Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

נערה

פרק א
פרק ב
פרק גא/236 הלכות נערה בתולה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ בית יעקב (בירב)
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן ישראל (פישר)
א/א אוצמפה"ת ב"מ ג ע"ב הע' 96 {צ"פ}, 106 {צ"פ}
א/א אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 2
א/א באר לחי ראי
א/א באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"א באר שרים אות י
א/א בית אהרן (כהן)
א/א בית המדרש
א/א ברור הלכה ב"ק לו ע"ב ציון ד
א/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קמד
א/א הלכה רבה ח"ב עמ' 3
א/א הרמב"ם כמחנך עמ' 27
א/א ויוסף שאול דף כד ע"ב
א/א זכור זאת ליעקב עמ' קסב {צ"פ}
א/א זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קעט {צ"פ}
א/א חוקות הדיינים ח"ג עמ' נד
א/א חזו"א יו"ד סי' קפב ס"ק ח, אהע"ז סי' סו ס"ק ז, חו"מ סי' טז ס"ק טז
א/א חזו"א על הרמב"ם
א/א חזון יהושע עמ' צז
א/א חסדי דוד ח"ג עמ' קכג
א/א יהגה האריה עמ' קו
א/א ישורון חי"א עמ' קלא-קלג
א/א לב שלם [כנה"ג בלשונות הרמב"ם]
א/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 46
א/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תז
א/א מעשה רקח
א/א מרחשת ח"ב סי' כח אות א
א/א משה ידבר (תשעו) עמ' סז
א/א משובב נתיבות עמ' קנה {צ"פ}
א/א משנת משה סנהדרין עמ' רז [עי' נובי"ק אהע"ז צה]
א/א נחל איתן
א/א עדות ושטרות עמ' 280 {צ"פ}
א/א עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קעו {צ"פ}
א/א פני משה (שלז')
א/א פנת יקרת (תשנד) סי' מב אות א
א/א פנת יקרת (תשעא) עמ' רט
א/א פרי מלכה סי' פו
א/א צמיחת גאולתנו עמ' רלא
א/א צרור החיים (חייקא)
א/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור כא אות ה {מל"מ}
א/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 440
א/א שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' ש-שב
א/א שעלי דעת גל' ז עמ' 165 {צ"פ}
א/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קטז ע"ד
א/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשה
א/ב אבני נזר אהע"ז סי' מב אות ה, סי' רלא אות ב, סי' רמט אות א
א/ב אור ליהודה יבמות עמ' קכג
א/ב אמרי משפט ח"א עמ' ו
א/ב אנצי"ת ע' אנוסה הע' 4, 9, 11, 15-17, 22, 25
א/ב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות לו
א/ב בית אהרן (כהן)
א/ב בית אפרים מהדורא תניינא אהע"ז ח"א סי' ע עמ' רמח, סי' עא עמ' רעד-רעה
א/ב בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' צג
א/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קנח {מל"מ}
א/ב ברור הלכה כתובות לט ע"א ציון ה פסקה ג
א/ב ברור הלכה כתובות לט ע"א ציון ו פסקה ג
א/ב ברכת ראובן דף עז ע"ב {מל"מ}
א/ב דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' יז, ח"ב אהע"ז סי' ד, כג
א/ב דליית הכרם עמ' תתתיג {ראב"ד}
א/ב דרשות ר"י מסלוצק עמ' קצח
א/ב הגהות רימ"א {מל"מ}
א/ב הלכה למשה (אלבז) עמ' קנח-קנט
א/ב הלכה רבה ח"א עמ' 75
א/ב העמק דבר דברים פכ"ב פסוק כג ופסוק כח בהרחב דבר
א/ב זכר יהוסף אהע"ז עמ' סא {מל"מ}
א/ב זכרון אהרן סי' ל, עמ' סו, סח
א/ב זכרון משה (קרונז'ק) עמ' ז {בעיר סתמו ברצון}
א/ב חוקות הדיינים ח"ג עמ' נה
א/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 254, ח"ד עמ' 96, 107
א/ב חי' חתם סופר
א/ב חי' ש"י דף לז ע"ג, נד ע"ד
א/ב חיים ומלך [חיים ושלום ח"ב סי' קב]
א/ב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קמה ד"ה שאלה
א/ב חסדי יהונתן ח"א סי' כח
א/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תלט-תמא, תמח {בחזקת מפותה}
א/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פט, כרך ב ח"ב עמ' קמג-קמה
א/ב ישורון חי"א עמ' קלג-קלה
א/ב כלילת יופי דף נב
א/ב לבב דוד
א/ב לקוטי שיחות ח"ו עמ' 134
א/ב מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ע
א/ב מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קעט
א/ב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 46
א/ב מנוחת משה דף לג ע"ב {עיר ושדה}
א/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעה ע"ב {ראב"ד}
א/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קנט
א/ב מעשה נסים (הכהן)
א/ב מעשה רקח
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ב (מסומן הלכה ג)
א/ב משה ידבר (תשעו) עמ' סט
א/ב משך חכמה דברים פכ"ב פס' כד
א/ב משנה הלכות כתובות דף סז ע"ב, קמה ע"ד
א/ב משנה למלך אחרון
א/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רלו
א/ב נחל איתן
א/ב נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שעד
א/ב נתן פריו נדרים עמ' לג
א/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' פד
א/ב עבד המלך (תשא)
א/ב עזרת כהן עמ' יז
א/ב עטרת שלמה ח"א עמ' עט-פ
א/ב עמק המלך (לבוב)
א/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' תרנ
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צ
א/ב ערך כסף עמ' נב {בעיר - חזקת מפותה}
א/ב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רמ {מל"מ}
א/ב פני משה (הכהן) עמ' ר {כ"מ}
א/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' רכב
א/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תקד
א/ב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רסד
א/ב פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' טז דף צ ע"ב-ע"ג {בעיר- חזקת מפותה}
א/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כג, סי' ל-לא, סי' לג אות א, סי' לט
א/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' נג
א/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 440, ואח"כ אות ה
א/ב שבות יהודה (שו"ת) עמ' לח
א/ב שו"ת אור שמח דף כה
א/ב שו"ת כרך של רומי סי' יז דף סד ע"ב, סה ע"ד, סו ע"א
א/ב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כו, נב
א/ב שו"ת מהרי"ק סי' קכט
א/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נא, נב
א/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' נח
א/ב שו"ת ממעמקים ח"א עמ' קנא
א/ב שו"ת ר"מ גאויזון עמ' כד, רסט
א/ב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' פד
א/ב שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' נו
א/ב שו"ת רשב"ש עמ' כד, מח, עח
א/ב שם יוסף (אליקים)
א/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' יד
א/ב שמש מרפא עמ' קע
א/ב שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שב-שד
א/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קיז ע"א
א/ב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קפד-קפה
א/ב שרשי הים דף מח ע"א
א/ב תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קיט
א/ב תורה שלמה שמות פכ"ב אות שא, שט
א/ב תורה תמימה דברים פ' כה אות קצ
א/ב תשובה שלמה אהע"ז סי' יט דף לב ע"א {בעיר - בחזקת מפותה}
א/ב תשובות יהודה דף מה ע"ג-ע"ד, מו ע"ב {ראב"ד}, נג ע"א {בעיר - חזקה שברצון}
א/ג אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קא
א/ג אגרות משה אהע"ז ח"א סי' פא
א/ג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' עה
א/ג אוצמפה"ת ב"מ לב ע"א הע' 87 {או"ש}
א/ג אור הישר [אור הישר כתובות מ ע"א]
א/ג אור יקרות
א/ג אלפי יהודה פ' משפטים דף מה ע"ג
א/ג אמרי בינה (אש) דף פז ע"ג {מל"מ}
א/ג אמרי דוד (שליסל) דף נ ע"ב-ע"ג
א/ג אמת ליעקב נשים עמ' יב, פה {כותב לה כתובה}
א/ג אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 114, 121, 145
א/ג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות לו
א/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' נא אות א, ה
א/ג באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ד ה"י מושב שרים אות מד
א/ג בגדי חמודות שמות פכ"ב פסוק טו
א/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 201
א/ג בים דרך עמ' נה
א/ג בית אהרן (כהן)
א/ג בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קיז {המפתה ונשאה, כותב לה כתובת בתולה}
א/ג בית ירוחם סי' לז-לח
א/ג בית שערים ח"ג סי' נג
א/ג בכורי חיים ח"ה עמ' נ
א/ג בני אברהם אהע"ז דף נז ע"ג
א/ג בני דוד
א/ג ברור הלכה יבמות נט ע"ב ציון ו {מל"מ}
א/ג ברור הלכה כתובות לט ע"א ציון ה פסקה ב {שרשי הים}
א/ג ברור הלכה כתובות לט ע"א ציון ו
א/ג ברור הלכה כתובות לט ע"א ציון ז פסקה ב {שרשי הים}
א/ג ברור הלכה כתובות לט ע"ב ציון א, ב
א/ג ברית עולם (ולר) סי' פא אות ב {מל"מ}
א/ג ברכת מרדכי כתובות עמ' שח
א/ג בתי כנסיות - בית האסופים דף יז ע"ד {מל"מ}
א/ג גדולי שמואל כתובות דף כט, לט
א/ג גליוני הגר"ש עמ' סז {מל"מ - ר"א ששון} [מוזכר בהל' איסו"ב פי"ח ה"א]
א/ג דבר מאיר (ראק) סי' צב
א/ג דברות משה כתובות עמ' פא, גיטין עמ' תקנו
א/ג דברי אברהם (מנדלסון) דף כט ע"ד {מל"מ}
א/ג דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קמג {כותב לה כתובה}
א/ג דעת סופר אהע"ז סי' כז
א/ג דרך המלך (רפפורט)
א/ג הגיון יצחק דף לח ע"א
א/ג הלכה למשה (אלבז) עמ' מז
א/ג הפרדס שנה טו חוב' ה (אב תשא) עמ' 14 {כופין לכנוס - הרי זה אנסוהו לקדש}
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רלג
א/ג ויקרא אברהם אהע"ז סי' יג (נב ע"ג), סי' יד
א/ג זכרון אהרן סי' לא {מל"מ}, עמ' ע {מל"מ}
א/ג חוקות הדיינים ח"ג עמ' כז {מל"מ, כתובה דאורייתא}
א/ג חזו"א אהע"ז סי' קלה לדף כט {מל"מ}
א/ג חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 104, 147
א/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' צד-צה {מל"מ}
א/ג חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 118
א/ג חי' חתם סופר
א/ג חי' חתם סופר כתובות כט ע"א מהדו"ת (ד"ה והנה בסנהדרין) {כתובה מאתים}
א/ג חיים לעולם ח"ב דף יב ע"א {וכותב}, ע"ד {מל"מ - רא"ם}
א/ג חנא וחסדא ח"ב דף קנג ע"א, קנה ע"א וע"ד, קסח ע"א, קפג ע"ב {מ"מ}, רב ע"ב
א/ג חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' ריא
א/ג חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף סז, קנט {מל"מ}
א/ג טבעת החושן ח"א עמ' יד
א/ג יד המלך (פלומבו)
א/ג יורה חכימא (תשח) עמ' רפז {כופין את האונס לכנוס}
א/ג יחל ישראל (תשנב) עמ' קפח
א/ג יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' לט {מל"מ}
א/ג ישא מדברותיך קדושין עמ' קעא
א/ג ישורון חי"א עמ' קלה-קמא
א/ג כטל אמרתי עמ' קלד
א/ג כל בו ח"ה עמ' קנד
א/ג כלילת יופי דף כ {מל"מ}
א/ג לב איש עמ' שנו
א/ג לב שלם
א/ג לבב דוד
א/ג להורות נתן על התורה ח"א עמ' פב
א/ג לקוטי חיים עמ' שמג-שמה {מל"מ}
א/ג מאמר המלך
א/ג מחנה חיים ח"ד עמ' קלו, ח"ח עמ' ח {אינו מוציא לרצונו}
א/ג מטה אהרן ב"ב עמ' קמג
א/ג מי באר (פסח) דף נח ע"ד, ס ע"ב {מל"מ}
א/ג מילי דמרדכי
א/ג מלבושי יו"ט ח"א דף נא ע"ג
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' רצח, שא {מל"מ}, ח"ג עמ' שנ {מל"מ}, שנה
א/ג מנחת חן (אהלבוים, שו"ת) עמ' רמח {כתובתה מאתיים}
א/ג מנחת כהן (יוסף חיים) דף צג
א/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קנח-קנט {מל"מ}
א/ג מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' קעג {מל"מ}
א/ג מנחת עני (תקמז) דף יא ע"ג, לג ע"ב {מל"מ - כתובת בתולה דאורייתא}
א/ג מנחת עני (תקמז) דף לג ע"ב {מל"מ}
א/ג מעשה רקח
א/ג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קנה]
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ג משאת מרדכי מכות עמ' צד
א/ג משה ידבר (תשעו) עמ' סז
א/ג משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' מג-מה
א/ג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשכז, תשכט, תשנז-תשנט
א/ג משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שיח
א/ג משנת ר' אהרן כתובות עמ' תיד {מל"מ}
א/ג משנת שמחה
א/ג משק ביתי כללי הרא"ש סי' יג {מל"מ}
א/ג משרת משה (עטייה)
א/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רנט, אהע"ז ח"ב עמ' שסח
א/ג נועם ח"ח עמ' רעא {מל"מ}
א/ג נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' סא, ח"ג עמ' תקלה
א/ג נחל יצחק סי' ט ענף ב
א/ג נר למאור (רבינוביץ) דף מה ע"ד
א/ג נרות אהרן
א/ג ס' גירושין לרשב"ח עמ' 56-57
א/ג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קפז
א/ג סודו של המשפט העברי עמ' 174
א/ג סיומי המסכתות עמ' 117 {מל"מ}
א/ג עין יצחק ח"א עמ' קמג
א/ג פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קכג, קסו {מל"מ}
א/ג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קב {מל"מ}
א/ג פני משה (שלז')
א/ג פנת יקרת (תשנד) סי' מב אות א
א/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' ריב
א/ג פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' יד דף פז ע"ד, פח ע"א {כתובת בתולה}
א/ג צמח מנחם - חי' יו"ד ואהע"ז בראש הספר {מל"מ - כתובת אנוסה - מנה}
א/ג צמיחת גאולתנו עמ' רלא
א/ג קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' צג
א/ג קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שסח
א/ג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 274, 440
א/ג קרן הצבי מצוה ע אות ב
א/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' מט, עט {כופין להחזיר}
א/ג שביתת יו"ט
א/ג שו"ת הרדב"ז סי' יט
א/ג שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כו
א/ג שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' כט
א/ג שו"ת רשב"ש עמ' מח
א/ג שמחה לאיש (אלישר) דף ו ע"ג {מל"מ}
א/ג שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שד-שיא
א/ג שערי זיו ח"א דף קב ע"א {מל"מ}
א/ג שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' יח
א/ג שערי טהר ח"ד שער א סי' כו אות ז
א/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רכט
א/ג שרשי הים דף מט ע"א
א/ג תורה שלמה שמות פכ"ב אות שי, שטו, שכב, שכו
א/ג תורת ירוחם ח"א דף יט ע"ג
א/ג תפארת ציון (קואינקה) עמ' ב {מל"מ}
א/ד אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 53
א/ד אור הישר
א/ד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות לו
א/ד אשר למלך
א/ד באר לחי ראי
א/ד ברור הלכה כתובות לט ע"ב ציון ג
א/ד חוקות הדיינים ח"ג עמ' שכ
א/ד כך דרכו של תלמוד עמ' 64
א/ד כתבי משה זילברג עמ' 64
א/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' שלב {מל"מ}, שנ, שנב
א/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ד משברי ים עדל"ת סי' ז ס"ק יג
א/ד משנת יעקב נשים ח"א עמ' רי
א/ד משפטי עזיאל ח"ז עמ' רעז
א/ד ספרי דבי רב ח"ד עמ' פד
א/ד ענפי ארז (זי') דף קמו ע"א
א/ד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קכד-קכה {לאו שקדמו עשה}
א/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 290
א/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 57
א/ד תורת יצחק ח"ב עמ' סט
א/ה אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 138-140
א/ה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/ה אבן מלוכה (רביע)
א/ה אבני ציון ח"א סי' יא אות א, ח"ב סי' נז אות ד, סי' סז אות א, ח"ג עמ' קצא, רמה, רפד {מל"מ}
א/ה אבני שהם (רובינשטיין) דף ח ע"ב {שניות}
א/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צא {מל"מ}
א/ה אהלי יהודה (אמדו) דף סא ע"ג
א/ה אוהב מישרים עמ' רמד-רמה {מל"מ ד"ה עוד ראיתי}
א/ה אוצרות הרמב"ם
א/ה אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' ח
א/ה אור הישר [מל"מ הל' סוטה פ"ב ה"ח]
א/ה אור יקרות הל' עבדים פ"ג ה"א {כ"מ, שניות}
א/ה אורח צדקה עמ' רכג
א/ה אורים גדולים (תקיח) דף עג, עז ע"א
א/ה אורים גדולים (תשסג) עמ' רנח {כ"מ}
א/ה איים בים כתובות סי' מא אות ו {וכסף משנה - אינה ראויה מדרבנן}
א/ה אלומות יוסף (תשנ) עמ' קעז, ריב
א/ה אמונת יהושע עמ' תשצו {מל"מ}
א/ה אמת ליעקב נשים עמ' סז, צד, צז {שניות}
א/ה אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 131, 135-134
א/ה ארחות חיים ח"ב סי' ז אות לו
א/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכ {מל"מ}, ר {כ"מ}, רצט {כ"מ}
א/ה באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רכ {מל"מ}
א/ה באר לחי ראי
א/ה באר מרים פ"ז ה"ח אות א
א/ה בגדי נהורין ח"ב סי' ג עמ' סא {מל"מ}
א/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פב ע"ד {כ"מ}, ח"ד דף פז ע"א וע"ג {מל"מ}, ח"ה עמ' מז {מל"מ}
א/ה בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קכט, רמג
א/ה בדבר מלך ח"ה עמ' צ, רנא {מל"מ}
א/ה בדבר מלך חט"ו עמ' קעז {היתה אנוסה זו אסורה עליו אפי' מחייבי עשה ואפי' שני' הרי"ז לא ישאנה וכו'}
א/ה בית אהרן (כהן)
א/ה בית המדרש
א/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תק
א/ה בית מאיר (תשע) סי' קעד ס"א עמ' תו {מל"מ}
א/ה בית נפתלי (תרנט) סי' ב {מל"מ}
א/ה בית שערים ח"ג סי' מה {מל"מ}
א/ה בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"א ס"ק מג
א/ה ברוך אומר חו"מ עמ' סז*
א/ה ברור הלכה ב"מ צ ע"א ציון ה פסקה ג
א/ה ברור הלכה יבמות כב ע"ב ציון ג פרק ב {מל"מ}
א/ה ברור הלכה כתובות לט ע"א ציון ז
א/ה ברכות שמים מכות פ"ג אות קכא
א/ה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסז עמ' תסה-תסו
א/ה ברכת מרדכי כתובות עמ' שיא, שפג
א/ה בשבילי התלמוד ח"ב כתובות כט ע"א
א/ה בתי כהונה (תצו) בית ועד דף יז ע"ג
א/ה גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רנג
א/ה גדולי שמואל כתובות דף כט {מל"מ}, ל {כ"מ}, לו {מל"מ}
א/ה גליוני הגר"ש עמ' סז {מל"מ ד"ה גם} [רמב"ן ב"ב עז ע"א]
א/ה גן דוד דף נ ע"א-ע"ב
א/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קפח {מל"מ}
א/ה דבר שאול סוטה סי' מד אות א, י
א/ה דברות משה כתובות עמ' רכח
א/ה דברי אור ח"ד עמ' קעט
א/ה דברי אמת (תשעט) עמ' תמא {ואפילו שנייה ה"ז לא ישאנה וכו' שנאמר ולו תהיה לאשה, וכ"מ ומל"מ}
א/ה דברי שמואל (מאדלינגר) דף ו ע"ב, י ע"ב, יא ע"ב {מל"מ - עשה דוחה לאו הבא מכלל עשה}
א/ה דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קצא
א/ה דרך המלך (רפפורט)
א/ה הון יוסף דף נ {כ"מ}
א/ה היכל יצחק אהע"ז ח"א סי' א ס"ק ג {יגרשנה}
א/ה הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 104 {מל"מ}
א/ה הלכה רבה ח"א עמ' 369, 195, ח"ב עמ' 20 {שניות}, 6, 63, 61, 54
א/ה הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תעה
א/ה הר המלך ח"ד עמ' לה, ח"ח עמ' מח
א/ה הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' ד, קמד {מל"מ, לאו הבא מכלל עשה}
א/ה התורה והתלמוד ח"ד עמ' 476
א/ה ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז קנח ע"ג, אהלי יהודה סא ע"ג]
א/ה ויקן יוסף דף קעא ע"ד {שניות}
א/ה וישב משה (אסרוסי) ח"א סי' קד דף סב ע"ד
א/ה ונגש הכהן כלל ג פ"ו {שניות}
א/ה זיר יצחק דף ו ע"ד
א/ה זכרון יהודה (לאש) דף ל ע"ב {מל"מ}
א/ה זכרון יהונתן דף קמט {מל"מ}
א/ה זכרון יעקב (מרל) ח"ב סי' ח ס"ק א {מל"מ - לרשב"א עשה דוחה עשה}
א/ה חבש פאר עמ' קסז
א/ה חוקי חיים (גאגין)
א/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' ו, ס {מל"מ - עשה בקו"ע דוחה ל"ת ועשה}
א/ה חי' חתם סופר
א/ה חי' כתב סופר כתובות עמ' פא {כ"מ}, פב, פז {מל"מ}
א/ה חי' מהר"ם שיק מכות עמ' ריז
א/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רד, רנה, ח"ב עמ' כד {מל"מ}
א/ה חנא וחסדא ח"ב דף קפג ע"ב {מל"מ}
א/ה חקרי הלכות (שומיאץ) דף ב ע"ב
א/ה חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תצו-תצז, תצט, תקד
א/ה חתן סופר קניינים ח"ב עמ' קס
א/ה יטב פנים ח"א דף קיג
א/ה ים התלמוד (עדיל) עמ' שכד-שכה {כסף משנה}
א/ה ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תנב {כ"מ}
א/ה ישועות יעקב נשים עמ' רלב
א/ה ישועת משה עמ' שלז
א/ה ישורון חי"א עמ' קמא-קמד
א/ה ישמח אב עמ' צג
א/ה כבוד הלבנון דף ד ע"ד, כד ע"א {מל"מ - עשה דוחה לאו הבא מכלל עשה}
א/ה כלילת יופי דף טז {שניות}, כד
א/ה כרם אברהם עמ' קלו
א/ה כתב סופר יו"ד סי' טו ד"ה שוב {מל"מ בד"ה עוד דאיתי הב'}
א/ה לב איש עמ' שנו
א/ה לב בנים עמ' רפב
א/ה לבב דוד
א/ה לקוטי סופר ח"ב דף נ ע"ב {מל"מ בשם הרשב"א על מאי אולמא האי עשה מהאי עשה}
א/ה לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' א ס"ק ג {מל"מ ד"ה עוד ראיתי}
א/ה מאור החיים עמ' כו
א/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סו ע"א {שניות}
א/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' נד {כ"מ}
א/ה מגידות (תשמ) עמ' קנח
א/ה מגידות (תשעג) סי' סב עמ' קנז, סי' ריח עמ' שנב
א/ה מגילת ספר לאוין דף מח ע"א {כ"מ}
א/ה מגן בעדי עמ' 257
א/ה מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' כ, נ, נב, קט, סוכות עמ' רו {מל"מ}, ר"ה עמ' פז, רלג, רעו, שו {מל"מ}
א/ה מוריה גל' קט עמ' מו-מז {שניות}
א/ה מוריה שנה י גל' א (ר"א חזן)
א/ה מזבח חדש דף עב ע"ג
א/ה מחנה לויה (תשעד) עמ' יז, כ, שה {מל"מ}
א/ה מחשבות יעקב סי' יא {מל"מ}
א/ה מי באר (פסח) דף לו ע"ד {מל"מ - עשה דוחה עשה הבא מכלל עשה}, לז ע"ד
א/ה מל"מ עבדים פ"ג ה"ג
א/ה מלבושי יו"ט ח"א דף ח ע"ב, מח ע"א
א/ה מנחת אשר פסחים עמ' קפג {מל"מ}
א/ה מנחת חינוך ח"א עמ' ו, נא, נה {שלשתם - מל"מ}, רלט, שנ {מל"מ}, ח"ב עמ' של {מל"מ}, שפב {מל"מ}, תנח, תקיא {מל"מ}, ח"ג עמ' סז {מל"מ}, שה-שו, שמט-שנ
א/ה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קכב {מל"מ}
א/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תעג
א/ה מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' שפחה איסורה מהתורה או מדרבנן {מל"מ}, וע' דבר דרבנן אי מפיק דאורייתא
א/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רי
א/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ה מעיני המים
א/ה מעשה נסים (הכהן)
א/ה מעשה רקח
א/ה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תיא
א/ה מפתח הבאורים [שערי ישר שער א פכ"ב, נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קכט]
א/ה מצות ראיה עמ' קכו
א/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ה מקנת חיים עמ' קה
א/ה משה ידבר (תשעו) עמ' נב {מל"מ}
א/ה משכיל לאיתן דף ו ע"א {מל"מ בשם רשב"א - לאו הבא מכלל עשה קל}
א/ה משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשכה, תשלז-תשמא, תשע
א/ה משנה הלכות ח"ה סי' רכח
א/ה משנה הלכות ח"ה סי' רכח
א/ה משנת יעקב קנין עמ' צא {מל"מ}
א/ה משנת ר' אהרן קדושין עמ' י
א/ה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שד
א/ה נחל איתן
א/ה נחלת יוסף (מייזליש) סי' לג אות ג {כ"מ}
א/ה נחלת יצחק כתובות סי' כח-ל
א/ה נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף יד, עח {מל"מ}
א/ה נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף עח (נג ע"ד בדפי הספר) {מל"מ - עשה דוחה עשה של לאו הבא מכלל עשה}
א/ה נצר מטעי (פרידמן) סי' כא סעיף ה {שנייה}
א/ה נר מצוה (ואלק) שרשים דף ד ע"א-ע"ג, מצוות דף נח ע"ג {שניות}
א/ה נרות אהרן
א/ה ס' גירושין לרשב"ח עמ' 56-57
א/ה ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רסג, רסט, רעח {שניות}
א/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' ריז
א/ה סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קפז-קפח
א/ה ספרי דבי רב ח"ד עמ' פה
א/ה עורה שחר דף טז ע"ג {מל"מ}
א/ה עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קטו {שניות}
א/ה עין חיים ח"ב עמ' רפה
א/ה ענפי ארז (זי') דף קכ ע"ד {מל"מ}
א/ה עץ הדר השלם עמ' סב
א/ה עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ב ס"ק יט
א/ה עקדת משה ח"א עמ' קצב {מל"מ}
א/ה פד"ר חי"ג עמ' 131
א/ה פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' לו {מל"מ}
א/ה פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רט {נמצא בה דבר ערוה תחתיו}
א/ה פניני ים סי' כא אות ו
א/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תקג {מל"מ}
א/ה פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רעו {מל"מ}
א/ה פרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' נט {שניה}
א/ה פרי אהרן (בגון) עמ' כו {שניות}
א/ה פרי עץ חיים (אביגדור)
א/ה פרפרת משה ח"ב עמ' יד {מל"מ}
א/ה צבי תפארת סי' ה, כג, לז (שם שלמה)
א/ה צמח מנחם דף כה ע"ג {מל"מ - עשה שתלוי בדעת האדם}, כז ע"ד {מל"מ}, ל ע"ג {יגרשנה}
א/ה צרור החיים (חייקא)
א/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קכח {כ"מ}
א/ה קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי), תוספת דרבנן, מע' ז, אות קיט (מג ע"ג-ע"ד בדפוס לבוב, דף לה ע"ג בדפוס שלוניקי)
א/ה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פח {מל"מ}
א/ה קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות ב
א/ה קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קלג-קלד {שניה}
א/ה רב ברכות (רי"ח) עמ' ז-ח, יא
א/ה רביד הזהב (אברך) דף עה ע"ג
א/ה רווחא שמעתתא ח"א עמ' קכו
א/ה שאל האיש דף קג ע"א
א/ה שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף פח ע"ב, פט ע"א
א/ה שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' ח, כא {מל"מ בשם רשב"א}
א/ה שדה נפתלי עמ' כז {מל"מ בשם הרשב"א - לאו הבא מכלל עשה}
א/ה שואל ומשיב מהדורא חמישאה סי' נב דף מט ע"ב {שניות}
א/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' יא, יד, מה {מל"מ}, רג
א/ה שירת דוד כתובות עמ' קצט, רב
א/ה שירת הים סי' כא ענף ז אות ג {מל"מ}
א/ה שם יוסף (אליקים)
א/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לה אות ו {כ"מ}
א/ה שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שיא-שיג
א/ה שער החיים [ספר החיים] (ביק) - חוקת הפסח דף מג ע"ב {מל"מ}
א/ה שער המלך ח"ב עמ' נז, סה
א/ה שער יהודה דף מא {מל"מ}
א/ה שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שג {שניה}
א/ה שערי טהר ח"ד שער א סי' כו אות ו
א/ה שערי טוהר ח"ד שער א סי' כו אות ה דף קכא ע"א {שנייה}
א/ה שערי יצחק (תשיז) עמ' לה
א/ה שערי ישר שער א פכ"ב אות א
א/ה שערי ציון (כהן, תרצח) דף ל ע"ד {מל"מ}, לז ע"ד {מל"מ}, סא ע"ד {מל"מ - לאו הבא מכלל עשה}
א/ה שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קמח, קעא {מל"מ}
א/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קעח, תטז
א/ה שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מט ע"ג, קטו ע"ד {כ"מ}
א/ה שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' ריז, כרך ב עמ' קעח
א/ה שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' ח {כס"מ ומל"מ}
א/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 4 (בספרות רומיות) {מל"מ}
א/ה שרשי הים דף נ ע"א
א/ה תבואת שמש
א/ה תורת האוהל (תשנג) עמ' רפז {מל"מ}, שלט {מל"מ בשם הרשב"א - לאו הבא מכלל עשה}
א/ה תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפד {מל"מ}
א/ה תפארת ציון (ריבקין) סי' ג הערה 3 {מל"מ}
א/ה תפיסת יד סוכה סי' יט
א/ו אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' קא
א/ו אבני ציון ח"א סי' יג אות ג
א/ו אמת ליעקב נשים עמ' סז
א/ו באר לחי ראי
א/ו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' פ
א/ו ברור הלכה יבמות נט ע"ב ציון ו
א/ו גליונות אבני נזר {כ"מ}
א/ו דגל ראובן ח"ב סי' כב
א/ו התורה והתלמוד ח"ד עמ' 477
א/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ו
א/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ו
א/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רנג
א/ו חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף א
א/ו ישורון חי"א עמ' קמא-קמד
א/ו לשון ערומים
א/ו מנחת יהודה (בוים) דף קכט ע"א
א/ו מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו משנת יעקב קדושה עמ' קכה
א/ו נועם ח"ה עמ' ריא {מל"מ}
א/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף צו ע"ב
א/ו נרות אהרן
א/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א מקור 42
א/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' מו {מל"מ}
א/ו שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שיא-שיג
א/ו שער המלך ח"א עמ' קצ {כ"מ}
א/ו שערי זיו ח"א דף קג ע"ג
א/ו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' יא {כ"מ}
א/ו שרשי הים דף נא ע"א
א/ו תבואת שמש
א/ו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לז
א/ז אבני ציון ח"א סי' ז אות ג, ח"ג עמ' ריד, ח"ד עמ' רמ, רמט
א/ז אגם מים עמ' עא {לא לוקה}
א/ז אהבת נח עמ' שכו {מתה גרושתו - לוקה}
א/ז אור הישר [כ"מ הל' סנהדרין פט"ז ה"ד, לח"מ הל' סנהדרין פי"ח ה"ב, מל"מ הל' פסוה"מ פי"ח ה"ט]
א/ז אור הציצית עמ' קמט
א/ז אור חדש (בלומ') דף קב ע"ב {אונס שגירש - כופים לקיים מיד}
א/ז אות היא לעולם ח"א דף קיד ע"ב
א/ז אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' כא ד"ה ולכאורה, אמרי שלמה סי' ז ד"ה ומעתה
א/ז אמת ליעקב נשים עמ' רמג-רמד {נתקדשה ומיאנה - לוקה}
א/ז אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 149, 151
א/ז אפיקי ים ח"ב דף שיז
א/ז אשר למלך
א/ז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' מט [קמו], ח"ד סי' כ אות ג
א/ז בית אבי ח"ב סי' ס עמ' פג {כ"מ}
א/ז בית יהודה (לנדא) חו"מ סי' ט {לוקה רק אם התבטל העשה}
א/ז בית יצחק (תשיד) עמ' 11, 19
א/ז בית שמאי (פרידמן) דף לא ע"א וע"ד, לב ע"ב {לאו הניתק לעשה - הרי הלאו כולל יותר מהעשה שאינו חל על כהן כי אסור לו להחזיר}
א/ז בכורי אברהם דף כה ע"ג {אם לא יכול לקיים את העשה}
א/ז ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קד
א/ז ברור הלכה כתובות לט ע"א ציון ו פסקה ב
א/ז ברור הלכה מכות טו ע"א ציון א
א/ז ברכות שמים מכות פ"ג אות קמג, קסב, קסו, קצא, רא, רד {קיימו ולא קיימו}
א/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שכח-שכט
א/ז ברכת ראובן דף קד ע"ב
א/ז גבורת יצחק מכות עמ' שא
א/ז גינת ורדים (תאומים) עמ' פה, צו
א/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כו
א/ז דבר בעתו (בוגין) דף ט ע"ד, י ע"א-ע"ג, יא ע"ב, יג ע"א {קיימו ולא קיימו}
א/ז דבר שאול תמורה סי' יא אות יא
א/ז דברי חיים (אוירבך) דיני דיינים סי' ב {שקדמו עשה}
א/ז דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קפה-קפו
א/ז דברי יציב אהע"ז עמ' שח {שקדמו עשה}
א/ז דור דורים עמ' שכ
א/ז דינא דחיי ח"א דף קעא ע"ב
א/ז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תפה {כ"מ}
א/ז דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' טז
א/ז הבנים תקח לך סי' מ אות ב {כ"מ}
א/ז הון יוסף דף ג
א/ז הלכה רבה ח"א עמ' 157, 183, 233, 280
א/ז ויען שמואל ח"י עמ' תקל
א/ז זבח שלמה ח"ד עמ' קיב
א/ז זכר ישעיהו
א/ז זכרון דברים (תשכז) מאמר כד עמ' קעו
א/ז זכרון דברים (תשנט) עמ' קפד {לאו הניתק לעשה}
א/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פג
א/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פג
א/ז חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 117-119
א/ז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שצג, מכות עמ' ריד, רטז
א/ז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קעג
א/ז חי' משנה פסחים עמ' שלה, שלו
א/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ריז
א/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' נב, קי, קיח
א/ז חיי אברהם (טייב) דף נט ע"ג
א/ז חכמת אליהו ח"ג סי' צז אות לו בליקוט
א/ז חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' ה
א/ז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' פ
א/ז יגיעת ערב ב"מ עמ' שנ {מתה גרושתו}
א/ז יד הלוי (לוין) דף לב ע"ג, צב ע"ב
א/ז יד פשוטה אהבה עמ' תתתיז
א/ז ידבר שלום ח"ב עמ' קלא
א/ז ידי אליהו דף ק ע"ב-ע"ג
א/ז יצחק ירנן
א/ז ישורון חי"א עמ' קמד-קמט
א/ז כרם אפרים דף לד
א/ז לב שלם [לשון ערומים לשונות הרמב"ם דף ד ע"ג, כ"מ הל' סנהדרין פט"ז]
א/ז לבני בנימין דף ג ע"א-ע"ב {לוקה כיון שלא יכול לקיים את העשה}
א/ז למודי ה' (תקמז) דף מח ע"ג, צז ע"ג
א/ז למודי ה' (תשפא) עמ' רעד, תקנו
א/ז לקח טוב (תשפא) כלל ה אות צד-צה, צז {האונס שגירש ומתה גרושתו הרי זה לוקה שהרי עבר על לא תעשה ואינו יכול לקיים העשה למ"ד קיימו כל זמן שיש מציאות לקיום העשה אינו לוקה ורק כשנתבטל אפילו מאליו לוקה וביאור הסברא}
א/ז לקט מנחם (תרעא) דף יד ע"א {לאו שקדמו עשה - לא לוקה}, טו ע"ב {כ"מ}
א/ז מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' רח {כ"מ}
א/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צז ע"א, צח ע"ב
א/ז מגילת ספר לאוין דף מה ע"ג, עז ע"ג
א/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שלה, תנז
א/ז מזבח חדש דף עב ע"א
א/ז מי באר (אופנהיימר) דף ג ע"ג, ז ע"ב
א/ז מי החג עמ' מג, קלה
א/ז מילי דמרדכי
א/ז מנוחת אשר ח"א דף ח ע"ב, ט ע"א {קיימו ולא קיימו}
א/ז מנחת יהודה (בוים) דף קכח ע"ג {לאו שקדמו עשה}, קכט ע"ב וע"ד, קל ע"ג {קיימו ולא קיימו}
א/ז מנחת כהן (יוסף חיים) דף צד ע"א {לא לוקה}
א/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רלד {כ"מ}
א/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' רסח {לאו שניתק לעשה}
א/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ז מעשה הבא בעבירה עמ' 267, 270
א/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רסח ע"א
א/ז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' צא, אהע"ז סי' קכט]
א/ז משאת מרדכי מכות עמ' צא, צד
א/ז משה מבחוריו דף יג ע"ג, כב ע"ג
א/ז משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשעג
א/ז משרת משה (נבר)
א/ז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רכד, אהע"ז ח"ב עמ' שג-שד, שט
א/ז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קס
א/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנח
א/ז נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' עט עמ' קכד
א/ז ספרי דבי רב ח"ד עמ' מט
א/ז עטרת תפארת דף יא ע"ג-ע"ד, יב ע"א-ע"ב {לאו שקדמו עשה}, יב ע"ד {מתה}, יג ע"ג {לאו שקדמו עשה}
א/ז עמק יהושע אחרון עמ' נד
א/ז עמק יהושע ח"א סי' יט דף צג
א/ז ענפי ארז (זי') דף קמו ע"א {צ"פ}
א/ז ערהשה"ע לקוטים סי' נד אות יא
א/ז ערך כסף עמ' ריא
א/ז פורת יוסף (צוייג) ח"ב דף ד ע"א
א/ז פני שלמה נזיקין עמ' קצו {כ"מ - אין לוקים על לאו שקדמו עשה}
א/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תעט
א/ז צל"ח החדש דף סו ע"א
א/ז קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קלג, קלה {לאו שקדמו עשה}
א/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' נ
א/ז שדי חמד כללים מע' כ כלל ס עמ' 228
א/ז שו"ת ר"י מליריאה עמ' לד
א/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' רב, רד-רה, רח {כ"מ}, ריב
א/ז שילוח הקן עמ' כו, סו, פד
א/ז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רח
א/ז שעורי הלכה עמ' קעד
א/ז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תכז
א/ז שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שיג-שיט
א/ז שעלי דעת גל' ז עמ' 114, 115
א/ז שערי טהר ח"ו סי' מז אות ד
א/ז שערי מאיר עמ' סג
א/ז שערי תודה ח"ב דף נט ע"ד, ס ע"א {קיימו ולא קיימו}
א/ז תבואת שמש
א/ז תורת ירוחם ח"א דף יט ע"ג {אם נתקדשה לאחר}
א/ז תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשיב
א/ח אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 140
א/ח אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/ח אבן מלוכה (רביע)
א/ח אהל חייא עמ' שכ
א/ח אור הישר [מל"מ הל' אסו"ב פי"ח ה"ב]
א/ח אמרי דוד (שליסל) דף נ ע"א
א/ח אמרי דוד (שליסל) מצוה סא, כתר מצוה אות א
א/ח אמת ליעקב נשים עמ' יב-יג, סו
א/ח אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 7, 8, 74, 80-76
א/ח אפיקי מגינים כתובות סי' טו
א/ח ארחות חיים ח"ב סי' ז אות לו
א/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי {שלא כדרכה}
א/ח באר לחי ראי
א/ח בארות יצחק (הכהן) עמ' ש
א/ח בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רנו
א/ח בית אהרן (כהן)
א/ח בית אהרן (קארטשין) עמ' רנב
א/ח בית מאיר (תשע) סי' קנה ס"יב עמ' רצג
א/ח בנין אריאל ח"ב עמ' קנג
א/ח בנין שלמה (מז) דף צא ע"ד
א/ח ברור הלכה כתובות כט ע"א ציון ג
א/ח ברור הלכה כתובות לה ע"ב ציון א פסקה ב {קטנה}
א/ח ברור הלכה כתובות מ ע"ב לפני ציון ד {כדרכה}
א/ח דברי חפץ עמ' קיז
א/ח דגל ראובן ח"ב סי' כב
א/ח דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רפב {סתירה מאיילונית לקטנה}
א/ח הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קי ע"ד
א/ח חוקות הדיינים ח"ג עמ' נג, נה
א/ח חזון יהושע עמ' קג {השמיט העראה}
א/ח חזון יחזקאל כתובות פ"ג ה"ה
א/ח חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ל
א/ח חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ל
א/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' קנט
א/ח חנא וחסדא ח"ב דף קעג ע"ג
א/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסז, כרך ב ח"ב עמ' קמו
א/ח ים התלמוד (עדיל) עמ' שמט
א/ח ישורון חי"א עמ' קמט-קנג
א/ח כרם שלמה (אהרמן) יבמות נט ע"א
א/ח לב שלם [עי' ס' החינוך סי' תקנז]
א/ח מגדל עז עמ' ק
א/ח מדרש החיים (אפשטיין) מאמר יא אות א עמ' 152 {שלא כדרכה}
א/ח מוריה ח גל' ח עמ' טו
א/ח מילי דמרדכי
א/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רצח-רצט, ב, ח"ג עמ' שנב
א/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תז
א/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קסב
א/ח מרחשת ח"ב סי' כח אות א
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ח מרפא לשון (ארדיט)
א/ח משאת המלך (אדרי)
א/ח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תתטו-תתטז
א/ח משנה הלכות כתובות דף סז ע"א, קמו ע"א {קטנה}
א/ח משנת חיים בכורות עמ' תקנד
א/ח משנת חיים דברים עמ' תלה
א/ח משנת חיים קדושין עמ' רנג
א/ח משנת ר' אהרן כתובות עמ' שעז
א/ח משנת ר' אהרן קדושין עמ' נה
א/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף יט ע"א {בשלא כדרכה אין קנס}
א/ח נרות אהרן
א/ח ספרי דבי רב ח"ד עמ' פג
א/ח עומק הפשט ח"ג עמ' שמב
א/ח עמודי שלמה ח"ג עמ' קצח
א/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פ, צ
א/ח פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' ריב
א/ח פנת יקרת (תשנד) סי' מב אות א
א/ח פנת יקרת (תשעא) עמ' רט
א/ח צהר הבית עמ' עד
א/ח צפנת פענח דברים עמ' רח
א/ח קובץ ביאורים (שפירא)
א/ח קונטרסי שעורים כתובות עמ' 436, ואח"כ אותיות ט, יב, עמ' 454 ואח"כ אותיות יד-טו
א/ח קרית מלך (חב"ד) עמ' קיז, קכ
א/ח שארית נתן (פולק) דף נ ע"א
א/ח שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' פד
א/ח שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' דש
א/ח שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רפ
א/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' מג-מד, פז {מל"מ}
א/ח שם דרך כתובות עמ' רסח
א/ח שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תלו
א/ח שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קלח
א/ח שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שיט-שכג
א/ח שער המלך ח"א עמ' סד, שכד, ח"ב עמ' נו
א/ח שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רצב {כדרכה}
א/ח שערי טהר ח"ד שער א סי' כו אות ו {שלא כדרכה}
א/ח שרשי הים דף נא ע"א {שלא כדרכה}
א/ח תבואת שמש
א/ח תורה שלמה שמות פכ"ב אות שח
א/ח תורת האוהל (תשנג) עמ' קסא {שלא כדרכה}
א/ח תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלח
א/ח תשובה שלמה אהע"ז סי' נח
א/ט אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' קב
א/ט אבני נזר אהע"ז סי' רעג אות ג {נשואה}
א/ט אהל חייא עמ' שכא
א/ט אור הישר [מל"מ הל' אסו"ב פי"ח ה"ב ד"ה הן אמת]
א/ט איים בים כתובות סי' לו אות ב, ו {קנס בנשואה שלא נבעלה}
א/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 122
א/ט איתן האזרחי עמ' תנב
א/ט אמת ליעקב נשים עמ' ח {איילונית}, יב {מגורשת מן הנישואין}, פה {מגורשת מן האירוסין}
א/ט אנצי"ת ע' אגלאי הע' 16 {ראב"ד}, ע' אונס (ב) הע' 7א {או"ש}, 84, 85, 89, 93, 94, 110, 141 {או"ש}, ע' אילונית הע' 29, 31 {ראב"ד}, 33, 35, 36
א/ט אפיקי מגינים כתובות סי' טז
א/ט אשל אברהם (שפירא) עמ' רס, רסב
א/ט אשר למלך
א/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' צה
א/ט באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ה
א/ט בינת נבונים דף פו ע"א-ע"ב
א/ט בית אהרן (צוקרמן) עמ' שטו {ראב"ד}
א/ט בית זבול ח"א סי' ט אות ח, יב
א/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רי
א/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רמב {ראב"ד}
א/ט בית מאיר (תשע) סי' קנה ס"יב עמ' רצג
א/ט בן יהודה סי' צז
א/ט בני משה (מאג'אר) דף קנב ע"ב {המגורשת}
א/ט בנין אריאל ח"ב עמ' קנב
א/ט ברור הלכה יבמות פ ע"א ציון ג פרק ג {ראב"ד}
א/ט ברור הלכה כתובות לה ע"ב ציון א
א/ט ברור הלכה כתובות לו ע"א ציון ג פסקה ב
א/ט ברור הלכה כתובות לו ע"ב ציון ב
א/ט ברור הלכה כתובות מ ע"א ציון ב
א/ט ברכת מרדכי כתובות עמ' שסט, שעז
א/ט גדולי שמואל כתובות דף לח-לט
א/ט גליונות אבני נזר
א/ט דברות משה שבועות-ע"ז עמ' צח {ואם נתפתתה אין לה קנס}
א/ט דגל ראובן ח"ג סי' י
א/ט דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רפב {סתירה מאיילונית לקטנה}
א/ט דרכי שמחה עמ' סב
א/ט הלכה למשה (אלבז) עמ' מז
א/ט זכרון אהרן סי' לא, עמ' סח-סט
א/ט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' שכו
א/ט זכרון שלמה (קליין) עמ' קא {איילונית}, קג {חרשת ושוטה}, קו-קז, קט
א/ט זכרון שמואל עמ' רכו-רכח
א/ט חדות יעקב דף יט ע"ד
א/ט חוקות הדיינים ח"ג עמ' נג-נד
א/ט חזו"א על הרמב"ם
א/ט חזון יחזקאל יבמות פ"י ה"א, כתובות פ"א ה"ז, פ"ג ה"ה
א/ט חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 147-146
א/ט חי' הגר"י סי' לא
א/ט חי' הגר"מ הלוי
א/ט חי' הגרז"ס נשים עמ' שיא
א/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ל
א/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ל
א/ט חי' ר' שמואל יבמות עמ' קטו-קטז
א/ט חנא וחסדא ח"ב דף קנג ע"ב {מגורשת מן הנישואין}, קעב ע"ג {מרכה"מ}, קעג ע"ד, קעד ע"ב {איילונית}, קפו ע"ד {חרשת ושוטה}
א/ט חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' רי, ריג-ריד, תצ, תצב-תצג, תצט, תקא
א/ט חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף סז ע"א {כ"מ}, סח ע"ב, סט ע"ב, קנה-קס
א/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסז
א/ט יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' לט {או"ש}
א/ט יעלת חן עמ' עה, קמג
א/ט יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קנא
א/ט ישועות יעקב נשים עמ' רלב-רלג
א/ט ישורון חי"א עמ' קמט-קנג
א/ט ישמח לב אהע"ז דף יז ע"ד
א/ט כבודה של תורה ח"ג עמ' קכח
א/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רמב
א/ט לבב דוד
א/ט מוריה גל' קנט עמ' פב-פג
א/ט מטה אפרים ח"ב
א/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעב ע"ד, קעה ע"ד {ממאנת}
א/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רצט-ש, שב, ח"ג עמ' שנג
א/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תח
א/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קסה
א/ט מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' ביאה שלא כדרכה, ח"ב ע' פתוי קטנה
א/ט מעיני התורה ח"א עמ' עד-עה
א/ט מרחשת ח"ב סי' כח אות א
א/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ט משאת המלך ח"ב סי' קסא {ראב"ד פסק כשמואל}
א/ט משה ידבר (תשעו) עמ' סו
א/ט משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' כח, לב, נה-נו, תרא, תריב, תרכו
א/ט משנה הלכות ח"ו סי' רמב-רמג {גרושה מהנישואין}
א/ט משנת ר' אהרן כתובות עמ' שסב {ראב"ד}
א/ט משנת ר' אהרן כתובות עמ' שסד, שעב {ראב"ד}, שפג, שצג
א/ט משנת שמחה
א/ט משרת משה (נבר)
א/ט נועם ח"ח עמ' רסט-רע
א/ט נחל איתן {על מגורשת מן הנישואין}
א/ט נחלי דבש (שלזינגר) כתובות כט ע"א ד"ה ולפי"ז מתורץ (טו ע"ב מדפי הספר) {מפותה מוחלת}
א/ט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כז אות ה
א/ט נרות אהרן
א/ט נשמת חיים (תשסח) חו"מ הערות עמ' קפז
א/ט נתיבות מרדכי קדושין עמ' לז-לט, מא
א/ט נתיבות שמואל דף פד ע"ד {בתולה מן הנישואין}
א/ט ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קלג {אילונית - קטנה היא ספק אילונית}}
א/ט עמודי שלמה ח"ג עמ' קצח
א/ט עמק המלך (לבוב)
א/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צ
א/ט פנת יקרת (תשנד) סי' מז
א/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' רכד
א/ט פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' קטז
א/ט צבי גאון יעקב סי' כה
א/ט צהר הבית עמ' עד
א/ט קונטרסי שעורים כתובות עמ' 28, 437, ואח"כ אות יב, עמ' 454 ואח"כ אותיות יד-טו
א/ט קרית מלך (חב"ד) עמ' קיז
א/ט קרן הצבי מצוה ע אות ב
א/ט שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קמב
א/ט שו"ת מהרי"ק סי' קלח
א/ט שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רט {יוצאת משום שם רע}
א/ט שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רמו
א/ט שירת דוד כתובות עמ' קפט {ראב"ד}, רלה
א/ט שם דרך כתובות עמ' רסח
א/ט שעורי ר' שמואל קדושין עמ' לג
א/ט שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שיט-שכג
א/ט שער המלך ח"א עמ' שכד
א/ט שערי זיו ח"א דף קח ע"ד, קט ע"ג, ח"ב דף צ ע"ד
א/ט שערי טהר ח"ו סי' יא אות ב, סי' יב אות א
א/ט שערי שמים (ריזיקוב) אהע"ז סי' ג
א/ט שרשי הים דף נא ע"א
א/ט תורה שלמה שמות פכ"ב אות שה
א/ט תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' סז
א/ט תורת ציון עמ' 381
א/ט תחומין ח"ג עמ' 206
א/י אהבת ציון (קליין) כתובות כט ע"א
א/י אמרי דוד (שליסל) דף נ ע"א
א/י אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 98, ע' בושת הע' 119א, ע' גיורת הע' 75, 77, 78
א/י באר מרים פ"י ה"ג אות ב
א/י באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ד
א/י ברור הלכה כתובות כט ע"א ציון א
א/י ברור הלכה כתובות לו ע"ב ציון ד
א/י ברכת מרדכי כתובות עמ' שעח
א/י דברי תורה (תאומים) דף ג ע"ג {גיורת לפני שפחה}
א/י הגהות חבר בן חיים {כקושיית מים חיים}
א/י הערות ר"א סופר למאירי כתובות מד ע"א הערה ו {כקושיית מים חיים}
א/י חוקות הדיינים ח"ג עמ' נח
א/י כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
א/י מוריה גל' רכט עמ' עה
א/י מלבושי יו"ט ח"א דף מו ע"ב
א/י מנחת חינוך ח"א עמ' שב, ח"ג עמ' שנ
א/י מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
א/י מראה הפנים כתובות דף ד
א/י משנת יעקב קדושה עמ' פב
א/י משנת ר' אהרן כתובות עמ' קפח, שסד
א/י משפטי עזיאל ח"ז עמ' רס
א/י נועם חט"ז עמ' ה
א/י עמק המלך (לבוב)
א/י קהלות יעקב כתובות סי' כב
א/י שם יוסף (אליקים)
א/י שערי שמים (ריזיקוב) אהע"ז סי' א
א/י שרשי הים דף נב ע"א {כקושיית מים חיים}
א/יא אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' ק, ח"ג עמ' כט-ל
א/יא אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 141-142
א/יא אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/יא אבן מלוכה (רביע)
א/יא אבני ציון ח"א סי' יט אות ט, ח"ב סי' סח אות א, ח"ג עמ' קלג
א/יא אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קפ
א/יא אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קצו
א/יא אור הישר [כ"מ הל' איס"ב פט"ו ה"ב, חת"ס אהע"ז סי' קלג אות ג]
א/יא אלומות יוסף (תשנ) עמ' ריב
א/יא אמרי דוד (שליסל) דף נ ע"א
א/יא אמת ליעקב נשים עמ' צה {אם אינו לוקה - משלם}
א/יא אנצי"ת ע' בושת הע' 119א
א/יא אשר למלך
א/יא באר דוד ב"ק ח"ג סי' נא אות א, ה
א/יא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' נט בשאלה
א/יא בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' פג
א/יא בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רנה
א/יא בית אהרן וישראל גל' לד עמ' נח {אין לוקה ומשלם}, גל' מט עמ' ט {משלם קנס בחייבי לאוין, רק אם לא התרו בו}
א/יא בית המדרש
א/יא בית זבול ח"ב סי' ב אות יא
א/יא בית יעקב (מליסא) כתובות לה ע"ב ד"ה בגמ'
א/יא בנין אפרים עמ' צג
א/יא בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' צח, קנז
א/יא ברור הלכה כתובות כט ע"א ציון א
א/יא ברור הלכה כתובות ל ע"א ציון א
א/יא ברכת מרדכי כתובות עמ' שיד
א/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קג
א/יא בתי כהונה (תצו) בית ועד דף עח ע"ד
א/יא גדולי שמואל ב"ק דף פד {או"ש}, פז {או"ש}
א/יא גדולי שמואל כתובות דף לב {או"ש}, לג {או"ש}, לה
א/יא גוילין נצולין עמ' נט
א/יא גור אריה (צרמון)
א/יא גינת ביתן סי' טז (דף לג ע"ד)
א/יא גן דוד דף טו ע"ב {חייבי מלקות שוגגים משלמים}
א/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ח, רפא
א/יא דברות משה כתובות עמ' רכא
א/יא דברי אברהם (מנדלסון) דף כז ע"ג {אם התרו בו}
א/יא דברי ירוחם סי' לג
א/יא דודאי משה עמ' לא
א/יא די השב דף לד ע"ג
א/יא דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רעד {סתירה לדבריו בהל' איסו"ב}
א/יא הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' עה
א/יא הר המלך ח"א עמ' קכב-קכו
א/יא זבד טוב עמ' 53
א/יא חוות יאיר סי' קצג
א/יא חוקות הדיינים ח"ג עמ' נג, נה, נז
א/יא חזו"א על הרמב"ם
א/יא חזו"א על הרמב"ם - השמטות
א/יא חזון יהושע עמ' צז-צט, קא-קב {מדוע אין קלב"מ מצד שניתן להצילו בנפשו}, קג, קז, קט, קיא-קיג
א/יא חי' הגר"מ הלוי
א/יא חי' הגרנ"ט סי' לט
א/יא חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עו, פג
א/יא חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עו,פג
א/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין עג ע"ב]
א/יא חי' חתם סופר
א/יא חי' חתם סופר כתובות כט ע"א מהדו"ק (ד"ה והנה הברייתא), מהדו"ת (ד"ה ובזה א"ש) {השמיט את האוקימתות בסנהדרין עג}
א/יא חי' ר' חנוך הענאך עמ' קנט
א/יא חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רא, ח"ב עמ' תא-תב
א/יא חמדת יעקב עמ' 190 {כרת לא פוטר}
א/יא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נט עמ' קפט-קצ
א/יא טל חיים (סגל) עמ' פה {אור שמח}
א/יא יד הלוי (פלוונא) דף לט ע"א
א/יא יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"ה, ה"ט
א/יא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמו
א/יא ישועות יעקב נשים עמ' רלא
א/יא ישורון חי"א עמ' קנג-קסא
א/יא כללי קלב"מ (תשנא) עמ' ו-ז, קמח
א/יא כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רנג, שיג-שיד
א/יא לב שלם [עי' ס' החינוך סי' תקנו]
א/יא לב שלמה (חלמא) עמ' קכא
א/יא לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מג אות יא
א/יא לבוש מרדכי ב"ק סי' כו (נג ע"א)
א/יא להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פט
א/יא לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קלד
א/יא מאור למלך כתובות עמ' רלה {או"ש}
א/יא מגן בעדי עמ' 255, 273
א/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קעא, ח"ב עמ' תלד
א/יא מוריה ח גל' ח עמ' טו {התראה}
א/יא מחנה יוסף פסחים עמ' סד
א/יא מנוחת אשר ח"ב דף ז ע"ג
א/יא מנחת חינוך ח"א עמ' ריד, רמד, רמה, רצט, ח"ג עמ' שנ
א/יא מעדני שמואל עמ' קא
א/יא מעין החכמה עמ' מב
א/יא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' צה]
א/יא מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' איסו"ב פט"ו ה"ב והארכתי בשו"ת שכ"א]
א/יא משאת המלך ח"א סי' מג
א/יא משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקצד
א/יא משנת ר' אהרן קדושין עמ' ח
א/יא מתת מלך
א/יא נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' מה
א/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רלה, אהע"ז ח"ב עמ' קפב, חו"מ עמ' קעב
א/יא נחל איתן
א/יא נחלי דבש (שלזינגר) כתובות כט ע"א ד"ה ולפי"ז מתורץ (טו ע"ב מדפי הספר) {השמיט אשת אחיו}
א/יא נר מצוה (ואלק) שרשים דף כ ע"ב {אנס חייבי לאוין לוקה ולא משלם}, מצוות דף קכב ע"א {לוקה ולא משלם}
א/יא נרות אהרן
א/יא עדות ביעקב (ריינס) עמ' רסד {אין לוקה ומשלם}
א/יא עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 98
א/יא עמק המלך (לבוב)
א/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צז
א/יא קונטרסי שעורים כתובות עמ' 442
א/יא קרית מלך (חב"ד) עמ' קכו
א/יא קרן הצבי מצוה כה אות טו
א/יא שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קכו {מדוע אין קלב"מ מצד דין רודף}
א/יא שהם וישפה ח"א הל' גניבה פ"ב ה"א, ח"ב כאן
א/יא שם יוסף (אליקים)
א/יא שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תלו
א/יא שמחת החג דף טו ע"ד, יז ע"א וע"ד, מח ע"ד, נא ע"ד
א/יא שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' נ, נב
א/יא שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' נו
א/יא שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שכג-שלא
א/יא שער המלך ח"א עמ' סד
א/יא שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שכט
א/יא שערי טהר ח"ד שער א סי' כו אות ו, ח"ה שער ב סי' כב אות א
א/יא שרשי הים דף נב ע"א
א/יא תבואת שמש
א/יא תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' לח אות א
א/יא תורת ראובן עמ' 60-61
א/יא תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשמב, תשנה
א/יא תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תרג, תריב
א/יא תיבת גומא (ורשנר) עמ' קב {מ"מ}, שנב, שפב
א/יא תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קע, רלו
א/יא תיבת גומא (תשסז) עמ' פב, רכו, רמג
א/יא תנופת זהב עמ' 99, 292
א/יא תשובות יהודה דף ע ע"ב {אין קלב"מ בכרת}
א/יב אבני ציון ח"ב סי' סח אות ב, ח"ג עמ' שכג
א/יב אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קצו, קצט
א/יב אורים גדולים (תקיח) דף עד {כ"מ}
א/יב בני דוד
א/יב גדולי שמואל כתובות דף לה
א/יב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עט
א/יב דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' טז
א/יב דברות משה כתובות עמ' רכב
א/יב דברי אמת (תרכא) דף קיב ע"ד {כ"מ}
א/יב הגהות חבר בן חיים
א/יב הון יוסף דף נ
א/יב חי' הגר"מ הלוי
א/יב חי' חתם סופר
א/יב חנא וחסדא ח"ב דף רג ע"א {מל"מ}
א/יב טבעת החושן ח"א עמ' ד
א/יב טהור רעיונים דף יט ע"ד
א/יב ישורון חי"א עמ' קנג-קסא
א/יב כללי קלב"מ (תשנא) עמ' יח
א/יב כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רפב
א/יב לבב דוד
א/יב מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף נג ע"ד
א/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' שנ
א/יב מעיני המים
א/יב מקום דוד [שבות יעקב סי' קלב]
א/יב משנת ר' אהרן קדושין עמ' ט-י
א/יב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 271
א/יב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פד
א/יב שו"ת מהרש"ם ח"א סי' כא
א/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' מג, מה
א/יב שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שכג-שלא
א/יב תבואת שמש (בתוך הל' יא)
א/יב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קפד, ח"ב עמ' רלז
א/יג אבני השוהם (הורוויץ) דף ס ע"ד, סא ע"א-ע"ב
א/יג אור הישר [לח"מ הל' סנהדרין פט"ז ה"ה]
א/יג אמרי בינה (אש) דף צ ע"ג {חייבי מיתות}
א/יג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כה
א/יג בית זבול ח"ב סי' ג אות א, ד
א/יג ברור הלכה סנהדרין עט ע"ב ציון ב
א/יג ברכת מרדכי כתובות עמ' שסא
א/יג גינת ורדים (תאומים) עמ' צה
א/יג גליונות אבני נזר
א/יג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ד
א/יג דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רנא
א/יג דברי משפט סי' שנב סעיף ב
א/יג המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסז
א/יג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שיז
א/יג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רח
א/יג הר המלך ח"ח עמ' מח
א/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 229
א/יג זבח שלמה ח"ב עמ' קסו, קסט
א/יג חוקות הדיינים ח"ג עמ' נד
א/יג חזון יהושע עמ' קיד
א/יג חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 179
א/יג חי' הריצ"ד
א/יג חי' חתם סופר [חי' חת"ס כתובות (תוספת מרובה) לה ע"א ד"ה בין מתכוין]
א/יג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ריז
א/יג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קכז
א/יג יד יצחק (הכהן) דף כ ע"א
א/יג יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"ה, ה"ו
א/יג ישורון חי"א עמ' קסא-קסב
א/יג כללי קלב"מ (תשנא) עמ' לא, קלה
א/יג כללי קלב"מ (תשסז) עמ' נא, רצד
א/יג כנה"ג [תוי"ט ב"ק פ"ה מ"ד]
א/יג לב שלם [שי למורא סי' קכט דף צט ע"ד]
א/יג לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' טז אות ו
א/יג מבוא למשנה תורה עמ' 265
א/יג מנחת אהרן (בריסק) דף עה ע"ב
א/יג מנחת חינוך ח"א עמ' רצט
א/יג מראה הפנים כתובות דף יח
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יג משאת מרדכי ב"ק עמ' קפב
א/יג משברי ים קלב"מ סי' לג אות ז
א/יג משכיל ליהודה עמ' פ
א/יג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקעט-תקפ
א/יג משנת ר' אהרן כתובות עמ' רמז
א/יג נחלת שמואל דף נ ע"ד
א/יג נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' נ
א/יג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קצג {קלב"מ}
א/יג סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' צו-צז
א/יג עדות ביעקב (ריינס) עמ' תפט {שוגג פטור מממון}
א/יג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' פה
א/יג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קמא
א/יג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שלה
א/יג שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' ז
א/יג שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סב
א/יג שולי הגליון עמ' עג
א/יג שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 227
א/יג שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שלא-שלב
א/יג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רסג, תשפה
א/יד גינת ורדים (תאומים) עמ' צה
א/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 229
א/יד ישורון חי"א עמ' קסא-קסב
א/יד שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שלא-שלב
א/יד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רסג
א/טו אבן ישראל (פישר)
א/טו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 143
א/טו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/טו אבן מלוכה (רביע)
א/טו אור דוד עמ' צג
א/טו אנצי"ת ע' בוגרת הע' 63
א/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רט
א/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רמא
א/טו ברור הלכה כתובות לח ע"ב ציון א
א/טו ברכת מרדכי כתובות עמ' שצד
א/טו גדולי שמואל כתובות דף לב
א/טו דברי סופרים (תנש"א) עמ' לה
א/טו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קכו {ולא לאבי מתה}
א/טו זכר יצחק (תשן) עמ' שכב
א/טו חזו"א אהע"ז סי' קלה לדף טו
א/טו חזו"א על הרמב"ם
א/טו חזון יחזקאל כתובות פ"ג ה"ח
א/טו חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 255
א/טו חי' הגרז"ס נשים עמ' מט
א/טו חי' ר' חיים הלוי דף כד, קז
א/טו חנא וחסדא ח"ב דף קצה ע"ג
א/טו חסד יצחק עמ' קג
א/טו חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף סח
א/טו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קסב
א/טו מנוחת אליהו ח"א דף מג ע"ד
א/טו מנחת חינוך ח"א עמ' ש
א/טו מעדני שמואל עמ' קס
א/טו משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרפד-תרפה, תרצ
א/טו נחלת יצחק כתובות סי' כו
א/טו עומק הפשט ח"ג עמ' שכז
א/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צ
א/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 460
א/טו תפארת ציון (שנידמן) עמ' יט-כ


ב/237 הלכות נערה בתולה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ בית יעקב (בירב)
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קעג ענף א
ב/א אם המלך עמ' מז, מט
ב/א אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 37
ב/א בית אהרן וישראל גל' מט עמ' ט
ב/א בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' ל אות ג-ד
ב/א ברור הלכה כתובות לט ע"א ציון ה
ב/א דברות משה כתובות עמ' קצד
ב/א דברי חפץ עמ' קיח
ב/א הר המלך ח"ד עמ' לה
ב/א חוקות הדיינים ח"ג עמ' נו
ב/א חי' הריצ"ד
ב/א חקרי לב (המאור) חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקז
ב/א חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קסא
ב/א יד מלך (מן) הל' חובל פ"ג ה"ד אות א
ב/א ידבר שלום ח"ב עמ' קכז
ב/א ישורון חי"א עמ' קסב-קסה
ב/א כטל אמרתי עמ' קלג
ב/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קסז
ב/א מקורות לפסקי הרמב"ם {צער}
ב/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשנד, תשנו
ב/א משנת יעקב
ב/א נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' מד {כ"מ}
ב/א עיונים בהלכה עמ' 136
ב/א פנת יקרת (תשנד) סי' מב אות ב
ב/א פנת יקרת (תשעא) עמ' ריב
ב/א קרית מלך (חב"ד) עמ' קכה
ב/א שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תלה
ב/א שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שלב-שלו
ב/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 460
ב/א תועפת ראם (גטיניו) דף עח ע"ד
ב/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות שכז
ב/ב אם המלך עמ' מז
ב/ב יד יהודה (אשכנזי) דף סג ע"ד
ב/ג אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 38
ב/ג חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תצ
ב/ג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' מג]
ב/ג משנה הלכות כתובות דף קמו ע"ג
ב/ג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' כט {מ"מ}
ב/ג שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תלב
ב/ד אנצי"ת ע' בושת הע' 124, 137
ב/ד ברור הלכה ב"ק פו ע"א אחרי ציון ה
ב/ד דברות אליהו ח"ה עמ' קכה, קלה {לפי המבייש והמתבייש}
ב/ד יד מלך (מן) הל' חובל פ"ג ה"א אות ב, ה"ד אות א, פ"ד הי"ד
ב/ד ידבר שלום ח"ב עמ' קכו
ב/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסח
ב/ד ישורון חי"א עמ' קסה-קסו
ב/ד לבב דוד
ב/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תתיב-תתיג
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקיד
ב/ד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שכו
ב/ד שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קצד
ב/ד שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שלו
ב/ד שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' קצד
ב/ה אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 123 {מל"מ}, ע' בושת הע' 138, 149
ב/ה בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רסג
ב/ה ברור הלכה ב"ק פו ע"א אחרי ציון ה
ב/ה חק לישראל נזיקין עמ' 305
ב/ה יד מלך (מן) הל' חובל פ"ג ה"א אות א-ב, ה"ד אות א
ב/ה ישורון חי"א עמ' קסה-קסו
ב/ה משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תתיב-תתיג
ב/ה משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' כט {מ"מ}
ב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקיד
ב/ה שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שלו
ב/ו אוצרות יהושע עמ' שטו
ב/ו אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 39, 43
ב/ו ברור הלכה כתובות לט ע"א ציון ה
ב/ו ברור הלכה כתובות מ ע"ב ציון ד
ב/ו גורן דוד ח"ב סי' סח
ב/ו חזון יחזקאל כתובות פ"ג ה"ח
ב/ו חי' הגר"ח החדש עמ' שנב
ב/ו חק לישראל נזיקין עמ' 304
ב/ו יד מלך (מן) הל' חובל פ"ב ה"ט
ב/ו ישורון חי"א עמ' קסה-קסו
ב/ו משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשמו, תתיג
ב/ו קרית מלך (חב"ד) עמ' קכז
ב/ו קרן הצבי מצוה סט אות ג
ב/ו שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 160
ב/ו שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שלו
ב/ו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קג ע"ד
ב/ז אור יקרות
ב/ז אנצי"ת ע' בושת הע' 195
ב/ז ברור הלכה כתובות לט ע"ב ציון א
ב/ז חוקות הדיינים ח"ג עמ' נז
ב/ז לב שלם
ב/ז לבב דוד
ב/ז משנת יעקב
ב/ז משפטי עזיאל ח"ז עמ' רעו
ב/ז ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"ח אות ח
ב/ז שו"ת מהרי"ק סי' קכט
ב/ז שו"ת ראנ"ח ח"א סי' יז
ב/ז שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 173
ב/ז שערי זיו ח"א דף קנ ע"א
ב/ז תורה שלמה שמות פכ"ב אות שכו
ב/ח אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 17, 44
ב/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' צב
ב/ח ברור הלכה כתובות מ ע"ב לפני ציון ד
ב/ח בתי כהונה (תשסה) עמ' קסו
ב/ח הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קי ע"ד
ב/ח הר המלך ח"ג עמ' ע
ב/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קלג
ב/ח יד מלך (מן) הל' חובל פ"ג ה"ד אות א
ב/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמו
ב/ח ישורון חי"א עמ' קסו-קע
ב/ח ישמח לב אהע"ז דף יז ע"ד
ב/ח לב שלם
ב/ח לבב דוד
ב/ח מגן בעדי עמ' 254 {מל"מ}
ב/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רז
ב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שא, ח"ב עמ' מח
ב/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תתטו, תתיז
ב/ח נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קצא
ב/ח סגולת ישראל שמות עמ' קפא {באו עליה שנים אחר כדרכה וכו'}
ב/ח עומק הפשט ח"ג עמ' שמב
ב/ח קהלות יעקב כתובות סי' כה אות ב
ב/ח קרית מלך (חב"ד) עמ' קכ, קכד, קכז
ב/ח שירת דוד כתובות עמ' רמא
ב/ח שם יוסף (אליקים)
ב/ח שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שלז-שמא
ב/ח שער המלך ח"ב עמ' נב
ב/ח תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלח
ב/ט אם המלך עמ' מ
ב/ט אמרות טהורות (ישראל) דף לא ע"ד {כ"מ}
ב/ט אשל אברהם (שפירא) עמ' רס {ר"ח הלוי}
ב/ט באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ב
ב/ט יד מלך (מן) הל' חובל פ"ג ה"ד אות א
ב/ט ישועות יעקב נשים עמ' רכט
ב/ט ישורון חי"א עמ' קע-קעב
ב/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעד ע"ב {השמיט מוכת עץ}
ב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שב
ב/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קסו
ב/ט משאת המלך ח"ב סי' קצא {שייר אילונית ויוצאת משום ש"ר}
ב/ט משה ידבר (תשעו) עמ' סז
ב/ט משנת יעקב
ב/ט משנת ר' אהרן כתובות עמ' קפז, שסד
ב/ט קהלות יעקב כתובות סי' לו ס"ק ו
ב/ט קרית מלך (חב"ד) עמ' קיח, קכא
ב/ט שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שמא
ב/ט תולדות יצחק (שור) דף יד ע"ב {שוטה}, כ ע"ד {שוטה}
ב/י אבן ישראל (פישר)
ב/י בית מאיר (תשע) סי' קעז ס"א עמ' תטו
ב/י בנין אריאל ח"ב עמ' קנב
ב/י בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קנח
ב/י דברי חפץ עמ' קיח
ב/י זרעו של יצחק
ב/י חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תפז
ב/י יד מלך (מן) הל' חובל פ"ג ה"ד אות א
ב/י ישורון חי"א עמ' קע-קעב
ב/י מנחת חינוך ח"א עמ' שב, ח"ג עמ' שנג
ב/י מעיני המים
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' איסו"ב פי"ז הט"ז בביאור דברי הרמב"ם וביישוב קושית הטור]
ב/י משאת משה יבמות סי' לח
ב/י משה ידבר (תשעו) עמ' סז
ב/י משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרה-תרט, תרנא
ב/י נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שעב, שעה
ב/י נרות אהרן
ב/י עבד המלך (תשא)
ב/י עומק הפשט ח"ג עמ' שלח
ב/י על גדות ים התלמוד עמ' 148
ב/י צמח מנחם דף כט ע"ג-ע"ד {אין לה בושת ופגם}
ב/י קרית מלך (חב"ד) עמ' קכא, קכג
ב/י קרית מלך (קניבסקי)
ב/י רלב"ג שמות פכ"ב תועלת א עמ' רפו
ב/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תצו
ב/י שו"ת רשב"ש עמ' כד, מז
ב/י שושנת העמקים (גנק) עמ' ו
ב/י שירת דוד כתובות עמ' רמא
ב/י שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שמא
ב/י שרשי הים דף נב ע"א
ב/יא אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' צה
ב/יא אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 24, 25, 111, 112
ב/יא אשר למלך
ב/יא באר אלחנן עמ' נב
ב/יא ברור הלכה כתובות מ ע"א ציון ב פסקה ב {נחל איתן}
ב/יא גדולי שמואל ב"ק דף כז {או"ש}
ב/יא גדולי שמואל כתובות דף לב {רמב"ם}, לח {או"ש}
ב/יא דברי חפץ עמ' קטז
ב/יא הלכה למשה (אלבז) עמ' מז
ב/יא והיה העולם עמ' 75
ב/יא חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' ריג, תפז
ב/יא יד מלך (מן) הל' חובל פ"ג ה"ד אות א
ב/יא יצחק ירנן {על חרשת}
ב/יא ישורון חי"א עמ' קע-קעב
ב/יא מילי דמרדכי
ב/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שב
ב/יא מעדני שמואל עמ' קמז {או"ש}
ב/יא משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרא, תרה-תרט, תרנא
ב/יא נועם ח"ח עמ' רסט {בוגרת}
ב/יא נחל איתן
ב/יא סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קפט-קצ
ב/יא עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 123 {פטור מכלום}
ב/יא עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 174
ב/יא עמק המלך (לבוב)
ב/יא קהלות יעקב כתובות סי' לא
ב/יא קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות י
ב/יא קרית מלך (חב"ד) עמ' קכא
ב/יא קרית מלך (קניבסקי)
ב/יא שו"ת הריב"ש סי' מא, עמ' מה
ב/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רמג {שניהם על בושת ופגם בבוגרת מפותה}
ב/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תצו
ב/יא שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שע
ב/יא שירת דוד כתובות עמ' קצג, רלח
ב/יא שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שמא
ב/יא תפארת ציון (שנידמן) עמ' יד
ב/יב אוצרות יהושע עמ' שיד
ב/יב אור הישר [מ"מ הל' חובל פ"ה ה"ו, הפלאה כתובות רפ"ד]
ב/יב אורח מישור (חזן) עמ' קפה
ב/יב איים בים קידושין פ"ב סי' יז אות ג
ב/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 123
ב/יב אמרי בינה (אש) דף צ ע"ב
ב/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כז אות א
ב/יב אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 35, 45, ע' בושת הע' 226
ב/יב אריה ליש עמ' רלט
ב/יב בדי הארון (הכהן) עמ' 219
ב/יב בית אהרן וישראל גל' סג עמ' כד {משלם בושת ופגם ע"פ עצמו}
ב/יב בני משה (הכהן)
ב/יב ברור הלכה כתובות מא ע"א ציון א
ב/יב גור אריה (צרמון)
ב/יב דברי חפץ עמ' קכח
ב/יב דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רח
ב/יב הלכה למשה (אלבז) עמ' מז
ב/יב המעשה והמדרש עמ' מט-נב {מודה חייב בפגם}
ב/יב חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 255, חו"מ ח"א עמ' 171
ב/יב חי' חתם סופר
ב/יב חי' מהרי"א צטרון עמ' קא
ב/יב חי' ר' שמואל ב"ק עמ' כא-כג
ב/יב חיים ומלך
ב/יב חסדי דוד ח"ד עמ' נח
ב/יב יד מלך (מן) הל' חובל פ"א ה"ב {כ"מ בשם ר"י הנגיד}
ב/יב ישורון חי"א עמ' קעב-קעז
ב/יב כללי קלב"מ (תשסז) עמ' שי
ב/יב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' מג אות יא
ב/יב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנח
ב/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כד ס"ק א
ב/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קכז
ב/יב מנחת חינוך ח"א עמ' שב {כ"מ}
ב/יב מעשה רקח
ב/יב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ב/יב מצעדי גבר ב"מ סי' יג אות ג
ב/יב מראה הנוגה
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' סנהדרין פ"ה הי"ד]
ב/יב משה ידבר (תשעו) עמ' ע
ב/יב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תתכ-תתכו
ב/יב משנת יעקב
ב/יב נזר הקדש (בתוך הל' יג)
ב/יב נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שעד
ב/יב נתיבות שלום (למפרט)
ב/יב נתיבים במשפט העברי עמ' 96
ב/יב סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' ק
ב/יב פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה ב ד"ה ולכאורה
ב/יב פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' קטז
ב/יב קונטרסי שעורים ב"ק שעור כא אות ו, י
ב/יב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 436
ב/יב קרית מלך (חב"ד) עמ' קכב
ב/יב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רנו {כ"מ}
ב/יב שו"ת הרדב"ז סי' סג
ב/יב שו"ת הריב"ש סי' מב, עמ' מו
ב/יב שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' רמד
ב/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רמא
ב/יב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שלה, החדשות (תשעו) עמ' תצה
ב/יב שושנת העמקים (גנק) עמ' ז
ב/יב שירת דוד כתובות עמ' רלה
ב/יב שם יוסף (אליקים)
ב/יב שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' סו
ב/יב שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שמב-שמח
ב/יב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שס
ב/יב שרשי הים דף נב ע"ב
ב/יג אבני נזר אהע"ז סי' שא אות ה
ב/יג אהלי יצחק
ב/יג אוצמפה"ת ב"מ ה ע"א הע' 40
ב/יג אוצרות הרמב"ם
ב/יג אור הישר [מל"מ לעיל פ"א ה"ב]
ב/יג אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' מו
ב/יג אורח צדקה עמ' רמה
ב/יג אוריתא טו עמ' צד {ראב"ד}
ב/יג איים בים כתובות סי' לז אות א {זכיית האב בקנס בתו ובזנותה}, אות ל {מחילת קנם בקטנה}
ב/יג אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קסה {ר"ח הלוי}
ב/יג אמרי יושר ח"ב סי' לה
ב/יג אמת ליעקב נשים עמ' יב {מל"מ}
ב/יג אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 27, 28, 48, ע' אנוסה הע' 11
ב/יג אפיקי מגינים כתובות סי' לא
ב/יג באר אלחנן עמ' נב {מל"מ}
ב/יג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רכט
ב/יג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שעח
ב/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף לג ע"ד, לד ע"א {ר"ח הלוי}
ב/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף לה ע"ג
ב/יג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רמח
ב/יג בדי הארון (הכהן) עמ' 218
ב/יג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רח, שפט
ב/יג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תלא הערה ד
ב/יג בית מאיר (תשע) סי' קעז ס"ב עמ' תיז
ב/יג ברור הלכה כתובות לט ע"א ציון ה פסקה ג
ב/יג ברור הלכה כתובות מא ע"ב ציון ה פסקה ב
ב/יג ברכת חיים (מגורי) כתובות מא ע"ב עמ' א-ב, ד
ב/יג ברכת מרדכי כתובות עמ' שצא
ב/יג ברכת ראובן דף עב ע"ג, עו ע"ג
ב/יג ברכת שאול עמ' שעג
ב/יג בשבילי התלמוד ח"ב כתובות לה ע"ב {מל"מ}, מא ע"א-ע"ב
ב/יג גדולי שמואל כתובות דף לח, מא
ב/יג גוילין נצולין עמ' סג, רע
ב/יג גור אריה (צרמון)
ב/יג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' צח {כ"מ ומל"מ}
ב/יג דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' נה
ב/יג דברי ירוחם סי' לג
ב/יג דברי סופרים (תנש"א) עמ' לב
ב/יג דגל ראובן ח"ב סי' מו
ב/יג דרך המלך (רפפורט)
ב/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קכו
ב/יג הלכה למשה (אלבז) עמ' קנט
ב/יג המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסח
ב/יג המדות לחקר ההלכה מדה ו אות כא-כב, מדה יח אות מד
ב/יג זכרון אהרן סי' ל
ב/יג זכרון צבי מנחם דף מח ע"ג-ע"ד {טענה שהוא אנס, והוא אומר שפיתה}
ב/יג חוקות הדיינים ח"ג עמ' סג
ב/יג חזו"א אהע"ז סי' קלה לדף לו
ב/יג חזו"א על הרמב"ם
ב/יג חזון יחזקאל כתובות פ"ג ה"ח
ב/יג חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 254
ב/יג חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קיב עמ' רסח
ב/יג חי' הגרנ"ט סי' מא, מה
ב/יג חי' חתם סופר [חי' חת"ס כתובות מא ע"א ד"ה אמר - ודע, וע"ב ד"ה והצער]
ב/יג חי' מהרי"א צטרון עמ' קא
ב/יג חק לישראל נזיקין עמ' 21 {מל"מ}
ב/יג טל חיים (סגל) עמ' פג
ב/יג יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תמא
ב/יג יד מלך (מן) הל' חובל פ"ג ה"ד אות א, פ"ד הי"ד {הגהת מל"מ}
ב/יג יונת אלם סי' ב
ב/יג ישועות יעקב נשים עמ' רלג {ראב"ד}
ב/יג ישורון חי"א עמ' קעב-קעז
ב/יג כללי קלב"מ (תשסז) עמ' שי
ב/יג לבב דוד
ב/יג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יט אות א {הנערה נחשבת בעלת דבר לענין שאם היא טוענת ברי יכולה להשביע}
ב/יג לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קסב
ב/יג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קפב
ב/יג מאור למלך כתובות עמ' ריז, ריח {ר"ח הלוי}, רנג, רנו-רנז
ב/יג מאיר נתיבים עמ' 494
ב/יג מלואי אבן - שו"ת עמ' מא
ב/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעב ע"ב {מל"מ}
ב/יג מנחת חינוך ח"א עמ' רצט, שא
ב/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קנט, קסב
ב/יג מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' קעב {מל"מ}
ב/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקי
ב/יג מסירות נפש עמ' 104 {ר"ח הלוי}
ב/יג מעשה נסים (הכהן)
ב/יג מעשה רקח
ב/יג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג, חי' ר' חיים הלוי דף כה, קז]
ב/יג מצעדי גבר ב"מ סי' יג אות ב, ו
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יג משאת המלך ח"א סי' מג עמ' קמ
ב/יג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' כד, תרו, תשמח-תשמט
ב/יג משנת יעקב כאן
ב/יג משנת יעקב נזיקין עמ' רמד {ר"ח הלוי}
ב/יג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' כח {כ"מ}
ב/יג משנת ר' אהרן כתובות עמ' שפד, שצב
ב/יג משנת ר' אהרן קדושין עמ' נ-נא
ב/יג משפטי ישראל עמ' 186, 200, 201
ב/יג נזר הקדש (קפלן)
ב/יג נחל איתן
ב/יג נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שעב {מל"מ}
ב/יג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פא-פב
ב/יג סדר הדין (שוחטמן) עמ' 44
ב/יג סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קצא
ב/יג עיון בלומדות עמ' לג-לד
ב/יג עמק המלך (לבוב)
ב/יג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קצז {מל"מ}
ב/יג צמח מנחם דף כט ע"ד
ב/יג קהלות יעקב פסחים סי' כג
ב/יג קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' מט
ב/יג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 383, 458
ב/יג קונטרסי שעורים קדושין שעור ה אות ה
ב/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רלז, תמו, תצב
ב/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קנח, רו
ב/יג שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' רמד
ב/יג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שלה, החדשות (תשעו) עמ' תצה
ב/יג שו"ת מהרש"ם ח"ז סי' מו
ב/יג שואל ומשיב מהדו"ד ח"ג סי' ג (דף ה ע"א)
ב/יג שי למלך (מלר) עמ' פט, צב-צג
ב/יג שירת דוד כתובות עמ' קצג {מל"מ}, קצז, רלח {מל"מ}
ב/יג שם דרך כתובות עמ' רנג, רעו-רעז
ב/יג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קמו
ב/יג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' סו
ב/יג שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' מו
ב/יג שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שמב-שמח
ב/יג שעלי דעת גל' ז עמ' 156
ב/יג שערי זיו ח"א דף קב ע"ב {ראב"ד}
ב/יג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רפה-רפו
ב/יג תפארת אברהם ב"ק עמ' קפא
ב/יד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 143-145
ב/יד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/יד אמת ליעקב נשים עמ' פה {מל"מ - קטנה מפותה לא מוחלת}
ב/יד אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 48, 50, 52, 53
ב/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יד בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' כא אות ג-ד
ב/יד בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקכו
ב/יד ברור הלכה כתובות מ ע"א ציון ב
ב/יד ברור הלכה כתובות מא ע"ב ציון ה
ב/יד ברכת מרדכי כתובות עמ' שצא
ב/יד דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' נה
ב/יד המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסח
ב/יד הר המלך ח"ח עמ' מט
ב/יד חי' חתם סופר [חי' חת"ס כתובות מא ע"ב ד"ה והצער]
ב/יד חי' ר' חיים הלוי דף כה
ב/יד חיים ומלך
ב/יד מאור למלך כתובות עמ' ריח, רנג
ב/יד מעשה רקח
ב/יד משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' מז
ב/יד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרנא
ב/יד משנת יעקב
ב/יד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פב
ב/יד קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' ריג-ריד
ב/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רלז
ב/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קנט
ב/יד שולי הגליון עמ' עג
ב/יד שלחן המלך {על הטעם "כל שבח נעורים לאב"}
ב/יד שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קכב, קכד {עיקר החיוב הוא לבת}
ב/יד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רפה
ב/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 460
ב/יד שרשי הים דף נג
ב/יד תבואת שמש {על הטעם "כל שבח נעורים לאב"}
ב/טו אבן ישראל (פישר)
ב/טו אהל חייא עמ' שפו
ב/טו אורח צדקה עמ' רמו
ב/טו איים בים כתובות סי' לז אות ב {נתפתתה אם הוי אחר כך מחילה}
ב/טו אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 32-34, 53, 56, 60
ב/טו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף לד ע"א-ע"ב, ח"ד דף לה ע"ד, לו ע"א
ב/טו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רמח
ב/טו בדי הארון (הכהן) עמ' 219-221
ב/טו בית יהודה (לנדא) חו"מ סי' פח דף עו ע"ד-עז ע"א
ב/טו בית יעקב (מליסא) כתובות מב ע"א ד"ה בגמ' {ראב"ד}
ב/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רח
ב/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רמ
ב/טו בית מאיר (תשע) סי' פג ס"א עמ' סא, סי' קעז ס"ב עמ' תיז
ב/טו ברור הלכה כתובות מא ע"ב ציון ה פסקה ב
ב/טו ברור הלכה כתובות מא ע"ב ציון ו
ב/טו ברכת חיים (מגורי) כתובות מא ע"ב עמ' ג
ב/טו ברכת מרדכי כתובות עמ' שצא
ב/טו ברכת ראובן דף עז ע"ג-ע"ד
ב/טו גדולי שמואל כתובות דף לח, מא
ב/טו גוילין נצולין עמ' סג
ב/טו דברות משה קידושין סי' ד ענף ג
ב/טו דברי יחזקאל (מישור) עמ' רפב
ב/טו דברי יחזקאל (תרצה) דף צב ע"ד
ב/טו דרך המלך (רפפורט)
ב/טו המדות לחקר ההלכה מדה ו אות כ
ב/טו הנאמן גל' יג עמ' 5-6
ב/טו הר המלך ח"ח עמ' מט-נ
ב/טו חדושים ובאורים (גרי') ב"ק סי' א ס"ק יז
ב/טו חדות יעקב דף כ ע"ג
ב/טו חוקות הדיינים ח"ג עמ' נד, סב
ב/טו חזו"א אהע"ז סי' קלה לדף מב
ב/טו חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ב/טו חזון יחזקאל כתובות פ"ג ה"ח
ב/טו חי' הגרנ"ט סי' מא
ב/טו חי' ר' חיים הלוי דף כד
ב/טו חנא וחסדא ח"ג דף א ע"א-ע"ג
ב/טו חק לישראל נזיקין עמ' 92
ב/טו ירך אברהם חו"מ ח"ב סי' עא דף צג ע"א
ב/טו ישורון חי"א עמ' קעז-קפ
ב/טו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קל
ב/טו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קסב, קסד
ב/טו מאור למלך כתובות עמ' רטו-רטז, רמט, רנה-רנח
ב/טו מנחת חינוך ח"א עמ' שא-שב
ב/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקי
ב/טו מעשה רקח
ב/טו מרכבת המשנה מהדו"ב [חכם צבי סי' קמה כתב כמו מל"מ, והרגיש בזה תוי"ט ר"פ נערה]
ב/טו משאת המלך (אדרי)
ב/טו משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' כג-כד, תרעז
ב/טו משנת ר' אהרן כתובות עמ' שפג, שפה, שצו, ת
ב/טו משנת ר' אהרן קדושין עמ' נ-נא
ב/טו משנת שמחה
ב/טו נחלת יצחק כתובות סי' לא
ב/טו נרות אהרן
ב/טו סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קצב-קצז
ב/טו עומק הפשט ח"ג עמ' שכז
ב/טו עיון בלומדות עמ' לד
ב/טו פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' קטז
ב/טו קהלות יעקב כתובות סי' לה
ב/טו קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' מה
ב/טו קונטרסי שעורים קדושין שעור ה אות ה
ב/טו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' פ {מת האב לפני העמדה בדין}
ב/טו שי למלך (מלר) עמ' פה
ב/טו שירת דוד כתובות עמ' קצז-קצח, רלה
ב/טו שם דרך כתובות עמ' רעז, רפ
ב/טו שם יוסף (אליקים)
ב/טו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קמה
ב/טו שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' מז
ב/טו שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שמח-שנא
ב/טו שערי זיו ח"א דף קח ע"ד, קי ע"ב
ב/טו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רפה
ב/טו תבואת שמש
ב/טו תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כט ע"א
ב/טו תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' כה עמ' קכג
ב/טז אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' צג
ב/טז אהבת ציון (קליין) כתובות כט ע"א
ב/טז אור דוד עמ' צג
ב/טז איים בים כתובות סי' לו אות ו {קנס בנתארסה}
ב/טז אמרי בינה (אש) דף קז ע"ד {קנס לבד לעצמה}
ב/טז אמת ליעקב נשים עמ' רסט
ב/טז אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 62א, 69-67, 70
ב/טז באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ב
ב/טז בית יעקב (מליסא) כתובות לב ע"א ד"ה אך
ב/טז ברור הלכה כתובות לח ע"א ציון ג
ב/טז ברור הלכה כתובות מא ע"ב ציון ה פסקה א
ב/טז ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קפב {קנסה לעצמה}
ב/טז גדולי שמואל כתובות דף לח, מ-מא
ב/טז גינת ורדים (תאומים) עמ' קיז
ב/טז דברות משה קידושין סי' ד ענף ג
ב/טז דברי חפץ עמ' קיז
ב/טז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קה
ב/טז הורה גבר (תקסב) דף ד ע"ג
ב/טז הר המלך ח"ח עמ' נ-נא
ב/טז חוקות הדיינים ח"ג עמ' נד, סג
ב/טז חזון יחזקאל כתובות פ"ג ה"ח
ב/טז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קיד
ב/טז חי' ר' שמואל יבמות עמ' קיט
ב/טז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכו
ב/טז ישורון חי"א עמ' קעז-קפ
ב/טז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קסד
ב/טז מאור למלך כתובות עמ' רנו
ב/טז מגדל עז עמ' ק
ב/טז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תד
ב/טז מעשה רקח
ב/טז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ב/טז משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרעז-תרעט
ב/טז משנה הלכות כתובות דף קמו ע"א
ב/טז משנת ר' אהרן כתובות עמ' שצח
ב/טז משפט ופעולה עמ' 185 {העמדה בדין}
ב/טז נחלת אריה עמ' קז
ב/טז עומק הפשט ח"ג עמ' של
ב/טז פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קפט {נתארסה ונתגרשה}
ב/טז פירושי איברא עמ' 97
ב/טז פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {פוסק כיש אומרים}
ב/טז צרור החיים (חייקא)
ב/טז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שנג, שנז, תקלו
ב/טז קרית מלך
ב/טז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' פ-פא {בושת ופגם בנתארמלה ונתגרשה - לאב}
ב/טז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנ סעיף א
ב/טז שי למלך (מלר) עמ' צב
ב/טז שירת דוד כתובות עמ' רסח
ב/טז שם דרך כתובות עמ' רפ
ב/טז שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שמח-שנא
ב/טז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רפט
ב/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 460
ב/יז אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' ק
ב/יז אבני נזר אהע"ז סי' קכב אות ו, לא, סי' קפח אות כא
ב/יז אבנים יקרות עמ' קכז
ב/יז אהל חייא עמ' קעה
ב/יז אהל משה (וינברג) דף מז ע"ג {איסור קדשה}
ב/יז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קצא, קצג
ב/יז אור הישר [מל"מ לעיל פ"א ה"ג ד"ה המפותה]
ב/יז אור המאיר (שפירא) סי' יח אות א
ב/יז אור המאיר (שפירא) סי' כג אות ה {הכינה}
ב/יז אור ליהודה יבמות עמ' קכ
ב/יז אור ליהודה קדושין עמ' ב
ב/יז אור עולם (שניאורסון) עמ' 73
ב/יז איים בים כתובות סי' לז אות א {זכיית האב בקנס בתו ובזנותה}
ב/יז אם המלך עמ' נט, קד
ב/יז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקע
ב/יז אמרי בינה (אש) דף פז ע"ד {יוצאת משום שם רע}
ב/יז אמרי דוד (שליסל) דף נ ע"ג
ב/יז אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 109-107, ע' ביאה הע' 77
ב/יז ארזי לבנון עמ' יג-יד {במוכנת לכך}
ב/יז אש תמיד עמ' שפז
ב/יז אשר למלך
ב/יז באר מרים פ"ד ה"ד אות א
ב/יז באר ראי עמ' שלא-שלב, שמד
ב/יז בית אהרן (קארטשין) עמ' רנב
ב/יז בית אפרים אהע"ז הל' עגונות דף קב ע"א
ב/יז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/יז בית יעקב (מסקין) סי' ג
ב/יז בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' ב אות א
ב/יז ברור הלכה כתובות לו ע"ב ציון ב
ב/יז ברור הלכה סנהדרין כא ע"א ציון ג, עו ע"א ציון ב
ב/יז ברכת מרדכי כתובות עמ' שצו
ב/יז בשמן רענן ח"ב עמ' קצא
ב/יז גדולי שמואל כתובות דף לה
ב/יז גור אריה דברים פ' ה הע' 82
ב/יז גינת ורדים (תאומים) עמ' קטז, קיח
ב/יז דבר יהושע (שו"ת) ח"ה עניינים שונים סי' מז, ח"ו סי' ט ד"ה אבל
ב/יז דברות משה יבמות עמ' תט, קידושין סי' כג הערה ד
ב/יז דברי חן (נתנזון) דף מו ע"ג
ב/יז דברי יחזקאל (מישור) עמ' רפא
ב/יז דברי יחזקאל (תרצה) דף צב ע"ב
ב/יז דברי יציב אהע"ז עמ' קמח {לוקים}
ב/יז דגל ראובן ח"א סי' ט
ב/יז דרכי שמחה עמ' סב
ב/יז הורה גבר (תשסג) עמ' טו {כ"מ}
ב/יז המעשה והמדרש עמ' קד
ב/יז הנאמן גל' יג עמ' 6
ב/יז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רנב
ב/יז הרמב"ם והגאונים עמ' 34
ב/יז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' כח
ב/יז השבת לקדשו דף צ ע"ד, צא ע"ג
ב/יז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קצו
ב/יז ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' קכה, קכח
ב/יז זה השער שער ג סי' צד, צה
ב/יז זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 204 {לא תחלל}
ב/יז זכר יצחק (תשן) עמ' רנ
ב/יז זכרון אהרן עמ' סח-סט
ב/יז זכרון יהונתן דף קלז-קלח, קמא, קמב
ב/יז זכרון ישעיהו דף יג ע"ד
ב/יז זעקת דלות עמ' 210-211
ב/יז זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קו ע"ד
ב/יז חוקות הדיינים ח"ג עמ' נז
ב/יז חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 147-146
ב/יז חי' הגרז"ס קדשים עמ' רנב {כ"מ}
ב/יז חי' חתם סופר [חי' חת"ס כתובות לו ע"ב]
ב/יז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קסה, שבועות עמ' ריז
ב/יז חי' עזיאל
ב/יז חנן אלקים עמ' נא
ב/יז טהרת יו"ט חט"ו עמ' קעז
ב/יז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' נו
ב/יז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שכב-שכג {זה שנאמר בתורה}
ב/יז ידבר שלום ח"א עמ' קז, ח"ב עמ' קכז
ב/יז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכו, קמז, ח"ב עמ' עז, כרך ב ח"ב עמ' קמו
ב/יז יצחק ירנן [תועפות ראם דף עח ע"ד]
ב/יז ישורון חי"א עמ' קפ-קפב
ב/יז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רכו, ח"ב עמ' יח {ראב"ד}
ב/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תפא
ב/יז לב שלם [מגילת ספר עשין דף כא ע"א-ע"ב]
ב/יז לב שלמה (חלמא) עמ' קכב-קכג
ב/יז להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פט
ב/יז למודי ה' (תקמז) דף לד ע"ב {כ"מ}, סח ע"א-ע"ב
ב/יז למודי ה' (תשפא) עמ' קצד {כ"מ}
ב/יז מאור למלך כתובות עמ' ריז
ב/יז מבוא למשנה תורה עמ' 113
ב/יז מגידות (תשעג) קונטרס בעיגונא דאיתתא עמ' שפא
ב/יז מגילת ספר לאוין דף כא ע"א-ע"ב
ב/יז מגילת ספר לאוין דף כא ע"ג {כ"מ - ומ"מ י"ל דמשמע}
ב/יז מדה טובה ח"ב עמ' 394 {כ"מ}
ב/יז מדה טובה ח"ד עמ' 343 {כ"מ}
ב/יז מהלכי משפט ח"ב עמ' 775-776
ב/יז מהלכי משפט ח"ד עמ' 158, 705, 206
ב/יז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רו
ב/יז מוסר המקרא והתלמוד עמ' סה {ולא תזנה הארץ - טעם}
ב/יז מוריה גל' קפג עמ' כ-כא, גל' רט עמ' סג
ב/יז מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 113, 114
ב/יז מלבושי יו"ט ח"א דף ז ע"ג
ב/יז מנוחת אשר ח"ב דף ז ע"ג {שתכין עצמה לכך}
ב/יז מנחה לאהרן (וולף) עמ' 7 {ראב"ד}, 8
ב/יז מנחת חינוך ח"א עמ' רצט-ש, ח"ג עמ' שנז, שסט, שעב
ב/יז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קסב
ב/יז מסורה חט"ז עמ' מב
ב/יז מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/יז מעין החכמה עמ' שיא
ב/יז מעיני המים
ב/יז מקראי קדש (תשנג) עמ' שכז-שכח
ב/יז מרגניתא דר"מ [ר"ן פ' אלו נערות]
ב/יז מרחשת ח"ב סי' יב אות ג, סי' כח אות א
ב/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יז משאת המלך ח"ב סי' קנה {סתירה להל' אישות}
ב/יז משאת משה יבמות סי' לח
ב/יז משברי ים קלב"מ סי' כה אות ב
ב/יז משך חכמה שמות פי"ב פס' ט-י
ב/יז משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' כד, תקצד, תקצז, תקצט, תריב, תרלז
ב/יז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף קג {לא תהיה קדשה}
ב/יז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף פא
ב/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קצב {מופקרת לכל}
ב/יז משנת יעקב
ב/יז משפטי עזיאל ח"ז עמ' רעו
ב/יז משפטים לישראל עמ' רעח
ב/יז מתת מלך
ב/יז נועם ח"י עמ' ק
ב/יז נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יד אות ה
ב/יז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נג אות סב
ב/יז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ז אות ה
ב/יז נטריקן (תשעד) עמ' קכו {קדשה אינה זונה}
ב/יז נישואין שלא כדת עמ' 26 {כ"מ}, 27, 57, 59, 64, 81, 92, 123
ב/יז נר מצוה (ואלק) שרשים דף כ ע"ב-ע"ג {כ"מ - איסור קדשה}
ב/יז נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רכ
ב/יז נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' עט עמ' קסח
ב/יז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יג אות ד
ב/יז נתיבות מרדכי קדושין עמ' שסה
ב/יז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קס
ב/יז ספרי דבי רב ח"ד עמ' פג
ב/יז עורה שחר דף מח ע"ד
ב/יז עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' לב-לג, לו-מ
ב/יז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קנט
ב/יז עמודי שלמה ח"ב עמ' א, כה
ב/יז עמק הלכה (בוימל) עמ' סח
ב/יז עמק המלך (לבוב)
ב/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לז {כ"מ}, קלד, כרך ב ח"ב עמ' קסט {כ"מ}, קע
ב/יז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 167
ב/יז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 181
ב/יז ערך כסף עמ' רמו {קדשה}
ב/יז פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' לד, קסו, קעה-קעו
ב/יז פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' יט {מוכנת לכל}, ר {לוקים}
ב/יז פירושי איברא עמ' 93
ב/יז פני שלמה (גנצפריד) עירובין עמ' קפג
ב/יז פנת יקרת (תשנד) סי' צב
ב/יז פנת יקרת (תשעא) עמ' שצז
ב/יז ציץ אליעזר ח"א סי' כז אות כב, סי' כח אות ב, ח"ב סי' יט פ"ח אות ח
ב/יז קהלות יעקב נדרים סי' מ
ב/יז קובץ על יד ח"א
ב/יז קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/יז קול דודי סוטה סי' רמד, רעא
ב/יז קונטרסי שעורים קדושין שעור יג אות ט
ב/יז קרית מלך
ב/יז ראשי בשמים (רבין) עמ' קיג
ב/יז רלב"ג ויקרא פי"ט פסוק כט עמ' שז-שח
ב/יז רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רצה, רצח
ב/יז שאילת יעבץ ח"ב סי' טו
ב/יז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלג {כ"מ}
ב/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רז
ב/יז שו"ת הרשב"א ח"ד סי' שיד
ב/יז שושנת העמקים (תאומים) עמ' ז, מט, נג
ב/יז שירת דוד כתובות עמ' רסד
ב/יז שם דרך כתובות עמ' רנה, רע, רעב
ב/יז שמחת החג דף טז ע"ג, יז ע"ג {נמצא נושא בתו}
ב/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקסט
ב/יז שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שנב
ב/יז שער המלך - טעם המלך ח"ב עמ' נד, מעשה חושב ח"ב עמ' ד, נב-נג
ב/יז שערי זיו ח"א דף קי ע"ד, קנז ע"ג
ב/יז שערי שמואל עמ' רז {מל"מ}
ב/יז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שכג
ב/יז שרשי הים דף נג
ב/יז תבואת שמש
ב/יז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' י ס"ק ד, ט, טז
ב/יז תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רנד
ב/יז תורה שלמה שמות פכ"ב אות שא, חי"ח עמ' 191 {כ"מ}
ב/יז תורת המלך (צדוק) סי' ח ס"ק יד {ראב"ד}
ב/יז תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כט ע"ב
ב/יז תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' כה עמ' קכד
ב/יז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קסט-קעא
ב/יז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תנא
ב/יז תחומין ח"י עמ' 274
ב/יז תחומין חי"ח עמ' 197 = מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 113
ב/יז תיבת גומא (ורשנר) עמ' קמח {מ"מ}
ב/יז תשובה מיראה (תשסו) עמ' ז
ב/יז תשובה שלמה אהע"ז סי' נג דף סא ע"ג
ב/יז תשורת שי מהדו"ק סי' תרכה


ג/238 הלכות נערה בתולה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ בית יעקב (בירב)
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן ישראל (פישר)
ג/א אגודת אזוב ח"א דף סה ע"א
ג/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' ריג
ג/א ברור הלכה ב"ק לו ע"ב ציון ד
ג/א ברור הלכה כתובות מד ע"ב ציון א
ג/א ברור הלכה כתובות מה ע"ב ציון ג
ג/א ברור הלכה ע"ז כ ע"ב ציון ה פסקה א {לא תלך רכיל}
ג/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קעח
ג/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' צג
ג/א דברי יציב אהע"ז עמ' א, קיא {אזהרה מלא תלך רכיל}
ג/א דרך המלך (חוידינסקי) סי' יג
ג/א דרשות מהר"ם חביב עמ' שסה
ג/א הרמב"ם כמחנך עמ' 27
ג/א ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז קסא ע"ג]
ג/א חוקת עולם עמ' 355 {מלקות על מוציא שם רע}
ג/א חנא וחסדא ח"ג דף יד ע"ב
ג/א חשבונות של מצוה עמ' קצד
ג/א יד ישראל ח"ב
ג/א יד פשוטה מדע עמ' שלא
ג/א יהגה האריה עמ' קו
ג/א ישורון חי"א עמ' קפב-קפד
ג/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקיא
ג/א להוגה דעות פ"ז ה"ב {לא תלך רכיל}
ג/א מגדל עז עמ' ק
ג/א מגן בעדי עמ' 252
ג/א מנחת חינוך ח"ג עמ' שנ
ג/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' רצ {כ"מ}
ג/א מנחת עני (זינצהיים) ח"א עמ' קב
ג/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רט {לא תלך רכיל}
ג/א משנת יעקב
ג/א נפלאות מתורתך ע' רכילות
ג/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף ז ע"ג {השמיט שאין מוציא שם רע בקדושי ייעוד}
ג/א נתן פריו מכות עמ' ריז
ג/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פא
ג/א סודו של המשפט העברי עמ' 275
ג/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' עב-עג
ג/א שם דרך סנהדרין עמ' נח
ג/א שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שנג-שנה
ג/א שפת הים (מיו) דף נו ע"א
ג/א תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לה ס"ק יט {מל"מ}
ג/א תורת ההרהור עמ' קלא
ג/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' תמד {מוציא שם רע - אף שהוא יודע שזה שקר מ"מ זה יכול להיות נכון בדקות של הדקות}
ג/ב אגרא דשמעתא ח"א עמ' שסד
ג/ב אור הישר [אור הישר ערכין טו ע"א]
ג/ב אור יעקב סנהדרין דף יא ע"ג
ג/ב אנצי"ת ע' בוגרת הע' 66
ג/ב ברור הלכה כתובות מד ע"ב ציון א {אבי עזרי}, ב
ג/ב ברכת שלמה אהע"ז עמ' ז
ג/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שמ
ג/ב גדולי שמואל כתובות דף מד
ג/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסח
ג/ב הר המלך ח"ד עמ' לה
ג/ב חדות יעקב דף כ ע"ב
ג/ב חוקות הדיינים ח"ג עמ' סט
ג/ב חי' חתם סופר
ג/ב יד המלך (פלומבו)
ג/ב ים התלמוד (עדיל) עמ' שע, שעה, תעז
ג/ב ישורון חי"א עמ' קפד-קפה
ג/ב לבב דוד
ג/ב מגדל עז עמ' ק
ג/ב מגן בעדי עמ' 252
ג/ב מעיני המים
ג/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ג/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ב משא יד ח"א עמ' שיט {מל"מ}, שכ {קטנה}
ג/ב משנה הלכות כתובות דף סט ע"א
ג/ב משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רכא {משנת יעקב}, רכב-רכג
ג/ב משנת יעקב כאן
ג/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' ק {כ"מ}
ג/ב נועם חכ"ה עמ' קט
ג/ב עין חיים ח"א עמ' קפא {על קטנה פטור מקנס וממלקות}
ג/ב עין יצחק ח"ב עמ' תמג
ג/ב עמק המלך (לבוב)
ג/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' סד
ג/ב פרי האדמה ח"א
ג/ב שאר יוסף ח"ד
ג/ב שדה הארץ ח"ג
ג/ב שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שנה-שנז
ג/ב שערי זיו ח"א דף קי ע"ד {כ"מ}
ג/ב תבואת שמש
ג/ב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לה ס"ק א, יח
ג/ב תורה תמימה דברים פ' כב אות קמו
ג/ג אור יעקב סנהדרין דף יב ע"א
ג/ג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 239
ג/ג ברור הלכה כתובות מד ע"ב ציון ב
ג/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שמא
ג/ג חוקות הדיינים ח"ג עמ' עא
ג/ג חוקת עולם עמ' 356-357 {בסנהדרין בפני הבית}
ג/ג ישורון חי"א עמ' קפה-קפו
ג/ג מגדל עז עמ' ק
ג/ג מלבושי יו"ט ח"א דף נב ע"ג
ג/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' שמט
ג/ג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קכט, אבי עזרי ח"א]
ג/ג משא יד ח"א עמ' שכ {בפני הבית}
ג/ג משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' צד
ג/ג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשל
ג/ג משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' רכא {משנת יעקב}, רכב-רכג
ג/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שו
ג/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' מט {בכל זמן - על חובת הכניסה}
ג/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תג
ג/ג שם דרך סנהדרין עמ' נ, נב, נה
ג/ג שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שנז
ג/ג שערי רחמים (פרנקו) ח"א אהע"ז סימן טז דף כו ע"א {בזה"ז}
ג/ג תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לה ס"ק יט
ג/ד אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' עב, ח"ב סי' נו]
ג/ד אוריין תליתאי (תאומים) סי' כט (כו ע"ג) {כהן}
ג/ד אלומות יוסף (תשנ) עמ' ריג
ג/ד אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' נו [ב] ד"ה ולכאורה
ג/ד אמרי זאב דף כג ע"א-ע"ב וע"ד
ג/ד אמת ליעקב נשים עמ' צח
ג/ד אפיקי ים ח"ב דף שכ
ג/ד אשר למלך
ג/ד בית יעקב (מליסא) כתובות ט ע"ב ד"ה הרמב"ם
ג/ד ברכות שמים מכות פ"ג אות קיח {אם גירש מחזיר}
ג/ד ברכת מרדכי כתובות עמ' קד
ג/ד גבורת יצחק מכות עמ' ש
ג/ד גינת ביתן סי' כ (דף מג ע"א)
ג/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' רמד
ג/ד דברי יחזקאל (תרצה) דף פ ע"ב-ע"ג, פא ע"א
ג/ד דגל יהודה (קמינר) עמ' רז
ג/ד הון יוסף דף ג
ג/ד זכרון מלך (א"ש)
ג/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קח
ג/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קיח
ג/ד חסדי דוד ח"ג עמ' קכד
ג/ד ישורון חי"א עמ' קפו-קפז
ג/ד מלבושי יו"ט ח"א דף נ ע"ב
ג/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' שמח
ג/ד מנחת יהודה (בוים) דף קכח ע"ד
ג/ד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קכט]
ג/ד משברי ים עדל"ת סי' יד ס"ק ג
ג/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשעג
ג/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שו
ג/ד נועם ח"ה עמ' ריא
ג/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף נז ע"ד {כהן}, נח ע"א
ג/ד נתן פריו מכות עמ' קנג
ג/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' ריח {כ"מ}
ג/ד ספרי דבי רב ח"ד עמ' עד
ג/ד עין יצחק ח"ב עמ' שכט
ג/ד עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קיב
ג/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רכט
ג/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שז
ג/ד פני יעקב דף ג ע"א
ג/ד פנת יקרת (תשנד) סי' מב אות א
ג/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' רי
ג/ד פרפרת משה ח"ב עמ' תא
ג/ד קונטרסי שעורים כתובות קונ' ז אות יא עמ' 274
ג/ד קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קלז-קלח {מחזיר ואינו לוקה}
ג/ד קרית מלך
ג/ד רביד הזהב (אברך) דף עה ע"א
ג/ד רביד הזהב (אברך) סי' נ
ג/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תח
ג/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' רה-רו
ג/ד שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שנח
ג/ד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' עב, עד
ג/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשטו
ג/ה אבני ציון ח"ב סי' סז אות ג
ג/ה אושר ירוחם עמ' צ
ג/ה אלומות יוסף (תשנ) עמ' ריג
ג/ה אמרי זאב דף כג ע"א {יגרשנה}
ג/ה אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קצז
ג/ה ברור הלכה כתובות לט ע"א ציון ז פסקה ה
ג/ה ברכת אברהם (ארלנגר) כתובות (מהדו"ת) מ ע"א עמ' רסו, רע
ג/ה ברכת חיים (אגרנטי) עמ' כ, כד-כה, נה, עו
ג/ה ברכת מרדכי יבמות עמ' קז
ג/ה ברכת מרדכי כתובות עמ' שפג
ג/ה גדולי שמואל כתובות דף מד
ג/ה דברות משה כתובות עמ' רכח
ג/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' רמה, שיט
ג/ה דברי ירוחם סי' סה
ג/ה דגל יהודה (קמינר) עמ' רז
ג/ה דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קצב
ג/ה התורה והתלמוד ח"ד עמ' 477
ג/ה חנא וחסדא ח"ג דף יט ע"ד
ג/ה חסד לאברהם (תאומים) מהדו"ק אהע"ז סי' לח {אם מסכימה להתגרש}
ג/ה חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקד
ג/ה יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"א אות ב ס"ק ז
ג/ה ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף לה ע"ג
ג/ה ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קיח
ג/ה ישורון חי"א עמ' קפז-קצב
ג/ה כלילת יופי דף יז {שניות}
ג/ה לב איש עמ' שנה
ג/ה מאור למלך יבמות עמ' לא
ג/ה מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' לא-לב {שאינה ראויה לו}
ג/ה מגדל עז עמ' קא
ג/ה מגן בעדי עמ' 248, 252, 255
ג/ה מוריה גל' קט עמ' מו {שניות}
ג/ה מלבושי יו"ט ח"א דף ח ע"ב, נ ע"ג
ג/ה מנחת אלימלך עמ' קפא
ג/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' שמח, שנ
ג/ה מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קכט]
ג/ה מצעדי גבר יבמות סי' יג אות ז
ג/ה משברי ים עדל"ת סי' יח ס"ק ח, סי' כד ס"ק א, סי' לד ס"ק א
ג/ה משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשלט, תשמג, תשעד, תשעו-תשעח
ג/ה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שח
ג/ה נחלת יצחק כתובות סי' כט-ל
ג/ה ספרי דבי רב ח"ד עמ' עג
ג/ה פני משה (שלז')
ג/ה קובץ הערות (תשסג) סי' יב אות ח, סי' יד אות ג
ג/ה קרית מלך
ג/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קלב-קלג
ג/ה קרן הצבי מצוה ע אות ו
ג/ה רביד הזהב (אברך) דף עה ע"ג
ג/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' מו
ג/ה שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שנח-שסא
ג/ה שערי זיו ח"א דף קי ע"ד {או"ש}
ג/ה תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לט ס"ק לה
ג/ו אגודת אזוב ח"א דף סו ע"ב
ג/ו אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' עט, לח"מ הל' עדות פכ"א ה"י]
ג/ו אור יעקב סנהדרין דף יא ע"ד, יב ע"ג-ע"ד, יג ע"ד
ג/ו אוריין תליתאי (אפשטיין) דף מז ע"א
ג/ו אורים ותומים - תומים סי' לח ס"ק א
ג/ו אורים ותומים עם ברכת אריאל אות רמו
ג/ו אושר ירוחם עמ' פח
ג/ו אמרי בינה (אש) דף קמג ע"א {כראב"י}
ג/ו אשר למלך
ג/ו ברור הלכה כתובות מה ע"ב ציון ג
ג/ו ברכות שמים מכות פ"ג אות קיט
ג/ו ברכת מרדכי כתובות עמ' קד
ג/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' צב, קד
ג/ו גור אריה (צרמון)
ג/ו דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' פב
ג/ו דבר יום ביומו יום יד בחודש ד {לא נאמרו דברים הללו אלא כשבעל}
ג/ו דגל יהודה (קמינר) עמ' רז
ג/ו המקדש וקדשיו עמ' מח
ג/ו הרמב"ם והלכותיו
ג/ו התורה והמדינה ח"ט עמ' תקעג-תקעד
ג/ו התורה והתלמוד ח"ד עמ' 178, 180
ג/ו חוקת עולם עמ' 356
ג/ו חי' הריצ"ד
ג/ו חי' ר' יהודה זרחיה עמ' עו-עז
ג/ו חנא וחסדא ח"ג דף יט ע"ד
ג/ו חסד יצחק עמ' קד
ג/ו יד המלך (פלומבו)
ג/ו יעלת חן עמ' סא
ג/ו כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קו
ג/ו מגדל עז עמ' קא
ג/ו מטה אהרן שבועות עמ' רג
ג/ו מלחמת יהושע סי' יח, עמ' נט, סב
ג/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' שמח-שמט
ג/ו מעין החכמה עמ' שיב
ג/ו מרגליות הים סנהדרין ט ע"ב אות ד {הוזם עד אחד}
ג/ו משאת מרדכי מכות עמ' ב
ג/ו משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רכב-רכג
ג/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כה אות ב
ג/ו נתיב אברהם ח"א עמ' כ
ג/ו נתיבות החיים עמ' סב
ג/ו נתיבות שמואל דף עח ע"ב
ג/ו נתן פריו מכות עמ' ל
ג/ו סודו של המשפט העברי עמ' 275
ג/ו ספרי דבי רב ח"ג עמ' רצט
ג/ו עין יצחק ח"ב עמ' שכט, תמו
ג/ו עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קיב
ג/ו רביד הזהב (אברך) דף עה ע"ב
ג/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רנ-רנא
ג/ו שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים צג
ג/ו שם דרך סנהדרין עמ' נ, נב, נד, סא
ג/ו שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שסא-שסד
ג/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שעו, שפו, שפט
ג/ו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קד ע"ב, קה ע"ד, קז ע"ד
ג/ו שרגא בטהרה עמ' פד {הזמה}
ג/ו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לה ס"ק ה, י-יא
ג/ו תפארת ציון (שנידמן) עמ' כו
ג/ז אור יעקב סנהדרין דף יא ע"ד
ג/ז אנצי"ת ע' אשתני הע' 16
ג/ז ברור הלכה כתובות מד ע"ב ציון א בסופו
ג/ז ברור הלכה כתובות מה ע"א ציון א
ג/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלז
ג/ז מגדל עז עמ' קא
ג/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' שמח
ג/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פו
ג/ז קרית מלך
ג/ז שם דרך סנהדרין עמ' קנח
ג/ח אלומות יוסף (תשנ) עמ' ריג
ג/ח אנצי"ת ע' גיורת הע' 88, 89, 95, 97, 98, 100
ג/ח ברור הלכה כתובות מד ע"א ציון ט
ג/ח חנא וחסדא ח"ג דף יט ע"א
ג/ח ישורון חי"א עמ' קצב-קצג
ג/ח מגדל עז עמ' קא
ג/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' שנ
ג/ח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשמד
ג/ח ספרי דבי רב ח"ד עמ' סז-סח, עג
ג/ח פנת יקרת (תשנד) סי' מב אות א
ג/ח פנת יקרת (תשעא) עמ' ריד
ג/ח קרית מלך
ג/ח שדה הארץ ח"ג דף י ע"ב
ג/ח שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שסד
ג/ח תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לה ס"ק ט
ג/ט אבן ישראל (פישר)
ג/ט אוצרות הרמב"ם
ג/ט אוריין תליתאי (אפשטיין) דף מז ע"א
ג/ט אושר ירוחם עמ' פח, צ
ג/ט אחיעזר ח"ג סי' פה אות ה
ג/ט אלומות יוסף (תשנ) עמ' ריג
ג/ט אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' נו [א] ד"ה כתב
ג/ט אמת ליעקב נשים עמ' צז
ג/ט אשר למלך
ג/ט באר שרים (שולמן) עמ' מה
ג/ט ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' לט
ג/ט ביצחק יקרא (תשע) סי' עח סעיף ב ד"ה והמנ"ח, וסי' צא ד"ה והמל"מ
ג/ט בירורים ברמב"ם סי' טז
ג/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות עמ' רפב-רפג
ג/ט ברור הלכה כתובות מו ע"א ציון ו, ז
ג/ט ברית הלוי השלם {מל"מ}
ג/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שלט
ג/ט גבול יהודה (אשכנזי) חי' כתובות דף ה ע"א
ג/ט גדולי שמואל כתובות דף מד
ג/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' רמו
ג/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף פא ע"א
ג/ט דברי ירוחם סי' סה
ג/ט דרך המלך (רפפורט)
ג/ט דרכי חושן ח"א עמ' קלג-קלד
ג/ט ויקרא אברהם אהע"ז סי' יג (נג ע"ב)
ג/ט זרעו של יצחק
ג/ט חיבת הקודש עמ' קג
ג/ט חלקת יואב החדש תשובות סי' לד
ג/ט חנא וחסדא ח"ג דף יט ע"א {מרכה"מ}
ג/ט ישורון חי"א עמ' קצג-קצד
ג/ט ישמח ישראל (רבינוביץ) דף יט ע"ד
ג/ט לבב דוד
ג/ט מגדל עז עמ' קא
ג/ט מגדל צופים ח"ה סי' פג
ג/ט מועדים וזמנים ח"ב סי' קפח
ג/ט מילי דמרדכי
ג/ט מלבושי יו"ט ח"א דף נ ע"ד
ג/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' שמז-שנ
ג/ט מעין החכמה עמ' שיב
ג/ט מעשה נסים (הכהן)
ג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ט משברי ים עדל"ת סי' לב ס"ק א עמ' תלד
ג/ט משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשכה
ג/ט משנה למלך אחרון (עם הערות האדר"ת בתחלת הספר)
ג/ט משנת ר' אהרן גיטין עמ' מא
ג/ט נחל איתן
ג/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף נח ע"ד
ג/ט נתיב אברהם ח"א עמ' כ
ג/ט נתיב מאיר (גם בהשמטות)
ג/ט סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' ריב
ג/ט עין חיים ח"א עמ' קמח {אין מוצש"ר ביבמה}, קפא {כל הפטור יכול לגרש}
ג/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פו
ג/ט קונטרסי שעורים ב"מ שעור כו אות ה
ג/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תט
ג/ט שדה הארץ ח"ג
ג/ט שואל ומשיב מהדו"ב ח"א סי' ס (מד ע"ד)
ג/ט שם דרך כתובות עמ' רעא
ג/ט שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תלט
ג/ט שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שסה
ג/ט שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שעו, שפב, שפח-שצב
ג/ט שערי שמואל עמ' סה
ג/ט תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לה ס"ק יג
ג/י אור יעקב סנהדרין סי' ג דף יב ע"ג {כראב"י שחייב רק אם בעל}
ג/י אורים ותומים עם ברכת אריאל אות רמז {חייב רק אם בעל}
ג/י ברור הלכה כתובות מה ע"ב ציון ג פסקה ב
ג/י ברור הלכה כתובות מו ע"א ציון ל
ג/י הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קי ע"ד
ג/י חי' הריצ"ד
ג/י מגדל עז עמ' קא
ג/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רט {עד שיבעול}
ג/י משפטים לישראל עמ' מז {מכת מרדות על איסור דרבנן}
ג/י ספרי דבי רב ח"ד עמ' סד {בשלא כדרכה פטור}
ג/י צפנת פענח דברים עמ' קצ {בשלא כדרכה פטור}
ג/י קרית מלך [כתובות מה ע"ב - מכת מרדות]
ג/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' רה
ג/י שעורי רבנו אבי עזרי כתובות עמ' שסו
ג/י שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קכג, קכה, קכח, קלא, קמ, קמז
ג/יא אור יעקב סנהדרין דף יא ע"ד
ג/יא ברכת שלמה אהע"ז עמ' ו
ג/יא חנא וחסדא ח"ג דף יח ע"א {באו מאליהן}, יט ע"ד
ג/יא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלו
ג/יא מגדל עז עמ' קא
ג/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' שמח
ג/יא נתיבות החיים עמ' סז
ג/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פו
ג/יא פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר ג אות ט
ג/יא פרי האדמה ח"א
ג/יא שער משפט סי' לב ס"ק ב
ג/יא שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' עב, שפט
ג/יא תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לה ס"ק י
ג/יב אור יעקב סנהדרין דף יב ע"ג
ג/יב אשר למלך
ג/יב בית יחזקאל (סרנה) גליונות עמ' רפג
ג/יב ברור הלכה כתובות מה ע"ב ציון ג פסקה ג
ג/יב ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' רלא {לשון כבוד}
ג/יב ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' רפב {לשון כבוד}
ג/יב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' צב, קד
ג/יב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 167
ג/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 241
ג/יב התורה והמדינה ח"ט עמ' תקעג-תקעד
ג/יב חי' חתם סופר
ג/יב חנא וחסדא ח"ג דף יט ע"ד
ג/יב לבב דוד
ג/יב מגדל עז עמ' קא
ג/יב מילי דמרדכי
ג/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' שמט-שנ
ג/יב מרגליות הים סנהדרין עב ע"א אות כט
ג/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יב נתיבות שמואל דף עח ע"ב
ג/יב ספרי דבי רב ח"ד עמ' סה
ג/יב עמק המלך (לבוב)
ג/יב עצי ארזים סי' לג ס"ק ד
ג/יב קובץ על יד ח"ב
ג/יב שואל ומשיב מהדו"ב ח"א סי' ס (מד ע"ג)
ג/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' רו
ג/יב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קה ע"ד, קט ע"ב
ג/יב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לה ס"ק ג, ו, י

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US