Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

גירושין

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יגא/215 הלכות גירושין פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אדני היד החזקה
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ עין מאיר
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' יב
א/א אבן ציון עמ' תיג
א/א אבני נועם ח"ב עמ' רטז
א/א אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קסח {שעה"מ}
א/א אהל חייא עמ' שטו
א/א אהל יצחק גיטין עמ' תפב, תשסב, תשצא-תשצב, תתכח
א/א אהלי שם (גנצפריד, תשעז) עמ' לח
א/א אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' כט אות ב, סי' סב אות נה]
א/א אם המלך עמ' מ
א/א אמונת יהושע עמ' קמא {או"ש}
א/א אמרי נפתלי ח"ב עמ' שכד {שעה"מ}
א/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כג אות א
א/א אמרי שפר (סגל) עמ' קד {מנין המצוות - גירושין - מצוה}
א/א אנצי"ת ע' גט הע' 12, 16, 19, 21, 569, 887, ע' גלוי דעת הע' 114 {שעה"מ}, ע' גרושין הע' 10, 16, 17, 24, 26
א/א אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 101
א/א אפיקי מגינים קידושין סי' פ
א/א ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 155
א/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' קסג
א/א באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קנג
א/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' לג, מח
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' עה
א/א בדבר מלך חי"ז עמ' כה {עשרה דברים הן עיקר הגירושין מן התורה ואלו הן שלא יגרש האיש אלא ברצונו וכו'}
א/א בחיר חיים
א/א בית אהרן (כהן) עמ' סח
א/א בית אהרן וישראל גל' מא עמ' פט, גל' סה עמ' מד {בכתב}
א/א בית אהרן וישראל גל' פח עמ' מג {ברצונו}
א/א בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' מט {שעה"מ}
א/א בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף כו ע"א
א/א בית יצחק (תשיד) עמ' 70
א/א ביתאל ח"ב דף נז ע"ד
א/א בן ידיד
א/א בנין אפרים עמ' ע
א/א בנין השטר עמ' קיח
א/א בעקבי הצאן עמ' קצז
א/א ברוך השם סי' יט
א/א ברור הלכה גיטין יט ע"ב ציון י {או"ש}, כד ע"א ציון ד, פח ע"ב ציון א {לרצונו}
א/א ברכות חיים ח"ב עמ' קב
א/א ברכות שמים מכות פ"א אות קיג {צריכה שתדע שהוא מגרשה}
א/א גאון יעקב עמ' צח
א/א גבורת יהודה פסחים סי' לח ס"ק ד {מנין המצוות}
א/א גדולי שמואל גיטין דף יט ע"ב, כ ע"א-ע"ב {או"ש}
א/א גט מקושר (אלגזי) דף מו ע"ג, מח ע"ג, נ ע"ג
א/א גט מקושר (אלגזי) עמ' קסה, קצו-קצז
א/א גט מקושר (צינץ) עמ' תשפג
א/א דברות אליהו ח"ד עמ' סח-סט {השמיט כתיבת שמות}, ע {או"ש}
א/א דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' צו
א/א דברי אמת (תשעט) עמ' תקיג {אחד מעשרה דברים הצריכין בגט שיהיה ברצונו}
א/א דברי יציב אהע"ז עמ' רנו {דבר הכורת}
א/א דברי סופרים (תנש"א) עמ' מד
א/א דגל ראובן ח"ב סי' לד
א/א דרך ישרה ח"ב עמ' קיז
א/א הגהות אליעזר דף נח ע"ג {לח"מ}
א/א הגיור עמ' 320
א/א היכל יצחק אהע"ז ח"א סי' ד ס"ק ג {מ"ע לגרש בספר}
א/א הפרדס שנה כח חוב' ח עמ' 14 {בכתב}
א/א זאת ליעקב גיטין עמ' רמג
א/א זכר טוב עמ' יח
א/א זכר יצחק (תשח) עמ' סו
א/א זכר יצחק (תשן) עמ' סב, סה
א/א זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' קיד {שעה"מ}
א/א חזון יחזקאל גיטין פ"ב ה"ז, פ"ו ה"ט
א/א חי' הגר"ח החדש עמ' רפו, שח
א/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שצג
א/א חי' מרן הגרי"מ עמ' קח
א/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' רפב
א/א יבול היובלות עמ' 228
א/א יד המלך (פלומבו)
א/א יוסף את אחיו עמ' קסו {חתימה מדרבנן - נ"מ לשינוי סדר החתימות הנהוג}
א/א ישא מדברותיך קדושין עמ' צא {בכתב}
א/א כל בו ח"ה עמ' קנט, קסג, קסה
א/א כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' קצט
א/א לב ים גיטין עמ' לה {כתב זה נקרא גט - בלי חתימה}
א/א לבב דוד
א/א להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קד
א/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 30
א/א לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קעג, רכח
א/א מאור למלך גיטין עמ' קמד
א/א מאור למלך קדושין עמ' יג, צה-צו
א/א מאורות הדף היומי ח"ו עמ' קנא
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 121, 231
א/א מחנה חיים ח"ד עמ' צט {כ"מ - ציצית}
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' כט אות א, סי' ל אות ה
א/א מחנה לויה (תשעד) עמ' שצ-שצא {שעה"מ}
א/א מחקרים במשה"ע עמ' 148
א/א מטה אפרים ח"ב
א/א מי באר (פסח) דף סה ע"א {השמיט משלחה וחוזרת}
א/א מילי דמרדכי
א/א מילי דקדושין עמ' רעב {שעה"מ - קידושין בלילה}, שט {לשמה הוא מעיקר הגירושין}
א/א מלואי אבן ח"ב עמ' קיט
א/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 85
א/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף נג ע"ג, ח"ג עמ' פט
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שמח {שעה"מ}
א/א מסורה ח"ו עמ' לו
א/א מצעדי גבר ב"מ סי' יח אות ב
א/א מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' לו אות א
א/א מצעדי גבר קדושין סי' ה ענף א אות ג
א/א מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/א מראה איש ח"ב עמ' סא
א/א משאת המלך (תשסז) עמ' צד, קנו {מנין המצוות}
א/א משאת המלך ח"ב סי' רלו עמ' קצג {בספר}
א/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' כא, קכח
א/א משכנות ידידיה עמ' עא {ברצונו}
א/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' כה-כו, נ-נב, ח"ב עמ' נז, קצב
א/א משנת יעקב קנין עמ' סח {ברצונו}
א/א משנת עזר ח"ב עמ' קעט
א/א משנת שמחה
א/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 289 {עדי מסירה כרתי}
א/א משפטי עזיאל ח"ה עמ' תח
א/א משרת משה (עטייה, השמטות)
א/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שד
א/א נועם ח"ט עמ' קכו
א/א נתיבות אדם ח"ב עמ' קנא {שעה"מ}
א/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' רעו
א/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' יא
א/א נתיבות שמואל דף א ע"ג {או"ש}
א/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' עט
א/א ס' גירושין לרשב"ח עמ' 86
א/א עומק הפשט ח"ב עמ' שלט
א/א עטרת מרדכי (וינברג) דף לג ע"ג {שעה"מ}
א/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קמא
א/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' נח-נט {או"ש}
א/א עין חיים ח"א עמ' מט {מצוה לגרש}
א/א עין חיים ח"ב עמ' כז
א/א עין יצחק ח"ב אהע"ז סי' סב אות נה {מצוה לגרש בשטר}
א/א עין יצחק תנינא ח"א עמ' קסד, ח"ב עמ' קעז
א/א עמק המלך (לבוב)
א/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרסו
א/א פני המלך (מזוז)
א/א פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שמז
א/א פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קמו
א/א פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' לב דף קיג ע"ד {דברים הפוסלים}
א/א צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' קכא {רצון}
א/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קעה אות ג, סי' רסז
א/א קהלות יעקב זבחים סי' ב
א/א קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קעד-קפא
א/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תשכז {או"ש}
א/א קול יעקב (שאול)
א/א קול מהיכל גל' ד (ניסן תשסו) עמ' שצז {או"ש}
א/א קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקס
א/א קונטרסי שעורים גיטין שעור י אות א, ג, שעור יא אות יג, קדושין שעור ג אות ב, שעור טו אות א
א/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' כ
א/א קרית מלך
א/א קרן פני משה ח"ב [יד מלאכי כללי הרב המגיד אות ה]
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שלז, שבועות ח"א עמ' קלז
א/א שו"ת אור שמח דף מב
א/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקנו
א/א שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רצח
א/א שולי האדרת גיטין עמ' כז, לח
א/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שס סעיף ג {שעה"מ}
א/א שחר אורך עמ' רסה {רצון}
א/א שמועות משה עמ' ד {מנין המצות}
א/א שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 154
א/א שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קמ {הכל מד"ס}
א/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' נה
א/א שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' עג
א/א שעורי עץ ארז שבת עמ' סח
א/א שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור ג אות ט
א/א שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות פז
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' לב
א/א שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 302
א/א שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 130, 153
א/א שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 130
א/א שער המלך כאן, וח"ב עמ' שמו
א/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' לג {לרצונו}
א/א שערי טהר ח"ו סי' פג אות א-ב, סי' פד אות ז
א/א שערי יצחק (תשיז) עמ' קיז {או"ש}
א/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 398
א/א שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' קג
א/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רס
א/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 122, 135
א/א תורת השליחות עמ' קנה, קפו {מל"מ}
א/א תורת יצחק ח"ב עמ' רלג, רנב
א/א תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' רפד, תפח
א/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' קצז
א/א תחומין ח"ז עמ' 243, ח"י עמ' 242, חי"א עמ' 235
א/א תחומין חכ"א עמ' 288
א/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' קנח, קסב {ברצונו}
א/ב אהלי תם עמ' רלא
א/ב אוצרות הרמב"ם
א/ב אור הישר [אור הישר יבמות קיב ע"ב]
א/ב אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' סב
א/ב אמרי בינה (אש) דף קמג ע"ד {מלמד שאינו מגרש אלא לרצונו}
א/ב אנצי"ת ע' גרושין הע' 10, 12, 31, 69
א/ב בית אהרן וישראל גל' מד עמ' ל, גל' סה עמ' מד {בכתב}
א/ב בית יצחק (תשיד) עמ' 70
א/ב בנין השטר עמ' מא
א/ב ברור הלכה יבמות קיב ע"ב ציון ד
א/ב ברית אברהם (פרנס) עמ' תלח
א/ב גביע הכסף ח"ג עמ' קג {טעם שמועילים בלי רצון האשה}
א/ב דברות אליהו ח"ד עמ' קיז {שנאמר אם לא תמצא}
א/ב דרך ישרה ח"ב עמ' קמה
א/ב הגיור עמ' 320
א/ב הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 4
א/ב המעמד האישי בישראל עמ' 106
א/ב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רח
א/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 182
א/ב זכר יצחק (תשח) עמ' צז
א/ב זכר יצחק (תשן) עמ' סב, צג, קמב, שמה
א/ב זכרון סופרים {ושלא ברצונה} [בגיטין דף מ"ט ע"ב ובכמה מקומות, ולא נמצא שם דרשה מיוחדת על זה, אלא דמשמע כן מפשטות הכתוב ונתן בידה ושלחה מביתו וגו', דמשמע על כרחה (ועיין רש"י גיטין דף ע"ז ע"א), ושו"ר בחי' פר"ח על אהע"ז סימן קי"ט ס"ו, אחר שהביא דברי הרשב"א בגיטין דף ע"ז סיים דושלחה מביתו בע"כ משמע וכנ"ל]
א/ב חזון יחזקאל גיטין פ"ב ה"ז
א/ב חי' חתם סופר
א/ב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שצג
א/ב כבודה של תורה א עמ' ב-ג
א/ב כפייה בגט עמ' קנו, רס
א/ב לב ים גיטין עמ' שסא, שסג {מקור שמגרש רק מרצונו}
א/ב לב שלם [מכתב מאליהו דף קכו ע"ד]
א/ב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מח אות ז {אם לא תמצא חן}
א/ב להורות נתן על התורה ח"א עמ' סו
א/ב לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' יז
א/ב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קעג, רכח
א/ב מבוא למשנה תורה עמ' 121
א/ב מוריה גל' עג עמ' רנז
א/ב מוריה גל' ריז עמ' סט {רצון הבעל}
א/ב מוריה יב גל' י עמ' רנז, רנט
א/ב מחקרים במשה"ע עמ' 148
א/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 85
א/ב משך חכמה דברים פכ"ד פס' א
א/ב משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' קס {הגהמ"י}
א/ב משנת יעקב נשים ח"א עמ' נ-נב, קצא, ח"ב עמ' נז
א/ב משנת יעקב קנין עמ' סח
א/ב משנת משה קידושין עמ' קטו
א/ב משנת עזר ח"ב עמ' רי
א/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' לב
א/ב משפטי עזיאל ח"ה עמ' תח
א/ב נועם ח"ג עמ' קסח {לרצונו}
א/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' פב
א/ב ס' הנייר עמ' קפא
א/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רנז, רנט
א/ב סיני ס' יובל (תשיח) עמ' שצג
א/ב סיני ס' יובל עמ' שצג
א/ב עומק הפשט ח"ב עמ' שלט
א/ב עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 130
א/ב פנת יקרת (תשנד) סי' צה אות א
א/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' כח, תד
א/ב פרי אליהו ח"א סי' ל
א/ב פרי השדה נדרים עמ' כא
א/ב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קצו
א/ב קול יעקב (שאול)
א/ב קונטרסי שעורים קדושין שעור טו אות א
א/ב קרית מלך
א/ב רשימות לב גיטין סי' ד אות טז
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שלז
א/ב שו"ת מהרלב"ח סי' קכד
א/ב שו"ת רשב"ש עמ' שמג
א/ב שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 154
א/ב שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' עג
א/ב שעורי עץ ארז שבת עמ' סח
א/ב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' לג {לרצונו}
א/ב שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' יט
א/ב תבואת יקב (פרידמן) עמ' קלא {מרצונו}
א/ב תורת השליחות עמ' קנה, קצז
א/ב תורת יצחק ח"ב עמ' רנב
א/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שנ
א/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שנד {מוציא רק לרצונו שנאמר והיה אם לא תמצא חן}
א/ב תחומין חכ"א עמ' 288
א/ב תמורות במעמד האשה במשפט העברי עמ' 162
א/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' קנט {מרצונו}
א/ב תשורת שי מהדו"ק סי' תקח
א/ג אגודות אזוב מדברי דף פו ע"ד {לשמה}
א/ג אדרת אליהו (ראם) עמ' ריז
א/ג אהל יצחק גיטין עמ' תרמה-תרמו
א/ג אנצי"ת ע' גט הע' 15, 18, 20, ע' גרושין הע' 12, 16
א/ג בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף מב ע"ב
א/ג גט מקושר (צינץ) עמ' תרמז
א/ג דברות משה קידושין סי' כג הערה נ
א/ג דרכי משה ח"ב שמעתתא ו פ' יז
א/ג הארת ירוחם קדושין ח"ב דף עט ע"ב
א/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 181, 182
א/ג חזון יחזקאל גיטין פ"ב ה"ו וה"ז
א/ג חק לישראל שליחות עמ' 200
א/ג להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קכו
א/ג מחזיק ברכה סי' שמ אות ב {בכתב}
א/ג מלואי אבן ח"ד עמ' נב
א/ג מנחה לאהרן (וולף) עמ' 85
א/ג משארית יעקב עמ' ו
א/ג משאת המלך ח"ב סי' רלו עמ' קצג {בכתב}
א/ג משנת יעקב נזיקין עמ' ריג
א/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' כח-כט, ח"ב עמ' פח, קצב, קדושה עמ' שצב
א/ג נועם ח"ט עמ' ד, לז, קכה
א/ג נחל איתן
א/ג ס' הנייר עמ' קעד
א/ג עמק המלך (לבוב)
א/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' עה
א/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפ
א/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רפג {שעה"מ}
א/ג קרית מלך
א/ג שעורי עץ ארז שבת עמ' סח
א/ג תורת יצחק ח"ב עמ' רלט
א/ג תחומין חכ"א עמ' 288
א/ד אהלי יהודה (הכהן) דף קז ע"ב
א/ד אור שמח
א/ד אמרי איש עמ' רב-רג {לא הזכיר ודן}
א/ד אנצי"ת ע' גט הע' 885 {לח"מ}, 1345
א/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 258
א/ד בית אהרן (כהן)
א/ד ביתאל ח"ב דף נז ע"ד
א/ד ברור הלכה גיטין יט ע"ב ציון י, פה ע"א ציון מ, קדושין ה ע"ב ציון ו, ו ע"א ציון ט
א/ד גאון יעקב עמ' צז-צח, ק
א/ד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף קא ע"ד, קג ע"א
א/ד גט מקושר (אלגזי) עמ' קפא-קפד, קצז
א/ד גט מקושר (צינץ) עמ' תרמז
א/ד דברות משה קידושין סי' כג הערה מט-נ
א/ד דברי אמת (תשעט) עמ' תקכד {ושאר הדברים כגון הזמן וחתימת העדים מדברי סופרים, לח"מ - דעת הרמב"ם דשמו ושמה בגט מדרבנן}
א/ד דרכי משה ח"ב שמעתתא ו פי"ז
א/ד הר המלך ח"ח עמ' לה-לו
א/ד חיי עמרם עמ' קיג, קטו-קטז
א/ד יד דוד ח"א דף לח
א/ד ידבר שלום ח"ב עמ' קלב
א/ד יורו משפטיך ליעקב סי' עו
א/ד ישא מדברותיך קדושין עמ' צא-צב {איני אשתך}
א/ד ישועות יעקב נשים עמ' תרנח
א/ד כל בו ח"ה עמ' קסז
א/ד כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קיג {לח"מ}
א/ד לב איש עמ' שפח
א/ד לב שלם [שו"ת מהר"י לבית הלוי סי' קו דף קעט ע"ג]
א/ד להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קכו
א/ד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' כו
א/ד מאור למלך גיטין עמ' קמד {לח"מ}
א/ד מאור למלך נדרים עמ' לד-לה {שעה"מ}
א/ד מחקרי ארץ ח"ד אה"ע סי' ח
א/ד מטה אפרים ח"ב
א/ד מילי דקדושין עמ' קעא {כתב לה איני בעלך - א"צ אמירה}
א/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קסט
א/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' פט
א/ד מעין חיים ח"א עמ' לא
א/ד מעיני המים
א/ד מעשה נסים (הכהן)
א/ד מפענח צפונות עמ' 233
א/ד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קכט]
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ד משאת המלך ח"ב סי' רלו עמ' קצד {גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם}
א/ד משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' מה-מז
א/ד משנה הלכות גיטין סי' ז עמ' ח {הרי את מותרת לכל אדם}
א/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קיד
א/ד משנת ר' אהרן נדרים עמ' צ
א/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קנב, רעו
א/ד נועם ח"ט עמ' יז-יח, נב, צד, קכה, קנב, קפה
א/ד נחל איתן
א/ד נחלת יצחק קידושין סי' יא
א/ד ס' הנייר עמ' קעד
א/ד עמק המלך (לבוב)
א/ד פנים חדשות [מהר"י לוי קו]
א/ד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' תיד
א/ד קהלות יעקב נדרים סי' מ
א/ד קובץ ביאורים (שפירא)
א/ד קול יעקב (שאול)
א/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור ט אות ג
א/ד קרית מלך
א/ד ריח שדה - דרושים דף כ ע"ג
א/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקצח
א/ד שו"ת הרשב"א מכ"י סי' רח
א/ד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעח
א/ד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תק, תקג
א/ד שו"ת מהרשי"ק עמ' ה, ח
א/ד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעח
א/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קב
א/ד שער המלך ח"א עמ' תקיח
א/ד שערי מאיר עמ' פז
א/ד תבואת שמש
א/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תקצד
א/ד תחומין חי"א עמ' 239
א/ד תפארת מנחם
א/ד תשורת שי מהדו"ת סי' י {לח"מ}
א/ה אוריתא טו עמ' רס
א/ה אנצי"ת ע' גרושה הע' 14, 50
א/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צז {מ"מ}
א/ה בית אהרן (קארטשין) עמ' טז
א/ה ביתאל ח"ב דף נז ע"ד, סג ע"ד
א/ה הגהות אליעזר דף נח ע"ג-ע"ד
א/ה הגהות חבר בן חיים
א/ה העמק דבר דברים פכ"ד פסוק א
א/ה הרמב"ם - שמרנות עמ' 259
א/ה זכר יצחק (תשן) עמ' סח, רנ
א/ה חי' חתם סופר
א/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רפז
א/ה ט' פרקים לרמב"ם
א/ה כפי אהרן (זס') קמא עמ' קלו
א/ה לבב דוד
א/ה לקוטי שיחות חל"ט עמ' 30
א/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' לו אות ג
א/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קסו
א/ה מקנת חיים עמ' פח
א/ה מרגליות הים סנהדרין נח ע"ב אות יב {גירש ולא הוציאה מביתו}
א/ה משאת המלך (תשסז) עמ' צד {משיגיע לידה}
א/ה משה ידבר (תשעו) עמ' קלח
א/ה נועם ח"ט עמ' סו
א/ה עזר משפט עמ' רב
א/ה ערך כסף עמ' נג
א/ה פד"ר ח"ז עמ' 51
א/ה פרי אליהו ח"א סי' ל
א/ה קרית מלך
א/ה שופרא דשטרא שער ה פ"ח, פ"ט, פי"א
א/ה שמחת עולם (לגו)
א/ה שעורי עץ ארז שבת עמ' סח-ע
א/ה שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 13
א/ה שערי מאיר (קפלן) ח"ב עמ' רמו
א/ה תשובה שלמה אהע"ז סי' יח
א/ו אהל יצחק גיטין עמ' תקפא
א/ו אהלי יהודה (הכהן)
א/ו אוצמפה"ת ב"מ כו ע"א הע' 41 {או"ש}
א/ו אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 140 {דרך המלך (רבי)}
א/ו אור הישר [אור זרוע ח"א סי' תשיח-תשיט]
א/ו אמונת יהושע עמ' ריג {או"ש}
א/ו אמר יוסף (אלקלעי)
א/ו אנצי"ת ע' גט הע' 23, 298, 393, 398, 401
א/ו אש תמיד עמ' תיב
א/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) גיטין סי' כא אות א {או"ש}
א/ו בד קודש ח"א דף מח ע"ג {דבר העומד ליבצר}
א/ו בית אהרן (כהן) עמ' עב
א/ו בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 76
א/ו ברור הלכה גיטין יט ע"א ציון ב {או"ש}, כא ע"ב ציון א, ז
א/ו ברכות חיים ח"א עמ' נג
א/ו גדולי שמואל גיטין דף יט ע"א, כ ע"ב, כא ע"א-ע"ב, כב ע"א, קידושין דף ב ע"א, ב"ב דף ה ע"א, פז ע"א {או"ש}
א/ו גט מקושר (צינץ) עמ' תמט {מ"מ}
א/ו דברי יחזקאל (מישור) עמ' שמב
א/ו דברי יחזקאל (תרצה) דף קיא ע"א {מ"מ}
א/ו דגל ראובן ח"ב סי' לד
א/ו דרך המלך (רבי)
א/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' לב
א/ו זכות יצחק עמ' שפט
א/ו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קפא
א/ו חד וחלק ח"ב דף כב ע"ב
א/ו חזון יחזקאל קידושין במילואים
א/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' צח
א/ו חי' מרן הגרי"מ עמ' קח, קיא
א/ו יד סופר עמ' קפא
א/ו יעלה הד"ס עמ' א
א/ו כל בו ח"ה עמ' קסז
א/ו מאור למלך קדושין עמ' ז {או"ש}
א/ו מילי דאורייתא עמ' מו
א/ו מלואי אבן ח"ד עמ' צה
א/ו מנוחת אליהו ח"א
א/ו מעדני שמואל עמ' קכב {או"ש}
א/ו מקנת חיים עמ' צו {או"ש}
א/ו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קלב
א/ו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמא {או"ש}, נשים ח"א עמ' כו {או"ש}
א/ו משפטי עזיאל ח"ה עמ' שסא
א/ו נועם ח"א עמ' כב
א/ו נר דוד ח"ב עמ' קפ {מ"מ}
א/ו סדר הגט (מרגלית) - סדר הגט הקצר סי' ד הגהה א, סי' סו {הגהמ"י}
א/ו עולת איש (אלישר) דף יג ע"ד {מחובר}
א/ו עומק הפשט ח"ב עמ' שמ
א/ו עליות אריה עמ' קפב {שעה"מ}
א/ו עמק המלך (לבוב)
א/ו פני משה (שלז')
א/ו פרי אליהו ח"א סי' ל
א/ו קהלות יעקב גיטין סי' טז ס"ק ז
א/ו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' פב
א/ו קונטרסי שעורים ב"ב דף 86
א/ו קונטרסי שעורים גיטין שעור י אות ד, י, יב, הערה 1
א/ו קרית מלך רב
א/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' שמד
א/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תלה
א/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' רמו
א/ו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רעא
א/ו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קמג {או"ש}
א/ו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' צט {או"ש}
א/ו שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות פז
א/ו שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 172
א/ו שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 127
א/ו שערי יצחק (תשיז) עמ' קיח {או"ש}
א/ו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תמא, תנג
א/ו תפארת בחורים פאה עמ' רסג {או"ש}
א/ז אבי עזרי ח"א
א/ז אנצי"ת ע' גט הע' 393
א/ז בחיר חיים
א/ז בית זבול ח"ב סי' לו אות ה {מל"מ}
א/ז בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף יד ע"ב
א/ז ביתאל ח"ב דף סג ע"ג
א/ז ברור הלכה גיטין כא ע"ב ציון ה, ז, כב ע"ב ציון ד
א/ז גט מקושר (צינץ) עמ' תקעב, תקפז
א/ז דברות משה גיטין עמ' רסו
א/ז דרך המלך (רבי)
א/ז הר המלך ח"ה עמ' נו
א/ז זכות יצחק עמ' שצ-שצב
א/ז זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קנה
א/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין כא ע"ב]
א/ז חי' עזיאל
א/ז חי' ר' שמואל גיטין עמ' ל
א/ז חק המלך יבמות עמ' קפב
א/ז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תנג-תנד {אבי עזרי}
א/ז יד דוד ח"א דף לח
א/ז כתב סופר אהע"ז סי' סו ד"ה היוצא {כתב הטופס במחובר ותלשו ואחר כך כתב שם האיש רשם האשה והזמן והרי את מותרת לכל אדם וחתמר ונתנו לה כשר}
א/ז לב שלם [בני יעקב דף קלו ע"א]
א/ז לחם יהודה
א/ז לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' י ס"ק ד
א/ז לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' כו
א/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ז משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קלא-קלג
א/ז משנת ר' אהרן גיטין עמ' פג
א/ז משנת ר' אהרן כתובות עמ' תל
א/ז עומק הפשט ח"ב עמ' שמא
א/ז עמק המלך (לבוב)
א/ז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קמו, קנב
א/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקנו
א/ז שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור ה אות ד
א/ז שער המלך ח"א עמ' תקמו
א/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 153
א/ז תורת יצחק ח"ב עמ' רלג
א/ח אמרות טהורות (ישראל) דף קנב ע"ב
א/ח אנצי"ת ע' גט הע' 420, 421, 433, 434
א/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' קפז {לח"מ}
א/ח ביתאל ח"ב דף נז ע"ד
א/ח ברור הלכה גיטין כא ע"ב ציון ח, ט
א/ח גאון יעקב עמ' צה
א/ח הר המלך ח"ד עמ' לא
א/ח לבב דוד
א/ח משאת המלך (אדרי)
א/ח סידורא דפת עמ' עו
א/ח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תלה
א/ח שפתי דעת ח"א עמ' קמה
א/ט אבן ישראל (פישר)
א/ט אהל יצחק גיטין עמ' תתמח-תתמט
א/ט אהליך יעקב גיטין סי' טו ס' ב
א/ט אור גדול סי' ט, דף ע ע"א
א/ט אחר האסף עמ' תו
א/ט אנצי"ת ע' גרושין הע' 24, 200, 203, 207, 223, 225, 226
א/ט ארזא דבי רב קידושין עמ' עח
א/ט באורי סוגיות (הוניגסברג) גיטין סי' מג אות א
א/ט בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף מב ע"א
א/ט בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' כה אות א, סי' ג הערה 3, סי' לג אות א, ד
א/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רלו
א/ט ביתאל ח"ב דף נח ע"א, סד ע"ב
א/ט בנין שלמה (רבינ') סי' כז-כח
א/ט ברוך השם סי' כ
א/ט ברור הלכה גיטין עח ע"א ציון ד, ה
א/ט גוילין נצולין עמ' קמג
א/ט גט מקושר (אלגזי) עמ' שי
א/ט גט מקושר (צינץ) עמ' תרמד
א/ט דרך ישרה ח"ב עמ' קיז
א/ט דרכי חושן ח"ג עמ' קנו {לח"מ}
א/ט הגהות חבר בן חיים
א/ט המעמד האישי בישראל עמ' 105
א/ט הפרדס שנה כח חוב' ח עמ' 14
א/ט זאת ליעקב גיטין עמ' רמג-רמד
א/ט זכר יצחק (תשן) עמ' צג
א/ט חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ח ס"ק כב
א/ט חזון יחזקאל גיטין פ"ו ה"ט
א/ט חי' חתם סופר
א/ט חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שנה, שנח, שסז
א/ט חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' סה
א/ט ט' פרקים לרמב"ם
א/ט יד דוד ח"א דף לז
א/ט ימין המלך הל' עבדים פ"ד ה"ח
א/ט יצחק ירנן
א/ט ישועות יעקב נשים עמ' תריג
א/ט ישרי לב עמ' נד
א/ט כל בו ח"ה עמ' קסח
א/ט כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף צח ע"ג
א/ט כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיג ע"ב
א/ט כתב סופר אהע"ז סי' לח ד"ה אבל יש {לח"מ - אין צריך ליטול ממנה דשם אמר לפקדון}
א/ט כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' ר
א/ט לב מרפא דף סו ע"ג
א/ט לבב דוד
א/ט להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קלה ע"א, חי"ב עמ' קכו
א/ט מאור למלך קדושין עמ' נג
א/ט מחנה חיים ח"ד עמ' קב {מל"מ - על הספרי}
א/ט מילי דקדושין עמ' קלד {בתורת ספר כריתות}
א/ט מנחת משה (קרויס) עמ' סג {אמירת "הרי זה גיטך" בשעת גירושין}
א/ט מעיני המים
א/ט מראה הפנים גיטין מה ע"ב
א/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קכה
א/ט משנת ר' אהרן גיטין עמ' עג, קכז
א/ט משרת משה (נבר)
א/ט נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' יז {לח"מ}
א/ט נועם התלמוד קידושין עמ' יח-יט {רק מדרבנן צריך לומר "זה גיטיך"}
א/ט נחל איתן
א/ט ס' גירושין לרשב"ח עמ' 86, 92
א/ט ס' הנייר עמ' קעג
א/ט עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' פז-פח
א/ט עצי ארזים סי' כז ס"ק יב
א/ט פרי אליהו ח"א סי' ל
א/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסו אות א ואילך
א/ט צפנת פענח דברים עמ' רג
א/ט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קעז
א/ט קונטרסי שעורים גיטין שעור ח אות יז, והערה 2
א/ט קרית מלך
א/ט קרית מלך רב
א/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' שמו
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קלח
א/ט שארית נתן (לוברט)
א/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רט {לח"מ}
א/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תלו
א/ט שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' פב
א/ט שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 370
א/ט שער המלך ח"א עמ' תקיט
א/ט שערי זיו ח"א דף קמט ע"ג {מל"מ}
א/ט שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' לא {לח"מ}
א/ט שערי טהר ח"ו סי' פד אות ז
א/ט תורת החוף ימים סי' טז
א/ט תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תרעג
א/ט תחומין חכ"א עמ' 468
א/ט תפארת מנחם
א/י אור עולם (שניאורסון) עמ' 799
א/י אמרות טהורות (ישראל) דף כד ע"ב {מל"מ}
א/י אנצי"ת ע' גרושין הע' 214
א/י ארזא דבי רב קידושין עמ' עח
א/י ארים נסי גיטין עמ' שלז
א/י בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 13 {אמר לעדים "כנסי שטר חוב זה" ולא לה}
א/י ברור הלכה גיטין עח ע"א ציון ד
א/י דברי תלמוד ח"ב עמ' קלג
א/י דור דורים עמ' רעד
א/י דרך המלך (רפפורט)
א/י זאת ליעקב גיטין עמ' רמג, רמו
א/י חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ח ס"ק כב
א/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין נה ע"א]
א/י חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רמב
א/י ט' פרקים לרמב"ם
א/י יעלה הד"ס עמ' ט
א/י ישועות יעקב נשים עמ' תרנח
א/י כל בו ח"ה עמ' קסא
א/י מחנה חיים ח"ד עמ' קא {לא נקט מזוזה}
א/י ס' גירושין לרשב"ח עמ' 86
א/י ס' הנייר עמ' קעג
א/י סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קמב-קמה
א/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קלח
א/י תורת החוף ימים סי' טז
א/י תפארת מנחם
א/יא אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' כב
א/יא אהל חייא עמ' תתכ, תתל
א/יא אהל יצחק גיטין עמ' תתמח
א/יא אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' כח אות יד, משיב דבר ח"ד סי' לא, עונג יו"ט סי' קסג]
א/יא אחר האסף עמ' תו
א/יא אנצי"ת ע' גרושין הע' 168, 176, 179
א/יא אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' קיז
א/יא אפיקי מגינים קידושין סי' ח
א/יא ארזא דבי רב קידושין עמ' ב {מדאו' הגט כשר גם בלי אמירת "הא גיטך"}
א/יא ארים נסי גיטין עמ' שלז
א/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מט ע"א-ע"ב
א/יא בדבר מלך חי"ז עמ' שכ {המגרש צריך שיאמר כשיתן לה הגט הרי זה גיטך ואם נתן בידה ולא אמר לה כלום הרי זה גט פסול}
א/יא בית אהרן (קארטשין) עמ' קמו {מל"מ}, רב
א/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנח סעיף ו {שעה"מ}
א/יא בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' כה אות א, סי' ג הערה 3, סי' לג אות א, ד
א/יא בית יצחק תשט"ז עמ' 124
א/יא בית מאיר (תשע) סי' קלו ס"א עמ' קנה, סי' קלח ס"ד עמ' קסה
א/יא ביתאל ח"ב דף נח ע"א, סד ע"ג
א/יא בנין השטר עמ' לד
א/יא ברור הלכה גיטין עח ע"א ציון ד
א/יא גט מקושר (צינץ) עמ' תרמז
א/יא המדות לחקר ההלכה מדה ו אות ג
א/יא זאת ליעקב גיטין עמ' רמג-רמד
א/יא זכר יצחק (תשן) עמ' רפ
א/יא זקן שמואל דף מז ע"ב, עה ע"ג
א/יא חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ח ס"ק כב
א/יא חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שנה
א/יא חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תב
א/יא ט' פרקים לרמב"ם
א/יא יד דוד ח"ב דף קכד
א/יא יד ישראל ח"ב
א/יא יעלה הד"ס עמ' כח
א/יא ישא מדברותיך קדושין עמ' כב, רנו
א/יא כל בו ח"ה עמ' קסט, רכ
א/יא כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף צח ע"ג, צט ע"ב
א/יא כתב סופר אהע"ז סי' לח ד"ה ועל {אבל אם היה מדבר עמה על עסקי גיטה רנטל הגט ונתן בידה ולא אמר כלום הרי זה גט כשר}
א/יא כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' ר
א/יא לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קסא ע"ג, שו"ת מהר"י לבית לוי סי' קכא דף קפג ע"א]
א/יא מאור למלך קדושין עמ' נג
א/יא מחנה יוסף (תשעב) סי' כז אות א
א/יא מחנה ישראל (אליהו)
א/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תלו
א/יא משנת ר' אהרן גיטין עמ' צא, שו"ת סי' נד אות ד
א/יא משנת ר' אהרן כתובות עמ' כט, תל
א/יא נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' יז
א/יא ניצוצי אש עמ' תתל
א/יא ס' גירושין לרשב"ח עמ' 86
א/יא סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קמב-קמה
א/יא ספרי דבי רב ח"ד עמ' קכד
א/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' פז-צ
א/יא עין יצחק ח"א עמ' רנא
א/יא עין יצחק תנינא ח"א עמ' קסא
א/יא פנים חדשות [מהר"י לוי קכא]
א/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעב
א/יא קול חיל עמ' נה {לח"מ}
א/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קלח
א/יא שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תפט
א/יא שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תלו
א/יא שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תפט
א/יא שיח התורה עמ' שלב
א/יא שירת דוד יבמות-קידושין עמ' קצג
א/יא שער המלך ח"א עמ' תכ, תקיט
א/יא שערי זיו ח"א דף קמט ע"ב
א/יא שערי טהר ח"ו סי' פג אות ב
א/יא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רה
א/יא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' פא
א/יא תפארת מנחם
א/יא תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' שיט, תנה
א/יב אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רנז
א/יב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' סא
א/יב אנצי"ת ע' גרושין הע' 26, 105, 108, 113
א/יב אש תמיד עמ' שצג
א/יב בית אהרן וישראל גל' לד עמ' סה-סו {היה גט תחוב בחגורתו}
א/יב ביתאל ח"ב דף סד ע"ג
א/יב בנין השטר עמ' קיט, קנז
א/יב ברור הלכה גיטין עח ע"א ציון ו
א/יב ברכות חיים ח"א עמ' סב
א/יב זאת ליעקב גיטין עמ' רמג, רמו
א/יב חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ח ס"ק כב
א/יב חסדי דוד ח"ג עמ' רלד
א/יב כל בו ח"ה עמ' קסו
א/יב מאור למלך קדושין עמ' ט
א/יב מלואי אבן ח"ד עמ' נו, עב, צו
א/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תלד
א/יב משנת ר' אהרן גיטין עמ' קטז, קסז
א/יב נתן פריו גיטין עמ' סח, קה
א/יב ס' גירושין לרשב"ח עמ' 92, 94
א/יב פני משה (שלז')
א/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנט אות א, סי' רעא אות א
א/יב שו"ע הרב שו"ת סי' לד-לה
א/יב שו"ת אדה"ז סי' לה
א/יב שעורי ר' שמואל גיטין עמ' רנג
א/יב תורת ירוחם ח"ב דף מג ע"א
א/יב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רצו
א/יג אבי עזרי ח"א
א/יג אבני נועם ח"ב עמ' קמד-קמה
א/יג אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' לב ענף ג
א/יג אהל יצחק גיטין עמ' תעח, תשח
א/יג אור הישר [מ"מ לקמן פ"ז ה"כ]
א/יג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 112
א/יג אישי יובל עמ' 43
א/יג אם המלך עמ' עג
א/יג אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' ל ד"ה ומ"ש
א/יג אמרי בינה דיני הלואה סי' כח ד"ה וי"ל
א/יג אנצי"ת ע' גט הע' 1266, ע' גרושה לכהן הע' 135, 137, 138, ע' גרושין הע' 20, 23
א/יג אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 101-104
א/יג אפיקי מגינים ב"מ סי' יב
א/יג אפיקי מגינים קידושין סי' פ
א/יג ארים נסי גיטין עמ' שלז
א/יג ארץ הצבי (שכטר) עמ' קסד
א/יג אשר למלך
א/יג באר לחי ראי
א/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף עא ע"ב
א/יג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קצו
א/יג בחיר חיים
א/יג בית אהרן (כהן)
א/יג בית אהרן וישראל גל' סד עמ' מב, גל' עב עמ' קט
א/יג בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף ס ע"א
א/יג בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יט אות ו, סי' כ אות ד-ה
א/יג בית נאמן (תרמא) דף כה ע"ד, כו ע"א
א/יג בית נאמן (תשעא) עמ' קלה
א/יג ביתאל ח"ב דף סד ע"ג
א/יג בנין אב (שולמן) סי' לב
א/יג בנין אפרים עמ' נט
א/יג בנין השטר עמ' פט, קיד
א/יג בציר אליעזר ח"א דף לח ע"ג {מ"מ}
א/יג ברור הלכה גיטין פו ע"א ציון ב
א/יג דברי אמת (תשעט) עמ' רכ {בטעם דבעינן עדים בגירושין}
א/יג דגל ראובן ח"ג סי' כא
א/יג דרך המלך (רפפורט)
א/יג דרכי משה ח"ב שמעתתא ו פ' א, יג-טו, יז
א/יג הארת ירוחם קדושין ח"ב דף כה ע"ד
א/יג הגהות אליעזר דף נח ע"ד {מ"מ}
א/יג הר המלך ח"ד עמ' לב, ח"ז עמ' שי-שיב
א/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קלה
א/יג זכר יצחק (תשן) עמ' עט, רלא
א/יג חזקה רבה יו"ד הלכה מה עמ' 206
א/יג חי' בעל שרידי אש עמ' קל
א/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד קידושין סה ע"ב]
א/יג חי' ירוחם
א/יג חי' ר' שמואל גיטין עמ' מ
א/יג חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 220
א/יג טבעת החושן ח"א עמ' 134, ח"ב עמ' 12, 16
א/יג יבול היובלות עמ' 228
א/יג יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תשכט-תשל {אבי עזרי}
א/יג יגיעת ערב ב"מ עמ' קנג {אבי עזרי}
א/יג יד דוד ח"א דף לה
א/יג יד המלך (פלומבו)
א/יג ידי אליהו דף כו ע"ד, כז ע"ד
א/יג ידיו של משה
א/יג יחל ישראל (תשנב) עמ' קצו
א/יג יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' נו
א/יג כוכב מיעקב (גרינברג) דף ו ע"ב-ע"ד
א/יג כל בו ח"ה עמ' קע
א/יג כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף פד ע"ג
א/יג לב ים גיטין עמ' לב, לד {מדוע לא כתב שבלי עדים לא נחשב גט}
א/יג לב שלם [ידי אליהו דף כז ע"ד]
א/יג לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' א אות ז
א/יג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' סא
א/יג מוריה גל' קעא עמ' סט
א/יג מחנה יוסף סוטה עמ' כד
א/יג מילי דשטרות עמ' קעא, קעט
א/יג מכתב סופר
א/יג מלאכת חשב עמ' צט
א/יג מלואי אבן ח"ג עמ' כח, משמרת חיים ח"ג עמ' צא
א/יג מנחה לאהרן (וולף) עמ' 14, 80
א/יג מעיני המים
א/יג מעליות ח"ב עמ' 4-8
א/יג מפענח צפונות עמ' 214
א/יג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ו אות ד, סי' ט אות ו-ז, סי' לה אות ה
א/יג מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' יג אות ה, סי' טו אות ו, סי' יז(ב) אות ב
א/יג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קכה, רצד, תקיד
א/יג משכיל ליהודה עמ' קנט-קסב, קסה
א/יג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תעט
א/יג משנה הלכות ח"ג סי' קמ, קעז
א/יג משנת ר' אהרן גיטין עמ' כ, מ
א/יג משפט הקנין ח"א עמ' תיד
א/יג משפטי ארץ ח"ב עמ' 289 {עדי מסירה כרתי}, 292-293
א/יג משרת משה (נבר)
א/יג נזר הקדש (קפלן)
א/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כז אות א
א/יג נתיבות מרדכי גיטין עמ' נה
א/יג נתיבות מרדכי קדושין עמ' יז, יט
א/יג נתיבות שלום (למפרט)
א/יג נתיבות שמואל דף קטז ע"א
א/יג נתיבים במשפט העברי עמ' 247
א/יג נתן פריו גיטין עמ' ט, יח {יד המלך}, כג
א/יג ס' גירושין לרשב"ח עמ' 86
א/יג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רנה
א/יג עדות ושטרות עמ' 13, 38, 149, 154, 155, 160, 295-297
א/יג עומק הפשט ח"ב עמ' קז, תקסא, תקסב
א/יג עונג שבת סי' נ
א/יג עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קפא, ח"ג עמ' סו
א/יג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קמא
א/יג פירושי איברא עמ' 63
א/יג פלס חיים גיטין עמ' נד
א/יג פנת יקרת (תשנד) סי' נב אות ג
א/יג פנת יקרת (תשעא) עמ' רמה
א/יג פרי השדה (דייטש) ח"ב דף צח ע"ב
א/יג צבי גאון יעקב סי' א
א/יג קהלות יעקב קדושין סי' מג אות ב
א/יג קובץ ביאורים (שפירא)
א/יג קונטרסי שעורים גיטין שעור ג הערה 1, שעור ד אות כב, שעור י אות ג הערה 1
א/יג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 24, 37, 107, 413 ואח"כ אות יח
א/יג קונטרסי שעורים קדושין שעור יד אות ח, שעור יח אות ה
א/יג קרית מלך
א/יג קרית מלך רב
א/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' שמז-שמח
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שנו
א/יג שו"ת הרדב"ז סי' אלף יג
א/יג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קב
א/יג שולי האדרת גיטין עמ' ח-ט {חב לאחרים}
א/יג שופרא דשטרא שער ד פי"א
א/יג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קעג
א/יג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' נה
א/יג שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור ו אות ה, שעור ז אות ג
א/יג שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור ט אות ו
א/יג שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור ד אות ה
א/יג שעורי ר' שמואל גיטין עמ' נז
א/יג שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 13, 16, 193
א/יג שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 30
א/יג שערי טהר ח"ח סי' כד אות ב
א/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 227, 295, 378
א/יג שערי ישר שער ז פ"ה אות יא, פי"ב אות יב
א/יג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף א ע"ד {לח"מ}
א/יג שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' קג
א/יג שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רס
א/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 146, 148
א/יג תורה אור (שנגהי) עמ' נט
א/יג תורת נתן עמ' 44
א/יג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קכא, רמו
א/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תרנא
א/יג תפארת מנחם
א/יג תשובות ר' איסר יהודה עמ' קסד-קסו
א/יג תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 155
א/יד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/יד אהלי יהודה (הכהן)
א/יד אנצי"ת ע' גט הע' 1266, ע' גרושה לכהן הע' 137
א/יד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עא, קלד, קעח {ראב"ד}
א/יד באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' עג, רצ {ראב"ד}
א/יד בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יט אות ו, סי' כ אות ד-ה
א/יד ביתאל ח"ב דף סד ע"ג
א/יד בנין אב (שולמן) סי' לב אות י
א/יד ברור הלכה גיטין ג ע"א, פו ע"א ציון ב
א/יד גט מקושר (אלגזי) דף מב ע"ב
א/יד גט מקושר (אלגזי) עמ' קלו
א/יד דברות משה גיטין עמ' שלה
א/יד דברי יחזקאל (מישור) עמ' שמא
א/יד דברי יששכר דף קטו ע"ד
א/יד דרכי משה ח"ב שמעתתא ו פ"א
א/יד הארת ירוחם קדושין ח"ב דף כו ע"א
א/יד זכר יצחק (תשן) עמ' פז
א/יד זכר שמואל קדושין סי' ב ס"ק א
א/יד זכרון מלך (צונץ)
א/יד יגיעת ערב ב"מ עמ' קנג
א/יד יד דוד ח"א דף לה
א/יד ישועות יעקב נשים עמ' תסז, תקעב {ראב"ד}
א/יד לב שלם [מכתב מאליהו דף יח ע"ב]
א/יד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שב
א/יד מזבח חדש דף פב ע"א
א/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפא ע"ג
א/יד מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ו אות ד
א/יד מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' יג אות ה
א/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יד משכיל ליהודה עמ' קסה-קסו
א/יד משנת ר' אהרן גיטין עמ' יג, יח
א/יד משפטי דרבנן עמ' לא
א/יד נחל איתן
א/יד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כה
א/יד נתיבות שלום (למפרט)
א/יד ס' גירושין לרשב"ח עמ' 82
א/יד עומק הפשט ח"ב עמ' קז
א/יד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קמב
א/יד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קנד
א/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רנט
א/יד קרית מלך רב
א/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' שמט
א/יד ריח שדה דף סט
א/יד רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רצד
א/יד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שנה
א/יד שו"ת הרד"ך עמ' קא
א/יד שו"ת הרדב"ז סי' אלף יג
א/יד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תלו
א/יד שמחת עולם (לגו)
א/יד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רפח
א/יד שער המלך
א/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 146, 148
א/יד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תד, תיג
א/יד תרומת הדשן פסקים סי' יד
א/טו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' טו, נב
א/טו אהל יצחק גיטין עמ' תשסב
א/טו אהליך יעקב גיטין סי' ג ס' ח
א/טו אומר לציון סי' רפא
א/טו אור הישר [מל"מ לקמן פ"ט הל"ב]
א/טו אנצי"ת ע' גט הע' 34, 577, 1068, ע' גרושין הע' 246
א/טו ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 158
א/טו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפג
א/טו ארץ בנימין עמ' תלו
א/טו בארות יצחק (הכהן) עמ' רצז
א/טו בדי הארון (הכהן) עמ' 254
א/טו בחיר חיים
א/טו בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף ד ע"א
א/טו בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יח אות ב והערה 5
א/טו ביתאל ח"ב דף נח ע"ב, סד ע"ד
א/טו בנין אב (שולמן) סי' לב
א/טו ברוך השם סי' כא
א/טו ברור הלכה גיטין ג ע"א, יח ע"ב ציון א, פו ע"א ציון ב
א/טו ברכת ראובן דף פה ע"ג {לח"מ}
א/טו גוילין נצולין עמ' קיד
א/טו גט מקושר (צינץ) עמ' תרפא
א/טו דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' פג
א/טו דברי ריבות (תשעב) עמ' רעז
א/טו דברי תלמוד ח"ב עמ' מו, סד
א/טו דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' ב סעיף ל עמ' לג
א/טו דרכי משה ח"ב שמעתתא ו פ' א
א/טו הגהות אליעזר דף נח ע"ד
א/טו הגהות חבר בן חיים
א/טו הגהות ר' נחום טרעביטש
א/טו זאת ליעקב גיטין עמ' לב, עט
א/טו זכר יצחק (תשח) עמ' פד
א/טו זכר יצחק (תשן) עמ' עח, פ
א/טו חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"ט
א/טו חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 167, 176-174, חו"מ ח"ב עמ' 130
א/טו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קב, קיב
א/טו חי' ר' חנוך הענאך עמ' ריז
א/טו חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ו
א/טו חק המלך יבמות עמ' קפז
א/טו ט' פרקים לרמב"ם
א/טו יגיעת ערב ב"מ עמ' קמח, קנג, רע, רעב, רעח
א/טו יד דוד ח"א דף לג
א/טו יד הלוי (לוין) תשובה בענין עגונות עמ' 16
א/טו יד המלך (לנדא)
א/טו ידי אליהו כאן, ודף כו ע"ב
א/טו יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' נו
א/טו כבוד מלכים (מרגליות) {מפרש - הגאונים}
א/טו כל בו ח"ה עמ' קע
א/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכד
א/טו כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' רב, רז
א/טו לבב דוד
א/טו לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ה ס"ק א
א/טו לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' צב, צה
א/טו מוריה גל' קיא עמ' סג, גל' רלא עמ' יח
א/טו מוריה שנה כ גל' ג-ד (שבט תשנה) עמ' יח
א/טו מחנה יוסף (תשעב) סי' כט אות ז
א/טו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף כה ע"ב {לח"מ}
א/טו מנחה לאהרן (וולף) עמ' 76
א/טו מסורה ח"ט עמ' סד
א/טו מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ט אות ח, סי' לה אות ה
א/טו מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' יז(ב) אות א
א/טו מקנת חיים עמ' קח
א/טו משכן שילה עמ' קסח
א/טו משנת ר' אהרן גיטין עמ' טו, קדושין עמ' קסו
א/טו משפטי ארץ ח"ב עמ' 289 {עדי מסירה כרתי}, 294-295
א/טו משפטי שלמה ח"א סי' כא עמ' עט-פד
א/טו נזר הקדש (קפלן)
א/טו נתיבות מרדכי גיטין עמ' נז, רעט, תקס {לח"מ}
א/טו נתיבות מרדכי קדושין עמ' יח-יט
א/טו נתן פריו גיטין עמ' ג
א/טו ס' גירושין לרשב"ח עמ' 82
א/טו עדות ושטרות עמ' 149, 151
א/טו עומק הפשט ח"ב עמ' לג, קז
א/טו עזרת כהן עמ' רמא
א/טו עטרת מרדכי (וינברג) דף ג ע"ג, ד ע"ד {טס זהב}
א/טו עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' סב-סד
א/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנט אות ד
א/טו קובץ ביאורים (שפירא)
א/טו קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/טו קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות יד, כו והערה 33
א/טו קרית מלך
א/טו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קצז
א/טו שו"ת מהר"י וייל (דומב) סי' קצ (ח"א עמ' רלה) {הגהמ"י אות ג}
א/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קמח
א/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שצא
א/טו שולי האדרת גיטין עמ' ו {לח,מ}
א/טו שופרא דשטרא שער ד פי"א
א/טו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קכה
א/טו שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור ז אות ה, שעור ח אות ג
א/טו שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 194
א/טו שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 97
א/טו שער יהודה
א/טו שערי יצחק (תשיז) עמ' קטז
א/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 262, 345
א/טו שערי עזרא (עבאדי) עמ' כו
א/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 146
א/טו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שעג, שצה, תח
א/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קסז
א/טו תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 155
א/טז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/טז אבני נועם ח"ב עמ' רכא
א/טז אהל חייא עמ' שיז
א/טז אהל יצחק גיטין עמ' תשח-תשט, תשכ, תשסב
א/טז אהליך יעקב גיטין סי' ג ס' ו, ח, יא
א/טז אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' לב
א/טז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נב הערה ד
א/טז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נב הערה ד
א/טז אנצי"ת ע' גרושין הע' 251, 259-261
א/טז ארץ בנימין עמ' תלו
א/טז אשר למלך
א/טז באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' צה
א/טז באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' עא
א/טז בדי הארון (הכהן) עמ' 254
א/טז בית אהרן (קארטשין) עמ' קעח
א/טז בית הלוי - שו"ת הגר"ח סי' ג עמ' כא
א/טז בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף ח ע"ב
א/טז בית שמואל קמא ס"ק ע
א/טז ביתאל ח"ב דף נח ע"ב, סד ע"ד
א/טז בנין אב (שולמן) סי' לב
א/טז בנין השטר עמ' קט, קמו, שלז
א/טז ברור הלכה גיטין ג ע"א, פו ע"א ציון ב, פו ע"ב ציון ז פסקה ב
א/טז ברית יצחק (איזקסון) דף יג ע"ד {עדי חתימה בלי עדי מסירה - כשר}
א/טז גדולי שמואל גיטין דף ג ע"ב
א/טז גוילין נצולין עמ' קיג
א/טז גט מקושר (אלגזי) עמ' קצה
א/טז גט מקושר (צינץ) עמ' רכז, ער, עדר, שנג, שנד, שנה, תסג, תשמז
א/טז דברות משה גיטין עמ' כט, לא, לו, לח-לט, צה, קע, קעג
א/טז דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' צד
א/טז דגל ראובן ח"ג סי' כא
א/טז דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ"א, שמעתתא ו פ"א
א/טז הארת ירוחם קדושין ח"ב דף כו ע"ב
א/טז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' פ
א/טז זאת ליעקב גיטין עמ' מח
א/טז זכר יצחק (תשח) עמ' פה
א/טז זכר יצחק (תשן) עמ' עח, פא-פג
א/טז זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קנה
א/טז חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"ט
א/טז חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 167, 175-174
א/טז חי' הגר"ח החדש עמ' שג, תיז {בלי עדי מסירה}
א/טז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קיא
א/טז חי' ר' חנוך הענאך עמ' ריז
א/טז חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' סה
א/טז חק המלך יבמות עמ' קעד, קפו, קצא
א/טז ט' פרקים לרמב"ם
א/טז יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קלז, שכא, ח"ב עמ' תשטו
א/טז יגיעת ערב ב"מ עמ' קמח, קנג, רע, רעב, רעח-רעט
א/טז יד דוד ח"א דף עב
א/טז יורה חכימא (תשח) עמ' רצה {אף עדי מסירה כרתי}
א/טז יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' נו
א/טז כוכב מיעקב (גרינברג) דף ו ע"א-ז ע"ב
א/טז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג, תקכד
א/טז כתב סופר אהע"ז סי' פ ד"ה ועיין {חתמו בו שנים רעבר ונתנו לה בינר לבינה אר שנמצאו עירי מסירה פסולין הרי זה כשר הואיל ועדים שבו כשרין}
א/טז כתר נהורא עמ' כו
א/טז לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מו עמ' קמט
א/טז לב ים גיטין עמ' שמב {א"צ עדי מסירה}
א/טז לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ה ס"ק א, ג, סי' יב ס"ק ז, סי' טז ס"ק א
א/טז לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' צב, צד-צה, קלא-קלב, קמז
א/טז מאור למלך גיטין עמ' מ, מב, צט, קח
א/טז מבוא למשנה תורה עמ' 97
א/טז מוריה גל' קיא עמ' סג, גל' קעא עמ' ע
א/טז מחנה יוסף (תשעב) סי' כט אות ד, סי' ל אות א
א/טז מילי דשטרות עמ' קעג
א/טז מלואי אבן ח"ב עמ' קיד {לח"מ}
א/טז מנחה לאהרן (וולף) עמ' 76
א/טז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קעט, תכו
א/טז מעליות ח"ב עמ' 4-8
א/טז מערכות חיים עמ' כו
א/טז מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף כ, קז, אבי עזרי ח"ב]
א/טז מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ו אות ד
א/טז מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' יג אות ב, ה
א/טז מקצוע בתורה סי' נא ס' ב ס"ק ה
א/טז מרחשת ח"ב שונים אות ב
א/טז משכיל ליהודה עמ' קסג
א/טז משכן שילה עמ' קסח
א/טז משנת יעקב משפטים עמ' קלה
א/טז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' עו
א/טז משנת ר' אהרן גיטין עמ' יב, יד, כה, מ, פד, פז, קא, קד, קו, קיג, קדושין עמ' קצא, קצח
א/טז משפטי ארץ ח"ב עמ' 295
א/טז משפטי עזיאל ח"ה עמ' רפא
א/טז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רעט-רפ, שכג
א/טז נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' ב
א/טז נטע שורק דף קסה ע"ב-ע"ג {גם עדי חתימה כרתי}
א/טז נישואין שלא כדת עמ' 106
א/טז נתיבות מרדכי גיטין עמ' נה, סב, קע
א/טז נתיבות מרדכי קדושין עמ' יז
א/טז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תלב
א/טז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקפז
א/טז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רנז
א/טז עדות ושטרות עמ' 59, 68, 150
א/טז עומק הפשט ח"ב עמ' קז
א/טז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קמא
א/טז עין יצחק תנינא ח"ב עמ' יט
א/טז פירושי איברא עמ' 55
א/טז קובץ ביאורים (שפירא)
א/טז קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות ח, שעור ד הערה 1
א/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תמד
א/טז ריח שדה דף כ ע"ד
א/טז רשימות לב גיטין סי' ז אות ב {בינו לבינה}
א/טז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רמה, תיג
א/טז שו"ע הרב שו"ת סי' לג ד"ה והנה
א/טז שו"ת אדה"ז סי' לג
א/טז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קסח
א/טז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תלח
א/טז שופרא דשטרא שער ד פי"ב, שער יז פכ"א
א/טז שיח ערב קידושין עמ' פב
א/טז שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' י אות א, סי' כה אות ב
א/טז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קכה
א/טז שעורי ר' שמואל גיטין עמ' פד
א/טז שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 192
א/טז שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' קכ-קכב
א/טז שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' פג-פד
א/טז שערי יצחק (תשיז) עמ' קטז
א/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 146
א/טז שפתי דעת ח"ג עמ' רסז
א/טז תורת יצחק ח"ב עמ' רכז, רלה
א/טז תורת נתן עמ' 49
א/טז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קכד, שפט, שצו, שצט, תקמד
א/טז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' ח
א/טז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' נט
א/טז תפארת מנחם
א/טז תשובות ר' איסר יהודה עמ' קסה {עדי מסירה כרתי אבל די בעדי חתימה}
א/יז אהל יצחק גיטין עמ' תשו
א/יז אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ה הע' 53 {או"ש}
א/יז אוצרות יהושע עמ' תצד {או"ש}
א/יז אור שמח
א/יז אורח ישראל סי' ח אות ב, ד, והערה יג {אור שמח}
א/יז אורים ותומים - תומים סי' סח ס"ק ח
א/יז אחיעזר ח"ג סי' כה אות א
א/יז אנצי"ת ע' גט הע' 1254, 1256
א/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/יז בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף ח ע"א, קידושין דף מב ע"א
א/יז בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יז אות א
א/יז ביתאל ח"ב דף נח ע"ב, נט ע"א, סה ע"א
א/יז בן אשר סי' מו הערה יב {או"ש}
א/יז ברור הלכה גיטין ד ע"א ציון א
א/יז ברור הלכה שבת, קונטרס מלאכת מחשבת, מתעסק, פסקה ו {או"ש}
א/יז גדולי שמואל ביצה דף לו, כתובות דף עב, גיטין דף כ ע"א-ע"ב, קידושין דף נג ע"ב, ב"מ דף עב ע"א {או"ש}
א/יז דברות משה גיטין עמ' לז
א/יז דברי אמת (תשעט) עמ' קכב {דעת הגאון שהביא הרמב"ם}
א/יז הגהות אליעזר דף נח ע"ד {לח"מ}
א/יז השבת לקדשו דף צו ע"א
א/יז זאת ליעקב גיטין עמ' קלא
א/יז זכר אליהו עמ' קכ-קכא, קכג, רב
א/יז זעקת דלות עמ' 183
א/יז חי' הגרנ"ט סי' קד
א/יז חק המלך יבמות עמ' קפז, קצג
א/יז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 408 {או"ש}
א/יז ט' פרקים לרמב"ם
א/יז יד דוד ח"א דף לג
א/יז יד הלוי (לוין) תשובה בענין עגונות עמ' 16, 6
א/יז יד המלך (פלומבו)
א/יז כל בו ח"ה עמ' קעא
א/יז כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף פג ע"א, ע"ד
א/יז כתר נהורא עמ' כו
א/יז לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קד ע"ב]
א/יז לבב דוד
א/יז להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' טו {או"ש}
א/יז לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קלא
א/יז מוריה גל' קעא עמ' ע, גל' רלח עמ' צט {או"ש}
א/יז מזבח חדש דף נד ע"ד
א/יז מנוחת אליהו ח"א
א/יז מנחת מחבת עמ' קה {או"ש}
א/יז מעין חיים עמ' פד, פו
א/יז משנה הלכות גיטין סי' פט
א/יז משנת יעקב נשים ח"א עמ' י-יא {או"ש}, קדושה עמ' ג
א/יז משפטי עזיאל ח"ה עמ' רפה
א/יז נתיבות מרדכי גיטין עמ' נב, רעז
א/יז נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' יד
א/יז ס' הנייר עמ' קעא
א/יז עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' רכט, רלא {או"ש}
א/יז פנים חדשות [מהר"י לוי נד]
א/יז קונטרסי שעורים גיטין שעור ד הערה 1
א/יז קרית מלך
א/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' שמח {מ"מ}
א/יז רווחא שמעתתא ח"א עמ' קלז {או"ש}
א/יז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רג
א/יז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' צד
א/יז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קמא
א/יז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שכ
א/יז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שכ
א/יז שעורי ר' שלמה עמ' צב {או"ש}
א/יז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' כט {או"ש}
א/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 152
א/יז תשובות הרי"ד עמ' רנג
א/יח אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קסט
א/יח אור הישר [באר יחק או"ח סי' ז, אור שמח סוף הל' מלוה, כ"מ לקמן פ"ג ה"ח]
א/יח אורים ותומים - תומים סי' מה ס"ק ח
א/יח אמרות טהורות (ישראל) דף קצה ע"ב
א/יח אנצי"ת ע' גט הע' 1081, 1119, 1121, 1123-1125, 1128, 1129
א/יח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' סא
א/יח באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף כב
א/יח בית אהרן (כהן)
א/יח בית אהרן וישראל גל' עב עמ' צב-צג
א/יח ביתאל ח"ב דף סה ע"א
א/יח בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תג
א/יח ברוך השם סי' כב
א/יח ברור הלכה גיטין פז ע"ב ציון א
א/יח גט מקושר (אלגזי) דף נ ע"ב וע"ד
א/יח גט מקושר (צינץ) עמ' שנז, שנט
א/יח דברות משה גיטין עמ' לז, מה
א/יח דברי אליהו (ניימנץ) דף כד ע"א-ע"ד {בעדי חתימה לחוד כשר לכתחלה}, כט ע"א-ע"ג {ראב"ד}
א/יח דרך המלך (לוין) דף ד ע"ב
א/יח הגהות אליעזר דף נח ע"ד {לח"מ}
א/יח המנהיג עמ' תרעג
א/יח הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' עט
א/יח השבת לקדשו דף סב ע"ד
א/יח זכור לאברהם (אביגדור)
א/יח זכר יצחק (תשן) עמ' פב
א/יח זכרון מלך (צונץ)
א/יח חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ב ס"ק טז
א/יח חי' חתם סופר
א/יח יד הלוי (לוין) תשובה בענין עגונות עמ' 16
א/יח יד המלך (פלומבו)
א/יח ידיו של משה
א/יח ישועות יעקב נשים עמ' תיא
א/יח ישועות ישראל סי' מה סעיף ה {ראב"ד}
א/יח כל בו ח"ה עמ' ר
א/יח לב מרפא דף סז ע"ב
א/יח לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף פב ע"ב]
א/יח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א
א/יח מקצוע בתורה סי' מה ס' ז ס"ק יא {הרחיק שני שיטין}
א/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יח משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קלט
א/יח משכן שילה עמ' קסח
א/יח משנת ר' אהרן גיטין עמ' פה, פז
א/יח משפטי ארץ ח"ב עמ' 295 {עדי מסירה}
א/יח נועם חט"ו עמ' צד
א/יח ס' הפרנס עמ' רסז {הגהמ"י}
א/יח סדר הגט (מרגלית) - ים שעשה שלמה דף בכ"י 160 סי' א
א/יח ערך השלחן חו"מ ח"א דף נד ע"ב
א/יח פני משה (שלז')
א/יח קרית מלך
א/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' שמח
א/יח שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קמט
א/יח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קמח
א/יח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רצ, החדשות (תשעו) עמ' שצא
א/יח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תלו, תנא
א/יח שו"ת ר"י מסלוצק סי' עח עמ' רסח
א/יח שופרא דשטרא שער ד פי"ט
א/יח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' מה סעיף ג
א/יח שער משפט סי' מה ס"ק ג
א/יח שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 153
א/יח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שלז, שצז
א/יט אור יעקב סנהדרין דף ג ע"ב
א/יט אמרות טהורות (ישראל) דף ריח ע"ב
א/יט אנצי"ת ע' גרושין הע' 274, 276, 279, 289
א/יט ארים נסי גיטין עמ' שלז [הלכה כ' מתחילה במלה "קראוהו"]
א/יט בדבר מלך חי"ז עמ' רלח {העדים שנותן את הגט בפניהם צריכין לקרותו ואח"כ יתננו לה ואם נתנו לה בפניהם תחילה וכו'}
א/יט בדי הארון (הכהן) עמ' 263
א/יט בחיר חיים
א/יט בית אהרן (כהן)
א/יט בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' כה אות ב
א/יט ביתאל ח"ב דף סה ע"ב
א/יט ברור הלכה גיטין יט ע"ב ציון ז
א/יט הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קיט
א/יט זכור לאברהם (אביגדור)
א/יט זכר יצחק (תשן) עמ' פג
א/יט יד המלך (פלומבו)
א/יט כל בו ח"ה עמ' קפג
א/יט לחם יהודה
א/יט לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' יד ס"ק א-ב
א/יט לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קלח, קמ
א/יט מחנה יוסף (תשעב) סי' כ אות כא, סי' כח אות ט
א/יט משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' מג-מד
א/יט סדר הגט (מרגלית) - ים שעשה שלמה דף בכ"י 144 סי' ב
א/יט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תלו
א/יט תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שצט
א/יט תרומת הדשן פסקים סי' כ
א/כ אנצי"ת ע' גרושין הע' 281
א/כ ברור הלכה גיטין יט ע"ב ציון ז
א/כ חקרי הלכות (שומיאץ) דף לד ע"ג
א/כ משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' מג-מד
א/כ נשמת חיים (תשסח) חו"מ הערות עמ' קצו
א/כ שביבי אור קדושין סי' כה אות ב
א/כא אנצי"ת ע' גט מאוחר הע' 42 {צ"פ}, ע' גרושין הע' 291, 293, 298, 300
א/כא ארים נסי גיטין עמ' שלז [צ"ל וזרקתו]
א/כא בנין השטר עמ' תכח, תלט
א/כא ברור הלכה גיטין יט ע"ב ציון ז, י
א/כא גט מקושר (צינץ) עמ' תרה
א/כא דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' פז
א/כא דברי תלמוד ח"ב עמ' קלג
א/כא זכר יצחק (תשן) עמ' לד, מט
א/כא לחם יהודה
א/כא לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' יד ס"ק א-ב
א/כא לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קלח
א/כא מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' לה אות ו
א/כא משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' מג-מד
א/כא משנת ר' אהרן גיטין עמ' קז
א/כא נתן פריו גיטין עמ' צו
א/כא עין יצחק ח"ב עמ' רסג
א/כא קהלות יעקב גיטין סי' יב אות ג
א/כא קרית מלך רב (תקיא) דף קד ע"ג
א/כא קרית מלך רב (תשסו) עמ' שמט
א/כא שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תלו
א/כא שעורי הרב גיטין ח"א עמ' ריד
א/כב אנצי"ת ע' גרושין הע' 319
א/כב ביתאל ח"ב דף סה ע"ב
א/כב ברור הלכה גיטין יט ע"ב ציון י
א/כב גט מקושר (צינץ) עמ' תרד
א/כב דרך המלך (לוין) דף א ע"א
א/כב זכור לאברהם (אביגדור)
א/כב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' עו {ראב"ד}
א/כב יגיעת ערב ב"מ עמ' קמט {אבי עזרי}
א/כב לחם יהודה
א/כב נתיבות מרדכי קדושין עמ' נט, סב
א/כב נתן פריו גיטין עמ' צו {מזוזות}
א/כג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' טו, נב
א/כג אור הישר [כ"מ לקמן פ"ד ה"ז, עי' הל' מלוה פכ"ד ה"ה]
א/כג אחר האסף עמ' שה
א/כג אמרי בינה (אש) דף קכז ע"א
א/כג אמרי כהן גיטין סי' ג ס"ק ז, יא-יב
א/כג אנצי"ת ע' גט הע' 1223, 1227-1229, 1241, 1242, 1245
א/כג ארים נסי גיטין עמ' שלז [צ"ל רושמים להם על הנייר]
א/כג בית אהרן (כהן)
א/כג בית אהרן (קארטשין) עמ' ק, קלו
א/כג בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' עח
א/כג בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שמח
א/כג בני דוד
א/כג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תיא
א/כג בקע לגלגלת דף מד ע"ד
א/כג ברור הלכה גיטין יט ע"א ציון א, ה, י, יט ע"ב ציון א, פז ע"ב ציון ו
א/כג גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כב ע"ב
א/כג גט מקושר (צינץ) עמ' רסה, ער, רעג
א/כג דברי אמת (תשעט) עמ' קכא {הערים שחותמין על הגט וכו' והוא שיכיר לשון הגט}
א/כג דברי תלמוד ח"ב עמ' מה
א/כג הגהות אליעזר דף נט ע"א {לח"מ}
א/כג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קיט, קכד
א/כג התורה והמדינה ח"ד עמ' צט
א/כג זאת ליעקב גיטין עמ' קעא
א/כג זכרון מלך (צונץ)
א/כג זקן שמואל דף מא ע"א
א/כג חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ד ס"ק ט
א/כג חזו"א על הרמב"ם
א/כג חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 130
א/כג חי' חתם סופר
א/כג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' צב
א/כג ט' פרקים לרמב"ם
א/כג טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקלא
א/כג יד המלך (פלומבו)
א/כג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רכה
א/כג ישועות יעקב נשים עמ' תמא
א/כג כל בו ח"ה עמ' רא
א/כג כתב משה ח"א סי' יג עמ' נב
א/כג כתר אפרים עמ' קפז
א/כג לב שלם [בני יעקב דף קיט ע"ב, קמג ע"ד]
א/כג לבב דוד
א/כג לחם יהודה
א/כג לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' יג ס"ק א, ג, סי' יד ס"ק א
א/כג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קלד, קלז-קלח
א/כג מאור למלך גיטין עמ' צח
א/כג מסוא משה עמ' סו {לח"מ}
א/כג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א
א/כג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' לד ח"א אות א, סי' לה אות א-ז
א/כג מראה הפנים גיטין יא ע"ב
א/כג מרחשת ח"ב שונים אות ב
א/כג משנה הלכות כתובות דף קלט ע"ג, קמ ע"א, גיטין סי' נג
א/כג משנת ר' אהרן גיטין עמ' קט
א/כג משפטי עזיאל ח"ה עמ' רפה
א/כג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קטז
א/כג נחלת יצחק גיטין סי' ח
א/כג נחלת עזרא ח"ב עמ' 227
א/כג ס' סת"ם עמ' רצו
א/כג עומק הפשט ח"ב עמ' שכה
א/כג עטרת שבת עמ' קכא
א/כג עין יצחק תנינא ח"א עמ' יח
א/כג עמק המלך (לבוב)
א/כג קונטרס הביאורים (שפירא) מהדו"ב גיטין סי' כב אות ב
א/כג קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות ה
א/כג קרית מלך רב
א/כג קרית מלך רב (תשסו) עמ' שנא
א/כג ר"י קארו - קובץ עמ' קסט
א/כג שו"ת הר"ן סי' עו
א/כג שו"ת מהר"י וייל (דומב) סי' קצ (ח"א עמ' רלה)
א/כג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תלז
א/כג שופרא דשטרא שער ד פי"ב, שער ז פ"ה, שער יז פ"ד
א/כג שי למלך (מלר) עמ' קכב
א/כג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קז
א/כג שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קנז-קנח
א/כג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רנו
א/כג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רעט
א/כג שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 55
א/כג שערי שמואל עמ' רמב, רמה
א/כג שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קמב
א/כג תורה לשמה (תשעג) עמ' שיט
א/כג תורת יצחק ח"ב עמ' ד, יד
א/כג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שפא
א/כד אבי עזרי ח"א
א/כד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 111-113
א/כד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/כד אבן מלוכה (רביע)
א/כד אהל יצחק גיטין עמ' תשמב
א/כד אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קסז
א/כד אוצרות יהושע עמ' קנה
א/כד אנצי"ת ע' גט הע' 909, 973, 1074, 1090, 1175, 1180, ע' גט מאוחר הע' 8 {מ"מ}, 43 {מ"מ} ע' גט מקדם הע' 1 {מ"מ}
א/כד ארים נסי גיטין עמ' שלז
א/כד באר אלחנן עמ' קב
א/כד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' סט
א/כד בגדי כהונה (כהן) דף פה ע"א
א/כד בית מאיר (תשע) סי' קל ס"א עמ' קיא, קטו
א/כד ביתאל ח"ב דף סה ע"ד
א/כד בני אברהם לשונות הטור דף ו ע"ב
א/כד ברור הלכה גיטין יז ע"א ציון ד, יח ע"ב ציון א, כא ע"ב ציון ז, לו ע"א ציון ו, פ ע"א ציון ד, פז ע"ב ציון ז
א/כד ברכת אריאל ח"ב עמ' קו {תקנת זמן - המשך תקנת חתימת עדים}
א/כד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כח ע"ג
א/כד דברות משה גיטין עמ' רסד, רסז, רע, רעב, שמא
א/כד דברי יואל - שו"ת עמ' צ
א/כד דרך המלך (רפפורט)
א/כד הגהות אליעזר דף נח ע"ד {מ"מ וכ"מ}, נט ע"א {לח"מ}
א/כד המאיר לארץ
א/כד זכור לאברהם (אביגדור)
א/כד זכות יצחק עמ' שצב
א/כד זקן שמואל דף לה ע"ב
א/כד חד וחלק ח"ב דף כא ע"ג
א/כד חיים ומלך
א/כד חק המלך יבמות עמ' קעה, קפב
א/כד ט' פרקים לרמב"ם
א/כד יגיעת ערב ב"מ עמ' קנא, קנד {אבי עזרי}
א/כד יד המלך (פלומבו)
א/כד ידי אליהו דף כט ע"ג, ל ע"ב-ע"ג
א/כד ידי אליהו סי' סז-סט
א/כד ישועות יעקב נשים עמ' תלא
א/כד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' צח {כ"מ}
א/כד כל בו ח"ה עמ' קצב, ר
א/כד לב שלם [בני יעקב דף ו ע"א, ז ע"א]
א/כד לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' י ס"ק ד
א/כד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קכ
א/כד מאורות נתן (הורוביץ) דף יט ע"א
א/כד מבוא למשנה תורה עמ' 127
א/כד מילי דמרדכי
א/כד מעין גנים (מזרחי) דף יז ע"ב {טעם תקנת זמן}
א/כד מעיני המים
א/כד מראה הפנים גיטין ו ע"ב
א/כד משנת ר' אהרן גיטין עמ' פב
א/כד נחפה בכסף ח"א דף מו ע"ד {מ"מ - ואע"ג דמאוחר}
א/כד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כה
א/כד נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקנג {ראב"ד}
א/כד ס' גירושין לרשב"ח עמ' 84
א/כד עדות ושטרות עמ' 72, 150 {אבי עזרי}
א/כד עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' מד
א/כד עטרת יעקב עמ' קפ-קפא
א/כד עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' סא
א/כד עמק המלך (לבוב)
א/כד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קסה
א/כד פרי האדמה ח"ד
א/כד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קמה אות ה
א/כד קרית מלך
א/כד קרית מלך רב
א/כד קרית מלך רב (תשסו) עמ' שנג
א/כד קרן הצבי מצוה פא אות ז
א/כד ריח שדה דף יד ע"א
א/כד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קצב
א/כד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רצ
א/כד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תלח
א/כד שם משמעון (פולק) ח"א דף קנב, קנו
א/כד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קעג, קפד
א/כד שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 47, 70
א/כד שער המלך
א/כד שער המלך ח"א עמ' תקסו
א/כד שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כב אות ל
א/כד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 134, 138, 159, מח' ב עמ' 212, 214, 231
א/כד תבואת שמש
א/כד תולדות אדם עמ' פג
א/כד תחומין חי"ג עמ' 459
א/כד תפארת מנחם
א/כה גט מקושר (צינץ) עמ' תקכב, תקנח
א/כה אבי עזרי ח"ד
א/כה אבן ישראל (פישר)
א/כה אהל יצחק גיטין עמ' קצו {ראב"ד}, רא, רג {ראב"ד}, רה, רעב, תשג, תשמא, תשמג
א/כה אהלי תם עמ' צ {הגהמ"י}
א/כה אור הישר [שבות יעקב ח"א סי' קטו]
א/כה אמרות טהורות (ישראל) דף קסב ע"א, קסו ע"א
א/כה אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' מ [א] ד"ה ונראה
א/כה אמרי בינה (אש) דף קכב ע"א-ע"ג {גט מאוחר}, קכה ע"א {לח"מ}, קל ע"ג {מאוחר}
א/כה אנצי"ת ע' גט הע' 973, 974, 977, 988, ע' גט מאוחר הע' 13-14 {ראב"ד}, 16-17 {ראב"ד}, 18 {לח"מ}, 21-23 {ראב"ד}, 28, 29, 33, 34, 36, 39, 44, 46, ע' גט מקדם הע' 1, 13, 16, 20, 31, 45, 48, 54, 55, 75, 100, 104
א/כה ארים נסי גיטין עמ' שלז
א/כה אשל אברהם (שפירא) עמ' שלב
א/כה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/כה באר אלחנן עמ' ק-קג
א/כה באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עה-עו
א/כה באר ראי עמ' שנא
א/כה בגדי כהונה (כהן) דף פה ע"א, פט ע"א-ע"ב
א/כה בד קודש (דאנון)
א/כה בינת דניאל ח"א עמ' קב-קג
א/כה בית אהרן (כהן)
א/כה בית אהרן (קארטשין) עמ' פז, צט, קה, קו, רכה
א/כה בית מאיר (תשע) סי' קכז ס"א עמ' עז {הגהמ"י אות נ}, עח, ס"ב עמ' פג, ס"ט עמ' צ, סי' קכח ס"א עמ' צב, סי' קלב ס"א עמ' קלב
א/כה ביתאל ח"ב דף נח ע"ג
א/כה בני אברהם לשונות הטור דף ו ע"ד, ז ע"ד, יא ע"א, יג ע"א, יד ע"ד
א/כה בני אברהם לשונות הטור דף יא ע"א {כ"מ - וק"ל להראב"ד היכי מכשרינן גט מאוחר}
א/כה ברור הלכה גיטין יז ע"א ציון ג, ד, יח ע"א ציון א, ה, כא ע"ב ציון ז, פ ע"א ציון ג, ד, פו ע"א ציון ג
א/כה ברכת אריאל ח"ב עמ' קד-קז
א/כה גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף יט ע"א, כ ע"ב וע"ד
א/כה גבורת אנשים (תשע) עמ' שיא
א/כה גדולי שמואל גיטין דף יז ע"א {ראב"ד}
א/כה גליונות אבני נזר
א/כה דברי אמת (תשעט) עמ' תקלג {כתיבת מקום עמידת העדים בגט, וכ"מ}
א/כה דברי יואל - שו"ת עמ' צ
א/כה דברי תלמוד ח"ב עמ' קלה
א/כה דודאי משה עמ' נט
א/כה דעת סופר אהע"ז סי' לט
א/כה דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' ג
א/כה הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קג
א/כה זכור לאברהם (אביגדור)
א/כה זכרון מלך (צונץ)
א/כה זקן שמואל דף כד ע"ב
א/כה חד וחלק ח"ב דף כא ע"א, ע"ג
א/כה חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ג ס"ק ח, יב, סי' ה ס"ק מב
א/כה חזו"א על הרמב"ם
א/כה חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 130
א/כה חי' הגרנ"ט סי' עד
א/כה חי' הריצ"ד [עי' הל' כח וחי' הריצ"ד גיטין פ ע"א]
א/כה חי' חתם סופר
א/כה חי' מרן הגרי"מ עמ' צה, צז
א/כה חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' כח
א/כה חק המלך יבמות עמ' קפב
א/כה חקרי זמנים ח"א עמ' ה
א/כה יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שז {לח"מ}
א/כה ישועות יעקב נשים עמ' תכז, תלא, תריט
א/כה כל בו ח"ה עמ' קצט
א/כה כתר כהונה (כץ) עמ' תכג-תכד
א/כה לב ים גיטין עמ' קלז, קלח {מוקדם}, קלט {מאוחר}, קמ {מוקדם, ראב"ד}, קמא {ראב"ד}, קמב {מאוחר}, קמג {מאוחר}
א/כה לב שלם [נחפה בכסף דף מו ע"ב, גט פשוט דף סט ע"א, עו ע"ב, פא ע"א, חי' הגרשוני דף כג ע"א]
א/כה לבב דוד
א/כה לבושי מרדכי אהע"ז עמ' רנ
א/כה לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' י ס"ק ה
א/כה לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קכא
א/כה מאור למלך גיטין עמ' קכה, קכח
א/כה מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף נד ע"ג
א/כה מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קפז
א/כה מילי דמרדכי
א/כה מנוחת אליהו ח"א
א/כה מנוחת משה דף קסד ע"ד, קסה ע"א-ע"ב {ראב"ד}
א/כה מנחת חינוך ח"ג עמ' שפט
א/כה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תכט
א/כה מנחת נתנאל דף מד ע"א {ראב"ד -גט מאוחר כשר משעת נתינה}
א/כה מעין גנים (מזרחי) דף יח ע"ב
א/כה מעיני המים
א/כה מעשה אברהם דף קסה ע"ד
א/כה מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קכז ס"ק א, חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' יב]
א/כה מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' לא ח"ב אות ג-ד
א/כה מקור ישראל דף נא ע"ד {ראב"ד}
א/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כה משברי ים חזקה עמ' עו
א/כה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רמט
א/כה משנה הלכות גיטין סי' מד
א/כה משנת עזר ח"ב עמ' קסז
א/כה משנת ר' אהרן גיטין עמ' פב, פד, פט-צ, צג
א/כה משרת משה (נבר)
א/כה נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' כ
א/כה נחפה בכסף (נבון) ח"א דף מז ע"ג {לח"מ}
א/כה נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קכה עמ' רנג
א/כה נתיב מאיר
א/כה נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' יח אות א
א/כה נתיבות מרדכי גיטין עמ' קסט-קע, קעה, תקנה
א/כה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תלג
א/כה ס' גירושין לרשב"ח עמ' 82
א/כה ס' יהושע - שו"ת עמ' טז-יז, שי
א/כה סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קמה-קנג
א/כה עבודת הגרשוני עמ' תמט
א/כה עטרת יעקב עמ' קעג, קעה, קעז, קפא
א/כה עין יצחק תנינא ח"א עמ' פ {בני אהובה}, פז
א/כה עמק המלך (לבוב)
א/כה פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קנג
א/כה פרי אליהו ח"א סי' ל
א/כה קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קפה-קפז
א/כה קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קג {ראב"ד}, קסא {מגדל עז}, קסב
א/כה קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שעח {ראב"ד}
א/כה קול יעקב (שאול)
א/כה קרבן אשר עמ' רצג {ראב"ד}
א/כה קרית מלך
א/כה קרית מלך רב (תקיא) דף קו ע"ד, קז ע"ד, קכח ע"ד
א/כה קרית מלך רב (תשסו) עמ' שנו, שס-שסא
א/כה רווחא שמעתתא ח"א עמ' כ
א/כה ריח שדה דף ו ע"א וע"ד, ח ע"ג-ע"ד, כב ע"א
א/כה שבט סופר (תשמו) עמ' קט
א/כה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קצא-קצב, קצה, קצט
א/כה שו"ת הריב"ש עמ' קטז
א/כה שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' רל הערה 34
א/כה שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקמג
א/כה שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' נח
א/כה שו"ת מהרי"ל עמ' קפח
א/כה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תלח
א/כה שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' סז
א/כה שו"ת רשב"ש עמ' קלב
א/כה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קפה {גט מאוחר פסול}
א/כה שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קכז
א/כה שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קעב, קעח, קעט, קפו
א/כה שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' צ, צב, צד
א/כה שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 56, 58, 60
א/כה שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שעז
א/כה שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 90, 93, 105, 158
א/כה שער המלך כאן, וח"א עמ' תקכב, הגהות רעק"א ח"א עמ' תקכג
א/כה שער יהודה
א/כה שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' נ, צא
א/כה שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יז אות ב בסופו, סי' יט אות ג, ח
א/כה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 138, מח' ב עמ' 217, 219, 222-223
א/כה שרידי אש ח"א עמ' שיד
א/כה תאמי צביה (קליינברג) דף ג ע"ג
א/כה תבואת שמש
א/כה תורת גיטין סי' קכז ס"ק ב {הגהמ"י אות נ}
א/כה תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שמו, שנה
א/כה תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שכח
א/כה תקון סופרים (רשב"ש) שער ט עמ' לה
א/כה תרומת הדשן פסקים סי' יג
א/כה תשובות הראב"ד סי' יח
א/כה תשובות הרי"ד עמ' רנה
א/כה תשובות ר' איסר יהודה עמ' קנו {נכתב ביום ונחתם בלילה או ניתן בלילה}
א/כה תשובות ר"י אלחנן עמ' קלט {ראב"ד}
א/כו אבי עזרי ח"א
א/כו אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' נח
א/כו אהל יצחק גיטין עמ' רא, רעב, תשמג, תשמז, תשנ
א/כו אהלי תם עמ' פז
א/כו אוצרות יהושע עמ' קנה
א/כו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 112
א/כו אמרות טהורות (ישראל) דף קסג ע"א
א/כו אנצי"ת ע' גט הע' 935, 937, 938, 941, 942
א/כו באר לחי ראי
א/כו באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף יז
א/כו בינת דניאל ח"א עמ' קב
א/כו בית אהרן (כהן)
א/כו בית אהרן (קארטשין) עמ' קד
א/כו בית מאיר (תשע) סי' קכז ס"ח עמ' פט
א/כו ביתאל ח"ב דף סו ע"ג
א/כו ברור הלכה גיטין יז ע"ב ציון ב, ג
א/כו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קל-קלא
א/כו ברכת אריאל ח"ב עמ' קו
א/כו גבורת אנשים (תשע) עמ' שיא
א/כו דברות משה יבמות עמ' שצט, גיטין עמ' רסז, רע, שלב, שלד, שמא
א/כו דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' יא ד"ה כתב, סי' לד ד"ה ומ"ש
א/כו דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' צא אות ח
א/כו דודאי משה עמ' סא
א/כו וישאל שאול אהע"ז סי' פג
א/כו זכרון מלך (צונץ)
א/כו חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ג ס"ק ז
א/כו חי' חתם סופר
א/כו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' עט
א/כו חסדי דוד ח"ג עמ' רמב
א/כו חק המלך יבמות עמ' קעה
א/כו חקרי זמנים ח"א עמ' ה
א/כו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שז
א/כו כנפי נשרים
א/כו לב שלם [בני יעקב דף ז ע"ב, מח ע"ד, ב"ח דף צ ע"ג]
א/כו לבב דוד
א/כו מוריה גל' רמג עמ' לב {חתך את הזמן}
א/כו מעין גנים (מזרחי) דף יז ע"ב, יח ע"א {חתך את הזמן}
א/כו מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' לא ח"ב
א/כו מקצוע בתורה סי' מד ס' ו ס"ק ז {גזייה לזמן כשר לכתחלה}
א/כו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כו משנת ר' אהרן גיטין עמ' פד-פה
א/כו משנת ר' אהרן כתובות עמ' תל
א/כו עין יצחק ח"א עמ' רצח
א/כו פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קמח
א/כו פרי האדמה ח"ג
א/כו קרית מלך רב
א/כו קרית מלך רב (תשסו) עמ' שסו
א/כו ריח שדה דף טו ע"ג, טז ע"א-ע"ד, יז ע"ג
א/כו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קצה-קצו, תפד
א/כו שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' צה
א/כו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שמו
א/כו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קפד-קפה
א/כו שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' צא
א/כו שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 53
א/כו שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שעח
א/כו שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 96
א/כו שער המלך ח"א עמ' תקפה {כ"מ}
א/כו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 215, ח"ג עמ' 51
א/כו תורת אמת (תשסו) עמ' קעג
א/כו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שכה
א/כו תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 91
א/כז אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 67 {הגהמ"י}
א/כז אור הישר [אור שמח הל' גירושין רפ"י]
א/כז אמונת עתיך גל' 119 עמ' 25 {ניסן}
א/כז אנצי"ת ע' גט הע' 944, 953, 954, 956, 959-961
א/כז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/כז בית אהרן וישראל גל' סז עמ' פא
א/כז בית הלוי - שו"ת הגר"ח סי' ב עמ' ז
א/כז ביתאל ח"ב דף סט ע"ג
א/כז בנין אריאל יאיר עמ' 149 {שלום מלכות}
א/כז ברור הלכה גיטין פ ע"א ציון ג, ד {לח"מ}
א/כז ברכות שמים מכות פ"ג אות שה
א/כז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף צג ע"א, צד ע"א
א/כז דברי תלמוד ח"ב עמ' קכג
א/כז המעמד האישי של הקראים עמ' 115
א/כז זקן שמואל דף לה ע"ב
א/כז חנא וחסדא ח"א דף קעג ע"ב {מפני ד"ש}
א/כז חקרי זמנים ח"א עמ' ו, ח
א/כז ידי אליהו
א/כז ידי אליהו דף ל ע"ד, לא ע"א
א/כז לב שלם [אור יקרות דף מד ע"א]
א/כז לבב דוד
א/כז מבוא למשנה תורה עמ' 102
א/כז מלכות יהודה וישראל עמ' 204
א/כז מנחת חינוך ח"ב עמ' תעז
א/כז מעין גנים (מזרחי) דף טז ע"ב, יז ע"א {מלכות אחרת}
א/כז מעיני המים
א/כז נזר המלך
א/כז נרות אהרן
א/כז קרית מלך
א/כז קרית מלך רב
א/כז קרית מלך רב (תשסו) עמ' שסט, שעב-שעג
א/כז ריח שדה דף ג ע"ג
א/כז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קצו, תפט
א/כז שלמי יוסף ר"ה עמ' תסו
א/כז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 216-218, 228-229
א/כז תבואת שמש
א/כז תלפיות ו חוב' א עמ' 207
א/כז תרומת הדשן פסקים סי' יט
א/כז תשובות הרי"ד עמ' קלד
א/כח אור יקרות
א/כח אמרות טהורות (ישראל) דף קסו ע"א
א/כח אמרי בינה (אש) דף קכד ע"א {זמן הכתיבה}
א/כח אנצי"ת ע' גט הע' 929 {הגהמ"י}, 973
א/כח באר אלחנן עמ' קב
א/כח בית מאיר (תשע) סי' קכז ס"ו עמ' פז
א/כח ביתאל ח"ב דף סט ע"ג
א/כח בני אברהם לשונות הטור דף ט ע"ב, יג ע"א
א/כח ברור הלכה גיטין יח ע"א ציון א, פ ע"א ציון ד
א/כח גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כ ע"א
א/כח דברות משה גיטין עמ' רסד, רסו-רסז, רסט-רע, רעב
א/כח דברי אליהו (ניימנץ) דף כח ע"ד
א/כח חוקות הדיינים ח"ב עמ' תמב
א/כח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין פ ע"א]
א/כח חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' קצז
א/כח ט' פרקים לרמב"ם
א/כח ידיו של משה
א/כח לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קד ע"ג, מכתב מאליהו דף כה ע"ב]
א/כח מאור למלך גיטין עמ' קכו
א/כח מפענח צפונות עמ' 135
א/כח נשאל דוד אהע"ז עמ' קסו
א/כח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תל
א/כח פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תקנז
א/כח ריח שדה דף כא ע"א-ע"ד, כב ע"א, כג ע"א, כד ע"א
א/כח שו"ת הרדב"ז סי' אלף שמה
א/כח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקמג
א/כח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תלט
א/כח שו"ת רשב"ש עמ' שיז
א/כח שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 138
א/כח תבואת שמש
א/כח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שנא
א/כח תשובות הרי"ד עמ' קלט, רלה


ב/216 הלכות גירושין פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ לבב דוד
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משנת יעקב
ב/רה"פ עין מאיר
ב/רה"פ עמק המלך (לבוב)
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אדני היד החזקה
ב/א אהל יצחק גיטין עמ' תשכא
ב/א אור הישר [מחנה אפרים הל' גירושין פ"ג]
ב/א אנצי"ת ע' גט הע' 35, 36, ע' גרושין הע' 26
ב/א ארחות חיים ח"ב סי' יא אות ב
ב/א באורי סוגיות (הוניגסברג) גיטין סי' מו אות א
ב/א בית אהרן (קארטשין) עמ' מט
ב/א בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' ל הערה 6
ב/א ברוך השם סי' כג
ב/א ברכת מרדכי ענינים עמ' קסא
ב/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כד ע"ג
ב/א גט מקושר (אלגזי) עמ' קמא
ב/א דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' פב {מ"מ}
ב/א דברי ירמיהו קידושין עמ' עח, קלד
ב/א הארת ירוחם קדושין ח"ב דף כו ע"א
ב/א הגהות אליעזר דף נט ע"א {מ"מ, לח"מ}
ב/א המדות לחקר ההלכה מדה ז אות ה, מדה כג אות יא
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תפז
ב/א זאת ליעקב גיטין עמ' רטז-ריז
ב/א זכור לאברהם (אביגדור)
ב/א חי' הגרנ"ט סי' עט-פ
ב/א חי' ר' שמואל גיטין עמ' נה
ב/א חק המלך יבמות עמ' קמו
ב/א יד שלמה דף כב ע"א
ב/א ישא מדברותיך קדושין עמ' תמח-תמט
ב/א לב ים גיטין עמ' לה-לו {אין מתגרשת אלא בכתב}
ב/א לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' יז
ב/א מאמר מרדכי (נסים) דף פ ע"ג
ב/א מועדים וזמנים ח"ג סי' רסט
ב/א מחנה יוסף (תשעב) סי' לא אות ד
ב/א מחשבת הקודש ח"א דף כא ע"ב
ב/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תלד, תלט
ב/א מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ו אות ד
ב/א מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' יג אות ה
ב/א משכיל ליהודה עמ' קעג {"וכתב" - לאו דוקא}
ב/א משנה הלכות ח"ד סי' ב
ב/א משנת ר' אהרן גיטין עמ' קכד
ב/א משפטי עזיאל ח"ה עמ' רצא
ב/א נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ז ע"א
ב/א נחל איתן
ב/א פי' ר"א מן ההר יבמות נב ע"ב
ב/א קרית מלך
ב/א שדה יצחק עמ' צח {צריך שליחות}
ב/א שופרא דשטרא שער יז פי"א
ב/א שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קלה
ב/א שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' תקנא
ב/א שערי טהר ח"ו סי' סד אות ד, סי' פג אות ב
ב/א תולדות יצחק (הורוביץ) דף סח ע"ג {שלא תקח מעצמה}, עא ע"ג {שליחות לכתיבה}
ב/א תורת השליחות עמ' קנא, קסא
ב/א תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תקח, תקמב
ב/ב אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' נח
ב/ב אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קכג
ב/ב אדני היד החזקה
ב/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 112
ב/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שצו {כתיבה צריכה שליחות}
ב/ב אנצי"ת ע' גט מקדם הע' 83, 90
ב/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) גיטין סי' יג אות ד
ב/ב בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף פח ע"א
ב/ב בגדי כהונה (כהן) דף פט ע"ג
ב/ב בית אהרן (קארטשין) עמ' קג
ב/ב בית אפרים אהע"ז הל' גיטין דף סז ע"ד
ב/ב בית דינו של שמואל עמ' 167
ב/ב בית הלוי - שו"ת הגר"ח סי' ב עמ' ז
ב/ב בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' נ אות א, סי' נא אות ג
ב/ב בית מאיר (תשע) סי' קכז ס"ד עמ' פד, סי' קמח ס"ב עמ' רנט
ב/ב ביתאל ח"א דף קג ע"ב
ב/ב בני אברהם לשונות הטור דף ט ע"ג
ב/ב ברור הלכה גיטין יח ע"א ציון א
ב/ב גדולי שמואל גיטין דף יז ע"א
ב/ב דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' יא ד"ה ויש לעיין
ב/ב דרך המלך (רפפורט)
ב/ב דרכי איש דף סג ע"ג
ב/ב היכל מלך דף כג
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרצד
ב/ב זכר אליהו אהע"ז סי' לב אות ט
ב/ב חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ג ס"ק ה
ב/ב חוות בנימין ח"ב עמ' תמח {או"ש}
ב/ב חזו"א אהע"ז סי' פח ס"ק א, ז
ב/ב חזו"א על הרמב"ם
ב/ב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' סז, שמא
ב/ב יד הלוי (לוין) תשובה בענין עגונות עמ' 6
ב/ב כל בו ח"ה עמ' קצט
ב/ב כתר כהונה (כץ) עמ' רעט, רפד
ב/ב לב מרפא דף מג ע"ד {קרית מלך רב}
ב/ב לב שלם [בני יעקב דף קמד ע"ד, גט פשוט דף ע ע"ג, שו"ת מהריט"ץ סי' רמו דף קצג ע"ב, שער המים - שו"ת דף כו ע"ב]
ב/ב לבב דוד
ב/ב להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פז
ב/ב מאור למלך גיטין עמ' קכו
ב/ב מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קכז ס"ק ה]
ב/ב מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' לא ח"ב אות א
ב/ב משאת המלך ח"ד סי' תקכו {שליח נעשה עד}
ב/ב משבצות זהב ישעיהו עמ' א'קצח
ב/ב משנת ר' אהרן גיטין עמ' פג, צב
ב/ב משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' א עמ' ט
ב/ב נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תלב
ב/ב עטרת יעקב עמ' קעד
ב/ב עין יצחק תנינא ח"ב עמ' לד
ב/ב פד"ר ח"ו עמ' 76-77
ב/ב פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' סט
ב/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תקנד
ב/ב צור תעודה דף עה ע"ב
ב/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קמה אות ב
ב/ב קרית מלך
ב/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' שפא
ב/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שעו
ב/ב ריח שדה דף ט ע"א, כג ע"ב וע"ד
ב/ב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקמו
ב/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרעט
ב/ב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תלט
ב/ב שומר מצוה עמ' רז {מל"מ}
ב/ב שופרא דשטרא שער יז פכ"א
ב/ב שי למלך עמ' מו
ב/ב שמחת עולם (לגו)
ב/ב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 55
ב/ב שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כ אות טו בסופו, אות טז ד"ה והב"ש, סי' כא אות ד ד"ה ונבאר
ב/ב תבואת שמש
ב/ב תורת יצחק ח"א עמ' קלד
ב/ב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרפו
ב/ב תרומת הדשן פסקים סי' קלח
ב/ג אדני היד החזקה
ב/ג אהלי שם (גנצפריד, תשעז) עמ' לה
ב/ג אור הישר [מפרשים בהל' מלוה פכ"ד ה"ח]
ב/ג אמרות טהורות (ישראל) דף קנח ע"ג
ב/ג אמרי בינה (אש) דף קכד ע"א {אף שאין אשתו עמו}
ב/ג אנצי"ת ע' גט הע' 133, 135, 139, 141, 147
ב/ג בית מאיר (תשע) סי' קכח ס"ב עמ' צד
ב/ג בני דוד
ב/ג ברוך השם סי' כד-כה
ב/ג גט מקושר (צינץ) עמ' רצו
ב/ג דברות אליהו ח"ד עמ' עא
ב/ג הגהות אליעזר דף נט ע"א {כ"מ והגהמ"י}
ב/ג המדות לחקר ההלכה מדה א אות ד
ב/ג זכור לאברהם (אביגדור)
ב/ג חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 301-300
ב/ג חי' הריצ"ד
ב/ג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קכד
ב/ג יראת שמים ח"ב דף ז ע"א
ב/ג כהונת רפאל עמ' רפ
ב/ג כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קכב ע"א
ב/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יב ס"ק א
ב/ג מעיני המים
ב/ג מציון אורה ח"א עמ' רמד
ב/ג משאת המלך (אדרי)
ב/ג משנת ר' אהרן גיטין עמ' צא, קפג
ב/ג משפט צדק ח"ג דף יא ע"ד
ב/ג נחל איתן
ב/ג ס' הפרנס עמ' רנא
ב/ג ענפי ארז (זי') דף נא ע"ב
ב/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעז אות ב
ב/ג קהלות יעקב שבועות סי' כח
ב/ג קול דודי שבועות סי' תתקמט
ב/ג קרית מלך רב
ב/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' שעג
ב/ג שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רלה
ב/ג שו"ת מהר"י וייל סי' קצ
ב/ג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמ, תנ
ב/ג שורת הדין ח"ב עמ' קלא
ב/ג שערי מאיר עמ' פז
ב/ג תבואת שמש
ב/ג תחומין ח"ח עמ' 514
ב/ג תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' קלה
ב/ד אדני היד החזקה
ב/ד אור הישר [אור זרוע ח"א סי' תשטז]
ב/ד אורים ותומים עם ברכת אריאל אות רטו
ב/ד אמת ליעקב נשים עמ' קמב
ב/ד אנצי"ת ע' גט הע' 156, 169-171, 174, 177, 290, 298
ב/ד בית יצחק (תשיד) עמ' 55
ב/ד דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' קי
ב/ד דרך המלך (רפפורט)
ב/ד זקן שמואל דף מו ע"א
ב/ד ידי אליהו תיקון עג
ב/ד יראת שמים ח"ב דף ז ע"א
ב/ד ישועות יעקב נשים עמ' תמו
ב/ד כל בו ח"ה עמ' קסה
ב/ד כרם ציון שביעית ח"א דף כב ע"ב
ב/ד לב שלם [בני יעקב דף קכב ע"ד]
ב/ד מראות הצובאות (תשסז) עמ' ה, פא
ב/ד משאת המלך (אדרי)
ב/ד עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' רד
ב/ד עין יצחק ח"ב עמ' שנ
ב/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קעח
ב/ד קרבן אליצור דף קלו ע"ד
ב/ד שבות יהודה (שו"ת) עמ' נג
ב/ד תקון סופרים (רשב"ש) שער יב עמ' מח, שער כח עמ' קלט
ב/ה אבן ישראל (פישר)
ב/ה אהל יצחק גיטין עמ' תלב-תלד, תתכז
ב/ה אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף יד ע"ד, טו ע"א-ע"ב {ב"ד שאמר לסופר ולעדים}
ב/ה אור יקרות
ב/ה אמרות טהורות (ישראל) דף קלב ע"א
ב/ה אמרי בינה (אש) דף קלט ע"א {שעה"מ}
ב/ה אמרי כהן גיטין סי' ד ס"ק יד {הגהמ"י}
ב/ה אמרי נפתלי ח"ב עמ' שלד, שמז {שעה"מ}
ב/ה אנצי"ת ע' גט הע' 55
ב/ה בית אהרן (קארטשין) עמ' קלט
ב/ה ביתאל ח"ב דף סז ע"ב
ב/ה ברוך השם סי' כו
ב/ה ברור הלכה גיטין סו ע"ב ציון ב, ג
ב/ה ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' צח
ב/ה דברות אליהו ח"ו עמ' קלו {מינוי סופר ועדים בטלפון}
ב/ה דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' סט {מ"מ}
ב/ה דברי משפט סי' רמד סעיף ו {שעה"מ}
ב/ה הגהות חבר בן חיים
ב/ה זית רענן ח"ב עמ' רמז
ב/ה זכות יצחק עמ' שצג-שצה
ב/ה זכר יצחק (תשן) עמ' פז
ב/ה זעקת דלות עמ' 168
ב/ה חי' הגר"ח החדש עמ' רצב
ב/ה ט' פרקים לרמב"ם
ב/ה יד הלוי (לוין) תשובה בענין עגונות עמ' 6-5, 10, 18
ב/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שעב {שעה"מ}
ב/ה ישועות יעקב נשים עמ' תקעח
ב/ה לב שלם [שער המים - שו"ת דף כה ע"ב-ע"ג, שו"ת משאת משה או"ח סי' ג דף כה ע"ב]
ב/ה מאורות נתן (הורוביץ) דף מ ע"ב
ב/ה מהרי"ט אלגזי פ"ב אות יז או"ק ה (דף י ע"א) {לח"מ}
ב/ה מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' ס, שלד {לח"מ}
ב/ה מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א ח"ב סי' פח]
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה משבצות זהב עזרא עמ' קכד
ב/ה נבכי נהרות סי' יא ס"ק ח {לח"מ}
ב/ה נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' פח {מ"מ}
ב/ה נחל איתן
ב/ה נחלת יצחק גיטין סי' יט {לח"מ}
ב/ה פרקי שליחות עמ' 220, 228, 232
ב/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קז ע"ב
ב/ה קרית מלך רב
ב/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' שעז
ב/ה ראשי בשמים (רבין) עמ' שיג
ב/ה שביתת יו"ט
ב/ה שו"ת הרד"ך עמ' פב-פג, פז
ב/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רצ
ב/ה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמא
ב/ה שו"ת ר"א בן ארחא עמ' קג
ב/ה שו"ת רשב"ש עמ' ת
ב/ה שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 283, 279
ב/ה שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שיב
ב/ה שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 163
ב/ה שער המלך ח"א עמ' תקכג {מ"מ}
ב/ה שער יהודה
ב/ה שערי טהר ח"ו סי' פג אות ב
ב/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 263
ב/ה שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לט ע"ג
ב/ה שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קע {לח"מ}
ב/ה תולדות יצחק (הורוביץ) דף עב ע"א
ב/ה תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תד
ב/ו אבן ישראל (פישר)
ב/ו אבן ציון עמ' שלו
ב/ו אהל יצחק גיטין עמ' תלב-תלד, תתיח, תתכז
ב/ו אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף יד ע"ד, טו ע"א-ע"ב {אומר אמרו}
ב/ו אור הישר [מפרשים לקמן פ"ט הכ"ז]
ב/ו אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' פא
ב/ו אמרי בינה (אש) דף קלט ע"א {מ"מ} וע"ב {חתם סופר ועד}
ב/ו אנצי"ת ע' גט הע' 82
ב/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שעג
ב/ו באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף כט
ב/ו בית אהרן וישראל גל' מט עמ' נז, סא-סב {אומר אמרו פסול מהתורה}
ב/ו בית אהרן וישראל גל' עד עמ' כז
ב/ו בנין אריאל ח"ב עמ' רכ
ב/ו בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שפד
ב/ו ברור הלכה גיטין סו ע"ב ציון ב
ב/ו ברכות חיים ח"ב עמ' שלח
ב/ו גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף ל ע"ד, עב ע"ד, עג ע"א
ב/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' מג
ב/ו דברי אמת (תשעט) עמ' תקעג {בהגהמ"י אות ג' קטנה או היא או אביה מקבלין את גיטה}
ב/ו דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' פו
ב/ו דברי משפט סי' רמד סעיף ג
ב/ו דודאי משה עמ' קמח
ב/ו דרכי נועם דרוש יח
ב/ו זכרון מלך (צונץ)
ב/ו זעקת דלות עמ' 174, 180
ב/ו חד וחלק ח"ב דף כג ע"ג
ב/ו חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ז ס"ק ט
ב/ו חזו"א אהע"ז סי' פג ס"ק טז
ב/ו חזו"א על הרמב"ם
ב/ו חי' בעל שרידי אש עמ' נג, ס
ב/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין סו ע"ב]
ב/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רעב
ב/ו יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' פג
ב/ו יד הלוי (לוין) תשובה בענין עגונות עמ' 9
ב/ו ידיו של משה דף קעב ע"א
ב/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שע
ב/ו ישועות יעקב נשים עמ' תקנט {כ"מ}
ב/ו כל בו ח"ה עמ' רמא
ב/ו כצאן יוסף עמ' יח, רא
ב/ו כתר כהונה (כץ) עמ' שצח, תמב
ב/ו לב שלם [בני יעקב דף קמז ע"א, מכתב מאליהו דף ו ע"ד, קנו ע"ב, שער המים - שו"ת דף כה ע"ד]
ב/ו מבוא למשנה תורה עמ' 110, 367
ב/ו מעיני המים
ב/ו מערכות חיים עמ' לו
ב/ו מראה הפנים גיטין נג ע"ב
ב/ו משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף כז ע"ב {אומר אמרו}
ב/ו נועם ח"ב עמ' קצג, רג
ב/ו נחלת יצחק גיטין סי' יט
ב/ו נתיבות מרדכי קדושין עמ' קכו
ב/ו עצי ארזים סי' לו ס"ק ב
ב/ו פד"ר ח"ז עמ' 92
ב/ו פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תרטו, תרכד, ח"ב עמ' תקנב
ב/ו פרקי שליחות עמ' 225, 232
ב/ו צרור החיים (קליין) דף סח ע"ד, סט ע"א {אומר אמרו - ספק}
ב/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שכט
ב/ו קרית מלך רב
ב/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' שעז
ב/ו שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רנה
ב/ו שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רלא
ב/ו שו"ת הרד"ך עמ' פב, ק, קח, קיד
ב/ו שו"ת הריב"ש עמ' שצח, תקסז
ב/ו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' סז
ב/ו שו"ת מהר"ש לובלין עמ' שמח, שנ
ב/ו שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קסח
ב/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קנב-קנג
ב/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שצו
ב/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמ
ב/ו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' ח
ב/ו שו"ת רשב"ש עמ' רמח, ת
ב/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמד סעיף א
ב/ו שם יוסף (מועטי) ח"א דף צט ע"ג, ק ע"א, קד ע"ב
ב/ו שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 283-284, 279
ב/ו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שיב
ב/ו שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' פב
ב/ו שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 164
ב/ו שער המלך ח"א עמ' תקכג-תקכה
ב/ו שערי טהר ח"ו סי' פג אות ב
ב/ו שערי שמואל עמ' קנא, קסג
ב/ו שרידי אש ח"א עמ' רסב
ב/ו שרשי הים דף מא ע"ב
ב/ו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' רכב
ב/ו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' לט
ב/ו תשובה שלמה אהע"ז סי' מג
ב/ו תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' קלח
ב/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' קמב, קמה {קרוב להיות גט בטל}
ב/ז אדני היד החזקה
ב/ז אוצרות יהושע עמ' של
ב/ז אור הישר [עונג יו"ט סי' קס, לח"מ פ"ב ה"כ]
ב/ז ארים נסי גיטין עמ' שלז
ב/ז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שב
ב/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' לג
ב/ז בדבר מלך חי"ז עמ' שיד {שבכל מקום שנאמר בחיבורו בגט שהוא בטל הוא בטל מן התורה, וכל מקום שנאמר פסול הוא פסול מדברי סופרים}
ב/ז ברור הלכה גיטין כד ע"א ציון ד, ע ע"ב ציון א
ב/ז דברות משה גיטין עמ' לז, רסו, ב"ב ח"ב סי' לג ענף א
ב/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 20
ב/ז זכות יצחק עמ' שצה
ב/ז זעקת דלות עמ' 174, 180
ב/ז חזון יחזקאל גיטין פ"ו ה"ט
ב/ז חי' חתם סופר
ב/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רעא
ב/ז חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קיח
ב/ז חמדת אהרן עמ' ריא
ב/ז ישועות יעקב נשים עמ' תלז
ב/ז להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קכו
ב/ז מבוא למשנה תורה עמ' 108
ב/ז מוריה גל' צט עמ' לד, גל' קעא עמ' ע
ב/ז מים שאובים עמ' רמא
ב/ז מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כ אות ה
ב/ז מרחשת ח"ב סי' י אות ד
ב/ז משפטי עזיאל ח"ה עמ' רצא,תח
ב/ז נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שכו
ב/ז ניצוצי אש עמ' תתל
ב/ז נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רסד
ב/ז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רנז
ב/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לו אות ג, סי' קעז, סי' רעד אות יב
ב/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' כט, עא
ב/ז קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות ה, כו, הערה 6
ב/ז קרית מלך
ב/ז שו"ת הרד"ך עמ' פב, ק, קח, קיד
ב/ז שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' נג, סח
ב/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קנב
ב/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שצו
ב/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמא
ב/ז שו"ת רשב"ש עמ' רפד
ב/ז שחר אורך עמ' תמא
ב/ז שם יוסף (מועטי) ח"א דף צט ע"ד {כ"מ}
ב/ז שער יהושע ח"ב עמ' רצט
ב/ז תורת רפאל ח"ג עמ' קח
ב/ז תחומין חי"ח עמ' 361 {אשה כשרה}
ב/ח אבי עזרי ח"א
ב/ח אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' רכז
ב/ח אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נב אות טז
ב/ח אדני היד החזקה
ב/ח אומר לציון סי' קסא
ב/ח אור הישר [לח"מ לקמן פ"ז הכ"ד]
ב/ח אוריין תליתאי (תאומים) סי' עו (סח ע"א)
ב/ח אחיעזר ח"א סי' כח אות ז
ב/ח אמרות טהורות (ישראל) דף קמו ע"ב
ב/ח אמת ליעקב נשים עמ' קנד
ב/ח אנצי"ת ע' גט הע' 1689, 1699
ב/ח בית אהרן (קארטשין) עמ' מט {מל"מ}
ב/ח ברור הלכה גיטין סג ע"ב ציון ה
ב/ח דור דורים עמ' רסג
ב/ח דיני חוזים במשה"ע עמ' 293
ב/ח דרך המלך (רפפורט)
ב/ח הגהות ר' נחום טרעביטש
ב/ח המדות לחקר ההלכה מדה טז אות ל
ב/ח זכר אליהו עמ' רלא
ב/ח זכר יצחק (תשן) עמ' פז
ב/ח זקן שמואל דף כח ע"ג
ב/ח חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' א ס"ק י, סי' ז ס"ק י
ב/ח חזו"א על הרמב"ם
ב/ח חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 230
ב/ח יד המלך (פלומבו)
ב/ח ידיו של משה
ב/ח ישועות יעקב נשים עמ' תקנח-תקנט
ב/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכד
ב/ח כנה"ג [שו"ת רש"ך ח"א סי' לה]
ב/ח כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף עה ע"א
ב/ח לב שלם [שער המים - שו"ת דף כט ע"ד]
ב/ח מילי דמרדכי
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ח פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' נט
ב/ח פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קנד
ב/ח פרי האדמה ח"א
ב/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכו ע"ד
ב/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קעב אות ג, סי' רלג אות ג
ב/ח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' יז
ב/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' כה
ב/ח קרית מלך
ב/ח קרית מלך רב
ב/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' רכג, שפב
ב/ח שו"ת הריב"ש עמ' רסט
ב/ח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קט, תמא
ב/ח שמן הטוב (תשפ) עמ' שכג, שכט {קרית מלך רב}
ב/ח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תג
ב/ט אבי עזרי ח"א
ב/ט אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נב אות טז
ב/ט אדני היד החזקה
ב/ט אמרי כהן גיטין סי' ז ס"ק א
ב/ט אמרי שמואל ח"א דף יג ע"א {לח"מ - פסיקה כאת"ל}
ב/ט אנצי"ת ע' אם תמצא הע' 16 {לח"מ}, ע' גט הע' 1715, 1720-1723
ב/ט באהלה של תורה או"ח סי' נט אות ב
ב/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ט בית אהרן (כהן)
ב/ט בית אהרן (קארטשין) עמ' מט {מל"מ}
ב/ט בית אהרן וישראל גל' סז עמ' צה-צו {מל"מ}
ב/ט ביתאל ח"ב דף סז ע"ב
ב/ט בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שצב
ב/ט ברור הלכה גיטין סג ע"ב ציון ו
ב/ט גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף צז ע"ד {לח"מ}
ב/ט גט מקושר (צינץ) עמ' תכז, תתא
ב/ט גנזי חיים (פלג'י) דף יב ע"א (עמ' מ במהד' תשסג) {לח"מ}
ב/ט וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רלא
ב/ט זכר יצחק (תשח) עמ' רא
ב/ט זכר יצחק (תשן) עמ' פז-פח
ב/ט זקן שמואל דף כח ע"ד
ב/ט חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ז ס"ק י
ב/ט ט' פרקים לרמב"ם
ב/ט יצחק ירנן
ב/ט ישועות יעקב נשים עמ' תקס
ב/ט כבוד יו"ט
ב/ט מרחשת ח"ב סי' י אות ד בהגהה
ב/ט ערך השלחן חו"מ ח"א דף סה ע"ד
ב/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' כו {לח"מ}
ב/ט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רס-רסא
ב/ט קול בן לוי (תשסג) עמ' עח {לח"מ}
ב/ט קרית מלך רב
ב/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' שצא-שצב
ב/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתיג
ב/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמב
ב/ט שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רמז, ח"ב עמ' רח {לח"מ}
ב/ט שם יוסף (מועטי) ח"א דף קד ע"ב
ב/ט שעורי הלכה עמ' קכג, קצא
ב/ט שער המלך ח"א עמ' שלז {לח"מ}
ב/ט תבואת שמש
ב/ט תורת גיטין סי' קכב ס"ק ח
ב/ט תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' רכג, תג
ב/ט תשובות הרי"ד עמ' רנט
ב/ט תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' שמג
ב/ט תשובות ר"י אלחנן עמ' קעז {מ"מ}
ב/י בית אהרן (קארטשין) עמ' קפ
ב/י ברור הלכה גיטין סה ע"ב ציון ד
ב/י דברי אמת (תשעט) עמ' שפט {אשה ושני אנשים שבאו ממדינת הים וכ"א אומר זו אשתי אינן נאמנין לאוסרה}
ב/י הר המלך ח"ג עמ' סז
ב/י זכור לאברהם (אביגדור)
ב/י לב שלם [גט פשוט דף יב ע"ג]
ב/י מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קסד
ב/י משכן בצלאל ח"א סי' לו
ב/י נועם ח"ט עמ' נא
ב/י עין יצחק תנינא ח"א עמ' רלח {מ"מ}
ב/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכד ע"ג
ב/י קול דודי שבועות סי' תתקמט
ב/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' של
ב/י שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמב
ב/י שערי טהר ח"ו סי' פג אות ב
ב/יא ברור הלכה גיטין סה ע"ב ציון ד
ב/יא מקצוע בתורה סי' נו ס' א ס"ק ה {מ"מ}
ב/יא נועם ח"ט עמ' יד, נא, ס, קב, קד
ב/יא פני שלמה (אמריליו) דרוש כד דף מו ע"ד {מ"מ}
ב/יא תורת השליחות עמ' קנד
ב/יב אחיעזר ח"א סי' כח אות ב
ב/יב אנצי"ת ע' אומדנא הע' 19, ע' גט שכיב מרע הע' 203, 204, 207
ב/יב בגדי כהונה (כהן) דף צט ע"ג, ק ע"ד {לח"מ}
ב/יב בגדי כהונה (כהן) חו"מ סי' ב דף צט ע"ג
ב/יב בחיר חיים
ב/יב ברור הלכה גיטין סה ע"ב ציון ח
ב/יב דברות משה גיטין עמ' קלז, קמ
ב/יב דעת מרדכי ח"ב עמ' לב {מ"מ}
ב/יב הגיור עמ' 312, 334
ב/יב הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 146
ב/יב זכות יצחק עמ' שצה
ב/יב חזון יחזקאל גיטין פ"ד ה"ה
ב/יב מלאכת שלמה (חכים)
ב/יב מרחשת ח"ב סי' י אות א
ב/יב משפטי עזיאל ח"ד סי' לה עמ' קפ
ב/יב עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קעה, ח"ב עמ' קכב
ב/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קי ע"ב
ב/יב קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות ה
ב/יב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף ז ע"א
ב/יב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' פג
ב/יב שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' יד
ב/יב שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קמא
ב/יב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' פג
ב/יב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' לב-לג
ב/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' מו סעיף א {מ"מ}
ב/יב שם יוסף (מועטי) ח"א דף קא ע"ב
ב/יב שער המלך (שושן) עמ' צג
ב/יב שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' רמב
ב/יב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לו ע"ב-ע"ג
ב/יב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קנה-קנו
ב/יב תורת גיטין סי' קכ ס"ק כז {מל"מ}
ב/יב תורת החוף ימים סי' לו אות ז
ב/יב תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רסא
ב/יב תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' קפט
ב/יג אבני נזר אהע"ז סי' פה אות יא
ב/יג אגרא דשמעתא ח"ג עמ' קלא
ב/יג אדני היד החזקה
ב/יג אור הישר [חת"ס אהע"ז ח"ב סי' מג, אור הישר קדושין עח ע"ב]
ב/יג אמרות טהורות (ישראל) דף קכט ע"ד, קל ע"ב
ב/יג אנצי"ת ע' גרושין הע' 52, 53
ב/יג ארים נסי גיטין עמ' שלז {כ"מ} [צ"ל גיטין סו]
ב/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יג באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' סג
ב/יג בגדי כהונה (כהן) דף נה ע"ג
ב/יג בית אברהם (חנניה) עמ' ז
ב/יג בית אהרן (כהן)
ב/יג בית אפרים יו"ד (תרמד) דף קו ע"א
ב/יג ברור הלכה גיטין סו ע"א ציון ו, י, ע ע"ב ציון ב
ב/יג ברית הלוי השלם {כ"מ}
ב/יג גבול יהודה (ציר') דף פב ע"ג
ב/יג דברי יחזקאל (מישור) עמ' שעח
ב/יג דברי יחזקאל (תרצה) דף קכב ע"ג
ב/יג דגל ראובן ח"א סי' כד
ב/יג הגהות חבר בן חיים
ב/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 104
ב/יג זכור לאברהם (אביגדור)
ב/יג זכות יצחק עמ' שצה-שצז
ב/יג זקן שמואל דף עח ע"ד
ב/יג חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ה ס"ק ו
ב/יג חזו"א יו"ד סי' קצט ס"ק ד
ב/יג חזון יחזקאל גיטין פ"ה ה"א
ב/יג חסדי דוד ח"ג עמ' רכב
ב/יג ט' פרקים לרמב"ם
ב/יג כתר כהונה (כץ) עמ' רסז-רסח, שי, שיז
ב/יג לב שלם [בני משה (שלטון) סי' יז דף לח ע"ב]
ב/יג מילי דמרדכי
ב/יג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעז
ב/יג מעיני המים
ב/יג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' מד]
ב/יג מראה הפנים גיטין לח ע"א
ב/יג מראות הצובאות (תקע) אות לד, לו
ב/יג מראות הצובאות (תשסז) עמ' פא-פב, פו
ב/יג מרחשת ח"ב סי' ו אות א
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יג משנה הלכות גיטין סי' נח
ב/יג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף פו
ב/יג משנת יעקב קדושה עמ' שו
ב/יג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קנז
ב/יג נזר אברהם מכות ועדות עמ' רסג
ב/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף סו ע"א
ב/יג נרות אהרן
ב/יג עצי ארזים סי' יז ס"ק לג
ב/יג פד"ר חי"ד עמ' 318
ב/יג צור תעודה דף יג ע"ב, יד ע"ב {קרית מלך רב}
ב/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעד אות יב
ב/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' תלה
ב/יג צפנת פענח שמות עמ' כט
ב/יג קרית מלך רב
ב/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' שצד, שצו, שצח
ב/יג שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רסב
ב/יג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קפד
ב/יג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' פד
ב/יג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמ, תמב
ב/יג שו"ת מהרש"ם ח"ט סי' לד
ב/יג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' פד
ב/יג שער משפט סי' צב ס"ק ה
ב/יג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לה ע"ד, לו ע"ב, לז ע"ג, לח ע"ב-ע"ד, לט ע"א-ע"ג, מ ע"ב, מא ע"ב {לח"מ} וע"ג, מב ע"ב
ב/יג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קנד, קסא {לח"מ}, קסב, קסה-קסו, קסח {לח"מ}, קעב, קעד, קעז {לח"מ}, קעט
ב/יג שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קסז
ב/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תס
ב/יג תשובה שלמה אהע"ז סי' טו
ב/יג תשובות ר"י הזקן עמ' 188 {הגהמ"י אות נ}
ב/יד אדני היד החזקה
ב/יד אמרות טהורות (ישראל) דף קמב ע"א
ב/יד אמרי כהן גיטין סי' ז ס"ק ב {מל"מ}
ב/יד אנצי"ת ע' גרושין הע' 34, 36
ב/יד בית יעקב (מסקין) סי' מג (דף נז ע"ב)
ב/יד גט מקושר (צינץ) עמ' רפד
ב/יד הגהות אליעזר דף נט ע"א {לח"מ}
ב/יד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קצג
ב/יד זכור לאברהם (אביגדור)
ב/יד חדשים גם ישנים עמ' 97
ב/יד חק לישראל נזיקין עמ' 43
ב/יד חקרי זמנים ח"ד עמ' של
ב/יד ט' פרקים לרמב"ם
ב/יד יד דוד ח"א דף קנח
ב/יד לב שלם [גט מקושר (בולה) דף ל ע"ד, גט פשוט דף קיא ע"ג, ב"ח אהע"ז דף פד ע"ג, שו"ת מהר"י הלוי סי' יג דף לג ע"ב, פנים מאירות (חי' גיטין) דף יג ע"א]
ב/יד מוריה גל' צט עמ' לד
ב/יד מראה הפנים גיטין לח ע"ב
ב/יד משכנות ידידיה עמ' עד {שכרותו של לוט}
ב/יד משנה הלכות נדרים דף מב ע"ב
ב/יד ס' גירושין לרשב"ח עמ' 109-111
ב/יד סיני כרך ע עמ' רכ
ב/יד עטרת חכמים אהע"ז סי' יז דף נג ע"ד
ב/יד עמק הלכה (בוימל) עמ' נח, סה
ב/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רי
ב/יד שו"ת מהר"ש לובלין עמ' תמד
ב/יד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמג
ב/יד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' כ
ב/יד שערי טהר ח"ח סי' קכה אות ו
ב/יד תורת אמת (תשסו) עמ' תקעא
ב/יד תניא רבתי ח"א עמ' 423 {צ"פ}
ב/טו אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קכז
ב/טו אבני החושן סי' קפח סעיף א-ב
ב/טו אבני נועם ח"ב עמ' נט, עג
ב/טו אבני נזר או"ח סי' שיא אות ו, אהע"ז סי' קצט אות א, סי' ריז אות א
ב/טו אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תקסח-תקסט
ב/טו אבנים יקרות עמ' קלא {או"ש}
ב/טו אדני היד החזקה
ב/טו אהל חייא עמ' תשמז, תתלב
ב/טו אהל יצחק גיטין עמ' רנג, רסא, תלט
ב/טו אהליך יעקב גיטין סי' א ס' ה
ב/טו אוהב מישרים עמ' רפד {או"ש}, רפה, תלב {או"ש}
ב/טו אוצמפה"ת ב"מ יג ע"א הע' 29
ב/טו אוצרות יהושע עמ' של
ב/טו אחיעזר ח"א סי' כח אות ז
ב/טו אמרות טהורות (ישראל) דף קמב ע"א
ב/טו אמרי בינה (אוירבך) - גבית חוב סי' כט[א,ו] ד"ה הקצוה"ח, ד"ה ודע, סי' כט [ח] ד"ה ומה {מל"מ}, נדרים סי' יג ד"ה ואף בדבר
ב/טו אמרי דבש דף מא ע"ב
ב/טו אמרי נפתלי ח"ב עמ' רד
ב/טו אנצי"ת ע' גט הע' 122, 123, 126, 130
ב/טו ארזא דבי רב קידושין עמ' יז {או"ש}
ב/טו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רע-רעא, שב, שיב, שנ, שעד, שצט, תט, ח"ב עמ' קעה, רמד, רמט
ב/טו אשל אברהם (שפירא) עמ' שכב {מינה שליח לגרש ונשתטה}
ב/טו באורי סוגיות (הוניגסברג) גיטין סי' לב אות א {או"ש}
ב/טו באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' כו ס"ק ב-ג
ב/טו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עו
ב/טו בדבר מלך ח"ה עמ' פז
ב/טו בדבר מלך חט"ז עמ' תמו
ב/טו בדבר מלך חי"ז עמ' שכד, שלח {נשתתה המשלח אם נתן השליח את הגט אינו פסול רק מדרבנן}
ב/טו בדבר מלך חי"ח עמ' עג {אמד כשהוא בריא כתב גט ותנו לאשתי ואח"כ נבעת ממתינין עד שיבריא וכותבין ונותנין לה ואין צריך לחזור ולהמלך בו אחר שהבריא ואם כתבו ונתנו קודם שיבריא הרי זה פסול}
ב/טו בית אבי ח"ב סי' קד עמ' קמד
ב/טו בית אהרן (כהן)
ב/טו בית אהרן (קארטשין) עמ' מ, קצח
ב/טו בית אהרן וישראל גל' מא עמ' יח, קח {עשה שליח כשהיה בריא, ואח"כ נעשה שוטה}, גל' מו עמ' קז {או"ש}
ב/טו בית מלך (חב"ד) עמ' 97
ב/טו בכורי אברהם דף קח ע"א
ב/טו בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 18 {מינה שליח והשתטה}
ב/טו ברור הלכה גיטין ע ע"ב ציון א
ב/טו ברכות חיים ח"א עמ' סט
ב/טו ברכת אמת סי' א עמ' י {השתטה לפני מתן הגט}
ב/טו ברכת ראובן דף צז ע"ג {או"ש}
ב/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שיט
ב/טו גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף עא ע"א-ע"ג, עה ע"א
ב/טו גדולי שמואל ביצה דף ט, נדרים דף יז ע"א, כח ע"ב, כט ע"ב, סו ע"ב, גיטין דף ט ע"ב, כ ע"א-ע"ב {או"ש}, כב ע"ב, כט ע"א, סד ע"ב, סו ע"א {או"ש}, קידושין דף יט ע"א, ב"ק דף פו
ב/טו גדולי שמואל כתובות דף כ {או"ש}
ב/טו גוילין נצולין עמ' צב, קסח, קעג {או"ש}
ב/טו גט מקושר (צינץ) עמ' ערה, רעט
ב/טו גינת אלימלך ח"א עמ' כג {השתטה המשלח}
ב/טו דברות אליהו ח"א עמ' קיז
ב/טו דברות צבי חי"א סי' טו אות ד
ב/טו דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קה
ב/טו דברי יוסף (קונביץ) עמ' 233
ב/טו דברי תלמוד ח"ב עמ' נב
ב/טו דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קג, קצה
ב/טו דרך המלך (רפפורט)
ב/טו דרכי משה ח"א שמעתתא ו פ' ב, ח"ב שמעתתא ד פ' ג, ד, יג, שמעתתא ח פ"כ
ב/טו דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ' ג, יב-יג, שמעתתא ו פ' כ, שמעתתא ח פ' כ
ב/טו הגהות אליעזר דף נט ע"א [מ"מ - יש למחוק את המלים "אינו כלום"]
ב/טו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קלט {מינה שליח והשתטה}
ב/טו המדות לחקר ההלכה מדה יג אות מח, מדה כג אות יד
ב/טו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' פא
ב/טו השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 16-15, 79, 83
ב/טו וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רי
ב/טו ויקח אברהם [פנים מאירות (תקצג) ח"ב דף יג ע"א]
ב/טו זאת ליעקב גיטין עמ' קיט, קכב-קכג
ב/טו זכור לאברהם (יפהן) עמ' סז-סח {השתטה המשלח - לא מעכב}
ב/טו זכר אליהו אהע"ז סי' כט
ב/טו זקן שמואל דף כו ע"ג
ב/טו זרעו של יצחק
ב/טו חזו"א אהע"ז סי' קמז לדף סו
ב/טו חזו"א יו"ד סי' קצט ס"ק ד
ב/טו חזו"א על הרמב"ם
ב/טו חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"ו {או"ש}, ב"ב פ"ב ה"א {או"ש}
ב/טו חי' בעל שרידי אש עמ' ס, סא {או"ש}
ב/טו חי' הרי"ט עמ' קלו
ב/טו חי' חתם סופר
ב/טו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שיג {הגהת מל"מ}
ב/טו חי' ר' שמואל גיטין עמ' נט-סב
ב/טו חלקת יואב החדש קונטרס הערות בשם המחבר סי' כו
ב/טו חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קיח
ב/טו חמדת אהרן עמ' קמז, רב, ריא-ריב
ב/טו חמדת יעקב עמ' 45
ב/טו חק המלך יבמות עמ' קמב-קמג
ב/טו חק לישראל שליחות עמ' 103 {אור שמח}, 105-108 {אור שמח}, 116 {אור שמח}, 646-647 {אור שמח}, 658 {מל"מ}, 659-660 {אור שמח}, 662 {מל"מ}, 714 {אור שמח}
ב/טו ט' פרקים לרמב"ם
ב/טו טבעת החושן ח"ד עמ' 18
ב/טו יד דוד (דהן) עמ' עג
ב/טו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קעו
ב/טו יד המלך (פלומבו)
ב/טו יורו משפטיך ליעקב סי' סג
ב/טו יסודי ישורון ח"ב עמ' צד
ב/טו ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רלב {או"ש}
ב/טו ישא מדברותיך קדושין עמ' פד {או"ש}, רצב {או"ש}, שצז {או"ש}, תנו, תסג {או"ש}
ב/טו ישועות יעקב נשים עמ' תקעה
ב/טו כצאן יוסף עמ' רא
ב/טו כתב סופר אהע"ז סי' כח
ב/טו כתר נהורא עמ' סד
ב/טו לב ים גיטין עמ' עד {גט מהתורה}, שנד-שנה {פסול ולא בטל}, שנו-שנז {מל"מ}, שנח-שסג, שסה
ב/טו לב שלם [בני יעקב דף קנז ע"ב]
ב/טו לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' יז
ב/טו מאור למלך נדרים עמ' קלח {או"ש}
ב/טו מאיר נתיבים עמ' 182
ב/טו מועדים וזמנים ח"א סי' נא
ב/טו מוריה גל' צט עמ' לד-לה, גל' קיא עמ' סא-סב, גל' רמג עמ' עג-עד {השתטה אחרי שעשאו שליח}
ב/טו מחנה דוד (בונאן) דף יא ע"ב
ב/טו מחנה יוסף (תשעב) סי' לא אות א
ב/טו מי באר (פסח) דף סג ע"ד
ב/טו מילי דקדושין עמ' רט {או"ש}
ב/טו מים שאובים עמ' רמא
ב/טו מלואי אבן ח"ב עמ' קצא {מל"מ}
ב/טו מנחה לאהרן (וולף) עמ' 126
ב/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' עז-עח
ב/טו מנחת כהן (כץ) ח"ב דף כ ע"ד
ב/טו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' עה
ב/טו מנחת נתנאל דף נ ע"ג-ע"ד, נא ע"א-ע"ב {מינה שליח לכתוב, והשתטה, כשר מהתורה}
ב/טו מעדני מלך (תשמח) עמ' ריח-ריט
ב/טו מעיני המים
ב/טו מערכות חיים עמ' ה, יג, ל, קעח
ב/טו מצעדי גבר ב"מ סי' כז אות ז
ב/טו מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יח
ב/טו מצעדי גבר קדושין סי' מ אות ג
ב/טו מרבה חיים סי' נח אות ט
ב/טו מרחשת ח"ב סי' ב אות א
ב/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/טו משאת המלך (תשסז) עמ' קנה
ב/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' סח
ב/טו משכיל ליהודה עמ' קעד
ב/טו משנת עזר ח"ב עמ' קנו
ב/טו משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' ס אות ב
ב/טו משפטי עזיאל ח"ה עמ' רצג
ב/טו נועם חט"ז עמ' קעב
ב/טו נחלת מים סי' י אות ה, סי' יב אות א
ב/טו נחלת שמואל דף ע ע"ב
ב/טו נטע שורק דף קסו ע"ד
ב/טו נשמת אברהם ח"ג עמ' קנד
ב/טו נתיבות המשפט סי' קפח ס"ק א
ב/טו נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תשטו {או"ש}
ב/טו נתיבות מרדכי גיטין עמ' קנד, רכא, רכד, שכו, תקמ-תקמא, תקעד
ב/טו נתיבות מרדכי קדושין עמ' תיב, תטז, תקב
ב/טו נתן פריו גיטין עמ' מז
ב/טו ס' גירושין לרשב"ח עמ' 109-111
ב/טו ס' הפרנס עמ' רנא
ב/טו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמח
ב/טו סוגיות בדיני ממונות עמ' 84
ב/טו סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קנג-קנח
ב/טו ספיקא דרבנן עמ' קלד
ב/טו עבודת הזבח זבחים סי' א ס"ק ז {או"ש}
ב/טו עבודת הזבח תמורה סי' יג ס"ק יב {או"ש}
ב/טו עומק הפשט ח"ב עמ' רצח
ב/טו עזרת כהן עמ' שסז
ב/טו עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' יח
ב/טו עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' מט עמ' קסג, סי' נ עמ' קסו
ב/טו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' רכו, רל, רלד
ב/טו עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' מח {או"ש}
ב/טו עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 57
ב/טו עין יהודה עמ' קמ-קמא {מינה שליח והשתטה}
ב/טו עמק יהושע אחרון עמ' עו, עט
ב/טו פנת יקרת (תשנד) סי' פו אות ב
ב/טו פנת יקרת (תשעא) עמ' שפג
ב/טו פרי השדה ח"ב סי' עט
ב/טו פרקי שליחות עמ' 19, 32, 33, 210, 237
ב/טו קהלות יעקב גיטין סי' יט ס"ק ב
ב/טו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' צג-צד
ב/טו קרבן ציון עמ' קכג {או"ש}
ב/טו ראש ברזל עמ' קכט-קל, קלג
ב/טו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שעה {או"ש}
ב/טו רשימות לב גיטין סי' ח אות יד
ב/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' צא, תשטו
ב/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רצב
ב/טו שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' י ד"ה והנה חומר
ב/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קסז
ב/טו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמג
ב/טו שולי האדרת גיטין עמ' יח
ב/טו שושנת העמקים (תאומים) עמ' רמד
ב/טו שחר אורך עמ' רסז, תל, תמא-תמב
ב/טו שיח השדה (פרומר) עמ' קכז, קנה-קנו
ב/טו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' לד אות ב {או"ש}
ב/טו שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קיז
ב/טו שעורי הלכה עמ' קצב
ב/טו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רסח
ב/טו שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' עח
ב/טו שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' ס-סא
ב/טו שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור י אות ב {או"ש}
ב/טו שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור טו אות ד {או"ש}
ב/טו שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' קנז-קנח
ב/טו שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רא, גיטין עמ' קסז-קעא, קעג, קעח, שמח?שנ
ב/טו שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 232, 318
ב/טו שערי אלימלך עמ' נו-נז
ב/טו שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קסו-קסח
ב/טו שערי טהר ח"ו סי' עב
ב/טו שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ט אות ז, סי' יד אות א, ח-טז
ב/טו שערי שמואל עמ' קעב
ב/טו שרידי אש ח"א עמ' רלט, רצו
ב/טו תורת גיטין עמ' קפב {פסול רק מדרבנן}
ב/טו תורת השליחות עמ' יט {או"ש}, לד, מח {או"ש}, קטו, קמ, קנד, קסז, קצז, ר
ב/טו תורת נתן עמ' 23 {השתטה אחרי מינוי שליח}
ב/טו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' רלח
ב/טו תפארת אבות (סופר) עמ' פז {או"ש}
ב/טו תפארת אברהם ב"ק עמ' פט {או"ש}
ב/טו תשובה שלמה אהע"ז סי' כד
ב/טו תשובות יהודה דף נה ע"ד {חולה ושוטה}
ב/טז אבני נזר אהע"ז סי' קצח אות יב
ב/טז אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קיז
ב/טז אדני היד החזקה
ב/טז אוריין תליתאי (תאומים) סי' עט
ב/טז אות היא לעולם ח"ב דף קעג ע"ד
ב/טז אחיעזר ח"א סי' כח אות א
ב/טז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שעח {כ"מ}, שעט {הגהמ"י אות ר}, שפא {כ"מ, מל"מ}, שפב {בכתב ידו א"צ בדיקה}, שפג {כ"מ}, שפד-שפה, שפט, שצ {הגהמ"י}, שצג, שצז-שצח {כתב ידו}
ב/טז אמרות טהורות (ישראל) דף קלה ע"ג
ב/טז אמרי כהן גיטין סי' י ס"ק ו
ב/טז אנצי"ת ע' אלם (ב) הע' 9, 13, 39, 40, ע' גט הע' 95, 98
ב/טז אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמד
ב/טז ארים נסי גיטין עמ' שלז-שלח
ב/טז בחיר חיים
ב/טז בית אהרן (קארטשין) עמ' קפח
ב/טז בית אהרן וישראל גל' מט עמ' נו, נח, סד-סה {בעל אילם כותב בכתב ידו}
ב/טז בית מאיר (תשע) סי' קכ ס"ה עמ' לב {מל"מ}
ב/טז ביתאל ח"ב דף סז ע"ב
ב/טז ברור הלכה מגילה טז ע"ב ציון ב, גיטין נט ע"א ציון ב פסקה ה, ע ע"ב ציון ה, עא ע"א ציון א, ב
ב/טז בשבילי הקרבנות סי' מא אות ב {כתיבה כדיבור}
ב/טז גבול יהודה (ציר') דף פד ע"ג {מדבר ואינו שומע, וכתב "כתבו גט לאשתי"}, פז ע"ג, פח ע"א
ב/טז גור אריה (צרמון)
ב/טז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קכא
ב/טז דברות אליהו ח"ה עמ' קלו
ב/טז דברות אליהו ח"ו עמ' קלו {הגהמ"י אות ר}
ב/טז דרך המלך (רפפורט)
ב/טז הגהות אליעזר דף נט ע"ב {מל"מ}
ב/טז הגהות חבר בן חיים
ב/טז הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 275, 276
ב/טז הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 92 {כ"מ}
ב/טז הלכות מדינה ח"ב עמ' רכג
ב/טז זעקת דלות עמ' 164
ב/טז זקן שמואל דף כז ע"ג
ב/טז חד וחלק ח"ב דף א ע"ג
ב/טז חזו"א על הרמב"ם
ב/טז חזון יחזקאל גיטין פ"ה ה"א, ב"ב פ"ז ה"א
ב/טז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שיז-שיח
ב/טז חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קפח
ב/טז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רעג {כ"מ}
ב/טז חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' רג
ב/טז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 364 {צ"פ}
ב/טז ט' פרקים לרמב"ם
ב/טז יד דוד ח"א דף פב, פד
ב/טז יד המלך (פלומבו)
ב/טז ישועות יעקב נשים עמ' תקעח {מל"מ}
ב/טז כהונת רפאל עמ' קלד
ב/טז כל בו ח"ה עמ' קפו
ב/טז כרם מנחם סי' יא {צ"פ}
ב/טז כתבי מהר"ם איררה עמ' קע {אם כתב בכתב ידו}, רמט {כ"מ - א"צ בדיקה}
ב/טז כתר כהונה (כץ) עמ' שצח
ב/טז לב שלם [בני יעקב דף קנד ע"ג, קסא ע"ד]
ב/טז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רעב
ב/טז מוריה גל' רז עמ' כט {צ"פ}, גל' רכט עמ' קד {כתיבה כדיבור}
ב/טז מחנה דן דף יז ע"א
ב/טז מטה אהרן שבועות עמ' קפט
ב/טז מילי דמרדכי
ב/טז מראה הפנים גיטין לט ע"ב
ב/טז מראות הצובאות (תשסז) עמ' צח
ב/טז מרחשת ח"ב סי' י אות א
ב/טז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כד אות ו, סי' פז אות ג, סי' קיט אות ט {השתטה בשעת כתיבת הגט}
ב/טז משאת המלך (אדרי)
ב/טז משנה הלכות גיטין סי' נח
ב/טז משנה הלכות גיטין סי' קי
ב/טז משנה הלכות ח"ה סי' קפט אות ג
ב/טז משנת יעקב קנין עמ' קנד
ב/טז משנת ר' אהרן גיטין עמ' נג, נו
ב/טז משפטים לישראל עמ' רפח
ב/טז נועם חט"ו עמ' יט {מינוי סופר ע"י כתב}, ח"כ עמ' שט [אפרקסתא דעניא סג]
ב/טז נשמת אברהם ח"ג עמ' פה {כ"מ}
ב/טז ס' גירושין לרשב"ח עמ' 111-114
ב/טז סדר הגט (מרגלית) - סדר הגט הקצר סי' פח {הגהמ"י אות ר}
ב/טז עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' יט-כ
ב/טז עמודי שלמה ח"ג עמ' קפב
ב/טז עמק שאלה (טברסקי) עמ' רכד, תרצד, תרצח
ב/טז עצי ארזים סי' יז ס"ק מ
ב/טז פרי האדמה ח"א
ב/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קמה אות ב, סי' קנט אות ה
ב/טז צפנת פענח (גם בהשמטות דף נז)
ב/טז צרור החיים (קליין) דף סב ע"א-ע"ב
ב/טז קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קנד
ב/טז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' צח
ב/טז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קסא {כ"מ}, ח"ב עמ' לד
ב/טז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רכא-רכב
ב/טז שו"ת הרד"ך עמ' רנה
ב/טז שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' טז, קכד
ב/טז שו"ת מהרי"מ מבריסק סי' ל דף כו ע"ג {צורת הבדיקה}
ב/טז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמג
ב/טז שו"ת רשב"ש עמ' תא
ב/טז שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 33
ב/טז שערי זבולון או"ח ח"ג סי' צא ס"ק ד
ב/טז שערי זיו ח"א דף קלה ע"ב
ב/טז תורה שלמה אסתר פ"ט אות כח {צ"פ שנדפס בעמ' נז}
ב/טז תורת השליחות עמ' רח
ב/טז תחומין ח"ח עמ' 108
ב/טז תחומין חי"ד עמ' 272-273
ב/טז תחומין חכ"א עמ' 142
ב/טז תקון סופרים (רשב"ש) שער טז עמ' סח
ב/טז תשובות ר' איסר יהודה עמ' קלט-קמ, קמה-קמז {כתב ידו}, קנז {מל"מ}
ב/יז אבני נזר יו"ד סי' שו אות כב
ב/יז אור הישר [כ"מ הל' יבום פ"ו ה"ג]
ב/יז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שפג-שפה
ב/יז אמרות טהורות (ישראל) דף קמד ע"ד {מל"מ}
ב/יז אנצי"ת ע' גרושין הע' 30, 33
ב/יז בית אהרן (קארטשין) עמ' קפח
ב/יז בית אהרן וישראל גל' סז עמ' צח
ב/יז ביתאל ח"א דף נט ע"א
ב/יז ברור הלכה גיטין נט ע"א ציון ב
ב/יז ברור הלכה יבמות קיב ע"ב ציון א
ב/יז גט מקושר דף לב ע"ב {מל"מ}
ב/יז דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' עב {מל"מ}
ב/יז דרך המלך (רפפורט)
ב/יז דרך שלום (איזרלסון) עמ' 13
ב/יז הגהות ר' נחום טרעביטש
ב/יז הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 90
ב/יז הר המלך ח"ג עמ' סז
ב/יז זקן שמואל דף כז ע"ד
ב/יז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רעג {מל"מ}
ב/יז יד דוד ח"א דף פב
ב/יז יד המלך (פלומבו)
ב/יז ידיו של משה
ב/יז כך דרכו של תלמוד עמ' 29
ב/יז כל בו ח"ה עמ' קפו, קצט
ב/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכד
ב/יז כתבי משה זילברג עמ' 29
ב/יז לב דוד (פלדמן) עמ' קלז {מל"מ}
ב/יז לב שלם [מכתב מאליהו דף ו ע"ג, שו"ת שבות יעקב סי' כג דף מט ע"ג, פרי האדמה דף סו ע"ג]
ב/יז מחנה ישראל (אליהו)
ב/יז מנחת חינוך ח"א עמ' שפו
ב/יז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' פג
ב/יז מנפת צוף עמ' 822
ב/יז מצודת דוד (שפרבר) עמ' קי
ב/יז מראה הפנים גיטין לט ע"ב
ב/יז משנה הלכות גיטין סי' נח
ב/יז משנת ר' אהרן גיטין עמ' נג
ב/יז משפטי עזיאל ח"ה עמ' תמג
ב/יז משפטים לישראל עמ' רפו
ב/יז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' תא
ב/יז ס' גירושין לרשב"ח עמ' 54-56, 114-116
ב/יז עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רע
ב/יז עין יצחק תנינא ח"א עמ' כד, נב
ב/יז פד"ר חי"ד עמ' 250
ב/יז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פז ע"א, קח ע"ב
ב/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנט אות ו
ב/יז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שעז, שפא, שפג {גדר שוטה}
ב/יז שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רא
ב/יז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמג
ב/יז שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' לב
ב/יז שער יהודה
ב/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 95
ב/יז תחומין חכ"א עמ' 142, 147
ב/יח אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 113
ב/יח אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/יח אהלי תם עמ' רלח
ב/יח אם המלך עמ' מה-מו
ב/יח אנצי"ת ע' גרושין הע' 764, 768, 775, 781
ב/יח אפיקי מגינים קידושין סי' מג
ב/יח בדבר מלך חי"ז עמ' שלד, שמב {המקדש קטנה על ידי אביה וגירשה כשהיא קטנה אביה מקבל גיטה ומשהגיע הגט ליד האב נתגרשה}
ב/יח בית אהרן (כהן)
ב/יח בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' לז אות א
ב/יח בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' כ אות א
ב/יח ביתאל ח"ב דף סז ע"ב
ב/יח בני אברהם אהע"ז בלשונות הטור דף ד ע"א
ב/יח ברור הלכה גיטין סד ע"ב ציון ד, ה
ב/יח גדולי שמואל גיטין דף סד ע"ב {שעה"מ}
ב/יח גט מקושר (צינץ) עמ' רפד
ב/יח דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' נד
ב/יח דברי אמת (תשעט) עמ' תקעג {בקטנה בעי שאביה יקבל הגט}
ב/יח דברי הרב עמ' רפח
ב/יח וישאל שאול אהע"ז סי' פט
ב/יח זכות יצחק עמ' שצז-תא
ב/יח זכר יצחק (תשן) עמ' סו
ב/יח חי' חתם סופר
ב/יח יד המלך (לנדא)
ב/יח יד המלך (פלומבו)
ב/יח ישורון ח"כ עמ' תתסח {שעה"מ} [מביא את מהריב"ל]
ב/יח כל בו ח"ה עמ' קצח
ב/יח לב שלם [שו"ת רלב"ח סי' נה, מהרש"ך ח"א דף רב ע"ג]
ב/יח מגן בעדי עמ' 239
ב/יח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' סט]
ב/יח מראה הפנים גיטין לו ע"א
ב/יח משנת חיים קדושין עמ' שנד
ב/יח משנת ר' אהרן קדושין עמ' מה, קכח
ב/יח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קפח
ב/יח נזר הקדש (קפלן)
ב/יח נפש הרב עמ' עג
ב/יח נתן פריו ב"מ עמ' סו
ב/יח ס' גירושין לרשב"ח עמ' 59
ב/יח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' רט
ב/יח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכא ע"ב
ב/יח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' מב
ב/יח קובץ ביאורים (שפירא)
ב/יח קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קצא {הגהמ"י}
ב/יח קרית מלך
ב/יח קרית מלך רב
ב/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' שצט
ב/יח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תח
ב/יח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רסא
ב/יח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תקטו
ב/יח שו"ת מהרלב"ח סי' נה
ב/יח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמג
ב/יח שם יוסף (מועטי) ח"א דף קח ע"ד
ב/יח שעורי ר' שמואל קדושין עמ' לא
ב/יח שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שמה
ב/יח תפארת מנחם
ב/יט אם המלך עמ' מה-מו
ב/יט ברור הלכה גיטין סד ע"ב ציון ה, סה ע"א ציון ד
ב/יט ברור הלכה יבמות קיג ע"ב ציון א פרק ד
ב/יט גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף ע ע"ד, עא ע"א {מל"מ}
ב/יט גט מקושר (אלגזי) עמ' רמה
ב/יט הלכות מדינה ח"א עמ' רמו
ב/יט התורה והמדינה ח"ט עמ' תפח
ב/יט ושב הכהן (תשמח) עמ' קסב {מ"מ}
ב/יט חי' בר נחמני דף עא ע"א {מל"מ}
ב/יט יד דוד ח"א דף עא
ב/יט יד המלך (פלומבו)
ב/יט ידיו של משה דף קב ע"ג {מל"מ}
ב/יט ישורון ח"כ עמ' תתסח {שעה"מ} [מתקן לשון הר"ן]
ב/יט כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיג ע"ב
ב/יט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' סט]
ב/יט משנה הלכות גיטין סי' נח
ב/יט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קפח
ב/יט נועם חי"ז עמ' נד
ב/יט צבי תפארת סי' ה (שם שלמה אות ב)
ב/יט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קפז {לח"מ}, קצב {שעה"מ}
ב/יט קרית מלך רב
ב/יט ראש ברזל עמ' קכט, קלא
ב/יט שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' שכ
ב/יט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמג
ב/יט שער המלך
ב/יט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 88 {מל"מ}
ב/כ אביר יוסף עמ' שמ
ב/כ אבן האזל הל' ק"ש פ"ב הי"ג {השמיט שכופין על המצוות}
ב/כ אבן הראשה (קלצקין) דרוש ב דף סח ע"ג
ב/כ אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' עב, ח"ב עמ' קלא
ב/כ אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' יא
ב/כ אבן פינה (קלצקין) עמ' 32 {כל א' מישראל רוצה להתרחק מעבירות}
ב/כ אבני אליהו (פרנק) פ' משפטים דף מט ע"ב
ב/כ אבני אש (אויש) אבות עמ' שכב
ב/כ אבני אש (אויש) על פרקי אבות עמ' שכב
ב/כ אבני השוהם (הורוויץ) דף לו ע"ד, מג ע"ב
ב/כ אבני חפץ ח"א סי' מד, דרוש א
ב/כ אבני נועם ח"ב עמ' קה
ב/כ אבני נזר יו"ד סי' קסג אות ג, אהע"ז סי' קסז אות יט
ב/כ אבני שיש (רוזנברג) עמ' 123
ב/כ אבני שיש (שוורץ) עמ' טו
ב/כ אגודת אזוב ח"א דף כא ע"ג
ב/כ אדני היד החזקה
ב/כ אדני נחושת עמ' רעו
ב/כ אהבת חיים (דייטש) עמ' קכג, קצו
ב/כ אהל דוד (קאהן) ח"ה יחזקאל פי"ד פסוק ה
ב/כ אהל חייא עמ' קמז, תריא
ב/כ אהל יוסף (מולכו) דף צ ע"ד
ב/כ אהל יצחק גיטין עמ' תתיא {מל"מ}
ב/כ אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"א עמ' קנ, קפא, רמז
ב/כ אהל משה (שיינרמן) עמ' רס
ב/כ אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' יז
ב/כ אוהב מישרים עמ' קפז
ב/כ אומר לציון סי' שכא (דף קיד ע"ד), שכב (דף קטו)
ב/כ אוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' קמב
ב/כ אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' עו, קלה, קעא, רו
ב/כ אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' לב, עז, קפח
ב/כ אוצר המאמרים (תשס) עמ' רד
ב/כ אוצר התולדות עמ' רג
ב/כ אוצרות הרמב"ם
ב/כ אוצרות יהושע עמ' תה
ב/כ אור הישר [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' טו, מ"מ הל' יבום פ"ד הכ"ה, לח"מ הל' אישות פ"ד ה"א, דברי ריבות סי' קצא]
ב/כ אור המזרח חל"ד עמ' 56-57
ב/כ אור המזרח חלק מ חוב' א עמ' 61
ב/כ אור זרוע לצדיק פ"ג עמ' 10, 41
ב/כ אור חדש (בלומ') דף קכד ע"א
ב/כ אור חדש על ציון דף סז ע"ב
ב/כ אור ליהודה קדושין עמ' לה
ב/כ אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 192
ב/כ אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 114
ב/כ אוריין תליתאי (תאומים) סי' ב, כט
ב/כ אורים גדולים (תשסג) עמ' צז
ב/כ אוריתא טו עמ' רכח
ב/כ אות היא לעולם ח"א דף קג ע"ב
ב/כ אות ציון עמ' סא, קסג, קצט
ב/כ איים בים ב"ב פ"א סי' כז אות ט
ב/כ איש על העדה (סולובייציק) עמ' 83
ב/כ אישי יובל עמ' 107
ב/כ אלה הם מועדי (תשסח) ח"ד עמ' קעח
ב/כ אמרות טהורות (ישראל) דף ריד ע"ב
ב/כ אמרי אמת (גור) פרשת אמור שנת תרצג
ב/כ אמרי אש ח"ב אהע"ז סי' נז {רוצה לעשות את המצוות}
ב/כ אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' א [ד] ד"ה ועיין, או"ח סי' יד ד"ה והנה
ב/כ אמרי יושר (דייכס) דף נב ע"א
ב/כ אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שלא
ב/כ אמרי מנחם עמ' שלב
ב/כ אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רמא, שלח
ב/כ אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כג אות ה-ו
ב/כ אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כג אות א
ב/כ אמרי שפר (סגל) עמ' כג {רוצה אני}
ב/כ אנצי"ת ע' גט מעושה הע' 2, 3, 14, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 36, 40, 43, 47, 49-52, 54, 55, 57, 58-60, 96
ב/כ אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קג {או"ש}
ב/כ אסופת מערכות עה"ת ח"א עמ' רנד, שנז, ח"ב עמ' קכא, ח"ו עמ' כ, סו
ב/כ אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' כז
ב/כ אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קצג
ב/כ אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 303 304
ב/כ אפיקי יהודה (עדיל, תשנט) עמ' קפז (ערבי נחל (תשנא)), תנב
ב/כ אפסי ארץ (תשנט) עמ' שעד
ב/כ אפריון (גנצפריד) דברים פרק כט
ב/כ ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 156
ב/כ ארים נסי גיטין עמ' שלח [ממנו - פירוש מצד עצמו]
ב/כ ארץ הצבי (שכטר) עמ' צא
ב/כ ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' ש, שסג, שצה, שצח
ב/כ ארצות החיים סי' יד ארץ יהודה אות ג עמ' רעז
ב/כ אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' צד
ב/כ אשל אברהם (פרידמן) ח"ד עמ' שמז
ב/כ אשר למלך
ב/כ באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/כ באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קכח, קמד, קעז, קפב, אהע"ז סימן טז ענף ג?ה
ב/כ באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קכ, שמות עמ' תקנט, ויקרא עמ' לא, במדבר עמ' יט, דברים עמ' תק, מלכים עמ' קסו
ב/כ באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תכו
ב/כ באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' קרח סי' ב אות ה, מסעי סי' ג אות ד
ב/כ באר שרים פרשת כי תשא דרוש א אות ב
ב/כ בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף מט ע"א
ב/כ בגדי שרד (רוזנברג) עמ' 213
ב/כ בדבר מלך ח"ו עמ' קע
ב/כ בדבר מלך חי"ד עמ' שלג
ב/כ בין השורות עמ' רעד
ב/כ בית אהרן (קארטשין) עמ' קנ {לח"מ}, קנא, רסז {מל"מ}
ב/כ בית אהרן וישראל גל' מב עמ' פה-פו, גל' מד עמ' לא, גל' מו עמ' עז
ב/כ בית אהרן וישראל גל' פח עמ' מב-מג {רוצה אני}
ב/כ בית אפרים מהדורא תניינא אהע"ז ח"א סי' עג עמ' רצח-רצט {מל"מ}, סי' עד עמ' שו {מל"מ}
ב/כ בית דינו של שמואל עמ' 150
ב/כ בית הלוי דרוש סי' טו עמ' מ
ב/כ בית הלוי שיר השירים פ"א פסוק ג
ב/כ בית הלוי שמות פי"ט פסוק ה
ב/כ בית יחזקאל (וייס) עמ' סג, פ
ב/כ בית יחזקאל (סרנה) גליונות {מומר}
ב/כ בית יצחק (ויינברגר) עמ' רעד
ב/כ בית יצחק תשי"ד עמ' 71, תשט"ז עמ' 38, 39
ב/כ בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' כט
ב/כ בית מאיר (תשע) סי' קכט ס"ה עמ' קד
ב/כ בית נפתלי (תרנט) סי' מא דף לה ע"ב
ב/כ בית נפתלי (תשסו) עמ' רמג, רנד
ב/כ בית פנחס (גרהר) ח"ב הקדמה עמ' 31
ב/כ בית שמואל אחרון אהע"ז סי' י {גם אם גוי כפהו כשר מהתורה}
ב/כ בית שערים או"ח סי' קכד (דף נח), שנ, יו"ד סי' רכ
ב/כ בית שערים ח"ג סי' נט, וליקוטים לשמות
ב/כ בך יברך ישראל (תשסח) עמ' סז
ב/כ בכורי אביב (ביק) פ' בשלח
ב/כ בכורי אברהם דף פז ע"א
ב/כ בן מלך - חכמה ומוסר עמ' מא
ב/כ בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שנט, תרסו
ב/כ בני שלמה עמ' פב
ב/כ בני שלשים עמ' יד
ב/כ בנין אב (שולמן) סי' כח
ב/כ בנין אהל מועד דף יח ע"ב
ב/כ בנין אפרים עמ' ע
ב/כ בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' סז
ב/כ בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' בראשית אות פג
ב/כ בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה - מועדים אות כ
ב/כ בנין משה ח"א עמ' פה
ב/כ בנין משה עמ' קל
ב/כ בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תנח
ב/כ בנין ציון (שמושקוביץ) סי' לח דף מג ע"ג {רוצה אני}
ב/כ בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' יב אות ד
ב/כ בנתיב החסד (אלתר) עמ' 227, 230
ב/כ בנתיבות ים גל' יא עמ' פג, צ
ב/כ בציר אליעזר ח"א דף כד ע"א
ב/כ ברור הלכה גיטין פח ע"ב ציון א
ב/כ ברכות שמים מכות פ"ג אות תריא, תרכח
ב/כ ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' פה
ב/כ ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' ס
ב/כ ברכת אברהם (ר' יצחק קליין) פרשת תרומה
ב/כ ברכת אהרן מאמר קלא
ב/כ ברכת משה (הגר) עמ' קפו
ב/כ בשם אומרם עמ' 49
ב/כ בשעה שהקדימו עמ' אלף קנו
ב/כ גבורות שלמה דף עח ע"א
ב/כ גבעת שאול (בראך) סי' קז, ת
ב/כ גדולי שמואל ב"ב דף מז ע"ב, אגדה עמ' ב
ב/כ גדולת מרדכי (מוסקוביץ) עמ' קכ, קמו
ב/כ גוילין נצולין עמ' קכז, קכט
ב/כ גור אריה ויקרא פ' א אות לא, דברים פ' כג הע' 81
ב/כ גט מקושר (צינץ) עמ' תה, תז, תיב
ב/כ גינת אגוז (תשעב) עמ' תו
ב/כ גינת המלך עמ' סז
ב/כ גנזי אבא עמ' סו
ב/כ גנזי ישראל (טשורטקוב) מועדים עמ' יד
ב/כ גנזי ישראל (טשורטקוב) על התורה ח"א עמ' קכה
ב/כ גנזי ישראל (טשורטקוב) על התורה ח"ב עמ' סג
ב/כ גנזי ישראל (טשורטקוב, תשעד) מועדים עמ' כ
ב/כ גנזי ישראל (טשורטקוב, תשעד) על התורה עמ' קפג, תלה
ב/כ דבר אליהו (מיליקובסקי) שמות עמ' רפב-רפג, רפו-רפז
ב/כ דבר שמואל (אבוהב) סי' רה
ב/כ דברות אליהו ח"ד עמ' קיח-קכ, קכג-קכד, קכו
ב/כ דברות משה גיטין עמ' שסז, ב"ב ח"ב סי' לג ענף א
ב/כ דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קסו {רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות}
ב/כ דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' קכב
ב/כ דברי אליהו (בלייער) עמ' כה
ב/כ דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' צה
ב/כ דברי אליעזר (אוירבך) דף יח ע"ב
ב/כ דברי אש (רטקין) שער תלמוד תורה סי' א אות א, סי' ט אות ד
ב/כ דברי דוד (טשורטקוב) עמ' סד
ב/כ דברי הלל (סטארידוב) סי' כד (דף ל ע"ד)
ב/כ דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לט, פז, רנו
ב/כ דברי חיים (אוירבך) מכירה סי' כד ד"ה וראיתי בב"י {מל"מ}
ב/כ דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' נא
ב/כ דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' צ
ב/כ דברי חן (סילברסטון) עמ' 16
ב/כ דברי טעם סי' קכח (דף קיג ע"א) {מל"מ}
ב/כ דברי יואל - שו"ת עמ' קמו
ב/כ דברי יואל ויקרא ח"א עמ' שלב, במדבר ח"א עמ' תכד
ב/כ דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז שקלים קפ, החודש תב, תז
ב/כ דברי יואל מועדים ח"ח עמ' קח
ב/כ דברי יואל פ' תזריע
ב/כ דברי יוסף (קונביץ) עמ' 17
ב/כ דברי יחזקאל (פרנקל) פ' נצבים עמ' קנו
ב/כ דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רטז
ב/כ דברי מלכיאל ח"א סי' פו אות יט
ב/כ דברי נחמיה סי' לב (דף מא ע"ב) {מל"מ}
ב/כ דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קסא
ב/כ דברי סופרים (לר' צדוק) פכ"א עמ' 17, פכ"ג עמ' 18
ב/כ דברי סופרים (תנש"א) עמ' מה
ב/כ דברי ריבות (תשעב) עמ' רצב, רצד
ב/כ דברי שאול ויקרא עמ' ו
ב/כ דברי תורה (תאומים) דף ז ע"ב
ב/כ דובר צדק (ר' צדוק) עמ' 25
ב/כ דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' פג
ב/כ דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' צח, רנד, רצז
ב/כ דולה ומשקה (תשסב) עמ' 15
ב/כ דולה ומשקה פורים עמ' תנא, תפג
ב/כ דולה ומשקה פסח עמ' רעח
ב/כ דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' יז, ח"ב עמ' ט
ב/כ דורש טוב עמ' 170
ב/כ דמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פכ"ה פסוק ב, פל"ב פסוק יט, הפטרת שמיני סי' 4
ב/כ דעת אמונה ח"ג עמ' תלד בהערה
ב/כ דעת חיים עמ' קנה
ב/כ דעת סופרים לפורים
ב/כ דעת תורה שמות עמ' ריג, ויקרא עמ' קלג, במדבר עמ' קמט
ב/כ דרך אמונה ובטחון עמ' סב
ב/כ דרך ה' השלם עמ' רעט - מראה דרך
ב/כ דרך המלך (רפפורט)
ב/כ דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 118
ב/כ דרך ישרה ח"ב עמ' קמה
ב/כ דרכי אהרן ח"א עמ' נ, סז
ב/כ דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 164-165
ב/כ דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' א
ב/כ דרכי צדק עמ' קב
ב/כ דרשות באר יצחק עמ' קטו
ב/כ דרשות הראי"ה לימים נוראים עמ' טו
ב/כ דרשות מהר"ם בריסק עמ' כב, תקסא
ב/כ דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כב אות ט
ב/כ דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' קסא
ב/כ דרשות שבט הלוי ח"א עמ' פו, קנג
ב/כ האיר ממזרח סליחות עמ' קפ {כיון שהוכה עד שתשש יערו וכו'}
ב/כ האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קח {מאחר שהוא רוצה להיות מישראל}
ב/כ הגהות חבר בן חיים
ב/כ הגהות מוהר"י קרט עמ' ריד
ב/כ הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לב
ב/כ הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרשה לב
ב/כ הגיור עמ' 289, 320
ב/כ הדרת אפרים ח"א עמ' קנא
ב/כ הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קי
ב/כ הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רמ
ב/כ היכל יצחק אהע"ז ח"א סי' א ס"ק ח, כג-כו, כח-לא, לד, לו-לז, מה-מח, נ {גט מעושה שלא כדין בישראל פסול מדרבנן}, יט-לא, מו, מח {רוצה לקיים את המצוה}, כו, כט {לח"מ}, סי' ב ס"ק יא-יב, יד, יז, כד-כה {כפוהו ישראל שלא כדין כשר מהתורה}, סי' ג ס"ק ג-ה {כפוהו ישראל שלא כדין כשר מהתורה}, ס"ק ג {הרצון הפנימי}, ס"ק יז {מעושה שלא כדין בישראל כשר מהתורה}, סי' ד ס"ק ב-ג {מעושה שלא כדין בישראל כשר מהתורה}
ב/כ הישר והטוב עמ' נה
ב/כ הלכה רבה ח"א עמ' 173, 253
ב/כ המדות לחקר ההלכה מדה א אות כד
ב/כ המעמד האישי בישראל עמ' 107
ב/כ הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קמז
ב/כ הפרדס שנה נ חוב' ד עמ' 20-21, חוב' ח עמ' 16-17
ב/כ הצבי ישראל (ס' זכרון לרצ"פ פרנק) עמ' קיד-קטו = זכר יצחק (מהד' מכון ירושלים) ח"ב סי' מד
ב/כ הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רח
ב/כ השוואות בין דיני ישראל עמ' 83
ב/כ התורה והמדינה ח"ט עמ' קעז-קעח, קובץ יא עמ' תרסט
ב/כ התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 34
ב/כ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצט
ב/כ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קעו
ב/כ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשיט,תרצד
ב/כ ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' שמ
ב/כ וזרח השמש עמ' קלו, קנד
ב/כ ויקח אברהם [קרבן אהרן פ' ויקרא ספ"ג ד"ה ת"ל לרצונו]
ב/כ ויקרא אברהם, שדה מגרש דף קיא ע"ד
ב/כ ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' עב, קסד
ב/כ ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קמז, רד, שסא, תקס {בטעם דכופין עד שיאמר רוצה אני}
ב/כ זאת ליעקב בראשית עמ' רצט {ויצרו הוא שתקפו}
ב/כ זאת ליעקב שמות עמ' שעד
ב/כ זבחי שלמה עמ' קז, קסח
ב/כ זכור זאת ליעקב עמ' שסח
ב/כ זכות משה (תשסב) עמ' פא
ב/כ זכות משה (תשסו) עמ' פג
ב/כ זכר דוד על התורה עמ' עה
ב/כ זכר יהודה עמ' קסז
ב/כ זכר יהוסף אהע"ז עמ' ג
ב/כ זכר יצחק (תשח) עמ' צז
ב/כ זכר יצחק (תשן) עמ' צב-צג, שמד-שמו
ב/כ זכרון אליעזר עמ' קפד
ב/כ זכרון יהודה (בן הרא"ש) תשובות נוספות עמ' קסז
ב/כ זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' ל
ב/כ זכרון מלך (צונץ)
ב/כ זכרון משה אליהו עמ' קטו
ב/כ זכרון משלי עמ' סט
ב/כ זכרון סופרים {כ"מ - ולפיכך יש לתמוה וכו'} [עיין יום תרועה ר"ה דף כ"ח]
ב/כ זכרון שלמה (קליין) עמ' רמד
ב/כ זעקת דלות עמ' 261
ב/כ זקן אהרן (פריד) עמ' קיד
ב/כ חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ח ס"ק כו
ב/כ חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מד אות י, ונספחים סי' כח
ב/כ חוות בנימין ח"ב עמ' תמה
ב/כ חוות יאיר סי' נה (עמ' קסב, קסה במהד' תשנז)
ב/כ חוזה דוד תהלים פרק טז דף לא ע"ב, לב ע"א
ב/כ חוקות החיים דף קטו ע"א
ב/כ חזו"א על הרמב"ם
ב/כ חזון ברוך עמ' פז
ב/כ חי' הגר"ח החדש עמ' רפו, שז
ב/כ חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' ז, ח"ב עמ' שסו
ב/כ חי' הגרנ"ט סי' קפ
ב/כ חי' הלב ויקרא עמ' ז
ב/כ חי' הרי"ט עמ' פ, שיא
ב/כ חי' חתם סופר
ב/כ חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' רפט
ב/כ חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' מח, שעט, שצח, מכות עמ' ריז
ב/כ חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' עח
ב/כ חי' מהרי"א צטרון עמ' יח
ב/כ חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רעג
ב/כ חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' עב
ב/כ חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' תמא
ב/כ חיי נפש בראשית ח"ב עמ' כ
ב/כ חיי עולם (בולה) דף ד
ב/כ חיים ומלך
ב/כ חיים זכו עמ' כט-ל, קיא-קיב, קכ
ב/כ חילוקא דרבנן (סוף שו"ת הרדב"ז ח"ו)
ב/כ חכמה ומוסר (זיו) ח"ב עמ' רנא
ב/כ חכמת התורה אמור עמ' קסח
ב/כ חכמת התורה בחוקותי עמ' רמח
ב/כ חכמת התורה ואתחנן עמ' שמג
ב/כ חכמת התורה נשא עמ' רלח
ב/כ חכמת התורה עקב עמ' קיט, קנב, קצו
ב/כ חכמת התורה פ' בא עמ' רכח-רכט, שיז
ב/כ חכמת התורה פ' בראשית עמ' רעז
ב/כ חכמת התורה פ' וארא עמ' רו, רצט
ב/כ חכמת התורה פ' יתרו עמ' תצז
ב/כ חכמת התורה פ' תולדות עמ' קס[
ב/כ חכמת התורה ראה עמ' לג, צא
ב/כ חכמת התורה שלח עמ' תקו
ב/כ חלקת יואב מהדו"ק דיני אונס ענף ה
ב/כ חלקת יעקב יו"ד סי' סח-סט (=חלק ג סי' קצג-קצד במהד' הראשונה)
ב/כ חמדת בנימין מכות ח ע"א (ד"ה ולענ"ד)
ב/כ חמדת שלמה (שו"ת) חו"מ סי' יג
ב/כ חמודי צבי בראשית עמ' קעו {מל"מ בשם תשב"ץ - המגרש כדי להציל את חייו}
ב/כ חמודי צבי ויקרא עמ' מז
ב/כ חמודי צבי מועדים עמ' תריז
ב/כ חמשה מאמרות מאמר תורת שבת פ' עקב אות א
ב/כ חנן אלקים עמ' פג, קפג
ב/כ חסד לאברהם (תאומים) מהדו"ת אהע"ז סי' עו {לח"מ, בגוי כדין כשר מהתורה, הרצון הפנימי}
ב/כ חק לישראל ערבות עמ' 673
ב/כ חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 250, 292 {או"ש}
ב/כ חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 276 {אבי עזרי}
ב/כ חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 98, 238, 292, 293
ב/כ חקל יצחק עה"ת עמ' כב, לז, קלו, רכו, תקיא {מי שנלחץ}
ב/כ חקרי זמנים ח"ב עמ' 27, ח"ד עמ' קנ, שמ, תלב
ב/כ חשבונות של מצוה עמ' רפד
ב/כ חתן סופר חנוכה-פורים עמ' קכ
ב/כ ט' פרקים לרמב"ם
ב/כ טוב ראיה סוטה לד ע"א
ב/כ טובים מאורות (שטינמן) - מה אשיב אות יד
ב/כ טיול בפרדס עמ' קעז
ב/כ טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' רנג
ב/כ טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' רנב
ב/כ טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' רפב
ב/כ טל חרמון מועדים עמ' 59
ב/כ יביע אומר (גרוברט) עמ' 16
ב/כ יביע אומר ח"ו אהע"ז סי' י אות י {מעושה שלא כדין כשר מהתורה}
ב/כ יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תכד-תכו {אבי עזרי}
ב/כ יגל יעקב (תשנג) שמות עמ' ט, לט, צה {אנסוהו גוים}
ב/כ יד הלוי (לוין) דרושים דף טז ע"ג
ב/כ יד המלך (לנדא)
ב/כ יד המלך (פלומבו)
ב/כ יד לרמב"ם עמ' 86
ב/כ יד סופר עמ' קלט
ב/כ יד פשוטה מדע עמ' תתקנג
ב/כ ידבר שלום ח"א עמ' כח
ב/כ יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כד-כה, רא
ב/כ יורה חכימא (תשח) עמ' רעט {צריך "רוצה אני"}, רפח {הטעם}
ב/כ יחל ישראל (תשנב) עמ' קמג
ב/כ יטב פנים ח"א דף כט, צט, קל, ח"ב דף נב
ב/כ יין מלכות (שניאורסון) עמ' 204
ב/כ ילקוט דברי אסף עמ' כה
ב/כ ים שמחה עמ' רכג
ב/כ ימי רצון (ברעוודא) עמ' עא-עב
ב/כ ימים אחדים דף כה ע"ב
ב/כ יסודי הצדקה עמ' 565, 573, 580
ב/כ יקר הערך דף עב ע"ב {מרכה"מ}, עד ע"ב-ע"ג
ב/כ יראה ואהבה עמ' רז
ב/כ ירושלים דדהבא עמ' קסז
ב/כ יריעות שלמה (פיינסילבר) (אולמן) סי' כא {בגוי כשר מהתורה}
ב/כ ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' שמט
ב/כ ישא מדברותיך קדושין עמ' קעב
ב/כ ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף נג ע"ג
ב/כ ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קפא
ב/כ ישועות יעקב מועד עמ' תרעג, תרעו, נשים עמ' רעה, נזיקין עמ' קצה
ב/כ ישועת משה ח"א עמ' פ {הנקודה הפנימית של ישראל טובה}
ב/כ ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 143
ב/כ ישמח משה פרשת במדבר
ב/כ ישראל קדושים עמ' 131, 86
ב/כ כבודה של תורה א עמ' ב, פז, קיז
ב/כ כוונת הלב עמ' קסב
ב/כ כח מעשיו הגיד לעמו דף יג ע"א, מז ע"ד
ב/כ כך דרכו של תלמוד עמ' 2
ב/כ כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רעג, תרנב
ב/כ כמו השחר דף לא ע"א
ב/כ כנסת אברהם עמ' רא
ב/כ כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שכז
ב/כ כנסת יחזקאל (פאנעט) עה"ת עמ' ס, קיא, קפא
ב/כ כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' כב
ב/כ כנסת מרדכי מועדים, ח"א עמ' כ
ב/כ כנפי שחר (רוזנברג) עמ' 82
ב/כ כפייה בגט עמ' סח {מל"מ}, צב, קי, קכא {לח"מ}, קמז {לח"מ}, קנב-קנג {לח"מ}, קנו, שמח, שעט {מל"מ}, תנח, תקו {מ"מ}
ב/כ כרם יהושע (ולרשטיין) דף יא ע"ב
ב/כ כרם יהושע (ולרשטיין) דף יא ע"ב
ב/כ כתב אמת ח"ב עמ' קנט
ב/כ כתב סופר או"ח סי' קלז ד"ה והיותר נראה לי
ב/כ כתב סופר ויקרא פ"א פסוק ג
ב/כ כתבי הסבא מקלם, ימים נוראים עמ' קטז
ב/כ כתבי הרב נתן פרידלנד ח"א עמ' 191
ב/כ כתבי משה זילברג עמ' 2
ב/כ כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' לו
ב/כ כתונת פסים (פדואה) סוף ב"מ דף כד ע"ב-ע"ד
ב/כ לב אהרן ח"ב אהע"ז סי' יא עמ' רמז-רמח, רנ-רנא
ב/כ לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' שסב
ב/כ לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' קכג, קכה, רלח
ב/כ לב יוסף עמ' 140
ב/כ לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף מד ע"א, קכא ע"ג-ע"ד, שארית יעקב דף ב-ד, חיי עולם דף ד ע"ג-ע"ד, שו"ת מהריט"ץ דף מה ע"ב, עד ע"א]
ב/כ לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מח אות ב-יג, טו-טז
ב/כ לבוש מרדכי ב"ק סי' לא אות ט
ב/כ לבושי מרדכי או"ח עמ' רצז, אהע"ז עמ' קט
ב/כ להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צא-צב
ב/כ להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' עב
ב/כ להורות נתן אבות עמ' קט
ב/כ להורות נתן דברים עמ' קנב
ב/כ להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תסט, תק, תקטז, תקנא
ב/כ להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רע
ב/כ להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רפו
ב/כ להורות נתן על התורה ח"א עמ' לד, סה {מל"מ}, ח"ב עמ' צד
ב/כ להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' רטו {תשש יצרו}
ב/כ לחם רב (בוטון) סי' לא
ב/כ לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קה, קט
ב/כ לחם רב (רוזנבוים) סי' אלף שצו
ב/כ לילה כיום יאיר (באום) עמ' 57, 195
ב/כ לפרקים (תשסב) עמ' תקג
ב/כ לקוטי מאמרים (לר' צדוק) עמ' 218, 165, 105
ב/כ לקוטי סופר ח"א דף סב ע"ג
ב/כ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 981, ח"ד עמ' 1130, ח"ז עמ' 36, ח"כ עמ' 50, 77
ב/כ לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 447, חכ"ו עמ' 92, 305, חכ"ז עמ' 87, 113, 131, חכ"ט עמ' 118, 210
ב/כ לקוטי שיחות חל"ב עמ' 102
ב/כ לקוטי שיחות חל"ד עמ' 65, 88
ב/כ לקוטי שיחות חל"ו עמ' 51
ב/כ לקוטי שיחות חל"ז עמ' 41
ב/כ לקוטי שיחות חל"ח עמ' 24, 166, 167
ב/כ לקוטי שיחות חל"ט עמ' 200
ב/כ לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קעג-קעד
ב/כ לקט מנחם (תרעא) דף כח ע"ג
ב/כ לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלה
ב/כ מאור אברהם - קובץ תורני (מקסיקו תשס) עמ' 39 {רוצה אני}
ב/כ מאור החיים עמ' ד, סה
ב/כ מאור למלך קדושין עמ' יג
ב/כ מאורות הדף היומי ח"ו עמ' סו-סח
ב/כ מאורות הראי"ה חנוכה ארבע פרשיות ופורים (תשפא) עמ' קא, שא {כל עוונות ישראל אינם כי אם בגדר אונס}
ב/כ מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ג דף יג ע"א
ב/כ מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' פג
ב/כ מבוא למשנה תורה עמ' 127, 112, 312, 323, 363
ב/כ מבשר טוב - הילולא דצדיקיא עמ' קז
ב/כ מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' קכז
ב/כ מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' סג, תכד
ב/כ מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' ל, תעז
ב/כ מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' קלה
ב/כ מגולה לגאולה עמ' 284
ב/כ מדבר שור דרוש ט
ב/כ מדבר שור עמ' עח, קעה, רכח
ב/כ מדרכי הכרם ח"א עמ' 178, ח"ב עמ' 69
ב/כ מהלכי משפט ח"א מהלך יב אות ג(2)
ב/כ מהר"ם שיק במדבר עמ' קמט
ב/כ מהר"ם שיק דברים עמ' קנג
ב/כ מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תכא
ב/כ מודעא ואונס עמ' רמ, רנג, רנט, רסב, רצ
ב/כ מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קיב
ב/כ מוריה גל' עג עמ' רנז, רנט
ב/כ מוריה גל' קפג עמ' יב, גל' ריג עמ' לא {כ"מ}, ע, גל' ריז עמ' נח-ס, סג, סו, סט-ע
ב/כ מוריה קובץ ז גל' יא-יב עמ' יח-יט, קובץ יב גל' י עמ' רנז, רנט
ב/כ מותיב ומפרק עמ' מד
ב/כ מזרח שמש דף עג ע"ג-ע"ד
ב/כ מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רפד
ב/כ מחנה חיים ח"ד עמ' ב
ב/כ מחקרים במשה"ע עמ' 149, 151
ב/כ מחשבות חרוץ פ"א עמ' 4, פ"ח עמ' 55, פי"א עמ' 84, פט"ז עמ' 128, פי"ט עמ' 168
ב/כ מחשבת מוסר ח"א עמ' שיב
ב/כ מטבע הברכות (שטרן) סי' י ס"ק ג
ב/כ מטה אהרן ב"ב עמ' קלח, קמ
ב/כ מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 114, 304
ב/כ מילי דמרדכי
ב/כ מכתב מאליהו (דסלר) ח"ב עמ' 78, ח"ד עמ' 286
ב/כ מכתב מאליהו (דסלר) מועדים ח"ב אות שנו
ב/כ מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 358
ב/כ מנוחת אשר ח"א דף עט ע"ד {הגט כשר אם הכוהו}
ב/כ מנחם משיב ח"ב סי' יד (עמ' 66)
ב/כ מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' פט
ב/כ מנחת אשר פסחים עמ' רכא
ב/כ מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קמה
ב/כ מנחת חינוך ח"א עמ' מב
ב/כ מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יא ע"ב {קושיה משבת פח - מודעא רבה לאורייתא}, כז ע"ג
ב/כ מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' רי
ב/כ מנחת ישראל עמ' שנב
ב/כ מנחת מחבת עמ' קי
ב/כ מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' לד
ב/כ מסורה ח"ו עמ' לה, חט"ו עמ' יז
ב/כ מסילות הנביאים יהושע עמ' רנב
ב/כ מסילות הנביאים יהושע עמ' רנב
ב/כ מסכת כתובות (ארזי) עמ' 211
ב/כ מעגלי זהות יהודית עמ' 179
ב/כ מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' א
ב/כ מעיני המים
ב/כ מענה אליהו עמ' עא
ב/כ מעשה חושב (ביטון) שמות עמ' מה
ב/כ מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רלח ע"ד
ב/כ מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קעה ע"א, רכח ע"ג
ב/כ מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"ג עמ' קא
ב/כ מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' קלא, אבי עזרי ח"א]
ב/כ מצודת דוד (שפרבר) עמ' שעט {העיקר - רצונו הפנימי}
ב/כ מצווה ועושה ח"א עמ' תי
ב/כ מצווה ועושה ח"ב עמ' שמח {יצרו תוקפו}
ב/כ מצור דבש (שטיינהויז) עמ' קא
ב/כ מצות ראיה עמ' פ
ב/כ מציאות קטן סי' רסח
ב/כ מצעדי גבר ב"ב סי' מג אות א, אות ג ס"ק ד
ב/כ מצעדי גבר קדושין סי' ה ענף א אות ג-ד
ב/כ מצפה אריה (ברודא) תנינא, קרית ארבע סי' כט (דף כו ע"ב)
ב/כ מקור הברכה (מרגליות) עמ' כד
ב/כ מקור ישראל דף קיז ע"א
ב/כ מקור ישראל דף קיז ע"ד {גט מעושה בגוים פסול מדרבנן}
ב/כ מקראי קדש (תשנג) עמ' קמה, רנב
ב/כ מרבה חיים סי' לד אות ו
ב/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/כ מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מו אות ד, ט, סי' מח אות ב, סי' קמד אות ב
ב/כ מרפא לשון (המבורג) עמ' פו
ב/כ משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' כא
ב/כ משבצות זהב יונה עמ' קו
ב/כ משבצות זהב ירמיהו עמ' תקנ
ב/כ משבצות זהב שמואל א עמ' קטז, תסג
ב/כ משברי ים חזקה עמ' רלו
ב/כ משובב נתיבות עמ' ח
ב/כ משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קה
ב/כ משך חכמה בראשית פכ"ד פס' יד, פל"ב פס' ו, שמות פ"ג פס' יט, במדבר פי"ט פס' יג, והפטרת וילך
ב/כ משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שו
ב/כ משכן שילה עמ' קעב, קצב
ב/כ משכנות ידידיה עמ' עא-עב
ב/כ משנה הלכות ח"ב דף נז ע"ד {מל"מ}, ח"ו סי' רסג, ח"ז סי' קטו, ח"ט סי' רנא, שי (קז ע"ג), מהדו"ת או"ח עמ' רנח
ב/כ משנה הלכות ח"ב סי' לה דף נו ע"ג {מכין אותו}
ב/כ משנה הלכות ח"ו סי' ק {כפוי אינו כאנוס - לענין ברכה}
ב/כ משנה ישרה עמ' עט
ב/כ משנה למלך (ר"א מריישא, תשסח) עמ' קמד
ב/כ משנה שלמה עמ' שלח
ב/כ משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קנד
ב/כ משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קעט, ריב, שלט
ב/כ משנת יעקב נשים ח"א עמ' נ
ב/כ משנת יעקב קנין עמ' סו
ב/כ משנת משה כתובות עמ' רמו
ב/כ משנת משה קידושין עמ' קצג, רלט, סנהדרין עמ' רח
ב/כ משנת עזר ח"ב עמ' רא, רו, ריא
ב/כ משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"א עמ' קט, ח"ב עמ' לו
ב/כ משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ג עמ' פד
ב/כ משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' קנו
ב/כ משנת ר' אהרן קדושין עמ' לב, לד, מ
ב/כ משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' י
ב/כ משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קט
ב/כ משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' לו
ב/כ משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' פד
ב/כ משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קנו
ב/כ משפטים לישראל עמ' מח
ב/כ משרת משה (נבר)
ב/כ מתנת חיים - מועדים עמ' רפח
ב/כ מתנת חיים ימים נוראים עמ' קה {עד שיאמר רוצה אני}
ב/כ מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רלא
ב/כ נאות דשא (אייבשיץ) כרך ב סי' קמד עמ' כב {בגוי כשר מהתורה}, כו {מל"מ}
ב/כ נדרי זריזין ח"ב עמ' רא {מל"מ}
ב/כ נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רסד
ב/כ נועם ח"א עמ' רצא, רצט, שז, שיא, ח"ג עמ' קסח, חט"ו עמ' רנד, חט"ז עמ' קלב
ב/כ נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קלא, קלז-קלח
ב/כ נחלה ליהושע (צונצין) סי' ז דף ט ע"א
ב/כ נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ט אות א
ב/כ נחלת יצחק קידושין סי' כו, וקו"א לסי' כו
ב/כ נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מג אות ח
ב/כ נפש החיים (תשעז) עמ' סג
ב/כ נפש החיים שער א פי"ח, בהגהה
ב/כ נצח ישראל עמ' לה, רעז, שא
ב/כ נר דוד ח"ב עמ' יד
ב/כ נר מצוה (ואלק) שרשים דף מו ע"א
ב/כ נרות שלמה עמ' ב
ב/כ נתיבות המשפט סי' רה ס"ק א, ט
ב/כ נתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קפד
ב/כ נתיבות יצחק ח"ב עמ' רה
ב/כ נתיבות מאיר (בן שושן) קדושין סי' ד אות א
ב/כ נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' יא
ב/כ נתיבות מרדכי גיטין עמ' תעו
ב/כ נתיבות מרדכי קדושין עמ' יא-יב, תצח
ב/כ נתיבותיה שלום שמות עמ' 56
ב/כ נתיבים במשפט העברי עמ' 291
ב/כ נתן פריו חולין עמ' מג, וסוגיות ח"א עמ' עח-עט
ב/כ נתן פריו סוגיות ח"א עמ' פ
ב/כ ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקכג
ב/כ ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' צ, שסח, ח"ה עמ' נ, נו, ח"ו עמ' ח, צט {כופין אותו כו' יצרו הוא שתקפו}
ב/כ ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קלז, קנד, קעט
ב/כ ס' הפרנס עמ' רמה
ב/כ ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' לג
ב/כ ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רנז, רנט
ב/כ סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' י אות טז
ב/כ סיני ס' יובל (תשיח) עמ' שצב-שצד, שצז
ב/כ סיני ס' יובל עמ' שצב-שצד, שצז {יד המלך}
ב/כ סתרי ומגיני (תשכג) עמ' ר
ב/כ עבד המלך (תשסט) עמ' שיז, שיט
ב/כ עבודת הגרשוני עמ' קלב
ב/כ עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רטז-ריז
ב/כ עבודת עבודה (טאהש) ויקרא-דברים עמ' צט
ב/כ עולת שבת בשבתו עמ' רצג {הרצון הפנימי}
ב/כ עזרת ישראל סי' לד {מעושה שלא כדין כשר מהתורה}
ב/כ עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רסט
ב/כ עטרת יהושע במדבר עמ' ה, כא, כה, קסח
ב/כ עטרת יהושע ויקרא עמ' רלה
ב/כ עטרת יהושע שמות עמ' כח, ק, קמד
ב/כ עטרת יהושע שמות עמ' כח, ק, קמד
ב/כ עטרת שלמה ח"ב עמ' ס, קנו
ב/כ עיוני פרשה ויקרא עמ' 50
ב/כ עיוני תשובה (קדרי) עמ' 168
ב/כ עין איה ברכות כח ע"א אות טו
ב/כ עין חיים ח"א עמ' קצ
ב/כ עין חנוך עמ' רסט
ב/כ עין יצחק תנינא ח"א עמ' קא, ח"ב עמ' כב
ב/כ עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 5 הע' 36 {יד פשוטה}
ב/כ עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רטו
ב/כ עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רעח
ב/כ עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' צד-צה, רכ-רכב {כפוהו ישראל שלא כדין כשר מה"ת}
ב/כ עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רה
ב/כ עמוד העבודה דרוש רביעי לתשובה אות יד עמ' ריט
ב/כ עמלה של תורה (לר' צדוק) עמ' 219
ב/כ עמק הלכה (בוימל) עמ' רכב
ב/כ עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשג, תתז
ב/כ ענבי פתחיה עמ' 173, 251
ב/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלג, ח"ב עמ' ה
ב/כ עצי חיים על התורה עמ' קיב, תא
ב/כ עצי חיים על מועדים עמ' מא, רנב, רצא, שב, שסז
ב/כ עקבי אבירים (תשסה) עמ' מ, רכו, רנא, שכא, שצב, תמז, תנג
ב/כ עקבי ברכה עמ' מ
ב/כ עקדת משה ח"א עמ' מה
ב/כ עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 215
ב/כ עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 232
ב/כ ערך ש"י חו"מ סי' עט סעיף ה
ב/כ ערך שי חו"מ סי' עה סעיף ב
ב/כ פאר יעקב ח"ב עמ' תקכב, תשמז, תתט, תתלז, ח"ג עמ' תע, תקנט, תקסח, ח"ד עמ' שט
ב/כ פד"ר ח"כ עמ' 262
ב/כ פד"ר חי"א עמ' 102, חט"ו עמ' 430 {או"ש}, חט"ז עמ' 275
ב/כ פוקד עקרים פ"ד עמ' 18, פ"ה עמ' 44
ב/כ פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת יב
ב/כ פירושי איברא עמ' 44
ב/כ פני חיים (צימרמן) עמ' רטו
ב/כ פני מנחם - תורה ומועדים תולדות עמ' קלז, קנג, וישלח עמ' קצב, חנוכה עמ' רעד, רעט, יתרו עמ' קיג, פורים עמ' קפ, שקלים עמ' קלא, במדבר עמ' יד, מט"מ עמ' קצז {אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה}
ב/כ פני שלמה (גנצפריד) מגילה עמ' רז
ב/כ פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רכט
ב/כ פניני שבח עמ' ד
ב/כ פנינים על התורה ומועדים עמ' רנג
ב/כ פנת יקרת (תשנד) סי' צה אות א
ב/כ פנת יקרת (תשעא) עמ' תד
ב/כ פרדס המלך אות תקד
ב/כ פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' ש, ויקרא עמ' כ
ב/כ פרדס מרדכי עמ' רמה, שצ
ב/כ פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' לח, מב
ב/כ פרחי אהרן עמ' 168
ב/כ פרי העץ (מודרן) פרשת כי תשא דף קנו ע"ב
ב/כ פרי חיים (קנולר) דברים פרק כא פסוק יד דף מו ע"א
ב/כ פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רד
ב/כ פרי צדיק (ר' צדוק) לר"ח כסלו אות ד, וילך אות ח, יז {מכין אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט}
ב/כ פרפרת הפרשה פרשת נשא פרק ה פסוק יח
ב/כ פרפרת התורה עמ' שנא
ב/כ פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' עז
ב/כ צבי ישראל (קזלובסקי) דף יז ע"א
ב/כ צבי תפארת סי' נה
ב/כ צבי תפארת סי' נה {השמיט שכופין על המצוות}
ב/כ צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' קכ-קכא
ב/כ צדקת יוסף עמ' רנג
ב/כ צהר גל' ט עמ' 171
ב/כ צמח צבי אגרת סה
ב/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסב אות ט {שלא כדין כשר מה"ת}, סי' רפג אות ב
ב/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסב אות ט, סי' רסג, סי' רצ אות יז
ב/כ צמח צדקה - שו"ת עמ' עה
ב/כ צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' תפד, תרב
ב/כ צפנת פענח (תשסו) עמ' שיח, שפז
ב/כ צרור הכסף (גטיניו) דף קכא ע"א
ב/כ קדושת השבת (לר' צדוק) פ"ד עמ' 21, פ"ז עמ' 55
ב/כ קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קלו
ב/כ קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תריא, ח"ד עמ' קעח
ב/כ קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קעג
ב/כ קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שסב, ח"ב עמ' קצז
ב/כ קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/כ קול דודי סוטה סי' אלף כו
ב/כ קול יהודה (פרלוב) עמ' קלט
ב/כ קול מבשר (ראטה) ח"א סי' פג {כפוהו שלא כדין כשר מהתורה}
ב/כ קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שסג
ב/כ קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' ה, ח
ב/כ קרבן משה עמ' צג
ב/כ קריאת ספר (קליין) פ' ויחי
ב/כ קרית מלך
ב/כ קרית מלך רב
ב/כ קרן הצבי מצוה מ אות ד
ב/כ קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קסא
ב/כ קרן לדוד מועדים עמ' תמח
ב/כ קרני ראם (ירמוש) עמ' תקלו
ב/כ קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א סי' רלט
ב/כ ראשית בכורים דף מו ע"ב
ב/כ ראשית דעת (קורח) סי' יב, יט
ב/כ רב טוב דף א ע"ד, פד ע"ג, פח ע"ב, צא ע"ב, קנה ע"ג, קסח ע"א
ב/כ רחמי הרב - שבט הלוי עמ' קמד
ב/כ רלב"ג ויקרא פ"א פסוק ג עמ' ב
ב/כ רנת יעקב עמ' שטז, שכה
ב/כ רנת יצחק חמש מגילות עמ' ז
ב/כ רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רג
ב/כ רנת יצחק על נפש החיים עמ' לה
ב/כ רסיסי לילה פי"ט עמ' 21, פל"ז עמ' 63, פמ"ד עמ' 84, פמ"ט עמ' 107, פ"נ עמ' 109, פנ"ג עמ' 133
ב/כ רשימות (שניאורסון) חוב' קנ סי"ג, וחוב' שנים אוחזין עמ' כ
ב/כ רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שלז
ב/כ רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רכו
ב/כ שאגת אריה החדשות דף ה ע"ב
ב/כ שאו מנחה עמ' פד
ב/כ שארית יעקב (אלגזי) עמ' ו (=ב ע"ב), יא (=ד ע"א)
ב/כ שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף פט ע"א
ב/כ שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רנא
ב/כ שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' נח-נט, סח, עג-עד, שצד, תפו
ב/כ שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' לו, קיא
ב/כ שארית ישראל (תשעד) דרוש ד עמ' 77 {עד שיאמר רוצה אני}
ב/כ שארית כלב עמ' סו
ב/כ שארית מנחם שמות עמ' עג, מועדים עמ' שעז, תפה
ב/כ שארית נתן בנימין עמ' קעט-קפא {גט מעושה ע"י גוי כשר מהתורה}
ב/כ שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תפב
ב/כ שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכג
ב/כ שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שצג, תלא-תלב, תמד, ח"ב עמ' רו, תצ
ב/כ שבילין שנה ט גל' כה-כו (אלול תשל) עמ' לח {רוצה אני}
ב/כ שו"ת בית אבי ח"ד אהע"ז סי' קסט אות ב (במספור ראשון), ובסוף התשובה {מדוע כפייה מועילה}
ב/כ שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' סב
ב/כ שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' ריז {הגט נחשב לשמה אף שכפוהו}
ב/כ שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קלח
ב/כ שו"ת הרד"ך עמ' קמד
ב/כ שו"ת הרדב"ז סי' קנז, תתקפב, שני אלפים צה, שני אלפים קמה
ב/כ שו"ת הריב"ש סי' שמח, עמ' תסב, והמיוחסות עמ' מו, נ, סו
ב/כ שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רעו
ב/כ שו"ת הרשב"ש סי' שלט דף סז ע"א {גט מעושה כשר מהתורה}
ב/כ שו"ת חתן סופר סי' נח {עישוי גוי כשר מה"ת}
ב/כ שו"ת כרך של רומי סי' יז דף סו ע"ד
ב/כ שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקכה
ב/כ שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' שכא
ב/כ שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קכו, שעא
ב/כ שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קלח, קמד
ב/כ שו"ת מהרי"ק סי' סג
ב/כ שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קנט, רסג
ב/כ שו"ת מהרלב"ח סי' קלד (א)
ב/כ שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמד, ח"ד עמ' כט, רי
ב/כ שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קמו, רכד
ב/כ שו"ת מהרשד"ם אהע"ז סי' סג דף לז ע"ד
ב/כ שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 296
ב/כ שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קטז, קכה
ב/כ שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קנח, קע
ב/כ שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' סח
ב/כ שו"ת ר"י מסלוצק סי' צא עמ' שד
ב/כ שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קסג
ב/כ שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' נח, פט
ב/כ שו"ת רשב"ש עמ' רפד-רפה, ת
ב/כ שואל ומשיב מהדורא חמישאה סי' נב דף מט ע"ב
ב/כ שולי הגליון עמ' עב
ב/כ שומר מצוה עמ' רז {מל"מ}
ב/כ שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רג-רד
ב/כ שורת הדין ח"ב עמ' פג-פד
ב/כ שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רה סעיף יא
ב/כ שחר אורך עמ' רסו
ב/כ שי כהן עמ' קמז, קנב
ב/כ שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שסח
ב/כ שיח ערב סנהדרין עמ' רה
ב/כ שיחות חכמה ומוסר מאמר כט אות ג
ב/כ שיחות עבודת לוי סי' ט אות ג
ב/כ שילוח הקן עמ' סא
ב/כ שירת דוד (תשסז) עמ' קנה
ב/כ שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רט
ב/כ שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תצז
ב/כ שם אליעזר דף כ ע"א
ב/כ שם אריה, הוספות סי' ג
ב/כ שם ישראל עה"ת עמ' קסח, רסו, רצו, שנ
ב/כ שם משמואל פרשת בא שנת תרע"ד, ושנת תרפ"א, ופרשת בשלח שנת תרע"ז, ופרשת משפטים שנת תרע"ג, ופרשת תצוה שנת תרע"ג, ופרשת צו - שביעי של פסח, ופרשת קדושים שנת תרע"ה, ופרשת בחקותי שנת תר"ע, ופרשת מטות שנת תרפ"א, ופרשת ראה שנת תרע"ח
ב/כ שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' טז, רנ
ב/כ שם משמעון (שפירא) עמ' עז
ב/כ שמועות דוד עמ' קל
ב/כ שמות בארץ (תשנט) עמ' כט
ב/כ שמחה לאיש (אלישר) דף סד ע"א
ב/כ שמחה לאיש (שונשול) דף יב ע"ב
ב/כ שמחת מרדכי עמ' ב, קא, קנב, רמז
ב/כ שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תרכד
ב/כ שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רעד
ב/כ שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קז
ב/כ שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' יז
ב/כ שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' שמ, שמב
ב/כ שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' פג
ב/כ שמן ראש סוכות ח"א עמ' רלה
ב/כ שמן ראש פסח ח"א עמ' תלב
ב/כ שמן ראש פסח ח"ב עמ' רכט
ב/כ שמעתתא דבי רב עמ' שצו, תרג
ב/כ שמש מרפא עמ' קב
ב/כ שנות חיים (חזן) דף קפז ע"ד
ב/כ שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 155, 157, 254, 278, יח עמ' 455, 466, 470
ב/כ שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 15-17, חי"ח עמ' 195, ח"כ עמ' 377
ב/כ שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קנט
ב/כ שעורי דעת ח"ב עמ' ריא
ב/כ שעורי עץ ארז שבת עמ' יט, מז
ב/כ שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור ג אות ב {לח"מ}
ב/כ שעורי ר' שמואל קדושין עמ' טו
ב/כ שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' קז, ריא
ב/כ שעלי תורה ה עמ' 110-112
ב/כ שער המלך (שושן) עמ' קג
ב/כ שער המלך ח"א עמ' תקלז
ב/כ שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' יח
ב/כ שערי טהר ח"ה שער ב סי' יב אות ז, ח"ו סי' סז אות ב, ח"ח סי' קה אות ב
ב/כ שערי טהר ח"ו סי' נג אות א דף קכט ע"ב {בישראל ולא בגוים}
ב/כ שערי ציון שנה ב (תרפב) חוב' ז-ח דף ב ע"ג
ב/כ שערי שיש יהושע ח"א עמ' קצג
ב/כ שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' שצג, תלא-תלב, תמד, ח"ב עמ' רו, תצ
ב/כ שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מה ע"ד, נו ע"ג {לח"מ}
ב/כ שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קצט, ריא {מל"מ}, רנא
ב/כ שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 223 398
ב/כ שפתי דעת ח"ג עמ' רכה
ב/כ שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"ב עמ' קלא, תק
ב/כ שפתי חיים מועדים ח"א עמ' כד
ב/כ שרי המאה ח"ב עמ' 306
ב/כ שרידים גל' יד עמ' לט
ב/כ שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 360, 361
ב/כ שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 469
ב/כ תאומי צביה - דרשות המגיד מווילנא עמ' רפד
ב/כ תבואת יקב (פרידמן) עמ' קל-קלב {כרב משרשיא}
ב/כ תהלה לדוד (והרמן) פ"צד פסוק יט הערה כג
ב/כ תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כו ס"ק י
ב/כ תודת אהרן עמ' סד
ב/כ תולדות ההלכה ח"ב עמ' 147-148
ב/כ תולדות יעקב (וורשנא) דף לא ע"ג, לט ע"ג
ב/כ תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' עו, תכא
ב/כ תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' ע
ב/כ תורה לישראל עמ' 45-46
ב/כ תורה שבעל פה קובץ יב עמ' לד, לו-לח, קובץ כב עמ' נח
ב/כ תורת אביגדור ח"ג עמ' כו
ב/כ תורת אהרן עמ' סד
ב/כ תורת איש ח"ב עמ' קלו
ב/כ תורת האוהל (מהד' מוהר"ק) עמ' כה ובמכתב הגר"י ולץ סוה"ס {השמיט שכופין על המצוות}
ב/כ תורת האוהל (תשנג) עמ' לג, רכח, תקט
ב/כ תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' שנב
ב/כ תורת הלוי עמ' ט
ב/כ תורת המדינה עמ' 231-232
ב/כ תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 146
ב/כ תורת השליחות עמ' קנה
ב/כ תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' לו, מ
ב/כ תורת חיים וחסד עמ' תצב
ב/כ תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' רנא
ב/כ תורת יצחק ח"א עמ' ריא
ב/כ תורת יצחק ח"ב עמ' רמט
ב/כ תורת ירוחם ח"ב דף צא ע"ב וע"ד, ח"ג דף כז ע"א
ב/כ תורת מהרי"ם במדבר עמ' כא, פז
ב/כ תורת מהרי"ם בראשית עמ' פ, רמח
ב/כ תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' תלב
ב/כ תורת מנחם ח"ב עמ' 5, 33, 72, 156, 181, ח"ג עמ' 266, ח"ד עמ' 228, ח"ה עמ' 66, 116, ח"ט עמ' 163, ח"י עמ' 59, חי"ד עמ' 241, חי"ז עמ' 211, חי"ח עמ' 57, ח"כ עמ' 41, חכ"ב עמ' 174,134, חכ"ד עמ' 268, חכ"ו עמ' 213 {מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצוות וכו' ויצרו הוא שתקפו, וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני וכו' ה"ז לרצונו}
ב/כ תורת מנחם חכ"ז עמ' 196 {יצרו אנסו}
ב/כ תורת מנחם חכ"ט עמ' 39, 65, ח"ל עמ' 270
ב/כ תורת מנחם חל"ה עמ' 90, 126, 255, חל"ו עמ' 48, 350, חל"ז עמ' 124
ב/כ תורת מנחם חל"ט עמ' 98, 147 {מאחר שהוא מישראל ורוצה לעשות מצוות}
ב/כ תורת מנחם חמ"א עמ' 184, חמ"ב עמ' 227, חמ"ג עמ' 34, 59, 367, חמ"ד עמ' 157
ב/כ תורת מנחם חמ"ז עמ' 117
ב/כ תורת מנחם חמ"ח עמ' 131, 289, 314, 401
ב/כ תורת מנחם חנ"א עמ' 78, חנ"ב עמ' 284
ב/כ תורת מנחם חנ"ד עמ' 61, 122, 125, חנ"ה עמ' 51, 87, 183, 269, חנ"ז עמ' 364
ב/כ תורת מנחם חנ"ח עמ' 139, 177, חנ"ט עמ' 115, 255, 293, 393, ח"ס עמ' 94, 267, 467, חס"א עמ' 30, 178
ב/כ תורת מנחם חס"ב עמ' 308, 365, חס"ג עמ' 20, חס"ד עמ' 115, 345, 434 {כ"א מישראל רוצה לקיים רצון הקב"ה וכו' יצרו הוא שתקפו}
ב/כ תורת מנחם חס"ו עמ' 53, 332, חס"ז עמ' 230, 305, 380, חס"ח עמ' 21, 62, 160, 238 {כל יהודי רוצה לקיים תומ"צ אלא שיצרו הוא שתקפו וכו'}
ב/כ תורת מנחם חס"ז עמ' 114
ב/כ תורת מנחם חע"ב עמ' 60 {רוצה להיות מישראל כו' לעשות כל המצוות וכו'}
ב/כ תורת משה (אלשיך) ויקרא עמ' רכב, רכג, במדבר עמ' קלג
ב/כ תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' רפד, תפא
ב/כ תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שנ
ב/כ תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שנג {השמיט שצריך ביטול מודעא}, שנד {צריך לומר רוצה אני}
ב/כ תחומין ח"א עמ' 254, 534, ח"ז עמ' 137, חי"א עמ' 196, 198 {או"ש}, 208, 210
ב/כ תחומין חי"ח עמ' 192, 193, 198
ב/כ תחומין חכ"א עמ' 293, 295, 296, חכ"ב עמ' 192
ב/כ תיקון עולם (קלוגר) דף כ ע"ד, כא ע"ב-ע"ד
ב/כ תפארת אדם (אסטרייכר) סי' קה אות טו (בסופו)
ב/כ תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קמז
ב/כ תפארת יהונתן (תרצד) דף מה ע"א {מל"מ}
ב/כ תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פא (ערה) {כופין אותו עד שיאמר רוצה אני}
ב/כ תפארת ישראל סי' רמו
ב/כ תפארת צבי (ספינקא) במדבר עמ' כד, שיג
ב/כ תפארת צבי (ספינקא) שמות עמ' שסז
ב/כ תפארת צבי (רוזנטל) עמ' צ
ב/כ תפארת שבת - פני שבת סי' לא דף יח ע"ב
ב/כ תפוחי חיים ויקרא פי"ג פסוק ב
ב/כ תקנת השבין פ"ו עמ' 60
ב/כ תשובות הרי"ד עמ' קלא, ריט
ב/כ תשובות ר' איסר יהודה עמ' קלז, קנט
ב/כ תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קכו


ג/217 הלכות גירושין פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ לבב דוד
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משנת יעקב
ג/רה"פ עין מאיר
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן ישראל (פישר)
ג/א אגרות הגרי"ד עמ' לט
ג/א אדני היד החזקה
ג/א אם המלך עמ' צא
ג/א אנצי"ת ע' גט הע' 567, 578, 579, 1254
ג/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רנא {כ"מ}
ג/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' קעד
ג/א אש דת (תשמח) עמ' רפח {כ"מ}
ג/א בינת נבונים דף סח ע"ג
ג/א בית יעקב (מסקין) סי' טז
ג/א בית יצחק (חבר) ח"ב דף יח ע"א {כ"מ}, לח ע"ד
ג/א בציר אליעזר ח"א דף ח ע"א {שעה"מ}
ג/א ברור הלכה גיטין כד ע"א ציון ד, כה ע"א ציון א
ג/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כז ע"ב {כ"מ}
ג/א גדולי אריה עמ' קא {כ"מ}
ג/א גדולי ציון (תשנב) עמ' רלד {כ"מ}
ג/א דעת מרדכי ח"א דף עב ע"א
ג/א הדר דוד עמ' צד
ג/א זכות יצחק עמ' תא
ג/א זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קכו-קכז
ג/א זכרון יהונתן דף מה
ג/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קלג
ג/א חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רפג
ג/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' נח, פט, קפד
ג/א חיים זכו עמ' נה {כ"מ}
ג/א יד הלוי (לוין) תשובה בענין עגונות עמ' 6
ג/א יד המלך (פלומבו)
ג/א ימי שלמה
ג/א ימצא חיים עמ' רמט {כ"מ}
ג/א ישא מדברותיך קדושין עמ' כג {"בזה"}
ג/א ישועות יעקב נשים עמ' תשלא {כ"מ}
ג/א כל בו ח"ה עמ' קעו
ג/א לב שלם [גט פשוט דף פב ע"ב]
ג/א מחשבת הקודש ח"א דף לח ע"ד {לשמה}
ג/א מכתם לדוד (פרדו) דף קכה {כ"מ - מש"כ אין ברירה היינו לחומרא ולא לקולא}
ג/א מלואי אבן ח"ב עמ' קע
ג/א משנת חיים קדושין עמ' קיח
ג/א משנת עזר ח"ב עמ' קצב
ג/א נזר הקדש (קפלן)
ג/א נחלת אבות סי' כד עמ' נז
ג/א נחלת יצחק גיטין סי' יא
ג/א נרות אהרן
ג/א עבד המלך (תשסט) עמ' שכא
ג/א פרי האדמה ח"ד
ג/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קה ע"ב
ג/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפה אות ג
ג/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' תנא אות ג
ג/א צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תקנח
ג/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות ה והערה 6
ג/א קרית מלך
ג/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' ב
ג/א שאלת שלום (רבינ') דף יט ע"ב {כ"מ}
ג/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קיב ע"א
ג/א שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמד
ג/א שופרא דשטרא שער יז פט"ז
ג/א שם טוב
ג/א שמן הטוב (תשפ) עמ' שלד {כ"מ}
ג/א שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קמח
ג/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קיג
ג/א שעורי הרב חלה עמ' קלט {כ"מ}
ג/א שער המלך
ג/א שער המלך ח"א עמ' תקלט {כ"מ}
ג/ב אדני היד החזקה
ג/ב אחר האסף עמ' שה {מ"מ}
ג/ב אנצי"ת ע' גט הע' 580
ג/ב בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שכ, שמה
ג/ב ברור הלכה גיטין כד ע"ב ציון ב {מ"מ}, כה ע"א ציון א
ג/ב ברכת ראובן דף פז ע"ב, פח ע"ב
ג/ב דברות משה קידושין סי' טו ענף ג
ג/ב דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' נט
ג/ב הגהות אליעזר דף נט ע"ב {מ"מ, מגדל עז}
ג/ב הגהות חבר בן חיים
ג/ב זכר שמואל קדושין סי' ב ס"ק א {מ"מ}
ג/ב חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רפג
ג/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קפד
ג/ב כתב סופר אהע"ז סי' צז
ג/ב לבושי מרדכי ח"ד עמ' מב
ג/ב מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רד
ג/ב משאת המלך ח"ב סי' רלו עמ' קצד {משייר רק הרי את מותרת לכל אדם}
ג/ב נחלת יצחק גיטין סי' ח {מ"מ}, יא
ג/ב נתיבות מרדכי גיטין עמ' לז {מ"מ}
ג/ב עבד המלך (תשא)
ג/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' שי {מ"מ}
ג/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קה ע"ב
ג/ב קהלות יעקב גיטין סי' יח ס"ק ב
ג/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' ב
ג/ב שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קז {מ"מ}
ג/ב שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 17
ג/ב שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' סב {שעה"מ}
ג/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קפב
ג/ב תורת יצחק ח"ב עמ' יב
ג/ג אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' יז ד"ה ועיין שו"ע {שעה"מ}
ג/ג אנצי"ת ע' ברירה הע' 54, ע' גט הע' 581, 586, ע' גרושה לכהן הע' 152, 153
ג/ג בית אבא (גוטווירטה) דף כ ע"ב, כא ע"א-ע"ב {מ"מ - מעביר עליו קולמוס}
ג/ג בית אהרן (קארטשין) עמ' קלז
ג/ג בית אהרן וישראל גל' סה עמ' מד
ג/ג בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' א הערה 1 והערה 5
ג/ג בית שערים או"ח סי' רמח {שעה"מ}
ג/ג ביתאל ח"ב דף סא ע"א
ג/ג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שצו
ג/ג ברור הלכה גיטין כה ע"א ציון א
ג/ג דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' כז
ג/ג דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלא {כ"מ}
ג/ג זכרון אהרן סי' מד {כ"מ}
ג/ג זכרון יהונתן דף מה
ג/ג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קעז
ג/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפו, נשים ח"ב עמ' עח, קפד
ג/ג חיים זכו עמ' נב-נג {ספק מגורשת}
ג/ג חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' קפד
ג/ג חמדת יעקב עמ' 72
ג/ג כלי שרת סי' ז
ג/ג מעדני מלך (תשמח) עמ' רמז {כ"מ}
ג/ג מרגניתא דר"מ
ג/ג נחלת יצחק גיטין סי' יא
ג/ג עץ הדר השלם עמ' ס
ג/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קה ע"ב
ג/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נב {כ"מ}
ג/ג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' ב
ג/ג שפתי דעת ח"א עמ' קמו
ג/ג תורה מציון שנה ב חו' א דף ל ע"ג
ג/ג תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רנא
ג/ד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' נב
ג/ד אגרות משה או"ח ח"א סי' יט
ג/ד אדני היד החזקה
ג/ד אדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 80 {גט שכתבו שלא לשמה והעביר עליו קולמוס}
ג/ד אהל יצחק גיטין עמ' רסו, תקפב, תשסד
ג/ד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רסד
ג/ד אהלי יהודה (הכהן)
ג/ד אוצרות הרמב"ם
ג/ד אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' קכה
ג/ד אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רסג
ג/ד אור הישר [מל"מ הל' איס"ב פי"ט ה"ח]
ג/ד אור שמח
ג/ד אות היא לעולם ח"א דף צז ע"ב
ג/ד אחר האסף עמ' שה, שח
ג/ד אמונת עתיך גל' 108 עמ' 73 {שעה"מ}
ג/ד אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' א ד"ה ונראה {שעה"מ ד"ה ודבר זה}, ד"ה וראיתי {שעה"מ ד"ה ואגב עיוני}
ג/ד אמרי בינה (אש) דף קכז ע"א {העביר עליו קולמוס לשמה}
ג/ד אמרי מנחם עמ' קצח {ספק גירושין}
ג/ד אמרי נפתלי ח"ב עמ' ח {שעה"מ}, קיז {שעה"מ}, שלט
ג/ד אמת ליעקב מועד עמ' שנט {דיו ע"ג דיו}
ג/ד אמת ליעקב נשים עמ' קמו {ספק גירושין, השמיט "איזה שיצא בפתח תחלה"}
ג/ד אנצי"ת ע' ברירה הע' 53, 63, 264, ע' גט הע' 609
ג/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רנא {כ"מ}
ג/ד אשר למלך
ג/ד באר אלחנן עמ' צג-צד
ג/ד באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח
ג/ד באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח
ג/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף לח ע"ב-ע"ג, לט ע"א
ג/ד בדבר מלך חי"ז עמ' מד {יתר על כן אמר לסופר כתוב ואיזו שארצה אגרש בו וכתב הסופר על דעת זו וגירש בו אחת מהן ה"ז ספק גירושין}
ג/ד בית אהרן (קארטשין) עמ' קלו, רכג
ג/ד בית אהרן וישראל גל' כג עמ' מט {שעה"מ}, גל' כד עמ' לח
ג/ד בית המדרש
ג/ד בית יעקב (מסקין) סי' כו
ג/ד בית יצחק (חבר) ח"ב דף יז ע"ג
ג/ד בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' י, קי
ג/ד בית נפתלי (תרנט) סי' סה
ג/ד בית שערים יו"ד סי' כט
ג/ד ביתאל ח"ב דף סז ע"ד
ג/ד בני דוד
ג/ד בני שמואל דף נז ע"ד
ג/ד בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תד
ג/ד בציר אליעזר ח"א דף ד ע"א {לאיזו שארצה - ספק מגורשת}
ג/ד ברור הלכה גיטין כ ע"א ציון ב, כד ע"ב ציון ב, כה ע"א ציון א, פד ע"ב ציון ד פסקה ד
ג/ד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כו ע"ג, כז ע"ב
ג/ד גדולי ציון (תשנב) עמ' קנה {הגהמ"י - הלכה כר"י נגד רב ושמואל}
ג/ד גדולי שמואל נדרים דף עד ע"א, קידושין דף נב ע"א {או"ש}
ג/ד גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' יא
ג/ד דברות משה גיטין עמ' שפב, תא
ג/ד דברי אהרן עמ' יג {שעה"מ}
ג/ד דגל ראובן ח"ב סי' לד, ח"ג סי' ח
ג/ד דודאי משה עמ' סא
ג/ד דרך המלך (רפפורט)
ג/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קצו
ג/ד דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רעו
ג/ד דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' י
ג/ד דרכי משה ח"ב שמעתתא ו פ' יא {או"ש}
ג/ד היכלי שן ח"ב סי' עד
ג/ד המדות לחקר ההלכה מדה כג אות ו ואות צג
ג/ד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק כח
ג/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תפד-תפה
ג/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קלח
ג/ד ויוסף שאול דף מג ע"ד
ג/ד זאת ליעקב גיטין עמ' קעא
ג/ד זבחי שלמה עמ' עה
ג/ד זכות יצחק עמ' תב-תו
ג/ד זכר טוב עמ' כא
ג/ד זכר יצחק (תשן) עמ' קמא
ג/ד זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' ט
ג/ד זכרון מלך (צונץ)
ג/ד זרעו של אברהם ח"ב
ג/ד חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"ו {ר"ח הלוי}
ג/ד חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רפב
ג/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קיז
ג/ד חי' הגרנ"ט סי' פא
ג/ד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קכה
ג/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפז {לח"מ}, נשים ח"ב עמ' עח, פט, קפד
ג/ד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קלד {לח"מ}
ג/ד חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' רפז
ג/ד חיים ומלך
ג/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כד עמ' עח {כתב ע"ג כתב}
ג/ד ידיו של משה
ג/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' פו, צ-צא {שעה"מ}
ג/ד ישא מדברותיך קדושין עמ' כג {"בזה"}
ג/ד ישועות יעקב נשים עמ' סא
ג/ד כוכבי בוקר עמ' תלו {שעה"מ}
ג/ד כפתור ופרח (תשו) דף קב ע"ב {ספק אם יש ברירה}
ג/ד כתב משה ח"א סי' ה עמ' כ, סי' יג עמ' מח, נא-נב
ג/ד כתב סופר יו"ד סי' קל ד"ה ואשעשע, סי' קלא ד"ה והנה הרמב"ם
ג/ד לב איש עמ' שעב
ג/ד לב ים גיטין עמ' קנז-קנט, קצה-קצח {שעה"מ}, קצט {כ"מ}, ר, רב {לח"מ}, רג-רד
ג/ד לב שלם
ג/ד לחם יהודה
ג/ד לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' יג ס"ק א
ג/ד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קלד, קלז
ג/ד מגן גבורים (או"ח) סי' לג ס"ק ג
ג/ד מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' א
ג/ד מלבושי יו"ט ח"א דף צב ע"א, צה ע"א
ג/ד מנוחת אשר ח"א דף ד ע"ד, ה ע"א-ע"ב וע"ד
ג/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קעה
ג/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קעד
ג/ד מנחת יהודה (בוים) דף י ע"א {ספק} וע"ד {השמיט "איזו שתצא"}, יח ע"ג {שעה"מ}, יט ע"ד {שעה"מ}, כ ע"א {שעה"מ}
ג/ד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' יד
ג/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' צה {שער המלך}
ג/ד מעדני מלך (תשמח) עמ' רמו {שעה"מ}, רמז, רמט {שעה"מ}, רנא-רנב {שעה"מ}
ג/ד מעליות חט"ז עמ' 135-139
ג/ד מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' לד ח"א אות א-ג
ג/ד מקור חסד עמ' צ
ג/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' קצז {לח"מ}, קצח, ר
ג/ד מראה הפנים גיטין יד ע"א
ג/ד מרגליות הים סנהדרין יא ע"א אות י {או"ש}, קיב ע"א אות כב {אהלי יהודה}
ג/ד משארית יעקב עמ' פ {אור שמח}
ג/ד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קלד-קלו
ג/ד משכן בצלאל ח"א סי' לו
ג/ד משנה הלכות ח"ט סי' רי
ג/ד משנת חיים עירובין עמ' פא
ג/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' ד, סז, קסז, ב"ק עמ' רו
ג/ד משרת משה (נבר)
ג/ד נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' טז {או"ש}
ג/ד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קיז
ג/ד נזר הקדש (קפלן)
ג/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ז ע"ג-ע"ד
ג/ד נזר התורה שנה ד גל' א עמ' ע {מל"מ - הבדל בין ספק בדין לספק במציאות}
ג/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קיד
ג/ד נחלת יעקב (צלניק) עמ' 76
ג/ד נחלת יצחק גיטין סי' ח, י, יא
ג/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ז אות ב
ג/ד נתיבות מרדכי גיטין עמ' לט {או"ש}, קיג
ג/ד נתיבות שמואל דף יג ע"ד, יד ע"ג
ג/ד נתן פריו נדרים עמ' קכ
ג/ד ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קסו, קעה
ג/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תצז
ג/ד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רח {לא מועיל להעביר קולמוס}, רט {מותרת לכהן}
ג/ד ס' סת"ם עמ' רסז
ג/ד סופר המלך ח"ב עמ' רצ {ספק}
ג/ד עבד המלך (תשא)
ג/ד עומק הפשט ח"ב עמ' של, שלד
ג/ד עזרת כהן עמ' שסא
ג/ד עטרת טוביה
ג/ד עין יצחק ח"א עמ' שסו {שעה"מ}
ג/ד עמק המלך (לבוב) (קונטרס דיני ברירה)
ג/ד עמק יהושע אחרון עמ' צ
ג/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' רמב, רצט, שי
ג/ד ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' שכא
ג/ד ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשפז
ג/ד פני שלמה (גנצפריד) עירובין עמ' קצא
ג/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קה ע"ב
ג/ד צרור החיים (קליין) דף סה ע"ג-ע"ד, סט ע"ב
ג/ד קדושת יו"ט (אלגזי) דף נב ע"ב
ג/ד קהלות יעקב יומא סי' טו
ג/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נב
ג/ד קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קצא-קצד
ג/ד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' סא {שעה"מ}
ג/ד קונטרסי שעורים גיטין שעור יב אות ה, ח
ג/ד קרבן אליצור דף קצב ע"ב וע"ד, קצד ע"ב
ג/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' שפה-שפו
ג/ד ראשית בכורים דף כד ע"ג
ג/ד שאגת אריה סי' צג
ג/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' ב
ג/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רעח, ח"ב עמ' רב
ג/ד שביתת יו"ט
ג/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמד-תמה
ג/ד שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' ס
ג/ד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קכ
ג/ד שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' עא
ג/ד שופרא דשטרא שער יז פי"ט
ג/ד שי למלך (מלר) עמ' קיז
ג/ד שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קסח
ג/ד שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' נו-ס, סוכה עמ' שמט
ג/ד שמן הטוב (תשפ) עמ' קנח, רפח-רפט, שיח, שכח, של, שלד {שעה"מ}
ג/ד שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קנג
ג/ד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קיב, רח
ג/ד שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קז
ג/ד שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 91
ג/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רנה
ג/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' רעח {העביר עליו קולמוס}
ג/ד שער המלך
ג/ד שערי טהר ח"ו סי' פג אות ב, סי' פד אות ב
ג/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 73, 286
ג/ד תהלתו בפי עמ' רא {העביר עליו קולמוס לשמה}
ג/ד תולדות יעקב (וורשנא) דף לד ע"א
ג/ד תורה לשמה (תשעג) עמ' רעא
ג/ד תורת יצחק ח"ב עמ' א
ג/ד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שעט
ג/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' צג
ג/ד תורת רפאל ח"ג עמ' כה {אין ברירה}
ג/ד תחומין חי"ב עמ' 277
ג/ד תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תריט
ג/ה אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' נח
ג/ה אהל יצחק גיטין עמ' רעב
ג/ה אנצי"ת ע' גט הע' 116 {מל"מ}, ע' גט ישן הע' 2, 21, 30, 33, 41, 42, 55
ג/ה ארים נסי גיטין עמ' שלח
ג/ה אשר למלך
ג/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ה באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קיא
ג/ה בית מאיר (תשע) סי' קמט ס"ז עמ' רסג {מל"מ}
ג/ה ביתאל ח"ב דף סט ע"א {מל"מ}
ג/ה ברור הלכה גיטין עג ע"א ציון ז, עט ע"ב ציון ד
ג/ה גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף צא ע"ד, צב ע"א
ג/ה גט מקושר (צינץ) עמ' עתר, תרעא
ג/ה דור דורים עמ' רנח
ג/ה היכל מלך
ג/ה הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קב {לח"מ}
ג/ה הר המלך ח"ח עמ' לו
ג/ה זכר אליהו עמ' קכ
ג/ה ט' פרקים לרמב"ם
ג/ה ידיו של משה
ג/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שיד
ג/ה מחנה דוד (בונאן) דף ה ע"ג
ג/ה מחנה דוד (בונאן) דף ה ע"ג {לחם יהודה}
ג/ה מלבושי יו"ט ח"א דף עז ע"א
ג/ה מלואי אבן ח"ד עמ' ק {מ"מ}
ג/ה מעיני המים
ג/ה מרחשת ח"ב סי' כה אות א
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה משנת משה קידושין עמ' לא
ג/ה נתיבות מרדכי גיטין עמ' נב
ג/ה ס' גירושין לרשב"ח עמ' 83
ג/ה עומק הפשט ח"ב עמ' שט-שיא
ג/ה עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' טו
ג/ה עמודי שלמה ח"ג עמ' קפג
ג/ה עמק המלך (לבוב)
ג/ה פד"ר חי"ז עמ' 349-350 {כ"מ - ע"י שליח}
ג/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קה ע"ב
ג/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסא
ג/ה צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תקנג
ג/ה קרית מלך רב
ג/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תח
ג/ה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמה
ג/ה שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' ה
ג/ה שופרא דשטרא שער יז פכ"א
ג/ה שושן עדות דף מג ע"ג, קי
ג/ה שם טוב
ג/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' יג אות ד
ג/ה שמן המשחה (קושטא) דף קג ע"ב
ג/ה שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 157-158
ג/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רעג
ג/ה תבואת שמש
ג/ה תורת גיטין סי' קמח ס"ק ד {מל"מ}
ג/ה תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 186, 194
ג/ו אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' צט
ג/ו אבני נזר חו"מ סי' קלד, אהע"ז סי' קנז אות ב
ג/ו אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קז
ג/ו אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' פט
ג/ו אגודות אזוב מדברי דף פו ע"א וע"ד
ג/ו אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יג-יד
ג/ו אהל חייא עמ' תתכה
ג/ו אהל יצחק גיטין עמ' רעב, שלט, תל
ג/ו אהל משה (קצנלנבויגן) סי' מג דף לד ע"א
ג/ו אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' ב, מל"מ לקמן פ"ו ה"ג והל' אישות פ"ט ה"ו]
ג/ו אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 55, 67
ג/ו אור ליהודה יבמות עמ' ריא
ג/ו אם המלך עמ' קכב
ג/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' סו
ג/ו אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' כג [ג] ד"ה והנה
ג/ו אנצי"ת ע' גט הע' 667, 668, 671, 674, ע' גט ישן הע' 56
ג/ו אפיקי מגינים יבמות סי' כה
ג/ו ארים נסי גיטין עמ' שלח
ג/ו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' סה, ח"ב עמ' לד, קצא, קצו, רמח
ג/ו אשר למלך
ג/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רמז
ג/ו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף מט ע"ד, נ ע"א-ע"ד
ג/ו בינה בספרים עמ' ריט
ג/ו בית אהרן (קארטשין) עמ' קלט
ג/ו בית אהרן וישראל גל' ז עמ' נא
ג/ו בית יעקב (מסקין) סי' מג (דף נו ע"ד)
ג/ו בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קלו
ג/ו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רפ
ג/ו ביתאל ח"ב דף סא ע"א
ג/ו בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 140
ג/ו בני בנימין (נבון) ח"א דף לט ע"ד
ג/ו ברור הלכה יבמות נב ע"א ציון צ
ג/ו ברכת מרדכי ענינים עמ' סה
ג/ו גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כח ע"ג
ג/ו גדולי ציון (תשנב) עמ' שסה {לכשאכנסנה אגרשנה}
ג/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' סו
ג/ו גט מקושר (אלגזי) עמ' פט, רצב
ג/ו גט מקושר (צינץ) עמ' שעג, תקנח, תשמה
ג/ו דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רעג
ג/ו דגל ראובן ח"ב סי' ח, ח"ג סי' כב
ג/ו דור דורים עמ' רנז, רנט
ג/ו דרך המלך (רפפורט)
ג/ו הגהות אליעזר דף נט ע"ב {מל"מ}
ג/ו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' תלב
ג/ו זכרון יהונתן דף נג, צב
ג/ו חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 16, ח"ד עמ' 201
ג/ו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' מ
ג/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קכ
ג/ו חמדת ישראל ח"ב דף ט ע"ד
ג/ו חק המלך יבמות עמ' קמט
ג/ו ט' פרקים לרמב"ם
ג/ו יבול היובלות עמ' 47
ג/ו יד המלך (פלומבו)
ג/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קיז
ג/ו ישועות ישראל סי' סו סעיף ו
ג/ו כנור דוד עמ' ל
ג/ו לב מרפא דף טו ע"ג
ג/ו להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' לח
ג/ו להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' עז
ג/ו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רלז, ח"ה עמ' כד, קכד, קעה
ג/ו להורות נתן על התורה ח"א עמ' פט
ג/ו לקוטי שיחות חל"ד עמ' 141
ג/ו מאור למלך קדושין עמ' קכ
ג/ו מבית מאיר ח"ג עמ' עז
ג/ו מחנה יוסף ח"ג עמ' כז, פסחים עמ' עא
ג/ו מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רעה
ג/ו מלואי אבן ח"ב עמ' קכד, קסא {מל"מ}, קסח, קעא, משמרת חיים ח"ב עמ' קס
ג/ו מערכות חיים עמ' לג
ג/ו מפתח הבאורים [שערי ישר שער ו פי"ז, שו"ת רעק"א החדשות סי' סד]
ג/ו מרחשת ח"ב סי' י אות ג, סי' כז אות ד
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ו משיב נפש (שרהיי) דף מט ע"א
ג/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקנד
ג/ו משמרת חיים ח"ב עמ' קס
ג/ו משנה הלכות גיטין סי' נח {לח"מ}
ג/ו משנה הלכות יבמות - עריות סי' נ
ג/ו משנה התלמוד ח"ג דף נט
ג/ו משנת משה קידושין עמ' לא
ג/ו משנת ר' אהרן גיטין עמ' קכב, קכח
ג/ו משנת רבנו יוסף עמ' 254
ג/ו משפטי עזיאל ח"ה עמ' קסז
ג/ו נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' ו עמ' יג, סי' י עמ' כא
ג/ו נתיבות מרדכי גיטין עמ' שעט, תי
ג/ו נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רצה
ג/ו נתן פריו חולין עמ' עז
ג/ו נתן פריו חנוכה עמ' קלה
ג/ו ס' יהושע - שו"ת עמ' שג-שד
ג/ו סוכת דוד (מן) סוכה סי' יב ס"ק יג
ג/ו עוללות ישראל עמ' נו
ג/ו עונג שבת סי' כ, לג
ג/ו עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' טז
ג/ו עטרת טוביה
ג/ו עטרת ישועה (תשלו) עמ' מד
ג/ו עין יצחק ח"א עמ' ה, רצט
ג/ו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 538
ג/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרצב
ג/ו פרקי שליחות עמ' 41
ג/ו פתח הבית (טיקטין, תק"פ) סי' לה דף פח ע"ב
ג/ו צבי גאון יעקב סי' א
ג/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קה ע"ב
ג/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מו, אהע"ז סי' רעג אות א
ג/ו צפנת פענח במדבר עמ' רפו
ג/ו קבא דתירוצא עמ' לו
ג/ו קונטרסי שעורים גיטין שעור ג הערה 2, שעור יב אות ו
ג/ו קרית מלך רב
ג/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תט
ג/ו ראש ברזל עמ' קכד-קכה
ג/ו שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' י ד"ה הן אמת
ג/ו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סו עמ' קמח
ג/ו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ע עמ' קסד {פסול גט לאשה בעלמא}
ג/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רנ
ג/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקב {מ"מ}
ג/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמה
ג/ו שופרא דשטרא שער טו פי"ב, שער יז פט"ז
ג/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' רמ, רמה {ק"ס}, רמו
ג/ו שיח השדה (פרומר) עמ' קנה
ג/ו שמועות דוד עמ' קל
ג/ו שמן המשחה (קושטא) דף קג ע"ג
ג/ו שעורי הלכה עמ' קצ {או"ש}
ג/ו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שג
ג/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' לב
ג/ו שער המלך ח"א עמ' תקיד
ג/ו שערי טהר ח"ח סי' סד אות א, סי' קח אות א
ג/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 203
ג/ו שערי ישר שער ו פי"ז אות ה
ג/ו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כה
ג/ו תורת מיכאל עמ' נ, ריח
ג/ו תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצו {כתב גט לכשאכנסנה אגרשנה לא חשיב כתיבה לשמה, אם הטעם לפי שבידה שלא לינשא לו}
ג/ו תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רמט, רסג
ג/ז אבני נזר אהע"ז סי' קסט אות ב
ג/ז אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קעח
ג/ז אדני היד החזקה
ג/ז אור הישר [אור זרוע ח"א סי' תשמה]
ג/ז אורים ותומים - תומים סי' מח ס"ק א
ג/ז אמרות טהורות (ישראל) דף רב ע"ג
ג/ז אמרי איש עמ' רג {השמיט ודן}
ג/ז אנצי"ת ע' גט הע' 620, 627
ג/ז אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' קיז
ג/ז ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 159
ג/ז ארים נסי גיטין עמ' שלח
ג/ז אשר למלך
ג/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ז בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף יב ע"א
ג/ז ביתאל ח"ב דף סב ע"א
ג/ז בנין אריאל ח"ב עמ' קפח
ג/ז בר ריב"א עמ' נו
ג/ז ברור הלכה גיטין כא ע"ב ציון ז, כו ע"א ציון א, ב
ג/ז גאון יעקב עמ' צז
ג/ז גליונות אבני נזר
ג/ז דברות משה גיטין עמ' רסו
ג/ז הגהות חבר בן חיים
ג/ז זכרון מלך (צונץ)
ג/ז זקן שמואל דף מה ע"א
ג/ז חד וחלק ח"ב דף מ ע"ב
ג/ז חי' הריצ"ד
ג/ז חק המלך יבמות עמ' קפב
ג/ז יד דוד ח"א דף לח
ג/ז יד המלך (פלומבו)
ג/ז כתב סופר אהע"ז סי' פ ד"ה אלא דעיקר {בני אהובה}, ד"ה ב - הנה {מפני תקנת סופר התירו חכמים לסופר שיכתוב טופסי גיטין וכו'}, ד"ה המורם {מפני תקנת סופר וכו' ריניח מקרם האיש ומקום האשה ומקום הזמן וכו' כדי שיכתבם לשם האיש המגרש}
ג/ז לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קכח ע"ד, בני יעקב דף קטו ע"ד, קטז ע"א, מכתב מאליהו דף ג ע"ג, באר יעקב אהע"ז דף קכז ע"א]
ג/ז לחם יהודה
ג/ז מאור למלך גיטין עמ' קכו
ג/ז מסורה ח"ג עמ' יא
ג/ז מערכי לב (ציר') עמ' קפח
ג/ז מראה הפנים גיטין טז ע"א (ד"ה ותרפה וד"ה הלכה)
ג/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קכט
ג/ז משנה הלכות גיטין סי' סד-סה
ג/ז משנת ר' אהרן גיטין עמ' פג
ג/ז משנת ר' אהרן כתובות עמ' תל
ג/ז נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שמז
ג/ז ס' גירושין לרשב"ח עמ' 83
ג/ז עטרת יעקב עמ' קעט
ג/ז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' תיד
ג/ז פרי השדה נדרים עמ' כב
ג/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קה ע"ב
ג/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסו אות א, סי' רפה אות ג
ג/ז קונטרסי שעורים גיטין שעור יא אות ג
ג/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תכח
ג/ז שביתת יו"ט
ג/ז שו"ת מהרשי"ק עמ' ח
ג/ז שו"ת ר"י מליריאה עמ' רעט
ג/ז שם טוב
ג/ז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רסו
ג/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 155
ג/ז תורת יצחק ח"ב עמ' רלג
ג/ח אדני היד החזקה
ג/ח אהל יצחק גיטין עמ' תשו, תשעב
ג/ח אהליך יעקב גיטין סי' ג ס' ו
ג/ח אור הישר [לח"מ לעיל פ"א הי"ז]
ג/ח אחר האסף עמ' תח
ג/ח אמרי בינה (אש) דף קיז ע"א
ג/ח אנצי"ת ע' גט הע' 34, 577, 594, 598, 600, 603, 1255-1257, 1600
ג/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קח
ג/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קנד
ג/ח בדבר מלך ח"ג עמ' צא
ג/ח בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף ו ע"ב, ז ע"ב
ג/ח בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יז אות א, סי' יח אות א, ד, ז
ג/ח בית מלך (חב"ד) עמ' 102
ג/ח ביתאל ח"ב דף סז ע"ד
ג/ח בנין אב (שולמן) סי' לב אות ג
ג/ח בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תיא
ג/ח ברור הלכה גיטין ד ע"א ציון א, דף י ע"ב ציון ב
ג/ח ברית עולם (ולר) סי' פג אות ג
ג/ח ברכות חיים ח"א עמ' כה
ג/ח גט מקושר (צינץ) עמ' תקפא
ג/ח דברות משה גיטין עמ' לז, מה
ג/ח דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קלח
ג/ח דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' קכח
ג/ח הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רכט {חתימה לא לשמה}
ג/ח זאת ליעקב גיטין עמ' קלא
ג/ח זעקת דלות עמ' 183
ג/ח חזו"א אהע"ז סי' פז ס"ק לז
ג/ח חזו"א על הרמב"ם
ג/ח חי' חתם סופר
ג/ח חיבת הקודש עמ' קמב
ג/ח יד דוד ח"א דף לג
ג/ח יד הלוי (לוין) תשובה בענין עגונות עמ' 6, 16
ג/ח יד המלך (לנדא)
ג/ח יד המלך (פלומבו)
ג/ח כתב סופר אהע"ז סי' סו ד"ה הנה בתרומת {וחתמו העדים שלא לשמה הואיל ומסרו לה בעדים הרי זה גט וכו'}, סי' סז ד"ה ולמדתי {סופר שכתב הגט לשמר ולשמה כהלכתו וחתמר העדים שלא לשמה הואיל ומסרו לה בעדים הרי זה גט}
ג/ח לב ים גיטין עמ' קעח
ג/ח לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קד ע"ב, ב"ח אהע"ז דף צב ע"ב]
ג/ח לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' יב אות ז {כ"מ}
ג/ח לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ה ס"ק א, ז
ג/ח לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' צב, צו
ג/ח מאור למלך גיטין עמ' מה, קח
ג/ח מבוא למשנה תורה עמ' 96, 97, 133
ג/ח מלואי אבן ח"ב עמ' קיד
ג/ח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' יד
ג/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף כד ע"ב
ג/ח מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' ט]
ג/ח מקצוע בתורה סי' מב ס' א ס"ק ד
ג/ח משב יעקב ח"ב עמ' מב
ג/ח משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קלז-קמ
ג/ח משנת ר' אהרן גיטין עמ' מ, קו, קיג, קכג, קכז
ג/ח משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ב ענף ב אות ה
ג/ח משפטי עזיאל ח"ז עמ' רפה, תצח
ג/ח משפטי שלמה ח"א סי' כא עמ' פב, סי' כד עמ' צב-צד
ג/ח נתיבות מרדכי גיטין עמ' נג
ג/ח נתן פריו גיטין עמ' כא, צ
ג/ח ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' ק {שמא יסמכו עליו בלי עדי מסירה}
ג/ח עומק הפשט ח"ב עמ' קח
ג/ח עונג שבת סי' נו-נז
ג/ח עורה שחר דף כד ע"א
ג/ח עזרת כהן עמ' רעד
ג/ח עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' כג
ג/ח פנים חדשות [מהר"י לוי נד]
ג/ח פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קסה
ג/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצג אות ב
ג/ח קונטרס הביאורים (שפירא) מהדו"ב גיטין סי' כב אות ב
ג/ח קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות ב, יד, כג, כו, הערה 1
ג/ח קרית מלך
ג/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' שמח
ג/ח ריח שדה דף סט ע"ב
ג/ח שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' נג תשובת מהרי"ל אות ו
ג/ח שו"ת הרד"ך עמ' פה
ג/ח שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' לו
ג/ח שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שכא
ג/ח שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שכא
ג/ח שו"ת ר"י מסלוצק סי' עח עמ' רסח
ג/ח שו"ת רשב"ש עמ' קנג
ג/ח שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' כה אות ב
ג/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שצט
ג/ח שעורי הרב גיטין ח"א עמ' סד
ג/ח שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור ז אות א
ג/ח שעורי ר' שמואל גיטין עמ' סב, פג
ג/ח שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 204, 206
ג/ח שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 25
ג/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 152
ג/ח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' רנ
ג/ח תרומת הדשן שו"ת סי' רכח
ג/ט אהל יצחק גיטין עמ' רעג, תשפד
ג/ט אומר לציון סי' שמח-שמט
ג/ט אוצמפה"ת ב"מ יח ע"א הע' 21, 35, יח ע"ב הע' 22 {מ"מ}, 67 {שעה"מ}, 71 {שעה"מ}
ג/ט אוצמפה"ת ב"מ יט ע"א הע' 28 {לא מועיל מיגו}
ג/ט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקס
ג/ט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' עט-פ {טביעת עין}, ריח {לא סומכים על טביעת עין בלבד}
ג/ט אמרות טהורות (ישראל) דף רד ע"ג
ג/ט אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' כא
ג/ט ארים נסי גיטין עמ' שלח
ג/ט בארות יצחק (הכהן) עמ' רצז
ג/ט בגדי כהונה (כהן) דף סב ע"ב
ג/ט בית אהרן (סוויאדישץ) דף מא ע"א {לח"מ} וע"ד, מב ע"א
ג/ט בית אהרן (קארטשין) עמ' קמד {מ"מ}
ג/ט בית הלוי ח"ג סי' טו עמ' עח-עט
ג/ט בית מאיר (תשע) סי' קלב ס"ד עמ' קלט, סי' קמב סי"א עמ' רכג {מ"מ}
ג/ט ביתאל ח"ב דף סב ע"א
ג/ט בני דוד
ג/ט בנין אריאל ח"ב עמ' קצא-קצב
ג/ט בנין דוד ב"מ עמ' צה-צו
ג/ט בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' רו-רז
ג/ט בציר אליעזר ח"ב דף טז ע"ג-ע"ד, יח ע"ד {שעה"מ}
ג/ט ברור הלכה גיטין כז ע"א ציון א, כז ע"ב ציון א, ב"מ יח ע"ב ציון א, כז ע"ב ציון ג פסקה ב
ג/ט ברכת מרדכי ב"מ עמ' רלז
ג/ט ברקאי ח"א עמ' 119-120
ג/ט גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כט ע"א
ג/ט גבול יהודה (ציר') דף סח ע"א, סט ע"א-ע"ג, ע ע"א
ג/ט גט מקושר (צינץ) עמ' תרצב {מ"מ}
ג/ט דברות משה ב"מ ח"א סי' יח ענף א
ג/ט דברי חיים ב"מ יט ד"ה בסוגיה
ג/ט דברי יששכר דף פו ע"ב
ג/ט דליית הכרם עמ' תתתיב {מ"מ} [אחרת - צ"ל אחת]
ג/ט הגהות אליעזר דף נט ע"ב {לח"מ}
ג/ט זיר יצחק דף ח ע"ד
ג/ט זית רענן ח"א עמ' תצז
ג/ט זכות יצחק עמ' תו
ג/ט זכרון אהרן עמ' צ {מ"מ}
ג/ט זכרון מלך (צונץ)
ג/ט זקן שמואל דף מג ע"א
ג/ט חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ו ס"ק ט
ג/ט חזו"א אהע"ז סי' צז ס"ק א-ב
ג/ט חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 228, 243, ח"ב עמ' 244
ג/ט חי' חתם סופר
ג/ט חי' כתב סופר קדשים עמ' קצב
ג/ט חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קל-קלב, קלה
ג/ט חי' מהרי"א הכהן עמ' פח
ג/ט חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' קמו
ג/ט חיי אברהם (טייב) דף נט ע"ב
ג/ט חמדת שלמה עמ' תכו {מ"מ}, תקב
ג/ט חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' צא
ג/ט ט' פרקים לרמב"ם
ג/ט יד המלך (פלומבו)
ג/ט ישא מדברותיך קדושין עמ' תנו {או"ש}
ג/ט כרם שלמה (אהרמן) יבמות קטו ע"ב
ג/ט כתב סופר אהע"ז סי' לא ד"ה הנה הרמב"ם {שמצאו בכלי שהניחו בו ריש לו טביעות עין בארכו ורחבו של גט}
ג/ט כתב סופר אהע"ז סי' עא ד"ה ולעת {אבד במקום שהשיירות מצויות אם מצאו מיד ועדיין לא שהה שם אדם מן העוברים וכו' הוחזק באותו המקום איש אחר וכו'}
ג/ט לב ים גיטין עמ' רה-רז
ג/ט לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קכג ע"א, קכו ע"א, ב"ח אהע"ז דף צה ע"ג]
ג/ט לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יז אות ב-ז
ג/ט לחם יהודה
ג/ט מבי"ט (רובינ') דף קכז ע"ג
ג/ט מגל ח"י עמ' 176
ג/ט מוריה גל' ריט עמ' כו, כט
ג/ט מנוחת אשר ח"ב דף כט ע"א {השמיט מצאו קשור בכיס}
ג/ט מנחת חן (אהלבוים, שו"ת) עמ' רסד {טביעות עין}
ג/ט מפתח הבאורים [שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשעט, נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' לז, מהדו"ת אהע"ז סי' סב, אבי עזרי ח"א]
ג/ט מראה הפנים יבמות פב ע"ב, גיטין טז ע"ב (ד"ה אם וד"ה עבר), ב"מ ז ע"ב
ג/ט מראות הצובאות (תקע) אות פה
ג/ט מראות הצובאות (תשסז) עמ' קסא, קסט, קעב, ר-רא, רז, רמז, רנה
ג/ט מרגניתא דר"מ
ג/ט מרחשת ח"ב סי' ז אות ב
ג/ט משיב דבר ח"ד סי' פג
ג/ט משנה הלכות גיטין סי' סה
ג/ט משנת אליעזר (רבינ') עמ' עו {מ"מ - מצאו מי שאבד ממנו}
ג/ט משנת יעקב נזיקין עמ' רד {מצאו בכלי שהניחו}
ג/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שנ
ג/ט נחל איתן
ג/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שעא
ג/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' שנה {שעה"מ}
ג/ט נתן פריו סוכה עמ' נה
ג/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' עט
ג/ט סדר אליהו רבא וזוטא דף כד
ג/ט סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קנט
ג/ט סופר מהיר ח"ב עמ' ז
ג/ט עבודת הגרשוני עמ' רלח
ג/ט עולת ראיה (וייס) עמ' קלג
ג/ט עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קפב, ח"ג עמ' יב
ג/ט עין יצחק ח"ב עמ' קמ, קנג
ג/ט עמק שאלה (טברסקי) עמ' תצו, תקו, תקיז, תקסג
ג/ט עצי ארזים סי' יז ס"ק ע, עב, פה
ג/ט פד"ר חי"ד עמ' 328 {מ"מ}
ג/ט פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {פוסק כיש אומרים}
ג/ט פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שח
ג/ט צבי תפארת סי' קיב
ג/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קי ע"ב
ג/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' פא אות א ואילך
ג/ט צרור החיים (קליין) דף סו ע"א
ג/ט קרית מלך רב
ג/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תי
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' נא, קכ
ג/ט שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' ה ד"ה ועכ"פ, סי' יח, כח ס"א וס"ג {מ"מ}, סי' לב
ג/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תעד {או"ש - "מוחלף"}
ג/ט שארית כלב עמ' קסה
ג/ט שארית נתן (פולק) דף יח ע"ד, יט ע"ג
ג/ט שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"כג
ג/ט שב שמעתתא שמעתא ז פכ"ג
ג/ט שו"ע הרב שו"ת סי' כח אות ח ד"ה וכן
ג/ט שו"ת אדה"ז סי' כח
ג/ט שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רלה, רלח
ג/ט שו"ת הרד"ך עמ' קסח
ג/ט שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רנג
ג/ט שו"ת מהר"ש לובלין עמ' נט
ג/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמה
ג/ט שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' לח
ג/ט שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' לז, שכה
ג/ט שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' יד
ג/ט שופרא דשטרא שער טו פי"ג
ג/ט שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' סז
ג/ט שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' מד ס"ד ס"ק ב {מ"מ}
ג/ט שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שפ
ג/ט שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שד, שח {מ"מ}, שט
ג/ט שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' כז-ל
ג/ט שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 287 {מ"מ}, 289
ג/ט שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 160
ג/ט שער המלך ח"א עמ' תקמז
ג/ט שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' לו
ג/ט שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' צט, ק, קטו-קטז, קכד, קלו
ג/ט תולדות יצחק (הורוביץ) דף סג ע"ג-ע"ד
ג/ט תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ג ע"ב-ע"ג, ד ע"ב-ע"ג
ג/ט תחומין חי"א עמ' 310
ג/ט תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רלח
ג/ט תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רכח
ג/ט תשובות ר"י אלחנן עמ' קיח
ג/י אגודת אזוב ח"ב דף עד ע"ב
ג/י אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' לו
ג/י אמרות טהורות (ישראל) דף רד ע"ג
ג/י ביתאל ח"ב דף סח ע"א
ג/י בנין אריאל ח"ב עמ' קצא
ג/י בנין דוד ב"מ עמ' צה
ג/י ברור הלכה גיטין כז ע"ב ציון א, פו ע"ב ציון ו
ג/י ברקאי ח"א עמ' 119-120
ג/י גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כט ע"ב
ג/י גבול יהודה (ציר') דף סט ע"ב-ע"ד
ג/י דברי חיים ב"מ יט ד"ה בסוגיה
ג/י חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 234 ,228
ג/י חי' חתם סופר
ג/י חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' לו
ג/י חי' מהרי"א הכהן עמ' פח
ג/י חק המלך יבמות עמ' קמט
ג/י ט' פרקים לרמב"ם
ג/י יפה נוף עמ' קלז
ג/י כתב סופר אהע"ז סי' עא ד"ה ולעת {אבד במקום שהשיירות מצויות אם מצאו מיד ועדיין לא שהה שם אדם מן העוברים וכו' הוחזק באותו המקום איש אחר וכו'}
ג/י לב ים גיטין עמ' רו
ג/י לב שלם [אליה רבה דף נח ע"ג]
ג/י לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יז אות ב-כב
ג/י להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' א-ב {לשמה}
ג/י מגל ח"י עמ' 176
ג/י מסירות נפש עמ' 103 {מגדל עוז}
ג/י מראות הצובאות (תשסז) עמ' קסא
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/י משרת משה (נבר)
ג/י נחלת יצחק גיטין סי' טז
ג/י עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קפא, ח"ג עמ' יא
ג/י עצי ארזים סי' יז ס"ק ע, עב, פה
ג/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שיא
ג/י שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רנג
ג/י שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' עח
ג/י שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 289-290
ג/י שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קטו, קלו
ג/י תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ד ע"ג-ע"ד
ג/יא אבני נזר אהע"ז סי' ע אות כג
ג/יא אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שעח
ג/יא אור הישר [שו"ת מהרי"ק סי' קפד, כ"מ לקמן פי"ג הכ"א]
ג/יא אשר למלך
ג/יא באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' פה {לח"מ}
ג/יא בגדי כהונה (כהן) דף סא ע"ד, סב ע"א
ג/יא בית אברהם (חנניה) עמ' פה
ג/יא בית אהרן (סוויאדישץ) דף לח ע"ג {סימן מובהק}
ג/יא בית דינו של שמואל עמ' 933
ג/יא ביתאל ח"ב דף סח ע"א
ג/יא ברור הלכה גיטין כז ע"א ציון א, כז ע"ב ציון ב, ב"מ כז ע"ב ציון א
ג/יא ברור הלכה יבמות קכ ע"א ציון ז פרק ב
ג/יא ברכת מרדכי ב"מ עמ' רמב
ג/יא גבול יהודה (ציר') דף סט ע"ב {מ"מ} וע"ד
ג/יא גבורות יצחק עמ' קסב
ג/יא דברות משה ב"מ ח"א סי' כו ענף א {לח"מ}
ג/יא דרך המלך (לוין) דף י ע"א
ג/יא דרכי חושן (תשסח) עמ' י
ג/יא זכות יצחק עמ' תז
ג/יא זכר יצחק (תשן) עמ' רסג
ג/יא זכר שמואל קדושין סי' ז ס"ק ב
ג/יא חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ו ס"ק י
ג/יא חזון יחזקאל יבמות פ"ד ה"ד
ג/יא חי' חתם סופר
ג/יא חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' נד
ג/יא חמדת שלמה עמ' תמח {לח"מ}
ג/יא חק לישראל השבת אבדה עמ' 42
ג/יא חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' סט
ג/יא חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף כא
ג/יא טבעת החושן ח"ד עמ' 50
ג/יא כלי שרת סי' ה
ג/יא כנפי נשרים
ג/יא כתב סופר אהע"ז סי' לא ד"ה ברם דא {היה לעדים בגט סימן מובהק כגון שאמרו נקב יש בו בצד אות פלונית}
ג/יא כתר כהונה (כץ) עמ' שכז, שלד
ג/יא לב שלם [מגילת ספר לאוין דף עה ע"ג]
ג/יא לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יז אות א-כב
ג/יא מאיר עיני חכמים ח"א דף פ ע"ד
ג/יא מגילת ספר לאוין דף עה ע"ג
ג/יא מגל ח"י עמ' 176
ג/יא מוריה גל' ריט עמ' כה, כט {צריך סימן מובהק}
ג/יא מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רלב
ג/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' קצט {לח"מ}
ג/יא מסורה ח"ז עמ' נח
ג/יא מעיני המים
ג/יא מראות הצובאות (תקע) אות ב, פו
ג/יא מראות הצובאות (תשסז) עמ' ד-ה, רי, של
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכה אות א {לח"מ}, ב
ג/יא משיב דבר ח"ה סי' עא
ג/יא משנת יעקב נזיקין עמ' קצב
ג/יא משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רטו
ג/יא משנת ר' אהרן גיטין עמ' מד
ג/יא נועם חי"ט עמ' עו, עח-עט
ג/יא נחלת עזרא ח"ב סי' כו
ג/יא ניר לדוד
ג/יא נתיב מאיר
ג/יא נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ג
ג/יא עונג שבת סי' לו
ג/יא עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות צה
ג/יא עטרת שלמה ח"ב עמ' ח-יא
ג/יא פד"ר חט"ז עמ' 322
ג/יא פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' מח
ג/יא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קעח-קעט, רה
ג/יא צבי תפארת סי' קיב
ג/יא צמח דוד (נגאר)
ג/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' פז אות ד
ג/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שלז אות ד
ג/יא קהלות יעקב ב"מ סי' כו אות ב
ג/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות ב, ב"מ שעור יח אות ג
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קיט
ג/יא שאר יוסף ח"ז
ג/יא שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"כג
ג/יא שו"ת אדה"ז סי' כח
ג/יא שו"ת הרד"ך עמ' קסט
ג/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' ד, י-יא
ג/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רכז
ג/יא שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמו
ג/יא שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כט
ג/יא שופרא דשטרא שער יז פי"א
ג/יא שם דרך כתובות עמ' רכד
ג/יא שם טוב
ג/יא שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' פה
ג/יא שמן רקח ח"א דף ט ע"א, כה ע"ד, לב ע"א, לה ע"א, לז ע"ב
ג/יא שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שד-שה, שט
ג/יא שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' לד-לה
ג/יא תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תקעז
ג/יא תשובות ר' יעקב מליסא דף סח
ג/יב אבני ציון ח"א סי' מז אות א
ג/יב אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 76 {או"ש}
ג/יב אמרי כהן גיטין סי' ג ס"ק ט
ג/יב אנצי"ת ע' גרושין הע' 158
ג/יב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רסג {מל"מ}
ג/יב ביתאל ח"ב דף סב ע"ד, סח ע"א
ג/יב ברור הלכה גיטין פו ע"ב ציון ו
ג/יב גדולי שמואל גיטין דף ב ע"א {או"ש}, כ ע"א, כ ע"ב {או"ש}, כא ע"א {או"ש}, סד ע"ב {מ"מ בשם עיטור}
ג/יב גדולי שמואל כתובות דף מו {או"ש}
ג/יב גדולי שמואל קידושין דף טז ע"א {מ"מ בשם העיטור}, מג ע"ב {מ"מ}
ג/יב דרך ישרה ח"א עמ' קג
ג/יב הגהות אליעזר דף נט ע"ג
ג/יב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שלד {מ"מ ומל"מ}
ג/יב ט' פרקים לרמב"ם
ג/יב יד המלך (פלומבו)
ג/יב כתר כהונה (כץ) עמ' שג
ג/יב לב שלם [מקרא סופרים דף כא ע"א, בני יעקב דף קלח ע"ד, קלט ע"ב, בני דוד דף לד ע"ג]
ג/יב מאור למלך קדושין עמ' קעט, קפא {או"ש}
ג/יב מילי דקדושין עמ' שמא {או"ש}
ג/יב מערכות חיים עמ' ו {אור שמח}
ג/יב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קכ]
ג/יב מרחשת ח"ב סי' י אות ד בהגהה
ג/יב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תלג {מ"מ}
ג/יב משנת יעקב קנין עמ' שז {או"ש}
ג/יב משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעו
ג/יב משרת משה (נבר)
ג/יב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רפז
ג/יב נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' טז
ג/יב נתיבות שלום (למפרט) עמ' קכו {או"ש}
ג/יב נתיבות שמואל דף יז ע"ד
ג/יב ס' גירושין לרשב"ח עמ' 79
ג/יב עמק המלך (לבוב)
ג/יב קהלות יעקב קדושין סי' יא
ג/יב קרית מלך רב
ג/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תיא
ג/יב שביתת יו"ט
ג/יב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמו
ג/יב שם טוב
ג/יב שמחת יו"ט (אלגזי) דף ריב ע"ד {מל"מ}
ג/יב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סד {מ"מ ומל"מ}
ג/יב שעורי הלכה עמ' קצב
ג/יב שער המלך ח"א עמ' תקכז
ג/יב תורת גיטין סי' קמא ס"ק ב {מל"מ}
ג/יב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תלו
ג/יג אבני זכרון (פפר) ח"א דף מו ע"ב, ח"ב סי' פא אות א
ג/יג אדני היד החזקה
ג/יג אהל יצחק גיטין עמ' שי
ג/יג אהל משה (וינברג) דף סא ע"א {חניכה - פסול}
ג/יג אהלי שם (גנצפריד, תשעז) עמ' כו, קמט
ג/יג אור הישר [שו"ת הרמ"א סי' פד, עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' כ]
ג/יג אור יקרות
ג/יג אמרות טהורות (ישראל) דף קפא ע"א וע"ד
ג/יג אנצי"ת ע' גט הע' 880 ,879
ג/יג אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' שעה {מ"מ}
ג/יג ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 162
ג/יג ארים נסי גיטין עמ' שלט [צ"ל "וידועים בו ביותר" כמו בהלכה יד]
ג/יג באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' צג, צט, קנח
ג/יג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מז {מל"מ}
ג/יג בגדי כהונה (כהן) דף צב ע"ד, צד ע"א
ג/יג בחיר חיים
ג/יג בית אבי ח"ב סי' קא עמ' קמא
ג/יג בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' יח אות א
ג/יג בני אברהם לשונות הטור דף טו ע"ב {הגהמ"י - כתיבת שם הדירה}, יט ע"א {מ"מ - ואפשר שזה נתבאר בדברי רבינו}
ג/יג בני דוד
ג/יג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שנא, שפא
ג/יג ברור הלכה גיטין כח ע"ב ציון ה, לד ע"ב ציון א, פז ע"ב ציון ח
ג/יג גבול יהודה (ציר') דף צז ע"א, צח ע"א {חניכה שהכל קוראים לו בה}
ג/יג גט מקושר (צינץ) עמ' שט, שכג
ג/יג גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' כג
ג/יג גליוני הגר"ש עמ' סו {מל"מ} [חזינן מכאן שהחתן חתם בכתובה]
ג/יג דברות משה גיטין עמ' תעט
ג/יג דברי אמת (תרכא) דף יז ע"ב {מ"מ}
ג/יג דברי אמת (תשעט) עמ' תקלו {ראב"ד, ואם כתב חניכתו וחניכתה כשר א"א נראה לי והוא שיהא רגיל באותה חניכה יותר}, תקעג {הגהמ"י (קושטאנדינא), גבי קבלת גט ע"י משומד לבתו קטנה}, תקצא {הגהמ"י (קושטאנדינא), דכותבין דמתקרי על שם עברי ולשון לעז כותבין המכונה}
ג/יג דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' סו
ג/יג דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' קו, קי, קיב, קכב(א), קכט, קלב, קמג, קנב, קנו-קנז, השמטות סי' כד
ג/יג הגהות חבר בן חיים
ג/יג הר המלך ח"ד עמ' לב, ח"ח עמ' לו-לח
ג/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רסד
ג/יג וישאל שאול אהע"ז סי' ק-קא {מ"מ}
ג/יג זכר יהוסף אהע"ז עמ' רלה, רלז
ג/יג חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ה ס"ק כו
ג/יג חזו"א אהע"ז סי' צד ס"ק טז
ג/יג חזו"א על הרמב"ם
ג/יג חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 272 {מל"מ}
ג/יג חלק צדיק עמ' קעד
ג/יג חמדת שלמה עמ' תרמ
ג/יג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תלד
ג/יג יביע אומר ח"ו אהע"ז סי' יא אות א {מל"מ}
ג/יג יד המלך (פלומבו)
ג/יג ידי אליהו
ג/יג ידי אליהו דף לא ע"ב, לב ע"ב
ג/יג יוסף את אחיו עמ' קנג {מ"מ - מקום הנתינה עיקר}
ג/יג ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קצג
ג/יג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קצ {מל"מ}
ג/יג כל בו ח"ה עמ' קפז
ג/יג כתב סופר אהע"ז סי' עו ד"ה הנה מקור {כשמגרש כותב שמר רשמה שהן רגילין בו וידרעין בו ביותר, ואומר איש פלוני רכל שם שיש לו גירש אשה פלונית וכל שם שיש לה}
ג/יג כתבי מהר"ם איררה עמ' קנב {מל"מ}
ג/יג לב דוד (פלדמן) עמ' קנט-קס {חניכתו - כשר בדיעבד}, קסא {מל"מ}
ג/יג לב שלם [שו"ת המבי"ט ח"א סי' קכה דף סא ע"ב, משאת משה אהע"ז סי' י דף לה ע"ד, מהרש"ך ח"א דף כז ע"א]
ג/יג לב שמח דף מג ע"ב
ג/יג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קכח, רנה
ג/יג לחם יהודה
ג/יג מאור למלך גיטין עמ' קמב
ג/יג מוריה גל' קפא עמ' יח {הגהמ"י - מי שנשתנה שמו מחמת חולי, דמכונה בלעז ודמתקרי בלה"ק}
ג/יג מזכרת עמ' 436
ג/יג מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף נג ע"ג
ג/יג מסירות נפש עמ' 103 {מגדל עוז}
ג/יג מעין חיים ח"א עמ' קו {מ"מ}
ג/יג מצות ראיה עמ' קסא
ג/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/יג מראה הפנים גיטין נד ע"א
ג/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יג משה ידבר (תשעו) עמ' קמא {מ"מ}
ג/יג משנת יעקב קדושה עמ' שצב
ג/יג נחלת עזרא ח"א עמ' 168
ג/יג נתיבות מרדכי גיטין עמ' תעו
ג/יג עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' נז-נח
ג/יג עין יצחק תנינא ח"א עמ' קיג {מל"מ}, קלב, קעב {מל"מ}
ג/יג עלה עזרא עמ' נה
ג/יג עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרפז {מל"מ}
ג/יג פני משה (בנבנשתי) ח"א סי' מ (דף קב ע"ב)
ג/יג פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' מז
ג/יג פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' שנג, שנד, שנה, שס, שסב, תכג, תכו
ג/יג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קעט, רל
ג/יג פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' כא דף קב ע"א {מ"מ בשם רמב"ן}, סי' כז דף קט ע"א {מל"מ בשם מהרי"ק}
ג/יג פרי האדמה ח"א וח"ג
ג/יג פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' פ (מה ע"ד)
ג/יג ציץ אליעזר ח"ח סי' לח לפני אות א {לח"מ}
ג/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיד ע"ג, קטז ע"א-ע"ב
ג/יג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 110
ג/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קפה, קפז
ג/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מט אות ב, אהע"ז סי' קעג, סי' קצ אות א ואילך, סי' רנ אות א ואילך
ג/יג קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות ב
ג/יג קרית מלך רב
ג/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תיא
ג/יג ריח השדה (חביב) סי' לח עמ' תיב {מ"מ}
ג/יג שארית נתן (פולק) דף כו ע"ג, כז ע"ד
ג/יג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רסא {מ"מ}
ג/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רד, שכט
ג/יג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמו
ג/יג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' סז
ג/יג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שסה
ג/יג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' עג
ג/יג שו"ת רשב"ש עמ' תק {מ"מ}
ג/יג שומר מצוה עמ' רז {מל"מ}
ג/יג שורת הדין ח"ב עמ' קמג {הגהמ"י}
ג/יג שם טוב
ג/יג שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 196
ג/יג שערי מאיר עמ' פח
ג/יג שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' קא {מל"מ}
ג/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 143 ,131 ,129 ,123
ג/יג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תשב
ג/יג תשובה שלמה אהע"ז סי' לד
ג/יג תשובות ר' איסר יהודה עמ' קנ-קנא {מל"מ}
ג/יג תשובות ר"י אלחנן עמ' קיד, קכו, קלג {מל"מ}
ג/יג תשורת שי מהדו"ק סי' קסט
ג/יד אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' פא אות א
ג/יד אהלי חיים עמ' כא
ג/יד אהלי שם (גנצפריד, תשעז) עמ' כו, סו
ג/יד אהלי תם עמ' שצו
ג/יד אור הישר [חוט המשולש (וולוזין) סי' יט]
ג/יד אוריין תליתאי (תאומים) סי' לד
ג/יד אילה שלוחה (הלברשטם) דף מו ע"א, מח ע"א
ג/יד אנצי"ת ע' גט הע' 890 ,889
ג/יד ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 162
ג/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יד באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קה {מל"מ}, קנב
ג/יד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' לג
ג/יד בחיר חיים
ג/יד בית מאיר (תשע) סי' קכט ס"ג עמ' צט
ג/יד ביתאל ח"ב דף סג ע"א
ג/יד בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 68 {שינה שמו}
ג/יד בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שמח, שעב
ג/יד ברור הלכה גיטין כא ע"ב ציון ז {מ"מ}, לד ע"ב ציון א, פז ע"ב ציון ח
ג/יד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף צב ע"ג
ג/יד גט מקושר (צינץ) עמ' קכא, שט, שכג
ג/יד גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' כג
ג/יד גליוני הגר"ש עמ' סו {מל"מ} [הריב"ם - צ"ל הריב"ש]
ג/יד דברות משה גיטין עמ' תעט
ג/יד דברי אמת (תשעט) עמ' תקכז {היכא ששינה מקום עירו ועירה הגט בטל מן התורה}, תקלו {שינה שמו אע"פ שכתב וכל שום אינו גט}, תקצב {מגיד משנה בשם הרמב"ן בענין שמות גיטין}
ג/יד דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' קב, קסא
ג/יד הדרת מרדכי דף ס ע"א, ק ע"ב
ג/יד זכות יצחק עמ' תח-תי
ג/יד זכר יצחק (תשח) עמ' פט-צ
ג/יד זכר יצחק (תשן) עמ' פד, פח
ג/יד זקן שמואל דף לח ע"ב
ג/יד חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ה ס"ק כו
ג/יד חי' בר נחמני דף ל ע"ב-ע"ד{אע"פ שכתב וכל שם}
ג/יד חמדת שלמה עמ' תרמ
ג/יד ט' פרקים לרמב"ם
ג/יד כתב סופר אהע"ז סי' עו ד"ה הנה מקור, ועוד {כתב השם שאינם ידרעין בו ביותר וכתב כל שם שיש לו הרי זה פסול}
ג/יד כתר כהונה (כץ) עמ' רצג, שד
ג/יד לב שלם [מהרש"ך ח"א דף לח ע"ד, לט ע"ב-ע"ג, מב ע"ד]
ג/יד לחם יהודה
ג/יד לחמי תודה סי' א דף כג, נג
ג/יד מאור למלך גיטין עמ' קמב, קמד
ג/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' שלב
ג/יד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קל
ג/יד משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' מו
ג/יד משנת אליעזר (רבינ') עמ' קיט
ג/יד משנת יעקב קדושה עמ' שצב
ג/יד משנת עזר ח"ב עמ' קעו, קפ, קפב
ג/יד נועם חי"ח עמ' רנח [בית אב (ענתבי)י סי' קמא]
ג/יד נחלת אבות סי' טו עמ' לב
ג/יד נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רסד
ג/יד נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קלג עמ' רסז
ג/יד עטרת שלמה ח"א עמ' קפא
ג/יד עין יצחק תנינא ח"א עמ' צה, קלב, קסד
ג/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרסו, תרצא, תרצג
ג/יד פני משה (בנבנשתי) ח"א סי' מ (דף צט ע"ב, ע"ד)
ג/יד פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' שנג, שנד, שנה, שס, שסב
ג/יד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שמז
ג/יד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קמו, קנב, קנט, רל
ג/יד פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' פ (מה ע"ד)
ג/יד פרי יצחק (תשעו) עמ' תקז
ג/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכו ע"ג
ג/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קעב אות א, סי' קעד אות א, סי' קפח אות ז, סי' קצד
ג/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רמז אות י, וסי' רנד
ג/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' שפב, תפ
ג/יד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' שג
ג/יד שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' ערד
ג/יד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רסא {מ"מ}
ג/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רב, של
ג/יד שו"ת הרד"ך עמ' צב
ג/יד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' נד
ג/יד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקי
ג/יד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' לט
ג/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קעו
ג/יד שו"ת מהרלב"ח סי' קכט-קל {מ"מ}
ג/יד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמז-תמח
ג/יד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' נד
ג/יד שם טוב
ג/יד שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קלח, קמ
ג/יד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רכה
ג/יד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רצו
ג/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 123
ג/יד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תא
ג/יד תחומין חט"ז עמ' 255
ג/טו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 114
ג/טו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/טו אבן מלוכה (רביע)
ג/טו אגרות משה אהע"ז ח"ב סי' כ ענף א
ג/טו אדני היד החזקה
ג/טו אהל יצחק גיטין עמ' רמז, רנ, שסב, תקה-תקו
ג/טו אהלי יהודה (הכהן)
ג/טו אומר לציון סי' רעח
ג/טו אוצמפה"ת ב"מ עא ע"ב הע' 87 {או"ש}
ג/טו אור הישר [מחנה אפרים הל' גירושין פ"ג, לח"מ לעיל רפ"א, אור הישר חולין יב ע"ב, מקום שמואל סי' יז]
ג/טו אור שמח, גם בהשמטות סוף הל' גירושין
ג/טו אם המלך עמ' קכב
ג/טו אמונת שמואל (תשנט) עמ' נב
ג/טו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שצה-שצז
ג/טו אמרות טהורות (ישראל) דף קמז ע"ג
ג/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יג אות א
ג/טו אמת ליעקב נשים עמ' קמד
ג/טו אנצי"ת ע' גוי הע' 544 ,541, ע' גט הע' 285 ,267 ,264 ,262 ,260 ,250
ג/טו אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמד-קמה
ג/טו אפיקי מגינים מנחות סי' מב
ג/טו ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 160
ג/טו באורי סוגיות (הוניגסברג) גיטין סי' ל אות יא
ג/טו בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף פג ע"ג
ג/טו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רלב
ג/טו בחיר חיים
ג/טו בינת נבונים דף פז ע"ג, קי ע"ג
ג/טו בית גמליאל ח"א עמ' לב
ג/טו בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' ז, ח
ג/טו בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף מ ע"א
ג/טו בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יז אות ג, סי' יח אות ה
ג/טו בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' נח אות ד
ג/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תלט בהערה
ג/טו בית מאיר (תשע) סי' קכג ס"ב עמ' נא, סי' קכט ס"ה עמ' קא
ג/טו ביתאל ח"ב דף סב ע"ד
ג/טו בכורי חיים ח"ד עמ' רלד {עבד}
ג/טו בן אשר סי' מח אות א, כ {רמב"ם}, הערה יב {צ"פ}
ג/טו בני אברהם אהע"ז בלשונות הטור דף ד ע"ד {כ"מ}, ה ע"ג {כ"מ - איכא למיחש שמא כתב לשמה}, ח ע"ב {מ"מ - חש"ו שכתבו טופס}
ג/טו בני אברהם לשונות הטור דף ה ע"א {כ"מ - בנכרי וגדול עומד ע"ג}
ג/טו בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תלו
ג/טו בר ריב"א עמ' נה
ג/טו ברוך השם סי' כז
ג/טו ברור הלכה גיטין כב ע"ב ציון ד, ה, כג ע"א ציון ב
ג/טו ברור הלכה ע"ז נז ע"א ציון ב פסקה ג (השני)
ג/טו ברקאי ח"ג עמ' 147-149 {כ"מ - גוי אדעתא דנפשיה קעביד זה רק ספק}
ג/טו גדולי שמואל גיטין דף יא ע"ב {או"ש}, כ ע"א {או"ש}, כב ע"ב, כג ע"א {או"ש}, כד ע"א {או"ש}, קידושין דף כב ע"ב {או"ש}
ג/טו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנז
ג/טו גט מקושר (צינץ) עמ' רמ, תמג, תסח
ג/טו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שח
ג/טו דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' פו {הגהות מחנ"א}
ג/טו דעת מרדכי ח"ב עמ' ז {מ"מ - מומר}
ג/טו דרכי משה ח"ב שמעתתא ב פ' ד
ג/טו דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' ד
ג/טו הגהות אליעזר דף נט ע"ג {לח"מ}
ג/טו הר"מ במז"ל - קובץ עמ' עב
ג/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 215
ג/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנא
ג/טו ויקח אברהם [חיים ושלום צט ע"א] {ישראל שהמיר}
ג/טו זכות יצחק עמ' תי
ג/טו זכר אליהו עמ' קסב, קסו, קפ
ג/טו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קעט
ג/טו חזון יחזקאל יבמות פי"א ה"ט
ג/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין כב ע"ב]
ג/טו חי' ירוחם
ג/טו חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' לח
ג/טו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קיד, קיז
ג/טו חי' מהרי"א צטרון עמ' לב {אור שמח}
ג/טו חי' ר' חיים הלוי דף ד
ג/טו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רעה
ג/טו חיים ומלך
ג/טו חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' ו
ג/טו חק המלך יבמות עמ' קמו-קמז, קצט
ג/טו חק לישראל שליחות עמ' 204, 205, 215, 226, 227, 233-235 {מחנ"א}
ג/טו חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' שכו {חי' מחנ"א}
ג/טו טל חיים (סגל) עמ' כה
ג/טו יגיעת ערב ב"מ עמ' קכב, קכד {או"ש}
ג/טו יד דוד ח"א דף פ
ג/טו יד המלך (לנדא)
ג/טו יד המלך (פלומבו)
ג/טו יחל ישראל (תשנב) עמ' קיז
ג/טו יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' טו
ג/טו יכין ובועז ח"א סי' קכה
ג/טו יכין ובועז ח"ב סי' לא
ג/טו ישועות יעקב נשים עמ' תסב {מ"מ}
ג/טו כוכבי בוקר עמ' תפד
ג/טו כנור דוד עמ' לא {כ"מ}
ג/טו כס המלך עמ' סה
ג/טו כפתור ופרח (תשו) דף קפא ע"א
ג/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רמג
ג/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' ע
ג/טו לב ים גיטין עמ' קפא
ג/טו לב שלם [בני יעקב דף קלב ע"ב-ע"ד, קלג ע"א, קלו ע"א וע"ג, שו"ת יד אליהו סי' פג דף פ ע"ד]
ג/טו להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' פט ע"א
ג/טו להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' נא
ג/טו להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' לח
ג/טו לחם יהודה
ג/טו לחם שלמה (ערנרייך) סי' לב אות יב
ג/טו מגד יהודה ח"א סי' יא אות א, סי' יד אות ח
ג/טו מועדים וזמנים ח"א סי' מו, ח"ה סי' שמו, ח"ח עמ' יד
ג/טו מחלל שבת בפרהסיא עמ' 65
ג/טו מילי דמרדכי
ג/טו מלילות ח"א עמ' 38
ג/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קפב-קפג
ג/טו מנחת חינוך ח"א עמ' סו
ג/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' ב-ג
ג/טו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ט
ג/טו מעגלי זהות יהודית עמ' 42-44, 77
ג/טו מעדני מלך (תשמח) עמ' רנז {צ"פ}
ג/טו משאת המלך ח"א סי' צה, ח"ד סי' תקכו {השתטה}
ג/טו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קלד
ג/טו משה ידבר (תשעו) עמ' קכח
ג/טו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קמא-קמה
ג/טו משכנות אפרים שבת סי' א אות ב {מחלל שבת}, סי' ב אות ב {או"ש}
ג/טו משנת יעקב מדע עמ' רכא
ג/טו משנת ישראל סי' א אות א {מחלל שבת}
ג/טו משנת עזר ח"ב עמ' קצו
ג/טו משנת ר' אהרן גיטין עמ' קיט, קכא
ג/טו משפטי עזיאל ח"ט עמ' קסג
ג/טו משרת משה (נבר)
ג/טו מתנות באדם עמ' 237 {מומר לחלל שבת}
ג/טו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' ת
ג/טו נועם ח"ב עמ' ז {אור שמח}
ג/טו נחלת יצחק גיטין סי' יא
ג/טו נתיבות מרדכי גיטין עמ' קכט, תקכה
ג/טו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תפה
ג/טו עבודת משא (מאיר) ח"א
ג/טו עומק הפשט ח"ב עמ' רס-רסא
ג/טו עונג שבת סי' מח
ג/טו עטרת ישראל עמ' רט, רכ
ג/טו עין יצחק ח"א עמ' כח {כ"מ}
ג/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעה
ג/טו עץ חיים (אבלסון) עמ' פ
ג/טו פחד יצחק (הוטנר) סוכות מאמר טז {מומר הרי הוא כנכרי}
ג/טו פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 152
ג/טו פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קנב
ג/טו פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כג דף כג ע"ד {מומר}
ג/טו פתח הבית (טיקטין, תקפ) סי' כא ענף ג
ג/טו פתחי שערים דף מה ע"ב, מו ע"ד, נו ע"ב {מ"מ - גט של מומר}
ג/טו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 42
ג/טו קהלות יעקב גיטין סי' יז אות ב
ג/טו קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' קנג
ג/טו קול אריה עמ' תפב
ג/טו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שלה
ג/טו קונטרסי שעורים גיטין שעור יא אות א-ב
ג/טו קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות ד
ג/טו קרית מלך רב
ג/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תטז
ג/טו ראשית בכורים דף מח ע"א {מ"מ - מגרש לאחר שהמיר}
ג/טו שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' י {חי' מחנ"א}, סי' כד (עמ' כז) {מ"מ}
ג/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תעט {או"ש}, תפה
ג/טו שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רצג-רצד
ג/טו שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רסה
ג/טו שו"ת הרד"ך עמ' רסב
ג/טו שו"ת הריב"ש עמ' תשפב {יד המלך}
ג/טו שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' מח דף פח
ג/טו שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קכג
ג/טו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמח
ג/טו שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' לב
ג/טו שולי האדרת גיטין עמ' ז, לח {עבד פסול כי אינו בתורת גיטין}
ג/טו שופרא דשטרא שער יז פי"א, פי"ז
ג/טו שי למלך עמ' סח
ג/טו שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שיג
ג/טו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כו אות ג-ד {או"ש}, סי' כז אות א-ב {עבד}
ג/טו שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' כה אות א, ג {ר"ח הלוי}
ג/טו שם טוב
ג/טו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' עז
ג/טו שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קנו
ג/טו שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' נג
ג/טו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רסה {מ"מ}
ג/טו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' כו
ג/טו שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' קו
ג/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קנ, קנב
ג/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תצא
ג/טו שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קצט-רא
ג/טו שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 222, 311
ג/טו שער המלך ח"א עמ' תקמח-תקמט
ג/טו שער יהודה (ספיר) שו"ת דף טז ע"ג
ג/טו שערי טהר ח"ו סי' פג אות ב, סי' פד אות א
ג/טו שערי טהר ח"ו סי' פד אות א דף רכה ע"ד, רכו ע"ב {או"ש}
ג/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 154 {מ"מ}
ג/טו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לא ס"ק טז
ג/טו תולדות יצחק (הורוביץ) דף עא ע"ב {מ"מ - דעה שמכשיר עבד להיות שליח הולכה} וע"ג
ג/טו תורת השליחות עמ' יא {או"ש}, עב {או"ש}, קמח {או"ש}
ג/טו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תעד, תפו, תרעד, תתנג
ג/טו תפארת מנחם
ג/טו תרומת הדשן שו"ת סי' רכח הערה 23
ג/טז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 114
ג/טז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ג/טז אבני זכרון (פפר) ח"א, ח"ב סי' מג אות ג
ג/טז אדני היד החזקה
ג/טז אהל יצחק גיטין עמ' רנ, שסב, תקג, תקפא-תקפב
ג/טז אומר לציון סי' רעח
ג/טז אור הישר [אור שמח הל' יבום פ"ג הכ"ה והל' סוטה פ"ד ה"ט]
ג/טז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שצה-שצז
ג/טז אמרות טהורות (ישראל) דף קמז ע"ג
ג/טז אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ו ד"ה ולפי"ז, אבן העזר סי' לג [א] ד"ה והנה לכאורה
ג/טז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יג {גדול עומד ע"ג}
ג/טז אמת ליעקב נשים עמ' קלה {כגוי, שאינו בגיטין וקידושין}, קמד {טעם פסול גוי}
ג/טז אנצי"ת ע' גט הע' 269 ,268 ,251 ,237
ג/טז ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 160
ג/טז ארים נסי גיטין עמ' שלט
ג/טז באורי סוגיות (הוניגסברג) גיטין סי' ל אות יא
ג/טז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף נ ע"ג
ג/טז בינת נבונים דף קיג ע"ד, קיד ע"א
ג/טז בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' נט אות ד
ג/טז בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יז אות ג, סי' יח אות ה
ג/טז בית מאיר (תשע) סי' קכג ס"ב עמ' נא
ג/טז בן אשר סי' מח אות כ
ג/טז בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקנ
ג/טז בנין שלמה (רבינ') סי' כב
ג/טז בר ריב"א עמ' נה
ג/טז ברור הלכה גיטין כב ע"ב ציון ד, כג ע"א ציון ב
ג/טז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כט ע"ב, צד ע"ב
ג/טז גדולי שמואל גיטין דף כב ע"ב
ג/טז גט מקושר (צינץ) עמ' רלו
ג/טז דברות משה גיטין עמ' שסו
ג/טז דברי סופרים (סופר) עמ' רו
ג/טז דרכי משה ח"ב שמעתתא ב פ' ד
ג/טז דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ"ב
ג/טז זאת ליעקב גיטין עמ' קלד
ג/טז זית רענן ח"ב עמ' רמב
ג/טז זכר אליהו עמ' קפ
ג/טז זכר יהודה עמ' קעח
ג/טז זכרון מלך (צונץ)
ג/טז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כב אות ט
ג/טז חי' הגרנ"ט סי' פ
ג/טז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קיד, קיז
ג/טז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רעה
ג/טז חיי אריה דף מב ע"ב
ג/טז חיים ושלום ח"ב דף צט ע"א
ג/טז חק המלך יבמות עמ' קמו
ג/טז ישועות יעקב נשים עמ' תס, תסב
ג/טז כס המלך עמ' סה-סח, ע-עא
ג/טז לב טהור עמ' קסה
ג/טז לב ים גיטין עמ' לה
ג/טז לב שלם [בני יעקב דף קלז ע"ב]
ג/טז לחם יהודה
ג/טז מגנזי הגר"ח עמ' לב
ג/טז מנחת חינוך ח"א עמ' סו
ג/טז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' ג
ג/טז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' י
ג/טז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' פה]
ג/טז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קלד
ג/טז משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קמא-קמה
ג/טז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שכו
ג/טז משנת עזר ח"ב עמ' קצו
ג/טז משנת ר' אהרן גיטין עמ' קיט, קכא, קכד
ג/טז משפטי עזיאל ח"ט עמ' קסג
ג/טז משרת משה (נבר)
ג/טז מתת ידו או"ח מהדו"ת סי' כז
ג/טז נועם חי"ב עמ' א, ז {שליחות בכתיבת גט}
ג/טז נחל איתן
ג/טז נחלת יצחק גיטין סי' יא
ג/טז נחלת יצחק קידושין סי' כב
ג/טז נתיבות מרדכי גיטין עמ' קכט, תקכה
ג/טז עומק הפשט ח"ב עמ' רס
ג/טז עצי ארזים סי' לה ס"ק יג
ג/טז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כג דף כג ע"ד {גוי לדעת עצמו כותב}
ג/טז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 42, 47
ג/טז צבי גאון יעקב סי' כ
ג/טז צמח מנחם דף ט ע"א {צריך שליחות לכתיבת הגט}
ג/טז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רצג
ג/טז שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רסה
ג/טז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקנו
ג/טז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמח
ג/טז שופרא דשטרא שער יז פי"א
ג/טז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קיז
ג/טז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כז אות א-ב {עבד}
ג/טז שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קנו
ג/טז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קה
ג/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קמח
ג/טז שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קצט-רא
ג/טז שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 132
ג/טז שערי טהר ח"ו סי' פג אות ב
ג/טז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לא ס"ק טז
ג/טז תורת יצחק ח"ב עמ' ר, רז
ג/טז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשסז
ג/טז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' צא
ג/טז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רנ, ח"ב עמ' סז
ג/טז תפארת מנחם
ג/טז תשובה שלמה אהע"ז סי' לד {מל"מ}
ג/יז אחר האסף עמ' שח
ג/יז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יג אות א
ג/יז אנצי"ת ע' גט הע' 1357 ,1354 ,259 ,256 ,255 ,243-245 ,241 ,238
ג/יז אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמה
ג/יז באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' רד {מ"מ}
ג/יז בחיר חיים
ג/יז בית מאיר (תשע) סי' קכג ס"ב עמ' נא
ג/יז ביתאל ח"ב דף סט ע"א
ג/יז ברור הלכה גיטין כא ע"ב ציון ז, כב ע"ב ציון ד, כג ע"א ציון ב
ג/יז גט מקושר (צינץ) עמ' תצד
ג/יז דגל ראובן ח"ג סי' ט
ג/יז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קנז
ג/יז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קפג
ג/יז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קטו
ג/יז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רעה
ג/יז חיי עמרם עמ' קיד
ג/יז כס המלך עמ' סה
ג/יז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' ע
ג/יז לב יוסף עמ' 140
ג/יז לב שלם [לחם יהודה דף מז ע"ג, ב"ח אהע"ז דף פה]
ג/יז לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ד אות ב, ה
ג/יז מאור למלך גיטין עמ' קכו
ג/יז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קלד
ג/יז משנת עזר ח"ב עמ' קצו
ג/יז משנת ר' אהרן גיטין עמ' פג, שו"ת סי' נז
ג/יז נתן פריו חולין עמ' עד
ג/יז עומק הפשט ח"ב עמ' רס, שמא
ג/יז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קנב
ג/יז שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קנו
ג/יז שער המלך ח"א עמ' תקיח, תקלח, תקמו
ג/יז תורת יצחק ח"ב עמ' רלג
ג/יז תפארת אהרן עמ' קס
ג/יח אב בחכמה דף כז ע"ד {לא מועיל עומד ע"ג בתורף}
ג/יח אחיעזר ח"ג סי' נב אות ז
ג/יח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יג אות א
ג/יח אנצי"ת ע' גט הע' 254 ,237
ג/יח אשר למלך
ג/יח בית המדרש
ג/יח בית מאיר (תשע) סי' קכג ס"ב עמ' נא
ג/יח ביתאל ח"ב דף סח ע"ב
ג/יח בכורי אברהם דף פו ע"ד
ג/יח בר ריב"א עמ' נד
ג/יח ברור הלכה גיטין כא ע"ב ציון ז, כב ע"ב ציון ד, כג ע"א ציון ב, כו ע"א ציון א
ג/יח בשבילי הפסח סי' כג אות ז {לכתחלה}
ג/יח גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף צד ע"ג
ג/יח גט מקושר (צינץ) עמ' רלט
ג/יח דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' פו
ג/יח דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' ב
ג/יח הר המלך ח"ד עמ' לב
ג/יח זכר אליהו עמ' קכ
ג/יח זכרון מלך (צונץ)
ג/יח חזון יחזקאל יבמות פי"א ה"ט
ג/יח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין כב ע"ב]
ג/יח חי' חתם סופר
ג/יח חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קטו
ג/יח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רעה
ג/יח חי' ש"י דף ב ע"ג {תורף בגדול עומד ע"ג}
ג/יח יד ישראל ח"ב
ג/יח יטב פנים ח"ב דף קיג-קיד
ג/יח יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שכ
ג/יח כס המלך עמ' סה, עא
ג/יח כתב סופר אהע"ז סי' פ ד"ה אלא דעיקר {מותר להניח חרש שרטה וקטן לכתוב טופס הגט לכתחלה והוא שיהיה גדול עומד על גבן וכו'}
ג/יח לב טהור עמ' קסה
ג/יח לב יוסף (גפן) עמ' 139
ג/יח לב יוסף עמ' 139
ג/יח לב שלם [לחם יהודה דף מז ע"ג]
ג/יח לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ד אות ג-ה
ג/יח מנחת נתנאל דף מו ע"א {חש"ו וגוי שכתב גט וגדול עומד ע"ג}
ג/יח מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/יח משאת המלך ח"א סי' צה {הבדל בין טופס לתורף}
ג/יח משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רז
ג/יח משנת חיים חולין סי' יד עמ' נב
ג/יח משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שכו
ג/יח משנת עזר ח"ב עמ' קצה
ג/יח נשמת חיים (תשסח) חו"מ הערות עמ' קצח
ג/יח נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' תלו
ג/יח עומק הפשט ח"ב עמ' רס
ג/יח עמודי שלמה ח"ג עמ' קעג
ג/יח עמק יהושע ח"א דף קז
ג/יח פי' ר"א מן ההר יבמות נב ע"ב
ג/יח פרחי אהרן עמ' 146
ג/יח קובץ הערות (תשסג) סי' עו אות יד
ג/יח קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רכז {מ"מ}
ג/יח קונטרסי שעורים גיטין שעור יא אות ג-ד
ג/יח שופרא דשטרא שער יז פט"ו
ג/יח שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כז אות ג, ו {גדול עומד ע"ג}
ג/יח שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' לב אות א
ג/יח שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קנה
ג/יח שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רסה, רצט
ג/יח שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 212
ג/יח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 299
ג/יח תורת גיטין סי' קכג ס"ק ג
ג/יח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תפו
ג/יח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' לו
ג/יט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' עא אות א
ג/יט אבני ציון ח"א סי' ה אות ה {שעה"מ}, סי' ו אות ד {שעה"מ}, סי' לה אות א {שעה"מ}, ח"ב סי' כח אות ג, סי' מב אות ד, סי' לג אות א, סי' ס אות ג, סי' סה אות א, ח"ג עמ' קצח, רלו, רצח, שה, ח"ד עמ' צ, קכד, קנו, קנט, קפא, ריא, רס, רסה, רסח, רע {בח"ד כולם - שעה"מ}
ג/יט אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' א {שעה"מ}
ג/יט אהל חייא עמ' תרמה
ג/יט אהל יעקב (מנשה) מע' כ אות ג דף נח ע"א
ג/יט אוצמפה"ת ב"מ ט ע"א הע' 121 {שעה"מ}, 124 {שעה"מ}
ג/יט איש אמונים דף צ ע"א {שעה"מ}
ג/יט אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' יד [א] ד"ה האחרונים {שעה"מ}
ג/יט אמרי בינה (אש) דף קכז ע"א, קמג ע"ב
ג/יט אמרי יהושע (ברוק) עמ' 100
ג/יט אמרי נפתלי ח"ב עמ' שמח {מל"מ ושעה"מ}
ג/יט אמרי קודש (קאמארנא) עמ' יד
ג/יט אמת ליעקב מקרא עמ' רכו
ג/יט אמת ליעקב נשים עמ' קמד
ג/יט אנצי"ת ע' גט הע' 1258
ג/יט ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 158
ג/יט אשר למלך
ג/יט באר ראי עמ' שסז
ג/יט בזך לבונה עמ' שפט
ג/יט ביצחק יקרא (תשע) סי' כח עמ' 118 {מל"מ}
ג/יט בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קלג
ג/יט בית הלוי ח"א סי' יח עמ' פא
ג/יט בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ד עמ' כח
ג/יט בית מאיר אהע"ז - צלעות הבית סי' ד דף ד ע"א
ג/יט ביתאל ח"ב דף סב ע"ד, סח ע"ד
ג/יט בכורי אברהם דף טו ע"א-ע"ב {אי עביד מהני}
ג/יט בנין אפרים עמ' רנז
ג/יט ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות ב
ג/יט ברקאי ח"ג עמ' 148 {מומר לשבת פסול לכתוב גט}
ג/יט גדולי שמואל גיטין דף כ ע"ב
ג/יט דברות אליהו ח"ב עמ' לו {שעה"מ}
ג/יט דברי אמת (תשעט) עמ' תקלז {אם כתב את הגט ביום הכפורים בשגגה אם נתנו בעידי מסירה מגורשת בדיעבד, וכ"מ}
ג/יט דברי חיים (אוירבך) דיני מכירה סי' כט דף עח ע"א {שעה"מ}
ג/יט דברי שמואל (מאדלינגר) דף יג ע"א, יד ע"ג {שעה"מ}
ג/יט דגל יהודה (לוקץ) עמ' 98
ג/יט דגל ראובן ח"א סי' ב
ג/יט דור דורים עמ' שצב
ג/יט דיני חוזים במשה"ע עמ' 195-197
ג/יט דרך המלך (רפפורט)
ג/יט דרכי משה ח"א שמעתתא יג פ' יב
ג/יט הגהות אליעזר דף נט ע"ג {כ"מ}
ג/יט הגהות חבר בן חיים
ג/יט הלכה רבה ח"א עמ' 299 ,297 ,271 ,198-196 ,190 ,116
ג/יט הפלאות נדרים (תשעג) עמ' נב-נג
ג/יט ויען שמואל ח"י עמ' תקלא, תקלד {שעה"מ}
ג/יט זכר אליהו עמ' קעו
ג/יט זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מו {שעה"מ}
ג/יט זכרון מלך (צונץ)
ג/יט זקן שמואל דף ל ע"ד
ג/יט חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רנז {מל"מ}
ג/יט חי' חתם סופר
ג/יט חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' פח
ג/יט חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קפב {מל"מ}
ג/יט חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ל
ג/יט חק המלך יבמות עמ' קמז
ג/יט חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תסד {שעה"מ}
ג/יט ט' פרקים לרמב"ם
ג/יט טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קטז {מל"מ}
ג/יט יד אליהו (רגולר) ח"א סי' פז {מל"מ}
ג/יט יד דוד ח"א דף פ
ג/יט יד ישראל ח"ב
ג/יט יש מאין סי' ו (ד"ה וכן ראיתי להמשנה למלך) {מל"מ}
ג/יט כך דרכו של תלמוד עמ' 83
ג/יט כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קלח ע"א
ג/יט כתב סופר יו"ד סי' א ד"ה ובתחלת {אם אומרים אי עביד לא מהני}, ד"ה ונראה לי לפי {בדברי מהרי"ט}, ד"ה ומאז {שעה"מ - כתבו שלא לשמה}
ג/יט כתבי משה זילברג עמ' 83 {מל"מ}
ג/יט לב שלם [בני יעקב דף קלז ע"ג, ב"ח אהע"ז דף פו ע"א]
ג/יט לב שלמה (חלמא) עמ' קנז
ג/יט להורות נתן דברים עמ' טו
ג/יט לחם יהודה
ג/יט לקח טוב (תשפא) כלל יא יט {שעה"מ}
ג/יט מבוא למשנה תורה עמ' 221
ג/יט מוריה גל' קסא עמ' סה-סו {שעה"מ}, גל' קפג עמ' לה {שעה"מ}
ג/יט מחנה לויה (תשעד) עמ' עז {שעה"מ}
ג/יט מטה אהרן (הלוי) ח"א דף מב ע"ב
ג/יט מילי דמרדכי
ג/יט מים שאל דף סג ע"א
ג/יט מנוחת משה דף ז ע"ג {שעה"מ בשם ריטב"א}
ג/יט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רי ע"א-ע"ב
ג/יט מנחת אשר ב"ק עמ' קנז {מל"מ}
ג/יט מנחת יהודה (בוים) דף פו ע"ב
ג/יט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' רנה-רנו {שעה"מ}
ג/יט מנחת כהן (יוסף חיים) דף פה ע"ג, פו ע"ב
ג/יט מנחת כהן (כץ) ח"ב דף לג ע"ב {אי עביד מהני}
ג/יט מעיני המים
ג/יט מעשה הבא בעבירה עמ' 300 ,297 ,296 ,294-292 ,276 ,131-129 ,52 ,40 ,37
ג/יט מפתח הבאורים [חתם סופר ח"ו סי' פג]
ג/יט מרגליות הים סנהדרין עא ע"א אות יח
ג/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כד אות ג, ה, סי' כה אות ח {שעה"מ}
ג/יט משכנות אפרים שבת סי' א אות ב, סי' יב אות ג
ג/יט משנת יהודה ח"א פ"ל הט"ו
ג/יט משנת משה קידושין עמ' רט
ג/יט משרת משה (נבר)
ג/יט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קמה {שעה"מ}, אהע"ז ח"א עמ' קכב, אהע"ז ח"ב עמ' שה, שט, שכג
ג/יט נחל איתן
ג/יט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' מו אות ג {שעה"מ}
ג/יט נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שס
ג/יט ס' המקנה (סופר) ח"ב כלל כד פרט ד דף כו ע"ד
ג/יט ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קסד, קצב {מל"מ}
ג/יט ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קעב {שהרי עדים פסולים - לא אמר משום אין שלד"ע}
ג/יט ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תפו
ג/יט סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קפז
ג/יט עבודת הזבח תמורה סי' ז ס"ק כב {שעה"מ}
ג/יט עטרת יצחק סי' כב דף לב ע"א וע"ג {אי עביד לא מהני}
ג/יט עטרת שלמה ח"א עמ' קעח {מ"מ}
ג/יט עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קנו {כותב גט בשבת}
ג/יט עין חיים ח"ב עמ' קיח
ג/יט עמק המלך (לבוב)
ג/יט פד"ר חי"ד עמ' 293
ג/יט פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' סה
ג/יט צל"ח החדש דף קכ ע"ד {מל"מ בהגהה}
ג/יט קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקכ {שעה"מ}
ג/יט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ע {שעה"מ}
ג/יט קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' כא {מל"מ}
ג/יט קרבן ציון עמ' נא {שעה"מ}, סב {שעה"מ}, סח {שעה"מ}, עב {שעה"מ}
ג/יט קרית מלך
ג/יט קרית מלך רב (תקיא) דף קכו ע"א
ג/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תיט-תכא
ג/יט שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 71 {ס"ת שנכתב בשבת בשוגג}
ג/יט שבט סופר (תשמו) עמ' רנא
ג/יט שדי חמד כללים מע' כ כלל נה עמ' 210 {שעה"מ}, כלל נח עמ' 219, 220 {שעה"מ}, 222, 223-224 {שעה"מ}, כלל ס עמ' 225, 227 {אעל"מ}, כלל סא עמ' 228 {אעל"מ}, 230-231 {שעה"מ}, כלל סב {שעה"מ}, סח {שעה"מ}, ע {שעה"מ - היתר מעשה שבת}
ג/יט שו"ת אור שמח דף קנג
ג/יט שו"ת הרדב"ז סי' אלף שנו, אלף תה, אלף תרפט
ג/יט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמט
ג/יט שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רמג, רמו-רמז
ג/יט שו"ת רשב"ש עמ' תיז
ג/יט שואל ומשיב מהדורא א חלק ג סימן ט {שעה"מ}
ג/יט שושנת העמקים (תאומים) עמ' רמג
ג/יט שם טוב
ג/יט שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רלח {שעה"מ}
ג/יט שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שמו
ג/יט שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מב אות ג
ג/יט שמחתי באומרים לי עמ' מה
ג/יט שמן המשחה (קושטא) דף מד ע"א {מל"מ}
ג/יט שער המלך כאן, וטעם המלך ח"א עמ' תסט
ג/יט שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' סו, קד, קמב, רע {שעה"מ}
ג/יט תבואת שמש
ג/יט תורת החוף ימים סי' יב אות א {מל"מ - רמב"ם סובר אי עביד מהני}
ג/יט תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג דף קכט ע"ג
ג/יט תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רעח
ג/יט תורת ירוחם ח"א דף כ ע"ג
ג/יט תפארת מנחם


ד/218 הלכות גירושין פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 115
ד/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/א אבני נזר או"ח סי' א אות ז, סי' קפח אות ו
ד/א אדני היד החזקה
ד/א אהל יצחק גיטין עמ' תשע
ד/א אוצרות יהושע עמ' קנח
ד/א אחר האסף עמ' תסד
ד/א אמרי בינה (אש) דף קכו ע"ד {שיחור - רק בדיעבד כשר}
ד/א אנצי"ת ע' גט הע' 476, 481, 494, 495, 502, 504, 519
ד/א ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 159
ד/א בחיר חיים
ד/א בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' כז אות ג
ד/א בית מאיר (תשע) סי' קכה ס"ב עמ' סא
ד/א ביתאל ח"ב דף סג ע"ב
ד/א ברור הלכה גיטין יט ע"א ציון א, כ ע"א ציון ד {לח"מ}
ד/א ברקאי ח"ה עמ' 16 {בגט לא מועיל כתב ע"ג כתב}
ד/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קסג
ד/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קסג {ק"ס}
ד/א גט מקושר (צינץ) עמ' עדר {לח"מ}
ד/א גליונות אבני נזר {כ"מ}
ד/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' סא, עה
ד/א הר המלך ח"ג עמ' סז-סח, ח"ד עמ' לב
ד/א הררי קדם שבת עמ' רטז
ד/א זכות יצחק עמ' תיא
ד/א חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ד ס"ק ט, יט
ד/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' פו, צא
ד/א יד המלך (פלומבו)
ד/א יצחק ירנן
ד/א ישועות יעקב נשים עמ' תמ
ד/א כתב סופר אהע"ז סי' סב ד"ה ומדי {לח"מ - וא"ת גבי איסור הנאה וכו' למה כתב רבינו דלכתחלה כותבין באיסור הנאה היה לו לומר דלכתחלה אין כותבין אלא בדיעבד}
ד/א כתב סופר יו"ד סי' קמב ד"ה ובשיטת {הכותב גם בשבת או ביום הכפורים}
ד/א לב שלם [תיקון סופרים דף יט ע"א, בני יעקב דף קיז ע"ג, קיח ע"א, באר יעקב אהע"ז דף קכו ע"ג]
ד/א לבב דוד
ד/א לחם יהודה
ד/א מנוחת אשר ח"א דף יד ע"א
ד/א מעיני המים
ד/א מערכי לב (לב) עמ' צו, שלג
ד/א מצות ראיה עמ' קכה
ד/א מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/א משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' מז-מח
ד/א משנת יעקב
ד/א נתן פריו גיטין עמ' צג
ד/א ס' גירושין לרשב"ח עמ' 49
ד/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' קכ
ד/א עולת איש (אלישר) דף יב ע"ב
ד/א קובץ ביאורים (שפירא)
ד/א קובץ ספרי סת"ם עמ' סה {עופרת הוא כתב}
ד/א קונטרסי שעורים גיטין שעור י הערה 7
ד/א קרית מלך רב
ד/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תכג
ד/א שו"ת רשב"ש עמ' כד
ד/א שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תנג
ד/א שלמי ניסן פ' הבונה עמ' קנג
ד/א שמחת עולם (לגו)
ד/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רז
ד/א שעורי ר' שמואל גיטין עמ' שג
ד/א שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 86
ד/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף עו ע"ג
ד/א תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרסט
ד/ב אבי עזרי ח"א
ד/ב אבני ציון ח"ב סי' עח אות ב, ח"ג עמ' שיט
ד/ב אדני היד החזקה
ד/ב אהל חייא עמ' שטו
ד/ב אהל יצחק גיטין עמ' רכב, רכח
ד/ב אומר לציון סי' קסא
ד/ב אוצרות יהושע עמ' קנח
ד/ב אור הישר [אור זרוע ח"א סי' תשכ, לח"מ לעיל פ"א הי"ח]
ד/ב אוריין תליתאי (תאומים) סי' פז
ד/ב אחר האסף עמ' תסד
ד/ב אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' לה [א] ד"ה על
ד/ב אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' א ד"ה עוד, סי' יב ד"ה עוד {שעה"מ}
ד/ב אמרי בינה (אש) דף קכו ע"ד {מי עפצא כשר לכתחלה}, קכח ע"א {על איסורי הנאה}
ד/ב אמת ליעקב נשים עמ' קמב
ד/ב אנצי"ת ע' גט הע' 309, 330-333, 482
ד/ב ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 159
ד/ב באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' צג {מ"מ}
ד/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף נ ע"ב
ד/ב בית אהרן וישראל גל' מד עמ' קה-קו {לכתחלה מותר לכתוב על איסורי הנאה}
ד/ב בית אהרן וישראל גל' מה עמ' קא {כותבים גט על איסורי הנאה}
ד/ב בית אהרן וישראל גל' מו עמ' קג {כותבים גט על איסוה"נ}
ד/ב בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' סג {שעה"מ}, סט-ע {אבי עזרי}, עא {שעה"מ}, עה {שעה"מ}
ד/ב בית יעקב (מסקין) סי' טו
ד/ב בית מאיר (תשע) סי' קכד ס"ב עמ' נה
ד/ב בית פנחס (וולף) עמ' 97
ד/ב בית שערים יו"ד בהקדמה {שעה"מ}
ד/ב בנין השטר עמ' מד, רעז
ד/ב ברור הלכה גיטין יט ע"א ציון א, ב, כ ע"א ציון ד, כב ע"ב ציון א, פז ע"ב ציון א
ד/ב ברכת השבת עירובין סי' כ ס"ק י {אבי עזרי}
ד/ב גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כב ע"א {מ"מ}
ד/ב גבורת יצחק ר"ה עמ' רמג {שעה"מ}
ד/ב דברות משה ב"ב ח"ב סי' מו ענף ד
ד/ב דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' קכח
ד/ב דברי יואל - שו"ת עמ' שסא
ד/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' מו {מ"מ}
ד/ב דברי יחזקאל (תרצה) דף יד ע"ב
ד/ב דברי שלמה (אסרף)
ד/ב דליית הכרם עמ' תתתיב {מ"מ} [חייא - צ"ל חנינא]
ד/ב דרך המלך (רפפורט)
ד/ב דרכי משה ח"א שמעתתא יא פ' ד {שעה"מ}
ד/ב הגהות חבר בן חיים
ד/ב הלכה רבה ח"ג עמ' 214
ד/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קפב
ד/ב הר המלך ח"ה עמ' נו
ד/ב זית רענן ח"ב עמ' צז {שעה"מ}
ד/ב זכות יצחק עמ' תיא
ד/ב זכר אליהו עמ' קכ
ד/ב זכרון חי עמ' מח {שעה"מ}
ד/ב חזקה רבה יו"ד הלכה צג, אהע"ז ח"ב עמ' 167, 174
ד/ב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' צז
ד/ב חי' משנה פסחים עמ' סט {שעה"מ}
ד/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קכו, קלו-קלז {שעה"מ}
ד/ב חי' ר' שמואל גיטין עמ' לט
ד/ב ט' פרקים לרמב"ם
ד/ב טל אורות (טובול) סוכה עמ' קצו {אבי עזרי}
ד/ב יד המלך (פלומבו)
ד/ב ישועות יעקב נשים עמ' תקצו
ד/ב ישרי לב עמ' קטז
ד/ב כתב סופר אהע"ז סי' סב ד"ה ומדי {כותבין לכתחלה על איסורי הנאה}
ד/ב לב מבין דף מח ע"ב
ד/ב לב שלם [בני יעקב דף קיח ע"א]
ד/ב לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' טז ס"ק א
ד/ב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קמז
ד/ב מאור למלך סוכה עמ' קנד {שעה"מ}, קנה {אבי עזרי}
ד/ב מאור למלך פסחים עמ' פד {שעה"מ}, פה {אבי עזרי}, פו {שעה"מ}
ד/ב מאיר עיני חכמים ח"א דף צח ע"א
ד/ב מחנה דוד (בונאן) דף לג ע"ג
ד/ב מטה אפרים ח"ב
ד/ב מנוחת אשר ח"א דף יד ע"א וע"ד, טו ע"א {איסור הנאה - לכתחילה}
ד/ב מנחת יהודה (בוים) דף סט ע"ב-ע"ד, עא ע"א-ע"ב {שעה"מ}
ד/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' תרומה טמאה {שעה"מ}
ד/ב מערכי לב (לב) עמ' שמו
ד/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ב מראה הפנים קדושין ב ע"ב
ד/ב מראות ישרים סוכה עמ' ריד {אבי עזרי}
ד/ב מרכבת המלך עמ' רעו, רעט {שעה"מ}
ד/ב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קמ, קמו-קמח
ד/ב משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' מז-מח
ד/ב משנת יעקב
ד/ב משנת משה מגילה עמ' קנט
ד/ב משנת ר' אהרן גיטין עמ' יב, יח, קדושין עמ' ל
ד/ב משפטי ארץ ח"ב עמ' 292 {עדי מסירה}
ד/ב נתיבות אדם ח"ב עמ' רנא {מ"מ}
ד/ב עבד המלך (תשא)
ד/ב עדות ביעקב (ריינס) עמ' יא {עבידא לאיגלויי}
ד/ב עין חיים ח"ב עמ' כז
ד/ב עיני יצחק דף כז ע"ב {שעה"מ}
ד/ב צבי תפארת סי' ה (שם שלמה אות א), כ ח"ב, קג {שעה"מ}
ד/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסג
ד/ב קדשי יהושע עמ' תתקז, תתקסב, תתקסו, תתקעט, תתקפב, תתקצ, תתקצג {שעה"מ}
ד/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' רכח {שעה"מ}
ד/ב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רל {שעה"מ}
ד/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רצג, רצח, שכב {שעה"מ}
ד/ב קרית מלך רב
ד/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תכד
ד/ב שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' ד {גט שכתבו על איסוה"נ}
ד/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קעח, קפא-קפב, קפו-קפז {שעה"מ}
ד/ב שלמי ניסן פ' הבונה עמ' קפא
ד/ב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רכה
ד/ב שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' ס {שעה"מ}
ד/ב שעורי ר' שמואל גיטין עמ' עא
ד/ב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 86, 101
ד/ב שער המלך כאן, וח"א עמ' תקסה
ד/ב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' רה {שעה"מ}
ד/ב שפתי דעת ח"ג עמ' רסד
ד/ב תורת אמת (תשסו) עמ' קסט
ד/ב תורת האשם עמ' קלא, קלו, קסו {שעה"מ}
ד/ב תרומת הדשן שו"ת סי' רלו
ד/ב תשובה שלמה אהע"ז סי' כז
ד/ג אבני נזר או"ח סי' רט אות י
ד/ג אבני ציון ח"א סי' ח אות א
ד/ג אגלי טל ח"ב סי' לב אות ו
ד/ג אהל יצחק גיטין עמ' רכז, תצד
ד/ג אוצרות יהושע עמ' קנו
ד/ג באר דוד שבת ח"ב סי' מח אות ג
ד/ג בגדי כהונה (כהן) דף ב ע"א
ד/ג בית אפרים או"ח (תרמד) דף ג ע"ב
ד/ג ביתאל ח"ב דף סג ע"ב
ד/ג ברור הלכה גיטין יט ע"א ציון ב, כב ע"ב ציון א
ד/ג גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קסג
ד/ג גדולי ציון (תשנב) עמ' שנח {גט על דבר שאינו מתקיים}
ד/ג דברי אמת (תשעט) עמ' קיב {כתבו על העלין כשר}
ד/ג המאיר לארץ [מהרי"ק שורש א]
ד/ג הר המלך ח"ד עמ' לב
ד/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 193
ד/ג הררי קדם שבת עמ' ריז
ד/ג חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 174
ד/ג חסדי דוד ח"ג עמ' קצד
ד/ג ט' פרקים לרמב"ם
ד/ג לב ים גיטין עמ' קסג {עלים של זית - לשון רבים}
ד/ג לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' טז ס"ק א
ד/ג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קמז
ד/ג לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"ב
ד/ג מגנזי הגר"ח עמ' לב
ד/ג מלואי אבן ח"ד עמ' צה
ד/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף עא ע"ג
ד/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קעו
ד/ג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' לב אות ד
ד/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קמו-קמח
ד/ג משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' כה-כו
ד/ג משפטי ארץ ח"ב עמ' 292 {עדי מסירה}
ד/ג נועם ח"ט עמ' סב
ד/ג נחלת עזרא ח"ב עמ' 227
ד/ג ספרי דבי רב ח"ד עמ' קכא
ד/ג עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' עא
ד/ג עולת איש (אלישר) דף יב ע"ד
ד/ג עזרת כהן עמ' תכב {מל"מ}
ד/ג עמק המשפט ח"א עמ' קיח
ד/ג צמח מנחם דף י ע"א-ע"ד, יא ע"א {על שני עלים - שני ספרים}
ד/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסה אות ד
ד/ג קובץ ביאורים (שפירא)
ד/ג קרבן ציון עמ' מג
ד/ג קרן הצבי מצוה מג אות ב
ד/ג שדה הארץ ח"ג דף י ע"ד
ד/ג שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' עג
ד/ג שלמי ניסן פ' הבונה עמ' קסב
ד/ג תורת יצחק ח"ב עמ' ח
ד/ג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרע, תרעב
ד/ד אברהם יגל
ד/ד אדני היד החזקה
ד/ד אהל יצחק גיטין עמ' רכח, תשסז-תשסח
ד/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 113
ד/ד אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' עז ד"ה ובאמת, אבן העזר סי' לו [ד] ד"ה וראיתי
ד/ד אנצי"ת ע' גט הע' 335, 339, ע' גרושה הע' 219
ד/ד אשר למלך
ד/ד בית אהרן וישראל גל' כה עמ' קכד {מוחזקין בעבד שהוא שלו}
ד/ד בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף ח ע"א
ד/ד בני דוד
ד/ד ברור הלכה גיטין כ ע"ב ציון ו, סנהדרין כו ע"ב ציון ב
ד/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' עז
ד/ד גדולי שמואל גיטין דף כ ע"ב, ב"ב דף כח ע"א, מה ע"א
ד/ד גור אריה (צרמון)
ד/ד גט מקושר (צינץ) עמ' שנט
ד/ד דרך המלך (רפפורט)
ד/ד האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קמה {היה הגט חקוק על יד העבד בכתובת קעקע}
ד/ד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' פ
ד/ד זכרון מלך (צונץ)
ד/ד חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 161
ד/ד חי' הגר"ח החדש עמ' רמב
ד/ד חי' חתם סופר
ד/ד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קא
ד/ד יד המלך (פלומבו)
ד/ד ישועות יעקב מועד עמ' תשצט, תתל, נשים עמ' תנג
ד/ד לב מבין
ד/ד לב שלם [לחם יהודה דף מח ע"ב]
ד/ד לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' טז ס"ק א
ד/ד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קמז
ד/ד מחקרי ארץ ח"ג אה"ע סי' ו
ד/ד מטה אהרן ב"ב עמ' פא
ד/ד מילי דמרדכי
ד/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קעב {מ"מ}
ד/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קעו
ד/ד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' שו
ד/ד מסורה ח"ט עמ' סד
ד/ד מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ט אות יא
ד/ד מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' יז(ג) אות א
ד/ד מרגניתא דר"מ
ד/ד משאת המלך (אדרי)
ד/ד משברי ים חזקה עמ' תלז
ד/ד משנת יעקב
ד/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' קז
ד/ד נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שכה
ד/ד נתיבות אדם ח"א עמ' קסז {מעשה רקח}
ד/ד סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קס-קסב
ד/ד עין יצחק ח"ב עמ' ריב
ד/ד קרבן ציון עמ' סט {דרך המלך}
ד/ד קרן הצבי מצוה מג אות ב
ד/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רו
ד/ד שו"ת אור שמח דף קטז
ד/ד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' ח
ד/ד שיבת ציון (לנדא) סי' כד
ד/ד שלמי ניסן פ' הבונה עמ' קנד
ד/ד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רמא
ד/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קפו
ד/ד שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 270
ד/ד שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 144
ד/ד שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 123
ד/ד שערי שמואל עמ' רמד
ד/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תכט
ד/ה אדני היד החזקה
ד/ה אור הישר [אור זרוע ח"א סי' תשטז]
ד/ה אנצי"ת ע' גרושה הע' 223
ד/ה ארים נסי גיטין עמ' שלט [צ"ל בטבלא שהיא שלה]
ד/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רג {שעה"מ}
ד/ה ברור הלכה גיטין כב ע"ב ציון ה
ד/ה הר המלך ח"ד עמ' רנא-רנז
ד/ה חד וחלק ח"ב דף כב ע"ג
ד/ה חוקת עולם עמ' 540
ד/ה חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 163
ד/ה טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שמ
ד/ה יבול היובלות עמ' 126
ד/ה יד המלך (פלומבו)
ד/ה לחם יהודה
ד/ה מסורה ח"ט עמ' סג
ד/ה משנת יעקב
ד/ה משנת יעקב קנין עמ' קצו
ד/ה משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 228
ד/ה עזרת כהן עמ' רפט
ד/ה עמק המלך (לבוב)
ד/ה פרחי אהרן עמ' 45
ד/ה פרי השדה (דייטש) ח"א סי' קג {לחם יהודה}
ד/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קעט
ד/ה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמט
ד/ה שושן עדות דף מב ע"א
ד/ה שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רמג
ד/ה שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 153
ד/ה שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 124
ד/ה תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תיט, תרע
ד/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' ריא
ד/ו אמת ליעקב מועד עמ' קצג {כתב חקוק}
ד/ו אנצי"ת ע' גט הע' 528, 530-532
ד/ו בגדי כהונה (שחור) עמ' קמא, קמד, קמו
ד/ו ברור הלכה גיטין כ ע"א ציון ה, ז
ד/ו הר המלך ח"ג עמ' סח
ד/ו הררי קדם שבת עמ' ריח
ד/ו יד המלך (לנדא)
ד/ו יד המלך (פלומבו)
ד/ו כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף א ע"ב
ד/ו לחם יהודה
ד/ו מגן גבורים (או"ח) סי' לב ס"ק לא
ד/ו מנחת צבי (וידר) סי' מא אות א {ולא וחקק}
ד/ו מסורה ח"ד עמ' טו
ד/ו משנת יעקב
ד/ו משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמח
ד/ו משנת יעקב קנין עמ' קצו
ד/ו נועם ח"ג עמ' {השמיט כתב ע"ג כיפה}
ד/ו ס' השבי"ט עמ' נג-נה
ד/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' רד {הגהמ"י}
ד/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסה אות א
ד/ו שו"ת מהרלב"ח סי' א {הגהמ"י}
ד/ו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ל ס"ק יח
ד/ו תחומין חכ"ב עמ' 476
ד/ז אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' עא אות א
ד/ז אבני חפץ ח"ג עמ' קפד
ד/ז אדני היד החזקה
ד/ז אוצמפה"ת ב"מ ז ע"ב הע' 118
ד/ז אוצרות הרמב"ם
ד/ז אוצרות יהושע עמ' קנו
ד/ז אורח ישראל סי' ד הערה לב
ד/ז אמרות טהורות (ישראל) דף רא ע"ב
ד/ז אנצי"ת ע' גט הע' 364, 552-554, 1251, 1252
ד/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' שלא
ד/ז באר דוד שבת ח"ב סי' מח אות ג
ד/ז בית דוד (תשעט) או"ח סי' תקעה
ד/ז ביתאל ח"ב דף סב ע"ד
ד/ז בני דוד
ד/ז ברור הלכה גיטין יט ע"א ציון ב {מ"מ}, כ ע"ב אחרי ציון ד פז ע"ב ציון ו
ד/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קמב
ד/ז בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף נא ע"א, נו ע"א
ד/ז בתי כהונה (תשסה) עמ' לב
ד/ז גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קסג
ד/ז גט מקושר (צינץ) עמ' רעא, עדר {מ"מ}, תנז, תשפד
ד/ז גליונות אבני נזר
ד/ז דברי אמת (תרכא) דף נז ע"א {הרושם על עור}
ד/ז דברי אמת (תשעט) עמ' קיב {הרושם על העור תבנית כתב כשר, ומגיד משנה}, קיט {כותבין את הגט בכל כתב}
ד/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף יט ע"ד
ד/ז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק לו
ד/ז זכרון יהונתן דף נט {מל"מ}
ד/ז זכרון מלך (צונץ)
ד/ז זקן שמואל דף לא ע"א
ד/ז חזון יחזקאל גיטין פ"ב ה"ז
ד/ז חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 246
ד/ז חסדי דוד ח"ג עמ' קצה
ד/ז יד המלך (לנדא)
ד/ז יד המלך (פלומבו)
ד/ז ידיו של משה
ד/ז לב שלם [תורת אמת (שפו) סי' ל דף נב ע"א, בני יעקב דף קיח ע"ב-ע"ג, קמג ע"ד]
ד/ז לבב דוד
ד/ז לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' י אות יד-טז
ד/ז מי החג עמ' קטו, קכ
ד/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קעו
ד/ז מעיני המים
ד/ז מערכי לב (לב) עמ' צו, שכח, שלג {מ"מ}
ד/ז מראה הפנים שבת ע ע"א (ד"ה כתב וד"ה הקורע), גיטין יב ע"א
ד/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ז משנת יעקב
ד/ז משפטי עזיאל ח"ה עמ' רפו
ד/ז מתת ידו (קגן) סי' קכז
ד/ז נועם ח"ט עמ' עו, קלב
ד/ז ניר לדוד
ד/ז נתיב מאיר
ד/ז נתן פריו גיטין עמ' צא {מ"מ - רושם}
ד/ז ס' הנייר עמ' קעא
ד/ז עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' עב
ד/ז עולת איש (אלישר) דף יב ע"ד
ד/ז עזרת כהן עמ' רנד
ד/ז ענפי ארז (זי') דף יט ע"ד
ד/ז צפנת פענח (גם בהשמטות דף נז ע"א)
ד/ז קובץ ביאורים (שפירא)
ד/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' סד
ד/ז קונטרסי שעורים גיטין שעור י אות ד
ד/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קעו
ד/ז שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשעט, אלף קצא, ח"ה סי' צג, ח"ז סי' שז, המיוחסות סי' קכב
ד/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנ
ד/ז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רמב {כשר בכל כתב ובכל לשון}
ד/ז שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קו {מ"מ}
ד/ז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תנג {מ"מ}
ד/ז שלמי ניסן פ' הבונה עמ' קנה {מ"מ}
ד/ז שמן המשחה (קושטא) דף קד ע"ג
ד/ז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' ריב
ד/ז שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 120
ד/ז שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 127
ד/ז שער המלך
ד/ז שערי שמואל עמ' רמא
ד/ז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ל ס"ק א, ח, יד, טז {מ"מ}
ד/ז תוספתא כפשוטה נשים עמ' 802
ד/ז תורה לשמה (תשעג) עמ' שיט
ד/ז תורת אמת (תשסו) עמ' קצ
ד/ח אור הישר [כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' רפא]
ד/ח אורח ישראל סי' ד הערה לג
ד/ח אנצי"ת ע' גט הע' 869, 873, 876, 1253, 1600
ד/ח ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 159
ד/ח ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קצו
ד/ח בדבר מלך ח"י עמ' קז
ד/ח ביתאל ח"ב דף סח ע"ג
ד/ח גט מקושר (צינץ) עמ' תעב {כ"מ}
ד/ח דבר שמואל (אבוהב) סי' שסא
ד/ח הגהות חבר בן חיים
ד/ח חזו"א אהע"ז סי' פז ס"ק לו
ד/ח חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 245
ד/ח חסדי דוד ח"ג עמ' רמה
ד/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תעד
ד/ח ישועות יעקב מועד עמ' רנב
ד/ח מאורות הדף היומי ח"ד עמ' קמח
ד/ח מנוחת אליהו ח"א
ד/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ח משפטי עזיאל ח"ז עמ' תפו
ד/ח נועם ח"ט עמ' פ, קג
ד/ח נחלת עזרא ח"א עמ' 169
ד/ח ס' הנייר עמ' קעא
ד/ח פסקי אליהו ח"ג עמ' כז
ד/ח פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' פז
ד/ח קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות כג
ד/ח קרית מלך
ד/ח שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשעט, אלף קצא
ד/ח שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשעט, אלף קצא, ח"ה סי' צג, ח"ז סי' שז, המיוחסות סי' קכב
ד/ח שו"ת מהרשי"ק עמ' ג, ה
ד/ח שמו משה דף קכח ע"ד
ד/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' רכו
ד/ט אהלי שם (גנצפריד, תשעז) עמ' מא
ד/ט אנצי"ת ע' גט הע' 878
ד/ט בני ציון (שפירא) דף כו ע"א {ייזהר הסופר}
ד/ט דבר שמואל (אבוהב) סי' שסא
ד/ט חי' הגרנ"ט סי' פו
ד/ט לב שלם [נאות יעקב דף נ ע"ג]
ד/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קעב
ד/ט נועם ח"ט עמ' פב, קג
ד/ט נתיבות שמואל דף טז ע"ד
ד/ט ס' הנייר עמ' קעא
ד/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסה אות ג, סי' קסט אות ג, סי' רג אות א ואילך
ד/ט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' סד
ד/ט שו"ת הרד"ך עמ' צה
ד/ט שו"ת מהרלב"ח סי' קכט
ד/ט שעורי עץ ארז שבת עמ' צח
ד/י אבני נזר או"ח סי' ג אות יד
ד/י אדני היד החזקה
ד/י אור הישר [אור זרוע ח"א סי' תשטו]
ד/י אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רט
ד/י אוריין תליתאי (תאומים) סי' יא {מל"מ}
ד/י אנצי"ת ע' גט הע' 744, 745, 753, 760-762, 765, 785
ד/י בחיר חיים
ד/י ברור הלכה גיטין כ ע"ב אחרי ציון ד {מ"מ}
ד/י גט מקושר (צינץ) עמ' תפז {רמב"ם}, תקנב {מל"מ}
ד/י גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' ה
ד/י דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' כה
ד/י דברי אמת (תשעט) עמ' קיד {מגיד משנה, אם בעינן מוקף גויל בגט}
ד/י דעת כהן עמ' רצ, תמו
ד/י הר המלך ח"ה עמ' נו
ד/י יכין ובועז ח"א סי' נב
ד/י לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קכג-קכד
ד/י מגן גבורים (או"ח) קונ' תקון סופרים ס"ק ג
ד/י מוריה גל' קפה עמ' לט {מ"מ}
ד/י מילי דמרדכי
ד/י מנחת צבי (וידר) סי' א אות ו {מ"מ - מוקף גויל}, סי' ח אות ה {תינוק}, סי' יב אות א-ב, ד-ה {תינוק}, סי' יג אות יא {תינוק}, סי' טו אות י {מ"מ - מוקף גויל}, סי' יז אות ב {תינוק}
ד/י מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/י משנה למלך אחרון
ד/י משנת יעקב
ד/י נועם ח"ט עמ' נג, ס
ד/י נחלת אבות סי' א עמ' ה
ד/י ס' הנייר עמ' קעא
ד/י סדר הגט (מרגלית) - ים שעשה שלמה דף בכ"י 160 סי' א {הגהמ"י אות ה}
ד/י פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' ב דף ה ע"א וע"ג
ד/י פרי האדמה ח"א
ד/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קו ע"ב
ד/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסה אות ג, סי' קסט
ד/י קרית מלך
ד/י שו"ת הרא"ש עמ' קצד
ד/י שו"ת הרד"ך עמ' צו
ד/י שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קפג
ד/י שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קצח {הגהמ"י}, רד-רה, ריא
ד/י שומר מצוה עמ' רח {מל"מ}
ד/י שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 121
ד/יא אדני היד החזקה
ד/יא אדרת אליהו (ראם) עמ' רלו
ד/יא אורח ישראל סי' ד אות יא
ד/יא אנצי"ת ע' גט הע' 755, 849, 851, 861, הע' 878א, 1506
ד/יא בדבר מלך חי"ז עמ' שיג {היה בו משמע שני עניינות או שהיה בכתבו עיקום או בלבול עד שאפשר שיקרא ממנו ענין אחר, הואיל ונקרא לענין הגירושין ויש בו משמע גירושין הרי זה פסול}
ד/יא בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' מה
ד/יא בית שלמה (דרימר) חו"מ סימן יג (ד"ה ועוד נראה)
ד/יא ביתאל ח"ב דף נז ע"ד
ד/יא בני דוד
ד/יא ברור הלכה גיטין פה ע"א ציון מ פסקה ב {לח"מ}
ד/יא גט מקושר (אלגזי) עמ' קפא-קפג
ד/יא דברי דוד (מילדולה) דף רד ע"ג
ד/יא הגהות אליעזר דף נט ע"ג
ד/יא הר המלך ח"ה עמ' נו
ד/יא יורו משפטיך ליעקב סי' עו
ד/יא לחם רב (בוטון) סי' כט
ד/יא לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' צ
ד/יא מבוא למשנה תורה עמ' 102
ד/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קעב
ד/יא מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/יא משנת אליעזר (רבינ') עמ' קיג {לח"מ}
ד/יא נועם ח"ט עמ' כ, נט, סב, פג, קג, קפח
ד/יא ס' הנייר עמ' קעא
ד/יא פרי האדמה ח"ד
ד/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסה אות ג, סי' קסט, קפז
ד/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסז, סי' רג אות א ואילך
ד/יא קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' סד
ד/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קלז
ד/יא שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רטו
ד/יא שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעח
ד/יא שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שעג {מ"מ}
ד/יא שו"ת מהר"ש לובלין עמ' רעד
ד/יא שו"ת מהרשי"ק עמ' ח
ד/יא שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעח
ד/יא שו"ת ראנ"ח ח"א סי' יא
ד/יא שמן המשחה (קושטא) דף קד ע"ג
ד/יא שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 121
ד/יב אדני היד החזקה
ד/יב אהל יצחק גיטין עמ' תתנד
ד/יב אהלי שם (גנצפריד, תשעז) עמ' סז
ד/יב אהלי תם עמ' שצו-שצז
ד/יב אור הישר [לח"מ לעיל פ"א ה"ד] {ודן}
ד/יב אמרי איש עמ' רב {ודן}
ד/יב אנצי"ת ע' גט הע' 1374, 1427, 1432, 1435, 1439, 1446, 1456, 1489, 1490, 1508, 1509, 1514, 1517, 1529, 1536
ד/יב ארזא דבי רב קידושין עמ' עג
ד/יב ארחות חיים ח"ב סי' יא אות ה עמ' 170
ד/יב ארים נסי גיטין עמ' שלט
ד/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/יב באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קנט
ד/יב בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' סד {מ"מ}
ד/יב בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' כט
ד/יב בחיר חיים
ד/יב בית אהרן וישראל גל' יא עמ' ט {"פלוני בר פלוני" ולא "בן"}
ד/יב בית אהרן וישראל גל' יג עמ' יז-יח {לא כתב "דאנתתי"}
ד/יב בית מאיר (תשע) סי' קל ס"א עמ' קטו
ד/יב בני ציון (שפירא) דף כה ע"ד {נוסח הגט}
ד/יב ברור הלכה גיטין פה ע"א ציון מ, פה ע"ב ציון ס, פז ע"ב ציון ז
ד/יב גאון יעקב עמ' צז
ד/יב גט מקושר (צינץ) עמ' תקסג, תקסו, תקע, תקעה, תקפז
ד/יב האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ערב {תירוכין פיטורין שבוקין}
ד/יב המנהיג עמ' תרפג
ד/יב המעמד האישי של הקראים עמ' 113-115
ד/יב זכר יצחק (תשן) עמ' רפ
ד/יב חוות יאיר (תשנז) עמ' קסו
ד/יב חי' הריצ"ד
ד/יב חיי עמרם עמ' קיג
ד/יב ט' פרקים לרמב"ם
ד/יב יד המלך (לנדא)
ד/יב יוסף את אחיו עמ' קנה {קובץ}
ד/יב יין הטוב עמ' שח {רמב"ם לעם}
ד/יב ישועות יעקב נשים עמ' תרמא
ד/יב כל בו ח"ה עמ' רכד
ד/יב כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קיג {ודין}
ד/יב כתבי מהר"ם איררה עמ' קנ {וכל שום וחניכה דאית לי ולאבהתי ולאתרי ולאתריהן דאבהתי}
ד/יב לב איש עמ' שסח
ד/יב לב שלם [גט מקושר (בולה) דף קסו ע"א]
ד/יב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' כו
ד/יב מגידות (תשעג) קונטרס הוויכוח עמ' רעו
ד/יב מנהגי מצרים אהע"ז אות כט ס"ק ב
ד/יב מעין חיים ח"א עמ' לא
ד/יב מראות הצובאות (תשסז) עמ' קסו
ד/יב משארית יעקב עמ' ד
ד/יב משאת המלך ח"ב סי' רלו
ד/יב משאת המלך ח"ב סי' רלו עמ' קצד {ודין}
ד/יב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רמא {יד המלך}
ד/יב משנה הלכות גיטין סי' ז עמ' ח {ודן}
ד/יב משנה הלכות גיטין סי' קמח עמ' קלט {לי ולאבהתי}
ד/יב משנה הלכות גיטין סי' קנד
ד/יב משנת יעקב
ד/יב משנת עזר ח"ב עמ' קפד
ד/יב משנת ר' אהרן גיטין עמ' צ
ד/יב נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' יז
ד/יב נוכח השלחן (הכהן) עמ' רנ
ד/יב נועם ח"ט עמ' קח
ד/יב נחלת אבות סי' כב עמ' נה, סי' ל עמ' עא
ד/יב נחלת יצחק קידושין סי' לג
ד/יב סדר הגט (מרגלית) - סדר הגט הקצר סי' פד הערה 3 {הגהמ"י}
ד/יב עין יצחק תנינא ח"א עמ' סט, קלב
ד/יב עמק המלך (לבוב)
ד/יב פרי האדמה ח"א וח"ג
ד/יב פרי השדה נדרים עמ' כא
ד/יב צמח דוד (גנז) האלף הרביעי תמח
ד/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קטז ע"ד, קיז ע"א
ד/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רנב אות ג ואילך
ד/יב קרית מלך
ד/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קסב
ד/יב שברי לוחות עמ' 161 {הגהמ"י אות ו - תיקון שטרות}
ד/יב שו"ת הרדב"ז סי' תרג
ד/יב שו"ת הריב"ש סי' שיד, עמ' תכא
ד/יב שו"ת מהר"י וייל (דומב) סי' כג (ח"א עמ' כו)
ד/יב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעח
ד/יב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שעג, תקג {מ"מ}
ד/יב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' ט, לו
ד/יב שו"ת מהרלב"ח סי' קל, קלב (א)
ד/יב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנ, ח"ב עמ' יב, רכו
ד/יב שו"ת מהרשי"ק עמ' ה
ד/יב שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קעז
ד/יב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעח
ד/יב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' סט {קובץ}
ד/יב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' סא, תח
ד/יב שם משמעון (פולק) ח"ב דף קלד
ד/יב שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קמה
ד/יב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 15
ד/יב שער המלך כאן, וח"א עמ' תקסד {מ"מ}
ד/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 262
ד/יב תורת חיים (ר' דובער) שמות ח"ב דף עב ע"א
ד/יב תחומין חי"א עמ' 239, חי"ז עמ' 262 {יד המלך}
ד/יב תלפיות ו חוב' א עמ' 207
ד/יב תרומת הדשן פסקים סי' קמב {הגהמ"י}
ד/יב תשובות הרי"ד עמ' רנ
ד/יג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' עב אות ב
ד/יג אהלי שם (גנצפריד, תשעז) עמ' פ
ד/יג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 113
ד/יג אנצי"ת ע' גט הע' 1459, 1461, 1471, 1473, 1474, 1482, 1525, 1527, 1542, 1546, 1547, 1570, 1572
ד/יג אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' שסו {הגהמ"י}
ד/יג ארים נסי גיטין עמ' שלט
ד/יג בית אהרן (קארטשין) עמ' פז
ד/יג ברור הלכה גיטין פה ע"ב ציון ז
ד/יג גבורת אנשים (תשע) עמ' שט {הגהמ"י}
ד/יג גט מקושר (בולה) דף קסז ע"א {מ"מ בשם רשב"א}
ד/יג גט מקושר (צינץ) עמ' תעט {מ"מ}, תקסג, תקע, תקעה
ד/יג דברי אמת (תשעט) עמ' תקמב {בהגהמ"י אות ז', הקפידא שיתייבש הגט דוקא בשעה שנותנו לה ולא בשעת חתימת העדים}
ד/יג דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' נד
ד/יג המנהיג עמ' תרעט, תרפב
ד/יג הר המלך ח"ד עמ' לג
ד/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כב אות י
ד/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין פה ע"ב]
ד/יג חי' חתם סופר
ד/יג כל בו ח"ה עמ' רכג
ד/יג כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף א ע"א, פא ע"ב {הגהמ"י}
ד/יג לב אריה (קרלין) עמ' 14
ד/יג לבב דוד
ד/יג לחם רב (בוטון) סי' כט
ד/יג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' צו
ד/יג מוריה גל' קפא עמ' יט
ד/יג מילי דמרדכי
ד/יג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' שז
ד/יג מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל מה סי' יט]
ד/יג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קנג
ד/יג נועם ח"ט עמ' יז, מז, פב, קכ, קכו, קלד
ד/יג נשאל דוד אהע"ז עמ' קסג-קסד
ד/יג ס' הנייר עמ' קעה-קעו
ד/יג סדר הגט (מרגלית) - ים שעשה שלמה דף בכ"י 153 סי' ב, דף 166 סי' א {הגהמ"י}, דף 354 סי' יז
ד/יג סדר הגט (מרגלית) - סדר הגט הקצר סי' פח {הגהמ"י}
ד/יג פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' תטו
ד/יג פרי האדמה ח"א
ד/יג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' סד
ד/יג שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' לו הערה 37 {הגהמ"י}
ד/יג שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רעא {הגהמ"י}
ד/יג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רסא {הגהמ"י}
ד/יג שו"ת הרד"ך עמ' צה-צז
ד/יג שו"ת הריב"ש עמ' נח, תכא
ד/יג שו"ת מהרלב"ח סי' קכט {הגהמ"י}, קלב (א), קלג (א)
ד/יג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנ, ח"ב עמ' יב, רכו
ד/יג שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קעט, קפג
ד/יג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' פז
ד/יג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קלז {הגהמ"י - כדת משה וישראל}, קצט {מ"מ}, רב
ד/יג שואל ומשיב מהדו"א ח"ג ס' רכב {מל"מ}
ד/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' רח
ד/יג תלפיות ו חוב' א עמ' 207 {הגהמ"י}
ד/יג תרומת הדשן פסקים סי' קמב {הגהמ"י אות ז}
ד/יד אהלי שם (גנצפריד, תשעז) עמ' פ
ד/יד אור הישר [שבות יעקב ח"א סי' קיח]
ד/יד אנצי"ת ע' גט הע' 1121-1122 {מ"מ}, 1554, 1555, 1560-1563, 1567-1569
ד/יד אשל אברהם (שפירא) עמ' שלג
ד/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/יד באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קח {מל"מ}
ד/יד בית אהרן (קארטשין) עמ' לז {מל"מ}
ד/יד בית מאיר (תשע) סי' קכו ס"כב עמ' עג {מל"מ}
ד/יד ביתאל ח"ב דף סט ע"ג
ד/יד בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תכו, תלד
ד/יד ברור הלכה גיטין פה ע"ב ציון ז
ד/יד גט מקושר (בולה) דף קסו ע"ב, קסז ע"ב {מ"מ בשם רב האי}
ד/יד גט מקושר (צינץ) עמ' תפה-תפו {מל"מ}
ד/יד גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' לב
ד/יד גליוני הגר"ש עמ' סו {מ"מ} [עי' רד"ק וביאור הגר"א על ישעיהו ח, טז]
ד/יד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' כה {מל"מ}
ד/יד זקן שמואל דף לג ע"א
ד/יד חי' בן אריה ח"ב סי' כז ס"ק ז
ד/יד ט' פרקים לרמב"ם
ד/יד כל בו ח"ה עמ' רכד
ד/יד לב שלם [מגילת ספר דף יח ע"ב, שו"ת מהרשד"ם אהע"ז דף נז ע"א]
ד/יד לב שלמה (חלמא) עמ' סה
ד/יד לבב דוד
ד/יד מודעא ואונס עמ' שמט
ד/יד מוריה גל' קפא עמ' יט, גל' ריט עמ' יא
ד/יד מערכי לב (ציר') עמ' קצ, קצב
ד/יד מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל מה סי' יט]
ד/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/יד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רצא
ד/יד משנה הלכות גיטין סי' קנט
ד/יד נועם ח"ט עמ' פב, קסב, קפט
ד/יד סדר הגט (מרגלית) - ים שעשה שלמה דף בכ"י 353 סי' א
ד/יד פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' תטו
ד/יד צמח ארז עמ' תקלג {מל"מ}, תקלד {מ"מ}
ד/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קט ע"ג
ד/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז הוספות סי' נו אות א
ד/יד קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קסא
ד/יד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רפג {לח"מ}
ד/יד שו"ת הרא"ש עמ' קצד
ד/יד שו"ת הרד"ך עמ' צה-צו
ד/יד שו"ת הרדב"ז סי' קפה
ד/יד שו"ת הריב"ש עמ' תכא
ד/יד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' יד
ד/יד שו"ת מהרלב"ח סי' קכט
ד/יד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנ, ח"ב עמ' יב, רכו
ד/יד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' רד
ד/יד שמן המשחה (קושטא) דף קד ע"ג
ד/יד שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' רמ {מל"מ}
ד/טו אדני היד החזקה
ד/טו אור הישר [או"ז ח"א סי' תשכ]
ד/טו אנצי"ת ע' גט הע' 827, 828, 830, 834, 835
ד/טו אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמד-קמה
ד/טו ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 159
ד/טו בית אבי ח"ב סי' קלא עמ' קעב-קעד
ד/טו בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף ח ע"ב, ט ע"ב, כא ע"ב
ד/טו ביתאל ח"ב דף סח ע"ג
ד/טו ברכות חיים ח"א עמ' נד
ד/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קלג
ד/טו גט מקושר (אלגזי) עמ' קל, שפט
ד/טו גט מקושר (צינץ) עמ' תצד, תצה {מ"מ}, תשפט {מ"מ}
ד/טו דברי אמת (תשעט) עמ' קכז {בענין גט קרוע}
ד/טו דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' נד
ד/טו הר המלך ח"ה עמ' נו
ד/טו חי' חתם סופר
ד/טו חיי עמרם עמ' קיח
ד/טו חסדי דוד ח"ג עמ' רמו
ד/טו חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' שנד
ד/טו חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קיג ע"ג, קיז
ד/טו ט' פרקים לרמב"ם
ד/טו יד דוד ח"א דף לג
ד/טו יד המלך (פלומבו)
ד/טו יד ישראל ח"ב
ד/טו ידיו של משה
ד/טו ישורון ח"כ עמ' רלט {תיבה על המחק}
ד/טו מנוחת אליהו ח"א
ד/טו מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/טו מקצוע בתורה סי' מד ס' ה ס"ק ו, ס' ו ס"ק ז
ד/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טו משאת בנימין (תשסו) עמ' נח
ד/טו משנת אליעזר (רבינ') עמ' קיג
ד/טו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קנה
ד/טו נועם ח"ט עמ' קפט
ד/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רטז אות ה
ד/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצב אות א
ד/טו קונטרסי שעורים גיטין שעור ה הערה 32
ד/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תכה, תכח
ד/טו שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רנב, רנד, רנו
ד/טו שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רל, רלג
ד/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' לב
ד/טו שו"ת הרד"ך עמ' צו
ד/טו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רפט
ד/טו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנא
ד/טו שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' עג
ד/טו שו"ת רשב"ש עמ' כה
ד/טו שורת הדין ח"ב עמ' קלד
ד/טו שער המלך
ד/טו תוספתא כפשוטה נשים עמ' 797
ד/טו תורת אמת (תשסו) עמ' קסח
ד/טו תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רנה
ד/טו תקון סופרים (רשב"ש) שער ד עמ' יג
ד/טז אנצי"ת ע' גט הע' 841, 843, 844
ד/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/טז באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תמט
ד/טז בחיר חיים
ד/טז זכר יצחק (תשן) עמ' רמג
ד/טז חסדי דוד ח"ג עמ' רמו
ד/טז ט' פרקים לרמב"ם
ד/טז לב שלם [נאות יעקב דף לז ע"ד, קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קכז, קכח ע"ג-ע"ד, מכתב מאליהו דף ב ע"א, תורת אמת (שפו) סי' ל דף נא ע"ג, שו"ת מהריב"ל ח"א דף נט ע"ב]
ד/טז משאת בנימין (תשסו) עמ' נח
ד/טז משאת המלך (אדרי)
ד/טז נועם חכ"ד עמ' ח
ד/טז פנים חדשות [מהר"י קארו ט]
ד/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קט ע"ב
ד/טז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רנז
ד/טז שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רלג
ד/טז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' לב
ד/טז שו"ת הרד"ך עמ' צו
ד/טז שו"ת הרדב"ז סי' קפה
ד/טז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנא
ד/טז שו"ת רשב"ש עמ' כה
ד/טז תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רנה
ד/יז אנצי"ת ע' גט הע' 842, 845, 846
ד/יז באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' צז {מ"מ}, צט
ד/יז בגדי כהונה (כהן) דף א ע"א
ד/יז בית מאיר (תשע) סי' קכח ס"ב עמ' צג {מ"מ}
ד/יז גט מקושר (אלגזי) עמ' קל
ד/יז גט מקושר (צינץ) עמ' תקעב {מ"מ}
ד/יז דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' קכח
ד/יז הגהות רימ"א
ד/יז חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 175
ד/יז חי' ר"י אלמידה דף יט ע"ב
ד/יז חסדי דוד ח"ג עמ' רמו
ד/יז ט' פרקים לרמב"ם
ד/יז יד דוד ח"א דף לג
ד/יז ידיו של משה
ד/יז ישועות יעקב נשים עמ' תקצו
ד/יז כתב סופר אהע"ז סי' עו
ד/יז לב שלם [נאות יעקב דף מא ע"ד, ב"ח אהע"ז דף צב ע"ג]
ד/יז לבב דוד
ד/יז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' כח {מ"מ}
ד/יז משאת בנימין (תשסו) עמ' נח
ד/יז משאת המלך (אדרי)
ד/יז משנה הלכות גיטין סי' צב
ד/יז עיונים ומחקרים ח"א עמ' 283
ד/יז פנים חדשות [תורת אמת (שפו) ל] {מ"מ}
ד/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצב אות א ואילך, סי' שפו
ד/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצב אות ג ואילך
ד/יז קהלות יעקב גיטין סי' כח אות ד
ד/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תכה
ד/יז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רנז
ד/יז שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רלג
ד/יז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' לב
ד/יז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' מו
ד/יז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנא
ד/יז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' מו
ד/יז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רכח
ד/יז שו"ת ראנ"ח ח"א סי' נב
ד/יז שמן המשחה (קושטא) דף צז ע"ד
ד/יז שער המלך ח"א עמ' תקסד {מ"מ}, תקסה {לח"מ}
ד/יז שערי יצחק (תשיז) עמ' קיט
ד/יז תורת אמת (תשסו) עמ' קעא
ד/יז תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רנה
ד/יח אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' טו]
ד/יח אמר יוסף (אלקלעי)
ד/יח אמרות טהורות (ישראל) דף קצח ע"ג
ד/יח אנצי"ת ע' גט הע' 1614-1617, 1620, ע' גרושין הע' 263-265
ד/יח בית מאיר (תשע) סי' קכז ס"ב עמ' פג, סי' קל ס"ט עמ' קיח
ד/יח ביתאל ח"ב דף סח ע"ג, סט ע"ב
ד/יח ברור הלכה גיטין פו ע"ב ציון ז, פז ע"ב ציון א
ד/יח גט מקושר (אלגזי) עמ' קצט
ד/יח דברי אליהו (ניימנץ) דף כט ע"ד {כל מי שתצא מגילה זו תחת ידה מגורשת}
ד/יח דברי יחזקאל (מישור) עמ' שמב
ד/יח דברי יחזקאל (תרצה) דף קיא ע"א
ד/יח דגל ראובן ח"ב סי' לד
ד/יח הגהות אליעזר דף נט ע"ג {מ"מ}
ד/יח הגהות חבר בן חיים
ד/יח הר המלך ח"ה עמ' ת, ח"ח עמ' לח
ד/יח זכר אליהו עמ' קכו
ד/יח חזון יחזקאל קידושין פ"ד ה"ט
ד/יח חי' הריצ"ד
ד/יח חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שעה {לח"מ}
ד/יח ט' פרקים לרמב"ם
ד/יח יד דוד ח"א דף לג, סט, צח
ד/יח יד המלך (פלומבו)
ד/יח ישועות יעקב נשים עמ' תיג, תרלט, תרמ {מ"מ}
ד/יח כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף פג ע"ב
ד/יח לב שלם [נאות יעקב דף נ ע"ד, ב"ח אהע"ז דף צב ע"ג, צג ע"א]
ד/יח לבב דוד
ד/יח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קעב
ד/יח משאת המלך (אדרי)
ד/יח משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' עו
ד/יח ס' גירושין לרשב"ח עמ' 80
ד/יח עין יצחק תנינא ח"א עמ' פא-פב
ד/יח קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קסב
ד/יח קונטרסי שעורים גיטין שעור יא אות יג
ד/יח קרית מלך רב
ד/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תכו-תכז
ד/יח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רנא
ד/יח שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קיט
ד/יח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנא
ד/יח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תטו, תרפ
ד/יט אדני היד החזקה
ד/יט אמר יוסף (אלקלעי)
ד/יט אנצי"ת ע' גט הע' 1610, 1621, 1622
ד/יט ברור הלכה גיטין פו ע"ב ציון ז
ד/יט גט מקושר (אלגזי) עמ' קצו-קצז
ד/יט חיים ומלך
ד/יט יד דוד ח"א דף צז-צח
ד/יט מוריה גל' קא עמ' עט {"פלוני גירש פלונית ופלוני גירש פלונית"}
ד/יט מנחת אשר פסחים עמ' קלג, רכד
ד/יט סמיכה לחיים דף עז ע"א
ד/יט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכח ע"ג
ד/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תלג
ד/יט שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 265
ד/כ אנצי"ת ע' גט הע' 1157, 1166
ד/כ בית מאיר (תשע) סי' קל ס"א עמ' קטו {לח"מ}
ד/כ גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף קד ע"א {לח"מ}
ד/כ דברי אמת (תשעט) עמ' תקמ {לח"מ, דלא מיתכשר גיטא אלא בחתימת העד ראובן בן יעקב עד}
ד/כ חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שעו
ד/כ לב שלם [בני יעקב דף קמב ע"ד] {מ"מ}
ד/כ לב שלמה (חלמא) עמ' קסד
ד/כ מצעדי גבר ב"מ סי' יח אות ב
ד/כ תשורת שי מהדו"ת סי' קפב {לח"מ}
ד/כא אמרות טהורות (ישראל) דף קצז ע"ב
ד/כא אנצי"ת ע' גט הע' 1157
ד/כא בארות יצחק (הכהן) עמ' רצז
ד/כא ברור הלכה גיטין פז ע"א ציון ח
ד/כא לב שלם [בני יעקב דף קמב ע"ב]
ד/כא מלואי אבן ח"ד עמ' ק
ד/כא שער המלך ח"א עמ' תקסו {לח"מ}
ד/כב אור הישר [או"ז ח"א סי' תשטו]
ד/כב אורים ותומים - תומים סי' מב ס"ק ג
ד/כב אנצי"ת ע' גט הע' 1138, 1143, 1169
ד/כב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/כב ברור הלכה גיטין כ ע"ב ציון ד, פז ע"ב ציון א
ד/כב ברור הלכה סוטה יח ע"א ציון א
ד/כב הר המלך ח"ה עמ' נו
ד/כב זכר אליהו עמ' קכ
ד/כב חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קפז
ד/כב לבב דוד
ד/כב מחנה יהודה (אשכנזי) דף לז ע"א
ד/כב מעיני המים
ד/כב מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/כב מקצוע בתורה סי' מב ס' א ס"ק ד
ד/כב קובץ ביאורים (שפירא)
ד/כג אנצי"ת ע' גט הע' 1142, 1143
ד/כג יד דוד ח"א דף לג
ד/כד אנצי"ת ע' גט הע' 1145-1147
ד/כד ארים נסי גיטין עמ' שלט
ד/כד ביתאל ח"ב דף סט ע"א
ד/כד ברור הלכה גיטין כ ע"ב ציון ד, פז ע"ב ציון ג
ד/כד חסדי דוד ח"ג עמ' רמג
ד/כד לב שלם [מקרא סופרים דף כב ע"ב, בני יעקב דף קמג ע"ד]
ד/כד נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' א אות ג
ד/כד עין יצחק תנינא ח"א עמ' קכה {מ"מ}
ד/כד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסח אות ח
ד/כד שערי יצחק (תשיז) עמ' קיט
ד/כה אנצי"ת ע' גט הע' 1132, 1133
ד/כה ברור הלכה גיטין פו ע"ב ציון ז
ד/כה לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קכז ע"ד, בני יעקב דף קכז ע"ב, קע ע"ד, שער יוסף - תשובה י דף ל ע"ב-ע"ג]
ד/כה מתנות באדם עמ' 262
ד/כה נחלת עזרא ח"א עמ' 169, ח"ב סי' כג
ד/כה ס' גירושין לרשב"ח עמ' 81
ד/כה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תכה, תכט
ד/כה שער יוסף סי' י דף לג ע"א
ד/כה שער יוסף - שו"ת דף לה ע"ב


ה/219 הלכות גירושין פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אדני היד החזקה
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ לבב דוד
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ משנת יעקב
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אהל יצחק גיטין עמ' תכט
ה/א אהליך יעקב גיטין סי' יב ס' א
ה/א אוהב מישרים עמ' רפה {ידו כידה}
ה/א אוצמפה"ת ב"מ יא ע"א ח"א הע' 3 {טעם המלך}
ה/א אור הישר [מקום שמואל סי' א, שו"ת הרמב"ם (דפוס ירושלים) סי' רמח]
ה/א אנצי"ת ע' גרושין הע' 328
ה/א אפיקי מגינים ב"מ סי' טו
ה/א באורי סוגיות (הוניגסברג) גיטין סי' לה אות יא
ה/א בדבר מלך חי"ז עמ' קפג, שמב {זה שנאמר בתורה ונתן בידה אין ענין הכתוב אלא שיגיע הגט לה וכו'}
ה/א בית אהרן (קארטשין) עמ' קעב
ה/א בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' כז אות א
ה/א בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' נב אות ב, ה, סי' נא אות ג
ה/א בית מאיר (תשע) סי' קלט ס"א עמ' קסו
ה/א בני דוד
ה/א ברוך אומר חו"מ עמ' קיז*
ה/א ברור הלכה גיטין עז ע"א ציון ו
ה/א גט מקושר (אלגזי) עמ' רכד
ה/א דברות צבי חי"א סי' יד אות א
ה/א דברי חיים (אוירבך) יו"ד, מים חיים סי' ו (מל"מ}
ה/א דרכי אהרן ח"ב עמ' נג
ה/א הגהות חבר בן חיים
ה/א זאת ליעקב גיטין עמ' רלז
ה/א זבחי שלמה עמ' מב
ה/א חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 79, ח"ד עמ' 55
ה/א חק לישראל שכירות עמ' 16
ה/א חק לישראל שליחות עמ' 118, 200
ה/א ט' פרקים לרמב"ם
ה/א טבעת החושן ח"ד עמ' ו
ה/א יד המלך (פלומבו)
ה/א ישא מדברותיך פסחים עמ' קפד {זורק גט}
ה/א ישא מדברותיך קדושין עמ' תנד, תצג
ה/א כבוד יו"ט
ה/א כל בו ח"ה עמ' קפד
ה/א לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף עד ע"ד]
ה/א מאורות חיים תרומות עמ' קצז {מושכרת}
ה/א מי השלוח (זס') עמ' כ, כב
ה/א מים חיים (אוירבך, תרצח) עמ' ז {שעה"מ}
ה/א מקנת חיים עמ' צג
ה/א משנת יעקב נזיקין עמ' ריג {ונתן בידה}
ה/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' ק-קא
ה/א משפט הקנין ח"ג עמ' יא, צו, צח
ה/א נזר הקדש (קפלן)
ה/א נחלת יצחק קידושין סי' כח
ה/א ס' גירושין לרשב"ח עמ' 88
ה/א עטרת שלמה ח"א עמ' שט
ה/א פאת שדך (מונק, תשלה) סי' קעב עמ' שפב-שפה
ה/א פנת יקרת (תשנד) סי' פח, קכו אות ה
ה/א פנת יקרת (תשעא) עמ' שפח
ה/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפ
ה/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' פח
ה/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקסה
ה/א ריח שדה - דרושים דף כ ע"ג
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קפב
ה/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קמא ע"ב
ה/א שביתת יו"ט
ה/א שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנה
ה/א שם טוב
ה/א שם מרדכי עמ' 147
ה/א שמע שלמה (תווינא) עמ' קסו
ה/א שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 275
ה/א שער המלך
ה/א שערי טהר ח"ו סי' פד אות ב
ה/א תולדות יצחק (שור) דף כא ע"ב
ה/א תורת הקנינים ח"ב עמ' קכ
ה/א תורת השליחות עמ' קנד
ה/א תפארת מנחם
ה/א תשובה שלמה חו"מ סי' יא דף עז ע"א {מושכרת או שאולה}
ה/ב אהלי יהודה (הכהן) דף סג ע"ב
ה/ב אור הישר
ה/ב אמרי בינה (תשע) אהע"ז סי' נב(ג) ד"ה ומה {חי' מחנ"א}
ה/ב אמרי הצבי (בער) סוגיות דף נו ע"ב, סא ע"ג-ע"ד, סב ע"א
ה/ב אנצי"ת ע' גרושין הע' 343, 345, 350, 356
ה/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) גיטין סי' מב אות ה
ה/ב בית אהרן וישראל גל' מג עמ' קח-קט
ה/ב בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף ג ע"א
ה/ב בית ירוחם
ה/ב בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' קג
ה/ב בנין אריאל ח"ב עמ' רכו {מ"מ}
ה/ב ברור הלכה גיטין עז ע"א ציון ו, עט ע"ב ציון ב, ב"מ יא ע"א ציון ב
ה/ב גט מקושר (אלגזי) עמ' רכ-רכא, רמב
ה/ב דברי יחזקאל (תרצה) דף צו ע"א {מ"מ}
ה/ב זאת ליעקב גיטין עמ' רכח
ה/ב ט' פרקים לרמב"ם
ה/ב יד המלך (לנדא)
ה/ב יד המלך (פלומבו)
ה/ב לב מרפא דף סז ע"ב
ה/ב לב שלם [נאות יעקב דף נו ע"ג, שושנים לדוד גיטין דף רלד ע"ד, חי' מחנה אפרים דף יא ע"ג]
ה/ב מי הדעת עוקצין עמ' נז {שעה"מ}
ה/ב מקנת חיים עמ' צד
ה/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שפג
ה/ב ס' גירושין לרשב"ח עמ' 88
ה/ב עמק המלך (לבוב)
ה/ב פאת שדך (מונק, תשלה) סי' קעב עמ' שפב-שפה
ה/ב פנס שלמה עמ' רח
ה/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסו אות ה ואילך
ה/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסו אות ו
ה/ב קרית מלך רב
ה/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תלג
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' פח, צ
ה/ב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנא
ה/ב שם טוב
ה/ב שם מרדכי עמ' 23 {"עומד בצד"}
ה/ב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רמה, רעא
ה/ב שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רעא
ה/ב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 164
ה/ב שערי טהר ח"ו סי' פג אות א
ה/ב שפתי דעת ח"ג עמ' רפג
ה/ב תולדות יצחק (שור) דף כא ע"א
ה/ב תורת הקנינים ח"ב עמ' תקנח
ה/ב תפארת מנחם
ה/ג אהליך יעקב גיטין סי' טו ס' יב
ה/ג אוצמפה"ת ב"מ יב ע"א ח"א הע' 24
ה/ג אור הישר [אור הישר לירושלמי שבת פי"א ה"א ועירובין פ"י ה"ו]
ה/ג אוריתא טו עמ' נא
ה/ג אנצי"ת ע' אויר (א) הע' 2
ה/ג אפיקי מגינים כתובות סי' כט
ה/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ג ברור הלכה גיטין עט ע"א ציון א
ה/ג חזו"א על הרמב"ם
ה/ג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שנ
ה/ג חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' יד
ה/ג ט' פרקים לרמב"ם
ה/ג יד דוד ח"א דף קצז
ה/ג יד המלך (פלומבו)
ה/ג יצחק ירנן
ה/ג מנוחת אליהו ח"א
ה/ג מצעדי גבר ב"מ סי' לה אות ו
ה/ג מקנת חיים עמ' צה
ה/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ג משכן בצלאל ח"א סי' יט
ה/ג משפט הקנין ח"ג עמ' פז-פח, קפב
ה/ג נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' מב אות ג
ה/ג ס' גירושין לרשב"ח עמ' 100, 101, 104, 105
ה/ג קרית מלך רב
ה/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תלה-תלו
ה/ג שו"ת הרד"ך עמ' צז
ה/ג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנג
ה/ג שער המלך ח"א עמ' תקסז {מ"מ}
ה/ג שערי טהר ח"ג שער ב סי' כח אות ב
ה/ג תורת הקנינים ח"ב עמ' צ
ה/ד אוצרות הרמב"ם
ה/ד אור הישר [אור הישר זבחים כה ע"ב]
ה/ד אנצי"ת ע' אויר (א) הע' 2
ה/ד אפיקי מגינים כתובות סי' כט
ה/ד ברור הלכה גיטין עט ע"א ציון א
ה/ד ברור הלכה נדרים מו ע"א ציון ה פסקה ג
ה/ד הר המלך ח"ח עמ' לח
ה/ד ט' פרקים לרמב"ם
ה/ד יד דוד ח"א דף קצו-קצז
ה/ד ס' גירושין לרשב"ח עמ' 101
ה/ד עליות אריה עמ' ריט {שעה"מ}
ה/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנג
ה/ד תורת הקנינים ח"ב עמ' צ
ה/ה ארים נסי גיטין עמ' שלט [צ"ל באה האש ושרפתהו]
ה/ה ברור הלכה גיטין עט ע"א ציון א
ה/ה חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שמד
ה/ה ט' פרקים לרמב"ם
ה/ה ישועות יעקב נשים עמ' תקעב {לח"מ}
ה/ה מעיני המים
ה/ה מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קלט ס"ק ט]
ה/ה מראה הפנים גיטין יב ע"א
ה/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ה משנת משה קידושין עמ' נ
ה/ה פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף נו ע"ג
ה/ה פרי הארץ (מזרחי) ח"א חו"מ סי' ו דף נו ע"ג {מ"מ}
ה/ה שם טוב
ה/ה שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 401
ה/ה תורת הקנינים ח"ב עמ' צ
ה/ו אבן ישראל (פישר)
ה/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ו ברור הלכה גיטין עט ע"ב ציון ב
ה/ו דליית הכרם עמ' תתתיב {מ"מ} [שלא - צ"ל שלו]
ה/ו חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 265 {צ"פ}
ה/ו יד דוד ח"א דף קצו
ה/ו יתר הבז (תשסח) עמ' צז
ה/ו משכן בצלאל ח"א סי' יט
ה/ו משפט הקנין ח"ג עמ' פח
ה/ו ס' גירושין לרשב"ח עמ' 106, 108
ה/ו פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' ע
ה/ו קהלות יעקב גיטין סי' כ אות ב
ה/ו שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 402
ה/ו שער המלך ח"א עמ' תקעד
ה/ז אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ז עמ' קלו
ה/ז אור יקרות
ה/ז בית אהרן (קארטשין) עמ' קסה
ה/ז ברור הלכה גיטין עט ע"ב ציון ב
ה/ז זכור לאברהם (אביגדור)
ה/ז זרעו של יצחק דף כח ע"א {מל"מ}
ה/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קפה
ה/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' רלט {שעה"מ}
ה/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ז משכן בצלאל ח"א סי' יט
ה/ז משפט הקנין ח"ג עמ' קמג, קסה
ה/ז ס' גירושין לרשב"ח עמ' 106
ה/ז עמק המלך (לבוב)
ה/ז פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' ע
ה/ז פרי אליהו ח"א סי' לט
ה/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' שפב
ה/ח אהלי יהודה (הכהן) דף קל ע"ד
ה/ח ארץ הצבי (שכטר) עמ' רא
ה/ח ברור הלכה גיטין עח ע"א ציון א
ה/ח דברי סופר עמ' פא
ה/ח חי' ר"י אלמידה דף טז ע"ג
ה/ח יד דוד ח"א דף קכא
ה/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עב ע"א
ה/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' לו אות ג
ה/ח מרכבת המשנה מהדו"ב [ההשגה מקומה בהלכה יא]
ה/ח משפט הקנין ח"ג עמ' קמג, קסז-קסח
ה/ח ס' גירושין לרשב"ח עמ' 91
ה/ח קרית מלך
ה/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף פא
ה/ח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנג
ה/ט אהליך יעקב גיטין סי' יד ס' א
ה/ט אור הישר [מפרשים הל' זכיה פ"א הי"א]
ה/ט אמרות טהורות (ישראל) דף מד ע"ב
ה/ט באורי סוגיות (הוניגסברג) גיטין סי' לה אות יב
ה/ט באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף עז
ה/ט ברור הלכה גיטין עז ע"ב ציון י
ה/ט גור אריה (צרמון)
ה/ט גט מקושר (אלגזי) דף נג ע"ב, נה ע"ב
ה/ט גט מקושר (אלגזי) עמ' ריח-ריט
ה/ט דברי אמת (תשעט) עמ' שט {השאילה הבעל מקום בחצירו}
ה/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' תנ {מ"מ}
ה/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף קמג ע"ד
ה/ט זאת ליעקב גיטין עמ' רכח-רל
ה/ט חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 191
ה/ט ידיו של משה
ה/ט יצחק ירנן
ה/ט מלואי אבן ח"ד עמ' פב {מ"מ}
ה/ט מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קלט ס"ק ט]
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ט משנה הלכות גיטין סי' צד {לח"מ}
ה/ט משנת יעקב נזיקין עמ' רכא
ה/ט ס' גירושין לרשב"ח עמ' 89, 107
ה/ט עליות אריה עמ' קכא {שעה"מ}
ה/ט פרי אליהו ח"א סי' לא
ה/ט קרית מלך רב
ה/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תלו, תמט, אלף פא
ה/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנה
ה/ט שם טוב
ה/י אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' סז, ח"ד עמ' קו {לח"מ}
ה/י אבן ציון עמ' שעט
ה/י אוצמפה"ת ב"מ יב ע"א ח"א הע' 29-32
ה/י אור יקרות
ה/י אור שמח
ה/י אמרות טהורות (ישראל) דף רכד ע"ד
ה/י אמרי בינה (אש) דף ו ע"ד, ז ע"ב
ה/י אנצי"ת ע' אויר שאין סופו הע' 7, 9, 12
ה/י בית המדרש
ה/י ברור הלכה גיטין עט ע"ב ציון א
ה/י בתי כנסיות דף טו ע"ד
ה/י גור אריה (צרמון)
ה/י גט מקושר (אלגזי) עמ' רכ
ה/י גט מקושר (צינץ) עמ' תרלא, תרלב
ה/י גילת שלום דף ז ע"ד, ח ע"א
ה/י דברי יחזקאל (מישור) עמ' רצא {מ"מ}
ה/י דברי יחזקאל (תרצה) דף צה ע"ד {מ"מ}
ה/י חוות יאיר (תשנז) עמ' תלא
ה/י חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 231
ה/י חי' הגר"ח החדש עמ' שעג
ה/י ט' פרקים לרמב"ם
ה/י יד דוד (דהן) עמ' קצז
ה/י יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות פד {אינה מגורשת ודאי}
ה/י כל בו ח"ה עמ' קסו
ה/י לב שלם [נאות יעקב דף נג ע"ג]
ה/י מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לה או"ק ב {מ"מ}
ה/י מלכי בקדש (מלכי) דף קנו ע"ב
ה/י מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כא אות יז]
ה/י מצעדי גבר ב"מ סי' לה אות ב, ו
ה/י מקנת חיים עמ' צה
ה/י מר קשישא עמ' ז
ה/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/י משכן בצלאל ח"א סי' יט
ה/י משפט הקנין ח"ג עמ' צג
ה/י משפטי אמת עמ' רעו
ה/י נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' מג אות ג
ה/י סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קסב-קסו
ה/י עמק המלך (לבוב)
ה/י שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנה
ה/י שם טוב
ה/י שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור מד
ה/י שערי טהר ח"ג שער ב סי' כז אות ב, סי' כח אות ב
ה/י תבונה (קרש')
ה/י תורת הקנינים ח"ב עמ' פו
ה/יא אור יקרות
ה/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/יא ברור הלכה גיטין עט ע"ב ציון א
ה/יא גור אריה (צרמון)
ה/יא הגהות חבר בן חיים
ה/יא זכור לאברהם (אביגדור)
ה/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יא משנת חיים עירובין עמ' רלח
ה/יא שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קצג
ה/יא שם מרדכי עמ' 148-149
ה/יא שערי טהר ח"ג שער ב סי' כח אות ב
ה/יב אהל משה (וינברג) דף ל ע"ג-ע"ד, לא ע"ב, לג ע"א {ידה קטפרס}
ה/יב אהלי יהודה (הכהן) דף ד ע"ד
ה/יב אמרות טהורות (ישראל) דף רכד ע"ד
ה/יב אנצי"ת ע' ארבע אמות (א) הע' 34, ע' גרושין הע' 402
ה/יב ברור הלכה גיטין עח ע"ב ציון ז
ה/יב גט מקושר (אלגזי) עמ' רכ-רכא
ה/יב גט מקושר (צינץ) עמ' תרלג
ה/יב דברות משה קידושין סי' י ענף ג
ה/יב דברי יחזקאל (מישור) עמ' רצא {מ"מ}
ה/יב הלכה רבה ח"ב עמ' 38
ה/יב זאת ליעקב גיטין עמ' רכח-רכט
ה/יב חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 192
ה/יב כבוד יו"ט
ה/יב לב שלם [נאות יעקב דף נג ע"ד]
ה/יב משנה הלכות גיטין סי' לב
ה/יב משנת יעקב נזיקין עמ' רכא
ה/יב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' ק-קא
ה/יב משפט הקנין ח"ב עמ' תכא
ה/יב ס' גירושין לרשב"ח עמ' 99
ה/יב פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' נ
ה/יב קרית מלך רב
ה/יב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קמט ע"ב
ה/יב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנה
ה/יב שולי הגליון עמ' עב
ה/יב שער המלך
ה/יג אבני נזר אהע"ז סי' ריט
ה/יג אהל משה (וינברג) דף ל ע"ג-ע"ד, לא ע"א-ע"ב, לג ע"א {מחצה למחצה, וכ"מ בשם רשב"א}
ה/יג אהלי יהודה (הכהן)
ה/יג אמרות טהורות (ישראל) דף מד ע"ג
ה/יג אנצי"ת ע' גרושין הע' 368, 387, 392, 394-397, 400
ה/יג באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קסו
ה/יג בית יצחק (תשי"ג) עמ' 79
ה/יג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תמט
ה/יג ברור הלכה גיטין עח ע"א ציון י, עח ע"ב ציון ז
ה/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רכג-רכד
ה/יג דברי אמת (תשעט) עמ' שמה {מגיד משנה, גבי שניהם יכולין לשמרו}
ה/יג זכור לאברהם (אביגדור)
ה/יג זכרון שלמה (ורנר) עמ' סא {גט ברה"ר}
ה/יג זקן שמואל דף עט ע"א
ה/יג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שמז
ה/יג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קפז
ה/יג חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' יב, חלקת יואב החדש קונטרס הערות בשם המחבר סי' כו
ה/יג יד המלך (פלומבו)
ה/יג יד יצחק (הכהן)
ה/יג כל בו ח"ה עמ' קפד
ה/יג מחנה יוסף (תשעב) סי' כט אות ה, סי' ל אות ה
ה/יג מנוחת משה דף יז ע"ב-ע"ג
ה/יג מעיני המים
ה/יג מראה הפנים פאה כא ע"ב, גיטין מה ע"א וע"ב
ה/יג מרחשת ח"ב סי' י אות ד
ה/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רל, רלב
ה/יג משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' שלא עמ' רנא {ספק קרוב לו או לה}
ה/יג משפט הקנין ח"ג עמ' קפט, ר, רד
ה/יג משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף טו ע"ד, טז ע"א-ע"ג {מחצה על מחצה, תשוח}
ה/יג משרת משה (נבר)
ה/יג נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' מ אות ה
ה/יג ס' גירושין לרשב"ח עמ' 96
ה/יג עומק הפשט ח"ב עמ' תסז-תסח
ה/יג עמק המלך (לבוב)
ה/יג קרית מלך רב
ה/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תלח-תלט
ה/יג שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קמט ע"א
ה/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רי
ה/יג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רעז
ה/יג שו"ת הריב"ש עמ' רמו
ה/יג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנו
ה/יג שו"ת ר"י מסלוצק סי' סז עמ' רמה
ה/יג שם טוב
ה/יג שם מרדכי עמ' 150
ה/יג שמחה לאיש (אלישר) דף ח ע"ב
ה/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 5
ה/יג תחומין חי"ז עמ' 258-259
ה/יג תשובות ר' איסר יהודה עמ' צד-צה {אם היא יכולה לשומרו ולא הוא}
ה/יד אהל משה (וינברג) דף ל ע"ג, לא ע"ב, לג ע"א {כיצד קרובה לו}
ה/יד אנצי"ת ע' גרושין הע' 395
ה/יד ברור הלכה גיטין עח ע"א ציון י
ה/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רכו
ה/יד לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' נד עמ' קעז
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יד משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף טו ע"ד, טז ע"א {יכולת לשמור}
ה/יד משרת משה (נבר)
ה/יד ס' גירושין לרשב"ח עמ' 96
ה/יד עומק הפשט ח"ב עמ' תסז
ה/יד פרי אליהו ח"א סי' לא
ה/יד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רעז
ה/יד שו"ת הריב"ש עמ' רמו
ה/יד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנו
ה/יד שם מרדכי עמ' 150
ה/יד תורת גיטין סי' קלט ס"ק ג
ה/יד תורת יצחק ח"ב עמ' רמא
ה/יד תחומין חי"ז עמ' 258
ה/טו אהל משה (וינברג) דף ל ע"ג, לא ע"א, לג ע"א {בא הוא תחלה}
ה/טו אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' כא {אם קדם הבעל}
ה/טו אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' קה
ה/טו אמרות טהורות (ישראל) דף מד ע"ג
ה/טו אנצי"ת ע' ארבע אמות (א) הע' 53 {כ"מ}, 56 {מ"מ}, ע' גרושין הע' 395
ה/טו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 12, 13, 16 {זרק גט לד' אמותיה}
ה/טו בן אשר סי' לד אות ז
ה/טו ברור הלכה גיטין עח ע"א ציון י
ה/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רכב
ה/טו ברכת מרדכי ב"מ עמ' קנז
ה/טו גט מקושר (אלגזי) דף מא ע"ד
ה/טו גט מקושר (אלגזי) עמ' רנג-רנד
ה/טו טבעת החושן ח"ה עמ' רכד
ה/טו משה ידבר (תשעו) עמ' קלג {קרית מלך רב}
ה/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רל, רלב
ה/טו משנת יעקב נזיקין עמ' רכא
ה/טו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' ק-קא
ה/טו משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף טו ע"ד, טז ע"א-ע"ד {אם אחר עמד שם תחילה}
ה/טו משרת משה (נבר)
ה/טו ס' גירושין לרשב"ח עמ' 99
ה/טו עצי ארזים סי' ל ס"ק ה, ח-ט
ה/טו רב ברכות (רי"ח) עמ' יד {זרק לתוך ארבע אמותיה}
ה/טו שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קנו ע"א
ה/טו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רעז
ה/טו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנו
ה/טו שם טוב
ה/טו שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רלו
ה/טו שערי תודה ח"א דף נ ע"ג
ה/טו תחומין חי"ז עמ' 258-259
ה/טו תשובה שלמה חו"מ סי' י
ה/טז אהלי תם עמ' לה {הגהמ"י}
ה/טז אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 165 {מ"מ}
ה/טז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' סב-סד
ה/טז אנצי"ת ע' גרושין הע' 122, 125, 127, 131, 395
ה/טז ארים נסי גיטין עמ' שלט
ה/טז בית אהרן וישראל גל' לד עמ' סד-סו
ה/טז ברור הלכה גיטין עח ע"ב ציון ו
ה/טז ברכות חיים ח"א עמ' נג, סה
ה/טז ברכת שאול עמ' שעז-שעח
ה/טז גט מקושר (צינץ) עמ' תרמב
ה/טז דברי יחזקאל (מישור) עמ' שמד
ה/טז דברי יחזקאל (תרצה) דף קיא ע"ד
ה/טז חזון יחזקאל גיטין פ"ב ה"ז
ה/טז ט' פרקים לרמב"ם
ה/טז יד המלך (פלומבו)
ה/טז מילי דמרדכי
ה/טז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' סט
ה/טז מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קלח ס"ק ב]
ה/טז מראה איש ח"ב עמ' קלב
ה/טז משרת משה (נבר)
ה/טז נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' לח אות ג
ה/טז קבא דתירוצא עמ' קט
ה/טז קונטרסי שעורים גיטין שעור ח הערה 23
ה/טז קרית מלך רב
ה/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תמ
ה/טז שער המלך
ה/טז שערי זיו ח"ב דף קנ ע"א
ה/טז שערי טהר ח"ו סי' סא אות ב-ג, סי' סה אות ו, סי' פג אות א
ה/יז אנצי"ת ע' בעלי חיים הע' 79
ה/יז אשר למלך
ה/יז בארות יצחק (הכהן) עמ' רצח
ה/יז בד קודש (דאנון)
ה/יז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רב סעיף ט
ה/יז ברור הלכה גיטין עח ע"א ציון ט
ה/יז גדולי שמואל גיטין דף כב ע"ב
ה/יז דגל ראובן ח"ג סי' יג
ה/יז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קכח
ה/יז זכות יצחק עמ' תיב-תיד
ה/יז זכרון מלך (צונץ)
ה/יז זקן שמואל דף מט ע"ד
ה/יז חד וחלק ח"ב דף לט ע"ד
ה/יז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קד-קה, שמו-שמז
ה/יז ט' פרקים לרמב"ם
ה/יז יד המלך (פלומבו)
ה/יז כוכב מיעקב (גרינברג) דף יז ע"ג, יח ע"א
ה/יז כתב סופר אהע"ז סי' צג {נתן הגט ביד עבדה והוא נעור והיא משמרתו, אם היה כפות הרי זה גט וכו' נתנו ביד העבד והוא ישן והיא משמרתו הרי זה פסול}, סי' צג ד"ה ודע מה שכתב הלחם משנה {לח"מ - וכ"ת מאין יצא לו לרבינו דבישן פסול וי"ל דהוקשה לו בפרק המביא תניין כשתירצו מימרא דרבא בכפות וכו'}, ד"ה ולפי {מ"מ - ולא גזרו כפות אטו שאינו כפות דמלתא דלא שכיחא היא שיהיה כפות}, ד"ה ועל פי {כ"מ - יש לדקדק למה חזר לכתוב ואם היה כפות הרי זה מגורשת אנתן ביד העבד והוא ישן, דהא אפילו בהיה נעור הכשיר ברישא}, ד"ה שמחתני {לח"מ - ובמה שפירש הרב המגיד קשה וכו', מ"מ - אלא הכי אקשינן אמאי הרי זה גט גמור יש לנו לגזור ישן אטו נעור ששניהם מצויין תמיד וכו'}
ה/יז לחם יהודה
ה/יז מעיני המים
ה/יז מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ל אות ב
ה/יז מרחשת ח"ב סי' כז אות ד
ה/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יז משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' נ-נב
ה/יז משנה הלכות גיטין סי' כד עמ' לה {כפות}
ה/יז משפט הקנין ח"ג עמ' פא-פב
ה/יז משרת משה (נבר)
ה/יז נחלת עזרא ח"ב סי' כד
ה/יז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נט אות ד
ה/יז ס' גירושין לרשב"ח עמ' 95
ה/יז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רד {מ"מ - ישן שאינו כפות}
ה/יז עצי ארזים סי' ל ס"ק ט
ה/יז קרית מלך רב
ה/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תמג
ה/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ק
ה/יז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רסט
ה/יז שיח השדה (פרומר) עמ' קנז
ה/יז שם טוב
ה/יז שם יוסף (מועטי) ח"ב דף לט ע"ב, מא ע"ב-ע"ג
ה/יז שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קל
ה/יז שם מרדכי עמ' 23 {"עומד בצד"}
ה/יז שמן המשחה (קושטא) דף קא ע"א
ה/יז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רמד
ה/יז שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 160, 161, 169
ה/יז שער המלך ח"א עמ' תקסח
ה/יז שערי טהר ח"ו סי' פג אות א
ה/יז תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' פא
ה/יז תורת הקנינים ח"ב עמ' לט, מב
ה/יז תורת מיכאל עמ' ע {מל"מ}
ה/יח אהל יצחק גיטין עמ' קעט, רלא, תק
ה/יח אהלי יהודה (הכהן) דף סג ע"ב
ה/יח אהלי יהודה (הכהן) דף סג ע"ג
ה/יח אהליך יעקב גיטין סי' טו ס' א
ה/יח אור שמח
ה/יח אנצי"ת ע' גרושין הע' 358, 364
ה/יח אש תמיד עמ' שצג, שצו
ה/יח באורי סוגיות (הוניגסברג) גיטין סי' מב אות א
ה/יח בדבר מלך חי"ז עמ' שמג {נתן גט בחצר שאינה משתמרת}
ה/יח בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' כ אות ב
ה/יח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רלו
ה/יח בית נפתלי (תרנט) סי' לב
ה/יח ביתאל ח"ב דף סט ע"א
ה/יח ברור הלכה גיטין כא ע"א ציון ד, עח ע"א ציון ט
ה/יח ברית הלוי דף כט ע"ג
ה/יח ברכות חיים ח"א עמ' סה
ה/יח ברכת שאול עמ' שעח
ה/יח בתים לבדים עמ' תכג
ה/יח גט מקושר (אלגזי) דף נג ע"ב, נה ע"ב
ה/יח גט מקושר (אלגזי) עמ' ריח, רמב
ה/יח דברות צבי חי"א סי' טו אות יח
ה/יח דברי אמת (תשעט) עמ' תקפח {מגיד משנה - נתן הגט ביד עבדו ונתן לה את העבד במתנה ונטלה היא את הגט מיד העבד מגורשת}
ה/יח דברי סופר עמ' פא
ה/יח דגל ראובן ח"ג סי' יג, כד
ה/יח דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ' יח
ה/יח הלכה רבה ח"ג עמ' 212
ה/יח זאת ליעקב גיטין עמ' רכח-רכט
ה/יח חבל יעקב ח"ב סי' א אות כ
ה/יח חזון יחזקאל גיטין פ"ו ה"ב
ה/יח חי' הגר"ח החדש עמ' רמב, רמד
ה/יח חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' עב
ה/יח ט' פרקים לרמב"ם
ה/יח יד דוד ח"א דף קט, רח
ה/יח ישרי לב עמ' נד
ה/יח כוכב מיעקב (גרינברג) דף יז ע"ג, יח ע"א, לא ע"ג
ה/יח כוכבי אור (אבאביץ) עמ' 89
ה/יח לב ים גיטין עמ' קסח-קעא, קעו
ה/יח להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קלד
ה/יח מאור למלך ב"מ עמ' קמ, קעו {מ"מ}, קפא {מ"מ}
ה/יח מאור למלך קדושין עמ' ט {מ"מ}
ה/יח מאיר נתיבים עמ' 251
ה/יח מלואי אבן ח"ד עמ' לב
ה/יח מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' סב, סד, סז-ע
ה/יח מנחת מאיר דף סט ע"ב
ה/יח מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ל
ה/יח משנת יעקב קדושה עמ' שצג
ה/יח משנת ר' אהרן גיטין עמ' עג, קטו, קיז, קיט, קפ
ה/יח משפט הקנין ח"ג עמ' רפח
ה/יח נחלת יצחק גיטין סי' יב
ה/יח נתן פריו גיטין עמ' מד, קה
ה/יח עולת שלמה ח"ב עמ' תכו
ה/יח עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות פ {קטן}
ה/יח עץ חיים (אבלסון) עמ' תקיח-תקיט
ה/יח קונטרסי שעורים גיטין שעור ח אות טז-יז והערה 2
ה/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תמב
ה/יח שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רסט
ה/יח שולי האדרת גיטין עמ' כא
ה/יח שופרא דשטרא שער ג פי"ג
ה/יח שירת דוד (תשסג) עמ' קיא
ה/יח שירת דוד ב"מ עמ' קיא
ה/יח שם טוב
ה/יח שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' ריא
ה/יח שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רמד
ה/יח שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' מב
ה/יח שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 159, 163
ה/יח שערי טהר ח"ו סי' סא אות ב, סי' פג אות א
ה/יח תורת השליחות עמ' קעג
ה/יח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רצט, רצו
ה/יח תפארת ציון (קואינקה) עמ' מ
ה/יח תשובה שלמה אהע"ז סי' מג


ו/220 הלכות גירושין פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משנת יעקב
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קסז {רמב"ם}, ח"ט עמ' קסא {מרכה"מ}
ו/א אבן ציון עמ' תכ {מל"מ בשם ירושלמי}
ו/א אבני ציון ח"א סי' כז אות ב, סי' נד אות ה
ו/א אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' לב ענף ג
ו/א אדני היד החזקה
ו/א אהל יצחק גיטין עמ' תכ, תקא, תשכא
ו/א אהלי יהודה (הכהן)
ו/א אהליך יעקב גיטין סי' ב ס' ב
ו/א אמרות טהורות (ישראל) דף רכז ע"ג {מל"מ}, רלה ע"ב
ו/א אמרי בינה (אוירבך) - קנינים סי' יד [ב] ד"ה גם {מל"מ}
ו/א אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 109
ו/א אפיקי מגינים קידושין סי' פ
ו/א ארחות חיים ח"ב סי' יא אות ד עמ' 166
ו/א אשר למלך
ו/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' ז {מרכה"מ}, ח"ב עמ' קסב {מל"מ}
ו/א בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף מה ע"א
ו/א בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' כז אות א
ו/א בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' נ אות א, סי' נא אות א-ג
ו/א בני דוד
ו/א בנין יהושע (וילדמן) דף לד ע"ד
ו/א ברור הלכה גיטין סג ע"ב ציון ח
ו/א ברכת אהרן מאמר קי {שעה"מ}
ו/א גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' סה, סח {צריך עדים}
ו/א גדולי שמואל גיטין דף סד ע"ב {מל"מ}
ו/א גדולי שמואל קידושין דף מג ע"ב, ב"ב דף פה ע"א {או"ש}
ו/א גושפנקא דמלכא
ו/א גט מקושר (אלגזי) עמ' רנב-רנג
ו/א דברות משה גיטין עמ' שעו
ו/א דברות צבי חי"א סי' יג אות ה
ו/א דור דורים עמ' מא
ו/א דרך המלך (רפפורט)
ו/א הלכה פסוקה ח"ד עמ' קמג הערה 129
ו/א וזאת ליהודה עמ' קפא
ו/א זכור לאברהם (אביגדור)
ו/א זכות יצחק עמ' תיד
ו/א זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רא {מל"מ - ירושלמי - זרק גט לחצרו של שליח}
ו/א חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ט ס"ק יח-יט, סי' ט ס"ק כג
ו/א חזון יחזקאל גיטין פ"ג ה"ו
ו/א חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 15 {מל"מ}
ו/א חי' הגרי"ח עמ' קעה
ו/א חי' ירוחם
ו/א חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' עא
ו/א חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ב, אהע"ז סי' לז
ו/א חמדת אהרן עמ' רח
ו/א חק לישראל שליחות עמ' 112, 141, 142, 635
ו/א יד המלך (לנדא), גם בתוספות
ו/א יד המלך (פלומבו)
ו/א יד מאור ושמש ותולדותיו עמ' רפה {מל"מ}
ו/א יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קלה {שעה"מ}
ו/א ישא מדברותיך קדושין עמ' תנו
ו/א כל בו ח"ה עמ' רא, רנא
ו/א לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מו עמ' קנא
ו/א לב ים גיטין עמ' קצ-קצא {מינוי שליח קבלה צ"ל ע"י עדים}, שכו {צריך שני עדים}
ו/א לבב דוד
ו/א לבושי מרדכי חו"מ עמ' נח
ו/א מאיר נתיבים עמ' 219
ו/א מוריה גל' קז עמ' כה {מל"מ}
ו/א מזכרת חיים עמ' קכט {מל"מ}
ו/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 132
ו/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקסג {יד המלך (פלומבו)}
ו/א משנה למלך אחרון
ו/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' רצח, ח"ב עמ' רצו-רצז
ו/א משנת ר' אהרן גיטין עמ' עב
ו/א משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף יא ע"ב {מל"מ}
ו/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תתיז {מל"מ}
ו/א ס' גירושין לרשב"ח עמ' 86, 117
ו/א ס' הנייר עמ' קעז
ו/א עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 102, 104, 107
ו/א עומק הפשט ח"ב עמ' תקיט
ו/א עין מאיר
ו/א עמק המלך (לבוב)
ו/א פני חמה דף נז ע"א {מל"מ}
ו/א פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תפג
ו/א פתח דבריך עמ' קנז {מל"מ}
ו/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכ ע"ד, קכא ע"א
ו/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעד אות ו, וסי' רעט
ו/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' לג אות ב
ו/א קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רא-רד
ו/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות ח, שעור ח אות יד
ו/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' צד {מל"מ}, ויקרא עמ' רד {יד המלך}, ריח {מל"מ}, ריט {שעה"מ}
ו/א קרבן ציון עמ' עד {שעה"מ}, קכט {שעה"מ}, קצב {מל"מ}, קצה {שעה"מ}, קצז {שעה"מ}, שכו
ו/א קרית מלך רב
ו/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תמד, תמט
ו/א שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' יב-יג {מל"מ}
ו/א שבי בנימין דף לא ע"ב {מל"מ}
ו/א שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רעד
ו/א שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנז
ו/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' רמ {מל"מ}
ו/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' ר סעיף ג {שעה"מ}
ו/א שחר אורך עמ' תלח
ו/א שמחת מלך עמ' 56 {מל"מ}
ו/א שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 275
ו/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' ג, רע
ו/א שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' מא
ו/א שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קסד
ו/א שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 11
ו/א שער המלך ח"א עמ' תקע {מל"מ}
ו/א שער יהודה
ו/א שערי זיו ח"ג דף קנא ע"ד {מל"מ}
ו/א שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קלא {שעה"מ}
ו/א תורת גיטין סי' קמ ס"ק ב
ו/ב אמרי דעת או"ח סי' טו עמ' ע {מל"מ}
ו/ב ארחות חיים ח"ב סי' יא אות ד עמ' 166
ו/ב ברור הלכה גיטין סג ע"ב ציון ח
ו/ב הגהות חבר בן חיים
ו/ב חד וחלק ח"א דף לב ע"ג
ו/ב חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ט ס"ק יט, כב
ו/ב חי' הגרנ"ט סי' סז
ו/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין סד ע"א]
ו/ב ט' פרקים לרמב"ם
ו/ב כל בו ח"ה עמ' קפב
ו/ב לב שלם [ב"ח אהע"ז דף צט ע"א]
ו/ב לבב דוד
ו/ב עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 107
ו/ב עמק המלך (לבוב)
ו/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכא ע"א
ו/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעד אות ו
ו/ב שו"ת הרד"ך עמ' פה
ו/ב שו"ת מהרא"ל צינץ חו"מ סי' לח אות א
ו/ב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תנז
ו/ב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' לב {לח"מ}
ו/ב שערי שמואל עמ' קסו, קסט
ו/ב תשובות הרי"ד עמ' רלח
ו/ג אב בחכמה דף כו ע"א {מל"מ - אם היה תנאי בקדושין האם יכול לגרש לפני קיום התנאי}
ו/ג אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' טז אות ב
ו/ג אבני נזר אהע"ז סי' קצו אות ה {מל"מ}
ו/ג אבני ציון ח"ב סי' עג אות ג {מל"מ}
ו/ג אגודות אזוב מדברי דף פו ע"ד {מל"מ}
ו/ג אגודות אזוב מדברי חו"מ סי' יד {מל"מ}
ו/ג אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' מב {מל"מ}
ו/ג אהל חייא עמ' תתכה {מל"מ}
ו/ג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לב {מל"מ}
ו/ג אהל משה (וינברג) דף יט ע"א {מל"מ בשם רשב"א}
ו/ג אהל משה (וינברג) דף לט ע"ב {מל"מ - המקדש על תנאי - האם יכול לגרש לפני קיום התנאי}
ו/ג אהלי יהודה (הכהן)
ו/ג אור גדול דף קטז ע"ד {מל"מ}
ו/ג אור המאיר (שפירא) סי' נא אות ד {מל"מ}
ו/ג אוריין תליתאי (אפשטיין) דף מד ע"ג
ו/ג אוריתא טו עמ' קמד
ו/ג אם המלך עמ' מב {מל"מ}
ו/ג אמונת יהושע עמ' תקז {מל"מ}
ו/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקצא-תקצב {מרכה"מ}
ו/ג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' צח {הגהת מל"מ}
ו/ג אמרי בינה (אש) דף קמ ע"ב {מינוי שליח הולכה א"צ עדים}
ו/ג אמרי דוד (שליסל) דף לא ע"ב {מל"מ}
ו/ג אמרי זאב דף נו ע"ג, נז ע"ב {מל"מ - המקדש על תנאי דמעכשו - האם יכול לגרש לפני קיום התנאי}
ו/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יז אות א
ו/ג אנצי"ת ע' אגלאי הע' 5, 9, ע' גט הע' 671 {מל"מ}
ו/ג ארחות חיים ח"ב סי' יא אות ד עמ' 167
ו/ג ארץ הצבי (שכטר) עמ' קע
ו/ג ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רפח, שי {מל"מ}
ו/ג ארצות החיים סי' ט ארץ יהודה אות א עמ' קפג {מל"מ - מחוסר זמן}
ו/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) יבמות סי' מב אות ה {מל"מ}
ו/ג באר אברהם (אבלי) עמ' רג
ו/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' סז, קנ {מל"מ}
ו/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רטו, רכ, רל, רסז
ו/ג באר ראי עמ' לד
ו/ג בד קודש (פוברסקי) ח"א דף מט ע"ד {מל"מ}
ו/ג בדבר מלך ח"ה עמ' קסג {מל"מ}
ו/ג בינת דניאל ח"א עמ' קפז {מרכה"מ}, ח"ה עמ' קמב {מל"מ}
ו/ג בינת נבונים דף קיא ע"ג
ו/ג בית אבא (גוטווירטה) דף ה ע"ג {מל"מ}
ו/ג בית אבי ח"ב סי' קלו עמ' קפא {מרכה"מ}
ו/ג בית אהרן (קארטשין) עמ' יד-טו, קלט {מל"מ}
ו/ג בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף כה ע"א
ו/ג בית יעקב (מליסא) כתובות ב ע"ב ד"ה אך {מל"מ}
ו/ג בית יעקב (מסקין) סי' מג (תחלתו, ודף נה ע"ב, נז ע"ב)
ו/ג בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' ג אות ג-ד, סי' כז אות א
ו/ג בית ישחק הלכות מכירה פכ"ב ה"א דף קט ע"ב {מל"מ}
ו/ג בית מאיר (תשע) סי' א ס"ו עמ' ו, סי' לז סי"א עמ' רסא, סי' מ ס"ד עמ' רפט, סי' קיט ס"ו עמ' ו
ו/ג בית מאיר השלם סי' לז סי"א עמ' סו-סז
ו/ג בית מאיר סי' א אות י עמ' ה {מל"מ}
ו/ג בית שערים ח"ג סי' נה {מל"מ}
ו/ג ביתאל ח"ב דף ע ע"ג
ו/ג בן יהודה סי' קיט
ו/ג בן ימין (תרנו) דף פה ע"א {מל"מ}
ו/ג בני ציון (שפירא) דף עו ע"ד {מל"מ מחוסר זמן}
ו/ג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' ט {מל"מ}
ו/ג בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קנב {מל"מ}
ו/ג בצל החכמה (חזות) עמ' 284 {מל"מ}
ו/ג בקע לגלגלת דף כא ע"ד
ו/ג ברור הלכה יבמות לה ע"ב ציון ו פרק א {מל"מ}
ו/ג ברור הלכה יבמות נב ע"א ציון צ פרק א {מל"מ}
ו/ג ברית הלוי דף לא ע"ד
ו/ג ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסג {הגהת מל"מ}
ו/ג גבעת פנחס (ביליצר) עמ' יא {שיטת ר"י ברזילי}
ו/ג גדולי שמואל קידושין דף סב ע"א {מל"מ}
ו/ג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקנד, תקנח
ו/ג גט מקושר (אלגזי) דף לז ע"ד {מל"מ}, מא ע"א
ו/ג גט מקושר (אלגזי) עמ' ק, קג, רמו
ו/ג גט מקושר (צינץ) עמ' רפ {מל"מ}, תרפה {מל"מ}, תשלה {מ"מ}
ו/ג גילת שלום דף טז ע"ג-ע"ד, יז ע"א {מל"מ - קטן שאביו קידש לו אשה}
ו/ג דברות משה יבמות עמ' תקצ {מל"מ}
ו/ג דברות צבי חי"א סי' יג אות ה
ו/ג דברי אהרן עמ' צו {מל"מ בשם חכמי קושטא}
ו/ג דברי אמת (תשעט) עמ' יג {מל"מ ד"ה שוב ראיתי}, תקכ {מל"מ - אשה שנשתטית אינו יכול לעשות שליח ליתן לה גט לכשתתרפא}
ו/ג דברי חיים (אוירבך) יו"ד, מים חיים סי' מה {מל"מ}
ו/ג דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' לה ד"ה אולם, סי' מה ד"ה לכאורה י"ל ה"ה, קידושין סי' ל ד"ה הבית {מל"מ}
ו/ג דברי יציב חו"מ עמ' קיז {מל"מ בשם ר"י ברזילי}
ו/ג דברי ירמיהו קידושין עמ' קעט
ו/ג דברי יששכר דף צא ע"א
ו/ג דובב שפתי ישנים עמ' 111
ו/ג דור דורים עמ' מא, רסב
ו/ג דורש לציון (תקצד) דרוש יג בהגהה
ו/ג דורש לציון (תשנה) עמ' קסט
ו/ג דרך המלך (רפפורט, גם בדף קטז ע"ג)
ו/ג דרך שלום (איזרלסון) עמ' 13
ו/ג דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ"י, שמעתתא יב פכ"ב
ו/ג הדרת מרדכי דף נה ע"ג {מל"מ}
ו/ג הוד יוסף עמ' מג, סו {מל"מ}
ו/ג המאור הגדול (גר"א) עמ' שעג {מל"מ}
ו/ג המעמד האישי בישראל עמ' 162 {מל"מ}
ו/ג הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' סו {מל"מ}
ו/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' צב
ו/ג וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רל {מל"מ}
ו/ג ונגש הכהן כלל ה פ"ד {מל"מ}
ו/ג זית רענן ח"ב עמ' קצ {מל"מ}
ו/ג זכר יהוסף אהע"ז עמ' י {מל"מ}
ו/ג זכרון יהונתן דף מט, פ, פט, צא
ו/ג זר זהב על ס' המכריע ח"ג סי' טו אות א, סי' טז אות א {מל"מ}
ו/ג חזו"א על הרמב"ם
ו/ג חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 24-23, 60, ח"ד עמ' 188, 198, 202, 206
ו/ג חי' חתם סופר
ו/ג חי' ירוחם
ו/ג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קיז
ו/ג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קיז {מל"מ בשם ר"י ברזילי - קידושי קטן ע"י זכין}
ו/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קלו, ח"ב עמ' כו, קכ {מל"מ}
ו/ג חי' ר"י נחמיה סי' צא אות א {מל"מ}
ו/ג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' עז {מל"מ}
ו/ג חכמת התורה וארא עמ' רלד {מל"מ}
ו/ג חכמת התורה נשא עמ' רפא-רפב {מל"מ}
ו/ג חכמת התורה פ' וישב עמ' שכו, שכח, שנה {מל"מ}
ו/ג חכמת התורה פ' תולדות עמ' מא {מל"מ}
ו/ג חמדת יעקב עמ' 44 {מל"מ}
ו/ג חק לישראל שליחות עמ' 141, 157, 158, 214, 218-223, 239, 349, 600, 790, 795, 796 {מרכבת המשנה מהדו"ק}
ו/ג חקרי הלכות (שומיאץ) דף לג ע"ב {מל"מ - ר"י ברזילי}
ו/ג חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קעז, מהדו"ב ח"ב עמ' סא
ו/ג יד דוד ח"ב דף רכג
ו/ג יד הלוי (פלוונא) דף כג ע"ג {מל"מ - חליצה}
ו/ג יד לגילת עמ' 37 {מל"מ}
ו/ג ישועות יעקב נשים עמ' תקעה {מל"מ}
ו/ג כבוד הלבנון דף מג ע"ג-ע"ד {מל"מ - קטן}
ו/ג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ט {מל"מ}
ו/ג לב ים גיטין עמ' שכו
ו/ג לב שלם [ב"ח אהע"ז דף צח ע"א]
ו/ג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' ב {מל"מ}
ו/ג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רלח
ו/ג לקוטי סופר ח"א דף א ע"ב {מל"מ}
ו/ג מאור החיים עמ' נב {מל"מ}
ו/ג מאורות נתן (הורוביץ) דף ל ע"ב, מ ע"ד {מל"מ}
ו/ג מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קפג
ו/ג מוריה גל' קפה עמ' מח {הגהת מל"מ - לא מצי עביד}
ו/ג מיכל המים (מושקין) דף צט ע"א {מל"מ בשם ר"י ברזילי}
ו/ג מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שלא, שלג
ו/ג מנוחת אליהו ח"א
ו/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רנב, ח"ג עמ' לו, קל, שפז {מל"מ}
ו/ג מנחת יהודה (בוים) דף נ ע"א {הגהת מל"מ} וע"ב
ו/ג מנחת מאיר דף טז ע"ב {מל"מ}
ו/ג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' עח, פה {מל"מ}
ו/ג מערכות חיים עמ' לד, סז
ו/ג מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א סי' עג, פד]
ו/ג מצעדי גבר ב"מ סי' לו אות ד
ו/ג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כב אות א
ו/ג מקור חיים סי' תמג ס' ה
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/ג משנה הלכות ח"ד סי' קעח אות ו {מל"מ - ר"י ברזילי - אב יכול לקדש אשה לבנו קטן}
ו/ג משנה הלכות ח"ז סי' רנב דף קעט ע"ג {מל"מ}
ו/ג משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' טו {מל"מ}
ו/ג משנת חיים דברים עמ' תלד
ו/ג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קיב
ו/ג משנת ר' אהרן גיטין עמ' עב
ו/ג נדרי זריזין ח"א עמ' קצו {מל"מ}, קצח {מל"מ}
ו/ג נהור שרגא יבמות נב ע"ב {מל"מ}
ו/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' ז {הגהת מל"מ}, שיב, אהע"ז ח"ב עמ' מ, מד, רצז {מל"מ}
ו/ג נזיר ה' סי' לז סעיף יא {מל"מ}
ו/ג נחל איתן
ו/ג נחלת יעקב (צלניק) עמ' 143, 148
ו/ג נטע שורק דף נו ע"ב {מל"מ ד"ה שוב ראיתי}
ו/ג נטע שעשועים (שליסל) עמ' ד {מל"מ}
ו/ג נטעי שושנה עמ' קסה {מרכה"מ}
ו/ג נר יצחק (ארדיט) עמ' נ {מל"מ}
ו/ג נר למאור (רבינוביץ) דף מח ע"ד {מל"מ - האם קידושי קטן חל כשיגדיל}
ו/ג נשמת אברהם ח"ד עמ' קצט {מרכה"מ}
ו/ג נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' ו עמ' יג {הגהת מל"מ}
ו/ג נתיבות המשפט סי' קצז ס"ק ה {מל"מ}
ו/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' מ, שנ {מרכבת המשנה}
ו/ג נתיבות מרדכי גיטין עמ' שעט, תסו {מל"מ}
ו/ג נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' רצ {מל"מ}, ח"ב עמ' רמו {מל"מ}, רמט
ו/ג נתיבות מרדכי קדושין עמ' שיד {מרכה"מ}, תע, תצג {מרכה"מ}, תקו {מרכה"מ}, תקח {מרכה"מ}
ו/ג נתיבות שמואל דף א ע"ד {מל"מ}, קיט ע"ג {מל"מ}
ו/ג נתן פריו סוכה עמ' פו
ו/ג ס' העתים, הקדמה עמ' 23 (בספרות רומיות) {מל"מ}
ו/ג ס' יהושע - שו"ת עמ' שג, שלז {מל"מ}
ו/ג עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 102
ו/ג עדות ביעקב (ריינס) עמ' תח-תט, תיב, תטו {מל"מ בשם ר"י ברזילי}
ו/ג עומק הפשט ח"ב עמ' רצו {הגהת לח"מ}
ו/ג עונג שבת סי' מז {הגהת מל"מ}
ו/ג עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות פ
ו/ג עטרת תפארת דף מא ע"ד, מב ע"א {מל"מ}
ו/ג עין יצחק ח"א עמ' קלה, רצו, רצח
ו/ג עין יצחק תנינא ח"ב עמ' נ, צד {מל"מ}
ו/ג עליות אריה עמ' קכב {מל"מ}
ו/ג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' ש
ו/ג עמק המלך (לבוב)
ו/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרצב {מל"מ}
ו/ג עצי ארזים סי' מ ס"ק י {מל"מ}
ו/ג פארי ירושלים ח"ד עמ' צג
ו/ג פורת יוסף (שלופר) דף יח ע"ג
ו/ג פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קעח {מל"מ}
ו/ג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קי {מל"מ}
ו/ג פינות הבית דף פד ע"ג, פה ע"א-ע"ב
ו/ג פרשת נזיר עמ' פ {מל"מ}
ו/ג פתח דבריך עמ' קיג {מל"מ}
ו/ג פתחי שערים דף מו ע"ד, נג ע"ד {מל"מ}, נו ע"א
ו/ג צבי תפארת סי' ה (שם שלמה אות א) {מל"מ}
ו/ג צמח מנחם דף מא ע"ב {מל"מ - חליצה לפני קיום תנאי בקידושין}
ו/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכ ע"ד, רכד ע"ד
ו/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 111 {לח"מ}
ו/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז הוספות סי' נט אות א
ו/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ג, וסי' קעג אות א
ו/ג קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קלה-קלו {מל"מ}
ו/ג קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רפא {מל"מ}
ו/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קצט {מל"מ}
ו/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שלג {מל"מ}, שלה {הגהת מל"מ}
ו/ג קונטרסי שעורים גיטין שעור ח אות יד, שעור יב אות ו והערה 1
ו/ג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רלט {מל"מ}
ו/ג קרבן אשר עמ' שיח {מל"מ בשם ר"י ברזילי - קטן שקידש לו אביו אשה}
ו/ג קרית מלך
ו/ג ראש אליהו ח"ב עמ' שמ {מל"מ}, שמא {מרכה"מ}
ו/ג ראש ברזל עמ' קכד {מל"מ}
ו/ג רשימות לב גיטין סי' א אות יד {מל"מ}
ו/ג שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' י ד"ה מכל אלו {מל"מ}
ו/ג שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף סב ע"א-ע"ב, סד ע"א-ע"ב, ח"ב דף קט ע"ב
ו/ג שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' א (עמ' רפז) {מל"מ}, יא {מל"מ}
ו/ג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לה {מל"מ}, סו עמ' קמז-קמח {מל"מ}
ו/ג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' סג {מל"מ, במאי דלא מצי עביד}
ו/ג שובע שמחות עמ' שפד {מל"מ ד"ה ואני}
ו/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' רמד {מל"מ}
ו/ג שיבת ציון (לנדא) סי' ד, פו
ו/ג שיח השדה (פרומר) עמ' קנה {מל"מ}
ו/ג שם יוסף (מועטי) ח"א דף קיא ע"ב {מל"מ}
ו/ג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רנה
ו/ג שם עולם (רבין) ח"א עמ' לד {מל"מ}
ו/ג שמחת יו"ט (אלגזי) דף קצו ע"ד {מל"מ - מחוסר קיום התנאי}
ו/ג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סח {מל"מ}
ו/ג שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 275
ו/ג שעורי הלכה עמ' קנג, קנז
ו/ג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שכג {מל"מ}
ו/ג שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ד אות יב {מל"מ}
ו/ג שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רח {מל"מ}
ו/ג שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 167
ו/ג שער המלך ח"א עמ' תלו, תלח, תמא, תקצט
ו/ג שער יהודה דף יד, כא {מל"מ}
ו/ג שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קסט {מל"מ}, קידושין עמ' עה {מל"מ}
ו/ג שערי טהר ח"ו סי' נח אות י, ח"ח סי' סד אות א, סי' קח אות א
ו/ג שערי טהר ח"ז סי' סח (קצ ע"א) {מל"מ - איגלאי מילתא למפרע}
ו/ג שרידי אש ח"א עמ' ה, רמג
ו/ג שרשי הים דף מב ע"א
ו/ג תורת המשפט ח"א עמ' 237 {מרכבת המשנה}
ו/ג תורת השליחות עמ' קעז
ו/ג תורת ירוחם ח"ב דף מב ע"א {מל"מ - שוטה לא מצי עביד שליח}
ו/ג תורת מיכאל עמ' נא {מל"מ}, ריח
ו/ג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרפז
ו/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקח
ו/ג תלפיות ו חוב' ג עמ' 614
ו/ג תשובה שלמה אהע"ז סי' ג {מל"מ}
ו/ג תשובה שלמה אהע"ז סי' כד דף לו ע"א {מל"מ}
ו/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' פו-פז {הגהת מל"מ}
ו/ג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רמט
ו/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קסז
ו/ד אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות קיב
ו/ד אדני היד החזקה
ו/ד אהל יצחק גיטין עמ' תיג-תיד, תקא, תשכא
ו/ד אהלי תם עמ' לה, רה
ו/ד אומר לציון סי' שכו
ו/ד אור גדול דף צ ע"ב
ו/ד אור שמח
ו/ד אור תורה (מאזוז) שנה כ עמ' תנו
ו/ד אות היא לעולם ח"ב דף קסד ע"א
ו/ד אמרות טהורות (ישראל) דף רנז ע"א {מל"מ}
ו/ד אמרי בינה (אש) דף קלח ע"ב {שליח הבאה}
ו/ד אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 110
ו/ד ארחות חיים ח"ב סי' יא אות ד עמ' 167
ו/ד באורי סוגיות (הוניגסברג) גיטין סי' מב אות ב
ו/ד בית אהרן (קארטשין) עמ' קעט, רטז
ו/ד בית אהרן וישראל גל' יד עמ' ט {האם בא"י נאמן לומר "שליח להולכה אני"}
ו/ד בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף מה ע"א
ו/ד בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' ג אות ג, סי' כז אות א
ו/ד בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' ג אות א , סי' נא אות א
ו/ד בית יצחק (ישיבת ר"י אלחנן) חוב' טו עמ' 150
ו/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רלו, רמ
ו/ד בית מאיר (תשע) סי' קמא ס"ט עמ' קפז
ו/ד בנין הלכה עמ' ס
ו/ד בנין השטר עמ' קיט
ו/ד ברור הלכה גיטין סה ע"א אחרי ציון נ, קדושין מה ע"א ציון ג {ר"ח הלוי}
ו/ד ברכות חיים ח"א עמ' ט
ו/ד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף ב ע"א {מל"מ}, סו ע"א, עא ע"ב
ו/ד גבול יהודה (ציר') דף פט ע"א {כ"מ}
ו/ד גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' סג {אשה עושה שליח להולכה}, סד {א"צ עדים}, סה, סז
ו/ד גדולי שמואל גיטין דף ב ע"א
ו/ד גוילין נצולין עמ' פט, צב, צד
ו/ד דברות משה גיטין עמ' קנט, קעט
ו/ד דברות צבי חי"א סי' יג אות ב, ה
ו/ד דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' לא
ו/ד דברי אמת (תשעט) עמ' תקמו {אין שליח הולכה והבאה צריך עדים}, תקפ {מגיד משנה, גבי שליח הבאה}
ו/ד דגל מחנה אפרים (לניאדו) חו"מ סי' יד סעיף לו עמ' קעג
ו/ד דור דורים עמ' רסה
ו/ד דרך עץ החיים (אלגזי) דף פג ע"ד {מל"מ}
ו/ד דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' יד
ו/ד זאת ליעקב גיטין עמ' רכט
ו/ד זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פא עמ' פ
ו/ד חד וחלק ח"ב דף מב ע"ד
ו/ד חזון יחזקאל גיטין פ"ג ה"ו, פ"ד ה"ד
ו/ד חי' הגר"ח החדש עמ' רמד
ו/ד חי' חתם סופר
ו/ד חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' עא
ו/ד חק לישראל שליחות עמ' 112, 635-634, 638
ו/ד טוב הצפון עמ' שצט
ו/ד יד המלך (פלומבו)
ו/ד ידיו של משה
ו/ד ישועות ישראל סי' נו סעיף ה {הגהמ"י אות ב}
ו/ד כל בו ח"ה עמ' קפג
ו/ד כפייה בגט עמ' נו
ו/ד כתב סופר אהע"ז סי' עג ד"ה ויש להראות פנים לשיטת, לשמחת, סי' עד ד"ה ומיושב {וכן האשה שולחת שליח להביא לה גטה מיד בעלה וזה הוא הנקרא שליח הבאה}
ו/ד כתב סופר או"ח סי' קכח ד"ה והנה מה שכתב (ב)
ו/ד לב ים גיטין עמ' שכה-שכו {אשה עושה שליח להולכה}, של, שלב, שלד
ו/ד לב שלמה (חלמא) עמ' ס
ו/ד מאיר נתיבים עמ' 219
ו/ד מלואי אבן ח"ד עמ' לג
ו/ד מנחה לאהרן (וולף) עמ' 131-132
ו/ד מערכות חיים עמ' כו
ו/ד מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יח ח"ב אות א, סי' כה אות ג
ו/ד משנה הלכות גיטין סי' צה
ו/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' עח
ו/ד משנת יעקב נשים ח"א עמ' מח, רצח, ח"ב עמ' רצו-רצז, זרעים ח"א עמ' קסב
ו/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' כה, ל, לג, עב
ו/ד נזר הקדש (קפלן)
ו/ד נחלת יצחק גיטין סי' ה
ו/ד נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קעג עמ' שכז
ו/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יט אות א
ו/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תרכו
ו/ד נתיבות מרדכי גיטין עמ' קנא, רכז, תקצג, תר
ו/ד נתן פריו ב"מ עמ' שפו
ו/ד ס' הנייר עמ' קעח
ו/ד עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 102, 104, 107
ו/ד עומק הפשט ח"ב עמ' לג, תקיט
ו/ד עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' מט עמ' קסב
ו/ד עין יצחק ח"א עמ' רצז
ו/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' ש
ו/ד עץ חיים (אבלסון) עמ' תקיח
ו/ד עצי ארזים סי' לה ס"ק ד
ו/ד פארי ירושלים ח"ד עמ' צג
ו/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכ ע"ד
ו/ד קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות ח, שעור ח אות יד-טו והערה 2
ו/ד קרית מלך רב (תקיא) דף קלה ע"ב, קלז ע"א
ו/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תנ-תנב
ו/ד קרן פני משה ח"ב [ירושלמי תרומות פ"ח ה"א]
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלח
ו/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רט
ו/ד שביתת יו"ט
ו/ד שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קנג, רמ
ו/ד שו"ת מהר"י וייל סי' קצ
ו/ד שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' לה
ו/ד שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שנו {מל"מ}
ו/ד שו"ת רשב"ש עמ' קצ, רח, תפג-תפד
ו/ד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רט
ו/ד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רע, רעג
ו/ד שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' עט
ו/ד שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' מא
ו/ד שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קסד
ו/ד שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 225, 241
ו/ד שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 85
ו/ד שער המלך ח"א עמ' תקעו
ו/ד שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' ז
ו/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 392
ו/ד שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ט אות א
ו/ד תורת השליחות עמ' קמט-קנ
ו/ד תורת מיכאל עמ' רלב
ו/ד תורת נתן עמ' 25 {שליח הבאה}
ו/ד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תקכח
ו/ה אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קסז
ו/ה אבני נזר אהע"ז סי' קצה אות א
ו/ה אהל יצחק גיטין עמ' תקא
ו/ה אות היא לעולם ח"ב דף כז {מ"מ}
ו/ה ארחות חיים ח"ב סי' יא אות ד עמ' 167
ו/ה בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף מה ע"ב
ו/ה ברור הלכה גיטין סה ע"א אחרי ציון נ
ו/ה גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' סד {סתם שליח - גם שליח הבאה}
ו/ה גדולי שמואל גיטין דף ב ע"א
ו/ה דברות צבי חי"א סי' יג אות ב, ז-ח
ו/ה דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' נח ד"ה גם
ו/ה זאת ליעקב גיטין עמ' ו
ו/ה חק לישראל שליחות עמ' 634, 638
ו/ה לב ים גיטין עמ' שכט
ו/ה מנחה לאהרן (וולף) עמ' 131-132
ו/ה נתיבות מרדכי גיטין עמ' ע {או"ש}, רפו
ו/ה עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 107
ו/ה עץ חיים (אבלסון) עמ' תקיח
ו/ה פארי ירושלים ח"ד עמ' צג
ו/ה שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רד
ו/ה שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קסד
ו/ה שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 225
ו/ה שערי שמואל עמ' קסט
ו/ו אביר יעקב (אביגדור) דף ל ע"ג {מל"מ}
ו/ו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 116-117
ו/ו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/ו אבן מלוכה (רביע)
ו/ו אהלי יהודה (הכהן) דף סא ע"ד
ו/ו אוהב מישרים עמ' רפה {אבי עזרי ח"ד}
ו/ו אומר לציון סי' רפא
ו/ו אור הישר [אור הישר גיטין כג ע"א]
ו/ו אות היא לעולם ח"ב דף צב ע"ב
ו/ו אנצי"ת ע' גוי הע' 780, 781
ו/ו ארים נסי גיטין עמ' שלט
ו/ו ארץ הצבי (שכטר) עמ' קפז
ו/ו בגדי כהונה (פרחיא) דף קל ע"ב {לח"מ בשם יש מי שכתב}
ו/ו בית מאיר (תשע) סי' קלב ס"ב עמ' קלד {מל"מ}
ו/ו בנין הלכה עמ' ס
ו/ו ברור הלכה גיטין כג ע"ב ציון א
ו/ו גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כד ע"ד, כה ע"א {לח"מ}
ו/ו גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' נ
ו/ו דברות משה גיטין עמ' שעב
ו/ו דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' צח, קג
ו/ו דברי אמת (תשעט) עמ' תקמז {מגיד משנה, אם יכול לעשות שליח שלא בפניו ע"י כתב ולשולחו ע"י גוי}
ו/ו דרכי משה ח"ב שמעתתא ו פכ"א
ו/ו הגהות חבר בן חיים
ו/ו המדות לחקר ההלכה מדה יח אות ל
ו/ו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קס, קסו
ו/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנ
ו/ו זאת ליעקב גיטין עמ' מט, רמה
ו/ו זכות יצחק עמ' תיד-תטז
ו/ו חי' ר' אלימלך פנט, שבסוף חי' כתב סופר כתובות
ו/ו חיים ומלך
ו/ו חסדי דוד ח"ג עמ' קצח
ו/ו חק לישראל שליחות עמ' 112, 113 {אבי עזרי}, 118 {אבי עזרי}, 196
ו/ו ט' פרקים לרמב"ם
ו/ו יגיעת ערב ב"מ עמ' קכד {מ"מ}, קכו-קכז {אבי עזרי}
ו/ו יד המלך (לנדא)
ו/ו יד המלך (פלומבו)
ו/ו ידיו של משה
ו/ו יצחק ירנן
ו/ו כתב סופר אהע"ז סי' צו ד"ה והנה בתר, והנה הרשב"א {מ"מ - בעו רבנן קמי רב חנינא גאון וכו'}
ו/ו לב ים גיטין עמ' קצב, שלב {עבד פסול להבאה}, שלד {עבד פסול להבאה}
ו/ו לבב דוד
ו/ו להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' מט
ו/ו לחם יהודה
ו/ו מאורות נתן (הורוביץ) דף פג ע"א
ו/ו מעיני המים
ו/ו מערכות חיים עמ' כו
ו/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ו/ו מראה הפנים גיטין יד ע"א
ו/ו משאת המלך (אדרי)
ו/ו משנה הלכות גיטין סי' נה
ו/ו משנת יעקב קנין עמ' קנח
ו/ו משנת ר' אהרן גיטין עמ' מט
ו/ו ס' הנייר עמ' קעח
ו/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קסו
ו/ו עליות אריה עמ' קצה {מל"מ}
ו/ו עמק המלך (לבוב)
ו/ו פורת יוסף (שלופר) דף י ע"ד
ו/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תקעו-תקעח, תקפד, תקצד, תרה
ו/ו פתח הבית (טיקטין, תקפ) סי' כא ענף ג
ו/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קמה אות ז
ו/ו קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות ח
ו/ו קרית מלך
ו/ו קרית מלך רב
ו/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תנג
ו/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רא {מ"מ}
ו/ו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' ה
ו/ו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' יב
ו/ו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' ה
ו/ו שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קפה
ו/ו שמן המשחה (קושטא) דף ק ע"ד
ו/ו שמן למאור (אנגלרד) סי' מד אות ב-ג {אבי עזרי}
ו/ו שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 99
ו/ו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' לב
ו/ו שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קסה
ו/ו שער המלך ח"א עמ' תקעו
ו/ו שערי טהר ח"ד שער א סי' כב אות ה, ח"ו סי' פג אות ב
ו/ו שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' קיא, קיג {הגהמ"י}
ו/ו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שצג, שצה {הגהמ"י}
ו/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 206
ו/ו תולדות יצחק (הורוביץ) דף עא ע"ב-ע"ד, עב ע"א
ו/ו תורת השליחות עמ' קנו
ו/ו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שלב, תרעה, תרעז
ו/ו תשובות יהודה דף נו ע"ג {מל"מ}
ו/ו תשורת שי מהדו"ת סי' י
ו/ז אב בחכמה דף יב ע"ג {הפסול לעדות מהתורה פסול לשליחות}
ו/ז אבני זכרון (פפר) ח"א דף מה ע"ב
ו/ז אבני נזר אהע"ז סי' פה אות ב, י
ו/ז אגרות הגרי"ד עמ' רנג
ו/ז אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קפא
ו/ז אדני היד החזקה
ו/ז אהל יצחק גיטין עמ' תצג
ו/ז אור גדול דף צ ע"ג
ו/ז אחר האסף עמ' תכב {כ"מ}
ו/ז אמונת שמואל (תשנט) עמ' נ
ו/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קלט
ו/ז אמרי בינה דיני הלואה סי' כח ד"ה והנה
ו/ז בארות יצחק (הכהן) עמ' רצח
ו/ז בינת דניאל ח"א עמ' פט
ו/ז בינת נבונים דף קי ע"ב-ע"ג
ו/ז בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' ה אות ב, סי' ח אות ד, ו, סי' יד אות ב
ו/ז בית מאיר (תשע) סי' קמא ס"לד עמ' קצט
ו/ז ביתאל ח"ב דף ע ע"ג
ו/ז בר ריב"א עמ' נה, נז
ו/ז ברוך השם סי' כח
ו/ז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כה ע"ב {מ"מ}
ו/ז גט מקושר (צינץ) עמ' תרפז, תרצ
ו/ז הגהות חבר בן חיים
ו/ז הגהות מוהר"י קרט עמ' לד
ו/ז הר המלך ח"ה עמ' קלד-קלה
ו/ז זכות יצחק עמ' תטז
ו/ז זכר אליהו עמ' קסב, קסו, קעב, קפ, קפד, קפח, קפט-קצב
ו/ז זכרון חי עמ' פד {אהא"ז}
ו/ז זכרון מלך (צונץ)
ו/ז חזו"א על הרמב"ם
ו/ז חזון יהושע עמ' קכ-קכא
ו/ז חי' הגר"ח החדש עמ' רעה {פסול בעבירה מהתורה}
ו/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עח
ו/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עח
ו/ז חי' חתם סופר
ו/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' פג
ו/ז חיים ומלך
ו/ז חסדי דוד ח"ג עמ' סז
ו/ז ידיו של משה
ו/ז יסודי ישורון ח"ב עמ' נז
ו/ז ישועות ישראל סי' מו סעיף ד, סי' נו סעיף ה
ו/ז כתב סופר אהע"ז סי' כג ד"ה אלא דעומד {אם לא נסמוך אלא על דברי פסול בעבירה אינו גט}
ו/ז לב ים גיטין עמ' כד {אינו גט}
ו/ז לב שלם [שו"ת מהריב"ל ח"א דף נח ע"ד]
ו/ז למודי ה' (תקמז) דף ע ע"ד
ו/ז למודי ה' (תשפא) עמ' תי {מ"מ}
ו/ז מאור למלך גיטין עמ' יג
ו/ז מגן גבורים (או"ח) סי' קפט ס"ק א {ראב"ד}
ו/ז מעיני המים
ו/ז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ו/ז מראה הפנים גיטין יד ע"א
ו/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ז משנה הלכות גיטין סי' נה
ו/ז משנת ר' אהרן גיטין עמ' כ, כד-כה, כז-ל, לב, מה
ו/ז משפטי עזיאל ח"ז עמ' קעא
ו/ז משרת משה (נבר)
ו/ז נתיב מאיר
ו/ז נתיבות מרדכי גיטין עמ' ח
ו/ז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קסו
ו/ז סמיכה לחיים דף עז ע"ב
ו/ז עדות ושטרות עמ' 154
ו/ז עין יצחק ח"ב עמ' תלו
ו/ז עין יצחק תנינא ח"א עמ' פד
ו/ז עין מאיר
ו/ז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רצט
ו/ז עמק יהושע אחרון עמ' סט
ו/ז עצי ארזים סי' לה ס"ק יג
ו/ז פני משה (בנבנשתי) ח"ב דף סח ע"ג
ו/ז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תקסח, תקע, תר, תרה
ו/ז ציץ אליעזר ח"ח סי' יח אות ה {ראב"ד}, סי' כ אות ב {ראב"ד}
ו/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שלד
ו/ז קרית מלך
ו/ז קרית מלך רב
ו/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תנג
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קעו
ו/ז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רצה, שא
ו/ז שו"ת מהר"י בן לב ח"א חידושי דינים דפוס אמשטרדם דף נח ע"ד
ו/ז שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רלה
ו/ז שו"ת מהר"י וייל סי' קצ
ו/ז שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' ד-ה
ו/ז שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' ט, קסה, קפ
ו/ז שו"ת מהרי"ם (פאדווא) מבריסק סי' לח דף לז ע"א {מל"מ}
ו/ז שושן עדות דף מה ע"ד, מז
ו/ז שם יוסף (מועטי) ח"א דף קט ע"א {הפסולים לעבירה מה"ת}
ו/ז שמן המשחה (קושטא) דף ק ע"ד
ו/ז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' ב, ד, לג
ו/ז שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 239-240
ו/ז שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 1
ו/ז שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' פה
ו/ז שערי שמואל עמ' קעד, קעו
ו/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 205, 208
ו/ז תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כו ע"ד
ו/ז תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' כג עמ' קיב
ו/ז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' יד, תצט
ו/ז תניא רבתי ח"א עמ' 362
ו/ז תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' קכט
ו/ח אוצרות הרמב"ם
ו/ח אור שמח
ו/ח ביתאל ח"ב דף סה ע"א
ו/ח ברור הלכה גיטין סב ע"ב ציון ז {אור שמח}
ו/ח גדולי שמואל גיטין דף ב ע"א, כג ע"א, כד ע"א {או"ש}
ו/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' שנה
ו/ח המדות לחקר ההלכה מדה כג אות ו
ו/ח חזון יחזקאל גיטין פ"ב ה"ח {או"ש}
ו/ח חיים ומלך
ו/ח חק לישראל שליחות עמ' 480, 635, 637, 642 {אור שמח}
ו/ח ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רלב, רעג
ו/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קצה
ו/ח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' תא
ו/ח עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 102 {או"ש}
ו/ח עין מאיר
ו/ח פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תקצד, תרה
ו/ח פתחי שערים דף לב ע"ד
ו/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לה אות ד
ו/ח שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רצח
ו/ח תורת השליחות עמ' לה, קנז {או"ש}
ו/ט אב בחכמה דף כה ע"ד {קטנה לא יכולה לעשות שליח}
ו/ט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' ט
ו/ט אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 118-119
ו/ט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/ט אבן ציון עמ' תלו
ו/ט אבני נזר אהע"ז סי' קכא אות ד
ו/ט אבני ציון ח"ד עמ' רנה {שעה"מ}
ו/ט אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' לב ענף ב {ר"ח הלוי}
ו/ט אגרות ראיה ח"ה עמ' תנב
ו/ט אדני היד החזקה
ו/ט אהל חייא עמ' תקיט, תקלח, תקפד
ו/ט אהל יצחק גיטין עמ' תכב, תכט, תשכ, תתטז
ו/ט אהלי יהודה (הכהן)
ו/ט אהליך יעקב ב"מ סי' כה ס' ב
ו/ט אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 74
ו/ט אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' תנה
ו/ט אור הישר [מ"מ לקמן פ"ז הכ"ג {שליח קבלה}, טעם הלך הל' גירושין פ"ב הי"ח {קטנה}]
ו/ט אור ליהודה קדושין עמ' שכה
ו/ט אור עולם (בלומנפלד) דף לב ע"ד {ר"ח הלוי}, נט ע"א
ו/ט אוריתא קובץ טו עמ' שלה, קובץ טז עמ' רסה-רסו
ו/ט אם המלך עמ' מד-מה
ו/ט אמרות טהורות (ישראל) דף רלו ע"ב
ו/ט אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ח ד"ה ויש ראיה
ו/ט אמרי בינה (אש) דף קלח ע"ג {קטנה - כי אין מעידים על קטן}
ו/ט אמרי הצבי (בער) סוגיות דף סא ע"ד {שליח קבלה של קטנה}, סב ע"א-ע"ב וע"ד
ו/ט אפיקי מגינים ב"ב סי' יט
ו/ט אפיקי מגינים כתובות סי' יד
ו/ט אפיקי מגינים קידושין סי' לד, מא
ו/ט ארזא דבי רב קידושין עמ' לא {ראב"ד}
ו/ט ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 161
ו/ט ארים נסי גיטין עמ' שמ [צ"ל אמרה לו התקבל לי גיטין]
ו/ט ארץ הצבי (שכטר) עמ' קפו
ו/ט אש תמיד עמ' רפב, רפד, שלט, שנד
ו/ט אשר למלך
ו/ט באורי סוגיות (הוניגסברג) גיטין סי' יד אות ח {ר"ח הלוי}
ו/ט באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף כא
ו/ט באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ע
ו/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ל ע"ג {ר"ח הלוי}
ו/ט בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רכד
ו/ט בחיר חיים
ו/ט בינת דניאל ח"א עמ' קלא {ר"ח הלוי}
ו/ט בית אהרן (קארטשין) עמ' קעז {ראב"ד}, קעח
ו/ט בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' קלח {ראב"ד}
ו/ט בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף מא ע"א
ו/ט בית יעקב (מסקין) סי' מג (דף נו ע"ב)
ו/ט בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' נ אות ו, סי' נא אות א-ב, סי' סו אות א-ב
ו/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רלט, שסו
ו/ט בית ישי (תשסד) עמ' רעא, תז
ו/ט בית לוי (גולדברג) דף נ ע"א
ו/ט בית מלך (חב"ד) עמ' 16
ו/ט בית שערים או"ח סי' קנא
ו/ט בית שערים ח"ג סי' סט
ו/ט בן אשר סי' ט אות ט {ראב"ד}
ו/ט בנין הלכה עמ' נט-סט
ו/ט בנין שלמה (רבינ') סי' כב
ו/ט ברור הלכה ב"ק קיב ע"ב ציון ג
ו/ט ברור הלכה גיטין סג ע"ב ציון ג, ז
ו/ט ברכות חיים ח"ב עמ' סג, קלג, קמז
ו/ט ברכת ראובן דף צו ע"ג, צז ע"א
ו/ט ברכת שלמה אהע"ז עמ' ב
ו/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שטז, שלה
ו/ט גבול יהודה (ציר') דף פו ע"ד {ראב"ד}
ו/ט גבורת יצחק (תשמח) עמ' ט
ו/ט גדולי שמואל כתובות דף יא, נז, נדרים דף לו ע"ב, גיטין דף יא ע"ב, כג ע"א, סד ע"ב, סו ע"א, קידושין דף יט ע"א
ו/ט גוילין נצולין עמ' קיג
ו/ט גור אריה בראשית פ' ח הע' 40 {ראב"ד}
ו/ט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' כב
ו/ט דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' כ
ו/ט דברי אמת (תשעט) עמ' תקסז {בטעם קטן שאינו ערשה שליח}
ו/ט דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' עב
ו/ט דברי יוסף (קונביץ) עמ' 51
ו/ט דברי ירמיהו קידושין עמ' פה {קטנה}
ו/ט דברי שאול בראשית עמ' תיד
ו/ט דברי תלמוד ח"ב עמ' נג
ו/ט דרך ישרה ח"ב עמ' קנט
ו/ט דרך עץ החיים (אלגזי) דף פד ע"א {לח"מ - קטנה}
ו/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רמד
ו/ט הלכה פסוקה ח"ג עמ' רנה, רסא, שו
ו/ט המדות לחקר ההלכה מדה ג אות לב, מדה כג אות ט
ו/ט הר המלך ח"ד עמ' לג
ו/ט הרמב"ם (בנדיקט) עמ' נו
ו/ט זכר יצחק (תשח) עמ' עט
ו/ט זכר יצחק (תשן) עמ' עה
ו/ט זכר שמואל קדושין סי' מב ס"ק א, סי' סה ס"ק ט
ו/ט חזון יחזקאל גיטין פ"ג ה"ו {ר"ח הלוי}, פ"ד ה"ד {ר"ח הלוי}
ו/ט חזון ישעיהו (שור) דף יב ע"ד {קטנה לא יכולה לעשות שליח לקבלה כי אין מעידים לקטן}
ו/ט חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 147
ו/ט חי' הגר"ח החדש עמ' שג {קטנה}, שפ {ראב"ד}
ו/ט חי' הגרנ"ט סי' פו
ו/ט חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שטו
ו/ט חי' ש"י דף ה ע"ד
ו/ט חמדת ישראל ח"ב דף ג ע"ג
ו/ט חק לישראל שליחות עמ' 181, 182, 199, 200, 241-243 {ראב"ד}, 478 {שעה"מ}, 480 {שעה"מ}
ו/ט ט' פרקים לרמב"ם
ו/ט טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תצב
ו/ט יגיעת ערב ב"מ עמ' קכא, קכו, קכח-קכט, רסא
ו/ט יד המלך (פלומבו)
ו/ט ידיו של משה
ו/ט יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שב {שעה"מ}
ו/ט ישא מדברותיך קדושין עמ' שפו
ו/ט כבוד יו"ט
ו/ט כוכב מיעקב (גרינברג) דף לב ע"א {קטנה}
ו/ט כל נדרי פ' סח הע' יא
ו/ט כלי שרת סי' עא, עג (עמ' קכד)
ו/ט כנה"ג
ו/ט כתב סופר או"ח דף קכא ע"ב
ו/ט כתב סופר או"ח סי' קכח ד"ה מלבד כל זה
ו/ט לב ים גיטין עמ' פא {ר"ח הלוי}, קצ, שמא-שמב {ר"ח הלוי}
ו/ט לבב דוד
ו/ט לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' א אות י-יא
ו/ט לקוטי שיחות חל"ג עמ' 117 {ראב"ד}
ו/ט לקוטי שלמה (תרנד)
ו/ט מאור החיים עמ' נג
ו/ט מאור למלך ב"מ עמ' קעב, קעג {לח"מ}, קעה {ר"ח הלוי}
ו/ט מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' ס, סד, קעג {ר"ח הלוי}
ו/ט מאור למלך קדושין עמ' קסט {ר"ח הלוי}
ו/ט מאיר נתיבים עמ' 343
ו/ט מילי דשטרות עמ' קעג {ר"ח הלוי}
ו/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קצה, ח"ג עמ' תיט
ו/ט מעיני המים
ו/ט מעליות ח"א עמ' 21-25
ו/ט מערכות חיים עמ' כו-כז, כט
ו/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף יז ע"א, שה ע"ב
ו/ט מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף כ, כג, נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' נג-נד, סט, שערי ישר שער ז פי"ז]
ו/ט מצעדי גבר ב"מ סי' לא אות ג
ו/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/ט מרגליות הים סנהדרין סח ע"ב אות ה {ר"ח הלוי}
ו/ט מרחשת ח"ב סי' כז אות ב, סי' לח אות ג
ו/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שפ
ו/ט משנה הלכות גיטין סי' קב, קה, קיח
ו/ט משנה התלמוד ח"ג דף כו
ו/ט משנת יעקב קנין עמ' שכ
ו/ט משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' עט, פג, פד
ו/ט משנת ר' אהרן קדושין עמ' קסא, קע
ו/ט משנת שמחה
ו/ט משרת משה (נבר)
ו/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שא, שו, אהע"ז ח"ב עמ' קפח
ו/ט נזר אברהם מכות ועדות עמ' רמג
ו/ט נחלת עזרא ח"ב סי' כה
ו/ט נתיבות המשפט סי' קמט ס"ק ו {עדות לקטן}
ו/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יט אות ב
ו/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' מז
ו/ט נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקצז
ו/ט נתיבות מרדכי קדושין עמ' קמו, קמז {ר"ח הלוי}, שח
ו/ט נתן פריו ב"מ עמ' סז
ו/ט ס' הנייר עמ' קעח
ו/ט סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קסז-קסח
ו/ט עורה שחר דף יג ע"ב
ו/ט עטרת מרדכי (וינברג) דף לד ע"ד
ו/ט עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רפז {ר"ח הלוי}
ו/ט עין יצחק ח"ב עמ' תלו
ו/ט עין מאיר
ו/ט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רצה
ו/ט עמק המלך (לבוב) הל' יבום פ"ה הי"ח (נדפס אחרי הל' גירושין פ"ג, דף לג) {קטנה}
ו/ט פנת יקרת (תשנד) סי' סג אות ג, סי' סח אות ד, סי' סט אות א, סי' קנו אות ד והערה א-ג {ר"ח הלוי}
ו/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' רפז, שכד, שכו, תרפח, תשכא {ר"ח הלוי}
ו/ט פרי משה עמ' קנג {ר"ח}
ו/ט פרי עץ חיים (אביגדור)
ו/ט פתח דבריך עמ' קס
ו/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפג אות ג
ו/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' יז {מ"מ}
ו/ט קובץ ביאורים (שפירא)
ו/ט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קלח
ו/ט קונטרסי שעורים קדושין שעור יח אות ד
ו/ט קרית מלך
ו/ט קרית מלך רב (תקיא) דף קלו ע"ג, קלז ע"ב
ו/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תנד, תנו-תנז
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפ
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלט
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קפב
ו/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רנב
ו/ט שו"ת הריב"ש עמ' נז
ו/ט שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קט
ו/ט שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' א
ו/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמד
ו/ט שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' א
ו/ט שי למלך עמ' קצד
ו/ט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מ אות ה {ר"ח הלוי}
ו/ט שם עולם (רבין) ח"א עמ' לד
ו/ט שעורי הרב גיטין ח"א עמ' ג {ר"ח הלוי}
ו/ט שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור נ {ר"ח הלוי}, סז {ראב"ד}
ו/ט שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' מ {ראב"ד}, נא {ר"ח הלוי}
ו/ט שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור ו אות ו, שעור יב אות ו {ר"ח הלוי}
ו/ט שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור יח אות ה, ז {ר"ח הלוי}
ו/ט שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' ריח, קדושין עמ' ריז
ו/ט שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 226 {ראב"ד}, 233, 241 {ר"ח הלוי}, 331 {ר"ח הלוי}, 368
ו/ט שער המלך
ו/ט שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' תקלב
ו/ט שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' לה, לז, קסד-קסה
ו/ט שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שלה {ר"ח הלוי}
ו/ט שערי טהר ח"ו סי' יג אות ב, סי' יז אות ב, סי' פג אות א, ח"ח סי' לג אות ב
ו/ט שערי טהר ח"ו סי' יז אות ב דף מג ע"ג-ע"ד
ו/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 328
ו/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 274, 417
ו/ט שערי ישר שער ז פ"ד אות ז, פי"ז אות א
ו/ט שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יב אות ה
ו/ט שערי נשואין עמ' קלה
ו/ט שפתי דעת ח"ג עמ' רסד {ראב"ד}
ו/ט תולדות יצחק (הורוביץ) דף סד ע"ד, סה ע"א, סו ע"ב
ו/ט תורת השליחות עמ' עה, קי, קנד, קנט
ו/ט תורת מיכאל עמ' רכא
ו/ט תורת נתן עמ' 44 {קטנה אינה עושה שליח לקבל גט}
ו/ט תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' רפז, תרסה, תרעג, תרעו
ו/ט תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תריג, תיז
ו/ט תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' נט, סב, סח, קד, קפב
ו/ט תשובות ר"י אלחנן עמ' קנג
ו/י אדני היד החזקה
ו/י אהלי יהודה (הכהן) כאן, ודף יא ע"א
ו/י אהלי יהודה (הכהן) ע' זכיה לקטן דף סא ע"ד {הולך}
ו/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 114
ו/י אמרות טהורות (ישראל) דף רכח ע"ד, רכט ע"א
ו/י באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קעא {מ"מ}
ו/י בד קודש (דאנון)
ו/י בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קלח {מרכה"מ}
ו/י בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף כה ע"א
ו/י ביתאל ח"ב דף סא ע"ג
ו/י ברור הלכה גיטין סב ע"ב ציון ג, סג ע"א ציון ו
ו/י גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף סה ע"ד, סו ע"א
ו/י גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' ע {לח"מ}
ו/י דליית הכרם עמ' תתתיב {מ"מ} [לנתן - צ"ל לתן]
ו/י דרך עץ החיים (אלגזי) דף נט ע"א {לח"מ - אי איפשי}
ו/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' רטז {הולך אינו כזכה}
ו/י הר המלך ח"ז עמ' תסא-תסו
ו/י זכות יצחק עמ' תיז-תכ
ו/י זכרון מלך (צונץ)
ו/י זקן שמואל דף נא ע"א
ו/י חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 35
ו/י חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רצט
ו/י ט' פרקים לרמב"ם
ו/י יד דוד ח"ב דף קצב
ו/י יד המלך (לנדא)
ו/י יד המלך (פלומבו)
ו/י ידיו של משה
ו/י כל בו ח"ה עמ' רי
ו/י כתב סופר אהע"ז סי' עג ד"ה עוד {לחם משנה}
ו/י לב שלם [מכתב מאליהו דף עד ע"ב-ע"ג, עט ע"א, פו ע"א, פז ע"א]
ו/י לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' יז
ו/י מטה אהרן (הלוי) דף רלד ע"ב {מ"מ} וע"ד {לח"מ}
ו/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קצה
ו/י מעיני המים
ו/י מרחשת ח"ב סי' כז אות ב
ו/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/י משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קעו
ו/י נודע בשערים (אשכנזי) גיטין יא ע"ב ד"ה הנה {הולך}
ו/י נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קצב {מ"מ}
ו/י נתיבות מרדכי גיטין עמ' רפו
ו/י ס' גירושין לרשב"ח עמ' 86
ו/י סופר מהיר ח"ב עמ' קכו
ו/י עין יצחק ח"ב עמ' תלה
ו/י עיני דוד
ו/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכ ע"ג-ע"ד
ו/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שיג ע"ב
ו/י קרית מלך רב (תקיא) דף קלז ע"ג, קלט ע"ג, קמ ע"ג
ו/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תנז, תסא
ו/י רשימות לב גיטין סי' ב אות ה {לח"מ}
ו/י שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' ש
ו/י שו"ת הריב"ש עמ' תרצג
ו/י שמו משה דף נו ע"ב {לח"מ}
ו/י שמחת יו"ט (אלגזי) דף קמז ע"ב
ו/י שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לז אות א
ו/י שער המלך ח"א עמ' תקעח-תקעט
ו/י שער יהודה
ו/י תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף כח ע"ב
ו/יא אהלי יהודה (הכהן)
ו/יא אוצמפה"ת ב"מ עו ע"א הע' 169
ו/יא אוצמפה"ת ב"מ עו ע"ב הע' 2 {מל"מ}
ו/יא אמרות טהורות (ישראל) דף רלב ע"ב
ו/יא בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף כד ע"ב
ו/יא ברור הלכה גיטין סב ע"ב ציון ז
ו/יא גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' סז
ו/יא גליונות אבני נזר
ו/יא דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' לז ד"ה ולא {מל"מ}, ד"ה כתב {מ"מ}
ו/יא זכות יצחק עמ' תכ-תכב
ו/יא זכר יצחק (תשח) עמ' קנח
ו/יא זכרון מלך (צונץ)
ו/יא חי' הריצ"ד
ו/יא ט' פרקים לרמב"ם
ו/יא יד המלך (פלומבו)
ו/יא ידיו של משה
ו/יא לב שלם [מכתב מאליהו דף עז ע"א, עט ע"א, פא ע"ב, מים חיים דף יא ע"ב, יח ע"ב]
ו/יא לבב דוד
ו/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יא משרת משה (נבר)
ו/יא נתיבות מרדכי גיטין עמ' קלז {מ"מ}
ו/יא נתן פריו ב"מ עמ' שפו
ו/יא ס' גירושין לרשב"ח עמ' 147
ו/יא עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 102-105
ו/יא עומק הפשט ח"ב עמ' כט
ו/יא עמק המלך (לבוב)
ו/יא פני חמה דף נז ע"א {שעה"מ}
ו/יא ציץ אליעזר ח"ב סי' כא אות ד
ו/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכ ע"ד
ו/יא קרית מלך רב (תקיא) דף קלח ע"ג
ו/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' תסד
ו/יא שעורי הלכה עמ' קטז
ו/יא שער יהודה דף כא, נז {מל"מ}
ו/יב אהל יצחק גיטין עמ' תתטז
ו/יב ברור הלכה גיטין סב ע"ב ציון ז
ו/יב גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' סו {לח"מ}
ו/יב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' ש {לח"מ}
ו/יב ט' פרקים לרמב"ם
ו/יב ישועות יעקב נשים עמ' תקנד
ו/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יב עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 104, 105
ו/יב רביד הזהב (אברך) דף כה ע"ג
ו/יב תשובה שלמה או"ח סי' יז דף כ ע"ד
ו/יג אבי עזרי ח"א
ו/יג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קצט-ר
ו/יג אפיקי מגינים קידושין סי' פ
ו/יג אש תמיד עמ' שיג
ו/יג ברור הלכה גיטין סג ע"ב ציון ד, ז
ו/יג דברות משה גיטין עמ' רלד
ו/יג דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' לז ד"ה אך קשה, וסי' לט ד"ה ונלפע"ד {מ"מ}
ו/יג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קעז {מ"מ}
ו/יג הר המלך ח"ז עמ' תסא-תסו
ו/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' צב {מרכה"מ}
ו/יג חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"י, קידושין פ"ג ה"ח
ו/יג חק לישראל שליחות עמ' 476, 480, 637
ו/יג ט' פרקים לרמב"ם
ו/יג מים חיים (רק בדפוס אמשטרדם)
ו/יג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ו/יג מרכבת המלך עמ' של {אבי עזרי}
ו/יג משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף י ע"ב {כשהגיע לידה מגורשת}
ו/יג נחלת יצחק גיטין סי' יב
ו/יג עין מאיר דף עו ע"ד
ו/יג פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קנא
ו/יג צור תעודה דף קלח ע"ב
ו/יג קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שט, ח"ב עמ' קפה
ו/יג רביד הזהב (אברך) דף כה ע"ב
ו/יג שו"ת מהרי"ם (פאדווא) מבריסק סי' לח דף לו ע"ד, לז ע"א
ו/יג שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קטז
ו/יג שער המלך ח"א עמ' תקעז {מ"מ}
ו/יג שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' פה
ו/יג שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יד אות יא
ו/יג תורת השליחות עמ' רט
ו/יד אור הישר [אור זרוע ח"א סי' תשכא]
ו/יד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 114
ו/יד אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קיד {מ"מ}
ו/יד באר לחי ראי
ו/יד בית הלוי - שו"ת הגר"ח סי' ב עמ' ז {ראב"ד}
ו/יד בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף ג ע"ב
ו/יד בית מאיר (תשע) סי' קטו ס"ד עמ' שע
ו/יד ביתאל ח"ב דף ע ע"ד
ו/יד ברכות חיים ח"א עמ' סט
ו/יד גט מקושר (צינץ) עמ' תרפב
ו/יד דברי יחזקאל (מישור) עמ' שנו
ו/יד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קכב
ו/יד הר המלך ח"ה עמ' נו-נז
ו/יד זכר יצחק (תשן) עמ' פא, פג
ו/יד חי' הגר"ח החדש עמ' רלט
ו/יד ידיו של משה
ו/יד כל בו ח"ה עמ' קפא
ו/יד לב שלם [מראה הפנים (דפוס ראשון) גיטין י ע"ב, לחמי תודה סי' י דף עא, מכתב מאליהו דף קלו ע"ב, קלז ע"ג]
ו/יד מאור למלך גיטין עמ' ק
ו/יד מזכרת למשה עמ' קכה
ו/יד מעשה רקח
ו/יד מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יד משאת המלך ח"ד סי' תקכו {נותן בפני שנים}
ו/יד מתנות באדם עמ' 247
ו/יד עין מאיר
ו/יד פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קנא
ו/יד קונטרסי שעורים גיטין שעור א אות ז
ו/יד קרית מלך
ו/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תסז, תצד
ו/יד שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' ד, מז
ו/יד שעורי ר' שמואל גיטין עמ' פג
ו/יד תורת השליחות עמ' לז
ו/יד תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כו ע"א
ו/יד תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' כג עמ' קי
ו/יד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שצב, שצט, תרסח, תרצג
ו/טו אהל יצחק גיטין עמ' קמג-קמד, תרלד
ו/טו אור הישר [אור גדול סי' טז דף צ ע"א, מל"מ לקמן פ"ז הי"ז]
ו/טו באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' צה
ו/טו בינת דניאל ח"ה עמ' קעח
ו/טו בינת נבונים דף צה ע"ג, קט ע"ד, קיב ע"א-ע"ב, קיד ע"א
ו/טו בנין אב (שולמן) סי' לא אות ז, סי' לב
ו/טו ברכות חיים ח"א עמ' מ
ו/טו זכר יצחק (תשן) עמ' פא
ו/טו זכרון שלמה (ורנר) עמ' רעז {שעה"מ}
ו/טו חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קכט, קלט
ו/טו יד המלך (לנדא) בתוספות סי' לו
ו/טו ידיו של משה
ו/טו לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קמח ע"ג]
ו/טו לבב דוד
ו/טו מפתח הבאורים [אור שמח]
ו/טו משברי ים חזקה עמ' תטז
ו/טו משנת ר' אהרן גיטין עמ' טו
ו/טו עין מאיר
ו/טו פד"ר חי"ז עמ' 170 {מל"מ}
ו/טו פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קנא
ו/טו פרקי שליחות עמ' 211 {יד המלך}
ו/טו קרית מלך
ו/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תצד
ו/טו שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' לג
ו/טו שמו יצחק דף א ע"ג
ו/טו שעורי ר' שמואל גיטין עמ' פד
ו/טו שער המלך
ו/טו תורת השליחות עמ' קצג {מחנ"א}
ו/טו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שצו
ו/טז אבי עזרי ח"ה
ו/טז אבני נזר אהע"ז סי' קפו אות יב {מ"מ}
ו/טז אהל יצחק גיטין עמ' רפח, תרצב
ו/טז אוהב מישרים עמ' תלא {מל"מ}
ו/טז אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' כד, לב
ו/טז אור הישר [אור הישר גיטין רפ"ד]
ו/טז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שיט {ביטלו מבוטל}
ו/טז אמרי שפר (פינטו) עמ' קכז
ו/טז אנצי"ת ע' בית דין הע' 298
ו/טז אשר למלך
ו/טז באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תמח
ו/טז בית אהרן וישראל גל' י עמ' כח
ו/טז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/טז ביתאל ח"ב דף ע ע"ד
ו/טז בני אברהם אהע"ז בלשונות הטור דף ג ע"ג {מל"מ}
ו/טז בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שנב
ו/טז ברור הלכה גיטין יא ע"ב ציון ב, לב ע"א ציון א, לב ע"ב ציון ט, קדושין יב ע"ב ציון ד
ו/טז ברקאי ח"ג עמ' 60-61 {ביטול גט בפני עד אחד}
ו/טז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קיז
ו/טז גט מקושר (צינץ) עמ' תשנג {מ"מ}
ו/טז דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' לח ד"ה ואפשר {מל"מ}
ו/טז דברי יחזקאל (מישור) עמ' שנח
ו/טז השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 63
ו/טז התורה והמדינה ח"ט עמ' רכא
ו/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' סב
ו/טז זכר אליהו עמ' קסז, קע, קצה, קצז {מל"מ}
ו/טז זכר יצחק (תשן) עמ' רל
ו/טז זכרון מלך (צונץ)
ו/טז חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ח ס"ק ה
ו/טז חזון יחזקאל קידושין פ"ג ה"ח
ו/טז חי' הרשב"ץ גיטין לב ע"ב
ו/טז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קסא
ו/טז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' יב, קכב
ו/טז חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' כה
ו/טז חק לישראל שליחות עמ' 625 {אור שמח}, 626 {צ"פ}, 669 {יד המלך}, 714 {יד המלך}, 716 {מל"מ}, 718 {יד המלך}
ו/טז חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תלה
ו/טז חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קכט, קלט
ו/טז טל חיים (טל) ח"ג עמ' ת
ו/טז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קעו
ו/טז ידיו של משה יו"ד סי' ח דף ח ע"א
ו/טז ישועות יעקב נשים עמ' תקסב
ו/טז כהונת רפאל עמ' שצז
ו/טז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רפד {מל"מ}
ו/טז כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף עב ע"ג, עט ע"א {מל"מ}
ו/טז כתב סופר אהע"ז סי' נא ד"ה והנה הרמב"ם {וכל המבטל בפני אחרים צריך לבטל בפני שנים}, סי' צא ד"ה וכן {ואם אחר שהגיע גט לידה או ליד שליח קבלה אינו יכול לבטלו ואף על פי שחזר בתוך כדי דבור ובטלו}, סי' צב ד"ה ומידי דברי בענין {מל"מ - ראיתי בתשובת מהר"ם מפדוואה שכתב דמשביעין את השליח שאם נעשה שליח שלא יבטלנו}
ו/טז כתב סופר יו"ד סי' קג ד"ה ומה שכתב {מל"מ - הכותב גם בשבת או}
ו/טז לב שלמה (חלמא) עמ' ס
ו/טז לבב דוד
ו/טז להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קלו
ו/טז לחם יהודה
ו/טז מוריה גל' קיא עמ' סב {מל"מ}
ו/טז מחנה יוסף (תשעב) סי' לו אות ב
ו/טז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' עח {מל"מ}
ו/טז מצעדי גבר קדושין סי' לו אות ד
ו/טז מראה אש ח"א עמ' קמז-קמח
ו/טז מרחשת ח"ג סי' לה אות א
ו/טז משנה הלכות גיטין סי' עז {מל"מ}
ו/טז משנה הלכות גיטין סי' קלא-קלב
ו/טז משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריח {משנת יעקב}
ו/טז משנת יעקב נשים ח"א עמ' רלז
ו/טז מתנות באדם עמ' 410
ו/טז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' סד
ו/טז נחלת יצחק גיטין סי' יד
ו/טז נישואין שלא כדת עמ' 108
ו/טז נר למאור (פרצקי) עמ' קלו
ו/טז נרות אהרן
ו/טז נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קסה עמ' שיג
ו/טז נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' כד אות ב {מל"מ}
ו/טז נתיבים במשפט העברי עמ' 220
ו/טז ס' גירושין לרשב"ח עמ' 86, 118, 121
ו/טז עין יצחק תנינא ח"א עמ' יג {מל"מ}
ו/טז עין מאיר
ו/טז ענבי פתחיה עמ' 201
ו/טז עקבי ברכה עמ' קיב
ו/טז ערך שי חו"מ סי' קכג סעיף ב {מל"מ}
ו/טז פרקי שליחות עמ' 212 {מל"מ}
ו/טז פתח דבריך עמ' קנה {מל"מ}
ו/טז ציץ אליעזר ח"א סי' כו אות ד
ו/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפח אות ב
ו/טז קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות י
ו/טז קרית מלך
ו/טז קרית מלך רב
ו/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תסז
ו/טז שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' עא, עג {הגהמ"י}
ו/טז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקנד
ו/טז שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שפ¬ג
ו/טז שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' ה
ו/טז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רטז {בעל יכול לבטל שליחות הגט}
ו/טז שירת דוד (שיינין) עמ' עה
ו/טז שלחן המלך
ו/טז שם משמעון (שטרן) דף נג ע"א {ביטל בפני השליח, א"צ לבטל בפני שני עדים}
ו/טז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קצח
ו/טז שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' פב
ו/טז שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 180
ו/טז שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 76
ו/טז שער המלך ח"א עמ' תקפ
ו/טז שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' עה-עו, קנב
ו/טז שערי שמואל עמ' קעב {מל"מ בשם מהר"ם פדואה - שליח יכול לבטל את השליח שעשה}
ו/טז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שלח {הגהמ"י}
ו/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 169
ו/טז תורת גיטין סי' קמא ס"ק לו {מל"מ}
ו/טז תורת השליחות עמ' רב
ו/טז תורת זרעים עמ' פט {דיבור מבטל דיבור}
ו/טז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרפ
ו/טז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקכו
ו/טז תחומין חכ"ב עמ' 18-19, 196
ו/טז תשובות יהודה דף כח ע"א {תכ"ד}
ו/יז אדני היד החזקה
ו/יז אוריתא טו עמ' רנז
ו/יז אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 87
ו/יז היכל מלך
ו/יז זכר יצחק (תשן) עמ' סח
ו/יז חי' הרשב"ץ גיטין לב ע"ב
ו/יז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קסה
ו/יז יד דוד ח"ב דף קנב
ו/יז לבב דוד
ו/יז נחלת עזרא ח"ב עמ' 225
ו/יז נר למאור (פרצקי) עמ' קלו
ו/יז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רד
ו/יח אבי עזרי ח"א
ו/יח אבן ישראל (פישר)
ו/יח אדני היד החזקה
ו/יח אהלי יהודה (הכהן)
ו/יח אור גדול דף עא ע"א
ו/יח אושר ירוחם עמ' קפא
ו/יח אמרות טהורות (ישראל) דף רסח ע"א
ו/יח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יד
ו/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יח באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תמט
ו/יח בינת דניאל ח"ה עמ' קעח
ו/יח בכורי אברהם דף צ ע"ד {מ"מ - שליחות שבטלה כולה}
ו/יח בני דוד
ו/יח ברור הלכה גיטין לג ע"א ציון ג
ו/יח דבר שלום (הורוביץ) גיטין עמ' שצט-ת
ו/יח דברי יחזקאל (תרצה) דף קטו ע"א
ו/יח הגהות חבר בן חיים
ו/יח הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קלה, קלט-קמ
ו/יח זכר יצחק (תשן) עמ' סט, רל
ו/יח זכרון מלך (צונץ)
ו/יח זקן שמואל דף נה ע"ב
ו/יח חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ח ס"ק ה
ו/יח חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מא
ו/יח חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מא
ו/יח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין לג ע"א]
ו/יח חי' חתם סופר
ו/יח חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קעג
ו/יח חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' כא
ו/יח חסדי דוד ח"ג עמ' רה
ו/יח חק לישראל שליחות עמ' 757
ו/יח ט' פרקים לרמב"ם
ו/יח ידיו של משה
ו/יח ים התלמוד (עדיל) עמ' תכ-תכא, תל
ו/יח יצחק ירנן
ו/יח ישועות יעקב מועד עמ' קסב
ו/יח ישמח לב (לוי) גיטין לב ע"ב (ד"ה ועפ"ז)
ו/יח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רס
ו/יח כתב סופר אהע"ז סי' סט ד"ה ולרב {אמר לעשרה כתבו גט ותנו לאשתי וכו' שלח הגט ביד שנים וכו', ראב"ד - א"א הא לא מיחוורא שהרי קי"ל כרבי דאמר עדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה}, סי' ע ד"ה ולתשלום {אמר לעשרה כתבו גט ותנו לאשתי יכול לבטל לזה שלא בפני זה ואפילו בפני שנים אחרים וכו'}
ו/יח כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' קסו {מל"מ}, קע, קעב {מל"מ}
ו/יח לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קמא ע"ג]
ו/יח לבב דוד
ו/יח מאור למלך גיטין עמ' קמ
ו/יח מוריה גל' רז עמ' סח-עא
ו/יח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' רסט {מ"מ}, ערב {ראב"ד}
ו/יח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תנ {מל"מ}
ו/יח מעיל שמואל (פלורנטין) סי' נה, דף צב ע"א
ו/יח מעיני המים
ו/יח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א, אבני מילואים סי' קמא ס"ק ה]
ו/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יח משכיל ליהודה עמ' קעב-קעג, קעה-קעו
ו/יח משנה הלכות גיטין סי' קלב
ו/יח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' תט
ו/יח נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' כה אות א
ו/יח עבד המלך (תשא)
ו/יח עטרת ישראל עמ' שפב-שפג
ו/יח עין יצחק תנינא ח"א עמ' רמה {מל"מ}
ו/יח עמק המלך (לבוב)
ו/יח פנת יקרת (תשנד) סי' סז אות ד
ו/יח פנת יקרת (תשעא) עמ' שכ
ו/יח צבי גאון יעקב סי' כ
ו/יח קובץ ביאורים (שפירא)
ו/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תע
ו/יח שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' נה
ו/יח שער המלך
ו/יח שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' עו, פה
ו/יט אדני היד החזקה
ו/יט אוהל שם (ברודנא) ח"א סי' לג דף סט ע"ד-ע ע"א {מל"מ}
ו/יט אור הישר [עונג יו"ט סי' ב, קמג, כ"מ הל' יבום פ"ד הט"ז, דברי ריבות סי' סז, באר יצחק אהע"ז סי' טז]
ו/יט אוריין תליתאי (תאומים) סי' לא, סב
ו/יט אוריתא טו עמ' רנז
ו/יט אמרות טהורות (ישראל) דף רז ע"ג
ו/יט אנצי"ת ע' בטול הגט הע' 4-1, 10, 12, 22-18, 25
ו/יט אפיקי מגינים קידושין סי' מה
ו/יט ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' צז
ו/יט באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קפג
ו/יט באר מים חיים (אבילה) דף עב ע"ב, עג ע"ב
ו/יט בית אהרן (קארטשין) עמ' קמה, קנב
ו/יט בית דינו של שמואל עמ' 169, 469
ו/יט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/יט בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' יא אות ה, סי' יב אות ב
ו/יט בית מאיר (תשע) סי' קלד ס"ג עמ' קנ {מ"מ}
ו/יט בנין אב (שולמן) סי' כח אות יז
ו/יט בנתיבות ים גל' יא עמ' פט
ו/יט ברור הלכה נדרים כג ע"א ציון ג פסקה ה (הראשון)
ו/יט ברכת מרדכי ב"ב עמ' רנד, רנז
ו/יט ברכת רצה סימן כא דף כח ע"ד
ו/יט גט מקושר (צינץ) עמ' שפז, שצד, שצט, ת, תג
ו/יט דברי חיים (אוירבך) מכירה סי' כד ד"ה ולפע"ד {מל"מ}
ו/יט דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' פג
ו/יט דברי ריבות (תשעב) עמ' פד-פה, רצב-רצג, שפב, תכא
ו/יט השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 372 {מל"מ}
ו/יט זכר יצחק (תשן) עמ' קעג, רל
ו/יט זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' עג עמ' נא
ו/יט זכרון מלך (צונץ)
ו/יט חזו"א אהע"ז סי' קלו לדף כג
ו/יט חזו"א על הרמב"ם
ו/יט חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 283
ו/יט חק לישראל שליחות עמ' 621, 629, 673, 674
ו/יט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תכה
ו/יט יד דוד ח"א דף פח
ו/יט יד המלך (פלומבו)
ו/יט ידיו של משה
ו/יט יורו משפטיך ליעקב סי' עא
ו/יט ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף נג ע"ב
ו/יט ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קפ
ו/יט ישועות יעקב נשים עמ' תרלז
ו/יט כהונת רפאל עמ' שלט {מ"מ}
ו/יט כנסת מחקרים - ספרד עמ' 40
ו/יט כפייה בגט עמ' קכד {מ"מ}, ריח, רסט, רעט
ו/יט לב אהרן ח"ב אהע"ז סי' יא עמ' רנא
ו/יט לב שלמה (חלמא) עמ' נז
ו/יט מאור מרדכי ב"ב עמ' קלז
ו/יט מודעא ואונס עמ' רלו-רלח, רמג, שכח, שנח
ו/יט מוריה גל' עג עמ' רנו
ו/יט מוריה גל' קפג עמ' עד-עה, גל' רז עמ' סט
ו/יט מוריה יב גל' י עמ' רנו, רנט
ו/יט מטה אהרן ב"ב עמ' קמא
ו/יט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' עח]
ו/יט מצעדי גבר ב"ב סי' מג אות ג ס"ק ב
ו/יט משרת משה (נבר)
ו/יט מתנות באדם עמ' 410
ו/יט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קצה
ו/יט ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רנו
ו/יט סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קסט-קעב
ו/יט סוכת דוד ב"ב מ ע"ב עמ' שצט
ו/יט עדות ביעקב (בוטון) דף רמ ע"ד
ו/יט פד"ר חי"ד עמ' 159 {או"ש}
ו/יט פעמוני זהב סי' רה סעיף ז
ו/יט פרי האדמה ח"א
ו/יט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רמא ע"ג
ו/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רע אות ט
ו/יט קרית מלך
ו/יט קרית מלך רב
ו/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תעא, תעה
ו/יט ראשי בשמים (רבין) עמ' רט {מל"מ}
ו/יט שבות יהודה (שו"ת) עמ' קנט
ו/יט שביתת יו"ט
ו/יט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' מ, קלח
ו/יט שו"ת הריב"ש סי' קכז, תפב, עמ' קלב, רצו, תשכג, והמיוחסות עמ' מט, נו-נז, ע
ו/יט שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' מ דף סח
ו/יט שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' צו, צז
ו/יט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קו-קז
ו/יט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקכו
ו/יט שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קנט
ו/יט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קפב
ו/יט שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' צה
ו/יט שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רמא
ו/יט שו"ת רשב"ש עמ' שכד
ו/יט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קז
ו/יט שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' נט {מ"מ}
ו/יט שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור מב, מט {מ"מ}
ו/יט שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 196
ו/יט שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 104
ו/יט שער משפט סי' ל ס"ק ב {מל"מ}
ו/יט שערי ישר שער ה פכ"ב אות לא
ו/יט שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 172
ו/יט שעשוע התלמידים דף קיט ע"ב {מ"מ}
ו/יט תורת המשפט ח"א עמ' 401
ו/יט תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' ל
ו/יט תשורת שי מהדו"ק סי' שז {מ"מ}
ו/כ אור הישר [דברי ריבות סי' קצא, רלז, שו"ת מהר"ם אלשיך סי' לה]
ו/כ אור שמח
ו/כ אנצי"ת ע' בטול הגט הע' 18
ו/כ ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 156
ו/כ אש תמיד עמ' תקט
ו/כ בית אהרן (קארטשין) עמ' קמה
ו/כ בית מאיר (תשע) סי' קלד ס"ג עמ' קמח
ו/כ בני בנימין (נבון) חו"מ דף יד ע"א
ו/כ בנין אב (שולמן) סי' כח אות ז
ו/כ בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תנב
ו/כ ברכת רצה סימן כא דף כט ע"א, סי' קכד דף קסח ע"ג
ו/כ גט מקושר (צינץ) עמ' תי
ו/כ גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' לג
ו/כ דברי ריבות (תשעב) עמ' תכב
ו/כ השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 372
ו/כ ויקרא אברהם, שדה מגרש דף קט ע"ג
ו/כ זכור לאברהם (אביגדור)
ו/כ זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' עג
ו/כ חיי עמרם עמ' רכו
ו/כ חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 279
ו/כ ט' פרקים לרמב"ם
ו/כ יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תכה
ו/כ כנסת מחקרים - ספרד עמ' 40
ו/כ כפייה בגט עמ' תקו
ו/כ לב אהרן ח"ב אהע"ז סי' יא עמ' רנא
ו/כ לב שלם [נאות יעקב דף סט] {מל"מ}
ו/כ לחם רב (בוטון) סי' ל, קעז
ו/כ לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' צח {מ״מ}, תקמב
ו/כ מודעא ואונס עמ' רמה {מ"מ}, שיב {מ"מ}, שעג, שעח, שפג, שפט, שצה, תד
ו/כ מוריה גל' עג עמ' רנו
ו/כ מוריה גל' קפג עמ' יג {מ"מ בשם רשב"א - מסר מודעא על ביטול מודעא}, טז-יז {ביטול מודעא}
ו/כ מוריה יב גל' י עמ' רנו
ו/כ מחנה חיים ח"ד עמ' קיב
ו/כ מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' יא]
ו/כ משנת ר' אהרן קדושין עמ' לב, לה
ו/כ מתנות באדם עמ' 410
ו/כ נדיב לב ח"ב אהע"ז דף נד ע"ד
ו/כ ס' הפרנס עמ' רמט
ו/כ ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רנו, רנט
ו/כ ערך שי חו"מ סי' קי סעיף ב {מ"מ}
ו/כ פעמוני זהב סי' רה סעיף ז
ו/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסב אות א
ו/כ קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' נו
ו/כ קרית מלך
ו/כ שבות יהודה (שו"ת) עמ' קנט
ו/כ שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רסט
ו/כ שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רכ, ח"ג עמ' לט, מ, קלח
ו/כ שו"ת הרדב"ז סי' תמב, תתקכג
ו/כ שו"ת הריב"ש עמ' תעב, תשכב, והמיוחסות עמ' מט, נג, נח-נט, סז, עג
ו/כ שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקעג
ו/כ שו"ת הרשב"א ח"ד סי' מט, ח"ה סי' קסג, ח"ז סי' שצו, מכ"י סי' רטז
ו/כ שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' רכג
ו/כ שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' צו, צז
ו/כ שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרכו
ו/כ שו"ת מהרלב"ח סי' לד
ו/כ שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' פג
ו/כ שו"ת מהרש"ל סי' כה
ו/כ שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קמז
ו/כ שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' צה
ו/כ שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קצה, רמא
ו/כ שו"ת ראנ"ח ח"א סי' מב, נז
ו/כ שו"ת רשב"ש עמ' שכד
ו/כ שורת הדין ח"ב עמ' שמח
ו/כ שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 195
ו/כ שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 174 {קנין}
ו/כ תורת המשפט ח"א עמ' 401
ו/כ תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' רז, רכז, רל, ח"ב עמ' נז, עז
ו/כ תשובות הרי"ד עמ' רמו
ו/כ תשורת שי מהדו"ק סי' שלו
ו/כא אבני נזר אהע"ז סי' שסט אות ה
ו/כא אדני היד החזקה
ו/כא אהל חייא עמ' תרעט
ו/כא אהל יצחק גיטין עמ' ש
ו/כא אהלי יהודה (הכהן) כאן, ודף יא ע"א
ו/כא אור הישר [לח"מ לקמן פ"ז הכ"ב]
ו/כא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 115
ו/כא אמונת יהושע עמ' תנב-תנג
ו/כא אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' ה [ב] ד"ה והתומים
ו/כא אנצי"ת ע' בטול הגט הע' 28, 29, 32, 37
ו/כא ארץ הצבי (שכטר) עמ' קעא
ו/כא באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' שה
ו/כא בית אהרן (קארטשין) עמ' נא, סו
ו/כא בית אפרים אהע"ז הל' קידושין דף צ ע"ב
ו/כא בית אפרים מהדורא תניינא אהע"ז ח"א סי' ע עמ' רנ-רנא, רנד-רנה {מל"מ}
ו/כא בית יצחק (תשיד) עמ' 70
ו/כא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רמז
ו/כא ביתאל ח"ב דף נח ע"א
ו/כא בנין השטר עמ' שעו, שצ
ו/כא בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תפה
ו/כא ברור הלכה גיטין לב ע"ב ציון ו
ו/כא ברית אברהם (פרנס) עמ' שסה
ו/כא ברכת רצה סימן כא דף כט ע"ב, סי' קכד דף קסו ע"א ודף קסז ע"א-ע"ב {ביטול עצם הגט}
ו/כא גט מקושר (צינץ) עמ' שצט, תרנו
ו/כא דברות משה גיטין עמ' רסח
ו/כא דברי אמת (תשעט) עמ' תקלח {בביטול הגט, ומ"מ}
ו/כא דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' פד {מל"מ}, קכד
ו/כא דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קלה
ו/כא דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ"א, שמעתתא ו פ"ו
ו/כא הגהות אליעזר דף נט ע"ג {מל"מ}
ו/כא המדות לחקר ההלכה מדה טז אות מט, מדה כג אות יד
ו/כא זאת ליעקב גיטין עמ' קפב
ו/כא זכר אליהו עמ' קלז, קמ
ו/כא זכר יצחק (תשן) עמ' קג
ו/כא חד וחלק ח"א דף טו ע"א-ע"ב
ו/כא חזון יחזקאל גיטין פ"ב ה"ט
ו/כא חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 5
ו/כא חי' בעל שרידי אש עמ' נה
ו/כא חי' הגר"ח החדש עמ' רנ
ו/כא חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קסט, שלד
ו/כא חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רנו-רנז, רעט {אם ביטל את הגט עצמו}
ו/כא חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קלו
ו/כא יד דוד ח"ב דף קכב
ו/כא יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קעו
ו/כא יד המלך (פלומבו)
ו/כא ידי אליהו דף לג ע"א
ו/כא יצחק ירנן
ו/כא ישועות יעקב נשים עמ' תפט
ו/כא ישועות ישראל סי' נו סעיף א
ו/כא כפייה בגט עמ' תמז {מל"מ}
ו/כא כתב סופר אהע"ז סי' צ ד"ה ולקושיית {מ"מ - ולפי דבריו קאי הבעיא אמתני' וכו' בדוקא, ולאו אברייתא דגט זה לא יועיל ולא יתיר שאינה מפורשת בשליח}, סי' צב מה שכתבת ראיה {לפיכך אם היה הגט ביד הבעל ובטלו כגון שאמר גט זה בטל הוא אינו מגרש בו לעולם}
ו/כא כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' קעד
ו/כא לב ים גיטין עמ' רלד-רלו, רלט
ו/כא לב שלם [נאות יעקב דף מא ע"א, שו"ת רא"ם ח"ב סי' ה דף ו ע"ד]
ו/כא מאור למלך גיטין עמ' קלח
ו/כא מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רסט
ו/כא מוריה גל' רז עמ' סט, ע
ו/כא מנוחת משה דף כז ע"א
ו/כא מראה הפנים גיטין כ ע"א
ו/כא מרחשת ח"ב סי' ז אות ב, סי' כה אות א
ו/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/כא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שמז
ו/כא משכיל ליהודה עמ' קעה
ו/כא משנה הלכות גיטין סי' סט
ו/כא משנה למלך אחרון
ו/כא משנת יעקב נשים ח"א עמ' ל-לא, ח"ב עמ' סו, סח, קכט
ו/כא מתנות באדם עמ' 410
ו/כא נזר הקדש (רזין) מנחות דף סג ע"ג
ו/כא נחלה ליהושע (צונצין) סי' ח דף ט ע"ד
ו/כא נחלת יצחק גיטין סי' יד
ו/כא נחלת משה גיטין לב ע"ב ע"ב
ו/כא נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' כד אות א
ו/כא ס' גירושין לרשב"ח עמ' 120
ו/כא ס' הנייר עמ' קעח
ו/כא ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רסא
ו/כא עומק הפשט ח"ב עמ' רסט
ו/כא עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' ח, רפא
ו/כא עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' מה-מו
ו/כא עין יצחק תנינא ח"א עמ' רנו, ח"ב עמ' לח
ו/כא עין מאיר
ו/כא עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרנג
ו/כא צבי תפארת סי' יב
ו/כא צמח מנחם דף ח ע"ד, ט ע"א {כחרס}
ו/כא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכח ע"ג
ו/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רנד, וסי' רסח אות ד ואילך
ו/כא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' כג
ו/כא קובץ הערות (תשסג) סי' עו אות יב
ו/כא קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות יא
ו/כא רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' שיג
ו/כא שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' ז
ו/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רצח
ו/כא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רד
ו/כא שו"ת הרב הראשי עמ' 396
ו/כא שו"ת הריב"ש עמ' קלג, תשכד, והמיוחסות עמ' נא, נג, ע
ו/כא שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רנח
ו/כא שופרא דשטרא שער יז פ"כ
ו/כא שירת דוד (שיינין) עמ' עה
ו/כא שעורי הרב גיטין ח"א עמ' לא
ו/כא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תצא
ו/כא שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 220, 324
ו/כא שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 103, 180
ו/כא שער המלך כאן, ח"א עמ' תקפא
ו/כא שערי טהר ח"ו סי' פד אות ב, ד
ו/כא שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' רכב, רמב
ו/כא שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 175
ו/כא תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרפ = אור שמח לעיל הלכה טז
ו/כא תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרפג
ו/כא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' לה
ו/כא תשובה שלמה אהע"ז סי' מג דף נג ע"א
ו/כא תשובה שלמה אהע"ז סי' מו
ו/כא תשובות הרי"ד עמ' רכח
ו/כא תשורת שי מהדו"ת סי' ס
ו/כב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 121
ו/כב אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 167-168
ו/כב אמרות טהורות (ישראל) דף רכז ע"ג {מל"מ}
ו/כב אנצי"ת ע' בטול הגט הע' 40, 41
ו/כב ארים נסי גיטין עמ' שמ [צ"ל אם אמר אחד מאלו]
ו/כב בני דוד
ו/כב ברור הלכה גיטין לב ע"א ציון ד
ו/כב דרך המלך (לוין) דף ג ע"ד
ו/כב הערת ר"א ליכטנשטין לחי' ר' קרשקש, גיטין לב ע"א, הערה 51
ו/כב הר המלך ח"ד עמ' לג
ו/כב ט' פרקים לרמב"ם
ו/כב יד המלך (פלומבו)
ו/כב יין הטוב עמ' שז
ו/כב לב שלמה (חלמא) עמ' נג
ו/כב מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/כב משנת יעקב קנין עמ' קצ
ו/כב משנת ר' אהרן גיטין עמ' קכ, קכז
ו/כב ס' הנייר עמ' קעח
ו/כב עומק הפשט ח"ב עמ' שיג
ו/כב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסח אות ה
ו/כב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' שנ
ו/כב שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' נג
ו/כב שעורי בקיאות גיטין לב ע"א (ד"ה ויתכן)
ו/כב שער המלך
ו/כב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שלו {שעה"מ}
ו/כב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 170
ו/כב תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כח ע"ב
ו/כג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 120-122
ו/כג אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 165-167
ו/כג אבני זכרון (פפר) ח"א דף כו ע"א
ו/כג אור הישר [אור גדול סי' ט דף סו ע"א]
ו/כג אנצי"ת ע' בטול הגט הע' 43, 45, 46, 49, 51
ו/כג בארות יצחק (הכהן) עמ' רצח
ו/כג ברור הלכה גיטין לב ע"א ציון ד
ו/כג חי' הרשב"ץ גיטין לב ע"ב
ו/כג לב שלמה (חלמא) עמ' נג
ו/כג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קס
ו/כג מעשה רקח
ו/כג משנת ר' אהרן גיטין עמ' קכ, קכז
ו/כג עומק הפשט ח"ב עמ' שיג
ו/כג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסח אות ב
ו/כג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסח אות ה
ו/כג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קנה
ו/כג שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' נג
ו/כג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף סד ע"א
ו/כג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 170
ו/כג תשורת שי מהדו"ק סי' שז
ו/כד איש מצליח יו"ד (תשעה) עמ' 110
ו/כד ארים נסי גיטין עמ' שמ {מ"מ} [שונה בטל - ב' בקמץ, ט בפתח]
ו/כד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/כד בית דינו של שמואל עמ' 163-165
ו/כד ביתאל ח"ב דף עא ע"ד
ו/כד ברור הלכה גיטין לב ע"א ציון ד
ו/כד זכרון מלך (צונץ)
ו/כד ידיו של משה
ו/כד לב שלמה (חלמא) עמ' נג
ו/כד מעשה רקח
ו/כד מר קשישא עמ' טו
ו/כד משנה הלכות גיטין סי' עא
ו/כד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' צג
ו/כד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קנה
ו/כד קרית מלך
ו/כד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תצח
ו/כה אור הישר [מ"מ לקמן פ"ט הכ"ה]
ו/כה אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 80, 81
ו/כה אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' כח
ו/כה אשר למלך
ו/כה בדבר מלך חי"ז עמ' כז {מי ששלח גט לאשתו ובא שליח ואמר לו לא מצאתיה או לא רצת ליקה ואמר הבעל ברוך הטוב והמטיב וכו'}
ו/כה דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' פד
ו/כה דברי תורה (תאומים) דף א ע"ד
ו/כה ויקרא אברהם, שדה מגרש דף קט ע"ד
ו/כה זכור לאברהם (אביגדור)
ו/כה יד המלך (פלומבו)
ו/כה לב שלם [מכתב מאליהו דף קכ ע"ב, קכא ע"ב]
ו/כה מעין חיים ח"א עמ' קח, קיא
ו/כה מעשה רקח
ו/כה עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' נד-נה
ו/כה עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרצח-תרצט
ו/כה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסח אות ה
ו/כה קרית מלך רב
ו/כה שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רנא
ו/כה שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' ע
ו/כה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קז
ו/כה שו"ת מהר"ש לובלין עמ' סג
ו/כה תחומין חכ"א עמ' 143
ו/כה תשורת שי מהדו"ת סי' ס
ו/כו אבנים יקרות עמ' קמד
ו/כו אמת ליעקב נשים עמ' קמח {בפני שנים - הדין אם ביטל בפני שלשה}
ו/כו אנצי"ת ע' בטול הגט הע' 60, 63, 68, 72
ו/כו אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' כח
ו/כו בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תסט {מ"מ}
ו/כו ברור הלכה קדושין יב ע"ב ציון ד, ה
ו/כו הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 186
ו/כו הר המלך ח"ח עמ' לח
ו/כו השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 63
ו/כו זכור לאברהם (אביגדור)
ו/כו ט' פרקים לרמב"ם
ו/כו יד המלך (פלומבו)
ו/כו יד סופר עמ' קעט
ו/כו ידי אליהו
ו/כו ימי שלמה
ו/כו לחם יהודה
ו/כו מודעא ואונס עמ' רמב
ו/כו מעשה רקח
ו/כו משנה למלך אחרון
ו/כו משפטי דרבנן עמ' עז, קיט
ו/כו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ו
ו/כו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לז אות ו
ו/כו נרות אהרן
ו/כו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רנה-רנז
ו/כו עין יצחק תנינא ח"א עמ' רמ, ח"ב עמ' לג
ו/כו שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שסב, שסה
ו/כו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 169-170
ו/כז אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' לח, מו אות כב, סי' מז]
ו/כז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף ל ע"ג {לח"מ}
ו/כז דברי אמת (תשעט) עמ' תקעה {שליח שהביא הגט ונתנו לאשה אין אומרים שמא בטלו הבעל, ומגיד משנה}
ו/כז דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' פג
ו/כז חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 110
ו/כז חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תיט
ו/כז לב שלם [מכתב מאליהו דף קכג ע"ד, קכח ע"א, קלה ע"ב]
ו/כז לב שלמה (חלמא) עמ' נב
ו/כז לחמי תודה (בסן) דף עא
ו/כז מודעא ואונס עמ' רסא
ו/כז משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כה עמ' קכד {שמא מסר מודעא}
ו/כז עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' ט-י, טז
ו/כז עין יצחק תנינא ח"א עמ' רכו, רלח, ח"ב עמ' כב, לט
ו/כז עין מאיר
ו/כז עמק הלכה (בוימל) עמ' רצה
ו/כז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קמה אות ד, סי' קסג, סי' רעה אות טו, סי' רפה אות ז
ו/כז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנ אות ד, סי' תה
ו/כז קרית מלך
ו/כז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רחצ
ו/כז שו"ת הרדב"ז סי' קנז
ו/כז שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' ה
ו/כז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שסה, שע
ו/כז שם משמעון (שטרן) דף נב ע"ד {השולח גט, לא חוששים שמא ביטל את השליחות}
ו/כז שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יד אות י ד"ה ונראה
ו/כח אבני שהם (רובינשטיין) דף כז ע"ג-ע"ד
ו/כח אגרות משה יו"ד ח"א סי' רנח {הגהמ"י}
ו/כח אוצרות יהושע עמ' קסח
ו/כח אור הישר
ו/כח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שכד
ו/כח אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' נט
ו/כח אנצי"ת ע' אדם הע' 57
ו/כח אנצי"ת ע' גוסס הע' 151, 152, 157
ו/כח ארים נסי גיטין עמ' שמ
ו/כח בית ישחק
ו/כח בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' קיד
ו/כח בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' קנו {מ"מ}
ו/כח ברור הלכה גיטין כח ע"א ציון ב, ד, ה, כח ע"ב ציון ג
ו/כח דברות משה פסחים עמ' סב
ו/כח דעת סופר אהע"ז סי' מה
ו/כח זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קפז {לח"מ}
ו/כח זכרון מלך (צונץ)
ו/כח זקן שמואל דף נה ע"ד
ו/כח חזקה רבה יו"ד הלכה קסו, אהע"ז ח"א עמ' 57-56, 62, 89, ח"ד עמ' 189?188
ו/כח טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' תלה
ו/כח יד המלך (פלומבו)
ו/כח כתב סופר אהע"ז סי' כח(א) ד"ה והנ"ל בישוב {אם הניחו גוסס וכו' אע"פ שנתנו לה ה"ז ספק גירושין}
ו/כח כתב סופר אהע"ז סי' סג ד"ה ובעניי {אבל אם הניחו גוסס רוב גוססין למיתה}, ד"ה וכל זה לפי {חולה או זקן}, סי' סד ד"ה והנה מראש {וכן המביא גט והניח הבעל חולה או שהיה זקן נותנו לה בחזקת שהוא קיים}
ו/כח כתר המלך
ו/כח כתר כהונה (כץ) עמ' שח
ו/כח לבב דוד
ו/כח להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קכו ע"ב
ו/כח לחם יהודה
ו/כח לחם רב (בוטון) סי' לט
ו/כח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' קפט
ו/כח מעדני מלך (תשמח) עמ' רנג
ו/כח מעיני המים
ו/כח מעשה איש דף נא ע"ד
ו/כח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קלד]
ו/כח מראה הנוגה
ו/כח מראה הפנים גיטין טז ע"ב
ו/כח מראות הצובאות (תקע) אות קטז {גוסס}
ו/כח מראות הצובאות (תשסז) עמ' שיג
ו/כח מרחשת ח"ב סי' י אות ד
ו/כח משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' צו, קד
ו/כח משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' קח
ו/כח משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קסב
ו/כח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שכא-שכב
ו/כח נועם חי"ג עמ' ז
ו/כח נשאל דוד אהע"ז עמ' פג
ו/כח נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' עד עמ' קנא
ו/כח נתיב מאיר
ו/כח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קכ
ו/כח עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' קע, ח"ג עמ' קב, קד, קיד
ו/כח עמק המלך (לבוב)
ו/כח עמק יהושע אחרון עמ' צד
ו/כח פנים חדשות [תורת אמת (שפו) ריא]
ו/כח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קי ע"ד, רכה ע"ב
ו/כח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' נט אות ג, סי' סח אות י
ו/כח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תעו
ו/כח שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' כו
ו/כח שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רמח {ספינה מטורפת בים נותנים עליו גם חומרי מתים}
ו/כח שו"ת ר"י מסלוצק סי' פד עמ' רצג {מ"מ}
ו/כח שיח משה (קרויס) סי' נג
ו/כח שיח משה (קרויס) עמ' קמג {מ"מ}
ו/כח שמועת חיים יומא ח"ב עמ' פו
ו/כח שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' מז ענף ג ס"ק ד {הניחו גוסס}
ו/כח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רד
ו/כח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רעו
ו/כח שרשי הים דף מב ע"ב
ו/כח תורת אמת (תשסו) עמ' סט, תשכז
ו/כט אגודות אזוב מדברי דף מ ע"ד {ספינה שאבדה}
ו/כט אגרא דשמעתא ח"ב עמ' תלג, תלח
ו/כט אדני היד החזקה
ו/כט אור הישר [לחם רב (בוטון) סי' לב]
ו/כט אוריין תליתאי (תאומים) סי' נט
ו/כט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שכד, שכז-שכח
ו/כט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' פט
ו/כט אמרות טהורות (ישראל) דף רעא ע"ב
ו/כט בית אברהם (חנניה) עמ' קנב
ו/כט בית אהרן (קארטשין) עמ' רח
ו/כט בית אפרים אהע"ז הל' עגונות דף פז ע"א
ו/כט ביתאל ח"ב דף עא ע"ד
ו/כט בני דוד
ו/כט בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קנח
ו/כט ברור הלכה גיטין כח ע"א ציון ה, כח ע"ב ציון ג, ה
ו/כט דבר שמואל (אבוהב) סי' שנב
ו/כט דברי אמת (תשעט) עמ' רא {מגיד משנה, דפסק הרמב"ם כלישנא בתרא}
ו/כט דגל ראובן ח"ג סי' לו
ו/כט הגהות חזר בן חיים
ו/כט הר המלך ח"ח עמ' לט
ו/כט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שט
ו/כט זכר אליהו עמ' קמד, רלה {מל"מ}
ו/כט חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 192
ו/כט חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' פז {ספינה שאבדה}
ו/כט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נח עמ' קפז
ו/כט יד המלך (פלומבו)
ו/כט ישועות יעקב נשים עמ' תעז-תעח
ו/כט כתב סופר אהע"ז סי' כח {מ"מ - ספינה שאבדה בים וכו' אם היה גט אחד מהן ביד השליח אינו נותנו לאשתו}, סי' סג ד"ה וכל זה להתיר, סי' סד ד"ה תבנא {ואם היה גט אחד מהן ביד השליח אינו נותנו לאשתו}, ד"ה וכל זה להתיר, סי' סד ד"ה תבנא {מ"מ - נראה דאין להחזיקה כגרושה}
ו/כט כתב סופר אהע"ז סי' סג
ו/כט לב שלם [תורת אמת (שפו) סי' יב דף כג ע"ב]
ו/כט לבב דוד
ו/כט לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קיג, קטו
ו/כט לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קלט
ו/כט מזכרת עמ' 177, 193
ו/כט מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' צד
ו/כט מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שפו {בדיני ישראל או או"ה}
ו/כט מכמני עוזיאל עמ' שפו
ו/כט מעשה איש דף נא ע"ד
ו/כט מראה הפנים גיטין יז ע"א
ו/כט מראות הצובאות (תשסז) עמ' שטז, שנג, שנז
ו/כט מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/כט משברי ים חזקה עמ' עט, תטז
ו/כט משיב דבר ח"ד סי' כח
ו/כט משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' כו, סד, צט, קד
ו/כט משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' עד, קיא
ו/כט משנה למלך אחרון
ו/כט משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קסב
ו/כט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שכא
ו/כט נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' רסט
ו/כט נרות אהרן
ו/כט נשאל דוד אהע"ז עמ' פג
ו/כט עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' צד, רכח, רלה, ח"ב עמ' יא, כ, כב-כג, לח, סב, פט, קפ, ח"ג עמ' יח, צט, קב
ו/כט עטרת שלמה ח"א עמ' ע-עא
ו/כט עין יצחק ח"ב עמ' טו, כ
ו/כט עין מאיר
ו/כט עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקכב
ו/כט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 186
ו/כט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 200
ו/כט פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שטו
ו/כט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מט אות ו, אהע"ז בהוספות סי' נז אות א
ו/כט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רא {מל"מ}
ו/כט קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רטז
ו/כט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שסד-שסה
ו/כט קרית מלך
ו/כט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רע
ו/כט שו"ת אור שמח דף נ
ו/כט שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' סג
ו/כט שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' צט
ו/כט שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' מז
ו/כט שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' לט
ו/כט שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שב
ו/כט שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' מז ענף ב וס"ק ג, ענף ג ס"ק ה
ו/כט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 347
ו/כט תורת אמת (תשסו) עמ' תשכז
ו/כט תחומין ח"ז עמ' 420, חי"א עמ' 343, חי"ד עמ' 262
ו/כט תשובה שלמה אהע"ז סי' טז
ו/ל אור שמח
ו/ל בית מאיר (תשע) סי' צג ס"ב עמ' קמז
ו/ל התורה והמדינה ח"ה עמ' קכב
ו/ל יד המלך (פלומבו)
ו/ל ידיו של משה
ו/ל לב אריה (הורביץ) עמ' נו
ו/ל מוריה גל' קפג עמ' עט {מ"מ}
ו/ל משנת יעקב נשים ח"א עמ' רלו-רלז
ו/ל משפט איש תשיז עמ' קכה
ו/ל סדר הגט (מרגלית) - ים שעשה שלמה דף בכ"י 322 סי' ב
ו/ל עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קה
ו/ל פד"ר ח"ד עמ' 123
ו/ל צבי תפארת סי' ה (שם שלמה אות ב)
ו/ל קרית מלך
ו/ל שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רד
ו/ל שרידים גל' יז עמ' נט, סא
ו/ל תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כו ס"ק כג
ו/ל תשובה שלמה אהע"ז סי' כג דף לד ע"ג {מ"מ}


ז/221 הלכות גירושין פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבי עזרי ח"ד
ז/א אבן ישראל (פישר)
ז/א אדני היד החזקה
ז/א אוצר א"י ח"ה עמ' 316
ז/א אור הישר [או"ז ח"א סי' תש]
ז/א אורים ותומים - תומים סי' מו ס"ק ד
ז/א אחר האסף עמ' תכב
ז/א אילה שלוחה (הלברשטם) דף כט ע"ב
ז/א אשר למלך
ז/א באר לחי ראי
ז/א באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' ג
ז/א בינת דניאל ח"ה עמ' קעה {מ"מ}
ז/א בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף א ע"א
ז/א בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' א אות ג, סי' ו אות ג, סי' יד אות ד
ז/א בית שמואל סי' קמא ס"ק ע
ז/א ביתאל ח"ב דף עא ע"ג
ז/א בכורי אליהו עמ' עד
ז/א ברור הלכה גיטין ב ע"א ציון א
ז/א גט מקושר (צינץ) עמ' תרפט
ז/א דברי אמת (תרכא) דף ד ע"ד
ז/א דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' לא ד"ה כתב {מ"מ}
ז/א דודאי משה עמ' נז
ז/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רכג
ז/א המדות לחקר ההלכה מדה כב אות קלז
ז/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' ס
ז/א זכר יצחק (תשן) עמ' עח
ז/א זקן שמואל דף נח ע"ב
ז/א חוות בנימין ח"ב עמ' תקכא {מ"מ}
ז/א חזון יהושע עמ' קטז-קיז, קיט, קכא
ז/א חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"ה
ז/א חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 88
ז/א חי' הגרנ"ט סי' סג
ז/א חק המלך יבמות עמ' קיט
ז/א יד המלך (לנדא)
ז/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 205-207
ז/א יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' רסז {מ"מ}
ז/א ישורון ח"ח עמ' תנה
ז/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קפד
ז/א כתב סופר אהע"ז סי' נח ד"ה אלא דלכאורה {מ"מ - וכתב רבינו ואם לא נתקיים ולא נודעו עדיו כלל תצא והולד ממזר ומשמע ודאי}, סי' צז ד"ה והנה הרב המגיד {מ"מ - דאע"ג דקיום שטרות דרבנן, הכא שהבעל מערער וטוען בבריא שמזויף והיא אינה יודעת דבר בזה וכו' העמד אשה על חזקתה}
ז/א לב ים גיטין עמ' כג
ז/א לב שלם [דברי אמת - שו"ת דף ה ע"ד, קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קמג ע"ג]
ז/א מאור צבי (תשס) עמ' כו-כח
ז/א מאור צבי (תשסה) עמ' כו-כח
ז/א מוריה ג גל' א (ר"י פאר)
ז/א מוריה גל' קיא עמ' סד, גל' ריז עמ' עג
ז/א מחנה יוסף (תשעב) סי' לג אות א
ז/א מעיני המים
ז/א משב יעקב ח"ב
ז/א משנת יעקב
ז/א משנת משה קידושין עמ' רנב
ז/א משנת ר' אהרן גיטין עמ' כד, לט
ז/א נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' כח
ז/א נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כה
ז/א נתן פריו גיטין עמ' ו {מ"מ - אם הבעל טוען מזויף}
ז/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קלד
ז/א עלה יונה עמ' רנה
ז/א עמק יהושע אחרון עמ' סג
ז/א פלס חיים גיטין עמ' יא
ז/א פני משה (בנבנשתי) ח"ב סי' א דף א ע"ג, ח ע"ג
ז/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תקצט
ז/א פניני ים סי' מח
ז/א פרי אליהו ח"א סי' לב
ז/א קול דודי (תשף)
ז/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות ב
ז/א שופרא דשטרא שער טז פ"ו
ז/א שם טוב
ז/א שמוש חכמים א עמ' נז
ז/א שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קי {מ"מ}
ז/א שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ב
ז/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 201, מח' ג עמ' 64
ז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' תלג-תלה
ז/א תלפיות ו חוב' ג עמ' 608
ז/ב אבן ישראל (פישר)
ז/ב אגרות הגרי"ד עמ' צד, צז, רנג
ז/ב אדני היד החזקה
ז/ב אהבת קדומים עמ' תנא
ז/ב אהל יצחק גיטין עמ' קג, תקטז, תרסא, תרסג
ז/ב אהליך יעקב ב"מ סי' יז ס' ב
ז/ב אור הישר [דברי ריבות סי' קפו]
ז/ב אור ליהודה יבמות עמ' קסט
ז/ב אחר האסף עמ' תכב-תכג
ז/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קלג-קלד, קלט-קמ
ז/ב אמרות טהורות (ישראל) דף רסו ע"א
ז/ב אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' כח [ה] ד"ה והנה
ז/ב אשר למלך
ז/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ב באר לחי ראי
ז/ב בינת דניאל ח"ה עמ' קעה-קעו
ז/ב בית אהרן (כהן)
ז/ב בית אהרן (קארטשין) עמ' קפט, קצב, קצט, ריג, רנו
ז/ב בית אהרן וישראל גל' א עמ' מ-מא, גל' כ עמ' לט-מד
ז/ב בית הלל שנה ז גל' א עמ' טז {אם יש מערער צריך קיום מהתורה}
ז/ב בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף א ע"א
ז/ב בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' ד אות ב, סי' י אות ד, סי' יב אות א
ז/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רסז בהערה
ז/ב ביתאל ח"ב דף עא ע"ג
ז/ב בכורי אליהו עמ' עד
ז/ב בנין אב (שולמן) סי' כט אות ג
ז/ב ברור הלכה גיטין ב ע"א ציון א, כג ע"ב ציון ו
ז/ב ברכת מרדכי כתובות עמ' רנה
ז/ב גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף ב ע"ג {לח"מ}
ז/ב גדולי שמואל גיטין דף ב ע"א
ז/ב גט מקושר (צינץ) עמ' תעז
ז/ב דברות אליהו ח"א עמ' קט-קי {קיום שטר מהתורה אם טען מזויף}
ז/ב דברות משה גיטין עמ' יט, כה, כז
ז/ב דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' לא ד"ה כתב
ז/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' רעו
ז/ב דברי תורה (תאומים) דף ה ע"ג {אם הבעל מערער}
ז/ב דודאי משה עמ' נז
ז/ב דין אמת (תשסז) עמ' כא {קמ"ר}
ז/ב הגהות חבר בן חיים
ז/ב הגהות מוהר"י קרט עמ' לד
ז/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רכג {אם הבעל ערער}
ז/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' ס, קכג
ז/ב זאת ליעקב גיטין עמ' ל-לז
ז/ב זכות יצחק עמ' תכב
ז/ב זכרון מנחם (מיארה) {עד אחד אם הוחזק האיסור}
ז/ב חד וחלק ח"ב דף ו ע"ב-ע"ג
ז/ב חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' א ס"ק ז
ז/ב חוות בנימין ח"ב עמ' תקכא
ז/ב חוות בנימין עמ' תקכא {ממזר}
ז/ב חזון יהושע עמ' קטז-קיז, קיט, קכא-קכג
ז/ב חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"ה
ז/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 132, ח"ד עמ' 88
ז/ב חי' בעל שרידי אש עמ' כב, רמא
ז/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עח
ז/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עח
ז/ב חי' מרן הגרי"מ עמ' פח
ז/ב חי' ר' שמואל גיטין עמ' כו, כט
ז/ב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מא ד"ה וראיתי
ז/ב חק המלך יבמות עמ' קיט
ז/ב ט' פרקים לרמב"ם
ז/ב יד סופר עמ' צה
ז/ב יורה חכימא (תשח) עמ' רצח, רצט {אם הבעל מערער הולד ממזר}
ז/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' רסה
ז/ב ישועות יעקב נשים עמ' רב
ז/ב ישועות ישראל סי' מו סעיף ד
ז/ב כתב סופר אהע"ז סי' נח ד"ה אלא דלכאורה {בא הבעל וערער ואמר לא גרשתי מעולם וגט שהובא לה מזוייף הוא יתקיים בחותמיו}, סי' פו ד"ה וזאת {בא הבעל וערער ואמר לא גרשתי מעולם וגט שהובא לה מזוייף וכו' ואם לא נתקיים ולא נודעו עדיו כלל תצא והולד ממזר שהרי אינה מגורשת}, סי' צז {ואם לא נתקיים ולא נודעו עדיו כלל תצא והולד ממזר שהרי אינה מגורשת}
ז/ב לב איש עמ' שנח
ז/ב לב ים גיטין עמ' כג {הוולד ממזר}, כד {לא נודעו עדיו כלל}, ל {הוולד ממזר}
ז/ב לבב דוד
ז/ב לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ג אות ב
ז/ב מאור למלך גיטין עמ' ד, ח, י, כו, סד
ז/ב מאור למלך כתובות עמ' קנו, קפא, קפו
ז/ב מאור צבי (תשס) עמ' כו-כח
ז/ב מאור צבי (תשסה) עמ' כו-כח
ז/ב מוריה ג גל' א (ר"י פאר), גל' ח (ר"צ מרקוביץ)
ז/ב מוריה גל' קפא עמ' טו
ז/ב מנוחת אשר ח"ב דף ה ע"א-ע"ג {הוולד ממזר}
ז/ב מנוחת משה דף פט ע"א, צ ע"א-ע"ב
ז/ב מעין גנים (מזרחי) דף קסב ע"ב {מ"מ - קיום שטרות דרבנן}
ז/ב מערכי לב (ציר') עמ' קנ
ז/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ז/ב מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ה
ז/ב מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' ח אות א, סי' יא אות ד, סי' יב אות א
ז/ב מקצוע בתורה סי' מו ס' ד ס"ק ה {מ"מ}, ס' ה ס"ק ו-ז
ז/ב מראות הצובאות (תשסז) עמ' סג
ז/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ב משאת המלך ח"ב סי' קעה {לא נודעו עדיו}
ז/ב משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתקלב-תתקלג
ז/ב משנת יעקב
ז/ב משנת ר' אהרן גיטין עמ' יח-יט, כד, כז, ל-לב, לט, מט, נא
ז/ב משפטי עזיאל ח"ז עמ' תקכד
ז/ב נזר הקדש (קפלן)
ז/ב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רצא, ח"ב עמ' כה
ז/ב נחלת יצחק גיטין סי' ג
ז/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כה
ז/ב נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' ב אות ב
ז/ב נתיבות מרדכי גיטין עמ' ג {לח"מ}, ח, תפה
ז/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קעז {אהא"ז}, קעח-קעט
ז/ב עין יצחק תנינא ח"ב עמ' לז
ז/ב עמק הלכה (בוימל) עמ' עט
ז/ב עמק המלך (לבוב)
ז/ב עמק יהושע אחרון עמ' נו-נז, סא, סח, עא, פב-פג
ז/ב פירושי איברא עמ' 26
ז/ב פרי אליהו ח"א סי' לב
ז/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פו ע"ד
ז/ב קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רח-ריב
ז/ב קול דודי (תשף)
ז/ב קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות ב-ג
ז/ב קרית מלך
ז/ב קרית מלך רב (תקיא) דף קמג ע"ד, קמד ע"ד
ז/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תעח, תפא
ז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' סז
ז/ב שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' כב ד"ה ועל דבר הגביית {מ"מ}
ז/ב שביתת יו"ט
ז/ב שו"ת ר"י מסלוצק סי' פו עמ' רצו
ז/ב שופרא דשטרא שער טז פ"ו, פ"ז
ז/ב שושן עדות דף מז ע"א
ז/ב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מ אות ד-ו
ז/ב שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' כב אות א-ב, סי' כד אות א, סי' לג אות ב
ז/ב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' יז, ל, קד
ז/ב שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור ב אות ח
ז/ב שעורי ר' שמואל גיטין עמ' מג-מה
ז/ב שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שפ
ז/ב שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 6, 10
ז/ב שער יהודה
ז/ב שער משפט סי' מו ס"ק ג
ז/ב שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' י, נד
ז/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 353, 360
ז/ב שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ב
ז/ב שערי מאיר עמ' צד
ז/ב שערי שמואל עמ' קעב
ז/ב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קסב
ז/ב שרידי אש ח"א עמ' תעד
ז/ב תולדות יעקב (מאהלר) עמ' ריט
ז/ב תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כה ע"ג, כו ע"ג
ז/ב תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' כג עמ' קח
ז/ב תורת נתן עמ' 48
ז/ב תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' שכח
ז/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שכז
ז/ב תרומת הדשן פסקים סי' כא
ז/ג אבני נזר אהע"ז סי' קטו אות א
ז/ג אגודת אזוב ח"ב דף קי ע"ד
ז/ג אגרות משה יו"ד ח"ב סי' פד, אהע"ז ח"א סי' מא ענף א
ז/ג אור הישר [חת"ס אהע"ז ח"א סי' מב, מפרשים לקמן פי"ב הט"ז]
ז/ג אמרי כהן גיטין סי' א ס"ק יא
ז/ג ארים נסי גיטין עמ' שמ
ז/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ג בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ד עמ' קמט, קנא, סי' קנח ס"ד עמ' שכא
ז/ג בית מאיר סי' יז אות ד עמ' קמד, קמו
ז/ג בית שערים ח"ג סי' מט
ז/ג ברור הלכה גיטין כג ע"ב ציון ו
ז/ג ברור הלכה יבמות קיז ע"א ציון ז פרק ד
ז/ג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרא
ז/ג דברות משה יבמות עמ' תכז
ז/ג דגל מחנה אפרים (לניאדו) יו"ד סי' ג סעיף לד עמ' קמה
ז/ג הר המלך ח"ה עמ' נז
ז/ג זכרון אהרן עמ' פד
ז/ג חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 132
ז/ג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מא ד"ה וראיתי
ז/ג מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רעד
ז/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/ג מראות הצובאות (תקע) אות יח {ויבמתה}, כב {וצרתה}
ז/ג מראות הצובאות (תשסז) עמ' נה, נט, סב
ז/ג עצי ארזים סי' יז ס"ק ב
ז/ג פני משה (בנבנשתי) ח"ב דף א ע"ד
ז/ג שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' כב ד"ה ועל דבר הגביית, סי' כה
ז/ג שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' סה
ז/ג שם טוב
ז/ג שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' כה ס"א ס"ק ג, ה {מ"מ}
ז/ג שערי שמואל עמ' קסה
ז/ד אדני היד החזקה
ז/ד אמרות טהורות (ישראל) דף רנג ע"ג {מל"מ}
ז/ד בית מאיר (תשע) סי' קמב ס"ט עמ' רכב
ז/ד בית מרדכי (סאויצקי) דף סו ע"א-ע"ב {מל"מ}
ז/ד ברוך השם סי' ז
ז/ד ברור הלכה גיטין כט ע"א ציון א, כט ע"ב ציון ה, קדושין מא ע"א ציון י
ז/ד דברות משה גיטין עמ' תנב
ז/ד דברי אמת (תשעט) עמ' רב {מגיד משנה}, תקמט {אין לחלק בין שליח האיש לשליח האשה גבי שליח עושה שליח}
ז/ד דרכי משה ח"א שמעתתא ט פ' יד
ז/ד זכרון סופרים {מל"מ - נסתפקתי במי שעשה שליח וכו'} [עיין בגיטין דף ל"ב ע"ב וברש"י שם ד"ה או אינו חוזר וכו' עד דהדר ומשוי ליה שליח, משמע דאפילו אותו שליח עצמו לא ביטל שליחותו אלא לפי שעה ולא שלא יהיה ניחה ליה לעולם ודו"ק]
ז/ד חזון יחזקאל גיטין פ"ג ה"ו
ז/ד חי' בר נחמני דף ע ע"ב, עא ע"ד
ז/ד חק לישראל שליחות עמ' 724 {אור שמח, מל"מ}
ז/ד כתב סופר אהע"ז סי' צז
ז/ד לחם יהודה
ז/ד לקוטי שיחות חל"ג עמ' 115
ז/ד מוריה גל' קיא עמ' סד
ז/ד מעשה רקח
ז/ד משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף לא ע"ד {שליח קבלה ממנה שליח}
ז/ד ספרי דבי רב ח"ב עמ' קעא
ז/ד עמק המלך (לבוב)
ז/ד פני משה (בנבנשתי) ח"ב דף א ע"ד
ז/ד פרקי שליחות עמ' 197, 210
ז/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפה אות ב
ז/ד קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רטז
ז/ד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' צה {כמר בר רב אשי}
ז/ד קרית מלך רב
ז/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תפב
ז/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שכג
ז/ד שו"ת הרד"ך עמ' פו
ז/ד שו"ת הריב"ש עמ' נו, תכה
ז/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קכט-קל
ז/ד שו"ת רשב"ש עמ' רט
ז/ד שם טוב
ז/ד שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 275
ז/ד שערי שמואל עמ' קסה
ז/ד תשובה שלמה אהע"ז סי' כד דף לה ע"ג
ז/ה אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 122-124
ז/ה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ז/ה אדני היד החזקה
ז/ה אהל יצחק גיטין עמ' תשיב
ז/ה אורים ותומים - תומים סי' סח ס"ק ז
ז/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קלט {ממקום למקום}
ז/ה אמת ליעקב נשים עמ' קמ {הקדים מא"י לחו"ל}
ז/ה אנצי"ת ע' בית דין הע' 293
ז/ה אנצי"ת ע' גט הע' 1300
ז/ה בית אהרן (קארטשין) עמ' ריז
ז/ה בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף א ע"ב
ז/ה בית מאיר (תשע) סי' קל ס"יט עמ' קכח
ז/ה ביתאל ח"ב דף עא ע"ג
ז/ה בנין אב (שולמן) סי' לא אות ד
ז/ה ברור הלכה גיטין ב ע"א ציון א, דף ו ע"א ציון ה, דף י ע"ב ציון ב, דף יא ע"ב ציון א, כג ע"ב ציון ו
ז/ה גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף ה ע"א
ז/ה הגהות אליעזר דף נט ע"ד {מל"מ}
ז/ה הלכה פסוקה ח"ג עמ' קעט
ז/ה זאת ליעקב גיטין עמ' ה, עט
ז/ה זכות יצחק עמ' תכב
ז/ה זכרון זאב עמ' רלב
ז/ה זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ד ענף ב במבוא (1)
ז/ה חזון יהושע עמ' קכא, קל-קלא
ז/ה חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"ה
ז/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין ב ע"א]
ז/ה חי' מרן הגרי"מ עמ' פה
ז/ה חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' פא
ז/ה חק המלך יבמות עמ' קמ
ז/ה ט' פרקים לרמב"ם
ז/ה יד המלך (לנדא)
ז/ה יד המלך (פלומבו)
ז/ה ידיו של משה
ז/ה יכין ובועז ח"א סי' קכה
ז/ה כל בו ח"ה עמ' קפ
ז/ה כתב סופר אהע"ז סי' כג
ז/ה כתב סופר אהע"ז סי' כג ד"ה ובזה יובן {ותתגרש בו אע"פ שאין עדיו ידועין}
ז/ה כתר המלך
ז/ה כתר נהורא עמ' כה
ז/ה לב שלם [חי' מחנה אפרים דף יד ע"א]
ז/ה לבב דוד
ז/ה מאור למלך גיטין עמ' ס
ז/ה מאור למלך כתובות עמ' ריא
ז/ה מוריה גל' קיא עמ' סג, סה, גל' קעא עמ' סח
ז/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' לג אות א, ד
ז/ה מעיני המים
ז/ה מרחשת ח"ב סי' כז אות ה
ז/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ה משנת יעקב
ז/ה מתנות באדם עמ' 242
ז/ה נתן פריו גיטין עמ' א
ז/ה ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רנה
ז/ה עומק הפשט ח"ב עמ' ט
ז/ה ערך שי חו"מ סי' סח סעיף ד {מ"מ}
ז/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצט
ז/ה צפנת פענח (גם בהשמטות דף נז)
ז/ה קובץ ביאורים (שפירא) עמ' ריב-ריח
ז/ה קרית מלך רב
ז/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תפג
ז/ה שביתת יו"ט
ז/ה שעורי הרב גיטין ח"א עמ' כו
ז/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 201, 204
ז/ה תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כט ס"ק ט
ז/ו אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ב אות ג
ז/ו אשר למלך
ז/ו באר ראי עמ' רסא
ז/ו בית אהרן וישראל גל' כ עמ' מג
ז/ו בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף א ע"ב
ז/ו בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יג אות ב, סי' יד אות ב
ז/ו בני דוד
ז/ו ברור הלכה גיטין ב ע"א ציון א, כג ע"ב ציון ו
ז/ו דברות משה גיטין עמ' כ, כה, כח, צ
ז/ו הלכה פסוקה ח"ג עמ' קפ
ז/ו הר המלך ח"ה עמ' נז
ז/ו חזון יהושע עמ' קכא-קכב, קל-קלא
ז/ו כל בו ח"ה עמ' קפג
ז/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קסג
ז/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' לג אות ד
ז/ו מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' ח אות א, סי' יב אות א
ז/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/ו משנה למלך אחרון
ז/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תקצט
ז/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ז/ו שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 10, 178
ז/ז אהבת קדומים עמ' תמד
ז/ז אחר האסף עמ' תכב, תכז
ז/ז איים בים גיטין סי' ג אות א
ז/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קלז, קלט
ז/ז אמרות טהורות (ישראל) דף רנה ע"א
ז/ז אמרי בינה דיני הלואה סי' כח ד"ה והנה
ז/ז אשר למלך
ז/ז בית אהרן (קארטשין) עמ' ריג
ז/ז בית אהרן וישראל גל' כ עמ' מ
ז/ז בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף א ע"ב
ז/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/ז בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' א אות ג, סי' ב אות א-ב, סי' ד אות א, סי' יג אות ב, סי' יד אות ב
ז/ז ביתאל ח"ב דף סא ע"ב
ז/ז בכורי חיים ח"ד עמ' רכט
ז/ז בני דוד
ז/ז ברור הלכה גיטין ב ע"א ציון א, דף ה ע"א ציון ג
ז/ז דברות משה גיטין עמ' כ, כה, כח, צ
ז/ז הגהות אליעזר דף נט ע"ד {כ"מ}
ז/ז זאת ליעקב גיטין עמ' ל-לז, עט
ז/ז זכות יצחק עמ' תכב
ז/ז זקן שמואל דף נב ע"ג
ז/ז חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' א ס"ק ו
ז/ז חזו"א על הרמב"ם
ז/ז חזון יהושע עמ' קכב
ז/ז חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"ה
ז/ז חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 88
ז/ז חי' הגר"ח החדש עמ' רלה
ז/ז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' כד
ז/ז חק המלך יבמות עמ' קכ
ז/ז ידיו של משה
ז/ז ישועות ישראל סי' מו סעיף ד
ז/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קפה
ז/ז כתב סופר אהע"ז סי' צז ד"ה ולפום {ואם בא הבעל וערער ולא נתקיים אינה מגורשת}
ז/ז לב ים גיטין עמ' כד
ז/ז לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קמד ע"ב, מכתב מאליהו דף צז ע"ד, צח ע"ד]
ז/ז לבב דוד
ז/ז מאור למלך גיטין עמ' ס
ז/ז מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' רלד
ז/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' לג אות א, ד
ז/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' צ
ז/ז מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כ אות ה
ז/ז משאת המלך (אדרי)
ז/ז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתקלב
ז/ז משנת ר' אהרן גיטין עמ' כח-כט, סט
ז/ז משרת משה (נבר)
ז/ז מתנות באדם עמ' 256
ז/ז נתיבות מרדכי גיטין עמ' סט
ז/ז ס' גירושין לרשב"ח עמ' 134
ז/ז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קעב
ז/ז עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קעח-קעט
ז/ז עמק המלך (לבוב)
ז/ז פירושי איברא עמ' 57
ז/ז פלס חיים גיטין עמ' יא, כג
ז/ז פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' סז, עג, צג
ז/ז פניני ים סי' מח
ז/ז קרית מלך
ז/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תעט
ז/ז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שב
ז/ז שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קסט {מ"מ}
ז/ז שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רלה
ז/ז שעורי ר' שמואל גיטין עמ' מג-מה
ז/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 207
ז/ז תחומין חי"ט עמ' 169
ז/ח אבי עזרי ח"א
ז/ח אחר האסף עמ' תכה
ז/ח ברור הלכה גיטין ב ע"א ציון א, דף ו ע"א ציון ה
ז/ח דברות משה גיטין עמ' קפז
ז/ח זכר אליהו עמ' כה
ז/ח זכרון זאב עמ' רלב
ז/ח חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 88
ז/ח חק המלך יבמות עמ' קמ
ז/ח ישא מדברותיך פסחים עמ' נז, קצ {אבי עזרי}
ז/ח כל בו ח"ה עמ' קפ
ז/ח לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ח אות ט
ז/ח מנחה חדשה (חן טוב) פ' תשא
ז/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רטו {אבי עזרי}
ז/ח משנת יעקב
ז/ח משנת ר' אהרן גיטין עמ' כא, קד
ז/ח מתנות באדם עמ' 242
ז/ח ס' גירושין לרשב"ח עמ' 134
ז/ח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שב
ז/ח שו"ת הריב"ש עמ' שס
ז/ח שם טוב
ז/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 201
ז/ח תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' קכג
ז/ט בית אהרן (כהן)
ז/ט בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יא אות ב
ז/ט בית יצחק תשט"ז עמ' 73
ז/ט הגהות אליעזר דף נט ע"ד {מ"מ}
ז/ט זאת ליעקב גיטין עמ' לו
ז/ט חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"ה
ז/ט כל בו ח"ה עמ' קפג
ז/ט לב ים גיטין עמ' יב
ז/ט מאור למלך גיטין עמ' ד, כה, כט
ז/ט מראה הפנים גיטין א ע"א
ז/ט משנת ר' אהרן גיטין עמ' נו
ז/ט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קלו
ז/ט פני משה (שלז')
ז/ט פניני ים סי' מח
ז/ט שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רסו {מ"מ}
ז/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 207
ז/י אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ז/י אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רעו
ז/י אדני היד החזקה
ז/י אוצר א"י ח"ה עמ' 79, 92, 148, 316, 321
ז/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 115
ז/י אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 296, ע' בבל הע' 51, 52
ז/י ארים נסי גיטין עמ' שמ
ז/י באר ראי עמ' קצו
ז/י בכורי הארץ עמ' 141 {תחום עולי בבל}
ז/י חוקת עולם עמ' 132 {נהרות ונסין}
ז/י חי' הגר"ח ב"מ עמ' צה
ז/י כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רע ע"ב
ז/י מעשה רקח
ז/י מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כב אות ג
ז/י מראה הפנים גיטין ד ע"ב
ז/י מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקכה
ז/י משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קיד
ז/י משנת יעקב
ז/י משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קג-קד
ז/י נועם חט"ז עמ' מח
ז/י נחלת יצחק קידושין סי' כט
ז/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף מג ע"ד
ז/י נתיבות מרדכי גיטין עמ' רפז
ז/י ענפי ארז (זי') דף רל ע"א {צ"פ}
ז/י פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 285
ז/י שביתת יו"ט
ז/י שו"ת מהרי"ק סי' כו
ז/י שם טוב
ז/י תחומין ח"ג עמ' 34
ז/יא אור הישר [מ"מ ולח"מ לעיל פ"א הכ"ה]
ז/יא ביתאל ח"א דף קב ע"ב
ז/יא גט מקושר (צינץ) עמ' תקכג
ז/יא דור דורים עמ' מא
ז/יא המדות לחקר ההלכה מדה טז אות לו
ז/יא חזו"א על הרמב"ם
ז/יא חסדי דוד ח"ג עמ' קצג
ז/יא יד המלך (פלומבו)
ז/יא לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ח אות ט
ז/יא מעשה רקח
ז/יא מראה הפנים גיטין ד ע"א
ז/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 134, מח' ב עמ' 202
ז/יב אדני היד החזקה
ז/יב אהלי תם עמ' צז
ז/יב אמרות טהורות (ישראל) דף רעד ע"ד
ז/יב אמרי כהן גיטין סי' א ס"ק ה
ז/יב באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' לט {משנת יעקב}
ז/יב בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' ב והערה 4
ז/יב ביתאל ח"ב דף עא ע"ב
ז/יב ברור הלכה גיטין ה ע"ב ציון ה
ז/יב גט מקושר (צינץ) עמ' תשיז
ז/יב דברות משה גיטין עמ' קפ, קפז-קפח
ז/יב דור דורים עמ' מא
ז/יב ט' פרקים לרמב"ם
ז/יב ידיו של משה
ז/יב ישועות יעקב נשים עמ' תסג
ז/יב כל בו ח"ה עמ' קעו
ז/יב לבב דוד
ז/יב מוריה גל' קפא עמ' יח {שמע קול קולמוס}
ז/יב מראה הפנים גיטין ט ע"ב
ז/יב משנת יעקב
ז/יב סדר הגט (מרגלית) - ים שעשה שלמה דף בכ"י 144 סי' ב {הגהמ"י}
ז/יב סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קעג-קעה
ז/יב עמק המלך (לבוב)
ז/יב שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קסג
ז/יב שם טוב
ז/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 203
ז/יב תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' קכד, קכז
ז/יג אבי עזרי ח"א
ז/יג ארים נסי גיטין עמ' שמ [צ"ל ואפילו היה הוא העד]
ז/יג בית אהרן (כהן)
ז/יג ביתאל ח"ב דף עב ע"א
ז/יג ברור הלכה גיטין טו ע"א ציון ו
ז/יג גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף יד ע"ב
ז/יג ידיו של משה
ז/יג לב שלם [שו"ת פנים מאירות דף נג ע"ב]
ז/יג מעשה רקח
ז/יג משנת יעקב
ז/יג פד"ר חי"ד עמ' 310
ז/יג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תקלח, תקמט
ז/יג קרית מלך רב
ז/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תפד
ז/יג שם טוב
ז/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 203
ז/יד אוהב מישרים עמ' תנז {חי' מחנ"א}
ז/יד אור הישר [או"ז ח"א סי' תשיא]
ז/יד אמת ליעקב נשים עמ' קמא
ז/יד באר לחי ראי
ז/יד באר ראי עמ' רס-רסא
ז/יד בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' ח אות א והערה 3
ז/יד בית מלך (חב"ד) עמ' 101
ז/יד ברור הלכה גיטין טז ע"א ציון ו
ז/יד ברכות חיים ח"א עמ' כח
ז/יד גדולי שמואל גיטין דף ה ע"א {או"ש}, כד ע"א {חי' מחנ"א}
ז/יד הלכה פסוקה ח"ד עמ' קמו הערה 160
ז/יד המדות לחקר ההלכה מדה ב אות כא
ז/יד זאת ליעקב גיטין עמ' ב, ד-ז
ז/יד חד וחלק ח"א דף נו ע"ג
ז/יד חי' הגרנ"ט סי' קו
ז/יד חי' ר' שמואל גיטין עמ' יג, כ
ז/יד יד דוד (קרלין) ח"א דף מג
ז/יד כל בו ח"ה עמ' קפ
ז/יד לב ים גיטין עמ' קכב {מ"מ בשם רשב"א}, קכד, קכו, קכח
ז/יד לב שלם [חי' מחנה אפרים דף יג ע"ב]
ז/יד מאור למלך גיטין עמ' ה, יב, טו, יח {מ"מ}, יט-כ
ז/יד מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' כז-כח
ז/יד מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קפג-קפד
ז/יד מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' כא
ז/יד מעשה רקח
ז/יד מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' ד אות ב
ז/יד משאת המלך (אדרי)
ז/יד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קמט-קנב
ז/יד משנת יעקב
ז/יד משנת ר' אהרן גיטין עמ' כב, סט, עא
ז/יד נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' כז, ח"ג עמ' תי
ז/יד סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קעה-קעו
ז/יד פני חמה דף יט ע"ב {מל"מ}
ז/יד צבא המלך עמ' קסז
ז/יד קול בן לוי (תשסג) עמ' רמו
ז/יד קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות ב-ג, ו
ז/יד קרית מלך רב
ז/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תפה
ז/יד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' ס
ז/יד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קח, תמב
ז/יד שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קא
ז/יד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' ג
ז/יד שעורי ר' שמואל גיטין עמ' כה-כו
ז/יד שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 7
ז/יד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' קפט
ז/טו אמת ליעקב נשים עמ' קמא
ז/טו ביתאל ח"א דף נט ע"ד
ז/טו ברור הלכה גיטין טז ע"א ציון ו
ז/טו ברכות חיים ח"א עמ' כח
ז/טו דברי אמת (תשעט) עמ' תקסד {מגיד משנה, גבי קיום הגט}
ז/טו המדות לחקר ההלכה מדה יא אות נה
ז/טו לב שלם [מכתב מאליהו דף קיד ע"ד]
ז/טו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קמט-קנב
ז/טו משנת ר' אהרן גיטין עמ' עא
ז/טו עמק המלך (לבוב)
ז/טו שו"ת הרדב"ז סי' תתקב
ז/טו שו"ת הריב"ש עמ' תכג
ז/טו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' ס
ז/טו שו"ת מהרי"ן (סו"ס אמרי מהרי"ן) דף א ע"ב, ב ע"ב
ז/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 204
ז/טז אהל יצחק גיטין עמ' קמא
ז/טז ביתאל ח"ב דף עא ע"ג
ז/טז ברור הלכה גיטין יז ע"א לפני ציון ג
ז/טז דברי פנחס ח"ב עמ' רפד-רפה {או"ש}
ז/טז דברי תלמוד ח"ב עמ' קלה
ז/טז חזו"א אהע"ז סי' קג ס"ק א
ז/טז מראות הצובאות (תשסז) עמ' נ
ז/טז משנה הלכות גיטין סי' פח
ז/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קו ע"א
ז/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 204
ז/יז אהבת קדומים עמ' תמג-תמד
ז/יז אמת ליעקב נשים עמ' קלז
ז/יז ארץ בנימין עמ' תלה
ז/יז אשר למלך
ז/יז בינת דניאל ח"ה עמ' קעח
ז/יז בינת נבונים דף צה ע"ג, קיב ע"א-ע"ג
ז/יז בית אהרן (כהן)
ז/יז בכורי חיים ח"ד עמ' רכט
ז/יז בנין אב (שולמן) סי' לא אות ז
ז/יז ברור הלכה גיטין ב ע"א ציון א, דף ה ע"א ציון ג, דף פו ע"ב ציון ג
ז/יז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף יד ע"ד
ז/יז דעת סופר אהע"ז סי' לז {מל"מ}
ז/יז חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' א ס"ק ו
ז/יז חי' ר' שמואל גיטין עמ' יג, טז
ז/יז חנא וחסדא ח"ב דף עט ע"ג {מ"מ - ראיה דאפילו אחר}
ז/יז חק המלך יבמות עמ' קכב-קכג
ז/יז ט' פרקים לרמב"ם
ז/יז מאור למלך גיטין עמ' יג
ז/יז מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק א
ז/יז מכתב לחזקיהו דף ה ע"ד
ז/יז מראה הפנים גיטין מה ע"ב
ז/יז משכן שילה עמ' קסז
ז/יז משנה הלכות גיטין סי' לה {שלא כר"מ שהולד ממזר}
ז/יז משנת ר' אהרן גיטין עמ' מז-מח
ז/יז נרות אהרן
ז/יז נתיבות מרדכי גיטין עמ' סט-ע
ז/יז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קו ע"א
ז/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תצד
ז/יז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שב
ז/יז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקי
ז/יז שלום ירושלים עמ' קפד
ז/יז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' ע
ז/יז שעורי ר' שמואל גיטין עמ' צז-צח, קנד
ז/יז שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 87
ז/יז שערי שמואל עמ' קסה
ז/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 202
ז/יח אהל יצחק גיטין עמ' תרל, תרלד
ז/יח אהליך יעקב גיטין סי' יא ס' יא
ז/יח אנצי"ת ע' אלם (ב) הע' 81
ז/יח ארץ בנימין עמ' תלה
ז/יח אשר למלך
ז/יח בני דוד
ז/יח בנין אב (שולמן) סי' לא אות ו
ז/יח ברור הלכה גיטין ט ע"א ציון ג
ז/יח ברכות חיים ח"א עמ' לו
ז/יח גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף ה ע"ג, יד ע"ב
ז/יח גט מקושר (צינץ) עמ' תשל
ז/יח הלכה פסוקה ח"ג עמ' קפ
ז/יח זאת ליעקב גיטין עמ' סג
ז/יח זכרון חי עמ' פו {אבי עזרי}
ז/יח זקן שמואל דף נו ע"ב
ז/יח זרעו של יצחק
ז/יח חסדי דוד ח"ג עמ' קפה
ז/יח חק המלך יבמות עמ' קכב, קנג
ז/יח ט' פרקים לרמב"ם
ז/יח כתב סופר אהע"ז סי' פו ד"ה אלא דבאמת {מ"מ - וכתב רבינו נשתתק לפי שידוע שהחרש שדברו חכמים בכ"מ שאינו מדבר ואינו שומע וכאן מפני העדר הדבור הוא שאינו יכול לומר כן}, ד"ה אלא דבאמת, הנה הש"ך, ונ"ל {נתנו לה ולא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד שנשתתק הרי זה יתקיים בחותמיו}, ד"ה וראיתי {כ"מ - ואף על פי שבעדות אשה מהני משום עיגונא התם שאני שאינו מצוי כ"כ שיבאו עדים}
ז/יח לב ים גיטין עמ' לט
ז/יח לבב דוד
ז/יח לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ח אות ד-ח
ז/יח מאור למלך גיטין עמ' יג
ז/יח מעיני המים
ז/יח מראה איש ח"ב עמ' ע-עא
ז/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יח משאת המלך (אדרי)
ז/יח משכן שילה עמ' קסז
ז/יח משנת יעקב
ז/יח משנת ר' אהרן גיטין עמ' מח, נב, נו, סו
ז/יח נתיבות מרדכי גיטין עמ' סט
ז/יח עדות ושטרות עמ' 145
ז/יח עמק המלך (לבוב)
ז/יח קובץ ביאורים (שפירא) עמ' ריח-רכא
ז/יח קרית מלך רב
ז/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תצ
ז/יח שו"ת הריב"ש סי' רמ, עמ' שד
ז/יח שם יוסף (מועטי) ח"א דף קט ע"ב {לח"מ}
ז/יח שעורי ר' שמואל גיטין עמ' צז-צח, קנד
ז/יט אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קצט
ז/יט איתן האזרחי עמ' צג
ז/יט אנצי"ת ע' בית דין הע' 293
ז/יט בית אהרן (כהן)
ז/יט גט מקושר (צינץ) עמ' תרצג
ז/יט זאת ליעקב גיטין עמ' עט
ז/יט זכר אליהו עמ' קצא
ז/יט ט' פרקים לרמב"ם
ז/יט ידיו של משה
ז/יט כל בו ח"ה עמ' קפג
ז/יט לב שלם [מכתב מאליהו דף צא ע"א, קכג ע"ג]
ז/יט לחם יהודה
ז/יט מאור למלך גיטין עמ' ס
ז/יט מחנה יוסף (תשעב) סי' לג אות א
ז/יט משנת יעקב
ז/יט משנת ר' אהרן גיטין עמ' מט
ז/יט קרית מלך
ז/יט קרית מלך רב
ז/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תצא
ז/יט שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שיז
ז/יט שערי טהר ח"ח סי' מז
ז/יט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 204, 206
ז/יט תורת מיכאל עמ' רל {לח"מ}
ז/יט תחומין ח"ג עמ' 214, חי"ב עמ' 302 {הגהמ"י}
ז/כ אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ג הע' 34 {צ"פ}
ז/כ אנצי"ת ע' בית דין הע' 295
ז/כ בית מרדכי (סאויצקי) דף סה ע"ד {צ"פ}
ז/כ בני דוד
ז/כ ברור הלכה גיטין כט ע"ב ציון ב
ז/כ חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ז ס"ק טז
ז/כ חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רח {מל"מ}
ז/כ ט' פרקים לרמב"ם
ז/כ יכין ובועז ח"א סי' קכה
ז/כ כתר נהורא עמ' כה
ז/כ לב שלם [נאות יעקב דף סט ע"ב]
ז/כ מוריה גל' קיא עמ' סג, סו-סז, גל' קעא עמ' סח, ע
ז/כ מוריה י גל' ג (ר"א גורביץ)
ז/כ מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' פא
ז/כ ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רנה
ז/כ צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קי ע"א
ז/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעה אות ב
ז/כ שו"ת הרד"ך עמ' פו
ז/כ שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קסב, שמה
ז/כ שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שיז
ז/כ שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 207
ז/כא אדני היד החזקה
ז/כא אהל יצחק גיטין עמ' תרנט
ז/כא אמרות טהורות (ישראל) דף רנג ע"ד {מ"מ}
ז/כא בית אהרן וישראל גל' כב עמ' מד
ז/כא דרך המלך (רפפורט)
ז/כא חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"ג
ז/כא כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רפה
ז/כא כל בו ח"ה עמ' קפב
ז/כא מוריה גל' קיא עמ' סה-סו
ז/כא מראה הפנים גיטין יח ע"א
ז/כא משנה הלכות גיטין סי' עז {מת}
ז/כא משפטי עזיאל ח"ז עמ' תקיט
ז/כא פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תקעו
ז/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפה אות ב
ז/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' תנא אות ב
ז/כא קרית מלך
ז/כא קרית מלך רב
ז/כא קרית מלך רב (תשסו) עמ' תצד
ז/כא שו"ת הריב"ש עמ' תכה
ז/כא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קסב, שמה
ז/כא שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רטז {ומת ראשון}
ז/כא שם טוב
ז/כא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 208
ז/כא תשובה שלמה אהע"ז סי' כד
ז/כב אבי עזרי ח"ה
ז/כב אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קיז
ז/כב אוהב מישרים עמ' רפד {מ"מ בשם רמב"ן}
ז/כב אוצרות הרמב"ם
ז/כב אור הישר [חתם סופר חו"מ השמטות סי' קצט, מ"מ לקמן פ"ט הל"ה]
ז/כב אנצי"ת ע' גרושה הע' 212, 213
ז/כב בית אהרן (כהן)
ז/כב בית אהרן וישראל גל' כ עמ' מב
ז/כב ברור הלכה גיטין ל ע"א ציון א
ז/כב גליונות אבני נזר {מ"מ}
ז/כב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רלה
ז/כב דברי אמת (תשעט) עמ' תקמה {דשליח שלא בפניו מהני}
ז/כב דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' לט ד"ה ואפשר {מ"מ}
ז/כב דורש לציון (תקצד) דרוש יג
ז/כב דורש לציון (תשנה) עמ' קסה
ז/כב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רה
ז/כב זכרון מלך (צונץ)
ז/כב זעקת דלות עמ' 180
ז/כב חי' בר נחמני דף עא ע"ב
ז/כב חק לישראל שליחות עמ' 161
ז/כב יד דוד (קרלין) ח"א דף נו
ז/כב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 115
ז/כב מוריה גל' קיא עמ' סו
ז/כב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' צב
ז/כב משנה הלכות גיטין סי' נט, עז
ז/כב משנת יעקב
ז/כב משפטי עזיאל ח"ה עמ' שא, תקכד
ז/כב נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שמא
ז/כב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רפו {אבי עזרי}
ז/כב פסקי שכל טוב עמ' תכג
ז/כב פתח דבריך עמ' קלא {לח"מ}
ז/כב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיא ע"ב
ז/כב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעה אות י
ז/כב שו"ת הרד"ך עמ' פו-פז
ז/כב שו"ת מהרלב"ח סי' קל
ז/כב שערי שמואל עמ' קע
ז/כב תשובה שלמה אהע"ז סי' כד דף לה ע"ג
ז/כג אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' עא
ז/כג אחר האסף עמ' תכג
ז/כג אמירה נעימה קמא עמ' קצט {מ"מ - לא חזרה שליחות אצל הבעל}
ז/כג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מו ע"ג {ראב"ד}
ז/כג בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף ג ע"א
ז/כג בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' א אות ב, ו-ז, סי' ב אות א, ג, סי' ג אות א, סי' ד אות א, ג, סי' ה אות א-ב, סי' ו אות א-ב, סי' ח אות ג, סי' י אות ד, סי' יא אות א, סי' יג אות א, סי' יד אות א, ד
ז/כג ברור הלכה גיטין כג ע"ב ציון ז
ז/כג ברכת מרדכי כתובות עמ' תמז
ז/כג גדולי שמואל גיטין דף ב ע"א
ז/כג גט מקושר (אלגזי) עמ' רסט
ז/כג דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' לז ד"ה ועיין שעה"מ {מ"מ}
ז/כג דעת מרדכי ח"ב עמ' נא
ז/כג דעת סופר אהע"ז סי' לז
ז/כג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קסח
ז/כג הר המלך ח"ח עמ' לט
ז/כג חזון יהושע עמ' קכו, קכט-קל
ז/כג חזון יחזקאל גיטין פ"ב ה"ח
ז/כג חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 152, 159, ח"ב עמ' 174, חו"מ ח"א עמ' 189
ז/כג ט' פרקים לרמב"ם
ז/כג כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף פד ע"ב
ז/כג כתר כהונה (ולק) עמ' קיז, קכט
ז/כג לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קלו ע"ד, קמד ע"ד, תורת חסד (פרחיא) סי' קג, לחם יהודה דף נב ע"ג, ני משה ח"ב דף א ע"ד, שו"ת מהר"י הלוי סי' ו דף יז ע"ב]
ז/כג לבב דוד
ז/כג לחם יהודה
ז/כג מוריה גל' קיא עמ' סה
ז/כג משנת ר' אהרן גיטין עמ' מט, סו
ז/כג ניצוצי אש עמ' שמו
ז/כג עומק הפשט ח"ב עמ' קעז
ז/כג קונטרסי שעורים גיטין שעור א אות יז, שעור ב אות ו
ז/כג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תפא, תצו
ז/כג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' נד {כ"מ}
ז/כג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רלט
ז/כג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שיז
ז/כג שער המלך ח"א עמ' תקעז {מ"מ}
ז/כג שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ג אות ד-ה
ז/כד אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' עא
ז/כד אבני נזר חו"מ סי' מו
ז/כד אהל יצחק גיטין עמ' קג-קד, קכז, קמו
ז/כד אומר לציון סי' קסא
ז/כד אור גדול סי' יג, טז, דף פט ע"ג, צא ע"ב, צב ע"א
ז/כד אור הישר [מ"מ לקמן פי"ב ה"ב]
ז/כד אור ליהודה קדושין עמ' שכב
ז/כד אור שמח
ז/כד אחר האסף עמ' תכג, תכה
ז/כד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' נה-נו, נח-נט
ז/כד ארים נסי גיטין עמ' שמ
ז/כד ארץ בנימין עמ' תלא, תלג
ז/כד אשר למלך
ז/כד באורי סוגיות (הוניגסברג) גיטין סי' יב אות ד
ז/כד באר אלחנן עמ' עו-עח
ז/כד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיא
ז/כד באר שרים (ליפשיץ) הל' עדות פ"ו-פ"ח עמ' נז
ז/כד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מז ע"א
ז/כד בית אהרן (כהן)
ז/כד בית אהרן (קארטשין) עמ' קפט, קצב-קצג
ז/כד בית אהרן וישראל גל' סג עמ' מח-מט
ז/כד בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף ג ע"א
ז/כד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/כד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' א אות ו
ז/כד בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' א אות ב, ו-ז, סי' ב אות א, ג, סי' ג אות א, סי' ד אות א, ג, ז, סי' ה אות א-ב, סי' ו אות א-ב, סי' ח אות ג, סי' י אות ד, סי' יא אות א, סי' יג אות א-ב, סי' יד אות א, ד
ז/כד בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' כד
ז/כד בית מאיר (תשע) סי' קכד ס"ו עמ' נט, סי' קמא ס"נז עמ' ריג, סי' קמב ס"א עמ' ריח
ז/כד בית מלך (חב"ד) עמ' 102
ז/כד ביתאל ח"א דף קב ע"ב, ח"ב דף עב ע"ב
ז/כד בכורי גשן סי' כ ענף ד
ז/כד בנין אב (שולמן) סי' כט אות ד
ז/כד גבורות אליהו יו"ד סי' י אות ב
ז/כד גבורת יצחק מכות עמ' פו
ז/כד גדולי שמואל גיטין דף ב ע"א, ח ע"ב, כד ע"א
ז/כד גוילין נצולין עמ' פא
ז/כד גט מקושר (אלגזי) עמ' רסט
ז/כד גט מקושר (צינץ) עמ' שב, תרנא
ז/כד דברות משה גיטין עמ' פ, שעו
ז/כד דברות צבי חי"א סי' יא אות ג
ז/כד דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' לא ד"ה אך
ז/כד דגל ראובן ח"ג סי' כא
ז/כד דעת מרדכי ח"ב עמ' נא-נב
ז/כד דרכי משה ח"א שמעתתא ד פ' ז, שמעתתא ט פ' יד
ז/כד דרכי משה ח"ב שמעתתא ו פ' ג, כ
ז/כד הגהות אליעזר דף נט ע"ד {מ"מ}
ז/כד היכלי שן ח"ג סי' מח
ז/כד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' קסט
ז/כד זאת ליעקב גיטין עמ' לד, לו
ז/כד זכות יצחק עמ' תכג
ז/כד זכר אליהו עמ' כו
ז/כד זקן שמואל דף נו ע"ד
ז/כד חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' א ס"ק ט, סי' ג ס"ק ג, סי' ט ס"ק כא
ז/כד חזון יהושע עמ' קיח, קכו, קכט-קלא
ז/כד חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 152, 159, ח"ב עמ' 167, 174, ח"ד עמ' 221, חו"מ ח"א עמ' 189
ז/כד חי' בר נחמני דף עא ע"ג {אשה המביאה גיטה א"צ לקיים}
ז/כד חי' הריצ"ד
ז/כד חי' חתם סופר
ז/כד חי' מרן הגרי"מ עמ' פ-פא
ז/כד חי' ר' חיים הלוי דף כב
ז/כד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' פו
ז/כד חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' נח
ז/כד חי' ר' שמואל גיטין עמ' ח
ז/כד חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' יב (דף כ ע"א)
ז/כד חק המלך יבמות עמ' קכג-קכד
ז/כד ט' פרקים לרמב"ם
ז/כד יד דוד (קרלין) ח"א דף מג
ז/כד יד סופר עמ' צה
ז/כד ידיו של משה
ז/כד ישועות ישראל סי' מו סעיף ב
ז/כד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' פב {לח"מ}
ז/כד כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף פג ע"ד
ז/כד כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' קיז, קכ, קכב {בני אהובה}, קכט
ז/כד לב איש עמ' שמז
ז/כד לב ים גיטין עמ' י {לח"מ}, יב, יד-טו, כט, קכז
ז/כד לב שלם [פני משה (בנבנשתי) ח"ב דף א ע"ד]
ז/כד לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ג אות א-ה
ז/כד לחם יהודה
ז/כד מאור למלך גיטין עמ' ב-ד, ט, לב
ז/כד מאור למלך כתובות עמ' קס, קפח
ז/כד מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' כז
ז/כד מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קפד
ז/כד מחנה יוסף (תשעב) סי' עג אות ד
ז/כד מילי דשטרות עמ' קסב
ז/כד מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שלט
ז/כד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' צ-צא, צז
ז/כד מעין גנים (מזרחי) דף קסב ע"ב {כמי שנחקרה}
ז/כד מעיני המים
ז/כד מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ג אות ב-ז, סי' טז אות ה
ז/כד מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' ב אות א, ה
ז/כד מקצוע בתורה סי' מו ס' א ס"ק א, ס' ד ס"ק ה
ז/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/כד משאת המלך ח"ב סי' קעח {משום חזקה}
ז/כד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קכו
ז/כד משיב דבר ח"ד סי' נד
ז/כד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קנה
ז/כד משכן שילה עמ' קסג, קסה
ז/כד משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתקלב
ז/כד משנה הלכות ח"ג סי' קמ
ז/כד משנת יעקב
ז/כד משנת ר' אהרן גיטין עמ' לב, מו-מז
ז/כד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 228
ז/כד מתנות באדם עמ' 248
ז/כד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שכה
ז/כד נחל איתן
ז/כד נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' כח, ח"ג עמ' קכח, תקמח {לח"מ}
ז/כד נחלת יצחק גיטין סי' ג
ז/כד נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' ה אות ב
ז/כד נתן פריו גיטין עמ' ב {מ"מ}, מ
ז/כד עדות ושטרות עמ' 60, 254
ז/כד עומק הפשט ח"ב עמ' קעז-קעח
ז/כד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קלה
ז/כד עין יצחק תנינא ח"ב עמ' יב-יד
ז/כד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרד
ז/כד ערך שי חו"מ סי' מו סעיף א
ז/כד פד"ר חי"ג עמ' 355
ז/כד פירושי איברא עמ' 65
ז/כד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעד אות ו, סי' רעט, סי' רצט
ז/כד קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקו
ז/כד קונטרסי שעורים גיטין שעור א אות יז, שעור ב אות ו, שעור ד אות כו
ז/כד קרית מלך רב
ז/כד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תפא, תצו
ז/כד שבילי דחזקה עמ' קסה
ז/כד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' ש
ז/כד שו"ת הריב"ש עמ' תקלו, תקמא, והמיוחסות עמ' יד
ז/כד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' רכא {אין איסורים כממונות}
ז/כד שופרא דשטרא שער יד פי"ג
ז/כד שושן עדות דף מה
ז/כד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מ אות ד, ו
ז/כד שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' כא אות א, סי' כד אות ב, סי' לג אות ב
ז/כד שמוש חכמים א עמ' נו
ז/כד שמעתתא דבי רב עמ' שמד {גט שאינו מקוים כשר אף מדרבנן}
ז/כד שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ב ענף ד ס"ב ס"ק ד, סי' נח ס"ג ס"ק א
ז/כד שני שבילין, שבילי דחזקה סי' כג עמ' קעב, שבילי דרוב סי' כב עמ' קיז
ז/כד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רעט
ז/כד שעורי ר' שמואל גיטין עמ' ד, ז
ז/כד שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 251
ז/כד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 36, 42
ז/כד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 352, 360
ז/כד שערי ישר שער ז פ"י אות ה
ז/כד שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ג אות ד-ה
ז/כד שערי שמואל עמ' קסט
ז/כד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' צז, רעד, כרך ב עמ' רצו
ז/כד תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קע
ז/כד תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קלד-קלה
ז/כד תורת חסד (פרחיא) דף עב ע"ד {כ"מ}
ז/כד תחומין חי"ט עמ' 169, 177


ח/222 הלכות גירושין פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ידיו של משה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ משנת יעקב
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' פו-פז, ח"ד עמ' פח
ח/א אבני החושן סי' רנח סעיף ב {מ"מ ושעה"מ}
ח/א אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' מא
ח/א אדני היד החזקה
ח/א אהל יצחק גיטין עמ' ריג
ח/א אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב קלו ע"א
ח/א אור הישר [מ"מ וכ"מ הל' אישות פ"ו הט"ו, מ"מ שם פ"ז ה"א, לח"מ שם פ"ו הי"ז]
ח/א אור שמח
ח/א אורים גדולים (תשסג) עמ' קט, רצט
ח/א אוריתא טו עמ' מ {ע"מ כמעכשו}
ח/א אחר האסף עמ' תה, תט
ח/א איים בים גיטין סי' לו אות ד
ח/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 116
ח/א אמרות טהורות (ישראל) דף רעט ע"ד, רפב ע"ב
ח/א אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא [ו] ד"ה אולם
ח/א אנצי"ת ע' גרושה לכהן הע' 126, ע' גרושין הע' 562, 566, 567, 578, 580, 582
ח/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' כז
ח/א באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף עד
ח/א בארות יצחק (הכהן) עמ' רצט
ח/א בית אהרן וישראל גל' סב עמ' יא {המגרש על תנאי, רשאית להינשא מיד}
ח/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רמא סעיף י {מ"מ}
ח/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קלא
ח/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קמז
ח/א בית מאיר (תשע) סי' קמג ס"ב עמ' רכז, סי' קמד ס"ב עמ' רמ {מ"מ}
ח/א ביתאל ח"ב דף נט ע"ב, עב ע"ג
ח/א בכורי גשן סי' כט פ"א
ח/א בני דוד
ח/א בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' מ {מ"מ}
ח/א ברור הלכה גיטין עב ע"א ציון ב, עג ע"א ציון ז, עד ע"א ציון ג, עו ע"א ציון א, ג, פא ע"א ציון א
ח/א ברור הלכה נדרים יד ע"ב ציון ד פסקה א {לח"מ}
ח/א ברכת מרדכי כתובות עמ' תמח
ח/א גט מקושר (אלגזי) עמ' קכה
ח/א גט מקושר (צינץ) עמ' תרסא, תרסו {מ"מ}, תרסז
ח/א גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' ה
ח/א דברות משה גיטין עמ' קלג, קלח
ח/א דברי אמת (תרכא) דף מג ע"א-ע"ב
ח/א דברי אמת (תשעט) עמ' ה {דבכל תנאי שבידה לקיימו מותרת להנשא מיד}, כה {בתנאי דאם סגי באומר מחולין לך}, כו {כל המגרש בתנאי דאם אעשה דבר פלוני אם נשאת קודם קיום התנאי לא תצא, ומגיד משנה}, תקסג {מגרש בתנאי דאם מפרישין אותן עד שתתקיים התנאי אבל לא נאסרה עליו}, תרה {לפיכך יש לבעל לבטל או להוסיף או להתנות תנאי אחר וכו', ורמ"ך ומגיד משנה וכ"מ }
ח/א דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' צג
ח/א דברי חיים השמטות סי' ט {שעה"מ}
ח/א דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' ריד
ח/א דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קנא {בגט בתנאי מותר לינשא לפני קיום התנאי}
ח/א דברי תורה (תאומים) דף ד ע"ב
ח/א דברי תלמוד ח"ב עמ' נח
ח/א דור דורים עמ' מא, מד
ח/א דין אמת (תשסז) עמ' קצד {מ"מ}
ח/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 13, 138-139
ח/א דעת סופר אהע"ז סי' לז
ח/א דרך המלך (לוין) דף א ע"א
ח/א דרך המלך (רפפורט)
ח/א דרך ישרה ח"ב עמ' קיד
ח/א דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' ה, יז, שמעתתא ח פ' כא
ח/א הלכה למשה (אלבז) עמ' רו
ח/א המדות לחקר ההלכה מדה יח אות ט, מדה כב אות פו
ח/א זית רענן ח"א עמ' תרסג, תרסז, תרפה
ח/א זכור לאברהם (אביגדור)
ח/א זכות יצחק עמ' תכג-תכו
ח/א זכר אליהו עמ' מג
ח/א זקן שמואל דף סח ע"ד
ח/א זרע יצחק (לומברוזו)
ח/א זרעו של יצחק דף כד ע"ג-כה ע"ב {מ"מ}
ח/א חד וחלק ח"ב דף טז ע"א-ע"ג, יז ע"א-ע"ב
ח/א חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' י ס"ק ה, ז
ח/א חזו"א אהע"ז סי' נג ס"ק ג
ח/א חזון יחזקאל גיטין פ"ה ה"ה והי"ג
ח/א חי' הגר"ח החדש עמ' רעו
ח/א חי' חתם סופר
ח/א חי' מהרי"א הכהן עמ' קסו
ח/א חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' כה, כז
ח/א חיי עמרם עמ' קסד {מ"מ}
ח/א חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' י, חלקת יואב החדש הגהות על גיטין לד ע"א {מ"מ}
ח/א חסדי דוד ח"ג עמ' רכו
ח/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' קסו {שעה"מ}, תכז-תכח {מ"מ}, אהע"ז עמ' שפז-שפח {מ"מ}, ת {שעה"מ}, תז, תח {מ"מ}, תט {שעה"מ}, תי, תיג {מ"מ}, תטז {שעה"מ}, תיט, תכב, תלב, חו"מ ח"ג עמ' לט {שעה"מ}, מא {שעה"מ}
ח/א חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קכד ע"ב, קל ע"ג
ח/א ט' פרקים לרמב"ם
ח/א טבעת החושן ח"ג עמ' א, 14, 22
ח/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שז, שח {כ"מ}, שיא
ח/א יד דוד (קרלין) ח"ב דף קכא
ח/א יד המלך (פלומבו)
ח/א יקר הערך דף קל ע"ד
ח/א ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף נב ע"א
ח/א ישועות יעקב נשים עמ' תקפד {מ"מ}
ח/א כוכבי בוקר עמ' שב {ביתאל}, שד, שה {מחנ"א}
ח/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף פח ע"ד, פט ע"ג, צ ע"א
ח/א לב ים גיטין עמ' שסח-שעב, שעד, שעו
ח/א לב שלם [תשב"ץ ח"א סי' קטז, ב"ח אהע"ז דף קו ע"א, מכתב מאליהו דף קלג ע"ב, קלד ע"ד, קמד, קמה ע"ד, קמז ע"ד, קמח ע"א-ע"ב, קסב ע"ב, רח-רו, דברי אמת בקונטרס דף ו ע"א, באר יעקב אהע"ז דף קכח ע"ד, משאת משה סי' כב דף קסו, קסח]
ח/א לבב דוד
ח/א לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יא אות ט
ח/א לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ד אות א, ה
ח/א לשון למודים חו"מ דף נ ע"א {מ"מ}
ח/א מגן שאול (חנניה) דף ב ע"ב, ד ע"ב
ח/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' צג
ח/א מור דרור קו"א סי' כ {אין זמנו של שטר מוכיח עליו}
ח/א מוריה גל' רלא עמ' צא-צב
ח/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף רמ ע"ד, רמא ע"א {מ"מ}
ח/א מטה אהרן שבועות עמ' י {כ"מ}
ח/א מכתב סופר
ח/א מלבושי יו"ט ח"א דף סט ע"ב, עב ע"ג, עה ע"א
ח/א מנחת נתנאל דף נב ע"ג {ב"אם" אסור לה לינשא עד קיום התנאי, ב"על מנת" מותר}
ח/א מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' צז
ח/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שסב {שעה"מ}
ח/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תרצא {שער המלך}
ח/א מעיני המים
ח/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קעה ע"ד
ח/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ח/א מצעדי גבר קדושין סי' מג ענף א אות א-ב, ו, סי' מד אות ב-ד, ו-ז
ח/א מרחשת ח"ב סי' י אות ד, סי' יא אות א
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקב
ח/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רלב
ח/א משנה הלכות גיטין סי' טז
ח/א משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' קעג, קעה
ח/א משנת יעקב הפלאה עמ' קכב-קכג {יסודי דיני התנאים}, קסב-קסג, זרעים ח"א עמ' ריח-ריט {משנת יעקב}
ח/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' צז, קד-קה, ח"ב עמ' קעג
ח/א משנת יעקב קנין עמ' רמג
ח/א משפטי התנאים עמ' קנג, קנז, קפד
ח/א משרת משה (נבר)
ח/א נחל איתן
ח/א נחלת יעקב (צלניק) עמ' 27, 29 {אבי עזרי}, 39, 44 {אבי עזרי}, 57, 62, 70 {מרכה"מ}, 73, 77 {מרכה"מ}, 122
ח/א נחלת יצחק גיטין סי' יח
ח/א נחלת יצחק קידושין סי' כט
ח/א נחפה בכסף (נבון) ח"א דף נב ע"ד, נג ע"א {מ"מ}
ח/א נחפה בכסף ח"א דף נג ע"א {מל"מ - שיטה זו אין לה מקום}
ח/א נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רנ
ח/א נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' טו אות א, ליקוטים סי' א
ח/א נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' כד אות א, סי' מ אות ה, סי' מה אות א
ח/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' תעג, תקכח
ח/א נתיבות שמואל דף ב ע"ג
ח/א עומק הפשט ח"א עמ' תריד
ח/א עומק הפשט ח"ב עמ' רעט, שיג
ח/א עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' יא, כב
ח/א עין יצחק תנינא ח"ב עמ' מח {מ"מ}, נג {שעה"מ}, נח
ח/א עין מאיר
ח/א עסק התורה עמ' מז
ח/א עצי ארזים סי' לח ס"ק כא
ח/א פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז דף צה ע"א-ע"ג
ח/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קו ע"ב
ח/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעא אות ט, סי' שה אות ה
ח/א קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' ק, רח
ח/א קונטרסי שעורים גיטין שעור יב הערה 1
ח/א קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות א
ח/א קרית מלך
ח/א קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קמט ע"ג, קנ ע"ג, קנא ע"א וע"ג
ח/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' קפז-קפח, תצז, תקא
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקטז
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קג, קה
ח/א שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' יג
ח/א שארית כלב עמ' ק
ח/א שארית כלב עמ' קנט {מ"מ - אם כפל את התנאי א"צ "מהיום"}
ח/א שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' עא, רסד
ח/א שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' סג, רלט
ח/א שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רלט, רס
ח/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' א
ח/א שו"ת הרדב"ז סי' תתקב
ח/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תתא
ח/א שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' תנד-תנו, תסב
ח/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' כח, ח"ב עמ' קסט, רכט, רלד-רלה
ח/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' לא, תעט, תפו
ח/א שו"ת מהרלב"ח סי' נב, קלד (א)
ח/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שי, ח"ג עמ' לז
ח/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' מ
ח/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קצג
ח/א שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רעח
ח/א שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קנג
ח/א שו"ת ראנ"ח ח"א סי' נב, ח"ב סי' צ
ח/א שו"ת רשב"ש עמ' כא, שיד, שטו
ח/א שובע שמחות עמ' שצ
ח/א שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רנה סעיף א {מ"מ}, סי' רנח סעיף א {מ"מ ושעה"מ ומל"מ}
ח/א שם יוסף (מועטי)
ח/א שם מרדכי עמ' 173 {המצב נדון ע"ש סופו}, 178, 181, 184, 189
ח/א שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קיז ס"ק ג-ה
ח/א שעורי הלכה עמ' קנו
ח/א שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ד אות ט, סי' ה אות ט
ח/א שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' קיט
ח/א שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 148
ח/א שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קסא {שעה"מ}
ח/א שער המלך
ח/א שער המלך ח"א עמ' תקפג, תקפה-תקפו, תקפח, תקפט, תר-תרא
ח/א שער יהושע ח"א עמ' קפה
ח/א שער משפט סי' מו ס"ק יח, סי' שטו ס"ק א
ח/א שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קכז-קכח
ח/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' יח {מותרת לינשא}
ח/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 392, 397
ח/א שערי ישר שער ב פ"י אות א
ח/א שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ט אות ה
ח/א שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' רלו
ח/א שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 50, 54
ח/א תורת מיכאל עמ' נו
ח/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקו, תקל, תקב
ח/א תשובות יהודה דף כו ע"א, כז ע"ג, מח ע"ג-ע"ד, מט ע"א-ע"ד, סג ע"ב {שעה"מ}
ח/ב אדני היד החזקה
ח/ב אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' נד]
ח/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 116
ח/ב אם המלך עמ' עב
ח/ב אנצי"ת ע' גט ישן הע' 11, 62, 64, ע' גט שכיב מרע הע' 164, 165
ח/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ב בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יג אות ג
ח/ב ברור הלכה גיטין עג ע"א ציון ז
ח/ב ברכת שלמה אהע"ז עמ' קו
ח/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שסו
ח/ב גט מקושר (צינץ) עמ' תרסו
ח/ב דברי תורה (תאומים) דף ד ע"א
ח/ב דליית הכרם עמ' תתתיב {מ"מ} [הרי היא - צ"ל אינה]
ח/ב הלכה פסוקה ח"ד עמ' סא הערה 81
ח/ב המדות לחקר ההלכה מדה כב אות קלז
ח/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רמג
ח/ב חי' הגרז"ס נשים עמ' קה
ח/ב חי' הריצ"ד
ח/ב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קכט {מ"מ}
ח/ב חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף מ ע"ד
ח/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שיח
ח/ב כל בו ח"ה עמ' קצז
ח/ב לב שלם [בני יעקב דף קמה ע"ג-ע"ד, מכתב מאליהו דף ר ע"א]
ח/ב משנת יעקב קדושה עמ' שצב
ח/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' קפז, קצה
ח/ב משרת משה (נבר)
ח/ב נחלת יעקב (צלניק) עמ' 27
ח/ב נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' מז
ח/ב עזרת כהן עמ' שסג
ח/ב עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' כב, סח
ח/ב עין יצחק תנינא ח"ב עמ' צח
ח/ב עללת הבציר דף מב ע"ד {חיישינן שמא פייס}
ח/ב עמק המלך (לבוב)
ח/ב פד"ר חי"ט עמ' 149
ח/ב קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' כא
ח/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' ל
ח/ב קרית מלך
ח/ב קרית מלך רב
ח/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקה
ח/ב קרן הצבי מצוה צא אות ח
ח/ב שו"ת הרד"ך עמ' רסט
ח/ב שו"ת הרשב"א ח"א סי' תרמ, אלף קסח
ח/ב שו"ת מהרלב"ח סי' יא, נב
ח/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קלז-קלח
ח/ב שמן המשחה (קושטא) דף קג ע"ג
ח/ב תורת אמת (תשסו) עמ' קל
ח/ב תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 187, 192
ח/ג אהלי תם עמ' צח
ח/ג אנצי"ת ע' גט הע' 1655, 1656, 1682, ע' גרושין הע' 564
ח/ג בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף טז ע"ב
ח/ג ברור הלכה גיטין פד ע"ב ציון ד פסקה ד
ח/ג גט מקושר (צינץ) עמ' תשמה
ח/ג דור רביעי ח"א סי' ה
ח/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 211
ח/ג חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' יב, כז
ח/ג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 597
ח/ג טבעת החושן ח"ג עמ' 42
ח/ג לב ים גיטין עמ' קמט-קנ, קנג
ח/ג לבושי מרדכי ח"ד עמ' טו
ח/ג מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל מו סי' א]
ח/ג מתנות באדם עמ' 406
ח/ג נתיבות שמואל דף ט ע"ג
ח/ג עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' ו
ח/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מט אות א
ח/ג קהלות יעקב גיטין סי' יב אות ד
ח/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' פג
ח/ג קונטרסי שעורים גיטין שעור יב אות ה והערה 1
ח/ג קרית מלך רב
ח/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' שפו, תקה
ח/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' שי
ח/ג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רנו
ח/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' עז, תעח, ח"ב עמ' נב, רפה
ח/ג שו"ת הרא"ש עמ' ר
ח/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) דף רטו (=שו"ת מבי"ט ח"א סי' מז)
ח/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' נג, שסו
ח/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקנ
ח/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שמא
ח/ג שו"ת ר"א בן ארחא עמ' כו, קב
ח/ג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' מ
ח/ג שו"ת רשב"ש עמ' תקסא
ח/ג שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' שלא
ח/ד אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' נז
ח/ד אבני נזר חו"מ סי' נא מחודש ב-ג
ח/ד אהל יצחק גיטין עמ' ריב-ריג
ח/ד אהלי תם עמ' צח, קפד
ח/ד אנצי"ת ע' גט הע' 1645-1648, 1651, 1652, 1666, 1668, 1669, 1671, 1679
ח/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צג {כ"מ}
ח/ד אשר למלך
ח/ד בית אהרן (קארטשין) עמ' רכג-רכד, רנ
ח/ד בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קצד
ח/ד בית מאיר (תשע) סי' קכט ס"ג עמ' ק {כ"מ}
ח/ד בכורי גשן סי' ל פ"ו
ח/ד בני דוד
ח/ד בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שנג
ח/ד ברור הלכה גיטין פד ע"ב ציון ד
ח/ד גט מקושר (אלגזי) עמ' שיג-שיד
ח/ד גט מקושר (צינץ) עמ' נז, שעב, תשמה
ח/ד דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' צה
ח/ד דור רביעי ח"א סי' ו
ח/ד דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' ג
ח/ד הגהות אליעזר דף נט ע"ד {מ"מ}
ח/ד זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיב ע"ד
ח/ד חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ה ס"ק כט
ח/ד חזו"א אהע"ז סי' קו ס"ק י, יג
ח/ד חזו"א על הרמב"ם
ח/ד חזון יחזקאל גיטין פ"ב ה"ט, פ"ד ה"ה וה"ח, פ"ה הי"א, פ"ו ה"ט, קידושין פ"א ה"א
ח/ד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' כח
ח/ד חיי אריה דף נ ע"ב
ח/ד חסדי דוד ח"ג עמ' קצט
ח/ד ט' פרקים לרמב"ם
ח/ד טבעת החושן ח"ג עמ' ד, מלואי אבן ח"ד עמ' כג, כו
ח/ד יד הלוי (לוין) תשובה בענין עגונות עמ' 6
ח/ד יד הלוי (פלוונא) דף כח ע"א
ח/ד יורו משפטיך ליעקב סי' עא
ח/ד יכין ובועז ח"א סי' קלט עמ' 477
ח/ד ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף נב ע"ד {תנאי לפני כתיבת התורף לא מועיל}
ח/ד ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קעח
ח/ד ישועות יעקב נשים עמ' תרלה-תרלו
ח/ד כבוד הלבנון דף נה ע"ב {תנאי לפני כתיבת התורף}
ח/ד כוכב מיעקב, גיטין פ"ג ה"א
ח/ד לב שלם [נאות יעקב דף סו ע"ב, קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קטו ע"ב וע"ד]
ח/ד לבב דוד
ח/ד לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ד אות ה
ח/ד לבושי מרדכי אהע"ז עמ' רמד, ח"ד עמ' טו
ח/ד מבוא למשנה תורה עמ' 258
ח/ד מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 463
ח/ד מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל מו סי' א, חי' ר' חיים הלוי דף יח, אבני מילואים סי' קכז ס"ק יב]
ח/ד מראה הפנים גיטין יג ע"ב, טו ע"ב
ח/ד משה ידבר (תשעו) עמ' קכג {מ"מ}
ח/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' קלד, קסה-קסו, קסט, שו"ת סי' נד אות ג, סי' ס אות ד
ח/ד משנת ר' אהרן כתובות עמ' תכט
ח/ד משפטי התנאים עמ' רעג
ח/ד משרת משה (נבר)
ח/ד נחלת יעקב (צלניק) עמ' 144
ח/ד נתיבות שמואל דף ט ע"ג
ח/ד עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' ב, ד, יט
ח/ד עין יצחק תנינא ח"ב עמ' צב
ח/ד פינות הבית דף פה ע"א
ח/ד פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' פ
ח/ד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' לז
ח/ד קהלות יעקב גיטין סי' יב אות ד
ח/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' {מ"מ}
ח/ד קובץ ביאורים (שפירא)
ח/ד קונטרסי שעורים גיטין שעור יב אות ה והערה 1
ח/ד קרית מלך
ח/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקיא
ח/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' שי, שיג
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קלח
ח/ד שארית כלב עמ' פד-פה
ח/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' עז, תעח, ח"ב עמ' נב, רפה
ח/ד שו"ת הרא"ש עמ' ר
ח/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) דף רטו (=שו"ת מבי"ט ח"א סי' מז)
ח/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' נג, שסו
ח/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' צד
ח/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רל, רמז
ח/ד שו"ת ראנ"ח ח"א סי' נב, נט
ח/ד שו"ת רשב"ש עמ' שטו
ח/ד שער המלך ח"א עמ' תקצ-תקצא
ח/ד שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קלג
ח/ד שערי טהר ח"ו סי' פד אות ב, ו-ז
ח/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 344
ח/ד תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רעח
ח/ד תורת מיכאל עמ' מט
ח/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקכג
ח/ד תשובות הרי"ד עמ' רלב
ח/ה אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' עה-עו
ח/ה אנצי"ת ע' גט הע' 1635, 1636, ע' גרושין הע' 676, 706, 709, 711, 720, 723
ח/ה בדבר מלך חט"ז עמ' שח
ח/ה בית אבי ח"ב סי' קי {הרי את מותרת לכל אדם חוץ מכהן}
ח/ה בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף יז ע"ב
ח/ה ברור הלכה גיטין פב ע"א ציון א, פה ע"א ציון ה
ח/ה דבר משה (אמריליו) ח"א דף קמו ע"ד
ח/ה דעת מרדכי ח"ב עמ' נז
ח/ה יד הלוי (פלוונא) דף כח ע"ג
ח/ה יכין ובועז ח"א סי' קלט עמ' 476
ח/ה מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' סח]
ח/ה משנה הלכות גיטין סי' יג
ח/ה משנת ר' אהרן גיטין עמ' קסד
ח/ה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קפז
ח/ה נחלת עזרא ח"ב עמ' 222, 42
ח/ה עולת חודש ח"ג מאמר תקה
ח/ה עולת חודש ח"ג מאמר תקו {חוץ מקטן}
ח/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ק אות ח, סי' רעא אות ט
ח/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קנז {מ"מ}
ח/ה קונטרסי שעורים גיטין שעור יב אות ה
ח/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקיג-תקטז
ח/ה רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קכא
ח/ה שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קמז
ח/ה שו"ת רשב"ש עמ' שי, שיח
ח/ה שער יהודה
ח/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 15, 302
ח/ה תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לא ס"ק ה
ח/ה תורה לשמה (תשעג) עמ' רמח
ח/ה תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 194
ח/ו אור הישר [מ"מ לעיל פ"ד הי"א]
ח/ו אנצי"ת ע' גרושין הע' 716, 726
ח/ו בני דוד
ח/ו ברור הלכה גיטין פה ע"א ציון כ
ח/ו דברים אחדים (קלצקין) עמ' סא {מל"מ}
ח/ו חזון יחזקאל גיטין פ"ז ה"ג
ח/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' נו
ח/ו יד דוד (קרלין) ח"ב דף קלא
ח/ו כבוד יו"ט
ח/ו לב שלם [מכתב מאליהו דף קפ ע"ג, רט ע"א-ע"ב]
ח/ו מלואי אבן - שו"ת עמ' קסד
ח/ו משנת עזר ח"ב עמ' צה
ח/ו משפטי התנאים עמ' רפו
ח/ו עטרת שלמה ח"ב עמ' לד-לו
ח/ו צפנת פענח במדבר עמ' סא, רסח, דברים עמ' סז
ח/ו שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רנט, רעב
ח/ו שמן המשחה (קושטא) דף קב ע"ד
ח/ו שערי טהר ח"ג שער ג סי' יב אות א, ח"ח סי' לה אות א
ח/ו תורת מיכאל עמ' יא
ח/ז אדני היד החזקה
ח/ז אור הישר [מל"מ הל' זכיה פ"ג ה"ו]
ח/ז אנצי"ת ע' גרושין הע' 729
ח/ז ברור הלכה גיטין פב ע"ב ציון ג
ח/ז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף צז ע"ד
ח/ז הגהות אליעזר דף נט ע"ד {מ"מ}
ח/ז חזון יחזקאל גיטין פ"ב ה"ז
ח/ז חי' הגר"ח ב"מ עמ' קצו
ח/ז חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' שצא {מ"מ}
ח/ז יצחק ירנן
ח/ז כתב סופר אהע"ז סי' פ
ח/ז נתיבות מרדכי גיטין עמ' תסא-תסב
ח/ז פרי האדמה ח"א
ח/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תלא
ח/ז שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' סב עמ' רמח {מ"מ}
ח/ז שו"ת ר"י מליריאה עמ' נח
ח/ז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תנה
ח/ח אנצי"ת ע' גרושין הע' 731, 733
ח/ח בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' נז
ח/ח בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' מ
ח/ח ברור הלכה גיטין פב ע"ב ציון ג
ח/ח גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף צז ע"ד
ח/ח המדות לחקר ההלכה מדה יא אות לח
ח/ח חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קכה
ח/ח לב שלם [דבר משה אהע"ז סי' כד דף קמו ע"ד]
ח/ח מלואי אבן ח"ב עמ' קע
ח/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' נ
ח/ח שמן המשחה (קושטא) דף קב ע"ב
ח/ט אבן שלמה (ניימן) עמ' קא
ח/ט אברהם במחזה דף כה ע"ב
ח/ט אור הישר [מל"מ הל' אישות פ"ז ה"י]
ח/ט אנצי"ת ע' גרושין הע' 741, 743
ח/ט ארזא דבי רב קידושין עמ' יא
ח/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קט
ח/ט בית אהרן (קארטשין) עמ' קס
ח/ט בית שלמה (דרימר) חו"מ סימן יג (ד"ה ועוד ראיה, ד"ה ועוד נראה), סימן יד (ד"ה והנה אחת) {מ"מ}
ח/ט בכורי הרים סוכה עמ' קס, קסב, קסח
ח/ט ברור הלכה גיטין עה ע"ב ציון ב {מ"מ}, פד ע"א ציון א
ח/ט גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף צח ע"ד, ליקוטים דף כד ע"ג, כה ע"ב
ח/ט גט מקושר (אלגזי) עמ' שכח
ח/ט גט מקושר (צינץ) עמ' תקסח
ח/ט דברות משה קידושין סי' יט ענף ח
ח/ט הארת ירוחם קדושין ח"ב דף פט ע"ג
ח/ט חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' פט
ח/ט ט' פרקים לרמב"ם
ח/ט יד דוד (קרלין) ח"ב דף קעג
ח/ט לבב דוד
ח/ט מאמר מרדכי (נסים) דף פג ע"ב
ח/ט מלואי אבן ח"ב עמ' קיט
ח/ט מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רכח {שעה"מ}
ח/ט מראה הפנים קדושין לב ע"א
ח/ט מרכבת המלך עמ' שנח
ח/ט נחלת יעקב (צלניק) עמ' 150-151
ח/ט נתיבות המשפט סי' רז ס"ק א
ח/ט נתיבות מרדכי גיטין עמ' תסו, תעג
ח/ט פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' פג
ח/ט פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קסה
ח/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קו ע"ב
ח/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' רטו
ח/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קעח
ח/ט שו"ת הר"ן סי' מג
ח/ט שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' כז
ח/ט שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 60
ח/ט שרידי יהודה דף יד ע"ג
ח/ט תשורת שי מהדו"ק סי' תרכד
ח/י אבי עזרי ח"ה
ח/י אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ו עמ' קע
ח/י אבני נזר או"ח סי' תמא אות ד {מל"מ}
ח/י אנצי"ת ע' גרושין הע' 631, 635-637, 639, 651, 653
ח/י בית אהרן (קארטשין) עמ' רמ {מל"מ}
ח/י ברור הלכה גיטין פג ע"ב ציון ד
ח/י ברכת ראובן דף פא ע"ג {מל"מ}
ח/י דגל ראובן ח"ב סי' לו
ח/י דרך המלך (רפפורט)
ח/י הגהות חבר בן חיים
ח/י הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רכח
ח/י זכר אליהו עמ' רא, רג {מל"מ}
ח/י חי' ירוחם
ח/י חיי אריה דף מט ע"א {מל"מ}
ח/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' שד {מל"מ}
ח/י חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף צה {מל"מ}, אהע"ז דף קלט
ח/י חקרי לב יו"ד ח"ב סי' נב דף צה ע"ב {מל"מ}
ח/י יד המלך (פלומבו)
ח/י לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' כו
ח/י מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קמג ס"ק יב]
ח/י משנת ר' אהרן גיטין עמ' קסו
ח/י נחלת יעקב (צלניק) עמ' 62, 72, 133
ח/י ס' גירושין לרשב"ח עמ' 147
ח/י ס' יהושע - פו"כ סי' קז {מל"מ ד"ה הרי}
ח/י עורה שחר דף יז ע"א {מל"מ}
ח/י קרית מלך רב
ח/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקיג
ח/י רחש לבב עמ' קל
ח/י שו"ת רשב"ש עמ' שח
ח/י שם יוסף (מועטי) ח"א דף קיא ע"א {מל"מ}
ח/י שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רמט {מל"מ}
ח/י שער המלך ח"א עמ' תקצה {מל"מ}
ח/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 303
ח/י שרשי הים דף מב ע"ב
ח/י תשובות יהודה דף נז ע"ג {מל"מ}
ח/יא אבן ישראל (פישר)
ח/יא אבני נזר או"ח סי' שמ אות ב, סי' שמו אות ב {מל"מ}
ח/יא אהל יצחק גיטין עמ' תעג {מל"מ}
ח/יא אור הישר [מ"מ ולח"מ הל' אישות פ"ז ה"א]
ח/יא אוריין תליתאי (תאומים) סי' ב
ח/יא איפת צדק ח"ב ש"ג סי' יח
ח/יא אמרות טהורות (ישראל) דף ט ע"ג, רצח ע"ד {מל"מ}
ח/יא אנצי"ת ע' גרושין הע' 570 {מ"מ}, 576 {מ"מ}, 630, 634, 641, 642, 648, 649, 654, 655, 659
ח/יא ארזא דבי רב קידושין עמ' יא {מל"מ}
ח/יא אשר חנן עמ' קענ {מל"מ}, קפא
ח/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/יא בית אהרן (קארטשין) עמ' קנט-קס {מל"מ}
ח/יא בית זבול ח"ב סי' לה אות ב, סי' לו אות א, ז
ח/יא בית יצחק (תשי"ג) עמ' 118 {שלא תלכי לבית אב (ענתבי)יך לעולם}
ח/יא ברור הלכה גיטין פג ע"ב ציון ד
ח/יא ברור הלכה נדרים מו ע"א ציון ה פסקה א, ג {מל"מ}
ח/יא ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות י {מל"מ}
ח/יא ברכי יוסף יו"ד סי' רטז שיורי ברכה אות ב {מל"מ}
ח/יא גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כג ע"א-ע"ג {מל"מ}, צח ע"א {מ"מ}
ח/יא גור אריה (צרמון)
ח/יא גט מקושר (אלגזי) עמ' שטו
ח/יא דבר מאיר (ראק) סי' קיב
ח/יא דברות משה מועד ח"א עמ' נז {מל"מ}
ח/יא דברות משה קידושין סי' ה ענף א
ח/יא דברי אמת (תשעט) עמ' ג {מגיד משנה, על מנת שלא תבעלי לפלוני לעולם הוי גט}, ט {מגיד משנה, האומר לאשה על מנת שלא תשתי יין כל חיי פלוני ומת המגרש בחיי פלוני}
ח/יא דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' לג ד"ה ולפע"ד {מל"מ}
ח/יא דברי ירוחם סי' נט
ח/יא דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קמח {מ"מ}
ח/יא דברי יששכר דף ט ע"א
ח/יא דרך המלך (רפפורט)
ח/יא דרך עץ החיים (אלגזי) דף א ע"ד {מל"מ}
ח/יא דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' ב, ה
ח/יא דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' כא
ח/יא הארת ירוחם קדושין ח"ב דף סט ע"א
ח/יא הלכות קטנות ח"ב סי' קעט {מל"מ}
ח/יא המדות לחקר ההלכה מדה כב אות קלג
ח/יא וגר זאב עמ' קפד {תנאי - מילתא אחריתי}
ח/יא זכות יצחק עמ' תכו
ח/יא זכרון יהונתן דף מז
ח/יא חוות בנימין ח"ג עמ' תשלו {מל"מ}
ח/יא חזון יחזקאל גיטין פ"ה הי"ב-הי"ג
ח/יא חי' הגרא"א דסלר עמ' כג, לב
ח/יא חכמת התורה מסעי עמ' מט {מל"מ}
ח/יא חכמת התורה שלח עמ' תסא {מל"מ}
ח/יא חסדי דוד ח"ג עמ' רלב
ח/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תיא-תיב, יו"ד ח"ג עמ' רח, רכג, אהע"ז עמ' קעט, חו"מ ח"א עמ' רסא {כולם - מל"מ}
ח/יא חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רנ-רנא {מל"מ}, אהע"ז דף נז {מל"מ}, קלט ע"ג
ח/יא ט' פרקים לרמב"ם
ח/יא יד המלך (פלומבו)
ח/יא יצחק ירנן
ח/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שפא {שעה"מ}, שפו {מל"מ}, שצד {שעה"מ}, שצז {שעה"מ}
ח/יא ישא מדברותיך קדושין עמ' עב, שכו
ח/יא כבוד יו"ט
ח/יא כפייה בגט עמ' ע, עב {מל"מ}
ח/יא כפתור ופרח (תשו) דף קיא ע"ב
ח/יא לב ים גיטין עמ' שעד-שעה {מ"מ}, שעז-שעט
ח/יא לב שלם [נאות יעקב דף סו ע"ב, ב"ח אהע"ז דף קז ע"ג-ע"ד, דת ודין דף לה ע"א]
ח/יא לבב דוד
ח/יא לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' כו
ח/יא מחנה ישראל (אליהו)
ח/יא מטה אפרים ח"ב
ח/יא מילי דקדושין עמ' קלז {מל"מ}
ח/יא מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שלה
ח/יא מלואי אבן ח"ד עמ' קלב {מ"מ}
ח/יא מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תז
ח/יא מעין חיים ח"ג עמ' לד
ח/יא מעיני המים
ח/יא משנה למלך אחרון
ח/יא משנת יעקב הפלאה עמ' קלג
ח/יא משנת ר' אהרן גיטין עמ' קסו
ח/יא משפט המלחמה עמ' סג
ח/יא משפטי התנאים עמ' רלא, רפח
ח/יא נחלת יעקב (צלניק) עמ' 62, 133
ח/יא נחלת יעקב (קמינצקי) סי' טז
ח/יא נחלת יצחק גיטין סי' יח
ח/יא נחפה בכסף (נבון) ח"א דף כה ע"ב {מל"מ}
ח/יא ס' גירושין לרשב"ח עמ' 147
ח/יא ספיקא דרבנן עמ' קל {מל"מ}
ח/יא עין יהודה עמ' קמה {מ"מ - ע"מ שלא תשתי יין כל חיי פלוני ונישאת ומתה בעלה הראשון ושתתה - האם בטל הגט למפרע}
ח/יא עין יצחק תנינא ח"א עמ' רכא {שעה"מ}
ח/יא ערך שי חו"מ סי' רלז סעיף ג {מל"מ}
ח/יא פורת יוסף (שלופר) דף סא ע"ג
ח/יא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' א, טו {מל"מ}
ח/יא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' כח {מל"מ}
ח/יא קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רטו {מ"מ}, רכ {שעה"מ}
ח/יא קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' כא {מל"מ}
ח/יא קידש ידיד דף קמט ע"ג-ע"ד {מל"מ}
ח/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' שפו, תקטו
ח/יא רחש לבב עמ' קכה, קל
ח/יא שאל האיש דף נו ע"ב
ח/יא שביתת יו"ט
ח/יא שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רכד
ח/יא שו"ת רשב"ש עמ' שח
ח/יא שם יוסף (מועטי) כאן, וח"א דף צא ע"ג, צז ע"ד {מל"מ}
ח/יא שמן המשחה (קושטא) דף קג ע"א {מל"מ}
ח/יא שעורי הלכה עמ' קנג
ח/יא שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 130
ח/יא שער המלך ח"א עמ' תקצב-תקצג
ח/יא שער יהודה
ח/יא שערי טהר ח"ד שער ב סי' ט אות א, ח"ח סי' לה אות ב
ח/יא שערי ציון (כהן, תרצח) דף כו ע"ד {מל"מ}
ח/יא שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קלד {מל"מ}
ח/יא שרשי הים דף מג ע"א
ח/יא תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לא ס"ק ה
ח/יא תוספתא כפשוטה נשים עמ' 885-884
ח/יא תורת מיכאל עמ' נ
ח/יב אבן ישראל (פישר)
ח/יב אבני החושן סי' נב סעיף א {מ"מ}
ח/יב אבני נזר חו"מ סי' ב מחודש ה {מ"מ}
ח/יב אדני היד החזקה
ח/יב אהל יצחק גיטין עמ' רמא
ח/יב אור הישר [שו"ת רעק"א סי' קכט]
ח/יב אור שמח
ח/יב אמרי בינה (אש) דף נ ע"ב-ע"ג {שעה"מ}
ח/יב אנצי"ת ע' גרושין הע' 640, 692, 693, 698, 699
ח/יב ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 157
ח/יב אשר חנן עמ' קעט {כ"מ}
ח/יב אשר למלך
ח/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/יב בית אהרן (קארטשין) עמ' רמא
ח/יב בית זבול ח"ב סי' לו אות ז
ח/יב בית ירוחם
ח/יב בני דוד
ח/יב בנין אריאל ח"ב עמ' רל
ח/יב ברור הלכה גיטין פב ע"א ציון א, פג ע"א, פג ע"ב ציון ד פסקה ב
ח/יב ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות ד {מ"מ}
ח/יב ברכת ראובן דף פ ע"ג
ח/יב גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף צח ע"א {מ"מ}
ח/יב דברות משה קידושין סי' ה ענף א
ח/יב דברי אמת (תשעט) עמ' ג {על מנת שלא תבעל לפלוני לעולם לא הוי כריתות}
ח/יב דברים אחדים (קלצקין) עמ' לז {חמשים שנה}
ח/יב דרך המלך (רפפורט)
ח/יב דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' ה
ח/יב הארת ירוחם קדושין ח"ב דף ע ע"א
ח/יב הלכה רבה ח"א עמ' 319
ח/יב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רכז
ח/יב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' נו
ח/יב זכרון יהונתן דף מז
ח/יב חוות בנימין ח"ג עמ' תשלה
ח/יב חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 264
ח/יב חי' הגר"ח החדש עמ' רמז
ח/יב חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' עו
ח/יב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שסא
ח/יב חלקת יואב החדש תשובות סי' פ
ח/יב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' שצד {שעה"מ}
ח/יב חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קל, קלג {מל"מ}
ח/יב ט' פרקים לרמב"ם
ח/יב יד הלוי (פלוונא) דף כז ע"ג
ח/יב יד המלך (לנדא)
ח/יב יעלת חן עמ' רפג
ח/יב יצחק ירנן
ח/יב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שעט, שפ {שעה"מ}, שפא, שצב
ח/יב ישועות יעקב נשים עמ' תרכח
ח/יב לב ים גיטין עמ' שעח-שעט
ח/יב לב שלם [עדות ביעקב (בוטון) סי' סט דף קעז ע"ב, תשב"ץ ח"א סי' ד, כנסת יחזקאל סי' עא דף צה ע"ב]
ח/יב מאמר מרדכי (נסים) דף פג ע"ב
ח/יב מלואי אבן ח"ד עמ' קלא
ח/יב מנחת חינוך ח"א עמ' רלה
ח/יב מנחת כהן (יוסף חיים) דף פו ע"ד
ח/יב מנחת נתנאל דף נב ע"ג-ע"ד {ע"מ שלא תינשאי לפלוני למשך זמן מסוים}
ח/יב מפתח הבאורים [שו"ת הרשב"א ח"א סי' תרנט]
ח/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יב משנת ר' אהרן גיטין עמ' קסז
ח/יב משפטי התנאים עמ' רלא, רפח
ח/יב משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף סג ע"ד, סד ע"א וע"ג {מעגל קסמים}
ח/יב נחלת יעקב (צלניק) עמ' 113, 115 {מהרש"ך}, 133
ח/יב עמק המלך (לבוב)
ח/יב ערך השלחן אהע"ז דף עז ע"ד
ח/יב פד"ר ח"ד עמ' 384
ח/יב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רפד
ח/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ק אות ח
ח/יב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' ריז
ח/יב קרית מלך רב
ח/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקטז {מ"מ}
ח/יב שדי חמד כללים מע' כ כלל נח עמ' 220-221
ח/יב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רמו
ח/יב שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רכד
ח/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקטו
ח/יב שו"ת הרדב"ז סי' אלף קנו
ח/יב שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קכט
ח/יב שו"ת הרשב"א ח"א סי' תרמ, אלף קסח
ח/יב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' כג
ח/יב שו"ת רשב"ש עמ' קלג, שח
ח/יב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רמט
ח/יב שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' רצד
ח/יב שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קיב {שעה"מ}
ח/יב שער המלך
ח/יב שער המלך ח"א עמ' תקצ, תקצה
ח/יב שערי ציון (כהן, תרצח) דף מה ע"ב {מ"מ}
ח/יב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קצד {מ"מ}
ח/יב תבואות שמש (משאש) אהע"ז סי' קסד
ח/יב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לא ס"ק ה
ח/יב תוספתא כפשוטה נשים עמ' 885
ח/יב תורת אמת (תשסו) עמ' תמד
ח/יב תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רעה
ח/יג אבני החושן סי' רז סעיף ג
ח/יג אמרות טהורות (ישראל) דף פא ע"ד
ח/יג אנצי"ת ע' גרושין הע' 616-618, 621-623
ח/יג ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 157
ח/יג אשר למלך
ח/יג באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף עב
ח/יג בית אהרן (קארטשין) עמ' רלו
ח/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רז סעיף ב
ח/יג בן יהודה סי' מ
ח/יג בני דוד
ח/יג ברור הלכה גיטין פד ע"א ציון ג, ה
ח/יג ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' מד
ח/יג בשבילי התלמוד ח"ב יבמות טז ע"א
ח/יג דברי אמת (תרכא) דף מג ע"ב {מ"מ}
ח/יג דברי אמת (תשעט) עמ' כח, תרח {מגיד משנה ולח"מ}, תקסג {לח"מ}
ח/יג דברי יוסף (אירגס) סי' מז דף צח ע"ב
ח/יג זכור לאברהם (אביגדור)
ח/יג זקן שמואל דף סא ע"ג
ח/יג חי' הגר"ח החדש עמ' רעז
ח/יג חי' חתם סופר
ח/יג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שסט
ח/יג חי' ר' חיים הלוי דף כא
ח/יג חקרי לב יו"ד ח"ב סי' נב דף צה ע"ב
ח/יג ט' פרקים לרמב"ם
ח/יג לב מרפא דף נד ע"ב
ח/יג לב שלם [עדות ביעקב (בוטון) סי' סט דף קעז ע"ב, מכתב מאליהו דף קעג ע"ב-ע"ד, קעד ע"א, קעה ע"ב-ע"ד, דברי אמת - שו"ת דף ו ע"ב, קרית מלך רב ח"א דף קנז ע"א ודף קצג ע"א, מהרש"ך ח"א דף רלא ע"ב-ע"ג]
ח/יג לבב דוד
ח/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יג נאות אפרים ח"א עמ' קכ
ח/יג נחלת יעקב (צלניק) עמ' 115
ח/יג נתיבות מרדכי גיטין עמ' תסו
ח/יג נתיבות שמואל דף א ע"ג
ח/יג נתיבות שמואל דף ג ע"ג {ירושלמי - ע"מ שתיבעלי לפלוני}
ח/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צח אות ז
ח/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ק אות ח
ח/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מט אות א
ח/יג קרית מלך רב
ח/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' קפט, תשז, תקכד-תקכה
ח/יג שביתת יו"ט
ח/יג שו"ת מהרלב"ח סי' נב
ח/יג שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' כו
ח/יג שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נז ס"ק טו
ח/יג שעורי הלכה עמ' קנז
ח/יג שער המלך ח"א עמ' תלח, תקצט
ח/יג תורת אמת (שפו) סי' קיח
ח/יג תורת אמת (תשסו) עמ' תמד
ח/יג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תנט
ח/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקח
ח/יד אבן ישראל (פישר)
ח/יד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 124-126
ח/יד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ח/יד אבן ציון עמ' תרטו
ח/יד אהל יצחק גיטין עמ' רכב, רכז, תשסה
ח/יד אור הישר [אור גדול סי' ט דף ע ע"א]
ח/יד אמונת שמואל (תשנט) עמ' קב, קד
ח/יד אמונת שמואל סי' לד
ח/יד אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' לה [ב] ד"ה ומצאתי
ח/יד אמרי בינה (תשע) אהע"ז סי' לה(ב) ד"ה ומצאתי {לחם יהודה}
ח/יד אנצי"ת ע' גט הע' 467, ע' גרושין הע' 140, 144, 145
ח/יד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מז ע"ג
ח/יד בינת נבונים דף יז ע"ג-ע"ד, פב ע"ד
ח/יד בית אהרן וישראל גל' מו עמ' קו, קח
ח/יד בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' צד
ח/יד בנין השטר עמ' קיט
ח/יד ברור הלכה גיטין כ ע"ב ציון ד, פו ע"ב ציון ו {כ"מ}
ח/יד ברכות חיים ח"א עמ' נא-נב, נד
ח/יד גדולי שמואל גיטין דף כ ע"ב
ח/יד גט מקושר (אלגזי) דף מו ע"ג, סה ע"ד, פה ע"ד
ח/יד גט מקושר (אלגזי) עמ' קסה, שי, שכג-שכד
ח/יד דברי יחזקאל (תרצה) דף קי ע"ד
ח/יד דינא דחיי ח"ב דף ו ע"א
ח/יד זאת ליעקב גיטין עמ' צט, קפ, רטו, רכד
ח/יד חזון יחזקאל גיטין פ"ב ה"ז
ח/יד חי' הגר"ח החדש עמ' רמ
ח/יד חי' ר' נחום (פרצוביץ) גיטין אות תב
ח/יד חק המלך יבמות עמ' קצח
ח/יד יבול היובלות עמ' 128
ח/יד לב ים גיטין עמ' קסג {השמיט בין שיטה לשיטה}, קסד-קסה {אין זה כריתות}, קסו-קסז
ח/יד לב שלם [מכתב מאליהו דף קלט ע"ד, קעא ע"א, גינת ורדים (הלוי) או"ח סי' יח דף לח ע"ג]
ח/יד לחם יהודה
ח/יד מאור למלך גיטין עמ' קלג
ח/יד מאיר נתיבים עמ' 206
ח/יד מוריה גל' רלא עמ' צח {מאיס עלי - כופים}
ח/יד מזכרת עמ' 224
ח/יד מחנה דוד (בונאן) דף נא ע"ג
ח/יד מילי דמרדכי
ח/יד מלואי אבן ח"ד עמ' מז, צד
ח/יד מנחה לאהרן (וולף) עמ' 89
ח/יד מנחת אשר ב"ק עמ' קעב
ח/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת - לקוטי תשובות עמ' קמו
ח/יד מסורה ח"ט עמ' סה
ח/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יד משנת עזר ח"ב עמ' קסב
ח/יד משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעו
ח/יד משנת ר' אהרן קדושין עמ' ל
ח/יד נתיבות מרדכי גיטין עמ' קצג, קצח
ח/יד עמק המשפט ח"א עמ' קכ
ח/יד פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' א דף סט ע"ד
ח/יד קובץ ביאורים (שפירא)
ח/יד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' צח
ח/יד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שפ
ח/יד קול אריה (שוורץ, תשעא) אהע"ז עמ' פז
ח/יד קונטרסי שעורים גיטין שעור א אות ד
ח/יד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' כז
ח/יד שופרא דשטרא שער יז פ"ו
ח/יד שמות בארץ (תשנט) עמ' שיא-שיב
ח/יד שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קכג
ח/יד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רלה
ח/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תקח
ח/יד שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות לה
ח/יד שעורי ר' שלמה עמ' קמב
ח/יד שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 132
ח/יד שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קלג
ח/יד שערי טהר ח"ו סי' סד אות ג
ח/יד שערי יצחק (תשיז) עמ' קיז
ח/יד שרידי אש ח"ב עמ' תיא
ח/יד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ל ס"ק כ-כב
ח/יד תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כ
ח/יד תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' טז עמ' פד
ח/יד תורת מיכאל עמ' מט
ח/יד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תי-תיא
ח/יד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שא
ח/טו אבן ישראל (פישר)
ח/טו אנצי"ת ע' גרושין הע' 146
ח/טו בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' צג
ח/טו בני דוד
ח/טו ברור הלכה גיטין כ ע"ב ציון ב
ח/טו דברי יחזקאל (מישור) עמ' שמג
ח/טו דברי יחזקאל (תרצה) דף קיא ע"ג
ח/טו זאת ליעקב גיטין עמ' קפא
ח/טו חזו"א על הרמב"ם
ח/טו חזון יחזקאל גיטין פ"ב ה"ו-ה"ז
ח/טו יבול היובלות עמ' 128
ח/טו כוכבי בוקר עמ' שה {כ"מ}
ח/טו כתב סופר אהע"ז סי' סה ד"ה עוד י"ל {אם יש בטס כדי כתובתה ואם אין בו ישלים לה כתובתה}
ח/טו לב ים גיטין עמ' קסא
ח/טו מאור למלך גיטין עמ' קלד
ח/טו מילי דמרדכי
ח/טו משנת עזר ח"ב עמ' קסה
ח/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנז
ח/טו שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קכו
ח/טו שערי יצחק (תשיז) עמ' קיז
ח/טו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ל ס"ק כו
ח/טו תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כ ע"ד
ח/טו תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' טז עמ' פז
ח/טו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תטז
ח/טז אהל יצחק גיטין עמ' תתמח
ח/טז אנצי"ת ע' גט הע' 1626, 1632, 1636, 1656, 1658, 1661, 1680, ע' גרושין הע' 748
ח/טז בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף יז ע"ב
ח/טז בית מאיר (תשע) סי' קמז ס"ג עמ' רנג {מ"מ}
ח/טז ברור הלכה גיטין פב ע"א ציון א, פד ע"ב ציון ד
ח/טז גט מקושר (צינץ) עמ' נז
ח/טז דעת סופר אהע"ז סי' מא
ח/טז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רז
ח/טז זכרון יהונתן דף נד ע"ד
ח/טז חזו"א אהע"ז סי' קו ס"ק י
ח/טז חזון יחזקאל גיטין פ"ד הי"א
ח/טז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' צא, שסז, שעב
ח/טז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רצ
ח/טז חסדי דוד ח"ג עמ' רלב
ח/טז חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תד-תה
ח/טז יורו משפטיך ליעקב סי' עא
ח/טז ישועות יעקב נשים עמ' תקפב
ח/טז כתב סופר אהע"ז סי' סח ד"ה ועיין ב"י {כל המגרש על תנאי שמבטל הגט כגון שהתנה עליה שלא תשתה יין כל ימי חייה}
ח/טז לבב דוד
ח/טז מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שטו
ח/טז משה ידבר (תשעו) עמ' קכ {מ"מ}
ח/טז משפטי התנאים עמ' רעב
ח/טז משרת משה (נבר)
ח/טז נתיבות מרדכי גיטין עמ' תנו
ח/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפז אות א
ח/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקיב
ח/טז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' טו
ח/טז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' טז
ח/טז שער המלך ח"א עמ' תקצא
ח/טז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תיח
ח/יז אילה שלוחה (הלברשטם) דף מ ע"ג
ח/יז אנצי"ת ע' גרושין הע' 682, 685
ח/יז ברור הלכה גיטין פב ע"א ציון א, ב
ח/יז חזון יחזקאל גיטין פ"ב ה"ז
ח/יז חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' צא
ח/יז ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קעז {מ"מ}
ח/יז כתב סופר אהע"ז סי' לח ד"ה ואני {ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם או הרי זה גיטיך}
ח/יז לב שלם [מכתב מאליהו דף קפו ע"ג]
ח/יז מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' צד
ח/יז מטה אשר דף ע ע"ד
ח/יז נתיבות מרדכי גיטין עמ' תנו, תסא
ח/יז ס' גירושין לרשב"ח עמ' 147
ח/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קעז
ח/יז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לא ס"ק יג
ח/יח אשר למלך
ח/יח בכורי גשן סי' לב פ"ג
ח/יח בני דוד
ח/יח ברור הלכה גיטין עו ע"א ציון א
ח/יח דברי אמת (תשעט) עמ' כז {מגיד משנה, גבי ביטול התנאי לקיומו של גט}
ח/יח דברי ריבות (תשעב) עמ' פא
ח/יח דברי תלמוד ח"ב עמ' נט
ח/יח זקן שמואל דף סז ע"ד
ח/יח חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תלו
ח/יח יד המלך (פלומבו)
ח/יח משיב דבר ח"ד סי' נ
ח/יח נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יט אות א
ח/יח עמק המלך (לבוב)
ח/יח קול שמואל (קונפורטי) דף טו ע"א
ח/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקכב {מ"מ}
ח/יח שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' סב עמ' רמט
ח/יח שער המלך ח"א עמ' תקפו
ח/יח שער יהודה
ח/יח שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' רלו
ח/יט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' פז
ח/יט אמרות טהורות (ישראל) דף רפט ע"א {מל"מ}, רצ ע"א
ח/יט אנצי"ת ע' גרושין הע' 613 {מל"מ}, 614
ח/יט בנין אריאל ח"ב עמ' רכה
ח/יט ברור הלכה גיטין עה ע"ב ציון ב
ח/יט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' קמז
ח/יט גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף פו ע"ב
ח/יט גור אריה (צרמון)
ח/יט גליוני הגר"ש עמ' סו {מ"מ} [וכן במל"מ הל' איסו"ב פי"ז הט"ו ובלח"מ הל' עבדים פ"ב ה"ז]
ח/יט דין אמת (תשסז) עמ' קצג {קמ"ר}
ח/יט דיני חוזים במשה"ע עמ' 308
ח/יט דיני עבודה במשה"ע עמ' 234
ח/יט השיב משה (תשעה) סי' מח אות ל עמ' רמג
ח/יט חי' חתם סופר
ח/יט חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רפג {מל"מ}
ח/יט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רצה-רצו {מל"מ}, רצט {מל"מ}, ש, שלח?שלט
ח/יט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף סה, צב, צד ע"א, קו
ח/יט חקרי לב יו"ד ח"ב סי' נב דף צב ע"ד, צג ע"ד {מל"מ}, צד ע"א-ע"ב, צט ע"א {מ"מ בשם הרשב"א}
ח/יט ט' פרקים לרמב"ם
ח/יט יד המלך (פלומבו)
ח/יט ים התלמוד (עדיל) עמ' תנח {משנה למלך}
ח/יט לב מבין
ח/יט לב מרפא דף נד ע"ב
ח/יט לב שלם [פנים מאירות (תקצג) ח"ב חי' גיטין דף יג ע"ג, קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף ס ע"ד, קנח ע"א, ח"ב דף יט ע"ד, מכתב מאליהו דף קסה ע"ג, קעח ע"ד, רי ע"ב]
ח/יט לבב דוד
ח/יט מחנה יוסף (תשעב) סי' לד אות ב
ח/יט מטה אהרן (הלוי) דף רג ע"ג
ח/יט מים קדושים, דרושים דף כו ע"א
ח/יט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' כ]
ח/יט מראה הפנים גיטין מג ע"א
ח/יט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' מח
ח/יט ס' גירושין לרשב"ח עמ' 149
ח/יט ערך שי חו"מ סי' קסג סעיף ו {מל"מ}
ח/יט פד"ר ח"ד עמ' 384
ח/יט ציץ אליעזר ח"ב סי' כו אות ה {מ"מ}
ח/יט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שג {קרית מלך רב}
ח/יט קרית מלך רב
ח/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' רב, תקכז
ח/יט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שכג
ח/יט שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שיט
ח/יט שו"ת ראנ"ח ח"א סי' עז
ח/יט שו"ת רשב"ש עמ' שט
ח/יט שם יוסף (מועטי)
ח/יט שער המלך
ח/יט שער המלך ח"א עמ' תקצט-תר {מ"מ}
ח/יט תורה לשמה (תשעג) עמ' שסב-שסג
ח/יט תחומין חי"ח עמ' 65
ח/כ בני דוד
ח/כ ברור הלכה גיטין עה ע"ב ציון ב
ח/כ זכרון יהונתן דף מט
ח/כ ט' פרקים לרמב"ם
ח/כ לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף ס ע"ד]
ח/כ מנחת נתנאל דף נב ע"א
ח/כ מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' כ]
ח/כ משפטי התנאים עמ' קמט
ח/כ נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' מח
ח/כ קרית מלך רב (תשסו) עמ' רג
ח/כ שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רס, שד
ח/כא אוצרות הרמב"ם
ח/כא אור הישר [לח"מ לקמן פ"ט ה"ט]
ח/כא אוריין תליתאי (תאומים) סי' א (ב ע"א)
ח/כא אורים גדולים (ריינס) דף ד ע"א {יד המלך}
ח/כא אמרות טהורות (ישראל) דף רפד ע"ג
ח/כא אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מא ד"ה ובתשובת
ח/כא אנצי"ת ע' גרושין הע' 568 {או"ש}, 598, 599, 602
ח/כא אשר למלך
ח/כא בית אהרן (צוקרמן) עמ' פא
ח/כא בית אהרן וישראל גל' סב עמ' יא {גט פסול}, יג {נתינה בע"כ}
ח/כא בית אהרן וישראל גל' פח עמ' פה-פו {נתינה בע"כ}
ח/כא בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' פג
ח/כא בני בנימין (נבון) חו"מ דף נה ע"ג
ח/כא בני דוד
ח/כא בנין אריאל ח"ב עמ' רכה
ח/כא בנתיב המצוות עמ' 250
ח/כא ברור הלכה גיטין עד ע"א ציון ג, י, עד ע"ב ציון ב, ז
ח/כא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רכז-רכח
ח/כא גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף צב ע"א {מ"מ}
ח/כא דברות משה יבמות עמ' תא
ח/כא דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' סד, עא
ח/כא דברי אמת (תשעט) עמ' רא {בתרי לישני אף בשל תורה הלך כלישנא בתרא}
ח/כא דברי יוסף (אירגס) סי' מז דף צח ע"א {ע"מ שתתני מאתים זוז תוך ל' יום}
ח/כא דברי משפט סי' קכ סעיף א
ח/כא דיני חוזים במשה"ע עמ' 177
ח/כא הלכה רבה ח"א עמ' 360
ח/כא המשפט העברי עמ' 461
ח/כא חי' חתם סופר
ח/כא חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רסט
ח/כא חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קעז
ח/כא ט' פרקים לרמב"ם
ח/כא יגיעת ערב פסחים עמ' קיד
ח/כא יד דוד (קרלין) ח"ב דף קלד
ח/כא יד המלך (לנדא)
ח/כא יקר הערך דף קלא ע"ג, קלג ע"ד
ח/כא ישועות יעקב נשים עמ' תרג, תרו {הגהמ"י}
ח/כא לב שלם [מכתב מאליהו דף קנו ע"ב]
ח/כא להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' סב
ח/כא מלבושי יו"ט ח"א דף עא ע"ב
ח/כא מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תפו
ח/כא מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קלד {או"ש}
ח/כא מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שסג {או"ש}
ח/כא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תרצא {אור שמח}
ח/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/כא משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' קעו {ראב"ד}
ח/כא משנת ר' אהרן קדושין עמ' עט {מ"מ}
ח/כא נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' מז
ח/כא נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' א
ח/כא נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' לא אות ג
ח/כא נתן פריו סוכה עמ' רלה
ח/כא ס' התרומות עמ' תתשמ, תתשמב
ח/כא עושה שלום (מרגנטו) דף סז ע"ג {נתינה בע"כ}
ח/כא עמק המלך (לבוב)
ח/כא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קנז
ח/כא קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' י {מ"מ}
ח/כא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' יג, ח"ב עמ' ה {מ"מ}
ח/כא קרית מלך רב
ח/כא שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' יט, רסד, רסח
ח/כא שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' יז, רמ
ח/כא שו"ת הרד"ם חו"מ סימן ט (י ע"ג-ע"ד) {מ"מ - קידושין ומכר}
ח/כא שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שמב-שמד
ח/כא שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קמט, קנז
ח/כא שו"ת מהרלב"ח סי' קלד (א)
ח/כא שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שכג, ח"ג עמ' קעג
ח/כא שו"ת ר"א בן ארחא עמ' צט
ח/כא שו"ת ר"י מליריאה עמ' שכז
ח/כא שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שעז
ח/כא שמן המשחה (קושטא) דף ס ע"ג
ח/כא שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ד אות יב
ח/כא שער המלך ח"א עמ' תקפט, תר-תרא
ח/כא שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 115
ח/כא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שיח
ח/כב אבי עזרי ח"ה
ח/כב אבן ישראל (פישר)
ח/כב אדני היד החזקה
ח/כב אהל חייא עמ' תרפג
ח/כב אהל יצחק גיטין עמ' תשפג, תתל
ח/כב איפת צדק ח"ב ש"ג סי' יז
ח/כב אמר יוסף (אלקלעי) דף פג ע"ד {מל"מ}
ח/כב אמרות טהורות (ישראל) דף פא ע"ד, רפב ע"ג, רפג ע"ב
ח/כב אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' טו [ג] ד"ה ולכאורה
ח/כב אנצי"ת ע' גרושין הע' 588 {מ"מ}, 590-591 {שעה"מ}, 597
ח/כב אשר למלך
ח/כב אשר לשלמה (אשכנזי)
ח/כב אשר לשלמה (אשכנזי) דרשות דף יא ע"ב {כ"מ}
ח/כב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/כב באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף עב
ח/כב בדבר מלך חי"ז עמ' נט {אמר לה הר"ז גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז ולא קבע זמן ומת קודם שתתן אינה יכולה ליתן ליורשיו שלא התנה אלא שתתן לו וכו'}
ח/כב בית זבול ח"ב סי' לו אות ב, ז
ח/כב בית ישחק
ח/כב בית מאיר (תשע) סי' קמג ס"ג עמ' רכט {מ"מ}
ח/כב בכורי גשן סי' ל פרק ה, ט
ח/כב בני בנימין (נבון) חו"מ דף פח ע"ג
ח/כב ברור הלכה גיטין עד ע"א ציון י, עו ע"ב ציון ח
ח/כב גליונות אבני נזר
ח/כב דבר מאיר (ראק) סי' לח
ח/כב דין אמת (תשסז) עמ' קצג-קצד
ח/כב דליית הכרם עמ' תתתיב {מ"מ} [ואפשר - צ"ל ואי אפשר]
ח/כב דרך המלך (לוין) דף ג ע"ג
ח/כב דרכי משה ח"ב שמעתתא ב פ' ז, שמעתתא ה פ' ה, טז-יז
ח/כב דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' כא
ח/כב המדות לחקר ההלכה מדה ה אות כ, מדה יח אות א, מדה יט אות נ, מדה כב אות סז ואות פו
ח/כב הר המלך ח"ו עמ' רעג-רעז
ח/כב זרעו של יצחק
ח/כב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שמו {מ"מ}
ח/כב חזון יחזקאל גיטין פ"ד ה"ח, פ"ה הי"ג
ח/כב חי' הגרא"א דסלר עמ' כח
ח/כב חי' הגרנ"ט סי' כ, כב
ח/כב חי' הרי"ט עמ' קפב
ח/כב חיבת שמואל סי' קו
ח/כב חנא וחסדא ח"ג דף רז ע"ג {מל"מ}
ח/כב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' קנג-קנד, חו"מ עמ' מ-מא, מו
ח/כב טבעת החושן ח"ג עמ' א, 18
ח/כב יד דוד (קרלין) ח"ב דף קכא
ח/כב יד המלך (לנדא)
ח/כב כבוד יו"ט
ח/כב לב מרפא דף נד ע"א
ח/כב לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף ס ע"א, מכתב מאליהו דף קנה ע"א]
ח/כב לבב דוד
ח/כב לקוטי שיחות חי"ט עמ' 192
ח/כב מאמר מרדכי (נסים) דף פ ע"ד
ח/כב מועדים וזמנים ח"ג סי' ריא
ח/כב מלבושי יו"ט ח"א דף עד ע"ד
ח/כב מלואי אבן ח"ד עמ' קלז {מ"מ}
ח/כב מנחת נתנאל דף נא ע"ד {ע"מ שתתן לי - ולא ליורשי}
ח/כב מעיני המים
ח/כב מפענח צפונות עמ' 111-110
ח/כב מצעדי גבר קדושין סי' מג ענף ב אות ב
ח/כב מקור ישראל דף עח ע"ב {מ"מ - אם לא קבע זמן משמעו לעולם}
ח/כב מראה הפנים גיטין מג ע"א
ח/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/כב משפטי התנאים עמ' כא
ח/כב נועם חי"ג עמ' יז {מ"מ, בפועל}
ח/כב נחלת יעקב (צלניק) עמ' 54 {שעה"מ}, 58 {שעה"מ}, 69, 72, 73 {שעה"מ}
ח/כב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' טו אות א, ח"ג, מלואים למשפט סי' י
ח/כב נתיבות שמואל דף ב ע"ב
ח/כב עונג שבת סי' מד
ח/כב עטרת ישראל עמ' רפח-רפט
ח/כב עיני דוד
ח/כב עצי ארזים סי' לח ס"ק עה
ח/כב פד"ר ח"ח עמ' 59
ח/כב פנים חדשות [מהריב"ל ח"א דף מח]
ח/כב פתחי שערים דף נב ע"ג-ע"ד
ח/כב קונטרסי שעורים גיטין שעור יב הערה 1
ח/כב קונטרסי שעורים כתובות עמ' נח ואח"כ אות יד
ח/כב קרית מלך רב (תשסו) עמ' רב-רג, תקל
ח/כב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקטז
ח/כב שאלת שלום (רבינ') דף לח ע"ד
ח/כב שביתת יו"ט
ח/כב שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תרעב
ח/כב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רסח
ח/כב שם יוסף (מועטי)
ח/כב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סא
ח/כב שעורי הלכה עמ' קנג
ח/כב שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' צג, צה
ח/כב שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ד אות יב
ח/כב שער המלך ח"א עמ' תקצט
ח/כב שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קכז-קכח
ח/כב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' יז-יח
ח/כב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 392, 398
ח/כב שערי ישר שער ב פ"י אות א
ח/כב שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כא אות א בהערה {מ"מ}
ח/כב תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קכא ע"ב
ח/כב תורת גיטין עמ' קצג {מ"מ}
ח/כב תורת השליחות עמ' מא
ח/כב תורת מיכאל עמ' נו
ח/כב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקא
ח/כג אבי עזרי ח"ה
ח/כג אבני נזר אהע"ז סי' קפו אות יז, סי' שפ אות ז
ח/כג אדני היד החזקה
ח/כג אורים גדולים (תשסג) עמ' קי
ח/כג איים בים גיטין סי' לח אות ח
ח/כג אילה שלוחה (הלברשטם) דף לח ע"ד
ח/כג איפת צדק ח"ב ש"א סי' א אות ד-ה, ש"ג סי' יד אות א-ב, סי' טז אות ג ואילך
ח/כג אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' טו [ב] ד"ה והנה
ח/כג אנצי"ת ע' גרושין הע' 610
ח/כג בית אהרן וישראל גל' סב עמ' יב {מחילת תנאי}
ח/כג בכורי גשן סי' ח ענף ו, ענף ז אות ב, סי' לב פרקים ג, ה
ח/כג בנין אריאל ח"ב עמ' רכה
ח/כג ברור הלכה גיטין עד ע"ב ציון ב
ח/כג דברי אמת (תשעט) עמ' כג {עד שיבטל את התנאי, ומגיד משנה}
ח/כג זכרון שמואל עמ' רל-רלא
ח/כג חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' י ס"ק כד
ח/כג חזו"א על הרמב"ם
ח/כג חזון יחזקאל גיטין פ"ה ה"י והי"ג, פ"ח ה"ה
ח/כג חי' ר' שמואל גיטין עמ' קסז
ח/כג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' קמט, קנא, קנה, רלד, אהע"ז עמ' שצד, שצט, תד, תח {ארבעתם - מ"מ}, תכה, חו"מ ח"ג עמ' מ-מא, מו
ח/כג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף מו, נ, סט, עא, אהע"ז דף קכט
ח/כג ט' פרקים לרמב"ם
ח/כג יגיעת ערב פסחים עמ' קיד, קיז
ח/כג יד דוד (קרלין) ח"ב דף קפא
ח/כג ים התלמוד (עדיל) עמ' תמז
ח/כג לב שלם [מכתב מאליהו דף קס ע"ד, קסב ע"ד, משאת משה סי' כב דף קסח, שו"ת מהר"י קארו דף ה ע"א]
ח/כג מלבושי יו"ט ח"א דף עג ע"ד
ח/כג מלואי אבן ח"ד עמ' קכא
ח/כג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תפו
ח/כג מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל מו סי' ב]
ח/כג מצעדי גבר קדושין סי' מד אות ג, ז
ח/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/כג משיב דבר ח"ד סי' נא
ח/כג משפטי התנאים עמ' רכו
ח/כג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יד אות ב
ח/כג נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' לא אות ג
ח/כג נתיבות שמואל דף ו ע"ג
ח/כג סוכה וארבעת המינים עמ' 347
ח/כג עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רצב
ח/כג פנת יקרת (תשנד) סי' נא
ח/כג פנת יקרת (תשעא) עמ' רלט
ח/כג שאלת שלום (רבינ') דף לח ע"ד
ח/כג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' יט
ח/כג שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' יז
ח/כג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ב, ח"ג עמ' קמד
ח/כג שו"ת הרא"ש עמ' רד
ח/כג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שמה
ח/כג שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' שנא
ח/כג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' טז {מ"מ}
ח/כג שו"ת מהרלב"ח סי' קלד (א)
ח/כג שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 253
ח/כג שו"ת רשב"ש עמ' קמט
ח/כג שעורי ר' שמואל קדושין עמ' סג
ח/כג שער המלך ח"א עמ' תקפו
ח/כג שער יהודה
ח/כג שערי ישר שער ב פ"ט אות ז
ח/כג שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' רלז, רמא
ח/כג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שיח, שיט, שכג, שכט, שסג
ח/כד בית מאיר (תשע) סי' קמו ס"ד עמ' רנב
ח/כד בני דוד
ח/כד דברי אמת (תשעט) עמ' יב {גרשה בתנאי וקדשה אחר קודם קיום התנאי}
ח/כד דליית הכרם עמ' תתתיב {מ"מ} [שאפשר - צ"ל שאי אפשר]
ח/כד זית רענן ח"א עמ' תרסה
ח/כד חי' הגר"ח החדש עמ' רעח
ח/כד חי' ר' חיים הלוי דף כא
ח/כד חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב דף יג ע"ג, יד-טו
ח/כד לב שלם [מכתב מאליהו דף רט ע"ב]
ח/כד לבב דוד
ח/כד מעיני המים
ח/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/כד נחל איתן
ח/כד נחלת יעקב (צלניק) עמ' 49
ח/כד נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקכח
ח/כד צפנת פענח (גם בהשמטות דף קיב)
ח/כד שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נז ס"ק טו
ח/כד שער המלך ח"א עמ' תלט {מ"מ}


ט/223 הלכות גירושין פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ לב שלם
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ משנת יעקב
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' פז
ט/א אהל יצחק גיטין עמ' תקיא
ט/א אהלי יהודה (הכהן) דף פא ע"ג
ט/א אהלי תם עמ' רעב
ט/א אור ליהודה קדושין עמ' שכב
ט/א אנצי"ת ע' גרושין הע' 537-539
ט/א אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 142
ט/א אשר למלך
ט/א בדבר מלך חי"ח עמ' טז {המגרש את אשתו לאחר זמן קבוע הר"ז מגורשת כשיגיע זמן הזמן שקבע והר"ז דומה לתנאי ואינו תנאי וכו'}
ט/א בית אהרן וישראל גל' ז עמ' נב {המגרש לאחר זמן - מגורשת רק באותו זמן}
ט/א בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' נג אות ה-ו
ט/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קל
ט/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קמו
ט/א בית מאיר (תשע) סי' נג ס"א עמ' שמט {מ"מ}
ט/א בכורי גשן סי' כט פרקים א, ד
ט/א בנין השטר עמ' לו
ט/א גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ב סי' ב
ט/א גליוני הגר"ש עמ' סו-סז {"משפטי"}
ט/א דרך המלך (לוין) דף א ע"ב, ע"ד
ט/א דרך ישרה ח"ב עמ' קיד-קטו
ט/א ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 142, 139
ט/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעב
ט/א הרמב"ם כמחנך עמ' 213
ט/א זכר אליהו עמ' רד
ט/א חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 27
ט/א חי' הגר"ח החדש עמ' רפא
ט/א חי' הגרי"ז דף יז ע"ד
ט/א חי' חתם סופר
ט/א חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רלג
ט/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שיא
ט/א יד דוד (קרלין) ח"ב דף צו, קסט
ט/א יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רלב {שעה"מ}
ט/א לב שלם [מכתב מאליהו דף קמו ע"ד, קנג ע"ב, ב"ח אהע"ז דף קי ע"א]
ט/א מלואי אבן ח"ב עמ' קפה
ט/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תלד, תלח
ט/א מצעדי גבר קדושין סי' מג
ט/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקו
ט/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' צז, קד-קה
ט/א משרת משה (נבר)
ט/א מתנות באדם עמ' 413
ט/א נחלת יעקב (צלניק) עמ' 28
ט/א ס' הנייר עמ' קעג
ט/א עומק הפשט ח"א עמ' תריב
ט/א עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' ח-ט, יח
ט/א עמק המלך (לבוב)
ט/א פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' קמו
ט/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיג ע"ג
ט/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' שפא
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רע
ט/א שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רנח {מ"מ}
ט/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רכח
ט/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תעט
ט/א שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' כג, ח"ב סי' ל
ט/א שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' פז
ט/א שם טוב
ט/א שם יוסף (מועטי) ח"א דף סד ע"ב
ט/א שמן המשחה (קושטא) דף ס ע"ד
ט/א שער המלך
ט/א שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' נט
ט/א שערי טהר ח"ו סי' פה אות ד
ט/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מח ע"ג {מל"מ}
ט/א תורת גיטין סי' קכב ס"ק ח
ט/א תורת השליחות עמ' מא
ט/א תורת מיכאל עמ' נו
ט/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקכט
ט/א תשובה שלמה יו"ד סי' ז {עד שיגיע הזמן}
ט/ב אבני החושן סי' קצז סעיף ד {קרית מלך}
ט/ב אהל יצחק גיטין עמ' תרעד
ט/ב אהליך יעקב גיטין סי' ב ס' יד
ט/ב אור שמח
ט/ב אחר האסף עמ' תה
ט/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' פב
ט/ב אנצי"ת ע' גרושין הע' 542, 543
ט/ב אפיקי מגינים נדרים סי' מה
ט/ב אש תמיד עמ' שנד
ט/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קח
ט/ב באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף פו
ט/ב בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' ד אות ג, ז, סי' י אות ד, סי' יג אות ב
ט/ב בכורי גשן סי' כט פרקים א, ד
ט/ב ברור הלכה כתובות פו ע"ב ציון א
ט/ב ברכת מרדכי ענינים עמ' קנט
ט/ב גדולי שמואל גיטין דף כא ע"ב {או"ש}
ט/ב דברות משה ב"מ ח"א סי' כ הערה קלב
ט/ב דברי אמת (תשעט) עמ' תרב {ה"ז גטך ולא תתגרשי בו אלא לאחר ל' יום מהני}
ט/ב דברי תלמוד ח"ב עמ' סד
ט/ב דרך המלך (לוין) דף א ע"ב
ט/ב ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 142, 139
ט/ב זכר אליהו עמ' קלד
ט/ב חזו"א אהע"ז סי' עא ס"ק כה
ט/ב חי' הגר"ח ב"מ עמ' קצד {מ"מ}
ט/ב חי' חתם סופר
ט/ב ט' פרקים לרמב"ם
ט/ב טבעת החושן ח"ג עמ' 6
ט/ב יד דוד (קרלין) ח"ב דף צו
ט/ב לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' נד עמ' קעה
ט/ב לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קסא ע"א, קסב ע"ב, קסז ע"ג, קסח ע"ג, מכתב מאליהו דף רח ע"ד, מהרש"ך ח"ב דף קלד ע"ג]
ט/ב לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' א אות א, י
ט/ב מכתב סופר
ט/ב מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כז אות ד
ט/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקו
ט/ב משיב נפש (שרהיי) דף מח ע"א, מט ע"א
ט/ב משפט הקנין ח"ב עמ' שמג, שמט
ט/ב נוה צדק
ט/ב נחלת יעקב (צלניק) עמ' 81
ט/ב נתיבות המשפט סי' קצז ס"ק ד
ט/ב נתיבות מרדכי גיטין עמ' תר
ט/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תח
ט/ב עומק הפשט ח"א עמ' תריב
ט/ב עומק הפשט ח"ב עמ' שצח
ט/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' קמו
ט/ב קרית מלך רב
ט/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תנ, תקלה, תרכה-תרכו
ט/ב שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' נו {מ"מ}
ט/ב שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' רעח
ט/ב שו"ת מהרלב"ח סי' יא
ט/ב שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שכב
ט/ב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קצה
ט/ב שובע שמחות עמ' שעג
ט/ב שיח השדה (פרומר) עמ' קנו
ט/ב שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור פג
ט/ב שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' י
ט/ב שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור יג אות ד
ט/ב שעורי ר' שמואל גיטין עמ' נו-נז
ט/ב שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' יג-יד
ט/ב שערי טהר ח"ו סי' נט אות א, ה
ט/ב תורת גיטין, גיטין ט ע"ב (ד"ה תוס' ד"ה לא) {מל"מ}
ט/ב תורת מיכאל עמ' רלא {מל"מ}, רלב
ט/ב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שצח
ט/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' סז
ט/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' עו, עט, סז
ט/ג אבן ציון עמ' שלה
ט/ג אבני החושן סי' קצז סעיף ד {מ"מ}
ט/ג אבני נזר אהע"ז סי' קסא אות ה
ט/ג אהל חייא עמ' תתכא
ט/ג אוצרות יהושע עמ' קלה {מ"מ}
ט/ג אור הישר [לח"מ הל' מכירה פ"ב ה"ט]
ט/ג אחר האסף עמ' תט
ט/ג אנצי"ת ע' אין דרך הע' 17, ע' גרושין הע' 550 {כ"מ}, 555, 557, 559
ט/ג אפיקי מגינים נדרים סי' מה
ט/ג באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף פו
ט/ג בית מאיר (תשע) סי' קמו ס"ב עמ' רנ
ט/ג בית מאיר השלם סי' לה ס"ג עמ' מח
ט/ג בכורי גשן סי' כט פרקים א, ד
ט/ג ברור הלכה כתובות פו ע"ב ציון א
ט/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קנג
ט/ג ברכת מרדכי ענינים עמ' קנט
ט/ג גדולי שמואל גיטין דף כא ע"ב {או"ש}
ט/ג גדולי שמואל כתובות דף פו, קידושין דף כב ע"ב
ט/ג דברות משה ב"מ ח"א סי' לב ענף א
ט/ג דברי אמת (תשעט) עמ' מג {ואבד משם לאחר ל' יום וכו'}
ט/ג דברי משפט סי' קצז אות א
ט/ג דברי משפט סי' קצז סעיף א {מ"מ}
ט/ג דין אמת (תשסז) עמ' קלב-קלג
ט/ג דרך המלך (לוין) דף א ע"ב
ט/ג הגהות מוהר"י קרט עמ' מד {מ"מ}
ט/ג ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 142, 139
ט/ג זית רענן ח"א עמ' שפח
ט/ג זכור לאברהם (אביגדור)
ט/ג זכר שמואל קדושין סי' ב ס"ק א
ט/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' רז
ט/ג חי' חתם סופר
ט/ג חסדי דוד ח"ג עמ' רכט
ט/ג חקר יצחק עמ' מה
ט/ג ט' פרקים לרמב"ם
ט/ג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שז
ט/ג ידיו של משה
ט/ג ימין משה
ט/ג ישועות יעקב נשים עמ' שכא
ט/ג כפייה בגט עמ' רכו {מ"מ}
ט/ג לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' נד עמ' קעה
ט/ג לב שלם [מכתב מאליהו דף קסב ע"ד, קעט ע"ג]
ט/ג לבב דוד
ט/ג לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ט אות ד-ה, ב"ב סי' טז אות ד
ט/ג מגיני שלמה עמ' שי {מ"מ}
ט/ג מלואי אבן ח"ד עמ' מב
ט/ג מסכת כתובות (ארזי) עמ' 214
ט/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ט/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקו
ט/ג משפט הקנין ח"ב עמ' שח, שמו
ט/ג נחלת יצחק כתובות סי' ב
ט/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שנו
ט/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תצ
ט/ג עומק הפשט ח"ב עמ' שצח {כ"מ}
ט/ג עמק המשפט ח"א עמ' קיח
ט/ג עצמות יוסף קידושין דף סג (עמ' רלו)
ט/ג צמח מנחם דף מד ע"ב {מ"מ}
ט/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצג אות ב
ט/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ק
ט/ג קרית מלך רב
ט/ג רוב דגן (הלוי) ח"א דף ריא ע"א {לח"מ}
ט/ג שו"ת הרדב"ז סי' תתקכט
ט/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קמח, ח"ב עמ' רלב
ט/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קסח, תפג
ט/ג שו"ת מהרלב"ח סי' יא
ט/ג שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קצה
ט/ג שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קנג {מ"מ}
ט/ג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רנו
ט/ג שעורי הלכה עמ' קכו-קכח, קצב
ט/ג שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור מט, פג
ט/ג שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' י
ט/ג שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' סו {מ"מ}
ט/ג שער המלך ח"א עמ' תמב, תרב
ט/ג שער יהודה
ט/ג שערי טהר ח"ו סי' נט אות א, ג
ט/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 305
ט/ג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' רכח
ט/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' לח
ט/ד אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' ו
ט/ד אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' מא
ט/ד אהל יצחק גיטין עמ' תקיא
ט/ד אנצי"ת ע' גרושין הע' 541
ט/ד אשר למלך
ט/ד בית מאיר (תשע) סי' נג ס"א עמ' שמט
ט/ד בית מאיר השלם סי' נג ס"א עמ' רא
ט/ד בכורי גשן סי' כט פרקים א, ד
ט/ד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף עא ע"ג
ט/ד דרך המלך (לוין) דף א ע"ב
ט/ד חי' הגר"ח ב"מ עמ' קצד
ט/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פא
ט/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פא
ט/ד חי' חתם סופר
ט/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' תז
ט/ד מלואי אבן ח"ד עמ' מד
ט/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקו
ט/ד משיב נפש (שרהיי) דף מח ע"א
ט/ד מתנות באדם עמ' 413
ט/ד ס' גירושין לרשב"ח עמ' 79
ט/ד עומק הפשט ח"א עמ' תריב
ט/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קה אות ב ואילך
ט/ד שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' פז
ט/ד שעורי הלכה עמ' קכט
ט/ד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' סב
ט/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 398
ט/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 341, 344
ט/ד שערי ישר שער ז פ"ח אות טז
ט/ד תורת מיכאל עמ' נו
ט/ד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' רלב
ט/ה אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' ו
ט/ה אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' מא
ט/ה אדני היד החזקה
ט/ה אהל חייא עמ' תרפג, תרצד
ט/ה אהל יצחק גיטין עמ' רעא
ט/ה אוצרות הרמב"ם
ט/ה אחר האסף עמ' תה, תט
ט/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 117
ט/ה אנצי"ת ע' גט ישן הע' 65, ע' גרושין הע' 546 {מ"מ}, 547, 548
ט/ה אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 142
ט/ה אשר למלך
ט/ה באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף עד
ט/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קכט, רמב
ט/ה בית ישי (תשסד) עמ' רעב
ט/ה בית מאיר (תשע) סי' קמו ס"ב עמ' רנא, סי' קמח ס"ב עמ' רס
ט/ה בכורי גשן סי' כט פרקים א, ד
ט/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שכא
ט/ה גדולי שמואל כתובות דף פו
ט/ה דברות משה כתובות עמ' יב {הגהמ"י}
ט/ה דברות צבי חי"א סי' יג אות ד
ט/ה דברי אמת (תרכא) דף מג ע"א
ט/ה דברי אמת (תשעט) עמ' כו, לא {תנאי דאם ותנאי דלאחר}
ט/ה דברים אחדים (קלצקין) עמ' מב {מחנ"א}
ט/ה דרך המלך (לוין) דף א ע"ג, ו ע"ג
ט/ה דרך המלך (רפפורט)
ט/ה דרך ישרה ח"ב עמ' קיד
ט/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 212, 213
ט/ה זאת ליעקב קידושין עמ' תקנב
ט/ה זית רענן ח"א עמ' תרסג-תרסד, תרפט
ט/ה חי' הגר"ח החדש עמ' רעז, רפג
ט/ה חי' חתם סופר
ט/ה חי' ר' חיים הלוי דף יח
ט/ה חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' לד
ט/ה טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שז, שיא
ט/ה יד דוד (קרלין) ח"ב דף צו, קכא, קכג
ט/ה לב שלם [דברי אמת - קונטרס דף ו ע"ד, מכתב מאליהו דף רט ע"ג, שו"ת רלב"ח סי' יא]
ט/ה מלבושי יו"ט ח"א דף ס ע"ב
ט/ה מלואי אבן ח"ד עמ' קכב, קלד
ט/ה מצעדי גבר קדושין סי' מג ענף א אות ב
ט/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקג, תקו
ט/ה משפטי התנאים עמ' קנו
ט/ה מתנות באדם עמ' 413
ט/ה נחלת יעקב (צלניק) עמ' 51
ט/ה נחלת יצחק כתובות סי' ב
ט/ה נחפה בכסף (נבון) ח"א דף נ ע"ד {מל"מ}
ט/ה עומק הפשט ח"א עמ' תריב
ט/ה עומק הפשט ח"ב עמ' שיד
ט/ה פד"ר חי"ד עמ' 339, חי"ז עמ' 341 {לח"מ}
ט/ה פרי האדמה ח"ג
ט/ה פרי שמואל שביעית עמ' פט
ט/ה קרית מלך
ט/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קסט, רכח-רל, רלג-רלד
ט/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תטו, תעט, תפה
ט/ה שו"ת מהרלב"ח סי' יא
ט/ה שם טוב
ט/ה שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור נט, פג
ט/ה שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' סג, קדשים עמ' כב
ט/ה שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קסה
ט/ה שער המלך ח"א עמ' תלז {מ"מ}
ט/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 397
ט/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 336, 339
ט/ה שערי ישר שער ז פ"ח אות יג-יד, יז
ט/ה שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ט אות ה
ט/ה תורת גיטין סי' קמג ס"ק ג
ט/ה תחומין חי"ב עמ' 282-280
ט/ו אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' כב
ט/ו אנצי"ת ע' גרושין הע' 198, 199
ט/ו חי' חתם סופר
ט/ו לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קסא ע"ג, מכתב מאליהו דף רט ע"א]
ט/ו מדה טובה ח"ב עמ' 348 {מכלל הן אתה שומע לאו}
ט/ו משנת ר' אהרן כתובות עמ' כט
ט/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יז
ט/ו עומק הפשט ח"א עמ' תריב
ט/ו עצי ארזים סי' לח ס"ק יג
ט/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קה אות ב ואילך
ט/ו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קעו
ט/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקלז, אלף קיט
ט/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריג
ט/ו שם טוב
ט/ו שם יוסף (מועטי) ח"א דף סב ע"ב {מ"מ}
ט/ו תפארת מנחם דף נא ע"א {מ"מ, תנאי כפול}
ט/ז אורים גדולים (תשסג) עמ' ריא
ט/ז אות היא לעולם ח"ב דף לג ע"ד, קסג ע"ב
ט/ז יד דוד (קרלין) ח"ב דף קעב
ט/ז כל בו ח"ה עמ' קצז
ט/ז מוריה גל' רלא עמ' צא-צב
ט/ז נחלת אבות סי' כב עמ' נה
ט/ז נחלת יעקב (צלניק) עמ' 57
ט/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' צז
ט/ז עומק הפשט ח"א עמ' תריב
ט/ז פנים חדשות [מהריב"ל ח"א דף סב]
ט/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' ז
ט/ז קרית מלך רב
ט/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקלז, אלף קכט
ט/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקו
ט/ז שו"ת רשב"ש עמ' שטו
ט/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 398
ט/ז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' רצב
ט/ז תפארת אריה עמ' קפג
ט/ז תקון סופרים (רשב"ש) שער כא עמ' צ
ט/ח אבני נזר אהע"ז סי' ר אות ז
ט/ח אהלי יהודה (הכהן) דף יא ע"א
ט/ח אות ציון עמ' ס {הגהמ"י}
ט/ח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רעב {מ"מ}
ט/ח אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 30, 32, 35, 62
ט/ח בית זבול ח"ב סי' לד אות א
ט/ח בית מאיר (תשע) סי' לח ס"א עמ' רע {מ"מ}
ט/ח בית מאיר השלם סי' לח ס"א עמ' פא {מ"מ}
ט/ח ברור הלכה כתובות ב ע"ב ציון א
ט/ח ברית עולם (ולר) סי' יז אות ה, סי' ס אות ח
ט/ח גוילין נצולין עמ' כג
ט/ח דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קמט, קנא {אונס כמאן דעביד}
ט/ח דרך עץ החיים (אלגזי) דף יא ע"א {קמ"ר}
ט/ח האיר ממזרח כתובות סי' ד אות ה {היה בא בדרך וכו' - נפק"מ לענין אונס ביום אחרון, כשישב בטל כל הל' יום}
ט/ח המשפט העברי עמ' 520
ט/ח הרמב"ם - שמרנות עמ' 202
ט/ח זכות יצחק עמ' תכו
ט/ח חי' חתם סופר
ט/ח חי' כתב סופר נזיקין עמ' עב
ט/ח חי' ר' אפרים מרדכי
ט/ח חנא וחסדא ח"א דף כב ע"א
ט/ח ט' פרקים לרמב"ם
ט/ח ידיו של משה
ט/ח כל בו ח"ה עמ' קצז
ט/ח לב שלם [מכתב מאליהו דף קלד ע"א וע"ד, קסב ע"ג, קפט ע"ג, פני משה (בנבנשתי) ח"ב דף צ ע"ב]
ט/ח לחם יהודה
ט/ח מוריה גל' רלא עמ' צד
ט/ח מרכבת המשנה מהדו"ב [הארכנו בהל' תרומות פ"ט ה"א באונס בגיטין ובקידושין]
ט/ח משפטי עזיאל ח"ה עמ' קנ
ט/ח נועם ח"ט עמ' יח
ט/ח נחלת יצחק כתובות סי' ב
ט/ח נישואין שלא כדת עמ' 110 {השמיט אפקעינהו}
ט/ח נרות אהרן
ט/ח ס' גירושין לרשב"ח עמ' 75-77
ט/ח ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קלח
ט/ח קובץ ביאורים (שפירא)
ט/ח קרית מלך
ט/ח קרית מלך רב
ט/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקלז
ט/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריב
ט/ח שביתת יו"ט
ט/ח שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רס {הגהמ"י}
ט/ח שו"ת הריטב"א סי' קמו
ט/ח שו"ת מהרלב"ח סי' קכ, קלד (א) {מ"מ}
ט/ח שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' מו {מ"מ}
ט/ח שם דרך כתובות עמ' כד, כח
ט/ח שם טוב
ט/ח שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' כ
ט/ח שער המלך
ט/ח שערי יעקב תפלה סי' יז סעיף ט בהערה
ט/ח תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שכב-שכג
ט/ח תורת חסד (פרחיא) סי' קיב דף עח ע"ג
ט/ח תחומין חכ"ב עמ' 196, 201
ט/ט אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קמג
ט/ט אדני היד החזקה
ט/ט אהלי יהודה (הכהן) דף ז ע"ד
ט/ט אוריין תליתאי (תאומים) סי' א (א ע"ב) {מ"מ}
ט/ט אורים גדולים (תשסג) עמ' שמז
ט/ט איפת צדק ח"ב ש"ג סי' יד אות ח ואילך
ט/ט אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' נא ד"ה נשאלתי
ט/ט אנצי"ת ע' גט שכיב מרע הע' 173 {מ"מ}
ט/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ט בית מאיר (תשע) סי' קמד ס"ז עמ' רמב {מ"מ}
ט/ט בכורי גשן סי' לב פ"ג
ט/ט ברור הלכה גיטין עו ע"א ציון ג
ט/ט גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף פז ע"ב
ט/ט גורן דוד ח"ב סי' נ
ט/ט גט מקושר (צינץ) עמ' תרסב
ט/ט גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' ג
ט/ט דברי אמת (תרכא) דף מא ע"א {וכן האומר לאשה}
ט/ט דברי אמת (תשעט) עמ' טז {מ"מ}, יז {הרי זה גיטיך לאחר י"ב חדש והיה עמה במדינה חוששין שמא פייסה}, כו-כז {מ"מ}, תרה {מ"מ}
ט/ט דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' יח
ט/ט הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' פב
ט/ט זית רענן ח"א עמ' תרנא {ראב"ד}
ט/ט חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' י ס"ק ה, טז
ט/ט חוקות הדיינים ח"ג עמ' קסט
ט/ט חזון יחזקאל גיטין פ"ה ה"י
ט/ט חי' הגר"ח החדש עמ' קפ {מחילת תנאי "שלא אעבור"}
ט/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' קנח {מ"מ}, אהע"ז עמ' שפז, תטז, תיח, תכב {לח"מ}, תכג {מ"מ}
ט/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף מח ע"ב, עד {לח"מ}, אהע"ז דף קכג ע"ד, קלג-קלה
ט/ט ידיו של משה
ט/ט לב שלם [דברי אמת - שו"ת דף ג ע"ד, קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קנו ע"ג, קנז ע"א, קסב ע"ד, מכתב מאליהו דף קלד ע"א-ע"ג, קסב ע"ב-ע"ג, קע ע"א, מהרש"ך דף קלד, שו"ת משאת משה סי' כב דף קסח]
ט/ט לבב דוד
ט/ט לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ב אות ד
ט/ט מלבושי יו"ט ח"א דף עב ע"ג
ט/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' פ, פב {מל"מ}
ט/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ט משיב דבר ח"ד סי' נ
ט/ט משפט צדק ח"ג דף פ ע"ד, פב ע"א-ע"ג
ט/ט נתיב מאיר
ט/ט עומק הפשט ח"ב עמ' שח
ט/ט עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' י-יד
ט/ט עין יצחק תנינא ח"ב עמ' מח, נו {ראב"ד}
ט/ט פני משה (בנבנשתי) ח"ב דף צ ע"ב
ט/ט פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז דף צה ע"ג, צז ע"ב-ע"ג {חשש שמא פייס}
ט/ט קרית מלך רב
ט/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תח, תקכ-תקכב, תקלט
ט/ט שביתת יו"ט
ט/ט שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רנט
ט/ט שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רלה, רלח
ט/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שב
ט/ט שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שכג
ט/ט שו"ת רשב"ש עמ' תקסא
ט/ט שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קצח
ט/ט שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 105
ט/ט שער המלך כאן, וח"א עמ' תרה
ט/ט שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ט אות ב ד"ה אמנם
ט/י איפת צדק ח"ב ש"ג סי' יד אות ח ואילך
ט/י בית מאיר (תשע) סי' קמד ס"ז עמ' רמא {מ"מ}
ט/י בכורי גשן סי' לב פ"ג
ט/י ברור הלכה גיטין עו ע"א ציון ג
ט/י גורן דוד ח"ב סי' נ
ט/י גט מקושר (צינץ) עמ' תרנב, תרנד, תרסב
ט/י חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' י ס"ק ה, י
ט/י חזו"א על הרמב"ם
ט/י חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תיט, תכא {מ"מ}
ט/י חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קל, קלה
ט/י יד דוד (קרלין) ח"ב דף קנו
ט/י יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שיח
ט/י לב שלם [מכתב מאליהו דף ד ע"א, מקור ברוך (קלעי) סי' כו דף לו]
ט/י לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' יב אות ו
ט/י לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קצב
ט/י מהלכי משפט ח"ב עמ' 137
ט/י מלבושי יו"ט ח"א דף עב ע"ב, עד ע"ג
ט/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/י עומק הפשט ח"ב עמ' שטו {מ"מ}
ט/י עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' י, יב
ט/י פד"ר חי"ז עמ' 340-341, 346
ט/י קרית מלך רב
ט/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקלט
ט/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ב
ט/יא אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' פז
ט/יא אבני נזר אהע"ז סי' קפג אות יב
ט/יא אבני ציון ח"ב סי' לח אות ה {מל"מ}
ט/יא אהל יצחק גיטין עמ' ריג, תנ, תשפג
ט/יא אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מא ד"ה וראיתי [ג] {מ"מ}, טריפות סי' ה ד"ה ועיין ר"ן
ט/יא ארזא דבי רב קידושין עמ' יא
ט/יא אשר למלך
ט/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/יא בדבר מלך חי"ז עמ' ס {הרי זה גיטיך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש וכו'}
ט/יא בית מאיר (תשע) סי' קנו ס"ד עמ' שט
ט/יא בכורי גשן סי' ל פ"ה
ט/יא בצל החכמה (חזות) עמ' 283
ט/יא ברור הלכה גיטין עד ע"א ציון ג, עו ע"א ציון ג, עו ע"ב ציון ח
ט/יא גורן דוד ח"ב סי' נ
ט/יא גט מקושר (צינץ) עמ' תרסב
ט/יא גליונות אבני נזר
ט/יא דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' א סעיף ח עמ' קצו
ט/יא דרכי משה ח"ב שמעתתא ב פ"ז, שמעתתא ה פ' ה, ז
ט/יא הר המלך ח"ג עמ' סח
ט/יא הרי יהודה ח"ב אהע"ז סי' ה אות ו
ט/יא ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף עא ע"א, אהע"ז דף קכט ע"ב]
ט/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שמו
ט/יא חזון יחזקאל גיטין פ"ה ה"י
ט/יא חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' י
ט/יא חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תי-תיא, תיג, תכח, חו"מ ח"ג עמ' מא
ט/יא טבעת החושן ח"ג עמ' א, מלואי אבן ח"ד עמ' ד
ט/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שיח
ט/יא לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קנט ע"ג, קסא ע"ג-ע"ד, מכתב מאליהו דף יט ע"ב, קמה ע"ד, קצט ע"ג]
ט/יא לחם רב (בוטון) סי' קמט
ט/יא לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תמז
ט/יא מוריה גל' רלא עמ' צא-צד
ט/יא מלבושי יו"ט ח"א דף עד ע"ד
ט/יא מעיני המים
ט/יא מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל מה סי' יב]
ט/יא מצעדי גבר קדושין סי' מג אות ב
ט/יא מראה הפנים גיטין מד ע"א
ט/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יא משפט צדק ח"ג דף פא ע"א, פח ע"א
ט/יא משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף סט ע"ב {לא תינשא במקום יבם}
ט/יא נחלת יעקב (צלניק) עמ' 66 {או"ש}, 69-70, 124 {או"ש}
ט/יא נתיבות שמואל דף ב ע"ב
ט/יא עונג שבת סי' מד
ט/יא עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' יד
ט/יא עטרת ישראל עמ' רפח
ט/יא עין יצחק תנינא ח"ב עמ' ס
ט/יא פני אברהם (פרלמן) דף ע ע"א וע"ד, עא ע"א {אסורה לינשא תוך יב"ח}
ט/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור יב אות ו
ט/יא קונטרסי שעורים כתובות עמ' נח
ט/יא קרבן ציון עמ' קס {מל"מ}
ט/יא קרית מלך רב
ט/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' רג, תקלט
ט/יא שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רסט
ט/יא שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רמד
ט/יא שו"ת הרא"ש עמ' קצב
ט/יא שו"ת הרד"ך עמ' צא {ראב"ד}
ט/יא שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' רצא
ט/יא שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' מב
ט/יא שו"ת רשב"ש עמ' שטז, תנב
ט/יא שם יוסף (מועטי) ח"א דף עג ע"ג
ט/יא שמחת יו"ט (אלגזי) דף רי ע"ד
ט/יא שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סא
ט/יא שעורי הלכה עמ' קנג
ט/יא שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ד אות יב
ט/יא שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' קיט {כשיתקיים התנאי}
ט/יא שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' פו, קכז-קכח
ט/יא שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' יז
ט/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 390, 397
ט/יא שערי ישר שער ב פ"ט אות ז, שער ז פי"ח אות ב, ח
ט/יא שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כא אות א בהערה
ט/יא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' צו, רעד
ט/יא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רצה
ט/יא תורת גיטין עמ' קצג
ט/יא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקא
ט/יא תשורת שי מהדו"ת סי' מז
ט/יב אבי עזרי ח"א
ט/יב אהל יצחק גיטין עמ' רג
ט/יב אהלי תם עמ' רעא
ט/יב אנצי"ת ע' גט שכיב מרע הע' 6, 10, 11, 19, 21, ע' גרושין הע' 586
ט/יב אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 143, 134
ט/יב אשר למלך
ט/יב בית אהרן וישראל גל' נט עמ' לח
ט/יב בני אהרן (חזן) סימן לא-לב {זמנו של שטר מוכיח}
ט/יב ברור הלכה גיטין עב ע"א ציון ב
ט/יב גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף עח ע"ב, ע"ד
ט/יב דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קנא {תוך י"ב חודש - מ"מ}
ט/יב זית רענן ח"א עמ' תרפא
ט/יב חי' חתם סופר
ט/יב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תכ {ראב"ד}
ט/יב חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קכו, קלד
ט/יב ידיו של משה
ט/יב כהונת עולם דף סח ע"א {ראב"ד}
ט/יב כוכבי בוקר עמ' שה {אבי עזרי}
ט/יב לב שלם [מכתב מאליהו דף יט ע"ב, קמה ע"ד]
ט/יב לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ד אות א-ה
ט/יב לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קכה
ט/יב מחנה יהודה (אשכנזי) דף רמ ע"ד
ט/יב מראה הפנים גיטין מא ע"א
ט/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יב משרת משה (נבר)
ט/יב פרחי כהונה (קצבורג) עמ' לז
ט/יב פרחי כהונה (קצבורג) עמ' לז-לח {מ"מ}
ט/יב פרי הארץ (מזרחי) ח"ב אהע"ז סי' ג (עא ע"ד,עב ע"ד)
ט/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קו ע"ב
ט/יב שם טוב
ט/יג אהל יצחק גיטין עמ' רע-רעא
ט/יג איש מבין ח"א דף מח ע"ד {הלכה למשה (אמריליו)}
ט/יג אנצי"ת ע' גט שכיב מרע הע' 22, 23, 27
ט/יג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 147, 143
ט/יג אשר למלך
ט/יג בני דוד
ט/יג ברור הלכה גיטין עב ע"א ציון ג
ט/יג דברי אמת (תשעט) עמ' תקמג {גט הניתן במעכשיו}
ט/יג חיי אריה דף נ ע"ד
ט/יג לב מרפא דף יד ע"ג
ט/יג לב שלם [מכתב מאליהו דף רה ע"א]
ט/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' קצז
ט/יג משה ידבר (תשעו) עמ' שלח-שלט
ט/יג עטרת טוביה
ט/יג פרי הארץ (מזרחי) ח"ב אהע"ז סי' ג (עב ע"ד)
ט/יג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' שלב
ט/יג שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 102
ט/יג תורת חסד (פרחיא) סי' קיב דף עח ע"ב וע"ד
ט/יד אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' כג
ט/יד אור שמח
ט/יד אנצי"ת ע' גט שכיב מרע הע' 40, 41
ט/יד אפיקי מגינים קידושין סי' סה
ט/יד אשר למלך
ט/יד בית יצחק (חבר) ח"ב דף לט ע"ד
ט/יד בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' צא
ט/יד ברור הלכה קידושין נט ע"ב ציון ח
ט/יד ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 142
ט/יד חזו"א אהע"ז סי' עא ס"ק כו
ט/יד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קד
ט/יד כבוד יו"ט
ט/יד לב שלם [מכתב מאליהו דף רב ע"ג]
ט/יד לקוטי שיחות חי"ז עמ' 31
ט/יד מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תנח {או"ש}
ט/יד מצעדי גבר קדושין סי' מב אות ב-ג
ט/יד עבודת הגרשוני עמ' שסח
ט/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקלה
ט/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריג
ט/יד שם יוסף (מועטי)
ט/יד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עד
ט/יד שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ט אות ד בהערה
ט/יד תורת גיטין סי' קמו ס"ק א
ט/יד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקטז
ט/יד תשובות יהודה דף כח ע"א-ע"ד {מעכשו ולאחר ל' יום - ספק תנאי או חזרה}
ט/טו אור גדול סי' ל, דף קד ע"ג
ט/טו אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 143
ט/טו ארים נסי גיטין עמ' שמ
ט/טו ברור הלכה גיטין עב ע"א ציון ב
ט/טו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רפז
ט/טו יד דוד (קרלין) ח"ב דף קעד
ט/טו כוכבי בוקר עמ' שה {משרת משה}
ט/טו לב ים גיטין עמ' קפט-קצ {ר"ח הלוי}, שסח, שעא
ט/טו לב שלם [מכתב מאליהו דף רד ע"ד, גט פשוט דף לג ע"א]
ט/טו משרת משה (נבר)
ט/טו נתיבות המשפט סי' רז ס"ק א
ט/טו שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שכג
ט/טו שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 58
ט/טו תפארת אריה עמ' קפג
ט/טז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 126
ט/טז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ט/טז אור גדול דף קד ע"ג
ט/טז אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' קנא
ט/טז אנצי"ת ע' גט שכיב מרע הע' 90, 92
ט/טז ברור הלכה גיטין עב ע"ב ציון ה
ט/טז דברי משפט סי' רנד אות א
ט/טז דברי משפט סי' רנד סעיף א
ט/טז המדות לחקר ההלכה מדה יא אות יב
ט/טז חי' חתם סופר
ט/טז ט' פרקים לרמב"ם
ט/טז לב שלם [מכתב מאליהו דף קסא ע"א]
ט/טז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' שנד, שנו
ט/טז פרי חיים (טל) עמ' 127
ט/טז קרית מלך רב
ט/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקמא
ט/טז שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רכב
ט/טז שם טוב
ט/טז שם יוסף (מועטי) ח"א דף סט ע"א
ט/טז תחומין חכ"ב עמ' 196
ט/יז אדני היד החזקה
ט/יז איפת צדק ח"ב ש"ג סי' ד
ט/יז אנצי"ת ע' גט שכיב מרע הע' 95, 123, 125, 130, 131
ט/יז ברור הלכה גיטין עג ע"א ציון ד
ט/יז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף עט ע"ג {מ"מ}
ט/יז דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' ו
ט/יז וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קצח
ט/יז חזון יחזקאל גיטין פ"ה ה"ב
ט/יז חי' הגר"ח החדש עמ' רעו, רעח
ט/יז חלקת יואב מהדו"ק דיני אונס ענף ב
ט/יז חסדי דוד ח"ג עמ' רכד
ט/יז ט' פרקים לרמב"ם
ט/יז ידיו של משה
ט/יז לבב דוד
ט/יז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ט/יז משנת ר' אהרן כתובות עמ' כד
ט/יז נתיב אברהם ח"א עמ' קיח-קכ
ט/יז קרית מלך רב
ט/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקלט, תקמא
ט/יח אדני היד החזקה
ט/יח אור הישר [דברי ריבות סי' קמד, עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' נג]
ט/יח איפת צדק ח"ב ש"ג סי' ב אות ג, וסי' ד
ט/יח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רעב
ט/יח אמרי בינה (אש) דף קלט ע"ד {אכלו ארי - ספק גט}
ט/יח אנצי"ת ע' אומד הע' 67, ע' גט שכיב מרע הע' 103, 111, 112, 116, 122, 132
ט/יח ארים נסי גיטין עמ' שמ
ט/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/יח ברור הלכה גיטין עב ע"ב ציון ה, עג ע"א ציון ד
ט/יח גדולי שמואל כתובות דף ב {או"ש}
ט/יח גוילין נצולין עמ' ל
ט/יח דברי ריבות (תשעב) עמ' ריא, רטו
ט/יח דיני חוזים במשה"ע עמ' 177
ט/יח דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' ו
ט/יח וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קצח
ט/יח זית רענן ח"א עמ' תרפא
ט/יח חזון יחזקאל גיטין פ"ה ה"ב
ט/יח ט' פרקים לרמב"ם
ט/יח ידיו של משה
ט/יח לב שלם [מכתב מאליהו דף רד ע"ד, רו ע"א]
ט/יח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ט/יח מרגליות הים סנהדרין עח ע"א אות יד {צ"פ}
ט/יח משנה הלכות גיטין סי' קיז
ט/יח משנת ר' אהרן כתובות עמ' כד
ט/יח נישואין שלא כדת עמ' 110 {השמיט אפקעינהו}
ט/יח נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קסז, רנד
ט/יח נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' יח עמ' לה, או"ח סי' עו עמ' קצ, חו"מ סי' כ עמ' כז, יו"ד סי' קיד עמ' רז
ט/יח נתיב אברהם ח"א עמ' קיח-קכ
ט/יח עין יצחק תנינא ח"ב עמ' צה
ט/יח עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרצח {מ"מ}
ט/יח קרית מלך
ט/יח קרית מלך רב
ט/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקלט, תקמא
ט/יח שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רכא
ט/יח שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' שמא
ט/יח שו"ת מהרלב"ח סי' נב
ט/יח שורת הדין ח"ב עמ' מז
ט/יח שם דרך כתובות עמ' כח
ט/יח תחומין חכ"ב עמ' 196
ט/יט אנצי"ת ע' גט שכיב מרע הע' 161
ט/יט באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף עד
ט/יט בית אהרן (קארטשין) עמ' קס
ט/יט בית מאיר (תשע) סי' קמח ס"ב עמ' רסא
ט/יט בני בנימין (נבון) ח"א דף לג ע"א
ט/יט ברור הלכה גיטין עד ע"א ציון א
ט/יט הגהות חבר בן חיים
ט/יט המדות לחקר ההלכה מדה כב אות סד
ט/יט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין עג ע"ב]
ט/יט חסדי דוד ח"ג עמ' רכה
ט/יט יד המלך (פלומבו)
ט/יט לב שלם
ט/יט מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קנט
ט/יט מראה הפנים גיטין מב ע"א וע"ב
ט/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יט משנת יעקב נשים ח"א עמ' רלח
ט/יט משנת ר' אהרן גיטין עמ' קלד
ט/יט נדיב לב ח"ב חו"מ דף עו ע"ד
ט/יט נחלת יעקב (צלניק) עמ' 37, 49
ט/יט ס' הפרנס עמ' רסא-רסב
ט/יט עמק המלך (לבוב)
ט/יט שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תקלג
ט/יט שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' תכב
ט/יט שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רל
ט/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 399
ט/כ אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' כא {לח"מ}
ט/כ אדני היד החזקה
ט/כ אהלי יהודה (הכהן) דף כח ע"א
ט/כ אהלי תם עמ' רעה
ט/כ אור הישר [עונג יו"ט סו"ס קסג]
ט/כ איפת צדק ח"ב ש"א סי' ה אות ז ואילך, סי' יד אות א, ה-ו
ט/כ אמרי בינה (אש) דף נא ע"ב {אם מתי יהיה גט}
ט/כ אנצי"ת ע' גט שכיב מרע הע' 2, 45, 53, 54, 57, 67
ט/כ אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 147
ט/כ ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' ש, שנא {לח"מ}
ט/כ בית אהרן (קארטשין) עמ' רמד {לח"מ}
ט/כ בית אהרן וישראל גל' נט עמ' לח
ט/כ בית זבול ח"ב סי' לה אות א {לח"מ}
ט/כ בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/כ בית מאיר (תשע) סי' קמה ס"א עמ' רמה
ט/כ בכורי גשן סי' ל פ"ב
ט/כ ברור הלכה גיטין עה ע"א ציון א פסקה ד {מ"מ}, עה ע"ב ציון א
ט/כ ברית עולם (ולר) סי' סו אות ג
ט/כ גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף פד ע"ב {מ"מ}
ט/כ גדולי שמואל ב"ב דף קלז ע"א {לח"מ}
ט/כ דרך המלך (לוין) דף ד ע"א
ט/כ זית רענן ח"א עמ' תרעח, תרפא
ט/כ זכרון מלך (צונץ)
ט/כ חי' הגר"ח החדש עמ' רפב
ט/כ חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שכד {לח"מ}, שלו
ט/כ חי' ר' חיים הלוי דף יח
ט/כ חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רלד {לח"מ}
ט/כ ט' פרקים לרמב"ם
ט/כ יד דוד (קרלין) ח"ב דף קכב ע"ד בהגהה
ט/כ ידבר שלום ח"ב עמ' קא
ט/כ ידי אליהו כאן, ודף לד ע"א-ע"ב, לה ע"א
ט/כ ידיו של משה
ט/כ יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' פה {מ"מ}
ט/כ ישועות יעקב נשים עמ' תרה
ט/כ כל בו ח"ה עמ' קצד
ט/כ לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קסו ע"ד, מכתב מאליהו דף קמו ע"ד, קמז ע"ג, רה ע"ב, מהרש"ך ח"ב דף קלה ע"א, תשב"ץ ח"א סי' קטו]
ט/כ לבב דוד
ט/כ מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' צד
ט/כ מעיני המים
ט/כ מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ט/כ משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקה
ט/כ משנת יעקב נשים ח"א עמ' קד, ח"ב עמ' קעג
ט/כ משנת ר' אהרן כתובות עמ' מח
ט/כ משרת משה (נבר)
ט/כ נחלת יעקב (צלניק) עמ' 50
ט/כ ס' גירושין לרשב"ח עמ' 79
ט/כ ס' הנייר עמ' ריא
ט/כ ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' שסז
ט/כ עמק המלך (לבוב)
ט/כ עצי ארזים סי' לח ס"ק ח
ט/כ פרי הארץ (מזרחי) ח"ב אהע"ז סי' ג (עא ע"ד, עב ע"ד)
ט/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצא אות ט
ט/כ קרית מלך רב (תשסו) עמ' שפו, תק
ט/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריב
ט/כ שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רנ
ט/כ שו"ת מהרי"ק סי' כז
ט/כ שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קסט-קעא, רלה-רלו
ט/כ שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תטו, תפז
ט/כ שו"ת מהרלב"ח סי' נב {הגהמ"י}
ט/כ שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שכג
ט/כ שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רסז, רסט
ט/כ שם יוסף (מועטי) ח"א דף עג ע"ד, עד ע"א
ט/כ שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' סב-סג
ט/כ שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' שלג
ט/כ שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 45-47
ט/כ תורה לשמה (תשעג) עמ' טז, תט
ט/כ תורת גיטין סי' קמה ס"ק ד {לח"מ}
ט/כ תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקכג
ט/כא אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' נ [א] ד"ה שכיב, סי' נב [א] ד"ה וראשון
ט/כא אמרי בינה (אש) דף קלח ע"א
ט/כא אנצי"ת ע' אין חבין הע' 22, ע' גט שכיב מרע הע' 209, 211
ט/כא ביתאל ח"א דף קב ע"ד {מל"מ}
ט/כא בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קכו
ט/כא ברור הלכה יבמות קיח ע"ב ציון כ
ט/כא גט מקושר (צינץ) עמ' תשיב
ט/כא גליוני הגר"ש עמ' סז {מל"מ ד"ה בעל} [עי' שו"ת הריב"ש סי' שצח]
ט/כא המדות לחקר ההלכה מדה יא אות סב
ט/כא זכות משה (תשסב) עמ' ט, יא
ט/כא זכות משה (תשסו) עמ' ט, יא
ט/כא חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 35, ח"ג עמ' 157
ט/כא חק לישראל שליחות עמ' 786 {יד המלך}
ט/כא יד המלך (לנדא)
ט/כא ישועות יעקב נשים עמ' קמד, תכב
ט/כא כנפי נשרים
ט/כא כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיח ע"ב
ט/כא לבב דוד
ט/כא משנת יעקב נשים ח"א עמ' רח
ט/כא משנת יעקב קנין עמ' שסז
ט/כא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שב
ט/כא פרי יצחק (תשעו) עמ' תפט {מל"מ}
ט/כא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 112
ט/כא רביד הזהב (אברך) דף כה ע"ג
ט/כא שו"ת מהרי"ק סי' כז
ט/כא שם טוב
ט/כא שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ט אות י עמ' עא
ט/כא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מט ע"ד, קיט ע"ב
ט/כא שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' ריד {מל"מ}, ריח, כרך ב עמ' קצד, רל
ט/כב אגרא דשמעתא ח"ב עמ' תלה
ט/כב אדני היד החזקה
ט/כב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' נט {ספק מת קודם}
ט/כב באר מים חיים (נוסינזון) גיטין בחי' על הרא"ש
ט/כב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קצ
ט/כב ביתאל ח"א דף קג ע"א
ט/כב יד המלך (לנדא)
ט/כב יד ימין חו"מ סי' סב (קסט ע"א)
ט/כב ישועות יעקב נשים עמ' תעז
ט/כב לב שלם [מכתב מאליהו דף קפח ע"ג, קצד ע"א]
ט/כב עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' ט
ט/כב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפד אות ג ואילך
ט/כב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרכז
ט/כב שו"ת ר"מ גאויזון עמ' צה
ט/כב שו"ת רשב"ש עמ' ת
ט/כב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 347
ט/כב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 344
ט/כג אדני היד החזקה
ט/כג אור יקרות
ט/כג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 117
ט/כג ארחות חיים ח"ב סי' יא אות ב
ט/כג ארים נסי גיטין עמ' שמ [אחר השבוע - פי' אחר שנת השמיטה]
ט/כג ברור הלכה גיטין עז ע"א ציון ד
ט/כג דליית הכרם עמ' תתתיב [בין - צ"ל אין]
ט/כג הגהות אליעזר דף ס ע"א
ט/כג הר המלך ח"ג עמ' סח
ט/כג זכרון זאב עמ' מח
ט/כג ט' פרקים לרמב"ם
ט/כג לב שלם [פרח שושן דף מד ע"א, מכתב מאליהו דף קצג ע"ג, קצד ע"ד]
ט/כג מלואי אבן ח"ד עמ' ד
ט/כג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 198 {לפני שבת או אחרי שבת}
ט/כג מעיני המים
ט/כג משב יעקב ח"ב
ט/כג נחלת יהושע דף מז
ט/כג עדות ביעקב (בוטון) דף צב ע"ד
ט/כג פרח שושן דף מד ע"א {לאחר השבוע}
ט/כג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' ב
ט/כג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' צא
ט/כג שו"ת ר"א בן ארחא עמ' קה
ט/כג שו"ת רשב"ש עמ' קצז
ט/כג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 389
ט/כד אבן ציון עמ' שלה
ט/כד אושר ירוחם עמ' סז
ט/כד בית מאיר (תשע) סי' קלד ס"ג עמ' קנ
ט/כד ברור הלכה גיטין עז ע"א ציון ד
ט/כד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף עד ע"ד
ט/כד וישב אברהם דף ג ע"ב {מל"מ}
ט/כד חק לישראל שליחות עמ' 309
ט/כד ט' פרקים לרמב"ם
ט/כד יד ימין חו"מ סי' סב
ט/כד לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף קעז ע"ג]
ט/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/כד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' תנג
ט/כד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרכז
ט/כד שו"ת ר"א בן ארחא עמ' קה
ט/כד שם טוב
ט/כד שם יוסף (מועטי) ח"א דף צ ע"ב
ט/כה אהל יצחק גיטין עמ' תסו
ט/כה אור הישר [מל"מ לעיל פ"ג ה"ה]
ט/כה אנצי"ת ע' גט הע' 113-115, 117, ע' גט ישן הע' 10, 42
ט/כה אפיקי ים ח"ב דף קכח
ט/כה בית אפרים מהדורא תניינא אהע"ז ח"א סי' עב עמ' רפג-רפד
ט/כה בית מאיר (תשע) סי' קמח ס"ב עמ' רנט
ט/כה ביתאל ח"א דף קג ע"א
ט/כה בני דוד
ט/כה ברור הלכה גיטין עט ע"ב ציון ד פסקה ג
ט/כה גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף צא ע"ג
ט/כה גט מקושר (צינץ) עמ' תרנו, תרסח- תרסט
ט/כה דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רעב-רעג, רעה
ט/כה דור דורים עמ' רנח
ט/כה דיני בוררות עמ' קפא
ט/כה הגהות חבר בן חיים
ט/כה היכל יצחק אהע"ז ח"א סי' ב ס"ק יא {אמר לשנים כתבו ותנו גט לאשתי ועד שלא כתבו נתייחד עמה, הגט בטל}
ט/כה הלכות מדינה ח"ב עמ' ריז-ריח
ט/כה זכור לאברהם (אביגדור)
ט/כה זעקת דלות עמ' 195
ט/כה חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' י ס"ק כא
ט/כה חזו"א על הרמב"ם
ט/כה חי' בעל שרידי אש עמ' נב
ט/כה חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' פב
ט/כה חיבת שמואל סי' קמח
ט/כה חיים ומלך
ט/כה יד דוד (קרלין) ח"ב דף קעג
ט/כה יד הלוי (לוין) תשובה בענין עגונות עמ' 18
ט/כה יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שיד
ט/כה כתבי העלוי מראקוב עמ' קנב
ט/כה כתר כהונה (ולק) עמ' קצח
ט/כה לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קכב ע"ג, בני יעקב דף קסז ע"ג, קסח ע"א, מהרש"ך ח"ב דף קלה ע"ב, שו"ת מהריט"ץ דף קמא ע"ג, כנסת יחזקאל סי' עא דף צה ע"ד]
ט/כה לבב דוד
ט/כה לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' יב אות ד-ה, ז
ט/כה לבושי מרדכי אהע"ז עמ' רס
ט/כה מבוא למשנה תורה עמ' 125
ט/כה מלבושי יו"ט ח"א דף עו ע"א
ט/כה מלואי אבן ח"ד עמ' ק
ט/כה מרחשת ח"ב סי' י אות ג בהגהה, סי' כה אות א
ט/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/כה משנת יעקב נשים ח"ב עמ' סו
ט/כה משנת ר' אהרן גיטין עמ' כח
ט/כה נועם ח"א עמ' עא-עב
ט/כה נחלת בנימין עמ' קי
ט/כה נשמת כל חי ח"ב דף ה ע"ב
ט/כה עוגת אליהו דף כ ע"א, נ ע"א
ט/כה עומק הפשט ח"ב עמ' שי
ט/כה עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' ט-י, יד
ט/כה עין תרשיש [לח"מ פ"ב]
ט/כה עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרצז
ט/כה פד"ר חי"ז עמ' 347, 351-352
ט/כה פד"ר חי"ז עמ' 349
ט/כה פנים חדשות [מהרש"ך ח"ב קפט]
ט/כה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיג ע"ד
ט/כה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסא, סי' רסח אות יב
ט/כה צפנת פענח בראשית עמ' קעה
ט/כה קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' כא
ט/כה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' ל
ט/כה ריח שדה דף כב ע"ד
ט/כה שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קכח
ט/כה שביתת יו"ט
ט/כה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תק, תרכח
ט/כה שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שכד
ט/כה שו"ת רשב"ש עמ' ת
ט/כה שם טוב
ט/כה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' יג אות ד
ט/כה שמן המשחה (קושטא) דף קג ע"ב {מל"מ}
ט/כה שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קפט, שא
ט/כה שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 104, 158
ט/כה תחומין חכ"א עמ' 291
ט/כה תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 194
ט/כו אור הישר [מ"מ לעיל פ"ו הי"ח]
ט/כו אנצי"ת ע' גט הע' 101, 106, 1192
ט/כו באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תמט
ט/כו בגדי כהונה (כהן) דף סו ע"ד
ט/כו ברור הלכה גיטין סו ע"ב ציון ג
ט/כו דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קמט {כולכם כתבו גט - שנים עדים והשאר תנאי}
ט/כו ט' פרקים לרמב"ם
ט/כו לב שלם [מכתב מאליהו דף י ע"ב]
ט/כו משנה למלך אחרון
ט/כו משרת משה (נבר)
ט/כו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעא אות ב
ט/כו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רפא
ט/כו שם טוב
ט/כו תורה לשמה (תשעג) עמ' שכ
ט/כז אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' ס, סח
ט/כז אדני היד החזקה
ט/כז אהל יצחק גיטין עמ' ריג-ריד, תשנה
ט/כז אהלי יהודה (הכהן) כאן, ודף יב ע"א
ט/כז אהליך יעקב גיטין סי' ג ס' ז
ט/כז אור הישר [כ"מ לעיל פ"ב ה"ג, או"ז ח"א סי' תשיג, מפרשים הל' עדות פ"ו]
ט/כז אמרות טהורות (ישראל) דף קלט ע"ג
ט/כז אנצי"ת ע' גט הע' 107, 1192, 1196, 1207, 1212-1214, 1219, 1221, 1270, 1273
ט/כז ארים נסי גיטין עמ' שמ {ראב"ד} [צ"ל שאין אומרים בשאר עדיות]
ט/כז באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תמט
ט/כז בגדי כהונה (כהן) דף סו ע"ד
ט/כז בית אבא (גוטווירטה) דף מו ע"ג {עדי מסירה עיקר}
ט/כז בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף יא ע"א
ט/כז בית מאיר (תשע) סי' קל ס"יח עמ' קכה {הגהמ"י}
ט/כז ביתאל ח"א דף קג ע"ב
ט/כז בני דוד
ט/כז ברור הלכה גיטין יז ע"א ציון ג, יח ע"ב ציון א, סו ע"ב ציון ב, ג, פא ע"ב
ט/כז דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' קכז, ח"ד עמ' קמז
ט/כז דברי תלמוד ח"ב עמ' קכט
ט/כז דרכי משה ח"ב שמעתתא ו פ' א, יא
ט/כז המשפט העברי עמ' 387
ט/כז זכרון מלך (צונץ)
ט/כז זקן שמואל דף כה ע"ב
ט/כז חד וחלק ח"ב דף כג ע"ד
ט/כז חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ז ס"ק ז
ט/כז חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ט/כז חזון יחזקאל גיטין פ"ד הי"א
ט/כז חי' הגרז"ס נשים עמ' שע
ט/כז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' פד {ראב"ד}
ט/כז חי' ר' חנוך הענאך עמ' ריז
ט/כז חק המלך יבמות עמ' קפה, קצב
ט/כז ט' פרקים לרמב"ם
ט/כז יביע אומר ח"ג אהע"ז סי' יט אות כ
ט/כז יד הלוי (לוין) תשובה בענין עגונות עמ' 18 {מל"מ}
ט/כז יד המלך (פלומבו)
ט/כז ידיו של משה
ט/כז יורו משפטיך ליעקב סי' סג
ט/כז ישועות ישראל סי' מה סעיף ז {ראב"ד}
ט/כז כבוד יו"ט
ט/כז לב שלם [גט פשוט דף יז ע"ב, מכתב מאליהו דף י ע"ד, פנים מאירות (תקצג) ח"ב דף נג ע"ג-ע"ד]
ט/כז לבב דוד
ט/כז לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' יב אות ד
ט/כז לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' יב ס"ק א
ט/כז לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קל, קלב-קלג
ט/כז מוריה א גל' יא (ר"ח פישמן)
ט/כז מחנה ישראל (אליהו)
ט/כז מחקרי ארץ ח"א אהע"ז סי' ה
ט/כז מנחת שלמה (לוין) עמ' רא {אתי לאחלופי בשאר גט}, רג
ט/כז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ט/כז מקצוע בתורה סי' מה ס' יב ס"ק כ
ט/כז מראה הפנים גיטין ו ע"ב, לח ע"א
ט/כז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/כז משנת ר' אהרן גיטין עמ' קא, קה, קח
ט/כז משפטי שלמה ח"א סי' כא עמ' פג
ט/כז נתיבות מרדכי גיטין עמ' קפו
ט/כז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קעז-קפג
ט/כז עדות ושטרות עמ' 211 {אבי עזרי}
ט/כז עזרת כהן עמ' רמב, רמה
ט/כז עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' כג
ט/כז עמק המלך (לבוב)
ט/כז פני מבין ח"ב דף כ ע"ג {מל"מ}
ט/כז פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' סט
ט/כז פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תרטז, ח"ב עמ' תקלה, תקמח, תקמט, תקנא, תקנב
ט/כז פרי האדמה ח"ד
ט/כז קובץ ביאורים (שפירא)
ט/כז קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקסא
ט/כז קרית מלך רב (תשסו) עמ' שסא
ט/כז רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' שט
ט/כז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רמז
ט/כז שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רכד
ט/כז שו"ת הריב"ש עמ' רמז
ט/כז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' צ
ט/כז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קנב
ט/כז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרעט, החדשות (תשעו) עמ' שצה
ט/כז שו"ת רשב"ש עמ' כה, שטז
ט/כז שם טוב
ט/כז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רב
ט/כז שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 72
ט/כז שער המלך ח"א עמ' תקכד-תקכה {כ"מ}
ט/כז שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' פג
ט/כז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 61
ט/כז תורת השליחות עמ' לו
ט/כז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שעב
ט/כז תשובה שלמה יו"ד סי' כו דף מט ע"ג
ט/כז תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' קלה
ט/כז תשובות יהודה דף נח ע"א {מל"מ}
ט/כח אנצי"ת ע' גט הע' 108, 1222
ט/כח בני דוד
ט/כח ברור הלכה גיטין סו ע"ב ציון ג
ט/כח ט' פרקים לרמב"ם
ט/כח ידי אליהו
ט/כח ידי אליהו דף לה ע"ב
ט/כח משכן שילה עמ' קס
ט/כח עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' כג
ט/כח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעא אות ב
ט/כח שו"ת רשב"ש עמ' תא
ט/כח שם טוב
ט/כט אור הישר [עי' לעיל פ"א הכ"ד]
ט/כט אמרות טהורות (ישראל) דף קלט ע"ג
ט/כט אנצי"ת ע' גט הע' 1179
ט/כט ביתאל ח"א דף קג ע"ב
ט/כט ברור הלכה גיטין יח ע"ב ציון א
ט/כט ט' פרקים לרמב"ם
ט/כט ידי אליהו דף לה ע"ד
ט/כט לב שלם [גט םשוט דף יז ע"ב, ידי אליהו סי' סח דף כט ע"ד]
ט/כט מבוא למשנה תורה עמ' 127
ט/כט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רצ
ט/כט שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 70
ט/כט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 230
ט/ל אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות קיג
ט/ל בגדי כהונה (כהן) דף סז ע"א
ט/ל ביתאל ח"א דף קג ע"ג
ט/ל בני דוד
ט/ל ברור הלכה גיטין סו ע"א ציון כ, עג ע"א ציון ד
ט/ל ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שטז, שיח
ט/ל חכמת שלמה אהע"ז קמא סעיף כב
ט/ל ידיו של משה
ט/ל לב שלם [מכתב מאליהו דף יג ע"ב]
ט/ל משנה הלכות גיטין סי' קו, קטו, קיח
ט/ל שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרפ
ט/לא אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' סא
ט/לא אהל יצחק גיטין עמ' רלו, תשפו
ט/לא אור הישר [מל"מ לעיל פ"ב ה"ט]
ט/לא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/לא בני דוד
ט/לא ברור הלכה גיטין סג ע"ב ציון ו {לח"מ}
ט/לא ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' קב
ט/לא חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ז ס"ק י, יא
ט/לא חזו"א על הרמב"ם
ט/לא ידיו של משה
ט/לא כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף עה ע"ב
ט/לא לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קיד ע"א, קיז ע"ב, גט פשוט דף כז ע"א]
ט/לא לבב דוד
ט/לא מבוא למשנה תורה עמ' 91, 96
ט/לא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 35 {חולק על גאונים}
ט/לא מפתח הבאורים [אור שמח]
ט/לא מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/לא משרת משה (נבר)
ט/לא עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 83
ט/לא קרית מלך רב (תשסו) עמ' שצב-שצג
ט/לא רוב דגן (הלוי) ח"א דף קפו ע"ג
ט/לא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' לד, קע
ט/לא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמד סעיף א
ט/לא שם טוב
ט/לא שם יוסף (מועטי) ח"א דף קד ע"ב
ט/לא תשובות הרי"ד עמ' רס
ט/לב אבן ציון עמ' תלה
ט/לב אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות קיג
ט/לב אגרא דשמעתא ח"ד עמ' לג
ט/לב אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קלד
ט/לב אהל יצחק גיטין עמ' תקטו, תקיז, תרכז
ט/לב אהלי יהודה (הכהן) דף ד ע"ב
ט/לב אילה שלוחה (הלברשטם) דף כה ע"ד
ט/לב ארים נסי גיטין עמ' שמ
ט/לב בית אהרן וישראל גל' כ עמ' מב
ט/לב בית מאיר (תשע) סי' לה ס"ג עמ' רמח, סי' קלב ס"ג עמ' קלה, סי' קמא ס"ט עמ' קפז
ט/לב בכורי גשן סי' כח פ"ה
ט/לב בני דוד
ט/לב בנין יהושע (וילדמן) דף לד ע"ג
ט/לב ברור הלכה קדושין מה ע"א ציון ג
ט/לב ברכות חיים ח"ב עמ' קמג
ט/לב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שטז, שיח
ט/לב בתים לבדים עמ' קמא
ט/לב גדולי ציון (תשנב) עמ' רפט
ט/לב גט מקושר (צינץ) עמ' תשלא
ט/לב גליונות אבני נזר {עי' תמים דעים סי' רלט}
ט/לב דברות משה גיטין עמ' קעט
ט/לב דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' סא
ט/לב דברי יציב אהע"ז עמ' רנח {שני עדים}
ט/לב דגל ראובן ח"ג סי' כ
ט/לב דודאי משה עמ' נד, נח
ט/לב דינא דחיי ח"ב דף יח ע"ב {מ"מ}
ט/לב דרכי משה ח"ב שמעתתא ו פכ"א
ט/לב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' מח, נ
ט/לב הר המלך ח"ה עמ' קלו-קלז
ט/לב זאת ליעקב גיטין עמ' לא-לב
ט/לב זכר יצחק (תשן) עמ' פב-פג
ט/לב זכרון מלך (צונץ)
ט/לב חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ח ס"ק ד
ט/לב חזו"א על הרמב"ם
ט/לב חזון יחזקאל גיטין פ"ג ה"ו
ט/לב חי' הגרנ"ט סי' סג, סו
ט/לב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מא
ט/לב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מא
ט/לב חי' חתם סופר
ט/לב חי' ר' שמואל גיטין עמ' כא, כט
ט/לב ידיו של משה
ט/לב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' קסט
ט/לב כנה"ג [רש"ך ח"א סי' לא]
ט/לב כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' רב-רג {מל"מ}
ט/לב לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מו עמ' קנב
ט/לב לב ים גיטין עמ' כט
ט/לב לב שלם [מכתב מאליהו דף פו ע"ב, קיד ע"ד]
ט/לב לבב דוד
ט/לב מאור למלך גיטין עמ' לב, לג {רמ"ך}, לו, נו
ט/לב מאור למלך כתובות עמ' קמח, קפא, קפח
ט/לב מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' כח
ט/לב מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קפד {אם אין עדי חתימה}
ט/לב מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ה אות ו
ט/לב מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' ח אות ו
ט/לב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קכט
ט/לב משנת ר' אהרן גיטין עמ' טז, יח, כה, קכה
ט/לב נזיר ה' סי' לה סעיף ג
ט/לב עצי ארזים סי' לה ס"ק ד
ט/לב פלס חיים גיטין עמ' נה {מל"מ}
ט/לב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קו ע"ד
ט/לב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קמה אות א ואילך, סי' רפט אות ו ואילך
ט/לב קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות ח
ט/לב קרית מלך
ט/לב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קמט
ט/לב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שצב
ט/לב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמב
ט/לב שו"ת ר' משולם איגרא אהע"ז סי' כט
ט/לב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מ אות ו
ט/לב שם טוב
ט/לב שם יוסף (מועטי) ח"א דף קי ע"א
ט/לב שמוש חכמים א עמ' נז
ט/לב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רמב
ט/לב שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור ה אות ב
ט/לב שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 125
ט/לב שער המלך ח"א עמ' תקעב
ט/לב שערי זיו ח"א דף קמט ע"ג
ט/לב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 392
ט/לב שערי ישר שער ז פי"ד אות ג, ט
ט/לב שערי מאיר עמ' צ
ט/לב שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' עא
ט/לב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שצז
ט/לג אדני היד החזקה
ט/לג אור הישר [מ"מ ומל"מ הל' אישות פ"ז ה"כ]
ט/לג אושר ירוחם עמ' מז, סו
ט/לג אמרות טהורות (ישראל) דף רס ע"ד {מל"מ}
ט/לג ארים נסי גיטין עמ' שמ {רד"ע}
ט/לג בינת נבונים דף קט ע"ד, קיב ע"ב
ט/לג בית מאיר (תשע) סי' קלב ס"ג עמ' קלה, סי' קמא ס"מח עמ' רד
ט/לג בני דוד
ט/לג גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף עא ע"ג
ט/לג גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' ז
ט/לג דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' יג
ט/לג דרך עץ החיים (אלגזי) דף ח ע"א
ט/לג זכות יצחק עמ' תכז
ט/לג חק לישראל שליחות עמ' 263 {מחנ"א}, 304 {מחנ"א}, 305 {משנת יעקב}, 306, 307, 309-310, 311 {מחנ"א}
ט/לג יד הלוי (לוין) תשובה בענין עגונות עמ' 6
ט/לג יד ימין חו"מ סי' סב {מל"מ}
ט/לג ידיו של משה
ט/לג ימי שלמה
ט/לג כבוד יו"ט
ט/לג לב שלם [מכתב מאליהו דף קצה ע"ד, מעיל שמואל (פלורנטין) דף כב ע"א, שו"ת מהריט"ץ דף צט ע"א, קמו ע"ב]
ט/לג לבב דוד
ט/לג מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/לג מפענח צפונות עמ' 99
ט/לג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/לג פרקי שליחות עמ' 214
ט/לג צור תעודה דף ריג ע"ב
ט/לג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעא אות ח, ומילואים סי' עד
ט/לג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפ, שעח-שעט
ט/לג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' לד {מל"מ}
ט/לג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קסה {מל"מ ומחנה אפרים}, קסו
ט/לג קרית מלך
ט/לג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שא
ט/לג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קח
ט/לג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שמג, תקיז
ט/לג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' כג, צב, ח"ב סי' כט-ל
ט/לג שם יוסף (מועטי) ח"א דף צ ע"א
ט/לג שמן המשחה (קושטא) דף נז ע"ב
ט/לג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרנ
ט/לד ברור הלכה גיטין סה ע"א ציון נ, פ
ט/לד זכות יצחק עמ' תכז
ט/לד חזון יחזקאל גיטין פ"ד ה"ד
ט/לד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קיד
ט/לד שם טוב
ט/לה אמרות טהורות (ישראל) דף רסב, רסג ע"ב
ט/לה ארים נסי גיטין עמ' שמא
ט/לה ברור הלכה גיטין כט ע"א ציון א, ב
ט/לה זכות יצחק עמ' תכז
ט/לה זכר אליהו עמ' קמד, רלה
ט/לה חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ז ס"ק טו
ט/לה חזון יחזקאל גיטין פ"ב הי"ד
ט/לה חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 286
ט/לה חק לישראל שליחות עמ' 259, 306, 677 {מחנ"א}, 721, 739, 740
ט/לה ט' פרקים לרמב"ם
ט/לה ישועות יעקב נשים עמ' תפג {מ"מ}
ט/לה לב שלם [מכתב מאליהו דף פז ע"ב, קצו ע"א, מעיל שמואל (פלורנטין) דף כב ע"א, מהרש"ך ח"ב דף קס ע"א-ע"ב, חי' מחנה אפרים]
ט/לה לחם יהודה
ט/לה מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/לה פנים חדשות [מהרש"ך ח"ב ריז] {האומר לשלוחו הולך גט זה לאשתי}
ט/לה פרקי שליחות עמ' 197, 214
ט/לה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שכג
ט/לה שו"ת הריב"ש עמ' תכב
ט/לה שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שפא
ט/לו אדני היד החזקה
ט/לו ברור הלכה גיטין כט ע"א ציון ב
ט/לו דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' מב ס"ק ב
ט/לו חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ז ס"ק טו
ט/לו חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 286
ט/לו חק לישראל שליחות עמ' 306
ט/לו ט' פרקים לרמב"ם
ט/לו ידיו של משה
ט/לו לב שלם [מכתב מאליהו דף צד ע"ג, צה ע"א]
ט/לו לחם יהודה
ט/לו מרבה חיים סי' ס אות ז
ט/לו עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשו
ט/לו צור תעודה דף כה ע"ג
ט/לו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפ
ט/לו שו"ת הריב"ש עמ' רכט
ט/לו שו"ת מהרי"ק סי' כז
ט/לו תשובות ר"י אלחנן עמ' קצ
ט/לז בית אהרן (קארטשין) עמ' קצח {מ"מ}
ט/לז ברור הלכה גיטין כט ע"א ציון ב
ט/לז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף לא ע"א
ט/לז הר המלך ח"ח עמ' לט-מ
ט/לז חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ז ס"ק טו
ט/לז חק לישראל שליחות עמ' 721, 740
ט/לז ט' פרקים לרמב"ם
ט/לז יד דוד (קרלין) ח"ב דף קפט
ט/לז ידיו של משה
ט/לז לב שלם [מכתב מאליהו דף קצו ע"ב]
ט/לז לחם יהודה
ט/לז עמק שאלה (טברסקי) עמ' תו {מ"מ}
ט/לז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפט אות א
ט/לח אור שמח
ט/לח גדולי שמואל גיטין דף כט ע"א {או"ש}
ט/לח חק לישראל שליחות עמ' 739
ט/לח ט' פרקים לרמב"ם
ט/לח משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קיג
ט/לח פרקי שליחות עמ' 214, 217
ט/לח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תעד
ט/לט ארים נסי גיטין עמ' שמא [צ"ל והוא שמוליכו לה]
ט/לט בית אהרן וישראל גל' סז עמ' צד {מל"מ}
ט/לט בני דוד
ט/לט ברור הלכה גיטין כט ע"ב ציון ז
ט/לט זכר אליהו עמ' רלה {מל"מ}
ט/לט חי' עזיאל
ט/לט ט' פרקים לרמב"ם
ט/לט ידיו של משה
ט/לט לחם יהודה
ט/לט משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קיג
ט/לט סדר הגט (מרגלית) - ים שעשה שלמה דף בכ"י 151 סי' א הגהה ב {הגהמ"י}
ט/לט עמק המלך (לבוב)
ט/לט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שלג
ט/לט שו"ת מהרי"ק סי' עו
ט/לט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמד סעיף א {מל"מ}
ט/לט שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 273
ט/לט תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' שמז
ט/מ ברור הלכה גיטין כט ע"ב ציון מ
ט/מ דברי אמת (תשעט) עמ' תקסח {שליח שלא ניתן לגירושין עד שלשים יום יכול לעשות שליח בתוך השלשים}
ט/מ דורש לציון (תקצד) דרוש יג
ט/מ דורש לציון (תשנה) עמ' קסו
ט/מ חק לישראל שליחות עמ' 154, 715
ט/מ לב שלם [מהרש"ך ח"ב דף קס ע"ג, שו"ת מהריט"ץ דף צט ע"ג]
ט/מ לחם יהודה
ט/מ עומק הפשט ח"ב עמ' שיז
ט/מ קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תד
ט/מ שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שמה
ט/מא חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' י ס"ק כב
ט/מא חזו"א אהע"ז סי' קה ס"ק ט
ט/מא לחם יהודה
ט/מא מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/מא עומק הפשט ח"ב עמ' שיז


י/224 הלכות גירושין פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ משנת יעקב
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' עו
י/א אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קסט
י/א אדני היד החזקה
י/א אהבת קדומים עמ' תמג
י/א אהל יצחק גיטין עמ' תסח, תתמח
י/א אור הישר [מ"מ לעיל פ"ט הכ"ה, קובץ הערות סי' סו אות ב, מל"מ לעיל פ"ו ה"ג והל' איס"ב פי"ט ה"ח]
י/א אושר ירוחם עמ' עב
י/א אחר האסף עמ' תח, תכב
י/א אנצי"ת ע' גרושה לכהן הע' 87 {מ"מ}, 114 {כ"מ}, 115, 126, 150, 151, ע' גרושין הע' 32, 992, 993
י/א באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קעז, קפג
י/א בחיר חיים
י/א בית אהרן (קארטשין) עמ' רנה
י/א בית הלל שנה ז גל' א עמ' פט {אסורה לכהן}, צ {דרבנן}, צה {דרבנן}
י/א בית מאיר (תשע) סי' קנ ס"ג עמ' רסד
י/א ביתאל ח"א דף קג ע"ג
י/א בני דוד
י/א בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קמג
י/א ברור הלכה גיטין יט ע"ב ציון ז, כה ע"א ציון א, פב ע"ב ציון א, פו ע"א ציון ב פסקה ב {ראב"ד}
י/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' רכא
י/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף סד ע"ד, צב ע"ב, קד ע"ד
י/א גוילין נצולין עמ' קסח
י/א דברות משה גיטין עמ' יט, תל
י/א דברי אמת (תרכא) דף קח ע"א
י/א דברי אמת (תשעט) עמ' תיב {ריח הגט שפוסל לכהונה הוי מדברי סופרים, ומגיד משנה ולח"ט}
י/א דברי ריבות (תשעב) עמ' רעו
י/א דגל ראובן ח"ב סי' לד
י/א דרכי משה ח"ב שמעתתא ד פ"א
י/א הלכה רבה ח"א עמ' 120
י/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסב
י/א הרמב"ם כמחנך עמ' 21
י/א ויקן יוסף דף לא ע"ד
י/א זהב טהור עמ' 10 {אפילו לא נתגרשה אלא מאישה - מדרבנן}
י/א זכר אליהו עמ' קטו, קכג, קלז
י/א זכר יהודה עמ' רנו
י/א זכר יצחק (תשן) עמ' פא
י/א זכרון יהונתן דף קל
י/א חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' א ס"ק ו
י/א חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"ה
י/א חי' בר נחמני דף ל ע"ג
י/א חי' הגרז"ס נשים עמ' שמה
י/א חי' חתם סופר
י/א חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' פא, צו
י/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שנז, שסב-שסג
י/א חי' מהרי"א הכהן עמ' קלא {בכהונה}
י/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קסה, רעא
י/א חיים ומלך
י/א חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' לט
י/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' רפב
י/א יד המלך (לנדא)
י/א ידיו של משה
י/א ישועות יעקב נשים עמ' תסז
י/א כל בו ח"ה עמ' קנה
י/א כלי שרת סי' מא
י/א כפייה בגט עמ' קכב
י/א לב שלם [כנסת יחזקאל סי' עא]
י/א לב שלמה (חלמא) עמ' נז
י/א לבב דוד
י/א מבוא למשנה תורה עמ' 108
י/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' יג
י/א מודעא ואונס עמ' רמה
י/א מחקרי ארץ ח"א אהע"ז סי' א
י/א מים שאובים עמ' רמא
י/א מלבושי יו"ט ח"ב אהע"ז סי' ז
י/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שכח-שכט
י/א מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' רפ"ב]
י/א מעיני המים
י/א מעליות חט"ז עמ' 140-150
י/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קנו]
י/א מרכבת המשנה מהדו"ב
י/א משברי ים אחע"א עמ' רלח
י/א משנה הלכות גיטין סי' יא
י/א משנה הלכות גיטין סי' פה
י/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שב
י/א משנת רבנו יוסף עמ' 208
י/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שסז
י/א נחל איתן
י/א נחלת יעקב (צלניק) עמ' 97
י/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף יח ע"ד
י/א נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רעב
י/א נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קכח עמ' רנו
י/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' תנז
י/א ס' גירושין לרשב"ח עמ' 38, 79
י/א עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' יד
י/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קה
י/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נג, ק
י/א עמק המלך (לבוב)
י/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרסו, תרצג
י/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעח
י/א עצי ארזים סי' ו ס"ק ג
י/א פני אברהם (פרלמן) דף עב ע"ב
י/א פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' עא
י/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' שנד, תקצד, תרד
י/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיד ע"ב, רל ע"ד
י/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ה אות ב, סי' רכז, רלג אות א
י/א צרור החיים (חייקא)
י/א קובץ הערות (תשסג) סי' סו אות ב {מ"מ}
י/א קרית מלך
י/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קיט
י/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רפג
י/א שאגת אריה החדשות דף ג ע"ג, ד ע"ד
י/א שאגת אריה החדשות דף ה ע"ג
י/א שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' יא
י/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שכט
י/א שו"ת הריב"ש סי' שמח, עמ' תסב, תשכג
י/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קנב-קנג
י/א שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תכט
י/א שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קטז
י/א שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' א
י/א שמוש חכמים א עמ' נח
י/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רפד {רעק"א}
י/א שמחה לאיש (אלישר) דף ע ע"ב
י/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רפח
י/א שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור מד
י/א שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קז
י/א שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 35, 154
י/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 399
י/א תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לא ס"ק יג, סי' לד ס"ק ד
י/א תורת אמת (תשסו) עמ' תשכח
י/א תרומת הדשן שו"ת סי' רכח הערה 42
י/א תשורת שי מהדו"ת סי' י
י/ב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' כב
י/ב אהבת קדומים עמ' תמט-תנ
י/ב אהל יצחק גיטין עמ' תרלב
י/ב אהל משה (וינברג) דף נא ע"ד {שלא להוציא לעז על הבנים}
י/ב אהלי תם עמ' קפו
י/ב אור הישר [עונג יו"ט סי' קסג, קסז, לח"מ לעיל פ"ב ה"כ, כ"מ לעיל פ"ב ה"ב, מ"מ לעיל פ"ו ה"ו, עי' לעיל פ"ב ה"ז]
י/ב אחר האסף עמ' תכז
י/ב אמת ליעקב נשים עמ' קנד {"פסול" - מדרבנן}
י/ב אנצי"ת ע' גט הע' 920, 988, ע' גט מקדם הע' 13, 16, ע' גט מקשר הע' 106 {מ"מ}, ע' גרושה לכהן הע' 156, ע' גרושין הע' 169, 172, 1011, 1015, 1016, 1018, 1020
י/ב ארים נסי גיטין עמ' שמא
י/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צג
י/ב ארץ הצבי (שכטר) עמ' קעו
י/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' לד {מל"מ}
י/ב בית אהרן וישראל גל' מב עמ' פז {מל"מ}
י/ב בית דינו של שמואל עמ' 167
י/ב בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' א אות ה, סי' ב הערה 1 והערה 4
י/ב בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תמג, תמט
י/ב בר ריב"א עמ' נה
י/ב ברור הלכה גיטין ב ע"א ציון א, יט ע"ב ציון ז, לד ע"ב ציון א, סג ע"ב ציון ה, סו ע"ב ציון ב, פ ע"א ציון ג, ד, פו ע"ב ציון ג
י/ב גדולי שמואל גיטין דף יט ע"א
י/ב גוילין נצולין עמ' קסח
י/ב דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' עט
י/ב דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' קכב(א), קסא
י/ב דברי מרדכי (לוריא) דף יא ע"ב
י/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 21
י/ב זיר יצחק דף כג ע"ג
י/ב זית רענן ח"א עמ' שצז, ח"ב עמ' רא
י/ב זכר יצחק (תשח) עמ' לח, קו
י/ב זכר יצחק (תשן) עמ' פד, פח
י/ב זעקת דלות עמ' 174
י/ב חזון יחזקאל גיטין פ"ו ה"ט
י/ב חק המלך יבמות עמ' קכג
י/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' רפב
י/ב ידיו של משה
י/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפד
י/ב לב שלם [בני יעקב דף קמח ע"ג, מכתב מאליהו דף מז ע"ד, קא ע"ד, קנו ע"ב, חכם צבי סי' ג]
י/ב להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' סו
י/ב מבוא למשנה תורה עמ' 108
י/ב מהלכי משפט ח"ב עמ' 137
י/ב מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רפד
י/ב מים שאובים עמ' רמא
י/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 126
י/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' צ
י/ב מנחת יהודה (בוים) דף ט ע"ד
י/ב משכיל ליהודה עמ' קסה
י/ב משנת ר' אהרן גיטין עמ' כז, ל, לד-לה, מז, נ, קד
י/ב משפטי עזיאל ח"ז עמ' תקמג
י/ב משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף טז ע"ב {פסול מדרבנן}
י/ב נדיב לב ח"ב דף י ע"א {מל"מ}
י/ב נועם ח"ט עמ' נא
י/ב נחלת יצחק קידושין סי' יג
י/ב נשאל דוד אהע"ז עמ' קנא, קסד
י/ב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רסד
י/ב נתן פריו סוכה עמ' ריח
י/ב ס' גירושין לרשב"ח עמ' 38
י/ב עורה שחר דף כח ע"ד {מל"מ}
י/ב עזרת כהן עמ' רעד
י/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קה
י/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נג, ק
י/ב עין יצחק תנינא ח"א עמ' ק, קיא
י/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' שנד, תקצד, תרד
י/ב פרי יצחק (תשעו) עמ' רמח, רנב
י/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכה ע"ג, קכח ע"ב
י/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כב אות ג, סי' קעז, תנז
י/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ש אות ז
י/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שכח-שכט
י/ב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קעה
י/ב קרית מלך
י/ב ר"י ששפורטש עמ' 356
י/ב שו"ת הרד"ך עמ' קג
י/ב שו"ת הריב"ש סי' רו, עמ' רמז, רסט, תכא
י/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שמג
י/ב שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' עז
י/ב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקי, תקטו
י/ב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רמט
י/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קסב
י/ב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמא, ח"ב עמ' סט
י/ב שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' סז
י/ב שו"ת רשב"ש עמ' רפד
י/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קלב {כ"מ}
י/ב שמן המשחה (קושטא) דף קה ע"ד
י/ב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' ע, קעב
י/ב שעורי ר' שמואל גיטין עמ' פב
י/ב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 57
י/ב שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 90
י/ב שער המלך ח"א עמ' שנד
י/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 217
י/ב שרשי הים דף מד ע"ב
י/ב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תא
י/ב תחומין חי"ט עמ' 169
י/ב תרומת הדשן פסקים סי' כא
י/ב תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' קלו
י/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' קנד
י/ג אדני היד החזקה
י/ג אור הישר [כ"מ הל' אישות פ"ד ה"ו, מ"מ ומל"מ הל' איס"ב פט"ו ה"י]
י/ג אור ליהודה קדושין עמ' יח
י/ג אוריין תליתאי (תאומים) סי' א (א ע"ב) {כ"מ}
י/ג אנצי"ת ע' גרושין הע' 1022-1024
י/ג ארחות חיים ח"ב סי' ו אות כא עמ' 65 {מחזיר גרושתו מברך שבע ברכות}
י/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קז {כ"מ}
י/ג בינת אמת עמ' קצד
י/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ל סעיף ז, מאמר המלך קונ' ב
י/ג בית דוד (מרגרטן) כלל ו פ"ה עמ' מט
י/ג בית יצחק (תשי"ג) עמ' 80
י/ג בן אברהם (תשי) עמ' טו
י/ג ברור הלכה גיטין יט ע"ב ציון ז, פו ע"ב ציון ז פסקה ג
י/ג בתים לבדים עמ' עה-עז, צ-צא
י/ג גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מו ע"א
י/ג גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' יז
י/ג גליונות אבני נזר [עי' ראב"ד ומ"מ הל' נחלות פ"ז ה"ג]
י/ג דבר שמואל (אבוהב) סי' רעה
י/ג דברי אמת (תרכא) דף ק ע"ג {ספק מגורשת}
י/ג דברי אמת (תשעט) עמ' שסז {כל מקום שאמר ה"ז ספק מגורשת הולד ספק ממזר}
י/ג דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' נח
י/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 207-209, 259
י/ג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסב
י/ג ויקרא אברהם אהע"ז סי' יב (נא ע"ב)
י/ג זכור לאברהם (אביגדור)
י/ג זכר יצחק (תשן) עמ' לו
י/ג זכרון יהונתן דף צא {מרכה"מ}
י/ג חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' קג
י/ג ידיו של משה
י/ג לב ים גיטין עמ' קצו {גדר "ספק גירושין"}, רז
י/ג לב שלם [דברי אמת בקונטרס דף עד ע"ג, מגילת ספר דף צט ע"ג, ב"ח אהע"ז דף קיא ע"ב]
י/ג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קס ע"ב
י/ג לחם רב (בוטון) סי' כ
י/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' צח {כ"מ}
י/ג מבוא למשנה תורה עמ' 108
י/ג מגילת ספר לאוין דף נט ע"ג
י/ג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קנח
י/ג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רע
י/ג מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' דבר דרבנן אי מפיק דאורייתא
י/ג מעיני המים
י/ג מראות הצובאות (תשסז) עמ' שיג
י/ג משה ידבר (תשעו) עמ' קלא
י/ג משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' צט
י/ג משנה הלכות ח"ב דף מט ע"א
י/ג משנה הלכות ח"ב סי' לב
י/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' ריט-רכ
י/ג משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף טז ע"א {גדר ספק}
י/ג נדיב לב ח"ב אהע"ז דף ט ע"ב {כ"מ}
י/ג נועם ח"ט עמ' נא, נג, ס
י/ג נחלת עזרא ח"ב עמ' 94
י/ג נתיבות מרדכי קדושין עמ' ס
י/ג עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' צד, ח"ב עמ' נח, ח"ג עמ' ג, יח
י/ג עטרת שלמה ח"ב עמ' לה
י/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קה
י/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נג, ק
י/ג פד"ר ח"ג עמ' 5, ח"ט עמ' 199
י/ג קרית מלך
י/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' שמט
י/ג שו"ת הרדב"ז סי' תתקצג
י/ג שו"ת מהרי"ק סי' קעא
י/ג שו"ת מהרלב"ח סי' יא
י/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' טז {כ"מ}, ר {לח"מ}
י/ג שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קכג
י/ג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רס
י/ג שערי נשואין עמ' שכו
י/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קיט ע"ב
י/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קצד
י/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 199
י/ג תורת יצחק ח"ב עמ' רפה
י/ג תניא רבתי ח"א עמ' 346
י/ג תרומת הדשן פסקים סי' כא
י/ג תשורת שי מהדו"ת סי' י
י/ד אגרות משה אהע"ז ח"א סי' נג
י/ד אור הישר [שו"ת רעק"א סי' פו, כתונת פסים יבמות דף ל ע"ב, מ"מ לעיל פ"ח הי"ג והל' יבום פ"ו הכ"ג]
י/ד אנצי"ת ע' גרושין הע' 994, 997, 998
י/ד אשר למלך
י/ד בית המדרש
י/ד בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קנב {מל"מ}
י/ד ברור הלכה יבמות פז ע"ב ציון א
י/ד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף צב ע"ג, צד ע"ג
י/ד גט מקושר (צינץ) עמ' תרסז
י/ד דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' עז
י/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ה אהע"ז סי' ב
י/ד דברי אמת (תרכא) דף ח ע"א
י/ד דברי אמת (תרכא) דף ח ע"א
י/ד והיה העולם עמ' 58
י/ד זכר יצחק (תשן) עמ' ק
י/ד חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' סא
י/ד חי' ר' חיים הלוי דף כא
י/ד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קפט-קצ
י/ד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ג ד"ה דברים
י/ד חנא וחסדא ח"א דף קנא ע"ב
י/ד יד הלוי (לוין) תשובה בענין עגונות עמ' 6
י/ד ידיו של משה
י/ד כרם שלמה (אהרמן) יבמות צה ע"א
י/ד לב אריה (קרלין) עמ' 8 {מל"מ}, 12, 14 {מל"מ}
י/ד לב שלם [דברי אמת בשו"ת דף ט ע"ד, שו"ת ר"ב אשכנזי סי' יט]
י/ד לבב דוד
י/ד לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קנט
י/ד מגידות (תשמ) עמ' סא
י/ד מגידות (תשעג) סי' ל עמ' ס
י/ד מערכי לב (ציר') עמ' קעו
י/ד מרחשת ח"ב סי' יב אות ג
י/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ד משאת המלך ח"ב סי' קסא {עד שיודע}
י/ד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף פו
י/ד משפטי עזיאל ח"ז עמ' ריט
י/ד נחל איתן
י/ד נתן פריו גיטין עמ' פו
י/ד ספרי דבי רב ח"ד עמ' קכז-קכח
י/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעד
י/ד פד"ר ח"י עמ' 79
י/ד פד"ר חי"ד עמ' 243 {מל"מ}
י/ד שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מה תשובת מהרי"ל ס"ד
י/ד שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רמח
י/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תכה
י/ד שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קנ
י/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רד
י/ד שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נה סעיף ג ס"ק ד {איסור הבועל תלוי באיסור לבעל}, ס"ק ה {אבי עזרי}, ס"ק ו, ח, סעיף ג-ד {מל"מ}
י/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 33
י/ד תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשכה
י/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תלא-תלב
י/ה אבני נזר אהע"ז סי' צא אות ו
י/ה אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קיב {מהשני אינו ממזר}
י/ה אשר למלך
י/ה בד קודש (דאנון)
י/ה בית אהרן וישראל גל' מב עמ' פה
י/ה בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' נו
י/ה בית מאיר (תשע) סי' מד ס"א עמ' שיא
י/ה ברור הלכה יבמות פז ע"ב ציון א
י/ה ברור הלכה יבמות קיב ע"ב ציון א פרק ב
י/ה ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רטז
י/ה דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' עז
י/ה דברי מרדכי (לוריא) דף טז ע"א
י/ה חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' כו, נח
י/ה חי' מהרי"א הכהן עמ' קטו
י/ה חי' ר' חיים הלוי דף כא
י/ה טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שנט
י/ה כבוד מלכים (מרגליות)
י/ה לב אריה (קרלין) עמ' 12
י/ה מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רכט
י/ה מחקרים במשה"ע עמ' 248
י/ה מערכי לב (ציר') עמ' קעו
י/ה משנה הלכות יבמות, יבמות סי' סט
י/ה משפטי עזיאל ח"ז עמ' ריט
י/ה נועם ח"ג עמ' קסו
י/ה ספרי דבי רב ח"ד עמ' קכז-קכח
י/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנד, קעד
י/ה פד"ר ח"ו עמ' 368
י/ה פי' ר"א מן ההר יבמות צא ע"א
י/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ר אות ט
י/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפט אות ה, סי' רצה אות יג
י/ה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קו
י/ה שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קפ
י/ה שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רד
י/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' ר
י/ה שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נה ס"ג ס"ק ו
י/ה תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' רכז
י/ה תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תלא
י/ה תשובה שלמה אהע"ז סי' נג
י/ו אור הישר [עונג יו"ט סי' קסח]
י/ו אחיעזר ח"א סי' ט אות א
י/ו אנצי"ת ע' גרושין הע' 1002
י/ו אשר למלך
י/ו בית אברהם (חנניה) עמ' קצו
י/ו בית המלך דף לב ע"א {לח"מ}
י/ו בית מאיר (תשע) סי' יז ס"נח עמ' רט
י/ו בית מאיר סי' יז אות נח עמ' רו
י/ו ברור הלכה יבמות פז ע"ב ציון א
י/ו ברור הלכה יבמות צב ע"א ציון כ
י/ו זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' כד
י/ו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שצ
י/ו כבוד יו"ט
י/ו לב אריה (קרלין) עמ' 12
י/ו לב שלם [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' יט]
י/ו מגידות (תשעג) סי' ל עמ' סג
י/ו מנוחת משה דף יד ע"ג
י/ו מעיני המים
י/ו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' סה]
י/ו מרחשת ח"ב סי' יב אות ג
י/ו משה ידבר (תשעו) עמ' קלא
י/ו משנה הלכות יבמות - עריות סי' סג
י/ו משנת יעקב נשים ח"א עמ' מה-מו
י/ו משרת משה (השמטות)
י/ו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' נא-נב
י/ו נתיבות שלום (למפרט)
י/ו עצי ארזים סי' טו ס"ק ח
י/ו פרי עץ חיים (אביגדור)
י/ו ריח שדה - דרושים דף יב ע"א
י/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קו
י/ו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קנ
י/ו שער המלך ח"א עמ' תעא
י/ו תורת השליחות עמ' רה, רז
י/ז אדני היד החזקה
י/ז אנצי"ת ע' גרושין הע' 999-1001
י/ז בית אברהם (חנניה) עמ' קצג, קצה
י/ז בית מאיר (תשע) סי' ד ס"טז עמ' ל, סי' קטו ס"ה עמ' שעג
י/ז בית מאיר סי' ד אות טז עמ' כו-כז
י/ז ביתאל ח"א דף קד ע"ב
י/ז ברור הלכה גיטין עג ע"א ציון ז
י/ז ברור הלכה יבמות פט ע"א
י/ז ברור הלכה יבמות פט ע"ב ציון ד
י/ז ברור הלכה כתובות קא ע"א ציון ז
י/ז דברי מרדכי (לוריא) דף יד ע"ב
י/ז דברי ריבות (תשעב) עמ' רלא
י/ז דברי רננה עמ' רפז
י/ז היכל מלך
י/ז הר המלך ח"ה עמ' נז
י/ז חזו"א על הרמב"ם
י/ז חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 54
י/ז יד דוד (קרלין) ח"א דף סד
י/ז יד ישראל ח"א וח"ב
י/ז ידיו של משה
י/ז יכין ובועז ח"א סי' קז עמ' 230
י/ז כבוד יו"ט
י/ז לב אריה (קרלין) עמ' 12
י/ז לב שלם [מהרי"ט ח"א סי' יא]
י/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
י/ז מראה הפנים יבמות כג ע"ב, גיטין מב ע"א
י/ז עזרת כהן עמ' שנב
י/ז עלה עזרא עמ' קסה {מ"מ}
י/ז ענפי ארז (זי') דף רכו ע"ד {צ"פ}
י/ז עצי ארזים סי' ד ס"ק כח, סי' יז ס"ק רב-רג, רח
י/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שי ע"ב
י/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 43
י/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תכה
י/ז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רג-רה
י/ז שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' א ענף א ס"ב ס"ק ז
י/ז תורת אמת (תשסו) עמ' תרצו
י/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תכח
י/ח אבני ציון ח"ב סי' עח אות א
י/ח אגודת אזוב ח"ב דף קח ע"ג
י/ח אור שמח
י/ח אנצי"ת ע' אשת אח הע' 32
י/ח בית אברהם (חנניה) עמ' קצו
י/ח בית מאיר (תשע) סי' קנט ס"ד עמ' שכט
י/ח ברור הלכה יבמות צד ע"א ציון ג
י/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' יט {מל"מ בשם רדב"ז}
י/ח יד ישראל ח"א
י/ח לקוטי שלמה (תרנד)
י/ח מגידות (תשעג) סי' ל עמ' סג
י/ח מערכי לב (ציר') עמ' קעח
י/ח מעשה איש דף מט ע"ב
י/ח נרות אהרן
י/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנט
י/ח פד"ר חי"א עמ' 373
י/ח פי' ר"א מן ההר יבמות צב ע"ב, צו ע"א
י/ח שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נה ס"ב ס"ק ה
י/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תלא-תלב
י/ט אור הישר [מ"מ הל' אס"ב פ"ב ה"י, מל"מ שם הי"א, אור שמח הל' יבום פ"ו הכ"ד]
י/ט אנצי"ת ע' אחות הע' 21
י/ט באר ראי עמ' שמג, שנ, שנה
י/ט בית אברהם (חנניה) עמ' קצו
י/ט בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' כז אות ו {ר"ח הלוי}
י/ט בית מאיר (תשע) סי' טו ס"כו עמ' קלג, סי' קנט ס"ד עמ' שכט
י/ט בית מאיר סי' טו אות כז עמ' קכז
י/ט ברור הלכה יבמות צד ע"א ציון ג
י/ט זכר יצחק (תשן) עמ' עג-עד
י/ט כלילת יופי דף יא
י/ט כרם שלמה (אהרמן) יבמות צה ע"א
י/ט לבב דוד
י/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' צג {ראב"ד}
י/ט מעשה איש דף מט ע"ב
י/ט נועם ח"א עמ' סז
י/ט נתיבות שמואל דף קכט ע"ג
י/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנט
י/ט פד"ר יג עמ' 113
י/ט פי' ר"א מן ההר יבמות צו ע"א
י/ט שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נה ס"ב ס"ק ה
י/ט שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 238-239
י/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שנו, תלב
י/ט תרומת הדשן שו"ת סי' רט
י/י אנצי"ת ע' אחות אשה הע' 39
י/י ברור הלכה יבמות צד ע"א ציון ג
י/י דברי חיים פ' וישלח
י/י חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רסא
י/י לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' רל
י/י מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' צג {ראב"ד}
י/י מראות ישרים יבמות סי' כה עמ' קכה {מ"מ}
י/יא אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' לב ענף א
י/יא אדני היד החזקה
י/יא אנצי"ת ע' גרושה הע' 230, 234, 235
י/יא ביתאל ח"א דף קד ע"ב
י/יא ברור הלכה גיטין פ ע"א ציון ב
י/יא גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף צה ע"א
י/יא חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ד ס"ק טז
י/יא חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שצב
י/יא ידיו של משה
י/יא כבוד יו"ט
י/יא מזכרת אהבה עמ' 32-33 {כר"א}
י/יא מלבושי יו"ט ח"א דף כא ע"ג
י/יא משאת המלך (אדרי)
י/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ר אות ט
י/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפט אות ה, סי' רצה אות יג
י/יא ר"י ששפורטש עמ' 67
י/יא שערי טהר ח"ו סי' נו אות ג
י/יב אדני היד החזקה
י/יב אור הישר [אור הישר כתובות עד ע"ב וגיטין מו ע"ב]
י/יב אור שמח, גם בהשמטות סוף הל' גירושין
י/יב אנצי"ת ע' גרושה הע' 249, 253, 267, 273, 275, 276, 292
י/יב אשל אברהם (שפירא) עמ' קמז
י/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/יב בית אהרן (קארטשין) עמ' רו
י/יב בית מאיר (תשע) סי' י ס"ו עמ' קז
י/יב בית מאיר סי' י אות ו עמ' קב
י/יב ביתאל ח"א דף קד ע"ב
י/יב ברור הלכה גיטין מה ע"ב ציון ז
י/יב ברור הלכה יבמות כה ע"א ציון ו
י/יב גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מד ע"ד, מה ע"א, מו ע"א-ע"ג
י/יב דברות משה יבמות עמ' שטז
י/יב דברי משה (מזרחי) עמ' רסה
י/יב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קס
י/יב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קלו
י/יב ויקח אברהם [אות לישועה כא ע"ב]
י/יב וישאל שאול אהע"ז סי' מג, מו
י/יב זכות יצחק עמ' תכח-תכט
י/יב חי' הריצ"ד
י/יב חי' חתם סופר
י/יב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רלב, רלד, רלו
י/יב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קסח, קעב-קעג
י/יב יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיז
י/יב ידי אליהו
י/יב ידי אליהו דף לה ע"ד, לו ע"ג-ע"ד
י/יב כתב סופר אהע"ז סי' יד ד"ה הנה למעיין, נחזור {המגרש את אשתו משום שם רע וכו' הודיעה שמפני זה אתה מוציאה וכו' שמא תנשא לאחר ותעשה תשובה}, סי' טו {המוציא את אשתו משום שם רע}
י/יב לב שלם [ב"ח אהע"ז דף ט ע"ג, ב"י אהע"ז סי' י, יד אהרן אהע"ז סי' י הגהב"י אות ב, מטה משה אהע"ז סי' יד, מהר"ם מפאדובה סי' לד, מהרש"ך ח"ב סי' כו]
י/יב לבב דוד
י/יב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' סח
י/יב מבי"ט (רובינ') דף ק ע"א
י/יב מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תמא, תמג, תמח
י/יב מלאכת מחשבת עמ' קלה
י/יב מלואי אבן ח"ב עמ' רנב
י/יב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רכז
י/יב מעיל צדקה (לנדסופר) סי' לג
י/יב מראה הפנים גיטין כה ע"א
י/יב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' צ אות א-ב
י/יב משנה הלכות נדרים דף כט ע"א, סי' מג
י/יב משפטי עזיאל ח"ז עמ' קסו, תקלה
י/יב משרת משה (נבר)
י/יב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' לב
י/יב נועם חכ"א עמ' רמד
י/יב נחלת יצחק גיטין סי' יח
י/יב נישואין שלא כדת עמ' 146
י/יב ס' גירושין לרשב"ח עמ' 140-143
י/יב עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' סח
י/יב עין יצחק תנינא ח"א עמ' רכג
י/יב עמק המלך (לבוב) (השמטות, נדפס בתוך קונטרס ברירה, דף יב ע"ב)
י/יב עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשה
י/יב פנים חדשות [מהרש"ך ח"ב סי' טו, מהר"ם אלשיך עח]
י/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כח אות ג, סי' רצ אות ח
י/יב שהם וישפה ח"א
י/יב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' רסט, רעו
י/יב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נז
י/יב שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' לה
י/יב שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' סז
י/יב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' ב
י/יב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' מ
י/יב שם יוסף (מועטי) ח"א דף סב ע"ג, ע ע"ד, עא ע"ב
י/יב שער המלך ח"א עמ' תטז
י/יב שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' רלח
י/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 281, 285
י/יב תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קלב {מ"מ}
י/יב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתס
י/יב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שפג
י/יב תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 188, 195
י/יב תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ריח
י/יג אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' לז]
י/יג אנצי"ת ע' גרושה הע' 311, 313, 316, 318, 319
י/יג בית אהרן (קארטשין) עמ' רו
י/יג בית מאיר (תשע) סי' י ס"ו עמ' קז
י/יג ברור הלכה גיטין מה ע"ב ציון ז
י/יג דברות משה גיטין עמ' תקנא
י/יג דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' א ד"ה ולפ"ז
י/יג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קלו
י/יג הר המלך ח"ח עמ' מ
י/יג וישאל שאול אהע"ז סי' מג
י/יג זכרון אהרן סי' מ מחודש ב
י/יג זכרון יהודה (מונק) דף ד ע"א {לח"מ}
י/יג חוקות הדיינים ח"ב עמ' קס
י/יג חי' הרי"ט עמ' קעח {לח"מ}
י/יג חי' חתם סופר
י/יג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רלג, רלו, קדושין עמ' רסז, רפב
י/יג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קעה-קעו, קעט
י/יג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' עח
י/יג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רלב-רלג, רלז
י/יג יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיז-קיח
י/יג ישועות יעקב נשים עמ' תקמא-תקמב, קדשים עמ' תנז {מ"מ}
י/יג לב שלם [שאגת אריה וקול שחל דף יג ע"ב]
י/יג מאור למלך נדרים עמ' פד
י/יג מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תמג, תמט
י/יג מלואי אבן ח"ד עמ' קז
י/יג מעיל צדקה (לנדסופר) סי' לג
י/יג מעיל צדקה (תשעח) עמ' קיא
י/יג מצעדי גבר נדרים סי' כא אות ג
י/יג מראה הפנים יבמות ג ע"א
י/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יג משאת המלך (אדרי)
י/יג משנה הלכות גיטין סי' קלד עמ' קכח {אם לא כפל את התנאי}
י/יג משנת יעקב הפלאה עמ' צד-צז
י/יג משנת יעקב נשים ח"א עמ' צב-צד
י/יג משנת יעקב קנין עמ' קפה
י/יג משפטי עזיאל ח"ז עמ' קסו, תקלה
י/יג משרת משה (נבר)
י/יג נחלת יצחק גיטין סי' יח
י/יג נתיבות מרדכי גיטין עמ' תיד
י/יג ס' גירושין לרשב"ח עמ' 144
י/יג ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' שעח-שעט
י/יג סופר המלך ח"א עמ' קנ
י/יג עין יצחק תנינא ח"א עמ' רכג
י/יג עמק המלך (לבוב) (השמטות) [עמש"כ בהל' אישות פ"ו ה"א]
י/יג עצי ארזים סי' י ס"ק ו
י/יג ערך שי חו"מ סי' רמא סעיף א {לח"מ}
י/יג פרי השדה נדרים עמ' נג
י/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כד אות ו
י/יג צמח צדקה - שו"ת עמ' קעג
י/יג שארית כלב עמ' פו {לח"מ}, קג {לח"מ}
י/יג שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רנח
י/יג שעורי ר' שלמה עמ' קל
י/יג שער המלך ח"א עמ' תה, תיד, תיח {לח"מ}
י/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 282, 284-285
י/יג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יג ס"ק לב {לח"מ}
י/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שפג
י/יג תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רסד
י/יד אור הישר [אור הישר כתובות עב ע"א]
י/יד אם המלך עמ' עה
י/יד אמר יוסף (אלקלעי)
י/יד אמת ליעקב נשים עמ' סא {חכם - יחיד}
י/יד אנצי"ת ע' גר הע' 226, 229, 230
י/יד אשר למלך
י/יד בית אהרן וישראל גל' יד עמ' יב
י/יד בית דינו של שמואל עמ' 929
י/יד בית מאיר (תשע) סי' יז ס"לז עמ' קצה
י/יד בית מאיר סי' יז אות לו עמ' קצב
י/יד בית שערים יו"ד סי' שסא-שסב
י/יד בנין אריאל ח"ב עמ' קמט
י/יד ברור הלכה יבמות כד ע"ב ציון ב
י/יד ברור הלכה יבמות כה ע"א ציון ז
י/יד ברור הלכה יבמות כה ע"ב ציון ג
י/יד ברור הלכה יבמות כו ע"א ציון א פרק א
י/יד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקפז
י/יד גושפנקא דמלכא
י/יד גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ג סי' ג
י/יד דברות אליהו ח"ג עמ' קיב
י/יד דברות משה יבמות עמ' שטו
י/יד דברי יציב אהע"ז עמ' קצא {הנטען על שפחה}
י/יד הלכות מדינה ח"ג עמ' ר, רב
י/יד הר המלך ח"ה עמ' נז
י/יד השבת לקדשו דף פא ע"ג, פו ע"א
י/יד וכתורה יעשה ח"ב דף כג ע"ב, כה ע"א, כו ע"א
י/יד חזון יחזקאל יבמות פ"ד ה"ד-ה"ה
י/יד חזקה רבה יו"ד הלכה קסד עמ' 254, אהע"ז ח"ב עמ' 120
י/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קיג
י/יד חיים ומלך
י/יד חיים ושלום ח"ב דף קמא ע"ב
י/יד יד דוד (קרלין) ח"ב דף רנא
י/יד יחל ישראל (תשנב) עמ' קמד
י/יד ישא איש דף לה ע"ב
י/יד לב שלם [מגילת ספר לאוין דף קיא ע"ד, דבר משה אהע"ז סי' ג]
י/יד לב שלמה (חלמא) עמ' קעא
י/יד לבושי מרדכי אהע"ז עמ' פ
י/יד מאור למלך גיטין עמ' כו
י/יד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קצז
י/יד מגדל עז עמ' קכט
י/יד מגילת ספר לאוין דף קיא ע"ד
י/יד מוריה גל' קא עמ' טז-יז {הנטען משפחה ומגויה}
י/יד מקורות לפסקי הרמב"ם
י/יד מראה הפנים יבמות יד ע"א
י/יד מראות הצובאות (תשסז) עמ' שעא
י/יד משנה הלכות ח"ז סי' רנ
י/יד משנה הלכות יבמות, תוספתא סי' יב
י/יד משנת יעקב מדע עמ' ז
י/יד משנת ר' אהרן גיטין עמ' יט
י/יד משפטי עזיאל ח"ב עמ' קפט, ח"ז עמ' קסו
י/יד עמק המלך (לבוב) (תחלתו נדפס בהשמטות בתוך קונטרס ברירה, דף יב ע"ב)
י/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' רפט, שצו {מ"מ}
י/יד עצי ארזים סי' יא ס"ק טז
י/יד פד"ר ח"ד עמ' 311
י/יד פד"ר חי"ח עמ' 154
י/יד פני מבין ח"ב דף קסז ע"א {הגהמ"י}
י/יד פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' י דף פב ע"ב {מ"מ}
י/יד פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' כח דף קיא ע"ד {מ"מ - חוזר ומגיד}, קיב ע"א
י/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כב אות ז
י/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' כב, כ, מז
י/יד רווחא שמעתתא ח"א עמ' צג
י/יד שו"ת אור שמח דף קיח
י/יד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תסה {מ"מ}, תעח
י/יד שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' שעה
י/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רפט, ח"ג עמ' קי
י/יד שו"ת הרדב"ז סי' תתקלו
י/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שסה
י/יד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקטו {מ"מ}
י/יד שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' עז
י/יד שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קה, קז, קט, קטו, קיח, קכ
י/יד שושנת העמקים (תאומים) עמ' רלו
י/יד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' יד אות א
י/יד שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 154
י/יד שערי שמואל עמ' מח
י/יד שרשי הים דף מד ע"ב
י/יד תשורת שי מהדו"ת סי' ג
י/טו בנין אריאל ח"ב עמ' קנא
י/טו ברור הלכה יבמות כו ע"א ציון א
י/טו זכר יצחק (תשח) עמ' לח
י/טו מגילת ספר לאוין דף סא ע"ג
י/טו נחל איתן
י/טו סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קיב {או"ש}
י/טו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קכח
י/טו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קט
י/טו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שפח
י/טו תורת אמת (תשסו) עמ' תרנח
י/טז אדני היד החזקה
י/טז אוצרות הרמב"ם
י/טז אמת ליעקב נשים עמ' סא-סב
י/טז אנצי"ת ע' אין אדם חוטא הע' 9
י/טז ארים נסי גיטין עמ' שמא
י/טז אשר למלך
י/טז בית יעקב (מסקין) סי' נא
י/טז ברור הלכה יבמות כה ע"ב ציון ז
י/טז ברור הלכה יבמות לט ע"ב ציון ב פרק ז
י/טז ברור הלכה יבמות קט ע"א ציון ז
י/טז הר המלך ח"ה עמ' נז-נח
י/טז השבת לקדשו דף פא ע"ג
י/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לא
י/טז חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 6
י/טז חי' עזיאל
י/טז ידיו של משה
י/טז כתבי ר' אייזיק עמ' קי
י/טז לב שלם [שו"ת מעיל שמואל (פלורנטין) דף כב ע"א]
י/טז לבב דוד
י/טז מעיל שמואל (פלורנטין)
י/טז מעיני המים
י/טז מקור ישראל דף סג ע"ד
י/טז מקורות לפסקי הרמב"ם
י/טז מקצוע בתורה סי' סו ס' כא ס"ק ס
י/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
י/טז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' עח {הגהמ"י}
י/טז עין תרשיש
י/טז קרית מלך
י/טז קרן הצבי מצוה פ אות ג
י/טז שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' ד
י/טז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' יד אות א
י/טז שער המלך
י/טז שער המלך ח"א עמ' תרז
י/טז תפארת ציון (קואינקה) עמ' קנח {מל"מ}
י/יז אהל יצחק גיטין עמ' תסז
י/יז אור ליהודה יבמות עמ' פב
י/יז אוריתא טו עמ' רס
י/יז אנצי"ת ע' אין אדם עושה בעילתו הע' 7-9
י/יז אשר למלך
י/יז בן הרמה
י/יז בן יאיר דף קיט ע"ג, קכ ע"א
י/יז ברור הלכה גיטין עג ע"ב ציון א, פא ע"א ציון ו
י/יז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף פ ע"ג
י/יז דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' רכח
י/יז דיני חוזים במשה"ע עמ' 176
י/יז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קל {קידושין ודאי}
י/יז הלכה רבה ח"ג עמ' 91-92
י/יז חוות בנימין ח"ב עמ' שמ
י/יז חוות בנימין עמ' שמ
י/יז חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 12, ח"ב עמ' 218
י/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין פא ע"א]
י/יז חי' חתם סופר
י/יז חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קצ
י/יז חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' שנד
י/יז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמא
י/יז ישב מצרף דף יט ע"ב {הרי בידו לעשות בעילת מצוה}, כב ע"א {המגרש ובעל לפני עדים לפני שנישאה לאחר}
י/יז לבב דוד
י/יז מגידות (תשעג) קונטרס בעיגונא דאיתתא עמ' שצד
י/יז מהלכי משפט ח"ב עמ' 133, 135, 136
י/יז מהלכי משפט ח"ד עמ' 306-307
י/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' שיג
י/יז משה ידבר (תשעו) עמ' קלח
י/יז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף קב {אאעבב"ז}
י/יז משנת רבנו יוסף עמ' 254
י/יז משפטי עזיאל ח"ז עמ' תקלז
י/יז נועם ח"ו עמ' קכא
י/יז עזר משפט עמ' רט
י/יז עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' נב-נג, סב, סז-סח, עב, עה-עו
י/יז עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות פח
י/יז פד"ר ח"ז עמ' 38, 40, 45, 61, 199
י/יז פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' צג
י/יז ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"ב אות ו, ופ"ה
י/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צ אות יא
י/יז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' ט
י/יז קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' כא
י/יז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' ל
י/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקה {מ"מ}
י/יז שאגת אריה החדשות דף עה ע"ד, עו ע"א
י/יז שו"ת הרד"ך עמ' רסט
י/יז שו"ת הרדב"ז סי' אלף שמח
י/יז שו"ת הריב"ש עמ' ו-ז
י/יז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' צג
י/יז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' ו, רפד-רפה
י/יז שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קעב
י/יז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' צג
י/יז שרשי הים דף מה
י/יז תורה לשמה (תשעג) עמ' שמג
י/יז תורת אמת (תשסו) עמ' רפה
י/יח אביר יעקב (אביגדור) דף פא ע"א
י/יח אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות קו
י/יח אבני ציון ח"א סי' סח אות א, ח"ב סי' נט אות א {מל"מ}, ח"ג עמ' שב, ח"ד עמ' צז-צח {מל"מ}
י/יח אגודות אזוב מדברי דף עז ע"א {מל"מ}
י/יח אגודת אזוב השלמות דף כז ע"ב
י/יח אגרות משה אהע"ז ח"א סי' עד, קסו {מל"מ}, ח"ג סי' כג {מל"מ}
י/יח אדני היד החזקה
י/יח אהל יצחק גיטין עמ' תסז
י/יח אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף נט ע"ג, עו ע"ב {מל"מ}
י/יח אהע"ז עמ' נג, פה, צו, קח, קצא
י/יח אור הישר [אור שמח הל' אישות פ"ט הט"ז, כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' שג]
י/יח אוריין תליתאי (תאומים) סי' כג (כז ע"ד) {מל"מ}
י/יח אם המלך עמ' עב
י/יח אמרי דוד (שליסל) דף ב ע"ד {מל"מ}
י/יח אנצי"ת ע' אין אדם עושה בעילתו הע' 7-9, 11, 66, 72, 75
י/יח ארים נסי גיטין עמ' שמא [כמו שביארנו - בהל' אישות פ"ג ה"ה]
י/יח אשר למלך
י/יח באר אלחנן עמ' סד {מל"מ}, ק
י/יח באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' מא, מח {מל"מ}
י/יח באר ראי עמ' ל
י/יח בדבר מלך חי"ז עמ' כה {נתייחד עמה בפני עדים והוא שיהיו שני העדים כאחד אם היתה מגורשת מן הנשואין חוששין לה שמא נבעלה והן הן עידי יחוד הן הן עידי ביאה וכו'}
י/יח בית אהרן (קארטשין) עמ' רנג {מל"מ}
י/יח בית אהרן וישראל גל' ס עמ' צג {מל"מ - כיון שעבר על איסור א, יעבור על איסור ב}
י/יח בית יעקב (מסקין) סי' ג
י/יח בית יצחק (שמלקיש) או"ח סי' עד אות א {מל"מ}
י/יח בית מרדכי (סאויצקי) דף מח ע"ג {מל"מ}
י/יח ביתאל ח"ב דף נז ע"ד
י/יח ברור הלכה גיטין פא ע"א ציון ו
י/יח ברית הלוי השלם {מל"מ}
י/יח ברכות שמים מכות פ"ב אות שלז {מל"מ בשם רדב"ז}
י/יח ברכת ראובן דף קעו ע"ב {מל"מ}
י/יח בשבילי התלמוד ח"ב סוטה ח"ג סי' כו אות ו
י/יח בשמן רענן ח"ב עמ' קצב
י/יח גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף צה ע"ד {מל"מ}
י/יח גליונות אבני נזר {מל"מ}
י/יח דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש לט עמ' שכח {מל"מ}
י/יח דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' סד {מל"מ}
י/יח דבר מאיר (ראק) סי' פד
י/יח דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיב {מל"מ}
י/יח דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' רכח
י/יח דברי יחזקאל (מישור) עמ' שנט, שעז
י/יח דברי יחזקאל (תרצה) דף קטז ע"ב, קכב ע"ב
י/יח דברי משפט (שירת דבורה) ח"ג עמ' פה {מגורשת מספק שמא בא עליה}, פו-פז
י/יח דור רביעי ח"ב עמ' נב {מל"מ - אאעבב"ז בנדה}
י/יח דעת מרדכי ח"ב עמ' יב {מל"מ}
י/יח דרושים ואגדות חת"ס מכ"י עמ' ח, יז
י/יח דרך המלך (רפפורט)
י/יח הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קל {ספק עדי ביאה}
י/יח הלכה רבה ח"ג עמ' 91-92
י/יח הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' סח {מל"מ}
י/יח התורה והמדינה חי"א עמ' תקמג
י/יח ויקח אברהם דף יד ע"ד {מל"מ - ולא דמי למש"כ רבנו}
י/יח זכות משה (תשסב) עמ' כב
י/יח זכות משה (תשסו) עמ' כב
י/יח זכר יהודה עמ' רז, ריב
י/יח זכר יצחק (תשן) עמ' לד, לו, מט, עה, רנ
י/יח זכרון אהרן סי' טז-יז {מל"מ}
י/יח חוות בנימין ח"ב עמ' שמא {מל"מ}, שמב, שמד {או"ש}
י/יח חזקה רבה יו"ד הלכה קע עמ' 281 {מל"מ}, אהע"ז ח"א עמ' 12, 14, 16, 19, ח"ב עמ' 216 {מל"מ}, ח"ד עמ' 232 {מל"מ}
י/יח חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' כא
י/יח חי' הריצ"ד
י/יח חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 150 {מל"מ בשם רדב"ז}
י/יח חי' חתם סופר
י/יח חקל יצחק עה"ת עמ' שנח {כסתם משנה}
י/יח יגיעת ערב פסחים עמ' צט {מל"מ}
י/יח יד דוד (קרלין) ח"א דף לד
י/יח יד הלוי (לוין) תשובה בענין עגונות עמ' 18
י/יח יד המלך (פלומבו)
י/יח יד שלמה (פרידר)
י/יח ידיו של משה
י/יח יעלת חן עמ' קמט {מל"מ}
י/יח יצחק ירנן
י/יח ישב מצרף דף יט ע"ב {מל"מ - בעילת זנות - לא שביק היתירא}, כ ע"א {מל"מ - החזקה שאאעבב"ז היא לשניהם}, כא ע"ב {אאעבב"ז במתייחד עם גרושתו}
י/יח ישועות יעקב קדשים עמ' שצג {מל"מ}
י/יח ישורון ח"כ עמ' רלז {מל"מ}
י/יח כבוד הלבנון דף נט ע"ג {מל"מ}
י/יח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' עב {מל"מ}
י/יח כפי אהרן (זס') קמא עמ' קלו
י/יח כתב סופר אהע"ז סי' לו ד"ה ולכן היותר {מל"מ - ראיתי בתשובת מהרדב"ז כ"י שאם פירסה נדה}, ד"ה טרם {מל"מ - אין אדם עושה בעילתו זנות באשה}
י/יח לב אריה (הורביץ) עמ' פח {מל"מ}
י/יח לב יוסף עמ' 74
י/יח לב שלם [שו"ת מעיל שמואל (פלורנטין) דף כב ע"ב, שו"ת רא"ם ח"ב סי' ה]
י/יח להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' מה ע"ב
י/יח לחם רב (בוטון) סי' כז
י/יח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' פח, קט
י/יח לקוטי שיחות חל"ט עמ' 33
י/יח מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף נב ע"ג
י/יח מגידות (תשעג) קונטרס בעיגונא דאיתתא עמ' שסה, שפ
י/יח מהלכי משפט ח"ב עמ' 133, 446 {מל"מ}, 511 {מל"מ}
י/יח מחנה לויה (תקעט) דף צו ע"ג-ע"ד
י/יח מחנה לויה (תשעד) עמ' שצח-שצט {רמב"ם}, ת {מל"מ}
י/יח מחשבת הקודש ח"א דף ל ע"ג {מל"מ}
י/יח מי החג עמ' טז
י/יח מלבושי יו"ט ח"א דף ז ע"ב
י/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' שיב, שס {מל"מ}
י/יח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' מו {מל"מ}
י/יח מנחת מחבת עמ' כב {מל"מ}
י/יח מנחת משה (קרויס) עמ' סג
י/יח מנחת עני (תקמז) דף יג ע"א {מל"מ}
י/יח מנחת שלמה (לוין) עמ' קצד, קצו {מל"מ בשם רדב"ז}
י/יח מסורה חי"א עמ' מא
י/יח מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קמט ס"ק יא]
י/יח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' פב אות א {מל"מ - נדה}, סי' קנח אות ד {מל"מ בשם רדב"ז}
י/יח משה ידבר (תשעו) עמ' קלח
י/יח משכן שילה עמ' קלז, קמט, שצב {מל"מ}
י/יח משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתקיב
י/יח משנה הלכות כתובות, בהסכמת ר"י הלברשטם {מל"מ}
י/יח משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף קא ע"ג
י/יח משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף קא ע"ד {מל"מ בשם רדב"ז - נדה}
י/יח משנת רבנו יוסף עמ' 145
י/יח משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ה ענף א אות א
י/יח משפטי עזיאל ח"ה עמ' רכב-רכג
י/יח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שכג-שכד {מל"מ}
י/יח נועם ח"ב עמ' רלז, רמא, ח"כ עמ' שסא
י/יח נזר אברהם מכות ועדות עמ' פח
י/יח נחלת יעקב (צלניק) עמ' 25
י/יח נר למאור (רבינוביץ) דף יא ע"ג {מל"מ}
י/יח נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רכב {מל"מ}
י/יח נתיבות שמואל דף פד ע"ד, צז ע"ג
י/יח נתן פריו מכות עמ' קנו, קסט
י/יח ס' גירושין לרשב"ח עמ' 85
י/יח סדר אליהו רבא וזוטא דף צא
י/יח עורה שחר דף נח ע"ד {מל"מ}
י/יח עזר משפט עמ' ב {מל"מ}, כד {מל"מ}
י/יח עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' נב, נד-נז, נט, סג, סז, עג-עה, עח, רעו, רעט
י/יח עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות פח
י/יח עין יצחק ח"א עמ' שעא {מל"מ}
י/יח עין יצחק תנינא ח"ב עמ' צו, צח, קד
י/יח עליות אריה עמ' קמג {מל"מ}
י/יח עמק המלך (לבוב)
י/יח ערך כסף עמ' נב
י/יח פד"ר ח"א עמ' 149, וח"ז עמ' 39, 40, 45, 53, 60
י/יח פד"ר חי"ד עמ' 159 {מל"מ}
י/יח פד"ר יג עמ' 111-112
י/יח פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רמט {מל"מ}
י/יח פרי האדמה ח"א
י/יח פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' צג
י/יח ציץ אליעזר ח"א סי' כז אות ה, טו, לב, ח"ב סי' יט פ"א אות ד, ח, פ"ז אות ה
י/יח צפנת פענח שמות עמ' 80, דברים עמ' קצז
י/יח קהלות יעקב קדושין סי' אות ג
י/יח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' לא {מל"מ}
י/יח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' ב {מל"מ}
י/יח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' ח-ט, נו {מל"מ}
י/יח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' נ
י/יח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' לג, פב-פד, פו, קיט-קכ {מל"מ}
י/יח קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ט ע"ג {מל"מ בשם רדב"ז - אאבע"ז בנדה}
י/יח קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רלב {מל"מ בשם רדב"ז}
י/יח קרבן ציון עמ' רד
י/יח שאגת אריה החדשות דף עה ע"ד, עו ע"א, רעד-רעה
י/יח שארית יהודה (בלום) דף מו ע"ג {מל"מ}
י/יח שדי חמד כללים מע' כ כלל נח עמ' 222
י/יח שו"ת הרד"ך עמ' רע
י/יח שו"ת הריב"ש עמ' ו-ז
י/יח שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' לז
י/יח שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' ו, רפד-רפה
י/יח שו"ת מהרלב"ח סי' מג, נב
י/יח שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קעב
י/יח שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' לז
י/יח שומר מצוה עמ' רח {מל"מ}
י/יח שושנת העמקים (תאומים) עמ' קמג {מל"מ}
י/יח שיבת ציון (לנדא) סי' עא
י/יח שם ישראל עה"ת עמ' רנו {מל"מ}
י/יח שם משמעון (פולק) ח"א דף ע {מל"מ}
י/יח שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שלז {מל"מ}
י/יח שער נפתלי דף ז ע"א {מל"מ}
י/יח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 406
י/יח שערי ישר שער ז פט"ו אות יב
י/יח שערי ציון (כהן, תרצח) דף יב ע"ד {מל"מ}, כב ע"א {מל"מ}
י/יח שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' פח, קיט {מל"מ}
י/יח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קס, כרך ב עמ' תלא {מל"מ}
י/יח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קיח ע"ג {מל"מ}
י/יח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קצ {מל"מ}
י/יח שרידים גל' י עמ' כד {מל"מ}
י/יח תורה שלמה בראשית פי"ב אות קמה (עמ' 566) {מל"מ}
י/יח תורת אמת (תשסו) עמ' קלא, רפה
י/יח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרצז
י/יח תחומין ח"ב עמ' 256 {מל"מ}, ח"ז עמ' 253
י/יח תשובה מאהבה ח"א סי' קעא
י/יח תשובה שלמה אהע"ז סי' יז {מל"מ}, יט {מל"מ}
י/יח תשובה שלמה אהע"ז סי' יז דף כא ע"ב, כז ע"ד {מל"מ בשם רדב"ז}, סי' יט דף ל ע"ד, לא ע"א {מל"מ}
י/יט אב בחכמה דף כג ע"א {מקדש על תנאי ובעל}
י/יט אבני נזר אהע"ז סי' לט אות ד, סי' קכא אות ד, סי' קכב אות לד
י/יט אהלי תם עמ' שסג
י/יט אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קס
י/יט אור הישר [מ"מ הל' יבום פ"א ה"ד והל' נחלות פ"ד ה"ו, לח"מ הל' עבדים פ"ט ה"א]
י/יט אור ליהודה יבמות עמ' פב
י/יט אוריתא טו עמ' רכב, רנא
י/יט אות היא לעולם ח"א דף קלד ע"ד
י/יט אמרות טהורות (ישראל) דף פה ע"ג
י/יט אנצי"ת ע' אין אדם עושה בעילתו הע' 27, 51-54
י/יט אשר למלך
י/יט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/יט באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' מ
י/יט בית אהרן (קארטשין) עמ' רנב
י/יט בית דינו של שלמה אהע"ז סי' ג
י/יט בית זבול ח"א סי' כז אות א, יב, יח
י/יט בית מרדכי (סאויצקי) דף מח ע"ג {או"ש}
י/יט בן יאיר דף קיט ע"ג, קכ ע"א
י/יט בנין אפרים עמ' מב
י/יט בנין שאול עמ' קלח
י/יט ברור הלכה יבמות כב ע"א ציון ל פרק ב
י/יט ברכת שלמה אהע"ז עמ' צג-צד, צט
י/יט גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף לד ע"ד
י/יט דבר יהושע (שו"ת) ח"ה אהע"ז סי' ח
י/יט דברות אליהו ח"ד עמ' קסב-קסג
י/יט דברות אליהו ח"ה עמ' פד, צד, קז
י/יט דברי הלל (סטארידוב) סי' כו
י/יט דברי יוסף (כהן) ח"ב עמ' רכח
י/יט דברי ירמיהו קידושין עמ' כו, קסט
י/יט דברי יששכר דף קח ע"ג
י/יט דרושים ואגדות חת"ס מכ"י עמ' ח, יז
י/יט דרישה מחיים דף קלט ע"א
י/יט הלכה רבה ח"ג עמ' 91
י/יט זכר יהודה עמ' קסה, רו, שד
י/יט זכר יצחק (תשן) עמ' סז, עג
י/יט זכרון אהרן סי' טז-יז
י/יט זעקת דלות עמ' 226, 227, 230
י/יט חזו"א אהע"ז סי' קכט ס"ק ו
י/יט חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"א
י/יט חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 12, 99, 106, ח"ד עמ' 231
י/יט חי' הגרז"ס נשים עמ' תג
י/יט חי' חתם סופר
י/יט חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קעא {ראב"ד}
י/יט חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קצא
י/יט חיי נפש ח"ד עמ' שכ
י/יט טל חיים (טל) ברכות עמ' קכב
י/יט יחל ישראל (תשנב) עמ' קפג
י/יט יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' לד {מ"מ}
י/יט יסודי ישורון ח"ב עמ' ריד
י/יט ישב מצרף דף כ ע"א-ע"ב {ראב"ד}
י/יט ישורון ח"כ עמ' רלז
י/יט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג
י/יט לב אריה (הורביץ) עמ' פח (או"ש}
י/יט לב שלם [בני יעקב דף קעג ע"ב, מגילת ספר עשין דף מה ע"א, תשב"ץ סי' יט]
י/יט לבושי מרדכי אהע"ז עמ' נא
י/יט מאיר עיני חכמים ח"ב דף ה ע"ג
י/יט מגידות (תשעג) סי' ל עמ' סד
י/יט מגילת ספר עשין דף מה ע"א
י/יט מהלכי משפט ח"ב עמ' 142, 243, 244 {מ"מ}, 252, 275, 279 {או"ש}, 331, 471 {מל"מ}, 631
י/יט מהלכי משפט ח"ד עמ' 187
י/יט מחקרי ארץ אהע"ז סי' א
י/יט מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שפח
י/יט מכמני עוזיאל עמ' שפח
י/יט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' מו {מ"מ}, מז-מח
י/יט מנחת שלמה (לוין) עמ' קפב-קפג {הורו גאונים}, קצה
י/יט מעשה רקח הלכות אישות פ"ז הכ"ג
י/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' צב אות ג
י/יט משאת המלך (אדרי)
י/יט משה ידבר (תשעו) עמ' קלט
י/יט משיב משפט עמ' רמז
י/יט משכן שילה עמ' קלז-קלח, קמח
י/יט משנה הלכות יבמות - עריות סי' צא
י/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קעד {הורו מקצת הגאונים שכל אשה שתבעל בפני עדים צריכה גט חזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות}
י/יט משנת ר' אהרן קדושין עמ' לג
י/יט משפט איש תשיח-תשיט עמ' קיח
י/יט משפטי עזיאל ח"ב עמ' ר, ריד, ריח
י/יט נועם ח"א עמ' נב, פד, ח"ב עמ' רלה, ח"ה עמ' רסט {מל"מ}, ח"ו עמ' קכ, חי"ג עמ' מא, ח"כ עמ' שסא
י/יט נישואין שלא כדת עמ' 116, 117, 119-127, 130, 134, 137, 138, 140, 144, 145, 151, 170, 171
י/יט נרות אהרן
י/יט נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' עו עמ' קנט
י/יט עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' מט, נח-נט, עד, עו-עז, רפא
י/יט עטרת מרדכי (וינברג) דף לג ע"א
י/יט עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רטז-ריז
י/יט עמק המלך (לבוב)
י/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קה
י/יט עצי ארזים סי' טו ס"ק ג
י/יט פד"ר ח"ד עמ' 335, ח"ז עמ' 40, 43, 46, 55, 60, 199, חי"ג עמ' 115, 139 {או"ש}, חי"ד עמ' 158
י/יט פירושי איברא עמ' 83, 86
י/יט פני משה (הכהן) עמ' קצז-קצח
י/יט פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תרס
י/יט פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' א דף סה ע"ב
י/יט פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' כח דף קיא ע"ב
י/יט פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף כד ע"ד
י/יט פתח דבריך עמ' קל
י/יט ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"ב לפני אות א, ואותיות ד-ז, ופ"ה, ופ"ז אות ד-ו
י/יט קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' כב, רלא
י/יט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' לג-לד, שצא
י/יט קונטרסי שעורים כתובות עמ' מז
י/יט קרבן שבת עמ' יד {ראב"ד}
י/יט קרית מלך
י/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' רכה, רלח
י/יט קרני ראם (ירמוש) עמ' תקלז
י/יט רבוי נשים בישראל עמ' 297
י/יט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רמ, ח"ב עמ' רנה
י/יט שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' לג
י/יט שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' כט
י/יט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' מח, פ
י/יט שו"ת הרד"ך עמ' צז, קכט, קלז, קלט, רסח
י/יט שו"ת הרדב"ז סי' אלף קנז
י/יט שו"ת הריב"ש סי' ו, עמ' ז
י/יט שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קלה
י/יט שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' לז
י/יט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' יט
י/יט שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' ו, רפד-רפה
י/יט שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' לז
י/יט שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רסב
י/יט שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 540
י/יט שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קעט-קפב, רנב, רנד
י/יט שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קכח
י/יט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' נה, קנט
י/יט שרידי אש ח"א עמ' שכו, שכט
י/יט שרידים גל' י עמ' כג-כד
י/יט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' שנו
י/יט תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רג
י/יט תחומין ח"ב עמ' 257, 259 {או"ש}, ח"ז עמ' 253-252, ח"ט עמ' 47
י/יט תשובה שלמה אהע"ז סי' יז דף כא ע"ג-ע"ד {מ"מ}, סי' יח, יט דף ל ע"ד
י/כ אור הישר [מ"מ הל' אסו"ב פי"ז הי"ט וה"כ]
י/כ ארים נסי גיטין עמ' שמא
י/כ בית מאיר (תשע) סי' ו ס"ה עמ' עג, סי' מו ס"ז עמ' שכה
י/כ בית מאיר השלם סי' מו ס"ז עמ' קסו
י/כ בית מאיר סי' ו אות ה עמ' סז
י/כ ברור הלכה גיטין פח ע"ב ציון י
י/כ גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף קה ע"א {ראב"ד}
י/כ הגהות חבר בן חיים
י/כ הלכה רבה ח"א עמ' 77
י/כ חדות יעקב דף כז ע"ג
י/כ חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 203 {לח"מ}
י/כ חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' קד, קז, קט-קי
י/כ חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שפג
י/כ חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רצג-רצד
י/כ כתב סופר אהע"ז סי' לט ד"ה לכן {יצא שמה בעיר, ראב"ד - נראה כן בגמרא אלא כשיצאו ב' הקולות יחד}, סי' נד ד"ה ויש {לח"מ - אמאי לא תירצו דהיא נאסרת לגבי הכהן השני}
י/כ לב שלמה (חלמא) עמ' נז
י/כ מילי דמרדכי
י/כ מנוחת משה דף יג ע"ג
י/כ מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' פז
י/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
י/כ נועם ח"ב עמ' רצח-רצט
י/כ נישואין שלא כדת עמ' 163
י/כ עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' כה
י/כ קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' יז
י/כ רב ברכות (רי"ח) עמ' ז-ח {אשה שנתגרשה בגט פסול מדרבנן ונישאת - לא תצא}
י/כ תרומת הדשן פסקים סי' כא
י/כא אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' רכ {מל"מ}
י/כא אבן ציון עמ' רמא {מל"מ}
י/כא אדני היד החזקה
י/כא אהל יצחק גיטין עמ' תפז {מל"מ}
י/כא אור הישר [חת"ס חו"מ השמטות סי' קצח]
י/כא אור חדש על ציון דף עג ע"ב {נחל איתן}
י/כא אוריין תליתאי (אפשטיין) דף כא ע"ג
י/כא אוריין תליתאי (תאומים) סי' כט (כו ע"ב) {מל"מ}, קט (השני) {מל"מ}
י/כא אמר יוסף (אלקלעי)
י/כא אמר יוסף (אלקלעי) דף ח ע"א {מל"מ}
י/כא אמרות טהורות (ישראל) דף קכא ע"ג, קכב ע"ד
י/כא אמרי דבש דף קכ ע"א
י/כא אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תלג
י/כא אמרי שמואל ח"א דף מז ע"ד {מל"מ}
י/כא אנצי"ת ע' גרושין הע' 794, 795, 800, 801, 804, 805, 807, 811, 812, 814, 815, 825, 827
י/כא ארים נסי גיטין עמ' שמא {מל"מ}
י/כא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צב {מל"מ}
י/כא בדי הארון (הכהן) עמ' 211
י/כא בית אבי ח"ב סי' קכט עמ' קע
י/כא בית אהרן (קארטשין) עמ' א {מל"מ}
י/כא בית דינו של שלמה אהע"ז סי' ו {אשתו הראשונה}
י/כא בית האוצר ח"א עמ' 168
י/כא בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף סו
י/כא בית מאיר (תשע) סי' עג ס"ג עמ' מט, סי' קיט ס"א עמ' ב
י/כא בית מרדכי (סאויצקי) דף מז ע"ג-ע"ד, מח ע"א, נו ע"א
י/כא בן פורת יוסף (תשעא) עמ' פא
י/כא בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קמה {מל"מ}
י/כא ברור הלכה גיטין צ ע"א ציון ג, צ ע"ב ציון ג
י/כא ברור הלכה יבמות לז ע"ב ציון ה
י/כא ברית הלוי השלם {מל"מ}
י/כא גור אריה (צרמון)
י/כא דברות משה יבמות עמ' שכג, גיטין עמ' תקמח
י/כא דברי חיים השמטות סי' כג
י/כא דברי חיל עמ' ט
י/כא דרך המלך (רפפורט)
י/כא דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 150
י/כא הגהות חבר בן חיים
י/כא הדר איתמר עמ' קכא-קכג, קכז
י/כא המדות לחקר ההלכה מדה יח אות כח
י/כא הרמב"ם - שמרנות עמ' 258
י/כא התורה והמדינה חי"א עמ' תצ
י/כא חד וחלק ח"ב דף לו ע"א-ע"ב
י/כא חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קלג {מל"מ}
י/כא חי' חתם סופר
י/כא חי' ירוחם
י/כא חי' כתב סופר כתובות עמ' לג, קכד, קנד
י/כא חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' נט, רפג {מל"מ}
י/כא חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קכג {מל"מ}
י/כא יד המלך (פלומבו)
י/כא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריד
י/כא יחי ראובן (נאוי) עמ' יא {מל"מ}
י/כא יין מלכות (שניאורסון) עמ' 208-210
י/כא יכין ובועז ח"א סי' קכב עמ' 289-290, סי' קכח עמ' 325-326
י/כא ימי שלמה
י/כא ישועות יעקב נשים עמ' רעג
י/כא לב שלם [שו"ת מעיל שמואל (פלורנטין) דף כב ע"ב, שו"ת רא"ם ח"ב סי' א, ב"ח אהע"ז דף פב ע"ג]
י/כא לבב דוד
י/כא לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1123, ח"ט עמ' 144, חי"ח עמ' 56
י/כא לקוטי שיחות חל"ד עמ' 138
י/כא מאיר עיני חכמים ח"א דף לז ע"ג {מל"מ בשם מהרשד"ם}
י/כא מבוא למשנה תורה עמ' 278
י/כא מזבח חדש דף עב ע"ג {מל"מ}
י/כא מנחת אהרן (בריסק) דף נט ע"א {מל"מ}
י/כא מנחת כהן (כץ) ח"ב דף כח ע"ב-ע"ג {מל"מ}
י/כא מנחת מחבת עמ' מה {מל"מ}
י/כא מנחת עני (תקמז) דף יא ע"ב, יב ע"ג {מל"מ}
י/כא מנחת עני (תקמז) דף לג ע"א {מל"מ}
י/כא מעיל שמואל (פלורנטין)
י/כא מעיני מים מקואות עמ' סא
י/כא מעשה הבא בעבירה עמ' 46 {מל"מ}
י/כא מצות ראיה עמ' קנח
י/כא מראה הפנים גיטין נד ע"ב
י/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
י/כא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' צג אות ב
י/כא משאת המלך (אדרי)
י/כא משנה הלכות ח"ד סי' רח
י/כא משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף קב ע"ב {מל"מ - בשם כנה"ג, על בית שמאי}
י/כא משפטי עזיאל ח"ה עמ' קסז, ח"ז עמ' תנט
י/כא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שד {מל"מ}
י/כא נועם חכ"א עמ' רמג-רמד
י/כא נחל איתן
י/כא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' ד אות ה {מל"מ}
י/כא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יז אות ה, סי' קז אות ב
י/כא ס' הנייר עמ' קע
י/כא סיומי המסכתות עמ' 142-145
י/כא ספרי דבי רב ח"ד עמ' קיט-קכא
י/כא עורה שחר דף מח ע"ד {הגהת מל"מ}
י/כא עטרת שלמה ח"ב עמ' לב
י/כא עין תרשיש
י/כא עמק המלך (לבוב)
י/כא עקדת משה ח"ב עמ' קנ
י/כא פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קסט {מל"מ}
י/כא פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קד-קה {מל"מ}
י/כא פרי אליהו ח"א סי' לב
י/כא צהר גל' ב עמ' 32
י/כא קרית מלך
י/כא קרית מלך רב (תשסו) עמ' תט
י/כא ר"י ששפורטש עמ' 185, 350, 360
י/כא שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קנה
י/כא שבי בנימין דף לו ע"ד {מל"מ}
י/כא שדי חמד כללים מע' כ כלל סט עמ' 247 {הגהת מל"מ}
י/כא שו"ת רשב"ש עמ' שמב
י/כא שושן עדות דף קמח ע"ד
י/כא שושנת העמקים (תאומים) עמ' רז {מל"מ}
י/כא שיבת ציון (לנדא) סי' פח
י/כא שם יוסף (מועטי) ח"א דף צח ע"א {מל"מ}, ח"ב דף טז ע"א {מל"מ}
י/כא שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' מח {מל"מ}
י/כא שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' עד {מל"מ - ב"ש עצה טובה קמ"ל}
י/כא שמחה לאיש (אלישר) דף סט ע"ג {מל"מ}
י/כא שמחת יו"ט (אלגזי) סי' פד {מל"מ}
י/כא שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 413, 417
י/כא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קיג ע"ב, קיד ע"א
י/כא שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קסח, רכו, רלא
י/כא שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רט {מל"מ}
י/כא תבואות שמש (משאש) אהע"ז סי' קכג-קכו
י/כא תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' של
י/כא תורה לשמה (תשעג) עמ' תי
י/כא תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' תלו-תמב
י/כא תורת מנחם חכ"ו עמ' 172 {אין ראוי למהר לשלח אשתו הראשונה}
י/כב אדני היד החזקה
י/כב אהבת עולם (דיהרנפורט) דף קכג ע"ב
י/כב אור הישר [חת"ס חו"מ השמטות סי' רג]
י/כב אנצי"ת ע' גרושה הע' 15, ע' גרושין הע' 821, 867
י/כב ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 155
י/כב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תיט
י/כב בית אהרן וישראל גל' יב עמ' כז
י/כב בית אהרן וישראל גל' מב עמ' פה {עוברת על דת מצוה לגרשה}
י/כב בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף סט
י/כב בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' יא
י/כב ברור הלכה גיטין צ ע"ב ציון א
י/כב ברור הלכה סוטה כה ע"א ציון ג
י/כב גבול יהודה (ציר') דף נ ע"ד
י/כב דברי חיל עמ' עא, עג
י/כב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רמב-רמג
י/כב הגהות חבר בן חיים
י/כב חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 186
י/כב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שצג
י/כב חנא וחסדא ח"ג דף קנה ע"א
י/כב לב שלם [שו"ת מעיל שמואל (פלורנטין) דף כב ע"ב]
י/כב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קנב ע"א
י/כב מאה שערים (קפשאלי) עמ' קצא
י/כב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תנד
י/כב מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' ו
י/כב מעיל שמואל (פלורנטין)
י/כב מעיני המים
י/כב מפענח צפונות עמ' 135
י/כב מקוה המים עמ' צד
י/כב משנת עזר ח"ב עמ' קלה
י/כב מתנות באדם עמ' 235
י/כב פד"ר ח"ה עמ' 291, ח"ט עמ' 158, 205, 215
י/כב פי' ר"א מן ההר יבמות סב ע"ב
י/כב קול דודי סוטה סי' קג, קד
י/כב קרית מלך
י/כב קרן הצבי מצוה פה אות ג
י/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רפד אות ב
י/כב שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' פא
י/כב שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' כה
י/כב שעורי אבני עזר ח"ב עמ' צט
י/כב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 410
י/כב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רפד, שא
י/כג אביר יעקב (אביגדור) דף ל ע"ג {א"א לדור עם שוטים}
י/כג אדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 73 {אם נשתטית מוציא עד שתבריא}
י/כג אור גדול סי' מא, דף קטז ע"ד
י/כג אור הישר [עין יצחק ח"א סי' ב]
י/כג אוריין תליתאי (תאומים) סי' קט (השני) {נשתטית}
י/כג אילה שלוחה (הלברשטם) דף לו ע"ג
י/כג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' צט {גירש שוטה - בדיעבד}
י/כג אמרות טהורות (ישראל) דף קכב ע"ד
י/כג אנצי"ת ע' בעל הע' 65, 67, 68, ע' גרושין הע' 75-77, 80, 82, 93, 99
י/כג ארחות חיים ח"ב סי' יא אות א עמ' 155
י/כג ארים נסי גיטין עמ' שמא
י/כג באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רנה
י/כג באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' יא
י/כג בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף סד ע"ד, ע ע"ב, עז ע"ג
י/כג בית יעקב (מליסא) סי' ע ס"ד
י/כג בית יעקב (מסקין) סי' מג
י/כג בני בנימין (נבון) ח"א דף סח ע"ב {נשתטית}
י/כג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' ט, שכט
י/כג ברור הלכה גיטין עח ע"א ציון ה {אבי עזרי}
י/כג ברור הלכה יבמות קיג ע"ב ציון א
י/כג גבורת אנשים (תשע) עמ' שו
י/כג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תפח
י/כג דברות אליהו ח"ד עמ' קכז {לא חייב ברפואתה}
י/כג דברי יששכר דף קיג ע"ג
י/כג דברי מלכיאל חלק ז קונטרס א סימן לו אות ג, יז-יח, כח
י/כג דברי משה (מזרחי) עמ' פ-פא {אשה שנשתטית מאכיל אותה משלה}
י/כג דרך המלך (רפפורט)
י/כג הדרת מרדכי דף נד ע"ב {ראב"ד}
י/כג היתר חדר"ג באשה שנשתטית (תמרת) עמ' 9 {נשתטית - הבעל פטור ממזונותיה}
י/כג התורה והמדינה ח"ד עמ' קכא {נשתטית}, ח"ה עמ' קלח, קמא
י/כג וישאל שאול אהע"ז סי' פז-פח
י/כג זכרון יוסף (שטיינהרט) אהע"ז סי' י
י/כג חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 196
י/כג חי' בר נחמני דף ע ע"ג
י/כג חיים ומלך
י/כג יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' עז {מ"מ}
י/כג יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תפא
י/כג ידי אליהו כאן, דף לז ע"ד
י/כג ידיו של משה
י/כג ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף מז ע"ג
י/כג ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קס
י/כג ישועות יעקב נשים עמ' קכב
י/כג כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיג ע"ב
י/כג לב שלם [פליטת בית יהודה דף יט ע"ב, ב"ח אהע"ז דף פב ע"ד]
י/כג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' ג, קכ
י/כג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 141
י/כג מוריה ח גל' ח עמ' ל
י/כג מחקרי משפט ח"ג עמ' 189
י/כג מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רעג
י/כג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' צט {מ"מ}
י/כג מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' נח
י/כג מערכי לב (ציר') עמ' קפד
י/כג מפענח צפונות עמ' 134, 136
י/כג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' סח, אבי עזרי ח"א]
י/כג מצות ראיה עמ' קנט
י/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
י/כג משנה הלכות ח"ז סי' רנב
י/כג משנה הלכות יבמות, יבמות סי' עט
י/כג משפט איש תשיח-תשיט עמ' רסז, רנה, רסה-רסו
י/כג משפטי עזיאל ח"ז עמ' שצו
י/כג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קפז
י/כג נועם ח"ב עמ' רצז, שד-שה, שז, חט"ז עמ' קסז
י/כג נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' תיג, ח"ד עמ' קנג
י/כג נחל יצחק סי' צו סעיף ב ענף ג דף קפז ע"ד
י/כג נשאל דוד אהע"ז עמ' קנג, קנו
י/כג נשמת כל חי ח"ב דף ח ע"א
י/כג נתיבות שמואל דף קכ ע"ב, קכג ע"א בהערה
י/כג ס' גירושין לרשב"ח עמ' 55-56
י/כג עטרת שלמה ח"א עמ' צח, קג, קיד
י/כג עין יצחק ח"א עמ' רצט
י/כג עמק המלך (לבוב)
י/כג פני משה (הררי) עמ' לב
י/כג פנים חדשות [תורת אמת (שפו) נה]
י/כג פרי האדמה ח"א
י/כג פרי השדה (דייטש) ח"א סי' כב {נשתטתה אשתו, לא חיב במזונותיה}
י/כג פתחי שערים דף מ ע"ג {ראב"ד} וע"ד, מז ע"א {מ"מ}, נג ע"ב {ראב"ד}
י/כג צבי תפארת סי' ה (שם שלמה אות א-ב)
י/כג צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' רצה
י/כג ראש אליהו ח"ב עמ' שמה {שוטה}
י/כג רבוי נשים בישראל עמ' 197, 349
י/כג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רלח
י/כג שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רטו
י/כג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' ל, ח"ג עמ' נה
י/כג שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' עב
י/כג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קב-קג
י/כג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קטז
י/כג שו"ת רשב"ש עמ' שמב
י/כג שמחה לאיש (אלישר) דף נג ע"ד, נד ע"ג
י/כג שמן המשחה (קושטא) דף צז ע"א
י/כג שרידי אש ח"א עמ' קפג, רפט
י/כג תורת אמת (תשסו) עמ' רסב
י/כג תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רמד
י/כג תמורות במעמד האשה במשפט העברי עמ' 331, 340
י/כג תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רב (קמא) {אינו חייב במזונות אשתו השוטה}, רי-רטו {בנשתטית אין מחייבין אותו בשאר כסות ועונה, י"ל טעמו דלא כהמגיד משנה}, ריד {מ"מ - רק בנשתטית דרבנן פטרו הרמב"ם ממזונות, אף שאשתו הוא קנינו}
י/כג תשורת שי מהדו"ק סי' שמו


יא/225 הלכות גירושין פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מעשה רקח
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ משנת יעקב
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אדני היד החזקה
יא/א ארים נסי גיטין עמ' שמא [צ"ל ואם נישאת שוב כשהיא קטנה]
יא/א ברור הלכה יבמות קז ע"א ציון א
יא/א ברור הלכה יבמות קט ע"א ציון ז פרק ב
יא/א ברור הלכה כתובות נז ע"ב ציון ג
יא/א ברור הלכה קדושין מא ע"א ציון ז
יא/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' כו
יא/א חוקי חיים (גאגין) דף קכה ע"א
יא/א חנא וחסדא ח"ג דף ק ע"ג
יא/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' תנט-תס
יא/א יד דוד (קרלין) ח"א דף קפג
יא/א ידי אליהו כאן, ודף לח ע"א
יא/א משאת המלך (אדרי)
יא/א נועם חי"ט עמ' רנז
יא/א נחלת עזריאל (גרין) עמ' יא
יא/א עמק המלך (לבוב)
יא/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קה
יא/א קרית מלך
יא/א שו"ת הריב"ש סי' יד, עמ' יז
יא/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנא
יא/א שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קלט
יא/א שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' לו
יא/א תשובות ר"י הזקן עמ' 172 {הגהמ"י}
יא/ב דברות משה יבמות עמ' תקנה
יא/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' מט {מ"מ}
יא/ב משאת המלך (אדרי)
יא/ב שער יהודה
יא/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 89
יא/ב תחומין ח"י עמ' 335
יא/ג אדני היד החזקה
יא/ג אור הישר [מ"מ ולח"מ הל' יבום פ"ה הכ"ח]
יא/ג בית זבול ח"א סי' ט אות א
יא/ג ברור הלכה יבמות קז ע"א ציון א
יא/ג ברור הלכה יבמות קז ע"ב ציון א
יא/ג ברור הלכה יבמות קח ע"א ציון ב, ג
יא/ג זית רענן ח"א עמ' תב {הגהמ"י}
יא/ג יד דוד (קרלין) ח"א דף קעח
יא/ג כל בו ח"ה עמ' שה
יא/ג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רצט
יא/ג מגילת ספר עשין דף מא ע"ד
יא/ג מהלכי משפט ח"ב עמ' 179
יא/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קד
יא/ג קרני ראם (ירמוש) עמ' רצו
יא/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רצו {או"ש}
יא/ג שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' נג
יא/ג שערי טהר ח"ו סי' ט אות א
יא/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 90
יא/ג תורת המלך (אריאלי) עמ' רלז
יא/ג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תקמח
יא/ד אדני היד החזקה
יא/ד אהליך יעקב ב"ק סי' ד ס' לד
יא/ד אור הישר [מפרשים הל' אישות פ"ד ה"ז]
יא/ד אמת ליעקב נשים עמ' ז
יא/ד אנצי"ת ע' אילונית הע' 51, ע' גדולה הע' 118, 125, 126
יא/ד בארות יצחק (הכהן) עמ' רצט
יא/ד בית אפרים אהע"ז הל' עגונות דף קלב ע"א
יא/ד בית זבול ח"א סי' ט אות א, יג, ח"ג - קונטרס ונצדק קדש סי' מא אות ב
יא/ד בית מאיר (תשע) סי' קנה סי"ב עמ' רצג, ס"טו עמ' רצט
יא/ד ברור הלכה יבמות פ ע"א ציון ג פרק ד {עד שייוודע שהיא איילונית}
יא/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקמח
יא/ד גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' יט
יא/ד דברי אמת (תשעט) עמ' ריג, רלה {דיש מלקות באחרי אשר הוטמאה}
יא/ד דברי חיים (אוירבך) מיאון סי' ג ד"ה ועיין {לח"מ}
יא/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' תקמח {הגהמ"י אות ב}
יא/ד דברי שלמה (ברייער) עמ' 193
יא/ד הגהות חבר בן חיים
יא/ד הגהות מוהר"י קרט עמ' לב
יא/ד הגהות רימ"א {לח"מ}
יא/ד ושב הכהן (תשמח) עמ' קנח, קנט
יא/ד זכרון יהונתן דף פו {מל"מ}
יא/ד זכרון שלמה (קליין) עמ' קו {עד שייודע שהיא איילונית}
יא/ד חי' כתב סופר קדשים עמ' רצד, ש
יא/ד חי' ר' חיים הלוי דף טז
יא/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' סח
יא/ד חמדת ישראל ח"ב דף ב ע"ב-ע"ג
יא/ד חסדי דוד ח"ט עמ' רכד
יא/ד חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' מא, מהדו"ב ח"א עמ' שפט
יא/ד ידיו של משה
יא/ד כל בו ח"ה עמ' שג
יא/ד כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף עב ע"ב
יא/ד כתר כהונה (כץ) עמ' יג
יא/ד לבב דוד
יא/ד מהלכי משפט ח"ב עמ' 179-180
יא/ד מעיני המים
יא/ד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לב
יא/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שו
יא/ד מראה הנוגה
יא/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרטו
יא/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' צח
יא/ד משנת יעקב קרבנות עמ' רמג
יא/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רצג
יא/ד נועם ח"ה עמ' רעא, רעד
יא/ד נרות אהרן
יא/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כט
יא/ד סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף קלה ע"ב-ע"ג, קלט ע"ב
יא/ד עטרת שלמה ח"ב עמ' עט
יא/ד עמודי שלמה ח"ג עמ' קפז
יא/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שה אות ה
יא/ד קובץ הערות (תשסג) סי' טו אות כג
יא/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 40
יא/ד קרית מלך
יא/ד שבילי דחזקה עמ' קלח
יא/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רצו
יא/ד שו"ת הרד"ך עמ' רעב
יא/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף קט
יא/ד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רלג
יא/ד שו"ת מהרא"ל (צינץ) חו"מ סי' מא אות ה
יא/ד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' סט
יא/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קלז (א)
יא/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קלא
יא/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפא
יא/ד שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רמו
יא/ד שמועות דוד עמ' קל {לח"מ}
יא/ד שני שבילין, שבילי דחזקה סי' כא עמ' קמה {לח"מ}
יא/ד שער המלך ח"א עמ' שכד
יא/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רלז, רמז, שסו
יא/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 93
יא/ד תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רצ {לח"מ}
יא/ה אמרי נפתלי ח"ב עמ' רו
יא/ה אנצי"ת ע' גדולה הע' 130
יא/ה בינת זקנים - ויכתוב מרדכי סי' ה
יא/ה גט מקושר (צינץ) עמ' רנג
יא/ה דברי חיים (אוירבך) מיאון סי' ג ד"ה אב"ה {מ"מ}
יא/ה הגהות חבר בן חיים
יא/ה השבת לקדשו דף עז ע"ב {מ"מ}
יא/ה ושב הכהן (תשמח) עמ' קנח
יא/ה זכר יצחק (תשח) עמ' עג, רמא
יא/ה זכר יצחק (תשן) עמ' רנ
יא/ה חזו"א על הרמב"ם
יא/ה חי' כתב סופר קדשים עמ' רצד
יא/ה חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' שסו, שסח
יא/ה טהרת יו"ט חט"ו עמ' עח
יא/ה יחוה דעת ח"ב עמ' רס
יא/ה ישועות יעקב נשים עמ' ז, קדשים עמ' שצב
יא/ה ישמח לב אהע"ז דף ל ע"א
יא/ה לב שמח דף לט ע"א
יא/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' מד
יא/ה מפתח הבאורים [שב שמעתתא שמעתא ה פט"ו]
יא/ה מראות ישרים יבמות סי' ו עמ' כז
יא/ה משברי ים חזקה עמ' קמא, ר
יא/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כט
יא/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ריג
יא/ה שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ה פ"טו {מ"מ ולח"מ}
יא/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רצו
יא/ה שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שנג
יא/ה שער המלך ח"א עמ' שנד
יא/ה תשובות ר' איסר יהודה עמ' קלו
יא/ו אור הישר [עונג יו"ט סי' קמא, דברי ריבות סי' שעח]
יא/ו אחי וראש - תשובות דף לו ע"ב
יא/ו אנצי"ת ע' אדם יודע הע' 11, ע' אין אדם עושה בעילתו הע' 44
יא/ו ארחות חיים ח"ב סי' יד אות א
יא/ו ארץ הצבי (שכטר) עמ' קעז
יא/ו בית אבא (גוטווירטה) דף ב ע"ג
יא/ו בית מאיר (תשע) סי' קנה ס"כא עמ' שב
יא/ו בן יהודה סי' עה
יא/ו ברור הלכה יבמות קט ע"ב ציון ג
יא/ו ברכי יוסף אהע"ז דף קב ע"א {לח"מ}
יא/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקמט
יא/ו דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' עח
יא/ו דברי אמת (תרכא) דף ו ע"ג, ח ע"ד
יא/ו דברי אמת (תרכא) דף ח ע"ד {לא יגרש}
יא/ו דברי מרדכי (לוריא) דף יד ע"א, טז ע"ב
יא/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' תקנט
יא/ו דליית הכרם עמ' תתתיב
יא/ו דרך המלך (רפפורט)
יא/ו המאיר לארץ [מהרי"ק שורש לב ענף ג]
יא/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 154
יא/ו זכר יצחק (תשן) עמ' סט
יא/ו חי' הר"ר שמעלקא קדושין מד ע"ב
יא/ו חמדת ישראל ח"ב דף ב ע"ב
יא/ו חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תצח, מהדו"ב ח"א עמ' שנד
יא/ו יד דוד (קרלין) ח"א דף סג
יא/ו ידות נדרים השלם עמ' רפא
יא/ו ידיו של משה
יא/ו כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קכא ע"ד
יא/ו כרם שלמה (אהרמן) יבמות קי ע"א
יא/ו לב שלם [דברי אמת בשו"ת דף ח ע"א, י ע"א-ע"ג, בני יעקב דף קמח ע"ד, מגילת ספר עשין דף מא ע"ד]
יא/ו לב שמח דף לט ע"א
יא/ו מהלכי משפט ח"ב עמ' 179
יא/ו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' נב]
יא/ו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לב
יא/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שו
יא/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ו משה ידבר (תשעו) עמ' קלא
יא/ו נדיב לב ח"ב דף ט ע"ג
יא/ו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רצג, רצז, שכה
יא/ו נועם ח"ב עמ' רלה
יא/ו נזיר ה' סי' לז סעיף יא
יא/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' כט
יא/ו עזר משפט עמ' רב-רו {מל"מ}
יא/ו עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' סח, ע
יא/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קה
יא/ו פד"ר ח"ז עמ' 50
יא/ו פד"ר יג עמ' 119-120 {מל"מ}
יא/ו ראשי בשמים (רבין) עמ' רפא {מל"מ}
יא/ו שו"ע הרב שו"ת סי' כג
יא/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קלה
יא/ו שו"ת מהרלב"ח סי' יא {הגהמ"י}
יא/ו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' צו, ח"ג עמ' רלה
יא/ו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' עד, עז, פו, קנז
יא/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קפ, קפג, רצ
יא/ו שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כו
יא/ו שם מרדכי עמ' 184
יא/ו שערי טהר ח"ו סי' ט אות ב
יא/ו תאריך ישראל סי' כג הערה מז
יא/ו תורת המשפט ח"א עמ' 215
יא/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' קלו
יא/ז אם המלך עמ' נ
יא/ז ברור הלכה גיטין סה ע"א ציון ד
יא/ז ברור הלכה יבמות קז ע"ב ציון ב
יא/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקעג
יא/ז הר המלך ח"ח עמ' מ
יא/ז וישאל שאול אהע"ז סי' קל
יא/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' נז
יא/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שכג {פחות מבת שש}
יא/ז יד דוד (קרלין) ח"א דף עא
יא/ז ידיו של משה
יא/ז כל בו ח"ה עמ' שג
יא/ז לב שלם [ב"ח אהע"ז דף קיד ע"א]
יא/ז מלאכת שלמה (חכים)
יא/ז מפענח צפונות עמ' 137
יא/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ז משאת המלך (אדרי)
יא/ז משנת חיים קדושין עמ' שסג
יא/ז משנת יעקב נזיקין עמ' רכז
יא/ז ס' הנייר עמ' קפא
יא/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קה
יא/ז קרית מלך
יא/ז קרני ראם (ירמוש) עמ' רצו
יא/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 88
יא/ח אהלי תם עמ' תב
יא/ח אנצי"ת ע' בית דין הע' 278
יא/ח בית מאיר (תשע) סי' קנה ס"ד עמ' רפז
יא/ח ברור הלכה יבמות קז ע"א ציון ד
יא/ח ברור הלכה יבמות קח ע"א ציון ב
יא/ח דברי תלמוד ח"ב עמ' מא
יא/ח המנהיג עמ' תרצג
יא/ח חזו"א אהע"ז סי' קיא ס"ק י
יא/ח חזו"א על הרמב"ם
יא/ח חי' בר נחמני דף ע ע"ב {פחות מבת שש}
יא/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' סה
יא/ח כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' לז
יא/ח מוריה גל' קפה עמ' עד
יא/ח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
יא/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ח משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריט {משנת יעקב}
יא/ח משנת יעקב נזיקין עמ' רכח
יא/ח עטרת ישראל עמ' שנג
יא/ח קרן הצבי מצוה פא אות ב, מצוה קח אות א
יא/ח שם דרך סנהדרין עמ' ה
יא/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 89
יא/ט ברור הלכה יבמות קו ע"א ציון כ
יא/ט ברור הלכה יבמות קח ע"א ציון א
יא/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 212
יא/ט יד דוד (קרלין) ח"א דף סג
יא/ט כל בו ח"ה עמ' שו
יא/ט משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריט {משנת יעקב}
יא/ט משנת יעקב נזיקין עמ' רכח
יא/ט שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שמו
יא/ט שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 301 {מ"מ}
יא/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 91
יא/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 118
יא/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/י בית מאיר (תשע) סי' קנה ס"ח עמ' רפט
יא/י ברור הלכה יבמות קו ע"א ציון כ
יא/י ברור הלכה יבמות קח ע"א ציון א
יא/י דליית הכרם עמ' תתתיב [ישאל - צ"ל ישראל]
יא/י ויקרא אברהם אהע"ז סי' כט (נח ע"ד)
יא/י זכור לאברהם (אביגדור)
יא/י יד דוד (קרלין) ח"א דף סג, קפג
יא/י ידיו של משה [לח"מ צ"ע]
יא/י יתר הבז (תקמז) (השמטות דף סד)
יא/י יתר הבז (תשסח) עמ' קמה
יא/י מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לב
יא/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שו
יא/י נקדש בצדקה סי' רסז
יא/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שנו אות יג
יא/י שו"ת הר"ן סי' ו
יא/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 91
יא/יא אבן ציון עמ' תרמג
יא/יא ארחות חיים ח"ב סי' יד אות א
יא/יא ביתאל ח"א דף סב ע"א
יא/יא ברור הלכה יבמות קז ע"א ציון א פרק ב
יא/יא ברור הלכה יבמות קח ע"א ציון א
יא/יא המנהיג עמ' תרצו
יא/יא חזו"א אהע"ז סי' קיא ס"ק ג, ה
יא/יא חזו"א על הרמב"ם {לח"מ}
יא/יא כרם שלמה (אהרמן) יבמות קח
יא/יא כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' צ
יא/יא מחנה יהודה (אשכנזי) דף רלז ע"ב {מ"מ}
יא/יא שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 303
יא/יא שערי זיו ח"א דף פא ע"ג
יא/יב אם המלך עמ' קכח
יא/יב בינת דניאל ח"א עמ' מה
יא/יב בית אהרן וישראל גל' נו עמ' קכג, גל' נח עמ' קיג
יא/יב ביתאל ח"א דף נט ע"א
יא/יב ברור הלכה יבמות יא ע"ב ציון ב פרק א {לוקה}
יא/יב דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' עז
יא/יב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קעב
יא/יב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קמז
יא/יב חנא וחסדא ח"ג דף קלא ע"ד
יא/יב לב שלם [מגילת ספר לאוין דף מה ע"ב]
יא/יב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שא
יא/יב מגילת ספר לאוין דף מה ע"ב
יא/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' שצ
יא/יב מנחת שלמה (לוין) עמ' קפא {כופים להוציא}
יא/יב מעין החכמה עמ' שכג
יא/יב משאת המלך (אדרי)
יא/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רד
יא/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' מז {המגרש את אשתו ונתקדשה לאחר אע"פ שלא בעלה נאסרה על הראשון}
יא/יב נישואין שלא כדת עמ' 142
יא/יב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ב
יא/יב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שמח
יא/יב ס' גירושין לרשב"ח עמ' 136
יא/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פ
יא/יב ספרי דבי רב ח"א עמ' עא, ח"ד עמ' קכט
יא/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קה
יא/יב פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' י דף פא ע"ג {כ"מ}
יא/יב קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קפה-קפו
יא/יב ר"י ששפורטש עמ' 66
יא/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קצו, קצט
יא/יב שו"ת מהר"ם מינץ עמ' לה
יא/יב שירת דוד יבמות-קידושין עמ' עח
יא/יב שמן המשחה (קושטא) דף נא ע"א
יא/יב תבואת יקב (פרידמן) עמ' עז {לוקה}
יא/יג אם המלך עמ' קכח
יא/יג ארחות חיים ח"ב סי' יא אות ו עמ' 174
יא/יג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/יג בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' יא
יא/יג דעת מרדכי ח"א דף קג ע"ד
יא/יג זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' כג
יא/יג זכרון צבי מנחם דף לח ע"ב {איסור מחזיר גרושתו אם לא קידש}
יא/יג חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קכג
יא/יג חידושין על התורה לרבנו תם עמ' תנג
יא/יג חנא וחסדא ח"א דף מ ע"ב
יא/יג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שא
יא/יג מגידות (תשעג) סי' ל עמ' סב
יא/יג משאת המלך (אדרי)
יא/יג משה ידבר (תשעו) עמ' קל
יא/יג משנה הלכות ח"ב דף מד ע"ג
יא/יג משרת משה (נבר)
יא/יג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תע
יא/יג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' קלג {הגהמ"י}
יא/יג קונטרסי שעורים גיטין שעור א אות ח
יא/יג קרן הצבי מצוה סו אות א
יא/יד אבני נזר אהע"ז סי' רא אות יז, סי' ריב אות ח, סי' רמ אות ד
יא/יד אגרא דשמעתא ח"א עמ' רמב, רמג, שי, שכט
יא/יד אדני היד החזקה
יא/יד אוהב מישרים עמ' רכט, רלה, רנד {לוקה משום טומאה}
יא/יד אוצר הסוטה
יא/יד אור הישר [מל"מ הל' אישות פ"א ה"ז]
יא/יד אור לי כתובות סי' ד ס"ק ב
יא/יד אוריין תליתאי (תאומים) סי' נב {כ"מ}
יא/יד אחיעזר ח"א סי' ב אות ה, סי' ו אות א, ד
יא/יד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' סח {מ"מ - ספק סוטה}, ע-עא
יא/יד אנצי"ת ע' אשת איש הע' 47, 51-49
יא/יד אפיקי ים ח"ב דף פה
יא/יד ארחות חיים ח"ב סי' יא אות ו עמ' 174
יא/יד אשר למלך הל' איסו"ב פי"ז ה"ה
יא/יד באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' לח
יא/יד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' ריג {מ"מ}
יא/יד בדבר מלך ח"ו עמ' קנז
יא/יד בינת צבי עמ' שעג-שעד
יא/יד בית אהרן וישראל גל' טו עמ' צח
יא/יד בית שלמה (דרמר) יו"ד סי' קצה
יא/יד ביתאל ח"א דף ס ע"ב
יא/יד בכורי אברהם דף סב ע"ג
יא/יד בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קלח
יא/יד ברור הלכה יבמות יא ע"ב ציון ב
יא/יד ברית הלוי דף כה ע"ב
יא/יד ברכת מרדכי יבמות עמ' קפב
יא/יד ברכת מרדכי פסחים עמ' צד
יא/יד בשמן רענן ח"ב עמ' קצב
יא/יד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' י, נח, רנד
יא/יד גוילין נצולין עמ' עד
יא/יד דבר שאול סוטה סי' נב אות ח-ט
יא/יד דברות משה יבמות עמ' צג, רסז, שפ
יא/יד דברות צבי חי"א סי' ח אות י
יא/יד דברי אמת (תרכא) דף עד ע"א
יא/יד דברי אמת (תרכא) דף פה ע"א {מ"מ בשם רשב"א}
יא/יד דברי אמת (תשעט) עמ' רעה {בא עליה בעלה בדרך לוקה מכת מרדות, מגיד משנה בשם הרשב"א - סוטה שנסתרה ובא עליה בעלה בדרך לוקה מלקות}
יא/יד דברי סופרים (רזין) דף טו ע"ג {לאו של טומאה - בעל שבא על אשתו שזינתה}, טז ע"א {הבא על סוטה - מכת מרדות}
יא/יד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' כ, נט, שנ, שנא, שפו
יא/יד דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קפ
יא/יד הדרת אפרים ח"א עמ' צד, צו
יא/יד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קכג
יא/יד זכר יהודה עמ' רה
יא/יד זכרון שמואל עמ' קפ
יא/יד חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 14 {לח"מ}, ח"ג עמ' 168, 171
יא/יד חי' הגר"ח החדש עמ' רכה, תמג
יא/יד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קעב
יא/יד חי' ר' חיים הלוי דף כד
יא/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רצח
יא/יד חי' ר' שמואל פסחים עמ' נ, יבמות עמ' קסג
יא/יד חסד יצחק עמ' קטז
יא/יד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' קכו
יא/יד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קצג, אהע"ז דף יב ע"ג
יא/יד יד דוד (קרלין) ח"א דף ד
יא/יד ידבר שלום ח"א עמ' מו, עד, קכח
יא/יד ידיו של משה
יא/יד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסא
יא/יד ימי שלמה
יא/יד ימין משה
יא/יד ישב מצרף דף כא ע"ב {"אחרי אשר הוטמאה" בסוטה ודאי}
יא/יד ישועות יעקב נזיקין עמ' שח, שנ
יא/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תריד-תרטו, תתסב
יא/יד כרם שלמה (אהרמן) יבמות נו ע"ב
יא/יד כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' מד
יא/יד לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ט אות ג
יא/יד לבושי מרדכי אהע"ז עמ' פו
יא/יד לבני ישראל עמ' ח
יא/יד מי באר (פסח) דף כא ע"א {מ"מ}, כב ע"א וע"ג
יא/יד מי החג עמ' פג, פה
יא/יד מלבושי יו"ט ח"א דף ו ע"ג, כא ע"א, צ ע"ב
יא/יד מלואי אבן ח"ב עמ' קכט {כ"מ}
יא/יד מלואי שלמה עמ' כט
יא/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' רמד, רצד, ח"ג עמ' לב, שצ
יא/יד מעיני המים
יא/יד מרחשת ח"ב סי' יד אות א
יא/יד מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' איסו"ב פ"א הכ"ב]
יא/יד משכן אהרן עמ' קלז
יא/יד משנת אליעזר (רבינ') עמ' ק
יא/יד משנת יעקב הפלאה עמ' רו, ריח
יא/יד משנת יעקב קדושה עמ' קכח
יא/יד משנת ר' אהרן יבמות סי' יא אות י
יא/יד משפטי עזיאל ח"ד עניינים כלליים סי' טז עמ' רפט {מכת מרדות}
יא/יד משרת משה (נבר)
יא/יד נועם חכ"ג עמ' לז
יא/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קלד ע"א
יא/יד נרות אהרן
יא/יד נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' שא
יא/יד נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' עו עמ' קסב
יא/יד נתיב אברהם ח"א עמ' יז-יט
יא/יד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כ אות א
יא/יד נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שנ
יא/יד נתיבות שלום (למפרט) עמ' קיג
יא/יד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' צח
יא/יד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פ
יא/יד ספרי דבי רב ח"א עמ' ע-עא
יא/יד עורה שחר דף מג ע"ד
יא/יד עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' עה
יא/יד עין יהודה עמ' פז
יא/יד עמק המלך (לבוב)
יא/יד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קנה {כ"מ}
יא/יד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' צה-צו
יא/יד פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' לח
יא/יד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רפא
יא/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לה אות א
יא/יד צפנת פענח (גם בהשמטות דף נז ע"א)
יא/יד קהלות יעקב נדרים סי' מ
יא/יד קול דודי (תשף)
יא/יד קול דודי סוטה סי' קמח
יא/יד קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קפג-קפה, קפז
יא/יד קרית מלך
יא/יד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רפט
יא/יד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קצ
יא/יד שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצו
יא/יד שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שנג
יא/יד שיבת ציון (לנדא) סי' פט
יא/יד שירת דוד יבמות-קידושין עמ' עא
יא/יד שלמי שמחה ח"א עמ' קמב {אין מלקות בסוטה}, ח"ה עמ' קפה {בא על סוטה לא לוקה מספק}
יא/יד שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' יא אות ה
יא/יד שערי זיו ח"א דף פב ע"ד
יא/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 186
יא/יד שערי שמואל עמ' עז
יא/יד תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' שי, שכ, שכג
יא/יד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תקפז
יא/יד תקנת השבין פט"ו עמ' 126
יא/יד תשובות ר' איסר יהודה עמ' רב {כ"מ}
יא/יד תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקיג {מכת מרדות}
יא/טו אור הישר [כתונת פסים יבמות דף ל ע"ב, מל"מ לעיל פ"י ה"ד ולח"מ שם ה"ה]
יא/טו אחיעזר ח"א סי' ט אות ד
יא/טו בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' מא
יא/טו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רסח
יא/טו בית אהרן וישראל גל' יז עמ' פו
יא/טו בית מאיר (תשע) סי' י ס"ב עמ' קו {מ"מ}
יא/טו בית מאיר סי' י אות ב עמ' קא
יא/טו ברור הלכה יבמות קיב ע"ב ציון א פרק ב
יא/טו ברכי יוסף אהע"ז דף קג ע"א {ראב"ד}
יא/טו דרכי איש דף מד ע"ג
יא/טו חזו"א על הרמב"ם
יא/טו יד דוד (קרלין) ח"א דף קפה
יא/טו ידיו של משה
יא/טו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסא
יא/טו ימי שלמה
יא/טו כל בו ח"ה עמ' שח
יא/טו לב אריה (קרלין) עמ' 14
יא/טו לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף מו ע"ד, מהרי"ט ח"א סי' קפז, שו"ת ר"י קארו דף קכה ע"ב, קל]
יא/טו לבב דוד
יא/טו מאמר מרדכי (פונפדר) דף עט ע"ג {מל"מ - אסורה לראשון משום א"א שזינתה}
יא/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' שכט
יא/טו מקצוע בתורה סי' מ ס' ב ס"ק ח
יא/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/טו משה ידבר (תשעו) עמ' קלא
יא/טו עין יהודה עמ' קכד {תקנות חכמים חלות גם על חרש}
יא/טו עצי ארזים סי' י ס"ק ב
יא/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' יט
יא/טו שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרלה
יא/טו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קו
יא/טו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קפ, קפד
יא/טו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תלא
יא/טז אבני נזר אהע"ז סי' רצה אות ג
יא/טז אור הישר [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' יט]
יא/טז אנצי"ת ע' גרושה לכהן הע' 67, 69
יא/טז ארים נסי גיטין עמ' שמא
יא/טז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' סג
יא/טז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רנט
יא/טז ברור הלכה יבמות קח ע"ב ציון א
יא/טז דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' עא
יא/טז דברות משה יבמות עמ' ר
יא/טז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קלז
יא/טז חי' ר' חיים הלוי דף יז
יא/טז חנא וחסדא ח"א דף קמט ע"ב
יא/טז חק המלך יבמות עמ' מז-מח
יא/טז כל בו ח"ה עמ' שד, שיא
יא/טז מוריה גל' קפה עמ' עא
יא/טז מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קלב
יא/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/טז משאת המלך (אדרי)
יא/טז עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ג ס"ק ט
יא/טז צלח רכב עמ' שסד
יא/טז קדשי יהושע עמ' אלף מג
יא/טז קול שמואל (קונפורטי) דף צו ע"א
יא/טז קרית מלך (חב"ד) עמ' קכד
יא/טז שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קמט
יא/טז שעורי עיון התלמוד יבמות שעור כא עמ' לט
יא/טז שערי טהר ח"ה שער ב סי' יא אות א, ח"ו סי' נז אות ג
יא/טז תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' שמו
יא/יז אור הישר [כתונת פסים יבמות כט ע"ב]
יא/יז אמרי בינה (אש) דף עא ע"ג
יא/יז ארזא דבי רב יבמות עמ' כד {מ"מ}
יא/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/יז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' נח, סא
יא/יז בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' כא אות א, סי' כב אות א, סי'כד אות א
יא/יז ברור הלכה יבמות קז ע"ב ציון א
יא/יז ברכת מרדכי יבמות עמ' שפט
יא/יז דברות משה יבמות עמ' ר
יא/יז דברי אברהם (מנדלסון) דף לא ע"א-ע"ב {מותרת בשאר קרובים}
יא/יז דרכי משה ח"ב שמעתתא ז פט"ו
יא/יז המעשה והמדרש עמ' צו, צח {ממאנת אסורה באביו}
יא/יז חביון עוז
יא/יז חי' הגרנ"ט סי' ח
יא/יז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' סג
יא/יז ידיו של משה
יא/יז כל בו ח"ה עמ' שה
יא/יז כרם שלמה (אהרמן) יבמות קג ע"א
יא/יז מאור למלך יבמות עמ' קכג
יא/יז מוריה גל' קפה עמ' סח-סט
יא/יז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יא/יז מצעדי גבר יבמות סי' לד
יא/יז משנה הלכות יבמות - מיאון סי' יא
יא/יז משנת ר' אהרן יבמות סי' יב אות ב, ד, ו
יא/יז משנת רבנו עמ' סד {מיאנה ביבם}
יא/יז נאות אפרים ח"א עמ' קכד-קכה
יא/יז נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שסח
יא/יז עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ג ס"ק ט
יא/יז קהלות יעקב יבמות סי' מג
יא/יז קול שמואל (קונפורטי) דף צו ע"א
יא/יז קרית מלך
יא/יז שירת דוד יבמות-קידושין עמ' פג
יא/יז שעורי עיון התלמוד יבמות שעור כא עמ' מא
יא/יח אורים גדולים (תשסג) עמ' קמ
יא/יח ביתאל ח"א דף צו ע"א
יא/יח ברור הלכה יבמות מא ע"א ציון ט
יא/יח גבול יהודה (ציר') דף נה ע"ג {השמיט שמפלת אחר מות בעלה צריכה הבחנה}
יא/יח ויוסף שאול דף לג ע"ד
יא/יח חדשים גם ישנים עמ' 89
יא/יח ידי אליהו
יא/יח ידי אליהו דף לט ע"ב
יא/יח יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 24, סי' מג
יא/יח יעלת חן עמ' רעט
יא/יח כל בו ח"ה עמ' צד
יא/יח מגיא ההריגה עמ' קל
יא/יח מעיל צדקה (לנדסופר) סי' ה
יא/יח מעיל צדקה (תשעח) עמ' יט
יא/יח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' נח אות ה {להבחין - כשמואל שהוא מדאורייתא}
יא/יח משנה הלכות ח"ד סי' קעז
יא/יח משנת עזר ח"א עמ' קלה
יא/יח משפטי עזיאל ח"ז עמ' קיג, קכט, שלט
יא/יח נתיב אברהם ח"א עמ' נ
יא/יח סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 132
יא/יח סתירת זקנים - הלכה עמ' רעט
יא/יח עלה עזרא עמ' כב
יא/יח עמק המלך (לבוב)
יא/יח קרן הצבי מצוה סו אות ב
יא/יח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קצב
יא/יח שעורי אבני עזר ח"א עמ' צב
יא/יח שערי טהר ח"ח סי' לה אות ב
יא/יח תורה שלמה בראשית פי"ז אות מט
יא/יח תחומין ח"י עמ' 334
יא/יח תשובות ר' איסר יהודה עמ' צא {כדי שיהיה זרעו מיוחס אחריו}
יא/יט בית אהרן וישראל גל' סט עמ' ז {מיום כתיבת הגט}
יא/יט בית יעקב (מליסא) כתובות כב ע"ב ד"ה סוגיא
יא/יט ברור הלכה גיטין יח ע"א ציון ב
יא/יט יכין ובועז ח"א סי' מג
יא/יט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' קצא
יא/יט משנה הלכות גיטין סי' מח
יא/יט ס' הפרנס עמ' רסח {הגהמ"י}
יא/יט פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תמד, תמז
יא/יט שו"ת מהרלב"ח סי' יא
יא/יט שמן המשחה (קושטא) דף קב ע"א
יא/יט שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קפז
יא/יט שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 98
יא/יט תחומין חכ"א עמ' 362
יא/כ אור הישר [כ"מ הל' אבל פ"ו ה"ה]
יא/כ ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קד
יא/כ ברור הלכה יבמות לד ע"ב ציון ד
יא/כ חוקות הדיינים ח"ג עמ' ריד
יא/כ יכין ובועז ח"א סי' ג עמ' 24
יא/כ מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קצב, קצז
יא/כ משפטי עזיאל ח"ז עמ' קיג, שלט
יא/כ נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רסג
יא/כ נתיב אברהם ח"א עמ' נ
יא/כ עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קכא {קטנה}
יא/כ עמק המלך (לבוב)
יא/כ פד"ר חי"ז עמ' 115
יא/כ צרור הכסף (הראשון) עמ' קעא, תב
יא/כ קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ס
יא/כ שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רצג {הגהמ"י אות ע}
יא/כ שו"ת הרדב"ז סי' רסד
יא/כ שמן המשחה (קושטא) דף קב ע"א
יא/כ שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קפז
יא/כ שערי טהר ח"ח סי' לה אות ב
יא/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 296
יא/כ תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' רמ
יא/כא אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לא אות א
יא/כא אוצרות הרמב"ם
יא/כא אור הישר [מפרשים בהל' מלכים פ"ח ה"ו, שער נפתלי (קצנלבוגן) הל' אישות סי' יג דף כה ע"א]
יא/כא אור יקרות
יא/כא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 118
יא/כא אמת ליעקב נשים עמ' סה {ג' חדשים}
יא/כא אנצי"ת ע' גיורת הע' 136 {מ"מ}, 139, 140, ע' גר הע' 221 {הגהמ"י}, 222
יא/כא ארים נסי גיטין עמ' שמא
יא/כא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/כא באר מרים פ"ח ה"ה, ה"ו אות א
יא/כא בית אבי ח"ב סי' קיח עמ' קס-קסא
יא/כא בית אהרן וישראל גל' סז עמ' צג {מל"מ}, גל' סט עמ' ח {מל"מ}
יא/כא בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רפה
יא/כא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/כא ברור הלכה יבמות לד ע"ב ציון ד
יא/כא ברור הלכה יבמות מח ע"ב ציון א
יא/כא ברכי יוסף אהע"ז דף קי ע"ב {מ"מ}
יא/כא גרים וגרות עמ' נ {מל"מ}, נג
יא/כא דברי יואל - שו"ת עמ' תג
יא/כא דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קטז, קיח {מל"מ}, קיט
יא/כא דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 94-93, 97, 105
יא/כא הגהות חבר בן חיים
יא/כא הגהות רימ"א
יא/כא הערות ר"א סופר למאירי קידושין עמ' 125 הערה 6 {יפת תואר}
יא/כא ויוסף שאול דף לג ע"א וע"ד
יא/כא וכתורה יעשה ח"א דף ד ע"א, ח"ב דף כד ע"ב, כה ע"ב [=ישא איש אהע"ז סי' ז]
יא/כא חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 263-262
יא/כא חנא וחסדא ח"ב דף קצב ע"ב
יא/כא יד ימין אהע"ז סי' ב {מל"מ}
יא/כא יעלת חן עמ' רעט
יא/כא ישא איש דף לה ע"ב
יא/כא ישב מצרף - וכתורה הזאת דף יח ע"ב, יט ע"א {הבחנה בנושא גיורת - מ"מ - אם היתה נשואה לר' יוסי א"צ הבחנה} וע"ב {בזנות א"צ הבחנה}, כ ע"א-ע"ב {מ"מ כנ"ל}, כו ע"ב {מ"מ כנ"ל}
יא/כא ישב מצרף דף ד ע"א {הבחנה בנושא גיורת}, ד ע"ב {מל"מ - הבחנה במעוברת}, כז ע"ב {מל"מ - הבחנה במעוברת}
יא/כא ישועות יעקב נשים עמ' לה
יא/כא כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
יא/כא כל בו ח"ה עמ' שז
יא/כא לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מח עמ' קסח
יא/כא לבב דוד
יא/כא לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' כח אות א, ד
יא/כא לבושי מרדכי אהע"ז עמ' סט-ע
יא/כא לקוטי שיחות חל"ב עמ' 231 {לתקנת הוולד}
יא/כא מנחת חינוך ח"ג עמ' שיח-שיט
יא/כא מעיני המים
יא/כא משאת המלך (אדרי)
יא/כא משנה הלכות ח"ד סי' קעו {יפ"ת, מל"מ}
יא/כא משנה שלמה עמ' שז {מ"מ}, שח {מל"מ}, שי
יא/כא נועם ח"י עמ' פ
יא/כא ספרי דבי רב ח"ד עמ' ה, ז
יא/כא עבד המלך (תשסט) עמ' שלג {מ"מ}
יא/כא עזרת כהן עמ' לט
יא/כא עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רג-רו
יא/כא עלה עזרא עמ' כ {מ"מ}, כב
יא/כא עמק המלך (לבוב)
יא/כא עצי ארזים סי' יג ס"ק א, ה
יא/כא פי' ר"א מן ההר יבמות לה ע"א
יא/כא פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' יא דף פד ע"ג-ע"ד, פה ע"א {גיורת}
יא/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יג אות א
יא/כא קול צופיך עמ' שמו
יא/כא קרית מלך
יא/כא רבוי נשים בישראל עמ' 101
יא/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רלג {מל"מ}
יא/כא שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רלג-רלד
יא/כא שרידי אש ח"ב עמ' תקנו
יא/כא תבואת יקב (פרידמן) עמ' סז-סח
יא/כא תחומין ח"י עמ' 337
יא/כא תחומין חכ"א עמ' 365
יא/כא תנובת ציון דף קיח ע"ב {מל"מ}
יא/כא תפארת ישראל סי' שעח
יא/כא תשובה שלמה אהע"ז סי' כד
יא/כב אמרי בינה (אש) דף פו ע"ג {מזנה}
יא/כב ארחות חיים ח"ב סי' ו אות טז
יא/כב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/כב בית זבול ח"ג ונצדק קדש סי' מא אות ב
יא/כב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/כב ברור הלכה יבמות לד ע"ב ציון ד
יא/כב דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קטז, קיט
יא/כב דברי יחזקאל (מישור) עמ' רסד
יא/כב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 94-93, 97, 105
יא/כב חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 262
יא/כב ישועות יעקב נשים עמ' לה
יא/כב כל בו ח"ה עמ' שה
יא/כב לב שלמה (חלמא) עמ' קכד
יא/כב מנחת חינוך ח"ג עמ' שיח
יא/כב משפטי עזיאל ח"ז עמ' קיג
יא/כב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' מה
יא/כב נחל איתן
יא/כב נישואין שלא כדת עמ' 69
יא/כב עורה שחר דף מח ע"ד
יא/כב עטרת ישראל עמ' שכח
יא/כב עלה עזרא עמ' כ, כז
יא/כב פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' יא דף פד ע"ב-ע"ד {מזנה א"צ הבחנה}
יא/כב צרור הכסף (הראשון) עמ' קעא, תב
יא/כב קרן הצבי מצוה סו אות ב
יא/כב רבוי נשים בישראל עמ' 101
יא/כב שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קכב
יא/כב שו"ת הריב"ש עמ' רעב, שצ-שצא
יא/כב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רלג-רלד
יא/כב תבואת יקב (פרידמן) עמ' סז {אנוסה ומפותה}
יא/כב תחומין חכ"א עמ' 365
יא/כג ברור הלכה יבמות לד ע"ב ציון ד
יא/כג גבול יהודה (ציר') דף נה ע"ג
יא/כג מנחת חינוך ח"ג עמ' שיח
יא/כג משאת המלך (אדרי)
יא/כג עמק המלך (לבוב)
יא/כג שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' רמה
יא/כג תשובות ר' איסר יהודה עמ' צ {קדושי טעות, קטנה}
יא/כד אהלי תם עמ' רכח
יא/כד אור הישר [שו"ת מהרי"ל דיסקין סי' לו ד"ה היתר השני אות ח-ט]
יא/כד אמרי שפר (חלאוה) עמ' קעד
יא/כד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/כד בגדי כהונה (כהן) דף מג ע"ד {ראב"ד}
יא/כד בית מאיר (תשע) סי' יג ס"י עמ' קטו, סי"ב עמ' קכה, סי' קסד ס"ה עמ' שנב
יא/כד בית מאיר סי' יג אות י עמ' קיא, אות יב עמ' קיט-קכ
יא/כד בכורי חיים ח"ה עמ' עא
יא/כד בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תמו
יא/כד ברור הלכה יבמות לז ע"א ציון ב
יא/כד ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רו {ראב"ד}
יא/כד הגהות חבר בן חיים
יא/כד המאיר לארץ [בגדי כהונה אהע"ז סי' ו]
יא/כד המעמד האישי של הקראים עמ' 67
יא/כד חוקי חיים (גאגין) דף קכט ע"א
יא/כד ידיו של משה
יא/כד יכין ובועז ח"א סי' מג
יא/כד יעלת חן עמ' רפז
יא/כד ישועות יעקב נשים עמ' לה
יא/כד יתר הבז (תשסח) עמ' קמה
יא/כד כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
יא/כד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' כב
יא/כד כל בו ח"ה עמ' צז
יא/כד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פה
יא/כד כרם שלמה (אהרמן) יבמות לו ע"ב
יא/כד לב שלם [שו"ת מהריט"ץ ד' ע"ב]
יא/כד לבב דוד
יא/כד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף ד ע"א, ו ע"ד
יא/כד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' פט
יא/כד מעשה הבא בעבירה עמ' 83
יא/כד מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל נג סי' ה]
יא/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כד משנה הלכות ח"ו סי' רמח {כנס}
יא/כד משנת עזר ח"א עמ' קלו, קמ
יא/כד משפטי עזיאל ח"ז עמ' שלט
יא/כד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' מד
יא/כד ס' הפרנס עמ' רסט
יא/כד ס' יהושע - שו"ת עמ' רעב, רעד
יא/כד עמודי שלמה ח"ג עמ' קפט-קצ
יא/כד עמק המלך (לבוב)
יא/כד עצי ארזים סי' יג ס"ק יב-יד
יא/כד פד"ר חי"ז עמ' 115 {מ"מ}
יא/כד פי' ר"א מן ההר יבמות לז ע"א
יא/כד פינות הבית דף פ ע"ג, פא ע"ב
יא/כד פסקי אליהו ח"ב עמ' כב
יא/כד צמח צדקה - שו"ת עמ' מב, קיד
יא/כד צרור הכסף (הראשון) עמ' קעא, תב
יא/כד קול בן לוי (תשסג) עמ' צו {מ"מ}
יא/כד קרית מלך
יא/כד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תטז
יא/כד שו"ע הרב שו"ת סי' כד
יא/כד שו"ת אדה"ז סי' כד
יא/כד שו"ת הרא"ש עמ' רכו
יא/כד שו"ת הריב"ש עמ' רמב, תעג-תעד
יא/כד שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שסח
יא/כד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רסג {כ"מ}
יא/כד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' נה
יא/כד שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' ג
יא/כד שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 334
יא/כד שעורי אבני עזר ח"א עמ' צב, צד
יא/כד שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רכג-רכד
יא/כד שער נפתלי דף ה ע"ב
יא/כד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תיא {מל"מ}
יא/כד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ז ס"ק א-ה
יא/כה אבני עזר ח"א סי' יא אות ה, יז
יא/כה אגודות אזוב מדברי דף לד ע"א, לה ע"ב {שמא יזיק - דחסא} וע"ד {לתקן החלב}, לו ע"ב {מ"מ}, לו ע"ג {שמא יזיק}
יא/כה אור הישר [אגודת אזוב אהע"ז סי' ח, עין יצחק אהע"ז ח"א סי' יז, אור הישר סוטה כד ע"א]
יא/כה אמונת שמואל (תשנט) עמ' יח-יט, כה, כז
יא/כה אמונת שמואל סי' ב
יא/כה אמרי נפתלי ח"ב עמ' שטו
יא/כה ארחות חיים ח"ב סי' ו אות טז {מעוברת ומינקת חברו}
יא/כה ארים נסי גיטין עמ' שמב
יא/כה אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ה ברכת אברהם אות סח
יא/כה בגדי כהונה (כהן) דף מא ע"ג
יא/כה בית מאיר (תשע) סי' יג סי"א עמ' קכב-קכג, שו"ת סי' ה עמ' לו
יא/כה בית מאיר סי' יג אות יא עמ' קטז-קיז, סי' (מ) אות כה עמ' רמח?רמט
יא/כה בני דוד
יא/כה בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קס
יא/כה ברור הלכה כתובות נט ע"ב ציון נ פסקה ג {מ"מ}
יא/כה ברור הלכה כתובות ס ע"ב ציון א
יא/כה ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רב
יא/כה דברות אליהו ח"ד עמ' מא-מב
יא/כה דור רביעי ח"ב עמ' נז
יא/כה דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קפו {דחסה}
יא/כה השיב משה (תשעה) סי' סא אות ז עמ' רמב
יא/כה והיה העולם עמ' 14
יא/כה ויקח אברהם [חוקי חיים קנט ע"א]
יא/כה ושב הכהן (תשמח) עמ' שמה
יא/כה זית רענן ח"א עמ' תרמא
יא/כה זכר יהודה עמ' פ
יא/כה זכר יצחק (תשח) עמ' ק
יא/כה זכר יצחק (תשן) עמ' צה
יא/כה זכרון צבי מנחם דף כג ע"ג {מ"מ - רשב"א על מינקת גרושה ואינו מכירה}, כה ע"א {כ"מ בשם מהרי"ק}, כו ע"ג, כז ע"ב {השמיט שריש גלותא שונה}
יא/כה חוקות הדיינים ח"ג עמ' רטז
יא/כה חי' בן אריה ח"ב סי' י ס"ק ד
יא/כה חיבת הקודש עמ' קיא
יא/כה חסדי דוד ח"ט עמ' קפט, קצה
יא/כה יד המלך
יא/כה יד המלך (פלומבו)
יא/כה ידי אליהו
יא/כה ידי אליהו דף לט ע"ד
יא/כה יעלת חן עמ' קפג, רפא, רפו {מ"מ}, רצ
יא/כה ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף מח ע"ד
יא/כה ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קסד
יא/כה כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' יט
יא/כה כל בו ח"ה עמ' צה
יא/כה כרם שלמה (אהרמן) יבמות לו ע"ב
יא/כה כתר כהונה (כץ) עמ' תיח
יא/כה לב שלם [אור ישראל (ליפשיץ) דף מא ע"א-ע"ב, שו"ת השיב ר' אליעזר סי' ה דף ט-י, כנסת יחזקאל סי' נט]
יא/כה לבב דוד
יא/כה לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' כח אות ב, ד
יא/כה לבושי מרדכי ח"ד עמ' סו
יא/כה לחם מצה דף טז ע"ג {מעוברת חברו אסורה בגרושה ובצמקה}, יז ע"א, יח ע"ד, כא ע"ג, כב ע"ג
יא/כה מבי"ט (רובינ') דף צו ע"ד
יא/כה מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 243, 245, 248
יא/כה מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רא
יא/כה מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רלג, רלו
יא/כה מעשה הבא בעבירה עמ' 83
יא/כה מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' לח]
יא/כה מקום דוד [שבות יעקב ח"א סי' צא]
יא/כה מראה הנוגה
יא/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' נח אות ב-ג {משום דחסא}, ו {כ"מ}
יא/כה משאת המלך (אדרי)
יא/כה משנת עזר ח"א עמ' קל
יא/כה משפטי עזיאל ח"ה עמ' מט, ח"ז עמ' קמ
יא/כה משרת משה (נבר)
יא/כה מתנות באדם עמ' 265, 274
יא/כה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' מג, מט, רסא, רסח
יא/כה נחלת אריה עמ' קטז {דחסה}
יא/כה נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שג {מ"מ}
יא/כה נשאל דוד אהע"ז עמ' קצ
יא/כה נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' נה עמ' צד
יא/כה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' רנח
יא/כה עין יצחק ח"א עמ' שעג, שעו {מ"מ}, שפא {מ"מ}, שפח
יא/כה עמודי שלמה ח"ג עמ' קפט
יא/כה עמק המלך (לבוב)
יא/כה פד"ר ח"ד עמ' 62, חי"א עמ' 80, חי"ג עמ' 244 {מ"מ}
יא/כה פינות הבית דף פ ע"ד {מל"מ}
יא/כה פני משה (הררי) עמ' פו, פח
יא/כה פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רצו
יא/כה פתחי שערים דף ג ע"ד, לח ע"ג
יא/כה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מא
יא/כה צרור הכסף (הראשון) עמ' קעא, תב
יא/כה קרן הצבי מצוה נז אות ב
יא/כה רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תטו
יא/כה שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' ב
יא/כה שו"ת אור שמח דף לא-לב
יא/כה שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קו {מ"מ}
יא/כה שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קכד {מ"מ}
יא/כה שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' ז
יא/כה שו"ת הרמ"ע השלם עמ' שסא
יא/כה שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' מג
יא/כה שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' ל
יא/כה שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' תכה
יא/כה שו"ת מהרי"ל עמ' קצט-ר
יא/כה שו"ת מהרי"ק סי' קלט הערה 10, 14
יא/כה שו"ת מהרש"ם ח"א סי' צט
יא/כה שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 141-143
יא/כה שו"ת ר' משולם איגרא אהע"ז סי' א
יא/כה שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ק, קג, קו, קט, קטו, קיז
יא/כה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קפד, קפח, קצ, קצב
יא/כה שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' מב-מג
יא/כה שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 568
יא/כה שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' כד {מ"מ}
יא/כה שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שסח
יא/כה שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' ג
יא/כה שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' ד
יא/כה שעורי אבני עזר ח"א עמ' פח
יא/כה שערי טהר ח"ח סי' לה אות ב
יא/כה שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 294
יא/כה תפארת אהרן עמ' קכ
יא/כה תשובה מאהבה ח"א סי' יט, מג-מד
יא/כה תשובות ר' איסר יהודה עמ' פח {חשש דחסא, מ"מ - גרושה שאינה מניקה}, פט {כ"מ}, צ {אף שידוע ממי היא מעוברת}, צב {משום דחסא}, צג {לא יקפיד}
יא/כה תשובות ר' יעקב מליסא דף מ {מ"מ}
יא/כו אור שמח
יא/כו אנצי"ת ע' אדר הע' 109 {הגהמ"י}
יא/כו בני ציון (שפירא) דף ב ע"ד {הגהמ"י}
יא/כו ברור הלכה כתובות ס ע"ב ציון א
יא/כו יעלת חן עמ' רעט
יא/כו כל בו ח"ה עמ' צה
יא/כו לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' כח אות ג {מ"מ}
יא/כו מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' צג
יא/כו עזרת כהן עמ' נא ע"א
יא/כו עמק המלך (לבוב)
יא/כו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רד
יא/כו פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' נב דף נו ע"ג
יא/כו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תטו
יא/כו שאגת אריה (תשע) עמ' תצ
יא/כו שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' ז
יא/כו שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' פו
יא/כו תרומת הדשן שו"ת סי' רטז {הגהמ"י}
יא/כז אמרי שפר (חלאוה) עמ' קעג
יא/כז ברור הלכה כתובות ס ע"ב ציון א
יא/כז בתי כהונה (תשסה) עמ' כח
יא/כז השיב משה (תשעה) סי' סב אות ב {הגהמ"י}
יא/כז ושב הכהן (תשמח) עמ' שמד {הגהמ"י}
יא/כז כל בו ח"ה עמ' צה
יא/כז מוריה גל' רכט עמ' ג {הגהמ"י}
יא/כז מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קצא
יא/כז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' יג]
יא/כז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' נח אות יא {השמיט שמותר לריש גלותא}
יא/כז משרת משה (השמטות)
יא/כז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' לד {מ"מ}
יא/כז עמק המלך (לבוב)
יא/כז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שטז אות ט
יא/כז קרן הצבי מצוה נה אות ב
יא/כז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תטו
יא/כז שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' קצו {מ"מ - בגרושה}
יא/כז שברי לוחות עמ' 96 {הגהמ"י אות מ - אביאסף}
יא/כז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קו {הגהמ"י}
יא/כז שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' ז
יא/כז שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' פו {הגהמ"י}
יא/כז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קלג
יא/כז שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' י
יא/כז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קיז
יא/כז שם יוסף (מועטי) ח"ב דף ב ע"ב
יא/כז שער יהושע ח"א עמ' רלא
יא/כז תשובות ר' איסר יהודה עמ' פט {תוך כ"ד חודש}
יא/כח אבני עזר ח"א סי' יב
יא/כח אגרות משה אהע"ז ח"א סי' לב ענף א
יא/כח אוריין תליתאי (תאומים) סי' סג {מל"מ}
יא/כח אמונת שמואל (תשנט) עמ' כג {הגהמ"י}
יא/כח אמרי שפר (חלאוה) עמ' קעד
יא/כח אנצי"ת ע' אומר מותר הע' 68, ע' גרושין הע' 873
יא/כח ארחות חיים ח"ב סי' ו אות טז {הגהמ"י בשם ר"י מאורליינש}
יא/כח באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עא, עד, רטז
יא/כח בינת דניאל ח"ה עמ' קמג
יא/כח בית אברהם (חנניה) עמ' קמז
יא/כח בית מאיר (תשע) סי' יג ס"י עמ' קטז, קיט
יא/כח בית מאיר סי' יג אות י עמ' קיא-קיב
יא/כח בני דוד
יא/כח ברור הלכה יבמות לו ע"ב ציון ז
יא/כח ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רב
יא/כח גליוני הגר"ש עמ' סז {מל"מ ד"ה עבר} [עי' פתחי תשובה יו"ד סי' צט ס"ק ה ויד אברהם שם]
יא/כח דליית הכרם עמ' תתתיג {מ"מ} [ג' חדש - צ"ל צ' יום]
יא/כח הגהות חבר בן חיים
יא/כח הגהות רימ"א
יא/כח ישועות יעקב נשים עמ' נא {מל"מ}
יא/כח ישמח לב אהע"ז דף ה ע"ד {מל"מ}
יא/כח כנסת יעקב עמ' כג
יא/כח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פה
יא/כח כרם שלמה (אהרמן) יבמות לו ע"ב
יא/כח כתב סופר אהע"ז סי' יב ד"ה אבל הראב"ד, ומעתה {משנה למלך}
יא/כח לב שלם [שו"ת מהר"ש הלוי אהע"ז דף פב ע"ד]
יא/כח מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף ד ע"א, ה ע"ד, ו ע"ב
יא/כח מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 45
יא/כח מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קפח
יא/כח מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' לב
יא/כח מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל נג סי' ה]
יא/כח מראה הפנים סוטה יט ע"ב
יא/כח מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כח משנה הלכות יבמות - מיאון סי' סד
יא/כח משנת עזר ח"א עמ' קלט, קמא, קמה, קמז
יא/כח מתנות באדם עמ' 265
יא/כח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' לב, מד
יא/כח ס' הפרנס עמ' רע
יא/כח עין יצחק ח"א עמ' שעד
יא/כח פד"ר ח"ד עמ' 62
יא/כח פי שנים דף לט ע"ב {מל"מ}
יא/כח צרור הכסף (הראשון) עמ' קעא, תא
יא/כח קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ח
יא/כח רביד הזהב (אברך) דף כא ע"ג {כנס בשוגג}
יא/כח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תטו-תטז
יא/כח שו"ת אדה"ז סי' כד
יא/כח שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קכג {הגהמ"י}
יא/כח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שפג, ח"ב עמ' רצג
יא/כח שו"ת הרא"ש עמ' רכו
יא/כח שו"ת הריב"ש עמ' תעג
יא/כח שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שסו
יא/כח שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' רלא
יא/כח שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 141-143
יא/כח שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' י
יא/כח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קפב
יא/כח שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 573
יא/כח שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' נו
יא/כח שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' ג
יא/כח שעורי אבני עזר ח"א עמ' צה, צז
יא/כח שער נפתלי דף ה-ז
יא/כח שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' שנח {מל"מ}
יא/כח שערי זיו ח"ב דף קנח ע"א-ע"ב
יא/כח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 11 (בספרות רומיות)
יא/כח תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ז ס"ק ה, ח
יא/כח תפארת חיים (שאכעט) כאן, דף צ ע"ב


יב/226 הלכות גירושין פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ יד פשוטה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מעשה רקח
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ משנת יעקב
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקסז
יב/א אגודת אזוב ח"ב דף טז ע"ב, כח ע"ג, פט ע"א, השלמות דף לא ע"ד
יב/א אדני היד החזקה
יב/א אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קז
יב/א אור גדול דף צ ע"א-ע"ג
יב/א אור הישר [מ"מ ולח"מ לעיל פ"ז הכ"ד]
יב/א אורים ותומים - תומים סי' נו ס"ק ד
יב/א איים בים כתובות סי' כח אות א, ד {ומגיד משנה - אם צריך דוקא תוך כדי דיבור בדין הפה שאסר}
יב/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יא {הפה שאסר אחרי כדי דיבור}
יב/א אנצי"ת ע' גרושה הע' 185, 187, 189-191, 194, 196
יב/א ארים נסי גיטין עמ' שמב {מ"מ} [צ"ל כל זמן שנתנה אמתלא לדבריה נאמנת]
יב/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/א באר אלחנן עמ' מב, מד
יב/א ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' מב
יב/א ביצחק יקרא (תשע) סי' עח סעיף ג ד"ה כתב
יב/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מו סעיף ג {מ"מ}
יב/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' קא
יב/א בית המדרש
יב/א בית ירוחם
יב/א בית ישחק
יב/א בני דוד
יב/א בעי חיי אהע"ז דף לז ע"א {האשה שבאה לב"ד}
יב/א ברור הלכה כתובות כב ע"א ציון ה, ו, י, ל
יב/א ברור הלכה כתובות כג ע"א ציון ד
יב/א ברור הלכה קדושין סג ע"ב ציון א {מל"מ}, סד ע"א ציון א
יב/א ברכת מרדכי כתובות עמ' רפא
יב/א גט מקושר (צינץ) עמ' תרג, תרה
יב/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ה עניינים שונים סי' טז
יב/א דברות אליהו ח"א עמ' קיא {אפילו אחר כדי דיבור}
יב/א דברות אליהו ח"ב עמ' קמח, קנ
יב/א דליית הכרם עמ' תתתיג {מ"מ} [שאין - צ"ל שהן]
יב/א דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתרמא {מ"מ}
יב/א הר המלך ח"ד עמ' לג, ח"ח עמ' מ
יב/א זכרון יהונתן דף קפח
יב/א זקן שמואל דף עה ע"ג
יב/א חד וחלק ח"א דף לא ע"א, ע"ד
יב/א חוקות הדיינים ח"ג עמ' מה
יב/א חזון יהושע עמ' קכז, קלב
יב/א חי' חתם סופר
יב/א חנא וחסדא ח"ב דף כב ע"ד, פד ע"ב
יב/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקס {מ"מ}
יב/א יד דוד (קרלין) ח"ב דף קצו
יב/א ידיו של משה
יב/א ישועות יעקב נשים עמ' רד {מ"מ}
יב/א כבוד יו"ט
יב/א לבב דוד
יב/א מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מט
יב/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף קכו ע"ב וע"ד {מ"מ}
יב/א מטה אפרים
יב/א מעדני שמואל עמ' קעח, קפז
יב/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יב/א מצעדי גבר ב"ב סי' לז אות ד
יב/א משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תקסו, תקע, תקעב
יב/א משנה הלכות ח"ג סי' קנא {כ"מ - תכ"ד}
יב/א משנה התלמוד ח"ב דף יג
יב/א משנת חיים קדושין עמ' תפ
יב/א משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעט
יב/א נחלת יצחק כתובות סי' יב {מ"מ בשם רמ"ך}, יז
יב/א נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף פב
יב/א נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תקט-תקי
יב/א ס' גירושין לרשב"ח עמ' 33, 124-127
יב/א עומק הפשט ח"ג עמ' רעה
יב/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' תיא {מ"מ}
יב/א פד"ר ח"ט עמ' 85
יב/א פד"ר חי"ז עמ' 26 {הגהמ"י}
יב/א פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קעה {מ"מ}
יב/א פנים חדשות [מהריב"ל ח"א דף מ] {מ"מ}
יב/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רכז ע"ד {מ"מ}
יב/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שב אות א ואילך
יב/א קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קמג {מ"מ}
יב/א קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות ה, גיטין שעור א אות יח
יב/א רוח אליהו (חאקו) ח"ב דף כב ע"א {מ"מ - הרמ"ך הגיה שהיה לו לומר שזה דוקא תכ"ד}
יב/א שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' נז
יב/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קע
יב/א שו"ת אדה"ז סי' כח
יב/א שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קסב
יב/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קעח
יב/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קעח
יב/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קלא, קלג-קלד {מ"מ}, רה-רו {מ"מ}
יב/א שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' רכו
יב/א שושן עדות דף מד ע"א, מו
יב/א שחר אורך עמ' רכח {מ"מ - גם אחרי כדי דיבור}
יב/א שירת דוד כתובות עמ' קעד {מ"מ}
יב/א שם טוב
יב/א שמוש חכמים ג סי' טו {נאמנות שליש}
יב/א שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' צה {לח"מ}, קלג {מ"מ}
יב/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' ת
יב/א שער יהודה
יב/א שער משפט כללי מיגו ס"ק ח {מ"מ}
יב/א שערי עזרא (בצרי) עמ' רסד
יב/א שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' רכח {מ"מ}
יב/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נא ע"ד, נב ע"א, סא ע"א {לח"מ}, קג ע"א {מ"מ}, קו ע"א {מ"מ}
יב/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רכח, רעד {לח"מ}, כרך ב עמ' קכ, קלג
יב/א תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קלה
יב/א תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קסח
יב/ב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' עא
יב/ב אבני החושן סי' מו סעיף א {מ"מ}
יב/ב אהל יצחק גיטין עמ' קג
יב/ב אור גדול דף פג ע"ג, פט ע"ג
יב/ב אור הישר [נחל יצחק סי' מו ס"ד ענף ב]
יב/ב אחר האסף עמ' תכג
יב/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' נה, נו, נח, קלח
יב/ב אנצי"ת ע' גרושה הע' 205
יב/ב ארץ בנימין עמ' תלא
יב/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) גיטין סי' יב אות ה {ראב"ד}
יב/ב באר אלחנן עמ' עו-עח
יב/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיא
יב/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מו ע"ג-ע"ד
יב/ב בית אהרן (קארטשין) עמ' קפט, קצב
יב/ב בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף ב ע"ב, ד ע"א
יב/ב בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' א אות א, ד, סי' ד אות א והערה 7, סי' ו אות ג, סי' יא אות א-ב
יב/ב ביתאל ח"א דף קב ע"ב
יב/ב ברור הלכה גיטין ב ע"א ציון א {ראב"ד}
יב/ב ברור הלכה כתובות כב ע"ב ציון ד בסופו
יב/ב ברכות חיים ח"א עמ' טו
יב/ב ברכות חיים ח"ב עמ' רפו {ראב"ד}
יב/ב בשמן רענן ח"ב עמ' סב-סד
יב/ב גדולי שמואל גיטין דף ח ע"ב, כד ע"א
יב/ב גוילין נצולין עמ' פא
יב/ב דברות משה גיטין עמ' שעו
יב/ב דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' לא ד"ה אך {לח"מ}
יב/ב דעת מרדכי ח"ב עמ' נא-נב
יב/ב דעת סופר אהע"ז סי' לז
יב/ב ויקח אברהם [בגדי יו"ט (קריספין) פח ע"א]
יב/ב זאת ליעקב גיטין עמ' לד
יב/ב זית רענן ח"ב עמ' רנז
יב/ב זכר אליהו עמ' כו
יב/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רכו
יב/ב זכרון מלך (צונץ)
יב/ב חד וחלק ח"ב דף כו ע"ב
יב/ב חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' א ס"ק ט
יב/ב חזו"א על הרמב"ם
יב/ב חזון יהושע עמ' קיז, קכו, קכט
יב/ב חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 152, 159, ח"ב עמ' 174, חו"מ ח"א עמ' 189
יב/ב חי' ר' חיים הלוי דף כב
יב/ב חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' נח {ראב"ד}
יב/ב חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קמד
יב/ב חי' ר' שמואל גיטין עמ' ט {ראב"ד}
יב/ב חק המלך יבמות עמ' קכג
יב/ב יד ישראל ח"ב
יב/ב כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' קיז
יב/ב לב אריה (קרלין) עמ' 22
יב/ב לב ים גיטין עמ' ט-יב, יד, טז, שלז
יב/ב לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קמג ע"ד]
יב/ב לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יז אות יז {מ"מ}
יב/ב לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ג אות א-ה, סי' ז אות ו
יב/ב מאור למלך גיטין עמ' ד, יב
יב/ב מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' כז {ראב"ד}
יב/ב מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קפד {ראב"ד}
יב/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' צ-צא {ראב"ד}
יב/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יב/ב מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' א אות ד
יב/ב מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' א אות ב, סי' ח אות א, סי' כ אות ה
יב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ב משאת המלך ח"ב סי' קעח {ראב"ד}
יב/ב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קנג-קנו
יב/ב משכן שילה עמ' קסג
יב/ב משנת ר' אהרן גיטין עמ' כד, כז-כט, לב, מו
יב/ב נתן פריו גיטין עמ' ב
יב/ב סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קפד-קפז
יב/ב עומק הפשט ח"ב עמ' קעח
יב/ב עין יצחק תנינא ח"ב עמ' יב
יב/ב עמק המלך (לבוב)
יב/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעט
יב/ב קונטרסי שעורים גיטין שעור א אות א, יז-יח, שעור ב אות ו
יב/ב קרית מלך
יב/ב שו"ת הריב"ש עמ' תקלו, תקמא-תקמב, והמיוחסות עמ' יד
יב/ב שו"ת מהרלב"ח סי' קמא {מ"מ}
יב/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' רכא
יב/ב שושן עדות דף מד ע"א, מו
יב/ב שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 323
יב/ב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רעט
יב/ב שעורי ר' שמואל גיטין עמ' ה-ו {ראב"ד}
יב/ב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 250-251
יב/ב שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 6, 142
יב/ב שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' ב אות ד-ו
יב/ב שערי שמואל עמ' קסה
יב/ב תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כו ע"ג
יב/ב תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' כג עמ' קיא
יב/ב תורת חסד (פרחיא) דף עג ע"ב
יב/ב תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' פד
יב/ב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' יט
יב/ג אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ד עמ' קצו
יב/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 127-129
יב/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 173-175
יב/ג אבן מלוכה (רביע) עמ' מח-נא
יב/ג אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רמט {ר"ח הלוי}
יב/ג אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רנד-רנה
יב/ג אגרות הגרי"ד עמ' צז-צח, רנג
יב/ג אדני היד החזקה
יב/ג אהל יצחק גיטין עמ' תרסג
יב/ג אוצרות יהושע עמ' רנט {ר"ח הלוי}
יב/ג אורים ותומים - תומים סי' מו ס"ק א, סי' נו ס"ק ד
יב/ג אחיעזר ח"א סי' יב אות ג
יב/ג אחר האסף עמ' תכב-תכג, תכה
יב/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קלז-קלט, רכב
יב/ג אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' כח [א] ד"ה בשו"ע
יב/ג אנצי"ת ע' גרושה הע' 209, 213, 215-217
יב/ג אשר למלך
יב/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' לא אות א {ר"ח הלוי}
יב/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיא
יב/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מז ע"ב
יב/ג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רכד
יב/ג בית אהרן וישראל גל' כז עמ' קה {ר"ח הלוי}
יב/ג בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' ה אות א, סי' י אות ה, סי' יב אות ה {ר"ח הלוי}
יב/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שנט
יב/ג בית מאיר (תשע) סי' קמא ס"נה עמ' ריא {לח"מ}, סי' קנב ס"י עמ' רסט
יב/ג בית שמואל סי' קמא ס"ק ע
יב/ג בני דוד
יב/ג ברור הלכה גיטין ב ע"א ציון א
יב/ג ברכות חיים ח"ב עמ' רפו-רפז
יב/ג בשמן רענן ח"ב עמ' סג
יב/ג גדולי שמואל גיטין דף ט ע"א
יב/ג גט מקושר (צינץ) עמ' תרעט
יב/ג דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' קז
יב/ג דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' כא ד"ה ולפע"ד, סי' לא ד"ה כתב וד"ה ומה
יב/ג דברי משפט סי' מו סעיף א {מ"מ}
יב/ג זאת ליעקב גיטין עמ' ל-לז
יב/ג זכר טוב עמ' כט, לז {ר"ח הלוי}
יב/ג זכר יצחק (תשן) עמ' לד
יב/ג חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ט ס"ק א, כ-כא
יב/ג חוות בנימין ח"ב עמ' תקכא
יב/ג חזון יהושע עמ' קיז-קיט, קכז, קלב
יב/ג חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"ה
יב/ג חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 48, 89, חו"מ ח"א עמ' 189
יב/ג חי' מרן הגרי"מ עמ' פד
יב/ג חלקת יצחק עמ' תמו {ר"ח הלוי}
יב/ג חק המלך יבמות עמ' סח
יב/ג יורה חכימא (תשח) עמ' רצח {אמרה גרשני בעלי והבעל ערער}
יב/ג ישועות ישראל סי' מו סעיף ב {מ"מ}
יב/ג כתב סופר אהע"ז סי' נח ד"ה אלא דלכאורה {ואם לא נתקיים אינה מגורשת להיותה מותרת לאחרים}, סי' צז {בא הבעל וערער וכו', יתקיים בחותמיו או בעידי מסירה כמו שבארנו, ואם לא נתקיים אינה מגורשת להיות מותרת לאחרים}
יב/ג כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' קיד, קכב-קכג
יב/ג לב אריה (קרלין) עמ' 22
יב/ג לב ים גיטין עמ' שלז {לח"מ}
יב/ג לב שלם [שו"ת מהרלב"ח סי' קמא]
יב/ג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' רעו
יב/ג לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' א ס"ק יד
יב/ג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' עז
יב/ג מאור למלך גיטין עמ' ו, נו
יב/ג מאור למלך כתובות עמ' קכד, קלא, קמב, קנו, קנח-קסב, קסח-קסט, קעה, קעז, קפג {ר"ח הלוי}
יב/ג מבי"ט (רובינ') דף קכט ע"ג {לח"מ}
יב/ג מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' כז-כט
יב/ג מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קפד {פקדון היה}, קפה
יב/ג מילי דשטרות עמ' כא, קכג, קלא {ר"ח הלוי}
יב/ג מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שלז
יב/ג מעיני המים
יב/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג, חי' ר' חיים הלוי דף כא]
יב/ג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ג אות ב
יב/ג מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' ב אות א, סי' ח אות א
יב/ג מקצוע בתורה סי' מו ס' א ס"ק א, ס' ד ס"ק ה, סי' נו ס' ד ס"ק יט
יב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ג משאת המלך ח"ב סי' קעה, קעח
יב/ג משאת המלך ח"ד סי' תפד {טענת נפילה}
יב/ג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתקלג
יב/ג משנת יעקב משפטים עמ' קמו-קמט {ר"ח הלוי}
יב/ג משנת ר' אהרן גיטין עמ' כז, לו, שו"ת סי' נד אות ד {לח"מ}
יב/ג משרת משה (נבר)
יב/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' רסב, רפט {ר"ח הלוי}
יב/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' יח, כה, כח
יב/ג נתיבות מרדכי גיטין עמ' יג
יב/ג נתיבות שמואל דף פז ע"א בהערה
יב/ג נתן פריו גיטין עמ' ו {אם הבעל טוען מזויף}
יב/ג נתן פריו סוגיות ח"א עמ' יט
יב/ג ערך שי חו"מ סי' מו סעיף א {מ"מ}
יב/ג פנים חדשות [מהרלב"ח קמא]
יב/ג צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' קכו {ר"ח הלוי}
יב/ג קהלות יעקב כתובות סי' יט אות ב
יב/ג קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רד
יב/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תמח, תעח
יב/ג שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שפד
יב/ג שו"ת מהרלב"ח סי' קמא
יב/ג שולי הגליון עמ' עב
יב/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מ אות ד
יב/ג שמוש חכמים א עמ' נז
יב/ג שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ב ענף ד ס"ב ס"ק ד
יב/ג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' לב
יב/ג שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' נה {ר"ח הלוי}, סא {ר"ח הלוי}
יב/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 64
יב/ד אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קו
יב/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קלח
יב/ד אנצי"ת ע' אין אשה הע' 16 {הגמ"י}
יב/ד ביתאל ח"א דף קד ע"ב
יב/ד בכורי גשן סי' כ ענף ב {הגהמ"י}
יב/ד ברור הלכה נדרים צא ע"א ציון ג
יב/ד ברקאי ח"א עמ' 120
יב/ד גבורת אנשים (תשע) עמ' רעה {הגהמ"י}
יב/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ה עניינים שונים סי' טז
יב/ד דברות אליהו ח"ד עמ' רכח
יב/ד דינא דחיי ח"ב דף סז ע"ד
יב/ד דעת מרדכי ח"ב עמ' נח, ס {האומרת "גרשתני" והבעל מודה}
יב/ד דרך המלך (רפפורט)
יב/ד הגהות מוהר"י קרט עמ' ל
יב/ד הלכה רבה ח"ג עמ' 99
יב/ד המעמד האישי בישראל עמ' 398
יב/ד חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 46, 50, ח"ג עמ' 213
יב/ד יד המלך (לנדא)
יב/ד יד המלך (פלומבו)
יב/ד ימי שלמה
יב/ד כתב סופר אהע"ז סי' עח ד"ה והנה הבית יוסף {היא אומרת גירשתני ואבד גיטי והוא אומר לא גירשתיך, אף על פי שהוחזקה אשתו הרי זו נאמנת}, סי' פב ד"ה ולפי"ז {באה היא ובעלה היא אומרת גירשתני ואבד גיטי והוא אומר לא גירשתיך, אף על פי שהוחזקה אשתו הרי זו נאמנת}
יב/ד מצעדי גבר קדושין סי' לו אות ג
יב/ד משפט איש תשטז עמ' קו {הגהמ"י אות א}
יב/ד משפטי עזיאל ח"ז עמ' תקנד
יב/ד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תיא
יב/ד ס' גירושין לרשב"ח עמ' 33, 126-127
יב/ד שו"ת הריב"ש סי' קכז, עמ' קכט
יב/ד שו"ת הרשב"א ח"ג סי' שע
יב/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' ו
יב/ד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שצא
יב/ד שו"ת מהרלב"ח סי' לג
יב/ד שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קמו
יב/ד שם טוב
יב/ד תפארת ציון (קואינקה) עמ' ג {הגהמ"י}
יב/ה אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רט {מ"מ}
יב/ה אדני היד החזקה
יב/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יא, יג
יב/ה אוצמפה"ת ב"מ יח ע"ב הע' 84, 106
יב/ה אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' ל ד"ה היכא
יב/ה אנצי"ת ע' אין אשה הע' 49, 53, ע' גרושה הע' 200-203, 207
יב/ה באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קיב
יב/ה בגדי כהונה (כהן) דף עג ע"ג, עו ע"א-ע"ב
יב/ה בגדי כהונה (מהרז"ך) אהע"ז סי' יז דף עג ע"ג
יב/ה בית אהרן (קארטשין) עמ' רנז
יב/ה בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' יא הערה 5
יב/ה בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ב עמ' קמא, סי' לח ס"יב עמ' רעו, סל"ט עמ' רפב
יב/ה בית מאיר השלם סי' לח סי"ב עמ' צא {שמא יכוון לקלקל}
יב/ה בית מאיר סי' יז אות ב עמ' קלה
יב/ה בית שמואל סי' קנב ס"ק א
יב/ה ביתאל ח"א דף קד ע"ב
יב/ה בני דוד
יב/ה בנין השטר עמ' סו
יב/ה ברור הלכה נדרים צא ע"א ציון ג פסקה ה
יב/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שיז
יב/ה גט מקושר (אלגזי) עמ' תיב
יב/ה דברות משה גיטין עמ' תקח
יב/ה דברי חיים (אוירבך) יבום סי' ב ד"ה שוב, סי' ד ד"ה ולפענ"ד, סי' ה ד"ה ובאמת
יב/ה דברי חיים ב"מ יז ע"א ד"ה בא"ד דבמקום
יב/ה דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' קעא
יב/ה דברי תלמוד ח"ב עמ' קלד
יב/ה דעת מרדכי ח"ב עמ' נט {לא נאמן לומר "גרשתיך"}
יב/ה זאת ליעקב גיטין עמ' ה
יב/ה זית רענן ח"א עמ' תמו
יב/ה זכר יהודה עמ' קנח
יב/ה זכר יצחק (תשח) עמ' לג, עג
יב/ה זכר יצחק (תשן) עמ' לד, מד, מט, סח
יב/ה זכרון מלך (צונץ)
יב/ה חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ט ס"ק יח
יב/ה חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"ט
יב/ה חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 46, 48, 50, ח"ג עמ' 212, ח"ד עמ' 90, חו"מ ח"ד עמ' 318
יב/ה חי' חתם סופר
יב/ה חי' כתב סופר כתובות עמ' נו
יב/ה חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קכד
יב/ה טבעת החושן ח"א עמ' קכו
יב/ה יד דוד (קרלין) ח"ב דף רטז, רנב
יב/ה ידיו של משה
יב/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שיז
יב/ה ישועות יעקב נשים עמ' תמג
יב/ה כבוד יו"ט
יב/ה כתב סופר אהע"ז סי' פח ד"ה הרמב"ן {בעל שאומר גרשתי אשתי אינו נאמן דחיישינן שמא בגט פסול או בטל גרשה}
יב/ה לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"א דף קלה ע"ב]
יב/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' פז-פח
יב/ה מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' סה
יב/ה מנחת יהודה (בוים) דף קד ע"ד
יב/ה מעיני החכמה ח"א אות תצה
יב/ה מראות הצובאות (תקע) אות ב
יב/ה מראות הצובאות (תשסז) עמ' ג, קנד
יב/ה משנה הלכות גיטין סי' צא
יב/ה משנת יעקב נשים ח"א עמ' רו-רז
יב/ה נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תט
יב/ה נתיב אברהם ח"א עמ' ט {שמא בגט פסול גירשה}
יב/ה נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רנג ע"ב {מ"מ}
יב/ה נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תה, תיא
יב/ה ס' גירושין לרשב"ח עמ' 33, 121-124, 127
יב/ה עדות ושטרות עמ' 248
יב/ה עין יצחק ח"ב סי' לג אות ט, עמ' קלה, תס
יב/ה עין יצחק תנינא ח"א עמ' קעא, קעח
יב/ה עצי ארזים סי' יז ס"ק א
יב/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' שמט, תנא
יב/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' ו
יב/ה שם טוב
יב/ה שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קכט
יב/ה שמן המשחה (קושטא) דף קג ע"ד
יב/ה שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' שיד, שיט-שכ
יב/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רעד
יב/ה שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' צח
יב/ה שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נ ע"ד
יב/ה שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קכט, רמ
יב/ה תורת ירוחם ח"א דף נג ע"א
יב/ה תחומין חי"ט עמ' 166-167
יב/ו אבני עזר ח"א סי' יז אות ו, ט
יב/ו אדני היד החזקה
יב/ו אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 52
יב/ו אור הישר [עין יצחק ח"ב סי' לה]
יב/ו אור ליהודה יבמות עמ' קט
יב/ו אור שמח
יב/ו אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ה ד"ה ולדעת {שעה"מ}
יב/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כז אות א
יב/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כז אות א
יב/ו אנצי"ת ע' אין אשה הע' 47, 48
יב/ו בדבר מלך חי"ז עמ' קעה {שנים אומרים נתגרשה ושנים מכחישין אותן ואומרים לא נתגרשה}
יב/ו בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' קמד
יב/ו ברור הלכה כתובות כב ע"ב ציון ד
יב/ו בתים לבדים עמ' רמג-רמה
יב/ו דבר מאיר (ראק) סי' צא
יב/ו דברי אמת (תרכא) דף צח ע"א
יב/ו דברי אמת (תשעט) עמ' שסה {תרי ותרי אם נתגרשה והיא אינה יודעת ונשאת אפילו לאחד מעדיה הולד ספק ממזר}
יב/ו דינא דחיי ח"ב דף קלד ע"ד
יב/ו דרך ישרה ח"ב עמ' רלט
יב/ו חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 122, אהע"ז ח"א עמ' 226, ח"ב עמ' 50, ח"ד עמ' 156, 164
יב/ו יד דוד (קרלין) ח"א דף קפט
יב/ו כתב סופר אהע"ז סי' נה ד"ה גי"ה {שנים אומרין נתגרשה ושנים מכחישין אותן}
יב/ו לב שלם [דברי אמת בקונטרס דף א ע"ג, ד ע"א]
יב/ו מאור למלך ב"ב עמ' קז {שעה"מ}
יב/ו מאור למלך כתובות עמ' קצד {שעה"מ}
יב/ו משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרלח-תרלט
יב/ו משנת עזר ח"א עמ' קצה
יב/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תצח
יב/ו סתירת זקנים - הלכה עמ' שה
יב/ו עין יצחק תנינא ח"א עמ' קצח
יב/ו עמק המלך (לבוב)
יב/ו ערך כסף עמ' נא
יב/ו שארית נתן (פולק) דף ל ע"ד
יב/ו שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' עג
יב/ו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שעו, שעח
יב/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' קלג
יב/ו שער המלך
יב/ו שער משפט סי' ל ס"ק ז
יב/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רס, רסב
יב/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 257
יב/ו שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' שיא {מל"מ}
יב/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כז אות א
יב/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כז אות ד {או"ש}
יב/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כז אות א
יב/ז בדבר מלך חי"ז עמ' קעא, קעו {שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה דאם נשאת לא' מעדיה לא תצא}
יב/ז בית דוד (מרגרטן) כלל יג פ"ד עמ' קד, כלל יד פ"ג עמ' קח, כלל לב פ"א עמ' רח
יב/ז בית מאיר (תשע) סי' קנב ס"ג עמ' רסז, שו"ת סי' ח עמ' פט
יב/ז בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' קמד
יב/ז בנין יהושע (וילדמן) דף לא ע"ב
יב/ז ברור הלכה כתובות כב ע"ב ציון ד
יב/ז ברור הלכה כתובות כג ע"א ציון ב פסקה א
יב/ז ברכת מרדכי כתובות עמ' רפג
יב/ז גדולי שמואל ב"ב דף לא ע"ב
יב/ז גדולי שמואל כתובות דף יד, כב, כו, כז {או"ש}
יב/ז דברי אמת (תשעט) עמ' שנד {שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה}
יב/ז דעת מרדכי ח"ב עמ' נז
יב/ז דרך המלך (רפפורט)
יב/ז הלכה פסוקה ח"ד עמ' קפב הערה 26, קפג הערה 32, עמ' קפה הערה 38, עמ' קפז הערה 56
יב/ז זית רענן ח"א עמ' רסב {שעה"מ}, רסו {שעה"מ}
יב/ז חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 122, אהע"ז ח"ד עמ' 93, חו"מ ח"ד עמ' 318
יב/ז חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' סג
יב/ז חי' ר' שמואל יבמות עמ' עז
יב/ז חי' ר"י נחמיה סי' קנט אות יד, יז, יט
יב/ז חיי דוד עמ' קכה
יב/ז יד דוד (קרלין) ח"א דף קפט, ח"ב דף רמח
יב/ז יחי ראובן (נאוי) עמ' קמה
יב/ז יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קמג
יב/ז כהונת עולם דף סו ע"א
יב/ז כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' רל
יב/ז לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מ עמ' קכז-קכח
יב/ז לב שלם [מכתב מאליהו דף פד ע"א]
יב/ז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קנז
יב/ז לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' יג ס"ק י
יב/ז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תריד, תרלה-תרמ, תרמז
יב/ז נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תצח
יב/ז נרות אהרן
יב/ז עין יצחק תנינא ח"א עמ' קצח
יב/ז עמק המלך (לבוב)
יב/ז עמק שאלה (טברסקי) עמ' קט
יב/ז קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות י
יב/ז קרית מלך
יב/ז שו"ת אור שמח דף קטו
יב/ז שו"ת הר"ן סי' ג
יב/ז שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' עג
יב/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שעו, שעח
יב/ז שם טוב
יב/ז שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ט ס"א ס"ק ד
יב/ז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רס-רסב
יב/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 256
יב/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קא
יב/ז תרומת הכרי עמ' מ
יב/ח אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' לט
יב/ח ארים נסי גיטין עמ' שמב [צ"ל שמא נתכוון לקלקלה]
יב/ח ברור הלכה כתובות כג ע"א ציון ב
יב/ח ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' יד
יב/ח ברכת מרדכי כתובות עמ' רצט
יב/ח חי' מהרי"א הכהן עמ' קטו
יב/ח יד דוד (קרלין) ח"ב דף רנא
יב/ח מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' סה
יב/ח עמק המלך (לבוב) (בהשמטות, נדפס אחרי הל' גירושין פ"ב, דף לג ע"ב)
יב/ח שו"ת רשב"ש עמ' תטז
יב/ח שם טוב
יב/ט אבן לב דף מח ע"א, נא ע"ג
יב/ט אהל משה (לוין) ח"ב דף נ ע"א, נא ע"ד, נב ע"א
יב/ט אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קח
יב/ט בדבר מלך חי"ז עמ' קעא {עד אחד אומר נתגרשה וע"א אומר לא נתגרשה ספק}
יב/ט בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' קמד
יב/ט ברור הלכה כתובות כב ע"ב ציון ו
יב/ט ברור הלכה שבועות מח ע"א לפני ציון ג
יב/ט בתי כהונה (תצו) בית דין דף ג ע"ג
יב/ט דברי אמת (תרכא) דף קד ע"א
יב/ט דברי אמת (תשעט) עמ' שפט {אחד אומר נתגרשה ואחד אומר לא נתגרשה הויא אשת איש על פיהן}
יב/ט דברי יציב אהע"ז עמ' פא
יב/ט דרך המלך (רפפורט)
יב/ט חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 122, אהע"ז ח"א עמ' 226, ח"ד עמ' 164-163, חו"מ ח"א עמ' 139
יב/ט יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק א אות ז הערה 66 עמ' 185 {עד אחד בהכחשה}
יב/ט לב שלם [דברי אמת בקונטרס דף עח ע"ד]
יב/ט לבב דוד
יב/ט מבוא למשנה תורה עמ' 144
יב/ט מצעדי גבר ב"ב סי' כט אות ג-ו
יב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרסז, תשו-תשטו
יב/ט משמרת הכהנים (כהנוב) דף קטו ע"ב
יב/ט משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות מילואים סי' ב פ"ה ענף ה
יב/ט נרות אהרן
יב/ט נתן חכמה ב"ב סי' יח
יב/ט ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' שד-שח
יב/ט ערוך השולחן אהע"ז קנב ס' טז
יב/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צד ע"ב
יב/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לג אות א, סי' פו אות ט
יב/ט קונטרסי שעורים גיטין שעור ג אות כ והערה 2
יב/ט שו"ת הרד"ך עמ' רסד
יב/ט שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' עא, עג, עו
יב/ט שערי שמואל עמ' רג
יב/ט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' לז
יב/ט תרומת הכרי עמ' מ
יב/י אבן לב דף נז ע"ב, נח ע"א, נט ע"א
יב/י אהל משה (לוין) ח"ב דף נא ע"א
יב/י אהלי חיים עמ' קט
יב/י אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קח, ב"ב עמ' קה
יב/י אהלי שם כתובות סי' קח
יב/י אשר למלך
יב/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלד
יב/י בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' פא
יב/י בית אפרים אהע"ז הל' עגונות דף סח ע"ד
יב/י בתי כהונה (תצו) בית דין דף ג ע"א
יב/י דברי אמת (תרכא) דף קד ע"ב
יב/י הלכה פסוקה ח"ד עמ' לה הערה 101, עמ' קפב הערה 26, עמ' רח הערה 181
יב/י הר המלך ח"ג עמ' סט, ח"ה עמ' שפו
יב/י חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 166
יב/י חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קפד-קפה
יב/י טבעת החושן ח"א עמ' 60
יב/י יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תרג
יב/י ידיו של משה
יב/י לב שלם [מחנה אפרים דף קה ע"ב, דברי אמת בקונטרס דף עח ע"ד]
יב/י מאור למלך ב"ב עמ' צז
יב/י משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרסז, תשו-תשטו
יב/י משפט איש תשיח-תשיט עמ' שעא, שעד
יב/י משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות מילואים סי' ב פ"ה ענף ב
יב/י משפטי שלמה ח"א סי' כה עמ' צה
יב/י נחמד למראה ח"ד דף כו ע"א
יב/י נתן חכמה ב"ב סי' יח
יב/י עינות מים דף צח ע"א
יב/י ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' שד-שח
יב/י פד"ר ח"ג עמ' 292, 295
יב/י קהלות יעקב כתובות סי' יט אות ב
יב/י קול דודי (תשף)
יב/י קרן הצבי מצוה קכד אות ה
יב/י שבט מיהודה ח"ג עמ' קנא {זה אומר זו אשתי וזה אומר זו אשתי, מותרת לכל}
יב/י שובע שמחות עמ' תסז
יב/י שם טוב
יב/י שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רד
יב/י שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' עא, עג, עה
יב/י שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' צא
יב/י שער המלך כאן, ח"א עמ' תסא
יב/י שערי שמואל עמ' רא-רב, רנט
יב/י תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רטו
יב/י תשובות ר' יעקב מליסא דף פב
יב/יא אבן לב דף נז ע"ג
יב/יא אבק דרכים דף יב ע"ב
יב/יא אילה שלוחה (הלברשטם) דף כה ע"ד
יב/יא אמרות טהורות (ישראל) דף רמד
יב/יא אמרי כהן גיטין סי' ט ס"ק י, טז
יב/יא אשר למלך
יב/יא בד קודש (דאנון)
יב/יא בית אברהם (חנניה) עמ' ד {לח"מ}
יב/יא בית יצחק (ברטלר) גיטין סי' יב אות ד, סי' יג אות ג
יב/יא בית מאיר (תשע) סי' קנב ס"י עמ' רסט
יב/יא ברור הלכה גיטין סג ע"ב ציון ח, סד ע"א ציון ד
יב/יא ברכת יוסף (לנדא) אהע"ז סי' לה {לח"מ}
יב/יא גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף פח ע"א {לח"מ}
יב/יא דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' יט ד"ה הנה, סי' לא ד"ה אך, סי' כה ד"ה ותמיהני, סי' כו ד"ה עוד, מים חיים סי' מא ד"ה ולכאורה
יב/יא דליית הכרם עמ' תתתיג {מ"מ} [כתב - צ"ל טען]
יב/יא הגהות חבר בן חיים
יב/יא זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רב {מ"מ}
יב/יא זקן שמואל דף צג ע"ג
יב/יא חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ט ס"ק יח, כ
יב/יא חזו"א אהע"ז סי' ק ס"ק מז
יב/יא חזו"א על הרמב"ם
יב/יא חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"ו
יב/יא חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קעג, קעה
יב/יא חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' יב (דף כ ע"א)
יב/יא יד דוד (קרלין) ח"א דף עה
יב/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שנט, שסד {לח"מ}
יב/יא כתב סופר אהע"ז סי' מד ד"ה וי"ל {לח"מ - א"כ מגו למה לי, תאומן קמא דידה יהיב לשליש לגירושין, מחזקה דאינה מעיזה}, סי' פג ד"ה ומצאנו, סי' פד ד"ה ובסברא {לח"מ - וא"ת כיון דטעמא משום חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה למה לי בגמרא טעמא דמיגו וכו'}
יב/יא לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מו עמ' קמז
יב/יא לב ים גיטין עמ' שלו-שלח, שמא-שמב
יב/יא מאור למלך גיטין עמ' יג
יב/יא מבי"ט (רובינ') דף קכט ע"ב
יב/יא מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' כח
יב/יא מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קפד {טענת מזויף כשיש מיגו}
יב/יא מצודת בן ציון דף ה ע"ד, ו ע"א {לח"מ}
יב/יא מקצוע בתורה סי' נו ס' ד ס"ק יט
יב/יא מראה הפנים גיטין כ ע"א
יב/יא משנת ר' אהרן גיטין עמ' יח, כז
יב/יא נועם חכ"א עמ' ז
יב/יא נתן פריו גיטין עמ' א
יב/יא ס' גירושין לרשב"ח עמ' 131
יב/יא עומק הפשט ח"ב עמ' ט
יב/יא עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' רכח
יב/יא עליות אריה עמ' קמח, קנב, קסה
יב/יא עצי ארזים סי' יז ס"ק א
יב/יא ערך כסף עמ' פד {לח"מ}
יב/יא קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רד
יב/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' תמח-תמט
יב/יא שארית כלב עמ' צו {לח"מ}
יב/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שלט
יב/יא שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרפד
יב/יא שו"ת הריב"ש סי' פב, עמ' עז
יב/יא שם משמעון (שטרן) דף כז ע"א {לח"מ - למה צריך מיגו}
יב/יא שער המלך ח"א עמ' תקעב-תקעג {מ"מ}
יב/יא שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קכט
יב/יב אב בחכמה דף יא ע"ד
יב/יב אמרות טהורות (ישראל) דף רמד
יב/יב ארחות משפט עמ' שסה {או"ש}
יב/יב ברור הלכה גיטין סד ע"א ציון ה
יב/יב ברכות חיים ח"ב עמ' קמג
יב/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שיז-שיח
יב/יב גט מקושר (צינץ) עמ' תשלב
יב/יב דינא דחיי ח"ב דף קלד ע"ד
יב/יב חד וחלק ח"ב דף ח ע"ג
יב/יב חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ט ס"ק יח-יט
יב/יב כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף פג ע"ד
יב/יב לב שלם [מכתב מאליהו דף פה ע"ד]
יב/יב משנה הלכות גיטין סי' קיא
יב/יב משנת ר' אהרן גיטין עמ' כג
יב/יב נועם חכ"א עמ' ז
יב/יב ס' גירושין לרשב"ח עמ' 127, 132
יב/יב עצי ארזים סי' לה ס"ק ד
יב/יב פד"ר ח"ט עמ' 375
יב/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפט אות י
יב/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רפט אות י
יב/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' מ
יב/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמא סעיף ב {ראב"ד}
יב/יב שם טוב
יב/יב שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' ח {מל"מ}
יב/יב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ד {מל"מ}
יב/יג אומר לציון סי' רפד
יב/יג אילה שלוחה (הלברשטם) דף כח ע"א
יב/יג אמרות טהורות (ישראל) דף רנ ע"א
יב/יג אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' כו [ב] ד"ה אולם
יב/יג אשר למלך
יב/יג בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף ב ע"ב
יב/יג בית מאיר (תשע) סי' קמא ס"נה עמ' רי {מ"מ}
יב/יג ברור הלכה גיטין סג ע"ב ציון ח
יב/יג ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' לג
יב/יג דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' כה ד"ה והנה
יב/יג הגהות חבר בן חיים
יב/יג חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ט ס"ק יח
יב/יג חזו"א אהע"ז סי' ק ס"ק לט
יב/יג ישועות ישראל סי' נד סעיף א
יב/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רעד אות ו ואילך, סי' רעט
יב/יג קרית מלך
יב/יג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לט ע"ד
יב/יגב לב שלם [מכתב מאליהו דף פד ע"ג]
יב/יד אילה שלוחה (הלברשטם) דף כה ע"ד, כח ע"א
יב/יד אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' כו [ב] ד"ה אולם
יב/יד בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף ג ע"ב
יב/יד ברכת מרדכי כתובות עמ' רנה
יב/יד דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' כה ד"ה והנה
יב/יד זאת ליעקב גיטין עמ' ל-לז
יב/יד חזו"א אהע"ז סי' ק ס"ק נב
יב/יד חזו"א על הרמב"ם
יב/יד יד דוד (קרלין) ח"א דף קפז
יב/יד ישועות ישראל סי' נד סעיף א
יב/יד מראות הצובאות (תשסז) עמ' כז
יב/יד משפטי עזיאל ח"ז עמ' רמח
יב/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' עז אות ג, סי' רעד אות ו ואילך, סי' רעט
יב/טו אגודות אזוב מדברי דף נ ע"ג {דייקא ומנסבא}, סט ע"ב {עשוי להתגלות}
יב/טו אגרא דשמעתא ח"א עמ' שד {לח"מ}
יב/טו אדני היד החזקה
יב/טו אהל יצחק גיטין עמ' תרע {מל"מ}
יב/טו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יד
יב/טו אוצרות הרמב"ם
יב/טו אורים גדולים (ריינס) דף כג ע"ב
יב/טו אילה שלוחה (הלברשטם) דף מח ע"ב
יב/טו אם המלך עמ' כו
יב/טו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קד, רכב {עד מפי עד}
יב/טו אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 25
יב/טו אפיקי מגינים יבמות סי' לט אות א, סי' מו
יב/טו ארחות משפט עמ' שסה {מילתא דעבידא לאיגלויי}
יב/טו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפב {מל"מ}
יב/טו באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' נג, צח
יב/טו בדי הארון (הכהן) עמ' 234
יב/טו בית דינו של שמואל עמ' 905
יב/טו בית יעקב (מליסא) כתובות כג ע"א ד"ה ולפענ"ד
יב/טו בית יעקב (מסקין) סי' מז, מט (דף סו ע"ב, סז ע"ב)
יב/טו בית ירוחם
יב/טו בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' יד, מז
יב/טו בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ה עמ' קנד
יב/טו בית מאיר סי' יז אות ה עמ' קמח
יב/טו בית שערים ח"ג סי' עד
יב/טו בכורי אברהם דף מא ע"ג {עד אחד - מהתורה או מדרבנן}
יב/טו בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' קס
יב/טו ברור הלכה יבמות קיד ע"ב ציון א
יב/טו ברור הלכה יבמות קכא ע"ב ציון ג
יב/טו ברור הלכה ר"ה כב ע"ב ציון ב
יב/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' עא
יב/טו גבול יהודה (ציר') דף סט ע"ד, עא ע"א
יב/טו גט מקושר (צינץ) עמ' תרצ
יב/טו דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' צב
יב/טו דברות אליהו ח"ה עמ' קה {אשה נאמנת כי חזקה שאינה מקלקלת את עצמה}
יב/טו דרך המלך (רפפורט)
יב/טו הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קצד
יב/טו הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 149, ח"ד עמ' קנט הערה 31, עמ' קפב הערה 26
יב/טו הלכה רבה ח"ג עמ' 88
יב/טו המעמד האישי בישראל עמ' 398
יב/טו התורה והמדינה ח"ז עמ' קמו, קמח
יב/טו ושב הכהן (תשמח) עמ' קמו
יב/טו זכרון אהרן סי' לז-לח, עמ' פ
יב/טו חד וחלק ח"א דף לא ע"ב, מא ע"ב
יב/טו חזון יחזקאל יבמות פ"ד ה"ד
יב/טו חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 159, 215, 217, ח"ד עמ' 216, חו"מ ח"ד עמ' 194
יב/טו חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' יד, כד-כו
יב/טו חי' עזיאל
יב/טו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' צה ד"ה ואף
יב/טו חסדי דוד ח"ג עמ' צ
יב/טו טורי אבן המפואר ר"ה עמ' רז
יב/טו יד המלך (לנדא)
יב/טו ידי אליהו כאן, דף מ ע"ד
יב/טו ידיו של משה
יב/טו יהדות בין דת למוסר עמ' 236
יב/טו כרם שלמה (אהרמן) יבמות צג ע"ב, צה ע"ב
יב/טו לב אריה (קרלין) עמ' 7, 12
יב/טו לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף לו ע"ג]
יב/טו לבב דוד
יב/טו לבושי מרדכי יו"ד עמ' צח, אהע"ז עמ' יב, רא, רעה
יב/טו מדה טובה ח"ב עמ' 377
יב/טו מלאכת שמואל עמ' עה-עו
יב/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' תנב
יב/טו מפענח צפונות עמ' 138
יב/טו מראות הצובאות (תשסז) עמ' יט, כו, כז, כט
יב/טו משיב משפט עמ' קצג
יב/טו משנה הלכות ח"ב סי' כב דף לה ע"ב {שהדבר עשוי להגלות}, ח"ט סי' שנח {עשוי ליגלות}
יב/טו משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' מד {מל"מ}
יב/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קנב
יב/טו משנת אליעזר (רבינ') עמ' קיא
יב/טו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רכ
יב/טו משנת יעקב קנין עמ' שיג {או"ש}
יב/טו משנת משה ר"ה עמ' קכג
יב/טו משנת ר' אהרן גיטין עמ' כו, מט, שו"ת סי' נא אות ג {מל"מ}
יב/טו משנת ר' אהרן כתובות עמ' שכ
יב/טו משפטי ארץ ח"ב עמ' 52
יב/טו משפטי עזיאל ח"ה עמ' שמו
יב/טו משרת משה (נבר)
יב/טו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' נח
יב/טו נועם חכ"ד עמ' יד
יב/טו נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ס ע"א
יב/טו ניצוצי אש עמ' רכא, רכה
יב/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכו ע"א-ע"ג
יב/טו נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רלד
יב/טו נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' מד עמ' עח
יב/טו נתיבות מאיר (בן שושן) גיטין סי' ל אות א
יב/טו נתיבות מרדכי גיטין עמ' א
יב/טו ס' הנייר עמ' קפג
יב/טו עדות ביהוסף (אלמושנינו)
יב/טו עדות ביהוסף (פודור) עמ' נד
יב/טו עדות ושטרות עמ' 271
יב/טו עטרת ישראל עמ' קנו
יב/טו עין יצחק ח"ב עמ' קצא
יב/טו על גדות ים התלמוד עמ' 175
יב/טו עמק המלך (לבוב)
יב/טו עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרד
יב/טו פד"ר חי"א עמ' 373
יב/טו פניני ים סי' מט אות ז, ט
יב/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מז אות ב
יב/טו שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"ו, פ"יב
יב/טו שבט סופר (תשמו) עמ' קלט
יב/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קיז
יב/טו שו"ת הרדב"ז סי' תתקב (השני)
יב/טו שו"ת הריב"ש סי' קנה, עמ' קס-קסב
יב/טו שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קכה
יב/טו שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' סג
יב/טו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קכח
יב/טו שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' שיג
יב/טו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' כ, לו
יב/טו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קטז, קיט
יב/טו שו"ת רשב"ש עמ' תטז-תיז
יב/טו שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' סז
יב/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 65, 90
יב/טו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' עח
יב/טו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קסב, קסה
יב/טו תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ד ע"ד, ו ע"א
יב/טו תורת אמת (תשסו) עמ' עז
יב/טו תרומת הדשן פסקים סי' רכג
יב/טו תשובה שלמה אהע"ז סי' יג דף טו ע"א
יב/טז אגודת אזוב ח"ב דף קי ע"א, השלמות דף א ע"ג
יב/טז אגרות משה יו"ד ח"ב סי' פד, אהע"ז ח"א סי' מא ענף א, סי' מה, נא {מל"מ ד"ה וראיתי}
יב/טז אדני היד החזקה
יב/טז אור הישר [עין יצחק ח"ב סי' ס אות טז, מפרשים בהל' סוטה פ"א הט"ו]
יב/טז אמה של מלכות עמ' 24 {כלה וחמותה שחזקתן שונאות}
יב/טז אנצי"ת ע' גוי הע' 841, 842
יב/טז באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף קיז
יב/טז באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רלג, רלה {מל"מ}
יב/טז בית אהרן (קארטשין) עמ' ר-רא {מל"מ}
יב/טז בית יעקב (מסקין) סי' מז, מט (דף סה ע"ד, סו ע"א, ע"ד)
יב/טז בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ד עמ' קמט {מל"מ}, קנ, קנב, קנג {מל"מ}, סט"ו עמ' קעג
יב/טז בית מאיר סי' יז אות ד עמ' קמה-קמז
יב/טז ביתאל ח"א דף צז ע"א
יב/טז בכורי אברהם דף סב ע"א {מל"מ}
יב/טז בנין אפרים עמ' פ {מל"מ}
יב/טז בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שיג {מל"מ}
יב/טז ברור הלכה יבמות קיז ע"א ציון ז
יב/טז ברור הלכה יבמות קיח ע"א ציון ב פרק א-ב {מל"מ ד"ה נסתפקתי}
יב/טז ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' נג
יב/טז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רסה {מל"מ}
יב/טז גליונות אבני נזר {מל"מ}
יב/טז גליוני הגר"ש עמ' סז {מל"מ}
יב/טז דגל מחנה אפרים (לניאדו) יו"ד סי' ג סעיף לד עמ' קמה
יב/טז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' עא {מל"מ - חמש נשים נאמנות במים שאל"ס}
יב/טז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קצד
יב/טז המאיר לארץ [שב שמעתתא דף פד] {מל"מ - נסתפקתי}
יב/טז זכרון אהרן עמ' פג-פה
יב/טז זכרון חי עמ' פז {מל"מ}
יב/טז זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' צב עמ' קיז
יב/טז חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
יב/טז חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"א
יב/טז חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 135-132, חו"מ ח"ב עמ' 98 {מל"מ}
יב/טז חי' הגרז"ס נשים עמ' מ {מל"מ}
יב/טז חי' חתם סופר
יב/טז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רלד
יב/טז חלקת יואב החדש הגהות על נוב"י אהע"ז סי' סד {מל"מ}
יב/טז חמדת שלמה עמ' שמג {חמות הבאה לאחר מכאן, מל"מ}
יב/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נד עמ' קעג {מל"מ - חמש נשים נאמנות במקרה של מים שאל"ס}
יב/טז יד המלך (לנדא)
יב/טז ידיו של משה
יב/טז ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף סג ע"א
יב/טז ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' ריג
יב/טז ישועות יעקב נשים עמ' קלו, קלח, קמא
יב/טז כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף לג ע"ג {מל"מ}
יב/טז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' מז {מל"מ}
יב/טז לבב דוד
יב/טז מחנה ישראל (אליהו)
יב/טז מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רלא
יב/טז מנוחת אשר ח"ב דף נט ע"ב, סג ע"ב {מל"מ}
יב/טז מנוחת משה דף נז (הראשון) ע"ב {מל"מ}
יב/טז מנחת חינוך ח"ג עמ' לא {מל"מ}
יב/טז מעיני המים
יב/טז מקור ישראל דף ד ע"ב {מל"מ}
יב/טז מראות הצובאות (תקע) אות כ-כב {כ"מ}
יב/טז מראות הצובאות (תשסז) עמ' כט
יב/טז מרגליות הים סנהדרין עח ע"ב אות ח {צ"פ}
יב/טז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' פט
יב/טז משנת ר' אהרן גיטין עמ' סג-סד
יב/טז משפט עם הארץ עמ' לח
יב/טז משפטי עזיאל ח"ה עמ' שמו
יב/טז משרת משה (נבר)
יב/טז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שנה {מל"מ}
יב/טז נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' לד אות ג, סי' לח אות א
יב/טז נתיבות מרדכי גיטין עמ' רעה
יב/טז נתיבות שלום (למפרט) עמ' קא
יב/טז ס' הנייר עמ' קפד
יב/טז עדות ביהוסף (אלמושנינו)
יב/טז עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קסד
יב/טז עין יצחק ח"ב עמ' קא
יב/טז עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קמו {כ"מ}
יב/טז עמק המלך (לבוב)
יב/טז עמק שאלה (טברסקי) עמ' תר
יב/טז עצי ארזים סי' יז ס"ק טו, יט-כ
יב/טז פסקי אליהו ח"ב עמ' יט {מל"מ}
יב/טז פרי האדמה ח"ד
יב/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פו ע"ד, פח ע"ב-ע"ג, רכב ע"א-ע"ב, רכד ע"א
יב/טז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 108 {מל"מ}
יב/טז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קלו {מל"מ}
יב/טז קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' מז {מל"מ}
יב/טז קרית מלך
יב/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תפה {מל"מ}
יב/טז שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' כב ד"ה ועל דבר הגביית, ד"ה אבל מה, ד"ה הנה לענ"ד {מל"מ}
יב/טז שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"ד {מל"מ}
יב/טז שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קפב
יב/טז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' עח {מל"מ - כשרות בצירוף עד על מים שאל"ס}
יב/טז שו"ת הריב"ש סי' שפ, עמ' תקכג
יב/טז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' עו
יב/טז שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' סג, סו
יב/טז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' עו
יב/טז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קלג
יב/טז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' עז {מל"מ}
יב/טז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קיט
יב/טז שם טוב
יב/טז שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' כג ס"ק ה, סי' כה ס"א ס"ק א, ד {מל"מ}, ה, ענף ב ס"ק ג {מל"מ}, ס"ב ס"ק א-ב
יב/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 24, 65
יב/טז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קב, שו"ת עמ' קסז {מל"מ}
יב/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 258
יב/טז שרשי הים דף מה ע"א
יב/טז תורת האשם עמ' קא {מל"מ}
יב/טז תחומין חי"ד עמ' 263 {מל"מ}
יב/טז תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' טז {מל"מ}
יב/טז תשובות ר' איסר יהודה עמ' קיח {מל"מ - שונאות}
יב/טז תשורת שי עין משפט אות נא, מהדו"ק סי' רנו, תקמג, תרלח, מהדו"ת סי' עד, צד, קט, קעד {מל"מ}
יב/יז אבי עזרי ח"ג
יב/יז אגרות הגרי"ד עמ' עא
יב/יז אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' יד, מ"מ הל' אס"ב פי"ח הי"ז והכ"א, עי' לעיל פ"ו ה"ד]
יב/יז אנצי"ת ע' גזלן הע' 74
יב/יז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצב
יב/יז אשל אברהם (שפירא) עמ' רנז-רנח
יב/יז בדבר מלך חי"ז עמ' לז {וכן הפסול בעבירה מן התורה אם בא להעיד לאשה שמת בעלה אינו נאמן ואם היה משיח לפי תומו נאמן וכו'}
יב/יז בית המדרש
יב/יז בית יעקב (מסקין) סי' מז
יב/יז בית שערים ח"ג סי' מט, עד
יב/יז ברור הלכה יבמות כה ע"ב ציון א
יב/יז ברור הלכה סוטה מז ע"ב ציון א פסקה ב {בעבירה מהתורה}
יב/יז ברכת ראובן דף קמט ע"ד
יב/יז גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ג סי' א
יב/יז הפרדס שנה יט חוב' יא עמ' 28
יב/יז זכר יצחק (תשח) עמ' ק
יב/יז זכר יצחק (תשן) עמ' צה, רפז, רפט
יב/יז זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' צב עמ' קיז
יב/יז חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"א
יב/יז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' ס
יב/יז חיים ומלך
יב/יז יד דוד (קרלין) ח"ב דף רנ
יב/יז יד המלך (לנדא)
יב/יז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יב אות ד {רשע פסול}
יב/יז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יב ס"ק ד
יב/יז לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ה ס"ק ב
יב/יז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קע
יב/יז מאור החיים עמ' מט {מל"מ}
יב/יז מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' לח
יב/יז מחנה חיים ח"ח עמ' מז {מל"מ}
יב/יז מטה אהרן ב"ב עמ' צה
יב/יז מנוחת משה דף פח ע"ג
יב/יז מנחת חינוך ח"א עמ' רא, ח"ג עמ' שטו
יב/יז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
יב/יז משמרת חיים ח"ב עמ' קלד
יב/יז משמרת חיים ח"ב עמ' קלד
יב/יז משנה התלמוד ח"ב דף מה
יב/יז משנת ר' אהרן גיטין עמ' מו, נ
יב/יז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' עה
יב/יז נועם ח"ג עמ' ריז
יב/יז סמיכה לחיים דף עז ע"ב
יב/יז עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' תצז {פסול מעבירה מהתורה}
יב/יז עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' צז {מל"מ}
יב/יז עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קלז {מל"מ}
יב/יז עקבי ברכה עמ' קו
יב/יז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' עה
יב/יז שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רטו
יב/יז שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' ט
יב/יז שו"ת ר"ח כפוסי דף ריב
יב/יז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רעח
יב/יז שו"ת רשב"ש עמ' תמא, תסג
יב/יז שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' יד ס"ק א-ט
יב/יז שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' ריט
יב/יז שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 244
יב/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 258
יב/יז תקנת השבים עמ' 343
יב/יז תשובות הרי"ד עמ' רעו
יב/יח אהל משה (לוין) ח"ב דף נ ע"ב-ע"ג
יב/יח אור הישר [באר מים חיים יבמות קיז ע"ב]
יב/יח אורח צדקה עמ' כ
יב/יח אורים ותומים - תומים סי' נו ס"ק יא
יב/יח אם המלך עמ' ל, לא
יב/יח אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' כד ד"ה אך בתשב"ץ
יב/יח אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' יב
יב/יח אפיקי מגינים יבמות סי' מג-מד, מז
יב/יח אשל אברהם (שפירא) עמ' רנז-רנח
יב/יח באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף קיז
יב/יח בדי הארון (הכהן) עמ' 238
יב/יח בית אברהם (חנניה) עמ' קנה {מ"מ}, קנז, קנט
יב/יח בית אהרן (קארטשין) עמ' קעט
יב/יח בית אהרן וישראל גל' יד עמ' י, טו
יב/יח בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' יב אות א
יב/יח בית מאיר (תשע) סי' יז ס"לז עמ' קצד
יב/יח בית מאיר סי' יז אות לז עמ' קצא-קצב
יב/יח בית נאמן (תרמא) דף לז ע"ג
יב/יח בית נאמן (תשעא) עמ' קצד
יב/יח ברור הלכה יבמות קיז ע"ב ציון ב
יב/יח ברור הלכה סוטה לא ע"ב ציון א
יב/יח ברור הלכה סוטה מז ע"ב ציון ב פסקה ב {לח"מ}
יב/יח ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' כא
יב/יח ברכת מרדכי יבמות עמ' שסא
יב/יח ברכת מרדכי כתובות עמ' רצג-רצד, רצו
יב/יח גבורת יצחק מכות עמ' נז
יב/יח גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' ל, ח"ב עמ' ג
יב/יח דברי אמת (תשעט) עמ' שעא {עד אחד בעדות אשה כשני עדים}
יב/יח דברי יציב אהע"ז עמ' קצג
יב/יח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' עז, תכד
יב/יח דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רנ
יב/יח זבד טוב עמ' 53
יב/יח זכרון בנימין ח"א עמ' רנב
יב/יח זכרון חי עמ' פג-פד {מ"מ}
יב/יח חזון יחזקאל יבמות פ"ד ה"ד
יב/יח חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 222, ח"ד עמ' 160
יב/יח חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' לח
יב/יח חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' לח
יב/יח חי' חתם סופר
יב/יח חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' סה
יב/יח חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קצ-קצה
יב/יח חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' נח
יב/יח חי' ר"י נחמיה סי' קנט אות יח
יב/יח חסדי יהונתן ח"ב סי' ט
יב/יח טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שי
יב/יח יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ג עמ' עא {כ"מ}
יב/יח יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שצג
יב/יח ידיו של משה
יב/יח יחי ראובן (אונג') עמ' שלח
יב/יח יין המשמח סי' קכז ס"ק יא עמ' קד, קז {לח"מ}
יב/יח יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קמו-קמז
יב/יח ישועות יעקב נשים עמ' קלט
יב/יח כרתי ופלתי סי' ל אות טז
יב/יח לב שלם [שו"ת מהרש"ך ח"א דף פד ע"א]
יב/יח לבב דוד
יב/יח מאור למלך גיטין עמ' כח
יב/יח מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קג
יב/יח מחנה יוסף (תשעב) סי' עה אות ט
יב/יח מחנה יוסף סוטה עמ' קמד
יב/יח מנחה לאהרן (וולף) עמ' 96
יב/יח מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' סו
יב/יח מנחת חינוך ח"ג עמ' שטו
יב/יח מעיני המים
יב/יח מצודת דוד (שפרבר) עמ' רכ {מ"מ}
יב/יח מראות הצובאות (תקע) אות קמב, ופתיחה אות יג ואילך
יב/יח מראות הצובאות (תשסז) עמ' כד-כה, כט, שנז, שעב
יב/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יח משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרנח, תרפב
יב/יח משנת יעקב הפלאה עמ' עא-עב
יב/יח משנת יעקב נזיקין עמ' רפו
יב/יח נזר הקדש (קפלן)
יב/יח נחלת יצחק כתובות סי' יט
יב/יח נתן פריו סוגיות ח"א עמ' כט
יב/יח סדר אליהו רבא וזוטא דף עה
יב/יח עטרת טוביה
יב/יח עין יצחק ח"ב עמ' קה
יב/יח עצי ארזים סי' יז ס"ק יא, קמד, קמו
יב/יח פני משה (שלז')
יב/יח פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף פד]
יב/יח צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תקיג
יב/יח קול דודי (תשף) (בקיצור)
יב/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קפז
יב/יח שו"ת הרד"ך עמ' קכה
יב/יח שו"ת הריב"ש סי' שעט, עמ' תקיט
יב/יח שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' נו
יב/יח שו"ת ר"י אלגזי עמ' סה
יב/יח שו"ת רשב"ש עמ' רמז
יב/יח שורת הדין ח"ב עמ' רעה
יב/יח שם טוב
יב/יח שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ו ענף ב ס"ב, סי' ח ענף ב ס"ק א-ד
יב/יח שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' כט
יב/יח שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' מה
יב/יח שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רסט
יב/יח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 256
יב/יח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' פא
יב/יח תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רלג
יב/יט אבי עזרי ח"ג
יב/יט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קה
יב/יט אבני נזר אהע"ז סי' צט אות ב, סי' קטז אות א, חו"מ סי' ה
יב/יט אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקלט
יב/יט אגודת אזוב ח"ב דף קיב ע"ב
יב/יט אדני היד החזקה
יב/יט אהל משה (לוין) ח"ב דף נא ע"א {מ"מ}
יב/יט אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קט
יב/יט אוהב מישרים עמ' קמט {לח"מ}
יב/יט אומר לציון סי' רח
יב/יט אור הישר [דברי ריבות סי' קמד, לח"מ הל' שגגות פ"ח ה"ג, שב שמעתתא שמעתא ו פט"ו]
יב/יט אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' כא
יב/יט אם המלך עמ' לא
יב/יט אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' כד ד"ה אך בתשב"ץ
יב/יט אמרי בינה (אש) דף פד ע"א-ע"ג, פה ע"ב-ע"ג
יב/יט אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כז אות ג {מ"מ}, סי' נב אות ז, הערה ד
יב/יט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נב אות ב, סי' נד סי' ב
יב/יט אנצי"ת ע' אקבע הע' 16 {מ"מ}
יב/יט אפיקי מגינים יבמות סי' מא, מד, מז
יב/יט אפיקי מגינים נדרים סי' לג
יב/יט אש תמיד עמ' תרמח
יב/יט אשר למלך
יב/יט באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף קיז, קכב
יב/יט בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף לה ע"ג
יב/יט בדבר מלך חי"ז עמ' קסט, קעז {זה אומר מת וזה אומר לא מת אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת הר"ז לא תנשא ואם נשאת תצא מפני שהיא ספק וכו'}
יב/יט בית אברהם (חנניה) עמ' קנז, קנט
יב/יט בית אהרן וישראל גל' יד עמ' י, יב, יג, טז
יב/יט בית יעקב (מליסא) כתובות כב ע"ב ד"ה בגמ'
יב/יט בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' יב אות א
יב/יט בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' כט אות א
יב/יט בית לוי (גולדברג) דף כה ע"א
יב/יט בית מאיר (תשע) סי' יז ס"לז עמ' קצד, ס"לט עמ' קצו
יב/יט בית מאיר סי' יז אות לז עמ' קצא, אות לט עמ' קצג
יב/יט בן אברהם (תשי) עמ' קעו
יב/יט בני דוד
יב/יט בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' קמד, קמו
יב/יט בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' רצב
יב/יט ברור הלכה יבמות קיז ע"ב ציון א, ב
יב/יט ברור הלכה כתובות כב ע"ב ציון א פסקה א
יב/יט ברור הלכה סוטה לא ע"ב ציון א
יב/יט ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' ל
יב/יט ברכת מרדכי ב"ק עמ' רעא
יב/יט ברכת מרדכי כתובות עמ' רצג, רצו
יב/יט בתים לבדים עמ' שמו
יב/יט דבר יהושע (שו"ת) ח"ה אהע"ז סי' ה
יב/יט דבר שאול סוטה סי' נח אות ו, יא
יב/יט דברות משה כתובות עמ' קנד
יב/יט דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' פז
יב/יט דברי אמת (תשעט) עמ' שנא {מגיד משנה - אחד אומר מת ואחד אומר לא מת}, שנו, שנט, שסא {עד אחד אומר מת ועד אחד אומר לא מת הוי ספק}
יב/יט דברי חיים (אוירבך) אישות סי' יא ד"ה ולכאורה, סי' טו ד"ה ובזה
יב/יט דברי יציב אהע"ז עמ' פא
יב/יט דברי ריבות (תשעב) עמ' ריד
יב/יט דעת מרדכי ח"ב עמ' מו {לא תצא}, מח
יב/יט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תיד, תיז
יב/יט דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רמט {מ"מ בשם רמב"ן}
יב/יט הדר איתמר עמ' צה
יב/יט הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רעו
יב/יט הר המלך ח"ח עמ' מא
יב/יט זבד טוב עמ' 54
יב/יט זכר יצחק (תשן) עמ' רפו-רפז
יב/יט זכרון חי עמ' פח-פט {עד אחד בהכחשה}
יב/יט זכרון שמואל עמ' רב
יב/יט חזו"א אהע"ז סי' כט ס"ק ב, ה
יב/יט חזו"א על הרמב"ם
יב/יט חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 122-121, אהע"ז ח"א עמ' 222, 226, ח"ג עמ' 119, ח"ד עמ' 155, 161, 164-163
יב/יט חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' לח
יב/יט חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' לח
יב/יט חי' הר"ר שמעלקא כתובות כב ע"ב
יב/יט חי' חתם סופר
יב/יט חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' סא, סד
יב/יט חי' מהר"א (אוירבך) דף לח ע"ד
יב/יט חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' סב
יב/יט חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קצא-קצב, קצד-קצה
יב/יט חי' ר"י נחמיה סי' קנט אות יח
יב/יט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ב ד"ה אמנם, סי' ג ד"ה ומה
יב/יט חנא וחסדא ח"ב דף פ ע"ג
יב/יט חסדי דוד ח"ז עמ' תרצז
יב/יט יד דוד (קרלין) ח"ב דף ריא, רנא
יב/יט יד הלוי (פלוונא) דף יג ע"ב, יד ע"ג
יב/יט יחי ראובן (אונג') עמ' שמב
יב/יט יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קמה
יב/יט ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף נ ע"ב, נא ע"א
יב/יט ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קסט, קעג
יב/יט ישועות יעקב נשים עמ' קלח, קלט, רו, ריא {מ"מ}
יב/יט כבוד הלבנון דף מו ע"ד {מ"מ בשם ירושלמי}
יב/יט כרם שלמה (אהרמן) יבמות פח ע"ב
יב/יט לב שלם [ב"ח אהע"ז דף יז ע"ג]
יב/יט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יב אות ב {ברי לי}
יב/יט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יב ס"ק ב, כתובות סי' יג ס"ק א
יב/יט לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קנד
יב/יט מאור למלך ב"ב עמ' קב {אבי עזרי}
יב/יט מאור למלך ב"מ עמ' לג
יב/יט מאור למלך גיטין עמ' כו
יב/יט מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פא ע"א {נישאת לעד}
יב/יט מנוחת אשר ח"ב דף מז ע"א-ע"ד {אם נישאת לא תצא}
יב/יט מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' סו-סז
יב/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' שלא
יב/יט מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רא
יב/יט מעיני המים
יב/יט מפתח הבאורים [שב שמעתתא שמעתא ו פט"ו, אבי עזרי ח"א וח"ג]
יב/יט מצעדי גבר ב"ב סי' ל אות ו-ז
יב/יט מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' עט
יב/יט מראות הצובאות (תקע) אות קמז ובליקוטים
יב/יט מראות הצובאות (תשסז) עמ' שלא, שנז-שנח, שסז, שע, שעב, תמז
יב/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יט משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' ריג
יב/יט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרנט
יב/יט משנת ר' אהרן גיטין עמ' כ, שו"ת סי' נ
יב/יט משנת ר' אהרן כתובות עמ' קי, רפד, רצ {מ"מ}, רצח, שיח
יב/יט משנת ר' אהרן כתובות עמ' שיג, שיז
יב/יט משפטי עזיאל ח"ה עמ' פח, ח"ז עמ' ריג
יב/יט נזיר ה' סי' יז ב"ש ס"ק קיג, קמג
יב/יט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קלג
יב/יט נרות אהרן
יב/יט נתיבות מרדכי גיטין עמ' כ
יב/יט נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רנו
יב/יט ס' יהושע - שו"ת עמ' רלה
יב/יט סדר אליהו רבא וזוטא דף קכב
יב/יט עטרת זקנים (קאנשיגר) מספור שני דף מט ע"ב {נישאת לאחד מעדיה}
יב/יט עטרת טוביה
יב/יט עמק המלך (לבוב)
יב/יט עצי ארזים סי' יב ס"ק ב, ל, קמו, קנב
יב/יט עקבי ברכה עמ' קג-קד
יב/יט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רטו ע"ג
יב/יט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שב ע"ב
יב/יט קהלות יעקב הוספות כתובות סי' ה
יב/יט קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קיא {מ"מ}
יב/יט קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תמג {מ"מ}
יב/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתצט
יב/יט רווחא שמעתתא ח"א עמ' קד
יב/יט רשימות לב גיטין סי' י אות ו
יב/יט שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רלח
יב/יט שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ו פ"טו
יב/יט שו"ת הר"ן סי' עא
יב/יט שו"ת הרד"ך עמ' קכה, קכח
יב/יט שו"ת הריב"ש עמ' תקיט
יב/יט שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קנא
יב/יט שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קיח
יב/יט שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כג, ח"ב סי' מא
יב/יט שו"ת רשב"ש עמ' רמז
יב/יט שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' עט-פ {נישאת לעד}
יב/יט שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ו ענף א ס"ק א-ב, ז, סי' ז ס"א, סי' ט ס"ב ס"ק ב ואילך
יב/יט שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' לב
יב/יט שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' קיח
יב/יט שעלי דעת גל' ג עמ' 91-95
יב/יט שער המלך ח"א עמ' תרז
יב/יט שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רסג, רסה-רסו
יב/יט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 257, 258
יב/יט תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' עט
יב/יט תרומת הכרי עמ' לט-מ
יב/כ אבי עזרי ח"ה
יב/כ אגודת אזוב ח"ב דף קיב ע"ג-ע"ד
יב/כ אור הישר [תשובות מיימוניות נשים סי' י]
יב/כ אם המלך עמ' לא-לב
יב/כ אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' כד ד"ה אך בתשב"ץ
יב/כ אמרי בינה (אש) דף פד ע"א {נשים רבות}
יב/כ אפיקי מגינים יבמות סי' מז
יב/כ ארזא דבי רב יבמות עמ' עב {רק באומרת ברי לי}
יב/כ אשל אברהם (שפירא) עמ' רנט
יב/כ אשר למלך
יב/כ באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/כ בית אברהם (חנניה) עמ' קנז, קנט
יב/כ בית המדרש
יב/כ בית מאיר (תשע) סי' יז ס"לו עמ' קצו, ס"מ עמ' קצז
יב/כ בית מאיר סי' יז אות מ עמ' קצד
יב/כ בנין יחזקאל סי' ח
יב/כ ברור הלכה יבמות - גליון הש"ס לרצ"י עמ' יא {לח"מ}
יב/כ ברור הלכה יבמות קיז ע"ב ציון א
יב/כ ברור הלכה סוטה לא ע"ב ציון א
יב/כ דבר שאול סוטה סי' נח אות ו, יא
יב/כ דברות משה כתובות עמ' קנה {מל"מ}
יב/כ דעת מרדכי ח"ב עמ' מח
יב/כ דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תכח
יב/כ זכר יצחק (תשן) עמ' רפז
יב/כ זכרון בנימין ח"א עמ' רנג
יב/כ זכרון חי עמ' צ {מ"מ}
יב/כ חזו"א אהע"ז סי' כט ס"ק ב, ט
יב/כ חזו"א על הרמב"ם
יב/כ חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 55, אהע"ז ח"ד עמ' 154, 156
יב/כ חי' חתם סופר
יב/כ חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ה
יב/כ חמדת שלמה עמ' שעב {לח"מ}
יב/כ חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' שצא-שצב, תיא
יב/כ יחי ראובן (אונג') עמ' שכח
יב/כ יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קמז {לח"מ}
יב/כ כרם שלמה (אהרמן) יבמות פח ע"ב
יב/כ לב שלם
יב/כ מאור למלך גיטין עמ' צח
יב/כ מראה הפנים סוטה מג ע"ב
יב/כ מראות הצובאות (תקע) אות קמב, קמה, קנה
יב/כ מראות הצובאות (תשסז) עמ' כה-כו, שנז-שנח, שס, שסז, שעד, שעז, שפב-שפג
יב/כ משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' ריג
יב/כ משנת ר' אהרן גיטין עמ' סו, שו"ת סי' נא אות ו, ח
יב/כ משנת ר' אהרן כתובות עמ' רפד, רפט, רצ-רצא {מ"מ}, רצח {לח"מ}, שטז
יב/כ משנת ר' אהרן כתובות עמ' שיג, שיז
יב/כ נועם חכ"ד עמ' טו
יב/כ ניצוצי אש עמ' רכא
יב/כ נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לא
יב/כ ס' יהושע - שו"ת עמ' רלח, רמ
יב/כ עצי ארזים סי' יז ס"ק קנב
יב/כ עקבי ברכה עמ' קד
יב/כ פי' ר"א מן ההר יבמות פח ע"ב
יב/כ פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שיא, שע
יב/כ פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קפז {לח"מ}
יב/כ צבי גאון יעקב סי' מה
יב/כ צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 103
יב/כ צמח צדקה - שו"ת עמ' רמ
יב/כ שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רלז
יב/כ שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ג עמ' שסה
יב/כ שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שפו
יב/כ שם טוב
יב/כ שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ה ס"ק ה, סי' ח ענף ד ס"א ס"ק א ואילך, ס"ב ס"ק א-ו, ענף ה ס"ק ד-ה, סי' ט ס"א ס"ק א-ב, ס"ב ס"ק ב ואילך
יב/כ שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 258
יב/כא אגודת אזוב ח"ב דף קיב ע"ד
יב/כא אדני היד החזקה
יב/כא אהל משה (הורוביץ) ח"א כתובות כג ע"ב, ח"ב סי' מד
יב/כא אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קיט {מ"מ}
יב/כא אוהב מישרים עמ' תנה {ר"ח הלוי}
יב/כא אור ליהודה יבמות עמ' תעה
יב/כא אם המלך עמ' לא, לב
יב/כא אפיקי מגינים יבמות סי' מז
יב/כא בינת דניאל ח"א עמ' סג {ר"ח הלוי}
יב/כא בית אהרן וישראל גל' ג עמ' נב (הותרה האשה ואח"כ בא ע"א והכחיש אותה - אסורה}, גל' נ עמ' נה {ר"ח הלוי}
יב/כא בית נאמן (תרמא) דף לח ע"ב
יב/כא בית נאמן (תשעא) עמ' קצט
יב/כא בני דוד
יב/כא ברור הלכה יבמות קיז ע"ב ציון א פרק ב
יב/כא ברור הלכה יבמות קיז ע"ב ציון ב
יב/כא ברור הלכה סוטה לא ע"ב ציון א
יב/כא גליונות אבני נזר [עי' תרומת הדשן סי' רלט]
יב/כא דבר שאול סוטה סי' נח אות ו, יא
יב/כא דברות משה כתובות עמ' קנח
יב/כא דברי יואל - שו"ת עמ' תקצא
יב/כא דעת מרדכי ח"ב עמ' סב {בא עד כשר - תצא}
יב/כא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תטו, תכד
יב/כא התורה והמדינה ח"ד עמ' קיג
יב/כא זכר יצחק (תשח) עמ' רלב
יב/כא זכר יצחק (תשן) עמ' רמו
יב/כא זכרון חי עמ' פג-פד
יב/כא חזו"א אהע"ז סי' כט ס"ק ב
יב/כא חזו"א על הרמב"ם
יב/כא חזון יחזקאל יבמות פי"ד ה"ב
יב/כא חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 55, אהע"ז ח"ג עמ' 117
יב/כא חי' ר' חיים הלוי דף כב, צז
יב/כא חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קצב, קצד
יב/כא חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' לז
יב/כא חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' נח
יב/כא חיי דוד עמ' קיג
יב/כא ידיו של משה
יב/כא יחי ראובן (אונג') עמ' שמב
יב/כא יין המשמח סי' קכז ס"ק י, יא עמ' קד, קז-קח
יב/כא כרם שלמה (אהרמן) יבמות פח ע"ב
יב/כא כתר אפרים עמ' קצז
יב/כא לב שלם [מהרשד"ם אהע"ז דף סט ע"א]
יב/כא מאור למלך גיטין עמ' כח {ר"ח הלוי}
יב/כא מראות הצובאות (תקע) אות קמב, קמה, קנב, קנה
יב/כא מראות הצובאות (תשסז) עמ' כה, שנח-שס, שעח, שפ-שפב
יב/כא משב יעקב ח"ב עמ' קי
יב/כא משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תקפז, תשנה
יב/כא משנת יעקב הפלאה עמ' עא-עב
יב/כא משנת ר' אהרן גיטין עמ' כו, סו, שו"ת סי' נא אות ו, ח
יב/כא משנת ר' אהרן כתובות עמ' רפה, רפז-רפח, שיב, שטז
יב/כא משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' סה {לח"מ}
יב/כא משרת משה (נבר)
יב/כא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קס
יב/כא נחמד למראה ח"ג דף מג ע"ד {מ"מ}
יב/כא נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכז ע"א {אמרה מת בעלי ואח"כ בא ע"א ואמר שלא מת}
יב/כא נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' לט אות א
יב/כא עולת שמואל (לובצר) ח"א דף מט ע"ג
יב/כא עין יצחק ח"ב עמ' עא, עה
יב/כא עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קמ, קמד
יב/כא עצי ארזים סי' יז ס"ק כח
יב/כא פי' ר"א מן ההר יבמות פח ע"ב
יב/כא פני משה (שלז')
יב/כא פרי שמואל מכות עמ' מט {חי' ר"ח הלוי}
יב/כא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלה ע"ג
יב/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' פו אות ט
יב/כא צמח צדקה - שו"ת עמ' רמ
יב/כא קובץ הערות (תשסג) סי' עח אות ו-ז {מ"מ}
יב/כא קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רסו
יב/כא קול דודי סוטה סי' תתא
יב/כא שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רלז
יב/כא שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"ג
יב/כא שב שמעתתא שמעתא ז פ"ג
יב/כא שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קכח, קלד
יב/כא שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ה ס"ק ד, סי' ח ענף ג, ענף ד ס"ב ס"ק ו
יב/כא שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' כט {ר"ח הלוי}
יב/כא שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' עד, קסו {ר"ח הלוי}
יב/כא שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רסט
יב/כא תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ו ס"ק ב {מ"מ}
יב/כב אם המלך עמ' לג
יב/כב בית נאמן (תרמא) דף לח ע"ד
יב/כב בית נאמן (תשעא) עמ' רא
יב/כב ברור הלכה יבמות קיז ע"ב ציון ז
יב/כב ברור הלכה סוטה לא ע"ב ציון א
יב/כב דברות משה פסחים עמ' טו
יב/כב חי' מהר"א (אוירבך) דף לח ע"ד
יב/כב מנחת חינוך ח"א עמ' ר
יב/כב מראות הצובאות (תקע) אות קנט
יב/כב מראות הצובאות (תשסז) עמ' שלא, שפז
יב/כב עצי ארזים סי' יז ס"ק קנט
יב/כב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצה אות ז
יב/כב קרית מלך
יב/כב שו"ת הרד"ך עמ' רכא {הגהמ"י}
יב/כב שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קמח
יב/כב שער משפט סי' לז ס"ק יא
יב/כג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כז אות א, סי' כח
יב/כג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כז אות א, סי' כח אות א
יב/כג בדבר מלך חי"ז עמ' קעה {שני עדים אומרים מת ושנים אומרים לא מת הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא מפני שהיא ספק וכו'}
יב/כג בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' יב אות א
יב/כג בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' סט אות א עמ' תג, סי' ע אות א-ב עמ' תיג
יב/כג בנין אריאל ח"ב עמ' קנ
יב/כג ברור הלכה כתובות כב ע"ב ציון א
יב/כג דעת סופר אהע"ז סי' י
יב/כג דרכי משה ח"א שמעתתא ב פ' א
יב/כג הלכה פסוקה ח"ד עמ' קפב הערה 26
יב/כג השבת לקדשו דף פא ע"ג {מ"מ בשם ר"ח}
יב/כג חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 122, אהע"ז ח"ד עמ' 156
יב/כג חמדת שלמה עמ' תקעח
יב/כג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' שצג
יב/כג יעלת חן עמ' לה
יב/כג לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קנז
יב/כג לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' יג ס"ק י
יב/כג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קנח
יב/כג מוריה גל' רלא עמ' יט
יב/כג מוריה שנה כ גל' ג-ד (שבט תשנה) עמ' יט
יב/כג מראות הצובאות (תשסז) עמ' שס
יב/כג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תריד
יב/כג משנת ר' אהרן גיטין עמ' כא
יב/כג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תצז
יב/כג נרות אהרן
יב/כג עמק המלך (לבוב)
יב/כג עצי ארזים סי' יז ס"ק קסט
יב/כג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קעו {מ"מ}, קעז {נישאת לעד המעיד}
יב/כג שו"ת הריב"ש עמ' תקיט
יב/כג שו"ת הרשב"א מכ"י סי' רכא
יב/כג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' נו
יב/כג שם טוב
יב/כג שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 99
יב/כג תרומת הכרי עמ' מ
יב/כד אור שמח
יב/כד בית מאיר (תשע) סי' יז ס"מה עמ' קצט {מ"מ}
יב/כד בית מאיר סי' יז אות מה עמ' קצו
יב/כד בית שערים ח"ג סי' מט
יב/כד ביתאל ח"א דף צז ע"ד
יב/כד ברור הלכה יבמות קיז ע"ב ציון ט
יב/כד ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' מה
יב/כד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תסה, תרא
יב/כד דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' צב, ח"ה אהע"ז סי' ה
יב/כד דברי משה (מזרחי) עמ' סג {עד אומר מת ועד אומר נהרג}
יב/כד חדושים ובאורים (גרי') גיטין סי' ו ס"ק יז
יב/כד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קצב, קצד-קצה
יב/כד חמדת שלמה עמ' שנז
יב/כד יד המלך (לנדא)
יב/כד כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף לא ע"ב
יב/כד מראות הצובאות (תקע) אות כד
יב/כד מראות הצובאות (תשסז) עמ' סג, שצט, תא-תב
יב/כד משרת משה (נבר)
יב/כד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קסז
יב/כד קנין תורה בשמעתתא במדבר הקדמה עמ' ה
יב/כד שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"ב {מ"מ}
יב/כד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שיא
יב/כד שו"ת מהר"י וייל (דומב) סי' קסד (ח"א עמ' רטו)
יב/כד שו"ת רשב"ש עמ' תיח
יב/כד שם טוב
יב/כד שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' כה ס"ב ס"ק ה-ח {מ"מ}
יב/כד תרומת הדשן פסקים סי' רכ הערה 14


יג/227 הלכות גירושין פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ יד פשוטה
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מעשה רקח
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם טוב
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אבני נזר אהע"ז סי' קז אות ד
יג/א אברהם יגל
יג/א אגודות אזוב מדברי דף נב ע"ד {שמא שכרה}, נד ע"ג {לא תצא}, סט ע"ב {כ"מ - עבידא לאגלויי}
יג/א אגודת אזוב ח"ב דף קו ע"ג
יג/א אגרא דשמעתא ח"ד עמ' קיג
יג/א אדני היד החזקה
יג/א אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רכא
יג/א אהלי יהודה (אמדו)
יג/א אמונת שמואל (תשנט) עמ' מט {כ"מ}
יג/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/א באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' נב, נו
יג/א בית אברהם (חנניה) עמ' קסט, קעא
יג/א בית אהרן (קארטשין) עמ' קפ
יג/א בית דוד (מרגרטן) כלל כב פ"א עמ' קמט
יג/א בית דינו של שמואל עמ' 896
יג/א בית הלוי ח"ג סי' ט עמ' מח, סי' י עמ' סב-סג, סה
יג/א בית יעקב (מסקין) סי' מט (סז ע"ב, ע"ד)
יג/א בית מאיר (תשע) סי' יז ס"מח עמ' ר
יג/א בית מאיר סי' יז אות מח עמ' קצז
יג/א בית שערים ח"ג סי' מט
יג/א ביתאל ח"א דף ב ע"ב
יג/א בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' רצב
יג/א בציר אליעזר ח"א דף לא ע"ב וע"ד, לב ע"א {ע"א במלחמה}
יג/א ברור הלכה יבמות קטז ע"א ציון ה
יג/א ברור הלכה יבמות קטז ע"ב ציון א
יג/א ברור הלכה יבמות קיד ע"ב ציון ב פרק ה {כ"מ}
יג/א ברור הלכה יבמות קיז ע"א ציון ד פרק ג
יג/א גבול יהודה (ציר') דף סז ע"ג {כ"מ}, עא ע"א וע"ג {כ"מ}, עב ע"ד {כ"מ}
יג/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקסג
יג/א דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' ס
יג/א דינא דחיי ח"ב דף כה ע"ב {לח"מ - ד"ה האשה שאמרה}
יג/א דרך המלך (רפפורט)
יג/א הדרת אפרים ח"א עמ' ע
יג/א הלכה פסוקה ח"ד עמ' רכד הערה 3
יג/א ושב הכהן (תשמח) עמ' קמו, קמז, קנ
יג/א זכרון אהרן סי' לז-לח
יג/א זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' כז
יג/א חד וחלק ח"א דף ל ע"ד, לא ע"א, לב ע"ד, לג ע"ב, לד ע"ג, לו ע"א, ע"ג
יג/א חזו"א על הרמב"ם
יג/א חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 215, 217, 219 {יד המלך}, ח"ד עמ' 149, 176, 178, 217
יג/א חי' הגרז"ס נשים עמ' לז {כ"מ}
יג/א חי' הרי"ט עמ' קיז
יג/א חי' חתם סופר
יג/א חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' טו, טז, יט, כג
יג/א חי' עזיאל
יג/א חי' ר"י נחמיה סי' קס אות א
יג/א חנן אלקים עמ' רנ
יג/א יד המלך (פלומבו, גם פסק עיגונא)
יג/א ידיו של משה
יג/א ישועות יעקב נשים עמ' עז, קכח
יג/א כרם שלמה (אהרמן) יבמות קטז ע"ב
יג/א לבב דוד
יג/א לבושי מרדכי אהע"ז עמ' רב
יג/א מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' רפה, רפט
יג/א מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ריז, רלט
יג/א מנוחת אשר ח"ב דף סה ע"ג {שמא שכרה אותו}
יג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תנב {מ"מ}
יג/א מעיני המים
יג/א מעשה בצלאל סי' רצ, תנג {עד אחד רק בשטר, שמא שכרתו}
יג/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' מב, שו"ת רעק"א סי' קל]
יג/א מקדשי השם ח"ב עמ' ריז {שמא שכרתו}
יג/א מראה הפנים יבמות עז ע"ב
יג/א מראות הצובאות (תקע) אות קעב, קעד
יג/א מראות הצובאות (תשסז) עמ' כב, רסה, תב, תה, תז, תי-תיב
יג/א מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' שער אפרים שאלה קג דאיירי שבא העד מעצמו, כנסת יחזקאל שאלה נב]
יג/א משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ג ענף ה אות ו, מילואים סי' ה פ"א ענף ה
יג/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' קא, ח"ז עמ' רמח
יג/א משפטים לישראל עמ' ה
יג/א משרת משה (נבר)
יג/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' נח-נט, קלה-קמ, קעה
יג/א נחלת אבות סי' כד עמ' נז
יג/א ניצוצי אש עמ' רכב
יג/א נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קצט עמ' שסו
יג/א נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' לו אות א
יג/א נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' תלז
יג/א עבד המלך (תשא)
יג/א עדות ביהוסף (אלמושנינו)
יג/א עורה שחר דף ד ע"ב {כ"מ}
יג/א עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קנז, קפו {שמא שכרתו}
יג/א עמק המלך (לבוב)
יג/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקמד
יג/א עצי ארזים סי' יז ס"ק קח {מ"מ - הוחזקה שקרנית}, קנה {מ"מ - ע"א בקטטה}, קעח
יג/א פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' ד, דף כה ע"א, כו ע"ג, רכה ע"ב
יג/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רכא ע"ג {מ"מ}
יג/א צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תמא
יג/א קהלות יעקב יבמות סי' לט
יג/א שאגת אריה (תשע) עמ' תקכד {מ"מ}
יג/א שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' ו מהדו"ב ד"ה והנלפענ"ד, סי' כב ד"ה ומ"ש דאומדנא, סי' כו, כח, לב, לד {הגהמ"י}
יג/א שארית יוסף (תשסז) עמ' קעו {מ"מ}
יג/א שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רמא {שמא שכרה אותו}
יג/א שביתת יו"ט
יג/א שו"ת הריב"ש עמ' תקכב
יג/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תשעט
יג/א שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' כ, כד
יג/א שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שטז
יג/א שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' צד
יג/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רעג, אהע"ז עמ' סו
יג/א שמחה לאיש (אלישר) דף לח ע"ג
יג/א שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' כז ס"א ס"ק ו-ט
יג/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' צח, קפ {רמב"ם}, כרך ב עמ' שסח {לח"מ}
יג/א שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' ב, ח"ב עמ' קמח, קסט
יג/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נו ע"ב
יג/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רנא
יג/א שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' נ {מ"מ}
יג/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' פ, קמד {לח"מ}
יג/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 254
יג/א תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ו ע"א {כ"מ}
יג/א תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ו ע"ב, ז ע"א {כ"מ}
יג/א תחומין חי"ד עמ' 264
יג/ב אבני נזר אהע"ז סי' קיא
יג/ב אבני עזר ח"א סי' יז
יג/ב אגודות אזוב מדברי דף מג ע"ד, מד ע"א {אפילו אמרה קברתיו}
יג/ב אדני היד החזקה
יג/ב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' ריב-ריג, רטו-ריז
יג/ב אהלי יהודה (אמדו) דף יב ע"א
יג/ב אהלי תם עמ' רעט {הגהמ"י}
יג/ב אור הישר [שאילת דוד אהע"ז סי' ז]
יג/ב אור ליהודה יבמות עמ' תסד
יג/ב אחיעזר ח"א סי' יג אות ו
יג/ב אמרי כהן יבמות סי' ו ס"ק ב
יג/ב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
יג/ב ארים נסי גיטין עמ' שמב {מ"מ}
יג/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/ב באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף קיד
יג/ב בית אברהם (חנניה) עמ' קכ-קכא {הגהמ"י}, קלז {הגהמ"י}, קעה
יג/ב בית הלוי ח"ג סי' ח עמ' מה-מו, סי' ט עמ' מח, נו
יג/ב בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ה עמ' קנד, ס"מח עמ' רד
יג/ב בית מאיר סי' יז אות מח עמ' רא-רד
יג/ב בית שערים ח"ג סי' מט
יג/ב ברור הלכה יבמות קיד ע"ב ציון ב
יג/ב גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ג סי' ז, כו
יג/ב דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' נב {הגהמ"י}
יג/ב דברי רננה עמ' רעה-רעו, רעח
יג/ב דברי תלמוד ח"א עמ' קמט, קנד
יג/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תכו
יג/ב דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קצה {מת במלחמה וקברתיו}
יג/ב התורה והמדינה ח"ד עמ' קח
יג/ב ויקח אברהם [אהלי יהודה יט ע"א]
יג/ב חד וחלק ח"ב דף ח ע"ג
יג/ב חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 215, ח"ד עמ' 181, 184
יג/ב חי' בן אריה ח"ב סי' כו ס"ק טו
יג/ב חי' הגרז"ס נשים עמ' לז
יג/ב חי' הרי"ט עמ' קטז, קיח
יג/ב חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' יח
יג/ב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' צה ד"ה תשובה, ד"ה והשתא
יג/ב חמדת שלמה עמ' תקה
יג/ב ישועות יעקב נשים עמ' קכה, קכח
יג/ב כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיד ע"ב, קטו ע"א
יג/ב כתר אפרים עמ' קצד
יג/ב לבב דוד
יג/ב מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' נב-נג
יג/ב מזכרת עמ' 186
יג/ב מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' רפד, רצ {הגהמ"י}
יג/ב מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רד
יג/ב מנוחת אשר ח"ב דף לא ע"ב
יג/ב מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' עד]
יג/ב מראות הצובאות (תקע) אות קעה-קעז, קעט
יג/ב מראות הצובאות (תשסז) עמ' שמא, תב, תו, תיג-תיד, תטז, תיט-תכ
יג/ב מרחשת ח"ב סי' ח אות א
יג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ב משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' לח {הגהמ"י}
יג/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' מו
יג/ב משנה התלמוד ח"ב דף ח, יג, כד
יג/ב משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' ט עמ' לו {מת וקברתיו}
יג/ב משרת משה (נבר)
יג/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קלה
יג/ב נועם ח"כ עמ' פ
יג/ב נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' רי
יג/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יג אות א
יג/ב נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' לד אות ג
יג/ב עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קנח, רטו, ח"ב עמ' קיט-קכ, רכט
יג/ב עטרת טוביה
יג/ב עטרת ישראל עמ' קנג, קנה
יג/ב עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות צה
יג/ב עצי ארזים סי' יז ס"ק קפג {לח"מ}, קפד, קצו
יג/ב פד"ר ח"י עמ' 66
יג/ב פד"ר ח"י עמ' 66 {אפילו אמרה קברתיו}
יג/ב פנים חדשות [תורת אמת (שפו) טז]
יג/ב פרנס לדורו עמ' 374
יג/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ריח ע"ב, ריט ע"א
יג/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 78, 81, 97
יג/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' סב אות ב
יג/ב צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' של
יג/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' מו {הגהמ"י}
יג/ב שאגת אריה (תשע) עמ' תעט
יג/ב שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רמז
יג/ב שבות יהודה (שו"ת) עמ' כד {מ"מ}
יג/ב שו"ע הרב שו"ת סי' כח אות כא ד"ה והא
יג/ב שו"ת אדה"ז סי' כח
יג/ב שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' שלה
יג/ב שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קסד, קסח {הגהמ"י}
יג/ב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קכו {הגהמ"י}, ר
יג/ב שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' ז
יג/ב שו"ת הר"ן סי' ג
יג/ב שו"ת הרד"ך עמ' רג, רטו, רכ {הגהמ"י}
יג/ב שו"ת הרדב"ז סי' אלף רצ, ח"ז תקנת עגונות סי' ט
יג/ב שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' צח-ק {הגהמ"י}
יג/ב שו"ת מהר"י וייל סי' עט {הגהמ"י אות א}
יג/ב שו"ת מהרלב"ח סי' קלה
יג/ב שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' שסב, שע {הגהמ"י אות א}
יג/ב שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' סז
יג/ב שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' עו
יג/ב שו"ת ר"ג אשכנזי ח"א עמ' 48
יג/ב שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שב
יג/ב שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רט
יג/ב שו"ת ראנ"ח ח"א סי' עב
יג/ב שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' כו ענף א ס"ג ס"ק א-ב
יג/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שסח
יג/ב שערי תורה (לעוו) חולין עמ' קא, קמ
יג/ב שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' קמב, קנ, קסט-קעה, רכה, רלג, רמח, רנא
יג/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף עח ע"ד, קכג ע"ב, ח"ג דף סג ע"א
יג/ב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' ריג
יג/ב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רעא, כרך ב עמ' קמב
יג/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' ער
יג/ב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' מז {לח"מ}, סה {כ"מ}, עא {הגהמ"י}, צה {הגהמ"י אות א}, קג, קה {הגהמ"י אות א}, קכח, קלה, קנב, קעא {הגהמ"י}
יג/ב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' נז-נח, קלה {הגהמ"י - אין לתלות להקל משום עיגון בגופה של עדות}
יג/ב תורת אמת (תשסו) עמ' כו, לב {הגהמ"י אות א}, פט
יג/ב תחומין ח"ט עמ' 127
יג/ב תרומת הדשן פסקים סי' קסא {הגהמ"י}, רכג, שו"ת סי' רלט {הגהמ"י}
יג/ב תשובה שלמה אהע"ז סי' טז
יג/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' קג {הגהמ"י - החמירו בתחילת עדות}
יג/ג אמת ליעקב נשים עמ' קמז {ב"ד של גוים}
יג/ג בית אברהם (חנניה) עמ' קסז, קעא
יג/ג בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' טו
יג/ג בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ה עמ' קנד, ס"מח עמ' רד
יג/ג בית מאיר סי' יז אות מח עמ' רב
יג/ג בית שערים ח"ג סי' מט
יג/ג בני אברהם אהע"ז דף פט
יג/ג ברור הלכה יבמות קיד ע"ב ציון א פרק ב {כ"מ}, פרק ג, ציון ב פרק א, ציון ז
יג/ג הדרת אפרים ח"א עמ' עא
יג/ג חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 54, ח"ד עמ' 178, 186
יג/ג יד המלך (לנדא)
יג/ג יד המלך (פלומבו)
יג/ג ישועות יעקב נשים עמ' קכח
יג/ג מנוחת אשר ח"ב דף לא ע"ג {החזיקה היא מלחמה}
יג/ג מראות הצובאות (תקע) אות קלב, קפ-קפא
יג/ג מראות הצובאות (תשסז) עמ' רסה, תיט-תכ
יג/ג משנה הלכות ח"ב דף לח ע"ד
יג/ג משנה התלמוד ח"ב דף יד
יג/ג נועם חכ"ד עמ' יד
יג/ג עין יצחק ח"ב עמ' קצה
יג/ג עין יצחק תנינא ח"א עמ' צה {מל"מ}
יג/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' תתיב
יג/ג עצי ארזים סי' יז ס"ק קפט
יג/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שנו אות יג
יג/ג שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קכח
יג/ג שו"ת הרדב"ז סי' אלף רצ, ח"ז תקנת עגונות סי' ט
יג/ג שו"ת הריב"ש עמ' תקכב
יג/ג שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' כו ענף ב ס"א ס"ק ב, ס"ב ס"ק ג {כ"מ}
יג/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שסח {כ"מ}
יג/ג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף סג ע"א
יג/ג שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' קמג
יג/ג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רע, רעא {כ"מ}
יג/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 250
יג/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' קד {החזיקה מלחמה}
יג/ד אדני היד החזקה
יג/ד אמרי כהן יבמות סי' ו ס"ק ב
יג/ד בית שערים ח"ג סי' מט
יג/ד ברור הלכה יבמות קיד ע"ב ציון ב פרק ד {מ"מ}, ציון ה
יג/ד יד המלך (לנדא)
יג/ד כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיד ע"ב, קטו ע"א
יג/ד לב שלם [פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' ד דף ח ע"ד]
יג/ד מראות הצובאות (תקע) אות קפד-קפה
יג/ד מראות הצובאות (תשסז) עמ' תיט, תכב
יג/ד שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רמז
יג/ד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תיא, תלב, תמד, תנו, תפא {הגהמ"י}
יג/ד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' לו
יג/ד שושן עדות דף כו
יג/ד שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' קעב-קעד
יג/ד תורת אמת (תשסו) עמ' צא
יג/ה אדרת המלך עמ' עד {כי היכי דלדידך אתרחיש ניסא}
יג/ה אוצמפה"ת ב"מ כז ע"ב הע' 206-215
יג/ה אורים גדולים (תשסג) עמ' רנא
יג/ה אמרי כהן יבמות סי' ו ס"ק ג
יג/ה בית מאיר (תשע) סי' יז ס"מח עמ' רג
יג/ה בית מאיר סי' יז אות מח עמ' רא
יג/ה ברור הלכה יבמות קטו ע"א ציון א
יג/ה ברור הלכה יבמות קיד ע"ב ציון ב
יג/ה דרך המלך (רפפורט)
יג/ה כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיד ע"ב, קטו ע"א
יג/ה לב שלם [תורת אמת (שפו) סי' טז]
יג/ה מקור ישראל דף נט ע"ד
יג/ה מראה הפנים יבמות עז ע"א
יג/ה מראות הצובאות (תקע) אות קפו
יג/ה מראות הצובאות (תשסז) עמ' רו, תיט, תכג
יג/ה משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' ט עמ' לו {מת וקברתיו}
יג/ה עצי ארזים סי' יז ס"ק קצה
יג/ה פני חמה דף מא ע"ב {כ"מ - טריפה}
יג/ה שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קכח
יג/ה שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' כ
יג/ה תשובות ר' איסר יהודה עמ' צח, קו {שריפה}
יג/ו אדרת המלך עמ' עד {כי היכי דלדידך אתרחיש ניסא}
יג/ו אהלי תם עמ' רמז
יג/ו ארים נסי גיטין עמ' שמב
יג/ו באר צבי עמ' רי
יג/ו ברור הלכה יבמות קטו ע"א ציון ב
יג/ו חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף כא, כח
יג/ו כרם שלמה (אהרמן) יבמות קטו ע"א
יג/ו מראות הצובאות (תקע) אות קפז
יג/ו מראות הצובאות (תשסז) עמ' תכה
יג/ו משיב דבר ח"ד סי' כה
יג/ו עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' קנו
יג/ו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' ר
יג/ו שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' כו ענף ג ס"ק ד
יג/ו שעורי אבני עזר ח"א עמ' קכד
יג/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' צח, קח {גוים ולסטים}
יג/ז אדני היד החזקה
יג/ז אור הישר [שו"ת הר"ן סי' ג]
יג/ז בית מאיר סי' יז אות נה עמ' רו
יג/ז בני אברהם אהע"ז דף צ ע"ד
יג/ז ברור הלכה יבמות קיד ע"ב ציון ו
יג/ז זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' צב עמ' קכז
יג/ז חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' סט
יג/ז לב שלם [שו"ת מהריב"ל ח"ב סי' יז, דרכי נועם אהע"ז סי' נז, כנסת יחזקאל סי' מה, אליהו רבה בתשובות סי"ח]
יג/ז לבושי מרדכי אהע"ז עמ' רטו
יג/ז מעשה אברהם דף קמג ע"ג
יג/ז מראות הצובאות (תקע) אות קפט
יג/ז מראות הצובאות (תשסז) עמ' תכט
יג/ז עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' כו-כז
יג/ז שאגת אריה (תשע) עמ' תפ
יג/ז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' שעט, תכו, תל {הגהמ"י}
יג/ז שו"ת הר"ן סי' ג
יג/ז שמן המשחה (קושטא) דף צד ע"א
יג/ז שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' קמב
יג/ז תורת אמת (תשסו) עמ' צא
יג/ז תשובות ר' איסר יהודה עמ' קיג {דבר}
יג/ח אבני נזר אהע"ז סי' פו אות א
יג/ח אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' מט ד"ה וכן
יג/ח ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
יג/ח בית אברהם (חנניה) עמ' לט
יג/ח בית אהרן וישראל גל' טו עמ' יז
יג/ח בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ה עמ' קנד, סי"ג עמ' קסט
יג/ח בית מאיר סי' יז אות יג עמ' קסה
יג/ח ברור הלכה יבמות קכא ע"ב ציון ד
יג/ח דברי תלמוד ח"ב עמ' קמא
יג/ח כתר המלך
יג/ח לחם רב (בוטון) סי' לד
יג/ח מטה אפרים ח"ב
יג/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ז ע"ד
יג/ח מראות הצובאות (תקע) אות מג-מד
יג/ח מראות הצובאות (תשסז) עמ' צט, קד
יג/ח משנה התלמוד ח"ב דף יג, לד {קטן}
יג/ח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' מא {יד המלך}, מד
יג/ח קרית מלך
יג/ח שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רלו
יג/ח שו"ת אדה"ז סי' כח
יג/ח שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' שצג
יג/ח שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' ש
יג/ח שו"ת הרד"ך עמ' רז, ריד, ריח
יג/ח שו"ת הרדב"ז סי' תתקב
יג/ח שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' יט
יג/ח שו"ת ר"י אלגזי עמ' עג, עו, פו
יג/ח שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רמה, רמח
יג/ח שם מרדכי עמ' 114
יג/ח תרומת הדשן פסקים סי' רכ
יג/ט אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' מט ד"ה וכן
יג/ט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
יג/ט בית מאיר (תשע) סי' יז סי"ג עמ' קסט
יג/ט בית מאיר סי' יז אות יג עמ' קסג
יג/ט ברור הלכה יבמות קיד ע"ב ציון ו {כ"מ}
יג/ט ברור הלכה יבמות קיז ע"א ציון ד פרק ג
יג/ט ברור הלכה יבמות קכא ע"ב ציון ד
יג/ט דברי תלמוד ח"ב עמ' קמא
יג/ט זכר יהוסף אהע"ז עמ' רמז
יג/ט חזקה רבה יו"ד הלכה קד
יג/ט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' צה ד"ה ואף
יג/ט חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' עא
יג/ט ידיו של משה
יג/ט לב שלם [קול הרמ"ז יבמות פט"ז]
יג/ט לבב דוד
יג/ט מטה אפרים ח"ב
יג/ט מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' נט
יג/ט מראות הצובאות (תקע) אות מג-מד
יג/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קפא
יג/ט ר"י ששפורטש עמ' 267
יג/ט שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' כב ד"ה ועוד נלנע"ד
יג/ט שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רלו
יג/ט שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' שצג
יג/ט שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קפז {מ"מ}
יג/ט שו"ת הרד"ך עמ' רז, ריד, ריח
יג/ט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שפז
יג/ט שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' נה
יג/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שצב
יג/ט שו"ת ר"י אלגזי עמ' עג, עו
יג/ט שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רמה
יג/ט שו"ת רשב"ש עמ' תמ
יג/ט שם מרדכי עמ' 114-115
יג/ט שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' קסב {מ"מ}
יג/ט תרומת הדשן פסקים סי' רכ
יג/י אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רכו
יג/י אהלי תם עמ' רמב
יג/י אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' מא ד"ה וראיתי בספר
יג/י ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
יג/י ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' כא, כח
יג/י השבת לקדשו דף פו ע"א
יג/י ויקח אברהם [מעשה אברהם קמג ע"ג]
יג/י יד המלך (לנדא)
יג/י משנת יעקב
יג/י שו"ת הרדב"ז ח"ז תקנת עגונות סי' כה
יג/יא אביר יעקב (גירון) דף נו ע"ג
יג/יא אבני עזר ח"א סי' יד
יג/יא אגודות אזוב מדברי דף סד ע"ב, סה ע"ב {היהודי שיצא מכאן מת}
יג/יא אדני היד החזקה
יג/יא אדרת אליהו (קובו) סי' ז דף לז ע"ג, לט ע"א
יג/יא אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לה {הגהמ"י}
יג/יא אהלי תם עמ' קנ, רמד, רמז, רנג
יג/יא אוצמפה"ת ב"מ כז ע"ב הע' 208, 210
יג/יא אוריין תליתאי (תאומים) סי' לה (כט ע"א)
יג/יא אמונת שמואל (תשנט) עמ' פט
יג/יא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ת-תא, תיד, תכג
יג/יא ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
יג/יא אשר למלך
יג/יא באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' ריא
יג/יא בארות המים (שאנג'י) דף קנא ע"ב
יג/יא בית אברהם (חנניה) עמ' כב, נ, רמד
יג/יא בית אהרן וישראל גל' נה עמ' סו {הגהת מל"מ}
יג/יא בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' כה, לו
יג/יא בית דינו של שמואל עמ' 697, 922, 933
יג/יא בית מאיר (תשע) סי' יז סי"א עמ' קסט, סי"ד עמ' קעב
יג/יא בית מאיר סי' יז אות יד עמ' קסו {מל"מ}
יג/יא ברור הלכה יבמות קכא ע"ב ציון ה
יג/יא ברור הלכה יבמות קכב ע"א ציון ב
יג/יא גבול יהודה (ציר') דף עג ע"א {הגהמ"י} וע"ג, עד ע"א {הגהמ"י}
יג/יא גט מקושר (צינץ) עמ' רצו {מל"מ}
יג/יא גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ג סי' ז {הגהמ"י}
יג/יא דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קסח
יג/יא דברי ריבות (תשעב) עמ' תכה
יג/יא דברי רננה עמ' רנה
יג/יא דברים נחמדים עמ' קעה
יג/יא דעת סופר אהע"ז סי' יב {לח"מ}
יג/יא המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסא
יג/יא ויקרא אברהם אהע"ז סי' ב (כב ע"א)
יג/יא זכר יצחק (תשן) עמ' צט-ק
יג/יא זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' צב עמ' קיז
יג/יא חוקי חיים (גאגין) דף לג ע"ג
יג/יא חזון יחזקאל יבמות פי"ד הי"ב
יג/יא חי' חתם סופר
יג/יא ידיו של משה
יג/יא כרם שלמה (אמריליו) דף לו ע"ד
יג/יא כתר כהונה (כץ) עמ' תפז, תצ
יג/יא לב שלם [משפט צדק סי' ו דף כז ע"ג]
יג/יא לבושי מרדכי ח"ד עמ' סו, קב, קלג
יג/יא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' מב]
יג/יא מראות הצובאות (תקע) אות מו-מז
יג/יא מראות הצובאות (תשסז) עמ' פב, קה-קו, קיב, קלה
יג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' שו"ת הב"ח שאלה ע]
יג/יא משנה התלמוד ח"ב דף לו, מב
יג/יא משנת יעקב
יג/יא משנת עזר ח"א עמ' קנ
יג/יא משפט עם הארץ עמ' לח
יג/יא משפטי עזיאל ח"ז עמ' קנ, קנב, קצט
יג/יא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קמא
יג/יא נשאל דוד אהע"ז עמ' קג
יג/יא נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רלה
יג/יא נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' נו עמ' צז, סי' נז עמ' ק
יג/יא ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקפה {מל"מ}
יג/יא עזרת כהן עמ' סח
יג/יא עין יצחק ח"ב עמ' קכד, קכח {מל"מ}
יג/יא עין יצחק תנינא ח"א עמ' צה {מל"מ}
יג/יא עין תרשיש
יג/יא עמק שאלה (טברסקי) עמ' תנג
יג/יא פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' שעח
יג/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' עז אות ד
יג/יא צמח צדקה - שו"ת עמ' רמז
יג/יא רב ברכות (רי"ח) עמ' קפז {גוי נאמן}
יג/יא שאגת אריה (תשע) עמ' תקכב
יג/יא שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' ו ד"ה גם במשנה, מהדו"ב ד"ה ובהא אתי
יג/יא שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ב עמ' ריז, ריט {הגהמ"י}, סי' רכד-רכה {הגהמ"י}
יג/יא שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תכב, תל-תלא, תלז
יג/יא שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' שכה
יג/יא שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קנז, קסה, קפא, קפב
יג/יא שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קעב, קעה {הגהמ"י}, קפו {הגהמ"י}
יג/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' עב, עז
יג/יא שו"ת הרד"ך עמ' רא
יג/יא שו"ת הריב"ש עמ' תקיא, תקיד, תקכג
יג/יא שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' מא
יג/יא שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קיג, קיח {הגהמ"י}
יג/יא שו"ת מהר"י וייל סי' עט (השני), פח {הגהמ"י אות ב}
יג/יא שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תכח
יג/יא שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שלח
יג/יא שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רמב
יג/יא שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שז
יג/יא שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' כה, ח"ב עמ' רסה
יג/יא שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' שפח, שפט
יג/יא שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 148
יג/יא שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רלג
יג/יא שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' לו
יג/יא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רנב, רנח
יג/יא שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קצא, קצג, רלח
יג/יא שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כ, עה
יג/יא שעורי אבני עזר ח"א עמ' קב
יג/יא שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קסז {מל"מ}
יג/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 258
יג/יא תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ח ע"ג {הגהמ"י}, ט ע"א
יג/יא תורת אמת (תשסו) עמ' עח
יג/יא תורת רפאל ח"ג, שארית שם עמ' א
יג/יא תחומין חכ"ב עמ' 180
יג/יא תשובה שלמה אהע"ז סי' א דף ג ע"ג {מל"מ}
יג/יב אהלי תם עמ' קמח, רעח
יג/יב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ת
יג/יב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
יג/יב בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' כה
יג/יב ברור הלכה יבמות קכב ע"א ציון א
יג/יב גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ג סי' י
יג/יב זרע אברהם (יצחקי) אהע"ז דף כ ע"א
יג/יב חוקי חיים (גאגין) דף לג
יג/יב לב שלם [אהלי תם סי' עד דף לט ע"ג]
יג/יב מראות הצובאות (תשסז) עמ' קו
יג/יב פנים חדשות [מהר"ם מלובלין קלב]
יג/יב ר"י ששפורטש עמ' 141
יג/יב שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ג עמ' רכח-רכט {גוי נאמן רק אם אמר "קברתיו"}
יג/יב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תכב
יג/יב שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' שכה
יג/יב שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קנז, קסה, קעח
יג/יב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קלט, קמ, קמב, קעב
יג/יב שו"ת הרד"ך עמ' רי
יג/יב שו"ת הרדב"ז ח"ז תקנת עגונות סי' כ, כה
יג/יב שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' י, קטז
יג/יב שו"ת מהר"י וייל סי' ט
יג/יב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שלג-שלד
יג/יב שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ג עמ' צ
יג/יב שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' כא
יג/יב שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' שפג
יג/יב שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 148
יג/יב שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' עה
יג/יב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שיא
יג/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 258
יג/יב תשובות הרי"ד עמ' רלד
יג/יג בית אברהם (חנניה) עמ' מה, סד, סו
יג/יג בית מאיר (תשע) סי' יז סי"א עמ' קסט {מ"מ}
יג/יג ברור הלכה יבמות קכא ע"ב ציון ה פרק ו
יג/יג גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ג סי' י
יג/יג דברי יהודה סי' ב אות א
יג/יג דרך ישרה ח"ב עמ' רלט
יג/יג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' ר-רא
יג/יג זית רענן ח"ב עמ' ריד
יג/יג זכר יצחק (תשן) עמ' צו-צז
יג/יג חזון יחזקאל יבמות פי"ד ה"י
יג/יג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קכג
יג/יג משפטים לישראל עמ' רלט
יג/יג נדיב לב ח"ב דף כג ע"ג
יג/יג עבודת הגרשוני עמ' קפט
יג/יג עזרת כהן עמ' נז
יג/יג עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' רלד
יג/יג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' לה
יג/יג קרן הצבי מצוה כב אות ז
יג/יג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כא
יג/יג ר"י ששפורטש עמ' 141
יג/יג שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ג עמ' רל {אם אמר "נהרג בדין ושלא על ידי" נאמן}
יג/יג שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ד עמ' רלד {שהם מחזיקים ידי עצמם בכזב}
יג/יג שו"ת אור שמח דף מט
יג/יג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' שפ, שצט, תכד {מ"מ}, תכח
יג/יג שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קעח
יג/יג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קלח, קלט, קמב, קעב
יג/יג שו"ת הרד"ך עמ' רי
יג/יג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שלג-שלד, שעד
יג/יג שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' מז
יג/יג שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' שפג
יג/יג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' עה
יג/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 258
יג/יג תורת אמת (תשסו) עמ' לח
יג/יג תרומת הדשן פסקים סי' לד
יג/יד אדני היד החזקה
יג/יד אהלי תם עמ' רפד
יג/יד אור הישר [דברי ריבות סי' שצה]
יג/יד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
יג/יד בית אברהם (חנניה) עמ' יט, סג {מ"מ}
יג/יד בית אהרן וישראל גל' טו עמ' י {מ"מ}
יג/יד בית דינו של שמואל עמ' 724
יג/יד בית יעקב (מסקין) סי' מט (דף סה ע"ג)
יג/יד ברור הלכה יבמות קכא ע"ב ציון ה
יג/יד גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ג סי' כב
יג/יד דברי ריבות (תשעב) עמ' תקעד
יג/יד דברים נחמדים עמ' קעה
יג/יד ויקרא אברהם אהע"ז סי' ב (כד ע"ג)
יג/יד חיים לעולם ח"ב דף קט ע"ג
יג/יד לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף כ ע"א, לו ע"ג]
יג/יד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' רעט-רפ
יג/יד מראות הצובאות (תשסז) עמ' כח, קטו
יג/יד משנה התלמוד ח"ב דף מו
יג/יד משפטי עזיאל ח"ז עמ' קצו
יג/יד משרת משה (נבר)
יג/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' עז אות ג
יג/יד ר"י ששפורטש עמ' 141
יג/יד שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"ח, פ"יב {מ"מ}
יג/יד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תלח {מ"מ}, תסו
יג/יד שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' שו, שלא, שסד
יג/יד שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קפד
יג/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' עה, עו
יג/יד שו"ת הריב"ש עמ' מז
יג/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תכז
יג/יד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' א
יג/יד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תכט
יג/יד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' ז, ח"ד עמ' קה, קז
יג/יד שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' לו
יג/יד שו"ת ר"ח כפוסי דף קא
יג/יד שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' כג ס"ק ד {מל"מ}
יג/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 258
יג/טו אבני נזר חו"מ סי' קלא
יג/טו אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' ריד, ריז
יג/טו אהלי תם עמ' רנב, רנה, רפב, רפד
יג/טו אור הישר [חוט המשולש (וולוזין) סי' ו, ח]
יג/טו אורים גדולים (תקיח) דף עא ע"ד
יג/טו אורים גדולים (תשסג) עמ' רנב
יג/טו אמונת שמואל (תשנט) עמ' פח
יג/טו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תא {מל"מ}, תטו
יג/טו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' פא, צ
יג/טו אמרי כהן יבמות סי' ו ס"ק ה
יג/טו אסיפת גאונים (תשע) עמ' תלא
יג/טו אפיקי מגינים יבמות סי' מו
יג/טו ארזי לבנון עמ' קכו
יג/טו ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
יג/טו באר ראי עמ' סה, רפג
יג/טו בית אבא (גוטווירטה) דף מג ע"ב, מו ע"א-ע"ב {לח"מ}
יג/טו בית אברהם (חנניה) עמ' ט, צד, קיג
יג/טו בית אהרן (סוויאדישץ) דף לט ע"ד
יג/טו בית דוד (פילוסוף) אהע"ז דף יב ע"ד
יג/טו בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' לט
יג/טו בית דינו של שמואל עמ' 438, 733, 877, 904, 905
יג/טו בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ה עמ' קנד, ס"ח עמ' קנח, סמ"ח עמ' רד
יג/טו בית מאיר סי' יז אות ה עמ' קמח, אות ח עמ' קנב-קנג
יג/טו בית שערים ח"ג סי' מט {מ"מ, מל"מ}
יג/טו בני בנימין (נבון) ח"א דף כה ע"ב
יג/טו ברור הלכה יבמות קכב ע"ב ציון ב
יג/טו ברכי יוסף אהע"ז דף קיב ע"ג
יג/טו ברכת יוסף (לנדא) אהע"ז סי' לד {מל"מ}
יג/טו גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ג סי' י-יא, יז, כא, כה
יג/טו דברי ריבות (תשעב) עמ' שכז
יג/טו דברי רננה עמ' רסו
יג/טו הלכה פסוקה ח"ג עמ' קנה, ח"ד עמ' יד הערה 99
יג/טו השבת לקדשו דף צט ע"א
יג/טו ויקרא אברהם אהע"ז סי' ב (כד ע"א)
יג/טו זכרון ישעיהו דף לג ע"ב {לח"מ}
יג/טו חד וחלק ח"א דף ל ע"א, לה ע"ד
יג/טו חוות יאיר (תשנז) עמ' תלט
יג/טו חוות יאיר סי' קנט
יג/טו חזו"א אהע"ז סי' כו ס"ק יד
יג/טו חזו"א על הרמב"ם {מ"מ}
יג/טו חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 141 {מל"מ}
יג/טו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' צג
יג/טו חי' הרי"ט עמ' קטז
יג/טו חי' חתם סופר
יג/טו חיים ומלך
יג/טו חיים לעולם ח"ב דף צב ע"ב
יג/טו חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' קיד
יג/טו חקקי לב ח"א דף קז ע"ד
יג/טו ישועות יעקב נשים עמ' תפא
יג/טו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' עח {לח"מ}
יג/טו כרם שלמה (אהרמן) יבמות קטו ע"א
יג/טו לב שלם [עזרת נשים (חביב) דף כד ע"א, מהריב"ל סי' מ, קונטרס עיגונא (למהר"י אלפנדרי) דף ג ע"ב וע"ד, ק-קב, ובתשובות סי' ג, שאגת אריה סי' כא, ב"ח אהע"ז סי' יז]
יג/טו לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קצג, רכא
יג/טו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רכט
יג/טו מוריה גל' קסט עמ' יט {מ"מ}
יג/טו מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' רצד, רצו, שעו, תח, ח"ב עמ' תקז
יג/טו מערכי לב (ציר') עמ' קסא, קסג
יג/טו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' מו, מט, חתם סופר יו"ד סי' נב, דבר אברהם ח"א סי' ה אות ג]
יג/טו מראות הצובאות (תקע) אות כה, פ, קעה
יג/טו מראות הצובאות (תשסז) עמ' סד, קלא, תיג, תיח
יג/טו מרחשת ח"ב סי' ו אות א
יג/טו משאת בנימין (תשסו) עמ' קכז, שז
יג/טו משנה התלמוד ח"ב דף יג, לג
יג/טו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קפא
יג/טו נחלת שמעון (אמוראי) דף סו, עא
יג/טו נשאל דוד אהע"ז עמ' קד
יג/טו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' כז
יג/טו סדר אליהו רבא וזוטא דף ג, ק-קג, קיג, קטו
יג/טו סיומי המסכתות עמ' 104 {לח"מ}
יג/טו עזרת כהן עמ' יז, קיא
יג/טו עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קפז-קפח, ח"ב עמ' כד, מג, נ-נא, נח, סא, קיג
יג/טו עמק המלך (לבוב) דף כב (וגם אחרי דף כה)
יג/טו עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקיא {מ"מ}
יג/טו פנים חדשות [מהר"ם אלשיך קיח]
יג/טו פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תקסג; ח"ב עמ' שפ, תתקז
יג/טו פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' פה, קעב
יג/טו פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' לד דף קטו ע"ב
יג/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' עא
יג/טו צמח צדק (קרוכמל) סי' מב, מה, קיג, קכג
יג/טו צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' קנח, קצב, תקטו, תקנה
יג/טו צמח צדקה - שו"ת עמ' רמז-רמח
יג/טו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קיט
יג/טו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' מד-מה
יג/טו שאגת אריה (תשע) עמ' תצט, תקכו
יג/טו שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' ו ד"ה גם במשנה, מהדו"ב ד"ה וכן הוא {מל"מ}, סי' כב ד"ה והנה בתשובות
יג/טו שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' לב הערה 3, 13
יג/טו שארית יוסף (תשסז) עמ' פו-פז
יג/טו שבות יהודה (שו"ת) עמ' לו
יג/טו שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' יא, שפז, שצה, תמח, תצט
יג/טו שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רצה, שא, שצג
יג/טו שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קסא
יג/טו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קמד, קסח-קסט, קעט, קפז, רא, שט, שיד
יג/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' עד, קיז
יג/טו שו"ת הרד"ך עמ' ריט
יג/טו שו"ת הרדב"ז סי' ריא
יג/טו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קמה, שפט, תו
יג/טו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' צו, קו-קז, שלו, שמה
יג/טו שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' רנו
יג/טו שו"ת מהר"ש לובלין עמ' תה
יג/טו שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' ה, קא
יג/טו שו"ת מהרלב"ח סי' קא (ב)
יג/טו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' כו, ח"ג עמ' שטו, ח"ד עמ' פז
יג/טו שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 135
יג/טו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' עה
יג/טו שו"ת ר"י אלגזי עמ' מח, נ, קיז
יג/טו שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שו
יג/טו שו"ת ר"י קצבי סי' ט
יג/טו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קצד, קצו, רט, רלח
יג/טו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קיח, רעט
יג/טו שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כג, סה, עד
יג/טו שו"ת רשב"ש עמ' רב
יג/טו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' מז, קעד
יג/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 258
יג/טו תורת אמת (תשסו) עמ' טז, מב
יג/טו תרומת הדשן פסקים סי' רכ, שו"ת סי' רלט
יג/טז אבן הספיר (ספרקה) עמ' לה
יג/טז אגודות אזוב מדברי דף נד ע"ג
יג/טז אור הישר [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' סה]
יג/טז אפיקי מגינים יבמות סי' מב, מו
יג/טז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
יג/טז בארות המים (שאנג'י) דף קסז ע"ד
יג/טז בית אברהם (חנניה) עמ' קיג
יג/טז בית אהרן (סוויאדישץ) דף לט ע"ג {העלו אבר}
יג/טז בית דינו של שמואל עמ' 933
יג/טז בני אברהם אהע"ז דף צ ע"ד {מ"מ - מים שיש להם סוף}
יג/טז בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קפו, קפט, רסח
יג/טז ברור הלכה יבמות קכא ע"א ציון ו, ז, ח
יג/טז ברור הלכה סנהדרין עח ע"א ציון ב
יג/טז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' צא
יג/טז גור אריה (צרמון)
יג/טז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רנו, תקסב
יג/טז גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' ד, כלל ג סי' טז
יג/טז דברי חיים (אוירבך) אישות סי' ד ד"ה ומלבד
יג/טז דליית הכרם עמ' תתתיג {מ"מ} [הכירוהו - צ"ל התירוהו]
יג/טז דרך המלך (רפפורט)
יג/טז דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 148, 133-134
יג/טז הון רב ח"ב דף כו ע"ד, כז ע"א {מל"מ}
יג/טז הר המלך ח"ח עמ' מא-מב
יג/טז ושב הכהן (תשמח) עמ' קי-קיא
יג/טז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב הדרן אות לא
יג/טז חותמי ברכה תשובה נב אות ח {כ"מ}
יג/טז חזקה רבה יו"ד הלכה מז
יג/טז חי' חתם סופר
יג/טז חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' לו, נזיקין עמ' עד
יג/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יב עמ' לה {כ"מ - הבדל בין טריפת אדם לטריפת בהמה}
יג/טז חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' נא
יג/טז ידיו של משה
יג/טז כלילת יופי דף מד
יג/טז כרם שלמה (אהרמן) יבמות קכ ע"א
יג/טז כתב סופר יו"ד דף יט ע"ב
יג/טז לב שלם [שו"ת מהרח"ש קונטרס עיגונא דף כח, מהר"י קצבי סי' ט דף כט-לא, בני דוד דף מג ע"ד]
יג/טז ליבא בעי דף נה
יג/טז לקוטי סופר ח"א דף ט ע"ב {מ"מ}
יג/טז לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 121
יג/טז מגידות (תשעג) סי' עה עמ' קפט
יג/טז מוריה גל' קסט עמ' כ
יג/טז מחנה חיים ח"א סי' עב דף קיח ע"א
יג/טז מחנה ישראל (אליהו)
יג/טז מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קיא, קכד-קכו
יג/טז מעיני המים
יג/טז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקפא
יג/טז מראות הצובאות (תקע) אות קכד
יג/טז מראות הצובאות (תשסז) עמ' שכה, שכז, שכט
יג/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/טז משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' עג, קא, קלז, רח
יג/טז משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' פג, קיד, קנא
יג/טז משנה התלמוד ח"ב דף כא
יג/טז משנה למלך אחרון
יג/טז משנת יעקב
יג/טז משנת משה שבת עמ' ע {כ"מ}
יג/טז משנת עזר ח"א עמ' רד
יג/טז משפטי עזיאל ח"ה עמ' קטז, ח"ז עמ' קס, קסח
יג/טז משרת משה (נבר)
יג/טז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קסג-קסד
יג/טז נחל איתן
יג/טז נחלת אריה עמ' פב
יג/טז נרות אהרן
יג/טז נשמת אברהם ח"ב עמ' י {מ"מ}, יא {כ"מ}
יג/טז נשמת אברהם ח"ג עמ' פז {כ"מ}
יג/טז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' כח
יג/טז עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' ריח, ח"ב עמ' עט, קכ, קמ, קצט, ריב
יג/טז עטרת ישראל עמ' שנ
יג/טז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קס
יג/טז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קסח
יג/טז עין יצחק ח"ב עמ' יא {כ"מ}, יב-יג, כד
יג/טז עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקכא-תקכב
יג/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סד {מ"מ}
יג/טז עצי ארזים סי' יז ס"ק קלב
יג/טז פד"ר חט"ו עמ' 195
יג/טז פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תקמא, ח"ג עמ' לא
יג/טז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' פה
יג/טז פרי האדמה ח"א
יג/טז ציץ אליעזר ח"א סי' כד אות ג {אדם טריפה חי יותר מי"ב חודש}
יג/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' נא
יג/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' פ אות א
יג/טז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' סב {מ"מ}
יג/טז קרן הצבי מצוה קד אות א
יג/טז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' צב
יג/טז ראשי בשמים (רבין) עמ' קלג {מ"מ}, קלט, קמז {כ"מ}
יג/טז שאגת אריה (תשע) עמ' תעט {מ"מ}, תקיז
יג/טז שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' לב הערה 16
יג/טז שו"ע הרב שו"ת סי' כח אות כ ד"ה להאי
יג/טז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תצו {מ"מ}, תקג
יג/טז שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' שצא
יג/טז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קסח-קסט, שיד
יג/טז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תיז-תיח
יג/טז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קו-קז
יג/טז שו"ת מהרי"ק סי' קעא
יג/טז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קלב, ח"ב עמ' ו, י
יג/טז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קנ, רכט, רלד
יג/טז שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' לו
יג/טז שו"ת ר"י קצבי סי' ט
יג/טז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קצד, רט
יג/טז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קלג
יג/טז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' לד {כ"מ - ירושלמי}
יג/טז שיבת ציון (לנדא) סי' עט
יג/טז שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' עז, פד
יג/טז שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' פה
יג/טז שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' מו ענף ב ס"ק ט-י {מ"מ}
יג/טז שעורי אבני עזר ח"א עמ' קלה
יג/טז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' נד, סג
יג/טז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' עא {מ"מ}
יג/טז תחומין חי"ח עמ' 378-379
יג/יז אגודות אזוב מדברי דף מח ע"ב {מ"מ בשם רשב"א}, נה ע"א {מ"מ - שהה כדי שיישרף}
יג/יז אוריין תליתאי (תאומים) סי' לה (ל ע"א) {נפל לכבשן}
יג/יז אות היא לעולם ח"ב דף יג ע"ג
יג/יז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' פח {שחט שני סימנים}
יג/יז אפיקי מגינים יבמות סי' מו
יג/יז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
יג/יז בית אברהם (חנניה) עמ' קכב
יג/יז ברור הלכה יבמות קכ ע"א ציון ג פרק ו, וד"ה הב"ח
יג/יז ברור הלכה יבמות קכ ע"ב ציון ג
יג/יז ברור הלכה יבמות קכא ע"א ציון י
יג/יז ברור הלכה יבמות קכא ע"ב ציון א
יג/יז היכלי שן ח"ג סי' מו
יג/יז חותמי ברכה תשובה נב אות ו
יג/יז חזון יחזקאל יבמות פי"ד ה"ז
יג/יז מגילת ספר לאוין דף קיא ע"ד
יג/יז מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' שעו, ח"ב עמ' שפו
יג/יז מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' נ]
יג/יז מראות הצובאות (תשסז) עמ' שז, שיח, שכה
יג/יז משפט צדק ח"ג דף קלה ע"ג
יג/יז משפטי עזיאל ח"ה עמ' קטז, קיט, קכב
יג/יז נרות אהרן
יג/יז עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' ע
יג/יז עטרת שלמה ח"א עמ' סט
יג/יז פד"ר חט"ז עמ' 331
יג/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף פב {מ"מ}
יג/יז קרן הצבי מצוה לז אות ד
יג/יז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' צ
יג/יז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעז
יג/יז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קסח-קסט, קפב
יג/יז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שמ
יג/יז שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קו
יג/יז שו"ת מהרי"ק סי' קעה
יג/יז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רט
יג/יז שרי המאה ח"ב עמ' 235
יג/יז תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' ריח
יג/יח אבן ישראל (בוהוש) עמ' קא
יג/יח אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' פד-פה
יג/יח אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' טז {מ"מ}
יג/יח אפיקי מגינים יבמות סי' מו
יג/יח בית אברהם (חנניה) עמ' קכה
יג/יח ברור הלכה יבמות קכ ע"א ציון ג
יג/יח גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ג סי' י
יג/יח דברי יהודה דף ה ע"ב {כ"מ - לא לעשות מחלוקת בין בבלי לירושלמי}
יג/יח דברי רננה עמ' עז
יג/יח הר המלך ח"ה עמ' נח
יג/יח חותמי ברכה תשובה נב אות ו
יג/יח חי' חתם סופר
יג/יח חסדי דוד ח"ג עמ' צג
יג/יח יד המלך (לנדא)
יג/יח ישועות עוזו עמ' 408 {כ"מ}
יג/יח לב שלם [ב"ח אהע"ז סי' יז, מהרח"ש בקונטרס עיגונא דף נט, פנים מאירות סי' מח, חלקת מחוקק אהע"ז סי' יז ס"ק נט]
יג/יח לבב דוד
יג/יח לבושי מרדכי אהע"ז עמ' ריז
יג/יח מעיל שמואל (פלורנטין) דף מב ע"ג, מד
יג/יח מעיני המים
יג/יח מערכי לב (ציר') עמ' קעב
יג/יח מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' עד]
יג/יח מקורות לפסקי הרמב"ם
יג/יח מראות הצובאות (תקע) אות קכג
יג/יח מראות הצובאות (תשסז) עמ' כח, שטז, שיט
יג/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יח משנת אליעזר (רבינ') עמ' קח
יג/יח משפטי עזיאל ח"ה עמ' קיט
יג/יח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קסב
יג/יח עולת ראיה (וייס) עמ' עג {כ"מ}
יג/יח עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' מד, ח"ג עמ' קח
יג/יח עמק המלך (לבוב) (השמטות, אחרי הל' גירושין פ"ב, דף לג ע"ב)
יג/יח עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקכ, תקכב
יג/יח עצי ארזים סי' יז ס"ק קכז-קכח
יג/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קמד ע"ב
יג/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 287
יג/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' נו אות ג
יג/יח קרית מלך
יג/יח שו"ע הרב שו"ת סי' כח אות כא ד"ה אכן
יג/יח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קלז, קסח-קסט
יג/יח שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' עו
יג/יח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שלה, שלז
יג/יח שו"ת מהר"ש לובלין עמ' נה
יג/יח שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קז
יג/יח שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קט
יג/יח שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' עו
יג/יח שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שטז
יג/יח שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קצג
יג/יח שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' עז
יג/יט אבני נזר אהע"ז סי' קי אות ג
יג/יט אבני עזר ח"א סי' יז
יג/יט אגודות אזוב מדברי דף מח ע"ג, נא ע"ד {שנפל לים ומת}, נד ע"ג-ע"ד, ס ע"א {מ"מ - שהה}, סא ע"ב {מ"מ - שהה}, סב ע"ג {טבע בים הגדול ומת}, סג ע"א
יג/יט אגרות משה אהע"ז ח"א סי' מו {לח"מ}
יג/יט אדני היד החזקה
יג/יט אהל יצחק גיטין עמ' תשיח
יג/יט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יד
יג/יט אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רכ, רכו {אם לא אמר קברתיו}
יג/יט אהלי תם עמ' רפד
יג/יט אור הישר [או"ז ח"א סי' תרצג, כנסת יחזקאל סי' מה, לח"מ הל' נחלות פ"ז ה"ג]
יג/יט אור ליהודה יבמות עמ' תסז
יג/יט אוריין תליתאי (תאומים) סי' לו (ל ע"ב)
יג/יט אמונת שמואל (תשנט) עמ' פח, קמח
יג/יט אמונת שמואל סי' ט, נב
יג/יט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תיד {מ"מ}
יג/יט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' פב-פג
יג/יט אמרי כהן יבמות סי' ו ס"ק ז
יג/יט אפיקי מגינים יבמות סי' מו
יג/יט ארזא דבי רב יבמות עמ' קמה {ע"א נאמן מדאורייתא}
יג/יט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
יג/יט אשר למלך
יג/יט באר אברהם (אבלי) עמ' רצא
יג/יט באר צבי עמ' רד, רט
יג/יט באר ראי עמ' סד-סה
יג/יט בגדי כהונה (כהן) דף נו ע"ד
יג/יט בית אברהם (חנניה) עמ' עז, קמ {מ"מ}, קמא {הגהמ"י אות ו}, קמב, קעב {מ"מ}, קפא-קפג {לח"מ}, קפו {לח"מ}
יג/יט בית אהרן (סוויאדישץ) דף לט ע"ד
יג/יט בית דינו של שמואל עמ' 630, 887, 888, 915, 927, 931, 1038
יג/יט בית מאיר (תשע) סי' יז ס"לג עמ' קצא, סמ"ח עמ' רג, שו"ת סי' ח עמ' קה
יג/יט בית מאיר סי' יז אות לג עמ' קפו, אות לד עמ' קפז-קפח, אות מח עמ' קצט-ר
יג/יט בית שערים ח"ג סי' מט {לח"מ}
יג/יט בני אברהם אהע"ז דף מא ע"ב {לח"מ} וע"ד, פט, ובלשונות הטור דף ג ע"א
יג/יט בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' רפג
יג/יט בציר אליעזר ח"א דף לא ע"ב וע"ד, לב ע"א {ע"א בקטטה}
יג/יט ברור הלכה יבמות קטו ע"א ציון ג
יג/יט ברור הלכה יבמות קטז ע"ב ציון א פרק א {מ"מ}
יג/יט ברור הלכה יבמות קיד ע"ב ציון ו {כ"מ}
יג/יט ברור הלכה יבמות קכא ע"א ציון ח פרק ה {כ"מ}
יג/יט גבול יהודה (ציר') דף סה ע"א {לח"מ}
יג/יט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקסג
יג/יט גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ג סי' ו-ז, יא, כד
יג/יט דברי חיים (אוירבך) אישות סי' ח ד"ה ויש {לח"מ}
יג/יט דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' מא-מב
יג/יט דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קפו
יג/יט דברי רננה עמ' קמז
יג/יט דליית הכרם עמ' תתתיג
יג/יט הדרת אפרים ח"א עמ' עא
יג/יט הון רב ח"ב דף יז ע"ג {מ"מ}, כו ע"ב-ע"ד, כט, לב ע"א-ע"ד, מ ע"א
יג/יט הלכה פסוקה ח"ד עמ' קלד הערה 63
יג/יט ויקרא אברהם אהע"ז סי' ג (כח ע"ד, כט ע"ג)
יג/יט ושב הכהן (תשמח) עמ' קט, קמז
יג/יט זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' צב עמ' קיד, קכה
יג/יט זכרון צבי מנחם דף לא ע"ג {במים צריך "וקברתיו"}
יג/יט חד וחלק ח"א דף לה ע"ג
יג/יט חוקי חיים (גאגין) דף כח ע"ג
יג/יט חזו"א אהע"ז סי' כח ס"ק ה
יג/יט חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 159, 173, 239, ח"ד עמ' 181
יג/יט חי' הר"ר שמעלקא יבמות קטו ע"א
יג/יט חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' כא {לח"מ}
יג/יט חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' עז {לח"מ}
יג/יט חמדת שלמה עמ' תכא {מ"מ וכ"מ}, תקלא {לח"מ}
יג/יט יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קמה, קמז
יג/יט ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף נא ע"ב
יג/יט ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קעג
יג/יט ישועות יעקב נשים עמ' קלא, קלט {לח"מ}
יג/יט כרם שלמה (אהרמן) יבמות קטו ע"א
יג/יט לב שלם [עדות ביהוסף דף קט ע"ג, שו"ת מהריט"ץ דף לו ע"ג, שער המים בשו"ת דף לד ע"א, מהרח"ש בקונטרס עיגונא דף נט ע"ב]
יג/יט לב שלמה (חלמא) עמ' קנו {לח"מ}
יג/יט לבב דוד
יג/יט לבושי מרדכי אהע"ז עמ' רטו, לקו"ת עמ' קה
יג/יט לחם רב (בוטון) סי' לד, לו
יג/יט לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קכז
יג/יט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רנב
יג/יט מזכרת עמ' 178, 180, 181, 192
יג/יט מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' של {הגהמ"י}, שעא {הגהמ"י}, שפה {מ"מ}
יג/יט מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רד, רכז, רנג
יג/יט מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קב
יג/יט מערכי לב (ציר') עמ' קסג
יג/יט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' כח, חתם סופר אהע"ז ח"א סי' סא, סה]
יג/יט מראות הצובאות (תקע) אות קכט-קל, קלב, קעו, קפב
יג/יט מראות הצובאות (תשסז) עמ' כב, קלז, רסה, רפד-רפה, שלב-שלג, שלו, תיא, תכא, תכו, תמז
יג/יט מרחשת ח"ב סי' ח אות א
יג/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יט משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' כו, צז, קג {כ"מ}, קד
יג/יט משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' לג, קט, קטו, קיז
יג/יט משנה התלמוד ח"ב דף כה
יג/יט משנת יעקב
יג/יט משנת עזר ח"א עמ' קנו, קפח, קצז
יג/יט משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' נב אות ד-ה, ט
יג/יט משפט צדק ח"ג דף נח ע"ב {הגהמ"י}
יג/יט משפטי עזיאל ח"ז עמ' קסט, רטו
יג/יט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' סה, ע, קלו, קמ
יג/יט נועם חכ"ד עמ' יד
יג/יט נשאל דוד אהע"ז עמ' לח, מ, מה, סא, סד, צח
יג/יט נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יג אות ב
יג/יט סדר אליהו רבא וזוטא דף לב, קג, קט
יג/יט עבד המלך (תשא)
יג/יט עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קצג
יג/יט עטרת ישראל עמ' קנג, קנה
יג/יט עין יצחק ח"ב עמ' קצט
יג/יט עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקפב
יג/יט עצי ארזים סי' יז ס"ק קה {טבע}, קלה {במלחמה}
יג/יט פנים חדשות [תורת אמת (שפו) א] {מ"מ}
יג/יט פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תקסב, תקסג, ח"ב עמ' תנד, ח"ג עמ' מט
יג/יט פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' נב, נז
יג/יט פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' לו
יג/יט פרי האדמה ח"א
יג/יט צבי גאון יעקב סי' מד
יג/יט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 27
יג/יט צרור החיים (קליין) דף עח ע"א
יג/יט קול דודי (תשף) (בקיצור)
יג/יט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' מו
יג/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף פז-פח {לח"מ}
יג/יט קרן הצבי מצוה נא אות ה
יג/יט שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' ד ד"ה איברא, סי' לו
יג/יט שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רמז
יג/יט שארית נתן (פולק) דף טז ע"ב
יג/יט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' ריד
יג/יט שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תקז
יג/יט שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' ת
יג/יט שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קכט, קסא, קעו
יג/יט שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' ריט
יג/יט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קט, ריז, תקט, ח"ב עמ' עה, עו, עז
יג/יט שו"ת הר"ן סי' ג
יג/יט שו"ת הרא"ש עמ' תצט
יג/יט שו"ת הרד"ך עמ' פט
יג/יט שו"ת הרדב"ז סי' רצד
יג/יט שו"ת הריב"ש עמ' קסב, תקטו, תקכב
יג/יט שו"ת הרשב"א ח"ז סי' שצ, המיוחסות סי' קכח
יג/יט שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תיא, תיז
יג/יט שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' צה, צט, קג, קח
יג/יט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רעא, רפא, רפב, תשפב
יג/יט שו"ת מהר"ם די בוטון סי' א
יג/יט שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' ח, קט, קצט, ריב, תמה
יג/יט שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' רעד-רעה, רפה
יג/יט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' לו, לח, סא, סג-סד
יג/יט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רצה
יג/יט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' י, כו, פד, ח"ב עמ' כח, רסו, ח"ג עמ' שטו
יג/יט שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' שפא
יג/יט שו"ת מהרש"ם ח"א סי' יא
יג/יט שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 145
יג/יט שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' כ, לו
יג/יט שו"ת ר"י אלגזי עמ' מח
יג/יט שו"ת ר"י מסלוצק סי' סג עמ' רכב
יג/יט שו"ת ר"י קצבי סי' ט
יג/יט שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רפ, שח
יג/יט שו"ת ראנ"ח ח"א סי' נא, עד
יג/יט שו"ת רשב"ש עמ' קצו
יג/יט שושן עדות דף כו ע"ג
יג/יט שיבת ציון (לנדא) סי' עט
יג/יט שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' עט
יג/יט שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' כח ס"א ס"ק ד, ס"ב ס"ק א-ב, ג-ד {מ"מ}, ס"ג {לח"מ}, סי' כט ס"א ס"ק ה-ו, ס"ב ס"ק ג {מ"מ ולח"מ}, ה
יג/יט שעורי אבני עזר ח"א עמ' קג, קכב, קלא
יג/יט שער משפט כללי מיגו ס"ק ו {לח"מ}
יג/יט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' צח, קפז
יג/יט שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' קנה, קסד-קסה, קעד
יג/יט שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רסט, שח
יג/יט שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' נ {כ"מ}, פו
יג/יט תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ג ע"א {לח"מ}
יג/יט תורת אמת (תשסו) עמ' ד-ה, ט
יג/יט תורת רפאל ח"ג, שארית שם עמ' ח
יג/יט תרומת הדשן שו"ת סי' רמ
יג/יט תשובה שלמה אהע"ז סי' טז
יג/כ אבני עזר ח"א סי' יג, יז
יג/כ אגודות אזוב מדברי דף מ ע"ד, מד ע"ד, מח ע"ג {שנפל לים ולא עלה}, נ ע"ג {לא תצא}, נא ע"א וע"ד {כ"מ - צריך שיעיד ששהה כדי שתצא נפשו}, נב ע"ב, נד ע"ג-ע"ד, סב ע"ג {ולא עלה, וכ"מ}, סג ע"א-ע"ב, סו ע"ב {כ"מ - אם נישאת תצא}, סט ע"ב {לא תצא}
יג/כ אדני היד החזקה
יג/כ אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יד
יג/כ אהלי תם עמ' רפד
יג/כ אור הישר [חוט המשולש (וולוזין) סי' ז]
יג/כ אור שמח
יג/כ אחיעזר ח"א סי' יג אות א
יג/כ אמונת שמואל (תשנט) עמ' פח, קמו
יג/כ אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שעח {ולא עלה}
יג/כ אמת ליעקב נשים עמ' עט {מנדין}
יג/כ אפיקי מגינים יבמות סי' מו
יג/כ ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
יג/כ באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/כ באר יצחק (רבינוביץ) דף ד ע"ב {אם נישאת לא תצא}
יג/כ בית אברהם (חנניה) עמ' עט {מ"מ}, קמה, קמח
יג/כ בית שערים ח"ג סי' מט
יג/כ בנין אפרים עמ' עט
יג/כ ברור הלכה יבמות קכא ע"א ציון ח
יג/כ גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ג סי' א, ז, יא-יב, יד, יט, כד, כו
יג/כ דברי יואל - שו"ת עמ' תל
יג/כ דברים אחדים (קלצקין) עמ' מה {אבד זכרו}
יג/כ דגל ראובן ח"ג סי' לו
יג/כ הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' סט-ע {נידוי}
יג/כ הון רב ח"ב דף לב ע"ב
יג/כ היכלי שן ח"ג סי' לד
יג/כ ושב הכהן (תשמח) עמ' קה-קז, קט-קי
יג/כ זכר יהוסף אהע"ז עמ' קמט
יג/כ זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' צב עמ' קיד
יג/כ חד וחלק ח"ב דף לט ע"ג
יג/כ חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב הדרן אות לא
יג/כ חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
יג/כ חמדת שלמה עמ' תכא {מ"מ וכ"מ}
יג/כ יד המלך (לנדא)
יג/כ לב שלם [נחפה בכסף דף ס ע"א, משפט צדק סי' ט דף מז]
יג/כ מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' שפו
יג/כ מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קמה
יג/כ מראה הפנים יבמות פג ע"ב
יג/כ מראות הצובאות (תקע) אות קלב, קלד
יג/כ מראות הצובאות (תשסז) עמ' שלב, שמא, שמו, שנב
יג/כ משיב דבר ח"ד סי' כח
יג/כ משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' לד, עג, צז, קג {כ"מ}, קד, קמו, ריד
יג/כ משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' פג, קט, קטו, קיז, קס, רל
יג/כ משנת יעקב
יג/כ משנת עזר ח"א עמ' קפח-קפט, ר
יג/כ משפטי עזיאל ח"ז עמ' קסט
יג/כ נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' סה
יג/כ נועם חכ"ד עמ' יד
יג/כ נשאל דוד אהע"ז עמ' צו
יג/כ סדר אליהו רבא וזוטא דף לג
יג/כ עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' צג, קצג, קצו, ח"ב עמ' קיא, קמ, קצט, ח"ג עמ' שיז
יג/כ עלה עזרא עמ' לג
יג/כ עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקנ
יג/כ פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קצד
יג/כ פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' לד דף קטו ע"ג
יג/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שמו
יג/כ שאגת אריה החדשות דף סג ע"ד
יג/כ שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' ג ד"ה והכל, סי' לו
יג/כ שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ג עמ' רכז {אבד זכרו}, סי' ה עמ' רלט
יג/כ שארית נתן (פולק) דף טו ע"ד
יג/כ שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' קט, תל, תלב, תסב-תסג, תצח, תקד
יג/כ שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' צז, שסא, שצב
יג/כ שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קפא, קפב
יג/כ שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' עו
יג/כ שו"ת הרדב"ז סי' רנח
יג/כ שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' טו דף כט
יג/כ שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' מא
יג/כ שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רעא, רפא, רפב, תשפב
יג/כ שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תרסח
יג/כ שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קלב, ח"ב עמ' ס, סב
יג/כ שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קנ
יג/כ שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' כה
יג/כ שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' שפט
יג/כ שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 136
יג/כ שו"ת ר"י אלגזי עמ' נט
יג/כ שו"ת ר"י קצבי ליקוטים סי' יא-יב
יג/כ שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' עז
יג/כ שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' א ענף ב ס"ג ס"ק ה, סי' מא ס"ק א, סי' נב
יג/כ שעורי אבני עזר ח"א עמ' קג, קכג, קלב
יג/כ שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' רעז
יג/כ שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' צז
יג/כ שרידי אש ח"א עמ' רט
יג/כ תורת אמת (תשסו) עמ' י, ע
יג/כ תחומין חי"ב עמ' 356
יג/כא אבי עזרי ח"ד
יג/כא אבני החושן סי' רנט סעיף ב {לח"מ}
יג/כא אבני נזר אהע"ז סי' ע אות כג
יג/כא אהל יצחק גיטין עמ' תשפד
יג/כא אוצמפה"ת ב"מ כז ע"ב הע' 198, 205-215
יג/כא אוצרות יהושע עמ' קסה
יג/כא אור הישר [שדה יצחק סי' מט, כ"מ הל' גזילה פי"ג ה"ה]
יג/כא אור ליהודה יבמות עמ' תצח
יג/כא אור שמח
יג/כא אור תורה (שוורץ) ח"ד סי' ח
יג/כא אם המלך עמ' לא
יג/כא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תלג
יג/כא אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' עט, ריח
יג/כא אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' כא
יג/כא ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
יג/כא באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' פד-פה {לח"מ}
יג/כא בארות המים (שאנג'י) דף קסו ע"ד
יג/כא בגדי כהונה (כהן) דף סא ע"ד {כ"מ}
יג/כא בית אברהם (חנניה) עמ' פג, פו
יג/כא בית אהרן (סוויאדישץ) דף לח ע"ג, לט ע"ב {מ"מ וכ"מ - סימן מובהק}, לט ע"ד, מ ע"ב
יג/כא בית דינו של שמואל עמ' 699, 933
יג/כא בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' יג
יג/כא בית נאמן (תרמא) דף יז ע"ב, יט ע"ב
יג/כא בית נאמן (תשעא) עמ' צ
יג/כא בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קנח, קפג, קפח, רסב
יג/כא ברור הלכה ב"מ כז ע"ב ציון ג, כח ע"א לפני ציון ד {האם סימנים דאורייתא}
יג/כא ברור הלכה חולין עט ע"א ציון א פרק ב {סימנים דרבנן}
יג/כא ברור הלכה יבמות קכ ע"א ציון א, ד, ז
יג/כא ברכת מרדכי ב"מ עמ' רלז
יג/כא גבול יהודה (ציר') דף סז ע"ג {כ"מ}, סט ע"ד
יג/כא גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקסב, תקסד
יג/כא גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ג סי' טז, כ, כח
יג/כא דברי ריבות (תשעב) עמ' כז, תכז
יג/כא דרך המלך (לוין) דף י ע"א
יג/כא דרך המלך (רפפורט)
יג/כא דרכי חושן (תשסח) עמ' ז {מ"מ}, יא, יב {מ"מ}
יג/כא ויקח אברהם [פנים מאירות (תקצג) ח"ב דף ל ע"ד]
יג/כא ויקרא אברהם אהע"ז סי' ד (לה ע"ד)
יג/כא זכר יהוסף אהע"ז עמ' קיט
יג/כא זכרון צבי מנחם דף ל ע"ג {מ"מ בשם רשב"א - ספק ג ימים}
יג/כא זרע אברהם (יצחקי) אהע"ז דף כח ע"ג
יג/כא חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 25
יג/כא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד יבמות קכ ע"א]
יג/כא חי' חתם סופר
יג/כא חי' כתב סופר נזיקין עמ' נו, סט, עג-עד
יג/כא חי' מהרי"א הכהן עמ' ריז
יג/כא חיים לעולם ח"ב דף קיא ע"ד
יג/כא חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' סט, עא, צ
יג/כא חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז סי' יג דף כא ע"ג, כב ע"א, כה, כח
יג/כא יד המלך (לנדא)
יג/כא כרם שלמה (אהרמן) יבמות קכ ע"א, קכא ע"א
יג/כא כתב סופר אהע"ז סי' לא ד"ה ע"כ נלפע"ד {מ"מ - מצאוהו הרוג וכו' אע"פ שיש סימנים בגופו ובכליו אין מעידין עליו}
יג/כא כתר המלך
יג/כא כתר כהונה (כץ) עמ' שכו, שלה, שלח
יג/כא לא תשנא עמ' 94 = תורה לשמה סי' שעז
יג/כא לב שלם [שו"ת מהר"י הלוי סי' יד דף יב, מהריט"ץ סי' כד, מטה יוסף ח"ב אהע"ז דף עב ע"ב]
יג/כא לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' יז אות א-ד, ח
יג/כא לבושי מרדכי אהע"ז עמ' לא
יג/כא מאיר עיני חכמים ח"ב דף יא ע"ד, יג ע"א
יג/כא מגידות (תשמ) עמ' קפו
יג/כא מגידות (תשעג) סי' עה עמ' קפה {כ"מ}
יג/כא מגילת ספר לאוין דף עה ע"ג
יג/כא מגל ח"י עמ' 177, 180
יג/כא מוריה גל' ריט עמ' כה {צריך סימן מובהק}
יג/כא מחשבת הקודש ח"ב דף כט ע"ב
יג/כא מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' שצד
יג/כא מנוחת אשר ח"ב דף סו ע"ד {כ"מ}, סז ע"ב {רק על פרצוף עם החוטם}, סח ע"ג {רק על פרצוף עם החוטם}
יג/כא מנוחת משה דף נז (הראשון) ע"א
יג/כא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' קצט {לח"מ}
יג/כא מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' לו, מח, סא, סז {מ"מ}
יג/כא מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' כג
יג/כא מסורה ח"ז עמ' נח
יג/כא מעשה אברהם דף קמג ע"ג
יג/כא מראות הצובאות (תקע) אות פו-פח, צג
יג/כא מראות הצובאות (תשסז) עמ' כז, קכג, קסח, רז, רי, רטו, ריח, רלא, רלד-רלה, רצו
יג/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/כא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכה אות א {לח"מ}
יג/כא משיב דבר ח"ד סי' כח
יג/כא משנת יעקב
יג/כא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' עה, פט, קב, קנח, שמט
יג/כא נועם חי"ט עמ' סד, סז, עו, עח-עט, פג, פה
יג/כא נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שנ {מל"מ}
יג/כא נחלת אבות סי' יז עמ' מא {כ"מ}
יג/כא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ז אות ג
יג/כא נשאל דוד אהע"ז עמ' לב, לה
יג/כא נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רכז
יג/כא ס' הנייר עמ' קפד
יג/כא עבודת הגרשוני עמ' שנא
יג/כא עטרת שלמה ח"ב עמ' ח-יא
יג/כא עין יצחק ח"ב עמ' מז {מל"מ}, קנג-קנד
יג/כא עין יצחק תנינא ח"ב עמ' נו {מל"מ}
יג/כא עמק המלך (לבוב)
יג/כא עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקג
יג/כא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנט
יג/כא עצי ארזים סי' יז ס"ק לא {מ"מ - כבר כתבתי}
יג/כא פד"ר חט"ז עמ' 322
יג/כא פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' רמב, ח"ג עמ' לח
יג/כא פתחי שערים דף מב ע"ג {כ"מ}, מד ע"ג
יג/כא צבי תפארת סי' קיב
יג/כא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חו"מ עמ' 94
יג/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' נח אות ו, סי' סב אות ב
יג/כא צמח צדקה - שו"ת עמ' קעח, רמז
יג/כא צרור החיים (קליין) דף יג ע"ב, עח ע"א
יג/כא קובץ ביאורים (שפירא)
יג/כא קרבן אשר עמ' רכט
יג/כא ר"י קארו - קובץ עמ' שסז
יג/כא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קיח-קיט
יג/כא שאגת אריה החדשות דף סה ע"ג {מ"מ}
יג/כא שארית כלב עמ' קסה
יג/כא שארית נתן (פולק) דף יא ע"ב, יג ע"א-ע"ב
יג/כא שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"יד
יג/כא שו"ע הרב שו"ת סי' כח אות ח ד"ה וגם, אות י ד"ה לא, אות יג ד"ה אמנם, אות כ ד"ה להאי
יג/כא שו"ת אדה"ז סי' כח
יג/כא שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' שצא, תיב, תטז-תיז
יג/כא שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' שיז, שכ-שכא {מ"מ}
יג/כא שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קעב
יג/כא שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' ריד, רלא
יג/כא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קעה
יג/כא שו"ת הרד"ך עמ' קסט
יג/כא שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קמג, שעד
יג/כא שו"ת מהר"ש לובלין עמ' נט
יג/כא שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' כ
יג/כא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' ד, ט, יב
יג/כא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רכז, רלג
יג/כא שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' עא, ח"ג עמ' שיד
יג/כא שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' שעד
יג/כא שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קעב
יג/כא שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' מז
יג/כא שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כט
יג/כא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רסו-רסז, רצד-רצה, שטז, שכ
יג/כא שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רט
יג/כא שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 524
יג/כא שו"ת רשב"ש עמ' קעז-קעח
יג/כא שמן המשחה (קושטא) דף צו ע"א
יג/כא שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שה, שט
יג/כא שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קמו
יג/כא שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' רפג
יג/כא שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 160, 162
יג/כא שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' נו, עז
יג/כא תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ד ע"ד
יג/כא תחומין ח"ט עמ' 121
יג/כא תחומין חכ"ב עמ' 414, 418
יג/כא תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רכו
יג/כא תשובה מאהבה ח"א סי' קנח
יג/כא תשובה שלמה אהע"ז סי' טו {מ"מ}
יג/כא תשובות ר' איסר יהודה עמ' קי-קיב {סימן אמצעי, שומא}
יג/כב אבני עזר ח"א סי' יז
יג/כב אדני היד החזקה
יג/כב אהלי תם עמ' רפט, רצא
יג/כב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תכט {ונתפח}, תל {לח"מ}, תלא-תלב
יג/כב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
יג/כב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/כב בגדי כהונה (כהן) דף מח ע"ד, נב ע"ד
יג/כב בית אברהם (חנניה) עמ' ז, קיח, קכו, קלה
יג/כב בית דינו של שמואל עמ' 431, 436, 887, 894
יג/כב בית מאיר (תשע) סי' יז ס"כו עמ' קפב, קפד
יג/כב בית מאיר סי' יז אות כו עמ' קעו, אות כז עמ' קעט
יג/כב בן ידיד
יג/כב בני אברהם אהע"ז דף מא ע"ב {כ"מ - מים שאל"ס}, נג ע"ג {כ"מ - מיא מרזו מכה}
יג/כב ברור הלכה יבמות קכ ע"א ציון ג פרק ה {לח"מ}
יג/כב ברור הלכה יבמות קכא ע"א ציון ג
יג/כב ברור הלכה יבמות קכב ע"א ציון ד
יג/כב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרח
יג/כב גורן דוד ח"ב סי' מ
יג/כב גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ג סי' ד
יג/כב דברי חיים (אוירבך) אישות סי' ו ד"ה ולפ"ז
יג/כב דברי ריבות (תשעב) עמ' כח-כט
יג/כב האיר ממזרח אבות עמ' פה {משתנה במים אחר זמן מרובה}
יג/כב זית רענן ח"ב עמ' רח
יג/כב זכרון צבי מנחם דף ל ע"ג {לח"מ - צריך איתפח ואשתהי שעה}
יג/כב חזו"א על הרמב"ם
יג/כב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' נ-נא, נט {מ"מ}
יג/כב חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז סי' יב דף טו ע"ד
יג/כב יד המלך (לנדא)
יג/כב ידיו של משה [עי' ש"ך וט"ז גבי נהג שעה אחת קודם הרגל]
יג/כב כרם שלמה (אהרמן) יבמות קכא ע"א
יג/כב לב שלם [ב"ח אהע"ז דף טז ע"א ובתשובותיו סי' עה, כנסת יחזקאל סי' נא דף סו ע"ג, תשב"ץ ח"ד סי' מא, שו"ת מהר"ם אלשאקר סי' כו, תומת ישרים סי' קנא]
יג/כב לחם רב (בוטון) סי' לד
יג/כב לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קכב
יג/כב מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' ז
יג/כב מחנה לויה (תשעד) עמ' מב {מ"מ}
יג/כב מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' שצו
יג/כב מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רלט-רמ, רמג, רמז
יג/כב מנוחת אשר ח"ב דף סו ע"ב-ע"ג {לח"מ}, סח ע"א {נתפח}, סט ע"א {לח"מ}
יג/כב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' סד
יג/כב מעיני המים
יג/כב מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות)
יג/כב מראה הפנים יבמות פג ע"ב
יג/כב מראות הצובאות (תקע) אות פא, קג-קד, קו
יג/כב מראות הצובאות (תשסז) עמ' קפט, רפ, רפד-רפה, שלו
יג/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/כב משנה התלמוד ח"ב דף לא {נתפח}
יג/כב משנת עזר ח"א עמ' קעו, קפ, קפט
יג/כב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' סו
יג/כב נועם חי"ט עמ' סט
יג/כב נחלת שמעון (אמוראי) דף סז, סט
יג/כב נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' ריד {מ"מ}
יג/כב נשאל דוד אהע"ז עמ' כה, מח
יג/כב ס' הנייר עמ' קפד
יג/כב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 553
יג/כב עצי ארזים סי' יז ס"ק קה-קז {אם שהה ביבשה}
יג/כב פנים חדשות [מהר"י לוי יב] {השמיט מיא מרזו מכה}
יג/כב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' נט {לח"מ}, עג
יג/כב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז בהוספות סי' נא אות ב
יג/כב צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' קצו
יג/כב קהלות יעקב יבמות סי' לט אות ג
יג/כב קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מו ע"ד
יג/כב שאגת אריה החדשות דף סד ע"ג
יג/כב שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' ה ד"ה אפס
יג/כב שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קמה, קנ
יג/כב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קצג
יג/כב שו"ת הר"ן סי' עא
יג/כב שו"ת הרד"ך עמ' קסט
יג/כב שו"ת הרדב"ז סי' רצד
יג/כב שו"ת הריב"ש עמ' תקיג, תקטז, תקכה-תקכו
יג/כב שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' צה, צט, קג, קח
יג/כב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' א
יג/כב שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שנב
יג/כב שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' פח-פט, קג
יג/כב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' לט
יג/כב שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' פח
יג/כב שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קעד
יג/כב שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' לח
יג/כב שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' לח
יג/כב שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רנט-רס
יג/כב שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ס, עה, רלז-רלח
יג/כב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רכא, שד
יג/כב שו"ת ראנ"ח ח"א סי' נא, עג-עד
יג/כב שיבת ציון (לנדא) סי' עט
יג/כב שעורי אבני עזר ח"א עמ' קכב-קכג, קכז-קכח
יג/כב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' סז {מ"מ}, עז {מ"מ וכס"מ}
יג/כב תורת אמת (תשסו) עמ' כב, מב, מט
יג/כב תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קמ
יג/כב תשובה שלמה אהע"ז סי' טו
יג/כב תשובות ר' איסר יהודה עמ' קט {מ"מ- צינה}
יג/כג אבני נזר אהע"ז סי' פה אות יא
יג/כג אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קח
יג/כג אור הישר [עונג יו"ט סי' קכח]
יג/כג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' ק
יג/כג אמרות טהורות (ישראל) דף רנ ע"ב
יג/כג ארים נסי גיטין עמ' שמב
יג/כג ברור הלכה גיטין סו ע"א ציון ו
יג/כג ברור הלכה יבמות קכב ע"א ציון ו פרק א {לח"מ}
יג/כג גבול יהודה (ציר') דף נח ע"ג
יג/כג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרד
יג/כג דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 126-125
יג/כג הר המלך ח"ה עמ' נח
יג/כג הר המלך ח"ח עמ' מב
יג/כג חזון יחזקאל יבמות פי"ד ה"י
יג/כג חי' חתם סופר
יג/כג יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שצה
יג/כג כתר המלך
יג/כג כתר כהונה (כץ) עמ' רסח, שי, שיז
יג/כג לב שלם [שו"ת מהר"י הלוי סי' יג דף לג ע"ב]
יג/כג מוריה גל' קא עמ' לח
יג/כג מילי דמרדכי
יג/כג מנוחת משה דף נז (הראשון) ע"ב {מ"מ וכ"מ}
יג/כג מעיני המים
יג/כג מקורות לפסקי הרמב"ם
יג/כג מראה הפנים יבמות פג ע"ב
יג/כג מראות הצובאות (תקע) אות לו
יג/כג מראות הצובאות (תשסז) עמ' פא, פו, שצ
יג/כג מרחשת ח"ב סי' ו אות א
יג/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/כג נרות אהרן
יג/כג נשאל דוד אהע"ז עמ' כה
יג/כג ס' הנייר עמ' קפד
יג/כג עטרת טוביה (השמטות)
יג/כג עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקצו, תקצח
יג/כג עצי ארזים סי' יז ס"ק לג
יג/כג פני מבין ח"ב דף יט ע"ד {כ"מ}
יג/כג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שצ
יג/כג צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תקיג {מ"מ}
יג/כג שבות יהודה (שו"ת) עמ' כה
יג/כג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' פג
יג/כג שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תה
יג/כג שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' יג, נה, קנ
יג/כג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תמג
יג/כג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' פג
יג/כג תוספתא כפשוטה נשים עמ' 180
יג/כג תחומין ח"ח עמ' 514
יג/כג תשובה שלמה אהע"ז סי' טו
יג/כג תשובות ר"י אלחנן עמ' קט
יג/כד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יא
יג/כד אהלי תם עמ' קמ
יג/כד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' ק
יג/כד בית אברהם (חנניה) עמ' נב {מ"מ}, סז, סח {לח"מ}, סט {מ"מ}
יג/כד בית אהרן (קארטשין) עמ' רט
יג/כד בית אפרים אהע"ז הל' עגונות דף סא ע"ג
יג/כד בית מאיר (תשע) סי' יז ס"יח עמ' קעה
יג/כד בית מאיר סי' יז אות יח עמ' קסט
יג/כד בני בנימין (נבון) ח"א דף יט ע"א, כה ע"ד, כז ע"ב
יג/כד ברור הלכה יבמות קטו ע"ב ציון ג
יג/כד ברור הלכה יבמות קכב ע"א ציון ו
יג/כד ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' יט
יג/כד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תנט, תרה
יג/כד דברי חיים ב"מ יט ד"ה בסוגיה
יג/כד דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' ג סעיף ד עמ' רנ, סעיף טו עמ' רנה
יג/כד המאיר לארץ [בגדי כהונה אהע"ז סי' ז]
יג/כד חמדת שלמה עמ' תיז
יג/כד כרם שלמה (אהרמן) יבמות קטו ע"ב
יג/כד כתר כהונה (כץ) עמ' רנה
יג/כד לב שלם [שאגת אריה וקול שחל דף לח ע"ב]
יג/כד לבב דוד
יג/כד לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קפז
יג/כד מבי"ט (רובינ') דף קכז ע"ג
יג/כד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' רסג {מ"מ}, שו, תה, ח"ב עמ' תיד, תטז
יג/כד מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ריב
יג/כד מים שאל דף כג ע"א
יג/כד מפענח צפונות עמ' 138
יג/כד מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל נא סי' א]
יג/כד מראות הצובאות (תקע) אות סט-עא
יג/כד מראות הצובאות (תשסז) עמ' קלח, קמח, קסא, קסג, קסז
יג/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/כד משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' רכג
יג/כד משפטי עזיאל ח"ז עמ' רה
יג/כד משרת משה (נבר)
יג/כד ס' הנייר עמ' קפד
יג/כד עזרת כהן עמ' תט
יג/כד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תלו {ראב"ד}, תקצו {כ"מ}
יג/כד עצי ארזים סי' יז ס"ק עא-עב
יג/כד פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתעו
יג/כד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קעט {השמיט חשש שני שוירי}
יג/כד פרח מטה אהרן ח"א סי' לו {לח"מ על תשובת הרא"ש בההיא דהוה אזיל מקורטובא}
יג/כד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' פא אות א, סי' פב, מילואים סי' עב
יג/כד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' פד, שנז
יג/כד צמח צדק (קרוכמל) סי' נח
יג/כד צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' רלז, שצג
יג/כד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' לו
יג/כד שארית יוסף (תשסז) עמ' פח
יג/כד שבות יהודה (שו"ת) עמ' כד {כ"מ}
יג/כד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' שעג, תי, תמא {מ"מ}, תקו
יג/כד שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רפב, שטו, שצט
יג/כד שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' מה
יג/כד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קעז
יג/כד שו"ת הרא"ש עמ' ריז-ריח
יג/כד שו"ת הריב"ש סי' תקח, עמ' תשנח
יג/כד שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' י-יא
יג/כד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' פה
יג/כד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קלט, קמד, קמו, תד, תכז, תכט
יג/כד שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' נג, נה
יג/כד שו"ת מהרי"ק סי' קעה, קפד
יג/כד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תכט
יג/כד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' מח, פד
יג/כד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' פה
יג/כד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רמא
יג/כד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רפז, רצב
יג/כד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' רכ
יג/כד שו"ת ראנ"ח ח"א סי' נא
יג/כד שמן המשחה (קושטא) דף פה ע"א
יג/כד שמש מרפא עמ' פה {יצחק בן מיכאל}
יג/כד שער המלך ח"א עמ' תקמח
יג/כד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קעט
יג/כד תשובות ר' איסר יהודה עמ' צט, קיג {לא חוששים לשני יצחק}
יג/כד תשובות ר"י אלחנן עמ' קי
יג/כה אבני עזר ח"א סי' יג
יג/כה אגודות אזוב מדברי דף נא ע"א {והוא שאמר קברתיו}, נח ע"ד, נט ע"א וע"ג-ע"ד {חוששים שמא נפרד מהחבורה והעד צריך לומר שיצא מכאן עמי}
יג/כה אהל משה (וינברג) דף נג ע"ב-ע"ג {גוי מסל"ת נאמן רק אם אמר קברתיו}
יג/כה אהלי תם עמ' קמט, רמז, רמט, רעט
יג/כה אור הישר [דברי ריבות סי' רעא]
יג/כה אורים גדולים (תקיח) דף עב ע"ד
יג/כה אורים גדולים (תשסג) עמ' רנה
יג/כה אמונת שמואל (תשנט) עמ' מו, מח, פח, קמח
יג/כה אמרי כהן יבמות סי' ו ס"ק ה
יג/כה אמת ליעקב נשים עמ' עט {שיאמר קברתיו}
יג/כה אסיפת גאונים (תשע) עמ' תלב
יג/כה אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' כד, מג
יג/כה ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יט
יג/כה אשר למלך עמ' צט
יג/כה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/כה באר ראי עמ' סד
יג/כה בארות המים (שאנג'י) דף קנא ע"ד
יג/כה בית אברהם (חנניה) עמ' כד, מו {מ"מ}, מז, נה, נח, רמג-רמד {מ"מ}
יג/כה בית דוד (פילוסוף) אהע"ז דף ה ע"ג, יד ע"ב {מ"מ}
יג/כה בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' טו, מד
יג/כה בית דינו של שמואל עמ' 431, 436 {מ"מ}, 627, 888, 927, 1028
יג/כה בית שערים ח"ג סי' מט
יג/כה בני אברהם אהע"ז דף פא ע"ג
יג/כה בני בנימין (נבון) ח"א דף כג ע"א
יג/כה ברור הלכה יבמות קכא ע"ב ציון ה
יג/כה גבול יהודה (ציר') דף עג ע"ג
יג/כה גבורת אנשים (תשע) עמ' שיח
יג/כה גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ג סי' ז-ח, טו, יז, יט
יג/כה דבר משה (אמריליו) ח"א דף קלט ע"ב {כ"מ}
יג/כה דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' לג
יג/כה דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קסז {לח"מ}
יג/כה דברי ריבות (תשעב) עמ' תכד
יג/כה דברי רננה עמ' צב
יג/כה דברי שמואל (אידלזק) סי' ב
יג/כה דברים נחמדים עמ' קעז
יג/כה דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע׳׳ז ב סעיף סג עמ' רכט
יג/כה דעת סופר אהע"ז סי' ג
יג/כה הון רב ח"ב דף כה ע"א, ל ע"ב
יג/כה הלכה למשה (אלבז) עמ' קיד
יג/כה המאיר לארץ [מהר"ם לובלין סי' קלד]
יג/כה ויקרא אברהם אהע"ז סי' ג (כח ע"ד)
יג/כה וישאל שאול אהע"ז סי' נא
יג/כה זרע אברהם (יצחקי) אהע"ז דף יח ע"ג
יג/כה חוקי חיים (גאגין) דף לג
יג/כה חזקה רבה יו"ד הלכה קד, אהע"ז ח"ג עמ' 190
יג/כה חי' חתם סופר
יג/כה חיי נפש ח"א דף קכג-קכד {כ"מ}
יג/כה חיי עמרם עמ' סה-סו
יג/כה חסדי דוד ח"ג עמ' צו
יג/כה ידיו של משה
יג/כה ישועות יעקב נשים עמ' קס
יג/כה כרם שלמה (אהרמן) יבמות קכב ע"א
יג/כה כרם שלמה (אמריליו) דף לו ע"ב {מ"מ}
יג/כה כתר כהונה (כץ) עמ' רסט, רעו
יג/כה לב שלם [פני משה (בנבנשתי) סי' יז דף לח ע"ב, נחפה בכסף דף נט ע"א, שו"ת מהריט"ץ דף לו ע"ב, רד ע"ד, שו"ת מהר"ם גלנטי סי' סג, שו"ת מהרשד"ם אהע"ז דף מט ע"ב, שני המאורות הגדולים סי' ז דף לח ע"ג, לט ע"א, אהלי תם סי' קלג]
יג/כה לחם רב (בוטון) סי' לח
יג/כה לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קלא, קלח
יג/כה מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' ריח {כ"מ ומ"מ}, רנט, שנח, שסט, תטו, ח"ב עמ' תסט, תקב, תקה {מ"מ}
יג/כה מכתם לדוד (פרדו) דף קמ ע"ד, קמא ע"א
יג/כה מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' מב]
יג/כה מראות הצובאות (תקע) אות סב-סג
יג/כה מראות הצובאות (תשסז) עמ' צה, קלא, קלז
יג/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/כה משאת בנימין (תשסו) עמ' קכט, קלב, קלח
יג/כה משנה התלמוד ח"ב דף לז, מ-מב
יג/כה משנת עזר ח"א עמ' קנא, קנח
יג/כה משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' נב אות ב
יג/כה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' ע, קמא-קמב
יג/כה נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' ריב
יג/כה נשאל דוד אהע"ז עמ' נא, צה-צו, קט
יג/כה נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' נו עמ' צו-צז, סי' נז עמ' קא, סי' סא עמ' קיג
יג/כה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רעח
יג/כה סדר אליהו רבא וזוטא דף ה {אע"פ שאין הגוי יודע אותו האיש}, טז
יג/כה עבודת הגרשוני עמ' רלד, רצד
יג/כה עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קנז
יג/כה עין יצחק ח"ב עמ' קפה
יג/כה עמק המלך (לבוב) (השמטות) [עי' מל"מ בהל' טו, ב"ש סי' יז ס"ק לח]
יג/כה עמק שאלה (טברסקי) עמ' תנג, תצז
יג/כה עצי ארזים סי' יז ס"ק סה-סז
יג/כה פני משה (בנבנשתי) ח"ב סי' כז דף נא ע"ב, נה ע"ד
יג/כה פנים חדשות [תורת אמת (שפו) יד]
יג/כה פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' שיד, תקנ, ח"ב עמ' קמד, שעח, שעט, ח"ג עמ' שכח
יג/כה פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שסז
יג/כה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' סו אות יא, סי' פב
יג/כה צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' קצב, רנט, תעו
יג/כה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' מג, מו
יג/כה רב ברכות (רי"ח) עמ' קפב-קפג, קצד {צריך לומר קברתיו גם שלא במלחמה}
יג/כה שאילת יעבץ ח"א סי' ל
יג/כה שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' כט-ל
יג/כה שארית נתן (פולק) דף טז ע"א
יג/כה שבות יהודה (שו"ת) עמ' כג, כח
יג/כה שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' שעא, תא, תח, תל {מ"מ}, תלו {מ"מ}, תמג {מ"מ}, תמז
יג/כה שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רפא, שז, שיג, שלח, שמח-שמט
יג/כה שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קנב, קעו, קעט, קפא
יג/כה שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קעב-קעד, קצט
יג/כה שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' מה
יג/כה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' ריז, ח"ב עמ' עו, עז, קמה
יג/כה שו"ת הרד"ך עמ' קסט, רא, רו
יג/כה שו"ת הריב"ש סי' שעח, עמ' תקיב, תקיד
יג/כה שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' טו דף כט, סי' טז דף ל
יג/כה שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' מג
יג/כה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קלו, קמ-קמב, קמה, קמח, קנא, שעב, שלד, ת, תח
יג/כה שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שלה
יג/כה שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רמו, רפ, רצו
יג/כה שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' רסו
יג/כה שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' כז, לה, רטו, שו, שלא
יג/כה שו"ת מהרי"ק סי' קפה
יג/כה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' עא, קכז, החדשות (תשעו) עמ' רסד, רצא, תב
יג/כה שו"ת מהרלב"ח סי' קלה
יג/כה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' כה, פג-פד , ח"ב עמ' ח, רסב-רסג, ח"ג עמ' צז, שטז, ח"ד עמ' קה, קח, קעה
יג/כה שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' שפא, שפה, שפח
יג/כה שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רל, רלה
יג/כה שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' לו
יג/כה שו"ת ר"ג אשכנזי ח"א עמ' 57, 81
יג/כה שו"ת ר"ח כפוסי דף קא, קד, ריג
יג/כה שו"ת ר"י אלגזי עמ' ס
יג/כה שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קד {מ"מ}
יג/כה שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רעח, רפז, רצא-רצב, רצד, שח, שיז
יג/כה שו"ת ר"י קצבי ליקוטים סי' יא
יג/כה שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ס, עה, רלז-רלח
יג/כה שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קד, קמט, רכא, רכג, רפ, שח, שיג
יג/כה שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' לו
יג/כה שו"ת רשב"ש עמ' ר, תלט
יג/כה שמן המשחה (קושטא) דף פה ע"א
יג/כה שעורי אבני עזר ח"א עמ' קא-קב
יג/כה שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כ אות יז ד"ה והריטב"א
יג/כה שערי תורה (לעוו) חולין עמ' קי
יג/כה שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רסט {מ"מ}
יג/כה שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' סב, עו, פד
יג/כה תורה אור (באנדי) עמ' שצז
יג/כה תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ט ע"א
יג/כה תורת אמת (תשסו) עמ' לו, נה, עג, עה
יג/כה תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קצב
יג/כה תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' שז {והוא שיאמר קברתיו}
יג/כה תרומת הדשן פסקים סי' רכג
יג/כו אביר יעקב (גירון) דף סט ע"א
יג/כו אהלי תם עמ' רמט
יג/כו אורים גדולים (תקיח) דף ע ע"ד
יג/כו אורים גדולים (תשסג) עמ' רמט
יג/כו אמונת שמואל (תשנט) עמ' מז
יג/כו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/כו בית אברהם (חנניה) עמ' נח
יג/כו בית דינו של שמואל עמ' 1033
יג/כו בית מאיר סי' יז אות יז עמ' קסט
יג/כו בני אברהם אהע"ז דף כה ע"ג, מב ע"ב, פט ע"ד
יג/כו ברור הלכה יבמות קכא ע"ב ציון ה
יג/כו ברור הלכה יבמות קכב ע"א ציון ב
יג/כו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקסב-תקסד
יג/כו וישאל שאול אהע"ז סי' נא
יג/כו חוקי חיים (גאגין) דף לג
יג/כו חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 190
יג/כו חי' כתב סופר נזיקין עמ' עד
יג/כו חסדי דוד ח"ג עמ' צו
יג/כו לב שלם [מהרי"ט אהע"ז דף סא ע"ב, כנסת יחזקאל סי' נא דף מז ע"ג]
יג/כו מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' תסט
יג/כו מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל נא סי' א, נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' לו]
יג/כו מראות הצובאות (תקע) אות סד
יג/כו מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/כו משאת בנימין (תשסו) עמ' קלג
יג/כו משאת המלך (אדרי)
יג/כו משנה התלמוד ח"ב דף מ
יג/כו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קכ
יג/כו נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קצב
יג/כו נחלת אבות סי' כו עמ' סו
יג/כו נשאל דוד אהע"ז עמ' קג
יג/כו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רעח
יג/כו סדר אליהו רבא וזוטא דף כא, כד
יג/כו עבודת הגרשוני עמ' רמ
יג/כו עין יצחק ח"ב עמ' ז, קעח
יג/כו עמק שאלה (טברסקי) עמ' תלו, תצח, תקעב
יג/כו עצי ארזים סי' יז ס"ק סט {אסורים בקולר}
יג/כו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' טו אות יא ואילך, סי' מט אות ט, סי' פב, סי' פז אות ה
יג/כו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' סו אות יא ואילך
יג/כו צמח צדקה - שו"ת עמ' רמז
יג/כו שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' כח ס"ב, סי' כט-ל
יג/כו שו"ע הרב שו"ת סי' כח אותיות ה-ו
יג/כו שו"ת אדה"ז סי' כח
יג/כו שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' שצ, תכא, תמב
יג/כו שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' שכה
יג/כו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קעב-קעד
יג/כו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' ריז, ח"ב עמ' עו, עז, קמה
יג/כו שו"ת הריב"ש עמ' תקיב, תקיד
יג/כו שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' קלב
יג/כו שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' כג, לה, קטו, שלג
יג/כו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קנט
יג/כו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תב
יג/כו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' עא
יג/כו שו"ת מהרלב"ח סי' קלה
יג/כו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רלב
יג/כו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' עה-עו
יג/כו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קד
יג/כו שו"ת ר"י מילר עמ' שסד
יג/כו שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רצד
יג/כו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ס, סב, עה
יג/כו שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' לו
יג/כו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קמח, רכ
יג/כו שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כ, כז, סה
יג/כו שערי תורה (לעוו) חולין עמ' קכו, קמא
יג/כו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קח, קלא
יג/כו שרידי אש ח"א עמ' רי
יג/כז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יא
יג/כז אור הישר [שו"ת מהר"ם לובלין סי' קכט, דברי ריבות סי' רעא]
יג/כז אמונת שמואל (תשנט) עמ' קמה
יג/כז אסיפת גאונים (תשע) עמ' תלא
יג/כז אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' כח, שמז
יג/כז בארות המים (שאנג'י) דף קעד ע"ב
יג/כז בית אברהם (חנניה) עמ' מח, עא, עט, צג
יג/כז בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' כח
יג/כז בית דינו של שמואל עמ' 938, 1035, 1036
יג/כז בית מאיר (תשע) סי' יז ס"יח עמ' קעז
יג/כז בית מאיר סי' יז אות יח עמ' קעא
יג/כז בני אברהם אהע"ז דף כב ע"ב
יג/כז בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קצט
יג/כז ברור הלכה יבמות קטו ע"ב ציון ג פרק ב
יג/כז ברור הלכה יבמות קכ ע"א ציון ז פרק ד
יג/כז ברור הלכה יבמות קכב ע"א ציון ו פרק א {מ"מ}
יג/כז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקסב, תקסד, תרד, תרו
יג/כז דבר משה (אמריליו) ח"א דף קיח ע"ב
יג/כז דברי חיים (אוירבך) אישות סי' ו ד"ה וראיתי
יג/כז דברי ריבות (תשעב) עמ' תכה-תכז, תקעד
יג/כז דברי רננה עמ' מא, רנז
יג/כז דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' ב סעיף יא עמ' רה, סי' ג סעיף יג עמ' רנד
יג/כז דרך המלך (לוין) דף י ע"ד
יג/כז הון רב ח"ב דף כה ע"א, ל ע"ב
יג/כז המאיר לארץ [מהר"ם לובלין סי' קלב]
יג/כז ויקח אברהם [משפט צדק ח"ג קלה ע"ג]
יג/כז חד וחלק ח"א דף מז ע"ד
יג/כז כתב סופר אהע"ז סי' כח, ל
יג/כז כתר כהונה (כץ) עמ' רנו, שכו
יג/כז לב שלם [מגילת ספר דף עה ע"ג, שו"ת מהר"ם גלנטי סי' נב, מהרשד"ם אהע"ז דף מט ע"ב, סב ע"ב, סז ע"ב]
יג/כז לבושי מרדכי אהע"ז עמ' רז
יג/כז מחנה חיים ח"ד עמ' מח
יג/כז מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' רס, רסב-רסג, שנז, ח"ב עמ' תעז, תקו
יג/כז מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ריג
יג/כז מראות הצובאות (תקע) אות עא
יג/כז מראות הצובאות (תשסז) עמ' קלד, קנז, קסב, קסז, רע
יג/כז משאת המלך (אדרי)
יג/כז משיב דבר ח"ה סי' עא
יג/כז משנה התלמוד ח"ב דף לט-מ
יג/כז משנת עזר ח"א עמ' קסא
יג/כז משפטי עזיאל ח"ז עמ' ר, רה
יג/כז נועם חי"ט עמ' עז-עח
יג/כז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רעט
יג/כז עזרת כהן עמ' קכג
יג/כז עצי ארזים סי' יז ס"ק עח
יג/כז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' שעז, שעט, תתפג
יג/כז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שמו
יג/כז צמח צדק (קרוכמל) סי' נח
יג/כז צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' קנז, רלו, תעד
יג/כז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קיג {מל"מ}
יג/כז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קפו-קפז, ח"ב עמ' לו {מל"מ}
יג/כז שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' יח, כח ס"ב וס"ד
יג/כז שארית נתן בנימין עמ' ה {מחפשים באותה העיר}
יג/כז שבות יהודה (שו"ת) עמ' כד
יג/כז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' שצ, תמא, תמז
יג/כז שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' שמז
יג/כז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קעו, ריט, תקח, ח"ג עמ' קצד
יג/כז שו"ת הרא"ש עמ' ריח
יג/כז שו"ת הריב"ש עמ' תקיד, תשנח
יג/כז שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' טו דף ל, סי' נז דף קמז
יג/כז שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' מב, רה
יג/כז שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' צט
יג/כז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קמה, שפח, תד-תה, תכז, תל
יג/כז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שנח
יג/כז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רסז
יג/כז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' צו, קכז
יג/כז שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' עב
יג/כז שו"ת מהר"ש לובלין עמ' סג
יג/כז שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' לט, סב
יג/כז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' יא, לז-לח, קנז
יג/כז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קכט, קלב, החדשות (תשעו) עמ' קנא, רסד
יג/כז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' כד, פד, ח"ב עמ' ז, עא, ח"ג עמ' צו
יג/כז שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 145
יג/כז שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' לא
יג/כז שו"ת ר"ג אשכנזי ח"א עמ' 59, 83
יג/כז שו"ת ר"ח כפוסי דף ריג
יג/כז שו"ת ר"י מסלוצק סי' סז עמ' רמא, רמג
יג/כז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רפ, רפב, רצה, שכג
יג/כז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ס, סב, עו-עז, קפט-קצ, קצו
יג/כז שמן המשחה (קושטא) דף פג ע"ד, פד ע"ב, פו ע"ד, צה ע"ג
יג/כז שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' מג ס"ב ס"ק ז
יג/כז שערי תורה (לעוו) חולין עמ' קכו, קמא
יג/כז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' פו, צט, קט, קכג, קלא
יג/כז תוספתא כפשוטה נשים עמ' 180-182
יג/כז תורת אמת (תשסו) עמ' נז, עט
יג/כז תרומת הדשן פסקים סי' רכד
יג/כח אבי עזרי ח"ד
יג/כח אבני נזר חו"מ סי' קלא, אהע"ז סי' פה אות א
יג/כח אגודות אזוב מדברי דף מב ע"ד {כתב ישראל}, מג ע"א {צריך קיום}, מז ע"א {כתב ישראל}
יג/כח אהלי תם עמ' רפח
יג/כח אוצמפה"ת ב"מ כז ע"ב הע' 109 {או"ש}
יג/כח אור הישר [או"ז ח"א סי' תרצו, חת"ס אהע"ז ח"א סי' מג, שו"ת מהר"ם אלשיך סו"ס מד]
יג/כח אוריין תליתאי (תאומים) סי' קמב (פו ע"א) {כתב ישראל}
יג/כח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תיא-תיב, תיז, תקסג-תקסד
יג/כח אמת ליעקב נשים עמ' עט {כתב ישראל}
יג/כח אנצי"ת ע' אור הע' 54, ע' אלם (ב) הע' 76, 77, 79
יג/כח ארים נסי גיטין עמ' שמב [כתב ישראל - בניקוד כ בשוא, ת בקמצץ]
יג/כח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/כח באר צבי עמ' ריד
יג/כח באר שרים (שלזינגר) ח"א סי' עב אות א {לח"מ}
יג/כח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' נב [קנד], סי' עב אות א {לח"מ}
יג/כח בגדי כהונה (כהן) דף מט ע"ג, נה ע"ג
יג/כח בית אברהם (חנניה) עמ' ט {לח"מ}, כט {מ"מ}, סז, צה
יג/כח בית אהרן (צוקרמן) עמ' פח
יג/כח בית אהרן (קארטשין) עמ' קצד
יג/כח בית יעקב (מסקין) סי' מט (דף סה ע"ג)
יג/כח בית מאיר (תשע) סי' יז סי"א עמ' קסח
יג/כח בית מאיר סי' יז אות יא עמ' קסב
יג/כח בית שערים ח"ג סי' מט, עד
יג/כח בכורי חיים ח"ד עמ' רג
יג/כח בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שיא, שיג
יג/כח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקכב
יג/כח ברור הלכה גיטין עא ע"א ציון א
יג/כח ברור הלכה יבמות קכב ע"ב ציון ב
יג/כח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רסו
יג/כח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תסד, תרו
יג/כח דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' מז
יג/כח דברות אליהו ח"ד עמ' קנו
יג/כח דברות משה גיטין עמ' שלג
יג/כח דברי יואל - שו"ת עמ' תקצג
יג/כח דעת סופר אהע"ז סי' ד
יג/כח דרך המלך (השמטות)
יג/כח הלכה פסוקה ח"ג עמ' קנה, קעה, ח"ד עמ' יג הערה 93
יג/כח המשפט העברי עמ' 500, 501
יג/כח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קצח
יג/כח זכר יהוסף אהע"ז עמ' קח-קט
יג/כח זכר יצחק (תשן) עמ' לט
יג/כח זכרון חי עמ' פה {אבי עזרי}
יג/כח חד וחלק ח"ב דף א ע"א
יג/כח חוות יאיר (תשנז) עמ' רטו
יג/כח חוות יאיר סי' עא
יג/כח חוקות החיים דף קטו ע"ג
יג/כח חזון יחזקאל יבמות פי"ד ה"א, כתובות פ"ט ה"י
יג/כח חי' חתם סופר
יג/כח חי' עזיאל
יג/כח חסדי דוד ח"ג עמ' קי
יג/כח טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שנח
יג/כח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תכג
יג/כח יגיעת ערב ב"מ עמ' קמד, שלה
יג/כח יד דוד (קרלין) ח"א דף פב
יג/כח ידיו של משה
יג/כח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמט
יג/כח ישועות יעקב נשים עמ' קסב
יג/כח כבוד הלבנון דף מו ע"ב {אין דרישה וחקירה}
יג/כח כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיז ע"ב, קכב ע"א-ע"ב
יג/כח כתב סופר אהע"ז סי' כג ד"ה וע"פ דברינו {מצאו כתוב בשטר מת איש פלוני}
יג/כח כתר אפרים עמ' קצו
יג/כח כתר כהונה (ולק) עמ' רכז
יג/כח כתר כהונה (כץ) עמ' רסז, שט, שטז, תפח
יג/כח לב שלם [בני יעקב דף קנא ע"ד, עזרת נשים (חביב) דף לו]
יג/כח לבושי מרדכי יו"ד עמ' קד, אהע"ז עמ' קעא, קעז-קעח, קצ, קצג, קצז, רא, רג, רט, ריג, רכא-רכב, רכח, לקו"ת עמ' קז
יג/כח מאור למלך גיטין עמ' צז
יג/כח מוריה גל' קא עמ' לח, גל' קסט עמ' יז
יג/כח מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' תיז
יג/כח מנוחת אשר ח"ב דף נט ע"ב
יג/כח מעיני המים
יג/כח מפענח צפונות עמ' 139
יג/כח מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' מט, שערי ישר שער ו פ"ו]
יג/כח מראה הפנים יבמות פג ע"ב
יג/כח מראות הצובאות (תקע) אות מ, מב, מו
יג/כח מראות הצובאות (תשסז) עמ' פ, פז, צח-צט
יג/כח מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/כח משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' יז {כ"מ}
יג/כח משנה הלכות קדושין סי' סג
יג/כח משנה התלמוד ח"ב דף מד
יג/כח משנת אליעזר (רבינ') עמ' קו
יג/כח משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' רא-רו, רנה
יג/כח משנת ר' אהרן גיטין עמ' כד, מט
יג/כח משנת ר' אהרן קדושין עמ' קצא
יג/כח משפטי עזיאל ח"ז סי' מא עמ' רטז
יג/כח משפטי עזיאל ח"ז עמ' קצו
יג/כח משרת משה (נבר)
יג/כח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' ק
יג/כח נשאל דוד אהע"ז עמ' צ
יג/כח ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' כה
יג/כח סדר אליהו רבא וזוטא דף פג-פד, קיח, קכה
יג/כח עבד המלך (תשסט) עמ' שמה
יג/כח עבודת הגרשוני עמ' רצ
יג/כח עדות ביעקב (בוטון) דף כג ע"ד, כד ע"ג
יג/כח עדות ושטרות עמ' 35, 37, 38
יג/כח עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קפז, ח"ג עמ' קסד {כתב}
יג/כח עטרת יעקב עמ' רו
יג/כח עטרת ישראל עמ' קה
יג/כח עין יצחק ח"ב עמ' קכג-קכד, קלז
יג/כח עמק המלך (לבוב) (השמטות, נדפס אחרי הל' גירושין פ"ב, דף לג ע"ב)
יג/כח עמק שאלה (טברסקי) עמ' תלב-תלג, תמ, תמו {מ"מ}, תנא {מ"מ}, תנב, תעז {מ"מ}
יג/כח עצי ארזים סי' יז ס"ק לו-לז, לט-מ {מי שנשתתק}, עז
יג/כח פד"ר ח"ד עמ' 51
יג/כח פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' שסז
יג/כח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קכג אות א
יג/כח צמח צדק (קרוכמל) סי' נח
יג/כח צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' רלו
יג/כח קול דודי (תשף) (בקיצור)
יג/כח קול דודי סוטה סי' תתא
יג/כח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' לג, לה, לז, לט
יג/כח קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קמד
יג/כח ר"י ששפורטש עמ' 268
יג/כח שאגת אריה (תשע) עמ' תצח {מ"מ}, תקיז
יג/כח שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' עז הערה 76
יג/כח שארית יוסף (תשסז) עמ' קסה
יג/כח שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ג עמ' רכז {מ"מ לא מועיל מסל"ת בכתב}
יג/כח שארית נתן (פולק) דף ז ע"ד
יג/כח שבות יהודה (שו"ת) עמ' כד, לג
יג/כח שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' לא
יג/כח שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' כז
יג/כח שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קלא, קלט, קנד, קסב
יג/כח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קמד {מ"מ}, קעח {מ"מ}, קפז {מ"מ}, שח, שיד
יג/כח שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' מה
יג/כח שו"ת הרדב"ז ח"ז תקנת עגונות סי' כא
יג/כח שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקסו
יג/כח שו"ת הרשב"א ח"ב סי' לב, ח"ז סי' רלב, מכ"י סי' קע
יג/כח שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קטז
יג/כח שו"ת מהר"י וייל סי' פח
יג/כח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קמו, ת-תא, תג, תה-תו, תל
יג/כח שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' צב, קב, קז, רנא, רפ
יג/כח שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' לב
יג/כח שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ז
יג/כח שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' נח
יג/כח שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' טז, נה, רכד
יג/כח שו"ת מהרי"ק סי' קעה
יג/כח שו"ת ר"ג אשכנזי ח"א עמ' 101
יג/כח שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ריא
יג/כח שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קט
יג/כח שו"ת רשב"ש עמ' קצז, רב, תטז, תמ
יג/כח שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קיד
יג/כח שמחת הלוי דף י ע"ג
יג/כח שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' יג ענף ב ס"ג ס"ק ג {מ"מ}, סי' כג ס"ק ח ואילך {הגהמ"י}
יג/כח שני שבילין, שבילי דרוב סי' כו עמ' קמב {או"ש}
יג/כח שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות יח
יג/כח שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רז {הקילו משום עיגון}
יג/כח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 70
יג/כח שערי ישר שער ו פ"ו אות יב
יג/כח שערי תורה (לעוו) חולין עמ' קס
יג/כח שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' רטז-ריז
יג/כח שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רעא
יג/כח שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קנז
יג/כח תוספתא כפשוטה נשים עמ' 205
יג/כח תורת איש ח"ב עמ' צד
יג/כח תורת אמת (תשסו) עמ' מה-מו, נד
יג/כח תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' טו
יג/כח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' פא
יג/כח תורת רפאל ח"ג עמ' צא {לח"מ}
יג/כח תרומת הכרי עמ' לח
יג/כח תשובות הרי"ד עמ' תעז, תפג
יג/כח תשורת שי מהדו"ק סי' ש
יג/כט אבי עזרי ח"א וח"ד
יג/כט אבני נזר אהע"ז סי' קטז אות ג, חו"מ סי' קלא
יג/כט אבני עזר ח"א סי' יד
יג/כט אגודות אזוב מדברי דף סט ע"ב {עשוי להתגלות}
יג/כט אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קכז ענף ה, אהע"ז ח"ד עמ' קי
יג/כט אדני היד החזקה
יג/כט אדרת אליהו (ראם) עמ' רפ
יג/כט אהלי תם (בתוך ספר תומת ישרים) סי' קכו
יג/כט אהלי תם עמ' רלב-רלג, רמא, רפג
יג/כט אהליך יעקב גיטין סי' ב ס' טו
יג/כט אוצרות הרמב"ם
יג/כט אור הישר [שו"ת הרמ"א סי' יב-יג, כנסת יחזקאל סי' נ, נג, חת"ס אהע"ז ח"א סי' מט, צד, חוט המשולש (ולוזין) סי' ו, מעייני החכמה ב"מ קו"א מהדו"ק, עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' ס]
יג/כט אור ליהודה יבמות עמ' קסג
יג/כט איים בים כתובות סי' כט אות ב {נאמנות לומר מת בעלי דעבידא לגלויה}
יג/כט אמונת עתיך גל' 109 עמ' 96 {מילתא דעבידא לאגלויי}
יג/כט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' נח {מילתא דעבידא לאגלויי}, תיג {מתירים כשאין חשש שקר}
יג/כט אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לב
יג/כט אמת ליעקב נשים עמ' קנד
יג/כט אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 44, 45, 47
יג/כט אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 32
יג/כט אפיקי מגינים יבמות סי' לט אות א, סי' מו
יג/כט ארחות משפט עמ' שסו {מילתא דעבידא לאיגלויי}
יג/כט אשל אברהם (שפירא) עמ' קלג, קפד
יג/כט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/כט באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' נג {מ"מ}
יג/כט באר לחי ראי
יג/כט באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף קטז
יג/כט באר צבי עמ' רח
יג/כט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' נב [קנד]
יג/כט בדבר מלך חי"ז עמ' פו, רט {אל יקשה בעיניך שהתירו חכמים הערוה החמורה בעדות אשה או עבד או שפחה או גוי המסיח לפי תומו ועד מפי עד וכו'}
יג/כט ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נ
יג/כט ביצחק יקרא (תשע) סי' פז סעיף א עמ' 327
יג/כט בית אברהם (חנניה) עמ' צה
יג/כט בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 12 {אין בודקים עדי אשה משום תקנת עגונות}
יג/כט בית אהרן (צוקרמן) עמ' פח
יג/כט בית אהרן (קארטשין) עמ' צה, קעט
יג/כט בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קלא, קלד
יג/כט בית דינו של שמואל עמ' 897-901
יג/כט בית הלוי ח"ג סי' ט עמ' מח, ס, סב
יג/כט בית זבול ח"ג סי' סג אות ב
יג/כט בית יעקב (מליסא) כתובות כג ע"א ד"ה ולפענ"ד
יג/כט בית יעקב (מליסא) סי' צג ס"א
יג/כט בית יעקב (מסקין) סי' מט (דף סה ע"ד)
יג/כט בית ירוחם
יג/כט בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' יד
יג/כט בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ג עמ' קמד, סט"ו עמ' קעד
יג/כט בית מאיר סי' יז אות ג עמ' קלט
יג/כט בית מלך (חב"ד) עמ' 144
יג/כט בית נאמן (תרמא) דף א ע"ד, כז ע"ד {ע"א נאמן מדאו'}, לז ע"ג, לח ע"א
יג/כט בית נאמן (תשעא) עמ' קצד, קצח
יג/כט בית שערים ח"ג סי' מט, עד
יג/כט בכורי אברהם דף סו ע"ג {דבר שעשוי להתברר}
יג/כט בכורי חיים ח"ד עמ' רג-רד
יג/כט בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' נט {ראב"ד}
יג/כט בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' רצ, שיג
יג/כט בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקצג, תר
יג/כט בציר אליעזר ח"א דף לא ע"ב-ע"ד, לב ע"ב-ע"ד, לג ע"א-ע"ב}
יג/כט ברור הלכה יבמות לט ע"ב ציון ז {הגהמ"י}
יג/כט ברור הלכה יבמות פח ע"א ציון ה
יג/כט ברור הלכה יבמות קכב ע"ב ציון ב
יג/כט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' לט, עב
יג/כט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רסו
יג/כט גבול יהודה (ציר') דף עא ע"א וע"ג
יג/כט גוילין נצולין עמ' נג
יג/כט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקסג
יג/כט גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' יט, כלל ג סי' יא
יג/כט גרים וגרות עמ' לב {א"צ עדות גמורה}
יג/כט דברות אליהו ח"ד עמ' קנו-קנז
יג/כט דברות אליהו ח"ה עמ' קה-קו {עד אחד נאמן כי זה עשוי להתגלות}
יג/כט דברות משה פסחים עמ' יד
יג/כט דברי אמת (תשעט) עמ' תקלא {הגהמ"י אות כ', להכיר האיש והאשה בשעת מעשה צריך שני עדים כשרים}
יג/כט דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' כט, לט
יג/כט דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' צא, ותשובות נוספות סי' כט
יג/כט דברי יואל - שו"ת עמ' תקפט
יג/כט דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קמג, קמז {ראב"ד}, קנ, קס
יג/כט דברי יחזקאל (מישור) עמ' שכט
יג/כט דברים אחדים (קלצקין) עמ' ח {נאמן מהתורה}
יג/כט דעת מרדכי ח"ב עמ' מח
יג/כט הדר איתמר עמ' צב, צה, צח
יג/כט הדרום חכ"א עמ' 64
יג/כט הדרת אפרים ח"א עמ' סט
יג/כט היכלי שן ח"ג סי' מט
יג/כט הלכה פסוקה ח"ג עמ' קנה, קעה, ח"ד עמ' יג הערה 94, עמ' יד הערה 98, עמ' קנח הערה 24
יג/כט הלכה רבה ח"ג עמ' 88
יג/כט המשפט העברי עמ' 434, 501, 433
יג/כט השבת לקדשו דף פז ע"א
יג/כט השוואות בין דיני ישראל עמ' 67
יג/כט התורה והמדינה ח"ד עמ' ק, קיב, קובץ יא עמ' תרנד
יג/כט ויקרא אברהם אהע"ז סי' ד (לח ע"ב)
יג/כט ושב הכהן (תשמח) עמ' קמו, קמח
יג/כט זכר יהוסף אהע"ז עמ' סט
יג/כט זכר יצחק (תשן) עמ' לח-לט, נג, פב-פג
יג/כט זכרון אהרן עמ' פ
יג/כט זכרון חי עמ' צ
יג/כט זכרון יהודה (מונק) דף סד ע"ב {ע"א נאמן מהתורה}
יג/כט זכרון ישעיהו דף לב ע"ג
יג/כט זכרון מלך (צונץ)
יג/כט זכרון שלמה (קליין) עמ' רסט-רעא {עד אחד מועיל מהתורה}
יג/כט חד וחלק ח"א דף מא ע"א, ח"ב דף א ע"ב, ז ע"ד
יג/כט חוות בנימין ח"ב עמ' תקפט {בלי דרישה וחקירה}, תקצא
יג/כט חזו"א אהע"ז סי' כב ס"ק ג
יג/כט חזון יחזקאל יבמות פ"ד ה"ד, פי"ד ה"י, כתובות פ"ט ה"י, סוטה פ"ה ה"ד
יג/כט חזקה רבה יו"ד הלכה קד, אהע"ז ח"א עמ' 172, 215, 217, ח"ד עמ' 155, 216, 228
יג/כט חי' בן אריה ח"ב סי' כו ס"ק ו, ט
יג/כט חי' הרי"ט עמ' קטז
יג/כט חי' הריצ"ד
יג/כט חי' חתם סופר
יג/כט חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' כה
יג/כט חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קצב
יג/כט חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' ס, קס, רמז, שמג
יג/כט חמדת שלמה עמ' תנה
יג/כט טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שנז-שנח
יג/כט ידי אליהו דף מא ע"ב
יג/כט יהדות בין דת למוסר עמ' 237, 239
יג/כט ישועות יעקב נזיקין עמ' שלה
יג/כט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' מא, קפט
יג/כט כלילת יופי דף עא
יג/כט כרם שלמה (אהרמן) יבמות פח ע"א, צג ע"ב
יג/כט כתב סופר אהע"ז סי' כג ד"ה הנה בעדות {מילתא דעבידא לגלויי בעדות אשה לא הקפידה תורה עליו ונאמן ע"א}
יג/כט כתר אפרים עמ' קפז, קצו
יג/כט כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' רכט
יג/כט כתר כהונה (כץ) עמ' תצ
יג/כט לב איש עמ' שנט
יג/כט לב אריה (קרלין) עמ' 7, 12-11
יג/כט לב שלם [ידי אליהו דף מג ע"ב, תולדות אדם וחוה נתיב כג ח"ג, מהרח"ש קונטרס עיגונא דף לד ע"ב, אליהו רבה קונטרס עיגונא ד' ב', פה ע"א]
יג/כט לבושי מרדכי יו"ד עמ' צו, צח, אהע"ז עמ' לג
יג/כט לבני ישראל עמ' ז
יג/כט מבוא למשנה תורה עמ' 107, 258
יג/כט מוריה גל' קסט עמ' יט
יג/כט מזכרת עמ' 183
יג/כט מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' רפה
יג/כט מילי דמרדכי
יג/כט מכתב לחזקיהו דף סה ע"א
יג/כט מלאכת שמואל עמ' עה
יג/כט מלאכת שמואל עמ' עה
יג/כט מנוחת אשר ח"ב דף לא ע"ג-ע"ד {מילתא דעבידא לאגלויי}, נז ע"ב, נח ע"ד, נט ע"ב-ע"ג, סא ע"ב-ע"ד, סה ע"ב-ע"ג, סז ע"ג-ע"ד, סח ע"ג
יג/כט מנוחת משה דף נז (הראשון) ע"ב-ע"ג
יג/כט מנחה לאהרן (וולף) עמ' 93-94
יג/כט מנחת חינוך ח"ב עמ' תנב, ח"ג עמ' לב
יג/כט מנחת יהודה (בוים) דף קו ע"ג {עד אחד באשה מהתורה}
יג/כט מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"ז אות ח
יג/כט מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' עד אחד
יג/כט מעמד האשה עמ' 357
יג/כט מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' מג-מד, ח"ב סי' קלו, נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' כו-כז, לג, אבי עזרי ח"א]
יג/כט מראות הצובאות (תקע) אות עח, ופתיחה אות ב-ה
יג/כט מראות הצובאות (תשסז) עמ' יט, כג, מג, נג, פ, קפב-קפד, קפו, קפח, ת, תיב
יג/כט מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/כט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' סב אות א-ב {עד אחד נאמן מדאורייתא}
יג/כט משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' פט
יג/כט משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' קא
יג/כט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרסט-תרע, תתקלז
יג/כט משנה הלכות ח"ב דף לו ע"א {הגהמ"י}
יג/כט משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' מ, מד
יג/כט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קנב
יג/כט משנת אליעזר (רבינ') עמ' קיא
יג/כט משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' יז-כג, ח"ב עמ' רא-רו, רנה
יג/כט משנת עזר ח"א עמ' קסז
יג/כט משנת ר' אהרן גיטין עמ' כו
יג/כט משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' סו
יג/כט משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ג ענף ה אות א, מילואים סי' ה פ"א ענף ג
יג/כט משפטי ארץ ח"ב עמ' 52, 90, 92
יג/כט משפטי עזיאל ח"ד עמ' קכ, ח"ה עמ' ריט,שסה, ח"ז עמ' ריד, ריט, רמד, רמה, רמז, שיג
יג/כט משפטי שאול - פסקי דין עמ' מז {הגהמ"י}, רנב
יג/כט משרת משה (נבר)
יג/כט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' נח-נט, עד, קה, קח, קי, קיג, אהע"ז ח"ב עמ' שמ
יג/כט נועם ח"ג עמ' רכו-רכז, רל, רלג, חי"ד עמ' קצ-קצא {מ"מ}, חי"ט עמ' צו, קד
יג/כט נזר הקדש (קפלן)
יג/כט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' נג, קלג, ח"ב עמ' כז
יג/כט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מו אות יא
יג/כט ניצוצי אש עמ' רכא
יג/כט נר מצוה (ואלק) שרשים דף ה ע"ג, מצוות דף קכו ע"א
יג/כט נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רלד
יג/כט נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' מד עמ' עח, סי' קיח עמ' רמא, סי' קצט עמ' שסה
יג/כט נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' קלג, רכח
יג/כט נתיבות מרדכי גיטין עמ' א
יג/כט ס' הנייר עמ' קפה
יג/כט ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' כז
יג/כט ס' יהושע - שו"ת עמ' רלה
יג/כט סדר אליהו רבא וזוטא דף א-ב, סז, עב, פב, פה
יג/כט סיומי המסכתות עמ' 100-101
יג/כט עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' ריח-ריט
יג/כט עדות ביעקב (ריינס) עמ' יא {עבידא לאיגלויי}
יג/כט עדות ושטרות עמ' 269, 271, 275
יג/כט עורה שחר דף ה ע"ג
יג/כט עזרת כהן עמ' נד, פא
יג/כט עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' נא, קמה, קמט, קצג, ח"ב עמ' קצ, רי, ריח, רכח, רלז, ח"ג עמ' קמט, קנח, קס-קסב, רכג
יג/כט עטרת יעקב עמ' רז
יג/כט עין יצחק ח"ב עמ' צו
יג/כט עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קמ
יג/כט עמק הלכה (בוימל) עמ' שטו, שיז
יג/כט עמק המלך (לבוב) דף כז ע"ב (באמצע פ"י)
יג/כט עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקמד
יג/כט עצי ארזים סי' יז ס"ק יא {לא הקפידה התורה}, יב {בלי דו"ח}
יג/כט פד"ר ח"ד עמ' 40, 41, 43, ח"ט עמ' 364, 378, חי"א עמ' 373, חי"ט עמ' 162-163
יג/כט פד"ר חכ"א עמ' 164
יג/כט פי' ר"א מן ההר יבמות לט ע"ב
יג/כט פירושי איברא עמ' 25
יג/כט פני חיים (צימרמן) עמ' קכא, קכג
יג/כט פני יעקב דף ח ע"ד
יג/כט פניני ים סי' מז אות א, סי' מט אות ו-ז
יג/כט פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' ריא
יג/כט פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 51, ח"ה עמ' 206
יג/כט צבי גאון יעקב סי' מד
יג/כט ציץ אליעזר ח"ח סי' לז אות ד
יג/כט צל החכמה דף ד ע"א
יג/כט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קכג אות א, אהע"ז סי' רפו אות ב
יג/כט צרור החיים (קליין) דף מד ע"ג, מה ע"א, עו ע"ד
יג/כט קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תמח
יג/כט קול דודי (תשף)
יג/כט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' לח
יג/כט קונטרסי שעורים כתובות עמ' 428
יג/כט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תסז, אלף קטו
יג/כט רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תס
יג/כט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' סז, רעה
יג/כט שארית חיים (ברודא) דף נה ע"ד
יג/כט שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' ג ד"ה איברא, סי' ו מהדו"ב ד"ה מיהו לדעת, סי' לו, נז
יג/כט שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רלה-רלו, רלח-רמ
יג/כט שארית נתן בנימין עמ' ז {בעד אחד מותרת מהתורה}
יג/כט שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"א, פ"ו
יג/כט שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קסג, קסה
יג/כט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' תלב
יג/כט שבילי אשר
יג/כט שו"ע הרב שו"ת סי' כח אות כ ד"ה להאי, אות כא ד"ה והא
יג/כט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שעה
יג/כט שו"ת הרדב"ז ח"ז תקנת עגונות סי' כה
יג/כט שו"ת הריב"ש סי' קנה, עמ' קס-קסב, רח, והמיוחסות עמ' כד
יג/כט שו"ת הרשב"א ח"ב סי' לב
יג/כט שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קס, קסד
יג/כט שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קטז
יג/כט שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קי
יג/כט שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שמו
יג/כט שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' ב-ג, י, יח, קכה
יג/כט שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קי
יג/כט שו"ת מהרש"ל סי' לג
יג/כט שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 135, 136, 148
יג/כט שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קי
יג/כט שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' כ
יג/כט שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רכד
יג/כט שו"ת ר"י מסלוצק סי' נט עמ' רח, סי' סז עמ' רמה
יג/כט שו"ת רשב"ש עמ' תיז
יג/כט שואל ומשיב מהדו"ג ח"א סי' רפז
יג/כט שיבת ציון (לנדא) סי' לח
יג/כט שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' סה
יג/כט שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' א ענף ב ס"ג, ענף ג ס"א
יג/כט שעורי אבני עזר ח"א עמ' קיב
יג/כט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' מז {לח"מ}
יג/כט שעלי דעת גל' ז עמ' 11
יג/כט שערי בינה (תשעט) עמ' רכ {ע"א נאמן מהתורה}
יג/כט שערי זיו ח"א דף צז ע"ד, צח ע"ד, קא ע"ב
יג/כט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 13
יג/כט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 154
יג/כט שערי ישר שער ו פ"ו אות יב
יג/כט שערי עזרא (בצרי) עמ' שג, שיא
יג/כט שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' קז, רכ
יג/כט שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קסא
יג/כט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 247, 249, מח' ג עמ' 55
יג/כט שרגא בטהרה עמ' קז {ראב"ד - דייקא ומנסבא}
יג/כט תולדות ההלכה ח"ב עמ' 156-157
יג/כט תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' שמו
יג/כט תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ו ע"א {הגהמ"י}
יג/כט תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ו ע"ב, ז ע"א
יג/כט תורת איש ח"ב עמ' צד
יג/כט תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קסח
יג/כט תורת מהרא"ל עמ' סב
יג/כט תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שצח-שצט
יג/כט תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תקעג
יג/כט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' פא, פז
יג/כט תורת רפאל ח"ג, שארית שם עמ' ב
יג/כט תחומין ח"ט עמ' 65, חי"ב עמ' 39
יג/כט תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנו (רפא) {טעם דמדרבנן מהני עד אחד בעדות אשה}
יג/כט תרומת הכרי עמ' לח
יג/כט תשובות ר' איסר יהודה עמ' צה {ע"א נאמן מהתורה}, קיט {מילתא דעבידא לאגלויי}
יג/כט תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' שכה
יג/כט תשורת שי מהדו"ק סי' רפט, מהדו"ת סי' ל

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US