
י/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שעה
י/ז משיב נבונים סי' פג
י/ז משנה הלכות ח"ב דף נ ע"א
י/ז משנה הלכות ח"ב סי' לג דף נ ע"א {מ"מ}
י/ז משנת עזר ח"א עמ' רטו, רכא
י/ז משפטי עזיאל ח"ז עמ' רעז, שסח
י/ז משפטי שאול - פסקי דין עמ' קצ
י/ז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רנט
י/ז נועם התלמוד קידושין עמ' יד
י/ז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קכט
י/ז סופר המלך ח"ב עמ' שעא
י/ז סיומי המסכתות עמ' 108, 117
י/ז עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קסח
י/ז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' כו
י/ז עין יצחק ח"ב עמ' שצג
י/ז עמודי שלמה ח"ג עמ' קנז-קנח
י/ז עצי ארזים סי' סא ס"ק ה
י/ז עקבי ברכה עמ' מד
י/ז פד"ר חי"ד עמ' 196 {הגהמ"י אות ו}
י/ז פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קסו
י/ז פני יעקב דף ט ע"א {כתובה דרבנן}
י/ז פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' יד דף פז ע"ד {כתובה מדרבנן}
י/ז פתחי שערים דף מ ע"ד, נד ע"ד, נז ע"א
י/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צו ע"ג
י/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' שצו
י/ז קונטרסי שעורים כתובות עמ' 19, 96
י/ז קונטרסי שעורים קדושין שעור ג אות ד
י/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רס
י/ז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' נ
י/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קסד
י/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכב
י/ז שברי לוחות עמ' 159 {הגהמ"י אות ו - סדר עולם}
י/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תג
י/ז שו"ת הריב"ש עמ' סה, קנח, תיט
י/ז שו"ת ר"י אלגזי עמ' קצט
י/ז שו"ת ר"י מליריאה עמ' קצט
י/ז שיר למעלות גל' ד עמ' 15
י/ז שירת דוד כתובות עמ' סא, פז {לח"מ}, פט
י/ז שלחן המלך
י/ז שעורי אבני עזר ח"א עמ' קמב, קמה
י/ז שעורי הגרב"ד פסחים עמ' עט
י/ז שער המלך ח"א עמ' תפד-תפה
י/ז שערי בינה (תשעט) עמ' נ {כתובה דרבנן}
י/ז שערי נשואין עמ' קע
י/ז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מ ע"א
י/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קעב
י/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 57, 72, 73
י/ז שפתי דעת ח"ג עמ' רמז
י/ז שרשי הים הל' נערה פ"א ה"ג (מט ע"ד)
י/ז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כב ס"ק ד-ה, טז-כ, סי' כד ס"ק א, ד-ו
י/ז תורת יצחק ח"ב עמ' רעח
י/ז תחומין חכ"א עמ' 297
י/ח אדני היד החזקה
י/ח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' עה
י/ח אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 52
י/ח אוצרות יהושע עמ' קה
י/ח אמונת עתיך גל' 113 עמ' 132 {משקל סלע}, 134 {זוז}
י/ח ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ג
י/ח בית אהרן וישראל גל' עג עמ' קנח {הגהמ"י}, גל' עה עמ' מא-מח, נב {הגהמ"י}
י/ח ברור הלכה ב"ק לו ע"ב ציון ד
י/ח גבורות אליהו או"ח סי' קמו אות א
י/ח הגהות מוהר"י קרט עמ' קפב
י/ח הרמב"ם - שמרנות עמ' 52
י/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 27
י/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' כח
י/ח חי' בר נחמני דף ה ע"א {דינר - זוז}
י/ח חי' עזיאל
י/ח חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' פה
י/ח כך דרכו של תלמוד עמ' 64
י/ח כל בו ח"ה עמ' קלד
י/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רכא
י/ח כתבי משה זילברג עמ' 64
י/ח מראה הפנים כתובות ג ע"א
י/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ח משובב נתיבות עמ' קסא {הגהמ"י}
י/ח משנת ר' אהרן כתובות עמ' תכג
י/ח משפטי עזיאל ח"ז עמ' שסח
י/ח נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' יב
י/ח נתיב אברהם ח"א עמ' ק-קא
י/ח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תעה
י/ח עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' כו
י/ח פנים חדשות [משפט צדק נג] {מ"מ}
י/ח פרי האדמה ח"א
י/ח פרי השדה (דייטש) ח"א סי' קכ
י/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צו ע"ד
י/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד השמטה סי' ב
י/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שכ
י/ח שברי לוחות עמ' 94, 95, 159 {הגהמ"י אות ח}
י/ח שו"ת הריב"ש סי' כג, סו, עמ' לא, קנח, תיט
י/ח שולי הגליון עמ' סט
י/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 49-50
י/ח תורה שלמה שמות פכ"ב אות של
י/ח תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 113-111, 116, 118
י/ט אדני היד החזקה
י/ט אוריתא טו עמ' רלו {או"ש}
י/ט אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' ד ס"ק ז
י/ט אמת ליעקב נשים עמ' פד {לא עבד ולא קטן}
י/ט ארחות משפט עמ' יז
י/ט ארחות משפט עמ' סב, סז {הגהמ"י}
י/ט אשר למלך
י/ט באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ג
י/ט בית אהרן (וולקין) כתובות יט ע"א (ד"ה בתוד"ה וכגון), נו ע"א (ד"ה והנה נהי) {מ"מ - קנין הוא כשטר}
י/ט בית אהרן וישראל גל' יג עמ' צח, ק {אין חובה לכתוב כתובה, די לעשות קנין}, גל' יד עמ' קיא {קנין בכתובה עדיף מהתפסה}
י/ט בית אהרן וישראל גל' סו עמ' נד-נח, ס, סב, סה {הגהמ"י}, גל' עג עמ' קנח {הגהמ"י}, גל' עה עמ' מג-מה, נב, גל' עח עמ' נח, קיט, קכא {הגהמ"י}
י/ט בית יעקב (מליסא) סי' סו ס"ב
י/ט בית מאיר (תשע) סי' סו ס"א עמ' א
י/ט ברור הלכה כתובות ז ע"א ציון א
י/ט ברור הלכה כתובות נו ע"ב ציון ב
י/ט ברור הלכה כתובות קי ע"ב ציון י פסקה ג
י/ט דינא דחיי ח"ב דף כז ע"ג
י/ט המשפט העברי עמ' 991
י/ט זכרון זאב עמ' קנו
י/ט חוקות הדיינים ח"ג עמ' קצח
י/ט חושן אהרן סי' יב סעיף ח דף יב ע"ג {מ"מ - קנין הוא כשטר}
י/ט חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 155 {הגהמ"י}
י/ט חנא וחסדא ח"א דף צח ע"ג
י/ט חק לישראל שומרים עמ' 954 {בני אהובה}, שכירות עמ' 147
י/ט יד המלך (פלומבו)
י/ט יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"ח
י/ט יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 367
י/ט יפה נוף עמ' רכד
י/ט ישועות יעקב נשים עמ' קע
י/ט ישמח אב עמ' קצו
י/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רעח
י/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שעח
י/ט משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רכב, נשים ח"א עמ' רט-רי, רפד
י/ט משפטי עזיאל ח"ז עמ' שסח
י/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' ש
י/ט נועם ח"ד עמ' קט, ח"כ עמ' קצג
י/ט נחלת יצחק קידושין סי' ב
י/ט נחלת שבעה - שטרות סי' ח סעיף יב ס"ק ג
י/ט עמודי שלמה ח"ג עמ' קנח
י/ט פד"ר חכ"א עמ' 117 {או"ש}
י/ט פני משה (שלז')
י/ט צהר גל' ט עמ' 30 {הגהמ"י}
י/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צו ע"ד
י/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' קסז, שצו
י/ט ראש אליהו ח"ב עמ' שסה, שסז {הגהמ"י}
י/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רפד {קנין בעדים}
י/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רט
י/ט שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' צט {הגהמ"י}
י/ט שו"ת מהרי"ק סי' סד
י/ט שו"ת ר"י אלגזי עמ' קצט
י/ט שו"ת רשב"ש עמ' רמא
י/ט שם יוסף (אליקים)
י/ט שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' עח {או"ש}
י/ט שמחת יו"ט (אלגזי) סי' י
י/ט שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 256
י/ט שער משפט סי' מא ס"ק ב-ג, סי' סה ס"ק ח
י/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 56
י/ט תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כד ס"ק א, ו
י/ט תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רכו
י/י אבני עזר ח"א סי' כ
י/י אמרות טהורות (ישראל) דף קיז ע"ג
י/י ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ב
י/י אשר למלך
י/י באר מרים פ"ט ה"א אות ג
י/י באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' עד
י/י בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף לג ע"א
י/י בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קכו
י/י בית אהרן וישראל גל' מו עמ' עא-עב, גל' נז עמ' קכ
י/י בית יעקב (מליסא) סי' סו ס"ג
י/י ברכת מרדכי כתובות עמ' תקה
י/י גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תכז {מ"מ}
י/י דברות משה ב"ב ח"ב סי' מג ענף ג
י/י דברות משה ב"ב ח"ב ענף ג עמ' קכט
י/י דרך המלך (רפפורט)
י/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' לג
י/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רלג
י/י ויקרא אברהם אהע"ז סי' יב (נא ע"ב)
י/י חזון יחזקאל כתובות פי"א ה"ט
י/י חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 105 {מל"מ}
י/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צג
י/י חי' עזיאל
י/י חי' ר' שמואל יבמות עמ' ס-סב
י/י יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"ח {הגהת מל"מ}
י/י יעלת חן עמ' קפב
י/י ישועות יעקב נשים עמ' שלד
י/י ישמח ישראל (רבינוביץ) דף יט ע"ג
י/י כל בו ח"ה עמ' ק
י/י לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מד עמ' קלט
י/י להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קלא
י/י לקוטי שיחות חלק ל עמ' 247 {אסור לדור עמה}
י/י מגילת ספר עשין דף מח ע"ד
י/י מגן גבורים (או"ח) סי' קסט ס"ק א {מל"מ}
י/י מטה אפרים ח"ב
י/י מעיני החכמה ח"א אות רכו, תעט {אסור לשהות בלי כתובה}
י/י משנת יעקב נשים ח"א עמ' רט-רי, רפד
י/י משנת עזר ח"א עמ' רכא, ח"ב עמ' עב
י/י משנת ר' אהרן כתובות עמ' תל
י/י נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רכב
י/י נועם חי"ג עמ' רנו
י/י נחלת יצחק קידושין סי' י
י/י ס' הנייר עמ' קסא
י/י סופר המלך ח"א עמ' קלה
י/י עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' כג עמ' פ
י/י עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' כה
י/י פד"ר ח"י עמ' 87
י/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קסז, שצו
י/י קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' סד
י/י קונטרסי שעורים כתובות עמ' י
י/י שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' פה
י/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תצו
י/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' טו
י/י שם דרך כתובות עמ' קלא
י/י שם יוסף (אליקים)
י/י שעורי אבני עזר ח"א עמ' קמד, ח"ב עמ' סג
י/י שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' מה-מו
י/י שערי עזרא (בצרי) עמ' רפז
י/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 55, 57 {מל"מ}
י/י תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כד ס"ק ז, י
י/י תפארת בחורים פאה עמ' שצז {מל"מ - ראיה מירושלמי מגילה}
י/יא אבן ישראל (פישר)
י/יא אבני החושן סי' רכב סעיף ה
י/יא אהל תורה (קוק) עמ' קיט {תוספת היא קנין אחרי זמן, שמתכוון שתחול רק בשעת נישואין}
י/יא אולם המשפט סי' קד סעיף ו
י/יא אוצמפה"ת ב"מ יז ע"ב הע' 79 {אין לארוסה כתובה}
י/יא אור עולם (שניאורסון) עמ' 591, 592
י/יא אורים ותומים עם ברכת אריאל אות רמז {לארוסה אין כתובה}
י/יא אוריתא טו עמ' רלד
י/יא אמרי בינה (אש) דף צא ע"ד, צז ע"ב {ארוסה אין לה כתובה}, ק ע"ב {מבני חורין}, קא ע"ג {ארוסה אין לה כתובה}
י/יא אנצי"ת ע' אחריות ט"ס הע' 29, ע' ארוסה הע' 60, 68, 69, 74
י/יא אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קיג
י/יא ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ג, אות כב עמ' 95
י/יא אשל אברהם (שפירא) עמ' טז {אין כתובה לארוסה}
י/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/יא באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' מח
י/יא באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף מד
י/יא באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נג
י/יא באר מרים פ"ט ה"א אות ג
י/יא באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ה, מז, סח
י/יא בית הלוי - שו"ת הגר"ח סי' ג עמ' כא
י/יא בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף עה ע"א
י/יא ברור הלכה כתובות מג ע"ב ציון ד
י/יא ברור הלכה כתובות נג ע"ב ציון ו פסקה ג (השני)
י/יא ברור הלכה כתובות פט ע"ב לפני ציון ב
י/יא ברכת מרדכי ב"מ עמ' סח
י/יא ברכת מרדכי כתובות עמ' תעג, תק
י/יא גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תח
י/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' לא ס"ק ב-ג
י/יא דברות משה ב"ב ח"ב סי' מג ענף ג
י/יא דברות משה ב"ב ח"ב ענף ג עמ' קכט
י/יא דברי חן (נתנזון) דף מז ע"ב
י/יא דברי תורה (תאומים) דף ד ע"ד {אין לה כתובה}
י/יא דברי תלמוד ח"א עמ' עב
י/יא היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' יג {מבני חורין}
י/יא הר המלך ח"ח עמ' כו
י/יא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רנג
י/יא זבחי שלמה עמ' קס
י/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שנד
י/יא חוקות הדיינים ח"ג עמ' כג, סו, צד
י/יא חי' הגרנ"ט סי' מד
י/יא חי' כתב סופר כתובות עמ' קנד, נשים ח"א עמ' פ
י/יא חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' יח
י/יא חי' ר' שמואל יבמות עמ' ס-סב
י/יא חנא וחסדא ח"ג דף י ע"א {מבני חורין}
י/יא יד הלוי (פלוונא) דף טו ע"ד
י/יא יד המלך (פלומבו)
י/יא יעלת חן עמ' סט, עז, קעד
י/יא ישועות יעקב נשים עמ' רלה, שטו, שמט
י/יא לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' טו אות ד
י/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף קז ע"ב
י/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' כד
י/יא מנוחת אשר ח"ב דף סא ע"ג {אין כתובה לארוסה}
י/יא מנחה לאהרן (וולף) עמ' 40
י/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שיג
י/יא מסורה ח"י עמ' מג
י/יא מראה הפנים כתובות לא ע"ב, לב ע"ב
י/יא מרחשת ח"ב סי' כג אות א
י/יא משב יעקב ח"א
י/יא משנה הלכות גיטין סי' ב {כתובה לארוסה}
י/יא משנה הלכות ח"ג סי' קלד {אין לארוסה כתובה}
י/יא משנה הלכות כתובות דף כב ע"ב, סח ע"ב
י/יא משנת יעקב נשים ח"א עמ' רט-ריב
י/יא משנת ר' אהרן כתובות עמ' תל
י/יא משנת רבנו עמ' ו {עד שתכתוב}
י/יא משפטי ארץ ח"ב עמ' 122 {כראב"ע}
י/יא משפטי שלמה ח"א סי' ב עמ' יג
י/יא נוכח השלחן (לבטון) דף ח ע"ד
י/יא נועם ח"ד עמ' קא
י/יא נזיר ה' סי' לז סעיף א
י/יא נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תכט
י/יא נחלת יצחק כתובות סי' לג
י/יא נטעי נתן (פריד) סי' מח
י/יא נישואין שלא כדת עמ' 100
י/יא נר מצוה (ואלק) שרשים דף ד ע"ב-ע"ג {ארוסה אין לה כתובה}
י/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נב אות ב
י/יא נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' יא אות כח
י/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קסה
י/יא ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שמד
י/יא עין יצחק ח"ב עמ' תד, תלב
י/יא עמק המלך (לבוב)
י/יא עצי ארזים סי' נה ס"ק יג
י/יא פד"ר ח"ב עמ' 88
י/יא פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' עח
י/יא צפנת פענח (גם בהשמטות דף נז)
י/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קסז, שצו-שצז
י/יא קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' צד
י/יא קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שעא
י/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שסה
י/יא ריח שדה דף כח ע"ד, כט ע"א, ל ע"א
י/יא שאל האיש דף עו ע"ב {ארוסה אינה נוטלת}
י/יא שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' סא
י/יא שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' נד
י/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קלו, ח"ג עמ' קמד, קמה
י/יא שו"ת הרדב"ז סי' שסט
י/יא שו"ת הריב"ש סי' קעז, עמ' רב
י/יא שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שכה
י/יא שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' מה עמ' קמה
י/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' צד
י/יא שו"ת ר"א בן ארחא עמ' קנח
י/יא שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קעח, קפ, קפו
י/יא שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' ט אות א-ב
י/יא שם דרך כתובות עמ' קכח
י/יא שם משמעון (שטרן) דף יד ע"ב {בארוסה לא גובה כתובה ממשועבדים}
י/יא שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 253
י/יא שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' רמו
י/יא שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' רמב
י/יא שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' צה
י/יא שער המלך ח"א עמ' תלג
י/יא שער משפט סי' לט ס"ק א
י/יא שערי בינה (תשעט) עמ' קע {ארוסה לא טורפת ממשועבדים}
י/יא שערי זיו ח"א דף קיב ע"א-ע"ב וע"ד, קיג ע"ב
י/יא שערי נשואין עמ' קב
י/יא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נו ע"א
י/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 58, 66, 76
י/יא שפע חיים - נישואין עמ' רלב
י/יא שרידי אש ח"א עמ' רפג
י/יא תולדות ההלכה ח"ג עמ' 255
י/יא תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' ט
י/יא תחומין ח"ג עמ' 136, ח"ז עמ' 384
י/יב אמרות יצחק תנינא עמ' ק
י/יב אנצי"ת ע' אלמנה הע' 78
י/יב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ד
י/יב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלז
י/יב בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כח ע"ד
י/יב בדרך המלך עמ' רלו
י/יב בינת זקנים - ויכתוב מרדכי סי' ח
י/יב בית שערים או"ח סי' י {מ"מ}
י/יב ברור הלכה כתובות ד ע"א ציון א פסקה ב {אין לו עיקר מהתורה}
י/יב ברור הלכה כתובות ז ע"א ציון ו
י/יב בתורתו יהגה ח"ב עמ' רכד {יהיה שמח עמה שבעת ימים}, רמא {אלא אוכל ושותה ושמח}
י/יב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רעז
י/יב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רפט, תכז {אינו עוסק במלאכתו}
י/יב גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' יז
י/יב דברי יציב אהע"ז עמ' רלב
י/יב דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' ה סעיף א עמ' רפא {מ"מ}
י/יב זכר יהוסף אהע"ז עמ' קצו
י/יב חי' הגר"ח החדש עמ' קנד {ג' ימים}
י/יב חנא וחסדא ח"א דף קיד ע"ד
י/יב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' ריב
י/יב יד אברהם נגעים עמ' מב
י/יב יד המלך (פלומבו)
י/יב ידי אליהו דף יז ע"ג
י/יב ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קסו, קסח, שלא
י/יב כי בא מועד עמ' רכח
י/יב לב שלם [ידי אליהו דף יז ע"ג]
י/יב להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' סז
י/יב מחנה לויה (תשעד) עמ' קג
י/יב מחקרי ארץ ח"ה אה"ע סי' ג
י/יב מחקרי ארץ ח"ז אה"ע סי' י
י/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קסא
י/יב משאת כפי עמ' כז
י/יב משיב נבונים סי' טז
י/יב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קיט-קכ
י/יב משנת יעקב מדע עמ' שז-שח, שיא
י/יב משנת ר' אהרן כתובות עמ' פא
י/יב נחל איתן
י/יב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לג אות יט {תקנה}
י/יב נר דוד ח"ב עמ' קיד
י/יב נר מצוה (ואלק) מצוות דף יז ע"ד {משבה תיקן ז' ימי משתה}
י/יב עמודי שלמה ח"ג עמ' קנז
י/יב עצי ארזים סי' סד ס"ק ג
י/יב פרי האדמה ח"א וח"ג
י/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כח אות ה ואילך
י/יב קובץ ביאורים (שפירא)
י/יב קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' עז
י/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' רעה-רעו, ח"ד עמ' שנה, ח"ה עמ' שכח-שכט
י/יב שאר יוסף ח"ג
י/יב שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 44 {שמחת חתן - מדרבנן}
י/יב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רעד
י/יב שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' פט עמ' רפו
י/יב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רמז, תקה
י/יב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' עדר
י/יב שערי נשואין עמ' רעז, שלג, שעד
י/יב שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 41-42
י/יב שפתי דעת ח"א עמ' רעב
י/יב תאריך ישראל סי' יז אות ג, טו
י/יג אבודרהם (תשכג) עמ' שסד
י/יג אוצרות יהושע עמ' נה
י/יג אור הישר [שבות יעקב ח"ג סי' לא]
י/יג אמרות יצחק תנינא עמ' ק, קג
י/יג אנצי"ת ע' אין מערבין הע' 44
י/יג אסיפת שמועות תשרי עמ' קנא
י/יג ארחות משפט עמ' סז, סט-ע
י/יג אשר למלך
י/יג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עא
י/יג באר לחי ראי
י/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כח ע"א, כט ע"א-ע"ב
י/יג בדבר מלך ח"י עמ' ריד
י/יג בית אהרן וישראל גל' עח עמ' מט, נא-נב
י/יג בית אהרן וישראל גל' פא עמ' עה-עו {נשים רבות}
י/יג בית מאיר (תשע) סי' סב ס"ב עמ' שעז
י/יג בית מאיר השלם סי' סב ס"ב עמ' רמג
י/יג בנין אב (שולמן) סי' כז
י/יג ברור הלכה מו"ק ח ע"ב ציון ז פסקה ז
י/יג בשבילי השביתה החדש סי' כ הערה ג
י/יג גבורות יצחק עמ' פ
י/יג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' סז
י/יג התעוררות תשובה
י/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' נא
י/יג וישאל שאול או"ח סי' קג, קלד, אהע"ז סי' עח
י/יג חי' הגר"ח החדש עמ' קנד {ברכת חתנים לכל אחת}
י/יג חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' קכה, קכז
י/יג חי' ר' שמואל יבמות עמ' מא
י/יג חי' ר' שמואל נדרים עמ' סב
י/יג חפץ יהונתן בראשית פכ"ט פסוק כז
י/יג חקרי זמנים ח"ב עמ' תיט, תמז
י/יג יחל ישראל (תשנב) עמ' עח {כמה נשים ביום אחד}
י/יג יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רל
י/יג כי בא מועד עמ' רכז
י/יג כתב סופר או"ח סי' קלח ד"ה והנה אם גם
י/יג להורות נתן על התורה ח"א עמ' צ
י/יג מאורי שערים עמ' שטו
י/יג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רלו
י/יג מנוחת משה דף ט ע"א, י ע"ב
י/יג מנחת הלוי מו"ק עמ' רה
י/יג מסורה ח"י עמ' נג
י/יג מעדני אשר - נישואין עמ' קנט
י/יג מעדני ביאורים עמ' נח-נט
י/יג משאת גרשון עמ' פד, פו-פז
י/יג משנת יעקב מדע עמ' שז-שח, שי-שיא
י/יג נר מצוה (ואלק) שרשים דף ב ע"ג
י/יג סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קל-קלא
י/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' כג
י/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' יב
י/יג עצי ארזים סי' סב ס"ק ה
י/יג קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קמג-קמז
י/יג קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' עו-עז
י/יג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמה
י/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רעח אות א
י/יג שדה יצחק עמ' נו-נז
י/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קפח
י/יג שו"ת הרדב"ז סי' תמח
י/יג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכח
י/יג שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' כו עמ' קב
י/יג שם ישראל - שו"ת עמ' סו
י/יג שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור ח אות ג {אבי עזרי}
י/יג שערי נשואין עמ' רצט, שנג-שנד
י/יג שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 51, מח' ב עמ' 192
י/יג שרשים במועדות עמ' קז-קח
י/יג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יט
י/יג תלמי השדה עמ' רעו
י/יג תשובות ר' איסר יהודה עמ' קסה {מותר לשאת כמה נשים}
י/יד אבן ישראל (בוהוש) עמ' קא
י/יד אוצר השבת ח"א עמ' לב
י/יד אור הישר {שנאמר}
י/יד אור עולם (שניאורסון) עמ' 487
י/יד אמרות יצחק תנינא עמ' פח, ק-קא, קה
י/יד אמרי נועם (רייזקין) דף מח ע"א {מלא שבוע זאת - לימוד מלפני מתן תורה}
י/יד אמרי שפר (פינטו) עמ' קיא
י/יד אמת ליעקב מועד עמ' נז, תיא
י/יד אנצי"ת ע' אין מערבין הע' 8, 14, 16
י/יד אסיפת שמועות תשרי עמ' קנא
י/יד אפיקי מגינים כתובות סי' ו
י/יד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ד
י/יד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עא {במועד מפני שאין מערבין}
י/יד באר לחי ראי
י/יד בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כג ע"ד, כד ע"ג, כח ע"א-ע"ג
י/יד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קיח
י/יד בדבר מלך ח"י עמ' שכט
י/יד בדרך המלך עמ' רלו
י/יד בים דרך עמ' יב {שנאמר}
י/יד בית אהרן וישראל גל' עא עמ' סז {הגהמ"י - שמא יקדמנו אחר}
י/יד בית אהרן וישראל גל' עח עמ' מט-נג
י/יד בית אהרן וישראל גל' פא עמ' פד {נישואין בשבת}
י/יד בית יצחק תשכ"א עמ' 91
י/יד בית מאיר (תשע) סי' סב ס"ב עמ' שעז
י/יד בית מאיר השלם סי' סב ס"ב עמ' רמד
י/יד במעגלי יושר בראשית עמ' 175
י/יד בנין אריאל ח"ב עמ' קמג
י/יד ברור הלכה יבמות מג ע"א ציון ו
י/יד ברור הלכה כתובות ב ע"א ציון א
י/יד ברור הלכה כתובות ד ע"ב ציון ה
י/יד ברור הלכה מו"ק ח ע"ב ציון ז
י/יד ברור הלכה תענית יד ע"ב ציון ה
י/יד גביע הכסף ח"א עמ' שכג {מלא שבוע זאת - איסור דאורייתא}
י/יד דברות אליהו ח"ב עמ' מב-מד
י/יד דברות אליהו ח"ו עמ' קל, קלב {בלילה - קידושין בלילה}
י/יד דברות משה יבמות עמ' תמו {בע"ש ובאחד בשבת}, כתובות עמ' יב {שמא ישחט בן עוף}
י/יד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סח
י/יד דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קלה
י/יד דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רז {בע"ש ובאחד בשבת}
י/יד דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קה
י/יד הגהות חבר בן חיים {שנאמר}
י/יד הר המלך ח"ח עמ' כז
י/יד הררי קדם (תשס) עמ' שמ
י/יד התעוררות תשובה {במועד מפני שאין מערבין}
י/יד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' מח
י/יד וישאל שאול או"ח סי' קג, קלד
י/יד זאת ליעקב בראשית עמ' שמח {ואפילו בחולו של מועד אין נושאין נשים וכו'}
י/יד זכרון מנחם (מיארה) {קדושין בלילה, קדושין במחובר, גרושין בלילה}
י/יד זכרון סופרים {בין ביום בין בלילה} [עיין תשו' מהרי"א אהע"ז סימן כ"ג]
י/יד זכרון סופרים {לפי שאין מערבין שמחה בשמחה} [עיין שיטה מקובצת כתובות דף ז', ועיין שד"ח אספ"ד מערכת א אות פב]
י/יד חי' חתם סופר {שנאמר}
י/יד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תו
י/יד חי' ר' שמואל יבמות עמ' א-ב, מא
י/יד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' לה {בע"ש ובאחד בשבת}
י/יד חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' שג
י/יד חיים ומלך
י/יד חלקו של יוסף (אמאדו) דף ד ע"ג
י/יד חנא וחסדא ח"א דף כט ע"ד, ל ע"א {לא בע"ש}, עג ע"א {מנהג חכמים}
י/יד חפץ יהונתן בראשית פכ"ט פסוק כז
י/יד חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' לו
י/יד טובים מאורות (שטינמן) עמ' ט {והוא שיטרח ג' ימים}
י/יד יד המלך (לנדא) {שנאמר}
י/יד יחל ישראל (תשנב) עמ' עח {שנאמר}
י/יד ימי שלמה {בשבת}
י/יד יעלת חן עמ' יא, יד, קסו
י/יד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שכט
י/יד ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' שי
י/יד כבוד יו"ט {בערב יו"ט}
י/יד כבודה של תורה ח"ג עמ' צא {בערב שבת}, קכח
י/יד כי בא מועד עמ' רכו
י/יד כל בו ח"ה עמ' קיד
י/יד כתב סופר או"ח סי' קלח ד"ה עוד הקשה המג"א
י/יד לב שלם [משכנות יעקב דף ריד ע"ד]
י/יד לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 142
י/יד מאורי שערים עמ' שטו
י/יד מאמר מרדכי (כרמי) סי' תקנא ס"ק ד {לארס בימי תעניות גשמים}
י/יד מגיני שלמה עמ' רע
י/יד מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' קג
י/יד מכתב לחזקיהו דף לז ע"ב {שבת, שנאמר}
י/יד מלאכת שלמה (חכים)
י/יד מנוחת משה דף ט ע"א-ע"ד {מפני שאין מערבין שמחה בשמחה}, י ע"א
י/יד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 333 {ערב שבת}
י/יד מענה אליהו עמ' שה {הגהמ"י אות מ}
י/יד מצודת דוד (שפרבר) עמ' קסט {שנאמר מלא שבוע זאת - איך למד מקודם מתן תורה}
י/יד מקראי קדש (תפט) דף קכז ע"א {ט"ב}
י/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' שכב
י/יד מרכה"מ (אלפ') הל' תענית פ"ג
י/יד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' נ אות ג {מלא שבוע זאת}
י/יד משאת גרשון עמ' פד, פו-פז
י/יד משכנות יעקב (נעים) דף ריד ע"ד
י/יד משנה הלכות ח"ג סי' לא {בשבת משום אין מערבין}
י/יד משנת יהודה ח"ב פ"ל ה"א
י/יד משנת יעקב {באחד בשבת, שנאמר} כאן, וקדושה עמ' לד-לה
י/יד משנת יעקב מדע עמ' שז-שח, שיא
י/יד משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' תכו
י/יד משפטי ארץ ח"א עמ' 302 {הגהמ"י}
י/יד משפטי עזיאל ח"ז עמ' שנג
י/יד נוה צדק (השמטות)
י/יד נחל איתן
י/יד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ג {מלא שבוע זאת}
י/יד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' כז אות ב {אפילו בת"ב}
י/יד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' פב אות ב {מלא שבוע זאת}, סי' קיד אות ב {בתשעה באב}
י/יד נר מצוה (ואלק) שרשים דף ב ע"ג
י/יד נשמת כל חי ח"ב דף ד ע"ב
י/יד ס' הנייר עמ' קסא
י/יד סופר המלך דף קלד {כשהלבנה במילואה}
י/יד עטרת ישראל עמ' קז {באחד בשבת}
י/יד עיוני הלכות ח"ב עמ' תעט-תפא
י/יד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' כג
י/יד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' יב
י/יד עליות אריה עמ' כה
י/יד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 557
י/יד עצי ארזים סי' סד ס"ק ה-ו
י/יד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קמג, קמו {ביום ראשון}
י/יד פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשמא (השני) ד"ה ואכן
י/יד פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' ג דף ע ע"ד, עא ע"א-ע"ב {בע"ש ובאחד בשבת}
י/יד פרחי כהונה (קצבורג) עמ' א-ב {אין מערבים שמחה בשמחה}
י/יד פרי האדמה ח"ד
י/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' כח {הגהמ"י אות מ}
י/יד קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קמז-קנא
י/יד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' עו
י/יד קרן הצבי מצוה ב אות ד, מצוה כב אות ד
י/יד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמה
י/יד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רנא {מלא שבוע זאת}
י/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רטז {בשבת}
י/יד שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' כו עמ' ק-קב
י/יד שו"ת מהרי"ק סי' קע הערה 35 {הגהמ"י - לקדש בשבת}
י/יד שם דרך כתובות עמ' י-יא, טז
י/יד שם שלמה (ארדיט) דף סה ע"א-ע"ב {אין מערבין שמחה בשמחה}
י/יד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 50-51, 176, ח"ב מח' ב עמ' 98-99
י/יד שרשים במועדות עמ' קז
י/יד תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יט
י/יד תורה מציון שנה ה חוב' ג סי' ח
י/יד תורה מציון שנה ה חוב' ג סי' ח
י/יד תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' רפח
י/יד תחומין חי"ד עמ' 390
י/יד תנובת ציון דף קי ע"ד
י/יד תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שיז
י/טו אבי עזרי ח"ג וח"ה
י/טו אגרות משה אהע"ז ח"א סי' פט {מל"מ}
י/טו אנצי"ת ע' אלמנה הע' 75, ע' בית דין הע' 616, ע' גרושה הע' 18
י/טו אשר לשלמה (אשכנזי)
י/טו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כג ע"ד
י/טו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קיח
י/טו בחיר חיים
י/טו בינת זקנים - ויכתוב מרדכי סי' ח
י/טו ברור הלכה ב"ק פב ע"א ציון ד
י/טו ברור הלכה כתובות ב ע"א ציון א
י/טו ברור הלכה כתובות ה ע"א ציון ה
י/טו ברכת מרדכי כתובות עמ' מז
י/טו גדולי שמואל כתובות דף ב {או"ש}
י/טו דרך המלך (לוין) דף ג ע"ב
י/טו זכרון זאב עמ' קסג {משנת יעקב}
י/טו חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' א ס"ק ד
י/טו חי' ירוחם
י/טו חסד יצחק עמ' קב {אור שמח}
י/טו יד המלך (לנדא)
י/טו ידי אליהו
י/טו ידי אליהו דף יז ע"ד
י/טו יעלת חן עמ' ג
י/טו כנפי נשרים
י/טו לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' א אות א
י/טו מאור למלך כתובות עמ' ב, נא {אבי עזרי}
י/טו מנוחת משה דף כה ע"ב {בעולה - לא נקט אלמנה}
י/טו ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רעו
י/טו עדות ושטרות עמ' 287-288
י/טו קובץ ביאורים (שפירא)
י/טו קונטרסי שעורים כתובות עמ' ג ואח"כ אות ה
י/טו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' פז-פח, צ {הבעולה ליום חמישי}
י/טו שער משפט סי' שטו ס"ק א
י/טו שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 114, ח"ב מח' ב עמ' 98, 101
י/טו שפתי דעת ח"ג עמ' רל
י/טו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרעו
י/טז איים בים כתובות סי' עז אות ד {וכסף משנה - אין איסור לקדש בתו קטנה}
י/טז אמרות טהורות (ישראל) דף קטז ע"ד
י/טז אנצי"ת ע' ארוסה הע' 137
י/טז אשר למלך
י/טז ברור הלכה כתובות נז ע"ב ציון ב
י/טז ברכת מרדכי כתובות עמ' מז
י/טז די באר בראשית עמ' קלו
י/טז דעת מרדכי ח"א דף כה ע"ד
י/טז דרך ישרה ח"א עמ' קג
י/טז ואם תאמר ח"ד קושיה 421
י/טז חנא וחסדא ח"ג דף צח ע"ג, צט ע"ג
י/טז ידי אליהו
י/טז מגילת ספר עשין דף פא ע"ד
י/טז משנת יעקב נשים ח"א עמ' מו-מז
י/טז נועם חי"ט עמ' רנז
י/טז נתיבות מרדכי קדושין עמ' שמא
י/טז סופר המלך ח"א עמ' קלז
י/טז עצי ארזים סי' נו ס"ק ט
י/טז קהלות יעקב קדושין סי' יג אות ג
י/טז שמש מרפא עמ' צג
י/טז שער המלך
י/טז תורה תמימה דברים פ' טז אות סד
י/יז אבני עזר ח"א סי' יט
י/יז אדני היד החזקה
י/יז אוריתא טו עמ' רנז
י/יז אנצי"ת ע' ארוסה הע' 105, 109, 113, 115, 117, 125, 128
י/יז בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף עב ע"ב
י/יז ברור הלכה כתובות נז ע"א ציון ב
י/יז דברי סופר עמ' קכג
י/יז חוקות הדיינים ח"ג עמ' רה-רו, רח
י/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כתובות נז ע"ב]
י/יז יעלת חן עמ' ד, קנ
י/יז להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' מה
י/יז מראה הפנים כתובות מד ע"א
י/יז משרת משה (עטייה)
י/יז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קסד
י/יז עין יצחק ח"ב עמ' תלא
י/יז עמק הלכה (אורנשטין) סי' מג אות ד
י/יז עצי ארזים סי' נו ס"ק א
י/יח אדני היד החזקה
י/יח אור לי כתובות סי' ג ס"ק כא
י/יח אנצי"ת ע' ארוסה הע' 131, 134, 135
י/יח אשר למלך
י/יח ברור הלכה כתובות נז ע"א ציון ב
י/יח חוקות הדיינים ח"ג עמ' רו
י/יח ישועות יעקב נשים עמ' רנח
י/יח מאור למלך קדושין עמ' מד
י/יח מראה הפנים כתובות מד ע"א
י/יח משפטי עזיאל ח"ז עמ' תכה
י/יח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קסג
י/יח סופר המלך עמ' קלו
י/יח עצי ארזים סי' נו ס"ק ו
י/יח שם דרך כתובות עמ' ו
י/יח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקעג, תרסד
י/יט אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' ל
י/יט אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שכה {אבי עזרי}
י/יט אדני היד החזקה
י/יט אור לי כתובות סי' ב-ג {או"ש ואבי עזרי}
י/יט אור עולם (שניאורסון) עמ' 815 {או"ש}
י/יט אור שמח
י/יט אוריתא טו עמ' רנז
י/יט אנצי"ת ע' ארוסה הע' 34, 36
י/יט אפיקי מגינים כתובות סי' ב
י/יט בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כג ע"ד {רמב"ם}, כז ע"א {או"ש}, ח"ד דף מ ע"א
י/יט בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קיח, קכא
י/יט בכורי גשן סי' יד ענף ג {או"ש}
י/יט ברור הלכה כתובות ב ע"א ציון ג
י/יט ברכת מרדכי כתובות עמ' מה
י/יט גדולי שמואל כתובות דף מח, נז, סג, ב"מ דף יב ע"א {או"ש}
י/יט דברות משה יבמות עמ' תלט, כתובות עמ' ו
י/יט האיר ממזרח כתובות סי' ב אות ד {הגיע זמן באחד בשבת וכו' אינו מעלה לה מזונות - הטעם דפסק כל"ק}, אות טו {וכן אם חלה הוא וכו' - כתב האיבעיות כסדר הש"ס}
י/יט חוות בנימין ח"ב עמ' רעז {או"ש}
י/יט חזון יחזקאל כתובות פ"ה ה"א
י/יט חי' בעל שרידי אש עמ' קפב {או"ש}
י/יט חי' ר' שמואל יבמות עמ' ד-ה
י/יט חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' כג
י/יט חנא וחסדא ח"א דף ג ע"א, ו ע"א
י/יט טהרת הבית ח"ב עמ' צא
י/יט ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' לד {או"ש}
י/יט מאור למלך כתובות עמ' ו {או"ש}
י/יט מגידות (תשמ) עמ' סד
י/יט מגיני שלמה עמ' רסז
י/יט מגל ח"ז עמ' 106 {או"ש}, 111
י/יט מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף נ ע"ד
י/יט מעיני התורה ח"א עמ' רח
י/יט מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
י/יט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שעה {או"ש}, שפט {אבי עזרי}
י/יט משנה הלכות קדושין סי' פא
י/יט משנת יעקב משפטים עמ' רה
י/יט משנת יעקב נשים ח"ב עמ' עו {אור שמח}
י/יט משנת ר' אהרן כתובות עמ' כב {או"ש}
י/יט משפטי שאול - פסקי דין עמ' רי {או"ש}
י/יט ניר לדוד
י/יט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קסד
י/יט עובד וקבלן עמ' 83 {או"ש}
י/יט עטרת שלמה ח"ב עמ' יח-יט
י/יט עמק המלך (לבוב)
י/יט עצי ארזים סי' נו ס"ק ז
י/יט פד"ר ח"ג עמ' 50, חי"ב עמ' 55
י/יט פני משה (שלז')
י/יט קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קנג-קנח
י/יט קונטרסי שעורים כתובות עמ' 48, 275
י/יט שם דרך כתובות עמ' ו, י, טו, כד
י/יט שם יוסף (אליקים)
י/יט שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' יב {או"ש}
י/יט שרידים גל' יז עמ' נה, סד {או"ש}
י/יט תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קעו {אבי עזרי}
י/יט תחומין ח"ג עמ' 136 {אור שמח}


יא/200 הלכות אישות פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ משנת יעקב
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ פרשת המלך
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריז
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קו
יא/א אחר האסף עמ' תס
יא/א אנצי"ת ע' אלמנה הע' 81, 85, ע' גיורת הע' 54, 57, ע' גרושה הע' 20, 22-24
יא/א ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ה
יא/א באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נג {אין כתובה לארוסה}
יא/א באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' א-ב, ה, כג, כו
יא/א בינת נבונים דף פז ע"א
יא/א ברור הלכה כתובות יא ע"ב ציון ה
יא/א דברי תורה (תאומים) דף ג ע"ג {המשוחררת}
יא/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תכו
יא/א הר המלך ח"ח עמ' כז
יא/א ויאמר שמואל דף פח ע"א {בת ג שנים}
יא/א זכרון אהרן עמ' סה
יא/א זכרון יהונתן דף קלג
יא/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שנד
יא/א חזון יחזקאל כתובות בהוספות
יא/א חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 123, ח"ד עמ' 137
יא/א חנא וחסדא ח"א דף קעו ע"ב
יא/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תצג, חו"מ ח"ב עמ' קפב-קפג
יא/א יעלת חן עמ' ד, עה, קמג
יא/א מגילת ספר עשין דף מט ע"א
יא/א מנחת חינוך ח"א עמ' רצט, שא
יא/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יא/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' סו-סז
יא/א משנה הלכות ח"ו סי' רמב-רמג {גרושה מהנישואין}
יא/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רפח, קדושה עמ' פב
יא/א משנת ר' אהרן כתובות עמ' קפז
יא/א נחל איתן
יא/א נרות אהרן
יא/א נתיבות שמואל דף פד ע"ד {בתולה מן הנישואין}
יא/א ס' הנייר עמ' קסא
יא/א סוגיות בדיני ממונות עמ' 71 {כ"מ}
יא/א פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קנו
יא/א פרי האדמה ח"א
יא/א צפנת פענח דברים עמ' קצה
יא/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 28, ואח"כ אות ד, עמ' 366
יא/א קרית מלך
יא/א שירת דוד כתובות עמ' סה
יא/א שלחן המלך
יא/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שה {מל"מ}, שי {מל"מ}
יא/א שערי נשואין עמ' קצא {מ"מ}
יא/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רפג {מל"מ}
יא/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 59
יא/א תולדות ההלכה ח"ג עמ' 222
יא/ב אחי וראש - תשובות דף לו ע"ב {מל"מ}
יא/ב אנצי"ת ע' גיורת הע' 59
יא/ב באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' א, ד
יא/ב בינת נבונים דף פו ע"ג
יא/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/ב בית שערים יו"ד סי' שסב
יא/ב ברור הלכה כתובות לו ע"ב ציון ד
יא/ב ברכת מרדכי כתובות עמ' רעח, שעז
יא/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תכו
יא/ב הגהות על ס' בני אהובה (סו"ס גור אריה, תש"ג) {בני אהובה}
יא/ב זכרון אהרן עמ' סה
יא/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שנז
יא/ב חזון יחזקאל כתובות פ"א ה"ז
יא/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 123, ח"ד עמ' 139
יא/ב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקב
יא/ב כך דרכו של תלמוד עמ' 63
יא/ב כתבי משה זילברג עמ' 63
יא/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שא, ח"ג עמ' שנג
יא/ב מנחת כהן (יוסף חיים) דף יד ע"א {שעה"מ}
יא/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יא/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' סו-סז
יא/ב משנה הלכות ח"ו סי' רמב
יא/ב משנת ר' אהרן כתובות עמ' קפז, קצב
יא/ב נחלת יעקב (צלניק) עמ' 89 {שעה"מ}
יא/ב ס' הנייר עמ' קסא
יא/ב סוגיות בדיני ממונות עמ' 71 {כ"מ}
יא/ב צמח מנחם דף סה ע"ד {שעה"מ}
יא/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קנד (בהוספה)
יא/ב צפנת פענח דברים עמ' קצה
יא/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 32
יא/ב קרבן אליצור דף קי ע"א וע"ג {מזונות מדאורייתא}
יא/ב שירת דוד כתובות עמ' רסה
יא/ב שערי זיו ח"א דף קב ע"ד
יא/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 59
יא/ב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ו ס"ק ג
יא/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 94 {מוכת עץ}
יא/ג אז ישיר עמ' נט
יא/ג אמת ליעקב נשים עמ' פה {ע"מ שהיא בתולה}
יא/ג אנצי"ת ע' בעולה הע' 97
יא/ג אפיקי מגינים כתובות סי' טו
יא/ג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ו
יא/ג באר מרים פ"י ה"ג אות ג
יא/ג באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ז, יא, לט
יא/ג ברור הלכה כתובות יא ע"ב ציון ב, ג
יא/ג ברור הלכה כתובות לו ע"א ציון ג
יא/ג גאון יעקב עמ' קטז
יא/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעב
יא/ג חנא וחסדא ח"א דף קסג ע"ג {פתח פתוח}, קעו ע"ג {וכן גדולה}
יא/ג יד לגילת עמ' 30
יא/ג מאור יעקב דף יד ע"ג
יא/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שלו
יא/ג משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' קיא
יא/ג נרות אהרן
יא/ג עמק המלך (לבוב)
יא/ג קובץ ביאורים (שפירא)
יא/ג קרית מלך (חב"ד) עמ' קיח
יא/ג שירת דוד כתובות עמ' סב
יא/ג שם דרך כתובות עמ' רע
יא/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 59
יא/ג תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק לג-לד
יא/ד אדני היד החזקה
יא/ד אחר האסף עמ' תנג
יא/ד אמרות טהורות (ישראל) דף קיט ע"א
יא/ד אנצי"ת ע' אילונית הע' 43
יא/ד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ו
יא/ד אשר למלך
יא/ד באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' יא-יב, יד, טז-יז, יט, כג, כט
יא/ד בית יעקב (מליסא) סי' סז ס"ז {מ"מ}
יא/ד בית מאיר (תשע) סי' סז ס"ז עמ' ח
יא/ד ברור הלכה יבמות קיב ע"ב ציון מ
יא/ד ברור הלכה יבמות קיג ע"א ציון ט
יא/ד ברור הלכה כתובות לו ע"א ציון ג
יא/ד גליונות אבני נזר {מ"מ}
יא/ד גרים וגרות עמ' קכט
יא/ד דרכי חושן (תשסח) עמ' מג {בני אהובה}
יא/ד הגהות על ס' בני אהובה (סו"ס גור אריה, תש"ג) {בני אהובה}
יא/ד זרעו של יצחק
יא/ד חוקי חיים (גאגין) דף קיא ע"ג {לח"מ}
יא/ד יד מלך (מן) הל' חובל פ"ג ה"ד אות א
יא/ד כך דרכו של תלמוד עמ' 63
יא/ד כתבי משה זילברג עמ' 63
יא/ד לבב דוד
יא/ד מגדל צופים ח"ד סי' סח
יא/ד מלאכת חרש כרך ב חלק ח אות נד דף יט ע"א
יא/ד מנחת נתנאל דף ל ע"ג {חרשת ושוטה}
יא/ד מעיני המים
יא/ד מראה הפנים כתובות ד ע"ב ד"ה אבל וד"ה שמא
יא/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ד משנה הלכות יבמות, תוספתא סי' א (ד"ה פקח)
יא/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רכ
יא/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' רלח
יא/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שכח
יא/ד עזר משפט עמ' טז
יא/ד פד"ר ח"ה עמ' 299
יא/ד צפנת פענח שמות עמ' צז
יא/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' שצז
יא/ד קרית מלך
יא/ד שו"ת הרד"ך עמ' רע
יא/ד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתנ
יא/ד שם דרך כתובות עמ' רסו-רסז
יא/ד שם יוסף (אליקים)
יא/ד שערי זיו ח"א דף קי ע"א
יא/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רס {לח"מ}
יא/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 59, 60
יא/ד תחומין ח"ג עמ' 206
יא/ה אחר האסף עמ' תנג
יא/ה ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ו
יא/ה ברור הלכה יבמות קיג ע"א ציון ט
יא/ה דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' לא ס"ק ג-ד
יא/ה היכל מלך
יא/ה חזו"א אהע"ז סי' סז ס"ק ג
יא/ה חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 182
יא/ה חנא וחסדא ח"א דף קנו ע"ב {מל"מ}, ח"ב דף קפד ע"א, קפז ע"ד, קפח ע"ב {מל"מ}
יא/ה מלאכת חרש כרך ב חלק ח אות נד דף כ ע"א
יא/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כא אות ה
יא/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קסז
יא/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 60
יא/ו אדני היד החזקה
יא/ו אוהב מישרים עמ' רלו {מדוע לא נימק מצד שזה כזנות}
יא/ו אוצרות הרמב"ם
יא/ו אור שמח
יא/ו אם המלך עמ' כ
יא/ו אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 100, 121
יא/ו ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ו
יא/ו באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' יד, יט, כב, כד
יא/ו בית מאיר (תשע) סי' מג ס"א עמ' שי
יא/ו בית מאיר השלם סי' מג ס"א עמ' קמד
יא/ו בית מרדכי (סאויצקי) דף סג ע"ג
יא/ו ברור הלכה יבמות קיב ע"ב ציון מ
יא/ו ברור הלכה יבמות קיג ע"א ציון ט פרק א-ב
יא/ו גט מקושר (צינץ) עמ' רנא
יא/ו דברי אמת (תרכא) דף י ע"ב {קטן}
יא/ו הגהות אליעזר דף נח ע"ג {ואין משיאין קטן}
יא/ו הגהות על ס' בני אהובה (סו"ס גור אריה, תש"ג) {בני אהובה}
יא/ו והיה העולם עמ' 47, 246
יא/ו זעקת דלות עמ' 237
יא/ו חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 22
יא/ו חי' בר נחמני דף עא ע"א
יא/ו ידי אליהו סי' נג דף יח ע"א
יא/ו יכין ובועז ח"א סי' עד עמ' 188, 190
יא/ו מלאכת חרש כרך ב חלק ח אות נד דף יט ע"א
יא/ו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' יד]
יא/ו פד"ר ח"ה עמ' 299
יא/ו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קעד
יא/ו ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"ג אות ב
יא/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנב
יא/ו צפנת פענח שמות עמ' צח, דברים עמ' קצב-קצג
יא/ו קרית מלך
יא/ו שו"ת מהרי"ק סי' ל
יא/ו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' מז
יא/ו שו"ת רשב"ש עמ' שא
יא/ו שם דרך כתובות עמ' רסו
יא/ו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ט-י
יא/ז אור הישר [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' ג]
יא/ז אור שמח
יא/ז אוריתא טו עמ' רנז
יא/ז אנצי"ת ע' גיורת הע' 67-71, 74
יא/ז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ז
יא/ז באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' כא-כד
יא/ז בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קיז-קיח {קטן וגר שנשא, והגדיל והתגייר - כותב כתובתה - חלקת מחוקק סז ס"ק יג}
יא/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/ז בית מאיר (תשע) סי' סז ס"ז עמ' ח
יא/ז בני דוד
יא/ז ברור הלכה יבמות קיג ע"א ציון ט פרק א {או"ש}
יא/ז ברור הלכה כתובות צ ע"א ציון א
יא/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תלא
יא/ז גרים וגרות עמ' קכז-קכט {גר}
יא/ז דבר משה (אמריליו) ח"ב דף קלט
יא/ז דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קמד {כתובה של קטן ושל גר}
יא/ז הר המלך ח"ח עמ' כז
יא/ז ויקרא אברהם אהע"ז סי' יב (נב ע"ב)
יא/ז חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 15, 22, 252
יא/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רנד
יא/ז חנא וחסדא ח"ג דף קצט ע"ג {מל"מ}
יא/ז חסדי דוד ח"ג עמ' קב
יא/ז חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף קצז ע"ג
יא/ז לב שמח דף לה ע"ג
יא/ז לבב דוד
יא/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שא
יא/ז מסוא משה עמ' טז
יא/ז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' יד]
יא/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ז עצי ארזים סי' כו ס"ק ב
יא/ז פד"ר ח"ב עמ' 15
יא/ז פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קז {קטן אסור לקדש}
יא/ז פרי האדמה ח"ג
יא/ז ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"ג אות ח
יא/ז צפנת פענח שמות עמ' קז
יא/ז קרית מלך
יא/ז שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מה תשובת מהרי"ל ס"ה
יא/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קעג
יא/ז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קסג
יא/ז שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' מז
יא/ז שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קכז
יא/ז שמחת יו"ט (אלגזי) דף לד ע"ד
יא/ז תורת איש לוי - שוה כסף ככסף עמ' עה
יא/ז תורת אמת (תשסו) עמ' רפז
יא/ז תשובה שלמה אהע"ז סי' יז דף כד ע"ד
יא/ז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רסח
יא/ח אבני נזר חו"מ סי' קמו, קעד
יא/ח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' צו {מל"מ ד"ה הן אמת}
יא/ח אהל משה (לוין) ח"ב דף כב ע"ג-ע"ד {מל"מ}
יא/ח אומר לציון סי' קנ
יא/ח אחי וראש - תשובות דף לז ע"ד {מל"מ}
יא/ח אחר האסף עמ' תנג, תנו, תס
יא/ח אמרות טהורות (ישראל) דף קיט ע"א
יא/ח אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' לב [א] ד"ה ע"ד {במל"מ ד"ה וראיתי לדקדק}
יא/ח אמרי יוסף (דוידובסקי) גניבה פ"ב הט"ז {מל"מ על מוב"ק}
יא/ח אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 135 {מל"מ ד"ה אך}, ע' אונס (ב) הע' 72-73 {מל"מ - קנס במוכת עץ}, 90-91 {מל"מ ד"ה ולענין קנס}, 97 {מל"מ}, 103 {מל"מ ד"ה ודע דלהרז"ה}, ע' אילונית הע' 44, ע' אנוסה הע' 57 {מל"מ}
יא/ח אפיקי מגינים כתובות סי' יג
יא/ח ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יב
יא/ח באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ג, ח, יא-יב, כה-כט, לה, סא, סז
יא/ח בית אהרן וישראל גל' טז עמ' קג {כל שאין לה כתובה מאתיים - אין לה טענת בתולים}
יא/ח בית יעקב (מליסא) כתובות יא ע"ב ד"ה בתוס' {מל"מ}, לו ע"א ד"ה בא"ד ורשב"א {מל"מ}, מב ע"א ד"ה ועתה נבוא {מל"מ ד"ה ודע דלהרז"ה}
יא/ח בית מאיר (תשע) סי' ו ס"יד עמ' פז {מל"מ}, סי' מד ס"א עמ' שיא {מל"מ}, סי' סז ס"ה עמ' ו, סי' סח ס"א עמ' ט {מל"מ}, סי' קנה ס"כא עמ' שג {מל"מ}
יא/ח בית מאיר השלם סי' מד ס"א עמ' קמו {מל"מ}
יא/ח בכורי גשן סי' לט שאלה ד {מל"מ}
יא/ח בני דוד
יא/ח בנין אפרים עמ' מה {מל"מ}
יא/ח ברור הלכה יבמות קי ע"א לפני ציון ב פרק ב {מל"מ בשם מהר"י באסן}
יא/ח ברור הלכה יבמות קיב ע"ב ציון א פרק ב {מל"מ בשם ר"י באסן}
יא/ח ברור הלכה יבמות קיג ע"א ציון ט פרק א {מל"מ ד"ה והנני יוצא}
יא/ח ברור הלכה כתובות יא ע"ב ציון ה, יב ע"א ציון א, ב
יא/ח ברור הלכה כתובות לו ע"א ציון ג פסקה א {מ"מ, מל"מ}, ציון ד
יא/ח גדולי שמואל כתובות דף לו, מד {מל"מ}
יא/ח גופי הלכות (תרעא) דף לה ע"א
יא/ח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תלג, תקעג
יא/ח גליונות אבני נזר {מל"מ}
יא/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קטז
יא/ח דבר מאיר (ראק) סי' קכה
יא/ח דברות משה יבמות עמ' שעז {מל"מ ד"ה הן אמת}
יא/ח דברי אברהם (מנדלסון) דף מט ע"ג {מל"מ}
יא/ח דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' כב ד"ה ולפי זה {מל"מ (בד' מהר"י באסן)}
יא/ח דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' עב {מל"מ}
יא/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' רמז {מל"מ}
יא/ח דברי יששכר דף קיב ע"ג
יא/ח דברי מרדכי (לוריא) דף יב ע"א
יא/ח דגל יהודה (קמינר) עמ' רסה
יא/ח דליית הכרם עמ' תתתיב {מל"מ ד"ה ומ"מ קשיא}
יא/ח דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רלב {מ"מ ולח"מ}, רעה {מל"מ - על תוס' כתובות לו}
יא/ח היכל מלך דף כה ע"א
יא/ח זכרון מלך (צונץ)
יא/ח חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' ג ס"ק ב
יא/ח חוקות הדיינים ח"ג עמ' נד {מל"מ}
יא/ח חוקי חיים (גאגין) דף קיא ע"ד, קיב ע"א וע"ג {מל"מ}, קמח ע"א
יא/ח חזו"א אהע"ז סי' פב ס"ק כ, כה
יא/ח חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 252, 297, ח"ב עמ' 123, ח"ג עמ' 120, 122, ח"ד עמ' 112, 137
יא/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רט
יא/ח חי' חתם סופר
יא/ח חנא וחסדא ח"א דף מב ע"ד, קמח ע"ג, קנב ע"א, קנג ע"ב, קעח ע"ג, קפב ע"א
יא/ח חסדי דוד ח"ג עמ' קג
יא/ח חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קצה {מל"מ}, ריא, רטז, תפט-תצ {מל"מ}, תקא
יא/ח חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קנו {מל"מ ד"ה וראיתי}
יא/ח טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' תו {מל"מ ד"ה הן אמת}
יא/ח יד ישראל ח"א
יא/ח יעלת חן עמ' ב {לח"מ}, מה, ס, סג-סד, סט, עה-עו, עח, פא, פד {מל"מ}, קמד, קסח
יא/ח ישועות יעקב נשים עמ' קעו, קעז, קצב, רכח-רכט
יא/ח ישמח לב אהע"ז דף יז ע"ד {מל"מ}
יא/ח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' פ {מל"מ}, קד {מל"מ}, רב, ח"ב עמ' ח {מל"מ}, לג
יא/ח כתב משה ח"ב עמ' קצו
יא/ח לבב דוד
יא/ח מאור יעקב דף נה ע"א
יא/ח מאור למלך כתובות עמ' מט {מל"מ}
יא/ח מבי"ט (רובינ') דף קיד ע"ד
יא/ח מוריה גל' רה עמ' לח {מל"מ ד"ה עוד יש ללמוד}
יא/ח מלבושי יו"ט ח"א דף כו ע"א {מל"מ}
יא/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעד ע"ב {מל"מ}, קעה ע"ד {מל"מ}
יא/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מח ע"ד
יא/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רצט-שא, שג, ח"ב עמ' שכג, שכט, ח"ג עמ' שנג
יא/ח מנחת נתנאל דף ל ע"ד {מי שאין לה כתובה מתקנת חכמים, וכתב לה, אין טענת בתולים}
יא/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קסה {מל"מ}
יא/ח מעיני המים
יא/ח מעשה איש דף ע ע"א
יא/ח מראה הפנים כתובות ו ע"ב
יא/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ח משה ידבר (תקפז) שו"ת דף יג ע"א-ע"ב {מל"מ}
יא/ח משה ידבר (תשעו) עמ' סו-סח {מל"מ}
יא/ח משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קכא-קכו
יא/ח משנה הלכות כתובות דף קמו ע"ד {מל"מ - פתוי קטנה}
יא/ח משנת אליעזר (רבינ') עמ' צו {מל"מ - שוטה שזינתה}
יא/ח משנת ר' אהרן כתובות עמ' קס, שס {מל"מ}, שסד {מל"מ}, שסה
יא/ח נועם ח"ח עמ' רפד [עמק הלכה סי' כא] {מל"מ - זנות באונס}, חט"ז עמ' קעג {מל"מ - שוטה שזינתה}
יא/ח נרות אהרן
יא/ח עדות ביעקב (ריינס) עמ' תב-תג {מל"מ ד"ה ודע דלהרז"ה}
יא/ח עטרת טוביה
יא/ח עין יצחק ח"ב עמ' שסט
יא/ח עמק המלך (לבוב) [עמש"כ בהל' נערה פ"א ה"ט]
יא/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרמו {מל"מ}
יא/ח עצי ארזים סי' מד ס"ק ד {מל"מ ד"ה וראיתי}
יא/ח פד"ר חי"ג עמ' 132 {מל"מ}, חי"ד עמ' 246, 250 {מל"מ}, חי"ט עמ' 311-312 {מל"מ}
יא/ח פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רו {מל"מ}
יא/ח פני משה (הכהן) עמ' קצז {מל"מ בשם המאור}
יא/ח פקודת המלך דף כ
יא/ח פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רסו {טענת פ"פ בבוגרת ומוכת עץ}
יא/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פז ע"ג, צא ע"ב-ע"ד
יא/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנט אות ז
יא/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קנד (בהוספה), אהע"ז סי' לד, וסי' קנט אות ו
יא/ח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שנח {מל"מ}
יא/ח קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' פ {מל"מ ד"ה הן אמת}, דברים עמ' קמב {מל"מ ד"ה הן אמת}
יא/ח קרבן ציון עמ' שסה {מל"מ}
יא/ח קרית מלך (חב"ד) עמ' קיח
יא/ח קרית מלך (קנייבסקי)
יא/ח קרית מלך רב
יא/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' רמג, רמד-רמו {מל"מ}
יא/ח ר"י ששפורטש עמ' 367
יא/ח שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ב פ"יב {מל"מ}
יא/ח שב שמעתתא שמעתא ב פי"ב {מל"מ}
יא/ח שבילי דחזקה עמ' קסג {מל"מ}
יא/ח שומר מצוה עמ' רו {מל"מ}
יא/ח שלחן המלך
יא/ח שם דרך כתובות עמ' רנח, רסז-רסח
יא/ח שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קמו {מל"מ}
יא/ח שני שבילין, שבילי דחזקה סי' כג עמ' קע {מל"מ}
יא/ח שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קמג {מל"מ}
יא/ח שערי זיו ח"א דף קי ע"א
יא/ח שערי טהר ח"ו סי' ט אות א
יא/ח שערי ציון (כהן, תרצח) דף לא ע"א {מל"מ - מודה בקנס}
יא/ח שערי שמואל עמ' ריג {מל"מ}
יא/ח שערי תודה ח"ב דף מג ע"ב {מל"מ - פיתוי קטנה}
יא/ח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קיט, רפח, רצא {מל"מ}, כרך ב עמ' קכו {מל"מ}
יא/ח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קיט ע"ג
יא/ח תאריך ישראל סי' יב הערה י {מל"מ}
יא/ח תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק לא, סי' לה ס"ק כ, סי' לז ס"ק יב {מל"מ}
יא/ח תורה שלמה שמות פכ"ב אות שג {מל"מ}
יא/ח תורת המשפט ח"א עמ' 343, 344
יא/ח תחומין ח"ג עמ' 206
יא/ח תפארת מנחם
יא/ח תרומת הכרי עמ' טז {מל"מ}
יא/ח תשובה שלמה אהע"ז סי' נג {מל"מ}
יא/ט אור הישר [מ"מ איסו"ב פי"ח ה"י]
יא/ט אור יעקב סנהדרין דף יב ע"ד
יא/ט אמונת עתיך גל' 109 עמ' 44 {סיבת הדוחק בביאת בתולה}
יא/ט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יב
יא/ט באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' יד
יא/ט בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קפ
יא/ט ברור הלכה כתובות ט ע"ב ציון א
יא/ט דגל יהודה (קמינר) עמ' רסה
יא/ט משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קכה-קכו
יא/ט עזרת כהן עמ' טז
יא/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כא אות א
יא/ט שו"ת ר"י מליריאה עמ' קכד
יא/ט שערי זיו ח"א דף קה ע"ד, קו ע"א {נמצאת בעולה - מק"ט}
יא/י אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' ריח
יא/י אדני היד החזקה
יא/י אור יעקב סנהדרין דף יב ע"ד
יא/י אחר האסף עמ' תנג
יא/י אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' י
יא/י ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יב
יא/י אשר למלך
יא/י באר ראי עמ' שמז
יא/י באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' לג, לט, מד, מה, מח, נא-נב, סב, סט
יא/י בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף לא ע"א
יא/י בית המדרש
יא/י בית יעקב (מליסא) סי' סח ס"ט
יא/י בית מאיר (תשע) סי' סא ס"א עמ' שסט
יא/י ברור הלכה כתובות יב ע"ב ציון ב
יא/י ברכת מרדכי כתובות עמ' קעח
יא/י הר המלך ח"ח עמ' כח, שסה
יא/י זכרון מלך (צונץ)
יא/י יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תמא
יא/י יעלת חן עמ' עב, פ
יא/י לב יוסף עמ' 30
יא/י משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קכז-קל
יא/י משנה הלכות כתובות דף ו ע"ב
יא/י משנת ר' אהרן כתובות עמ' קמה
יא/י נתיב אברהם ח"א עמ' קיב {מוכת עץ אני}
יא/י פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רנו
יא/י שם יוסף (אליקים)
יא/י שער משפט סי' פז ס"ק טז
יא/י שערי בינה (תשעט) עמ' תרס-תרסא, תרסד {חזקת הגוף}
יא/י שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רפה {בני אהובה}
יא/י תורת יצחק ח"ב עמ' רסז
יא/יא אבי עזרי ח"ג
יא/יא אבן ישראל (פישר)
יא/יא אושר ירוחם עמ' כג
יא/יא אחר האסף עמ' תנג
יא/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' י אות א
יא/יא אנצי"ת ע' ברי ושמא הע' 71
יא/יא ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יב
יא/יא אשר למלך
יא/יא באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' לה, מד, ע
יא/יא בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קפ
יא/יא בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רלג
יא/יא ברור הלכה כתובות יא ע"ב ציון ג פסקה ב
יא/יא ברור הלכה כתובות יב ע"ב ציון ב
יא/יא הגהות על ס' בני אהובה (סו"ס גור אריה, תש"ג) {בני אהובה}
יא/יא הלכה רבה ח"ג עמ' 125
יא/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קלה
יא/יא חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 295
יא/יא חי' ירוחם
יא/יא חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף עד
יא/יא יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תמא
יא/יא יד המלך (לנדא)
יא/יא יכין ובועז ח"א סי' קכח עמ' 331
יא/יא ים התלמוד (עדיל) עמ' שא
יא/יא מוריה גל' קיא עמ' נט {או"ש}, גל' רה עמ' לח, מ
יא/יא משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קכז-קל
יא/יא משנת אליעזר (רבינ') עמ' צח
יא/יא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רכ
יא/יא נועם ח"ז עמ' קח {אור שמח}
יא/יא נחלת יצחק כתובות סי' ח
יא/יא עדות ושטרות עמ' 289
יא/יא עטרת שלמה ח"א עמ' פט
יא/יא עמק המלך (לבוב)
יא/יא קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קנח-קסב
יא/יא שו"ת הרשב"א ח"ג סי' לג
יא/יא שם דרך כתובות עמ' קכח-קכט, רסה
יא/יא שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' צד
יא/יא שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' ז, צח, קיז {או"ש}
יא/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 446
יא/יא שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' יד
יא/יא תפארת מנחם
יא/יב אדני היד החזקה
יא/יב אהל משה (לוין) ח"ב דף כא ע"א {אע"פ שיצא הדם}
יא/יב אור יעקב סנהדרין דף יג ע"א וע"ד
יא/יב אחר האסף עמ' תנז {נאמן בטענת פ"פ}
יא/יב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקכב {פתח פתוח}
יא/יב אמרות טהורות (ישראל) דף קיט ע"ד
יא/יב אמת ליעקב נשים עמ' צז {כל בתולה}
יא/יב אנצי"ת ע' בוגרת הע' 74
יא/יב אפיקי מגינים כתובות סי' יג
יא/יב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יב
יא/יב אשל אברהם (שפירא) עמ' תרצח-תרצט
יא/יב באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' כו, כח, לב, נא, נד-נה, נז
יא/יב בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קטו-קטז {חזקת נשואה שתיבעל}
יא/יב בית יעקב (מליסא) כתובות ט ע"ב ד"ה ועוד י"ל
יא/יב בית יעקב (מליסא) סי' סח ס"ב
יא/יב בן אברהם (תשי) עמ' רס
יא/יב ברור הלכה כתובות ט ע"א ציון ב פסקה ח, ט ע"ב ציון א
יא/יב ברור הלכה כתובות י ע"א ציון ה, י ע"ב ציון א, ב
יא/יב ברור הלכה כתובות לו ע"א ציון ג פסקה ד
יא/יב ברכת שלמה חו"מ עמ' עט
יא/יב דברות משה נדה וטהרות עמ' רד {אם נמצאו כולן כן הרי זו בחזקתה}
יא/יב דברי יחזקאל (מישור) עמ' רמז
יא/יב דברי יחזקאל (תרצה) דף פא ע"ב
יא/יב דברי נגידים (קרולוויצקי) שמות פכ"ב פסוק טו {כתובה דאורייתא}
יא/יב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 149
יא/יב המשפט העברי עמ' 984 {מ"מ}
יא/יב זכרון צבי מנחם דף לז ע"א {מל"מ ד"ה הן אמת}
יא/יב חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' ב ס"ק יא
יא/יב חזו"א על הרמב"ם
יא/יב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קסו-קסח
יא/יב חנא וחסדא ח"א דף קסד ע"ב
יא/יב יעלת חן עמ' מט, נד, סב, סד
יא/יב ישועות יעקב נשים עמ' קפא, קדשים עמ' תלב
יא/יב כתר כהונה (כץ) עמ' תקטז
יא/יב לאור ההלכה (תשסד) עמ' רכז-רכח {שמא אין להם דם}
יא/יב להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קכח
יא/יב מותיב ומפרק עמ' רלח {גם אם מצא דם נאמן לומר פ"פ}
יא/יב מזבח חדש דף לד ע"ג
יא/יב מי באר (פסח) דף ג ע"ד
יא/יב מילי דמרדכי
יא/יב מלאכת שמואל עמ' נז-נח
יא/יב מנוחת משה דף קלח ע"ג {הטוען "פתח פתוח" נאמן גם אם אמרה "נאנסתי"}
יא/יב מענה לשון עמ' קסו-קסז {טענת פ"פ}
יא/יב מראה הפנים כתובות ג ע"א, לח ע"ב
יא/יב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נג אות סב
יא/יב נרות אהרן
יא/יב נשמת אברהם ח"ד עמ' קפח
יא/יב נתיבות החיים עמ' נה, סז
יא/יב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 557
יא/יב פי' ר"א מן ההר יבמות נח ע"ב
יא/יב פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' פא, פז
יא/יב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רס
יא/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קנד (בהוספה), אהע"ז סי' כא אות א, סי' שטז אות ט
יא/יב צפנת פענח כאן (גם בהשמטות דף נז ע"ב), וויקרא עמ' קלה
יא/יב קובץ ביאורים (שפירא)
יא/יב שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שב
יא/יב שם יוסף (אליקים)
יא/יב שם משמעון (שטרן) דף טו ע"א-ע"ב {הטוען פ"פ מצאתי נאמן גם אם מצא דם}
יא/יב שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 77, 93
יא/יב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רכד, רכז
יא/יב תחומין חי"ח עמ' 379 {השמיט שמושיבים על החבית}
יא/יב תשובה מאהבה ח"א סי' קעג
יא/יג אדני היד החזקה
יא/יג אור יעקב סנהדרין דף יג ע"א וע"ד
יא/יג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יב
יא/יג באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' נה {מל"מ}
יא/יג ברור הלכה כתובות לו ע"א ציון ג פסקה ד
יא/יג ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' עו
יא/יג המשפט העברי עמ' 984
יא/יג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' עב
יא/יג הרמב"ם - שמרנות עמ' 105 {בדקתי ספרים}
יא/יג הרמב"ם והגאונים עמ' 125
יא/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 186
יא/יג חוקות הדיינים ח"ג עמ' לא {מל"מ}
יא/יג יעלת חן עמ' יג, נג
יא/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג
יא/יג לב שלם [שו"ת הרדב"ז (דפוס ישן) ח"א דף סה ע"א]
יא/יג מבוא למשנה תורה עמ' 52, 88, 91, 184
יא/יג מגידות (תשמ) עמ' סא
יא/יג מגיני שלמה עמ' רעו
יא/יג מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שפד {נוסחאות מדויקות בגמרא}
יא/יג מכמני עוזיאל עמ' שפד
יא/יג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 35 {חולק על גאונים}, 63, 322 {נוסחאות}
יא/יג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תיג
יא/יג עיונים (פאור) עמ' 42
יא/יג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 58, 83
יא/יג פי' ר"א מן ההר יבמות נח ע"ב
יא/יג פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' צב
יא/יג פנת יקרת (תשנד) סי' קמ
יא/יג פנת יקרת (תשעא) עמ' תרלו
יא/יג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רסז {מל"מ}
יא/יג צפנת פענח ויקרא עמ' קלה
יא/יג קרן הצבי מצוה ח אות יא
יא/יג שו"ת אור שמח דף טו
יא/יג שו"ת הריב"ש עמ' קל
יא/יג שער המלך (שושן) עמ' יב
יא/יג תורת הבית (רשב"א) ח"ג עמ' 9 בדק הבית
יא/יד אבי עזרי ח"ג
יא/יד אביר יעקב (אביגדור) דף כח ע"ד, כט ע"א {גם בטענת דמים נאמן רק מטעם חזקה אין אדם טורח}
יא/יד אהל משה (לוין) ח"ב דף כד ע"ב
יא/יד אור לי כתובות סי' ז ס"ק ב
יא/יד אנצי"ת ע' אין אדם טורח הע' 2
יא/יד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יב
יא/יד אשר למלך
יא/יד באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' יט אות י {מ"מ}
יא/יד באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ל, לב, לד, נא, סב, סד
יא/יד בית מאיר (תשע) סי' סח ס"ט עמ' טז
יא/יד בני דוד
יא/יד ברור הלכה כתובות י ע"א ציון א
יא/יד האיר ממזרח כתובות סי' ט אות כג {חזקה היא שאין אדם טורח בסעודה ומפסידה והופך שמחתו אבל - ביאור הלשון}
יא/יד חזו"א על הרמב"ם
יא/יד חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 127
יא/יד חי' כתב סופר כתובות עמ' יג
יא/יד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' ריח {אבי עזרי}
יא/יד יד המלך (לנדא)
יא/יד יעלת חן עמ' נא
יא/יד מראה הפנים כתובות ג ע"א
יא/יד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קכא
יא/יד נתיב אברהם ח"א עמ' קיא-קיד
יא/יד עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' כו
יא/יד עין יצחק תנינא ח"ב עמ' ריב {מ"מ}
יא/יד עמק המלך (לבוב)
יא/יד פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' פו, פח, צא
יא/יד קובץ ביאורים (שפירא)
יא/יד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 21
יא/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' רמו {מ"מ}
יא/יד שו"ת הריב"ש עמ' תיט
יא/יד שירת דוד (שיינין) עמ' לו
יא/יד שם דרך כתובות עמ' פז, ק
יא/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 51
יא/טו אור הישר [מ"מ לקמן פכ"ה ה"ו]
יא/טו אור יעקב סנהדרין דף יד ע"ג
יא/טו אנצי"ת ע' אין אדם טורח הע' 6
יא/טו אשר למלך
יא/טו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פה
יא/טו באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' סב, סה
יא/טו ברור הלכה יבמות קיא ע"ב ציון כ
יא/טו דינא דחיי ח"ב דף נד ע"א
יא/טו הר המלך ח"ד עמ' כט
יא/טו חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 138
יא/טו חסדי דוד ח"ג עמ' קו
יא/טו יד דוד (קרלין) ח"ב דף קסה
יא/טו מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צא ע"א
יא/טו תשורת שי מהדו"ק סי' רפה
יא/טו תשורת שי סי' רפה
יא/טז אור יעקב סנהדרין דף יג ע"ד
יא/טז אחר האסף עמ' תנו
יא/טז אפיקי מגינים כתובות סי' יג
יא/טז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יב
יא/טז אשר למלך
יא/טז באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' כט, מד, מז, נו, נט, סא-סג, סח, ע-עא
יא/טז בית מאיר (תשע) סי' סח ס"ט עמ' טו
יא/טז בכורי גשן סי' לט שאלה ד
יא/טז ברור הלכה כתובות י ע"א ציון א, ד
יא/טז דרך המלך (רפפורט)
יא/טז דרכי משפט - טוען ונטען סי' יט אות ד
יא/טז הר המלך ח"ח עמ' שסה
יא/טז חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 127, חו"מ ח"ב עמ' 19, ח"ג עמ' 227
יא/טז חי' ר' שמואל יבמות עמ' סג
יא/טז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלז
יא/טז יעלת חן עמ' מא, סט
יא/טז לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף צח ע"ג]
יא/טז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 359 {גאונים}
יא/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/טז משאת המלך (אדרי)
יא/טז משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קכד
יא/טז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רצג
יא/טז משנת ר' אהרן כתובות עמ' קמו
יא/טז עטרת שלמה ח"א עמ' שכא
יא/טז פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תשנה
יא/טז קרית מלך
יא/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' רמט {מ"מ}
יא/טז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שיז, תעג {כדין כל הנשבע ונוטל}
יא/טז שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ב פ"יא
יא/טז שב שמעתתא שמעתא ב פי"א
יא/טז שו"ת בית מאיר עמ' רו
יא/טז שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א סי' תרנט עמ' שמא
יא/טז שופרא דשטרא שער יד פ"י
יא/טז שם דרך כתובות עמ' פו, צג, קכג
יא/טז שם דרך סנהדרין עמ' נד
יא/טז שם יוסף (אליקים)
יא/טז שם משמעון (שטרן) דף יד ע"ג, טו ע"ב
יא/טז שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רכז
יא/טז שער נפתלי דף טו ע"ב {בני אהובה}
יא/טז שערי בינה (תשעט) עמ' קלא
יא/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 78
יא/טז תורת המשפט ח"א עמ' 341
יא/טז תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 174-173
יא/יז אור יעקב סנהדרין דף יד ע"ג
יא/יז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יב
יא/יז אשל אברהם (שפירא) עמ' תשי
יא/יז באר ראי עמ' שמז
יא/יז באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' כו, סה
יא/יז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קפא
יא/יז בית יעקב (מליסא) סי' סח ס"ט
יא/יז בית מאיר (תשע) סי' סח ס"ט עמ' טז
יא/יז בן אברהם (תשי) עמ' רנד
יא/יז ברור הלכה כתובות י ע"א ציון א
יא/יז ברור הלכה כתובות יא ע"ב ציון ג פסקה ב
יא/יז הר המלך ח"ח עמ' שסה
יא/יז זכר יצחק (תשן) עמ' צה
יא/יז חנא וחסדא ח"ג דף רלב ע"ד
יא/יז יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"ח
יא/יז לב שלם [פרי האדמה דף מח ע"ג]
יא/יז משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' 'ל
יא/יז משנה הלכות כתובות דף קנב ע"ב
יא/יז עין יצחק ח"ב עמ' רפה, רפח, שח
יא/יז פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' צא
יא/יז שופרא דשטרא שער ג פ"ג
יא/יז שירת דוד כתובות עמ' סב
יא/יז שם דרך סנהדרין עמ' ס
יא/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 281
יא/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 61
יא/יז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כד ס"ק ג


יב/201 הלכות אישות פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ יד פשוטה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מעשה רקח
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ משנת יעקב
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ פרשת המלך
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריח
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אבן שלמה (ניימן) עמ' קכד
יב/א אדני היד החזקה
יב/א אהל חייא עמ' רז
יב/א אהל שם (ברודנא) ח"א סי' כט (נח ע"ד)
יב/א אור לי כתובות סי' ג ס"ק ה
יב/א אז ישיר עמ' עא
יב/א אם המלך עמ' מ
יב/א אמרות טהורות (ישראל) דף קיח ע"א {לח"מ}
יב/א אמרי בינה (אש) דף קמג ע"ד {מ"מ בשם רמב"ן}
יב/א אנצי"ת ע' בעל הע' 19-21, 185, 193
יב/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 177 {חיובי הבעל}
יב/א ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 83
יב/א בית יעקב (מליסא) סי' סט ס"ב {מ"מ}
יב/א בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' כ אות ב-ג
יב/א ברור הלכה כתובות מז ע"ב ציון ב
יב/א ברור הלכה כתובות סה ע"ב ציון ט
יב/א ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר ט {מזונות אשה מהתורה}
יב/א ברכת מרדכי כתובות עמ' תו
יב/א גבורת יצחק שבועות עמ' כג {לוקה}
יב/א גור אריה שמות פ' כא הע' 367 {מ"מ}
יב/א דברות אליהו ח"ה עמ' קטז {מציאתה לבעל}
יב/א דברות משה יבמות עמ' תקנב
יב/א דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' רכח, רלד
יב/א דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' כג
יב/א דינא דחיי ח"א דף סט ע"ד
יב/א התורה והמדינה ח"ט עמ' רסה
יב/א זכר לב אברהם (זכריש) עמ' רעג
יב/א חיים ושלום ח"א סי' מא (צד ע"ג)
יב/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קיג
יב/א ידי אליהו
יב/א ידי אליהו דף יט ע"א
יב/א כפייה בגט עמ' לב
יב/א לב אריה (הורביץ) עמ' סא
יב/א לב שלם [נתיבות משפט דף קכב ע"ד, קכג ע"ב, קרבן העדה (דפוס ראשון) כתובות כה ע"ג]
יב/א להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קטו
יב/א מגילת ספר לאוין דף כב ע"ג {כ"מ, מ"מ - ועוד שכן מכרעת}
יב/א מחקרי ארץ ח"ז אה"ע סי' ד
יב/א מחקרי משפט ח"ד עמ' 219
יב/א מלואי אבן ח"ג עמ' רב
יב/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 40
יב/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 340
יב/א מנחת חינוך ח"א עמ' רלח-רמ
יב/א מנחת משה (גולדברג) סי' יג ענף ב אותיות א-ב
יב/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' מז {מ"מ, כ"מ}
יב/א מסוא משה עמ' יח
יב/א מעין החכמה עמ' לד
יב/א מעיני המים
יב/א מעמד האשה עמ' 230
יב/א מעשה אברהם דף צד ע"ג
יב/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' פו
יב/א משנה הלכות כתובות דף י ע"ג, נו ע"א
יב/א משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' ריט
יב/א משנת יעקב משפטים עמ' רנז
יב/א משפט איש תשטז עמ' קנה
יב/א משפט איש תשיז עמ' פא
יב/א נחלת שבעה - שטרות סי' יב סעיף יט ס"ק ב {מ"מ}
יב/א נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רעד {לח"מ}
יב/א נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קנב ע"ד, קנג ע"ב {מ"מ}
יב/א ס' הנייר עמ' קסב
יב/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תצז
יב/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקעג, תקעט
יב/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' רצט
יב/א עזר משפט עמ' קמד, תח
יב/א עמודי שלמה ח"ג עמ' קנח-קנט
יב/א עמק המלך (לבוב)
יב/א ערך כסף עמ' קסב
יב/א פד"ר ח"ב עמ' 272, ח"ה עמ' 377, חט"ז עמ' 304
יב/א פד"ר חי"ח עמ' 7
יב/א ר"י ששפורטש עמ' 74, 359, 360, 373
יב/א שאילת יעבץ ח"ב סי' טו
יב/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' נד
יב/א שו"ת הריב"ש עמ' צה
יב/א שי למלך (מלר) עמ' צד
יב/א שם דרך כתובות עמ' קל, רפב
יב/א שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 511
יב/א שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שסח-שעא
יב/א שער ראובן (כץ) עמ' נט {חיובי בעל לאשתו}
יב/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רב
יב/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 107-108, 116
יב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' תיט
יב/א תחומין ח"ג עמ' 132, ח"ה עמ' 304, חי"ח עמ' 29
יב/א תחומין חכ"ב עמ' 397
יב/א תלפיות ו חוב' א עמ' 75, 87
יב/א תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רסב {מ"מ}
יב/ב אבני נזר אהע"ז סי' שי
יב/ב אהל תורה (קוק) עמ' קכד {מזונות}
יב/ב אור הישר [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' קכא, מ"מ לקמן רפי"ח, לח"מ הל' מלוה ספ"א, דברי ריבות סי' קכח, עי' שאילתות סי' ס ומפרשיו]
יב/ב אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 149
יב/ב אור יקרות
יב/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 811, 813
יב/ב אורים ותומים - תומים סי' צז ס"ק כא
יב/ב אוריתא טו עמ' רלו
יב/ב אות היא לעולם ח"ב דף סג ע"א {מ"מ}
יב/ב אות היא לעולם חלק ב מע' מ אות לג דף סג ע"א {מזונות מהתורה}
יב/ב אות היא לעולם מע' מ אות לד דף סג ע"א
יב/ב אמונת עתיך גל' 102 עמ' 108
יב/ב אמרי בינה (אש) דף צו ע"א {מזונות דאורייתא}
יב/ב אמרי דוד (שליסל) דף לח ע"ג, לט ע"ב
יב/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קסז
יב/ב אנצי"ת ע' אלמנה הע' 3, ע' בעל הע' 32, 34, 76, 133, 134
יב/ב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 83
יב/ב ארחות משפט עמ' קיא-קיב {מזונות מהתורה}
יב/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנח
יב/ב אשר למלך
יב/ב בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קיב, קיד {כתובה דרבנן}, גל' טו עמ' צט-ק {שאר כסות ועונה - דאורייתא}, גל' כ עמ' ק {מזונותיה ורפואתה}
יב/ב בית יעקב (מליסא) כתובות נח ע"ב ד"ה ואח"כ, ע ע"ב ד"ה והנה המהרש"א
יב/ב בית יעקב (מליסא) סי' סט ס"ב
יב/ב בכורי אביב (ביק) דף רפ {מזונות מהתורה}
יב/ב בכורי גשן סי' טז ענף ג
יב/ב בני יוסף (טנוג'י) דף נ ע"א
יב/ב בנין אריאל ח"א עמ' רפו
יב/ב בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' ט, של
יב/ב ברור הלכה כתובות מז ע"ב ציון ב
יב/ב ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר ט, יד {מזונות אשה מהתורה}
יב/ב ברכת מרדכי כתובות עמ' תט
יב/ב ברכת שלמה אהע"ז עמ' קפח, ריא
יב/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רפח
יב/ב בשמן רענן ח"ב עמ' תג
יב/ב גור אריה שמות פ' כא הע' 216
יב/ב דברות אליהו ח"ד עמ' קו-קז, קי-קיב {מזונות דאורייתא}
יב/ב דברות אליהו ח"ה עמ' קיח {מזונות דאורייתא}
יב/ב דברות משה קידושין סי' כג הערה לא, ב"ב ח"ב סי' מד ענף ב
יב/ב דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' כג, מו
יב/ב דברי משה (פריצקר) עמ' כג {מזונות דרבנן}
יב/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' קפו
יב/ב דברי שאול שמות עמ' רכח
יב/ב דברי תורה (תאומים) דף ג ע"א {מזונות דאורייתא}
יב/ב דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ט סעיף א עמ' קיד
יב/ב דרך עץ החיים (אלגזי) דף לח ע"א {מזונות מהתורה}
יב/ב הדין האישי בישראל עמ' 257
יב/ב הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 224
יב/ב המשפט העברי עמ' 468
יב/ב הערות ר"א דינין לריטב"א קידושין יח ע"ב הערה 746, ודף כב ע"א הערה 961 {מזונות מדאורייתא}
יב/ב חבלים בנעימים ח"א סוגיא ז אות א {מזונות דאורייתא}
יב/ב חוות בנימין ח"ב עמ' שח
יב/ב חוף ימים ח"ב סי' מ אות ב
יב/ב חוקות הדיינים ח"ג עמ' יג, פד, פז
יב/ב חזון יחזקאל שביעית פ"ה הט"ו, כתובות פ"ז ה"א
יב/ב חי' חתם סופר
יב/ב חי' ירוחם
יב/ב חי' כתב סופר כתובות עמ' קה, קכא, קמג, רב, רח, נשים ח"א עמ' פח
יב/ב חיובי האישות עמ' ג-יט {שארה}, כג-כד {כסותה}, כז-לט {עונתה}, מג-נט {עיקר כתובה}, סג-סז {לרפאה}, עא-פד {לפדותה}, פז-ק {לקוברה}, קג-קיח {מזונות אלמנה}, קכא-קכה {מזונות בנותיה}, קכט-קלו {כתובת בנין דכרין}
יב/ב חיים ומלך
יב/ב חנא וחסדא ח"ג דף ל ע"ד, לא ע"א
יב/ב חסד לאברהם (טרוימן) דף י ע"ד {כתובה דרבנן}
יב/ב יד לגילת עמ' 57 {מ"מ}
יב/ב יוסף את אחיו עמ' עו {חיוב כסות}
יב/ב יכין ובועז ח"א סי' מד, קלג עמ' 370 {מזונות הבנות}
יב/ב יעלת חן עמ' יט
יב/ב ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' לו {מ"מ}
יב/ב ישועות יעקב נשים עמ' רסא, רסג, שסט
יב/ב כבוד יו"ט
יב/ב כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קז {מ"מ - ראב"י}
יב/ב כפייה בגט עמ' לב
יב/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קנח
יב/ב לב אריה (הורביץ) עמ' כב
יב/ב לב שלם [מגילת ספר לאוין דף כב ע"ד, עשין דף נא ע"ב, אליה רבה דף טו ע"ד, טז ע"א]
יב/ב לבב דוד
יב/ב לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קט
יב/ב מאמר המלך
יב/ב מגד יהודה ח"א סי' קלז אות כט
יב/ב מגילת ספר לאוין דף כב ע"א, לב ע"א
יב/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קס
יב/ב מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קסג
יב/ב מוריה גל' קנז עמ' יג {שאר כסות ועונה מהתורה}, גל' קעה עמ' נה-נח {מזונות דאורייתא}
יב/ב מחקרי משפט ח"ד עמ' 208, 209, 216
יב/ב מחקרים במשה"ע עמ' 121
יב/ב מלאכת חרש כרך ב חלק ח אות נד דף יט ע"א
יב/ב מלאכת שמואל עמ' קיג
יב/ב מלואי אבן ח"ג עמ' קמב
יב/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 40
יב/ב מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קצז
יב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' רלח
יב/ב מעין החכמה עמ' לד
יב/ב מעין חיים ח"א עמ' כד
יב/ב מעמד האשה עמ' 230
יב/ב מצוה ולב (בר שאול) ח"ב עמ' 168 {חיוב מזונות - לכן צריך ללמוד מלאכה לפני הנישואין}
יב/ב מראה הפנים כתובות כח ע"א
יב/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שעו
יב/ב משה ידבר (תשעו) עמ' קז {השמיט חיובו להביא קרבנותיה}
יב/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' פו, שלט
יב/ב משנה הלכות כתובות דף י ע"ג, מ ע"ג, מא ע"א {מזונות תנאי כתובה}, קסז ע"א וע"ג, קסח ע"ד
יב/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קצו {שאר כסות ועונה מהתורה}
יב/ב משנת יעקב נשים ח"א עמ' קצא, הפלאה עמ' קמג
יב/ב משנת יעקב קנין עמ' רטו
יב/ב משפטי עזיאל ח"ז עמ' תא
יב/ב משפטי שאול - פסקי דין עמ' קצ
יב/ב נועם ח"ד עמ' י, חי"ז עמ' קפא
יב/ב נחלת יצחק כתובות סי' לב
יב/ב נחמד למראה ח"א דף קסה ע"ב {קרית מלך רב}
יב/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קלג ע"ב {מזונות מ"שארה"}
יב/ב נתיב אברהם ח"א עמ' צה {כתובה דרבנן}
יב/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ב ליקוטים סי' ו {בנים זכרים}
יב/ב נתיבות מרדכי גיטין עמ' תיח
יב/ב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רמה, שצה
יב/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' תקמד
יב/ב ס' הנייר עמ' קסב
יב/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקעג, תקעט
יב/ב עזר משפט עמ' קמד, תח
יב/ב עין יצחק ח"ב עמ' תלג
יב/ב עמודי שלמה ח"ב עמ' ב
יב/ב עמודי שלמה ח"ג עמ' קנח-קנט
יב/ב ענפי ארז (זי') דף קמו ע"א
יב/ב עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ב ס"ק ו
יב/ב עקדת משה ח"א עמ' קסט
יב/ב פד"ר ח"ב עמ' 272, ח"ג עמ' 180, ח"ה עמ' 377, ח"ז עמ' 306, ח"ח עמ' 29, 45, חי"ב עמ' 48, 53, 58, חי"ד עמ' 231 {מזונות מה"ת}, חט"ז עמ' 304
יב/ב פד"ר ח"ג עמ' 180 {מזונות מהתורה}
יב/ב פני יעקב דף ט ע"א-ע"ב {כתובה דרבנן}
יב/ב פרי האדמה ח"ג
יב/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' שצח
יב/ב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שמה
יב/ב קרית מלך רב
יב/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' רמט
יב/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רכה
יב/ב שו"ת הריטב"א סי' קנ
יב/ב שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קד
יב/ב שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א סי' רלב עמ' קלב, ח"ב סי' תכח עמ' תמז
יב/ב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' פד
יב/ב שי למלך (מלר) עמ' צד
יב/ב שם דרך כתובות עמ' ד, רפד
יב/ב שם יוסף (אליקים)
יב/ב שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קסט
יב/ב שמחת יהודה דף לו ע"ד
יב/ב שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 256
יב/ב שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שעב-שעו
יב/ב שערי זיו ח"א דף קיז ע"א
יב/ב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' צד {צ"פ}
יב/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שכה
יב/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 166
יב/ב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קסו-קסז {השמיט זכות הבעל לתשמיש של אשתו}, קפא-קפב {מזונות דאורייתא}
יב/ב תחומין ח"א עמ' 257 {מזונות בנותיה}
יב/ב תחומין חכ"ב עמ' 397
יב/ב תלפיות ו חוב' א עמ' 75
יב/ב תפארת אריה עמ' קכא {מזונות}
יב/ב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רו-רז {חיוב מזונות, רק כשיכול להשיג מזונות בדרך היתר}, רי {שארה כסותה ועונתה לא יגרע}
יב/ג אבני עזר ח"א סי' כח
יב/ג אהל תורה (קוק) עמ' קכד {מעשה ידיה}
יב/ג אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' סד, לח"מ הל' ערכין פ"ד הכ"ב, שו"ת מהר"ם אלשיך סי' יח]
יב/ג אור לישרים (שולמן) עמ' קי {ירושת הבעל דרבנן}
יב/ג אוריתא טו עמ' רלו
יב/ג אם המלך עמ' כא
יב/ג אנצי"ת ע' בעל הע' 78, 185, 193
יב/ג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 83
יב/ג ארחות משפט עמ' קה {ירושת בעל מדרבנן}
יב/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכט
יב/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ק
יב/ג ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' ג
יב/ג בית אהרן וישראל גל' יט עמ' קז, גל' כט עמ' פה-פז, גל' לא עמ' קלד, גל' לח עמ' קה-קו {ארבעתם - ירושת הבעל דרבנן}, גל' עה עמ' קב
יב/ג בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' רכט
יב/ג בית המדרש
יב/ג בית מאיר (תשע) סי' קג ס"ג עמ' רעט
יב/ג בית שערים ח"ג סי' עג
יב/ג בכורי גשן סי' יג ענף ז {הגהמ"י}, סי' טז ענף ג, סי' יז ענף א
יב/ג בני בנימין (נבון) ח"א דף לב ע"ב {ירושת הבעל דרבנן}
יב/ג בני בנימין (נבון) ח"א דף לב ע"ב {ירושת הבעל דרבנן}
יב/ג ברור הלכה יבמות כב ע"ב ציון ב {ירושת הבעל דרבנן}
יב/ג ברור הלכה כתובות סה ע"ב ציון ט
יב/ג ברור הלכה מו"ק כ ע"ב ציון ז {מדרבנן}
יב/ג ברכת מרדכי כתובות עמ' תנט
יב/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רפט
יב/ג דברות אליהו ח"ו עמ' קפז {ירושת הבעל דרבנן}
יב/ג דברות משה ב"ק ח"ב סי' סא ענף ה, ב"ב ח"ב סי' מד ענף ב, הבבות עמ' שסד
יב/ג דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' רכח, רלד
יב/ג דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' כב-כג, מו
יב/ג דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתרפז
יב/ג הלכה רבה ח"ג עמ' 202
יב/ג המשפט העברי עמ' 470
יב/ג הר המוריה (אדר"ת) עמ' קס
יב/ג חי' חתם סופר
יב/ג חי' ירוחם
יב/ג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שעג
יב/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קפו
יב/ג חיובי האישות עמ' קלט-קסג {מעשי ידיה}, קסז-קסט {מציאתה}, קעג-קפד {פירות נכסיה}, קפז-ר {ירושתה}
יב/ג טל חיים (סגל) עמ' קכט {ירושת בעל דרבנן}
יב/ג יד דוד ח"ב דף קלא
יב/ג יכין ובועז ח"א סי' מה
יב/ג ישועות יעקב נזיקין עמ' יט
יב/ג כבוד יו"ט
יב/ג כלילת יופי דף כ
יב/ג כפייה בגט עמ' לב
יב/ג מאור למלך כתובות עמ' רעד {פירות}
יב/ג מגילת ספר עשין דף נא ע"ב {פירות}
יב/ג מוריה גל' קעה עמ' נה
יב/ג מחקרים במשה"ע עמ' 170
יב/ג מלאכת חרש כרך ב חלק ח אות נד דף יט ע"א
יב/ג מנחת שלמה (לוין) עמ' קמה {ירושת בעל דרבנן}
יב/ג מעמד האשה עמ' 230, 278
יב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ג משא יד ח"א עמ' רפג {ירושת בעל דרבנן}
יב/ג משה מבחוריו דף כד ע"ג
יב/ג משנה הלכות כתובות דף כא ע"ג
יב/ג משנת יעקב משפטים עמ' רנז
יב/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' רנז
יב/ג משנת עזר ח"א עמ' רמט, רנב, ח"ב עמ' צד
יב/ג משפט איש תשיז עמ' פא
יב/ג משפטי עזיאל ח"ב עמ' קנז
יב/ג נדיב לב ח"ב חו"מ דף עו ע"ב {ירושת הבעל דרבנן}
יב/ג נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות כה
יב/ג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שג
יב/ג ס' הנייר עמ' קסב
יב/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תעג
יב/ג עטרת ישראל עמ' קלט {ירושה}
יב/ג עטרת שלמה ח"ב עמ' לה
יב/ג עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קפב
יב/ג עמודי שלמה ח"ג עמ' קנח-קנט
יב/ג עקדת משה ח"א עמ' קסט
יב/ג פד"ר ח"ה עמ' 377, חט"ז עמ' 304
יב/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ק ע"ב
יב/ג צפנת פענח במדבר עמ' רסו
יב/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' שסז
יב/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קעז
יב/ג ריח שדה דף יד ע"א
יב/ג שבות יהודה (שו"ת) עמ' רכט
יב/ג שו"ת הריטב"א סי' קפ
יב/ג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' סד
יב/ג שי למלך (מלר) עמ' צד
יב/ג שם דרך כתובות עמ' רפד
יב/ג שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 177
יב/ג שעורי אבני עזר ח"א עמ' קסד, ח"ב עמ' עח
יב/ג שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שעו-שעח
יב/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף סט ע"ב
יב/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שיב
יב/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 116, 137, 160, 163
יב/ג שרידים גל' יז עמ' סב {ירושת הבעל דרבנן}
יב/ג תולדות ההלכה ח"ג עמ' 285
יב/ג תחומין ח"ה עמ' 304
יב/ג תלפיות ו חוב' ג עמ' 647
יב/ג תשובה מיראה הל' נחלות {ירושתו מדרבנן}
יב/ג תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' יא {ירושת הבעל דרבנן}
יב/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' יד
יב/ד אבן שלמה (ניימן) עמ' קכד
יב/ד אבני נזר אהע"ז סי' שי
יב/ד אבני עזר ח"א סי' כא
יב/ד אדני היד החזקה
יב/ד אהל תורה (קוק) עמ' קכד
יב/ד אור עולם (שניאורסון) עמ' 813
יב/ד אוריתא טו עמ' רלו
יב/ד אות היא לעולם ח"ב דף קיג ע"א {מ"מ}
יב/ד אז ישיר עמ' עז
יב/ד אנצי"ת ע' אי אפשי הע' 3, 6, ע' איבה הע' 2, ע' בעל הע' 137, 141, 188, 193, 200, 202, 334, ע' גרושין הע' 900
יב/ד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 277 {קבורתה כנגד ירושתו לכתובתה - ירושה מיוחדת לנצ"ב}
יב/ד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 83
יב/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' רסד, רסו
יב/ד אשר למלך
יב/ד באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נג
יב/ד באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נג {קבורתה}
יב/ד בד קודש (דאנון)
יב/ד בדבר מלך ח"ח עמ' קכו
יב/ד בדבר מלך חי"ז עמ' שנט {ועוד תקנו חכמים שיהיו מעשה ידי האשה כנגד מזונותיה וכו' אבל אם אמר הבעל איני זנך ואיני נוטל כלום ממעשה ידיך אין שומעין לו שמא לא יספקו לה מעשה ידיה במזונותיה}
יב/ד בית אהרן וישראל גל' טו עמ' צט-קא, גל' כא עמ' קב {מ"מ}, גל' לה עמ' צ
יב/ד בית אהרן וישראל גל' כג עמ' צז {מ"מ - צריכה לעשות צרכי הבית}
יב/ד בית אהרן וישראל גל' לז עמ' צב {לא יכול לומר "צאי מעשה ידיך במזונותיך"}
יב/ד בית אהרן וישראל גל' צב עמ' קד {מעשה ידיה}
יב/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/ד בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ה עמ' לו {מ"מ בשם רשב"א}
יב/ד בית מאיר סי' (מ) אות כה עמ' רמט {מ"מ}
יב/ד בכורי גשן סי' טז ענף ג
יב/ד בני דוד
יב/ד ברור הלכה כתובות נח ע"ב ציון א פסקה ג {לח"מ}, ציון ג
יב/ד ברור הלכה כתובות עז ע"א ציון ז
יב/ד ברור הלכה כתובות קז ע"א ציון ה {בני אהובה}
יב/ד ברכת חיים (מגורי) כתובות נג ע"א עמ' סז
יב/ד ברכת מרדכי כתובות עמ' תו
יב/ד ברכת שלמה אהע"ז עמ' קפח, ריא
יב/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רפח
יב/ד גור אריה (צרמון)
יב/ד דברות אליהו ח"ד עמ' קיג-קיד
יב/ד דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' רכח, רלד
יב/ד דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' מו, סה
יב/ד דברי יחזקיהו (שבתי) ח"א עניינים נפרדים עמ' טו {לח"מ}
יב/ד דברי יחזקיהו ח"א עמ' קמט-קנ {איני ניזונית}, עניינים נפרדים (בסוה"ס) עמ' טו {לח"מ}
יב/ד דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ט סעיף ב עמ' קיד
יב/ד הדין האישי בישראל עמ' 243
יב/ד המעמד האישי בישראל עמ' 406
יב/ד המשפט העברי עמ' 469
יב/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קצ, קצג
יב/ד התורה והמדינה ח"ה עמ' קסד
יב/ד ויוסף שאול דף כג ע"ב
יב/ד זכרון מלך (צונץ)
יב/ד חבלים בנעימים ח"א סוגיא ז אות א {מעשה ידיו במקום מזונות - אמירת אי אפשי בתקנת חכמים}
יב/ד חוקות הדיינים ח"ג עמ' עט
יב/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צג
יב/ד חי' כתב סופר כתובות עמ' קה, קח
יב/ד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' צו
יב/ד חיים ומלך
יב/ד חק לישראל שומרים עמ' 656, 858 {או"ש}
יב/ד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קטז, ח"ב עמ' תרמו, תרחצ
יב/ד יגיעת ערב ב"מ עמ' קעד
יב/ד ידבר שלום ח"א עמ' קמז, קנ
יב/ד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפא
יב/ד יכין ובועז ח"א סי' קכד עמ' 306
יב/ד יעלת חן עמ' רנו-רנז
יב/ד ישועות יעקב נשים עמ' רסג, שכט
יב/ד ישורון ח"כ עמ' תרעד {הגהמ"י בשם רשב"א}
יב/ד כרם היה לידידי עמ' 139
יב/ד לב שלם [כנה"ג אהע"ז סי' סט ס"ק ד]
יב/ד לבב דוד
יב/ד מאור למלך כתובות עמ' רעד {פרקונה תחת פירות}
יב/ד מגילת ספר לאוין דף לט ע"ג, עשין דף נג ע"ב {מ"מ}
יב/ד מגיני שלמה עמ' שמ {הגהמ"י}
יב/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קסא
יב/ד מוריה גל' קעה עמ' נה-נז
יב/ד מחקרים במשה"ע עמ' 121, 129
יב/ד מלאכת חרש כרך ב חלק ח אות נד דף יט ע"א
יב/ד מלאכת שמואל עמ' פה-פז {איני ניזונית ואיני עושה}
יב/ד מנוחת משה דף ח ע"ג-ע"ד {יכולה לומר איני ניזונית}
יב/ד מנחת צבי (שפיץ) ח"ג דף מא-מב
יב/ד מעליות חט"ו עמ' 50-66
יב/ד מעמד האשה עמ' 230, 236
יב/ד מעשה איש דף עד ע"א
יב/ד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יב/ד מראה הפנים כתובות לה ע"א
יב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' ערכין פ"ו הכ"ח]
יב/ד משא יד ח"א עמ' רפג {ירושת בעל דרבנן}
יב/ד משה ידבר (תשעו) עמ' קו {הגהמ"י}, שכא {מ"מ}
יב/ד משנת יעקב נשים ח"א עמ' רמד, רעט, זרעים ח"ב עמ' ריט
יב/ד משנת עזר ח"א עמ' רכה, רנה
יב/ד משנת רבנו עמ' כד {אין יכול לכוף למע"י}
יב/ד משפט איש תשטז עמ' קא {מ"מ}
יב/ד משפטי שאול - פסקי דין עמ' קסא
יב/ד נועם ח"ה עמ' קמד-קמו, חי"ז עמ' קפא-קפב
יב/ד נטעי נתן (פריד) סי' מט {איני ניזונית ואיני עושה}
יב/ד נרות אהרן
יב/ד נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רטז
יב/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תד
יב/ד ס' הנייר עמ' קסב
יב/ד ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תצז, תצט
יב/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' פד-פה
יב/ד עמודי שלמה ח"ג עמ' קנח-קנט
יב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמה
יב/ד פד"ר ח"ה עמ' 332, 377, חי"ב עמ' 53, 58, 60, חי"ד עמ' 215, 234 {צאי מ"י במזונותיך}, חט"ז עמ' 304
יב/ד פד"ר חי"ז עמ' 21 {מ"מ}
יב/ד פנת יקרת (תשנד) סי' מט
יב/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' רלב
יב/ד פרי האדמה ח"א
יב/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 110
יב/ד קרית מלך רב
יב/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' רנ, רנג-רנד
יב/ד קרן הצבי מצוה פג אות ט
יב/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכד
יב/ד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תקיא
יב/ד שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' תג
יב/ד שו"ת הרדב"ז סי' תתקצו
יב/ד שו"ת הרדב"ז סי' תתקצו
יב/ד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' פג
יב/ד שי למלך (מלר) עמ' צד
יב/ד שם דרך כתובות עמ' רפב, רפד
יב/ד שם יוסף (אליקים)
יב/ד שעורי אבני עזר ח"א עמ' קמח, קסז
יב/ד שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שעח
יב/ד שער המלך ח"ב עמ' קנב {מ"מ}, קסה-קסו {לח"מ}
יב/ד שערי זיו ח"א דף קטז ע"ד
יב/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נג ע"א
יב/ד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רלו
יב/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 110, 116-117
יב/ד תולדות יצחק (הורוביץ) דף נג ע"א {יכולה לומר "איני ניזונית ואיני עושה"}
יב/ד תורת המשפט ח"א עמ' 334
יב/ד תחומין ח"ג עמ' 136
יב/ד תפארת אריה עמ' קכא {מזונות תנאי כתובה}
יב/ה אנצי"ת ע' אלמנה הע' 4
יב/ה ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 84
יב/ה בני ישראל (קרלי) סי' ו
יב/ה דינא דחיי ח"ב דף כח ע"ג
יב/ה התורה והמדינה ח"ט עמ' רע
יב/ה מחקרי משפט ח"ד עמ' 208
יב/ה מראה הפנים כתובות לג ע"ב
יב/ה ס' הנייר עמ' קסב
יב/ה עמודי שלמה ח"ג עמ' קנח-קנט
יב/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קסט, ת
יב/ה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קמב
יב/ה שערי זיו ח"א דף קטז ע"ד
יב/ו אבני עזר ח"א סי' יט
יב/ו איים בים כתובות סי' סח אות ג {תנאי בטל בכתובה}
יב/ו אמרות טהורות (ישראל) דף קיז ע"ד, קיח ע"א {מ"מ}
יב/ו ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 84
יב/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קנד, קנח
יב/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/ו בית יעקב (מליסא) כתובות נא ע"א ד"ה בא"ד וי"ל {לח"מ}
יב/ו בית יעקב (מליסא) סי' סו ס"ג {מ"מ}, סי' סט ס"ו, ס"ז {לח"מ}
יב/ו בית מאיר (תשע) סי' עח ס"א עמ' מו
יב/ו בכורי גשן סי' יז ענף א
יב/ו בני יוסף (קאריו) דף א ע"ד
יב/ו ברור הלכה כתובות נו ע"א ציון ח
יב/ו ברור הלכה כתובות סא ע"ב ציון ו פסקה א
יב/ו ברכות חיים ח"ב עמ' קכט {מ"מ}
יב/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' ט
יב/ו בתי כהונה - בית דין דף לו ע"ד
יב/ו בתי כהונה (תצו) בית דין דף לז ע"ד {לח"מ}
יב/ו דברי חיים (אוירבך) קידושין סי' ח ד"ה עוד (בהמ"ח) {לח"מ}
יב/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' קכא
יב/ו דרך המלך (רפפורט)
יב/ו הגהות חבר בן חיים
יב/ו זרע אמת ח"ב סי' קה דף קטו ע"ג
יב/ו חזו"א על הרמב"ם
יב/ו חי' הריטב"א ב"ב עמ' רכה
יב/ו חי' הריצ"ד
יב/ו חי' כתב סופר כתובות עמ' עד, נזיקין עמ' קיא-קיג
יב/ו טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 507
יב/ו כבודה של תורה א עמ' כ
יב/ו כתב סופר אהע"ז סי' נה
יב/ו לב שלם [מחנה אפרים דף צז ע"ב]
יב/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נז אות ח-י {לח"מ}
יב/ו מגילת ספר לאוין דף לט ע"ב {מ"מ}
יב/ו מטה מנשה עמ' קסז
יב/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רלט
יב/ו מעיני המים
יב/ו מעמד האשה עמ' 241
יב/ו מקום דוד [לשון ערומים דף לא, לו ע"ד]
יב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שעח
יב/ו משנת עזר ח"א עמ' ריט
יב/ו נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' כט אות א
יב/ו נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קטו ע"ד, קטז ע"א {מ"מ}
יב/ו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קפו
יב/ו ערך שי חו"מ סי' סו סעיף כ {מ"מ}
יב/ו פד"ר ח"א עמ' 296
יב/ו פד"ר ח"כ עמ' 322
יב/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צג אות ז
יב/ו קונטרסי שעורים כתובות עמ' 18 ואח"כ אות ה
יב/ו שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רלז
יב/ו שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שלה
יב/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קלח
יב/ו שולי הגליון עמ' סט
יב/ו שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רעא {לח"מ}
יב/ו שעורי אבני עזר ח"א עמ' קמג
יב/ו שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' צב, צד {מ"מ}
יב/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 53
יב/ו תולדות ההלכה ח"ג עמ' 270
יב/ו תולדות יצחק (שור) דף כד ע"ד {מ"מ - חכמים עשו חיזוק}
יב/ז אוצמפה"ת ב"מ נא ע"א ח"ב הע' 39 {תנאי בעונה}
יב/ז אור הישר [לח"מ לקמן רפט"ו]
יב/ז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 84
יב/ז בני יוסף (קאריו) דף א ע"ב
יב/ז המשפט העברי עמ' 162
יב/ז התורה והמדינה חי"א עמ' קיא
יב/ז זרע אמת ח"ב סי' קה דף קטו ע"ד
יב/ז כבוד יו"ט
יב/ז מנחת עני (תקמז) דף יב ע"ג
יב/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שעח
יב/ז משפטי התנאים עמ' קח
יב/ז עטרת ישראל עמ' קנז
יב/ז פד"ר ח"א עמ' 296
יב/ז קרית מלך רב
יב/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' רנז
יב/ז ר' אליהו פרדס - קובץ לזכרו עמ' נב, נה
יב/ז שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קסט, קעג
יב/ז שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 256
יב/ז שרשי הים דף כג ע"א
יב/ז תורה אור (באנדי) עמ' תא
יב/ח אבני נזר אהע"ז סי' שכא
יב/ח אבני עזר ח"א סי' יט-כ
יב/ח אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קסב
יב/ח אדני היד החזקה
יב/ח אוצמפה"ת ב"מ יט ע"ב הע' 100 {אשה שכתבתה התקבלתי כתובתי, אם לא נפרעה אין שוברה כלום}
יב/ח אור הישר [שדה יצחק סי' ה]
יב/ח אורים ותומים - תומים סי' סז ס"ק י
יב/ח אמרות טהורות (ישראל) דף קיח ע"ג
יב/ח ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 84
יב/ח בדי הארון (הכהן) עמ' 210, 213
יב/ח בית אהרן וישראל גל' טז עמ' קג
יב/ח בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קיב-קיד {לא מועיל התקבלתי}
יב/ח בית יעקב (מליסא) סי' סו ס"ג
יב/ח בית מאיר (תשע) סי' סו ס"ג עמ' ד, סי' סט ס"ו עמ' יח, סי' ע ס"ה עמ' כ {מ"מ}
יב/ח בני יוסף (קאריו) דף א ע"ג
יב/ח ברור הלכה כתובות נו ע"ב ציון א
יב/ח ברכת מרדכי יבמות עמ' רפא
יב/ח גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' כה
יב/ח דברי חיים ב"מ יז ע"א ד"ה אולם
יב/ח דברי טעם סי' קכט (דף קיח ע"ב)
יב/ח דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' רכ {לח"מ}
יב/ח דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' שה
יב/ח זכרון מלך (צונץ)
יב/ח חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' ז ס"ק ג
יב/ח חוות אליעזר עמ' עג
יב/ח חוקות הדיינים ח"ג עמ' כד, צד, קצח
יב/ח חזון יחזקאל כתובות פי"א ה"ט
יב/ח חי' הרי"ט עמ' קכ-קכא
יב/ח חי' הריצ"ד
יב/ח חי' כתב סופר כתובות עמ' קא, נזיקין עמ' קיב
יב/ח חיי עמרם עמ' צט
יב/ח יד המלך (לנדא)
יב/ח ישועות יעקב נשים עמ' רמג, שסד
יב/ח ישועות ישראל סי' סז סעיף ב {מ"מ}
יב/ח כלילת יופי דף כא
יב/ח לב שלם [בתי כהונה (תצו) בית דין דף לה, לו ע"ד, ט"ז אהע"ז סי' עד]
יב/ח לבב דוד
יב/ח לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נז אות ח-י
יב/ח מנחת עני (תקמז) דף יב ע"ג
יב/ח מעשה הבא בעבירה עמ' 187
יב/ח מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' קכא]
יב/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שעח
יב/ח משנת עזר ח"א עמ' ריג, ח"ב עמ' עב
יב/ח משפטי שאול - פסקי דין עמ' קצא
יב/ח נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' תו
יב/ח נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קטו ע"ג
יב/ח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קפה
יב/ח סוגיות בדיני ממונות עמ' 110
יב/ח ערך שי חו"מ סי' סו סעיף כ {רמב"ם}, סי' סז סעיף ב {מ"מ}
יב/ח פד"ר ח"א עמ' 296
יב/ח צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' קמה
יב/ח צרור הכסף (הראשון) עמ' שצו
יב/ח קרית מלך רב
יב/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' רנז-רנח
יב/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריב, רכג
יב/ח שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קעג {מ"מ}, קעה
יב/ח שעורי אבני עזר ח"א עמ' קמ, ח"ב עמ' סב
יב/ח שעורי ר' שלמה עמ' קכב
יב/ח שער המלך ח"א עמ' תצו-תצז, תצט
יב/ח שער יהודה
יב/ח שער משפט סי' סה ס"ק ח
יב/ח שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' רכב
יב/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 11 (בספרות רומיות), ח"ב מח' א עמ' 53
יב/ח תבואת שמש
יב/ח תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כד ס"ק י, יב
יב/ח תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כה ע"א
יב/ח תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' כב עמ' קו
יב/ח תורת יצחק ח"ב עמ' רע
יב/ח תפארת חיים (שאכעט) דף צ ע"ב
יב/ט אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' צ, צב-צג
יב/ט אבקת רוכל (תשסב) עמ' תמא
יב/ט אגרות משה או"ח ח"ב סי' מד
יב/ט אדני היד החזקה
יב/ט אדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 111 {דבר שבממון}
יב/ט אהל שם (ברודנא) ח"א סי' כט (ס ע"א) {מ"מ - לשון הגמרא "לא מחל" אינו בדוקא}
יב/ט אהל שרה לאה עמ' פו {תנאי בירושה בטל}
יב/ט אוצמפה"ת ב"מ נא ע"ב ח"א הע' 116
יב/ט אוצרות הרמב"ם
יב/ט אור הישר [מל"מ לקמן פכ"ג ה"א, לח"מ הל' אבל פ"ב ה"א]
יב/ט אוריתא טו עמ' רמא
יב/ט איפת צדק ח"ב ש"ב סי' יא אות יז-יח
יב/ט אלומות יוסף (תשנ) עמ' קנד
יב/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יב
יב/ט אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קיא
יב/ט אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 176
יב/ט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 84
יב/ט אשר למלך
יב/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' צט, רה
יב/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קלה
יב/ט בית אהרן וישראל גל' כג עמ' קיד
יב/ט בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' רכט
יב/ט בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' קכב
יב/ט בית שערים ח"ג סי' עג
יב/ט ברור הלכה ב"מ נא ע"א ציון ד {פסקה ד}
יב/ט ברור הלכה כתובות פג ע"א ציון ד פסקה א {ראב"ד}
יב/ט ברור הלכה נדרים לג ע"א ציון ו פסקה ג
יב/ט ברכת מרדכי ב"ב עמ' שסח, שע {תנאו בטל}
יב/ט ברכת מרדכי ב"מ עמ' רפח
יב/ט ברכת מרדכי כתובות עמ' תח-תט, תנט, תסו
יב/ט בתי כהונה - בית דין דף לו ע"ג {חקת משפט}
יב/ט בתי כהונה (תצו) בית דין דף לא, לו ע"ד
יב/ט בתי כהונה (תצו) בית דין סי' ו דף כא ע"ד
יב/ט גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' כז {חוקת משפט}, כט {ראב"ד}
יב/ט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תריז
יב/ט דברות משה ב"ק ח"ב סי' סא ענף ה
יב/ט דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' עו, רלה
יב/ט דינא דמלכותא (שור) עמ' תרמו
יב/ט דרך ישרה ח"ב עמ' קי
יב/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קג
יב/ט ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 161
יב/ט ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 162 {ראב"ד}
יב/ט המדות לחקר ההלכה מדה כג אות לו ואות מ
יב/ט המשפט העברי עמ' 162, 470
יב/ט התורה והמדינה ח"ה עמ' קפב, קובץ ט עמ' תרסו
יב/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שפח
יב/ט זיר יצחק דף יא ע"ג
יב/ט זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' נח
יב/ט זכרון שמואל עמ' שכ
יב/ט חוקות הדיינים ח"ג עמ' כז
יב/ט חזו"א אהע"ז סי' עה ס"ק ד, סי' עז ס"ק ה
יב/ט חזו"א על הרמב"ם
יב/ט חזון יחזקאל כתובות פ"ט ה"ג
יב/ט חזקה רבה יו"ד הלכה עח עמ' 17-18
יב/ט חי' הגר"ח החדש עמ' קפה-קפו
יב/ט חי' הגרי"ז דף עג ע"א
יב/ט חי' הגרנ"ט סי' ר
יב/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עב
יב/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עב
יב/ט חי' הרי"ט עמ' קכא
יב/ט חי' חתם סופר
יב/ט חי' כתב סופר נזיקין עמ' קיא-קיב
יב/ט חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קנח
יב/ט חיים ומלך
יב/ט יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקלו, תקמא {אבי עזרי}, תקצ, תקצג {אבי עזרי}
יב/ט יד דוד ח"ב דף קלא-קלב
יב/ט ישועות יעקב נשים עמ' רנז
יב/ט לב שלם [בני יעקב דף עו ע"ד, מגילת ספר לאוין דף לה ע"א, מקרא סופרים דף כה]
יב/ט לבב דוד
יב/ט לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נז אות ח-יא
יב/ט לדוד עד עולם עמ' 116 {חוקת משפט}
יב/ט לוחות אבן ב"ב עמ' רעו
יב/ט מועדים וזמנים ח"ו סי' נט
יב/ט מוריה גל' קיא עמ' מז {בממון תנאו קיים}
יב/ט מחנה דן דף יח ע"א
יב/ט מלואי אבן ח"ג עמ' סג
יב/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסד
יב/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תע
יב/ט מעמד האשה עמ' 278
יב/ט מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א, אבני מילואים סי' צב ס"ק טו, שו"ת רעק"א החדשות סי' יד, חי' ר' חיים הלוי דף צז]
יב/ט מקדש דוד ב"ב עמ' קצו-קצז
יב/ט מקור ישראל דף צט ע"א {ראב"ד}, צט ע"ד, קא ע"ב {ראב"ד}
יב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ט משא יד ח"א עמ' רפד {ראב"ד}
יב/ט משב יעקב ח"ב עמ' קיז
יב/ט משנה הלכות קדושין סי' מא
יב/ט משנת יעקב משפטים עמ' רנו, רסא
יב/ט משנת יעקב נשים ח"א עמ' קג, זרעים ח"א עמ' רטו {משנת יעקב}
יב/ט משנת רבנו יוסף עמ' 224
יב/ט משנת שמחה
יב/ט משפטי התנאים עמ' עא
יב/ט נועם חכ"ד עמ' ז
יב/ט נחל איתן
יב/ט נחלת מים סי' כב אות ג
יב/ט נשמת כל חי ח"ב דף ל ע"ב
יב/ט נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' כט אות א
יב/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שעב
יב/ט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קפו
יב/ט סולם מוצב עמ' צ-צא
יב/ט עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קסב
יב/ט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קעה {ראב"ד}
יב/ט עקדת משה ח"א עמ' קסט
יב/ט פד"ר ח"א עמ' 296
יב/ט צמח מנחם דף ב ע"ג {עשו חיזוק לדבריהם}
יב/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ק ע"ב
יב/ט צפנת פענח בראשית עמ' עז, דברים עמ' קלד
יב/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' קנב, שסח
יב/ט קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קפב-קפג, קפו
יב/ט קרית מלך
יב/ט קרית מלך רב
יב/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' רנט
יב/ט ר"י ששפורטש עמ' 56, 203, 382, 400
יב/ט רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קמח, קנ, קנד-קנז
יב/ט שאל האיש דף צה ע"ד, צו ע"א
יב/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רמב, ח"ב עמ' כח, מב
יב/ט שו"ת הרדב"ז סי' תתקלב
יב/ט שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' לה
יב/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' סה-סו
יב/ט שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב סי' תכח עמ' תמו
יב/ט שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קלב, רמא
יב/ט שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' נו
יב/ט שו"ת רשב"ש עמ' רלח
יב/ט שולי הגליון עמ' סט
יב/ט שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קיג
יב/ט שם יוסף (מועטי) ח"ב דף פה ע"ג {לח"מ}
יב/ט שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 263
יב/ט שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' צב, צד
יב/ט שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' קצז-קצח
יב/ט שער המלך ח"א עמ' תצו
יב/ט שער יהושע ח"ב עמ' שכו
יב/ט שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קטו
יב/ט שערי טהר ח"ו סי' כה אות א
יב/ט שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 11 (בספרות רומיות), ח"ב מח' ב עמ' 116
יב/ט תבואת שמש
יב/ט תולדות ההלכה ח"ג עמ' 270
יב/ט תורת אמת (תשסו) עמ' רעח
יב/ט תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תיח, תכג
יב/ט תפארת חיים (שאכעט) דף צ ע"ב
יב/ט תקון סופרים (רשב"ש) שער כא עמ' פו
יב/ט תשובה מיראה הל' נחלות
יב/י אוצר השבת ח"א עמ' ריט {שמן}
יב/י ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 84
יב/י אשר למלך
יב/י בית זבול ח"ג סי' נה {לח"מ}
יב/י ברור הלכה כתובות סד ע"ב ציון א
יב/י ברור הלכה כתובות סה ע"א ציון ב
יב/י ברכי יוסף או"ח סי' קסח בשיורי ברכה
יב/י דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתרסה
יב/י זרעו של יצחק
יב/י חוקות הדיינים ח"ג עמ' רל
יב/י חזון נחום זרעים ח"א עמ' רכד
יב/י חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קפב
יב/י יכין ובועז ח"א סי' קל עמ' 346
יב/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' ריח
יב/י לב אריה (הורביץ) עמ' כג
יב/י לוחות אבן ב"ב עמ' רצב
יב/י מילי דמרדכי
יב/י מנחת חינוך ח"א עמ' רלח
יב/י מעיני המים
יב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שיז
יב/י משנת יהודה עמ' תלא
יב/י ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רמו {צ"פ}
יב/י עמודי שלמה ח"ב עמ' ד
יב/י עמק המלך (לבוב)
יב/י פרפרת משה ח"א עמ' תצה
יב/י פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 70
יב/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קסח, שצח
יב/י קרית מלך
יב/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תה
יב/י שו"ת הרד"ך עמ' עז
יב/י שולי הגליון עמ' סט
יב/י שם יוסף (אליקים)
יב/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 108
יב/י תחומין ח"ח עמ' 100
יב/יא אבני עזר ח"א סי' כא אות ו
יב/יא אוצרות יהושע עמ' שכו {הגהמ"י אות ח}
יב/יא אור הישר [שו"ת הרמ"א סי' לו]
יב/יא אמרי משפט ח"א עמ' קס
יב/יא אנצי"ת ע' אין אדם דר הע' 6, ע' בעל הע' 378, ע' גרושין הע' 904, 905
יב/יא ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 85
יב/יא בית אהרן וישראל גל' טו עמ' קה {הגהמ"י אות ח}, גל' טז עמ' קי, גל' יט עמ' קה {הגהמ"י}
יב/יא בית יעקב (מליסא) סי' ע ס"ג
יב/יא בית מאיר (תשע) סי' ק ס"ב עמ' רלה
יב/יא בכורי גשן סי' י ענף א {הגהמ"י}, ענף ד, ענף ה אות ב {הגהמ"י}
יב/יא בני דוד
יב/יא ברור הלכה כתובות עז ע"א ציון ז
יב/יא ברך משה (גלנטי) סי' י דף לז ע"א, לט ע"ג, מ ע"א
יב/יא גבורת אנשים (תשע) עמ' רנא, רסו
יב/יא דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' רמג
יב/יא דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' יא
יב/יא ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 277 {הגהמ"י אות ח בשם ר"ת}
יב/יא המעמד האישי בישראל עמ' 119
יב/יא העובר בהלכה עמ' 160 {כופים לגרש}
יב/יא התורה והמדינה ח"ד עמ' צח
יב/יא ויען אברהם (ריוח) אהע"ז סי' כב
יב/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שנט
יב/יא זעקת דלות עמ' 267
יב/יא חוקות הדיינים ח"ג עמ' רכח, רלא
יב/יא חזון יחזקאל כתובות פ"ט ה"י
יב/יא חי' חתם סופר
יב/יא חנא וחסדא ח"ג דף קעז ע"ד
יב/יא חרות הפרט בגביית חוב עמ' 72, 73 {הגהמ"י}, 74, 76, 82, 86
יב/יא יכין ובועז ח"א סי' קל עמ' 343
יב/יא ישועות יעקב נשים עמ' רעט
יב/יא כבוד האדם עמ' 72-74, 76, 82, 86
יב/יא לב אריה (הורביץ) עמ' קפד-קפה
יב/יא מחקרים במשה"ע עמ' 170
יב/יא מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' קלא]
יב/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שיז
יב/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קצז {עני ביותר}
יב/יא משנת עזר ח"א עמ' רלד, רמא
יב/יא משנת ר' אהרן כתובות עמ' רנ
יב/יא משפט איש תשטז עמ' קל
יב/יא משפטי שאול - פסקי דין עמ' צח {הגה"מ}
יב/יא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רל
יב/יא נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קנד ע"ד, קצה ע"א {כ"מ}
יב/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רמט
יב/יא עטרת שלמה ח"א עמ' קצו, שפו
יב/יא פד"ר ח"ב עמ' 102, ח"ד עמ' 170 {עני ביותר}, ח"ח עמ' 307, חי"ב עמ' 55, חט"ו עמ' 154 {או"ש}, חט"ז עמ' 351 {הגהמ"י אות ח}
יב/יא פד"ר ח"כ עמ' 258, 261 {כ"מ}, 263
יב/יא פני משה (שלז')
יב/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צט ע"ג
יב/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קסח, שצח
יב/יא קיצור סמ"ג עמ' 183
יב/יא קרית מלך רב
יב/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' רסא
יב/יא ר"י ששפורטש עמ' 192
יב/יא שארית יוסף (תשסז) עמ' קעט
יב/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריט
יב/יא שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תקכב
יב/יא שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' תיג
יב/יא שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רפו
יב/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קכח
יב/יא שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' ס
יב/יא שו"ת מהר"י וייל סי' מ
יב/יא שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' מא
יב/יא שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רסו
יב/יא שו"ת מהר"ם די בוטון סי' טו
יב/יא שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רמט
יב/יא שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' יג
יב/יא שו"ת ר"י מסלוצק סי' פ עמ' רעג
יב/יא שו"ת רשב"ש עמ' שיא
יב/יא שורת הדין ח"ב עמ' ק
יב/יא שמן המשחה (קושטא) דף נב ע"ג
יב/יא שמש מרפא עמ' ק
יב/יא שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 177
יב/יא שעורי אבני עזר ח"א עמ' קנד, קנז
יב/יא שער משפט סי' צז ס"ק ג {הגהמ"י אות ח}
יב/יא תחומין ח"ח עמ' 95
יב/יא תשובות ר' איסר יהודה עמ' קס-קסא {עני ביותר}
יב/יא תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 206
יב/יב אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק א
יב/יב איש מבין ח"א דף קכו ע"ב {מ"מ}
יב/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/יב בית אהרן וישראל גל' טו עמ' קא, קג
יב/יב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/יב בית יעקב (מליסא) סי' ע ס"ב {מ"מ}
יב/יב ברור הלכה כתובות סד ע"ב ציון א
יב/יב ברור הלכה כתובות סה ע"ב ציון ד
יב/יב גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ב סי' ד
יב/יב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קצא, תקיג
יב/יב חוקות הדיינים ח"ג עמ' רל, רלב
יב/יב חנא וחסדא ח"ג דף קעט ע"ד, קפ ע"א
יב/יב יכין ובועז ח"א סי' קכב עמ' 292, 293
יב/יב ישועות יעקב נשים עמ' רצ
יב/יב לב אריה (הורביץ) עמ' כג
יב/יב לב שלם [גבורת אנשים סי' מג דף יא ע"א]
יב/יב מי באר (פסח) דף נט ע"ד
יב/יב משיבת נפש עמ' ב
יב/יב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רמט, רסג
יב/יב ס' הנייר עמ' קסו
יב/יב עמודי שלמה ח"ב עמ' ג
יב/יב פד"ר חי"ד עמ' 65
יב/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צט ע"ג
יב/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' שצח
יב/יב קרית מלך רב
יב/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' רסא
יב/יב ר"י ששפורטש עמ' 352
יב/יב שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' ח ד"ה ועתה
יב/יב שו"ת הריטב"א סי' לז
יב/יב שו"ת הרשב"א ח"ד סי' עב
יב/יב תולדות ההלכה ח"ג עמ' 274
יב/יג אבני עזר ח"א סי' כג, כח
יב/יג אור עולם (שניאורסון) עמ' 812
יב/יג אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' נה [א] ד"ה ולענ"ד
יב/יג בדבר מלך חי"ז עמ' שא {ירושת הבעל אינו אלא מדברי סופרים}
יב/יג בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רצ
יב/יג בית מאיר (תשע) סי' ע ס"ג עמ' יט
יב/יג ברוך אומר חו"מ עמ' קו*
יב/יג ברור הלכה כתובות סה ע"ב ציון א
יב/יג גן שושנים ח"ב עמ' קפב
יב/יג דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' רלו {מל"מ}
יב/יג דרך המלך (רפפורט)
יב/יג דרך עץ החיים (אלגזי) דף פח ע"א
יב/יג חוקי חיים (גאגין)
יב/יג חי' הגר"י סי' מד
יב/יג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צג
יב/יג חנא וחסדא ח"ג דף קב ע"ג
יב/יג לב אריה (הורביץ) עמ' לא
יב/יג מגילת ספר לאוין דף קמז ע"ב {מ"מ}
יב/יג מנחה לאהרן (וולף) עמ' 40
יב/יג מראה הנוגה
יב/יג משיב דבר ח"ה סי' עו
יב/יג משנת יעקב נשים ח"א עמ' קעו, רמה, הפלאה עמ' ריז-ריח
יב/יג משנת עזר ח"א עמ' רמד
יב/יג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קפ
יב/יג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רפב
יב/יג עין יצחק ח"ב עמ' רפ
יב/יג פד"ר ח"ב עמ' 229, חי"א עמ' 199 {מל"מ}, חי"ד עמ' 118 {מל"מ}
יב/יג קרן הצבי מצוה נא אות י
יב/יג שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ג סי' קיד עמ' סה
יב/יג שעורי אבני עזר ח"ב עמ' עז
יב/יג שער יהודה
יב/יג תשובה מאהבה ח"א סי' קמא
יב/יד אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קכו {מל"מ}
יב/יד אבני עזר ח"א סי' כד
יב/יד אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמג
יב/יד איים בים כתובות סי' סד אות ה {מזונות בניו הקטנים}, סי' עא אות א {ובמשנה למלך - חיוב לזון קטני קטנים}
יב/יד אמרי משפט ח"א עמ' ריח
יב/יד אמת ליעקב נשים עמ' קא
יב/יד אנצי"ת ע' אב (א) הע' 122 {מל"מ}, 125
יב/יד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 85
יב/יד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנט
יב/יד אשר למלך
יב/יד בית אהרן וישראל גל' טז עמ' קז
יב/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/יד בית מאיר (תשע) סי' עא ס"א עמ' כד
יב/יד ברור הלכה כתובות מט ע"ב ציון א
יב/יד ברור הלכה כתובות סג ע"א ציון ב פסקה ב
יב/יד גליוני הגר"ש עמ' סה {גוערין, מכלימין, פוצרין}
יב/יד דברות משה קידושין סי' ד ענף א
יב/יד דברי חנינא - מזלות עמ' ע
יב/יד דרך ישרה ח"א עמ' קיט
יב/יד הדין האישי בישראל עמ' 257, 259, 263, 266, 268 {מל"מ}, 269, 274
יב/יד הלכות והליכות עמ' ריג
יב/יד הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לט ס"ק ה-ו
יב/יד התורה והמדינה ח"ה עמ' קסח-קסט, קובץ ז עמ' קלג, קלז, קובץ ט עמ' ר, רה, רז, רט, ריג-ריד, רלח, רמג, רנ, רנב, רסד, רסט, רעא
יב/יד זכור לאברהם (אביגדור)
יב/יד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' יח
יב/יד חוקות הדיינים ח"ג עמ' פו {מל"מ}
יב/יד חוקת עולם עמ' 269 {מכריזים, מל"מ בשם הר"ן}
יב/יד חזון יחזקאל כתובות פ"ה ה"ג
יב/יד חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 59
יב/יד חנא וחסדא ח"ג דף מה ע"א {מל"מ}
יב/יד ידי אליהו
יב/יד ידי אליהו דף כ ע"ד
יב/יד יין הטוב עמ' שד-שה
יב/יד יסודי הצדקה עמ' 58
יב/יד כגן עדנים עמ' קלט
יב/יד כתר ח"ו עמ' 373
יב/יד לב שלם [מגילת ספר לאוין דף כב ע"א]
יב/יד להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רטו
יב/יד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רמח
יב/יד מגילת ספר לאוין דף כב
יב/יד מגל ח"י עמ' 51-52
יב/יד מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קסג
יב/יד מחקרים במשה"ע עמ' 125-124
יב/יד מילי דמרדכי
יב/יד מלאכת שמואל עמ' ק-קב, קד-קח, קי-קטו, קכ, קכה
יב/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' טו-טז, יח, לד, לט, מב-מד
יב/יד מעליות חט"ו עמ' 26-49
יב/יד מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' עא ס"ק א]
יב/יד מראה הפנים כתובות כח ע"ב
יב/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יד משנה הלכות ח"ד סי' קכב, ח"ט סי' שמד
יב/יד משנה הלכות כתובות דף קסד ע"ד {מל"מ}
יב/יד משנת עזר ח"א עמ' רנט
יב/יד משפט איש תשיח-תשיט עמ' מט
יב/יד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 152 {מל"מ}
יב/יד משפטי עזיאל ח"ז עמ' כג
יב/יד משפטי שלמה ח"א סי' לד עמ' קכג, קלג
יב/יד נועם ח"ד עמ' י, יג, טז, יח-יט
יב/יד נחל איתן
יב/יד עבד המלך (תשסט) עמ' רעג, רעה, רעז, רפט
יב/יד עזר משפט עמ' ז
יב/יד עטרת שלמה ח"ב עמ' מב, מד-מו
יב/יד עין יצחק ח"א עמ' שפ {מל"מ}
יב/יד ענבי פתחיה עמ' 170
יב/יד פד"ר ח"ב עמ' 91, ח"ג עמ' 332, ח"ז עמ' 18, 145, 152, ח"ט עמ' 257, חט"ז עמ' 35 {כ"מ}
יב/יד פד"ר ח"כ עמ' 3, 22, 24
יב/יד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רלז
יב/יד פרי האדמה ח"א
יב/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' קפא, תטז
יב/יד קדשי יהושע עמ' פב
יב/יד קרית מלך
יב/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכה
יב/יד שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 111
יב/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רנ-רנא
יב/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' ל, תקה
יב/יד שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רנב
יב/יד שני המטות - מטה הלוי עמ' יא {הגהמ"י}
יב/יד שעורי אבני עזר ח"א עמ' קעא
יב/יד שערי צדק ח"ג עמ' 431 {מל"מ - חיוב מזונות הבנים}
יב/יד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נג ע"ד
יב/יד שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רל
יב/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 285
יב/יד תחומין ח"א עמ' 262-261, 266, ח"ח עמ' 71, חט"ו עמ' 101, חט"ז עמ' 72 {הגהמ"י}, 93, 95
יב/יד תחומין חי"ח עמ' 62
יב/יד תיבת גומא (תשסז) עמ' רכד {מעלים עין מצדקה}
יב/יד תפארת אריה עמ' רנה {מזונות בניו מדאורייתא}
יב/טו אשר למלך
יב/טו בית אהרן וישראל גל' עב עמ' נד {רמב"ם}, נח {הגהמ"י}
יב/טו ברור הלכה כתובות מט ע"ב ציון א
יב/טו דרך המלך (רפפורט)
יב/טו הדין האישי בישראל עמ' 294, 303
יב/טו הלכות והליכות עמ' ריד
יב/טו חד וחלק ח"ב דף ט ע"ב
יב/טו חוקות הדיינים ח"ג עמ' צח
יב/טו יד בנימין ר"ה עמ' נו {שעה"מ}
יב/טו יחוה דעת ח"ג עמ' רנה
יב/טו יסודי הצדקה עמ' 58
יב/טו יצחק ירנן הל' עבדים פ"ג הי"ד
יב/טו לב מבין
יב/טו מחקרים במשה"ע עמ' 130
יב/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' טו
יב/טו מעיני המים
יב/טו מעליות חט"ו עמ' 26-49
יב/טו נקדש בצדקה סי' רסט, רעא-רעב, רפז, שכא, תז
יב/טו נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' נא אות ו
יב/טו עמק המלך (לבוב)
יב/טו פד"ר ח"כ עמ' 3, 22, 24
יב/טו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רלז {מ"מ}
יב/טו פני אברהם (שפירא) עמ' נא-נב
יב/טו פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' יז דף צד ע"ג {שעה"מ}
יב/טו צבי תפארת סי' נה {שעה"מ - כפייה במ"ע שמתן שכרה בצידה ויש גם לאו}
יב/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' קפא, תטז
יב/טו קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 93
יב/טו קרית מלך רב
יב/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' רסא-רסב
יב/טו רוח חיים (חיד"א) עמ' ו {הגה"מ בענין כופין על הצדקה}
יב/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' מז, נ-נא {הגהמ"י}
יב/טו שם יוסף (אליקים)
יב/טו שער המלך ח"א עמ' תצט
יב/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 285
יב/טו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כו ס"ק יט {הגהמ"י}
יב/טו תחומין ח"א עמ' 267, חט"ז עמ' 72, 93
יב/טו תחומין חי"ח עמ' 62
יב/טז אדני היד החזקה
יב/טז אוצרות יהושע עמ' שיח
יב/טז אמרי משפט ח"א עמ' נה
יב/טז אמרי שפר (סגל) עמ' קה
יב/טז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 85
יב/טז בית אהרן וישראל גל' טז עמ' קד {אין מחשבים עמה על מעשה ידיה}
יב/טז בית אהרן וישראל גל' לז עמ' צב, צד {הלך למדה"י, מקבלת מזונות בלי לחשב מעשה ידיה}
יב/טז בית מאיר (תשע) סי' צג ס"יט עמ' קנה
יב/טז ברור הלכה כתובות קז ע"א ציון א, ציון ה פסקה ג
יב/טז ברכת שלמה אהע"ז עמ' קפו-קפז
יב/טז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רצב
יב/טז גבורת אנשים (תשע) עמ' רנא {מ"מ}
יב/טז דבר שמואל (אבוהב) סי' כא
יב/טז דברות אליהו ח"ד עמ' קח
יב/טז דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' נד
יב/טז דובב שפתי ישנים עמ' 104
יב/טז דרך המלך (רפפורט)
יב/טז התורה והמדינה ח"ט עמ' רע
יב/טז חזו"א על הרמב"ם
יב/טז חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 60, 68
יב/טז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קיג {כ"מ}
יב/טז יד המלך (פלומבו)
יב/טז יכין ובועז ח"א סי' כא, סי' נ עמ' 120, 122
יב/טז ישועות יעקב נשים עמ' שסו
יב/טז לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף עח ע"ג-ע"ד, פא ע"א, צח ע"ג, מגילת ספר לאוין דף כב ע"ד, כג ע"א]
יב/טז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רמא
יב/טז מגילת ספר לאוין דף כב ע"ד, כג ע"א
יב/טז מוריה גל' קעה עמ' נט
יב/טז מחקרים במשה"ע עמ' 129
יב/טז מלואי אבן ח"ג עמ' נח, קלד
יב/טז מעליות חט"ו עמ' 26-49
יב/טז מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' סט ס"ק ב, סי' ע ס"ק ב-ד]
יב/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קצח
יב/טז משנת ר' אהרן שכנים עמ' מה
יב/טז משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 152
יב/טז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רלג-רלד, רלח, תפט
יב/טז ס' הנייר עמ' קסט
יב/טז סופר המלך עמ' קלח
יב/טז עוגת אליהו דף כו ע"א, נו ע"א
יב/טז פד"ר ח"ז עמ' 295
יב/טז פי שנים דף פה ע"ג {מל"מ}
יב/טז צרור הכסף (הראשון) עמ' קפא, שצח
יב/טז קרית מלך
יב/טז קרית מלך רב
יב/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' רסג-רסד, רעב, שכט
יב/טז ראשי בשמים (רבין) עמ' רב
יב/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכד
יב/טז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רצט, שסח
יב/טז שו"ת הריב"ש עמ' תפא
יב/טז שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף קיג
יב/טז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' ריד-רטו
יב/טז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' צג
יב/טז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קיז, שכט {מ"מ}
יב/טז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקיא {מ"מ}
יב/טז שו"ת רשב"ש עמ' קמב, תקסא
יב/טז שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קכב
יב/טז שערי בינה (תשעט) עמ' רכו, רמא {הגהמ"י אות ס}, רמב, רמג, רמד {הגהמ"י אות ס}, רמו {הגהמ"י אות ס}
יב/טז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שס
יב/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 108
יב/יז אדני היד החזקה
יב/יז בית יעקב (מליסא) סי' עא ס"ב
יב/יז בית מאיר (תשע) סי' עא ס"ב עמ' כד, ס"ג עמ' כה
יב/יז ברור הלכה כתובות מח ע"א ציון ג
יב/יז ברית אברהם (תרנ"ח) אהע"ז סי' קא אות יט {מ"מ}
יב/יז דינא דחיי ח"א דף מ ע"ב, פ ע"ב
יב/יז האיר ממזרח כתובות סי' כג אות י {וכן מי שנשתטה וכו' - ביאור שיטתו; מ"מ - סמך עמש"כ בהל' נחלות (פי"א הל' יא) - ביאור דבריו}, סי' כד אות י ואות יב ואות טז {הטעם שלא כתב להדיא הדין בנשתטה והניח בנים גדולים יותר מבני שש}
יב/יז הגהות חבר בן חיים
יב/יז הדין האישי בישראל עמ' 273, 281, 308-310, 340
יב/יז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' לט ס"ק ה-ו
יב/יז התורה והמדינה ח"ט עמ' רסט-רעא
יב/יז חוות בנימין ח"ב עמ' רצה, תקסח, תקע
יב/יז חוקות הדיינים ח"ג עמ' פט
יב/יז חיים ומלך
יב/יז חנא וחסדא ח"ג דף לד ע"ד {פרי האדמה}
יב/יז לב מבין
יב/יז לב שלם [נתיבות משפט דף קכב ע"ג]
יב/יז לבב דוד
יב/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' יט {למעלה משש}
יב/יז מעיני המים
יב/יז מעליות חט"ו עמ' 26-49
יב/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יז משאת המלך (אדרי)
יב/יז משנה הלכות כתובות דף עא ע"א, קדושין סי' ק
יב/יז נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' ע
יב/יז נחלת יצחק כתובות סי' מט
יב/יז נקדש בצדקה סי' רפד-רפה
יב/יז נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קמג ע"ב, קנב ע"ג {מ"מ}, קנה ע"ג
יב/יז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רל-רלא, רמד-רמה
יב/יז עזר משפט עמ' יז-יח
יב/יז עמודי שלמה ח"ב עמ' ה
יב/יז פד"ר ח"א עמ' 155, ח"ג עמ' 307, ח"ה עמ' 300, 305, 338
יב/יז פרי האדמה ח"א
יב/יז צרור הכסף (הראשון) עמ' תטז
יב/יז ראשי בשמים (רבין) עמ' רעז
יב/יז שו"ת הריב"ש עמ' יז
יב/יז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' כז
יב/יז שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רנג
יב/יז שער המלך ח"א עמ' תק-תקא {לח"מ}
יב/יז שערי צדק ח"ג עמ' 427-428
יב/יז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נג ע"ב, נד ע"ב
יב/יז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רלב
יב/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 287
יב/יז תחומין ח"ח עמ' 89
יב/יח אמרי בינה (אש) דף קא ע"ד {בלי כתובה אין לה מזונות}
יב/יח באר מים חיים (אבילה) דף ה ע"ד
יב/יח בית המדרש
יב/יח בית מאיר (תשע) סי' ע ס"ה עמ' כ
יב/יח ברור הלכה כתובות נג ע"א ציון ח
יב/יח ברכת שלמה אהע"ז עמ' קפז
יב/יח גט מקושר (אלגזי) דף יב ע"ב, יג ע"ג
יב/יח גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ג, חו"מ כלל ג סי' כה, כז-כט
יב/יח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמז
יב/יח הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
יב/יח הרמב"ם והגאונים עמ' 125
יב/יח התורה והמדינה ח"ה עמ' קלא
יב/יח חוקות הדיינים ח"ב עמ' צג, ח"ג עמ' פו, קעא
יב/יח חזו"א אהע"ז סי' סה ס"ק ד
יב/יח חי' ירוחם
יב/יח חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שמה-שמו
יב/יח יורו משפטיך ליעקב סי' פא
יב/יח יכין ובועז ח"א סי' נ עמ' 122, סי' קלג עמ' 370
יב/יח ישועות יעקב נשים עמ' שסז
יב/יח ישועות ישראל סי' סה סעיף יב
יב/יח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג-תיד
יב/יח לב שלם [מגילת ספר לאוין דף לו ע"ג]
יב/יח מגילת ספר לאוין דף לה ע"א, לט ע"ג
יב/יח מגיני שלמה עמ' שצב
יב/יח מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שפח {דעתי נוטה}
יב/יח מלואי אבן ח"ג עמ' קלד
יב/יח מנוחת אשר ח"ב דף לג ע"א-ע"ב
יב/יח מנחת נתנאל דף לו ע"א {כ"מ - אלמנה שבאה לב"ד לתבוע מזונות, האם חייבת לישבע}, לח ע"ב-ע"ג {מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, ואין בידה כתובה}
יב/יח מקור ישראל דף מח ע"ד
יב/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יח משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות א (קסח ע"ב) {טענת מחילה}
יב/יח משנה הלכות כתובות דף לו ע"ג
יב/יח משנת עזר ח"ב עמ' קכ
יב/יח משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קט
יב/יח משנת ר' אהרן שכנים עמ' מט בהגהה
יב/יח משפטי ארץ ח"ב עמ' 343
יב/יח משפטי שאול - פסקי דין עמ' קצ
יב/יח נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קצט
יב/יח נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' נא אות ה
יב/יח נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קמח ע"ד, שי ע"א {כ"מ}
יב/יח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רטז, רלט-רמ
יב/יח ס' התרומות עמ' תקסג
יב/יח עין יצחק ח"ב עמ' תלא
יב/יח פד"ר ח"ה עמ' 218, ח"ז עמ' 295
יב/יח פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רמה
יב/יח קרית מלך
יב/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' שלה
יב/יח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תה
יב/יח שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף קיג
יב/יח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תצו
יב/יח שו"ת מהרלב"ח סי' קט
יב/יח שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כא
יב/יח שו"ת רשב"ש עמ' רלה-רלו, שפו
יב/יח שם יוסף (אליקים)
יב/יח שם יוסף (מועטי)
יב/יח שם מרדכי עמ' 96-97
יב/יח שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קסט
יב/יח שמן למאור (מלכי) דף עט ע"ד {כ"מ - דגובה בעדי מיתה}
יב/יח שעורי אבני עזר ח"ב עמ' צד
יב/יח שערי בינה (תשעט) עמ' רמ, רמב
יב/יח תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שיא
יב/יט אבקת רוכל (תשעז) עמ' שצב {מ"מ}
יב/יט אוצמפה"ת ב"מ טו ע"ב הע' 94 {מל"מ}
יב/יט אור חדש (מהר"ל) פ"י הע' 37 {מ"מ}
יב/יט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 85
יב/יט באר מים חיים (ויטאל) סי' לג {מ"מ}
יב/יט בגדי ישע (עטייה) דף צד ע"ב-צו ע"א {מ"מ ומל"מ}
יב/יט בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכח סעיף א {מ"מ}
יב/יט בית אהרן וישראל גל' סז עמ' מז {מ"מ}
יב/יט בית ישחק
יב/יט ביתאל ח"א דף סז ע"א
יב/יט ברור הלכה כתובות קז ע"ב ציון ד, ח
יב/יט דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' צג = ח"ג סי' טו אות א {מ"מ}
יב/יט דברי משה (מזרחי) עמ' רנ {מ"מ}
יב/יט דברי שלום (מזרחי) יו"ד סי' צח אות ג {מ"מ}
יב/יט דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' ו סעיף ח עמ' רצא {מ"מ}
יב/יט דינא דחיי ח"א דף ע ע"ד, פ ע"ד
יב/יט דרך המלך (רפפורט)
יב/יט דרכי הים (מאיו) דרוש יב להלבשה (קיא ע"ב) {מ"מ}
יב/יט הון יוסף דף צה
יב/יט הלכות מתווכים (גולדברג) מבוא פרק א עמ' סד {מ"מ}, פט {מ"מ}, צ {קרית מלך רב}
יב/יט חוקות הדיינים ח"ג עמ' ד-ז {לוותה ואכלה}, פ {מל"מ - אם יש בידו מנכסי האשה}
יב/יט חזון יחזקאל ב"ב הוספה ב
יב/יט טל חיים (טל) ח"ג עמ' תנט
יב/יט יד ימין אהע"ז סי' טו
יב/יט יד ימין אהע"ז סי' טו דף עט ע"ג {מ"מ}
יב/יט יכין ובועז ח"א סי' לח
יב/יט ירך אברהם ח"ב חו"מ סי' כא דף כא ע"ד {מ"מ - המפרנס אדם סתם}
יב/יט ישמח לב (פרנג'י) ח"ב חו"מ סי' כח דף מד ע"ב {מל"מ} וע"ד, מו ע"ג {מ"מ}
יב/יט לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף כג ע"ג, עט ע"ד, פ ע"א]
יב/יט מגדל חננאל הל' מלוה פכ"ו ה"ו {מל"מ}
יב/יט מגדל חננאל הלכות מלוה ולוה פכ"ו הל' ו
יב/יט מגילת ספר לאוין דף כג ע"ג-ע"ד
יב/יט מטה אהרן (חסין) סי' מא עמ' ק {מ"מ}
יב/יט מלואי אבן ח"ג עמ' נח
יב/יט מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' מו {מ"מ בשם הרשב"א}
יב/יט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' נח {מ"מ}
יב/יט מעיני התורה ח"ג עמ' שד {מ"מ}
יב/יט מעשה רקח {מ"מ - דחיית ראיית הרשב"א מיתומים, רמב"ם ותוס' חולקים על הרשב"א}
יב/יט מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' ע ס"ק ח]
יב/יט מקור ישראל דף סג ע"ב
יב/יט משה ידבר (תקפז) שו"ת דף נה ע"ב {מ"מ, מל"מ}
יב/יט משה ידבר (תשעו) עמ' שיז
יב/יט משובב נתיבות עמ' רו {אהא"ז}, רט, רי {פרשת המלך}, ריט {מל"מ}
יב/יט משכנות הרועים (אלחאיק) מע' א אות צו (ד"ה ואשר אני) {מ"מ}
יב/יט משנה הלכות כתובות אות רסו דף קמ ע"ב-ע"ג {מ"מ בשם הרשב"א}
יב/יט משנת ר' אהרן שכנים עמ' נו-ס {פורע חובו של חברו}
יב/יט נזר הקדש (קפלן)
יב/יט נחל איתן
יב/יט נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קמה ע"ב {מ"מ}
יב/יט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רלג, רלו
יב/יט ס' התרומות שער סה ח"א {מ"מ - אם לוותה לא מתחשבים במעשה ידיה}
יב/יט סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 107 {לוותה למזונות צריך לשלם}
יב/יט עדות ביהוסף (אלמושנינו) ח"ב סי' יב דף לד ע"א-ע"ג {מ"מ}
יב/יט עמודי שלמה ח"ב עמ' ה {לוותה חוץ לב"ד}
יב/יט עמק המלך (לבוב) {לוותה ומחלה לבעלה}
יב/יט פד"ר חט"ז עמ' 184 {מ"מ בשם הרשב"א}
יב/יט פרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' נה {מ"מ}
יב/יט פרי האדמה ח"ג
יב/יט פרשת המלך {מ"מ בשם הרשב"א}
יב/יט פתוחי משפט (בן חיים) סי' ו עמ' ע {מ"מ}, עא {מל"מ}, עד {מ"מ}
יב/יט צדקה ומשפט (חוצין) חו"מ סי' מא ד"ה תשובה
יב/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' רסז-רסח, רעב
יב/יט רביד הזהב (אברך) דף סז ע"ג {מ"מ}
יב/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריח {לוותה בעדים, החילוק בין זה ליורד שלא ברשות}
יב/יט שדה הארץ ח"ב דף סב ע"ד
יב/יט שדה הארץ ח"ב דף סב ע"ד
יב/יט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' לא
יב/יט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רמא
יב/יט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תפז
יב/יט שו"ת מהר"ם מינץ סי' מא עמ' קסח {לוותה שלא בב"ד}, סי' צ עמ' תכז-תכח {לוותה שלא בב"ד}
יב/יט שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א סי' רלב עמ' קלא
יב/יט שו"ת מהר"ש הלוי חו"מ סי' מ (עח ע"א) {מ"מ בשם הרשב"א}
יב/יט שו"ת מהרש"ג ח"ג סי' קב {מ"מ}
יב/יט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רצב
יב/יט שו"ת ר"י מליריאה סי' כא עמ' קכה {מ"מ בשם הרשב"א}
יב/יט שו"ת רשב"ש עמ' רנט {מ"מ}
יב/יט שושנים לדוד (צבאח) ח"ב אהע"ז סי' ק
יב/יט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קכג
יב/יט שמרו משפט ח"ב עמ' עג
יב/יט שנות ימין ח"ב דף מט ע"ד {מ"מ}
יב/יט שנות ימין ח"ב דף מט ע"ד {מ"מ}
יב/יט שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 200
יב/יט שער המים (מיוחס) - שו"ת סי' כב {מ"מ, קרית מלך רב}
יב/יט שער משפט סי' עה ס"ק ו, סי' עט ס"ק ב {מ"מ}
יב/יט שערי צדק ח"ג עמ' 434-435 {מ"מ בשם רשב"א - זן יתום}
יב/יט שרידי אש (תשעב) ח"א סי' קלה אותיות ח, כ, כה (=ח"ג סי' סד במהד' תשכ"א), ועמ' תלג {מ"מ}
יב/יט שרידי אש ח"א עמ' תיט
יב/יט שרידים גל' יז עמ' כט {מ"מ}
יב/יט שרידים גל' יז עמ' כט {מ"מ}, ל
יב/יט תחומין ח"י עמ' 219 {מ"מ בשם הרשב"א}
יב/כ אנצי"ת ע' בעל הע' 206
יב/כ ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 85
יב/כ באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קד
יב/כ בית יעקב (מליסא) סי' סט ס"ד
יב/כ בית מאיר (תשע) סי' ע ס"ט עמ' כב
יב/כ ביתאל ח"א דף סד ע"א
יב/כ ברור הלכה כתובות קז ע"א ציון ה
יב/כ העמק שאלה ח"א שאלתא ס אות ה
יב/כ הר המלך ח"ח עמ' כח-כט
יב/כ חזו"א אהע"ז סי' ע ס"ק ב
יב/כ חזו"א על הרמב"ם
יב/כ חי' כתב סופר כתובות עמ' קלב
יב/כ יד דוד ח"ב דף קלא-קלב
יב/כ ידבר שלום ח"א עמ' קמז
יב/כ יכין ובועז ח"א סי' נ עמ' 121
יב/כ לב שלם [מגילת ספר לאוין דף כג ע"ד]
יב/כ מגילת ספר לאוין דף כג ע"ד
יב/כ משנת עזר ח"א עמ' רנד-רנה
יב/כ נחל איתן
יב/כ נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רלד, שצו
יב/כ עין יצחק ח"ב עמ' רעט
יב/כ פד"ר חי"ד עמ' 214, 216, 218
יב/כ פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 311, 313
יב/כ קרית מלך רב
יב/כ קרית מלך רב (תשסו) עמ' רע
יב/כ שעורי אבני עזר ח"א עמ' קסה, קסז
יב/כ שפתי דעת ח"ג עמ' רכה
יב/כ תורת המשפט ח"א עמ' 206, 207
יב/כא אהל משה (הורוביץ) ח"א כתובות ברא"ש פי"ג
יב/כא אנצי"ת ע' גדולה הע' 10
יב/כא בית מאיר (תשע) סי' צג ס"יט עמ' קנב
יב/כא ברור הלכה כתובות קז ע"א ציון ה
יב/כא חזו"א על הרמב"ם
יב/כא חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שמב, שמה
יב/כא לב שלם [נתיבות משפט דף קנ ע"א, קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף עח ע"ד]
יב/כא נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שיב {מ"מ}
יב/כא נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קנ ע"ד {מ"מ}
יב/כא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רלד, רמב
יב/כא ס' התרומות עמ' תתתקסח
יב/כא עמודי שלמה ח"ב עמ' ד
יב/כא פד"ר חי"ד עמ' 212, טז עמ' 183
יב/כא קרית מלך רב (תשסו) עמ' רסד
יב/כא שו"ת הריטב"א סי' קנ
יב/כא שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רטו
יב/כא שער המלך ח"א עמ' תקה
יב/כב בית מאיר (תשע) סי' ע ס"י עמ' כד {מ"מ}
יב/כב חזו"א אהע"ז סי' סח ס"ק ה, ז, י
יב/כב חזו"א על הרמב"ם
יב/כב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שמה
יב/כב יכין ובועז ח"א סי' נ עמ' 121
יב/כב ישועות יעקב נשים עמ' שב
יב/כב מעשה אברהם דף רמו ע"ג {מ"מ}
יב/כב מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' עב ס"ק ג]
יב/כב משנה הלכות כתובות דף לט ע"ב
יב/כב נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קנא ע"א {מ"מ}
יב/כב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רמא, רמג
יב/כב פד"ר ח"ז עמ' 141
יב/כב פד"ר ח"כ עמ' 22
יב/כב קרית מלך
יב/כב שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רטו
יב/כב שו"ת רשב"ש עמ' רנו
יב/כב שער המלך ח"א עמ' תקח
יב/כב תחומין חט"ז עמ' 93
יב/כג אבן ישראל ח"ג עמ' יד, טז {קושיית הר"ן}
יב/כג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 106-108
יב/כג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יב/כג אבן מלוכה (רביע)
יב/כג אדני היד החזקה
יב/כג אור עולם (שניאורסון) עמ' 804
יב/כג אוריין תליתאי (תאומים) סי' קסב {מל"מ}
יב/כג אחיעזר ח"ד סי' מא {לח"מ}
יב/כג אמרי בינה (אש) דף צה ע"ד, צו ע"א {השמיט באומר לה צאי מעשי ידיך במזונותיך}
יב/כג אנצי"ת ע' בעל הע' 438, 441, ע' גרושין הע' 911
יב/כג אפיקי מגינים כתובות סי' לב
יב/כג אשל אברהם (שפירא) עמ' רסז
יב/כג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קג
יב/כג באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף טו
יב/כג באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף טו
יב/כג בד קודש (דנאן) {תירוץ הר"ן}
יב/כג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף לט ע"ד
יב/כג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קכד
יב/כג בית אהרן וישראל גל' יז עמ' קי
יב/כג בית יעקב (מליסא) כתובות ע ע"ב ד"ה ג', ד"ה ועתה
יב/כג בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' א הערה 6 עמ' ה
יב/כג בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' כ אות א, ד
יב/כג בית מאיר (תשע) סי' עב ס"א עמ' כה
יב/כג ביתאל ח"א דף צד ע"ג
יב/כג בן ידיד
יב/כג ברור הלכה כתובות סא ע"ב ציון ד פסקה א
יב/כג ברור הלכה כתובות ע ע"א ציון ד
יב/כג ברור הלכה נדרים מג ע"א ציון ג פסקה א
יב/כג ברכת מרדכי כתובות עמ' תלו
יב/כג גדולי שמואל נדרים דף פא, השמטות עמ' קפד
יב/כג דבר שמואל (אבוהב) סי' עז
יב/כג דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' ח ד"ה ולפ"ז {לח"מ ומל"מ}
יב/כג דרך המלך (רפפורט)
יב/כג דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' שד {לח"מ}, שה
יב/כג דרכי משה ח"א שמעתתא ב פ' א
יב/כג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' תיז
יב/כג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' עג {מל"מ}
יב/כג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קנד-קנה, קפ
יב/כג ויקח אברהם [זרע אברהם (כטורזא) פד ע"ג]
יב/כג זית רענן ח"א עמ' תקפח
יב/כג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שס
יב/כג זרע אברהם (כטורזא) דף עד ע"ג {סתם ומפרש, השמיט "כל הזן אינו מפסיד"}
יב/כג חוות בנימין ח"ב עמ' שטז-שיז = פד"ר ח"ח עמ' 109-110 {ממתינים שלשים יום, אם התיר נדרו אחרי ל' יום}
יב/כג חוקות הדיינים ח"ג עמ' רכב {סתם או מפרש}
יב/כג חוקי חיים (גאגין) דף קיג ע"א
יב/כג חזון יחזקאל כתובות פ"ז ה"א
יב/כג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צג
יב/כג חי' כתב סופר כתובות עמ' קיט, קכא, קלח-קמ, קמב-קמג
יב/כג חי' מהרי"א צטרון עמ' פג
יב/כג חי' ר' שמואל נדרים עמ' קט {מל"מ}, קיא
יב/כג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קג-קד
יב/כג חסדי דוד ח"ג עמ' קנא
יב/כג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' סד {קמ"ר}
יב/כג יד המלך (פלומבו) {איך מועיל להדירה שלא תלך לבית אבל, האם כסות בכלל מזונות}
יב/כג ידבר שלום ח"א עמ' קנה {קושיית הר"ן}
יב/כג יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קנד
יב/כג ישועות יעקב נשים עמ' רצד, שא
יב/כג כבוד יו"ט {קושיית לח"מ על הר"ן}
יב/כג מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סג ע"א
יב/כג מגדל חננאל {תירוץ הר"ן, רש"י נדרים פא ע"ב}
יב/כג מוריה גל' רמא עמ' פא-פג
יב/כג מסורה ח"ט עמ' נד
יב/כג מעשה רקח {קושיית הר"ן, השמיט "כל הזן אינו מפסיד", אם אינה רוצה להמתין ל' יום עם פרנס}
יב/כג מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' עב ס"ק ג, דרוש וחידוש מערכה טז אות ז]
יב/כג מראה הפנים כתובות מג ע"א, מד ע"א
יב/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/כג משנת יעקב לעיל הל' כ
יב/כג משנת רבנו עמ' כב
יב/כג נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' לד אות ה
יב/כג נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רמו ע"ד
יב/כג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שצג-שצד
יב/כג ס' גירושין לרשב"ח עמ' 63-65
יב/כג ס' יהושע - שו"ת סי' כט {השמיט "כל הזן אינו מפסיד"}
יב/כג סופר המלך עמ' קמא
יב/כג ערך שי חו"מ סי' פח סעיף יב
יב/כג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קעז {לח"מ}
יב/כג פנת יקרת (תשנד) סי' מט
יב/כג פנת יקרת (תשעא) עמ' רל
יב/כג פרשת המלך {תירוץ הר"ן, כהן, עני שאינו יכול לפרנס}
יב/כג קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קפז {מל"מ}
יב/כג קרית מלך רב
יב/כג קרית מלך רב (תשסו) עמ' רעג, רעה, רפג
יב/כג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רפט
יב/כג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' ריא אות ה-ו {קושיית הר"ן}, ח"ו סי' ריח {לח"מ}, רכ {לח"מ}
יב/כג שדה אברהם דף מז ע"א, ע"ג
יב/כג שו"ת רשב"ש עמ' רלה
יב/כג שמן המשחה (קושטא) דף סא ע"ג
יב/כג שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קמט {מל"מ}
יב/כג שערי זיו ח"א דף קיד ע"ג
יב/כג שערי טהר ח"ד שער א סי' כו אות ו (עמ' קכב) {לח"מ}
יב/כג תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רצה
יב/כג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קפ-קפב
יב/כג תפארת מנחם
יב/כד אבן ישראל (פישר)
יב/כד אור הישר [כ"מ ולח"מ לקמן פי"ד הכ"א]
יב/כד אור שמח
יב/כד אורי חיים ח"א עמ' קיד
יב/כד אמרי בינה (אש) דף צה ע"ג {נדרה היא}
יב/כד אנצי"ת ע' בעל הע' 442, 443, 455
יב/כד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יג {מ"מ}
יב/כד באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף עא
יב/כד בית יעקב (מליסא) כתובות עא ע"א ד"ה ועתה, ד"ה וליישב
יב/כד בית יעקב (מליסא) סי' עד ס"ב
יב/כד ביתאל ח"א דף סד ע"א
יב/כד ברור הלכה כתובות עא ע"א ציון ב
יב/כד גדולי שמואל כתובות דף ע {או"ש}
יב/כד דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' שה
יב/כד חוות בנימין ח"ב עמ' שטז
יב/כד חזו"א על הרמב"ם
יב/כד חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"ו
יב/כד חי' הגר"ח החדש עמ' קעט
יב/כד חי' כתב סופר כתובות עמ' קמב
יב/כד חסדי דוד ח"ג עמ' קנב
יב/כד יד דוד ח"ב דף קמה
יב/כד יד המלך (פלומבו)
יב/כד ישועות יעקב נשים עמ' ש
יב/כד כל נדרי פ' מח הע' ו
יב/כד לב שלם [מחנה אפרים דף קח ע"א, מגילת ספר לאוין קלח ע"א]
יב/כד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סג ע"ב
יב/כד מגילת ספר לאוין דף קלז ע"א
יב/כד מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' עד ס"ק ה]
יב/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/כד משנת ר' אהרן קדושין עמ' קלח
יב/כד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רנא, שצח-שצט, תא
יב/כד ס' גירושין לרשב"ח עמ' 63-65
יב/כד פד"ר ח"ח עמ' 109-110
יב/כד קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' צב {מ"מ}
יב/כד קרית מלך
יב/כד קרית מלך רב
יב/כד קרית מלך רב (תשסו) עמ' רעט
יב/כד קרן הצבי מצוה סב אות יד
יב/כד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריט
יב/כד שער המלך ח"ב עמ' קנד


יג/202 הלכות אישות פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ יד פשוטה
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מעשה רקח
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ פרשת המלך
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אהל שרה לאה עמ' תעג
יג/א אמרי דוד (שליסל) דף לח ע"ג
יג/א בגדי כהונה (שחור) עמ' קנז
יג/א בית שלמה (דרמר) מהדורא בתרא סימן קט דף סא ע"ג {מ"מ}
יג/א ברור הלכה כתובות סד ע"ב ציון ב
יג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' לא
יג/א חזו"א אהע"ז סי' קלה לדף סז ע"א
יג/א יד המלך (פלומבו)
יג/א מנחת חינוך ח"א עמ' רלח
יג/א מרכבת המשנה מהדו"ב [ממטבע אותם הימים - כתובות סה ע"ב - אמר אביי חמשים זוזי פשיטי]
יג/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ג הערה 31
יג/א קרן הצבי מצוה לא אות ז
יג/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריט
יג/א שו"ת רשב"ש עמ' קפ
יג/א שם טוב
יג/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 109
יג/א שפת אמת מועדים ח"ב עמ' 182
יג/ב אדני היד החזקה
יג/ב אהל שרה לאה עמ' תעג
יג/ב אור לי כתובות סי' ג ס"ק כה
יג/ב ברור הלכה כתובות סד ע"ב ציון ב
יג/ב חוקות הדיינים ח"ג עמ' רל
יג/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רג
יג/ב משנה הלכות כתובות דף סט ע"ד
יג/ב ס' הנייר עמ' קסו
יג/ב עמודי שלמה ח"ב עמ' ו
יג/ב פד"ר ח"ה עמ' 39
יג/ב פרפרת משה ח"א עמ' תצה
יג/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קסח, שצח
יג/ב תחומין ח"ח עמ' 100
יג/ג אגרות משה ח"ח עמ' רסב
יג/ג אדני היד החזקה
יג/ג אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש ל עמ' 125
יג/ג אמת ליעקב נשים עמ' קא {מפץ או מחצלת}
יג/ג אנצי"ת ע' בעל הע' 27
יג/ג אשר למלך
יג/ג ברור הלכה כתובות סד ע"ב ציון ב
יג/ג גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף נו ע"ג
יג/ג דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' רמז
יג/ג הר המלך ח"ד עמ' כט
יג/ג זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' יד
יג/ג חנא וחסדא ח"ג דף קצ ע"ד
יג/ג מגן שאול (קצנ') עמ' רלט
יג/ג מחקרי משפט ח"ד עמ' 209, 216
יג/ג מילי דמרדכי
יג/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
יג/ג משנת יעקב
יג/ג משרת משה (נבר)
יג/ג נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שטז
יג/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' קסח, שצח
יג/ג קרית מלך
יג/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריט
יג/ג שמן המשחה (קושטא) דף סא ע"ג
יג/ג שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 216
יג/ג תשובה שלמה חו"מ סי' יג
יג/ד בית אהרן וישראל גל' טז עמ' קט
יג/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שיג
יג/ד חנא וחסדא ח"ג דף לה ע"ד
יג/ד לבושה של תורה סי' סג אות כז, סי' סז אות א
יג/ד נתן פריו ב"מ עמ' שסז
יג/ד פד"ר חי"ט עמ' 179
יג/ד קרית מלך
יג/ד קרן הצבי מצוה סג אות ג, מצוה פג אות כ
יג/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סא
יג/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שסא {תכשיטים}
יג/ה אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש ל עמ' 125
יג/ה אמרי משפט ח"א עמ' רסד
יג/ה אנצי"ת ע' בעל הע' 379
יג/ה יוסף את אחיו עמ' עו
יג/ה לב שלם [שטמ"ק כתובות דף מה מהספר]
יג/ה מגידות (תשמ) עמ' קפט
יג/ה משנת יעקב
יג/ה משנת ר' אהרן נדרים עמ' קצב
יג/ה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קנט
יג/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריט
יג/ה שו"ת הרדב"ז סי' אלף רח
יג/ה שמן המשחה (קושטא) דף סב ע"ב
יג/ו אדני היד החזקה
יג/ו אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קנד
יג/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יג/ו בכורי גשן סי' יא פרקים א-ג, ה
יג/ו גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף נב ע"א, נו ע"ב
יג/ו דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' נט
יג/ו דינא דחיי ח"א דף פב ע"ב
יג/ו הדין האישי בישראל עמ' 271
יג/ו התורה והמדינה ח"ט עמ' רטו, קובץ יא עמ' תצג
יג/ו כנסת ישראל (ששון) דף כה ע"ג-ע"ד {בני ובנותיו בני שש, נותן להם לפי צרכם בלבד}
יג/ו לב שלם [תקון סופרים דף קסב ע"א]
יג/ו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רמו-רמז
יג/ו מגל ח"י עמ' 51
יג/ו מחקרי משפט ח"ב עמ' 221, ח"ד עמ' 209, 216
יג/ו מחקרים במשה"ע עמ' 129
יג/ו מלאכת שמואל עמ' נב, קטז-קיז
יג/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' לד, לט {כפי צרכן}
יג/ו משנה הלכות כתובות דף צא ע"א
יג/ו משנת יעקב
יג/ו ס' גירושין לרשב"ח עמ' 71
יג/ו סיני ס' יובל עמ' שמ
יג/ו עזר משפט עמ' פא, קצא
יג/ו פד"ר ח"א עמ' 242, ח"ב עמ' 281, ח"ט עמ' 256
יג/ו קרית מלך
יג/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריט [באור הגר"א אהע"ז עג ס"ק ט], סי' רכד
יג/ו שו"ת רשב"ש עמ' תד
יג/ו שערי צדק ח"ג עמ' 427-428 {כפי צרכם בלבד}
יג/ו שפת אמת מועדים ח"ב עמ' 182
יג/ו תחומין ח"א עמ' 266, ח"ז עמ' 261
יג/ז ברור הלכה כתובות מח ע"א ציון ג
יג/ז חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' י לדף קז
יג/ז חוקות הדיינים ח"ג עמ' פח
יג/ז לב שלם [דינא דחיי לאוין דף פב ע"ג]
יג/ז לבושה של תורה סי' סד אות ג {אין לה בעל שתתקשט}
יג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ז משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 182 {כפר, עיר, כרך}
יג/ז נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קמג ע"ד
יג/ז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רלא
יג/ז פד"ר ח"א עמ' 307
יג/ז פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף נח ע"ד
יג/ז ראשי בשמים (רבין) עמ' רעז
יג/ז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רא
יג/ז שם טוב
יג/ז שמן המשחה (קושטא) דף סג ע"ה
יג/ח אבן ישראל (פישר)
יג/ח אנצי"ת ע' בעל הע' 466, 470
יג/ח ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יג
יג/ח בית אהרן וישראל גל' יז עמ' קי
יג/ח בית יעקב (מליסא) סי' עד ס"א
יג/ח ברור הלכה כתובות עא ע"ב ציון ב
יג/ח חסדי דוד ח"ג עמ' קנב
יג/ח ישמח לב אהע"ז דף טו ע"ב {מל"מ}
יג/ח מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' עד ס"ק ה]
יג/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רסה
יג/ח משק ביתי סי' קסה (עב ע"א)
יג/ח ס' גירושין לרשב"ח עמ' 71
יג/ח קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' צב {מ"מ}
יג/ח קרית מלך רב
יג/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' רפג
יג/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריט
יג/ח שם טוב
יג/ט אנצי"ת ע' בעל הע' 472, 473
יג/ט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יג
יג/ט באר מרים פ"ה הי"ב אות א
יג/ט מראה הפנים כתובות מד ע"א
יג/ט נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' לו אות ד
יג/ט קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות יג
יג/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריט
יג/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שמב
יג/ט שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קנב
יג/ט שער המלך
יג/י אדני היד החזקה
יג/י אנצי"ת ע' בעל הע' 476, 508
יג/י ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יג
יג/י בית יעקב (מליסא) סי' עד ס"א
יג/י ברור הלכה כתובות עב ע"א ציון ו
יג/י גט מקושר (צינץ) עמ' תשטז
יג/י חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קט
יג/י מחקרי משפט ח"ג עמ' 184
יג/י שדה הארץ ח"ג דף לא ע"ב
יג/י שם טוב
יג/יא אם המלך עמ' קלב
יג/יא אנצי"ת ע' בעל הע' 491, 496, 498, 499
יג/יא בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' סא אות א
יג/יא בני בנים ח"א עמ' קלו
יג/יא בני בנים ח"א עמ' קלז {מ"מ}
יג/יא דברות אליהו ח"ו עמ' קמג-קמד
יג/יא דעת הרמב"ם עמ' 88
יג/יא הרמב"ם - שמרנות עמ' 256
יג/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 121
יג/יא זאת ליעקב ויקרא עמ' סה
יג/יא ישועות כהן לקוטים סי' ח ס"ק ב
יג/יא לבושה של תורה סי' י אות א[ד], סי' לא אות ה, סי' לד אות יב, סי' עח אות יג, סי' פ אות ח[ג], סי' פג אות טו
יג/יא להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קנט, קעג, קפה
יג/יא משיבת נפש עמ' פח, רטז
יג/יא נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' טז אות ב
יג/יא נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לד אות ז
יג/יא סיני ק עמ' תפא
יג/יא פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 216
יג/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' שצח
יג/יא קרית מלך
יג/יא שפתי דעת ח"ג עמ' קיד
יג/יא תחומין חי"ג עמ' 296
יג/יב אדני היד החזקה
יג/יב אנצי"ת ע' בעל הע' 482, 483
יג/יב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יג
יג/יב בד קודש (דאנון)
יג/יב בית יעקב (מליסא) סי' עד ס"א
יג/יב ברור הלכה כתובות עא ע"ב ציון ט
יג/יב כפייה בגט עמ' קפג
יג/יב לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף פה ע"א]
יג/יב נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רנ ע"ד {מ"מ}
יג/יב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' ת
יג/יב ס' גירושין לרשב"ח עמ' 68
יג/יב עטרת שלמה ח"א עמ' קפח
יג/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' רפג, רפה
יג/יג אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש ל עמ' 125
יג/יג אנצי"ת ע' בעל הע' 489, 491, 493, 494
יג/יג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יג
יג/יג בד קודש (דאנון)
יג/יג בית יעקב (מליסא) סי' עד ס"א {מ"מ}
יג/יג דברות משה נדרים עמ' קעז
יג/יג דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' שה {תלך ותיאסר שבת אחת ותמתין}
יג/יג חוות בנימין ח"ב עמ' שטז-שיז
יג/יג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קט
יג/יג לב שלם [נתיבות משפט דף רנ ע"ד]
יג/יג להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קעו
יג/יג מעיני המים
יג/יג מראה הפנים כתובות לח ע"ב
יג/יג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תא
יג/יג ס' גירושין לרשב"ח עמ' 68
יג/יג פד"ר ח"ח עמ' 109
יג/יג פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 217
יג/יג קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' צא {מ"מ}
יג/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריט
יג/יג שם טוב
יג/יג שם יוסף (אליקים)
יג/יד אבקת רוכל (תשעז) עמ' שכא
יג/יד אדני היד החזקה
יג/יד אור הישר [דברי ריבות סי' קמ]
יג/יד אנצי"ת ע' בעל הע' 425-427, 429, 430
יג/יד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יג
יג/יד בית מאיר (תשע) סי' עד ס"י עמ' לג
יג/יד דבר יהושע (שו"ת) ח"ה אהע"ז סי' יד
יג/יד דבר משה (אמריליו) ח"א דף קנד ע"ד
יג/יד דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' רמט
יג/יד דברי ריבות (תשעב) עמ' רז
יג/יד דינא דחיי ח"א דף פג ע"א
יג/יד דרכי חושן ח"ג עמ' פז
יג/יד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רכה
יג/יד חוות בנימין ח"ב עמ' רס, שכ, שכא
יג/יד יביע אומר ח"ג אהע"ז סי' יח אות א
יג/יד יכין ובועז ח"א סי' קכב עמ' 293
יג/יד כפייה בגט עמ' קפג
יג/יד כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' טז
יג/יד לב אריה (הורביץ) עמ' לד
יג/יד מחקרי ארץ אהע"ז סי' ד
יג/יד מלאכת שמואל עמ' מט-נה
יג/יד מלבושי יו"ט ח"ב דיני חזקות סי' יב
יג/יד מעשה בצלאל סי' תקיא
יג/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יד משנה הלכות ח"ז סי' קנג
יג/יד משפטי שאול - פסקי דין עמ' נ-נא
יג/יד ס' הנייר עמ' קסו
יג/יד סיני ס' יובל עמ' שלח-שמב
יג/יד עזר משפט עמ' כג, כה-כח
יג/יד עטרת שלמה ח"א עמ' קפח-קצ
יג/יד עמודי שלמה ח"ב עמ' ו
יג/יד פד"ר ח"א עמ' 205, 207, 212, ח"ג עמ' 302, 309, ח"ו עמ' 17
יג/יד פד"ר חכ"א עמ' 246
יג/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' קסח, שצח
יג/יד קיצור סמ"ג עמ' 184
יג/יד קרית מלך
יג/יד ר"י ששפורטש עמ' 352
יג/יד שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קסח, המיוחסות סי' קב, מכ"י סי' קעד
יג/יד שו"ת ר"ח כפוסי דף ז, ח
יג/יד שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 194
יג/יד תחומין ח"ז עמ' 258, חט"ו עמ' 220
יג/יד תשורת שי מהדו"ק סי' תקעח
יג/טו אדני היד החזקה
יג/טו אנצי"ת ע' בעל הע' 432
יג/טו ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יג
יג/טו בית אהרן וישראל גל' טז עמ' קה, גל' יז עמ' קיא
יג/טו דינא דחיי ח"א דף פג ע"ב
יג/טו דרך חיים (תשע) פ"א הערה 906
יג/טו יעיר אזן דף פב ע"א
יג/טו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קמ
יג/טו ס' הנייר עמ' קסו
יג/טו עטרת שלמה ח"א עמ' קפט
יג/טו עמודי שלמה ח"ב עמ' ו
יג/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' קסח
יג/טו קרית מלך
יג/טו שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 115
יג/טז אוצר א"י ח"א עמ' 114, ח"ד עמ' 12, ח"ו עמ' 105, 147
יג/טז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יד
יג/טז אשר לשלמה (אשכנזי)
יג/טז אשר לשלמה (אשכנזי) דרשות דף ט ע"א {מל"מ}, ט ע"ד {לב מבין}
יג/טז בית אהרן וישראל גל' יז עמ' קיב
יג/טז דינא דחיי ח"א דף פג ע"ג
יג/טז המעלות לשלמה עמ' שא, תטו
יג/טז יד המלך (לנדא)
יג/טז לחם רב (בוטון) סי' נה
יג/טז לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קפז
יג/טז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 300 {מדינות - ערים}
יג/טז משנה הלכות כתובות דף קמג ע"ד
יג/טז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שפג
יג/טז עטרת שלמה ח"א עמ' קצא
יג/טז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קצז
יג/טז פד"ר ח"ה עמ' 51, ח"ח עמ' 50
יג/טז צהר גל' ט עמ' 21
יג/טז צרור הכסף (הראשון) עמ' קסח
יג/טז שו"ת הריב"ש עמ' רב
יג/טז שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' רצא
יג/טז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קמג
יג/טז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קסב
יג/טז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקפ
יג/טז שם טוב
יג/טז תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 869
יג/יז אדני היד החזקה
יג/יז אהלי יהודה (אמדו)
יג/יז אוצר א"י ח"א עמ' 110, ח"ו עמ' 105
יג/יז אור הישר [דברי ריבות סי' קצא, ת]
יג/יז אות היא לעולם ח"ב דף סז ע"ד {מל"מ}, סח ע"ב {לב מבין}, סח ע"ד {בני אהובה}
יג/יז איכות הסביבה עמ' 15
יג/יז אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רסז
יג/יז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יד
יג/יז בד קודש (דאנון)
יג/יז בית אהרן וישראל גל' יז עמ' קיב-קיד, גל' יח עמ' פא-פג {אין לאשה כח לכפות ללכת לארץ שלה}
יג/יז בית יעקב (מליסא) סי' עה ס"א, ס"ב
יג/יז בני דוד
יג/יז ברור הלכה כתובות קי ע"א ציון ט
יג/יז ברך יצחק (ברכה) פ' חיי שרה {כופין אותה ויוצאה}
יג/יז ברך משה (גלנטי) סי' י דף לד ע"ד
יג/יז דברי ריבות (תשעב) עמ' רצג, תקעט
יג/יז דינא דחיי ח"א דף כד ע"ג, פד ע"ג
יג/יז הגהות חבר בן חיים
יג/יז התורה והמדינה ח"ד עמ' צח, קובץ ט עמ' קפה
יג/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תח
יג/יז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רנב
יג/יז חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קכד ד"ה והדר
יג/יז חנא וחסדא ח"ג דף נז ע"ד
יג/יז חקרי לב (הימן) בראשית עמ' נט
יג/יז יצחק ירנן
יג/יז כבודה של תורה ח"ג עמ' צ
יג/יז כתר אפרים עמ' קפו
יג/יז לב מבין
יג/יז לב שלם [מגילת ספר לאוין דף כה ע"א וע"ד, כו ע"א]
יג/יז מגילת ספר לאוין דף כה ע"א וע"ד, כו ע"א
יג/יז מעיני המים
יג/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יז משנת יעקב
יג/יז נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 495
יג/יז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שפד-שפה, שפז, שצ
יג/יז סודו של המשפט העברי עמ' 368
יג/יז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קצז
יג/יז עמודי שלמה ח"ב עמ' ז {הגהמ"י אות ה}
יג/יז ענפי ארז (זי') דף צח ע"א {צ"פ}
יג/יז פד"ר ח"א עמ' 273, ח"ה עמ' 22, 50, 52, 190, ח"ח עמ' 25, 50
יג/יז פנים חדשות [מהר"ם אלשיך סח]
יג/יז צהר גל' ט עמ' 21
יג/יז צרור הכסף (הראשון) עמ' קסח
יג/יז קרית מלך
יג/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריט
יג/יז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שטו
יג/יז שו"ת הרדב"ז סי' תלה
יג/יז שו"ת הרדב"ז סי' תלה
יג/יז שו"ת הריב"ש עמ' עה, רב
יג/יז שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' קמז הערה 42
יג/יז שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' יח דף לא
יג/יז שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' מה
יג/יז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קעה, שיז
יג/יז שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב סי' תלא עמ' תנג, ח"ג סי' תקסד עמ' שעו
יג/יז שו"ת מהר"ש לובלין עמ' רלח
יג/יז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקעט
יג/יז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שעג
יג/יז שו"ת ר"ח כפוסי דף ו
יג/יז שם טוב
יג/יז שנה בשנה תשמז עמ' 190-191
יג/יז תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 869
יג/יח אות היא לעולם ח"א דף קמד ע"ג
יג/יח אמה של מלכות עמ' 147
יג/יח ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יד
יג/יח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קצו
יג/יח ברור הלכה כתובות קי ע"א ציון ט
יג/יח דינא דחיי ח"א דף כה ע"ג, פה ע"ג
יג/יח המאיר לארץ [יש"ש ב"ק דף פה סי"ד]
יג/יח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמא
יג/יח חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שעה
יג/יח חנא וחסדא ח"ג דף נז ע"ב, ס ע"א
יג/יח חסדי דוד ח"ג עמ' קפג
יג/יח יוסף את אחיו עמ' יד {כרשב"ג}
יג/יח יפה תואר (תשעח) ח"ב עמ' שעז
יג/יח כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף צ ע"א
יג/יח לב מבין
יג/יח לב שלם [מגילת ספר לאוין דף כו ע"ד]
יג/יח מגילת ספר לאוין דף כו ע"ד
יג/יח משיבת נפש עמ' רו
יג/יח משנה הלכות כתובות דף קמה ע"ב
יג/יח משנת יעקב
יג/יח נחל איתן
יג/יח סוכת דוד (שירירו) דף סה ע"ד
יג/יח עמודי שלמה ח"ב עמ' ז
יג/יח עמק המלך (לבוב)
יג/יח פד"ר ח"ה עמ' 56
יג/יח קרית מלך
יג/יח שו"ת הריב"ש סי' פא, קעז, עמ' עה, רב
יג/יח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקפ
יג/יח שולי הגליון עמ' ע
יג/יח תורה שלמה בראשית פי"ט אות קו {נוה היפה בודק}
יג/יט אדני היד החזקה
יג/יט אוצר א"י ח"א עמ' 114, ח"ד עמ' 236, ח"ו עמ' 105
יג/יט אור הנר (ראטה) עמ' 12
יג/יט אור הרעיון עמ' רמד {כפיית בן הזוג לעלות}
יג/יט אורי חיים ח"א עמ' נט
יג/יט אורים גדולים (תשסג) עמ' תו
יג/יט אמה של מלכות עמ' 147
יג/יט אמונת עתיך גל' 121 עמ' 90
יג/יט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יד
יג/יט ארץ חמדה (ישראלי) עמ' מג
יג/יט ברור הלכה כתובות קי ע"ב ציון ד
יג/יט ברקאי ח"ג עמ' 110 {כופים אשה לעלות לא"י}
יג/יט גשר יהושע עמ' 225
יג/יט דינא דחיי ח"א דף פו ע"א
יג/יט דרישת ציון (תשסב) עמ' 31 {כפייה לעלות לא"י בזה"ז}
יג/יט הגהות חבר בן חיים
יג/יט הדרת אפרים ח"ב עמ' קג
יג/יט הר המלך ח"ז עמ' תריב
יג/יט התורה והמדינה ח"ט עמ' קפו, קצד, קצו
יג/יט חוקות הדיינים ח"ב עמ' קצה
יג/יט חנוכת הבית עמ' כו
יג/יט ישועות עוזו עמ' 105
יג/יט ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 56
יג/יט כתבי מהר"ם איררה עמ' רמד {השמיט ירושלים}
יג/יט לב אריה (הורביץ) עמ' קפח
יג/יט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' רנד
יג/יט משנה הלכות כתובות דף קמד ע"א
יג/יט משנת המדינה עמ' 16, 18
יג/יט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ג-ד
יג/יט נועם חי"ד עמ' רצז
יג/יט נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 243, 296, 483
יג/יט נשמה של שבת עמ' 463
יג/יט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שפה, שפח
יג/יט סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רכד
יג/יט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' עו
יג/יט פד"ר ח"ה עמ' 23, 31, 40, חי"ב עמ' 138
יג/יט צהר גל' ט עמ' 9, 10
יג/יט צפונות טז עמ' לג
יג/יט קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות יט
יג/יט קרן הצבי מצוה נג אות ד
יג/יט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רסא {השמיט שכופים}
יג/יט שו"ת הריב"ש עמ' רב
יג/יט שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' עז
יג/יט שו"ת רשב"ש עמ' א, ד
יג/יט תחומין ח"ה עמ' 185
יג/כ אוצר א"י ח"א עמ' 114, ח"ג עמ' 59, ח"ו עמ' 105
יג/כ אוצרות הרמב"ם
יג/כ אור הרעיון עמ' רמד
יג/כ אורי חיים ח"א עמ' נט
יג/כ אמה של מלכות עמ' 147
יג/כ אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' רל
יג/כ ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יד
יג/כ ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' ב
יג/כ ארשת צבי עמ' מז
יג/כ בין השורות עמ' רכט
יג/כ בכורי הארץ עמ' 141 {כל מקום בא"י}
יג/כ ברור הלכה כתובות קי ע"ב ציון ד
יג/כ דברות אליהו ח"ב עמ' ג
יג/כ דברות משה גיטין עמ' תקמג
יג/כ הר המלך ח"ז עמ' תמג-תנח
יג/כ התורה והמדינה ח"ג עמ' קנו, קובץ ט עמ' קפו, קצד
יג/כ זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' א ענף ב ס"ק א {ירושלים}
יג/כ זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' ד ס"ק ו
יג/כ חיים ומלך
יג/כ יחוה דעת ח"ג עמ' רכ
יג/כ ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 56
יג/כ לב אריה (הורביץ) עמ' קפז-קפח
יג/כ לב שלם [מגילת ספר לאוין דף כז ע"ב-ע"ג]
יג/כ מגילת ספר לאוין דף כז ע"ב-ע"ג
יג/כ מחקרי ארץ אהע"ז סי' ה
יג/כ מחקרים במשה"ע עמ' 175
יג/כ מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' רנד
יג/כ משנה הלכות כתובות דף קמד ע"ב
יג/כ משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קצח {כופים לעלות}
יג/כ משנת המדינה עמ' 16
יג/כ משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ה
יג/כ נועם חכ"א עמ' שה [ציץ אליעזר חי"ג סי' כב]
יג/כ נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 162, 172 {פרשת המלך}, 191, 202, 257, 340 {פרשת המלך}, 363
יג/כ נשמה של שבת עמ' 463
יג/כ נשמת כל חי ח"א דף עח ע"ב
יג/כ נתן פריו גיטין עמ' ד
יג/כ עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' סא
יג/כ עמק החכמה עמ' כט {כפיית האשה בזה"ז}
יג/כ פאר הלבנון ח"א סי' א אות כג {לירושלים}
יג/כ פד"ר ח"ה עמ' 23, 31, 184, ח"ח עמ' 20, 23, 24
יג/כ צהר גל' ט עמ' 9, 10
יג/כ שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רכג, שעז
יג/כ שו"ת הריב"ש עמ' עה
יג/כ שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' עז
יג/כ שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קלט
יג/כ שו"ת רשב"ש עמ' א, ד
יג/כ שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 181
יג/כ שערי המקדש סי' לא אות ה, סי' לג אות א, ד
יג/כ תחומין ח"ח עמ' 113, 312, חט"ז עמ' 240, חי"ז עמ' 98


יד/203 הלכות אישות פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ יד פשוטה
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מעשה רקח
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ פרשת המלך
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' כח
יד/א אדם וביתו (תשסב) עמ' 62
יד/א אדם וביתו (תשסט) עמ' 73
יד/א אדני היד החזקה
יד/א אהל יצחק גיטין עמ' תשמז
יד/א אורח ישראל סי' יד אות יא
יד/א אוריתא טו עמ' קל-קלא
יד/א אמרי דוד (שליסל) דף לח ע"ג
יד/א אמת ליעקב מקרא עמ' יג
יד/א ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טו
יד/א אשר למלך
יד/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יד/א ברור הלכה כתובות סב ע"א ציון א, ג
יד/א ברור הלכה כתובות סב ע"ב ציון ד
יד/א דברות משה יבמות עמ' רמה, גיטין עמ' תקכג
יד/א דברות משה סנהדרין עמ' תרלד
יד/א דינא דחיי ח"א דף פז ע"א
יד/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שא
יד/א הר המלך ח"ח עמ' כט
יד/א זכרון סופרים {תלמידי חכמים עונתן וכו'} [עיין תוס' יו"ט פ"ה דכתובות משנה ו (ויובן לפי"ז דלא אמר בכתובות דף סב בליל שבת אלא מליל שבת לליל שבת, ועיין עט"ז או"ח סימן ר"מ, דמעיקר התקנה פ"א בשבוע, אלא שהת"ח בחרו להן לפי דרכם בליל שבת. ועיין עוד בריש ספר אמרי דוד על תרי"ג מצות בהסכמת הגאון ערוגת הבשם לענין שאם הי' חל ליל טבילה באמצע שבוע שפטור אז בעונת ליל שבת וכו', שהוא מסתעף ג"כ עפ"י הנ"ל והבן)]
יד/א חוקות הדיינים ח"ג עמ' רכה
יד/א חסדי דוד ח"ג עמ' קמ
יד/א יד המלך (פלומבו)
יד/א יד פשוטה מדע עמ' רפב
יד/א כל בו ח"ה עמ' קלח
יד/א מעיל צדקה (לנדסופר) סי' נא
יד/א משאת מרדכי ב"ק עמ' רצט
יד/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' פז
יד/א משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' שיט {ת"ח}
יד/א משנת יהודה ח"ב פ"ל הי"ד
יד/א משפטי שאול - פסקי דין עמ' קמ, קמח, קנג
יד/א נרות אהרן
יד/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רסא-רסב
יד/א פד"ר חי"ח עמ' 7
יד/א פד"ר חכ"א עמ' 229
יד/א פי' ר"א מן ההר יבמות מג ע"ב
יד/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צט ע"א
יד/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קסח, שצט
יד/א ר"י ששפורטש עמ' 397
יד/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכ
יד/א שו"ע הרב או"ח סי' רפ ס"א
יד/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שסה
יד/א שו"ת רשב"ש עמ' ת
יד/א שם טוב
יד/א שמוש חכמים ג עמ' לז
יד/א תהלה לדוד (והרמן) פ"קיב פסוק א הערה ט {עונת ת"ח}
יד/א תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רצו
יד/ב אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' כח
יד/ב אדם וביתו (תשסב) עמ' 62
יד/ב אדם וביתו (תשסט) עמ' 73
יד/ב אוריתא טו עמ' קל
יד/ב אמת ליעקב נשים עמ' ק {שתים ושלש שנים}
יד/ב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טו, לו
יד/ב אשר למלך
יד/ב בית אהרן וישראל גל' יח עמ' פה
יד/ב ביתאל ח"א דף סד ע"א
יד/ב ברור הלכה יבמות סב ע"ב ציון ו פרק ו
יד/ב ברור הלכה כתובות סב ע"א ציון ג פסקה ב
יד/ב ברור הלכה כתובות סב ע"ב ציון ב, ג
יד/ב בשמים ראש סי' קכ
יד/ב בתורתו יהגה ח"ב עמ' תד {תלמידי חכמים יוצאים לת"ת}
יד/ב גט מקושר (צינץ) עמ' תרסג
יד/ב דברי מרדכי (קרישפין) דף טז ע"ג
יד/ב דינא דחיי ח"א דף עא ע"ד, פז ע"א
יד/ב הגהות חבר בן חיים
יד/ב המשפט העברי עמ' 655
יד/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שא
יד/ב התורה והמדינה ח"ה עמ' קיד
יד/ב זכר יהודה עמ' שד
יד/ב חוקות הדיינים ח"ג עמ' רכה
יד/ב חותמי ברכה תשובה קמט אות א
יד/ב חי' חתם סופר
יד/ב יד פשוטה מדע עמ' רסט
יד/ב יכין ובועז ח"א סי' מא
יד/ב ישועות יעקב נשים עמ' רעא
יד/ב מחנה דוד (בונאן) דף כ ע"ב {לא ימנע}
יד/ב מעיני המים
יד/ב מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' קמט]
יד/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ב משנה הלכות ח"ו סי' רנא {כר"א בר אהבה}
יד/ב משנה הלכות ח"ו סי' רנא, ח"ז סי' קכח
יד/ב משנה הלכות כתובות דף פו ע"א
יד/ב משנת יעקב
יד/ב משפטי שאול - פסקי דין עמ' קמא, קמד
יד/ב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רסא-רסב
יד/ב ס' הנייר עמ' קסו
יד/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שמח {ראב"ד}
יד/ב פד"ר חי"ח עמ' 7
יד/ב פני אברהם (פרלמן) דף סו ע"ג
יד/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קסח, שצט
יד/ב קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א סי' יג
יד/ב ר' אליהו פרדס - קובץ לזכרו עמ' נ-נא
יד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רסו
יד/ב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קלח
יד/ב שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' רצג
יד/ב שו"ת רשב"ש עמ' שיב
יד/ב שמוש חכמים ג עמ' לז
יד/ב שרשים במועדות עמ' קיב
יד/ב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רצו-רצז
יד/ב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רח-רט {התלמידים יוצאין לתלמוד תורה שלא ברשות, אם רשאים לצאת לצורך קיום מצוה אחרת}
יד/ג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' לה אות א
יד/ג אשר למלך
יד/ג באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' יח
יד/ג בית אהרן וישראל גל' יח עמ' פה
יד/ג בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' לג אות א-ב
יד/ג בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' מז אות א
יד/ג ברור הלכה יבמות מג ע"ב ציון ב
יד/ג דברות אליהו ח"ו עמ' קכ {אוכל פירות נכסיה - לא נקט שהפירות שלו}
יד/ג דברות משה יבמות עמ' רמה, תקנד
יד/ג המעמד האישי בישראל עמ' 160
יד/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 258
יד/ג התורה והמדינה ח"ט עמ' רסה
יד/ג ויואל משה מאמר ג סי' ב
יד/ג ויואל משה עמ' תה
יד/ג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מא ד"ה עוד
יד/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רנ
יד/ג כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף עא ע"ב
יד/ג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 340, 341, 344
יד/ג משנה הלכות כתובות דף מט ע"ד, נ ע"א
יד/ג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קט
יד/ג משנת עזר ח"א עמ' סג
יד/ג נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קסג ע"א
יד/ג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שס
יד/ג ס' גירושין לרשב"ח עמ' 61
יד/ג עבודת הזבח תמורה סי' יג ס"ק ב
יד/ג עטרת שלמה ח"א עמ' קצו
יד/ג פד"ר ח"ב עמ' 89
יד/ג פסקי אליהו ח"ד עמ' כ
יד/ג פרי האדמה ח"א וח"ג
יד/ג פרפרת משה ח"א עמ' תצה
יד/ג צהר גל' יב עמ' 28 {האם ראוי לשאת כמה נשים}
יד/ג קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קמג
יד/ג קרית מלך
יד/ג רבוי נשים בישראל עמ' 41, 49
יד/ג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמז
יד/ג שו"ת הרדב"ז סי' תתקצא
יד/ג שו"ת הריב"ש עמ' פב
יד/ג שו"ת הרשב"א ח"ד סי' שיד
יד/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' סא דף קע
יד/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רלח
יד/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קב
יד/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קטז
יד/ג שו"ת רשב"ש עמ' סב
יד/ג שמחה לאיש (אלישר) דף לד ע"א
יד/ג שעורי אבני עזר ח"א עמ' מד
יד/ג תמורות במעמד האשה במשפט העברי עמ' 162
יד/ד אשר למלך
יד/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יד/ד בית אהרן וישראל גל' יח עמ' פב
יד/ד ברור הלכה יבמות מג ע"ב ציון ב
יד/ד דברות משה יבמות עמ' תקנג, גיטין עמ' תקכג
יד/ד דברות משה סנהדרין עמ' תרלד {עונתן לפי מנין}
יד/ד ואם תאמר ח"ד קושיה 1307
יד/ד חותמי ברכה תשובה קמט אות א
יד/ד כרם שלמה (אהרמן) יבמות מד ע"א
יד/ד לבב דוד
יד/ד מאיר נתיבים עמ' 172
יד/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 340, 341, 344
יד/ד מעמד האשה עמ' 214
יד/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' פז
יד/ד נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קסג ע"א
יד/ד עבודת הזבח תמורה סי' יג ס"ק ב
יד/ד עמק המלך (לבוב)
יד/ד פד"ר חי"ב עמ' 62
יד/ד צהר גל' יב עמ' 28
יד/ד רבוי נשים בישראל עמ' 50
יד/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכ
יד/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תה
יד/ד שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 118
יד/ד תחומין ח"ח עמ' 413
יד/ה אדם וביתו (תשסב) עמ' 63
יד/ה אדם וביתו (תשסט) עמ' 73
יד/ה אנצי"ת ע' בעל הע' 499
יד/ה ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יג
יד/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רעד
יד/ה באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' טו, יח
יד/ה יד פשוטה מדע עמ' רפב
יד/ה כל נדרי פ' מג הע' יד
יד/ה לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף פה ע"א, שו"ת הרשב"ש סי' תקמז דף קח ע"ב]
יד/ה מחקרים במשה"ע עמ' 180
יד/ה מרחשת ח"ב סי' ט אות ו
יד/ה ס' גירושין לרשב"ח עמ' 68
יד/ה סיני ק עמ' תפא
יד/ה עזר משפט עמ' עו {הגהמ"י}
יד/ה פד"ר ח"ז עמ' 204, חי"ח עמ' 277
יד/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' תב-תג
יד/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קסה {הגהמ"י אות ב}
יד/ה שורת הדין ח"ב עמ' פה {הגהמ"י}
יד/ה שם טוב
יד/ה תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רצז
יד/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' יד
יד/ו אור עולם (שניאורסון) עמ' 804
יד/ו אמרות טהורות (ישראל) דף ז ע"ב
יד/ו ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יג
יד/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' רסז
יד/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קג-קד
יד/ו באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף טו
יד/ו באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף טו
יד/ו בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' סט
יד/ו בית יעקב (מליסא) כתובות עא ע"א ד"ה וליישב
יד/ו בית מאיר (תשע) סי' עב ס"א עמ' כו
יד/ו ברור הלכה כתובות סא ע"ב ציון ד
יד/ו ברור הלכה כתובות ע ע"א ציון ד פסקה ג
יד/ו ברור הלכה נדרים טו ע"ב ציון ה
יד/ו ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' סח
יד/ו ברית אברהם (פרנס) עמ' תקפג
יד/ו בשמים ראש סי' ז
יד/ו דרכי משה ח"א שמעתתא ב פ' א
יד/ו הערות ר"מ הרשלר לס' המכתם תענית י ע"א הערה 47
יד/ו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קנד-קנה, קעט, קפג, קצ, קצג, תקו
יד/ו הר המלך ח"ח עמ' ל
יד/ו חוקות הדיינים ח"ג עמ' רכא-רכב
יד/ו חזו"א על הרמב"ם
יד/ו חי' הגרנ"ט סי' מו
יד/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צג
יד/ו חי' כתב סופר כתובות עמ' קכא, קמג
יד/ו חי' מהרי"א צטרון עמ' פג-פד
יד/ו חי' ר' שמואל נדרים עמ' קיב
יד/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קנד, קסא
יד/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רעד {בני אהובה}
יד/ו ישועות יעקב נשים עמ' רפח {הגהמ"י}
יד/ו לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף פא ע"ב וע"ד]
יד/ו מוריה גל' רמא עמ' פב-פג
יד/ו מסורה ח"ט עמ' נג
יד/ו משאת המלך ח"ב סי' רב {ראב"ד}
יד/ו משנת יעקב הפלאה עמ' קמב-קמה
יד/ו משנת רבנו עמ' כב
יד/ו משפטי שמואל (ורנר, שו"ת) סי' כג
יד/ו נחלת יצחק קידושין סי' לא
יד/ו נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רמה ע"א {הגהמ"י}
יד/ו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שצד-שצה
יד/ו ס' גירושין לרשב"ח עמ' 63
יד/ו פד"ר ח"ז עמ' 81
יד/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צח ע"ג
יד/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' רעג-רעד
יד/ו ר' אליהו פרדס - קובץ לזכרו עמ' נ
יד/ו ר"י ששפורטש עמ' 396
יד/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריח, רכ
יד/ו שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' א
יד/ו שו"ת מהר"י וייל סי' א
יד/ו שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 298
יד/ו שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קמט
יד/ו שער המלך ח"ב עמ' קמ
יד/ו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רכח, רלב
יד/ו תולדות יעקב (מאהלר) עמ' ס
יד/ו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קפ {לח"מ}
יד/ו תחומין חי"א עמ' 197-196
יד/ז אדם וביתו (תשסב) עמ' 62
יד/ז אדם וביתו (תשסט) עמ' 73
יד/ז אהל שרה לאה עמ' תתצה
יד/ז אוצרות הרמב"ם
יד/ז אור הישר [חתם סופר השמטות סי' קצח]
יד/ז איים בים כתובות סי' נט אות א {האיפור של לא יגרע}
יד/ז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טו
יד/ז בית יעקב (מליסא) סי' קיז ס"י
יד/ז בית שערים או"ח סי' י
יד/ז בני בנימין (נבון) ח"א דף סג ע"ב
יד/ז בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שלח
יד/ז דברות אליהו ח"ד עמ' רל {כדי לצערה}
יד/ז דינא דחיי ח"א דף עב ע"ב
יד/ז האיר ממזרח כתובות סי' כד אות א {מי שנשתטה בעלה וכו' פוסקין לה צדקה - הטעם שפסק כן}
יד/ז המעמד האישי של הקראים עמ' 62
יד/ז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שא
יד/ז יביע אומר ח"ה אהע"ז סי' יד אות ב {כדי לצערה}
יד/ז ידבר שלום ח"א עמ' קנג
יד/ז לב אריה (הורביץ) עמ' כא
יד/ז להוגה דעות פ"ג ה"ב {ששה חדשים}
יד/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קסא
יד/ז מעמד האשה עמ' 214
יד/ז משך חכמה דברים פל"א פס' יז
יד/ז משנה הלכות ח"ז סי' רמב
יד/ז משנת עזר ח"ב עמ' ריז
יד/ז משפט איש תשיח-תשיט עמ' רצב, רצד, שכז
יד/ז משפטי שאול - פסקי דין עמ' קמ, קמד, קנ, קסא, קסג
יד/ז נתיב אברהם ח"א עמ' קלז-קלח {ימתין ששה חדשים}
יד/ז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רסא-רסב
יד/ז עטרת שלמה ח"א עמ' ק, ח"ב עמ' נג
יד/ז פד"ר ח"ג עמ' 85, ח"ה עמ' 249, חי"ב עמ' 101
יד/ז פד"ר חי"ח עמ' 14, 20, 22 {לצערה}
יד/ז פד"ר חי"ח עמ' 15
יד/ז פני משה (הררי) עמ' נג
יד/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קעג, תד
יד/ז קרית מלך
יד/ז ר"י ששפורטש עמ' 202
יד/ז רנת יצחק משלי עמ' קנט
יד/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רסו
יד/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכ
יד/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קסג
יד/ז שו"ת הרדב"ז סי' אלף קפח
יד/ז שו"ת הרדב"ז סי' אלף קפח
יד/ז שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' א
יד/ז שו"ת מהר"י וייל סי' א
יד/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קסו
יד/ז שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ג סי' ע עמ' מב
יד/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' כח
יד/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קצז
יד/ז שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קעב
יד/ז שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 304
יד/ז שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קסז
יד/ז תורת השליחות עמ' קמ {מל"מ}
יד/ז תחומין ח"א עמ' 9
יד/ז תשובות הרי"ד עמ' שעט
יד/ז תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 205
יד/ח אבן האזל הל' זכיה פ"ו הכ"ד
יד/ח אבני נזר יו"ד סי' תנד אות כט
יד/ח אבני עזר ח"א סי' כה
יד/ח אדם וביתו (תשסב) עמ' 62
יד/ח אדם וביתו (תשסט) עמ' 73
יד/ח אדני היד החזקה
יד/ח אהל חייא עמ' רז
יד/ח אהל יצחק גיטין עמ' שעה
יד/ח אור הישר [שערי תשובות למהר"ם ב"ב שער א סי' נג, תצד, מ"מ לקמן פכ"ג הט"ז והל' יבום פ"ב ה"י]
יד/ח אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 192
יד/ח אוריין תליתאי (תאומים) סי' סא (נד ע"ג) {מאיס עלי כופין להוציא}
יד/ח אורים גדולים (תשסג) עמ' עט
יד/ח אמונת שמואל (תשנט) סי' ח, עמ' לט, מא {הגהמ"י אות ה}
יד/ח אמרי משפט ח"א עמ' קלו
יד/ח אנצי"ת ע' אגרת מרד הע' 12, ע' גרושין הע' 956-958, 960, 963
יד/ח ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 82
יד/ח אשר למלך
יד/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יד/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' נט, סא, סג
יד/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רלד, רסז, רעד, תכז
יד/ח באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' טו, יח
יד/ח בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סז סעיף יט
יד/ח בית אהרן וישראל גל' כ עמ' צז, גל' מו עמ' יד-טו, גל' עה עמ' ח, יא
יד/ח בית אפרים מהדורא תניינא אהע"ז ח"א סי' עא עמ' רעב, סי' עד עמ' שט, שיד-שטו
יד/ח בית דינו של שמואל עמ' 1023
יד/ח בית יעקב (מליסא) סי' עז ס"ב
יד/ח בית מאיר (תשע) סי' עז ס"א עמ' לז {מ"מ}, ס"ב עמ' לח, מ, סי' קטו ס"ו עמ' שעז
יד/ח ביתאל ח"א דף סח ע"ד
יד/ח בנימין זאב סי' פח עמ' רמט
יד/ח בציר אליעזר ח"א דף לז ע"ג-ע"ד {מאיס עלי}
יד/ח ברור הלכה יבמות קיב ע"א ציון ח פרק ג
יד/ח ברור הלכה כתובות סג ע"א ציון ב
יד/ח ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' פח
יד/ח ברכת שלמה אהע"ז עמ' רלד
יד/ח גבורת אנשים (תשע) עמ' רנד, רסב {מ"מ}
יד/ח גדולי שמואל כתובות דף סג
יד/ח גושפנקא דמלכא
יד/ח גט מקושר (צינץ) עמ' תשטז
יד/ח דברות אליהו ח"ד עמ' צא-צו, צט, קלז {שלא יהיו כשבויות חרב}, קלח {מאיס עלי כופים לגרש}
יד/ח דברות אליהו ח"ה עמ' פא, פד, קיב, קלא-קלב {מאיס עלי}
יד/ח דברות אליהו ח"ו עמ' קיח-קיט, קכא-קכב, קכד, קכח
יד/ח דברי טעם סי' קכח (דף קטז ע"א)
יד/ח דברי יואל - שו"ת עמ' רמ
יד/ח דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' רסב {הגהמ"י אות ה}
יד/ח דברי משה (מזרחי) עמ' פג {האומרת מאיס עלי נוטלת בלאותיה קיימים}, פד {מאיס עלי - כופים לגרש}
יד/ח דברים אחדים (קלצקין) עמ' יט {אינה כשבויה - לא נקט שהיא אנוסה}
יד/ח דינא דחיי ח"א דף פז ע"ג
יד/ח דרכי נועם דרוש א
יד/ח הדרת אפרים ח"ב עמ' רס
יד/ח היכל יצחק אהע"ז ח"א סי' א ס"ק לא {מאיס עלי כופים לגרש}, סי' ב ס"ק א-יב, יז, יט, כא-כו, כח, סי' ג ס"ק א-ה, ס"ק יא אות (ד), (ו), (ח), (ט), ס"ק יב-יד, יז, סי' ד ס"ק ב
יד/ח היתר חדר"ג באשה שנשתטית (תמרת) עמ' 13
יד/ח הלכה למשה (אלבז) עמ' קכב, קסג
יד/ח המעמד האישי בישראל עמ' 107 {מ"מ}, 110
יד/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שא
יד/ח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רכב, רכז, רכט
יד/ח התורה והמדינה ח"ד עמ' צט
יד/ח זכור לאברהם (אביגדור) (השמטות דף קנח ע"ג)
יד/ח זכר יהודה עמ' קסז
יד/ח זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פא עמ' פ, תשובות נוספות עמ' קסד, קסו
יד/ח זכרון מלך (צונץ)
יד/ח זעקת דלות עמ' 278, 287 {מ"מ}, 293, 324
יד/ח זרע אנשים סי' לו = זקן אהרן (הלוי) סי' י
יד/ח חוות בנימין ח"ב עמ' רסב, רסג, רסט, רפא, שו, תמד
יד/ח חוקות הדיינים ח"ג עמ' רכט
יד/ח חי' כתב סופר כתובות עמ' קכו
יד/ח חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' כד
יד/ח חמדת שלמה עמ' פט {אמאי ל"ח שמא עיניה נתנה באחר}
יד/ח טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' רפב
יד/ח יביע אומר ח"ג אהע"ז סי' יח-יט, ח"ה אהע"ז סי' יג אות י, סי' יד אות ג {מ"מ בשם הרשב"א}, ה {הגהמ"י אות ה}, ח"ו אהע"ז סי' י אות ט-י
יד/ח יד המלך (פלומבו)
יד/ח יד שלמה (סארנאק) דף כד ע"ב
יד/ח ידי אליהו
יד/ח ידי אליהו דף כא ע"ב, כב ע"א
יד/ח יכין ובועז ח"א סי' קכד עמ' 298, 299, 302, סי' קכח עמ' 326-327
יד/ח ים התלמוד ב"ק פט ע"א
יד/ח ישועות יעקב נשים עמ' כב, מד, רעד, רעו, רעז
יד/ח ישועות מלכו (שו"ת) אהע"ז סי' מה {מאיס עלי}
יד/ח כבוד חכמים - עטרת פז עמ' קפג
יד/ח כפייה בגט עמ' עה
יד/ח כתב סופר אהע"ז סי' י ד"ה ומצאנו {אמרה מאסתיהו וכו' כופין אותו להוציא}, סי' ס ד"ה אלא דקשה {אם אמרה מאסתיהו ואיני יכולה להבעל לו מדעתי כופין אותו להוציא}
יד/ח כתבי מהר"ם איררה עמ' קלג-קלד, קלז {מאיס עלי}
יד/ח כתר אפרים עמ' קפו
יד/ח כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' רכט
יד/ח לב אריה (הורביץ) עמ' פב-פג
יד/ח לב שלם [מגילת ספר לאוין דף כז ע"ד]
יד/ח להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קטו
יד/ח לחם רב (בוטון) סי' נב
יד/ח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קפא-קפג {מ״מ}
יד/ח מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' תקכד
יד/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רנה
יד/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רצג
יד/ח מגילת ספר לאוין דף כז ע"ד
יד/ח מגיני שלמה עמ' שס
יד/ח מגן דוד (גיג) אהע"ז סי' א דף יח ע"ב-ע"ג {וכל מה שנתן}
יד/ח מזכרת אהבה עמ' 32
יד/ח מזכרת עמ' 19-20 {מאיס עלי}
יד/ח מחקרים במשה"ע עמ' 178-177
יד/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' נד-נז
יד/ח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 338-339
יד/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' צה, צז
יד/ח מס' גיטין (ארזי) עמ' 136
יד/ח מעמד האשה עמ' 203, 224-226, 300
יד/ח מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' עז ס"ק ז]
יד/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שסז
יד/ח משכן שילה עמ' רא
יד/ח משנה הלכות כתובות דף נ ע"ד, נא ע"א
יד/ח משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפ, ח"ג עמ' שס
יד/ח משנת אליעזר (רבינ') עמ' פז
יד/ח משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' רד, ח"ב עמ' רלג
יד/ח משנת עזר ח"א עמ' רסט, רעו
יד/ח משפט איש תשיז עמ' עו
יד/ח משפטי שאול - פסקי דין עמ' קי, קלג, קלה, קמז, קנז
יד/ח נאות אפרים ח"א עמ' קח
יד/ח נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קפב {מ"מ}
יד/ח נתיב אברהם ח"א עמ' קלח
יד/ח נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' לא
יד/ח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שמב, שמז
יד/ח ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקי
יד/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרכט
יד/ח ס' יהושע - שו"ת עמ' תכה
יד/ח סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 99, 128
יד/ח סודו של המשפט העברי עמ' 358
יד/ח עונג יו"ט סי' קסח (רמה ע"א)
יד/ח עזר משפט עמ' נו {מ"מ}
יד/ח עזרת ישראל סי' לד
יד/ח עטרת שלמה ח"א עמ' ק, ח"ב עמ' סז, סט
יד/ח עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 138, 140
יד/ח עין יצחק תנינא ח"א עמ' רה
יד/ח עמודי שלמה ח"ב עמ' י
יד/ח עצי ארזים סי' ו ס"ק כג
יד/ח פד"ר ח"א עמ' 38
יד/ח פד"ר ח"א עמ' 38, 238, 327, 342, ח"ב עמ' 268, ח"ג עמ' 89, 203, ח"ד עמ' 252, ח"ה עמ' 157, 383, ח"ו עמ' 19, 49, ח"ח עמ' 43, 58, 126, חי"א עמ' 66, 255, חי"ב עמ' 13, חי"ג עמ' 270, חי"ד עמ' 56, חט"ו עמ' 149, 167, חי"ח עמ' 295
יד/ח פד"ר ח"ג עמ' 89
יד/ח פד"ר ח"ו עמ' 49
יד/ח פד"ר ח"כ עמ' 52-53 {הגהמ"י}, 272
יד/ח פד"ר חי"ח עמ' 81 {הגהמ"י}, 297-298
יד/ח פד"ר חכ"א עמ' 354
יד/ח ציץ אליעזר ח"ד סי' כא, ח"ה סי' כו אות א
יד/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסב אות יא
יד/ח קרית מלך
יד/ח קרית מלך רב
יד/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' רפה
יד/ח ר"י ששפורטש עמ' 356, 397, 421
יד/ח שאגת אריה (תשע) עמ' תסז
יד/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' פח
יד/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קכו
יד/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' כז {כופין}, ח"ו סי' רטו
יד/ח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' שכא
יד/ח שו"ת אור שמח דף ג
יד/ח שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תקיג, תקכז
יד/ח שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' תה, תיז
יד/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תה, תקלג, תקלד
יד/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רמד {הגהמ"י אות ה}
יד/ח שו"ת הר"ן סי' יג, כב
יד/ח שו"ת הרא"ש עמ' קעט, קפא, קפה
יד/ח שו"ת הרד"ך עמ' פ-פא
יד/ח שו"ת הריב"ש עמ' צט-ק, רנט, רסב, תעו, תפ-תפא
יד/ח שו"ת הריטב"א סי' מא, קכב, קנ, קנג, רז
יד/ח שו"ת הרמ"א סי' צו
יד/ח שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקעג, אלף קצב, ח"ב סי' רעו
יד/ח שו"ת הרשב"א ח"ה סי' צה, ח"ו סי' עב, ח"ז סי' תכא, המיוחסות סי' קלח, מכ"י סי' קעה-קעח
יד/ח שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' רלו, רלח, רנא
יד/ח שו"ת חתן סופר סי' נח
יד/ח שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' מא דף עג
יד/ח שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קב
יד/ח שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קסז, רסח
יד/ח שו"ת מהר"י וייל סי' עח {הגהמ"י אות י}, סי' קלז, קפו
יד/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כט
יד/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' לא {הגהמ"י אות ה}
יד/ח שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רסו
יד/ח שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב סי' קצז עמ' תרצ, ח"ג סי' ע עמ' מג
יד/ח שו"ת מהרי"ק סי' קב
יד/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קכד, קכו-קכז, רכה
יד/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרלז, תשעג, החדשות (תשעו) עמ' שסג, תעו
יד/ח שו"ת מהרלב"ח סי' לו, פא
יד/ח שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' פה, קעז
יד/ח שו"ת מהרש"ל סי' מא
יד/ח שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 214
יד/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קח
יד/ח שו"ת ר"י מילר עמ' מב
יד/ח שו"ת ר"י מליריאה עמ' קלג, קלה
יד/ח שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שלא
יד/ח שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קנח, קנט, רס, רעט
יד/ח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קכב
יד/ח שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' נח
יד/ח שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קצד
יד/ח שו"ת רשב"ש עמ' כג, מא, סב, עח, שנד
יד/ח שורת הדין ח"א עמ' רמא, ח"ב עמ' עד-עה, פד, צא, צד, קב
יד/ח שם טוב
יד/ח שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רפב
יד/ח שמן המשחה (קושטא) דף סג ע"ג
יד/ח שמש ומגן אהע"ז סי' טז עמ' רמג-רמד {מאיס עלי}
יד/ח שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 190, ג עמ' 288, טז עמ' 550
יד/ח שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 299
יד/ח שעורי אבני עזר ח"א עמ' קעה
יד/ח שער המלך ח"א עמ' תנב
יד/ח שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ר
יד/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 74
יד/ח שרידים גל' י עמ' כז
יד/ח תולדות ההלכה ח"ג עמ' 173
יד/ח תורה שבע"פ כב עמ' ס
יד/ח תורת המשפט ח"א עמ' 381
יד/ח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קעא-קעג
יד/ח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תרא
יד/ח תחומין חי"א עמ' 208
יד/ח תמורות במעמד האשה במשפט העברי עמ' 35
יד/ח תשובות חכמי פרובינציא עמ' 303, 308, 310
יד/ח תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 205
יד/ט אבני נזר אהע"ז סי' לג אות א
יד/ט אור הישר [עי' לקמן פכ"ב ה"ו]
יד/ט אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 129
יד/ט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 82
יד/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יד/ט ברור הלכה כתובות סג ע"א ציון ב
יד/ט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקצז
יד/ט דברות משה ב"ב ח"ב סי' מד ענף ה
יד/ט דינא דחיי ח"א דף פז ע"ג
יד/ט הר המלך ח"ד עמ' לג-לד
יד/ט יכין ובועז ח"א סי' קכד עמ' 301
יד/ט יעלת חן עמ' קעח
יד/ט מחקרים במשה"ע עמ' 177
יד/ט מלואי אבן - שו"ת עמ' רלח
יד/ט מעמד האשה עמ' 224
יד/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
יד/ט משנת עזר ח"א עמ' רסט, רעג
יד/ט משפטי שאול - פסקי דין עמ' קי-קיא {מ"מ}
יד/ט נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קפב {מ"מ}
יד/ט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שמ, שמח
יד/ט סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 97 {הכרזה}
יד/ט סודו של המשפט העברי עמ' 355
יד/ט עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 143
יד/ט עין תרשיש
יד/ט עמודי שלמה ח"ב עמ' ח
יד/ט פד"ר חי"א עמ' 255
יד/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תג, תה
יד/ט שו"ת הרד"ך עמ' פ-פא
יד/ט שו"ת הריטב"א סי' קנב
יד/ט שו"ת הרשב"א מכ"י סי' קעה-קעו
יד/ט שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קנט, רעט
יד/ט שורת הדין ח"ב עמ' ע {מ"מ}
יד/ט שם טוב
יד/ט שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 184, 288, ו עמ' 303, 306
יד/ט שעורי אבני עזר ח"א עמ' קעו-קעז
יד/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 74
יד/ט תורת אמת (תשסו) עמ' תרסד
יד/י אור שמח
יד/י ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 82
יד/י אשר למלך
יד/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יד/י בית אהרן וישראל גל' יט עמ' קה, קז-קח {אחרי ארבעה שבועות איבדה כתובתה}
יד/י בית מאיר (תשע) סי' עז ס"ב עמ' מ
יד/י ברור הלכה כתובות סג ע"א ציון ב
יד/י ברך משה (גלנטי) סי' י דף מב ע"א
יד/י גדולי שמואל נדרים דף פא ע"ב, השמטות עמ' קפד {או"ש}
יד/י גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקצז
יד/י דינא דחיי ח"א דף עג ע"ג
יד/י הלכה למשה (אלבז) עמ' תצג
יד/י התורה והמדינה ח"ט עמ' רמ
יד/י לחם רב (בוטון) סי' נב
יד/י משפטי שאול - פסקי דין עמ' קיא
יד/י נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף ריא ע"ג {הגהמ"י}
יד/י נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שמד, שמח
יד/י פד"ר ח"ו עמ' 13, 22, 39, ח"ט עמ' 70, חי"א עמ' 255
יד/י ציץ אליעזר ח"ד סי' כא אות א
יד/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קעב
יד/י ריח שדה דף יג ע"א, יד ע"ד
יד/י שבות יהודה (שו"ת) עמ' רכט, רלה
יד/י שברי לוחות עמ' 159 {הגהמ"י אות ח - סדר עולם}
יד/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקלג, תקלד
יד/י שו"ת הרדב"ז סי' שסד
יד/י שו"ת הריטב"א סי' קנ
יד/י שו"ת הרשב"א מכ"י סי' קעו, קעח
יד/י שו"ת מהרלב"ח סי' לו
יד/י שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קכב
יד/י שם טוב
יד/י שעורי אבני עזר ח"א עמ' קעו
יד/י תשורת שי מהדו"ק סי' רלח
יד/יא אור הישר [אור גדול סי' ד אות ו]
יד/יא ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 82
יד/יא ברור הלכה כתובות סג ע"א ציון ב
יד/יא ברור הלכה קדושין טז ע"ב ציון ט
יד/יא דינא דחיי ח"א דף עד ע"ב
יד/יא הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קפח
יד/יא ויקרא אברהם אהע"ז סי' א (כ ע"ד)
יד/יא מעמד האשה עמ' 224
יד/יא משפטי שאול - פסקי דין עמ' קיג
יד/יא פד"ר ח"ד עמ' 167
יד/יא שו"ת רשב"ש עמ' מא
יד/יא שם טוב
יד/יא שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 188-187, 288, ו עמ' 303
יד/יא שעורי אבני עזר ח"א עמ' קעו
יד/יא שערי נשואין עמ' קפז {אפי' היתה או חולה}
יד/יא תמורות במעמד האשה במשפט העברי עמ' 88 {הגהמ"י}
יד/יב אור הישר [מ"מ הל' יבום פ"ב הט"ו]
יד/יב אורח ישראל סי' ה הערה כט
יד/יב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 83
יד/יב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ג הי"ד מושב שרים אות עח
יד/יב ברור הלכה כתובות סג ע"א ציון ב
יד/יב גדולי שמואל כתובות דף סג {כ"מ}
יד/יב דינא דחיי ח"א דף עד ע"ד
יד/יב הר המלך ח"ה עמ' רסז-רע
יד/יב יכין ובועז ח"א סי' קכד עמ' 301
יד/יב מעמד האשה עמ' 224
יד/יב משנה הלכות גיטין סי' כ
יד/יב משפטי שמואל (ורנר, שו"ת) סי' כג {מל"מ}
יד/יב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שמח
יד/יב עטרת שלמה ח"ב עמ' כא
יד/יב פד"ר ח"ז עמ' 79
יד/יב קרית מלך רב
יד/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' רפט
יד/יב שו"ת הריב"ש סי' שסא, עמ' תעז
יד/יב שו"ת הרשב"א ח"א סי' קסה
יד/יב שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' צו {הגהמ"י אות י}
יד/יב שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' נב
יד/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רכו
יד/יב שו"ת מהרלב"ח סי' לו
יד/יב שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 288, ו עמ' 303
יד/יב שעורי אבני עזר ח"א עמ' קעו
יד/יב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קסו {מורדת בארוסה}
יד/יב תמורות במעמד האשה במשפט העברי עמ' 146 {הגהמ"י}
יד/יב תשובות חכמי פרובינציא עמ' 311
יד/יג אהל תורה (קוק) עמ' שיג {מורדת - בעלה נוטל הוצאה שיעור שבח}
יד/יג אמונת שמואל (תשנט) עמ' לט
יד/יג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 83
יד/יג בית יעקב (מליסא) סי' עז ס"ג
יד/יג בית ישחק
יד/יג בעלי התוספות עמ' 416, 579 {הגהמ"י אות ל}
יד/יג ברור הלכה כתובות סג ע"א ציון ב
יד/יג גליוני הגר"ש עמ' סה {הגהמ"י אות ל - גירוי}
יד/יג המשפט העברי עמ' 637 {הגהמ"י}
יד/יג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קיח
יד/יג זכר אליהו עמ' רלח
יד/יג זעקת דלות עמ' 272 {הגהמ"י אות ל}
יד/יג יביע אומר ח"ג אהע"ז סי' יח אות יא
יד/יג יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' פז {הגהמ"י}
יד/יג ישועות יעקב נשים עמ' רעו-רעח
יד/יג לב שלם [מקרא סופרים דף רמא ע"א]
יד/יג מעמד האשה עמ' 207 {הגהמ"י אות ל}
יד/יג משנה הלכות גיטין סי' כ
יד/יג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שמט
יד/יג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שמח
יד/יג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תמז
יד/יג עזר משפט עמ' קיד
יד/יג עין יצחק ח"א עמ' ה
יד/יג עין יצחק תנינא ח"ב עמ' נה
יד/יג פד"ר יד עמ' 193 {הגהמ"י אות ל בשם ראב"ן}
יד/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' קעג
יד/יג קרית מלך
יד/יג קרית מלך רב
יד/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' רצ
יד/יג רבוי נשים בישראל עמ' 15 {הגהמ"י}
יד/יג שברי לוחות עמ' 158 {הגהמ"י אות ל}
יד/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקלד
יד/יג שו"ת הריב"ש עמ' צט, תעו, תפ, תפב
יד/יג שו"ת הרשב"א מכ"י סי' קעו
יד/יג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' מא דף עג
יד/יג שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' כה, צו {הגהמ"י אות ל}
יד/יג שו"ת מהרי"ק סי' פא
יד/יג שו"ת מהרלב"ח סי' לו
יד/יג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רפב
יד/יג שו"ת ר"י מליריאה עמ' רעב
יד/יג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קנט-קסא
יד/יג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קצז {הגהמ"י אות ל}
יד/יג שו"ת ראנ"ח ח"א סי' מא
יד/יג שם טוב
יד/יג שמחת יהודה דף קא ע"א
יד/יג שמן המשחה (קושטא) דף סד ע"ד
יד/יג שעורי אבני עזר ח"א עמ' קעו
יד/יג שערי בינה (תשעט) עמ' תרמה
יד/יג תורת אמת (תשסו) עמ' תרסה
יד/יג תשובות חכמי פרובינציא עמ' 308
יד/יד אמונת שמואל (תשנט) עמ' לט
יד/יד בני בנימין (נבון) ח"א דף סח ע"ב {בני אהובה}
יד/יד ברור הלכה כתובות סג ע"א ציון ב
יד/יד דינא דחיי ח"א דף עה ע"ב
יד/יד המעמד האישי בישראל עמ' 111
יד/יד המשפט העברי עמ' 529, 543
יד/יד הרמב"ם והגאונים עמ' 125, 225
יד/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 196
יד/יד זעקת דלות עמ' 278
יד/יד חזו"א אהע"ז סי' קח ס"ק י
יד/יד יביע אומר ח"ג אהע"ז סי' יח אות ו
יד/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג
יד/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רו
יד/יד מבוא למשנה תורה עמ' 88, 102
יד/יד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תלה
יד/יד משנה הלכות כתובות דף נא ע"א
יד/יד משנת עזר ח"א עמ' רסט
יד/יד נשמת אברהם ח"ג עמ' רנה
יד/יד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קנח, שמו
יד/יד סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 100 {מנהג הגאונים}
יד/יד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 55
יד/יד עבודת הגרשוני עמ' קעד
יד/יד עיונים (פאור) עמ' 45
יד/יד עמודי שלמה ח"ב עמ' ט
יד/יד ר"י קארו - קובץ עמ' קלב
יד/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רצו
יד/יד שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קלח, מכ"י סי' קעה
יד/יד שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' רלו
יד/יד שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' שב
יד/יד שו"ת מהרלב"ח סי' לו
יד/יד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רפב
יד/יד שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 288
יד/יד שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 299, 656
יד/יד שעורי אבני עזר ח"א עמ' קעו
יד/יד שערי טהר ח"ח סי' נח אות א
יד/יד תשובות הרי"ד עמ' קל, שעח
יד/יד תשובות חכמי פרובינציא עמ' 308-309
יד/טו אבני עזר ח"א סי' כה
יד/טו אגודת אזוב השלמות דף כ ע"ד
יד/טו אור הישר [כפתור ופרח פט"ז]
יד/טו ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 83
יד/טו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' סד {בני אהובה}
יד/טו באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רעד
יד/טו בית אהרן וישראל גל' יט עמ' קג, גל' נד עמ' מג-מד
יד/טו בית יעקב (מליסא) סי' עז ס"א
יד/טו ברור הלכה כתובות סג ע"א ציון א
יד/טו ברכת שלמה אהע"ז עמ' קפג, רמו, רנח
יד/טו גבורת אנשים (תשע) עמ' רסז, רעא
יד/טו דברות אליהו ח"ד עמ' קלז {בני אהובה}
יד/טו דברות אליהו ח"ה עמ' פא, פד, קיב {בני אהובה}
יד/טו דברות אליהו ח"ו עמ' קכד {בני אהובה}
יד/טו הר המלך ח"ח עמ' ל
יד/טו זכרון מלך (צונץ)
יד/טו חוות בנימין עמ' שד
יד/טו חוקות הדיינים ח"ג עמ' רכז-רכח
יד/טו חי' חתם סופר
יד/טו חסדי דוד ח"ג עמ' קמ
יד/טו יביע אומר ח"ה אהע"ז סי' יד אות ב
יד/טו יד המלך (פלומבו)
יד/טו ישועות יעקב נשים עמ' רעא
יד/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' ריח
יד/טו לב אריה (הורביץ) עמ' עג {בני אהובה}
יד/טו לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קנח
יד/טו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רנה-רנו {בני אהובה}
יד/טו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רצג {בני אהובה}
יד/טו מחנה חיים ח"ד עמ' קכה
יד/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' כה
יד/טו משברי ים קלב"מ סי' מה אות א
יד/טו משנת יהודה ח"א פ"ו הכ"ה
יד/טו משנת יעקב
יד/טו משפט איש תשיז עמ' קמט {לח"מ}
יד/טו משפטי עזיאל ח"ז עמ' קד
יד/טו משפטי שמואל (ורנר, שו"ת) סי' כג
יד/טו נאות אפרים ח"א עמ' קז, קט
יד/טו נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רי ע"ד {מ"מ}
יד/טו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שלז
יד/טו עבד המלך (תשסט) עמ' רצד
יד/טו עזרת כהן עמ' רו
יד/טו עטרת שלמה ח"א עמ' צט
יד/טו פד"ר ח"א עמ' 323, ח"ג עמ' 232, ח"ז עמ' 78, 382, ח"ח עמ' 273, ח"ט עמ' 161, 209, 216, חי"א עמ' 46, 70, חי"ב עמ' 221 {בני אהובה}
יד/טו פד"ר חי"ח עמ' 15-16
יד/טו פתחי שערים דף מו ע"ג, נג ע"ג
יד/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צט ע"ב
יד/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' שצט
יד/טו קובץ ביאורים (שפירא)
יד/טו קרית מלך
יד/טו ר' אליהו פרדס - קובץ לזכרו עמ' נט {מלקות - ראיה שאינו בתשלומין}
יד/טו שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' ז {בני אהובה}
יד/טו שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' לט
יד/טו שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' לה
יד/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תג
יד/טו שו"ת הריב"ש עמ' קלא
יד/טו שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א סי' תרנט עמ' שמא
יד/טו שו"ת מהרי"ק סי' קז
יד/טו שולי הגליון עמ' ע
יד/טו שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 193
יד/טו תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רצז
יד/טז אור שמח
יד/טז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות טז עמ' 83
יד/טז באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' מד
יד/טז בריכות מים דף קטו ע"ג, קלח ע"ד
יד/טז ברכת שלמה אהע"ז עמ' רס, רסב
יד/טז דבר יהושע (שו"ת) ח"ה עניינים שונים סי' טז
יד/טז דינא דחיי ח"א דף עז ע"ד, עח ע"ג, ח"ב דף סח ע"א
יד/טז ישועות יעקב נשים עמ' שפז
יד/טז לב אריה (הורביץ) עמ' צד {בני אהובה}
יד/טז לב שלם [שו"ת הרד"ך בית יז חדר י, כנה"ג אהע"ז סי' א הגה"ט אות יט, פרי האדמה הל' אישות פט"ו דף נו]
יד/טז לבב דוד
יד/טז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רסב
יד/טז מעיני המים
יד/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/טז משפט איש תשטז עמ' קיד, קטו {לח"מ}, רלד, רלה {לח"מ}
יד/טז משפטי עזיאל ח"ז עמ' קד
יד/טז משפטי שאול - פסקי דין עמ' קמה {ראב"ד}
יד/טז משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' ג עמ' יז
יד/טז משפטי שמואל (ורנר, שו"ת) סי' כג
יד/טז משרת משה (נבר)
יד/טז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רלג-רלד
יד/טז נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רלג ע"א
יד/טז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שעב
יד/טז עדות ביעקב (בוטון) דף פד ע"ב
יד/טז פד"ר ח"ב עמ' 324, ח"ד עמ' 268, ח"ז עמ' 78, ח"י עמ' 229-231, חי"ז עמ' 33 {מ"מ}, 34 {לח"מ}, חי"ח עמ' 17
יד/טז פד"ר ח"ג עמ' 86
יד/טז צרור הכסף (הראשון) עמ' שצט
יד/טז קרית מלך
יד/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפא
יד/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכ
יד/טז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תג
יד/טז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שצא
יד/טז שו"ת מהרלב"ח סי' לג
יד/טז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קמז
יד/טז שו"ת רשב"ש עמ' תקס
יד/טז שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 207
יד/טז תורה שלמה בראשית פט"ז אות כח
יד/יז אבני עזר ח"א סי' כו
יד/יז אדני היד החזקה
יד/יז אז ישיר עמ' עא
יד/יז אמרי משפט ח"א עמ' סט
יד/יז אנצי"ת ע' בעל הע' 32-34, 39, 46, 48, 63
יד/יז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יד/יז באר מרים פ"ח ה"ו אות ב
יד/יז בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' רמב
יד/יז בית האוצר ח"א עמ' 136
יד/יז בית מאיר (תשע) סי' עט ס"ג עמ' מט
יד/יז בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שכט, שמג
יד/יז ברור הלכה יבמות קיג ע"ב ציון א פרק ה
יד/יז ברור הלכה כתובות נא ע"א ציון א
יד/יז ברור הלכה כתובות נב ע"ב ציון ד פסקה ג {שיש לה קצבה}
יד/יז התורה והמדינה ח"ה עמ' קלה, קמב
יד/יז זכר אליהו עמ' רלט
יד/יז חוות בנימין ח"ב עמ' שה
יד/יז חי' כתב סופר כתובות עמ' צה
יד/יז חי' עזיאל
יד/יז חיים ומלך
יד/יז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' שח-שט, מהדו"ב ח"א עמ' שטז
יד/יז יד המלך (פלומבו)
יד/יז יכין ובועז ח"א סי' קט עמ' 241
יד/יז ישועות יעקב נשים עמ' רמא
יד/יז כרם היה לידידי עמ' 137, 141
יד/יז כתב סופר אהע"ז סי' מו
יד/יז כתב סופר אהע"ז סי' מו ד"ה וכל {האשה שחלתה חייב לרפאות אותה}
יד/יז לב שלם [לוין חן כתובות דף נז, מהרש"ך ח"ג סי' מב (דף נ ע"א, קנח ע"א), שו""ת הרשב"ש סי' תקמז דף קח ע"ב, מהרח"ש א"ה סי' יז דף קכב ע"ד]
יד/יז מגילת ספר עשין דף נ ע"א, קנח
יד/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' נט-סא
יד/יז מעיני המים
יד/יז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יד/יז מראה הפנים כתובות ל ע"א
יד/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רנו {מ"מ בשם ספרי}
יד/יז משנת יעקב
יד/יז נועם ח"ב עמ' רצו-רצז, שב
יד/יז נשמת אברהם ח"ה עמ' קכה {מ"מ}
יד/יז נשמת כל חי ח"ב דף ה ע"ג, ו ע"ג, ח ע"א
יד/יז נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קנח ע"א
יד/יז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רנד
יד/יז ספרי דבי רב ח"ד עמ' יא
יד/יז עזרת כהן עמ' ר ע"א, רה ע"ב
יד/יז עמק הלכה (בוימל) עמ' קסה
יד/יז עץ חיים (אבלסון) עמ' תקכד
יד/יז פד"ר ח"ה עמ' 331, ח"ז עמ' 218, ח"ח עמ' 41, 46, 75, 76, חי"ד עמ' 256 {מ"מ}
יד/יז פד"ר חכ"א עמ' 231
יד/יז פני אברהם (פרלמן) דף סו ע"ג
יד/יז פני משה (הררי) עמ' לב
יד/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קצ אות ו
יד/יז שבות יהודה (שו"ת) עמ' נו
יד/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכ
יד/יז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קיח
יד/יז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ה
יד/יז שו"ת רשב"ש עמ' תנח
יד/יז שם טוב
יד/יז שמחה לאיש (אלישר) דף נג ע"ד
יד/יז שמן המשחה (קושטא) דף צז ע"א
יד/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 113
יד/יז תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף מו ע"ג
יד/יז תולדות ההלכה ח"ג עמ' 263
יד/יז תורת אמת (תשסו) עמ' רסג
יד/יז תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רמג
יד/יז תחומין חי"ח עמ' 423
יד/יח אנצי"ת ע' בעל הע' 76, 109, 110, 112, 113
יד/יח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יד/יח ברור הלכה כתובות נא ע"ב ציון ט פסקה ב {או"ש}
יד/יח הר המלך ח"ד עמ' כט
יד/יח חזון יחזקאל כתובות פ"ד ה"ד
יד/יח חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רסד-רסה
יד/יח כפייה בגט עמ' שמט
יד/יח לב שלם [מקרא סופרים דף קנח ע"א]
יד/יח מקורות לפסקי הרמב"ם
יד/יח מראה הפנים כתובות לא ע"א
יד/יח משנת יעקב
יד/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכ
יד/יח שנתון המשפט העברי ח"ח"א עמ' 190, 205, ח"ג עמ' 185-184, ח"ו עמ' 302, 308
יד/יח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 120
יד/יח תחומין חכ"ב עמ' 194
יד/יט אדני היד החזקה
יד/יט אז ישיר עמ' עז
יד/יט אנצי"ת ע' בעל הע' 77, 90, 97, 102, 104, 105, 108
יד/יט בית אהרן וישראל גל' כ עמ' ק {יותר מכדי דמיה}
יד/יט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יד/יט בית יעקב (מליסא) סי' עח ס"ב
יד/יט בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קסא
יד/יט בית מאיר (תשע) סי' עח ס"ב עמ' מו {לח"מ}
יד/יט בני בנים ח"א עמ' קמה
יד/יט בני בנים ח"א עמ' קמה {מ"מ}
יד/יט ברור הלכה גיטין מה ע"א ציון ה פסקה א, ב
יד/יט ברור הלכה כתובות נב ע"א ציון ו
יד/יט דברות אליהו ח"ב עמ' פב-פד, פו
יד/יט היכל מלך דף לב ע"ג
יד/יט ויחי יעקב - צדקת ארץ נספח לפ"ח אות י, יא, פ"ח סעיף יז
יד/יט זכרון הרב עמ' 24, 26 {אין מחייבים - אבל מותר לו}
יד/יט חי' כתב סופר כתובות עמ' צו, צז, קא
יד/יט יד המלך (פלומבו)
יד/יט ישועות יעקב נשים עמ' רמה-רמו
יד/יט כתב סופר אהע"ז סי' מה ד"ה הנה מ"ש {לח"מ - וא"כ קשה על רבינו שכתב כאן אין מחייבין את הבעל לפדות וכו' דמשמע דאם רצה הבעל לפדות מעצמו פודה}
יד/יט לב שלם [מקרא סופרים דף נח ע"א, ראשון לציון יו"ד סי' רנב דף קו ע"א]
יד/יט לבב דוד
יד/יט מגילת ספר עשין דף נ ע"ג
יד/יט מלואי אבן - שו"ת עמ' רלד
יד/יט מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' ס
יד/יט מנחת יצחק (וייס) שו"ת - לקוטי תשובות עמ' קה
יד/יט מעיני המים
יד/יט מעליות חט"ו עמ' 50-66
יד/יט מעליות חי"א עמ' 207-231
יד/יט משנה הלכות כתובות דף יב ע"ד
יד/יט משנת יעקב
יד/יט נועם חי"ז עמ' ק, קג, קו, חכ"א עמ' קמא
יד/יט נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קנו ע"ד, קצו ע"ב {כ"מ}
יד/יט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רנא-רנב
יד/יט עיני דוד
יד/יט עמק המלך (לבוב)
יד/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יג אות ז
יד/יט קרית מלך
יד/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכ
יד/יט שם טוב
יד/יט שמע אברהם דף מא ע"ג, מה ע"ד
יד/יט שער המלך ח"א עמ' תקי {לח"מ}
יד/יט שערי טהר ח"ח סי' לט אות ב
יד/יט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 119
יד/יט תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קנח ע"ב
יד/יט תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כו ס"ק א, טו-יח, כ-כג
יד/יט תורת המדינה עמ' 426 {יותר מכדי דמיה}
יד/יט תחומין ח"ד עמ' 109
יד/כ חי' כתב סופר כתובות עמ' צח
יד/כ כתב סופר אהע"ז סי' מה ד"ה ויש {מי שנשבית אשתו והוא במדינת הים וכו' ופודין אותה כדרך שהבעל פודה}
יד/כ קרית מלך
יד/כ שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 120
יד/כא אבני נזר אהע"ז סי' שטו אות א
יד/כא אנצי"ת ע' בעל הע' 127
יד/כא בית אהרן וישראל גל' כ עמ' צט {חובה לפדות אם נדרה}
יד/כא בית יעקב (מליסא) סי' עח ס"ה
יד/כא בית מאיר (תשע) סי' עח ס"ה עמ' מז
יד/כא ביתאל ח"א דף סד ע"א
יד/כא ברור הלכה כתובות נב ע"א ציון ב
יד/כא לב שלם [חי' ר' ברוך אנגיל דף פח ע"ב]
יד/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/כא משפט איש תשיח-תשיט עמ' רעג, רצח, שיב
יד/כא נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' כה אות ד
יד/כא נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קנו ע"א {כ"מ}
יד/כא עין יצחק ח"ב עמ' שפא
יד/כא פד"ר ח"ד עמ' 124, ח"ה עמ' 376
יד/כא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' פד
יד/כא שם טוב
יד/כב אהל יששכר סי' י
יד/כב אנצי"ת ע' בעל הע' 114, 117, 120
יד/כב ברור הלכה כתובות נב ע"א ציון א
יד/כב משנת יעקב
יד/כב משרת משה (נבר)
יד/כב שם טוב
יד/כב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 122
יד/כג אדני היד החזקה
יד/כג אלומות יוסף (תשנ) עמ' כח {עולה עמו ואינה יורדת}
יד/כג אנצי"ת ע' בעל הע' 388, 389
יד/כג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יד/כג ברור הלכה כתובות מח ע"א אחרי ציון ב
יד/כג זאת ליעקב בראשית עמ' רלח {מתה אשתו חייב בקבורתה}
יד/כג חוות בנימין ח"א עמ' קכב
יד/כג חוקות הדיינים ח"ג עמ' עט
יד/כג חקרי זמנים ח"ג עמ' קצא
יד/כג לב אריה (הורביץ) עמ' כז
יד/כג מגיני שלמה עמ' שמה
יד/כג מראה הפנים כתובות כח ע"א
יד/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/כג משנה הלכות כתובות דף יא ע"ד, עא ע"א
יד/כג משנת יעקב
יד/כג נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קמא ע"ד
יד/כג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רכח
יד/כג סוכת דוד (שירירו) דף קסג ע"ג
יד/כג סיני ק עמ' שלד
יד/כג עמק המלך (לבוב)
יד/כג פד"ר ח"ז עמ' 311
יד/כג פרפרת הפרשה פרשת חוקת פרק כ פסוק ב
יד/כג צידה לדרך מאמר ה עמ' קנז
יד/כג קרית מלך
יד/כג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכ
יד/כג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 160
יד/כג תחומין חכ"א עמ' 69
יד/כד אנצי"ת ע' בעל הע' 143, 146
יד/כד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יד/כד ברור הלכה כתובות מח ע"א ציון ח
יד/כד דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' ו סעיף ז עמ' רצ {מ"מ}
יד/כד דרך המלך (רפפורט)
יד/כד חוקות הדיינים ח"ג עמ' פ, פג, פט
יד/כד חיים לעולם ח"ב דף קכ ע"ג
יד/כד חנא וחסדא ח"ג דף לז ע"ב {לח"מ}
יד/כד חק לישראל עשיית עושר עמ' 107
יד/כד טל חיים (טל) ח"ג עמ' תנט
יד/כד מגן שאול (קצנ') עמ' רנג
יד/כד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' לה
יד/כד מראה הפנים כתובות כח ע"א
יד/כד נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רעג
יד/כד נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קמב ע"ג {מ"מ}
יד/כד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רכט, רלה
יד/כד פד"ר חי"ב עמ' 64
יד/כד פרי האדמה ח"א
יד/כד פרשת המלך הל' אישות פי"ב הי"ט {לח"מ}
יד/כד צרור הכסף (הראשון) עמ' קסט, שצט
יד/כד שו"ת הריטב"א סי' נט
יד/כד שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקפד, תתפד, ח"ב סי' קו
יד/כד שם טוב
יד/כד שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 210
יד/כד שערי צדק ח"ג עמ' 428
יד/כד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 161-162


טו/204 הלכות אישות פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ יד פשוטה
טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מעשה רקח
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ פרשת המלך
טו/רה"פ קרית מלך
טו/רה"פ רמב"ם הערוך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכא
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אגרות הראי"ז עמ' קיב
טו/א אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קב
טו/א אדני היד החזקה
טו/א אור לי כתובות סי' טז ס"ק טו {מל"מ}
טו/א אמונת עתיך גל' 103 עמ' 89 {אם הרשתה - מדוע אין מצוות "לערב אל תנח"}
טו/א אמונת עתיך גל' 105 עמ' 42, 48
טו/א אמונת עתיך גל' 113 עמ' 107-108
טו/א אמרי דוד (שליסל) דף ב ע"ב-ע"ג {מל"מ}, מה ע"ד {מל"מ}, מצוה נז אות ב {מל"מ}
טו/א אמרי שפר (חלאוה) בראשית עמ' כו {אשה פטורה}
טו/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' קפח {מל"מ}
טו/א אשר למלך
טו/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
טו/א בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' ב {לח"מ}
טו/א בית שערים או"ח סי' י
טו/א בן ידיד הל' זכיה פ"ג (מז ע"ד) {מל"מ}
טו/א ברור הלכה כתובות נו ע"א ציון ח פסקה ג
טו/א ברור הלכה כתובות סא ע"ב ציון ו
טו/א ברכת מרדכי ב"ב עמ' שסה
טו/א ברכת שלמה אהע"ז עמ' קעא, קעג-קעד
טו/א בתורתו יהגה ח"ב עמ' שצט, תו {האשה שהרשית את בעלה}
טו/א גט מקושר (צינץ) עמ' שצח
טו/א גשר יהושע עמ' 152
טו/א דגל יהודה (קמינר) עמ' רסז
טו/א דרך המלך (רפפורט)
טו/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רסא
טו/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קו
טו/א זכרון ליהודה סי' א אות ג, יב, סי' ד אות ז {יד דוד}
טו/א זרע אברהם (יצחקי) אהע"ז דף לט ע"ב {למחול עונה}
טו/א זרע אמת ח"ב סי' קה דף קטו ע"ג-ע"ד, קטז ע"א-ע"ב
טו/א חוקי חיים (שו"ב) עמ' ה
טו/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' מג
טו/א יד אליהו (בוקובזה) ח"ב סי' ו אות יג
טו/א יעלת חן עמ' קפ, קצח
טו/א כבודה של תורה א עמ' כ
טו/א כל בו ח"ה עמ' קלח
טו/א לב שלם [מקרא סופרים דף כה ע"א, מגילת ספר עשין דף פא ע"ג]
טו/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קמח ע"א
טו/א לקוטי סופר ח"א דף יג ע"ב {בני אהובה}
טו/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 27 {מחילה}
טו/א מגילת ספר עשין דף פא ע"ג
טו/א מועדים וזמנים ח"ד סי' שד
טו/א מוריה גל' קנז עמ' י {מ"מ}
טו/א מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצ
טו/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף יח ע"ג
טו/א מנחה חדשה מצוה א אות כ
טו/א מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' נד
טו/א מעדני אשר - נישואין עמ' קמו
טו/א מעמד האשה עמ' 214 {מ"מ}
טו/א מצות ראיה עמ' קמג
טו/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' פו
טו/א משמרת חיים ח"ג עמ' קיב
טו/א משנה הלכות גיטין סי' כ
טו/א משנה הלכות ח"ה סי' ריג, ח"ז סי' רמ
טו/א משנה הלכות ח"ז סי' קכח דף צח ע"ג {לא מועילה מחילתה}
טו/א משנה הלכות כתובות דף פו ע"א
טו/א משנת חיים בראשית עמ' תצח
טו/א משנת יעקב
טו/א משפט איש תשיז עמ' שו
טו/א משפטי התנאים עמ' קח
טו/א משפטי שאול - פסקי דין עמ' קמט
טו/א נועם חי"ט עמ' רנח
טו/א נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' צב {מל"מ}
טו/א נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' כט אות א
טו/א סדר יעקב ח"א לדף ה ע"א (ד"ה לשמחת)
טו/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' פח
טו/א סולם מוצב עמ' פ
טו/א עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שו
טו/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רא
טו/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רסא
טו/א פד"ר ח"ג עמ' 325
טו/א פד"ר ח"ג עמ' 325, וח"ז עמ' 367
טו/א פד"ר חט"ז עמ' 342 {מל"מ}
טו/א פד"ר חכ"א עמ' 285
טו/א פוקד עקרים פ"ד עמ' 24 {מל"מ}
טו/א פרי האדמה ח"ד
טו/א פתחי שערים דף ח ע"א {מ"מ}, מג ע"א
טו/א צהר גל' י עמ' 207 {חייב לבעול}, 228 {חייב לבעול}
טו/א קהלות יעקב ר"ה סי' ג
טו/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' לז {מל"מ}
טו/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' יב {מל"מ}
טו/א קרית מלך רב
טו/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' רצ
טו/א ר' אליהו פרדס - קובץ לזכרו עמ' נב, נד, נח
טו/א רלב"ג בראשית פ"א פסוק כב עמ' מב
טו/א שו"ע הרב יו"ד סי' קפד ס' לג
טו/א שו"ת מהר"י וייל סי' א
טו/א שו"ת רשב"ש עמ' שיא
טו/א שם טוב
טו/א שם יוסף (אליקים)
טו/א שם יוסף (מועטי) ח"א דף נב ע"א
טו/א שמוש חכמים ג עמ' לח
טו/א שמעתתא דבי רב עמ' תקז, תקיא
טו/א שמש מרפא עמ' פט
טו/א שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 300
טו/א שערי טהר ח"ד שער א סי' כו אות ב, ה-ו
טו/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רב
טו/א תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רצז-רצח
טו/א תורה אור (באנדי) עמ' תא
טו/א תורה שלמה בראשית פ"ט אות ד
טו/א תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק כג
טו/ב אביר יעקב (אביגדור) דף סד ע"ב {מבן שבע עשרה}
טו/ב אגרא דכלה המבואר ח"ג עמ' רמו {מבן י"ז}
טו/ב אגרות הראי"ז עמ' קיב
טו/ב אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' כח
טו/ב אגרות משה ח"ח עמ' רכד
טו/ב אדני היד החזקה
טו/ב אדני נחושת עמ' יז
טו/ב אהל דוד (קהן) ח"ד אסתר פ"ט פס' ג
טו/ב אהל שרה לאה עמ' תשסב {נמוקי מהרא"י}, תתצ, תתצב-תתצה, תתקא
טו/ב אוצר א"י ח"ג עמ' 40
טו/ב אוצרות הרמב"ם
טו/ב אוצרות יהושע עמ' פה-פו
טו/ב אור דוד עמ' קצז
טו/ב אור הישר [אור הישר מגילה כז ע"א ויבמות סה ע"ב]
טו/ב אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק יח-יט
טו/ב אורח ישראל סי' ה הערה יז
טו/ב אות לישראל (מובשוביץ) עמ' לה
טו/ב אמונת יהושע עמ' לט
טו/ב אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קמב
טו/ב אמונת עתיך גל' 104 עמ' 46
טו/ב אמונת עתיך גל' 105 עמ' 42
טו/ב אמונת עתיך גל' 114 עמ' 148
טו/ב אמונת עתיך גל' 115 עמ' 153-154 {כיון שעבר עשרים}
טו/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רפ-רפא {מל"מ}
טו/ב אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' לב
טו/ב אמרי דוד (שליסל) דף א ע"א {מ"מ}, ב ע"ג
טו/ב אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' מג
טו/ב אמת ליעקב נשים עמ' קעא {פטור מת"ת}, קעב {אם יצרו מתגבר}
טו/ב אנצי"ת ע' אשה הע' 174
טו/ב ארשות החיים עמ' תקיב
טו/ב אשר למלך
טו/ב אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קד
טו/ב באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1091 {לא האשה}
טו/ב באר יוסף ח"ג עמ' פז
טו/ב באר מרים פ"ט ה"ד אות א
טו/ב בדבר מלך חי"ז עמ' צז {האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה ומאימתי האיש נתחייב במצוה זו מבן י"ז וכו' ואם היה עוסק בתורה וטרוד בה והיה מתירא מלישא אשה וכו' הרי זה מותר להתאחר שהעוסק במצוה פטור מן המצוה וכל שכן בתלמוד תורה}
טו/ב בים דרך עמ' ה
טו/ב בישורון מלך ח"א עמ' תב
טו/ב בית אב (ברסלר) עמ' יב, יד
טו/ב בית אהרן וישראל גל' יט עמ' לח, מ
טו/ב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' לב
טו/ב בן אשר סי' נ אות ג, טז, כה
טו/ב בני דוד
טו/ב בנין אב (שולמן) סי' ו
טו/ב בנתיבות האיש עמ' קמא {עושה רצון בעלה}
טו/ב ברוך שאמר (על הסידור) עמ' כ-כא {אשה פטורה}
טו/ב ברור הלכה יבמות סג ע"ב ציון ד
טו/ב ברור הלכה יבמות סד ע"א ציון א פרק ה
טו/ב ברור הלכה קדושין כט ע"ב ציון י, כ
טו/ב ברכי יוסף יו"ד דף יט ע"א, אהע"ז דף פה ע"ד
טו/ב ברכי יוסף יו"ד סי' רמה אות ג {מ"מ}
טו/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' יז-יט
טו/ב ברכת חיים (אמסלם)
טו/ב ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' עח
טו/ב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' צג
טו/ב ברקאי ח"ה עמ' 181-182
טו/ב בשלום ובמישור עמ' 25
טו/ב בתורתו יהגה ח"ב עמ' ו {שהעוסק במצוה}, יא {הרי זה מותר להתאחר}, טו {הרי זה מותר להתאחר}, קסו {נתחייב במצוה זו מבן שבע עשרה}, קסח {והיה מתירא}, קסט-קע {הרי זה מותר להתאחר}, קעא {ואם היה עוסק בתורה וטרור בה}, קעד {הרי זה מותר להתאחר}, רכט {הרי זה מותר להתאחר}, שצג {וכל שכן בתלמוד תורה}, שצד {הרי זה מותר להתאחר}, תד {הרי זה מותר להתאחר}
טו/ב גבורת יצחק שבועות עמ' רטו {העוסק בתורה מותר להתאחר}
טו/ב דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה סב, גיטין עמ' קצ, תקכג, קידושין סי' מג ענף א
טו/ב דברי אור ח"א עמ' רו
טו/ב דברי חנינא - מזלות עמ' עו
טו/ב דברי חנינא - ת"ת עמ' קל
טו/ב דברי יציב אהע"ז עמ' ד, טז
טו/ב דברי משפט (שירת דבורה) ח"ג עמ' כא, כה {ולא האשה}
טו/ב דברי סופר עמ' צט
טו/ב דברי תורה (שפירא) ח"א סי' מד
טו/ב דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' סג, ח"ב עמ' שז {חשקה נפשו}
טו/ב די באר בראשית עמ' לד-לה
טו/ב דרך המלך (רפפורט)
טו/ב המלך ברמה עמ' 41, 42
טו/ב הר המוריה (אדר"ת) עמ' ריג
טו/ב הר המלך ח"ח עמ' ל
טו/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 48
טו/ב הררי קדם (תשס) עמ' קצז
טו/ב התורה והמדינה חי"א עמ' רעג
טו/ב ואם תאמר ח"ב קושיה 515
טו/ב וגר זאב עמ' רכט-רל {העוסק במצוה - כולל לימוד תורה}
טו/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' עה
טו/ב ויואל משה מאמר ב סי' קכא {מותר להתאחר}, מאמר ג סי' ב {עובר בעשה}
טו/ב ויואל משה עמ' שכח, תד
טו/ב זכרון ליהודה סי' ד אות ה, סי' ח אות ד, ח
טו/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' קט
טו/ב חזון יחזקאל יבמות פ"ח ה"א, ב"מ פ"ב הי"ג
טו/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קט-קי
טו/ב חנא וחסדא ח"ב דף כט ע"ב
טו/ב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' ה, ז
טו/ב חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף א-ב, יג, קסג
טו/ב יד לרמב"ם עמ' 36
טו/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו הי"ג ס"ק יב
טו/ב יד פשוטה מדע עמ' שנח, שפח
טו/ב ידבר שלום ח"ב עמ' צט
טו/ב ישא מדברותיך מגילה עמ' קצח
טו/ב כי בא מועד עמ' רנט
טו/ב כמו השחר דף ו ע"ב {מ"מ}
טו/ב כרם מנחם סי' י
טו/ב לב שלם [שו"ת מהר"י קצבי סי' ג דף ב-ג, בית הלל אהע"ז סי' א]
טו/ב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קמח ע"א, קנא ע"א
טו/ב להורות נתן אבות עמ' רנ
טו/ב לזכרון (זסלנסקי) עמ' מ
טו/ב לקוטי סופר ח"א דף ג ע"ג, יב ע"ד, יג ע"א
טו/ב לקח טוב (תשפא) כלל ו אות קלא {ואימתי האיש נתחייב במצוה זו מבן שבע עשרה ובמ"מ י"ז שנים שלמים משנעשה בן י"ג נתחייב לישא כשיהיה בן י"ח ולא לפני כן}
טו/ב מאור למלך נדרים עמ' עח-עט
טו/ב מאור למלך סוכה עמ' קיז
טו/ב מאור למלך קדושין עמ' קנז-קנח
טו/ב מבוא למשנה תורה עמ' 346
טו/ב מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' צג
טו/ב מחקרי ארץ ח"ז אה"ע סי' א
טו/ב מטה אפרים
טו/ב מילי דמרדכי
טו/ב מכתב לחזקיהו דף כה ע"ג
טו/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 48
טו/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' מו
טו/ב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 386-387
טו/ב מנחת אלימלך עמ' נא
טו/ב מנחת בצלאל (תשלז) עמ' א, טו
טו/ב מנחת חינוך ח"א עמ' א, ד
טו/ב מנחת משה (גולדברג) סי' א ענף א אות ב
טו/ב מסורה חי"א עמ' כ
טו/ב מעין חיים ח"א עמ' צו
טו/ב מעשה הבא בעבירה עמ' 219
טו/ב מצווה ועושה ח"א עמ' תמא
טו/ב מצות ראיה עמ' קמג, קצב
טו/ב מקור חסד עמ' רעט
טו/ב משאת כפי עמ' נט
טו/ב משאת מרדכי מגילה עמ' ט
טו/ב משברי ים עדל"ת סי' יז ס"ק א {מבטל מצוה}
טו/ב משך חכמה דברים פל"א פס' יז
טו/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' פה
טו/ב משנה הלכות ח"ט סי' רל, רמ
טו/ב משנה הלכות כתובות דף ב ע"א, מז ע"ג, קדושין סי' א
טו/ב משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רעה, נשים ח"א עמ' ב
טו/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכא
טו/ב משנת משה כתובות עמ' קנא
טו/ב משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' יז
טו/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' לז, לט {עוסק בתורה}
טו/ב משרת משה (עטייה)
טו/ב נאות אפרים ח"ב עמ' קעה
טו/ב נחל איתן
טו/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' לב אות ב
טו/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות ט
טו/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' עח אות ז, סי' פח אות ב, סי' קז אות ט
טו/ב נחלת יצחק כתובות סי' נו
טו/ב נחלת צבי (פאליי) עמ' שמה
טו/ב נתיב מצותיך עמ' קצד
טו/ב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שנה
טו/ב נתיבי ים קדושין עמ' קנח
טו/ב ס' השבי"ט עמ' עו
טו/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קעא
טו/ב סולם מוצב עמ' פא
טו/ב סופר המלך עמ' קמג
טו/ב עטרת חן ח"א עמ' יג, כד
טו/ב עטרת שלמה ח"א עמ' יט
טו/ב עיוני פרשה ויקרא עמ' 141 {אשה פטורה}
טו/ב עין חיים ח"ב עמ' קפ
טו/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רלז
טו/ב עמק המלך (לבוב)
טו/ב עשות משפט עמ' רנו
טו/ב פד"ר חי"ב עמ' 383
טו/ב פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר מ אות ט
טו/ב פני משה (שלז')
טו/ב פניני יחזקאל עמ' קא, קיג {אשה פטורה}
טו/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' לז, תתו
טו/ב פרדס מרדכי עמ' פה, קלג, קלה
טו/ב פרי האדמה ח"א
טו/ב פתחי שערים דף ו ע"א
טו/ב צהר גל' י עמ' 230 {עברו עשרים שנה}, 235 {מבטל מצוה}
טו/ב צמח צדקה - שו"ת עמ' ע
טו/ב קהלות יעקב נדרים סי' ג
טו/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' מט {מ"מ}
טו/ב קהלת שלמה דף לו ע"ג
טו/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רפא
טו/ב קובץ הערות (תשסג) הוספות אות א
טו/ב קנה חכמה פ"א ה"א אות א ס"ק ד
טו/ב קרית מלך רב
טו/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' רצא
טו/ב קרן אור (חורב) עמ' רי
טו/ב קרן הצבי מצוה קג אות א-ב, מצוה קו אות ד
טו/ב ר"י קארו - קובץ עמ' רכג, רכו
טו/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' תלא {מעשה רקח}
טו/ב רוח אליהו
טו/ב רלב"ג בראשית פ"א פסוק כח עמ' מה-מו
טו/ב רנת יצחק חמש מגילות עמ' רלט, רו, שג
טו/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שנד
טו/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' מט
טו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צט
טו/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' פב-פג {השמיט כפייה}
טו/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' לו
טו/ב שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א קו"א אות א ד"ה והנה, פ"ג אות א קו"א אות א ד"ה ומכל וד"ה ורבנן וד"ה אבל
טו/ב שו"ת ר"י קצבי סי' ג
טו/ב שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצט
טו/ב שיח התורה עמ' שלב
טו/ב שלמי יוסף סוכה עמ' שסט
טו/ב שם טוב
טו/ב שפע חיים - נישואין עמ' א, סח
טו/ב שפתי רננות (מיכלדורף) דף ב ע"ב {ביטל מ"ע - בשיהוי}
טו/ב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' א ס"ק ג
טו/ב תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נט
טו/ב תורת אמך ח"א עמ' 192
טו/ב תורת הלוי עמ' יח
טו/ב תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק כה
טו/ב תחומין ח"א עמ' 367-364, ח"ז עמ' 344
טו/ב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' שו {עברו עשרים שנה}
טו/ב תשורת שי מהדו"ת סי' קט {קרית מלך רב}
טו/ג אדני היד החזקה
טו/ג אהל שרה לאה עמ' תתצג, תתצה, תתצו
טו/ג אוצר התולדות עמ' רעא, תעו, תעז
טו/ג אוצרות יהושע עמ' פה-פו
טו/ג אור אברהם
טו/ג אור הישר [כתונת פסים יבמות יז ע"ב, לח"מ הל' ת"ת פ"א ה"ה]
טו/ג אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קכו
טו/ג אמת ליעקב נשים עמ' קעב {שוגה בה תמיד}
טו/ג אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קד
טו/ג בים דרך עמ' פד
טו/ג ברור הלכה יבמות סג ע"ב ציון ד
טו/ג ברור הלכה קדושין כט ע"ב ציון י
טו/ג ברכת אריאל ח"ב עמ' יט
טו/ג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' צג
טו/ג בתורתו יהגה ח"ב עמ' קע {והוא שלא יהיה יצרו מתגבר}, קעב {מי שחשקה נפשו בתורה תמיד ושוגה בה כבן עזאי}, קעג {אם היה יצרו מתגבר עליו}, שעה {והוא שלא יהיה יצרו מתגבר}
טו/ג דברי יואל שמות ח"ב עמ' רלו
טו/ג די באר בראשית עמ' לד
טו/ג דיני ישראל חי"ב עמ' קכז
טו/ג דעת הרמב"ם עמ' 96
טו/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 48
טו/ג וגר זאב עמ' רל-רלא
טו/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' ר
טו/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' רו
טו/ג ויגד יעקב (תשסח) עמ' תרכז {נפשו חשקה בתורה}
טו/ג חזון יחזקאל יבמות פ"ח ה"א
טו/ג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מא ד"ה וראיתי
טו/ג חנוכת הבית עמ' ג
טו/ג טל חיים (טל) תהלים עמ' לז
טו/ג יד פשוטה מדע עמ' שנח
טו/ג יחל ישראל (תשנב) עמ' מה
טו/ג יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' נב
טו/ג יסודי הצדקה עמ' 406
טו/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תה
טו/ג מבוא למשנה תורה עמ' 87, 346
טו/ג מגילת ספר עשין דף סט ע"ג {כ"מ - מפני שיצרה נתגבר}
טו/ג מנחת בצלאל (תשלז) עמ' א
טו/ג מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' נה
טו/ג משאת המלך ח"ב סי' קעב {חשקה נפשו בתורה}
טו/ג משברי ים עדל"ת סי' ט ס"ק ו
טו/ג משמרת חיים ח"ג עמ' קיב
טו/ג משנה הלכות ח"ט סי' רל
טו/ג משנה הלכות קדושין סי' א
טו/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' ב
טו/ג משנת משה קידושין עמ' קא {כופין}
טו/ג משרת משה (עטייה)
טו/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' עח אות ט {כבן עזאי}
טו/ג נפש הרב עמ' נז
טו/ג נפש הרב עמ' רנה
טו/ג ס' הנייר עמ' קסו
טו/ג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קעב-קעג
טו/ג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רב
טו/ג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רסב
טו/ג עשות משפט עמ' רס
טו/ג פי' ר"א מן ההר יבמות סג ע"ב
טו/ג פני משה (שלז')
טו/ג פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 32
טו/ג קובץ ביאורים (שפירא)
טו/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רפא
טו/ג קובץ הערות (תשסג) הוספות אות א
טו/ג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ה
טו/ג ר"י קארו - קובץ עמ' רצט
טו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תטז
טו/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' לו
טו/ג שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ג אות א, קו"א אות א ד"ה ומכל וד"ה ורבנן
טו/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שעג
טו/ג שמע שלמה (תווינא) עמ' קעו
טו/ג שפע חיים - נישואין עמ' סו
טו/ג תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נט, אלף רטז
טו/ג תחומין ח"ז עמ' 344
טו/ד אבני זכרון (פפר) ח"א דף ו ע"ב
טו/ד אבני ציון ח"ב סי' עד אות א
טו/ד אגרות משה אהע"ז ח"ב סי' יא {מל"מ}
טו/ד אוצר השבת ח"א עמ' קכז {מל"מ}
טו/ד אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' יד, סג]
טו/ד אורי חיים ח"א עמ' קצג
טו/ד אוריין תליתאי (תאומים) סי' קכד {מל"מ}
טו/ד אושר ירוחם עמ' רד
טו/ד אלומות יוסף (תשנ) עמ' י
טו/ד אמונת עתיך גל' 105 עמ' 42-43
טו/ד אמרי בינה (אש) דף עא ע"א
טו/ד אמרי דוד (שליסל), הסכמת הרב וייס {מל"מ}
טו/ד ארחות (המועה"ד חיפה) גל' 39 עמ' 32 {מל"מ}
טו/ד ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רעג
טו/ד באר אליעזר
טו/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רי סעיף א {מל"מ}
טו/ד בית ישחק
טו/ד בן אשר סי' נ אות יג
טו/ד ברור הלכה יבמות סא ע"ב ציון ה
טו/ד ברור הלכה יבמות סב ע"א ציון ד
טו/ד ברור הלכה יבמות פ ע"ב ציון ב פרק ד {מל"מ}
טו/ד גור אריה בראשית פ' מא הע' 118
טו/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תב
טו/ד גינת ורדים (תאומים) עמ' קסו {מל"מ}
טו/ד דברות אליהו ח"ב עמ' כט, לב {השמיט שבבן ממזר קיים פו"ר}
טו/ד דברות אליהו ח"ד עמ' קד {מל"מ}
טו/ד דברות אליהו ח"ו עמ' קעד {השמיט פו"ר בבן ממזר}
טו/ד דברות משה יבמות עמ' שו, כתובות עמ' רמב {מל"מ}, ב"ק ח"א סי' כה ענף ג {מל"מ}
טו/ד דברי חפץ עמ' קיא
טו/ד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סח
טו/ד דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קסג {מל"מ}
טו/ד דליות דוד קידושין עמ' קו-קח
טו/ד הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 106 {מל"מ}, 107 {בני אהובה}
טו/ד השבת לקדשו דף קא ע"ב {מל"מ}
טו/ד זכר שמואל קדושין סי' עז ס"ק א {מל"מ}
טו/ד זכרון יהונתן דף קלז {מל"מ}
טו/ד חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
טו/ד חי' עזיאל
טו/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תיב {מל"מ}
טו/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' נו, ע, קעה-קעז {מל"מ}, ח"ב עמ' כא {מל"מ}
טו/ד חיי נפש ח"ד עמ' תא
טו/ד חיים ושלום ח"א סי' ב (יג ע"ב) {מל"מ}
טו/ד חנא וחסדא ח"ב דף ריב ע"ב {מל"מ}
טו/ד חקרי הלכות (שומיאץ) סי' ל דף ג ע"ב {מל"מ}
טו/ד חשבונות של מצוה עמ' ט {מל"מ}
טו/ד יד אליהו (בוקובזה) ח"ב סי' ה אות יא, וסי' ו אות יד
טו/ד יסודי הצדקה עמ' 404
טו/ד יעלת חן עמ' קמא
טו/ד ישב מצרף דף ו ע"א-ע"ב {השמיט שמקיים מצות פ"ו בממזר}
טו/ד כתב סופר אהע"ז סי' נג(ב) ד"ה נחזור {ולא גזרו על השפחה לממזר מפני תקנת הבנים}
טו/ד כתב סופר או"ח דף סה ע"ג {מל"מ}
טו/ד לב שלם [בני דוד דף יז ע"ד-ע"ד]
טו/ד לבושי מרדכי יו"ד עמ' קמד, אהע"ז עמ' עו, ח"ד עמ' פח
טו/ד להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' פז
טו/ד למודי ה' (תקמז) דף עב ע"א {מל"מ}
טו/ד לקוטי סופר ח"א דף ב ע"ג {מל"מ}, י ע"ד
טו/ד מגן שאול (קצנ') עמ' רעד
טו/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ד {מל"מ}
טו/ד מזבח חדש דף לד ע"ד {מל"מ}
טו/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף טז ע"ד {מל"מ}, יז ע"א {מל"מ}, שמות דף פא ע"ד
טו/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 385
טו/ד מנחת חינוך ח"א עמ' א, ו, ח"ב עמ' שיא
טו/ד מנחת כהן (יוסף חיים) דף צט ע"ב {מל"מ}
טו/ד מנחת עני (זינצהיים) ח"א עמ' צב {מל"מ}
טו/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' ה {מל"מ}
טו/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תנא {מל"מ}
טו/ד מנחת שלמה (לוין) עמ' קצז, קצט {מל"מ - התעברה באמבטי}
טו/ד מעמד האשה עמ' 214
טו/ד מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' כג אות ב]
טו/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' תקלט {מל"מ}
טו/ד משא בני קהת
טו/ד משנת חיים בראשית עמ' ט
טו/ד משפט איש תשיח-תשיט עמ' שיא {מל"מ - דלמא אתא בעלה בצנעא}
טו/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רנו
טו/ד נועם ח"א עמ' קיד, קיט, קכא, קלג, קלז-קלח, קנב, קס, ח"כ עמ' מד {מל"מ}
טו/ד נר מצוה (ואלק) שרשים דף יד ע"ד, טו ע"א-ע"ב
טו/ד נשמת אברהם ח"ג עמ' ד {מל"מ}, ט {מל"מ}, לג, לד {מל"מ}
טו/ד נתיב מצותיך עמ' קצ
טו/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תכב
טו/ד נתיבות שלום (למפרט)
טו/ד ס' השבי"ט עמ' ע {השמיט ממזר לענין פו"ר}
טו/ד עולת חדש (תקמה) ח"ג אות שיא דף מה ע"ד
טו/ד עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' שיט-שכ
טו/ד עין חנוך עמ' רסט [טורי אבן חגיגה טו] {מל"מ}
טו/ד עין יצחק ח"א עמ' שסח, ח"ב עמ' רעה-רעו, שסז
טו/ד עמק המלך (לבוב)
טו/ד עץ חיים (אבלסון) עמ' רסא {מל"מ}
טו/ד פד"ר ח"א עמ' 368, ח"ד עמ' 100
טו/ד פורת יוסף (שלופר) דף ז ע"ד, מב ע"ב
טו/ד פירושי רס"ג לבראשית עמ' 322
טו/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' רסב {מל"מ}
טו/ד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קיט {מל"מ}
טו/ד פרחי כהונה (קצבורג) עמ' סא {מל"מ}
טו/ד פרי השדה (דייטש) ח"א סי' עז אות ג {מל"מ}
טו/ד פתח עינים ח"א דף קח ע"א
טו/ד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שסא, תקלו {מל"מ}
טו/ד קול צופיך עמ' שסה {מל"מ}
טו/ד קרבן אשה
טו/ד רפואה והלכה (שילת) עמ' 184
טו/ד שדה הארץ ח"ב דף ח ע"ג {שני בנים}
טו/ד שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' ב {מל"מ}, ג
טו/ד שם טוב
טו/ד שער המלך ח"ב עמ' ב, טעם המלך ח"ב עמ' נד, עג {כולם - מל"מ}
טו/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכד ע"ג {מל"מ}
טו/ד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' ריט {מל"מ}
טו/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 76
טו/ד שפתי דעת ח"ג עמ' רכז {מל"מ}
טו/ד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ב ס"ק ג {בני אהובה}
טו/ד תורת האוהל (תשנג) עמ' שלו-שלז {מל"מ - ביאה הראויה להזריע}
טו/ד תורת הלוי עמ' ז
טו/ד תחומין חי"א עמ' 264-263
טו/ד תחומין חי"ח עמ' 139 {מל"מ}
טו/ד תפארת ציון (קואינקה) עמ' י {מל"מ}
טו/ד תשובה שלמה אהע"ז סי' ד, יב, יד {מל"מ}
טו/ה אדני היד החזקה
טו/ה אמונת עתיך גל' 105 עמ' 42
טו/ה אמרי מנחם עמ' לב-לג
טו/ה אנצי"ת ע' בן הע' 9
טו/ה בית אהרן וישראל גל' צד עמ' קלד {ילד שתי בנות ואחת הולידה בן}
טו/ה בית מאיר (תשע) סי' קנד ס"ו עמ' רעו
טו/ה בית נפתלי (תרנט) סי' יט
טו/ה בית נפתלי (תשסו) עמ' קס
טו/ה בן אשר סי' נ אות ג
טו/ה בני דוד
טו/ה ברור הלכה יבמות סב ע"א ציון ד
טו/ה גן שושנים ח"ב עמ' קכט {בני בנים}
טו/ה דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' י
טו/ה דובר מישרים (עם הוספות מבנו)
טו/ה וישב אברהם דף כב ע"א {מל"מ}
טו/ה חוקי חיים (שו"ב) עמ' ג-ד
טו/ה חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' עג
טו/ה חמשה מאמרות מאמר הלקוטות אות לט
טו/ה יד אליהו (בוקובזה) ח"ב סי' ו אות יג, טו, מא הערה 20, ותשובה ב
טו/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח
טו/ה יסודי הצדקה עמ' 404
טו/ה יפה תואר (תשעח) ח"ג עמ' שצא
טו/ה לב שלם [מגילת ספר עשין דף פב ע"ג, ב"ח אהע"ז דף א ע"ג]
טו/ה לחם רב (בוטון) סי' יז
טו/ה לקוטי סופר ח"א דף ז ע"ב, יב ע"ג
טו/ה מגילת ספר עשין דף פג ע"ג {מ"מ}
טו/ה מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' צב
טו/ה מנחה לאהרן (וולף) עמ' 46
טו/ה משאת המלך (אדרי)
טו/ה משנה הלכות ח"ד סי' קנז בסופו {היו לו בנים ומתו}
טו/ה עצי ארזים סי' א ס"ק ו
טו/ה ערוך השלחן אהע"ז סי' א ס' טז {בני בנים זכר ונקבה}
טו/ה פסקי אליהו ח"ד עמ' כז-כח
טו/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קעה, תז
טו/ה קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רכט-רל
טו/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שפח-שפט
טו/ה קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' קב
טו/ה ר"י קארו - קובץ עמ' רכח
טו/ה שו"ת הרדב"ז סי' אלף תט
טו/ה שם יוסף (אליקים)
טו/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 75
טו/ה תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ב ס"ק א
טו/ה תרומת הדשן שו"ת סי' רסב
טו/ו אבני חפץ ח"א דרוש א
טו/ו אבני עזר ח"א סי' יט
טו/ו אור לישרים (שולמן) עמ' לז-לח
טו/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' פא-פב
טו/ו אמרי דוד (שליסל) דף ב ע"א-ע"ב
טו/ו אמרי יושר בכורות דף מז ע"א
טו/ו אנצי"ת ע' גוי הע' 48, ע' גר הע' 148-150
טו/ו אעירה שחר (זעפרני) עמ' ריב
טו/ו אשר למלך
טו/ו בינת דניאל ח"א עמ' רמ {מ"מ}
טו/ו בית אהרן וישראל גל' יט עמ' לז-לח, מ-מא
טו/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
טו/ו בית נפתלי (תרנט) סי' מא (דף לט ע"ג)
טו/ו בית שערים יו"ד סי' שסב
טו/ו בן אשר סי' מח הערה יז, סי' נ אות ד
טו/ו בני דוד
טו/ו ברור הלכה יבמות סב ע"א ציון א
טו/ו בריכות מים דף קלח ע"ב {מל"מ}
טו/ו ברכי יוסף אהע"ז דף פו ע"ד
טו/ו גרים וגרות עמ' צד {היו לו בנים בגיותו}
טו/ו דברות אליהו ח"ב עמ' קיד {היו לו בנים בגיותו והתגייר}
טו/ו דברי סופר עמ' קח
טו/ו דברי פנחס ח"ב עמ' ח-ט
טו/ו דרך המלך (רפפורט)
טו/ו האיר ממזרח אבות עמ' קמו {היו לו בנים בגיותו}
טו/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' צח
טו/ו וכתורה יעשה ח"א דף א ע"א-ע"ב, ב ע"ב, ד ע"ב
טו/ו חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ו ס"ק א
טו/ו חוות בנימין ח"ג עמ' תרפג-תרפד {בני אהובה}
טו/ו חוקי חיים (שו"ב) עמ' ד
טו/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רסה
טו/ו חמודי צבי שמות עמ' ריט
טו/ו יד אליהו (בוקובזה) תשובה ד
טו/ו ישב מצרף דף ב ע"ב, ג ע"א {גר שתגייר מקיים פו"ר במי שנולד אחרי שהתגייר}
טו/ו ישועות יעקב נשים עמ' סד
טו/ו כפי אהרן (זסלנסקי) תנינא עמ' א
טו/ו כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' יז
טו/ו לבושי מרדכי אהע"ז עמ' סח
טו/ו לקוטי סופר ח"א דף ב ע"ד, ז ע"ב-ע"ג, יא ע"א
טו/ו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' סו, סט
טו/ו מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סד
טו/ו מחקרי ארץ ח"ה אה"ע סי' ג
טו/ו מחקרים במשה"ע עמ' 170
טו/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף יב ע"ד, יג ע"א
טו/ו מנחה לאהרן (וולף) עמ' 46, 106
טו/ו מנחת בצלאל (תשלז) עמ' יב
טו/ו מנחת חינוך ח"א עמ' ב, ח"ב עמ' רנח, ח"ג עמ' קכא
טו/ו מנחת מאיר דף יח ע"ד
טו/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' יא
טו/ו מנחת שלמה (לוין) עמ' קכא-קכב {והתגייר הוא והם}
טו/ו מראה איש ח"ב עמ' נד
טו/ו מראה הנוגה [עינות מים דף ג ע"ד] {עקרה}
טו/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' נב אות ג
טו/ו משנה הלכות כתובות דף מג ע"ב וע"ד
טו/ו משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף כא {היו לו בנים בגיותו והתגייר}
טו/ו משנת חיים בכורות עמ' תקד
טו/ו משנת חיים בראשית עמ' רטז
טו/ו משנת עזר ח"א עמ' סא
טו/ו נחלת מים סי' כ אות א
טו/ו נרות אהרן
טו/ו ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קע, קעז
טו/ו פד"ר חי"ב עמ' 328, חי"ט עמ' 77
טו/ו פי' ר"א מן ההר יבמות סב ע"א
טו/ו פסקי אליהו ח"ב עמ' ז
טו/ו צמח מנחם דף מב ע"א {נתגייר}
טו/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קעה, תז
טו/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תקצו
טו/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קפ
טו/ו קונטרסי שעורים כתובות עמ' 88, 178
טו/ו קרן הצבי מצוה קה אות א, מצוה קז אות א
טו/ו ר"י קארו - קובץ עמ' רל
טו/ו שדה הארץ ח"ב דף ח ע"ב {נתגייר הוא והם}
טו/ו שם טוב
טו/ו שמש מרפא עמ' קמח
טו/ו שעורי אבני עזר ח"א עמ' מב
טו/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' לג אות א
טו/ו תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' מא
טו/ו תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' שמא
טו/ו תחומין חי"א עמ' 263, חי"ח עמ' 139 {היו לו בנים בגויותו}
טו/ז אדני היד החזקה
טו/ז אור גדול דף נה ע"ב
טו/ז אור הישר
טו/ז אמונת עתיך גל' 104 עמ' 46, 53
טו/ז אמונת עתיך גל' 113 עמ' 109-110
טו/ז אמרי אמת (אמאדו) דף מב ע"א
טו/ז אמרי משפט ח"א עמ' סו
טו/ז אמת ליעקב נשים עמ' נט, סז, עא
טו/ז אנצי"ת ע' אילונית הע' 40, ע' גרושין הע' 871, 970
טו/ז אשר למלך
טו/ז באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף סד
טו/ז בגדי כהונה (כהן) דף לב ע"ב
טו/ז בית מאיר (תשע) סי' קנד ס"ו עמ' רעה-רעו
טו/ז בית שערים ח"ג סי' נ
טו/ז בן ידיד
טו/ז בני דוד
טו/ז ברור הלכה יבמות סא ע"ב ציון ז פרק ב {אישה שאינה ראויה ללדת}
טו/ז ברור הלכה יבמות סד ע"א ציון א
טו/ז ברור הלכה קדושין כ ע"א ציון ג
טו/ז בריכות מים דף קלז ע"ב
טו/ז ברכי יוסף אהע"ז דף ז ע"ג
טו/ז ברכת שלמה אהע"ז עמ' ריז, ריט-רכ
טו/ז גשר יהושע עמ' 152
טו/ז דברות אליהו ח"ה עמ' קכ-קכא
טו/ז דברות משה יבמות עמ' קצה
טו/ז דברי טעם סי' קכח (דף קטז ע"ב-ע"ד)
טו/ז דברי יציב אהע"ז עמ' צב, שט
טו/ז דברים אחדים (קלצקין) עמ' צד {מותר באילונית אם יש לו אשה או בנים}
טו/ז דינא דחיי ח"ב דף ס ע"א
טו/ז דרך המלך (רפפורט, גם דף קיג ע"ג)
טו/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' לד
טו/ז ושב הכהן (תשמח) עמ' שצא, שצו
טו/ז זכר יהודה עמ' קצא
טו/ז חוקי חיים (שו"ב) עמ' ה
טו/ז חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 278
טו/ז חיי נפש בראשית ח"א עמ' רנח {איילונית וקטנה}
טו/ז חנא וחסדא ח"ג דף צט ע"א
טו/ז חסדי דוד ח"ט עמ' קצד-קצה
טו/ז חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף א-ב, יג, קסג
טו/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שפט
טו/ז יד דוד (קרלין) ח"ב דף קנט
טו/ז ימי שלמה
טו/ז כבוד יו"ט
טו/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רה
טו/ז כרם שלמה (אהרמן) יבמות יב ע"ב
טו/ז לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף פז ע"א, שו"ת מהר"י קצבי סי' ג דף ב-ג]
טו/ז לחם חקי עמ' שיג
טו/ז לקוטי סופר ח"א דף ב ע"ב {כופין}, ז ע"ד
טו/ז מגילת ספר עשין דף פא ע"ד {רמ"ך}
טו/ז מוריה גל' קעא עמ' מג-מד
טו/ז מחנה יוסף סוטה עמ' צא
טו/ז מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קמו
טו/ז מנחת חינוך ח"א עמ' ו
טו/ז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' פ]
טו/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ז משאת המלך ח"ב סי' קעב
טו/ז משנה הלכות ח"ד סי' קנז
טו/ז משנה הלכות כתובות דף קלב ע"ד
טו/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלא
טו/ז משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' קנא
טו/ז משנת משה קידושין עמ' עה {אא"כ יש לו בנים או אשה}
טו/ז משפט איש תשטז עמ' צה
טו/ז משרת משה (עטייה)
טו/ז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רכא
טו/ז נועם ח"ה עמ' לח, חי"ט עמ' רנז, רס
טו/ז נר למאור (רבינוביץ) דף מו ע"ב
טו/ז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שנה, שסז
טו/ז ס' הנייר עמ' קעז
טו/ז סולם מוצב עמ' פא
טו/ז עינות מים דף ג ע"ד
טו/ז פד"ר ח"א עמ' 368
טו/ז פד"ר ח"ג עמ' 17, 42, חי"ז עמ' 16
טו/ז פד"ר חי"ז עמ' 14
טו/ז פרי יצחק (תשעו) עמ' רמו
טו/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 98
טו/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קעה, קעז, תז
טו/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קפ
טו/ז ר"י ששפורטש עמ' 360
טו/ז רנת יצחק חמש מגילות עמ' שג
טו/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' פב {כופין}
טו/ז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שע
טו/ז שו"ת הריב"ש עמ' יט-כ, פב
טו/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' מב, רעח
טו/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רסו-רסז
טו/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שעב
טו/ז שו"ת ר"י מליריאה עמ' קצט
טו/ז שו"ת ר"י קצבי סי' ג
טו/ז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רלד
טו/ז שיח יוסף נדה ח"א עמ' פט-צג
טו/ז שם טוב
טו/ז שמש מרפא עמ' צג
טו/ז שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 177, ח עמ' 172
טו/ז שערי טהר ח"ד שער א סי' כו אות ב
טו/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 206
טו/ז שעשועי תורה (תשנג) עמ' קז, קט {קטנה}
טו/ז תמורות במעמד האשה במשפט העברי עמ' 51, 83
טו/ח אור גדול סי' ה דף מא ע"א, נד ע"ד
טו/ח ארחות חיים ח"ב סי' ז אות לד {הגהמ"י}
טו/ח באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף סד
טו/ח בגדי כהונה (כהן) דף לב ע"ב
טו/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
טו/ח ביתאל ח"א דף סד ע"ד
טו/ח בכורי גשן סי' כג פרקים ה-ז, י
טו/ח בני דוד
טו/ח ברור הלכה יבמות סה ע"א ציון ה
טו/ח ברכת שלמה אהע"ז עמ' ריח
טו/ח גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' י
טו/ח דברי טעם סי' קכח (דף קטז ע"ב-ע"ד)
טו/ח דינא דחיי ח"ב דף סב ע"ג, סג ע"ג
טו/ח ושב הכהן (תשמח) עמ' שצו-שצז {הגהמ"י}
טו/ח חזו"א אהע"ז סי' קח ס"ק ז
טו/ח חזו"א על הרמב"ם
טו/ח חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' שטז
טו/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פ {הגהמ"י אות ד}
טו/ח לחם רב (בוטון) סי' נד
טו/ח מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' תקיג
טו/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף טו ע"ב
טו/ח מעיני המים
טו/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ח משנה הלכות כתובות דף מז ע"ג
טו/ח משנת חיים בראשית עמ' תצט
טו/ח משנת יעקב
טו/ח משנת עזר ח"ב עמ' קמ
טו/ח משפט צדק ח"ג דף ו ע"ב {מ"מ}
טו/ח משפטי שאול - פסקי דין עמ' רו
טו/ח נועם ח"ז עמ' קח
טו/ח נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רכ ע"ד {הגהמ"י}, רכט ע"ד, רל ע"א {לח"מ}
טו/ח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שנח, שסז
טו/ח נתיבות פסיקה עמ' 162
טו/ח ספרי דבי רב ח"ב עמ' רנט
טו/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' שעח {לח"מ}
טו/ח פד"ר ח"א עמ' 366, 368, חי"ב עמ' 339
טו/ח פסקי אליהו ח"ד עמ' ט
טו/ח צבי תפארת סי' ד {הגהמ"י}
טו/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ריג ע"א
טו/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 65
טו/ח קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רע
טו/ח קרית מלך רב
טו/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' רצא, רצד-רצה
טו/ח שדה הארץ (דף קנ ע"ד)
טו/ח שו"ת מהר"ם די בוטון סי' טו דף כח ע"א
טו/ח שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' תז
טו/ח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רמז, רמח, שעא-שעב, ח"ג עמ' שלג, ח"ד עמ' קע
טו/ח שורת הדין ח"ב עמ' נג, נט
טו/ח שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קד
טו/ח שערי עזרא (בצרי) עמ' רצא
טו/ח תמורות במעמד האשה במשפט העברי עמ' 247
טו/ט אור הישר [אור גדול סי' ח דף נד ע"ב]
טו/ט אמונת עתיך גל' 104 עמ' 49
טו/ט אנצי"ת ע' גרושין הע' 947
טו/ט ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יג עמ' 53
טו/ט באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף סד
טו/ט באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' מד
טו/ט ברור הלכה יבמות סה ע"א ציון ה
טו/ט ברכת שלמה אהע"ז עמ' ריז, רכב
טו/ט גושפנקא דמלכא
טו/ט דברי טעם סי' קכח (דף קטז ע"ב-ע"ג)
טו/ט דרך המלך (רפפורט)
טו/ט ויקרא אברהם אהע"ז סי' א (כא ע"א)
טו/ט וישב אברהם דף כב ע"א {מל"מ}
טו/ט חזו"א אהע"ז סי' קח ס"ק ז
טו/ט חזו"א על הרמב"ם
טו/ט חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 126
טו/ט חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' שטז
טו/ט יד המלך (לנדא)
טו/ט כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף עא ע"ב
טו/ט לב שלם [בני דוד דף יח, קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף פח ע"א, ב"ח אהע"ז דף קיג ע"ג]
טו/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ט משפטי עזיאל ח"ז עמ' תקנד
טו/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רנג
טו/ט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שעב
טו/ט סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 104-105 {השמים ביני ובינך}
טו/ט פד"ר ח"א עמ' 368
טו/ט פד"ר ח"ד עמ' 272
טו/ט פי' ר"א מן ההר יבמות סה ע"א
טו/ט שו"ת הריב"ש עמ' קכט
טו/ט שו"ת מהר"י וייל סי' כב {הגהמ"י אות ו}
טו/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שצב
טו/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רמז, רמח, שעא-שעב, ח"ד עמ' קע
טו/ט שורת הדין ח"ב עמ' נב, סב
טו/ט תורת חסד (פרחיא) דף ע ע"ב
טו/י אנצי"ת ע' גרושין הע' 941-943
טו/י אפיקי מגינים כתובות סי' לד
טו/י בגדי כהונה (כהן) דף לב ע"ב
טו/י בית מאיר (תשע) סי' לא ס"ד עמ' רמה {מל"מ}, סי' קנד ס"ו עמ' רעו
טו/י בני דוד
טו/י בעקבי יעקב עמ' קיט
טו/י ברור הלכה יבמות סה ע"א ציון ה
טו/י ברור הלכה נדרים צ ע"ב ציון ב
טו/י ברכת שלמה אהע"ז עמ' ריז, רכב-רכג
טו/י גבורת אנשים (תשע) עמ' רמד, רסג, רפ
טו/י דברות אליהו ח"ה עמ' קכא
טו/י דברי טעם סי' קכח (דף קטז ע"ב-ע"ד)
טו/י המעלות לשלמה עמ' שמג
טו/י המעמד האישי בישראל עמ' 119
טו/י זרע אברהם (יצחקי) אהע"ז דף לט ע"ד, מ ע"ב
טו/י חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 278
טו/י יד המלך (לנדא)
טו/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיט
טו/י יתר הבז (תקמז), השמטות דף סד)
טו/י יתר הבז (תשסח) עמ' קמד
טו/י לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף מג ע"ג, מד ע"ב]
טו/י מוריה ח גל' ח עמ' כט
טו/י מעיני המים
טו/י מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' פה
טו/י משנת יעקב
טו/י משפט איש תשטז עמ' מז, קו
טו/י משפט איש תשיז עמ' סא {מ"מ}
טו/י משפטי עזיאל ח"ז עמ' תקנג
טו/י משפטי שלמה ח"א סי' ג עמ' יח
טו/י נתיב אברהם ח"א עמ' קלד, קלז-קלח
טו/י נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רכג ע"א {מ"מ}, רכד ע"ב {לח"מ}
טו/י נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שנו, שנח
טו/י ס' גירושין לרשב"ח עמ' 61-63
טו/י עזר משפט עמ' רכ
טו/י עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' שב
טו/י עטרת שלמה ח"א עמ' קנא, קנה
טו/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צא
טו/י פד"ר ח"א עמ' 8, ח"ד עמ' 357, ח"ה עמ' 243, 249, 251, חי"ב עמ' 332-330
טו/י פד"ר חי"ז עמ' 25, 27
טו/י פי' ר"א מן ההר יבמות סה ע"ב
טו/י פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' מג
טו/י פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 104
טו/י שאל האיש דף קו ע"ד
טו/י שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רעט {מ"מ}
טו/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תג
טו/י שו"ת הריב"ש עמ' קל
טו/י שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קלט
טו/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קנג, תקמז
טו/י שו"ת מהרלב"ח סי' לג
טו/י שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רמז, רמח, שעא-שעב, ח"ד עמ' קע
טו/י שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קכג
טו/י שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 177
טו/י שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קסה
טו/י תחומין חכ"ב עמ' 396-397
טו/יא אהל שרה לאה עמ' תתצה
טו/יא אמונת עתיך גל' 104 עמ' 53
טו/יא בגדי כהונה (כהן) דף ל ע"א
טו/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
טו/יא ברור הלכה יבמות סד ע"א ציון א
טו/יא גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' כב
טו/יא דינא דחיי ח"ב דף ס ע"א וע"ד
טו/יא הגהות חבר בן חיים
טו/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לט
טו/יא ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 55
טו/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צא {מ"מ}
טו/יא פי' ר"א מן ההר יבמות סג ע"א
טו/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קלח, רה
טו/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שפ, תנג
טו/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 76
טו/יב אמונת עתיך גל' 104 עמ' 53
טו/יב ברור הלכה יבמות סה ע"ב ציון א
טו/יב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תצ, תצה
טו/יב דברות משה יבמות עמ' תכג
טו/יב דרך המלך (רפפורט)
טו/יב הר המלך ח"ז עמ' תנט-תס
טו/יב ושב הכהן (תשמח) עמ' רעב
טו/יב חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 285
טו/יב חנא וחסדא ח"ג דף ח ע"ד
טו/יב מי באר (פסח) דף נט ע"ד
טו/יב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף טו ע"ב
טו/יב ס' גירושין לרשב"ח עמ' 62
טו/יב פסקי אליהו ח"ד עמ' לג {שמא לא זכה ליבנות}, לט
טו/יב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' סג
טו/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 76
טו/יג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' פז סעיף לט
טו/יג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
טו/יג בני דוד
טו/יג ברור הלכה יבמות סה ע"ב ציון א
טו/יג המעשה והמדרש עמ' נה {משביע היסת שלא הפילה}
טו/יג זכרון ליהודה סי' ד אות יב
טו/יג כרם שלמה (אהרמן) יבמות סד ע"ב
טו/יג לבב דוד
טו/יג מלואי אבן ח"ג עמ' קמט
טו/יג ס' גירושין לרשב"ח עמ' 62
טו/יג פסקי אליהו ח"ד עמ' לט
טו/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' קעו, תח
טו/יג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קסז
טו/יג שאל האיש דף סג ע"ג
טו/יג שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קנב עמ' עז
טו/יג שם יוסף (מועטי)
טו/יג שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 145
טו/יד אור שמח
טו/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
טו/יד בני דוד
טו/יד ברור הלכה יבמות סד ע"ב ציון א
טו/יד ברור הלכה יבמות סה ע"א ציון ב
טו/יד ברכת שלמה אהע"ז עמ' סא-סב, רכד
טו/יד גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' י
טו/יד דברות משה מועד ח"א עמ' קעח {נשאת לאחד ושהתה עמו עשר שנים}
טו/יד זרע אברהם (יצחקי) אהע"ז דף לד ע"ג
טו/יד חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 277
טו/יד חי' הריצ"ד
טו/יד חנא וחסדא ח"ג דף ו ע"ג, ז ע"ב וע"ד
טו/יד יד המלך (לנדא)
טו/יד מעמד האשה עמ' 34, 147
טו/יד משנת עזר ח"ב עמ' קמ
טו/יד ס' גירושין לרשב"ח עמ' 62
טו/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' קעו, תח
טו/יד שו"ת ר"י מילר עמ' יט {הגהמ"י}
טו/יד שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קד
טו/טו אדני היד החזקה
טו/טו ארחות חיים ח"ב סי' ו אות יג עמ' 53 {הגהמ"י אות י}
טו/טו באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' לך לך סי' א אות ב
טו/טו בני בנימין (נבון) ח"א דף סג ע"ג, סה ע"ב, סח ע"א {בני אהובה}
טו/טו ברור הלכה נדרים צ ע"ב ציון ב
טו/טו בריכות מים דף קלח ע"ג {מ"מ}
טו/טו גבורת אנשים (תשע) עמ' רמח, רע
טו/טו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תעו
טו/טו דבר יהושע (שו"ת) ח"ה עניינים שונים סי' טז
טו/טו דובר מישרים
טו/טו דינא דחיי ח"ב דף סז ע"ד, סט ע"ב
טו/טו יביע אומר ח"ה אהע"ז סי' יד אות ה
טו/טו ישמח ישראל (רבינוביץ) דף יט ע"ג
טו/טו לב אריה (הורביץ) עמ' צג
טו/טו לב שלם [שו"ת רלב"ח סי' לג, מהרש"ך ח"ג סי' מב דף נ ע"א]
טו/טו מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל מג סי' יב]
טו/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/טו משנת יעקב
טו/טו משנת עזר ח"ב עמ' ריד, ריז
טו/טו משפט איש תשטז עמ' צא, רלט
טו/טו משפט איש תשטז עמ' רלט {לח"מ}
טו/טו נתיב אברהם ח"א עמ' קלז, קמא
טו/טו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שנו, שע-שעא
טו/טו סופר המלך עמ' קמג
טו/טו עבודת הגרשוני עמ' קיד
טו/טו עטרת שלמה ח"א עמ' קעז
טו/טו עין יצחק תנינא ח"א עמ' קעט {מל"מ}
טו/טו עמק המלך (לבוב)
טו/טו פד"ר ח"ב עמ' 327, ח"ד עמ' 271, ח"ה עמ' 249, וחי"ב עמ' 336, חי"ג עמ' 362, חי"ז עמ' 12
טו/טו פרפרת משה ח"ב עמ' תצג
טו/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' קעו, תט
טו/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שכט
טו/טו שו"ת הרא"ש עמ' קפד
טו/טו שו"ת הרדב"ז סי' אלף קפח
טו/טו שו"ת הרדב"ז סי' אלף קפח
טו/טו שו"ת הריב"ש סי' קכז, עמ' קל
טו/טו שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קלט, מכ"י סי' רכ
טו/טו שו"ת הרשב"א ח"א סי' תרכח
טו/טו שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' כז
טו/טו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רפו
טו/טו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קנג
טו/טו שו"ת מהרלב"ח סי' לג
טו/טו שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רפא, רפז, ח"ג עמ' קמז-קמח, קנ
טו/טו שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 451-452
טו/טו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רס
טו/טו שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קסו
טו/טו שערי עזרא (בצרי) עמ' שא
טו/טו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צז ע"א, קט ע"א {מל"מ}
טו/טז אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' עה
טו/טז אדני היד החזקה
טו/טז אורח ישראל מילואים לסי' כח ח"ב אות ג
טו/טז אמונת עתיך גל' 103 עמ' 89 {לערב אל תנח - מדרבנן}
טו/טז אמונת עתיך גל' 105 עמ' 44
טו/טז אשר למלך
טו/טז בית אבי ח"ב סי' קלז עמ' קפג {מצוה דאורייתא לשאת אשה}
טו/טז במעגלי יושר בראשית עמ' 249
טו/טז בעקבי הצאן עמ' רע
טו/טז בעקבי יעקב עמ' קכא
טו/טז ברור הלכה יבמות סא ע"ב ציון ז
טו/טז ברכי יוסף אהע"ז דף פו ע"ג
טו/טז ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנז, קעג
טו/טז ברכת שלמה אהע"ז עמ' רס, רסב
טו/טז בתורתו יהגה ח"ב עמ' קסג {שמא יבא לידי הרהור}, קע {שלא ישב אדם בלא אשה}, שצז, שצט {שלא יבטל מלפרות ולרבות}
טו/טז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קלז
טו/טז גשר יהושע עמ' 151
טו/טז דברות משה יבמות עמ' תיג
טו/טז דברי חיל עמ' קה
טו/טז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קע
טו/טז דברי משפט (שירת דבורה) ח"ג עמ' כא-כב, כה {משום חשד}
טו/טז דברי סופר עמ' קכו
טו/טז דובר מישרים דף נג ע"א {מל"מ}
טו/טז דינא דחיי ח"ב דף ס ע"ב
טו/טז העלם דבר סי' לג
טו/טז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קצז
טו/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' לז
טו/טז זכר יהוסף אהע"ז עמ' קנו
טו/טז חנוכת הבית עמ' ג
טו/טז חקרי זמנים ח"ב עמ' תיח
טו/טז טהרת הבית ח"ב עמ' תלו
טו/טז יביע אומר ח"ג אהע"ז סי' כ אות לג {נחל איתן}
טו/טז יד שלמה (עזרא) דף סד ע"א
טו/טז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לט
טו/טז יין מלכות (שניאורסון) עמ' 197-200 {המוסיף נפש כאילו בנה עולם}
טו/טז ימי שלמה
טו/טז יסודי ישורון ח"ב עמ' שיב
טו/טז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קעא
טו/טז כסא דוד (תקנד) דף יב ע"ג-ע"ד {לא תשב בלא אשה - שו"ת הרד"ך בית יז}
טו/טז כסא דוד (תקנד) דף יב ע"ד {לא תשב אשה בלא איש}
טו/טז כסא דוד (תשנ) עמ' מח {לא תשב אשה בלא איש}
טו/טז כרם שלמה (אהרמן) יבמות יב ע"ב
טו/טז לב שלם [עדות ביהוסף (אלמושנינו) דף מד ע"א, שו"ת הרד"ך בית יז חדר ה]
טו/טז להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קכח ע"ב
טו/טז לקוטי סופר ח"א דף ג ע"ג, ז ע"ד
טו/טז לקוטי שיחות חלק ל עמ' 24
טו/טז מגולה לגאולה עמ' 172
טו/טז מחקרי ארץ ח"ז אה"ע סי' ג
טו/טז מנחה לאהרן (וולף) עמ' 52
טו/טז מנחת בצלאל (תשלז) עמ' ג
טו/טז מעין חיים עמ' קג {לא תשב בלא איש מפני החשד}
טו/טז מעמד האשה עמ' 214
טו/טז מצודת דוד (שפרבר) עמ' קפא {לא יבטל}
טו/טז מרגליות הים סנהדרין לז ע"א אות כב {"מישראל"}
טו/טז משיב נבונים סי' עב-עג
טו/טז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' פו {אשה לא תשב בלא איש}
טו/טז משנה הלכות כתובות דף מג ע"ב
טו/טז משנת יעקב נשים ח"א עמ' ב
טו/טז נאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 41 {כאילו בנה עולם}
טו/טז נחל איתן
טו/טז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' פח אות א
טו/טז נשמת אברהם ח"ג עמ' רמט
טו/טז סולם מוצב עמ' עט
טו/טז עלי עין עמ' קו
טו/טז פד"ר ח"ג עמ' 376
טו/טז פסקי אליהו ח"ד עמ' יא
טו/טז פרחי אהרן עמ' 182
טו/טז צהר גל' י עמ' 208, 231, 232
טו/טז קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות טו
טו/טז רנת יצחק חמש מגילות עמ' קיא, שג
טו/טז רנת יצחק יהושע עמ' שמא {המוסיף נפש כאילו בנה עולם}
טו/טז שאל האיש דף סו ע"ג
טו/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רכג
טו/טז שו"ת הרד"ך עמ' קעח
טו/טז שו"ת הריב"ש עמ' כ
טו/טז שערי טהר ח"ד שער א סי' כו אות א-ב
טו/טז תוספתא כפשוטה נשים עמ' 68
טו/טז תורת ההרהור עמ' כז, לט, צו, רנג, רסו {לא ישב בלא אשה}
טו/טז תורת הלוי עמ' ו
טו/טז תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' תכ-תכו
טו/טז תחומין ח"ח עמ' 115, חי"ז עמ' 76
טו/טז תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' רכד
טו/טז תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תיח
טו/טז תפארת ציון (אבא שאול) עמ' סב
טו/יז אהל שרה לאה עמ' תפ
טו/יז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כז
טו/יז ברור הלכה סוטה ג ע"א ציון א
טו/יז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' כח
טו/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 231
טו/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפג
טו/יז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תמו
טו/יז לקוטי שיחות חי"ח עמ' 56
טו/יז מוריה גל' קצג עמ' צט
טו/יז מחנה יוסף סוטה עמ' כח
טו/יז מחקרים במשה"ע עמ' 170
טו/יז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף טו ע"ב
טו/יז מעמד האשה עמ' 224-225
טו/יז נרות אהרן
טו/יז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' צ
טו/יז סודו של המשפט העברי עמ' 362
טו/יז ספרי דבי רב ח"א עמ' עג
טו/יז פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 246
טו/יז קול יהודה (גרשוני) עמ' תקא
טו/יז שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 71
טו/יז שם טוב
טו/יז שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 315
טו/יח ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כז
טו/יח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
טו/יח ברכי יוסף או"ח דף קיז {כדי לצערו}
טו/יח דברי יציב או"ח עמ' יב, יו"ד עמ' שמג, אהע"ז עמ' קמד, קנה
טו/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 122
טו/יח וזרח השמש עמ' שה
טו/יח מעיני המים
טו/יח נחלת עזרא ח"ב סי' כב {ולא תמנע מבעלה}
טו/יח נר למאור (פרצקי) עמ' קנב
טו/יח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שסח
טו/יח עדות בישראל
טו/יח עין חנוך עמ' רסט
טו/יח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף סד ע"א
טו/יח שם טוב
טו/יח שם יוסף (אליקים)
טו/יח שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 303
טו/יח שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור א אות ו
טו/יט אגרות משה חו"מ סי' ה
טו/יט אהבת יעקב עמ' קד
טו/יט אור חדש (מהר"ל) פ"א הע' 1253
טו/יט אחר האסף עמ' תרמא
טו/יט אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קא {מכבדה יותר מגופו}
טו/יט אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תכו, תלא
טו/יט אנצי"ת ע' בעל הע' 390, 397, 401
טו/יט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כז
טו/יט באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' ויקרא סי' ג בסיום
טו/יט בית יחזקאל (וייס) עמ' מו
טו/יט בצור ירום ח"י עמ' רפג הערה 40
טו/יט בצור ירום חי"א עמ' קפח הערה 3
טו/יט ברור הלכה גיטין ו ע"ב ציון ג
טו/יט גדול כבוד הבריות עמ' 16
טו/יט גל עיני (תשע) ח"ב עמ' סט
טו/יט גשר יהושע עמ' 227
טו/יט דברות אליהו ח"ו עמ' קכב-קכג, קסד-קסו {ציוו חכמים - דרבנן}
טו/יט דברי חיל עמ' ג
טו/יט דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' ה
טו/יט דרך חיים (תשע) פ"א הערה 735
טו/יט הדרת אפרים ח"ב עמ' רס
טו/יט המשפט העברי עמ' 638
טו/יט הרמב"ם - שמרנות עמ' 257
טו/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ל
טו/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תעו
טו/יט וזרח השמש עמ' שה
טו/יט חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"א עמ' תקפב, ח"ב עמ' יא, סז, צב, קנט, רעט, שד, שסה, תלז
טו/יט חיים שיש בהם (גרוס) על אבות עמ' צה
טו/יט טל חיים (טל) פסח עמ' רכח
טו/יט יד פשוטה מדע עמ' רסט
טו/יט יחי ראובן (נאוי) עמ' קמב
טו/יט להוגה דעות פ"ה ה"י {מרבה כפי הממון}
טו/יט לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 375
טו/יט מוריה גל' קפא עמ' עט {מכבדה יותר מגופו}, גל' ריז עמ' קג-קד
טו/יט מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' נה
טו/יט מיסטיקה ומשיחיות עמ' 378
טו/יט מעמד האשה עמ' 194, 224
טו/יט משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' מה
טו/יט נועם חכ"ג עמ' קנא, קסג
טו/יט נחלת דבש (ברייזכר) עמ' כג
טו/יט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יח אות ג, סי' יט אות כז {מכבדה יותר מגופו}
טו/יט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' סט אות ג, סי' ע אות כז
טו/יט נר למאור (פרצקי) עמ' קנב
טו/יט סודו של המשפט העברי עמ' 345
טו/יט סוכת דוד (דיאס)
טו/יט עקבי אבירים (תשסה) עמ' לג
טו/יט פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 13
טו/יט קרן הצבי מצוה צד אות יב
טו/יט קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תעד
טו/יט רוח נכון עמ' שט {אימה יתירה}
טו/יט שם טוב
טו/יט שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 317
טו/יט שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 115
טו/יט שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור א אות ו
טו/יט שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור יא אות ו
טו/יט שער ראובן (כץ) עמ' נט {לכבד את אשתו}
טו/יט שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ז
טו/יט תחומין חט"ז עמ' 183, 199
טו/כ אהבת יעקב עמ' קא, קד
טו/כ אהל חייא עמ' תתטו
טו/כ אחר האסף עמ' תרמא
טו/כ איים בים כתובות סי' פא אות ד {הבעל כמלך}
טו/כ אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קז {כמו שר או מלך}
טו/כ אנצי"ת ע' בעל הע' 407-409, 417
טו/כ ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כז
טו/כ באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' ויקרא סי' ג בסיום
טו/כ בית אהרן וישראל גל' כב עמ' קח
טו/כ בית יחזקאל (וייס) עמ' מו, שסא
טו/כ בית יחזקאל (סרנה) גליונות
טו/כ בפקודיך אשיחה (טויבנפלד) עמ' סו
טו/כ בצור ירום ח"י עמ' רפג הערה 40
טו/כ ברית יצחק (טייב) דף טו ע"ג
טו/כ גדולי מוסר עמ' קג {הגהמ"י}
טו/כ גור אריה בראשית פ' ג הע' 47
טו/כ גל עיני (תשע) ח"ב עמ' סט
טו/כ דברות אליהו ח"ד עמ' קיד
טו/כ דברות אליהו ח"ו עמ' קסד {כבוד בעלה מדרבנן - לקרוא לבעלה בשמו}
טו/כ דברי תלמוד ח"א עמ' סה
טו/כ הדרת אפרים ח"ב עמ' רנט, רסח
טו/כ הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רצב
טו/כ הרמב"ם - שמרנות עמ' 257, 263
טו/כ הרמב"ם כמחנך עמ' 153
טו/כ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לב
טו/כ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רכב
טו/כ ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' ריג
טו/כ ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רנב
טו/כ ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' שלה
טו/כ זאת ליעקב ויקרא עמ' סה
טו/כ חיי נפש בראשית ח"א עמ' קא
טו/כ חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"א עמ' תקפב, ח"ב עמ' יא, סז, צב, קנט, רעט, שד, שסה, תלז
טו/כ טל חיים (טל) פסח עמ' רכח
טו/כ יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ו ס"ק ד
טו/כ יוסף את אחיו עמ' עה-עו
טו/כ יחוה דעת ח"ו עמ' רעב
טו/כ יחי ראובן (נאוי) עמ' נו, קמב
טו/כ יציב פתגם - ילקוט פרפראות (תשסז) עמ' קכד, ריא
טו/כ יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קכד, ריא
טו/כ לחם רב (בוטון) סי' נב
טו/כ לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קפ
טו/כ לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' סט-ע
טו/כ מבוא למשנה תורה עמ' 325
טו/כ מוריה גל' ריז עמ' צג
טו/כ מנורת המאור נר ג כלל ו ח"ד פ"ב (סי' קעו)
טו/כ משבצות זהב אסתר עמ' כז, לח
טו/כ משיב נבונים סי' עח
טו/כ משיבת נפש עמ' י
טו/כ משנת משה חגיגה עמ' פב
טו/כ נועם חכ"ג עמ' קנא, קסג
טו/כ נר למאור (פרצקי) עמ' קנב
טו/כ סוכת דוד (דיאס)
טו/כ פותח יד
טו/כ פרדס דבש פרק ט {הגהמ"י - אין לך כשרה בנשים אלא אשה שעושה רצון בעלה}
טו/כ פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 13
טו/כ קובץ ביאורים (שפירא)
טו/כ קול בן לוי (תשסג) עמ' קכ
טו/כ קרן הצבי מצוה צד אות יב
טו/כ רוח חיים (חיד"א) עמ' סז
טו/כ רנת יצחק חמש מגילות עמ' שכז
טו/כ רנת יצחק יהושע עמ' רנט {שתהיה מכבדתו ויהיה עליה מורא}
טו/כ רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' פז {כמו שר או מלך}
טו/כ שו"ת ר"י קצבי דרוש ו
טו/כ שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור א אות ו
טו/כ שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור יא אות ו
טו/כ שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ז
טו/כ שפע חיים - נישואין עמ' עח


טז/205 הלכות אישות פרק טז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ אור הישר
טז/רה"פ יד פשוטה
טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מעשה רקח
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
טז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טז/רה"פ פרשת המלך
טז/רה"פ רמב"ם הערוך
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכב
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/א אור הישר [כתונת פסים יבמות יט ע"א]
טז/א ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יז
טז/א באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נג
טז/א באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נג
טז/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' נה אות ו
טז/א בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' יז
טז/א בית מאיר (תשע) סי' עז ס"ב עמ' לח, סי' פה ס"ג עמ' סג, סי' צג ס"א עמ' קמז, סי' ק ס"ב עמ' רמב {מ"מ}
טז/א ביתאל ח"א דף סד ע"ד
טז/א ברור הלכה יבמות סו ע"א ציון ג
טז/א ברור הלכה יבמות פט ע"א
טז/א ברור הלכה כתובות נד ע"ב ציון ה פסקה ב-ג
טז/א גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' יב, כג
טז/א דברות אליהו ח"ו עמ' קיט
טז/א דיני מטבע במשה"ע עמ' 235
טז/א הדרת מרדכי דף עב ע"ב {מ"מ}
טז/א המעמד האישי בישראל עמ' 11, 400
טז/א הר המלך ח"ה עמ' נה
טז/א ויקח אברהם [מערכי לב ח"א עב ע"ד, חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז פז ע"א]
טז/א חוקות הדיינים ח"ג עמ' נב
טז/א חזו"א על הרמב"ם
טז/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' רמא, רסא-רסב {מ"מ}
טז/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קיא, קיג
טז/א יד המלך (לנדא)
טז/א יד המלך (פלומבו)
טז/א יעלת חן עמ' קצא
טז/א כבוד יו"ט
טז/א לב מבין דף סח ע"ד, סט ע"א {מ"מ}
טז/א לב שלם [מקרא סופרים דף קצה ע"א, שו"ת הרד"ך בית ח חדר יד]
טז/א מגיני שלמה עמ' שנה {מ"מ}
טז/א מקורות לפסקי הרמב"ם
טז/א מראה הפנים יבמות לח ע"א
טז/א משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' רסא, רעב, רעז-רעח
טז/א משנת יעקב נזיקין עמ' קעט {הגהמ"י}
טז/א משנת יעקב קנין עמ' שפט
טז/א משנת ר' אהרן כתובות עמ' צו
טז/א מתנות באדם עמ' 221
טז/א נחלת שבעה - שטרות סי' יב סעיף נב ס"ק ד
טז/א נר למאור (רבינוביץ) דף מז ע"ד
טז/א נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קכ ע"א {מ"מ}
טז/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קצג, שיח, תט
טז/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תכה, תמד-תמח
טז/א עזר משפט עמ' קיב, תמג-תמד
טז/א עטרת שלמה ח"א עמ' פג-פד
טז/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' ל
טז/א עמק המלך (לבוב)
טז/א ערך השלחן אהע"ז דף כא ע"ב, סה ע"ד
טז/א פד"ר חי"ז עמ' 32
טז/א פני משה (שלז')
טז/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' כד
טז/א קרית מלך
טז/א קרית מלך רב
טז/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' שא
טז/א ר"י ששפורטש עמ' 197-198
טז/א שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קכו
טז/א שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קיא
טז/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קכב, רכד, שעז, ח"ג עמ' ריג, רנג
טז/א שו"ת הרד"ך עמ' פ
טז/א שו"ת הרדב"ז סי' שטז
טז/א שו"ת הריב"ש עמ' צח, קנה, תכב
טז/א שו"ת הריטב"א סי' יב
טז/א שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קנב עמ' עו
טז/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תלא
טז/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שד {מ"מ}
טז/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שלט
טז/א שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' יז עמ' עג, סי' סו עמ' רנד
טז/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' דש, תשטז
טז/א שו"ת מהרלב"ח סי' לו, נט
טז/א שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' צו, צז, ק
טז/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תלא
טז/א שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קלב {מ"מ}, קלה, רנח-רנט {מ"מ}
טז/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קפז
טז/א שם טוב
טז/א שערי בינה (תשעט) עמ' רכג
טז/א שערי זבולון יו"ד סי' כה ס"ק ג
טז/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 99
טז/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 127
טז/א תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קח
טז/ב אור הישר [מ"מ הל' גירושין פ"י ה"ז]
טז/ב ארזא דבי רב יבמות עמ' קכ
טז/ב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יז
טז/ב בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קמא ע"א
טז/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סז סעיף יט
טז/ב ברור הלכה יבמות סו ע"א ציון ג
טז/ב גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' כג
טז/ב דינא דחיי ח"ב דף ל ע"ב
טז/ב המעמד האישי בישראל עמ' 405
טז/ב חנא וחסדא ח"ג דף פו ע"ב
טז/ב לב שלם [תיקון סופרים דף רמג ע"ב, מגילת ספר לאוין דף מא ע"ב]
טז/ב מגילת ספר לאוין דף מא ע"א
טז/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל עא סי' ח]
טז/ב משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' רסא, רעב, רעז-רעח
טז/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקסג
טז/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תמה-תמו
טז/ב פני משה (שלז')
טז/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קעח, תיב
טז/ב קובץ ביאורים (שפירא)
טז/ב קרית מלך
טז/ב שבות יהודה (שו"ת) עמ' מה
טז/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קיט, תה, ח"ג עמ' ב, רנג
טז/ב שו"ת הרד"ך עמ' פ
טז/ב שו"ת הרדב"ז סי' תלה
טז/ב שו"ת הרדב"ז סי' תלה
טז/ב שו"ת הריב"ש עמ' קנה
טז/ב שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קנב עמ' עו
טז/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קיב
טז/ב שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' צ, ק
טז/ב שו"ת ר"ח כפוסי דף קנז
טז/ב שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רלד
טז/ב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' לב
טז/ב שו"ת ראנ"ח ח"א סי' ב
טז/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 99
טז/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 128
טז/ג אהל תורה (ברנוביץ) חוב' ג (תרפ"ה) סי' ב עמ' יב {דין תוספת כדין העיקר - לענין שמיטה}
טז/ג אם המלך עמ' כא
טז/ג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יז
טז/ג בית אהרן וישראל גל' נד עמ' מג
טז/ג בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף מא ע"ב
טז/ג ברור הלכה ב"ק ז ע"ב ציון ב
טז/ג ברור הלכה גיטין מח ע"ב ציון ד
טז/ג ברור הלכה כתובות נד ע"ב ציון ב, ה
טז/ג ברור הלכה כתובות נה ע"א ציון א, ג, ז
טז/ג ברור הלכה כתובות פא ע"א ציון ב
טז/ג גשר יהושע עמ' 155
טז/ג דינא דחיי ח"ב דף ל ע"ג
טז/ג דיני ישראל חי"ב עמ' קכז
טז/ג חוקות הדיינים ח"ג עמ' קכט
טז/ג חנא וחסדא ח"ג דף צ ע"ד
טז/ג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קי, קטו, שכה
טז/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' קעד
טז/ג ידי אליהו
טז/ג ידי אליהו דף כב ע"א
טז/ג יכין ובועז ח"א סי' קכו עמ' 310
טז/ג יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 376
טז/ג לב שלם [תיקון סופרים דף לא ע"ב]
טז/ג מזכרת עמ' 547 {דרבנן}
טז/ג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' לג אות ג-ה
טז/ג משנת יעקב
טז/ג משנת ר' אהרן ב"ק עמ' נט
טז/ג מתנות באדם עמ' 215
טז/ג נחלת עזרא ח"א עמ' 134
טז/ג ס' הנייר עמ' קסב
טז/ג פד"ר ח"ב עמ' 55, חי"ב עמ' 60 {קרית ספר}
טז/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' קעח, קפא, תיב, תטז
טז/ג קרית מלך
טז/ג קרית מלך רב
טז/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' שא
טז/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קיט, תה, ח"ג עמ' ב, רנג
טז/ג שו"ת הרד"ך עמ' עב
טז/ג שו"ת הריב"ש עמ' קנה
טז/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשט
טז/ג שו"ת מהרלב"ח סי' לו
טז/ג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קעו
טז/ג שמן המשחה (קושטא) דף ע ע"ד
טז/ג שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 244
טז/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 51, 62, 71, 76, מח' ב עמ' 289
טז/ג תורה אור (שנגהי) עמ' ד {תוספת כתובה ככתובה לענין שמיטה}
טז/ג תורת יצחק ח"ב עמ' רסט
טז/ד אבי עזרי ח"ד דף יב ע"א
טז/ד אדני היד החזקה
טז/ד אור הישר [לח"מ הל' מלוה פ"א ה"ה]
טז/ד אורים גדולים (תשסג) עמ' שצד
טז/ד אורים ותומים - תומים סי' סו ס"ק לא
טז/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 106
טז/ד אמרי משפט ח"א עמ' קג
טז/ד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יז
טז/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רכה
טז/ד בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' צז {המגרש בע"כ אין שמים בגדיה}
טז/ד בית מאיר (תשע) סי' צז ס"א עמ' רז
טז/ד ביתאל ח"א דף סה ע"א
טז/ד בני דוד
טז/ד ברור הלכה כתובות נד ע"א ציון ח
טז/ד ברור הלכה כתובות נה ע"א ציון ב
טז/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' שכז
טז/ד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף ע ע"ב
טז/ד גבעות עולם (קובו) דף סד ע"ד, פב ע"א
טז/ד גדולי שמואל כתובות דף פז {או"ש}
טז/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרכד
טז/ד דברי משה (מזרחי) עמ' קד {שבועה שלא תפסה - כנה"ג אהע"ז צו הגהב"י לד}
טז/ד דינא דחיי ח"ב דף לא ע"א
טז/ד הר המלך ח"ד עמ' ל
טז/ד ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז פח ע"ד]
טז/ד חוקות הדיינים ח"ג עמ' קפא
טז/ד חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 17
טז/ד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מא ד"ה עוד {מ"מ}
טז/ד חלקת יואב החדש הגהות על נוב"י אהע"ז סי' לא {מל"מ}
טז/ד חנא וחסדא ח"א דף קסו ע"ג {מ"מ - הרשב"א לא הכריע}
טז/ד חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' רלו, רנו, רנז, רסא
טז/ד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קי, קיד-קטו, שכה
טז/ד יגיעת ערב ב"מ עמ' קעד
טז/ד יד המלך (פלומבו)
טז/ד יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 25
טז/ד ישועות יעקב חו"מ סי' פב סעיף א
טז/ד ישועות יעקב נשים עמ' רנד, שלב, שלד, שלו, שסד, נזיקין עמ' קסד
טז/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
טז/ד משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות א (קסח ע"ב) {טענת מחילה}
טז/ד משנה הלכות כתובות דף צו ע"א, קמח ע"ב {מל"מ}
טז/ד משפט איש תשיח-תשיט עמ' רלה
טז/ד משפטי עזיאל ח"ז עמ' תיט
טז/ד נאות אפרים ח"א עמ' קטז
טז/ד נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קט עמ' רכח
טז/ד נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רסה ע"ד
טז/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תכד, תפב
טז/ד ס' הנייר עמ' קסב
טז/ד עמק המלך (לבוב)
טז/ד עמק יהושע אחרון עמ' ק
טז/ד פד"ר ח"ח עמ' 33
טז/ד פרי האדמה ח"ד
טז/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קפא, תטז
טז/ד קרית מלך
טז/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' שכד, של
טז/ד ר"י ששפורטש עמ' 197, 334
טז/ד שו"ת בית מאיר עמ' קמה
טז/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קיט, תה, ח"ג עמ' ב, רכב, רנג
טז/ד שו"ת הרדב"ז סי' אלף קמ, אלף תמט, שני אלפים רמב
טז/ד שו"ת הריב"ש סי' קח, עמ' שצג
טז/ד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קסד
טז/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' עב, קיח-קכ
טז/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' פג, קלד
טז/ד שו"ת מהרלב"ח סי' נט, פא, קט
טז/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קנב-קנד
טז/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קי
טז/ד שם טוב
טז/ד שמן המשחה (קושטא) דף ע ע"ג
טז/ד שמן רקח ח"א דף מ ע"א
טז/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רפה
טז/ד שער משפט סי' פב ס"ק ז
טז/ד שערי בינה (תשעט) עמ' רכה, תקמד
טז/ד שרידי אש ח"א עמ' רכט
טז/ד תרומת הכרי עמ' צג
טז/ד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 52
טז/ה אדני היד החזקה
טז/ה אוצמפה"ת ב"מ ה ע"א הע' 100
טז/ה אור הישר [אור שמח לקמן רפי"ט]
טז/ה אורים ותומים - תומים סי' קד ס"ק יד
טז/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רכב
טז/ה באר מים חיים (אבילה) דף ד ע"ג-ע"ד
טז/ה בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קפג
טז/ה בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קטו
טז/ה בית מאיר (תשע) סי' ק ס"א עמ' רכט, סי' קב ס"ד עמ' רסט
טז/ה בעי חיי חו"מ ח"א דף עא ע"א
טז/ה ברור הלכה גיטין לה ע"ב ציון ג
טז/ה ברור הלכה כתובות נה ע"א ציון א
טז/ה ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קד
טז/ה ברכת מרדכי ב"מ עמ' סט
טז/ה ברכת מרדכי כתובות עמ' תעד
טז/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' רסד
טז/ה דינא דחיי ח"ב דף לא ע"ב
טז/ה ויקרא אברהם חו"מ סי' מו (צא ע"ג)
טז/ה זכרון יהונתן דף קצו
טז/ה חי' מהרי"א צטרון עמ' צח
טז/ה חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' רכו
טז/ה יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קי, קטו, שכה, ח"ב עמ' תרעז {כ"מ}
טז/ה יגיעת ערב ב"מ עמ' קעד
טז/ה יד המלך (לנדא)
טז/ה לב מבין
טז/ה לב שלם [שו"ת הרדב"ז ח"א דף קטז ע"ב]
טז/ה לבושי מרדכי חו"מ עמ' ט
טז/ה מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקצב, תקצה
טז/ה מילי דמרדכי
טז/ה מלואי אבן ח"ג עמ' קמה
טז/ה מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' לב אות ב, נודע ביהודה מהדו"ת חו"מ סי' כ, אבני מילואים סי' צג ס"ק כג, סי' קב ס"ק ד, חי' ר' חיים הלוי דף יט, לז]
טז/ה משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' ב
טז/ה משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' עב-עג
טז/ה משנת ר' אהרן ב"ק עמ' נט
טז/ה נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שצג {מ"מ}
טז/ה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תמח-תמט
טז/ה נתיבים במשפט העברי עמ' 141
טז/ה ס' הנייר עמ' קסב
טז/ה עטרת מרדכי (וינברג) דף לז ע"ב {ר"ח הלוי}
טז/ה ערך שי חו"מ סי' פז סעיף ד {מ"מ}
טז/ה פני משה (בנבנשתי) ח"א סי' צט (רנג ע"א)
טז/ה פרי האדמה ח"א
טז/ה קרית מלך
טז/ה קרית מלך רב
טז/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' שא
טז/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קסא
טז/ה שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' שי
טז/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשיג, תשפב
טז/ה שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תמ
טז/ה שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קלו
טז/ה שם דרך כתובות עמ' קסג
טז/ה שם טוב
טז/ה שערי אור - שעבודים שער ד פ"ד סעיף ט {מ"מ}, פ"ז סעיף יג {מ"מ}
טז/ה שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' עו
טז/ה שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' כב
טז/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 67 ,51 {כ"מ}, 76
טז/ו אהלי יהודה (הכהן)
טז/ו אור הישר [חתם סופר חו"מ סי' עד]
טז/ו אם המלך עמ' כא
טז/ו בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' קצז
טז/ו ברור הלכה כתובות קי ע"ב ציון י
טז/ו גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' כד
טז/ו דיני מטבע במשה"ע עמ' 234, 241, 245
טז/ו הר המלך ח"ח עמ' לא
טז/ו זכרון ישעיהו דף לג ע"א
טז/ו חי' חתם סופר
טז/ו יכין ובועז ח"א סי' עז עמ' 203
טז/ו כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף פט ע"א
טז/ו לב שלם [מהרש"ך ח"ג סי' סז דף סב ע"ג, בני דוד דף יט ע"א]
טז/ו מוריה גל' קא עמ' עד-עו
טז/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ו משפטי עזיאל ח"ז עמ' שסט
טז/ו ס' הנייר עמ' קסב
טז/ו קרית מלך
טז/ו שו"ת הריב"ש עמ' קב, תיט
טז/ו שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שצט
טז/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קלא
טז/ו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' מה
טז/ו שנות חיים (אויסאיבל) רבית סי' ג ענף א ס"ד
טז/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 51
טז/ו תורת יצחק ח"ב עמ' רסט
טז/ז אבי עזרי ח"ג
טז/ז אור הישר [דברי ריבות סי' קלב, ריט, מ"מ הל' זכיה פ"ו ה"י, לח"מ לקמן פ"כ ה"ה]
טז/ז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יז
טז/ז באר דוד ב"מ פ"א סי' כד אות ד
טז/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רכב
טז/ז בית אהרן וישראל גל' סה עמ' סג, סה
טז/ז ביתאל ח"א דף סו ע"ג
טז/ז ברור הלכה ב"מ קד ע"א ציון ז פסקה ב
טז/ז ברור הלכה כתובות סז ע"א ציון א
טז/ז ברור הלכה כתובות פ ע"ב ציון ז פסקה ג
טז/ז ברור הלכה כתובות פד ע"א ציון ג
טז/ז ברור הלכה כתובות צא ע"א ציון ה פסקה ב
טז/ז ברכת מרדכי ב"מ עמ' סו, סח
טז/ז ברכת מרדכי כתובות עמ' תעב, תעד, תקב
טז/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרמז {הגהמ"י אות ד}
טז/ז גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' כג, ל
טז/ז גנזי התורה עמ' 219
טז/ז דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' ק
טז/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' קצג, תי
טז/ז דורש משפט עמ' תקנג-תקנד {הגהמ"י}
טז/ז ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 22
טז/ז הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 53
טז/ז הלכה פסוקה ח"ד עמ' ריא הערה 16
טז/ז המשפט העברי עמ' 529, 532, 752
טז/ז הר המלך ח"ח עמ' לא
טז/ז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
טז/ז הרמב"ם והגאונים עמ' 125-126
טז/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 198
טז/ז התורה והמדינה ח"ה עמ' קפח
טז/ז ויען שמואל חלק י עמ' שכז
טז/ז ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) חו"מ עד ע"ד]
טז/ז חוקות הדיינים ח"ג עמ' קכז-קכח, רמב-רמג
טז/ז חלקת יצחק עמ' תכד
טז/ז חק לישראל שליחות עמ' 274 {כ"מ}, 275
טז/ז חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' רכט
טז/ז יד דוד (דהן) עמ' כא
טז/ז יד המלך (פלומבו)
טז/ז ידי אליהו
טז/ז יכין ובועז ח"א סי' ו עמ' 45-46, סי' קלו עמ' 462, 467, סי' קמה עמ' 489-490
טז/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג
טז/ז לב שלם [פרי הארץ ח"ב דף נח ע"ד, קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף צח ע"ד, ט"ז אהע"ז סי' ק, שו"ת מהריט"ץ דף רא ע"ג, רב ע"א]
טז/ז להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קמג
טז/ז לחם רב (בוטון) סי' נ
טז/ז מטה אפרים ח"ב
טז/ז מסכת כתובות (ארזי) עמ' 161
טז/ז מעיני החכמה ח"א אות רכז {תקנת הגאונים}
טז/ז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
טז/ז משאת מרדכי מכות עמ' קמז-קמח
טז/ז משובב נתיבות עמ' קס {פרשת המלך}
טז/ז משנה הלכות כתובות דף עה ע"ג, עט ע"ד
טז/ז משנת יעקב הפלאה עמ' עב-עג
טז/ז מתנות באדם עמ' 215, 222
טז/ז נרות אהרן
טז/ז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תסד-תסה
טז/ז נתן פריו ב"מ עמ' רסב
טז/ז ס' הנייר עמ' קסב, קסח
טז/ז ס' התרומות עמ' תפג
טז/ז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 142
טז/ז עטרת שלמה ח"א עמ' רמג
טז/ז פד"ר חי"ד עמ' 353
טז/ז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'קג
טז/ז פרי חיים עמ' 94
טז/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קסח, שצח
טז/ז קרית מלך
טז/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' של
טז/ז קרן פני משה ח"ב
טז/ז ר' אליהו פרדס - קובץ לזכרו עמ' נ-נא {תקנת הגאונים}
טז/ז ר"י קארו - קובץ עמ' קלג
טז/ז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קכ
טז/ז שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קו, קכט
טז/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רצב
טז/ז שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קמט
טז/ז שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קמט
טז/ז שו"ת הריב"ש עמ' קא
טז/ז שו"ת הריטב"א סי' טז
טז/ז שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קיח, קנב עמ' עט
טז/ז שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' ס דף קס
טז/ז שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רכג
טז/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' נ, רצח
טז/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תל
טז/ז שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א סי' אלף ד עמ' תקנח, ח"ב סי' פב עמ' תרד
טז/ז שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' ריט, שיח {הגהמ"י אות ד}
טז/ז שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' יז עמ' סט-ע
טז/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רצד, תשט, תשיג
טז/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תט, ח"ג עמ' קסו, שג
טז/ז שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כח {גביית כתובת בנין דכרין ממטלטלין}
טז/ז שו"ת ר"ח כפוסי דף קט
טז/ז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קמב
טז/ז שו"ת ר"י מילר עמ' קב
טז/ז שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קלו
טז/ז שולי הגליון עמ' ע
טז/ז שם טוב
טז/ז שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 309
טז/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 184, 187, מח' ג עמ' 122
טז/ז תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קסח
טז/ז תחומין חי"ב עמ' 296
טז/ח אורים ותומים - תומים סי' קד ס"ק א, סי' קז ס"ק ג
טז/ח אמונת עתיך גל' 110 עמ' 120
טז/ח אמרות יצחק תנינא עמ' קלט-קמ {כ"מ}
טז/ח ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יז
טז/ח בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קטו {נהגו לכתוב בכתובות קרקע ומטלטלי}
טז/ח בית יעקב (מליסא) סי' קיח ס"יג
טז/ח בנין יהושע (וילדמן) דף מב ע"ב
טז/ח ברור הלכה ב"מ קד ע"א ציון ז פסקה ב
טז/ח ברור הלכה כתובות סז ע"א ציון א פסקה ד
טז/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' צז
טז/ח ברכת מרדכי ב"מ עמ' ע
טז/ח דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' ק
טז/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' שמו-שמז
טז/ח דינא דחיי ח"ב דף לא ע"ג, לד ע"ג
טז/ח זכר יצחק (תשן) עמ' שכד-שכה
טז/ח חזו"א אהע"ז סי' קמו בתחלתו, חו"מ סי' כא ס"ק לט
טז/ח ידי אליהו דף ט ע"א
טז/ח ישועות ישראל סי' לט סעיף ב
טז/ח לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף רא ע"ג]
טז/ח לב שמח דף פא ע"ד, פב ע"ב
טז/ח מבוא למשנה תורה עמ' 89
טז/ח משנה הלכות ח"ב דף ס
טז/ח משנה הלכות ח"ב דף ס ע"א
טז/ח משנת יעקב הפלאה עמ' עב-עג
טז/ח משפטי ישראל עמ' 27
טז/ח מתנות באדם עמ' 222
טז/ח נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קמט, שפט, ח"ב עמ' קסב
טז/ח נרות אהרן
טז/ח ס' הנייר עמ' קסב
טז/ח ס' התרומות עמ' תפג
טז/ח עליות אריה עמ' רא
טז/ח פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'קב
טז/ח שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 153
טז/ח שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קכ
טז/ח שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קו, קכט
טז/ח שו"ת הריטב"א סי' טז
טז/ח שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קנב עמ' עה
טז/ח שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תכג
טז/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' נ, קסא
טז/ח שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' ריט, שיח, שנ
טז/ח שו"ת מהרי"ל עמ' קלז
טז/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשט
טז/ח שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קסד
טז/ח שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תכג
טז/ח שערי אור - שעבודים שער ד פ"ד סעיף ט, פ"ז סעיף יג
טז/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 122
טז/ח תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תקפ
טז/ח תחומין חי"ב עמ' 296
טז/ח תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' עח
טז/ט אהל שרה לאה עמ' צ-צא
טז/ט אור הישר [כ"מ הל' מלוה פי"א הי"א]
טז/ט אמונת עתיך גל' 110 עמ' 120
טז/ט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 268 {אם ידע הבעל}
טז/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
טז/ט בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ז עמ' נח
טז/ט ביתאל ח"א דף סו ע"ג
טז/ט ברור הלכה ב"מ קד ע"א ציון ז פסקה ב
טז/ט ברור הלכה כתובות סז ע"א ציון א פסקה ד
טז/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' צז
טז/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קפח-קפט
טז/ט גנזי התורה עמ' 220
טז/ט דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' ק
טז/ט הגהות חבר בן חיים
טז/ט המשפט העברי עמ' 529, 532, 752, 459, 460
טז/ט הרמב"ם - שמרנות עמ' 188 {מתיישבים הרבה}
טז/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 198
טז/ט ויען שמואל חלק י עמ' שכז
טז/ט יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות א ס"ק יח
טז/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג
טז/ט לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קסח
טז/ט מבוא למשנה תורה עמ' 110
טז/ט מזכרת עמ' 547
טז/ט מעיני התורה ח"א עמ' רלב
טז/ט משנה הלכות ח"ב דף ס ע"א
טז/ט משנה הלכות כתובות דף עה ע"ג
טז/ט משנת יעקב הפלאה עמ' עב-עג
טז/ט משפטי ישראל עמ' 27
טז/ט נרות אהרן
טז/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קיא, קכד, שלד
טז/ט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תמח
טז/ט ס' הנייר עמ' קסב
טז/ט עטרת שלמה ח"א עמ' רמג
טז/ט עיני יצחק דף לה ע"א {קמ"ר}
טז/ט עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 553
טז/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 104
טז/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 112
טז/ט פד"ר חי"ד עמ' 353
טז/ט פרי חיים (טל) עמ' 87
טז/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיז ע"ג
טז/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' טז אות ו
טז/ט קרית מלך
טז/ט ר' אליהו פרדס - קובץ לזכרו עמ' נא {תקנת סנהדרין}
טז/ט שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קכ, קמו, קנד
טז/ט שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קו, קכט
טז/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קג
טז/ט שו"ת הריב"ש עמ' תקסד
טז/ט שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' נו {כ"מ}
טז/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רצח
טז/ט שם טוב
טז/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 45, מח' ב עמ' 188, מח' ג עמ' 122
טז/ט תחומין חי"ב עמ' 296
טז/ט תשורת שי מהדו"ק סי' שפא
טז/י אהל יצחק גיטין עמ' קנט
טז/י ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יז
טז/י בית אהרן וישראל גל' יג עמ' קב-קג, גל' עח עמ' נח
טז/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שנד
טז/י חמודי צבי מועדים עמ' תרמב {כתובה דרבנן}
טז/י חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 55
טז/י ידי אליהו
טז/י ישורון ח"כ עמ' שעג, שעז {נכסי הבעל אחראים לכתובה}
טז/י לב שלם [מגילת ספר עשין דף נד ע"ב]
טז/י מגילת ספר עשין דף נד ע"ב
טז/י משב יעקב ח"א עמ' פא
טז/י משנת יעקב
טז/י מתנות באדם עמ' 215
טז/י נועם ח"ד עמ' קג, חכ"א עמ' רמה
טז/י ס' הנייר עמ' קסב
טז/י עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' כח-כט, לא
טז/י פד"ר ח"ב עמ' 252
טז/י פרי האדמה ח"א
טז/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קפ, תיד
טז/י קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קכז
טז/י קרית מלך
טז/י שו"ת מהר"ם די בוטון סי' לד
טז/י שעורי ב"ב נתיב בינה עמ' רעז
טז/י שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קצ {מן הדין אין שעבוד נכסים בכתובה}
טז/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 82
טז/יא אבן ישראל (פישר)
טז/יא אדני היד החזקה
טז/יא אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' פו
טז/יא אורים ותומים - תומים סי' פז ס"ק כט
טז/יא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 106
טז/יא ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יח
טז/יא בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קיא {או"ש}
טז/יא ביתאל ח"א דף סה ע"ב
טז/יא ברור הלכה גיטין לד ע"ב ציון ה, לה ע"א ציון א, ב
טז/יא ברית עולם (ולר) סי' לח אות א, ד
טז/יא דינא דחיי ח"ב דף לו ע"א
טז/יא זכרון יהודה (לאש) דף ט ע"א
טז/יא חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שמט
טז/יא חיי אריה דף לו ע"א
טז/יא יד הלוי (פלוונא) דף סג ע"א
טז/יא ידי אליהו
טז/יא ידי אליהו דף כג ע"ב
טז/יא ישועות יעקב נשים עמ' תצט
טז/יא לב שלם [מגילת ספר עשין דף קכא ע"א]
טז/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צט ע"א, ק ע"ב
טז/יא מגילת ספר לאוין דף קכא ע"א
טז/יא מגל ח"ז עמ' 97
טז/יא מנחת כהן (כץ) ח"ב דף ל ע"א
טז/יא מס' גיטין (ארזי) עמ' 18
טז/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/יא משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פב ע"ד {מ"מ}
טז/יא משנה שכיר יו"ד עמ' רפט
טז/יא נדרי זריזין ח"ב עמ' צג, קעו
טז/יא נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף נג ע"ד {מ"מ}
טז/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תפד
טז/יא ס' החיים (קלוגר) עמ' רכז
טז/יא ס' הנייר עמ' קסב
טז/יא עמק יהושע אחרון עמ' קז
טז/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קפ, תיד
טז/יא קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' צח
טז/יא קרן הצבי מצוה פג אות י
טז/יא שבט בנימין (פונט') דף עט ע"א {מ"מ}
טז/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' ב
טז/יא שו"ת מהרלב"ח סי' פא
טז/יא שו"ת רשב"ש עמ' קנט
טז/יא שלחן המלך
טז/יא שם טוב
טז/יא שם יוסף (אליקים)
טז/יא שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 199
טז/יא שער המלך ח"ב עמ' קיט
טז/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 201
טז/יא תורת רפאל ח"ג עמ' מח-מט
טז/יב אור הישר [דברי ריבות סי' קלב, תכא]
טז/יב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יח
טז/יב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רכו
טז/יב ביתאל ח"א דף סה ע"ב
טז/יב ברור הלכה גיטין לה ע"ב ציון א
טז/יב דברי ריבות (תשעב) עמ' קצד, תרא
טז/יב דינא דחיי ח"ב דף לו ע"ג {הגהמ"י - דנדר עד"ר יועיל בזה}
טז/יב וישאל שאול יו"ד סי' כו {הגהמ"י}
טז/יב חי' הריצ"ד
טז/יב חי' חתם סופר
טז/יב יד המלך (לנדא)
טז/יב ימי שלמה
טז/יב כתר כהונה (כץ) עמ' רכא, רכה
טז/יב מגל ח"ז עמ' 97
טז/יב מעין גנים (מזרחי) דף ו ע"ב {מתה לפני שנשבעה - לא יורשים}
טז/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רפח ע"ב, רפט ע"א
טז/יב משה ידבר (תשעו) עמ' קיא, תצו
טז/יב נדיב לב ח"ב אהע"ז דף לה ע"ד
טז/יב נחל איתן
טז/יב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תפה-תפו
טז/יב ס' הנייר עמ' קסב-קסג
טז/יב עמק יהושע (שפירא) סי' יג עמ' עא במהד' תרפה {מ"מ}
טז/יב קרית מלך רב
טז/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' שב
טז/יב ר"י ששפורטש עמ' 197
טז/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' עח, קכב
טז/יב שו"ת הרד"ך עמ' קעג
טז/יב שו"ת הריב"ש סי' תצב, עמ' תשלד
טז/יב שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף צג, ח"ב סי' כו
טז/יב שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) דף ריג (=שו"ת מבי"ט ח"א סי' מה)
טז/יב שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שסד
טז/יב שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קסו-קסז
טז/יב שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א סי' תרנט עמ' שמב
טז/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קמז, ח"ב עמ' עג, קט-קי
טז/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שמז, שנ
טז/יב שו"ת מהרלב"ח סי' נט
טז/יב שו"ת ר"י מליריאה עמ' קכב
טז/יב שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קנג
טז/יב שער המלך ח"ב עמ' קכ
טז/יב שרשי הים דף לט ע"א
טז/יב תפארת מנחם
טז/יג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יח
טז/יג בית מאיר (תשע) סי' צז ס"א עמ' רז
טז/יג ברור הלכה כתובות נה ע"א ציון ט
טז/יג בריכות מים דף קצח ע"ג, רט ע"ג, רי ע"א, רטו ע"ג
טז/יג גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ט
טז/יג דברי משה (מזרחי) עמ' צג {כ"מ בשם ריב"ש - יכולה לומר כלי אני נוטלת משום שבח בית אביה}
טז/יג דברי ריבות (תשעב) עמ' תרא
טז/יג דינא דחיי ח"א דף צ ע"א
טז/יג חוקות הדיינים ח"ג עמ' קצב
טז/יג חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 55
טז/יג חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' רלח, רמה, רנח, רסד
טז/יג חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף עו, עח, פב, פד
טז/יג יד דוד (קרלין) ח"ב דף סח
טז/יג יד המלך (פלומבו)
טז/יג יפה נוף עמ' רל
טז/יג ישועות יעקב נשים עמ' רנד {מ"מ}
טז/יג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קעא
טז/יג מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קפא
טז/יג מקור ישראל דף סב ע"א
טז/יג משנה הלכות כתובות דף פ ע"ב-ע"ד
טז/יג משפטי שבועות עמ' ריא
טז/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קכה, ח"ג עמ' כט
טז/יג שו"ת הריב"ש סי' קסט, עמ' קפב
טז/יג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רפח
טז/יג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קסד
טז/יג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תא {כ"מ}
טז/יג שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תסח
טז/יג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קנ, ח"ב עמ' קט
טז/יג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שמז
טז/יג שו"ת מהרלב"ח סי' נט
טז/יג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' ס
טז/יג שו"ת ר"י אלגזי עמ' רעב
טז/יג שמחה לאיש (אלישר) דף פג ע"ב
טז/יג שערי בינה (תשעט) עמ' רכו, רלח
טז/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 182
טז/יג תורת אמת (תשסו) עמ' קכב
טז/יד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רנז-רנח {מיפרע לא דייק}
טז/יד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יח
טז/יד ארשות החיים עמ' תכב
טז/יד בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סז סעיף יט
טז/יד בית אהרן וישראל גל' נד עמ' מג
טז/יד ברור הלכה כתובות נד ע"ב ציון ז
טז/יד דברי משפט סי' עה סעיף ג
טז/יד דעת סופר אהע"ז סי' לג
טז/יד העמק שאלה שאלתא קלח אות א
טז/יד יד המלך (פלומבו)
טז/יד מר קשישא עמ' יד
טז/יד נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קח
טז/יד סופר מהיר ח"ב עמ' קלח
טז/יד קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' קנג
טז/יד שם טוב
טז/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 74, מח' ג עמ' 192
טז/טו ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יח
טז/טו יד המלך (פלומבו)
טז/טו יד שלמה (סארנאק) דף לא ע"א
טז/טו נרות אהרן
טז/טו עדות ביעקב (ריינס) עמ' לו {ע"א מעיד שהוא פרוע}
טז/טו שם טוב
טז/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 195
טז/טו תפארת מנחם
טז/טז אדני היד החזקה
טז/טז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יח
טז/טז ברור הלכה גיטין לה ע"א ציון א
טז/טז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ה עמ' קלה
טז/טז הרמב"ם כמחנך עמ' 198
טז/טז יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 375
טז/טז לב שלם [מקרא סופרים דף קו ע"א]
טז/טז מסכת כתובות (ארזי) עמ' 245
טז/טז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' פב
טז/טז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תסז {תשבע ותטול}
טז/יז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יח עמ' 87
טז/יז ארשות החיים עמ' תכב
טז/יז בני דוד - השמטות דף צב ע"א {על הרי"ף בענין חספא בעלמא וסוגיית ב"ב לב}
טז/יז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 43
טז/יז משנה הלכות כתובות דף נה ע"ג {אם לא אמרה "אמנה היתה", על דברי תוס' כתובות פז, אם הבעל דורש ממנה להישבע, הסבר הירושלמי על פוחתת}
טז/יז עמק המלך (לבוב) [עמש"כ בהל' מלוה פי"ד]
טז/יח ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יח
טז/יח ארשות החיים עמ' תכב
טז/יח בית מאיר (תשע) סי' צז ס"א עמ' רז
טז/יח דברי אהרן עמ' קט {מ"מ}
טז/יט אבי עזרי ח"ג
טז/יט אדני היד החזקה
טז/יט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יח
טז/יט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רכה
טז/יט באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' עב
טז/יט בית יעקב (מליסא) כתובות פו ע"ב ד"ה שם
טז/יט בית מאיר (תשע) סי' צז ס"א עמ' רז
טז/יט ברור הלכה כתובות פו ע"ב ציון ה
טז/יט דברי אהרן עמ' קט
טז/יט דברי ריבות (תשעב) עמ' תרא
טז/יט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' צ, צח
טז/יט יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 26
טז/יט לב מבין
טז/יט משה ידבר (תשעו) עמ' תצז
טז/יט משנת יעקב
טז/יט משנת רבנו עמ' מב {תשבע לי}
טז/יט נאות אפרים ח"א עמ' קיא
טז/יט נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' שמט, שסב
טז/יט צרור הכסף (הראשון) עמ' קפ, תטו
טז/יט קרית מלך
טז/יט ר"י ששפורטש עמ' 388
טז/יט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' סב
טז/כ ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יח
טז/כ באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/כ ביתאל ח"א דף סט ע"ג
טז/כ בעלי התוספות עמ' 577 {הגהמ"י אות י}
טז/כ ברור הלכה כתובות פו ע"ב ציון ז
טז/כ חנא וחסדא ח"ג דף צ ע"ד {מ"מ - יש מי שנחלק}
טז/כ יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' צ
טז/כ יד דוד ח"א דף קפז
טז/כ יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 26
טז/כ לב מבין דף עג ע"ב {הגהמ"י}
טז/כ לחם רב (בוטון) סי' נ
טז/כ מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' עג-עד
טז/כ מרחשת ח"ב סי' כג אות א
טז/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/כ משנת יעקב
טז/כ נזר הקדש (קפלן)
טז/כ צרור הכסף (הראשון) עמ' תטו
טז/כ ר"י ששפורטש עמ' 97, 388
טז/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' רט
טז/כ שו"ת הרא"ש עמ' שב-שג
טז/כ שו"ת הריב"ש עמ' קז
טז/כ שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שכד, ח"ד עמ' קנד
טז/כ שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רד
טז/כ שערי בינה (תשעט) עמ' רלט-רמ {הגהמ"י אות י}, רמא, רנא {הגהמ"י אות י}, רצ, רצח, שג, תקעג
טז/כ תקון סופרים (רשב"ש) שער כ עמ' פב-פג
טז/כ תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 52
טז/כא אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נה
טז/כא אגודת אזוב השלמות דף א ע"ג
טז/כא אור הישר [לחם רב (בוטון) סי' נז]
טז/כא אור שמח
טז/כא איים בים כתובות סי' פט אות א {חזקה אין אשה מעיזה}
טז/כא אפיקי מגינים כתובות סי' כ
טז/כא ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יח
טז/כא בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רסד
טז/כא בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף נ ע"ד
טז/כא בית אב (ענתבי)
טז/כא בית יעקב (מליסא) סי' ק ס"ו, ס"י
טז/כא בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' כה אות ה-ו, ט
טז/כא ברכת מרדכי ב"מ עמ' קפב
טז/כא גט מקושר (אלגזי) דף ז ע"ד, ח ע"ג, יג ע"ב
טז/כא ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז עח ע"א]
טז/כא חד וחלק ח"ב דף כה ע"ג
טז/כא חוקות הדיינים ח"ג עמ' פז, קטז
טז/כא חי' כתב סופר כתובות עמ' רב
טז/כא חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שמז
טז/כא חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' רמד
טז/כא יכין ובועז ח"א סי' עח עמ' 204, סי' קלג עמ' 360, 361, 363, 373, 375, סי' קמו עמ' 500
טז/כא לב שלם
טז/כא לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קצג
טז/כא מאור יעקב דף י ע"ג
טז/כא מגילת ספר לאוין דף לג ע"ד
טז/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/כא משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' רעח {או"ש}
טז/כא משנת ר' אהרן גיטין עמ' צז
טז/כא משנת ר' אהרן כתובות עמ' רמט, רנא
טז/כא משפטיך ליעקב חלק ב סימן כה אות ו {או"ש}
טז/כא ס' הנייר עמ' קסג
טז/כא ס' התרומות עמ' תקסג-תקסד
טז/כא עמודי שלמה ח"ג עמ' קס
טז/כא עמק המלך (לבוב)
טז/כא צרור הכסף (הראשון) עמ' קע, קעח, קפ, ת, תיג
טז/כא קרית מלך רב (תשסו) עמ' שלה
טז/כא ר"י ששפורטש עמ' 387, 394
טז/כא שברי לוחות עמ' 96 {הגהמ"י אות מ - אביאסף}
טז/כא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רכד {הגהמ"י אות ס}
טז/כא שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' לז
טז/כא שו"ת מהרי"ק סי' יט
טז/כא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשלד
טז/כא שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קכ
טז/כא שו"ת רשב"ש עמ' רלה, רסא, רצב, שפו
טז/כא שופרא דשטרא שער יד פ"ד
טז/כא שמן רקח ח"א דף מ ע"א
טז/כא שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שעג
טז/כא שערי בינה (תשעט) עמ' קלד
טז/כא שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 58 {בעל נאמן לומר פרעתי כתובתה במקום שנוהגים לכתוב ואין בידה כתובה}
טז/כא תחומין חכ"א עמ' 426, 427
טז/כב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' נה
טז/כב אבן ציון עמ' תסא
טז/כב אגודת אזוב השלמות דף א ע"ג
טז/כב אדני היד החזקה
טז/כב אורים ותומים - תומים סי' סז ס"ק כח
טז/כב אפיקי מגינים כתובות סי' כ
טז/כב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רסד
טז/כב בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף נ ע"ד, נא ע"א
טז/כב בית אהרן וישראל גל' עה עמ' מג {יש מקומות שאין כותבים כתובה}
טז/כב בית יעקב (מליסא) כתובות פט ע"ב ד"ה ועתה
טז/כב בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' כה אות ה-ו, ט
טז/כב ביתאל ח"א דף סז ע"ב
טז/כב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קמד
טז/כב ברכת מרדכי ב"מ עמ' קפב
טז/כב גילת שלום דף ו ע"ב-ע"ד
טז/כב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 28
טז/כב דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' י סעיף לט עמ' שסו
טז/כב חוקות הדיינים ח"ב עמ' צב, ח"ג עמ' קטז
טז/כב חנא וחסדא ח"ג דף צא ע"ג
טז/כב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' רסד
טז/כב חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף עז, פד
טז/כב יכין ובועז ח"א סי' עח עמ' 204
טז/כב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' רלה {מ"מ ומל"מ - תוספת היא כמו מקום שכותבים לענין אבדה כתובתה}
טז/כב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קצא
טז/כב מוריה ח גל' ח עמ' כט
טז/כב מי באר (פסח) דף ט ע"ב
טז/כב משנה למלך אחרון
טז/כב משנת ר' אהרן כתובות עמ' רמח
טז/כב נתיבים במשפט העברי עמ' 140
טז/כב ס' הנייר עמ' קסג
טז/כב ס' התרומות עמ' תקסג-תקסד
טז/כב עמק המלך (לבוב)
טז/כב צרור הכסף (הראשון) עמ' קע, ת
טז/כב קרית מלך רב
טז/כב קרית מלך רב (תשסו) עמ' שו
טז/כב ר"י ששפורטש עמ' 387
טז/כב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תפו
טז/כב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קסב
טז/כב שו"ת מהרי"ק סי' קיד
טז/כב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תפו
טז/כב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קכ
טז/כב שו"ת רשב"ש עמ' רלה, רמ
טז/כב שופרא דשטרא שער יד פ"ד
טז/כב שם יוסף (אליקים)
טז/כב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שעג
טז/כב שער משפט סי' מב ס"ק ז {מ"מ}
טז/כב שערי בינה (תשעט) עמ' קלד
טז/כב שערי שמואל עמ' ריא-ריב
טז/כב תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' ט
טז/כב תחומין חכ"א עמ' 427
טז/כג אז ישיר עמ' עח, עט
טז/כג ברור הלכה כתובות קד ע"א ציון ב
טז/כג גושפנקא דמלכא {אם זנוה היורשים בבית אביה, אם מתה ויורשיה לא מחו, על תוס' כתובות קד ע"ב ד"ה אמר רב}
טז/כג החזקה במשפט העברי עמ' 278
טז/כג יכין ובועז ח"א סי' עח עמ' 205, סי' קלג עמ' 358-359
טז/כג ימי שלמה {עיקר - כולל תוספת}
טז/כג כך דרכו של תלמוד עמ' 47
טז/כג כתבי משה זילברג עמ' 47
טז/כג משחא דרבותא - חי' ר' שלמה אלפסי חו"מ סי' יב דף קלד ע"א {כ"מ - מפסידה תוספת}
טז/כג שו"ת הרדב"ז סי' אלף תנו {עיקר - כולל תוספת}
טז/כג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' סא
טז/כג שו"ת מהר"ם אלשיך סי' יז
טז/כג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א סי' סט עמ' קמז
טז/כג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קסז
טז/כג שו"ת רשב"ש סי' תרז עמ' תקד
טז/כג שם טוב
טז/כג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 76
טז/כג תחומין חכ"א עמ' 427
טז/כד ברור הלכה כתובות קד ע"א ציון ב
טז/כד גינת אלימלך ח"א עמ' כד {שבועת מוב"מ}
טז/כד דינא דחיי ח"ב דף סז ע"ד
טז/כד הד משה עמ' 12
טז/כד יכין ובועז ח"א סי' עח עמ' 205
טז/כד ישועות יעקב נשים עמ' שס
טז/כד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קסט
טז/כד לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קלג
טז/כד לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ח ס"ק ח
טז/כד מעשה רקח {אם שולחים לה מזונות ע"י שליח}
טז/כד תחומין חכ"א עמ' 427
טז/כה אבן ישראל (פישר)
טז/כה אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 108-110
טז/כה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
טז/כה אבן מלוכה (רביע)
טז/כה אבני נזר חו"מ סי' מז
טז/כה אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שלד {ר"ח הלוי}, תקצג
טז/כה אגודת אזוב ח"א דף מח ע"ג
טז/כה אגרות משה חו"מ סי' לד
טז/כה אהלה של תורה ח"ב עמ' רא
טז/כה אהלי שם (פרץ) כתובות סי' עו, ב"מ (תשמא) סי' כו, קנב
טז/כה אהליך יעקב ב"ק סי' ב ס' יא
טז/כה אוצמפה"ת ב"מ ד ע"ב הע' 82 {ר"ח הלוי}
טז/כה אוצמפה"ת ב"מ ה ע"א הע' 99 {מ"מ}, 100 {ר"ח הלוי}, 109 {ר"ח הלוי}, 113 {ר"ח הלוי}, 117 {ר"ח הלוי}, 122-125, 127, 130-133, 135, 136, 139, 141, יז ע"א הע' 117, 118
טז/כה אוצרות הרמב"ם
טז/כה אור הישר [מל"מ הל' טוען פ"ד ה"א וה"ד, אור הישר כתובות טו ע"ב]
טז/כה אור לי כתובות סי' ח-ט
טז/כה אוריין תליתאי (תאומים) סי' קסב {שבועת התורה}
טז/כה אורים ותומים - תומים סי' לא ס"ק ג, סי' פח ס"ק יח-יט, סי' קא ס"ק ג
טז/כה אחר האסף עמ' שא-שב, שד
טז/כה איים בים כתובות סי' יב אות ד {מטלטלין משועבד לכתובה}, סי' יג אות ה {עדות שהיתה בתולה}
טז/כה אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כ [ב] ד"ה אך
טז/כה אמרי בינה (אש) דף פא ע"ד
טז/כה אמרי נפתלי ח"ב עמ' רכד
טז/כה אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כט {ר"ח הלוי}
טז/כה אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 57, 62, 63, 65
טז/כה אפיקי מגינים כתובות סי' יט-כ
טז/כה אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קלט
טז/כה אש תמיד עמ' תסו
טז/כה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/כה באר דוד ב"מ פ"א סי' כא אות ד, סי' כג אות ח-ט, סי' כד אות ד-ז
טז/כה באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' מג {מ"מ}
טז/כה בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קעה
טז/כה בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' לד-לה
טז/כה בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קפב
טז/כה בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' כח
טז/כה בית אהרן וישראל גל' כח עמ' לב {קטן נאמן גם בלי גדול עמו}, גל' לב עמ' סב
טז/כה בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' כה אות ה, י, סי' כו אות ד
טז/כה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שכ
טז/כה בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שס
טז/כה בית לוי (גולדברג) דף מח ע"ב
טז/כה בית מאיר (תשע) סי' צו ס"טו עמ' ר
טז/כה בן ימין (תרנו) דף קלג ע"ג
טז/כה בנין דוד ב"מ עמ' כה {מ"מ}
טז/כה בנין יהושע (וילדמן) דף מב ע"א
טז/כה ברור הלכה ב"מ ד ע"א ציון ב פסקה ד, ד ע"ב ציון ב פסקה א
טז/כה ברור הלכה כתובות טו ע"ב ציון ו
טז/כה ברור הלכה כתובות כח ע"א ציון כ
טז/כה ברור הלכה שבועות מז ע"ב ציון ה פסקה א {ר"ח הלוי}
טז/כה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קנה-קנו
טז/כה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' טו-יז, יט, קמד-קמה
טז/כה ברכת חיים (אמסלם)
טז/כה ברכת מרדכי ב"מ עמ' סב, סד, סז
טז/כה ברכת מרדכי כתובות עמ' תעב
טז/כה גבורת יצחק (תשמח) דף מט
טז/כה גבורת יצחק (תשסו) עמ' מא
טז/כה גדולי אריה עמ' עט
טז/כה גוילין נצולין עמ' רכד
טז/כה גור אריה (צרמון)
טז/כה גליוני הגר"ש עמ' סה {ראב"ד} [עי' הגהמ"י הל' טוען פ"א אות א]
טז/כה דברות אליהו ח"א עמ' צט-ק
טז/כה דברות משה הבבות עמ' תיב
טז/כה דברי הברית (עלוש) - דברי התלמיד ב"מ ד ע"ב (דף פז ע"ג-ע"ד בדפי הספר) {לח"מ}
טז/כה דברי חיים ב"מ ד ע"ב ד"ה תוס'
טז/כה דברי יוסף (קונביץ) עמ' 33, 27
טז/כה דברי משפט סי' פז סעיף ג {מ"מ}
טז/כה דודאי משה עמ' צו
טז/כה דורש משפט עמ' תרל
טז/כה דרך המלך (רפפורט)
טז/כה דרכי משפט - טוען ונטען סי' כא אות א {מל"מ}
טז/כה הדרום חי"ב עמ' 71
טז/כה הדרת מרדכי דף מב ע"א {יצאה בהינומא}
טז/כה הלכה פסוקה הל' עדות ח"ד עמ' יח-יט
טז/כה הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' רלא
טז/כה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' עד {מ"מ}
טז/כה הר המלך ח"ה עמ' רעא-רעג
טז/כה הרמב"ם - שמרנות עמ' 175 {שראו - לא שהסתכלו}
טז/כה זכרון אהרן סי' כו מחודש ג
טז/כה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שנב
טז/כה חוקות הדיינים ח"ב עמ' צה-צז, ח"ג עמ' מג-מד
טז/כה חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 180-179
טז/כה חי' הגר"ח החדש עמ' קפח
טז/כה חי' הגר"י סי' מב
טז/כה חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' טז-יז, סד
טז/כה חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' טז,יז,סד
טז/כה חי' חתם סופר
טז/כה חי' כתב סופר כתובות עמ' רד
טז/כה חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' יא
טז/כה חי' ר' אפרים מרדכי
טז/כה חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קב
טז/כה חי' ר' שמואל יבמות עמ' צג
טז/כה חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' תקעח
טז/כה חיי אברהם (טייב) ב"מ ד ע"ב
טז/כה חכמת אליהו ח"א סי' פז אות טז, סי' פח אות נז
טז/כה חלקת יצחק עמ' תיט-תכ, תכד-תכה
טז/כה חנא וחסדא ח"ב דף ב ע"ב-ע"ד
טז/כה חנא וחסדא ח"ב דף ב ע"ד, ג ע"א {לח"מ - דחייב לישבע}
טז/כה חתן סופר קניינים ח"א עמ' עט
טז/כה טבעת החושן ח"א עמ' פו
טז/כה טבעת החושן ח"ב עמ' סו
טז/כה יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרעז {מ"מ}
טז/כה יגיעת ערב ב"מ עמ' פד {ר"ח הלוי}, פח, צ {אבי עזרי}, רמב-רמג {שבועת מוב"מ}
טז/כה יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 357, סי' קמו עמ' 500
טז/כה ימין המלך
טז/כה יצחק ירנן
טז/כה יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' ריז
טז/כה ישועות יעקב נשים עמ' קצח, רכא, רפה
טז/כה כוכב מיעקב (גרינברג) דף כד ע"א-ע"ג {מ"מ}
טז/כה לב שלם [מר דרור (קטן) סי' מד]
טז/כה לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ה אות א-יב
טז/כה לחם רב (בוטון) סי' נז
טז/כה לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קצב
טז/כה לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ד ס"ק ד {ר"ח הלוי}
טז/כה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קסד, קסו-קסז {ר"ח הלוי}
טז/כה מאור יעקב דף י ע"א
טז/כה מאור למלך ב"מ עמ' נ {ר"ח הלוי}, נב {אבי עזרי}, נג-נה, נו {ר"ח הלוי}, נט {ר"ח הלוי}, ס, סב {ר"ח הלוי}, סה {ר"ח הלוי}, סח {ר"ח הלוי}
טז/כה מגנזי הגר"ח עמ' מא
טז/כה מור דרור קו"א סי' מד {צריך להישבע שבועה דאורייתא}
טז/כה מוריה גל' קט עמ' ע-עא {ר"ח הלוי}
טז/כה מי באר (פסח) דף יד ע"ד
טז/כה מילי דמרדכי
טז/כה מים קדושים - תשובות דף ה ע"ד, ו ע"ב
טז/כה מנוחת אשר ח"א דף לב ע"ג {כפירת שעבוד קרקעות}, לג ע"ב
טז/כה מנוחת משה דף מט ע"ב וע"ד
טז/כה מנחת יוסף ח"ב עמ' עט-פ
טז/כה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' כא {לח"מ}
טז/כה מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תנח-תנט
טז/כה מעין החכמה עמ' פ
טז/כה מעיני המים
טז/כה מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' צו ס"ק ח, אבי עזרי ח"א, חי' ר' חיים הלוי דף יט, לז]
טז/כה מצעדי גבר ב"מ סי' יב ח"א אות ב
טז/כה מקור ברוך (ערמן) דף ל ע"ד
טז/כה מראה הפנים כתובות ט ע"ב
טז/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/כה משאת מרדכי מכות עמ' קמז-קמח, קנב, קנד
טז/כה משה ידבר (תשעו) עמ' תיג, תטז
טז/כה משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' א, תתקמב
טז/כה משנת יעקב כאן
טז/כה משנת יעקב משפטים עמ' יח, ריז-ריח
טז/כה משנת ר' אהרן כתובות עמ' רמח
טז/כה משנת רבנו עמ' מג {הודה במקצת}
טז/כה משפטי ישראל עמ' 26, 27, 32
טז/כה משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף מג ע"ד {מ"מ}
טז/כה משרת משה (נבר)
טז/כה נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קיא
טז/כה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' מ {ר"ח הלוי}
טז/כה נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רצ, רצב, ש, שז {מל"מ וכס"מ}
טז/כה נתיב אברהם ח"ב עמ' קנ
טז/כה נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קד {ר"ח הלוי}, קיא, קיב {ר"ח הלוי}, קכד, שלד
טז/כה נתיבים במשפט העברי עמ' 141, 147
טז/כה נתן חכמה ב"מ סי' ח
טז/כה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' עח, קנו-קנז, שסה-שסו
טז/כה ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקטז {באלמנה נשאתיך חייב שבועה דאורייתא}
טז/כה סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קלב-קלט
טז/כה עדות ביהוסף (פודור) עמ' קיב
טז/כה עדות ושטרות עמ' 83 {ר"ח הלוי}
טז/כה עולת חודש ח"ג מאמר ריז, רכ, רכא
טז/כה עולת שמואל (לובצר) ח"א דף כו ע"א
טז/כה עומק הפשט ח"ג עמ' רמ
טז/כה עין חיים ח"ב עמ' סד-סה
טז/כה עינות מים דף קב ע"א
טז/כה עלה עזרא עמ' קיב
טז/כה עמק הלכה (אורנשטין) סי' מב
טז/כה עמק המלך (לבוב)
טז/כה עמקי המשפט עמק השיעבוד סי' ז אות יא בהערה עמ' קי, עמק השטר סי' ב אות ב עמ' רנא {בביאור דברי הגר"ח בדעתו דשטר הו"ל הילך דשיעבודו בידו}
טז/כה ערך שי חו"מ סי' פח סעיף יב
טז/כה פני יעקב דף טו ע"ג {יש בכתובה שבועה דאורייתא}
טז/כה פנת יקרת (תשעא) עמ' תשפז, תתט {ר"ח הלוי}
טז/כה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צב ע"ב-ע"ג
טז/כה קובץ ביאורים (שפירא)
טז/כה קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 28 {ר"ח הלוי}, 30
טז/כה קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קיג
טז/כה קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תנג
טז/כה קונטרסי שעורים ב"מ שעור ה אות ב, שעור ו אות ב
טז/כה קרית מלך
טז/כה קרית מלך רב
טז/כה קרית מלך רב (תשסו) עמ' שו
טז/כה רשימות לב ב"ב סי' כ אות ו {ר"ח הלוי}
טז/כה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רלז
טז/כה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קכד
טז/כה שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף לה ע"ב, נט ע"ב, סז ע"ב, סח ע"א, סט ע"ב
טז/כה שארית כלב עמ' קנו {מ"מ}
טז/כה שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' רט, ח"ז סי' רטז
טז/כה שביבי אור קדושין סי' כב אות ג {ר"ח הלוי}
טז/כה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' עב
טז/כה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' עב {מל"מ}
טז/כה שו"ת הריב"ש סי' קפג, עמ' רט
טז/כה שו"ת מהרי"ק סי' עב
טז/כה שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' כח
טז/כה שואל ומשיב מהדו"ד ח"ג סי' ג (דף ה ע"ג) {מ"מ}
טז/כה שופרא דשטרא שער יד פ"ו
טז/כה שירת דוד (תשסג) עמ' מב
טז/כה שירת דוד ב"מ עמ' מב
טז/כה שם אליעזר דף סד ע"א
טז/כה שם דרך כתובות עמ' קנה, קס, קסב
טז/כה שם טוב
טז/כה שם מרדכי עמ' 98 {מל"מ}, 99 {ר"ח הלוי}, 101 {ר"ח הלוי}, 103-104 {מל"מ}, 106 {מל"מ}, 112, 115-121
טז/כה שמחת יהודה דף פב ע"ג
טז/כה שנות חיים (מיל') עמ' נז
טז/כה שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' עט
טז/כה שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור טו-טז, נז {ר"ח הלוי}
טז/כה שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' ק {ר"ח הלוי}
טז/כה שעורי ר' שלמה עמ' רמט
טז/כה שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' נג-נד, סה
טז/כה שערי אור - שעבודים שער ב פ"ד סעיף ג
טז/כה שערי בינה (תשעט) עמ' מז, נ, נה, תריז
טז/כה שערי זיו ח"א דף קד ע"ג {ר"ח הלוי}
טז/כה שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קפה, קפז, קפט, קצא {שבועת התורה}
טז/כה שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קי
טז/כה שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' כא {לח"מ}
טז/כה שערי עזרא (עבאדי) עמ' יט-כא, כג-כד
טז/כה שערי שמואל עמ' ריד
טז/כה שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קכט-קל, ח"ב עמ' קמט
טז/כה תולדות יעקב (מאהלר) עמ' שכח
טז/כה תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' יא
טז/כה תורת הנזיקין - ביאורים סי' לח {ר"ח הלוי}
טז/כה תורת ראובן עמ' 65
טז/כה תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קטז, קמח, קפב, קפו, רנא, תתקנד, תתקנו
טז/כה תפארת מנחם
טז/כה תרומת הכרי עמ' עד, צה
טז/כה תשובה מיראה (תשסו) עמ' יב
טז/כו אבי עזרי ח"ה
טז/כו אגודת אזוב השלמות דף א ע"ג
טז/כו אגרות משה אהע"ז ח"א סי' נב ענף א, ח"ד עמ' לט, קו
טז/כו אוצמפה"ת ב"מ יז ע"ב הע' 1 {לח"מ}
טז/כו אורים ותומים - תומים סי' סה ס"ק כב
טז/כו איים בים כתובות סי' סט אות ב {ומגיד משנה - אין מדרש כתובה בתנאי כתובה}
טז/כו אנצי"ת ע' אין אשה הע' 16, 19, 52, 59
טז/כו ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
טז/כו אשר למלך
טז/כו באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף פט
טז/כו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שעח
טז/כו באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' יז
טז/כו בית אהרן וישראל גל' סג עמ' מט {נאמנת לומר גרשתני כי אינה מעיזה}
טז/כו בית הלוי ח"ג סי' י עמ' סג {ראב"ד}
טז/כו בית יעקב (מליסא) כתובות פט ע"א ד"ה ולפ"ז, פט ע"ב ד"ה ולפ"ז
טז/כו בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ב עמ' קמב, סי' ק ס"יא עמ' רמב, סי' קנג ס"א עמ' רעא
טז/כו ביתאל ח"א דף סח ע"ב
טז/כו בכורי גשן סי' כ ענף א, ד
טז/כו ברור הלכה יבמות קיז ע"א ציון ב פרק א
טז/כו ברור הלכה כתובות פח ע"ב ציון ב
טז/כו ברור הלכה נדרים צא ע"א ציון ג
טז/כו גבורת אנשים (תשע) עמ' רפ
טז/כו גבורת יצחק מכות עמ' פו
טז/כו גליוני הגר"ש עמ' סו {מגד"ע}
טז/כו דעת מרדכי ח"ב עמ' ס-סא {גרשתני - רק עיקר כתובה}
טז/כו דרך המלך (רפפורט)
טז/כו הלכה רבה ח"ג עמ' 98
טז/כו זרע אברהם (יצחקי) אהע"ז דף לד ע"ד
טז/כו חד וחלק ח"א דף לג ע"א
טז/כו חוקות הדיינים ח"ג עמ' נא
טז/כו חי' כתב סופר כתובות עמ' עב {ראב"ד}, רב-רג
טז/כו חי' ר' שמואל גיטין עמ' יא, מט, יבמות עמ' צה-צו
טז/כו יביע אומר ח"ג אהע"ז סי' יח אות ט
טז/כו יד המלך (לנדא)
טז/כו ישועות יעקב נשים עמ' רכט, שלט, שצא
טז/כו כתב סופר אהע"ז סי' עח ד"ה ב - הר"ן {ראב"ד - ראני אומר שלא אמרר נאמנת לא שתנשא לכתחלה וכו' וא"ת תינשא לכתחלה לא הנחת בת לאברהם אבינר ירשבת תחת בעלה}, ד"ה והנה הבית יוסף, סי' פג ד"ה והנה הרמב"ם {האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת, שאינה מעיזה פניה בפני בעלה}, ד"ה טרם {ראב"ד - דאני אומר שלא אמרו נאמנת לא שתנשא לכתחלה דלא לגבות כתובתה אלא שתופסין בה קידושין או שמא שאם נשאת לא תצא}
טז/כו לב שלם [מגילת ספר עשין דף עב ע"ג, שו"ת מהר"י הלוי סי' יז דף מ ע"א, משפט צדק ח"א סי' ט דף מד]
טז/כו לבב דוד
טז/כו מאור למלך גיטין עמ' ג
טז/כו מגילת ספר עשין דף מב ע"ג {מ"מ - וכתב שדברי רבינו במות טלואות}
טז/כו מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' תקטז
טז/כו מנחת יצחק (שטרק) דף ח ע"ג-ע"ד {נאמנת על עיקר כתובה ולא על תוספת}
טז/כו מעיני המים
טז/כו מפתח הבאורים [דרוש וחידוש מערכה ג, אבי עזרי ח"א]
טז/כו מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ג אות ז, סי' טז אות ה
טז/כו מראות הצובאות (תקע) אות ג, יא-יב
טז/כו מראות הצובאות (תשסז) עמ' ח-ט, יד, יז, שצב-שצג
טז/כו מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/כו מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/כו משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשלח
טז/כו משנת יעקב
טז/כו משנת יעקב משפטים עמ' רצה
טז/כו משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' סה {ראב"ד}
טז/כו משפט איש תשטז עמ' צ, קה-קו {רמב"ם}, קי {מ"מ}
טז/כו משרת משה (נבר)
טז/כו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רלה
טז/כו נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רנו ע"ג {מ"מ}
טז/כו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תד, תז-תח, תיד-תטו, תעה
טז/כו ס' גירושין לרשב"ח עמ' 127
טז/כו עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' כד עמ' פג
טז/כו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' נו
טז/כו עיון בלומדות עמ' יד
טז/כו עין יצחק ח"ב עמ' תח
טז/כו עמק המלך (לבוב)
טז/כו עצי ארזים סי' יז ס"ק ג, ט
טז/כו פד"ר חי"ז עמ' 11, 13, 25-26
טז/כו פד"ר חי"ז עמ' 25
טז/כו צרור החיים (קליין) דף נ ע"ג-ע"ד
טז/כו קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות ב
טז/כו קרית מלך
טז/כו קרית מלך רב
טז/כו קרית מלך רב (תשסו) עמ' שו, שעו
טז/כו שבט סופר (תשמו) עמ' קסט
טז/כו שו"ת הרשב"א ח"ג סי' שע
טז/כו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קז-קח
טז/כו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רפח
טז/כו שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קכא, קס
טז/כו שו"ת מהרי"ק סי' עב
טז/כו שו"ת מהרלב"ח סי' לו
טז/כו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קז, קח
טז/כו שו"ת ר"י בסן (תצז) דף לד ע"ד
טז/כו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קמו
טז/כו שם משמעון (שטרן) דף יז ע"ד, יח ע"אט {"גירשתני" נאמנת לענין עיקר כתובה}
טז/כו שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נח ס"ג ס"ק ד, ט
טז/כו שעורי ר' שמואל גיטין עמ' ח, ב"מ עמ' רעג-רעו, ב"ב ח"א עמ' קסח-קסט
טז/כו שערי בינה (תשעט) עמ' קלה
טז/כו שערי זיו ח"א דף קכא ע"ב {ראב"ד}
טז/כו שערי ישר שער ג פ"ג אות י
טז/כו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צו ע"ד
טז/כו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' צב
טז/כו תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רכח-רכט, רלד
טז/כו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תעח
טז/כו תפארת ציון (קואינקה) עמ' ג
טז/כו תשובה מאהבה ח"א סי' עב {לח"מ, סכנה}
טז/כז אגודת אזוב השלמות דף א ע"ד
טז/כז אז ישיר עמ' פ
טז/כז אנצי"ת ע' אין אשה הע' 52
טז/כז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
טז/כז אשר למלך
טז/כז בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ב עמ' קמב, סי' ק ס"יא עמ' רמב
טז/כז בית מאיר סי' יז אות ב עמ' קלו
טז/כז ברור הלכה כתובות פח ע"ב ציון ב
טז/כז דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' כד ד"ה אך
טז/כז הגהות חבר בן חיים
טז/כז חזון יחזקאל מכות פ"א ה"ד
טז/כז חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 213
טז/כז חי' כתב סופר כתובות עמ' רא-רב
טז/כז מראות הצובאות (תקע) אות ג, יא-יב
טז/כז מראות הצובאות (תשסז) עמ' ח-ט
טז/כז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תטו, תעה
טז/כז עמק המלך (לבוב)
טז/כז קרית מלך רב (תשסו) עמ' שז
טז/כז שביתת יו"ט
טז/כז שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קכא, קס
טז/כז שו"ת מהרי"ק סי' עב
טז/כז שעלי דעת גל' ג עמ' 129-130
טז/כז שער המלך ח"ב עמ' תג
טז/כז שערי בינה (תשעט) עמ' קלה
טז/כז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צו ע"ד
טז/כז תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רכח-רכט, רלד
טז/כז תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תז
טז/כז תפארת מנחם
טז/כח אבני נזר חו"מ סי' מד מחודש ג
טז/כח אגודת אזוב השלמות דף א ע"ד
טז/כח אור הישר [עולת שמואל סי' לז]
טז/כח אמרי בינה (אש) דף ק ע"ד, קא ע"א, קב ע"א-ע"ב, קכה ע"ג {במקום שכותבים כתובה}
טז/כח אפיקי מגינים כתובות סי' כ
טז/כח בית אהרן וישראל גל' סו עמ' נז, סא {במקום שכותבים כתובה ואין כתובה, נאמן לומר פרעתי}
טז/כח בית אהרן וישראל גל' עה עמ' מא {במקום שכותבים כתובה ואין לה כתובה נאמן הבעל לטעון שפרע}
טז/כח בית אהרן וישראל גל' עח עמ' קכב
טז/כח בית יעקב (מליסא) כתובות פט ע"ב ד"ה ולפ"ז
טז/כח בית יעקב (מליסא) כתובות פט ע"ב ד"ה ועתה
טז/כח בית מאיר (תשע) סי' ק ס"יא עמ' רמב, סי' קנג ס"א עמ' רעא
טז/כח בנין דוד ב"מ עמ' צ
טז/כח ברור הלכה כתובות פח ע"ב ציון ב
טז/כח חוקות הדיינים ח"ב עמ' צב, ח"ג עמ' מד
טז/כח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ יז ע"ב]
טז/כח חי' חתם סופר
טז/כח יגיעת ערב ב"מ עמ' קסט, שב
טז/כח יד המלך (פלומבו)
טז/כח יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 362
טז/כח ישועות יעקב נזיקין עמ' נה
טז/כח לב שלם [ב"ח אהע"ז דף עא ע"א-ע"ב]
טז/כח מעיני החכמה ח"א אות רכו, תסט {השמיט מן הסכנה ואילך}, תעט
טז/כח מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל לו סי' ז]
טז/כח משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קט
טז/כח משרת משה (נבר)
טז/כח נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קפג
טז/כח נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רס ע"ב
טז/כח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רמ, תטו, תעה
טז/כח ס' התרומות עמ' תקסג
טז/כח סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קמ-קמב
טז/כח עולת שמואל (לובצר) ח"א דף כו ע"א
טז/כח עמק המלך (לבוב)
טז/כח עצי ארזים סי' יז ס"ק ג, ט
טז/כח פרי האדמה ח"ג
טז/כח צרור הכסף (הראשון) עמ' קעח, תיג
טז/כח קרית מלך
טז/כח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רכד
טז/כח שו"ת הרא"ש עמ' קסז
טז/כח שו"ת הריב"ש עמ' תכג
טז/כח שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קכא, קס
טז/כח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קכ
טז/כח שו"ת רשב"ש עמ' תקד
טז/כח שעורי הרב גיטין ח"א עמ' מה
טז/כח שער משפט סי' סה ס"ק ח
טז/כח תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רכח-רכט, רלד
טז/כח תורת ראובן עמ' 69
טז/כח תשובות הראב"ד סי' קעא
טז/כט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
טז/כט בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קטז {שתי כתובות וגט אחד}
טז/כט בית ישחק
טז/כט בית שערים ח"ג סי' מט {לח"מ}
טז/כט ברור הלכה כתובות מד ע"א ציון א
טז/כט מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' ל
טז/כט שו"ת הרדב"ז סי' קכד
טז/כט שו"ת הרדב"ז סי' קכד
טז/כט שו"ת הריב"ש סי' קב, עמ' צג, קצו
טז/כט שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קסג
טז/כט שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קכא, קס
טז/כט שם טוב
טז/כט תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רכח-רכט, רלד
טז/כט תחומין חט"ז עמ' 85
טז/ל אור הישר [אור הישר יבמות פ"ד ה"ג]
טז/ל ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
טז/ל בית מאיר (תשע) סי' ק ס"ט עמ' רמח
טז/ל ויקרא אברהם אהע"ז סי' יב (נא ע"ב)
טז/ל יד המלך (פלומבו)
טז/ל משנה הלכות כתובות דף קז ע"ג
טז/ל שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' פט
טז/ל שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קפו
טז/ל שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קכא, קס
טז/ל שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קלג
טז/ל שם טוב
טז/ל תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רכח-רכט, רלד
טז/לא אבי עזרי ח"ה
טז/לא אגרא דשמעתא ח"ד עמ' תלו
טז/לא אדני היד החזקה
טז/לא אור הישר [מ"מ הל' גירושין פי"ב הט"ו, לח"מ שם פי"ג ה"א]
טז/לא ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
טז/לא בית דינו של שמואל עמ' 895
טז/לא ביתאל ח"א דף סח ע"ג
טז/לא בכורי גשן סי' כ ענף א, ד
טז/לא בני אברהם אהע"ז דף יא ע"א
טז/לא ברור הלכה יבמות קיז ע"א ציון ב, ד
טז/לא בשמים ראש סי' שצב
טז/לא גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תעט
טז/לא דרך המלך (רפפורט)
טז/לא חזון יחזקאל כתובות פ"ט ה"י
טז/לא חזקה רבה יו"ד הלכה מה עמ' 206, אהע"ז ח"ד עמ' 172, 174
טז/לא ישועות יעקב נשים עמ' קלה
טז/לא כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיז ע"א
טז/לא מזכרת עמ' 70-73
טז/לא מראות הצובאות (תקע) אות קסד
טז/לא מראות הצובאות (תשסז) עמ' יז, שצב-שצג, שצח-שצט
טז/לא משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' ע
טז/לא משפט איש תשטז עמ' צב, קיא
טז/לא נועם חי"ט עמ' קד
טז/לא נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' לז אות ג
טז/לא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תח
טז/לא עמק המלך (לבוב)
טז/לא עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקא
טז/לא עצי ארזים סי' יז ס"ק קעג
טז/לא פד"ר חי"ז עמ' 13, 26
טז/לא פד"ר חי"ז עמ' 24-25
טז/לא פנים חדשות [מהר"י לוי מא]
טז/לא שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רכ
טז/לא שו"ת הרד"ך עמ' עד
טז/לא שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קט
טז/לא שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שמא, שמד
טז/לא שו"ת מהר"ש לובלין עמ' שי
טז/לא שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קכא, קס
טז/לא שו"ת מהרי"ק סי' עב הערה 19
טז/לא שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קט
טז/לא שם טוב
טז/לא שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' כג ס"ק ה, סי' כה ס"א ס"ק ה, סי' נח ס"א ס"ק ב-ג, ס"ב ס"ק ב, ד, ס"ג ס"ק ג, ז {כ"מ}
טז/לא שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' קמג
טז/לא תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רכח-רכט, רלד


יז/206 הלכות אישות פרק יז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יז/רה"פ יד פשוטה
יז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יז/רה"פ מעשה רקח
יז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יז/רה"פ פי' ר"י קאפח
יז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יז/רה"פ פרשת המלך
יז/רה"פ רמב"ם הערוך
יז/רה"פ רמב"ם לעם
יז/רה"פ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכג
יז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יז/א אדני היד החזקה
יז/א אוצמפה"ת ב"מ יד ע"ב הע' 133 {או"ש}
יז/א בית מאיר (תשע) סי' צו ס"טז עמ' רה
יז/א ביתאל ח"א דף סט ע"ג
יז/א בני יהודה דף יז ע"ב
יז/א ברור הלכה כתובות צג ע"ב ציון ד
יז/א גדולי שמואל כתובות דף נה, נדרים דף כט ע"ב, מז ע"א, גיטין דף מג ע"ב, ב"מ דף ח, ב"ב דף סג ע"ב, עט ע"א, קכו ע"א, קכז ע"ב, קמז ע"ב, קנז ע"א {או"ש}
יז/א גידולי שמואל ב"ב קכז ע"ב (ד"ה והנה המרדכי) {או"ש}
יז/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 289
יז/א ושב הכהן סי' עא, דף שכה, שכז
יז/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' רעג
יז/א חזון יחזקאל כתובות פי"א ה"א
יז/א יגיעת ערב ב"מ עמ' קפו {או"ש}
יז/א יד המלך (פלומבו)
יז/א יכין ובועז ח"א סי' מז-מח
יז/א לב שלם [אליה רבה דף כו ע"ב, כח ע"ב]
יז/א לבב דוד
יז/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 344 {נשים רבות}
יז/א מענה אליהו עמ' שנח
יז/א נחל איתן
יז/א נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' שכד, שסח
יז/א נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רפט ע"ג {הגהמ"י}
יז/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תסא
יז/א ס' הפרדס לרש"י עמ' קט
יז/א ס' התרומות עמ' תשפו, תשפט
יז/א פד"ר חי"ב עמ' 48
יז/א פני משה (הררי) עמ' רכ
יז/א קרית מלך
יז/א קרית מלך רב
יז/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' שח
יז/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשיג
יז/א שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שלט
יז/א שו"ת רשב"ש עמ' רצה
יז/א שם טוב
יז/א שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' לז {או"ש}
יז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' תכז
יז/ב בית מאיר (תשע) סי' קב ס"ב עמ' רסה {הגהמ"י אות ב}
יז/ב דינא דחיי ח"ב דף לט ע"א
יז/ב ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 72
יז/ב חוקות הדיינים ח"ג עמ' יח
יז/ב יד המלך (לנדא)
יז/ב לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף צב ע"א, בני יהודה דף יז ע"ב]
יז/ב מענה אליהו עמ' שנח
יז/ב ערך יעקב עמ' רסב {או"ש}
יז/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קעז
יז/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' שח
יז/ב שו"ת רשב"ש עמ' רצה
יז/ב שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קנו
יז/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תתח
יז/ג אור שמח
יז/ג אורים ותומים - תומים סי' קד ס"ק ג
יז/ג בית יעקב (מליסא) סי' קב ס"ב
יז/ג בית מאיר (תשע) סי' קב ס"ב עמ' רסג {הגהמ"י אות ג}
יז/ג ברור הלכה כתובות צד ע"א ציון ה פסקה ד {או"ש}
יז/ג גדולי שמואל כתובות דף צג {או"ש}
יז/ג לקוטי שיחות חל"ב עמ' 214 {קדימה במטלטלין}
יז/ג נרות אהרן
יז/ג ערך יעקב עמ' לט, עב {או"ש}
יז/ג פד"ר חי"ב עמ' 64
יז/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' קעז
יז/ג קרית מלך
יז/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' שלה
יז/ג שם טוב
יז/ג תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 52, 92
יז/ד אדני היד החזקה
יז/ד אהל תורה (קוק) עמ' רצו
יז/ד אמרי בינה (אוירבך) - גבית חוב סי' כה [ג] ד"ה ובזה
יז/ד אמרי משפט ח"א עמ' רכ
יז/ד באר מים חיים (אבילה) דף ד ע"ג-ע"ד
יז/ד בני בנימין (נבון) ח"א דף ל ע"ד
יז/ד ברור הלכה כתובות פו ע"א ציון ג
יז/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תפב
יז/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 159
יז/ד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תיט
יז/ד מפענח צפונות עמ' 221
יז/ד מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' ק ס"ק ד]
יז/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רמ
יז/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תסא
יז/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תמו
יז/ד פד"ר ח"כ עמ' 18
יז/ד פד"ר חי"ז עמ' 314
יז/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ע
יז/ד שו"ת הריב"ש עמ' קלט
יז/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשיב
יז/ד שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' מה
יז/ד שם טוב
יז/ד שער משפט סי' מ ס"ק א, סי' צט ס"ק א, סי' קטו ס"ק א
יז/ד תורת השליחות עמ' מח
יז/ד תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קכד
יז/ד תחומין חט"ז עמ' 89
יז/ה ביתאל ח"א דף סה ע"ג
יז/ה המשפט העברי עמ' 532
יז/ה חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 130
יז/ה ישועות יעקב נשים עמ' שיח
יז/ה מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת חו"מ סי' לא]
יז/ה מרחשת ח"ב סי' כג אות ב
יז/ה נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קלג
יז/ה נחלת יצחק כתובות סי' נג
יז/ה עמק הבכא (תרנ"ד) דף יח ע"ב, כא ע"א {כר"י בתוס' כתובות פו ע"א ד"ה לאשה}
יז/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קכב, קכג, שי
יז/ה שו"ת הרדב"ז סי' עח
יז/ה שו"ת הרדב"ז סי' עח
יז/ה שו"ת הריב"ש עמ' קלט
יז/ה שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' שטו {הגהמ"י}
יז/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשיב
יז/ה שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שלח
יז/ה תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קכד
יז/ו אור הישר
יז/ו ברור הלכה כתובות פד ע"א ציון ג
יז/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' תקכד
יז/ו המשפט העברי עמ' 532
יז/ו חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 130
יז/ו לב שלם [בני יהודה דף יז]
יז/ו מעשה חושב ערכין כב ע"ב {בני אהובה}
יז/ו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת חו"מ סי' לא]
יז/ו משנה הלכות כתובות דף מ ע"ג
יז/ו נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קלג
יז/ו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קפד
יז/ו ס' הנייר עמ' קסג
יז/ו פרי האדמה ח"א וח"ד
יז/ו שו"ת הרד"ך עמ' עח
יז/ו שו"ת הריב"ש עמ' קלט
יז/ו שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' מד {הגהמ"י}
יז/ו שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב סי' פה עמ' תרז
יז/ו שערי אור - שעבודים שער ד פ"ח סעיף טו
יז/ו תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קכד
יז/ו תשובות הגאונים החדשות עמ' 56
יז/ז דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' ריג {מ"מ}
יז/ז דיני מטבע במשה"ע עמ' 235
יז/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 157
יז/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' רעג
יז/ז ישועות יעקב נשים עמ' שכח
יז/ז לב שלם [פרי הארץ ח"ב דף נח ע"ד]
יז/ז צמיחת גאולתנו עמ' רלא
יז/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רלג
יז/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קכב, קכג, שי
יז/ז שו"ת הרד"ך עמ' עח
יז/ז שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תסה
יז/ז שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב סי' פה עמ' תרח
יז/ז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קלב {מ"מ}, קלה
יז/ז שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קג
יז/ז תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' קכד
יז/ח ברור הלכה כתובות צג ע"א ציון ג
יז/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' קנ
יז/ח דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' רכג
יז/ח הגיון ב עמ' 125
יז/ח יד המלך (פלומבו)
יז/ח יכין ובועז ח"א סי' מ
יז/ח לב שלם [בני יהודה דף יח ע"א]
יז/ח מבוא למשנה תורה עמ' 8
יז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/ח פד"ר ח"כ עמ' 41, 51, 272
יז/ח פד"ר חט"ו עמ' 153
יז/ח ר"י ששפורטש עמ' 392
יז/ח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' כא
יז/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רכב
יז/ח שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב סי' פה עמ' תרח
יז/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' צו {מ"מ}
יז/ח שו"ת רשב"ש עמ' רצה
יז/ט אדני היד החזקה
יז/ט אהל יצחק גיטין עמ' שעז-שעח
יז/ט אוצרות הרמב"ם
יז/ט אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' פו
יז/ט אור הישר [מ"מ ולח"מ הל' מלוה פכ"ה ה"ו]
יז/ט אמר יוסף (אלקלעי)
יז/ט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יז/ט ביתאל ח"א דף סט ע"ג
יז/ט ברור הלכה גיטין לה ע"ב ציון ג
יז/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' כו
יז/ט דברי משפט סי' קכט סעיף א {ראב"ד}
יז/ט הגהות חבר בן חיים
יז/ט הר המלך ח"ח עמ' לב
יז/ט חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 115, 119
יז/ט חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קצב
יז/ט חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' רלג-רלד
יז/ט חיים ומלך
יז/ט חק לישראל ערבות עמ' 57-53, 131, 488, 493, 567 {קרית מלך רב}
יז/ט חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 53
יז/ט יקר הערך דף עח ע"א
יז/ט לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף צב ע"ג, צו ע"ד]
יז/ט מעיני המים
יז/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/ט מתנות באדם עמ' 223
יז/ט ניצוצי אש עמ' קנה
יז/ט נשמת כל חי ח"ב דף לא ע"ג
יז/ט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קפ, קפג
יז/ט ס' התרומות עמ' תקצו
יז/ט עמק המשפט ח"ב עמ' כו, צא
יז/ט פד"ר ח"ה עמ' 266
יז/ט פד"ר חי"ד עמ' 386
יז/ט צור תעודה דף קמא ע"ב
יז/ט קרית מלך
יז/ט קרית מלך רב
יז/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' שט {מ"מ}
יז/ט שברי לוחות עמ' 97 {הגהמ"י אות ז}
יז/ט שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קד
יז/ט שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קלב {מ"מ}
יז/ט שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' צא
יז/ט שם טוב
יז/ט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קלח
יז/ט שער יהושע ח"א עמ' רלה
יז/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 53
יז/ט תורה לשמה (תשעג) עמ' שפה
יז/ט תורת רפאל ח"ג עמ' מט
יז/ט תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קכג
יז/ט תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רכח
יז/י אבני ציון ח"ב סי' עו אות א-ב {או"ש}
יז/י אור הישר [אור הישר כתובות עב ע"ב]
יז/י בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' סג {בני אהובה}
יז/י גדולי שמואל נדרים דף סט ע"א {או"ש}
יז/י דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תשסז {אור שמח}
יז/י הגהות חבר בן חיים
יז/י זכרון יהודה (לאש) דף פב ע"א
יז/י חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 115, 119
יז/י חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 53-54
יז/י מאור למלך נדרים עמ' נג-נד {או"ש}
יז/י מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מא או"ק ג {או"ש}
יז/י מעשה בצלאל סי' רצג {בני אהובה}
יז/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/י משנה הלכות ח"ג סי' צז
יז/י נחל יצחק סי' ט ענף א-ב {בני אהובה}
יז/י נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קיד ע"ד {מ"מ}
יז/י עמקי המשפט עמק השיעבוד סי' יא אות ד עמ' קנב {אור שמח - קדושת דמים היא חלות הקדשה ולא וק הקנאת ממון}
יז/י ענפי ארז (זי') דף ע ע"ד {או"ש}
יז/י ערך יעקב עמ' סח {או"ש}, רסד
יז/י שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב סי' תמא עמ' תסד, סי' מב עמ' תקס, סי' נב עמ' תקעא, ח"ג סי' קיד
יז/י שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' צ
יז/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קכט סעיף ז {מ"מ}
יז/י שם משמעון (פולק) ח"ב דף עג
יז/י שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קמד
יז/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסח
יז/י שערי זיו ח"ג דף קיח ע"ב
יז/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עח ע"א
יז/י תפארת מנחם
יז/יא אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רמה, רמז
יז/יא אור הישר [מ"מ הל' מכירה פ"ל ה"ה]
יז/יא אשר למלך
יז/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/יא בית יעקב (מליסא) סי' צ ס"יז
יז/יא בית ישחק
יז/יא בית מאיר (תשע) סי' ק ס"ג עמ' רמד
יז/יא ברור הלכה כתובות צה ע"א ציון ד
יז/יא דינא דחיי ח"ב דף מ ע"ב וע"ד
יז/יא דרך עץ החיים (אלגזי) דף פב ע"א
יז/יא חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רעה
יז/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' רנו, רנח
יז/יא לב שלם [מקרא סופרים דף קצה ע"א, מר דרור (קטן) סי' לו]
יז/יא לבב דוד
יז/יא מור דרור קו"א סי' לו
יז/יא מוריה גל' ריט עמ' יג
יז/יא מעשה בצלאל סי' תקב
יז/יא מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' צ ס"ק לא]
יז/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/יא משה ידבר (תשעו) עמ' תסג
יז/יא מתנות באדם עמ' 222
יז/יא נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שכא
יז/יא נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רעה ע"א
יז/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תלט
יז/יא ס' הנייר עמ' קסד
יז/יא פני משה (הררי) עמ' קא
יז/יא פרי האדמה ח"ג
יז/יא קול בן לוי (תשסג) עמ' קעו
יז/יא קרית מלך רב
יז/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' שטו {מ"מ}
יז/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רכז
יז/יא שו"ת הריטב"א סי' ז
יז/יא שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קעו
יז/יא שו"ת רשב"ש עמ' צט, רמב
יז/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קיח סעיף ג
יז/יא שם טוב
יז/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 65
יז/יא שרשי הים דף לט
יז/יב בית מאיר (תשע) סי' ק ס"ד עמ' רמה
יז/יב ברור הלכה כתובות צה ע"א ציון א
יז/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' לא
יז/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 157
יז/יב יד המלך (פלומבו)
יז/יב מקור ישראל דף פד ע"א
יז/יב נר יצחק (ארדיט) עמ' נ
יז/יב פרי האדמה ח"א
יז/יב שארית נתן בנימין עמ' כב
יז/יב שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קג
יז/יג אדני היד החזקה
יז/יג אור הישר [לח"מ לעיל פ"ז הי"ג]
יז/יג אמרי בינה (אש) דף קא ע"א {לא תמכור אלא בב"ד}
יז/יג אנצי"ת ע' אין אדם רוצה הע' 8-7
יז/יג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יז/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/יג ביתאל ח"א דף סה ע"ב
יז/יג בני יהודה דף פא
יז/יג ברור הלכה כתובות צז ע"א ציון ב, צז ע"ב ציון ד
יז/יג דינא דחיי ח"א דף עט ע"ג
יז/יג המשפט העברי עמ' 19 {מ"מ}
יז/יג חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 92-91
יז/יג יכין ובועז ח"א סי' קמו עמ' 499
יז/יג לב מבין דף סו ע"ב {מל"מ}
יז/יג לב שלם [מגילת ספר עשין דף ס ע"ד, אליה רבה דף כט ע"ב]
יז/יג לחם רב (בוטון) סי' קמח
יז/יג מגילת ספר לאוין דף לה ע"ג {מ"מ}
יז/יג מגילת ספר לאוין דף לה ע"ג, עשין דף ס ע"ד {כ"מ}
יז/יג מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קג ס"ק א]
יז/יג נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קפג
יז/יג ס' התרומות עמ' שכב
יז/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' קפ
יז/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' שיז-שיח, שכג
יז/יג ר"י ששפורטש עמ' 199, 388, 389, 394
יז/יג שו"ת הרדב"ז סי' עח
יז/יג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קסה, רטו
יז/יג שו"ת רשב"ש עמ' רסז
יז/יג שם טוב
יז/יג שמלה שניה דף כג ע"ב, כד ע"א {גרושה לא תמכור}
יז/יג שערי חיים (ס' המקח) דף נט ע"ב-ע"ד
יז/יד אבני החושן סי' קפה סעיף ד
יז/יד אבני ציון ח"ד עמ' סז
יז/יד אדני היד החזקה
יז/יד אוצמפה"ת ב"מ לב ע"א ח"א הע' 3-5
יז/יד אור הישר [דברי ריבות סי' ע, מחנה אפרים הל' שלוחין סי' כ, מל"מ הל' שלוחין פ"א ה"ה]
יז/יד אורים גדולים (תקיח) דף פח ע"ג
יז/יד אורים גדולים (תשסג) עמ' שיא
יז/יד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יז/יד בדבר מלך ח"ה עמ' פ
יז/יד בית יעקב (מליסא) סי' צו ס"ה
יז/יד ביתאל ח"א דף סה ע"ג
יז/יד בן ידיד דף י ע"ב
יז/יד בני יהודה דף פא
יז/יד ברור הלכה ב"מ לא ע"ב ציון ט
יז/יד ברור הלכה כתובות צח ע"א ציון ב
יז/יד דברי ריבות (תשעב) עמ' צג
יז/יד דרך המלך (רפפורט)
יז/יד חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 92
יז/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רצח-רצט
יז/יד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 327
יז/יד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 329 {מ"מ}
יז/יד חק לישראל שליחות עמ' 466, 470 {יד המלך}, 474 {יד המלך}
יז/יד יד המלך (פלומבו)
יז/יד יכין ובועז ח"א סי' קמו עמ' 499
יז/יד לב שלם [מגילת ספר עשין דף סב ע"א]
יז/יד מגילת ספר עשין דף סב ע"א
יז/יד מעיני המים
יז/יד מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קג ס"ק ו]
יז/יד משנה הלכות כתובות דף קכד ע"ב
יז/יד משנת יעקב
יז/יד משנת רבנו יוסף עמ' 234
יז/יד נחל איתן
יז/יד ערך שי חו"מ סי' לט סעיף ד {מ"מ}
יז/יד פרקי שליחות עמ' 25
יז/יד צור תעודה דף קלג ע"ג
יז/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' קפ, תיד
יז/יד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שעט
יז/יד קרית מלך
יז/יד קרית מלך רב
יז/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' שכ
יז/יד ר"י ששפורטש עמ' 199, 388, 389, 394
יז/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' סא
יז/יד שו"ת הריב"ש סי' קעט, עמ' רז
יז/יד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שעד
יז/יד שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' סז
יז/יד שו"ת רשב"ש עמ' רסז
יז/יד שערי חיים (ס' המקח) דף נט {לח"מ}
יז/טו איש אמונים דף פט ע"ג
יז/טו בית מאיר (תשע) סי' קג ס"ז עמ' רפ {לח"מ}
יז/טו ברור הלכה כתובות צח ע"א ציון ו, ז
יז/טו גושפנקא דמלכא
יז/טו הוד יוסף עמ' מג {מל"מ}
יז/טו כח מעשיו הגיד לעמו דף יח ע"ד
יז/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/טו משנה הלכות כתובות דף קכט ע"א {לח"מ}
יז/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף יח ע"ד
יז/טו נתיבות שמואל דף קכז ע"א
יז/טו צרור הכסף (הראשון) עמ' קפ
יז/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' שכ
יז/טו שו"ת הריטב"א סי' מא
יז/טו שם טוב
יז/טו שם יוסף (אליקים)
יז/טז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יז/טז בית הלוי ח"ב סי' מה עמ' קפד
יז/טז ביתאל ח"א דף ע ע"ג
יז/טז ברור הלכה כתובות צח ע"א ציון ח
יז/טז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 42 {יד המלך}
יז/טז ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף עא ע"ג
יז/טז ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' רמד
יז/טז מגילת ספר לאוין דף לג ע"ד {כ"מ - ונ"ל משום דלא דמיא מתני'}
יז/טז מעיני המים
יז/טז מצודת בן ציון דף ה ע"א {השמיט שמדובר בקטיני}
יז/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/טז משנה הלכות כתובות דף קכח ע"ב, קכט ע"ג
יז/טז פד"ר חי"ז עמ' 33
יז/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' שכ
יז/יז אורים ותומים - תומים סי' סו ס"ק לא
יז/יז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יז/יז בית המדרש
יז/יז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' שד
יז/יז נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' מז אות ה
יז/יז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקב
יז/יז צור תעודה דף קמג ע"ב {קרית מלך רב}
יז/יז צרור הכסף (הראשון) עמ' תיד
יז/יז קול אריה (ילין) דף יז ע"ג
יז/יז קרית מלך
יז/יז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' תמח {מתה לפני שנשבעה}
יז/יז שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתפג
יז/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 190
יז/יז תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רז
יז/יח אדני היד החזקה
יז/יח יד המלך (פלומבו)
יז/יח מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קמב {שומת קרקע בשלשה}
יז/יח סתירת זקנים - הלכה עמ' עט
יז/יט אדני היד החזקה
יז/יט אוצרות יהושע עמ' רפה, תד
יז/יט אור הישר [מפרשים בהל' מכירה פ"ה הי"א]
יז/יט איים בים כתובות סי' סט אות ג {מחילת הכתובה בלי קנין}
יז/יט אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 392
יז/יט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יז/יט באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קפב
יז/יט בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' סז סעיף יט
יז/יט בית אהרן וישראל גל' טו עמ' ק {המוחלת כתובתה, איבדה כל תנאי כתובתה}, גל' טז עמ' קג {בני אהובה}, גל' לד עמ' קיב-קיג, גל' לה עמ' צ {בני אהובה}, גל' מא עמ' קלב {כאילו מוחלת כל התנאים}
יז/יט בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קיב {המוחלת כתובה א"צ עדים ולא קנין}
יז/יט בית אהרן וישראל גל' לה עמ' צ {אשה שמחלה על כתובתה - מועילה רק אם רצה לגרשה, ואיבדה מזונותיה}
יז/יט בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קיז {מחילת כתובה א"צ קנין}
יז/יט בית יעקב (מליסא) סי' ע ס"ה
יז/יט בית מאיר (תשע) סי' סו ס"ג עמ' ד
יז/יט ביתאל ח"א דף ע ע"ב
יז/יט ברוך אומר חו"מ עמ' ה
יז/יט ברור הלכה כתובות נג ע"א ציון ג, ח
יז/יט ברור הלכה כתובות נד ע"ב ציון ה פסקה ג
יז/יט ברור הלכה כתובות נו ע"ב ציון א פסקה ה
יז/יט ברכת חיים (מגורי) כתובות נג ע"א עמ' סו-סז
יז/יט גאון יעקב עמ' פח
יז/יט דינא דחיי ח"א דף צא ע"א
יז/יט דינא דמלכותא דינא עמ' 372
יז/יט דיני חוזים במשה"ע עמ' 10
יז/יט הגהות חבר בן חיים
יז/יט הלכה פסוקה ח"ב סי' יב הערה 302, 333, 357, 363
יז/יט חוות אליעזר עמ' עג-עד
יז/יט חוקות הדיינים ח"ג עמ' קסח, קעא
יז/יט חזו"א אהע"ז סי' פא ס"ק ח
יז/יט חזון יחזקאל כתובות פי"א ה"א
יז/יט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כתובות נג ע"א]
יז/יט חיי עמרם עמ' רמו
יז/יט חיים לעולם ח"ב אהע"ז סי' א דף א ע"ג
יז/יט חיים לעולם ח"ב אהע"ז סי' ב (ה ע"א-ע"ב) {כ"מ}
יז/יט חיים לעולם ח"ב דף א ע"ג
יז/יט חנא וחסדא ח"ג דף עב ע"ד, פו ע"ד
יז/יט חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 251 {כ"מ}
יז/יט חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 252, 290 {מל"מ}
יז/יט חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' יב
יז/יט יד המלך (פלומבו)
יז/יט ידבר שלום ח"א עמ' קנב
יז/יט יורו משפטיך ליעקב סי' נג
יז/יט יורו משפטיך ליעקב סי' נג {מחילה כשהשטר ביד האשה}
יז/יט יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 391
יז/יט יעלת חן עמ' קפ, קפג
יז/יט ישועות יעקב נשים עמ' רמד
יז/יט לב אריה (הורביץ) עמ' סא
יז/יט לב שלם [מקרא סופרים דף קלח ע"ב, קס ע"ב, תקון סופרים דף ריג ע"א, מגילת ספר לאוין דף לט ע"ב, עשין דף מא ע"א, שו"ת מהריט"ץ דף קמ ע"ב]
יז/יט מגילת ספר לאוין דף לט ע"ב, עשין דף מח ע"ד
יז/יט מגילת ספר לאוין דף לט ע"ג {מ"מ - ובמוכרת ובמוחלת}
יז/יט מהלכי משפט ח"ד עמ' 238
יז/יט מודעא ואונס עמ' שד {מ"מ}
יז/יט מחנה יהודה (אשכנזי) דף קלה ע"ג {מ"מ}
יז/יט מפי אהרן חו"מ סי' יב דף נז ע"א-ע"ב {שלא יהיו דברי שחוק}
יז/יט מקור ישראל דף מח ע"ד
יז/יט מקור ישראל דף פז ע"א {מחילה א"צ קנין}
יז/יט מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות)
יז/יט מראה הפנים כתובות לא ע"א
יז/יט משחא דרבותא - חי' ר' שלמה אלפסי חו"מ סי' יב דף קלג ע"ד {א"צ קנין אף שבכתובה יש קנין}
יז/יט משנה הלכות כתובות דף מ ע"ג
יז/יט משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' קנו
יז/יט משנת ר' אהרן כתובות עמ' כג
יז/יט משנת רבנו עמ' כה {מוחלת כתובתה הפסידה מזונות מחיים}
יז/יט משפטי ארץ ח"א עמ' 529 {מחילה א"צ קנין}
יז/יט משפטי שאול - פסקי דין עמ' קלד, קצא, קצב
יז/יט מתנות באדם עמ' 223
יז/יט נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' תה, ח"ג עמ' קצט, רכא
יז/יט נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רסב {מ"מ}
יז/יט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קפו, רטז-ריז, רלט-רמ
יז/יט ס' התרומות עמ' תתתרב
יז/יט עטרת משפט (עובדיה) סי' י ענף א {א"צ קנין}
יז/יט עמק המשפט ח"ב עמ' צא
יז/יט פד"ר ח"ה עמ' 213, חי"ב עמ' 58
יז/יט פסקי מהרי"ץ - בארות חיים סי' יב ס"ק כה-עו, הערה תנח, תסד
יז/יט צרור הכסף (הראשון) עמ' קעז, תיא
יז/יט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רצ
יז/יט קרית מלך
יז/יט שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' סו הערה 4
יז/יט שארית יוסף (תשסז) עמ' קמג
יז/יט שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים פו
יז/יט שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים פו
יז/יט שו"ת הריב"ש סי' קמט, עמ' קנד
יז/יט שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתפג, ח"ד סי' שו
יז/יט שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רצח
יז/יט שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' פה
יז/יט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תצו
יז/יט שו"ת ר"י מסלוצק סי' עא עמ' רנח
יז/יט שו"ת רשב"ש עמ' רפח
יז/יט שם טוב
יז/יט שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קעא {כ"מ}
יז/יט שמן רקח ח"א דף מ ע"ב, מד ע"א
יז/יט שמע אברהם סי' סח (דף קסא ע"ד, קסג ע"ג)
יז/יט שער יהושע ח"ב עמ' שיט
יז/יט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 169, 185-186
יז/יט תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כה ע"ב {מחלה על כתובתה, אין כתובת בנין דכרין}
יז/יט תפארת מנחם


יח/207 הלכות אישות פרק יח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יח/רה"פ יד פשוטה
יח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יח/רה"פ מעשה רקח
יח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יח/רה"פ פי' ר"י קאפח
יח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יח/רה"פ פרשת המלך
יח/רה"פ רמב"ם הערוך
יח/רה"פ רמב"ם לעם
יח/רה"פ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכד
יח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יח/א אדני היד החזקה
יח/א אוצרות הרמב"ם
יח/א אור הישר [מ"מ לעיל פי"ז הי"ד]
יח/א אנצי"ת ע' אלמנה הע' 1, 12-9, 19, 23-21
יח/א ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יח/א אשר למלך
יח/א בית אהרן וישראל גל' לד עמ' קיב {השמיט שאם רימו את האלמנה ותבעה כתובתה, מפסידה מזונות}
יח/א בית מאיר (תשע) סי' צג ס"יט עמ' קנד {מל"מ}
יח/א ברור הלכה כתובות נד ע"א ציון ד, ו
יח/א ברור הלכה כתובות נד ע"ב ציון ח
יח/א גושפנקא דמלכא
יח/א גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' כט
יח/א דינא דחיי ח"א דף פח ע"ד
יח/א דליית הכרם עמ' תתתיב
יח/א הלכה למשה (אלבז) עמ' קסב
יח/א הר המלך ח"ד עמ' ל
יח/א חוקות הדיינים ח"ג עמ' קעה, קעז
יח/א חזון יחזקאל כתובות פי"א ה"א
יח/א חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 207, ח"ג עמ' 12
יח/א חנא וחסדא ח"ג דף פט ע"ג
יח/א יד המלך (פלומבו)
יח/א יכין ובועז ח"א סי' עח עמ' 205, סי' קכז עמ' 324, סי' קלו עמ' 461, סי' קמה עמ' 488
יח/א ישועות יעקב נשים עמ' שנט, שסב {מל"מ}
יח/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קנ
יח/א מגילת ספר לאוין דף כח ע"ד, כט ע"א וע"ד, לט ע"ב
יח/א מחקרי משפט ח"ד עמ' 231
יח/א מעמד האשה עמ' 282-283
יח/א משנה למלך אחרון
יח/א משנת יעקב
יח/א משנת עזר ח"ב עמ' קכה
יח/א משנת ר' אהרן שכנים עמ' מה
יח/א מתנות באדם עמ' 201
יח/א עמודי שלמה ח"ב עמ' יא-יד
יח/א עמק המלך (לבוב)
יח/א פד"ר ח"ד עמ' 229 {ב"ד מומחים}
יח/א פד"ר ח"ד עמ' 229, 232, 236, חי"ב עמ' 57 {מל"מ}
יח/א פד"ר חי"ח עמ' 362 {מל"מ}
יח/א פד"ר יג עמ' 285
יח/א פרי האדמה ח"ג
יח/א צפנת פענח (גם בהשמטות דף קיב ע"א)
יח/א צרור הכסף (הראשון) עמ' תט
יח/א קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' סב, סד-סה, סט
יח/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קמז {מל"מ}, קמח {קרית מלך רב}
יח/א קרית מלך
יח/א קרית מלך רב
יח/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' שכא
יח/א שביתת יו"ט
יח/א שברי לוחות עמ' 91 {הגהמ"י אות ב - אביאסף}
יח/א שו"ת הריב"ש עמ' קה
יח/א שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רמט
יח/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שמז
יח/א שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' צג, צז
יח/א שו"ת ר"ח כפוסי דף קסב, קסג
יח/א שו"ת רשב"ש עמ' רנז, תקז
יח/א שם טוב
יח/א שם יוסף (אליקים)
יח/א שמן המשחה (קושטא) דף סט ע"א
יח/א שעורי אבני עזר ח"ב עמ' צב
יח/א שער יהושע ח"א עמ' קסח
יח/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 75, מח' ב עמ' 166, 168
יח/א תחומין חי"ט עמ' 185-186 {מל"מ}
יח/א תלפיות ו חוב' א עמ' 69-70, 73
יח/ב אדני היד החזקה
יח/ב אנצי"ת ע' אלמנה הע' 34-32
יח/ב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יח/ב ביתאל ח"א דף ע ע"ג
יח/ב ברור הלכה כתובות קג ע"א ציון ד, ח
יח/ב ברורי הלכה (מענה שמחה) ד (תשנא) עמ' 34 {מ"מ - מדור שנפל}
יח/ב דינא דחיי ח"א דף פח ע"ד
יח/ב זכרון יהונתן דף קמא
יח/ב חוקות הדיינים ח"ג עמ' קעז-קעח
יח/ב חסדי דוד ח"ג עמ' קעה
יח/ב חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 223 {מ"מ}
יח/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רי, רכד {מ"מ}
יח/ב יד המלך (פלומבו)
יח/ב יפה נוף עמ' רכט
יח/ב לב חיים (פלג'י) ח"ג דף נד ע"ב
יח/ב מגילת ספר לאוין דף כט ע"ג, ל ע"ב
יח/ב מחקרי משפט ח"ד עמ' 211, 213, 215, 217, 219, 221, 222
יח/ב משנה הלכות כתובות דף קלו ע"א וע"ג-ע"ד, קלז ע"א
יח/ב משנת יעקב
יח/ב נוכח השלחן (הכהן) עמ' רמט
יח/ב נועם חכ"ב עמ' רפ
יח/ב צפנת פענח (גם בהשמטות דף קיב ע"א)
יח/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' תט
יח/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' צה {מ"מ}
יח/ב קרן הצבי מצוה מג אות ב
יח/ב רב ברכות (רי"ח) עמ' מח {מ"מ - מדור אלמנה שנפל ובנאוהו היורשים}
יח/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תו
יח/ב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רנ
יח/ב שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' נ
יח/ב שם טוב
יח/ב שם יוסף (מועטי) ח"א דף צו ע"ב {מ"מ}
יח/ב שעורי אבני עזר ח"ב עמ' צב
יח/ב שער דעה (אביטן) סי' קעב ס"ק ב עמ' נז {מ"מ}
יח/ב שער דעה (איסר) סי' קעב ס"ק ב
יח/ב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' תיח {מ"מ}
יח/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 170
יח/ב שפתי שושן עמ' קסב
יח/ב תחומין ח"ז עמ' 261
יח/ג אדני היד החזקה
יח/ג אנצי"ת ע' אלמנה הע' 35, 37
יח/ג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יח/ג בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קא {שוכרים לה לפי כבודו וכבודה}, קב {חייבים לתת לה מדור גם אם נפל בית בעלה}
יח/ג ביתאל ח"א דף ע ע"ג
יח/ג ברור הלכה כתובות קג ע"א ציון ד, ציון ח פסקה א-ב
יח/ג חוקות הדיינים ח"ג עמ' קעח
יח/ג חנא וחסדא ח"ג דף מז ע"ב {מעשה רקח}
יח/ג לב שלם [דינא דחיי לאוין דף פח ע"ד, תיקון סופרים דף קסז ע"ב]
יח/ג מגילת ספר לאוין דף לא ע"ב-ע"ד
יח/ג מחקרי משפט ח"ד עמ' 222, 224, 226, 227
יח/ג מראה הפנים כתובות לא ע"א
יח/ג משנת יעקב
יח/ג נר יצחק (ארדיט) עמ' רל
יח/ג עמודי שלמה ח"ב עמ' יד
יח/ג צמח דוד (סקאליע) עמ' תקנו
יח/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' תט
יח/ג קובץ חי' תורה (סול') עמ' יג
יח/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תקד
יח/ג שו"ת מהרלב"ח סי' קז
יח/ג שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 404
יח/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 170-171
יח/ג תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שיב
יח/ג תחומין ח"ז עמ' 261
יח/ד אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' נה [א] ד"ה ולענ"ד
יח/ד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יח/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף לח ע"ד
יח/ד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קכא
יח/ד בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' קצד
יח/ד ברור הלכה כתובות סה ע"ב ציון ג
יח/ד ברור הלכה כתובות קג ע"א ציון ג
יח/ד גדולי שמואל כתובות דף צו {או"ש}
יח/ד גן שושנים ח"ב עמ' קפב {ראב"ד}
יח/ד דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' רלו
יח/ד חוקות הדיינים ח"ג עמ' רלג
יח/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צג
יח/ד כסאות לבית דוד (שמאהל) ח"א סי' נח אות ז עמ' קצד {ראב"ד}
יח/ד מגילת ספר לאוין דף כט ע"ד, ל ע"א, לט ע"ב
יח/ד מחקרי משפט ח"ד עמ' 209
יח/ד מעין גנים (מזרחי) דף ו ע"ב, ז ע"א {מותר בלאות}
יח/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' קצו
יח/ד מראה הפנים כתובות לח ע"ב, סא ע"א
יח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ד משנת יעקב
יח/ד משנת יעקב משפטים עמ' רצז
יח/ד נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שיט
יח/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קעז, תי-תיא
יח/ד קרית מלך
יח/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תצה
יח/ד שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' טו
יח/ד שו"ת רשב"ש עמ' רנח
יח/ד שם טוב
יח/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 172
יח/ד תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' קפו {ברכת הבית מרובה כיצד וכו'}
יח/ה אבני נזר אהע"ז סי' שטו אות ב
יח/ה אדני היד החזקה
יח/ה אהל תורה (קוק) עמ' קכא
יח/ה אור הישר [מ"מ לקמן פכ"ב ה"י]
יח/ה אנצי"ת ע' אלמנה הע' 29, 59
יח/ה ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יח/ה ברור הלכה כתובות נב ע"ב ציון ד
יח/ה דברות משה יבמות עמ' תלא
יח/ה דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' ו סעיף א עמ' רפז
יח/ה דיני עבודה במשה"ע עמ' 457
יח/ה הר המלך ח"ד עמ' ל
יח/ה חוקות הדיינים ח"ג עמ' קכד
יח/ה יכין ובועז ח"א סי' קט עמ' 242, סי' קכד עמ' 306
יח/ה כרם היה לידידי עמ' 137
יח/ה לב שלם [בית שלמה (חסון) חו"מ סי' קט דף קיט ע"א-ע"ב]
יח/ה לחם רב (בוטון) סי' קט
יח/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רלה
יח/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
יח/ה מראה הפנים כתובות ל ע"א
יח/ה משנת יעקב
יח/ה משפטי עזיאל ח"ז עמ' שצה
יח/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קעז, תיא
יח/ה שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' סח
יח/ה שו"ת רשב"ש עמ' תנח, תקז
יח/ה שם טוב
יח/ה שמחה לאיש (אלישר) דף נג ע"ד
יח/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 112, 125, 126, 171
יח/ו אדני היד החזקה
יח/ו אור הישר [דברי ריבות סי' שעב]
יח/ו אור עולם (שניאורסון) עמ' 589, 590
יח/ו אנצי"ת ע' אלמנה הע' 49, 56-54, 65, 66
יח/ו ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יח/ו באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נג
יח/ו בית אהרן וישראל גל' כט עמ' פב-פז, גל' לז עמ' צג {באלמנה מעשה ידיה ליתומים משום תקנה}, גל' לח עמ' קט
יח/ו בית מאיר (תשע) סי' פט ס"ד עמ' צו, סי' צה ס"א עמ' קעה {מ"מ}, שו"ת סי' ה עמ' לז
יח/ו ברור הלכה כתובות צה ע"ב ציון ח, ט
יח/ו בשמים ראש סי' קכח
יח/ו דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קכא {מ"מ}
יח/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' תקנד
יח/ו דרך המלך (רפפורט)
יח/ו דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' שכח
יח/ו חוות בנימין ח"ב עמ' רעט
יח/ו חוקות הדיינים ח"ג עמ' צ
יח/ו חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' קצד
יח/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קיא, קיד {אבי עזרי}, קטז
יח/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' קעד
יח/ו יד המלך (פלומבו)
יח/ו יכין ובועז ח"א סי' עח עמ' 205, סי' קכד עמ' 307
יח/ו ישועות יעקב נשים עמ' שמג
יח/ו כרם היה לידידי עמ' 151
יח/ו לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף ס ע"ד, חי' מהריב"ל כתובות רפי"א, חי' ר' ברוך אנגיל דף צט ע"ד, ק ע"א, פנים מאירות - שו"ת דף מז ע"ד]
יח/ו מגידות (תשעג) סי' ריא עמ' שיד
יח/ו מגילת ספר לאוין דף לב ע"ג
יח/ו מוריה ו גל' ב (ר"א גולדשמיט)
יח/ו מפתח הבאורים [דרוש וחדוש כתובות פא, אבי עזרי ח"א]
יח/ו מקום דוד [פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' ס]
יח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ו משנה הלכות כתובות דף יב ע"א, קכה ע"ד {מ"מ}
יח/ו משנת יעקב
יח/ו נחלת יצחק כתובות סי' לב
יח/ו עזר משפט עמ' קלז, תא
יח/ו עמודי שלמה ח"ב עמ' טו
יח/ו פד"ר ח"ה עמ' 366
יח/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תעו
יח/ו פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' כד דף קו ע"ד
יח/ו פרי האדמה ח"א וח"ג
יח/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קעז, תיא
יח/ו קובץ חי' תורה (סול') עמ' יד
יח/ו קרית מלך
יח/ו רחובות יצחק עמ' לו
יח/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רמה
יח/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קכד
יח/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ריג
יח/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קסה, קעא
יח/ו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קפז {מ"מ}
יח/ו שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' מז
יח/ו שו"ת רשב"ש עמ' רנח, שפו
יח/ו שערי בינה (תשעט) עמ' רטז
יח/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 171
יח/ו תפארת מנחם
יח/ז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יח/ז משנת יעקב
יח/ז סיומי המסכתות עמ' 125
יח/ח אנצי"ת ע' אלמנה הע' 57, 61
יח/ח ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יח/ח בית אהרן (קארטשין) עמ' ג {ראב"ד}
יח/ח ברור הלכה כתובות צו ע"א ציון א
יח/ח יד המלך (פלומבו)
יח/ח שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' לד הערה 7
יח/ח שארית יוסף (תשסז) עמ' צב
יח/ח שו"ת מהרלב"ח סי' נט
יח/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' כח
יח/ח שם טוב
יח/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 171
יח/ט אבקת רוכל (תשעז) עמ' שיג
יח/ט אור הישר [מל"מ הל' מלוה פי"ד הי"ג, כ"מ לעיל פט"ז הי"ב]
יח/ט אור יקרות
יח/ט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כ
יח/ט אש תמיד עמ' תתעז
יח/ט באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נג
יח/ט בית אהרן (קארטשין) עמ' ג {ראב"ד}
יח/ט בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' קצ
יח/ט בית מאיר (תשע) סי' צז ס"א עמ' רח
יח/ט ביתאל ח"א דף ע ע"ג
יח/ט בעי חיי אהע"ז דף ל ע"ג
יח/ט ברור הלכה כתובות נה ע"א ציון ט פסקה ג {מ"מ}
יח/ט בריכות מים דף רסו ע"ד {מ"מ}
יח/ט גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף לד ע"ג {מ"מ}
יח/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' תרא
יח/ט דינא דחיי ח"א דף צ ע"א
יח/ט זכר אליהו עמ' רכט
יח/ט חד וחלק ח"ב דף כה ע"ג
יח/ט חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 241
יח/ט חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' רלה-רלו, רלח, רמא, רמג-רמד {מל"מ}, רמז, רנו-רנז, רנט-רס, רסב-רסג
יח/ט חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף עה-עז, פא ע"ד, פב, פד
יח/ט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קיד
יח/ט יצחק ירנן
יח/ט ישועות יעקב נשים עמ' רנד
יח/ט לב שלם [נתיבות משפט דף עב ע"ב, מקרא סופרים דף לא ע"א]
יח/ט לחם רב (בוטון) סי' קפח
יח/ט לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקעט
יח/ט מגילת ספר לאוין דף לב ע"ד
יח/ט מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קפא {מ"מ}
יח/ט מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות)
יח/ט מראה הנוגה
יח/ט מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' בני משה סי' ח]
יח/ט מתנות באדם עמ' 224
יח/ט נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף שב ע"ב {מ"מ}
יח/ט פי שנים דף צז ע"ב {קרית מלך רב}
יח/ט פנים חדשות [תורת אמת (שפו) כג] {מ"מ}
יח/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' יא {מ"מ}
יח/ט קרית מלך
יח/ט קרית מלך רב
יח/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' שכג-שכד
יח/ט שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' לד הערה 7
יח/ט שארית יוסף (תשסז) עמ' צב
יח/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קיט, קכב, קכג, ת
יח/ט שו"ת הריב"ש סי' קסט, עמ' קפב
יח/ט שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' צו
יח/ט שו"ת מהר"י וייל סי' עח
יח/ט שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קכ
יח/ט שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קסד, קצז
יח/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שט, ת, תרסח
יח/ט שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תנח, תסד
יח/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קט-קי, קיב
יח/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ריד, החדשות (תשעו) עמ' שמז
יח/ט שו"ת מהרלב"ח סי' נט
יח/ט שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' ס, ח"ג עמ' רסב, שא
יח/ט שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' צא
יח/ט שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קכ
יח/ט שו"ת ר"ח כפוסי דף קט, קנח
יח/ט שו"ת ר"י אלגזי עמ' רעב
יח/ט שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שלז
יח/ט שם טוב
יח/ט שם יוסף (אליקים)
יח/ט שמן המשחה (קושטא) דף ע ע"ב
יח/ט שערי בינה (תשעט) עמ' רטו-רטז, רמ
יח/ט תורת אמת (תשסו) עמ' קכב
יח/י אור זרוע ב"מ סי' מח
יח/י אנצי"ת ע' אלמנה הע' 47-48
יח/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יח/י בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' קמד
יח/י בית דינו של שמואל עמ' 357, 414
יח/י בית מאיר (תשע) סי' צג ס"יט עמ' קנה
יח/י ביתאל ח"א דף סט ע"ב
יח/י בני דוד
יח/י ברור הלכה יבמות מא ע"ב ציון ה
יח/י ברור הלכה כתובות פד ע"א ציון ג
יח/י ברור הלכה כתובות צו ע"א ציון ח
יח/י גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' כז
יח/י דבר משה (אמריליו) ח"א סי' מג, דף קנב ע"ב, קנט ע"ב
יח/י דברי ריבות (תשעב) עמ' תקעח
יח/י הר המלך ח"ד עמ' ל
יח/י חיי עמרם עמ' קו
יח/י יד המלך (פלומבו)
יח/י יכין ובועז ח"א סי' לט, סי' קמה עמ' 490-491
יח/י לב שלם [מראה הפנים (דפוס ראשון) כתובות לד ע"א]
יח/י מגילת ספר לאוין דף לד ע"ג
יח/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/י נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' מד אות ג
יח/י נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תפט
יח/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תצז
יח/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קעז, תיא
יח/י קרית מלך
יח/י קרית מלך רב
יח/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' שכו
יח/י שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קסח
יח/י שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קמט
יח/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תעב, ח"ב עמ' מז, קעה, ח"ג עמ' רכג
יח/י שו"ת הרדב"ז סי' אלף שמג
יח/י שו"ת הריב"ש עמ' נב, קג
יח/י שו"ת הריטב"א סי' קסח
יח/י שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קנב (עמ' עה), רלט
יח/י שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כ {הגהמ"י אות ט}, כב, תמא
יח/י שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תרכו
יח/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קפח
יח/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' ריג
יח/י שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קעב
יח/י שו"ת רשב"ש עמ' תקה
יח/י שם דרך כתובות עמ' רפג
יח/יא אור שמח
יח/יא בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' קמו, קמט
יח/יא ביתאל ח"א דף סז ע"א
יח/יא ברור הלכה כתובות פ ע"ב ציון ז פסקה ה
יח/יא ברור הלכה כתובות פד ע"א ציון ג
יח/יא ברור הלכה כתובות צו ע"א ציון ח
יח/יא בשמן רענן ח"ב עמ' תיב
יח/יא גדולי שמואל כתובות דף צו {או"ש}
יח/יא גליוני הגר"ש עמ' צג {הגהמ"י}
יח/יא דרך עץ החיים (אלגזי) דף עח ע"ג {כ"מ}
יח/יא הגהות רימ"א
יח/יא ויקרא אברהם אהע"ז סי' כט (סט ע"ד)
יח/יא חוקות הדיינים ח"ג עמ' מג, קיד
יח/יא חיי עמרם עמ' קו
יח/יא חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' רכח-רכט
יח/יא יכין ובועז ח"א סי' קלו עמ' 463, סי' קמה עמ' 490-491, 496
יח/יא יעלת חן עמ' רמז
יח/יא מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז סי' קמד, אבי עזרי ח"א]
יח/יא משנת יעקב כאן
יח/יא משנת יעקב משפטים עמ' קלט
יח/יא משנת יעקב קדושה עמ' שפט
יח/יא נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקיח
יח/יא נרות אהרן
יח/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תצג
יח/יא ס' המקח עמ' קטו
יח/יא עמודי שלמה ח"ב עמ' יז {הגהמ"י}
יח/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קעז, תיא
יח/יא שברי לוחות עמ' 159 {הגהמ"י אות ל - סדר עולם}
יח/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קעד
יח/יא שו"ת הרד"ך עמ' נו
יח/יא שו"ת הריב"ש עמ' נב, קג
יח/יא שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תנט
יח/יא שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' סד עמ' רנא
יח/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קפח-קפט
יח/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רב
יח/יא שו"ת רשב"ש עמ' תקה
יח/יא שם טוב
יח/יב אדני היד החזקה
יח/יב אור שמח
יח/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יח/יב בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' קמו, קמט
יח/יב גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ד, חו"מ כלל ג סי' ל
יח/יב חוקות הדיינים ח"ג עמ' קיד
יח/יב חיי עמרם עמ' קו
יח/יב לב שלם [נתיבות משפט דף טו ע"ב]
יח/יב משנה הלכות כתובות דף קכו ע"ב-ע"ג
יח/יב נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף שו ע"ב {מ"מ}
יח/יב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תפח
יח/יב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קסט
יח/יב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קסט
יח/יב שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קמט
יח/יב שו"ת הרד"ך עמ' נו
יח/יב שו"ת הריב"ש עמ' קד-קה
יח/יב שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' סא עמ' רלט
יח/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' ריג
יח/יג אדני היד החזקה
יח/יג אור גדול דף עד ע"ג
יח/יג אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' קז, דברי ריבות סי' ת, מ"מ לקמן פ"כ הי"א]
יח/יג אמרות יצחק תנינא עמ' קלו, קלח-קמ, קמג
יח/יג אנצי"ת ע' אלמנה הע' 38, 40, 44
יח/יג בית מאיר (תשע) סי' צג ס"כא עמ' קסב, קסז
יח/יג ביתאל ח"א דף סט ע"ב
יח/יג בכורי גשן סי' כו פ"א
יח/יג ברור הלכה כתובות קא ע"ב ציון א פסקה א
יח/יג גדולי שמואל כתובות דף מו, צו {או"ש}
יח/יג גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' ל
יח/יג חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' קיז
יח/יג חנא וחסדא ח"ג דף קמ ע"ב
יח/יג יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' מה {מ"מ}
יח/יג יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תכב {מ"מ - משועבדים}
יח/יג יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרמג, תרצז
יח/יג עזר משפט עמ' קנח
יח/יג פניני רבנו יחזקאל עמ' עט-פב, פד, פז
יח/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיח ע"ד
יח/יג שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף צה ע"ב, צו ע"א, קה ע"ב
יח/יג שו"ת הריטב"א סי' קצד
יח/יג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' ריג
יח/יג שם טוב
יח/יג שמן המשחה (קושטא) דף סג ע"ג
יח/יג תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שו
יח/יד אדרת אליהו (קובו) סי' כ דף ל ע"ד, לב ע"א, לד ע"ד
יח/יד אהל יצחק גיטין עמ' שי, שע {ראב"ד}
יח/יד אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' נב
יח/יד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 107
יח/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יח/יד בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כט-לב, גל' נט עמ' מג-מד {ראב"ד}
יח/יד בית מאיר (תשע) סי' צג ס"כב עמ' קסט
יח/יד ברור הלכה כתובות צ ע"א ציון ד פסקה ד
יח/יד גן שושנים ח"ב עמ' קפג
יח/יד דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' מו, סב
יח/יד דברי משפט סי' קיא סעיף ב {מ"מ}
יח/יד דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ט סעיף יב עמ' קכ {ראב"ד}
יח/יד דרך המלך (רפפורט)
יח/יד זכרון מלך (צונץ)
יח/יד חי' חתם סופר
יח/יד חסדי דוד ח"ג עמ' קסז {מ"מ}
יח/יד יין מלכות (שניאורסון) עמ' 201
יח/יד ישועות יעקב נשים עמ' שנח, שנט, שסב {ראב"ד}
יח/יד לב שלם [פני יהושע (חנדלי) סי' כ דף לב ע"א]
יח/יד מלואי אבן ח"ג עמ' קמא
יח/יד מפענח צפונות עמ' 134-135
יח/יד מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' צג ס"ק כז, אבי עזרי ח"א וח"ד]
יח/יד מראה הפנים כתובות נח ע"א ד"ה אבל וד"ה מי
יח/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/יד משנה הלכות כתובות דף כה ע"ג
יח/יד משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' ריא
יח/יד נועם חכ"ה עמ' מג
יח/יד נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שמח
יח/יד נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' מד אות ג
יח/יד פד"ר ח"ב עמ' 81
יח/יד קרית מלך
יח/יד קרית מלך רב
יח/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' שכז
יח/יד שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף צה ע"ב {ראב"ד}, קט ע"ב {ראב"ד}, קיא ע"א
יח/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכה
יח/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תמא
יח/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' צח, קצ
יח/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קיב, רטו {ראב"ד}
יח/יד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' לה {ראב"ד}
יח/יד שואל ומשיב מהדורא א ח"א סימן מה (ד"ה והנה לענין שיעבוד)
יח/יד שם דרך כתובות עמ' קנז, רפג
יח/יד שם טוב
יח/יד שמן המשחה (קושטא) דף סג ע"ג
יח/יד שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' רנב-רנג
יח/יד תבונות ארי (תשנ) עמ' קצא {ראב"ד}
יח/יד תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שח
יח/יד תורת חסד (פרחיא) דף צו ע"א, קצט ע"ד
יח/יד תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' תכז-תכח
יח/יד תחומין ח"ג עמ' 132, 136
יח/טו אדני היד החזקה
יח/טו ברור הלכה יבמות מא ע"ב ציון ד
יח/טו כל בו ח"ה עמ' שא
יח/טו מגילת ספר לאוין דף כט ע"ב
יח/טו מקור ישראל דף נח ע"ג
יח/טו נחלת עזרא ח"א עמ' 139
יח/טו פי' ר"א מן ההר יבמות מא ע"א
יח/טו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רלב
יח/טז אדני היד החזקה
יח/טז בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף ו ע"א
יח/טז בני בנימין (נבון) ח"א דף סה ע"ד, סח ע"ג
יח/טז ברור הלכה יבמות מא ע"ב ציון ד
יח/טז ברכת מרדכי כתובות עמ' מז
יח/טז דברות משה יבמות עמ' תלט, תמה, כתובות עמ' ז, יב
יח/טז היכל יצחק אהע"ז ח"א סי' ג ס"ק יא אות ב
יח/טז המעמד האישי בישראל עמ' 384
יח/טז זכרון יהונתן דף פד
יח/טז חוות בנימין ח"ב עמ' רעג
יח/טז חסדי דוד ח"ג עמ' מא
יח/טז יביע אומר ח"ה אהע"ז סי' יד אות ה
יח/טז לב שלם [מראה הפנים (דפוס ראשון) כתובות כ ע"ב, ב"ח אהע"ז דף יח ע"ד]
יח/טז מגל ח"ז עמ' 111
יח/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/טז משפט איש תשיז עמ' קטו
יח/טז משפטי עזיאל ח"ז עמ' שעב, תכה, תקע
יח/טז עזר משפט עמ' רמא
יח/טז עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ב ס"ק ו
יח/טז פי' ר"א מן ההר יבמות מא ע"א
יח/טז קרית מלך
יח/טז שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 109
יח/טז שו"ת הריב"ש עמ' תפא
יח/טז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רעא
יח/טז שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' מה-מו
יח/טז שרידים גל' יז עמ' ע-עא
יח/טז תחומין חט"ו עמ' 100
יח/יז אור הישר [אור הישר יבמות מא ע"ב]
יח/יז כל בו ח"ה עמ' שב
יח/יז סתירת זקנים - הלכה עמ' שלב
יח/יז פד"ר חכ"א עמ' 118
יח/יז פרי האדמה ח"ג
יח/יח ברור הלכה כתובות נד ע"ב ציון א
יח/יח זכור לאברהם (אביגדור)
יח/יח חוקות הדיינים ח"ג עמ' קפט-קצ
יח/יח כבוד יו"ט
יח/יח נפוצות יהודה עמ' יז
יח/יח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רלד
יח/יח עזר משפט עמ' קעח
יח/יח פד"ר ח"א עמ' 298
יח/יח צרור הכסף (הראשון) עמ' תיג
יח/יח קרית מלך רב
יח/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' שכח
יח/יח שו"ת הריב"ש עמ' תשיז
יח/יח שם טוב
יח/יט אבי עזרי ח"ג
יח/יט אדני היד החזקה
יח/יט בד קודש (דאנון)
יח/יט בית אהרן וישראל גל' כט עמ' פג {אלמנה לא ניזונית אא"כ נשבעת תחלה}
יח/יט בית אהרן וישראל גל' נו עמ' לב
יח/יט בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' קעח, חו"מ סי' יח
יח/יט בית דינו של שמואל עמ' 314
יח/יט בית המדרש
יח/יט בית יעקב (מליסא) סי' צג ס"כד
יח/יט בית מאיר (תשע) סי' צג ס"יט עמ' קנא
יח/יט ביתאל ח"א דף סז ע"א
יח/יט ברור הלכה כתובות קז ע"א ציון ג
יח/יט גדולי שמואל כתובות דף קז {או"ש}
יח/יט גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ב
יח/יט דברי משפט סי' צב אות ג-ד
יח/יט דברי משפט סי' צב סעיף ג
יח/יט דינא דחיי ח"ב דף מ ע"א, מא ע"א
יח/יט חוקות הדיינים ח"ג עמ' פז {מל"מ}
יח/יט חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 70
יח/יט חי' חתם סופר
יח/יט חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רצא, שמא, שמה-שמז, שמט
יח/יט טל חיים (טל) ברכות עמ' קכב
יח/יט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קיב
יח/יט יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 370-371, סי' קלו עמ' 464, סי' קמה עמ' 497
יח/יט ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף מד ע"ב
יח/יט ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קמח
יח/יט ישועות יעקב נשים עמ' שסג, שסז, נזיקין עמ' שלח
יח/יט לב שלם [מגילת ספר לאוין דף לו ע"ג]
יח/יט מבוא למשנה תורה עמ' 132
יח/יט מגילת ספר לאוין דף לה ע"ג
יח/יט מנחת נתנאל דף לה ע"ד, לו ע"ב
יח/יט מעיני המים
יח/יט מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' קסד]
יח/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רא {יש מי שהורה}
יח/יט משנת עזר ח"ב עמ' קיט
יח/יט משנת ר' אהרן שכנים עמ' מה-מח
יח/יט נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף שט ע"ד {מ"מ}
יח/יט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רלט, תפט, תצג-תצד
יח/יט צרור הכסף (הראשון) עמ' קעט, תיג
יח/יט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קיא
יח/יט קרית מלך
יח/יט קרית מלך רב
יח/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' שכח
יח/יט שו"ת הריב"ש עמ' תפא
יח/יט שו"ת הריטב"א סי' קצ
יח/יט שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' מח
יח/יט שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רטו
יח/יט שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב סי' תמא עמ' תסד, ח"ג סי' קיד
יח/יט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשמז
יח/יט שו"ת מהרלב"ח סי' קט
יח/יט שו"ת רשב"ש עמ' רלו, תנט, תקה
יח/יט שעורי אבני עזר ח"ב עמ' צד
יח/יט שער המלך ח"א עמ' תקה, טעם המלך ח"א עמ' תקג-תקד
יח/יט שערי בינה (תשעט) עמ' רמב, רמה, רפ
יח/יט תורת אמת (תשסו) עמ' תרצב
יח/יט תורת ראובן עמ' 86
יח/יט תפארת מנחם
יח/כ בית מאיר (תשע) סי' קיב ס"ו עמ' שי
יח/כ ברור הלכה כתובות צח ע"א ציון ב, ה
יח/כ גושפנקא דמלכא
יח/כ דבר שמואל (אבוהב) סי' כא
יח/כ יד המלך (פלומבו)
יח/כ יכין ובועז ח"א סי' לט, סי' עח עמ' 206
יח/כ לב שלם [נתיבות משפט דף שט ע"ד, לוית חן כתובות ס ע"ב]
יח/כ מגילת ספר לאוין דף לה ע"א
יח/כ מלואי אבן ח"ג עמ' קלד
יח/כ קרית מלך רב (תשסו) עמ' שכ
יח/כ שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שסח
יח/כ שו"ת הריב"ש עמ' קפב
יח/כ שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רטו
יח/כ שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' סז
יח/כ שם טוב
יח/כא ברור הלכה כתובות צז ע"א ציון א, ואחרי ציון ב
יח/כא גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ג
יח/כא יד המלך (פלומבו)
יח/כא משכן שילה עמ' רצט
יח/כא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רמה
יח/כא צרור הכסף (הראשון) עמ' קפ, תיד
יח/כא שם טוב
יח/כב אהל שרה לאה עמ' תצח {ואני אומר}
יח/כב אור שמח
יח/כב בית אהרן וישראל גל' לז עמ' צד-צה {באה לב"ד לתבוע מזונותיה לא מחשבים מעשה ידיה עד שיבואו יורשים}
יח/כב מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' ע ס"ק ג]
יח/כב משנת יעקב
יח/כב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רמה
יח/כב קיצור סמ"ג עמ' 185
יח/כב קרית מלך
יח/כב שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קכב
יח/כג בית זבול ח"א סי' כו אות כד
יח/כג ברור הלכה כתובות נג ע"א ציון ח
יח/כג גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' כד-כה
יח/כג דרך עץ החיים (אלגזי) דף מב ע"ב {כ"מ}
יח/כג יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 365, 370
יח/כג לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף צח ע"ד, ב"ח דף סה ע"א]
יח/כג מגילת ספר לאוין דף כט ע"ד, לה ע"א
יח/כג מגיני שלמה עמ' שצב
יח/כג מעשה בצלאל סי' תקא
יח/כג מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' סט ס"ק ב]
יח/כג משנת עזר ח"ב עמ' קכא
יח/כג משפטי ארץ ח"ב עמ' 340
יח/כג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רמ
יח/כג פרי האדמה ח"א
יח/כג קרית מלך רב (תשסו) עמ' שכט-של
יח/כג ר"י ששפורטש עמ' 387
יח/כג שו"ת הריטב"א סי' קצ
יח/כג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שצח
יח/כג שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' שמב
יח/כג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תצו, תשמו
יח/כג שו"ת מהרלב"ח סי' קט
יח/כג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קיא
יח/כג שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כא
יח/כג שו"ת רשב"ש עמ' שפו, תקה
יח/כג שם יוסף (אליקים)
יח/כד אדני היד החזקה
יח/כד ברור הלכה כתובות קז ע"ב ציון ב
יח/כד לב שלם [מקרא סופרים דף קסט ע"ב]
יח/כד משנה הלכות כתובות דף קכז ע"א
יח/כד עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קה
יח/כד שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קיא ע"ב
יח/כד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 164
יח/כה ברור הלכה כתובות קז ע"ב ציון ב פסקה ג
יח/כה הרמב"ם - שמרנות עמ' 207-208, 259
יח/כה חיי אברהם (צציק) עמ' רכא
יח/כה ישא איש דף סו ע"ג
יח/כה לב אריה (הורביץ) עמ' נו
יח/כה לב שלם [שו"ת הרשב"ש סי' תפג דף לב ע"ב]
יח/כה מרחשת ח"ב סי' כה אות א
יח/כה משנת יעקב
יח/כה משנת יעקב משפטים עמ' ריג
יח/כה משפט איש תשיז עמ' קיב
יח/כה משפטי ארץ ח"ב עמ' 343
יח/כה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תכב
יח/כה ס' גירושין לרשב"ח עמ' 97-98
יח/כה עמק המלך (לבוב)
יח/כה שו"ת רשב"ש עמ' קלב
יח/כה שם טוב
יח/כה שרידים גל' יז עמ' נח-נט, סט
יח/כו אדני היד החזקה
יח/כו בית אהרן וישראל גל' לה עמ' צא-צב {צנועה או פרוצה}
יח/כו ברור הלכה כתובות צו ע"א ציון י
יח/כו חזקה רבה אהע"ז ח"ג הלכה קפ עמ' 17 {מדוע אין לה מיגו שתאמר שתבעה תוך הזמן, תביעה ע"י עדים מועילה בגילוי דעת, אם יש לה משכון}
יח/כו יפה נוף חו"מ סי' נו עמ' רא {מ"מ - אפילו תפסה משכון אח"כ}
יח/כו משנה הלכות כתובות דף נו ע"ד, נז ע"א {צנועה או פרוצה, מ"מ - לותה או שיש לה משכון, מ"מ בשם הרמב"ן - אשת איש שלא תבעה, הזמן של שקיעת החמה של ג' שנים}
יח/כו משנת יעקב כאן {מ"מ בשם רמב"ן - אשת איש שלא תבעה, אי תביעת מזונות ילדים}
יח/כו פרשת המלך {מדוע השמיט את הירושלמי}
יח/כו צרור הכסף (הראשון) עמ' קעח, תיא
יח/כו שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכד {גדר עניה ועשירה}
יח/כו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' פד {מ"מ}
יח/כו שו"ת רשב"ש סי' שיז עמ' רנו{פסק כלישנא קמא, מדוע השמיט את הירושלמי}
יח/כו שם טוב
יח/כז אוצמפה"ת ב"מ יז ע"ב הע' 21
יח/כז אמרי משפט ח"א עמ' נה
יח/כז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ריח {מ"מ}
יח/כז בית מאיר (תשע) סי' צג ס"יט עמ' קנג
יח/כז ברור הלכה כתובות צו ע"ב ציון א
יח/כז בשמן רענן ח"ב עמ' תי
יח/כז גושפנקא דמלכא
יח/כז גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ג-ד, חו"מ כלל ג סי' ל
יח/כז דברות אליהו ח"ד עמ' קח {נשבעת היסת}
יח/כז דרך המלך (רפפורט)
יח/כז היכלי שן ח"ג סי' נג
יח/כז חזון יחזקאל כתובות פי"א ה"א {כ"מ}
יח/כז חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 12
יח/כז חי' עזיאל
יח/כז לב שלם [מגילת ספר לאוין דף לה ע"א]
יח/כז מקור ישראל דף מד ע"ג
יח/כז מקור ישראל דף מה ע"א {מ"מ}
יח/כז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' ר {תישבע היסת}
יח/כז משנת עזר ח"ב עמ' קיט
יח/כז משנת ר' אהרן שכנים עמ' מה, מח-נ
יח/כז נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קצב
יח/כז נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' מד אות ד
יח/כז עמק המלך (לבוב)
יח/כז פד"ר חכ"א עמ' 118 {כ"מ}
יח/כז צרור הכסף (הראשון) עמ' קעח, תיב
יח/כז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קמח {מ"מ}, קנב {מ"מ}
יח/כז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שעט, תכה
יח/כז שם יוסף (אליקים)
יח/כז שמן המשחה (קושטא) דף סט ע"א
יח/כז שעורי אבני עזר ח"ב עמ' צג
יח/כז שערי בינה (תשעט) עמ' רמג, רמה {שבועת היסת}
יח/כז תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שד
יח/כח אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' שיז]
יח/כח בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קלב, גל' נד עמ' מג {מוחלת כתובה - כולל תוספת}
יח/כח ברור הלכה כתובות נד ע"ב ציון ח
יח/כח ברור הלכה כתובות נה ע"א ציון א, ז
יח/כח ברור הלכה כתובות נו ע"ב ציון א פסקה ה
יח/כח גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' כט
יח/כח דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' צה
יח/כח חנא וחסדא ח"ג דף פה ע"ד, פט ע"ג
יח/כח יכין ובועז ח"א סי' קלו עמ' 461 {תוספת ככתובה}
יח/כח ימי שלמה
יח/כח יפה נוף עמ' רכז
יח/כח לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף קמ ע"ב]
יח/כח מבוא למשנה תורה עמ' 131
יח/כח מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/כח ס' המקח עמ' רנט
יח/כח ס' הנייר עמ' קסב
יח/כח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תנו
יח/כח שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רצח
יח/כח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תצו
יח/כח שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רט, שמז, שנג
יח/כח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רנט
יח/כח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' צב סעיף ו {מ"מ}
יח/כח שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 74


יט/208 הלכות אישות פרק יט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יט/רה"פ יד פשוטה
יט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יט/רה"פ מעשה רקח
יט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יט/רה"פ פי' ר"י קאפח
יט/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יט/רה"פ רמב"ם הערוך
יט/רה"פ רמב"ם לעם
יט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יט/א אדני היד החזקה
יט/א ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 92
יט/א בית אהרן וישראל גל' נט עמ' לג {כתובת בנין דכרין חלה עם גמר מיתה}
יט/א בנין יהושע (וילדמן) דף ל ע"ד
יט/א ברור הלכה כתובות נב ע"ב ציון ז
יט/א ברור הלכה כתובות נד ע"ב ציון ה פסקה ג
יט/א ברור הלכה כתובות נה ע"א ציון ז
יט/א בשמים ראש סי' לג
יט/א גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' כג
יט/א יד המלך (פלומבו)
יט/א משנת יעקב
יט/א פרשת המלך
יט/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקלז
יט/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכה
יט/א שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קנב עמ' עט
יט/א שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' יז עמ' עג, סי' סו עמ' רנד
יט/א שם טוב
יט/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 180
יט/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' קפו
יט/ב חוקות הדיינים ח"ג עמ' קכז
יט/ב יכין ובועז ח"א סי' ו עמ' 47
יט/ב לב שלם [מגילת ספר עשין סג ע"ג, אליה רבה כה ע"א]
יט/ב מקור ישראל דף ק ע"ג {מטעם הפקר ב"ד}
יט/ב ס' הנייר עמ' קסד
יט/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 180
יט/ג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 92, 94
יט/ג בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' רלא
יט/ג ברור הלכה כתובות צא ע"א ציון ד פסקה ג {מעשה רקח - השמיט שמותר דינר צ"ל במוחזק}, ציון ה פסקה ב
יט/ג גן שושנים ח"ב עמ' קפג {ראב"ד}
יט/ג חוקות הדיינים ח"ג עמ' קכז
יט/ג ס' הנייר עמ' קסד
יט/ג פרשת המלך
יט/ג שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' צט {הגהמ"י אות ב}
יט/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רצד
יט/ג שם טוב
יט/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 180
יט/ד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 92
יט/ד בית זבול ח"ג ונצדק קדש סי' מא אות ב
יט/ד ברור הלכה כתובות מט ע"ב ציון א פסקה ב
יט/ד מגילת ספר עשין דף סג ע"ג
יט/ד ס' הנייר עמ' קסד
יט/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכה
יט/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רצד
יט/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 180
יט/ה אדני היד החזקה
יט/ה ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 92
יט/ה ברור הלכה כתובות צא ע"א ציון ד פסקה ג, ציון ו
יט/ה הר המלך ח"ד עמ' ל
יט/ה יד המלך (לנדא)
יט/ה יד המלך (פלומבו)
יט/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פא ע"ד
יט/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
יט/ה מראה הפנים כתובות נט ע"א
יט/ה ס' הנייר עמ' קסד
יט/ה פרשת המלך
יט/ה צמח ארז עמ' רעט {טעם המלך}
יט/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רצד
יט/ה שם טוב
יט/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 183
יט/ו ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 93
יט/ו ישמח אב עמ' צו
יט/ו מחקרים במשה"ע עמ' 98
יט/ו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תנא
יט/ו ס' הנייר עמ' קסד
יט/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכה
יט/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רצד
יט/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 183
יט/ז אור הישר [דברי ריבות סי' קכח, רסג]
יט/ז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 93
יט/ז ברור הלכה כתובות צ ע"א ציון ה, צ ע"ב ציון ב
יט/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' תיא
יט/ז דינא דחיי ח"ב דף מב ע"ד
יט/ז דינא דחיי ח"ב דף מב ע"ד {הגהמ"י - וכתבו התוס'}
יט/ז יד המלך (פלומבו)
יט/ז יכין ובועז ח"א סי' ו עמ' 47
יט/ז ישועות יעקב נשים עמ' שלה
יט/ז ישמח אב עמ' צו
יט/ז לב שלם [בית שלמה (חסון) אהע"ז סי' ג דף מ ע"ב]
יט/ז מגילת ספר עשין דף סג ע"ג
יט/ז משנה הלכות כתובות דף קח ע"ב
יט/ז נדיב לב ח"ב אהע"ז דף לה ע"ד {אם נשבעה שבועת אלמנה}
יט/ז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תנד
יט/ז ס' הנייר עמ' קסח-קסט
יט/ז פרשת המלך
יט/ז קרית מלך רב
יט/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' של
יט/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' סו
יט/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רצד, תשנה, החדשות (תשעו) עמ' רחצ
יט/ז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קסג, קסט
יט/ז שו"ת רשב"ש עמ' שמ {מ"מ}
יט/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קח סעיף י
יט/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 181
יט/ח בית יעקב (מליסא) סי' צג ס"יט
יט/ח ברור הלכה כתובות צ ע"א ציון ד
יט/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קע, קעה
יט/ח תפארת מנחם
יט/ט אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' כח [ב] ד"ה שם
יט/ט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 93
יט/ט משנה הלכות כתובות דף עט ע"ג
יט/ט משנת יעקב
יט/ט נאות אפרים ח"א עמ' קטו-קטז
יט/ט פרשת המלך
יט/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 184
יט/י ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 93
יט/י ברור הלכה כתובות נג ע"ב ציון א
יט/י התורה והמדינה ח"ד עמ' ק
יט/י חוקות הדיינים ח"ג עמ' סה, קעג
יט/י יד המלך (פלומבו)
יט/י כתר אפרים עמ' קפז
יט/י מגיני שלמה עמ' שסד
יט/י מגל ח"ז עמ' 55, 60
יט/י משכן שילה עמ' רצט
יט/י משנה הלכות כתובות דף סז ע"ג, עח ע"ג
יט/י נחלת יצחק כתובות סי' לב
יט/י פרי האדמה ח"א
יט/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קפא, תטז
יט/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' סו
יט/י שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קמ
יט/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 174, 175
יט/י תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כה ס"ק א {מ"מ}
יט/יא אוריתא טו עמ' רג
יט/יא ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 93
יט/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יט/יא בית מאיר (תשע) סי' קיב ס"ו עמ' שי
יט/יא בכורי גשן סי' יא פרקים א-ג, ה
יט/יא ברור הלכה כתובות נג ע"ב ציון א
יט/יא גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף נא ע"ב {מ"מ}
יט/יא חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' ריט
יט/יא חנא וחסדא ח"ג דף עח ע"ב, קמא ע"ד, קמט ע"א
יט/יא יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרמז {אבי עזרי}
יט/יא כנסת ישראל (ששון) דף כה ע"ג {פוסקים לה לפי כבודה ולפי כבוד בעלה}
יט/יא לב אריה (הורביץ) עמ' כא
יט/יא לב שלם [מגילת ספר לאוין דף לה ע"א וע"ג, שטמ"ק כתובות דף מה מהספר]
יט/יא מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רמו-רמח
יט/יא מגילת ספר לאוין דף לו ע"ג
יט/יא מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יט/יא מקדש דוד ב"ב עמ' רנ-רנג, רנה
יט/יא מראה הפנים כתובות סד ע"ב
יט/יא משכן שילה עמ' רצט
יט/יא משנת יעקב קנין עמ' ריח {ראב"ד}
יט/יא נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קפד
יט/יא נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שטז
יט/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קצא
יט/יא פד"ר ח"ז עמ' 305, ח"ט עמ' 255
יט/יא צרור הכסף (הראשון) עמ' קפא, תטז
יט/יא קרית מלך
יט/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רנ
יט/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תקד
יט/יא שם טוב
יט/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 174
יט/יא תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כז ס"ק ו, יד
יט/יא תולדות הכתובה בישראל עמ' 164
יט/יב אבי עזרי ח"ה
יט/יב אדני היד החזקה
יט/יב אוצרות הרמב"ם
יט/יב איים בים כתובות סי' סח אות ה, סי' עא אות א {מחילת האם לגבי הבת}
יט/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 108
יט/יב בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' מא
יט/יב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רסח
יט/יב בית מאיר (תשע) סי' צג ס"יט עמ' קנה {ראב"ד}
יט/יב ברור הלכה כתובות מט ע"ב ציון א פסקה ב {או"ש}
יט/יב ברור הלכה כתובות נג ע"א ציון ח פסקה ג
יט/יב ברור הלכה כתובות נג ע"ב ציון ו פסקה ד (הראשון) {או"ש}
יט/יב ברכת חיים (מגורי) כתובות נג ע"א עמ' סז {או"ש}
יט/יב גט מקושר (אלגזי) דף ח ע"ד, יג ע"ב
יט/יב גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ג
יט/יב התורה והמדינה ח"ה עמ' קלא
יט/יב חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 160
יט/יב ישועות יעקב נשים עמ' רמח
יט/יב ישועות ישראל סי' לט סעיף ב
יט/יב לחם רב (בוטון) סי' ס
יט/יב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' ר
יט/יב מגל ח"ז עמ' 58, 60, 62
יט/יב מלואי אבן ח"ג עמ' קמב
יט/יב מעיני המים
יט/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/יב משאת המלך (אדרי)
יט/יב משכנות הרועים (אלחאיך) מע' מ אות א (קסט ע"ד)
יט/יב משנה הלכות כתובות דף קלד ע"ד
יט/יב משנת ר' אהרן כתובות עמ' שעו
יט/יב משפטי שאול - פסקי דין עמ' קפח-קפט
יט/יב משרת משה (נבר)
יט/יב נתיבות חיים (קארב) ח"ב ליקוטים סי' ו
יט/יב נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' מח אות א
יט/יב נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קלד ע"ב {לח"מ}
יט/יב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תסו
יט/יב עמודי שלמה ח"ב עמ' יח
יט/יב פרשת המלך
יט/יב צפנת פענח (גם בהשמטות דף נז ע"א)
יט/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' עה
יט/יב קרית מלך
יט/יב ר"י ששפורטש עמ' 61
יט/יב שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף ק ע"ב
יט/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכה
יט/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' סו
יט/יב שו"ת צפנת פענח (דוינסק) סי' רעט {מחלוקת רמב"ם וראב"ד}
יט/יב שו"ת רשב"ש עמ' סט, תנב, תפה
יט/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 185, 186
יט/יב תחומין ח"ג עמ' 125
יט/יג אהלי תם עמ' קנז
יט/יג אהלי תם עמ' קסב
יט/יג אור הישר [עי' הל' נחלות פ"ה ה"ב]
יט/יג אנצי"ת ע' אלמנה הע' 5, 40 {מ"מ}
יט/יג בית אהרן וישראל גל' לג עמ' קיט {ציווה במותו, אל תיזון אלמנתי מנכסי}
יט/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנב סעיף א
יט/יג בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קיז {באין כאחד}
יט/יג ברור הלכה כתובות סח ע"ב ציון ז
יט/יג ברכת מרדכי ב"ב עמ' תעב
יט/יג בשולי גליוני עמ' פה {ציווה הבעל בשעת מותו לא לזון אלמנה, אין שומעין לו}
יט/יג גדולי שמואל נדרים דף מב ע"א {ראב"ד}
יט/יג דברי יוסף (אירגס) סי' יח דף לו ע"ב, סי' יט דף לח ע"א
יט/יג דינא דחיי ח"ב דף מב ע"ב
יט/יג דרך המלך (רפפורט)
יט/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' רטו {מתנת שכ"מ קונה אחרי מיתה}
יט/יג הר המור
יט/יג זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פד עמ' צו
יט/יג חוקות הדיינים ח"ג עמ' קכט
יט/יג חי' הגרנ"ט סי' מו
יט/יג חיים ומלך
יט/יג יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרמב, תרצז
יט/יג לב מבין
יט/יג לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף צח ע"א, ח"ב דף סב ע"ג, שו"ת מהריט"ץ דף כט ע"א, שו"ת ר' בצלאל אשכנזי סי' י-יא דף מו ע"ב, סי' טז]
יט/יג מגילת ספר לאוין דף לא ע"א
יט/יג מגל ח"ז עמ' 60
יט/יג מחנה יהודה (אשכנזי) דף רלה ע"ב
יט/יג מחקרי משפט ח"ד עמ' 223
יט/יג מלואי אבן ח"ג עמ' קמא
יט/יג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' לב אות ד, אבני מילואים סי' צג ס"ק כז, סי' קיא ס"ק יא]
יט/יג מקדש דוד ב"ב עמ' רנ-רנב
יט/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/יג משה ידבר (תשעו) עמ' שצו
יט/יג משנת ר' אהרן ב"ק עמ' רו {ראב"ד}
יט/יג משרת משה (נבר)
יט/יג נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רעט ע"ג {כ"מ}
יט/יג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תמד, תמו
יט/יג עטרת שלמה ח"א עמ' שנא
יט/יג פד"ר ח"א עמ' 298
יט/יג פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' מ דף קכא ע"א {לעקור תנאי כתובה}
יט/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' שכז {ראב"ד}
יט/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכה
יט/יג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קסז
יט/יג שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קמז
יט/יג שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רד
יט/יג שו"ת הריב"ש עמ' קג
יט/יג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כב
יט/יג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רמט
יט/יג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קג
יט/יג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' יג, ח"ג עמ' שד
יט/יג שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קלא
יט/יג שו"ת רשב"ש עמ' רצב
יט/יג שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנב סעיף א
יט/יג שיח התורה עמ' שלב
יט/יג שם טוב
יט/יג שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' רמט, ת
יט/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 186
יט/יג תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כז ס"ק ז
יט/יג תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רע-רעא
יט/יג תלפיות ו חוב' א עמ' 74, 85
יט/יג תשובות הרי"ד עמ' תכט
יט/יד אבן מלוכה (רביע) עמ' לב
יט/יד אור הישר [מפרשים לעיל פ"ב ה"ט, מ"מ הל' איסו"ב ספ"כ]
יט/יד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 108
יט/יד אם המלך עמ' מז
יט/יד בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' מ
יט/יד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' סג-סד, רסח
יט/יד ברור הלכה יבמות ק ע"ב ציון ב פרק א
יט/יד ברור הלכה כתובות מט ע"ב ציון א פסקה ב {מ"מ}
יט/יד ברור הלכה כתובות נג ע"ב ציון ד פסקה ב (הראשון) ופסקה ב (השני), ציון ו
יט/יד דברות משה יבמות עמ' קצח
יט/יד דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' פב
יט/יד דרך ישרה ח"א עמ' קיט-קכ
יט/יד הדין האישי בישראל עמ' 263, 266, 267
יט/יד התורה והמדינה ח"ה עמ' קסח, קובץ ט עמ' רא, רז, רמג
יט/יד חוקות הדיינים ח"ג עמ' קסט
יט/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' סח
יט/יד חנא וחסדא ח"ג דף רכח ע"ד
יט/יד יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' נה
יט/יד יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שכא {בת ממאנת}
יט/יד יד דוד ח"א דף יד
יט/יד יד המלך (פלומבו)
יט/יד יעלת חן עמ' לא
יט/יד לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף יט ע"ג, הלכה למשה (אמריליו) הל' גזילה דף כח ע"ב-ע"ג]
יט/יד לבב דוד
יט/יד לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' יג אות א, ד
יט/יד מאור למלך יבמות עמ' קכח
יט/יד מגל ח"ז עמ' 60-62, ח"י עמ' 51-52
יט/יד מלאכת שמואל עמ' קא {מ"מ}, קז, קט, קי
יט/יד מעיני המים
יט/יד מעיני התורה ח"ג עמ' שיח
יט/יד מעליות חט"ו עמ' 67-78
יט/יד מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף יז, אבני מילואים סי' עא ס"ק א]
יט/יד מצעדי גבר יבמות סי' לח אות ג-ד
יט/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/יד משנה הלכות כתובות דף קסו ע"ד
יט/יד משנת עזר ח"א עמ' רסא-רסב
יט/יד משנת ר' אהרן יבמות סי' י אות א
יט/יד משנת ר' אהרן כתובות עמ' שע, שעד, שעו
יט/יד נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שסג, שצב {מרכה"מ}
יט/יד נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שעה
יט/יד עטרת שלמה ח"ב עמ' מו {מ"מ}
יט/יד עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ב ס"ק טז
יט/יד עצי ארזים סי' ג ס"ק יט
יט/יד פד"ר ח"ז עמ' 144, 152
יט/יד פרשת המלך
יט/יד צפנת פענח (גם בהשמטות דף נז ע"א)
יט/יד צרור החיים (חייקא)
יט/יד צרור הכסף (הראשון) עמ' קפא, תיז
יט/יד שארית נתן (פולק) דף נו ע"ג
יט/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רח, ריח, רכה
יט/יד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' סח
יט/יד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שעב
יט/יד שירת דוד יבמות-קידושין עמ' צג
יט/יד שם טוב
יט/יד שעורי אבני עזר ח"א עמ' קעב-קעג
יט/יד שערי טהר ח"ח סי' לג אות ד
יט/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 176-177
יט/יד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כז ס"ק כה, כח, לב-לג
יט/יד תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' שמה
יט/טו אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 254, 257
יט/טו אנצי"ת ע' ארוסה הע' 29
יט/טו ברור הלכה כתובות נג ע"ב ציון א
יט/טו ברור הלכה כתובות סח ע"ב ציון ב פסקה ח
יט/טו דינא דחיי ח"א דף צב ע"א
יט/טו חוקות הדיינים ח"ג עמ' קעד, קעו
יט/טו חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 143
יט/טו מגל ח"ז עמ' 55, 57, 60
יט/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/טו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רמא
יט/טו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קסז-קסח
יט/טו ס' גירושין לרשב"ח עמ' 64-65
יט/טו עמודי שלמה ח"ב עמ' יט
יט/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכה
יט/טו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קכה
יט/טו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קכה
יט/טו שערי טהר ח"ח סי' לג אות ו
יט/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 174
יט/טז אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 254, 257
יט/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יט/טז בני יוסף (טנוג'י) דף נ ע"א
יט/טז ברור הלכה כתובות נג ע"ב ציון ד
יט/טז דינא דחיי ח"א דף צב ע"ד
יט/טז חנא וחסדא ח"ג דף עה ע"א-ע"ד
יט/טז לב שלם [מקרא סופרים דף קסא ע"ב, קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף ק ע"ג]
יט/טז מגילת ספר לאוין דף לו ע"ד {מ"מ}
יט/טז מגל ח"ז עמ' 59
יט/טז מעשה נסים (הכהן)
יט/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/טז נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קה ע"א-ע"ב
יט/טז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קסח
יט/טז פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' קא
יט/טז פרשת המלך
יט/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' שלו
יט/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכה
יט/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 175
יט/טז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כז ס"ק כב
יט/יז דינא דחיי ח"א דף צג ע"ד
יט/יז המשפט העברי עמ' 472, 532
יט/יז הר המלך ח"ח עמ' לב
יט/יז יד המלך (פלומבו)
יט/יז יכין ובועז ח"א סי' מד
יט/יז מחקרי משפט ח"ד עמ' 219
יט/יז משכן שילה עמ' ש {מ"מ}
יט/יז פרי האדמה ח"א
יט/יז פרשת המלך
יט/יז שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' ג הערה 16
יט/יז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קכד
יט/יז שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב עמ' קצא, שמט
יט/יז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קכד
יט/יז שמעתתא דבי רב עמ' תקעב
יט/יז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כז ס"ק טו
יט/יז תפארת אריה עמ' קסח
יט/יז תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 1029
יט/יח בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' רלב
יט/יח המשפט העברי עמ' 532
יט/יח חוקות הדיינים ח"ג עמ' קיב-קיג
יט/יח יכין ובועז ח"א סי' קלו עמ' 463
יט/יח מחקרי משפט ח"ד עמ' 219
יט/יח משנה הלכות כתובות דף קט ע"ד
יט/יח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תמו
יט/יח קרית מלך
יט/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכה
יט/יח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' ריב
יט/יח שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קנט
יט/יח שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' שג
יט/יח שו"ת רשב"ש עמ' תנח
יט/יח שם טוב
יט/יח תפארת אריה עמ' קסט
יט/יח תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 1029
יט/יט אבי עזרי ח"ה
יט/יט יד המלך (פלומבו)
יט/יט לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף צח ע"א]
יט/יט מחקרי משפט ח"ד עמ' 219
יט/יט משאת המלך (אדרי)
יט/יט משנת יעקב משפטים עמ' רה-רו {או"ש}
יט/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' שכז {מ"מ}
יט/יט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קעה
יט/יט שמחה לאיש (שונשול) דף פג ע"א {מ"מ}
יט/יט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 178
יט/כ אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 254, 257
יט/כ ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 93
יט/כ דינא דחיי ח"א דף צה ע"א
יט/כ חנא וחסדא ח"ג דף ה ע"ד
יט/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכה
יט/כ תקפו כהן סי' ט
יט/כא בית אהרן וישראל גל' לג עמ' קיט {עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחים}
יט/כא בית יעקב (מליסא) סי' צג ס"כג
יט/כא בית מאיר (תשע) סי' קיג ס"ו עמ' שמה
יט/כא דברי ריבות (תשעב) עמ' קפז
יט/כא דינא דחיי ח"א דף צז ע"ב
יט/כא הרמב"ם והגאונים עמ' 34
יט/כא מראה הפנים כתובות סט ע"ב
יט/כא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תסו
יט/כא פרשת המלך
יט/כא צרור הכסף (הראשון) עמ' קע
יט/כא קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קנא {מ"מ}
יט/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכה
יט/כא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קעה
יט/כא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קפה
יט/כא שו"ת רשב"ש עמ' תנז-תנח
יט/כא שמעתתא דבי רב עמ' תקנג
יט/כא תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' קפב {כשהאלמנה דוחה את הבנות וכו' עד זמן שאומרים ב"ד שראויה לחיות}, קצט-ר {הניח אלמנה ובת ואין בנכסים כדי שיזונו שתיהן וכו'}
יט/כא תשובה מיראה
יט/כא תשובה מיראה (תשסו) עמ' ו
יט/כב שם טוב
יט/כב תורת אמת (תשסו) עמ' רסה


כ/209 הלכות אישות פרק כ *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כ/רה"פ יד פשוטה
כ/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כ/רה"פ מעשה רקח
כ/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כ/רה"פ פי' ר"י קאפח
כ/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
כ/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כ/רה"פ פרשת המלך
כ/רה"פ רמב"ם הערוך
כ/רה"פ רמב"ם לעם
כ/רה"פ שם טוב
כ/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כ/א אדני היד החזקה
כ/א אהל יוסף (מולכו) דף עו ע"ב
כ/א אהל שרה לאה עמ' תעב-תעג, תעו-תעט, תפב
כ/א אוצרות הרמב"ם
כ/א אורח ישראל סי' כח אות ט
כ/א אנצי"ת ע' אב (א) הע' 116
כ/א ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ג
כ/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצא
כ/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כ/א בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' רלט
כ/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רפב סעיף א
כ/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף נב ע"א
כ/א דינא דחיי ח"א דף צה ע"ב
כ/א דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 160, 43
כ/א הגהות חבר בן חיים
כ/א הון יוסף דף ד
כ/א הר המלך ח"ח עמ' לב
כ/א הרמב"ם כמחנך עמ' 14
כ/א זכרון יהונתן דף קב
כ/א חוקות הדיינים ח"ג עמ' ק, קסא
כ/א חי' עזיאל
כ/א חנא וחסדא ח"ג דף קכז ע"ד
כ/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 55
כ/א ידי אליהו כאן, דף כד ע"ב
כ/א כנסת ישראל (ששון) דף כה ע"ג-ע"ד, כו ע"ג, כז ע"ג, כח ע"א-ע"ב {לפרנסה שמין באב}
כ/א לב שלם [שלחן גבוה - שו"ת דף עו ע"ב, תיקון סופרים דף סט ע"א, נתיבות משפט דף צח ע"ב, תוי"ט כתובות פ"ו מ"ה]
כ/א לקוטי סופר ח"א דף א ע"א {לח"מ}
כ/א מימיני מיכאל עמ' קמג {משנת יעקב}
כ/א מעין חיים ח"א עמ' נה
כ/א מעיני המים
כ/א מצוה ולב (בר שאול) ח"ב עמ' 167 {פרשת המלך}, 171-172 {חובת האב להשיאה}
כ/א מקור ישראל דף לג ע"ב
כ/א משנה הלכות ח"ט סי' רמ
כ/א משנת יעקב
כ/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות ג
כ/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קז אות ג
כ/א נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף נח ע"ב {מ"מ}
כ/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קנט
כ/א עצי ארזים סי' נח ס"ק ב
כ/א פירושי רס"ג לבראשית עמ' 420
כ/א צהר (דבורקס) חי"ב עמ' שסג
כ/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קפב
כ/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שסט {חיוב על אב להשיא את בתו}
כ/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קלד, ח"ו סי' רכו
כ/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' סא
כ/א שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קצא-קצב
כ/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשלא
כ/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קלה
כ/א שו"ת רשב"ש עמ' תקג
כ/א שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 116
כ/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 188-189
כ/א תולדות ההלכה ח"ג עמ' 241
כ/ב אדני היד החזקה
כ/ב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 55
כ/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 45
כ/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשלא
כ/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קלה
כ/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' תנג {מ"מ}
כ/ג אדני היד החזקה
כ/ג אדרת אליהו (קובו) סי' יא דף עה ע"ב
כ/ג אהל שרה לאה עמ' תעט
כ/ג אור הישר [דברי ריבות סי' ת]
כ/ג בית מאיר (תשע) סי' קיג ס"ב עמ' שמ-שמא
כ/ג בני דוד
כ/ג בעי חיי אהע"ז דף לג ע"ב
כ/ג ברור הלכה כתובות סח ע"א ציון ט
כ/ג בריכות מים דף קטו ע"ג
כ/ג בתי כהונה (תצו) בית ועד דף פג ע"ג
כ/ג דברות משה קידושין סי' ז ענף ג
כ/ג דברי ריבות (תשעב) עמ' תקעח
כ/ג דינא דחיי ח"א דף צה ע"ב
כ/ג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמג
כ/ג חוקות הדיינים ח"ג עמ' קסא
כ/ג חי' חתם סופר
כ/ג חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 55
כ/ג כנסת ישראל (ששון) דף כו ע"ד, כז ע"א-ע"ב, כח ע"ב
כ/ג לב מבין כאן, ודף עו ע"ב {הגהמ"י}
כ/ג לב שלם [שטמ"ק כתובות דף מה מהספר, שו"ת פני יהושע (חנדלי) סי' יא דף עה ע"ב, באר יעקב אהע"ז דף קכה ע"ד]
כ/ג מראה הפנים כתובות מא ע"א
כ/ג משכן שילה עמ' ש
כ/ג משנה הלכות כתובות דף פח ע"ב
כ/ג ס' הנייר עמ' קסח
כ/ג פני משה (הררי) עמ' סג
כ/ג פני משה (שלז')
כ/ג פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' מ דף קכא ע"ג {מ"מ - לגרוע ולהוסיף}
כ/ג קרית מלך רב
כ/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' שלז {מ"מ}
כ/ג שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' ו הערה 25
כ/ג שארית יוסף (תשסז) עמ' יח {מ"מ}
כ/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תיז, ח"ב עמ' רס, ח"ג עמ' קפט, רנד
כ/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תלח
כ/ג שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קצא {הגהמ"י}
כ/ג שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' רט
כ/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קמז, קפה, קפז-קפח
כ/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רט
כ/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשלא
כ/ג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' טו אות א-ב
כ/ג שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 116
כ/ג שערי חיים (ס' המקח) דף קנז ע"ב
כ/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 190
כ/ד אהל שרה לאה עמ' תפב {עישור נכסים ביתומה}
כ/ד ברור הלכה כתובות סח ע"א ציון ל
כ/ד חי' בן אריה ח"א סי' יח אות ז
כ/ד ישועות יעקב נשים עמ' רפז {מ"מ}
כ/ד משכן שילה עמ' שא {מ"מ}
כ/ד ס' הנייר עמ' קסח
כ/ד פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' מ דף קכא ע"ב {מ"מ בשם הרשב"א}
כ/ד קהלות יעקב כתובות סי' לז
כ/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכו
כ/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תיז, ח"ב עמ' רס, ח"ג עמ' קפט, רנד
כ/ד שו"ת ר"י מילר עמ' קכו
כ/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 191
כ/ה אדני היד החזקה
כ/ה אור הישר [דברי ריבות סי' קעז]
כ/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 109
כ/ה ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 94
כ/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
כ/ה בית יעקב (מליסא) סי' קיג ס"ב
כ/ה בית מאיר (תשע) סי' קיג ס"ב עמ' שכג {מ"מ}
כ/ה ברור הלכה כתובות סט ע"א ציון ו
כ/ה ברור הלכה כתובות סט ע"ב ציון ד
כ/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רפא
כ/ה גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ד
כ/ה דברי ריבות (תשעב) עמ' רסג
כ/ה דינא דחיי ח"א דף צה ע"ד, ח"ב דף לג ע"א
כ/ה המשפט העברי עמ' 740
כ/ה העמק שאלה שאלתא כא אות ז
כ/ה חוקות הדיינים ח"ג עמ' רנח
כ/ה ידי אליהו דף כה ע"א-ע"ב
כ/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' ק
כ/ה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' טו אות ג-י
כ/ה מגדל חננאל
כ/ה מלאכת שלמה (חכים) דף ח ע"ד {מ"מ}
כ/ה עמודי שלמה ח"ב עמ' כ
כ/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שב ע"ד
כ/ה קהלות יעקב ב"ב סי' כח
כ/ה קרית מלך
כ/ה קרית מלך רב
כ/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' שמ {מ"מ}
כ/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכו
כ/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תיז, ח"ג עמ' קפט
כ/ה שו"ת מהר"ם מינץ עמ' רי
כ/ה שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 116
כ/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ע
כ/ו בית יעקב (מליסא) סי' קיג ס"ב {מל"מ}
כ/ו בית מאיר (תשע) סי' קיג ס"ב עמ' שכג {מל"מ}, ס"ג עמ' שמב {הגהמ"י אות ד}
כ/ו בני אברהם חו"מ דף סא ע"ד {הגהמ"י - כתב ראבי"ה שאם יטענו האחים בפי'}
כ/ו ברור הלכה כתובות סט ע"א ציון ה
כ/ו ברור הלכה כתובות סט ע"ב ציון ד פסקה ג {מעשה רקח}
כ/ו בריכות מים דף קכ ע"א {מל"מ}
כ/ו גן שושנים ח"ב עמ' קנו {מל"מ}
כ/ו דברי אהרן עמ' קג {מל"מ}
כ/ו דינא דחיי ח"א דף צו ע"ב {הגהמ"י}
כ/ו חוקות הדיינים ח"ג עמ' קסה, רסו
כ/ו חי' עזיאל
כ/ו ימי שלמה
כ/ו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קצה
כ/ו לב מבין דף רטז ע"ב {מל"מ}
כ/ו מבוא למשנה תורה עמ' 164
כ/ו מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קיג ס"ק ב]
כ/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' שעט, שצג {הגה"מ ד}
כ/ו נחלת אבות סי' יט עמ' מז {מל"מ}
כ/ו נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רנה {מל"מ}
כ/ו פרי האדמה ח"א
כ/ו קרית מלך
כ/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכו
כ/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רס
כ/ו שו"ת הרדב"ז סי' תל
כ/ו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קלו
כ/ו שם יוסף (אליקים)
כ/ז בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' רלו
כ/ז ברור הלכה כתובות סט ע"א ציון א
כ/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' רסב, תקסא
כ/ז לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"ב דף מז ע"ד, מח ע"ד]
כ/ז מבוא למשנה תורה עמ' 164
כ/ז מזכרת עמ' 118 {לפרנסה מוציאים מנכסים ממושכנים}
כ/ז שו"ת הרדב"ז סי' תל
כ/ז שו"ת הרדב"ז סי' תל
כ/ז שו"ת רשב"ש עמ' תעז
כ/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 193
כ/ח לב שלם [תקון סופרים דף סה ע"ב]
כ/ח קרית מלך
כ/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' מב
כ/ח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קלה
כ/ט אור הישר [דברי ריבות סי' שעט]
כ/ט אורים גדולים (תשסג) עמ' שסו
כ/ט ברור הלכה כתובות סט ע"א ציון ג
כ/ט חוקות הדיינים ח"ג עמ' רנט
כ/ט עבודת הגרשוני עמ' רסא
כ/ט צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תכ
כ/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכו
כ/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רלט, תמ
כ/ט שו"ת רשב"ש עמ' תצב
כ/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 197
כ/י אהל שרה לאה עמ' תפד
כ/י ברור הלכה כתובות סח ע"ב ציון ז
כ/י דברי ריבות (תשעב) עמ' רסב
כ/י לב מבין דף פו ע"ב {מ"מ}
כ/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' רפט
כ/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 195
כ/י תלפיות ו חוב' א עמ' 52
כ/יא בית מאיר (תשע) סי' קב ס"א עמ' רס, סי' קיג ס"ו עמ' שמה {מ"מ}
כ/יא בן ידיד דף ח ע"ב
כ/יא גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ג-ד
כ/יא דברי ריבות (תשעב) עמ' קפז
כ/יא דינא דחיי ח"א דף צז ע"ג
כ/יא הדרת מרדכי דף עב ע"ב
כ/יא מחקרי ארץ ח"ז אה"ע סי' יב
כ/יא שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' טז עמ' סה
כ/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' עב, קפה
כ/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שה
כ/יב באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף סח
כ/יב בית מאיר (תשע) סי' קיג ס"א עמ' שכא
כ/יב ברור הלכה כתובות סח ע"ב ציון ב
כ/יב העמק שאלה שאלתא כא אות ז
כ/יב ס' הנייר עמ' קסח
כ/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' שמ
כ/יב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קלו
כ/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלה סעיף ה {מ"מ}
כ/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 196
כ/יג אבני שהם (פרץ) דף כב ע"ד
כ/יג אמרות יצחק תנינא עמ' קא
כ/יג באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף סח
כ/יג באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף סח
כ/יג בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' כט
כ/יג ברור הלכה כתובות סח ע"ב ציון ב
כ/יג גדולי שמואל כתובות דף סח
כ/יג חוות יאיר (תשנז) עמ' רמג
כ/יג חוות יאיר סי' פב, פד
כ/יג חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 55
כ/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
כ/יג משנה הלכות כתובות דף פט ע"ב
כ/יג נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' עט
כ/יג נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף שי ע"ג {מ"מ}
כ/יג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תצד, תצו
כ/יג עבודת הגרשוני עמ' כח
כ/יג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קכב
כ/יג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' סא
כ/יג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קכב
כ/יג שמחה לאיש (אלישר) דף צו ע"ג
כ/יג תורת המשפט ח"א עמ' 197
כ/יד בד קודש (דאנון)
כ/יד הר המלך ח"ח עמ' לב
כ/יד חוקות הדיינים ח"ג עמ' רסז
כ/יד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 67
כ/יד משנת יעקב קנין עמ' קלא


כא/210 הלכות אישות פרק כא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כא/רה"פ יד פשוטה
כא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כא/רה"פ מעשה רקח
כא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כא/רה"פ משנת יעקב
כא/רה"פ פי' ר"י קאפח
כא/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
כא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כא/רה"פ פרשת המלך
כא/רה"פ רמב"ם הערוך
כא/רה"פ רמב"ם לעם
כא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כא/א אבני עזר ח"א סי' כז-כח
כא/א אבני שהם (פרץ) דף מט ע"ד {מל"מ}
כא/א אדני היד החזקה
כא/א אמונת עתיך גל' 113 עמ' 132 {השמיט משקל עשר סלעים}
כא/א אמרי כהן כתובות סי' י ס"ק ד
כא/א אנצי"ת ע' איבה הע' 4 {מל"מ}, ע' בעל הע' 186, 236, 239, 245, 248, 250, 251, 318, 328
כא/א ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 94
כא/א באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' יא
כא/א בד קודש (דאנון)
כא/א בית אהרן וישראל גל' כא עמ' קב, קג, גל' כב עמ' קז
כא/א בית אהרן וישראל גל' צב עמ' קו {מל"מ}
כא/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
כא/א בית מאיר (תשע) סי' פ ס"א עמ' מט
כא/א בכורי גשן סי' יג ענף ה, יב {מל"מ}
כא/א בני דוד
כא/א ברור הלכה כתובות נט ע"ב ציון ג
כא/א ברור הלכה כתובות סא ע"ב ציון ג
כא/א ברור הלכה כתובות סה ע"ב ציון ט
כא/א דברות אליהו ח"ד עמ' קט, קטו
כא/א דברות אליהו ח"ה עמ' קיד {טוייה מיוחדת לנשים}, קכה {מל"מ - אשה אינה חייבת בעבודות מסוימות}
כא/א דברות משה יבמות עמ' תקיג
כא/א דברי אברהם (מנדלסון) דף ח ע"ד {מל"מ}
כא/א דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' רעג-רעז
כא/א דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' עא
כא/א דברי יחזקיהו ח"א עמ' קמט
כא/א דברי שמואל (מודליאנו) עמ' מה
כא/א דינא דחיי ח"א דף ק ע"א
כא/א הדרת אפרים ח"ב עמ' רכו
כא/א השיר והשבח (פרדס) ח"ב עמ' מו
כא/א התורה והמדינה ח"ז עמ' קנב, קנה
כא/א חזו"א על הרמב"ם
כא/א חיי נפש בראשית ח"א עמ' קא
כא/א חסדי דוד ח"ג עמ' קלט
כא/א חק לישראל השבת אבדה עמ' 38-37
כא/א יטב לב דף קטו ע"ד {הכל כמנהג המדינה}
כא/א ישמח לב (פרנג'י) ח"ב חו"מ סי' כח דף מו ע"א {מל"מ}
כא/א לב שלם [ארוחת תמיד דף קצד ע"ד]
כא/א מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' של {מל"מ}
כא/א מהלכי משפט ח"א מהלך ד אות ד {מל"מ}
כא/א מלאכת שלמה (חכים)
כא/א מלאכת שמואל עמ' עט, פח
כא/א מעשה אברהם דף רמו ע"ד {מל"מ}
כא/א מקור ישראל דף מח ע"א {מל"מ}
כא/א משנה הלכות ח"ה סי' קלג
כא/א משנה הלכות כתובות דף צד ע"ד {מציאה}
כא/א משנה למלך אחרון
כא/א משנת עזר ח"ב עמ' פו
כא/א משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' רכו {מל"מ}
כא/א משפטי שאול - פסקי דין עמ' קד-קה {מל"מ}
כא/א נועם ח"ה עמ' קלח
כא/א נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רמא {מל"מ}
כא/א נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קנח ע"ג
כא/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רנד
כא/א עזר משפט עמ' רלב
כא/א עטרת שלמה ח"א עמ' קיא, רב {מל"מ}
כא/א פד"ר ח"א עמ' 90, 92, 308, ח"ב עמ' 223, ח"ז עמ' 302, חי"ד עמ' 220, 224, 236 {מ"מ}, 237 {מל"מ}, חי"ט עמ' 286, 289
כא/א פד"ר ח"ב עמ' 223 {אם לא היה דרך נשי העיר}
כא/א פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רעט
כא/א פרי האדמה ח"א
כא/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קע
כא/א קידש ידיד דף קל ע"ד
כא/א קרית מלך
כא/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שפט
כא/א שבות יצחק בדיני פרוזבול עמ' סז
כא/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קלב אות ו {מל"מ}
כא/א שביתת יו"ט
כא/א שו"ת ריא"ה הרצוג אהע"ז כרך ז סי' קט {מל"מ}
כא/א שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רפג
כא/א שם טוב
כא/א שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 63 {מ"מ}
כא/א שעורי אבני עזר ח"ב עמ' עא
כא/א תחומין ח"ה עמ' 312, חי"ז עמ' 162 {כ"מ}
כא/ב אבני נזר אהע"ז סי' שכו אות ב
כא/ב אבני עזר ח"א סי' כח
כא/ב אדני היד החזקה
כא/ב אוריתא טו עמ' קכו {הכניסה לו שפחות}
כא/ב אנצי"ת ע' בעל הע' 227, 242, 246
כא/ב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 94
כא/ב באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' יא
כא/ב בית אהרן וישראל גל' כא עמ' קב {מ"מ - כופה לעשות בצמר}, קג
כא/ב בית אהרן וישראל גל' צב עמ' קו {העדפה}
כא/ב בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קמז {העדפה שע"י הדחק}
כא/ב בית שלמה (דרמר) מהדורא בתרא סימן קט דף סא ע"ג בסופו {מ"מ}
כא/ב בן אברהם (אשטרושא) - דרושים דף קיח ע"ד {מ"מ - העדפה ע"י הדחק}
כא/ב בני דוד
כא/ב ברור הלכה כתובות נט ע"ב ציון ו
כא/ב ברור הלכה כתובות סא ע"ב אחרי ציון ג
כא/ב ברור הלכה כתובות סה ע"ב ציון ט
כא/ב דברות אליהו ח"ד עמ' קטו
כא/ב דברות אליהו ח"ה עמ' קטו {העדפה לבעל}
כא/ב דינא דחיי ח"א דף ק ע"ב-ע"ג {השמטת בעיות רב פפא ורבינא, ודעת הרי"ף}
כא/ב התורה והמדינה ח"ז עמ' קנ, קנג
כא/ב חי' כתב סופר כתובות עמ' קכט
כא/ב יכין ובועז ח"א סי' קל עמ' 346
כא/ב מלאכת שמואל עמ' פח
כא/ב משנה הלכות כתובות דף לט ע"א-ע"ד
כא/ב משנת עזר ח"א עמ' רמט, רנב, ח"ב עמ' צב
כא/ב נועם ח"ה עמ' קמז
כא/ב נקדש בצדקה סי' רכג
כא/ב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רנד-רנה, שלג
כא/ב פד"ר חי"ט עמ' 287
כא/ב צידה לדרך מאמר ה עמ' רה
כא/ב קרית מלך רב
כא/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' שמב
כא/ב ר"י ששפורטש עמ' 375
כא/ב ראש דוד (מנטובה) דף א ע"א
כא/ב ראש דוד (תשמו) עמ' ט
כא/ב שדה הארץ ח"א דף כד ע"ג-ע"ד {כ"מ - דעת הרי"ף}
כא/ב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קיד
כא/ב שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רח {מ"מ}
כא/ב שם טוב
כא/ב שעורי אבני עזר ח"א עמ' קסד, ח"ב עמ' עה
כא/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 111
כא/ג אדני היד החזקה
כא/ג אוריתא טו עמ' קכה, קכז
כא/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 109
כא/ג אנצי"ת ע' בעל הע' 307, 311-313, 316, 317, 507
כא/ג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 94
כא/ג בית אהרן וישראל גל' כא עמ' קה-קו {שלש המלאכות שאשה חייבת לעשות לבעלה בעצמה}, גל' כב עמ' קט, גל' כג עמ' צג {חייבת לעמוד לשמשו גם אם הכניסה לו נדוניה}
כא/ג בית מאיר (תשע) סי' פ ס"ד עמ' נג
כא/ג ברור הלכה כתובות סא ע"א ציון ה
כא/ג ברור הלכה כתובות סא ע"ב אחרי ציון ג
כא/ג ברור הלכה כתובות סא ע"ב ציון א
כא/ג דינא דחיי ח"א דף א ע"א וע"ד
כא/ג הגהות חבר בן חיים
כא/ג היכלי שן ח"ג סי' יח
כא/ג הר המלך ח"ח עמ' לב
כא/ג חד וחלק ח"ב דף מו ע"א
כא/ג יעלת חן עמ' רעו {מל"מ}
כא/ג ישורון ד עמ' תשלא {מל"מ בשם ר' בצלאל}
כא/ג מוריה גל' ריז עמ' צג-צד {רוחצת פניו ידיו ורגליו}
כא/ג מחקרים במשה"ע עמ' 170
כא/ג מלאכת שמואל עמ' פ {מל"מ}, פה, פז, פט, צג, צד, צו
כא/ג מעיני המים
כא/ג משנה הלכות ח"ז סי' רמט
כא/ג משנה הלכות יבמות - מיאון סי' נב
כא/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רב {בטלה מביאה לזימה}
כא/ג נועם ח"ה עמ' קלט, קמז, קנה
כא/ג נחלת נפתלי דף יז
כא/ג נקדש בצדקה סי' רכג
כא/ג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רנו
כא/ג עדות בישראל
כא/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צח ע"ב
כא/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' קע
כא/ג קרן הצבי מצוה לט אות ד
כא/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרמ
כא/ג שם טוב
כא/ג שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 177
כא/ג שערי זיו ח"א דף קיז ע"ג
כא/ד אוריתא טו עמ' קכה
כא/ד אנצי"ת ע' בעל הע' 315
כא/ד ברור הלכה כתובות סא ע"א ציון ה
כא/ד מלאכת שמואל עמ' פ, פז, פז, פח, צ, צו
כא/ד פד"ר חי"ב עמ' 52
כא/ה אוצר השבת ח"א עמ' רלה {אופה}
כא/ה אנצי"ת ע' בעל הע' 252, 254, 256, 259, 266, 272, 276
כא/ה ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 94
כא/ה בית אהרן וישראל גל' כא עמ' קב, גל' כב עמ' קז-קח, גל' כג עמ' צא-צב {טוחנת}
כא/ה בני דוד
כא/ה ברור הלכה ב"ק פב ע"א ציון ז
כא/ה ברור הלכה כתובות נט ע"ב ציון ג
כא/ה ברור הלכה כתובות סא ע"ב ציון ב
כא/ה דברות אליהו ח"ד עמ' קט
כא/ה דינא דחיי ח"א דף קז ע"ג
כא/ה חסדי דוד ח"ג עמ' קלח
כא/ה ידי אליהו
כא/ה מלאכת שמואל עמ' פה, צז
כא/ה משנה הלכות כתובות דף פב ע"ב
כא/ה משנת יהודה הל' שבת עמ' תיח {משכמת ואופה}
כא/ה משנת יהודה ח"ב פ"ל ה"ו
כא/ה נועם ח"ה עמ' קמד
כא/ה עמודי שלמה ח"ב עמ' כא
כא/ה עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 553
כא/ה פני משה (שלז')
כא/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קע
כא/ה שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רלו
כא/ה שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רטו
כא/ה שולי הגליון עמ' עא
כא/ה שם טוב
כא/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 119
כא/ו אוריתא טו עמ' קכה
כא/ו אלומות יוסף (תשנ) עמ' רטו
כא/ו אמונת שמואל (תשנט) עמ' כו
כא/ו אמונת שמואל סי' ד
כא/ו אמת ליעקב נשים עמ' ק {רשב"ג לא חושש לזימה, בענין הכניסה לו ארבע שפחות}
כא/ו אנצי"ת ע' בעל הע' 296, 297, 299, 300, 305
כא/ו ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 95
כא/ו בני דוד
כא/ו ברור הלכה כתובות נט ע"ב ציון ו
כא/ו ברור הלכה כתובות סא ע"א ציון ב
כא/ו ברור הלכה כתובות סא ע"א ציון ה פסקה ג {כ"מ}
כא/ו ברור הלכה כתובות סא ע"ב ציון ב
כא/ו בשמן רענן ח"ב עמ' נט
כא/ו דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' יט
כא/ו דינא דחיי ח"א דף קא ע"ד
כא/ו חוקות הדיינים ח"ג עמ' ריט
כא/ו מלאכת שמואל עמ' מח, סו, פח
כא/ו נועם ח"ה עמ' קמז
כא/ו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רנה, רס
כא/ו פד"ר ח"ב עמ' 141, ח"ג עמ' 379
כא/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צח ע"ב
כא/ו קרן הצבי מצוה סט אות ד
כא/ו שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רטו
כא/ז אדני היד החזקה
כא/ז אמר יוסף (אלקלעי) דף קמד ע"ד
כא/ז ברור הלכה כתובות נט ע"ב ציון ג
כא/ז הר המלך ח"ח עמ' לג
כא/ז לב שלם [חוט המשולש - דרשות פ' וירא דף י ע"א]
כא/ז מלאכת שמואל עמ' פה-פח, צ
כא/ז משנה הלכות כתובות דף צה ע"א
כא/ז נועם ח"ה עמ' קמד-קמז, קמט
כא/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קע, ת
כא/ז שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעו) עמ' שנז
כא/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 109
כא/ח בית אהרן וישראל גל' כב עמ' קי
כא/ח ברור הלכה כתובות סא ע"א ציון ו
כא/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 22
כא/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לב
כא/ח חנא וחסדא ח"א דף סב ע"ג
כא/ח טהרת הבית ח"ב עמ' קפב
כא/ח יפה נוף עמ' קיז
כא/ח משנת יעקב קדושה עמ' ס
כא/ח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יז אות א {נדה}
כא/ח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' סז אות א {הצעת מטתו}
כא/ח ס' התדיר עמ' רפ
כא/ח פני משה (שלז')
כא/ח צהר גל' ב עמ' 24
כא/ח שולי הגליון עמ' עא
כא/ח שם טוב
כא/ח תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רלג
כא/ט אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קמב
כא/ט אבני אש (מילר) עמ' שפב
כא/ט אבני נזר חו"מ סי' יט {ראב"ד}
כא/ט אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"ב הע' 42 {ראב"ד}
כא/ט אוצמפה"ת ב"מ פ ע"ב ח"א הע' 41 {ראב"ד}
כא/ט אוצרות יהושע עמ' רעח
כא/ט אור הישר ב"ק ג ע"ב {מל"מ - בין מזיק בכוונה למזיק שלא בכוונה}
כא/ט אוריין תליתאי (תאומים) סי' מג {מל"מ}
כא/ט איים בים ב"מ סי' מז אות ה, סי' נח אות ה
כא/ט איים בים כתובות סי' פו אות ה {וראב"ד - אשה ששברה כלים}
כא/ט איש אמונים דף מד ע"ד
כא/ט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קמז
כא/ט אמירה נעימה קמא עמ' קמו-קמז {ראב"ד - בעליו עמו}
כא/ט אמר יוסף (אלקלעי) פ' משפטים דף קמד ע"ד, קמה ע"א {מל"מ}
כא/ט אנצי"ת ע' בעל הע' 420-422
כא/ט אפיקי מגינים ב"ק סי' טז
כא/ט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 95
כא/ט ארשות החיים - הספדים עמ' כח
כא/ט באר אלחנן עמ' קלח {מל"מ}
כא/ט באר דוד ב"מ - שומרים סי' כד אות ח
כא/ט באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' רטו
כא/ט באר שרים (שולמן) עמ' נה {בבעלים}
כא/ט בינת דניאל ח"ה עמ' עא
כא/ט ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נט {בבעלים}
כא/ט ביצחק יקרא (תשע) סי' כה סעיף ה ד"ה ובפרק, וסי' פט סעיף ג ד"ה ובתשלומי, וסי' קא סעיף ב ד"ה וכתב
כא/ט בית דינו של שמואל עמ' 247-248
כא/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
כא/ט בית יעקב (טבשונסקי) סי' שמו סעיף ז {ראב"ד}
כא/ט בית יעקב (מסקין) סי' נג {בבעלים}
כא/ט בית יעקב (שבשונסקי) חו"מ סי' שמו ס' יג {ראב"ד}
כא/ט בית מאיר (תשע) סי' פ ס"יז עמ' נד
כא/ט בכורי אברהם דף נו ע"ד, נז ע"א {אשה ששברה כלים}
כא/ט בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' ויצא אות כז {אשה פטורה מנזק}
כא/ט ברור הלכה ב"מ צה ע"א ציון א {ראב"ד}, צז ע"א ציון ד פסקה ב {ראב"ד}
כא/ט ברית יעקב חו"מ סי' קה
כא/ט ברכת מרדכי ב"מ עמ' שמ
כא/ט ברכת מרדכי ב"ק עמ' קלו
כא/ט ברכת ראובן דף קלז ע"ב {ראב"ד}
כא/ט ברכת שמעון (שניאורסון) על התורה - על אוה"ח עמ' קצב-קצג
כא/ט גאון צבי (הליר) סי' רצא ס' כד {ראב"ד}
כא/ט גדולי שמואל ב"ק דף ג, יג, ב"מ דף עה ע"ב, פ ע"א, צה
כא/ט גזע ישי דף יד ע"א
כא/ט גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' יח-יט
כא/ט גנזי התורה עמ' 176,174
כא/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' צד
כא/ט דברות אליהו ח"ו עמ' קסז {משום שלום בית, והדין במשרתת}
כא/ט דרך המלך (רפפורט)
כא/ט המשפט העברי עמ' 518 {משום שלום בית}
כא/ט הר הכרמל חו"מ סי' ב {ראב"ד}
כא/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' יט
כא/ט ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' פז {אשה ששברה כלים בבית פטורה}
כא/ט זכרון יהונתן דף רי ע"ג {מל"מ - מזיק שלא בכוונה הוא כפושע}
כא/ט חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כח ס"ק יא {בבעלים באשה}
כא/ט חוקות הדיינים ח"ב עמ' שלח
כא/ט חזו"א על הרמב"ם
כא/ט חזון יחזקאל ב"ק פ"ו ה"ח, פ"י ה"ד
כא/ט חי' הגר"ח ב"מ עמ' קצט
כא/ט חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' צו עמ' רלח
כא/ט חי' הגר"ח החדש עמ' שפג
כא/ט חי' חתם סופר
כא/ט חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' ריא
כא/ט חמדת שלמה עמ' תקצו
כא/ט חק לישראל נזיקין עמ' 159 {משום שלום בית}, 361 {בבעלים במזיק}, 396-395 {בבעלים במזיק}
כא/ט חק לישראל שומרים עמ' 63, 715-713 {רמב"ם}, 914 {בני אהובה}, 1369 {ראב"ד}
כא/ט חקל יצחק עה"ת עמ' תקיז
כא/ט יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"א
כא/ט ידי אליהו כאן, דף כה ע"ג
כא/ט ישועות יעקב או"ח שו, אחרי ס"ק ג
כא/ט ישועות יעקב נזיקין עמ' צב, תצב {מל"מ}
כא/ט ישמח לב (פרנג'י) ח"ב חו"מ סי' מח (פ ע"א)
כא/ט ישרי לב עמ' צא {מל"מ - מזיק שלא בכוונה הוא כפושע}
כא/ט לקוטים (פיינברג) עמ' כד
כא/ט מאורות הדף היומי ח"ה עמ' רנח
כא/ט מחקרים במשה"ע עמ' 137
כא/ט מטה אהרן שבועות עמ' רפא {ראב"ד}
כא/ט מילי דמרדכי
כא/ט מל"מ הל' שאלה פ"ב ה"ג {בבעלים}
כא/ט מלבושי יו"ט ח"א דף ע ע"א משפטי התנאים סי' י {בבעלים}
כא/ט מנחת אשר ב"ק עמ' טז
כא/ט מנחת צבי (שפיץ) ח"ב דף קצו
כא/ט מעמד האשה עמ' 38
כא/ט מפענח צפונות עמ' 134
כא/ט מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' מ אות ב בהגהה]
כא/ט מראה הפנים כתובות נד ע"ב
כא/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/ט משנת יעקב משפטים עמ' יג
כא/ט משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קטז
כא/ט משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' סא
כא/ט משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' יב סעיף ג ס"ק א-ב
כא/ט נועם חי"ז עמ' יז, כ
כא/ט נזר הקדש [עי' ב"י חו"מ סי' שמו]
כא/ט נחל קדומים ויקרא א פ"א {שלא בשעת מלאכתה}
כא/ט נחפה בכסף (נבון) ח"א חו"מ סי' כג דף קכז ע"ג {ראב"ד - בבעלים}
כא/ט נר יצחק סי' טו עמ' סח-עג {בבעלים}
כא/ט נתיבות אדם ח"ב עמ' רפז
כא/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תרנו, תרפו
כא/ט נתן פריו ב"מ עמ' תמה
כא/ט סודו של המשפט העברי עמ' 150, 151
כא/ט עולת שלמה ח"ב עמ' רלה {בבעלים}
כא/ט עולת שמואל (לובצר) ח"א דף נא ע"א, נז ע"ד, סי' סה {בבעלים}, ח"ב דף מט ע"ד
כא/ט עומק הפשט ח"א עמ' קמג {מ"מ}
כא/ט עטרת ישראל עמ' קסג {הזיקה בכוונה}
כא/ט עמק הלכה ח"א סי' ל עמ' פח {מזיק בבעלים}
כא/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמד
כא/ט פד"ר ח"ג עמ' 22 {בבעלים}, וחי"ב עמ' 56 {בבעלים}
כא/ט פני אברהם (פרלמן) דף צח ע"ג
כא/ט פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' עח
כא/ט פרי האדמה ח"א הל' חובל פ"ו
כא/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 27
כא/ט צמח דוד (סקאליע) עמ' תקס
כא/ט צמח מנחם - הקדמה דף א ע"ד {ראב"ד}
כא/ט צרור הכסף (הראשון) עמ' עה, קע, ת
כא/ט קהלות יעקב ב"ב סי' כג {מל"מ}
כא/ט קונטרסי שעורים ב"מ שעור כט אות ב {בבעלים באשה}
כא/ט קונטרסי שעורים ב"ק שעור יד אות יב
כא/ט קרן הצבי מצוה פג אות י, מצוה צד אות יב
כא/ט ראש דוד (מנטובה) פ' קורח דף קיח ע"ב
כא/ט רביד הזהב (אברך) דף סה ע"א-ע"ג
כא/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשז
כא/ט שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' נד {בבעלים}
כא/ט שולי הגליון עמ' עא
כא/ט שחר אורך עמ' שכג-שכד
כא/ט שם שלמה (ארדיט) דף כז ע"ד
כא/ט שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' שיב
כא/ט שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קיב
כא/ט שמן המשחה (קושטא) דף עב ע"א {ידי אליהו}
כא/ט שעורי ב"ק (גרוסמן) סי' כב אות יב {מזיק בבעלים}
כא/ט שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רפד {ראב"ד}
כא/ט שעורי ר' שלמה עמ' קסא
כא/ט שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 110
כא/ט שערי זיו ח"א דף קיד ע"ד, קיז ע"א, ח"ב סי' יב (טז ע"ב)
כא/ט שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' יג, יז
כא/ט שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 79-80
כא/ט תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כב ס"ק יט
כא/ט תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ב
כא/ט תולדות יצחק (הורוביץ) דף עז ע"ג {מל"מ}
כא/ט תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רצט
כא/ט תורה שלמה שמות פכ"ב אות רצג {ראב"ד, מזיק בבעלים}
כא/ט תורת ראובן עמ' 131
כא/ט תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' לו
כא/ט תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' טז {ראב"ד}, יח {מ"מ}
כא/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' טו
כא/י אבני עזר ח"א סי' כא
כא/י אמרי כהן כתובות סי' י ס"ק א-ב
כא/י ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 95
כא/י בית אהרן וישראל גל' כב עמ' קז, קט
כא/י בית יחזקאל (וייס) עמ' פ
כא/י בית יעקב (מליסא) סי' פא ס"א
כא/י בני דוד
כא/י ברור הלכה כתובות נח ע"ב ציון ג פסקה ב
כא/י ברור הלכה כתובות סג ע"א ציון ב פסקה ב
כא/י הר המלך ח"ח עמ' לג
כא/י הרמב"ם - שמרנות עמ' 257, 262
כא/י הרמב"ם כמחנך עמ' 122
כא/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקכח
כא/י חזו"א על הרמב"ם
כא/י חזון יחזקאל נדרים פ"ז ה"ב
כא/י להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קטו
כא/י מוריה גל' רמג עמ' טז {מ"מ}
כא/י מכשירי מצוה עמ' מד
כא/י מלאכת שמואל עמ' עט-פז, צ, צט
כא/י מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תח
כא/י מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/י משנת יעקב משפטים עמ' שג-שד
כא/י משנת יעקב נשים ח"א עמ' קנח, הפלאה עמ' רמד, זרעים ח"א עמ' פח
כא/י משנת עזר ח"א עמ' רכו
כא/י משפט איש תשטז עמ' צא {רמב"ם}, צט {מ"מ}
כא/י משפט איש תשיח-תשיט עמ' עט-פ {מ"מ - מוכרים כתובתה כדי שישכור עבד לשמשו}
כא/י משפטי שאול - פסקי דין עמ' קלד, רלג
כא/י נועם ח"ה עמ' קלח, קמ, קמג, קמה-קמו
כא/י נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' רלד, תקכב
כא/י נחלת יצחק כתובות סי' לז
כא/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תצו-תצט
כא/י סודו של המשפט העברי עמ' 357-358
כא/י עטרת שלמה ח"ב עמ' יד {ראב"ד}
כא/י עמק הלכה (בוימל) עמ' ריט
כא/י פד"ר ח"ג עמ' 210, 212, 351, ח"י עמ' 232, חי"ד עמ' 224, חי"ז עמ' 19
כא/י צמח דוד (רפפורט) אות רנט
כא/י קובץ ביאורים (שפירא)
כא/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' רפה
כא/י ר"י קארו - קובץ עמ' קלב
כא/י שביתת יו"ט
כא/י שו"ת הריטב"א סי' מא
כא/י שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כד
כא/י שו"ת ר"י בסן (תצז) דף כב ע"ב
כא/י שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' פג, פו
כא/י שם דרך כתובות עמ' רפב, רפד
כא/י שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 273, ג עמ' 200, ו עמ' 310
כא/י שעורי אבני עזר ח"א עמ' קמח
כא/י שערי זיו ח"א דף קטז ע"ד
כא/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 266
כא/יא אדני היד החזקה
כא/יא אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' ט
כא/יא אוריתא טו עמ' קכח
כא/יא אנצי"ת ע' בעל הע' 291
כא/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כא/יא באר מרים פ"ט ה"ד אות ב
כא/יא באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ט {כ"מ}
כא/יא באר ראי עמ' עט
כא/יא בית אהרן וישראל גל' כב עמ' קיא {מינקת פטורה מעשיית צמר}, גל' כג עמ' צו {ראב"ד - מניקה אוכלת משל בעלה}
כא/יא בית אפרים אהע"ז הל' קידושין דף לט ע"א
כא/יא בני דוד
כא/יא ברור הלכה כתובות ס ע"ב ציון ט
כא/יא ברור הלכה כתובות סה ע"ב ציון ח
כא/יא ברור הלכה נדרים פ ע"ב פסקה ב
כא/יא ברקאי ח"ג עמ' 26, 27
כא/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כד
כא/יא דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' יט
כא/יא דברי יציב חו"מ עמ' קצד {אינו יכול לעכב}
כא/יא דינא דחיי ח"א דף קב ע"א וע"ד
כא/יא דלתי עזה עמ' קכח
כא/יא חוקות הדיינים ח"ג עמ' רטז, רלג
כא/יא כרם ציון שביעית ח"א עמ' קמט ע"ב
כא/יא מילי דמרדכי
כא/יא מלאכת שמואל עמ' מד-מו
כא/יא מלילות ח"א עמ' 26
כא/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' נח אות כא {אוכלת מה שתרצה - א"כ מדוע אסורה להינשא לאחר}
כא/יא משנה הלכות ח"ז סי' רפד, ח"ט סי' קסא
כא/יא משנה הלכות כתובות דף פה ע"א
כא/יא נועם ח"כ עמ' קפ
כא/יא נשאל דוד אהע"ז עמ' יג ע"ב
כא/יא נשמת אברהם ח"ב עמ' סו
כא/יא נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קסא ע"א וע"ד
כא/יא נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רנט
כא/יא ס' יהושע - שו"ת עמ' רכא
כא/יא עבודת הגרשוני עמ' קטו
כא/יא פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 70
כא/יא צהר גל' י עמ' 207 {צער גופה קודם}
כא/יא קול צופיך עמ' שנד
כא/יא קרן הצבי מצוה סב אות ו, מצוה עט אות יב, מצוה קה אות ה
כא/יא שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 20 {צער גופה}
כא/יא שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שע
כא/יא שו"ת ראנ"ח ח"א סי' צ
כא/יא שם יוסף (אליקים)
כא/יא שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקא
כא/יא תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' קכו
כא/יא תחומין חט"ז עמ' 316-317, חי"ז עמ' 343
כא/יב אמונת שמואל (תשנט) עמ' כא
כא/יב אמונת שמואל סי' ג
כא/יב אנצי"ת ע' בעל הע' 277, 282
כא/יב ברור הלכה כתובות נט ע"ב ציון ג
כא/יב זאת ליעקב בראשית עמ' רו {הרי שרצתה להניק את בן חברתה עם בנה}
כא/יב חסדי דוד ח"ג עמ' קלט
כא/יב יד המלך (פלומבו)
כא/יב ישועות יעקב נשים עמ' נא
כא/יב מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' מו
כא/יב מראה הפנים כתובות לו ע"א
כא/יב משנה הלכות כתובות דף פד ע"ג
כא/יב משרת משה (עטייה)
כא/יב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רנה
כא/יב צרור הכסף (הראשון) עמ' קע, ת
כא/יב קרן הצבי מצוה סט אות ב-ד, מצוה קז אות ג
כא/יב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ח
כא/יב שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 20 {אשה שרוצה להניק בן חברתה בשכר גבוה ותתן את בנה למניקה בזול}
כא/יג אנצי"ת ע' בעל הע' 286, 287, 289, 290
כא/יג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 95
כא/יג באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' כ
כא/יג באר ראי עמ' פ
כא/יג בית אהרן וישראל גל' כד עמ' פט {הבעל רוצה שלא תניק כדי שלא תתנוול}
כא/יג בית מאיר (תשע) סי' פ ס"יד עמ' נג
כא/יג ברור הלכה כתובות נט ע"ב ציון מ
כא/יג הר המלך ח"ד עמ' ל
כא/יג זכרון מלך (צונץ)
כא/יג חוקות הדיינים ח"ג עמ' ריח
כא/יג מלאכת שמואל עמ' קג
כא/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
כא/יג משנה הלכות ח"ט סי' רצו, שי
כא/יג משנה הלכות כתובות דף פב ע"ב
כא/יג עמודי שלמה ח"ב עמ' כב
כא/יג פרי אברהם פסחים סי' עח אות ב, ה
כא/יג קרית מלך
כא/יג קרן הצבי מצוה סט אות ד
כא/יג שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 20
כא/יד אוריתא טו עמ' קכח
כא/יד אלומות יוסף (תשנ) עמ' כט {מל"מ}
כא/יד אמונת שמואל (תשנט) עמ' לט
כא/יד אמונת שמואל סי' ב
כא/יד אנצי"ת ע' בעל הע' 385
כא/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
כא/יד בית מאיר (תשע) סי' פב ס"ג עמ' נט
כא/יד בני דוד
כא/יד ברור הלכה כתובות סא ע"א ציון ב
כא/יד דברי יחזקיהו ח"א עניינים נפרדים (בסוה"ס) עמ' טו-טז {כ"מ}
כא/יד דינא דחיי ח"א דף קג ע"א
כא/יד הדין האישי בישראל עמ' 263 {מ"מ}
כא/יד התורה והמדינה ח"ט עמ' רעא
כא/יד זכרון מלך (צונץ)
כא/יד חוקות הדיינים ח"ג עמ' ריט
כא/יד מחקרים במשה"ע עמ' 129
כא/יד מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קצח
כא/יד מעיני המים
כא/יד משנה הלכות כתובות דף צ ע"א
כא/יד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רלז
כא/יד שם טוב
כא/יד תחומין ח"א עמ' 265
כא/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כא/טו בית מאיר (תשע) סי' פ ס"ט עמ' נג
כא/טו בריכות מים דף קט ע"ד, קי ע"ב {מל"מ}
כא/טו בתי כהונה (תצו) בית ועד דף נ ע"א
כא/טו דיני בוררות עמ' תלג-תלד
כא/טו דרך המלך (רפפורט)
כא/טו חוקות הדיינים ח"ג עמ' ריט-רכ
כא/טו ישועות יעקב נשים עמ' רסז
כא/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/טו משנת יעקב נשים ח"א עמ' רמח
כא/טו ר"י ששפורטש עמ' 375
כא/טו שאגת אריה וקול שחל (שלוניקי תקו) סי' יב (דף כח ע"ד)
כא/טו שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' קו
כא/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' צז סעיף ג
כא/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קצז
כא/טז אגודות אזוב מדברי דף לו ע"ג
כא/טז אמונת שמואל (תשנט) עמ' יח, כה
כא/טז אמונת שמואל סי' ב, ד
כא/טז אנצי"ת ע' אם (א) הע' 56, ע' בת (א) הע' 43, 46
כא/טז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 95
כא/טז בית אהרן וישראל גל' כד עמ' פט-צ {אם התינוק לא רוצה לינוק מאחרים, לא מפרישים אותו}
כא/טז בני דוד
כא/טז ברור הלכה כתובות נט ע"ב ציון נ
כא/טז בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח
כא/טז בתי כהונה (תשסה) עמ' כז
כא/טז הדין האישי בישראל עמ' 288 {בני אהובה}
כא/טז השיב משה (תשעה) סי' ס דרך א נתיב י, סי' סא אות ז, עמ' נו, רמב
כא/טז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד יבמות מב ע"א]
כא/טז לב שלם [תקון סופרים דף נח ע"ב, אור ישראל (ליפשיץ) דף מא ע"ב, בית דוד (פילוסוף) אהע"ז סי' מד דף לו ע"ב]
כא/טז להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קה
כא/טז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' מג {בני אהובה}
כא/טז מעיני המים
כא/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/טז משנת יעקב קדושה עמ' שצ
כא/טז משפטי עזיאל ח"ז עמ' קלג
כא/טז משק ביתי סי' תלב (רד ע"ב) {כ"מ}
כא/טז משרת משה (עטייה)
כא/טז נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' מח עמ' פג
כא/טז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רנח
כא/טז עמודי שלמה ח"ב עמ' כב
כא/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רד
כא/טז פני משה (הררי) עמ' פז
כא/טז פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 27
כא/טז שו"ת הריטב"א סי' סא
כא/טז שו"ת הרמ"ע השלם עמ' שלב, שמח
כא/טז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' כט
כא/טז שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' קט
כא/טז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קמז
כא/טז שם יוסף (אליקים)
כא/טז שמחה לאיש (אלישר) דף ו ע"ד
כא/טז שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 289
כא/טז תורה תמימה שמות פ' ב אות יב
כא/טז תחומין ח"ג עמ' 207
כא/טז תשובה שלמה יו"ד סי' ה דף לב ע"א
כא/יז אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קכה
כא/יז אבני עזר ח"א סי' כד אות ג
כא/יז אוצרות הרמב"ם
כא/יז אמונת עתיך גל' 111 עמ' 71, 74 {בן אצל אביו}
כא/יז אמרי משפט ח"א עמ' מב-מד, מח
כא/יז אמת ליעקב נשים עמ' קא {אף שאמו נתגרשה}
כא/יז אנצי"ת ע' אם (א) הע' 35, 36, 42-38, ע' גרושה הע' 152, 154, 156, 158, 159, 163, 166, 167, 174
כא/יז ארחות משפט עמ' קיז-קכא
כא/יז אשר למלך
כא/יז בית דוד (פילוסוף) אהע"ז דף לה ע"ב, לו ע"א-ע"ד {רצתה המגורשת}
כא/יז בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' קכא
כא/יז בני יהודה דף פו
כא/יז ברור הלכה כתובות קב ע"ב ציון ז
כא/יז בריכות מים דף קי ע"ד, קיא ע"א
כא/יז ברכי יוסף יו"ד סי' רמה אות ג {שש שנים גמורות}
כא/יז דינא דחיי ח"א דף פב ע"ד
כא/יז הדין האישי בישראל עמ' 263, 266, 267, 323
כא/יז הדר איתמר עמ' קלד
כא/יז הר המלך ח"ג עמ' רצ-רצא
כא/יז הרמב"ם והגאונים עמ' 50
כא/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 195
כא/יז התורה והמדינה ח"ט עמ' רמ
כא/יז חיי עמרם עמ' רמא
כא/יז חנא וחסדא ח"ג דף רמד ע"ב {בן שש}
כא/יז יין הטוב עמ' שד-שה
כא/יז כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' סד
כא/יז כתבי מהר"ם איררה עמ' קכג-קכד {אם אינו אצלי לא אתן מזונות}
כא/יז לב שלם [שו"ת המבי"ט ח"א סי' קסה, מים רבים אהע"ז סי' יב דף י ע"ב]
כא/יז לבב דוד
כא/יז להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קיג ע"א, קטז ע"א
כא/יז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קפג-קפד
כא/יז מגילת ספר לאוין דף לב ע"א, לט ע"ד
כא/יז מחנה יוסף ח"ג עמ' סג
כא/יז מלאכת שמואל עמ' קכ, קכח-קכט
כא/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' כז-לט
כא/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' טו-טז, יח, כ-כא, מח-נב
כא/יז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' שכג
כא/יז מעין חיים ח"א עמ' נב
כא/יז מעמד האשה עמ' 104, 116
כא/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/יז משנה הלכות כתובות דף סא ע"א-ע"ב, קלה ע"א
כא/יז משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' שנב עמ' רעז {בן אצל אמו או אביו}
כא/יז משנת יעקב נשים ח"א עמ' מד
כא/יז משנת עזר ח"א עמ' רסא
כא/יז משפט איש תשיז עמ' רנא
כא/יז משפט איש תשיח-תשיט עמ' ריז
כא/יז משפטי עזיאל ח"ב עמ' רטו, ח"ז עמ' כד
כא/יז משפטי שאול - פסקי דין עמ' קע
כא/יז משפטי שלמה ח"א סי' לד עמ' קכג-קלה
כא/יז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רכח
כא/יז נחלת יצחק כתובות סי' נד
כא/יז נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שד
כא/יז נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רסג ע"א {מ"מ}
כא/יז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תיז, תיט
כא/יז נתן פריו סוכה עמ' שלא
כא/יז סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 189 {הבת אצל אמה}
כא/יז עבד המלך (תשסט) עמ' שא
כא/יז עזר משפט עמ' רלח
כא/יז עזרת כהן עמ' רט
כא/יז עטרת שלמה ח"א עמ' קצז, ח"ב עמ' מה
כא/יז עמודי שלמה ח"ב עמ' כב
כא/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמד
כא/יז פד"ר ח"א עמ' 56, 59, ח"ז עמ' 17, 144, חי"ב עמ' 32, חי"ג עמ' 11, 12, 19, 31
כא/יז פד"ר ח"ב עמ' 300 {עד בן שש}
כא/יז פד"ר ח"כ עמ' 3, 25, 29
כא/יז פד"ר חכ"א עמ' 277
כא/יז פני דוד (פאפו) אהע"ז סי' יא {מל"מ}
כא/יז פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' כג דף קד ע"ג {הנבת אצל האם גם בגרושה}
כא/יז פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 295, ח"ב עמ' 27, 28
כא/יז פתחי שערים דף ה ע"ד
כא/יז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פח ע"ב
כא/יז קובץ ביאורים (שפירא)
כא/יז קנה חכמה פ"ב ה"ב אות א
כא/יז קרן הצבי מצוה צד אות ח
כא/יז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תכח
כא/יז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רלד-רלה {חינוך בן ארבע}
כא/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' רח, ח"ז סי' קנח
כא/יז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רנח
כא/יז שו"ת הרדב"ז סי' תכט
כא/יז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תז
כא/יז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קיג
כא/יז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' כז, ח"ב עמ' רנ
כא/יז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' ל, תקה
כא/יז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תג
כא/יז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תז
כא/יז שו"ת ר"י בן עטר עמ' מו
כא/יז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קמז
כא/יז שו"ת רשב"ש עמ' קמו, רצא
כא/יז שם טוב
כא/יז שם יוסף (אליקים)
כא/יז שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 289, 294, 304
כא/יז שעורי אבני עזר ח"א עמ' קעב
כא/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 205, 290
כא/יז תחומין ח"ח עמ' 70, 79, חי"ב עמ' 141, חט"ז עמ' 72, 74, 75, 81, 96
כא/יז תשב"ץ ח"א סי' מ
כא/יח אדני היד החזקה
כא/יח אנצי"ת ע' בת (א) הע' 47, 50, 51, ע' גרושה הע' 163, 181, 182
כא/יח ארחות משפט עמ' קיז-קכא
כא/יח בית אהרן וישראל גל' עב עמ' נד
כא/יח ברור הלכה כתובות קב ע"ב ציון ז
כא/יח דינא דחיי ח"א דף קד ע"ד
כא/יח הדין האישי בישראל עמ' 288
כא/יח ויקרא אברהם אהע"ז סי' יז (נד ע"ד)
כא/יח חי' עזיאל
כא/יח לב שלם [שו"ת מהרשד"ם אהע"ז דף קכב ע"א]
כא/יח מחקרי משפט ח"ב עמ' 223
כא/יח מחקרים במשה"ע עמ' 123
כא/יח מלאכת שמואל עמ' קכב, קכח
כא/יח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ל, לז, ח"ג עמ' כ {אצל אמה}, מג
כא/יח משנה הלכות כתובות דף קלב ע"ג
כא/יח משנת יעקב נשים ח"א עמ' מד
כא/יח נועם חכ"ד עמ' מד
כא/יח עמודי שלמה ח"ב עמ' כב
כא/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמד
כא/יח פד"ר ח"כ עמ' 3, 25, 29
כא/יח פד"ר יג עמ' 21, 22, 28, 31
כא/יח פני משה (שלז')
כא/יח פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' כג דף קד ע"ד {לא רצתה}
כא/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קמב
כא/יח קובץ ביאורים (שפירא)
כא/יח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' צד
כא/יח שו"ת הרדב"ז סי' תכט
כא/יח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' כז
כא/יח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קמז
כא/יח שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שע
כא/יח שו"ת ראנ"ח ח"א סי' צה
כא/יח שו"ת רשב"ש עמ' תנג
כא/יח שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 289
כא/יח שערי צדק ח"ג עמ' 429 {רמ"ך, מעשה רקח}, 430
כא/יח שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 290
כא/יח תחומין ח"א עמ' 260 {מ"מ}, ח"ח עמ' 70, חט"ז עמ' 96


כב/211 הלכות אישות פרק כב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כב/רה"פ יד פשוטה
כב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כב/רה"פ מעשה רקח
כב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כב/רה"פ פי' ר"י קאפח
כב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
כב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כב/רה"פ פרשת המלך
כב/רה"פ רמב"ם הערוך
כב/רה"פ רמב"ם לעם
כב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כב/א אבני נזר אהע"ז סי' שצו אות ב
כב/א אהל חייא עמ' רה
כב/א אוצרות הרמב"ם
כב/א אור הישר [שו"ת הרמ"א סי' פט]
כב/א אוריתא טו עמ' קצד
כב/א ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 95
כב/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כה ע"ג, ח"ד דף לג ע"ד, לד ע"ד
כב/א בדי הארון (הכהן) עמ' 290
כב/א בית אהרן וישראל גל' לב עמ' קיח
כב/א בני יהודה דף יז ע"ג
כב/א ברור הלכה כתובות מז ע"ב ציון א
כב/א גוילין נצולין עמ' קלט
כב/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקפג {הגהמ"י אות א}
כב/א דברות משה ב"ב ח"ב סי' מג ענף ג {מל"מ ד"ה עוד}
כב/א דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' ח סעיף ג עמ' שלא
כב/א הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רס
כב/א חד וחלק ח"א דף נד ע"ג, נה ע"א {הגהמ"י}
כב/א חזו"א על הרמב"ם
כב/א חזון יחזקאל כתובות פ"ד ה"ג
כב/א חנא וחסדא ח"ג דף כז ע"א {הגהמ"י}
כב/א יד המלך (פלומבו)
כב/א יכין ובועז ח"א סי' ו עמ' 48
כב/א ימי שלמה
כב/א יעלת חן עמ' צג
כב/א לחם יהודה
כב/א לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' צה, ק
כב/א לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' א ס"ק ג, ה
כב/א מגן גבורים (אשטרושא) דף קלה ע"א
כב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רצו
כב/א מצעדי גבר קדושין סי' יז אות ג
כב/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' סא, ריא
כב/א משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' קע-קעא
כב/א משנת יעקב משפטים עמ' רנז
כב/א משנת ר' אהרן כתובות עמ' צו
כב/א נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קנט-קס {הגהמ"י}
כב/א נחל איתן
כב/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שכח
כב/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' מב
כב/א עמק המלך (לבוב)
כב/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתקנב
כב/א פרי האדמה ח"א וח"ג
כב/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צו ע"ב
כב/א צרור הכסף (הראשון) עמ' קנב, שסח
כב/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' כו
כב/א קרית מלך
כב/א שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' נב הערה 2 {הגהמ"י}
כב/א שביבי אור קדושין סי' כג אות ז, יא
כב/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' ה {הגהמ"י}
כב/א שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' מא דף עב
כב/א שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קי
כב/א שו"ת ר"י מליריאה עמ' שד, שח
כב/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' סג
כב/א שם טוב
כב/א שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 158
כב/א שער יהודה לקוטים דף קמח ע"א {מל"מ}
כב/א שערי נשואין עמ' קנה {אע"פ שעדיין לא נכנסה לחופה}, קעו
כב/א תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רנב
כב/א תורת יצחק ח"ב עמ' רנח, רסא
כב/א תרומת הדשן שו"ת סי' שכא
כב/ב אהלי שם (פרץ) כתובות סי' ג {ר"ח הלוי}
כב/ב אוצרות יהושע עמ' מט
כב/ב אוריתא טו עמ' קצה, קצז
כב/ב אנצי"ת ע' בעל הע' 341, 345
כב/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 290
כב/ב בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' מ
כב/ב בני דוד
כב/ב בני יהודה דף יז ע"ג
כב/ב ברור הלכה כתובות מז ע"ב ציון א
כב/ב ברור הלכה כתובות מח ע"ב ציון א, ג
כב/ב גוילין נצולין עמ' קלט
כב/ב דברות משה יבמות עמ' שמז-שמח
כב/ב זכרון אהרן סי' יא מחודש ב
כב/ב חוקות הדיינים ח"ג עמ' צב-צג
כב/ב חזו"א על הרמב"ם
כב/ב חנא וחסדא ח"ג דף לח ע"ג
כב/ב יד המלך (פלומבו)
כב/ב יעלת חן עמ' קה, קכח, קנא
כב/ב ישא מדברותיך קדושין עמ' רכ
כב/ב כרם היה לידידי עמ' 150
כב/ב לב שלם [מגן גבורים (אשטרושא) סי' פא דף קלה ע"א]
כב/ב לבב דוד
כב/ב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' צה, ק
כב/ב לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' א ס"ק ג, ה
כב/ב מגילת ספר לאוין דף מ ע"א
כב/ב מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' סב
כב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רצו
כב/ב מקור ישראל דף פט ע"א {מסר האב לשלוחי הבעל}
כב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/ב משנת יעקב
כב/ב משנת ר' אהרן כתובות עמ' צו
כב/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' ס
כב/ב נחלת עזרא ח"ב עמ' 231
כב/ב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שיב
כב/ב ס' המקח עמ' קיח
כב/ב עצי ארזים סי' נז ס"ק ג
כב/ב פד"ר ח"ז עמ' 141
כב/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתקנב
כב/ב צרור הכסף (הראשון) עמ' קנב, שסח
כב/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' ט, כו
כב/ב שביבי אור קדושין סי' כג אות ז, יא
כב/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' לח, רצט
כב/ב שו"ת הרדב"ז סי' אלף רטו
כב/ב שו"ת מהרי"ק סי' צא
כב/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קנו
כב/ב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כב אות ו-ח, י
כב/ב שם טוב
כב/ב שמחת יהודה דף לו ע"ד {מל"מ}
כב/ב שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 146
כב/ב שער המלך ח"א עמ' תעא
כב/ג אבני נזר אהע"ז סי' שצו אות ב, חו"מ סי' כז
כב/ג אהל חייא עמ' רה
כב/ג אהלי תם עמ' שלו
כב/ג אוריתא טו עמ' קצג
כב/ג דברות משה יבמות עמ' שמז-שמח, קידושין סי' יח ענף ג
כב/ג חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ט לדף סו ע"ב
כב/ג חזו"א אהע"ז סי' סג ס"ק יח
כב/ג חזו"א על הרמב"ם
כב/ג יעלת חן עמ' קג
כב/ג מאור למלך כתובות עמ' רסא
כב/ג צרור הכסף (הראשון) עמ' שסח
כב/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רצט
כב/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כב אות ה
כב/ג שערי נשואין עמ' קמה
כב/ג תחומין ח"ז עמ' 260
כב/ד אדני היד החזקה
כב/ד אוהב מישרים עמ' רכד {קידושין שאינם גמורים}
כב/ד אור הישר [עונג יו"ט סי' צו]
כב/ד איים בים כתובות סי' נט אות ב {הפקעת מעשי ידיה}
כב/ד אילת אהבים כתובות קונטרס אחרון סי' קנה
כב/ד אנצי"ת ע' ארוסה הע' 45
כב/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' צט
כב/ד בית אהרן וישראל גל' כט עמ' פו
כב/ד בית המדרש
כב/ד בית מאיר (תשע) סי' נז ס"א עמ' שסח, סי' סא ס"א עמ' שסט, סי' קטז ס"א עמ' שפד
כב/ד בית מאיר השלם סי' נז ס"א עמ' רל, סי' סא ס"א עמ' רלב
כב/ד בני דוד
כב/ד ברור הלכה יבמות כב ע"ב ציון ג פרק ג {יורש אשתו האסורה לו בלאו}
כב/ד ברור הלכה יבמות קיג ע"א ציון ט פרק ב
כב/ד ברור הלכה כתובות נו ע"א ציון ד פסקה ב {מעשה רקח}
כב/ד גן שושנים ח"ב עמ' קנח
כב/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' כח ס"ק ג
כב/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' רלח
כב/ד דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רלה
כב/ד דגל ראובן ח"א סי' כג
כב/ד הגהות חבר בן חיים
כב/ד זהב התרומה מ"ש עמ' שפד {עז ורחל}
כב/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רמב
כב/ד יד דוד ח"א דף מח
כב/ד יעלת חן עמ' קיב, קכט
כב/ד מלאכת חרש כרך ב חלק ח אות נד דף יט ע"א-ע"ב
כב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רצו
כב/ד מערכות חיים עמ' קסח {הגהמ"י}
כב/ד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
כב/ד מראה הפנים כתובות ד ע"א
כב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב [כן מבואר בירושלמי וכמש"כ בהל' נחלות פ"א ה"ט וה"י]
כב/ד משא יד ח"א עמ' רפד
כב/ד משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' קע-קעא
כב/ד משנת יעקב משפטים עמ' רנח-רנט
כב/ד משנת ר' אהרן כתובות עמ' צו
כב/ד נתיב אברהם ח"א עמ' לח
כב/ד נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רה ע"ב-ע"ג
כב/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שכז-שכח
כב/ד עורה שחר דף מב ע"ד {מ"מ}
כב/ד צפנת פענח דברים עמ' סה, קלד
כב/ד צרור הכסף (הראשון) עמ' קנג, שסט
כב/ד קובץ על יד (אילן) כתובות פג ע"א {חרש שנשא פקחת - יירשנה}
כב/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 66
כב/ד קרית מלך
כב/ד שברי לוחות עמ' 90 {הגהמ"י אות ב - אביאסף}
כב/ד שו"ת הרד"ך עמ' עג
כב/ד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתנ
כב/ד שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קסב
כב/ד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כב אות י
כב/ד שער המלך ח"א עמ' תע, טעם המלך ח"א עמ' תעז
כב/ד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כב ס"ק ב
כב/ד תורת יצחק ח"ב עמ' רנח
כב/ד תרומת הדשן שו"ת סי' רמב {הגהמ"י אות ג}
כב/ד תשובות יהודה דף ס ע"ג {יורש אשה האסורה לו}, סא ע"ג {פקח שנשא חרשת}
כב/ה אבני נזר חו"מ סי' כז
כב/ה הגהות חבר בן חיים
כב/ה חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 155
כב/ה חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' סד
כב/ה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שכז
כב/ה צרור הכסף (הראשון) עמ' קנג, שסט
כב/ה קרית מלך
כב/ה ר"י קארו - קובץ עמ' קלב
כב/ה שו"ת מהר"ם די בוטון סי' טו
כב/ה שו"ת רשב"ש עמ' ע
כב/ה שם טוב
כב/ה תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רלז, רלט
כב/ה תשובות הרי"ד עמ' שלז
כב/ו ארחות משפט עמ' קו
כב/ו בית אהרן וישראל גל' ל עמ' צח {מ"מ - אשה שמרדה בבעלה}
כב/ו בני יהודה דף יז ע"ג
כב/ו דברות משה ב"ב ח"ב סי' מג ענף ג
כב/ו דברי אור ח"ב עמ' קפו
כב/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 196
כב/ו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שמו, שנא
כב/ו פדה את אברהם (תשסב) עמ' יח
כב/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' קנג, קסט, שצט
כב/ו קרן הצבי מצוה עא אות ב
כב/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' מא
כב/ו שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' שמב
כב/ו שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' שד
כב/ו שם טוב
כב/ו שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רו
כב/ו תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 1013
כב/ז אבני ציון ח"ג עמ' קסח
כב/ז אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קד
כב/ז אדני היד החזקה
כב/ז אנצי"ת ע' בעל הע' 332
כב/ז אפיקי מגינים כתובות סי' לה
כב/ז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 96
כב/ז בדבר מלך חי"ז עמ' ש {אית לן תקנת אושא}
כב/ז בית אהרן וישראל גל' כט עמ' פז, גל' ל עמ' צז-צח {אשה שמכרה נ"מ, הבעל לא יכול להוציא את הגוף בחייה מהלקוחות}
כב/ז בית אהרן וישראל גל' לב עמ' קיח
כב/ז בית מאיר (תשע) סי' פג ס"א עמ' ס, סי' צ ס"ט עמ' קו-קז
כב/ז בכורי גשן סי' טז ענף א
כב/ז בני דוד
כב/ז ברור הלכה כתובות נ ע"א ציון ה
כב/ז ברור הלכה כתובות עח ע"א ציון א
כב/ז ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' לא
כב/ז דברות משה ב"ק ח"ב סי' סא ענף א
כב/ז דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' כ ד"ה עוד
כב/ז דינא דחיי ח"א דף קה ע"ב
כב/ז דיני ישראל חי"ב עמ' קלג
כב/ז המעמד האישי בישראל עמ' 401
כב/ז המשפט העברי עמ' 466
כב/ז חזו"א על הרמב"ם
כב/ז חי' הגרא"א דסלר עמ' מא
כב/ז חי' חתם סופר
כב/ז חי' כתב סופר כתובות עמ' קסז, נזיקין עמ' יט
כב/ז חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קמו
כב/ז חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קיז
כב/ז חנא וחסדא ח"ג דף נו ע"ב
כב/ז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רמו
כב/ז יד המלך (פלומבו)
כב/ז ידי אליהו כאן, ודף כה ע"ד
כב/ז יכין ובועז ח"א סי' לז, מב, קלג עמ' 376
כב/ז כבוד יו"ט
כב/ז כרם היה לידידי עמ' 192
כב/ז כתב סופר חו"מ סי' כט אות ו
כב/ז לב שלם [נחפה בכסף דף פא, פג-פד, תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג דף קג ע"ב]
כב/ז לחם רב (בוטון) סי' יב
כב/ז לחקרי הלכות ח"א עמ' מו
כב/ז מגילת ספר לאוין דף מ ע"ג, מא ע"ב
כב/ז מודעא ואונס עמ' שכז {מ"מ}
כב/ז מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' סד
כב/ז מקור ישראל דף פז ע"ד
כב/ז מראה הפנים כתובות מח ע"א
כב/ז משיבת נפש עמ' מג {האשה יכולה למכור את הגוף}
כב/ז משנה הלכות כתובות דף לב ע"ג
כב/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קב {תקנת אושא}
כב/ז משנת יעקב
כב/ז משנת יעקב משפטים עמ' רנז-רנח, רסב
כב/ז משנת עזר ח"ב עמ' קי
כב/ז נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' ריג, רכט
כב/ז נחפה בכסף (נבון) ח"א דף פד ע"א {מ"מ}
כב/ז נטע שורק דף קעה ע"ד
כב/ז נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קפג ע"ג
כב/ז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קצז, רצג, שה
כב/ז ס' המקח עמ' קט
כב/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תכח, תמט
כב/ז סופר מהיר ח"א דף י ע"א
כב/ז עזר משפט עמ' קטז
כב/ז עמקי המשפט עמק השיעבוד סי' י אות כד עמ' קמז {דעתו דמלוה מוחזקת היא, ולשיטתו דשייך לקנות ע"י חוב}
כב/ז פד"ר ח"ג עמ' 315
כב/ז פד"ר ח"כ עמ' 314
כב/ז פד"ר חכ"א עמ' 42, 46
כב/ז פני משה (שלז')
כב/ז פרחי כהונה (קצבורג) עמ' פב {תקנת אושא}
כב/ז פרי השדה ח"ב סי' צא (נג ע"ג) {אשה שמכרה נכסי מלוג בחיי בעלה ומתה, בעלה מוציא מיד הלקוחות}
כב/ז פרשת המלך הל' אישות פי"ב ה"ט (לט ע"ד)
כב/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' שסט
כב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקלד
כב/ז שבט סופר (תשמו) עמ' קעט, קפג
כב/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קכה, רצט, ח"ג עמ' רמט
כב/ז שו"ת הריב"ש עמ' סד
כב/ז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רכ
כב/ז שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שלג
כב/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קפ
כב/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קסז
כב/ז שו"ת רשב"ש עמ' תה, תח, תקלז
כב/ז שלחן המלך
כב/ז שם טוב
כב/ז שמוש חכמים ג עמ' סד
כב/ז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נד אות ב {מ"מ}
כב/ז שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 164
כב/ז שעורי אבני עזר ח"ב עמ' צ
כב/ז שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 148
כב/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 256-258, מח' ב עמ' 150
כב/ז תורת אמת (תשסו) עמ' רל
כב/ז תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 204
כב/ח אדני היד החזקה
כב/ח אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סג [לד] ד"ה ובילדותי {מל"מ}
כב/ח ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כב עמ' 96
כב/ח בני דוד
כב/ח בני יהודה דף יח ע"א
כב/ח ברור הלכה כתובות עח ע"א ציון א
כב/ח בתי כהונה (תצו) בית דין סי' ו דף כא ע"ב
כב/ח דינא דחיי ח"א דף קה ע"א וע"ג
כב/ח האיר ממזרח כתובות סי' כז אות יט {אבל אם נפלו לה נכסים במדינה אחרת, ולא ידע בהן הבעל וכו' - אם צריך ב' התנאים, גם שנפלו במדינה אחרת, וגם שלא ידע בהן הבעל}
כב/ח חי' כתב סופר כתובות עמ' קע, נזיקין עמ' יז {מל"מ}
כב/ח יכין ובועז ח"א סי' לז
כב/ח כרם היה לידידי עמ' 192
כב/ח לב שלם [מגילת ספר לאוין דף מ ע"א, מב ע"ג, שו"ת מהרשד"ם דף מו ע"א]
כב/ח מגילת ספר לאוין דף מב ע"ג {בד"א בנכסים הידועים}
כב/ח מקצוע בתורה סי' סב ס' א ס"ק ב-ג
כב/ח מראה הפנים כתובות מח ע"א
כב/ח משנת יעקב
כב/ח נרות זכריה עמ' קט
כב/ח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רכ
כב/ח פני משה (שלז')
כב/ח שו"ת רשב"ש עמ' תה
כב/ח שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' יד
כב/ח שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 164
כב/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 150
כב/ח תרומת הדשן שו"ת סי' שכא {הגהמ"י}
כב/ט אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קלד
כב/ט אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' קיט
כב/ט אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 171 {כ"מ בשם ר"ן}
כב/ט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 277 {"מהיום ולכשארצה" אינו יורש}
כב/ט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כג {כלשון הרמב"ם}
כב/ט בית אהרן וישראל גל' ל עמ' צט {מהיום ולכשארצה}
כב/ט בית יעקב (מליסא) סי' צ ס"ז
כב/ט בני דוד [מה שהקשה הר"ן לרמב"ם קשה גם לרש"י]
כב/ט בני יהודה דף עט {מהיום ולכשארצה - יורשיה יורשים והמקבל לא אוכל פירות}
כב/ט ברור הלכה כתובות עט ע"א ציון א
כב/ט דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' כב ד"ה כתב
כב/ט דיני חוזים במשה"ע עמ' 43
כב/ט דרך המלך (רפפורט)
כב/ט האיר ממזרח כתובות סי' כז אות ח {האשה שכתבה וכו' קודם שתנשא - בהל' זכיה ומתנה פ"ו הל' יב שינה לשונו וכתב "הרוצה להנשא וכתבה כל נכסיה" וכו'}, אות י {בין קרוב בין רחוק - הטעם שכתב ד"ז אף שעיקר פרטי הדינים בזה כתב רק בהל' זכיה (שם); הטעם שהפשיט החילוק בין כתבה כל נכסיה לאחר לכתבה רק מקצת הנכסים, שכתבו רק בהל' זכיה שם}
כב/ט הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 169
כב/ט חזו"א אהע"ז סי' עו ס"ק ז {מהיום ולכשארצה - אביה יורש}, ח {אין בעלה יורשה}, י {אין בעלה יורשה}
כב/ט חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 110, 112
כב/ט חי' הריצ"ד
כב/ט חסדי דוד ח"ג עמ' קסב
כב/ט חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 32, 44
כב/ט מגילת ספר לאוין דף מג ע"ב
כב/ט מועדים וזמנים ח"ו סי' נט {מדוע הבעל אינו יורש}
כב/ט מועדים וזמנים ח"ו סי' נט עמ' צט
כב/ט מלאכת שלמה (חכים) {האם המקבל אוכל פירות - סתירה בבית שמואל סי' צ ס"ק ל-לא}
כב/ט משנת יעקב כאן
כב/ט משנת יעקב קנין עמ' רט
כב/ט משפטיך ליעקב ח"ג סי' כז אות ז
כב/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רלט-רמ
כב/ט נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' צג
כב/ט ניצוצי אש עמ' סח {האם יכולה לחזור בה בעודה נשואה}
כב/ט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רד
כב/ט עמק המלך (לבוב) [עמש"כ בדיני ברירה בעיקר השני]
כב/ט פד"ר ח"כ עמ' 320
כב/ט פד"ר חכ"א עמ' 48
כב/ט שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' קמט
כב/ט שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קצ
כב/ט שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' פח
כב/ט שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' ב
כב/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 136, 138
כב/י אהל משה (הורוביץ) ח"א יבמות כט ע"ב, לט ע"א
כב/י אור הישר [כתונת פסים יבמות דף טו]
כב/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 110
כב/י באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף לח
כב/י בית ישחק
כב/י בית מאיר (תשע) סי' קס ס"ה עמ' שלג {מ"מ}
כב/י בני דוד
כב/י בני יהודה דף קפג
כב/י ברור הלכה יבמות לח ע"א ציון ד
כב/י ברור הלכה כתובות פא ע"א ציון א
כב/י דברות משה יבמות עמ' תלא-תלג
כב/י דברי ריבות (תשעב) עמ' תמא
כב/י דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' שכז
כב/י חוקות הדיינים ח"ג עמ' שה-שו
כב/י חזו"א אהע"ז סי' קיט ס"ק יב
כב/י חזו"א על הרמב"ם
כב/י חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 98-96, 102-100
כב/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד יבמות לט ע"א וב"ב קנז ע"א]
כב/י חלק יעקב (אלבעלי)
כב/י יכין ובועז ח"א סי' כ, קט עמ' 243, סי' קכד עמ' 306-307
כב/י כרם היה לידידי עמ' 152, 150
כב/י כרם שלמה (אהרמן) יבמות לט ע"א
כב/י לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' כט אות ג
כב/י מגילת ספר לאוין דף מ ע"ג {מ"מ}
כב/י מוריה ו גל' ב (ר"א גולדשמיט)
כב/י מנחת חינוך ח"ג עמ' קכ
כב/י מעיני המים
כב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/י משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' לט
כב/י משנה למלך אחרון
כב/י משנת יעקב
כב/י משנת ר' אהרן יבמות סי' כא אות א, טז
כב/י עזר משפט עמ' קלב, שצו
כב/י ערך כסף עמ' רעז
כב/י פד"ר ח"ה עמ' 361
כב/י פי' ר"א מן ההר יבמות לח ע"א
כב/י פרי האדמה ח"ד
כב/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פד ע"ב
כב/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קסט, ת
כב/י קרית מלך
כב/י שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' נ הערה 4
כב/י שארית יוסף (תשסז) עמ' קכד
כב/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רטו, רסו-רסז, ח"ב עמ' רפה
כב/י שו"ת הריב"ש סי' שסב, עמ' צט, תעח-תעט, תפא, תקלט, תקמד
כב/י שו"ת הרשב"א ח"ד סי' לו, ח"ז סי' תכב-תכג
כב/י שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' צט, ק
כב/י שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' שמח
כב/י שו"ת מהרי"ק סי' צא
כב/י שו"ת מהרלב"ח סי' לו
כב/י שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רסח, ח"ד עמ' קסב
כב/י שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 173
כב/י שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' ז
כב/י שו"ת ר"י אלגזי עמ' לח, מ
כב/י שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' כז
כב/י שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רלב
כב/י שלחן המלך
כב/י שם טוב
כב/י שערי חיים (ס' המקח) דף לו ע"א {לח"מ}
כב/י תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כו ס"ק ד
כב/י תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 1013
כב/יא בני דוד
כב/יא חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 55
כב/יא יד המלך (פלומבו)
כב/יא מעשה הבא בעבירה עמ' 77
כב/יא מראה אש ח"ב עמ' רי
כב/יא ס' המקח עמ' קיד
כב/יא עקדת משה ח"א עמ' קסג, קסו
כב/יא שו"ת רשב"ש עמ' כג
כב/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 88
כב/יא תורת החוף ימים סי' כ אות ז
כב/יא תורת ירוחם ח"א דף כ ע"ג
כב/יב בני דוד
כב/יב ברור הלכה כתובות פ ע"ב ציון ז
כב/יב חוקות הדיינים ח"ג עמ' שיח
כב/יב לב שלם [שו"ת רד"ך בית ב חדר יב]
כב/יב לחם רב (בוטון) סי' קפח
כב/יב משנה הלכות יבמות - מיאון סי' נד
כב/יב משנה הלכות כתובות דף קכ ע"ד {לח"מ}
כב/יב ס' המקח עמ' קטז
כב/יב פד"ר חי"ב עמ' 12-11, חי"ד עמ' 196
כב/יב שו"ת הרד"ך עמ' עה
כב/יב שם טוב
כב/יג אהלי תם עמ' קנט
כב/יג אסיפת גאונים (תשע) עמ' תלח
כב/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כב/יג בית מאיר (תשע) סי' קסח ס"ה עמ' שע
כב/יג בני דוד
כב/יג ברור הלכה כתובות פ ע"ב ציון ז
כב/יג חוקות הדיינים ח"ג עמ' שיז
כב/יג חזו"א אהע"ז סי' קכה ס"ק יד
כב/יג חזו"א על הרמב"ם
כב/יג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' א ד"ה ובר
כב/יג חסדי דוד ח"ג עמ' קסב
כב/יג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' עג
כב/יג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תצח
כב/יג ס' המקח עמ' קטו
כב/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רטו
כב/יג שו"ת הריב"ש סי' שסה, עמ' תפג
כב/יג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קסא
כב/יג שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' שמט
כב/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 51, 89
כב/יד אדרת אליהו (קובו) סי' יג דף פ ע"ג
כב/יד אור הישר [מ"מ ריש הל' יבום]
כב/יד בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' ש
כב/יד בני דוד
כב/יד ברור הלכה כתובות פב ע"ב ציון א
כב/יד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' עה
כב/יד הר המלך ח"ח עמ' לג
כב/יד חוקות הדיינים ח"ג עמ' שכ
כב/יד חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' מז
כב/יד לב שלם [שו"ת פני יהושע (חנדלי) סי' יג דף פ ע"ג]
כב/יד מלך שלם דף פט ע"ג
כב/יד משנת יעקב
כב/יד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' ר
כב/יד פד"ר ח"ז עמ' 18
כב/יד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תמז
כב/יד שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רעד
כב/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 90
כב/טו אבני שהם (פרץ) דף נ ע"א
כב/טו אור הישר [עי' הל' מכירה פ"ל ה"ד]
כב/טו ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כג
כב/טו בני אברהם אהע"ז דף צו ע"ב
כב/טו בני דוד
כב/טו ברור הלכה יבמות סו ע"ב ציון א
כב/טו ברור הלכה כתובות נד ע"ב ציון ה פסקה ג
כב/טו ברית עולם (ולר) סי' סט אות ז
כב/טו גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ו
כב/טו דרך עץ החיים (אלגזי) דף מא ע"ב {לח"מ}
כב/טו חוקות הדיינים ח"ב עמ' רסז
כב/טו ישא איש דף סד ע"ד {מכרה לבעלה}
כב/טו ישמח לב (פרנג'י) ח"ב חו"מ סי' יא דף כה ע"ד {הבעל לא יכול למכור}
כב/טו לב שלם [שו"ת מהר"י קארו דף מד ע"ב, בני יהודה דף קפד ע"ד]
כב/טו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לד אות א-ח
כב/טו מקום דוד [משפטים ישרים (גאון) דף רצה]
כב/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/טו משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' רסא
כב/טו משנת ר' אליעזר (טולידו) ח"ב חו"מ סי' עו דף קנג-קנד {הבעל לא יכול למכור}
כב/טו משפטים ישרים (חסון) דף לה
כב/טו מתנות באדם עמ' 222
כב/טו נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קכד ע"ד {ראב"ד}
כב/טו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רא
כב/טו ס' התרומות עמ' קעג
כב/טו עזר משפט עמ' קיח
כב/טו עמק המלך (לבוב)
כב/טו פד"ר ח"ג עמ' 315
כב/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' רס {מ"מ}
כב/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רטו, רצט, תק
כב/טו שו"ת הריב"ש סי' קמט, עמ' ל, קנד, קנו
כב/טו שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תסז
כב/טו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' פב
כב/טו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רנט
כב/טו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נו אות ו
כב/טו שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 334
כב/טו שער המלך ח"ב עמ' תיט
כב/טו שער יהושע ח"ב עמ' שלא
כב/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 151
כב/טז אורים גדולים (תשסג) עמ' רעח {מ"מ}
כב/טז אושר ירוחם עמ' קל
כב/טז אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' ה ד"ה וראיתי
כב/טז אמרי זאב דף כ ע"ג {מכרו שניהם}
כב/טז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כג
כב/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כב/טז בית אהרן וישראל גל' א עמ' מז {מכר כלי נצ"ב}
כב/טז בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רפב
כב/טז בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ז עמ' נט
כב/טז בני דוד
כב/טז ברור הלכה ב"ק פט ע"ב ציון ה
כב/טז ברור הלכה יבמות סו ע"ב ציון א
כב/טז גדולי שמואל כתובות דף פה
כב/טז הגהות חבר בן חיים
כב/טז הגהות על ס' בני אהובה (סו"ס גור אריה, תש"ג) {בני אהובה}
כב/טז זכר אליהו עמ' צח, קא
כב/טז חד וחלק ח"ב דף כז ע"ד
כב/טז חוקות הדיינים ח"ג עמ' רלו-רלח
כב/טז חזון יחזקאל כתובות פ"ו ה"ג, גיטין פ"ג הי"ז
כב/טז לב מבין
כב/טז לב שלם [ב"ח אהע"ז דף סב]
כב/טז לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' כ אות א-ו
כב/טז מחנה יהודה (אשכנזי) דף קלה ע"ג
כב/טז מטה אהרן ב"ב עמ' קמה
כב/טז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
כב/טז מקור ישראל דף לח ע"ב {מל"מ}
כב/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/טז משנה הלכות כתובות דף לא ע"א
כב/טז מתנות באדם עמ' 222
כב/טז נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רצב
כב/טז נר יצחק (ארדיט) עמ' קפא
כב/טז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' ריח
כב/טז ס' התרומות עמ' קעג
כב/טז קרית מלך
כב/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' רס {מ"מ}
כב/טז ר"י ששפורטש עמ' 398
כב/טז רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קא {מל"מ}
כב/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקמא
כב/טז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קיט, ח"ב עמ' לא, ח"ג עמ' רכה
כב/טז שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים רטז
כב/טז שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים רטז
כב/טז שו"ת הריב"ש עמ' לא, צב, קנד, קנו, תפד
כב/טז שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' רעד
כב/טז שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' שיב
כב/טז שו"ת צפנת פענח (דוינסק) סי' רעט {ראב"ד - מחילה היא עקירה}
כב/טז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קלה
כב/טז שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 326, 334
כב/טז שער יהושע ח"ב עמ' של
כב/טז שערי חיים (ס' המקח) דף כג ע"ב
כב/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 152
כב/יז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כג
כב/יז בית יעקב (טבשונסקי) סי' קנא סעיף א
כב/יז יד המלך (לנדא)
כב/יז לב שלם [תיקון סופרים דף נג ע"א, שני המאורות הגדולים סי' כ דף לא ע"ג]
כב/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/יז מתנות באדם עמ' 222
כב/יז ציץ אליעזר ח"ה סי' כו אות ו {בני אהובה}
כב/יז ר"י ששפורטש עמ' 283
כב/יז שאל האיש דף עב ע"ג
כב/יז שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' סו הערה 4
כב/יז שו"ת הרדב"ז סי' רלב, תעד, תרד, תריב
כב/יז שו"ת הרדב"ז סי' רלב, תעד, תרד, תריב
כב/יז שו"ת הריב"ש עמ' קנד-קנה
כב/יז שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' רעד
כב/יז שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 326 {ראב"ד}
כב/יז שער יהושע ח"ב עמ' של-שלא
כב/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 152
כב/יח ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כג
כב/יח באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נג
כב/יח בית אהרן וישראל גל' ל עמ' קא {במחילת כתובה לא יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי כי זה כמו הופכת נכסי צ"ב לנ"מ}
כב/יח בית האוצר ח"ב עמ' 38
כב/יח בית מאיר (תשע) סי' צ ס"טז עמ' קכג
כב/יח ביתאל ח"א דף ע ע"ב
כב/יח בכורי גשן סי' טו ענף ב
כב/יח בני דוד
כב/יח בני יהודה דף קפד
כב/יח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' ריב
כב/יח דברי משה (מזרחי) עמ' רצד {לא נקט מוחלת}
כב/יח דרך עץ החיים (אלגזי) דף עח ע"ג {כ"מ}
כב/יח דרך עץ החיים (אלגזי) דף פב ע"א
כב/יח הגהות חבר בן חיים
כב/יח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שלח
כב/יח ישועות יעקב נשים עמ' שמב
כב/יח מחנה יהודה (אשכנזי) דף קלה ע"ג {מ"מ}
כב/יח מעיני המים
כב/יח מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' צ ס"ק כז, לג]
כב/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/יח משחא דרבותא - חי' ר' שלמה אלפסי חו"מ סי' יב דף קלג ע"ד {מ"מ - א"צ קנין}
כב/יח משנה הלכות כתובות דף יז ע"ב {שדה שיש לה בכתובתה הוא נצ"ב}, לב ע"א
כב/יח נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רסב {כ"מ}
כב/יח נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קלד ע"ג-ע"ד {מ"מ}
כב/יח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תמ
כב/יח ס' התרומות עמ' קנה, קנז
כב/יח פני משה (הררי) עמ' קב
כב/יח פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' י, דף רכז ע"ג
כב/יח צרור הכסף (הראשון) עמ' שצח
כב/יח קרית מלך
כב/יח שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' סו הערה 4
כב/יח שבות יהודה (שו"ת) עמ' קלב {ראב"ד}
כב/יח שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קסב
כב/יח שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קמג
כב/יח שו"ת הרדב"ז סי' רלב, תעד, תרד, תריב
כב/יח שו"ת הריב"ש עמ' קנד
כב/יח שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רצח
כב/יח שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' רעד
כב/יח שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רה
כב/יח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שפה
כב/יח שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' תד, ח"ג עמ' תכו
כב/יח שמחת יהודה דף מו ע"ג
כב/יח שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 325-326
כב/יח שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 65
כב/יח תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' פב
כב/יט אדני היד החזקה
כב/יט אורח משפט (אנליק) סי' ב סעיף ח (כא ע"ג) {קנין בעדים - הרי מחילה א"צ קנין}
כב/יט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כג
כב/יט בכורי גשן סי' טו ענף ב
כב/יט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רלט
כב/יט ימי שלמה
כב/יט לב שלם [שו"ת מהר"י קארו דף מד ע"ד]
כב/יט מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שצ {יראה לי}
כב/יט מצות כהונה (יצחקי) סי' לז (כח ע"ב-ע"ג) {מחילה על נצ"ב}
כב/יט מראות הים עמ' לז-מ
כב/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/יט מתנות באדם עמ' 225
כב/יט נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קלה ע"א
כב/יט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' ריז
כב/יט פני משה (הררי) עמ' קב
כב/יט שבות יהודה (שו"ת) עמ' רד, רז
כב/יט שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קסב
כב/יט שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קמג
כב/יט שו"ת הרדב"ז סי' רלב, תעד, תרד, תריב
כב/יט שו"ת הריב"ש עמ' קנד
כב/יט שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' תכו
כב/יט שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' פב
כב/יט שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כד
כב/יט שם טוב
כב/יט תשובה מיראה (תשסו) עמ' ז
כב/כ אבן ישראל (פישר)
כב/כ אמרי משפט ח"א עמ' עו
כב/כ בד קודש (דאנון)
כב/כ ביתאל ח"א דף סט ע"ג
כב/כ ברור הלכה כתובות פ ע"ב ציון ב
כב/כ גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' נג
כב/כ דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' ז סעיף ג עמ' רצד
כב/כ הלכה למשה (אלבז) עמ' קנא
כב/כ חוקות הדיינים ח"ג עמ' שד
כב/כ חי' הגרנ"ט סי' יט
כב/כ לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לד אות ז
כב/כ מלך ישראל עמ' 729
כב/כ משנת יעקב
כב/כ משפט איש תשיח-תשיט עמ' רמו
כב/כ פד"ר חי"ב עמ' 178
כב/כ רביד הזהב (אברך) דף מב ע"ד {בעל לא יכול למכור}
כב/כ שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תק
כב/כ שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שיז
כב/כ שם טוב
כב/כ שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 147 {מ"מ}
כב/כ תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שמג
כב/כא אדני היד החזקה
כב/כא ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כג
כב/כא ברור הלכה כתובות עט ע"א ציון ה
כב/כא חזון יחזקאל כתובות פ"ו ה"ג
כב/כא להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנו
כב/כא ס' המקח עמ' קז
כב/כא פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 240
כב/כא צמיחת גאולתנו עמ' רלב
כב/כא שו"ת הריב"ש עמ' קנו
כב/כא שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' מח
כב/כא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 128
כב/כב אדני היד החזקה
כב/כב חנא וחסדא ח"ג דף קטו ע"ג
כב/כב יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הט"ו
כב/כב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שכ
כב/כב פד"ר ח"ג עמ' 313
כב/כב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 134
כב/כג אדני היד החזקה
כב/כג בית אהרן וישראל גל' נו עמ' לב-לג
כב/כג בית יעקב (מליסא) סי' פה ס"יד
כב/כג ברור הלכה כתובות עט ע"ב ציון ח
כב/כג גליוני הגר"ש עמ' סו {לח"מ}
כב/כג דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' נז
כב/כג דברות משה ב"ק ח"ב סי' נח ענף ג {לח"מ}
כב/כג הר המלך ח"ד עמ' ל-לא, ח"ח עמ' לג-לד
כב/כג זרע יצחק (עטייה) ח"א דף פג ע"ג {מ"מ}
כב/כג לב שלם [בית דוד כתובות פ"ח מ"ה]
כב/כג מקורות לפסקי הרמב"ם
כב/כג מראה הפנים כתובות מט ע"א
כב/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/כג משנה הלכות כתובות דף נא ע"ד, נב ע"א
כב/כג משרת משה (עטייה, גם בהשמטות)
כב/כג נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קלז ע"ב
כב/כג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רכא
כב/כג ס' המקח עמ' קיג
כב/כג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 131
כב/כד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 277 {הבעל זוכה בנכסיה בחייה}
כב/כד ברור הלכה כתובות עט ע"א ציון ה
כב/כד גדולי שמואל כתובות דף עט {או"ש}
כב/כד חוקות הדיינים ח"ג עמ' רצא-רצב
כב/כד משנה הלכות כתובות דף נא ע"ג
כב/כד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שטו
כב/כד שמוש חכמים ג עמ' סג
כב/כד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 132, 153
כב/כד תפארת מנחם
כב/כה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 110
כב/כה בית אהרן וישראל גל' נו עמ' לג {מ"מ}
כב/כה בית פנחס (וולף) עמ' 129
כב/כה ברור הלכה כתובות עט ע"ב ציון ב
כב/כה דברי חיים פ' וירא
כב/כה יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"י אות ב
כב/כה לב ים גיטין עמ' קיב {מ"מ - חיוב לזון עבדי נכסי מלוג}
כב/כה מלואי אבן - שו"ת עמ' קלג
כב/כה משנה הלכות כתובות דף טו ע"ב
כב/כה משנת יעקב
כב/כה משנת יעקב קנין עמ' שפו {מ"מ}
כב/כה משנת רבנו עמ' פד {מזונות לעבדי נכסי מלוג}
כב/כה משפטי עזיאל ח"ז עמ' תיז
כב/כה נר דוד ח"א עמ' קיז
כב/כה נרות אהרן [עמש"כ בהל' עבדים פ"ט ה"ז]
כב/כה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שיח
כב/כה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תמא
כב/כה עזר משפט עמ' קח
כב/כה צמח צדק (חב"ד) שו"ת, מילואים סי' עג אות ב
כב/כה קרית מלך
כב/כה שו"ת הריב"ש עמ' ל
כב/כה שו"ת רשב"ש עמ' רלח
כב/כה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 152
כב/כו אהל משה (הורוביץ) ח"א יבמות סו ע"ב
כב/כו ברור הלכה יבמות סו ע"ב ציון א, ד
כב/כו חזון יחזקאל כתובות פ"ו ה"ג
כב/כו נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תמב
כב/כו ס' המקח עמ' קיח
כב/כו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תמא
כב/כו פי' ר"א מן ההר יבמות סז ע"א
כב/כו קרית מלך
כב/כו שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קיג, קכו
כב/כו שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' ק
כב/כו שו"ת הריב"ש עמ' כט-ל, צא
כב/כו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קב
כב/כו שם טוב
כב/כו תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רכד
כב/כז אור החיים בראשית כט פסוק כט
כב/כז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כג
כב/כז בית מאיר (תשע) סי' פה ס"ז עמ' סו
כב/כז גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ז-ח
כב/כז דברות אליהו ח"ד עמ' סב
כב/כז דברות משה ב"ב ח"ב סי' נח הערה צ-צא
כב/כז חנא וחסדא ח"ג דף נה ע"א
כב/כז חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' רכב, רכח-רכט
כב/כז יעלת חן עמ' רט
כב/כז ישמח אב עמ' קכב
כב/כז כבוד יו"ט
כב/כז לב שלם [מקרא סופרים דף רב ע"א, שו"ת בני שמואל (חיון) סי' לט דף צג ע"א]
כב/כז מגילת ספר לאוין דף מא ע"ב
כב/כז מקור ישראל דף פז ע"ד
כב/כז מקור ישראל דף פז ע"ד
כב/כז משאת מרדכי ב"ק עמ' שיב
כב/כז משנה הלכות ח"ז סי' רנא
כב/כז משנת יעקב
כב/כז נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 172-173
כב/כז נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רלו {מ"מ בשם רשב"א}
כב/כז נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קלב ע"א {מ"מ}
כב/כז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' ריב
כב/כז פד"ר ח"ג עמ' 317
כב/כז קרית מלך
כב/כז קרני ראם (ירמוש) עמ' רצד
כב/כז ר"י ששפורטש עמ' 380
כב/כז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמה
כב/כז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רמב
כב/כז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' יד
כב/כז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' תכג
כב/כז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קצ, קצז-קצח, ר
כב/כז שם טוב
כב/כז שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 265
כב/כז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 135, 139, 143
כב/כז שעת הכושר דף קטו ע"ג {מ"מ}
כב/כח אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' נד
כב/כח אנצי"ת ע' בושת הע' 209, ע' בעל הע' 361
כב/כח ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כד
כב/כח ברור הלכה כתובות סה ע"ב ציון ל
כב/כח ברור הלכה כתובות עט ע"ב ציון א
כב/כח גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ח
כב/כח דברי חיים פ' וירא
כב/כח הר המלך ח"ד עמ' לד
כב/כח יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הט"ו {הגהמ"י}
כב/כח מקורות לפסקי הרמב"ם
כב/כח משאת מרדכי ב"ק עמ' שיב
כב/כח נרות זכריה עמ' קי {שאין זה הפרי שתיקנו חכמים}
כב/כח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שכ-שכא
כב/כח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קצח
כב/כח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 143
כב/כח תפארת אריה עמ' קלד
כב/כט אבי עזרי ח"א
כב/כט אולם המשפט סי' קכז סעיף א {מ"מ}
כב/כט אורים גדולים (תשסג) עמ' שצה
כב/כט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 111
כב/כט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כד
כב/כט בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכז סעיף א
כב/כט בית יעקב (מליסא) סי' פה ס"ט
כב/כט בית שלמה (סקאלא) חו"מ סי' ס
כב/כט בני משה (מאג'אר) דף קיט ע"א
כב/כט גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ח
כב/כט דברות משה ב"ב ח"ב סי' מז ענף א
כב/כט דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' יז ד"ה שם
כב/כט ויקרא אברהם אהע"ז סי' ל (ס ע"ג)
כב/כט זכר אליהו אהע"ז סי' לו אות ג
כב/כט חזו"א אהע"ז סי' עב ס"ק י
כב/כט חזו"א על הרמב"ם
כב/כט חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 145
כב/כט חי' הגר"ח החדש עמ' ת
כב/כט חי' ר"י אלמידה דף כא ע"ג
כב/כט חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 37
כב/כט יכין ובועז ח"א סי' ס עמ' 164, סי' סא עמ' 167
כב/כט יש מאין סי' לז ד"ה בריש
כב/כט ישועות יעקב נזיקין עמ' ר
כב/כט ישועות ישראל סי' סב סעיף ג
כב/כט לב שלם [מקרא סופרים דף רד ע"ב]
כב/כט לבב דוד
כב/כט לקוטים (פיינברג) עמ' לד
כב/כט מחנה יהודה (אשכנזי) דף קלו ע"א
כב/כט מעיני המים
כב/כט מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
כב/כט מקור ישראל דף מא ע"ב {מ"מ - אשה נאמנת}
כב/כט מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/כט נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קכט ע"ב
כב/כט נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רז
כב/כט ס' התרומות עמ' תרסד
כב/כט עדות ביעקב (בוטון) דף רמב ע"א, רמה ע"א {לח"מ}
כב/כט עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קסט
כב/כט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתי
כב/כט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קכח, ח"ג עמ' רנב
כב/כט שו"ת הריטב"א סי' קכו
כב/כט שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' יב
כב/כט שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' ב
כב/כט שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' סט-עה
כב/כט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קכז סעיף א {מ"מ}
כב/כט שם יוסף (אליקים)
כב/כט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 140-141
כב/כט תורת אמת (תשסו) עמ' קפז
כב/ל אבני החושן סי' סב סעיף ב
כב/ל אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קו, בסופו
כב/ל אור הישר [לח"מ הל' מלוה פ"ב ה"ח, דברי ריבות סי' רפז]
כב/ל אור שמח
כב/ל אורים ותומים - תומים סי' סב ס"ק ב-ד, סי' צט ס"ק ד
כב/ל אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' נה [א] ד"ה כתב
כב/ל ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כד
כב/ל בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' קכז סעיף א
כב/ל בית אהרן וישראל גל' כז עמ' קכח {חזקה שכל מה שבידי האשה הוא נכסי מלוג}
כב/ל בית יעקב (מליסא) סי' פה ס"יב, סי' פו ס"א, ס"ב
כב/ל בית מאיר (תשע) סי' פה ס"ט עמ' עא, ס"יב עמ' עג
כב/ל בית שמואל סי' פו ס"ק ג {חזקה שכל מה שבידי האשה הוא נכסי מלוג}
כב/ל בני משה (מאג'אר) דף קיט ע"א
כב/ל ברכת שלמה חו"מ עמ' פא-פב
כב/ל גבול יהודה (ציר') דף פג ע"א
כב/ל גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ה סי' ט
כב/ל דברות משה ב"ב ח"ב סי' מז ענף א
כב/ל דברי חיים (אוירבך) אישות סי' ב ד"ה ותמה
כב/ל דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' טו ד"ה ומעתה
כב/ל דברי ריבות (תשעב) עמ' תמז
כב/ל הגהות חבר בן חיים
כב/ל זכור זאת ליעקב עמ' קנ, קנג-קנה {נאמנות האשה שזה פקדון מפלוני}
כב/ל זכר אליהו אהע"ז סי' לו
כב/ל חזו"א אהע"ז סי' עה
כב/ל חזו"א על הרמב"ם
כב/ל חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 73, 81
כב/ל יעלת חן עמ' רכה
כב/ל ישועות יעקב נזיקין עמ' רא
כב/ל ישועות ישראל סי' סב סעיף ב {מ"מ}, סעיף ג
כב/ל לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"ב דף סב ע"ד, שו"ת מהר"ם גאלאנטי סי' נח]
כב/ל להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנט
כב/ל לחם רב (בוטון) סי' רכא
כב/ל לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תרצז
כב/ל לקוטים (פיינברג) עמ' לה
כב/ל מגילת ספר עשין דף נח ע"ב
כב/ל מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קנ
כב/ל מחנה יהודה (אשכנזי) דף קיד ע"ג, קטו ע"ב
כב/ל מעיני המים
כב/ל מעשה חייא (ונציה) סי'ד {בחזקת הבעל}
כב/ל נוה צדק
כב/ל נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף קכז ע"ג, קכח ע"ב {מ"מ}
כב/ל נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רה-רז
כב/ל ס' התרומות עמ' קפד
כב/ל עטרת מרדכי (וינברג) דף ח ע"א {ממון שביד האשה - הבעל אוכל פירות}
כב/ל עטרת שלמה ח"א עמ' רא
כב/ל פד"ר ח"ג עמ' 192 {בחזקת הבעל}
כב/ל פד"ר ח"ט עמ' 141
כב/ל פותח שערים עמ' קצח
כב/ל פרי הארץ (מזרחי) ח"ב אהע"ז סי' ג (סה ע"א, סו ע"ג, סח ע"ג)
כב/ל קרית מלך
כב/ל שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קכח, ח"ג עמ' רנב
כב/ל שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קיד
כב/ל שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נג
כב/ל שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א עמ' שמב
כב/ל שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תנא
כב/ל שו"ת מהרלב"ח סי' נט
כב/ל שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רצד
כב/ל שו"ת מהרש"ם ח"א סי' לט
כב/ל שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' פט
כב/ל שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' יא
כב/ל שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' ב
כב/ל שו"ת רשב"ש עמ' תקה
כב/ל שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' מד, נו {נאמנת לומר "מתנה נתנו לי"}, עא, עג, קצז
כב/ל שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 262
כב/ל שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 140-141
כב/ל תורת אמת (תשסו) עמ' תשה
כב/ל תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' קמ
כב/לא אבני החושן סי' סב סעיף ב
כב/לא ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כד
כב/לא בית יעקב (מליסא) סי' פה ס"יב {מ"מ}
כב/לא בית מאיר (תשע) סי' פה ס"יב עמ' עג, עה-עו
כב/לא ברכת שלמה חו"מ עמ' פא-פב
כב/לא דברי חיים (אוירבך) אישות סי' ב ד"ה ותמה {מ"מ}
כב/לא דברי ריבות (תשעב) עמ' תמח
כב/לא חזו"א אהע"ז סי' עב ס"ק לא
כב/לא חזו"א על הרמב"ם
כב/לא חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 145, ח"ג עמ' 81
כב/לא יביע אומר ח"ה אהע"ז סי' יד אות ו {מ"מ}
כב/לא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' צא]
כב/לא משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' רמט
כב/לא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רלד {מ"מ}
כב/לא נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קפה, ח"ג עמ' רלד {מ"מ}
כב/לא עטרת מרדכי (וינברג) דף ח ע"א {נאמנות לומר שנתן לה}
כב/לא פד"ר ח"ט עמ' 141
כב/לא פד"ר חי"ז עמ' 42 {מ"מ - אינה מעיזה}
כב/לא קרית מלך
כב/לא שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' עא, עג, קצז
כב/לא שם טוב
כב/לב אבקת רוכל (תשעז) עמ' תעח
כב/לב אבקת רוכל סי' קסה עמ' תקלז
כב/לב אנצי"ת ע' גנב הע' 74
כב/לב בית יעקב (מליסא) סי' פו ס"ב {הגהמ"י}
כב/לב בשמים ראש סי' קג
כב/לב הרמב"ם כמחנך עמ' 23
כב/לב זכרון אהרן סי' יא מחודש ב
כב/לב חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 73
כב/לב חק לישראל שומרים עמ' 557, 1332-1330
כב/לב יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"ט
כב/לב יכין ובועז ח"א סי' קכח עמ' 335
כב/לב לב שמח דף צ ע"ד {הגהמ"י}
כב/לב מוריה גל' רט עמ' קי {הגהמ"י - קבל פקדון מעבד ומת}
כב/לב משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' מב
כב/לב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' כד
כב/לב נר יצחק (ארדיט) עמ' קכה {הגהמ"י}
כב/לב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קא
כב/לב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שכ
כב/לב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' מא
כב/לב שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 277
כב/לג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כד
כב/לג בית מאיר (תשע) סי' פה ס"יג עמ' עו
כב/לג ברור הלכה כתובות עט ע"א ציון ו
כב/לג חוקות הדיינים ח"ג עמ' רצב
כב/לג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שטו
כב/לג שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' רכד
כב/לג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 129
כב/לד אנצי"ת ע' בעל הע' 333
כב/לד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כב/לד בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' רמב
כב/לד ברור הלכה כתובות עט ע"ב ציון ד
כב/לד דברות משה ב"ב ח"ב סי' מד ענף ב
כב/לד חוקות הדיינים ח"ג עמ' רצג
כב/לד חזון יחזקאל כתובות פ"ו ה"ג
כב/לד משנה הלכות כתובות דף טו ע"ד
כב/לד משפטי עזיאל ח"ז עמ' תיז
כב/לד נרות אהרן
כב/לד פד"ר ח"ב עמ' 341
כב/לד שם טוב
כב/לד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 130
כב/לה אדני היד החזקה
כב/לה אור הישר [כתונת פסים יבמות דף יט ע"א]
כב/לה אנצי"ת ע' בעל הע' 352, 355-357
כב/לה בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קי {הוקרו נצ"ב המנהג שהם לאשה אם עושים מעין מלאכתם הראשונה}
כב/לה ברור הלכה יבמות סו ע"ב ציון א
כב/לה ברור הלכה כתובות פ ע"ב ציון א
כב/לה גושפנקא דמלכא
כב/לה הלכה למשה (אלבז) עמ' צז-צט
כב/לה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רל
כב/לה הרמב"ם והגאונים עמ' 125
כב/לה הרמב"ם כמחנך עמ' 196
כב/לה חוקות הדיינים ח"ג עמ' רצג
כב/לה יד המלך (לנדא)
כב/לה יכין ובועז ח"א סי' קכב עמ' 293, סי' קלו עמ' 469
כב/לה לב שלם [ב"ח אהע"ז דף נז ע"א, שו"ת מהר"י קארו דף לד ע"ב]
כב/לה משנת יעקב
כב/לה נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רה
כב/לה נר למאור (רבינוביץ) דף מז ע"ג
כב/לה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רכב, שכד, תמב
כב/לה פד"ר ח"ד עמ' 102
כב/לה פד"ר ח"ד עמ' 102
כב/לה פי' ר"א מן ההר יבמות סז ע"א
כב/לה פנים חדשות [מהר"י קארו ג]
כב/לה ר"י קארו - קובץ עמ' קסז
כב/לה ר"י ששפורטש עמ' 188, 353, 358, 368
כב/לה ריח שדה דף יג ע"א, ע"ד
כב/לה שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קי, קיב-קיד, קיח, קכו
כב/לה שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קא
כב/לה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' לט, קיט, ח"ב עמ' קטו, ח"ג עמ' סב, רכא
כב/לה שו"ת הריב"ש סי' ק, קד, עמ' כט, צא, צח, תפד
כב/לה שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תנ
כב/לה שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רכ
כב/לה שו"ת מהרלב"ח סי' נט
כב/לה שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' שפז
כב/לה שו"ת רשב"ש עמ' צג, קמו, שיט
כב/לה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 148
כב/לה תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג דף קג ע"ב {מ"מ}


כג/212 הלכות אישות פרק כג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כג/רה"פ יד פשוטה
כג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כג/רה"פ מעשה רקח
כג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כג/רה"פ פי' ר"י קאפח
כג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
כג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כג/רה"פ פרשת המלך
כג/רה"פ רמב"ם הערוך
כג/רה"פ רמב"ם לעם
כג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כג/א אבני ציון ח"א סי' סא אות ג {מל"מ}
כג/א אדני היד החזקה
כג/א אהל שם (ברודנא) ח"א סי' כט (נט ע"א) {מל"מ - סילוק לפני האירוסין}
כג/א אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף נה ע"ג {מל"מ}
כג/א אהלי אהרן ח"א סי' נא {מל"מ}
כג/א אומר לציון סי' קע
כג/א אור גדול דף קכו ע"ב, קכז ע"ב
כג/א אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' קב, דברי ריבות סי' שלט, עי' הל' נחלות פ"ו ה"ח]
כג/א אור עולם (בלומנפלד) דף נג ע"ב {מל"מ}
כג/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 601 {מל"מ}
כג/א אורים גדולים (ריינס) דף נד ע"א {מל"מ}
כג/א איים בים כתובות סי' לז אות ט {משנה למלך (ד"ה וראיתי להר"ן)}
כג/א אמרי בינה (אש) דף צט ע"ד {מל"מ בשם פ"מ, מ"מ - קניין בנשואה}
כג/א אמרי דוד (שליסל) מצוה נז אות ב, דף מו ע"א {מל"מ}
כג/א אמרי משה (פודהורצר) עמ' קמב
כג/א אמרי משה (פודהייצר, תשנה) עמ' קכא {מל"מ}
כג/א אמרי משפט ח"א עמ' פד
כג/א אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 343, 350, 351, 358, 359 {מל"מ}
כג/א ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כה
כג/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ק
כג/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שפה {מל"מ}
כג/א בד קודש (דאנון)
כג/א בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף לו ע"ג {מל"מ}
כג/א בית אהרן (קארטשין) עמ' רלז {מל"מ}
כג/א בית אהרן וישראל גל' א עמ' נ {מל"מ - סילוק לנכסים שנפלו אחרי הסילוק}, גל' טו עמ' ק {מל"מ}, גל' לא עמ' קיז-קיח {מל"מ}
כג/א בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' כ {מל"מ - סילוק מזכות גואל לגאול שדה אחוזה}
כג/א בית זבול ח"ג סי' נה {מל"מ}
כג/א בית מאיר (תשע) סי' צב ס"א עמ' קמג {מל"מ ד"ה ומיהו}, קמד
כג/א ביתאל ח"א דף נא ע"א
כג/א בכורי גשן סי' יז ענף ד {מל"מ ד"ה והנה אם נאמר}
כג/א בן יאיר עושה חיל חו"מ סי' ג (קצד ע"א, קצו ע"ב) {קנין מועיל כרש"י}
כג/א בן ידיד הל' זכיה פ"ג (מז ע"ג-ע"ד) {מל"מ - מחילה על חזקה}
כג/א בני בנימין (נבון) חו"מ דף לג ע"ג
כג/א ברור הלכה כתובות פג ע"א ציון א, ו, ח
כג/א ברכות חיים ח"ב עמ' קכח {מל"מ}
כג/א בתי כהונה - בית דין דף לו ע"ד {האשה שהתנית}
כג/א גדולי שמואל כתובות דף פג {מל"מ}
כג/א גידולי שמואל כתובות פג ע"א ד"ה הכותב {מל"מ - נכסים שנפלו לפני הנישואין אחרי הסילוק} וד"ה ומתורץ {מל"מ - לשון מחילה על נכסי אשתו}
כג/א דברות משה ב"ב ח"ב סי' מד ענף ה {מל"מ}
כג/א דברות משה ב"ב ח"ב ענף ג עמ' קלא, ענף ה עמ' קלז {מל"מ ד"ה עוד צידד}
כג/א דברי אמת (תשעט) עמ' שלו {מגיד משנה, אע"ג דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אדם מתנה בדשלב"ל}
כג/א דברי חיים (אוירבך) קידושין סי' כג ד"ה אבל {מל"מ}
כג/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' רפ {מל"מ}
כג/א דברי משה (מזרחי) עמ' רסג {מל"מ}
כג/א דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ח סעיף כ עמ' קו
כג/א דרך ישרה ח"א עמ' קטו
כג/א דרך עץ החיים (אלגזי) דף טו ע"א {מל"מ}
כג/א הגהות חבר בן חיים
כג/א הגהות על ס' בני אהובה (סו"ס גור אריה, תש"ג) {בני אהובה}
כג/א הגהות רימ"א {כ"מ}
כג/א החזקה במשפט העברי עמ' 259 {מל"מ}
כג/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שצה
כג/א זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' ס {מל"מ}
כג/א חוות יאיר (תשנז) עמ' קמה, קנד
כג/א חוות יאיר סי' מז, נא
כג/א חוקות הדיינים ח"ג עמ' נה {מל"מ}, שכד
כג/א חזו"א אהע"ז סי' עא ס"ק ח, סי' עז ס"ק י, יב
כג/א חזו"א על הרמב"ם
כג/א חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 196 {מל"מ}
כג/א חי' חתם סופר
כג/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רכט, רלג
כג/א חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' מט {מל"מ}, נשים עמ' קטז
כג/א חלק יעקב (אלבעלי) דף עד ע"ב
כג/א יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקלו, תקצ-תקצא
כג/א יגל יעקב (גוטליב) חו"מ סי' י עמ' כג {מל"מ - לשון "דין ודברים אין לי" עדיף מלשון מחילה}
כג/א יד ישראל ח"ב
כג/א יד מלך (מן) הל' חובל פ"ה הי"א {מל"מ ד"ה וראיתי לר"ן}
כג/א יכין ובועז ח"א סי' מב
כג/א יעלת חן עמ' קפט, קצב {מל"מ}, ר, רג-רד
כג/א יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קצט {מל"מ}
כג/א כבוד הלבנון דף מה ע"ג {מל"מ}
כג/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קלז {מל"מ}
כג/א כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף סד ע"ד, ח"ב דף מו ע"א {מל"מ}
כג/א לב שלם [בתי כהונה (תצו) בית דין דף נו ע"ד, קרבן העדה (דפוס ראשון) כתובות ל ע"ג]
כג/א לבב דוד
כג/א לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נז אות טו
כג/א לדוד עד עולם עמ' 107 {לפני אירוסין}, 113 {מל"מ - לפני אירוסין}
כג/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' לו ע"ב, קכז ע"ב
כג/א לחם רב (בוטון) סי' יב
כג/א מאור למלך כתובות עמ' ריז {מל"מ}
כג/א מבוא למשנה תורה עמ' 100
כג/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף יט ע"א {מ"מ}
כג/א מחנה יוסף סוטה עמ' צא
כג/א מנוחת אשר ח"א דף כב ע"ד {סילוק מדשלבל"ע}
כג/א מנוחת משה דף יז ע"ב {מל"מ}
כג/א מצות כהונה (יצחקי) סי' לז (כח ע"ד) {קנין}
כג/א משנה הלכות כתובות דף כז ע"ג {מל"מ}
כג/א משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' קעא-קעב, רטו-רטז, וזרעים ח"א עמ' רטו-רטז
כג/א משנת יעקב משפטים עמ' יד, רס
כג/א משנת ר' אהרן כתובות עמ' שצז {מל"מ}
כג/א נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקנז {מל"מ}
כג/א נר למאור (רבינוביץ) דף נה ע"א {מל"מ}
כג/א נתיבות המשפט סי' רט ס"ק ו {מל"מ}
כג/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' קמז
כג/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' קמט {מל"מ}
כג/א עורה שחר דף כה ע"ד {מל"מ}
כג/א עזר משפט עמ' קפה-קפו {מל"מ}
כג/א עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קב-קג
כג/א עמק המלך (לבוב)
כג/א ערך שי חו"מ סי' פח סעיף ז, סי' ת סעיף ב {מל"מ}
כג/א פד"ר חי"ב עמ' 303 {מל"מ}
כג/א פורת יוסף (שלופר) דף א ע"ב
כג/א פני אברהם (שפירא) עמ' נה {מל"מ}
כג/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תרמ
כג/א פסקי דין ירושלים חי"ג עמ' תקד
כג/א פעמוני זהב סי' רלו סעיף א, ג {מל"מ}
כג/א פרשת המלך הל' אישות פי"ב ה"ט (מ ע"א)
כג/א פתחי שערים דף נה ע"ב {מל"מ}, נז ע"ג {מל"מ}
כג/א צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' קכח {מל"מ - קושיית ראנ"ח}, קכט {בני אהובה}
כג/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מט אות ז
כג/א קדושת יו"ט (אלגזי) דף ט ע"ב {מל"מ}
כג/א קונטרסי שעורים קדושין שעור טז אות ב, ב"מ שעור יג אות ה {מל"מ}
כג/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' עב {מל"מ}, עט {מל"מ}
כג/א ר"י ששפורטש עמ' 380
כג/א רועי ישראל ח"ג סי' ג דף יד ע"ד {מל"מ - מחילה בדבר מסוים}, טו ע"א-ע"ב {קנין בסתם}
כג/א שבט בנימין סי' רכא דף פא ע"א {מל"מ - במוכר ביתו לגוי}
כג/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' שד אות א
כג/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' כח
כג/א שו"ת הרד"ם חו"מ סי' יא (ד"ה וא"ל) {מל"מ}
כג/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רנד
כג/א שו"ת רשב"ש עמ' רסב
כג/א שואל ומשיב מהדו"ג ח"א סי' עח {מל"מ - מחילת ירושה דאורייתא}
כג/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' רנא {מל"מ}
כג/א שם טוב
כג/א שם יוסף (אליקים)
כג/א שם עולם (רבין) ח"א עמ' ח {מל"מ}
כג/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כט אות ז {מ"מ}
כג/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קמח {מל"מ}
כג/א שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' יד {מל"מ ד"ה העולה}
כג/א שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' פח {מל"מ ד"ה וראיתי}, קב {מל"מ ד"ה האשה}
כג/א שערי חיים (ס' המקח) דף כח ע"א {כ"מ}
כג/א שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות יב
כג/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 93
כג/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף יב ע"ד {מל"מ}
כג/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' נג, סא {מל"מ}
כג/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 155-156
כג/א שרגא בטהרה עמ' קעה {מל"מ - אם מכר הגוי לאחר}
כג/א תורת חסד (פרחיא) סי' רכח, דף קנח ע"ג, קנט ע"א
כג/ב אדני היד החזקה
כג/ב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כה
כג/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כג/ב בית אהרן וישראל גל' לב עמ' קטז {דין ודברים אין לי בנכסייך - האם אוכל פירות}
כג/ב ביתאל ח"א דף נא ע"ב {מל"מ}
כג/ב ברור הלכה כתובות פג ע"א ציון א, ח
כג/ב בריכות מים דף קיד ע"ב {מל"מ}
כג/ב ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' צו
כג/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' תס, תקכג
כג/ב הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 90
כג/ב ויקרא אברהם חו"מ סי' לט (עה ע"ב)
כג/ב חוקות הדיינים ח"ג עמ' שכו
כג/ב חי' כתב סופר נזיקין עמ' קח
כג/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רכט
כג/ב יעלת חן עמ' רט
כג/ב ישועות יעקב נשים עמ' שכב
כג/ב כנפי נשרים
כג/ב לב שלם [ב"ח אהע"ז דף סג ע"ג]
כג/ב לשון למודים חו"מ דף כד ע"ג {מ"מ}
כג/ב מראה הפנים כתובות נא ע"ב
כג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
כג/ב משיב משפט עמ' שעז
כג/ב נטעי נעמנים (רבינוביץ) חו"מ סי' לה {קנו מידו}
כג/ב עבודת הגרשוני עמ' שצח
כג/ב עטרת שמואל כתובות עמ' שח-שט
כג/ב עמק המלך (לבוב)
כג/ב פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 166
כג/ב פרשת המלך הל' אישות פי"ב ה"ט (מ ע"א)
כג/ב שו"ת הרדב"ז סי' אלף רח, אלף רסא
כג/ב שו"ת הרדב"ז סי' אלף רח, אלף רסא
כג/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תנג
כג/ב שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' תכב
כג/ב שירת דוד כתובות עמ' רעז
כג/ב שם טוב
כג/ב שם משמעון (שטרן) דף כ ע"ב-ע"ד {בארוסה מועיל "דין ודברים אין לי בנכסייך"}
כג/ב שמש ומגן חו"מ סי' ח {עשו קנין}
כג/ב שערי זיו ח"א דף קיז ע"ג, קיט ע"ג
כג/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 155, 156, 159
כג/ב שרידי אש ח"א עמ' תקיח
כג/ג אבי עזרי ח"א
כג/ג אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' נה {מ"מ}
כג/ג אוריתא טו עמ' רמג
כג/ג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כה
כג/ג בית אהרן וישראל גל' לב עמ' קטז-קיז {כופים אותה לקנות קרקע עם דמי הפירות}
כג/ג בית יעקב (מליסא) כתובות פג ע"ב ד"ה בגמ'
כג/ג בית מאיר (תשע) סי' צב ס"ד עמ' קמב, קמו
כג/ג ברור הלכה כתובות פג ע"א ציון ב
כג/ג ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' צז
כג/ג גדולי שמואל כתובות דף פג
כג/ג חדות יעקב דף כג ע"א
כג/ג חזו"א על הרמב"ם
כג/ג חזון יחזקאל כתובות פ"ט ה"ג
כג/ג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קיג-קיד
כג/ג חסדי דוד ח"ג עמ' קסג
כג/ג יעלת חן עמ' רז, רטז
כג/ג לב שלם [שטמ"ק כתובות דף צה ע"ב בדפי הספר]
כג/ג לבב דוד
כג/ג לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נז אות יד
כג/ג מנחת עני (תקמז) דף לט ע"ג-ע"ד {קונים בפירות קרקע}
כג/ג מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' צב ס"ק יא]
כג/ג מראה הפנים כתובות נב ע"א
כג/ג משנת יעקב
כג/ג נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' לח אות ה
כג/ג עטרת ישראל עמ' קסב
כג/ג עמק המלך (לבוב)
כג/ג צפנת פענח (השמטות דף קיב ע"א)
כג/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' רנה
כג/ג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רז
כג/ג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קלו
כג/ג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קפט-קצ, קצד, ר
כג/ג שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 265
כג/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 158
כג/ג תורה לשמה (תשעג) עמ' שעה {מ"מ}
כג/ג תורת המשפט ח"א עמ' 320
כג/ג תפארת אריה עמ' קלה-קלז
כג/ג תפארת מנחם
כג/ד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות כה
כג/ד בית אהרן וישראל גל' א עמ' נא {סילק עצמו רק מפירות, לא מירושה}
כג/ד ברור הלכה כתובות פג ע"א ציון ב
כג/ד דברות משה ב"ק ח"ב סי' סא ענף ד-ה
כג/ד יעלת חן עמ' רח
כג/ד מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' קנ]
כג/ד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קפט-קצ, קצד-קצה
כג/ד שער יהושע ח"ב עמ' שלא
כג/ד תורה לשמה (תשעג) עמ' שעה {מ"מ}
כג/ה אור הישר [דברי ריבות סי' פה, קנא,