Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

יבום וחליצה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק חא/228 הלכות יבום וחליצה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ ראש פינה
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אוהב מישרים עמ' ריט, רכו {א"צ לקדש את יבמתו}, רנ {א"צ לקדשה}
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אור הישר [מל"מ הל' אישות פ"א ה"ח]
א/א אור ליהודה יבמות עמ' ז
א/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' טו
א/א אפיקי מגינים יבמות סי' כא, כז
א/א באורי סוגיות (הוניגסברג) יבמות סי' ז אות א
א/א בים דרך עמ' נה
א/א בית אהרן וישראל גל' כא עמ' נג, נה {איסור אשת אח מסתלק מיד כשנפלה ליבום}, גל' מא עמ' פט
א/א בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' פט-צ {מצוה על היבם ולא על היבמה}, צד {קובץ}
א/א בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' ז אות ג-ד, סי' ט אות ד, סי' יא אות ה, סי' יג אות ה
א/א בכורי חיים ח"ד עמ' קמד
א/א ברור הלכה יבמות לט ע"ב ציון ב פרק ח {קובץ}
א/א ברור הלכה יבמות נב ע"א ציון א
א/א ברור הלכה יבמות נד ע"א ציון ו {המצוה על יבם}
א/א ברכה למנחם עמ' 51-55
א/א ברכת מרדכי יבמות עמ' רלב {היא הקרויה זיקה}
א/א בשבילי התלמוד ח"ב יבמות כ ע"ב {מצות יבום רק על האיש}
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמ
א/א גדולי שמואל כתובות דף מ
א/א גושפנקא דמלכא
א/א גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' יג
א/א דגל מחנה אפרים (לניאדו) יו"ד סי' ג סעיף כא עמ' קלז
א/א דרך המלך (רפפורט)
א/א דרכי משה ח"ב שמעתתא ז פ' כד
א/א הלכה רבה ח"ג עמ' 217
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א זכרון זאב עמ' קנב
א/א חי' בעל שרידי אש עמ' קמב {או"ש}
א/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קל, נשים ח"א עמ' א
א/א חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' רלט
א/א חמודי צבי בראשית עמ' קעג
א/א חמודי צבי ח"ב עמ' רע
א/א חק המלך יבמות עמ' ט, לא, לח
א/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תסא
א/א יד המלך (לנדא)
א/א יכין ובועז ח"א סי' ד עמ' 30
א/א כגן עדנים עמ' קיט
א/א מאור למלך יבמות עמ' קסה {או"ש}
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 113 {מצוה ג - נקראת זיקה}
א/א מטה אפרים ח"ב
א/א מילי דקדושין עמ' טו {הקנו לו - הזיקה כקנין}, שפג-שפד {הביאה אינה מעשה קנין}
א/א מלך ישראל עמ' 308
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' ג
א/א מנחת יוסף ח"א עמ' מה
א/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' ע אות ב-ג {אין מצוה על האשה להתייבם}
א/א משאת המלך (אדרי)
א/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' מז
א/א משברי ים עדל"ת סי' יב ס"ק ב {אין מצוה על האשה}
א/א משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' א, קיב, קכ, שצה
א/א משנת שמחה
א/א משפטי עזיאל ח"ה עמ' תח, תיא
א/א נועם התלמוד קידושין עמ' יג
א/א נחל שלמה יבמות עמ' קפא-קפד {מנין המצוות}, קפה-קפז
א/א נישואין שלא כדת עמ' 100
א/א נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' עה, שכ
א/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' שעג {או"ש}
א/א פד"ר יג עמ' 374
א/א פנת יקרת (תשנד) סי' כה אות ג
א/א פנת יקרת (תשעא) עמ' קלג
א/א צפנת פענח (השמטות דף קיב)
א/א קרית מלך
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' כ-כא, קכב, תנז
א/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' עט {קובץ}
א/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שע
א/א שביבי אור קדושין סי' ח אות ב
א/א שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' תלח
א/א שירת דוד יבמות-קידושין עמ' קג, קז {מנין המצוות מצוה ג}
א/א שלמי יוסף (גליק) עמ' ג-ד
א/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תרכ
א/א שעורי עיון התלמוד יבמות שעור ג עמ' יא, שעור לד עמ' נח
א/א שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור עא
א/א שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ז אות א
א/א שערי טהר ח"ח סי' לד אות א
א/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 88, ח"ג עמ' 68
א/א שעשועי תורה (תשנג) עמ' נט
א/א תורת ירוחם ח"ב דף נג ע"ד
א/ב אב בחכמה דף מה ע"א {מצוה לחלוץ}
א/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/ב אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' סב אות נד]
א/ב אורים גדולים (תשסג) עמ' עז
א/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' טו אות א
א/ב אנצי"ת ע' אגלאי הע' 2
א/ב ארחות חיים ח"ב סי' יב אות ב
א/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ב בית יעקב (מסקין) סי' נא
א/ב בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' ו אות ג, סי' ז אות ג-ד
א/ב ביתאל ח"א דף נז ע"ב
א/ב בכורי חיים ח"ד עמ' קלב, קלד, קמד
א/ב בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תצב
א/ב ברור הלכה יבמות לט ע"ב ציון ב
א/ב ברור הלכה יבמות קג ע"א ציון ב {יבום קודם}
א/ב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקעט
א/ב גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' ה-ח, יג
א/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף ז ע"ב {הגהמ"י אות א}
א/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' כה
א/ב המעמד האישי בישראל עמ' 384
א/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמג
א/ב הרמב"ם והגאונים עמ' 36
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לא
א/ב זכר אליהו עמ' רז, רטו
א/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 133
א/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קל, נשים ח"א עמ' א, קכט
א/ב חסדי דוד ח"ג עמ' פב
א/ב חק המלך יבמות עמ' ט
א/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלט
א/ב יכין ובועז ח"א סי' קכד עמ' 300, 303
א/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רל
א/ב ישועות יעקב נשים עמ' צב
א/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קסג
א/ב לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קלח-קלט {הגהמ"י}
א/ב לחם רב (בוטון) סי' לג
א/ב מאור הקדש בכורות עמ' קכח
א/ב מוריה גל' קצא עמ' נד
א/ב מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקל, תקלח
א/ב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 345 {מצות יבום קודמת}
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' נט
א/ב מצעדי גבר יבמות סי' לא אות ב
א/ב משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' ה {יבום קודם}
א/ב משנת אליעזר (רבינ') עמ' קלד
א/ב משנת יעקב
א/ב משפטי עזיאל ח"ה עמ' שצ, תח, תיא
א/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' ב
א/ב נחל איתן
א/ב נחל שלמה יבמות עמ' קפז-קצ
א/ב נר למאור (רבינוביץ) דף מט ע"ב
א/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף מא ע"ד
א/ב נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שיט
א/ב עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קיד, רסח
א/ב עין יצחק ח"ב אהע"ז סי' סב אות נד
א/ב עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קעז
א/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רכו-רכח
א/ב עמק המלך (לבוב)
א/ב ערך כסף עמ' רי {אם לא רצתה להתייבם}
א/ב פד"ר ח"ו עמ' 79 {מצוה לחלוץ}
א/ב פד"ר ח"ו עמ' 79, ח"ז עמ' 86
א/ב פי' ר"א מן ההר יבמות לט ע"ב
א/ב פנת יקרת (תשנד) סי' כה אות א
א/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' קלב
א/ב פרי אליהו ח"ב סי' כג
א/ב קרית מלך
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תנז
א/ב שבות יהודה (שו"ת) עמ' מט
א/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קלד
א/ב שו"ת הרדב"ז סי' סט, קיד
א/ב שו"ת הריב"ש עמ' צט, קסח, רנט, תעו, תשסא
א/ב שו"ת הריטב"א סי' מו
א/ב שו"ת הרשב"א ח"ז סי' תכא
א/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נט דף קנח, סי' סא דף קע
א/ב שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' רכא, רלח, שמז
א/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' מא
א/ב שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' נא
א/ב שו"ת מהרי"ק סי' עג {הגהמ"י אות א}
א/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רכו
א/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תעו
א/ב שו"ת מהרלב"ח סי' לו
א/ב שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' צד
א/ב שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 165
א/ב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רנג
א/ב שו"ת ר"י מילר עמ' שעב
א/ב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' נט
א/ב שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' לג
א/ב שו"ת רשב"ש עמ' כג, תכ
א/ב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רסב
א/ב שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ח אות ז
א/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קסו
א/ב שערי טהר ח"ח סי' לח אות א
א/ב שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 68
א/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' תמג
א/ג אור ליהודה יבמות עמ' עט
א/ג אמת ליעקב נשים עמ' ס-סא
א/ג אנצי"ת ע' בת (א) הע' 26
א/ג בית אהרן וישראל גל' מו עמ' קלו
א/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ג בכורי חיים ח"ד עמ' קנט-קס, קסד {רמב"ם}, רלח {יד המלך}
א/ג בני אהובה
א/ג ברור הלכה יבמות כב ע"ב ציון ה
א/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שעא
א/ג דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' סח
א/ג חלק יעקב (קנטור) דרוש ד
א/ג יד המלך (לנדא)
א/ג כל בו ח"ה עמ' רפט
א/ג כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' ריט {בני אהובה}
א/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' תיג
א/ג מקוה המים עמ' טו {פסול בעבירה נקרא זרע פסול}
א/ג משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' רמה
א/ג משנת יעקב משפטים עמ' רעט
א/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' רעד
א/ג נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות טז
א/ג נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שכ
א/ג עמק המלך (לבוב)
א/ג פסקי אליהו ח"ב עמ' ז
א/ג פרשת דרכים (תשסה) עמ' קכו
א/ג צרור החיים (חייקא)
א/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' עז
א/ג קול שמואל (קונפורטי) דף מב ע"א {ממזר}
א/ג קרית מלך
א/ג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רצא
א/ג שו"ת הרד"ך עמ' קלב
א/ג שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' א
א/ג שער יהודה
א/ג שרשי הים דף מה ע"ב
א/ג תיבת גומא (ורשנר) עמ' קו
א/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ר
א/ג תיבת גומא (תשסז) עמ' פו
א/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' קלג {עובד ע"ז}
א/ד אור הישר [כ"מ הל' עבדים פ"ט ה"א]
א/ד אלומת עלומים סי' ב דף ע"ג-ע"ד {כי יסיר}
א/ד אנצי"ת ע' גוי הע' 60
א/ד באר מרים פ"ח ה"ח
א/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' נא
א/ד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' צו
א/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ד בית מאיר (תשע) סי' קנו ס"ב עמ' שד-שה
א/ד ביתאל ח"א דף נז ע"ב
א/ד בכורי חיים ח"ד עמ' קס
א/ד בנין שאול עמ' קלח
א/ד ברור הלכה יבמות כב ע"א ציון ל
א/ד דודאי משה עמ' קעז
א/ד העמק דבר דברים פ"ז פסוק ד בהרחב דבר
א/ד הר המלך ח"ח עמ' מב-מג
א/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 234
א/ד וכתורה יעשה ח"ב דף כה ע"ב [=ישא איש אהע"ז סי' ז]
א/ד זבח שלמה ח"א עמ' לב
א/ד זכור לאברהם (אביגדור) (השמטות דף קנח)
א/ד חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ל, מא {בנו משפחה ונכרית}
א/ד חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 99, 106
א/ד חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' שעד
א/ד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' ד
א/ד יד אליהו (בוקובזה) ח"ב הערה 18
א/ד ישא איש דף לו ע"א
א/ד כל בו ח"ה עמ' רצ
א/ד כלילת יופי דף ז
א/ד כתנות אור (אייזנשטט) עמ' תרט
א/ד מוריה ח גל' ח עמ' טו
א/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' תיג
א/ד מקוה המים עמ' טו {בנו משפחה}
א/ד משיבת נפש עמ' רמד
א/ד משנה הלכות יבמות - עריות סי' כ
א/ד משנת המדינה עמ' 192
א/ד משפטי עזיאל ח"ב עמ' ר
א/ד משרת משה (עטייה)
א/ד נחל שלמה יבמות עמ' קצ-קצא
א/ד נרות אהרן
א/ד עלה עזרא עמ' קיב
א/ד עמק המלך (לבוב)
א/ד עצמות יוסף קידושין דף סח (עמ' רנ)
א/ד פני משה (שלז')
א/ד פרי אליהו ח"ב סי' כג
א/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' צא
א/ד קרית מלך
א/ד שאר יוסף ח"ב עמ' מו
א/ד שדה הארץ ח"ב דף קלג ע"א-ע"ב {בן מהנכרית - טעמא דקרא}
א/ד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רצג-רצד
א/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' מח
א/ד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רסב
א/ד שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קלא
א/ה אבני נזר אהע"ז סי' רד אות יח
א/ה אבק דרכים דף נא ע"ד
א/ה אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קנ
א/ה אהבת קדומים עמ' תנב
א/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' עא
א/ה אור הישר [עונג יו"ט סי' סה, כ"מ הל' מילה פ"א הי"ד והל' רוצח פ"ב ה"ו והל' אבל פ"א ה"ו, עטרת יצחק סי' קנ-קנא]
א/ה אור ליהודה יבמות עמ' קלח
א/ה אורים גדולים (תשסג) עמ' קמא
א/ה ארחות חיים ח"ב סי' יב אות ב
א/ה באר שרים (שולמן) עמ' רא
א/ה בגדי כהונה (כהן) דף קב ע"ב {מ"מ}
א/ה בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' רפב
א/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ה בית לאבות דף קג ע"ד, קד ע"ב
א/ה בית מאיר (תשע) סי' ד ס"יד עמ' כד, סי' קנו ס"ב עמ' שה, ס"ד עמ' שו, שו"ת סי' א עמ' י, סי' י עמ' קיד
א/ה בכורי חיים ח"ד עמ' קס
א/ה בן אברהם (תשי) עמ' רלב
א/ה בני אהובה
א/ה בני דוד
א/ה בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסב {לח"מ}
א/ה בעקבי הצאן עמ' פח {מ"מ}
א/ה ברור הלכה שבת קלה ע"א ציון ו
א/ה בריכות מים דף קלט ע"ד, קמב ע"ד, קמ ע"א, קע ע"א
א/ה ברכת מרדכי יבמות עמ' שנו
א/ה גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' י
א/ה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רב
א/ה גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' ד, כלל ד סי' יב
א/ה דברי אמת (תשעט) עמ' תכו {מגיד משנה, שיש שיטות הרבה בכלו לו חדשיו}
א/ה דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' ב ד"ה ומה, יבום סי' ז ד"ה ועיין, סי' ח ד"ה לעיל {מ"מ}
א/ה דרכי חושן (תשסח) עמ' קנד {מ"מ}
א/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קכג-קכד {מ"מ - לא נגמרים סימנים}
א/ה הר המלך ח"ד עמ' רנח-רס, ח"ח עמ' מג
א/ה זכרון יהונתן דף יב
א/ה חזו"א יו"ד סי' קנה ס"ק ה, סי' קפו
א/ה חי' חתם סופר
א/ה חלק יעקב (אלבעלי) דף קד ע"ב {מ"מ}
א/ה חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' ד
א/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' קצה {מ"מ}, אהע"ז עמ' תקלט, תקמב, תקמד, מהדו"ב ח"ב עמ' יב
א/ה טהרת הבית ח"ב עמ' רמט
א/ה יד פשוטה אהבה עמ' תתתנב
א/ה ידיו של משה
א/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפה
א/ה יצחק ירנן [עי' חידושי הל' מילה פ"א הי"ד]
א/ה כל בו ח"ה עמ' רצב
א/ה כתב סופר חו"מ סי' מא
א/ה כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' לה
א/ה כתר כהונה (כץ) עמ' ר
א/ה לב שלם [מהרש"ך ח"א דף פג ע"ג, מעיל צדקה (לנדסופר) סי' ה, מהרח"ש ח"א סי' מא]
א/ה לב שלמה (חלמא) עמ' סח-ע, עד {לח"מ}, עו, פב
א/ה לבב דוד
א/ה לבושי מרדכי או"ח עמ' תנ
א/ה לחם רב (בוטון) סי' קפח
א/ה לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תקעו
א/ה מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 580
א/ה מגידות (תשעג) סי' קפא עמ' רז
א/ה מהרי"ט אלגזי פ"ח אות ס או"ק ג {מ"מ}, ה, אות סג או"ק ב
א/ה מחנה לויה (תקעט) דף מט ע"א
א/ה מחנה לויה (תשעד) עמ' קצה-קצו
א/ה מכתב לחזקיהו דף נז ע"ב
א/ה מלבושי יו"ט ח"א דף נה ע"ד
א/ה מנוחת משה דף פב ע"ב
א/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קפה
א/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקמו {מ"מ}
א/ה מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' ספיקא דאורייתא
א/ה מעיני המים
א/ה מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א סי' כט, חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' קסא]
א/ה מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קעב ע"א]
א/ה מראות ישרים יבמות סי' ו עמ' כז
א/ה מרחשת ח"ב סי' טו אות א
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' מילה פ"א הי"ג]
א/ה משאת המלך (אדרי)
א/ה משאת המלך ח"א סי' לח
א/ה משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשכ
א/ה משנה הלכות ח"י סי' קיט
א/ה משנת יעקב כאן, וזרעים ח"ב עמ' קלא
א/ה משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' סג אות יב
א/ה משפטי עזיאל ח"ה עמ' שכב
א/ה משרת משה (נבר)
א/ה נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קע-קעא
א/ה נחל שלמה יבמות עמ' קצא-קצב
א/ה נחלת אבות סי' מ עמ' פח
א/ה נחלת יעקב (צלניק) עמ' 217
א/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כד אות ה
א/ה נחפה בכסף ח"א דף נז ע"א {מ"מ - הני רבנן רבי היא}
א/ה נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שעה
א/ה נרות אהרן
א/ה נשמת אברהם ח"ב עמ' רפב {מ"מ}
א/ה נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' קצח עמ' שסב
א/ה נתיבות המשפט סי' רעו ס"ק ב {מ"מ}
א/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נא
א/ה ס' הפרנס עמ' תט, תיב
א/ה סופר המלך ח"א עמ' פו
א/ה עבודת הגרשוני עמ' רכ
א/ה עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קלב, רמז, רסא, רפז, רפט-רצא, רצג, רצה
א/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קמד
א/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קנו
א/ה עלה עזרא עמ' עא {מ"מ}
א/ה עמק המלך (לבוב)
א/ה עצי ארזים סי' ד ס"ק כד
א/ה ערך כסף עמ' סב {הפילה}
א/ה פי' ר"א מן ההר יבמות לה ע"ב, לו ע"ב, פ ע"ב
א/ה פני משה (שלז')
א/ה פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף פא] {מ"מ}
א/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' שסח
א/ה פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רב, רמח
א/ה פרי האדמה ח"א
א/ה פרנס לדורו עמ' 101
א/ה פתחי שערים דף ד ע"ג
א/ה צבי גאון יעקב סי' כא
א/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פג ע"ד
א/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כב אות א ואילך, סי' שטז אות ז
א/ה קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' יט
א/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' כט
א/ה קרית מלך
א/ה ר"י ששפורטש עמ' 91-93
א/ה שאילת יעבץ ח"ב סי' קיב
א/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רכח אות א
א/ה שבט סופר (תשמו) עמ' רכב {מ"מ}
א/ה שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' ס {מ"מ}, רפט
א/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רלג
א/ה שו"ת הריב"ש סי' תמו, עמ' תרס, תרסג, תרסה, והמיוחסות עמ' י
א/ה שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' ריח
א/ה שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כו
א/ה שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' שמח
א/ה שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' יא עמ' נא, סי' נד עמ' רב-רג
א/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ריא
א/ה שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שלב-שלג, ח"ג עמ' פז
א/ה שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קס
א/ה שו"ת מהרשי"ק עמ' כט
א/ה שו"ת רשב"ש עמ' תכח, תל, תלב
א/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעב סעיף א {מ"מ}
א/ה שם יוסף (מועטי) ח"א דף כ ע"א
א/ה שמועת חיים ערכין ח"א עמ' מז
א/ה שמחת הלוי דף לה ע"א
א/ה שמחת יו"ט (אלגזי) דף לח ע"ב
א/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' יא אות א, ג
א/ה שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות ה
א/ה שער יהודה
א/ה שער נפתלי דף ה ע"ד {חליצה מד"ס}
א/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שכא {מ"מ}
א/ה תורת אמת (תשסו) עמ' קנה, קנט
א/ה תחומין ח"ח עמ' 438
א/ה תפארת ציון (קואינקה) עמ' טו {מ"מ}
א/ה תשובה שלמה אהע"ז סי' נא דף נח ע"ד, סי' נב
א/ה תשובות ר' איסר יהודה עמ' קכא-קכד {חלה ומת}
א/ו אהל משה (הורוביץ) ח"א בכורות מו ע"ב {מל"מ}
א/ו אור הישר [עי' הל' עדות פי"ג ה"ב]
א/ו אור הנר (ראטה) עמ' 157 {אח מומר}
א/ו אנצי"ת ע' אין מפרישין הע' 10, 14, 18 {צ"פ}
א/ו אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמד
א/ו ארחות חיים ח"ב סי' יב אות א
א/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' פט
א/ו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קעג
א/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ו בכורי חיים ח"ד עמ' קלב {מל"מ}, קס
א/ו בני אהובה
א/ו ברור הלכה יבמות כב ע"א ציון ט
א/ו גור אריה (צרמון)
א/ו גט מקושר (צינץ) עמ' תשעג
א/ו דרך המלך (רפפורט)
א/ו הדרום י עמ' 73
א/ו המעמד האישי בישראל עמ' 385-386
א/ו השיב משה (תשעה) סי' עז אות ח עמ' תרד
א/ו ויקח אברהם [הלכות יו"ט (אלגזי) קעב ע"א]
א/ו וכתורה יעשה ח"ב דף כה ע"ב [=ישא איש אהע"ז סי' ז]
א/ו חוקי חיים (גאגין) דף קלח ע"א
א/ו חי' חתם סופר
א/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפב-קפג {מ"מ}
א/ו יחל ישראל (תשנב) עמ' קטז, קסג
א/ו יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' יד, ח"ג עמ' יג
א/ו ישא איש דף לו ע"א
א/ו כל בו ח"ה עמ' רצ
א/ו כתב סופר אהע"ז סי' לו ד"ה ויש {בני אהובה - רארלי יש לחלק דתנאי דהתם אינו תנאי גמור וכו' הלא זהר שמבקש הלוקח הנתאנה שיהיה המקח בטל}, ד"ה וכתב {בני אהובה - רכי יעלה על הדעת שיהיה עדיף גילוי דעת ואומדנא מאלו התנה בפירוש סוף כל סוף הרי נגד התורה}, ד"ה ועפי"ז {בני אהובה - הא פסקינן ע"מ שאין בו אונאה לא מועיל ולא אמרינן מי יימר דקעקר}, ד"ה ועתה {בני אהובה - ישבער שניהם והעיקר שבועה עליה דהתנאי לטובתה}
א/ו כתר כהונה (כץ) עמ' שמג, שמז
א/ו לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף ט ע"ד]
א/ו לבב דוד
א/ו לחם יהודה
א/ו מגד יהודה ח"א סי' יב אות ג
א/ו מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סג או"ק ב
א/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' תיג
א/ו מעגלי זהות יהודית עמ' 213 {מ"מ בשם הרשב"א}
א/ו מעשה איש דף כט ע"ב
א/ו מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קעב ע"א]
א/ו משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' רמה
א/ו משנת יעקב משפטים עמ' רפ
א/ו נועם ח"א עמ' נו, קכו
א/ו נחל שלמה יבמות עמ' קצב
א/ו נחלת עזרא ח"א עמ' 181, ח"ב סי' כז
א/ו נרות אהרן
א/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקעה
א/ו עטרת טוביה (השמטות)
א/ו עטרת ישראל עמ' רפו
א/ו עמק המלך (לבוב)
א/ו ענפי ארז (זי') דף קט ע"א {צ"פ}
א/ו עץ חיים (אבלסון) עמ' יג, טו, מז, נו, סד
א/ו פניני ים סי' מט אות א, טו, יז, יט, כט-ל
א/ו פסקי אליהו ח"ב עמ' ז {לח"מ}
א/ו פרשת דרכים (תשנב) עמ' פז
א/ו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ה הערה 35
א/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שכב אות ג
א/ו צפנת פענח דברים עמ' קעד
א/ו קרית מלך
א/ו שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כד (עמ' כז)
א/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תצא {מומר}
א/ו שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' ס
א/ו שו"ת הרד"ך עמ' קל, קלב
א/ו שו"ת מהר"י מינץ (תשעד) עמ' קעד
א/ו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' לה, תמא
א/ו שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' לב
א/ו שו"ת ר"י מסלוצק סי' פב עמ' רעח {מ"מ}
א/ו שער יהודה
א/ו שרידי אש ח"א עמ' שמו
א/ו שרידי יהודה דף ל ע"א וע"ד, לא ע"א
א/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לא ס"ק כב-כג
א/ו תיבת גומא (ורשנר) עמ' קו
א/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רא
א/ו תיבת גומא (תשסז) עמ' פו
א/ו תנופת זהב עמ' 55
א/ו תרומת הדשן שו"ת סי' רכג הערה 16
א/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' קכח {מ"מ - מומר}, קלג {לח"מ}
א/ז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 130
א/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/ז ארחות חיים ח"ב סי' יב אות א
א/ז ברור הלכה קדושין כא ע"א ציון ה
א/ז גדולי שמואל גיטין דף סו ע"א {או"ש}
א/ז כבוד יו"ט
א/ז כלי שרת סי' עג עמ' קכד {קטן קונה}
א/ז מהרי"ט אלגזי דף נה ע"ב
א/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קצא
א/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקלא
א/ז צפנת פענח (השמטות, דף קיב)
א/ח אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קצו
א/ח אנצי"ת ע' גר הע' 474, 475, 502
א/ח ארחות חיים ח"ב סי' יב אות א
א/ח בית אהרן וישראל גל' סה עמ' כד
א/ח גרים וגרות עמ' קסא {אחים שהתגיירו פטורים מחליצה}
א/ח כל בו ח"ה עמ' רצא
א/ח לב שלם [מקור ברוך (קלעי) סי' ז דף ו ע"ב, ז ע"ד]
א/ח לחם יהודה
א/ח לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' סט
א/ח מעשה רקח
א/ח משרת משה (נבר)
א/ח נר למאור (פרצקי) עמ' קיז
א/ח רמת שמואל (אג'ייני) דף קמו ע"א
א/ט אור יעקב יבמות דף י ע"ד, יא ע"ב, יג ע"ג
א/ט בית מאיר (תשע) סי' קסא ס"א עמ' שלז
א/ט בני אהובה
א/ט בני דוד
א/ט ברכת מרדכי יבמות עמ' רצג
א/ט דגל ראובן ח"ב סי' לז
א/ט הלכה רבה ח"ג עמ' 74
א/ט זכרון זאב עמ' קנב
א/ט כל בו ח"ה עמ' צה
א/ט כרם שלמה (אהרמן) יבמות מד ע"א
א/ט מעין החכמה עמ' של
א/ט מעשה רקח
א/ט משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' יא
א/ט נחל שלמה יבמות עמ' קצג-קצד
א/ט סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' תלג
א/ט סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רצו ע"ד
א/ט עמק המלך (לבוב)
א/ט פנת יקרת (תשנד) סי' כו אות א
א/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' קלח
א/ט קרית מלך
א/ט שירת דוד יבמות-קידושין עמ' מב, קכה
א/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/י זכרון זאב עמ' קלח
א/יא בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' עח
א/יא ברור הלכה יבמות מג ע"ב ציון ב
א/יא הר המלך ח"ה עמ' נח
א/יא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפא
א/יא לב אריה (קרלין) עמ' נה
א/יא מקורות לפסקי הרמב"ם
א/יא משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' י
א/יא שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תקיא
א/יא שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' תד
א/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' נז
א/יב אב בחכמה דף ח ע"ב {איסור ערוה} מג ע"ב {כר' יוחנן - אין חייבים כרת על החלוצה ועל הצרה}
א/יב אבן ציון עמ' תעג, תקפ, תקפט
א/יב אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' נח אות ג
א/יב אהליך יעקב יבמות סי' ג ס' טז
א/יב אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' סד
א/יב אור הישר [מל"מ ולח"מ הל' אישות פ"א ה"ח, מל"מ הל' אס"ב פי"ט ה"ה, אור שמח הל' יבום פ"ה הי"ז]
א/יב אור יעקב יבמות דף ד ע"ג, י ע"ד, יג ע"ג, יד ע"ג
א/יב אמרי בינה (אש) דף סז ע"ג {החולץ לצרה אסורה לו רק מדרבנן} וע"ד {איסור עשה}, סט ע"ב {חלוצה אסורה מדרבנן}, פז ע"ג {בעשה}
א/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' טו אות ג, סי' טז, סי' יט סי' ה
א/יב אפיקי מגינים יבמות סי' ה, כב
א/יב ארזי לבנון עמ' קעה-קעו
א/יב אשר חנן עמ' קצב
א/יב אשר למלך ח"ד, מילואים
א/יב באורי סוגיות (הוניגסברג) יבמות סי' טו אות א
א/יב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' עה
א/יב באר לחי ראי
א/יב בארות יצחק (הכהן) עמ' ש
א/יב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' טז, מו
א/יב בדרך המלך עמ' מט
א/יב בית אהרן (קארטשין) עמ' רפו
א/יב בית אפרים אהע"ז הל' חליצה דף לו ע"א
א/יב בית המדרש
א/יב בית יעקב (מסקין) סי' נב
א/יב בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' ח אות ג, סי' טז אות ב
א/יב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קלח
א/יב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קנה
א/יב בית מאיר (תשע) סי' קסא ס"א עמ' שלז
א/יב בני אהובה
א/יב בני דוד
א/יב ברור הלכה יבמות י ע"ב ציון א
א/יב ברכת מרדכי יבמות עמ' קנז, רצז
א/יב גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' יג
א/יב דבר מאיר (ראק) סי' נו
א/יב דברות משה יבמות עמ' עו, עט, פב-פג, רלז, שלב, שס
א/יב דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' ג, ס-סא
א/יב דברי אמת (תרכא) דף פד ע"ג
א/יב דברי אמת (תשעט) עמ' רסח {צרת יבמה אסורה לשאר האחין בלאו הבא מכלל עשה}, רעג {הכונס את יבמתו נאסרה הצרה עליו באיסור הבא מכלל עשה וכן החולץ וכו'}
א/יב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קה, קיז
א/יב דגל ראובן ח"ב סי' לז
א/יב דורש לציון (תקצד) דרוש ב, יב
א/יב דורש לציון (תשנה) עמ' יג, טז, קלו, קמב
א/יב דרכי אהרן ח"ב עמ' נה
א/יב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' פו
א/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' נט
א/יב זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 112
א/יב זכר יצחק (תשן) עמ' קא
א/יב זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' סד, סו-סז
א/יב חביון עוז
א/יב חזו"א על הרמב"ם
א/יב חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' נ
א/יב חלקת יצחק עמ' שכב, שכה
א/יב חק המלך יבמות עמ' יט, כד
א/יב יד דוד (קרלין) ח"א דף ד, י
א/יב יד ישראל ח"ב
א/יב ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
א/יב ידיו של משה
א/יב ים התלמוד (עדיל) עמ' רמב
א/יב כרם שלמה (אהרמן) יבמות כ ע"ב, מד ע"א
א/יב כתב סופר אהע"ז סי' נ ד"ה והנה דיוקא {וכולן אסורות עליהן מדברי סופרים כשניות}
א/יב לב אריה (קרלין) עמ' נד
א/יב לבב דוד
א/יב לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ז אות א, סי' ח אות א, ח, סי' כב אות ג-ד
א/יב לחם יהודה
א/יב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' לד
א/יב מאור למלך יבמות עמ' צד, צח-קא
א/יב מאיר נתיבים עמ' 615
א/יב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יב ע"ב
א/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תעח
א/יב מזבח חדש דף פב ע"ב
א/יב מחקרים במשפט התלמודי עמ' 168
א/יב מלאכת שמואל עמ' עג
א/יב מלואי אבן ח"ד עמ' קנב
א/יב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 98
א/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' שיז, ח"ג עמ' תיד
א/יב מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קכו-קכח
א/יב מסורה ח"ב עמ' כו
א/יב מעין החכמה עמ' של-שלא {מ"מ}
א/יב מצעדי גבר יבמות סי' לא, סי' לד אות ד
א/יב מרחשת ח"ב סי' יז אות ב
א/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקלה
א/יב משך חכמה דברים פכ"ה פס' ה
א/יב משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' יב, מה, עריות סי' קיז
א/יב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רכט-רל {או"ש}
א/יב משנת ר' אהרן יבמות סי' ח אות א, סי' יא אות ג
א/יב משרת משה (נבר)
א/יב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שסז-שסח
א/יב נחל שלמה יבמות עמ' קצד-קצח
א/יב נר מצוה (ואלק) מצוות דף עב ע"ד, קלז ע"א {איסור יבם בחלוצתו - דרבנן}
א/יב נרות אהרן
א/יב נתיב מאיר
א/יב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' לח, ח"ב סי' יב
א/יב נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' יא אות ד
א/יב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שטו, שכב, ח"ב עמ' נה, קלט, שכז, תיא, תקה
א/יב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' תלד
א/יב סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רצו ע"ד
א/יב ספרי דבי רב ח"ד עמ' קעב
א/יב עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' יז עמ' סא, סח
א/יב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' ב, י
א/יב עמק יהושע אחרון עמ' עג
א/יב פי' ר"א מן ההר יבמות נג ע"א
א/יב פנת יקרת (תשנד) סי' כו אות א, סי' מא אות כ
א/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' קלז, קצז
א/יב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 54
א/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לה אות ב
א/יב צרור החיים (חייקא)
א/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' ג, לג, קעו-קעז, רכג, רסג, תסז, תעב
א/יב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רלז
א/יב שהם וישפה ח"ב
א/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שנז
א/יב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שנא-שנב
א/יב שו"ת ראנ"ח ח"א סי' צ
א/יב שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ג אות טז, יח-יט, כד
א/יב שעורי ר' שלמה עמ' לא
א/יב שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רצו
א/יב שערי זיו ח"א דף פג ע"א
א/יב שעשועי תורה (תשנג) עמ' קכא-קכב, קלא
א/יב שרשי הים דף מו ע"א
א/יב תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' קפ, קפב, קצז, קצח, רג, ריז, תשכו
א/יב תפארת ציון (קואינקה) עמ' ה, עג, עה
א/יג אבי עזרי ח"א
א/יג אור יעקב יבמות דף יא ע"ד
א/יג אור ליהודה יבמות עמ' נ
א/יג אחיעזר ח"א סי' יא אות ד
א/יג אנצי"ת ע' אחות אשה הע' 73
א/יג אפיקי מגינים יבמות סי' י, טז
א/יג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצו
א/יג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיד-קטו
א/יג באר לחי ראי
א/יג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' יד, עה, פג
א/יג בית יעקב (מסקין) סי' נא
א/יג בני בנימין (נבון) ח"א דף לט ע"ג
א/יג ברור הלכה יבמות יז ע"ב ציון ב
א/יג ברורים ברמב"ם סי' טז
א/יג ברכת מרדכי יבמות עמ' קסה
א/יג המעמד האישי בישראל עמ' 383
א/יג חלקת יצחק עמ' שמו
א/יג כרם שלמה (אהרמן) יבמות י ע"ב
א/יג מאור למלך יבמות עמ' קמד, קמט
א/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' קצג
א/יג מצעדי גבר יבמות סי' מה אות ה
א/יג מראה הפנים יבמות דף לב
א/יג מרחשת ח"ב סי' יז אות ג {מ"מ}
א/יג משאת המלך ח"ב סי' קפ
א/יג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקלה
א/יג משנה הלכות יבמות, יבמות סי' מב-מג
א/יג נחל שלמה יבמות עמ' קצח-רב
א/יג נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' לח
א/יג נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שס, ח"ב עמ' שכ, שע
א/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רי ע"ד
א/יג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 56
א/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ח אות ג
א/יג קרית מלך
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' כז, רכא, רכד-רכה, רלב, רמה, תסו-תסז
א/יג שו"ת רשב"ש עמ' רמא
א/יג שירת דוד יבמות-קידושין עמ' קז
א/יג תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' מו
א/יג תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשיח
א/יד אור יעקב יבמות דף כז ע"ג
א/יד אור ליהודה יבמות עמ' נג
א/יד אפיקי מגינים יבמות סי' י
א/יד ארחות חיים ח"ב סי' יב אות ד
א/יד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיד-קטו
א/יד באר לחי ראי
א/יד בני דוד
א/יד ברור הלכה יבמות יז ע"ב ציון ב
א/יד ברור הלכה יבמות מא ע"א ציון ג
א/יד דברות משה יבמות עמ' רלב {לח"מ}
א/יד דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' יג-טו
א/יד המעמד האישי בישראל עמ' 382
א/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' פז
א/יד מאור למלך יבמות עמ' קמד, קמט
א/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קצג
א/יד נחל שלמה יבמות עמ' קצח-רב
א/יד נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' נט, שסז
א/יד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' כז, רכא, רכד-רכה, רלב, רמה, תסו-תסז
א/יד שערי טהר ח"ח סי' לד אות ב
א/טו אנצי"ת ע' גט יבמין הע' 88
א/טו באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ט
א/טו בדבר מלך ח"ח עמ' רמט {ביאת בן ט}
א/טו כל בו ח"ה עמ' רצב
א/טו מראות ישרים יבמות סי' יט עמ' צט, סי' כ עמ' ק
א/טו נחל שלמה יבמות עמ' רב
א/טו פרי האדמה ח"ה
א/טו קרית מלך
א/טו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנו
א/טז אור הישר [עונג יו"ט סי' קעט]
א/טז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 118
א/טז באר מרים פ"ט ה"ו אות ג
א/טז באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' י
א/טז בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 40 {ביאת בן תשע קונה מדרבנן}
א/טז דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' לו
א/טז חזון יחזקאל יבמות פי"א ה"ט
א/טז יד דוד (קרלין) ח"א דף פג
א/טז יד לגילת עמ' 30
א/טז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפה
א/טז מאור למלך יבמות עמ' קעב
א/טז מועדים וזמנים ח"א סי' כב
א/טז מילי דמרדכי
א/טז מנוחת אשר ח"ב דף כז ע"ג {קטן מייבם - לא חוששים למיעוט}
א/טז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פג ע"א
א/טז מצעדי גבר יבמות סי' ט אות ב
א/טז משנת יעקב
א/טז נחל שלמה יבמות עמ' רב-רג
א/טז נרות אהרן
א/טז עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קכט
א/טז פנת יקרת (תשנד) סי' יט אות ב, סי' לב אות א, סי' נב אות ג
א/טז פנת יקרת (תשעא) עמ' קטו, קנז, רמה
א/טז קרית מלך
א/טז רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' מט, קט
א/טז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רנג
א/טז שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ו אות יב
א/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 375
א/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 299
א/טז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נד ע"ד
א/טז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רלד
א/טז שרשי הים דף מו ע"ב
א/טז תאריך ישראל סי' יב הערה י, יג
א/יז אור הישר [לח"מ לקמן פ"ה הכ"ג, אור הישר יבמות קה ע"ב]
א/יז אמת ליעקב נשים עמ' עח
א/יז בית זבול ח"א סי' ח אות ט
א/יז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/יז בכורי חיים ח"ד עמ' קסג
א/יז ברור הלכה יבמות קה ע"ב ציון ד
א/יז זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' סז {או"ש}
א/יז חזו"א על הרמב"ם
א/יז חזון יהושע עמ' סג-סד {או"ש}
א/יז חזון יחזקאל יבמות פי"א ה"ט
א/יז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קיג
א/יז חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ד
א/יז חמדת ישראל ח"ב דף ג ע"א
א/יז חקרי הלכות (שומיאץ) דף מח ע"ג
א/יז יד דוד (קרלין) ח"א דף פג
א/יז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלט
א/יז לב שלם [מגילת ספר לאוין דף קלג ע"א]
א/יז מאור למלך יבמות עמ' פב, קעב {או"ש}
א/יז מילי דמרדכי
א/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רה {או"ש}
א/יז מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לב
א/יז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שה
א/יז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רלז
א/יז משנת יעקב
א/יז משפטי עזיאל ח"ט עמ' פח
א/יז נחל שלמה יבמות עמ' רג
א/יז נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מה
א/יז נתיבות שלום (למפרט)
א/יז עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' סב, עב, עט, רז, רטז, ח"ב עמ' פח, קכד, ריב, ח"ג עמ' קכט
א/יז קרית מלך
א/יז רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' מט, קט {או"ש}
א/יז שמועות דוד עמ' קל
א/יז שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ו אות יב
א/יז שער המלך ח"א עמ' תריז
א/יז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נג ע"ד, נד ע"ד
א/יז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רצד
א/יח אור הישר
א/יח בכורי חיים ח"ד עמ' קסא
א/יח בני דוד
א/יח ברור הלכה יבמות קה ע"ב ציון ד
א/יח הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסא
א/יח חזון יחזקאל יבמות פי"א ה"ט
א/יח חי' הריצ"ד
א/יח מגילת ספר לאוין דף קלג ע"א
א/יח משפטי עזיאל ח"ט עמ' פח
א/יח משפטים לישראל עמ' רעט
א/יח נחל שלמה יבמות עמ' רג
א/יח עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קכ-קכא
א/יח עמק יהושע ח"א דף קז
א/יח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שלה
א/יח שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ו אות יב
א/יט אגרא דשמעתא ח"א עמ' של
א/יט אהליך יעקב יבמות סי' ג ס' יז
א/יט אור הישר [מ"מ הל' אישות פי"ח הט"ו, אור הישר יבמות מב ע"א]
א/יט אחיעזר ח"א סי' ב אות ה
א/יט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/יט בכורי חיים ח"ד עמ' קסא {מל"מ}
א/יט ברור הלכה יבמות מא ע"ב ציון א, ו
א/יט ברכת מרדכי יבמות עמ' לח, קמא
א/יט דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קי
א/יט דרך המלך (רבי)
א/יט דרך המלך (רפפורט)
א/יט המעמד האישי בישראל עמ' 391
א/יט זכר יצחק (תשח) עמ' עג
א/יט זכר יצחק (תשן) עמ' ק
א/יט זכרון יוסף (שטיינהרט) אהע"ז סי' יג {מל"מ}
א/יט חק המלך יבמות עמ' א
א/יט חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' נז
א/יט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קכב ע"א, קפב, קפג ע"א
א/יט כל בו ח"ה עמ' רפה
א/יט כתבי פז עמ' קכג
א/יט לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קמד
א/יט מסורה חי"ב עמ' סג
א/יט מראה הפנים יבמות דף כב
א/יט משכיל ליהודה עמ' ריב, ריד, רטז
א/יט משנת יעקב
א/יט מתת מלך
א/יט נחל שלמה יבמות עמ' רד
א/יט נטע שעשועים (שליסל) עמ' ט
א/יט עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קטו, קכא
א/יט ערך כסף עמ' פט
א/יט פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 162
א/יט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פא ע"א
א/יט שורת הדין ח"ב עמ' קכח-קכט
א/יט שם יוסף (מועטי) ח"א דף יט ע"ב
א/יט שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ו אות יב-יג
א/יט תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' שיא, תשכה
א/כ אור הישר [מל"מ הל' גירושין פי"א הכ"ד]
א/כ אמונת יהושע עמ' תקו
א/כ אמרי דעת או"ח סי' טו עמ' ע
א/כ אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יז
א/כ אמת ליעקב נשים עמ' סב
א/כ אפיקי מגינים יבמות סי' יט
א/כ בית מאיר (תשע) סי' קסד ס"ב עמ' שנא
א/כ בכורי אברהם דף סד ע"ב {חליצת מעוברת - כריש לקיש}
א/כ בכורי חיים ח"ד עמ' קסא
א/כ בני דוד
א/כ ברור הלכה יבמות כב ע"א ציון ט פרק ד
א/כ ברור הלכה יבמות לה ע"ב ציון א, ו
א/כ בתים לבדים עמ' נט-ס, סג
א/כ דברות משה יבמות עמ' תטז, תיח
א/כ הגיור עמ' 337
א/כ הר המלך ח"ה עמ' נח-נט
א/כ חי' הגאון אדר"ת עמ' ז {כר"ל}
א/כ חי' הגרנ"ט סי' טו
א/כ חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שפו
א/כ חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' יא-יב
א/כ מקורות לפסקי הרמב"ם
א/כ משכיל ליהודה עמ' ריב
א/כ משנת יעקב
א/כ נחל שלמה יבמות עמ' רד
א/כ נחלת יעקב (צלניק) עמ' 217
א/כ צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פא ע"א
א/כ קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' מה {לא אומרים אגלאי מילתא למפרע}, במדבר עמ' ג, דברים עמ' רמ
א/כ ראש ברזל עמ' קלג
א/כ רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תו-תז
א/כ שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף סב ע"ב, סג ע"ב, ח"ב דף קט ע"ב
א/כ שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' יא עמ' נא
א/כ שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רסד
א/כ שעשועי תורה (תשנג) עמ' מג, סד
א/כ תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשיג
א/כא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקכח
א/כא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יז אות א
א/כא בכורי חיים ח"ד עמ' קסא
א/כא בן אברהם (תשי) עמ' רלג
א/כא דברות משה יבמות עמ' תיח
א/כא זכר יהודה עמ' קפז
א/כא לב שלמה (חלמא) עמ' סט
א/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' קפה
א/כא משנת יעקב
א/כא נחל שלמה יבמות עמ' רד-רו
א/כא צבי גאון יעקב סי' כא
א/כב אבני זכרון (פפר) ח"א דף ה ע"ג {מ"מ, גמירת סימנים}
א/כב אור ליהודה יבמות עמ' קלד
א/כב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/כב בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ע עמ' קכא
א/כב בכורי חיים ח"ד עמ' קסא
א/כב ברור הלכה יבמות לה ע"ב ציון ב
א/כב ברור הלכה שבת קלה ע"א ציון ו
א/כב חזון יחזקאל יבמות פ"ו ה"א
א/כב ים התלמוד (עדיל) עמ' רמב
א/כב לבב דוד
א/כב מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קח
א/כב מעיני המים
א/כב מצעדי גבר יבמות סי' ט אות ה
א/כב משנה הלכות יבמות - עריות סי' נג
א/כב נחל שלמה יבמות עמ' רו
א/כב נרות אהרן
א/כב ערך כסף עמ' סב {מ"מ - נפל}
א/כב פי' ר"א מן ההר יבמות מ ע"ב
א/כב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פג ע"ד
א/כב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כב אות ב
א/כב שו"ת הרשב"א ח"ו סי' נז
א/כב שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ו אות ט
א/כב שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רי
א/כב שער נפתלי דף ה ע"ד
א/כג בני דוד
א/כג חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקמא
א/כג מגילת ספר לאוין דף נט ע"ג


ב/229 הלכות יבום וחליצה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משנת יעקב
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ ראש פינה
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 130-132
ב/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/א אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סו אות ד
ב/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' פב
ב/א אור הישר
ב/א אור ליהודה יבמות עמ' רח
ב/א אפיקי מגינים יבמות סי' יג, טז, יח
ב/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנח
ב/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' קפא
ב/א בדבר מלך חי"ח עמ' צו {מד"ם שלא יבא היבם על יבמתו עד שיקדש אותה בפני שני עדים בפרוטה או בשו"פ וזהו הנקרא מאמר}
ב/א בית אהרן וישראל גל' כא עמ' נג, נה
ב/א בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' ח אות ג, סי' ט הערה 6, סי' טז אות ב
ב/א בכורי חיים ח"ד עמ' קסא
ב/א ברור הלכה יבמות נב ע"א ציון א
ב/א ברכה למנחם עמ' 51 {עדים}
ב/א דברות משה יבמות עמ' שח
ב/א דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קיח
ב/א זכר יצחק (תשן) עמ' עה-עו
ב/א חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' ח ס"ק ד
ב/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' נא
ב/א ידי אליהו תיקון פב
ב/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפא, קפג
ב/א יכין ובועז ח"א סי' ד עמ' 30
ב/א כל בו ח"ה עמ' רצה
ב/א כנה"ג
ב/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 98
ב/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קו
ב/א נועם התלמוד קידושין עמ' יב, יד
ב/א נחל שלמה יבמות עמ' רו-רי
ב/א נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' כג אות ז
ב/א פני משה (שלז')
ב/א פרנס לדורו עמ' 50
ב/א קרית מלך
ב/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שעא
ב/א שו"ת הריב"ש סי' קסב, עמ' א, קעב, תרסה
ב/א שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' קפב
ב/א תולדות ההלכה ח"ג עמ' 201
ב/א תשובה שלמה אהע"ז סי' נג דף סא ע"א {מאמר מדרבנן}
ב/ב אפיקי מגינים יבמות סי' יג, כד, כט
ב/ב ארחות חיים ח"ב סי' יב אות ב {ברכת נישואין}
ב/ב בית הלוי ח"ב סי' מ עמ' קסא
ב/ב ברור הלכה יבמות נב ע"א ציון א
ב/ב ברור הלכה כתובות פב ע"ב ציון א פסקה ג
ב/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קמט
ב/ב זכר יצחק (תשח) עמ' עט
ב/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קט
ב/ב כתר המלך
ב/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' לו
ב/ב מצעדי גבר יבמות סי' לט אות ה
ב/ב משפטי דרבנן עמ' עו
ב/ב משפטים לישראל עמ' מז
ב/ב נועם התלמוד קידושין עמ' יב-יג
ב/ב נחל שלמה יבמות עמ' רי
ב/ב נחמד למראה ח"ג דף י ע"ג
ב/ב קובץ ביאורים (שפירא)
ב/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/ב קול דודי סוטה סי' תרמו
ב/ב קרית מלך
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תקמה
ב/ב שו"ת רשב"ש עמ' תקיא
ב/ב שלמי יוסף (גליק) עמ' ג-ד
ב/ב שערי שמואל עמ' פ
ב/ב תורת ירוחם ח"ג דף כ ע"ד
ב/ג אור הישר [אור הישר יבמות כ ע"א ודף נד ע"א]
ב/ג אז ישיר עמ' נח
ב/ג אנצי"ת ע' ביאה הע' 30, 87
ב/ג בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' כב אות ב
ב/ג בכורי חיים ח"ד עמ' קסב {מל"מ}
ב/ג בני דוד
ב/ג ברור הלכה יבמות נג ע"ב ציון א
ב/ג ברור הלכה יבמות נד ע"א ציון ג, ו
ב/ג דברות צבי חי"א סי' ד אות ד
ב/ג דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' יח-כ
ב/ג היכל מלך
ב/ג חוסן יוסף במפתחות סי' ח {מערה}
ב/ג חזו"א אהע"ז סי' קכג ס"ק א
ב/ג חי' ירוחם
ב/ג חיים ומלך
ב/ג חיים ושלום ח"א סי' ב (יב ע"ד)
ב/ג חסדי דוד ח"ט עמ' ריט
ב/ג יד המלך (לנדא)
ב/ג ידיו של משה
ב/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלט, כרך ב ח"ב עמ' קפא, קפה
ב/ג כל בו ח"ה עמ' רצז
ב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שכב
ב/ג מעשה רקח הל' שגגות פ"ב ה"ח {בא על יבמתו נדה - האם קנאה}
ב/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' שכח
ב/ג מראה הפנים יבמות דף לה
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' איסו"ב פי"ז הי"ג]
ב/ג נחל שלמה יבמות עמ' רי-ריב
ב/ג ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קלח
ב/ג ספרי דבי רב ח"ד עמ' קסה
ב/ג עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קכ, רסח
ב/ג קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רלב {בני דוד}
ב/ג שארית יהודה (בלום) דף קכט ע"א {העראה}
ב/ג שו"ת אבני מילואים סי' יז {מערה}
ב/ג שי למלך (מלר) עמ' עח
ב/ג שערי טהר ח"ח סי' לד אות ב
ב/ג שרשי הים (השמטות)
ב/ג תחומין ח"ח עמ' 111
ב/ג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רצד
ב/ד אור עולם (בלומנפלד) דף מט ע"ד {מל"מ}
ב/ד אז ישיר עמ' נח
ב/ד אלומות יוסף (תשנ) עמ' כד {שכור}
ב/ד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' כג {מל"מ}
ב/ד אריה ליש עמ' א {מל"מ}, ח {שעה"מ, מעשה רקח}
ב/ד ארץ הצבי (שכטר) עמ' קפה {מל"מ}
ב/ד בד קודש ח"א דף מא ע"ד {מל"מ - האם צריך עדים לקיום יבום}
ב/ד בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' ד אות ד, סי' יא אות ה
ב/ד בית מאיר (תשע) סי' קסו ס"ב עמ' שסא {מל"מ}
ב/ד ביתאל ח"א דף נז ע"ג
ב/ד בכורי חיים ח"ד עמ' יז, קלד {מל"מ}, קנו {מל"מ, יד המלך}
ב/ד בציר אליעזר ח"ב דף יט ע"א {מל"מ בשם ש"ג}
ב/ד ברור הלכה יבמות נב ע"א ציון א {מל"מ, שעה"מ}
ב/ד ברור הלכה יבמות נד ע"א ציון ג
ב/ד ברית הלוי השלם {מל"מ}
ב/ד ברכה למנחם עמ' 51 {עדים בביאה}
ב/ד בשבילי התלמוד ח"ב יבמות ב ע"א {מל"מ}, סוטה ח"ג סי' כ אות ה-ו {שעה"מ}
ב/ד גבורות שלמה דף טז ע"ב {כוונה למצוה}
ב/ד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רצג
ב/ד גליונות אבני נזר {מל"מ}
ב/ד גליוני הגר"ש עמ' סז {מל"מ} [וכ"כ רמ"א אהע"ז סי' קסו ס"ב ועי' פתחי תשובה ס"ק ו]
ב/ד דברות משה יבמות עמ' תקמו {מל"מ, שעה"מ}, כתובות עמ' רמא
ב/ד דברי חפץ עמ' קיט
ב/ד דברי שאול בראשית עמ' תיד {מל"מ}
ב/ד דליית הכרם עמ' תתתיג {מל"מ}
ב/ד דרך המלך (רפפורט)
ב/ד דרכי הים דף יא ע"ג
ב/ד דרשות ר"י מסלוצק עמ' קעא
ב/ד זית רענן ח"א עמ' תיא
ב/ד זכר יצחק (תשן) עמ' עד
ב/ד זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קלט {מל"מ}
ב/ד זכרון צבי מנחם דף פג ע"ד {צריך כוונת קנין וכוונת מצוה}
ב/ד חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 95
ב/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קלו {מל"מ}
ב/ד חק לישראל נזיקין עמ' 43
ב/ד חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תסא {שעה"מ}
ב/ד כבוד הלבנון דף מו ע"א {מל"מ - עדים}
ב/ד כלי שרת סי' עג עמ' קכד {מל"מ}
ב/ד מאור למלך יבמות עמ' עח
ב/ד מחזה אברהם (בוטון) דף ס ע"ד {מל"מ}
ב/ד מילי דקדושין עמ' יד {מל"מ}, שפב {מל"מ}, שפג {שעה"מ}
ב/ד מנחה לאהרן (וולף) עמ' 103 {מל"מ}
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' נא, ח"ג עמ' לו, תטז, תיז {מל"מ}
ב/ד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת חו"מ סי' נט]
ב/ד מצות ראיה עמ' קמט
ב/ד מקוה המים עמ' כג {מל"מ}
ב/ד מרגליות הים סנהדרין יח ע"א אות יא {מל"מ}
ב/ד משאת המלך ח"ב סי' קפז {מל"מ}
ב/ד משנה הלכות נדרים דף מב ע"ב
ב/ד משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רכט {מל"מ}
ב/ד משנת שמחה
ב/ד נדיב לב ח"ב אהע"ז דף יג ע"ג
ב/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שנ {מל"מ ושעה"מ}
ב/ד נתיבות מרדכי קדושין עמ' תמג {שעה"מ}
ב/ד נתיבות שמואל דף צח ע"ד {מל"מ}
ב/ד נתיבי ים קדושין עמ' עב {מל"מ}
ב/ד סיני כרך ע עמ' ריט
ב/ד ספרי דבי רב ח"ד עמ' קסה {מל"מ}
ב/ד עורה שחר דף יג ע"ב
ב/ד עין יהודה עמ' קכח {מל"מ}
ב/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רנב
ב/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שטז {בבהמה}
ב/ד עמק המלך (לבוב) הל' יבום פ"ה הי"ח (נדפס אחרי הל' גירושין פ"ג, דף לג) {מל"מ}
ב/ד עץ חיים (אבלסון) עמ' רפב {מל"מ}
ב/ד פד"ר יג עמ' 371 {מל"מ - עדים}
ב/ד פני חמה דף מב ע"א {מל"מ}
ב/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תש {מל"מ}
ב/ד קהלות יעקב יבמות סי' א-ב {מל"מ}
ב/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' צג
ב/ד קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קצד
ב/ד קרית מלך
ב/ד קרן הצבי מצוה צד אות כ
ב/ד ראשי בשמים (רבין) עמ' קנח {מל"מ}
ב/ד רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' סח
ב/ד שארית נתן בנימין עמ' קפח {א"צ כוונה לצאת בביאה}
ב/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רלג {מל"מ}
ב/ד שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רנט {מל"מ}
ב/ד שנות חיים (קיצע, תשמב) חי' הש"ס עמ' נו {מל"מ}
ב/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' מג {מל"מ}
ב/ד שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' יג אות ג {מל"מ}
ב/ד שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 200 {מל"מ}
ב/ד שער המלך ח"א עמ' תריא
ב/ד שערי טהר ח"ח סי' לד אות ב, לה אות ג
ב/ד שרשי הים דף מו ע"ב
ב/ד תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קמז {שעה"מ}
ב/ד תולדות שלמה רות עמ' שפד {מל"מ}
ב/ד תורת כסף וחליפין עמ' קנד {מל"מ}
ב/ה אור הישר [כתונת פסים יבמות דף מד ע"ב, אור הישר חולין י ע"ב]
ב/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פה
ב/ה בגדי כהונה (כהן) אהע"ז סי' יח (עו ע"ג) {מ"מ}
ב/ה בגדי כהונה (כהן) דף עה ע"א
ב/ה בית יעקב (מליסא) כתובות ט ע"ב ד"ה בתוד"ה מאי {מ"מ}
ב/ה בית מאיר (תשע) סי' קסה ס"א עמ' שנד
ב/ה ביתאל ח"א דף נז ע"ג
ב/ה ברור הלכה יבמות קיב ע"א ציון א
ב/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסב
ב/ה המאיר לארץ [בגדי כהונה אהע"ז יט]
ב/ה הר המלך ח"ג עמ' סט, ח"ח עמ' מג-מד
ב/ה חזו"א אהע"ז סי' קכד ס"ק א
ב/ה חזו"א על הרמב"ם {מ"מ}
ב/ה חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 136, 139, 143
ב/ה חסדי דוד ח"ג עמ' פח
ב/ה ידיו של משה
ב/ה ישועות יעקב נשים עמ' קיב {מ"מ}
ב/ה כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיב ע"א
ב/ה לב שלם [דבר שמואל סי' י דף ד ע"ג]
ב/ה לבב דוד
ב/ה לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קיד
ב/ה לחם רב (בוטון) סי' מג
ב/ה מים שאל דף מא ע"ב
ב/ה מעיני המים
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה עין יצחק ח"ב עמ' שסט
ב/ה צפנת פענח דברים עמ' קצח
ב/ה קרן הצבי מצוה מ אות יט
ב/ה שהם וישפה ח"ב
ב/ה שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תקלה
ב/ה תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רפא
ב/ו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 132
ב/ו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/ו אור הישר
ב/ו אור ליהודה יבמות עמ' קנה
ב/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 119
ב/ו אנצי"ת ע' גדול האחים הע' 2, 3, 6
ב/ו אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קיט-קכ
ב/ו ארחות חיים ח"ב סי' יג אות א עמ' 185
ב/ו אשר למלך
ב/ו בית נפתלי (תשסו) עמ' שסג
ב/ו בכורי חיים ח"ד עמ' קסב
ב/ו ברור הלכה ביצה לז ע"א ציון א
ב/ו ברור הלכה יבמות לט ע"ב ציון א
ב/ו דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' קצז
ב/ו דרכי משה ח"ב שמעתתא ז פ' כא
ב/ו הר המלך ח"ח עמ' מד
ב/ו הרמב"ם והלכותיו
ב/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רלג
ב/ו זכרון זאב עמ' קנב
ב/ו יכין ובועז ח"א סי' קי
ב/ו כל בו ח"ה עמ' רפט
ב/ו כרם שלמה (אהרמן) יבמות כד ע"א
ב/ו לב שלם [תוי"ט יבמות פ"ב מ"ח]
ב/ו לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קמו
ב/ו מבוא למשנה תורה עמ' 114
ב/ו משך חכמה דברים פכ"ה פס' ו
ב/ו נר דוד ח"א עמ' צה
ב/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלט
ב/ו פנת יקרת (תשנד) סי' כג אות ב
ב/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' קכו
ב/ו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 425
ב/ו קול דודי סוטה סי' תתקצה
ב/ו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' סב, רא
ב/ו קרית מלך
ב/ו ר"י ששפורטש עמ' 66
ב/ו שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' לז
ב/ו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' פד
ב/ו תולדות ההלכה ח"ג עמ' 198
ב/ז אור הישר [מנחת חינוך סוף מצוה כב]
ב/ז אנצי"ת ע' גדול האחים הע' 6א
ב/ז ארחות חיים ח"ב סי' יג אות א עמ' 186
ב/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ז בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' י אות ד
ב/ז בית מאיר (תשע) סי' קסה ס"א עמ' שנז
ב/ז בכורי חיים ח"ד עמ' קמד, קסב
ב/ז בן ידיד
ב/ז ברור הלכה ביצה לז ע"א ציון א
ב/ז ברור הלכה יבמות כד ע"א ציון ח
ב/ז ברור הלכה יבמות לט ע"א ציון ו
ב/ז ברור הלכה יבמות לט ע"ב ציון ב
ב/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קפט
ב/ז חזו"א על הרמב"ם
ב/ז ידיו של משה
ב/ז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמא
ב/ז יכין ובועז ח"א סי' קי
ב/ז לב אריה (הורביץ) עמ' פ
ב/ז מטה אהרן ב"ב עמ' קלח
ב/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קכ
ב/ז משנת אליעזר (רבינ') עמ' קלה
ב/ז נחל שלמה יבמות עמ' ריב
ב/ז סתירת זקנים - הלכה עמ' רפה {אין כופין}
ב/ז פד"ר ח"ו עמ' 78 {כופין לחלוץ}
ב/ז פד"ר חי"ג עמ' 268
ב/ז פי' ר"א מן ההר יבמות לט ע"א
ב/ז פנת יקרת (תשנד) סי' כג אות ב
ב/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' קכו
ב/ז צרור הכסף (הראשון) עמ' קעד
ב/ז קול דודי סוטה סי' תתקצה
ב/ז קרית מלך
ב/ז שבות יהודה (שו"ת) עמ' מח
ב/ז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תקכב, תקכח-תקכט
ב/ז שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' תיח
ב/ז שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' סא
ב/ז שו"ת הרא"ש עמ' תסז
ב/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' פד
ב/ז שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 19
ב/ח בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' י אות ד
ב/ח ברור הלכה יבמות לט ע"א ציון ה
ב/ח גושפנקא דמלכא
ב/ח זכרון זאב עמ' קנב
ב/ח יכין ובועז ח"א סי' קי
ב/ח יקח מצוות עמ' תכב
ב/ח כרם שלמה (אהרמן) יבמות לט ע"א
ב/ח מגן גבורים (או"ח) סי' כה ס"ק ג
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ח נחל שלמה יבמות עמ' ריב-ריג
ב/ח נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' תקא
ב/ח פנת יקרת (תשנד) סי' כג אות ג
ב/ח פנת יקרת (תשעא) עמ' קכז
ב/ח צמח צדק (קרוכמל) סי' קכז
ב/ט אוצרות הרמב"ם
ב/ט אורח ישראל סי' יט אות יב
ב/ט ברור הלכה יבמות לט ע"א ציון ה
ב/ט זכרון זאב עמ' קנב
ב/ט יכין ובועז ח"א סי' קי
ב/ט לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קמה
ב/ט מגן גבורים (או"ח) סי' כה ס"ק ג
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ט נחל שלמה יבמות עמ' ריב-ריג
ב/ט ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קה {בעיר אחרת}
ב/ט פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' ה
ב/ט פנת יקרת (תשנד) סי' כג אות ג
ב/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' קכז
ב/ט פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שכד
ב/ט צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תקעו
ב/ט שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רעו
ב/ט שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' שא, שכב
ב/ט שו"ת ראנ"ח ח"א סי' עג
ב/ט תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו עמ' 535
ב/י אורח ישראל סי' ה הערה כט
ב/י בכורי חיים ח"ד עמ' קסב
ב/י בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' צד
ב/י ברור הלכה יבמות לט ע"ב ציון ב פרק ז
ב/י ברכות שמים מכות פ"ג אות תקפט {אם אמרה "מאיס עלי"}
ב/י גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקצז, תקצח
ב/י דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' סח
ב/י הרמב"ם והגאונים עמ' 36
ב/י יכין ובועז ח"א סי' קכד עמ' 300, 305
ב/י ישא איש דף סח ע"ג {מורדת}
ב/י ישועות יעקב נשים עמ' מד
ב/י לב שלם [שו"ת מריט"ץ דף רכ ע"ב, ב"ח אהע"ז דף קכ ע"ד]
ב/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שצ
ב/י נחל שלמה יבמות עמ' ריג-ריד
ב/י עמק המלך (לבוב)
ב/י ערך כסף עמ' רי {אם לא רצתה להתייבם}
ב/י פד"ר ח"ט עמ' 183
ב/י פד"ר חי"ד עמ' 56 {יבמה האומרת מאיס עלי כופין לחלוץ}
ב/י פנת יקרת (תשנד) סי' כה אות א
ב/י פנת יקרת (תשעא) עמ' קלב
ב/י צרור הכסף (הראשון) עמ' קעד, תה
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תנח
ב/י שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תקטז, תקכב, תקכז, תקלה, תקנא, תקנט
ב/י שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' תז, תיב, תיז, תלט, תמה
ב/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' פג
ב/י שו"ת הר"ן סי' כב, סא
ב/י שו"ת הרד"ך עמ' עו
ב/י שו"ת הרדב"ז סי' סט
ב/י שו"ת הריב"ש עמ' א, רנט, רסב
ב/י שו"ת הריטב"א סי' רז
ב/י שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף קסה, ח"ז סי' תכא
ב/י שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' מא דף עג
ב/י שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קא
ב/י שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קעג
ב/י שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' נב
ב/י שו"ת מהרי"ק סי' קב הערה 20
ב/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רכו
ב/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשעב, החדשות (תשעו) עמ' תעו
ב/י שו"ת מהרלב"ח סי' לו
ב/י שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' צד
ב/י שו"ת רשב"ש עמ' כג, קפ
ב/י תשובות חכמי פרובינציא עמ' 311
ב/יא אור הישר [שו"ת הריב"ש סי' א]
ב/יא בכורי חיים ח"ד עמ' קסב
ב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תנח
ב/יא שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף קסה
ב/יא שו"ת הרשב"א ח"ז סי' תכא
ב/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יב בית מאיר (תשע) סי' קסה ס"א עמ' שנד
ב/יב ביתאל ח"א דף נז ע"ג
ב/יב ברור הלכה יבמות כד ע"א ציון ח
ב/יב ברור הלכה יבמות לט ע"ב ציון א {קובץ}
ב/יב דברות משה יבמות עמ' שי
ב/יב זכרון זאב עמ' קנא {או"ש}, קנד
ב/יב חזו"א על הרמב"ם
ב/יב חשבונות של מצוה עמ' צז
ב/יב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפב
ב/יב ירך יעקב (פיתוסי) דף קיג ע"ג
ב/יב לבב דוד
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יב נר דוד ח"א עמ' צה {ראב"ד}
ב/יב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' א
ב/יב נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' קפג
ב/יב נתיבות שלום (למפרט)
ב/יב ס' הפרנס עמ' תיג
ב/יב עטרת ישראל עמ' שסד
ב/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיח
ב/יב פנת יקרת (תשנד) סי' כג אות א-ב
ב/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' קכה-קכו
ב/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רפז, שטו, תנא, תנח
ב/יב שבות יהודה (שו"ת) עמ' מח
ב/יב שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף קסה, ח"ז סי' תכא
ב/יג ברור הלכה יבמות לט ע"א ציון ו
ב/יג פנת יקרת (תשנד) סי' כג אות ב, סי' מא אות י
ב/יג פנת יקרת (תשעא) עמ' קכו, קפז
ב/יג קרית מלך
ב/יג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תנח
ב/יג שבות יהודה (שו"ת) עמ' מח
ב/יג שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף קסה, ח"ז סי' תכא
ב/יג שו"ת מהרי"ק סי' קסו
ב/יג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נח ע"ג {מל"מ}
ב/יג תשובות הרי"ד עמ' רצג
ב/יד בית מאיר (תשע) סי' קעב ס"ז עמ' שצז
ב/יד ברור הלכה יבמות ד ע"א ציון א
ב/יד ברור הלכה יבמות פה ע"א ציון ה פרק ב
ב/יד ויקרא אברהם אהע"ז סי' ל (ס ע"א)
ב/יד יכין ובועז ח"א סי' קכד עמ' 304
ב/יד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תקלח
ב/יד מערכות חיים עמ' קעו {מל"מ}
ב/יד מראה הפנים יבמות דף נא
ב/יד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקכט
ב/יד משכנות הרועים מע' מ אות רמט (רטו ע"ד)
ב/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רטז
ב/יד שו"ת הרד"ך עמ' עב
ב/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' מ
ב/יד שו"ת מהרלב"ח סי' לו
ב/יד שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ח אות ז
ב/יד תורת אמת (תשסו) עמ' קנח
ב/טו אבי עזרי ח"ה
ב/טו ביתאל ח"א דף נח ע"א
ב/טו ברור הלכה יבמות קיב ע"א ציון א פרק ג, ציון ח
ב/טו ברור הלכה כתובות לט ע"א ציון ז פסקה ב
ב/טו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקעט, תקצז
ב/טו גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' ז, יג
ב/טו דברי אברהם (מנדלסון) דף לה ע"ג {נודרת הנאה}
ב/טו דגל מחנה אפרים (לניאדו) יו"ד סי' ג סעיף לב עמ' קמד
ב/טו הגהות רימ"א {מל"מ}
ב/טו המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסב
ב/טו חזו"א אהע"ז סי' קכב ס"ק ז
ב/טו חזו"א על הרמב"ם
ב/טו חזקה רבה יו"ד הלכה קסז עמ' 271 {מל"מ}, אהע"ז ח"ג עמ' 133
ב/טו חסדי דוד ח"ג עמ' פח {מ"מ}
ב/טו יביע אומר ח"ג אהע"ז סי' יח אות ה
ב/טו לבב דוד
ב/טו מאמר המלך
ב/טו מגילת ספר לאוין דף קלה ע"ב, עשין דף סח ע"א
ב/טו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' צו
ב/טו מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' סמוך מיעוטא לחזקה {שעה"מ}
ב/טו מעיני המים
ב/טו מעשה בצלאל סי' רמ
ב/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/טו נחל שלמה יבמות עמ' ריד-רטז
ב/טו נחלת יוסף (מייזליש) סי' לד אות ו
ב/טו עמק המלך (לבוב)
ב/טו פד"ר ח"ט עמ' 183
ב/טו פרי האדמה ח"א
ב/טו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' ריב
ב/טו רבוי נשים בישראל עמ' 130
ב/טו שו"ת הר"ן סי' כב
ב/טו שו"ת הריב"ש עמ' רסב
ב/טו שו"ת הריטב"א סי' רז
ב/טו שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתב
ב/טו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קו
ב/טו שו"ת רשב"ש עמ' תכ-תכא
ב/טו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נב ע"ב
ב/טו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רלב
ב/טו שרשי הים הל' נערה פ"א ה"ג (נ ע"ב)
ב/טז אב בחכמה דף מה ע"א
ב/טז אבן השהם ומאירת עינים עמ' סב
ב/טז אבני שהם (פרץ) דף נ ע"א {לח"מ}
ב/טז אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קנו
ב/טז אורים גדולים (תשסג) עמ' פב
ב/טז אמרי יושר בכורות דף יג ע"א
ב/טז באר לחי ראי
ב/טז בדבר מלך חי"ח עמ' צד, רפט {יבמה שתבעה היבם לחליצה והיא אומרת איני חולצת ולא נוטלת כתובה אלא אשב בבית בעלי וכו' אין שומעין לה שהרי הקנו אותה מן השמים וכו'}
ב/טז בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' פח {כופין לחלוץ}
ב/טז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/טז בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' ז הערה 3
ב/טז ביתאל ח"א דף נח ע"א
ב/טז בכורי חיים ח"ד עמ' קסב
ב/טז דור דורים עמ' קלט
ב/טז דליית הכרם עמ' תתתיג [נולטת - צ"ל נוטלת]
ב/טז חזו"א על הרמב"ם
ב/טז חיים ומלך
ב/טז חיים ושלום ח"א סי' לח (צא ע"ג)
ב/טז יכין ובועז ח"א סי' קכד עמ' 301
ב/טז לב אריה (הורביץ) עמ' פה
ב/טז לבב דוד
ב/טז מגל חי"ד עמ' 104
ב/טז מקור ישראל דף נט ע"א
ב/טז משפטי עזיאל ח"ה עמ' תיב
ב/טז ס' הפרנס עמ' תיד
ב/טז עיני דוד דף כד ע"א
ב/טז פד"ר ח"ה עמ' 132, חי"ג עמ' 273-274
ב/טז פנת יקרת (תשנד) סי' כה אות א, ג, ה, סי' לג אות ב, סי' לד אות ב, קנה אות ג
ב/טז פנת יקרת (תשעא) עמ' קלב, קלה, קסג, קסה, רלד, תרפד
ב/טז שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שנד
ב/טז שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רל
ב/טז שו"ת מהר"י וייל סי' קפז
ב/טז שו"ת ר"י מילר עמ' שעב
ב/טז שו"ת רשב"ש עמ' כג
ב/טז שלשה שריגים (קרמר) דף ט ע"א {לא נימק מצד מצוה לחלוץ}
ב/טז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תרכ
ב/טז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כב אות ד
ב/טז שערי זיו ח"א דף פח ע"א
ב/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 299
ב/טז תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק מו
ב/טז תרומת הדשן פסקים סי' רסד, שו"ת סי' רכ הערה 43
ב/טז תשובות הרי"ד עמ' רפח
ב/יז אפיקי מגינים יבמות סי' יא, כט
ב/יז ברור הלכה יבמות פה ע"א ציון ה
ב/יז ברור הלכה יבמות צב ע"ב ציון ב פרק א {לח"מ}
ב/יז ברור הלכה כתובות פב ע"ב ציון א
ב/יז ברית הלוי השלם {לח"מ}
ב/יז חוקות הדיינים ח"ג עמ' שכ
ב/יז ידיו של משה
ב/יז לב שלם [בית דוד (פילוסוף) סי' קז דף צא ע"ג]
ב/יז מעיל שמואל (פלורנטין) דף סד ע"ג
ב/יז מעיני המים
ב/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יז נחל שלמה יבמות עמ' רטז
ב/יז עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ג ס"ק ו-ז {מ"מ}
ב/יז שו"ת מהרלב"ח סי' לו {מ"מ}
ב/יז שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רעד
ב/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 90, 91
ב/יז תורת אמת (תשסו) עמ' קנט {מ"מ}
ב/יח אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ס אות ד
ב/יח אבני שהם (פרץ) דף עו ע"ד
ב/יח אגרות משה אהע"ז ח"א סי' מב
ב/יח אור הישר [דברי ריבות סי' קמג]
ב/יח אור יעקב יבמות דף כג ע"ד
ב/יח אחיעזר ח"ג סי' מד אות א
ב/יח ארחות חיים ח"ב סי' יב אות ג
ב/יח בית יעקב (מסקין) סי' מג
ב/יח בית מאיר (תשע) סי' קנט ס"א עמ' שכב
ב/יח ברור הלכה יבמות צב ע"ב ציון ב
ב/יח דברות משה יבמות עמ' שלט, תקפח
ב/יח דברי ריבות (תשעב) עמ' ריב
ב/יח דגל מחנה אפרים (לניאדו) יו"ד סי' ג סעיף יז עמ' קלו
ב/יח דינא דחיי ח"ב דף כא ע"ד
ב/יח זכר יצחק (תשן) עמ' רנז
ב/יח חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קעב
ב/יח חק המלך יבמות עמ' מא
ב/יח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפה
ב/יח יכין ובועז ח"א סי' ד עמ' 33
ב/יח כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' נח
ב/יח לב שלם [מהרשד"ם דף כו ע"ג]
ב/יח לבב דוד
ב/יח מלבושי יו"ט ח"ב אהע"ז סי' ז
ב/יח מנחת חינוך ח"ג עמ' תיג, תיד
ב/יח מפענח צפונות עמ' 237
ב/יח מראה הפנים יבמות דף עז
ב/יח משברי ים אחע"א עמ' רנד
ב/יח משיב משפט עמ' רנה
ב/יח משנה הלכות ח"ט סי' רפד
ב/יח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רה
ב/יח משנת ר' אהרן קדושין עמ' קלט
ב/יח מתת מלך
ב/יח נועם יב עמ' שס [היכל יצחק ח"ב סי' צב] {שומרת יבם שנישאת לשוק בשוגג}
ב/יח נחל שלמה יבמות עמ' רטז-ריז
ב/יח נר מצוה (ואלק) שרשים דף כ ע"ג {יבמה לשוק צריכה גט רק מדרבנן}
ב/יח נרות אהרן
ב/יח עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רלח, רמ, רמב
ב/יח פי' ר"א מן ההר יבמות צב ע"ב
ב/יח קבא דתירוצא עמ' קטז
ב/יח קרית מלך
ב/יח קרן הצבי מצוה מ אות יט
ב/יח שו"ת הריב"ש עמ' תקלט
ב/יח שו"ת הריטב"א סי' מ
ב/יח שו"ת הרשב"א ח"ו סי' טו
ב/יח שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רד
ב/יח שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 140, 172-165
ב/יח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קפ, רצג
ב/יח שערי טהר ח"ח סי' לד אות ב
ב/יט אגורה באהלך דף מד ע"א וע"ד, מט ע"ד, נא {לח"מ}
ב/יט באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' נב
ב/יט בית מאיר (תשע) סי' קנט ס"א עמ' שכא
ב/יט ביתאל ח"א דף נז ע"ג
ב/יט ברור הלכה יבמות צב ע"א ציון כ {לח"מ}
ב/יט ברור הלכה יבמות צב ע"ב ציון ב
ב/יט ברכת מרדכי ענינים עמ' נה {קדושין תופסים מספק}
ב/יט ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רג
ב/יט זכר יצחק (תשח) עמ' קה, רמח
ב/יט זכר יצחק (תשן) עמ' ק, קב, רנז
ב/יט חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 133
ב/יט יד הלוי (פלוונא) דף כג ע"א
ב/יט ידיו של משה
ב/יט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפא
ב/יט כל בו ח"ה עמ' רצז
ב/יט כרם שלמה (אהרמן) יבמות צב ע"ב
ב/יט לבב דוד
ב/יט לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' א אות ח
ב/יט מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רלז
ב/יט משנת ר' אהרן קדושין עמ' קלט
ב/יט נחפה בכסף (נבון) ח"א דף נח ע"א
ב/יט ס' הפרנס עמ' תטו
ב/יט עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רנ
ב/יט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' צט
ב/יט שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 140, 165-172
ב/יט תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשכד, תשכח
ב/כ אגודת אזוב ח"ב דף קה ע"ד, קו ע"א
ב/כ אוהב מישרים עמ' רכז
ב/כ אור הישר [תשובות לשואל סי' לא]
ב/כ אור יעקב יבמות דף נד ע"ב
ב/כ אחיעזר ח"א סי' א אות יג, ח"ג סי' מד אות א
ב/כ אם המלך עמ' מא, קכח
ב/כ באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' נב
ב/כ בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' נא
ב/כ בית הלוי ח"ב סי' מ עמ' קס
ב/כ בית יעקב (מסקין) סי' מג, נ (דף סט ע"ב וע"ד)
ב/כ בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' י אות ד
ב/כ בית מאיר (תשע) סי' קנט ס"א עמ' שכא
ב/כ ברור הלכה יבמות צב ע"ב ציון ב
ב/כ ברור הלכה סוטה כג ע"ב ציון ד
ב/כ ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רג
ב/כ גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' יד, קצו, קצט
ב/כ גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקפ
ב/כ דבר שאול סוטה סי' מ אות יט
ב/כ דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' פא
ב/כ דברי סופרים (רזין) דף ל ע"א, לא ע"א {יבמה שזינתה מותרת ליבם}
ב/כ דגל יהודה (לוקץ) עמ' 94
ב/כ דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' ריח
ב/כ זכר יצחק (תשן) עמ' קב
ב/כ חזו"א על הרמב"ם
ב/כ חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 133
ב/כ חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קצ
ב/כ יד הלוי (פלוונא) דף כג ע"א
ב/כ ישועות יעקב נשים עמ' עח
ב/כ כל בו ח"ה עמ' רצז
ב/כ כרם שלמה (אהרמן) יבמות צב ע"ב
ב/כ מאור למלך יבמות עמ' קטז, קעא, גיטין עמ' קסג
ב/כ מחנה יוסף סוטה עמ' יז
ב/כ מנחת חינוך ח"כ עמ' לה-לז
ב/כ משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקנח
ב/כ משנה הלכות יבמות - מיאון סי' עב
ב/כ משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' קצו
ב/כ משנת ר' אהרן קדושין עמ' קמח
ב/כ נועם ח"ו עמ' קכב
ב/כ נחל שלמה יבמות עמ' ריז-רכב
ב/כ נתיבות שלום (למפרט) עמ' קב {שומרת יבם שזינתה}
ב/כ עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' נח, רטז, ח"ב עמ' פ, ח"ג עמ' רלח
ב/כ פנת יקרת (תשנד) סי' לב אות ו
ב/כ פנת יקרת (תשעא) עמ' קס
ב/כ קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/כ קול דודי סוטה סי' תרמו
ב/כ קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ח
ב/כ שו"ת הריב"ש עמ' שצ-שצא
ב/כ שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רכה
ב/כ שו"ת מהר"י וייל סי' קעט
ב/כ שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קעט-קפ
ב/כ שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רנה
ב/כ שלחן המלך
ב/כ שערי זיו ח"א דף קל ע"א
ב/כ שערי טהר ח"ח סי' לט אות ג
ב/כ תשובה שלמה אהע"ז סי' נג דף ס ע"ד
ב/כ תשובות ר' איסר יהודה עמ' קכא
ב/כא אבני נזר אהע"ז סי' רז אות יח
ב/כא אבק דרכים דף נב ע"ד
ב/כא אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קנ
ב/כא אהבת קדומים עמ' תנב-תנג
ב/כא אחיעזר ח"א סי' לה אות ה
ב/כא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/כא בית לאבות דף קג ע"ד
ב/כא בית מאיר (תשע) סי' קסד ס"ח עמ' שנד, סי' קעה ס"ב עמ' תיב, שו"ת סי' ב עמ' יג
ב/כא ביתאל ח"א דף נח ע"א
ב/כא בני דוד
ב/כא בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תמו
ב/כא ברור הלכה שבת קלה ע"א ציון ו
ב/כא זית רענן ח"א עמ' שלב
ב/כא זכר יצחק (תשן) עמ' קב
ב/כא חזו"א יו"ד סי' קפו
ב/כא יד פשוטה אהבה עמ' תתתנג
ב/כא לב שלם [תשב"ץ ח"ג סי' רנז, מהרי"ט אהע"ז סי' יח]
ב/כא לב שלמה (חלמא) עמ' ע-עב
ב/כא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' קכה
ב/כא מקדש יחזקאל
ב/כא מרחשת ח"ב סי' טו אות ב
ב/כא משאת המלך (אדרי)
ב/כא משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קעד
ב/כא נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' קעא
ב/כא נחל שלמה יבמות עמ' רכב
ב/כא ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שנז
ב/כא ס' הפרנס עמ' תטז
ב/כא עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קלב, רסא-רסב, רסד, רפה, רפז
ב/כא ערך כסף עמ' צב {נתקדשה לכהן}
ב/כא פרי יצחק (תשעו) עמ' רנב
ב/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' תכא
ב/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ג אות ג
ב/כא קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' יט
ב/כא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' כט
ב/כא קרית מלך
ב/כא שו"ת מהר"י מינץ (תשעד) עמ' רי
ב/כא שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תקטו
ב/כא שו"ת רשב"ש עמ' תכג
ב/כא שם יוסף (מועטי) ח"א דף כ ע"א {נתקדשה לכהן לא תחלוץ}
ב/כא שמחת יו"ט (אלגזי) סי' יא אות ב
ב/כא שערי זיו ח"ב דף קצח ע"א-ע"ב
ב/כא שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קמט {אשת כהן}
ב/כא תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשכז


ג/230 הלכות יבום וחליצה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבני נזר אהע"ז סי' רט אות ג
ג/א אהל שרה לאה עמ' כ-כא {או"ש}
ג/א אור המאיר (שפירא) סי' י אות ז {מל"מ}
ג/א אור ליהודה יבמות עמ' שעב
ג/א אושר ירוחם עמ' קצז
ג/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תיט
ג/א אמרי כהן יבמות סי' ד ס"ק יז
ג/א אפיקי מגינים קידושין סי' עז
ג/א באורי סוגיות (הוניגסברג) יבמות סי' מז אות ב {מל"מ}
ג/א באר ראי עמ' שלח-שלט
ג/א בית אהרן (קארטשין) עמ' רכה {מל"מ}
ג/א בית אהרן וישראל גל' נ עמ' סח, גל' נה עמ' קל {מל"מ}
ג/א בית הלוי ח"ג סי' יג עמ' עה
ג/א בית יצחק (תשיד) עמ' 79
ג/א בית מאיר (תשע) סי' לח ס"לט עמ' רפב, סי' קנו ס"ו עמ' שי {מל"מ}, שיב
ג/א בני דוד
ג/א ברור הלכה קדושין סד ע"א ציון ה
ג/א ברית הלוי השלם
ג/א גדולי שמואל ב"ב דף קלד ע"א {או"ש}
ג/א דברי חיים (אוירבך) יבום סי' ב ד"ה שוב {מל"מ}
ג/א דרך המלך (רפפורט)
ג/א הגהות חבר בן חיים
ג/א ושב הכהן (תשמח) עמ' קלז {מל"מ}
ג/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' ח {מל"מ}
ג/א חזקה רבה יו"ד הלכה לה, אהע"ז ח"ב עמ' 93, 100, 104
ג/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד קידושין סד ע"א]
ג/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רצו {מ"מ}
ג/א חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רמה
ג/א חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' כט
ג/א חנא וחסדא ח"ב דף פא ע"ד {מל"מ - דמדברי התוס' אין הכרח}
ג/א יד המלך (לנדא)
ג/א ידיו של משה
ג/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפ
ג/א כל בו ח"ה עמ' רצח
ג/א כתב סופר אהע"ז סי' פח ד"ה והנה הב"י {האומר זה בני או שאמר יש לי בנים הרי זה נאמן ופוטר את אשתו מן החליצה ומן היבום}
ג/א לב מבין
ג/א לב שלם [מהריט"ץ סי' יג דף ט ע"ד]
ג/א לבב דוד
ג/א לבושי מרדכי חו"מ עמ' ד
ג/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף רסא ע"א {מל"מ}
ג/א מלך שלם
ג/א מנוחת אליהו ח"א
ג/א מסילות ים קידושין סי' סג
ג/א מרחשת ח"ב סי' יד אות א
ג/א משנת יעקב
ג/א משנת יעקב משפטים עמ' רע, רעז
ג/א משפטי שאול - פסקי דין עמ' י
ג/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רפב, ח"ג עמ' תיא {מל"מ}
ג/א ס' הפרנס עמ' תיז
ג/א עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קנד, קעא, קעג, קעה-קעח, קפא {אב נאמן, כי אינו גרוע מעד}, קפז, ר, רה, רז
ג/א עין יצחק ח"ב עמ' של, תעט-תפ {מל"מ}
ג/א עין יצחק תנינא ח"ב עמ' עט {מל"מ}
ג/א עמק המלך (לבוב) (גם בהשמטות, נדפס אחרי הל' גירושין פ"ב, דף לב ע"א)
ג/א פד"ר חי"א עמ' 338 {אור שמח}, חי"ג עמ' 368 {מל"מ}, 376
ג/א פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' ז
ג/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' שצד
ג/א פתחי שערים דף מב ע"א
ג/א צדקה לחיים (תשסח) עמ' כב
ג/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רכא ע"ג {מל"מ}
ג/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 96
ג/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' פו אות יא, אהע"ז סי' רפט אות ח, סי' שז אות יז, סי' שי, סי' שלז אות ג
ג/א שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' נט
ג/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' ו
ג/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' נ
ג/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' פב עמ' רעט
ג/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' עו {מל"מ}
ג/א שו"ת רשב"ש עמ' תכה
ג/א שובע שמחות עמ' תלב
ג/א שמחת עולם (לגו)
ג/א שער יהודה דף קכב {מ"מ}
ג/א שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' כה
ג/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נה ע"ד {מל"מ}, סה ע"א, סז ע"א
ג/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רמט, רצג, שב, כרך ב עמ' רכט {מל"מ}
ג/א תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רעז
ג/ב אבני נזר אהע"ז סי' רט אות א
ג/ב אהל חייא עמ' תשו
ג/ב אומר לציון סי' נד, נח, סח
ג/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' פד אות א
ג/ב בית אהרן וישראל גל' נז עמ' מב
ג/ב בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' יט הערה 7, סי' כ אות ש {או"ש}
ג/ב בית מאיר (תשע) סי' קנז ס"ו עמ' שיט
ג/ב ביתאל ח"א דף נח ע"א
ג/ב ברור הלכה קדושין סד ע"א ציון ה
ג/ב גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' מד {פסק שלא כרבי}
ג/ב דברי חיים (אוירבך) יבום סי' ד ד"ה ולפענ"ד
ג/ב זית רענן ח"א עמ' תמ
ג/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רצב-רצג
ג/ב חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רמז {לח"מ}
ג/ב ידיו של משה
ג/ב ימין משה
ג/ב כל בו ח"ה עמ' רצח
ג/ב לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף כח ע"א]
ג/ב לבב דוד
ג/ב מחנה חיים ח"ד עמ' מג
ג/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף רסא ע"א {מ"מ}
ג/ב מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שמד
ג/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קצו
ג/ב נחלת עזרא ח"א עמ' 193
ג/ב ס' הפרנס עמ' תיז
ג/ב עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קמו-קמז, קפב, קפו, קפט, קצא, קצה-קצז
ג/ב פני המלך (מזוז)
ג/ב פרי האדמה ח"א
ג/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שז אות יז, סי' שי-שיא
ג/ב ראש פינה
ג/ב שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' נט
ג/ב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' סג-סד
ג/ב שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' נו
ג/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' לד, פט {מ"מ}
ג/ב שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רעב
ג/ב שער המלך ח"א עמ' תריא
ג/ב תורת אמת (תשסו) עמ' קנד
ג/ג אבקת רוכל (תשסב) עמ' תרא
ג/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקלב, תקלד
ג/ג אהל משה (לוין) ח"א דף נט ע"ב {חוששת}
ג/ג אומר לציון סי' מד, סב, עג
ג/ג אור הישר [אבקת רוכל סי' קפא]
ג/ג אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' שלב
ג/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ג בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' יט הערה 7, סי' כ אות ש {או"ש}
ג/ג בית יצחק (תשיד) עמ' 79-80
ג/ג בית מאיר (תשע) סי' ז ס"ז עמ' צט {מ"מ}
ג/ג בית מאיר סי' ז אות ז עמ' צב-צג
ג/ג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' כד
ג/ג ברור הלכה קדושין סד ע"א ציון ה
ג/ג ברכת מרדכי ב"ב עמ' שפא
ג/ג גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' מד {קול - שמעו עדים מפי עדים}
ג/ג דברי חיים (אוירבך) יבום סי' ה ד"ה ובאמת
ג/ג וישאל שאול אהע"ז סי' קלב
ג/ג ושב הכהן (תשמח) עמ' קכה {מ"מ ולח"מ}
ג/ג חי' חתם סופר
ג/ג חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' מז {מל"מ}, רצג
ג/ג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רמז
ג/ג יד המלך (פלומבו)
ג/ג ידיו של משה
ג/ג כל בו ח"ה עמ' רצח
ג/ג כתב סופר אהע"ז סי' פח ד"ה ובשו"ע, שיטת {היה מוחזק שיש לו אחין ואמר בשעת מיתתו אין לי אחין אינו נאמן}
ג/ג מטה אפרים ח"ב
ג/ג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קמג]
ג/ג מקדש דוד ב"ב עמ' רעו-רעז
ג/ג מראות הצובאות (תשסז) עמ' ד
ג/ג משרת משה (נבר)
ג/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שלו {מ"מ}
ג/ג ס' הפרנס עמ' תיט
ג/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שמה
ג/ג עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' יט, ח"ג עמ' קעג, קעה, קפו, קצד {יצא קול}, קצה, רה, רח, ריד, רכג-רכד, רלב
ג/ג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' שצד
ג/ג פרי יצחק (תשעו) עמ' תפז {מל"מ}
ג/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שז אות ו
ג/ג ראש פינה
ג/ג שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' נט
ג/ג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רפט {מ"מ}, רצב
ג/ג שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קיד
ג/ג שו"ת מהר"י וייל סי' פח
ג/ג שו"ת מהר"ש לובלין עמ' פא
ג/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' לד, פט {מ"מ}
ג/ג שו"ת ר"י מסלוצק סי' סו עמ' רלו
ג/ג שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קכה
ג/ג שער המלך ח"א עמ' תריג-תריד
ג/ג שער יהודה
ג/ג תורת אמת (תשסו) עמ' קלז
ג/ג תשובות הראב"ד סי' כ הערה 22
ג/ד אבן ציון עמ' שפב
ג/ד אבני נזר אהע"ז סי' ע אות יג
ג/ד אבני עזר ח"א סי' ו
ג/ד אגודת אזוב השלמות דף יח ע"ב
ג/ד אהל שרה לאה עמ' כ {מ"מ}
ג/ד אוצרות הרמב"ם
ג/ד אוצרות יהושע עמ' תפא
ג/ד אור הישר [קובץ הערות סי' כא אות יט, דברי ריבות סי' פב]
ג/ד אור עולם (שניאורסון) עמ' 620
ג/ד אור שמח
ג/ד אחי וראש - תשובות דף מא ע"ד
ג/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לט אות ה
ג/ד אנצי"ת ע' אב (א) הע' 54
ג/ד ארחות חיים ח"ב סי' יב אות ג
ג/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קטו
ג/ד בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קסד
ג/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' פ ד"ה ויש
ג/ד בית מאיר (תשע) סי' ד ס"כו עמ' מד, מז, סי' קנו ס"ב עמ' שד, ס"ו עמ' שיא, ס"ט עמ' שיד
ג/ד בית מאיר סי' ד אות כו עמ' מא-מג, סי' ו אות יג עמ' ע-עא
ג/ד ביתאל ח"א דף נח ע"א
ג/ד בנין אריאל ח"ב עמ' קלט
ג/ד ברור הלכה יבמות סט ע"ב ציון י פרק ב
ג/ד ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' יא
ג/ד ברכת מרדכי יבמות עמ' שכח
ג/ד ברכת שלמה אהע"ז עמ' סב-סג, סז, ע, עג-עה
ג/ד בשמים ראש סי' קלא
ג/ד גור אריה (צרמון) [נצח ישראל יבמות כב]
ג/ד גורן דוד ח"ב סי' נט
ג/ד גרים וגרות עמ' ע
ג/ד גרים וגרות עמ' ע-עד
ג/ד דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' סז
ג/ד דבר שמואל (אבוהב) סי' ז
ג/ד דברי חיים (אוירבך) יבום סי' ו ד"ה וראיתי, אה"ע סי' א ד"ה וראיתי
ג/ד דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' קפ
ג/ד דברי משה (מזרחי) עמ' נז
ג/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' קיג
ג/ד דור רביעי ח"א סי' סז אות ג
ג/ד דרך המלך (רפפורט)
ג/ד הדר יוסף עמ' רכז
ג/ד הלכה רבה ח"ג עמ' 87, 217
ג/ד הר המלך ח"ה עמ' נט
ג/ד השבת לקדשו דף ק ע"ד
ג/ד התורה והמדינה ח"ט עמ' רמד
ג/ד והיה העולם עמ' 15
ג/ד זית רענן ח"א עמ' רכט
ג/ד חוות בנימין ח"ב עמ' תקמא, תקמד
ג/ד חוט המשולש - ברכי יוסף דף לח ע"ב, לט ע"ב
ג/ד חזו"א על הרמב"ם
ג/ד חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 67-66, 79, 82, ח"ב עמ' 93, 256
ג/ד חי' הגר"י סי' כח
ג/ד חי' חתם סופר
ג/ד חי' כתב סופר כתובות עמ' לז, מב, מו, נשים ח"א עמ' מג-מד, מז, נא
ג/ד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קמא, קדושין עמ' שס, מכות עמ' רלז
ג/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קעט
ג/ד חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קכח
ג/ד חי' ר' שמואל יבמות עמ' עב
ג/ד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' נג, סז-סח
ג/ד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מד ד"ה תשובה
ג/ד חמדת שלמה עמ' תרנד {מ"מ}
ג/ד יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרא, תרז
ג/ד יד הלוי (פלוונא) דף ח ע"א
ג/ד ידי משה (הורוביץ) דף נ-סה
ג/ד ידיו של משה
ג/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפ
ג/ד יעלת חן עמ' לח
ג/ד יערות דבש ח"ב עמ' רעו
ג/ד יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות ו
ג/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קז
ג/ד ישא איש דף כז, כח ע"א
ג/ד ישב מצרף דף א ע"א {אפילו דיימא מיניה חוששים כי אפקריה לגבי האי וכו'}
ג/ד ישועות יעקב נשים עמ' סז
ג/ד כל בו ח"ה עמ' רצח
ג/ד כרם שלמה (אהרמן) יבמות סט ע"ב
ג/ד כתב סופר - שו"ת החדשות עמ' עט, ק
ג/ד כתב סופר אהע"ז סי' ג ד"ה לשיטת {מ"מ - בנו מאנוסתו ואינו יודע אם הוא זה בבירור}, סי' ה ד"ה פתח {מ"מ - מי שזינה אם אשה בין פנויה בין א"א וכו' כשם שזינתה עמו כך זינתה עם אחר}, סי' לב ד"ה הנה הרמב"ם, ועדיין פש {מ"מ - מי שזינה עם פנויה ונתעברה ואמר ממני הוא הרי זה ספק לענין יבום}
ג/ד כתב סופר אהע"ז סי' ג דף ג ע"א-ע"ב, סי' ה דף ו ע"א-ע"ב
ג/ד כתבי ר"י אבוהב עמ' ד-ו
ג/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רלד
ג/ד כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' ריט
ג/ד לב שלם [יד אהרן ח"א סי' קנו, ב"ח אהע"ז סי' קנו, שו"ת הב"ח סי' י, שו"ת מהרי"ו סי' עג, עבודת הגרשוני סי' א, חכם צבי סי' מד, מהרח"ש ח"ג סי' נג-נד, אור ישראל (ליפשיץ) דף נח ע"ב, נט ע"א, מהרי"ט אהע"ז סי' יח, שו"ת השיב ר' אליעזר סי' י דף יא, שו"ת בני אהרן סי' ס דף עא]
ג/ד לב שמח דף פה ע"ג, פו ע"ג
ג/ד לבב דוד
ג/ד לבושי מרדכי אהע"ז עמ' יט, סו
ג/ד לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקנט
ג/ד לוחות אבן ב"ב עמ' שי
ג/ד לקוטי שלמה (תרנד)
ג/ד מאור למלך כתובות עמ' קג {אבי עזרי}, קד, קו-קז
ג/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף נז ע"א, נט ע"ד
ג/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קכה
ג/ד מבי"ט (רובינ') דף קכו ע"ב {דיימא מיניה חוששים שזינתה}
ג/ד מהלכי משפט ח"א מהלך ג אות ב(1)
ג/ד מוריה גל' קסא עמ' מא-מב
ג/ד מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' האומר זה בני
ג/ד מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל לג סי' ד, חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' עה, עז, שב שמעתתא שמעתא ד פכ"ה, נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' לג, אבי עזרי ח"א]
ג/ד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף סה
ג/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קצו
ג/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ד מרחשת ח"ב סי' כא אות א
ג/ד משאת המלך (אדרי)
ג/ד משאת המלך ח"א סי' לז {יורשו}, ח"ב סי' רנח {כ"מ - לא חוששים לענין תרומה}
ג/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיב עמ' 352
ג/ד משיב דבר ח"ג סי' ח, ח"ד סי' יד
ג/ד משיב משפט עמ' רא
ג/ד משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשסב
ג/ד משנה הלכות ח"ב דף סד ע"ד, ח"ז סי' רנב, ח"י סי' רמג
ג/ד משנה הלכות ח"י סי' רמג נתיב א
ג/ד משנת יעקב כאן, קדושה עמ' פד, קיא-קיב, קמג, שצה
ג/ד משנת יעקב משפטים עמ' רעז-רעח
ג/ד משנת עזר ח"ב עמ' נו
ג/ד משנת רבנו יוסף עמ' 158
ג/ד משפט איש תשיז עמ' רסג, רסו, רסח
ג/ד משפטי עזיאל ח"ה עמ' טז-יז, כז
ג/ד משפטי שאול - פסקי דין עמ' יב, יד, כה-כח
ג/ד נדיב לב ח"ב אהע"ז דף יד ע"ב {לח"מ}
ג/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' ג, רמח, רנא, רנה, רנח-רנט, אהע"ז ח"ב עמ' שלו
ג/ד נועם חכ"ד עמ' רלא {זינתה עם אחר}
ג/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' רסט, רעט
ג/ד נחל שלמה יבמות עמ' רכב-רכג
ג/ד נחלי מים עמ' יד
ג/ד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כה אות ו
ג/ד נישואין שלא כדת עמ' 39
ג/ד נשאל דוד אהע"ז עמ' ז ע"א
ג/ד נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' לה עמ' סג
ג/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יג אות ד
ג/ד נתיבות שמואל דף ק ע"א
ג/ד עבודת השם אהע"ז סי' ב {לח"מ}
ג/ד עדות ביעקב (בוטון) דף כב ע"א
ג/ד עזר משפט עמ' ד-ה
ג/ד עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קא {מ"מ - בבן תלוי בדידיה}
ג/ד עטרת טוביה
ג/ד ענפי ארז (זי') דף ריט ע"ג {צ"פ}
ג/ד עצי ארזים סי' ד ס"ק מא
ג/ד פאר הלכה פסחים עמ' רעג
ג/ד פד"ר ח"א עמ' 152, ח"ג עמ' 98, 101-103, ח"ט עמ' 310
ג/ד פנת יקרת (תשנד) סי' מ, קל
ג/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' קעד, תקצח
ג/ד צבא המלך עמ' קא
ג/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שיח אות ב
ג/ד צפנת פענח בראשית עמ' קמב
ג/ד קובץ הערות (תשסג) סי' כא אות יט
ג/ד קרני ראם (ירמוש) עמ' תר
ג/ד ראש פינה
ג/ד רנת יצחק יהושע עמ' שכב {ספק לענין יבום}
ג/ד רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קא
ג/ד שאילת יעבץ ח"ב סי' קיב
ג/ד שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' רב-רד, רח-רט
ג/ד שארית נתן (פולק) דף סב ע"ב
ג/ד שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ב אות כ, שמעתא ד פ"כא
ג/ד שב שמעתתא שמעתא ב פ"כ, שמעתא ד פכ"א
ג/ד שו"ת בית מאיר עמ' קסד
ג/ד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רצא-רצב
ג/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקה
ג/ד שו"ת הרא"ש עמ' שמד
ג/ד שו"ת הרדב"ז סי' תתקסא
ג/ד שו"ת הרמ"ז סי' ה
ג/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' תרי, ח"ז סי' נה
ג/ד שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' מ, מט-נ
ג/ד שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' צב
ג/ד שו"ת מהר"י וייל סי' עג
ג/ד שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תנ-תנא, תנג
ג/ד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שמג, ח"ב עמ' נ
ג/ד שו"ת ר"י בסן (תצז) דף ז ע"ב, ח ע"א {עם פנויה}
ג/ד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' כו {כ"מ}
ג/ד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רלח
ג/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' לב, לה, לז
ג/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' נו, פ, פב
ג/ד שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 509 {הרי זה ספק}, 547 {מ"מ}
ג/ד שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' לו
ג/ד שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' ו, כט, נא
ג/ד שיבת ציון (לנדא) סי' סז
ג/ד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מט אות ב-ג, ה {נאמן נגד חזקה}
ג/ד שמש מרפא עמ' ק
ג/ד שעורי אבני עזר ח"ב עמ' מח
ג/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שלח
ג/ד שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' צה
ג/ד שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רב-רד
ג/ד שעורי ר' שלמה עמ' קד-קה
ג/ד שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' שז-שח
ג/ד שער המלך ח"ב עמ' כג
ג/ד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קלח-קלט
ג/ד שערי טהר ח"ח סי' קיג אות ב (שלה ע"ב)
ג/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 146, 157
ג/ד שערי ישר שער ו פי"ג אות ה
ג/ד שערי עזרא (בצרי) עמ' קעט, קפה
ג/ד תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג דף פד ע"ג {מ"מ}
ג/ד תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קפב
ג/ד תחומין ח"ט עמ' 18
ג/ד תנובת ציון דף קכה ע"ד
ג/ד תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' קעט
ג/ה אגודת אזוב ח"ב דף קו ע"ג, השלמות דף יח ע"א
ג/ה אדרת המלך עמ' עה {דייקא ומנסיבא ומילתא דעבידא לאגלויי}
ג/ה אומר לציון סי' סא
ג/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תכ {עד אחד}
ג/ה אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' ל ד"ה וראיתי {שעה"מ}
ג/ה אמרי נפתלי ח"ב עמ' קצח {שעה"מ}
ג/ה אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 43 {ראב"ד}, 44, 48, 50
ג/ה אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' קלא
ג/ה באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' נג, נה, פז
ג/ה באר צבי עמ' רט
ג/ה בגדי כהונה (כהן) דף צה ע"ג, צו ע"א וע"ד, צז ע"ב {מ"מ}
ג/ה בית אברהם (חנניה) עמ' קעב
ג/ה בית הלוי ח"ג סי' יג עמ' עה
ג/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנה סעיף ג {שעה"מ}, סי' רעט סעיף א {מ"מ}
ג/ה בית יעקב (מסקין) סי' מז
ג/ה בית מאיר (תשע) סי' קנו ס"ו עמ' שיא, ס"ח עמ' שיג
ג/ה בית נאמן (תרמא) דף כז ע"ג-ע"ד
ג/ה בית שערים ח"ג סי' מט
ג/ה ביתאל ח"א דף נח ע"ב
ג/ה בנין יחזקאל סי' ח
ג/ה ברור הלכה יבמות צג ע"ב ציון א
ג/ה ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עג {מ"מ}
ג/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שעא
ג/ה דברי חיים (אוירבך) יבום סי' ה ד"ה ובאמת וד"ה ועוד, סי' ו ד"ה ראיתי, סי' ז ד"ה ועיין {מ"מ}
ג/ה דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' קעא-קעג, ותשובות נוספות סי' כט
ג/ה דברי רננה עמ' רעא
ג/ה דליית הכרם עמ' תתתיג {ראב"ד}
ג/ה דרך המלך (רפפורט)
ג/ה ושב הכהן (תשמח) עמ' קמו-קמח
ג/ה זכר יהודה עמ' קצד
ג/ה זכרון אהרן סי' לז-לח {לח"מ}, עמ' פ {לח"מ}
ג/ה זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' צב עמ' קיז
ג/ה חד וחלק ח"א דף לא ע"ג {לח"מ}, לב ע"ג
ג/ה חזו"א על הרמב"ם
ג/ה חזון יחזקאל יבמות פ"ד ה"ד
ג/ה חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 159, 176, 215, 218-217, ח"ב עמ' 93, 119, ח"ד עמ' 125, 256, חו"מ ח"ד עמ' 35
ג/ה חי' הגר"י סי' ל
ג/ה חי' ר"י נחמיה סי' קס אות ב
ג/ה חמדת שלמה עמ' שפד, שפח, תקצב
ג/ה חסדי דוד ח"ג עמ' ד
ג/ה ידיו של משה
ג/ה ישועות יעקב נשים עמ' פ, תשמב
ג/ה כל בו ח"ה עמ' ש
ג/ה כתב סופר אהע"ז סי' פח ד"ה אבל {מ"מ - ברשב"א כתב דאין ראיה מהבעל דשאני עד דאף היא דייקא ומינסבא משא"כ בבעל דסמכה עליה לגמר}, ד"ה והנה הרא"ש {מ"מ - ויש לחלק ביניהם ולומר דשאני אחין דלא תליא מילתא בדידיה דאפשר וכו' אבל באומר יש לי בנים דמילתא דתליא בדידיה ואיהו אמר דאית ליה בכל גררנא נאמן}, ד"ה שיטת {ראב"ד - דאפילו בעל עצמו שאמר יש לי בנים והוא מוחזק באחים דבלא בנים אינו נאמן להתירה בלא חליצה}
ג/ה כתר כהונה (כץ) עמ' שו
ג/ה לב שלם [מלך שלם דף פט ע"ג, ב"ח אהע"ז דף קטז ע"ג, קיח ע"א]
ג/ה לבושי מרדכי ח"ד עמ' קלז
ג/ה מחנה יהודה (אשכנזי) דף רס ע"ג, רסא ע"א {מ"מ}
ג/ה מראות הצובאות (תשסז) עמ' ד, שמ
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' סד
ג/ה משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' כב-כד
ג/ה משנת ר' אהרן גיטין עמ' כו, שו"ת סי' נב אות טו
ג/ה משפטי עזיאל ח"ז עמ' ריד
ג/ה משרת משה (נבר)
ג/ה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קע, שמ
ג/ה ס' הפרנס עמ' תכ-תכא
ג/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רע-רעב
ג/ה עבודת הגרשוני עמ' רה
ג/ה עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קלא, קמג-קמד, קמח, קנג, קנה, קעו, קפ, קפה, רלב
ג/ה עין יצחק תנינא ח"ב עמ' פה, קיט {מ"מ}
ג/ה עלה עזרא עמ' עב
ג/ה עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרג
ג/ה פי' ר"א מן ההר יבמות צד ע"א
ג/ה פנים חדשות [מהרש"ך ח"ג קיח] {ראב"ד}
ג/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תז, ח"ג עמ' שעג, שפד
ג/ה פנים מאירות ח"ג סי' מה
ג/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שט אות יא, סי' שיב אות ג, סי' שכב אות ד
ג/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קמה
ג/ה ראש פינה
ג/ה שאילת יעבץ ח"ב סי' קיב
ג/ה שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רלח
ג/ה שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תקז
ג/ה שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' שצט
ג/ה שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קפח, קצה
ג/ה שו"ת הרדב"ז סי' תתקב (השני)
ג/ה שו"ת הריב"ש עמ' קסב
ג/ה שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף רנב
ג/ה שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קיב, קטז
ג/ה שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' נז, שיב
ג/ה שו"ת מהרי"ק סי' קעה
ג/ה שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קסד
ג/ה שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' כ, כח
ג/ה שו"ת ר"י מסלוצק סי' פב עמ' רעח, סי' פה עמ' רצג
ג/ה שו"ת ר"י קצבי סי' ח
ג/ה שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' עד
ג/ה שו"ת רשב"ש עמ' תיז-תיח, תכו
ג/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' יא אות ד
ג/ה שמעתתא דבי רב עמ' שפב {מ"מ}
ג/ה שער המלך ח"א עמ' תריג
ג/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' ב {שעה"מ}
ג/ה שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ב ע"א
ג/ה שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' ו, כרך ב עמ' עז {שעה"מ}
ג/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 256
ג/ה תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רעז
ג/ה תורת אמת (תשסו) עמ' קלח {מ"מ}, קמח
ג/ה תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קפג
ג/ה תרומת הדשן שו"ת סי' רכב
ג/ה תשובות הרי"ד עמ' רעב
ג/ה תשובות ר' איסר יהודה עמ' קיח-קיט, קכה, קכז {עד אחד}
ג/ו חזקה רבה יו"ד הלכה סז
ג/ו עדות ביעקב (ריינס) עמ' קעז {מל"מ}
ג/ו ראש פינה
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רפו, תמט
ג/ו שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' שצט
ג/ו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קצה
ג/ו שו"ת ר"י קצבי סי' ח
ג/ו שמחת יו"ט (אלגזי) דף מד ע"ד, מה ע"א {ראב"ד}
ג/ו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קיט ע"ב
ג/ו תורת אמת (תשסו) עמ' קלט
ג/ז אומר לציון סי' סב
ג/ז בית אברהם (חנניה) עמ' קעב
ג/ז בית הלוי ח"ג סי' יג עמ' עו
ג/ז ברור הלכה יבמות קיט ע"ב ציון ה
ג/ז דליית הכרם עמ' תתתיג
ג/ז חד וחלק ח"א דף לז ע"ב {ראב"ד}
ג/ז חזו"א אהע"ז סי' קטז ס"ק ג
ג/ז כבוד יו"ט
ג/ז כל בו ח"ה עמ' רפט
ג/ז לב אריה (קרלין) עמ' 22
ג/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף רס ע"ג
ג/ז נועם חכ"ה עמ' ט
ג/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רע-רעב {ראב"ד}
ג/ז עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קמט, קעב
ג/ז קרית מלך
ג/ז שו"ת בית מאיר עמ' קסז
ג/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' נז
ג/ז שו"ת הרדב"ז סי' תתקב (השני)
ג/ז שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף רנב
ג/ז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' שמה
ג/ז שו"ת ר"י קצבי ליקוטים סי' ח
ג/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' עו
ג/ח ברור הלכה יבמות קיט ע"ב ציון ה
ג/ח ידיו של משה
ג/ח לב שלם [מהרש"ך ח"ג סי' קיח דף קיז ע"ב]
ג/ח מרחשת ח"ב סי' יד אות א
ג/ח משפטי עזיאל ח"ז עמ' קעח
ג/ח עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קנ, ח"ג עמ' קנו, קנט, קעד-קעה
ג/ט בני דוד
ג/ט משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' קב {מ"מ}
ג/י כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף לו ע"ג
ג/י לב שלם [בני דוד דף מה ע"א]
ג/י עטרת שלמה ח"א עמ' צה
ג/יא באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' נב
ג/יא בית אפרים אהע"ז הל' חליצה דף ל ע"א
ג/יא בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' כז
ג/יא בית יעקב (מסקין) סי' ג
ג/יא בית שערים ח"ג סי' מט
ג/יא ביתאל ח"א דף נח ע"ב
ג/יא בני דוד
ג/יא בנין יחזקאל סי' ח
ג/יא ברור הלכה יבמות צד ע"א לפני ציון ב
ג/יא ברור הלכה יבמות קיח ע"ב ציון ט
ג/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' עב
ג/יא גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' יט, כלל ג סי' א
ג/יא דבר יהושע על הש"ס עמ' קעב
ג/יא דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' קעג
ג/יא ושב הכהן (תשמח) עמ' קמז
ג/יא חוות בנימין ח"ב עמ' תקלה
ג/יא חזון יחזקאל יבמות פ"ד ה"ד
ג/יא חזקה רבה יו"ד הלכה לה, קד, אהע"ז ח"א עמ' 173
ג/יא חי' עזיאל
ג/יא כל בו ח"ה עמ' שא
ג/יא כרם שלמה (אהרמן) יבמות צד ע"א
ג/יא לב שלם [שו"ת פנים מאירות סי' מה, שו"ת ר"ב אנג'ל סי' כב דף לה, סי' נב דף סז ע"ד]
ג/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' כו, ח"ג עמ' של
ג/יא מעיני המים
ג/יא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' מב]
ג/יא מראות הצובאות (תשסז) עמ' כא
ג/יא משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סו {עד אחד}
ג/יא משנת ר' אהרן גיטין עמ' כו
ג/יא משפטי עזיאל ח"ה עמ' קעז-קעח, שסז
ג/יא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קלט {מ"מ}
ג/יא נועם חי"ט עמ' צז
ג/יא נחל שלמה יבמות עמ' רכג-רכה
ג/יא נחלת יעקב (צלניק) עמ' 71
ג/יא עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' רמב, ח"ג עמ' קלה, קמט, קנו
ג/יא עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קלה
ג/יא פד"ר חי"א עמ' 373
ג/יא פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' שעב
ג/יא פנים מאירות ח"ג סי' מה
ג/יא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' תט
ג/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' י
ג/יא קרן הצבי מצוה כה אות טו
ג/יא ראש פינה
ג/יא שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רמ
ג/יא שו"ת הריב"ש עמ' רח
ג/יא שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תרעז
ג/יא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רמה
ג/יא שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' טז
ג/יא שערי עזרא (בצרי) עמ' שי
ג/יא שערי תורה (לעוו) חולין עמ' קסד
ג/יא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קיד ע"ב
ג/יא שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קעא
ג/יא שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קסב
ג/יא תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' שו {אין היבם נאמן לומר מת אחי שייבם את אשתו שמא עיניו נתן בה}
ג/יב דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' ו ד"ה ואין
ג/יב להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קכט ע"ב
ג/יב משפטי עזיאל ח"ז עמ' ריד
ג/יב נחל שלמה יבמות עמ' רכה-רכו
ג/יב שדה הארץ ח"ג דף ח ע"ד {כל הראוי לבילה}
ג/יג אגרות משה אהע"ז ח"א סי' פט {מל"מ}
ג/יג אומר לציון סי' רד
ג/יג ברכת אמת סי' ז עמ' נ-נא {מל"מ}
ג/יג דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' צו {מל"מ}
ג/יג חד וחלק ח"א דף לב ע"ג {מל"מ}
ג/יג חוקות הדיינים ח"ג עמ' מה
ג/יג חזקה רבה יו"ד הלכה קפד עמ' 329, אהע"ז ח"א עמ' 111, 116, 158, ח"ג עמ' 209 {מל"מ}, חו"מ ח"ג עמ' 82 {מל"מ}
ג/יג חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' יד-טו
ג/יג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' טו, לב {מל"מ}
ג/יג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף ט {מל"מ}
ג/יג ידיו של משה
ג/יג ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קפא {מל"מ}
ג/יג ישועות יעקב נשים עמ' קי {מל"מ}
ג/יג כתב סופר יו"ד סי' ב ד"ה גלילות, מקום הפסוקים והמשנה למלך {מל"מ - גט יבמין וכו' משרטט}
ג/יג לב אריה (הורביץ) עמ' י {מל"מ}
ג/יג לב אריה (קרלין) עמ' 24 {מל"מ}
ג/יג לב שלם [ב"ח אהע"ז דף קטז ע"ד]
ג/יג מעדני שמואל עמ' קפח
ג/יג מקור ישראל דף נה ע"ג {מל"מ}
ג/יג נחל שלמה יבמות עמ' רכה-רכז
ג/יג עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רמד
ג/יג עמק המלך (לבוב) (השמטות, נדפס אחרי הל' גירושין פ"ג, דף לב ע"ב)
ג/יג פד"ר חי"ד עמ' 377 {מל"מ}
ג/יג ציץ אליעזר ח"א סי' כה אות א-ב {רמב"ם}, ז {מל"מ}
ג/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רכד ע"ג {מל"מ}
ג/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שו אות ב
ג/יג רביד הזהב (אברך) דף עה ע"ג {מל"מ}
ג/יג שו"ת הרדב"ז סי' תתקב
ג/יג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' פג {מל"מ}
ג/יג שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' ב
ג/יג שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' רכה {מל"מ}
ג/יג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רעב {מל"מ}
ג/יג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' מ
ג/יג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נט ע"ג {מל"מ}
ג/יג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רסא, רסה, כרך ב עמ' רלג, רלט {מל"מ}
ג/יג תבונה (ליפקין) סי' לו {אמרה מת הבעל ואח"כ מת הבן}
ג/יג תשובה שלמה אהע"ז סי' א דף ג ע"ב
ג/יג תשובה שלמה אהע"ז סי' מ {מל"מ}
ג/יד ברור הלכה יבמות קיט ע"ב ציון ג
ג/יד גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' ה
ג/יד מעדני שמואל עמ' קפח
ג/יד פנים מאירות ח"ג סי' מה
ג/יד שבות יהודה (שו"ת) עמ' נא
ג/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קכז
ג/טו אור הישר [מ"מ לקמן פ"ד הט"ז, מל"מ הל' גירושין פ"ו ה"ג]
ג/טו איתן האזרחי עמ' עח
ג/טו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קנז
ג/טו ברור הלכה יבמות קיט ע"ב ציון ג
ג/טו ברית הלוי השלם
ג/טו גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' ה
ג/טו הר המלך ח"ח עמ' שסה
ג/טו חד וחלק ח"א דף לב ע"ג
ג/טו לחם רב (בוטון) סי' מב
ג/טו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קמד
ג/טו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תח
ג/טו פנים מאירות ח"ג סי' מה
ג/טו ציץ אליעזר ח"א סי' כה אות א
ג/טו שבות יהודה (שו"ת) עמ' נא
ג/טו שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' יז
ג/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קכז
ג/טו שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שעג
ג/טו שער המלך
ג/טו תורת אמת (תשסו) עמ' תשכח
ג/טז אבן לב דף פה ע"ג
ג/טז אבני ציון ח"א סי' לו אות ו, סי' מה אות ג, ח"ב סי' ה אות א, סי' נד אות ג
ג/טז אהל משה (לוין) ח"ב דף מא ע"א
ג/טז אוהב מישרים עמ' סח, צז {מחנ"א}
ג/טז אור הישר [אור שמח הל' יבום פ"ה הי"ז, לחם רב (בוטון) סי' לג]
ג/טז אחיעזר ח"א סי' לה אות ד
ג/טז אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' יז [א] ד"ה והטעם {שעה"מ ד"ה ודרך אגב}
ג/טז אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' יז [ג] ד"ה והנה {שעה"מ}
ג/טז אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כ ד"ה וכן א"ש {שעה"מ סוף ד"ה ושוב ראיתי}
ג/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/טז בני דוד
ג/טז בציר אליעזר ח"א דף ו ע"א {שעה"מ}, כד ע"ד {שעה"מ}
ג/טז ברור הלכה יבמות קיט ע"א ציון א
ג/טז גינת ורדים (תאומים) עמ' קצו, ר
ג/טז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שנ
ג/טז דברות משה יבמות עמ' תקיז
ג/טז דעת אביעזרי עמ' רצא
ג/טז דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קצז
ג/טז הלכה רבה ח"ג עמ' 72-71, 75
ג/טז המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסג
ג/טז הר המלך ח"ח עמ' מה
ג/טז ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תקצא {שעה"מ}
ג/טז זית רענן ח"ב עמ' רב
ג/טז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' ז
ג/טז חד וחלק ח"א דף מג ע"ב {כר"מ}
ג/טז חזקה רבה יו"ד הלכה סט, אהע"ז ח"א עמ' 111, ח"ד עמ' 133 {לח"מ}
ג/טז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קמט
ג/טז חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קמ
ג/טז טהרת הבית ח"ב עמ' רמג
ג/טז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רפו
ג/טז יד הלוי (לוין) דף ג ע"ב
ג/טז יד המלך (פלומבו)
ג/טז ידיו של משה
ג/טז כתר כהונה (כץ) עמ' קצא
ג/טז לפלגות ראובן ח"ג הדרן על ב"ק פלג טו דף ט ע"ב
ג/טז מאור למלך קדושין עמ' קיז, קלג, קלז, קלח, קמ {ר"ח הלוי}
ג/טז מדרכי משה דף ג ע"ג
ג/טז מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק א
ג/טז מנוחת אשר ח"ב דף כז ע"ב {הרי רוב נשים מתעברות ויולדות}
ג/טז מנוחת משה דף נו ע"ב {לח"מ}
ג/טז מנחת יהודה (בוים) דף ק ע"א-ע"ב {שעה"מ} וע"ג {חייש למיעוטא וחזקה}, קא ע"א {לא תינשא ולא תתיבם} וע"ג {שעה"מ}
ג/טז מראות הצובאות (תשסז) עמ' ריג, שיג
ג/טז משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' קכב
ג/טז משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' קלה
ג/טז משנת יעקב
ג/טז משנת ר' אהרן גיטין עמ' ה
ג/טז משפטי עזיאל ח"ז עמ' נח
ג/טז נרות אהרן
ג/טז עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' מט, סט, עב, עד, רט, ריב, רטז, ח"ב עמ' כז, כט, עט-פ, קכד, קכח, ח"ג עמ' צט, קלא, רה, רכה, רכז
ג/טז עין יצחק ח"ב עמ' קמה
ג/טז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תח
ג/טז פרי יצחק (תשעו) עמ' תג, תפג
ג/טז קדשי יהושע עמ' אלף רעא {ר"ח הלוי}
ג/טז קרית מלך
ג/טז ראש פינה
ג/טז שארית נתן (פולק) דף יג ע"א
ג/טז שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' שצו
ג/טז שו"ת ר"י קצבי ליקוטים סי' ח
ג/טז שו"ת רשב"ש עמ' תיח, תקלג
ג/טז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קנט
ג/טז שם יוסף (מועטי) ח"ב דף יא ע"א
ג/טז שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' לא, לג {שעה"מ}
ג/טז שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' עג {חי' מחנ"א}
ג/טז שער יהודה
ג/טז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רמ, שפד
ג/טז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נה ע"ב, נח ע"א-ע"ב
ג/טז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קצד
ג/טז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רלו {שעה"מ}, רמח {מחנה אפרים}, רמט {שעה"מ}
ג/טז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' יב, סה
ג/טז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קכ, קסד
ג/טז שרשי הים דף מו ע"ב
ג/טז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תמד, ח"ב עמ' עה-עו {שעה"מ}
ג/טז תשובות הרי"ד עמ' פד
ג/יז אהל משה (לוין) ח"ב דף מ ע"א
ג/יז ברור הלכה יבמות קיט ע"א ציון א
ג/יז חזקה רבה יו"ד הלכה טו, אהע"ז ח"א עמ' 113, ח"ד עמ' 123, 129, 250
ג/יז חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קמ
ג/יז חמדת שלמה עמ' שפז {לא הזכיר טעם ורב}
ג/יז מלאכת שלמה (חכים)
ג/יז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קמג]
ג/יז משנת יעקב
ג/יז משרת משה (נבר)
ג/יז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שלט
ג/יז ס' הפרנס עמ' תכב
ג/יז עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' מט, נח, רכ, ח"ג עמ' קכט, ריט, רכה-רכו, רכט, רלד-רלה, רמד
ג/יז פנת יקרת (תשנד) סי' נד אות ב
ג/יז פנת יקרת (תשעא) עמ' רנא
ג/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 262
ג/יז ראש פינה
ג/יז שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' נט
ג/יז שבות יהודה (שו"ת) עמ' נא
ג/יז שו"ע הרב שו"ת סי' כז, שער השמועה אות כה
ג/יז שו"ת אדה"ז סי' כז
ג/יז שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קיב
ג/יז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שב-שג
ג/יז שו"ת ר"י קצבי סי' ח, וליקוטים סי' ט
ג/יז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רנ
ג/יז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' תכד
ג/יז שרידי אש ח"ב עמ' קמט
ג/יח אהל משה (לוין) ח"ב דף מא ע"א {יצאה מעוברת}
ג/יח בית ישחק
ג/יח ברור הלכה יבמות קיט ע"א ציון א
ג/יח חזקה רבה יו"ד הלכה טו
ג/יח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קסד, אהע"ז ח"ב עמ' שלו
ג/יח נחל שלמה יבמות עמ' רכז-רכח
ג/יח צמח מנחם דף סז ע"ד
ג/יח שו"ת אדה"ז סי' כז
ג/יח שושנת העמקים (תאומים) עמ' קנט
ג/יח שער המלך ח"א עמ' תריז
ג/יח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נג ע"ד {מ"מ}, נד ע"ד, נז ע"ב
ג/יח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רלד, רלו, רמה, רמז
ג/יח תבונה (ליפקין) סי' ב
ג/יט אגודות אזוב מדברי דף קכד ע"ב {הוולד כשר}
ג/יט אחיעזר ח"ג סי' כג אות א
ג/יט אשל אברהם (שפירא) עמ' קיד
ג/יט ברור הלכה יבמות צב ע"א ציון ח
ג/יט דברי אמת (תרכא) דף צח ע"ב, ק ע"ב
ג/יט דברי אמת (תשעט) עמ' שנד, שסו {מת בנך ואח"כ מת בעלך ונתייבמה ואח"ב נודע שחילוף היו הדברים תצא והולד ממזר}
ג/יט דברי ריבות (תשעב) עמ' ריג, שסב
ג/יט יד המלך (לנדא)
ג/יט יכין ובועז ח"א סי' ד עמ' 33
ג/יט כלילת יופי דף ס
ג/יט לב שלם [ב"ח אהע"ז דף קטז ע"ד, משפטי שמואל סי' צא דף צד ע"ב]
ג/יט לחם רב (בוטון) סי' לב
ג/יט לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קט
ג/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' ש
ג/יט מראה הפנים יבמות דף א
ג/יט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרמא
ג/יט משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' לז
ג/יט משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' קצה
ג/יט משנת יעקב
ג/יט משפטי עזיאל ח"ז עמ' תקסט
ג/יט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' ה, קעא
ג/יט נחל שלמה יבמות עמ' רכח-רל
ג/יט עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' צד, רטז, ח"ג עמ' רכז
ג/יט פי' ר"א מן ההר יבמות מט ע"ב
ג/יט שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קמג, רכג
ג/יט שו"ת רשב"ש עמ' תיז
ג/יט שערי עזרא (בצרי) עמ' שי


ד/231 הלכות יבום וחליצה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ ראש פינה
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אב בחכמה דף ל ע"ד, לא ע"א, לז ע"ד {משיאין לו עצה הוגנת}, לט ע"ג {ב"ד קוראים לו ונותנים לו עצה, השמיט "וקראו לו ולא שלוחם"}
ד/א אגרות הגרי"ד עמ' עב
ד/א אור ליהודה יבמות עמ' שפ
ד/א אפיקי מגינים יבמות סי' יב
ד/א אשר חנן עמ' עט
ד/א בית המדרש
ד/א ביתאל ח"א דף נח ע"ג
ד/א ברור הלכה יבמות מד ע"א ציון ב
ד/א דבר שמואל (אבוהב) סי' רצד
ד/א דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קסד
ד/א דברי תלמוד ח"ב עמ' קצה
ד/א ושב הכהן (תשמח) עמ' קנ
ד/א ידיו של משה
ד/א יכין ובועז ח"א סי' קכד עמ' 304
ד/א כל בו ח"ה עמ' רעה, רפב
ד/א לאור ההלכה (תשסד) עמ' רכב {עצה טוב לחלוץ}
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קמח
ד/א מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לג או"ק ב
ד/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' מו
ד/א מילי דמרדכי
ד/א מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א סי' צב]
ד/א משפטי שאול - פסקי דין עמ' רנב
ד/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' נג
ד/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שמד
ד/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' קע
ד/א עיר מקלט עמ' פ ביאור הלכה
ד/א ערך כסף עמ' רפו-רפז
ד/א פני משה (שלז')
ד/א פניני ים סי' מז אות א
ד/א פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות א-ב, סי' קנה אות ג
ד/א פנת יקרת (תשעא) עמ' קעט-קפ, תרפד
ד/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 430
ד/א קרן הצבי מצוה ח אות ה, מצוה סח אות א
ד/א שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רלו, רלח-רמ, רמג
ד/א שיבת ציון (לנדא) סי' צח
ד/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' יב
ד/א תורת ירוחם ח"ב דף פט ע"ג
ד/א תקון סופרים (רשב"ש) שער יב עמ' מט
ד/ב אפיקי מגינים יבמות סי' כט
ד/ב ברור הלכה יבמות קא ע"ב ציון ז
ד/ב גליונות אבני נזר
ד/ב דברי תלמוד ח"א עמ' נ
ד/ב ואם תאמר ח"א קושיה 1320 {כשרה}
ד/ב זכרון שלמה (ורנר) עמ' קלה-קלו, קמ {חלצה בלי קביעת מקום}
ד/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קכד
ד/ב חק המלך יבמות עמ' ז
ד/ב יחי ראובן (נאוי) עמ' צ {לח"מ}
ד/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' צב
ד/ב כל בו ח"ה עמ' רסז
ד/ב מגן גבורים (או"ח) סי' קלט ס"ק א
ד/ב מי הדעת עוקצין עמ' קפז {צ"פ}
ד/ב מנחת יהודה וירושלים עמ' 223 {צ"פ}
ד/ב מנחת מחבת עמ' כח {צ"פ}
ד/ב פי' ר"א מן ההר יבמות קא ע"ב
ד/ב פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות ג, ו
ד/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' קפ, קפד
ד/ב פרדס מרדכי עמ' שצא, שצט {צ"פ}
ד/ב קדשי יהושע עמ' תתקעט
ד/ב קרית מלך
ד/ב תרומת הדשן שו"ת סי' רכא {הגהמ"י}
ד/ג אור ליהודה יבמות עמ' תה
ד/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יג הערה ד
ד/ג בית הלוי ח"ג סי' ב עמ' כ, כב {מ"מ}
ד/ג בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' נב
ד/ג ברור הלכה יבמות קו ע"ב ציון ח
ד/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רפב
ד/ג ידיו של משה
ד/ג כל בו ח"ה עמ' רעח
ד/ג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' צ
ד/ג מלבושי יו"ט ח"א דף ט ע"ג
ד/ג מלבושי יום טוב אהע"ז סי' ד דף ט ע"ג
ד/ג פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות ד
ד/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' קפא
ד/ג שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 244
ד/ד אגרות משה או"ח ח"ג סי' ד
ד/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 119
ד/ד בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"כט עמ' שעח
ד/ד בכורי חיים ח"ד עמ' קסד
ד/ד ברור הלכה יבמות קו ע"ב ציון ח
ד/ד דברי שלמה (אסרף)
ד/ד חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' כה
ד/ד כתב סופר חו"מ דף כד ע"ד
ד/ד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שיא
ד/ד משאת המלך (אדרי)
ד/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' צח
ד/ד תורת כסף וחליפין עמ' קנב {ר"ח הלוי}
ד/ה אגרות הגרי"ד עמ' רסח
ד/ה אמת ליעקב נשים עמ' עז
ד/ה אנצי"ת ע' בית דין הע' 258, 260, 261, 265, 516
ד/ה אנצי"ת ע' גר הע' 272
ד/ה אפיקי מים ח"א סי' י
ד/ה באר אליהו עמ' סא
ד/ה בית אהרן (קארטשין) עמ' רעט {מל"מ}
ד/ה בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"ג עמ' שעא
ד/ה ביתאל ח"א דף נט ע"א
ד/ה ברור הלכה יבמות קא ע"א ציון ב, ו
ד/ה ברור הלכה יבמות קב ע"א ציון ג
ד/ה ברור הלכה יבמות קד ע"א ציון א
ד/ה ברור הלכה סנהדרין לו ע"ב ציון ז
ד/ה גרים וגרות עמ' קסה-קסז {גר}
ד/ה דובר מישרים (השמטות)
ד/ה הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 13, 29
ד/ה המנהיג עמ' תרפו
ד/ה חי' הגרז"ס נשים עמ' כח {לח"מ}
ד/ה חיים שאל ח"ב סי' מב אות טו
ד/ה חק המלך יבמות עמ' קסו
ד/ה כל בו ח"ה עמ' רסו
ד/ה לבב דוד
ד/ה לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' יב
ד/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תפא
ד/ה מלך ישראל עמ' 101
ד/ה מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' צג]
ד/ה מקום דוד [שבות יעקב ח"א סי' קכח]
ד/ה משאת המלך (אדרי)
ד/ה משנת יעקב כאן, וזרעים ח"ב עמ' רסב-רסד
ד/ה משנת משה סנהדרין עמ' קעח
ד/ה משפטי עזיאל ח"ה עמ' תטז
ד/ה ס' הנייר עמ' קפה, קפט
ד/ה עשרה מאמרות (תשס) עמ' תמד
ד/ה פי' ר"א מן ההר יבמות קא ע"ב
ד/ה פניני ים סי' מט אות כד
ד/ה פנת יקרת (תשנד) סי' לז אות א, סי' מא אות ג, ה
ד/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' קפ, קפג
ד/ה פרי האדמה ח"א
ד/ה קול דודי סוטה סי' תצ
ד/ה קרית מלך
ד/ה שו"ת מהר"ם מינץ עמ' צא
ד/ה שיבת ציון (לנדא) סי' צח
ד/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תקב
ד/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' יב
ד/ה שרידי אש ח"א עמ' תה
ד/ה תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק לא-לב
ד/ה תרומת הדשן שו"ת סי' רכו
ד/ה תשובה מיראה (תשסו) עמ' נה {לח"מ}
ד/ו אהלי יהודה (אמדו)
ד/ו אור הישר [שערי תשובות למהר"ם ב"ב שער ב סי' צג]
ד/ו אור המאיר (שפירא) סי' לא אות ב {משליכה אותו לארץ - מהזוהר}
ד/ו אור ליהודה יבמות עמ' ת-תא
ד/ו אור שמח
ד/ו אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' לז
ד/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ו בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' נה, נז
ד/ו ברור הלכה יבמות קב ע"א ציון ד, ז
ד/ו ברור הלכה יבמות קג ע"א ציון א
ד/ו ברור הלכה יבמות קד ע"א ציון ב פרק א, ד
ד/ו גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' ז
ד/ו דברי דוד (מילדולה) דף כו ע"ד {כ"מ}
ד/ו דעת הרמב"ם עמ' 179
ד/ו הרמב"ם והזוהר
ד/ו וישאל שאול אהע"ז סי' קלד
ד/ו חוט המשולש - ברכי יוסף דף יט ע"ב {רוב העקב}, כ ע"ב {ימין}
ד/ו חסדי דוד ח"ג עמ' עח-עט
ד/ו ידיו של משה
ד/ו כל בו ח"ה עמ' רנו, רעח, רפ, רפא
ד/ו לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף טז ע"ב
ד/ו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' כח
ד/ו מוריה גל' קעא עמ' לא
ד/ו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' צג, מהדו"ת אהע"ז סי' קנו]
ד/ו מרומי גלים עמ' ח-ט
ד/ו משאת המלך (אדרי)
ד/ו משנת יעקב
ד/ו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קעו, קעח, שסו {מ"מ}
ד/ו נוכח השלחן (הכהן) עמ' קפג {לא חפצתי לקחתה, בנשימה}
ד/ו ס' הפרנס עמ' תכח
ד/ו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' מח
ד/ו ספרי דבי רב ח"ד עמ' קע
ד/ו עשרה מאמרות (תשס) עמ' תמד, תקה
ד/ו פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות ו
ד/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' קפד
ד/ו צרור החיים (קצבי) דף עט ע"ב
ד/ו קרית מלך
ד/ו שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב עמ' תקנב
ד/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קסז-קסח
ד/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תיג
ד/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רצט
ד/ו שערי זיו ח"א דף צא ע"א
ד/ו שרידי אש ח"א עמ' שצג, שצה
ד/ו תורה תמימה דברים פ' כה אות קלד
ד/ו תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק י
ד/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' קלא
ד/ו תשובות הרי"ד עמ' רמח
ד/ז אבני נזר אהע"ז סי' רח אות ה
ד/ז אהלי יהודה (אמדו)
ד/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ז בית אהרן (קארטשין) עמ' רעח
ד/ז בכורי חיים ח"ד עמ' קנט
ד/ז ברור הלכה יבמות קג ע"א ציון א פרק ג הראשון
ד/ז ברור הלכה יבמות קו ע"ב ציון ה
ד/ז גור אריה דברים פ' כה הע' 76
ד/ז דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' קעז {מ"מ}
ד/ז דברי שאול דברים עמ' קפט
ד/ז חסדי דוד ח"ג עמ' עח-עט
ד/ז כל בו ח"ה עמ' רפ-רפא
ד/ז מחשבת הקודש ח"ב דף מא ע"א {לח"מ}
ד/ז משאת המלך (אדרי)
ד/ז משנת יעקב
ד/ז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קעח
ד/ז נחלת עזרא ח"ב עמ' 162
ד/ז ספרי דבי רב ח"ד עמ' קע
ד/ז פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות ז-ח
ד/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' קפה
ד/ז קול דודי (תשף)
ד/ז קול דודי סוטה סי' תנו
ד/ז שהם וישפה ח"א
ד/ז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שכט {הגהמ"י אות ח}
ד/ז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' ריח
ד/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רצט
ד/ז שערי מאיר עמ' קלה
ד/ז שרידי אש ח"א עמ' שסד
ד/ז תורה תמימה דברים פ' כה אות קלד
ד/ז תחומין ח"ג עמ' 218 {לראות}
ד/ח אהלי יהודה (אמדו)
ד/ח אוצרות הרמב"ם
ד/ח אור הישר [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' כו, עונג יו"ט סי' קעה בהגהה]
ד/ח אור ליהודה יבמות עמ' שעט
ד/ח אור תורה (שוורץ) ח"ד סי' לז
ד/ח אוריין תליתאי (אפשטיין) דף מא ע"ג
ד/ח אושר ירוחם עמ' עו
ד/ח אות היא לעולם ח"ב דף צו ע"א
ד/ח אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' יד ד"ה ובס'
ד/ח אנצי"ת ע' גדם הע' 65 {או"ש}, 66
ד/ח אשר למלך
ד/ח בית אהרן (קארטשין) עמ' רפד
ד/ח בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"מד עמ' שפד
ד/ח בכורי חיים ח"ד עמ' קנה, קנט
ד/ח ברור הלכה יבמות קג ע"א ציון ב
ד/ח ברור הלכה יבמות קג ע"א ציון ח פרק ב {ראב"ד}
ד/ח ברור הלכה יבמות קו ע"א ציון א
ד/ח ברור הלכה יבמות קו ע"ב ציון ה פרק ג {ראיית רוק}, ציון ו
ד/ח ברכת מרדכי יבמות עמ' רצח
ד/ח בשבילי הקרבנות סי' מג אות ה {סומא}
ד/ח גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' כז {או"ש}
ד/ח גבורת יצחק ר"ה עמ' נ
ד/ח גורן דוד ח"ב סי' מה אות א
ד/ח דברי דוד (מילדולה) דף ט ע"ד {לשמן}, יח ע"א, כא ע"א {סומא}
ד/ח דברי רננה עמ' קנט
ד/ח דברי שאול דברים עמ' קפט
ד/ח דרך המלך (רפפורט)
ד/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קסח, רפב, תנב
ד/ח האיר ממזרח חמש מגילות עמ' קמ {וכל היושבין שם עונין וכו'}
ד/ח המנהיג עמ' תרפח-תרפט
ד/ח הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' קט
ד/ח הר המלך ח"ד עמ' לד
ד/ח וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רכא
ד/ח זכר יצחק (תשן) עמ' מד
ד/ח זכרון צבי מנחם דף לו ע"ב {חולצת מן הסומא}
ד/ח חזון יחזקאל קידושין פ"ג ה"ח
ד/ח חי' ר' יהודה זרחיה עמ' עח-עט
ד/ח חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קמג
ד/ח חיים ומלך
ד/ח חק המלך יבמות עמ' ז
ד/ח ישועות יעקב נשים עמ' צא {ראב"ד}
ד/ח כל בו ח"ה עמ' רפא
ד/ח כרם שלמה (אהרמן) יבמות קג ע"א
ד/ח לב שלם [פרח שושן אהע"ז דף כג ע"ב וע"ד, ודף נד, מוצל מאש (אלפנדרי) סי' סב דף לז, פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' מא דף פט ע"ג]
ד/ח לשון למודים חו"מ דף טו ע"א {מ"מ}
ד/ח מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' פט-צ
ד/ח מוריה שנה ב גל' ה (ר"צ אברמוביץ)
ד/ח מחנה חיים ח"ח עמ' צז {חליצת סומא}
ד/ח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קנו]
ד/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' קפו-קפז {הגהמ"י - אבל וכמנודה וכמורד}
ד/ח מרומי גלים עמ' ז-ח
ד/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ח משאת המלך (אדרי)
ד/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קסו
ד/ח משך חכמה ויקרא פכ"א פס' ז
ד/ח משנת אליעזר (רבינ') עמ' קלג-קלד
ד/ח משנת יעקב
ד/ח משנת יעקב עבודה עמ' קצו
ד/ח משנת ר' אהרן גיטין עמ' קכד
ד/ח משנת שמחה
ד/ח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קעו {ראב"ד}
ד/ח נחל איתן
ד/ח נחל שלמה יבמות עמ' רל-רלב
ד/ח נפלאות מתורתך (תשסה) ע' ראיה
ד/ח נתיבות שלום (למפרט)
ד/ח ס' הנייר עמ' קפח
ד/ח ס' הפרנס עמ' תלג
ד/ח עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רסח
ד/ח עמודי שלמה ח"ג עמ' קצו {הגהמ"י אות ט}
ד/ח פני משה (שלז')
ד/ח פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות ט, סי' נב אות א
ד/ח פנת יקרת (תשעא) עמ' קפו, רמב
ד/ח פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שכד
ד/ח פרח שושן דף נג ע"ב {לח"מ - הפשרה של הראב"ד}
ד/ח צרור הכסף (גטיניו) דף מט ע"ג {ראב"ד}
ד/ח קונטרסי שעורים כתובות עמ' נז
ד/ח קרית מלך
ד/ח רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שפד
ד/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף סב ע"א
ד/ח שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רפג
ד/ח שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' תצא
ד/ח שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קפד
ד/ח שו"ת מהרי"ל עמ' רצח
ד/ח שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' ריד
ד/ח שער יהודה
ד/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 299
ד/ח תורה תמימה דברים פ' כה אות קס
ד/ח תחומין ח"ג עמ' 206
ד/ח תפארת מנחם דף מג ע"א {יתכוין לחלוץ}
ד/ח תשובות ר' איסר יהודה עמ' קלח-קלט {סומא}
ד/ט אור ליהודה יבמות עמ' תכג
ד/ט ברור הלכה יבמות קד ע"ב ציון ד
ד/ט נועם ח"ט עמ' סט
ד/י אבני נזר אהע"ז סי' רכג אות נב
ד/י ארחות חיים ח"ב סי' יג אות א עמ' 184
ד/י ברור הלכה יבמות קד ע"ב ציון ד
ד/י משנת ר' אהרן גיטין עמ' קלט
ד/י שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קיד
ד/י שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רח-רט
ד/י שיבת ציון (לנדא) סי' צח
ד/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' ש
ד/יא ארחות חיים ח"ב סי' יג אות א עמ' 184
ד/יא ברור הלכה יבמות קד ע"ב ציון ד
ד/יא וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רכג
ד/יא ידיו של משה
ד/יא כרם שלמה (אהרמן) יבמות קה ע"א
ד/יא שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' שצט
ד/יב אור הישר [אור הישר יבמות קד ע"א]
ד/יב ארחות חיים ח"ב סי' יג אות א עמ' 184
ד/יב אשר למלך
ד/יב ביתאל ח"א דף נח ע"ג
ד/יב ברור הלכה יבמות קד ע"ב ציון ב
ד/יב ברור הלכה יבמות קו ע"ב ציון י פרק ג {בלי רקיקה}
ד/יב זכר יצחק (תשח) עמ' רמז
ד/יב יד סופר עמ' מו {לח"מ}
ד/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעח
ד/יב משנת יעקב
ד/יב משנת ר' אהרן גיטין עמ' קלט
ד/יב משפטי עזיאל ח"ה עמ' תיז
ד/יב ס' הנייר עמ' קפח
ד/יב עמק יהושע ח"א דף קז
ד/יב פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות יח
ד/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' קצה
ד/יב קונטרסי שעורים גיטין שעור יא אות ד
ד/יב תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק י
ד/יג אב בחכמה דף ט ע"א {אילם ואילמת - חליצתם פסולה}
ד/יג אבני זכרון (פפר) ח"א דף קא ע"ב
ד/יג אבני נזר אהע"ז סי' רכה אות א
ד/יג אהלי יהודה (אמדו)
ד/יג אנצי"ת ע' אלם (ב) הע' 90, 91
ד/יג ארחות חיים ח"ב סי' יג אות א עמ' 184
ד/יג בדבר מלך ח"י עמ' קלא
ד/יג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' מו סעיף ד
ד/יג בית אהרן וישראל גל' יז עמ' פד
ד/יג בית יעקב (מסקין) סי' נב
ד/יג בית מאיר (תשע) סי' קסט סל"ד עמ' שפ, ס"מג עמ' שפד, סמ"ד עמ' שפח
ד/יג בכורי חיים ח"ד עמ' קסג
ד/יג ברור הלכה יבמות קד ע"ב ציון ב
ד/יג ברית אברהם (תרנ"ח) אהע"ז סי' קא אות ז
ד/יג גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' ב
ד/יג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קכב
ד/יג דובר מישרים דף ס ע"ד
ד/יג זכרון ליהודה סי' ב אות יג
ד/יג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רז, רט
ד/יג חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קמד
ד/יג ישועות יעקב נשים עמ' ק
ד/יג לב שלם [בני יעקב דף קלד ע"ג, קנג ע"ד]
ד/יג לבב דוד
ד/יג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' רסג
ד/יג מוריה גל' רז עמ' כט {צ"פ}
ד/יג מעיני המים
ד/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שה ע"ג
ד/יג מראה הפנים יבמות דף סח
ד/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יג משיב דבר ח"ד סי' עה
ד/יג משנה הלכות יבמות, יבמות סי' סד
ד/יג משנת אליעזר (רבינ') עמ' צח
ד/יג משנת יעקב
ד/יג משנת ר' אהרן גיטין עמ' קכד
ד/יג משרת משה (נבר)
ד/יג נשמת אברהם ח"ג עמ' קלא
ד/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כד אות ג
ד/יג נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקע
ד/יג נתיבות שלום (למפרט)
ד/יג ס' הנייר עמ' קפח
ד/יג ס' הפרנס עמ' תלב
ד/יג עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רסז, רעב
ד/יג עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרל
ד/יג עץ חיים (אבלסון) עמ' רלד
ד/יג פרי האדמה ח"א
ד/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תטז {מ"מ}
ד/יג שמש ומגן אהע"ז סי' כז עמ' רנה
ד/יג שערי זיו ח"א דף צו ע"א
ד/יד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 119
ד/יד אנצי"ת ע' דבור הע' 45
ד/יד ארחות חיים ח"ב סי' יג אות א עמ' 184
ד/יד בית אהרן (קארטשין) עמ' רפב
ד/יד בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"מה עמ' שפח
ד/יד ברור הלכה יבמות קד ע"ב ציון ד
ד/יד גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' ב
ד/יד וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רכג
ד/יד זכר יצחק (תשן) עמ' פג, רנז
ד/יד ידיו של משה
ד/יד ישועות יעקב נשים עמ' פו
ד/יד כרם שלמה (אהרמן) יבמות קה ע"א
ד/יד לבב דוד
ד/יד מעיני המים
ד/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יד ס' הנייר עמ' קפח
ד/יד עטרת ישראל עמ' רצ
ד/יד פנים חדשות [מהר"ם אלשיך צב]
ד/יד פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות יא
ד/יד פנת יקרת (תשעא) עמ' קפט
ד/יד שו"ת הרמ"ע השלם עמ' רכו {מ"מ}
ד/יד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שכו-שכח
ד/יד שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קעא
ד/יד שו"ת ר' בצלאל אשכנזי סי' כו, כח, עמ' רו, רט, רנח
ד/יד שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 269
ד/יד שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' שצט
ד/יד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' שצח
ד/טו אב בחכמה דף ט ע"א-ע"ב {סומא}
ד/טו אהלי יהודה (אמדו)
ד/טו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 120
ד/טו ארחות חיים ח"ב סי' יג אות א עמ' 184
ד/טו ארץ הצבי (שכטר) עמ' רנד
ד/טו בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"לב עמ' שעט
ד/טו בכורי חיים ח"ד עמ' קנה {מל"מ}, קסג
ד/טו ברור הלכה יבמות קא ע"א ציון ב
ד/טו ברור הלכה יבמות קג ע"א ציון א, ב
ד/טו וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רכד
ד/טו חסדי דוד ח"ג עמ' עח-עט
ד/טו כרם שלמה (אהרמן) יבמות קג ע"א
ד/טו לב שלם [בני שמואל סי' קסט ס"ק מח, פרח שושן אהע"ז כלל ב סי' א-ג דף נג]
ד/טו לבב דוד
ד/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תפא
ד/טו משנת אליעזר (רבינ') עמ' קלג
ד/טו משנת יעקב
ד/טו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קעו
ד/טו נחל שלמה יבמות עמ' רלא
ד/טו עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רסט
ד/טו פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות יב
ד/טו פנת יקרת (תשעא) עמ' קפט
ד/טו פרי האדמה ח"א
ד/טו שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שסח
ד/טו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' ריח
ד/טו תשובות ר' איסר יהודה עמ' קלט {יושב כשר}
ד/טז אב בחכמה דף ה ע"ד {עד שיכוונו שניהם}, מג ע"ב {חליצה בלילה פסולה}
ד/טז אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' ט {ר"ח הלוי}
ד/טז אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קכז ענף ב {ר"ח הלוי}
ד/טז אהבת קדומים עמ' תס
ד/טז אהלי יהודה (אמדו)
ד/טז אור הישר [או"ז ח"א סי' תשמה]
ד/טז אור עולם (בלומנפלד) דף לב ע"ד {ר"ח הלוי}
ד/טז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יג הערה ד
ד/טז ארחות חיים ח"ב סי' יג אות א עמ' 184
ד/טז ארץ הצבי (שכטר) עמ' קעא, קפה
ד/טז באורי סוגיות (הוניגסברג) יבמות סי' מא אות ז {ר"ח הלוי}
ד/טז בדבר מלך חי"ח עמ' צז {וכן אם חלצה בפני יחיד ואפילו בינו לבינה ובלילה הר"ז חליצה פסולה}
ד/טז בית יעקב (מסקין) סי' נב
ד/טז בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' ט אות ד, סי' יא אות ה {ר"ח הלוי}
ד/טז בית יצחק תשכ"א עמ' 116 {ר"ח הלוי}
ד/טז בית מלך (חב"ד) עמ' 15
ד/טז בכורי אברהם דף פו ע"ג-ע"ד {קטנה}
ד/טז בכורי חיים ח"ד עמ' קסג
ד/טז בן אשר סי' נ הערה יב {ר"ח הלוי}
ד/טז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שעב {לח"מ}
ד/טז ברור הלכה יבמות נב ע"א ציון א {ר"ח הלוי}
ד/טז ברור הלכה יבמות קא ע"א ציון ג פרק ב {כ"מ}
ד/טז ברור הלכה יבמות קב ע"א ציון ז
ד/טז ברור הלכה יבמות קג ע"א ציון ח
ד/טז ברור הלכה יבמות קד ע"א ציון א
ד/טז ברור הלכה יבמות קד ע"ב ציון א
ד/טז ברור הלכה יבמות קד ע"ב ציון ד פרק א {או"ש}
ד/טז ברור הלכה יבמות קה ע"ב ציון א, ד
ד/טז ברור הלכה יבמות קו ע"א ציון א
ד/טז ברכת שלמה אהע"ז עמ' ב-ג {ר"ח הלוי}
ד/טז גוילין נצולין עמ' קכח {השמיט שצריך שיאמר רוצה אני}, קסט {ר"ח הלוי}
ד/טז גורן דוד ח"ב סי' מה אות א
ד/טז גט מקושר (צינץ) עמ' תא
ד/טז גינת ראובן תרומות עמ' ו {ר"ח הלוי}
ד/טז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' פה
ד/טז דעת הרמב"ם עמ' 179
ד/טז הלכה פסוקה ח"א סי' ה הערה 136
ד/טז הר המלך ח"ח עמ' מה
ד/טז וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רכו
ד/טז זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' עט
ד/טז חוט המשולש - ברכי יוסף דף כב ע"ב {כ"מ בשם ריב"ש}
ד/טז חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ג {ר"ח הלוי}
ד/טז חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 231
ד/טז חי' ר' חיים הלוי דף כג
ד/טז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קל
ד/טז חכם צבי (תשעה) ח"א סי' א ד"ה והנראה, ד"ה ואני
ד/טז חמדת ישראל ח"ב דף ג ע"א-ע"ג
ד/טז חק המלך יבמות עמ' פח
ד/טז חק לישראל נזיקין עמ' 349 {ר"ח הלוי}
ד/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יא עמ' לד {לח"מ}
ד/טז חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' נו
ד/טז יגיעת ערב ב"מ עמ' קכז
ד/טז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' א {ר"ח הלוי}
ד/טז ידיו של משה
ד/טז ישא מדברותיך קדושין עמ' תעד, תק, תקיג {ר"ח הלוי}
ד/טז ישועות יעקב נשים עמ' פט, ק
ד/טז כבוד הלבנון דף יח ע"ג, כג ע"ב-ע"ד {לח"מ - שני לכתחילה}, כד ע"ד, כו ע"ג-ע"ד {לח"מ - שני פסולי לכתחלה}
ד/טז כל בו ח"ה עמ' רסו, רפב
ד/טז לב שלם [בני יעקב דף קלד ע"ג]
ד/טז לבב דוד
ד/טז מאור למלך יבמות עמ' פ, קעב {ר"ח הלוי}
ד/טז מאיר נתיבים עמ' 196
ד/טז מחנה יוסף סוטה עמ' כג
ד/טז מילי דקדושין עמ' תטו {ר"ח הלוי}
ד/טז מנחה לאהרן (וולף) עמ' 17, 44, 103 {ר"ח הלוי}
ד/טז מנחת אלימלך עמ' קסה {ר"ח הלוי}
ד/טז מנחת חינוך ח"א עמ' רלו
ד/טז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תפה {ר"ח הלוי}
ד/טז מעיני המים
ד/טז מערכות חיים עמ' כח, מז, קסא, קפו {ר"ח הלוי}
ד/טז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' צג]
ד/טז מרומי גלים עמ' ח
ד/טז משא יד ח"א עמ' קה {ר"ח הלוי}
ד/טז משאת מרדכי ב"ק עמ' שטו
ד/טז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקצ {ר"ח הלוי}
ד/טז משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' יט
ד/טז משנת אליעזר (רבינ') עמ' צח
ד/טז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רסב-רסד
ד/טז משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' רנט-רס
ד/טז משנת ר' אהרן גיטין עמ' קכד
ד/טז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קעו-קעז
ד/טז נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קנג {ר"ח הלוי}
ד/טז נועם התלמוד קידושין עמ' יד {ר"ח הלוי}
ד/טז נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קמו
ד/טז נחל יצחק סי' צו סעיף ב ענף א דף קפו ע"ב
ד/טז נחל יצחק צו ס"ק ב ענף א {חרש}
ד/טז נחל שלמה יבמות עמ' רלב
ד/טז נחלת עזרא ח"א עמ' 200, ח"ב סי' כח
ד/טז נשמת אברהם ח"ג עמ' קלא
ד/טז נתיבות מרדכי קדושין עמ' רכט {ר"ח הלוי}
ד/טז נתיבות שלום (למפרט) עמ' פז, קא
ד/טז נתיבות שמואל דף כט ע"א, צא ע"א {ר"ח הלוי}
ד/טז ס' הנייר עמ' קפט
ד/טז סוגיות בדיני ממונות עמ' 88 {ר"ח הלוי}
ד/טז ספרי דבי רב ח"ד עמ' קעא
ד/טז סתירת זקנים - הלכה עמ' שב
ד/טז עדות ושטרות עמ' 155 {ר"ח הלוי}
ד/טז עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רסז-רסח
ד/טז עמק הלכה (בוימל) עמ' רנו
ד/טז עמק יהושע אחרון עמ' סז, עג
ד/טז עמק יהושע ח"א סי' כג, דף קז
ד/טז ענפי ארז (גורביץ, עבדים) עמ' לד {ר"ח הלוי}
ד/טז פנת יקרת (תשנד) סי' כא אות א ס"ק ד {ר"ח הלוי}, סי' כד {ר"ח הלוי}, סי' לג אות א {ר"ח הלוי}, סי' מא אות יג, סי' נב אות א-ג {ר"ח הלוי}, סי' קנה אות א
ד/טז פנת יקרת (תשעא) עמ' כז, קסב, רמא {ר"ח הלוי}
ד/טז פנת יקרת (תשעא) עמ' קצ, תרפג
ד/טז פרי יצחק (בלזר) ח"א דף עז ע"ד {לח"מ}
ד/טז פרי יצחק (תשעו) עמ' רנג
ד/טז צבי גאון יעקב סי' מא
ד/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פה ע"ג-ע"ד
ד/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ד אות ה
ד/טז קונטרסי שעורים קדושין שעור יח אות ד
ד/טז קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קז {לילה}
ד/טז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שעא {ר"ח הלוי}
ד/טז רשימות לב גיטין סי' ז אות כב, סי' ח אות י {ר"ח הלוי}
ד/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רעז
ד/טז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תסא, תפו, תקמז
ד/טז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' יד
ד/טז שביבי אור קדושין סי' כד אות ה {ר"ח הלוי}
ד/טז שו"ת הריב"ש עמ' תשכג
ד/טז שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' לו
ד/טז שיח ערב קידושין עמ' כו {ר"ח הלוי}
ד/טז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רסג {ר"ח הלוי}
ד/טז שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור מד, מט {ר"ח הלוי}
ד/טז שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קלה {ר"ח הלוי}
ד/טז שעורי ר' שלמה עמ' רפה {ר"ח הלוי}
ד/טז שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' ריז
ד/טז שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 199 {ר"ח הלוי}, 200
ד/טז שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 216 {ר"ח הלוי}
ד/טז שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שסג
ד/טז שערי טהר ח"ח סי' לג אות ב, סי' לה אות ג
ד/טז שערי יצחק (תשיז) עמ' קנד {ר"ח הלוי}
ד/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 287, 298
ד/טז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרעז
ד/טז תרומת הדשן שו"ת סי' רכה
ד/טז תשובות ר' איסר יהודה עמ' קלה {חליצת קטנה}
ד/יז אבני ציון ח"א סי' ג אות ד {לח"מ}, סי' ח אות ב {לח"מ}, סי' יח אות ג {לח"מ}, סי' כב אות ט {לח"מ}, ח"ב סי' כח אות א, סי' לא, סי' מג אות ג, סי' נח אות א, סי' סז אות ה, סי' ע אות ד, סי' עד אות א, סי' עה אות א-ה {לח"מ}, ח"ד עמ' ק, קפד {לח"מ}
ד/יז אהלי יהודה (אמדו)
ד/יז אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' סג]
ד/יז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' מו-מז
ד/יז ארחות חיים ח"ב סי' יג אות א עמ' 185
ד/יז אש פנחס עמ' קיח {לח"מ - שני איסורים לכתחילה - אסור בדיעבד}
ד/יז בית אהרן (קארטשין) עמ' רפד {לח"מ}
ד/יז בית האוצר ח"ב עמ' 17 {לח"מ}
ד/יז בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' נה
ד/יז בית לוי (גולדברג) דף פג ע"א
ד/יז בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"לב עמ' שעט, סל"ה עמ' שפא
ד/יז בני ישראל (קרלי) סי' ה אות א, סי' יג אות ז {לח"מ}
ד/יז ברור הלכה יבמות קג ע"א ציון א, ח
ד/יז ברור הלכה יבמות קד ע"א ציון ב
ד/יז ברכת אהרן מאמר קסא אות ב
ד/יז גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' א-ג
ד/יז דבר מאיר (ראק) סי' ד
ד/יז דברי רננה עמ' קסא
ד/יז דגל יהודה (קמינר) עמ' קנא
ד/יז הלכה פסוקה ח"א סי' ה הערה 146 {לח"מ}
ד/יז ויקן יוסף דף מ ע"ד
ד/יז וישאל שאול אהע"ז סי' קלד
ד/יז חדוותא דשמעתתא ח"א דף יב ע"ג {לח"מ}
ד/יז חדוותא דשמעתתא ח"ב דף ו ע"א {לח"מ - שני פסולים לכתחילה פסול בדיעבד}
ד/יז חוט המשולש - ברכי יוסף דף כ ע"ב, כא ע"ב, כב ע"א, כג ע"א, כה ע"ב, כו ע"א {שמאל פסול}
ד/יז חי' הגרי"ח עמ' רכז
ד/יז חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 112 {לח"מ}
ד/יז חי' חתם סופר
ד/יז חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 100 {לח"מ, בשני פסולי לכתחלה פסול בדיעבד}
ד/יז חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' ע
ד/יז יד המלך (לנדא)
ד/יז יד ישראל ח"א
ד/יז ידיו של משה
ד/יז יחי ראובן (נאוי) עמ' צ
ד/יז ישועות יעקב נשים עמ' צא-צב
ד/יז לב שלם [אהלי תם סי' קצח דף ק ע"א]
ד/יז לבב דוד
ד/יז לבושי מרדכי אהע"ז עמ' רסט-רע
ד/יז מאיר עיני חכמים ח"א דף נג ע"ב, קטז ע"א {לח"מ}
ד/יז מאמר המלך
ד/יז מוריה גל' קעא עמ' לו {חלצה בשמאל פסולה}, גל' קצא עמ' נד-נו, ס
ד/יז מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' טז
ד/יז מחשבת הקודש ח"א דף נט ע"ג {לח"מ}
ד/יז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רז, ח"ב עמ' קב
ד/יז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קז {לח"מ}
ד/יז מעיני המים
ד/יז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' צג]
ד/יז מקדשי השם ח"ב עמ' נ {לח"מ - שני פסולי לכתחלה אסורים גם בדיעבד}
ד/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' יב אות ו {לח"מ}
ד/יז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' נח אות יד {לח"מ - שני פסולים דיעבד}
ד/יז משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' כא
ד/יז משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' שמד {לח"מ}
ד/יז משנה שכיר יו"ד עמ' לאט
ד/יז משנת עזר ח"ב עמ' קעג
ד/יז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קעה-קעו, שסו
ד/יז נחל איתן
ד/יז ס' הפרנס עמ' תלד, תלו
ד/יז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' נג
ד/יז עזרת כהן עמ' שצו
ד/יז עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קפ-קפא
ד/יז עמק הלכה (בוימל) עמ' רעב
ד/יז עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשיב {ראב"ד}
ד/יז פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 12 {לח"מ - שני פסולי לכתחילה}
ד/יז פנים חדשות [תורת אמת (שפו) קמג] {מ"מ}
ד/יז פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות ז
ד/יז פנת יקרת (תשעא) עמ' קפה
ד/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קלא ע"ד
ד/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כב אות ג
ד/יז קדשי יהושע עמ' רכג {או"ש}
ד/יז קרבן ציון עמ' מג, סד, רסד {לח"מ}
ד/יז ראשית בכורים דף צט ע"ד {לח"מ}
ד/יז שבט בנימין (פונט') דף פט ע"א {מ"מ}
ד/יז שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רפא, רפב {מ"מ}, רפד {ראב"ד}
ד/יז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' סו {לח"מ}, תקז {לח"מ}
ד/יז שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' סג
ד/יז שו"ת מהרש"ם ח"א סי' טז, סז {לח"מ, שני פסולי לכתחלה}
ד/יז שיח השדה (פרומר) עמ' קעא {לח"מ}
ד/יז שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' סה
ד/יז שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קלד
ד/יז שערי ציון (כהן, תרצח) דף לה ע"ג-ע"ד {לח"מ}
ד/יז שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קסג {לח"מ}
ד/יז שרידי אש ח"א עמ' שסג, שסה, שצה
ד/יז תורת אמת (תשסו) עמ' תקטז
ד/יז תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק י {לח"מ}
ד/יז תשובות ר"י אלחנן עמ' קצז-קצח
ד/יח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קב-קג
ד/יח אור הישר [אור הישר חולין כ ע"א]
ד/יח ארחות חיים ח"ב סי' יג אות א עמ' 184-185
ד/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/יח בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קס
ד/יח בדבר מלך חי"ד עמ' שסג
ד/יח בינת אברהם עמ' רצח
ד/יח בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"כב עמ' שעח
ד/יח ברור הלכה יבמות קא ע"א ציון ג
ד/יח ברור הלכה יבמות קב ע"ב ציון ד, ה, כ
ד/יח ברור הלכה יבמות קג ע"ב ציון א
ד/יח ברור הלכה יומא עח ע"ב ציון א פרק ה {של עץ}
ד/יח דעת הרמב"ם עמ' 179
ד/יח חסדי דוד ח"ג עמ' עט, ח"ה עמ' תשסה, ח"ח עמ' קנג
ד/יח חקר יצחק עמ' פ
ד/יח ישועות יעקב נשים עמ' פו
ד/יח ישועות כהן שבת סי' פט ס"ק ג
ד/יח כל בו ח"ה עמ' רסב
ד/יח לבב דוד
ד/יח מנחת חינוך ח"ג עמ' לו
ד/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יח משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' כ
ד/יח עורה שחר דף לט ע"א וע"ד
ד/יח פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' רכ-רכא
ד/יח פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות יד
ד/יח פנת יקרת (תשעא) עמ' קצ
ד/יח שו"ת הריב"ש עמ' תשכג
ד/יח שו"ת הרשב"א מכ"י סי' רל
ד/יח שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' ע
ד/יח שו"ת מהר"י וייל סי' מז
ד/יח שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב עמ' תקנב
ד/יח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קסה, תלח
ד/יח שם ישראל - שו"ת עמ' קנז
ד/יח שער המלך ח"ב עמ' שד-שה
ד/יח תשובה שלמה אהע"ז סי' נז
ד/יח תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקנח {בשמאל}
ד/יט בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"טו עמ' שעח {לח"מ}
ד/יט ברור הלכה יבמות קב ע"ב ציון ד פרק ד, ציון ה, כ
ד/יט ברור הלכה יבמות קג ע"ב ציון א, ד
ד/יט חזו"א כלים סי' טז ס"ק יח
ד/יט חזו"א על הרמב"ם
ד/יט ידיו של משה
ד/יט ישועות כהן שבת סי' פט ס"ק ג
ד/יט כל בו ח"ה עמ' רעו
ד/יט מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' צו
ד/יט נועם חכ"ד עמ' יט
ד/יט פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' רכ-רכא
ד/יט פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות טו
ד/יט פנת יקרת (תשעא) עמ' קצג
ד/יט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קסח
ד/יט תורת אמת (תשסו) עמ' תקכא
ד/יט תשורת שי מהדו"ק סי' תקלג
ד/כ אבן האזל קדשים ח"א דף ס ע"א
ד/כ אהלי יהודה (אמדו)
ד/כ אור הישר [יד המלך הל' ע"ז פ"ז ה"ב, אור הישר ערכין כ ע"ב, כ"מ הל' לולב פ"ח ה"א]
ד/כ אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 216 {צ"פ}
ד/כ אור ליהודה יבמות עמ' תי, תטו
ד/כ אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק לא
ד/כ איש על העדה (אלאביץ) עמ' 120
ד/כ אנצי"ת ע' אסורו חשובו הע' 12 {צ"פ}
ד/כ באר מים חיים (נוסינזון) סוכה דף לא {ע"ז}
ד/כ בדבר מלך חט"ו עמ' ריז {סנדל המוסגר והמוחלט ושל ע"ז וכו' לא תחלוץ בו ואם חלצה חליצתה כשרה וכו' של תקרובת ע"ז ושל עיר הנידחת וכו' אם חלצה בו חליצתה פסולה}
ד/כ בינת אברהם עמ' צז {של ע"ז}
ד/כ בית אהרן (סוויאדישץ) דף ה ע"א-ע"ב {מוסגר ומוחלט - הרי כמ"ש}
ד/כ בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' ע, פא {תקרובת ע"ז ואשרה}
ד/כ ברור הלכה יבמות קג ע"ב ציון ה
ד/כ ברכת יצחק (פאלער) עמ' כז, שי
ד/כ דברי אמת (תרכא) דף קטו ע"א
ד/כ דברי ירוחם סי' מח
ד/כ הלכה רבה ח"א עמ' 181
ד/כ המדות לחקר ההלכה מדה יט אות ו
ד/כ הררי קדם (תשס) עמ' רטז
ד/כ זבחי תרועה סי' ל אות ד
ד/כ חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף מג
ד/כ חק המלך יבמות עמ' קט
ד/כ יד פשוטה אהבה עמ' תתיז
ד/כ יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' צה
ד/כ ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קלח
ד/כ כי בא מועד עמ' קסט
ד/כ לב דוד (פלדמן) עמ' עד
ד/כ מבי"ט (רובינ') דף קא ע"ד
ד/כ מועדים וזמנים ח"ב סי' קיא
ד/כ מוריה גל' קנז עמ' סד {צ"פ}
ד/כ מטה אפרים הל' שופר פ"א ה"ג {של ע"ז}
ד/כ מנחת יהודה (בוים) דף סט ע"ב-ע"ג {סנדל מוחלט ומוסגר}
ד/כ מעיני המים
ד/כ מפענח צפונות עמ' 68
ד/כ מקראי קדש (תשנג) עמ' ריז-ריח
ד/כ מראה אש ח"ב עמ' רג, רה
ד/כ מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' לולב פ"ח ה"א]
ד/כ משאת המלך (אדרי)
ד/כ משנת יעקב
ד/כ משנת רבנו יוסף עמ' 260
ד/כ נהורא דעיינין שבת עמ' פב {צ"פ}
ד/כ נועם חכ"ד עמ' יט
ד/כ נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תקסד {סנדל המוסגר והמוחלט ושל עבודה זרה לא תחלוץ בו וכו'}
ד/כ נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שפא
ד/כ נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שיד
ד/כ סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' ל, סה {סנדל של עיר הנדחת}
ד/כ סוכה וארבעת המינים עמ' 532
ד/כ סופר מהיר ח"ב עמ' נא
ד/כ עבודת מתנה עמ' קנה
ד/כ עדות ביעקב (ריינס) עמ' כה {תצא מזה ומזה}
ד/כ עיון בלומדות עמ' צו
ד/כ עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ב ע"א
ד/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסח, רז
ד/כ פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות טז
ד/כ פנת יקרת (תשעא) עמ' קצג
ד/כ פרחי כהונה (קצבורג) עמ' יד {של ע"ז}
ד/כ פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' צט
ד/כ צבי תפארת - בית שלמה סי' ד-ו, יב
ד/כ צבי תפארת סי' לז (שם שלמה)
ד/כ קהל יהודה - חי' השו"ע דף עג ע"ד {מ"מ}
ד/כ רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קמט
ד/כ שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' ח {סנדל המוחלט}
ד/כ שלשה שריגים (קרמר) דף ח ע"א {חליצתה כשרה}
ד/כ שמות בארץ (תשנט) עמ' ר
ד/כ שמחת מלך עמ' 73 {צ"פ}
ד/כ שער המלך ח"א עמ' רפז, תקס {מ"מ}
ד/כא אב בחכמה דף מו ע"ד {חלצה העליון וקרעה את התחתון}
ד/כא אור גדול דף קיג ע"א
ד/כא אור ליהודה יבמות עמ' שפה
ד/כא ארחות חיים ח"ב סי' יג אות א עמ' 185
ד/כא ברור הלכה יבמות קב ע"א ציון י
ד/כא לבב דוד
ד/כא משק ביתי סי' קכ (מח ע"ב) {ק"ס}
ד/כא משק ביתי סימן קכ דף מח ע"ב {לח"מ}
ד/כא שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' פט
ד/כא שרידי אש ח"א עמ' שצ
ד/כא תשורת שי מהדו"ק סי' שו
ד/כב ארחות חיים ח"ב סי' יג אות א עמ' 187
ד/כב ברור הלכה יבמות קו ע"ב ציון כ
ד/כב משאת המלך (אדרי)
ד/כב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רמט {הטעוהו}
ד/כב פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות יז-יח
ד/כב פנת יקרת (תשעא) עמ' קצה
ד/כב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' ה {מ"מ}
ד/כב שערי זיו ח"א דף צא ע"ג
ד/כג אבני נזר אהע"ז סי' רח אות א
ד/כג אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קכז ענף א
ד/כג ארחות חיים ח"ב סי' יג אות א עמ' 187
ד/כג בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"לח עמ' שפב
ד/כג ביתאל ח"א דף נח ע"ג
ד/כג ברור הלכה יבמות קה ע"א ציון ז
ד/כג ברור הלכה יבמות קו ע"ב ציון ה, י
ד/כג דרך המלך (רפפורט)
ד/כג זבח שלמה ח"ד עמ' נח
ד/כג חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קעא
ד/כג ידיו של משה
ד/כג ישועות יעקב נשים עמ' צח
ד/כג כל בו ח"ה עמ' רעה, רפא
ד/כג לבב דוד
ד/כג מזבח חדש דף יג ע"ב
ד/כג מים אדירים דף סז ע"ד
ד/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/כג משק ביתי סי' קצח דף פ ע"א-ע"ב {רמב"ם}, פז ע"א {לח"מ}
ד/כג ספרי דבי רב ח"א עמ' צג
ד/כג עדות בישראל
ד/כג פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות יז-יח
ד/כג פנת יקרת (תשעא) עמ' קצה
ד/כג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/כג קול דודי סוטה סי' תנו
ד/כג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קה {מ"מ}
ד/כג שערי זיו ח"א דף צד ע"ב-ע"ג
ד/כג תורה תמימה דברים פ' כה אות קלט
ד/כג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תלח
ד/כד אב בחכמה דף ה ע"ד, ו ע"א {חליצה מוטעית}, מ ע"ד, מא ע"א-ע"ב וע"ד {תנאי}
ד/כד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/כד אבן מלוכה (רביע)
ד/כד אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קכז ענף ד
ד/כד אור הישר [מפרשים הל' אישות פ"ו ה"ב]
ד/כד איפת צדק ח"ב ש"א סי' יד אות ד-ה
ד/כד איש אמונים דף קג ע"ב {ע"מ שתתן מאתים זוז}
ד/כד אמרי הצבי ב"ק קטז ע"א סימן לו אות ו
ד/כד אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 59 {יד המלך}
ד/כד ארחות חיים ח"ב סי' יג אות א עמ' 187
ד/כד ברור הלכה יבמות קו ע"א ציון א {או"ש}, ב
ד/כד ברור הלכה כתובות עד ע"א ציון ב
ד/כד ברכת מרדכי יבמות עמ' רצח
ד/כד ברכת שלמה אהע"ז עמ' קפ-קפא {אור שמח}
ד/כד גדולי שמואל כתובות דף עג, עד, קא, ב"ב דף נד ע"א {או"ש}
ד/כד דברות משה יבמות עמ' תעו
ד/כד דעת סופר אהע"ז סי' כ
ד/כד וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רכו
ד/כד ויקח אברהם [שמחת יהודה לג ע"ד] {הגהמ"י}
ד/כד וישאל שאול אהע"ז סי' קלו
ד/כד זית רענן ח"א עמ' תסד
ד/כד זכרון שמואל עמ' רלב {מ"מ}
ד/כד חי' הגר"ח החדש עמ' קמח, קפ-קפא
ד/כד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שנג
ד/כד חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' מה
ד/כד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' א ד"ה וראיתי
ד/כד חלקת יואב החדש תשובות סי' פ {מ"מ}
ד/כד חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 325, 358 {צ"פ}
ד/כד יד דוד (קרלין) ח"א דף פח
ד/כד יד המלך (לנדא)
ד/כד ידיו של משה
ד/כד ישועות יעקב נשים עמ' קא, קג {לח"מ}
ד/כד לב שלם [מגילת ספר עשין דף נד ע"ב]
ד/כד מגילת ספר עשין דף לד ע"ב
ד/כד מוריה גל' קעא עמ' לז
ד/כד מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תפד, תפו
ד/כד מפענח צפונות עמ' 226
ד/כד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ד/כד מצעדי גבר קדושין סי' מג ענף א אות ה-ו, ענף ב אות א
ד/כד מרומי גלים עמ' ח-י
ד/כד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קסו
ד/כד משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' רנט-רס
ד/כד משנת ר' אהרן קדושין עמ' לח
ד/כד משנת רבנו יוסף עמ' 47
ד/כד נועם ח"א עמ' צג, חכ"ג עמ' סז
ד/כד נחל שלמה יבמות עמ' רלג-רלה
ד/כד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' נד
ד/כד פד"ר ח"ז עמ' 378
ד/כד פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות כ, סי' פג
ד/כד פנת יקרת (תשעא) עמ' קצז, שסד
ד/כד צפנת פענח בראשית עמ' 47
ד/כד קונטרסי שעורים כתובות עמ' נז
ד/כד קרית מלך
ד/כד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' שיב
ד/כד שו"ת הריב"ש עמ' קצח
ד/כד שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' ריב
ד/כד שו"ת רשב"ש עמ' תצח
ד/כד שער המלך ח"א עמ' תכד
ד/כד שערי זיו ח"א דף צא ע"א, צג ע"ג
ד/כד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 297, 330
ד/כד שערי ישר שער ז פ"ח אות ח
ד/כד תורת אמת (תשסו) עמ' קנו {מ"מ}
ד/כד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תצג
ד/כד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקלא
ד/כד תפארת מנחם דף מא ע"ב
ד/כד תקון סופרים (רשב"ש) שער כא עמ' צ
ד/כה אור הישר [כ"מ לעיל הט"ז]
ד/כה אור ליהודה יבמות עמ' שצב
ד/כה ארחות חיים ח"ב סי' יג אות א עמ' 187
ד/כה אשר למלך
ד/כה בית יעקב (בירב)
ד/כה בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' תסח
ד/כה ברכת מרדכי ב"ב עמ' רנד
ד/כה ברכת מרדכי יבמות עמ' רצח
ד/כה גט מקושר (צינץ) עמ' ת
ד/כה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפד
ד/כה ישועות יעקב נשים עמ' מט
ד/כה כל בו ח"ה עמ' רפה
ד/כה מודעא ואונס עמ' רנז
ד/כה מוריה גל' קעא עמ' ל
ד/כה משנת ר' אהרן קדושין עמ' לח
ד/כה משנת שמחה
ד/כה נועם חי"ט עמ' קסח
ד/כה נתן פריו סוגיות ח"א עמ' עח
ד/כה ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' מז
ד/כה עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 553
ד/כה פנת יקרת (תשנד) סי' לג אות א, סי' מא אות כא, סי' נב אות ב
ד/כה פנת יקרת (תשעא) עמ' קסב, קצח-קצט
ד/כה פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' עז
ד/כה קרית מלך
ד/כה שו"ת הריב"ש סי' תפב, עמ' תשכג
ד/כה שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 198
ד/כה שער המלך ח"א עמ' תקלח
ד/כה שרידים גל' יז עמ' עב {חליצה מעושה}
ד/כה תוספתא כפשוטה נשים ח"ג מבוא עמ' טו
ד/כה תשובות הרי"ד עמ' רמז
ד/כו אב בחכמה דף ו ע"ד
ד/כו אהבת קדומים עמ' תנא, תסא
ד/כו אור הישר [מ"מ לקמן פ"ז ה"י]
ד/כו אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' יג [א] ד"ה והנה
ד/כו ארחות חיים ח"ב סי' יג אות ב
ד/כו בחיר חיים
ד/כו בית יעקב (מסקין) סי' נ (סט ע"ג)
ד/כו בכורי חיים ח"ד עמ' קסג
ד/כו ברור הלכה יבמות קא ע"א ציון ג פרק ב
ד/כו ברור הלכה יבמות קד ע"ב ציון ד פרק ב
ד/כו ברור הלכה יבמות קו ע"ב ציון י פרק ג, ציון כ פרק ג
ד/כו ברכת מרדכי ב"ב עמ' רנד
ד/כו גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' ב
ד/כו חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 231
ד/כו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שצז
ד/כו ישועות יעקב נשים עמ' כט {מ"מ}
ד/כו לב שלם [שו"ת דברי דוד סי' ב וד' ע"ד סי' ז, פרי עץ חיים (אביגדור) דף יב]
ד/כו מוריה גל' קצא עמ' נה {מ"מ}
ד/כו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' לט
ד/כו משה ידבר (תשעו) עמ' רמד
ד/כו משיב משפט עמ' רנה
ד/כו משפטי עזיאל ח"ה עמ' תיז
ד/כו פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות כב
ד/כו פנת יקרת (תשעא) עמ' רא
ד/כו פרי יצחק (תשעו) עמ' רמט, רנג {מ"מ}
ד/כו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רל {מ"מ}
ד/כו קרית מלך
ד/כו שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רפב
ד/כו שו"ת הרד"ך עמ' שלז
ד/כו שו"ת הריב"ש עמ' תשכג
ד/כו שמן המשחה (קושטא) דף לא ע"ב
ד/כו שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 198
ד/כו שער המלך ח"א עמ' תכד, תקלח
ד/כו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 298
ד/כו שרידי אש ח"א עמ' שעג
ד/כו תרומת הדשן שו"ת סי' רכה
ד/כז אהבת קדומים עמ' תנו, תנח
ד/כז אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' יד ד"ה וראיתי (הא')
ד/כז ארחות חיים ח"ב סי' יג אות ב
ד/כז בית יעקב (בירב)
ד/כז בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"מד עמ' שפז
ד/כז ביתאל ח"א דף נח ע"ג
ד/כז המדות לחקר ההלכה מדה ג אות לב
ד/כז זכר יצחק (תשן) עמ' ק
ד/כז חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' לג
ד/כז משפטי עזיאל ח"ה עמ' תיז
ד/כז עזרת כהן עמ' שצו
ד/כז פניני ים סי' מט אות כו
ד/כז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ד אות ה
ד/כז שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רפב
ד/כח אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קכז ענף ד
ד/כח בית יעקב (בירב)
ד/כח בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"מד עמ' שפו
ד/כח ביתאל ח"א דף נח ע"ג-ע"ד
ד/כח ברור הלכה יבמות קב ע"ב ציון א
ד/כח ברור הלכה יבמות קד ע"ב ציון ד פרק ג
ד/כח גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' א
ד/כח ידיו של משה
ד/כח כפייה בגט עמ' קפז
ד/כח לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף ל ע"ג]
ד/כח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קסז
ד/כח משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' רנט-רס
ד/כח נתיבות שלום (למפרט)
ד/כח פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות כג
ד/כח פנת יקרת (תשעא) עמ' רב
ד/כח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שכז
ד/כח שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' עג
ד/כח שו"ת מהרש"ל סי' כב
ד/כח שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' ריח, רנח
ד/כט אב בחכמה דף מח ע"א-ע"ב, מח ע"ג, נ ע"ד {כותבים עדים}, נא ע"א {כותבים אף שאין מכירים}
ד/כט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 120
ד/כט בית יעקב (בירב)
ד/כט בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"ח עמ' שעג
ד/כט ביתאל ח"א דף נח ע"ג
ד/כט ברור הלכה יבמות קו ע"א ציון כ
ד/כט יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תיז
ד/כט יגיעת ערב ב"מ עמ' קנה, רעט
ד/כט לב שלם [בני דוד דף מד ע"ד]
ד/כט משאת המלך ח"א סי' צג
ד/כט משנת יעקב
ד/כט נקדש בצדקה סי' רסז
ד/כט עמק המלך (לבוב) (השמטות, נדפס אחרי הל' גירושין פ"ג, דף לב ע"ב)
ד/כט פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות כד
ד/כט פנת יקרת (תשעא) עמ' רד
ד/כט פרי האדמה ח"א
ד/כט קרית מלך
ד/כט שו"ת הר"ן סי' עז
ד/כט שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 68
ד/ל ארחות חיים ח"ב סי' יג אות ב
ד/ל בגדי כהונה (כהן) דף קט ע"ד
ד/ל בית יעקב (בירב)
ד/ל בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' נג {הגהמ"י}
ד/ל בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"ח עמ' שעג
ד/ל ברור הלכה יבמות קו ע"א ציון כ פרק ב {מכירים את היבם}
ד/ל ברור הלכה יבמות קו ע"ב ציון ו, י
ד/ל דליית הכרם עמ' תתתיג [בעל - צ"ל מעל]
ד/ל המנהיג עמ' תרצ
ד/ל ויקח אברהם [שבט בנימין (פונט') פט ע"ג]
ד/ל חוט המשולש - ברכי יוסף דף כג ע"ב {רגליה דימינא}
ד/ל מראות הצובאות (תשסז) עמ' קסו
ד/ל משנת יעקב
ד/ל משפטי עזיאל ח"ז עמ' רטו
ד/ל נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קפא
ד/ל ס' הנייר עמ' קפט
ד/ל קרית מלך
ד/ל שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רכב {מל"מ}
ד/לא אבני נזר אהע"ז סי' נז אות כד, סי' פו אות ח, סי' רטו אות א
ד/לא אגרא דשמעתא ח"ד עמ' לד
ד/לא אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יד
ד/לא אהליך יעקב ב"ב סי' ח ס' ז
ד/לא אור הישר [באר יצחק אהע"ז סי' ה, ח, עין יצחק אהע"ז ח"ב סו"ס ס]
ד/לא אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קלה
ד/לא אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ו ד"ה קטן
ד/לא אנצי"ת ע' אשה הע' 409, 410, ע' גלוי דעת הע' 31, 32, 44, 45
ד/לא אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' שלא
ד/לא ארחות משפט עמ' שסה {מילתא דעבידא לאיגלויי}
ד/לא באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' נג, צח
ד/לא בית יעקב (בירב)
ד/לא בית מאיר (תשע) סי' יז ס"יג עמ' קעב
ד/לא בית מאיר סי' יז אות יג עמ' קסו
ד/לא ברור הלכה יבמות לט ע"ב ציון ז
ד/לא ברור הלכה יבמות פח ע"א ציון ה
ד/לא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' לט
ד/לא גבול יהודה (ציר') דף עא ע"ד, עב ע"א
ד/לא גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל א סי' יט
ד/לא דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קמה, קנג
ד/לא דליית הכרם עמ' תתתיג
ד/לא הלכה פסוקה ח"ד עמ' קסא הערה 43
ד/לא ויקרא אברהם אהע"ז סי' כט (נח ע"ג)
ד/לא זכר יצחק (תשן) עמ' פו
ד/לא חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 160-159, 171, ח"ד עמ' 230-228, חו"מ ח"ג עמ' 67
ד/לא חי' חתם סופר
ד/לא חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' כה-כו
ד/לא יד דוד (קרלין) ח"א דף יח
ד/לא ידיו של משה
ד/לא לב שלם [גט פשוט דף י ע"א, מהרשד"ם אהע"ז דף קצב ע"ב, שו"ת המבי"ט ח"ב סי' קיט, בני דוד דף מה ע"א]
ד/לא מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רע
ד/לא מילי דמרדכי
ד/לא מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קע
ד/לא מעיני התורה ח"א עמ' ט
ד/לא מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/לא משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשסח
ד/לא משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' כא-כב, ח"ב עמ' רא-רו
ד/לא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קע
ד/לא נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' סב
ד/לא נחל שלמה יבמות עמ' רלה-רלט
ד/לא נחלת יצחק כתובות סי' כב
ד/לא עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קמד, קס, קסב, קסד
ד/לא עין יצחק ח"ב עמ' קצא
ד/לא עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קמה
ד/לא פד"ר ח"ט עמ' 378 {דבר העשוי להיגלות}
ד/לא פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות כה
ד/לא פנת יקרת (תשעא) עמ' רה
ד/לא פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 58
ד/לא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רו אות ב, סי' רעד אות ד, סי' רפו אות ב
ד/לא קרן הצבי מצוה נא אות ה
ד/לא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תס
ד/לא שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' נז
ד/לא שבט בנימין (פונט') דף פו ע"ב {אפילו אשה}
ד/לא שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רסד
ד/לא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קסז
ד/לא שו"ת הרב הראשי עמ' 398
ד/לא שו"ת הריב"ש סי' קנה, עמ' קס-קסא, קסג-קסד, רט
ד/לא שו"ת מהר"ש לובלין עמ' פא
ד/לא שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 136
ד/לא שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' כ
ד/לא שו"ת ר"י אלגזי עמ' עו, צח
ד/לא שו"ת ר"י מסלוצק סי' פה עמ' רצד
ד/לא שו"ת רשב"ש עמ' שפט
ד/לא שם מרדכי עמ' 114 {קטן}
ד/לא שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ב ענף ד ס"א ס"ק ג
ד/לא שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רעה-רעו
ד/לא שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 183
ד/לא שער משפט סי' ל ס"ק ז
ד/לא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 397
ד/לא שערי ישר שער ז פי"ד אות י
ד/לא שערי עזרא (בצרי) עמ' שג
ד/לא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קמד, קסו, שיח-שיט, כרך ב עמ' רע, תצח
ד/לא שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קלא, קלז, ח"ב עמ' קמח, קעח, קפב, קפז, קצד
ד/לא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ו ע"א
ד/לא שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' כג
ד/לא שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קל
ד/לא תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ז ע"א וע"ג
ד/לא תורת חיים (תשסג) ח"א עמ' ב
ד/לא תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תב
ד/לא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' פ
ד/לא תחומין חי"ב עמ' 39 {מכירים מעידים}
ד/לא תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' שכד
ד/לב אפיקי מגינים יבמות סי' יא
ד/לב ארחות חיים ח"ב סי' יב אות ה
ד/לב ברור הלכה כתובות פב ע"ב ציון א פסקה ג
ד/לב כתבי מהר"ם איררה עמ' פד
ד/לב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קס {הגהמ"י}
ד/לב מילי דמרדכי
ד/לב משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' נז
ד/לב משנת יעקב
ד/לב קונטרסי שעורים גיטין שעור ה אות ג והערה 9
ד/לב קרית מלך
ד/לב שבט בנימין (פונט') דף פט ע"ג
ד/לב שו"ת הרדב"ז סי' רל
ד/לב שירת דוד כתובות עמ' סא
ד/לג אות היא לעולם ח"א דף קמה ע"ד
ד/לג בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קיד {דחזו ליכי מדאורייתא}, גל' עה עמ' מד
ד/לג בית מאיר (תשע) סי' צג ס"כא עמ' קסט
ד/לג ברור הלכה כתובות נד ע"ב ציון ב פסקה ב {התוספת מפורטת לחוד}
ד/לג ברור הלכה כתובות סז ע"א ציון א פסקה ד {מטלטלין אגב קרקע}
ד/לג גליוני הגר"ש עמ' סז {דעתיד אנא למקנא}
ד/לג להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קמג
ד/לג מזכרת עמ' 547
ד/לג משנת יעקב
ד/לג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תל
ד/לג סיומי המסכתות עמ' 117-118 {דחזי ליכי מדאורייתא}
ד/לג עזר משפט עמ' צו
ד/לג עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' כו-כז
ד/לג פני מנחם - תורה ומועדים נישואין וש"ב עמ' קיד {ואנא כמימרא דשמיא אפלח ואוקיר}
ד/לג פני משה (הררי) עמ' קטז
ד/לג פרי חיים (טל) עמ' 102-103
ד/לג פתחי תשובה אהע"ז סי' סו ס"ק ח
ד/לג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' סד
ד/לג קרית מלך
ד/לג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קע
ד/לג שערי אור - שעבודים שער ד פ"ד סעיף ט
ד/לד בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' קיב
ד/לד ביתאל ח"א דף נח ע"ג
ד/לד ויקרא אברהם אהע"ז סי' יד (נא ע"ג)
ד/לד לב שלם [שו"ת הרשב"ש סי' תקב דף צב ע"ב]
ד/לד מגן גבורים (או"ח) סי' לב ס"ק ו
ד/לד מרכבת המשנה מהדו"ב [הנכון כמש"כ בהל' ס"ת פ"ז הט"ז]
ד/לד משנת יעקב
ד/לד נחלת עזרא ח"ב עמ' 59
ד/לד נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' טו אות א
ד/לד פרי חיים עמ' 103
ד/לד צהר גל' יב עמ' 35 {שלא ייכשל בה כהן}
ד/לד רבוי נשים בישראל עמ' 96
ד/לד שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תקכז
ד/לה אבן מלוכה (רביע) עמ' ח
ד/לה אבן שלמה (ניימן) עמ' ט
ד/לה אהל יצחק גיטין עמ' תרצד
ד/לה אחר האסף עמ' רפט
ד/לה אמרי השכל עמ' 128 {שני תיבות מותר שלושה אסור}
ד/לה בית יעקב (בירב)
ד/לה ברור הלכה גיטין ו ע"ב ציון ב
ד/לה גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קפב {לח"מ}
ד/לה דברות משה גיטין עמ' קצג
ד/לה המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 10
ד/לה חד וחלק ח"א דף נה ע"ד
ד/לה חי' הגר"מ זמבה סי' ל בתחלתו
ד/לה חי' חתם סופר
ד/לה יד המלך (פלומבו)
ד/לה יד פשוטה אהבה עמ' תשיט
ד/לה ימין משה
ד/לה כתב משה ח"א סי' סג עמ' רכ
ד/לה כתב סופר יו"ד סי' קלב ד"ה ודאתאן {כתבו באבר וכו' כשר ואין כותבין}, ד"ה ועל פי {ספק אם שליח ראשון יכול לבטל}
ד/לה כתבי מהר"ם איררה עמ' פד-פה {שלש תיבות - ט"ס}
ד/לה לב ים גיטין עמ' מז-מח, נא-נב {שלש תיבות}
ד/לה מאור למלך גיטין עמ' סו-סז {לח"מ}
ד/לה מאורי שערים עמ' שפו-שפז, שפט
ד/לה מבוא למשנה תורה עמ' 233
ד/לה מחנה דוד (בונאן) דף ט ע"א {שלש תיבות}
ד/לה מנחת חיים (אמסלם) סי' קלח
ד/לה משפטי עזיאל ח"ו עמ' לה-לו
ד/לה נתיבות מרדכי גיטין עמ' רפד
ד/לה צרור הכסף (הראשון) עמ' קעא, תב
ד/לה קובץ ביאורים (שפירא)
ד/לה קובץ חי' תורה (לודז') עמ' כו {שלש אין כותבים}
ד/לה קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/לה קונטרסי שעורים גיטין שעור ה הערה 1
ד/לה קרית מלך
ד/לה שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרצח
ד/לה שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' כח
ד/לה תשובה מאהבה ח"א סי' סו-סז


ה/232 הלכות יבום וחליצה פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ בית יעקב (בירב)
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אנצי"ת ע' גט יבמין הע' 2, 11, 12, 22, 29, 32, 34, 35, 43, 51, 55
ה/א אפיקי מגינים יבמות סי' יב
ה/א ארחות חיים ח"ב סי' יב אות ב
ה/א בכורי חיים ח"ד עמ' קסג
ה/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קלה
ה/א חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' תד
ה/א ידי אליהו כאן, ודף מג ע"ב
ה/א לב שלם [שו"ת מהר"י קארו דף קמו ע"א]
ה/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שכט
ה/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רה
ה/א נחל שלמה יבמות עמ' רלט-רמ
ה/א נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' כג אות ז
ה/א קרית מלך
ה/א שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קמב
ה/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רסד
ה/א שם טוב
ה/א תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' רעט
ה/ב בית אהרן וישראל גל' כא עמ' נג-נד
ה/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קיח
ה/ב חזון יהושע עמ' מו-מז
ה/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 98
ה/ב משנת יעקב
ה/ב נחל שלמה יבמות עמ' רמ-רמב
ה/ב נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' כג אות ז
ה/ב ראש פינה
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' ריב
ה/ב תולדות ההלכה ח"ג עמ' 201
ה/ג אמת ליעקב נשים עמ' סה {אלא אחר בעילה}
ה/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 154
ה/ג יכין ובועז ח"א סי' ד עמ' 31
ה/ג משנת יעקב
ה/ג נחל שלמה יבמות עמ' רמ-רמב
ה/ג ראש פינה
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' ריב
ה/ג שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תקלח, תקמג
ה/ג שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' תלא
ה/ג שו"ת ראנ"ח ח"א סי' ז, יג
ה/ד אנצי"ת ע' גט יבמין הע' 136
ה/ד אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ג ברכת אברהם אות לו
ה/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ד ביתאל ח"א דף נח ע"ג
ה/ד ברור הלכה יבמות נב ע"ב ציון ג
ה/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' רמח
ה/ד חי' הר"ר שמעלקא יבמות כז ע"ב
ה/ד ידיו של משה
ה/ד יכין ובועז ח"א סי' ד עמ' 31-32
ה/ד לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' כג אות א, ה
ה/ד מקורי הרמב"ם לרש"ש
ה/ד מראות הים עמ' מא-מה
ה/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ד משפטי עזיאל ח"ז עמ' ו
ה/ד נזיר ה' סי' קע סעיף טו
ה/ד נחל שלמה יבמות עמ' רמב-רמד
ה/ד ספרי דבי רב ח"ד עמ' קסד
ה/ד פי' ר"א מן ההר יבמות נב ע"ב
ה/ד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' פב
ה/ד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תקלו
ה/ד שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' תכה
ה/ד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שסו
ה/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' עג
ה/ד תשובה מיראה (תשסו) עמ' ז
ה/ה אוצרות הרמב"ם
ה/ה אנצי"ת ע' גט יבמין הע' 126, 128, 133-135
ה/ה ברור הלכה יבמות נב ע"ב ציון ג
ה/ה דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קיח
ה/ה משאת המלך (אדרי)
ה/ה נחל שלמה יבמות עמ' רמד-רמה
ה/ה שם טוב
ה/ו אנצי"ת ע' גט יבמין הע' 118
ה/ו ידיו של משה
ה/ו כרם שלמה (אהרמן) יבמות כז ע"א
ה/ו מתת מלך
ה/ו קרית מלך
ה/ו שו"ת הרד"ך עמ' שלז
ה/ו שם טוב
ה/ז אנצי"ת ע' גט יבמין הע' 117, 118
ה/ז מלאכת שמואל עמ' סב-סג
ה/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיז
ה/ז שם טוב
ה/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 234
ה/ח משנת ר' אהרן קדושין עמ' קלט
ה/ט אנצי"ת ע' גט יבמין הע' 70, 75
ה/ט אשר למלך
ה/ט נתיב אברהם ח"א עמ' כז ע"ב
ה/ט צמח מנחם דף מב ע"ב-ע"ג
ה/ט רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שיב
ה/י אור הישר [דברי ריבות סי' קסג]
ה/י אנצי"ת ע' גט יבמין הע' 92
ה/י ברור הלכה יבמות כ ע"א ציון א פרק ד
ה/י ברכת מרדכי יבמות עמ' רמה
ה/י רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שיב
ה/י שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תקלו
ה/י שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' תכה
ה/י שו"ת הרד"ך עמ' שלב
ה/י שעורי עיון התלמוד יבמות שעור לג עמ' נז
ה/יא אוהב מישרים עמ' רמה
ה/יא אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' סז
ה/יא אנצי"ת ע' גט יבמין הע' 68-70
ה/יא אשר למלך
ה/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/יא בית אהרן (קארטשין) עמ' רפו
ה/יא בית מאיר (תשע) סי' קע ס"יט עמ' שצו
ה/יא ברור הלכה יבמות כז ע"א ציון א פרק ה
ה/יא ברכת מרדכי יבמות עמ' רמה, רנא
ה/יא דברי ריבות (תשעב) עמ' רמז, רמט
ה/יא דורש לציון (תקצד) דרוש יג
ה/יא דורש לציון (תשנה) עמ' קעג
ה/יא הר המלך ח"א עמ' קטז-קיח
ה/יא חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' יט
ה/יא יתר הבז (תשסח) עמ' קמה
ה/יא לבב דוד
ה/יא מלאכת שמואל עמ' עא, עג
ה/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יא עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רנ
ה/יא עצי אלמוגים סי' ג ס"ק ג
ה/יא צמח מנחם דף מב ע"ג, מד ע"א {מ"מ}
ה/יא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שיב-שיג
ה/יא שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תקלו, תקלט
ה/יא שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רפג
ה/יא שו"ת הרד"ך עמ' שיח, שכח, שמא
ה/יא שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' מח
ה/יא שם טוב
ה/יא שעורי ר' אליהו מאיר יבמות הערה נט
ה/יב אהל שרה לאה עמ' תפו-תצא, תצג-תצד
ה/יב אוהב מישרים עמ' רמה
ה/יב אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' פג
ה/יב אור הישר [כתונת פסים יבמות כא ע"ב]
ה/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/יב בית אהרן (קארטשין) עמ' רפו
ה/יב בית אהרן וישראל גל' ה עמ' כט, לב-לג {חליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחים}
ה/יב בית יעקב (מסקין) סי' נא
ה/יב בית מאיר (תשע) סי' קע ס"יט עמ' שצו
ה/יב בני יהודה דף קפד
ה/יב ברור הלכה יבמות כ ע"א ציון א פרק ד
ה/יב ברור הלכה יבמות כז ע"א ציון א
ה/יב ברכת מרדכי יבמות עמ' רכו, רמה, רנה
ה/יב דברות משה יבמות עמ' שכה, שלב, תטז
ה/יב דברי ריבות (תשעב) עמ' רמח
ה/יב הר המלך ח"א עמ' קטז-קיח
ה/יב זכר יצחק (תשן) עמ' רנז
ה/יב חזו"א על הרמב"ם
ה/יב חסד יצחק עמ' קיג
ה/יב חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' יט, מג
ה/יב ידיו של משה
ה/יב ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' שכז
ה/יב כרם שלמה (אהרמן) יבמות כז ע"א
ה/יב לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' יז אות ג
ה/יב מלאכת שמואל עמ' עא, עג-עד
ה/יב נחל שלמה יבמות עמ' רמה
ה/יב נתיב מאיר
ה/יב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' א
ה/יב נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' כב אות ד
ה/יב עצי אלמוגים סי' ג ס"ק ג
ה/יב פי' ר"א מן ההר יבמות נא ע"ב
ה/יב ראש פינה
ה/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שיב
ה/יב שהם וישפה ח"א
ה/יב שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תקלו, תקלט
ה/יב שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' תכה
ה/יב שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' רפג
ה/יב שו"ת הרד"ך עמ' שיח, שכח, שמא
ה/יב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' מח
ה/יב שם טוב
ה/יב שעורי ר' אליהו מאיר יבמות הערה נט
ה/יב שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' כז-כח
ה/יב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' מו, נג
ה/יב תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תמח, תקפג, תרו
ה/יג בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' יד אות ד
ה/יג ברור הלכה יבמות נב ע"ב ציון ו
ה/יג דברי אמת (תשעט) עמ' תרב {יבם שבעל אחר שחלץ בין לשם אישות בין לשם יבמות צריכה גט}
ה/יג זכר יצחק (תשח) עמ' רמז
ה/יג כרם שלמה (אהרמן) יבמות נב ע"ב
ה/יג לב אריה (קרלין) עמ' נה
ה/יג נחל שלמה יבמות עמ' רמה-רמו
ה/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' יג
ה/יג ראש פינה
ה/יג שו"ת הרד"ך עמ' שיח, שכח, שמא
ה/יג שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ג אות כג
ה/יד אנצי"ת ע' גט יבמין הע' 90, 102, 104, 112, 114
ה/יד פי' ר"א מן ההר יבמות נא ע"ב
ה/טו אנצי"ת ע' גט יבמין הע' 102, 114
ה/טו בית מאיר (תשע) סי' קסב ס"ג עמ' שמא, סי' קע ס"יט עמ' שצו
ה/טו פי' ר"א מן ההר יבמות נא ע"ב
ה/טו קרית מלך
ה/טו שו"ת הרד"ך עמ' שכח
ה/טז אנצי"ת ע' גט יבמין הע' 90
ה/טז הרמב"ם כמחנך עמ' 209
ה/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ריז ע"ג
ה/טז שו"ת ר"י קצבי ליקוטים סי' ח
ה/יז אור הישר [לחם רב (בוטון) סי' לג, באר יצחק אהע"ז סי' ח]
ה/יז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 120
ה/יז באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קח {מל"מ}
ה/יז ביתאל ח"א דף נח ע"ד
ה/יז ברית הלוי השלם {מל"מ}
ה/יז גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' ה-ו
ה/יז הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קכז
ה/יז זכרון זאב עמ' קנא
ה/יז חזו"א על הרמב"ם
ה/יז לב שלם [תורת אמת (שפו) סי' קמג דף קנד ע"ד]
ה/יז לבב דוד
ה/יז מעיני המים
ה/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יז משאת המלך (אדרי)
ה/יז נאמן שמואל דף סב ע"א {כ"מ}
ה/יז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שו {מל"מ}
ה/יז קרית מלך
ה/יז ראש פינה
ה/יז שבות יהודה (שו"ת) עמ' נב
ה/יז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קפט
ה/יז שם טוב
ה/יח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' לו
ה/יח אור הישר [אור שמח הל' סוטה פ"ב ה"ב, מ"מ לקמן פ"ו ה"ג]
ה/יח אור שמח סוטה פ"ב ה"ב
ה/יח אחיעזר ח"א סי' א אות ג
ה/יח אנצי"ת ע' גט יבמין הע' 62
ה/יח אפיקי מגינים יבמות סי' כד
ה/יח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/יח ביתאל ח"א דף נט ע"א
ה/יח ברור הלכה יבמות קה ע"ב ציון א {קטן}
ה/יח דבר אליהו (מיליקובסקי) בראשית עמ' קס {כ"מ}
ה/יח דברות משה קידושין סי' ל ענף ג
ה/יח דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' עב {מ"מ}
ה/יח דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' ח, יג, כא
ה/יח הר המלך ח"ח עמ' מה
ה/יח חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 142
ה/יח חי' ר' שמואל יבמות עמ' רלה {מ"מ}
ה/יח חקר יצחק עמ' פ
ה/יח יד המלך (פלומבו) {מ"מ בשם הרמב"ן}
ה/יח יד ישראל ח"ב הל' סוטה פ"ב ה"ג
ה/יח יד לגילת עמ' 28, 102 {מ"מ}
ה/יח כלי שרת סי' עג עמ' קכב
ה/יח מ"מ לקמן פ"ו ה"ג
ה/יח מאור למלך יבמות עמ' קעא {מ"מ}
ה/יח מחנה לויה (תשעד) עמ' תב {מ"מ}
ה/יח מילי דמרדכי
ה/יח מלבושי יו"ט ח"א דף ט ע"ג {מ"מ}
ה/יח מלבושי יום טוב אהע"ז סי' ד דף ט ע"א {מ"מ}
ה/יח מנחת חינוך ח"א עמ' קצ, ח"ב עמ' קפה, ח"ג עמ' תיט
ה/יח משנה הלכות יבמות, יבמות סי' סב
ה/יח משנת יעקב
ה/יח משנת ר' אהרן גיטין עמ' קכד
ה/יח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' ג {מ"מ}
ה/יח נתיבות שלום (למפרט) לפ"ו ה"ג {מ"מ בשם הרמב"ן}, עמ' קא
ה/יח נתיבות שמואל דף כג ע"ב
ה/יח עורה שחר דף יג ע"א-ע"ב {מ"מ}
ה/יח עמק המלך (לבוב) (בהשמטות, נדפס בסוף הל' גירושין פ"ג, דף לג ע"א) {מ"מ בשם הרמב"ן}
ה/יח פי' ר"א מן ההר יבמות צב ע"ב
ה/יח רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קט
ה/יח שם טוב
ה/יח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נ ע"ג {מ"מ}
ה/יח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' ריז
ה/יח תאריך ישראל סי' יב אות ז הערה יג
ה/יח תוי"ט יבמות פ"י מ"ו {גיטו}
ה/יח תורת ירוחם ח"א דף כח ע"א
ה/יח תשובה שלמה אהע"ז סי' נג דף סא ע"א
ה/יח תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רצד
ה/יט אור הישר [עי' לעיל פ"א הט"ז]
ה/יט ביתאל ח"א דף נח ע"ד
ה/יט מנחת חינוך ח"ג עמ' תיט
ה/יט פנת יקרת (תשנד) סי' לב אות ב
ה/יט פנת יקרת (תשעא) עמ' קנז
ה/יט ראש פנה
ה/כ בית זבול ח"א סי' ח אות ט
ה/כ מנחת חינוך ח"ג עמ' תיט
ה/כ קרבן אליצור דף נב ע"א
ה/כ תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' קי
ה/כא אור יעקב יבמות דף נד ע"ג
ה/כא בדבר מלך חי"ז עמ' קסה {בן ט' ויום אחד שבא על יבמתו והגדיל ולא בא עליה משהגדיל צריכה גט וחליצה וכו'}
ה/כא דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' עב
ה/כא דגל ראובן ח"ב סי' לח
ה/כא כלי שרת סי' עג עמ' קכו
ה/כא מאור למלך יבמות עמ' קעב
ה/כא מנחת חינוך ח"ג עמ' תיט
ה/כא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רכט
ה/כא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיז-קיח
ה/כא רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' מב, קט
ה/כא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ע
ה/כא תאריך ישראל סי' יב הערה י, יג
ה/כב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שד {או"ש}
ה/כב.
ה/כג אב בחכמה דף מט ע"ג {מ"מ - הרמב"ם סובר שהמשנה היא כר"י שקטנה חולצת}
ה/כג בית מאיר (תשע) סי' קעא ס"ב עמ' שצו
ה/כג ברור הלכה יבמות קט ע"ב ציון ג
ה/כג ברור הלכה יבמות קי ע"א ציון ג
ה/כג דברי אמת (תרכא) דף ח ע"ד
ה/כג דברי אמת (תרכא) דף ח ע"ד
ה/כג דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' עג
ה/כג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תעח
ה/כג זכר יצחק (תשן) עמ' סט
ה/כג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רצ
ה/כג חק המלך יבמות עמ' מט
ה/כג כרם שלמה (אהרמן) יבמות קי ע"ב
ה/כג לבב דוד
ה/כג מעיני המים
ה/כג משפטי עזיאל ח"ה עמ' שסא
ה/כג סודו של המשפט העברי עמ' 147 {אור שמח}
ה/כג עטרת ישראל עמ' קד
ה/כג פד"ר חי"ג עמ' 120, חי"ד עמ' 246
ה/כג קונטרסי שעורים כתובות עמ' מב
ה/כג ראש פינה
ה/כג שאר יוסף ח"ג
ה/כג שם טוב
ה/כד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רנא
ה/כד ברור הלכה יבמות קי ע"א ציון ד
ה/כד ידיו של משה
ה/כד מראה הפנים יבמות דף עד
ה/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כד נחמד למראה ח"ג דף מ ע"א {מגדל עז}
ה/כד קונטרסי שעורים כתובות עמ' סה
ה/כה אור שמח
ה/כה ברור הלכה יבמות קי ע"א ציון ו
ה/כה נחל שלמה יבמות עמ' רמו
ה/כה פד"ר ח"ו עמ' 77
ה/כה שם טוב
ה/כו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/כו ברור הלכה יבמות קיא ע"ב ציון א
ה/כו כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיא ע"א
ה/כו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שה אות ד
ה/כז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/כז בית המדרש
ה/כז ביתאל ח"א דף נט ע"א
ה/כז ברור הלכה יבמות קיא ע"ב ציון א
ה/כז המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסד
ה/כז זכר יצחק (תשח) עמ' עג
ה/כז חסדי דוד ח"ג עמ' פז
ה/כז מעיני המים
ה/כז מראה הפנים יבמות דף עד
ה/כז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כז קרן פני משה ח"ב
ה/כז שם טוב
ה/כח אבני נזר אהע"ז סי' רצה אות ב, ד
ה/כח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/כח בית המדרש
ה/כח בית מאיר (תשע) סי' קעא ס"ח עמ' שצז
ה/כח ביתאל ח"א דף נט ע"א
ה/כח ברור הלכה יבמות קז ע"ב ציון א פרק ב {ראב"ד}
ה/כח ברור הלכה יבמות קיא ע"ב ציון א
ה/כח המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסד
ה/כח חי' הר"ר שמעלקא יבמות קט ע"ב, קיא ע"ב
ה/כח חסדי דוד ח"ג עמ' פז
ה/כח ידיו של משה
ה/כח כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיא ע"א
ה/כח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כח נזיר ה' סי' קעא סעיף ח
ה/כח נחל שלמה יבמות עמ' רמו-רמז
ה/כח שאר יוסף ח"ג
ה/כח שירת דוד יבמות-קידושין עמ' צ {ראב"ד}
ה/כח שם טוב
ה/כח תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף טז ע"ג
ה/כח תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' יב עמ' סט
ה/כט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/כט בית מאיר (תשע) סי' קעא ס"ט עמ' שצז {מ"מ}
ה/כט ברור הלכה יבמות קיא ע"ב ציון א
ה/כט דליית הכרם עמ' תתתיג {מ"מ}
ה/כט חזו"א אהע"ז סי' קיא ס"ק ו
ה/כט מעיני המים
ה/כט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כט משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' ח
ה/כט שם טוב
ה/ל ביתאל ח"א דף נט ע"א
ה/ל ברור הלכה יבמות קיא ע"ב ציון א
ה/ל הר המלך ח"ח עמ' מה-מו
ה/ל כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיא ע"א
ה/ל מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ל משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' ח
ה/ל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קטז
ה/ל שם טוב


ו/233 הלכות יבום וחליצה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ בית יעקב (בירב)
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' יג
ו/א היכלי שן ח"ב סי' מד
ו/א חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קמו
ו/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תנה {לח"מ}, מהדו"ב ח"א עמ' תטז
ו/א חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קמה {לח"מ}
ו/א משנה למלך אחרון
ו/א נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שלג
ו/א עין יצחק ח"ב עמ' תמב
ו/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צ ע"ג
ו/א קרית מלך
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' מה
ו/א שם טוב
ו/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' כה {אנדרוגינוס לא ראוי להוליד}
ו/ב אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 73, 78, 79
ו/ב בית זבול ח"א סי' ט אות ד
ו/ב ברור הלכה יבמות עט ע"ב ציון ב
ו/ב בשמים ראש סי' שמ
ו/ב גור אריה שמות פ' א הע' 56
ו/ב העובר בהלכה עמ' 172
ו/ב חסדי דוד ח"א עמ' תקיא
ו/ב יד דוד (קרלין) ח"א דף פד
ו/ב ישועות יעקב נשים עמ' עה
ו/ב לקוטי סופר ח"א דף ג ע"ב
ו/ב מגדל חננאל
ו/ב מנחת חינוך ח"א עמ' ו, ח"ב עמ' תח
ו/ב מראות ישרים יבמות סי' כא עמ' קד {שעה"מ}
ו/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' קסז
ו/ב עין יצחק ח"ב עמ' נ
ו/ב עמק המלך (לבוב) (השמטות) [עמש"כ בהל' איסורי ביאה פי"ח ה"ג]
ו/ב קרית מלך
ו/ב קרן הצבי מצוה סב אות יא
ו/ב ראש פינה
ו/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רמח
ו/ב שו"ת הריב"ש עמ' תרצו
ו/ב שם טוב
ו/ג אור הישר [אור שמח הל' יבום פ"ב ה"ד]
ו/ג אור יעקב יבמות דף מח ע"ג
ו/ג אמרות טהורות (ישראל) דף קמד ע"ד
ו/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) קדושין סי' כט ס"ק ד
ו/ג בית מאיר (תשע) סי' קסט ס"מג עמ' שפד
ו/ג ביתאל ח"א דף נט ע"א
ו/ג ברור הלכה יבמות קיב ע"ב ציון ט
ו/ג ברכת מרדכי יבמות עמ' רצח
ו/ג גור אריה (צרמון)
ו/ג דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' עב
ו/ג דברות משה יבמות עמ' תקפט, קידושין סי' לד הערה יז
ו/ג דברי חפץ עמ' קיט
ו/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' מז
ו/ג חי' ש"י דף ה ע"ד
ו/ג לבב דוד
ו/ג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' רסג
ו/ג מילי דמרדכי
ו/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' תכ
ו/ג משאת המלך (אדרי)
ו/ג משנת אליעזר (רבינ') עמ' צח
ו/ג משפטי עזיאל ח"ה עמ' שפב
ו/ג נתיב אברהם ח"ב עמ' קלח
ו/ג נתיבות שלום (למפרט)
ו/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיז
ו/ג פנת יקרת (תשנד) סי' כא אות א ס"ק ב, סי' לג אות א, סי' מא אות י, סי' נב אות ב-ג
ו/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' קכא, קסב, קפח
ו/ג קובץ הערות (תשסג) סי' כט אות ב
ו/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תטז
ו/ג ראש פינה
ו/ג רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' מט
ו/ג שם טוב
ו/ג שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ג אות יב {מ"מ}
ו/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 299
ו/ד אגרות תורה (עליסברג) עמ' נ
ו/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 121
ו/ד אשר למלך
ו/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/ד ברור הלכה יבמות נג ע"ב אחרי ציון א {זקן}
ו/ד דברות אליהו ח"ו עמ' קטו {זקן - הרי היתה לה שעת הכושר}
ו/ד התורה והמדינה ח"ט עמ' תקפה
ו/ד זכר אליהו עמ' ריב, ריט {זקן}
ו/ד זכרון יהונתן דף קמג
ו/ד חי' הגר"ח החדש עמ' קלו {טומטום}
ו/ד חקרי זמנים ח"ד עמ' פג
ו/ד חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' לז, לט, תנה, מהדו"ב ח"א עמ' תטז
ו/ד חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף יא, קמה ע"ד
ו/ד יעלת חן עמ' קסג
ו/ד ישועות יעקב נשים עמ' עב
ו/ד לבב דוד
ו/ד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קלא ע"ב
ו/ד לקוטי סופר ח"א דף ח ע"ד
ו/ד מוריה גל' קצא עמ' נז {צ"פ}
ו/ד מחנה יוסף סוטה עמ' צב
ו/ד מים אדירים דף עט-פ ע"ב
ו/ד מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסח
ו/ד מנחת חינוך ח"א עמ' א-ב, ח"ב עמ' רנח
ו/ד מעיני המים
ו/ד משאת המלך (אדרי)
ו/ד משנה הלכות יבמות, יבמות סי' נו, סא, סב
ו/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שנה {זקן}
ו/ד נחל שלמה יבמות עמ' רמז-רמח
ו/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יא אות ג
ו/ד סדר אליהו רבא וזוטא דף מ {טומטום}
ו/ד פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף יט ע"א
ו/ד פרי יצחק (תשעו) עמ' קפט, רנג
ו/ד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 424
ו/ד צבי גאון יעקב סי' כה
ו/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פא ע"א
ו/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' טז אות ד
ו/ד קרית מלך
ו/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רס
ו/ד שו"ת הריב"ש עמ' תרצו
ו/ד שם טוב
ו/ד שרידי אש ח"א עמ' תקמ
ו/ה חלקת יואב קבא דקשייתא סי' ב
ו/ה יד המלך (לנדא)
ו/ה שלום ירושלים עמ' רב, רד, רו
ו/ו אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' עג
ו/ו אוצרות הרמב"ם
ו/ו אור עולם (בלומנפלד) דף מט ע"ג {חרש קונה}
ו/ו בית אהרן וישראל גל' יז עמ' פד
ו/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/ו בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ג ס"ק א
ו/ו ברכת מרדכי יבמות עמ' רצח
ו/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' תיט
ו/ו משאת המלך (אדרי)
ו/ו משברי ים עדל"ת סי' כב ס"ק ג
ו/ו ס' גירושין לרשב"ח עמ' 17, 57-59
ו/ו עין יצחק ח"ב עמ' של
ו/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיז
ו/ו פנת יקרת (תשנד) סי' סי' לג אות א, סי' מא אות י, סי' נב אות ב
ו/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' קסב, קפח, רמב
ו/ו קהלות יעקב יבמות סי' יד
ו/ו קרית מלך
ו/ו ראש פינה
ו/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 298
ו/ז אגרות תורה (עליסברג) עמ' נ
ו/ז אוהב מישרים עמ' רכח
ו/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' עג
ו/ז אור שמח
ו/ז אורים גדולים (תשסג) עמ' עח, רנח
ו/ז בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' עח {סריס אדם}
ו/ז בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' יא אות ז
ו/ז ברור הלכה יבמות כ ע"א ציון א
ו/ז ברור הלכה קידושין נט ע"ב ציון ח
ו/ז ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' ק
ו/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' נג
ו/ז דברות אליהו ח"ו עמ' קטו {עקרה}
ו/ז דברי יציב אהע"ז עמ' רצט {זקנה ועקרה}
ו/ז דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' יג סעיף א עמ' שצב
ו/ז זכר אליהו עמ' ריא-ריב {זקנה}
ו/ז זכר יהודה עמ' קצב
ו/ז חזו"א אהע"ז סי' קכו ס"ק ח
ו/ז ישא איש דף סט ע"ב
ו/ז כל בו ח"ה עמ' רפג
ו/ז כרם שלמה (אהרמן) יבמות פ ע"ב
ו/ז לב ארי (רביץ) עמ' 63
ו/ז להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קלא ע"ב
ו/ז מגן גבורים (אשטרושא) דף קלט ע"א {הרי הן כשאר כל היבמות}
ו/ז מוריה גל' קצא עמ' נז, ס
ו/ז מחנה יוסף סוטה עמ' צב
ו/ז מלאכת שמואל עמ' סב
ו/ז מרגליות הים סנהדרין סט ע"א אות יד {זקנה}
ו/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ז משאת המלך (אדרי)
ו/ז משנה הלכות יבמות, יבמות סי' נ, יבום וחליצה סי' ו, ח
ו/ז משנת יעקב
ו/ז נועם ח"ה עמ' מה
ו/ז ס' גירושין לרשב"ח עמ' 17, 57-59
ו/ז ספרי דבי רב ח"ד עמ' קסח
ו/ז פד"ר ח"ג עמ' 250-253
ו/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פא ע"א
ו/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ו אות ז
ו/ז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קעח
ו/ז קרית מלך
ו/ז שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' ד
ו/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רס {לח"מ}
ו/ז שו"ת הרד"ך עמ' עג
ו/ז שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' כב
ו/ז שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' טז אות ד {או"ש}, סי' יז אות ב
ו/ח אבן משה (לונץ) דף א ע"ג {אנדרוגינוס}
ו/ח אגרא דשמעתא ח"א עמ' שכט
ו/ח אגרות תורה (עליסברג) עמ' מט-נ {השמיט אשת סריס אדם}
ו/ח אגרות תורה (ר' פנחס אליאשברג) עמ' מט-נא {השמיט אשת סריס אדם}
ו/ח אהל משה (לוין) ח"א דף טו ע"ב
ו/ח אוהב מישרים עמ' רל {תפיסת קידושין היא הגורם לזיקת יבום}, רלו {מדוע צריך פסוק}
ו/ח אור הישר
ו/ח אור ליהודה יבמות עמ' ו
ו/ח אחיעזר ח"א סי' ב אות ד-ה
ו/ח אחר האסף עמ' תקנג
ו/ח אמרי בינה (אש) דף סו ע"ד, סז ע"א-ע"ג {ולקחה}
ו/ח אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 80, 82
ו/ח אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קיט, קכב, קכה
ו/ח ארזא דבי רב יבמות עמ' צו-צט, קז
ו/ח ארזי לבנון עמ' קעא-קעב
ו/ח באר לחי ראי
ו/ח בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' לו
ו/ח בדבר מלך חי"ז עמ' קסה {לא תהי' אשת המת פרט לאשת קטן ושוטה וכו'}
ו/ח בית אהרן וישראל גל' ה עמ' כט {לח"מ - על קושית הרא"ש על הרי"ף}
ו/ח בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף א ע"א
ו/ח בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' ט אות א
ו/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קמט
ו/ח בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קעא
ו/ח בכורי חיים ח"ד עמ' קסב, קפב
ו/ח ברור הלכה יבמות עט ע"ב ציון ב
ו/ח ברית אברהם (פיעטרקוב) או"ח סי' א
ו/ח ברכת מרדכי יבמות עמ' קיב, קמו
ו/ח דברות אליהו ח"ו עמ' קטו-קטז {מתחלת ברייתן}
ו/ח דברות משה יבמות עמ' פ, קלב
ו/ח דגל ראובן ח"ב סי' לז-לח
ו/ח דורש לציון (תקצד) דרוש יב
ו/ח דורש לציון (תשנה) עמ' קלו
ו/ח דרך השער עמ' כט
ו/ח דרך ישרה ח"ב עמ' קג
ו/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' מה-מז, נ-נא, רנט
ו/ח המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסד
ו/ח העובר בהלכה עמ' 172
ו/ח הר המלך ח"ה עמ' נט
ו/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 159
ו/ח ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' ריד
ו/ח זהב התרומה ביכורים עמ' קצח {אנדרוגינוס}
ו/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קצ
ו/ח חזו"א על הרמב"ם
ו/ח חזון יהושע עמ' עג
ו/ח חי' הגר"ח החדש עמ' קלו
ו/ח חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ה
ו/ח חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ה
ו/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קיב עמ' שנ
ו/ח יד דוד (קרלין) ח"א דף כד
ו/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמא
ו/ח ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רל
ו/ח כרם שלמה (אהרמן) יבמות ח ע"ב, פג ע"ב
ו/ח לב שלם [תוי"ט יבמות פ"ב מ"ח]
ו/ח לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' א אות א, ו, סי' ב אות ב-ד
ו/ח לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' לא, לה
ו/ח מי באר (פסח) דף מא ע"ג {ערוה פטורה}
ו/ח מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קע
ו/ח מלאכת שמואל עמ' סב
ו/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/ח משא יד ח"א עמ' שלה-שלז, שלט {מין בפ"ע}
ו/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' נד עמ' פב {קטן אין לו אישות}
ו/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רכט
ו/ח משיב דבר ח"ד סי' עו
ו/ח משיב צדק עמ' 62
ו/ח משנה הלכות יבמות, יבמות סי' נט {אנדרוגינוס}
ו/ח משנת אליעזר (רבינ') עמ' קלז
ו/ח משנת יעקב
ו/ח משנת ר' אהרן יבמות סי' ז הגהה י, סי' ט הגהה יא, מילואים לסי' ט אות ח
ו/ח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קצט
ו/ח נועם ח"ה עמ' מד, חי"ד עמ' פז {אנדרוגינוס}
ו/ח נזר הקדש (קפלן)
ו/ח נחל שלמה יבמות עמ' רמח-רנה
ו/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף עב ע"ג
ו/ח נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' רט, תכה
ו/ח עין יצחק ח"ב עמ' נ
ו/ח פד"ר ח"ג עמ' 250-253
ו/ח פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' סד, צד
ו/ח פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' לח {פרט לערוה}
ו/ח פנת יקרת (תשנד) סי' כ אות א, סי' לב אות ג
ו/ח פנת יקרת (תשעא) עמ' קיז, קנח
ו/ח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' סב, רא
ו/ח קרית מלך
ו/ח ר"י קארו - קובץ עמ' רכא
ו/ח ראש פינה
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' כו, כח, נ, נב, קעג, רנה, רנח, שיג, של, תה, תעד
ו/ח שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מה תשובת מהרי"ל ס"ה
ו/ח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' שס
ו/ח שו"ת הרד"ך עמ' עג
ו/ח שירת דוד יבמות-קידושין עמ' מא
ו/ח שערי זיו ח"א דף פא ע"א
ו/ח תורה תמימה ויקרא פ' יח אות מו, דברים פ' כה אות עה, עז
ו/ח תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' שב, שי
ו/ט אבן מלוכה (רביע)
ו/ט אגרא דשמעתא ח"א עמ' שכט
ו/ט אוהב מישרים עמ' רכו, רל {תפיסת קידושין היא הגורם לזיקת יבום}
ו/ט אור יעקב יבמות דף לח ע"ג
ו/ט אחר האסף עמ' תקנד
ו/ט אמת ליעקב נשים עמ' נח
ו/ט אפיקי מגינים יבמות סי' א, ג, טו
ו/ט ארזא דבי רב יבמות עמ' צו-צח, קז
ו/ט באר לחי ראי
ו/ט בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' ט אות א
ו/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קמז
ו/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קסט
ו/ט ביתאל ח"א דף סג ע"א
ו/ט ברכת מרדכי יבמות עמ' קיב
ו/ט דבר יהושע על הש"ס עמ' קסח
ו/ט דבר מאיר (ראק) סי' נו
ו/ט דברות משה יבמות עמ' ע
ו/ט דברי אפרים סי' טז דף כד ע"ג {שנאמר ולקחה - מי שיש לו ליקוחין}
ו/ט דברי יציב אהע"ז עמ' שא {שנאמר ולקחה}
ו/ט דגל ראובן ח"ב סי' לח
ו/ט דורש לציון (תקצד) דרוש ב
ו/ט דורש לציון (תשנה) עמ' טז
ו/ט דינא דחיי ח"א דף קטו ע"א
ו/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' מה-מז, נ-נא, נג, רנט
ו/ט חזון יהושע עמ' עג, עה
ו/ט יבול היובלות עמ' 166
ו/ט יחי ראובן (אונג') עמ' קצא
ו/ט ים של שלמה יבמות פ"א סי' ב {מדוע לא הביא את הדרשה שהגמרא}
ו/ט כך דרכו של תלמוד עמ' 29
ו/ט כרם שלמה (אהרמן) יבמות ח ע"ב
ו/ט כתבי משה זילברג עמ' 29
ו/ט כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' עד
ו/ט לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' לא-לב, לה
ו/ט מאור למלך יבמות עמ' עה, עז
ו/ט מי באר (פסח) דף מא ע"ג
ו/ט מצעדי גבר יבמות סי' ד אות ב, סי' כג אות ג, סי' כה אות ב-ג, סי' לג אות ג, י
ו/ט מראות ישרים יבמות סי' ה עמ' כג
ו/ט משכיל ליהודה עמ' ריא-ריב, ריד
ו/ט משנה הלכות יבמות - עריות סי' קיז {קובץ}
ו/ט משנת יעקב
ו/ט משנת ר' אהרן יבמות סי' ז הגהה י
ו/ט משנת ר' אהרן כתובות עמ' רצג
ו/ט נרות אהרן
ו/ט נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' תכה
ו/ט נתיבות שמואל דף פג ע"ב
ו/ט עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קיח
ו/ט פורת יוסף (שלופר) דף כח ע"א
ו/ט פני אברהם (פרלמן) דף עו ע"ב וע"ד
ו/ט פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רפא
ו/ט קהלות יעקב יבמות סי' א
ו/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תטז
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' כו, כח, נ, נב, קנג, קעג, רנה, רנח, שיג, של, תה, תעד
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' נח
ו/ט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' טז
ו/ט שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שמט
ו/ט שושנת העמקים (גנק) עמ' ד
ו/ט שירת דוד יבמות-קידושין עמ' מא
ו/ט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מו אות ד {ר"ח הלוי}
ו/ט שעורי הלכה עמ' קסא
ו/ט שעורי ר' שלמה עמ' כ
ו/ט שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' רכב
ו/ט תורה תמימה דברים פכ"ה אות עה {מדוע לא הביא את הדרשה שהגמרא}
ו/ט תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' של
ו/י אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' פט {מ"מ}
ו/י אבן ציון עמ' תעג
ו/י אבני נזר אהע"ז סי' נד אות ג, סי' רכג אות טו
ו/י אבני ציון ח"ב סי' יב אות ב, ח"ג עמ' סח
ו/י אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קצט
ו/י אהל משה (הורוביץ) ח"א פסחים נט ע"ב
ו/י אוהב מישרים עמ' רכו, רל {תפיסת קידושין היא הגורם לזיקת יבום}, רמב-רמג, רמט-רנא
ו/י אור הישר [שאגת אריה סי' לג, כתונת פסים יבמות פ"ג, עין יצחק אהע"ז ח"א סי' עב, ח"ב סי' סב, מל"מ הל' אסו"ב פי"ח ה"ב, עי' הל' א"ב פי"ז הי"ב]
ו/י אור יעקב יבמות דף ה ע"א, כו ע"ג, מד ע"ב
ו/י אור ליהודה יבמות עמ' ב-ג, עב
ו/י אחיעזר ח"ג סי' מה אות א, סי' ע אות ב
ו/י אחר האסף עמ' תקנב
ו/י אמר יוסף (אלקלעי)
ו/י אמרי בינה (אש) דף סז ע"ג {פוטרת צרתה}, עג ע"ב {אם בעלו קנו}
ו/י אמרי יושר חולין קמא ע"א
ו/י אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ל אות כו
ו/י אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ל אות ה
ו/י אפיקי מגינים יבמות סי' טו
ו/י ארזא דבי רב יבמות עמ' ד, צח
ו/י ארזי לבנון עמ' קעב-קעג
ו/י אש תמיד עמ' תקעט
ו/י אשיחה בחקיך פרה עמ' קס
ו/י אשר למלך
ו/י באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' ריט
ו/י באר מרים פ"ב ה"ג אות ג
ו/י באר ראי עמ' שסב-שסג
ו/י בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' מו
ו/י בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' יא, פה
ו/י בדבר מלך חט"ו עמ' קפט {היתה היבמה אסורה על יבמה איסור לאו או איסור עשה או שהיתה שני' הרי"ז חולצת ולא מתייבמת וכו'}
ו/י בדבר מלך חי"ח עמ' רצב {ביאת כהן גדול פוטרת צרתה}
ו/י בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' יא אות ז
ו/י בית יצחק (ויינברגר) עמ' קצט {עשה דוחה לאו הבא מכלל עשה}
ו/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קמה
ו/י בית לאבות דף 16 ע"ב
ו/י בית מאיר (תשע) סי' קעד ס"א עמ' תו {מ"מ}
ו/י בכורי אברהם דף לד ע"ב {בחייבי עשה - קונה}, פא ע"א {קנה}
ו/י בכורי חיים ח"ד עמ' קלט
ו/י ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' פד, קסו, קע
ו/י ברור הלכה יבמות ג ע"ב ציון א
ו/י ברור הלכה יבמות יח ע"א ציון א {כ"מ}
ו/י ברור הלכה יבמות כ ע"א ציון א
ו/י ברור הלכה יבמות כ ע"ב ציון ב
ו/י ברור הלכה סנהדרין יח ע"א ציון ט
ו/י ברכת חיים (אגרנטי) עמ' כו, סו, קנט, קסב-קסג
ו/י בשבילי התלמוד ח"ב יבמות כ ע"ב, כתובות ל ע"א
ו/י גבורות יצחק עמ' קלד
ו/י גור אריה (צרמון)
ו/י גן שושנים ח"ב עמ' קטז {ביאת חייבי לאוין פוטרת צרתה}
ו/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קפז
ו/י דברות משה יבמות עמ' נד, קמז, רלג-רלד, תיט, כתובות עמ' רכה, קידושין סי' טז ענף ב, סי' מו ענף ד, ב"מ ח"א סי' לא הערה נט
ו/י דברי אברהם (מנדלסון) דף ו ע"ב {גזירה אטו ביאה שניה}, לה ע"ד, מה ע"ג-ע"ד {גזירה}
ו/י דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' כד-כז
ו/י דברי חן (נתנזון) דף כה ע"א
ו/י דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' קפו
ו/י דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קטז
ו/י דברי שמואל (מאדלינגר) דף ו ע"ב {אם בעל קנה}
ו/י דברי תלמוד ח"א עמ' קפו
ו/י דגל ראובן ח"ב סי' לז-לח
ו/י דור רביעי ח"ב עמ' צח {חייבי עשה}
ו/י דורש לציון (תשנה) עמ' קעב
ו/י דרכי משה ח"ב שמעתתא ז פ' כג
ו/י הדר איתמר עמ' רי-ריא
ו/י היכלי שן ח"ב סי' סו-סז
ו/י הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' פז {בעלו קנו}
ו/י הר המלך ח"ב עמ' קט-קיד
ו/י זכר אליהו עמ' ריא {עבר וייבם קנאה}
ו/י זכר יצחק (תשן) עמ' קמח
ו/י זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' סה, סז
ו/י זכרון בנימין ח"ב עמ' קט
ו/י זכרון יהונתן דף נח, קמט
ו/י חזו"א אהע"ז סי' קל ס"ק ד
ו/י חזו"א על הרמב"ם
ו/י חזון יהושע עמ' סו-סז, עג-עה
ו/י חי' הגרז"ס נשים עמ' ה
ו/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ו
ו/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ו
ו/י חי' הר"ר שמעלקא יבמות כ ע"א
ו/י חי' כתב סופר כתובות עמ' פז
ו/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תיב, נשים ח"א עמ' קעו-קעז
ו/י חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קצ {ביאה ראשונה - מצוה}, קצג
ו/י חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' מח
ו/י חי' ר' שמואל יבמות עמ' קמג
ו/י חמדת ישראל ח"ב דף טו ע"ד {בעל - קנה}
ו/י חמודי צבי ח"ב עמ' כה
ו/י חסד יצחק עמ' קיא
ו/י חק המלך יבמות עמ' כט
ו/י חקר יצחק עמ' קמח-קמט
ו/י חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תפד
ו/י חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קנד ע"ג
ו/י יבול היובלות עמ' 34
ו/י יד הלוי (לוין) דף מ ע"א
ו/י ידיו של משה
ו/י ימין משה
ו/י ישועות יעקב נשים עמ' ב, יד, כו, ל
ו/י ישמח ישראל (רבינוביץ) דף כב ע"ד
ו/י כבודה של תורה ח"ג עמ' קכו
ו/י כרם שלמה (אהרמן) יבמות כז ע"א
ו/י כתב סופר או"ח דף קז ע"ג
ו/י כתב סופר או"ח סי' קיד ד"ה וכן פשיטא
ו/י כתב סופר חו"מ תשובות נוספות סי' ד
ו/י כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' עד
ו/י לב איש עמ' שנח
ו/י לבב דוד
ו/י לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' יז אות א-ב
ו/י לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קס
ו/י למודי ה' (תקמז) דף נא ע"ג {קנה}
ו/י למודי ה' (תשפא) עמ' רפט
ו/י לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' לב, לח
ו/י מאור החיים עמ' כז
ו/י מאור למלך יבמות עמ' מ, סח {מ"מ}, פ
ו/י מאיר עיני חכמים ח"א דף פד ע"א {חייבי עשה}
ו/י מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סט ע"א
ו/י מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש כב
ו/י מחנה לויה (תקעט) דף ה ע"א
ו/י מחנה לויה (תשעד) עמ' יז
ו/י מי באר (אופנהיימר) דף יב ע"א-ע"ב {עבר ובעל - קנה}
ו/י מי באר (פסח) דף מא ע"ד
ו/י מי החג עמ' ק, קסו
ו/י מלבושי יו"ט ח"א דף מו ע"א
ו/י מלחמת יהושע סי' יז, עמ' נז
ו/י מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קלט
ו/י מנחת חינוך ח"ב עמ' שכב, שכו, שלח
ו/י מנחת כהן (יוסף חיים) דף יב
ו/י מעין נצח ח"א סי' נג
ו/י מעיני המים
ו/י מעיני התורה ח"ג עמ' קפב
ו/י מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קעד ס"ק א]
ו/י מראות ישרים יבמות סי' ה עמ' כב, סי' יג עמ' סט, סי' יד עמ' עב, סי' יט עמ' צז
ו/י מרומי גלים עמ' טו
ו/י מרחשת ח"ב סי' טז אות א
ו/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/י משברי ים עדל"ת סי' ד ס"ק ז, סי' יח ס"ק ה
ו/י משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' צה
ו/י משכיל לאיתן דף ו ע"א {קנה קנין גמור}
ו/י משכיל ליהודה עמ' ריא-ריג, רטו
ו/י משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשעא בסופו
ו/י משנה הלכות יבמות, יבמות סי' לג, עריות סי' קיז
ו/י משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' רלב {אור שמח}
ו/י משנת ר' אהרן כתובות עמ' תיז
ו/י משנת ר' אהרן קדושין עמ' ט
ו/י נזיר ה' סי' קעד ב"ש ס"ק ג
ו/י נחל איתן
ו/י נחל שלמה יבמות עמ' רנה-רסא
ו/י נחלי יהושע עמ' עז
ו/י נר מצוה (ואלק) שרשים דף טז ע"ג {גזירה ביאה ראשונה אטו שניה}
ו/י נשמת אברהם ח"ה עמ' קטו
ו/י נתיב מאיר
ו/י נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' א {איסור מצוה ואיסור קדושה פוטרת צרתה}, ב {חייבי עשה אם בעל היבם קנה}
ו/י נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שסט
ו/י נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' רלט, ח"ב עמ' רטו
ו/י ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קצ {שניה}
ו/י ס' יהושע - שו"ת עמ' נד
ו/י סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף רצא ע"ב
ו/י סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רלח
ו/י עדות ביעקב (ריינס) עמ' קב-קג
ו/י עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קיז-קיח, קכ-קכא
ו/י עטרת טוביה (השמטות)
ו/י עטרת תפארת דף א ע"ד, ב ע"א {אם בעל קנה}
ו/י עין יצחק ח"א עמ' סד, ח"ב עמ' תמא
ו/י עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קמז, קמט
ו/י ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' שסו {אם עבר ובעל חייבי עשה, קנאה ונפטרה צרתה}
ו/י פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קיז
ו/י פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' כג {מל"מ}
ו/י פני אברהם (פרלמן) דף עה ע"א, עו ע"ד, עז ע"א {ייבם חייבי לאוין נשאר איסור אשת אח}
ו/י פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' יד {לח"מ}
ו/י פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' שסח {כ"מ}
ו/י פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רעה
ו/י פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 17
ו/י צמח מנחם דף כה ע"ב {אם עבר ובעל קנה - עשה דוחה עשה}
ו/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ריד ע"ד
ו/י קהלות יעקב לקוטים ח"ג סי' ח
ו/י קובץ הערות (תשסג) סי' ה אות ו {ק"ס}
ו/י קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 65-66
ו/י קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' ריג
ו/י קול דודי (תשף)
ו/י קול דודי כריתות סי' תח
ו/י קונטרסי שעורים כתובות עמ' 30
ו/י קרבן ציון עמ' רי
ו/י קרן אורה יבמות יא (ד"ה והעולה)
ו/י ראש פינה
ו/י ראשית בכורים דף לד ע"ב
ו/י רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' כו, כח, נ, נב, קעג, רנה, רנח, שיג, של, תה, תעד
ו/י שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ח עמ' סז-סח, סי' טז
ו/י שדה נפתלי עמ' כז, לא
ו/י שו"ת הרד"ך עמ' שכד
ו/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' מח, צג
ו/י שלמי יוסף ר"ה עמ' פז
ו/י שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תקכד
ו/י שם טוב
ו/י שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תרכ
ו/י שמחת החג דף יג ע"ב, יד ע"א
ו/י שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תסב
ו/י שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רמו
ו/י שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' ט
ו/י שעורי עיון התלמוד יבמות שעור לא עמ' נג
ו/י שעורי ר' שלמה עמ' יח, ע, עז-עח
ו/י שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' מה {לח"מ}
ו/י שער המלך ח"א עמ' תרכא {לח"מ}, תרכב {מ"מ}
ו/י שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' רכב
ו/י שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' צג
ו/י שערי טהר ח"ח סי' לח אות ג, סי' קיח אות ב
ו/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כט ע"ג
ו/י שרשי הים דף מז ע"ב
ו/י תולדות ההלכה ח"ג עמ' 201
ו/י תורת האוהל (תשנג) עמ' רג, רפח, שא, שטו, שכה {אם בעלו לא קנו בחייבי עשה}, שלד {גזירה אטו ביאה שנייה}, שמ, שמז-שמח, שעח {אם בעל קנה}
ו/י תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק יג
ו/י תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' קל, קלז
ו/י תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמ
ו/י תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסח
ו/י תפארת ציון (קואינקה) עמ' עד
ו/יא אבן ישראל (פישר)
ו/יא אוהב מישרים עמ' רמה-רמז, רנ
ו/יא אור הישר [שדה יצחק סי' ה, אור הישר נזיר ד ע"א]
ו/יא אור יעקב יבמות דף ה ע"א, מד ע"ב
ו/יא אור ליהודה יבמות עמ' סח
ו/יא אמר יוסף (אלקלעי)
ו/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ל אות כו
ו/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ל אות ה
ו/יא אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 184 {יד פשוטה}
ו/יא ארזא דבי רב יבמות עמ' ד
ו/יא ארזי לבנון עמ' קעב-קעד
ו/יא אריה ליש עמ' קעט, קפא {שעה"מ}
ו/יא אשר למלך
ו/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) יבמות סי' ח אות ג
ו/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיד
ו/יא באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שכא, ח"ב עמ' לה
ו/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' מז
ו/יא בדבר מלך חי"א עמ' רצז
ו/יא בינת דניאל ח"א עמ' נ
ו/יא בית אהרן וישראל גל' כו עמ' לג, לו {שעה"מ}
ו/יא בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' יא אות ז
ו/יא בית ירוחם
ו/יא בית לאבות דף 16 ע"ב
ו/יא בית מאיר (תשע) סי' קעד ס"א עמ' תו
ו/יא בכורי חיים ח"ד עמ' קלט, קסא
ו/יא ברור הלכה יבמות יא ע"ב ציון ו {אלמנה לכה"ג}
ו/יא ברור הלכה יבמות כ ע"א ציון א
ו/יא בשמן רענן ח"ב עמ' קפז
ו/יא דברות משה יבמות עמ' לד
ו/יא דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' ק {רמב"ם}, ח"ב אהע"ז סי' פה, קעו {שעה"מ}
ו/יא דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קטז
ו/יא דגל ראובן ח"ב סי' לז
ו/יא דודאי משה עמ' קסה
ו/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' מז
ו/יא דרכי משה ח"ב שמעתתא ז פ' כה, כו {שעה"מ}, כז-כח
ו/יא זכר יצחק (תשן) עמ' קמט
ו/יא זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' סה {שעה"מ}
ו/יא חדוותא דשמעתתא ח"א דף ב ע"ד {שעה"מ}
ו/יא חדוותא דשמעתתא ח"ב דף ב ע"ב, ד ע"א {שעה"מ}
ו/יא חזו"א על הרמב"ם
ו/יא חזון יהושע עמ' סח-ע, עג-עה
ו/יא חי' הגרי"ז דף פב ע"ג
ו/יא חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ו
ו/יא חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ו
ו/יא חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תיב {רמב"ם}, תיג {שעה"מ}, נשים ח"א עמ' קעו-קעח
ו/יא חי' ר' שמואל יבמות עמ' קכו, קמב
ו/יא חמדת שלמה עמ' קיח {ביאור מש"כ "ולא קנה מה"ת קנין גמור"}, שסב {שעה"מ}
ו/יא חסד יצחק עמ' קיא, קטו
ו/יא חק המלך יבמות עמ' כב, כה, כח-כט
ו/יא חקר יצחק עמ' קמט
ו/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' רסו {שעה"מ}, אהע"ז עמ' תנו {שעה"מ}, תנז, תנט {שעה"מ}
ו/יא חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קמה-קמו
ו/יא יד דוד (קרלין) ח"ב דף ט
ו/יא ימין משה
ו/יא יעלת חן עמ' קמג
ו/יא יתר הבז (תשסח) עמ' קמו
ו/יא כבודה של תורה ח"ג עמ' קכו
ו/יא כרם שלמה (אהרמן) יבמות כ ע"ב
ו/יא כתר המלך
ו/יא לב שלם [ב"ח אהע"ז דף קל ע"ב]
ו/יא לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ב אות ד
ו/יא למודי ה' (תשפא) עמ' י, יג {שעה"מ}
ו/יא לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' לב
ו/יא מאור למלך יבמות עמ' א, י, טו-טז, עז, פד, פו, קו, קס, גיטין עמ' קנד
ו/יא מחנה לויה (תשעד) עמ' טז {שעה"מ}
ו/יא מי החג עמ' צד, קסו
ו/יא מלבושי יו"ט ח"א דף מו ע"א, מז ע"ב, מח ע"ג
ו/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' שכב, שלח
ו/יא מנחת יוסף ח"א עמ' מו
ו/יא מנחת כהן (יוסף חיים) דף יג ע"ג
ו/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שמח {שעה"מ}
ו/יא מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קעד ס"ק א]
ו/יא מצעדי גבר יבמות סי' כו אות ב
ו/יא מראה הפנים יבמות דף יא
ו/יא מראות ישרים יבמות סי' ח עמ' מב {שעה"מ}, סי' כא עמ' קד, סי' כב עמ' קט {שעה"מ}
ו/יא מרומי גלים עמ' טו
ו/יא משכן בצלאל ח"א סי' כח
ו/יא משנה הלכות יבמות - עריות סי' קיז
ו/יא משנת חיים קדושין עמ' תקלב {שעה"מ}
ו/יא משנת יעקב
ו/יא מתת מלך
ו/יא נועם ח"א עמ' קמז {שעה"מ}
ו/יא נזר הראש עמ' קנא
ו/יא נחל שלמה יבמות עמ' רסא-רסח
ו/יא נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק לט פסוק ב {שעה"מ}
ו/יא נתיב מאיר
ו/יא נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' ריד, רלג, רלט, שלג, תכח, ח"ב עמ' קג, קט, רטו, רל, שפט
ו/יא נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שנב, תצו {שעה"מ}
ו/יא נתן פריו מכות עמ' קנב
ו/יא עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קיח, קכ
ו/יא עטרת תפארת דף א ע"ד, ב ע"א {אלמנה לכה"ג}
ו/יא עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קמז {שעה"מ}
ו/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קטז, קיח
ו/יא פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קיז
ו/יא פני אברהם (שפירא) עמ' לז
ו/יא צבי גאון יעקב סי' כא
ו/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ריד ע"ד
ו/יא קובץ הערות (תשסג) סי' ה אות טז, סי' ח אות יט {שעה"מ}
ו/יא קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 65-66
ו/יא קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/יא ראש פינה
ו/יא רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' פג
ו/יא רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' עט
ו/יא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' ח, קנה, רמה, רנח, רפב, שיד, תו
ו/יא שאגת אריה סי' לג
ו/יא שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' טז
ו/יא שדה נפתלי עמ' לא
ו/יא שירת דוד יבמות-קידושין עמ' פב, קכו
ו/יא שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רמט {מל"מ}
ו/יא שמחת החג דף יג ע"ב, טו ע"ג
ו/יא שעורי הלכה עמ' קסה, קסח
ו/יא שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' ט
ו/יא שעורי עיון התלמוד יבמות שעור לא עמ' נג, שעור לב עמ' נו
ו/יא שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ג אות טז
ו/יא שעורי ר' שלמה עמ' א {שעה"מ}, עד, עז, עט
ו/יא שערי טהר ח"ח סי' קיח אות ב
ו/יא שרשי הים דף מח ע"א
ו/יא תורת יצחק ח"א עמ' ק
ו/יא תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' שכט, תקו, תקח
ו/יא תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסח
ו/יא תפארת ציון (קואינקה) עמ' עד
ו/יב אהליך יעקב יבמות סי' ג ס' יב
ו/יב אורים גדולים (תשסג) עמ' רנח {כ"מ}
ו/יב ברור הלכה יבמות יב ע"א ציון א
ו/יב ברור הלכה יבמות יג ע"א ציון ב
ו/יב ברכת ראובן דף עח ע"א {ראב"ד}
ו/יב נחל שלמה יבמות עמ' רסח-רסט
ו/יב נתיבות שמואל דף פג ע"ב
ו/יב פאר הלכה פסחים עמ' רעד
ו/יב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' נט
ו/יב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' לו
ו/יב שם טוב
ו/יג אבני ציון ח"ג עמ' קצא
ו/יג אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קצט
ו/יג אהל משה (הורוביץ) ח"א יבמות פז ע"ב {מל"מ}
ו/יג אוהב מישרים עמ' רלו
ו/יג אור הישר [אור שמח לעיל פ"ה הי"ז]
ו/יג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 121
ו/יג אפיקי מגינים יבמות סי' כט
ו/יג ארזא דבי רב יבמות עמ' כג
ו/יג אשל אברהם (שפירא) עמ' לג
ו/יג אשר למלך
ו/יג באורי סוגיות (הוניגסברג) יבמות סי' כד אות א {כ"מ}
ו/יג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' נד, פ
ו/יג בית אהרן וישראל גל' נח עמ' קיג
ו/יג בית מאיר (תשע) סי' קעג ס"ג עמ' תג, שו"ת סי' ב עמ' י
ו/יג ביתאל ח"א דף נט ע"א
ו/יג ברור הלכה יבמות יא ע"ב ציון ו
ו/יג ברכת שלמה אהע"ז עמ' מו-מז
ו/יג גליוני קדש עמ' 34 {מל"מ}
ו/יג דבר שאול סוטה סי' ז אות ו {מ"מ}
ו/יג דברות משה יבמות עמ' שכד
ו/יג חי' ר' שמואל יבמות עמ' קכו, קמב, קעא
ו/יג חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תנח {מ"מ}, תסז, מהדו"ב ח"ב עמ' מד-מה {מ"מ}
ו/יג חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קמו ע"א
ו/יג ימין משה
ו/יג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קמא
ו/יג מאור למלך גיטין עמ' קנד
ו/יג מאור למלך יבמות עמ' קו, קח, קטז {שלשתם - כ"מ}, קיט {ק"ס}, קכא {כ"מ}
ו/יג מגילת ספר לאוין דף מה ע"ג {כ"מ}
ו/יג מי החג עמ' קא
ו/יג מלבושי יו"ט ח"א דף מח ע"ד
ו/יג מעיני המים
ו/יג משנה הלכות יבמות - עריות סי' טז
ו/יג משנת ר' אהרן יבמות מילואים לסי' ט אות ב
ו/יג נזיר ה' סי' קעג ב"ש ס"ק ב
ו/יג נחל איתן
ו/יג נחל שלמה יבמות עמ' רסט-רעא
ו/יג נחלת יצחק כתובות סי' ל
ו/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יא אות ב, ח"ד עמ' שע
ו/יג נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' רנא
ו/יג עצי אלמוגים סי' ג ס"ק ג
ו/יג פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קלב
ו/יג פסקי אליהו ח"א עמ' עה {נחל איתן}
ו/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לה אות א
ו/יג קול דודי (תשף)
ו/יג קול דודי סוטה סי' צו
ו/יג קרית מלך
ו/יג ראש פינה
ו/יג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' טז
ו/יג שארית נתן (לוברט)
ו/יג שושנת העמקים (תאומים) עמ' מח
ו/יג שירת דוד יבמות-קידושין עמ' עח
ו/יג שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' טז-יז, כב-כד, מ-מא
ו/יג שער המלך ח"א עמ' תרכא {מ"מ}
ו/יג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שצב {מ"מ}
ו/יג תפארת ציון (קואינקה) עמ' עג-עד
ו/יד אבי עזרי ח"ה
ו/יד אגרא דשמעתא ח"א עמ' שכט
ו/יד אוהב מישרים עמ' רכו, רל {תפיסת קידושין היא הגורם לזיקת יבום}
ו/יד אור יעקב יבמות דף ג ע"ג, ה ע"ד, ו ע"א, יט ע"ב, לח ע"ב-ע"ד
ו/יד אחיעזר ח"א סי' ב אות ה
ו/יד אמרי בינה (אש) דף סו ע"ד, סז ע"ב-ע"ג {לא יבנה}
ו/יד אפיקי מגינים יבמות סי' א, ג
ו/יד ארזא דבי רב יבמות עמ' עח, קז
ו/יד ארזי לבנון עמ' קעב
ו/יד אשר למלך
ו/יד באורי סוגיות (הוניגסברג) יבמות סי' ב אות ג
ו/יד בדבר מלך חי"ב עמ' רלה
ו/יד בינת דניאל ח"ה עמ' קכו-קכז
ו/יד בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף א ע"א, ח ע"א
ו/יד בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' ט אות א-ב
ו/יד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קלח
ו/יד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קנו
ו/יד ברכת מרדכי יבמות עמ' סד, קנב, קעד, רכ
ו/יד דברות משה יבמות עמ' ע, פ
ו/יד דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' לח-לט
ו/יד דברי אפרים סי' טז דף כד ע"ג
ו/יד דורש לציון (תקצד) דרוש ב
ו/יד דורש לציון (תשנה) עמ' טז
ו/יד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' מד
ו/יד זכר יצחק (תשח) עמ' רלו
ו/יד זכרון מנחם (מיארה) {נדה בייבום}
ו/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' יג
ו/יד יבול היובלות עמ' 166
ו/יד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפא
ו/יד לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ב אות א, ה
ו/יד לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' לא, לה
ו/יד משכיל ליהודה עמ' ריב, רטו
ו/יד נחל שלמה יבמות עמ' רעא-רעב
ו/יד נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' נא, רפה
ו/יד נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' רט
ו/יד עדות ביעקב (ריינס) עמ' קג-קד
ו/יד עוללות ישראל עמ' מה
ו/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיח
ו/יד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' סז
ו/יד פני אברהם (פרלמן) דף עו ע"ב
ו/יד פנת יקרת (תשנד) סי' כ אות ב-ג
ו/יד פנת יקרת (תשעא) עמ' קה, קיח-קיט
ו/יד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תיז
ו/יד ראש פינה
ו/יד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' לב
ו/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' רג
ו/יד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רלז
ו/יד שושנת העמקים (תאומים) עמ' צג
ו/יד שירת דוד יבמות-קידושין עמ' מא-מב
ו/יד שם טוב
ו/יד שעשועי תורה (תשנג) עמ' לג
ו/יד תורה תמימה ויקרא פ' יח אות מו, דברים פ' כה אות עה
ו/יד תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' רלז = חי' ר' פסח פרוסקין סי' ז
ו/יד תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' שי
ו/טו אבי עזרי ח"ה
ו/טו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 133
ו/טו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/טו אור הישר [אור הישר יבמות ג ע"ב]
ו/טו אור יעקב יבמות דף ה ע"ד, ו ע"א
ו/טו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפא
ו/טו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' לא-לב, לה
ו/טו מאור למלך יבמות עמ' קנ {אהא"ז}
ו/טו מנחת כהן (יוסף חיים) דף עב
ו/טו נחל שלמה יבמות עמ' רעב
ו/טו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' סז
ו/טו פנת יקרת (תשנד) סי' כ אות א-ב
ו/טו פנת יקרת (תשעא) עמ' קיז-קיח
ו/טו ראש פינה
ו/טו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' לב
ו/טו תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תרלב
ו/טז אבי עזרי ח"ה
ו/טז אנצי"ת ע' אשת אחיו שלא היה בעולמו הע' 20
ו/טז בינת דניאל ח"א עמ' לד
ו/טז דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' מג
ו/טז מאור למלך יבמות עמ' קמט, קנה
ו/טז משנת יעקב
ו/טז נחל שלמה יבמות עמ' רעב
ו/טז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' לב-לג, שמ
ו/טז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כ אות ב {אבי עזרי}
ו/טז שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור ו, פג {ר"ח הלוי}
ו/טז שעשועי תורה (תשנג) עמ' צב
ו/טז תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תרלב
ו/יז אבי עזרי ח"ה
ו/יז אנצי"ת ע' אשת אחיו שלא היה בעולמו הע' 20
ו/יז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קנא
ו/יז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קעג
ו/יז ברכת מרדכי יבמות עמ' ריט, רכט
ו/יז כל בו ח"ה עמ' רפט
ו/יז מאור למלך יבמות עמ' קמט, קנה
ו/יז מילי דמרדכי
ו/יז מנחת כהן (יוסף חיים) דף עא ע"ד {מחנ"א}
ו/יז משנה הלכות יבמות - עריות סי' קג
ו/יז נחל שלמה יבמות עמ' רעג-רעו
ו/יז ספרי דבי רב ח"ד עמ' קסב
ו/יז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' לג, שמ
ו/יז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כ אות ב
ו/יח אבי עזרי ח"ה
ו/יח אוהב מישרים עמ' רכז {אבי עזרי}
ו/יח אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' עב
ו/יח אור הישר [אור שמח קונטרס זיקה סי' לג]
ו/יח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 121
ו/יח אפיקי מגינים יבמות סי' י, יב
ו/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיג
ו/יח בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' עו, עט
ו/יח ברור הלכה יבמות יח ע"א ציון א
ו/יח ברכת מרדכי יבמות עמ' ריט, רכט
ו/יח דברות משה יבמות עמ' רלג-רלד, רמ
ו/יח דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' מז-מח
ו/יח חי' ר' שמואל יבמות עמ' רי-ריב
ו/יח יכין ובועז ח"א סי' ד עמ' 30
ו/יח להבין שמועות שיעורי יבמות (וולפסון) עמ' רמב-רנח
ו/יח מאור למלך יבמות עמ' קמט, קנה
ו/יח מבוא למשנה תורה עמ' 211
ו/יח מחקרים במשפט התלמודי עמ' 179, 170, 145
ו/יח מילי דמרדכי
ו/יח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ו/יח מצעדי גבר יבמות סי' מה אות ח
ו/יח מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' כ"מ לעיל ה"י]
ו/יח נחל שלמה יבמות עמ' רעג-רעו
ו/יח נרות אהרן
ו/יח נתיבות חיים (קארב) ח"ב ליקוטים סי' ד, ח"ד עמ' שסז
ו/יח ספרי דבי רב ח"ד עמ' קסב
ו/יח פרי האדמה ח"א
ו/יח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צ ע"ג
ו/יח שירת דוד יבמות-קידושין עמ' קז
ו/יח שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כ אות א, יב {אין מאמר קונה קנין גמור}
ו/יח שם טוב
ו/יח שעורי עיון התלמוד יבמות שעור כז עמ' מט
ו/יח שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' צג
ו/יח תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' מו
ו/יח תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תרט
ו/יט אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 134-137
ו/יט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/יט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סו אות ד
ו/יט אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שפח
ו/יט אגרא דשמעתא ח"א עמ' רמד, רצד, שיז, שכח, ח"ד עמ' שעז
ו/יט אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קצד
ו/יט אהל משה (לוין) ח"ג דף נז ע"ד {לח"מ}, נח ע"ב וע"ד
ו/יט אוהב מישרים עמ' רכט, רלא, רלג, רלט {חי' רעק"א}, רמו-רמז
ו/יט אוהב מישרים עמ' רנה {ר"ח הלוי}
ו/יט אוצר הסוטה
ו/יט אור הישר [עונג יו"ט סי' קעז, מל"מ הל' אישות פ"א ה"ח, לח"מ הל' ממרים פ"ד ה"ב]
ו/יט אור יעקב יבמות דף טו ע"ב
ו/יט אור לי כתובות סי' טו {ר"ח הלוי}
ו/יט אור ליהודה יבמות עמ' לו
ו/יט אחיעזר ח"א סי' לד אות ג
ו/יט אם המלך עמ' קכח
ו/יט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' סה-סז, ע
ו/יט אמרי בינה (אש) דף סט ע"ג {לח"מ} וע"ד {מל"מ}, קיד ע"א {צרת סוטה}
ו/יט ארזא דבי רב יבמות עמ' ג-ד {מל"מ}, כב {ר"ח הלוי}
ו/יט ארזי לבנון עמ' קעה {מל"מ}
ו/יט אשר למלך
ו/יט באורי סוגיות (הוניגסברג) יבמות סי' יז אות ו, סי' כ אות ד {מ"מ}
ו/יט באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' טו אות יד {ר"ח הלוי}
ו/יט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיח
ו/יט באר לחי ראי
ו/יט באר ראי עמ' קלט
ו/יט בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פא ע"ג
ו/יט בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' ז, מח-מט, קלז
ו/יט בדבר מלך ח"ו עמ' קנז
ו/יט בינת דניאל ח"א עמ' נג {ר"ח הלוי}
ו/יט בינת צבי עמ' שעה-שפא
ו/יט בית המדרש
ו/יט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/יט בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף י ע"ב
ו/יט בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' י אות א, סי' יז אות א-ב, אות ב-ד והערה 6 {ר"ח הלוי}, סי' יח אות א, סי' יט אות א
ו/יט בית מאיר (תשע) סי' קעג ס"יא עמ' תד, סי' קעו ס"ד עמ' תיד {מל"מ}
ו/יט בכורי אביב (ביק) דף רצב {ספק סוטה}
ו/יט בכורי חיים ח"ד עמ' קסה {מל"מ}, קסו, קעו
ו/יט ברור הלכה יבמות יא ע"א ציון ב
ו/יט ברור הלכה סוטה ב ע"א ציון ו
ו/יט ברכת מרדכי יבמות עמ' קע, קעט
ו/יט ברכת שלמה (תשז) עמ' עב
ו/יט ברכת שלמה אהע"ז עמ' קכח {ר"ח הלוי}
ו/יט בשבילי התלמוד ח"ב יבמות יא ע"א
ו/יט גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' נח, סו
ו/יט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קו
ו/יט גושפנקא דמלכא
ו/יט גינת ורדים (תאומים) עמ' מט {מל"מ}
ו/יט גנזי אבא עמ' קלח
ו/יט דבר מאיר (ראק) סי' סא, פז
ו/יט דבר שאול סוטה סי' ז אות ח-ט {מל"מ}
ו/יט דברות משה יבמות עמ' לא-לב, לט, שעח {מל"מ}
ו/יט דברות צבי חי"א סי' ח אות טו
ו/יט דברי אברהם (מנדלסון) דף נ ע"ד, נא ע"א {מל"מ בשם נ"י}
ו/יט דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' נה
ו/יט דברי אפרים סי' טז דף כד ע"ג {צרת סוטה}
ו/יט דגל יהודה (לוקץ) עמ' 115
ו/יט דעת מרדכי ח"ב עמ' ו {מל"מ}
ו/יט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' מה, נג, נו
ו/יט דרכי משה ח"ב שמעתתא ז פ' ה, ו, כב
ו/יט הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' א, ח, י
ו/יט הר המלך ח"א עמ' קיט-קכא
ו/יט וגר זאב עמ' רכד {ר"ח הלוי}, רכה, רכו {ר"ח הלוי}
ו/יט זכר יצחק (תשן) עמ' רמו
ו/יט זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' סו
ו/יט חזו"א אהע"ז סי' קל ס"ק א
ו/יט חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ו/יט חזון יהושע עמ' לה, לז-לט {צרת ספק סוטה}
ו/יט חי' הגרז"ס נשים עמ' רצא {מל"מ}
ו/יט חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רלה
ו/יט חי' הגרנ"ט סי' ז {סוטה}
ו/יט חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ה, צב
ו/יט חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ה,צב
ו/יט חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' יב, טו, ס
ו/יט חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' נב
ו/יט חי' ר' שמואל יבמות עמ' קסח {מל"מ}
ו/יט חסדי דוד ח"ג עמ' יב
ו/יט חקרי הלכות (שומיאץ) דף מז ע"ד
ו/יט חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' מה {מל"מ}
ו/יט יד אברהם טהרות עמ' קסא {ר"ח הלוי}
ו/יט יד דוד (קרלין) ח"א דף ד
ו/יט ידבר שלום ח"א עמ' מו, קכט
ו/יט ידיו של משה
ו/יט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צב, כרך ב ח"ב עמ' קפב
ו/יט ישורון ח"ו עמ' תכז
ו/יט ישרש יעקב יבמות פה ע"א (ד"ה בגמרא) {מל"מ}
ו/יט יתר הבז (תשסח) עמ' קמו
ו/יט כתר כהונה במדבר סי' מט {מל"מ}
ו/יט לב שלם [ב"ח אהע"ז דף קכט]
ו/יט לבב דוד
ו/יט לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ט אות א, ג-ה, סי' י אות א, ה, סי' יא אות א-ב
ו/יט לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קנא
ו/יט לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' מא {לח"מ}
ו/יט מאור למלך גיטין עמ' קנ {ר"ח הלוי}, קנג-קנד {רעק"א}, קנה {לח"מ}, קנו {מל"מ}, קנז {רעק"א}
ו/יט מאור למלך יבמות עמ' טז {רעק"א}, יח, קה, קו {רעק"א}, קז-קח {ר"ח הלוי}, קט {מל"מ}, קי, קיב {מל"מ}, קיג, קיד-קטו {ר"ח הלוי}, קמה {רעק"א}
ו/יט מאור למלך כתובות עמ' ל, פה, פח-פט {ר"ח הלוי}
ו/יט מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צו ע"ב {מ"מ}
ו/יט מגילת ספר עשין דף סח ע"א
ו/יט מועדים וזמנים ח"ד סי' שו
ו/יט מוריה גל' קצט עמ' מז {ר"ח הלוי}, גל' ריט עמ' סב {ספק סוטה}, גל' רלו עמ' מה {ר"ח הלוי}
ו/יט מוריה ז גל' ח (ר"א פויכוונגר)
ו/יט מזבח חדש דף פב ע"ב
ו/יט מי באר (פסח) דף א ע"ד
ו/יט מי החג עמ' פב-פג, צ
ו/יט מלחמות יהושע עמ' סח {מל"מ - ייבום באשת כהן שנאנסה}
ו/יט מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' סט, עב
ו/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' תכו, ח"ג עמ' תטו
ו/יט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שצז
ו/יט מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב, חי' ר' חיים הלוי דף כו]
ו/יט מראה הפנים סוטה דף ג
ו/יט מרחשת ח"ב סי' יח אות ב
ו/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקנו
ו/יט משנה הלכות יבמות - עריות סי' יח
ו/יט משנה לחם (תשסח) עמ' ב {מל"מ}
ו/יט משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' רצז, ח"ב עמ' קצ, ש
ו/יט משנת ר' אהרן יבמות סי' ט אות א, שו"ת סי' סד אות א
ו/יט משפטי ישראל עמ' 35 {ר"ח הלוי}
ו/יט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' לב {מ"מ}, אהע"ז ח"ב עמ' ס, שנב, שנה
ו/יט נחל שלמה יבמות עמ' רעו-רעט
ו/יט נרות אהרן
ו/יט נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יא אות א, סי' יב
ו/יט נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' א, ז, שכז, שלא {מל"מ}, שלט, שמ {מל"מ}, שמד, תקט, ח"ב עמ' קצו, רל
ו/יט נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' ג, תקכא, ח"ב עמ' קצו {ר"ח הלוי}
ו/יט נתיבות שלום (למפרט)
ו/יט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פ
ו/יט סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף קלה ע"ב
ו/יט עוללות ישראל עמ' מ {מל"מ}
ו/יט עונג שבת סי' נט {מל"מ}
ו/יט עלה עזרא עמ' קיג {מל"מ}
ו/יט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שח
ו/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיז
ו/יט פורת יוסף (שלופר) דף כד ע"ג
ו/יט פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קצט
ו/יט פני אברהם (פרלמן) דף עז ע"ג, עח ע"ג
ו/יט פניני רבנו הגרי"ז עמ' קפב {ר"ח הלוי}
ו/יט פתחי שערים דף נח ע"ב {מל"מ}
ו/יט פתרון תורה עמ' 129
ו/יט צמח מנחם דף ל ע"ג {מל"מ}
ו/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לה אות א
ו/יט קובץ הערות (תשסג) סי' טו אות יג
ו/יט קול דודי (תשף)
ו/יט קול דודי סוטה סי' צד, צח, קג, קי, תשכג
ו/יט קונטרסי שעורים כתובות עמ' 236
ו/יט ראש פינה
ו/יט רווחא שמעתתא ח"א עמ' פח
ו/יט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' טז
ו/יט שושנת העמקים (תאומים) עמ' רלח {מל"מ}
ו/יט שירת דוד יבמות-קידושין עמ' עא
ו/יט שם טוב
ו/יט שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רנא-רנב
ו/יט שמש מרפא עמ' קה
ו/יט שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נה ס"ג ס"ק ה {מל"מ}
ו/יט שעורי עיון התלמוד יבמות שעור כ עמ' לח
ו/יט שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' לז {מל"מ}
ו/יט שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' יא אות א, ג-ד {מל"מ}
ו/יט שעורי ר' שלמה עמ' לב, לה {מל"מ}, לו {ר"ח הלוי}, לח, צז {ר"ח הלוי}
ו/יט שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 162
ו/יט שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' לט, סט-ע, עו, שצא
ו/יט שערי טהר ח"ו סי' ח אות א-ב, סי' נז אות ג, ח"ח סי' מ אות ב, סי' מד
ו/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 232, 237
ו/יט שערי שמואל עמ' עא, עה, פא
ו/יט שעשועי תורה (תשנג) עמ' צו
ו/יט תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' רלט, רנט, רסו, שיט
ו/יט תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' רנח = חי' הגרנ"ט סי' ז
ו/יט תרומת הדשן שו"ת סי' ריט
ו/כ אהל משה (לוין) ח"ג דף נח ע"ד
ו/כ אהליך יעקב יבמות סי' ג ס' ח
ו/כ באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/כ בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' מג
ו/כ בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' ב
ו/כ בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף יז ע"ב, לא ע"א
ו/כ בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' ט אות ד והערה 6
ו/כ בית מאיר (תשע) סי' קסב ס"ה עמ' שמא
ו/כ ברור הלכה יבמות מ ע"ב ציון ב
ו/כ דברות משה יבמות עמ' רמב, תקלח
ו/כ המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסה
ו/כ חי' ר' שמואל יבמות עמ' קמג
ו/כ ידיו של משה
ו/כ כרם שלמה (אהרמן) יבמות מא ע"א
ו/כ לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' לא-לב
ו/כ משנת יעקב
ו/כ נחל שלמה יבמות עמ' רפ
ו/כ נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' יד
ו/כ נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' כב
ו/כ פנת יקרת (תשנד) סי' כ אות א
ו/כ פנת יקרת (תשעא) עמ' קיז
ו/כ קרית מלך
ו/כ ראש פינה
ו/כ רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' יח, קפח, רפב, תעא-תעב
ו/כ שירת דוד יבמות-קידושין עמ' מג
ו/כ שעורי עיון התלמוד יבמות שעור כב עמ' מב
ו/כ שערי זיו ח"א דף פו ע"א
ו/כא אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' כה אות ד
ו/כא אור יעקב יבמות דף ו ע"א
ו/כא אחיעזר ח"ג סי' ע אות ב
ו/כא אנצי"ת ע' אילונית הע' 65-66
ו/כא אשר למלך
ו/כא באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שכה {שעה"מ}
ו/כא בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' ב, לז
ו/כא בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף יז ע"ב
ו/כא ביתאל ח"א דף נט ע"א
ו/כא בן יהודה סי' עה
ו/כא ברור הלכה יבמות יב ע"א אחרי ציון ב פרק ה {שעה"מ}
ו/כא ברור הלכה יבמות יג ע"א ציון א
ו/כא ברקאי ח"ג עמ' 55 {שעה"מ}
ו/כא גט מקושר (צינץ) עמ' תשעג {מ"מ}
ו/כא דברי אפרים סי' טו דף כד ע"א {אילונית "כמי שאינה"}
ו/כא ידיו של משה
ו/כא לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' לא-לב
ו/כא מלאכת שמואל עמ' לב, לד
ו/כא משברי ים עדל"ת סי' ד ס"ק ה {שעה"מ}
ו/כא משך חכמה דברים פכ"ה פס' ז
ו/כא משנת יעקב נשים ח"א עמ' רח
ו/כא נועם ח"ה עמ' יח {שעה"מ}
ו/כא נחל שלמה יבמות עמ' רפ-רפג
ו/כא נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' יד
ו/כא עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רכא
ו/כא פני המלך (מזוז) דף קו ע"א
ו/כא פנת יקרת (תשנד) סי' כ אות א
ו/כא פנת יקרת (תשעא) עמ' קיז
ו/כא צמח מנחם דף כד ע"ג-ע"ד {שעה"מ}
ו/כא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פא ע"א
ו/כא שירת דוד יבמות-קידושין עמ' מג
ו/כא שעורי עיון התלמוד יבמות שעור כב עמ' מב
ו/כא שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ד אות יא {שעה"מ}
ו/כא שער המלך
ו/כב אור ליהודה יבמות עמ' צח
ו/כב אשר למלך ח"ד, מילואים
ו/כב בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' כב אות א, סי' כג אות ב, סי' כד אות א-ב
ו/כב ביתאל ח"א דף נח ע"א
ו/כב משנת יעקב
ו/כב נחל שלמה יבמות עמ' רפג-רפד
ו/כב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קצה
ו/כג מי החג עמ' ק
ו/כג משנה הלכות יבמות, יבמות סי' מא
ו/כד אור שמח
ו/כד ביתאל ח"א דף מה ע"ב
ו/כד משאת המלך (אדרי)
ו/כה אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' סא, עג
ו/כה אור ליהודה יבמות עמ' נו
ו/כה אור שמח
ו/כה בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' ד, עז, עט
ו/כה בני אברהם אהע"ז דף ב ע"ב, ג ע"א, ד ע"א
ו/כה בני בנימין (נבון) ח"א דף לט ע"ב
ו/כה ברור הלכה יבמות ל ע"א ציון ד
ו/כה ברכת מרדכי יבמות עמ' רכ, רכט
ו/כה דברות משה יבמות עמ' רלג-רלד, רמ, שנה
ו/כה דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' סב
ו/כה דליית הכרם עמ' תתתיג [חוצלת - צ"ל חולצת]
ו/כה המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסה
ו/כה הר המלך ח"ח עמ' מו
ו/כה חזון יהושע עמ' פה-פו, פח
ו/כה חי' ר' שמואל יבמות עמ' רי, ריב
ו/כה יד המלך (פלומבו)
ו/כה לב שלם [מוצל מאש (אלפנדרי) סי' נה דף כה ע"א]
ו/כה לבב דוד
ו/כה מאור למלך יבמות עמ' קמט, קנה
ו/כה מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נט-סא, סג
ו/כה מחקרים במשפט התלמודי עמ' 146, 150, 170, 175, 179
ו/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/כה משנת ר' אהרן יבמות סי' טו הגהה יא, סי' טז אות א
ו/כה נחל שלמה יבמות עמ' רעד, רפד-רפו
ו/כה נרות אהרן
ו/כה נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' כב, כד
ו/כה פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קמא
ו/כה פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' פז {לח"מ}
ו/כה פי' ר"א מן ההר יבמות ל ע"ב
ו/כה קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קמג
ו/כה ראש פינה
ו/כה שהם וישפה ח"ב
ו/כה שו"ת הרד"ך עמ' שכ
ו/כה שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כ אות א, ג
ו/כה שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' צג
ו/כה תהלה לדוד (אורט') אהע"ז סי' סח {מ"מ}
ו/כה תהלה לדוד (אורט') ח"ג אהע"ז "יד" קכה, קכז
ו/כה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' מו
ו/כו אור הישר [שאילת דוד אהע"ז סי' כח]
ו/כו ברור הלכה יבמות ל ע"א ציון ד
ו/כו חזון יהושע עמ' פה-פו, פח
ו/כו לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' כב אות ב-ד
ו/כו נחל שלמה יבמות עמ' רפד-רפו
ו/כו נרות אהרן
ו/כו נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שס
ו/כו שם טוב
ו/כז אמרי בינה (אש) דף קיג ע"ב
ו/כז אנצי"ת ע' אשת שני מתים הע' 7, 13, 25
ו/כז אפיקי מגינים יבמות סי' יב, טז, יח, כב
ו/כז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קח
ו/כז בית אהרן וישראל גל' כא עמ' נא, נד
ו/כז בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף לד ע"ב
ו/כז ביתאל ח"א דף מה ע"ב
ו/כז בנין שלמה (רבינ') סי' כז
ו/כז ברור הלכה יבמות צו ע"ב ציון ג פרק ג
ו/כז דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' סט
ו/כז דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קכא
ו/כז דליית הכרם עמ' תתתיג [שנים - צ"ל נשים]
ו/כז הר המלך ח"ה עמ' נט
ו/כז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ה
ו/כז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ה
ו/כז ידיו של משה
ו/כז כרם שלמה (אהרמן) יבמות לא ע"ב, לב ע"א
ו/כז לב שלם [עדות ביהוסף ח"א סי' יח דף נב]
ו/כז מבוא למשנה תורה עמ' 132
ו/כז מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נט
ו/כז מחקרים במשפט התלמודי עמ' 166
ו/כז מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/כז מתת מלך
ו/כז נחל שלמה יבמות עמ' רפו-רפח
ו/כז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיז
ו/כז פי' ר"א מן ההר יבמות כז ע"א
ו/כז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קסז, רה
ו/כז שאר יוסף ח"ג
ו/כז שם טוב
ו/כז שעורי ר' שלמה עמ' פז
ו/כז שער המלך ח"א עמ' תמב
ו/כז תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' רמח
ו/כח אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' פט
ו/כח אנצי"ת ע' אשת שני מתים הע' 25-27
ו/כח בית אהרן וישראל גל' כא עמ' נא, נד
ו/כח כרם שלמה (אהרמן) יבמות לא ע"ב, לב ע"א
ו/כח מחקרים במשפט התלמודי עמ' 166
ו/כח משנת ר' אהרן יבמות סי' טז הגהה ד
ו/כח נחל שלמה יבמות עמ' רפו-רפח
ו/כח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רה
ו/כח שערי זיו ח"א דף פג ע"א
ו/כח תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תסט = חזון יחזקאל
ו/כט אנצי"ת ע' אשת שני מתים הע' 25-27
ו/כט אפיקי מגינים יבמות סי' כב
ו/כט דברות משה יבמות עמ' שלג
ו/כט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שפז
ו/כט קרית מלך
ו/כט שם טוב
ו/כט שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רכז
ו/ל אנצי"ת ע' אשת שני מתים הע' 10
ו/ל אפיקי מגינים יבמות סי' טז, יח
ו/ל ברור הלכה יבמות צו ע"ב ציון ג
ו/לא אור הישר [מפרשים הל' אישות פ"ד הט"ז]
ו/לא אנצי"ת ע' אשת שני מתים הע' 34
ו/לא בית אהרן וישראל גל' סז עמ' כ
ו/לא בנין שלמה (רבינ') סי' כז
ו/לא דבר שלום (הורוביץ) גיטין עמ' תכ-תכב
ו/לא דגל ראובן ח"ב סי' לט
ו/לא היכל יצחק אהע"ז ח"א סי' א ס"ק ו {בחציה שפחה וחב"ח אין קדושין תופסים}
ו/לא חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קלו
ו/לא לב איש עמ' שפו
ו/לא משנת יעקב [משנת יעקב אישות פ"ד הט"ז]
ו/לא נרות אהרן
ו/לא נתיבות מרדכי גיטין עמ' ת
ו/לא עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קצז
ו/לא שאגת אריה החדשות דף נד ע"א, נה ע"ג
ו/לא שם טוב
ו/לא תורת גיטין סי' קכ ס"ק יג


ז/234 הלכות יבום וחליצה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ בית יעקב (בירב)
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' מז
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אור הישר [כתונת פסים דף י ע"ב]
ז/א אור יעקב יבמות דף סט ע"ד
ז/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיד
ז/א ברור הלכה יבמות כז ע"ב ציון ב
ז/א דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' עד
ז/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסו
ז/א הר המלך ח"ח עמ' מז-מח
ז/א חזון יהושע עמ' עב
ז/א חי' הגרז"ס נשים עמ' ח
ז/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' פח, קיח
ז/א חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' ד
ז/א חק המלך יבמות עמ' כג, כה, כז-כח
ז/א יתר הבז (תשסח) עמ' קמו
ז/א לבב דוד
ז/א מאור למלך יבמות עמ' קמ, קמה, קסה {או"ש}
ז/א נחל שלמה יבמות עמ' רפח
ז/א נתיב אברהם ח"א עמ' כה ע"א
ז/א עלה עזרא עמ' קיד
ז/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קז
ז/א פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קלח
ז/א פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' פה
ז/א פי' ר"א מן ההר יבמות כח ע"א
ז/א שו"ת הרמ"ע השלם עמ' רנג
ז/א שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' לט-מ
ז/א תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תרז
ז/ב.
ז/ג אור יעקב יבמות דף כב ע"ב
ז/ג ברור הלכה יבמות כז ע"ב ציון ב
ז/ג נחל שלמה יבמות עמ' רפט
ז/ג נתיב אברהם ח"א עמ' כה ע"א
ז/ד אור הישר [אור שמח קונ' זיקה סי' ל]
ז/ד אור יעקב יבמות דף כב ע"ב
ז/ד אפיקי מגינים יבמות סי' טז
ז/ד ברור הלכה יבמות כז ע"ב ציון ב
ז/ד ברור הלכה יבמות קיא ע"א
ז/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסו
ז/ד חסדי דוד ח"ג עמ' כז
ז/ד ישורון ח"ח עמ' רמב
ז/ד נחל שלמה יבמות עמ' רפט
ז/ד נתיב אברהם ח"א עמ' כה ע"א, כז ע"א
ז/ד נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שעח, תלא
ז/ד פי' ר"א מן ההר יבמות כז ע"א
ז/ד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' כה
ז/ד שעורי ר' שלמה עמ' פג
ז/ד שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' מה-מו
ז/ד תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תרה
ז/ה בינת דניאל ח"א עמ' נ
ז/ה ברור הלכה יבמות כו ע"א ציון ו
ז/ה ברור הלכה יבמות כז ע"ב ציון ב
ז/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסז
ז/ה חסדי דוד ח"ג עמ' כז
ז/ה ידיו של משה
ז/ה ישורון ח"ח עמ' רמב
ז/ה מעיני המים
ז/ה משנת ר' אהרן יבמות סי' יח אות א, י
ז/ה נחל שלמה יבמות עמ' רפט
ז/ה נתיב אברהם ח"א עמ' כה ע"א-ע"ב, כו ע"א, כז ע"א-ע"ב, כח ע"א-ע"ב
ז/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פב ע"א
ז/ה קהלות יעקב לקוטים ח"ג סי' ט
ז/ה שושן עדות דף קלד ע"ד
ז/ה שעורי ר' שלמה עמ' פג
ז/ו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' עז, עט
ז/ו ברכת מרדכי יבמות עמ' רכ, רל
ז/ו ישורון ח"ח עמ' רמב
ז/ו נחל שלמה יבמות עמ' רפט-רצ
ז/ו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קלט
ז/ו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' פו
ז/ו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כ אות א, יב
ז/ו שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' צג
ז/ז אור הישר [אור שמח קונ' זיקה סי' לג]
ז/ז אורים גדולים (תקיח) דף כב ע"ד
ז/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קנא
ז/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קעד
ז/ז ברכת מרדכי יבמות עמ' רכ, רל
ז/ז ישורון ח"ח עמ' רמב
ז/ז מחקרים במשפט התלמודי עמ' 145, 170, 179
ז/ז נרות אהרן
ז/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שסז
ז/ז פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קלט
ז/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ו אות ז
ז/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רח
ז/ז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כ אות א, יב
ז/ח אבי עזרי ח"א
ז/ח אבן ציון עמ' תעז
ז/ח אגרא דשמעתא ח"א עמ' שלא
ז/ח אהליך יעקב יבמות סי' ג ס' יח
ז/ח אור ליהודה יבמות עמ' סה
ז/ח אור שמח
ז/ח אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כג ד"ה אולם
ז/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יח אות א, סי' יט אות ד
ז/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' יח-יט
ז/ח באורי סוגיות (הוניגסברג) יבמות סי' לג אות ז
ז/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיד
ז/ח בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' י, מו
ז/ח בית אהרן וישראל גל' יג עמ' לז, מ {יבמה שהותרה ונאסרה והותרה}
ז/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/ח בית מאיר (תשע) סי' קנט ס"ז עמ' שלב
ז/ח ברור הלכה יבמות יז ע"ב ציון ב פרק ג
ז/ח ברור הלכה יבמות מא ע"א ציון ג, ז
ז/ח ברור הלכה יבמות קט ע"א ציון ה
ז/ח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קו
ז/ח חזון יהושע עמ' נד
ז/ח חי' הגרז"ס נשים עמ' ד
ז/ח חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' נא
ז/ח חי' ר' שמואל יבמות עמ' ריז
ז/ח חלקת יצחק עמ' שכב, שכד
ז/ח חק המלך יבמות עמ' יז, יט
ז/ח ידיו של משה
ז/ח ישורון ח"ח עמ' רמב
ז/ח כרם שלמה (אהרמן) יבמות מא ע"א
ז/ח כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' עו
ז/ח מאור למלך יבמות עמ' קמט, קנב, קסח
ז/ח מחקרים במשפט התלמודי עמ' 168
ז/ח מלאכת שמואל עמ' עג
ז/ח מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קכז-קכח
ז/ח משכן בצלאל ח"א סי' כח
ז/ח משנת יעקב
ז/ח משנת ר' אהרן יבמות מילואים לסי' ט אות י, שו"ת סי' סד אות י
ז/ח מתת מלך
ז/ח נחל שלמה יבמות עמ' רצ
ז/ח נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שט {או"ש}, תלב, ח"ב עמ' ט
ז/ח עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רעה {אור שמח}
ז/ח קהלות יעקב יבמות סי' יח ס"ק ג
ז/ח קרית מלך
ז/ח ראש פינה
ז/ח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תעז
ז/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תעד {או"ש - "מוחלף"}, תצא {או"ש}
ז/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רח
ז/ח שירת דוד יבמות-קידושין עמ' קטו
ז/ח שעורי הלכה עמ' קס
ז/ח שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' לז
ז/ח שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ג אות טז, סי' יג אות ה, סי' יד אות ו
ז/ח שעורי ר' שלמה עמ' לא
ז/ח שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' י, צה
ז/ח תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תמז, תרח
ז/ט אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' פג
ז/ט באר לחי ראי
ז/ט בית אהרן וישראל גל' ה עמ' לג-לד
ז/ט ברור הלכה יבמות כז ע"א ציון א
ז/ט ברכת מרדכי יבמות עמ' רכו, רמה, רנה
ז/ט דבר שמואל (אבוהב) סי' רפז
ז/ט דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' פב
ז/ט חסד יצחק עמ' קטו
ז/ט לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' יז אות א, ד
ז/ט מראות הים עמ' מו-נ
ז/ט נחלת יהושע דף עג
ז/ט נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' כב אות ד
ז/ט נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רטז, תג
ז/ט עצי אלמוגים סי' ג ס"ק ג
ז/ט פי' ר"א מן ההר יבמות כו ע"ב
ז/ט רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שט, שיג, תעד
ז/ט שו"ת הרד"ך עמ' שכ, שמב
ז/ט שעורי ר' שלמה עמ' פה
ז/ט שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' כח
ז/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 297
ז/י אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' פח
ז/י אהל שרה לאה עמ' תפו-תפז
ז/י באר לחי ראי
ז/י באר ראי עמ' לד
ז/י בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' עט-פ
ז/י בית מאיר (תשע) סי' קע ס"יח עמ' שצה, סי' קעד ס"ב עמ' תט
ז/י ברור הלכה יבמות יא ע"ב ציון ו
ז/י ברור הלכה יבמות כ ע"א ציון א פרק ד
ז/י דגל ראובן ח"ב סי' לז
ז/י דורש לציון (תקצד) דרוש יג
ז/י דורש לציון (תשנה) עמ' קעג {מ"מ}
ז/י דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' נב
ז/י חזו"א על הרמב"ם
ז/י חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תנז, מהדו"ב ח"א עמ' תיח {מ"מ}
ז/י לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' יז אות א-ב
ז/י מי החג עמ' ק
ז/י מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' יבום בחייבי עשה
ז/י מעיני המים
ז/י מראה הפנים יבמות דף יא
ז/י מראות הים עמ' מו-נ {יראה לי}
ז/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/י משנה הלכות יבמות, יבמות סי' לח, מ
ז/י משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' רע-רעא
ז/י נחל איתן
ז/י נחל שלמה יבמות עמ' רצ
ז/י נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' א (דף ד ע"ג)
ז/י נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רטו, רלז
ז/י עצי אלמוגים סי' ג ס"ק ג
ז/י פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קלא
ז/י פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' פ
ז/י פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' יד
ז/י ראש פינה
ז/י שו"ת הרד"ך עמ' שכ, שמב
ז/י שירת דוד יבמות-קידושין עמ' עח
ז/י שמחת החג דף טו ע"ב
ז/י שעורי עיון התלמוד יבמות שעור לג עמ' נו
ז/י שעורי ר' אליהו מאיר יבמות הערה נט
ז/י שעורי ר' שלמה עמ' פב {מל"מ}
ז/י תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' נב
ז/י תשובה מיראה (תשסו) עמ' ז
ז/יא אהל שרה לאה עמ' תפז
ז/יא אור יעקב יבמות דף לז ע"ג
ז/יא ארזא דבי רב יבמות עמ' עח {פשט דין צרה שהסתפק בה}
ז/יא באר לחי ראי
ז/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/יא ברכת מרדכי יבמות עמ' סד
ז/יא דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' צא
ז/יא חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' יא, יג
ז/יא ידיו של משה
ז/יא לב שלם [שו"ת מעיל שמואל (פלורנטין) דף כב ע"ג, תוי"ט יבמות פ"ג מ"ז]
ז/יא מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' עד
ז/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/יא מצעדי גבר יבמות סי' ד אות ד
ז/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יא משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' כו, יבמות סי' פב
ז/יא משנת יעקב
ז/יא מתת מלך
ז/יא נחל שלמה יבמות עמ' רצא
ז/יא פי' ר"א מן ההר יבמות ל ע"א
ז/יא ראש פינה
ז/יא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' לג
ז/יא שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ג אות כ, כב, סי' יב אות י
ז/יא תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תנא, תרמב
ז/יב אהל שרה לאה עמ' תפז
ז/יב ברור הלכה יבמות קח ע"ב ציון ד
ז/יב מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נט
ז/יב משנה הלכות יבמות, יבמות סי' פא
ז/יב משנת יעקב
ז/יב נחל שלמה יבמות עמ' רצא-רצב
ז/יב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' יז
ז/יב ראש פינה
ז/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רט, שמו, תעז
ז/יב שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ג אות כ, כב, סי' יב אות י
ז/יג ברור הלכה יבמות קח ע"ב ציון ד
ז/יג חזו"א על הרמב"ם
ז/יג ידי אליהו דף לח ע"ב
ז/יג מגן בעדי עמ' 239
ז/יג מהלכי משפט ח"ב עמ' 393
ז/יג משאת המלך (אדרי)
ז/יג משנת ר' אהרן יבמות מילואים לסי' ג (רלה)
ז/יג נתיבות שלום (למפרט) עמ' פז
ז/יג קרן הצבי מצוה סו אות ג
ז/יג שהם וישפה ח"ב
ז/יג שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' יח אות ד
ז/יד אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קסח ענף ה
ז/יד אור הישר [כתונת פסים יבמות מג ע"ב]
ז/יד ברור הלכה יבמות קח ע"ב ציון ד
ז/יד חי' הר"ר שמעלקא יבמות קט ע"א
ז/יד מהלכי משפט ח"ב עמ' 393
ז/יד מילי דמרדכי
ז/יד נזיר ה' סי' קעג ב"ש ס"ק כא
ז/יד נחל שלמה יבמות עמ' רצב-רצג
ז/יד שו"ת הרד"ך עמ' שלח
ז/יד שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' יח אות ד
ז/טו ברור הלכה יבמות קט ע"א ציון ה
ז/טו נרות אהרן
ז/טו ראש פנה
ז/טז.
ז/יז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' כט
ז/יז ס' גירושין לרשב"ח עמ' 57-58
ז/יז שיבת ציון (לנדא) סי' ד
ז/יח דרשות מהר"ם בריסק עמ' קפג
ז/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לה אות ב
ז/יח שיבת ציון (לנדא) סי' ד
ז/יט שושנת העמקים (תאומים) עמ' רלח {ראב"ד}
ז/כ חק המלך יבמות עמ' מ
ז/כא.
ז/כב ארחות חיים ח"ב סי' יב אות ד
ז/כב לב שלם [שושנים לדוד יבמות דף קעא ע"ד]
ז/כב מבוא למשנה תורה עמ' 108
ז/כב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קכח


ח/235 הלכות יבום וחליצה פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ בית יעקב (בירב)
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א ברור הלכה יבמות כג ע"ב ציון ב
ח/א ברור הלכה יבמות כו ע"א ציון ו פרק ב
ח/א ברכת חיים (אמסלם)
ח/א נחל שלמה יבמות עמ' רצג
ח/א עדות בישראל
ח/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פא ע"ד
ח/א שם טוב
ח/ב אור הישר [מפרשים לעיל פ"ד הט"ז]
ח/ב אחיעזר ח"א סי' ה אות יא
ח/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קעו {מ"מ}
ח/ב בית מאיר (תשע) סי' קעה ס"ב עמ' תיב {מ"מ}, שו"ת סי' ב עמ' יא {מ"מ}
ח/ב ברור הלכה יבמות כג ע"ב ציון ג
ח/ב ברור הלכה יבמות כד ע"א ציון א
ח/ב ברכת שלמה אהע"ז עמ' מו
ח/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עח
ח/ב דודאי משה עמ' קעח {מ"מ}
ח/ב דליית הכרם עמ' תתתיג [מפסק - צ"ל מספק]
ח/ב חזקה רבה או"ח הלכה מב
ח/ב חי' הר"ר שמעלקא יבמות כד ע"א
ח/ב חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' מז, נא-נב {מ"מ}
ח/ב ידיו של משה
ח/ב יסודי ישורון ח"ב עמ' סא
ח/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שכט
ח/ב נזיר ה' סי' ו חלקת מחוקק ס"ק א
ח/ב נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' ר עמ' שעו
ח/ב עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רסב
ח/ב עצי ארזים סי' ו ס"ק א, סי' לז ס"ק נג
ח/ב ראש פינה
ח/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רנז, רנט, רפה, רצח {מ"מ}
ח/ג אור הישר [חכם צבי סי' קח, צלעות הבית (לבית מאיר) סי' א, אור שמח קונ' זיקה סי' כד והלאה]
ח/ג ברור הלכה יבמות כג ע"ב ציון ג
ח/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 211
ח/ד זכרון ישעיהו דף מו ע"א {מ"מ}
ח/ה דליית הכרם עמ' תתתיג [הלכה - צ"ל הכלה]
ח/ו קרית מלך
ח/ז מעשה רקח
ח/ח.
ח/ט בית מאיר (תשע) סי' קעו ס"ד עמ' תיד {מ"מ}
ח/ט חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' מד-מה {מ"מ}
ח/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' שכה
ח/ט נרות אהרן
ח/ט שם טוב
ח/ט שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' ק {מ"מ}
ח/ט שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רנזו {מ"מ}
ח/י חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קכח
ח/י משברי ים עדל"ת סי' לב ס"ק ח
ח/י שם טוב
ח/יא.
ח/יב מבוא למשנה תורה עמ' 110
ח/יב קרית מלך
ח/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קג
ח/יב שם טוב
ח/יג אוצרות הרמב"ם
ח/יג מבוא למשנה תורה עמ' 110

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US