Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

סוטה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק דא/239 הלכות סוטה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אוצר הסוטה
א/רה"פ אם המלך
א/רה"פ בית יעקב (בירב)
א/רה"פ דברי חכמים וחידותם
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/רה"פ תורת הקנאות
א/א אבן ישראל (פישר)
א/א אגרא דשמעתא ח"א עמ' רעב
א/א אהל משה (לוין) ח"ג דף מח ע"ד {שחוף}
א/א אוהב מישרים עמ' תמו {או"ש}
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קצה
א/א אור הישר [כ"מ הל' אישות ספכ"ד]
א/א אור שמח
א/א אושר ירוחם עמ' פד
א/א אם המלך כאן ועמ' ג-ד {יד המלך}, טז, כא
א/א אמת ליעקב נשים עמ' קכו
א/א אנצי"ת ע' גוי הע' 196
א/א אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' יז
א/א אפיקי מגינים יבמות סי' לד
א/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' קיד
א/א באר מרים פ"ט ה"ו אות ג
א/א בדבר מלך ח"ו עמ' קמג {יד המלך}
א/א בינת צבי
א/א בית אהרן וישראל גל' יא עמ' מח
א/א בית הלוי ח"ב סי' מ עמ' קסב
א/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רע
א/א בנין הלכה עמ' עא-עב {שחוף}
א/א ברור הלכה יבמות נה ע"ב ציון ב {שחוף}
א/א ברור הלכה סוטה ב ע"א ציון א
א/א ברכת שלמה אהע"ז עמ' קיח-קיט {שחוף}
א/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שז
א/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' יד, יז {או"ש}, לה
א/א גדולי שמואל ב"ב דף נו ע"ב {או"ש}
א/א גליונות אבני נזר
א/א דברות אליהו ח"ו עמ' קמז-קמח {שחוף}
א/א דברות צבי חי"א סי' ח אות יז
א/א דברי חפץ עמ' קיא
א/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קכג
א/א דעת מרדכי ח"ב עמ' צח
א/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' ה, יד, נט, עא {מל"מ}, ריח, שמב
א/א הלכה פסוקה ח"ד עמ' סו הערה 119
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שלו, שלט
א/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רמב
א/א וישאל שאול אהע"ז סי' נט
א/א חדושים ובאורים (גרי') סוטה כו ע"ב
א/א חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"א
א/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף ב
א/א חנוכת הבית עמ' קטז
א/א חקרי הלכות (שומיאץ) סי' ל דף ד ע"ד {שחוף}
א/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקטו, מהדו"ב ח"ב עמ' סג
א/א יד ישראל ח"ב
א/א יד פשוטה מדע עמ' תתקלג
א/א יעלת חן עמ' קנט
א/א ישועות מלכו (קרית ארבע) דף טו ע"ג
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קנח ע"ב, קנט ע"א
א/א לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' צח
א/א לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ב ס"ק ד, ח
א/א מאור למלך ב"ק עמ' רד {או"ש}
א/א מאור למלך גיטין עמ' קמז
א/א מאור למלך כתובות עמ' רעב
א/א מחנה חיים ח"א סי' צז דף קנה ע"ג
א/א מחנה יוסף סוטה עמ' עא, קמט
א/א מילי דמרדכי
א/א מלחמת יהושע סי' יט, עמ' סג
א/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שכב, ח"ג עמ' לב, לד, לו
א/א מעדני ביאורים עמ' קלח-קמ
א/א מקדש יחזקאל
א/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקנז
א/א משיבת נפש עמ' נו, רו
א/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שסד
א/א משנה הלכות ח"ט סי' שיג (קטו ע"ג-ע"ד) {בפני שנים}
א/א משנת יעקב נזיקין עמ' קכא {או"ש}
א/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' רפג, רצה-רצז
א/א משנת ר' אהרן כתובות עמ' נט
א/א משנת שמחה
א/א משפט איש תשיח-תשיט עמ' ר
א/א נוה שלום (איזרלסון) עמ' 64
א/א ניצוצי אש עמ' תרנד
א/א נר למאור (רבינוביץ) דף מט ע"ג
א/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף נט ע"ג {מנין המצוות}
א/א ספרי דבי רב ח"א עמ' קד
א/א עטרת זקנים דף ד ע"א
א/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 167-168
א/א עמק המלך (לבוב)
א/א פד"ר ח"ג עמ' 269, ח"ז עמ' 189-190
א/א פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' לג דף קטו ע"א {שחוף}
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 386
א/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שעה אות ב
א/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת מילואים סי' עג אות ב
א/א קובץ הערות (תשסג) סי' מה אות י
א/א קול דודי (תשף)
א/א קול דודי סוטה סי' יח, תשב
א/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות טז עמ' 190
א/א ראש אליהו ח"ב עמ' ריג {שחוף}
א/א רלב"ג במדבר פ"ה פסוק יב עמ' י
א/א שו"ע הרב שו"ת סי' כט בסופו
א/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' ח
א/א שי למלך (מלר) עמ' פג
א/א שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' רלא
א/א שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 184
א/א שערי טהר ח"ו סי' יג אות ב, סי' מב אות א, ח"ח סי' לט אות א-ב
א/א שערי טהר ח"ו סי' מב אות א דף צב ע"ב
א/א תבונה (קרש')
א/א תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ט ס"ק יג-יד, סי' לו ס"ק א
א/ב אבן ישראל (פישר)
א/ב אגודת אזוב ח"ב דף קי ע"א
א/ב אגרא דשמעתא ח"א עמ' רצא
א/ב אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קלד
א/ב אהלי יצחק
א/ב אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קצה
א/ב אור שמח
א/ב אורח צדקה עמ' רמח
א/ב אושר ירוחם עמ' פד
א/ב אחיעזר ח"א סי' ו אות ב {אמרה אינה שותה}, סי' ח אות א
א/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 123
א/ב אם המלך כאן ועמ' טז
א/ב אנצי"ת ע' ביאה הע' 57
א/ב אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' א, כז
א/ב אפיקי מגינים כתובות סי' ה
א/ב אשר למלך
א/ב בינת צבי
א/ב בית אהרן וישראל גל' יא עמ' מח, מט, נא
א/ב בית מאיר (תשע) סי' קעח ס"יא עמ' תכד
א/ב בני דוד
א/ב בני שמואל
א/ב ברור הלכה סוטה ד ע"א ציון א
א/ב ברור הלכה סוטה לא ע"א ציון ב פסקה ב
א/ב ברכת מרדכי יבמות עמ' קפד
א/ב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' טו
א/ב גושפנקא דמלכא
א/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' כז
א/ב דבר שאול סוטה סי' א אות ח
א/ב דברות צבי חי"א סי' ח אות יד
א/ב דגל יהודה (לוקץ) עמ' 95
א/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' יד, נח, שמב, תי
א/ב הגהות חבר בן חיים
א/ב הלכה פסוקה ח"ד עמ' סו הערה 119
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שלט
א/ב זרעו של אברהם ח"ב
א/ב חזון יחזקאל סוטה פ"ה ה"ד
א/ב חי' הגרנ"ט סי' מו
א/ב חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות סוטה עמ' 5
א/ב חי' ר' שמואל יבמות עמ' קסב-קסד
א/ב חסדי דוד ח"ג עמ' תה
א/ב ימי שלמה
א/ב מאור למלך ב"ק עמ' רד {או"ש}
א/ב מאור למלך גיטין עמ' קמז
א/ב מגילת ספר עשין דף עג ע"א
א/ב מוריה ח גל' ח עמ' טו {כדי טומאה}
א/ב מטה אהרן שבועות עמ' קצב
א/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' לו
א/ב משנת יעקב נשים ח"א עמ' רצה-רצז
א/ב ניצוצי אש עמ' תרנד
א/ב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שמז
א/ב ספרי דבי רב ח"א עמ' סו
א/ב עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 167-168
א/ב פד"ר ח"ז עמ' 191
א/ב פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' טז דף צ דף ע"ד {אם היא היתה שם והוא בא}
א/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קד ע"ב
א/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ב קול דודי סוטה סי' נ, נא, תשפז
א/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ט אות א עמ' 48, קונ' ג אות טז עמ' 190
א/ב קרית מלך
א/ב קרן הצבי מצוה ט אות ו, מצוה ק אות ו
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' נט
א/ב שו"ת מהר"ש לובלין עמ' טו
א/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תסח
א/ב שו"ת מהרלב"ח סי' מג
א/ב שערי טהר ח"ח סי' לט אות ב
א/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 257
א/ג אבן ישראל (פישר)
א/ג אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' טו אות ב
א/ג אבני נזר אהע"ז סי' רלב אות ד
א/ג אגודת אזוב ח"א דף כז ע"ב
א/ג אגרא דשמעתא ח"א עמ' כב, שלט, שמא, שנז, שעט
א/ג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' עד
א/ג אהל משה (לוין) ח"ג דף מח ע"ד {מל"מ}, סב ע"ד {יחוד עם אחותו}
א/ג אם המלך כאן ועמ' ג, ו, ט, יא, קכז
א/ג אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' כו הערה 9
א/ג ארזי לבנון עמ' ז
א/ג אשדות הפסגה ח"א דף קיב ע"ג, קיג ע"ב
א/ג אשיחה בחקיך פרה עמ' שמח
א/ג באר מרים פ"ט ה"ו אות ג {מל"מ}
א/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רז
א/ג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קס, רכה, רכז {אבי עזרי}
א/ג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קלז
א/ג בדבר מלך ח"ו עמ' קמא
א/ג ביאורים מר"ד מצגר (סוף תוס' רא"ש על קידושין) סי' ז עמ' נ, נב-נג, נה {מל"מ}
א/ג בינת צבי
א/ג בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' נח, שד
א/ג בית הלוי ח"ב סי' מב עמ' קעב
א/ג בית ישחק
א/ג ביתאל ח"א דף נט ע"ג
א/ג בן יהודה סי' לח
א/ג בקע לגלגלת דף כג ע"ג
א/ג ברור הלכה סוטה כד ע"א ציון י {מל"מ}
א/ג ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון ג פסקה ז {עם שנים}
א/ג ברית אברהם (פרנס) עמ' שנג
א/ג ברכת שלמה (תשז) עמ' עא
א/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצט
א/ג גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' כו, לב, לד {מל"מ}, רנא-רנב {מל"מ}, רסא {מל"מ}, רצב {מל"מ}
א/ג גור אריה (צרמון)
א/ג דבר שאול סוטה סי' ט אות ה, סי' י אות ה {מל"מ}, סי' נג אות יז
א/ג דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה עח {מל"מ}
א/ג דברי סופרים (רזין) דף יט ע"ג {מל"מ - אמר לה אל תסתרי ונסתרה עם שנים}
א/ג דברי שלמה (אסרף)
א/ג דגל יהודה (לוקץ) עמ' 93
א/ג דובב מישרים (וידנפלד) עמ' ו
א/ג דרך המלך (רפפורט)
א/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' כג, שעז
א/ג היכל מלך
א/ג המאיר לארץ
א/ג זרעא דיוסף דף קכד ע"ב {מל"מ}
א/ג חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"א
א/ג חזקה רבה יו"ד הלכה קסג
א/ג חי' הגר"ח החדש עמ' קנד, קנו
א/ג חי' הגרז"ס נשים עמ' רפח, רצב
א/ג חי' חתם סופר
א/ג חי' ירוחם
א/ג חיים שאל ח"ב סי' ג
א/ג חמדת שלמה עמ' קפב
א/ג חנוכת הבית עמ' קיט {ר"ח הלוי}
א/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נו עמ' קעט {מל"מ}, קפד {נסתרה עם שנים כאחד}
א/ג חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קיח, תקכו {מל"מ}, מהדו"ב ח"ב עמ' סג {מל"מ}
א/ג חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף לז, קסז {מל"מ}
א/ג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' תיד
א/ג יגיעת ערב פסחים עמ' פג, קעה
א/ג יד ישראל ח"ב
א/ג יד סופר עמ' רה
א/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפב-קפה
א/ג יצחק ירנן
א/ג ישועות יעקב נשים עמ' שצה
א/ג ישועות מלכו (קרית ארבע) דף טז ע"א
א/ג כנפי נשרים
א/ג כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' מג
א/ג כתר חיים עמ' סו-עב
א/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' מג, נ {מל"מ}
א/ג לבב דוד
א/ג מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקצא
א/ג מאור למלך כתובות עמ' רסא {מל"מ}
א/ג מאמר המלך
א/ג מוריה גל' קצג עמ' צח, גל' רלו עמ' פ, פד-פה
א/ג מחנה דוד (בונאן) דף נח ע"א
א/ג מחנה יוסף סוטה עמ' יז
א/ג מחנה לויה (תקעט) דף סח ע"ב
א/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' רעט
א/ג מי נדה - שירי טהרה עמ' נז
א/ג מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שנד
א/ג מנוחת אליהו ח"א דף מד ע"א
א/ג מנחם שלמה סי' קלא
א/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מה ע"א {מל"מ}
א/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' כט, לח
א/ג מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קכח-קל, קנא
א/ג מעיני המים
א/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א, חתם סופר אהע"ז ח"בסי' קב]
א/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תז {שנים כאחד}
א/ג מקום דוד [שו"ת מהריט"ץ סי' קנט]
א/ג משה ידבר (תשעו) עמ' רפז
א/ג משיב נבונים סי' פ {מל"מ}
א/ג משנה למלך אחרון
א/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' רצה-רצז
א/ג משנת ר' אהרן כתובות עמ' נח
א/ג משרת משה (עטייה)
א/ג נוה שלום
א/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות ו
א/ג ניצוצי אש עמ' תרנד {מל"מ}
א/ג נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קפז {כ"מ}
א/ג נשמת אברהם ח"ג עמ' קג {מל"מ}
א/ג נתן פריו חנוכה עמ' כח
א/ג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' צ
א/ג עבודת הלוי עמ' לו {מל"מ}, לח {מרכה"מ}
א/ג עטרת מרדכי (וינברג) דף כה ע"ג
א/ג עין יהודה עמ' קעה
א/ג עינות מים דף קט ע"ב
א/ג עמק המלך (לבוב)
א/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יג {כ"מ}
א/ג פד"ר ח"ז עמ' 190
א/ג פותח יד
א/ג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רעה {מל"מ}
א/ג קבא דתירוצא עמ' צה
א/ג קול דודי (תשף)
א/ג קול דודי סוטה סי' קלה, קלו, תפג, תרמה, תשלט
א/ג קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קסד
א/ג קרית ארבע (אקריש) סי' נו {מל"מ}
א/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף צט {מל"מ}
א/ג רווחא שמעתתא ח"א עמ' ס, פח, צג-צה
א/ג שובע שמחות עמ' קעז {מל"מ ד"ה ודע}
א/ג שולי הגליון עמ' עג
א/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' רלז {מל"מ}
א/ג שם משמעון (פולק) ח"ב דף קע
א/ג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' יג {מל"מ}
א/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רמו
א/ג שערי זיו ח"א דף קכו ע"א
א/ג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' פה {מל"מ}
א/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 227
א/ג שערי ישר שער א פט"ז אות א
א/ג שערי שמואל עמ' עא
א/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תקיד
א/ג שפתי דעת ח"א עמ' קס
א/ג שרשי הים דף נד
א/ג תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ט ס"ק יג-יד {מל"מ}, סי' לו ס"ק ב, ה
א/ג תשובה שלמה אהע"ז סי' נג דף ס ע"ד {מל"מ}
א/ג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קצט, ר, רד
א/ד אם המלך כאן ועמ' כו {קובץ}, קכח {מל"מ}
א/ד אשר למלך
א/ד בינת צבי
א/ד ביתאל ח"א דף נט ע"ג
א/ד בני ישראל (קרלי) סי' כח אות ד
א/ד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' יד
א/ד דורש לציון (תשנה) עמ' קפג
א/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' ב
א/ד לקוטי שלמה (תרנד)
א/ד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תנב
א/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' לא
א/ד עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 168-169
א/ה אדרת אליהו (הצרפתי) עה"ת עמ' קעח
א/ה אם המלך כאן ועמ' טו
א/ה בינת צבי
א/ה גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' יד
א/ה גושפנקא דמלכא
א/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' ב
א/ה חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקטו
א/ה מגילת ספר עשין דף עג ע"א
א/ה מזבח חדש דף לט ע"ד
א/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' לא
א/ה מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' צו]
א/ה עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 168-169
א/ו אבן ישראל (פישר)
א/ו אהל משה (לוין) ח"ג דף מח ע"ג
א/ו אור הישר [תשובות לשואל סי' לא]
א/ו אם המלך כאן ועמ' יב-יג {יד המלך}, יד {מעשה רקח}, מא
א/ו אנצי"ת ע' איש הע' 28-27
א/ו אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קכד
א/ו באר מרים פ"ט ה"ו אות ג
א/ו בינת צבי
א/ו בית האוצר ח"א עמ' 208
א/ו בית הלוי ח"ב סי' מ עמ' קסא
א/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ו בית ישחק
א/ו בית מאיר (תשע) סי' קעח ס"ב עמ' תכ
א/ו ביתאל ח"א דף נט ע"ג, סב ע"ב
א/ו ברור הלכה סוטה כד ע"א ציון י
א/ו גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' יד, לד, ר, רסא, רצב
א/ו גליונות אבני נזר
א/ו דבר שאול סוטה סי' מו אות י-יא
א/ו דברות משה קידושין סי' מב הערה מב
א/ו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קעח
א/ו דבש תמר
א/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' ריח, רע
א/ו זכר יצחק (תשן) עמ' רכ
א/ו חדושים ובאורים (גרי') סוטה כד ע"א, כו ע"ב
א/ו חי' הגרז"ס נשים עמ' רצג {מל"מ}
א/ו חי' ר' שמואל יבמות עמ' יד
א/ו חלקת יואב החדש הגהות על שב שמעתא ש"ג פ"א
א/ו יבול היובלות עמ' 86
א/ו יגיעת ערב פסחים עמ' קעו
א/ו יד ישראל ח"א וח"ב
א/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעז
א/ו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' סג {מל"מ}
א/ו מחנה דוד (בונאן) דף מא ע"ד
א/ו מחנה יוסף סוטה עמ' יח
א/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' לח, מ
א/ו מעדני ביאורים עמ' קמ
א/ו מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/ו מראה הפנים סוטה דף כ
א/ו משנה הלכות ח"ה סי' רנא
א/ו משנת אליעזר (רבינ') עמ' קא
א/ו משנת ר' אהרן כתובות עמ' נט, סג
א/ו משפטים לישראל עמ' קמז
א/ו נחל איתן
א/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף לה ע"ג {מקנים ע"י קטן}
א/ו נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רעג
א/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קעד
א/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' סג
א/ו עין חנוך עמ' רסט [מקורו במדרש רבה פ' נשוא ט' לד']
א/ו עמק המלך (לבוב)
א/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יב
א/ו פתחי שערים דף ו ע"ג
א/ו צמח מנחם דף סו ע"א {קינוי לקטן}
א/ו קול דודי (תשף)
א/ו קול דודי סוטה סי' תשא, תשד
א/ו קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות טז עמ' צה
א/ו קרית מלך
א/ו רווחא שמעתתא ח"א עמ' צה
א/ו שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"טז
א/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' רלז
א/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' פה
א/ו שערי טהר ח"ו סי' מב אות א דף צב ע"ב
א/ו שערי טהר ח"ח סי' לט אות ב-ג
א/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 250
א/ו שפתי דעת ח"א עמ' קנא
א/ו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ט ס"ק יג-טו
א/ו תשובה שלמה אהע"ז סי' נג דף ס ע"ד
א/ז אור הישר [מ"מ הל' אישות פכ"ד הט"ז]
א/ז אם המלך כאן ועמ' פג {או"ש}
א/ז בינת צבי
א/ז בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף סז
א/ז ביתאל ח"א דף נט ע"ד
א/ז בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קז
א/ז ברור הלכה סוטה כה ע"א ציון ד
א/ז ברכת שלמה אהע"ז עמ' קכו, קכח
א/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שפד
א/ז בשבילי התלמוד ח"ב יבמות יא ע"א {או"ש}
א/ז דבר שאול סוטה סי' מב אות א
א/ז דברות משה הבבות עמ' יב, קעז
א/ז דברי אברהם (מנדלסון) דף לז ע"ד {אחרי סתירה לא יכול למחול}
א/ז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קכו
א/ז חזון יהושע עמ' לו {מחל על קינויו}
א/ז יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ז ה"ח ס"ק ח
א/ז כבוד הלבנון דף מה ע"ד {מחילה לפני סתירה}
א/ז כתר המלך
א/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' עט
א/ז לב שלם [מגילת ספר דף מה ע"ג]
א/ז מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לה או"ק א
א/ז מחנה יוסף סוטה עמ' צו
א/ז מטה אהרן שבועות עמ' קצב
א/ז מים שאובים עמ' תקח
א/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' מ
א/ז מראה הפנים סוטה דף יג
א/ז ס' השבי"ט עמ' קנא
א/ז ספרי דבי רב ח"ד עמ' כב
א/ז עמק הלכה (בוימל) עמ' קצח
א/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יב
א/ז קול דודי סוטה סי' תרעט
א/ז רווחא שמעתתא ח"א עמ' עז-עח
א/ז שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קלא
א/ז שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' ג
א/ז שלמי שמחה ח"א עמ' רמו
א/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תקיד
א/ז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לו ס"ק ה
א/ח אהל משה (לוין) ח"ג דף מט ע"ד
א/ח אורח צדקה עמ' רמז
א/ח אחיעזר ח"א סי' ח אות א
א/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 124
א/ח אם המלך כאן ועמ' ה, טו {יד המלך}, טז-יז {כ"מ}, קלב
א/ח אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' א
א/ח ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ב
א/ח בינת צבי
א/ח בית אהרן וישראל גל' יא עמ' מח-נד
א/ח בית ישחק
א/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קנו
א/ח בית מאיר (תשע) סי' קעח ס"יא עמ' תכד
א/ח בני שמואל
א/ח ברור הלכה סוטה לא ע"א ציון ב
א/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' כז {כ"מ}
א/ח דבר שאול סוטה סי' א אות ב, סי' מג אות א, סי' נז
א/ח דברי יששכר דף קכא ע"ד
א/ח דברי מרדכי (קרישפין) דף כא ע"ג, כב ע"ב
א/ח דובר מישרים
א/ח דובר מישרים דף נג ע"ד
א/ח דליית הכרם עמ' תתתיג [ונותנו - צ"ל ונותנות]
א/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' טו, תי
א/ח הגהות חבר בן חיים
א/ח הרמב"ם - שמרנות עמ' 203-204
א/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' פב
א/ח זכר יצחק (תשן) עמ' שלב
א/ח חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"א, פ"ה ה"ד
א/ח חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 233
א/ח חי' הגרי"ז כאן, ודף טז ע"ג
א/ח חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קנא ד"ה ואני
א/ח חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקיח
א/ח יד דוד (קרלין) ח"א דף לג, קכט
א/ח ידבר שלום ח"א עמ' עג
א/ח כל בו ח"ה עמ' שיב
א/ח לב שלם [חוט השני סי' פט]
א/ח מאור למלך גיטין עמ' קמז-קנ
א/ח מאור למלך כתובות עמ' רעב
א/ח מגילת ספר עשין דף עג ע"ד
א/ח מחנה יוסף סוטה עמ' כה
א/ח מחקרים במשה"ע עמ' 170
א/ח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קמח, אבי עזרי ח"ד]
א/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ח מראה הפנים סוטה דף כו
א/ח מרחשת ח"ב סי' ה אות א
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ח משנת ר' אהרן גיטין עמ' נד
א/ח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שנ
א/ח ניצוצי אש עמ' תרנג
א/ח ס' גירושין לרשב"ח עמ' 135
א/ח ספרי דבי רב ח"א עמ' סה
א/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נג
א/ח עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 69
א/ח עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא יט עמ' עו {שמע העם מרננים}, פסקא כא עמ' פב
א/ח עקבי ברכה עמ' קט
א/ח ערך שי חו"מ סי' רה סעיף ו
א/ח פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקנו
א/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קג ע"א-ע"ג, קד ע"ב-ע"ד
א/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שעה אות א ואילך
א/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת מילואים סי' עג אות א ואילך
א/ח קול דודי (תשף)
א/ח קול דודי סוטה סי' תשפז
א/ח רווחא שמעתתא ח"א עמ' עח
א/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תסט
א/ח שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 177
א/ח שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות א-ב, ד
א/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 242
א/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 256-257
א/ח תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יד ע"ג
א/ח תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' י עמ' ס {כ"מ}
א/ח תרומת הדשן פסקים סי' רכב הערה 13
א/ט אבני נזר אהע"ז סי' מד אות ט
א/ט אחרית השנים עמ' צג, קא {מל"מ}
א/ט אם המלך כאן ועמ' י, יח {כ"מ}, יט {הגהמ"י}, עז
א/ט בינת צבי
א/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קעט
א/ט ביתאל ח"א דף סה ע"ד
א/ט בשמים ראש סי' שמ
א/ט בתים לבדים עמ' של
א/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' לה ס"ק ה
א/ט דודאי משה עמ' קמו {מל"מ}
א/ט דינא דחיי ח"ב דף מט ע"ד
א/ט הרמב"ם - שמרנות עמ' 203-204
א/ט זכר יצחק (תשן) עמ' שלב
א/ט חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקטו-תקטז
א/ט יד דוד (קרלין) ח"א דף קכט
א/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעו
א/ט לב שלם [ב"ח אהע"ז דף קלד ע"א]
א/ט מטה אהרן שבועות עמ' קצב
א/ט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קמח]
א/ט משאת המלך (אדרי)
א/ט משנה הלכות ח"ה סי' רנג
א/ט משנת יעקב קדושה עמ' קכח
א/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שנ
א/ט ס' גירושין לרשב"ח עמ' 21, 135
א/ט ספרי דבי רב ח"א עמ' סה
א/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נג
א/ט עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא כא עמ' פב
א/ט עקבי ברכה עמ' קט
א/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קג ע"ב-ע"ג
א/ט ר"י ששפורטש עמ' 310
א/ט שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' ח
א/ט שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רו
א/ט שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קמז
א/ט שם דרך כתובות עמ' סז
א/ט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' סא
א/ט שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות א
א/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 256-257
א/ט שערי ישר שער ז פ"ג אות ט
א/ט תולדות ההלכה ח"ב עמ' 157 {עד אחד}
א/י אבני נזר אהע"ז סי' לג אות א
א/י אם המלך כאן ועמ' לז, קיד
א/י בינת צבי
א/י בית שערים ח"ג סי' סט
א/י ברור הלכה סוטה כד ע"א ציון כ
א/י דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קכד
א/י דליית הכרם עמ' תתתיג [שנשטתה - צ"ל שנשתטה]
א/י זכות משה (תשסב) עמ' ג
א/י זכות משה (תשסו) עמ' ג
א/י זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' סב
א/י חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קכד {מל"מ}
א/י יד ישראל ח"א
א/י כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' מג
א/י לב שלם [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' ז]
א/י לקוטי שיחות חי"ח עמ' 56
א/י משאת המלך (אדרי)
א/י עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא כא עמ' פב
א/י פד"ר ח"ב עמ' 246
א/י קול דודי (תשף)
א/י קול דודי סוטה סי' תרנח
א/י שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מה תשובת ר"נ ד"ה אך מ"מ
א/י שב שמעתתא שמעתא א פט"ז
א/י שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' ריא
א/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקמו
א/י שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' פ
א/י שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' רלא
א/י תורת השליחות עמ' פד
א/יא אם המלך כאן ועמ' כב {דברי חכמים וחידותם}, לז, קיד
א/יא אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' ז ד"ה וראיתי בנוב"י
א/יא בינת צבי
א/יא בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קיג
א/יא ברור הלכה סוטה כד ע"א ציון כ
א/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רמג
א/יא זכות משה (תשסב) עמ' ג
א/יא זכות משה (תשסו) עמ' ג
א/יא זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' פה
א/יא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קנט]
א/יא משאת המלך (אדרי)
א/יא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שסט
א/יא ספרי דבי רב ח"א עמ' קלב
א/יא עמודי אור סי' צה אות ט
א/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קג ע"ד
א/יא קרית מלך
א/יא שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' ריא
א/יא שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' פ
א/יא שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' צב
א/יא שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שכא
א/יא תורת השליחות עמ' פד
א/יא תפארת ציון (קואינקה) עמ' קיב
א/יב אם המלך כאן ועמ' כג {צ"פ}, כד {דברי חכמים וחידותם}, קכח
א/יב בינת צבי
א/יב ביתאל ח"א דף נט ע"ד, סא ע"ב
א/יב ברור הלכה סוטה יח ע"ב ציון ח
א/יב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רג
א/יב גור אריה (צרמון)
א/יב דברות משה הבבות עמ' יב
א/יב דברי סופרים (רזין) דף יג ע"ב-ע"ד, טו ע"ב-ע"ג {איש אחד ושני בועלים}
א/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קפא
א/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שלה
א/יב חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"א
א/יב חיים ומלך
א/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעה
א/יב מאור למלך גיטין עמ' קסב
א/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' ל, לט
א/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יב משנת חיים במדבר עמ' סז
א/יב משפטי עזיאל ח"א עמ' קלא
א/יב נרות אהרן
א/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יג
א/יב עץ חיים (אבלסון) עמ' קנט, קעט
א/יב צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף ב ע"ד
א/יב קהלות יעקב נדרים סי' מב
א/יב קול דודי (תשף)
א/יב קול דודי סוטה סי' תקכא, תקכב
א/יג בינת צבי
א/יג ברור הלכה סוטה יח ע"ב ציון ח
א/יג גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רב
א/יג דברי מרדכי (קרישפין) דף כא ע"ג, כב ע"ב
א/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 215
א/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' לט
א/יג קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' נא-נב
א/יד אבי עזרי ח"ה
א/יד אבן ציון עמ' שכו
א/יד אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תעג {מל"מ}
א/יד אגודת אזוב ח"ב דף קיב ע"ג
א/יד אגרא דשמעתא ח"א עמ' שפג, ח"ד עמ' שצא
א/יד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' עד
א/יד אהל משה (לוין) ח"ג דף נ ע"ב-ע"ג, נא ע"ג {מל"מ}, נב ע"א{מל"מ}
א/יד אור גדול דף קכ ע"ד, קכא ע"א
א/יד אור הישר [מ"מ הל' אסו"ב פ"א הכ"ב]
א/יד אור יעקב יבמות דף לו ע"ג
א/יד אם המלך כאן ועמ' יא, טו {יד המלך}, יז {יד המלך}, כה {מל"מ}, לג, קח {מל"מ}, קט, קיא {מל"מ}
א/יד אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' כב ד"ה והנה
א/יד אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' לו-לז {מל"מ}
א/יד ארזי לבנון עמ' פ {מל"מ}
א/יד אשל אברהם (שפירא) עמ' רנז
א/יד באר אברהם (אבלי) עמ' רה {מל"מ}
א/יד בינת דניאל ח"א עמ' סח {מל"מ}
א/יד בינת צבי
א/יד בית אבי ח"ב סי' ל {מל"מ בשם מהרי"ט}
א/יד בית אהרן וישראל גל' יב עמ' כז, גל' נ עמ' נג-נה, גל' סד עמ' מה
א/יד בית ירוחם
א/יד בית נאמן (תרמא) דף לח ע"ג
א/יד בית נאמן (תשעא) עמ' ראה
א/יד בני שמואל
א/יד ברור הלכה יבמות יא ע"ב ציון ב פרק א
א/יד ברור הלכה סוטה ו ע"א ציון ד פסקה ב {מל"מ}
א/יד ברור הלכה סוטה לא ע"א ציון ג
א/יד ברכת מרדכי יבמות עמ' שג
א/יד בתים לבדים עמ' שמ-שמא
א/יד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' כב, כה-כו {מל"מ}
א/יד גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' מט-נ {מל"מ - אם הודה הבעל}
א/יד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תיח
א/יד גושפנקא דמלכא
א/יד גינת ביתן סי' יח (דף לט ע"ב)
א/יד דבר שאול סוטה סי' א אות ח, סי' ג אות ט, סי' ט אות א, ג, סי' לא אות יג, סי' מ אות יט
א/יד דברי חיים תשובות נוספות סי' כט
א/יד דברי ירוחם סי' ב
א/יד דברי סופרים (רזין) דף טו ע"ד {עד אחד המעיד שנטמאה - לא שותה}
א/יד דורש לציון (תשנה) עמ' קפב {מל"מ}
א/יד דרך המלך (רפפורט)
א/יד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' יב, סג {מל"מ}, קפז {מל"מ}, תכה
א/יד זבח שלמה ח"ד עמ' קטו
א/יד זכר יצחק (תשן) עמ' צה, רפט
א/יד חזון יהושע עמ' לז
א/יד חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"א
א/יד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' פח עמ' רכד {מל"מ}
א/יד חי' הגר"ח החדש עמ' רכה-רכו, שנב {מל"מ}
א/יד חי' הגרז"ס נשים עמ' רצג, ש, שד
א/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רסא
א/יד חי' ר' שמואל יבמות עמ' צט {מל"מ}
א/יד חנוכת הבית עמ' קכ
א/יד חסדי דוד ח"ג עמ' תלח
א/יד חק המלך יבמות עמ' סו
א/יד חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקח, תקטו, תקכ, תקכד-תקכה, תקכח
א/יד חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קסה ע"ג
א/יד ידבר שלום ח"א עמ' סט, עא, עה-עו
א/יד יכין ובועז ח"א סי' קלג עמ' 373
א/יד כבוד הלבנון דף מו ע"א {מל"מ}
א/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתסב-תתסג
א/יד כנה"ג
א/יד כנפי נשרים
א/יד לב שלם [עץ החיים (אבולפיה, תפט) פ' נשוא דף עב ע"ד, מגילת ספר עשין דף עד ע"ג]
א/יד לבב דוד
א/יד לבני ישראל עמ' ט
א/יד מאור למלך גיטין עמ' קסב
א/יד מאור למלך כתובות עמ' קנא-קנב {מל"מ}
א/יד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' מב, קעו {מל"מ}
א/יד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סה ע"ד {מל"מ}
א/יד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קמה {מל"מ}
א/יד מגילת ספר עשין דף עד ע"ג
א/יד מחנה יוסף סוטה עמ' ט, יא, צח
א/יד מטה אהרן שבועות עמ' קצב
א/יד מי באר (פסח) דף כ ע"ג {מל"מ}, כא ע"א ואילך
א/יד מלואי אבן ח"ד עמ' קפו {מל"מ}
א/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' לא, לט
א/יד מעיני המים
א/יד מקדש דוד ב"ב עמ' רסא-רסד {מל"מ}
א/יד מראה הפנים סוטה דף כח
א/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יד משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' קפ {מל"מ}
א/יד משנה למלך אחרון
א/יד משנת יעקב נשים ח"א עמ' רפז-רפח {מל"מ}
א/יד משנת יעקב קנין עמ' שעא {מל"מ}
א/יד משנת ר' אהרן יבמות סי' יד אות יא
א/יד משנת ר' אהרן כתובות עמ' קיב, רצה
א/יד נועם חי"ט עמ' צז
א/יד נזר הקדש (קפלן)
א/יד נחל איתן
א/יד נחלת עזריאל (הלוי) שבועות לב (קיג ע"א בדפי הספר)
א/יד נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' רה עמ' שפה {מל"מ}
א/יד ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' שמו
א/יד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קמד {מל"מ}
א/יד ס' יהושע - שו"ת עמ' שמו, שמח {מל"מ ד"ה וראיתי}
א/יד ספרי דבי רב ח"א עמ' סז, קיב
א/יד עורה שחר דף לה ע"ד
א/יד עמודי אור סי' צה אות ט
א/יד עמק המלך (לבוב)
א/יד עץ חיים (אבלסון) עמ' קנט, קסח {מל"מ}
א/יד פד"ר ח"ה עמ' 290
א/יד פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קנח-קנט {מל"מ}
א/יד פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' מ
א/יד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קו {מל"מ}
א/יד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רעו {מל"מ}
א/יד קהלות יעקב נדרים סי' מב {מל"מ}
א/יד קובץ הערות (תשסג) סי' כא אות ב {מל"מ}
א/יד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שצז {מל"מ}
א/יד קול דודי (תשף)
א/יד קול דודי סוטה סי' כה, תשפח, תשצז
א/יד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' נז-נח {ל"מ}
א/יד קרית מלך
א/יד רווחא שמעתתא ח"א עמ' פ-פא, צא {מל"מ}, קיד {מל"מ}
א/יד רלב"ג במדבר פ"ה פסוק יב עמ' י-יא
א/יד שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצו
א/יד שדה אלחנן ח"ב עמ' קו
א/יד שו"ת בית מאיר עמ' ריד
א/יד שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מב אות ה {מל"מ}
א/יד שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קיט-קכ
א/יד שמעתתא דבי רב עמ' תקלב {מל"מ}
א/יד שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' יד ס"ק י {מל"מ}
א/יד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רד {מל"מ}
א/יד שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' ריח-ריט {מל"מ ד"ה וראיתי}
א/יד שעורי ר' שלמה עמ' קי
א/יד שערי זיו ח"א דף קכג ע"א {מל"מ}
א/יד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רא, רי {מל"מ}
א/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 65
א/יד שערי שמואל עמ' פא {מל"מ}
א/יד שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' כג, ח"ב עמ' מו
א/יד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רו {מל"מ}
א/יד שרשי הים דף נד
א/יד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קה, קלג, קמ
א/יד תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רב
א/טו אבי עזרי ח"ד
א/טו אגרא דשמעתא ח"א עמ' רפז, ח"ד עמ' שצא, מלואי אבן ח"ד עמ' קפו, משמרת חיים ח"ב עמ' קלד
א/טו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' עד
א/טו אור הישר [אחיעזר אהע"ז סי' ו]
א/טו אור יעקב יבמות דף לו ע"ג
א/טו אם המלך כאן ועמ' יא, כט {יד המלך}, ל {דברי חכמים וחידותם}, לו, קז
א/טו אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' לא ד"ה וכן
א/טו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצב
א/טו אשר למלך
א/טו באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף כה
א/טו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' ריב
א/טו בדבר מלך חי"ז עמ' לו {אפילו אשה ועבד ושפחה ופסול לעדות בעבירה מד"ם ואפילו קרוב נאמן לעדות סוטה להעיד עליה שיזנת ותאסר על בעלה לעולם ואינה שותה ותצא בלא כתובה וכו'}
א/טו בינת צבי
א/טו בית אהרן וישראל גל' יב עמ' כז, גל' מב עמ' סא
א/טו בית המדרש
א/טו בית יעקב (מסקין) סי' מט (דף סו ע"א וע"ד, סז ע"א-ע"ב)
א/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קפ
א/טו בית מאיר (תשע) סי' קעח ס"טו עמ' תכו
א/טו ביתאל ח"א דף נט ע"ד
א/טו בכורי אברהם דף סב ע"א וע"ג {מל"מ}
א/טו ברור הלכה סוטה לא ע"א ציון ג, ד
א/טו ברור הלכה סוטה מז ע"ב ציון א פסקה ב {בעבירה מהתורה}
א/טו בריכות מים דף קמו ע"ג, קמז ע"ג
א/טו ברית הלוי השלם {מל"מ}
א/טו ברכת אריאל ח"ב עמ' קנט {בעבירה דרבנן}
א/טו ברכת מרדכי יבמות עמ' שג, שו
א/טו ברכת ראובן דף קנ ע"ד
א/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רסה {הגהת מל"מ}
א/טו גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' ה
א/טו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שב
א/טו דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' רמג {עבריין כשר להעיד}
א/טו דברי אמת (תרכא) דף א ע"ב
א/טו דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קכט, קנז
א/טו דברים אחדים (קלצקין) עמ' מ {פסול לעדות מהתורה אינו נאמן}
א/טו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' ט, סג-סד
א/טו הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' יח
א/טו המאיר לארץ [שב שמעתתא ז פ"ב] {מל"מ}
א/טו הר המלך ח"ח עמ' נא
א/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שלט
א/טו זכרון אהרן סי' מ
א/טו חזון יחזקאל סוטה פ"ה ה"ד
א/טו חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 133-134
א/טו חי' הגר"ח החדש עמ' רכב, רכו
א/טו חי' ר' שמואל יבמות עמ' צט, ב"ק עמ' רח
א/טו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קנ ד"ה ומה
א/טו יד דוד (קרלין) ח"א דף עה
א/טו ידבר שלום ח"א עמ' סח, עה
א/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' מז
א/טו מאור למלך כתובות עמ' קנא
א/טו מחנה יוסף סוטה עמ' יא, יד, לא, צח
א/טו מנחת חינוך ח"א עמ' קצח, רא, ח"ג עמ' לא-לב, שטו
א/טו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קיג
א/טו מפתח הבאורים [שב שמעתתא שמעתא א פט"ז, שו"ת רעק"א החדשות סי' לא, אבי עזרי ח"ד]
א/טו מקדש דוד ב"ב עמ' רסא, רסג
א/טו מראות הצובאות (תשסז) עמ' כז, ת
א/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/טו משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשנו
א/טו משמרת חיים ח"ב עמ' קלד
א/טו משנת ר' אהרן קדושין עמ' קצג
א/טו משרת משה (נבר)
א/טו נאות יעקב (שפירא) סי' ד אות ח
א/טו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' פח
א/טו נחל איתן
א/טו נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' רעג, ח"ג עמ' עד
א/טו נחלת עזריאל (הלוי) שבועות לב (קיג ע"א בדפי הספר)
א/טו נתיבות שלום (למפרט)
א/טו ס' יהושע - שו"ת עמ' רלה
א/טו עין יצחק ח"ב עמ' תנה
א/טו עצי ארזים סי' ז ס"ק ב {מל"מ}
א/טו פני משה (שלז')
א/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קד ע"א
א/טו קהלות יעקב נדרים סי' מא
א/טו קובץ הערות (תשסג) סי' כא אות ב
א/טו קול דודי (תשף)
א/טו קול דודי סוטה סי' כה, תתא, אלף קכג
א/טו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' מח {מל"מ}
א/טו קרית מלך
א/טו ר"י ששפורטש עמ' 311
א/טו שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"ד
א/טו שו"ת הריב"ש סי' קנה, עמ' קס
א/טו שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קסג
א/טו שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' פח
א/טו שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' פו {הגהת מל"מ}
א/טו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רע
א/טו שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' יד ס"ק י, סי' טו ס"א ס"ק י וס"ק טז
א/טו שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' ריט
א/טו שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' מה
א/טו שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' פח-פט
א/טו שערי זיו ח"א דף פא ע"ד, פב ע"א-ע"ב
א/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 65
א/טו שערי שמואל עמ' פו
א/טו שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' כג
א/טו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ל ע"ג
א/טו שרשי הים דף נה ע"א
א/טו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ו ס"ק ד
א/טו תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק י {אבי עזרי}
א/טו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' קמ
א/טו תכריך מרדכי סי' יח {פסול מד"ס}
א/טו תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רלג
א/טז אבן לב דף לה ע"א
א/טז אגרא דשמעתא ח"א עמ' רצב
א/טז אור הישר [לח"מ הל' גירושין פי"ב הי"ח]
א/טז אם המלך כאן ועמ' קכה
א/טז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נב הערה ד {כ"מ}
א/טז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נב הערה ד, סי' נד הערה א
א/טז בדי הארון (הכהן) עמ' 238
א/טז בינת צבי
א/טז בית אברהם (חנניה) עמ' קנג, קנו
א/טז בית אהרן וישראל גל' יד עמ' יא
א/טז ברור הלכה סוטה לא ע"ב ציון א
א/טז ברכת מרדכי כתובות עמ' רצד, רצו, רצט
א/טז גבורת יצחק מכות עמ' נז
א/טז גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' ל, ח"ב עמ' ג
א/טז דברי אמת (תשעט) עמ' שנט {עד אחד המוכחש אינו נאמן אלא בבאו בזה אחר זה}
א/טז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תיט, תכד, תכז
א/טז דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רנ
א/טז זבד טוב עמ' 55
א/טז זכר יצחק (תשן) עמ' רפט
א/טז זכרון חי עמ' צ {תרי ותרי - לא שותה}
א/טז חזון יחזקאל יבמות פ"ד ה"ד, סוטה פ"ה ה"ד
א/טז חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 162-161
א/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' לח
א/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' לח
א/טז חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' סה
א/טז חי' ר' חיים הלוי דף צה
א/טז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קצ, קצג
א/טז חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' נח
א/טז יין המשמח סי' קכז ס"ק יא עמ' קד
א/טז כרם שלמה (אהרמן) יבמות פח ע"ב, קיז ע"ב
א/טז מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קמב
א/טז מחנה יוסף (תשעב) סי' עה אות ט
א/טז מחנה יוסף סוטה עמ' ק, קמד
א/טז מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ד אות ד
א/טז מראות הצובאות (תשסז) עמ' כד, מ-מא, שסב, שעב
א/טז מרכבת המשנה מהדו"ק [עמש"כ בהל' רוצח פ"ט הי"ג] ומהדו"ב
א/טז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרנח, תרפב
א/טז משנת משה ר"ה עמ' קכג
א/טז נרות אהרן
א/טז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' כח
א/טז עקבי ברכה עמ' קו
א/טז ערך השלחן חו"מ ח"א דף סא ע"ב
א/טז פי שנים דף קג
א/טז קול דודי (תשף)
א/טז קול דודי סוטה סי' תשצו
א/טז שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קכז
א/טז שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ו ענף ב ס"ב, סי' ח ענף א ס"ק ב, ענף ב ס"ק א-ד וס"ב
א/טז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' מה
א/טז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רסט
א/טז שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קפא
א/טז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' פא
א/יז אדרת המלך עמ' עו {שנים המכחישים אחד}
א/יז אוהב מישרים עמ' קמט, רפא
א/יז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נד אות ז, והערה א
א/יז אפיקי מגינים יבמות סי' מד
א/יז בינת צבי
א/יז בית אברהם (חנניה) עמ' קנג, קנו
א/יז ביתאל ח"א דף סב ע"א
א/יז ברור הלכה סוטה לא ע"ב ציון א
א/יז דבר שאול סוטה סי' נח אות ו, יא
א/יז דברי אמת (תשעט) עמ' שנט {עד אחד המוכחש אינו נאמן אלא בבאו בזה אחר זה}
א/יז דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רנ
א/יז הר המלך ח"ג עמ' ע
א/יז זבד טוב עמ' 55
א/יז חזו"א יו"ד סי' נג ס"ק י
א/יז חסדי יהונתן ח"ב סי' ט
א/יז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעו
א/יז כרם שלמה (אהרמן) יבמות פח ע"ב, קיז ע"ב
א/יז מראות הצובאות (תשסז) עמ' שעב
א/יז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרנח, תרפב
א/יז ס' יהושע - שו"ת עמ' רלז, רלט
א/יז קול דודי (תשף)
א/יז קול דודי סוטה סי' תשצו
א/יח אם המלך כאן ועמ' כט, לב, לה
א/יח אנצי"ת ע' אשה הע' 443
א/יח בינת צבי
א/יח בנין יחזקאל סי' ח
א/יח ברור הלכה סוטה לא ע"ב ציון א
א/יח ברור הלכה סוטה מז ע"ב ציון ב פסקה ב {מרכה"מ}
א/יח גן שושנים ח"ב עמ' קסה
א/יח דבר שאול סוטה סי' נח אות ו, יא
א/יח דורש לציון (תקצד) דרוש יג
א/יח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תטו, תכח
א/יח זכרון חי עמ' פו {מרכה"מ}
א/יח חי' ר' חיים הלוי דף צו
א/יח מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סד ע"ד
א/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יח משנת ר' אהרן כתובות עמ' רצח
א/יח עצי ארזים סי' יז ס"ק קנד
א/יח עקבי ברכה עמ' קד
א/יח קול דודי (תשף)
א/יח רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' כג
א/יח שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' קמ
א/יח שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ח ענף ד ס"ב ס"ק ב-ג
א/יח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 43
א/יט אם המלך כאן ועמ' לג {צ"פ}
א/יט בינת צבי
א/יט ברור הלכה סוטה לא ע"ב ציון א
א/יט דבר שאול סוטה סי' נח אות ו, יא
א/יט ידבר שלום ח"א עמ' עא
א/יט עצי ארזים סי' יז ס"ק קסו
א/יט קול דודי (תשף)
א/כ אבני נזר אהע"ז סי' קפ אות ז, סי' רא אות טו-טז
א/כ אגרא דשמעתא ח"א עמ' רפה, רפו, רפז, שט
א/כ אם המלך כאן ועמ' עב, קי
א/כ בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רב
א/כ בינת צבי
א/כ בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קפ
א/כ גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' ו, ל, סח, עח, ח"ב עמ' ה
א/כ דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' כז
א/כ דברות משה יבמות עמ' צ
א/כ דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' יג, כב
א/כ חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"א, פ"ב ה"ב
א/כ חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 134
א/כ חי' הגרא"א דסלר עמ' קנג
א/כ חי' ר' חיים הלוי דף כה
א/כ ידבר שלום ח"א עמ' סח, עא
א/כ ישועות יעקב נזיקין עמ' שמט
א/כ מחנה יוסף סוטה עמ' יא
א/כ קול דודי סוטה סי' תשפח
א/כ קרית מלך
א/כ שערי זיו ח"א דף פא ע"ד, פב ע"ב


ב/240 הלכות סוטה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אוצר הסוטה
ב/רה"פ אם המלך
ב/רה"פ בית יעקב (בירב)
ב/רה"פ דברי חכמים וחידותם
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/רה"פ תורת הקנאות
ב/א אבני נזר אהע"ז סי' מב אות ב {מל"מ}
ב/א אהל משה (לוין) ח"ג דף מב ע"ד {בא עליה - נוטלת כתובתה}
ב/א אור הישר [עונג יו"ט סי' קעב, מ"מ הל' אסו"ב פי"ח הי"ב]
ב/א אם המלך כאן ועמ' טז, לח-לט
ב/א אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קיב-קיג {מל"מ}
ב/א באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תטו, תכג
ב/א באר משה (שטרן) ח"ד סי' קלה אות א
ב/א בינת צבי
ב/א בית יעקב (מסקין) סי' מט (סז ע"א)
ב/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שג {מל"מ}
ב/א בית מאיר (תשע) סי' קטו ס"ד עמ' שסו {מל"מ}
ב/א בית שערים או"ח סי' שלד
ב/א ביתאל ח"א דף סב ע"א
ב/א בכורי חיים ח"ד עמ' רג
ב/א בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קיא {מל"מ}
ב/א ברור הלכה כתובות עב ע"א ציון ז פסקה ב {מל"מ}
ב/א ברור הלכה סוטה כה ע"א ציון ב פסקה ג-ד {מל"מ}
ב/א ברית הלוי השלם {מל"מ}
ב/א ברכת שלמה אהע"ז עמ' קכט {מל"מ}
ב/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' כה, עד, רנ, רנג, רנח-רס {מל"מ}, רסד
ב/א דבר שאול סוטה סי' מא אות ג {מל"מ}
ב/א דברי ירוחם סי' סב
ב/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' לב {מל"מ}, רכב, רלח {מל"מ}
ב/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסט
ב/א חדושים ובאורים (גרי') סוטה כה ע"א {מל"מ}
ב/א חוות בנימין ח"ב עמ' רפט {מל"מ}
ב/א חוות בנימין עמ' רפט {מל"מ}
ב/א חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ב/א חי' הגרז"ס נשים עמ' שיג {מל"מ}
ב/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קכד
ב/א חי' הגרנ"ט סי' מו
ב/א חיים שאל ח"ב סי' ד {מל"מ}
ב/א חנא וחסדא ח"ג דף קט ע"ד {מרכה"מ}, קנו ע"ב {מל"מ}
ב/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תנד, תקכ
ב/א טוב ראיה סוטה כה ע"א {מל"מ}
ב/א ידבר שלום ח"א עמ' עג
ב/א ישועות יעקב נשים עמ' ת {מל"מ}, נזיקין עמ' שנ {מל"מ}
ב/א כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' יט
ב/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קל {מל"מ}
ב/א מחנה יוסף סוטה עמ' פז
ב/א מנחת חינוך ח"ג עמ' לג-לד
ב/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ת
ב/א מעשה בצלאל סי' רנ
ב/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ב אהע"ז סי' קנח]
ב/א מקדשי השם ח"ב עמ' רכא {מל"מ}
ב/א מרחשת ח"א סי' מב אות א
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/א משנת יעקב כאן, נשים ח"א עמ' רפ {מל"מ}, קדושה עמ' קנד {מל"מ ומרכה"מ}
ב/א משפטי שאול - פסקי דין עמ' מז {מל"מ}
ב/א סתירת זקנים - הלכה עמ' סז {יד המלך}
ב/א עדות ושטרות עמ' 289 {מל"מ}
ב/א עזר משפט עמ' רכד {מל"מ}
ב/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 169
ב/א עמק המלך (לבוב)
ב/א פד"ר ח"א עמ' 13, 338
ב/א פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רעה {כ"מ}, רעו {מל"מ}, רעט {מל"מ}
ב/א קול דודי (תשף)
ב/א קול דודי סוטה סי' תרנא, תרעא
ב/א ר"י ששפורטש עמ' 310
ב/א רוב דגן (הלוי) ח"א דף מט ע"א, נ ע"ב {מל"מ}
ב/א רווחא שמעתתא ח"א עמ' פ
ב/א שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קב {מל"מ}
ב/א שערי בינה (תשעט) עמ' קעה
ב/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 258
ב/א שרשי הים דף נה
ב/א תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כח ס"ק י {מל"מ}
ב/א תחומין ח"י עמ' 330 {מל"מ}
ב/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תנד {מל"מ}
ב/א תשורת שי מהדו"ק סי' רד, שצו {מל"מ}
ב/ב אבן משה (לונץ) דף ג ע"ב
ב/ב אהל משה (לוין) ח"ג דף מד ע"ד {ארוסה}
ב/ב אור יעקב יבמות דף נד ע"ב
ב/ב אם המלך כאן ועמ' כ, כה, מ {דברי חכמים וחידותם}, מא {או"ש}, מב {מרכה"מ}, מג {כ"מ}, מד {מל"מ}, קכח
ב/ב אנצי"ת ע' גדם הע' 53
ב/ב ארצות החיים סי' כז ארץ יהודה אות א
ב/ב אשר למלך
ב/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' יד
ב/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תכה
ב/ב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' נא
ב/ב בדבר מלך ח"י עמ' קלב {אילמת}
ב/ב בינת צבי
ב/ב בית יצחק תשט"ז עמ' 47
ב/ב בית שערים או"ח סי' שלד
ב/ב בכורי אברהם דף סח ע"ב {סומא}
ב/ב בני שמואל
ב/ב ברור הלכה יבמות נו ע"א ציון א פרק ב {או"ש}
ב/ב ברור הלכה סוטה כג ע"ב ציון ד
ב/ב ברית אברהם (פרנס) עמ' תפו
ב/ב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' יד, קצט, רנא
ב/ב גור אריה (צרמון)
ב/ב דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' לב, עד
ב/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' ל ס"ק יא
ב/ב דבר שאול סוטה סי' מ אות יט, סי' מט אות ג
ב/ב דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' כא
ב/ב דגל יהודה (לוקץ) עמ' 94
ב/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קפה, קצ, ריח, רכז
ב/ב הגהות חבר בן חיים
ב/ב הגיון יצחק דף כא ע"ב
ב/ב הר המלך ח"ג עמ' ע, ח"ד עמ' לו
ב/ב ויקח אברהם [אהלי יהודה סב ע"א]
ב/ב חזון יחזקאל סוטה פ"ה ה"ד
ב/ב חקר יצחק עמ' פט
ב/ב ידבר שלום ח"א עמ' עא
ב/ב כנסת יעקב עמ' כד
ב/ב כנפי נשרים
ב/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' מה-מו
ב/ב לב בנים עמ' שכט-שלא
ב/ב מאור למלך גיטין עמ' קסד
ב/ב מאור למלך יבמות עמ' קטז, קעא-קעב
ב/ב מגילת ספר עשין דף עד ע"ב
ב/ב מחנה יוסף סוטה עמ' יא, יז
ב/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' לה-לז
ב/ב מנחת עני (תקמז) דף לז ע"א
ב/ב מעין חיים ח"א עמ' קנד, ח"ג עמ' עח
ב/ב מעיני המים
ב/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רכט, תקנח
ב/ב משה ידבר (תשעו) עמ' סח
ב/ב משנת חיים במדבר עמ' עה
ב/ב משנת יעקב
ב/ב משנת ר' אהרן יבמות מילואים לסי' ט אות ט, שו"ת סי' סג אות ט, סי' סד אות ט
ב/ב משנת ר' אהרן כתובות עמ' סב, עב
ב/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' קמח-קמט, קנא
ב/ב משנת שמחה
ב/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' מה
ב/ב נחל איתן
ב/ב נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' צו
ב/ב נחל שלמה יבמות עמ' ריח
ב/ב נחמד למראה ח"ג דף נד ע"ב
ב/ב נתיב אברהם ח"ב עמ' קלח
ב/ב נתיב מאיר דף כח ע"א
ב/ב סופר מהיר ח"ב עמ' סב
ב/ב עין חנוך עמ' רסט [מקורו במדרש רבה פ' נשוא ט' יח'] {חרשת}
ב/ב עין יצחק ח"ב עמ' תלד
ב/ב עמק יהושע אחרון עמ' קטז
ב/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קסה
ב/ב פני אברהם (פרלמן) דף לח ע"ד
ב/ב פני מבין ח"א דף יז ע"ד
ב/ב פני משה (הכהן) עמ' רא {אשת אנדרוגינוס}
ב/ב פנת יקרת (תשנד) סי' לב אות ו
ב/ב פרי האדמה ח"א
ב/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 62
ב/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לד, סי' לה אות ב ואילך, סי' שסח, והוספות דף נט ע"א
ב/ב קדשי יהושע עמ' ריז
ב/ב קול דודי (תשף)
ב/ב קול דודי סוטה סי' תרמד, תרמו, תרנט, תרסג, תשכ, תתו
ב/ב קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות ה
ב/ב קרית מלך
ב/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ח
ב/ב רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' מט, קט
ב/ב שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מה תשובת ר"נ ד"ה אך מ"מ, ותשובת הצ"צ, ותשובת מהרי"ל
ב/ב שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"טז
ב/ב שירת דוד יבמות-קידושין עמ' עו
ב/ב שערי זיו ח"א דף קכט ע"ד
ב/ב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' פה {שומרת יבם}
ב/ב שערי טהר ח"ח סי' לט אות ב, סי' מ אות ב, סי' מה
ב/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 302
ב/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 257
ב/ב שערי שמואל עמ' פ, פב
ב/ב שעשועי תורה (תשנג) עמ' נג {אבי עזרי}
ב/ב תחומין ח"ג עמ' 219
ב/ב תפארת ציון (שנידמן) עמ' יג
ב/ב תשובה שלמה אהע"ז סי' נג דף ס ע"ד
ב/ג אהל חייא עמ' תיג
ב/ג אוצרות הרמב"ם
ב/ג אור יעקב יבמות דף נד ע"א-ע"ב
ב/ג אור שמח
ב/ג אם המלך כאן ועמ' מג {צ"פ}, מד {כ"מ}, נב
ב/ג אמונת שמואל (תשנט) עמ' לו
ב/ג אמת ליעקב נשים עמ' קצז
ב/ג אנצי"ת ע' אלם (ב) הע' 101, 107, ע' אנדרוגינוס הע' 107
ב/ג אנצי"ת ע' גדם הע' 53, 54, 56, 57
ב/ג אשר למלך כאן, וח"ד - מילואים
ב/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תכה
ב/ג בדבר מלך ח"י עמ' קלב
ב/ג בינת צבי
ב/ג בית אהרן וישראל גל' יז עמ' פה
ב/ג בית שערים או"ח סי' שלד
ב/ג בני שמואל
ב/ג ברור הלכה סוטה כג ע"ב ציון ד
ב/ג ברית אברהם (פרנס) עמ' תפו
ב/ג דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' עז
ב/ג דברות משה יבמות עמ' שעט
ב/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קצג, רכד, רפט
ב/ג הר המלך ח"ח עמ' נא
ב/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 182
ב/ג זכרון צבי מנחם דף לז ע"ב
ב/ג חזון יחזקאל סוטה פ"ה ה"ג
ב/ג חי' ר"י נחמיה סי' קסא אות ז
ב/ג חסד יצחק עמ' קב {קטנה}
ב/ג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' תז
ב/ג יד ישראל ח"א וח"ב
ב/ג כהונת רפאל עמ' קלו
ב/ג כנסת יעקב עמ' כד
ב/ג כנפי נשרים
ב/ג כתר כהונה (כץ) עמ' שצט, תמד
ב/ג לב בנים עמ' שלה, שלז-שלח, שמב
ב/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' לה-לז
ב/ג מעין חיים עמ' קמו, קנ {או"ש}
ב/ג מעיני המים
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב (בתוך הלכה ב)
ב/ג משה ידבר (תשעו) עמ' סח
ב/ג משנת אליעזר (רבינ') עמ' צח, ק
ב/ג משנת ר' אהרן קדושין עמ' קלט
ב/ג נחל שלמה יבמות עמ' ריח
ב/ג פותח יד
ב/ג פני אברהם (פרלמן) דף עג ע"ג {אנדרוגינוס}
ב/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 62
ב/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/ג קול דודי סוטה סי' תרסג, תשיט, תשכ, תתו
ב/ג קרית מלך
ב/ג רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' מט, קט
ב/ג שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 56 {קטנה שנאמר אשה - תיפוק ליה שלא יכולה להישבע}
ב/ג שו"ת מהרש"ם ח"ו סי' קסד
ב/ג שושן עדות דף קלח ע"ג
ב/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רעח
ב/ג שערי טהר ח"ח סי' לט אות ג, סי' מה
ב/ג שערי ישר שער א פי"ח אות ב
ב/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף לט ע"ב
ב/ד אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' רט {הרי קטנה אין לה דעת להישאל}
ב/ד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 146-147
ב/ד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/ד אבן מלוכה (רביע)
ב/ד אבני אש (מילר) עמ' שמח
ב/ד אבני נזר יו"ד סי' קכב אות יב {כ"מ}
ב/ד אגרא דשמעתא ח"א עמ' שכה, שנט, שסב
ב/ד אגרות משה או"ח ח"ד עמ' צו {כ"מ}
ב/ד אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' עג
ב/ד אהל דוד (קהן) ח"א הושע פ"ב פס' יח
ב/ד אהל משה (לוין) ח"ב דף כא ע"ד, כב ע"א-ע"ג
ב/ד אומר לציון סי' קנ
ב/ד אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' סז, מל"מ הל' אישות פי"א ה"ח ד"ה ומ"מ קשיא, כנסת יחזקאל סי' עח, אור שמח הל' אישות פ"י הט"ו]
ב/ד אור ליהודה יבמות עמ' קכא
ב/ד אור שרגא עמ' שעב
ב/ד אחיעזר ח"א סי' ז אות ד
ב/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 124
ב/ד אם המלך כאן ועמ' מא
ב/ד אמרי דוד (שליסל) דף נ ע"א
ב/ד אנצי"ת ע' אנוסה הע' 55 {ראב"ד}, 57
ב/ד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 73 {צ"פ}
ב/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קח
ב/ד ארץ הצבי (שכטר) עמ' קעו
ב/ד ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' קא
ב/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ד באר אלחנן עמ' כט
ב/ד בדבר מלך חט"ז עמ' שו
ב/ד בינת נבונים דף פז ע"ג
ב/ד בינת צבי
ב/ד בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קסד, שכ
ב/ד ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נג
ב/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' צח ד"ה ועוד מקור
ב/ד בית אביגדור
ב/ד בית אהרן וישראל גל' טו עמ' צז {פתוי קטנה אונס}, גל' יז עמ' נג-נד
ב/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ד בית יעקב (מליסא) כתובות ט ע"א ד"ה בתוס' ד"ה ואיבעית
ב/ד בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' כ אות א, סי' כב אות ד
ב/ד בית יצחק (חבר) דף מ ע"א
ב/ד בית מאיר (תשע) סי' מד ס"א עמ' שיא, סי' קטו ס"ה עמ' שעא, סי' קעח ס"ג עמ' תכא
ב/ד בית מאיר השלם סי' מד ס"א עמ' קמו {בת מיאון}
ב/ד בית מאיר סי' ו אות יד עמ' פא
ב/ד בית שערים או"ח סי' שלד, יו"ד סי' פו
ב/ד ביתאל ח"א דף סב ע"א
ב/ד בכורי חיים ח"ד עמ' מט
ב/ד בן אברהם (תשי) עמ' רסא
ב/ד בני אברהם אהע"ז דף נו ע"ד
ב/ד בנין הלכה עמ' ע-עב
ב/ד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תכב
ב/ד ברור הלכה יבמות לג ע"ב
ב/ד ברור הלכה כתובות ב ע"א ציון א בסופו
ב/ד ברור הלכה כתובות לט ע"א ציון ה פסקה ב {ראב"ד}
ב/ד ברית הלוי השלם
ב/ד ברית יצחק (איזקסון) דף כח ע"א-ע"ב {ראב"ד}
ב/ד ברכה למנחם עמ' 165, 168 {אסורה לבעלה}
ב/ד ברכת מרדכי יבמות עמ' רסא
ב/ד ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רטו
ב/ד ברכת ראובן דף עז ע"ב, קט ע"א-ע"ב
ב/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שכד
ב/ד גדולי אריה עמ' טו
ב/ד גדולי שמואל כתובות דף מד
ב/ד גוילין נצולין עמ' עא, עד, קסט
ב/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקעא, תקעב, תקעג
ב/ד גורן דוד ח"ב סי' מד אות ב
ב/ד גינת ביתן סי' כב (דף מד ע"ב)
ב/ד דבר בעתו (בוגין) דף ז ע"ב-ע"ג {פתוי קטנה}
ב/ד דברות משה יבמות עמ' שעו
ב/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' קעא, תרסג {אם זינתה ברצונה נאסרה על בעלה וכ"מ}
ב/ד דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' כה, עב
ב/ד דברי יציב אהע"ז עמ' שד {ראב"ד}, חו"מ עמ' קד, קיג {זינתה ברצון}
ב/ד דברי מלכיאל חלק ז קונטרס א סימן לו אות כג
ב/ד דגל ראובן ח"ב סי' טז
ב/ד דרך המלך (רפפורט)
ב/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שע
ב/ד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תפו
ב/ד הגיון יצחק דף כא ע"א
ב/ד הדם הקדוש עמ' 114
ב/ד היכל מלך
ב/ד המדות לחקר ההלכה מדה ו אות כג
ב/ד זכרון זאב עמ' קמא
ב/ד זרעו של אברהם ח"ב
ב/ד חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 120-121, ח"ד עמ' 112, 116
ב/ד חי' חתם סופר
ב/ד חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קמט
ב/ד חי' ר' אפרים מרדכי
ב/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קסח
ב/ד חי' ר' שמואל יבמות עמ' נ
ב/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קח
ב/ד חי' ש"י דף ד ע"ב
ב/ד חיבת הקודש עמ' קיז
ב/ד חיים שאל ח"ב סי' ג
ב/ד חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 69
ב/ד חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' א, פתיחה ליו"ד
ב/ד חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' יז (דף כט ע"ג)
ב/ד חנא וחסדא ח"א דף קנא ע"א
ב/ד טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' תה
ב/ד יד ישראל ח"א וח"ב
ב/ד ידבר שלום ח"א עמ' קב
ב/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעז
ב/ד ים התלמוד (עדיל) עמ' שסא, שעה-שעו {קטנה אם זינתה נאסרה על בעלה}
ב/ד ישועות יעקב נשים עמ' קעח, קדשים עמ' תמב
ב/ד כבוד מלכים (מרגליות)
ב/ד כללי המצוות (תאומים) עמ' קמט
ב/ד לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' כו אות א-ב, ה
ב/ד להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' נ
ב/ד לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' ק {ראב"ד}
ב/ד לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ב ס"ק ט
ב/ד מאור למלך כתובות עמ' מט-נ
ב/ד מחשבת הקודש ח"א דף לט ע"ג
ב/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעא ע"ד, קעב ע"ג, קעד ע"ב
ב/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מח ע"ב
ב/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רצט, ח"ב עמ' שכג, שכט, ח"ג עמ' לו, מ, קנט
ב/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קסג, קסז
ב/ד מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' פיתוי קטנה
ב/ד מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' קמד, שערי ישר שער א פי"ח]
ב/ד מראה אש ח"ב עמ' סג
ב/ד מרגליות הים סנהדרין מא ע"א אות ז {פיתוי קטנה}
ב/ד מרחשת ח"ב סי' יח אות ג
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרז, תרט
ב/ד משנה הלכות ח"ב דף עז ע"ב
ב/ד משנה הלכות ח"ה סי' ו בסופו
ב/ד משנה הלכות ח"ח סי' סא
ב/ד משנה הלכות ח"ח סי' סא
ב/ד משנה הלכות יבמות - מיאון סי' ב
ב/ד משנה הלכות כתובות דף סט ע"ב, קמו ע"ג, קמז ע"א
ב/ד משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' ע
ב/ד משנה הלכות קדושין סי' ק
ב/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' צו, צט
ב/ד משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' נט
ב/ד משפטי ישראל עמ' 36
ב/ד משפטי עזיאל ח"ה סי' ח עמ' יג
ב/ד משרת משה (נבר)
ב/ד נועם חט"ז עמ' קעג
ב/ד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ק ע"ג
ב/ד נחל איתן
ב/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שמט
ב/ד נחלת עזריאל (הלוי) נדה דף נב {פתוי קטנה}
ב/ד נטיעות חיים דף טז ע"ד, יח ע"ד
ב/ד נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שנד
ב/ד ס' השבי"ט עמ' יז
ב/ד סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קצז-קצח
ב/ד עורה שחר דף מח ע"ד
ב/ד עזרת כהן עמ' קנב
ב/ד עין יצחק ח"א עמ' פה, ח"ב עמ' רפו, תכט, תלג
ב/ד עין יצחק תנינא ח"ב עמ' נו
ב/ד עלה עזרא עמ' צח-צט
ב/ד עמק הלכה (אורנשטין) סי' ס אות ז
ב/ד עמק הלכה (בוימל) ח"א סי' כא, עמ' נז
ב/ד עמק המלך (לבוב)
ב/ד פד"ר חי"ט עמ' 311
ב/ד פד"ר חכ"א עמ' 25
ב/ד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קלט
ב/ד פני אברהם (פרלמן) דף עג ע"א, עד ע"א
ב/ד פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' כח
ב/ד צבי גאון יעקב סי' מא
ב/ד צמח מנחם דף סה ע"ד {מקנים לה לפוסלה מכתובתה}
ב/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רג ע"ב
ב/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לה אות ב ואילך
ב/ד צמח צדקה - שו"ת עמ' רי
ב/ד צמח צדקה עה"ת עמ' קס
ב/ד צפנת פענח במדבר עמ' לא
ב/ד קהלות יעקב שבת סי' טו, קדושין סי' כא
ב/ד קובץ הערות (תשסג) סי' סו אות ו, סי' עו אות ט
ב/ד קונטרסי שעורים כתובות קונ' ט שעור ה עמ' 376
ב/ד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' פ-פב, צג, דברים עמ' קמב-קמה
ב/ד קרית מלך
ב/ד רווחא שמעתתא ח"א עמ' סז {ראב"ד}, צה
ב/ד שארית נתן (פולק) דף נח ע"א, נט ע"ג, סב ע"ב
ב/ד שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"טז
ב/ד שב שמעתתא שמעתא א פט"ז
ב/ד שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 57 {נאסרת לבעלה}
ב/ד שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריג
ב/ד שו"ת מהרי"ק סי' פא-פב
ב/ד שו"ת ר"י בסן (תצז) דף נא ע"א
ב/ד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קעט
ב/ד שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' נו
ב/ד שובע שמחות עמ' קי
ב/ד שירת דוד יבמות-קידושין עמ' עה
ב/ד שירת דוד כתובות עמ' מג, רכד
ב/ד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שה {קובץ}
ב/ד שמן המשחה (קושטא) דף עח ע"ד
ב/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קעו
ב/ד שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' קעט
ב/ד שערי בינה (תשעט) עמ' קמד
ב/ד שערי זיו ח"א דף קכח ע"ב, קכט ע"ד
ב/ד שערי טהר ח"ו סי' ט אות א, ח"ח סי' מ אות ב, סי' מא, מה
ב/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 246
ב/ד שערי ישר שער א פי"ח אות א, ה
ב/ד שערי שמואל עמ' פא, פג, קב
ב/ד שערי תודה ח"ב דף מג ע"ב {פיתוי קטנה}
ב/ד שפע חיים - נישואין עמ' קצ
ב/ד שרשי הים הל' נערה פ"א ה"ג (מט ע"ד)
ב/ד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לה ס"ק כ, סי' לז ס"ק יב-יג
ב/ד תולדות יעקב (מאהלר) עמ' שלג
ב/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' לד
ב/ד תשובה שלמה אהע"ז סי' נג
ב/ד תשובות הרי"ד עמ' תעב
ב/ה אהל משה (לוין) ח"ג דף מד ע"ד
ב/ה אור יעקב יבמות דף נד ע"ב
ב/ה אורים גדולים (תקיח) דף עז ע"א
ב/ה אלומות יוסף (תשנ) עמ' כה {מל"מ}
ב/ה אשר למלך
ב/ה בינת צבי
ב/ה בית המדרש
ב/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ה ביתאל ח"א דף סא ע"ג
ב/ה ברור הלכה סוטה כד ע"ב ציון א
ב/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שפח {מל"מ}
ב/ה בשבילי התלמוד ח"ב סוטה ח"ג סי' כא אות ז
ב/ה גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' ז, רפ
ב/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רעד
ב/ה זרעו של אברהם ח"ב
ב/ה חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תצד
ב/ה חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קנז ע"ג, קס
ב/ה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצ
ב/ה מאור למלך גיטין עמ' קסט {מל"מ}
ב/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' לה
ב/ה מעשה נסים (הכהן) דף עב ע"א
ב/ה מראה הפנים סוטה דף מד
ב/ה נחלת עזרא ח"ב עמ' 107
ב/ה עמק המלך (לבוב)
ב/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יג
ב/ה רווחא שמעתתא ח"א עמ' פז
ב/ה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קלו
ב/ה שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' קפה
ב/ה שערי טהר ח"ח סי' לט אות ג, סי' מה
ב/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 257
ב/ו אהל משה (לוין) ח"ג דף נא ע"ב {כ"מ}
ב/ו אות היא לעולם ח"ב דף קיט ע"ב {בית ישחק}
ב/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 125
ב/ו אם המלך כאן ועמ' נא {מל"מ}, נב {כ"מ}
ב/ו אמונת שמואל סי' ז
ב/ו אנצי"ת ע' גיורת הע' 126 {מל"מ}, 127
ב/ו אשר למלך
ב/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ו באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' מח {מל"מ}
ב/ו בינת צבי
ב/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' צב
ב/ו בית ישחק
ב/ו ברור הלכה סוטה כו ע"א ציון ז ואחרי ציון ז
ב/ו ברקאי ח"ג עמ' 56 {אשת סריס}
ב/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכד {מל"מ}
ב/ו גליונות אבני נזר
ב/ו דבר שאול סוטה סי' מו אות ב, ג, ח
ב/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רס, רסב, רסג
ב/ו הר המלך ח"ה עמ' נט, ח"ח עמ' נב
ב/ו וישאל שאול אהע"ז סי' ח {מ"מ}
ב/ו זכר יהודה עמ' קצד, קצז, ריג
ב/ו זרע אברהם (יצחקי) אהע"ז דף לז ע"ג
ב/ו חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' לה {כ"מ}, לז-לח {כ"מ}, תנד, מהדו"ב ח"ב עמ' ה-ז {מל"מ}, ט {מל"מ}
ב/ו חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף י ע"ג, יא, קמה ע"א, קסו {מל"מ}
ב/ו יעלת חן עמ' כח, קסא, קסג
ב/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' פח
ב/ו ישא איש דף כד ע"ג
ב/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' מא
ב/ו לבב דוד
ב/ו מחנה דוד (בונאן) דף מב ע"ב
ב/ו מטה אהרן (הלוי) דף נח ע"ב
ב/ו מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסז-קסח, שע
ב/ו מלאכת שלמה (חכים) דף ט ע"ג {מל"מ}
ב/ו מלאכת שלמה (חכים) כאן
ב/ו מעיני המים
ב/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/ו מראה הפנים סוטה דף כ
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ו משבצות זהב שמואל א עמ' ל
ב/ו משנת יעקב
ב/ו משפטי עזיאל ח"ז עמ' מג
ב/ו נועם ח"א עמ' רנ {אשת סריס}, ח"כ עמ' קנד
ב/ו נחלת עזרא ח"ב סי' כט
ב/ו נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ו אות ג
ב/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' קו
ב/ו עמק המלך (לבוב)
ב/ו פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' לב
ב/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' טז אות ד ואילך, סי' שיב אות ג, סי' שיד
ב/ו קול דודי סוטה סי' תרפז, תרצד
ב/ו קרית מלך
ב/ו שושן עדות דף קלח ע"א
ב/ו שערי חיים (ס' המקח) דף י ע"א {מל"מ}
ב/ו שרשי הים דף נו
ב/ז אגודות אזוב מדברי דף לז ע"ב {מל"מ בשם פיה"מ לרמב"ם}
ב/ז אהל משה (לוין) ח"ג דף מו ע"א {מל"מ} וע"ב
ב/ז אוריין תליתאי (תאומים) סי' ט (יב ע"ב), מה
ב/ז אם המלך כאן ועמ' נג {מל"מ}
ב/ז אמרי דעת חו"מ סי' ח עמ' קנב
ב/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ז באר אברהם (אבלי) עמ' שכג {מל"מ}
ב/ז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ע {מל"מ}
ב/ז בינת צבי
ב/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' צב {מל"מ}
ב/ז בית אהרן וישראל גל' יא עמ' נד
ב/ז בית ישחק
ב/ז ברור הלכה סוטה כד ע"א ציון ד
ב/ז ברור הלכה סוטה כו ע"א ציון ה
ב/ז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כב ע"ד
ב/ז דבר שאול סוטה סי' מד אות ב {מל"מ}, סי' מה אות א, ג
ב/ז דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' כב
ב/ז דרך המלך (רפפורט)
ב/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רסד, רסו
ב/ז המדות לחקר ההלכה מדה יט אות לח
ב/ז העובר בהלכה עמ' 13 {מל"מ}
ב/ז הר המלך ח"ד עמ' לה
ב/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רל {מל"מ}
ב/ז חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ריט
ב/ז חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שטו
ב/ז חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"א, פ"ה ה"א וה"ד
ב/ז חי' חתם סופר
ב/ז חכמת גרשון עמ' תמח
ב/ז ידבר שלום ח"א עמ' עב
ב/ז יעלת חן עמ' רפז-רפח
ב/ז לב בנים עמ' שצט
ב/ז לב שלם [שו"ת ר"י קארו דף נד ע"ג]
ב/ז לבב דוד
ב/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף ד ע"ב {מל"מ}, ה ע"ד
ב/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' צג
ב/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עה ע"ד {מל"מ}
ב/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' לח
ב/ז מעשה נסים (הכהן) דף עב ע"א
ב/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/ז משנת יעקב הפלאה עמ' רלא-רלה {מל"מ}
ב/ז נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קעד
ב/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שעד
ב/ז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שכ
ב/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' ריב
ב/ז סיני כרך סו (תשל) עמ' מ {מ"מ}
ב/ז עמודי אור סי' פב אות א
ב/ז עמק המלך (לבוב)
ב/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' טו
ב/ז עצי ארזים סי' יג ס"ק יט {מל"מ}
ב/ז פינות הבית דף יא ע"ד
ב/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מה אות ג
ב/ז קול דודי סוטה סי' תרפט, תרצ
ב/ז קול צופיך עמ' שנו-שנז, שס
ב/ז קרן הצבי מצוה סב אות א, מצוה קד אות ג, מצוה קט אות ד
ב/ז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ח
ב/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שלו {כ"מ}
ב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמה
ב/ז שאילת ישורון ח"א סי' לט עמ' קצח {ממתינים עד שתלד}
ב/ז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רב
ב/ז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תכה סעיף ב
ב/ז שם עולם (רבין) ח"א עמ' ד
ב/ז שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 86
ב/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קי
ב/ז שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' ריג
ב/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' ג
ב/ז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף עא ע"א
ב/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שכ
ב/ז שרשי הים דף נו ע"ב
ב/ח אגודות אזוב מדברי דף לח ע"ג {מל"מ - במינקת חברו קדמה שכיבת בעל}
ב/ח אגרא לישרים סי' ד, לט
ב/ח אהל חייא עמ' תסט {מל"מ}
ב/ח אהל משה (לוין) ח"ג דף מב ע"א וע"ד, מג ע"א וע"ד, מד ע"א-ע"ד {ראב"ד}
ב/ח אור הישר [חת"ס השמטות סי' רא, עין יצחק אע"ז ח"א סי' סז ופתח השער שם]
ב/ח אור יקרות
ב/ח אורח צדקה עמ' רמח
ב/ח אוריין תליתאי (תאומים) סי' קסז
ב/ח אילת אהבים (ברים) עמ' קסג
ב/ח איתן האזרחי עמ' תנ
ב/ח אלומות יוסף (תשנ) עמ' קעח {בא על ארוסתו}
ב/ח אם המלך כאן ועמ' לט, נג-נד {מל"מ}, נה {דברי חכמים וחידותם}, נו, נז-נט {מל"מ}, קד {מל"מ}, קט {מל"מ}, קכה {מל"מ}
ב/ח אמרי בינה (אש) דף מט ע"א {מל"מ - איסור ארוסה דרבנן}, קמה ע"ב
ב/ח אמת ליעקב נשים עמ' קכז
ב/ח אסיפת שמועות תשרי עמ' קז
ב/ח אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' ד {מל"מ}, קכב
ב/ח אפיקי מגינים יבמות סי' לא
ב/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפא {ראב"ד}
ב/ח אש פנחס עמ' צ
ב/ח אשר למלך
ב/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ח באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' יד
ב/ח באר מרים פ"ז הי"ד אות א {מל"מ}
ב/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קצד-קצה
ב/ח בדבר מלך חט"ו עמ' קעח {כל איש שבא ביאה אסורה מימיו אחר שהגדיל אין המים המאררים בודקים את אשתו ואפי' בא על אריסתו בבית חמיו שאסור מדברי סופרים וכו'}
ב/ח בים דרך עמ' מה
ב/ח בינת צבי
ב/ח בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כו {מל"מ}
ב/ח בית אפרים אהע"ז הל' עגונות דף יט ע"ב, קיא ע"א
ב/ח בית המדרש
ב/ח בית יצחק תשט"ז עמ' 46, 47, 49
ב/ח בית לוי (גולדברג) דף ד ע"ב
ב/ח ביתאל ח"א דף נט ע"ד
ב/ח בן אשר סי' ט הערה ח
ב/ח בני דוד
ב/ח בנין אריאל ח"א עמ' קצג
ב/ח ברור הלכה סוטה כב ע"ב ציון ה פסקה ב {מל"מ}
ב/ח ברור הלכה סוטה כג ע"ב ציון ה
ב/ח ברור הלכה סוטה כד ע"ב ציון א {יד איתן}
ב/ח ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון א
ב/ח ברית הלוי השלם
ב/ח ברכת יצחק (פאלער) עמ' ר {ארוסתו בבית חמיו}
ב/ח ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קלו
ב/ח ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סה {בא על ארוסתו בבית חמיו}
ב/ח בתי כהונה (תצו) בית ועד דף יז ע"ד
ב/ח גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכד, רכז, רלד
ב/ח גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קמט-קנ
ב/ח גבורת יצחק מ"ש עמ' קנו, רז
ב/ח גבורת יצחק מכות עמ' ד
ב/ח גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' מה, סז, רפ
ב/ח גבורת יצחק ר"ה עמ' קיג
ב/ח גבורת יצחק שבועות עמ' שנז {בא על ארוסתו בבית חמיו}
ב/ח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שצט, תה
ב/ח גן שושנים ח"ב עמ' קו {הבא על ארוסתו בבית חמיו}, קסג-קסד
ב/ח דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' לב
ב/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' סט, ח"ד סי' ל ס"ק י-יא, וסי' לב
ב/ח דבר שאול סוטה סי' נא אות ו {מל"מ}
ב/ח דברי אברהם (מנדלסון) דף לז ע"ד {איסור דרבנן}
ב/ח דברי חפץ עמ' צד
ב/ח דברי סופרים (רזין) דף יד ע"ב {אם בעל בעילה אסורה מימיו אין המים בודקים}
ב/ח דעת מרדכי ח"ב עמ' סג-סד {מל"מ}
ב/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' סה, רכ, רכא, רכה, רכז, שלז, תקלה {מל"מ}, תרכא
ב/ח הגהות חבר בן חיים
ב/ח הון יוסף דף נ
ב/ח הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 104 {מל"מ}
ב/ח הלכה רבה ח"ב עמ' 3, 62, 68
ב/ח המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין דף יט]
ב/ח הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קב
ב/ח השבת לקדשו דף צ ע"ב {מל"מ}
ב/ח זאת ליעקב במדבר עמ' נז
ב/ח זכרון יעקב (ברלין) פ' משפטים דף טו ע"ד
ב/ח זרעו של יצחק
ב/ח חביון עוז
ב/ח חדושים ובאורים (גרי') סוטה כד ע"א
ב/ח חדות יעקב דף כד ע"ג
ב/ח חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רטז
ב/ח חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שיב
ב/ח חוקי חיים (גאגין) כאן, דף קלז ע"ד
ב/ח חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"א
ב/ח חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 96 {מל"מ}, חו"מ ח"א עמ' 151 {מל"מ}, ח"ד עמ' 278 {מל"מ}
ב/ח חי' הגרז"ס נשים עמ' שלג {מל"מ}
ב/ח חי' חתם סופר
ב/ח חי' עזיאל
ב/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' לז, שלב-שלג
ב/ח חי' ש"י דף מח ע"ב {מל"מ}
ב/ח חיים שאל ח"ב סי' ד
ב/ח חכמת שלמה על אהע"ז קעז ס' ד
ב/ח חלק יעקב (אביגדור), מכתבי תהלה עמ' 8
ב/ח חלקת יואב החדש הגהות על שב שמעתא ש"א פ"ז, ועל נוב"י אהע"ז סי' קמח
ב/ח חמודי צבי ח"ב עמ' כג, כז
ב/ח חן וכבוד דף קנא ע"ב {מל"מ - עשה תשובה}
ב/ח חנא וחסדא ח"א דף מ ע"ב, ח"ב דף כח ע"ג {שרשי הים}
ב/ח חפץ יהונתן במדבר פ"ה פסוק יב
ב/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' ח {מל"מ}, ח"ד עמ' נו, אהע"ז עמ' תקכד, תקכט, תקל-תקלב {מל"מ}, תקלג
ב/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב, שיורי או"ח דף ב {מל"מ}, יו"ד ח"ג דף יז {מל"מ}, אהע"ז דף קסח ע"ב
ב/ח יבין שמועה (לעוו) עמ' תנג
ב/ח יד ישראל ח"ב
ב/ח יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' פח-פט, צב-צג
ב/ח ישועות יעקב נשים עמ' נא, שצח {מל"מ}
ב/ח כבוד הלבנון דף כז ע"א {מל"מ - אינו ראוי דרבנן}, מה ע"א {דרבנן}
ב/ח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' כא
ב/ח כלילת יופי דף יז
ב/ח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' מ
ב/ח לב שלם [שבות יעקב (אבולפיה) סוטה פ"ט דף פג ע"א, קרבן חגיגה דף לח ע"א, משאת משה אהע"ז סי' ז דף ל ע"ג, מאורי אש - חלק אור חדש דף סא ע"ג, סב]
ב/ח לבב דוד
ב/ח לבושי מרדכי או"ח עמ' לג
ב/ח מאור למלך גיטין עמ' קנח, קסט
ב/ח מאיר עיני חכמים ח"א דף קטו ע"א
ב/ח מגילת סמנים עמ' עא
ב/ח מחנה יוסף סוטה עמ' קנב
ב/ח מחנה לויה (תקעט) דף עד ע"ב {בא על ארוסתו}
ב/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' שג {בא על ארוסתו}
ב/ח מי יהודה אהע"ז סי' כ
ב/ח מי נדה - שירי טהרה עמ' סג {מל"מ}
ב/ח מכתב לחזקיהו דף פו ע"ד
ב/ח מלאכת שלמה (חכים) כאן, דף ט ע"ד {מל"מ}
ב/ח מנוחת אשר ח"א דף מט ע"ב, נ ע"ג-ע"ד, נא ע"א וע"ג-ע"ד
ב/ח מנוחת משה דף פב ע"ב-ע"ד {בא על ארוסתו}, פג ע"ב {מל"מ}
ב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' נא {מל"מ}, נה {מל"מ}, ח"ב עמ' תנח, ח"ג עמ' לד-לה, שה
ב/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' דבר דרבנן אי מפיק דאורייתא {ראב"ד}, וע' סוטה {מל"מ}
ב/ח מעיני המים
ב/ח מעשה רק"ם (קורייאט) דף כב ע"א
ב/ח מקום דוד [אורים גדולים דף עז]
ב/ח מקור חסד עמ' רה
ב/ח מקנת חיים עמ' קה {נקי מעוון דרבנן}
ב/ח מראה הפנים סוטה דף יז
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/ח מרפא לשון (ארדיט)
ב/ח משנה למלך אחרון
ב/ח משנת יעקב
ב/ח משנת ר' אהרן קדושין עמ' קנג
ב/ח משפט איש תשיח-תשיט עמ' רא
ב/ח משפט המלחמה עמ' פב {מל"מ}, פט {מל"מ}
ב/ח משרת משה (נבר)
ב/ח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שסח
ב/ח נוה שלום (איזרלסון) עמ' 60
ב/ח נזיר ה' סי' לג סעיף א
ב/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רלז
ב/ח נחל איתן
ב/ח נחלת יצחק קידושין סי' יג
ב/ח נחלת שמעון (אמוראי) דף צה {מל"מ - בא ביאה אסורה}
ב/ח נחלת שמעון (אמוראי) דף צו {מל"מ}
ב/ח נצר מטעי (פרידמן) סי' כא סעיף ה {מדרבנן}
ב/ח נר מצוה (ואלק) שרשים דף ד ע"ב-ע"ג
ב/ח נתיב מאיר דף כז ע"ד
ב/ח ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תעו {מל"מ - אסור התלוי בזמן}
ב/ח ספרי דבי רב ח"א עמ' נד-ס
ב/ח עולת שלמה ח"ב עמ' קלז, קמד-קמה
ב/ח עונג יו"ט על דרוש דף כב ע"ג, כה ע"ג-ע"ד {מל"מ - עשה תשובה}
ב/ח עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 173
ב/ח עיונים ומחקרים ח"א עמ' 236
ב/ח עין יצחק ח"ב עמ' רצג
ב/ח עמודי אור סי' פב אות ג
ב/ח עמק המלך (לבוב)
ב/ח עמק יהושע ח"א דף סט
ב/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יח
ב/ח עץ חיים (אבלסון) עמ' קע, קעט
ב/ח עצי ארזים סי' יג ס"ק כח, סי' לג ס"ק א
ב/ח פאר המלך עמ' קצט
ב/ח פד"ר ח"ג עמ' 270
ב/ח פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קסג, קסה-קסו
ב/ח פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' ק-קא
ב/ח פינות הבית דף יא ע"א
ב/ח פרפרת משה ח"ב עמ' קעה
ב/ח פתח עינים ח"א דף קיא ע"ב {מל"מ}
ב/ח צבי תפארת סי' ה {מל"מ}
ב/ח קול דודי (תשף)
ב/ח קול דודי סוטה סי' קיט, קמב, תרמט, תרנא, תרנג, תרסג, תשכג, תשכח, תשמא, אלף קלג
ב/ח קול דודי שבועות סי' מו
ב/ח קרית מלך
ב/ח קרן הצבי מצוה ה אות טו
ב/ח קרן פני משה ח"ב
ב/ח רב ברכות (רי"ח) עמ' ז {מל"מ}, ח
ב/ח רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכה {ביאה אסורה}
ב/ח רווחא שמעתתא ח"א עמ' פה-פז, פט, צא
ב/ח שארית ישראל (שלוניקי) דף יב ע"ד, יג ע"א {מל"מ - אם עשה תשובה}
ב/ח שארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 90 {מל"מ}
ב/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רטז {מל"מ}
ב/ח שו"ת אור שמח דף לב
ב/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' רג
ב/ח שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כב אות ג
ב/ח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שפח
ב/ח שעורי ר' שלמה עמ' צ-צא
ב/ח שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רכח
ב/ח שער החיים [ספר החיים] (ביק) - חוקת הפסח דף מג ע"ב
ב/ח שער המלך (עם הגהות רי"ש נתנזון)
ב/ח שער המלך ח"א עמ' תרכה
ב/ח שערי זוהר (מרגליות) סוטה מג ע"א {מל"מ}
ב/ח שערי טהר ח"ו סי' לא אות ב, ח"ח סי' כא אות א
ב/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 103, 293
ב/ח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תטז
ב/ח שעת הכושר דף פד ע"א, צז ע"ב {מל"מ}
ב/ח שרשי הים דף נז
ב/ח תבואת יקב (פרידמן) עמ' קמג {מל"מ}
ב/ח תורת מיכאל עמ' קעב {מל"מ}
ב/ח תורת רפאל או"ח ח"ב דף קלג ע"ב
ב/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' כג-כד
ב/ח תיבת גומא (תשסז) עמ' קצא
ב/ח תפארת ציון (ריבקין) סי' ב הערה 2
ב/ח תפארת ציון (ריבקין) סי' ב הערה 2 עמ' כז {מל"מ - עשה תשובה}
ב/ח תקנת השבים עמ' 43
ב/ח תרומת הכרי עמ' מה
ב/ט אהל משה (לוין) ח"ג דף מב ע"א, מה ע"א, מו ע"ג, מז ע"ב וע"ד, נ ע"ד
ב/ט אור הישר [מל"מ הל' נערה פ"א ה"ה ד"ה עוד ראיתי, באר יצחק אהע"ז סי' א]
ב/ט אורים גדולים (תקיח) דף מז ע"א
ב/ט אורים גדולים (תשסג) עמ' קסה
ב/ט אחיעזר ח"ג סי' טז אות א
ב/ט אם המלך כאן ועמ' כג, נח {דברי חכמים וחידותם}, סד
ב/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפ
ב/ט באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' יג
ב/ט בינת צבי
ב/ט ביצחק יקרא (תשע) סי' צ סעיף ב ד"ה אך בגמ'
ב/ט ברור הלכה כתובות לט ע"א ציון ז פסקה ה
ב/ט ברור הלכה סוטה כג ע"ב ציון ה
ב/ט ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון א
ב/ט דבר שאול סוטה סי' מד אות א, ו
ב/ט דעת מרדכי ח"ב עמ' סג-סד {אלמנה לכה"ג - כי לא מנוקה מעוון}
ב/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רכב, רכה
ב/ט הון יוסף דף נ
ב/ט הלכה רבה ח"ב עמ' 3, 62
ב/ט הר המלך ח"ח עמ' נב
ב/ט ויקח אברהם [אהלי יהודה סב ע"א]
ב/ט חביון עוז
ב/ט חדושים ובאורים (גרי') סוטה כח ע"א
ב/ט חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקכו
ב/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף יז {מל"מ}, אהע"ז דף קסז ע"ב
ב/ט ידבר שלום ח"א עמ' קמא
ב/ט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' מ
ב/ט לב שלם [חוט המשולש (דיוואן) תשובה טו דף יב ע"א]
ב/ט להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' סה
ב/ט מאור למלך גיטין עמ' קסט
ב/ט מגן בעדי עמ' 255
ב/ט מנוחת אשר ח"א דף נ ע"ג {מינקת ומעוברת}
ב/ט מנוחת משה דף פב ע"ב-ע"ג
ב/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' שה
ב/ט מנחת עני (תקמז) דף לז ע"א
ב/ט מפענח צפונות עמ' 138
ב/ט משאת המלך (אדרי)
ב/ט משנה הלכות ח"ה סי' רנא
ב/ט משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מח אות ב
ב/ט נדיב לב ח"ב אהע"ז דף ט ע"ב {זונה - רק מאיסור תורה}
ב/ט נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ו ע"ב
ב/ט נר מצוה (ואלק) שרשים דף ד ע"א-ע"ב {שניות} וע"ג {מעוברת}
ב/ט ספרי דבי רב ח"א עמ' נד
ב/ט עין יצחק ח"א עמ' שעה, שפז
ב/ט עמק המלך (לבוב)
ב/ט עץ חיים (אבלסון) עמ' קסד
ב/ט עצי ארזים סי' יג ס"ק כח, סי' לג ס"ק א
ב/ט פד"ר ח"ג עמ' 270
ב/ט פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קסה-קסו
ב/ט פקודת המלך דף ז ע"ב
ב/ט פרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' נט {שניה}
ב/ט קול דודי (תשף)
ב/ט קול דודי סוטה סי' תרמט, תרנג
ב/ט קרית מלך
ב/ט שו"ת אור שמח דף לג
ב/ט שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' מג
ב/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' רג
ב/ט שנות חיים (קיצע, תשמב) חי' התורה עמ' סט {מל"מ}
ב/ט שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רכח
ב/ט שער המלך ח"א עמ' תרכה
ב/ט שער יהודה
ב/ט שערי טהר ח"ו סי' לא אות ב, ח"ח סי' כא אות א
ב/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 294
ב/ט שרשי הים דף נז
ב/ט תרומת הכרי עמ' מה
ב/י אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פט {מל"מ}
ב/י אהל משה (לוין) ח"ג דף מה ע"א וע"ד, מו ע"א, מז ע"א
ב/י אם המלך כאן ועמ' נב, נט-ס {מל"מ}, סא {כ"מ}, סב {חיים ומלך}, קו
ב/י אנצי"ת ע' אילונית הע' 69-70, 73-74
ב/י בינת צבי
ב/י ברור הלכה סוטה כו ע"א ציון ג
ב/י גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רנה
ב/י גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תו
ב/י דבר שאול סוטה סי' מד אות ב {מל"מ}, יב
ב/י דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קנב
ב/י הר המלך ח"ד עמ' לה
ב/י חביון עוז
ב/י חדושים ובאורים (גרי') סוטה כו ע"א
ב/י חי' הגרז"ס נשים עמ' שיג {מל"מ}
ב/י חיים ומלך
ב/י חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מא ד"ה וראיתי
ב/י חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקד-תקה {מל"מ}
ב/י חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קס {מל"מ}
ב/י טירת כסף דף רפט ע"ג
ב/י יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעח
ב/י לב שלם [מאורי אש דף סא-סב]
ב/י לבב דוד
ב/י להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קלב ע"ב
ב/י לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 33, 35
ב/י מחנה יוסף סוטה עמ' צ
ב/י מנחת חינוך ח"ג עמ' לה, לז
ב/י מעיני המים
ב/י מראה הפנים סוטה דף יט
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/י משנה למלך אחרון
ב/י נועם ח"ו עמ' שלב {מל"מ}
ב/י ספרי דבי רב ח"א עמ' קל-קלא
ב/י עין יצחק ח"א עמ' קה {מל"מ}
ב/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' י
ב/י פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קסח
ב/י צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף סא ע"א {ראויה לילד שאם היתה יולדת בצער}
ב/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קג ע"ד
ב/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' עז {מל"מ}
ב/י קול דודי (תשף)
ב/י קול דודי סוטה סי' תרנד, תרפח
ב/י קרן הצבי מצוה עז אות א
ב/י קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ס
ב/י שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קו
ב/י שם ישראל - שו"ת עמ' צד {מל"מ}
ב/י שערי טהר ח"ח סי' קיג אות ב
ב/י שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' קו
ב/י שרשי הים דף ס
ב/יא אבן ישראל (פישר)
ב/יא אבני מילואים סי' יא ס"ק ב {הגהת מל"מ - ספק מהר"א ששון האם נאסרת לבועל שני}
ב/יא אהל משה (לוין) ח"ג דף מג ע"ב, נא ע"א
ב/יא אם המלך כאן ועמ' לט, מב, נז, סב
ב/יא בינת צבי
ב/יא ברור הלכה סוטה כו ע"א ציון ג
ב/יא גדולי ציון (תשנב) עמ' שנב {הגהת מל"מ - ספק מהר"א ששון האם נאסרת לבועל שני}
ב/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' סט
ב/יא דבר שאול סוטה סי' מד אות ז, י {מל"מ}, יב
ב/יא חביון עוז
ב/יא חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 233
ב/יא חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' י {מל"מ}
ב/יא מוריה גל' רז עמ' נו
ב/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' לז
ב/יא מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יא משאת המלך (אדרי)
ב/יא עין יצחק ח"ב עמ' תלו, תנ
ב/יא פסקי אליהו ח"ב עמ' יט {דברי חכמים וחידותם}, ח"ד עמ' יג {דברי חכמים וחידותם}, יד
ב/יא קול דודי סוטה סי' תרנז, תרצ
ב/יא תשובה שלמה אהע"ז סי' ח
ב/יב אבני נזר אהע"ז סי' רלה אות ד, סי' שא אות ח {מל"מ}
ב/יב אגורה באהלך דף מח ע"ב וע"ד, נא {מל"מ}
ב/יב אגרא דשמעתא ח"א עמ' קצא {מל"מ}, שפ
ב/יב אגרות משה אהע"ז ח"א סי' נד {מל"מ}, ח"ב סי' כו ענף ו {מל"מ}
ב/יב אוצר השבת ח"א עמ' קצד {מל"מ - גזירה שלא נזכרה בתלמוד}
ב/יב אור הישר [מל"מ לעיל פ"א הי"ד (ד"ה ודע) והל' אישות ספ"א]
ב/יב אור לי כתובות סי' ד ס"ק יד {מל"מ}
ב/יב אורים גדולים (תשסג) עמ' קסד
ב/יב אם המלך כאן ועמ' ו, לז, סב-סג, סו
ב/יב אמרי בינה (אש) דף פז ע"ג {מל"מ}
ב/יב אמרי חן (בן סניור) שמואל עמ' 241
ב/יב אנצי"ת ע' אשת איש הע' 55, 60, ע' אשת כהן הע' 67, 68 {מל"מ}
ב/יב באר משה (שטרן) ח"ד סי' קלה אות א
ב/יב באר ראי עמ' קלו, קלט
ב/יב בינת צבי
ב/יב ביצחק יקרא (תשע) סי' פ ד"ה ויש {מל"מ}
ב/יב בית אהרן (קארטשין) עמ' ב-ג
ב/יב בית ישחק
ב/יב בית נפתלי (תרנט) סי' ג דף ד ע"ב {מל"מ}
ב/יב ברור הלכה יבמות צה ע"א ציון ג
ב/יב ברור הלכה סוטה כז ע"ב ציון ג
ב/יב ברכי יוסף אהע"ז דף קג ע"ד, קו ע"ב
ב/יב ברכת שלמה אהע"ז עמ' קטז {מל"מ}
ב/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רפא {מל"מ}
ב/יב בשבילי התלמוד ח"ב סוטה ח"ג סי' כא אות ו {מל"מ}
ב/יב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' טו, כו, רסא
ב/יב גדולי ציון (תשנב) עמ' שנא {מל"מ - שומרת יבם שזינתה אסורה לבועל}, שנו {מל"מ בשם נמ"י - שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה משם קנס}
ב/יב גור אריה (צרמון)
ב/יב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תט
ב/יב גושפנקא דמלכא
ב/יב דבר בעתו (בוגין) דף ז ע"ד {מל"מ - שוגגת האם אסורה לבועל}
ב/יב דבר מאיר (ראק) סי' קטז
ב/יב דבר שאול סוטה סי' מו אות ה {מל"מ}, סי' נ אות ד-ו {מל"מ}, סי' נב אות ט
ב/יב דברות אליהו ח"ד עמ' קצ
ב/יב דברות אליהו ח"ו עמ' קמד, קמט {אסורה לבועל - אם חשבה שאינה אשת איש}
ב/יב דברי אמת (תשעט) עמ' עדר {דאסורה לבועל מדאורייתא}
ב/יב דליית הכרם עמ' תתתיג {כ"מ - מנעלים}
ב/יב דרך המלך (רפפורט)
ב/יב דרך ישרה ח"א עמ' רלג
ב/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' סא, שלו, שלט-שמ {כולם מל"מ}
ב/יב האיר ממזרח כתובות סי' ה אות ט {כל אשה שנאסרה על בעלה וכו' "כדרך שהיא אסורה על בעלה" - גדר איסורה על הבועל מכת האיסור על הבעל}
ב/יב היכל יצחק אהע"ז ח"א סי' א ס"ק ה {נשאה הבועל כופין להוציאה}
ב/יב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קסט
ב/יב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' כז {מל"מ}
ב/יב הרמב"ם והלכותיו
ב/יב ויען אברהם (ריוח) אהע"ז סי' כא בסופו {מל"מ}
ב/יב זכרון שמואל עמ' קפ-קפב
ב/יב חד וחלק ח"ב דף יז ע"א {מל"מ}
ב/יב חדוותא דשמעתתא ח"א דף ב ע"א
ב/יב חדוותא דשמעתתא ח"ב דף ה ע"א, יא ע"ב {מל"מ}
ב/יב חזון יחזקאל סוטה פ"ד ה"ה
ב/יב חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 143-142 {מל"מ}
ב/יב חי' הגרז"ס נשים עמ' שיח, שכב {מל"מ}
ב/יב חי' חתם סופר
ב/יב חי' כתב סופר כתובות עמ' כט {מל"מ}
ב/יב חי' ר' שמואל יבמות עמ' יב, טו {מל"מ}, קסה, קסו {מל"מ}
ב/יב חיים שאל ח"ב סי' ג
ב/יב חנא וחסדא ח"א דף קמז ע"ג, קמח ע"ג ואילך {מל"מ}
ב/יב חנוכת הבית עמ' קיז {מל"מ}
ב/יב חסד לאברהם (טרוימן) דף יא ע"א {מל"מ - אם היא שוגגת והוא מזיד, מותרת לבועל}
ב/יב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקכא
ב/יב חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קסו ע"א
ב/יב יגיעת ערב פסחים עמ' פג {מל"מ}
ב/יב יד דוד (קרלין) ח"א דף י
ב/יב יד המלך (פלומבו)
ב/יב יד ישראל ח"ב
ב/יב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ז ה"ח ס"ק ב {מל"מ}
ב/יב ידבר שלום ח"א עמ' עב
ב/יב ידיו של משה
ב/יב יצחק ירנן
ב/יב כללי המצוות (תאומים) עמ' קלח {מל"מ}
ב/יב לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף קח ע"ב, חלקת מחוקק ובית שמואל סי' יא ס"ק א, יד אהרן אהע"ז הגהב"י אות יט, באר יעקב אהע"ז דף קכג ע"א]
ב/יב לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' יט אות ה
ב/יב לבושי מרדכי אהע"ז עמ' יח
ב/יב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' ק {מל"מ}
ב/יב לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ב ס"ק י
ב/יב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רכט {מל"מ}
ב/יב מגיא ההריגה עמ' צו {מל"מ}
ב/יב מהלכי משפט ח"א מהלך ב אות א
ב/יב מוריה גל' רלו עמ' פא-פב {מל"מ}, פג
ב/יב מחנה יוסף סוטה עמ' יא
ב/יב מנוחת אשר ח"א דף מט ע"ג-ע"ד, נ ע"ב {מל"מ}
ב/יב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מח ע"א
ב/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' כח-כט, לג-לד, מא
ב/יב מעדני ביאורים עמ' קלט {מל"מ}
ב/יב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב וח"ג]
ב/יב מרגליות הים סנהדרין מא ע"א אות ה {מל"מ}
ב/יב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' פה אות ב {מל"מ בשם מהר"א ששון}, ה-ו {מל"מ - איסור אנוסה לבועל}
ב/יב משנה הלכות יבמות, יבמות סי' עג {מל"מ תמה על נ"י}
ב/יב משנת אליעזר (רבינ') עמ' קא
ב/יב משנת יעקב
ב/יב משנת ר' אהרן כתובות עמ' סא
ב/יב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רלב
ב/יב ניצוצי אש עמ' רה
ב/יב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קצה {מל"מ}
ב/יב נתיבות שלום (למפרט) עמ' קא
ב/יב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' צט-ק
ב/יב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רט {מל"מ - הקנס}
ב/יב סופר מהיר ח"ב עמ' נח {מל"מ}
ב/יב ספרי דבי רב ח"א עמ' עד-עו
ב/יב עבודת הלוי עמ' לג
ב/יב עטרת מרדכי (וינברג) דף כג ע"ד, כד ע"א-ע"ג {מל"מ}
ב/יב עיון בלומדות עמ' פ
ב/יב עין יהודה עמ' קסט {מל"מ - אסורה לבועל משום קנס}
ב/יב עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קפט {מל"מ}
ב/יב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 69, 71
ב/יב עמודי אור סי' צה אות ט
ב/יב עמק המלך (לבוב)
ב/יב עצי ארזים סי' יא ס"ק ב {מל"מ}
ב/יב פד"ר חי"ד עמ' 244 {או"ש}
ב/יב פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' כח דף קיא ע"ג {מל"מ בשם נ"י}
ב/יב קהלות יעקב כתובות סי' ז {מל"מ}
ב/יב קול דודי סוטה סי' תשכג
ב/יב קונטרסי שעורים קדושין שעור כב אות ד
ב/יב קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קפח-קפט {מל"מ}
ב/יב קרן הצבי מצוה עז אות ה, מצוה צא אות ט, מצוה ק אות ב
ב/יב רווחא שמעתתא ח"א עמ' פח {מל"מ - אשת כהן שזינתה באונס}
ב/יב רווחא שמעתתא ח"א עמ' פט
ב/יב רנת יצחק שמואל עמ' שפא {כדרך שאסורה על בעלה}
ב/יב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רנח {מל"מ}, שז {מל"מ בשם ר"א ששון - אם לא נאסרת על הבעל לא נאסרת על הבועל}
ב/יב שו"ת הרא"ש עמ' קמו
ב/יב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שפד
ב/יב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' ט
ב/יב שמש ומגן אהע"ז סי' ו עמ' רכ
ב/יב שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' נה ס"ג ס"ק ד {מל"מ}
ב/יב שנות חיים (קיצע, תשמב) חי' התורה עמ' סט {מל"מ}
ב/יב שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 72
ב/יב שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' יא אות ב
ב/יב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' פז {מל"מ}
ב/יב שערי טהר ח"ו סי' ז אות א
ב/יב שערי שמואל עמ' פז
ב/יב שפתי דעת ח"א עמ' קנה, קסא {מל"מ}
ב/יב שרשי הים דף סא ע"ב
ב/יב תבואת יקב (פרידמן) עמ' קכא
ב/יב תחומין חכ"א עמ' 275
ב/יב תיבת גומא (ורשנר) עמ' פט {מל"מ}
ב/יב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קסו {מל"מ}
ב/יב תיבת גומא (תשסז) עמ' עה {מל"מ}
ב/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תלא {מל"מ}
ב/יב תשובה שלמה אהע"ז סי' ח דף י ע"ד, יא ע"ב {מל"מ בשם מהר"א ששון}
ב/יב תשורת שי מהדו"ת סי' קלט, קמ {מל"מ}
ב/יג אבני עזר ח"א סי' י אות ט
ב/יג אור המאיר (שפירא) סי' לד אות א {נאסרת לנטען רק בעדי כיעור}
ב/יג אם המלך כאן ועמ' כד
ב/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יג בינת צבי
ב/יג בית מאיר סי' יא אות א עמ' קה-קו
ב/יג ברור הלכה יבמות כד ע"ב ציון ה
ב/יג ברכת שלמה אהע"ז עמ' קלח-קלט, קנה-קנו
ב/יג דברות משה יבמות עמ' רסד
ב/יג דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קד
ב/יג הר המלך ח"ה עמ' נט
ב/יג השיב משה (תשעה) סי' ס דרך א נתיב יא עמ' עב
ב/יג וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קפג
ב/יג חי' הגר"ח החדש עמ' תקלז
ב/יג חנא וחסדא ח"א דף קנג ע"ג
ב/יג ישועות יעקב נשים עמ' כב
ב/יג מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל לב סי' יא]
ב/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/יג משנת יעקב
ב/יג משנת עזר ח"א עמ' קכא
ב/יג משפטי שאול - פסקי דין עמ' סד
ב/יג ס' גירושין לרשב"ח עמ' 143
ב/יג עצי ארזים סי' יא ס"ק ג-ה
ב/יג פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' טו דף פח ע"ד, צ ע"ב {אם הוציאה הבעל}
ב/יג ראבי"ה - תשובות עמ' טז {הגהמ"י}
ב/יג שו"ת אור שמח דף י
ב/יג שו"ת הרא"ש עמ' קמה-קמו
ב/יג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שפד
ב/יג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' ריח, רמב
ב/יג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' ח
ב/יג שו"ת רשב"ש עמ' עז
ב/יג שעורי אבני עזר ח"א עמ' פד
ב/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 234
ב/יג תורת אמת (תשסו) עמ' קלג
ב/יד אבני עזר ח"א סי' י אות ו
ב/יד אהל שרה לאה עמ' רמה {שרננו}
ב/יד אור הישר [כ"מ הל' סנהדרין פכ"ד ה"ה]
ב/יד אמרי חיים (לרנר) ח"ג עמ' שג {השמיט שבעלה בא עליה בדרך}
ב/יד אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 25
ב/יד בינת צבי
ב/יד ברור הלכה יבמות כד ע"ב ציון ה
ב/יד ברכת שלמה אהע"ז עמ' קנה
ב/יד דברות אליהו ח"ה עמ' קלח {סימני כיעור}
ב/יד דברות משה יבמות עמ' רסד
ב/יד התורה והמדינה ח"ט עמ' פט
ב/יד חי' הריצ"ד
ב/יד חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף יא, קסו {מל"מ}
ב/יד יכין ובועז ח"א סי' קמט עמ' 507, 515
ב/יד כבוד הלבנון דף מו ע"ג {מל"מ}
ב/יד לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' יט אות א, ה
ב/יד מי החג עמ' פד
ב/יד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' כ] {מל"מ}
ב/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' עא
ב/יד שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קד
ב/יד שו"ת מהרש"ל סי' לג
ב/יד שו"ת רשב"ש עמ' קנא
ב/יד שירת דוד כתובות עמ' לט {מל"מ ד"ה ודע, ד"ה מפי השמועה}
ב/טו בינת צבי
ב/טו בית מאיר (תשע) סי' יא ס"ב עמ' קיא
ב/טו בית מאיר סי' יא אות ב עמ' קו
ב/טו ברור הלכה יבמות כד ע"ב ציון ה
ב/טו הלכה רבה ח"ב עמ' 68
ב/טו חנא וחסדא ח"א דף קנג ע"ג
ב/טו מוריה גל' קא עמ' טו, יז {לכתחלה לא ישאנה}
ב/טו מלבושי יו"ט ח"א דף לד ע"א
ב/טו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' פד אות א {מל"מ}
ב/טו ס' גירושין לרשב"ח עמ' 136
ב/טו שו"ת אור שמח דף י
ב/טו שו"ת הרא"ש עמ' קמו
ב/טז בינת צבי
ב/טז בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף סו
ב/טז ברור הלכה יבמות כד ע"ב ציון ה
ב/טז זכר אליהו אהע"ז סי' כז
ב/טז מוריה גל' קא עמ' טז {תצא}
ב/טז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ב/טז משפטי שאול - פסקי דין עמ' ס
ב/טז נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רב
ב/טז קרית מלך
ב/טז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רמח


ג/241 הלכות סוטה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אוצר הסוטה
ג/רה"פ אם המלך
ג/רה"פ בית יעקב (בירב)
ג/רה"פ דברי חכמים וחידותם
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנט
ג/א אהל משה (לוין) ח"ג דף נג ע"ד {מל"מ - סדר הרמב"ם}
ג/א אם המלך כאן ועמ' ו, פ {מל"מ}, פא {ק"ס}, קיט
ג/א אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 132
ג/א אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' מ {מל"מ}, מב, מד, מח
ג/א בינת צבי
ג/א בית ישחק
ג/א ברור הלכה סוטה ו ע"א ציון ד פסקה א {מרכה"מ}
ג/א ברור הלכה סוטה ז ע"א ציון א, ב, ה
ג/א ברור הלכה סוטה כ ע"א ציון ג פסקה ב {מרכה"מ}
ג/א ברור הלכה סוטה כב ע"ב ציון ה {מרכה"מ}
ג/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' עז
ג/א בשבילי הקדושה סי' כב אות א, סי' כו אות א-ב
ג/א בשבילי התלמוד ח"ב סוטה ח"א סי' ו אות ג, ח"ב סי' טו אות ו {מל"מ}, ח"ג סי' כא אות ג
ג/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' עא-עב, עה, רסט
ג/א גליוני הגר"ש עמ' סז {מל"מ}
ג/א דבר שאול סוטה סי' י אות א, סי' טז אות ו
ג/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' פז
ג/א היכל מלך
ג/א ויואל משה מאמר ג סי' ל
ג/א ויואל משה עמ' תלג
ג/א זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' קיח {שני ת"ח}
ג/א חזון יחזקאל סוטה פ"ה ה"א
ג/א חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 185
ג/א מגד יהודה ח"א סי' רסד אות יא
ג/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קלב
ג/א מקדשי השם ח"ב עמ' רכא {כ"מ}
ג/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/א משאת המלך (אדרי)
ג/א משנת יעבץ שמיטה עמ' קיח
ג/א משנת יעקב
ג/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רחצ
ג/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף נט ע"ד {מל"מ}
ג/א ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רח
ג/א ספרי דבי רב ח"א עמ' עח, פח, צז
ג/א עיר מקלט עמ' סה ביאור הלכה
ג/א עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא ט עמ' נא
ג/א צפנת פענח במדבר עמ' כז
ג/א קול דודי (תשף)
ג/א קול דודי סוטה סי' קמג, קמח, קפו, קפט, שפו, תפט, תקנח
ג/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סו
ג/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שלו
ג/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שכא
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות יב
ג/א תורת הקנאות
ג/ב אביר יוסף עמ' רנא
ג/ב אוצרות הרמב"ם
ג/ב אור הישר [שו"ת הרמ"א סי' יא]
ג/ב אור לישרים (תשסג) עמ' צ
ג/ב אור שמח
ג/ב אם המלך כאן ועמ' לז, פב {מרכה"מ}, פג {כ"מ}, קטו, קיח
ג/ב אנצי"ת ע' איום הע' 52, 58-56
ג/ב אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' מה, מו {מרכה"מ}, מט
ג/ב בינת צבי
ג/ב ברור הלכה סוטה - תוספת בירור
ג/ב ברור הלכה סוטה ז ע"א ציון ה
ג/ב ברור הלכה סוטה ז ע"ב ציון ח
ג/ב ברית הלוי השלם
ג/ב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' עד, רנג
ג/ב דבר שאול סוטה סי' יא אות ח, סי' יב אות ב
ג/ב דובב מישרים דף יב
ג/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' פב, פו, רכב-רכג
ג/ב דרכי חושן ח"ג עמ' פז
ג/ב האיר ממזרח משלי עמ' כג {ומפחידין אותה פחד גדול}
ג/ב הערות ר"י ליינר
ג/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנ
ג/ב חדושים ובאורים (גרי') סוטה ז ע"א
ג/ב חיים שאל ח"ב סי' ד
ג/ב חסד לאברהם (ברודא) ח"ב עמ' מב
ג/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפב
ג/ב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תצג
ג/ב כתר המלך
ג/ב מבוא למשנה תורה עמ' 174
ג/ב מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 183
ג/ב מילי דמרדכי
ג/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שפ
ג/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ב משאת המלך (אדרי)
ג/ב משנת יעקב
ג/ב נרות אהרן
ג/ב סדר הדיון עמ' 202
ג/ב סודו של המשפט העברי עמ' 203
ג/ב עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 170
ג/ב עמק המלך (לבוב)
ג/ב ענפי ארז (זי') דף קטז ע"ד
ג/ב פרפרת הפרשה פרשת וישלח פרק לה פסוק כב
ג/ב צפנת פענח דברים עמ' שא
ג/ב קול דודי סוטה סי' קנה, קס
ג/ב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' כד, רלה, ח"ו סי' קלג
ג/ב שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רלז
ג/ב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקז-תקח
ג/ב תורת הקנאות
ג/ב תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רמב {על פשטו - שקר כדי למנוע מחיקת השם}
ג/ב תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקו {מעשי יהודה וראובן}
ג/ג אהל משה (לוין) ח"ג דף נד ע"ג {לייגעה}
ג/ג אם המלך כאן ועמ' צח {כ"מ}
ג/ג בדבר מלך ח"ד עמ' קז
ג/ג בינת צבי
ג/ג בית ישחק
ג/ג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 41 {השקאה בחוץ}
ג/ג ברור הלכה סוטה - תוספת בירור
ג/ג ברור הלכה סוטה ח ע"א ציון א
ג/ג דברי סופרים (רזין) דף יח ע"ד {מל"מ}
ג/ג דרך הקודש (תשסז) עמ' קמה {לשער מזרחי}
ג/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קמב
ג/ג חי' הגרי"ז דף נז ע"ב
ג/ג יד המלך (לנדא)
ג/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' נט
ג/ג מחנה דוד (בונאן) דף מב ע"ג
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קו
ג/ג משנת יעקב
ג/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' רכח
ג/ג נר מצוה (ואלק) שרשים דף יח ע"ד {מעמיד אותה בשער העזרה}
ג/ג נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קפז
ג/ג ספרי דבי רב ח"א עמ' פח-פט
ג/ג פרפרת הפרשה פרשת נשא פרק ה פסוק יח
ג/ג רנת יצחק יהושע עמ' קנט {שער מזרחי כנגד קה"ק}
ג/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכז {בשער נקנור}
ג/ג שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף פז ע"א {שער מזרחי}
ג/ג שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' יג
ג/ג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רלח
ג/ד בינת צבי
ג/ד ברור הלכה סוטה - תוספת בירור
ג/ד ברור הלכה סוטה ח ע"א ציון א
ג/ד בשבילי הקדושה סי' כ הערה ד, סי' כא הערה ג {מרכה"מ}
ג/ד דבר שאול סוטה סי' יג אות א-ב, סי' טו אות ט
ג/ד חיי אברהם (צציק) עמ' קסד
ג/ד מוריה גל' רלח עמ' לט {עמדה רק בעזרת נשים}
ג/ד מילי דמרדכי
ג/ד ספרי דבי רב ח"א עמ' פח-פט
ג/ד עלה יונה עמ' קפז
ג/ד קול דודי סוטה סי' קסד, רה
ג/ה אגרות משה אהע"ז ח"א סי' נו
ג/ה אם המלך כאן ועמ' פו-פז {מרכה"מ}
ג/ה אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' פה {צ"פ}
ג/ה באהלה של תורה או"ח סי' יג אות ד
ג/ה בינת צבי
ג/ה בני בנים ח"א עמ' יב
ג/ה ברור הלכה סוטה - תוספת בירור
ג/ה בתורתו יהגה ח"ב עמ' מח {שכל הנשים הנמצאות שם חייבות לראותה}
ג/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קג
ג/ה ישועות כהן לקוטים סי' ז ס"ק ט
ג/ה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' נה
ג/ה לבושה של תורה סי' כג אות ז, סי' לא אות ה {כיפה}
ג/ה להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קפז
ג/ה להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רסה {חייבות לראותה}
ג/ה מנוחת משה דף קה ע"ב
ג/ה פני משה (שלז')
ג/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שלז {מעשה רקח}
ג/ה שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף פו ע"א
ג/ו בינת צבי
ג/ו גור אריה במדבר פ' ה הע' 131
ג/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קג
ג/ו חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף י
ג/ו מראה הפנים סוטה כט ע"א
ג/ו משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' ג
ג/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רפו
ג/ו שיירי קרבן סוטה כט ע"א
ג/ז אם המלך כאן ועמ' לז, פח-צ
ג/ז בינת צבי
ג/ז בית ישחק
ג/ז ברור הלכה סוטה - תוספת בירור
ג/ז ברור הלכה סוטה יח ע"א אחרי ציון ו
ג/ז ברור הלכה סוטה לב ע"א ציון א
ג/ז גושפנקא דמלכא
ג/ז גליונות אבני נזר
ג/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ריז
ג/ז דבר שאול סוטה סי' ל אות ו
ג/ז דברי אמת (תשעט) עמ' כט {משפטי התנאים בסוטה}
ג/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קנד, תלו, תמב-תמג
ג/ז חדושים ובאורים (גרי') סוטה יח ע"א
ג/ז חי' הרי"ט עמ' קעז
ג/ז חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות סוטה עמ' 17
ג/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' מד
ג/ז חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רלא
ג/ז חלקת יואב מהדו"ת סי' א
ג/ז חסד לאברהם (טרוימן) דף י ע"ד {השמיט שהכהן היה כופל את התנאי}
ג/ז יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קלח
ג/ז כצאן יוסף עמ' רא
ג/ז כתר המלך (גם בהשמטות)
ג/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' סג
ג/ז לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' לב
ג/ז מבוא למשנה תורה עמ' 249
ג/ז מוריה גל' רלו עמ' צט-ק, קב {"אמן" דוקא}
ג/ז מחנה יוסף סוטה עמ' קב
ג/ז מסורה ח"ז עמ' סז
ג/ז מצעדי גבר נדרים סי' כא אות ג
ג/ז משנת חיים במדבר עמ' ע
ג/ז משנת יעקב
ג/ז משנת ר' אהרן נדרים עמ' קב
ג/ז משפטי התנאים עמ' יט
ג/ז נרות אהרן
ג/ז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רח
ג/ז סופר מהיר ח"א דף טו ע"א
ג/ז ספרי דבי רב ח"א עמ' צט
ג/ז עמק המלך (לבוב)
ג/ז צפנת פענח שמות עמ' קכה, קכט, במדבר עמ' כה
ג/ז קול דודי (תשף)
ג/ז קול דודי סוטה סי' תסז, תעא, תתיג
ג/ז קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות ה
ג/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' קפב
ג/ז קרן פני משה ח"א עמ' קנט
ג/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קצ, רסט {בלשון שהיא מכרת}
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קסה, קסז
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קיב
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' צ, קמז
ג/ז שהם וישפה ח"ב
ג/ז שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' מד
ג/ז שמועת חיים יומא ח"א עמ' תסה
ג/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קעו
ג/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קצא
ג/ז תורת אמך ח"א עמ' 139
ג/ז תפארת מנחם דף מח ע"ג
ג/ח אגרות הגרי"ד עמ' צט
ג/ח אדרת המלך עמ' עז {לשון הקודש}
ג/ח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' ג
ג/ח אם המלך כאן ועמ' צא {כ"מ}, קיז, קכא-קכב
ג/ח אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קכו
ג/ח אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קכט
ג/ח אש תמיד עמ' תקנא
ג/ח באר בשדה עמ' תו {וכותב כל הדברים שהשביע אותה}
ג/ח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' של
ג/ח בגדי כהונה (שחור) עמ' קנז
ג/ח בינת דניאל ח"ה עמ' קמג {ראב"ד}
ג/ח בינת צבי
ג/ח ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' מג
ג/ח ביצחק יקרא (תשע) סי' עט סעיף א ד"ה והנה
ג/ח בית אהרן וישראל גל' עא עמ' קסג {עור של בהמה טמאה}
ג/ח ברור הלכה סוטה - תוספת בירור
ג/ח ברור הלכה סוטה כ ע"א ציון ג פסקה א {בהמה טמאה}
ג/ח בשבילי הקדושה סי' י אות ד, סי' כ הערה ח, סי' כא אות י, יג, יד {כ"מ}, יח, הערה א, ז, ח
ג/ח בשבילי התלמוד ח"ב סוטה ח"ב סי' טו אות ו
ג/ח גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קנח, קסב
ג/ח גן שושנים ח"ב עמ' כט
ג/ח דבר שאול סוטה סי' יז אות ג-ד, סי' כה אות ט
ג/ח דברות משה ב"ב ח"א סי' כז ענף ב
ג/ח דברות משה מועד ח"א עמ' נ {לשמה של אשה כמו הגט}
ג/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קנז, קס, קסח, קעא, תלג
ג/ח ויטע אשל עמ' קז
ג/ח ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' עא
ג/ח זכרון סופרים {וכותב עלי' בלשון הקודש} [עיין הגהות רש"ש מגילה דף ח]
ג/ח חדושים ובאורים (גרי') סוטה יז ע"א
ג/ח חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קלד
ג/ח חק המלך יבמות עמ' קסב
ג/ח ידבר שלום ח"ב עמ' קח
ג/ח כנפי נשרים
ג/ח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' ע
ג/ח לב שלמה (הלוי) דף קנז ע"ב
ג/ח לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' כו
ג/ח מאור למלך גיטין עמ' קסד
ג/ח מוריה גל' קעה עמ' קמז, גל' רלו עמ' ק {מלה במלה}
ג/ח מחנה יוסף סוטה עמ' עג, עה, עט, קה, קכא, קנא
ג/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף א ע"ג
ג/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' מ, קעג
ג/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קפד {כ"מ}
ג/ח מסורה חי"א עמ' לג
ג/ח מעיני התורה ח"ג עמ' כו
ג/ח מראה הנוגה
ג/ח מרחשת ח"א סי' נג אות א
ג/ח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' צא אות ג {השמיט לכתוב מן הכתב}
ג/ח משאת מרדכי מגילה עמ' נו
ג/ח משנת חיים במדבר עמ' נז-נט, סא
ג/ח משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' שכו
ג/ח משנת ראשונים - ברורי הלכות עמ' ג
ג/ח ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רכב
ג/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פב-פג
ג/ח ספרי דבי רב ח"א עמ' צז
ג/ח עין יצחק ח"א עמ' ל, לב
ג/ח פאר המלך עמ' מט
ג/ח פסקי אליהו ח"ב עמ' כו {דברי חכמים וחידותם}
ג/ח צבי תפארת סי' פב
ג/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רו ע"ד
ג/ח קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ח קובץ חי' תורה (סול') עמ' קכג, קכה-קכו
ג/ח קול דודי (תשף)
ג/ח קול דודי סוטה סי' תעא, תפה, תקסז, תתז
ג/ח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עז
ג/ח קונטרסי שעורים גיטין שעור ה אות ט
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' פד
ג/ח שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 45 {לשמה}, 59 {עור טהור - מדוע בשבת כח לא אמרו ש"לא הוכשרו למלאכת שמים בהמה טמאה" נאמר לענין מגילת בסוטה}, 60 {כתב על עור בהמה טמאה בדיעבד}
ג/ח שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' מד
ג/ח שובע שמחות (בורשטיין) דף כח ע"ד {כתיבה לשמה}
ג/ח שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' רכט, רלא
ג/ח שמועת חיים יומא ח"א עמ' תסד-תסה
ג/ח שנות חיים (מיל') עמ' נג
ג/ח שעורי הגרי"ד תפילין עמ' צח {לשמה}
ג/ח שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רכד, רפו
ג/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תקב
ג/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' לא, לד
ג/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קעו
ג/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קצא {כותב השם}
ג/ח שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 147
ג/ח תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' א אות ד
ג/ט אגרות הגרי"ד עמ' קפו
ג/ט אורח צדקה עמ' רמט
ג/ט אם המלך כאן ועמ' צב-צג {כ"מ}, קיט
ג/ט אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כג ד"ה ועיין, אבן העזר סי' מא [ג] ד"ה וקצת
ג/ט אמרי בינה (אש) דף טז ע"ג {החזירו לכבשן}
ג/ט אמרי חיים (שיינברג) עמ' 28
ג/ט אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' פד
ג/ט בינת דניאל ח"ה עמ' קמג
ג/ט בינת צבי
ג/ט בית אהרן (צוקרמן) עמ' שסג
ג/ט בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' כ
ג/ט ביתאל ח"א דף נט ע"ד
ג/ט בני שמואל
ג/ט ברור הלכה סוטה - תוספת בירור
ג/ט ברור הלכה סוטה טו ע"ב ציון א
ג/ט בשבילי התלמוד ח"ב סוטה ח"ב סי' טו אות ו
ג/ט גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קמד, קמז-קמח
ג/ט גושפנקא דמלכא
ג/ט דבר צבי - קדושת השבת עמ' כא
ג/ט דבר שאול סוטה סי' כא אות ב, ד, סי' כד אות ט, סי' לד
ג/ט דברי סופרים (רזין) דף יט ע"ג-ע"ד, כ ע"א-ע"ב
ג/ט דובב מישרים (וידנפלד) עמ' עט
ג/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קלח, קמד
ג/ט המאיר לארץ [באר שבע סוטה דף פב]
ג/ט הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' כו ס"ק כא
ג/ט הר המלך ח"ח עמ' נב
ג/ט התורה והתלמוד ח"ד עמ' 494
ג/ט חזו"א נגעים סי' יא ס"ק יב, או"ח סי' כב ס"ק יב
ג/ט חזו"א על הרמב"ם
ג/ט חזון יחזקאל סוטה פ"ג ה"א
ג/ט חי' הגרא"א דסלר עמ' קנב, קעז
ג/ט חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות סוטה עמ' 14
ג/ט חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' תב {מל"מ}
ג/ט חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רנד ד"ה אבל {וכ"מ - ואם החזירו לכבשן עד שנתחדש כשר}, ד"ה ומה {מל"מ - ואם - ול"נ דרבינו ס"ל כסברת התוס' שב' שם דנתאכמו אין פיסולו כי אם מדרבנן}, עמ' רנה ד"ה ומה {כ"מ - ומ"ש ואם - ואפשר שטעמו משום דכיון דלרבנן לא בעינן חדשה}
ג/ט חי' ר"י נחמיה סי' מז אות ג
ג/ט חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קכה
ג/ט חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' עב, עו
ג/ט חלקת יואב החדש סי' לד
ג/ט חמדת ישראל ח"א דף ס ע"ג
ג/ט יד אברהם נגעים עמ' קע-קעא
ג/ט ימי שלמה
ג/ט כנפי נשרים
ג/ט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' נו
ג/ט לב מרפא דף לד ע"ב
ג/ט לב שלם [קרבן חגיגה דף לט ע"א]
ג/ט לבב דוד
ג/ט מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יב ע"ג {מל"מ}
ג/ט מוריה גל' קפא עמ' צא-צב
ג/ט מחנה יוסף סוטה עמ' סד, עז
ג/ט מחשבת הקודש ח"ב דף ג ע"ד
ג/ט מי יהודה או"ח סי' עג
ג/ט מילי דמרדכי
ג/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רנז
ג/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רפג ע"א
ג/ט מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקנד-תקנז
ג/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ט נחלת עזרא ח"ב סי' מב
ג/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף נט ע"ג {לקיחת המים אחרי כתיבת המגילה}
ג/ט נרות אהרן
ג/ט נתיבות שלום (למפרט)
ג/ט סופר המלך ח"א עמ' קס
ג/ט סופר מהיר ח"א דף כב ע"ד
ג/ט ספרי דבי רב ח"א עמ' צ
ג/ט עיני דוד
ג/ט עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא י עמ' נג {אח"כ יביא כלי חרס}
ג/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' טו
ג/ט עצי אלמוגים סי' קס ס"ק א
ג/ט פני מלך במדבר עמ' כט {כלי חרס}
ג/ט פני משה (שלז')
ג/ט צבי תפארת סי' ב
ג/ט קול דודי (תשף)
ג/ט קול דודי סוטה סי' תל, תלב, תלה, תלו, תלח
ג/ט קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' נד-נה, נז
ג/ט קרבן אשה
ג/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצו
ג/ט רחש לבב עמ' עא, עו {החזירו לכבשן}
ג/ט רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ר
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רסז
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' נט
ג/ט שדה הארץ ח"ג
ג/ט שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' מד
ג/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתיג-תתיד
ג/ט שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שב
ג/ט שיירי כנה"ג [באר שבע דף נה]
ג/ט שנות חיים (קלוגר) עמ' יא
ג/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תמט
ג/ט שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' קעא
ג/ט שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ו הע' 109 {ככלי בלה}
ג/ט שערי היכל זבחים עמ' תסב הערה 6 {אחר כך מביא כלי חרס ונכנס להיכל - כניסה נפרדת לכתיבת המגילה}
ג/ט שערי היכל יומא מערכה קא הערה 5 {לוקח עפר}
ג/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף יא ע"ב, סב ע"ד
ג/ט תורת הקנאות
ג/י אהל משה (לוין) ח"ג דף נה ע"א
ג/י אם המלך כאן ועמ' צד {כ"מ}
ג/י אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' פו, צז
ג/י בינת דניאל ח"ה עמ' 11
ג/י בינת צבי
ג/י ברור הלכה סוטה - תוספת בירור
ג/י ברור הלכה סוטה ז ע"ב ציון ו
ג/י ברור הלכה סוטה כ ע"א ציון ב
ג/י דבר שאול סוטה סי' כב אות ו, סי' כד אות א
ג/י דברים אחדים (קלצקין) עמ' קלב {השמיט הירושלמי על כותב ראשון ראשון ומוחק}
ג/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנה
ג/י חדושים ובאורים (גרי') סוטה כ ע"א
ג/י כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' סב
ג/י לב ים גיטין עמ' קסה {עור בהמה טהורה}
ג/י להורות נתן במדבר עמ' מג
ג/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף נט ע"ד {עפר מקרקע ההיכל}
ג/י ספרי דבי רב ח"א עמ' צח
ג/י עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא יא עמ' נו
ג/י קהלות יעקב נדרים סי' מב אות א
ג/י קול דודי (תשף)
ג/י קול דודי סוטה סי' תלט, תפג, תקמג, תקנג, תקנח
ג/י שערי טהר ח"א שער ג סי' ג
ג/יא אהל משה (לוין) ח"ג דף נב ע"ג-ע"ד {חבל מצרי}, נג ע"א וע"ד {כ"מ}, נד ע"א-ע"ב {כ"מ} וע"ד, נה ע"ג {קריעה אחרי השבעה}
ג/יא אות לישועה דף ב ע"ג
ג/יא אם המלך כאן ועמ' צה {מל"מ}, צח {כ"מ}, קכג {עטרת טוביה}
ג/יא באר מים חיים (נוסינזון) סוטה דף יד {כ"מ - סדר המעשה}
ג/יא בינת צבי
ג/יא בני שמואל
ג/יא ברור הלכה סוטה - תוספת בירור
ג/יא ברור הלכה סוטה ז ע"א ציון י
ג/יא ברור הלכה סוטה ח ע"ב ציון ב
ג/יא ברור הלכה סוטה יט ע"א ציון ב
ג/יא גושפנקא דמלכא
ג/יא דבר שאול סוטה סי' טו אות ב-ג, י
ג/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' פג, קד
ג/יא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' רנג
ג/יא זכר שמואל קדושין דיני יחוד ס"ק ח {מל"מ}
ג/יא זרעו של אברהם ח"ב
ג/יא חנוכת הבית עמ' עג
ג/יא לב שלם [קרבן חגיגה סי' פ דף לח]
ג/יא לבב דוד
ג/יא להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קע
ג/יא מחנה יוסף סוטה עמ' נא
ג/יא מעיני המים
ג/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' קצז
ג/יא מראה הפנים סוטה דף ו
ג/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף נט ע"ג {כ"מ}
ג/יא ספרי דבי רב ח"א עמ' צד
ג/יא עמודי שלמה ח"ג עמ' ר
ג/יא עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא יא עמ' נו
ג/יא קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/יא קול דודי סוטה סי' קסד, רה, רח
ג/יא קמח סולת עמ' תה
ג/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שלז
ג/יא שרשי הים דף סב
ג/יב אהל משה (לוין) ח"ג דף נב ע"ג {נוטל - הכהן}
ג/יב אם המלך כאן ועמ' צח {כ"מ}, קיח, קכו
ג/יב אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' עט
ג/יב אפיקי מגינים מנחות סי' י, סב
ג/יב בינת צבי
ג/יב ברור הלכה סוטה - תוספת בירור
ג/יב ברור הלכה סוטה ז ע"ב ציון ו
ג/יב ברור הלכה סוטה כב ע"ב ציון ה פסקה ב {מקדישים בעזרה}
ג/יב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קיג
ג/יב גושפנקא דמלכא
ג/יב דבר שאול סוטה סי' טז אות ב, ד, סי' יח אות א, סי' לג אות א, סי' לח אות ב
ג/יב דברי חיים ח"ב או"ח סי' טז
ג/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קיא, קיז, ריג
ג/יב הר המלך ח"ח עמ' נג
ג/יב חי' עזיאל
ג/יב יין הטוב עמ' רפג
ג/יב כבוד מלכים (מרגליות) {משל בעל}
ג/יב כתב סופר אהע"ז סי' ח {מל"מ}
ג/יב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קצב
ג/יב מגד יהודה ח"א סי' קלג אות טז
ג/יב מותיב ומפרק עמ' רח-רט
ג/יב מחנה יוסף סוטה עמ' נח
ג/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' מ
ג/יב מקום דוד [עי' מ"ש הל' שגגות פ"י ה"ו]
ג/יב מראה הפנים סוטה דף ט
ג/יב משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' ריד-רטז
ג/יב סופר המלך ח"א עמ' קס
ג/יב קול דודי סוטה סי' תקל, תקמה
ג/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רי
ג/יב תורת הקדש ח"א עמ' שה
ג/יג אבן האזל קדשים ח"ב דף כד ע"א
ג/יג אהל משה (לוין) ח"ג דף נו ע"א {קידוש כלי לפני השקאה}
ג/יג אם המלך כאן ועמ' צט-ק {צ"פ}, קיח
ג/יג בינת צבי
ג/יג בכורי חיים ח"ד עמ' כב
ג/יג ברור הלכה סוטה - תוספת בירור
ג/יג ברור הלכה סוטה יט ע"א ציון ב
ג/יג גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רח-רט
ג/יג גושפנקא דמלכא
ג/יג גינת המלך עמ' סג
ג/יג דבר שאול סוטה סי' יח אות א, סי' לג אות ח
ג/יג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קצא
ג/יג דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רצד
ג/יג חדושים ובאורים (גרי') סוטה יד ע"א
ג/יג מאור הקודש מנחות ח"א עמ' צד
ג/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' מ
ג/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' א
ג/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכא ע"א
ג/יג מראה איש ח"א יו"ד עמ' קמז
ג/יג משנת חיים במדבר עמ' פה
ג/יג משנת חיים מנחות עמ' תקלב
ג/יג משנת יעקב
ג/יג נרות אהרן
ג/יג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכד
ג/יג סופר המלך ח"א עמ' קס
ג/יג ספרי דבי רב ח"א עמ' קיח
ג/יג צפנת פענח במדבר עמ' כא
ג/יג קול דודי (תשף)
ג/יג קול דודי סוטה סי' קלא, תקלח, תקנח
ג/יג קרן פני משה ח"א עמ' קנט
ג/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קיח
ג/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קעה
ג/יג תורת הקנאות
ג/יד אהל משה (לוין) ח"ג דף נד ע"ד
ג/יד אם המלך כאן ועמ' ק {צ"פ}, קא {מעשה רקח}, קכז
ג/יד בינת צבי
ג/יד ביתאל ח"א דף נט ע"ד
ג/יד ברור הלכה סוטה - תוספת בירור
ג/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' מ-מא
ג/יד ספרי דבי רב ח"א עמ' צז-צח
ג/יד עין חנוך עמ' רע
ג/יד עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא יא עמ' נו
ג/יד קול דודי (תשף)
ג/יד קול דודי סוטה סי' תקל
ג/טו אהל משה (לוין) ח"ג דף נה ע"ג {משקה ואח"כ מקריב}
ג/טו אם המלך כאן ועמ' קא {כ"מ}, קיח
ג/טו בינת צבי
ג/טו בני שמואל
ג/טו ברור הלכה סוטה - תוספת בירור
ג/טו ברור הלכה סוטה יט ע"א ציון ג
ג/טו גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קמח, רכ
ג/טו דברי יציב או"ח עמ' ט {כהן מניח ידו תחתיה}
ג/טו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' עא, קצא
ג/טו זכר יצחק (תשן) עמ' קה
ג/טו זרעו של אברהם ח"ב
ג/טו חדושים ובאורים (גרי') סוטה כ ע"א
ג/טו חיי אברהם (צציק) עמ' קסד, קסז
ג/טו להורות נתן במדבר עמ' מב {הקרבת המנחה}
ג/טו מגן גבורים (או"ח) סי' קס ס"ק ג
ג/טו מחנה יוסף סוטה עמ' סב
ג/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' מ-מב
ג/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' יב
ג/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קסו ע"ד
ג/טו מראה הנוגה
ג/טו משנת חיים במדבר עמ' קיג
ג/טו משנת חיים קדושין עמ' שיב
ג/טו ספרי דבי רב ח"א עמ' קכב
ג/טו עמודי שלמה ח"ג עמ' ר
ג/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' טז
ג/טו פני משה (שלז')
ג/טו קול דודי (תשף)
ג/טו קול דודי סוטה סי' קלא, תקלג, תקלח, תקנח
ג/טו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סו
ג/טו רווחא שמעתתא ח"א עמ' פד
ג/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רכו
ג/טז אם המלך כאן ועמ' קב {מל"מ}, קג {צ"פ}
ג/טז בינת צבי
ג/טז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 41 {השקאה בחוץ}
ג/טז גליוני הגר"ש עמ' סז {מל"מ}
ג/טז זכר יצחק (תשן) עמ' קה
ג/טז מי נדה - שירי טהרה עמ' ל {מל"מ}
ג/טז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קיז
ג/טז מעיני המים
ג/טז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תיט
ג/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/טז משנת ירושלים עמ' צו, ק, קד
ג/טז עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 171
ג/טז עמק שאלה (טברסקי) עמ' קג
ג/טז קול דודי (תשף)
ג/טז קול דודי סוטה סי' קלא
ג/טז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' ריד
ג/יז אדרת אליהו (הצרפתי) עה"ת עמ' קעח
ג/יז אם המלך כאן ועמ' קג {מל"מ}
ג/יז בינת צבי
ג/יז ברור הלכה סוטה כז ע"ב ציון ב
ג/יז ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון א
ג/יז דבר שאול סוטה סי' נ אות ד-ה {מל"מ}
ג/יז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שלז, תרכא
ג/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיז
ג/יז מנחת חינוך ח"ג עמ' לט-מא
ג/יז משנת יעקב
ג/יז ספרי דבי רב ח"א עמ' קי
ג/יז עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 174
ג/יז עינות מים דף קט ע"ד
ג/יז עמודי שלמה ח"ג עמ' קצט-ר
ג/יז עמק המלך (לבוב)
ג/יז קול דודי סוטה סי' תשכג
ג/יז קרן פני משה ח"א עמ' קנט
ג/יז קרן פני משה ח"ב
ג/יז רווחא שמעתתא ח"א עמ' פד
ג/יז שמועת חיים יומא ח"א עמ' תסה
ג/יז שרשי הים דף סג
ג/יז תורת הקנאות
ג/יח בינת צבי
ג/יח ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון א
ג/יח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קעט, תרכא
ג/יח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעט
ג/יח להורות נתן במדבר עמ' מג
ג/יח לקוטי שיחות חי"ח עמ' 56
ג/יח ספרי דבי רב ח"א עמ' נה
ג/יח עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 165, 174
ג/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 412
ג/יח תורת הקנאות
ג/יט אם המלך כאן ועמ' ו, נה
ג/יט אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קכב
ג/יט בינת צבי
ג/יט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרכא
ג/יט ויואל משה מאמר ג סי' ל
ג/יט ויואל משה עמ' תלג
ג/יט חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקלד
ג/יט חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קסט ע"ד
ג/יט לב שלם [מהרי"ט אהע"ז סי' א]
ג/יט מבוא למשנה תורה עמ' 200, 224
ג/יט משנת ר' אהרן כתובות עמ' סג
ג/יט ספרי דבי רב ח"א עמ' נה
ג/יט עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 165, 174
ג/יט קרן פני משה ח"א עמ' קנט
ג/יט קרן פני משה ח"ב
ג/יט שארית מנחם ויקרא-במדבר עמ' לב, צח
ג/יט תורת הקנאות
ג/כ אהל שרה לאה עמ' תתקלא
ג/כ אורים גדולים (תקיח), דרושים פ' קורח
ג/כ אם המלך כאן ועמ' קה {מעשה רקח}
ג/כ אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קי
ג/כ בגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף פא ע"ג
ג/כ בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' ג, רב
ג/כ בינת צבי
ג/כ בית אב (ברסלר) עמ' ס-סא
ג/כ בית אהרן וישראל גל' נו עמ' כ
ג/כ בן פדהצור דף כ ע"ב
ג/כ בני שמואל
ג/כ ברור הלכה סוטה כא ע"א ציון ב
ג/כ גושפנקא דמלכא
ג/כ דברי יואל - שו"ת עמ' רסד
ג/כ דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רב
ג/כ דרכי הים דף קסג ע"ג
ג/כ דרשות מהר"ם חביב עמ' שנב
ג/כ הר המלך ח"ח עמ' נג
ג/כ חבש פאר עמ' קלג
ג/כ חי' הגר"ח החדש עמ' רכב {זכות ת"ת}
ג/כ יד משה (אמריליו) דף ח ע"ב
ג/כ יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפא
ג/כ לב שלם [אורים גדולים (תקיח) לימוד קכא דף מה ע"ג]
ג/כ מנחת חינוך ח"ג עמ' לח
ג/כ משאת המלך (אדרי)
ג/כ משנת שמחה
ג/כ נהרות איתן ח"ב עמ' שיט
ג/כ נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שעב {מל"מ}
ג/כ נודע בשערים (מנד') שער צדקה דף ח ע"ד-ט ע"ב
ג/כ נשמת אברהם ח"ב עמ' רמה, ח"ד עמ' קנא
ג/כ ספרי דבי רב ח"א עמ' פד
ג/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יח
ג/כ פירות מפוזרין עמ' כו
ג/כ פסקי אליהו ח"ב עמ' יח {דברי חכמים וחידותם}
ג/כ קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רלח
ג/כ קול דודי (תשף)
ג/כ קול דודי סוטה סי' תקעז
ג/כ קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קכח, קל
ג/כ קידש ידיד דף טז ע"א-ע"ב
ג/כ קנה חכמה פ"א ה"יג אות א ס"ק ד {זכות ת"ת}
ג/כ רמת רחל סי' כט אות ד {זכות ת"ת}
ג/כ שער המלך על תהלים יום ג עמ' קצ
ג/כ שרידים גל' יד עמ' לט {יסורים עדיפים ממיתה}
ג/כ שרשי הים דף סג
ג/כ תורת החוף ימים סי' טו
ג/כ תיבת גומא (ורשנר) עמ' רעג
ג/כא אור הישר [מל"מ לעיל פ"ב הי"ב ד"ה ומ"מ]
ג/כא אם המלך כאן ועמ' קה {מל"מ}
ג/כא בינת צבי
ג/כא ביתאל ח"א דף סב ע"ד
ג/כא גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' עא
ג/כא גדולי ציון (תשנב) עמ' שמג, שמו
ג/כא דבר שאול סוטה סי' מו אות ז
ג/כא דברות משה יבמות עמ' שפא
ג/כא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שלח
ג/כא ויקח אברהם [אהלי יהודה סב ע"א]
ג/כא חיים שאל ח"ב סי' ד
ג/כא לב שלם [שיירי כנה"ג לשונות הרמב"ם]
ג/כא מאור למלך גיטין עמ' קנט, קסב
ג/כא מנחת חינוך ח"ג עמ' מ
ג/כא מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' סוטה
ג/כא משנת יעקב
ג/כא ספרי דבי רב ח"א עמ' קכז
ג/כא עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות כב
ג/כא פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קכג
ג/כא קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רלח
ג/כא ראש דוד (מנטובה) דף צט ע"ד
ג/כא ראש דוד (תשמו) עמ' תג
ג/כא תורת הקנאות
ג/כב אהבת אברהם עמ' לב {פניה מזהירות}
ג/כב אם המלך כאן ועמ' נח
ג/כב בינת צבי
ג/כב בנין שאול עמ' קסד
ג/כב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' ע, תיח
ג/כב המאיר לארץ
ג/כב זכרון מלך (א"ש)
ג/כב חי' הרז"ה ח"א עמ' רמו {אם היתה נפקדת}
ג/כב חכמת התורה נשא עמ' קד, קיב
ג/כב יצחק ירנן
ג/כב כבוד מלכים (מרגליות) {מזהירות}
ג/כב לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 33, 35
ג/כב מחנה יוסף סוטה עמ' צב
ג/כב עטרת טוביה
ג/כב עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 171
ג/כב עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא יט עמ' עח {חולי יסור}
ג/כב פותח יד
ג/כב פני משה (שלז')
ג/כב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רמז
ג/כב שיירי כנה"ג
ג/כב תורת הקנאות
ג/כב תפארת יהונתן (תרצד) דף סז ע"ג
ג/כב תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רסג
ג/כג אבני נזר אהע"ז סי' רא אות טז
ג/כג אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רנ-רנא
ג/כג אגרא דשמעתא ח"א עמ' שח, מלואי אבן ח"ד עמ' קפח
ג/כג אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות לב ע"א {מל"מ}, ח"ב סי' עד
ג/כג אהל משה (לוין) ח"ג דף מג ע"ד
ג/כג אור הישר [עונג יו"ט סי' קנב, קע, המאיר לעולם סי' ט, מל"מ פ"ב ה"ח ד"ה ומה]
ג/כג אחיעזר ח"א סי' ו אות ב
ג/כג איים בים חלק ז סוטה סי' ב אות א
ג/כג אם המלך כאן ועמ' יח, כד, לד {מל"מ}, לו, לח-לט {מל"מ}, קז {מל"מ}, קכה
ג/כג אמת ליעקב נשים עמ' רסה {מל"מ}
ג/כג אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 75
ג/כג אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' לו
ג/כג אשל אברהם (שפירא) עמ' רנו
ג/כג בינת צבי
ג/כג בית אהרן וישראל גל' נ עמ' נג-נו
ג/כג בית הלוי ח"ב סי' מב עמ' קעא
ג/כג ביתאל ח"א דף סג ע"א
ג/כג בכורי אברהם דף סב ע"ג {אחר ששתתה}
ג/כג ברור הלכה סוטה ו ע"א ציון ד
ג/כג ברור הלכה סוטה כב ע"ב ציון ה פסקה א
ג/כג ברור הלכה סוטה לא ע"א ציון ג
ג/כג ברכת מרדכי ב"מ עמ' נה
ג/כג גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' סח
ג/כג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תיב
ג/כג גושפנקא דמלכא
ג/כג גינת ביתן סי' יח (דף לט ע"א)
ג/כג דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' נב
ג/כג דבר שאול סוטה סי' ח אות ז, סי' נא אות ו
ג/כג דברי סופרים (רזין) דף יג ע"ד {מים לא בודקים אם יש עדים}, יד ע"א {מל"מ}, טו ע"ד, יז ע"ב-ע"ד, יח ע"א {מל"מ}, יח ע"ב-ע"ג
ג/כג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' ג-ד, לה, נח, סג-סה {מל"מ}, תיב
ג/כג השבת לקדשו דף צ ע"ב
ג/כג חדושים ובאורים (גרי') סוטה ו ע"א
ג/כג חזו"א אהע"ז סי' קלג ס"ק א
ג/כג חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ג/כג חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"ב
ג/כג חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 134 {מל"מ}, חו"מ ח"ד עמ' 278 {מל"מ}
ג/כג חי' הגר"ח החדש עמ' רכב
ג/כג חי' חתם סופר
ג/כג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קי {מל"מ}
ג/כג חיים שאל ח"ב סי' ד
ג/כג חנוכת הבית עמ' קיח-קיט
ג/כג חסד יצחק עמ' קטז
ג/כג ידבר שלום ח"א עמ' סח-סט
ג/כג ישועות יעקב נשים עמ' שצו, נזיקין עמ' שמט, שנא {מל"מ}
ג/כג כתנות אור (ורזיר, תשעג) פ' נשא אות ב
ג/כג לקוטי שיחות חי"ח עמ' 56
ג/כג מאור למלך גיטין עמ' קנח
ג/כג מוריה שנה ב גל' ז (ר"צ טננבום)
ג/כג מחנה יוסף סוטה עמ' ט, מד
ג/כג מי באר (פסח) דף ב ע"ב
ג/כג מי החג עמ' פד
ג/כג מלאכת חשב עמ' קו
ג/כג מנחת חינוך ח"ג עמ' לא, לג, לח
ג/כג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קיב, רעג, רעז
ג/כג מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף כה, נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קסא]
ג/כג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרסא
ג/כג משנת יעקב כאן, נשים ח"א עמ' רצח, קדושה עמ' קכח
ג/כג משנת ר' אהרן יבמות סי' יד הגהה י
ג/כג משנת ר' אהרן כתובות עמ' ש
ג/כג משנת רבנו יוסף עמ' 241
ג/כג נחלת עזריאל (הלוי) שבועות לב (קיג ע"א בדפי הספר) {מל"מ}
ג/כג נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' רה עמ' שפו
ג/כג ספרי דבי רב ח"א עמ' נז-נח
ג/כג עמק המלך (לבוב)
ג/כג עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא כא עמ' פד {שמא בעלה אינו מנוקה}
ג/כג עץ חיים (אבלסון) עמ' קע
ג/כג פרי השדה (דייטש) ח"א סי' כו {מל"מ}
ג/כג קהלות יעקב נדרים סי' מ
ג/כג קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' רלט
ג/כג קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קב
ג/כג קול דודי (תשף)
ג/כג קול דודי סוטה סי' כה, קטו, קיח, קיט, קלא, תשפח
ג/כג קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' נא-נג
ג/כג רווחא שמעתתא ח"א עמ' פו
ג/כג שדה אלחנן ח"ב עמ' קו
ג/כג שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ח ענף ב ס"ק ד, ענף ד ס"ב ס"ק ב
ג/כג שערי זיו ח"א דף פא ע"ד, פב ע"א-ע"ב, קכה ע"א {מל"מ}, קכח ע"א {מל"מ}
ג/כג תורת הקנאות
ג/כג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יד ע"ד
ג/כג תכריך מרדכי סי' יח
ג/כג תרומת הכרי עמ' לט, מה
ג/כג תשובה שלמה אהע"ז סי' נט
ג/כג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רב
ג/כד אור גדול סי' מג דף קכ ע"ב, דף קכב ע"ב, קכג ע"א
ג/כד אור הישר [חיים שאל ח"א סי' מח]
ג/כד אור לי כתובות סי' ד ס"ק ז
ג/כד אם המלך כאן ועמ' יב, קיב
ג/כד באר מרים פ"י ה"א אות ג {מל"מ}
ג/כד בדבר מלך ח"י עמ' רעד
ג/כד בינת נבונים דף עח ע"ד
ג/כד בינת צבי
ג/כד בית הלוי ח"ב סי' מב עמ' קעא, סי' מה
ג/כד בני שמואל
ג/כד ברור הלכה סוטה כו ע"ב ציון ט
ג/כד ברכת מרדכי יבמות עמ' רסז
ג/כד בתים לבדים עמ' שלו
ג/כד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קצה-קצו, רפ, ח"ב עמ' יז
ג/כד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רב
ג/כד גדולי ציון (תשנב) עמ' שמו
ג/כד דבר שאול סוטה סי' מו אות ו, טו
ג/כד דברות משה יבמות עמ' שפ
ג/כד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קמה, רעא, רעו, שמב
ג/כד הר המלך ח"ז עמ' שלח
ג/כד חדושים ובאורים (גרי') סוטה ב ע"א
ג/כד חי' הגרז"ס נשים עמ' שכג {מל"מ}
ג/כד חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות סוטה עמ' 27
ג/כד יד ישראל ח"א
ג/כד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' יז
ג/כד מחנה חיים ח"א סי' צט דף קנח ע"ג, ח"ד עמ' קנה
ג/כד מנוחת אשר ח"א דף נ ע"ב {מל"מ}
ג/כד מנחת חינוך ח"ג עמ' לח {מל"מ}
ג/כד מעיני המים
ג/כד מקוה המים עמ' ק {מל"מ - אשת כהן}
ג/כד מר קשישא עמ' קנב
ג/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/כד משאת המלך (תשסז) עמ' סב {דרך אברים}
ג/כד משאת המלך ח"ב סי' קפט {מדוע הצריך שני פסוקים}
ג/כד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקנט
ג/כד משנת ר' אהרן קדושין עמ' קמט
ג/כד נחלת עזרא ח"ב עמ' 105
ג/כד נחלת שמעון (אמוראי) דף צא
ג/כד ספרי דבי רב ח"א עמ' קג-קה
ג/כד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' עד
ג/כד פני משה (הכהן) עמ' רב
ג/כד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/כד קול דודי סוטה סי' תשה, תשו
ג/כד רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' לט {מל"מ}, ריג, רלו
ג/כד שו"ע הרב שו"ת סי' כט בסופו
ג/כד שו"ת אדה"ז סי' כט
ג/כד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' ט
ג/כד שירת דוד יבמות-קידושין עמ' עד
ג/כד שנות חיים (קיצע, תשמב) חי' התורה עמ' ע {מל"מ}
ג/כד תורת הקנאות
ג/כד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' כד
ג/כד תשובה שלמה אהע"ז סי' נג דף סא ע"א


ד/242 הלכות סוטה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אוצר הסוטה
ד/רה"פ אם המלך
ד/רה"פ בית יעקב (בירב)
ד/רה"פ דברי חכמים וחידותם
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ משנת יעקב
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/רה"פ תורת הקנאות
ד/א אם המלך כאן ועמ' קיד {כ"מ}
ד/א בינת צבי
ד/א בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שסה
ד/א דברי פנחס ח"ב עמ' רעב-רעג
ד/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' יד
ד/א הר המלך ח"ח עמ' נג
ד/א חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"א
ד/א טעם ודעת הל' פרה פ"א ה"א ביאה"ל ד"ה ובעיקר
ד/א משנת חיים דברים עמ' תנט
ד/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף יח ע"ג-ע"ד, יט ע"א-ע"ב, כ ע"א {בט"ו באדר}
ד/א ענפי ארז (זי') דף קנו ע"ד {צ"פ}
ד/א קרית מלך
ד/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קצד
ד/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 46
ד/א תורת הקדש ח"א עמ' קפד
ד/ב אור הישר [יד המלך הל' ע"ז פ"ד ה"ד, לח"מ הל' נדרים פי"ב הי"ד]
ד/ב אידנו עמ' 124
ד/ב אם הבנים דף פא ע"ד
ד/ב אם המלך כאן ועמ' קב, קטו
ד/ב אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קעה
ד/ב אמר יוסף (אלקלעי)
ד/ב אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' נב
ד/ב אפיקי מגינים נדרים סי' סב
ד/ב אשל חיים ח"ב עמ' קעז {שתי סוטות - לא הזכיר מצוות חבילות}
ד/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ב בד קודש (דאנון)
ד/ב בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' קצ
ד/ב בינת צבי
ד/ב בית אבא (גוטווירטה) דף ל ע"ד, לא ע"ג-ע"ד, לב ע"א-ע"ב {אותה}
ד/ב בית ישחק
ד/ב בכורי חיים ח"ד עמ' רט-רי
ד/ב בני שמואל
ד/ב ברור הלכה נדרים עג ע"א ציון ג
ד/ב ברור הלכה סוטה ח ע"א ציון ה
ד/ב ברור הלכה סוטה יז ע"ב ציון ב
ד/ב בשבילי התלמוד ח"ב סוטה ח"א סי' ו אות ב
ד/ב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' פ {אין משקין שתי סוטות כאחת}, קסד-קסה
ד/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנה
ד/ב גושפנקא דמלכא
ד/ב גזע ישי דף לב ע"ג
ד/ב גשר יהושע עמ' 83
ד/ב דבר שאול סוטה סי' יד אות ד, סי' כז אות א
ד/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' יד, צז, קנט
ד/ב האיר ממזרח פסחים סי' יד אות יא {וכל היום כשר וכו' - לא הזכיר דין זריזין}
ד/ב הגהות ר' נחום טרעביטש
ד/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קע
ד/ב זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קנח
ד/ב זכרון דברים (תשנט) עמ' קסה {שתי סוטות}
ד/ב חזו"א פרה סי' ו ס"ק טו
ד/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קכד
ד/ב חי' חתם סופר
ד/ב חיים ומלך
ד/ב חיים שאל ח"ב סי' ה
ד/ב חסדי דוד ח"ג עמ' שלה, ח"ט עמ' יד
ד/ב יד המלך (לנדא)
ד/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכד
ד/ב כתר המלך
ד/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' נה
ד/ב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רלז
ד/ב מוריה גל' קג עמ' עד {חבילות חבילות}
ד/ב מחזה עליון עמ' קצד-קצה
ד/ב מחנה יוסף סוטה עמ' נ
ד/ב מטה אהרן פסחים עמ' קה
ד/ב מים שאובים עמ' רפב, תקנט
ד/ב מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' פז
ד/ב מנחת נתנאל דף נד ע"א {שתי סוטות כאחת}
ד/ב מסוא משה עמ' צג-צד
ד/ב משאת המלך ח"א סי' י
ד/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קמו עמ' רכו-רכז
ד/ב משנת יהודה ח"א פכ"ט הי"ב
ד/ב נדרי זריזין ח"א עמ' תסט
ד/ב נוה שלום
ד/ב נחלת עזרא ח"ב סי' ל
ד/ב נטעי שושנה עמ' קסט-קע {שתי סוטות - כהן אחד או שניים}
ד/ב ספרי דבי רב ח"א עמ' פז
ד/ב עטרת זקנים דף ד ע"ג
ד/ב פאר הלכה פסחים עמ' רכח, רלב-רלג {שתי סוטות}
ד/ב פרת חטאת עמ' קכא, קכח {שתי סוטות}
ד/ב צבי תפארת סי' פב
ד/ב צדקה לחיים (תשסח) עמ' לד
ד/ב צמח ארז עמ' שסט {אין משקין שתי סוטות כאחת}
ד/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רמט ע"ד
ד/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 134, 412, דף רו ע"ד
ד/ב קול דודי (תשף)
ד/ב קול דודי סוטה סי' קפו, קצב, קצג
ד/ב קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' לג {שתי סוטות}
ד/ב קרנות המזבח בהסכמת הרב יודלביץ
ד/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף פו ע"א
ד/ב שדה הארץ ח"ב דף קלג ע"ב-ע"ג {שתי סוטות}
ד/ב שהם וישפה ח"א
ד/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קטו
ד/ב שולי הגליון עמ' עד
ד/ב שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קסא, קעד, קעו, קעז {חבילות חבילות}
ד/ב שיירי כנה"ג
ד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות טו
ד/ב תורה תמימה במדבר פ' ה אות פה
ד/ג אם המלך כאן ועמ' לח, מ, פג, קיז
ד/ג אנצי"ת ע' גלגול הע' 10
ד/ג בינת צבי
ד/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' שנט, שסח
ד/ג ברור הלכה סוטה יט ע"ב ציון א
ד/ג בשבילי הקדושה סי' כ אות ג
ד/ג גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' עד
ד/ג דבר שאול סוטה סי' ח אות ד
ד/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' סב, קצד
ד/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' לד
ד/ג עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 170
ד/ג קול דודי סוטה סי' קיב
ד/ד אהבת דוד (תקנט) דף לח ע"ג-ע"ד, לט ע"ג {קטנה}
ד/ד אם המלך כאן ועמ' לז, קיז {מרכה"מ}, קכה
ד/ד אנצי"ת ע' בית הדשן הע' 37, ע' גניזה הע' 33
ד/ד בינת צבי
ד/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' עט סעיף א ד"ה כתב
ד/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' רסד, שנט, שסו, שסח
ד/ד ברור הלכה סוטה ז ע"ב ציון ו
ד/ד ברור הלכה סוטה יט ע"ב ציון א
ד/ד ברור הלכה סוטה כ ע"א ציון ג
ד/ד בשבילי הקדושה סי' כ אות ח {צ"פ}, הערה ב {כ"מ}, ג {צ"פ}
ד/ד גבול יהודה (ציר') דף כא ע"ג {כ"מ - גונז תחת הציר}
ד/ד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רכ
ד/ד גושפנקא דמלכא
ד/ד דבר שאול סוטה סי' יב אות ב, סי' לג אות ח
ד/ד דור דורים עמ' רכח
ד/ד דעת כהן עמ' שכח
ד/ד דרך הקודש (תשסז) עמ' קנא {נשפכין}
ד/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שמב
ד/ד הדרום יג עמ' 259
ד/ד ואם תאמר ח"ד קושיה 1007
ד/ד חדושים ובאורים (גרי') סוטה כ ע"א
ד/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קכד
ד/ד חסדי דוד ח"ג עמ' תי-תיא
ד/ד חקרי הלכות (שומיאץ) דף נז ע"ב
ד/ד יעיר אזן דף כג ע"ד
ד/ד מאור למלך גיטין עמ' קסה
ד/ד מבוא למשנה תורה עמ' 181
ד/ד מחזה עליון עמ' קצה {נחל איתן}
ד/ד מילי דמרדכי
ד/ד מקדש דוד קדשים סי' טו ס"ק ג במנחת מרדכי
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' צח
ד/ד נחלת עזרא ח"ב עמ' 103
ד/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף נט ע"ד {אמרה איני שותה, לא כופים אא"כ נמחקה המגילה}
ד/ד ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רכא
ד/ד סדר הדיון עמ' 202, 204
ד/ד עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 170
ד/ד עין התכלת עמ' עט-פ
ד/ד עין יצחק ח"א עמ' לא
ד/ד ענפי ארז (זי') דף רכז ע"ב {צ"פ}
ד/ד פני משה (שלז')
ד/ד צבי תפארת סי' פב
ד/ד קול דודי (תשף)
ד/ד קול דודי סוטה סי' תקנד, תקנז
ד/ד שם משמעון (פולק) ח"א דף מז {כ"מ}
ד/ד שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' רנג {כ"מ}
ד/ד תשובה מאהבה ח"ב דף יב ע"ג
ד/ה אברהם יגל
ד/ה אנצי"ת ע' איום הע' 60
ד/ה בינת צבי
ד/ה ברור הלכה סוטה ז ע"ב ציון ו
ד/ה גאון יעקב עמ' קיג
ד/ה דבר שאול סוטה סי' יא אות ו
ד/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קיט
ד/ה הר המלך ח"ח עמ' נג
ד/ה לב שלם [תוי"ט סוטה פ"ג מ"ג]
ד/ה נחל איתן
ד/ה סדר הדיון עמ' 202, 204
ד/ה עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 170
ד/ה קול דודי סוטה סי' תקנז
ד/ה שהם וישפה ח"א
ד/ו אגרות הגרי"ד עמ' קפה
ד/ו אם המלך כאן ועמ' קיז
ד/ו בינת צבי
ד/ו בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 42 {מי סוטה הם חולין}
ד/ו ברור הלכה סוטה כ ע"א ציון ג פסקה ב
ד/ו ברור הלכה סוטה כ ע"א ציון ד
ד/ו גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קמה, רטו
ד/ו דבר שאול סוטה סי' לג אות ח, סי' לא
ד/ו חדושים ובאורים (גרי') סוטה כ ע"א
ד/ו חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף ז ע"ג-ע"ד
ד/ו יחי ראובן (נאוי) עמ' קט
ד/ו כתר המלך
ד/ו מבשר טוב קדשים עמ' ריג
ד/ו מחנה יוסף סוטה עמ' עו
ד/ו מילי דמרדכי
ד/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' לג-לד
ד/ו מעשה אברהם דף קי ע"ד
ד/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקפח
ד/ו מראה הפנים סוטה דף ו
ד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף נט ע"ד
ד/ו עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 170
ד/ו קול דודי סוטה סי' תקנה
ד/ו קרית מלך
ד/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רב
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רנח, רסז
ד/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קכב
ד/ו שלמי שמחה ח"ה עמ' קנז {צ"פ}
ד/ו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רצה
ד/ז אם המלך כאן ועמ' קיט {דברי חכמים וחידותם}, קכב {צ"פ}
ד/ז באר בשדה עמ' תו {כתבה למפרע פסולה}
ד/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' כה
ד/ז בינת צבי
ד/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' שנט, שסח
ד/ז ביתאל ח"א דף סא ע"א
ד/ז בן ידיד
ד/ז ברור הלכה סוטה יז ע"ב ציון ב, ג
ד/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' עח
ד/ז בשבילי הקדושה סי' כג אות יב {צ"פ}, סי' כה אות ג-ה
ד/ז בשבילי התלמוד ח"ב סוטה ח"א סי' ו אות ב
ד/ז גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קסד-קסו
ד/ז גושפנקא דמלכא
ד/ז דבר שאול סוטה סי' כו אות א
ד/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קנו, קעד
ד/ז דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' יג
ד/ז הגיור עמ' 276
ד/ז הערות ר"י ליינר
ד/ז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנ
ד/ז הרמב"ם והזוהר
ד/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 179
ד/ז ואם תאמר ח"ב קושיה 514
ד/ז חביון עוז
ד/ז מחנה יוסף סוטה עמ' עא
ד/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' לט
ד/ז משאת מרדכי מגילה עמ' נז
ד/ז משנת חיים במדבר עמ' סד, סז, סט
ד/ז נטיעות חיים דף לב ע"א
ד/ז נשאל דוד או"ח עמ' קמא {כר"מ}
ד/ז ספרי דבי רב ח"א עמ' קב, קלד
ד/ז פאר הלכה פסחים עמ' רלו {בלילה}
ד/ז פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' עד
ד/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' סח
ד/ז קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/ז קול דודי סוטה סי' תפה
ד/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שלו
ד/ז שי למלך עמ' עב
ד/ז שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שסט {קודם קבלת השבועה}, ח"ב עמ' רל {בלילה}
ד/ז שמועת חיים יומא ח"א עמ' שכ
ד/ז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רפו
ד/ז שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 147
ד/ז שערי טהר ח"ח סי' נב אות ב
ד/ז תורה לשמה (תשעג) עמ' יז
ד/ח אגרות הגרי"ד עמ' מ
ד/ח אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפו
ד/ח אור הישר [ווי העמודים על ס' יראים סי' יח אות ח]
ד/ח אחר האסף עמ' רפט
ד/ח אם המלך כאן ועמ' צא
ד/ח באר בשדה עמ' תכה {כתבה איגרת פסולה}
ד/ח בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רסג
ד/ח בדבר מלך ח"י עמ' קא {מגילת ספר}
ד/ח בינת צבי
ד/ח ברור הלכה סוטה יז ע"ב ציון ה
ד/ח ברור הלכה סוטה יח ע"א ציון א
ד/ח ברכת יצחק (פאלער) עמ' קח {איגרת}
ד/ח בשבילי הקדושה סי' י אות ד, סי' כא הערה ז
ד/ח גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קסב
ד/ח גבורת יצחק סוכות עמ' נח {הבא על ארוסתו}
ד/ח דבר שאול סוטה סי' כז אות א
ד/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' סט
ד/ח דברי יחזקאל (תרצה) דף כב ע"א
ד/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' יד, קסב
ד/ח חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' ג ס"ק ז, ברכות סי' טו ס"ק ז
ד/ח חי' הגר"ח החדש עמ' רמ {שני דפים}
ד/ח חי' חתם סופר
ד/ח חק המלך יבמות עמ' קסב-קסג
ד/ח כתב משה ח"א סי' סג עמ' רכד
ד/ח לב ים גיטין עמ' קסה {לא שני ספרים}
ד/ח משאת המלך (אדרי)
ד/ח משנת חיים במדבר עמ' נח, סד
ד/ח משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' ג
ד/ח קובץ ביאורים (שפירא)
ד/ח קול דודי סוטה סי' תפה
ד/ח קרית מלך
ד/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' צג {אגרת}
ד/ח שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 45 {שנאמר בספר - לומדים מס"ת}
ד/ח שי למלך (מלר) עמ' קלא
ד/ח שעורי הרב גיטין ח"א עמ' פג
ד/ח שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות כח
ד/ח תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ל ס"ק ז, כב
ד/ח תורת יצחק ח"א עמ' לה
ד/ט אגרות הגרי"ד עמ' קא
ד/ט אם המלך כאן ועמ' קכב {דברי חכמים וחידותם}
ד/ט בינת צבי
ד/ט בית אהרן וישראל גל' מד עמ' קיג
ד/ט ביתאל ח"א דף נט ע"ד
ד/ט בשבילי הקדושה סי' כג אות א, ז {צ"פ}, סי' כד אות א, ג {או"ש}, סי' כה אות ב
ד/ט בשבילי התלמוד ח"ב סוטה ח"א סי' ב אות ו
ד/ט גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קנח
ד/ט דבר שאול סוטה סי' כ אות א, סי' לו אות ב
ד/ט דברות משה ב"ב ח"א סי' כז ענף ב
ד/ט דברות משה מועד ח"א עמ' נא {ואם כתב בדבר המתקיים פסולה}
ד/ט הגהות חבר בן חיים
ד/ט הערות ר"י ליינר
ד/ט הר המלך ח"ד עמ' לו
ד/ט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנ
ד/ט חי' הגאון אדר"ת עמ' פא {כהן קטן}
ד/ט חי' הגרז"ס נשים עמ' שו
ד/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקא
ד/ט יד ישראל ח"ב
ד/ט כתר המלך
ד/ט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' ע
ד/ט לבב דוד
ד/ט מאור למלך גיטין עמ' קסה
ד/ט מחנה יוסף סוטה עמ' עד, עט
ד/ט מחשבת הקודש ח"א דף לט ע"א
ד/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' לט-מ
ד/ט מסורה חי"א עמ' לג
ד/ט מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף ד
ד/ט מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' יג
ד/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ט מרחשת ח"ג סי' ה אות א
ד/ט משאת המלך (אדרי)
ד/ט משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לא ע"ב, לב {קטן שכתב מגילת סוטה}
ד/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תנג {כהן קטן}
ד/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ר {וכתב הכהן הא למדת שאם כתבה ישראל או כהן קטן פסולה}
ד/ט משנת חיים במדבר עמ' סו
ד/ט משנת יעקב קרבנות עמ' רמה
ד/ט נחל איתן
ד/ט נחלת עזרא ח"ב עמ' 226
ד/ט ס' השבי"ט עמ' יח
ד/ט ספרי דבי רב ח"א עמ' קטו, קיז
ד/ט עין חנוך עמ' רע [מקורו בספרי זוטא נשוא ה' כג']
ד/ט פרי אברהם פסחים סי' עד אות ב
ד/ט קובץ חי' תורה (סול') עמ' קכו
ד/ט קרית מלך
ד/ט רווחא שמעתתא ח"א עמ' פד
ד/ט שארית נתן (לוברט)
ד/ט שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 45 {קטן}
ד/ט שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קצז
ד/ט שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קצז
ד/ט שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' רל
ד/ט שעורי הרב גיטין ח"א עמ' ריז
ד/ט שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' לד
ד/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' לא, לד
ד/ט שערי תודה ח"א דף מה ע"ד
ד/ט שערי תודה ח"ב דף פג ע"ד {דוקא כהן כותב}
ד/ט תורה תמימה במדבר פ' ה אות קכט
ד/ט תנופת זהב עמ' 266
ד/י אם המלך כאן ועמ' צה, קכב
ד/י אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' צז
ד/י בינת צבי
ד/י גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קסג, קפד, ריא
ד/י חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שט
ד/י משאת המלך ח"ד סי' תנו {תביעה לגלגול}
ד/י קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/י קול דודי סוטה סי' תקמג
ד/י שלמי שמחה ח"ה עמ' קנז {צ"פ}
ד/יא אהלי שם (גנצפריד, תשעז) עמ' ד
ד/יא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 125
ד/יא אם המלך כאן ועמ' קיז, קכג
ד/יא אמת ליעקב נשים עמ' קכה {כשר בדיעבד}
ד/יא אנצי"ת ע' בית הדשן הע' 39
ד/יא בינת דניאל ח"ה עמ' 8
ד/יא בינת צבי
ד/יא בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' כ אות ד
ד/יא בית ישחק
ד/יא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קעט
ד/יא ביתאל ח"א דף נט ע"ד
ד/יא ברור הלכה סוטה יח ע"א ציון ג, ו
ד/יא גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קפה-קפח
ד/יא גט מקושר (צינץ) עמ' תלג
ד/יא דבר שאול סוטה סי' כט אות ב, ה, סי' לו אות ד
ד/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קעז
ד/יא דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' יג
ד/יא הר המלך ח"ד עמ' שעג
ד/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסב
ד/יא זכר יצחק (תשח) עמ' קו, קט
ד/יא זכר יצחק (תשן) עמ' קד-קה
ד/יא זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קסג
ד/יא חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קלד
ד/יא יגיעת ערב ב"מ עמ' רנד {אבי עזרי}
ד/יא כנפי נשרים
ד/יא מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נז
ד/יא מוריה שנה ג גל' ה (ר"צ טננבום)
ד/יא מחנה יוסף סוטה עמ' קנא
ד/יא מחשבת הקודש ח"א דף מט ע"ב
ד/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' מ
ד/יא מנחת יהודה (בוים) דף כ ע"ג
ד/יא מענה אליהו עמ' קצה
ד/יא משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שכו, קדושה עמ' קכח
ד/יא נוה שלום
ד/יא נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' עט-פ
ד/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף קכז ע"ד {כ"מ}
ד/יא סופר המלך ח"ב עמ' רצא {ברירה}
ד/יא ספרי דבי רב ח"א עמ' פז
ד/יא עבד המלך (תשסט) עמ' שנט
ד/יא עדות בישראל
ד/יא עטרת טוביה
ד/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יז
ד/יא צבי תפארת סי' פב
ד/יא קדשי יהושע עמ' אלף תקז
ד/יא קול דודי (תשף)
ד/יא קול דודי סוטה סי' כה, תק, תקג, תקמט
ד/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שלו
ד/יא שמועות דוד עמ' נד
ד/יא שעורי הלכה עמ' קפב-קפג
ד/יא תורה לשמה (תשעג) עמ' קנו, תקעב
ד/יא תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יד ע"ב וע"ד
ד/יא תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' י עמ' נח
ד/יב אבן ישראל (פישר)
ד/יב אגרות הגרי"ד עמ' קפה
ד/יב אדמת יהודה
ד/יב אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ד ה"ז הע' 18-24
ד/יב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קטו, תצג, תרנה {מניח עפר במקדש}
ד/יב אם המלך כאן ועמ' קיט, קכד
ד/יב אנצי"ת ע' אפר הע' 21
ד/יב ארץ בנימין עמ' שכט
ד/יב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף פח ע"ד
ד/יב בדבר מלך ח"ח עמ' לז {לינה}
ד/יב בדבר מלך חט"ז עמ' ט {לינה}
ד/יב בדבר מלך חי"ב עמ' קפז
ד/יב בדבר מלך חי"ד עמ' ק
ד/יב בינת צבי
ד/יב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שסא, שסג
ד/יב בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' כ אות ד
ד/יב ביתאל ח"א דף נט ע"ד, סא ע"א
ד/יב בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 42 {כ"מ}
ד/יב בני שמואל
ד/יב ברור הלכה סוטה טז ע"ב ציון ב
ד/יב ברור הלכה סוטה יח ע"א אחרי ציון ג {השמיט סיב או שפופרת}
ד/יב ברור הלכה סוטה כ ע"א ציון ד פסקה ב {נפסל בלינה}
ד/יב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קמט, קסו, רטו
ד/יב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' סט
ד/יב דבר שאול סוטה סי' כא אות ג, סי' כב אות ו
ד/יב דברי אפרים סי' ד {נפסלים בלינה}
ד/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קמח
ד/יב הדרום יח עמ' 185
ד/יב זרעו של אברהם ח"ב
ד/יב חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"א
ד/יב חיים ומלך
ד/יב חיים שאל ח"ב סי' ה
ד/יב חכמת התורה נשא עמ' עז
ד/יב חמדת ישראל ח"א דף סט ע"א
ד/יב ידי משה (בוצק') הל' ביא"מ סי' טו
ד/יב כתר המלך
ד/יב מבשר טוב קדשים עמ' ריג
ד/יב מועדים וזמנים ח"ד סי' שכח
ד/יב מוריה שנה ח גל' ח עמ' טז
ד/יב מחנה יוסף סוטה עמ' עו
ד/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' לט
ד/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קצב ע"ב {נפסלים בלינה}
ד/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' נד
ד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יב משנת חיים במדבר עמ' ע
ד/יב משק ביתי סי' שמה (קעד ע"ב) {בית דוד}
ד/יב ספרי דבי רב ח"א עמ' צב-צג
ד/יב עבודת היום יומא עמ' צ
ד/יב פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' עד
ד/יב קדשי יהושע עמ' תתס
ד/יב קול דודי (תשף)
ד/יב קול דודי סוטה סי' תמ, תנה
ד/יב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רסז
ד/יב שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שסח {כ"מ}
ד/יב שלמי שמחה ח"ה עמ' קנו
ד/יב שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רצה
ד/יב שערי היכל זבחים עמ' קלט הערה 23 {פסול מי סוטה בלינה - לשיטתו במי הכיור}
ד/יב שערי טהר ח"א שער ג סי' ג
ד/יב תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' רצב
ד/יב תורה לשמה (תשעג) עמ' רלז
ד/יג בינת צבי
ד/יג בית אהרן (צוקרמן) עמ' עה
ד/יג גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קמח
ד/יג גושפנקא דמלכא
ד/יג דבר שאול סוטה סי' ד אות יג, סי' כב אות ו
ד/יג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קמא
ד/יג חי' הגרז"ס נשים עמ' רצז-רצח
ד/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף נט ע"ד
ד/יג סופר המלך עמ' קנט
ד/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' טז
ד/יג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/יג קול דודי סוטה סי' תכג, תמ
ד/יד אהל משה (הורוויץ) ח"ב סי' עד
ד/יד אור הישר [המאיר לעולם ח"א סי' ו, מל"מ לעיל פ"ב ה"ח ד"ה ולדעת]
ד/יד אם המלך כאן ועמ' קיז, קכה
ד/יד אנצי"ת ע' אשם תלוי הע' 125 {או"ש}
ד/יד בינת צבי
ד/יד בית ישחק
ד/יד ברור הלכה סוטה - תוספת בירור פסקה ז
ד/יד ברור הלכה סוטה ו ע"ב ציון א
ד/יד ברור הלכה סוטה כ ע"א ציון ג פסקה ב
ד/יד ברור הלכה סוטה כב ע"ב ציון ה
ד/יד דבר שאול סוטה סי' ט אות טז, סי' לג אות ב
ד/יד דברי אברהם (מנדלסון) דף לז ע"ד {לא רצה להשקותה}
ד/יד דרך המלך (חוידינסקי)
ד/יד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' סח, עא, עה, רו, ריב
ד/יד הגהות חבר בן חיים
ד/יד הר המלך ח"ח עמ' נד
ד/יד זכר יצחק (תשן) עמ' קד-קה
ד/יד חדושים ובאורים (גרי') סוטה כ ע"א
ד/יד חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"ו, פ"ה ה"א
ד/יד חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות סוטה עמ' 7
ד/יד חיים שאל ח"ב סי' ד
ד/יד חסדי דוד ח"ג עמ' תיד
ד/יד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ז ה"ח ס"ק ה
ד/יד מוריה ח גל' ח עמ' ל
ד/יד מלחמות יהודה דף קח ע"א {קרית ספר - נטמאה המנחה}
ד/יד מנחם שלמה סי' שא
ד/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' מב
ד/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יד משנת חיים במדבר עמ' סח
ד/יד משנת חיים מנחות עמ' תשיא
ד/יד נחל איתן
ד/יד ספרי דבי רב ח"א עמ' קכ
ד/יד ענפי ארז (זי') דף קעה ע"ד {צ"פ}, רכז ע"ג {צ"פ}
ד/יד עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף עב ע"ד
ד/יד ציוני תורה כריתות כד ע"א (ד"ה וכזה)
ד/יד צמח ארז עמ' תצא {צ"פ}
ד/יד קהלות יעקב זבחים סי' ו אות ב
ד/יד קול דודי סוטה סי' קלא
ד/יד קרית מלך
ד/יד רווחא שמעתתא ח"א עמ' פה
ד/יד שהם וישפה ח"א וח"ב
ד/יד שלמי יוסף מנחות עמ' ג
ד/יד שערי טהר ח"א שער ג סי' ג
ד/יד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צג ע"ג
ד/טו אם המלך כאן ועמ' צא, קיז
ד/טו אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 28
ד/טו בינת צבי
ד/טו ברור הלכה סוטה ו ע"ב ציון ב
ד/טו ברור הלכה סוטה כג ע"א ציון א
ד/טו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' עב
ד/טו ואם תאמר ח"ד קושיה 1007
ד/טו חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"ז
ד/טו חסדי דוד ח"ג עמ' תיד
ד/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' נב
ד/טז אור הישר [מל"מ לעיל פ"א ה"ג]
ד/טז בינת צבי
ד/טז דבר שאול סוטה סי' לא אות ב
ד/טז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפו
ד/טז מוריה גל' רלו עמ' פה
ד/טז מחנה דוד (בונאן) דף מב ע"ב
ד/טז מנחת חינוך ח"ג עמ' מ
ד/טז מצודת דוד (שפרבר) עמ' תז-תח
ד/טז מראה הפנים סוטה דף ג
ד/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/טז קרית מלך
ד/יז אבן ציון עמ' תרכד
ד/יז אוהב מישרים עמ' תעב
ד/יז אור הישר [עין יצחק ח"ב סי' לז אות ל, מל"מ לעיל פ"ג הי"ז]
ד/יז אם המלך כאן ועמ' יב, כג, קג, קכט
ד/יז אנצי"ת ע' גלגול הע' 62, 74
ד/יז אשר למלך עמ' קכט
ד/יז בינת צבי
ד/יז בית אבי ח"ב סי' ל {יש לבעל לגלגל}
ד/יז בית ישחק
ד/יז ברור הלכה סוטה יח ע"א ציון ז, ואחרי ציון ז
ד/יז ברור הלכה סוטה יח ע"ב ציון א
ד/יז ברור הלכה סוטה כז ע"ב ציון ב
ד/יז ברור הלכה שבועות מט ע"א ציון א פסקה א
ד/יז גאון יעקב עמ' קיג
ד/יז גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קצה, רא-רב
ד/יז גור אריה (צרמון)
ד/יז גליונות אבני נזר
ד/יז דבר שאול סוטה סי' ל אות ח, י, סי' מ אות יט
ד/יז דברי סופרים (רזין) דף יג ע"ב-ע"ג, יד ע"ג, טו ע"א {מגלגל גם להבא}
ד/יז דודאי משה עמ' קמו
ד/יז דורש משפט עמ' תשפד
ד/יז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' כו, קפא-קפב, קפד
ד/יז דרכי משפט - טוען ונטען סי' כה אות יא
ד/יז הר המלך ח"ד עמ' שעג
ד/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שלה
ד/יז זכר יצחק (תשן) עמ' קה {מל"מ}
ד/יז חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"א, שבועות פ"ה ה"ג
ד/יז חי' הגרז"ס נשים עמ' ש
ד/יז חי' חתם סופר
ד/יז חיי אברהם (צציק) עמ' רב {יש לבעל לגלגל}
ד/יז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפ, קפג
ד/יז כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ד/יז כרוב ממשח
ד/יז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' סח
ד/יז לב שלם [קרבן חגיגה דף לט ע"ב]
ד/יז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' רסו {גלגול - רק אם תבע התובע}
ד/יז מאור למלך ב"מ עמ' צט
ד/יז מאור למלך גיטין עמ' קסב {מל"מ}, קסד
ד/יז מאור למלך כתובות עמ' רעג
ד/יז מטה אהרן שבועות עמ' רנב
ד/יז מנחת חינוך ח"ג עמ' לה-לו, לט, מא
ד/יז מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' נו]
ד/יז מראה הפנים סוטה דף יא
ד/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יז משנת יעקב הפלאה עמ' יג
ד/יז משנת יעקב משפטים עמ' רו-רי
ד/יז משנת ר' אהרן כתובות עמ' סג
ד/יז נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקיג, ח"ד עמ' צה
ד/יז נר מצוה (ואלק) מצוות דף נט ע"ג {הסדר מעכב}
ד/יז נרות אהרן
ד/יז נשמה של שבת עמ' 48 {האם כהן יכול להשביע את אשתו שלא נבעלה לבן נח}
ד/יז נתיבות מרדכי קדושין עמ' תצ
ד/יז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' קצט-ר
ד/יז ספרי דבי רב ח"א עמ' קג, קיב
ד/יז עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קפה-קפו
ד/יז עין יצחק ח"ב עמ' תל {מל"מ}
ד/יז עין יצחק תנינא ח"א עמ' קסא, רכג
ד/יז עמק המלך (לבוב)
ד/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' טו
ד/יז ערך שי חו"מ סי' פט סעיף ה
ד/יז פני משה (שלז')
ד/יז פניני רבנו הגרי"ז עמ' תשל
ד/יז צבא המלך עמ' ריא
ד/יז קול דודי (תשף)
ד/יז קול דודי סוטה סי' תקז, תקט, תקכא, תרמו
ד/יז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' נז-נח
ד/יז ראש דוד (מנטובה) דף צט ע"ב
ד/יז ראש דוד (תשמו) עמ' תא
ד/יז רווחא שמעתתא ח"א עמ' פו
ד/יז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רד
ד/יז רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ל
ד/יז שערי זיו ח"א דף קכג ע"א
ד/יז תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יג ע"ד
ד/יז תשובה שלמה אהע"ז סי' נג דף ס ע"ד
ד/יח אברהם יגל
ד/יח אדרת המלך עמ' עח-עט {קנוי ע"פ עצמו}
ד/יח אהל שרה לאה עמ' תפ {מצות חכמים}
ד/יח אוצרות הרמב"ם
ד/יח אור הישר [אור הישר סוטה ג ע"א {רוח טהרה}, אור שמח לעיל ספ"א {מתוך שחוק}]
ד/יח אור שמח
ד/יח אם המלך כאן ועמ' א, ג, כא, כד, לח, קיב, קל
ד/יח אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' ז ד"ה אולם במק"א
ד/יח אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' ז-ח
ד/יח אשר למלך עמ' קל
ד/יח באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צד
ד/יח בינת צבי
ד/יח בית אהרן וישראל גל' יא עמ' מט-נ
ד/יח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/יח ביתאל ח"א דף ס ע"ג
ד/יח בני שמואל
ד/יח בעי חיי אהע"ז דף ד ע"א
ד/יח ברור הלכה סוטה ג ע"א ציון א
ד/יח ברכי יוסף או"ח סי' א סי"א {כ"מ}
ד/יח גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' לט
ד/יח גושפנקא דמלכא
ד/יח דבר שאול סוטה סי' ד אות ז, סי' מט אות ד
ד/יח דברי חיל עמ' ד, ט
ד/יח דברי יציב אהע"ז עמ' שי {רוח טהרה}, שיב {מצוה לקנא}
ד/יח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' יח, כח
ד/יח הדר דוד עמ' סד
ד/יח ודרשת וחקרת ח"ה עמ' תפג {מצוה לקנא}
ד/יח ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז קסה ע"א]
ד/יח זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 127
ד/יח זרעא דיוסף דף קכד ע"ד
ד/יח זרעו של אברהם ח"ב
ד/יח חדושים ובאורים (גרי') סוטה ב ע"ב
ד/יח חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שצה
ד/יח חי' מהר"ץ חיות (סוף שופטים)
ד/יח חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף ב
ד/יח חיים שאל ח"ב סי' ה
ד/יח חלקת יואב החדש, הגהות למנחת חינוך מצוה שסה
ד/יח חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקיט
ד/יח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קטו ע"ב
ד/יח טהרת יו"ט ח"י עמ' רפה
ד/יח ימי שלמה
ד/יח כס המלך עמ' מז
ד/יח לא תשנא עמ' 26 {המקנא מתוך כעס או שחוק - חל הקינוי}
ד/יח לבב דוד
ד/יח מוריה גל' קצג עמ' צט {כל המקנא}
ד/יח מנוחת אשר ח"א דף נא ע"ג-ע"ד {מצות חכמים}
ד/יח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף ד ע"א
ד/יח מעין החכמה עמ' רד {כ"מ}
ד/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יח משאת המלך (אדרי)
ד/יח משיבת נפש עמ' רג
ד/יח משנה הלכות ח"ה סי' רנ
ד/יח משנה הלכות ח"ו סי' רסה {כ"מ - אסמכתא}, ח"ט סי' שיג (קטז ע"א)
ד/יח משנה הלכות יבמות - מיאון סי' קב
ד/יח משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לא ע"ב {מצוה לקנא}
ד/יח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תנג
ד/יח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ר {מצות חכמים על בני ישראל לקנאות לנשיהן שנאמר וקנא את אשתו}
ד/יח נועם חכ"ג עמ' ג, סו
ד/יח נחל איתן
ד/יח נר מצוה (ואלק) מצוות דף נט ע"ג
ד/יח נתיבות מרדכי גיטין עמ' שסו
ד/יח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' צ
ד/יח סופר המלך ח"א עמ' קנט
ד/יח ספרי דבי רב ח"א עמ' עב
ד/יח עין יצחק תנינא ח"ב עמ' פז
ד/יח עינות מים דף קט ע"ב-ע"ג, קס ע"ג
ד/יח עמק הנציב ח"א פ' נשוא פסקא ז עמ' מד
ד/יח פני מלך במדבר עמ' מח
ד/יח קול דודי (תשף)
ד/יח קול דודי סוטה סי' יח, כט
ד/יח קרית מלך
ד/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכא
ד/יח שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 71
ד/יח שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רט
ד/יח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 258
ד/יח תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לו ס"ק ז
ד/יח תורה תמימה במדבר פ' ה אות עז, קנב
ד/יח תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' רפד
ד/יט אדרת המלך עמ' עח-עט {קנוי ע"פ עצמו}
ד/יט אהלי יצחק
ד/יט אם המלך כאן ועמ' קלא {כ"מ}
ד/יט באהלה של תורה או"ח סי' כה חלק א אות ד
ד/יט באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צד
ד/יט בינת צבי
ד/יט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/יט ברור הלכה סוטה ב ע"א ציון א פסקה ד
ד/יט ברור הלכה סוטה ג ע"א ציון א
ד/יט ברור הלכה סוטה כה ע"א ציון ג פסקה ג
ד/יט גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' לח {אין מצוה לקנא אלא יוכיחנה}
ד/יט גביע הכסף ח"ג עמ' צגצה {חובה לפקוד על דרכי בני ביתו}
ד/יט דבר שאול סוטה סי' ד אות ז, סי' מט אות ד
ד/יט דברי תלמוד ח"א עמ' יט
ד/יט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' יד, כח
ד/יט הרמב"ם כמחנך עמ' 255
ד/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שלה
ד/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסא
ד/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפד
ד/יט חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ו
ד/יט חקרי זמנים ח"ד עמ' תס
ד/יט חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקטו {כ"מ}
ד/יט טל חיים (טל) ח"ג עמ' קה
ד/יט ים שמחה עמ' תיא {על בני ביתו}
ד/יט כס המלך עמ' מז
ד/יט לא תשנא עמ' 243 {צריך להוכיחה לפני קינוי}
ד/יט לב שלם [שו"ת באר שבע סי' כז]
ד/יט מגילת ספר עשין דף עג ע"ג {כ"מ - אע"ג דלפום דינא לא קיי"ל אלא כר' יהושע}
ד/יט מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' יח
ד/יט נחל איתן
ד/יט סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' שטו
ד/יט סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שכב {אין ראוי}
ד/יט עין יצחק ח"ב עמ' תלה
ד/יט קול דודי (תשף)
ד/יט קול דודי סוטה סי' יח, כד, כז
ד/יט קול חיל עמ' צז
ד/יט קרית מלך
ד/יט שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) סי' מח
ד/יט שו"ע הרב שו"ת סי' כט בסופו
ד/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 258
ד/יט תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לו ס"ק א, ז
ד/יט תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' תמה

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US