Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

איסורי ביאה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יז
פרק יח
פרק יט
פרק כ
פרק כא
פרק כבא/243 הלכות איסורי ביאה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ דבר המלך (קרויזר)
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ צפנת פענח
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן ישפה עמ' 78 {הבא על הערווה חייב כרת}
א/א אדני היד החזקה
א/א אור ליהודה (תשנט) עמ' שטו {מל"מ}
א/א אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' יז {מל"מ}
א/א אנצי"ת ע' גופין הע' 36 {מל"מ}, 99 {מל"מ}, ע' גלוי עריות הע' 13-15, 20, 21
א/א באר לחי ראי {הפסוק הפותח}
א/א באר מלך
א/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' רנה, שכא-שכג {מל"מ}
א/א בני בנים ח"א עמ' קלה
א/א גינת ורדים (תאומים) עמ' קכח, קפד, ריג
א/א דינא דחיי ח"א דף קו ע"ב {שניהם}
א/א הדין האישי בישראל עמ' 784
א/א הרמב"ם כמחנך עמ' 21
א/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רסג, סנהדרין עמ' קלד, מכות עמ' רל
א/א חי' מהר"ם שיק שבת עמ' שכה {מל"מ}
א/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קסז-קסח {מל"מ}
א/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צ
א/א ימי שלמה
א/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שנו
א/א כך דרכו של תלמוד עמ' 29
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתלח
א/א כלילת יופי דף סד
א/א כתבי משה זילברג עמ' 29
א/א לב שלם [שו"ת בית יעקב סי' צז, מגילת ספר לאוין דף מט ע"ב, ריח שדה בחי' לע"ז דף טז ע"א, לשון למודים יו"ד דף לז ע"ב]
א/א לבב דוד
א/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' קכד, שצח {הגהמ"י}
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקז, ח"ב עמ' תמג {מל"מ}
א/א מלאכת חרש כרך א חלק ה אות ט דף כח ע"א
א/א מלך שלם דף פט ע"ד
א/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 10
א/א מנחם שלמה סי' קלו
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' שמז {מל"מ}, ח"ב עמ' קעז {מל"מ}, קפג, רעד {מל"מ}, ח"ג עמ' רנ {מל"מ}
א/א מנחת משה (גולדברג) סי' יב אות ט
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שיט {מל"מ}
א/א מסורה חי"ג עמ' סג
א/א מעין החכמה עמ' קכז {מל"מ}
א/א מקדש דוד קדשים סי' כז ס"ק ד במנחת מרדכי
א/א מרכבת המשנה מהדו"ב
א/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כא אות י {מל"מ}
א/א משנה הלכות יבמות - עריות סי' לז
א/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רכד
א/א משנת שמחה
א/א נזר הקדש (תשעה) ח"ג עמ' שנב
א/א נחל איתן
א/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף מ ע"ב {מל"מ - בבעלי חיים גופין מחלקים}, מה ע"ג {כרת א"צ התראה}
א/א נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' ריח {מל"מ}
א/א נתיבות שלום (למפרט)
א/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סג
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 280
א/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קיד אות ט
א/א קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות יא
א/א ראש יוסף חולין צא ע"א {מל"מ}
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רעא {מנין המצוות}
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' מ
א/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפח {מל"מ}
א/א שמחתי באומרים לי עמ' שנד {מל"מ}
א/א שער המלך ח"ב עמ' נ
א/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קלח
א/א תוצאות חיים (תשסה) עמ' לז {מל"מ}
א/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקפא
א/ב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' ג
א/ב אנצי"ת ע' אם (ב) הע' 14
א/ב ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ב
א/ב באר מלך
א/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' סט
א/ב דובר ישרים פסח עמ' רלב
א/ב דרך המלך (רבי)
א/ב דרך המלך (רפפורט)
א/ב הדין האישי בישראל עמ' 784
א/ב זכרון אהרן סי' ז מחודש ב
א/ב חד וחלק ח"א דף ה ע"ב
א/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קמג
א/ב כפתור ופרח (תשו) דף קלא ע"א
א/ב מגדל צופים ח"ד סי' סז
א/ב מגילת ספר לאוין דף טו ע"ב
א/ב מחקרים במשה"ע עמ' 238
א/ב משאת המלך ח"ד סי' תקד {ראב"ד}
א/ב משנה הלכות ח"י סי' קיט
א/ב משנה הלכות ח"י סי' קיט
א/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' ריא
א/ב משפטי עזיאל ח"ה עמ' נח
א/ב נועם חי"ח עמ' כל
א/ב עין יצחק ח"א עמ' שלב
א/ב עצי בשמים דף עג ע"א
א/ב פי שנים דף סד ע"ד
א/ב צפנת פענח בראשית עמ' פה
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' לז, נד, קפג, קצח, רלב, רנ
א/ב שם טוב - השלמה
א/ב תורה לדעת ח"ו עמ' רכו
א/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' לג {מ"מ}
א/ב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקפא
א/ג אדני היד החזקה
א/ג אוצרות הרמב"ם
א/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 698
א/ג איים בים כתובות סי' מ אות ב, ד {ומגיד משנה - התראה בתלמיד חכם}
א/ג איים בים מכות פ"א סי' יט אות ב {חבר צריך התראה}
א/ג אנצי"ת ע' אחות הע' 15
א/ג באר מלך
א/ג באר מרים מרים פ"י ה"א אות ב
א/ג בית אהרן וישראל גל' כב עמ' נו, ס
א/ג ברית אברהם (פרנס) עמ' שלג
א/ג ברכות שמים מכות פ"א אות שלב {התראה להבחין בין שוגג למזיד}, שלז {מ"מ}
א/ג דעת כהן עמ' תה
א/ג דרך חיים הקדמה הערה 171 {צ"פ}
א/ג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קל
א/ג הרמב"ם ותורתו ח"א
א/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 152
א/ג חוקת עולם עמ' 283 {מ"מ - התראה לחבר}
א/ג חי' הריצ"ד
א/ג חכמת התורה פנחס עמ' קנז
א/ג חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ה
א/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' שנז
א/ג מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' לה-לו {מ"מ}, לז {דבר המלך (קרויזר)}
א/ג מחקרים במשה"ע עמ' 238
א/ג מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 129 {צפנת פענח}
א/ג מקוה ישראל (נג'ארה) עמ' 188
א/ג משא יד ח"א עמ' שכג {שלא ניתנה התראה וכו'}
א/ג נועם חי"ד עמ' קי
א/ג נחלת יצחק כתובות סי' כה
א/ג נתן פריו מכות עמ' פט
א/ג עדות ביעקב (ריינס) עמ' קנט, רפג-רפד {התראה - להבחין בין שוגג למזיד}, תסה-תסז, תסט {חבר צריך התראה}
א/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' נא
א/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' לד
א/ג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 18, 19, פרק 7 הע' 78 {צ"פ}
א/ג פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' רעו
א/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 280
א/ג קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רמז
א/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' עה, קה, קעז
א/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קכד {מ"מ}, קעב, קעג {מ"מ}, רצו {מ"מ}, ח"ב עמ' צו {מ"מ}, קמו
א/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור כח אות ז
א/ג קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' ה {מ"מ}
א/ג קרן הצבי מצוה לא אות ב
א/ג שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' שעז
א/ג שו"ת רשב"ש עמ' קנז
א/ג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' קסא, תמט
א/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שסד, שסז
א/ג תורת מיכאל עמ' קלו
א/ג תחומין חי"ח עמ' 202 {צ"פ} = מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 129
א/ג תיבת גומא (ורשנר) עמ' נ
א/ד אהל משה (לוין) ח"א דף יג ע"ב {השמיט אנדרוגינוס}
א/ד אנצי"ת ע' אשת אב הע' 18
א/ד באר מלך
א/ד באר מרים פ"ט ה"ו אות א
א/ד דברי אור ח"ד עמ' שיט
א/ד חי' הריצ"ד
א/ד חקר יצחק עמ' יז
א/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתיח
א/ד לב שלם [עצמות יוסף דף קה ע"ב]
א/ד מילי דאורייתא עמ' מג
א/ד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שיט
א/ד מראה הפנים כתובות דף ה
א/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' ריד {אשת אב}
א/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' לט
א/ד על גדות ים התלמוד עמ' 191
א/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפ
א/ד שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות כט
א/ד שפתי דעת ח"א עמ' קנא
א/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' ת
א/ה אור הישר [לח"מ הל' סנהדרין פט"ו הי"א]
א/ה אנצי"ת ע' אשה ובתה הע' 12, 46, ע' בת (ב) הע' 33, ע' בת הבן הע' 12
א/ה באר מלך
א/ה בארות יצחק (הכהן) עמ' ש
א/ה בית אהרן וישראל גל' כה עמ' נט {ישועות מלכו}, גל' נ עמ' נה
א/ה גרים וגרות עמ' נט {אם חמותו בכרת}
א/ה דינא דחיי ח"א דף קי ע"ג
א/ה המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין דף עה] {לח"מ}
א/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 21
א/ה חזו"א אהע"ז סי' ב ס"ק יז
א/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' נה
א/ה ימי שלמה
א/ה ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ה יתר הבז (תשסח) עמ' קלז
א/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתיח
א/ה כנה"ג
א/ה לבב דוד
א/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף יח ע"א {בחיי אשתו}
א/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קפט
א/ה מעיני המים
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו אמרי דוד (שליסל) דף לא ע"א
א/ו אנצי"ת ע' אשת איש הע' 11
א/ו באר מלך
א/ו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' נה
א/ו זכרון יהודה (בן הרא"ש) תשובות נוספות סי' יד
א/ו מראה הנוגה
א/ו משנה הלכות יבמות - עריות סי' סח
א/ו משנה הלכות קדושין סי' פז
א/ו עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' לא, מד, ח"ב עמ' קנג, ח"ג עמ' מז, רה
א/ו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצז
א/ו שם טוב - השלמה
א/ו שמלה שניה דף טו ע"א {בת כהן בשריפה - לא רק אם אביה קיבל קדושיה}
א/ו תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קיא
א/ז באר מלך
א/ז המעמד האישי בישראל עמ' 244
א/ז זכרון אהרן סי' א, עמ' ב
א/ז חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 75
א/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קמג, קמו
א/ז יד יצחק (הכהן)
א/ז ימי שלמה
א/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקמז
א/ז לב שלם [כנה"ג לשונות הרמב"ם]
א/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קפז
א/ז מקור חסד עמ' קעה
א/ז משאת מרדכי מכות עמ' ג
א/ז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רכד
א/ז ספרי דבי רב ח"ד עמ' קנה
א/ז שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' פט
א/ז שם טוב - השלמה
א/ז תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קיא
א/ח אבן ישראל (בוהוש) עמ' רצב {צ"פ}
א/ח אדני היד החזקה
א/ח אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קעו-קעז
א/ח אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' לט הערה 1
א/ח אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 290 {הרשות בידם}
א/ח ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ב
א/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' לו {שניהם לוקים}
א/ח באר מלך
א/ח בדבר מלך חי"ג עמ' קסו
א/ח בית יצחק (תשט"ז) עמ' 51
א/ח בן אברהם (תשי) עמ' ר
א/ח ברור הלכה כתובות פו ע"א ציון ז פסקה א השני {מכת מרדות}
א/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קמד
א/ח ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' יד {צ"פ}
א/ח בתי כהונה (תשסה) עמ' לז
א/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' סז-סח, ע
א/ח דברי יציב חו"מ עמ' קיג {מכת מרדות}
א/ח די השב דף לד ע"ד
א/ח הגהות חבר בן חיים
א/ח ההגנה על צנעת הפרט עמ' 48 {מ"מ}
א/ח המאיר לארץ
א/ח חי' הגר"ח החדש עמ' תעה {מכת מרדות}
א/ח חיים ומלך
א/ח טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 523
א/ח יכין ובועז ח"א סי' קכו עמ' 316
א/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכד
א/ח כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' יב
א/ח מחנה חיים ח"ב עמ' נח
א/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף יח ע"א {מ"מ}
א/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קנו {מ"מ}
א/ח מסורה חט"ו עמ' יא
א/ח מקור חסד עמ' נד
א/ח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' שלז
א/ח משנת חיים קדושין עמ' תרא
א/ח משנת ר' אהרן יבמות סי' ז הגהה י
א/ח משפטי דרבנן עמ' לה, מז-מח, פו, צה, קב
א/ח משפטי עזיאל ח"ז עמ' לב
א/ח משפטים לישראל עמ' מז, רה
א/ח נשמת כל חי ח"א דף כז ע"ג, כט ע"א
א/ח עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רכ
א/ח עמק המלך (לבוב)
א/ח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 211, 227
א/ח קבא דתירוצא עמ' כב
א/ח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פד
א/ח קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות יא
א/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' פט {מ"מ}
א/ח שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קכו
א/ח שו"ת רשב"ש עמ' תקט, תקכח
א/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' קד, קה {מ"מ}, קפד
א/ח שלמי יוסף נזיר עמ' שעו
א/ח שערי טהר ח"ו סי' לב
א/ח תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כו ס"ק כה-כו
א/ח תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קיג
א/ח תורת המדינה עמ' 231-233, 347
א/ח תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק ה
א/ח תשובה שלמה אהע"ז סי' נג
א/ט אבני השוהם (הורוויץ) דף לה ע"א-ע"ג {אין קשוי אלא לדעת}
א/ט אבני ציון ח"א סי' נה אות ט
א/ט אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קלד
א/ט אדני היד החזקה
א/ט אורח ישר דף יט ע"א {מ"מ}
א/ט אורח צדקה עמ' קפא
א/ט איש על העדה (סולובייציק) עמ' 91
א/ט אמרי איש עמ' ר
א/ט אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 128, 21, 23, 24, ע' אנוסה הע' 29, 30
א/ט ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ב
א/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ח
א/ט באר מלך
א/ט בדי הארון (הכהן) עמ' 311
א/ט בית זבול ח"ב סי' ז אות ח
א/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ט בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף טז
א/ט בית יעקב (מסקין) סי' נ (דף עא ע"ב)
א/ט בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' כ אות ג
א/ט בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' עב
א/ט ברור הלכה סנהדרין עד ע"א ציון ג
א/ט ברקאי ח"א עמ' 118
א/ט בשבילי התלמוד ח"ב כתובות ב ע"ב
א/ט גדולי אריה עמ' לט {תחלתן באונס וסופו ברצון}
א/ט דברות משה סנהדרין עמ' תקטז, תקיח
א/ט דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' שלז {הגדרת אנוס}
א/ט דעת מרדכי ח"א דף עד ע"א
א/ט דרך המלך (רפפורט)
א/ט המעלות לשלמה עמ' קב
א/ט התורה והמדינה חי"א עמ' יד, קמב
א/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רג
א/ט זכר יהודה עמ' רצט
א/ט חזו"א על הרמב"ם
א/ט חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 257, 270, ח"ב עמ' 247, ח"ד עמ' 107
א/ט חי' מהרי"א הכהן עמ' קעב
א/ט חי' מרן הגרי"מ עמ' קמט
א/ט חי' משנה פסחים עמ' קא
א/ט חלקת יואב מהדו"ק דיני אונס ענף ב
א/ט חמדת שלמה עמ' קמה
א/ט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמ, קמג, קע
א/ט יושב אהלים פ' מקץ דף ל ע"ב {אין קישוי אלא לדעת}
א/ט ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתלה, תתלז
א/ט כרם שלמה (אהרמן) יבמות נג ע"ב
א/ט כתבי מהר"ם איררה עמ' קלד
א/ט לב שלם [בית שמואל סי' כ ס"ק ו, שו"ת בית יעקב סי' לט]
א/ט מגדל צופים ח"ה סי' צט
א/ט מועדים וזמנים ח"ח סי' קלז
א/ט מחנה חיים ח"א סי' צו דף קנו ע"א
א/ט מטה אהרן שבועות עמ' נב, נו
א/ט מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 126, 130, 131, 135, 138, 139
א/ט מלאכת מחשבת עמ' צו
א/ט מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א הי"ד
א/ט מנחת אשר פסחים עמ' פב, ב"ב עמ' סט
א/ט מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' נד
א/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רד, תכו-תכז, ח"ג עמ' שנא
א/ט מנחת מחבת עמ' ריט
א/ט מנחת עני (תקמז) דף ב ע"א {מ"מ}
א/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ט משא יד ח"א עמ' שכה, שכז
א/ט משיב נבונים סי' עה
א/ט משך חכמה ויקרא פ"כ פס' טו-טז
א/ט משנה הלכות ח"ב סי' לג דף נ ע"ג {אין ביאה לאונסו}
א/ט משנה הלכות ח"ג סי' קכ
א/ט משנה הלכות ח"ט סי' רנא, שפח
א/ט משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלט-תמ
א/ט משנת יעקב נשים ח"א עמ' שה
א/ט משנת ר' אהרן יבמות סי' ז הגהה י
א/ט משפטי עזיאל ח"ה סי' כג עמ' ס
א/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שנד
א/ט נזר הקדש (קפלן)
א/ט נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נג אות לח
א/ט נתן פריו הל' נדה עמ' מב
א/ט ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קלט
א/ט סופר מהיר ח"ב עמ' נז
א/ט סיני ס' יובל (תשיח) עמ' ת
א/ט סיני ס' יובל עמ' ת
א/ט ספרי דבי רב ח"ד עמ' עט
א/ט עזרת כהן עמ' יד-טו
א/ט עטרת טוביה
א/ט עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 123 {פטור מכלום}
א/ט עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 174, פרק 5 הע' 2, 18, 19
א/ט ענבי פתחיה עמ' 268
א/ט ענישה ושיקום ביהדות עמ' 170
א/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלח {מ"מ}, ח"ב עמ' קנד {ראב"ד}, כרך ב ח"ב עמ' פח
א/ט עצי בשמים דף עג ע"א
א/ט פד"ר ח"א עמ' 328
א/ט פני משה (הכהן) עמ' קצח
א/ט פרי האדמה ח"א
א/ט צבי תפארת סי' כח
א/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צד ע"ד, קכ ע"א
א/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסג
א/ט קבא דתירוצא עמ' קפה
א/ט קובץ הערות (תשסג) סי' מט אות א
א/ט קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות ה, טז, עמ' סב
א/ט קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קמג {תחלתה באונס וסופה ברצון}
א/ט קרבן ציון עמ' רג
א/ט ראשי בשמים (רבין) עמ' קנא {מ"מ}
א/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף יד ע"ב
א/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קג
א/ט שואל ומשיב מהדו"ד חלק ג סי' ה (ד"ה והנה שאל)
א/ט שיבת ציון (לנדא) סי' ל
א/ט שירת הים סי' כא ענף ד אות ג
א/ט שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יט אות ג
א/ט שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' ח
א/ט שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 45
א/ט שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' מט
א/ט שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות קיב
א/ט שעורי ר' שלמה עמ' פט
א/ט שערי זבולון הל' שבת סי' קג אות ב
א/ט שערי טהר ח"ב שער ד סי' ו אות א
א/ט תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לז ס"ק ד, יא
א/ט תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קיב
א/ט תורה תמימה במדבר פ' ה אות סח
א/ט תחומין חי"ח עמ' 201, 202, 204, 206 = מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 126-139
א/ט תיבת גומא (ורשנר) עמ' רכו
א/ט תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תנה
א/ט תיבת גומא (תשסז) עמ' קסב
א/ט תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלז-רמב (רלה) {אונס רחמנא פטריה, אם עצם המעשה חשובה עבירה}
א/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' כט
א/י אבני נזר יו"ד סי' רכ אות ו
א/י אגרות משה אהע"ז ח"א סי' סח, ח"ד עמ' פה
א/י אדני היד החזקה
א/י אור הישר [מל"מ הל' סוטה פ"ג הכ"ד, שעה"מ הל' שבת פכ"ד ה"ז]
א/י אחיעזר ח"א סי' יח אות א
א/י אם המלך עמ' ה, ח
א/י אנצי"ת ע' ביאה הע' 9, 10, 55, 80, 85, 162, 163
א/י אפיקי מגינים כתובות סי' ל
א/י ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ב
א/י אשר למלך
א/י באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 511 {לא הוציא זרע}, 512 {ראש העטרה בלבד}
א/י באר מלך
א/י באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ו
א/י בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' פג
א/י בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רנו
א/י בית אהרן (צוקרמן) עמ' צא
א/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/י ברור הלכה יבמות נה ע"ב ציון ד
א/י ברור הלכה כתובות מ ע"ב לפני ציון ד
א/י ברכת מרדכי כתובות עמ' שיד
א/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קג
א/י בשבילי החופה סי' טו אות י
א/י בתי כהונה (תשסה) עמ' קסה, קעא
א/י גינת ורדים (תאומים) עמ' קיז
א/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עט, רפא
א/י דברות אליהו ח"ו עמ' קמז-קמט {ביאה עם כיסוי על האבר}
א/י דברות משה נדה וטהרות עמ' סד {ואף שלא הוציא שכבת זרע}
א/י דברי יששכר דף קיב ע"ב
א/י דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' שיד
א/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' רסו
א/י זכרון יהונתן דף קא, קלז
א/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לג אות ח
א/י חזון יהושע עמ' צט {העראה זו הכנסת עטרה}, קג {העראה}
א/י חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 24
א/י טהרת הבית ח"א עמ' תקב
א/י טהרת הבית ח"א עמ' תקג
א/י יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעז, כרך ב ח"ב עמ' קמ
א/י ישועות יעקב נשים עמ' רל
א/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתלז {העראה}
א/י כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ס ע"ד {שיערה}
א/י מבוא למשנה תורה עמ' 113
א/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קכא
א/י מחנה חיים ח"ג עמ' קה {הכנסת עטרה}
א/י מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' נד
א/י מנחת חינוך ח"א עמ' קפט, ח"ב עמ' שכב, ח"ג עמ' לא, שנג
א/י מקוה המים עמ' ס {שלא כדרכה}
א/י משאת המלך ח"א סי' מג עמ' קלח
א/י משנה הלכות ח"ב סי' כ דף לא ע"ד, סי' לג דף נא ע"א
א/י משנה הלכות ח"ד סי' קצט
א/י משנה הלכות יבמות - עריות סי' סו
א/י משנת חיים קדושין עמ' תרא
א/י משפטי עזיאל ח"ז עמ' רנד
א/י נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רלח, רמ-רמא
א/י נועם ח"ג עמ' קסב, ח"ח עמ' שכ
א/י נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות מ
א/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף נא ע"ב {העראה}
א/י ס' הפרנס עמ' שנד
א/י עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רכא-רכב
א/י עץ הדר השלם עמ' רכה
א/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פח
א/י פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 273
א/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רא, שמח, שמט אות א
א/י צפנת פענח דברים עמ' רא
א/י קהלות יעקב כתובות סי' כב
א/י קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/י קול דודי סוטה סי' נא, תשו
א/י קונטרסי שעורים קדושין שעור יג אות ט
א/י שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' יד ד"ה והנה מצאתי
א/י שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קכו {הכנסת עטרה}
א/י שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנח
א/י שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שב-שו
א/י שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קצג
א/י שער המלך ח"א עמ' סד
א/י שערי טהר ח"ו סי' מב אות ב, ח"ח סי' לז אות א-ג, סי' לט אות א, ד
א/י תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קכ
א/י תורת האוהל (תשנג) עמ' קנד {שלא כדרכה}
א/י תורת מנחם חנ"ה עמ' 220
א/יא אבי עזרי ח"א
א/יא אבני חפץ ח"ב עמ' קא
א/יא אגרא דשמעתא ח"ג עמ' צא
א/יא אדני היד החזקה
א/יא אהל חייא עמ' תשמ
א/יא אהל משה (לוין) ח"ג דף מח ע"ד {שחוף}
א/יא אוצר הפוסקים כרך ב - הערות בסופו עמ' יט
א/יא אור הישר [כ"מ הל' תרומות פ"ו ה"ז, רדב"ז שם פ"ח הי"א]
א/יא אור לי כתובות סי' ה ס"ק טז
א/יא אם המלך עמ' ג
א/יא אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קסה-קסו
א/יא אמת ליעקב נשים עמ' סו
א/יא אנצי"ת ע' ביאה הע' 150, 155
א/יא אפיקי מגינים יבמות סי' לד
א/יא אשר למלך
א/יא באר מלך
א/יא באר מרים פ"ט ה"ו אות ג, הי"ב
א/יא בדבר מלך ח"ו עמ' קמג
א/יא בית הלוי ח"ב סי' מ עמ' קסב
א/יא בית זבול ח"א סי' ח אות י
א/יא בנין הלכה עמ' עא-עב {משמש מת}
א/יא ברור הלכה יבמות נג ע"ב אחרי ציון א {משמש מת}
א/יא ברור הלכה יבמות נה ע"ב ציון ב
א/יא ברכת ראובן דף נה ע"ב
א/יא ברכת שלמה אהע"ז עמ' קיט, קכא
א/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שח, שי
א/יא גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רפא
א/יא גליונות אבני נזר [מאירי סוטה כד ע"א]
א/יא דברות אליהו ח"ו עמ' קמז
א/יא דברות משה סנהדרין עמ' תכו
א/יא דברות משה שבועות-ע"ז עמ' כז {כל הבא ביאה אסורה בלא קישוי, ומ"מ}
א/יא דברי חפץ עמ' קיא
א/יא דברי שמואל (ראטה) עמ' רסג
א/יא דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קכג
א/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רסג
א/יא וישאל שאול אהע"ז סי' נט
א/יא זהב התרומה תרומות עמ' שיד {שחוף}
א/יא זכרון יהונתן דף קמג, קעח
א/יא חזון יחזקאל כתובות פ"א ה"א, סוטה פ"א ה"א
א/יא חי' הר"ר שמעלקא יבמות נה ע"א, שבועות יח ע"א
א/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבועות יח ע"א]
א/יא חי' ר' שמואל יבמות עמ' יד
א/יא חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תנו, מהדו"ב ח"ב עמ' סג {מ"מ}, סו
א/יא טהרת יו"ט חט"ו עמ' קסה
א/יא יד ישראל ח"ב
א/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעו
א/יא יעלת חן עמ' קנט, קסב
א/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' פח, צ
א/יא לב שלם [שמש צדקה יו"ד סי' סד דף קח ע"א]
א/יא להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קלב ע"א, ח"ו עמ' קנח ע"א, קנט ע"א
א/יא לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' צח
א/יא לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ב ס"ק ד
א/יא מאור החיים עמ' כב
א/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עו ע"ד
א/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רמ
א/יא מחנה חיים ח"ג עמ' קב {מכת מרדות}
א/יא מטה אהרן שבועות עמ' נב, נו
א/יא מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' תקטז
א/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רלט, ח"ב עמ' מט, קפג, שכב-שכג, שעד, ח"ג עמ' כח, ל
א/יא מנחת יהודה (בוים) דף עט ע"ג {מתעסק}
א/יא משארית יעקב עמ' ט
א/יא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקנז
א/יא משיב נבונים סי' פ
א/יא משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רס
א/יא משנת יעקב נשים ח"א עמ' רצו, ח"ב עמ' רצו
א/יא משנת ר' אהרן כתובות עמ' נט
א/יא משפטי דרבנן עמ' פו, צ
א/יא משפטי עזיאל ח"ז עמ' רנד
א/יא נועם ח"א עמ' קיט, חכ"ג עמ' מט
א/יא נזיר ה' סי' כ ב"ש ס"ק ה
א/יא ניצוצי אש עמ' תרנד
א/יא נר למאור (רבינוביץ) דף מט ע"ג
א/יא נרות אהרן
א/יא נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רעב
א/יא נתיבות שמואל דף עה ע"ב {אין קישוי אלא לדעת}
א/יא ס' יהושע - שו"ת עמ' שמט
א/יא ספרי דבי רב ח"א עמ' קד
א/יא עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רכא-רכב
א/יא עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' שכ
א/יא עמק הלכה (בוימל) עמ' קפד
א/יא עץ הדר השלם עמ' רכה
א/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנט
א/יא פד"ר ח"ז עמ' 191, חי"ג עמ' 359
א/יא פרי האדמה ח"ג
א/יא פתחי נדה (פוטאש) עמ' ר {אבר מת}
א/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלג ע"ב
א/יא צפנת פענח, השמטות דף נז ע"א, ודברים עמ' רא
א/יא קובץ ביאורים (שפירא)
א/יא קובץ הערות (תשסג) סי' ח אות יח, סי' מו אות א
א/יא קול דודי (תשף)
א/יא קול דודי שבועות סי' רמו
א/יא קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות יא עמ' צג
א/יא קונטרסי שעורים קדושין שעור יג אות ז
א/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף צז
א/יא ראש אליהו ח"ב עמ' ריג
א/יא רווחא שמעתתא ח"א עמ' עא
א/יא שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קצג
א/יא שושנת העמקים (תאומים) עמ' קלג
א/יא שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קמ
א/יא שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות צט
א/יא שערי טהר ח"ו סי' טו אות ד, סי' מב אות ב, ח"ח סי' לח אות ג, סי' לט אות ג-ד, סי' מא
א/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 492
א/יא שרידי אש ח"א עמ' רלב, תקיח
א/יא תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ט ס"ק יד, יט, סי' כ ס"ק יב
א/יב אגרא לישרים סי' ג-ה
א/יב אדני היד החזקה
א/יב אוצרות יהושע עמ' תצה {או"ש}
א/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' שה, שיא-שיב
א/יב אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ט
א/יב אורח ישראל סי' ח אות ב
א/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 126
א/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ג הערה ב
א/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ג הערה ב
א/יב אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' יב
א/יב אנצי"ת ע' ביאה הע' 137, 146
א/יב אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רסה
א/יב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רעב {כ"מ}
א/יב אתוון דאורייתא כלל י (דף כד ע"א)
א/יב באהלה של תורה או"ח סי' נד אות ד
א/יב באר מלך
א/יב באר מרים פ"ט ה"ד אות א, ה"ו אות ג
א/יב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קצד
א/יב בדבר מלך חי"ג עמ' קסו
א/יב בינת נבונים דף קכד ע"א
א/יב בית האוצר ח"א עמ' 104 {כ"מ}
א/יב בית מרדכי (סאויצקי) דף נא ע"ג
א/יב בקע לגלגלת דף כח ע"ב
א/יב ברור הלכה חולין קכא ע"ב ציון ח
א/יב ברור הלכה שבת עג ע"א ציון א {מ"מ}
א/יב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רפא
א/יב דברי אור ח"ד עמ' קעט {כ"מ}
א/יב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' יב
א/יב דברי שמואל (מאדלינגר) דף ט ע"ג {כ"מ - חייב לשמים}
א/יב המאיר לארץ
א/יב השבת לקדשו דף צו ע"א
א/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' ס, פב
א/יב ויקן יוסף דף ז ע"א
א/יב חוקת עולם עמ' 210 {הרובע טריפה}
א/יב חי' הר"ר שמעלקא יבמות נה ע"א, שבועות יח ע"א
א/יב חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות חולין עמ' 44
א/יב חיי אריה דף עד ע"א
א/יב טל חיים (סגל) עמ' מב
א/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צא, כרך ב ח"ב עמ' קלט
א/יב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפא
א/יב ימי שלמה
א/יב יצחק ירנן
א/יב יראה ואהבה עמ' רפב
א/יב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' צ
א/יב ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/יב כהונת רפאל עמ' ה {כ"מ}
א/יב לקוטי סופר ח"א דף ט ע"ב
א/יב מאור החיים עמ' לב
א/יב מאור למלך כתובות עמ' קד, קו
א/יב מאזני צדק ח"א עמ' קלד, שפד
א/יב מגן בעדי עמ' 255
א/יב מועדים וזמנים ח"ג סי' רסו
א/יב מוריה ח גל' ח עמ' טז
א/יב מחנה לויה (תשעד) עמ' מא
א/יב מטה אהרן שבועות עמ' ט, נב, נו
א/יב מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רה
א/יב מלחמת יהושע סי' כ
א/יב מלחמת יהושע עמ' סה
א/יב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 65
א/יב מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א ה"ח
א/יב מנחת חינוך ח"א עמ' קפט, ח"ב עמ' קפג, רג, שיא, שכב
א/יב מנחת עני (תקמז) דף ח ע"א {בא על טריפה}
א/יב מעין חיים ח"א עמ' פה
א/יב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
א/יב מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/יב מראה איש ח"ב עמ' קו
א/יב מרחשת ח"א סי' מב אות א
א/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יב משאת המלך (תשסז) עמ' קטז {חייבי לאוין ושניות}
א/יב משאת המלך ח"ב סי' קצג {מתעסק - היתר גמור}
א/יב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קנז
א/יב משנה הלכות ח"ו סי' עו {כ"מ}
א/יב משנה הלכות ח"ז סי' רפא
א/יב משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' יח
א/יב משנת חיים חולין סי' פד עמ' רעט
א/יב משנת יעקב נשים ח"א עמ' י-יא
א/יב משנת ר' אהרן שבת עמ' פט
א/יב משפט המלחמה עמ' פג
א/יב משפטי עזיאל ח"ה עמ' שנ
א/יב נועם חי"ח עמ' רפו
א/יב נזיר ה' סי' כ ב"ש ס"ק ה
א/יב נחלת יעקב (צלניק) עמ' 198 {מתה}
א/יב נר מצוה (ואלק) שרשים דף מ ע"ב {בא על הטריפה חייב}, מצוות דף סו ע"א {בא על בהמה שחוטה מפרכסת}
א/יב נתן פריו מכות עמ' סו
א/יב עבודת משא (מאיר) ח"א
א/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנה, קעד
א/יב ציץ אליעזר ח"א סי' כג אות יח-יט
א/יב צמח דוד (רפפורט) אות יט
א/יב קהלת שלמה דף מג ע"ב {כ"מ}
א/יב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ב אות יז עמ' 150
א/יב רווחא שמעתתא ח"א עמ' עג
א/יב שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קכה
א/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קא
א/יב שיח ערב סנהדרין עמ' קכז
א/יב שלמי שמחה ח"א עמ' רנה
א/יב שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קסז
א/יב שעורי ר' שלמה עמ' צב, קצא
א/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' לא
א/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' מד {כמתעסק}
א/יב שערי טהר ח"ב שער ד סי' ו אות ב, ה, ח"ח סי' לו אות ב
א/יב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ט ס"ק יח
א/יב תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשיד
א/יב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמא
א/יב תשובות יהודה או"ח סי' ח דף יב ע"ג, יג ע"ב {שניות}
א/יב תשובות יהודה דף ג ע"ג-ע"ד
א/יג אור הישר [לח"מ הל' שגגות פ"ט ה"ג]
א/יג אנצי"ת ע' ביאה הע' 113, 131
א/יג ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ב
א/יג באר מלך
א/יג באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ו
א/יג באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' י
א/יג בית שערים ח"ג סי' נב
א/יג בני משה (מאג'אר) דף קמח ע"א
א/יג בנין שלמה (מז) דף ה ע"ד
א/יג המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 7
א/יג הר המלך ח"ד עמ' שעג
א/יג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסז
א/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לג אות א
א/יג חמדת שלמה עמ' תז
א/יג יחי ראובן (נאוי) עמ' קה
א/יג להורות נתן על התורה ח"א עמ' נד {גדול חייב כרת - אף פחות מבן עשרים}
א/יג להורות נתן על התורה ח"א עמ' סט
א/יג לקוטי סופר ח"א דף כא ע"ג
א/יג מנחת חינוך ח"א עמ' קפח, ח"ב עמ' שכג, ח"ג עמ' שנז, תכב
א/יג מעיל צדקה (לנדסופר) סי' ה
א/יג מעיל צדקה (תשעח) עמ' כד
א/יג מר קשישא עמ' פה
א/יג מראה הנוגה
א/יג משאת המלך (אדרי)
א/יג משנה הלכות כתובות דף קמו ע"ד
א/יג משנת חיים בראשית עמ' קפח
א/יג נחל איתן
א/יג נתן פריו הל' נדה עמ' מג
א/יג נתן פריו מגילה עמ' עו
א/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קמ
א/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנט, קעד
א/יג פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מד דף נא ע"א {גדול חייב כרת - משמע אף פחות מבן עשרים}
א/יג קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות יא, גיטין שעור יא הערה 7
א/יג קרית מלך (חב"ד) עמ' מג
א/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שלה
א/יג רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' מא {מ"מ}
א/יג שם טוב - השלמה
א/יג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' צ
א/יג תיבת גומא (תשסז) עמ' נב
א/יג תשובה שלמה אהע"ז סי' נג דף ס ע"ד
א/יד אנצי"ת ע' ביאה הע' 23, 136
א/יד ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ב
א/יד באר מלך
א/יד באר מרים פ"ט ה"ו אות ג, הי"ב
א/יד באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' י
א/יד ברור הלכה סנהדרין נד ע"ב ציון ז
א/יד גינת ורדים (תאומים) עמ' קטז
א/יד חזו"א אהע"ז סי' ב ס"ק יז
א/יד להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קכו
א/יד מוריה שנה ח גל' ח עמ' יח
א/יד מנהגי ישראל ח"א עמ' לב
א/יד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' כה
א/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קפב-קפג, רא, ח"ג עמ' תכב
א/יד משפטי דרבנן עמ' מט, סט, צ
א/יד עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רכא-רכב
א/יד פד"ר חכ"א עמ' 287
א/יד שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רצד
א/יד שו"ת רשב"ש עמ' תקי
א/יד שושנת העמקים (תאומים) עמ' נ
א/יד שלמי שמחה ח"א עמ' רנד
א/יד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ט ס"ק יב, כא
א/יד תורה לשמה (תשעג) עמ' תי-תיא, תעד
א/טו אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קלו
א/טו אהל משה (לוין) ח"א דף יג ע"ב וע"ד, יד ע"ב {אנדרוגינוס}
א/טו אור הישר [לח"מ הל' אישות פ"ד הי"א והל' שופר פ"ב ה"ב]
א/טו אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק ח {כ"מ}
א/טו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' כא-כב, קנו
א/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נא אות יח {מ"מ}
א/טו אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 72, 94, 96, 97
א/טו ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ב
א/טו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שצח {מ"מ}
א/טו אשר למלך ח"ד, מילואים
א/טו באר מלך
א/טו בדבר מלך ח"ו עמ' כג, כה
א/טו בית אהרן (צוקרמן) עמ' סא
א/טו בית פנחס (וולף) עמ' 115
א/טו בן אברהם (תשי) עמ' קצט
א/טו ברור הלכה חולין עט ע"א ציון א פרק א {רעק"א - מכת מרדות בספק איסור}
א/טו ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ב
א/טו גן שושנים ח"ב עמ' קיט
א/טו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עח
א/טו המאיר לארץ
א/טו הר המלך ח"ח עמ' נד
א/טו זהב התרומה ביכורים עמ' קצה
א/טו חי' הגר"ח החדש עמ' תקט
א/טו חי' עזיאל
א/טו חסדי דוד ח"א עמ' תקי
א/טו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קצב-קצג
א/טו יד ישראל ח"ב
א/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פו {מ"מ}
א/טו לב מבין
א/טו לב שלם [מגילת ספר לאוין דף טו ע"ב]
א/טו להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קלד-קלה
א/טו לקוטי סופר ח"א דף ג ע"ב
א/טו מנחת חינוך ח"א עמ' ריח, ח"ב עמ' קסג, קפב, רב, שכג, שעו-שעז, ח"ג עמ' לז, שנה, שסא, שעב
א/טו מקוה המים עמ' מד {מ"מ}, מה
א/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' רג, שלא
א/טו משאת המלך (אדרי)
א/טו משפטי דרבנן עמ' מד
א/טו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קצט
א/טו נרות אהרן
א/טו נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רכז
א/טו עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רכא-רכב
א/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קס {כ"מ}
א/טו עצי ארזים סי' כב ס"ק יז
א/טו פי' ר"א מן ההר יבמות פג ע"ב
א/טו פרי השדה (דייטש) ח"א סי' נב {בא על אנדרוגינוס דרך זכרותו}
א/טו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 457
א/טו קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/טו קרית מלך (חב"ד) עמ' מג
א/טו ר"י קארו - קובץ עמ' רכא
א/טו שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קכז
א/טו שו"ת רשב"ש עמ' תקי
א/טו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות כט
א/טו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רה
א/טז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כז אות ג
א/טז אנצי"ת ע' ביאה הע' 24, 86
א/טז אשר למלך
א/טז באר מלך
א/טז בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכד
א/טז הפרדס שנה ו חוב' יא עמ' 21
א/טז זכרון סופרים {ואחד חי' ועוף וכו'} [עיין הגהות חשק שלמה סנהדרין דף נ"ג]
א/טז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסח
א/טז מנחת חינוך ח"א עמ' קצא, ח"ב עמ' רב
א/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שצו
א/טז מנפת צוף עמ' 585-586
א/טז מרגליות הים סנהדרין נד ע"א אות ז {צ"פ}
א/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רטו {חיה ועוף}
א/טז משפטי דרבנן עמ' פו
א/טז נחל איתן
א/טז נר למאור (רבינוביץ) דף סא ע"ב
א/טז על גדות ים התלמוד עמ' 191
א/טז ענפי ארז (זי') דף קמה ע"ג
א/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנט
א/טז פותח יד
א/טז רלב"ג שמות פכ"ב תועלת ג עמ' רפח
א/טז שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 26 {ביום לידתה}
א/טז תורה שלמה שמות פכ"ב אות שמז
א/טז תחומין חט"ז עמ' 112
א/יז אמרי יהודה (רוזנר) דף ז ע"ג
א/יז אמת ליעקב נשים עמ' קצז {קטנה}
א/יז אנצי"ת ע' ביאה הע' 86, 118
א/יז אשר למלך
א/יז באר מלך
א/יז בדבר מלך חט"ז עמ' שד
א/יז בית מאיר (תשע) סי' קעח ס"ג עמ' תכא
א/יז גורן דוד ח"ב סי' מד אות ב
א/יז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רסז
א/יז דבש תמר
א/יז חכם צבי (תשעה) ח"א סי' פד ד"ה והכי
א/יז חסדי יהונתן ח"ב סי' לא
א/יז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רח, ח"ב עמ' פח
א/יז מנחת חינוך ח"א עמ' קצא, ח"ב עמ' רג
א/יז משאת המלך (אדרי)
א/יז משפטי עזיאל ח"ז עמ' שמו
א/יז נטיעות חיים דף יב ע"ב
א/יז נתן פריו הל' נדה עמ' עא
א/יז על גדות ים התלמוד עמ' 191
א/יז עצי בשמים דף עג ע"ב
א/יז פרי אברהם פסחים סי' נו אות ב
א/יז קונטרסי שעורים גיטין שעור יא הערה 7
א/יז קונטרסי שעורים כתובות קונ' ד אות ז עמ' קב
א/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' יט
א/יז שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 26 {איסור דרבנן בפחותה מבת שלש מצד הוצאת זרע לבטלה}
א/יח אגרות משה אהע"ז ח"א סי' לח
א/יח אמת ליעקב נשים עמ' קצז {שוגג}
א/יח אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 25, 26
א/יח ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ב
א/יח אשר למלך
א/יח באר מלך
א/יח בדבר מלך חט"ז עמ' שד
א/יח בית זבול ח"ג סי' ז
א/יח בית מאיר (תשע) סי' קעח ס"ג עמ' תכא
א/יח ברור הלכה סנהדרין נה ע"א ציון ד
א/יח ברכת רחל עמ' כג
א/יח דברות משה סנהדרין עמ' תכו, תרצז
א/יח הפרדס שנה ו חוב' יא עמ' 21
א/יח זכרון יהונתן דף קמ ע"ד
א/יח חזקה רבה יו"ד הלכה מא
א/יח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין נה ע"ב]
א/יח חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות סנהדרין עמ' 48
א/יח יד פשוטה מדע עמ' תקנז
א/יח ידבר שלום ח"א עמ' צז, ח"ב עמ' קיט
א/יח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסח, ח"ב עמ' פח
א/יח כלילת יופי דף נ
א/יח מאור למלך כתובות עמ' קד, קו
א/יח מנחת חינוך ח"א עמ' קצא, ח"ב עמ' רא, רד
א/יח מעשה איש דף סט ע"ד
א/יח מר קשישא עמ' ח
א/יח מרחשת ח"ג סי' ל אות ז
א/יח משנת חיים ויקרא עמ' שנט
א/יח משפטי עזיאל ח"ז עמ' רנז, שמו
א/יח משפטים לישראל עמ' קמז
א/יח נטיעות חיים דף יט ע"א {שוגג}
א/יח ניצוצי אש עמ' תנב
א/יח נר מצוה (ואלק) שרשים דף כג ע"ג-ע"ד {תקלה בלא קלון}
א/יח על גדות ים התלמוד עמ' 191
א/יח פאר הלכה פסחים עמ' רכב
א/יח קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' נב
א/יח קרן הצבי מצוה סב אות ח
א/יח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' ט
א/יח שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שה
א/יח שערי טהר ח"ח סי' לט אות ד
א/יח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תא
א/יח תחומין חכ"א עמ' 469
א/יט אגרות משה אהע"ז ח"א סי' כא
א/יט אהל שרה לאה עמ' קלז
א/יט אוהב מישרים עמ' תמד-תמה
א/יט אורים גדולים (ריינס) דף כד ע"ג
א/יט אחיעזר ח"ד סי' עז אות ד
א/יט אמרי דוד (שליסל) דף לא ע"ג
א/יט ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ב
א/יט באר מלך
א/יט בדבר מלך חי"ז עמ' רלו {אין העדים נזקקין לראות המנאפים שהערו זה בזה והכנים כמחול בשפופרת אלא משיראו אותם דבוקין זה עם כדרך כל הבועלין הרי אלו נהרגין בראי' זו וכו'}
א/יט בית שערים יו"ד סי' רכ
א/יט ברור הלכה מכות ז ע"א ציון ח
א/יט ברית עולם (ולר) סי' פז אות ב
א/יט גבורת יצחק מכות עמ' קנו-קנז
א/יט דברות משה יבמות עמ' רסו
א/יט דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' פז
א/יט דברי יחזקאל (מישור) עמ' רלז, שעו
א/יט דברי יחזקאל (תרצה) דף עח ע"ג, קכא ע"ג
א/יט הגהות חבר בן חיים
א/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תלח
א/יט זכרון יהונתן דף קיא בהגהה
א/יט חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 24
א/יט חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' סה
א/יט חי' חתם סופר
א/יט חיי אריה דף ז ע"ד
א/יט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ס עמ' קצא
א/יט חשבונות של מצוה עמ' שסט
א/יט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צא, כרך ב ח"ב עמ' קמ
א/יט ישועות יעקב נשים עמ' רלא
א/יט מאור החיים עמ' כח, לב
א/יט מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' לד {או"ש}
א/יט מחנה חיים ח"א סי' צט דף קנח ע"א, ח"ד עמ' נג
א/יט מלואי אבן ח"ב עמ' נא
א/יט מנוחת אשר ח"א דף יא ע"ג {חזקה שהערה}
א/יט מנחת חינוך ח"א עמ' קפט, שלה, ח"ב עמ' מט-נ, קעט, שיד, ח"ג עמ' שנח
א/יט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקנט
א/יט מסורה חי"א עמ' מא
א/יט מקנת כסף עמ' רלג-רלד
א/יט מרחשת ח"ב סי' ה אות א, שונים אות ח
א/יט משברי ים חזקה עמ' קצ
א/יט משנה הלכות ח"ב סי' לג דף נ ע"ג {חזקה שהערה בה}
א/יט משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמ
א/יט משנת משה סנהדרין עמ' קט, מכות עמ' לח
א/יט משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' א פ"ה ענף א אות ד
א/יט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רט
א/יט נטע שורק דף קלג ע"ג
א/יט נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' עח עמ' קסז
א/יט נתיבות מרדכי קדושין עמ' קנו
א/יט נתיבות שמואל דף צח ע"א
א/יט נתן פריו הל' נדה עמ' לה
א/יט סופר מהיר ח"ב עמ' נו
א/יט עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' סא, קצ-קצא, ח"ג עמ' סח
א/יט עטרת שלמה ח"א עמ' קצג
א/יט עמק הלכה (בוימל) עמ' קפה-קפו
א/יט עמק שאלה (טברסקי) עמ' תג
א/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנד, קעד, כרך ב ח"ב עמ' פז
א/יט פד"ר חי"ד עמ' 319 {או"ש}
א/יט פורת יוסף (שלופר) דף ח ע"ד
א/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כט אות ג, סי' סח אות יג
א/יט קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' פט-צא
א/יט קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שנא, שנה, שנט
א/יט קול אריה (שוורץ, תשעא) אהע"ז עמ' נא
א/יט קול דודי (תשף)
א/יט קול דודי כריתות סי' שב
א/יט קונטרסי שעורים כתובות קונ' ו אות יא עמ' 246
א/יט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' פ
א/יט שאגת אריה (תשע) עמ' תקיב
א/יט שבי בנימין דף לט ע"ג
א/יט שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' קג
א/יט שו"ת מהרש"ל סי' לג
א/יט שמש ומגן אהע"ז סי' ו עמ' ריח
א/יט שערי טהר ח"ו סי' מב אות ב
א/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 228
א/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 18
א/יט תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תנז
א/יט תכריך מרדכי סי' ט עמ' סב {עד שיראו כדרך המנאפים}
א/יט תפארת אהרן עמ' רו
א/יט תשובות יהודה דף מה ע"ב {חזקה שהערה}
א/כ אגרא דשמעתא ח"ג עמ' צא, ח"ד עמ' קנו, קנז, קעט, קפז, מלואי אבן ח"א עמ' מב
א/כ אגרא לישרים סי' יז
א/כ אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' מד, קצ
א/כ אדני היד החזקה
א/כ אהל חייא עמ' תשמט
א/כ אהל שרה לאה עמ' קלח {ק"ס}
א/כ אוהב מישרים עמ' מ, פח, תמד-תמו
א/כ אור הישר [אור הישר חולין יא, שב שמעתתא שמעתא ו פ"י, צבי גאון יעקב סי' יט]
א/כ אור ליהודה קדושין עמ' תנח
א/כ אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ט ע"ב
א/כ אורים גדולים (ריינס) דף כד ע"ד, כו ע"א
א/כ איים בים ב"ב פ"א סי' יט אות ט
א/כ אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קסו
א/כ אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כז אות כב, סי' נב אות ב
א/כ אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כז אות ו, סי' נב סי' א
א/כ אנצי"ת ע' אם (א) הע' 5
א/כ אפיקי מגינים יבמות סי' מח
א/כ ארץ הצבי (שכטר) עמ' רנה {צ"פ}
א/כ אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' סב
א/כ באר מלך
א/כ בגדי כהונה (כהן) דף לה ע"ד
א/כ בית דוד (מרגרטן) כלל י פ"ה עמ' פב
א/כ בית זבול ח"א סי' ה אות יג
א/כ בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' יח
א/כ בית מאיר (תשע) סי' יט ס"א עמ' ריד
א/כ בית מאיר סי' יט אות א עמ' ריב
א/כ בכורי אברהם דף י ע"ד {חזקה שהוא אביו}
א/כ בכורי חיים ח"ד עמ' מט, רד {מ"מ}
א/כ בן אברהם (תשי) עמ' קמז
א/כ בנין שאול עמ' קלח
א/כ בציר אליעזר ח"א דף יז ע"ב {לימוד ממכה אביו}
א/כ ברור הלכה קדושין פ ע"א ציון ב
א/כ ברית הלוי השלם
א/כ ברית עולם (ולר) סי' נא אות ב
א/כ ברכת שלמה אהע"ז עמ' כא
א/כ ברקאי ח"ג עמ' 38
א/כ בתים לבדים עמ' רפב, רפו, רפח, שא
א/כ גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שעט-שפא
א/כ דברות משה יבמות עמ' רסז
א/כ דברות משה נדה וטהרות עמ' קמח, רפ {מי שהוחזק בשאר בשר דנין בו על פי החזקה}
א/כ דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רעח
א/כ דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קצב
א/כ דגל יהודה (קמינר) עמ' שסג
א/כ דור רביעי ח"א סי' מג אות ג
א/כ דרך המלך (רפפורט)
א/כ הדר איתמר עמ' צג
א/כ הלכה רבה ח"ג עמ' 8, 27, 217
א/כ הרמב"ם כמחנך עמ' 217
א/כ התורה והמדינה חי"א עמ' תקנח
א/כ זכר יהודה עמ' רסו
א/כ זכר יהוסף אהע"ז עמ' רמ
א/כ זכרון אהרן סי' א, עמ' א
א/כ זכרון יוסף (שטיינהרט) אהע"ז סי' ג, ח
א/כ חוות בנימין ח"ב עמ' תקלו
א/כ חזקה רבה או"ח הלכה ב, ה, ח, יו"ד הלכה מא, סז, ח"ג עמ' 202, אהע"ז ח"א עמ' 195, 287, ח"ב עמ' 206, ח"ג עמ' 114, 175, 186
א/כ חי' הר"ר שמעלקא חולין י ע"ב
א/כ חי' הריצ"ד לעיל הל' ג
א/כ חי' חתם סופר
א/כ חי' ירוחם
א/כ חי' כתב סופר
א/כ חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' סז-סח
א/כ חי' מהרי"א הכהן עמ' רכח
א/כ חי' עזיאל
א/כ חי' ר' יונתן אייבשיץ = חסדי יהונתן ח"א סי' כז
א/כ חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קכז
א/כ חמדת שלמה עמ' שסג
א/כ חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' פו-פז
א/כ חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קפא ע"ב
א/כ טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שטז
א/כ יד דוד (קרלין) ח"א דף מג
א/כ יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ז ה"ו אות ב ס"ק ח
א/כ ידבר שלום ח"א עמ' נה, עא
א/כ יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קע
א/כ יחל ישראל (תשנב) עמ' קעח
א/כ ישועות יעקב נשים עמ' תשעא
א/כ ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/כ כהונת רפאל עמ' רנ
א/כ כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' כג, תתסג
א/כ כלילת יופי דף מג
א/כ לב אריה (קרלין) עמ' 17
א/כ לב שלמה (הלוי) דף קנז ע"ב
א/כ לבושי מרדכי אהע"ז עמ' נא-נג, נז
א/כ מגידות (תשעג) קונטרס בעיגונא דאיתתא עמ' שסח, שצ, שצא, שצה
א/כ מהלכי משפט ח"ב עמ' 619
א/כ מהלכי משפט ח"ד עמ' 574
א/כ מוריה גל' רמג עמ' מד {מקלל אביו}
א/כ מזבח חדש דף לו ע"א
א/כ מחנה חיים ח"ז עמ' צח
א/כ מלך שלם דף צ ע"א
א/כ מנוחת משה דף צח ע"ד {ראיה ממקלל}
א/כ מנחת כהן (יוסף חיים) דף עח ע"ג
א/כ מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפא
א/כ מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקפב
א/כ מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' אין אדם עושה בב"ז {ראיה ממכה אביו}
א/כ מעיני המים
א/כ מפתח הבאורים [שב שמעתתא שמעתא ו פ"ז, נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' נד]
א/כ משא בני קהת
א/כ משברי ים חזקה עמ' לד, רפח
א/כ משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשסב, תשסז
א/כ משנה הלכות ח"י סי' רמג
א/כ משנה הלכות ח"י סי' רמג נתיב א
א/כ משנת חיים קדושין עמ' תקצ-תקצח
א/כ משנת יעקב כאן (עמ' ד-יג), נשים ח"ב עמ' רמט, קדושה עמ' פז, פט, קמג
א/כ משנת יעקב מדע עמ' רה-רו
א/כ משנת יעקב משפטים עמ' רע
א/כ משנת ר' אהרן גיטין עמ' ה, קדושין עמ' קצא, קדשים - בכורות דף כ ע"א ס"ק ה
א/כ משפטי ארץ ח"ב עמ' 75
א/כ משפטי עזיאל ח"ז עמ' רסו, רסט
א/כ משפטי שאול - פסקי דין עמ' לט
א/כ משרת משה (נבר)
א/כ נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' ז
א/כ נוה שלום (איזרלסון) עמ' 68
א/כ נועם ח"ה עמ' רנח, חי"ב עמ' לד
א/כ נזיר ה' סי' יט ב"ש ס"ק א
א/כ נזר אברהם מכות ועדות עמ' רעג, רפה
א/כ נזר הקדש (קפלן)
א/כ נחל איתן
א/כ ניצוצי אש עמ' תנד
א/כ נישואין שלא כדת עמ' 163, 164
א/כ נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' לה עמ' סג
א/כ נתיב אברהם ח"א עמ' יג-טו
א/כ נתיבות שמואל דף עח ע"ד, קי ע"ד
א/כ ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קכה {הוכחה מכאן שהולכים אחר חזקה}
א/כ סוגיות בדיני ממונות עמ' 58
א/כ עדות ביעקב (ריינס) עמ' שפו
א/כ עונג שבת סי' א
א/כ עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קעא, ח"ג עמ' רד, רלא
א/כ עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות כח
א/כ עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רפח
א/כ עטרת שלמה ח"א עמ' צג
א/כ עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קנה
א/כ עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' כב
א/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פז
א/כ עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק טז
א/כ עצי ארזים סי' יט ס"ק א
א/כ פד"ר ח"ד עמ' 86, ח"ו עמ' 148, חי"א עמ' 286, חי"ג עמ' 58, 60, חי"ח עמ' 190
א/כ פירושי איברא עמ' 19
א/כ פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' ט דף עח ע"ב {סוקלים על החזקות}
א/כ פתחי נדה (פוטאש) עמ' נז
א/כ פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ה הערה 84, 95
א/כ צהר הבית עמ' צח
א/כ ציץ הקודש ח"א דף יח ע"ב
א/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רו אות ז
א/כ קרן הצבי מצוה יט אות ו
א/כ שאל האיש דף לא ע"ב
א/כ שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצג, קצח, רח
א/כ שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ו פ"ז, פ"י
א/כ שבילי דחזקה עמ' א, צד
א/כ שו"ע הרב שו"ת סי' כז ד"ה ולכאורה
א/כ שו"ת אדה"ז סי' כז
א/כ שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' לה
א/כ שושנת העמקים (תאומים) עמ' קלז
א/כ שמחת יו"ט (אלגזי) דף ק ע"ד
א/כ שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כו אות ב
א/כ שני שבילין, שבילי דחזקה סי' א עמ' א, סי' טז עמ' צח, שבילי דרוב סי' א עמ' ד, סי' כד עמ' קכט
א/כ שעורי הגרד"ש מכות סי' א ד"ה ובדרך
א/כ שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' יט {קרית ספר}
א/כ שעורי ר' שלמה עמ' קה-קו
א/כ שעלי דעת גל' ג עמ' 88 {מי שהוחזק שאר בשר}
א/כ שערי טהר ח"ח סי' ג אות ב
א/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 9, 34
א/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 80
א/כ שערי ישר שער ג פ"א אות ז, שער ו פ"ח אות א
א/כ שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קכו, קמט, קנז-קנח, קסא, קסט, כרך ב עמ' של
א/כ שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קב ע"ג
א/כ שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רעג, כרך ב עמ' קיז
א/כ תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תעא, תעז
א/כ תשובות ר' יעקב מליסא דף מד, מט
א/כא אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקסז
א/כא אגרא דשמעתא ח"ד עמ' קנז, קפח
א/כא אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' ו
א/כא אדני היד החזקה
א/כא אוסף פס"ד של ב"ד הגדול עמ' קכד
א/כא אור ליהודה קדושין עמ' תנח
א/כא אוריתא טו עמ' רנב
א/כא אושר ירוחם עמ' יח
א/כא איים בים ברכות סי' ד אות ג {ל' יום מיקרי הוחזק}
א/כא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקפז
א/כא אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' ג [ג] ד"ה ועיין
א/כא אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כז אות כב, סי' נב אות ב, יב
א/כא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' נב אות א
א/כא ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ג
א/כא ארץ הצבי (שכטר) עמ' רנה-רנו
א/כא באר מלך
א/כא בגדי כהונה (כהן) דף לה ע"ד
א/כא בית שערים ח"ג סי' מט
א/כא בן אברהם (תשי) עמ' קמז-קמח
א/כא בתים לבדים עמ' רפב, רפו, רפח, שא
א/כא גליונות אבני נזר
א/כא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שפא
א/כא דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' כג ד"ה ובזה
א/כא דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' צז
א/כא דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' רא {יד המלך}
א/כא דברי יחזקאל (מישור) עמ' רנז, רס
א/כא דברי יחזקאל (תרצה) דף קנ ע"ד
א/כא דליית הכרם עמ' תתתיג {שלשים יום}
א/כא דרישת ציון (תשסב) עמ' 105, 115 {חזקת שלשים יום}
א/כא הגהות חבר בן חיים
א/כא הלכה רבה ח"ג עמ' 9
א/כא הלכות מדינה ח"ב עמ' 16
א/כא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' נד
א/כא זכרון אהרן סי' מד
א/כא חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"א {ר"ח הלוי}, קידושין פ"ד ה"ט
א/כא חזקה רבה או"ח הלכה ח, אהע"ז ח"א עמ' 189, 195, ח"ג עמ' 185
א/כא חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' י
א/כא חק לישראל שליחות עמ' 106
א/כא יד דוד (קרלין) ח"א דף מה
א/כא כהונת רפאל עמ' רנב
א/כא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתסג
א/כא לב שלם [ב"ח אהע"ז סי' יט]
א/כא לבושי מרדכי לקו"ת עמ' קד
א/כא להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' סב
א/כא להורות נתן במדבר עמ' ג
א/כא מגידות (תשעג) קונטרס בעיגונא דאיתתא עמ' שצה
א/כא מהלכי משפט ח"ב עמ' 620
א/כא מוריה גל' רז עמ' כב {שלשים יום}
א/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' רה
א/כא מנחת יהודה (בוים) דף קט ע"ג {ל' יום}
א/כא מעדני שמואל עמ' קע-קעא
א/כא מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' עו, נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' נז]
א/כא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קב אות ז
א/כא משארית יעקב עמ' סה
א/כא משנת יעקב כאן (עמ' ד-יב), נשים ח"א עמ' קטו-קיח, רפב, רצב, קדושה עמ' פז, פט, קמג
א/כא משפטי עזיאל ח"ב סי' סה עמ' רכח
א/כא משפטי עזיאל ח"ז עמ' צח, רסו, תקמא
א/כא משפטי שאול - פסקי דין עמ' כא, לט
א/כא נועם ח"ה עמ' רנה-רנו, חי"ב עמ' לג
א/כא נזר אברהם מכות ועדות עמ' רפה
א/כא נחלת אבות סי' כא עמ' נד
א/כא נישואין שלא כדת עמ' 163, 164, 188, 189
א/כא נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רמד
א/כא נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' לה עמ' סה
א/כא נתיב אברהם ח"א עמ' יד
א/כא נתיבות שלום (למפרט)
א/כא עונג שבת סי' א
א/כא עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות כח
א/כא עטרת שלמה ח"א עמ' צב, ח"ב עמ' כו
א/כא עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קנד-קנה, קנז
א/כא עצי בשמים דף עג ע"ג
א/כא פד"ר ח"ב עמ' 60, 61, 147, ח"ט עמ' 366, חי"א עמ' 286, חי"ח עמ' 190
א/כא פירושי איברא עמ' 18
א/כא פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 101, 145
א/כא פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' ט דף עח ע"ג
א/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קיד אות ט
א/כא צפנת פענח בראשית עמ' פו
א/כא קרן הצבי מצוה לא אות ה
א/כא שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצד
א/כא שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ו פ"ז, פ"י, פ"יא, פ"יב
א/כא שב שמעתתא שמעתא ו פ"ב ופ"י
א/כא שבילי דחזקה עמ' קטז
א/כא שו"ע הרב שו"ת סי' כז ד"ה ולכאורה
א/כא שו"ת אדה"ז סי' כז
א/כא שו"ת הרדב"ז סי' תתקכב
א/כא שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נז דף קכב
א/כא שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' קעא
א/כא שו"ת ר"י מסלוצק סי' סו עמ' רלו
א/כא שם דרך כתובות עמ' רמג
א/כא שם משמעון (פולק) ח"א דף קנז
א/כא שני שבילין, שבילי דחזקה סי' יט עמ' קכב
א/כא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 9
א/כא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 80
א/כא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קכו, קלד, קנ, קנז-קנח, קסא
א/כא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ק ע"ד
א/כא תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תעא, תעז
א/כא תשובה שלמה אהע"ז סי' יז דף כב ע"ג
א/כא תשובה שלמה אהע"ז סי' כח
א/כא תשובה שלמה חו"מ סי' ו דף סט ע"ד
א/כב אבי עזרי ח"ד
א/כב אבן ישראל (פישר)
א/כב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 149-151
א/כב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/כב אבן מלוכה (רביע) עמ' סח
א/כב אבני נזר אהע"ז סי' רא אות יז
א/כב אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רנא
א/כב אברהם יגל
א/כב אגרא דשמעתא ח"א עמ' רמ, רמא, רפח, רצה-שב, שטו, ח"ד עמ' קנו, קסט, קצט
א/כב אדני היד החזקה
א/כב אהל חייא עמ' תתקח
א/כב אוהב מישרים עמ' רלה, רנד-רנה
א/כב אוצר הסוטה
א/כב אור הישר [כתונת פסים יבמות יז ע"א, מ"מ לקמן פי"ח ה"ז, כ"מ ולח"מ הל' גירושין פי"א הי"ב]
א/כב אור ליהודה יבמות עמ' רכה-רכו, רכט
א/כב אור ליהודה קדושין עמ' תסב
א/כב אחיעזר ח"א סי' א אות ח
א/כב אם המלך עמ' לד, לה {ר"ח הלוי}, לו
א/כב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קלה
א/כב אנצי"ת ע' אשת איש הע' 49, 54, ע' אשת כהן הע' 39 {ראב"ד}
א/כב אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קי-קיא
א/כב אפיקי מגינים קידושין סי' עו
א/כב ארזא דבי רב יבמות עמ' כא
א/כב באר מלך
א/כב בגדי כהונה (פרחיא) דף קל ע"א {מ"מ}
א/כב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רא
א/כב בדבר מלך ח"ו עמ' קנז
א/כב בינת דניאל ח"א עמ' מג-מד
א/כב בינת צבי עמ' שפב-שפז
א/כב בית אהרן וישראל גל' יב עמ' כז {מ"מ}, גל' נ עמ' נו
א/כב בית אפרים אהע"ז הל' קידושין דף ב ע"א
א/כב בית דוד (מרגרטן) כלל י פ"ד עמ' פא
א/כב בית הלוי ח"ב סי' לט עמ' קנג {מל"מ}
א/כב בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף יב ע"א, טו ע"ב
א/כב בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' יט אות ג {ר"ח הלוי}
א/כב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קפ {כהן}
א/כב בית שלמה (דרמר) יו"ד סי' קצה
א/כב ביתאל ח"א דף ס ע"ב
א/כב בכורי אברהם דף סב ע"ג
א/כב בן יהודה סי' טז {מ"מ}
א/כב ברור הלכה יבמות יא ע"ב ציון ב פרק א
א/כב ברור הלכה יבמות נו ע"ב ציון א פרק ב {ראב"ד, מ"מ}
א/כב ברור הלכה כתובות כב ע"א ציון נ פסקה ג
א/כב ברור הלכה קדושין פ ע"א ציון ב
א/כב ברכת מרדכי יבמות עמ' שד
א/כב בשבילי התלמוד ח"ב יבמות יא ע"א
א/כב בתים לבדים עמ' רפב, רפו, רפח, שא
א/כב גוילין נצולין עמ' עב-עג
א/כב גליונות אבני נזר [אבני נזר אהע"ז סי' רא אות טז-יז]
א/כב דבר שאול סוטה סי' נב אות ט
א/כב דברות משה יבמות עמ' צב, רסז, שפ
א/כב דברות צבי חי"א סי' ח אות י
א/כב דברי אהרן עמ' קיב
א/כב דברי אמת (תרכא) דף טו ע"ג, עג ע"ד
א/כב דברי אמת (תשעט) עמ' רי, רלה {אע"פ שעיקר העדות בעד אחד כבר הוחזקה בזונה}
א/כב דברי חפץ עמ' קט
א/כב דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' פ {ראב"ד}
א/כב דברי סופרים (רזין) דף טו ע"ג, טז ע"ב-ע"ד, יז ע"א-ע"ב, יח ע"ב
א/כב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' כ-כב {ר"ח הלוי}, כו, נח, עז {מ"מ}, שמט, שנא
א/כב הלכה רבה ח"א עמ' 77, ח"ב עמ' 181, 175
א/כב המדות לחקר ההלכה מדה ו אות ג
א/כב התורה והמדינה חי"א עמ' תקסד
א/כב וגר זאב עמ' קלב {ראב"ד}
א/כב זכר יצחק (תשח) עמ' רלד
א/כב זכר יצחק (תשן) עמ' רמד-רמה
א/כב זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' עד-עה {ראב"ד}
א/כב זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 176
א/כב חזו"א אהע"ז סי' יד ס"ק ד
א/כב חזו"א על הרמב"ם
א/כב חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"א
א/כב חזקה רבה או"ח הלכה י, יו"ד הלכה קפד עמ' 319 {מל"מ}, ח"ג עמ' 21, אהע"ז ח"א עמ' 163, 195, 290, ח"ב עמ' 205, 226, ח"ג עמ' 168, 171, חו"מ ח"ב עמ' 136
א/כב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קעב
א/כב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' מו
א/כב חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' י, וחלקת יואב החדש הגהות על שב שמעתא ש"ו פט"ו
א/כב חסד יצחק עמ' קטז, קיח
א/כב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נד עמ' קעב
א/כב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' מא, תקט-תקי, תקכג
א/כב חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף יב, קסב ע"א
א/כב יד ישראל ח"ב
א/כב ידבר שלום ח"א עמ' מג, סז, עז, פג, קלד
א/כב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צא, כרך ב ח"ב עמ' קסא
א/כב יחי ראובן (אונג') עמ' שלה
א/כב ימין המלך
א/כב ישועות יעקב נשים עמ' פג, נזיקין עמ' שח, שנא
א/כב כבוד הלבנון דף מז ע"א {ראב"ד}
א/כב כבוד מלכים (מרגליות) {מ"מ}
א/כב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' כא, תתסב-תתסד
א/כב כרם שלמה (אהרמן) יבמות נו ע"ב
א/כב כתב סופר אהע"ז סי' ח
א/כב כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' מד
א/כב לב אריה (קרלין) עמ' נה
א/כב לב שלמה (הלוי) דף קמו ע"ד
א/כב לבב דוד
א/כב לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ט אות ג-ד, סי' טו אות ב-ג
א/כב לבני ישראל עמ' ח
א/כב מגילת ספר לאוין דף מה ע"ג {מ"מ}
א/כב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' י, תנז
א/כב מזבח חדש דף כח ע"ג {מ"מ - לאו שבכללות}, פב ע"א
א/כב מי החג עמ' פג-פד
א/כב מלאכת חשב עמ' קז
א/כב מלואי אבן ח"א עמ' מו
א/כב מלואי אבן ח"ב עמ' קכט {מ"מ}
א/כב מלואי שלמה עמ' כט
א/כב מנוחת אליהו ח"א
א/כב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מט ע"ב
א/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' רצד, שיט, ח"ג עמ' לב
א/כב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' טז
א/כב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תסו
א/כב מעין החכמה עמ' קסא {מ"מ}
א/כב מפתח הבאורים [שב שמעתתא שמעתא א פי"ג, חי' ר' חיים הלוי דף כד, כו]
א/כב מצעדי גבר יבמות סי' לה אות ד-ה
א/כב מראה הפנים סוטה דף כז
א/כב מרחשת ח"ב סי' א אות א, סי' יד אות א
א/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כב משאת המלך ח"ב סי' קעא
א/כב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקנז
א/כב משה ידבר (תשעו) עמ' קנ {מ"מ}
א/כב משה מבחוריו דף יג ע"ד
א/כב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רה, שע
א/כב משנה הלכות ח"ה סי' רנג
א/כב משנת אליעזר (רבינ') עמ' ק
א/כב משנת יעקב כאן (עמ' ד-יד), נשים ח"א עמ' כ-כא, ח"ב עמ' קצג-קצד, שג, קדושה עמ' פז, קכח
א/כב משנת יעקב משפטים עמ' רסו
א/כב משנת ר' אהרן יבמות סי' יד אות ח והגהה ז, שו"ת סי' סד אות יב
א/כב משנת ר' אהרן כתובות עמ' יב, רכ, שא
א/כב משנת ר' אהרן כתובות עמ' שי
א/כב משנת שמחה
א/כב משפטי שאול - פסקי דין עמ' לט
א/כב משרת משה (נבר)
א/כב נועם ח"ה עמ' רנו
א/כב נזר אברהם מכות ועדות עמ' רפד
א/כב נחל איתן
א/כב נרות אהרן
א/כב נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' רה עמ' שפז
א/כב נתיב אברהם ח"א עמ' טז-יח, כ {רמב"ם}, צ {ר"ח הלוי}
א/כב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כ אות א
א/כב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שכד, שמח-שמט, ח"ב עמ' רג, רעו
א/כב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שנב, ח"ב עמ' רעו {ר"ח הלוי}
א/כב נתיבות שלום (למפרט) עמ' קיג
א/כב נתיבות שמואל דף צ ע"א
א/כב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פ-פא
א/כב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קפז
א/כב ספרי דבי רב ח"א עמ' ע-עא
א/כב עדות ביעקב (ריינס) עמ' שג {מ"מ}
א/כב עדות בישראל
א/כב עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' קעח, ח"ג עמ' עב
א/כב עטרת שלמה ח"א עמ' קנז
א/כב עין יצחק ח"ב עמ' תמג {מ"מ}
א/כב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 557
א/כב עמק יהושע ח"א דף כא
א/כב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קה
א/כב עצי ארזים סי' ו ס"ק כא
א/כב עצי בשמים דף עג ע"ג
א/כב פד"ר ח"כ עמ' 272
א/כב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קנד {מ"מ}
א/כב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' צה {מ"מ}
א/כב פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' לז
א/כב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שט אות ח
א/כב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קטז {מ"מ}, ח"ב עמ' שנא
א/כב קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/כב קול דודי סוטה סי' תשמא
א/כב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות יד עמ' 188
א/כב קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קפז
א/כב קרן הצבי מצוה כה אות יב
א/כב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' מג
א/כב רווחא שמעתתא ח"א עמ' צב
א/כב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קצג-קצד
א/כב שאילת דוד - קונטרס דרישת ציון וירושלים מאמר שני הגהה א
א/כב שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצו-קצז
א/כב שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"יג, פ"יד
א/כב שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רה
א/כב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפא, קפח {מ"מ}
א/כב שיבת ציון (לנדא) סי' פח-פט
א/כב שירת דוד יבמות-קידושין עמ' עב, עה
א/כב שלמי שמחה ח"א עמ' קמב {מ"מ - אין מלקות בסוטה}, ח"ה עמ' קפה {בא על סוטה לא לוקה מספק}
א/כב שם דרך כתובות עמ' סג, רמג
א/כב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רפט {ר"ח הלוי}, שכא {ראב"ד}
א/כב שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ח ענף ד ס"ב ס"ק ב
א/כב שעורי ר' שלמה עמ' לט {ראב"ד}
א/כב שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 163
א/כב שער המלך ח"ב עמ' ס {מ"מ}
א/כב שערי זיו ח"א דף פא ע"ג, פב ע"ד
א/כב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רע
א/כב שערי שמואל עמ' פ
א/כב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קסח
א/כב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג {מ"מ}
א/כב תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' רסב
א/כב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תקפז
א/כב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקפא
א/כב תכריך מרדכי סי' יח {לוקה משום זונה}
א/כג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ח
א/כג אגרא דשמעתא ח"ד עמ' קפח, רלט
א/כג אדני היד החזקה
א/כג אוהב מישרים עמ' קכה {אין סוקלים}
א/כג אומר לציון סי' רכו
א/כג אור ליהודה קדושין עמ' תי
א/כג אושר ירוחם עמ' טז, יח, כ
א/כג אישים ושיטות (תשסז) עמ' קכד {וכן אשה}
א/כג אמר יוסף (אלקלעי)
א/כג אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' ג [ג] ד"ה גם
א/כג אנצי"ת ע' אב (א) הע' 75
א/כג אפיקי מגינים קידושין סי' עו
א/כג אשר למלך
א/כג באר מלך
א/כג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' מד-מה
א/כג בית אפרים אהע"ז הל' קידושין דף כה ע"ד, פז ע"א, הל' עגונות דף כב ע"ד
א/כג בית דוד (מרגרטן) כלל י פ"ד עמ' עט
א/כג בית מאיר (תשע) סי' ו ס"יג עמ' עז, סי' יט ס"א עמ' ריד, סי' קטו ס"ז עמ' שפא
א/כג בית מאיר סי' יט אות א עמ' ריג
א/כג בכורי אברהם דף סו ע"ב {אין סוקלים ע"פ האב}
א/כג בן אברהם (תשי) עמ' קמז
א/כג בציר אליעזר ח"א דף כט ע"א {אין סוקלים על ידו}
א/כג ברור הלכה קדושין סג ע"ב ציון ו
א/כג ברכות חיים ח"ב עמ' קע, קעג
א/כג ברכת מרדכי כתובות עמ' קה, שעה
א/כג בתים לבדים עמ' רעח, רפג, שא
א/כג דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' כז ד"ה לעיל
א/כג דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' צז
א/כג דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' רא
א/כג דברי יחזקאל (מישור) עמ' רנט
א/כג דברי יציב חו"מ עמ' לא {תוחזק}
א/כג דובב שפתי ישנים עמ' 154-155
א/כג הלכה רבה ח"ב עמ' 181
א/כג התורה והמדינה חי"א עמ' תקסא
א/כג זכרון יוסף (שטיינהרט) אהע"ז סי' ח
א/כג זכרון סופרים {אינה נסקלת על פיו} [עיין פני יהושע קדושין דף ס"ג ע"ב ובקו"א, ושב שמעתתא ש"ו פי"ב (עט סופר כלל ו' פ"ה)]
א/כג חוות בנימין ח"ב עמ' תקלח, תקלט
א/כג חזון יחזקאל קידושין פ"ד ה"ט
א/כג חזקה רבה או"ח הלכה ח, יו"ד הלכה קמג, קפד עמ' 323, 328-327, אהע"ז ח"א עמ' 189, 195, 290, ח"ב עמ' 204, 226, ח"ג עמ' 176, 186, ח"ד עמ' 168
א/כג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שצד
א/כג חסד יצחק עמ' קכ
א/כג יד דוד (קרלין) ח"א דף כ, עד
א/כג ידבר שלום ח"א עמ' פב-פג
א/כג ידי אליהו דף צח ע"ב
א/כג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קע
א/כג ישורון ח"כ עמ' קפב {עד שתוחזק}
א/כג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתסג
א/כג כלילת יופי דף סח
א/כג לב שלם [ידי אליהו דף צח ע"ב]
א/כג לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ל אות ב-ג
א/כג לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ג אות ב
א/כג מאור למלך כתובות עמ' כד-כה
א/כג מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קעב
א/כג מוריה גל' קסה עמ' נא
א/כג מי באר (פסח) דף כג ע"א וע"ד
א/כג מנוחת משה דף קמו ע"א
א/כג מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' סא
א/כג מנחת יהודה (בוים) דף קט ע"ג {אין נסקלת}
א/כג מעדני שמואל עמ' קעא-קעב
א/כג מעין החכמה עמ' שכג {מ"מ}
א/כג מרחשת ח"ב סי' יד אות א
א/כג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקח
א/כג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תקצג, תשסז-תשע
א/כג משמרת חיים ח"ב עמ' קיח
א/כג משנת חיים קדושין עמ' תקצ-תקצח
א/כג משנת יעקב נשים ח"א עמ' קטו-קיח, רפב, רצב
א/כג משנת יעקב קדושה עמ' קמד
א/כג משנת ר' אהרן גיטין עמ' י
א/כג משנת ר' אהרן קדושין עמ' קצו {אינה נהרגת על פיה}
א/כג נועם ח"ה עמ' רנז, חי"ב עמ' לד, חכ"ד עמ' א
א/כג נזר אברהם מכות ועדות עמ' רפה
א/כג נחלת מים סי' טז אות ג
א/כג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כ אות א
א/כג עונג שבת סי' לד
א/כג עטרת מרדכי (וינברג) דף ז ע"ג {עדים או חזקה}
א/כג עטרת שלמה ח"א עמ' צב-צג
א/כג עצי בשמים דף עד ע"א
א/כג פד"ר ח"ב עמ' 158, חי"ח עמ' 190
א/כג פירושי איברא עמ' 34
א/כג פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' לז
א/כג פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 106
א/כג פתחי נדה (פוטאש) עמ' נז
א/כג צבא המלך עמ' רנט
א/כג צדקה לחיים (תשסח) עמ' כא
א/כג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רו אות ו
א/כג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שז אות כ
א/כג קובץ ביאורים (שפירא)
א/כג קרבן אשר עמ' רסז
א/כג שאילת דוד - קונטרס דרישת ציון וירושלים מאמר שני הגהה א
א/כג שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצז, קצט
א/כג שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ו פ"יב
א/כג שדה הארץ ח"ג דף נו ע"ב
א/כג שו"ת הרדב"ז סי' אלף שטז
א/כג שו"ת הרדב"ז סי' אלף שטז
א/כג שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קסח
א/כג שער המלך ח"ב עמ' א {מ"מ}
א/כג שערי טהר ח"ח סי' כט אות ב
א/כג שערי ישר שער ו פי"ג אות ט
א/כג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קנג, קנז, קסא
א/כג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף סא ע"א
א/כג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רי, רעב
א/כג שרשי הים דף סד ע"א
א/כג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' עח
א/כג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תרב


ב/244 הלכות איסורי ביאה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ דבר המלך (קרויזר)
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבני נזר אהע"ז סי' ג אות ג
ב/א אדני היד החזקה
ב/א אנצי"ת ע' אם (ב) הע' 21, ע' אשת אב הע' 14, 15, 33, 34, ע' אשת אח הע' 8, 20, ע' אשת אחי האב הע' 15
ב/א ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ד
ב/א אשר חנן עמ' קצב
ב/א אתוון דאורייתא כלל ח (דף יט ע"ב)
ב/א באר מלך
ב/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' פט
ב/א בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' טז
ב/א בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' כד אות ג
ב/א בנין שאול עמ' קפ
ב/א דגל ראובן ח"ב סי' א
ב/א דינא דחיי ח"א דף קכז ע"א
ב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 22
ב/א זכר יצחק (תשח) עמ' סט
ב/א חי' מהרא"ך ח"ב
ב/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' מה
ב/א חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף יג ע"ד
ב/א יד אברהם כלים הקדמה עמ' 21
ב/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פז, צב
ב/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנד
ב/א כתב משה ח"ב עמ' קמה
ב/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' קמח
ב/א מזכרת עמ' 305
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קפג, קפה-קפו, קצ-קצא
ב/א מסורה חט"ז עמ' כא, ע
ב/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א וח"ד]
ב/א מצעדי גבר יבמות סי' כג
ב/א משבצות זהב עזרא עמ' סו
ב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רטו {ערות כלתך}
ב/א משנת יעקב
ב/א נרות אהרן
ב/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' ב
ב/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנו
ב/א עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק ה
ב/א פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' ריג
ב/א פי' ר"י חיון על יחזקאל עמ' ריג
ב/א פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 123
ב/א צפנת פענח (השמטות דף קיג ע"א)
ב/א שעשועי תורה (תשנג) עמ' לג
ב/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמב (תפג) {חייב על אשת אביו לאחר מיתה, מפורש בגמרא, ודלא כשיטה מקובצת}
ב/ב אבני שהם (פרץ) דף לט ע"ג {מל"מ}
ב/ב אהלי תם עמ' קב
ב/ב אם המלך עמ' נ
ב/ב אנצי"ת ע' אח (א) הע' 22 {שנייה}, ע' אם (ב) הע' 18, 21, ע' אשת אח הע' 24, ע' אשת אחי האב הע' 19
ב/ב ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ד
ב/ב באר מלך
ב/ב באר ראי עמ' שסד
ב/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רמב
ב/ב ברור הלכה סנהדרין נג ע"א ציון מ
ב/ב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכח
ב/ב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סד
ב/ב ברכת מרדכי יבמות עמ' כג
ב/ב דגל ראובן ח"ב סי' א
ב/ב דינא דחיי ח"א דף קיט ע"ג
ב/ב המאיר לארץ [רדב"ז ח"ו סי' קכח] {לח"מ}
ב/ב זכר יצחק (תשן) עמ' לו
ב/ב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' מה
ב/ב יד המלך (לנדא)
ב/ב ידבר שלום ח"א עמ' קכד
ב/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנד
ב/ב ימי שלמה
ב/ב כנה"ג
ב/ב לב שלם [אהלי תם סי' מה]
ב/ב להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קד
ב/ב מגיני שלמה עמ' תלה
ב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קפג
ב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שלד {מל"מ}, שסא
ב/ב מעין החכמה עמ' קכא {מל"מ}
ב/ב מעיני המים
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב משנת יעקב
ב/ב עדות בישראל
ב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנה
ב/ב עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק ה
ב/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קנ
ב/ב פני מבין ח"ב דף צח ע"ג {מל"מ}
ב/ב פנים חדשות [תומת ישרים מח]
ב/ב פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 123
ב/ב צרור החיים (חייקא)
ב/ב שולי הגליון עמ' עו
ב/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצא {מל"מ}
ב/ב שעורי עיון התלמוד יבמות שעור ד עמ' יב
ב/ב שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ג אות ה
ב/ב שער המלך ח"ב עמ' לז, מעשה חושב ח"ב עמ' יב
ב/ב שערי ציון (כהן, תרצח) דף ב ע"א {מל"מ}
ב/ב תחומין ח"י עמ' 20
ב/ב תשובה שלמה יו"ד סי' כג
ב/ג אבני ציון ח"ב סי' יב אות ג
ב/ג אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכט ענף ו
ב/ג אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' ה ד"ה בשו"ע
ב/ג אנצי"ת ע' אחות הע' 22
ב/ג אשר למלך
ב/ג באר מלך
ב/ג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רמב
ב/ג זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קנט
ב/ג חוט המשולש - ברכי יוסף דף לז ע"ב, מב ע"א {חייב שתים}
ב/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קמו
ב/ג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' ג
ב/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פט
ב/ג מראה הנוגה [עינות מים דף מג ע"ב, נה ע"ב]
ב/ג נשמת אברהם ח"ה עמ' עב
ב/ג עמודי שלמה ח"ב עמ' לו
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנה
ב/ג עצמות יוסף קידושין עמ' רמח
ב/ג פאר הלכה פסחים עמ' רכד {אף משום זה}
ב/ג קהלות יעקב בכורות סי' ו
ב/ג קרבן ציון עמ' קט, שיח
ב/ד אור הישר [לח"מ הל' שגגות פ"א ה"ד]
ב/ד אלומת עלומים סי' ב דף ז ע"ג, י ע"ג {בת אשת אביך}
ב/ד אשר למלך
ב/ד באר מלך
ב/ד בית זבול ח"א סי' ט אות א
ב/ד בנין שאול עמ' קמג
ב/ד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רמב
ב/ד ברכת מרדכי יבמות עמ' כג
ב/ד הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 110
ב/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קצט
ב/ד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' ג
ב/ד כנה"ג [עצמות יוסף דף קה]
ב/ד מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' קפו
ב/ד מגיני שלמה עמ' תלה
ב/ד מקור חסד עמ' יז
ב/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רכא {אחת משום ערות אחותך}
ב/ד נשמת אברהם ח"ה עמ' עב
ב/ד ספרי דבי רב ח"ד עמ' קמז
ב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנה
ב/ד קרבן ציון עמ' רעא
ב/ד שדה הארץ ח"ב דף קלג ע"א-ע"ב {טעמא דקרא}
ב/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' נ
ב/ד שם דרך סנהדרין עמ' קכ
ב/ד שערי זיו ח"ג דף ס ע"ג
ב/ה אדני היד החזקה
ב/ה אנצי"ת ע' אחות האב הע' 9-10, ע' אחות האם הע' 12
ב/ה באר מלך
ב/ה המעמד האישי בישראל עמ' 244
ב/ה מרגליות הים סנהדרין עו ע"ב אות יג {בכרת}
ב/ה משנה הלכות יבמות - עריות סי' מה
ב/ה משנת ר' אהרן כתובות עמ' שכג
ב/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שטו
ב/ה שער יהודה
ב/ו אבי עזרי ח"א וח"ה
ב/ו אדני היד החזקה
ב/ו אילה שלוחה (קאהם) עמ' 27 {ראב"ד}
ב/ו אנצי"ת ע' אין אסור הע' 10 {ראב"ד}, ע' אין עונשין הע' 49, ע' בת (ב) הע' 5, 7, 8, 21, 53, 55, 56, 59-62, ע' בת הבן הע' 6
ב/ו אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קכא-קכב
ב/ו אשר למלך
ב/ו באר מלך
ב/ו באר מרים פ"ו ה"ו אות א
ב/ו בית אהרן וישראל גל' יד עמ' עט-פא, פג, גל' כה עמ' סב {או"ש}
ב/ו בית המדרש
ב/ו בית מאיר (תשע) סי' טו ס"יב עמ' קלא
ב/ו בית מאיר סי' טו אות יב עמ' קכד
ב/ו ברור הלכה יבמות לב ע"ב ציון א פרק א {ראב"ד}
ב/ו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכח
ב/ו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סד
ב/ו ברכת מרדכי יבמות עמ' כג
ב/ו גינת ורדים (תאומים) עמ' כב-כג
ב/ו דברות משה יבמות עמ' יז, קידושין סי' כג הערה כג
ב/ו דברות משה סנהדרין עמ' תלז, תקכו
ב/ו דברי אמת (תשעט) עמ' רסא {הבא על בתו, ומגיד משנה}
ב/ו דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' קפ
ב/ו דברי יששכר דף קלה ע"א
ב/ו דינא דחיי ח"א דף קיג ע"א
ב/ו הלכה רבה ח"א עמ' 210
ב/ו המאיר לארץ [רדב"ז ח"ו סי' צב]
ב/ו הר המלך ח"ו עמ' קכג-קכה
ב/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 215
ב/ו זית רענן ח"א עמ' תקלט
ב/ו זכרון מלך עמ' 34
ב/ו חזון נחום זרעים ח"ב עמ' סה
ב/ו חקרי הלכות (שומיאץ) דף מ ע"ב
ב/ו יצחק ירנן
ב/ו כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רכה
ב/ו כפתור ופרח (תשו) דף קצז ע"ד
ב/ו כרם חמד (פריידש) [יד מלאכי סי' קנד]
ב/ו למודי ה' (תקמז) דף ח ע"א
ב/ו למודי ה' (תשפא) עמ' מב {מ"מ}
ב/ו מבוא למשנה תורה עמ' 124
ב/ו מהלכי משפט ח"ד עמ' 336
ב/ו מנחת אהרן (בריסק) דף עב ע"ב
ב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קפז-קפח
ב/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שנב-שנג
ב/ו מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קל-קלב
ב/ו מעין החכמה עמ' קכג
ב/ו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת חו"מ סי' ס]
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ו משאת המלך (תשסז) עמ' נא {מה"ת}
ב/ו משאת המלך ח"א סי' ה, ח"ב סי' קצה
ב/ו משברי ים אחע"א עמ' עד {ראב"ד}, פג
ב/ו משה ידבר (תשעו) עמ' קנד
ב/ו משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' לט
ב/ו משנה הלכות ח"ג סי' קיט
ב/ו משנה הלכות ח"ז סי' רנב דף קפ ע"א {מי שבא על אשה דרך זנות}
ב/ו משנה הלכות יבמות - עריות סי' מד
ב/ו משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' קכב, קכד
ב/ו משנת ר' אהרן כתובות עמ' שכג
ב/ו נחל איתן
ב/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמא
ב/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' קטו
ב/ו עדות בישראל
ב/ו עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רלד
ב/ו עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שטו
ב/ו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קנ
ב/ו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' צב-צג
ב/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פא ע"ב
ב/ו צפנת פענח
ב/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רצה {ראב"ד}
ב/ו קול דודי (תשף)
ב/ו קול דודי כריתות סי' צז
ב/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ז
ב/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ט {ראב"ד ולח"מ}
ב/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור ב אות יב
ב/ו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' צג
ב/ו שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים צב
ב/ו שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים צב
ב/ו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
ב/ו שולי הגליון עמ' עו
ב/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' רלח
ב/ו שעורי עיון התלמוד יבמות שעור ד עמ' יב
ב/ו שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ג אות ה
ב/ו שער המלך כאן, וח"ב עמ' לז
ב/ו שער שושן עמ' מח
ב/ו תחומין חי"ד עמ' 317
ב/ו תשובה מאהבה ח"א סי' קכו-קכז
ב/ז אבי עזרי ח"ה
ב/ז אבני ציון ח"ד עמ' עה
ב/ז אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' צד
ב/ז אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 287 {אבי עזרי}
ב/ז אוריתא טו עמ' ס
ב/ז אמרי בינה (אש) דף סב ע"א {אחרי מותה אינן בשריפה}, סג ע"א-ע"ב {מ"מ}
ב/ז אמרי שפר (פינטו) עמ' עג
ב/ז אנצי"ת ע' אשה ובתה הע' 33, 35
ב/ז ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ד
ב/ז אשר למלך
ב/ז באר מלך
ב/ז בית אהרן וישראל גל' כה עמ' סב, סד
ב/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קמז
ב/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קע
ב/ז בית מאיר (תשע) סי' טו ס"יג עמ' קלא
ב/ז בית מאיר סי' טו אות יג עמ' קכה
ב/ז בית מאיר עמ' קעז-קעח
ב/ז בית שערים ח"ג סי' נא {שעה"מ}
ב/ז בנין אפרים עמ' לז
ב/ז ברור הלכה יבמות צז ע"א ציון ה
ב/ז ברור הלכה סנהדרין עו ע"ב ציון ה
ב/ז ברכות חיים ח"ב עמ' שסה
ב/ז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' פד
ב/ז בשבילי התלמוד ח"ב יבמות ב ע"ב {או"ש}
ב/ז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קלה
ב/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רנו
ב/ז גרים וגרות עמ' סא-סב
ב/ז דבר יהושע על הש"ס עמ' ריא
ב/ז דברות משה יבמות עמ' תקמ
ב/ז דברי אברהם (מנדלסון) דף יד ע"ב-ע"ג {מ"מ - זה מבואר}
ב/ז דינא דחיי ח"א דף קיד ע"א
ב/ז המעשה והמדרש עמ' צט {חמותו לאחר מיתת אביו}
ב/ז זבחי צדק (דיסקין) עמ' ריז
ב/ז זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 241
ב/ז זכר יצחק (תשן) עמ' נט
ב/ז חי' הגרז"ס נשים עמ' א, קדשים עמ' קצח
ב/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' יב, נה, קכז
ב/ז חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' קח
ב/ז חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' מב-מד
ב/ז חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף יב ע"ד
ב/ז ישועות יעקב נשים עמ' ה
ב/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקיב
ב/ז לב שלם [גינת ורדים (הלוי) כלל א דף ז ע"ג]
ב/ז מאור החיים עמ' צא
ב/ז מאור למלך יבמות עמ' קמג
ב/ז מוריה גל' קצט עמ' סא {כ"מ בשם רמב"ן}
ב/ז מזבח חדש דף כח ע"ד, כט ע"א {לאחר מיתה}, עט ע"ד, פ ע"א, פא ע"ב
ב/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף יח ע"א
ב/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קצב {מ"מ}
ב/ז מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' גילוי מילתא {שתק מהבת}
ב/ז מעשה איש דף מז ע"ד
ב/ז מפענח צפונות עמ' 239
ב/ז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ב/ז משנה הלכות יבמות - עריות סי' א
ב/ז משנה הלכות קדושין סי' ח
ב/ז משנת ר' אהרן כתובות עמ' שכג
ב/ז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שיז-שיח {מ"מ}, אהע"ז ח"ב עמ' שמט
ב/ז נחל איתן
ב/ז נישואין שלא כדת עמ' 100
ב/ז נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' תיז {או"ש}
ב/ז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' יד
ב/ז עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 76-77
ב/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנז
ב/ז עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק כ, כה {מ"מ}
ב/ז פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' נו-נז
ב/ז פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' לג-לד
ב/ז פותח יד
ב/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פא ע"ג
ב/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 54
ב/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קז
ב/ז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצו
ב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' מח, סו
ב/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' רג, ח"ה - קונטרס המצוות סי' מז
ב/ז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רכב {מ"מ}
ב/ז שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רב {מ"מ}, ערב
ב/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שנז
ב/ז שו"ת כרך של רומי סי' יז דף סח ע"א
ב/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' ס {מ"מ}, קיב
ב/ז שם טוב - השלמה
ב/ז שער המלך ח"א עמ' תפא, ח"ב עמ' א
ב/ז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לד ס"ק ה
ב/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רצט
ב/ז תיבת גומא (ורשנר) עמ' רלב
ב/ז תיבת גומא (ורשנר) עמ' רלב {מ"מ}
ב/ז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תסז-תסח
ב/ז תיבת גומא (תשסז) עמ' קסו
ב/ח אבי עזרי ח"ה
ב/ח אבן הספיר (ספרקה) עמ' נה {או"ש}
ב/ח אור הישר [שו"ת רעק"א סי' קכא = חוט המשולש סי' ד, כתונת פסים יבמות כז ע"א, חת"ס אהע"ז ח"א סי' עו]
ב/ח אור יעקב יבמות דף כח ע"ד
ב/ח אנצי"ת ע' אשה ובתה הע' 39, 45, 46, 48, 50
ב/ח ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ד
ב/ח אריה ליש עמ' רג
ב/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ח באר מלך
ב/ח בית אהרן וישראל גל' כה עמ' סב-סד
ב/ח בית מאיר עמ' קעז-קעח
ב/ח בית שערים ח"ג סי' נא
ב/ח בני דוד
ב/ח ברור הלכה יבמות כא ע"א ציון כ פרק ב
ב/ח ברור הלכה סנהדרין עו ע"ב ציון ה
ב/ח ברכת מרדכי ענינים עמ' רטז {חמותו לאחר מיתת אשתו}
ב/ח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קו
ב/ח דברות משה יבמות עמ' י-יא, רמט, תקפד
ב/ח דברי אברהם (מנדלסון) דף כז ע"ב {חמותו לאחר מיתה - בכרת}
ב/ח דברי חן (נתנזון) דף מח ע"א
ב/ח המעשה והמדרש עמ' צט {חמותו לאחר מיתת אביו}
ב/ח זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 241
ב/ח זכרון יהודה (לאש) דף עא ע"ד
ב/ח ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף לד ע"ד
ב/ח ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קטז
ב/ח ישועות יעקב נשים עמ' טז, פד
ב/ח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקיב
ב/ח לב חיים (מלינק) דף יד ע"ג
ב/ח מוריה גל' קצג עמ' קו
ב/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף יח ע"א
ב/ח מנחת אהרן דף עג ע"ב {חמותו לאחר מיתת אשתו}
ב/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קצב
ב/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שנא, שסח
ב/ח מעיני התורה ח"ג עמ' קסט
ב/ח מפענח צפונות עמ' 239
ב/ח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ב/ח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' כו, מהדו"ת אהע"ז סי' קמח]
ב/ח מרחשת ח"ב סי' ג אות א, סי' ד אות א
ב/ח משנה הלכות ח"ט סי' רנ
ב/ח משנה הלכות יבמות - עריות סי' מח
ב/ח משנה הלכות קדושין סי' ח
ב/ח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' נו-נז, שיז-שיח {מ"מ}, אהע"ז ח"ב עמ' שמז, שמט
ב/ח נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כג אות ה
ב/ח נתן פריו סוגיות ח"א עמ' יד
ב/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנז
ב/ח עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק כ, כה
ב/ח פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' נו-נז
ב/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פא ע"ג, רי ע"א
ב/ח צפנת פענח
ב/ח שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רכב
ב/ח שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רב {מ"מ}
ב/ח שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' נ
ב/ח תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ח ס"ק ו
ב/ח תועפות ראם על יראים השלם סימן כ ס"ק יג
ב/ח תיבת גומא (ורשנר) עמ' רלב
ב/ח תיבת גומא (ורשנר) עמ' רלב {מ"מ}
ב/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תסז
ב/ח תיבת גומא (תשסז) עמ' קסו
ב/ט אנצי"ת ע' אחות אשה הע' 8, 10
ב/ט ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ד
ב/ט אשר למלך
ב/ט באר מלך
ב/ט בית אברהם (חנניה) עמ' קצו
ב/ט ברור הלכה יבמות צז ע"א ציון ה
ב/ט זכרון אהרן סי' מב, עמ' פז
ב/ט חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 133
ב/ט חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף א ע"ג
ב/ט מטה אפרים ח"ב
ב/ט משנה הלכות יבמות - מיאון סי' סט
ב/ט עין יצחק תנינא ח"א עמ' קסט
ב/ט עמודי שלמה ח"ב עמ' לח
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנז
ב/ט שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' רכב
ב/ט שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' רב {מ"מ}
ב/ט שו"ת כרך של רומי סי' יז דף סח ע"א
ב/ט שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 537
ב/ט שעשועי תורה (תשנג) עמ' לד
ב/י אנצי"ת ע' אחות אשה הע' 35, 42, ע' אשה ובתה הע' 78
ב/י ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ד
ב/י באר מלך
ב/י ברור הלכה יבמות צד ע"א ציון ג
ב/י ברור הלכה יבמות צז ע"א ציון ה
ב/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קצה
ב/י מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קט
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/י משנת חיים חולין סי' יג עמ' מח-מט
ב/י ספרי דבי רב ח"א עמ' סד
ב/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנז
ב/י שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 537
ב/י שו"ת רשב"ש עמ' שלב
ב/י שערי זיו ח"ג דף ס ע"א וע"ג
ב/יא אבני נזר אהע"ז סי' רפד אות ו
ב/יא אור הישר [לח"מ לעיל פ"א ה"ה]
ב/יא אנצי"ת ע' אחות אשה הע' 59-60, 63, 65, 68, ע' אשה ובתה הע' 63-65, 67, 69-71, 74
ב/יא ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ד
ב/יא באר מלך
ב/יא בית מאיר (תשע) סי' טו ס"יג עמ' קלב, סכ"ז עמ' קלג-קלד
ב/יא בית מאיר סי' טו אות יג עמ' קכה, אות כז עמ' קכח
ב/יא ברור הלכה יבמות צז ע"א ציון ד
ב/יא ברכת שלמה אהע"ז עמ' מד, ק {מל"מ}
ב/יא דברי אמת (תרכא) דף ח ע"א {לא יוציא}
ב/יא דינא דחיי ח"א דף קטז ע"א
ב/יא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רמג
ב/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קצט
ב/יא חיים ומלך
ב/יא חיים ושלום ח"ב דף קלד ע"ג
ב/יא חיים לעולם ח"ב דף ט ע"א
ב/יא ימי שלמה
ב/יא לב שלם [דינא דחיי לאוין דף קיג ע"א]
ב/יא לבב דוד
ב/יא מאמר המלך
ב/יא מים חיים סוף הל' תרומות (רק בדפוס אמשטרדם)
ב/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קפח
ב/יא מעשה אברהם דף קנב ע"ג {מל"מ}
ב/יא משנה הלכות ח"ז סי' רנב
ב/יא משנה הלכות יבמות - מיאון סי' מח {מל"מ}, עריות סי' מג, פב, יבמות סי' כא
ב/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' ריח
ב/יא נודע ביהודה השלם או"ח עמ' סח
ב/יא עליות אריה עמ' קמג
ב/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנז
ב/יא צפנת פענח
ב/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קי
ב/יא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רלט
ב/יא שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' מז
ב/יא תשובות הרי"ד עמ' תצ, תצב
ב/יב אוצרות הרמב"ם
ב/יב אור שמח
ב/יב ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ד
ב/יב באר מלך
ב/יב בית מאיר (תשע) סי' טו ס"כז עמ' קלד
ב/יב בית מאיר סי' טו אות כז עמ' קכח
ב/יב ברור הלכה קדושין יב ע"ב ציון ט
ב/יב הלכות מדינה ח"א עמ' רטו
ב/יב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רמג
ב/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פח
ב/יב מילי דקדושין עמ' שפ-שפא {הראיה מחמותו}
ב/יב מים החיים (ארוליו) דף מ ע"ד {מגדל עוז}
ב/יב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 443
ב/יב מעין החכמה עמ' קכה {מ"מ}
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יב משפטי דרבנן עמ' סג
ב/יב פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' לג דף קיד ע"ג
ב/יב שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רמא
ב/יג אנצי"ת ע' אנוסת האב הע' 3, 12
ב/יג ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ד
ב/יג באר מלך
ב/יג ברכת ראש סי' מח עמ' ר
ב/יג חנא וחסדא ח"ב דף צא ע"א, קכו ע"ד
ב/יג כלי שרת סי' ס {מל"מ}
ב/יג מצעדי גבר סנהדרין סי' ג אות ו
ב/יג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' ריב
ב/יג משנה הלכות ח"ז סי' רנב, ח"ט סי' רמז
ב/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' ריד {אין כאן אישות}
ב/יג נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' תקד
ב/יג עמודי שלמה ח"ב עמ' לב
ב/יג פד"ר ח"ב עמ' 146
ב/יג שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור ז אות א
ב/יג שערי טהר ח"ח סי' צז אות י
ב/יג שרידי אש ח"א עמ' תלז
ב/יג תיבת גומא (תשסז) עמ' רכה
ב/יד אור התורה (צמח צדק) שיר השירים עמ' תרל {מצוה לשאת את בת אחיו}
ב/יד אמונת עתיך גל' 103 עמ' 20 {בת אחותו}
ב/יד ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ד
ב/יד באר חיים מרדכי דף רא ע"ג {ישא בת אחותו}
ב/יד באר מלך
ב/יד בית אבי ח"ב סי' סט עמ' קג {מצוה לשאת בת אחיו}
ב/יד במעגלי יושר בראשית עמ' 232 {בת אחיו}
ב/יד ברור הלכה סנהדרין עו ע"ב ציון ד
ב/יד המעמד האישי של הקראים עמ' 45
ב/יד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רמג
ב/יד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' ריג
ב/יד חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יח
ב/יד טוב הארץ עמ' תעח
ב/יד כתנות אור (אייזנשטט) עמ' לב
ב/יד כתר אפרים עמ' תמ
ב/יד מענה לשון עמ' קס
ב/יד מראה הפנים יבמות דף ה
ב/יד מרגליות הים סנהדרין עו ע"ב אות ח {מ"מ}, ט
ב/יד משנת יעקב
ב/יד משנת יעקב משפטים עמ' ריא
ב/יד משנת משה סנהדרין עמ' רי {מצוה}
ב/יד משרת משה (עטייה)
ב/יד נועם חי"ב עמ' שיז, שע, חי"ג עמ' צט
ב/יד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' ד אות א
ב/יד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יז אות א
ב/יד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות ג
ב/יד נר יצחק (ארדיט) עמ' נא
ב/יד נשמת אברהם ח"ג עמ' כג {מ"מ}
ב/יד נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' א עמ' ב
ב/יד עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 83
ב/יד פרפרת משה ח"ב עמ' קו
ב/יד צפנת פענח
ב/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רנב
ב/יד שו"ת ר"י מילר עמ' קה
ב/יד שו"ת רשב"ש עמ' תצ
ב/יד שם שלמה (ארדיט) דף סח ע"ב {מ"מ והגהמ"י - רש"י סובר שדוקא בת אחותו}


ג/245 הלכות איסורי ביאה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ דבר המלך (קרויזר)
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבי עזרי ח"ה
ג/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' לו
ג/א אור הישר [אור שמח הל' יבום ספ"א]
ג/א אחי וראש - תשובות דף לו ע"א
ג/א אם המלך עמ' מב
ג/א אנצי"ת ע' אשת איש הע' 23, 27, 29
ג/א אפיקי מגינים יבמות סי' כד
ג/א אפיקי מגינים נדרים סי' נג
ג/א אשר למלך ח"ד, מילואים
ג/א באר מלך
ג/א בדבר מלך חט"ז עמ' שיד
ג/א בית זבול ח"א סי' ח אות ט {יבם קטן}
ג/א ברור הלכה חולין עט ע"א ציון א פרק א {מכת מרדות בספק איסור}
ג/א ברור הלכה סנהדרין ח ע"ב ציון א
ג/א גבעות עולם (קובו) דף כו ע"ג
ג/א גור אריה (צרמון)
ג/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ע
ג/א דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' מב
ג/א דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' ע
ג/א דברי אמת (תשעט) עמ' רי {מגיד משנה, כללי הפסק בתרי לישני}, תכה, תלז {הבא על ספק מקודשת או ספק מגורשת אינו נהרג ופטור מחטאת}
ג/א דרכי אהרן ח"א עמ' לח
ג/א זכר יצחק (תשן) עמ' סה
ג/א חזון יחזקאל סוטה פ"ה ה"ג
ג/א חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 96, ח"ד עמ' 116
ג/א חנא וחסדא ח"ג דף יז ע"ב
ג/א חקר יצחק עמ' פ
ג/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' לה
ג/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קסה ע"ד
ג/א יד ישראל ח"ב הל' סוטה פ"ב ה"ג {קטן}
ג/א יעלת חן עמ' לט
ג/א ישועות מלכו (קרית ארבע) {ממזר מאשת איש דרבנן}
ג/א כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' נח
ג/א מאיר נתיבים עמ' 236
ג/א מטה אפרים ח"ב {תוס' סנהדרין נב ע"ב}
ג/א מנחת חינוך ח"ג עמ' לו, תיט
ג/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' נד, אבי עזרי ח"ג]
ג/א משאת המלך (אדרי)
ג/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שפח
ג/א משברי ים חזקה עמ' פה
ג/א משך חכמה ויקרא פ"כ פס' יד
ג/א משנת יעקב
ג/א משנת ר' אהרן קדושין עמ' קלט
ג/א משנת שמחה
ג/א משפטי דרבנן עמ' מא, מד, צה
ג/א נדיב לב ח"ב אהע"ז דף ט ע"ב {זונה - רק מאיסור תורה}
ג/א נדיב לב ח"ב דף ט ע"ב {חרשת}
ג/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שד, אהע"ז ח"ב עמ' ג
ג/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף לו ע"ב
ג/א נשמת כל חי ח"א דף ל ע"ב {מכת מרדות בספק}
ג/א נתיב אברהם ח"ב עמ' קלח
ג/א נתיבות שלום (למפרט) הל' יבום פ"ו ה"ג {חרש}, ועמ' קא
ג/א ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קכד {ספק פטורים - הרי יש חזקת אשת איש}
ג/א סדר אליהו רבא וזוטא דף סא
ג/א עורה שחר דף יג ע"א
ג/א עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 557
ג/א עמק המלך (לבוב) הל' יבום פ"ה הי"ח (נדפס אחרי הל' גירושין פ"ג, דף לג)
ג/א פנת יקרת (תשנד) סי' לב אות ה
ג/א פנת יקרת (תשעא) עמ' קנט
ג/א קובץ ביאורים (שפירא)
ג/א קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עא
ג/א קרית מלך
ג/א קרן הצבי מצוה מב אות א
ג/א רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' מט, קי
ג/א שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רמז
ג/א שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קעח {מ"מ}
ג/א שו"ת רשב"ש עמ' תקט
ג/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קא {מ"מ}
ג/א שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' לא
ג/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' מט
ג/א תאריך ישראל סי' יב אות ו-ז
ג/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רא
ג/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רה
ג/א תשובה שלמה אהע"ז סי' נג דף סא ע"א-ע"ב
ג/ב אביר יעקב (אביגדור) דף נה ע"ב, סב ע"ד {פתוי קטנה אינו אונס}
ג/ב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' צה
ג/ב אבן ציון עמ' תשכט
ג/ב אבני אש (מילר) עמ' שמח
ג/ב אבני נזר יו"ד סי' קכב אות יב, סי' רמו אות יח, סי' שצח אות ח, אהע"ז סי' מד אות ה
ג/ב אגרא דשמעתא ח"א עמ' שלג, שסב, שסח, שצח
ג/ב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' צו {מ"מ}
ג/ב אדני היד החזקה
ג/ב אהל דוד (קהן) ח"א הושע פ"ב פס' יח
ג/ב אהל משה (הורוביץ) ח"א קידושין יח ע"ב
ג/ב אהל משה (לוין) ח"ב דף כא ע"ד, כב ע"ב-ע"ג
ג/ב אומר לציון סי' קנ
ג/ב אוצרות יהושע עמ' סז
ג/ב אור הישר [כנסת יחזקאל סי' עה, באר יצחק אהע"ז ח"א סי' ו, כ"מ הל' סוטה פ"ב ה"ד, מל"מ הל' אישות פי"א ה"ח ד"ה ומ"מ קשיא]
ג/ב אור שמח
ג/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 126-127
ג/ב אם המלך עמ' מה-מז {מ"מ}, נ
ג/ב אמונת חכמים (תשעו) עמ' רנד
ג/ב אמונת עתיך גל' 114 עמ' 51-52 {או"ש}
ג/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקיט {קטנה}
ג/ב אמת ליעקב נשים עמ' קצז-קצח {קטנה}
ג/ב אנצי"ת ע' אשת איש הע' 31, 34
ג/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 252 {מכת מרדות}
ג/ב ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ה
ג/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קח
ג/ב ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' קא
ג/ב באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 923 {או"ש}
ג/ב באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' פב
ג/ב באר לחי ראי
ג/ב באר מלך
ג/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שו {מ"מ}
ג/ב בדבר מלך חט"ז עמ' שו
ג/ב בינת נבונים דף פז ע"ג
ג/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכג
ג/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ב בית יעקב (מליסא) כתובות ט ע"א ד"ה בתוס' ד"ה ואיבעית
ג/ב בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' כ אות א, סי' כב אות ד
ג/ב בית מאיר (תשע) סי' ו ס"יד עמ' פז, סי' מד ס"א עמ' שיא, סי' קעח ס"ג עמ' תכ
ג/ב בית מאיר סי' ו אות יד עמ' פא
ג/ב בן יהודה סי' עה
ג/ב בנין אפרים עמ' מה
ג/ב בנין הלכה עמ' ע {מ"מ}
ג/ב בנתיב המצוות עמ' 50 {או"ש}
ג/ב ברור הלכה יבמות לג ע"ב
ג/ב ברור הלכה כתובות ט ע"א ציון ב פסקה ג {מ"מ}
ג/ב ברור הלכה כתובות מ ע"א ציון ב פסקה ב
ג/ב ברית עולם (ולר) סי' נא
ג/ב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ט אות ב
ג/ב ברכת מרדכי יבמות עמ' רסא
ג/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' כח
ג/ב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רטז, תסג
ג/ב ברכת שלמה אהע"ז עמ' קיט {אור שמח}
ג/ב בשבילי התלמוד ח"ב כתובות ט ע"א
ג/ב גדולי אריה עמ' טו
ג/ב גוילין נצולין עמ' עא, עז
ג/ב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקעא, תקעג, תקעד
ג/ב גורן דוד ח"ב סי' מד אות ב {מ"מ}
ג/ב גנזי התורה עמ' ,75,96,105106
ג/ב דברות משה יבמות עמ' שעו
ג/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף לז ע"ב {מ"מ}
ג/ב דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' עב {מ"מ}
ג/ב דברי רננה עמ' קמח
ג/ב דגל ראובן ח"ב סי' טז
ג/ב דליית הכרם עמ' תתתיג {מ"מ} [נאמנת - צ"ל נאסרת]
ג/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רפז, שסט-שע
ג/ב הגהות רימ"א {מ"מ}
ג/ב הגיון יצחק דף כא ע"א, כב ע"א
ג/ב הגיור עמ' 25 {מעשה רקח}
ג/ב הדם הקדוש עמ' 114-115, 117-118
ג/ב המאיר לארץ
ג/ב ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תשכו
ג/ב ויקרא אברהם אהע"ז סי' יג (נג ע"ב)
ג/ב זכרון יהונתן דף טו ע"א {מ"מ}
ג/ב זכרון משה (קרונז'ק) עמ' טו
ג/ב זכרון צבי מנחם דף לז ע"א-ע"ג {מ"מ - קטנה שזינתה ברצון}
ג/ב חזון יחזקאל סוטה פ"ה ה"ג
ג/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 122-120, ח"ד עמ' 112
ג/ב חי' הר"ר שמעלקא יבמות נה ע"א, שבועות יח ע"א
ג/ב חי' חתם סופר
ג/ב חי' כתב סופר
ג/ב חי' כתב סופר כתובות עמ' כט {מ"מ}
ג/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' מג
ג/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קסח
ג/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קח-קט
ג/ב חי' ש"י דף ד ע"ב
ג/ב חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' יז
ג/ב חנא וחסדא ח"א דף קמט ע"א, קנב ע"א
ג/ב חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' סח-סט
ג/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' תה-תו
ג/ב יד המלך (פלומבו)
ג/ב יד ישראל ח"ב
ג/ב ידבר שלום ח"א עמ' קיט
ג/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמג
ג/ב ים התלמוד (עדיל) עמ' רפג, שסא, שעו {פיתוי קטנה רצון הוא }
ג/ב ימין משה
ג/ב יעלת חן עמ' כט
ג/ב ישועות יעקב נשים עמ' קעז-קעח {מ"מ}, קדשים עמ' תמב {מ"מ}
ג/ב ישועת משה עמ' רכ
ג/ב כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' כ
ג/ב לבב דוד
ג/ב לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' כו אות ג, ה {מ"מ}
ג/ב לבושי עז הל' תערובות עמ' תמו {מ"מ - שם אונס חד הוא}
ג/ב להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קס ע"ב, ח"ו עמ' קמב ע"א
ג/ב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' צט
ג/ב לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ב ס"ק ח-ט
ג/ב מאור יעקב דף נה ע"א
ג/ב מאור למלך כתובות עמ' מט
ג/ב מגידות (תשמ) עמ' קעו
ג/ב מגידות (תשעג) סי' סח עמ' קעה
ג/ב מגילת ספר עשין דף סו ע"ג, סז ע"ב
ג/ב מחשבת חיים או"ח עמ' רצה
ג/ב מטה אפרים ח"ב
ג/ב מכתב סופר הל' עבדים פ"ד
ג/ב מלחמת יהושע סי' כא
ג/ב מלחמת יהושע עמ' סז, עא
ג/ב מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קכז
ג/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שכג, שנב
ג/ב מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פי"א אות ה {מ"מ}
ג/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' פיתוי קטנה {ראב"ד}
ג/ב מעדני שמואל עמ' צא {או"ש}
ג/ב מראה הפנים סוטה דף ט
ג/ב מרחשת ח"א סי' לו אות א
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ב משכנות אפרים שבת סי' טז אות ב, כא, כז {או"ש}
ג/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרז
ג/ב משנה הלכות ח"ב דף עז ע"ג
ג/ב משנה הלכות ח"ח סי' סא {מ"מ}
ג/ב משנה הלכות כתובות דף קמו ע"ג
ג/ב משנת אליעזר (רבינ') עמ' צו-צז {קטנה}
ג/ב משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' נט
ג/ב משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יד אות ד {מ"מ - ס"ס}
ג/ב משנת ר' אהרן כתובות עמ' קל
ג/ב משפט המלחמה עמ' פו
ג/ב משפטי דרבנן עמ' מח, צה
ג/ב משפטי עזיאל ח"ה עמ' יג
ג/ב משפטים לישראל עמ' רט
ג/ב משרת משה (נבר)
ג/ב נועם חט"ז עמ' קעג
ג/ב נועם שיח ח"א עמ' רכז
ג/ב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שמט {מ"מ}
ג/ב נחל שלמה יבמות עמ' ריח, רכ
ג/ב נחלת הלויים (הורוביץ) עמ' נ {אסורה לבעלה}
ג/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כ אות א
ג/ב נטיעות חיים דף טז ע"ד, יח ע"ד
ג/ב נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' שנד
ג/ב נשמת אברהם ח"ג עמ' רכב {או"ש}
ג/ב נתיב אברהם ח"א עמ' קי-קיא, קיד-קטו
ג/ב נתיב מאיר דף כג ע"ד
ג/ב נתיבות שמואל דף לב ע"ב
ג/ב נתן פריו ב"מ עמ' קנג
ג/ב סודו של המשפט העברי עמ' 81, 82, 86 {אור שמח}
ג/ב סופר מהיר ח"ב עמ' סב
ג/ב סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רנ
ג/ב עבודת הגרשוני עמ' שנ
ג/ב עטרת מרדכי (וינברג) דף כד ע"ב
ג/ב עין יצחק ח"א עמ' פה, ח"ב עמ' רנד, רפו
ג/ב עמק הלכה (אורנשטין) סי' ס
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קס, כרך ב ח"ב עמ' פט
ג/ב פד"ר חט"ז עמ' 346, 348 {או"ש}
ג/ב פד"ר חכ"א עמ' 25 {מ"מ}
ג/ב פי אריה דף מד ע"א {מ"מ - שם אונס אחד הוא}
ג/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' כח
ג/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' רכו
ג/ב פרי אברהם פסחים סי' נו אות ב, סי' עד אות א-ב
ג/ב צמח מנחם דף כט ע"א {קטנה}
ג/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לא, לד, סי' לה אות ב ואילך
ג/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שסח
ג/ב צפנת פענח במדבר עמ' לא
ג/ב קהלות יעקב קידושין סי' כא ס"ק א-ב
ג/ב קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ב קול דודי סוטה סי' תשב
ג/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות ט, גיטין שעור יא אות ה
ג/ב קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' פ-פא {מ"מ}, דברים עמ' קמב-קמה {פיתוי קטנה אונס}
ג/ב קרית מלך
ג/ב קרן הצבי מצוה קח אות ב
ג/ב רנת יצחק שמואל עמ' שפא
ג/ב שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מה תשובת ר"נ ד"ה אך מ"מ, ותשובת מהרי"ל ס"ד וס"ו {מ"מ}
ג/ב שארית נתן (פולק) דף נו ע"ג
ג/ב שו"ת הרדב"ז סי' סג
ג/ב שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קעח, קפא
ג/ב שו"ת ר"י מפוזנא עמ' לח, שכ
ג/ב שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שמח
ג/ב שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' נו
ג/ב שו"ת רשב"ש עמ' תקי
ג/ב שובע שמחות עמ' קי
ג/ב שירת דוד יבמות-קידושין עמ' עה
ג/ב שירת דוד כתובות עמ' מד
ג/ב שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מו אות ב {או"ש}
ג/ב שלטון החוק בישראל עמ' 24 {אור שמח}
ג/ב שם משמעון (שטרן) דף טו ע"ד, טז ע"ב {מ"מ - שם אונס חד הוא}
ג/ב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שב
ג/ב שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"ב
ג/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קעו {מ"מ}
ג/ב שעורי עיון התלמוד יבמות שעור כה עמ' מו
ג/ב שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' לב
ג/ב שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' קעט
ג/ב שערי בינה (תשעט) עמ' קמד
ג/ב שערי זיו ח"א דף קכח ע"ב, קמג ע"ג
ג/ב שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות כז, ח"ו סי' ט אות א-ב, סי' טו אות ד, סי' מב אות ג, ח"ח סי' לג אות יא, סי' לז אות א, סי' לט אות ג, סי' מא, מד
ג/ב שערי ישר שער ג פ"א אות ב, שער א פ"כ אות ז
ג/ב שערי שמואל עמ' פא, קב
ג/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תד, כרך ב עמ' ת, תיד, תנז
ג/ב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רו
ג/ב שרידי אש ח"ב סי' קט, עמ' תקמז
ג/ב תבואת שמש נערה פ"ג ה"ב
ג/ב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לז ס"ק ו, יב-יג {מ"מ}
ג/ב תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' לג, לז, רה {או"ש}
ג/ב תלפיות ו חוב' ג עמ' 876 {מ"מ}
ג/ב תפארת ישראל סי' רסד {או"ש}
ג/ב תשובות הרי"ד עמ' תעב
ג/ג אגודות אזוב מדברי דף מז ע"ב {לא אומרים שם אונס חד הוא} וע"ג {מ"מ}
ג/ג אנצי"ת ע' אנוסה הע' 55 {ראב"ד}, 57, 58, ע' בת כהן הע' 150, 158, 178
ג/ג אפיקי מגינים יבמות סי' לה
ג/ג ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ו
ג/ג באר אלחנן עמ' כט
ג/ג באר מלך
ג/ג בית המדרש
ג/ג ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רטז
ג/ג המאיר לארץ [מנחת אהרן שם]
ג/ג חנא וחסדא ח"א דף קנא ע"א
ג/ג חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תצ
ג/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלט
ג/ג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנג
ג/ג למודי ה' (תשפא) עמ' רצא {שעה"מ}
ג/ג מנחה לאהרן (וולף) עמ' 40
ג/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קד, ח"ב עמ' מט, שכט
ג/ג מנחת כהן (יוסף חיים) דף עח ע"ג
ג/ג מרגליות הים סנהדרין נא ע"א אות א {השמיט נישאת לגוי}
ג/ג ענפי ארז (זי') דף קפו ע"א, רמא ע"ג {צ"פ}
ג/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעה, כרך ב ח"ב עמ' פח
ג/ג צפנת פענח
ג/ג קרית מלך
ג/ג רווחא שמעתתא ח"א עמ' צה
ג/ג שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שלו
ג/ג שולי הגליון עמ' עו
ג/ג שער שושן עמ' לו {פרטים שחלוק הבועל מהנבעלת}
ג/ד אגרות הראי"ז עמ' טז
ג/ד אהל שרה לאה עמ' תקד
ג/ד אמת ליעקב נשים עמ' רב
ג/ד באר מלך
ג/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כה ע"ג, ח"ד דף לג ע"ד
ג/ד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קכט
ג/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 289
ג/ד בני דוד
ג/ד גוילין נצולין עמ' קלט
ג/ד דברי ירמיהו קידושין עמ' יח
ג/ד דינא דחיי ח"א דף קי ע"ב
ג/ד הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קיד ע"ג
ג/ד חנא וחסדא ח"ג דף טו ע"ב
ג/ד ישמח לב אהע"ז דף יז ע"ד
ג/ד כנה"ג
ג/ד כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קמד ע"ד
ג/ד לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' צד-צה
ג/ד לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' א ס"ק ג
ג/ד מגדל עז עמ' קב
ג/ד מגילת ספר לאוין דף מז ע"א
ג/ד מילי דמרדכי
ג/ד מרחשת ח"ב סי' כח אות א
ג/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' סא
ג/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תרכז
ג/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' צח
ג/ד משנת יעקב
ג/ד ס' הפרדס לרש"י עמ' ה
ג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פח
ג/ד צרור החיים (חייקא)
ג/ד קרן הצבי מצוה ח אות יא
ג/ד שביבי אור קדושין סי' כג אות ז
ג/ד שם מרדכי עמ' 179 {השמיט נערה שנמסרה לחופה ונתאלמנה}
ג/ד שערי נשואין עמ' קנג
ג/ד תורת יצחק ח"ב עמ' רנח
ג/ד תשובה שלמה אהע"ז סי' נג
ג/ה אגרות משה אהע"ז ח"א סי' ס
ג/ה אם המלך עמ' נ
ג/ה אנצי"ת ע' בת כהן הע' 150
ג/ה באר מלך
ג/ה גנזי אבא עמ' עד
ג/ה חי' מהרי"א צטרון עמ' קסג
ג/ה יד המלך (פלומבו)
ג/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמג
ג/ה יחי ראובן (נאוי) עמ' קה
ג/ה מגדל עז עמ' קב
ג/ה מנחה לאהרן (וולף) עמ' 40
ג/ה מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ג/ה סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קפד
ג/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פח
ג/ה שם עולם (רבין) ח"א עמ' יז
ג/ה תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לה ס"ק כ
ג/ו אהל חייא עמ' שכ-שכא
ג/ו אמת ליעקב נשים עמ' יג {כולם בסקילה}, סז
ג/ו אנצי"ת ע' ביאה הע' 96, ע' בתולה הע' 5
ג/ו אפיקי מגינים כתובות סי' טו
ג/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קצו
ג/ו באר מלך
ג/ו באר מרים פ"י ה"ג אות א
ג/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' צא
ג/ו ברור הלכה כתובות מ ע"ב לפני ציון ד
ג/ו ברור הלכה סנהדרין סו ע"ב ציון ו
ג/ו גור אריה שמות פ' יח הע' 67
ג/ו זכר יצחק (תשן) עמ' ג
ג/ו חי' ר' חנוך הענאך עמ' קמח
ג/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שיד
ג/ו חסדי דוד ח"ט עמ' רכ
ג/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמב
ג/ו יתר הבז (תקמז)
ג/ו יתר הבז (תשסח) עמ' קמז
ג/ו מאור למלך כתובות עמ' רסא, רסו
ג/ו מאור למלך קדושין עמ' קכב {שעה"מ}
ג/ו מגדל עז עמ' קב
ג/ו מגידות (תשמ) עמ' נט
ג/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קפט
ג/ו מרגליות הים סנהדרין מא ע"א אות יד {רמב"ם}, סו ע"ב אות ג {מל"מ}
ג/ו מרחשת ח"ב סי' כח אות א
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ו מרפא לשון (ארדיט)
ג/ו נזר הקדש (קפלן)
ג/ו ספרי דבי רב ח"ד עמ' עו
ג/ו עמק המלך (לבוב)
ג/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פח
ג/ו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רלא {מל"מ}
ג/ו פני מבין ח"ב דף ריט ע"א {מל"מ}
ג/ו קהלות יעקב בכורות סי' ח
ג/ו קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ו שדה אלחנן ח"א עמ' קמו
ג/ו שהם וישפה ח"ב
ג/ו שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 92
ג/ו שער המלך ח"ב עמ' א, טעם המלך ח"א עמ' תסט
ג/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רצב {שעה"מ}
ג/ו שרשי הים דף סד ע"א
ג/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תנה
ג/ו תשובה שלמה אהע"ז סי' נח
ג/ז אדני היד החזקה
ג/ז אנצי"ת ע' גיורת הע' 82
ג/ז באר מלך
ג/ז ברור הלכה כתובות מד ע"א ציון ט
ג/ז חנא וחסדא ח"ג דף יא ע"א
ג/ז יד המלך (פלומבו)
ג/ז מגדל עז עמ' קב
ג/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פח
ג/ז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לה ס"ק ט
ג/ח אדני היד החזקה
ג/ח ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ז
ג/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ח באר מלך
ג/ח באר מרים פ"ט ה"ז
ג/ח בית שערים ח"ג סי' נב
ג/ח ברור הלכה כתובות מה ע"א ציון ג
ג/ח גדולי אריה עמ' יב
ג/ח גן שושנים ח"ב עמ' קכו
ג/ח דבר שמואל (אבוהב) סי' ס
ג/ח דברות משה יבמות עמ' שמח, קידושין סי' כג הערה כא
ג/ח המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעא
ג/ח זאת ליעקב דברים עמ' תו
ג/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' קמח
ג/ח חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' לח
ג/ח חנא וחסדא ח"ג דף טו ע"ב
ג/ח טהרת יו"ט חט"ו עמ' קח
ג/ח יד המלך (פלומבו)
ג/ח יעלת חן עמ' כ, לד-לה
ג/ח לב שלם [שו"ת מהרש"ך ח"א דף לז ע"א]
ג/ח מגדל עז עמ' קב
ג/ח מגילת ספר לאוין דף מו ע"ג, מז ע"א
ג/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קפט, ח"ג עמ' שמז-שמח
ג/ח מעין החכמה עמ' שיב {ראב"ד}
ג/ח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ח משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' מו
ג/ח משנת יעקב
ג/ח משנת ר' אהרן קדושין עמ' מה
ג/ח נתיבות החיים
ג/ח עמק המלך (לבוב)
ג/ח עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קכב ע"א, קנג ע"א
ג/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פז
ג/ח פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רכח, רל {דין חדש במוצש"ר}
ג/ח קרית מלך
ג/ח שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 235
ג/ח שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' כו
ג/ח שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' נח
ג/ח תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לה ס"ק ב, ו, טו
ג/ט אדני היד החזקה
ג/ט אור שמח
ג/ט אמרי בינה (אש) דף צג ע"ג {זינתה לאחר החופה - נסקלת פתח בית אביה}
ג/ט באר מלך
ג/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף לז ע"ג
ג/ט בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קמט, רסה
ג/ט ברור הלכה כתובות מד ע"ב ציון ג
ג/ט ברור הלכה כתובות מה ע"ב ציון א פסקה א {או"ש}
ג/ט דברות משה יבמות עמ' שמט
ג/ט דגל ראובן ח"ב סי' כב
ג/ט המאיר לארץ [רדב"ז ח"ו סי' צג]
ג/ט חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' לח
ג/ט חסדי דוד ח"ג עמ' תרלו
ג/ט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלו
ג/ט מגדל עז עמ' קב
ג/ט מגילת ספר לאוין דף מז ע"ב
ג/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' שמו-שמז
ג/ט משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' נג
ג/ט משנה הלכות קדושין סי' פז
ג/ט משנת ר' אהרן כתובות עמ' תכא
ג/ט נתיבות החיים
ג/ט סדר משנה (תאומים) עמ' נא
ג/ט סדר משנה (תאומים) עמ' נא
ג/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פו, צג
ג/ט תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לה ס"ק ו
ג/י אהל חייא עמ' שכ
ג/י אהל שרה לאה עמ' תמח, תנ
ג/י אמרי דוד (שליסל) דף לא ע"א
ג/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/י באר מלך
ג/י בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף לח ע"א-ע"ב
ג/י בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קמט, רסו
ג/י ברור הלכה כתובות מה ע"א ציון א
ג/י ברור הלכה כתובות מה ע"ב ציון ג פסקה א {ראב"ד}
ג/י גדולי אריה עמ' יא, יג-יד
ג/י חי' הגרז"ס נשים עמ' נא
ג/י חי' חתם סופר
ג/י חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' לז
ג/י יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלז
ג/י לבב דוד דף עג ע"א
ג/י מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' עא, עג
ג/י מגדל עז עמ' קב
ג/י מגילת ספר לאוין דף מז ע"ב
ג/י מנחת חינוך ח"ג עמ' שמז
ג/י מעיני המים
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/י משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' נב-נג
ג/י משנת חיים קדושין עמ' פח
ג/י משנת ר' אהרן כתובות עמ' תכא
ג/י נתיבות החיים
ג/י סדר משנה (תאומים) עמ' נב
ג/י צפנת פענח דברים עמ' קצ
ג/י שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים צג
ג/י שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מז אות ג
ג/י שם דרך סנהדרין עמ' קנח
ג/י שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' פא, קלט
ג/י תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לה ס"ק ו-ז
ג/יא אדני היד החזקה
ג/יא אנצי"ת ע' גיורת הע' 92, 101
ג/יא באר מלך
ג/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף לז ע"ג
ג/יא בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' ב
ג/יא ברור הלכה כתובות מד ע"א ציון ט
ג/יא ברור הלכה כתובות מה ע"ב ציון א
ג/יא גנא דפלפלי עמ' תב {ר"י קורקוס - האם אחרי מותו נחשב יוצא דופן}
ג/יא חי' הגרנ"ט סי' מו
ג/יא חי' חתם סופר
ג/יא חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' לח
ג/יא חנא וחסדא ח"ג דף יא ע"ב, טו ע"ד
ג/יא כנה"ג
ג/יא מגדל עז עמ' קב
ג/יא מחזה אברהם (בוטון) דף נא ע"א
ג/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' שמז
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא משאת המלך ח"ב סי' קצב
ג/יא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רנט
ג/יא משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' נה
ג/יא משנת יעקב
ג/יא נתיבות החיים
ג/יא שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' לב
ג/יא שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות עו
ג/יא שערי טהר ח"ו סי' פא
ג/יב אור הישר עמ' פו
ג/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' שטו
ג/יב אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' יז {על כל ביאה}
ג/יב אור ליהודה קדושין עמ' תנב
ג/יב ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ז
ג/יב באר מלך
ג/יב בית אהרן (כהן, תשך) דף כא ע"ג
ג/יב השבת לקדשו דף לו ע"ד
ג/יב חנן אלקים עמ' קס
ג/יב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלח
ג/יב כתב סופר אהע"ז סי' ח
ג/יב מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א ה"ח, הי"ט, הכ"ד
ג/יב מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קלא
ג/יב מראה איש ח"א יו"ד עמ' מח
ג/יב נחלת עזרא ח"א עמ' 93, ח"ב עמ' 104
ג/יב נתיבות החיים
ג/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פח-פט
ג/יב קרית מלך
ג/יב שדה יצחק עמ' קז {מ"מ}
ג/יב של"ה ח"א מס' ר"ה סי' קכו
ג/יב של"ה ח"ב ר"ה סי' קכו
ג/יב תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קיח
ג/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' קט
ג/יג אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' יג
ג/יג אהל חייא עמ' רסו
ג/יג אהל יצחק גיטין עמ' שיח
ג/יג אוהב מישרים עמ' רכב
ג/יג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קס
ג/יג אוריתא טו עמ' סה
ג/יג אמת ליעקב נשים עמ' קנ {שביארנו בהל' אישות}
ג/יג באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף מג
ג/יג באר מלך
ג/יג בינה במקרא עמ' 114
ג/יג בית אהרן וישראל גל' סז עמ' כג, כה
ג/יג בית המדרש
ג/יג ברור הלכה גיטין מג ע"ב ציון א
ג/יג דברות משה גיטין עמ' תקלח
ג/יג דגל ראובן ח"ב סי' לט
ג/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רסא
ג/יג וישאל שאול אהע"ז סי' ס
ג/יג זכר יצחק (תשח) עמ' רמו
ג/יג זכר יצחק (תשן) עמ' רנה
ג/יג חד וחלק ח"א דף א ע"א
ג/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כריתות יא ע"א]
ג/יג יחל ישראל (תשנב) עמ' קצא
ג/יג יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' נא {רמב"ם}, נג {צ"פ}
ג/יג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמה
ג/יג כגן עדנים עמ' קו
ג/יג לב איש עמ' שפא ואילך
ג/יג מאור הקודש כריתות עמ' קמא
ג/יג מבוא למשנה תורה עמ' 144
ג/יג מי באר (פסח) דף ל ע"ג
ג/יג מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א ה"כ
ג/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' מח, קפה
ג/יג מקנת כסף עמ' רכג
ג/יג משיב דבר ח"ה סי' עה
ג/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שז
ג/יג משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' כט
ג/יג משנת יעקב
ג/יג נר למאור (רבינוביץ) דף י ע"ד
ג/יג נרות אהרן
ג/יג נתיבות מרדכי גיטין עמ' ת
ג/יג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קצז
ג/יג עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 20
ג/יג עצי ארזים סי' מד ס"ק יט
ג/יג פני המלך (שטרן)
ג/יג פני משה (הכהן) עמ' קצח {בת מיאון}, קצט
ג/יג צפנת פענח
ג/יג קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מז ע"ב
ג/יג קול דודי (תשף)
ג/יג קול דודי סוטה סי' תקיב
ג/יג קונטרסי שעורים קדושין שעור י אות ד
ג/יג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' מה
ג/יג שאגת אריה החדשות דף נד ע"א-ע"ד, נה ע"א-ע"ג
ג/יג שושנת העמקים (תאומים) עמ' נ, קא
ג/יג שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קפו
ג/יג שעורי ר' שמואל קדושין עמ' נב-נג
ג/יג שערי זיו ח"א דף קמ ע"ג
ג/יג שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קס, קסב
ג/יג שערי טהר ח"ח סי' ק אות א
ג/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שנג
ג/יג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קע
ג/יג תשובה שלמה אהע"ז סי' יז
ג/יד אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קס
ג/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' שיד-שטו
ג/יד באר מלך
ג/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רסא
ג/יד יחי ראובן (נאוי) עמ' קמב
ג/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכד
ג/יד לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ריג
ג/יד לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רסו {ישא בת אחותו}
ג/יד מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א הי"ט
ג/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' מח, שטו, ח"ג עמ' תיג
ג/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' כד
ג/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יד משנה הלכות ח"ב סי' לג דף נא ע"ב {משונה ביאה זו}
ג/יד משנה הלכות יבמות - עריות סי' סו
ג/יד משנת חיים ויקרא עמ' שמט
ג/יד משנת יעקב
ג/יד נחלת עזרא ח"א עמ' 93
ג/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסח
ג/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) מהדו"ק עמ' 233, מהד' תשסא עמ' 252
ג/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 252
ג/יד צפנת פענח
ג/יד קול דודי (תשף)
ג/יד קול דודי כריתות סי' רנה
ג/יד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ו
ג/יד שערי זיו ח"ג דף קלד ע"ג
ג/יד שערי טהר ח"ח סי' סב אות ב
ג/יד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תתיז
ג/טו אדני היד החזקה
ג/טו אהל משה (הורוביץ) ח"א גיטין מב ע"ב
ג/טו אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קס
ג/טו אור הישר [מל"מ הל' שגגות פ"ט ה"א]
ג/טו אמרי דוד (שליסל) דף לא ע"ג
ג/טו אמרי ישראל (פלאצקי) דף ה ע"ג {שעה"מ}
ג/טו אנצי"ת ע' אשם שפחה הע' 8, 11, 14, ע' ביאה הע' 58
ג/טו באר מלך
ג/טו בית המלך דף נב ע"ד
ג/טו בני משה (מאג'אר) דף קנא ע"א וע"ג
ג/טו ברור הלכה יבמות נה ע"ב ציון ד פרק ג {שעה"מ}
ג/טו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תלג
ג/טו גליונות אבני נזר
ג/טו דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סט
ג/טו דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קסג
ג/טו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לג אות ח
ג/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כריתות יא ע"ב]
ג/טו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' שיח ד"ה בא"ד {אבל אם היתה קטנה וכו' פטור}
ג/טו יד פשוטה מדע עמ' תקנז-תקנח
ג/טו ישורון ח"ה עמ' תצז
ג/טו כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' צ {שעה"מ}, צה
ג/טו לקוטי שיחות חי"ז עמ' 240
ג/טו לקוטי שלמה (תרנד)
ג/טו מגן בעדי עמ' 232
ג/טו מחנה לויה (תשעד) עמ' שצה {שעה"מ}
ג/טו מנחם שלמה סי' קמט, קנא
ג/טו מנחת חינוך ח"א עמ' קפט, ח"ב עמ' מח, קפה, שטו
ג/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' מד, ח"ג עמ' רצד {שעה"מ}
ג/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/טו משנה הלכות ח"ב דף לא ע"ד, נא ע"א
ג/טו נחל איתן
ג/טו נחלת עזרא ח"א עמ' 93, ח"ב סי' לא
ג/טו נרות אהרן
ג/טו ס' החיים (קלוגר) עמ' פה, תתקלד-תתקלה, תתתקנח {כולם - שעה"מ}
ג/טו ספרי דבי רב ח"א עמ' קג
ג/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 252
ג/טו פותח יד
ג/טו פני המלך (מזוז)
ג/טו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/טו קונטרסי שעורים קדושין שעור יג אות ט
ג/טו קרבן פסח עמ' שפה {שעה"מ}
ג/טו שער המלך כאן, ומעשה חושב ח"א עמ' סד
ג/טו שערי טהר ח"ח סי' ק אות א
ג/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 17
ג/טו שרשי הים דף סד ע"ב (וגם בהשמטות)
ג/טו תחומין חי"ז עמ' 185
ג/טז אדני היד החזקה
ג/טז אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קס
ג/טז באר מלך
ג/טז בתי כהונה (תשסה) עמ' לז
ג/טז גליונות אבני נזר
ג/טז מנחם שלמה סי' קכד
ג/טז משפטי דרבנן עמ' כז, צה
ג/טז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 252
ג/טז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 207
ג/טז קול דודי כריתות סי' רנג
ג/טז שו"ת רשב"ש עמ' תקט
ג/טז שערי טהר ח"ח סי' מו
ג/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 17
ג/יז אבני נזר יו"ד סי' ש אות יד
ג/יז אגרא דשמעתא ח"א עמ' שעב
ג/יז אגרות משה יו"ד ח"ב סי' ט
ג/יז אוצרות הרמב"ם
ג/יז אור הישר [תורת חיים סנהדרין דף סט]
ג/יז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 163 {מגד"ע}
ג/יז אור חדש (בלומ') דף נח ע"ג
ג/יז אוריתא טו עמ' סו {ראב"ד}
ג/יז אמת ליעקב מועד עמ' עה {ראב"ד}
ג/יז אנצי"ת ע' אשם שפחה הע' 19, 23, 24
ג/יז באר מלך
ג/יז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' ד אות ד
ג/יז בארות יצחק (הכהן) עמ' שא
ג/יז בן אשר סי' מו אות כב {יד המלך}
ג/יז בשבילי הפסח סי' יח אות ב
ג/יז גזע ישי דף רא ע"א
ג/יז גן שושנים ח"ב עמ' קסג, רטז
ג/יז דברי יציב חו"מ עמ' קיב {מביא קרבן}
ג/יז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' שיד
ג/יז דגל ראובן ח"ב סי' טז
ג/יז דור דורים עמ' רמג
ג/יז הדר יוסף עמ' יג-יד, קט-קיא
ג/יז הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 74
ג/יז המאיר לארץ [רדב"ז סי' ב אלפים צד]
ג/יז המחשבה הפלילית עמ' 122
ג/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלב
ג/יז זבחי צדק (דיסקין) עמ' רמח {קטן באשם}
ג/יז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לג אות א, ח
ג/יז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קנד
ג/יז חסדי דוד ח"ז עמ' תרפז
ג/יז חק לישראל נזיקין עמ' 38
ג/יז יבול היובלות עמ' 86
ג/יז יהגה האריה עמ' פה
ג/יז ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רצא
ג/יז ירושלים דדהבא עמ' קפו
ג/יז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ק {ראב"ד}
ג/יז לקוטי שיחות חי"ז עמ' 232
ג/יז מאיר נתיבים עמ' 18
ג/יז מוריה גל' קצא עמ' כט
ג/יז מילי דשמיא עמ' לז {בן תשע}
ג/יז מנחם שלמה סי' קמז, תוספתא כריתות פ"א הי"ט
ג/יז מנחת חינוך ח"א עמ' קצג, ח"ב עמ' מח-מט, שטו
ג/יז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' ה, כג
ג/יז מנחת עני (תקמז) דף ח ע"ד {לח"מ}, ט ע"א {קטן שבא על ש"ח}
ג/יז מקור חסד עמ' תלד
ג/יז מקנת כסף עמ' רלג
ג/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכו עמ' 388
ג/יז משיב דבר ח"ה סי' עה
ג/יז משנה הלכות קדושין סי' פז
ג/יז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף פה ע"ב {קטן שבא על שפחה חרופה}
ג/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שח
ג/יז משפט כהן עמ' רסח ע"א
ג/יז נזר הקדש (קפלן)
ג/יז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ק ע"א וע"ג {ראב"ד}
ג/יז נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' ג עמ' ז, אהע"ז סי' קה עמ' רכד
ג/יז ס' איזוב (פרידמן) עמ' מג
ג/יז סגולת ישראל שמות עמ' מח {בן תשע שנים ויום אחד שבא על שפחה חרופה}
ג/יז ספר הזכרונות (לר' צדוק) פ"ח עמ' 159
ג/יז עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 20
ג/יז ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רעז
ג/יז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 252
ג/יז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 252
ג/יז פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' לח
ג/יז פרי אברהם פסחים סי' נו אות ב
ג/יז פרי שמואל מכות עמ' קיח
ג/יז צפנת פענח במדבר עמ' לב
ג/יז צרור החיים (חייקא)
ג/יז קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/יז קול דודי כריתות סי' רנד, רסג
ג/יז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קט
ג/יז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קפ
ג/יז קרית מלך
ג/יז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קד
ג/יז שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים צד
ג/יז שומר מצוה עמ' רח
ג/יז שיירי כנה"ג
ג/יז שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' תנד
ג/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רלט
ג/יז שערי טהר ח"ה שער א סי' ד אות ו
ג/יז תורת מנחם חנ"ג עמ' 56 {קטן}
ג/יז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תפד
ג/יז תשובה שלמה חו"מ סי' ח דף עב ע"ד


ד/246 הלכות איסורי ביאה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ באר מלך
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אור המאיר (שפירא) סי' עג אות ז {מל"מ} [עי' הגהות ר' אבוש מפרנקפורט כאן]
ד/א אורה ושמחה עמ' א-ט
ד/א ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 120
ד/א דברות אליהו ח"ג עמ' עה {כשאר העריות - לענין יהרג ואל יעבור}
ד/א הרמב"ם והלכותיו עמ' נ
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעט, תרמט
ד/א חזון יהושע עמ' קג {העראה}
ד/א חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני נדה סי' יד אות ח
ד/א כל בו ח"ה עמ' שפה
ד/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קצה, ח"ג עמ' תכב
ד/א מרגליות הים סנהדרין סט ע"א אות ד {צ"פ}
ד/א משנה הלכות ח"ה סי' קכו, קמב
ד/א משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' כז
ד/א משנת חיים נדה סי' כט עמ' קטז
ד/א משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' ח
ד/א משנת שמחה
ד/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יז אות א
ד/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' סז אות א
ד/א נתן פריו הל' נדה עמ' א, ט, יט
ד/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רז
ד/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכ
ד/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיא
ד/א עמק המלך (לבוב)
ד/א פסח דורות עמ' 356
ד/א פתחי נדה (פוטאש) עמ' קנח {צ"פ}
ד/א צפנת פענח
ד/א צרור החיים (חייקא)
ד/א קרית מלך
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' לז
ד/א שער המלך ח"א עמ' סד
ד/א תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רנב
ד/ב אורה ושמחה עמ' ט-יא
ד/ב ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 120
ד/ב גליונות אבני נזר [עי' תוס' יבמות טז ע"ב ד"ה אמוראי]
ד/ב דברות משה גיטין עמ' תצח
ד/ב דברי חפץ עמ' קו
ד/ב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' נו ד"ה וכן
ד/ב לבוש צדק סי' כד אותיות א-ב
ד/ב מוריה גל' קפג עמ' כו {מ"מ}, כז
ד/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קלח, קמ, קצה
ד/ב מסורה חי"ג עמ' סג
ד/ב מעיני התורה ח"ב עמ' כח {מ"מ}
ד/ב נרות אהרן
ד/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רח
ד/ב פניני הסוגיות (שורקין) שיעור טז
ד/ב פתחי נדה (פוטאש) עמ' מא, מד, מח {ר"ח הלוי}
ד/ב ראש יוסף (כולל) א עמ' מד {הגהמ"י}
ד/ב תרומת הדשן שו"ת סי' רנ
ד/ג אב בחכמה דף לג ע"ג-ע"ד {ורחצו}
ד/ג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סו אות ג
ד/ג אדני היד החזקה
ד/ג אהל שרה לאה עמ' תרלח
ד/ג אור הישר [חת"ס יו"ד סי' קצד]
ד/ג אורה ושמחה עמ' יא-יג
ד/ג אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 194
ד/ג ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 120, סי' י אות א
ד/ג בחיר חיים
ד/ג בנין הלכה עמ' רא {טבילת נדה - מבנין אב}
ד/ג גינת המלך עמ' עג {בנין אב}
ד/ג דעת כהן עמ' קצא
ד/ג הערות ר"י ליינער
ד/ג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנ
ד/ג חי' חתם סופר
ד/ג חידושין על התורה לרבנו תם עמ' קצח
ד/ג חנא וחסדא ח"ג דף קי ע"ד
ד/ג חתן סופר או"ח ח"א עמ' לז {עד שיטבול}
ד/ג טהרת הבית ח"ב עמ' תמג, תמה
ד/ג יד המלך (פלומבו)
ד/ג כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' כו
ד/ג לקוטי שיחות חי"ג עמ' 296
ד/ג מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' א
ד/ג מסורה חי"ג עמ' סג
ד/ג מעיני מים מקואות עמ' ס
ד/ג משאת המלך (אדרי)
ד/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רל {לכל טמא עד שיטבול}
ד/ג נטריקן (תשעד) עמ' ריז {כרת}
ד/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קלה
ד/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קכג
ד/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עא
ד/ג פותח יד
ד/ג פתחי שערים דף סא ע"ג
ד/ג קרית מלך
ד/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רכו, רכח
ד/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רלב
ד/ג תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קכ
ד/ג תפארת ציון (קואינקה) עמ' סו
ד/ד אורה ושמחה עמ' יג-טז
ד/ד אנצי"ת ע' גוי הע' 585, 601
ד/ד אשר למלך
ד/ד בית הלל (כגן) ע"ז עמ' כה
ד/ד הגיור עמ' 45
ד/ד המאיר לארץ
ד/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' רעו
ד/ד כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' כו
ד/ד מוריה גל' קפג עמ' כז
ד/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קלח, קמ
ד/ד מראה איש ח"א יו"ד עמ' נח {מ"מ}
ד/ד משאת המלך (אדרי)
ד/ד משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' כג
ד/ד נאות אפרים ח"ב עמ' קיח
ד/ד עבודת מתנה עמ' צג
ד/ד פסח דורות עמ' 356
ד/ד קרן הצבי מצוה ב אות ג
ד/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יד סק״ח, סי' מא
ד/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רכו-רכז
ד/ד שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים צד
ד/ד שם טוב - השלמה
ד/ד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לז אות א
ד/ד שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' צד ענף ב ס"ק יא
ד/ה אבן ישראל (פישר)
ד/ה אבני שהם (פרץ) דף מד ע"ג {מל"מ}
ד/ה אורה ושמחה עמ' טז-יח
ד/ה אמר יוסף (אלקלעי) דף קה ע"ג {מל"מ}
ד/ה אנצי"ת ע' גיורת הע' 167 {מל"מ}
ד/ה בד קודש (דאנון)
ד/ה גור אריה (צרמון)
ד/ה גליוני קדש עמ' 34 {מל"מ - יש לה דמים טהורים} [עי' בכורות מו ע"ב]
ד/ה האיר ממזרח חמש מגילות עמ' קלב {לטבול ביום וכו' מפני הלסטים}
ד/ה הגהות חבר בן חיים
ד/ה הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כו ע"א {מל"מ בשם ירושלמי}
ד/ה זכרון יהונתן דף סד {מל"מ}
ד/ה חי' חתם סופר
ד/ה חיים ומלך
ד/ה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף קלז
ד/ה ידבר שלום ח"א עמ' ס
ד/ה כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ד/ה לקוטי שלמה (תרנד)
ד/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קמ {מל"מ}
ד/ה מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' דם טוהר {מל"מ}
ד/ה מצווה ועושה ח"ב עמ' תקסז {מל"מ}
ד/ה מראית העין (תשכ) דף קלד
ד/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ה משא בני קהת (השמטות)
ד/ה נחל איתן
ד/ה עמק יהושע ח"א דף קג
ד/ה פאת נגב דף כט ע"ב {מל"מ}
ד/ה צבי תפארת סי' סה
ד/ה ראשית בכורים דף צ ע"ב {מל"מ}
ד/ה שארית בנימין (תרלה) אחרי החידושים למס' קידושין דף טו ע"ב
ד/ה שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קפא
ד/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רכו
ד/ה שם טוב - השלמה
ד/ו אורה ושמחה עמ' יח-יט
ד/ו ארץ בנימין עמ' תג
ד/ו ברור הלכה יומא ו ע"א
ד/ו טהרת הבית ח"א עמ' שפז, ח"ב עמ' תמה
ד/ו טהרת הבית ח"ב עמ' תסח
ד/ו יין מלכות (שניאורסון) עמ' 214 {טבילה ביום}
ד/ו כל בו ח"ה עמ' שפו, תמח
ד/ו לבושי מרדכי יו"ד עמ' קל, קנ
ד/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קלח-קלט, קנו
ד/ו משנת חיים נדה סי' טו עמ' נט
ד/ו נר יצחק (ארדיט) עמ' י
ד/ו נרות אהרן
ד/ו ס' התדיר עמ' רפא
ד/ו פד"ר יג עמ' 61 {מ"מ}
ד/ו קרית מלך
ד/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ג
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכח
ד/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קפא
ד/ו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רכו
ד/ו שו"ת מהרי"ק עמ' תמו {נדה}
ד/ו שם יוסף (אליקים) מקואות פ"א ה"ו
ד/ו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תתכ
ד/ז אורה ושמחה עמ' יט-כה
ד/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קב
ד/ז טהרת הבית ח"ב עמ' תצג, תצח
ד/ז כל בו ח"ה עמ' תמח
ד/ז כתר המלך
ד/ז מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 251
ד/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קלח-קלט, קנו, קצה
ד/ז משאת המלך (אדרי)
ד/ז משנת חיים נדה סי' טז עמ' סד, סי' נג עמ' רב
ד/ז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' פג {הגהמ"י}
ד/ז ס' התדיר עמ' רפא
ד/ז עצי בשמים דף עה ע"א
ד/ז שו"ע הרב יו"ד סי' קפג מהדו"ת הגהה ב
ד/ז שיח יוסף נדה ח"א עמ' קנו
ד/ז תפארת אבות (סופר) עמ' י
ד/ח אור שמח
ד/ח אורה ושמחה עמ' כה-כח
ד/ח דברי יציב יו"ד עמ' רמ {היתה חולה}
ד/ח טהרת הבית ח"ב עמ' תצב
ד/ח ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' לט, מג
ד/ח כל בו ח"ה עמ' תמח
ד/ח מעשה איש דף ל ע"ב
ד/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' ש
ד/ח משא יד ח"א עמ' עג {או"ש}
ד/ח משאת המלך (אדרי)
ד/ח משנת יעקב נשים ח"א עמ' ח
ד/ח ס' התדיר עמ' רפא
ד/ח עמודי שלמה ח"ב עמ' ס {הגהמ"י}
ד/ח ענפי ארז (זי') דף קעט ע"א {צ"פ}
ד/ח פרת חטאת עמ' קמח {או"ש}
ד/ח צפנת פענח
ד/ח קדשי יהושע עמ' תקנ {או"ש}
ד/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ריג
ד/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שסד {או"ש}
ד/ח שערי טהר ח"ד שער א סי' כח אות ז
ד/ח תחומין חי"ג עמ' 301
ד/ט אבני חפץ ח"א סי' צד
ד/ט אגרות משה יו"ד ח"ב סי' עב ענף א
ד/ט אדרת המלך עמ' פ {עונה בינונית}
ד/ט אור הישר [שו"ת הרמ"א סי' ב]
ד/ט אורה ושמחה עמ' כח-מ
ד/ט אורח הטהרה ח"א עמ' קח
ד/ט ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ד
ד/ט בינת אמת עמ' יח
ד/ט ברית הלוי השלם {מ"מ} [כתירוצו על הרשב"א תירץ גם בהל' מכירה פ"ו ה"ח]
ד/ט דברות אליהו ח"ג עמ' נח
ד/ט דברי חיים ח"ב יו"ד סי' עח
ד/ט דעת אביעזרי עמ' תכח
ד/ט דרך המלך (רפפורט)
ד/ט חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 176, אהע"ז ח"ב עמ' 198
ד/ט חי' מהר"ם שיק נדה עמ' לו
ד/ט חיים ושלום ח"א סי' ב (יג ע"א)
ד/ט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קיד ד"ה ומה, ד"ה עוד
ד/ט חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני נדה סי' ב אות ו-ז
ד/ט חקרי לב (לווינבוק) דף כו ע"ג {מ"מ}
ד/ט יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' מא
ד/ט ים התלמוד (עדיל) עמ' תתי
ד/ט כל בו ח"ה עמ' תכו
ד/ט לבב דוד דף עג ע"א
ד/ט לבוש צדק סי' ב הערה ד, סי' ג אות א
ד/ט מנחת יהודה (בוים) דף פה ע"א וע"ג {א"צ לשאול}
ד/ט מעיל שמואל (סימנס) סי' א פ"ח ס"ק יב {מ"מ}, סי' ב פ"א ס"ק ח {כ"מ}, סי' ג פ"א ס"ק א, ג {כ"מ}, ו
ד/ט מעיני המים
ד/ט מעשה איש דף ע ע"א
ד/ט מעשה רקח הל' שגגות פ"ב ה"ח
ד/ט מראה איש ח"א יו"ד עמ' סב
ד/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ט מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' עא אות יג {א"צ לשאול}
ד/ט משאת המלך (אדרי)
ד/ט משנה שכיר יו"ד עמ' רכט
ד/ט משנת חיים נדה סי' כא עמ' פג
ד/ט משנת יעקב
ד/ט משנת יעקב משפטים עמ' רסו
ד/ט משרת משה (נבר)
ד/ט נאות יעקב (שפירא) סי' כה אות ח
ד/ט נתן פריו הל' נדה עמ' י, לא
ד/ט ס' הנייר עמ' קנג
ד/ט סופר המלך ח"א עמ' קנד
ד/ט עדות בישראל
ד/ט עצי בשמים דף עה ע"ב
ד/ט פני מבין ח"א דף עג ע"ג
ד/ט פתח המלך עמ' א-ח
ד/ט פתחי נדה (פוטאש) עמ' קטו
ד/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קלט ע"ג, שמח ע"א
ד/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 278, וחי' עמ' 19
ד/ט צפנת פענח
ד/ט קול דודי (תשף)
ד/ט קרית מלך
ד/ט שאילת משה עמ' פה, קיח, רכז, רכט-רל, רמג, תכט
ד/ט שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' ע
ד/ט שולי הגליון עמ' עו
ד/ט שחר אורך עמ' תצה {וסתות דרבנן}
ד/ט שיבת ציון (לנדא) סי' ל
ד/ט שיבת ציון (לנדא) סי' מא
ד/ט שיח יוסף נדה ח"א עמ' קטו-קיז, קלג, קלח
ד/ט שירת הלויים פסחים סי' ל אות ה הגהה מב {מ"מ}
ד/ט שלמי יוסף נדה עמ' רנז, רצח {כ"מ}, ש, שיא
ד/ט שמש ומגן יו"ד סי' ט עמ' קנח
ד/ט שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' ד {כ"מ}, סי' טו ענף א ס"ג ס"ק ג, סי' יט ענף ד ס"ב
ד/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 24, 376, 381
ד/ט שעשועי תורה נדה עמ' ט {שמא תראה בשעת תשמיש או שמא ראתה}
ד/ט תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רצח {מ"מ}
ד/ט תשורת שי מהדו"ק סי' ערד
ד/י אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תלד {דרך המלך}
ד/י אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קמח
ד/י אוצרות הרמב"ם
ד/י אור הישר [בשמים ראש סי' קסו]
ד/י אורה ושמחה עמ' מ-מה
ד/י אנצי"ת ע' אמתלא הע' 5
ד/י ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ד
ד/י ברור הלכה כתובות כב ע"א ציון נ
ד/י ברכות חיים ח"ב עמ' קע
ד/י דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' סח {חי' מחנ"א}
ד/י דברי ירמיהו קידושין עמ' קנז {שחוק}
ד/י דעת סופר אהע"ז סי' כד
ד/י דרך המלך (רפפורט)
ד/י דרכי אהרן ח"ב עמ' נג
ד/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רד
ד/י ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרנח {הגהמ"י}
ד/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קלט
ד/י זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קנא
ד/י חזו"א אהע"ז סי' כ ס"ק יא, סי' נט ס"ק כד
ד/י חזקה רבה יו"ד הלכה קפד עמ' 319
ד/י חי' כתב סופר כאן
ד/י חי' כתב סופר כתובות עמ' סח
ד/י יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צ-צא
ד/י כל בו ח"ה עמ' תכז
ד/י כתב סופר יו"ד סי' עז ד"ה ויש לי {ואם נבדקה אמו ואמרה מארוסי}, סי' פז ד"ה והנה תוס' {שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא נגד}
ד/י מגילת ספר לאוין דף מח ע"א {לא אמרתי לך טמאה אלא מפני אחותך}
ד/י מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תמב {מ"מ}
ד/י מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' ו
ד/י מעדני שמואל עמ' קעז
ד/י מר קשישא עמ' פט
ד/י משאת המלך (אדרי)
ד/י משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרא, תרח-תריב
ד/י משנת יעקב
ד/י משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' טז עמ' צב {מ"מ}
ד/י נזר אברהם מכות ועדות עמ' רפד
ד/י ס' הנייר עמ' קנג
ד/י סופר מהיר ח"ב עמ' סה
ד/י עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קמח-קמט
ד/י עין יצחק ח"א עמ' רח
ד/י עצי בשמים דף עה ע"ב
ד/י פד"ר ח"ו עמ' 141
ד/י פד"ר ח"ו עמ' 141 {או"ש}
ד/י קרן הצבי מצוה כה אות טו
ד/י שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצט
ד/י שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ו פ"ח
ד/י שב שמעתתא שמעתא ו פ"ח
ד/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קלג
ד/י שו"ע הרב יו"ד סי' קפה סעיפים ד-ה
ד/י שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קעט
ד/י שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קעט
ד/י שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' קכ, קכח {דרך שחוק אמרתי לך תחלה}
ד/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' פא סעיף ז
ד/י שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף סח ע"ג, סט ע"ד
ד/י שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' שט, שיד
ד/י תרומת הכרי עמ' טז
ד/יא אבני נזר אהע"ז סי' לא אות ז
ד/יא אדני היד החזקה
ד/יא אורה ושמחה עמ' מה-נ
ד/יא אורח הטהרה ח"א עמ' פב
ד/יא ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ד
ד/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' צ
ד/יא דברי יחזקאל (מישור) עמ' שפב
ד/יא דברי יחזקאל (תרצה) דף קכג ע"ג
ד/יא דרשות ר"י מסלוצק עמ' קצח
ד/יא הר המלך ח"ד עמ' לו
ד/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רג
ד/יא ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קמג
ד/יא כל בו ח"ה עמ' תכח
ד/יא כתבי העלוי מראקוב עמ' פו
ד/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קפט
ד/יא מעין חיים ח"ד עמ' קפח
ד/יא מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כו אות ג]
ד/יא מקור חסד עמ' קפ
ד/יא משאת המלך (אדרי)
ד/יא משנת יעקב
ד/יא נועם חי"ח עמ' נח
ד/יא נתן פריו הל' נדה עמ' מג
ד/יא ס' החיים (פרידברג) עמ' קצד
ד/יא סופר המלך ח"א עמ' קנז
ד/יא עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 554
ד/יא עמק המלך (לבוב)
ד/יא קרית מלך
ד/יא שמוש חכמים ג עמ' ס
ד/יא שערי טהר ח"ד שער א סי' כו אות א
ד/יא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תנח, תסו
ד/יא תשובה מאהבה ח"א סי' עג
ד/יב אדני היד החזקה
ד/יב אהל אבות ב"ק סי' טז ס"ק א, סי' נג ס"ק ה
ד/יב אהל שרה לאה עמ' קמב {ר"ח הלוי}
ד/יב אור הישר [מ"מ לקמן פ"ח ה"י]
ד/יב אורה ושמחה עמ' נ-נט
ד/יב אורח הטהרה ח"א עמ' נ
ד/יב אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' נב {ר"ח הלוי}
ד/יב אמונת עתיך גל' 115 עמ' 136 {שיטת אור זרוע}
ד/יב אמרי איש עמ' קכז {ר"ח הלוי}, קכח {מ"מ - מדרבנן}, קכט {שאר קריבות מותר סמוך לווסת}, קל-קלא {ר"ח הלוי}
ד/יב אפריון ט עמ' מז {ר"ח הלוי}
ד/יב ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ד
ד/יב בינת אמת עמ' יא
ד/יב בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' לב {מ"מ}
ד/יב בית מאיר (תשע) שו"ת סי' יג עמ' קמז
ד/יב ברור הלכה יבמות סב ע"ב ציון ו פרק ו {מ"מ}
ד/יב דברות אליהו ח"ג עמ' נ {וסתות דרבנן}
ד/יב דעת אביעזרי עמ' שפד
ד/יב דרך המלך (רפפורט)
ד/יב הורה גבר (תקסב) דף כד ע"ג
ד/יב הורה גבר (תשסג) עמ' צה
ד/יב ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרכב-תרכג, תרכה {מ"מ}, תרכו, תרלה {מ"מ}
ד/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רנד-רנה
ד/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' מ {ר"ח הלוי}
ד/יב וטהרו הכהן עמ' קסח
ד/יב זכרון יהונתן דף קצב
ד/יב חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 158, 170, 174-173, 203
ד/יב חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני נדה סי' ב ס"ק א {ר"ח הלוי}
ד/יב טהרת הבית ח"א עמ' מה-מז, ח"ב עמ' סא
ד/יב טהרת הבית ח"א עמ' צד
ד/יב יד אליהו (בוקובזה) ח"ב סי' ב אות ד
ד/יב יד הלוי (לוין) דף ב ע"ב, ג ע"א
ד/יב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רכט-רל
ד/יב ימי שלמה
ד/יב ישועות יעקב קדשים עמ' תיט
ד/יב כל בו ח"ה עמ' תכח
ד/יב כתר נהורא (קאפלין) סי' מד
ד/יב כתר נהורא עמ' קכג-קכה
ד/יב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קיג {שמא תראה בשעת תשמיש}, קטו {דאורייתא}
ד/יב מאזני צדק ח"א עמ' שפד
ד/יב מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 540
ד/יב מוריה ח גל' ח עמ' ל
ד/יב מעיל שמואל (סימנס) סי' ב פ"א ס"ק ה
ד/יב מעיני המים
ד/יב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' נה, חי' ר' חיים הלוי דף כו, אבי עזרי ח"ד]
ד/יב מראה איש ח"א יו"ד עמ' סא, סג, סו
ד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יב משאת המלך (אדרי)
ד/יב משנה הלכות ח"ו סי' קנב {מ"מ - יוצא לדבר מצוה}
ד/יב משנה כסף (כולי) דף טו {מ"מ - לא ידעתי}
ד/יב משנת חיים נדה סי' כא עמ' פד, סי' מו עמ' קעז, קעט
ד/יב משנת יעקב
ד/יב נהור שרגא יבמות סב ע"ב ד"ה חייב {השמיט פקידה ליוצא לדרך}
ד/יב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קט
ד/יב נמוקי שזבנ"י דף ע
ד/יב נתן פריו הל' נדה עמ' ח, טו, כד
ד/יב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קט
ד/יב סופר המלך ח"א עמ' קנד
ד/יב עצי בשמים דף עה ע"ד
ד/יב פתח המלך עמ' ט-יא
ד/יב פתחי נדה (פוטאש) עמ' מא
ד/יב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 170
ד/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קה
ד/יב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קט {מ"מ}, קי {ר"ח הלוי}
ד/יב שאילת משה עמ' רכט, שלב, שלג {ר"ח הלוי}, שמ, שמא {ר"ח הלוי}, שמד {הגהמ"י}, שצב {ר"ח הלוי}, תד, תעג, תעח, תפו
ד/יב שברי לוחות עמ' 91 {הגהמ"י - אביאסף}
ד/יב שו"ע הרב יו"ד סי' קפד ס"ה
ד/יב שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' סז {הגהמ"י}
ד/יב שיח יוסף נדה ח"א עמ' קלא, רצד, שז
ד/יב שלמי יוסף נדה עמ' שו, שי-שיא
ד/יב שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' ד, ז
ד/יב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תג {ר"ח הלוי}
ד/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 24, 380
ד/יב שעשועי תורה נדה עמ' י-יא {חיוב פרישה שמא תראה בשעת תשמיש}
ד/יב תחומין ח"ג עמ' 184, ח"ד עמ' 461
ד/יב תשובות ר' איסר יהודה עמ' ע, עב {פרישה סמוך לווסת - מהתורה}
ד/יג אדני היד החזקה
ד/יג אורה ושמחה עמ' נט-סג
ד/יג ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ד
ד/יג גזע ישי דף קצו ע"ב
ד/יג דברות משה יבמות עמ' תקעג
ד/יג דברי יציב יו"ד עמ' קנג {בשש שעות}
ד/יג דעת אביעזרי עמ' שפט, שצב
ד/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' קצו
ד/יג חי' מהר"ם שיק נדה עמ' לא
ד/יג טהרת הבית ח"א עמ' ס
ד/יג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמו
ד/יג כל בו ח"ה עמ' תכט
ד/יג כתב סופר יו"ד דף קטז ע"ד
ד/יג כתר נהורא עמ' קכג-קכה
ד/יג משאת המלך (אדרי)
ד/יג משנת חיים נדה סי' כא עמ' פג, סי' מו עמ' קעז, קעט
ד/יג נמוקי שזבנ"י דף ע
ד/יג עמק המלך (יקותיאל) דיני ברירה (בתוך הלכות גירושין פ"ג) העיקר הרביעי דף ד ע"ב
ד/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפג
ד/יג עצי בשמים דף עה ע"ד
ד/יג שאילת משה עמ' רכט, תעג, תעח, תפו, תקכב
ד/יד אבי עזרי ח"א
ד/יד אדני היד החזקה
ד/יד אורה ושמחה עמ' סג-סח
ד/יד אורח הטהרה ח"א עמ' קיט
ד/יד אנצי"ת ע' בדיקת אשה הע' 43, 204
ד/יד ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ה
ד/יד בינת אמת עמ' לח
ד/יד בית שערים או"ח סי' שיז
ד/יד גן שושנים ח"ב עמ' קז
ד/יד דברות אליהו ח"ג עמ' מח-מט
ד/יד הר המלך ח"ב עמ' רטו-רכ
ד/יד ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרנז
ד/יד חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 171-172
ד/יד חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני נדה סי' ג ס"ק א-ב
ד/יד טהרת הבית ח"א עמ' קמג
ד/יד יד לרמב"ם עמ' 241
ד/יד כל בו ח"ה עמ' תלג
ד/יד מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף צג ע"ב {מ"מ}
ד/יד מסורה חי"ג עמ' סה
ד/יד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' מו]
ד/יד מראה איש ח"א יו"ד עמ' נח
ד/יד משאת המלך (אדרי)
ד/יד משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' יא
ד/יד משנת חיים נדה סי' טז עמ' סד, סי' יז עמ' סח
ד/יד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' צו
ד/יד נתן פריו הל' נדה עמ' נ
ד/יד עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' ס
ד/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עא
ד/יד עצי בשמים דף עה ע"ד
ד/יד פאת שדך יו"ד עמ' רג
ד/יד פורת יוסף (שלופר) דף כא ע"א
ד/יד פתחי נדה (פוטאש) עמ' סב, סח
ד/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רסה ע"ג, שמח ע"א-ע"ב
ד/יד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 19
ד/יד צפנת פענח
ד/יד קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' יג {מקנחת}
ד/יד קרן הצבי מצוה לא אות ז
ד/יד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רלד, רלז-רלח
ד/יד שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רטז
ד/יד שיח יוסף נדה ח"א עמ' נו, סב, רפח
ד/יד שלמי יוסף נדה עמ' רנז {מ"מ}, רעב, רעה
ד/יד שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' יב אות א, סי' יד אות ג
ד/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 523
ד/יד שעשועי תורה נדה עמ' טז {ר"ח הלוי}
ד/טו אדני היד החזקה
ד/טו אורה ושמחה עמ' סח-סט
ד/טו אמונת עתיך גל' 116 עמ' 141 {הנייר טואלט}
ד/טו אמר שמואל, חו"מ סי' טו (השני) דף קי ע"א {כ"מ}
ד/טו אנצי"ת ע' בדיקת אשה הע' 43, 142
ד/טו ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ה
ד/טו בית שערים או"ח סי' שיז
ד/טו דברות אליהו ח"ג עמ' מח-מט
ד/טו דברי יוסף (אירגס) סי' ז דף יח ע"ד {"עד" - הבגד שמקנח בו}
ד/טו הר המלך ח"ב עמ' רטו-רכ
ד/טו טהרת הבית ח"א עמ' שצ, ח"ב עמ' שמ
ד/טו יד לרמב"ם עמ' 241
ד/טו כל בו ח"ה עמ' תלג
ד/טו לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקלו
ד/טו מזכרת חיים עמ' נז
ד/טו משאת המלך (אדרי)
ד/טו משנה הלכות ח"ט סי' קפח
ד/טו משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' יא
ד/טו משנת חיים נדה סי' כ עמ' עז
ד/טו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' צו
ד/טו פאת שדך יו"ד עמ' רג
ד/טו קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' יג {מקנחים}
ד/טו ראש אליהו ח"ב עמ' ריא
ד/טז אגרות משה יו"ד ח"ב סי' עב ענף א
ד/טז אורה ושמחה עמ' סט-עד
ד/טז אורח הטהרה ח"א עמ' קה
ד/טז אנצי"ת ע' בדיקת אשה הע' 38 {הגהמ"י}, 43, 44, 50, 58, 59
ד/טז ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ה-ו
ד/טז ארץ בנימין עמ' שצ
ד/טז באורי סוגיות (הוניגסברג) נדה עמ' סד, סו
ד/טז באר עשק סי' ב
ד/טז בינת אמת עמ' רמא
ד/טז בית אהרן (צוקרמן) עמ' קפח
ד/טז בית המדרש
ד/טז בית שערים או"ח סי' שיז
ד/טז דברות אליהו ח"ג עמ' מח-מט
ד/טז דברות משה נדה וטהרות עמ' נב, נד, סד {אבל אחר תשמיש הכל צריכין שני עדים}
ד/טז דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' ל ד"ה והנה
ד/טז דעת אביעזרי עמ' שפא, תו
ד/טז דרך המלך (רפפורט)
ד/טז הר המלך ח"ב עמ' רטו-רכ
ד/טז הרועים בשושנים
ד/טז ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרכא
ד/טז חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 169, 171-172, 176
ד/טז חי' מהר"ם שיק נדה עמ' לא
ד/טז חי' רח"א הכהן עמ' עז
ד/טז חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני נדה סי' ג ס"ק א-ב
ד/טז טהרת הבית ח"א עמ' קמג-קמד
ד/טז יד דוד (קרלין) ח"ב דף קסב
ד/טז יד לרמב"ם עמ' 236-267
ד/טז יד שלמה (סארנאק) דף כד ע"א
ד/טז ים התלמוד (עדיל) עמ' תתב
ד/טז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שס
ד/טז כל בו ח"ה עמ' תלד
ד/טז כרם יעקב עמ' קכז
ד/טז לבושי מרדכי יו"ד עמ' קכז, קכט, קלא, תג, תיח
ד/טז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף מז ע"א, ע"ד, מח ע"ב, קיב ע"ב {שאין לה וסת}
ד/טז מחנה חיים ח"א סי' צד דף קנא ע"א
ד/טז מי נדה עמ' קטו
ד/טז מילי דמרדכי
ד/טז מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף צג ע"ב {כ"מ}
ד/טז מסורה חי"ג עמ' סה
ד/טז מעיל שמואל (סימנס) סי' א פ"ח ס"ק יא-יב
ד/טז מעיני התורה ח"ב עמ' כה-כו
ד/טז מצודת בן ציון דף סח ע"ג {צנועות בודקות לפני תשמיש, חובת שני עדים אחרי תשמיש}
ד/טז מקור הברכה (שטרן) הל' נדה סי' ז אות ב
ד/טז מראה איש ח"א יו"ד עמ' סג
ד/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טז משאת המלך (אדרי)
ד/טז משנה הלכות ח"ב דף קב ע"ב {הגהמ"י}
ד/טז משנה הלכות ח"ב סי' סו דף קב ע"ב {הגהמ"י - בלי הרגשה טהורה מדאורייתא}
ד/טז משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' ג
ד/טז משנת חיים נדה סי' יג עמ' מז, סי' טו עמ' נז, סי' טז עמ' סד-סה, סי' יז עמ' סח, ע-עא, סי' יח עמ' עב, עד, סי' כ עמ' פ, סי' מז עמ' קסז, סי' מט עמ' קפח
ד/טז משרת משה (נבר)
ד/טז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' צו, רמד
ד/טז נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' פה ס"ק ד, סי' פז ס"ק ב
ד/טז נתן פריו הל' נדה עמ' מו, מח
ד/טז עמודי שלמה ח"ב עמ' ס
ד/טז עצי בשמים דף עו ע"א
ד/טז ערהשה"ע טהרות סי' קיא אות יד
ד/טז פתח המלך עמ' יט-כז
ד/טז פתחי נדה (פוטאש) עמ' סב, סח
ד/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קפג ע"ג
ד/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צז אות א, סי' צח אות ו, סי' צט אות א, סי' קנב
ד/טז קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' יג {מקנחת}
ד/טז קול דודי (תשף)
ד/טז קרבן אשר עמ' שט {מ"מ - היכא דמינכר לא מהני ביטול}
ד/טז קרית מלך
ד/טז שאילת משה עמ' קמא
ד/טז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רלה, רלח
ד/טז שו"ע הרב יו"ד סי' קפג מהדו"ת הגהה ב, סי' קפד ס"א, סי' קפו ס"ז
ד/טז שו"ת אדה"ז סי' יט
ד/טז שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' לח
ד/טז שי למלך עמ' קצח
ד/טז שיח יוסף נדה ח"א עמ' נו, סג, קטז, קיז, קמח, קנב
ד/טז שלמי יוסף נדה עמ' קנח, רמא, רנו, רעה, ש, תקסא
ד/טז שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' יב אות א
ד/טז שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' יט ענף ב ס"ב ס"ק ד, ענף ד ס"א-ס"ב, סי' עז ענף ג ס"ג ס"ק ד {הגהמ"י}, סי' עט ס"ג ס"ק א {הגהמ"י}
ד/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 523
ד/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 104
ד/יז אדני היד החזקה
ד/יז אורה ושמחה עמ' עד-פ
ד/יז ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ו
ד/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/יז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שיב
ד/יז יד המלך (לנדא)
ד/יז יד לרמב"ם עמ' 244-246
ד/יז כל בו ח"ה עמ' תלה, תלז
ד/יז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' ר
ד/יז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' מו]
ד/יז משאת המלך (אדרי)
ד/יז משנת חיים נדה סי' טז עמ' סז
ד/יז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' צו
ד/יז נתיב טוהר עמ' ל-א
ד/יז פתח המלך עמ' כז-ל
ד/יז פתחי נדה (פוטאש) עמ' סב-סג, סח
ד/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמח ע"ב
ד/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 19
ד/יז קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' יג {מקנחת}
ד/יז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רנו
ד/יז שו"ע הרב יו"ד סי' קפג מהדו"ת הגהה ב, סי' קפו ס"ז
ד/יז שיח יוסף נדה ח"א עמ' נה, נט, סא, קנא-קנו
ד/יז שלמי יוסף נדה עמ' רעג
ד/יח אהל משה (הורוויץ) ח"ב סי' יג
ד/יח אורה ושמחה עמ' פ-פב
ד/יח אורח הטהרה ח"ג עמ' מ, קסז
ד/יח אמרי איש עמ' קכג
ד/יח אמרי חיים (שיינברג) עמ' 143
ד/יח אנצי"ת ע' בדיקת אשה הע' 163
ד/יח ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ו
ד/יח זית רענן ח"א עמ' שנב {מ"מ}
ד/יח זכרון חי עמ' קלד {מן הקינוח}
ד/יח חי' מהר"ם שיק נדה עמ' צז
ד/יח כל בו ח"ה עמ' תלה
ד/יח לב שלמה (חלמא) עמ' יז
ד/יח מוריה גל' קפג עמ' כח {מ"מ}
ד/יח מילי דמרדכי
ד/יח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' ר
ד/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יח משאת המלך (אדרי)
ד/יח משפטי עזיאל ח"ט עמ' נו
ד/יח נתיב טוהר עמ' לא, עב, עד, ריא
ד/יח עצי בשמים דף עו ע"א
ד/יח פתחי נדה (פוטאש) עמ' קעט, קפב
ד/יח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קפה ע"ג
ד/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רכג ע"ג, שמח ע"ב
ד/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 446, וחי' עמ' 19
ד/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צח אות ג, סי' קלו אות ד, סי' קנא אות ח
ד/יח שלמי יוסף נדה עמ' רעו, תקצא {מ"מ}
ד/יח שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' עט ס"א ס"ק ד
ד/יח תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' צה
ד/יט אורה ושמחה עמ' פב-פה
ד/יט אורח הטהרה ח"ג עמ' מ, קלח, קנח, קסז
ד/יט אנצי"ת ע' בדיקת אשה הע' 166, 171
ד/יט ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ו
ד/יט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שיב
ד/יט בינת אמת עמ' ר-רא
ד/יט ביתאל ח"ב דף ז ע"ב
ד/יט בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קפז
ד/יט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רל
ד/יט גליונות אבני נזר
ד/יט דברות משה נדה וטהרות עמ' רעא {אם היה הדם כגריס ועוד הרי זו נדה}
ד/יט דעת תבונה (בן פורת) נדה סי' לב
ד/יט ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרנז
ד/יט ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג קלו ע"ג]
ד/יט ושב הכהן (תשמח) עמ' קעז
ד/יט חזון יחזקאל נדה החדש הוספות לנדה יד ע"ב
ד/יט חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 271
ד/יט חי' חתם סופר
ד/יט חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קא
ד/יט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תנה-תנו
ד/יט טהרת הבית ח"א עמ' שסו
ד/יט יפה נוף עמ' קיב
ד/יט יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שסג
ד/יט כל בו ח"ה עמ' תלו
ד/יט לי לישועה
ד/יט מי נדה עמ' קלו
ד/יט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' ר
ד/יט מעיני התורה ח"ב עמ' נד
ד/יט משאת המלך (אדרי)
ד/יט משנת חיים נדה סי' לט עמ' קנא
ד/יט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' צו
ד/יט נתיב טוהר עמ' יח-יט, כג, לו, מב, מז, עד, עז, פה
ד/יט נתיבות אדם ח"א עמ' קצט
ד/יט ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קנה {מ"מ}
ד/יט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' ריד
ד/יט עמק שאלה (טברסקי) עמ' קטו
ד/יט עצי בשמים דף עו ע"א
ד/יט פתחי נדה (פוטאש) עמ' קעא
ד/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צז אות ד
ד/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קלה אות א
ד/יט צפנת פענח
ד/יט קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' יג {קינחה}
ד/יט שו"ע הרב יו"ד סי' קפג מהדו"ת הגהה ב, סי' קפז קו"א אות י, סי' קצ ס' ע
ד/יט שיח יוסף נדה ח"א עמ' קי
ד/יט שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' עט ס"ז, סי' פט ס"ג ס"ק ג, סי' פט ס"ה, סי' צ ענף ד, סי' צא ענף ג, סי' צב ענף א ס"ק ו
ד/יט שעשועי תורה נדה עמ' קט {טחה בירכה טמאה מהתורה}
ד/יט תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' צד
ד/יט תשובה שלמה יו"ד סי' לה
ד/יט תשורת שי מהדו"ת סי' קא
ד/כ אדני היד החזקה
ד/כ אורה ושמחה עמ' פה-צב
ד/כ אורח הטהרה ח"א עמ' קמד, קעג
ד/כ אז ישיר עמ' קנג
ד/כ אמונת עתיך גל' 125 עמ' 152 {תולה במכה גם בשעת הווסת}
ד/כ אמונת שמואל (תשנט) עמ' יג, טז, פא, פה
ד/כ אמונת שמואל סי' ב, כג
ד/כ אנצי"ת ע' אורח בזמנו הע' 21
ד/כ אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' קצב
ד/כ ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ו
ד/כ בית מאיר (תשע) שו"ת סי' יג עמ' קנ
ד/כ ביתאל ח"ב דף ה ע"ג
ד/כ ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' נח
ד/כ בשמים ראש סי' קו
ד/כ גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שמב, שסג
ד/כ דברי חיים ח"ב יו"ד סי' עט {הגהמ"י}
ד/כ דעת אביעזרי עמ' שסז, שפא {הגהמ"י}
ד/כ דרך המלך (רפפורט)
ד/כ ושב הכהן (תשמח) עמ' קפח
ד/כ חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 233 {הגהמ"י}, 244
ד/כ חי' מהר"ם שיק נדה עמ' לא
ד/כ טהרת הבית ח"א עמ' קצד, רכו
ד/כ טהרת הבית ח"א עמ' קצד-קצה
ד/כ ישועות יעקב קדשים עמ' תנח
ד/כ כל בו ח"ה עמ' תלח
ד/כ לב שלמה (חלמא) עמ' לג
ד/כ לבושי מרדכי יו"ד עמ' תא, תה
ד/כ מנחת יהודה (בוים) דף נה ע"ד {לא מועילה בדיקה בבעל הראשון}
ד/כ מעיל צדקה (לנדסופר) סי' לד
ד/כ מעיל צדקה (תשעח) עמ' קיט
ד/כ משאת המלך (אדרי)
ד/כ משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' פד
ד/כ משפטי עוזיאל יו"ד עמ' קמא
ד/כ משפטי עזיאל ח"ב עמ' צז
ד/כ משרת משה (נבר)
ד/כ נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' עז
ד/כ נתיבות אדם ח"א עמ' קצה {הגהמ"י}
ד/כ נתן פריו הל' נדה עמ' סח
ד/כ ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' ריב
ד/כ סופר המלך עמ' קנ
ד/כ עמק המלך (לבוב)
ד/כ עמק שאלה (טברסקי) עמ' קיז {מ"מ}
ד/כ עצי בשמים דף עו ע"ב
ד/כ פתח המלך עמ' לא-לח
ד/כ צבי גאון יעקב סי' נא
ד/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קה, סי' קטו אות ג
ד/כ צפנת פענח
ד/כ שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' י
ד/כ שו"ע הרב יו"ד סי' קפז קו"א אות יא ד"ה וגם וד"ה אלא
ד/כ שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רכג, רכט, רכו, רכז
ד/כ שו"ת הרדב"ז סי' תי
ד/כ שו"ת הרדב"ז סי' תי
ד/כ שו"ת הרשב"א ח"ז סי' קסא, מכ"י סי' צב
ד/כ שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' יח-יט
ד/כ שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קיט
ד/כ שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' פו עמ' רפב
ד/כ שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קמג
ד/כ שו"ת ר"י מפוזנא עמ' ע
ד/כ שלמי יוסף נדה עמ' תשס
ד/כ שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' ל ס"א ס"ק ו
ד/כ שערי עזרא (בצרי) עמ' צב
ד/כ תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קב-קג {הגהמ"י}
ד/כא אדני היד החזקה
ד/כא אורה ושמחה עמ' צב-צה
ד/כא אורח הטהרה ח"א עמ' קמד
ד/כא אז ישיר עמ' קנג
ד/כא אם המלך עמ' נח
ד/כא אמונת שמואל (תשנט) עמ' קנו
ד/כא אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' יז [ב] ד"ה וראיתי {הגהמ"י דפוס קושטא}
ד/כא ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ו
ד/כא דברות אליהו ח"ג עמ' נ
ד/כא דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' שי
ד/כא חד וחלק ח"ב דף לו ע"ד
ד/כא חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שפג {הגהמ"י קושטא}
ד/כא טהרת הבית ח"א עמ' קצא, ריב-ריג {מ"מ}
ד/כא טהרת הבית ח"א עמ' רח
ד/כא יד דוד (קרלין) ח"ב דף קסג
ד/כא לב שלם
ד/כא לבוש צדק סי' כד אות ה
ד/כא מי נדה עמ' תרלב
ד/כא מעיני התורה ח"ב עמ' כח
ד/כא מראה הפנים יבמות דף לח, שו"ת מהרש"ך ח"ג בנוספות סי' יד דף יז ע"ג
ד/כא משאת המלך (אדרי)
ד/כא משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' פד
ד/כא משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' ש
ד/כא משפטי עוזיאל יו"ד עמ' קמב
ד/כא נועם ח"ח עמ' שיב
ד/כא סופר המלך עמ' קנ
ד/כא עמק המלך (לבוב)
ד/כא פתח המלך עמ' לח-מ
ד/כא פתחי נדה (פוטאש) עמ' עז {הגהמ"י קושטא}, עט, פא
ד/כא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף שמח ע"ב
ד/כא שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' י
ד/כא שו"ע הרב יו"ד סי' קפז ס' יג
ד/כא שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קמג, ח"ג עמ' שצט
ד/כא שיבת ציון (לנדא) סי' לו
ד/כא שלמי יוסף נדה עמ' תשס
ד/כא שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' כב ענף א ס"ק י-יא, סי' כה ס"ק י
ד/כא שערי עזרא (בצרי) עמ' צב
ד/כא שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קצא {הגהמ"י קושטא - סמיכה על רופא}
ד/כא תולדות יצחק (הורוביץ) דף נ ע"ג, נא ע"א
ד/כא תשובות ר' איסר יהודה עמ' נט {הגהמ"י קושטא}
ד/כב אבני נזר יו"ד סי' רכט אות כג
ד/כב אדני היד החזקה
ד/כב אדרת המלך עמ' פא
ד/כב אורה ושמחה עמ' צה-קו
ד/כב אורח הטהרה ח"א עמ' קמה, קנב, קסו
ד/כב אז ישיר עמ' קנג
ד/כב אם המלך עמ' נח
ד/כב אמונת שמואל (תשנט) עמ' פג {הגהמ"י}
ד/כב ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ו
ד/כב בינת אמת עמ' נו
ד/כב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שמב
ד/כב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' שי
ד/כב דעת אביעזרי עמ' תיד
ד/כב ושב הכהן (תשמח) עמ' קפח {הגהמ"י}
ד/כב זית רענן ח"ב עמ' קנד {מ"מ}
ד/כב זכור לדוד עמ' לב {כ"מ}
ד/כב חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 244
ד/כב חמדת שלמה עמ' רלב
ד/כב טהרת הבית ח"א עמ' רי
ד/כב ישועות יעקב קדשים עמ' תלו, תס
ד/כב כל בו ח"ה עמ' תלט
ד/כב מי נדה עמ' תרכו
ד/כב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רמ
ד/כב מעיני המים
ד/כב משא בני קהת (השמטות)
ד/כב משאת בנימין (תשסו) עמ' קנז
ד/כב משאת המלך (אדרי)
ד/כב משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' ש
ד/כב משפטי עוזיאל יו"ד עמ' קמב
ד/כב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' פג, פו-פז
ד/כב פתח המלך עמ' לח-מ
ד/כב פתחי נדה (פוטאש) עמ' עט, פא
ד/כב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קכ אות ו, סי' קכט אות י, סי' שיד אות יט
ד/כב צפנת פענח
ד/כב שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' י
ד/כב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שנא
ד/כב שו"ע הרב יו"ד סי' קפג מהדו"ת ד"ה ומיהו, והגהה ב, סי' קפז ס' יב, קו"א אות א ד"ה וגם וד"ה והנה, ואות ד
ד/כב שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' נב
ד/כב שו"ת הר"ן סי' מט
ד/כב שלמי יוסף נדה עמ' תשנז
ד/כב שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' כה ס"ק ג {כ"מ}, ה, ט, יא-יב
ד/כב תולדות יצחק (הורוביץ) דף נ ע"ד, נא ע"א {כ"מ}
ד/כב תשובה שלמה יו"ד סי' כג


ה/247 הלכות איסורי ביאה פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ באר מלך
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אדני היד החזקה
ה/א אורה ושמחה עמ' קז-קט
ה/א גליונות אבני נזר
ה/א דבר שמואל (אבוהב) סי' שלא
ה/א דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' לט
ה/א דברי יציב יו"ד עמ' קלב, קצא {כל שהוא}
ה/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' שיא
ה/א דעת אביעזרי עמ' שפ
ה/א חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 200
ה/א טהרת הבית ח"א עמ' ד-ו
ה/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צא
ה/א לב שלמה (חלמא) עמ' כג
ה/א מגדל עז עמ' נו
ה/א מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' צו
ה/א משאת המלך (אדרי)
ה/א נתן פריו הל' נדה עמ' ב
ה/א נתן פריו מגילה עמ' תיב
ה/א עמודי שלמה ח"ב עמ' מח
ה/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קא אות א
ה/א קרית מלך
ה/א שו"ע הרב יו"ד סי' קפג ס"ב, ומהדו"ת הגהה ב
ה/א שם טוב
ה/א תורה מציון שנה ב חו' א דף כז ע"ד
ה/א תורת יצחק ח"א עמ' קצא
ה/ב אהל משה (הורוויץ) ח"ב סי' נג
ה/ב אורה ושמחה עמ' קט-קיח
ה/ב אורח הטהרה ח"ד עמ' קמה
ה/ב ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 120
ה/ב אתוון דאורייתא כלל כא (דף לד ע"ג)
ה/ב בגדי כהונה (כהן) דף כא ע"ג, כב ע"ד
ה/ב בינת אמת עמ' ב
ה/ב גינת ורדים (הלוי) יו"ד מלחמת מצוה סי' א, ד
ה/ב דבר שמואל (אבוהב) סי' שלא
ה/ב דברי יציב יו"ד עמ' קל, קצא
ה/ב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' שג, שה-שו, שטז, שיט
ה/ב הר המלך ח"ח עמ' נד-נה
ה/ב זכרון יהונתן דף קא
ה/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' רעד
ה/ב זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' י
ה/ב חזו"א נדה סי' נה ס"ק א
ה/ב חי' מהר"ם שיק נדה עמ' צד
ה/ב כל בו ח"ה עמ' שפג
ה/ב לב שלמה (חלמא) עמ' כ, מ
ה/ב מגדל עז עמ' נו
ה/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קצו
ה/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רצג
ה/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רלט
ה/ב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' סד, מהדו"ת יו"ד סי' קלה]
ה/ב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף פא
ה/ב משנת ירושלים עמ' קמ-קמא
ה/ב משפטי עזיאל ח"ב עמ' קיג, רעה, ח"ט עמ' נז
ה/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קלו
ה/ב נועם ח"ז עמ' קסג, ח"ח עמ' רצז, ש-שא, שו, שטז, שכד, שלח, שמא
ה/ב נרות אהרן
ה/ב נשמת אברהם ח"א עמ' רלח, ח"ב עמ' עז
ה/ב נתן פריו הל' נדה עמ' ה, עז, פ
ה/ב עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 217
ה/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' קמו
ה/ב פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' קט
ה/ב פתחי נדה (פוטאש) עמ' פא
ה/ב צפנת פענח
ה/ב שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' ו, כה
ה/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רפח
ה/ב שו"ע הרב יו"ד סי' קפג ס"ד, קו"א אות ג, מהדו"ת ד"ה והנה, והגהה א
ה/ב שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' נב
ה/ב שו"ת ר"י מילר עמ' קיד
ה/ב שיורי ברכה יו"ד דף לט ע"ד
ה/ב שם טוב
ה/ב תורת יצחק ח"א עמ' קצא
ה/ב תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' ח-ט
ה/ג אורה ושמחה עמ' קיח-קיט
ה/ג ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 120
ה/ג באר עשק סי' ב
ה/ג ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פב, קכה
ה/ג גינת ורדים (הלוי) יו"ד מלחמת מצוה סי' א, ד
ה/ג דברות משה הבבות עמ' רסו
ה/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' עדר {וצואר הרחם כולו והוא המקום הארוך שמתקבץ ראשו בשעת העיבור}
ה/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' שיב, שיד, שכח
ה/ג דעת אביעזרי עמ' שסז
ה/ג האדם וטבעו במדע וביהדות (קורמן) עמ' 25-26
ה/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 219
ה/ג חזו"א נדה סי' נה ס"ק א
ה/ג טהרת הבית ח"א עמ' א
ה/ג כגן עדנים עמ' פט
ה/ג מעשה רקח
ה/ג משנה הלכות ח"י סי' קכב
ה/ג משנה הלכות ח"י סי' קכב
ה/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רלט
ה/ג נועם ח"ח עמ' שא, שטז-שיז, שיט, ח"י עמ' כג, קפט, רסה
ה/ג נשמת אברהם ח"א עמ' רלח
ה/ג נתן פריו הל' נדה עמ' עט
ה/ג עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 217
ה/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' קכט, קנט, שפא
ה/ג פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' קט
ה/ג פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' מח (כה ע"א)
ה/ג פתחי נדה (פוטאש) עמ' פא
ה/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רכח ע"ג
ה/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 456
ה/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קטו אות ה
ה/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רנה
ה/ג שו"ע הרב יו"ד סי' קפג ס"א, סי' קפז ס' כג
ה/ג שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' נב
ה/ג שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' מט עמ' קפה
ה/ג שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' לד, נג
ה/ג שם טוב
ה/ג תחומין חט"ו עמ' 321, 343
ה/ג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קלד, קלו
ה/ד אהל משה (וינברג) דף סז ע"א
ה/ד אורה ושמחה עמ' קיט-קכב
ה/ד אורח הטהרה ח"ד עמ' קמה
ה/ד אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' ו ד"ה והחתם
ה/ד אנצי"ת ע' ביאה הע' 80
ה/ד ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 120
ה/ד בני בנים ח"א עמ' צד
ה/ד ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' לט
ה/ד גינת ורדים (הלוי) יו"ד מלחמת מצוה סי' א, ד
ה/ד דברות משה שבת ח"ב סי' לט הערה י
ה/ד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' שה, שז, שי, שיב
ה/ד האדם וטבעו במדע וביהדות (קורמן) עמ' 25-26
ה/ד ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרב-תרג
ה/ד חזו"א יו"ד סי' קד-קה, נדה סי' נג ס"ק ג, סי' נה ס"ק א
ה/ד חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 175, 200
ה/ד חי' חתם סופר
ה/ד חי' מהר"ם שיק נדה עמ' צד
ה/ד טהרת הבית ח"א עמ' כג, רא, ח"ב עמ' נו, ש
ה/ד ישועות יעקב קדשים עמ' תסא
ה/ד לב שלם [שו"ת מהרש"ך ח"ג בנוספות סי' טו דף יח]
ה/ד לב שלמה (חלמא) עמ' לא
ה/ד לבושי מרדכי או"ח עמ' רמג, יו"ד עמ' קלו
ה/ד להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קז
ה/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רצג
ה/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רלח
ה/ד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' מד]
ה/ד משאת בנימין (תשסו) עמ' קנז
ה/ד משנה הלכות ח"י סי' קכג
ה/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' עט, פג, רמט, אהע"ז ח"א עמ' רלט
ה/ד נועם ח"ז עמ' קסב, ח"ח עמ' שא, שכג, ח"י עמ' כג, קפט
ה/ד נשמת אברהם ח"א עמ' רלח, ח"ב עמ' עז
ה/ד נתן פריו הל' נדה עמ' עז, עט
ה/ד עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 217
ה/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' קכט, קמו, קנו, קסא, תשנז
ה/ד פתחי נדה (פוטאש) עמ' פא
ה/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רכח ע"ג
ה/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 456
ה/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קד אות א, סי' קכב אות ה, סי' שס
ה/ד שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' ו, כה
ה/ד שו"ע הרב יו"ד סי' קפג ס"א, קו"א אות ב ד"ה וגם, ואות ג, מהדו"ת ד"ה אבל, והגהה ב, סי' קפז ס' כג
ה/ד שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' נב, נה
ה/ד תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רלח
ה/ד תורת לוי יצחק עמ' תיא {האבר נכנס לפרוזדור}
ה/ד תשובה שלמה יו"ד סי' כג
ה/ד תשובה שלמה יו"ד סי' כג דף מו ע"ד {אינו מגיע לראשו}
ה/ה אבני נזר יו"ד סי' רמא אות טו
ה/ה אגרות משה ח"ח עמ' קצא
ה/ה אדני היד החזקה
ה/ה אהל משה (לוין) ח"ב דף ד ע"א וע"ד
ה/ה אורה ושמחה עמ' קכב-קלא
ה/ה אמרי חיים (שיינברג) עמ' 131
ה/ה ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 120
ה/ה בגדי כהונה (כהן) דף כא ע"ג, כב ע"ד
ה/ה בית זבול ח"ב סי' כה אות כא
ה/ה בית מאיר (תשע) שו"ת סי' יג עמ' קלט
ה/ה בית שערים יו"ד סי' רפג
ה/ה ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פג, קכז, רלז
ה/ה ברקאי ח"א עמ' 130
ה/ה דברות משה ב"ב ח"א סי' יז ענף א
ה/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' עד, עו, עז {הרי זה טמא שחזקתו מן החדר}, קט {לפיכך אין שורפין עליו תרומה וקדשים}, שלב {מ"מ}
ה/ה דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' כה, ח"ב יו"ד סי' עב
ה/ה דברי יואל - שו"ת עמ' רטו
ה/ה דברי יצחק (הרצוג) דף נט ע"ב
ה/ה דעת אביעזרי עמ' שפא, תכ, תכז
ה/ה הגהות חבר בן חיים
ה/ה ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרב
ה/ה חד וחלק ח"ב דף לא ע"א
ה/ה חזו"א על הרמב"ם
ה/ה חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 200
ה/ה חי' הרז"ה ח"ב עמ' רנז
ה/ה חי' חתם סופר
ה/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' ל
ה/ה חקל יצחק (שו"ת) עמ' פה, צג
ה/ה טהרת הבית ח"א עמ' יח, ח"ב עמ' ש
ה/ה טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' קכב, קלא, קנג
ה/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צ
ה/ה יורה חכימא (תשח) עמ' רמד, רנד-רנה {השמיט חילוק בין נמצא בגג פרוזדור לנמצא בקרקעיתה, הטעם שרוב דמים מן החדר}
ה/ה כרתי ופלתי סי' סג אות ג
ה/ה לב שלמה (חלמא) עמ' כ
ה/ה לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' כא אות ו
ה/ה לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות ז {רוב הדמים מהחדר}
ה/ה מוריה גל' קפג עמ' כט {מ"מ}
ה/ה מי נדה עמ' קעד
ה/ה מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ה/ה מקוה המים עמ' פג {התורה טיהרתו}
ה/ה משאת המלך (אדרי)
ה/ה משאת המלך ח"א סי' ל
ה/ה משנת חיים נדה סי' כב עמ' פט, צא
ה/ה משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קפו, קפט
ה/ה משפטי עזיאל ח"א עמ' קלט, ח"ט עמ' נז
ה/ה נועם ח"ח עמ' שכג, ח"י עמ' כה
ה/ה נתן פריו הל' נדה עמ' ד
ה/ה עטרת ישראל עמ' יז
ה/ה פינות הבית דף כב ע"ג
ה/ה פתח המלך עמ' מא-מט
ה/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קפח ע"ב
ה/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רכה ע"ג-ע"ד, רכז ע"ד, רכח ע"ד
ה/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 454
ה/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צח אות א, סי' קיג אות ד, סי' קמב אות ד
ה/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קיט אות ד
ה/ה ראש ברזל עמ' כב
ה/ה שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' ו, כה
ה/ה שו"ע הרב יו"ד סי' קפג ס"א, קו"א אות ב, מהדו"ת ד"ה והנה וד"ה אבל וד"ה להבא, והגהה ב, סי' קפז ס' כג, קו"א אות א ד"ה והא
ה/ה שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' לג
ה/ה שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' מד
ה/ה שם טוב
ה/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 219
ה/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 475
ה/ה תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רנט
ה/ה תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' א-ג, ט
ה/ו אדני היד החזקה
ה/ו אור שמח
ה/ו אורה ושמחה עמ' קלא-קסד
ה/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקיא {מן החדר}
ה/ו ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 122
ה/ו דבר שמואל (אבוהב) סי' מד
ה/ו דברות אליהו ח"ג עמ' נג
ה/ו טהרת הבית ח"א עמ' שמא-שמב
ה/ו כל בו ח"ה עמ' שפח
ה/ו לב שלמה (חלמא) עמ' כ
ה/ו מזכרת חיים עמ' נז
ה/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קצו
ה/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שפ
ה/ו משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' כב
ה/ו משנת חיים נדה סי' כג עמ' צג-צד, סי' כט עמ' קיח, סי' נ עמ' קצא
ה/ו משנת יעקב
ה/ו נתן פריו הל' נדה עמ' עא, עה
ה/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' קמה
ה/ו פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' קמח, ח"ב עמ' תרסד, תרסח {הגהמ"י אות א}
ה/ו פתח המלך עמ' מה-מט
ה/ו פתחי נדה (פוטאש) עמ' סט, עה {או"ש}
ה/ו צפנת פענח
ה/ו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רנה, רס
ה/ו שלמי יוסף נדה עמ' תקו
ה/ו שם טוב
ה/ו שערי טהר ח"ה שער א סי' ד אות ו
ה/ו שערי טהר ח"ה שער א סי' ד אות ו דף עה ע"א
ה/ו תא חזי סי' ב הערה 44, 54, 78, אות ו-ז, יא-טז, סי' ג הערה 62, סי' ו אות כ
ה/ו תרומת הדשן שו"ת סי' רמו
ה/ז אורה ושמחה עמ' קסד-קצח
ה/ז בגדי כהונה (כהן) דף כא ע"ג, כב ע"ד
ה/ז בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קפז
ה/ז דבר שמואל (אבוהב) סי' מד
ה/ז דברות אליהו ח"ג עמ' נב {ראב"ד}
ה/ז חסדי דוד ח"ט עמ' ר
ה/ז כל בו ח"ה עמ' שפח
ה/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' קלב
ה/ז מגידות (תשעג) סי' קסה עמ' קסא
ה/ז מלך שלם דף צ ע"א
ה/ז מצעדי גבר ב"ק סי' סב אות ד
ה/ז משא בני קהת
ה/ז משנת חיים נדה סי' כג עמ' צד, סי' נ עמ' קצא, קצה
ה/ז משנת יעקב
ה/ז פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) ויקרא עמ' שכ
ה/ז פתחי נדה (פוטאש) עמ' צב
ה/ז שו"ת הרשב"א מכ"י סי' צה
ה/ז תא חזי סי' א אות י, סי' ד הערה 89, סי' ו אות יב, יז
ה/ח אורה ושמחה עמ' קצח-רכד
ה/ח אנצי"ת ע' אדום הע' 5, 8, 9
ה/ח גליוני הגר"ש עמ' סח {מגד"ע}
ה/ח חסדי דוד ח"ט עמ' רב
ה/ח ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' מב, מג, מה
ה/ח מזבח חדש דף כט ע"ד {מבקעת סיכני}
ה/ח מר קשישא עמ' כד
ה/ח משאת המלך (אדרי)
ה/ח נרות אהרן
ה/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 258
ה/ח עמודי שלמה ח"ב עמ' מג-מד
ה/ח פתח המלך עמ' מט
ה/ח שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' י
ה/ח שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רס
ה/ח שו"ת רשב"ש עמ' תקי
ה/ח תא חזי סי' א הערה 31, סי' ה אות יז, הערה 120
ה/ט אדני היד החזקה
ה/ט אור שמח
ה/ט אורה ושמחה עמ' רכד-רלג
ה/ט ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 122
ה/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קי, קיד
ה/ט סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 258
ה/ט עמודי שלמה ח"ב עמ' מד
ה/ט פני משה (שלז')
ה/ט פתחי נדה (פוטאש) עמ' צ {או"ש}
ה/ט שו"ע הרב יו"ד סי' קפח ס"ב
ה/ט שערי שמואל עמ' יז {מל"מ}
ה/י אדני היד החזקה
ה/י אורה ושמחה עמ' רלג-רנד
ה/י אנצי"ת ע' אדום הע' 11
ה/י ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 122
ה/י דברי יציב יו"ד עמ' קלג {הזיע}
ה/י חסדי דוד ח"ט עמ' רב
ה/י מי נדה עמ' קצו
ה/י משאת המלך (אדרי)
ה/י משנה הלכות יבמות - עריות סי' ב
ה/י עולת ראיה (וייס) עמ' קב
ה/י פתחי נדה (פוטאש) עמ' צב
ה/י שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' מו
ה/י תא חזי סי' א אות כח
ה/יא אורה ושמחה עמ' רנד-רסו
ה/יא בית אהרן וישראל גל' נו עמ' עו
ה/יא בצור ירום (תשפא) חט"ו עמ' כט הערה 35 {יש דברים שהם בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה וכו' דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם וכו'}
ה/יא דברי יציב יו"ד עמ' קלג {הזיע}
ה/יא דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קפט
ה/יא צפנת פענח
ה/יא קרית מלך
ה/יא שו"ת מהרי"ק עמ' תמא
ה/יב אורה ושמחה עמ' רסו-רעא
ה/יב ברכי יוסף יו"ד סי' קפח שיורי ברכה אות ו {בחמה ועושה צל}
ה/יב דברות אליהו ח"ג עמ' נד-נה
ה/יב חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 225
ה/יב טהרת הבית ח"א עמ' רצ, שא
ה/יב מוריה גל' קפג עמ' ל
ה/יב מערכי לב (ציר') עמ' קסד
ה/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יב משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' כו
ה/יב משנת חיים נדה סי' כג עמ' צו, סי' נ עמ' קצה
ה/יב משנת יעקב
ה/יב נתן פריו הל' נדה עמ' עד
ה/יב עין יצחק ח"ב עמ' קלח
ה/יב פאת שדך יו"ד עמ' קסב
ה/יב פתח המלך עמ' נ
ה/יב צפנת פענח
ה/יב שו"ע הרב יו"ד סי' קפח ס"א {ראב"ד}
ה/יב שו"ת הרשב"א מכ"י סי' צה
ה/יב שיח יוסף נדה ח"א עמ' קעב
ה/יב תא חזי סי' א אות ד, ט, טז, הערה 1, 4, סי' ט אות כד
ה/יג אגרות משה ח"ח עמ' קפד
ה/יג אגרות משה יו"ד ח"א סי' פח
ה/יג אהל משה (הורוויץ) ח"ב סי' נג
ה/יג אור הישר [חת"ס יו"ד סי' קמה, עונג יו"ט סי' פד, כ"מ לקמן רפ"י, מ"מ לקמן פ"ז ה"ד ופי"א הי"ב]
ה/יג אורה ושמחה עמ' רעא-רעג
ה/יג אילה שלוחה (הלברשטם) דף יג ע"ב
ה/יג אמונת עתיך גל' 122 עמ' 137
ה/יג ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ג
ה/יג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מט
ה/יג באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תע
ה/יג בינת אמת עמ' עח
ה/יג בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תמג
ה/יג ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קטו, קיט-קכ, שצו
ה/יג דברות אליהו ח"ג עמ' סז {אפשר לפתיחת הקבר בלי דם}
ה/יג דברות משה נדה וטהרות עמ' פט, צא, קכו, עדר, רעו {ואם לאו טהורה}
ה/יג דברי חיים ח"ב יו"ד סי' סג
ה/יג המאיר לארץ
ה/יג זית רענן ח"א עמ' שעב {ראב"ד}
ה/יג חי' חתם סופר
ה/יג חסדי דוד ח"ט עמ' רג
ה/יג טהרת הבית ח"א עמ' שלה-שלו
ה/יג טהרת הבית ח"ב עמ' נ-נא
ה/יג כגן עדנים עמ' קז
ה/יג כל בו ח"ה עמ' תכ
ה/יג לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ט עמ' ל
ה/יג לב שלמה (חלמא) עמ' יח
ה/יג מאיר עיני חכמים ח"א דף סא ע"ד
ה/יג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קנ
ה/יג מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' לז
ה/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' קלח
ה/יג מעיני המים
ה/יג מעשה רקח
ה/יג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ה/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יג מרכבת יוסף דף נו ע"ד {אפשר לפתיחת הקבר בלי דם}
ה/יג משאת המלך (אדרי)
ה/יג משכנות לאביר יעקב ח"ב דף יח ע"ג וע"ד {אפשר לפתיחת הקבר בלא דם}
ה/יג משנה הלכות ח"י סי' קכג
ה/יג משנת חיים נדה סי' כג עמ' צו, סי' נ עמ' קצה
ה/יג משנת יעקב
ה/יג משפטי עזיאל ח"ב עמ' קא
ה/יג משרת משה (נבר)
ה/יג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רצז, יו"ד ח"ב עמ' קעח
ה/יג נר מצוה (ואלק) שרשים דף מב ע"ד {אפשר לפתיחת הקבר בלי דם}
ה/יג נתיב טוהר עמ' קכז, קל
ה/יג נתיבות אדם ח"א עמ' ריא
ה/יג נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מו
ה/יג נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' צג ס"ק ב
ה/יג נתן פריו הל' נדה עמ' עה
ה/יג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רלא, רלד
ה/יג עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 221
ה/יג עמק שאלה (טברסקי) עמ' קכט-קל
ה/יג פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' מח (דף כד ע"ב)
ה/יג פתח המלך עמ' נ-נג
ה/יג פתחי נדה (פוטאש) עמ' קז
ה/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קפט ע"ב
ה/יג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמח ע"ב
ה/יג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 19
ה/יג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קכ
ה/יג רלב"ג ויקרא פי"ב פסוק ב עמ' קפב-קפג
ה/יג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' רב
ה/יג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רפ
ה/יג שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' ט ד"ה אך במה
ה/יג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רסב
ה/יג שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' פג
ה/יג שו"ת מהר"ש מוהליבר חידושים בש"ס וברמב"ם סי' ט עמ' שעא
ה/יג שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' לו
ה/יג שיח יוסף נדה ח"א עמ' קפא
ה/יג שם טוב
ה/יג שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כו אות א
ה/יג שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' לג ענף ב ס"ג
ה/יג שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 385 {פתיחת קבר בלי דם}
ה/יג תחומין חט"ו עמ' 333
ה/יג תשובה מאהבה ח"א סי' קטז
ה/יג תשורת שי מהדו"ק סי' צד
ה/יד אדני היד החזקה
ה/יד אהל משה (הורוויץ) ח"ב סי' נג
ה/יד אור שמח
ה/יד אורה ושמחה עמ' רעג-רעט
ה/יד אילה שלוחה (הלברשטם) דף יג ע"ב
ה/יד ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ג
ה/יד בינת אמת עמ' עח
ה/יד דברי חיים ח"ב יו"ד סי' סג
ה/יד חד וחלק ח"ב דף לג ע"ב
ה/יד חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 230
ה/יד חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות נדה עמ' 17
ה/יד חסדי דוד ח"ט עמ' רג
ה/יד כל בו ח"ה עמ' תכא
ה/יד לב שלמה (חלמא) עמ' יח
ה/יד מעיל צדקה (תשעח) עמ' קכב
ה/יד מעשה רקח
ה/יד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יד משאת המלך (אדרי)
ה/יד משנת חיים נדה סי' כה עמ' קז, סי' נ עמ' קצה
ה/יד משנת יעקב כאן (עמ' כו-כט)
ה/יד משנת יעקב קרבנות עמ' רנה
ה/יד משפטי עזיאל ח"ב עמ' צז, קא
ה/יד נרות אהרן
ה/יד נתיב טוהר עמ' קכו
ה/יד נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' צג ס"ק ב
ה/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' קלה, קלז
ה/יד פרי האדמה ח"א
ה/יד פתח המלך עמ' נד-נו
ה/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קכט אות ד
ה/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שיד אות ב
ה/יד צפנת פענח
ה/יד קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קטו
ה/יד שאילת יעבץ ח"ב סי' עג
ה/יד שו"ע הרב יו"ד סי' קפג קו"א אות א ד"ה וגם, סי' קפח סעיפים ט-י
ה/יד שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' ת
ה/יד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' עה
ה/יד שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' לו
ה/יד שלמי יוסף נדה עמ' שיד, שמ
ה/יד שם טוב
ה/יד שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' יח אות א, סי' כו אות א
ה/יד שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' לג ענף ב ס"ג
ה/יד תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קנז
ה/יד תלפיות ו חוב' א עמ' 436
ה/יד תשורת שי מהדו"ק סי' צד
ה/טו אורה ושמחה עמ' רעט-רפ
ה/טו משאת המלך (אדרי)
ה/טו משנת חיים נדה סי' כה עמ' קז, סי' נ עמ' קצה
ה/טז אהל משה (הורוויץ) ח"ב סי' נג
ה/טז אורה ושמחה עמ' רפ-רפה
ה/טז אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' ו ד"ה עוד
ה/טז אמרי חיים (שיינברג) עמ' 83
ה/טז בית מאיר (תשע) שו"ת סי' יג עמ' קלח
ה/טז בית שערים יו"ד סי' רנב
ה/טז ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קכג
ה/טז דברות משה נדה וטהרות עמ' צא, רעו {ואין דרך האשה לראות בשפופרת}
ה/טז דברי אברהם (מנדלסון) דף לה ע"א {היתר שפופרת מטעם חציצה}
ה/טז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' שכד
ה/טז זכרון צבי מנחם דף יג ע"ג {ראתה דם בשפופרת}
ה/טז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שסט
ה/טז מחנה חיים ח"א סי' נב דף פ ע"א
ה/טז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רטו, ריט
ה/טז משנת יעקב
ה/טז נועם ח"ז עמ' קמ, קמז, ח"ח עמ' רצה, שמג-שמד
ה/טז נתיבות אדם ח"א עמ' ריג
ה/טז נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' צג ס"ק ב
ה/טז נתן פריו הל' נדה עמ' עז, פא
ה/טז עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 224
ה/טז עמק שאלה (טברסקי) עמ' קמד, קמו
ה/טז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמח ע"ב
ה/טז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 19
ה/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צז אות ח, סי' קכה אות ה, סי' קכט אות ד
ה/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צח אות א, סי' שיד אות יא
ה/טז שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' ח, ט ד"ה הן, סי' כז-כח, לב
ה/טז שו"ע הרב יו"ד סי' קפג קו"א אות ב ד"ה וגם, ואות ג
ה/טז שם ישראל - שו"ת עמ' צג
ה/טז שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' לג ענף א ס"א ס"ק ג
ה/טז תשורת שי מהדו"ק סי' צד
ה/יז אבני נזר יו"ד סי' רמג אות ג
ה/יז אדני היד החזקה
ה/יז אוצרות הרמב"ם
ה/יז אור שמח
ה/יז אורה ושמחה עמ' רפה-רפח
ה/יז אורח הטהרה ח"ג עמ' יב, כד, קלח
ה/יז אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קפד
ה/יז אמרי חיים (שיינברג) עמ' 114, 127
ה/יז ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ו
ה/יז בינת אמת עמ' רא, רכה {הגהמ"י}, רכז
ה/יז בית שערים יו"ד סי' רנב
ה/יז ביתאל ח"א דף מ ע"ד
ה/יז דברי חיים ח"ב יו"ד סי' סד
ה/יז דברי יששכר דף סד ע"א
ה/יז דברי שמואל (ראטה) עמ' רעח
ה/יז דעת אביעזרי עמ' שעא
ה/יז ושב הכהן (תשמח) עמ' קעז, קעט
ה/יז זכרון מנחם (מיארה) {הרגשה}
ה/יז חזו"א סנהדרין סי' ס ס"ק ג
ה/יז חזון יחזקאל נדה החדש הוספות לנדה יד ע"ב
ה/יז חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 271
ה/יז חי' מהר"ם שיק נדה עמ' מ, צד, צז
ה/יז חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קא
ה/יז חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני נדה סי' יג ס"ק ה
ה/יז חסדי דוד ח"ט עמ' רלה
ה/יז טהרת הבית ח"א עמ' יד, כב
ה/יז יפה נוף עמ' קיד
ה/יז ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף יח ע"ד
ה/יז ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' סא
ה/יז כל בו ח"ה עמ' תמ
ה/יז לב שלמה (חלמא) עמ' טז
ה/יז לבושי מרדכי יו"ד עמ' תלז, לקו"ת עמ' עה
ה/יז מוריה גל' קפג עמ' לב
ה/יז מי נדה עמ' קלו {מ"מ}
ה/יז מנחת יצחק (שטרק) דף ט ע"ד {טהורה בכל אופן}
ה/יז מצודת בן ציון דף נד ע"ג {טהורה}
ה/יז מקוה המים עמ' קי {זעזוע הגוף}
ה/יז מקור הברכה (שטרן) הל' נדה סי' ז אות א, ה
ה/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יז משנת יעקב
ה/יז משרת משה (נבר)
ה/יז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קב {הגהמ"י}, שיד
ה/יז נתיב טוהר עמ' יד {הגהמ"י}, מ, עז, קיט, רכ-רכא {הגהמ"י}, רכד {הגהמ"י}
ה/יז ס' המצרף (קוניץ) סי' צה-צו
ה/יז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רל
ה/יז פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' קמז, קמח {הגהמ"י אות ב}, ח"ב עמ' תרסב, תרסד {הגהמ"י אות ב}, תרסח {הגהמ"י אות ב}
ה/יז פרי השדה (דייטש) ח"א סי' צו
ה/יז פתחי נדה (פוטאש) עמ' קנה, קנח
ה/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רכג ע"ג, רכו ע"ב-ע"ג, רכח ע"א, שמח ע"ב-ע"ג
ה/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 446, 451, 455, וחי' עמ' 19
ה/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צז אות ה ואילך, סי' צח אות ג
ה/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קב, קיג
ה/יז שו"ע הרב יו"ד סי' קפג קו"א אות ב ד"ה וגם, מהדו"ת ד"ה ומיהו, סי' קפז קו"א אות א ד"ה והא, אות י, אות יא ד"ה וגם, סי' קצא ס"א
ה/יז שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' פג
ה/יז שו"ת ר"י מילר עמ' קט
ה/יז שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' מב, מד, נא, אהע"ז סי' נא
ה/יז שלמי יוסף נדה עמ' תקס, תקצח, תקצט, תרד
ה/יז שם טוב
ה/יז שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' מב אות ב
ה/יז שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' עט ס"א ס"ק ד
ה/יז תרומת הדשן תשובות חדשות הערה 161 {הגהמ"י}
ה/יז תשורת שי מהדו"ק סי' תנז
ה/יח אורה ושמחה עמ' רפח-רצ
ה/יח אמרי חיים (שיינברג) עמ' 83
ה/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/יח בינת אמת עמ' רמא
ה/יח בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' לג
ה/יח דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פמ"ז פסוק כט
ה/יח חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 228
ה/יח יעלת חן עמ' לט
ה/יח מעיני התורה ח"ב עמ' סה {כ"מ}
ה/יח מעשה רקח
ה/יח משא בני קהת
ה/יח משנת חיים נדה סי' מח עמ' קפא, סי' מט עמ' קפו, קפט-קצ
ה/יח משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' קמא
ה/יח צפנת פענח
ה/יח שו"ת הרשב"א מכ"י סי' צד
ה/יט אדני היד החזקה
ה/יט אורה ושמחה עמ' רצ-רצד
ה/יט אורח הטהרה ח"ד עמ' מח
ה/יט בית אבא (גוטווירטה) דף מ ע"ג
ה/יט חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 228
ה/יט חי' חתם סופר
ה/יט חסדי דוד ח"ט עמ' רמב
ה/יט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פה
ה/יט יעלת חן עמ' נו
ה/יט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכא ע"א
ה/יט מסורה חי"ג עמ' סה
ה/יט מעיני התורה ח"ב עמ' סד-סז
ה/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יט משאת המלך (אדרי)
ה/יט משנת חיים נדה סי' מח עמ' קפא, קפד, סי' מט עמ' קפט-קצ
ה/יט משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שסח, ח"ב עמ' רלא
ה/יט משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' קמא
ה/יט נתיב טוהר עמ' רצז
ה/יט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רכה, רלא
ה/יט ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שמו
ה/יט עמודי שלמה ח"ב עמ' סג
ה/יט עצי ארזים סי' סג ס"ק ב
ה/יט פתח המלך עמ' נו-נט
ה/יט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צ ע"ד
ה/יט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רנט ע"ג
ה/יט שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רכב
ה/יט שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' פ, קפט
ה/יט שו"ת הרשב"א מכ"י סי' צה {ראב"ד}
ה/יט שו"ת רשב"ש עמ' שסב
ה/כ אורה ושמחה עמ' רצד
ה/כ יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פה
ה/כ ישורון ד עמ' תשמח
ה/כ משפטי עזיאל ח"ב עמ' קא
ה/כ פתח המלך עמ' נט-סב
ה/כא אורה ושמחה עמ' רצד
ה/כא טהרת הבית ח"א עמ' רכב
ה/כא יעלת חן עמ' נב
ה/כא ישורון ד עמ' תשמח
ה/כא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' מו]
ה/כא משאת המלך (אדרי)
ה/כא משנת חיים נדה סי' מט עמ' קצ
ה/כא פתח המלך עמ' סב
ה/כב אורה ושמחה עמ' רצד-רצו
ה/כב חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קסו {מגדל עז}
ה/כב יעלת חן עמ' נא
ה/כב מוריה ח גל' ח עמ' ל
ה/כב משאת המלך (אדרי)
ה/כב שם טוב
ה/כג אורה ושמחה עמ' רצו-רצח
ה/כג משנת חיים נדה סי' מט עמ' קצ
ה/כג פתח המלך עמ' סב-סז
ה/כג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רלו ע"א
ה/כג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 471
ה/כג שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' כא
ה/כג שם טוב
ה/כג שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כז אות א, ד
ה/כד אורה ושמחה עמ' רצח
ה/כד בינת אמת עמ' רמא
ה/כד מראה הפנים כתובות דף ד, נדה דף יב
ה/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כד משנת חיים נדה סי' מט עמ' קצ
ה/כד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רלא
ה/כד פתח המלך עמ' סב-סז
ה/כד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רלו ע"א
ה/כד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רכד
ה/כד שו"ת הרשב"א מכ"י סי' צה {ראב"ד}
ה/כד שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כז אות א, ד
ה/כה אורה ושמחה עמ' רצח-שב
ה/כה בן יהודה סי' טו
ה/כה דעת אביעזרי עמ' תלב
ה/כה דעת אביעזרי עמ' תמט
ה/כה מי נדה עמ' תי {מ"מ}
ה/כה מעיני התורה ח"ב עמ' סז
ה/כה משנת חיים נדה סי' מט עמ' קפו
ה/כה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רלא
ה/כה פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' פ
ה/כה פתח המלך עמ' סז-סח
ה/כה קרית מלך
ה/כה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שמט
ה/כה שם טוב
ה/כה שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כז אות א, ד


ו/248 הלכות איסורי ביאה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ באר מלך
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' ריט {התורה טימא והתורה טיהרה}
ו/א אורה ושמחה עמ' שג-שד
ו/א אמונת עתיך גל' 103 עמ' 96 {מחזור נדה וזבה}
ו/א אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קמד, קנד
ו/א ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פג
ו/א הדר יוסף עמ' ריב, רטו-רטז, רכא
ו/א חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רא
ו/א כל בו ח"ה עמ' תיג
ו/א לב חיים (פלג'י) ח"ג דף יד ע"ב
ו/א מנחם שלמה סי' קכ
ו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קלח
ו/א מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' דם טוהר
ו/א מעשה רקח
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א משכן בצלאל ח"א סי' נו
ו/א משנה הלכות ח"י סי' קכב
ו/א משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' פה
ו/א משנת שמחה
ו/א נאות אפרים ח"א עמ' קכז
ו/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' ריז, רכא
ו/א עמודי שלמה ח"ב עמ' מה-מז
ו/א פניני הסוגיות (שורקין) שיעור טז
ו/א פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' מח (דף כד ע"ג)
ו/א פתח המלך עמ' סט-עב
ו/א פתחי נדה (פוטאש) עמ' לא, לג
ו/א צבי תפארת סי' סה
ו/א שלמי יוסף נדה עמ' תכב
ו/א שם טוב
ו/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכד
ו/ב אורה ושמחה עמ' שד-שטו
ו/ב אמרי חיים (שיינברג) עמ' 118
ו/ב ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 120
ו/ב זכר יצחק (תשן) עמ' קטז
ו/ב חזון יחזקאל ערכין פ"א ה"ד
ו/ב חי' ר' חיים הלוי דף כו
ו/ב כל בו ח"ה עמ' שפה-שפו
ו/ב לב חיים (פלג'י) ח"ג דף יד ע"ב
ו/ב מגדל עז עמ' נו
ו/ב מי נדה עמ' רעא, רעט, שו, שלט
ו/ב מנפת צוף עמ' 651 {הבדל בין נדה לזבה}
ו/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ב משאת המלך (אדרי)
ו/ב משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' פה
ו/ב נתן פריו הל' נדה עמ' ח
ו/ב ס' הנייר עמ' קנ
ו/ב סיני חוב' צג עמ' רלז {הגהמ"י}
ו/ב עמודי שלמה ח"ב עמ' מה-מז
ו/ב צפנת פענח
ו/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שנו
ו/ב שו"ע הרב יו"ד סי' קפג הקדמה ד"ה אבל
ו/ב שם טוב
ו/ב שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' א ס"ק ט
ו/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכד
ו/ב תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשסח
ו/ג אבני ציון ח"ב פתיחה דף ט, יב
ו/ג אדני היד החזקה
ו/ג אהבת נח עמ' של, שלה {י"א יום הל"מ}
ו/ג אורה ושמחה עמ' שטז-שיז
ו/ג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' עב, עה-עו {הל"מ}
ו/ג ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 121
ו/ג בכורי אברהם דף קא ע"ד {הל"מ}
ו/ג דברי ישעיהו (חשין) הדרנים עמ' צד {הל"מ}
ו/ג דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' צד, ק-קא, קג, קה {הל"מ}
ו/ג הדר איתמר עמ' רסב
ו/ג המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 12
ו/ג חוות יאיר (תשנז) עמ' תקלד
ו/ג חוות יאיר סי' קצב אות ג
ו/ג חיי נפש ח"ד עמ' קפב
ו/ג יד מרדכי (רוטנברג) עמ' קפח
ו/ג כל בו ח"ה עמ' שפח
ו/ג כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף מט ע"ג
ו/ג מגדל עז עמ' נז
ו/ג מעיני המים
ו/ג מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קל
ו/ג מר קשישא עמ' פד
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ג משאת המלך (אדרי)
ו/ג נרות אהרן
ו/ג נשמת כל חי ח"א דף כט ע"ד {בני יעקב}
ו/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלב
ו/ג עמודי שלמה ח"ב עמ' מה-מז
ו/ג פתח המלך עמ' עב-עד
ו/ג שאילת יעבץ ח"ב סי' כ
ו/ג שם טוב
ו/ג תבואת יקב (פרידמן) עמ' קסב {הל"מ}
ו/ג תורת מנחם חל"ח עמ' 283
ו/ד אבני חפץ ח"א סי' צג {מ"מ}
ו/ד אור הישר [מ"מ לקמן רפי"א]
ו/ד אורה ושמחה עמ' שיז
ו/ד אורח הטהרה ח"א עמ' טו
ו/ד אמרי חיים (שיינברג) עמ' 116
ו/ד ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 121
ו/ד דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ"כ
ו/ד הדר איתמר עמ' רס
ו/ד חזון יחזקאל ערכין פ"א ה"ד
ו/ד חי' חתם סופר
ו/ד חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קלז
ו/ד חיי נפש ח"ד עמ' רסז, שכ
ו/ד חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני נדה סי' א ס"ק א
ו/ד יעלת חן עמ' נז
ו/ד ישועות יעקב קדשים עמ' שפט
ו/ד כבוד מלכים (מרגליות)
ו/ד כתר כהונה (כץ) עמ' קפא
ו/ד מי נדה עמ' שנז-שנח, תקה, תרפה
ו/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קסח
ו/ד מעשה רקח
ו/ד מקור הברכה (שטרן) הל' נדה סי' א אות א
ו/ד משכן בצלאל ח"א סי' נד
ו/ד משרת משה (נבר)
ו/ד נועם ח"ח עמ' שלו
ו/ד עמודי שלמה ח"ב עמ' מה-מז
ו/ד פתח המלך עמ' עג-עד
ו/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמח ע"ג
ו/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 20
ו/ד קרית מלך
ו/ד רלב"ג ויקרא פט"ו פסוק כח עמ' רכז-רכח
ו/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 321
ו/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שע
ו/ה אורח הטהרה ח"א עמ' טו
ו/ה אמונת עתיך גל' 103 עמ' 96 {מחזור נדה וזבה}
ו/ה דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' כ
ו/ה הדר איתמר עמ' רס
ו/ה חי' הגר"מ הלוי
ו/ה חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני נדה סי' א ס"ק א
ו/ה יעלת חן עמ' קסז
ו/ה כתר כהונה (כץ) עמ' קפא
ו/ה מגדל עז עמ' נז
ו/ה מזכרת חיים עמ' נז
ו/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קסח
ו/ה מקור הברכה (שטרן) הל' נדה סי' א אות א
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ה משרת משה (נבר)
ו/ה נועם ח"י עמ' כג
ו/ה עמודי שלמה ח"ב עמ' מה-מז
ו/ה פניני הסוגיות (שורקין) שיעור טז
ו/ה פתח המלך עמ' עג-עד
ו/ה קרית מלך
ו/ה רלב"ג ויקרא פט"ו פסוק כח עמ' רכז-רכח
ו/ה שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' מו
ו/ה שלמי יוסף נדה עמ' תב
ו/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 320
ו/ו אדני היד החזקה
ו/ו אור הישר [מ"מ לקמן פ"ח ה"י]
ו/ו אורה ושמחה עמ' שיז-שיח
ו/ו אישי יובל עמ' 56
ו/ו אמונת עתיך גל' 103 עמ' 96 {מחזור נדה וזבה}
ו/ו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' עג {כל ימיה}
ו/ו אמרי איש עמ' קכז-קכח
ו/ו אמרי חיים (שיינברג) עמ' 117
ו/ו ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 121
ו/ו בית אברהם (כץ), קונטרס מנחה בלולה דף קמד ע"ב
ו/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' סח, קיג, קעב, קעג, רלט, שט {שכל ימיה של אשה כך הן שבעה ימי נדה וי"א ימי זיבה}
ו/ו דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' סח
ו/ו דעת כהן עמ' קפח
ו/ו הדר איתמר עמ' רס-רסא
ו/ו הדר יוסף עמ' ריב, רטו-רטז, רכב-רכג
ו/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' כח
ו/ו חד וחלק ח"ב דף לב ע"א
ו/ו חזו"א יו"ד סי' קכב ס"ק ב, נדה סי' עד ס"ק ב
ו/ו חזו"א על הרמב"ם
ו/ו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קלז
ו/ו חי' ר' חיים הלוי דף כו
ו/ו חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני נדה סי' א ס"ק א
ו/ו כתר כהונה (כץ) עמ' קפא
ו/ו לב שלם [פרחי שושנים דף מד ע"א]
ו/ו מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' כג-כד
ו/ו מגדל עז עמ' נז
ו/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תעח
ו/ו מור דרור קו"א סי' יט {אופן קביעת י"א יום בין נדה לנדה}
ו/ו מנחת יהודה (בוים) דף צח ע"א-ע"ב
ו/ו מקור הברכה (שטרן) הל' נדה סי' א אות א
ו/ו מראה איש ח"א יו"ד עמ' סד
ו/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ו משאת המלך (אדרי)
ו/ו משך חכמה ויקרא פט"ו פס' יג, יט
ו/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רנד
ו/ו נרות אהרן
ו/ו נתיבות אדם ח"ב עמ' קצח
ו/ו עמודי שלמה ח"ב עמ' מה-מז
ו/ו פני המלך (שטרן)
ו/ו פתח המלך עמ' עג-עד
ו/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/ו קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קיא
ו/ו רלב"ג ויקרא פט"ו פסוק כח עמ' רכז-רכח
ו/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רעג {סדר ז' ימים וי"א ימים תלוי אם יש לה וסת}
ו/ו שאילת משה עמ' שלג
ו/ו שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' מו
ו/ו שלמי יוסף נדה עמ' תשכד
ו/ו שם טוב
ו/ו שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כב אות ג
ו/ו שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' א ס"ק ב-ו, ח-טו, סי' ב ס"א-ס"ב, סי' עז ענף ד ס"ב ס"ק ד
ו/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 320
ו/ו תשובה שלמה יו"ד סי' כה
ו/ז אורה ושמחה עמ' שיח
ו/ז גור אריה ויקרא פ' טו הע' 99
ו/ז העמק שאלה שאלתא פו אות ד
ו/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' כח
ו/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שלה
ו/ז חי' חתם סופר
ו/ז כל בו ח"ה עמ' שפז
ו/ז נתיבות אדם ח"ב עמ' קצח
ו/ז עמודי שלמה ח"ב עמ' מה-מז
ו/ז ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' קס
ו/ז ערבי נחל (תשסד) עמ' תקצג
ו/ז צרור החיים (חייקא)
ו/ז קרית מלך
ו/ז רלב"ג ויקרא פט"ו פסוק כה עמ' רכו
ו/ז שו"ע הרב יו"ד סי' קפג הקדמה
ו/ז שם טוב - השלמה
ו/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכג-קכד
ו/ח אדני היד החזקה
ו/ח אורה ושמחה עמ' שיח-שיט
ו/ח אישי יובל עמ' 57
ו/ח נר יצחק (ארדיט) עמ' י
ו/ח עמודי שלמה ח"ב עמ' מה-מז
ו/ח ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' קס
ו/ח ערבי נחל (תשסד) עמ' תקצג
ו/ח קרית מלך
ו/ח שו"ע הרב יו"ד סי' קפג הקדמה ד"ה ואין
ו/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכג
ו/ט אבנים יקרות עמ' קמא {טובלת ביום ואסורה בתשמיש ביום}
ו/ט אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רפ
ו/ט אורה ושמחה עמ' שיט-שכא
ו/ט אמת ליעקב מועד עמ' שצה
ו/ט אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 30, 32, 33
ו/ט ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 120
ו/ט בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קכא
ו/ט דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה ע
ו/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שלה
ו/ט טהרת הבית ח"ב עמ' תעא
ו/ט כל בו ח"ה עמ' שפו
ו/ט משאת המלך (אדרי)
ו/ט משנת יעקב קרבנות עמ' רנח
ו/ט נתן פריו הל' נדה עמ' ו
ו/ט נתן פריו מגילה עמ' ח
ו/ט ספרי הפרדס ח"ב עמ' סט-ע
ו/ט עמודי שלמה ח"ב עמ' מה-מז
ו/ט פרשת נזיר עמ' קיא
ו/ט קרית מלך
ו/ט תחומין חכ"ב עמ' 219
ו/ט תפארת יהונתן (תרצד) דף סד ע"ב
ו/י אורה ושמחה עמ' שכא
ו/י אמת ליעקב מועד עמ' שצה
ו/י ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 121
ו/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שלה
ו/י טהרת הבית ח"ב עמ' תעא
ו/י כל בו ח"ה עמ' שפז
ו/י עמודי שלמה ח"ב עמ' מה-מז
ו/י תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' קסט
ו/י תפארת יהונתן (תרצד) דף סד ע"ב
ו/יא אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רפ
ו/יא אדני היד החזקה
ו/יא אורה ושמחה עמ' שכא-שכב
ו/יא ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 121
ו/יא בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' יח אות ב-ג
ו/יא דברי שמואל (ראטה) עמ' רסב
ו/יא טהרת הבית ח"ב עמ' תעא
ו/יא כל בו ח"ה עמ' שפז
ו/יא לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף לא ע"ד
ו/יא מעשה רקח
ו/יא משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' כח {משקה עקרין}
ו/יא משנת יעקב קרבנות עמ' רנח
ו/יא משפטי עוזיאל יו"ד עמ' קמא
ו/יא נרות אהרן
ו/יא עמודי שלמה ח"ב עמ' מה-מז
ו/יא קהלת שלמה דף לה ע"א {לא תעשה כן מפני הספק}
ו/יא קרית מלך
ו/יא שאילת משה עמ' תסב
ו/יא תפארת יהונתן (תרצד) דף סד ע"ב
ו/יב אורה ושמחה עמ' שכב-שכג
ו/יב הגיון יצחק דף פא ע"א
ו/יב שאילת משה עמ' תסב
ו/יג אדני היד החזקה
ו/יג אורה ושמחה עמ' שכג
ו/יג בדבר מלך ח"ה עמ' קסא
ו/יג בית שערים יו"ד סי' רמג
ו/יג משאת המלך (אדרי)
ו/יג משנת חיים נדה סי' נג עמ' רא
ו/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיז
ו/יג צמיחת גאולתנו עמ' קעט
ו/יג שאילת משה עמ' תסב
ו/יד אורה ושמחה עמ' שכג-שכד
ו/יד בדבר מלך ח"ה עמ' קסא
ו/יד ברור הלכה פסחים פ ע"ב ציון ב
ו/יד דעת מרדכי ח"א דף ג ע"ג
ו/יד הגיון יצחק דף פא ע"ב {שומרת יום כנגד יום שראתה טמאה למפרע מדאורייתא}
ו/יד הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כו ע"ב [מ"מ - עי' רש"י נדה נד ע"א ד"ה ארבסר]
ו/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 12
ו/יד טהרת הבית ח"א עמ' מט
ו/יד כתב משה ח"ב עמ' קנט {או"ש}
ו/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קסה
ו/יד נועם שיח ח"א עמ' קצו, רעא
ו/יד נרות אהרן
ו/יד עמודי שלמה ח"ב עמ' נ
ו/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיז
ו/יד עץ חיים (אבלסון) עמ' קיז
ו/יד שאילת משה עמ' תסב
ו/טו אורה ושמחה עמ' שכד
ו/טו הגהות רימ"א [עי' בספרי אמרי בינה יו"ד קפג ס"ק ד]
ו/טו מי נדה עמ' תקה
ו/טו מנחת מרדכי (תשז) עמ' קלה
ו/טו משנת יעקב
ו/טו ספרי הפרדס ח"ב עמ' ע
ו/טו קרית מלך
ו/טז אגרות משה ח"ח עמ' קצו
ו/טז אורה ושמחה עמ' שכד-של
ו/טז אורח הטהרה ח"ד עמ' קנט, קסא
ו/טז אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 155
ו/טז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פז {או"ש}
ו/טז דברות משה נדה וטהרות עמ' קכד {מפני שהוא כזב שראה קרי}
ו/טז דברי ריבות בשערים דף ג ע"א {סותרת יום אחד}
ו/טז דליית הכרם עמ' תתתיג [סותרת - צ"ל סופרת]
ו/טז חי' ר' חנוך הענאך עמ' רלב {מ"מ}
ו/טז טהרת הבית ח"ב עמ' שצז
ו/טז ימי שלמה
ו/טז כתב משה ח"ב עמ' קצד {או"ש}
ו/טז לב שלמה (חלמא) עמ' כד
ו/טז מגד יהודה ח"א סי' קע אות א
ו/טז מחובר לטהור סי' ט אות א
ו/טז מי נדה עמ' שעח {הגהמ"י}
ו/טז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רכח {או"ש}
ו/טז משאת המלך (אדרי)
ו/טז משכן בצלאל ח"א סי' נו
ו/טז משנת חיים נדה סי' מט עמ' קפז
ו/טז משנת יעקב כאן (עמ' מ)
ו/טז נרות אהרן
ו/טז צפנת פענח
ו/טז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רפח {או"ש}
ו/טז שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' צה, צח-צט
ו/טז שו"ת מהרי"ק עמ' תמא
ו/טז שם טוב
ו/יז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שז
ו/יז אוצרות הרמב"ם
ו/יז אורה ושמחה עמ' של-שלד
ו/יז בדבר מלך חי"ב עמ' שמז
ו/יז דליית הכרם עמ' תתתיג {מ"מ}
ו/יז העמק דבר ויקרא פט"ו פסוק כה
ו/יז חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות נדה עמ' 72
ו/יז כרם יעקב עמ' כב
ו/יז מרחשת ח"א סי' לא אות א
ו/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יז משכן בצלאל ח"א סי' נה
ו/יז פתח המלך עמ' עא-עב, עה-עז
ו/יז שו"ע הרב יו"ד סי' קפז ס' יג
ו/יז שם טוב
ו/יז שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כב אות א
ו/יח אורה ושמחה עמ' שלד
ו/יח ארשת צבי עמ' קנו
ו/יח דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' סז
ו/יח יד דוד (קרלין) ח"א דף כג
ו/יח מעשה רקח
ו/יח מרחשת ח"א סי' לב אות א
ו/יח עמודי שלמה ח"ב עמ' מח
ו/יט אורה ושמחה עמ' שלד-שלה
ו/יט הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כו ע"א
ו/יט לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף לא ע"ב
ו/יט משרת משה (נבר)
ו/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטז
ו/יט פתח המלך עמ' עז
ו/כ אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שז
ו/כ אדני היד החזקה
ו/כ אורה ושמחה עמ' שלה-שמה
ו/כ אורח הטהרה ח"ד עמ' פג
ו/כ אמרי חיים (שיינברג) עמ' 231
ו/כ אנצי"ת ע' בדיקת אשה הע' 104
ו/כ באורי סוגיות (הוניגסברג) נדה עמ' עט
ו/כ בשמים ראש סי' קנו
ו/כ דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה ע
ו/כ דעת תבונה (בן פורת) נדה סי' יא
ו/כ חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 240, 242, 277
ו/כ טהרת הבית ח"ב עמ' רל, רנח, רפה
ו/כ מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קסט-קעב, קעד-קעה
ו/כ מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכא ע"א
ו/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' קצז
ו/כ מעיני התורה ח"ב עמ' עד {מ"מ}
ו/כ מעשה רקח
ו/כ מרחשת ח"א סי' לה אות ב, ח"ב סי' טו אות א
ו/כ משאת המלך (אדרי)
ו/כ צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רסה ע"ג
ו/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ע אות ה, אהע"ז סי' קנב
ו/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צט אות ב
ו/כ צפנת פענח
ו/כ ריח השדה (חביב) סי' כ עמ' רלב
ו/כ שם טוב
ו/כ שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קז ס"א
ו/כ שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רטז
ו/כ תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רמט
ו/כא אורה ושמחה עמ' שמה-שמז
ו/כא אורח הטהרה ח"ד עמ' צד
ו/כא אז ישיר עמ' קכה-קכו
ו/כא אנצי"ת ע' בדיקת אשה הע' 131, 188
ו/כא בינת אמת עמ' שא
ו/כא חיי נפש ח"ד עמ' קפח
ו/כא טהרת הבית ח"ב עמ' שג
ו/כא מעיני התורה ח"ב עמ' פב {הגהמ"י}
ו/כא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' מו]
ו/כא משכן בצלאל ח"א סי' נד
ו/כא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' צו
ו/כא עמודי שלמה ח"ב עמ' נב
ו/כא עמק הלכה (בוימל) עמ' רסא
ו/כא פתח המלך עמ' עח-פד
ו/כא פתחי נדה (פוטאש) עמ' רכו
ו/כא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תיד-תטו
ו/כא תשובה שלמה יו"ד סי' כ {מ"מ}
ו/כב אורה ושמחה עמ' שמז-שמט
ו/כב אורח הטהרה ח"ד עמ' צה, קט
ו/כב אז ישיר עמ' קכו
ו/כב אמונת עתיך גל' 114 עמ' 106
ו/כב אנצי"ת ע' בדיקת אשה הע' 133, 134
ו/כב בינת אמת עמ' שא
ו/כב חי' חתם סופר
ו/כב טהרת הבית ח"ב עמ' שג
ו/כב כתב משה ח"ב עמ' קמט {או"ש}
ו/כב משאת המלך (אדרי)
ו/כב משכן בצלאל ח"א סי' נד
ו/כב משנת חיים נדה סי' נה עמ' רה-רו
ו/כב נתיבות מרדכי גיטין עמ' כא
ו/כב עמודי שלמה ח"ב עמ' נב
ו/כב פתחי נדה (פוטאש) עמ' רכז
ו/כב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמח ע"ג
ו/כב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 20
ו/כב שם טוב
ו/כב שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קח ענף ב ס"ב
ו/כג אורה ושמחה עמ' שמט-שנג
ו/כג אמונת עתיך גל' 108 עמ' 80
ו/כג באורי סוגיות (הוניגסברג) נדה עמ' עט
ו/כג טהרת הבית ח"ב עמ' רל
ו/כג משנת חיים נדה סי' נה עמ' רו
ו/כג קרית מלך
ו/כג שם טוב
ו/כג תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רמט
ו/כג תפארת יהונתן (תרצד) דף סד ע"ב


ז/249 הלכות איסורי ביאה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ באר מלך
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אדני היד החזקה
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אור שמח
ז/א אורה ושמחה עמ' שנד-שנז
ז/א אש פנחס עמ' רח
ז/א דעת יוסף נדה דף צב ע"ג
ז/א הדר יוסף עמ' רטז-ריז
ז/א הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כו ע"ב
ז/א הר המלך ח"ח עמ' נה
ז/א חי' מהרא"ך ח"ב דף מז ע"ב
ז/א יד דוד (קרלין) ח"א דף קצא
ז/א מזבח חדש דף כט ע"ד
ז/א מי נדה עמ' שמ
ז/א מעשה רקח
ז/א משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' ה
ז/א פי' ר"א מן ההר יבמות פג ע"א
ז/א פתח המלך עמ' פה
ז/א צפנת פענח
ז/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קכ-קכא
ז/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' יב
ז/א שו"ת רשב"ש עמ' רנה
ז/א שלמי יוסף נדה עמ' תמ
ז/ב אורה ושמחה עמ' שנז-שנט
ז/ב אש פנחס עמ' רח-רט, ריא
ז/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ב חותמי ברכה תשובה יב אות ג
ז/ב חזו"א נדה סי' עא ס"ק ח-ט
ז/ב חזו"א על הרמב"ם
ז/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמד
ז/ב לבושי מרדכי יו"ד עמ' קלט
ז/ב פתח המלך עמ' פה
ז/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רפ
ז/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רפב
ז/ג אורה ושמחה עמ' שנט-שסא
ז/ג חזו"א נדה סי' עא ס"ק ח-ט
ז/ג חזו"א על הרמב"ם
ז/ג יד דוד (קרלין) ח"א דף קצא
ז/ג מי נדה עמ' שכט
ז/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רפב
ז/ד אגרות משה אהע"ז ח"א סי' כ
ז/ד אדני היד החזקה
ז/ד אורה ושמחה עמ' שסא-שסג
ז/ד אש פנחס עמ' רי
ז/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ד הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כו ע"ב
ז/ד חותמי ברכה תשובה יב אות ג
ז/ד חזו"א נדה סי' עא ס"ק ח-ט
ז/ד חזו"א על הרמב"ם
ז/ד חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות נדה עמ' 30
ז/ד ימין המלך
ז/ד מעשה רקח
ז/ד נחל איתן
ז/ד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מו
ז/ד פתח המלך עמ' פו-פט
ז/ד ציוני מהר"נ (השמטות)
ז/ד צפנת פענח
ז/ד קרית מלך
ז/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' רא
ז/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רעט
ז/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רפג
ז/ד שיח יוסף נדה ח"א עמ' קפב
ז/ד שלמי יוסף נדה עמ' שלא, שלו
ז/ה אורה ושמחה עמ' שסג-שסד
ז/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קפח ע"א
ז/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' ק אות א
ז/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קיא
ז/ו אורה ושמחה עמ' שסד-שסה
ז/ו המנהיג עמ' תקנט
ז/ו קרית מלך
ז/ז אדני היד החזקה עמ' 35
ז/ז אורה ושמחה עמ' שסה-שסז
ז/ז אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קמז
ז/ז בינת אמת עמ' רס
ז/ז בית נפתלי (תרנט) סי' ב דף ג ע"א
ז/ז דברות משה ב"ק ח"א סי' כה ענף ב-ג
ז/ז הדר יוסף עמ' רכ-רכב
ז/ז הדרום חל"ד עמ' 49
ז/ז מחובר לטהור סי' כה אות ה
ז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קלט
ז/ז משכן בצלאל ח"א סי' נו
ז/ז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לט ע"ב-ע"ג
ז/ז פני משה (שלז')
ז/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' ק אות ד
ז/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 17 (בספרות רומיות) {מל"מ}
ז/ח אור הישר [נחל האשכול על ס' האשכול ח"א סי' לז אות טז]
ז/ח אורה ושמחה עמ' שסז-שסח
ז/ח אישי יובל עמ' 48
ז/ח אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קנב
ז/ח הדר יוסף עמ' רכ-רכב
ז/ח ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרכח
ז/ח חזו"א יו"ד סי' קכ ס"ק יא, נדה סי' ע ס"ק יט
ז/ח מחובר לטהור סי' כה אות ה
ז/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רפז {או"ש}
ז/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רלב {או"ש}
ז/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שפ
ז/ח סיני ס' יובל עמ' שסד {הגהמ"י}
ז/ח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' ריז
ז/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ק
ז/ח פתח המלך עמ' פט-צו
ז/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קפח ע"ב
ז/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמח ע"ג
ז/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 20
ז/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' ק אות ג
ז/ח שלמי יוסף נדה עמ' תטו, תטז, תיט, תכא
ז/ח שמוש חכמים ג עמ' ל
ז/ח שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' ק ס"ק ב ואילך, ס"ק ח {הגהמ"י}
ז/ט אדני היד החזקה
ז/ט אור לישרים (שולמן) עמ' קצז
ז/ט אורה ושמחה עמ' שסח-שסט
ז/ט אמרי חיים (שיינברג) עמ' 88
ז/ט ברית עולם (ולר) סי' צ אות ב
ז/ט דברות משה ב"ק ח"א סי' כה ענף ב-ג
ז/ט מי נדה עמ' שנ
ז/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' שלח
ז/ט מראה איש ח"א יו"ד עמ' עה
ז/ט פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' לז
ז/ט צפנת פענח
ז/ט קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קכ-קכא
ז/ט קרית מלך
ז/ט שובע שמחות עמ' מו {מל"מ}
ז/ט שלמי יוסף נדה עמ' תיט
ז/י אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' צח, ח"ו עמ' רג-רד
ז/י אורה ושמחה עמ' שסט-שעא
ז/י אמרי חיים (שיינברג) עמ' 88, 116
ז/י אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קמג-קמח
ז/י בדבר מלך חי"ז עמ' א {זבה שפסק זובה והתחילה למנות שבעת ימסי נקיים ובא לה דם קושי בתוך ימים נקיים וכו'}
ז/י הדר איתמר עמ' רסא
ז/י הדר יוסף עמ' רכ
ז/י זכרון בנימין ח"א עמ' נז, שמז
ז/י חזו"א נדה סי' עא ס"ק כב
ז/י חזו"א על הרמב"ם
ז/י חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות נדה עמ' 30
ז/י חי' ר' חנוך הענאך עמ' רלב
ז/י טהרת הבית ח"ב עמ' א
ז/י לב שלמה (חלמא) עמ' לט
ז/י מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' כג-כד
ז/י מרחשת ח"א סי' לד אות א
ז/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/י משאת המלך (אדרי)
ז/י משכן בצלאל ח"א סי' נו
ז/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לט ע"א
ז/י עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' ריח
ז/י עמק שאלה (טברסקי) עמ' קלח
ז/י פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' לה דף מב ע"ג {ימי לידה שאין רואה בהם לא עולים}
ז/י פתח המלך עמ' צו-קד
ז/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' ק אות ד
ז/י צפנת פענח
ז/י שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' ר
ז/י שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רעט
ז/י שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רפד
ז/י שלמי יוסף נדה עמ' שלה
ז/י שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' ק ס"ק ב ואילך {מ"מ}
ז/י תורת הקדש ח"ב עמ' רא
ז/יא אבני חפץ ח"ג עמ' קפח
ז/יא אורה ושמחה עמ' שעא
ז/יא אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קמג-קמח
ז/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/יא בדבר מלך חי"ז עמ' א {ימי לידתה וימי נדתה אם לא ראתה בהן דם הרי אלו עולין לה לספירת שבעת ימים נקיים וכו'}
ז/יא בית שערים יו"ד סי' רמג
ז/יא גליוני הגר"ש עמ' סח {הגהמ"י}
ז/יא דברות משה ב"ק ח"א סי' כה ענף ב-ג
ז/יא דברות משה נדה וטהרות עמ' קכה {שאין סותר הכל אלא ראיית של זוב}
ז/יא דברי ריבות בשערים דף ו ע"ב {סותרת יומה}
ז/יא הדר איתמר עמ' רסא
ז/יא הדר יוסף עמ' ריב, ריט-רכ, רכג
ז/יא חזו"א יו"ד סי' קכא ס"ק כד
ז/יא חי' הגרי"ז דף נו ע"ד
ז/יא חי' ר' חנוך הענאך עמ' רלג
ז/יא טהרת הבית ח"ב עמ' לא
ז/יא מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' כג-כד
ז/יא מנחת מרדכי (תשז) עמ' קלה
ז/יא מרחשת ח"א סי' לב אות א
ז/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יא משכן בצלאל ח"א סי' נו
ז/יא נרות אהרן
ז/יא עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' רטז {הגהמ"י}
ז/יא פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שנח
ז/יא פתח המלך עמ' קד-קיד
ז/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמח ע"ג-ע"ד
ז/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 20
ז/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' ק אות א ואילך
ז/יא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רפד
ז/יא שלמי יוסף נדה עמ' תכא
ז/יא שמוש חכמים ג עמ' ל
ז/יא שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כב אות ג
ז/יא שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' א ס"ק יג-יד, סי' ק ס"ק ז
ז/יא תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קיג
ז/יא תשובה שלמה יו"ד סי' כה
ז/יב אדני היד החזקה
ז/יב אורה ושמחה עמ' שעא-שעב
ז/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 211
ז/יב חזו"א יו"ד סי' קכא ס"ק מט
ז/יב חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות נדה עמ' 31
ז/יב חסדי דוד ח"ט עמ' ריד
ז/יב מבוא למשנה תורה עמ' 107
ז/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יב פתח המלך עמ' קיד [עי' מש"כ לקמן ספ"ח]
ז/יג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' פו
ז/יג חנא וחסדא ח"ב דף ריב ע"א {מל"מ}
ז/יג משברי ים עדל"ת סי' ז ס"ק ד
ז/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכח
ז/יג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכה
ז/יד אדני היד החזקה
ז/יד אורה ושמחה עמ' שעב-שעג
ז/יד הר המלך ח"ח עמ' נה
ז/יד מבוא למשנה תורה עמ' 107
ז/יד תחומין ח"ד עמ' 264
ז/יד תשובה שלמה יו"ד סי' כה
ז/טו אורה ושמחה עמ' שעג-שעד
ז/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/טז אורה ושמחה עמ' שעד-שעה
ז/טז.
ז/יז אורה ושמחה עמ' שעה
ז/יז אנצי"ת ע' אשתני הע' 38-40
ז/יז כנה"ג [רמ"ע מפאנו סי' כד]
ז/יז מעשה רקח
ז/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יז פתח המלך עמ' קיד-קטו
ז/יז שו"ת הרמ"ע השלם עמ' מז
ז/יח אורה ושמחה עמ' שעה-שעו
ז/יח שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קסא
ז/יח שו"ת הרמ"ע השלם עמ' מז
ז/יט אורה ושמחה עמ' שעו
ז/יט העמק שאלה שאלתא מ אות יא
ז/יט שו"ת הרמ"ע השלם עמ' מז
ז/כ אדני היד החזקה
ז/כ אורה ושמחה עמ' שעו-שעח
ז/כ חזו"א נדה סי' עד ס"ק א
ז/כ חזו"א על הרמב"ם
ז/כ מעשה רקח
ז/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/כ עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' קעט
ז/כ פתח המלך עמ' קסג
ז/כ שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כב אות ה
ז/כ שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' א ס"ק יא
ז/כ תשובה שלמה יו"ד סי' כה
ז/כא אורה ושמחה עמ' שעח
ז/כא שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' א ס"ק יא
ז/כא.
ז/כב אורה ושמחה עמ' שעח-שפ
ז/כב ידי אליהו דף מו ע"ד
ז/כב לב שלם [ידי אליהו דף מו ע"ד]
ז/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/כג אורה ושמחה עמ' שפ
ז/כג.
ז/כד אורה ושמחה עמ' שפ-שפב
ז/כד ידי אליהו דף מז ע"ג
ז/כד מרכבת המשנה מהדו"ב


ח/250 הלכות איסורי ביאה פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ באר מלך
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אורה ושמחה עמ' שפב-שפט
ח/א אמרי חיים (שיינברג) עמ' 114, 122
ח/א ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ד
ח/א דעת תבונה (בן פורת) נדה סי' כב
ח/א ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרמז {הגהמ"י}
ח/א חי' ר' חיים הלוי דף ל
ח/א כל בו ח"ה עמ' תכו
ח/א מי נדה עמ' תרא {מ"מ}
ח/א מקור הברכה (שטרן) הל' נדה סי' ו אות ג
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/א משאת המלך (אדרי)
ח/א משנת חיים נדה סי' יד עמ' נג
ח/א משנת יעקב כאן, נשים ח"א עמ' ש, קדושה עמ' כא, מט
ח/א נרות אהרן
ח/א נתן פריו הל' נדה עמ' ג, י, קיז
ח/א פתח המלך עמ' קטז-קכא
ח/א פתחי נדה (פוטאש) עמ' קלב
ח/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רמא ע"א, שמח ע"ד
ח/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 481
ח/א שאילת משה עמ' תקכב
ח/א שאר יוסף ח"ה
ח/א שו"ע הרב יו"ד סי' קפו קו"א אות א
ח/א שיח יוסף נדה ח"א עמ' רצד-רצו
ח/א שלמי יוסף נדה עמ' שח, תרפא, תרצו, תשו
ח/ב אורה ושמחה עמ' שפט-שצג
ח/ב אמרי חיים (שיינברג) עמ' 110
ח/ב ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ד
ח/ב בית שערים יו"ד סי' רנב
ח/ב הר המלך ח"ח עמ' נו
ח/ב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קכה
ח/ב חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני נדה סי' י ס"ק י
ח/ב כל בו ח"ה עמ' תכו, תלא
ח/ב לב שלם [הלכה למשה (אמריליו) הל' נז"מ דף נה ע"ב]
ח/ב מוריה ב גל' ה (ר"י מונדרי)
ח/ב מעיל שמואל (סימנס) סי' ב פ"א ס"ק ב, סי' יב פ"ג ס"ק ג
ח/ב מקור הברכה (שטרן) הל' נדה סי' ג אות ד, סי' ו אות ג
ח/ב משאת המלך (אדרי)
ח/ב משנת יעקב כאן, נשים ח"א עמ' ש, קדושה עמ' כא, מט
ח/ב נאות יעקב (שפירא) סי' כה אות א-ב
ח/ב נתיב טוהר עמ' רעט
ח/ב ס' התדיר עמ' רעט
ח/ב עמודי אור סי' עח אות ה
ח/ב פתח המלך עמ' קטז-קכא
ח/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צז אות ה, אהע"ז סי' טו אות ט ואילך
ח/ב צפנת פענח
ח/ב שאילת משה עמ' תקכב
ח/ב שו"ע הרב יו"ד סי' קפו קו"א אות א
ח/ב שיח יוסף נדה ח"א עמ' רצד-רצו
ח/ב שלמי יוסף נדה עמ' שח
ח/ב שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' סב ס"ק ד
ח/ב תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' מט {מ"מ}
ח/ג אדני היד החזקה
ח/ג אור הישר [עי' תוס' נדה יב ע"א, ושו"ת מהר"ם ב"ב סי' תרכד]
ח/ג אורה ושמחה עמ' שצג-שצה
ח/ג אמונת עתיך גל' 115 עמ' 136 {שיטת אור זרוע}
ח/ג ארץ בנימין עמ' שצ {הגהמ"י}
ח/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' רפח, רצ {הגמי"י אות א'}
ח/ג דעת אביעזרי עמ' שפו {הגהמ"י}
ח/ג חי' ר' חיים הלוי דף כו
ח/ג יד לרמב"ם עמ' 260
ח/ג יד סופר עמ' קל {הגהמ"י}
ח/ג כל בו ח"ה עמ' תלב
ח/ג לבושי מרדכי יו"ד עמ' תה
ח/ג מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' טו
ח/ג מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קסב
ח/ג מעיני התורה ח"ב עמ' לז {הגהמ"י}
ח/ג מקור הברכה (שטרן) הל' נדה סי' ו אות ג
ח/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ג משאת המלך (אדרי)
ח/ג משנת חיים נדה סי' מו עמ' קעז
ח/ג ס' התדיר עמ' רעט
ח/ג פתחי נדה (פוטאש) עמ' נא {אבי עזרי}, נג {אבי עזרי}, נה {אבי עזרי}, קלב
ח/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 393
ח/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמח ע"ד
ח/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 20
ח/ג ראש אליהו ח"ב עמ' רז {הגהמ"י}
ח/ג שאילת משה עמ' תקכב
ח/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רלח
ח/ג שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' מו
ח/ג שיח יוסף נדה ח"א עמ' רצד-רצו
ח/ג שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' ט {הגהמ"י}
ח/ג תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רפט
ח/ג תשובות ר"י הזקן עמ' 106 {הגהמ"י}
ח/ד אגרות משה יו"ד ח"ב סי' עב ענף א
ח/ד אדני היד החזקה
ח/ד אורה ושמחה עמ' שצה-תי
ח/ד ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ד
ח/ד חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 78
ח/ד חסדי דוד ח"ט עמ' קפח
ח/ד כל בו ח"ה עמ' תל
ח/ד מעיל שמואל (סימנס) סי' ב פ"א ס"ק ב, סי' ו פ"א ס"ק (ב)
ח/ד מקור הברכה (שטרן) הל' נדה סי' ו אות ג
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ד משנת חיים נדה סי' לג עמ' קלב-קלג, סי' מז עמ' קפא
ח/ד פתח המלך עמ' קכא
ח/ד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קצה {כרשב"ג בווסתות}
ח/ד שו"ת מהרי"ק סי' קס {הגהמ"י אות ב}
ח/ד שיח יוסף נדה ח"א עמ' רצד-רצו
ח/ה אדני היד החזקה
ח/ה אורה ושמחה עמ' תי-תטז
ח/ה אורח הטהרה ח"ב עמ' קלה, קמ
ח/ה אז ישיר עמ' קלב
ח/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 128
ח/ה ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ד
ח/ה ארץ בנימין עמ' שצג {הגהמ"י}
ח/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' נא {שהרי נודע שהיום גרם לה לראות ולא הקפיצה}
ח/ה דברי אמת (תשעט) עמ' רא {ראב"ד, בתרי לישני אף בשל תורה הלך כלישנא בתרא}
ח/ה דעת תבונה (בן פורת) נדה סי' כב
ח/ה המלך ברמה עמ' 73, 76-78
ח/ה הר המלך ח"א עמ' קכז-קכט
ח/ה השיב משה (תשעה) סי' מ אות ו עמ' קנא
ח/ה ים התלמוד (עדיל) עמ' תשצט
ח/ה לבב דוד
ח/ה מעיל שמואל (סימנס) סי' יב פ"ב ס"ק טו
ח/ה מעיני התורה ח"ב עמ' מ, מב
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ה משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' ד
ח/ה משנת חיים נדה סי' יד עמ' נ, נד
ח/ה נתיב טוהר עמ' טו
ח/ה פני המלך (שטרן)
ח/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רלב ע"ד
ח/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 491 {הגהמ"י}
ח/ה שאילת משה עמ' ע {מ"מ}, תקנב
ח/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רלא
ח/ה שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' ס ענף ב {הגהמ"י}
ח/ה שעשועי תורה נדה עמ' עה {מ"מ - וסת קפיצות בימי זיבה}
ח/ה תחומין ח"ג עמ' 182
ח/ו אדני היד החזקה
ח/ו אהל אבות ב"ק סי' עה ס"ק א {שתשלש בדילוג}
ח/ו אורה ושמחה עמ' תטז-תכט
ח/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 128
ח/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ו הי"א מושב שרים אות נב {מ"מ}
ח/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קנג
ח/ו הגהות רימ"א {מ"מ}
ח/ו ישועות יעקב קדשים עמ' תכד
ח/ו כל בו ח"ה עמ' תלא
ח/ו לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקמא
ח/ו מאור למלך ב"ק עמ' רח
ח/ו מי נדה עמ' תרז
ח/ו מעיני התורה ח"ב עמ' לג
ח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ו משאת המלך (אדרי)
ח/ו משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' י
ח/ו משנת חיים נדה סי' מז עמ' קפ
ח/ו נתן פריו הל' נדה עמ' י
ח/ו פתח המלך עמ' קכב-קכו
ח/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רלח ע"ג, שמח ע"ד
ח/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 476, וחי' עמ' 20
ח/ו שחר אורך עמ' תצח {כשמואל}
ח/ו שלמי יוסף נדה עמ' קמז, תשלז
ח/ו שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' מז ס"ק ב, סי' מח ס"ק א ואילך {מ"מ}
ח/ו תורת הבית (רשב"א) ח"ג עמ' 27
ח/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' א אות לו {טעם המלך}
ח/ז אדרת המלך עמ' פב {וסת הדילוג}
ח/ז אורה ושמחה עמ' תכט-תלא
ח/ז אמרי חיים (שיינברג) עמ' 170-172, 121
ח/ז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' קנד
ח/ז כתב משה ח"ב עמ' קסו {כ"מ}
ח/ז כתב סופר אהע"ז סי' ח
ח/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקמא
ח/ז מאור למלך ב"ק עמ' רח
ח/ז מסורה ח"י עמ' ה
ח/ז מעיני המים
ח/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ז משאת המלך (אדרי)
ח/ז משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' כב אות ו
ח/ז פתח המלך עמ' קכו-קכט
ח/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רלח ע"ג, שמח ע"ד
ח/ז שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' מח ס"ק ד
ח/ז שעשועי תורה נדה עמ' נד {כ"מ}
ח/ז תשובה שלמה יו"ד סי' כה
ח/ח אדני היד החזקה
ח/ח אורה ושמחה עמ' תלא-תלב
ח/ח באורי סוגיות (הוניגסברג) נדה עמ' קפה, קפט, קצב
ח/ח בינת אמת עמ' ק
ח/ח גבורות יצחק עמ' קח
ח/ח מעיל שמואל (סימנס) סי' יא פ"ב ס"ק ג, ד, פ"ג ס"ק א
ח/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ח משאת המלך (אדרי)
ח/ח נזר המלך
ח/ח פתח המלך עמ' קכט-קלו
ח/ח פתחי נדה (פוטאש) עמ' קכז
ח/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רלח ע"ג, שמח ע"ד
ח/ח קונטרסי שעורים נדרים שעור כח אות ד
ח/ח שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שמט
ח/ח שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' נו ענף ג ס"ק ו, סי' נז ס"ד ס"ק ד-ה
ח/ח שעלי דעת גל' ז עמ' 12
ח/ח שערי טהר ח"ח סי' סה אות א
ח/ט אבני חפץ ח"א סי' צג
ח/ט אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רפב, שלח
ח/ט אדני היד החזקה
ח/ט אורה ושמחה עמ' תלב-תלה
ח/ט אושר ירוחם עמ' פט
ח/ט אמרי חיים (שיינברג) עמ' 119, 120 {מ"מ}, 121
ח/ט ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ד
ח/ט בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קמג
ח/ט חזו"א נדה סי' עד ס"ק ד-ח
ח/ט חזו"א על הרמב"ם
ח/ט חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 279
ח/ט חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות נדה עמ' 32
ח/ט כל בו ח"ה עמ' תלב
ח/ט מי נדה עמ' שסא, שסה
ח/ט מנחת מרדכי (תשז) עמ' קלו
ח/ט מסורה ח"י עמ' ה
ח/ט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' צג, חי' ר' חיים הלוי דף כו]
ח/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ט מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ח/ט משנת יעקב כאן וקדושה עמ' כה
ח/ט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רנד
ח/ט נתיבות אדם ח"א עמ' רלב, רלג {מ"מ}
ח/ט נתן פריו הל' נדה עמ' י, קכ
ח/ט סופר המלך עמ' קנב
ח/ט פתח המלך עמ' קלו-קמה
ח/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רלח ע"ג, שמח ע"ד
ח/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 20
ח/ט קול דודי (תשף)
ח/ט קרית מלך
ח/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קפ
ח/ט שו"ע הרב יו"ד סי' קפז קו"א אות יג ד"ה וכן
ח/ט שלמי יוסף נדה עמ' תשלז
ח/ט שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' מא אות ז
ח/ט שעשועי תורה נדה עמ' כו {קביעת וסת בימי זיבה רק אם נעקר פעם אחת}
ח/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשמ
ח/י אורה ושמחה עמ' תלה-תלז
ח/י אמרי חיים (שיינברג) עמ' 171, 172 {מ"מ}
ח/י ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ד
ח/י מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' צג]
ח/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/י משאת המלך (אדרי)
ח/י נתיבים במשפט העברי עמ' 8
ח/י סופר המלך עמ' קנב
ח/י פני המלך (שטרן)
ח/י שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' א ס"ק ו-ז
ח/יא אגרות משה ח"ח עמ' רא
ח/יא אורה ושמחה עמ' תלז-תמ
ח/יא ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ו
ח/יא בינת אמת עמ' יח
ח/יא דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה ע
ח/יא דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' ל ד"ה הטור וד"ה אך
ח/יא חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 242
ח/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שסא
ח/יא ישועות יעקב קדשים עמ' שסא
ח/יא כל בו ח"ה עמ' תמא
ח/יא מי נדה עמ' שסב
ח/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יא משנת חיים נדה סי' א עמ' ב, סי' יג עמ' מט, סי' טו עמ' נו, סי' כא עמ' פד, סי' נה עמ' רט
ח/יא עמק שאלה (טברסקי) עמ' קכו
ח/יא פתח המלך עמ' קמה-קנב
ח/יא צפנת פענח
ח/יא שיח יוסף נדה ח"א עמ' לו
ח/יא שלמי יוסף נדה עמ' רמ, רעג, תקה, תשכה
ח/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 378
ח/יב אדני היד החזקה
ח/יב אורה ושמחה עמ' תמ
ח/יב ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ו
ח/יב בינת אמת עמ' יח
ח/יב כל בו ח"ה עמ' תמא
ח/יב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מז
ח/יב עמק שאלה (טברסקי) עמ' קכו
ח/יב פתח המלך עמ' קמו-קנב
ח/יב פתחי נדה (פוטאש) עמ' נ
ח/יב שאילת משה עמ' רפז
ח/יב תשובה מאהבה ח"א סי' עה
ח/יג אור שמח
ח/יג אורה ושמחה עמ' תמ-תמו
ח/יג אמרי איש עמ' קכז-קכח
ח/יג אמרי חיים (שיינברג) עמ' 268, 269
ח/יג אנצי"ת ע' בדיקת אשה הע' 70
ח/יג ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ו
ח/יג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קצה
ח/יג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שסג {הגהמ"י אות ו}
ח/יג דברי חיים ח"ב יו"ד סי' עח {מ"מ}, השמטות סי' יז
ח/יג הורה גבר (תקסב) דף כה ע"ב
ח/יג הורה גבר (תשסג) עמ' צט
ח/יג ושב הכהן (תשמח) עמ' קצח
ח/יג חותמי ברכה תשובה קמב אות ה
ח/יג חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 158, 160, 199
ח/יג חי' מהר"ם שיק נדה עמ' לט
ח/יג יד הלוי (לוין) דף ב ע"ב
ח/יג כל בו ח"ה עמ' תמא
ח/יג מעיל שמואל (סימנס) סי' ג פ"א ס"ק א, ו
ח/יג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' צז, אבי עזרי ח"א]
ח/יג מראה איש ח"א יו"ד עמ' נח, ס, סד
ח/יג משנת חיים נדה סי' י עמ' מא, סי' כא עמ' פג-פד, פז, סי'מו עמ' קעט
ח/יג משנת יעקב
ח/יג נאות יעקב (שפירא) סי' כה אות ה
ח/יג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רסז
ח/יג נועם חט"ז עמ' א
ח/יג נתיב טוהר עמ' קי
ח/יג נתן פריו הל' נדה עמ' כט
ח/יג סופר המלך ח"א עמ' קנב-קנד
ח/יג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קלז
ח/יג פתח המלך עמ' קנב-קנז
ח/יג פתחי נדה (פוטאש) עמ' נד {הגהמ"י - לא תשמש עד שתבדוק}
ח/יג ציוני מהר"נ (השמטות)
ח/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קלב אות ג, סי' קלג אות ג ואילך, סי' קלט אות ד
ח/יג קרית מלך
ח/יג שאילת משה עמ' פג
ח/יג שאילת משה עמ' רכט, רלא, רצא-רצב, רפז
ח/יג שירת הים סי' כד ענף ב אות ה
ח/יג שלמי יוסף נדה עמ' שו
ח/יג שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' יד ס"ב ס"ק א, ס"ק ב {מ"מ}, ס"ג ס"ק א
ח/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 377
ח/יג תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' שא
ח/יד אדמת קדש ח"ב דף יט ע"ג
ח/יד אוצרות הרמב"ם
ח/יד אורה ושמחה עמ' תמו-תמט
ח/יד אורח הטהרה ח"א עמ' רג
ח/יד אמונת עתיך גל' 117 עמ' 122
ח/יד אמונת עתיך גל' 123 עמ' 110
ח/יד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקי-תקיב
ח/יד אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' ו ד"ה על
ח/יד אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קנב
ח/יד אנצי"ת ע' אורח בזמנו הע' 11, ע' בדיקת אשה הע' 70
ח/יד ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ו
ח/יד בית אפרים יו"ד (תרמד) דף סו ע"ד
ח/יד בית שערים יו"ד סי' רנה
ח/יד ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' נד
ח/יד ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פה, רמ
ח/יד גדולי ציון (תשנב) עמ' רעא
ח/יד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שסב, שסג
ח/יד גליון מהרי"ל דף לח ע"ג
ח/יד דברות אליהו ח"ג עמ' סח
ח/יד דעת אביעזרי עמ' תל
ח/יד דרך ישרה ח"א עמ' רכ-רכא
ח/יד הגהות רימ"א
ח/יד הר המלך ח"ח עמ' נו
ח/יד השיב משה (תשעה) סי' לט עמ' קמג
ח/יד ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרכב
ח/יד ושב הכהן (תשמח) עמ' קפז, קצח
ח/יד זכרון צבי מנחם דף טז ע"א-ע"ב
ח/יד חסדי דוד ח"ט עמ' רא
ח/יד טהרת הבית ח"א עמ' רלח
ח/יד יפה נוף עמ' קיד
ח/יד ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף כא ע"ב
ח/יד ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' נח, סט
ח/יד ישועות יעקב קדשים עמ' שפו, תנב
ח/יד כבוד הלבנון דף מח ע"א {מקור מקומו טמא}
ח/יד כל בו ח"ה עמ' תמ
ח/יד לב שלמה (חלמא) עמ' לג, מב
ח/יד מזכרת חיים עמ' נו
ח/יד מלואי אבן - שו"ת עמ' רנח
ח/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קסח
ח/יד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' צז]
ח/יד מראה איש ח"א יו"ד עמ' נח
ח/יד מרחשת ח"א סי' לז אות ג
ח/יד משנה הלכות ח"ה סי' קלז
ח/יד משנת חיים נדה סי' כא עמ' פג, סי' כג עמ' צה, סי' מב עמ' קסג
ח/יד משנת יעקב כאן (עמ' מ-מד)
ח/יד משנת יעקב קרבנות עמ' רנא-רנב
ח/יד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רסה, שא
ח/יד נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' צד ס"ק ו
ח/יד נתן פריו הל' נדה עמ' ס
ח/יד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' ריט
ח/יד עמק המלך (לבוב)
ח/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' קכ
ח/יד פני המלך (שטרן)
ח/יד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קלז
ח/יד פתח המלך עמ' קנז-קנט
ח/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קיז אות א ואילך
ח/יד צפנת פענח (גם בהשמטות דף נז ע"א)
ח/יד קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קט, קיא {וסתות דרבנן}
ח/יד שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' ו-ז
ח/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' פ
ח/יד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רנ, רנד, רפז
ח/יד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רכג, רכה, רכז
ח/יד שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' לז, מג-מד
ח/יד שיח יוסף נדה ח"א עמ' ר-רא
ח/יד שלמי יוסף נדה עמ' תנט
ח/יד שמן רקח ח"א דף יח ע"ב, יט ע"ג
ח/יד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תג {וסת דרבנן}
ח/יד שערי טהר ח"ה שער א סי' ד אות ו דף עה ע"א
ח/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 378
ח/יד תא חזי סי' ב אות ט-י, הערה 48
ח/יד תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' כה, לו
ח/יד תשובה מאהבה ח"א סי' קמח, קנה
ח/טו אדני היד החזקה
ח/טו אורה ושמחה עמ' תמט-תנא
ח/טו אוריין תליתאי (תאומים) סי' עט
ח/טו אנצי"ת ע' בדיקת אשה הע' 205, 209
ח/טו ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ז
ח/טו חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תפז
ח/טו חקרי לב אהע"ז סי' ע דף קנה ע"ג
ח/טו טהרת הבית ח"ב עמ' שסב
ח/טו כל בו ח"ה עמ' תמא
ח/טו מנחת שלמה (לוין) עמ' קעב
ח/טו משנה הלכות ח"ז סי' קלה דף קד ע"ג {מראה לחברתה - לא לבעלה}
ח/טו משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' רמ
ח/טו משנת חיים נדה סי' יז עמ' עב
ח/טו סופר המלך ח"ב עמ' שיא
ח/טו פני המלך (שטרן)
ח/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכג ע"א
ח/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנז, קנט אות ח
ח/טו תחומין ח"ג עמ' 215 {סומא}
ח/טז אורה ושמחה עמ' תנא-תנב
ח/טז בשמים ראש סי' קו
ח/טז הגהות רימ"א
ח/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/טז משפטי דרבנן עמ' לג
ח/טז פתח המלך עמ' קנט-קסג
ח/טז שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' א ס"ק טו {מ"מ}
ח/טז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכה {מ"מ}
ח/יז אורה ושמחה עמ' תנב-תנד
ח/יז יקר הערך דף מו ע"א
ח/יז מעשה רקח
ח/יז מקור הברכה (שטרן) הל' נדה סי' ב אות ד
ח/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קל ע"ד
ח/יח אורה ושמחה עמ' תנד-תנה
ח/יח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' כו
ח/יח יקר הערך דף מו ע"א
ח/יט.
ח/כ.
ח/כא שו"ע הרב יו"ד סי' קצ ס' כח
ח/כב אורה ושמחה עמ' תנה-תנז
ח/כב פתח המלך עמ' קנט-קסג
ח/כב.


ט/251 הלכות איסורי ביאה פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ באר מלך
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קמ
ט/א אגודת אזוב ח"א דף כב ע"ג
ט/א אגרא דשמעתא ח"ב עמ' קפז {כ"מ}
ט/א אדני היד החזקה
ט/א אהבת קדומים עמ' קלד {כ"מ}
ט/א אהל משה (וינברג) דף סג ע"ב, סו ע"ב {חזקת דם שבא בהרגשה}
ט/א אוצרות יהושע עמ' סח {כ"מ}
ט/א אורה ושמחה עמ' תנח-תסח
ט/א אורח הטהרה ח"ג עמ' כב, כד, קמט
ט/א אוריין תליתאי (תאומים) סי' לח (לא ע"ד) {כ"מ}
ט/א אז ישיר עמ' קמה
ט/א אחיעזר ח"ב סי' יז אות א, ח"ג סי' ט אות ג
ט/א אמרי איש עמ' קכב {שתרגיש ותראה - לא בוודאות שהדם מבפנים}, קכה {חזקה שבא בהרגשה}
ט/א אמרי חיים (שיינברג) עמ' 110-112, 123, 124, 129, 130
ט/א אמרי שפר (פינטו) עמ' סא-סב
ט/א ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 123
ט/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רע
ט/א בגדי כהונה (כהן) דף כא ע"א-ע"ג, כב ע"ד, כג ע"א
ט/א בינת אמת עמ' קמד
ט/א בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לד סעיף ח
ט/א בית מאיר (תשע) שו"ת סי' יג עמ' קלז, קלט {כ"מ}, קמד {מ"מ}
ט/א בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תלז, תמו {בחזקת שבא בהרגשה}
ט/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסד {ספק מן העלייה}
ט/א ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קכח {כ"מ}
ט/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רכו, רלא
ט/א גינת ורדים (הלוי) יו"ד מלחמת מצוה סי' ד
ט/א דברות אליהו ח"ג עמ' ס
ט/א דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' לח, מ
ט/א דברי חיים ח"ב יו"ד סי' עא {כ"מ}
ט/א דברי יהודה דף מו ע"ג {כ"מ}
ט/א דברי יהודה סי' יג אות ד
ט/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' שטו, שיח
ט/א דעת אביעזרי עמ' שסו, תכז, תלט
ט/א דעת תבונה (בן פורת) נדה סי' לב
ט/א ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרג
ט/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעח
ט/א זכרון חי עמ' קכז {כ"מ}
ט/א זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' ט-י
ט/א זכרון מנחם (מיארה) {כתמים}
ט/א זכרון צבי מנחם דף יג ע"ג, יד ע"ג-ע"ד, טז ע"ג {חזקה על דם שבא בהרגשה}
ט/א חד וחלק ח"ב דף ל ע"ג
ט/א חזקה רבה יו"ד הלכה נ, ח"ג עמ' 175, 200, 202, 220, 230, 233, 241, 274
ט/א חי' בר נחמני דף ד ע"ב
ט/א חי' מהר"ם שיק נדה עמ' יט, פט-צ, צח
ט/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' פב
ט/א חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רא
ט/א חלק לוי עמ' שטו {כ"מ}
ט/א חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני נדה סי' יד ס"ק א {כ"מ}
ט/א טהרת הבית ח"א עמ' כ, שלה, ח"ב עמ' שצז
ט/א טהרת הבית ח"ב עמ' כה
ט/א טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שט, שיב {כ"מ}
ט/א יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שעב
ט/א ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף יח ע"ד, יט ע"ג, כא ע"ג, כה ע"ג
ט/א ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' ס, סג, ע, פג
ט/א ישועות יעקב קדשים עמ' שעב, שעג, תא, תה, תי {כ"מ}, תטו, תיז, תיח, תלג, תנה
ט/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' מז {כ"מ}
ט/א כל בו ח"ה עמ' שצא
ט/א כתר כהונה (כץ) עמ' קעט
ט/א לב שלם [פרי האדמה דף ק ע"א, שו"ת מהרש"ל סי' ו]
ט/א לב שלמה (חלמא) עמ' יט
ט/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' קכו, תג, תיח, ח"ד עמ' רכב
ט/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקי
ט/א מוריה גל' קפג עמ' כז, לא
ט/א מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' י
ט/א מי נדה עמ' תקלח, תקצג, תרעז {כ"מ}
ט/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קסח
ט/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רעב, רצד, רצט
ט/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ריח, רלט, רנד
ט/א מעיל שמואל (סימנס) סי' ג פ"ג ס"ק א
ט/א מעיני התורה ח"ב עמ' נח {כ"מ}
ט/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' נב, חתם סופר יו"ד סי' קסב]
ט/א מקור הברכה (שטרן) הל' נדה סי' ז אות א, ג
ט/א מרחשת ח"א סי' לה אות א
ט/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/א משאת המלך (אדרי)
ט/א משנה הלכות ח"ב דף קב ע"ב
ט/א משנה הלכות ח"ב סי' סו דף קב ע"ג {בחזקת שבא בהרגשה}
ט/א משנה שכיר יו"ד עמ' ריב
ט/א משנת חיים נדה סי' טז עמ' סו, סי' כב עמ' צ-צב, סי' כו עמ' קט
ט/א משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' כו-כט
ט/א משפטי עזיאל ח"א עמ' קלט, קמא, ח"ב עמ' קג
ט/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קו, קח-קט, קיא, רעו
ט/א נועם ח"ח עמ' שכג
ט/א נחלת אבות סי' י עמ' כה
ט/א נתיב טוהר עמ' קח, קכו, קלו, קפג
ט/א נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' לג ס"ק ד, סי' צז ס"ק ג, סי' צח ס"ק א עמ' רסו-רסח
ט/א נתן פריו הל' נדה עמ' ג
ט/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' ריב
ט/א עמק יהושע אחרון עמ' נו {כ"מ}
ט/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' קלב {כ"מ}, קמו, קנא
ט/א פתח המלך עמ' קסד
ט/א פתחי נדה (פוטאש) עמ' עו {כ"מ}, קמז-קמח, קנב, קנה-קנו, קפא
ט/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רכא ע"ג, רכה ע"ג, רכז ע"ג, רכח ע"ב, שמח ע"ד, שמט ע"א
ט/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 20
ט/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צז אות א ואילך, סי' ק אות א
ט/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צח אות א ואילך, סי' צט אות א ואילך, סי' קלז אות א
ט/א צפנת פענח
ט/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נה {כ"מ}, ס {הגהמ"י}
ט/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קצח {כ"מ}
ט/א קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' קכט
ט/א ראש ברזל עמ' כא, כג, כו
ט/א ראש יוסף (כולל) א עמ' מד
ט/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קב
ט/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קפא אות א
ט/א שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ש
ט/א שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רלו, רנד {כ"מ}, רנח-רנט, שכ
ט/א שו"ע הרב יו"ד סי' קפג ס"ג, קו"א אות ב, מהדו"ת ד"ה מה וד"ה והנה, והגהות א-ב, סי' קפז ס' לג, קו"א אות א ד"ה והא, ואות י ד"ה והרשב"א
ט/א שו"ת אור שמח (מהד' תשנח) עמ' קסט {כ"מ}
ט/א שו"ת הרדב"ז סי' קמט
ט/א שו"ת הרדב"ז סי' קמט
ט/א שו"ת מהרי"ק עמ' תמד
ט/א שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' לג
ט/א שו"ת ר"י מילר עמ' קיג, קיח
ט/א שי למלך עמ' לח
ט/א שיח יוסף נדה ח"א עמ' קל, רנט
ט/א שלמי יוסף נדה עמ' תקא, תקי, תקנח-תקנט
ט/א שם אליעזר דף עז ע"א וע"ד
ט/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קכא
ט/א שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' עז ענף ג, סי' עט ס"ז
ט/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 215, 310
ט/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 474
ט/א שערי ישר שער ד פ"ג אות ח
ט/א שעשועי תורה נדה עמ' פח
ט/א שפתי דעת ח"ג עמ' קנח
ט/א שרגא בטהרה עמ' קב-קג {כ"מ}
ט/א תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רנח
ט/א תורה אור (באנדי) עמ' שנז
ט/א תורה מציון שנה ה חוב' ב סי' ה דף י ע"ד {חזקתו בהרגשה}
ט/א תחומין חט"ו עמ' 332
ט/א תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' ב {כ"מ} ג, ה, ח
ט/א תקות אהרן דף טז ע"א {בחזקת שבא}
ט/א תרומת הדשן תשובות חדשות הערה 155
ט/א תשובה מאהבה ח"א סי' פב-פג
ט/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' קכד {כ"מ - ס"ס}
ט/א תשורת שי מהדו"ק סי' קסו, מהדו"ת סי' קא, קלח
ט/ב אורה ושמחה עמ' תסח-תפא
ט/ב אורח הטהרה ח"ג עמ' כה
ט/ב אמרי איש עמ' קכב {שמא בא מן החדר}
ט/ב אמרי חיים (שיינברג) עמ' 130, 131
ט/ב ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 123
ט/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלה
ט/ב בינת אמת עמ' קנג
ט/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/ב בית מאיר (תשע) סי' ז ס"י עמ' צט
ט/ב בית מאיר סי' ז אות י עמ' צד
ט/ב בני ישראל (קרלי) סי' יח אות א
ט/ב בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תמו-תמז
ט/ב דבר שמואל (אבוהב) סי' שלא
ט/ב דברות אליהו ח"ג עמ' ס, עז
ט/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף לו ע"ב {כ"מ}
ט/ב דברי יואל - שו"ת עמ' תי
ט/ב דעת אביעזרי עמ' שסו, תכז, תלט
ט/ב דעת תבונה (בן פורת) נדה סי' לב
ט/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעח
ט/ב זכר יצחק (תשן) עמ' קצח
ט/ב זכרון מנחם (מיארה) {דעת ר' עובדיה}
ט/ב חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 79, 200
ט/ב טהרת הבית ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' תקיט
ט/ב טהרת הבית ח"א עמ' תכד, תכז {כ"מ}
ט/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קלה
ט/ב כל בו ח"ה עמ' שצב
ט/ב לב שלם [מנחת יעקב - תורת השלמים סי' קצ סעיף א]
ט/ב מעיני המים
ט/ב משנת חיים נדה סי' לט עמ' קנד, סי' מג עמ' קסח
ט/ב משנת יעקב
ט/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' טז
ט/ב משפטי עזיאל ח"א עמ' קלט, קמא, ח"ב עמ' קג, ח"ט עמ' נו
ט/ב נחלת אבות סי' י עמ' כה
ט/ב נר למאור (רבינוביץ) דף לז ע"ד
ט/ב נתיב טוהר עמ' מו, קט, קיא
ט/ב עטרת ישראל עמ' טז-יז
ט/ב פרי האדמה ח"ד
ט/ב פתח המלך עמ' קסד
ט/ב פתחי נדה (פוטאש) עמ' קמז-קמח, קנב, קנה-קנו, קפא, קצב
ט/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רנא ע"א
ט/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צח אות א
ט/ב ראש יוסף (כולל) א עמ' מד
ט/ב שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' י עמ' רא
ט/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שכא
ט/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רלו, רנח, שכג
ט/ב שו"ע הרב יו"ד סי' קפג מהדו"ת ד"ה והשתא, והגהה ב, סי' קצ ס"א בסופו
ט/ב שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' יט
ט/ב שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' פו עמ' רפב
ט/ב שו"ת ר"י מילר עמ' קטו, קיח
ט/ב שיבת ציון (לנדא) סי' לו
ט/ב שיח יוסף נדה ח"א עמ' רנט
ט/ב שלמי יוסף נדה עמ' תצט, תקד, תקנא, תקנד, תקנט
ט/ב שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' ל ס"ב ס"ק ד-ה, סי' עז ענף ב ס"ג ס"ק ה, סי' פב ס"ק א, ה-ז
ט/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 417
ט/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 474
ט/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קיח ע"א {מ"מ}
ט/ב שעשועי תורה נדה עמ' קסב {מדוע בכתמים לא אמרו ספק טומאה ברה"י טמא וברה"ר טהור}
ט/ב תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' ב
ט/ג אדני היד החזקה
ט/ג אור הישר [מ"מ לעיל פ"ד הי"ב]
ט/ג אורה ושמחה עמ' תפא-תפו
ט/ג אורח הטהרה ח"ג עמ' רכט
ט/ג אפיקי מגינים כתובות סי' טז
ט/ג ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 123
ט/ג בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' לב {אבי עזרי}
ט/ג בית שערים יו"ד סי' רנג
ט/ג בני דוד
ט/ג ברור הלכה כתובות לז ע"א לפני ציון א
ט/ג דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' ס, סח
ט/ג דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' כט ד"ה כתב
ט/ג הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 44 {מעל"ע למפרע}
ט/ג זכר יצחק (תשן) עמ' קצח
ט/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' שטו
ט/ג חי' בר נחמני דף ג ע"א-ע"ד, ד ע"ב {כתם}
ט/ג חמדת שלמה עמ' רכג
ט/ג חסדי דוד ח"ט עמ' קצז
ט/ג טהרת הבית ח"ב עמ' שפו
ט/ג כל בו ח"ה עמ' שצב
ט/ג מי נדה - שירי טהרה עמ' צז
ט/ג מנוחת אשר ח"ב דף מד ע"א {השמיט שהיתה יושבת במטה}
ט/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תפו
ט/ג מעשה רקח
ט/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ט/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ג משאת המלך (אדרי)
ט/ג משנת חיים נדה סי' ד עמ' טו, יח, סי' ו עמ' כד, סי' י עמ' מא, סי' לו עמ' קמ, קמב, סי' מג עמ' קסח, סי' מו עמ' קעט
ט/ג משנת יעקב כאן (עמ' מד-נג)
ט/ג נזר המלך
ט/ג נחל איתן
ט/ג נרות אהרן
ט/ג נתיב טוהר עמ' קי
ט/ג עטרת ישראל עמ' טו
ט/ג עין יצחק ח"ב עמ' רצה
ט/ג ענפי ארז (זי') דף רכב ע"ג {מל"מ}
ט/ג עקבי ברכה עמ' קעו
ט/ג פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קמ
ט/ג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'רלו, א'רלז
ט/ג פרנס לדורו עמ' 126-127
ט/ג פתח המלך עמ' קסה-קעג
ט/ג צפנת פענח
ט/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' פט
ט/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' ריא, רנח
ט/ג שו"ע הרב יו"ד סי' קפג מהדו"ת ד"ה והשתא
ט/ג שיבת ציון (לנדא) סי' לו
ט/ג שלמי יוסף נדה עמ' קמה-קמז, קעז, קעט, קפח, תפז, תפט, תקכא
ט/ג שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כא אות ג
ט/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ'
ט/ד אבי עזרי ח"א
ט/ד אבני שהם (פרץ) דף עח ע"ד, עט ע"א
ט/ד אורה ושמחה עמ' תפו-תפט
ט/ד אמונת עתיך גל' 114 עמ' 97 {דם מעוברת}, 99 {מ"מ}
ט/ד אמרי איש עמ' קכט {מ"מ - השמיט דין מעוברת}
ט/ד באר אברהם (אבלי) עמ' שכו
ט/ד בד קודש (דאנון)
ט/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/ד דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' לא
ט/ד הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כו ע"ב
ט/ד הר המלך ח"ב עמ' נא-נג
ט/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' כה
ט/ד זכרון חי עמ' קיט
ט/ד יד ימין אהע"ז סי' ו
ט/ד כל בו ח"ה עמ' שצב
ט/ד לב שלם [שו"ת יד אהרן סי' נב דף ס ע"ד]
ט/ד לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף כח ע"א
ט/ד מגיני שלמה עמ' תסב
ט/ד מי נדה עמ' סד {מ"מ}
ט/ד מלבושי יו"ט ח"א דף טו ע"א
ט/ד מלבושי יו"ט ח"א דף נח ע"א
ט/ד מעשה רקח
ט/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רפב
ט/ד משאת המלך (אדרי)
ט/ד משנה הלכות ח"ה סי' קמח
ט/ד משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' ב
ט/ד משנת חיים נדה סי' ד עמ' יח, סי' ח עמ' לב, סי' ט עמ' לו, סי' י עמ' לח, סי' יג עמ' מט, סי' טו עמ' נט, סי' יז עמ' עא, סי' כ עמ' עט
ט/ד משפטי עזיאל ח"א עמ' קלט, קמא
ט/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קפ
ט/ד פי אריה דף מא ע"ב {אבריה מתפרקין ונעשה חלב}, מג ע"ד
ט/ד פתח המלך עמ' קעג-קעז
ט/ד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קצב {מ"מ}
ט/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' ריא
ט/ד שלמי יוסף נדה עמ' קס, קע {מ"מ}, קפח, רמז {מ"מ}, תרנו
ט/ד שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' ג אות ה
ט/ד שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' עה ס"א ס"ק ג
ט/ד תפארת אהרן עמ' קיט
ט/ד תשובה שלמה אהע"ז סי' ז דף ט ע"ג
ט/ד תשובות ר' איסר יהודה עמ' נה {אבריה מתפרקים - ולא דם נעכר}
ט/ה אגודת אזוב ח"א דף ל ע"ב
ט/ה אדני היד החזקה
ט/ה אורה ושמחה עמ' תפט-תצג
ט/ה אם המלך עמ' ס
ט/ה אפסי ארץ (תשסה) סי' טו עמ' מט
ט/ה בית שערים יו"ד סי' רנב
ט/ה ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' מט, נד
ט/ה דברי יואל - שו"ת עמ' תי
ט/ה הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כו ע"ב
ט/ה ישועות יעקב קדשים עמ' שס
ט/ה כתב משה ח"ב עמ' קעא
ט/ה מי נדה עמ' צא
ט/ה משאת המלך (אדרי)
ט/ה משנת חיים נדה סי' ד עמ' יח, סי' ט עמ' לז, סי' יב עמ' מו, סי' לו עמ' קמב
ט/ה נזר המלך
ט/ה נרות אהרן
ט/ה נתיבות אדם ח"א עמ' רג {הגהמ"י}
ט/ה עמודי אור סי' קיז אות יא
ט/ה פתח המלך עמ' קעז
ט/ה צפנת פענח
ט/ה קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קצו-קצז
ט/ה קרן הצבי מצוה סח אות ב
ט/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' ריא, רכח, רכט
ט/ה שלמי יוסף נדה עמ' קפח
ט/ו אוצרות הרמב"ם
ט/ו אור הישר [עטרת ראש ברכות י ע"א (מו ע"א בדפי הספר), מ"מ לעיל פ"ד הי"ח]
ט/ו אור שמח
ט/ו אורה ושמחה עמ' תצג-תק
ט/ו אורח הטהרה ח"ג עמ' לח, מח, ס, רמ
ט/ו אורח משפט עמ' קב ע"א, קכז ע"א
ט/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שלב {על בשרה - אפילו משהו}
ט/ו אנצי"ת ע' גריס הע' 24, 28, 30, 32, 33, הע' 41א
ט/ו ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 124
ט/ו בינת אמת עמ' קנו
ט/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רכג, רכד, רכה, רכז
ט/ו גליונות אבני נזר
ט/ו דבר שמואל (אבוהב) סי' נא
ט/ו דעת תבונה (בן פורת) נדה סי' לב
ט/ו ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרו
ט/ו ויען יצחק עמ' תלב
ט/ו זכרון סופרים {אין לו שיעור} [עיין תורת השלמים סימן ק"צ סק"ט]
ט/ו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' סז ד"ה ואני
ט/ו חלת לחם (תשנח) עמ' יט {מ"מ}
ט/ו חסדי דוד ח"ט עמ' רא
ט/ו טהרת הבית ח"א עמ' שעה, תנד
ט/ו טהרת הבית ח"א עמ' שעה-שעו
ט/ו ישועות יעקב קדשים עמ' שצט, תה, תו
ט/ו כל בו ח"ה עמ' שצג, שצז
ט/ו כתב משה ח"ב עמ' קעו
ט/ו לב שלם [תשובות הגאונים בתראי סי' מו]
ט/ו לב שלמה (חלמא) עמ' לט
ט/ו לבושי מרדכי ח"ד עמ' לט
ט/ו לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף לב ע"ד, לג ע"ב
ט/ו מי נדה עמ' תקלה
ט/ו מנוחת אשר ח"ב דף נד ע"ג-ע"ד, נה ע"א
ט/ו מנחם שלמה סי' קכ
ט/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' מט
ט/ו מנחת מרדכי (תשז) עמ' קמו-קמז
ט/ו מעיל צדקה (לנדסופר) סי' כז
ט/ו מעיל צדקה (תשעח) עמ' פב
ט/ו מעיני התורה ח"ב עמ' מט, נג-נו, סג, סד
ט/ו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קא]
ט/ו מרגליות הים סנהדרין מט ע"ב אות ו {מרכה"מ}
ט/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ו משא בני קהת
ט/ו משאת המלך (אדרי)
ט/ו משנת חיים נדה סי' לט עמ' קנא, קנג-קנד, סי' מב עמ' קסב-קסג, סי' מג עמ' קסח
ט/ו משנת יעקב
ט/ו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' פט
ט/ו משפטי עזיאל ח"א עמ' קלט, ח"ט עמ' נו
ט/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רעב
ט/ו נתיב טוהר עמ' ו {מגדל עוז}, כו, כט, צד, צט, ק {ראב"ד}, קמא, קמו {ראב"ד}, קעא, קעד, קפד
ט/ו פאת שדך יו"ד עמ' קפט
ט/ו פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' נה
ט/ו פתח המלך עמ' קעז-קפב
ט/ו פתחי נדה (פוטאש) עמ' קסא-קסג, קסד {הגהמ"י}, קסז
ט/ו צפנת פענח
ט/ו קרית מלך
ט/ו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שג, שכג {או"ש}
ט/ו שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' עט
ט/ו שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' פב
ט/ו שו"ת מהר"י וייל סי' סב
ט/ו שלמי יוסף נדה עמ' קצג {ראב"ד}, רפד, תצח, תקלב, תקלו, תקלז, תקלט
ט/ו שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כג אות ד
ט/ו שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' פה ס"ק א-ד, ח
ט/ו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות כז
ט/ו תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רכ
ט/ו תשורת שי מהדו"ק סי' קסו
ט/ז אדני היד החזקה
ט/ז אורה ושמחה עמ' תק-תקיד
ט/ז אמונת עתיך גל' 120 עמ' 140-141 {בגד שקוף}
ט/ז ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 124
ט/ז אשר למלך
ט/ז בית אבי ח"ב סי' סה עמ' צב {בגדי צבעונין}
ט/ז בית שערים יו"ד סי' רסא
ט/ז דברות אליהו ח"ג עמ' סב-סד
ט/ז דעת כהן עמ' קפה
ט/ז דרך המלך (רפפורט)
ט/ז הצניעות והישועה פ"יב אות כ
ט/ז ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרה {הגהמ"י אות ו}
ט/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תלא
ט/ז זכרון סופרים {הגהמ"י - וכן פסק רבינו שמחה} [דג"מ סימן ק"צ ובפ"ת שם סקכ"א]
ט/ז זכרון צבי מנחם דף טו ע"ב {הגהמ"י - בגדי צבעונים} וע"ג {"התקינו"}
ט/ז חזו"א יו"ד סי' פט ס"ק ד
ט/ז חסדי דוד ח"ט עמ' רלד
ט/ז טהרת הבית ח"א עמ' שפז, שצג, שצו, תד
ט/ז טהרת הבית ח"א עמ' תב
ט/ז טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קיא {הגהמ"י אות ו}
ט/ז ידי אליהו
ט/ז ידי אליהו דף מג ע"ד
ט/ז כל בו ח"ה עמ' שצג, שצו
ט/ז לב שלמה (חלמא) עמ' יט
ט/ז לבב דוד
ט/ז לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף לג ע"ב
ט/ז מור דרור קו"א סי' מו {תיקנו שיהיו בגדיהן צבועים}
ט/ז מוריה גל' קנד עמ' פא {דוקא על דבר הראוי לק"ט}, פב {הגהמ"י אות ה}
ט/ז מי נדה עמ' תקפז
ט/ז מנחת מרדכי (תשז) עמ' קמז-קמח {בבגד צבוע}
ט/ז מעיל צדקה (לנדסופר) סי' סב
ט/ז מעיל צדקה (תשעח) עמ' רא
ט/ז מעיני התורה ח"ב עמ' נז
ט/ז מעשה רקח
ט/ז משאת המלך (אדרי)
ט/ז משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' רכג {בגדים צבעונים מותרים לאשה}
ט/ז משנת חיים נדה סי' מ עמ' קנז, קנט, סי' מב עמ' קסב, סי' מג עמ' קסז-קסח
ט/ז משפטי עזיאל ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' קג
ט/ז נטריקן (תשעד) עמ' קכח
ט/ז נתיב טוהר עמ' קנא, קנד
ט/ז סופר המלך עמ' קנז
ט/ז צפנת פענח
ט/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' פז
ט/ז שו"ע הרב יו"ד סי' קצ ס' כא
ט/ז שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ריח
ט/ז שיח יוסף נדה ח"א עמ' רמ-רמא
ט/ז שלמי יוסף נדה עמ' קסח {הגהמ"י}
ט/ז שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' פו ס"ק ד-ז, ט
ט/ז שפתי דעת ח"ג עמ' קנז
ט/ז תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רלא
ט/ז תורת הבית (רשב"א) ח"ג עמ' 46
ט/ח אורה ושמחה עמ' תקיד-תקיט
ט/ח ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 124
ט/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/ח דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ} [טאמה - צ"ל טמאה]
ט/ח זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' שמב {רוק תפל - מוהל לא יאכל לפני המילה כדי שרוקו יהיה חזק}
ט/ח טהרת הבית ח"א עמ' תיג, ח"ב עמ' קעא
ט/ח כל בו ח"ה עמ' שצח
ט/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' קמג
ט/ח מקור הברכה (שטרן) הל' נדה סי' ז אות ד
ט/ח נועם ח"ט עמ' רנב
ט/ח נטריקן (תשעד) עמ' קכח
ט/ח נתיב טוהר עמ' צד, צו, צח, קנז, קסא
ט/ח ס' הנייר עמ' קנב
ט/ח פני מבין ח"ב דף עב ע"ב
ט/ח שו"ע הרב יו"ד סי' קצ ס' כד
ט/ח שיח יוסף נדה ח"א עמ' ריט-רכ, רמח
ט/ט אורה ושמחה עמ' תקיט-תקכא
ט/ט אורח הטהרה ח"ג עמ' לח, מח, נד, ס
ט/ט ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 125
ט/ט בינת אמת עמ' קנז
ט/ט דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' סב, סז
ט/ט דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' לא
ט/ט דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ} [ברצועה - צ"ל כרצועה]
ט/ט טהרת הבית ח"א עמ' שפו
ט/ט כל בו ח"ה עמ' שצט
ט/ט להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' סז
ט/ט מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' תמא
ט/ט מעשה רקח
ט/ט מקור ברוך (גינ') ח"ב דף לה
ט/ט מראה איש ח"א יו"ד עמ' נח {מ"מ}
ט/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ט משנת חיים נדה סי' לט עמ' קנה
ט/ט נרות אהרן
ט/ט נתיב טוהר עמ' קא
ט/ט ס' הנייר עמ' קנב
ט/ט פני משה (הכהן) עמ' ר
ט/ט פתחי נדה (פוטאש) עמ' קסב
ט/ט שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' עח
ט/ט שלמי יוסף נדה עמ' תצט
ט/ט שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' פה ס"ק י
ט/י אורה ושמחה עמ' תקכא-תקכד
ט/י ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 125
ט/י דברי ריבות (תשעב) עמ' רל
ט/י כל בו ח"ה עמ' ת
ט/י מקראי קדש (תשנג) עמ' קצח
ט/י משפטי עזיאל ח"א עמ' קלט, ח"ד עמ' רפ
ט/י נרות אהרן
ט/י נתיב טוהר עמ' צד
ט/י ס' הנייר עמ' קנב
ט/י שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' צט
ט/יא אורה ושמחה עמ' תקכד-תקכה
ט/יא ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 125
ט/יא גבורות יצחק עמ' קכט
ט/יא כל בו ח"ה עמ' תא
ט/יא משנה הלכות יבמות - מיאון סי' פא
ט/יא נתיבות פסיקה עמ' 15
ט/יא ס' הנייר עמ' קנב
ט/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 101
ט/יא קרית מלך
ט/יא שערים בקבוע עמ' כא {מ"מ}
ט/יב אדני היד החזקה
ט/יב אורה ושמחה עמ' תקכה-תקכט
ט/יב אמרי כהן (וילמן) נדה סי' א ס"ק ב
ט/יב דברות משה זרעים עמ' תתקעב {ומצאה עליו שלשה כתמים או כתם אחד גדול שיש בו שיעור שלשה כתמים הרי זו ספק זבה}
ט/יב מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק א
ט/יב מי נדה עמ' תפט {מ"מ}
ט/יב מעיני המים
ט/יב משנת חיים נדה סי' לו עמ' קמב, סי' לז עמ' קמג, סי' לט עמ' קנא, סי' נו עמ' ריב
ט/יב משפטי עזיאל ח"א עמ' קלט
ט/יב פתח המלך עמ' קפב
ט/יב צפנת פענח
ט/יב שלמי יוסף נדה עמ' תפז
ט/יב שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כא אות א
ט/יב שערים בקבוע עמ' כא {מ"מ}
ט/יג אדני היד החזקה
ט/יג אורה ושמחה עמ' תקכט-תקלא
ט/יג חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות נדה עמ' 49
ט/יג חסדי דוד ח"ט עמ' קצח
ט/יג מי נדה עמ' תקב
ט/יג משאת המלך (אדרי)
ט/יג נרות אהרן
ט/יג עין יצחק ח"ב עמ' שסז {מל"מ}
ט/יג פתח המלך עמ' קפג-קפו
ט/יג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' ריג, שד
ט/יג שלמי יוסף נדה עמ' תפז-תפט, תרמח
ט/יג שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כא אות ב
ט/יג תשובה שלמה אהע"ז סי' יב
ט/יד אורה ושמחה עמ' תקלא
ט/יד הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כו ע"ב
ט/יד זכרון יהונתן דף קלו
ט/יד משנה הלכות יבמות - עריות סי' י
ט/יד משנת חיים נדה סי' לז עמ' קמג, סי' נו עמ' ריב
ט/יד קרית מלך
ט/יד שלום ירושלים עמ' קפד
ט/טו אור הישר [נחל אשכול על ס' האשכול ח"א סי' לב אות ט, מ"מ וכ"מ לקמן פי"א הי"א]
ט/טו אורה ושמחה עמ' תקלא-תקלד
ט/טו אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' ג [ג] ד"ה גם {מל"מ}
ט/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/טו דברות משה קידושין סי' טז ענף א {מל"מ}
ט/טו הגהות רימ"א {ראב"ד}
ט/טו חי' בר נחמני דף ג ע"א {מ"מ - למפרע עד שעת כיבוס}
ט/טו חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רלג
ט/טו חמדת שלמה עמ' רכז
ט/טו חסדי דוד ח"ט עמ' רמד-רמה
ט/טו מעשה רקח
ט/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/טו משאת המלך (אדרי)
ט/טו נתיב טוהר עמ' קו
ט/טו פתח המלך עמ' קפו-קפח
ט/טו צפנת פענח
ט/טו קרית מלך
ט/טו שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כא אות ד
ט/טו תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קז
ט/טז אורה ושמחה עמ' תקלד-תקלה
ט/טז אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' ג [א] ד"ה למה {שעה"מ}
ט/טז חסדי דוד ח"ט עמ' רמד-רמה
ט/טז משאת המלך (אדרי)
ט/טז סופר המלך עמ' קנז
ט/טז פתח המלך עמ' קפו-קפח
ט/טז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' ריג
ט/טז שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כא אות ד
ט/יז אורה ושמחה עמ' תקלה
ט/יז משאת המלך (אדרי)
ט/יז פתח המלך עמ' קפו-קפח
ט/יז קרית מלך
ט/יח אורה ושמחה עמ' תקלה-תקלו
ט/יח חמדת שלמה עמ' רכז
ט/יח משאת המלך (אדרי)
ט/יח פתח המלך עמ' קפו-קפח
ט/יח.
ט/יט אדני היד החזקה
ט/יט אורה ושמחה עמ' תקלו-תקלז
ט/יט אורח הטהרה ח"ג עמ' צז
ט/יט ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 125
ט/יט בינת אמת עמ' קנח
ט/יט דעת תבונה (בן פורת) נדה סי' לב
ט/יט ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרכח {הגהמ"י אות ז}
ט/יט חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 277 {הגהמ"י}
ט/יט חסדי דוד ח"ט עמ' רכח
ט/יט כל בו ח"ה עמ' תא
ט/יט כתר כהונה (כץ) עמ' תטז
ט/יט משאת המלך (אדרי)
ט/יט משנת חיים נדה סי' לט עמ' קנא, סי' מג עמ' קסח
ט/יט נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' צח ס"ק ג
ט/יט פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'רלא {הגהמ"י אות ז}
ט/יט פתחי נדה (פוטאש) עמ' קסא, קסד
ט/יט שארית יוסף (תשמד) באור מרדכי הערה 326 {הגהמ"י}
ט/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קד
ט/יט שלמי יוסף נדה עמ' תצח
ט/יט תולדות יצחק (הורוביץ) דף מט ע"ד {הגה"י - אם אינה יודעת שהמכה מוציאה דם}
ט/יט תורת הבית (רשב"א) ח"ג עמ' 35 משמרת הבית
ט/יט תרומת הדשן שו"ת סי' רמט {הגהמ"י}
ט/כ אורה ושמחה עמ' תקלז-תקלח
ט/כ ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 125
ט/כ חד וחלק ח"ב דף ל ע"ב
ט/כ חזון יחזקאל נדה החדש הוספות לנדה נז ע"ב
ט/כ כל בו ח"ה עמ' תא
ט/כ כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' כה
ט/כ משנת חיים נדה סי' מד עמ' קעא
ט/כ שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שיט
ט/כא אורה ושמחה עמ' תקלח-תקמד
ט/כא אורח הטהרה ח"ג עמ' צב
ט/כא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 129
ט/כא ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 125
ט/כא בינת אמת עמ' קנז
ט/כא גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רכג
ט/כא חזון יחזקאל נדה החדש הוספות לנדה נז ע"ב
ט/כא כל בו ח"ה עמ' תב
ט/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/כא נתיב טוהר עמ' צו
ט/כא פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' נה
ט/כא פתח המלך עמ' קפח-קפט
ט/כא פתחי נדה (פוטאש) עמ' קסג-קסד {הגהמ"י}
ט/כא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שיט
ט/כא שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' פה ס"ק י
ט/כא תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רכב
ט/כא תשורת שי מהדו"ק סי' תרלו {שעה"מ}
ט/כב אורה ושמחה עמ' תקמד-תקמו
ט/כב ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 125
ט/כב חסדי דוד ח"ט עמ' רא
ט/כב כל בו ח"ה עמ' תג
ט/כב משאת המלך (אדרי)
ט/כב משנת חיים נדה סי' מג עמ' קסח
ט/כב נתיב טוהר עמ' קפד
ט/כב פתחי נדה (פוטאש) עמ' קסד
ט/כב שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' רמו
ט/כב שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' פו עמ' רפב
ט/כב שלמי יוסף נדה עמ' קצג
ט/כב תולדות יצחק (שור) דף ה ע"ד
ט/כג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' מא אות ג
ט/כג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' תי
ט/כג אורה ושמחה עמ' תקמו-תקנא
ט/כג אורח הטהרה ח"ג עמ' פב, קיח
ט/כג אז שמח עמ' קי
ט/כג ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 125
ט/כג בינת אמת עמ' קנו
ט/כג ויען יצחק עמ' תלד
ט/כג חזון יחזקאל נדה החדש הוספות לנדה נז ע"ב
ט/כג חסדי דוד ח"ט עמ' רלד
ט/כג טהרת הבית ח"א עמ' שפ-שפא, תנד
ט/כג כלי שרת סי' סג
ט/כג כתב משה ח"ב עמ' קעו
ט/כג לב שלם [מנחת יעקב - תורת השלמים סי' קצ ס"ח]
ט/כג מנחת מרדכי (תשז) עמ' קמו-קמז
ט/כג מעיני התורה ח"ב עמ' סג
ט/כג מראה איש ח"א יו"ד עמ' עא
ט/כג משנת חיים נדה סי' לט עמ' קנא, קנג-קנד
ט/כג משנת יעקב
ט/כג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קו {הגהמ"י}
ט/כג נתיב טוהר עמ' לא, קעא, קצ, קצב, קצז, קצט, רב
ט/כג ס' התדיר עמ' רעט
ט/כג סולם מוצב עמ' קכה
ט/כג פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' נה
ט/כג פתח המלך עמ' קעח
ט/כג פתחי נדה (פוטאש) עמ' קסה, קסז-קסט
ט/כג צפנת פענח
ט/כג שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קד
ט/כג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שנג
ט/כג שיח יוסף נדה ח"א עמ' רלה
ט/כג שלמי יוסף נדה עמ' תקלג
ט/כג תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' רכג
ט/כג תורת הבית (רשב"א) ח"ג עמ' 43
ט/כד אורה ושמחה עמ' תקנא-תקנב
ט/כד ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 126
ט/כד חד וחלק ח"ב דף ל ע"ב
ט/כד כל בו ח"ה עמ' תג
ט/כד ס' התדיר עמ' רעט
ט/כה אורה ושמחה עמ' תקנב
ט/כה ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 126
ט/כה כל בו ח"ה עמ' תה
ט/כה מעיני התורה ח"ב עמ' סה-סו
ט/כה משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' קצג
ט/כה נתיב טוהר עמ' קב
ט/כה שערים בקבוע עמ' צב {מ"מ}
ט/כו אורה ושמחה עמ' תקנב-תקנז
ט/כו אורח הטהרה ח"ג עמ' קיז, קכב
ט/כו ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 126
ט/כו בינת אמת עמ' קעה
ט/כו טהרת הבית ח"א עמ' תמב-תמג, תנח-תס
ט/כו כל בו ח"ה עמ' תה
ט/כו משאת המלך (אדרי)
ט/כו נרות אהרן
ט/כו נתיב טוהר עמ' לא, רב
ט/כו סולם מוצב עמ' קכה
ט/כו צפנת פענח
ט/כו תורת הבית (רשב"א) ח"ג עמ' 43
ט/כז אדני היד החזקה
ט/כז אורה ושמחה עמ' תקנז-תקנט
ט/כז ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 126
ט/כז דליית הכרם עמ' תתתיד [המאה - צ"ל טמאה]
ט/כז כל בו ח"ה עמ' תו
ט/כז מנחת מרדכי (תשז) עמ' קמח, קנ-קנא {הגהמ"י}
ט/כז מעיני התורה ח"ב עמ' נה-נו
ט/כז נתיב טוהר עמ' קצג, רט
ט/כז צפנת פענח
ט/כז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' י
ט/כח אורה ושמחה עמ' תקנט-תקסא
ט/כח נועם חכ"ג עמ' יא
ט/כח שעשועי תורה נדה עמ' קא {עיר שיש בו חזירים}
ט/כט אדני היד החזקה
ט/כט אהבת קדומים עמ' קלג {מל"מ}
ט/כט אור האורים סי' כ {מל"מ}
ט/כט אורה ושמחה עמ' תקסא-תקסח
ט/כט אורח הטהרה ח"ג עמ' קעח, קצו, ר
ט/כט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קצט {מל"מ בשם רש"י - כיון שמעיינה פתוח}
ט/כט אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כז ד"ה הא דתולין
ט/כט ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 126
ט/כט באר צבי עמ' קסט {מל"מ}
ט/כט באר שרים (שלזינגר) ח"ו עמ' רנ {מל"מ}
ט/כט בית אברהם (אבלי אב"ד חערסאן) דף כה ע"ב {מל"מ}
ט/כט בית אברהם (אבלי, תקצז) דף כה {מל"מ}
ט/כט בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קסא
ט/כט גליונות אבני נזר {מל"מ}
ט/כט דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' לב
ט/כט הגהות רימ"א {מל"מ}
ט/כט הלכות עולם (קאראסיק) נדה טו ע"ד {מל"מ בשם מהרש"א}
ט/כט המאיר לארץ
ט/כט חדוותא דשמעתתא ח"ב דף ח ע"א {מל"מ}
ט/כט חזו"א על הרמב"ם
ט/כט חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 277, 279
ט/כט חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רלג
ט/כט חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קא {מל"מ}
ט/כט חסדי דוד ח"ט עמ' רכט, רלא
ט/כט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' תנב
ט/כט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קנ
ט/כט טהרת הבית ח"א עמ' תסא
ט/כט ישועות יעקב קדשים עמ' תי
ט/כט כל בו ח"ה עמ' תז
ט/כט כלי שרת סי' מה {מל"מ}
ט/כט כתב משה ח"ב עמ' קעב {מל"מ}
ט/כט מחנה חיים ח"א סי' סא דף צז ע"ב
ט/כט מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' מט
ט/כט מי נדה עמ' תקסז, תקע, תקעב {מל"מ}
ט/כט מילי דמרדכי
ט/כט מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' תמו
ט/כט מנחת יהודה (בוים) דף ה ע"ד, ו ע"ג {מל"מ}
ט/כט מעיני המים
ט/כט מעיני התורה ח"ב עמ' נט-סא
ט/כט נחלת אבות סי' ז עמ' טו
ט/כט נחלת עזריאל (הלוי) נדה דף ס {מל"מ}
ט/כט נתיב טוהר עמ' רמט, רנב, רנה, רסב {מל"מ}
ט/כט נתיבות החיים
ט/כט ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קנה {מ"מ}
ט/כט ס' הנייר עמ' קנב
ט/כט פי שנים דף נג ע"א {מל"מ}
ט/כט פתח המלך עמ' קצ-קצח
ט/כט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קנז אות א ואילך
ט/כט ראשית בכורים דף קיא
ט/כט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רכ {או"ש}, רפט, שכט
ט/כט שיח יוסף נדה ח"א עמ' רעא-רעג, רעח-רפ
ט/כט שלמי יוסף נדה עמ' שעח {מ"מ}, תרמב {מל"מ}, תרנ
ט/כט שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' כד אות א
ט/כט שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' צד ענף ב ס"ק ב, ס"ק ד, ס"ק ח ואילך, וס"ק י-יג, ענף ג, סי' צה ס"ק ח
ט/כט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 417
ט/ל אדרת המלך עמ' פג-פה {כתם כברשות מציאתו}
ט/ל אורה ושמחה עמ' תקסח
ט/ל ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 126
ט/ל כל בו ח"ה עמ' תח
ט/ל משפטי דרבנן עמ' מח, פו
ט/ל נרות אהרן
ט/ל ס' הנייר עמ' קנב
ט/ל פתח המלך עמ' קצצח
ט/ל צפנת פענח
ט/ל שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שכג
ט/לא אדרת המלך עמ' פג-פה {כתם כברשות מציאתו}
ט/לא אורה ושמחה עמ' תקסט-תקע
ט/לא אמרי בינה (אוירבך) - מ"מ עדות סי' ג [א] ד"ה למה
ט/לא ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 126
ט/לא כל בו ח"ה עמ' תח
ט/לא נתיב טוהר עמ' קסו
ט/לא ס' הנייר עמ' קנב
ט/לב אורה ושמחה עמ' תקע-תקעג
ט/לב אורח הטהרה ח"ג עמ' רי, רכג
ט/לב ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 126
ט/לב דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ}
ט/לב המדות לחקר ההלכה מדה ב אות יז
ט/לב ויוסף שאול דף נט ע"ג
ט/לב חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 235
ט/לב טהרת הבית ח"א עמ' תסג
ט/לב כל בו ח"ה עמ' תט
ט/לב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קכ]
ט/לב משאת המלך (אדרי)
ט/לב משנת חיים נדה סי' מ עמ' קנה
ט/לב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רצח
ט/לב נרות אהרן
ט/לב נתיב טוהר עמ' קיא, רסז
ט/לב פתח המלך עמ' קצט-רז
ט/לב שיח יוסף נדה ח"א עמ' רפו
ט/לב שלמי יוסף נדה עמ' תרמה, תרסג, תרע
ט/לג אדני היד החזקה דף 49
ט/לג אורה ושמחה עמ' תקעג-תקעה
ט/לג ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 127
ט/לג טהרת הבית ח"א עמ' תסג
ט/לג משאת המלך (אדרי)
ט/לג נתיב טוהר עמ' רעב
ט/לד אורה ושמחה עמ' תקעה-תקעז
ט/לד ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 127
ט/לד מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' תמז
ט/לד משאת המלך (אדרי)
ט/לד נרות אהרן
ט/לה אורה ושמחה עמ' תקעז-תקפ
ט/לה אורח הטהרה ח"ג עמ' רכד
ט/לה ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 127
ט/לה כל בו ח"ה עמ' תיא
ט/לה משאת המלך (אדרי)
ט/לה נתיב טוהר עמ' רעא
ט/לה שלמי יוסף נדה עמ' תרע
ט/לו אדרת המלך עמ' פו {כתם שהוא ספק דם}
ט/לו אורה ושמחה עמ' תקפ-תקפג
ט/לו ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 127
ט/לו בית שערים יו"ד סי' רסו
ט/לו ברוך השם סי' לב
ט/לו דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ} [שם - צ"ל שאם]
ט/לו דעת כהן עמ' קפא
ט/לו זכרון בנימין ח"ב עמ' תקיח
ט/לו חי' ר"י נחמיה סי' סה אות א
ט/לו טהרת הבית ח"א עמ' תלג
ט/לו טוב נהורך פכ"ב הערה 2
ט/לו כל בו ח"ה עמ' תיא
ט/לו מעיל צדקה (תשעח) עמ' מח
ט/לו מרגליות הים סנהדרין מט ע"ב אות ו {טהורה לבעלה}
ט/לו מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/לו משנת חיים נדה סי' מד עמ' קסט
ט/לו פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' קנד
ט/לו פתח המלך עמ' רז-רט
ט/לו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שלח
ט/לו שלמי יוסף נדה עמ' קסח
ט/לו שם יוסף (מועטי) ח"א דף יב ע"ג {מ"מ - ספק דרבנן אם אפשר צריך לברר}
ט/לו שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' פח ענף ב ס"ק א-ג, ה
ט/לו תורת הבית (רשב"א) ח"ג עמ' 30
ט/לו תשובה מאהבה ח"א סי' קסג
ט/לז אורה ושמחה עמ' תקפג-תקפז
ט/לז בית שערים יו"ד סי' רס
ט/לז טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רמז
ט/לז לב שלמה (חלמא) עמ' לב
ט/לז מעיל צדקה (לנדסופר) סי' טז
ט/לז מעיל צדקה (תשעח) עמ' מח
ט/לז מעשה רקח
ט/לז נרות אהרן
ט/לז קרית מלך
ט/לז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רטז
ט/לז שערי היכל זבחים עמ' תתעד {רוק תפל - האם מערבו בכולם}
ט/לח אדני היד החזקה
ט/לח אורה ושמחה עמ' תקפז-תקפט
ט/לח חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות נדה עמ' 62
ט/לח חסדי דוד ח"ט עמ' רלח
ט/לח משאת המלך (אדרי)
ט/לח שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שלח
ט/לח שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קמט {אם השכים}
ט/לח תורה לשמה (תשעג) עמ' תקכו
ט/לט אורה ושמחה עמ' תקפט-תקצ
ט/לט כל בו ח"ה עמ' שצב
ט/לט מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שטו
ט/לט מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/לט משנת חיים נדה סי' מט עמ' קצ
ט/לט נועם שיח ח"א עמ' ד, צ, רפ
ט/לט עטרת ישראל עמ' יז
ט/לט פתח המלך עמ' רט


י/252 הלכות איסורי ביאה פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ באר מלך
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אוצרות הרמב"ם
י/א אורה ושמחה עמ' תקצא-תקצב
י/א אמונת עתיך גל' 116 עמ' 134
י/א אמרי נועם (דילישקש) עמ' צח {הגהמ"י אות א}
י/א ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ג
י/א באר עשק סי' לג
י/א בית שערים יו"ד סי' תטז
י/א טהרת הבית ח"ב עמ' מו
י/א טוב נהורך פ"כ סעיף א
י/א לב שלם [משפטי שמואל סי' ו דף ה ע"א]
י/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קלט
י/א משאת המלך (אדרי)
י/א משנת יעקב
י/א משפטי עזיאל ח"ב עמ' קא
י/א נשמת אברהם ח"ב עמ' ק {כ"מ}, קא, ח"ג עמ' רכב
י/א ס' התדיר עמ' רפ
י/א פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' קטז
י/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' מה
י/ב אורה ושמחה עמ' תקצב-תקצז
י/ב אחי וראש - תשובות דף לז ע"א {מל"מ}
י/ב אמונת עתיך גל' 116 עמ' 132
י/ב ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ג
י/ב כל בו ח"ה עמ' תיד
י/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' שנב {מהו שפיר}
י/ב משאת המלך (אדרי)
י/ב משנת יעקב
י/ב משפטי עזיאל ח"ט עמ' קעו
י/ב עבודת הגרשוני עמ' עה
י/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צח
י/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קצ ע"ב
י/ב צפנת פענח
י/ב שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' יט
י/ג אורה ושמחה עמ' תקצז-תרב
י/ג ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ג
י/ג דברות משה הבבות עמ' רסט
י/ג חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות נדה עמ' 21
י/ג חסדי דוד ח"ט עמ' רז
י/ג יד ישראל ח"א
י/ג כל בו ח"ה עמ' תטו
י/ג מור דרור קו"א סי' יא {פסק כרב}
י/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קמ
י/ג מנחת כהן (יוסף חיים) דף קטז ע"א
י/ג משאת המלך (אדרי)
י/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רמז
י/ג משנת יעקב
י/ג נאות יעקב (שפירא) סי' כח אות א
י/ג פני משה (שלז')
י/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קצ ע"ב
י/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רסז
י/ג שמש ומגן יו"ד סי' ה עמ' קמח {פסק כרב בענין שפיר מרוקם}
י/ד אורה ושמחה עמ' תרב-תרו
י/ד ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ג
י/ד בינת אמת עמ' רעג
י/ד המעלות לשלמה עמ' שצ
י/ד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קד ד"ה ולכל
י/ד חסדי דוד ח"ט עמ' רז
י/ד כל בו ח"ה עמ' תכ
י/ד לב שלמה (הלוי) דף יט ע"ג
י/ד מהרי"ט אלגזי דף יד ע"א
י/ד מהרי"ט אלגזי פ"ג אות כז, פ"ח אות ס או"ק ב {מ"מ}
י/ד מי נדה עמ' רד
י/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קלט
י/ד מעיל צדקה (לנדסופר) סי' מו
י/ד מעיל צדקה (תשעח) עמ' קנב
י/ד מעשה רקח
י/ד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קכא, קמח]
י/ד מר קשישא עמ' כד, קנו
י/ד משאת המלך (אדרי)
י/ד משנת חיים נדה סי' ל עמ' קכט
י/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קלה, שא-שה, יו"ד ח"ב עמ' קלו
י/ד פתח המלך עמ' רי
י/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קפט ע"ד
י/ד צפנת פענח
י/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קפב
י/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רסו
י/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רעג
י/ד שו"ת מהרי"ק סי' קמג
י/ד שו"ת ר"י קצבי סי' ה
י/ד של"ה תושבע"פ אות שמט
י/ד שנות חיים (חזן) דף כג ע"ב {מלא מים}
י/ד שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות טו {מ"מ}
י/ה אורה ושמחה עמ' תרו-תרז
י/ה אות לישראל (מובשוביץ) עמ' א
י/ה אמונת עתיך גל' 119 עמ' 127
י/ה אמרי דעת יו"ד סי' ג עמ' פה
י/ה אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קנא, קנה
י/ה בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קסא
י/ה המאיר לארץ
י/ה התורה והתלמוד ח"ד עמ' 503
י/ה חק המלך יבמות עמ' קב, קה
י/ה טהרת הבית ח"ב עמ' פ
י/ה ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף יח ע"א
י/ה ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' נח
י/ה מחנה דוד (בונאן) דף לח ע"א
י/ה משנת חיים נדה סי' לג עמ' קלב, סי' נ עמ' קצא
י/ה משנת יעקב
י/ה נר למאור (רבינוביץ) דף לט ע"א
י/ה עמק שאלה (טברסקי) עמ' קמד
י/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ק
י/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
י/ה ר"י ששפורטש עמ' 61
י/ה שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' ו
י/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רפז
י/ה שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' מד
י/ה שו"ת רשב"ש עמ' רנד
י/ה שלמי יוסף נדה עמ' תקה
י/ה תשובה מאהבה ח"א סי' קנה
י/ו אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מט אות ה
י/ו אדני היד החזקה
י/ו אורה ושמחה עמ' תרז-תרט
י/ו אמרי יושר בכורות דף מו ע"ב ס"ק ט {כ"מ}
י/ו אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 50
י/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעח {כ"מ - למעט במחלוקת}
י/ו בדבר מלך ח"ח עמ' קמג {אם לא נתחתך}
י/ו בינת אמת עמ' רעה
י/ו גינת ורדים (הלוי) יו"ד מלחמת מצוה סי' ד
י/ו הדרת אפרים ח"ב עמ' רצד
י/ו חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות נדה עמ' 24
י/ו חלקת לוי עמ' סג, סה
י/ו חסדי דוד ח"ט עמ' רט
י/ו טהרת הבית ח"ב עמ' עא, עח
י/ו כל בו ח"ה עמ' תכג
י/ו כתנות אור (אייזנשטט) עמ' תצג
י/ו מאור הקדש בכורות עמ' קכ-קכא
י/ו מגילת סמנים עמ' כט
י/ו מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סג או"ק א
י/ו מי נדה עמ' רס
י/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שא
י/ו מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' דם טוהר
י/ו מעיני המים
י/ו מעשה רקח
י/ו מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קעא ע"ג]
י/ו מראות הצובאות (תקע) אות פד
י/ו מראות הצובאות (תשסז) עמ' קצה, קצז
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ו משאת המלך (אדרי)
י/ו משנה הלכות ח"י סי' רכב
י/ו משנת חיים בכורות עמ' תצח-תקא
י/ו משנת חיים חולין סי' מד עמ' קנז
י/ו משנת חיים נדה סי' כו עמ' קט-קח
י/ו מתנת כהונה בכורות עמ' רנד, רסג-רסה
י/ו נחלת עזרא ח"א עמ' 181, ח"ב עמ' 108
י/ו נרות אהרן
י/ו נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ב ה"ו ד"ה ייבא
י/ו סיני כרך סו (תשל) עמ' לז
י/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ק
י/ו פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' קטז, קיח
י/ו פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {פוסק כיש אומרים}
י/ו פרי האדמה ח"א וח"ג
י/ו פתח המלך עמ' ריא
י/ו צפנת פענח
י/ו קרית מלך
י/ו ראשית בכורים דף פט ע"ג {פדחת}
י/ו שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"טו {כ"מ}
י/ו שלמי יוסף בכורות עמ' רנד, רסג-רסה
י/ו שלמי יוסף בכורות עמ' רנח, רסב
י/ו שלמי יוסף נדה עמ' שסט-שע
י/ו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קכב
י/ז אורה ושמחה עמ' תרט-תריא
י/ז ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ג
י/ז הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 47
י/ז חי' חתם סופר
י/ז טהרת הבית ח"ב עמ' עא, עח
י/ז ישועות עוזו עמ' 231
י/ז כל בו ח"ה עמ' תכג
י/ז משאת המלך (אדרי)
י/ז משנת חיים נדה סי' כו עמ' קט-קיא, סי' מו עמ' ריב
י/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צח
י/ז צפנת פענח
י/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רעה
י/ז שלמי יוסף נדה עמ' שסג
י/ז תנופת זהב עמ' 54
י/ח אורה ושמחה עמ' תריא-תריג
י/ח אנצי"ת ע' אדם הע' 21
י/ח ברור הלכה חולין עז ע"ב ציון ג
י/ח חי' חתם סופר
י/ח חי' ר' יהודה זרחיה עמ' פ
י/ח טהרת הבית ח"ב עמ' סז
י/ח כגן עדנים עמ' קט
י/ח מהרי"ט אלגזי פ"ח אות ס או"ק ז
י/ח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קפח]
י/ח משנה הלכות ח"י סי' קיח
י/ח משנת חיים נדה סי' כה עמ' קד, סי' ל עמ' קכב, סי' לב עמ' קכט
י/ח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' שב, יו"ד ח"ב עמ' קלה
י/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צח
י/ח פנים חדשות [משפטי שמואל ז]
י/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שנד
י/ח שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות טו
י/ט אורה ושמחה עמ' תריג
י/ט אנצי"ת ע' אדם הע' 22
י/ט צפנת פענח
י/י אדני היד החזקה
י/י אורה ושמחה עמ' תריג-תרטו
י/י באר מים חיים (נוסינזון) נדה דף כב
י/י דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 169, 127
י/י חי' חתם סופר
י/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קלה {כ"מ}
י/י חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף מ
י/י משנת חיים נדה סי' כה עמ' קה
י/י נתיב מאיר דף כד ע"ג
י/י צפנת פענח בראשית עמ' יא
י/י שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רסה
י/י שער שושן עמ' סה {כ"מ, "הורה" משמע הלכה}
י/י תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' שסט
י/י תשובה מאהבה ח"א סי' נג
י/יא אבן הספיר (ספרקה) עמ' לה
י/יא אגרא דשמעתא ח"א עמ' רעג
י/יא אור הישר [פלתי סי' נ ס"ק ב]
י/יא אורה ושמחה עמ' תרטו-תרכ
י/יא אנצי"ת ע' גלגלת הע' 109, 110
י/יא באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קצז
י/יא בינת אמת עמ' רעא
י/יא בית אפרים או"ח (תרמד) דף כו ע"ג-ע"ד
י/יא דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 169, 127
י/יא הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כו ע"ב
י/יא המאיר לארץ [חכם צבי סי' עז]
י/יא ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף מ ע"ב]
י/יא ויקן יוסף דף צט ע"א
י/יא חד וחלק ח"א דף מג ע"ג
י/יא חי' חתם סופר
י/יא חי' מהר"ם שיק נדה עמ' נב
י/יא חסדי דוד ח"ט עמ' רט
י/יא יד ישראל ח"א
י/יא יחל ישראל (תשנב) עמ' תנח
י/יא יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רמו {רמב"ם}, רמז {מרכה"מ}
י/יא כרתי ופלתי סי' נ אות ב
י/יא לב שלם [שו"ת מהר"י קצבי סי' ה דף כב]
י/יא לבושי מרדכי או"ח עמ' רצג
י/יא להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קנד-קנה {כ"מ - ושט מנוקב}
י/יא מי נדה עמ' ריט, רנ
י/יא מילי דמרדכי
י/יא מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קצז
י/יא מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קכה
י/יא מעיני המים
י/יא מצודת בן ציון דף סב ע"ב-ע"ג {השמיט שושט נקוב - אמו טמאה לידה, מטבורו ולמטה}
י/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יא משנת חיים נדה סי' כז עמ' קיב
י/יא משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קכט
י/יא משנת יעקב כאן
י/יא משרת משה (נבר)
י/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' שב
י/יא נחל איתן
י/יא נשמת אברהם ח"ג עמ' רלב, ח"ד עמ' נד
י/יא נתיב מאיר דף כה ע"ב
י/יא עטרת ישראל עמ' שנ, שנז
י/יא עין יצחק ח"ב עמ' י, יג
י/יא עמק שאלה (טברסקי) עמ' עד, תקכ
י/יא פתח המלך עמ' רטז
י/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף נא ע"א
י/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' כ אות ד
י/יא צפנת פענח
י/יא קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 80
י/יא קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קכה-קכו
י/יא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רסו, רעד-רעה
י/יא שו"ת ר"י מילר עמ' קצח, שכח, שלב
י/יא שו"ת ר"י קצבי סי' ה
י/יא שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' עט
י/יא תחומין חי"ח עמ' 379
י/יב אדני היד החזקה
י/יב אורה ושמחה עמ' תרכ-תרכג
י/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 220
י/יב חזו"א יו"ד סי' קיז ס"ק יא
י/יב חי' חתם סופר
י/יב חסדי דוד ח"ט עמ' רה
י/יב מי נדה עמ' רכו
י/יב מצודת דוד (שפרבר) עמ' תב {מקצת הוולד}, תג {לעולם לא יהיה אלא עם ולד}
י/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צט
י/יב פתח המלך עמ' ריז-ריט
י/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קצ ע"ג
י/יב צפנת פענח
י/יב קול חיל עמ' פב
י/יב שו"ת מהר"ש לובלין עמ' רנד {סנדל}
י/יב שיבת ציון (לנדא) סי' מו
י/יב שפתי דעת ח"א עמ' רעב
י/יג אורה ושמחה עמ' תרכג-תרכה
י/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 219
י/יג חסדי דוד ח"ט עמ' רה
י/יג טהרת הבית ח"ב עמ' סט
י/יג לב שלם [שבות יעקב או"ח סי' כט]
י/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קצ ע"א-ע"ד
י/יד אורה ושמחה עמ' תרכה-תרכו
י/יד בריכות מים דף קמד ע"א
י/יד גבול יהודה (ציר') דף נה ע"ג
י/יד דברות משה נדה וטהרות עמ' צט {לא שהשליא ולד אלא שאין שליא בלא ולד ומ"מ בהלכה ג}
י/יד חסדי דוד ח"ט עמ' רו
י/יד חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקמג
י/יד טהרת הבית ח"ב עמ' סח
י/יד יד המלך (פלומבו)
י/יד לב שלם [פרחי שושנים דף לט ע"א]
י/יד לבושי מרדכי יו"ד עמ' רעח
י/יד מחנה לויה (תשעד) עמ' רב
י/יד נזר המלך
י/יד נרות אהרן
י/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צט
י/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קצ ע"ד
י/יד צפנת פענח
י/יד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רסח
י/יד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' יא אות א
י/טו אבי עזרי ח"ד
י/טו אורה ושמחה עמ' תרכו
י/טו בית אהרן וישראל גל' כה עמ' סג {אבי עזרי ח"ה}
י/טו ברור הלכה ב"ק יא ע"א ציון ה
י/טו הר המלך ח"ד עמ' שעג
י/טו זכרון משה (קרונז'ק) עמ' ז {אין דרכה של שליא לצאת קודם}
י/טו מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' עו
י/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' מ
י/טז אור שמח
י/טז אורה ושמחה עמ' תרכו-תרכז
י/טז ברור הלכה חולין עז ע"ב ציון ג
י/טז כל בו ח"ה עמ' תסג
י/טז מי נדה עמ' רלד
י/טז נרות אהרן
י/טז עמק המלך (לבוב)
י/יז אדני היד החזקה
י/יז אורה ושמחה עמ' תרכז-תרכח
י/יז באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תע
י/יז ברור הלכה חולין עז ע"ב ציון ג
י/יז שיבת ציון (לנדא) סי' מו
י/יח אורה ושמחה עמ' תרכח
י/יח אמרי יושר בכורות דף מב ע"ב
י/יח אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 148, 150
י/יח ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ג
י/יח בדבר מלך ח"ח עמ' צא {טומטום ואנדרוגינוס}
י/יח המנהיג עמ' תקנד
י/יח כל בו ח"ה עמ' תכג
י/יח מי נדה עמ' רנב {מ"מ}
י/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ק
י/יח שלום ירושלים עמ' רז
י/יח שלמי יוסף ר"ה עמ' שמד
י/יט אורה ושמחה עמ' תרכח-תרכט
י/יט ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ג
י/יט ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קכא
י/יט דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' נא ד"ה והנה, סי' נב ד"ה ומעתה
י/יט דברי חיים ח"ב יו"ד סי' קיג
י/יט חד וחלק ח"א דף מג ע"ד
י/יט חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קמב
י/יט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קד ד"ה ולכאורה
י/יט חקל יצחק (שו"ת) עמ' פה, צג
י/יט כל בו ח"ה עמ' תכד
י/יט לב שלם [תשבץ ח"ב סי' צ-צא]
י/יט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קפח]
י/יט משברי ים חזקה עמ' קצג
י/יט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קלד
י/יט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קצא ע"א
י/יט צפנת פענח
י/יט שיבת ציון (לנדא) סי' מז
י/יט שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות טו
י/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 287
י/יט שערי שמואל עמ' נד
י/יט תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קלג-קלד
י/כ אדני היד החזקה
י/כ אורה ושמחה עמ' תרכט-תרלא
י/כ ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ג
י/כ חזקה רבה יו"ד הלכה לג
י/כ כל בו ח"ה עמ' תכה
י/כ לקוטי חיים עמ' שלה-שלו
י/כ נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קלא
י/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צט
י/כ פתרון תורה עמ' 38
י/כא אורה ושמחה עמ' תרלא-תרלב
י/כא ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ג
י/כא כל בו ח"ה עמ' תכה
י/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
י/כא פתח המלך עמ' ריט-רכ
י/כא קרית מלך


יא/253 הלכות איסורי ביאה פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ אדני היד החזקה
יא/רה"פ באר מלך
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אור הישר [מ"מ לעיל פ"ח ה"ט, אור הישר סיום הבבלי הדרן אות ב]
יא/א אורה ושמחה עמ' תרלב-תרלז
יא/א אמונת עתיך גל' 108 עמ' 84
יא/א אמונת עתיך גל' 109 עמ' 148
יא/א דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' צג
יא/א הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' לא
יא/א הרמב"ם כמחנך עמ' 240
יא/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' סב
יא/א מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/א מעיני התורה ח"ב עמ' סה
יא/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/א משנת חיים נדה סי' נ עמ' קצא
יא/א משנת יעקב כאן וקדושה עמ' כב-כג
יא/א נתיבות פסיקה עמ' 66
יא/א ס' הפרדס לרש"י עמ' א
יא/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 57
יא/א עיונים (פאור) עמ' 43
יא/א פתח המלך עמ' רכא
יא/א קול יעקב (שאול) ח"ב
יא/א קרית מלך
יא/א שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שו¬
יא/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שכג {שעה"מ}
יא/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 323
יא/א תחומין חט"ז עמ' 129
יא/א תרומת הגורן ח"ב עמ' 75
יא/ב אור שמח
יא/ב אורה ושמחה עמ' תרלז-תרלט
יא/ב אמונת עתיך גל' 108 עמ' 84
יא/ב ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 122
יא/ב הלכה רבה ח"א עמ' 209
יא/ב משא בני קהת
יא/ב משנת יעקב כאן וקדושה עמ' כב-כג
יא/ב פתח המלך עמ' רכב
יא/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 323
יא/ג אגרות משה או"ח ח"ב סי' ד
יא/ג אורה ושמחה עמ' תרלט-תרמא
יא/ג אמונת עתיך גל' 108 עמ' 85 {חומרת ר' זירא לעתיד לבוא}
יא/ג אמרי חיים (שיינברג) עמ' 89, 222
יא/ג ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ד
יא/ג דברות אליהו ח"ג עמ' נב
יא/ג וזאת התורה עמ' קנא
יא/ג ידי אליהו
יא/ג כל בו ח"ה עמ' שפח
יא/ג משנת יעקב כאן וקדושה עמ' כב-כג
יא/ג עיונים (פאור) עמ' 43
יא/ג עמודי שלמה ח"ב עמ' נב
יא/ג פתח המלך עמ' רכג-רכד
יא/ג קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות טז, יז
יא/ג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קיא
יא/ג שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' מא אות ג
יא/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 323
יא/ג תא חזי סי' א אות י, טז, הערה 23, והערת הגרא"מ
יא/ג תרומת הגורן ח"ב עמ' 75
יא/ד אבנים יקרות עמ' קמא {טובלת בליל שמיני}
יא/ד אור הישר [מ"מ וכ"מ לעיל פ"ט הכ"ט]
יא/ד אור שמח
יא/ד אורה ושמחה עמ' תרמא-תרמה
יא/ד אורח הטהרה ח"ד עמ' קפ
יא/ד אמונת עתיך גל' 109 עמ' 138 {חומרא דר' זירא כשייבנה בהמ"ק}
יא/ד ארחות חיים ח"ב סי' ט אות א עמ' 123
יא/ד בית הלל שנה ז גל' א עמ' עא
יא/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' רמא {ועוד החמירו בנות ישראל על עצמן}
יא/ד חדשים גם ישנים עמ' 54
יא/ד טהרת הבית ח"ב עמ' רפה
יא/ד טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קעז
יא/ד כל בו ח"ה עמ' שפט
יא/ד לב שלם [ידי אליהו סי' פו דף מד ע"ב, שער המים שו"ת דף ה ע"ג]
יא/ד לבושי מרדכי יו"ד עמ' קמט
יא/ד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קעה
יא/ד מחשבת חיים או"ח עמ' קפט
יא/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קצו
יא/ד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קיג]
יא/ד משאת המלך (אדרי)
יא/ד משנת חיים נדה סי' מב עמ' קסה, סי' נג עמ' רב
יא/ד משנת יעקב
יא/ד נצר מטעי (פרידמן) סי' יח סעיף א
יא/ד נר יצחק (ארדיט) עמ' יא
יא/ד נר לעזרא ח"ג עמ' עה
יא/ד נתיבות אדם ח"ב עמ' ר {מ"מ}
יא/ד עמודי שלמה ח"ב עמ' נב
יא/ד פתח המלך עמ' רכד
יא/ד פתחי נדה (פוטאש) עמ' כ-כא
יא/ד קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות טז
יא/ד שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' קא
יא/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 324
יא/ד תאריך ישראל סי' טו הערה ג
יא/ד תרומת הגורן ח"ב עמ' 75
יא/ד תשובה מאהבה ח"א סי' סח
יא/ה אור הישר [מ"מ לעיל פ"ז ה"ה]
יא/ה אורה ושמחה עמ' תרמה-תרמח
יא/ה אורח הטהרה ח"ד עמ' ס
יא/ה אמרי חיים (שיינברג) עמ' 85, 88
יא/ה ברכה למנחם עמ' 82
יא/ה המנהיג עמ' תקנח
יא/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 196, 240
יא/ה טהרת הבית ח"ב עמ' ו
יא/ה ידי אליהו
יא/ה כל בו ח"ה עמ' שפח
יא/ה מבוא למשנה תורה עמ' 100, 103-102
יא/ה מנהג אשכנז הקדמון עמ' 54
יא/ה מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קיג]
יא/ה משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' צג
יא/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רמז
יא/ה נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רפו
יא/ה ס' התדיר עמ' רפ
יא/ה פד"ר ח"ז עמ' 224
יא/ה פסקי שכל טוב עמ' תיז
יא/ה פתח המלך עמ' רכה
יא/ה פתחי נדה (פוטאש) עמ' כ
יא/ה קרית מלך
יא/ה ר"י ששפורטש עמ' 318
יא/ה שו"ע הרב יו"ד סי' קצ ס' פד
יא/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 326
יא/ה תשובות הראב"ד סי' קיח
יא/ו אורה ושמחה עמ' תרמח
יא/ו אמרי חיים (שיינברג) עמ' 85, 88
יא/ו ברכה למנחם עמ' 82
יא/ו המנהיג עמ' תקנב, תקנח
יא/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 196, 240
יא/ו טהרת הבית ח"ב עמ' יד
יא/ו ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' ריא
יא/ו יעלת חן עמ' קכח-קכט, קנא {כ"מ}, קנד, קסו
יא/ו יפה נוף עמ' קטז
יא/ו מבוא למשנה תורה עמ' 100
יא/ו מנהג אשכנז הקדמון עמ' 54
יא/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קמ
יא/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רמז
יא/ו משנת יעקב קדושה עמ' כב-כג
יא/ו ספרי דבי רב ח"ג עמ' רו
יא/ו ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג {גאונים}
יא/ו עניינות בספרות הגאונים עמ' 85
יא/ו קרית מלך
יא/ו ר"י ששפורטש עמ' 318
יא/ו שו"ע הרב יו"ד סי' קפז ס' מח
יא/ו שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' קמו הערה 11
יא/ו שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 659
יא/ו תשובות הראב"ד סי' קיח
יא/ז אורה ושמחה עמ' תרמח-תרנג
יא/ז אורח הטהרה ח"ד עמ' ס
יא/ז אמרי חיים (שיינברג) עמ' 85
יא/ז המנהיג עמ' תקנח
יא/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 196, 240
יא/ז מבוא למשנה תורה עמ' 89, 100, 103
יא/ז מנהג אשכנז הקדמון עמ' 54
יא/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 341 {בצרפת}
יא/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קמ
יא/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קל אות ב
יא/ז משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' רמט
יא/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רמז
יא/ז משנת חיים נדה סי' נג עמ' רא
יא/ז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רסה
יא/ז סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 199 {גדולי צרפת}
יא/ז עיונים (פאור) עמ' 45
יא/ז ר"י ששפורטש עמ' 318
יא/ז שו"ת מהרי"ק סי' קמד
יא/ז שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' מ
יא/ז שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עד ע"א, ע"ד
יא/ז תורת הבית (רשב"א) ח"ג עמ' 58
יא/ז תשובות הראב"ד סי' קיח
יא/ח אור הישר [מ"מ לעיל פ"ה הכ"ה]
יא/ח אורה ושמחה עמ' תרנג-תרנז
יא/ח אמרי חיים (שיינברג) עמ' 91, 92
יא/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פד {הגהמ"י אות ג}
יא/ח בינת אמת עמ' רמד {מל"מ}
יא/ח דברי אור ח"ג עמ' קל
יא/ח הגהות רימ"א {הגהמ"י אות ד}
יא/ח המנהיג עמ' תקנז
יא/ח חסדי דוד ח"ט עמ' רמג
יא/ח טהרת הבית ח"א עמ' תקג {מל"מ}
יא/ח טהרת הבית ח"ב עמ' תכט
יא/ח יעלת חן עמ' נו
יא/ח לב שלם [מר דרור (קטן) דף ג]
יא/ח לקוטי שיחות ח"כ עמ' 154
יא/ח מסורה חי"ג עמ' סה
יא/ח מעיני התורה ח"ב עמ' סה-סז
יא/ח מעשה רקח
יא/ח משאת המלך (אדרי)
יא/ח משנת חיים נדה סי' מח עמ' קפא, סי' מט עמ' קפו, קפח
יא/ח משנת יעקב
יא/ח משנת יעקב נשים ח"א עמ' קמא
יא/ח ס' התדיר עמ' רעט
יא/ח ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שמו
יא/ח עצי ארזים סי' סג ס"ק ב-ג
יא/ח פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' ריד, ריז
יא/ח פתח המלך עמ' רכה
יא/ח פתחי נדה (פוטאש) עמ' כ
יא/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קנד אות א
יא/ח ר"י ששפורטש עמ' 318
יא/ח שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מה תשובה שנייה דהר"נ ד"ה והנה גם, ותשובת מהרי"ל ס"ד {מל"מ}
יא/ח שו"ע הרב יו"ד סי' קפז ס' נה
יא/ח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רכב, רכז
יא/ח שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' מג
יא/ח שו"ת רשב"ש עמ' שסג
יא/ח שם טוב - השלמה
יא/ח תחומין חכ"ב עמ' 231
יא/ט אבן פינה (נשר) עמ' קטו
יא/ט אור הישר דף פח
יא/ט אורה ושמחה עמ' תרנז-תרסב
יא/ט איש מצליח יו"ד (תשעה) עמ' 125
יא/ט בינת אמת עמ' רלג {הגהמ"י}
יא/ט בני דוד
יא/ט ברור הלכה יבמות לז ע"ב ציון ד
יא/ט ויקח אברהם [אות לישועה נב ע"א]
יא/ט חי' חתם סופר
יא/ט חי' ר' אפרים מרדכי
יא/ט חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' פז, צד {כ"מ}
יא/ט טהרת הבית ח"א עמ' קיב, תעא
יא/ט טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קיח
יא/ט יד המלך (פלומבו)
יא/ט יחוה דעת ח"ג עמ' ריז
יא/ט ימי שלמה
יא/ט כל בו ח"ה עמ' תמו
יא/ט לב שלם [מר דרור (קטן) סי' סב]
יא/ט מור דרור קו"א סי' סב
יא/ט מי נדה עמ' תרלה-תרלו
יא/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ט משאת המלך (אדרי)
יא/ט משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' כז
יא/ט נישואין שלא כדת עמ' 136
יא/ט נר לעזרא ח"ג עמ' עה
יא/ט ס' הנייר עמ' קנד
יא/ט ס' התדיר עמ' רעט
יא/ט עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' עג
יא/ט פרי האדמה ח"א
יא/ט פתח המלך עמ' רכו
יא/ט פתחי נדה (פוטאש) עמ' כ, קמט
יא/ט קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ט אות ד עמ' 52
יא/ט ר"י ששפורטש עמ' 318
יא/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שנד
יא/ט רביד הזהב (אברך) דף כא ע"ג {ז' נקיים - האם הם בנוסף על חדשי הבחנה}
יא/ט שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שמג {הגהמ"י}
יא/ט שו"ת הרדב"ז סי' אלף שלד
יא/ט שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' מא אות ג
יא/ט שמן רקח ח"א דף כ ע"ד
יא/ט שמש ומגן יו"ד סי' י עמ' קסא {שבעה נקיים על דם חימוד - דרבנן}
יא/ט תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' יד אות ג
יא/ט תחומין חכ"ב עמ' 230
יא/י אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' לב-לג, ח"ה עמ' ריח
יא/י אבני נזר אהע"ז סי' קמב אות א
יא/י אגודות אזוב מדברי דף ל ע"ב {מ"מ - דם חימוד מדרבנן}
יא/י אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שח
יא/י אורה ושמחה עמ' תרסב-תרסח
יא/י אורח הטהרה ח"ד עמ' כה, כז
יא/י אחר האסף עמ' רמד
יא/י אמונת עתיך גל' 103 עמ' 97 {אין לסור ממנה}
יא/י אמונת עתיך גל' 109 עמ' 147 {לא יסור לעולם - גם בבית שלו}
יא/י אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רלד, רלו, תקסח-תקע
יא/י אמרי חיים (שיינברג) עמ' 82, 85
יא/י ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ט
יא/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שג {ת"ח}
יא/י בית מאיר השלם סי' סא ס"א עמ' רלא
יא/י בן אברהם (תשי) עמ' רעא, רעט
יא/י ברור הלכה יבמות לז ע"ב ציון ב פרק ב {ראב"ד}
יא/י ברור הלכה יבמות לז ע"ב ציון ד
יא/י ברית הלוי השלם
יא/י ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שצג
יא/י גליונות אבני נזר {כ"מ}
יא/י גליוני הגר"ש עמ' סח {מגד"ע} [בהגהמ"י הל' שכנים פי"ב אות ח - "בן בעלים ליתיה בכלל בעלים"]
יא/י דברות משה נדה וטהרות עמ' רמב, שי {ואין לסור ממנה לעולם}
יא/י דברות משה קידושין סי' מד ענף ב
יא/י הגהות חבר בן חיים
יא/י הגהות מוהר"י קרט עמ' כה
יא/י הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רלט
יא/י הרמב"ם כמחנך עמ' 240
יא/י זכור לדוד עמ' יח
יא/י חד וחלק ח"ב דף לו ע"א, לז ע"א
יא/י חי' ר' אפרים מרדכי
יא/י טהרת הבית ח"א עמ' תעא
יא/י יביע אומר ח"ו אהע"ז סי' י אות י {ראב"ד}
יא/י יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"ח
יא/י ישא איש דף לג ע"א
יא/י ישראל קדושים עמ' 10-9
יא/י כל בו ח"ה עמ' תמו
יא/י לקוטי שיחות חל"ד עמ' 139 {ראב"ד}
יא/י מגידות (תשעג) סי' קסה עמ' קסו
יא/י מי נדה עמ' תרלו
יא/י מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/י מעיני המים
יא/י מקור הברכה (שטרן) הל' נדה סי' ז אות א
יא/י מקור ישראל דף נב ע"א {ת"ח}
יא/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/י משאת המלך (אדרי)
יא/י משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' סד
יא/י משנת יעקב
יא/י משנת עזר ח"א עמ' רכב
יא/י משפט הצבא בישראל, הסכמת רצ"פ פרנק {חומרא מזמן הגמרא}
יא/י משפטי שלמה ח"א סי' כב עמ' פו
יא/י נחלת אבות סי' י עמ' כה
יא/י נתיבות פסיקה עמ' 66
יא/י עורה שחר דף נח ע"ב וע"ד
יא/י עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' מא
יא/י עצי ארזים סי' סא ס"ק י, סי' סב ס"ק י
יא/י ערך כסף עמ' נט
יא/י פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' קסג {מ"מ}
יא/י פרי האדמה ח"ג
יא/י פתחי נדה (פוטאש) עמ' כ
יא/י צפנת פענח
יא/י קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור י אות ב עמ' לד
יא/י שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' מה
יא/י שו"ת רשב"ש עמ' תקנט
יא/י שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' מח אות ז
יא/י שמן המשחה (קושטא) דף עח ע"ב
יא/י שמש ומגן יו"ד סי' י עמ' קס {ת"ח}
יא/י שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' צח ס"א {מ"מ}
יא/י שער המלך ח"א עמ' תפה, תצד
יא/י שערי נשואין עמ' קיז, קכח, קעב, קעו, רפה
יא/י תורת הבית (רשב"א) ח"ג עמ' 13
יא/י תורת נתן עמ' 47
יא/י תחומין חכ"ב עמ' 231
יא/יא אורה ושמחה עמ' תרסח-תרסט
יא/יא בנין יחזקאל סי' ח
יא/יא בשמים ראש סי' שמ
יא/יא הגהות חבר בן חיים
יא/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יא משאת המלך (אדרי)
יא/יא משנה הלכות ח"ב סי' סו דף קב ע"ב {מ"מ - בלי הרגשה טהורה מדאורייתא}
יא/יא משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' לה
יא/יא משנת חיים נדה סי' מב עמ' קסה
יא/יא משנת יעקב
יא/יא פתחי נדה (פוטאש) עמ' כ
יא/יא קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות יז
יא/יא שאילת משה עמ' ק
יא/יא שלמי יוסף נדה עמ' תתכב {מ"מ}
יא/יא שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' צח ס"א
יא/יא שעורי אבני עזר ח"א עמ' קמו
יא/יא תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כב ס"ק ז, טו-טז, כ, סי' כד ס"ק ה
יא/יב אור הישר [מ"מ לעיל פ"ה ה"י ופ"י ה"ח]
יא/יב אורה ושמחה עמ' תרסט-תרעא
יא/יב אמרי חיים (שיינברג) עמ' 83, 88
יא/יב אפרקסתא דעניא ח"ג סי' רסח עמ' שלד
יא/יב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תע
יא/יב באר עשק סי' לג
יא/יב חד וחלק ח"ב דף לו ע"ב
יא/יב טהרת הבית ח"ב עמ' סז
יא/יב לב שלם [בני דוד דף מו ע"ג]
יא/יב מי החג עמ' פה
יא/יב מעשה רקח
יא/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יב משנה הלכות ח"י סי' קיח
יא/יב משנת חיים בראשית עמ' שמב
יא/יב משנת חיים נדה סי' כג עמ' צו, סי' נ עמ' קצא, קצד, קצו
יא/יב משנת יעקב קדושה עמ' כב-כג
יא/יב פתח המלך עמ' רכז
יא/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שנד
יא/יב שו"ע הרב יו"ד סי' קפח ס"ב
יא/יב שובע שמחות עמ' תעט
יא/יב תא חזי סי' א אות ד-ה, סי' ג אות א-בה
יא/יב תרומת הדשן שו"ת סי' רמו
יא/יג אהל משה (וינברג) דף סג ע"ד, סו ע"א-ע"ב {הגהמ"י}
יא/יג אורה ושמחה עמ' תרעא
יא/יג אמרי חיים (שיינברג) עמ' 83, 88
יא/יג ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רמט {הגהמ"י}
יא/יג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שסג
יא/יג דברות אליהו ח"ג עמ' סח-סט
יא/יג דרך ישרה ח"א עמ' רכא
יא/יג ושב הכהן (תשמח) עמ' קפו {הגהמ"י}
יא/יג יפה נוף עמ' קיד
יא/יג לב שלמה (חלמא) עמ' כז, לג
יא/יג מעיל צדקה (לנדסופר) סי' לד
יא/יג מעיל צדקה (תשעח) עמ' קכ
יא/יג משנה שכיר יו"ד עמ' רז {הגהמ"י}
יא/יג משנת חיים נדה סי' נג עמ' רא
יא/יג משנת יעקב כאן וקדושה עמ' כב-כג
יא/יג משפטי עזיאל ח"ב עמ' צז
יא/יג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' סט {הגהמ"י}
יא/יג פתחי נדה (פוטאש) עמ' עג, פה, פז {הגהמ"י}
יא/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד השמטה סי' א
יא/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קיז אות א ואילך, סי' קכב אות א, סי' שיב
יא/יג שאילת משה עמ' תמז {הגהמ"י}
יא/יג שו"ע הרב יו"ד סי' קפז קו"א אות יא ד"ה אלא
יא/יג שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' סב, סו {הגהמ"י}
יא/יג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רכו {הגהמ"י}
יא/יג שו"ת הרשב"א ח"ז סי' קסא, מכ"י סי' צב
יא/יג שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' פו עמ' רפב
יא/יג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' עח
יא/יג שלמי יוסף נדה עמ' תשמט
יא/יג שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' כח ס"ג, ס"ו ס"ק ו {הגהמ"י}
יא/יד אהל דוד (קהן) ח"ו שופטים פי"ד פסוק ג
יא/יד אהל חייא עמ' תשמב
יא/יד אהל שרה לאה עמ' תרלח
יא/יד אורה ושמחה עמ' תרעא-תרעב
יא/יד ארחות חיים ח"ב סי' ט אות י
יא/יד ברור הלכה פסחים נ ע"ב ציון ח
יא/יד דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה ע
יא/יד דברי ריבות בשערים דף ה ע"א {מנהג טעות}
יא/יד דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רנה
יא/יד המנהיג עמ' תקנט
יא/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 187
יא/יד התורה והמדינה ח"ז עמ' ריג, רלב
יא/יד טהרת הבית ח"ב עמ' תא
יא/יד טל חיים (טל) ברכות עמ' קכב
יא/יד כתר אפרים עמ' רלג, רנ
יא/יד נר לעזרא ח"ג עמ' פח
יא/יד ס' הנייר עמ' קנא
יא/יד ס' הפרדס לרש"י עמ' ד
יא/יד קרית מלך
יא/יד שאל האיש דף לח ע"ג
יא/יד שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' צד
יא/יד שו"ת מהרי"ל עמ' רלו-רלז
יא/יד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' יד
יא/יד שי כהן עמ' נז
יא/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 326
יא/יד תרומת הדשן שו"ת סי' רמה
יא/טו אהל שרה לאה עמ' תרי {אפיקורסות}, תרלח, תרפה
יא/טו אוצרות הרמב"ם
יא/טו אורה ושמחה עמ' תרעב-תרעג
יא/טו אורח הטהרה ח"ד עמ' נז
יא/טו ארחות חיים ח"ב סי' ט אות י
יא/טו ברור הלכה פסחים נ ע"ב ציון ח
יא/טו ברית הלוי השלם
יא/טו ברכה למנחם עמ' 80
יא/טו ברקאי ח"ג עמ' 38, 41
יא/טו דברות משה נדה וטהרות עמ' קיט {אין זה מנהג אלא טעות הוא באותן התשובות}
יא/טו דברי יואל - שו"ת עמ' קפו
יא/טו דברי יוסף (אירגס) סי' לו דף עד ע"ד {מה שנהגו לא לטבול תוך שמונים לנקבה}, סי' מה דף פח ע"ד {מנהג בטעות - מתירים}
יא/טו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 143
יא/טו דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רנה
יא/טו המנהיג עמ' תקנו, תקנט
יא/טו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעב
יא/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 115
יא/טו השיב משה (תשעה) סי' כ אות ח עמ' לד
יא/טו התורה והמדינה ח"ז עמ' ריג
יא/טו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' צז ד"ה ומכאן {וכן זה שתמצא במקצת מקומות וכו' אין זה מנהג אלא טעות הוא}
יא/טו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' ח ד"ה ואם
יא/טו טהרת הבית ח"ב עמ' כח
יא/טו ישא איש דף טז ע"א
יא/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' ריט, תנב
יא/טו כתר אפרים עמ' רלג
יא/טו מבוא למשנה תורה עמ' 66, 98, 105, 258, 321
יא/טו מנהג אשכנז הקדמון עמ' 55
יא/טו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 35 {חולק על גאונים}
יא/טו מעשה רקח
יא/טו מקור הברכה (מרגליות) הערה לט
יא/טו מראה הנוגה
יא/טו משאת המלך (אדרי)
יא/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רלט {דרך אפיקורסות}
יא/טו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קז
יא/טו נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קד
יא/טו נשמה של שבת עמ' 587
יא/טו ס' הנייר עמ' קנא
יא/טו ס' הפרדס לרש"י עמ' יא, שנח
יא/טו ס' התדיר עמ' רפ
יא/טו עיונים (פאור) עמ' 136
יא/טו פאת שדך יו"ד עמ' קצז
יא/טו פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' לה דף מא ע"ד, מב ע"א, מג ע"א וע"ג {מנהג טעות}
יא/טו פרי האדמה ח"א
יא/טו שו"ת הרב הראשי עמ' 259
יא/טו שו"ת הריב"ש עמ' מג
יא/טו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רא
יא/טו שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תרלד
יא/טו שו"ת מהרי"ל עמ' רלו-רלז
יא/טו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רא
יא/טו שו"ת ר"י בן עטר עמ' נג
יא/טו שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' יד
יא/טו שולי הגליון עמ' עז
יא/טו שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 349
יא/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 326
יא/טו תבואות שמש דף ח ע"ד
יא/טו תורה שלמה בראשית פ"א השמטות לאות תשו (עמ' קפ)
יא/טו תפארת ישראל סי' תתרעו
יא/טז אור שמח
יא/טז אורה ושמחה עמ' תרעג-תרעד
יא/טז ארחות חיים ח"ב סי' י אות א
יא/טז באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' ב
יא/טז בני בנים ח"א עמ' קל
יא/טז ברקאי ח"ג עמ' 39
יא/טז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
יא/טז ויען יצחק עמ' רב
יא/טז זה השער שער ג סי' קכה
יא/טז מבוא למשנה תורה עמ' 224, 211
יא/טז מי השלוח (רובינשטין) - מקור נפתח עמ' א, שערי מים עמ' ב
יא/טז מעיני התורה ח"ב עמ' צג
יא/טז משאת המלך (אדרי)
יא/טז משנת יעקב כאן
יא/טז משנת יעקב נשים ח"א עמ' ח
יא/טז נתן פריו הל' נדה עמ' ט
יא/טז קרית מלך
יא/טז שערי עזרא (בצרי) עמ' תכו
יא/יז אורה ושמחה עמ' תרעד-תרעה
יא/יז בית הלל שנה ז גל' א עמ' עא {כאילו לא טבלה - האם צריכה ברכה בטבילה שנייה}
יא/יז ברקאי ח"ג עמ' 40
יא/יז חוקות הדיינים ח"ג עמ' רכב
יא/יז טהרת הבית ח"ב עמ' תעב, תעו
יא/יז כל בו ח"ה עמ' תמט
יא/יז מעיני התורה ח"ב עמ' פה {הגהמ"י}
יא/יז מעשה רקח
יא/יז משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' רעג
יא/יז משפטי עזיאל ח"ט עמ' קלב
יא/יז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קנז {הגהמ"י אות ט}
יא/יז עמודי שלמה ח"ב עמ' נ
יא/יז קרית מלך
יא/יז שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' מה
יא/יח אורה ושמחה עמ' תרעה-תרפא
יא/יח באר משה (שטרן) ח"ד סי' ו אות ו {באצבע קטנה}
יא/יח ברור הלכה שבת יג ע"א ציון ג
יא/יח ברכי יוסף יו"ד סי' קצה שיורי ברכה אות ח
יא/יח ברקאי ח"א עמ' 107
יא/יח דברי יואל - שו"ת עמ' ריח
יא/יח ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרצג-תרצד
יא/יח טהרת הבית ח"ב עמ' קי
יא/יח יפה נוף עמ' קיז
יא/יח כל בו ח"ה עמ' תנב
יא/יח מבוא למשנה תורה עמ' 101
יא/יח מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קסה-קסו, קסח
יא/יח מעשה רקח
יא/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יח משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' עז
יא/יח משנת יעקב
יא/יח נתיבות אדם ח"ב עמ' ריג
יא/יח ס' הפרדס לרש"י עמ' ג
יא/יח עולת ראיה (וייס) עמ' קה
יא/יח עמודי שלמה ח"ב עמ' נה {הגהמ"י}
יא/יח צהר גל' ב עמ' 23 {לא יגע}, 24, 25
יא/יח צפנת פענח
יא/יח קרית מלך
יא/יח ראש אליהו ח"ב עמ' קנח {הגהמ"י}
יא/יח שיורי ברכה יו"ד דף מא ע"א
יא/יח שיח יוסף נדה ח"א עמ' שטז
יא/יח שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קד ס"ק ג, סי' קה ס"ק ג-ה
יא/יח שערי קדוש ה' עמ' קנו {איסור נגיעה בנדה דרבנן}
יא/יח תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קפג, רכ
יא/יט אורה ושמחה עמ' תרפא-תרפה
יא/יט ארחות חיים ח"ב סי' ט אות יא {הגהמ"י אות נ}
יא/יט בינת אמת עמ' רפו {הגהמ"י}
יא/יט בני בנים ח"א עמ' קכה
יא/יט ברור הלכה כתובות סא ע"א ציון ו
יא/יט ברקאי ח"ג עמ' 39-41
יא/יט הדר איתמר עמ' קכג {נדה מתקשטת}
יא/יט הרמב"ם כמחנך עמ' 22
יא/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לב
יא/יט טהרת הבית ח"ב עמ' פד, פו, קעז, קפב
יא/יט כל בו ח"ה עמ' תנו
יא/יט לבושי מרדכי אהע"ז עמ' כד
יא/יט מעיני מים מקואות עמ' ס
יא/יט משאת המלך (אדרי)
יא/יט משנה הלכות ח"ז סי' קלה דף קד ע"א {מותר לה להתקשט}
יא/יט משנת יעקב
יא/יט משפטי דרבנן עמ' מט
יא/יט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' שד
יא/יט נועם ח"ו עמ' של [שו"ת מהר"ם בריסק ח"ב סי' כ]
יא/יט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יז אות א
יא/יט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' סז אות א
יא/יט נחלת יצחק כתובות סי' לז
יא/יט נשמת אברהם ח"ב עמ' קיג
יא/יט נתיבות אדם ח"ב עמ' ריג
יא/יט ס' הנייר עמ' קנא
יא/יט עמודי שלמה ח"ב עמ' נד {הגהמ"י אות מ}
יא/יט פתח המלך עמ' רכח-רל
יא/יט צהר גל' ב עמ' 24
יא/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' עז אות ו
יא/יט קרית מלך
יא/יט שולי הגליון עמ' עז


יב/254 הלכות איסורי ביאה פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מעשה רקח
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אבי עזרי ח"ד
יב/א אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קה
יב/א אבני ציון ח"ב סי' יב אות ג
יב/א אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' ל ענף א
יב/א אגרות משה אהע"ז ח"ד סי' מד עמ' פז
יב/א אהל חייא עמ' תלז
יב/א אהל יצחק גיטין עמ' שעה
יב/א אור הרעיון עמ' שלב {ישראל שבעל גויה}
יב/א אור ליהודה קדושין עמ' קמז
יב/א אור לישרים (תשסג) עמ' צד
יב/א אלומת עלומים סי' ב דף ז ע"ב-ע"ד {טעמא דקרא}, ח ע"ג-ע"ד {שעה"מ}, ט ע"ג {שעה"מ}, י ע"ג
יב/א אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קעו
יב/א אמת ליעקב נשים עמ' ס, צב {יש חתנות עם גוי}, ריב {לוקה}
יב/א אנצי"ת ע' גוי הע' 157 {שעה"מ}, 161, 162, 166
יב/א ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ח
יב/א ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קנה {טעמא דקרא}
יב/א ארשות החיים עמ' תקיח
יב/א אשר למלך כאן, והל' ע"ז פ"ט הט"ו
יב/א באר מלך
יב/א באר מרים פ"ח ה"ד, ה"ז, ה"ח
יב/א בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רמ
יב/א ביצחק יקרא (תשע) סי' עד ד"ה ובביאור
יב/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' צט
יב/א בית מאיר (תשע) סי' ד ס"ה עמ' יח, סי' ה ס"א עמ' סד, סי' טז ס"א עמ' קלו
יב/א בית מאיר סי' ד אות ה עמ' יז, סי' טז אות א עמ' קל
יב/א בכורי אביב (ביק) פ' משפטים אות ג דף כו ע"ג
יב/א בכורי חיים ח"א סי' כד
יב/א בן יהודה סי' נ
יב/א ברור הלכה ע"ז לו ע"ב ציון ב
יב/א ברכת מרדכי ענינים עמ' קעב {דרך אישות}
יב/א בשבילי החופה סי' יד אות ב
יב/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' פד
יב/א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קה
יב/א גור אריה דברים פ' כא הע' 21
יב/א גינת ורדים (תאומים) עמ' קיז
יב/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' יג
יב/א גרים וגרות עמ' לח {לא תתחתן גם בשאר אומות}
יב/א דבר המלך (קרויזר)
יב/א דברות אליהו ח"ג עמ' קטו {לוקה מהתורה}
יב/א דברות אליהו ח"ד עמ' קכט {גוי שלא משבעת העמים}
יב/א דברות משה יבמות עמ' תעא, ב"ב ח"א סי' יב הערה יב {חתנות דאורייתא בגוי}
יב/א דברי חפץ עמ' קח
יב/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' שצב-שצג
יב/א דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' קסד
יב/א דברים אחדים (קלצקין) עמ' קנט {כל האומות}
יב/א דעת כהן עמ' רעא
יב/א דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 171
יב/א הגהות מוהר"י קרט עמ' לה
יב/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רכח
יב/א הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 110
יב/א המאיר לארץ
יב/א הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קט
יב/א התורה והמדינה ח"ז עמ' צז
יב/א ויקח אברהם [חוקי חיים נד ע"ג]
יב/א וכתורה יעשה ח"א דף ח ע"א {לוקים על "לא תתחתן"}, ח"ב דף ה ע"א [=זית רענן ח"ב חו"מ סי' מו אות ז], ו ע"ב [=לשון זהב סי' ו, דף כו ע"ד]
יב/א זבח שלמה ח"א עמ' כח
יב/א זכר יצחק (תשח) עמ' קיז
יב/א זכר יצחק (תשן) עמ' קיד
יב/א זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קנח-קנט
יב/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רמא
יב/א חדות יעקב דף יט ע"ג
יב/א חדשים גם ישנים עמ' 134 {כ"מ}
יב/א חוקת עולם עמ' 171 {לא תתחתן בם}
יב/א חזו"א על הרמב"ם
יב/א חי' הר"ר שמעלקא יבמות עו ע"א, קדושין סח ע"ב
יב/א חי' הריצ"ד
יב/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רכב, רכו, קדושין עמ' שנ-שנא, וב"מ עמ' רסב, שבועות עמ' ריג
יב/א חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' ג
יב/א חיי נפש בראשית ח"ב עמ' ח {טעמא דקרא}
יב/א חיי נפש ח"ד עמ' מז {משאר אומות - דורשים טעמא דקרא}
יב/א חיי נפש ח"ו עמ' עו
יב/א חיים ומלך
יב/א חכמת התורה פ' וישלח עמ' תסה
יב/א חמודי צבי מועדים עמ' תקצא {כ"מ}
יב/א יד ישראל ח"ב
יב/א יד פשוטה מדע עמ' צט, תשעג
יב/א ידבר שלום ח"א עמ' קה
יב/א יחל ישראל (תשנב) עמ' רי
יב/א יין הטוב עמ' שטז
יב/א ימין משה
יב/א יקב זאב דף פד ע"ד
יב/א ישב מצרף - וכתורה הזאת דף ח ע"א-ע"ב {ישראל הבא על גויה בדרך חתנות לוקה}
יב/א ישב מצרף דף יד ע"ב {לא תתחתן בם - בדרך אישות}
יב/א ישועות יעקב נזיקין עמ' רצג, שצב
יב/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקצו
יב/א כלילת יופי דף ז
יב/א כמו השחר דף כג ע"ג
יב/א כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קמ ע"ג
יב/א כתנות אור (אייזנשטט) עמ' תרג
יב/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רטו
יב/א לב שלם [מאורי אור - כתנות אור דף פ ע"ג, ב"י אהע"ז סי' טז, תוי"ט קדושין פ"ג מי"ב]
יב/א לבב דוד
יב/א לבושי מרדכי לקו"ת עמ' יח
יב/א לחמי תודה (הורביץ) דף רלה ע"א {לא תתחתן - בגויותם}
יב/א לשון למודים יו"ד דף לז ע"א
יב/א מאורי המועדים עמ' קסו {דרך אישות}
יב/א מאיר עיני חכמים ח"ב דף יט ע"ב
יב/א מאכסניא של התורה סי' סב
יב/א מבוא למשנה תורה עמ' 86
יב/א מגילת ספר לאוין דף ז ע"א, מט ע"א
יב/א מגיני שלמה עמ' שא, תלד
יב/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רפד, ח"ב עמ' רנ
יב/א מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סד
יב/א מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 157
יב/א מים שאובים עמ' רפג
יב/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 111
יב/א מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות ע
יב/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קנז-קנח, שנז
יב/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' תכה
יב/א מעגלי זהות יהודית עמ' 166 {כל האומות}
יב/א מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/א מערכי לב (חזן) ח"ב דף רמד ע"ד
יב/א מעשה רק"ם (קורייאט) דף טו ע"ד
יב/א מצות ראיה עמ' קמו
יב/א מרגליות הים סנהדרין כא ע"ב אות כא {כ"מ}
יב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/א משאת המלך ח"א סי' י
יב/א משאת משה (חברוני)
יב/א משכן שילה עמ' רמ, רמח
יב/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' לז-לח
יב/א משנה הלכות יבמות - עריות סי' לו
יב/א משנה כסף (כולי) דף נא {ק"ס - כל האומות}
יב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רמז
יב/א משנת אליעזר מהדו"ת דרושי הפלפול דף סד ע"ד
יב/א משנת המדינה עמ' 142
יב/א משנת משה קידושין עמ' פו
יב/א משנת ר' אהרן יבמות סי' כד אות ז
יב/א משפטי עזיאל ח"ז עמ' שמד
יב/א נועם חכ"ג עמ' כג
יב/א נזיר ה' סי' ה ב"ש ס"ק א
יב/א נחל איתן
יב/א נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' מה אות ב
יב/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לז אות ד
יב/א נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ד אות ט
יב/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לז אות ב
יב/א נר למאור (רבינוביץ) דף מה ע"ד
יב/א נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רפט, תכד
יב/א נתיבות שלום (למפרט) עמ' ז
יב/א ספיקא דרבנן עמ' צב
יב/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' צט, קמז
יב/א עבודת משא (מאיר) ח"א
יב/א עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' מט
יב/א עטרת ישראל עמ' צט {טעמא דקרא}
יב/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קנב
יב/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קטז
יב/א עמודי שלמה ח"ב עמ' עח
יב/א עץ החיים (קלוגר) עמ' שנח
יב/א עצי ארזים סי' טז ס"ק א
יב/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 224
יב/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 241
יב/א פורת יוסף (שלופר) דף ה ע"ג
יב/א פני המלך (מזוז)
יב/א פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' ט, יז
יב/א צדקה לחיים (תשסח) עמ' לד
יב/א צידה ברוך פ' מצורע
יב/א צמח ארז עמ' שפא {שאר אומות}
יב/א צפנת פענח
יב/א קובץ הערות (תשסג) סי' מה אות ה
יב/א קול יהודה (גרשוני) עמ' תקעא
יב/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רסה, ח"ב עמ' קסו {שעה"מ}, קע-קעג
יב/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור יב אות ו עמ' מה
יב/א קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קיד {טעמא דקרא}
יב/א קרבן ציון עמ' קט, רעא, שיח
יב/א קרית מלך
יב/א רלב"ג דברים פ"ז פסוק ג עמ' נב, תועלת טז עמ' נח
יב/א רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קיג
יב/א רנת יצחק יהושע עמ' שנה, שעג, שמואל עמ' שעה, מלכים עמ' מד
יב/א רנת יצחק משלי עמ' שיז, חמש מגילות עמ' סז, סט
יב/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצה
יב/א רנת יצחק תענית עמ' כ {לא תתחתן - גם בגיותן}
יב/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תיח, תכב
יב/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תפ {כל המסירים - במומר}
יב/א שביבי אור קדושין סי' כז הגהה א
יב/א שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קלא
יב/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתיד
יב/א שובע שמחות עמ' קלה
יב/א שושן עדות דף לג ע"א
יב/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' רכג, רכד {כ"מ}, רכה
יב/א שיחות חכמה ומוסר מאמר מ אות א-ב
יב/א שירת דוד כתובות עמ' קצא
יב/א שלשה שריגים (קרמר) דף ז ע"ב
יב/א שם דרך סנהדרין עמ' קכ
יב/א שמו יצחק דף נח ע"א
יב/א שמן ראש ל"ג בעומר-שבועות עמ' שיט
יב/א שמש מרפא עמ' קסו {טעמא דקרא}
יב/א שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 7
יב/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקסט
יב/א שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' יד
יב/א שערי זיו ח"א דף קנח ע"א
יב/א שערי טהר ח"ח סי' לה אות ד
יב/א שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קצו
יב/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לא ס"ק יא, יד
יב/א תולדות ההלכה ח"ג עמ' 350
יב/א תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק יט
יב/א תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשסג
יב/א תחומין חי"ב עמ' 83, חט"ו עמ' 293, חט"ז עמ' 234
יב/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קס, קעא, רס
יב/א תרומת הגורן ח"ב עמ' 131
יב/א תשובה שלמה אהע"ז סי' יז, מא
יב/ב אגרות משה אהע"ז ח"ד סי' מד עמ' פז
יב/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שנד
יב/ב אגורה באהלך דף מד ע"ב
יב/ב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' כה, אהע"ז ח"א סי' פא, פח
יב/ב אדני היד החזקה
יב/ב אהל חייא עמ' תלז
יב/ב אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' סט
יב/ב אור הרעיון עמ' שלב
יב/ב אמרי בינה (אש) דף פו ע"ג {רק דרך חתנות}
יב/ב אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קעז
יב/ב אמת ליעקב נשים עמ' קפ {משום זונה מדרבנן}, ריא
יב/ב אנצי"ת ע' בועל ארמית הע' 2, 10
יב/ב ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ח
יב/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ע, קמב, קצו
יב/ב אשר למלך
יב/ב באר מלך
יב/ב באר ראי עמ' שמד
יב/ב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רמ
יב/ב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לד סעיף ח
יב/ב בית הלל (כגן) ע"ז עמ' כה
יב/ב בכורי חיים ח"א סי' כד
יב/ב בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"א ס"ק ט
יב/ב ברור הלכה ע"ז לו ע"ב ציון ב
יב/ב בריכת המלך עמ' כה
יב/ב ברכת הורי סי' כו הע' ב
יב/ב ברכת מרדכי ענינים עמ' קעג
יב/ב ברכת רחל עמ' כג, כה
יב/ב בשבילי החופה סי' יד אות ב, סי' טו אות ח
יב/ב בתי כהונה (תשסה) עמ' לז
יב/ב גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קז
יב/ב גור אריה דברים פ' כא הע' 43
יב/ב גן שושנים ח"ב עמ' קלב {גזירת בית חשמונאי}, קעה-קעו
יב/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' יג
יב/ב גרים וגרות עמ' סו {ייחד לו גויה בזנות}
יב/ב דבר המלך (קרויזר)
יב/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' קמו {ולא אסרה תורה אלא דרך חתנות}
יב/ב דברות משה סנהדרין עמ' ע, תרצח
יב/ב דברות משה קידושין סי' לב ענף ב
יב/ב דברי סופר עמ' קד
יב/ב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רכז
יב/ב הלכות מדינה ח"ג עמ' יג
יב/ב המוסר והמשפט בישראל פ"ז אות ט
יב/ב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קו
יב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקמ
יב/ב זכרון הרב עמ' 32 {משום זונה}
יב/ב חוקי חיים (גאגין) דף כד ע"ג
יב/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 249
יב/ב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רטו
יב/ב חי' ר' שמואל יבמות עמ' רנ {בזנות אין "לא תתחתן"}
יב/ב חידושין על התורה לרבנו תם עמ' תמד
יב/ב חיים ומלך
יב/ב חסד לאברהם (טרוימן) דף יג ע"ג {הבא על גויה - דרבנן}
יב/ב טל חיים (טל) ברכות עמ' קג
יב/ב ידבר שלום ח"א עמ' צז, קז
יב/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנג
יב/ב יחי ראובן (אונג') עמ' סח
יב/ב יצחק ירנן [אגורה באהלך דף מד]
יב/ב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שנו
יב/ב כוכבי בוקר עמ' רצז, רצט
יב/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קמב
יב/ב כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' צה
יב/ב לחם יהודה
יב/ב מוריה גל' רלח עמ' פו {שעה"מ}
יב/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' שד
יב/ב מיטב הארץ עמ' 193
יב/ב מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 157
יב/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 111
יב/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נא
יב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קצג, ח"ב עמ' שיד, ח"ג עמ' שיח, שעב
יב/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תמט
יב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקסו {מ"מ}
יב/ב מעיני המים
יב/ב מעשה רק"ם (קורייאט) דף טו ע"ד
יב/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שכז
יב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ב משאת המלך (אדרי)
יב/ב משאת משה (חברוני)
יב/ב משברי ים עדל"ת סי' מא ס"ק ד
יב/ב משנה הלכות יבמות - עריות סי' לו
יב/ב משנת חיים קדושין עמ' תר
יב/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' טז
יב/ב משפטי עזיאל ח"ז עמ' שמד
יב/ב משפטים לישראל עמ' מז
יב/ב נזיר ה' סי' ו ב"ש ס"ק טו
יב/ב נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ד אות י
יב/ב נרות אהרן
יב/ב נשמת אברהם ח"ב עמ' רצו, ח"ג עמ' קא, ח"ה עמ' עד
יב/ב נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רכ
יב/ב נתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' פב
יב/ב סדר יעקב ח"א לדף לו ע"ב (ד"ה נשג"ז)
יב/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קט
יב/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' רפח
יב/ב סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף כד ע"א
יב/ב סמיכה לחיים דף פט ע"ב
יב/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' צט, קב
יב/ב עבודת משא (מאיר) ח"א
יב/ב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קנז, קנט
יב/ב עמודי שלמה ח"ב עמ' עט
יב/ב עמק הלכה (בוימל) עמ' כז
יב/ב עמק המלך (לבוב)
יב/ב ענפי ארז (זי') דף ריב ע"ב
יב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעג
יב/ב עצי ארזים סי' טז ס"ק ד
יב/ב פותח יד
יב/ב פני המלך (מזוז)
יב/ב צפנת פענח
יב/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נה
יב/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שה
יב/ב קובץ הערות (תשסג) סי' מה אות ה
יב/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' צח
יב/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' עה
יב/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קכד {מ"מ, כ"מ ולח"מ}
יב/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ט אות ו עמ' 62
יב/ב קרית מלך
יב/ב קרן הצבי מצוה סד אות ב
יב/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ה
יב/ב רלב"ג דברים פ"ז פסוק ג עמ' נב
יב/ב רנת יצחק משלי עמ' שכג
יב/ב רנת יצחק תענית עמ' קצו {דרך זנות}
יב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תיח, תכב
יב/ב שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 50 {איסור רק דרך חתנות}
יב/ב שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים צד
יב/ב שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים צד
יב/ב שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' ג
יב/ב שו"ת ר"י מסלוצק סי' נט עמ' ר
יב/ב שו"ת רשב"ש עמ' תקיא
יב/ב שושנת העמקים (גנק) עמ' יג-יד
יב/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' רלו
יב/ב שיח ערב קידושין עמ' קט
יב/ב שיחות חכמה ומוסר מאמר מ אות ה
יב/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קעב
יב/ב שער המלך
יב/ב שערי זיו ח"א דף קנח ע"א
יב/ב שערי טהר ח"ו סי' לב
יב/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לא ס"ק יא, יד
יב/ב תורת המלך (אריאלי) עמ' רלב
יב/ב תורת לויים דף סו
יב/ב תחומין חט"ו עמ' 293
יב/ב תיבת גומא (ורשנר) עמ' שנב
יב/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' פט, רס
יב/ג אבני נזר אהע"ז סי' ב אות ט
יב/ג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' כה
יב/ג אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קפג
יב/ג אנצי"ת ע' בועל ארמית הע' 22, 27-29
יב/ג ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ח
יב/ג אשר למלך
יב/ג באר מלך
יב/ג בית המדרש
יב/ג בית מאיר (תשע) סי' טז ס"ג עמ' קלח
יב/ג בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' ו
יב/ג ברכת מרדכי כתובות עמ' שכח
יב/ג ברכת מרדכי ענינים עמ' קעא
יב/ג גן שושנים ח"ב עמ' קעד-קעה {כהן הבא על גויה}
יב/ג גרים וגרות עמ' סו
יב/ג הגהות רימ"א
יב/ג הדרת מלך (זילברברג) דף לד ע"ב {גויה - זונה}
יב/ג זכרון הרב עמ' 31 {משום זונה}
יב/ג חי' הר"ר שמעלקא ע"ז לו ע"ב
יב/ג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' ריז
יב/ג יד דוד (קרלין) ח"א דף קצא
יב/ג יקר תפארת על הרמב"ם עבדים פ"ג ה"ג
יב/ג כרם שלמה (אהרמן) יבמות סא ע"א
יב/ג לב שלם [ב"ח אהע"ז דף יג ע"א]
יב/ג לבושי מרדכי ח"ד עמ' רלג
יב/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' י
יב/ג מלילות ח"א עמ' 179, 180
יב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שיד, שלט, ח"ג עמ' קנח, שיח, שס
יב/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' שנד
יב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ג משאת המלך (אדרי)
יב/ג משאת משה (חברוני)
יב/ג משכן שילה עמ' רמ, רמח
יב/ג משנה הלכות יבמות - עריות סי' לו
יב/ג משנת חיים ערכין עמ' תק-תקז
יב/ג משנת חיים קדושין עמ' תקפא
יב/ג משנת יעקב כאן
יב/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' ס-סא
יב/ג משנת ר' אהרן קדושין עמ' טז
יב/ג משפטי עזיאל ח"ז עמ' פ
יב/ג נזיר ה' סי' ו ב"ש ס"ק טו
יב/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קג ע"ג
יב/ג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קנח
יב/ג עמק המלך (לבוב)
יב/ג עצי ארזים סי' טז ס"ק ה
יב/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קעא
יב/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צט
יב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תיח
יב/ג שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קלב
יב/ג שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' כז
יב/ג שיח ערב קידושין עמ' קט
יב/ג תבואת יקב (בלעיש)
יב/ג תרומת הגורן ח"ב עמ' 121
יב/ד אדני היד החזקה
יב/ד אהל דוד (קהן) ח"א שמואל ב פט"ז פס' כב
יב/ד אוצר א"י ח"ג עמ' 37
יב/ד אוצרות הרמב"ם
יב/ד אור הישר [חוות יאיר סי' קצב אות נג, לח"מ הל' מלכים פ"ח ה"ב]
יב/ד אור המזרח חל"ד עמ' 103 {ראיה מפנחס}
יב/ד אור לי כתובות סי' י ס"ק ו
יב/ד אור לישרים (תשסג) עמ' צה
יב/ד אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קסו-קסט, קעא-קעב
יב/ד אמת ליעקב נשים עמ' ריא
יב/ד אנצי"ת ע' בועל ארמית הע' 40, 44-46, 48, 66, 67
יב/ד אנצי"ת ע' גוי הע' 169
יב/ד אסופת מערכות עה"ת ח"ה עמ' רמו {משובחים וזריזים}
יב/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ע
יב/ד באר דוד ב"ק ח"ג סי' נג אות ז
יב/ד באר מלך
יב/ד בינה במקרא עמ' 173
יב/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/ד בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"א ס"ק ט
יב/ד ברור הלכה קדושין כא ע"ב ציון ט, סנהדרין פא ע"ב ציון כ
יב/ד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעז-קעח
יב/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עב
יב/ד ברכת רחל עמ' כט, לא, לו, מד, מו, סד, צב-צג, צח, קד, קו-קיא, קיג {ראב"ד}, קיז-קיח, קכא, קכד-קכז
יב/ד בשבילי החופה סי' יד אות ב
יב/ד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רעא
יב/ד גביע הכסף ח"ד עמ' קג {עשרה מישראל}, קד {ראב"ד - התראה}, קה {בזמן הזה}
יב/ד גליא מסכת יו"ד סי' ה דף צג ע"ב {משובחים}
יב/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' יג, רעט
יב/ד דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' יב
יב/ד דברי יציב אהע"ז עמ' עו {ראיה מפנחס}
יב/ד דעת מרדכי ח"ב עמ' ז {גוי הבא על ישראלית אין קנאים פוגעים בו}
יב/ד המוסר והמשפט בישראל פ"ז אות ט
יב/ד המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 7
יב/ד המעלות לשלמה עמ' תסז
יב/ד הר המלך ח"ח עמ' שפח-שפט
יב/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רעד
יב/ד ויחי ויתן דף קו ע"א
יב/ד ויען יצחק עמ' רצ
יב/ד וכתורה יעשה ח"ב דף ל ע"ב {בועל ארמית בפרהסיא כמאבד זרע קודש}
יב/ד זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסא
יב/ד זכר אליהו עמ' קסו
יב/ד זכרון יהודה (גרינוולד, תרפג) סי' רסט
יב/ד חכמת התורה פנחס עמ' פט, קנז
יב/ד חקל יצחק עה"ת עמ' תקכח {בלי התראה}
יב/ד ידבר שלום ח"א עמ' פט-צ, צו, קג, ח"ב עמ' קט-קי
יב/ד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפ {ראב"ד}, קפג, קפח
יב/ד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' יא
יב/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקצז
יב/ד כתר המלך הל' מלכים פ"ח ה"ב
יב/ד לבב דוד
יב/ד לבני בנימין דף נט ע"א {בפני עשרה}
יב/ד לחם יהודה
יב/ד לקוטי שיחות ח"ח עמ' 150, חי"ג עמ' 254, חי"ח עמ' 319
יב/ד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' לז
יב/ד מאורי המועדים עמ' קסז {דרך חתנות או זנות}
יב/ד מאיר נתיבים עמ' 415
יב/ד מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 304
יב/ד מזכרת עמ' 274, 275
יב/ד מחשבת מוסר ח"א עמ' תקי
יב/ד מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 158
יב/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' קנט, שיח
יב/ד מעיל שמואל (פלורנטין) דף כב ע"ג וע"ד
יב/ד מרגליות הים סנהדרין פב ע"א אות כ {אם פגעו}
יב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ד משא יד ח"א עמ' שכג {התראה}
יב/ד משאת משה (חברוני)
יב/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רנב {משובחים וזריזים}
יב/ד משנת חיים דברים עמ' תלו
יב/ד משנת חיים שמות עמ' יג
יב/ד משפטי עזיאל ח"ז עמ' שמה-שמו
יב/ד נועם חכ"ג עמ' סו
יב/ד נר מצוה (ואלק) שרשים דף יג ע"א
יב/ד נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רכה
יב/ד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קס
יב/ד ספיקא דרבנן עמ' פד {ראב"ד}, צב
יב/ד עבודת משא (מאיר) ח"א
יב/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קנד-קנו, קנח
יב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיג
יב/ד פני משה (שלז')
יב/ד פרפרת משה ח"ב עמ' רעז
יב/ד פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' נד
יב/ד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 312
יב/ד צמח דוד (סקאליע) עמ' ר {בפרהסיא}
יב/ד צפנת פענח
יב/ד קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות ד עמ' 166, קונ' ח אות ב עמ' 292, קונ' יב אות י עמ' רכה
יב/ד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קעג, קעו
יב/ד קרן הצבי מצוה סד אות ב, מצוה ק אות ה-ו
יב/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קד
יב/ד ריח שדה, חי' ע"ז דף יב ע"ד
יב/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצט {לעיני עשרה}
יב/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קצב
יב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תיח
יב/ד שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 71-72 {לעיני עשרה - האם הבועל מצטרף}
יב/ד שובע שמחות עמ' קלה
יב/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' נד
יב/ד שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רעג
יב/ד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שכ {שעה"מ}
יב/ד שערי טהר ח"ו סי' ז אות א, סי' מב אות א, ג, ה, ח"ח סי' פו אות א
יב/ד שערי טהר ח"ו סי' מב אות א דף צב ע"א, אות ה דף צו ע"ב
יב/ד שעת הכושר דף סג ע"ג {ראב"ד}
יב/ד שרידי אש ח"א עמ' עג, ח"ב עמ' שנז
יב/ד שרשי הים דף סח ע"ב
יב/ד תבונה (קרש')
יב/ד תולדות יעקב (וורשנא) דף נב ע"ב
יב/ד תורה אור (באנדי) עמ' שמג
יב/ד תחומין ח"ה עמ' 434
יב/ד תחומין חי"ב עמ' 83, 311
יב/ד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' פז
יב/ד תרומת הגורן ח"ב עמ' 121
יב/ה אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שנב
יב/ה אגרות משה או"ח ח"ד סי' טו עמ' כו {בת גר תושב}
יב/ה אור המזרח חל"ד עמ' 106-107 {הריגת פנחס}
יב/ה אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קסט-קע {בת גר תושב}, קעב-קעד {בהן - גם באשה}
יב/ה אמת ליעקב מקרא עמ' עה, רנג (עמ' תמט במהד' תשסז) {בת גר תושב}
יב/ה אמת ליעקב סנהדרין פב ע"א (נשים עמ' ריא) {בת גר תושב}
יב/ה אנצי"ת ע' בועל ארמית הע' 51, 53-55, 58
יב/ה אשר למלך כאן, והל' ע"ז פ"ט הט"ו {בת גר תושב}
יב/ה באר מלך
יב/ה באר מרים פ"ח ה"י אות ג עמ' סז {בת גר תושב}
יב/ה בים דרך עמ' מו {רק בשעת מעשה}, פה {בת גר תושב}
יב/ה בינה במקרא עמ' 173 {אין מורין}
יב/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות {רק בשעת מעשה}
יב/ה ברור הלכה סנהדרין פא ע"ב ציון כ
יב/ה ברכת מרדכי כתובות עמ' קסז {בת גר תושב}
יב/ה ברכת רחל עמ' טו, כז-לד, לו, מד {הרגו הבועל}, נ {לפגוע בהם}, סד-סה, צב-צג, צה {צ"פ}, קי, קיב-קיד, קיז, קכח, קל-קלב
יב/ה גבורת יצחק (תשסו) עמ' מט {בת גר תושב}
יב/ה גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' פז {בת גר תושב}
יב/ה גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קז {בת גר תושב}
יב/ה גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רעא {רק בשעת מעשה}
יב/ה גליא מסכת יו"ד סי' ה דף צא ע"א {הרג זמרי את פנחס}
יב/ה דברות משה סנהדרין עמ' תרצח
יב/ה דברי אהרן עמ' קי {בת גר תושב}
יב/ה דברי יציב חו"מ עמ' א {בת גר תושב}
יב/ה דגל התורה (תרפא) סי' יג עמ' כז = חלקת יואב החדש קונטרס הערות סי' יז עמ' קיג {אם הבועל הרג אותו}
יב/ה הגיור עמ' 55, 59 {בת גר תושב}
יב/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלג {אין מורין}
יב/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקמב
יב/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רעה {אם נשמט הבועל}
יב/ה וזרח השמש עמ' רסה {רק בשעת הביאה}
יב/ה ויען יצחק עמ' רצ {אם נשמט הבועל}
יב/ה זאת ליעקב במדבר עמ' רסג
יב/ה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסא {אם הבועל הרג אותו}
יב/ה חי' ר' שמואל ב"ק עמ' רכו {אין מורין כן, ואם נשמט הבועל והרגו}
יב/ה חכמת התורה פנחס עמ' פט
יב/ה חמדת ישראל ח"א דף קב ע"ג {בת גר תושב}
יב/ה חקרי הלכה (ויין) עמ' 28 {בת גר תושב}
יב/ה ידבר שלום ח"א עמ' פט, ק, ח"ב עמ' קט
יב/ה יהגה האריה עמ' פה {בת גר תושב}
יב/ה ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפז {בת גר תושב}
יב/ה ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תמט {בת גר תושב}
יב/ה להורות נתן במדבר עמ' קנג {אם נשמט הבועל}
יב/ה מאורי המועדים עמ' קסו {בת גר תושב}
יב/ה מאכסניא של התורה סי' מה עמ' קנח {אין מורין}
יב/ה מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכד {אין מורין, אם נשמט הבועל}
יב/ה מועדים וזמנים ח"ו סי' צט עמ' קנט
יב/ה מועדים וזמנים ח"ו סי' צט עמ' קנט {בת גר תושב}
יב/ה מחשבת מוסר ח"א עמ' תקי {אין מורין}
יב/ה מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 159
יב/ה מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף נג ע"ג {אם הבועל הרגו והיה יכול לינצל באחד מאבריו}
יב/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' תכד
יב/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' מה = מזכרת למשה עמ' לו {אם נשמט הבועל והרגו}
יב/ה מרגליות הים סנהדרין פא ע"ב אות ל {בת גר תושב}
יב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב הל' איסו"ב פט"ז ה"ב {בת גר תושב}
יב/ה משאת המלך (אדרי)
יב/ה משאת משה (חברוני) {רק בשעת מעשה, אם הרגו הבועל {בת גר תושב}
יב/ה משברי ים אחע"א עמ' תקיב {בת גר תושב}
יב/ה משנה הלכות ח"י סי' שכב {אם נשמט הבועל והרגו}
יב/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רנא {בת גר תושב}
יב/ה משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלח {אם נשמט הבועל והרגו}
יב/ה משנת חיים במדבר עמ' תלד {רק בשעת מעשה - הריגת האשה}
יב/ה משנת חיים ויקרא עמ' תצז {בת גר תושב}
יב/ה משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמד, קדושה עמ' ק {מ"מ - בת גר תושב}
יב/ה משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצד {מ"מ}
יב/ה משנת פקוח נפש סי' נג אות ח {אם נשמט הבועל והרגו}
יב/ה משפט המלוכה מלכים פ"ח ה"ב עמ' רלה {בת גר תושב}
יב/ה משפטי עזיאל ח"ג עמ' כב, ח"ז עמ' שמו
יב/ה משפטים לישראל עמ' מז {מכת מרדות}
יב/ה נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ד אות י, סי' י אות ח
יב/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לז אות ו
יב/ה נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' תיח {בת גר תושב}
יב/ה עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 6 הע' 160
יב/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קנה-קנו (עמ' קסא-קסב במהד' תשס) = מזכרת עמ' 274-275 {אם נשמט הבועל והרגו, אין מורין}
יב/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 224
יב/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 242
יב/ה פני משה (שלז') {לפגוע בהן - סמ"ג כותב "בו"}
יב/ה פרפרת משה ח"ב עמ' רעז {לפגוע בהן - גם באשה}
יב/ה צמח ארז עמ' שפב {בא על שפחה}
יב/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' עז {בת גר תושב}
יב/ה צפנת פענח כאן {בת גר תושב, נשמט הבועל והרגו}, במדבר עמ' רסד {בת גר תושב}, דברים עמ' קע {בת גר תושב}, קעב {בת גר תושב}
יב/ה קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רסט-רע {בת גר תושב, נשמט הבועל והרגו}
יב/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קכז
יב/ה קול צופיך עמ' שכ {בת גר תושב}
יב/ה קונטרסי שעורים ב"מ שעור יב אות י עמ' 94 {בת גר תושב}
יב/ה קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא עמ' קנז {בת גר תושב}
יב/ה קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קעה {בת גר תושב}
יב/ה קרית מלך {בת גר תושב}
יב/ה קרן הצבי מצוה ק אות טז
יב/ה קרן פני משה ח"א עמ' סו, וח"ב כאן
יב/ה רנת יצחק יהושע עמ' שנה {בת גר תושב}
יב/ה רנת יצחק משלי עמ' שכג {בת גר תושב}
יב/ה רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רפא {אין מורין}
יב/ה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רי {בת גר תושב}
יב/ה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קכז
יב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תיח
יב/ה שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רפב {בת גר תושב}
יב/ה שו"ת רשב"ש עמ' תקיא {בת גר תושב}
יב/ה שיחות חכמה ומוסר מאמר מ אות ב-ג עמ' ק-קב {בת גר תושב}
יב/ה שיירי קרבן כתובות פ"ג ה"א {בת גר תושב}
יב/ה שם דרך סנהדרין עמ' קסה {רק בשעת מעשה}
יב/ה שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רעג {בת גר תושב}
יב/ה שמן ראש ל"ג בעומר-שבועות עמ' שיט
יב/ה שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רעז {בת גר תושב}
יב/ה שערי טהר ח"ו סי' מב אות א דף צ ע"ג {אם נשמט הבועל והרגו}, צב ע"ג {אם פירש}, אות ג דף צה ע"א {מים חיים}, ח"ח סי' פו אות א דף רלח ע"א {אין מורין}
יב/ה שערי טהר ח"ו סי' מב אות א דף צ ע"ג {נשמט הבועל והרגו}
יב/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לא ס"ק יג
יב/ה תפארת ציון (ריבקין) סי' טז אות יג {בת גר תושב}
יב/ו אדני היד החזקה
יב/ו אור חדש על ציון דף נח ע"א, סג ע"ב {אין מורין}
יב/ו אחיעזר ח"ג סי' כח אות א
יב/ו אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קע-קעא
יב/ו אמת ליעקב מקרא עמ' רנג
יב/ו אמת ליעקב נשים עמ' ריב
יב/ו אנצי"ת ע' בועל ארמית הע' 73-75, 79, 83, 84
יב/ו באר יוסף ח"ג עמ' קנא
יב/ו באר מלך
יב/ו בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' יח {לגייר כדי למנוע איסור ביאת גויה}
יב/ו בצור ירום ח"א עמ' כב
יב/ו בצור ירום עמ' כב
יב/ו ברכת רחל עמ' טו, כא, כג, צו, קכז
יב/ו ברקאי ח"ג עמ' 229 {קנאים פוגעים כי הוא כאילו התחתן בע"ז}
יב/ו בשבילי החופה סי' יד אות ב
יב/ו גבורת יצחק (תשמח) דף נו, ועה"ת עמ' צו
יב/ו גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' פו
יב/ו גבורת יצחק שבועות עמ' כד {בת גר תושב - מכת מרדות}
יב/ו דברות אליהו ח"ד עמ' קכט-קל {כרת מדברי קבלה}
יב/ו דברי יציב אהע"ז עמ' עז
יב/ו דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 349
יב/ו הלכות מדינה ח"א עמ' ריח
יב/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 108
יב/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלא
יב/ו וכתורה יעשה ח"ב דף כה ע"א [=ישא איש אהע"ז סי' ז]
יב/ו זאת ליעקב במדבר עמ' רמט
יב/ו זכר יצחק (תשן) עמ' רנח
יב/ו חוקת עולם עמ' 256 {מפורש עונשו בדברי קבלה}
יב/ו חי' הגר"ח החדש עמ' שיד {כרת}
יב/ו חי' ר' שמואל יבמות עמ' רנ {כרת}
יב/ו חמדת ישראל ח"א דף כב ע"ג
יב/ו חשבונות של מצוה עמ' קפ
יב/ו טל חיים (סגל) עמ' קכז
יב/ו ידבר שלום ח"א עמ' צז
יב/ו ישא איש דף לה ע"ב
יב/ו ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רצב {שבת}
יב/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קמב, תתקצו
יב/ו כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קיג, ש
יב/ו כתר אפרים עמ' נט
יב/ו לבב דוד
יב/ו לדור ולדורות ח"ג עמ' רנג
יב/ו מאורי המועדים עמ' קסז {עונשו בדברי קבלה}
יב/ו מאכסניא של התורה סי' סב
יב/ו מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' קפז
יב/ו מועדים וזמנים ח"ד סי' שטז
יב/ו מנחת אשר פסחים עמ' רעג
יב/ו מנחת מאיר דף כ ע"ד
יב/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/ו מקור חסד עמ' קעה
יב/ו מרגליות הים סנהדרין פב ע"א אות ה {אם ישראל הוא}
יב/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' שטו
יב/ו משאת משה (חברוני)
יב/ו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קעח
יב/ו משבצות זהב שופטים עמ' קיד, רכו
יב/ו משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' מג, קז
יב/ו משנת המדינה עמ' 142
יב/ו משפטי עזיאל ח"ג עמ' כב, ח"ז עמ' שמו
יב/ו נתיבות יצחק ח"ג עמ' רכה
יב/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' רעט, רפח
יב/ו סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף כא ע"א
יב/ו ספיקא דרבנן עמ' צב
יב/ו עבודת משא (מאיר) ח"א
יב/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' ו
יב/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' ק
יב/ו עמודי שלמה ח"ב עמ' פ
יב/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שז
יב/ו פחד יצחק (הוטנר) חנוכה, מילואים למאמר א אות ג, שבועות מאמר יד אות ג
יב/ו פני משה (שלז')
יב/ו פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 167
יב/ו צמח דוד (סקאליע) עמ' רא
יב/ו צפנת פענח כאן, ובמדבר עמ' רסב
יב/ו קובץ ביאורים (שפירא)
יב/ו קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עא
יב/ו קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות ד עמ' 166, קונ' יב אות י עמ' רכה
יב/ו קרן פני משה ח"א עמ' סו
יב/ו רנת יצחק חמש מגילות עמ' ע
יב/ו רנת יצחק מלכים עמ' מד
יב/ו רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קצב
יב/ו רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שכז
יב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תיח
יב/ו שושנת העמקים (גנק) עמ' יב
יב/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' נד, רכה
יב/ו שיחות חכמה ומוסר מאמר מ אות ה
יב/ו שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 50, 324 {כאילו נתחתן לע"ז}
יב/ו שמע שלמה (תווינא) עמ' קמא
יב/ו שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' שצח
יב/ו שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' קלו, רלט
יב/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רעח {גר תושב}
יב/ו שערי טהר ח"ו סי' מב אות ב
יב/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לא ס"ק יג
יב/ו תורה לדעת ח"ג עמ' רלח
יב/ו תורת מנחם חס"ב עמ' 340 {עונשו מפורש בדברי קבלה וכו'}
יב/ו תרומת הגורן ח"ב עמ' 131
יב/ז אבני נזר או"ח סי' כח אות יב
יב/ז אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' צ
יב/ז אדני היד החזקה
יב/ז אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 103
יב/ז אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קעו-קעז
יב/ז אמת ליעקב נשים עמ' קפ {אין מיתת ב"ד אבל לוקה}
יב/ז אנצי"ת ע' אב (א) הע' 3, ע' גוי הע' 60
יב/ז אשר למלך
יב/ז באר יוסף ח"ג עמ' קנא
יב/ז באר מלך
יב/ז באר מרים פ"ח ה"ב אות א-ב
יב/ז בית זבול ח"ב סי' ב אות ח
יב/ז בית שערים יו"ד סי' שסב
יב/ז ברור הלכה סנהדרין פא ע"ב ציון כ
יב/ז ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעח-קעט
יב/ז ברכת רחל עמ' טו, כד-כה
יב/ז דברות משה קידושין סי' לב ענף ב
יב/ז דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' כה
יב/ז דברי שאול במדבר עמ' רלח
יב/ז דורש טוב (לנדא) דף מג ע"ב
יב/ז הגהות חבר בן חיים
יב/ז הדין האישי בישראל עמ' 324, 815
יב/ז הדרת אפרים ח"א עמ' צח, קנט
יב/ז העמק דבר דברים פ"ז פסוק ד בהרחב דבר
יב/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 108
יב/ז התורה והמדינה ח"ז עמ' צז, קב
יב/ז וכתורה יעשה ח"א דף ב ע"א, ח"ב דף כה ע"א [=ישא איש אהע"ז סי' ז]
יב/ז זבח שלמה ח"א עמ' כח, לא
יב/ז זה השער שער ג סי' קלב
יב/ז חי' ר' שמואל יבמות עמ' רנ {אל יהיה קל בעיניך}
יב/ז חשבונות של מצוה עמ' קיב
יב/ז יד דוד (קרלין) ח"א דף קסא
יב/ז ידבר שלום ח"א עמ' טז, קג, קה
יב/ז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קמג
יב/ז יקב זאב דף פה ע"א
יב/ז ישא איש דף לה ע"ב
יב/ז ישב מצרף - וכתורה הזאת דף ב ע"ב, ח ע"א-ע"ב, ט ע"א, כד ע"א {"כי יסיר את בנך מאחרי" - בתולדה מסירו}
יב/ז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שנו
יב/ז כנה"ג [עצמות יוסף דף קה]
יב/ז כתר אפרים עמ' נט
יב/ז לב שלם [פנים מאירות חי' לקידושין דף כב ע"ד, תוי"ט יבמות פ"ב מ"ה]
יב/ז לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' טז אות ז
יב/ז לבושי מרדכי אהע"ז עמ' סה, עב
יב/ז לדור ולדורות ח"ג עמ' רנג
יב/ז להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' פט
יב/ז לקוטי שיחות ח"ח עמ' 154, חי"ג עמ' 296, חי"ח עמ' 332
יב/ז מבוא למשנה תורה עמ' 331
יב/ז מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' קפז
יב/ז מזכרת עמ' 280
יב/ז מלך שלם
יב/ז מנחת אשר פסחים עמ' רי
יב/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' שכב
יב/ז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' לא, קנ]
יב/ז משבצות זהב עזרא עמ' קצ
יב/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' פד
יב/ז משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' רפא, שיג
יב/ז משנת המדינה עמ' 143
יב/ז משפטי עזיאל ח"ב עמ' רי, ח"ג עמ' כב, ח"ז עמ' שמו
יב/ז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רנז, אהע"ז ח"ב עמ' שנה
יב/ז עבודת משא (מאיר) ח"א
יב/ז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קטו, קס
יב/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 224
יב/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 241
יב/ז פני משה (שלז')
יב/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 218
יב/ז צפנת פענח
יב/ז צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' שעז
יב/ז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' עז
יב/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קכו-קכז
יב/ז קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות ד עמ' 166, קונ' יב אות י עמ' רכה
יב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תיח, תקז-תקח
יב/ז שו"ע הרב הל' רבית אות עט
יב/ז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' ש
יב/ז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רצג
יב/ז שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' לט דף סד
יב/ז שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' צ
יב/ז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קלח, קמג
יב/ז שושנת העמקים (גנק) עמ' יב
יב/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' נד
יב/ז שיחות חכמה ומוסר מאמר מ אות א
יב/ז שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 49-50, 324
יב/ז שם משמואל פרשת פינחס שנת תרע"ט {הפסד מה שאין בכל עריות כמותו}
יב/ז תורה אור (באנדי) עמ' שמג
יב/ז תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קכח
יב/ז תורת מנחם ח"ס עמ' 58
יב/ז תורת מנחם חמ"ב עמ' 231, חמ"ד עמ' 122
יב/ז תורת מנחם חס"ב עמ' 339, 364, 399, חס"ג עמ' 396, חס"ד עמ' 140, 176, 373 {עון זה אע"פ שאין בו מיתת ב"ד אל יהי קל בעיניך וכו' והבן מן הגויה אינו בנו וכו'}
יב/ז תורת מנחם חס"ז עמ' 198 {עון זה כו' יש בו הפסד שאין בכל העריות כמותו שהבן כו' מן הגויה אינו בנו שנאמר כי יסיר את בנך מאחרי מסיר אותו מלהיות אחרי ה'}
יב/ז תחומין חי"ב עמ' 83
יב/ז תנובת ציון דף קיז ע"ד
יב/ז תרומת הגורן ח"ב עמ' 121
יב/ח אדני היד החזקה
יב/ח אהל חייא עמ' שסג
יב/ח אהלי שם (פרץ) כתובות סי' נא
יב/ח אור הרעיון עמ' שלב {להדבק בגוים}
יב/ח אור חדש על ציון דף נט ע"ב, סג ע"א {פירש}
יב/ח באר מלך
יב/ח ברכה למנחם עמ' 167
יב/ח ברכת רחל עמ' טז, כד-כה
יב/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 108
יב/ח התורה והמדינה ח"ז עמ' צז, קב
יב/ח ויען יצחק עמ' רפח
יב/ח וכתורה יעשה ח"א דף ב ע"א
יב/ח זה השער שער ג סי' קלב
יב/ח חקרי הלכות (שומיאץ) דף לז ע"ב
יב/ח ידבר שלום ח"א עמ' קג
יב/ח כל בו ח"ה עמ' תמב
יב/ח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקיח
יב/ח מזכרת עמ' 280
יב/ח משבצות זהב עזרא עמ' קצ
יב/ח משנת המדינה עמ' 143
יב/ח משנת חיים במדבר עמ' תכט
יב/ח משפטי עזיאל ח"ב עמ' רי
יב/ח ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קס
יב/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קטו, קס
יב/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 224
יב/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 241
יב/ח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' עז
יב/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קכז
יב/ח קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות ד עמ' 166, קונ' ח אות כד עמ' 354
יב/ח קרית מלך
יב/ח קרן פני משה ח"א עמ' סו
יב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תיח
יב/ח שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 53
יב/ח שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' לט דף סד
יב/ח שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' צ
יב/ח שושנת העמקים (גנק) עמ' יב
יב/ח שם דרך סנהדרין עמ' קפד
יב/ח תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קכח
יב/ח תחומין חי"ב עמ' 83, 85
יב/ח תרומת הגורן ח"ב עמ' 121
יב/ט אבי עזרי ח"ה
יב/ט אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 151-153
יב/ט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יב/ט אבן מלוכה (רביע)
יב/ט אנצי"ת ע' אדומי הע' 39 {או"ש}
יב/ט אשר למלך
יב/ט באר מלך
יב/ט בים דרך עמ' פה
יב/ט ברכת רחל עמ' כה-כו
יב/ט דברים אחדים (תקמח) דף קכה ע"ג
יב/ט דברים אחדים (תקנח) דף קכה ע"ג = מהד' תשמו עמ' תמז
יב/ט דברים אחדים (תשמו) עמ' תמז
יב/ט חקרי זמנים ח"ד עמ' רכו
יב/ט כתב סופר אהע"ז סי' נט
יב/ט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקיד
יב/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף פד ע"א-ע"ג
יב/ט מנחת משה (גולדברג) סי' יב אות ט
יב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ט משא בני קהת
יב/ט משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלא
יב/ט משפטי עזיאל ח"ז עמ' שמד
יב/ט נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לה אות [א]
יב/ט פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תרלג
יב/ט קרית מלך
יב/ט שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שלו
יב/ט שערי טהר ח"ו סי' ז אות א
יב/ט תורה אור (באנדי) עמ' שמא
יב/ט תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' עח
יב/י אבי עזרי ח"ג
יב/י אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' ל ענף א
יב/י אדני היד החזקה
יב/י אהל חייא עמ' שסג
יב/י אור שמח
יב/י אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קעב-קעד
יב/י אמת ליעקב מקרא עמ' רנב
יב/י אמת ליעקב נשים עמ' ריא
יב/י אנצי"ת ע' גוי הע' 177
יב/י ארץ הצבי (שכטר) עמ' רמה
יב/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/י באר מלך
יב/י באר מרים פ"ח ה"ד, ה"ח
יב/י בית המדרש
יב/י בית שערים יו"ד סי' שסא
יב/י בכורי חיים ח"ה עמ' צג-צד
יב/י בן אשר ביאורי מקראות אות ל
יב/י בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ב ס"ק ו
יב/י ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעט
יב/י ברכת רחל עמ' ה-ט, י-יד, יח, כא-כד, כו-כט, לד-לו, מט, נג-נו, נח-ס, סב-סג
יב/י גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רע
יב/י גור אריה דברים פ' כא הע' 49
יב/י דברות משה סנהדרין עמ' תרצז
יב/י דברי שאול במדבר עמ' רלח, רעא
יב/י המאור שנה ב חוב' ג עמ' 6-7, חוב' ד עמ' 7-6, חוב' ו עמ' 4-3, חוב' ח עמ' 3
יב/י הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רע
יב/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקמא
יב/י וזרח השמש עמ' רסד
יב/י ויען יצחק עמ' רצ
יב/י זאת ליעקב במדבר עמ' רסב, רסג
יב/י חלקת יואב מהדו"ת סי' יד
יב/י חמדת ישראל ח"א דף צז ע"ד, קב ע"ג, ומפתחות והוספות דף ה ע"ב {מל"מ}
יב/י חקרי הלכה (ויין) עמ' 28, 15
יב/י יד המלך (לנדא)
יב/י ידבר שלום ח"א עמ' צה-צז, קג, ח"ב עמ' קט
יב/י יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפא
יב/י יחי ראובן (אונג') עמ' סז
יב/י יקב זאב דף עח ע"ד, פד ע"ד
יב/י כבוד מלכים (מרגליות) [הושמטה ע"י הצנזור]
יב/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכ
יב/י כללי המצוות (תאומים) עמ' קמט
יב/י כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקיד
יב/י לב שלם [מעיל שמואל (פלורנטין) דף כב ע"ד]
יב/י לבושי מרדכי אהע"ז עמ' צ
יב/י לדוד עד עולם עמ' 74
יב/י לכתך אחרי במדבר עמ' 252
יב/י מועדים וזמנים ח"ד סי' שטז
יב/י מחזה עליון עמ' רטז
יב/י מנחת אשר פסחים עמ' רי
יב/י מנחת חינוך ח"א עמ' קצא, ח"ב עמ' רא, רב, רה, ח"ג עמ' קנט
יב/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקמז {רמב"ם}, תקסד {מ"מ}
יב/י מנפת צוף עמ' 18, 495, 598-600, 618
יב/י מעשה רק"ם (קורייאט) דף טז ע"א
יב/י מרכבת המלך עמ' שא {או"ש}
יב/י משנה הלכות ח"ז סי' ק
יב/י משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' כט
יב/י משנת חיים במדבר עמ' תלד
יב/י משנת יעקב כאן {רמב"ם}, זמנים ח"א עמ' רמב {אור שמח}
יב/י משפטי עזיאל ח"ז עמ' שמד
יב/י נחלת דבש (ברייזכר) עמ' שיא-שיב
יב/י נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יב אות לד, סי' יג אות כב
יב/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' תע
יב/י סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף פ ע"ד
יב/י עבודת משא (מאיר) ח"א
יב/י עזר מיהודה עמ' תצד {אשת איש של גוי אסורה לישראל רק מדרבנן}
יב/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיד
יב/י פאר יעקב ח"ג עמ' תרנד
יב/י פני מלך במדבר עמ' רכח {תקלה}
יב/י פרדס מרדכי עמ' תקנו
יב/י פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קעט
יב/י פרפרת משה ח"ב עמ' רעו
יב/י צפנת פענח במדבר עמ' רסג
יב/י קול מהיכל גל' ד (ניסן תשסו) עמ' תקא {תקלה}
יב/י קרית מלך
יב/י רלב"ג במדבר פל"א פסוק יז עמ' קעג
יב/י רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ט הלכה א
יב/י רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שב, שצח
יב/י שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קלג
יב/י שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתטו {מ"מ}
יב/י שולי הגליון עמ' עז
יב/י שיח דוד (תשסד) עמ' פט {תקלה}
יב/י שיח דוד (תשסח) עמ' קא
יב/י שערי טהר ח"ו סי' ז אות א, סי' פא
יב/י שערי טהר ח"ו סי' פא דף ריז ע"ג-ע"ד {כמו בהמה}
יב/י תורה לדעת ח"ג עמ' רלח
יב/י תרומת הגורן ח"ב עמ' 123, 127
יב/יא אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' ק, ח"ג עמ' לט, ח"ד עמ' קכט, ח"ט עמ' קנב
יב/יא אבני נזר אהע"ז סי' קכא אות ו-ז, יד, כג
יב/יא אבנים יקרות עמ' קכז
יב/יא אגרות משה אהע"ז ח"א סי' פא, פח
יב/יא אדני היד החזקה
יב/יא אהל חייא עמ' שסב-שסג, שסה, תלו
יב/יא אהל שרה עמ' לט
יב/יא אור הישר [מ"מ הל' מאא"ס פ"ה ה"י, שדה יצחק סי' ה, דברי אברהם סי' יב]
יב/יא אורח ישראל סי' כח הערה מז
יב/יא אוריתא טו עמ' רנח
יב/יא איים בים ב"ב פ"א סי' לח אות ב
יב/יא איים בים קידושין פ"א סי' כז אות ה-ו
יב/יא אמרי זאב דף יח ע"ג
יב/יא אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קעד-קעט
יב/יא אמרי שפר (סגל) עמ' קכג {איסור שפחה מדרבנן}
יב/יא אמת ליעקב נשים עמ' ס, קעט {מדרבנן}, קפ
יב/יא אנצי"ת ע' גוי הע' 42, 43
יב/יא אסיא חוב' סז עמ' 122-124 {גורם לזרע קודש להתחלל}
יב/יא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפה, ריט
יב/יא באר לחי ראי
יב/יא באר מלך
יב/יא באר מרים פ"ד ה"ד אות א
יב/יא בד קודש (דאנון) הל' עבדים פ"ג ה"ג
יב/יא בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כז ע"ד
יב/יא בדבר מלך חי"ב עמ' שלב, שלו
יב/יא בדרך המלך עמ' רטז
יב/יא בית אבי ח"ב סי' פד עמ' קכג {שפחה אסורה מדרבנן}
יב/יא בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מה
יב/יא בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רפו
יב/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/יא בית מאיר (תשע) סי' ד ס"ה עמ' יח, סי' טז ס"ג עמ' קלח
יב/יא בית מאיר סי' ד אות ה עמ' יז, אות לו עמ' נו, סי' טז אות ג עמ' קלג
יב/יא בכורי אברהם דף פ ע"ב {שפחה מדרבנן}
יב/יא בנין אב (שולמן) סי' לד
יב/יא בנין אפרים עמ' פה-פו
יב/יא בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' חיי שרה אות עה, ויצא אות מב {שפחה מדרבנן}
יב/יא בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה פ' שמות אות עז
יב/יא בעי חיי יו"ד דף קסז ע"ד
יב/יא ברור הלכה קדושין טו ע"א ציון ו, סט ע"א ציון ב, סנהדרין נח ע"ב ציון ב
יב/יא ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' ג
יב/יא ברכות שמים מכות פ"א אות עו {שפחה מדרבנן}
יב/יא ברכת אריאל ח"ב עמ' פז
יב/יא בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף נא ע"ד
יב/יא בתי כהונה (תשסה) עמ' לו
יב/יא גבורת יצחק חגיגה עמ' כט
יב/יא גבורת יצחק מכות עמ' קפט
יב/יא גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' שטו
יב/יא גבורת יצחק שקלים עמ' כט
יב/יא גינת ורדים (תאומים) עמ' קיז
יב/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קסד, קפג
יב/יא גרים וגרות עמ' סד {שפחה אסורה מדרבנן}
יב/יא דבר שאול תמורה סי' סה אות כו
יב/יא דברות משה גיטין עמ' תצח, תקכה, קידושין סי' כג הערה נא
יב/יא דברי אברהם (מנדלסון) דף ח ע"ב {שפחה רק מדרבנן}
יב/יא דברי אהרן עמ' קט-קי {שפחה מדרבנן}
יב/יא דברי אליהו (גורדון) פרשת משפטים דף מז ע"ב {היתר ע"ע בשפחה - הוא גרוע מסתם ישראל}
יב/יא דברי יחזקאל (תרצה) דף קכב ע"א
יב/יא דברי ירמיהו קידושין עמ' צב
יב/יא דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קמט
יב/יא דברי סופרים (רזין) דף לד ע"ד, לה ע"א {שפחה אסורה מדרבנן}
יב/יא דגל ראובן ח"א סי' ט, ח"ב סי' א
יב/יא הגיור עמ' 26, 69
יב/יא היכל יצחק אהע"ז ח"א סי' א ס"ק ו {איסור שפחה לב"ח אינו דאורייתא}
יב/יא הלכה רבה ח"א עמ' 203
יב/יא המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעב
יב/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 126, 185
יב/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רסא
יב/יא ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' קסג
יב/יא וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' 5 {עבד לא בא לכלל ישראל}
יב/יא זאת ליעקב קידושין עמ' שלה-שמא
יב/יא זבח שלמה ח"א עמ' כו, לג, ח"ב עמ' רי
יב/יא זבחי תרועה סי' לט אות ב
יב/יא זכרון ישעיהו דף מה ע"ב
יב/יא זכרון מנחם (מיארה) {איסור שפחה, היתר שפחה לע"ע}
יב/יא חוסן יוסף במפתחות סי' ע
יב/יא חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 106
יב/יא חי' הגאון אדר"ת עמ' קצו-קצז, רד {שפחה אסורה מדרבנן}
יב/יא חי' הגר"ח החדש עמ' רצח {שפחה מדרבנן}
יב/יא חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קלז
יב/יא חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות סנהדרין עמ' 53
יב/יא חי' יחיאל דף ו ע"ד-ז ע"א
יב/יא חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' קיב
יב/יא חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' נו-נז, פ, שסא-שסג
יב/יא חיי נפש ח"ד עמ' לה
יב/יא חיי נפש ח"ו עמ' עז, קפג
יב/יא חיי נפש על הגש"פ עמ' רעב, שלד
יב/יא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מה עמ' קמא
יב/יא חקרי הלכות (שומיאץ) דף טו ע"ג {שפחה}
יב/יא חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' לג
יב/יא חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף י ע"א
יב/יא חשבונות של מצוה עמ' שסז, תכג
יב/יא יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קנ
יב/יא ידי אליהו דף קי ע"ב
יב/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמז
יב/יא יחי ראובן (אונג') עמ' סו
יב/יא יכין ובועז ח"א סי' עה עמ' 197-198
יב/יא ימין המלך
יב/יא יעלת חן עמ' קכג
יב/יא ירושלים דדהבא עמ' קפו
יב/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קא
יב/יא כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' צה, רי
יב/יא לב שלם [עדות ביהוסף ח"ב דף נב ע"א, זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קו ע"א, ידי אליהו דף קו ע"ב, מהרשד"ם יו"ד סי' קסז, עץ חיים (אבולפיה) לשונות דף א ע"ד, יד אהרן אהע"ז סי' טז הגהב"י אות ג, שיירי קרבן (דפוס ראשון) קדושין ז ע"ב]
יב/יא להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' פ, פג
יב/יא לילה כיום יאיר (באום) עמ' 60 {ע"כ בין גוי לישראל}
יב/יא מאיר עיני חכמים ח"ב דף ב ע"א
יב/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תלה
יב/יא מוריה גל' קעא עמ' סז
יב/יא מחנה חיים ח"א סי' סה (בסופו)
יב/יא מחנה יוסף (תשעב) סי' סו אות ה
יב/יא מי השלוח (זס') עמ' צ-צא
יב/יא מילי דקדושין עמ' קעד {איסור שפחה מדרבנן}
יב/יא מלואי אבן - שו"ת עמ' קס
יב/יא מלואי אבן - שו"ת עמ' רלו
יב/יא מנחה לאהרן (וולף) עמ' 70
יב/יא מנחת חינוך ח"א עמ' ריט, רנד, ח"ב עמ' קפא, ר, שטו, ח"ג עמ' שנז, שנט, שע, שעב, תיג
יב/יא מנחת מאיר דף פג ע"ד
יב/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' יד, ח"ג עמ' שצב
יב/יא מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תמט
יב/יא מנחת שלמה (לוין) עמ' קפ-קפא {שפחה אסורה מדרבנן}
יב/יא מעשה רק"ם (קורייאט) דף טו ע"ד
יב/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף עה ע"ב
יב/יא מפתח הבאורים [אור שמח]
יב/יא מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מח
יב/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שנח
יב/יא מקנת כסף עמ' נד, קסח {יצאו מכלל גוי}
יב/יא מקראי קדש (תפט) דף קלט ע"א
יב/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' שמא, שנו
יב/יא מרפא לנפש בראשית עמ' קעד {איסור שפחה מדרבנן}
יב/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' נב אות א {בעבדותו אין דיני עריות וקורבה בבניו}, ד, ו {עבד מותר באמו}
יב/יא משא יד ח"א עמ' צו {שפחה אסורה מדרבנן}
יב/יא משאת מרדכי מכות עמ' סו
יב/יא משאת משה (חברוני)
יב/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' ז עמ' ט, סי' קכה עמ' 384
יב/יא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קעד
יב/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רסה
יב/יא משנה לחם (תשסח) על קדושין סט ע"א
יב/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קעג {העברים שהטבילו אותם לשם עברות וקבלו עליהם מצות - יצאו מכלל עכו"ם ולכלל ישראל לא באו}
יב/יא משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סד
יב/יא משנת חיים בראשית עמ' שכד
יב/יא משנת חיים קדושין עמ' קלט, קמב, תקמו, תקפה
יב/יא משנת יעקב כאן
יב/יא משנת יעקב קנין עמ' שנג {שפחה מדרבנן}
יב/יא משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מז
יב/יא משנת ר' אהרן קדושין עמ' יא, קכו
יב/יא נבכי נהרות סי' ט ס"ק ח
יב/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קכז, אהע"ז ח"ב עמ' לט
יב/יא נועם ח"א עמ' קמט, ח"י עמ' צב
יב/יא נחל איתן
יב/יא נחלת יעקב (צלניק) עמ' 194
יב/יא נחלת יצחק קידושין סי' יא
יב/יא נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כה אות ה
יב/יא נישואין שלא כדת עמ' 66, 123, 124
יב/יא נר למאור (פרצקי) עמ' סא
יב/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף קלג ע"ג-ע"ד, קלד ע"א
יב/יא נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' עו עמ' קנט, סי' עט עמ' קעא, ענינים סי' קג עמ' קע
יב/יא נתיב אברהם ח"א עמ' קיז {שפחה אסורה מדרבנן}
יב/יא נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יד
יב/יא נתיבות מרדכי גיטין עמ' שסז, שפו
יב/יא נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' תטו, תיז, תכ
יב/יא נתיבות מרדכי קדושין עמ' תפג
יב/יא ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שצא {מ"מ - הבא על שפחה}
יב/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמט
יב/יא ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רלו, רמא
יב/יא עוללות ישראל עמ' לב
יב/יא עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' לא, נח, עט
יב/יא עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קנט
יב/יא עין חיים ח"א עמ' כה {שפחה אסורה מדרבנן}
יב/יא עמודי שלמה ח"ב עמ' א
יב/יא עמק הלכה (בוימל) עמ' רנט
יב/יא עניינות בספרות הגאונים עמ' 259
יב/יא עצי ארזים סי' ד ס"ק טו
יב/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 167
יב/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 180
יב/יא פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' לג, לח
יב/יא פלח הרמון לקוטים חדשים עמ' צו
יב/יא פני משה (בנבנשתי) ח"א סי' כ (נב ע"א) {שפחה דרבנן}
יב/יא פרח מטה אהרן ח"א סי' כט דף ע ע"א {דברי סופרים}
יב/יא פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 364
יב/יא ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"ב אות ב
יב/יא צפנת פענח כאן, ובמדבר עמ' רנה
יב/יא קדשי יהושע עמ' אלף תלד
יב/יא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שד-שה
יב/יא קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף פג ע"ב
יב/יא קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מז ע"א-ע"ד
יב/יא קול דודי (תשף) (בקיצור)
יב/יא קול דודי סוטה סי' תקיב
יב/יא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קלג
יב/יא קונטרסי שעורים ב"מ שעור יב אות ט
יב/יא קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא-יב, יז, כה, עמ' קנח
יב/יא קרית מלך
יב/יא קרן הצבי מצוה סד אות ב
יב/יא קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ה
יב/יא רב ברכות (רי"ח) עמ' יז
יב/יא רבוי נשים בישראל עמ' 297
יב/יא רווחא שמעתתא ח"ב עמ' פה
יב/יא רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קסג
יב/יא רנת יצחק חמש מגילות עמ' פ, שנא
יב/יא רנת יצחק שמואל עמ' תג {לפיכך שפחה אסורה}
יב/יא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרמ
יב/יא רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צח
יב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תיז, תיט
יב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ה
יב/יא שארית יעקב (טראב) ח"ב דף מג ע"ג
יב/יא שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' רט {שפחה אסורה מדרבנן}
יב/יא שו"ת הרדב"ז סי' אלף רנט
יב/יא שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שסז {שפחה דרבנן}
יב/יא שובע שמחות עמ' קלה
יב/יא שושנת העמקים (גנק) עמ' יב-יג
יב/יא שושנת העמקים (תאומים) עמ' מט, נ {מ"מ}, נד, קה
יב/יא שיח ערב קידושין עמ' קט
יב/יא שם דרך כתובות עמ' רמט
יב/יא שמועת חיים יומא ח"א עמ' שיב
יב/יא שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' א אות ד, סי' ז אות ב
יב/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקסט
יב/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מא
יב/יא שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 247 {איסורי עבד בשפחה - בגלל מקצת שם גויות}
יב/יא שער המלך ח"ב עמ' יב, מעשה חושב ח"ב עמ' נב
יב/יא שערי זיו ח"א דף קנז ע"ד
יב/יא שערי טהר ח"ו סי' פא דף ריז ע"ד {ר"ח הלוי}
יב/יא תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' י ס"ק יז
יב/יא תורה שלמה חי"ח עמ' 213 {צ"פ}
יב/יא תורה תמימה שמות פ' כא אות כט
יב/יא תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) - הוספות סי' ב עמ' קצג
יב/יא תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג דף עב ע"ד, עד ע"ד
יב/יא תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קנז, קסא
יב/יא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תרכז
יב/יא תחומין ח"ה עמ' 263, חי"א עמ' 279, חט"ו עמ' 294
יב/יא תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קסא, קסה
יב/יא תפארת ציון (ריבקין) סי' טו אות ט
יב/יא תשובה מיראה (תשסו) עמ' ז
יב/יב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' עה
יב/יב אהל חייא עמ' שסג
יב/יב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קסא
יב/יב אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קעד-קעט
יב/יב אמת ליעקב נשים עמ' קפ
יב/יב באר מלך
יב/יב בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה פ' שמות אות עז
יב/יב גדולי שמואל כתובות דף כט
יב/יב גור אריה שמות פ' כא הע' 203
יב/יב דגל ראובן ח"ב סי' א
יב/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 126
יב/יב זאת ליעקב קידושין עמ' שלה-שמא
יב/יב זה השער שער ג סי' קלא-קלב
יב/יב זכר יצחק (תשן) עמ' י, רנו
יב/יב חי' ר"י אלמידה דף כב ע"ב
יב/יב לבב דוד
יב/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' תיג
יב/יב מעשה רק"ם (קורייאט) דף יד ע"ג, טו ע"א
יב/יב מקור ישראל דף קיז ע"ד
יב/יב משנה הלכות ח"ב דף מא, סג-סד
יב/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קעג {ולא גזרו חכמים בדבר זה וכו'}
יב/יב משנת אליעזר (רבינ') עמ' נו
יב/יב משנת חיים בראשית עמ' שכד
יב/יב משנת חיים קדושין עמ' קמא, קמד, קמה
יב/יב משנת יעקב
יב/יב משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מז
יב/יב משנת ר' אהרן קדושין עמ' קכו
יב/יב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קכז
יב/יב נתיבות מרדכי קדושין עמ' תנה
יב/יב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רלה
יב/יב עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' ל
יב/יב פירושי איברא עמ' 93
יב/יב ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"ב אות ב
יב/יב קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מז ע"א-ע"ד
יב/יב קול דודי (תשף) (בקיצור)
יב/יב קול דודי סוטה סי' תקיב
יב/יב רבוי נשים בישראל עמ' 298
יב/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תיט
יב/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' מט-נ, נה
יב/יב שיח ערב קידושין עמ' קט
יב/יב שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' א אות ד
יב/יב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 247
יב/יב תחומין חט"ו עמ' 294
יב/יב תיבת גומא (תשסז) עמ' רכו
יב/יג אבני נזר אהע"ז סי' קכא אות ו-ז, יד, כג
יב/יג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שנא
יב/יג אהל חייא עמ' שסג
יב/יג אהלי יהודה (הכהן) דף קט ע"א
יב/יג איים בים קידושין פ"א סי' כז אות ה-ו
יב/יג אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קעד-קעט
יב/יג אמת ליעקב מקרא עמ' נט
יב/יג אמת ליעקב נשים עמ' קפ
יב/יג אסיא חוב' סז עמ' 122
יב/יג אשר למלך
יב/יג באר מלך
יב/יג בית מאיר (תשע) סי' ד ס"לו עמ' סא, סי' טז ס"ג עמ' קלט
יב/יג בית מאיר סי' טז אות ג עמ' קלד
יב/יג בני דוד
יב/יג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעט
יב/יג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קסה
יב/יג דעת כהן עמ' תמב
יב/יג הגיור עמ' 263
יב/יג המשפט העברי עמ' 855
יב/יג העקיבות התרגומית עמ' 75
יב/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 126, 185
יב/יג השבת לקדשו דף פט ע"ד
יב/יג זאת ליעקב קידושין עמ' שלה-שמא
יב/יג זבח שלמה ח"א עמ' כח-כט, לג, ח"ב עמ' קפו
יב/יג חי' הגר"י סי' טו
יב/יג חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' פ
יב/יג חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' יא (דף יט ע"ג)
יב/יג חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' לג
יב/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקמג
יב/יג לב שלם [עדות ביהוסף ח"ב סי' כ דף נב-נג]
יב/יג לבב דוד
יב/יג מבוא למשנה תורה עמ' 46, 331
יב/יג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קנא, ח"ב עמ' תלו, תלח
יב/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' ר, ח"ג עמ' תיג
יב/יג מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' שפחה איסורה מהתורה או מדרבנן
יב/יג משאת משה (חברוני)
יב/יג משכנות אפרים שבת סי' טז אות ט
יב/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רעז
יב/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קעד {אל יהי' עון זה קל בעיניך מפני שאין בו מלקות מן התורה שנם זה גורם לבן לסור מאחרי הד' וכו'}
יב/יג משנת חיים קדושין עמ' קמא, קמד, קמה
יב/יג משנת ר' אהרן קדושין עמ' טו
יב/יג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קכז
יב/יג נועם ח"י עמ' צד
יב/יג נחלת יצחק קידושין סי' יא וקו"א לסי' יא
יב/יג נישואין שלא כדת עמ' 66
יב/יג נתיבות יצחק ח"ג עמ' רכג
יב/יג עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' ל-לא, ס
יב/יג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קנט
יב/יג עיונים בהלכה עמ' 151
יב/יג פותח יד
יב/יג ציץ אליעזר ח"ב סי' יט פ"ב אות ב
יב/יג קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מז ע"ב
יב/יג קרית מלך
יב/יג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תיז, תיט
יב/יג שו"ת הרדב"ז סי' אלף רנט
יב/יג שו"ת הרדב"ז סי' אלף רנט
יב/יג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קלח
יב/יג שו"ת ראנ"ח ח"א סי' צב
יב/יג שושן עדות דף לד ע"א
יב/יג שושנת העמקים (גנק) עמ' יג
יב/יג שושנת העמקים (תאומים) עמ' מט, נא
יב/יג שיח ערב קידושין עמ' קט-קי
יב/יג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' פב
יב/יג שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' א אות ד
יב/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקסט
יב/יג שער המלך ח"ב עמ' יד
יב/יג תחומין חט"ו עמ' 294
יב/יד אור ליהודה קדושין עמ' קמז
יב/יד אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קעד-קעט
יב/יד אמת ליעקב נשים עמ' קפ
יב/יד אנצי"ת ע' בועל ארמית הע' 68, 70
יב/יד באר לחי ראי
יב/יד באר מלך
יב/יד ברכת אריאל ח"ב עמ' פז {יצא מכלל גוי}
יב/יד דברות משה גיטין עמ' תקכה, קידושין סי' כג הערה נא
יב/יד דגל ראובן ח"א סי' ט
יב/יד הגיור עמ' 26, 69, 307, 341
יב/יד ויקח אברהם [עץ החיים (אבולפיה, תפט), לשונות דף א ע"ד]
יב/יד זבח שלמה ח"א עמ' כח-כט
יב/יד זכר יצחק (תשן) עמ' י
יב/יד חשבונות של מצוה עמ' שסח
יב/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' תיג
יב/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' כ
יב/יד מעשה רק"ם (קורייאט) דף טו ע"ד
יב/יד משאת משה (חברוני)
יב/יד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רע
יב/יד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קכז
יב/יד ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' קי
יב/יד עצי ארזים סי' טז ס"ק ח
יב/יד פרי האדמה ח"א
יב/יד קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רעד-רעה
יב/יד שושנת העמקים (תאומים) עמ' מט
יב/יד שיח ערב קידושין עמ' קט-קי
יב/יד שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' יד
יב/יד שערי זיו ח"א דף קנז ע"ג-ע"ד
יב/יד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לא ס"ק יג
יב/יד תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשמח = אמרי משה סי' כב
יב/יד תחומין חי"א עמ' 279
יב/יד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קסב
יב/יד תפארת ציון (ריבקין) סי' טז אות יג
יב/טו אדני היד החזקה
יב/טו באר מלך
יב/טו הדרת מרדכי דף יג ע"ד
יב/טו ויטע אשל תמורה ח"א עמ' רנ
יב/טו זכרון ישעיהו דף מה ע"ד
יב/טו עטרת ישראל עמ' שסו
יב/טו עמק המלך (לבוב)
יב/טו עצי ארזים סי' טז ס"ק ט
יב/טו שושנת העמקים (תאומים) עמ' נא
יב/טז אדני היד החזקה
יב/טז אור יקרות
יב/טז איים בים מכות פ"ג סי' א אות ו
יב/טז אמת ליעקב נשים עמ' עו
יב/טז באר מלך
יב/טז הגיור עמ' 159
יב/טז יסודי ישורון ח"ב עמ' קנ
יב/טז יעיר אזן דף כא ע"ד
יב/טז מחקרי משפט ח"ג עמ' 41
יב/טז משאת משה (חברוני)
יב/טז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רפד-רפה
יב/טז קרית מלך
יב/טז קרן הצבי מצוה ק אות טז
יב/טז שושנת העמקים (תאומים) עמ' נא
יב/יז אבנים יקרות עמ' קמח {או"ש}
יב/יז אדני היד החזקה
יב/יז אהל דוד (קהן) ח"ב שמואל א פכ"ב פס' ט, נחמיה פי"ג פס' ג, ח"ג תהלים פס"ט פס' י
יב/יז אור חדש (מהר"ל) פ"ו הע' 425
יב/יז אורים גדולים (תשסג) עמ' קלח
יב/יז אמת ליעקב נשים עמ' סד
יב/יז אנצי"ת ע' גר הע' 14, 169
יב/יז ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ט
יב/יז באר מלך
יב/יז באר מרים פ"ח ה"ז
יב/יז באר שרים ח"ד סי' לב אות ב
יב/יז בית אהרן (צוקרמן) עמ' צט
יב/יז בית המדרש
יב/יז ברור הלכה יבמות עו ע"ב ציון א
יב/יז ברכת אריאל ח"ב עמ' פח, צא
יב/יז גבורת יצחק מכות עמ' קפח-קפט
יב/יז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שסח
יב/יז גן שושנים ח"ב עמ' קמג
יב/יז דיני ישראל א עמ' 61-62
יב/יז הגיוני הלכה עמ' 235
יב/יז הגיור עמ' 13, 23, 105, 107, 341
יב/יז הלכות מדינה ח"ב עמ' סח, ח"ג עמ' רכח
יב/יז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רא
יב/יז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קד
יב/יז זכר יצחק (תשח) עמ' רכו, רמט
יב/יז חקרי הלכה (ויין) עמ' 41
יב/יז חקרי זמנים ח"ד עמ' קעב
יב/יז יד דוד (קרלין) ח"א דף קצא
יב/יז יהדות בין דת למוסר עמ' 220
יב/יז ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שצד
יב/יז כתב אמת ח"ב עמ' שפה {כישראל לכל דבר}
יב/יז להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קט ע"א
יב/יז להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' פח {ויקבלו מצוות}
יב/יז להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צג
יב/יז להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קצג
יב/יז לילה כיום יאיר (באום) עמ' 60 {ישראל לכל דבר}
יב/יז מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 415
יב/יז מאיר עיני חכמים ח"ב דף יט ע"ב
יב/יז מדבר קדמות (תשסח) עמ' כו
יב/יז מוריה גל' רכט עמ' צג
יב/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' עג, ח"ב עמ' מ
יב/יז מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף סה ע"ב
יב/יז מקראי קדש (תשנג) עמ' שנד
יב/יז מראה הנוגה [דברים אחדים (תקמח) דף קכה ע"ג]
יב/יז מרכבת המלך עמ' שלב-שלד
יב/יז משאת המלך ח"ד סי' תקמד {גרות של עמלקי}
יב/יז משאת המלך מועדים עמ' קנ {כישראל לכל דבר}
יב/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' ז עמ' 16
יב/יז משבצות זהב שמואל א עמ' קצא, תב
יב/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רנו
יב/יז משנת יעקב
יב/יז משפט המלחמה עמ' כ, קיא
יב/יז משפט הצבא בישראל עמ' קנג
יב/יז משפטים לישראל עמ' רעו
יב/יז נחל איתן
יב/יז נחלת שמואל דף כח ע"ג
יב/יז נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ו אות ג, סי' י אות ח, סי' יב אות יג, סי' יג (או סי' כ) אות כ
יב/יז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ב אות ד
יב/יז סדר יעקב ח"ב לדף עו ע"ב (ד"ה אידכר)
יב/יז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רפו
יב/יז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קיח
יב/יז ענבי פתחיה עמ' 154
יב/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפט
יב/יז פני מלך במדבר עמ' פא
יב/יז פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 251
יב/יז ציץ הקודש ח"א דף נח ע"ג
יב/יז קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רעה-רעט
יב/יז קול יהודה (גרשוני) עמ' תסד, תקעט
יב/יז קול צופיך עמ' תסו, תצו
יב/יז קונטרסי שעורים ב"ב דף 246
יב/יז קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא-יב, כד, עמ' 308
יב/יז קרית מלך
יב/יז רנת יצחק דברי הימים עמ' ו {אלא לענין ביאה בקהל}
יב/יז רנת יצחק משלי עמ' שסב
יב/יז רנת יצחק שמואל עמ' שטו {אלא לענין ביאה בקהל}
יב/יז רנת יצחק תהלים עמ' שג
יב/יז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ה
יב/יז שושנת העמקים (תאומים) עמ' רכג
יב/יז שרידים גל' יז עמ' מו
יב/יז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ג
יב/יז תורה מציון שנה ד חוב' ג סי' יא דף יח ע"ג {כל הגוים - גם עמלק}
יב/יז תורה מציון שנה ה חוב' ג סי' טו אות א {כל הגוים - גם עמלק}
יב/יז תחומין חי"א עמ' 279
יב/יז תחומין חי"ח עמ' 128 {מקבלים גרים מעמלק}
יב/יח אביר יעקב (אביגדור) דף יז ע"ג {ולא עמונית}
יב/יח אדני היד החזקה
יב/יח אור הישר [אור הישר יבמות עו ע"ב]
יב/יח אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נז עמ' 42
יב/יח באר מלך
יב/יח בנין אריאל ח"א עמ' רמב
יב/יח ברור הלכה יבמות עו ע"ב ציון א
יב/יח הגיוני הלכה עמ' 136
יב/יח המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 4
יב/יח המשפט העברי עמ' 304
יב/יח השיב משה (תשעה) סי' לט עמ' קמג
יב/יח זאת ליעקב ויקרא עמ' נח
יב/יח חוות יאיר (תשנז) עמ' תקמג
יב/יח חוות יאיר סי' קצב
יב/יח חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קמא
יב/יח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קעד
יב/יח כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קכ-קכא
יב/יח ליבא בעי דף קלח
יב/יח מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 415
יב/יח מי השלוח (זס') עמ' נט
יב/יח מנחת חינוך ח"ג עמ' שסא
יב/יח מר קשישא עמ' פט
יב/יח משנת חיים קדושין עמ' תקלד
יב/יח נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יג אות כ, סי' יח אות ו
יב/יח ענבי פתחיה עמ' 154
יב/יח פרי האדמה ח"ג
יב/יח קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רעט-רפד
יב/יח קול דודי סוטה סי' תשמא
יב/יח קול צופיך עמ' קכ
יב/יח קרית מלך
יב/יח רנת יצחק חמש מגילות עמ' קכד
יב/יח תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ג ס"ק יד
יב/יט אור שמח
יב/יט אנצי"ת ע' אדומי הע' 11
יב/יט אשר למלך
יב/יט באר מלך
יב/יט בית שערים ח"ג סי' מה
יב/יט בנין אריאל ח"א עמ' רמב
יב/יט ברור הלכה יבמות עו ע"ב ציון א
יב/יט ברור הלכה יבמות עח ע"ב ציון א, ציון ב פרק א {או"ש}
יב/יט דברות משה קידושין סי' מו ענף ד
יב/יט דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תסד
יב/יט הגיור עמ' 63 {או"ש}
יב/יט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמח
יב/יט מנחת חינוך ח"ג עמ' שסד
יב/יט משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' ב
יב/יט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות ב
יב/יט נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רצב-רצג {או"ש}
יב/יט ספרי דבי רב ח"ד עמ' צג
יב/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לט
יב/יט קרית מלך
יב/יט רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צה
יב/יט שיח ערב קידושין עמ' קיא {או"ש}
יב/יט שם דרך כתובות עמ' עט
יב/כ אגרות משה יו"ד ח"א סי' קצג
יב/כ אלומת עלומים סי' ט דף כ ע"ב {בנה שני}
יב/כ אנצי"ת ע' אדומי הע' 21, 26, 28, 29
יב/כ באר מלך
יב/כ בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קעב
יב/כ בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קפד
יב/כ בית מאיר (תשע) סי' ד ס"ו עמ' כ
יב/כ ברור הלכה יבמות עח ע"א ציון ה
יב/כ דברות משה גיטין עמ' שיט
יב/כ העובר בהלכה עמ' 69, 70
יב/כ זבחי צדק (דיסקין) עמ' שלח {מצרי שני}
יב/כ חזו"א על הרמב"ם
יב/כ חסדי דוד ח"ג עמ' רפה
יב/כ יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קלח
יב/כ יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנ
יב/כ כרם שלמה (אהרמן) יבמות עח ע"א
יב/כ לב שלם [עצמות יוסף דף קז ע"ב, שו"ת מהרש"ך ח"א דף לג ע"ד, יד אהרן אהע"ז סי' ד הגה"ט אות ח]
יב/כ לבב דוד
יב/כ מנחת חינוך ח"א עמ' ו, ח"ג עמ' שסד
יב/כ מצעדי גבר יבמות סי' נח אות ב
יב/כ משנת יעקב
יב/כ משנת ר' אהרן יבמות סי' כד אות א
יב/כ נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רפט
יב/כ ספיקא דרבנן עמ' צב
יב/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צד
יב/כ פי' ר"א מן ההר יבמות עח ע"ב
יב/כ פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף לג]
יב/כ צידה ברוך פ' כי תצא
יב/כ צפנת פענח
יב/כ קהלות יעקב יבמות סי' לא
יב/כ קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יט עמ' 336
יב/כ קרן הצבי מצוה לז אות ז
יב/כ שביבי אור קדושין סי' כו אות א {שעה"מ}
יב/כ שער המלך ח"ב עמ' ז, שכט {מ"מ}
יב/כ שפתי דעת ח"ג עמ' רכה
יב/כ שרידי אש ח"ב עמ' תקנא
יב/כ תורה אור (באנדי) עמ' שמד
יב/כ תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 211
יב/כא אור הישר [לח"מ הל' עבדים פ"ט ה"ג]
יב/כא אור שמח לעיל הל' יט (ד"ה ומה)
יב/כא אמת ליעקב נשים עמ' עד
יב/כא אנצי"ת ע' אדומי הע' 34, 35
יב/כא אנצי"ת ע' גוי הע' 54
יב/כא באר מלך
יב/כא ברור הלכה יבמות עח ע"ב ציון א, ב
יב/כא ברור הלכה ע"ז לו ע"ב ציון ב
יב/כא גן שושנים ח"ב עמ' קמג
יב/כא דברות אליהו ח"א עמ' קיא
יב/כא המאיר לארץ [רדב"ז ח"ו סי' קלו]
יב/כא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כ
יב/כא חי' הריצ"ד
יב/כא חק המלך יבמות עמ' נו
יב/כא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלז, כרך ב ח"א עמ' קלב
יב/כא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמט
יב/כא יצחק ירנן
יב/כא כרם שלמה (אהרמן) יבמות עח ע"א
יב/כא מנחת חינוך ח"ג עמ' שסד
יב/כא מעדני מלך (תשמח) עמ' רג
יב/כא משאת משה (חברוני)
יב/כא משנה הלכות ח"ו סי' רכ-רכא
יב/כא משנת חיים קדושין עמ' תקכז, תקכח
יב/כא משפטי עזיאל ח"ב עמ' ריא
יב/כא נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קיז
יב/כא צפנת פענח
יב/כא קדשי יהושע עמ' אלף תלה
יב/כא קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רכב
יב/כא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שעו, ח"ב עמ' קלח
יב/כא שו"ת הרדב"ז סי' ב אלפים קלו
יב/כב אהל משה (לוין) ח"ג דף סא ע"ב וע"ד
יב/כב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תקג
יב/כב אור הרעיון עמ' עג {דוד גזר}
יב/כב אור ליהודה יבמות עמ' ש
יב/כב אור שמח
יב/כב אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 198
יב/כב אלומת עלומים סי' ב דף ז ע"ד {גר משבע עממין}
יב/כב אם המלך עמ' נב {מ"מ}
יב/כב אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קצא
יב/כב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קסח
יב/כב באר מלך
יב/כב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רמ
יב/כב בים דרך עמ' פו
יב/כב בישורון מלך ח"א עמ' קעט
יב/כב בית אהרן (צוקרמן) עמ' צט
יב/כב בית יצחק (תשי"ג) עמ' 21
יב/כב בית מאיר (תשע) סי' ה ס"א עמ' סג-סד
יב/כב בית מאיר סי' ה אות א עמ' נז-נח
יב/כב ברור הלכה יבמות עו ע"א ציון ו פרק ב
יב/כב ברור הלכה יבמות עח ע"ב ציון ד
יב/כב ברור הלכה כתובות לט ע"א ציון ז פסקה ה
יב/כב ברור הלכה קדושין עד ע"א ציון ט
יב/כב דברי חפץ עמ' קח
יב/כב הר המלך ח"ח עמ' נו
יב/כב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תקח
יב/כב חזו"א על הרמב"ם
יב/כב חי' הר"ר שמעלקא יבמות עו ע"א, קדושין סח ע"ב
יב/כב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד יבמות עו ע"א]
יב/כב חנן אלקים עמ' כה, ל
יב/כב יד ישראל ח"ב
יב/כב ידבר שלום ח"א עמ' לד
יב/כב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלח, ח"ב עמ' פב
יב/כב ימין משה עמ' צ {מ"מ}
יב/כב ישועות יעקב נשים עמ' ע, רלב {מ"מ}
יב/כב כסף נבחר עמ' שז
יב/כב מאיר עיני חכמים ח"א דף צה ע"א
יב/כב מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 234
יב/כב מגיני שלמה עמ' רצז {מ"מ}
יב/כב מגן צבי עמ' שלה
יב/כב מי באר (אופנהיימר) דף לד ע"א {מדרבנן}
יב/כב מילי דמרדכי
יב/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' שיח-שיט, ח"ג עמ' קנז
יב/כב מסורה ח"ז עמ' מ
יב/כב מעשה רק"ם (קורייאט) דף טו ע"ד
יב/כב משאת משה (חברוני)
יב/כב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' א, לז
יב/כב משנה הלכות ח"ב דף מא ע"ד
יב/כב משנה הלכות ח"ב דף מא, סג-סד, ח"ט סי' רלז
יב/כב משנה הלכות ח"ו סי' רכ {מ"מ}
יב/כב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רנא, רנו-רנז
יב/כב משפט הצבא בישראל עמ' קנב-קנג
יב/כב נזיר ה' סי' ה ב"ש ס"ק א {מ"מ}
יב/כב נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לה אות [א], סי' לו אות ו
יב/כב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' לט אות ב, ה
יב/כב עיונים בהלכה עמ' 35
יב/כב פני משה (שלז')
יב/כב פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' ח
יב/כב פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' קיב-קיג
יב/כב צמח ארז עמ' שפא
יב/כב צפנת פענח
יב/כב רנת יצחק יהושע עמ' קיג {גבעונים}
יב/כב רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רכב
יב/כב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תכב, תכד-תכה
יב/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רז
יב/כב שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שלה
יב/כב שושנת העמקים (תאומים) עמ' רכג
יב/כב שירת דוד כתובות עמ' קפו, קפח
יב/כב שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יג אות א
יב/כב שער המלך ח"ב עמ' יד, ומעשה חושב
יב/כב שער יהודה דף צז-צח
יב/כב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 291
יב/כב שערי עזרא (בצרי) עמ' תג
יב/כב תורת הקדש ח"ב עמ' רפ
יב/כג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תקג
יב/כג אור הישר [מ"מ וכ"מ לקמן ספט"ו ורפט"ז, אור הישר מכות יג ע"א]
יב/כג אור יחזקאל (קור') עמ' 80
יב/כג אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' יח {איסור נתין מדרבנן}
יב/כג אמרי בינה (אש) דף פו ע"ג {נתינין מדרבנן}
יב/כג בית יצחק (תשי"ג) עמ' 21
יב/כג ברור הלכה יבמות עו ע"א ציון ו פרק ב
יב/כג ברור הלכה יבמות עח ע"ב ציון ד
יב/כג ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון א פסקה א {דוד גזר}
יב/כג ברור הלכה קדושין עד ע"א ציון ט
יב/כג ברקאי ח"א עמ' 117
יב/כג דברי אהרן עמ' קב {נתינה אסורה רק מדרבנן}
יב/כג הדר איתמר עמ' קפט {נתינה - מדרבנן}
יב/כג הלכות מדינה ח"ג עמ' ח
יב/כג זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תקח
יב/כג יד ישראל ח"ב
יב/כג ידבר שלום ח"א עמ' לד
יב/כג מבוא למשנה תורה עמ' 86, 88
יב/כג מגן צבי עמ' שלה
יב/כג מילי דמרדכי
יב/כג מנחת חינוך ח"ג עמ' קנז, שנט
יב/כג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' א
יב/כג משנה הלכות ח"ב דף מא, סג-סד
יב/כג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רנד
יב/כג עיונים בהלכה עמ' 35
יב/כג פני משה (שלז')
יב/כג פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' ח
יב/כג פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' קיב-קיג
יב/כג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קעד
יב/כג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תכב
יב/כג שיח ערב קידושין עמ' קט, קיב
יב/כד אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרח {אכזרים}
יב/כד אור הרעיון עמ' עג, קמט {עזות ואכזריות}
יב/כד אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 80
יב/כד באר מלך
יב/כד בים דרך עמ' פו
יב/כד ברור הלכה יבמות עח ע"ב ציון ד
יב/כד ברור הלכה יבמות עט ע"א ציון ב
יב/כד ברכות שמים מכות פ"ג אות ט
יב/כד הלכות מדינה ח"ג עמ' ח
יב/כד הרמב"ם כמחנך עמ' 141, 245
יב/כד זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תקח
יב/כד ידבר שלום ח"א עמ' לד
יב/כד לקוטי שיחות חלק ל עמ' 63, 66
יב/כד מבוא למשנה תורה עמ' 86 ,317
יב/כד משנה הלכות ח"ב דף סג ע"ד
יב/כד פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' קיב-קיג
יב/כד רנת יצחק פ' חלק עמ' שכח
יב/כד רנת יצחק שמואל עמ' תסח {עזות ואכזריות שבהם}
יב/כד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תכב
יב/כד שולי הגליון עמ' עז
יב/כד שער המלך ח"ב עמ' סה
יב/כד שערי עזרא (בצרי) עמ' תג
יב/כה אבי עזרי ח"א
יב/כה אוצר א"י ח"ד עמ' 143
יב/כה אור הישר [כתונת פסים יבמות כ ע"ב, אור הישר חולין ה ע"ב]
יב/כה אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 399
יב/כה אור ליהודה יבמות עמ' רצח {סנחריב}
יב/כה אמת ליעקב נשים עמ' עד
יב/כה אנצי"ת ע' אדומי הע' 48
יב/כה ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ט
יב/כה אשדות הפסגה ח"א דף לב ע"ד
יב/כה אשר למלך
יב/כה באר מלך
יב/כה באר מרים פ"ה ה"ד, ה"ו, פ"י ה"ז אות ב
יב/כה בין השורות עמ' רמט
יב/כה בית אבי ח"ד סי' פג {כושי}
יב/כה בית המדרש
יב/כה ברור הלכה הוריות יג ע"א ציון ר פרק ה
יב/כה ברור הלכה יבמות עו ע"ב ציון א
יב/כה ברכי יוסף אהע"ז דף פט ע"ב
יב/כה ברכת אהרן מאמר רכז אות ג, מאמר רכט אות ד
יב/כה ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פב
יב/כה ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שצא-שצב
יב/כה גדולי ציון (תרע) דף מ ע"ב
יב/כה גדולי ציון (תשנב) עמ' שעו
יב/כה גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 55
יב/כה דברות אליהו ח"ב עמ' יב
יב/כה דברי חן (נתנזון) דף לא ע"א
יב/כה דברי יואל בראשית ח"א עמ' שלו
יב/כה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קמח
יב/כה דברי פנחס ח"ב עמ' רסה-רסו
יב/כה דיני ישראל א עמ' 62-61
יב/כה דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תסד
יב/כה הוראות שעה פכ"ד
יב/כה המעשה והמדרש עמ' מ-מב, מה {בלבל כל האומות}
יב/כה המשפט העברי עמ' 305, 814
יב/כה העלם דבר סי' כא
יב/כה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' כג
יב/כה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קכט
יב/כה זבח שלמה ח"א עמ' כח
יב/כה זכרון בנימין ח"א עמ' לו
יב/כה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קמט
יב/כה חזו"א על הרמב"ם
יב/כה חזון יחזקאל קידושין פ"ה ה"ו
יב/כה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תיא
יב/כה חסדי דוד ח"ג עמ' רפו, ח"י עמ' רמא
יב/כה חקרי זמנים ח"ב עמ' תסא
יב/כה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תנא
יב/כה יד משה (אמריליו) דף קכה ע"ג
יב/כה ידבר שלום ח"א עמ' קט
יב/כה יין הטוב עמ' רנז-רנח
יב/כה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פב, רסב
יב/כה כלילת יופי דף מג
יב/כה כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פא
יב/כה כתונת יוסף דף לא ע"א
יב/כה לב שלם [שבות יעקב (אבולפיה) סוטה פ"א דף מח]
יב/כה לכתך אחרי במדבר עמ' 192
יב/כה לקוטי סופר ח"א דף כ ע"ג
יב/כה לקוטי שיחות חי"ט עמ' 171
יב/כה מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 235
יב/כה מגידות (תשמ) עמ' קיז
יב/כה מגידות (תשעג) סי' מג עמ' קטז
יב/כה מועדים וזמנים ח"ב סי' קסד
יב/כה מחנה חיים ח"ג עמ' כא, כד-כה
יב/כה מחנה חיים ח"ג עמ' כא, כד-כה
יב/כה מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 106
יב/כה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רכב {מ"מ}
יב/כה מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף סז ע"ג, סט ע"ב-ע"ד
יב/כה מנחת חינוך ח"א עמ' י, ח"ג עמ' שסב
יב/כה מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/כה מקראי קדש (תשנג) עמ' שנא, שנד
יב/כה מרגליות הים סנהדרין כא ע"ב אות ו {המצרים הם אנשים אחרים}
יב/כה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קלח אות ג {כל דפריש מרובא פריש}
יב/כה משכיל לאיתן דף א ע"ג {מ"מ - בספק גר עמוני חזקה מסייעת למיעוט שהרי לפני גרות היה אסור בקהל}
יב/כה משכן שילה עמ' שיד
יב/כה משנה הלכות ח"ב דף סד ע"א וע"ג
יב/כה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רנא, רנד
יב/כה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רמ
יב/כה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רעא-רעב
יב/כה נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לו אות יא
יב/כה נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות עג
יב/כה נר מצוה (ואלק) מצוות דף פא ע"א {מצרים לא שבו למקומם}
יב/כה עטרת מרדכי (מילר) עמ' רלב
יב/כה ענבי פתחיה עמ' 167
יב/כה פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' כב הערה קסב {אנשים אחרים הם}
יב/כה פי' ר"א מן ההר יבמות עו ע"ב
יב/כה צפנת פענח שמות עמ' עד, במדבר עמ' שכו
יב/כה קול דודי (תשף)
יב/כה קול דודי סוטה סי' רכד
יב/כה קול צופיך עמ' תמ, תמג, תנב, תנד, תנז-תנח
יב/כה קונטרסי שעורים ב"ב דף 246
יב/כה קונטרסי שעורים כתובות קונ' י אות ה עמ' קצה
יב/כה קרית מלך (חב"ד) עמ' נד
יב/כה קרן הצבי מצוה קא אות א
יב/כה רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תכד
יב/כה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עח
יב/כה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 505
יב/כה שערים בקבוע עמ' צג
יב/כה תורה מציון שנה ד חוב' ג סי' יא דף יח ע"ג
יב/כה תורה מציון שנה ה חוב' ג סי' טו אות א
יב/כה תורת מנחם ח"נ עמ' 91 {אלו שבמצרים הם אנשים אחרים}
יב/כה תורת מנחם חנ"א עמ' 359
יב/כה תורת מנחם חע"ב עמ' 320 {כשעלה סנחריב מלך אשור בלבל כל האומות ועירבם זה בזה וכו'}
יב/כה תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תעט


יג/255 הלכות איסורי ביאה פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ אדני היד החזקה
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מעשה רקח
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ משנת יעקב
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ קרית מלך
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם טוב
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אבן שלמה (ניימן) עמ' סד
יג/א אוצר חיים ח"ב דף קל
יג/א אוצרות הרמב"ם
יג/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קמט, קנד
יג/א אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 109 {מ"מ}
יג/א אור יעקב יבמות דף סג ע"ג
יג/א אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 110
יג/א אות לישראל (מובשוביץ) עמ' קפא, קצ, רג, רח, רי, ריג, רמח, רנז
יג/א אמונת עתיך גל' 118 עמ' 119
יג/א אנצי"ת ע' גרות הע' 81, 200
יג/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 421 [עי' הל' מחו"כ פ"א ה"ב]
יג/א אפר קדשים עמ' קיז
יג/א ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ט
יג/א אשר למלך
יג/א באמונה שלמה עמ' רח
יג/א בגדי כהונה (פרחיא) דף קמו ע"ד
יג/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף יח ע"א, ח"ד דף צב ע"ד
יג/א בדבר מלך חי"ב עמ' שכו
יג/א בדי הארון (הכהן) עמ' 297
יג/א בין השורות עמ' קעט
יג/א בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רפז
יג/א בנין אב (שולמן) סי' א אות ה
יג/א בריכות מים דף עז ע"ג
יג/א ברכת אליהו (עמאר) יתרו מאמר יט
יג/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קסה
יג/א גבורת יצחק (תשמח) דף נב, ועה"ת עמ' רט
יג/א גבורת יצחק (תשסו) עמ' מד
יג/א גור אריה שמות פ' יח הע' 64
יג/א גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 23
יג/א דברות משה יבמות עמ' קיג
יג/א דברי ברוך ח"ב מאמר כ אות ב
יג/א דברי הגות והערכה עמ' 44
יג/א דברי חן (נתנזון) דף לב ע"א {מ"מ}
יג/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קלט
יג/א ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' צז {מ"מ}
יג/א זבחי צדק (דיסקין) עמ' רסה {הקרבן}
יג/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' רמט, רפג {מילה}
יג/א חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפ
יג/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קסא
יג/א חכמת גרשון עמ' תסד
יג/א חקרי זמנים ח"ד עמ' קעב
יג/א טירת כסף דף קג ע"ג
יג/א יד פשוטה מדע עמ' תשצ
יג/א יהגה האריה עמ' לג
יג/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכה
יג/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 214-219 {גר בזה"ז}
יג/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שלח {נתגיירו ישראל}
יג/א ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רט
יג/א כתר המלך
יג/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר מערכה כ אות ו
יג/א לב טהור עמ' קעה
יג/א להורות נתן מועדים ח"א עמ' קיג
יג/א לקוטי סופר ח"א דף כב ע"ג
יג/א לקוטי שיחות חי"ח עמ' 416, משפטים תשמה
יג/א לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 160, חכ"ח עמ' 290
יג/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 26, 29
יג/א לקוטי שיחות חל"ו עמ' 116
יג/א מבשר טוב - משפט גרות עמ' ט, כד
יג/א מגילת ספר לאוין דף נב ע"א
יג/א מגל חי"ג עמ' 125
יג/א מוריה גל' קצג עמ' קלז
יג/א מחנה יוסף ח"ג עמ' סח, עא
יג/א מנחת חיים (אמסלם) סי' פז
יג/א מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' רצז
יג/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' שנד, שנה
יג/א מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' סח
יג/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שיד {מ"מ}
יג/א מסורה ח"ו עמ' י
יג/א מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/א מעין חיים ח"ג עמ' קעט
יג/א מענה לשון עמ' קג
יג/א מראות ישרים יבמות סי' לד עמ' קעא, סי' לה עמ' קעה
יג/א משאת המלך ח"ד סי' תקמח {קבלת עול תורה}
יג/א משאת משה (חברוני)
יג/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שיב
יג/א משך חכמה שמות פי"ח פס' יב
יג/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרכב
יג/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רנט
יג/א משנת המדינה עמ' 197
יג/א משנת חיים במדבר עמ' רנה
יג/א משנת חיים הל' פסח עמ' קיח-קכג
יג/א משנת חיים שמות עמ' קלט
יג/א משנת יעקב מדע עמ' שמב
יג/א מתת ידו או"ח מהדו"ת סי' לט {טבילה היתה במדבר}
יג/א נחל הברית ח"א עמ' ס
יג/א נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ו אות ו
יג/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף טו ע"א {מילה וטבילה}
יג/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' ריז
יג/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' צ
יג/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' פח
יג/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצ
יג/א פד"ר ח"י עמ' 198
יג/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' רסב
יג/א פרפרת התורה עמ' רנג
יג/א קול דודי (תשף)
יג/א קול יהודה (גרשוני) עמ' תקסב, תקסז-תקסח, תקע {קרבן}
יג/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קכב {מ"מ}
יג/א קונ' בענין גרות עמ' ט
יג/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור יב אות ה עמ' 88, קונ' ג אות י עמ' צא, קונ' ח אות ז, יא, כד-כה, עמ' 300, 308
יג/א קרן אור (חורב) עמ' ריב
יג/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ה ה"ה מקור 24
יג/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תכג
יג/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ט
יג/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תצ, תצח, תקי-תקיא, תקיג, תקיח
יג/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ה-ו
יג/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קפא
יג/א שירת הים סי' כז אות ח
יג/א שירת הפסח אות קכ {מילה במצרים}
יג/א שערי טהר ח"ח סי' קיד
יג/א שערי עזרא (בצרי) עמ' שפט, תה
יג/א שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' לב {פריעה במילה}
יג/א שרידים גל' יז עמ' מב, מו
יג/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לא ס"ק ב
יג/א תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' קנח
יג/א תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' נט
יג/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' ה-י
יג/א תחומין ח"ה עמ' 481
יג/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 211
יג/ב אבן שלמה (ניימן) עמ' עא
יג/ב אהל יצחק גיטין עמ' תתא
יג/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תקצב {לוים נימולו במצרים}
יג/ב אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 108
יג/ב אור יעקב יבמות דף סג ע"ג
יג/ב אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 110
יג/ב אות לישראל (מובשוביץ) עמ' קפא, קצ, רג, רח, רי, ריג, רמח, רנז
יג/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' מג-מה
יג/ב אנצי"ת ע' גרות הע' 88
יג/ב ברכי יוסף יו"ד סי' רסז אות יב {מ"מ}
יג/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' צא {במצרים מלו רק בני לוי}
יג/ב גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 23
יג/ב דרך ישרה ח"ב עמ' רכד-רכה
יג/ב דרשות עונג יו"ט דף נ ע"ג {משה הטיף דם ברית לשבט לוי}
יג/ב דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קמח
יג/ב הגיור עמ' 183
יג/ב הערות ר"י ליינער
יג/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנ
יג/ב זבחי צדק (דיסקין) עמ' קל {מילה במצרים}
יג/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ח אות ה
יג/ב חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפ
יג/ב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' דש ד"ה הוא {מילה היתה במצרים וכו'}
יג/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' ריב
יג/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קסא
יג/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' קעב
יג/ב ישראל והזמנים (רוסוף) ניסן עמ' 331
יג/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר מערכה כ אות ו
יג/ב לב שלם [מגילת ספר לאוין דף נא ע"ב]
יג/ב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 26
יג/ב מגילת ספר לאוין דף נא ע"ב
יג/ב מגל חי"ג עמ' 125
יג/ב מוריה גל' רז עמ' סב-סג {שבט לוי}
יג/ב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 257
יג/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לג ע"ד {ק"ס}
יג/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' סד, סז
יג/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/ב מעין חיים ח"ג עמ' קעט
יג/ב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מח
יג/ב מרגליות הים סנהדרין לד ע"ב אות יב {מביא פסוק פשוט יותר}
יג/ב משכנות אפרים שבת סי' טז אות מ {לוי מלו במצרים}
יג/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רנט
יג/ב משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' לה אות א, ג
יג/ב נועם חי"ד עמ' ג
יג/ב נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רסט
יג/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' ריז
יג/ב עטרת יעקב עמ' קלא
יג/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' לד, לז
יג/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' צ
יג/ב עין חנוך עמ' רע [מדרש רבה שמות יט' ה', ספרי במדבר סז]
יג/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצ
יג/ב פחד יצחק (הוטנר) פסח מאמר לו {מילה היתה במצרים וכו'}
יג/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' רג
יג/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשט
יג/ב קול דודי (תשף)
יג/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' תקעז
יג/ב קול צופיך עמ' תצה
יג/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ז, כד, עמ' 300
יג/ב קרן אור (חורב) עמ' ריב
יג/ב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ה ה"ה מקור 25
יג/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ט
יג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תצ, תקב, תקיא, תקיג, תקיח
יג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ה-ו
יג/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' ד
יג/ב שירת הפסח אות קכ {מילה במצרים}
יג/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' כה
יג/ב תורה שלמה חי"ב עמ' 83
יג/ג אבן שלמה (ניימן) עמ' סט
יג/ג אהל חייא עמ' תרפז
יג/ג אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 109
יג/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' מג, מו
יג/ג אמת ליעקב נשים עמ' סג
יג/ג אנצי"ת ע' גרות הע' 92, 95
יג/ג אשר למלך
יג/ג בגדי חמודות שמות פ"יט פסוק י
יג/ג בדבר מלך חי"ב עמ' שמג
יג/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' רסג
יג/ג בריכות מים דף עז ע"ג
יג/ג ברכת חיים (אמסלם)
יג/ג גבורת יצחק (תשסו) עמ' מז {טבילה במדבר}
יג/ג גרים וגרות עמ' יג {שנאמר וקדשתם}
יג/ג דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז פרה קעה
יג/ג האיר ממזרח כתובות סי' י אות יא {גר קטן מטבילין אותו ע"ד ב"ד - מדוע השמיט דין גר קטן שהתגייר שלא ע"ד ב"ד}, אות יב {לפי שזכות היא לו - מדוע כתב טעס הדין}
יג/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' רי
יג/ג הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' ד
יג/ג הערות ר"י ליינער
יג/ג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנ
יג/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלב
יג/ג חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קכח
יג/ג חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפ
יג/ג חוקת עולם עמ' 281 {ישראל נכנסו לברית בסיני}
יג/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קסא
יג/ג חמדת ישראל ח"א דף קיג ע"ב
יג/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' קעב
יג/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקז {וקדשתם}
יג/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר מערכה כ אות ו
יג/ג לב שלם [מגילת ספר לאוין דף נד ע"ג]
יג/ג לקוטי שיחות חל"ג עמ' 27
יג/ג מבוא למשנה תורה עמ' 88
יג/ג מגילת ספר לאוין דף נא ע"ג
יג/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כז ע"ב-ע"ג
יג/ג מנחת חיים (אמסלם) ח"ב עמ' קמג
יג/ג מנחת נתנאל דף כט ע"א
יג/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/ג מעין חיים ח"ג עמ' קסב, קעט
יג/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' מו
יג/ג מרגליות הים סנהדרין לד ע"ב אות יב {מביא פסוק פשוט יותר}
יג/ג משברי ים עדל"ת סי' טז ס"ק ו
יג/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רנט
יג/ג נחל איתן
יג/ג נחלת שמואל דף כט ע"ד
יג/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' צ
יג/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצ
יג/ג עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ב עמ' יט {טבילה במדבר}
יג/ג פותח יד
יג/ג פרי אברהם אליעזר
יג/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כט אות ד
יג/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשט
יג/ג קול דודי (תשף)
יג/ג קול דודי כריתות סי' רה
יג/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' תקסב, תקעז
יג/ג קול צופיך עמ' תצה
יג/ג קונ' בענין גרות עמ' ד
יג/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ז, כד, עמ' 300
יג/ג קרן אור (חורב) עמ' ריב
יג/ג רלב"ג שמות פי"ט פסוק י עמ' קמ
יג/ג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ה ה"ה מקור 26
יג/ג רנת יצחק תפלה לשבת עמ' פה {עוה"ב רק לישראל}
יג/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ט
יג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תצ, תקי-תקיא, תקיח
יג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ה-ו
יג/ג שושנת יעקב (רפפורט) עמ' פ {כ"מ}
יג/ג שערי טהר ח"ח סי' קיד
יג/ג תורה שלמה שמות פכ"ד אות לא, עו
יג/ג תורת הבמה עמ' כד
יג/ג תורת מיכאל עמ' קעט
יג/ג תחומין חי"ז עמ' 182
יג/ג תשובה שלמה אהע"ז סי' יז דף כה ע"א
יג/ד אהל דוד (קהן) ח"ז שופטים פי"ד פסוק א, פט"ז פסוק א, מלכים א פ"ג פסוק א, פי"א פסוק ב, פי"ט פסוק כט
יג/ד אוהב מישרים עמ' קפו {להיכנס לברית}
יג/ד אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 109
יג/ד אות לישראל (מובשוביץ) עמ' רמג, רמה, רע
יג/ד אמונת עתיך גל' 118 עמ' 114
יג/ד אנצי"ת ע' גרות הע' 98, 101, 102
יג/ד אפר קדשים עמ' קיח
יג/ד ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ט
יג/ד ארחות משפט עמ' שעט-שפ
יג/ד אשר למלך עמ' קמט
יג/ד באהלה של תורה או"ח סי' כח אות א, ב ס"ק 1
יג/ד באמונה שלמה עמ' תקיט
יג/ד באר מרים פ"ח ה"י אות ב
יג/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ל ע"ג, ח"ד דף צב ע"ד
יג/ד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' ו, קסח
יג/ד בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קכב
יג/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 293
יג/ד בים דרך עמ' סד
יג/ד בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רפז
יג/ד ברכת אריאל ח"ב עמ' פח
יג/ד ברכת מרדכי כתובות עמ' קנה
יג/ד גור אריה בראשית פ' מא הע' 127, שמות פ' יח הע' 64
יג/ד גיור וזהות יהודית עמ' 104
יג/ד גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 19, 23
יג/ד דברות אליהו ח"ג עמ' קח {המטרה היא עול תורה}, קט
יג/ד דברות משה יבמות עמ' קיג, תקסז
יג/ד דברי ברוך ח"ב מאמר כ אות ב, ה
יג/ד דברי יציב אהע"ז עמ' נב
יג/ד הגיור עמ' 21, 32, 35, 94, 96, 104, 105, 214, 245, 308, 343
יג/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' רח-רט {צ"פ}, ריב, ריג {צ"פ}
יג/ד זאת ליעקב שמות עמ' רסא
יג/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קסא
יג/ד חיים ומלך
יג/ד חיים ושלום ח"ב דף סט ע"ג
יג/ד חכמת התורה פ' משפטים עמ' תו
יג/ד חק המלך יבמות עמ' צ
יג/ד לב שלם [מגילת ספר לאוין דף נב ע"א]
יג/ד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צד
יג/ד להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' עה
יג/ד לקוטי שיחות חי"ח עמ' 416, משפטים תשמה
יג/ד לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 160, חכ"ח עמ' 290
יג/ד מבשר טוב - משפט גרות עמ' קסג
יג/ד מוריה גל' רטו עמ' פ, פד
יג/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות ה
יג/ד מחקרי משפט ח"ג עמ' 30, 49, 71, 91
יג/ד מלחמות יהודה דף סח ע"ב {צ"פ}
יג/ד מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' פ
יג/ד מנחת אשר שבת עמ' קיג
יג/ד מעין חיים ח"ג עמ' קעט
יג/ד מענה לשון עמ' קג
יג/ד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מח
יג/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שנט
יג/ד מקור ברוך (פייתוס) דף רצג ע"ב
יג/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' ע
יג/ד מרכבת המלך עמ' רצג
יג/ד משאת משה (חברוני)
יג/ד משך חכמה במדבר פט"ו פס' יג-יד
יג/ד משכן שילה עמ' רלה, רמד
יג/ד משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ה {טבילת גר}
יג/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רנט
יג/ד משנת המדינה עמ' 195, 197
יג/ד נחלת שמואל דף כט ע"ב
יג/ד נר מצוה (ואלק) שרשים דף טו ע"א
יג/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' ז, ט-יא
יג/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' צ
יג/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' פח
יג/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצ
יג/ד ענבי פתחיה עמ' 310 {צ"פ}
יג/ד פד"ר ח"י עמ' 198
יג/ד פני מלך במדבר עמ' פא {להיכנס לברית}
יג/ד פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' קו-קז
יג/ד צבא המלך עמ' עח
יג/ד צפנת פענח
יג/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשח
יג/ד קול דודי (תשף)
יג/ד קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור יב אות ה עמ' 88, קונ' ח אות ז, ט, יא, כד-כה, עמ' 300, 306, 365
יג/ד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ז מקור 2
יג/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ט, יח, כו-כז
יג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תצ, תקד, תקו-תקז, תקט, תקיח
יג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ה-ו
יג/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' כב
יג/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רמז
יג/ד שושנת יעקב (רפפורט) עמ' פ
יג/ד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כג אות ג
יג/ד שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' מח אות ב
יג/ד שלמי שמחה ח"ה עמ' קעה-קעו
יג/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' כז
יג/ד שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 24
יג/ד שערי טהר ח"ח סי' נב אות ב, סי' קיד
יג/ד שרידים גל' יז עמ' מב, מד-מו, מט
יג/ד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לא ס"ק ב
יג/ד תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' קנח
יג/ד תורת הבמה עמ' רח
יג/ד תורת הקדש ח"ג עמ' צז
יג/ד תחומין חי"ב עמ' 92-91, 94, חי"ז עמ' 177, 229
יג/ה אבן שלמה (ניימן) עמ' סז
יג/ה אגרא דשמעתא ח"ב עמ' רצב
יג/ה אוצר א"י ח"ד עמ' 183
יג/ה אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 109
יג/ה אנצי"ת ע' גרות הע' 160, 175, 176, 189, 190
יג/ה ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ט
יג/ה אשר למלך
יג/ה בדבר מלך חי"ב עמ' שלו
יג/ה בים דרך עמ' סד
יג/ה גבורת יצחק שבועות עמ' עג {קרבן לא מעכב}
יג/ה גיור וזהות יהודית עמ' 100
יג/ה גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 24
יג/ה הגיור עמ' 212
יג/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' רט
יג/ה ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 52
יג/ה המקדש וקדשיו עמ' רי
יג/ה חי' הגרי"ז דף מ ע"ב
יג/ה חי' יפה לב עמ' רעח
יג/ה חסד לאברהם (טרוימן) דף יג ע"ב
יג/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכח, ח"ב עמ' רכב
יג/ה ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קו {לעתיד לבוא}
יג/ה ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שפה {כשיבנה בהמ"ק}
יג/ה לקוטי סופר ח"א דף מג ע"א
יג/ה לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 160, חכ"ח עמ' 290
יג/ה מגילת ספר לאוין דף קסד ע"ב
יג/ה מוריה גל' קעא עמ' סו {מ"מ}
יג/ה מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' פ
יג/ה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' שנד, שנה
יג/ה מענה לשון עמ' קמו, קנ
יג/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף עג ע"ג
יג/ה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרכב
יג/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רנט
יג/ה משנת המדינה עמ' 197
יג/ה משנת חיים במדבר עמ' רנב
יג/ה משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמו
יג/ה משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצו
יג/ה משנת יעקב עבודה עמ' קנז
יג/ה נועם חי"ד עמ' רפז, רצ
יג/ה ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רלד {מ"מ}
יג/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' קיא
יג/ה עורה שחר דף יג ע"ד
יג/ה עשות משפט עמ' צב {כשייבנה בהמ"ק}
יג/ה פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' לג
יג/ה פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 102, 110
יג/ה פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' צט
יג/ה צפנת פענח ויקרא עמ' רכד
יג/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשח
יג/ה קול דודי (תשף)
יג/ה קול דודי ר"ה סי' תקסא
יג/ה קונ' בענין גרות עמ' יא
יג/ה קרן הצבי מצוה עה אות ה
יג/ה רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שמו, ח"ב עמ' רלה
יג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תקו-תקז
יג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ה-ו
יג/ה שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 21 {כשייבנה בהמ"ק יביא קרבן - האם חייבי קרבן צריכים לכתוב בפנקס שיביאו קרבן כשייבנה בהמ"ק}
יג/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' כב
יג/ה שערי טהר ח"ח סי' נד אות ב, סי' קיד
יג/ה תורת האוהל (תשנג) עמ' רלא-רלב {לדורות קרבן לא מעכב}
יג/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רצו
יג/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' רטז
יג/ו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 154
יג/ו אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 206-207
יג/ו אבן שלמה (ניימן) עמ' פ {מל ולא טבל אינו גר}
יג/ו אגרות משה או"ח ח"א סי' קכו ענף ז, ח"ד עמ' קמו, יו"ד ח"א סי' קנח
יג/ו אור הישר [כתונת פסים יבמות יט ע"ב]
יג/ו אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 113
יג/ו אור יעקב יבמות דף סג ע"ג
יג/ו אות לישראל (מובשוביץ) עמ' רח {מ"מ}
יג/ו אנצי"ת ע' בית דין הע' 299, ע' גרות הע' 157, 270, 282, 283, 285, 287, 298
יג/ו ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ט
יג/ו אריה ליש עמ' יג, כד {שעה"מ}
יג/ו ארץ הצבי (שכטר) עמ' רכג
יג/ו אשר למלך
יג/ו באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ד ס"ק 1
יג/ו בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' ט, קכג
יג/ו בדבר מלך ח"ה עמ' קנד
יג/ו בדי הארון (הכהן) עמ' 296
יג/ו ביאור הלכה או"ח סי' שכז ס' ז {אין מטבילים גר בשבת}
יג/ו בים דרך עמ' סב
יג/ו בית אהרן וישראל גל' מב עמ' קג {אין מטבילים גר בשבת}
יג/ו בן אשר סי' מח אות יז
יג/ו ברור הלכה יבמות מה ע"ב ציון ה
יג/ו ברור הלכה יבמות מו ע"ב ציון א, ג
יג/ו בריכות מים דף עז ע"ד {כ"מ}
יג/ו ברכת אריאל ח"ב עמ' פו-פז, צב
יג/ו גבורת יצחק (תשמח) דף נב, נה
יג/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' מז
יג/ו גוילי אפרים עמ' קסג
יג/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קיח
יג/ו גיור וזהות יהודית עמ' 104, 155-159
יג/ו גנא דפלפלי עמ' רל {כנכרי}
יג/ו גרים וגרות עמ' כב {אין מטבילים בשבת}
יג/ו גשר יהושע עמ' 181
יג/ו דברות אליהו ח"ג עמ' קיד {צריך טבילה בפני ב"ד}
יג/ו דברות משה יבמות עמ' תקסח, כתובות עמ' צא
יג/ו דברי אברהם (מנדלסון) דף טז ע"א {שעה"מ}
יג/ו דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קכו
יג/ו דברי סופר עמ' סז {שעה"מ}
יג/ו דברי תורה (תאומים) דף ד ע"ג {צריך שלשה}
יג/ו דגל יהודה (קמינר) עמ' קנא
יג/ו דור רביעי ח"א סי' עו {כ"מ}
יג/ו דרך ישרה ח"ב עמ' רכח
יג/ו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקנא
יג/ו הגיור עמ' 74 {צ"פ}, 77 {צ"פ}, 193 {צ"פ}, 194 {או"ש}, 201 {או"ש}, 214, 226 {צ"פ}, 228, 240, 244, 262, 268, 274-275, 278, 279, 300, 301
יג/ו היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' ב {בלילה בדיעבד מועיל}
יג/ו הלכה פסוקה ח"א סי' ה הערה 132
יג/ו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קכא
יג/ו התורה והמדינה חי"א עמ' תיז
יג/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלא
יג/ו וכתורה יעשה ח"ב דף ו ע"א {מל ולא טבל} [=לשון זהב סי' ו, דף כו ע"ד]
יג/ו זכר יצחק (תשח) עמ' רמו
יג/ו זכר ליעקב עמ' כח
יג/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' כא
יג/ו חי' הגרנ"ט סי' טז
יג/ו חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' ז
יג/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שח
יג/ו חיי נפש ח"ד עמ' תמד {אינו גר עד שימול ויטבול}
יג/ו חמדת ישראל ח"א דף ס ע"ב {כ"מ}, קג ע"ג, ומפתחות והוספות דף יט ע"ב
יג/ו חק המלך יבמות עמ' פג, פה
יג/ו חקל יצחק עה"ת עמ' תקנא {מילה וטבילה}
יג/ו יד ישראל ח"ב
יג/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכח
יג/ו יחל ישראל (תשנב) עמ' קע
יג/ו יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' כ
יג/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שלא {בפני שלשה}
יג/ו כהונת רפאל עמ' רנג
יג/ו לב שלם [מגילת ספר לאוין דף נג ע"ג, נז ע"ב]
יג/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נד אות ה {שלא בפני שלשה}
יג/ו לחם רב (בוטון) סי' מד
יג/ו למודי ה' (תקמז) דף צד ע"ד
יג/ו למודי ה' (תשפא) עמ' תקמ
יג/ו לקוטי סופר ח"ב דף י ע"ב
יג/ו לקוטי שיחות חל"ג עמ' 27-28
יג/ו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' ח
יג/ו מאורות חיים תרומות עמ' מז-מח {איסור טבילת גר בשבת - כי צריך ב"ד}
יג/ו מבוא למשנה תורה עמ' 88
יג/ו מבשר טוב - משפט גרות עמ' כא, כה
יג/ו מגילת ספר לאוין דף נב ע"ג, נג ע"א
יג/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' לא
יג/ו מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קעח
יג/ו מועדים וזמנים ח"א סי' מב עמ' פו
יג/ו מועדים וזמנים ח"א סי' מה, ח"ח סי' מב
יג/ו מזכרת עמ' 336
יג/ו מחנה חיים ח"ב עמ' קו
יג/ו מחנה יוסף שבת עמ' קעז
יג/ו מחנה לויה (תשעד) עמ' רמד {שעה"מ}
יג/ו מנחת אשר פסחים עמ' רנט
יג/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שסה
יג/ו מנחת יוסף ח"ב עמ' קיט
יג/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' שמו {מ"מ}
יג/ו מנחת עני (תקמז) דף לב ע"ב {בפני שלשה - לא כתב מטעם "משפט"} וע"ג {בדיעבד}
יג/ו מעין החכמה עמ' יג
יג/ו מעין חיים ח"ג עמ' קנז
יג/ו מעיני המים
יג/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תלט
יג/ו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' פז, דבר אברהם ח"א סי' טו אות ב]
יג/ו מקנת כסף עמ' רסז-רעה
יג/ו מראות ישרים יבמות סי' לד עמ' קע
יג/ו מרכבת המלך עמ' רצח
יג/ו משאת משה (חברוני)
יג/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלח עמ' 424
יג/ו משברי ים עדל"ת סי' טז ס"ק ו, סי' לז ס"ק ב
יג/ו משך חכמה בראשית פי"ז פס' יג
יג/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תריג, תריח
יג/ו משנה הלכות ח"ד סי' קפ
יג/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רס
יג/ו משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנ
יג/ו משנת יהודה עמ' רמט-רנג
יג/ו משנת יעקב כאן (עמ' עב-עו), ומדע עמ' שמב, שמז, שנא
יג/ו משפטי המלך עמ' צח
יג/ו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רטו
יג/ו נועם חי"ח עמ' פח
יג/ו נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שיד
יג/ו נחלת שמואל דף ל ע"ג {כשגיורת טובלת ב"ד מחזירין פניהם}
יג/ו נחמד למראה ח"ב דף עט ע"ב
יג/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף צט ע"א {צריך מילה וטבילה}
יג/ו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רכא
יג/ו עטרת יעקב עמ' קכט-קל
יג/ו עטרת ישראל עמ' נד
יג/ו עיון בלומדות עמ' סב
יג/ו פני חמה דף מט ע"ב {שעה"מ}
יג/ו פני משה (שלז')
יג/ו פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 116 {מ"מ}
יג/ו פרי אברהם - ענינים שונים סי' כט
יג/ו צפנת פענח
יג/ו קדשי יהושע עמ' אלף שלג, אלף שלד {או"ש}, אלף שלז {צ"פ}, אלף שמו, אלף שמח {או"ש}
יג/ו קהלות יעקב שבת סי' נא בסופו
יג/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רכו-רכז
יג/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קכד, שפב-שפד
יג/ו קונ' בענין גרות עמ' יב
יג/ו קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ב, ה, ח, יא, כה, עמ' 292, קפג
יג/ו קרן הצבי מצוה יח אות ג, מצוה קיב אות א
יג/ו רלב"ג במדבר פי"ג-פי"ט תועלת ז עמ' סז, פט"ו פסוק יד עמ' נז-נח
יג/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"ז מקור 23, 31
יג/ו רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ט, כט
יג/ו רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רצו
יג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קכג
יג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תצט
יג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תקב, תקו-תקז
יג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' יז
יג/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שכא {א"צ סמוכים}
יג/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קפא
יג/ו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלז
יג/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' כב
יג/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רמז
יג/ו שו"ת רשב"ש עמ' שפ
יג/ו שושנת יעקב (רפפורט) עמ' פ
יג/ו שיח ערב סנהדרין עמ' רכה
יג/ו שיר למעלות גל' ד עמ' 308 {טבילה}
יג/ו שירת דוד כתובות עמ' עד
יג/ו שלמי שמחה ח"ה עמ' קעב {או"ש}
יג/ו שם דרך כתובות עמ' קד
יג/ו שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' פו {מל ולא טבל}
יג/ו שם משמעון (פולק) ח"ב דף צה
יג/ו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' סה
יג/ו שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' שג-שד
יג/ו שער המלך
יג/ו שערי זבולון יו"ד סי' לח ס"ק ג
יג/ו שערי טהר ח"ח סי' נב אות ב, סי' נה אות ב, סי' קז אות ב, סי' קיט אות יא, סי' קכב אות א, סי' קכה אות ב
יג/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 294
יג/ו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נא ע"א {כ"מ}
יג/ו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' ו {שעה"מ}, רכה-רכו
יג/ו שרידי אש ח"ב עמ' תקלו
יג/ו תוצאות חיים (תשסה) עמ' קפה
יג/ו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רצו
יג/ו תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשפ
יג/ו תורת רפאל ח"ג עמ' פב {לילה}
יג/ו תחומין חי"ח עמ' 216 {טבל ולא מל}
יג/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' טז אות כו
יג/ו תרומת הגורן ח"ב עמ' 137
יג/ו תשובה שלמה אהע"ז סי' יב {שעה"מ}
יג/ו תשובות יהודה דף לה ע"ד {טבל - לא כתב "ועלה"}
יג/ו תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקנח
יג/ז אבי עזרי ח"ג וח"ה
יג/ז אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' רטז, ח"ז עמ' פד
יג/ז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 153
יג/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 205-206
יג/ז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שנו, אהע"ז ח"א סי' ח
יג/ז אהל שרה לאה עמ' תה, תז
יג/ז אהלי שם (פרץ) כתובות סי' נ
יג/ז אור הישר [מ"מ לקמן פט"ו הכ"ו, אור הישר כתובות יא ע"א, לח"מ הל' עבדים פ"ח ה"כ]
יג/ז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 111, 113
יג/ז אחר האסף עמ' תצד
יג/ז איש אמונים דף כג ע"א
יג/ז איש אמונים דף כג ע"א
יג/ז אמונת עתיך גל' 118 עמ' 117, 119
יג/ז אמרי דוד (שליסל) דף ג ע"א
יג/ז אמת ליעקב נשים עמ' סד
יג/ז אנצי"ת ע' גר הע' 507, 513, 515, ע' גרות הע' 134, 200, 220, 221, 301, 304, 362
יג/ז אפיקי מגינים כתובות סי' יד
יג/ז ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ט
יג/ז אשר למלך
יג/ז באר מרים פ"י ה"ג אות א
יג/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ל ע"ג
יג/ז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קסו
יג/ז בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קכא
יג/ז בדי הארון (הכהן) עמ' 298
יג/ז בית נאמן (תרמא) דף כט ע"ב
יג/ז בית נאמן (תשעא) עמ' קנא
יג/ז בן אשר סי' מח הערה יז {אבי עזרי}
יג/ז ברור הלכה יבמות מה ע"ב ציון ה
יג/ז ברור הלכה יבמות מז ע"א ציון א
יג/ז ברור הלכה כתובות יא ע"א ציון ב
יג/ז ברכת מרדכי כתובות עמ' קסא
יג/ז ברקאי ח"ג עמ' 140
יג/ז גבול יהודה (ציר') דף סג ע"ג
יג/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקלו
יג/ז גרים וגרות עמ' ג, יז, כא, כד {בפני שנים פסול בדיעבד}
יג/ז דברות אליהו ח"ד עמ' כז-כח {הזכות למחות}
יג/ז דברות אליהו ח"ה עמ' נו
יג/ז דברות משה פסחים עמ' יג, כתובות עמ' צ, קידושין סי' יז ענף א
יג/ז דברי משפט (שירת דבורה) ח"ג עמ' נ
יג/ז דברי תורה (תאומים) דף ג ע"ג {גר קטן}
יג/ז דור דורים עמ' תסא
יג/ז דרך הנשר (ריכטר) קונטרס ה
יג/ז דרך ישרה ח"ב עמ' רכז
יג/ז הגיור עמ' 33, 150 {מ"מ}, 214, 235, 243-246, 300
יג/ז היכל המלך (חב"ד) עמ' קב-קו
יג/ז הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 38
יג/ז השיר והשבח (פרדס) ח"א עמ' קיט
יג/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמט
יג/ז וכתורה יעשה ח"ב דף מח ע"ב {מילה בפני שניים לא מועילה}
יג/ז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קמג
יג/ז חדשים גם ישנים עמ' 66
יג/ז חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 194
יג/ז חי' הריצ"ד
יג/ז חי' חתם סופר
יג/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קעג
יג/ז חמדת שלמה עמ' רמט
יג/ז חק המלך יבמות עמ' עז, פד-פה
יג/ז יחל ישראל (תשנב) עמ' קסט
יג/ז ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' ריב, רלז {אבי עזרי}, רמב
יג/ז ישב מצרף דף ט ע"א {השמיט שיכול למחות}
יג/ז כהונת רפאל עמ' רמז-רנא
יג/ז כרם שלמה (אמריליו) דף סא ע"ד {מ"מ}
יג/ז לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' יא עמ' לד
יג/ז לב שלם [שו"ת מהרש"ך ח"א דף לו ע"ג]
יג/ז לבב דוד
יג/ז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נד אות ח
יג/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' תצט, אהע"ז עמ' עד, צא
יג/ז לקוטי סופר ח"א דף ז ע"ג {מעוברת}
יג/ז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קכו, קכח
יג/ז מאור למלך כתובות עמ' סב, סה {אבי עזרי}, ע
יג/ז מבשר טוב - משפט גרות עמ' עט
יג/ז מגילת ספר לאוין דף נג ע"ג, נד ע"ב
יג/ז מועדים וזמנים ח"ד סי' שטז
יג/ז מזכרת עמ' 54 {שני הדיוטות}
יג/ז מחנה יוסף ח"ג עמ' עג-עד
יג/ז מחקרי משפט ח"ג עמ' 75
יג/ז מטה אפרים ח"ב הל' נחלות פ"ו ה"י (ד"ה וקשה) {מעוברת}
יג/ז מלאכת שמואל עמ' ט-טו, כב-כה, כח-כט
יג/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' סט, ח"ב עמ' קסא
יג/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' תר
יג/ז מעדני ביאורים עמ' קמא, קמה
יג/ז מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רנג] {מ"מ}
יג/ז מראה הפנים קדושין דף מב
יג/ז מרחשת ח"ב סי' כב אות א
יג/ז מרכבת המלך עמ' רצב-שב
יג/ז משאת משה (חברוני) עמ' 56
יג/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' ז עמ' 16
יג/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קכו, תקמב
יג/ז משך חכמה שמות פי"ב פס' מט
יג/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרג, תריג
יג/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רמ {בפני שנים}
יג/ז משנת יהודה עמ' רנד
יג/ז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קפז
יג/ז משנת יעקב כאן (עמ' עו-פד), ונשים ח"ב עמ' רפח
יג/ז משנת ר' אהרן כתובות עמ' קכד
יג/ז משפטי עזיאל ח"א עמ' קנה
יג/ז משפטי שאול - פסקי דין עמ' רמו {מ"מ}, רנא, רנג
יג/ז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' נח, סה
יג/ז נועם ח"ד עמ' רעב, רעז, רצא, ח"כ עמ' רסח
יג/ז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קמד
יג/ז נזר הראש עמ' קכא
יג/ז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות יד
יג/ז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יט אות יד {נתגיירה מעוברת}
יג/ז נחלת יצחק כתובות סי' ו
יג/ז נרות אהרן [עמש"כ בהל' מלכים פ"י]
יג/ז ס' הפרנס עמ' ת
יג/ז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רכ-רכא
יג/ז פד"ר ח"ט עמ' 365, חט"ז עמ' 197
יג/ז פד"ר ח"כ עמ' 120
יג/ז פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 89, 96, 137
יג/ז פסקי אליהו ח"ב עמ' ט {גר קטן מטבילים ע"ד ב"ד}
יג/ז פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' ז דף עה ע"ג {אינו נאמן עד שיביא עדים}
יג/ז פתח דבריך עמ' קטו
יג/ז צמח דוד (נגאר)
יג/ז קונטרסי שעורים גיטין שעור ג אות י
יג/ז קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יד, כד-כה עמ' 324, קפג
יג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תקו-תקז
יג/ז שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"ו
יג/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רב
יג/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קפא
יג/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' כג
יג/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רמח
יג/ז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קכד-קכה {גר קטן}, קעו {בפני שנים לא מועיל אף בדיעבד}
יג/ז שו"ת ראנ"ח ח"א סי' צב
יג/ז שירת דוד כתובות עמ' עד
יג/ז שירת הים סי' כז אות י {מ"מ}
יג/ז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כג אות יא, סי' כד אות א
יג/ז שם דרך כתובות עמ' קט-קי
יג/ז שמחת הלוי דף כא ע"א, כב ע"א
יג/ז שערי טהר ח"ח סי' נב אות ב, סי' נה אות ב, סי' קיט אות ג
יג/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 36, 294
יג/ז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קלח
יג/ז שרידים גל' יד עמ' ו {גר קטן - מטבילים ע"ד ב"ד}
יג/ז שרשי הים, שורש זכיית קטן, דף קסד ע"ב
יג/ז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לא ס"ק י
יג/ז תורת השליחות עמ' עה
יג/ז תחומין חי"ב עמ' 70, 88
יג/ז תשובות יהודה דף נו ע"א {גר מדאורייתא}
יג/ח אבי עזרי ח"ה
יג/ח אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קד {מל"מ}
יג/ח אגרא דשמעתא ח"ב עמ' רנז, מלואי אבן ח"א עמ' עא
יג/ח אגרות משה אהע"ז ח"ב סי' ד, חו"מ סי' כד ענף ג-ד
יג/ח אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' ד ד"ה ראיתי
יג/ח אנצי"ת ע' גר הע' 526, 529, 535, 536
יג/ח אשר למלך
יג/ח באר ראי עמ' שלו-שלז
יג/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קנט
יג/ח בית מאיר (תשע) סי' ד ס"ה עמ' יט
יג/ח בית מאיר סי' ד אות ה עמ' יז-יח
יג/ח בן אשר סי' נ הערה ה, יא {ר"ח הלוי}
יג/ח ברור הלכה יבמות מז ע"א ציון ב
יג/ח ברכת שלמה אהע"ז עמ' לז {מל"מ}
יג/ח ברקאי ח"ה עמ' 21
יג/ח דברות אליהו ח"ד עמ' קמ-קמא {האם מותרת לכהן}
יג/ח דברות משה יבמות עמ' תקנז
יג/ח דובב מישרים (וידנפלד) עמ' ט {מ"מ}
יג/ח דורש לציון (תקצד) דרוש ב, דרוש ז בהגהה
יג/ח דורש לציון (תשנה) עמ' י
יג/ח וגר זאב עמ' קכט, קלב {מל"מ}
יג/ח והיה העולם עמ' 86
יג/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קלה {מל"מ}
יג/ח חמדת שלמה עמ' רמט
יג/ח יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרד, תריח
יג/ח יד המלך (לנדא)
יג/ח כהונת רפאל עמ' רלח, רמ
יג/ח כרם שלמה (אהרמן) יבמות מז ע"א
יג/ח להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' עח
יג/ח לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ט ס"ק י
יג/ח לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קיב
יג/ח מגל חי"ג עמ' 136
יג/ח מגן שאול (קצנ') עמ' לו
יג/ח מהלכי משפט ח"ד עמ' 119
יג/ח מנוחת אשר ח"ב דף לט ע"א-ע"ב
יג/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' ש {מל"מ}
יג/ח מעיני המים
יג/ח מענה לשון עמ' קמה
יג/ח מקום דוד [נחלה ליהושע סי' יא]
יג/ח מראות ישרים יבמות סי' לא עמ' קסב
יג/ח משאת משה (חברוני)
יג/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' ז עמ' ח
יג/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רפג
יג/ח משנת יעקב משפטים עמ' רעד
יג/ח משנת יעקב קדושה עמ' פט
יג/ח משנת ר' אהרן יבמות סי' כג הגהה ו
יג/ח משנת ר' אהרן כתובות עמ' ריז {מל"מ}
יג/ח נוה שלום
יג/ח נועם חי"ד עמ' רצא
יג/ח נחל איתן
יג/ח נרות אהרן
יג/ח נתיב מאיר דף כה ע"ב
יג/ח נתיבות שמואל דף קב ע"ב
יג/ח עמודי שלמה ח"ב עמ' צ
יג/ח עצי ארזים סי' ד ס"ק ה
יג/ח פנים חדשות [מהרש"ך ח"א לו] {מ"מ}
יג/ח פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 110 {מ"מ}
יג/ח פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קכב, קכה
יג/ח פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' ח דף עז ע"ב {מ"מ}
יג/ח צפנת פענח
יג/ח קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ח, כד, עמ' 304
יג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תקו-תקז
יג/ח שאר יוסף ח"ב עמ' נב
יג/ח שארית נתן (לוברט)
יג/ח שם דרך כתובות עמ' רלב
יג/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 36, 144
יג/ח שערי ציון (כהן, תרצח) דף לד ע"ג {טעם המלך}
יג/ח שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קס {טעם המלך}
יג/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רכד
יג/ח שרידי אש ח"א עמ' רב
יג/ח תורה אור (באנדי) עמ' שמג
יג/ח תחומין חט"ו עמ' 293
יג/ט אגרות משה יו"ד ח"ג סי' קח עמ' שנד, סי' קיב עמ' שנז, יו"ד ח"א סי' קס, אהע"ז ח"ג סי' ב
יג/ט אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרנא
יג/ט אור הישר [כתונת פסים יבמות יח ע"ב]
יג/ט אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 111
יג/ט אחיעזר ח"ג סי' כז אות א
יג/ט אמונת עתיך גל' 109 עמ' 108
יג/ט אמרי שפר (סגל) עמ' קיט {מ"מ}
יג/ט אנצי"ת ע' גר הע' 517, 518, ע' גרות הע' 229, 230
יג/ט ארחות משפט עמ' שכז {המוחזק כגוי לא נאמן}
יג/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/ט באר מרים פ"ח ה"ב אות א
יג/ט באר ראי עמ' שלו-שלז
יג/ט בית מאיר עמ' סז-ע, עב
יג/ט בית נאמן (תרמא) דף כט ע"ב
יג/ט בית נאמן (תשעא) עמ' קנא
יג/ט ברור הלכה יבמות מה ע"ב ציון ה
יג/ט ברקאי ח"ג עמ' 132 {הטובל לקריו ולנדתה}, 139 {שהרי הוחזקו גוים}, 141
יג/ט בתורתו יהגה (תשעב) עמ' פח {שנוהג בדרכי ישראל שטובל לקריו}
יג/ט גבורות אליהו יו"ד סי' קלד-קלה
יג/ט גיור וזהות יהודית עמ' 104, 155
יג/ט גנזי התורה עמ' 109
יג/ט גרים וגרות עמ' לב {ראינום נוהג בדרכי ישראל}
יג/ט דברות משה יבמות עמ' תעז
יג/ט דברי משפט (שירת דבורה) ח"ג עמ' נ
יג/ט דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שו
יג/ט דרך ישרה ח"ב עמ' רכו, רכח
יג/ט הגיור עמ' 39 {מ"מ}, 90, 103 {מ"מ}, 121, 132, 234, 235 {מ"מ}, 238 {מ"מ}
יג/ט הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' כ {מ"מ}
יג/ט הר המלך ח"ה עמ' רעד-רעו
יג/ט התורה והמדינה חי"א עמ' תח
יג/ט והיה העולם עמ' 6
יג/ט חוות בנימין ח"א עמ' קעו
יג/ט חזו"א על הרמב"ם
יג/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד יבמות מה ע"ב]
יג/ט חיבת הקודש עמ' קכב
יג/ט חמדת שלמה עמ' צא, רמט
יג/ט חק המלך יבמות עמ' פד
יג/ט טהרת יו"ט חי"ח עמ' ד
יג/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רכג
יג/ט ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' ריז
יג/ט ישורון ח"כ עמ' רי {ועושה כל המצוות}
יג/ט כהונת רפאל עמ' רמז-רנא
יג/ט כרם שלמה (אהרמן) יבמות מה ע"ב
יג/ט לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קנא
יג/ט לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קכח
יג/ט מאיר נתיבים עמ' 440
יג/ט מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' עו
יג/ט מבוא למשנה תורה עמ' 104
יג/ט מהלכי משפט ח"ב עמ' 417
יג/ט מוריה גל' רטו עמ' פ
יג/ט מחנה יוסף ח"ג עמ' עג-עד
יג/ט מחקרי משפט ח"ג עמ' 31, 73, 75, 81
יג/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' סט {מ"מ}, ח"ב עמ' קסא
יג/ט מנחת אשר שבת עמ' קיג
יג/ט מנחת עני (תקמז) דף לב ע"ב {לנדתה}
יג/ט מנחת שלמה (לוין) עמ' קצג
יג/ט מעין חיים ח"ג עמ' קמז
יג/ט מענה לשון עמ' קמו
יג/ט מפענח צפונות עמ' 221
יג/ט מקנת כסף עמ' רסט
יג/ט מרכבת המלך עמ' רצה
יג/ט משאת משה (חברוני)
יג/ט משיב דבר ח"ד סי' פא
יג/ט משנה הלכות ח"ז סי' יד, ריד
יג/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תעא
יג/ט משנת יעקב קדושה עמ' יא-יב, קמב
יג/ט משנת רבנו יוסף עמ' 157
יג/ט משפטי עזיאל ח"א עמ' קנה
יג/ט משפטי שאול - פסקי דין עמ' רנג-רנה
יג/ט נועם חי"ב עמ' לג
יג/ט נחלת שמואל דף ל ע"א
יג/ט נרות אהרן
יג/ט נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' נג ס"ק ב
יג/ט ס' הפרנס עמ' ת
יג/ט ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רכ
יג/ט עין יצחק ח"א עמ' יא
יג/ט עמק הלכה (בוימל) עמ' כה
יג/ט פי' ר"א מן ההר יבמות מה ע"ב, נד ע"א
יג/ט פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 95, 105, 137
יג/ט פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' קא
יג/ט צמח מנחם דף לח ע"א {מ"מ - קבלת מצוות לעיכובא}
יג/ט צפנת פענח
יג/ט קדשי יהושע עמ' אלף שלח
יג/ט קובץ על יד ח"ב
יג/ט קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ח, יא, כא, כד-כה, עמ' קנא, קפג
יג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תצד
יג/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קפ
יג/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קצט
יג/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תמז
יג/ט שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שמב, ח"ג עמ' שעה
יג/ט שו"ת ר"י מליריאה עמ' קמז
יג/ט שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קנו
יג/ט שו"ת ראנ"ח ח"א סי' צב
יג/ט שי למלך עמ' רא
יג/ט שלום ירושלים עמ' כג
יג/ט שלשה שריגים (קרמר) דף ו ע"א-ע"ב {אין משיאים לכתחילה}
יג/ט תורת אמת (תשסו) עמ' קט
יג/ט תחומין חט"ו עמ' 266, 269-271
יג/ט תפארת ציון (ריבקין) סי' טז הערה 9
יג/י אבני עזר ח"א סי' ד אות ד
יג/י אגרות משה אהע"ז ח"א סי' ח
יג/י אהל שרה לאה עמ' תצח {ואני אומר}
יג/י אור הישר [מ"מ לקמן פ"כ ה"ה]
יג/י איש אמונים דף כג ע"א
יג/י איש אמונים דף כג ע"א
יג/י איש אמונים דף כג ע"א {מל"מ}
יג/י אנצי"ת ע' גוי הע' 1234, ע' גר הע' 518-521
יג/י ארחות משפט עמ' שנט {מרכה"מ}
יג/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/י באר ראי עמ' שכז-שכח, שלד-שלז
יג/י בים דרך עמ' צ
יג/י בית מאיר (תשע) סי' ב ס"ב עמ' י
יג/י בית מאיר סי' ב אות ב עמ' ט
יג/י בית נאמן (תרמא) דף כט ע"ב
יג/י ברור הלכה יבמות מז ע"א ציון א
יג/י ברור הלכה קדושין עו ע"א ציון א
יג/י גרים וגרות עמ' לא, לג {נאמן רק בא"י}
יג/י דברי משפט (שירת דבורה) ח"ג עמ' מח, נ-נא
יג/י דור דורים עמ' תנז
יג/י הגיור עמ' 90, 139
יג/י הדרום חל"ג עמ' 85
יג/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכח, ח"ב עמ' פ, רו
יג/י לב שלם [שו"ת מהרש"ך ח"א דף פ ע"ב]
יג/י מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' עו
יג/י מבוא למשנה תורה עמ' 354
יג/י מגל חי"ג עמ' 129-132, 134 {האומר נתייקרתי}
יג/י מחקרי משפט ח"ג עמ' 31, 74
יג/י מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' סט, ח"ב עמ' קסה
יג/י מנחת שלמה (לוין) עמ' קצב-קצג
יג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/י משיב משפט עמ' קפח-קצא
יג/י משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשעד, תשפא
יג/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רעז {מיגו או הפה שאסר}
יג/י משנת אליעזר (רבינ') עמ' קיא-קיב
יג/י משנת יעקב נשים ח"א עמ' קכ, קדושה עמ' יא-יב, קמב
יג/י נועם חי"ב עמ' לא
יג/י נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קמד
יג/י עמק שאלה (טברסקי) עמ' שפח
יג/י פד"ר ח"ב עמ' 62
יג/י פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף ט] {ראב"ד}
יג/י פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 110 {ראב"ד}
יג/י פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' ז דף עה ע"ג
יג/י פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 48
יג/י קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כד עמ' קעו
יג/י שדה אלחנן ח"א עמ' סח
יג/י שדה יצחק עמ' קמב
יג/י שהם וישפה ח"ב
יג/י שלמי שמחה ח"ה עמ' קעט
יג/י שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רכג {כ"מ}
יג/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 242
יג/י תהלה לדוד (אורט') יו"ד סי' מ ס"ק י, "יד" קכו
יג/י תחומין חי"ב עמ' 62, חט"ו עמ' 262, 274
יג/יא אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' לט, ח"ב עמ' יד {ר"ח הלוי}
יג/יא אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 155
יג/יא אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יג/יא אבן מלוכה (רביע)
יג/יא אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קנד
יג/יא אהל יצחק גיטין עמ' תתא
יג/יא אוצמפה"ת ב"מ מז ע"ב הע' 41 {מ"מ}
יג/יא אור הישר [מחנ"א תחלת הל' עבדים, אור שמח הל' מכירה פ"ג ה"ג, דברי ריבות סי' שיב, אור הישר יבמות מו ע"א]
יג/יא אפיקי מגינים כתובות סי' יד
יג/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) יבמות סי' מט אות א {ר"ח הלוי}
יג/יא בד קודש (פוברסקי) ח"א דף לז ע"א
יג/יא בדרך המלך עמ' רטז
יג/יא בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' ב {מ"מ}
יג/יא בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רפז
יג/יא בית המדרש
יג/יא בית לוי (קאפשטיין) דף ז ע"א
יג/יא בן אשר סי' מח הערה יז {ר"ח הלוי}
יג/יא בני דוד
יג/יא בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' לא
יג/יא ברור הלכה יבמות מה ע"ב ציון ז
יג/יא ברור הלכה יבמות מז ע"ב ציון ט
יג/יא גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קעא-קעג
יג/יא גור אריה שמות פ' יב הע' 547, פ' כא הע' 140
יג/יא דברות משה יבמות עמ' תקסד
יג/יא דברי חפץ עמ' קה, קז
יג/יא דברי סופרים (רזין) דף לד ע"ג {מ"מ בשם רמב"ן - עבד שלא טבל יוצא לחרות בלי שטר}
יג/יא דליית הכרם עמ' תתתיד [אם - צ"ל את]
יג/יא דרשות עונג יו"ט דף נא ע"ב {מ"מ}
יג/יא הגיור עמ' 14, 55, 66, 71 {מ"מ}, 72 {ר"ח הלוי}, 79
יג/יא הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 38, כ
יג/יא הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יז ס"ק טו
יג/יא התורה והמדינה חי"א עמ' תיד, תיז
יג/יא וכתורה יעשה ח"ב דף ד ע"ב, ה ע"א [=זית רענן ח"ב חו"מ סי' מו אות ז]
יג/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' רסו
יג/יא חי' ר' חיים הלוי דף כז
יג/יא חלקת יואב החדש קונטרס הערות סי' כ
יג/יא חק המלך יבמות עמ' עז-פ, קפא
יג/יא טהרת הבית ח"ב עמ' תקטז
יג/יא יד אליהו (בוקובזה) ח"ב סי' יד אות לג, לח
יג/יא יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' ריט {ר"ח הלוי}
יג/יא יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רכז {ר"ח הלוי}
יג/יא ים שמחה עמ' רמז {צריך לתוקפו}
יג/יא ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רכ
יג/יא כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רעה
יג/יא כפתור ופרח (תשו) דף פא ע"ג
יג/יא להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' לח {ר"ח הלוי}
יג/יא להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' נא
יג/יא לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקלח
יג/יא מוריה גל' קעא עמ' סה
יג/יא מוריה שנה ז גל' יא (ר"ש אלפנדרי)
יג/יא מחנה יוסף (תשעב) סי' סו אות ה, סי' סז אות ד
יג/יא מנחה לאהרן (וולף) עמ' 107
יג/יא מנחת אלימלך עמ' קסז
יג/יא מנחת חינוך ח"א עמ' צד, ח"ב עמ' תקמא
יג/יא מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' שפחה שחרורה וטבילתה
יג/יא מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רנז {מ"מ}
יג/יא משאת משה (חברוני)
יג/יא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רנ {גרות של עבד - מקצת גרות}, רסח, תו
יג/יא משחא דרבותא - חי' ר' שלמה אלפסי חו"מ סי' יב דף קלד ע"ב {מ"מ - א"צ גט שחרור}
יג/יא משמרת חיים ח"ג עמ' קז, מלואי אבן - שו"ת עמ' קמד
יג/יא משנה הלכות ח"ז סי' קעח
יג/יא משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצד
יג/יא משנת יעקב קדושה עמ' ק
יג/יא משפטי שאול - פסקי דין עמ' רנא
יג/יא נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רטו
יג/יא ס' המקח עמ' קכא-קכג
יג/יא ס' העתים עמ' 239
יג/יא ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקמח
יג/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמט
יג/יא ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רלג, רלז-רלח
יג/יא ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קעה-קעו
יג/יא סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תיד {מ"מ - ברכה בעבד}
יג/יא עטרת ישראל עמ' יח
יג/יא ענבי פתחיה עמ' 283
יג/יא פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' לד
יג/יא פאת שדך יו"ד עמ' קלד
יג/יא פני משה (שלז')
יג/יא פניני רבנו הגרי"ז עמ' רסב
יג/יא פנת יקרת (תשנד) סי' כח אות א-ב, סי' עד אות ב {ר"ח הלוי}
יג/יא פנת יקרת (תשעא) עמ' קמב, קמד, שמא {ר"ח הלוי}
יג/יא פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 89
יג/יא פרי אברהם - ענינים שונים סי' לח אות ה
יג/יא פתחי שערים דף סב ע"ב
יג/יא צבא המלך עמ' סו
יג/יא צפנת פענח
יג/יא קבא דתירוצא עמ' לז
יג/יא קדשי יהושע עמ' אלף שלא, אלף שלד, אלף שלז {מ"מ}, אלף שלח {ר"ח הלוי}, אלף שמא, אלף שנא {או"ש}, אלף שנב
יג/יא קונ' בענין גרות עמ' א, ג, ה
יג/יא קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ט, יא, יב, כד-כה, עמ' 306, קסא
יג/יא ראשי בשמים (רבין) עמ' שא
יג/יא שו"ת הרדב"ז סי' תתצד, ח"ז תק"ע סי' ו
יג/יא שו"ת הרדב"ז סי' תתצד, ח"ז תקנת עגונות סי' ו
יג/יא שו"ת ר"י מליריאה עמ' קמב
יג/יא שו"ת רשב"ש עמ' שפא
יג/יא שיח ערב קידושין עמ' קי
יג/יא שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כד אות ב, יא {ר"ח הלוי}
יג/יא שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קכג, קכו, קל, קנה, קעז {כולם - ר"ח הלוי}
יג/יא שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור כח {ר"ח הלוי}
יג/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רלט
יג/יא שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' שו
יג/יא שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 246
יג/יא שערי טהר ח"ד שער א סי' ב אות ב, ח"ו סי' כא אות א, סי' מב אות א, ח"ח סי' קח אות א, סי' קיא אות א, סי' קיט אות א, סי' קכב אות ב
יג/יא שערי רחמים (פרנקו) ח"א אהע"ז סימן טז דף כו ע"ד {מ"מ}
יג/יא שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 155
יג/יא תאריך ישראל סי' כג הערה יז {מ"מ}
יג/יא תועפות ראם (באר) עמ' רה
יג/יא תורה שלמה בראשית פי"ז אות קע
יג/יא תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שלד {ר"ח הלוי}
יג/יא תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתכח
יג/יא תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשלב
יג/יא תחומין ח"ב עמ' 170, חי"א עמ' 284, חט"ז עמ' 126, חי"ח עמ' 127 {ר"ח הלוי}
יג/יא תחומין יח (תשנח) עמ' 127 {ר"ח הלוי}
יג/יב אבן ישראל (פישר) כאן, וח"א עמ' לט, ח"ב עמ' יד {ר"ח הלוי}, ח"ד עמ' קלד, ח"ה עמ' רכח
יג/יב אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רנ {ר"ח הלוי}
יג/יב אברהם יגל
יג/יב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שנב
יג/יב אור המזרח חל"ד עמ' 64 {ר"ח הלוי}
יג/יב איים בים ב"ק סי' ז אות א
יג/יב אמונת עתיך גל' 118 עמ' 123
יג/יב אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' ד
יג/יב ארץ הצבי (שכטר) עמ' צו {ר"ח הלוי}
יג/יב אשר למלך
יג/יב בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' ט
יג/יב בדבר מלך חי"ב עמ' שלד
יג/יב בדי הארון (הכהן) עמ' 295
יג/יב בים דרך עמ' פה
יג/יב בינת דניאל ח"ה עמ' קמז-קמח
יג/יב בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רפז, רצו
יג/יב בנין אב (שולמן) סי' לד
יג/יב ברור הלכה יבמות מז ע"ב ציון ט
יג/יב גור אריה שמות פ' כא הע' 158
יג/יב דברות משה יבמות עמ' שיב, תקעד
יג/יב דברי הגות והערכה עמ' 47
יג/יב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קכח
יג/יב דברי פנחס ח"ב עמ' רמז {עבד צריך טבילה}
יג/יב הגיור עמ' 16, 31 {ר"ח הלוי}, 67, 74, 75 {רמ"ך}, 76 {ר"ח הלוי}, 81-84, 85 {ר"ח הלוי}, 104, 215, 244, 253
יג/יב וכתורה יעשה ח"ב דף ד ע"ב [=זית רענן ח"ב חו"מ סי' מו אות ז]
יג/יב זכר יצחק (תשן) עמ' רנח
יג/יב חי' הגרי"ח עמ' קפ
יג/יב חי' ר' חיים הלוי דף כח
יג/יב חק המלך יבמות עמ' סא
יג/יב יד אליהו (בוקובזה) ח"ב סי' ב אות כט, סי' יד אות לח
יג/יב לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' לג עמ' קיב
יג/יב לב שלם [נחלה ליהושע סי' יא דף יב ע"ב]
יג/יב לבושי מרדכי אהע"ז עמ' צח
יג/יב לילה כיום יאיר (באום) עמ' 60 {צריך טבילה}
יג/יב מאור למלך קדושין עמ' קכ {ר"ח הלוי}
יג/יב מבשר טוב - משפט גרות עמ' קפב {מ"מ}
יג/יב מגילת ספר לאוין דף נג ע"ב-ע"ג, נה, נז ע"ב {מ"מ}
יג/יב מגנזי הגר"ח עמ' פא
יג/יב מועדים וזמנים ח"ד סי' שד
יג/יב מוריה גל' קנט עמ' ה, גל' קעא עמ' סז {ר"ח הלוי}, גל' קצט עמ' מז {ר"ח הלוי}
יג/יב מילי דקדושין עמ' קעב-קעד {טבילה אחרי שחרור}
יג/יב מלואי אבן - שו"ת עמ' קצח
יג/יב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 107
יג/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' עב
יג/יב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' שפחה שחרורה וטבילתה
יג/יב מסורה ח"ה עמ' נו
יג/יב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מח
יג/יב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שלא, שנח, שסא
יג/יב מקנת כסף עמ' רסב
יג/יב משאת משה (חברוני) דף לב ע"ב-ע"ד
יג/יב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תו
יג/יב משבצות זהב שופטים עמ' קצז
יג/יב משנה הלכות ח"י סי' רמז, רסו {אחרי שחרור צריך טבילה}
יג/יב משנת חיים קדושין עמ' תקלט
יג/יב משנת יעקב קדושה עמ' צז
יג/יב משנת ר' אהרן גיטין עמ' קנא
יג/יב משנת ר' אהרן כתובות עמ' קכג
יג/יב משפט המלחמה עמ' כד
יג/יב נחלת שמואל דף כח ע"ג
יג/יב נר למאור (פרצקי) עמ' סב
יג/יב נתיבות מרדכי גיטין עמ' שסז
יג/יב נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רסז, תיח {ר"ח הלוי}
יג/יב נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' תיז
יג/יב נתיבות מרדכי קדושין עמ' שצז {מ"מ}
יג/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קמט
יג/יב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רלה
יג/יב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קעה
יג/יב עומק הפשט ח"ג עמ' קצב {ר"ח הלוי}
יג/יב עטרת יעקב עמ' קכח
יג/יב ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' ט
יג/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 98
יג/יב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106
יג/יב פי' ר"א מן ההר יבמות מח ע"א
יג/יב פנת יקרת (תשנד) סי' עד {ר"ח הלוי}
יג/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' שלט {ר"ח הלוי}
יג/יב פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 88, 91
יג/יב צבא המלך עמ' סו, עב, עד
יג/יב ציץ הקודש ח"א דף נח ע"ג
יג/יב צפנת פענח
יג/יב קדשי יהושע עמ' אלף שלא {ר"ח הלוי}, אלף שנב {מ"מ}
יג/יב קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רפד-רצ
יג/יב קול יהודה (גרשוני) עמ' תסו
יג/יב קול צופיך עמ' תסח
יג/יב קונ' בענין גרות עמ' ז
יג/יב קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא-יב, יז, כד, עמ' 316, קסא
יג/יב קנה חכמה פ"א הי"ג אות ב {טבילה}
יג/יב רנת יצחק חמש מגילות עמ' פ
יג/יב רנת יצחק שמואל עמ' שסג {ויהיה כישראל}
יג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקכב
יג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תיט, תפה, תקיח
יג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ד, ט
יג/יב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עט
יג/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רסו
יג/יב שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קעז
יג/יב שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תשמו
יג/יב שו"ת ר"י מליריאה עמ' קמו
יג/יב שיח ערב קידושין עמ' קי
יג/יב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ל אות ב {ר"ח הלוי}
יג/יב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רעה
יג/יב שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קמ, קמא, קמג-קמה, קמז {כולם - ר"ח הלוי}
יג/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מא
יג/יב שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 247
יג/יב שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 139
יג/יב שערי טהר ח"ה שער ב סי' כו אות ח-ט, ח"ו סי' לז אות ב, ח"ח סי' יז אות ג, סי' לד, סי' ק אות ב, סי' קה אות ב, סי' קז אות ב, סי' קח אות א, סי' קיט אות ב, סי' קכג אות ד
יג/יב שערי שאול ב"ק עמ' קלז
יג/יב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 155
יג/יב שרידים גל' יז עמ' מד
יג/יב תועפות ראם (באר) עמ' רה
יג/יב תורת המלך (אריאלי) עמ' רלב
יג/יב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתלד
יג/יב תניא רבתי ח"א עמ' 92, 138
יג/יב תשובה שלמה אהע"ז סי' י, יח
יג/יג אהל דוד (קהן) ח"ב רות פ"ב פס' י
יג/יג אנצי"ת ע' גרות הע' 130
יג/יג ארחות משפט עמ' שפ {חציצה}
יג/יג בדבר מלך חי"ג עמ' רכז
יג/יג בית שערים יו"ד סי' שס
יג/יג ברור הלכה יבמות מז ע"ב ציון ג
יג/יג גזע ישי דף קפג ע"ד
יג/יג דרשות מהר"ם בריסק עמ' תקלח
יג/יג הגיור עמ' 67
יג/יג הלכות מדינה ח"ג עמ' קצה
יג/יג טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקפח
יג/יג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' קסז
יג/יג לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' לג עמ' קיב
יג/יג לקוטי סופר ח"ב דף י ע"ד
יג/יג משבצות זהב שופטים עמ' קצז
יג/יג משנה הלכות ח"ד סי' קעח אות ד
יג/יג משנת חיים נדה סי' נב עמ' ר
יג/יג נועם ח"ד עמ' רפו
יג/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 228
יג/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 247
יג/יג פי' ר"א מן ההר יבמות מו ע"א
יג/יג פסקי אליהו ח"ב עמ' ו {חציצה}
יג/יג צפנת פענח
יג/יג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כה עמ' 356
יג/יג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תקג, תקיב
יג/יג שערי טהר ח"ד שער א סי' כח אות ז, ח"ח סי' קג, סי' קיט אות ד, י
יג/יג תחומין חי"ז עמ' 178
יג/יג תיבת גומא (ורשנר) עמ' שנ
יג/יד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' לט
יג/יד אבן ציון עמ' תשמב
יג/יד אהל דוד (קאהן) ח"ה שמואל א פט"ז פסוק י
יג/יד אהל דוד (קהן) ח"א רות פ"א פס' ד
יג/יד אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 420
יג/יד אז שמח עמ' תלט
יג/יד אחיעזר ח"ג סי' כו אות א
יג/יד אליהו - נביא בעין הסערה עמ' 27 {שמשון ושלמה גייר את נשיו משא"כ אחאב}
יג/יד אמונת עתיך גל' 118 עמ' 114-115, 120
יג/יד אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 151 {שמשון גייר את נשיו}
יג/יד אנצי"ת ע' גרות הע' 12, 32
יג/יד אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' סב
יג/יד באר מרים פ"ח ה"ב אות א
יג/יד באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רכב-רכג, רכז, רלד
יג/יד בדבר מלך חי"ב עמ' שלה
יג/יד בדי הארון (הכהן) עמ' 294
יג/יד בים דרך עמ' צא
יג/יד בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' יד {פוסקים}, טז-יז {אם לא נמצאה עילה}
יג/יד בית שערים יו"ד סי' שסא
יג/יד בן יהודה סי' נ
יג/יד ברור הלכה יבמות - גליון הש"ס לרצ"י עמ' ו {לח"מ}
יג/יד ברור הלכה יבמות כד ע"ב ציון ג
יג/יד ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קמז
יג/יד גור אריה בראשית פ' מא הע' 127
יג/יד גיור וזהות יהודית עמ' 22, 30, 38, 39, 52, 58, 101, 102, 146, 156
יג/יד גרים וגרות עמ' לט {בודקים אם התגייר לשם אשה}
יג/יד דברות אליהו ח"ג עמ' קיא
יג/יד דברי הרב עמ' קצח
יג/יד דברי חיל עמ' נט
יג/יד דברי חן (נתנזון) דף עב ע"א {אין מקבלים גרים מעמלק}
יג/יד דברי יציב אהע"ז עמ' קפו
יג/יד דעת כהן עמ' רעח
יג/יד דרך חיים הקדמה הערה 188
יג/יד דרשות מהר"ם בריסק עמ' כד
יג/יד דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תסב
יג/יד האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ריג {שמשון המושיע את ישראל}
יג/יד הגיור עמ' 22, 34, 100, 214, 232, 300, 343 {צ"פ}
יג/יד הלכות מדינה ח"ג עמ' יב, קצה, קצט
יג/יד העלם דבר סי' קכב
יג/יד הרמב"ם והזוהר
יג/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 242
יג/יד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמט
יג/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנט
יג/יד וישאל שאול יו"ד סי' כט-ל
יג/יד וכתורה יעשה ח"ב דף יט ע"ב
יג/יד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קפז
יג/יד חוות בנימין ח"ב עמ' תיא-תיב
יג/יד חי' ר' שמואל יבמות עמ' רנז
יג/יד חיים ומלך
יג/יד חנן אלקים עמ' סב
יג/יד יד פשוטה מדע עמ' תשצ
יג/יד ידבר שלום ח"ב עמ' ל
יג/יד יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' מג
יג/יד ישראל קדושים עמ' 31-30
יג/יד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שלה
יג/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקצו, תתרלב
יג/יד כרם שלמה (אהרמן) יבמות עו ע"ב
יג/יד לב חיים (פלג'י) ח"ג דף לז ע"ב, מג ע"ב
יג/יד לבב דוד
יג/יד להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קח ע"א, קי ע"ב
יג/יד לקחת מוסר רות עמ' קסד
יג/יד לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רלח
יג/יד מאה שערים (קפשאלי) עמ' רעז
יג/יד מבוא למשנה תורה עמ' 114, 174, 303
יג/יד מבשר טוב - משפט גרות עמ' מד
יג/יד מגילת סמנים עמ' נא
יג/יד מגיני שלמה עמ' רצח, שא
יג/יד מועדים וזמנים ח"ד סי' שטז
יג/יד מחקרי משפט ח"ג עמ' 50 {צ"פ}, 79, 80
יג/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קעא
יג/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' שעא
יג/יד מסילות הנביאים שופטים עמ' תקב, תקיט
יג/יד מעיני המים
יג/יד מענה לשון עמ' קג
יג/יד מפרות האילן על המועדים עמ' 182-183
יג/יד מקור חסד עמ' קעג, רפ
יג/יד מרגליות הים סנהדרין כא ע"ב אות כד {שלמה לא נשא גויה}
יג/יד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רנז
יג/יד משבצות זהב ישעיהו עמ' תס
יג/יד משבצות זהב עזרא עמ' תכו
יג/יד משבצות זהב שופטים עמ' קצז
יג/יד משך חכמה ויקרא פי"ט פס' לג-לד
יג/יד משכנות אפרים שבת סי' טז אות טז {ר"ח הלוי}, סי' כג {ר"ח הלוי}
יג/יד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' ג
יג/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רעז
יג/יד משנת המדינה עמ' 196
יג/יד משנת משה מגילה עמ' קכ, קידושין עמ' ריח
יג/יד משפטי עזיאל ח"ז עמ' סה
יג/יד נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קסו
יג/יד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לז אות י
יג/יד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כו אות ה, יב, סי' מה אות סב, עה
יג/יד נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ד אות ד-ז, יד, סי' יג אות כב
יג/יד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לז אות ז, סי' לח אות א, סי' לט אות ו, סי' מב אות א, י, סי' נג אות לד
יג/יד נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקפ
יג/יד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קפט
יג/יד עלי שור ח"א שער ד מאמר י פרק ג
יג/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ו
יג/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 98, 228
יג/יד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106, 247
יג/יד פד"ר חי"ח עמ' 155 {בודקין}
יג/יד פוקד עקרים פ"ה עמ' 40
יג/יד פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 24, 139 {צ"פ}
יג/יד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קיט {מל"מ}
יג/יד פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 121
יג/יד פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' י דף פ ע"ב {גיור לשם אישות}
יג/יד פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' ג, עא
יג/יד פרפרת התורה עמ' תקעט
יג/יד פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רלג, רסו
יג/יד צהר גל' א עמ' 51 {שמשון גייר את נשותיו}
יג/יד צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' שפ
יג/יד צפנת פענח (תשסו) עמ' רנא {בודקים}
יג/יד צפנת פענח כאן, ובמדבר עמ' שכו
יג/יד קובץ הערות (תשסג) סי' סד אות ו {מ"מ}
יג/יד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמה
יג/יד קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ז, יא, כד-כה, עמ' קנא, 356, קפג
יג/יד קרבן ציון עמ' יג-יד, שיט {צ"פ}
יג/יד קרן הצבי מצוה עא אות ה, מצוה עה אות ה
יג/יד רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קנד
יג/יד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' מה, רכ, חמש מגילות עמ' עז
יג/יד רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שצג
יג/יד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תפא, תקח-תקט
יג/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ה
יג/יד שארית נתן (פולק) דף מח ע"ד
יג/יד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שנב
יג/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קעא אות א
יג/יד שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 50
יג/יד שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעח) עמ' תנ
יג/יד שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קא-קג, קיב
יג/יד שו"ת רשב"ש עמ' ש
יג/יד שיחות לספר במדבר עמ' נה
יג/יד שם משמעון (שפירא) עמ' לא
יג/יד שמחת הלוי דף כא ע"ג
יג/יד שערי שיש יהושע ח"א עמ' קכד
יג/יד שרידי אש ח"ב עמ' תקנו
יג/יד שרידים גל' יד עמ' נא, נד, גל' יז עמ' מב
יג/יד תהלה לדוד (והרמן) פ"עט פסוק יא הערה ג
יג/יד תורה לדעת ח"ג עמ' רלט, ח"ו עמ' קנו
יג/יד תורה שלמה אסתר פ"ח אות נד
יג/יד תחומין חט"ו עמ' 153, חט"ז עמ' 267, חי"ז עמ' 224, חי"ט עמ' 116-118, 129, 136
יג/יד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שכז
יג/יד תיבת גומא (תשסז) עמ' רעח
יג/יד תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' רטז
יג/יד תקנת השבים עמ' 36
יג/יד תקנת השבין פ"ו עמ' 41
יג/יד תרומת הגורן ח"ב עמ' 132
יג/יד תשובה מאהבה ח"א סי' ק
יג/טו אגרות משה אהע"ז ח"ב סי' ד, ח"ד עמ' יד
יג/טו אהל דוד (קאהן) ח"ה שמואל א פט"ז פסוק י, מלכים א פ"ה פסוק ל
יג/טו אהל דוד (קהן) ח"א דברי הימים א פכ"ב פס' ב
יג/טו אהל דוד (קהן) ח"ה עזרא פ"י פסוק ג {גרים גרורים}
יג/טו אור הישר [אור הישר מס' גרים פ"א]
יג/טו אור הרעיון עמ' רס {שמא מן הפחד חזרו}
יג/טו אור יחזקאל (קור') עמ' 420
יג/טו אמונת עתיך גל' 118 עמ' 120
יג/טו אנצי"ת ע' גרות הע' 14, 15, 26
יג/טו באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ה ס"ק 2, ואות ו, והערה 7
יג/טו באר מרים פ"ח ה"ב אות א
יג/טו באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רכב-רכג, רכז, רלד
יג/טו בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' יד {פוסקים}
יג/טו בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שב
יג/טו בית שערים יו"ד סי' שסב
יג/טו ברור הלכה יבמות כד ע"ב ציון ג
יג/טו ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קמז
יג/טו גביע הכסף ח"א עמ' תלט {אלו ש"התייהדו" בימי מרדכי}
יג/טו גור אריה בראשית פ' מא הע' 127 {כ"מ}
יג/טו גיור וזהות יהודית עמ' 31, 33, 34, 52, 101
יג/טו גרים וגרות עמ' ג
יג/טו דברי יואל שמות ח"ב עמ' מ
יג/טו דברי יציב אהע"ז עמ' קפו, חו"מ עמ' ט
יג/טו דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קט, קיד
יג/טו דולה ומשקה פסח עמ' ריב {בימי דוד ושלמה}
יג/טו דעת כהן עמ' רפא
יג/טו דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תסב
יג/טו הגהות רימ"א
יג/טו הגיור עמ' 15, 22, 112, 126, 130, 133, 252, 338, 341
יג/טו הדרום חל"א עמ' 35
יג/טו הלכות מדינה ח"ב עמ' סח, קנט, ח"ג עמ' יב, קצו
יג/טו הר המוריה (אדר"ת) עמ' קה
יג/טו הר המלך ח"ד עמ' לו
יג/טו הרמב"ם והזוהר
יג/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 242
יג/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קצ
יג/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנט
יג/טו וכתורה יעשה ח"א דף יב ע"א, ח"ב דף ד ע"ב [=זית רענן ח"ב חו"מ סי' מו אות ז], יט ע"ב, כג ע"ב, כד ע"א
יג/טו זית רענן ח"ב עמ' רצו
יג/טו זרע יצחק (חדאד) עמ' קכג-קכד
יג/טו זרע יצחק (חדד, תקכה) דף צב ע"ב
יג/טו חוות בנימין ח"ב עמ' תיא-תיב
יג/טו חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' נג, סג
יג/טו חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 227
יג/טו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תרי {שעה"מ}
יג/טו ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפו
יג/טו ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רח {אינו מגרי הצדק}
יג/טו ישראל קדושים עמ' 120
יג/טו כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תצ
יג/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רצה
יג/טו כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רפג-רפד
יג/טו לב שלם [קרני ראם דף צב ע"ב, שנות חיים פ' יתרו ד' ע"ב]
יג/טו לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רלח, רע
יג/טו מאה שערים (קפשאלי) עמ' רעז
יג/טו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' יב
יג/טו מבוא למשנה תורה עמ' 174
יג/טו מבשר טוב - משפט גרות עמ' מד, מו, פב
יג/טו מגיני שלמה כתובות כט ע"א (עמ' קנז)
יג/טו מגיני שלמה כתובות פ"ג עמ' קנז
יג/טו מגיני שלמה עמ' שא
יג/טו מגן צבי עמ' שלו
יג/טו מועדים וזמנים ח"ד סי' שטז
יג/טו מוריה גל' רטו עמ' עט, פד
יג/טו מחנה יוסף (תשעב) הדרת מלך סי' ג אות ב
יג/טו מחקרי משפט ח"ג עמ' 32, 39
יג/טו מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 394
יג/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' סט, שעז, ח"ב עמ' סה, סז
יג/טו מנחת אשר שבת עמ' קיב
יג/טו מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/טו מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק ו במנחת מרדכי
יג/טו מקורות לפסקי הרמב"ם
יג/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' קכג
יג/טו מראות ישרים יבמות סי' ל עמ' קנה
יג/טו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רנז
יג/טו משבצות זהב עזרא עמ' תכו
יג/טו משבצות זהב שופטים עמ' קצז
יג/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תריג
יג/טו משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' ג
יג/טו משנה הלכות ח"ז סי' רנ דף קעה ע"ג {כולם גרים הם בדיעבד}
יג/טו משנה שכיר יו"ד עמ' שעד
יג/טו משנת המדינה עמ' 182, 196, 197
יג/טו משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רצב
יג/טו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמד, קדושה עמ' ק, זרעים ח"א עמ' רי-ריא
יג/טו משפט הצבא בישראל עמ' קנג
יג/טו משפטי עזיאל ח"ז עמ' סה
יג/טו נועם חי"ד עמ' ג
יג/טו נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ד אות ה, יא, הו"מ אות יב
יג/טו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ב אות ה
יג/טו סדר יעקב ח"א לדף ג ע"ב (ד"ה אין מקבלין)
יג/טו עזרת כהן עמ' לז, לט
יג/טו פאר יעקב ח"ב עמ' תרעב
יג/טו פילון (וולפסון) ח"ב עמ' 255
יג/טו פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 24 {חזר לסורו אחרי גיור לשם אישות}, 138
יג/טו פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' רג
יג/טו פרי צדיק (ר' צדוק) ויקהל אות ב, נשא אות א, קרח אות יג {הרבה היו מתגיירין וכו' והיו ב"ד הגדול חוששין}
יג/טו פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 172
יג/טו צהר גל' א עמ' 51 {שמשון גייר את נשותיו}
יג/טו צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' שפ
יג/טו צפנת פענח במדבר עמ' שכו
יג/טו קול יהודה (גרשוני) עמ' תסז, תקעב, תרלו
יג/טו קול צופיך עמ' שיח, תצב, תקב
יג/טו קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ז-ח, יא, כד-כה עמ' קנא, 346, 356
יג/טו קרן הצבי מצוה פא אות א
יג/טו רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קסג
יג/טו רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קסב, חמש מגילות עמ' עו, צב, תיט
יג/טו רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמד, שי
יג/טו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רסה
יג/טו רנת יצחק פ' חלק עמ' רלד {ימי דוד ושלמה}
יג/טו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תעב, תקצ
יג/טו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תפא
יג/טו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שעז
יג/טו שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעח) עמ' תנ
יג/טו שיח ערב סנהדרין עמ' רכג
יג/טו שם דרך סנהדרין עמ' ה
יג/טו שנות חיים (חזן) דף נז ע"ב
יג/טו שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 181
יג/טו שערי טהר ח"ח סי' קכה אות א, ג
יג/טו שרידים גל' יד עמ' נא
יג/טו שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 183
יג/טו תהלה לדוד (והרמן) פ"עט פסוק יא הערה ג
יג/טו תורה לדעת ח"ג עמ' רלט, ח"ו עמ' קנו
יג/טו תורת המדינה עמ' 167
יג/טו תורת המועדים (תשכד) עמ' 107
יג/טו תורת המועדים (תשנו) עמ' 116
יג/טו תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' שעז {בשביל הגדולה}
יג/טו תחומין חט"ז עמ' 266
יג/טו תרומת הגורן ח"ב עמ' 132
יג/טו תשורת שי מהדו"ק סי' תקכה
יג/טז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שנב, יו"ד ח"א סי' קנט
יג/טז אהל דוד (קאהן) ח"ה שמואל א פט"ז פסוק י
יג/טז אהל דוד (קהן) ח"ה פתיחה לרות {דלילה לא התגיירה לש"ש}
יג/טז אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תכ {שלמה}
יג/טז אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 427
יג/טז אמרי יוסף (ספינקא) בראשית דף קצג ע"ג
יג/טז אנצי"ת ע' גרות הע' 27
יג/טז ארזא דבי רב יבמות עמ' סו {נשות שלמה התגיירו}
יג/טז אשר למלך
יג/טז באר מרים פ"ח ה"ב אות א
יג/טז באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רכב-רכג, רכז, רלד
יג/טז בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' קיח {נשי שלמה התגיירו בפני הדיוטות}
יג/טז ברור הלכה יבמות כד ע"ב ציון ג
יג/טז ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קמז
יג/טז גיור וזהות יהודית עמ' 34, 101, 103, 160
יג/טז דברי יואל - שו"ת עמ' שי
יג/טז דברים אחדים (קלצקין) עמ' ג
יג/טז דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תסב
יג/טז הגיור עמ' 338-339
יג/טז הלכות מדינה ח"ג עמ' יב
יג/טז הרמב"ם והזוהר
יג/טז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמט
יג/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנט
יג/טז וכתורה יעשה ח"א דף יב ע"א
יג/טז זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' כד {שמשון גיירם ולא נתגיירו יפה}
יג/טז חוות בנימין ח"ב עמ' תיא-תיב
יג/טז חוקת עולם עמ' 171 {שלמה גייר את נשיו}
יג/טז חיים ומלך
יג/טז יד דוד (קרלין) ח"א דף קנב, קנה
יג/טז ישראל קדושים עמ' 120
יג/טז ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפד
יג/טז כהיום תמצאון סי' ריא {שמשון}
יג/טז כרם שלמה (אהרמן) יבמות מז ע"א, כד ע"ב, עו ע"ב
יג/טז לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רלח
יג/טז לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תפד
יג/טז מאה שערים (קפשאלי) עמ' רעז
יג/טז מבוא למשנה תורה עמ' 174
יג/טז מבשר טוב - משפט גרות עמ' מד
יג/טז מגילת סמנים עמ' נא
יג/טז מגיני שלמה עמ' שא
יג/טז מגן בעדי עמ' 281
יג/טז מועדים וזמנים ח"ד סי' שטז
יג/טז מזכרת עמ' 53-54, 58
יג/טז מערכי לב (חזן) ח"ב דף רכה
יג/טז מראות ישרים יבמות סי' כז עמ' קכז, קלג
יג/טז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רנז
יג/טז משבצות זהב שופטים עמ' קצז
יג/טז משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' ג
יג/טז משנת המדינה עמ' 196
יג/טז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קפח, קצ
יג/טז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמד, קדושה עמ' ק, זרעים ח"א עמ' רי-ריא
יג/טז משפטי עזיאל ח"ז עמ' סה
יג/טז נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ד אות ה, יא, הו"מ אות יב
יג/טז ענבי פתחיה עמ' 143
יג/טז פותח יד
יג/טז פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 138
יג/טז פרשת הכסף דף צג ע"א {כ"מ}
יג/טז פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 172
יג/טז קול יהודה (גרשוני) עמ' תקעג
יג/טז קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא, כד-כה עמ' קנז, 346, 356
יג/טז רנת יצחק יהושע עמ' שנה-שנו, שנט-שס, שעג, שעה {שמשון גיירה ונשאה}, מלכים עמ' קיח {חשבן הכתוב כגויות}
יג/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קעב
יג/טז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קיב
יג/טז שיח ערב סנהדרין עמ' רכד
יג/טז שיחות לספר במדבר עמ' נה
יג/טז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ט אות א
יג/טז שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יג אות א, ג, ו
יג/טז שמו יצחק דף נח ע"א
יג/טז שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 181
יג/טז שערי טהר ח"ח סי' קכה אות א-ב
יג/טז שרידי אש ח"ב עמ' תקנב
יג/טז תורה לדעת ח"ג עמ' רלט, ח"ו עמ' קנו
יג/טז תורת המועדים (תשנו) עמ' 116
יג/טז תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' תי {שלמה}
יג/יז אגרות הראי"ז עמ' יח
יג/יז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שנב, אהע"ז ח"ב סי' ד, ח"ד עמ' יד, קמח
יג/יז אהבת קדומים עמ' רא
יג/יז אהל דוד (קאהן) ח"ה שמואל א פט"ז פסוק י
יג/יז אהל דוד (קהן) ח"ב רות פ"ב פס' י, ח"ד הושע פ"ט פס' כג
יג/יז אוצר א"י ח"ד עמ' 184
יג/יז אור הישר [מל"מ הל' גזילה פי"א ה"ב]
יג/יז אור הנר (ראטה) עמ' 155
יג/יז אור לישרים (תשסג) עמ' כא
יג/יז אורים גדולים (תקיח), דרושים דף ח ע"ב
יג/יז אחיעזר ח"ג סי' כו אות ג
יג/יז אמונת עתיך גל' 115 עמ' 130 {בדיעבד חל גיור בלי בדיקה}
יג/יז אמונת עתיך גל' 118 עמ' 115
יג/יז אנצי"ת ע' גר הע' 542, 544, 553, 554, 557, 559, ע' גרות הע' 23-25, 29, 78, 79, 233
יג/יז אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' צג
יג/יז ארחות משפט עמ' שעט-שפ
יג/יז אשר למלך
יג/יז באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ב ס"ק 1
יג/יז באר מרים פ"ח ה"ב אות א, פ"י ה"ג אות ב
יג/יז בדי הארון (הכהן) עמ' 294
יג/יז בהיות הבוקר עמ' תכו {עד שתתבאר צדקתו}
יג/יז בים דרך עמ' סב
יג/יז בינת נבונים דף צב ע"א וע"ג-ע"ד
יג/יז ביצחק יקרא (תשע) סי' עד עמ' 277 {קבלת מצוות}
יג/יז בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' יז
יג/יז בית זבול ח"א סי' טו אות א
יג/יז בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 100, 104 {קבלת מצוות לא מעכבת}
יג/יז ברור הלכה יבמות כד ע"ב ציון ג
יג/יז ברור הלכה יבמות מה ע"ב ציון ה פרק ד
יג/יז ברכת אליהו (עמאר) פקודי מאמר ב {ישראל שעבד ע"ז - הוא ישראל מומר}
יג/יז ברכת ראובן דף קטז ע"ד
יג/יז גיור וזהות יהודית עמ' 31, 32, 34, 101-103, 136, 143
יג/יז גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 34-35
יג/יז דברות אליהו ח"ג עמ' קח
יג/יז דברות אליהו ח"ה עמ' צו {ערער של שנים}
יג/יז דברות אליהו ח"ו עמ' קמו
יג/יז דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה יא, כתובות עמ' רלט
יג/יז דברי הגות והערכה עמ' 47
יג/יז דברי יואל - שו"ת עמ' שי
יג/יז דברי יציב אהע"ז עמ' קפו, רסה
יג/יז דודאי משה עמ' קעז
יג/יז דעת כהן עמ' רפ, רפא, תמה
יג/יז הגיור עמ' 15, 69, 103 {מ"מ}, 104, 126, 130, 215, 227, 262, 307, 338, 340-344
יג/יז הלכות מדינה ח"ג עמ' יב
יג/יז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' ריט
יג/יז והיה העולם עמ' 8
יג/יז וישאל שאול יו"ד סי' כט-ל
יג/יז וכתורה יעשה ח"ב דף ד ע"ב [=זית רענן ח"ב חו"מ סי' מו אות ז]
יג/יז זכר יצחק (תשח) עמ' רמו
יג/יז זכר יצחק (תשן) עמ' רנח
יג/יז חוות בנימין ח"ב עמ' תיא-תיב
יג/יז חמדת שלמה עמ' קכא {קו' מיבמות כ ע"א}
יג/יז חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 235
יג/יז טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקצ
יג/יז יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' פא
יג/יז יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' מג
יג/יז ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רח {חוששין}
יג/יז ישועת משה ח"א עמ' רסה
יג/יז ישראל קדושים עמ' 120
יג/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקצז
יג/יז כפי אהרן (זסלנסקי) תליתאה עמ' רפד-רפה
יג/יז כרם שלמה (אהרמן) יבמות מז ע"א, כד ע"ב, עו ע"ב
יג/יז כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' קלז, קלט
יג/יז לב שלם [הלכה למשה (אמריליו) הל' גזילה דף צב ע"ג]
יג/יז לקוטי סופר ח"ב דף כה ע"ב, כו ע"ב
יג/יז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קכז
יג/יז מאה שערים (קפשאלי) עמ' רעז
יג/יז מבשר טוב - משפט גרות עמ' מה
יג/יז מגד יהודה ח"א סי' יב אות ב, סי' כג אות לח
יג/יז מגן שאול (חנניה) דף ד ע"ד
יג/יז מועדים וזמנים ח"ד סי' שטז, ח"ז סי' רכו
יג/יז מוריה גל' קנט עמ' ה, גל' רטו עמ' פד
יג/יז מזכרת עמ' 48, 53-54, 58, 59
יג/יז מחקרי משפט ח"ג עמ' 32, 38, 48
יג/יז מטה אפרים ח"ב הל' נחלות פ"ו הי"ב
יג/יז מלאכת שמואל עמ' כד {מ"מ}
יג/יז מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 343
יג/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' סט
יג/יז מנחת אשר שבת עמ' קטו
יג/יז מנחת מחבת עמ' רכ
יג/יז מעגלי זהות יהודית עמ' 44, 45, 212
יג/יז מעין חיים ח"ג עמ' קמז
יג/יז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' כז]
יג/יז מקדשי השם ח"ב עמ' קנד {כ"מ}
יג/יז מראות ישרים יבמות סי' כז עמ' קלג
יג/יז משאת משה (חברוני) דף לב ע"א
יג/יז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רנז
יג/יז משיב משפט עמ' קצ
יג/יז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרב, תריג
יג/יז משכן שילה עמ' רלה, רמה
יג/יז משנה הלכות ח"ז סי' קעח, רנ
יג/יז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלו {מל וטבל}
יג/יז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שיג {שנגלה סודן}
יג/יז משנת המדינה עמ' 182, 195
יג/יז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמד, קדושה עמ' צג, ק, זרעים ח"א עמ' רי-ריא
יג/יז משפטי עזיאל ח"ז עמ' סב, סה, עט
יג/יז נועם ח"ג עמ' רמד, חי"ד עמ' ג, יג
יג/יז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' מח אות י
יג/יז נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ד אות ז, סי' ו אות ז
יג/יז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לז אות ז, סי' לח אות א, סי' לט אות ו, סי' מב אות א, י, סי' נג אות לד
יג/יז נישואין שלא כדת עמ' 140
יג/יז ס' המקח עמ' קכג
יג/יז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' לו {עבד ע"ז}
יג/יז עיון בלומדות עמ' סג
יג/יז עמודי שלמה ח"ב עמ' פה
יג/יז עץ חיים (אבלסון) עמ' מא
יג/יז פד"ר ח"י עמ' 198
יג/יז פי' ר"א מן ההר יבמות עו ע"ב
יג/יז פנים חדשות [תורת אמת (שפו) כ] {מ"מ}
יג/יז פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 107, 124
יג/יז פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' י דף פ ע"ג, פב ע"ד, פג ע"א {חוששים לו עד שתתברר צדקתו}
יג/יז פרי האדמה ח"ג
יג/יז פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' עא
יג/יז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' רג
יג/יז פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רלג, רסו
יג/יז צמח מנחם דף לח ע"א {קטן א"צ קבלת מצוות}
יג/יז צפנת פענח כאן, ושמות עמ' קלד-קלה, במדבר עמ' שכה
יג/יז קול בן לוי (תשסג) עמ' טז
יג/יז קול יהודה (גרשוני) עמ' תסז, תרלז
יג/יז קונ' בענין גרות עמ' יב
יג/יז קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ח, יא, כד, עמ' קנג, 310
יג/יז קרן הצבי מצוה פא אות א
יג/יז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמד
יג/יז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' י, יח
יג/יז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תקח, תקיח
יג/יז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ה, יז
יג/יז שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כב (עמ' כא-כב)
יג/יז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תפד
יג/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רכז
יג/יז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קלח
יג/יז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קא-קב
יג/יז שי למלך עמ' צה
יג/יז שיח ערב סנהדרין עמ' רכד
יג/יז שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ט אות א, סי' כג אות ד, יב
יג/יז שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יג אות א, ג, ו
יג/יז שערי טהר ח"ח סי' קכב אות א, סי' קכה אות א-ג
יג/יז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רכה
יג/יז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עב ע"ב
יג/יז שרידי אש ח"ב עמ' תקנד
יג/יז שרידים גל' יד עמ' נח {חוששים להם עד שתתברר צדקתם}, גל' יז עמ' מג
יג/יז תורה לדעת ח"ו עמ' קנו
יג/יז תורת אמת (תשסו) עמ' קיג
יג/יז תחומין חי"ב עמ' 90, 92, 94, חט"ז עמ' 250, 255
יג/יז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שכז
יג/יז תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 54
יג/יח אור הישר [אור הישר יבמות קט ע"ב וסוטה לה ע"ב]
יג/יח אנצי"ת ע' גרות הע' 51, 53
יג/יח אשר למלך
יג/יח באר מרים פ"י ה"ג אות ב
יג/יח בית שערים יו"ד סי' שסא-שסב
יג/יח בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שפט
יג/יח בשולי גליוני עמ' שו
יג/יח גיור וזהות יהודית עמ' 101-103, 220
יג/יח דברי יואל - שו"ת עמ' שי
יג/יח דברי יואל שמות ח"ב עמ' ז, במדבר ח"א עמ' סב, דברים עמ' קמא
יג/יח דור דורים עמ' תס
יג/יח הגיור עמ' 126, 132
יג/יח הלכות מדינה ח"ג עמ' קצה-קצו
יג/יח הר המלך ח"ד עמ' לו
יג/יח וכתורה יעשה ח"ב דף יט ע"ב
יג/יח חדשים גם ישנים עמ' 67
יג/יח חקרי הלכה (ויין) עמ' 9
יג/יח מקורות לפסקי הרמב"ם
יג/יח משנת המדינה עמ' 181, 187
יג/יח משפטי עזיאל ח"ב עמ' רה, רז
יג/יח עמודי שלמה ח"ב עמ' פה
יג/יח פי' ר"א מן ההר יבמות עו ע"ב
יג/יח פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 172
יג/יח קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא, כד, עמ' 314
יג/יח רנת יצחק יהושע עמ' קיג {שרובן חוזרים בשביל דבר}
יג/יח רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תס, חמש מגילות עמ' פא
יג/יח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תעב
יג/יח שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קיד
יג/יח שרידי אש ח"ב סי' קט, עמ' תקמו
יג/יח תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' שה
יג/יח תורת השבת והמועד עמ' 208
יג/יח תחומין חי"ט עמ' 116-118
יג/יח תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' ריז
יג/יח תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' שטז
יג/יח תרומת הגורן ח"ב עמ' 146


יד/256 הלכות איסורי ביאה פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ אדני היד החזקה
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מעשה רקח
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שם טוב
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אגרות הגרי"ד עמ' קו
יד/א אומר לציון פתיחה סי' יד
יד/א אנצי"ת ע' גרות הע' 39, 41, 43, 44, 48
יד/א ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ט
יד/א באר מרים פ"ח ה"י אות ב
יד/א בדי הארון (הכהן) עמ' 295
יד/א בין השורות עמ' קעט
יד/א ברור הלכה יבמות מה ע"ב ציון ה
יד/א ברכת אליהו (עמאר) יתרו מאמר ה, יט
יד/א גיור וזהות יהודית עמ' 30
יד/א גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 79 = תורה שבעל פה חי"ג עמ' פו-פז
יד/א דברות אליהו ח"ו עמ' קנג-קנד {בעבד לא משתדלים לדחותו}
יד/א הגיור עמ' 22, 33 {מ"מ}, 56 {מ"מ}, 101 {מ"מ}, 108 {מ"מ}
יד/א יד לרמב"ם עמ' 99
יד/א יד פשוטה מדע עמ' תשפט
יד/א ישועות עוזו עמ' 359
יד/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קה ע"א
יד/א להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' עה
יד/א להורות נתן על התורה ח"ב עמ' צב
יד/א מבוא למשנה תורה עמ' 354
יד/א מגיני שלמה עמ' קעב {מ"מ}
יד/א מזכרת עמ' 338
יד/א מחנה יוסף (תשעב) סי' סו אות ה
יד/א מחקרי משפט ח"ג עמ' 59, 94
יד/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 107
יד/א מנחה לאיש עמ' 266
יד/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רעח {מה ראית}
יד/א נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ו אות ג, ו
יד/א עלי שור ח"א שער ד מאמר י פ"ג
יד/א קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רצ-רצה
יד/א קונ' בענין גרות עמ' ד, ט
יד/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ז, יא, כה, עמ' קנא
יד/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' י, יג
יד/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ה, עו
יד/א שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קעא אות א
יד/א שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קא {מ"מ}
יד/א שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כג אות ד, ט
יד/א תודת אהרן עמ' קעב
יד/א תועפות ראם (באר) עמ' רה
יד/א תורת אברהם עמ' 12 {יבדקו}
יד/א תורת אהרן עמ' קעב
יד/א תחומין חי"ב עמ' 87, חט"ז עמ' 267, חי"ז עמ' 225-226
יד/א תחומין חכ"א עמ' 202
יד/ב אגרות הראי"ז עמ' טז
יד/ב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שנד
יד/ב אהל דוד (קהן) ח"ב רות פ"א פס' טז
יד/ב אוהב מישרים עמ' תצב, תצו, תקא-תקב
יד/ב אוצרות הרמב"ם
יד/ב אור הישר [כתונת פסים יבמות יח ע"ב]
יד/ב אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 111
יד/ב אמונת עתיך גל' 118 עמ' 119
יד/ב אנצי"ת ע' גרות הע' 60, 61
יד/ב ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ט
יד/ב אשר למלך
יד/ב באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ב ס"ק 1
יד/ב באר מרים פ"ח ה"י אות ב
יד/ב ברכת אליהו (עמאר) יתרו מאמר ה
יד/ב ברכת משה (הגר) עמ' קעה
יד/ב בתורתו יהגה (תשעב) עמ' מה {מודיעין אותו עיקרי הדת שהם יחוד ה׳ ואסור עכו״ם}
יד/ב גרים וגרות עמ' ז {אין מדקדקין עליו}, ט {עיקרי הדת ואח"כ מצוות}
יד/ב דברות אליהו ח"ג עמ' קט {מודיעים עיקרי הדת}
יד/ב דעת אמונה ח"א עמ' קמד
יד/ב דעת הרמב"ם עמ' 136
יד/ב דרך המלך (חוידינסקי)
יד/ב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 141
יד/ב דרשות אל עמי ח"ג דרוש יח עמ' קפה {ייחוד ה' ואיסור ע"ז}
יד/ב הגיור עמ' 33, 55, 100
יד/ב הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 1051
יד/ב הר המלך ח"ה עמ' ס
יד/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 58
יד/ב ושב הכהן (תשמח) עמ' ריד
יד/ב זאת ליעקב שמות עמ' רס
יד/ב חוקת עולם עמ' 177-180 {מ"ע להמית}
יד/ב חי' הגרז"ס קדשים עמ' רנג
יד/ב חכמת גרשון עמ' שמד
יד/ב יסודי הצדקה עמ' 136
יד/ב ישיר משה דף כג ע"ג
יד/ב לקוטי בתר לקוטי (סוף אדני היד החזקה ח"ג)
יד/ב לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 138
יד/ב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 30-31
יד/ב לקוטי שיחות חל"ה עמ' 67
יד/ב מבוא למשנה תורה עמ' 303, 317, 354, 379
יד/ב מחנה חיים ח"ג עמ' קלט {מאריכין}
יד/ב מחקרי משפט ח"ג עמ' 59, 76, 93
יד/ב מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 544, 660
יד/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 107
יד/ב מעין חיים ח"ג עמ' קסט
יד/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
יד/ב משבצות זהב ישעיהו עמ' א'מח, א'שפה
יד/ב משבצות זהב מלכים א עמ' תרי
יד/ב משכן שילה עמ' רלה, רמה
יד/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רעח
יד/ב משנת יעקב כאן, ומדע עמ' ב
יד/ב משנת יעקב נזיקין עמ' שא {מודיעים עיקרי הדת}
יד/ב נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ו אות ג
יד/ב נרות אהרן
יד/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 98, 192, 228
יד/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106, 207, 247
יד/ב פותח יד
יד/ב קובץ ביאורים (שפירא)
יד/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' שנז
יד/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ט אות ו עמ' לא, קונ' ח אות יא-יב, כב, כד, עמ' 312, 358
יד/ב קרן פני משה ח"ב
יד/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' יח, כז
יד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ה, עו
יד/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קעא אות א-ב
יד/ב שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קד
יד/ב שעורי עץ ארז שבת עמ' נג {עיקר הדת - יחוד ה'}
יד/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קסא
יד/ב שערי טהר ח"ח סי' קח אות ב
יד/ב שרידים גל' יד עמ' נב {מודיעים לו עיקרי הדת}
יד/ב תועפות ראם (באר) עמ' רה
יד/ב תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 65
יד/ב תורת השבת והמועד עמ' 208
יד/ב תחומין חי"ב עמ' 94, חי"ז עמ' 178, חי"ט עמ' 156
יד/ג אנצי"ת ע' גרות הע' 62-66
יד/ג ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ט
יד/ג בית מועד (זלזניק) בפתיחה
יד/ג בתורתו יהגה (תשעב) עמ' רסב {אלא לצדיקים והם ישראל}
יד/ג גבורת יצחק אבות עמ' א-ב
יד/ג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' לג, נא
יד/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שכד-שכה {עוה"ב רק לישראל}
יד/ג דעת הרמב"ם עמ' 136
יד/ג דעת השם (אוחנה) עמ' קכ
יד/ג הגיור עמ' 101
יד/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 87
יד/ג חי' הגרז"ס קדשים עמ' רנג
יד/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכח
יד/ג מבוא למשנה תורה עמ' 60, 257, 303, 321, 354
יד/ג מחקרי משפט ח"ג עמ' 93
יד/ג מנחה לאהרן (וולף) עמ' 107
יד/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' יא
יד/ג נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ו אות ה, סי' ז אות ב, סי' יג אות כא
יד/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' צ
יד/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' פח
יד/ג צהר גל' ג עמ' 130 {בעל חכמה, ויודען}
יד/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כב עמ' 358
יד/ג קרית מלך
יד/ג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' ריח, רנד, יחזקאל-תרי עשר עמ' קיג, משלי עמ' לא, קמב, חמש מגילות עמ' צז-צח
יד/ג רנת יצחק פ' חלק עמ' ב-ד, שנט
יד/ג רנת יצחק תהלים עמ' צא, קלג, קלו, קנ
יד/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסה, ח"ב עמ' שצא
יד/ג רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קלב
יד/ג רנת יצחק תפלה עמ' ט {עוה"ב לישראל}, שיג, שכד {יזכה לעוה"ב}
יד/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' יח
יד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ה, עו
יד/ג שארית נתן (לוברט)
יד/ג תחומין חי"ב עמ' 93
יד/ג תחומין חכ"א עמ' 200
יד/ד אבן ישראל (פישר)
יד/ד אור חדש (מהר"ל) פ"א הע' 970 {עוה"ב רק לישראל}
יד/ד אות לישראל (מובשוביץ) עמ' רעז
יד/ד אמונת יהושע עמ' אלף תתיא
יד/ד אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קפב
יד/ד אנצי"ת ע' גרות הע' 67
יד/ד ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ט
יד/ד אשר למלך
יד/ד באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 131 {עוה"ב רק לישראל}
יד/ד גרים וגרות עמ' י {עוה"ב צפון לישראל}
יד/ד דעת הרמב"ם עמ' 136
יד/ד דעת השם (אוחנה) עמ' סג
יד/ד דרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות יב
יד/ד דרך חיים משנת כל ישראל הערה 21
יד/ד דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רנד
יד/ד הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 160 {עוה"ב רק לישראל}
יד/ד הגיור עמ' 101
יד/ד הר המלך ח"ה עמ' ס
יד/ד זאת ליעקב בראשית עמ' מט {ואומרים לו הוי יודע שהעולם הבא וכו'}
יד/ד יד פשוטה מדע עמ' תתקג
יד/ד ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שנב {עוה"ב צפון לצדיקים}
יד/ד ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רכג {עוה"ב צפון לצדיקים}
יד/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' סו
יד/ד לב חיים (פלג'י) ח"ג דף מא ע"א
יד/ד מבוא למשנה תורה עמ' 257
יד/ד מועדים וזמנים ח"ו סי' צט עמ' קס {עוה"ב לישראל בלבד}
יד/ד מנפת צוף עמ' 371, 372, 481, 494
יד/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
יד/ד מראות ישרים יבמות סי' כז עמ' קכח
יד/ד משכנות אפרים שבת סי' טז אות לא {עוה"ב רק לישראל}
יד/ד משנת חיים בראשית עמ' כב
יד/ד משנת חיים שמות עמ' קפו
יד/ד ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תפג
יד/ד עבודת משא (מאיר) ח"א
יד/ד עבודת מתנה עמ' לא
יד/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' כ
יד/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' צ
יד/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' פח
יד/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' צב
יד/ד קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כב עמ' 358
יד/ד קרית מלך
יד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ה, עו
יד/ד שיח התורה עמ' שלג {עוה"ב לגוים}
יד/ד שלמי שמחה ח"ה עמ' קעג
יד/ד תודת אהרן עמ' קעב
יד/ד תורת אהרן עמ' קעב
יד/ד תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשפז
יד/ה אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' רכב
יד/ה אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' כז
יד/ה אגרות הגרי"ד עמ' קו
יד/ה אגרות משה או"ח ח"ב סי' לג ענף א, ח"ד עמ' שנב
יד/ה אהבת קדומים עמ' שפט {השמיט נשתיירו ציצין}
יד/ה אהלי חיים עמ' סא
יד/ה אור השמש (פולייב) עמ' 101
יד/ה אות לישראל (מובשוביץ) עמ' רמו
יד/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 129
יד/ה אמת ליעקב מועד עמ' כז-כח {הטפת דם}, לד
יד/ה אנצי"ת ע' גר תושב הע' 149-151, ע' גרות הע' 67, 68, 107, 114
יד/ה ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ט
יד/ה באר מרים פ"י ה"ז אות א
יד/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 295
יד/ה ברור הלכה יבמות מה ע"ב ציון ה
יד/ה ברור הלכה שבת קלה ע"א ציון ה
יד/ה דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רנד
יד/ה הגיור עמ' 100, 175 {צ"פ}, 177, 193
יד/ה היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' ב
יד/ה זכר יצחק (תשח) עמ' ד
יד/ה זכר יצחק (תשן) עמ' ג, ח
יד/ה זכרון משה אליהו עמ' מו
יד/ה חי' הגר"מ זמבה סי' כב
יד/ה חכמת גרשון עמ' תסה
יד/ה חנן אלקים עמ' סב {מ"מ}
יד/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכט
יד/ה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכ {מ"מ}
יד/ה מבוא למשנה תורה עמ' 162, 164
יד/ה מגיני שלמה עמ' קעב
יד/ה מחקרי משפט ח"ג עמ' 94
יד/ה מנחת עני (תקמז) דף כ ע"ד {עד שיתרפא}
יד/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' קכג {מ"מ}
יד/ה מראות ישרים יבמות סי' לג עמ' קסז, סי' לה עמ' קעג
יד/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רנה
יד/ה משנה הלכות ח"ב דף כא ע"א {מ"מ}
יד/ה משנה הלכות ח"ז סי' קפא {מ"מ - טבל לפני שמל}
יד/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רסג
יד/ה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנ {מטיפין}
יד/ה משנת יעקב כאן, ומדע עמ' שמב
יד/ה נחל הברית ח"א עמ' ס-סא
יד/ה עבודת הגרשוני עמ' מ
יד/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קעז
יד/ה עטרת יעקב עמ' קכו, קל
יד/ה עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' כג עמ' עז
יד/ה עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' לד
יד/ה צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תקעט {מ"מ}
יד/ה צפנת פענח כאן, ובמדבר עמ' קלט
יד/ה קונ' בענין גרות עמ' ג
יד/ה קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ב-ג, יא, כב, כד-כה, עמ' 292, 296, 358
יד/ה רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ו ה"ז מקור 3
יד/ה רנת יצחק חמש מגילות עמ' קח
יד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ה, עו
יד/ה שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' שד
יד/ה שערי טהר ח"ח סי' נב אות ב
יד/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 155
יד/ה תחומין חי"ז עמ' 226
יד/ה תפארת ישראל סי' תתקפח
יד/ה תפארת ציון (קואינקה), הקדמה עמ' ה
יד/ה תשובה שלמה אהע"ז סי' טו
יד/ו אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנט, ח"ב סי' קכז ענף א, סי' קלח
יד/ו אוהב מישרים עמ' תצו {מודיעים אותו לפני הטבילה}
יד/ו אחיעזר ח"ג סי' כו אות ד
יד/ו אנצי"ת ע' אחות הע' 36, ע' גרות הע' 148
יד/ו ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ט
יד/ו ברור הלכה יבמות מה ע"ב ציון ה
יד/ו דברות אליהו ח"ו עמ' עט-פ {טבילת אשה}
יד/ו דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רנד
יד/ו הגיור עמ' 27, 101, 302
יד/ו הוד יוסף עמ' נ
יד/ו יד לרמב"ם עמ' 99
יד/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רעז {סירב לקבל דקדוק אחד}
יד/ו כלילת יופי דף ב
יד/ו לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' יא עמ' לד
יד/ו לבב דוד
יד/ו מוריה גל' קנט עמ' ה
יד/ו מחנה יוסף ח"ג עמ' קטז
יד/ו מחקרי משפט ח"ג עמ' 33
יד/ו נועם ח"כ עמ' רסז
יד/ו ס' המקח עמ' קכג
יד/ו עיון בלומדות עמ' סב
יד/ו פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות ג
יד/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' קפא
יד/ו קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ג, ח, כב, כד, עמ' 296, 304, 358
יד/ו קרית מלך
יד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ה, עו
יד/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קעא אות ג
יד/ו שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' קא {מ"מ}
יד/ו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כג אות ד, ט
יד/ו שערי טהר ח"ח סי' קח אות ב
יד/ו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נ ע"ד
יד/ו שרידים גל' יז עמ' מג
יד/ו תועפות ראם (באר) עמ' רה
יד/ו תורת המדינה עמ' 29-30
יד/ו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' רח {קבלת מצוות - לא תנאי לגרות אלא הקדמה לגרות}
יד/ו תחומין חט"ו עמ' 13
יד/ו תשובות יהודה דף לה ע"ד {שלא יראו כשעולה}
יד/ז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קטז {צ"פ}
יד/ז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שנא
יד/ז אהל דוד (קהן) ח"ו ישעיהו פ"ס פסוק כא
יד/ז אוצר א"י ח"ד עמ' 218-219
יד/ז אוצרות יהושע עמ' רפח, תקח
יד/ז אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תקסה
יד/ז אור הישר [באר שבע סנהדרין צו ע"ב, לח"מ הל' מלכים רפ"י]
יד/ז אור הרעיון עמ' רע {אי זה הוא גר תושב}
יד/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' שטו
יד/ז אישי יובל עמ' 169
יד/ז אנצי"ת ע' בן נח הע' 11, 424, 464 {או"ש}, ע' גר תושב הע' 7, 8, 10, 12
יד/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 373
יד/ז באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ג
יד/ז באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 151, 160
יד/ז באר מרים פ"ו ה"ד אות א, פ"ח ה"י אות ב, ד
יד/ז בים דרך עמ' פב, פח
יד/ז בית שערים או"ח סי' יח
יד/ז בן מלך - עניינים בש"ס עמ' קטז
יד/ז בן מלך - שבת עמ' קמ
יד/ז ברור הלכה ע"ז סד ע"ב ציון ה
יד/ז גבורת יצחק (תשמח) דף נה
יד/ז גבורת יצחק (תשסו) עמ' מח
יד/ז גור אריה שמות פ' כג הע' 35, ויקרא פ' כה הע' 55, דברים פ' כ הע' 106
יד/ז גזע ישי דף קפד ע"ב
יד/ז דברות אליהו ח"ו עמ' קב-קג
יד/ז דברות משה גיטין עמ' תקפז
יד/ז דברי הגות והערכה עמ' 47
יד/ז דברי יואל - שו"ת עמ' שכד
יד/ז דברי יציב אהע"ז עמ' נג {שלא יעבוד ע"ז}
יד/ז דעת הרמב"ם עמ' 134, 406, 408
יד/ז דעת כהן עמ' תמו
יד/ז דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רנד
יד/ז האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קעא-קעב {איזהו גר תושב וכו'}
יד/ז הגיור עמ' 53-56, 244
יד/ז הוראות שעה פ' כב, כה
יד/ז הלכות מדינה ח"ב עמ' סח, קסא, קסד
יד/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 127
יד/ז התורה והמדינה ח"ז עמ' קא, קג
יד/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמט
יד/ז ושב הכהן (תשמח) עמ' רטז
יד/ז חוקת עולם עמ' 79-80 {אם קיבל שבע מצות הוא גר תושב}
יד/ז חזו"א יו"ד סי' סה ס"ק ב, סי' סט ס"ק ג, שביעית סי' כד ס"ק ד
יד/ז חכמת גרשון עמ' שמד
יד/ז חקרי הלכה (ויין) עמ' 10, 16, 18
יד/ז חקרי זמנים ח"א עמ' רכג
יד/ז חשבונות של מצוה עמ' שג
יד/ז יד פשוטה מדע עמ' תשפט
יד/ז ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפז
יד/ז ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תמט
יד/ז ימין המלך
יד/ז יסודי ישורון ח"ב עמ' ס
יד/ז יצחק ירנן
יד/ז ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רכג
יד/ז ישועת משה עמ' קלז
יד/ז כבוד יו"ט
יד/ז כוכבי בוקר עמ' תקיב-תקיד
יד/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קצז
יד/ז כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' קלב
יד/ז לב שלם [לשון ערומים דף עד ע"ג]
יד/ז לב שלמה (הלוי) דף קנז ע"ב
יד/ז לחם חקי עמ' קסט
יד/ז לילה כיום יאיר (באום) עמ' 60 {קיבל ז' מצוות}
יד/ז לקוטי סופר ח"ב דף סט ע"ב
יד/ז לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 134
יד/ז מבוא למשנה תורה עמ' 113, 163, 211
יד/ז מגילת ספר לאוין דף ז ע"א
יד/ז מגן צבי עמ' שח
יד/ז מנחת אלימלך עמ' קסז
יד/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שנח, שנט
יד/ז מנחת משה (גולדברג) סי' טז ענף ג אות א
יד/ז מנפת צוף עמ' 373
יד/ז מעגלי זהות יהודית עמ' 211
יד/ז מצות ה' ברה עמ' 16, 28, 32
יד/ז מקדש יחזקאל
יד/ז מראה הפנים יבמות דף מד
יד/ז משך חכמה שמות פי"ג פס' יט
יד/ז משכנות אפרים שבת סי' טז אות כד {או"ש}, כה, לח
יד/ז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ג
יד/ז משנת המדינה עמ' 59
יד/ז משנת חיים ויקרא עמ' תצד
יד/ז משנת חיים שמות עמ' קפו
יד/ז משנת יעקב כאן, מדע עמ' צח, זמנים ח"א עמ' רמב, רמד
יד/ז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצה
יד/ז משפט כהן עמ' קכח ע"ב, שסג-שסד
יד/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תמד {גר תושב - היתר הישיבה בא"י}, תמה {גוי שמקיים ז' מצוות ולא קיבלן על עצמו}
יד/ז נר יצחק (ארדיט) עמ' נא
יד/ז סדר יעקב ח"א לדף י ע"ב (ד"ה א"ל), וע' גר תושב ס"ק ד
יד/ז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קט
יד/ז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' תנ
יד/ז סהמ"צ לרס"ג ח"א דף שג ע"א
יד/ז סודו של המשפט העברי עמ' 66 {אור שמח}
יד/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' צב {או"ש}
יד/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קפ
יד/ז עיונים (פאור) עמ' 151
יד/ז עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 106
יד/ז עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 100
יד/ז עיר מקלט עמ' לב שער העדה
יד/ז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קיט-קכ
יד/ז עמק המלך (לבוב)
יד/ז ענישה ושיקום ביהדות עמ' 46
יד/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 215-216
יד/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 231-232
יד/ז פילון (וולפסון) ח"ב עמ' 228
יד/ז פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 148
יד/ז פרי שמואל מכות עמ' פג
יד/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 184
יד/ז צהר גל' יב עמ' 73 {או"ש}
יד/ז צפנת פענח
יד/ז קונטרסי שעורים ב"מ שעור יב אות י
יד/ז קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ב, יא, כד, עמ' 292
יד/ז קרית מלך (חב"ד) עמ' צח, ק
יד/ז קרית מלך (קניבסקי)
יד/ז ר"י ששפורטש עמ' 141, 269
יד/ז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רעג
יד/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' כג
יד/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תג-תד
יד/ז שהם וישפה ח"ב
יד/ז שו"ע הרב או"ח מהדו"ת סי' רנב-שד בתחלתו
יד/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קצט
יד/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רמז
יד/ז שיח ערב סנהדרין עמ' רכג
יד/ז שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רעג
יד/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שנא
יד/ז שרשים במועדות עמ' קעה
יד/ז תאריך ישראל סי' ו אות יא
יד/ז תורת המדינה עמ' 119-120, 166, 380
יד/ז תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כא
יד/ז תורת מנחם חנ"ז עמ' 153
יד/ז תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרכט
יד/ז תחומין ח"ב עמ' 172, 186, ח"ד עמ' 260, 274-273, ח"ח עמ' 341-340, 348, חי"ט עמ' 156
יד/ז תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 153-154
יד/ז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תצב
יד/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שצד
יד/ז תפארת ציון (קואינקה), הקדמה עמ' ד-ו
יד/ח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' כו, אהע"ז ח"ב סי' ד
יד/ח אהל שרה לאה עמ' תתקכט {ראב"ד}
יד/ח אוצמפה"ת ב"מ עא ע"א הע' 77 {ראב"ד}
יד/ח אור הישר [ווי העמודים על ס' יראים סי' מז אות ג, עי' הל' זכיה פ"ג הי"א]
יד/ח אור הרעיון עמ' רסז {ראב"ד - בתוך העיר}, רעו {ג"ת רק בזמן היובל}
יד/ח אורח ישראל מילואים לסי' כח ח"ב אות ה
יד/ח אחיעזר ח"ג סי' כו אות ד
יד/ח אמונת עתיך גל' 124 עמ' 104 {האם פיקוח של גר תושב דוחה שבת}
יד/ח אמרי יושר סוכה דף כח ע"א
יד/ח אמרי שפר (סגל) עמ' קיח
יד/ח אנצי"ת ע' גר תושב הע' 28-29 {ראב"ד}, 39 {ראב"ד}, 217, 222, 224, 226, 230, ע' גרות הע' 76
יד/ח אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 373
יד/ח אפיקי יהודה (עדיל, תשנט) עמ' תקמה
יד/ח אשר למלך
יד/ח באר מרים פ"ח ה"י אות ב, ד
יד/ח בהיות הבוקר עמ' תכו {חוץ מדקדוק אחד}
יד/ח בים דרך עמ' סא, עד, פב, פח
יד/ח בית אהרן וישראל גל' קכג עמ' קסא
יד/ח בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קעו
יד/ח בית שערים או"ח סי' יח, יו"ד סי' שסא
יד/ח בן אשר סי' מט הערה א
יד/ח ברור הלכה יבמות מח ע"ב ציון ג פרק ג-ד {ראב"ד}
יד/ח ברור הלכה ע"ז כ ע"א ציון ב פסקה ב {ראב"ד}
יד/ח גבורת יצחק (תשמח) דף נו
יד/ח גבורת יצחק (תשסו) עמ' מט {רק בזמן היובל}
יד/ח גבורת יצחק שבועות עמ' כא
יד/ח דברות אליהו ח"ו עמ' קג {רק בזמן היובל}
יד/ח דברות משה יבמות עמ' תקעט, גיטין עמ' תקפז
יד/ח דברי יואל - שו"ת עמ' שכד
יד/ח דברי תלמוד ח"א עמ' רפ
יד/ח דעת כהן עמ' תמו
יד/ח הגיור עמ' 58
יד/ח הלכות מדינה ח"ב עמ' קנז, קסא
יד/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 231
יד/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמט
יד/ח וישאל שאול יו"ד סי' כט
יד/ח וכתורה יעשה ח"א דף יב ע"א
יד/ח זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' יט ס"ק ה {ראב"ד}
יד/ח חדשים גם ישנים עמ' 112 {ראב"ד}
יד/ח חוקת עולם עמ' 555 {אין מקבלים ע"ע בזמן שאין יובל}
יד/ח חזו"א יו"ד סי' סה ס"ק ב, ב"ק סי' י ס"ק טו
יד/ח חזו"א על הרמב"ם
יד/ח חי' הגרי"ז דף עו ע"ד, פב ע"ד
יד/ח חקרי הלכה (ויין) עמ' 35, 37, 44
יד/ח יד פשוטה מדע עמ' תשפט
יד/ח ידבר שלום ח"ב עמ' מב
יד/ח יחל ישראל (תשנב) עמ' קמו
יד/ח יקר הערך דף קי ע"א-ע"ב
יד/ח כוכבי בוקר עמ' תקיא
יד/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקצח
יד/ח כללא דרביתא עמ' ה
יד/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קצז
יד/ח להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קט ע"א
יד/ח להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' פח {חוץ מדבר אחד}
יד/ח לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 134
יד/ח לקוטי שיחות חל"א עמ' 127
יד/ח לקוטי שיחות חל"ג עמ' 30
יד/ח מועדים וזמנים ח"ז סי' רכא, רכו
יד/ח מזכרת עמ' 48
יד/ח מלאכת שמואל עמ' כד
יד/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ע, קיז, רעח, קלד
יד/ח מנחת אלימלך עמ' קסז
יד/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שט, שנח-שנט, ח"ג עמ' קלו
יד/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' סח
יד/ח מנחת משה (גולדברג) סי' טז ענף ג אות א
יד/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שז
יד/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' גר תושב {ראב"ד}
יד/ח מענה לשון עמ' קד
יד/ח מצות ה' ברה עמ' 32
יד/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ח משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' רנ
יד/ח משנה הלכות ח"ז סי' רנ
יד/ח משנה הלכות ח"י סי' קפא
יד/ח משנת המדינה עמ' 59-61, 64, 70, 71, 146, 185, 196
יד/ח משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קפג, קפז
יד/ח משנת יעבץ שמיטה עמ' קד
יד/ח משנת יעקב כאן (עמ' צז-קד), זמנים ח"א עמ' רמה, זרעים ח"א עמ' ריט {משנת יעקב}
יד/ח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצו-שצז
יד/ח משפט כהן עמ' קכה ע"א
יד/ח נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לה אות ח
יד/ח נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ד אות ה, סי' י אות ג
יד/ח נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מז אות נה
יד/ח נר יצחק (ארדיט) עמ' נג
יד/ח נתיב אברהם ח"א עמ' פג
יד/ח נתיבים במשפט העברי עמ' 7
יד/ח סדר יעקב ח"ב לדף סד ע"ב סי' א
יד/ח ספרי דבי רב ח"ד עמ' צט
יד/ח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קפ
יד/ח עיונים (פאור) עמ' 21
יד/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קיט-קכ
יד/ח עץ הדר השלם עמ' קצז
יד/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צו
יד/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 216
יד/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 232
יד/ח ערהשה"ע זרעים סי' מט אות א
יד/ח פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 146
יד/ח צמח ארז עמ' שפב {ראב"ד}
יד/ח צפנת פענח דברים עמ' קי, קעב
יד/ח קובץ ביאורים (שפירא)
יד/ח קול צופיך עמ' שיח-שיט, תצד
יד/ח קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות ג, ט, יא, כד, עמ' 296
יד/ח קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סד
יד/ח ר"י ששפורטש עמ' 141
יד/ח רלב"ג דברים פכ"ג פסוק טז עמ' רל
יד/ח רנת יצחק דברי הימים עמ' צט {ראב"ד - גר תושב בתוך העיר}
יד/ח רנת יצחק יהושע עמ' סד {ראב"ד - גר תושב בתוך העיר}
יד/ח רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שפא, שצח
יד/ח רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ריח
יד/ח רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' כג
יד/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' טז
יד/ח שו"ע הרב או"ח מהדו"ת סי' רנב-שד בתחלתו
יד/ח שו"ת הרשב"א ח"א סי' קפב
יד/ח שיח ערב סנהדרין עמ' רטו
יד/ח שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 191 {ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג}
יד/ח שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רעג
יד/ח שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 182
יד/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שנא
יד/ח שערי המקדש סי' לג אות ג {ראב"ד}
יד/ח שערי טהר ח"א דף קלח ע"ב {ראב"ד}
יד/ח שערי טהר ח"א שער ג סי' יז אות ב דף קלח ע"ב {ראב"ד}
יד/ח שערי עזרא (בצרי) עמ' קכט
יד/ח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נ ע"ד {מ"מ}
יד/ח שרידי אש ח"ב סי' קט, עמ' תקמו, תקנב
יד/ח שרידים גל' יז עמ' מח
יד/ח תאריך ישראל סי' ו אות יא {ראב"ד}
יד/ח תוספתא כפשוטה נשים עמ' 805 {ראב"ד}
יד/ח תורת אמת (תשסו) עמ' תרסב
יד/ח תורת המדינה עמ' 120, 294, 380-381
יד/ח תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כב, ע, ח"ב עמ' שסה-שסו
יד/ח תורת הקדש ח"ב עמ' רעג
יד/ח תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרכו
יד/ח תחומין ח"ב עמ' 187-184, ח"ד עמ' 263, 274, ח"ח עמ' 343-342, 347, חט"ו עמ' 38, חי"ט עמ' 120
יד/ח תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 154
יד/ח תפארת ציון (קואינקה), הקדמה עמ' ד-ו
יד/ט אגודות אזוב מדברי דף לה ע"ב
יד/ט אגרות הגרי"ד עמ' מה, מט
יד/ט אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שמה
יד/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' רז
יד/ט אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' ד, קונ' תפלה עמ' נא
יד/ט אנצי"ת ע' גר תושב הע' 49 {מ"מ}
יד/ט אשר למלך
יד/ט באר מרים פ"ח ה"ב אות א, ה"ג אות א, ה"י אות ד
יד/ט בד קודש ח"א דף מא ע"ד {עבד כנעני שמשתחרר צריך טבילה ורק אז נעשה גר}
יד/ט בדבר מלך ח"ה עמ' קנא, קנג-קנד
יד/ט בדבר מלך חי"ב עמ' שלד
יד/ט בים דרך עמ' נט
יד/ט בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שג
יד/ט בית המדרש
יד/ט בית זבול ח"ג סי' ל
יד/ט בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף נא ע"א
יד/ט בית שערים יו"ד סי' שסב
יד/ט ברור הלכה יבמות מז ע"ב ציון ט
יד/ט ברור הלכה יבמות מח ע"ב ציון ג
יד/ט גוי של שבת עמ' 43
יד/ט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסט
יד/ט גרים וגרות עמ' סג {רצונך שתיכנס לכלל עבדי ישראל הכשרים}
יד/ט דברות אליהו ח"ו עמ' קנד {רצונך שתיכנס לכלל עבדים כשרים}
יד/ט דברות משה יבמות עמ' תקסג-תקסד, כתובות עמ' צז
יד/ט דמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פי"ב פסוק מח {קונה עבד ע"מ שלא למולו}
יד/ט הגיור עמ' 58, 62, 74, 77 {מ"מ}, 78, 97
יד/ט הוראות שעה פ' כב
יד/ט היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' ב-ג
יד/ט המעשה והמדרש עמ' סג {גיור עבד}
יד/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שמט
יד/ט חוקי חיים (שו"ב) עמ' ו
יד/ט חוקת עולם עמ' 79 {עבד כנעני שלא רוצה להיות גר תושב}
יד/ט חק המלך יבמות עמ' עט
יד/ט חקרי הלכה (ויין) עמ' 40
יד/ט יד פשוטה אהבה עמ' תתתכא-תתתכב
יד/ט ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רמו
יד/ט לקוטי שיחות חל"א עמ' 121 {מגלגלין}
יד/ט לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קכח
יד/ט מגיני שלמה עמ' קעב
יד/ט מועדים וזמנים ח"ז סי' רכח
יד/ט מוריה גל' קעא עמ' סג-סה
יד/ט מחקרי משפט ח"ג עמ' 93
יד/ט מלואי אבן - שו"ת עמ' קצב, קצז
יד/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לד ע"א
יד/ט מנחה לאהרן (וולף) עמ' 107
יד/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' סה
יד/ט מנחת חינוך ח"א עמ' צד-צה
יד/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' מב
יד/ט מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' דבר דרבנן אי מפיק דאורייתא
יד/ט מסורה חט"ו עמ' ס
יד/ט משא יד ח"א עמ' נה {טבילת עבד}
יד/ט משאת המלך (אדרי)
יד/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רסד, רסז
יד/ט משברי ים עדל"ת סי' מה ס"ק ח
יד/ט משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' צה-צו {מ"מ}
יד/ט משנת ר' אהרן כתובות עמ' קכג
יד/ט משפט כהן עמ' קכח ע"ב
יד/ט משפטי המלך עמ' עח
יד/ט נר למאור (פרצקי) עמ' סא
יד/ט נתן פריו ב"מ עמ' רצד
יד/ט ס' המקח עמ' קכב
יד/ט ס' העתים עמ' 235
יד/ט ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רלא, רלג
יד/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קפא
יד/ט ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' יא
יד/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 242
יד/ט פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' קי
יד/ט קדשי יהושע עמ' אלף שכז, אלף שלא, אלף שלב, אלף שלט, אלף שנב, אלף תלג, אלף תלד
יד/ט קול בן לוי (תשסג) עמ' צ
יד/ט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קלח
יד/ט קונ' בענין גרות עמ' א, ו, ט
יד/ט קונטרסי שעורים ב"מ שעור יב אות י
יד/ט קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא, כד, עמ' קנו
יד/ט ר"י ששפורטש עמ' 141
יד/ט רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנ
יד/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ה
יד/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תג {מ"מ - השמטת צנזורה}
יד/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' סג, ח"ה - קונטרס המצוות סי' ז
יד/ט שו"ע הרב או"ח מהדו"ת סי' רנב-שד בתחלתו
יד/ט שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכה
יד/ט שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכה
יד/ט שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' רלז
יד/ט שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' עט
יד/ט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כד אות א
יד/ט שערי שאול ב"ק עמ' קלה
יד/ט תועפות ראם (באר) עמ' רה
יד/ט תורת המלך (אריאלי) עמ' רמה
יד/ט תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כב
יד/ט תחומין ח"ח עמ' 344
יד/ט תניא רבתי ח"א עמ' 92, 138
יד/י אור הישר [כתונת פסים יבמות לז ע"א]
יד/י אנצי"ת ע' אחות האב הע' 21, ע' אחות האם הע' 21, ע' אשת אב הע' 48, 54, ע' בן נח הע' 148, ע' בת (ב) הע' 65
יד/י ארץ הצבי (שכטר) עמ' קיז {לח"מ}
יד/י אשר למלך
יד/י באר מרים פ"ט ה"ה אות א {לח"מ}
יד/י ברור הלכה יבמות צח ע"א ציון ג פרק ט
יד/י ברור הלכה סנהדרין נח ע"א ציון ט, נח ע"ב ציון א
יד/י ברכת מרדכי יבמות עמ' שעז
יד/י גור אריה בראשית פ' לח הע' 93
יד/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שעב
יד/י דברי תורה (שפירא) ח"ז סי' פה
יד/י דברי תלמוד ח"א עמ' רפג
יד/י דעת אמונה ח"א עמ' רי
יד/י זכור זאת ליעקב עמ' נג {מ"מ - מותר למכור קרקע לגר תושב}
יד/י להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' צה
יד/י מאור יעקב דף פו ע"ג
יד/י מבוא למשנה תורה עמ' 211
יד/י מלאכת שמואל עמ' כה
יד/י מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קו-קח
יד/י מערכי לב (ציר') עמ' קלט
יד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/י משאת המלך ח"ב סי' רד
יד/י נועם ח"ו עמ' רצז
יד/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תפג
יד/י סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קצא ע"ב, ע"ג
יד/י עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק ל {לח"מ}
יד/י קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רכב
יד/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שעו, ח"ב עמ' קלט
יד/י קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור יב אות י עמ' 94
יד/י קרית מלך
יד/י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפ
יד/י רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רעב
יד/י תחומין חט"ו עמ' 38
יד/יא אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 156-158
יד/יא אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יד/יא אבן מלוכה (רביע)
יד/יא אגרא לישרים סי' לד
יד/יא אורי חיים ח"א עמ' קפז
יד/יא אמת ליעקב נשים עמ' סא, ר
יד/יא אנצי"ת ע' גר הע' 111, 113
יד/יא אשר למלך
יד/יא באר מרים פ"ט ה"ה אות א
יד/יא בן אשר סי' מג הערה ב
יד/יא בנין אפרים עמ' פו
יד/יא ברכת מרדכי יבמות עמ' שעז
יד/יא ברקאי ח"ג עמ' 134
יד/יא דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פל"ט פסוק ג {כקטן שנולד} פמ"ז פסוק כט {גר נושא אחותו}
יד/יא הגיור עמ' 69
יד/יא הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' סד
יד/יא המשפט העברי עמ' 781
יד/יא חי' ר' שמואל יבמות עמ' רלז-רלח
יד/יא יד אליהו (בוקובזה) ח"ב סי' א אות ב, סי' ג אות ז
יד/יא יחוה דעת ח"ה עמ' קנו
יד/יא להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' צה
יד/יא לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' סו-סז, סט
יד/יא מנחת חינוך ח"א עמ' ג-ה
יד/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' יג {מ"מ}
יד/יא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רסח, תקכט
יד/יא משנה הלכות ח"ט סי' שעד
יד/יא משנה הלכות יבמות - עריות סי' צב
יד/יא משנת יעקב
יד/יא נר למאור (פרצקי) עמ' קיז
יד/יא ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רלט
יד/יא ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קעד, קעו
יד/יא פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' לח
יד/יא קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור יב אות י עמ' 94
יד/יא קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קעד
יד/יא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רעב
יד/יא שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' עט
יד/יא שערי זיו ח"ב דף קסה ע"ב
יד/יא תורת אמת (תשסו) עמ' תרסג {כ"מ}
יד/יא תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשפז
יד/יב אור הישר [כ"מ הל' ממרים פ"ה הי"א]
יד/יב אורי חיים ח"א עמ' קפז
יד/יב אנצי"ת ע' אחות הע' 43, ע' אם (ב) הע' 27, 28, ע' גר הע' 112, 113
יד/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צא
יד/יב ברור הלכה יבמות צז ע"ב ציון ב
יד/יב ברור הלכה יבמות צח ע"א ציון ג
יד/יב ברכת מרדכי יבמות עמ' שעז, שפ
יד/יב ברקאי ח"ג עמ' 134
יד/יב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קסב
יד/יב הגיור עמ' 69, 75 {מ"מ}
יד/יב חי' ר' אפרים מרדכי עמ' סא-סג
יד/יב כרם שלמה (אהרמן) יבמות צח ע"ב
יד/יב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 108
יד/יב מנחת חינוך ח"א עמ' א-ה, ח"ב עמ' קפד
יד/יב מקור ישראל דף קיז ע"ד
יד/יב משנה הלכות יבמות, גט חליצה סי' ח
יד/יב עיונים (פאור) עמ' 63
יד/יב פאר אהרן עמ' יא
יד/יב פרשת דרכים (תשסה) עמ' טו
יד/יב צדקת יוסף עמ' קפב {אין עריות בגרים}
יד/יב קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור יב אות י עמ' 94
יד/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רעב
יד/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רס
יד/יב תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' רל
יד/יב תניא רבתי ח"א עמ' 240
יד/יג אגרות הראי"ז עמ' יט {או"ש}
יד/יג אור שמח
יד/יג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 130
יד/יג אנצי"ת ע' אחות הע' 58, ע' אחות האב הע' 34, 38, ע' אחות האם הע' 24, 32-33, ע' אשת אב הע' 53, 57, 58, ע' אשת אח הע' 38, 39, 49-51, 57, ע' אשת אחי האב הע' 28, 29, 32, 33, ע' בת (ב) הע' 72, ע' גר הע' 113
יד/יג ארזא דבי רב יבמות עמ' מב
יד/יג באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ה ס"ק 2 {אור שמח}
יד/יג באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ב פסוק כד
יד/יג באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' קלב
יד/יג באר מרים פ"ט ה"ה אות ב
יד/יג בדבר מלך ח"י עמ' שא
יד/יג ברור הלכה יבמות צז ע"ב ציון ב
יד/יג ברור הלכה יבמות צח ע"א ציון ג
יד/יג גרים וגרות עמ' קמו, קמט-קנ, קנב, קנו, קמח-קס
יד/יג דברות משה כתובות עמ' רלג
יד/יג הדרת אפרים ח"ב עמ' קפח {או"ש}
יד/יג הדרת אפרים ח"ב עמ' קפח {או"ש}
יד/יג המשפט העברי עמ' 781
יד/יג הערות ר"א דינין לריטב"א קידושין יח ע"א הערה 673
יד/יג הר המלך ח"ה עמ' ס
יד/יג חזו"א על הרמב"ם
יד/יג חי' הגרז"ס קדשים עמ' רנב
יד/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' מלכים פ"ט ה"ה]
יד/יג חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קסה
יד/יג חנא וחסדא ח"א דף קעד ע"ב
יד/יג חסדי דוד ח"ג עמ' עג
יד/יג יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה הי"א ס"ק ב
יד/יג ידי אליהו דף קו ע"ד, קז ע"א
יד/יג כרם שלמה (אהרמן) יבמות צח ע"ב
יד/יג כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' קלז {אור שמח}
יד/יג להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קיא ע"א
יד/יג מוריה גל' קצג עמ' קלו
יד/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף טו ע"ג {כ"מ}
יד/יג מנחת אהרן (בריסק) דף נה ע"ב
יד/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
יד/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/יג משאת כפי עמ' סא
יד/יג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרכט {או"ש}
יד/יג משנה הלכות ח"ב דף סו ע"ב
יד/יג נועם ח"ב עמ' עא
יד/יג נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' קמב
יד/יג עיונים (פאור) עמ' 63
יד/יג עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק ל
יד/יג פאר אהרן עמ' יא
יד/יג פירושי רס"ג לבראשית עמ' 394
יד/יג פסקי אליהו ח"ב עמ' יב {נשאה אחיו מאמו לאחר שנתגייר}
יד/יג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קנא
יד/יג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רעב
יד/יג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' סו
יד/יג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' פא
יד/יג שו"ת הרדב"ז סי' תתקנו
יד/יג שו"ת הרדב"ז סי' תתקנו
יד/יג שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' רלז
יד/יג שיח ערב סנהדרין עמ' רכד {או"ש}
יד/יג תחומין חי"ז עמ' 185
יד/יג תשובות ר"י הזקן עמ' 161
יד/יד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קצה-קצז
יד/יד אנצי"ת ע' אשת אח הע' 58, ע' גר הע' 467
יד/יד ארחות (המועה"ד חיפה) גל' 39 עמ' 34
יד/יד בית אהרן וישראל גל' נ עמ' קלב
יד/יד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' צ
יד/יד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שמח
יד/יד דברות משה גיטין עמ' שיז
יד/יד הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר ב שורה 1222
יד/יד העובר בהלכה עמ' 77
יד/יד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קפז
יד/יד חדות יעקב דף כב ע"ג
יד/יד חי' הגרז"ס נשים עמ' כז
יד/יד חי' הר"ר שמעלקא יבמות מב ע"ב
יד/יד חי' ר' שמואל יבמות עמ' נט
יד/יד יחל ישראל (תשנב) עמ' קמג-קנד, קע
יד/יד ישועת משה עמ' שלג
יד/יד לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' סז
יד/יד מועדים וזמנים ח"ו סי' צט
יד/יד מראות ישרים יבמות סי' לז עמ' קפד
יד/יד משאת משה (חברוני)
יד/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רעד {חוששים}
יד/יד נזיר ה' סי' ז ב"ש ס"ק מב
יד/יד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כז אות א
יד/יד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קעז
יד/יד שאל האיש דף לב ע"א
יד/יד שאר יוסף ח"א עמ' ג, קמה, ח"ב עמ' מו
יד/יד שהם וישפה ח"ב
יד/יד שערי טהר ח"ח סי' קד אות ב
יד/יד תחומין ח"ה עמ' 265
יד/טו אבי עזרי ח"ה
יד/טו אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' פג {אחותו מאביו}
יד/טו אור הישר [חוט המשולש (וולוזין) סי' ד = שו"ת רעק"א סי' קכא]
יד/טו אור שמח
יד/טו אנצי"ת ע' אחות אשה הע' 82-81, ע' אשה ובתה הע' 94, 97, 99
יד/טו באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ג
יד/טו בית אליהו מרדכי עמ' 56
יד/טו בית המדרש
יד/טו ברור הלכה יבמות צח ע"ב ציון ג , ד
יד/טו גרים וגרות עמ' נז-נח {נושא גיורת ובתה}
יד/טו הגהות רימ"א {מ"מ}
יד/טו חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ט לדף נח ע"א
יד/טו חוקי חיים (סופר) דף לו ע"א {מן האם}
יד/טו מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א סי' קכא]
יד/טו משבצות זהב עזרא עמ' נו
יד/טו נשמת אברהם ח"ג עמ' רנ
יד/טו עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק כ
יד/טו פרי האדמה ח"א
יד/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שיג
יד/טו קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור יב אות י עמ' 94
יד/טו רנת יצחק יהושע עמ' שסו {יושב עם אחת מהן}
יד/טו שברי לוחות עמ' 96 {הגהמ"י - אביאסף}
יד/טו תורת המדינה עמ' 168
יד/טו תחומין חי"ז עמ' 179
יד/טז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צא
יד/טז באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ג
יד/טז באר מרים פ"י ה"ג אות א
יד/טז ברור הלכה יבמות כב ע"א ציון ו
יד/טז גרים וגרות עמ' ס {גיורת ואם אמה}
יד/טז משנת יעקב
יד/טז עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק ל
יד/טז קרית מלך
יד/טז שמועות דוד עמ' פט
יד/טז תחומין חי"ז עמ' 180
יד/יז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 159-161
יד/יז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יד/יז אבני נזר יו"ד סי' תמג אות ה
יד/יז אוצר א"י ח"ד עמ' 184
יד/יז אמת ליעקב נשים עמ' סא, קצט
יד/יז אנצי"ת ע' אחות הע' 37-38, ע' בן נח הע' 9
יד/יז אשר למלך
יד/יז באר מרים פ"ט ה"ה אות א
יד/יז בדי הארון (הכהן) עמ' 295
יד/יז בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מה
יד/יז בכורי אביב (ביק) דף קצז
יד/יז ברור הלכה סנהדרין נח ע"ב ציון ב
יד/יז ברכת מרדכי יבמות עמ' שעו
יד/יז ברקאי ח"ג עמ' 134
יד/יז גבורת יצחק מכות עמ' קפח
יד/יז גור אריה שמות פ' כא הע' 543
יד/יז גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 55
יד/יז דברות משה גיטין עמ' תקכ
יד/יז דברות משה סנהדרין עמ' תלח
יד/יז וגר זאב עמ' רמד {קרובות עבד}
יד/יז חי' ר' חנוך הענאך עמ' קד
יד/יז חי' ר' שמואל יבמות עמ' רלו, רלח
יד/יז חשבונות של מצוה עמ' ט
יד/יז לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' כז
יד/יז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' סז
יד/יז מאור יעקב דף פו ע"ג
יד/יז מגדל עז עמ' תרכט
יד/יז מוריה גל' קא עמ' סא
יד/יז מלואי אבן - שו"ת עמ' קמה
יד/יז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף יד ע"ג
יד/יז מנחה לאהרן (וולף) עמ' 108
יד/יז מנחת חינוך ח"א עמ' ד-ה, ח"ב עמ' קפב, קפד, קפז
יד/יז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' יג
יד/יז מראה איש ח"ב עמ' נט
יד/יז מראות הים עמ' נא-נד
יד/יז מרגליות הים סנהדרין נח ע"ב אות ו {באחותו}
יד/יז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רסט, תקכט
יד/יז משכנות אפרים שבת סי' טז אות טז {לכלל ישראל לא בא}
יד/יז משנת חיים בכורות עמ' תקו, תקז
יד/יז משנת חיים קדושין עמ' תקמא
יד/יז נרות זכריה עמ' קצט {מותר לישא אמו}
יד/יז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רמ
יד/יז ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קעז
יד/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סח
יד/יז פרי אברהם - ענינים שונים סי' לה אות ז
יד/יז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 351
יד/יז צמח ארז עמ' שפב
יד/יז קדשי יהושע עמ' אלף שלא, אלף תלד
יד/יז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קכד
יד/יז קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור יב אות א עמ' מא, קונ' ח אות יא, יז, כד-כה עמ' קנו, קונ' ט אות ב עמ' קפז
יד/יז קרית מלך
יד/יז קרן הצבי מצוה מג אות י
יד/יז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' נא
יד/יז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שמב
יד/יז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תיז
יד/יז שמועות דוד עמ' קכו, קלא
יד/יז שערי טהר ח"ח סי' קח אות א, סי' קכב אות ג
יד/יז תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשמט
יד/יז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תרמז
יד/יז תחומין חי"ז עמ' 180
יד/יז תשובה מיראה (תשסו) עמ' ז
יד/יח אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 159-161
יד/יח אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יד/יח אבני נזר יו"ד סי' תמג אות ה
יד/יח אמת ליעקב נשים עמ' סא, ר
יד/יח אנצי"ת ע' אם (ב) הע' 31, ע' אשת איש הע' 73
יד/יח אשר למלך
יד/יח באר מרים פ"ח ה"י אות ב, פ"ט ה"ה אות א
יד/יח בית מאיר השלם סי' מד ס"ד עמ' קמט
יד/יח ברכת מרדכי יבמות עמ' שעח
יד/יח גור אריה דברים פ' כג הע' 51
יד/יח דברות משה גיטין עמ' תקכ
יד/יח דברות משה סנהדרין עמ' תלח
יד/יח דברי יוסף (קונביץ) עמ' 200
יד/יח דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ} [צ"ל - אם בא על אשת ישראל]
יד/יח דעת הרמב"ם עמ' 90
יד/יח חי' ר' חנוך הענאך עמ' קד
יד/יח חי' ר' שמואל יבמות עמ' רלו, רלח
יד/יח לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' סז
יד/יח מזבח חדש דף עא ע"א
יד/יח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף יד ע"ג, טו ע"א-ע"ב
יד/יח מנחת חינוך ח"א עמ' ד, קצא, ח"ב עמ' רב
יד/יח מעיני המים
יד/יח מראות הים עמ' נא-נד {יראה לי}
יד/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/יח משאת המלך ח"ב סי' רה
יד/יח משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכח עמ' 396
יד/יח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קעו
יד/יח משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סו {איסור שתי עריות אלו}
יד/יח משנת חיים קדושין עמ' תקמא
יד/יח משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רע
יד/יח פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' לח
יד/יח פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קלב
יד/יח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 351
יד/יח קונטרסי שעורים כתובות קונ' ט אות ב עמ' קפז
יד/יח קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ה
יד/יח תשובה מיראה
יד/יח תשובה מיראה (תשסו) עמ' ז
יד/יט אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שמה
יד/יט אור ליהודה קדושין עמ' יא
יד/יט באר מרים פ"ט ה"ה אות ב
יד/יט בים דרך עמ' לג
יד/יט בני דוד
יד/יט בשמן רענן ח"ב עמ' קצ
יד/יט דברות משה גיטין עמ' תקכ
יד/יט דברות משה סנהדרין עמ' תלח
יד/יט דעת כהן עמ' רע
יד/יט הגיור עמ' 65-66
יד/יט חי' ר' חנוך הענאך עמ' קה
יד/יט חמדת ישראל ח"א דף צב ע"ד
יד/יט יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה הי"א ס"ק ב
יד/יט מגדל עז עמ' תרל
יד/יט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף טו ע"ב
יד/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' רב
יד/יט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקסו
יד/יט משנה הלכות ח"ג סי' קפד {אין אישות לעבד}
יד/יט משנת אליעזר (רבינ') עמ' נו
יד/יט משנת חיים קדושין עמ' קנא
יד/יט נחל איתן
יד/יט נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' ריט
יד/יט ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קעה
יד/יט צמח ארז עמ' שפא-שפב
יד/יט קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור יב אות א עמ' מא, קונ' ח אות יא, יג, יז, עמ' קנו
יד/יט שמועות דוד עמ' קלב


טו/257 הלכות איסורי ביאה פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ רמב"ם הערוך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אבן מלוכה (רביע)
טו/א אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' כט
טו/א אדני היד החזקה
טו/א אוצרות הרמב"ם
טו/א אור הישר עמ' פט
טו/א ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יד
טו/א בית אהרן וישראל גל' עח עמ' פב {מצות פו"ר}
טו/א בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' מ אות ב
טו/א בני דוד
טו/א ברוך שאמר (אפשטיין) על הסידור עמ' יא {מ"מ}
טו/א ברור הלכה יבמות מט ע"ב ציון ב
טו/א ברור הלכה יבמות ס ע"א ציון ד
טו/א גדולי ציון (תשנב) עמ' שמ {ממזר ספק, בספק קידושין או גירושין}
טו/א דברות אליהו ח"ה עמ' קכח {בן נדה פגום}
טו/א דרך המלך (רפפורט)
טו/א הדין האישי בישראל עמ' 784
טו/א הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 44
טו/א הר המוריה (אדר"ת) עמ' נ {שעה"מ}
טו/א זכרון יהונתן דף קלז
טו/א חדוותא דשמעתתא ח"ב דף ב ע"ב, ג ע"א-ע"ב {באונס הוולד ממזר}
טו/א חי' בן אריה ח"א סי' טו אות ז
טו/א חי' חתם סופר כתובות כט ע"א מהדו"ק (ד"ה על הממזרת, ד"ה הכותית) {אינו לוקה אא"כ קידש ובעל}
טו/א יהדות בין דת למוסר עמ' 244
טו/א יכין ובועז ח"א סי' עה עמ' 194, סי' קז עמ' 230
טו/א יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' של {שעה"מ}
טו/א ישמח אב עמ' פח
טו/א כבוד הלבנון דף יט ע"ב {דון מינה ואוקי באתרה}
טו/א כל בו ח"ה עמ' שט
טו/א כתר המלך
טו/א לקוטי שיחות חל"ב עמ' 244 {בן הנדה}
טו/א מגידות (תשמ) עמ' קטז-קיז
טו/א מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סה (הראשון) או"ק ו
טו/א מוריה גל' קא עמ' יז {בן הנדה - כשר לכהונה}
טו/א מזכרת חיים עמ' קח {בן נדה - פגום}
טו/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 10, 63, 69
טו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קצח
טו/א מעיני מים מקואות עמ' ז
טו/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפו ע"ד
טו/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקמז
טו/א משה ידבר (תשעו) עמ' קמה
טו/א משנה הלכות ח"ז סי' ריא דף קמ ע"ד {בן נדה פגום}, סי' ריד דף קמט ע"ד
טו/א משנה הלכות ח"י סי' רלח
טו/א משנה הלכות יבמות - עריות סי' עד {פגום}
טו/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רעט {ממזר שנשא ישראלית}, רפ {בן נדה פגום}
טו/א משנת יעקב
טו/א משפטים לישראל עמ' רלב
טו/א נועם חי"ד עמ' קצד
טו/א נועם כג עמ' רכח {בן הנדה כשר, רק פגום}
טו/א נחל איתן
טו/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קג ע"ג {לוקה רק אם קידש}
טו/א נרות אהרן
טו/א נתיבות שלום (למפרט)
טו/א עולה ליפה סי' לט עמ' קלג {בן הנדה פגום הוא}
טו/א עטרת שלמה ח"א עמ' י {כ"מ}
טו/א עיני כל חי (תשסח) עמ' תלא
טו/א פי' ר"א מן ההר יבמות מט ע"א
טו/א פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 31
טו/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' ע
טו/א קול דודי סוטה סי' רעא
טו/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא עמ' קנח
טו/א קרית מלך
טו/א קרן הצבי מצוה יג אות ז, מצוה לא אות ז
טו/א שאילת יעבץ ח"ב סי' מח
טו/א שארית נתן (פולק) דף מז ע"ב
טו/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קסב
טו/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רצ
טו/א שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' יז
טו/א שו"ת מהרש"ל סי' ו
טו/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' ד-ה
טו/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קיא
טו/א שם טוב
טו/א שמות בארץ (תשנט) עמ' רעא
טו/א שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 73
טו/א שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' נב {כ"מ}
טו/א שרידי אש ח"א עמ' רל
טו/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף כא ע"ב
טו/א תיבת גומא (תשסז) עמ' פב {כ"מ} {כ"מ}
טו/א תשובה שלמה אהע"ז סי' יד
טו/ב אב בחכמה דף כח ע"ג {קושיית הראב"ד}
טו/ב אבן ישראל (פישר) כאן, ח"ב עמ' ק {כ"מ}, ח"ח עמ' קטז
טו/ב אבן ציון עמ' תמד
טו/ב אבני נזר אהע"ז סי' קפח אות כ {כ"מ}
טו/ב אגודות אזוב מדברי דף לז ע"ב, לח ע"ג {חייב רק אם קידש ובעל}
טו/ב אגרא דשמעתא ח"א עמ' שי
טו/ב אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קנד
טו/ב אדרת אליהו (ראם) עמ' נג
טו/ב אהל דוד (קאהן) ח"ה רות פ"ד פסוק ו
טו/ב אהל חייא עמ' תשמה
טו/ב אהל תורה (קוק) עמ' קיא
טו/ב אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קצו
טו/ב אור הישר [אור שמח הל' אישות פ"א ה"ד, מל"מ הל' מכירה פ"א ה"ד]
טו/ב אור יעקב יבמות דף כג ע"ג
טו/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 387
טו/ב אחיעזר ח"א סי' ד אות ה, סי' יח אות ג
טו/ב איים בים כתובות סי' מז אות א, ג {מלקות בביאת ממזרת}
טו/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שטז
טו/ב אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' ב [א] ד"ה ראשית
טו/ב אמרי בינה (אש) דף עב ע"ג, עט ע"ד, קל ע"ג {בעל ולא קידש לא לוקה}
טו/ב אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קעט-קפ, קצו
טו/ב אנצי"ת ע' גרושה לכהן הע' 18 {מ"מ}
טו/ב ארזא דבי רב יבמות עמ' נא {לוקה רק בביאה עם קידושין}
טו/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' לב
טו/ב אשר למלך
טו/ב באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' מא
טו/ב באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג {אין מלקות על ביאה לחוד}
טו/ב באר ראי עמ' שמד, שסד
טו/ב בדבר מלך חי"ז עמ' כא {אחד ממזר שנשא ישראלית או ישראלי שנשא ממזרת כיון שבעלו אחר הקידושין לוקין וכו'}
טו/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' ק
טו/ב בית המדרש
טו/ב בית יעקב (מליסא) כתובות לה ע"ב ד"ה בגמ'
טו/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תסז
טו/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תקט
טו/ב בית שערים ח"ג סי' עא
טו/ב בכורי אברהם דף סט ע"ג {ביאה בלי קדושין}
טו/ב בני משה (מאג'אר) דף קנב ע"א
טו/ב בנין אפרים עמ' צב, קד
טו/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שפט, תקב
טו/ב ברור הלכה יבמות סט ע"א לפני ציון ב {ולד מחזיר גרושתו}
טו/ב ברור הלכה כתובות יד ע"א ציון א {מ"מ}
טו/ב ברור הלכה קדושין עח ע"א ציון א
טו/ב ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות ג-ד
טו/ב ברית הלוי השלם
טו/ב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קב
טו/ב בשמים ראש סי' קמב
טו/ב גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' נה
טו/ב גדולי שמואל כתובות דף כח, לה, קידושין דף נא ע"א, סג ע"ב
טו/ב גור אריה (צרמון)
טו/ב גור אריה דברים פ' כג הע' 22 {כ"מ}, 25
טו/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' קטז-קיז {כ"מ}
טו/ב גליונות אבני נזר
טו/ב גנזי אבא עמ' קלה
טו/ב דבר שאול תמורה סי' יב אות ח, סי' סה אות יט
טו/ב דבר שמואל (אבוהב) סי' ז, כ
טו/ב דברות משה יבמות עמ' קפה, רה, שט, שלט, תסו, תקנח, תקפח, כתובות עמ' רכא, ב"מ ח"א סי' כ הערה פא
טו/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' רכח {הולד כשר שהרי אינה ערוה ומ"מ}
טו/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף טו ע"ג-ע"ד {בעל ולא קידש - פטור}
טו/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף כז ע"ג-ע"ד, כח ע"א
טו/ב דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' מח {מ"מ}
טו/ב דברי יציב אהע"ז עמ' מב {ראב"ד}
טו/ב דגל ראובן ח"א סי' ט
טו/ב דורש לציון (תקצד) דרוש יג
טו/ב דורש לציון (תשנה) עמ' קסא
טו/ב דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ} [ארמית - צ"ל אחת]
טו/ב דעת משה (פרידמן) סי' מב
טו/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שפז
טו/ב דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רעג {תשובתו לחכמי לוניל}, רעד {סתירה להל' נערה}
טו/ב האיר ממזרח חמש מגילות עמ' פב {מל"מ}
טו/ב הגהות חבר בן חיים
טו/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' עה-עז {מגדל עוז}
טו/ב הכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק ג
טו/ב הלכה רבה ח"א עמ' 127
טו/ב הר המלך ח"ה עמ' ס
טו/ב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' פא
טו/ב התורה והמדינה ח"ד עמ' קג
טו/ב ויטע אשל תמורה ח"א עמ' קכג-קכד
טו/ב ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז יב ע"ג]
טו/ב זהב התרומה תרומות עמ' שטו
טו/ב זכר יצחק (תשח) עמ' קיט
טו/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רנז
טו/ב זכרון יהונתן דף קלז
טו/ב זכרון צבי מנחם דף לח ע"ב
טו/ב זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קו ע"ד, אהע"ז דף מא ע"ד, מב ע"א
טו/ב חוקות הדיינים ח"ג עמ' נז
טו/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 261
טו/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' נד-נה, סא-סב {לוקה רק אם קידש ובעל}
טו/ב חי' הגר"ח החדש עמ' קמב, קצה
טו/ב חי' הגרז"ס נשים עמ' תסא
טו/ב חי' הריצ"ד
טו/ב חי' חתם סופר
טו/ב חי' ירוחם
טו/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' שסד-שסה
טו/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קעג
טו/ב חי' ר' יהודה זרחיה עמ' פא
טו/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קלה, ח"ב עמ' שסה, ת-תב
טו/ב חנא וחסדא ח"ב דף קפב ע"ד
טו/ב חק המלך יבמות עמ' מא
טו/ב חקר יצחק עמ' קמג
טו/ב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קכב, קכד
טו/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמח, קנג
טו/ב ים התלמוד (עדיל) עמ' רמג
טו/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' ק {מ"מ}, קא, שפט
טו/ב ישועות יעקב נשים עמ' סג, תרנה {מ"מ}
טו/ב כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
טו/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' יט
טו/ב כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רעז
טו/ב כתר אפרים עמ' קפט
טו/ב כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' נח
טו/ב לב שלמה (חלמא) עמ' קכא-קכב
טו/ב לבב דוד
טו/ב לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קה, קסה
טו/ב מאיר עיני חכמים ח"א דף לח ע"ג, נה ע"ב, נו ע"א {דוקא קידש ובעל}, פא ע"ג, קג ע"ג, קד ע"א, מהדו"ת ח"א דף נג ע"א, ח"ב דף י ע"א, יד ע"א, טו ע"א
טו/ב מאמר על ישמעאל לרשב"א (מהד' נאור) עמ' 126
טו/ב מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' טז
טו/ב מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קסג, קסה, קסז, קסט
טו/ב מגידות (תשמ) עמ' סא, קטז-קיז
טו/ב מגידות (תשעג) סי' ל עמ' סא
טו/ב מגילת ספר לאוין דף כא ע"א {מ"מ}
טו/ב מגן בעדי עמ' 255
טו/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קכא, ח"ב עמ' תלד, תלז
טו/ב מוריה גל' קנז עמ' צא {רק בקידושין}, גל' קפג עמ' כא {מרכה"מ}
טו/ב מותיב ומפרק עמ' קכא-קכב {גרושה אסורה רק אם קידש ובעל}
טו/ב מילי דמרדכי
טו/ב מנוחת אליהו ח"א
טו/ב מנוחת אשר ח"ב דף ז ע"ג
טו/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 66
טו/ב מנחת חינוך ח"א עמ' ו, ח"ב עמ' קפא, שיא, שיג, ח"ג עמ' קנח, שנז-שנח, שסא-שסב, שסד, תיג
טו/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רפז
טו/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' סו, שא
טו/ב מנחת שלמה (לוין) עמ' קעט, קפב-קפג
טו/ב מעין החכמה עמ' שיד-שטו {ראב"ד}
טו/ב מענה לשון עמ' קלא {ראב"ד}
טו/ב מעשה רקח
טו/ב מקבציאל (מזוז, תשסט) עמ' קסה
טו/ב מקום דוד [פני יהושע בפתיחה דף ג ע"ד מחתנו, אורים גדולים דף מג]
טו/ב מרחשת ח"ב סי' טז אות א
טו/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ב משאת המלך (תשסז) עמ' עז
טו/ב משאת המלך ח"א סי' קנא
טו/ב משאת משה (חברוני)
טו/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקמז
טו/ב משברי ים אחע"א עמ' קעב
טו/ב משברי ים עדל"ת סי' יד ס"ק ז
טו/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקצד-תר
טו/ב משנה הלכות ח"ג סי' קמט, ח"ז סי' רנב, ח"ט סי' רל
טו/ב משנה הלכות ח"ד סי' קסו (ד"ה ודברי רש"י)
טו/ב משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' מו
טו/ב משנה הלכות קדושין סי' מב
טו/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רפח {ראב"ד}
טו/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תעו
טו/ב משנת חיים ערכין עמ' תצד
טו/ב משנת יעקב כאן, נשים ח"ב עמ' רלא, קדושה עמ' קה
טו/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' ח {כ"מ}, טז
טו/ב מתת מלך
טו/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רנה, רפג, אהע"ז ח"ב עמ' קלג, קצא, שנא
טו/ב נחל איתן
טו/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לז אות יא
טו/ב נישואין שלא כדת עמ' 55 {כ"מ}, 87, 89, 90
טו/ב נר למאור (רבינוביץ) דף מה ע"ג {מ"מ - תשובה לחכמי לוניל}
טו/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף כ ע"ב {כ"מ בשם ר"א בן הרמב"ם}, מצוות דף פד ע"ב-ע"ג {חייבי לאוים לא חייבים בביאה בלי קידושין}
טו/ב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רכ-רכא, רכג
טו/ב נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' עו עמ' קסא {כ"מ}, יו"ד סי' קנג עמ' ער, סי' קנד עמ' ערב
טו/ב נתיב אברהם ח"ב עמ' קלח
טו/ב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ב
טו/ב נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רעב, שפג
טו/ב נתיבות שלום (למפרט) עמ' ז
טו/ב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רצו {בעל ולא קידש - האם יש איסור}
טו/ב סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רא
טו/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' קכט
טו/ב עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' מ {כ"מ בשם ר"א בן הרמב"ם}
טו/ב עטרת זקנים (לבוב תרלא) כתובות לה (דף נא בדפי הספר)
טו/ב עטרת ישועה (תשלו) עמ' מג
טו/ב עטרת ישראל עמ' שסד
טו/ב עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רח, רי
טו/ב עמק המלך (לבוב) הל' יבום פ"ה הי"ח (נדפס אחרי הל' גירושין פ"ג, דף לג)
טו/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צ, צז
טו/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' ל, לג, צז, קו, קט, קפח
טו/ב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' יז, יט, קיז, קפג, ר {כ"מ}, רא
טו/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' כד
טו/ב פנת יקרת (תשנד) סי' מ
טו/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' קעד
טו/ב פנת יקרת חולין פ"י סי' כג {ר"ח הלוי}
טו/ב פרחי כהונה (קצבורג) עמ' נו {מ"מ - לוקה משום פנויה}
טו/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 47
טו/ב ציץ אליעזר ח"א סי' כח אות ג
טו/ב צל החכמה דף לה ע"ד, לו ע"ב
טו/ב צמח ארז עמ' שפה
טו/ב צפנת פענח במדבר עמ' שכז, דברים עמ' רנד
טו/ב צרור החיים (חייקא)
טו/ב קבא דתירוצא עמ' קטז
טו/ב קהלת שלמה דף לח ע"ב {כ"מ}
טו/ב קובץ ביאורים (שפירא)
טו/ב קובץ הערות (תשסג) סי' מד אות ט, סי' מה אות א, סי' נ אות א
טו/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' יב אות ו-ז עמ' 442
טו/ב רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קנג {מ"מ}
טו/ב רנת יצחק שמואל עמ' תא {כ"מ - מאנס בתולה והתרו משום קדשה}, מלכים עמ' מד
טו/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קב-קג
טו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תיח
טו/ב שארית נתן (פולק) דף מז ע"א
טו/ב שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ב פ"טו
טו/ב שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' ג, ה, רמג
טו/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' כו {מ"מ - מלקות על ביאה בלי קידושין}
טו/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' מט {כ"מ}, נג {כ"מ}, פז, קיז, קצא, קצז, רכה
טו/ב שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צח
טו/ב שירת דוד יבמות-קידושין עמ' פ
טו/ב שם טוב
טו/ב שמועות דוד עמ' קלב
טו/ב שמחת החג דף יד ע"ד, טז ע"ב, יז ע"א
טו/ב שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 12, 13
טו/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קלא
טו/ב שער המלך - טעם המלך ח"ב עמ' נב
טו/ב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רפב, ש
טו/ב שערי ציון (כהן, תרצח) דף סח ע"ב {מה"ת מותרת ביאה בלי קידושין בחייבי לאוין}
טו/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכא ע"ד {מ"מ}
טו/ב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קפט, רו
טו/ב שערי תורת בבל עמ' 96
טו/ב שפתי דעת ח"ג עמ' נ
טו/ב שרשי הים דף סח ע"ב
טו/ב תבואת שמש
טו/ב תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קלד
טו/ב תורה אור (באנדי) עמ' שמב
טו/ב תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק כג
טו/ב תורת יצחק ח"ב עמ' רסג
טו/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תרז
טו/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שפד
טו/ב תחית ישראל עמ' ריג-ריד
טו/ב תיבת גומא (ורשנר) עמ' קא
טו/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קפה, קפח, קצ, רצו, ח"ב עמ' קעא, רלז
טו/ב תשובה שלמה אהע"ז סי' נג דף סא ע"ב
טו/ג אבנים יקרות עמ' קמב
טו/ג אגרות משה אהע"ז ח"א סי' כא {מל"מ}, חו"מ סי' כד ענף ג-ד
טו/ג אור הישר [מל"מ לקמן פי"ז ה"ז ד"ה ודע]
טו/ג אם המלך עמ' ג
טו/ג אמונת עתיך גל' 117 עמ' 105
טו/ג אנצי"ת ע' גוי הע' 68, 71, 72, 77
טו/ג ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יד
טו/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פח
טו/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קנט
טו/ג בית מאיר (תשע) סי' ד ס"ה עמ' יט, סי' ו ס"יז עמ' צו
טו/ג בית מאיר סי' ד אות ה עמ' יז-יח
טו/ג בית נפתלי (תשסו) עמ' קסא {שעה"מ}
טו/ג ברור הלכה יבמות מה ע"א ציון ב
טו/ג ברור הלכה קדושין סט ע"א ציון ב
טו/ג ברקאי ח"ג עמ' 132 {גוי הבא על ישראלית}
טו/ג ברקאי ח"ה עמ' 21-22
טו/ג בתים לבדים עמ' עו
טו/ג גדולי שמואל כתובות דף יא {או"ש}
טו/ג גור אריה (צרמון)
טו/ג גזע ישי דף קפג ע"ד-קפד ע"א
טו/ג דברות אליהו ח"ד עמ' קמ
טו/ג דברות אליהו ח"ה עמ' צח-צט {הולד כשר}
טו/ג דברות משה יבמות עמ' תקנז
טו/ג דברי דוד (מילדולה) דף רב ע"ב {גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר}
טו/ג דברי יואל - שו"ת עמ' תקיד
טו/ג דברי משה (מזרחי) עמ' ס {גוי שבא על ישראלית - הבת מותרת לכהן}
טו/ג דגל ראובן ח"ג סי' יא
טו/ג הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 24 {שעה"מ}
טו/ג והיה העולם עמ' 27
טו/ג ויקח אברהם דף מא ע"ד {גוי הבא על בת ישראל הולד כשר}
טו/ג וכתורה יעשה ח"א דף ט ע"א {שעה"מ}
טו/ג חדשים גם ישנים עמ' 86
טו/ג חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 36-37 {שעה"מ}
טו/ג חי' בעל שרידי אש עמ' קסט
טו/ג חי' הגר"מ הלוי
טו/ג חי' מהרי"א הכהן עמ' כח
טו/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קלה
טו/ג חסדי דוד ח"ג עמ' מח-מט
טו/ג חק המלך יבמות עמ' נד-נה, נז
טו/ג חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז סי' ו, ודף יב
טו/ג יכין ובועז ח"א סי' עה עמ' 195-196, סי' קז עמ' 231
טו/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' ק {שעה"מ}
טו/ג ישב מצרף דף ג ע"ב {מ"מ - הוולד אינו פגום}, וכתורה הזאת דף ז ע"א {גוי הבא על ישראלית - הולד כשר}
טו/ג ישראל והזמנים (רוסוף) כסלו-אדר עמ' 247
טו/ג כל בו ח"ה עמ' שי
טו/ג כפייה בגט עמ' קסט
טו/ג כתונת יוסף דף ל ע"א
טו/ג לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מג עמ' קלו סי' מח עמ' קסב
טו/ג לב אריה (קרלין) עמ' נג
טו/ג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' סט, עז
טו/ג להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' עח
טו/ג לחמי תודה (הורביץ) דף רלה ע"א {שיחררו נמצא הבן בן חורין}
טו/ג מבשר טוב - משפט גרות עמ' קנ
טו/ג מגדל חננאל
טו/ג מגל חי"ג עמ' 136
טו/ג מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סד, אות סה (הראשון) או"ק ב
טו/ג מוריה גל' קא עמ' יח-יט {גוי הבא על ישראלית - הוולד כשר לכהונה}, גל' קנט עמ' נז
טו/ג מטה אפרים ח"ב
טו/ג מי באר (אופנהיימר) דף לד ע"א {הוולד כשר}
טו/ג מלאכת חשב עמ' קיב
טו/ג מנוחת אשר ח"ב דף לט ע"א
טו/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' ש {מל"מ}, שכה-שכו
טו/ג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' יז
טו/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' מא {שעה"מ}, ח"ג עמ' שמח
טו/ג מענה לשון עמ' קמה, קמט
טו/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
טו/ג מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' קא {גוי שבא על בת ישראל הבת כשרה לכהונה}
טו/ג מראה הפנים יבמות דף כט
טו/ג מראות ישרים יבמות סי' לא עמ' קסא
טו/ג משאת משה (חברוני)
טו/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' ז עמ' ח
טו/ג משה ידבר (תשעו) עמ' עא {שעה"מ}
טו/ג משך חכמה ויקרא פכ"ד פס' טז
טו/ג משנת חיים קדושין עמ' תקמה, תקפה
טו/ג משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' פד
טו/ג משנת עזר ח"א עמ' קג
טו/ג משנת ר' אהרן יבמות סי' יג אות א
טו/ג נדיב לב ח"ב דף יא ע"ב
טו/ג נועם ח"א עמ' קס, ח"ח עמ' ד, חי"ד עמ' רפז-רפט
טו/ג נרות אהרן
טו/ג נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' תקכא
טו/ג נתיבות שמואל דף קב ע"ב
טו/ג ס' השבי"ט עמ' קלו {מל"מ}
טו/ג עולת שלמה ח"ב עמ' שע-שעא
טו/ג עיוני פרשה במדבר עמ' 14
טו/ג עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רצד-רצו
טו/ג עמודי שלמה ח"ב עמ' פט
טו/ג פינות הבית דף כד ע"ג
טו/ג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קכב, קכח {מל"מ}
טו/ג צבא המלך עמ' סב
טו/ג קדשי יהושע עמ' אלף שלו {שעה"מ}
טו/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שז
טו/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' קפח
טו/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות טו עמ' צה
טו/ג קרית מלך
טו/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קח
טו/ג רפואה והלכה (שילת) עמ' 207
טו/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רנז, רסה
טו/ג שהם וישפה ח"א וח"ב
טו/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רצא, רצג-רצה
טו/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' ר
טו/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תמז
טו/ג שו"ת מהרשי"ק עמ' טו
טו/ג שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שסז {גוי הבא על ישראלית - הוולד כשר לכהונה}
טו/ג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קב
טו/ג שם דרך כתובות עמ' רלב
טו/ג שם טוב
טו/ג שעורי אבני עזר ח"א עמ' סג
טו/ג שעלי דעת גל' ז עמ' 12
טו/ג שער המלך ח"ב עמ' יא, סב, תנ
טו/ג שערי טהר ח"ח סי' קיד
טו/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכא ע"ג
טו/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רה
טו/ג שרידי אש ח"א עמ' רא
טו/ג שרשי הים דף סט ע"ב
טו/ג תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קלו-קלז
טו/ג תורה אור (באנדי) עמ' שלא
טו/ג תחומין חט"ו עמ' 293
טו/ג תרומת הגורן ח"ב עמ' 134, 139 {שעה"מ}
טו/ג תרומת הגורן ח"ב עמ' 134, 139, 140
טו/ג תשובה שלמה אהע"ז סי' יב {שעה"מ}
טו/ג תשובות יהודה דף לד ע"ד {הוולד כשר אף לכהונה}
טו/ג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תפו, תפט
טו/ד אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' ק
טו/ד אגרות משה אהע"ז ח"א סי' יט
טו/ד אדני היד החזקה
טו/ד אהל יצחק גיטין עמ' תתא-תתב
טו/ד אור לישרים (שולמן) עמ' קו {שעה"מ בשם רמ"ע}
טו/ד אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קעה, קעח
טו/ד אמרי שפר (סגל) עמ' קכג
טו/ד אמת ליעקב נשים עמ' קעט
טו/ד אנצי"ת ע' אדומי הע' 43 {שעה"מ}, ע' גוי הע' 67
טו/ד ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יד
טו/ד באר מרים פ"ח ה"ח
טו/ד בית מאיר (תשע) סי' ד ס"לו עמ' סא, סי' טז ס"ג עמ' קלט
טו/ד בית מאיר סי' טז אות ג עמ' קלג
טו/ד בכורי חיים ח"ד עמ' רלז
טו/ד ברור הלכה קדושין סט ע"א ציון ב
טו/ד בתי כהונה (תצו) בית ועד דף נא ע"ד
טו/ד בתי כהונה (תשסה) עמ' לו, לח
טו/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקצד
טו/ד דברות אליהו ח"ו עמ' קנב, קנד {ממזר בשפחה}
טו/ד דברות משה גיטין עמ' תקכה
טו/ד דמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פי"ב פסוק ב {תקנת וולד}
טו/ד הגיור עמ' 255
טו/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רסא
טו/ד זבח שלמה ח"א עמ' כו-כז, לד
טו/ד זכר אליהו עמ' קסו
טו/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קמא, ח"ב עמ' שצח
טו/ד יחוה דעת ח"ה עמ' קנו
טו/ד יחל ישראל (תשנב) עמ' רד
טו/ד יכין ובועז ח"א סי' עה עמ' 197-198
טו/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קג {שעה"מ}
טו/ד ישועות יעקב נשים עמ' תשסג
טו/ד ישראל והזמנים (רוסוף) כסלו-אדר עמ' 247
טו/ד כל בו ח"ה עמ' שי
טו/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תלה {שעה"מ}
טו/ד מנחה לאהרן (וולף) עמ' 71, 111
טו/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' שטו, ח"ג עמ' שנט
טו/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שמח, שצב {שעה"מ}
טו/ד מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' ממזר בשפחה
טו/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קעז-קעח
טו/ד משנה הלכות ח"ו סי' רכא {לא גזרו}
טו/ד משנה הלכות יבמות - עריות סי' מב {לא גזרו}, עב, מיאון סי' צה
טו/ד משנת המדינה עמ' 192
טו/ד משנת חיים קדושין עמ' תקמה, תקפה
טו/ד משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מז
טו/ד משנת ר' אהרן קדושין עמ' כ
טו/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק לט פסוק ד
טו/ד נישואין שלא כדת עמ' 66, 124
טו/ד עזרת כהן עמ' רפז ע"ב
טו/ד עיוני פרשה במדבר עמ' 14
טו/ד עמודי שלמה ח"ב עמ' פט
טו/ד פני המלך דף קח ע"ב
טו/ד פני משה (שלז')
טו/ד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 519
טו/ד קובץ ביאורים (שפירא)
טו/ד קרן הצבי מצוה סד אות א, מצוה קו אות ב
טו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תיז
טו/ד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רצא
טו/ד שו"ת הרדב"ז סי' תקצח
טו/ד שו"ת הרדב"ז סי' תקצח
טו/ד שושן עדות דף לג ע"א
טו/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' נב
טו/ד שם טוב
טו/ד שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות כד
טו/ד שער המלך כאן, וטעם המלך ח"ב עמ' נג, מעשה חושב ח"א עמ' ו
טו/ד שער יהודה הל' עבדים פ"ג ה"ג
טו/ד שערי טהר ח"ח סי' קו, סי' קיב אות א, סי' קיד
טו/ד שפתי דעת ח"א עמ' רפג-רפד {מל"מ}
טו/ד תורה אור (באנדי) עמ' שלא, שמא, שמג
טו/ד תורת האוהל עמ' שלז {מל"מ - ביאה הראויה להזריע}
טו/ד תורת המצרף עמ' רלו
טו/ד תחומין חט"ו עמ' 295 {שעה"מ}
טו/ד תיבת גומא (תשסז) עמ' פא
טו/ה אבני נזר אהע"ז סי' שעג אות א
טו/ה אדני היד החזקה
טו/ה אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רלב
טו/ה אור שמח
טו/ה אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק ז
טו/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ריג-ריד, ריז {אסור בשפחה}
טו/ה ברור הלכה גיטין מג ע"א ציון ג
טו/ה ברור הלכה יבמות מה ע"ב ציון א
טו/ה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקצד
טו/ה גינת ורדים (תאומים) עמ' רלז
טו/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' קצז {אסור בשפחה}
טו/ה יד ישראל ח"ב
טו/ה כמו השחר דף כב ע"ג {ראב"ד}
טו/ה כרם שלמה (אהרמן) יבמות מה ע"ב
טו/ה מנחת חינוך ח"א עמ' ה, ח"ב עמ' קפו
טו/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שמו
טו/ה משנה הלכות יבמות - מיאון סי' פה
טו/ה משנת חיים קדושין עמ' תקמה, תקפה
טו/ה נדיב לב ח"ב דף טז ע"ג {מל"מ}
טו/ה נחלת יצחק גיטין סי' יז
טו/ה נרות אהרן
טו/ה עונג שבת סי' מו
טו/ה עיוני הלכות ח"א עמ' שמב
טו/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שח
טו/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' רו
טו/ה שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קנה
טו/ה שו"ת הרמ"ע השלם עמ' רעו
טו/ה שו"ת מהרש"ל סי' ו
טו/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' נב
טו/ה שם טוב
טו/ה שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קס
טו/ה שערי טהר ח"ה שער ב סי' ל אות א דף רעג ע"א
טו/ו אדני היד החזקה
טו/ו אור ליהודה קדושין עמ' ריג
טו/ו אור שמח
טו/ו בית אברהם (ישראל, תשסג) - מאמר המלך קונ' ב {מ"מ}
טו/ו בית יחזקאל (סרנה) גיטין דף נא ע"ב
טו/ו בן אשר סי' נ הערה יא
טו/ו בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' קצו
טו/ו בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' רסח
טו/ו ברור הלכה יבמות עח ע"ב ציון א
טו/ו ברור הלכה יבמות פד ע"ב {שעה"מ}
טו/ו גדולי ציון (תשנב) עמ' שלז {מל"מ}
טו/ו חי' ר' שמואל יבמות עמ' רנח
טו/ו כי בא מועד עמ' לג
טו/ו לב שלם [שיירי קרבן (דפוס ראשון) נדרים דף יב ע"ג]
טו/ו לחם חקי עמ' קמח
טו/ו לקוטי סופר ח"א דף ז ע"ג
טו/ו מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סד {מ"מ}
טו/ו מלואי אבן - שו"ת עמ' קעב, קעג, קעז
טו/ו מנחת בצלאל (תשלז) עמ' יג
טו/ו מנחת חינוך ח"א עמ' ג
טו/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' יד
טו/ו משברי ים אחע"א עמ' תל
טו/ו נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רצ
טו/ו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רמג
טו/ו צבא המלך עמ' סו, סח
טו/ו צפנת פענח כאן, ושמות עמ' קפט
טו/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שטו
טו/ו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קלח
טו/ו קרית מלך
טו/ו ראשי בשמים (רבין) עמ' שא
טו/ו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכא ע"א
טו/ז אור הישר [אור הישר קדושין סז ע"א]
טו/ז איים בים ב"ב פ"א סי' לח אות ד
טו/ז אם המלך עמ' נב
טו/ז אנצי"ת ע' גר הע' 185-188
טו/ז ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יד
טו/ז גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 56
טו/ז זאת ליעקב במדבר עמ' קכט
טו/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמח
טו/ז יכין ובועז ח"א סי' עה עמ' 196
טו/ז לב שלם [עדות ביהוסף ח"א סי' יב דף מד ע"ד]
טו/ז מרכבת המלך עמ' שלה
טו/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקמד
טו/ז משנה הלכות יבמות - מיאון סי' פח
טו/ז משנת חיים קדושין עמ' תקנו-תקסב
טו/ז משנת יעקב
טו/ז ספרי דבי רב ח"ד עמ' פו
טו/ז פד"ר ח"ו עמ' 197, וח"ח עמ' 260
טו/ז קרן הצבי מצוה סד אות א
טו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תיח
טו/ז שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"א
טו/ז שב שמעתתא שמעתא א פ"א
טו/ז שו"ת רשב"ש עמ' שלב
טו/ז שם טוב
טו/ז תורה תמימה דברים פ' כג אות כא
טו/ז תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מח (קסח) {קהל גרים לא איקרי קהל}
טו/ח אמת ליעקב נשים עמ' קפא {מ"מ}
טו/ח אנצי"ת ע' גר הע' 190, 194
טו/ח ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יד
טו/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קסב
טו/ח ברור הלכה קדושין עה ע"א ציון ג
טו/ח גרים וגרות עמ' סג
טו/ח הגיור עמ' 16
טו/ח הלכה למשה (אלבז) עמ' לח
טו/ח זבח שלמה ח"א עמ' ל-לא
טו/ח חזון יחזקאל קידושין פ"ד הי"ב
טו/ח ישועת משה עמ' פב, רסו
טו/ח לב מרפא דף נג ע"ב
טו/ח מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' טו
טו/ח מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קסג {פצוע דכא עם גיורת}
טו/ח מלך שלם
טו/ח משנת חיים קדושין עמ' תקנו-תקסב
טו/ח פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {פוסק כיש אומרים}
טו/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שכח
טו/ח צמיחת גאולתנו עמ' קס
טו/ח קרן הצבי מצוה ז אות ב
טו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תכד
טו/ח שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קפב
טו/ח שו"ת מהר"י וייל סי' קמז
טו/ח שער המלך ח"ב עמ' טו {מ"מ}
טו/ח שערי טהר ח"ח סי' נג אות ג
טו/ח תחומין חי"ז עמ' 207
טו/ט אבי עזרי ח"ה
טו/ט אבן ישראל (פישר)
טו/ט אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קיג
טו/ט אגרות הגרי"ד עמ' רסח
טו/ט אהל חייא עמ' תשלו
טו/ט אוצרות יהושע עמ' רח, תעב
טו/ט אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' יט
טו/ט אור לישרים (שולמן) עמ' לט
טו/ט אנצי"ת ע' גר הע' 195, 197, 198, 200, 202, 203, 207
טו/ט אריה ליש עמ' רעט
טו/ט באר אלחנן עמ' רכט {ר"ח הלוי}
טו/ט בית אהרן וישראל גל' נד עמ' קכה {ר"ח הלוי}
טו/ט בית אהרן וישראל גל' סב עמ' נב-נד {ר"ח הלוי}
טו/ט בית אהרן וישראל גל' סב עמ' נד, נו
טו/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קסב
טו/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קפג {שעה"מ}, קפה
טו/ט בית מאיר (תשע) סי' ד ס"כג עמ' ל
טו/ט בית מאיר סי' ד אות כג עמ' כח
טו/ט בן אברהם (תשי) עמ' טו
טו/ט בן אשר סי' נ הערה יב {אבן ישראל}
טו/ט ברור הלכה יבמות נז ע"א ציון ג {ר"ח הלוי}
טו/ט ברור הלכה יבמות פד ע"ב
טו/ט ברור הלכה קדושין עה ע"א ציון ג
טו/ט ברקאי ח"א עמ' 78
טו/ט גרים וגרות עמ' קסז
טו/ט דברי אהרן עמ' קב-קג {אמו מישראל אסור בממזרת}
טו/ט דברי דוד (מילדולה) דף קצח ע"ג
טו/ט ואם תאמר ח"א קושיה 311
טו/ט ויוסף שאול דף עא ע"ב
טו/ט זבחי צדק (דיסקין) עמ' רעא {גר בממזרת}
טו/ט זכרון יהונתן דף קלז
טו/ט חזו"א על הרמב"ם
טו/ט חזון יחזקאל יבמות פ"ח ה"א, קידושין פ"ד הי"ב
טו/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' מה
טו/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' מה
טו/ט חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' שנה
טו/ט חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' שנח
טו/ט חי' ר' חיים הלוי דף כח
טו/ט חי' ר' שמואל יבמות עמ' צ
טו/ט חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' קמז
טו/ט חק המלך יבמות עמ' סג
טו/ט יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקיט {ר"ח הלוי}, תקכג, תרנד {ר"ח הלוי}
טו/ט יד דוד (קרלין) ח"א דף נב
טו/ט יהדות בין דת למוסר עמ' 244
טו/ט ישועות יעקב נשים עמ' נד, תשסו
טו/ט לב שלם [ב"ח אהע"ז דף ד ע"ג]
טו/ט מבשר טוב - משפט גרות עמ' קפא {או"ש}
טו/ט מוריה ב גל' ז (ר"י קופרברג)
טו/ט מוריה גל' קא עמ' כ, כג-כה
טו/ט מלך ישראל עמ' 123
טו/ט מלך שלם
טו/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' רעג, שנט
טו/ט מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' יח
טו/ט מסורה חי"א עמ' ט
טו/ט מראה איש ח"א יו"ד עמ' צד
טו/ט מראות ישרים יבמות סי' ח עמ' מד, סי' לב עמ' קסה
טו/ט מרכבת המלך עמ' שלה
טו/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקלט
טו/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רסד {ר"ח הלוי}
טו/ט משנת חיים קדושין עמ' תקנו-תקסב
טו/ט משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' רנז-רנח
טו/ט משנת ר' אהרן יבמות סי' כג אות ג, סי' כד אות ג
טו/ט נועם חי"ד עמ' כ
טו/ט נחלת יצחק קידושין סי' לה
טו/ט נחלת שמואל דף כח ע"ב
טו/ט נרות אהרן
טו/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקצד
טו/ט נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' קנו {ר"ח הלוי}
טו/ט נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רצא
טו/ט ס' השבי"ט עמ' קלו
טו/ט ענבי פתחיה עמ' 156 {ר"ח הלוי}
טו/ט ענפי ארז (גורביץ, עבדים) עמ' מז {ר"ח הלוי}
טו/ט פנת יקרת (תשנד) סי' לז {ר"ח הלוי}
טו/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' קסט {ר"ח הלוי}
טו/ט פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' כה
טו/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ריד ע"ד {שעה"מ}
טו/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יז אות ב ואילך, אהע"ז סי' שכח
טו/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יז אות יג
טו/ט צמיחת גאולתנו עמ' קס
טו/ט קרית מלך
טו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תכד
טו/ט שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 41 {ר"ח הלוי}
טו/ט שדה יצחק עמ' קכח-קכט
טו/ט שירת הפסח אות קפד {ר"ח הלוי}
טו/ט שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קכא, קלג
טו/ט שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' נב
טו/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' תט {ר"ח הלוי}
טו/ט שער המלך ח"ב עמ' יח
טו/ט שערי טהר ח"ח סי' נג אות ג
טו/ט תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק לא
טו/ט תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תשלב, תשמג
טו/ט תחומין חי"ח עמ' 158 {ר"ח הלוי}
טו/ט תלפיות ו חוב' א עמ' 21 {ר"ח הלוי}
טו/ט תשובות ר' יעקב מליסא דף לח
טו/י אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קיב
טו/י אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שלב {מל"מ}
טו/י אור הישר [עונג יו"ט סי' עא]
טו/י אחי וראש - תשובות דף מה ע"ד {מל"מ}
טו/י אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' א ד"ה ומדברי
טו/י ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יד
טו/י בינת אמת עמ' קצד
טו/י בית אברהם (חנניה) עמ' קצה-קצו
טו/י בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף לב
טו/י בית יצחק (חבר) דף נז ע"ב
טו/י בית יצחק (תשי"ג) עמ' 80
טו/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קעב
טו/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קצח
טו/י בית מאיר השלם סי' לא ס"ד עמ' מד {הגהת מל"מ}
טו/י בן אברהם (תשי) עמ' טז
טו/י ברור הלכה יבמות פט ע"ב ציון ד
טו/י ברכת שלמה אהע"ז עמ' לט {מ"מ}
טו/י בשמים ראש סי' קיב
טו/י בשמן רענן ח"ב עמ' קצד
טו/י בתים לבדים עמ' עו, פ, קה
טו/י גורן דוד ח"ב סי' ב
טו/י דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' נז, ח"ג אהע"ז סי' יט, כב, ח"ה אהע"ז סי' ו
טו/י דברי אמת (תרכא) דף יד ע"ד, ק ע"ב, קי ע"א
טו/י דברי אמת (תשעט) עמ' שסז, תכד, תלז {שלשה ממזרין הן וכו'}
טו/י דברי ריבות (תשעב) עמ' רלא
טו/י דברי רננה עמ' רפז
טו/י דרך המלך (רפפורט)
טו/י דרך עץ החיים (אלגזי) דף פד ע"ב-ע"ג {מל"מ}
טו/י זכרון בנימין ח"א עמ' רנב
טו/י זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רפט
טו/י זכרון ישעיהו דף יב ע"ג
טו/י חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 322
טו/י חי' חתם סופר
טו/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' לה, סו, מהדו"ב ח"א עמ' שנו
טו/י חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קסו
טו/י יד דוד (קרלין) ח"ב דף ריח
טו/י ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רכב
טו/י ישמח ישראל (רבינוביץ) דף יט ע"ג
טו/י כלילת יופי דף סח
טו/י לב שלם [מגילת ספר לאוין דף נח ע"ב, נט, שו"ת מהריט"ץ דף קיט ע"ד, שו"ת רלב"ח סי' יא]
טו/י מגילת ספר לאוין דף נח ע"ב
טו/י מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קלז
טו/י מעשה רקח
טו/י מפתח הבאורים [שב שמעתתא שמעתא א פ"ב]
טו/י משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשלד בסופו
טו/י משרת משה (נבר)
טו/י נחל איתן
טו/י נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' עו עמ' קסג
טו/י נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' לז ס"ק ד
טו/י עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רמח
טו/י פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קג
טו/י קונטרסי שעורים ב"מ שעור ז אות יא
טו/י שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"ב
טו/י שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רסו
טו/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' סא, סב
טו/י שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' נז דף קמט
טו/י שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' שצ
טו/י שו"ת מהרי"ק סי' קעא
טו/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תכד
טו/י שו"ת מהרלב"ח סי' יא, מב (ב)
טו/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' קלב
טו/י שיבת ציון (לנדא) סי' עה
טו/י שם טוב
טו/י שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קכג {מל"מ}
טו/י שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רס
טו/י שערי שמואל עמ' לט {ספק גירושין}
טו/י שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' מט
טו/י שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קצד, רג
טו/י תורת אמת (תשסו) עמ' תרצו
טו/יא אבי עזרי ח"ה
טו/יא אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 161
טו/יא אבן מלוכה (ברון, תשעז)
טו/יא אבן מלוכה (רביע)
טו/יא אבני נזר אהע"ז סי' כז אות ז, סי' רכא אות א
טו/יא אבני עזר ח"א סי' ה
טו/יא אבני שהם (פרץ) דף כה ע"א {מל"מ}
טו/יא אגרא דשמעתא ח"ב עמ' רמו, רסח {מל"מ}, ח"ג עמ' שי, שיב
טו/יא אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' ז
טו/יא אומר לציון סי' קצד
טו/יא אוצרות יהושע עמ' עו
טו/יא אור הישר [דברי ריבות סי' קסו]
טו/יא אור עולם (שניאורסון) עמ' 619
טו/יא אורים גדולים (תקיח) דף מג ע"ב וע"ד
טו/יא אורים גדולים (תשסג) עמ' קלז
טו/יא אות היא לעולם ח"א דף סה ע"ד {מל"מ}
טו/יא אחי וראש - תשובות דף לח ע"א, מו ע"ב, מז ע"א
טו/יא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רפד {המכשיר בה מכשיר בבתה}
טו/יא אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' מב-מג
טו/יא אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' ב [ב] ד"ה וכבר {מ"מ}
טו/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לט אות ה
טו/יא אמרי שפר (סגל) עמ' קכא-קכב {מ"מ}
טו/יא אנצי"ת ע' אם (א) הע' 13, 15
טו/יא אפיקי מגינים קידושין סי' פה-פו
טו/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' פד אות ד
טו/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' פד אות ד
טו/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קכה
טו/יא באר לחי ראי
טו/יא באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג
טו/יא באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג
טו/יא בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קסב, קסז
טו/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף לב ע"א-ע"ג
טו/יא בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קעא, קפז
טו/יא בית אהרן (כהן)
טו/יא בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף ל
טו/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעז סעיף ד {מל"מ}
טו/יא בית יצחק (חבר) דף נ ע"ג
טו/יא בית יצחק (חבר) דף נו ע"א {מל"מ - גם למ"ד סד"א לחומרא מדאו' יש חילוק בין חתיכה אחת לשתי חתיכות}
טו/יא בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' שנב
טו/יא בית מאיר (תשע) סי' ד סכ"ו עמ' לד, ס"כז עמ' נב {מ"מ}, סל"ה עמ' נט {מל"מ}
טו/יא בכורי גשן סי' ה ענף ג
טו/יא בן אברהם (תשי) עמ' רע
טו/יא בני דוד
טו/יא בציר אליעזר ח"א דף א ע"ב {מל"מ - ממזר שאקבע}
טו/יא ברור הלכה כתובות יג ע"א ציון ב
טו/יא ברור הלכה כתובות יד ע"א ציון א
טו/יא ברור הלכה קדושין עג ע"ב ציון ג {מל"מ}
טו/יא ברכת מרדכי ב"ב עמ' שעג
טו/יא ברכת מרדכי יבמות עמ' רסט, שכט
טו/יא ברכת מרדכי כתובות עמ' קפז
טו/יא ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קכא
טו/יא ברכת שלמה אהע"ז עמ' לד, לו
טו/יא בשמים ראש סי' קיב
טו/יא גורן דוד ח"ב סי' ב {מל"מ}
טו/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קכט
טו/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' כב
טו/יא דברי חיים (אוירבך) אה"ע סי' א ד"ה ולפענ"ד, סי' ב ד"ה אולם
טו/יא דברי יוסף (קונביץ) עמ' 153
טו/יא דברי ירמיהו קידושין עמ' רסג {מל"מ}
טו/יא דרך המלך (רפפורט)
טו/יא דרכי משה ח"ב שמעתתא ב פ' ח
טו/יא האיר ממזרח כתובות סי' יג אות ט {"העובר הזה או הולד הזה" - כפל הלשון}
טו/יא הגהות חבר בן חיים
טו/יא וגר זאב עמ' קכז
טו/יא זבח שלמה ח"א עמ' כח {מ"מ}
טו/יא זכרון בנימין ח"א עמ' רנב
טו/יא זכרון זאב עמ' קפא, קפה-קפו
טו/יא זר זהב (פראג) עמ' קמ {פנויה שנתעברה}
טו/יא חוות בנימין ח"א עמ' קעג {מל"מ}
טו/יא חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 121 {מל"מ}
טו/יא חי' בעל שרידי אש עמ' רא
טו/יא חי' הריצ"ד
טו/יא חי' כתב סופר
טו/יא חי' ר' שמואל יבמות עמ' צב
טו/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תנו, ח"ב עמ' סה-סו {מל"מ}
טו/יא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קלז, קעה ע"א, קעז ע"א
טו/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קג
טו/יא כל בו ח"ה עמ' שי
טו/יא כלילת יופי דף סז
טו/יא כתב סופר אהע"ז סי' ב ד"ה והנה הר"ן {מ"מ - להכשיר הולד נאמנת דספק ממזר מותר מה"ת משא"כ לפסול}, ד"ה וכל זה כתבתי {אם אמרה בן כשר הוא ולישראל נבעלתי}
טו/יא כתב סופר אהע"ז סי' ב דף א ע"ד {נאמנת להכשיר אפילו ברוב פסולים ואינה נאמנת לפסול}
טו/יא כתב סופר אהע"ז סי' ב דף ב ע"א-ע"ב {בן כשר הוא ולכשר נבעלתי}
טו/יא כתב סופר אהע"ז סי' ה דף ו ע"א
טו/יא לב שלם [ידי אליהו דף צג ע"ג, חלקת מחוקק סי' ד ס"ק כו, כנסת יחזקאל סי' נו, יד אהרן אהע"ז סי' ה הגה"ט אות כ, שו"ת השיב ר' אליעזר סי' ח דף יג-יד]
טו/יא לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ו אות א-ג
טו/יא מאור למלך כתובות עמ' פה-פז, צ, צב, צד-צה, קד, קז, קי
טו/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף נא ע"ד, נז ע"א, ע"ד, נט ע"ג, סא ע"ג
טו/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קיז, קכד, קכו, קלא, רה
טו/יא מגן בעדי עמ' 174, 182, 185, 230
טו/יא מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' כה
טו/יא מלואי אבן ח"א עמ' עו
טו/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' שנט-שס, שסב
טו/יא מעין נצח ח"ב סי' ק {מל"מ}
טו/יא מענה לשון עמ' קלא-קלב, קמא
טו/יא מעשה בצלאל סי' רפה
טו/יא מעשה רקח
טו/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף עז ע"א, עח ע"ד
טו/יא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקמט
טו/יא משנה הלכות ח"י סי' רה
טו/יא משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' כא
טו/יא משנת יעקב
טו/יא משנת יעקב משפטים עמ' רסו {מל"מ}
טו/יא משנת ר' אהרן כתובות עמ' קפא, קצז
טו/יא משפט איש תשיז עמ' רעב
טו/יא משפטי שאול - פסקי דין עמ' כה, מא
טו/יא משפטים לישראל עמ' שד
טו/יא נדיב לב ח"ב דף יא ע"ד
טו/יא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' טו {מל"מ}, כד
טו/יא נועם ח"ד עמ' נט
טו/יא נזר אברהם מכות ועדות עמ' רעב, רעה
טו/יא נחלי מים עמ' ה, ז
טו/יא נחלת בנימין עמ' קח
טו/יא ניצוצי אש עמ' קצט
טו/יא נשאל דוד אהע"ז עמ' ו ע"א
טו/יא נתן חכמה ב"מ סי' ד {מל"מ}
טו/יא נתן פריו חולין עמ' עא, וסוגיות ח"א עמ' קה {מל"מ}
טו/יא ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תסה-תע
טו/יא סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רב-רד
טו/יא סופר מהיר ח"ב עמ' טז
טו/יא עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קלה {מל"מ - שתוקי לא נקרא איקבע איסורא}
טו/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' מב
טו/יא עין חיים ח"א עמ' רמ {מל"מ - הבדל בין ספק ממזר לממזר שנתערב}
טו/יא עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רטו {מל"מ}
טו/יא עמק המלך (לבוב)
טו/יא עצי ארזים סי' ד ס"ק מ
טו/יא פד"ר ח"ג עמ' 104, ח"ו עמ' 134
טו/יא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קג-קד
טו/יא פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 119
טו/יא צהר הבית עמ' קכב
טו/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יט אות ב, סי' שז אות יח, סי' שט אות יא
טו/יא קובץ ביאורים (שפירא) עמ' שד-שו
טו/יא קונטרסי שעורים קדושין שעור כג אות א
טו/יא קרני ראם (ירמוש) עמ' תרה
טו/יא רביד הזהב (אברך) דף עט ע"ג {מ"מ}
טו/יא שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' רה
טו/יא שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"ב, שמעתא ד פ"ד, פ"כ
טו/יא שב שמעתתא שמעתא ב פי"ד, שמעתא ד פי"ח, פכ"א
טו/יא שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שצב, ח"ב עמ' רסג
טו/יא שדה יצחק עמ' סג {מל"מ}
טו/יא שו"ת הרשב"א ח"ד סי' שיד
טו/יא שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תנד
טו/יא שו"ת מהרשי"ק עמ' מד
טו/יא שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שסז
טו/יא שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קנט {מ"מ}
טו/יא שו"ת רשב"ש עמ' שלא
טו/יא שושנת העמקים (תאומים) עמ' קלג {מל"מ}
טו/יא שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קיא {מ"מ}
טו/יא שני המטות - מטה הלוי עמ' קמח {מ"מ}
טו/יא שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' שלח {מל"מ}
טו/יא שערי טהר ח"ח סי' קיג אות ב
טו/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 6
טו/יא שערי עזרא (בצרי) עמ' קעט
טו/יא שערי שמואל עמ' סא
טו/יא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קיד ע"ג, קכא ע"א, קכב ע"א {מל"מ}, קכג ע"ד, ח"ג דף ב ע"ד {מל"מ}
טו/יא שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קפא, רג, רטו, ריח {מל"מ}
טו/יא שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' ט
טו/יא שערים בקבוע עמ' טו {מל"מ}
טו/יא שרידי אש ח"א עמ' שמ
טו/יא תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קכט
טו/יא תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' יד אות ב, ד
טו/יא תחומין חט"ז עמ' 178 {מ"מ}
טו/יא תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' צט {מל"מ}
טו/יב אבי עזרי ח"ה
טו/יב אבני נזר אהע"ז סי' כז אות ה הגהה ז
טו/יב אגרא דשמעתא ח"ב עמ' ר {מ"מ}, רמו, רמט, ח"ג עמ' שי, שיא, שיב {כ"מ}, שכה
טו/יב אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' ז, ט, ח"ד עמ' לב, מב, חו"מ סי' כד ענף ג-ד
טו/יב אהל שרה לאה עמ' כ {מ"מ}
טו/יב אוצרות יהושע עמ' עו
טו/יב אור גדול דף כט ע"ג
טו/יב אור עולם (שניאורסון) עמ' 619
טו/יב אורים גדולים (תשסג) עמ' קלז
טו/יב איים בים מכות פ"ג סי' א אות ה
טו/יב אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' ב [א] ד"ה ראשית
טו/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לט אות ה
טו/יב אפיקי מגינים קידושין סי' פו
טו/יב ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' שיט
טו/יב באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' פד אות ד
טו/יב באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' פד אות ד
טו/יב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קטו
טו/יב באר לחי ראי
טו/יב באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג
טו/יב באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג
טו/יב בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קסב, קסז
טו/יב בינת דניאל ח"ה עמ' קמז
טו/יב בית זבול ח"ב סי' לז אות ג
טו/יב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קנח
טו/יב בית מאיר (תשע) סי' ד סכ"ו עמ' לד, לו
טו/יב בית מאיר סי' ד אות כו עמ' לא, לג, לה, לו, לט, מ
טו/יב בכורי גשן סי' ה ענף א, ד-ה
טו/יב בן אברהם (תשי) עמ' רע, רעז
טו/יב בנין אריאל ח"ב עמ' לח {מ"מ}
טו/יב בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' סז
טו/יב בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' כא
טו/יב ברור הלכה כתובות יג ע"א ציון ב פסקה ב {מ"מ}
טו/יב ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' יא
טו/יב ברכת מרדכי יבמות עמ' שכח
טו/יב ברכת שלמה אהע"ז עמ' כח, סג, סט, עח-עט
טו/יב בתים לבדים עמ' כד
טו/יב גדולי שמואל קידושין דף עג ע"א {מ"מ}
טו/יב גוילין נצולין עמ' נא
טו/יב דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' ל {מ"מ}, מו, סא {מ"מ}
טו/יב דברי שמואל (מאדלינגר) דף כא ע"א {מ"מ - אאמע"ר}
טו/יב דודאי משה עמ' ל {מ"מ}
טו/יב התורה והמדינה ח"ט עמ' רכח
טו/יב וגר זאב עמ' קטו {מ"מ}
טו/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' תפט
טו/יב ושב הכהן (תשמח) עמ' רה
טו/יב זכר יצחק (תשן) עמ' רמה
טו/יב זכרון יהודה (לאש) דף פו ע"ג {מ"מ}
טו/יב זר זהב (פראג) עמ' קמ {אם לא נבדקה אמו}
טו/יב חזו"א אהע"ז סי' א ס"ק יד-טו
טו/יב חזו"א על הרמב"ם
טו/יב חזון יחזקאל קידושין פ"ה ה"א
טו/יב חי' הגרנ"ט סי' לז
טו/יב חי' כתב סופר כתובות עמ' מח {מ"מ}, נשים ח"א עמ' נג
טו/יב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' שנז {מ"מ}, שסב
טו/יב חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קסה-קסו
טו/יב חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' נג, סז
טו/יב חיי אריה דף יז ע"א
טו/יב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' סח-סט
טו/יב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קג
טו/יב ישועות יעקב נשים עמ' תשסד
טו/יב ישמח לב אהע"ז דף כט ע"ד
טו/יב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' פג
טו/יב כרם שלמה (אהרמן) יבמות סט ע"ב
טו/יב כתב סופר אהע"ז סי' ב ד"ה והשתא {אמרה לפלוני ממזר נבעלתי וכו' הולד ספק ממזר}, סי' ה ד"ה אלא דקשיא {אמרה לפלוני ממזר נבעלתי ומודה לדבריה הולד ספק ממזר}, ד"ה והנלפע"ד בישוב {אמרה לפלוני הממזר נבעלתי וכו' הולד ספק ממזר}, סי' ו ד"ה ושם בארה {מ"מ - באומרת לכשר נבעלתי נאמנת משום דספק ממזר מדרבנן}, סי' לב ד"ה ואחר הוצעה {אמרה לפלוני ממזר נבעלתי וכו' ה"ז הולד ספק ממזר}
טו/יב כתב סופר אהע"ז סי' ב דף א ע"ד {אפילו הוא מודה חוששים שכשם שזינתה עם זה כך זינתה עם אחר}, ב ע"ג-ג ע"א {אם אין בעיר גוי ועבד וממזר}
טו/יב כתב סופר אהע"ז סי' ב דף א ע"ד, ב ע"א-ע"ב {מ"מ - בדאורייתא לא סומכים עליה לפסול ונאמנת להכשיר כי ספק ממזר הוא דרבנן}
טו/יב כתב סופר יו"ד סי' מד ד"ה ויש לי {מ"מ - ואף להרשב"א ז"ל כו'}
טו/יב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ל אות ח {מ"מ - נאמנות האשה}
טו/יב לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ו אות ג
טו/יב להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' עט
טו/יב מאור למלך כתובות עמ' פה-פז, צ, צב, צד-צה, קד, קו {מ"מ} קז, קי, קיא {מ"מ}
טו/יב מאכסניא של התורה סי' סג
טו/יב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף נא ע"ד, נז ע"א, ע"ד, נט ע"ג, סא ע"ג, סב ע"ב
טו/יב מבי"ט (רובינ') דף קכו ע"ב
טו/יב מועדים וזמנים ח"ב סי' קלז
טו/יב מוריה גל' קנט עמ' נז {מ"מ}, גל' קסה עמ' מו {מ"מ}
טו/יב מנוחת משה דף קנג ע"ב {מ"מ - טעם שנאמנת רק להכשיר}
טו/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קלה
טו/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' שס
טו/יב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קג
טו/יב מענה לשון עמ' קלא-קלב, קלד, קמ-קמא
טו/יב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' ו, שו"ת רעק"א סי' קו]
טו/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' קצט
טו/יב מרחשת ח"ב סי' כא אות א
טו/יב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקמט, תקנא
טו/יב משיב דבר ח"ד סי' יד
טו/יב משיב משפט עמ' רב
טו/יב משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתעב
טו/יב משנה הלכות ח"י סי' רה
טו/יב משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' כא
טו/יב משנת אליעזר (רבינ') עמ' רב
טו/יב משנת יעקב כאן, נשים ח"ב עמ' רלא {אור שמח}, רמו-רנד, קדושה עמ' קיב
טו/יב משנת יעקב משפטים עמ' רסט
טו/יב משנת ר' אהרן כתובות עמ' קפא
טו/יב משפטי עזיאל ח"ה עמ' כח, ל
טו/יב משפטי שאול - פסקי דין עמ' כז, מא
טו/יב נדיב לב ח"ב דף י ע"ד, יז ע"ד
טו/יב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' כב
טו/יב נזר אברהם מכות ועדות עמ' רעב, רעה
טו/יב נחלי מים עמ' ז
טו/יב ניצוצי אש עמ' קצט
טו/יב נשמת אברהם ח"ה עמ' קלח
טו/יב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יג אות ד
טו/יב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תסה-תע
טו/יב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קעט
טו/יב סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רד-רח
טו/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' מב-מג
טו/יב עין יצחק ח"א עמ' שמ
טו/יב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' ריד {מ"מ}, רטז
טו/יב עמק המלך (לבוב)
טו/יב פרחי כהונה (קצבורג) עמ' נה, נז {כך זינתה עם אחר}
טו/יב צהר הבית עמ' פד
טו/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שט אות יב
טו/יב צפנת פענח
טו/יב קובץ הערות (תשסג) סי' סה אות א {מ"מ}
טו/יב קרית מלך
טו/יב קרני ראם (ירמוש) עמ' תרה
טו/יב שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' רב, רד-רו, רט-רי, ריב
טו/יב שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ב פרקים יד-יח, פ"כ, שמעתא ד פ"יח
טו/יב שב שמעתתא שמעתא ב פי"ד, שמעתא ד פ"ד
טו/יב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רסו
טו/יב שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תנד
טו/יב שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' יג
טו/יב שו"ת רשב"ש עמ' שלא
טו/יב שיבת ציון (לנדא) סי' סז
טו/יב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קיא
טו/יב שמש ומגן אהע"ז סי' ג עמ' רז-רח
טו/יב שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ב ענף ו ס"ק יג {מ"מ}
טו/יב שני המטות - מטה הלוי עמ' קמח {מ"מ}
טו/יב שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' שו-שח
טו/יב שער המלך ח"ב עמ' יח, רצב
טו/יב שער יהודה דף מא {מ"מ}
טו/יב שערי עזרא (בצרי) עמ' קעט-קפ
טו/יב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קטז ע"ב, קכד ע"ב
טו/יב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רב
טו/יב תשובה שלמה אהע"ז סי' מז
טו/יג אוצרות יהושע עמ' עו
טו/יג אמרי בינה (אש) דף עט ע"ד, פ ע"א-ע"ג, פא ע"א
טו/יג באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג
טו/יג ברכת שלמה אהע"ז עמ' סו
טו/יג מוריה גל' קא עמ' יח
טו/יג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' ו]
טו/יג משיב דבר ח"ד סי' יד
טו/יג משנה הלכות ח"י סי' רה
טו/יג משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' כא
טו/יג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' כב
טו/יג נשמת אברהם ח"ה עמ' קלח
טו/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 480
טו/יג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכ ע"ד {מ"מ}
טו/יד אבני עזר ח"א סי' ה
טו/יד אגרא דשמעתא ח"ד עמ' רסא
טו/יד אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' מב
טו/יד אדני היד החזקה
טו/יד אהל תורה (קוק) עמ' קטו {להיות ממזר ודאי}
טו/יד אהלי שם (פרץ) כתובות סי' ע
טו/יד אור שמח
טו/יד אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' ב [ב] ד"ה וכבר
טו/יד אנצי"ת ע' אם (א) הע' 13, 17, 18, 29
טו/יד באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג
טו/יד באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג, כב
טו/יד בית אהרן (כהן)
טו/יד בית אהרן וישראל גל' נא עמ' מז
טו/יד בית מאיר (תשע) סי' ד ס"כו עמ' מג, מט
טו/יד בית מאיר סי' ד אות כו עמ' מה
טו/יד בכורי גשן סי' ה ענף ה, סי' ו פ"ג
טו/יד דבר שמואל (אבוהב) סי' שכח
טו/יד דודאי משה עמ' ל
טו/יד חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 66
טו/יד חי' הגרנ"ט סי' לז
טו/יד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' מד, נג, נז
טו/יד כרם שלמה (אהרמן) יבמות סט ע"ב
טו/יד כתב סופר אהע"ז סי' ב ד"ה עד כה {אמרה בני זה בן פלוני ממזר הוא וכו' יהיה ספק ממזר}
טו/יד כתב סופר אהע"ז סי' ב דף ב ע"ב {ספק}
טו/יד כתבי ר"י אבוהב עמ' ג, ה
טו/יד לב ארי (רביץ) עמ' 89
טו/יד לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מ עמ' קכח
טו/יד לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ו אות ג
טו/יד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף נא ע"ד
טו/יד מגן שאול (קצנ') עמ' רעה
טו/יד מוריה גל' קסה עמ' מו
טו/יד מחנה חיים ח"ח עמ' כ {להיות הבן ממזר}
טו/יד מרחשת ח"ב סי' כא אות א
טו/יד משברי ים חזקה עמ' תע {מ"מ}
טו/יד משה ידבר (תשעו) עמ' עט
טו/יד משיב דבר ח"ד סי' יד
טו/יד משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שלב
טו/יד משנת יעקב קדושה עמ' פט
טו/יד משנת עזר ח"א עמ' קטז
טו/יד משפטי עזיאל ח"ז עמ' טו
טו/יד משפטי שאול - פסקי דין עמ' ו
טו/יד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רעא
טו/יד נועם ח"ד עמ' נה
טו/יד נחלי מים עמ' ז
טו/יד עבודת הגרשוני עמ' ג
טו/יד עין יצחק ח"ב עמ' תע
טו/יד פד"ר ח"ט עמ' 309
טו/יד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קטז
טו/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שט אות יב
טו/יד צפנת פענח
טו/יד קהלות יעקב כתובות סי' יא
טו/יד קרית מלך
טו/יד שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ב פ"יד, שמעתא ד פ"כ
טו/יד שו"ת הרדב"ז סי' תתקסא, שני אלפים שא
טו/יד שו"ת הריב"ש סי' מא, עמ' מד-מה
טו/יד שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' צג
טו/יד שו"ת מהר"י וייל סי' עד
טו/יד שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תנד
טו/יד שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' נ
טו/יד שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ב ענף ו ס"ק א, יד
טו/יד שעורי אבני עזר ח"א עמ' עג
טו/יד שערי עזרא (בצרי) עמ' קעט
טו/יד שרידי אש ח"א עמ' של
טו/יד תרומת הדשן פסקים סי' לז, שו"ת סי' שנב
טו/טו אבי עזרי ח"ג
טו/טו אבני החושן סי' רעז סעיף ו
טו/טו אבני עזר ח"א סי' טז אות ו
טו/טו אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' מח-מט
טו/טו אהל שרה לאה עמ' יט
טו/טו אור גדול סי' ב דף ל ע"ג
טו/טו אור עולם (שניאורסון) עמ' 615, 619
טו/טו אמונת עתיך גל' 109 עמ' 106
טו/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לט אות ג
טו/טו אנצי"ת ע' אב (א) הע' 65
טו/טו באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' פ אות א, סי' פב אות א
טו/טו באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' פ אות א, סי' פב אות א
טו/טו באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג
טו/טו בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קסא
טו/טו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קד
טו/טו בית אהרן (כהן)
טו/טו בית אהרן וישראל גל' נז עמ' לח, מא
טו/טו בית המדרש
טו/טו בית יצחק (חבר) דף נו ע"ב {מ"מ}
טו/טו בית מאיר (תשע) סי' ד ס"כו עמ' מט
טו/טו בכורי גשן סי' ו פי"ד
טו/טו ברור הלכה קדושין עח ע"ב ציון ד
טו/טו ברכת אריאל ח"ב עמ' קמב
טו/טו ברכת מרדכי ב"ב עמ' שעג
טו/טו דברות אליהו ח"ד עמ' נט-ס, קג, קו
טו/טו דברות אליהו ח"ה עמ' צט
טו/טו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רסב
טו/טו חוות יאיר (תשנז) עמ' רנט
טו/טו חוות יאיר סי' צג
טו/טו חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 83
טו/טו חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קסד, קסו
טו/טו חיי אריה (ליפקין) חו"מ סי' א אות ו {מ"מ}
טו/טו חיים ומלך
טו/טו חסדי דוד ח"ג עמ' רפז
טו/טו חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' רי, רטו-רטז, רל
טו/טו יד דוד (קרלין) ח"ב דף ריח
טו/טו ידבר שלום ח"א עמ' קט {שעה"מ}
טו/טו ישועות יעקב נשים עמ' תשסט {הגהמ"י אות ו}
טו/טו ישורון ח"כ עמ' רכג {צ"פ}
טו/טו כתבי ר"י אבוהב עמ' ב
טו/טו לב שלם [ב"י אהע"ז סי' ד, יד אהרן אהע"ז הגהב"י אות כא, תרומת הדשן פו"כ סי' לז]
טו/טו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כז
טו/טו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כז עמ' צג, צה {הוחזק שזה בנו}
טו/טו מטה אפרים ח"ב
טו/טו מלואי אבן ח"א עמ' סו
טו/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקא {שעה"מ}
טו/טו מסילות ים קידושין סי' סג
טו/טו מעשה רקח
טו/טו מרגליות הים סנהדרין עא ע"א אות ב {צ"פ}
טו/טו מרכבת המלך עמ' שעד
טו/טו משיב דבר ח"ד סי' יד
טו/טו משיב משפט עמ' רכה
טו/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רפג {אם יש לבן בנים}
טו/טו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רמו-רנד
טו/טו משנת עזר ח"ב עמ' נא, נה
טו/טו משפטי עזיאל ח"ה עמ' כז
טו/טו משפטי שאול - פסקי דין עמ' לז
טו/טו משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' ח עמ' לב
טו/טו נזר אברהם מכות ועדות עמ' רעב
טו/טו נשמת כל חי ח"א דף ל ע"ב
טו/טו עין חיים ח"א עמ' קפח
טו/טו ענפי ארז (זי') דף יג ע"ג
טו/טו פד"ר ח"א עמ' 232
טו/טו פד"ר ח"ב עמ' 122, חי"ג עמ' 250
טו/טו ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ז לפני אות א
טו/טו קנין תורה בשמעתתא במדבר הקדמה עמ' ח
טו/טו שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' רז
טו/טו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' ו
טו/טו שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' לח
טו/טו שו"ת ראנ"ח ח"א סי' מה
טו/טו שיבת ציון (לנדא) סי' עד
טו/טו שם טוב
טו/טו שמש ומגן אהע"ז סי' ג עמ' רז-רח
טו/טו שעורי אבני עזר ח"ב עמ' מה
טו/טו שערי טהר ח"ח סי' קיג אות ד
טו/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 145, 146, 150
טו/טו תורה אור (שנגהי) עמ' מה
טו/טו תורה לשמה (תשעג) עמ' תקכט
טו/טז אבני החושן סי' רעז סעיף ו
טו/טז אגרא דשמעתא ח"ב עמ' רפב, רצד, ח"ד עמ' נט, מלואי אבן ח"א עמ' סו, עא
טו/טז אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' ז, ח"ד עמ' מד, מז, מט
טו/טז אור עולם (שניאורסון) עמ' 612
טו/טז אמונת עתיך גל' 109 עמ' 103, 106
טו/טז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' מב
טו/טז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לט אות ב
טו/טז אנצי"ת ע' אב (א) הע' 68, 71
טו/טז אש תמיד עמ' תרמד
טו/טז אשר למלך
טו/טז באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג
טו/טז באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג
טו/טז בד קודש (פוברסקי) ב"ב עמ' קסו
טו/טז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' ק
טו/טז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
טו/טז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעט סעיף ד {מ"מ}
טו/טז בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' סו
טו/טז ברור הלכה קדושין עח ע"ב ציון ד
טו/טז ברכת אריאל ח"ב עמ' קמב
טו/טז ברכת מרדכי ב"ב עמ' שצב
טו/טז ברכת שלמה אהע"ז עמ' נט, עג-עה, עז
טו/טז דברי חיים (אוירבך) נחלות סי' ד ד"ה ועיין (בהמ"ח)
טו/טז דודאי משה עמ' כט
טו/טז הגהות חבר בן חיים
טו/טז הדר יוסף עמ' רכח
טו/טז זכר יצחק (תשן) עמ' מג, נז
טו/טז זר זהב (פראג) עמ' קמא {בני זה ממזר}
טו/טז חד וחלק ח"א דף לט ע"א
טו/טז חזו"א על הרמב"ם
טו/טז חי' הגרנ"ט סי' לז
טו/טז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד קידושין עח ע"ב]
טו/טז חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קע
טו/טז חסדי דוד ח"ג עמ' רפז
טו/טז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' עג-עד, מהדו"ב ח"א עמ' רכח
טו/טז יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תריט
טו/טז יד דוד (קרלין) ח"א דף כא
טו/טז יחל ישראל (תשנב) עמ' קעח
טו/טז יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' כח {מ"מ}
טו/טז כבוד יו"ט
טו/טז כהונת רפאל עמ' רמד, רמז
טו/טז לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' נא עמ' קסט
טו/טז מוריה גל' קפה עמ' ק
טו/טז מטה אפרים ח"ב
טו/טז מפתח הבאורים [שב שמעתתא שמעתא ו פי"א, נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' צ]
טו/טז מצות ראיה עמ' קמו
טו/טז מצעדי גבר יבמות סי' נח אות ד
טו/טז מקדש דוד ב"ב עמ' רד
טו/טז משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' פד
טו/טז משנת יעקב משפטים עמ' רעג
טו/טז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רמו-רנד
טו/טז משנת עזר ח"ב עמ' נא
טו/טז משנת רבנו יוסף עמ' 159
טו/טז משפט איש תשיז עמ' רע
טו/טז משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ב פ"ב ענף ב אות ב
טו/טז משפטי שאול - פסקי דין עמ' לז, רנז
טו/טז משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' ח עמ' לב
טו/טז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' ח
טו/טז נזר אברהם מכות ועדות עמ' רפא
טו/טז נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' ריב
טו/טז נתן פריו מכות עמ' ד
טו/טז סדר הדין (שוחטמן) עמ' 49
טו/טז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קפז
טו/טז עין חיים ח"א עמ' קפח
טו/טז עץ חיים (אבלסון) עמ' רסא
טו/טז פד"ר ח"א עמ' 124, ח"ב עמ' 122, ח"ג עמ' 104, חי"א עמ' 336, חי"ד עמ' 371, 382 {מ"מ}, חי"ז עמ' 146, חי"ח עמ' 191
טו/טז פותח יד
טו/טז קובץ ביאורים (שפירא)
טו/טז קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מז ע"ד-מח ע"ד
טו/טז קרית מלך
טו/טז קרני ראם (ירמוש) עמ' תרד
טו/טז שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' רג, רז
טו/טז שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ו פ"יא
טו/טז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רלט
טו/טז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' לה
טו/טז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעז סעיף ד {שעה"מ}
טו/טז שחר אורך עמ' תכ-תכא
טו/טז שיבת ציון (לנדא) סי' עד
טו/טז שמש ומגן אהע"ז סי' ג עמ' רז
טו/טז שעורי אבני עזר ח"ב עמ' מו
טו/טז שער המלך
טו/טז שער המלך ח"ב עמ' כא
טו/טז שערי טהר ח"ח סי' קיב אות א, סי' קיג אות א, ד
טו/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 142, 143, 148, 150
טו/טז שערי ישר שער ו פי"ג אות ב
טו/טז שערי עזרא (בצרי) עמ' ריג
טו/טז שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 327
טו/טז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רפח
טו/טז תשובה שלמה אהע"ז סי' יב
טו/יז אגרא דשמעתא ח"ב עמ' רמט
טו/יז אדני היד החזקה
טו/יז אור גדול דף ל ע"ד
טו/יז אור עולם (שניאורסון) עמ' 612, 616
טו/יז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לט אות ב
טו/יז אנצי"ת ע' אב (א) הע' 42, 43, 45, 69 {שעה"מ}, ע' אם (א) הע' 19
טו/יז באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' פא אות ג, סי' פד אות ב
טו/יז באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' פא אות ג, סי' פד אות ב
טו/יז באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג
טו/יז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף לב ע"א-ע"ג, לג ע"ב
טו/יז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קפה
טו/יז בית אהרן (כהן)
טו/יז בית אהרן וישראל גל' נז עמ' מג
טו/יז בית מאיר (תשע) סי' ד סט"ו עמ' כח, ס"כו עמ' מט, סכ"ז עמ' נג
טו/יז בית מאיר סי' ד אות טו עמ' כה-כו, אות כז עמ' מח-מט
טו/יז ברור הלכה יבמות סט ע"ב ציון י
טו/יז ברור הלכה יבמות פ ע"ב ציון ב פרק ד {שעה"מ}
טו/יז ברור הלכה כתובות יג ע"ב ציון ד
טו/יז בשמים ראש סי' קלא
טו/יז גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' לט {הארוס נאמן מדין יכיר}
טו/יז גרים וגרות עמ' עא
טו/יז דבר שמואל (אבוהב) סי' שכט
טו/יז דברות משה כתובות עמ' קיא
טו/יז דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' לה ד"ה אולם {מ"מ}
טו/יז דברי משה (מזרחי) עמ' נז
טו/יז ואם תאמר ח"ג קושיה 1222
טו/יז וגר זאב עמ' קיג, קלה {אם הכחישה הארוס}
טו/יז זכרון אהרן סי' לב
טו/יז זכרון שמואל עמ' רו
טו/יז זר זהב (פראג) עמ' קמב {אם הכחיש הארוס}
טו/יז חוקות הדיינים ח"ג עמ' לח, מ
טו/יז חזו"א על הרמב"ם
טו/יז חי' כתב סופר כאן
טו/יז חי' כתב סופר כתובות עמ' לד, מה-מו, נשים ח"א עמ' נה
טו/יז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קפג
טו/יז חי' ר' שמואל יבמות עמ' פ
טו/יז חיי אריה דף יז ע"א
טו/יז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' עג, מהדו"ב ח"א עמ' ריז, רכד
טו/יז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קעז
טו/יז יד דוד (קרלין) ח"א דף כב
טו/יז ימין המלך
טו/יז כרם שלמה (אהרמן) יבמות סט ע"ב
טו/יז כתב סופר אהע"ז סי' יא ד"ה הנה הרמב"ם {אם הכחישה הארוס וכו' האשה אינה בחזקת זונה וכו' נאמנת לומר לארוסי נבעלתי}, סי' לב ד"ה הנה הרמב"ם, ועדיין פש {ארוסה שנתעברה וכו' ואמרה מארוסי נתעברתי הולד כשר}
טו/יז כתב סופר אהע"ז סי' יא, יז
טו/יז כתב סופר יו"ד סי' קמה ד"ה ולפ"ז אתי {ולא אמרתי לך טמאה אלא מפני}
טו/יז כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' לט
טו/יז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קכג
טו/יז לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ז ס"ק ו
טו/יז מאור למלך כתובות עמ' פט
טו/יז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף נט ע"ג, ס ע"א, סב ע"א
טו/יז מלבושי יו"ט ח"א דף לו ע"א
טו/יז מעשה רקח
טו/יז מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א סי' כו, חתם סופר אהע"ז ח"א סי' ט-י]
טו/יז מקדש דוד ב"ב עמ' רד
טו/יז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקמב, תקנא
טו/יז משיב משפט עמ' קצח
טו/יז משנה הלכות ח"ז סי' רנב דף קעח ע"ג
טו/יז משנת אליעזר (רבינ') עמ' רב
טו/יז משנת יעקב
טו/יז משנת ר' אהרן כתובות עמ' רו-רח
טו/יז משפטי ארץ ח"ב עמ' 336 {טענת השלשה מועילה}
טו/יז משפטי עזיאל ח"ז עמ' יג, טו
טו/יז נזר אברהם מכות ועדות עמ' רעב, רעח
טו/יז נתיבות שמואל דף קט ע"ג
טו/יז עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' כה עמ' פד
טו/יז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' סז
טו/יז עין יצחק ח"א עמ' שכח, של {שעה"מ}
טו/יז פד"ר חי"ז עמ' 132 {שעה"מ}
טו/יז צבא המלך עמ' צד
טו/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שיח אות ב
טו/יז קובץ ביאורים (שפירא) עמ' שז-שי
טו/יז קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מז ע"ד-מח ע"ד
טו/יז שברי לוחות עמ' 91 {הגהמ"י אות ט - אביאסף}
טו/יז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רצא
טו/יז שו"ת הריב"ש עמ' מה
טו/יז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רעח
טו/יז שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תנב-תנג
טו/יז שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קסט
טו/יז שו"ת ראנ"ח ח"א סי' מה
טו/יז שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' נא
טו/יז שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ב ענף ו ס"ק א-ב, יד
טו/יז שער המלך
טו/יז שרשי הים דף סט ע"ב
טו/יז תורה לשמה (תשעג) עמ' תקכט
טו/יז תשובה שלמה אהע"ז סי' יב
טו/יז תשובות הרי"ד עמ' תמה
טו/יח אור הישר [שב שמעתתא שמעתא ד פכ"א]
טו/יח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 130
טו/יח אנצי"ת ע' אב (א) הע' 47, 50
טו/יח בגדי כהונה (כהן) דף לה ע"ג
טו/יח בית אהרן (כהן)
טו/יח בית מאיר (תשע) סי' ד סט"ו עמ' כח
טו/יח בית מאיר סי' ד אות טו עמ' כה-כו
טו/יח בנין אריאל ח"ב עמ' לח {מ"מ}, קלח
טו/יח ברור הלכה יבמות סט ע"ב ציון י
טו/יח דברי אמת (תשעט) עמ' רא {מגיד משנה, כללי הפסק בתרי לישני}
טו/יח דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' צו
טו/יח דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' לב {מ"מ}
טו/יח הגהות חבר בן חיים
טו/יח ושב הכהן (תשמח) עמ' ר-רא
טו/יח זכר יצחק (תשח) עמ' רלד
טו/יח זכר יצחק (תשן) עמ' רמד
טו/יח חוקות הדיינים ח"ג עמ' מב
טו/יח חזו"א אהע"ז סי' א ס"ק ה
טו/יח חזו"א על הרמב"ם
טו/יח חי' הריצ"ד [צ"ל שזינתה עם ארוסה]
טו/יח חי' כתב סופר כתובות עמ' מב, מה-מו, נשים ח"א עמ' נא, נה
טו/יח חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קפג
טו/יח חי' ר' שמואל יבמות עמ' עג
טו/יח כרם שלמה (אהרמן) יבמות סט ע"ב
טו/יח כתב סופר - שו"ת החדשות עמ' עט, צח
טו/יח כתב סופר אהע"ז סי' ה ד"ה ומעתה אתי {היו מרננים אחריה והיא ארוסה וכו' כשם שהפקירה עצמה לארוסה וכו'}, סי' לב ד"ה ואחר הוצעה {היו מרננים אחריה והיא ארוסה וכו' ה"ז ספק ממזר}
טו/יח כתב סופר אהע"ז סי' ה דף ו ע"א-ע"ג
טו/יח כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' לט
טו/יח לב שלם [בני אהרן סי' סב דף עו ע"ג]
טו/יח מאור למלך כתובות עמ' קז {שעה"מ}
טו/יח מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סב ע"א
טו/יח מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קלב {שעה"מ}
טו/יח מגן בעדי עמ' 210
טו/יח מוריה גל' קסא עמ' מא
טו/יח מנוחת אשר ח"א דף נ ע"ד
טו/יח מעשה רקח
טו/יח משנת ר' אהרן כתובות עמ' קז
טו/יח משפטי עזיאל ח"ז עמ' יד-טו
טו/יח נדיב לב ח"ב דף יג ע"ב
טו/יח נזר אברהם מכות ועדות עמ' רעד {מ"מ}
טו/יח נחלת יצחק קידושין סי' לה
טו/יח נישואין שלא כדת עמ' 39
טו/יח עצי ארזים סי' ד ס"ק מח
טו/יח פי' ר"א מן ההר יבמות ע ע"א
טו/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שיח אות ב
טו/יח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רצא
טו/יח שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קיד
טו/יח שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רעח
טו/יח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רכב
טו/יח שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תנב-תנג
טו/יח שו"ת רשב"ש עמ' שלא {מ"מ}
טו/יח שעורי ר' שלמה עמ' קד {שעה"מ}
טו/יח שער המלך ח"ב עמ' כב
טו/יח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קסו
טו/יח תשובה שלמה אהע"ז סי' יב
טו/יט אבני זכרון (פפר) ח"א דף ה ע"ג
טו/יט אבני נזר אהע"ז סי' כז אות יא
טו/יט אבני עזר ח"א סי' ה
טו/יט אגרא דשמעתא ח"ב עמ' רנד
טו/יט אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' ז-ט, ח"ד עמ' לב, מב
טו/יט אורים גדולים (תקיח) דף מד ע"ב
טו/יט אורים גדולים (תשסג) עמ' קלד, קלו, קלט, קמו
טו/יט אמונת עתיך גל' 114 עמ' 96 {הריון ארוך}
טו/יט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רעט, רפב {עובר אינו משתהה יותר מי"ב חודש}
טו/יט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' מב-מג
טו/יט אנצי"ת ע' אם (א) הע' 25, 26
טו/יט בגדי כהונה (כהן) דף לה ע"ג
טו/יט בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קפח
טו/יט בית אהרן (כהן)
טו/יט בית מאיר (תשע) סי' ד סי"ד עמ' כג, סכ"ו עמ' לו, ס"כז עמ' נג
טו/יט בית מאיר סי' ד אות יד, כו-כז
טו/יט בכורי גשן סי' ה ענף ג
טו/יט בני דוד
טו/יט בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' לד, סז
טו/יט ברור הלכה יבמות פ ע"ב ציון ב
טו/יט ברור הלכה קדושין עח ע"ב ציון ד
טו/יט ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' פו
טו/יט ברכת מרדכי כתובות עמ' קפח
טו/יט ברכת שלמה אהע"ז עמ' לד, עז
טו/יט בשולי גליוני עמ' תקפא
טו/יט גור אריה (צרמון)
טו/יט דברות משה ב"ק ח"א סי' כה ענף ב-ג
טו/יט דברי ריבות (תשעב) עמ' רלא
טו/יט דור רביעי ח"א סי' סד אות ג
טו/יט הדר יוסף עמ' רכח
טו/יט הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קפ, קפג-קפד {נאמנת לומר שנולד מגוי}
טו/יט הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קיד
טו/יט וגר זאב עמ' קיג {הבעל לא נאמן כי לא יכול להכחישה}, קיד-קטו, קכג-קכו, קלד, קלו-קלז
טו/יט זכרון אהרן סי' לב, עמ' ע
טו/יט זר זהב (פראג) עמ' קמא
טו/יט חזו"א על הרמב"ם
טו/יט חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 83
טו/יט חי' חתם סופר
טו/יט חי' ר' שמואל יבמות עמ' פו
טו/יט חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' נג, נז {מל"מ}
טו/יט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' עג-עד, מהדו"ב ח"א עמ' ריט, רכא, רלא
טו/יט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קעז
טו/יט כתב סופר אהע"ז סי' ב דף ב ע"א-ע"ב {אמרה מנכרי}
טו/יט כתבי מהר"ם איררה עמ' קה {י"ב חודש}
טו/יט לב שלמה (חלמא) עמ' עט
טו/יט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כז עמ' צג {היתה מעוברת ומעיד האב שאין זה בנו}
טו/יט מאור למלך כתובות עמ' קו {רעק"א}, קיא-קיב
טו/יט מגן בעדי עמ' 210
טו/יט מוריה גל' קסה עמ' מו
טו/יט מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קלו
טו/יט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' צ]
טו/יט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקמח
טו/יט משיב משפט עמ' ר, רכה
טו/יט משנה הלכות כתובות דף קמז ע"ג
טו/יט משנת יעקב
טו/יט משנת עזר ח"א עמ' קה
טו/יט משנת ר' אהרן כתובות עמ' רג, רז-רט, רכב
טו/יט משפטי ארץ ח"ב עמ' 336 {טענת השלשה מועילה}
טו/יט משפטי עזיאל ח"ז עמ' ס
טו/יט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' ח
טו/יט נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' לו
טו/יט ניצוצי אש עמ' ר
טו/יט ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קעט
טו/יט עבודת הגרשוני עמ' שמו
טו/יט עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רצט
טו/יט עטרת ישראל עמ' שלח
טו/יט עין יצחק ח"ב עמ' רע
טו/יט עמק שאלה (טברסקי) עמ' שפ
טו/יט פד"ר ח"א עמ' 152, 232, חי"ז עמ' 138, 146
טו/יט פי' ר"א מן ההר יבמות פ ע"ב
טו/יט פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' שפז
טו/יט פנת יקרת (תשנד) סי' לז אות א
טו/יט פנת יקרת (תשעא) עמ' קסט
טו/יט פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קכ
טו/יט פרפרת הפרשה פרשת וישלח פרק לג פסוק ז
טו/יט צבא המלך עמ' פג
טו/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יג אות ז
טו/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שיח אות ח
טו/יט צפנת פענח
טו/יט קובץ ביאורים (שפירא)
טו/יט קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מז ע"ד-מח ע"ד
טו/יט קול דודי סוטה סי' תשי
טו/יט קרית מלך
טו/יט קרן הצבי מצוה צד אות ו
טו/יט שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' ריב {בחזקת ממזר}
טו/יט שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ב פ"יט
טו/יט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רסו
טו/יט שו"ת אור שמח דף כז
טו/יט שו"ת הריב"ש עמ' מה
טו/יט שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רעח
טו/יט שו"ת מהרי"ק סי' קג
טו/יט שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' לה, קב
טו/יט שו"ת רשב"ש עמ' תנב
טו/יט שחר אורך עמ' תכ-תכא
טו/יט שם טוב
טו/יט שמש ומגן אהע"ז סי' ג עמ' רי {אם אמרה מגוי ומעבד נתעברתי}
טו/יט שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ב ענף ו ס"ק יד
טו/יט שעורי אבני עזר ח"א עמ' סו
טו/יט שער המלך ח"ב עמ' כא
טו/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 362
טו/יט שערי עזרא (בצרי) עמ' ריד
טו/יט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' תז
טו/יט שפתי דעת ח"א עמ' רפב
טו/יט תורה לשמה (תשעג) עמ' תקכט
טו/יט תרומת הדשן פסקים סי' לז
טו/יט תשובה שלמה אהע"ז סי' יב {מ"מ}
טו/כ אדני היד החזקה
טו/כ אור הישר [שאילת דוד אהע"ז סי' א בהגהה]
טו/כ אוריתא טו עמ' רמה
טו/כ אחי וראש - תשובות דף לח ע"ד
טו/כ אנצי"ת ע' אב (א) הע' 39
טו/כ ארחות חיים ח"ב סי' ח אות טו
טו/כ אשל אברהם (שפירא) עמ' קמט
טו/כ אשר למלך עמ' קע
טו/כ בגדי כהונה (כהן) דף לה ע"ג
טו/כ בית אהרן (כהן)
טו/כ בית אהרן וישראל גל' סט עמ' ו {מל"מ}
טו/כ בית מאיר (תשע) סי' ד ס"טו כד {מל"מ}, כו
טו/כ בית מאיר סי' ד אות טו, כו
טו/כ ברור הלכה גיטין פט ע"א ציון א
טו/כ ברור הלכה סוטה כז ע"א ציון א
טו/כ בשמים ראש סי' ה
טו/כ גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' כט
טו/כ גנא דפלפלי עמ' רלה {זינתה הרבה}
טו/כ דברות משה יבמות עמ' רסט, תיד
טו/כ דברי אהרן עמ' ק-קא {מל"מ בשם מהרי"ט}
טו/כ דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' ד
טו/כ דברי חיים ח"ב יו"ד סי' ה, אהע"ז סי' ח
טו/כ דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רעו
טו/כ המשפט העברי עמ' 814
טו/כ זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קסב
טו/כ חזו"א על הרמב"ם
טו/כ חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 210
טו/כ יד דוד (קרלין) ח"ב דף רלו
טו/כ יכין ובועז ח"א סי' קמט עמ' 507-508, 515-516
טו/כ לב שלם [יד אהרן אהע"ז סי' ד הגה"ט אות כא, כג, משפטי שמואל סי' קטו, תשבץ ח"ג סי' ריז]
טו/כ להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קכז ע"ב
טו/כ מלבושי יו"ט ח"א דף לג ע"ב וע"ד, נו ע"ג
טו/כ מראה הפנים סוטה דף ז
טו/כ משנה הלכות ח"ז סי' ריד דף קנ ע"ב
טו/כ משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רפג {קול}
טו/כ משנת עזר ח"א עמ' קיא
טו/כ נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' ר
טו/כ נשמת חיים (אבולפיה), תשובות דף ה
טו/כ נתיבות מרדכי גיטין עמ' תעח
טו/כ פני משה (שלז')
טו/כ פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 111
טו/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יג אות ו, סי' כד אות ד, סי' שיח אות ה
טו/כ קול דודי סוטה סי' תשח-תשט
טו/כ קרן הצבי מצוה יג אות ו
טו/כ קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סה
טו/כ שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' טו
טו/כ שו"ת אור שמח דף יא-יב
טו/כ שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רפח
טו/כ שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' כז-כח, קיג-קיד
טו/כ שו"ת מהר"י וייל סי' פח
טו/כ שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רי
טו/כ שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 267
טו/כ שעורי אבני עזר ח"א עמ' סח
טו/כ שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רפב {מל"מ}
טו/כ תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קכא
טו/כ תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' רצב {אשת איש שיצא עליה קול וכו'}
טו/כא אגרא דשמעתא ח"א עמ' סד, קמט
טו/כא אדני היד החזקה
טו/כא אהל משה (לוין) ח"א דף א ע"ג, ב ע"א {ספק ממזר מותר מהתורה}
טו/כא אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' של {ספק דאורייתא}
טו/כא אור הישר [מ"מ לקמן פי"ט ה"ט]
טו/כא אמת ליעקב נשים עמ' קפא
טו/כא אנצי"ת ע' אסופי הע' 8
טו/כא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קעג
טו/כא בית אהרן (סוויאדישץ) דף יד ע"ב {מדוע הוצרך טעם שמעלה עשו ביוחסין}
טו/כא בית מאיר (תשע) סי' ד ס"כו עמ' לז
טו/כא בית מאיר סי' ד אות כו
טו/כא בית שערים יו"ד סי' קכג
טו/כא בן אברהם (תשי) עמ' לב
טו/כא בנין אריאל ח"ב עמ' קלח
טו/כא ברור הלכה קדושין עד ע"א ציון ט
טו/כא ברכת אהרן מאמר רכז אות א, ג
טו/כא ברכת מרדכי יבמות עמ' רע
טו/כא בתים לבדים עמ' כב
טו/כא גדולי שמואל קידושין דף עג ע"א {שעה"מ}
טו/כא דברות אליהו ח"ד עמ' מה, נט, קג
טו/כא דברות אליהו ח"ה עמ' צט
טו/כא דברות אליהו ח"ו עמ' קיז
טו/כא דברי ירמיהו קידושין עמ' רסז
טו/כא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רעז
טו/כא המעמד האישי של הקראים עמ' 108
טו/כא המעשה והמדרש עמ' מג {שעה"מ}
טו/כא התורה והמדינה ח"ט עמ' רכג-רכד
טו/כא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמז
טו/כא וגר זאב עמ' קכח
טו/כא זכרון ישעיהו דף יב ע"ג
טו/כא חוות יאיר (תשנז) עמ' תקפה
טו/כא חנן אלקים עמ' קכד
טו/כא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תנ-תנא {שעה"מ}
טו/כא טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שנא, שסה
טו/כא יד סופר עמ' קיז
טו/כא לב שלם [פרי האדמה דף קז ע"ב]
טו/כא מאכסניא של התורה סי' סג
טו/כא מזבח חדש דף פא ע"א {דון מינה ואוקי באתרה}
טו/כא מטה אפרים ח"ב
טו/כא מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסה
טו/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' שכא, ח"ג עמ' שנט
טו/כא מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' יב
טו/כא מעלין בקודש גל' כו עמ' 33
טו/כא מפענח צפונות עמ' 238
טו/כא מר קשישא עמ' נג
טו/כא משנה הלכות ח"ב דף לט
טו/כא משנה הלכות ח"י סי' רה
טו/כא משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' כא
טו/כא משנת ר' אהרן כתובות עמ' ריז
טו/כא נטע שעשועים (שליסל) עמ' קפ
טו/כא ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תסז-תסח
טו/כא סדר אליהו רבא וזוטא דף מט
טו/כא עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' ריג
טו/כא עצי ארזים סי' ד ס"ק לט
טו/כא פד"ר ח"ו עמ' 135, חי"ז עמ' 145, ח"כ עמ' 120
טו/כא פני המלך (שטרן)
טו/כא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קז, קט
טו/כא צהר גל' ג עמ' 15
טו/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יז אות א ואילך
טו/כא קונטרסי שעורים קדושין שעור כג אות א
טו/כא קרית מלך
טו/כא קרן הצבי מצוה יג אות ד-ז
טו/כא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תכו
טו/כא שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' עח
טו/כא שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נח
טו/כא שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 546
טו/כא שמש ומגן אהע"ז סי' י עמ' רלא
טו/כא שער המלך
טו/כא שער יהודה
טו/כא שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 9
טו/כא שערי שמואל עמ' סא
טו/כא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קיט ע"ב
טו/כא תורת המדינה עמ' 197
טו/כב אגרא דשמעתא ח"ד עמ' רלט
טו/כב בית אהרן (כהן)
טו/כב ברור הלכה יבמות פט ע"ב ציון ד
טו/כב ברור הלכה קדושין עד ע"א ציון ט
טו/כב ברכת מרדכי יבמות עמ' רע
טו/כב דרכי חושן (תשסח) עמ' קעא
טו/כב זכרון ישעיהו דף יב ע"ג
טו/כב חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קלב
טו/כב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שסה
טו/כב משנה הלכות ח"י סי' רה
טו/כב משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' כא
טו/כב משרת משה (נבר)
טו/כב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תסז-תסח
טו/כב קרית מלך
טו/כב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תכו
טו/כב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 9
טו/כג אדני היד החזקה
טו/כג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רנט {אסופי מותר בגר}
טו/כג אמת ליעקב נשים עמ' קפא
טו/כג אנצי"ת ע' אסופי הע' 11, 14
טו/כג בית אהרן (כהן)
טו/כג הלכה פסוקה ח"ג עמ' קח
טו/כג זבח שלמה ח"א עמ' ל
טו/כג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שסה-שסו
טו/כג מעשה רקח
טו/כג משנה הלכות ח"י סי' רה
טו/כג משנת חיים קדושין עמ' תקמו-תקנד
טו/כג משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קפד
טו/כג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 118
טו/כג קרית מלך
טו/כג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תכו
טו/כג שער המלך ח"ב עמ' סז
טו/כג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 9
טו/כג שערי עזרא (בצרי) עמ' רד
טו/כג שפתי דעת ח"א עמ' רעט
טו/כד אנצי"ת ע' אסופי הע' 14
טו/כד חיים לעולם ח"א דף סה ע"א וע"ג
טו/כד משנה הלכות ח"י סי' רה
טו/כד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תכו
טו/כד שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שסז {רב קאי גם על מחצה ומחצה}
טו/כה אבן ציון עמ' קיט
טו/כה אגרא דשמעתא ח"ב עמ' ר
טו/כה אגרא דשמעתא ח"ב עמ' ר, ח"ג עמ' קח, שיא, שלג
טו/כה אדני היד החזקה
טו/כה אהל משה (לוין) ח"ב דף ה ע"ד {לענין יוחסין}, ו ע"א {מ"מ} וע"ג {מי שהרגו}
טו/כה אהל שרה לאה עמ' תה, תז
טו/כה אהלי שם (פרץ) כתובות סי' עג
טו/כה אוהב מישרים עמ' פב {אין נהרג}, פד
טו/כה אור עולם (בלומנפלד) דף נו ע"א-ע"ב וע"ד
טו/כה איים בים כתובות סי' יא אות ד {להחיות תינוק שנמצא}
טו/כה אמרי בינה (אש) דף נט ע"ב
טו/כה אנצי"ת ע' אסופי הע' 39, 41, 62, 63
טו/כה באר לחי ראי
טו/כה באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף טו
טו/כה בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רה
טו/כה בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' עט
טו/כה בית אהרן (כהן)
טו/כה בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף לג, לח
טו/כה בית יצחק (חבר) דף ח ע"ב-ע"ג
טו/כה בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' עא, עג
טו/כה בית מאיר (תשע) סי' ד סל"ג עמ' נד {מ"מ}, נה {ראב"ד}, ס"לד עמ' נח {כ"מ}
טו/כה בית מאיר סי' ד אות לג עמ' מט-נ, נב, אות לד עמ' נג
טו/כה בית נאמן (תרמא) דף טו ע"ד
טו/כה בית נאמן (תשעא) עמ' פג
טו/כה בכורי גשן סי' ה ענף ו
טו/כה ברור הלכה יומא פד ע"ב ציון ד
טו/כה ברור הלכה כתובות טו ע"ב ציון א
טו/כה ברכת מרדכי יבמות עמ' רע
טו/כה ברכת מרדכי כתובות עמ' רז-רח
טו/כה גדולי שמואל כתובות דף יד, לה
טו/כה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שעג
טו/כה דברות משה כתובות עמ' קל
טו/כה דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קפו
טו/כה דגל ראובן ח"א סי' כו
טו/כה דעת ותבונה מכשירין עמ' קנה, תיז
טו/כה דעת משה (פרידמן) סי' מב
טו/כה הדרום חי"ב עמ' 6
טו/כה התורה והמדינה ח"ט עמ' רכח, קובץ יא עמ' תקסג
טו/כה וגר זאב עמ' קכד, קלז
טו/כה זכרון צבי מנחם סי' ו {מ"מ - רוב ישראל}
טו/כה חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ה ס"ק ב, ג
טו/כה חזו"א אהע"ז סי' ז ס"ק טז, סי' פ ס"ק יז
טו/כה חזון יהושע עמ' קצז {נמצא בעיר שרובה ישראל וקידש אשה וזינתה}
טו/כה חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רסז
טו/כה חי' ר' אפרים מרדכי עמ' נה-סא
טו/כה חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תנד
טו/כה חנא וחסדא ח"א דף רג ע"א
טו/כה חנן אלקים עמ' רח
טו/כה חק המלך
טו/כה חקרי הלכות (שומיאץ) דף יב ע"ב
טו/כה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תצז-תצח {מ"מ}
טו/כה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קלו ע"ג, קמט ע"ד
טו/כה יד הלוי (לוין) דף מז ע"ד
טו/כה יד המלך (פלומבו)
טו/כה יצחק ירנן [עי' חידושי הל' שבת פ"ב ה"כ]
טו/כה ישועות יעקב מועד עמ' תשל
טו/כה לב שלם [תוספת יוה"כ (דפוס ראשון) דף כד ע"ג, מהרש"ך ח"א דף פא ע"ד]
טו/כה לבב דוד
טו/כה מאור למלך כתובות עמ' קיז-קיח {מ"מ}
טו/כה מאורות הדף היומי ח"ב עמ' רצג
טו/כה מאכסניא של התורה סי' סג {ראב"ד}
טו/כה מגידות (תשמ) עמ' קיז
טו/כה מגידות (תשעג) סי' מג עמ' קטז
טו/כה מוריה ו גל' ח (ר"ע יוסף)
טו/כה מנחת חינוך ח"א עמ' קפ, רס
טו/כה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' תו
טו/כה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקלב
טו/כה מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' אסופי ושתוקי {מ"מ}
טו/כה מעשה רקח
טו/כה מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
טו/כה משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' קצח
טו/כה משנת יעקב זמנים ח"א עמ' לב-לג
טו/כה משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' פ
טו/כה משנת יעקב קנין עמ' שפג
טו/כה משנת ר' אהרן גיטין עמ' יא
טו/כה משנת ר' אהרן כתובות עמ' רטו, רכג
טו/כה משפטי עזיאל ח"ה עמ' ל
טו/כה נועם ח"ו עמ' רכ, חי"ד עמ' קצד
טו/כה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קמד
טו/כה ניצוצי אש עמ' תמט
טו/כה נרות אהרן
טו/כה נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' מא עמ' נט, סי' מב עמ' פג
טו/כה נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ט אות ג
טו/כה נתיבות שמואל דף קי ע"א
טו/כה ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תסט-תע
טו/כה סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רט-רטו
טו/כה עולת שלמה ח"ב עמ' שכח
טו/כה עולת שמואל (לובצר) ח"א דף צב ע"ד
טו/כה עטרת טוביה
טו/כה עיני דוד
טו/כה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' ריז
טו/כה עצי ארזים סי' ד ס"ק נח-סא
טו/כה עצי חיים על מועדים עמ' קח
טו/כה פד"ר ח"ח עמ' 284, 289, חט"ז עמ' 199, ח"כ עמ' 117
טו/כה פנים חדשות [מהריב"ל ח"ג צח]
טו/כה פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קלט
טו/כה צבי גאון יעקב סי' מא
טו/כה צפנת פענח
טו/כה קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' פב-פג
טו/כה קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שיג
טו/כה קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כה עמ' 358
טו/כה רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רה {מ"מ}
טו/כה שבילי דחזקה עמ' קטו
טו/כה שובע שמחות (תרצד) עמ' קלה
טו/כה שירת דוד כתובות עמ' קג
טו/כה שם דרך כתובות עמ' קמה-קנג
טו/כה שמות בארץ (תשנט) עמ' קלא-קלב
טו/כה שני שבילין, שבילי דחזקה סי' יט עמ' קכ
טו/כה שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' מה
טו/כה שערי זיו ח"א דף קעד ע"א
טו/כה שערי זיו ח"א דף קעד ע"א
טו/כה שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קנה
טו/כה שערי מאיר עמ' כו
טו/כה שערי עזרא (בצרי) עמ' קצג, קצז, רב, רטז, רכא
טו/כה שפתי דעת ח"א עמ' רעו-רעח
טו/כה תהלה לדוד (אמאדו) ח"ב דף נג ע"ג-ע"ד
טו/כה תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רפב, רפד
טו/כה תחומין חי"ט עמ' 198 {ראב"ד}
טו/כה תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקיא
טו/כו אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' ריח
טו/כו אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' סח אות ד
טו/כו אבני נזר יו"ד סי' שמב אות א
טו/כו אבני ציון ח"ג עמ' שכט
טו/כו אגרא דשמעתא ח"ב עמ' ר, מלואי אבן - שו"ת עמ' רפד {מ"מ}
טו/כו אגרות משה או"ח ח"ד עמ' שמו
טו/כו אהל משה (לוין) ח"ב דף ה ע"ג {מ"מ}, ו ע"ב-ע"ג, ז ע"א {מפקחין את הגל}
טו/כו אהל שרה לאה עמ' תה, תז
טו/כו אוהב מישרים עמ' פב {מ"מ - שור של ישראל הזיקו}, פה {מותר להאכילו נבילות}
טו/כו אוצמפה"ת ב"מ ו ע"ב הע' 27
טו/כו אוצרות יהושע עמ' עח, שמ
טו/כו אור יקרות
טו/כו אור עולם (שניאורסון) עמ' 848
טו/כו אורים גדולים (תשסג) עמ' קנא
טו/כו אות היא לעולם ח"ב דף יח ע"א, יט ע"א
טו/כו אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים נספח נו/נח עמ' 292
טו/כו איים בים כתובות סי' יא אות א {גר קטן בלי האם}
טו/כו אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ט ד"ה גם נראה, דיינים סי' מא ד"ה ויש {מ"מ}
טו/כו אמרי בינה (אש) דף נט ע"ב
טו/כו אמרי כהן כתובות סי' ה ס"ק ה {מ"מ}
טו/כו אנצי"ת ע' אסופי הע' 33, 34, 36, 49-52, 57, 59, 74, 76
טו/כו אנצי"ת ע' גרות הע' 327
טו/כו אשל אברהם (שפירא) עמ' קא
טו/כו אשר למלך
טו/כו באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ג
טו/כו באר לחי ראי
טו/כו באר מרים פ"ט הי"ד אות ג {מ"מ}
טו/כו בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סא ע"ג, סב ע"ב
טו/כו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רג
טו/כו בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' יז, מה
טו/כו בית אהרן וישראל גל' לט עמ' מו
טו/כו בית ארזים - ס' הגליונות
טו/כו בית יעקב (מסקין) סי' יט
טו/כו בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' עא
טו/כו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קצ
טו/כו בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' ה
טו/כו בכורי אברהם דף ע ע"א {מ"מ - אחר הרוב}
טו/כו בכורי גשן סי' ה ענף ו
טו/כו בני משה (מאג'אר) דף עו ע"א
טו/כו בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קכו
טו/כו ברור הלכה יומא פד ע"ב ציון ד
טו/כו ברור הלכה כתובות טו ע"ב ציון א
טו/כו ברכת מרדכי יבמות עמ' רע
טו/כו ברכת מרדכי כתובות עמ' רז
טו/כו ברקאי ח"ג עמ' 272 {מ"מ - נגח שור של ישראל לשור שלו}
טו/כו גדולי שמואל ב"ק דף טו {מ"מ}
טו/כו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שנא
טו/כו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קמא
טו/כו דברות משה ב"ק ח"א סי' כה ענף ב-ג
טו/כו דברי אליהו (בלייער) עמ' קנב, קנד {אין הולכים בפק"נ אחר הרוב}
טו/כו דגל ראובן ח"ג סי' ד
טו/כו דעת ותבונה מכשירין עמ' קנב
טו/כו דעת מרדכי ח"ב עמ' נ-נא {מ"מ}
טו/כו דרך ישרה ח"א עמ' רי
טו/כו דרכי חושן ח"ג - קונ' כללי תפיסה עמ' ג {מ"מ}
טו/כו הדרום חי"ב עמ' 6
טו/כו התורה והמדינה חי"א עמ' תקסה
טו/כו וגר זאב עמ' קכד, קלז
טו/כו זכר יצחק (תשן) עמ' קצו
טו/כו זכרון זאב עמ' קצה
טו/כו זכרון צבי מנחם דף ז ע"ג {מ"מ - אם רוב ישראל, ישראל}
טו/כו חוות בנימין ח"ב עמ' תקיג {מ"מ}
טו/כו חזו"א על הרמב"ם {מ"מ}
טו/כו חי' הגר"ח החדש עמ' קט {מחצה על מחצה}
טו/כו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קפז
טו/כו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תנג, תנח
טו/כו חי' רח"א הכהן עמ' טז-יז
טו/כו חיי אריה (ליפקין) חו"מ סי' א אות ה {מ"מ}
טו/כו חסדי דוד ח"י עמ' קסו
טו/כו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תנב {מ"מ}
טו/כו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קלו, קעו
טו/כו טל נתן עמ' שפב
טו/כו יד אברהם מכשירין פ"ב ה"ז אות א
טו/כו יד דוד (דהן) עמ' קכג
טו/כו יד הלוי (לוין) דף ח ע"ג, קיב ע"ג {פיקוח גל}
טו/כו יטב פנים ח"א דף קיב
טו/כו ישועות יעקב מועד עמ' תשלו, נשים עמ' קצז
טו/כו ישועות כהן יו"ד סי' טו
טו/כו לב שלם [תוספת יוה"כ דף כג ע"ד, ב"ח אהע"ז דף ה ע"א]
טו/כו לבושי מרדכי חו"מ עמ' כא
טו/כו להורות נתן על התורה ח"א עמ' מא {במחצה על מחצה איך ישמור שבת}
טו/כו מאה שערים (פסחוביץ) חו"מ סי' א {מ"מ}
טו/כו מאור למלך כתובות עמ' קיז-קיח
טו/כו מגידות (תשעג) סי' מג עמ' קיז
טו/כו מגילת ספר לאוין דף נד ע"ב
טו/כו מהרי"ט אלגזי פ"ב אות טז או"ק א, אות יז או"ק ו
טו/כו מועדים וזמנים ח"ו סי' כד
טו/כו מוריה שנה ו גל' ח (ר"ע יוסף)
טו/כו מותיב ומפרק עמ' קלו {מ"מ - נגח שור שלנו שור שלו}
טו/כו מחנה חיים ח"ג עמ' יז
טו/כו מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' ריא {מ"מ}
טו/כו מלאכת חשב עמ' קנב
טו/כו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קפה
טו/כו מנחת אלימלך עמ' קלט
טו/כו מנחת חינוך ח"א עמ' קעט, רס
טו/כו מנחת יהודה (בוים) דף קיד ע"ג-ע"ד, קיח ע"ג, קיט ע"ב {מחצה על מחצה מפקחין}
טו/כו מנחת כהן (יוסף חיים) דף כא ע"ב {מ"מ}
טו/כו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מג, ח"ב עמ' תכב
טו/כו מעדני שמואל עמ' רלב
טו/כו מעיני המים
טו/כו מקוה המים עמ' כד {מ"מ}
טו/כו משה ידבר (תשעו) עמ' עו, עח {מ"מ}
טו/כו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' לב-לג
טו/כו משנת יעקב כאן
טו/כו משנת ר' אהרן כתובות עמ' קה, רטו, רכג
טו/כו נועם ח"ו עמ' רכב
טו/כו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רמא
טו/כו נחלת יצחק כתובות סי' ט
טו/כו ניצוצי אש עמ' קלב
טו/כו נרות אהרן
טו/כו נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' לג עמ' סא
טו/כו נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' ט אות א
טו/כו נתן פריו ב"מ עמ' קמה
טו/כו נתן פריו הל' נדה עמ' צט {אבידה}
טו/כו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קלב {נגח שור שלנו לשור שלו}
טו/כו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תסט-תע
טו/כו סדר אליהו רבא וזוטא דף נ {מ"מ}
טו/כו סוגיות בדיני ממונות עמ' 18, 63 {מ"מ}
טו/כו סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רי, ריג-רטו
טו/כו עונג שבת סי' מו
טו/כו עטרת טוביה
טו/כו ערך שי חו"מ סי' רלו סעיף א {מ"מ}
טו/כו פד"ר ח"ו עמ' 142
טו/כו פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף פא] {מ"מ}
טו/כו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקסא
טו/כו ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ג אות ב, י, יב, טו
טו/כו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יז אות ג ואילך
טו/כו צפנת פענח
טו/כו קהל יהודה - חי' השו"ע דף לב ע"ד {מ"מ}
טו/כו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שטז {מ"מ}
טו/כו קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' רמג, תטז {מ"מ}
טו/כו קרית מלך רב (תשסו) עמ' לז
טו/כו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פה
טו/כו רביד הזהב (אברך) דף סא ע"ד {מ"מ}
טו/כו שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' רי {מ"מ}
טו/כו שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ד פ"ו {מ"מ}, פ"ז {מ"מ}, פ"טז
טו/כו שובע שמחות (תרצד) עמ' קלה
טו/כו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שנח סעיף א {מ"מ}
טו/כו שירת דוד כתובות עמ' קא, קד
טו/כו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרצ, תרצח
טו/כו שם דרך כתובות עמ' קמא, קמה, קמח, קנג
טו/כו שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שסה
טו/כו שמות בארץ (תשנט) עמ' קל, קלב
טו/כו שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' נד
טו/כו שמש ומגן אהע"ז סי' כה עמ' רנ-רנב
טו/כו שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קב ס"ק ד {מ"מ}
טו/כו שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' מז ענף ב ס"ק ב
טו/כו שני שבילין, שבילי דרוב סי' לג עמ' קעו {לח"מ}
טו/כו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' סא, סג {מ"מ}
טו/כו שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' מט
טו/כו שער המלך ח"ב עמ' יח, סח, רצג
טו/כו שערי בינה (תשעט) עמ' תרנג-תרנה, תרנט
טו/כו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קנה
טו/כו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 553
טו/כו שערי מאיר עמ' כו
טו/כו שערי עזרא (בצרי) עמ' רב
טו/כו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' כה {מ"מ}
טו/כו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' של {מ"מ}
טו/כו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף סב ע"ד
טו/כו תורה אור (שנגהי) עמ' יא-יג
טו/כו תחומין חי"ז עמ' 180
טו/כו תחומין חכ"א עמ' 399
טו/כו תלפיות ו חוב' א עמ' 30 {מ"מ}
טו/כו תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' צז
טו/כו תרומת הכרי עמ' כג, קסט {מ"מ}
טו/כו תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רצט {כ"מ}
טו/כו תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקיא
טו/כז אבני שהם (רובינשטיין) דף יג ע"א-ע"ג {אין הורגים על הספק}
טו/כז אגרא דשמעתא ח"ב עמ' ר
טו/כז אגרא דשמעתא ח"ג עמ' קו, קיט, רנה, שלג, מלואי אבן ח"א עמ' פב, פג
טו/כז אדני היד החזקה
טו/כז אהל משה (לוין) ח"ב דף ו ע"ב {מ"מ}
טו/כז אוהב מישרים עמ' עו-עז, פא-פד, פט, קלא
טו/כז אנצי"ת ע' אסופי הע' 64 {מ"מ}, 67-70
טו/כז ארץ הצבי (שכטר) עמ' רמד, רנב {ראב"ד}, רנה
טו/כז באר לחי ראי
טו/כז באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג
טו/כז באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג, טו
טו/כז בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סא ע"ד
טו/כז בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' יז, מה
טו/כז בית יצחק (חבר) דף ח ע"ג
טו/כז בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' עד
טו/כז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קעח
טו/כז בית מאיר (תשע) סי' ד סל"ג עמ' נד
טו/כז בית מאיר סי' ד אות לג עמ' מט
טו/כז בכורי גשן סי' ה ענף ו
טו/כז בן אברהם (תשי) עמ' רמא
טו/כז בציר אליעזר ח"א דף כ ע"ד, כא ע"א {יראה לי}
טו/כז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ט אות ב
טו/כז ברכת מרדכי פסחים עמ' כח
טו/כז בתים לבדים עמ' קכז
טו/כז דברי יחזקאל (מישור) עמ' רעד
טו/כז דברי יחזקאל (תרצה) דף פט ע"ג
טו/כז דברי שלמה (סלוין) עמ' יב-יד
טו/כז דגל ראובן ח"א סי' כו
טו/כז התורה והמדינה חי"א עמ' תקסג, תקסה
טו/כז וגר זאב עמ' קמג-קמד
טו/כז זכר יצחק (תשח) עמ' קפד
טו/כז חדושים ובאורים (גרי') ב"ב סי' ה ס"ק ב
טו/כז חזו"א אהע"ז סי' ז ס"ק טז
טו/כז חזו"א על הרמב"ם
טו/כז חי' בן אריה ח"א סי' טו אות ז
טו/כז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רסז
טו/כז חיים ומלך
טו/כז חנא וחסדא ח"א דף רו ע"ג, רז ע"ב
טו/כז חסדי דוד ח"י עמ' קסו
טו/כז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' נא
טו/כז טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שסה
טו/כז יד אברהם מכשירין פ"ב ה"ז אות י
טו/כז יד דוד (קרלין) ח"א דף כא
טו/כז יד הלוי (לוין) דף מז ע"ג, עו ע"ב
טו/כז יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ז ה"ו אות ב ס"ק ו
טו/כז ישועות יעקב נשים עמ' תשסד
טו/כז ישועת משה עמ' פב, רסו
טו/כז כהונת רפאל עמ' עג
טו/כז לב שלם [בית שלמה (חסון) אהע"ז סי' ט, יד דף י]
טו/כז לבושי מרדכי לקו"ת עמ' צה
טו/כז מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' סז {ראב"ד}, סט {אבי עזרי}
טו/כז מחנה יהודה (חסמן) עמ' סט
טו/כז מלבושי יו"ט ח"ב ד"ח סי' ב
טו/כז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עו ע"ג {ראב"ד}
טו/כז מעדני שמואל עמ' רכח, רלג
טו/כז מעשה רקח
טו/כז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב, שערי ישר שער ג פ"א]
טו/כז מצעדי גבר סנהדרין סי' ג אות ו-ז
טו/כז מראות הים עמ' נה-נח
טו/כז מרגליות הים סנהדרין סט ע"א אות י {צ"פ}
טו/כז משברי ים חזקה עמ' קפח, תקמב
טו/כז משיבת נפש עמ' קפא
טו/כז משכיל ליהודה עמ' עח {רוב בדיני נפשות}
טו/כז משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' מב
טו/כז משנה הלכות ח"י סי' רה {שתוקי שקידש}
טו/כז משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קפז
טו/כז משנת ר' אהרן גיטין עמ' ב, ו-ז, י-יא, קדשים - בכורות דף כ ע"א ס"ק ג
טו/כז משנת ר' אהרן כתובות עמ' רכו
טו/כז משנת ר' אהרן קדושין עמ' קצב
טו/כז משפטי ארץ ח"ב עמ' 83-84 {אין דנים ד"נ ע"פ רוב}
טו/כז נועם ח"ו עמ' קלח, רכ
טו/כז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קמד
טו/כז ניצוצי אש עמ' תמט
טו/כז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קלג {מ"מ - כ"ש ליהרג עליו}
טו/כז סוגיות בדיני ממונות עמ' 59-61
טו/כז עזרת כהן עמ' ל ע"ב
טו/כז עטרת טוביה
טו/כז עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק יח
טו/כז פד"ר ח"ח עמ' 290
טו/כז פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' ו
טו/כז צפנת פענח
טו/כז קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' פג
טו/כז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שיג, שכא
טו/כז קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' שכ
טו/כז קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' רלה, רמא, תכג
טו/כז קונטרס הספקות כלל ו סי' ד
טו/כז קונטרסי שעורים ב"ב דף קא
טו/כז קרית מלך
טו/כז רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רה
טו/כז שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' רי {מ"מ}
טו/כז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקסז
טו/כז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' יג
טו/כז שובע שמחות (תרצד) עמ' קלה
טו/כז שם דרך כתובות עמ' קמ, קמו, קמח-קנב, קנד
טו/כז שם טוב
טו/כז שם משמעון (פולק) ח"ב דף עח, פג
טו/כז שני שבילין, שבילי דרוב סי' כד עמ' קל
טו/כז שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שפג
טו/כז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' עא
טו/כז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' מז
טו/כז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' טו
טו/כז שעורי עיון התלמוד יבמות שעור כה עמ' מו
טו/כז שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' לא-לב
טו/כז שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 170
טו/כז שערי זיו ח"א דף קעד ע"א וע"ג
טו/כז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קנב
טו/כז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 269
טו/כז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 2, 4, 30, 474
טו/כז שערי ישר שער ג פ"א אות ב, ד, ו, פ"ג אות ו, פט"ז אות ג, שער ד פ"ג אות ט
טו/כז שערי עזרא (בצרי) עמ' רג
טו/כז שפתי דעת ח"א עמ' רעח
טו/כז תורה אור (שנגהי) עמ' יב
טו/כז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' סא, תסו, תעח, תצה
טו/כז תשובה מיראה (תשסו) עמ' ח
טו/כז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקיא
טו/כח באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף טו
טו/כח בכורי גשן סי' ה ענף ו
טו/כח בן אברהם (תשי) עמ' רמא
טו/כח חי' בן אריה ח"א סי' טו אות ז
טו/כח טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שסד
טו/כח עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק יח
טו/כח עצי אלמוגים סי' א דף רלח
טו/כח עצי ארזים סי' ד ס"ק נח-סא
טו/כח קרית מלך
טו/כח שם טוב
טו/כח שפתי דעת ח"א עמ' רעח
טו/כט אור עולם (שניאורסון) עמ' 571
טו/כט אנצי"ת ע' אסופי הע' 6, 22
טו/כט בית מאיר עמ' צו, צח
טו/כט בן אברהם (תשי) עמ' רמא-רמב
טו/כט ברור הלכה גיטין סד ע"א ציון ו
טו/כט בתים לבדים עמ' יט
טו/כט דברי חן (נתנזון) דף מו ע"ב, מח ע"ד
טו/כט התורה והמדינה ח"ה עמ' קעו
טו/כט ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א קנ ע"ב]
טו/כט זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' לד, רפח, רצ
טו/כט חי' חתם סופר
טו/כט חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' שנו, סנהדרין עמ' קסו
טו/כט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תצט
טו/כט טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שכח, שסד-שסה
טו/כט יד דוד (קרלין) ח"א דף כא, ח"ב דף רכב
טו/כט ישב מצרף דף יז ע"ב {נמצא אח נושא אחותו}
טו/כט לבושי מרדכי אהע"ז עמ' פג
טו/כט מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף יד ע"א, טו ע"ב
טו/כט מבוא למשנה תורה עמ' 121
טו/כט מענה אליהו עמ' קו
טו/כט מענה לשון עמ' קל-קלא
טו/כט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' ו]
טו/כט מקיץ נרדמים (תרסד) דף לג ע"א, לו ע"א
טו/כט משיבת נפש עמ' קפא
טו/כט משנת ר' אהרן שבת עמ' קפ, קפה
טו/כט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' כג, אהע"ז ח"ב עמ' שמ
טו/כט נתיבות שמואל דף צט ע"ב
טו/כט עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' א ס"ק יח
טו/כט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 167
טו/כט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 181
טו/כט פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תפא
טו/כט פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קיב, קלח
טו/כט קונטרסי שעורים קדושין שעור יג אות ט
טו/כט קרית מלך
טו/כט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקסז
טו/כט שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תנד
טו/כט שולי הגליון עמ' עז-עט
טו/כט שם דרך כתובות עמ' קמ, קנב
טו/כט שם טוב
טו/כט שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 11
טו/כט שער המלך ח"ב עמ' סז
טו/כט שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' רמא, רמט
טו/כט תחומין ח"י עמ' 276
טו/ל אגרות משה אהע"ז ח"א סי' ז
טו/ל אוצרות יהושע עמ' עו
טו/ל אנצי"ת ע' אם (א) הע' 32, ע' אסופי הע' 25, 28
טו/ל אש דת (תשמח) עמ' ק
טו/ל אשד הנחלים (נחמולי) דף יט ע"ג
טו/ל ברור הלכה קדושין עג ע"ב ציון א
טו/ל מענה לשון עמ' קל
טו/ל נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' כב
טו/ל עינים למשפט ב"ב לו ע"א ציון ט
טו/ל קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא עמ' קנח
טו/ל שדה הארץ ח"ג דף נו ע"ב {כל אדם נאמן}
טו/ל שו"ת ר"ג אשכנזי ח"א עמ' 210
טו/לא אדני היד החזקה
טו/לא אוצרות יהושע עמ' עו
טו/לא אנצי"ת ע' אסופי הע' 20
טו/לא בית מאיר (תשע) סי' ד ס"כו עמ' לד
טו/לא בית מאיר סי' ד אות כו עמ' לא
טו/לא ברור הלכה קדושין עג ע"א ציון ה
טו/לא ישועות יעקב נשים עמ' תשסה
טו/לא מגן בעדי עמ' 206
טו/לא מענה לשון עמ' קכט-קל
טו/לא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' ו]
טו/לא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' כב
טו/לא נחלת אבות סי' כא עמ' נב
טו/לא עיני דוד
טו/לא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מו
טו/לא קרית מלך
טו/לא שרידי אש ח"א עמ' קצו
טו/לב אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' טז]
טו/לב אנצי"ת ע' אשה הע' 437
טו/לב אפיקי מגינים קידושין סי' פה
טו/לב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טו/לב באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף כה, כתובות דף יג
טו/לב באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג
טו/לב בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף לא
טו/לב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעז סעיף ד
טו/לב בית מאיר (תשע) סי' ד ס"לה עמ' נט
טו/לב בית מאיר סי' ד אות לה עמ' נד-נה
טו/לב בן אברהם (תשי) עמ' רע
טו/לב ברור הלכה קדושין עג ע"ב ציון ג
טו/לב דברות משה שבת ח"א סי' ב ענף ז
טו/לב דברי אמת (תשעט) עמ' רכא {מגיד משנה}
טו/לב דברי משפט (שירת דבורה) ח"ג עמ' מ
טו/לב דרכי חושן (תשסח) עמ' קעא {מל"מ}
טו/לב זר זהב (פראג) עמ' קמא {נאמנת חיה}
טו/לב חזו"א על הרמב"ם
טו/לב חי' הריצ"ד
טו/לב חסדי דוד ח"ד עמ' תלז
טו/לב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' לד
טו/לב כלילת יופי דף סז
טו/לב מוריה גל' קנט עמ' נח
טו/לב משנת יעקב
טו/לב נחלת אבות סי' כא עמ' נג
טו/לב עצי ארזים סי' ד ס"ק סג
טו/לב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' עז אות ו, סי' שיח אות ח
טו/לב צפנת פענח
טו/לב ר"י ששפורטש עמ' 76
טו/לב שו"ת הרב הראשי עמ' 392
טו/לב שם טוב
טו/לב שם עולם (רבין) ח"ב עמ' יט {מל"מ}
טו/לב שערי זיו ח"א דף קעד ע"א
טו/לב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קטו ע"ב-ע"ד
טו/לב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קעו
טו/לב תחומין חט"ז עמ' 178
טו/לב תשובה שלמה אהע"ז סי' מז {מל"מ}
טו/לג אדני היד החזקה
טו/לג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רנט {אסופי מותר בגר}
טו/לג אור ליהודה יבמות עמ' שלב
טו/לג אנצי"ת ע' אסופי הע' 11, 12, 16, 18
טו/לג ברור הלכה קדושין עד ע"א ציון ט
טו/לג חזו"א על הרמב"ם
טו/לג חי' הגר"מ הלוי
טו/לג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' לא ד"ה וכבר
טו/לג ישועות יעקב נשים עמ' תשסה
טו/לג משנה הלכות ח"י סי' רה
טו/לג משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' כא
טו/לג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תכד-תכז
טו/לג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קיד ע"ג


טז/258 הלכות איסורי ביאה פרק טז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
טז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טז/רה"פ רמב"ם הערוך
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שם טוב
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/א אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קד
טז/א אגרות משה אהע"ז ח"א סי' יא ענף א
טז/א אדני היד החזקה
טז/א אהל משה (לוין) ח"ג דף סא ע"ב {כהן}
טז/א אהלי תם עמ' רל
טז/א אור הישר [מ"מ ולח"מ הל' אישות פ"ד ה"י, מל"מ הל' סוטה פ"ב ה"ו ד"ה ואשת]
טז/א אור ליהודה יבמות עמ' של
טז/א אישים ושיטות (תשסז) עמ' מב
טז/א אם המלך עמ' נב
טז/א אנצי"ת ע' גר הע' 209
טז/א ארחות חיים ח"ב סי' ח אות טז
טז/א אשר למלך
טז/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/א באר ראי עמ' שמד, שסד
טז/א בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סו {צ"פ}
טז/א בית מאיר (תשע) סי' ד ס"כג עמ' לא, סי' ה ס"א עמ' סד
טז/א בית מאיר סי' ה אות א עמ' נז-נח
טז/א ברור הלכה יבמות נז ע"א ציון ג
טז/א ברור הלכה יבמות עו ע"א ציון ו
טז/א ברור הלכה יבמות עח ע"ב ציון ד פרק ב {כהן פצוע דכא מותר בגיורת}
טז/א בשמים ראש סי' שמ
טז/א גדולי שמואל קידושין דף עג ע"א
טז/א דברי אהרן עמ' קב {כהן בגיורת}
טז/א דברים אחדים (קלצקין) עמ' קנח-קס {כהן}
טז/א הר המוריה (אדר"ת) עמ' קמו
טז/א זכר יצחק (תשן) עמ' קלח
טז/א זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' סט, עא {פצוע דכא כהן בגיורת}
טז/א זכרון יהונתן דף קלו
טז/א זרע אברהם (יצחקי) אהע"ז דף לז ע"ד
טז/א חדות יעקב דף יט ע"ג
טז/א חוט המשולש - ברכי יוסף דף פא ע"א-ע"ב, פב ע"א {ספק}
טז/א חזו"א אהע"ז סי' ד ס"ק ב-ג
טז/א חזו"א על הרמב"ם
טז/א חי' הגר"ח החדש עמ' תכט
טז/א חי' הגר"מ הלוי
טז/א חי' הריצ"ד
טז/א חי' חתם סופר
טז/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קעד
טז/א חי' מהרי"א צטרון עמ' קסה
טז/א חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף יג
טז/א יסודי ישורון ח"ב עמ' רכו
טז/א ישועות יעקב נשים עמ' ע
טז/א לב שלם [מהרש"ך ח"א דף קסז ע"ג, ב"ח אהע"ז דף ה ע"ב]
טז/א לבב דוד
טז/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קלז
טז/א מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף יג ע"ד, יד ע"א {כהן}
טז/א מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' יד
טז/א מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קסב
טז/א מגידות (תשעג) סי' מג עמ' קטז
טז/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שכא, שעה-שעו
טז/א מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' יט-כ, אבי עזרי ח"ג, שב שמעתתא שמעתא א פ"ו]
טז/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקמה
טז/א משברי ים אחע"א עמ' רמג, של
טז/א משנה הלכות ח"ב סי' כד דף לז ע"ב {מ"מ - אין איסורו מפורש ואינו שוה בכל}, סי' כה דף מא ע"א {פ"ד כהן}
טז/א משנה הלכות ח"ג סי' כא
טז/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שעא
טז/א משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' קנח
טז/א משנת ר' אהרן יבמות סי' יג אות ז, סי' כג אות ג
טז/א משפט המלחמה עמ' פא
טז/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' טו {מ"מ}
טז/א נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שפה
טז/א עמק המלך (לבוב)
טז/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צ
טז/א עצי ארזים סי' ה ס"ק א-ד
טז/א פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף קסז] {מ"מ}
טז/א פרי האדמה ח"א
טז/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יז אות ב
טז/א צפנת פענח
טז/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' יב
טז/א קובץ הערות (תשסג) סי' נח אות א
טז/א קרית מלך
טז/א רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רכג
טז/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תכא, תכז
טז/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רז
טז/א שובע שמחות (בורשטיין) דף כח ע"ב {בגיורת}
טז/א שם דרך כתובות עמ' רמד
טז/א שעורי ר' חיים פנחס מכות סי' ב אות ב
טז/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' עד-עה
טז/א שער המלך ח"ב עמ' יח
טז/א שערי טהר ח"ח סי' מח
טז/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 8
טז/א תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק כג
טז/א תחומין ח"ח עמ' 448 {השמיט שאינו מוליד}
טז/א תשובות ר' יעקב מליסא דף קד
טז/ב אבי עזרי ח"ג
טז/ב אבני נזר אהע"ז סי' טז אות ד
טז/ב אגרא דשמעתא ח"א עמ' קמט, אמרי חיים (שיינברג) עמ' 107
טז/ב אדני היד החזקה
טז/ב אהל משה (לוין) ח"ג דף סא ע"ג {ראב"ד}, סב ע"ב {ממזרת ודאית} וע"ג {ראב"ד}
טז/ב אור הישר [כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' שמ]
טז/ב אור ליהודה קדושין עמ' תמח
טז/ב אישים ושיטות (תשסז) עמ' מב
טז/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ב {שעה"מ}
טז/ב אנצי"ת ע' גיורת הע' 27 {ראב"ד}
טז/ב ארץ הצבי (שכטר) עמ' קד
טז/ב אשר למלך
טז/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קנח
טז/ב בית מאיר (תשע) סי' ה ס"א עמ' סב-סג
טז/ב בית מאיר סי' ה אות א עמ' נז-נח
טז/ב בני יוסף (טנוג'י) דף נ ע"ג
טז/ב בעקבי הצאן עמ' רסא
טז/ב ברור הלכה יבמות עו ע"א ציון ו
טז/ב גדולי שמואל קידושין דף עג ע"א
טז/ב דברות אליהו ח"ד עמ' קלב
טז/ב דברי חפץ עמ' קיד
טז/ב דברים אחדים (קלצקין) עמ' קנח {אסור בממזרת}
טז/ב זכר יהוסף אהע"ז עמ' לו
טז/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רמב
טז/ב חוט המשולש - ברכי יוסף דף פא ע"ב, פב ע"א {ספק}
טז/ב חזו"א על הרמב"ם
טז/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תכט
טז/ב חי' הגר"מ הלוי
טז/ב חי' הר"ר שמעלקא יבמות עו ע"א
טז/ב חי' הריצ"ד
טז/ב חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"ב עמ' לו-לט
טז/ב יד דוד (קרלין) ח"א דף ט
טז/ב ישועות יעקב נשים עמ' סט
טז/ב כרם שלמה (אהרמן) יבמות עו ע"א
טז/ב כתב סופר - שו"ת החדשות עמ' צח, ק
טז/ב לב שלם [ב"ח אהע"ז דף ה ע"ב]
טז/ב לקוטי סופר ח"א דף יב ע"ג
טז/ב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קלז
טז/ב מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף יג ע"ד, יד ע"א וע"ד
טז/ב מגידות (תשעג) סי' מג עמ' קטו, קטז
טז/ב מגן בעדי עמ' 229
טז/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שכא, שעו, ח"ג עמ' שנז
טז/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רפד, ח"ב עמ' ריז
טז/ב מסורה ח"ז עמ' לח
טז/ב מעשה רק"ם (קורייאט) דף יד ע"ד
טז/ב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' ו, שב שמעתתא שמעתא א פ"ו]
טז/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ב משכן שילה עמ' רמ {ראב"ד}, רמח {ראב"ד}
טז/ב משנה הלכות ח"ב סי' כד דף לז ע"ג {פ"ד כהן מותר בספק ממזר}, לט ע"א, סי' כה דף מא ע"ג {איסור בממזרת ודאית}
טז/ב משנה הלכות ח"ד סי' קסו (ד"ה ובהרהורי) {אסור בממזרת}
טז/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנב
טז/ב משנת ר' אהרן יבמות סי' יג אות ז, סי' כג אות ג
טז/ב משרת משה (נבר)
טז/ב נועם ח"כ עמ' נ
טז/ב נזיר ה' סי' ה ב"ש ס"ק ב
טז/ב נרות אהרן
טז/ב סדר יעקב ח"א לדף לו ע"ב (ד"ה אבל)
טז/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צ
טז/ב פי' ר"א מן ההר יבמות עו ע"ב
טז/ב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קט
טז/ב קובץ הערות (תשסג) סי' נח אות א
טז/ב קרית מלך
טז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תכא
טז/ב שארית נתן (פולק) דף מט ע"ד
טז/ב שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"ו
טז/ב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' לז
טז/ב שעורי ר' חיים פנחס מכות סי' ב אות ב
טז/ב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' עד-עה
טז/ב שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' תסט
טז/ב שערי טהר ח"ח סי' מח
טז/ב תחומין ח"ט עמ' 42-41
טז/ב תרומת הגורן ח"א עמ' 66, 69, 71, 72, 76
טז/ב תרומת הגורן ח"ב עמ' 123 {ראב"ד}
טז/ג אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קכא
טז/ג אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' נו
טז/ג אדני היד החזקה
טז/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 131
טז/ג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קכא {מהם חוטי ביצים}
טז/ג אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קצב
טז/ג אמרי נפתלי ח"ב עמ' קט
טז/ג ארחות חיים ח"ב סי' ח אות טז
טז/ג חזו"א אהע"ז סי' יב ס"ק ו
טז/ג חזו"א על הרמב"ם
טז/ג חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף יא
טז/ג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רכב
טז/ג לב שלם [ב"ח אהע"ז דף ה ע"ג]
טז/ג מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסו
טז/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' שנו
טז/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' כג
טז/ג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' ו]
טז/ג משה ידבר (תשעו) עמ' עא
טז/ג משנת יעקב
טז/ג משפטי עזיאל ח"ז עמ' לח
טז/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' כ
טז/ג נועם ח"א עמ' רמח
טז/ג נשמת אברהם ח"ג עמ' קסט
טז/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סח
טז/ג קרית מלך
טז/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רמט
טז/ד אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קכא
טז/ד אהל משה (לוין) ח"ג דף ס ע"ג
טז/ד ברור הלכה יבמות עה ע"ב ציון ד, ה
טז/ד ויקח אברהם [חיים ושלום ח"ב סט ע"ג]
טז/ד לב שלם [ב"ח אהע"ז דף ו ע"א]
טז/ד מעיני המים
טז/ד מרגליות הים סנהדרין כט ע"ב אות יא {כ"מ}
טז/ד משפטים לישראל עמ' רעט
טז/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' כ, רמא
טז/ד עצי ארזים סי' ה ס"ק ו
טז/ה אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קכא
טז/ה אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' סח, עג
טז/ה אהל משה (לוין) ח"ג דף סא ע"א
טז/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 131
טז/ה באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' נג
טז/ה בית נאמן (תרמא) דף כט ע"ב
טז/ה ברור הלכה יבמות עה ע"ב ציון ג
טז/ה ברור הלכה יבמות עו ע"א ציון ב
טז/ה לב שלם [ב"ח אהע"ז דף ו ע"ב]
טז/ה מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף יב ע"א
טז/ה משפטי עזיאל ח"ז עמ' לח
טז/ה נרות אהרן
טז/ה עצי ארזים סי' ה ס"ק י
טז/ה פי' ר"א מן ההר יבמות עה ע"ב
טז/ה שו"ת רשב"ש עמ' עט
טז/ה תחומין חי"ח עמ' 379
טז/ו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קכא-קכב
טז/ו ברור הלכה יבמות עו ע"א ציון א
טז/ו חזו"א על הרמב"ם
טז/ו כללי קלב"מ (תשסז) עמ' שיד
טז/ו מנחת יוסף ח"ב עמ' פה
טז/ו משברי ים קלב"מ סי' כד אות ד
טז/ו משברי ים קלב"מ סי' כד ס"ק ד
טז/ו משפטי עזיאל ח"ז עמ' לט
טז/ו נתיבות שלום (למפרט)
טז/ו עמודי שלמה ח"ב עמ' צד
טז/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קצב
טז/ו תבואת יקב (פרידמן) עמ' פז {סירוס בלי מעשה}
טז/ז אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קכא
טז/ז אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קסב
טז/ז אהל משה (לוין) ח"ג דף ס ע"א
טז/ז בית מאיר (תשע) סי' ה ס"ז עמ' סד
טז/ז בית מאיר סי' ה אות ז עמ' נט
טז/ז ברור הלכה יבמות עה ע"א ציון ד
טז/ז וישאל שאול אהע"ז סי' יח, ל
טז/ז חי' חתם סופר
טז/ז חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ג
טז/ז ישא איש דף כד, כה ע"ד
טז/ז ישועות יעקב נשים עמ' סח
טז/ז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' ב
טז/ז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' כ
טז/ז עין יצחק ח"א עמ' שמח, שסה
טז/ז תורה תמימה דברים פ' כג אות יא
טז/ח אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קכא
טז/ח דרך ישרה ח"א עמ' רלא
טז/ח חזו"א על הרמב"ם
טז/ח מעשה רקח
טז/ח משנה הלכות יבמות - מיאון סי' צב
טז/ח משנה הלכות כתובות דף מא ע"א
טז/ח צפנת פענח
טז/ט אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קכא
טז/ט אבני נזר אהע"ז סי' כא אות ז
טז/ט אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' נה, נח, סב
טז/ט אדני היד החזקה
טז/ט אהלי תם עמ' קח, תג
טז/ט אור הישר [שדה יצחק סי' סה, באר יצחק אהע"ז סי' ד]
טז/ט אור יעקב יבמות דף נו ע"ג
טז/ט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קכ-קכא
טז/ט ארחות חיים ח"ב סי' ח אות טז
טז/ט ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' פו
טז/ט באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' מב
טז/ט באר מים חיים (נוסינזון) יבמות דף עה
טז/ט בית הלוי - שו"ת הגר"ח סי' א עמ' א
טז/ט בית המדרש
טז/ט בית מאיר (תשע) סי' ה ס"ז עמ' סד, ס"י עמ' סח-סט
טז/ט בית מאיר סי' ה אות ז עמ' נט, אות י עמ' סב
טז/ט בני בנימין (נבון) ח"א דף נ ע"ג
טז/ט בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' קנח {שעה"מ}
טז/ט ברור הלכה יבמות עה ע"ב ציון א
טז/ט ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קיג, שעט
טז/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' א
טז/ט דברות אליהו ח"ו עמ' מט-נ
טז/ט דברות משה יבמות עמ' רצט
טז/ט דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' יח, לא
טז/ט דברי חנינא - מזלות עמ' פד
טז/ט דובב מישרים דף מח
טז/ט דרך המלך (רפפורט)
טז/ט וישאל שאול אהע"ז סי' יח-כ, כז, ל, לא, לג, לו
טז/ט זכר יהודה עמ' רח
טז/ט חזו"א על הרמב"ם
טז/ט חי' בעל שרידי אש עמ' שיט
טז/ט חיים לעולם ח"ב דף פה ע"ב
טז/ט חסדי דוד ח"ג עמ' סג
טז/ט חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' שצו, ח"ב עמ' ח
טז/ט יעלת חן עמ' קסא
טז/ט כרם שלמה (אהרמן) יבמות עה ע"ב
טז/ט להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנ
טז/ט מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קע
טז/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' שנז
טז/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' כג
טז/ט מעשה רקם (אוטרמן) דף ט ע"ד {חולי}
טז/ט מקור חסד עמ' שמה
טז/ט משברי ים אחע"א עמ' רמג, של
טז/ט משנה הלכות ח"ד סי' קסו (ד"ה ידוע, ואלך)
טז/ט משנה הלכות כתובות דף מא ע"א {חולי}
טז/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רצב
טז/ט משנת יעקב
טז/ט משפטי עזיאל ח"ה עמ' לג, ח"ז עמ' כז, מא-מב
טז/ט נועם ח"א עמ' רנא-רנג
טז/ט נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רכה
טז/ט נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' פט עמ' קעא
טז/ט עבד המלך (תשסט) עמ' שס
טז/ט עטרת שלמה ח"א עמ' יב
טז/ט עין יצחק ח"א עמ' שמב, שמח, שנא
טז/ט פי' ר"א מן ההר יבמות עה ע"א
טז/ט פני משה (שלז')
טז/ט פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' ד-ו דף עב ע"א-ע"ד, עג ע"א-ע"ד, עד ע"א-ע"ד, עה ע"א {ע"י חולי}
טז/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' טז אות ו
טז/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יז אות ב
טז/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קמג
טז/ט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קסג-קסד
טז/ט קרבן משה עמ' קסט
טז/ט קרית מלך
טז/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קא
טז/ט רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רכז
טז/ט שו"ת הרא"ש עמ' קמט
טז/ט שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' ח, יג
טז/ט שרידי אש ח"ב עמ' מט, נו
טז/ט תחומין חי"ח עמ' 165
טז/י אמונת עתיך גל' 103 עמ' 182-183
טז/י אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קפ-קפא
טז/י ארחות חיים ח"ב סי' מח
טז/י ברור הלכה שבת קי ע"ב ציון א
טז/י דברות אליהו ח"ו עמ' מט
טז/י העובר בהלכה עמ' 163, 165
טז/י הרמב"ם והלכותיו עמ' נ
טז/י וישאל שאול אהע"ז סי' ח-י
טז/י זכרון יהונתן דף קמא
טז/י חזון יחזקאל יבמות פ"ח ה"ב
טז/י חיתו ארץ עמ' 41
טז/י ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 105
טז/י כטל אמרתי עמ' קלג
טז/י לב שלם [יד אהרן אהע"ז סי' ה אות ז, שו"ת הרשב"ש סי' תרי דף קכא]
טז/י להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קמה {מסרס אחר מסרס}
טז/י להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קנו ע"א
טז/י מכתם לדוד (חסן)
טז/י מנחת חינוך ח"ב עמ' תז
טז/י משנת יעקב
טז/י משפטי עזיאל ח"ז עמ' מז, נב
טז/י נועם ח"ב עמ' רה-רו
טז/י נצר מטעי (פרידמן) סי' לח סעיף א
טז/י נר למאור (רבינוביץ) דף לב ע"א
טז/י עטרת ישראל עמ' קב
טז/י עין יצחק ח"א עמ' שסה
טז/י עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רנח
טז/י עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקיא
טז/י פני משה (שלז')
טז/י קרית מלך
טז/י קרן הצבי מצוה מג אות ז
טז/י שברי לוחות עמ' 88 {הגהמ"י - אביאסף}
טז/י שיבת ציון (לנדא) סי' עה
טז/י שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' לז, קכה-קכו
טז/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' ע
טז/י תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ד ס"ק ד, י
טז/י תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קנא
טז/י תרומת הגורן ח"א עמ' 125
טז/יא אגרות משה אהע"ז ח"א סי' יג, ח"ג סי' טו, ח"ד עמ' עג, עח
טז/יא אמונת עתיך גל' 118 עמ' 177 {מ"מ - סירוס אשה אסור רק מדרבנן}
טז/יא אמונת עתיך גל' 120 עמ' 136 {לסרס אשה}
טז/יא אמרי חיים (שיינברג) עמ' 99, 107
טז/יא אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קפ-קפא
טז/יא אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 421
טז/יא ארחות חיים ח"ב סי' מח
טז/יא ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עח {לסרסו או לרפואה}
טז/יא ברור הלכה שבת קי ע"ב ציון א
טז/יא גזע ישי דף קמו ע"ג
טז/יא דברי יציב אהע"ז עמ' פו {מסרס נקבה}
טז/יא דברי משפט (שירת דבורה) ח"ג עמ' סא-סג, סה
טז/יא העובר בהלכה עמ' 163, 165, 167
טז/יא הערות ר"א סופר למאירי קידושין כה ע"ב (עמ' 146) הערה 12
טז/יא התורה והמדינה חי"א עמ' קט
טז/יא חי' חתם סופר
טז/יא חיתו ארץ עמ' 42
טז/יא חכמת גרשון עמ' תנז {מ"מ}
טז/יא חמדת ישראל ח"א דף עז ע"ד
טז/יא לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' לב עמ' קא
טז/יא להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קמח
טז/יא מגיני שלמה עמ' קנב
טז/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תז, תט, תי
טז/יא מפענח צפונות עמ' 154
טז/יא מרחשת ח"ב סי' ט אות ג
טז/יא משנה הלכות ח"י סי' רי
טז/יא משנה הלכות ח"י סי' רי
טז/יא משפטי עזיאל ח"ז עמ' נב
טז/יא נועם חי"ד עמ' פא, חי"ט עמ' רנז, ח"כ עמ' קנד, קנט
טז/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף קלד ע"ב
טז/יא נשמת אברהם ח"ג עמ' נו {מ"מ}
טז/יא נתיבות שלום (למפרט)
טז/יא סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קפח
טז/יא עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רנח
טז/יא עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקיא
טז/יא עמק המלך (לבוב)
טז/יא עמק שאלה (טברסקי) עמ' רעא
טז/יא פני משה (שלז')
טז/יא ראש אליהו ח"ב עמ' שטו
טז/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רד {נקבה}
טז/יא שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רמז
טז/יא שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' לז, קכה-קכו
טז/יא שמועת חיים יומא ח"א עמ' תיט
טז/יא שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' יא אות ב
טז/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' צא
טז/יא שרידי אש ח"א עמ' קצח
טז/יא תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ד ס"ק ב-ד, ו-י
טז/יא תוספתא כפשוטה נשים עמ' 70
טז/יא תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קנ-קנא
טז/יב אגרות משה יו"ד ח"א סי' פב
טז/יב אדמת קדש ח"ב דף כג ע"ב
טז/יב אהל חייא עמ' תלב
טז/יב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרמ {גוי מותר לסרס}
טז/יב אור הישר [תורת רפאל הל' שבת סי' כז]
טז/יב אורות חיים פ' יא אות ה
טז/יב אז שמח עמ' רצב {בידו}
טז/יב אחיעזר ח"ב סי' לג אות א
טז/יב אמונת עתיך גל' 120 עמ' 136 {כוס של עקרין}
טז/יב אמונת עתיך גל' 127 עמ' 113
טז/יב אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קפ-קפא
טז/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כט אות א
טז/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כט {פסיק רישיה דלא ניחא ליה}
טז/יב ארחות חיים ח"ב סי' מח
טז/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קע
טז/יב אשר למלך
טז/יב בינת דניאל ח"א עמ' רכח
טז/יב בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ה ס"ק ה
טז/יב ברור הלכה שבת קי ע"ב ציון א
טז/יב ברכת שלמה (תשז) עמ' יג
טז/יב דברי יואל - שו"ת עמ' תעא
טז/יב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קע
טז/יב דברי משפט (שירת דבורה) ח"ג עמ' סא-סג, סה
טז/יב דרך המלך (רפפורט)
טז/יב הגיור עמ' 246 {אהא"ז}
טז/יב העובר בהלכה עמ' 165
טז/יב התורה והמדינה חי"א עמ' קט
טז/יב וישאל שאול אהע"ז סי' ח-י
טז/יב זרע אברהם (יצחקי) אהע"ז דף ב ע"א, לז ע"ד
טז/יב חזו"א על הרמב"ם
טז/יב חזו"א שבת סי' כה ס"ק כה
טז/יב חי' עזיאל
טז/יב חיים ומלך
טז/יב חיים ושלום (פלאג'י) ח"ב סי' צג {גדול וקטן}
טז/יב חיים ושלום ח"ב דף קלו ע"א
טז/יב חיתו ארץ עמ' 42
טז/יב חכמת גרשון עמ' תנז {מ"מ}
טז/יב חמדת ישראל ח"א דף עז ע"ד
טז/יב חשבונות של מצוה עמ' ריח
טז/יב טל חיים (טל) ח"ג עמ' תיב
טז/יב יעיר אזן דף ר ע"א {כוס עקרין}
טז/יב ישא איש דף כד ע"ב
טז/יב כטל אמרתי עמ' קלג
טז/יב כתר כהונה במדבר סי' קא
טז/יב לב שלם [בני יהודה דף קטו ע"ג, קיז, קכ-קכב]
טז/יב להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קלא ע"א
טז/יב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנ
טז/יב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' צו-צז
טז/יב מאורי אש השלם עמ' תשט
טז/יב מגיני שלמה עמ' קנב
טז/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' עו
טז/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' תז-תח
טז/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' פא
טז/יב מענה אליהו עמ' קכז
טז/יב מערכי לב (לב) עמ' קלא, רמד
טז/יב מרחשת ח"א סי' מו אות ד
טז/יב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' ז אות ד {מ"מ - לא נגע באברי הזרע}, ה {אין לוקים}, ח {"כדי לסרסו" - הדין אם הוא כבר מסורס}, י {באשה}
טז/יב משנה הלכות ח"י סי' רי
טז/יב משנה הלכות ח"י סי' רי
טז/יב משנה הלכות כתובות דף מא ע"ב, מב ע"ב
טז/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רצד
טז/יב משנת חיים בכורות עמ' תכו
טז/יב משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' קיט
טז/יב משפטי דרבנן עמ' מט, סט
טז/יב משפטי עזיאל ח"ז עמ' לד, מד, מז-מח, נב, נד
טז/יב משפטים לישראל עמ' מז
טז/יב נועם ח"א עמ' רנט, רסא, ח"ב עמ' רו, ח"ח עמ' רמו, חי"ז עמ' רעא [בית אבי סי' סח], חי"ט עמ' רנז, ח"כ עמ' קנה
טז/יב נחל איתן
טז/יב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' לב אות ד {לשתות עיקרין}
טז/יב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' פח אות ד
טז/יב נצר מטעי (פרידמן) סי' לח סעיף ב {כוס עקרין}
טז/יב נשמת אברהם ח"ג עמ' רמג
טז/יב נתיב אברהם ח"א עמ' נב
טז/יב עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' שב, שטו
טז/יב עטרת טוביה
טז/יב עין יצחק ח"א עמ' שסג
טז/יב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רצז, רצט
טז/יב עמק המלך (לבוב)
טז/יב פי' ר' פרחיה שבת קי הערה 73
טז/יב פי' ר"א מן ההר יבמות סה ע"ב
טז/יב פנת יקרת (תשנד) סי' קה אות ג
טז/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' תנג
טז/יב פרי השדה (דייטש) ח"א סי' פח
טז/יב צהר גל' י עמ' 207, 208, 213 {אשה מותרת לשתות}
טז/יב צפנת פענח כאן, ובראשית עמ' כ
טז/יב קרית מלך
טז/יב שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 11
טז/יב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רמט
טז/יב שו"ת רשב"ש עמ' תקיא
טז/יב שיבת ציון (לנדא) סי' סז
טז/יב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קעו, רנז
טז/יב שמחת יהודה דף צו ע"ג
טז/יב שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' יא אות ב
טז/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' עב
טז/יב שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות פה
טז/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' פח
טז/יב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ד ס"ק א-ד, ו-י
טז/יב תורת זרעים עמ' לז {"לוקה" אף שהוא מדרבנן}
טז/יב תורת מיכאל עמ' עא-עב
טז/יב תורת רפאל או"ח ח"ב דף מד ע"ד, מה ע"ג
טז/יב תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קנג
טז/יב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קג, קח-קט
טז/יג אגרות משה יו"ד ח"א סי' פב
טז/יג אוצרות הרמב"ם
טז/יג אור הישר [רדב"ז וכ"מ הל' כלאים פ"א ה"ג וה"ו, מ"מ ולח"מ הל' שכירות פי"ג ה"ג]
טז/יג אנצי"ת ע' אמירה לנכרי הע' 82, ע' בן נח הע' 274
טז/יג ארחות חיים ח"ב סי' מח
טז/יג ארחות ימים עמ' קנז
טז/יג ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קסו
טז/יג אשר למלך
טז/יג בית דינו של שמואל עמ' 1088
טז/יג בכורי אברהם דף יא ע"ב-ע"ג, יב ע"א {לומר לגוי}
טז/יג בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' עז
טז/יג ברור הלכה ב"מ צ ע"א ציון ג פסקה ד, צ ע"ב ציון א, סנהדרין נו ע"ב לפני ציון א
טז/יג דברי יואל - שו"ת עמ' שיג
טז/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' יז
טז/יג ושב הכהן (תשמח) עמ' ריא
טז/יג חזון לימים ח"א עמ' פג
טז/יג חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קצא
טז/יג טל חיים (טל) ח"ג עמ' תו-תז
טז/יג כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' סב
טז/יג מגידות (תשעג) סי' ריז עמ' שמ
טז/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תז-תח
טז/יג מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קנ
טז/יג מסורה ח"ה עמ' טו
טז/יג מעדני ארץ כלאים עמ' מה-מו, עא, עח, ריג
טז/יג משאת המלך (תשסז) עמ' קי
טז/יג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף ח {אסור לומר לגוי לסרס}
טז/יג משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ז
טז/יג משפט כהן עמ' לב ע"ב, נ ע"ב
טז/יג נועם ח"ב עמ' רח
טז/יג נשמת אברהם ח"ג עמ' עג
טז/יג עולת ראיה (וייס) עמ' ל
טז/יג עטרת שבת עמ' לד
טז/יג פני משה (שלז')
טז/יג פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' לה דף קטו ע"ד
טז/יג פרי הארץ (כהנוו) סי' טו
טז/יג צמח ארז עמ' צה {אסור לומר לגוי}
טז/יג קרבן אליצור דף קנג ע"א
טז/יג קרן הצבי מצוה פג אות ט
טז/יג ראש אליהו ח"א עמ' רכז
טז/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרכא
טז/יג שדה הארץ ח"ג דף נה ע"ב
טז/יג שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקסד
טז/יג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שכג, ח"ב עמ' עג
טז/יג שמחתי באומרים לי עמ' יט
טז/יג שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 323
טז/יג שערי ישועה עמ' ע
טז/יג תורת המדינה עמ' 330
טז/יג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קנג
טז/טו שיבת ציון (לנדא) סי' סז
טז/טז שיבת ציון (לנדא) סי' סז


יז/259 הלכות איסורי ביאה פרק יז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יז/רה"פ משנת יעקב
יז/רה"פ פי' ר"י קאפח
יז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יז/רה"פ רמב"ם הערוך
יז/רה"פ רמב"ם לעם
יז/רה"פ שם טוב
יז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יז/א אביר יעקב (אביגדור) דף סב ע"א {עבר מחמת מום}
יז/א אברהם יגל
יז/א אגרות הגרי"ד עמ' רעז
יז/א אדני היד החזקה
יז/א אהל שרה לאה עמ' שיב-שיד {כה"ג שעבר}
יז/א אור ליהודה (תשנט) עמ' סו-סז, עא {משוח מלחמה}
יז/א אם המלך עמ' מ
יז/א אנצי"ת ע' אלמנה לכה"ג הע' 3-4, 8, ע' בעולה הע' 6, 7
יז/א ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יז
יז/א אשר למלך
יז/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיז
יז/א באר מרים פ"ז ה"א
יז/א באר ראי עמ' תמד
יז/א בגדי כהונה (שחור) עמ' תלז
יז/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' רנה, שכד {מל"מ}
יז/א בית אהרן וישראל גל' ל עמ' סד, סז, עא, גל' מא עמ' קה
יז/א ברור הלכה הוריות יב ע"ב ציון ו, ח
יז/א גינת ורדים (תאומים) עמ' ריג-ריד {שעה"מ}
יז/א דברות משה יבמות עמ' תעא
יז/א דקה מן הדקה דף ד ע"א, יז ע"ב
יז/א הורה גבר (תקסב) דף לה ע"ג
יז/א הורה גבר (תשסג) עמ' קמא
יז/א המאיר לארץ
יז/א זכרון יהונתן דף קלו ע"ג
יז/א חדושים ובאורים (גרי') הוריות יב ע"ב
יז/א חזו"א על הרמב"ם
יז/א חקרי הלכות (שומיאץ) דף יז ע"ב, יח ע"ד, כב ע"ג, כג ע"א
יז/א כל בו ח"ה עמ' קנה, קנז
יז/א כנפי נשרים
יז/א כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ס ע"א
יז/א כתר כהונה במדבר סי' קה {עבר מחמת מום}
יז/א לב שלם [מגילת ספר לאוין דף מה ע"ב, פרי האדמה דף קז ע"ב, שער יוסף דף קיב ע"ג]
יז/א מגן צבי עמ' שמב
יז/א מועדים וזמנים ח"א סי' סג
יז/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 63
יז/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שיא, שלט
יז/א מעשה רקח
יז/א מרגליות הים סנהדרין יט ע"א אות ט
יז/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' פה
יז/א משנה הלכות ח"ב סי' כו דף מב ע"ג {כהן בעל מום - אסור בגרושה}
יז/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רצה, שד
יז/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' סא
יז/א משנת יעקב קנין עמ' שנג
יז/א משפט הצבא בישראל עמ' קסא {משוח מלחמה}
יז/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף טז ע"ב {מצוה לכה"ג לשאת בתולה}
יז/א נרות אהרן [עמש"כ בהל' כלי המקדש פ"ה ה"ו, ובסוף הל' שגגות]
יז/א נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' קכה
יז/א נתן פריו מגילה עמ' קה
יז/א נתן פריו מכות עמ' קיא
יז/א ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' עו
יז/א ספרי דבי רב ח"א עמ' עא
יז/א ענפי ארז (זי') דף רכב ע"ג
יז/א פי' ר"א מן ההר יבמות ס ע"א
יז/א פתח הבית הוריות עמ' סד {משוח מלחמה}
יז/א צפנת פענח במדבר עמ' שו
יז/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקכט, תקמו
יז/א קרית מלך
יז/א קרן הצבי מצוה ח אות ה
יז/א שארית יעקב (דניזון) ח"ב לולאות התלמוד סי' ו דף ז ע"ג {שעה"מ}
יז/א שם דרך ויקרא עמ' קמב
יז/א שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שעד
יז/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' פה {שעה"מ}
יז/א שמש מרפא עמ' קמב {משוח מלחמה}
יז/א שער יוסף דף קיב ע"ג
יז/א שערי היכל יומא מערכה קפח {משוח מלחמה}
יז/א שערי זיו ח"א דף קעז ע"ג {מ"מ}
יז/א שערי טהר ח"ה שער ב סי' יח אות א, ח"ו סי' עו, ח"ח סי' פא אות ב, סי' קי אות א
יז/א שערי טהר ח"ו סי' עו דף רח ע"ג {צ"פ}
יז/א תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק יב, יז-יח
יז/א תורת הקדש ח"ב עמ' רכו
יז/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תת
יז/ב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' כה, אהע"ז ח"א סי' ה, כא
יז/ב אדני היד החזקה
יז/ב אדרת המלך עמ' פז-פח {לא יקח משום לא יחלל}
יז/ב אהל חייא עמ' תשכג
יז/ב אוהב מישרים עמ' ריז-רכ
יז/ב אור הישר [לח"מ הל' מלכים פ"ג ה"ב]
יז/ב אוריתא טו עמ' פב, פד {בעולה לכה"ג עובר רק בנישואין}
יז/ב איים בים מכות פ"ג סי' א אות ד
יז/ב אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קסה {ר"ח הלוי}, קפא-קפד, קצא
יז/ב אנצי"ת ע' אלמנה לכה"ג הע' 15, 28, ע' ביאה הע' 64 {מ"מ}
יז/ב אנצי"ת ע' גרושה לכהן הע' 19, 20
יז/ב אפיקי מגינים יבמות סי' לה
יז/ב ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יז
יז/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' לז
יז/ב אשר למלך
יז/ב אתוון דאורייתא כלל יח (דף לב ע"ג)
יז/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/ב באר ראי עמ' שמד, שסה
יז/ב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 19 {בעל ולא קידש לא לוקה}
יז/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קמג, קנח
יז/ב בית מאיר (תשע) סי' טז ס"ג עמ' קלח
יז/ב בן יהודה סי' מט
יז/ב בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' קלח
יז/ב בנין אפרים עמ' צו, קב
יז/ב בנין אריאל ח"א עמ' קע {מ"מ}, ח"ב עמ' רלט
יז/ב בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' עח {קידש ולא בעל}
יז/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' ו, ח"ב סי' עח
יז/ב ברור הלכה ב"מ י ע"ב ציון ו {בעל - לוקה רק על הבעילה ולא על הקידושין}
יז/ב ברור הלכה יבמות כ ע"א ציון א פרק ב
יז/ב ברור הלכה קדושין עח ע"א ציון א
יז/ב ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' פו
יז/ב ברכת מרדכי ענינים עמ' קעא
יז/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' יד {מ"מ}
יז/ב גליונות אבני נזר [עי' רמב"ן קידושין עח ע"א]
יז/ב גנזי אבא עמ' קלה
יז/ב דבר שמואל (אבוהב) סי' ז, כ
יז/ב דברות אליהו ח"ד עמ' קלה {לוקה רק אם קידש}, קמא
יז/ב דברות משה יבמות עמ' תקנט
יז/ב דברי אהרן עמ' פט-צ {בעל בלי קידושין - מדרבנן}
יז/ב דברים אחדים (קלצקין) עמ' קלח
יז/ב דגל יהודה (קמינר) עמ' קנ
יז/ב דקה מן הדקה דף יז ע"ב {מ"מ}
יז/ב דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1225 {ר"ח הלוי}
יז/ב הדרת מלך (זילברברג) דף לד ע"ב {רק אם קידש ובעל}
יז/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רד
יז/ב והיה העולם עמ' 13
יז/ב זכר שמואל קדושין סי' עז ס"ק א {מ"מ}
יז/ב זרעו של יצחק
יז/ב חזו"א על הרמב"ם
יז/ב חי' הגר"ח החדש עמ' רג
יז/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' פא, שסה, שבועות עמ' רטו-רטז
יז/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' שנ {לוקה רק אם קידש}
יז/ב חי' מהרי"א הכהן עמ' קלא
יז/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' צג, קז, ח"ב עמ' שסד
יז/ב חלקת יואב החדש תשובות סי' ד {מ"מ}
יז/ב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קכב, שצח
יז/ב ים התלמוד (עדיל) עמ' שנג
יז/ב יעלת חן עמ' קיז
יז/ב יקרא דשכבי (דוד) דרוש לז דף פג ע"ג-ע"ד
יז/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' יט
יז/ב כנפי נשרים
יז/ב כרוב ממשח דף מד ע"ד
יז/ב לב שלמה (חלמא) עמ' ג, קכב
יז/ב מאיר עיני חכמים ח"א דף פא ע"ג, מהדו"ת ח"ב דף יד ע"א
יז/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צו ע"ב
יז/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יג ע"א {עד שיקח ויבעל}
יז/ב מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' ה
יז/ב מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קמח
יז/ב מגנזי הגר"ח עמ' יח
יז/ב מדה טובה ח"ב עמ' 110, 112
יז/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' כ, שצ, תמ
יז/ב מזכרת חיים עמ' קסז
יז/ב מטה אפרים ח"ב
יז/ב מלבושי יו"ט ח"א דף כ ע"א
יז/ב מלך שלם
יז/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 63
יז/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נג {ראב"ד}
יז/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שי, שיב, ח"ג עמ' תיג
יז/ב מסורה חי"ב עמ' סח
יז/ב מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף כט, נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' כז, אבני מילואים סי' קלז ס"ק ז, אבי עזרי ח"א]
יז/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שמא
יז/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/ב משה ידבר (תשעו) עמ' עג
יז/ב משך חכמה ויקרא פי"ח פס' ה, פכ"א פס' יד, דברים פכ"ג פס' יט
יז/ב משנה הלכות גיטין סי' קמב {בעל ולא קידש}
יז/ב משנה הלכות ח"ג סי' כב {לוקה - גם אם הוא בעל מום}
יז/ב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף קי ע"ב {כהן שבעל}
יז/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רצה
יז/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' קה
יז/ב משפטי שאול - פסקי דין עמ' כב
יז/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רפד, אהע"ז ח"א עמ' רנ, אהע"ז ח"ב עמ' קטו, קלג, רסט
יז/ב נישואין שלא כדת עמ' 87, 89, 90
יז/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף ח ע"ב וע"ד {לוקה רק אם קידש ובעל}
יז/ב נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' מד עמ' עו
יז/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקצד {ר"ח הלוי}
יז/ב נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' קא, תט
יז/ב נתיבות מרדכי קדושין עמ' רצו-רצז
יז/ב נתיבות שמואל דף פד ע"ד
יז/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קלז
יז/ב עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' סב
יז/ב עטרת ישועה (תשלו) עמ' מג
יז/ב עטרת ישראל עמ' שלו
יז/ב עיונים (פאור) עמ' 28
יז/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפב
יז/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קג, קיא, קסח
יז/ב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' יז, סו {מ"מ}
יז/ב פני מבין ח"ב דף קסג ע"ד {מל"מ}
יז/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' כד
יז/ב פנת יקרת (תשנד) סי' כז {ר"ח הלוי}
יז/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' קמב {ר"ח הלוי}
יז/ב פרי שמואל מכות עמ' טו {חי' ר"ח הלוי}
יז/ב צבא המלך עמ' נט
יז/ב צידה ברוך פ' שופטים
יז/ב צפנת פענח ויקרא עמ' רו
יז/ב קובץ ביאורים (שפירא)
יז/ב קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קצד
יז/ב קרית מלך
יז/ב רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קנה
יז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' לז
יז/ב שארית נתן (פולק) דף מז ע"ד
יז/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שב
יז/ב שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קנג
יז/ב שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קנג
יז/ב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קפג
יז/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפט {מ"מ}, קצא, קצט
יז/ב שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צח
יז/ב שמחת החג דף יח-כ
יז/ב שער המלך ח"ב עמ' כד, טעם המלך ח"א עמ' תעח, תצו, קובץ מפרשים ח"א עמ' תצב
יז/ב תבואת יקב (פרידמן) עמ' סה {לא בעל - לא לוקה}
יז/ב תבואת שמש
יז/ב תבונה (קרש')
יז/ב תורה אור (באנדי) עמ' שמא-שמב
יז/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרסו
יז/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תתו, תתח
יז/ב תחומין חט"ז עמ' 177 {ר"ח הלוי}
יז/ב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצו {קידש אינו לוקה}
יז/ב תרומת הגורן ח"א עמ' 72 {מ"מ}
יז/ב תרומת הגורן ח"ב עמ' 122
יז/ב תשובה שלמה אהע"ז סי' יז דף כו ע"א
יז/ג אדני היד החזקה
יז/ג אדרת המלך עמ' פז-פח {לא יקח משום לא יחלל}
יז/ג אהל חייא עמ' תשמג-תשמה
יז/ג אור הישר [טעם המלך הל' אסו"ב פי"ז ה"ח, אור שמח הל' יבום פ"ו ה"י, פנים מאירות (תרנה) על ירושלמי יבמות פ"ט ה"א סי' טז]
יז/ג אוריתא טו עמ' פו {מל"מ}
יז/ג אחיעזר ח"א סי' ב אות ה, ח"ד סי' נ אות א
יז/ג אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קפא-קפד
יז/ג אנצי"ת ע' אלמנה לכה"ג הע' 19, 30, 31
יז/ג אנצי"ת ע' בעולה הע' 37
יז/ג אנצי"ת ע' גרושה לכהן הע' 23, 30, 32, 33, 36, 37
יז/ג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 421 [נובי"ת סי' כז פסק בענין זה]
יז/ג ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יז
יז/ג אשר למלך
יז/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/ג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קנז
יז/ג בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף לז ע"ב
יז/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תסז
יז/ג בנין אריאל ח"ב עמ' רלט
יז/ג ברור הלכה קדושין עח ע"א ציון א
יז/ג ברכת חיים (אגרנטי) עמ' קפה
יז/ג ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' פו
יז/ג גינת ורדים (תאומים) עמ' קיז
יז/ג גן שושנים ח"ב עמ' קכח {מל"מ}
יז/ג גנזי אבא עמ' קלג, קלה
יז/ג דברות משה יבמות עמ' רפב, תקנח, ב"מ ח"א סי' כ הערה פא
יז/ג דברי אמת (תרכא) דף עב ע"ד, עג ע"א
יז/ג דברי אמת (תשעט) עמ' רד, רה {כהן גדול מוזהר שלא יחלל כשרים לא אשה ולא זרעו}, רו {כהן הבא על הגרושה אינו לוקה משום לא יחלל}
יז/ג דגל יהודה (קמינר) עמ' קמט
יז/ג ויטע אשל תמורה ח"א עמ' קלא
יז/ג זכרון חי עמ' עח
יז/ג חי' הריצ"ד
יז/ג חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' שסד
יז/ג חי' מהר"ץ חיות
יז/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' צג, קז, ח"ב עמ' ת
יז/ג חקרי הלכות (שומיאץ) סי' ל דף א ע"ב, סי' לב דף ז ע"ד, ח ע"ב {נחל איתן, השמיט לא יחלל}
יז/ג חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תצג
יז/ג יעלת חן עמ' קמא
יז/ג ישרש יעקב יבמות פה ע"א (ד"ה בגמרא) {קטנה}
יז/ג לב שלם [מגילת ספר לאוין דף ס ע"ב, אליה רבה דף מח ע"ג-ע"ד]
יז/ג מאיר עיני חכמים ח"א דף נד ע"א {מוזהר שלא יחלל}, נה ע"ג, מהדו"ת ח"א דף נג ע"א
יז/ג מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' ה
יז/ג מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קמח
יז/ג מגילת ספר לאוין דף ס ע"ב
יז/ג מדה טובה ח"ב עמ' 110, 112
יז/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' כ, שצ, תמ
יז/ג מטה אפרים ח"ב
יז/ג מעין החכמה עמ' קנז
יז/ג מראה הפנים יבמות דף לה
יז/ג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שמב
יז/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קז
יז/ג נחל איתן
יז/ג נרות אהרן
יז/ג נתיבות מרדכי קדושין עמ' רצו-רצז
יז/ג סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קכג
יז/ג עטרת ישראל עמ' שלו
יז/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפב
יז/ג פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' כח-כט, לא, קיג, קכד, קעב
יז/ג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' טז, עד, צז, קלג, קפח
יז/ג פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' יג
יז/ג צבא המלך עמ' נט
יז/ג צפנת פענח ויקרא עמ' רו
יז/ג קובץ הערות (תשסג) סי' מה אות ג
יז/ג קרית מלך (חב"ד) עמ' קכ
יז/ג קרן הצבי מצוה ח אות ה-ו, מצוה צא אות יא
יז/ג רביד הזהב (אברך) דף כד ע"ב
יז/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צג {או"ש}
יז/ג שארית נתן (פאלק) דף סח ע"א
יז/ג שארית נתן (פולק) דף סח ע"א
יז/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שב
יז/ג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' פט, ח"ב סי' מ
יז/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קיז, קפט, קצט
יז/ג שמחת החג דף יד ע"ד, טו ע"ד, יח-כ
יז/ג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' קסח-קסט
יז/ג שער המלך - טעם המלך ח"ב עמ' נד
יז/ג שערי זיו ח"א דף קעו ע"א
יז/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רצו
יז/ד אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' פג
יז/ד אדרת המלך עמ' פז-פח {לא יקח משום לא יחלל}
יז/ד אהל חייא עמ' תשמג
יז/ד איים בים מכות פ"ג סי' א אות ד
יז/ד אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קפא-קפד
יז/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מ הערה א
יז/ד אנצי"ת ע' אלמנה לכה"ג הע' 29, ע' גרושה לכהן הע' 44, 45
יז/ד ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יז
יז/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' לו {מ"מ - כל שהוא לוקה היא לוקה}
יז/ד אשר למלך
יז/ד בית מאיר (תשע) סי' טו ס"א עמ' קל {מ"מ}
יז/ד בית מאיר סי' טו אות א עמ' קכג {מ"מ}
יז/ד ברור הלכה קדושין עח ע"א ציון א
יז/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קנג
יז/ד גט מקושר (אלגזי) עמ' קנח
יז/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קנב
יז/ד דברי אמת (תרכא) דף עג ע"א {מ"מ}
יז/ד חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' שסה
יז/ד יד דוד (קרלין) ח"א דף י
יז/ד יעלת חן עמ' קיד
יז/ד כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רעז
יז/ד לב שלם [מגילת ספר לאוין דף ס ע"ג]
יז/ד לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קה
יז/ד מגילת ספר לאוין דף ס ע"ג
יז/ד מגן צבי עמ' שנא
יז/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' כ, שצ, תמ
יז/ד מטה אפרים ח"ב
יז/ד מילי דקדושין עמ' שכח {מל"מ - שיטת ר"ת}
יז/ד מלבושי יו"ט ח"א דף מו ע"ב
יז/ד מלך שלם כאן, וחי' הש"ס דף נד ע"ב
יז/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף צז ע"ב
יז/ד מנחה לאהרן (וולף) עמ' 63
יז/ד מפענח צפונות עמ' 237
יז/ד מתת מלך
יז/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קטו
יז/ד נזיר ה' סי' ו ב"ש ס"ק ב {מ"מ}
יז/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף ס ע"ג {כה"ג שבעל וקידש אלמנה - שני לאוין}
יז/ד עטרת ישראל עמ' שסה
יז/ד עין יצחק ח"א עמ' שלג
יז/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפב
יז/ד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' סח
יז/ד פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' יג
יז/ד צפנת פענח
יז/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות יב
יז/ד שו"ת הרדב"ז סי' תשא
יז/ד שו"ת הרדב"ז סי' תשא
יז/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפט {מ"מ}, קצג {מ"מ}, קצט
יז/ה אגרות משה אהע"ז ח"א סי' יד-טז {שיטת ר"א בתוס' נדרים צ}
יז/ה אדני היד החזקה {בעולה לכה"ג - אין עליה איסור}
יז/ה אור הישר [מקום שמואל סי' פז]
יז/ה אנצי"ת ע' אשה הע' 47, ע' גרושה לכהן הע' 49
יז/ה אשר למלך {האם האשה לוקה אם האיש קטן, טעם שיטת ר"ת בביאת גוי}
יז/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' רנד {מלך שהרבה לו נשים - האיסור גם עליה}
יז/ה בנין אפרים עמ' צז {שיטת ר"א בתוס' נדרים צ}
יז/ה ברור הלכה יבמות פד ע"ב
יז/ה גן שושנים ח"ב עמ' קעה
יז/ה דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' פח
יז/ה זכרון הרב עמ' 31 {רק אם קידש ובעל}
יז/ה חי' הגרז"ס קדשים, תשובות סי' ט עמ' רנג {אלמנה או בעולה לכה"ג - האם יש איסור גם עליה, מה אופן הדרשה מ"לא יקחו"}
יז/ה חי' ר"א גוטמכר חגיגה יד ע"ב (מועד עמ' רלג) {לא הביא את הדרשה מ"לא יקחו"}
יז/ה ישא איש דף כה ע"ב
יז/ה מלבושי יו"ט ח"א דף כא ע"א
יז/ה מלואי שלמה עמ' ל
יז/ה מנחה לאהרן (וולף) עמ' 63
יז/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' רעה {מלך שהרבה לו נשים - גם האשה לוקה}, תיד {יבמה לשוק - גם היא לוקה}
יז/ה משנת חיים דברים עמ' שעח
יז/ה משנת יעקב נשים ח"א עמ' רפט {האשה מוזהרת גם אם האיש אינו מוזהר}
יז/ה משפטי עזיאל ח"ז עמ' לב
יז/ה משרת משה (נבר)
יז/ה עין יהודה עמ' קכה {גם חדר"ג חל גם על האשה}
יז/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות י-יב {שיטת ר"א בתוס' נדרים צ, מלך שהרבה לו נשים - האם האיסור גם עליה}
יז/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' סו {מלך שהרבה לו נשים - האם האיסור גם עליה}
יז/ה שמעתתא דבי רב עמ' קכו
יז/ה שרשי הים דף ע ע"ב
יז/ה תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק כו
יז/ו אחיעזר ח"ג סי' כח אות א
יז/ו אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קפג
יז/ו ארחות חיים ח"ב סי' ח אות ח, יז
יז/ו בית מאיר (תשע) סי' טז ס"ג עמ' קלח
יז/ו ברכת מרדכי ענינים עמ' קעא
יז/ו בתי כהונה (תשסה) עמ' מ
יז/ו גן שושנים ח"ב עמ' קעה {כהן הבא על גויה}
יז/ו דבר שאול תמורה סי' יב אות ח
יז/ו דברות אליהו ח"ד עמ' קל {גויה - זונה}
יז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רסב
יז/ו זכרון הרב עמ' 31-32 {לוקה אף שלא קידש}
יז/ו חנא וחסדא ח"ב דף צ ע"ד
יז/ו כבוד יו"ט
יז/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' י
יז/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קט ע"ב
יז/ו מנחה לאהרן (וולף) עמ' 63
יז/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שיד, ח"ג עמ' שס, תיד
יז/ו משנת חיים ערכין עמ' תק-תקז
יז/ו משנת חיים קדושין עמ' תקפא
יז/ו משנת ר' אהרן קדושין עמ' יב
יז/ו קובץ הערות (תשסג) סי' מה אות ג
יז/ו קרית מלך
יז/ו רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צט
יז/ו שיח ערב קידושין עמ' קט, קיג
יז/ו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רנד
יז/ו שפתי דעת ח"ג עמ' נא
יז/ז אבני ציון ח"ב סי' עא אות ג {מל"מ}
יז/ז אגרות משה אהע"ז ח"א סי' ה, יט, קנ
יז/ז אהל חייא עמ' תשמב
יז/ז איים בים מכות פ"ג סי' ב אות ג {מל"מ - מכת מרדות מדאורייתא}
יז/ז אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' כט הערה 27
יז/ז אמת ליעקב נשים עמ' קפב
יז/ז אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 66 {מל"מ}, ע' גרושה לכהן הע' 59-61
יז/ז ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יט
יז/ז ארחות משפט עמ' שנה-שנו {מ"מ}, שפג
יז/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פח, קטו
יז/ז באר אלחנן עמ' רמא {חלוצה דרבנן}
יז/ז באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קמב
יז/ז בדבר מלך ח"ו עמ' רלה
יז/ז בית דינו של שמואל עמ' 152
יז/ז בית מאיר (תשע) סי' ז ס"ב עמ' קה {מל"מ}
יז/ז בן אברהם (תשי) עמ' קצח
יז/ז ברור הלכה יבמות כד ע"א ציון א
יז/ז ברור הלכה יבמות מה ע"א ציון ב פרק ב {מל"מ}
יז/ז ברור הלכה מכות יג ע"א ציון ט
יז/ז בתים לבדים עמ' עח
יז/ז גבורת יצחק מכות עמ' רפז-רפח {מל"מ}
יז/ז גינת ורדים (תאומים) עמ' קפג
יז/ז גן שושנים ח"ב עמ' קמז {חלוצה היא גרושה דרבנן}
יז/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' סז, עז
יז/ז דרך המלך (רפפורט)
יז/ז הגהות רימ"א {מל"מ}
יז/ז הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' כז {מל"מ}
יז/ז הרמב"ם - שמרנות עמ' 207
יז/ז והיה העולם עמ' 11 {מל"מ}
יז/ז זרעא דיוסף דף קיא ע"א
יז/ז חיים ומלך
יז/ז ידבר שלום ח"א עמ' טז
יז/ז יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' מ
יז/ז יחל ישראל (תשנב) עמ' ריח
יז/ז ישב מצרף דף י ע"ב {מל"מ - מקשה על הרמב"ן}
יז/ז כפייה בגט עמ' קסט
יז/ז לב שלם [ב"ח אהע"ז דף ו ע"ד, ח ע"ג, יד אהרן אהע"ז סי' ד הגהב"י אות א]
יז/ז לבושי מרדכי אהע"ז עמ' סט, עז, קמג
יז/ז מחנה חיים ח"ב עמ' נט {מ"מ}
יז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' צג {מל"מ}, רצז, שכו {מל"מ}, שכז, שכט, ח"ג עמ' טו {מל"מ}, תלג {מל"מ}
יז/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קכא {מל"מ}
יז/ז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתקיט
יז/ז משנה הלכות ח"ב דף לח ע"ג
יז/ז משנת פקוח נפש סי' לא אות ט, סי' נד אות ג {מל"מ}
יז/ז משפטי דרבנן עמ' מד-מה, מח, קכא
יז/ז נר מצוה (ואלק) שרשים דף לו ע"ב
יז/ז נשמת כל חי ח"א דף כט ע"ד, לא ע"א
יז/ז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרי
יז/ז עמק המלך (לבוב)
יז/ז ערך כסף עמ' צ
יז/ז פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' קג, קו
יז/ז פרי מלכה סי' פח
יז/ז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 212, 259, ח"ב הערה 409
יז/ז קרית מלך
יז/ז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רפה
יז/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רצב
יז/ז שו"ת ר"י מילר עמ' כח
יז/ז שו"ת רשב"ש עמ' תקיא
יז/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קג, קצב
יז/ז שלמי יוסף נזיר עמ' שעה {מל"מ}
יז/ז שם יוסף (מועטי) ח"א דף יט ע"ג
יז/ז שער המלך ח"ב עמ' יא
יז/ז שערי טהר ח"ו סי' ג אות ב, סי' ה אות ב
יז/ז שערי ציון (כהן, תרצח) דף כ ע"ג {מל"מ}
יז/ז שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קטו {מל"מ}
יז/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רפה {מל"מ}
יז/ז שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' ק
יז/ז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רנז {מל"מ}
יז/ז שרשי הים דף ע ע"ב
יז/ז תחומין חט"ו עמ' 292
יז/ז תיבת גומא (ורשנר) עמ' רמא {מל"מ}
יז/ז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רד, רנו, תפה, תפז
יז/ז תיבת גומא (תשסז) עמ' קעא {מל"מ}
יז/ז תרומת הגורן ח"ב עמ' 140 {מל"מ}
יז/ז תשובות יהודה דף נט ע"א-ע"ב {מצוה לגרשה}
יז/ח אבי עזרי ח"ה
יז/ח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קכב
יז/ח אבני ציון ח"א סי' ב אות ה {שעה"מ}, סי' ג אות ג {שעה"מ}, סי' טו אות ה {טעם המלך}, סי' כד אות ג {שעה"מ}, סי' נח אות ג {שעה"מ}, סי' ס אות ג, סי' סו אות ד, ח"ב סי' יב אות ב, סי' לב אות א, סי' מה אות ב, סי' סז אות ד, סי' עה אות ה, ח"ג עמ' נ, קנח, רטז, רכח, רלג, רלה, רנא, רנט, רסב, רעח, ח"ד עמ' מט {שעה"מ}, סט {שעה"מ}, פח {שעה"מ}, צז, קח-קט {שעה"מ}, קטז {שעה"מ}, קיז, קמה, רעה-רעו
יז/ח אור ליהודה יבמות עמ' קטו
יז/ח אות ציון עמ' קיט, קכא {שעה"מ}
יז/ח אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ו ד"ה וראיתי {שעה"מ ד"ה ומ"מ אכתי}
יז/ח אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ח ד"ה ומהאי טעמא, נדרים סי' יח ד"ה הן אמת {שעה"מ ד"ה תו}, סי' כא ד"ה כתב, נדרים סי' כט ד"ה ועיין, ד"ה וגם מזה, סוגיות סי' א [ח] ד"ה ואין, סוגיות סי' א [יא] ד"ה אולם, סוגיות סי' א [יב] ד"ה והנה {שעה"מ}
יז/ח אמרי יהודה (רוזנר) דף מז ע"ג
יז/ח אמרי נפתלי ח"ב עמ' קמד {שעה"מ}
יז/ח אנצי"ת ע' אין אסור הע' 1, 13, 21, 27, 36, 47, 48, 58, 62, 68, 77, 118, 120, ע' בשר מן החי הע' 31, 33 {שעה"מ}
יז/ח אש תמיד עמ' רצג {טעה"מ}
יז/ח בדבר מלך חי"ב עמ' נו
יז/ח בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 36-38 {שעה"מ}
יז/ח בית אהרן (קארטשין) עמ' רנו
יז/ח בית יצחק (תשי"ג) עמ' 15 {שעה"מ}
יז/ח בית נפתלי (תשסו) עמ' רעא, שכט, תח {שעה"מ}
יז/ח בני משה (מאג'אר) דף יד ע"ג
יז/ח בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' יח, צב {שעה"מ}
יז/ח בנין אהל מועד דף לה ע"א {אחע"א בכולל}
יז/ח בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' עד {שעה"מ}
יז/ח ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' מה
יז/ח ברור הלכה יבמות לב ע"ב ציון א
יז/ח ברית עולם (ולר) סי' יח אות ב
יז/ח בשבילי השביתה החדש סי' יא הערה א {שעה"מ}
יז/ח גבורת יצחק (תשמח) דף נח
יז/ח גבורת יצחק (תשסו) עמ' נב
יז/ח גדולי שמואל נדרים דף פד ע"א {שעה"מ}
יז/ח דבר מאיר (ראק) סי' סח
יז/ח דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' נ
יז/ח דברי יצחק (הרצוג) דף מא ע"ג, נו ע"ד {אין איסור חל על איסור}
יז/ח דובר ישרים פסח עמ' שכז
יז/ח היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' יד {שעה"מ}
יז/ח הלכה רבה ח"ב עמ' 70
יז/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קיב, קלא, קצט, רכט, רלד
יז/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 22, 227
יז/ח זבחי שלמה עמ' פב
יז/ח זית רענן ח"א עמ' תקכו, תקלח, תקס, תקעא-תקעב, תקפו {כולם שעה"מ}
יז/ח זית רענן ח"א עמ' תקצב
יז/ח זכרון יהודה (לאש) דף נ ע"א
יז/ח זכרון יהונתן דף יז, לא
יז/ח זכרון יחזקאל עמ' מג {אחע"א בכולל}
יז/ח זכרון צבי מנחם דף ט ע"ד {אחע"א}
יז/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' ר {שעה"מ עמ' ל}
יז/ח חי' הגרז"ס קדשים עמ' רלט, רמב, רמג, רמו, רנ, רסח {שעה"מ}
יז/ח חי' הריצ"ד
יז/ח חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' טו
יז/ח חי' ר"י נחמיה סי' מג אות א, סי' פב אות ז {שעה"מ}
יז/ח חיי נפש ח"ג עמ' רמ
יז/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קסה {שעה"מ}
יז/ח יד הלוי (לוין) דף כו ע"ד, כז ע"ב, עו ע"ג, עז ע"ב
יז/ח ידבר שלום ח"א עמ' מה
יז/ח יחל ישראל (תשנב) עמ' סא
יז/ח ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנב
יז/ח ימין משה
יז/ח יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רס, שיח {שעה"מ}
יז/ח כך דרכו של תלמוד עמ' 6
יז/ח כלילת יופי דף מט
יז/ח כרתי ופלתי סי' סב אות ה
יז/ח כתבי משה זילברג עמ' 6
יז/ח לקח טוב (תשפא) כלל ו אות מה {אין איסור חל על איסור אין פיסול חל על פיסול}
יז/ח מאורות הדף היומי ח"ז עמ' רכה-רכז
יז/ח מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף כח ע"ב, מד ע"ב
יז/ח מבוא למשנה תורה עמ' 124
יז/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שכז {טעם המלך}
יז/ח מזבח חדש דף נט ע"א
יז/ח מחשבות משה דף נג ע"א, נד ע"א, עב ע"א {איסור כולל}
יז/ח מי באר (אופנהיימר) דף כא ע"ד {שעה"מ}
יז/ח מנוחת משה דף קעז ע"ב {שעה"מ}
יז/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נט
יז/ח מנחת חינוך ח"א עמ' סט, ח"ב עמ' שכד {מ"מ}, ח"ג עמ' קצו
יז/ח מנחת יהודה (הירשפלד) עמ' טז, יח {כולל}
יז/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קד, רס {שעה"מ}
יז/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רלג {שעה"מ}
יז/ח מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' עב ס"ק ב]
יז/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' מח עמ' 146
יז/ח משברי ים אחע"א עמ' לא
יז/ח משכנות אפרים שבת סי' ו אות ב {שעה"מ}
יז/ח משנת יהודה ח"ב פ"ז הי"ג
יז/ח משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ריט {משנת יעקב}
יז/ח משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף טו ע"ד
יז/ח מתת מלך עמ' קיב {שעה"מ}
יז/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' י
יז/ח נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' סד {טעם המלך}
יז/ח נתיבות מרדכי קדושין עמ' תמה
יז/ח ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' נח-נט
יז/ח עדות ביעקב (ריינס) עמ' קה {איסור מוסיף}
יז/ח עטרת תפארת דף יד ע"ד, טו ע"א, כג ע"א, כה ע"ד, סד ע"ג {מוסיף וכולל}
יז/ח עין יהודה עמ' מו {שעה"מ}
יז/ח עין יצחק ח"ב עמ' תמ {שעה"מ}
יז/ח פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' כג, קיב, קמו
יז/ח פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' יג, סח, צא
יז/ח פרי השדה נדרים עמ' מט {טעם המלך}
יז/ח פרפרת משה ח"ב עמ' קח
יז/ח צל"ח החדש דף לח ע"ג
יז/ח צמח מנחם דף נד ע"ג-ע"ד, נה ע"ד {שעה"מ}
יז/ח צרור החיים (חייקא)
יז/ח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' סח {טעם המלך}, רנט {שעה"מ}, רסט {שעה"מ}, רעה {טעם המלך}, שסא {טעם המלך}, שפח {שעה"מ}
יז/ח קול אריה (שוורץ, תשעא) אהע"ז עמ' ק {שעה"מ}
יז/ח קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רלד
יז/ח קול דודי כריתות סי' שכה, שכז, שלא, שמ, תקנא
יז/ח קול דודי שבועות סי' רצז, שיח, שסג
יז/ח קונטרסי שעורים נדרים שעור יח אות ג
יז/ח קרבן ציון עמ' קכב {שעה"מ}, רפז {טעם המלך}, שנח {שעה"מ}, שס {שעה"מ}
יז/ח קרן הצבי מצוה צה אות ג
יז/ח קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' צג
יז/ח שאגת אריה סי' צו
יז/ח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקע
יז/ח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקע
יז/ח שו"ת ר"י מילר עמ' שמד
יז/ח שיירי כנה"ג [רמ"ע מפאנו סי' קכב]
יז/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שנו
יז/ח שמחת החג דף ו ע"א
יז/ח שעורי עיון התלמוד יבמות שעור לח עמ' סב {טעם המלך אות א}, שעור מד עמ' ע {שעה"מ}
יז/ח שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור עג {שעה"מ}
יז/ח שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קלב {טעם המלך}
יז/ח שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רסג
יז/ח שער המלך
יז/ח שער המלך ח"ב עמ' כה {מ"מ}, מעשה חושב ח"ב עמ' קנא
יז/ח שערי טהר ח"ו סי' עו דף רט ע"א
יז/ח שערי טהר ח"ו סי' עו, ח"ח סי' עו אות ב, סי' קיח אות ד, י-יא
יז/ח שערי ציון (כהן, תרצח) דף כב ע"ג-ע"ד, כג ע"א וע"ג, כו ע"ג-ע"ד, כז ע"א
יז/ח שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' נג-נד {שעה"מ}, סא-סב {שעה"מ}, עז-עח {שעה"מ}, קכ-קכב {שעה"מ}, קכד {שעה"מ}, קלד-קלה {שעה"מ}, קס {טעם המלך}, קעא {שעה"מ}, רכה {שעה"מ}
יז/ח שרשי הים דף ע ע"ב
יז/ח תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רעט, רפג, רפו, שה {שעה"מ}
יז/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תא {מל"מ}
יז/ח תפארת נתן עמ' פג {שעה"מ}
יז/ח תשובה שלמה או"ח סי' כ {שעה"מ}
יז/ח תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תסג, תרכו
יז/ט אדני היד החזקה
יז/ט אהל חייא עמ' תשלט
יז/ט אור הישר [לח"מ הל' מאא"ס פ"ז ה"ב]
יז/ט אור יעקב יבמות דף נז ע"ד
יז/ט אמת ליעקב נשים עמ' ריב {הראיה ממדין}
יז/ט אנצי"ת ע' אין אסור הע' 2, ע' גרושה לכהן הע' 24
יז/ט ארחות חיים ח"ב סי' ח אות כג
יז/ט אשר למלך
יז/ט בדבר מלך חי"ב עמ' עא
יז/ט דברי שאול ויקרא עמ' קלא
יז/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 228
יז/ט זית רענן ח"א עמ' תקסט {שעה"מ}
יז/ט זכרון יהונתן דף קלו ע"ד
יז/ט חי' הגר"ח החדש עמ' רג
יז/ט ידבר שלום ח"א עמ' קלא
יז/ט ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנב
יז/ט לב שלם [שער יוסף דף קיב ע"ג, ב"י אההע"ז סי' ו, יד אהרן אהע"ז סי' ו הגהב"י אות יד, מגילת ספר לאוין דף עג ע"ד]
יז/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' שטז, שכ, שכד, שכח, של
יז/ט מרכבת יוסף דף צט ע"א-ע"ב {לוקה רק אחת ולא לוקה על הקידושין כי זו התראת ספק}
יז/ט משברי ים אחע"א עמ' רטז {כי שם זנות אסור בישראל}, שכד
יז/ט משה ידבר (תשעו) עמ' קנ
יז/ט משנה לחם (תשסח) על יבמות ס ע"ב {מל"מ}
יז/ט נתן פריו מכות עמ' ז
יז/ט ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' נח
יז/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעח
יז/ט פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קח, קיב, קמו
יז/ט פרפרת משה ח"ב עמ' קח
יז/ט קובץ הערות (תשסג) סי' לב אות ג
יז/ט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קטז, ח"ב עמ' שנא
יז/ט קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כא {שעה"מ}
יז/ט רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שצ
יז/ט שער המלך ח"ב עמ' סב
יז/ט שערי טהר ח"ו סי' עו
יז/ט שערי טהר ח"ו סי' עו דף רט ע"א
יז/י אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קפח-קפט
יז/י ארחות חיים ח"ב סי' ח אות כג
יז/י ארחות משפט עמ' שנה-שנו {מ"מ}
יז/י אשר למלך
יז/י ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' א
יז/י דברי שאול ויקרא עמ' קלא
יז/י הרמב"ם כמחנך עמ' 228
יז/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' רפה
יז/י חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רלב
יז/י ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנב
יז/י מגנזי הגר"ח עמ' יח
יז/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' כ {שעה"מ}
יז/י מנחת חינוך ח"ב עמ' שטז, שכ, שכד, שכח, של
יז/י משנת חיים קדושין עמ' תקעג, תקעד {שעה"מ}
יז/י ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' נח
יז/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעח
יז/י פרפרת משה ח"ב עמ' קח
יז/י קונטרסי שעורים קדושין שעור יג אות ז
יז/י שער המלך
יז/י שערי טהר ח"ו סי' עו
יז/י שערי טהר ח"ו סי' עו דף רט ע"א
יז/י תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרעא-תרעב
יז/יא אברהם יגל
יז/יא אדני היד החזקה
יז/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' שטו, שיח
יז/יא איים בים מכות פ"ג סי' ו אות ה
יז/יא אמרי יהודה (רוזנר) דף נא ע"א
יז/יא אנצי"ת ע' אלמנה לכה"ג הע' 2
יז/יא אנצי"ת ע' גופין הע' 7 {שעה"מ}, 16 {שעה"מ}, 21 {שעה"מ}, 25 {שעה"מ}, 34 {שעה"מ}, 39 {שעה"מ}, 96 {שעה"מ}
יז/יא ברור הלכה קדושין עז ע"א ציון י, סנהדרין נד ע"ב ציון ד
יז/יא גינת ורדים (תאומים) עמ' קכח {שעה"מ}
יז/יא חזו"א על הרמב"ם {שעה"מ}
יז/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קעא, קעד {שעה"מ}
יז/יא למודי ה' (תשפא) עמ' ריא {שעה"מ}
יז/יא מחנה לויה (תשעד) עמ' רנב {שעה"מ}
יז/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כא אות י {שעה"מ}
יז/יא נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' ריח {שעה"מ}
יז/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעט-קפ
יז/יא פני המלך (מזוז)
יז/יא פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רכח {נקט אלמנה אלמנה ואח"כ אלמנה גרושה}
יז/יא קול דודי כריתות סי' לה, רטז, ריז, שנו, תקכ
יז/יא שער המלך
יז/יב אהל חייא עמ' תתקיד
יז/יב איש מבין ח"א דף קכח ע"ב {לח"מ}
יז/יב אנצי"ת ע' אלמנה לכה"ג הע' 22
יז/יב ארזא דבי רב יבמות עמ' נב {אם נתמנה כה"ג}
יז/יב אשר למלך
יז/יב בדבר מלך חי"ד עמ' ה
יז/יב בית מאיר (תשע) סי' קעד ס"א עמ' תח
יז/יב ברור הלכה יבמות נט ע"א ציון א
יז/יב גושפנקא דמלכא
יז/יב חסדי דוד ח"ג עמ' נ
יז/יב לבב דוד
יז/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' שלז
יז/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' רצו {שתי נשים}
יז/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קפה {מל"מ}
יז/יב קרית מלך
יז/יב שמן המשחה (קושטא) דף עח ע"ג
יז/יג אב"י יושב אהל עמ' 261
יז/יג אבות הראש ח"א דף מח ע"ד
יז/יג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' לג אות ד
יז/יג אבני חן יומא עמ' ו
יז/יג אגרות משה או"ח ח"ג סי' מד
יז/יג אדני היד החזקה
יז/יג אוהב מישרים עמ' רמד
יז/יג אוצר הפוסקים כרך ב - הערות בסופו עמ' כ {מל"מ - הטייה}
יז/יג אוצרות הרמב"ם
יז/יג אור הישר [גבורת ארי תחלת יומא, חמדת שלמה או"ח סי' לא, מקום שמואל סי' יג, עין יצחק אהע"ז ח"א סי' סג, אור גדול סי' יב, כ"מ הל' כלה"מ פ"ה ה"י, מעשי למלך שם דף רטו ע"א, מל"מ הל' עבדים פ"ג הי"א]
יז/יג אור ליהודה יבמות עמ' רמב, רמו
יז/יג אוריין תליתאי (תאומים) סי' קכד {מל"מ}
יז/יג איש מצליח יו"ד (תשעה) עמ' 102 {ראב"ד}
יז/יג אמרי בינה (אש) דף נא ע"ד {שתי נשים}
יז/יג אמרי דבש דף קטו ע"ב
יז/יג אמת ליעקב נשים עמ' יג {בוגרת}, יד {מל"מ}
יז/יג אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 8-9, 12-13, 17 {מל"מ}, ע' ביאה הע' 42 {מל"מ}
יז/יג אנצי"ת ע' בעולה הע' 25-26, 29 {מל"מ}, 40 {שעה"מ}, 59ב {מ"מ}, 61, 72, ע' בתולה הע' 6, 14, 18, 23 {מל"מ}
יז/יג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 421
יז/יג אפיקי מגינים כתובות סי' טו-טז
יז/יג אשר למלך
יז/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/יג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיז
יז/יג בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף מה ע"ב
יז/יג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' פח
יז/יג בדבר מלך חי"ד עמ' ה, קיט
יז/יג בית אהרן וישראל גל' צו עמ' קלז {שתי נשים}
יז/יג בית ארזים - ס' הגליונות
יז/יג בית הלוי ח"ג סי' ז עמ' מב {מל"מ}
יז/יג בית מאיר (תשע) סי' ז ס"יד עמ' קה {מל"מ}
יז/יג בית מאיר סי' ז אות יד עמ' ק
יז/יג בית שערים ח"ג סי' מה
יז/יג בן יהודה סי' טו {מל"מ}
יז/יג בני דוד
יז/יג בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' חיי שרה אות נו {איסור שתי נשים}
יז/יג בקע לגלגלת דף כו ע"ג
יז/יג ברור הלכה חגיגה יד ע"ב {מל"מ}
יז/יג ברור הלכה יבמות - גליון הש"ס לרצ"י עמ' ח
יז/יג ברור הלכה יבמות נט ע"א ציון א, ז
יז/יג ברור הלכה יבמות ס ע"א ציון א
יז/יג ברור הלכה יבמות סא ע"ב ציון ב
יז/יג ברור הלכה יומא יג ע"א ציון ד
יז/יג ברור הלכה כתובות יא ע"ב ציון ב פסקה ב
יז/יג ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' טו
יז/יג ברית הלוי דף לא ע"ד
יז/יג ברכי יוסף או"ח סי' תקפו סי"ג, אהע"ז דף קיא ע"ב, קטו ע"ג {מל"מ}
יז/יג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמג
יז/יג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ע
יז/יג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קסג
יז/יג גדולי ציון (תשנב) עמ' שנט {אסור לשאת שתי נשים}
יז/יג גדולי שמואל קידושין דף י ע"א {מל"מ}
יז/יג גור אריה (צרמון)
יז/יג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שצט, תב, תד, תז, תנו
יז/יג גט מקושר (אלגזי) דף מה ע"ב וע"ד
יז/יג גט מקושר (אלגזי) עמ' קנה-קנח, קסא-קסב
יז/יג גינת ורדים (תאומים) עמ' קיז, קסד {מל"מ}
יז/יג גליונות אבני נזר
יז/יג דברות משה כתובות עמ' רמב {מל"מ}, קידושין סי' מו ענף ד
יז/יג דברי אמת (תשעט) עמ' ערב, רעח {מצוה על הכהן גדול שישא בתולה}
יז/יג דברי חיים השמטות סי' ט
יז/יג דברי יחזקאל (מישור) עמ' שפג {מל"מ}
יז/יג דברי יחזקאל (תרצה) דף קכד ע"א
יז/יג דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קסג {מל"מ}
יז/יג דברי שאול ויקרא עמ' קלו {מל"מ}
יז/יג דברים אחדים (קלצקין) עמ' צד {מרכה"מ - כה"ג אסור בשתי נשים כל השנה}
יז/יג דגל ראובן ח"ב סי' כב
יז/יג דובר מישרים
יז/יג דור רביעי ח"ב עמ' פ
יז/יג דורש לציון (תקצד) דרוש ז
יז/יג דורש לציון (תשנה) עמ' צט
יז/יג דקה מן הדקה דף טז ע"ג-ע"ד, יז ע"א, כב ע"ב וכב ע"ד
יז/יג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקנא
יז/יג הדרת מלך (זילברברג) דף מ ע"ב-ע"ד {מדוע לא הביא "כי אם בתולה מעמיו", איסור מיוחד ביוה"כ}, מא ע"א
יז/יג הלכה רבה ח"א עמ' 53, 59
יז/יג המאיר לארץ [ראש יוסף קדושין סח, מקום שמואל סי' יג]
יז/יג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קיז
יז/יג השבת לקדשו דף צו ע"ג {או"ש}
יז/יג וגר זאב עמ' קפט {או"ש}
יז/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רז
יז/יג ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' ריד
יז/יג זכר יהודה עמ' רסג
יז/יג זכר יצחק (תשן) עמ' קמט
יז/יג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' רפו {מל"מ}
יז/יג זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' כג {מל"מ}
יז/יג חד וחלק ח"א דף טז ע"ד
יז/יג חדוותא דשמעתתא ח"א דף ב ע"ג {איסור שתי נשים}
יז/יג חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קצח
יז/יג חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רפה
יז/יג חומת אנך (תקסא) ח"ד דף רז {לא ישא שתי נשים}
יז/יג חוקי חיים (גאגין) כאן, דף קלז ע"ד
יז/יג חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
יז/יג חי' הגאון אדר"ת עמ' יט
יז/יג חי' הר"ר שמעלקא יומא יג ע"א, יבמות כ ע"א
יז/יג חי' חתם סופר
יז/יג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף פג
יז/יג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' פג, תיב
יז/יג חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קעו-קעז {מל"מ}, ח"ב עמ' כא, רע
יז/יג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קפט
יז/יג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' סו, סט
יז/יג חיי אברהם (קובו) דרושים דף סב {שתי נשים}
יז/יג חיים ושלום ח"א סי' ב (יג ע"ב) {מל"מ}
יז/יג חכמת התורה אמור עמ' קלג
יז/יג חמדת ישראל ח"א דף ג ע"א
יז/יג חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד יומא אות א
יז/יג חנא וחסדא ח"א דף קעב ע"ד, קעג ע"א, קעה ע"ד {מל"מ}
יז/יג חנן אלקים עמ' מא
יז/יג חסדי דוד ח"ט עמ' ריח-ריט
יז/יג חק המלך יבמות עמ' לה
יז/יג חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 141
יז/יג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שפו-שפז {ראב"ד}, יו"ד ח"ב עמ' תקסה, תקסו-תקסז {ראב"ד}, אהע"ז עמ' רט
יז/יג חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רמג, אהע"ז דף סז {מל"מ}, רמג ע"ב
יז/יג יד אליהו (בוקובזה) ח"ב סי' ו אות יד
יז/יג יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קיב
יז/יג יד סופר עמ' סג
יז/יג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנג
יז/יג ים התלמוד (עדיל) עמ' רפא {משנה למלך ד"ה הן אמת}
יז/יג ימין משה
יז/יג יסודי ישורון ח"ב עמ' סב
יז/יג יצחק ירנן
יז/יג כבוד מלכים (מרגליות)
יז/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקנד
יז/יג כנפי נשרים
יז/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרעה {מל"מ}
יז/יג לב שלם [אור ישראל (ליפשיץ) דף נה ע"ב]
יז/יג לבב דוד
יז/יג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קנג
יז/יג להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רג
יז/יג להורות נתן על התורה ח"ב עמ' פח
יז/יג להורות נתן על התורה ח"ג עמ' רט
יז/יג לחם חקי עמ' שיב
יז/יג לקוטי סופר ח"א דף ב ע"ג {מל"מ}
יז/יג לקוטי שלמה (תרנד)
יז/יג לשון זהב יבמות מט
יז/יג מאור למלך קדושין עמ' קכב {מל"מ}
יז/יג מגדל עז עמ' קג
יז/יג מגדנות נתן (ב"מ)
יז/יג מגידות (תשמ) עמ' נז {מל"מ}
יז/יג מגידות (תשעג) סי' ל עמ' נז-נח
יז/יג מגידות (תשעג) קונטרס בעיגונא דאיתתא עמ' שפד
יז/יג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' יט {רמב"ם}, רעז {שעה"מ}
יז/יג מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קלח, קלט, קמב
יז/יג מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קעט, קפא, קפג
יז/יג מזבח חדש דף עב ע"ב
יז/יג מחנה דוד (בונאן) דף נו ע"ג-ע"ד
יז/יג מחנה חיים ח"א סי' י (דף כ ע"ד), סי' נו (דף צ ע"ד)
יז/יג מחנה לויה (תשעד) עמ' שצט {מל"מ}
יז/יג מטה אפרים ח"ב
יז/יג מילי דקדושין עמ' שיט {מל"מ - אם בא עליה בהטייה}, שכג-שכד {מל"מ - ביאה שלכ"ד ע"י אחר}
יז/יג מל"מ הל' עבדים פ"ג הי"א {ראב"ד}
יז/יג מלבושי יו"ט ח"א דף מו ע"ג
יז/יג מלך שלם
יז/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף טז ע"ד {מל"מ}, יז ע"ד {מל"מ}, שמות דף פא ע"ג {מל"מ}
יז/יג מנחה לאהרן (וולף) עמ' 14
יז/יג מנחת חינוך ח"א עמ' ו, קפט {מל"מ}, ח"ב עמ' נא, שב, שכג, שלו {ארבעתם - מל"מ}, שעג, שלה, שלז-שלט, ח"ג עמ' שנג {מל"מ}
יז/יג מנחת כהן (יוסף חיים) דף יב ע"ד
יז/יג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קנט, קס {שעה"מ}
יז/יג מנחת עני (זינצהיים) ח"א עמ' צג {מל"מ}
יז/יג מעיני המים
יז/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריד ע"ד
יז/יג מפענח צפונות עמ' 138
יז/יג מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' קנא]
יז/יג מקום דוד [שבות יעקב ח"א סי' נט]
יז/יג מרחשת ח"ב סי' כח אות א
יז/יג מריש בבירה ח"א עמ' ריב {רק אחת}
יז/יג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יז/יג משאת המלך ח"ב סי' רח
יז/יג משמר הלוי עמ' פא, קיז {או"ש}
יז/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שה {מל"מ}
יז/יג משנת יעקב נשים ח"א עמ' לב-לד {מל"מ}
יז/יג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' סד אות יד
יז/יג משנת ר' אהרן כתובות עמ' שסז, שצ
יז/יג משנת ר' אהרן קדושין עמ' קז, קט
יז/יג משק ביתי סי' ק (לד ע"א) {מרכבת המשנה}
יז/יג משרת משה (עטייה)
יז/יג נגד מלכים (כלפון) סי' יח {ראב"ד}
יז/יג נועם חי"ט עמ' לב, חכ"ה עמ' מג
יז/יג נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' ה {מל"מ ד"ה מצוה}
יז/יג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כא אות עג
יז/יג נישואין וגירושין (פלק, תשכב) עמ' 8
יז/יג נר למאור (רבינוביץ) דף מו ע"ב {שתי נשים}
יז/יג נרות אהרן
יז/יג נתיבות מרדכי קדושין עמ' קמב {מרכה"מ}, קנד {מל"מ}
יז/יג סדר עבודה (רמ"ע) עמ' עז
יז/יג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' נו-נז, עא
יז/יג סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף שא ע"ג, שב ע"א, ע"ב
יז/יג סתירת זקנים - הלכה עמ' עט
יז/יג עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' סב
יז/יג עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' לד {מל"מ}
יז/יג עין חיים ח"ב עמ' קנה, קעח-קעט
יז/יג עללת הבציר דף מא ע"ד, מב ע"א וע"ד {שתי נשים}
יז/יג ענפי ארז (זי') דף רכב ע"א, רלט ע"ד
יז/יג עקדת משה ח"ב עמ' קמו
יז/יג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קצז {מל"מ}
יז/יג פי' ר"א מן ההר יבמות נח ע"ב
יז/יג פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקו
יז/יג פרי יצחק (תשעו) עמ' תצו {מל"מ}, תצט {שעה"מ}
יז/יג פתחי שערים דף ד ע"א {מל"מ - הטייה}
יז/יג צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף מח ע"א {לא ישא שתי נשים}
יז/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קמב
יז/יג קובץ ביאורים (שפירא)
יז/יג קונטרסי שעורים כתובות קונ' יב אות יג, טו, עמ' רכז
יז/יג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קמג-קמה
יז/יג קרית מלך
יז/יג קרן הצבי מצוה ח אות ח-ט, יד, מצוה ע אות ו, מצוה צא אות יא
יז/יג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סז
יז/יג ראשי בשמים (רבין) עמ' קסד
יז/יג ראשית בכורים דף פו
יז/יג רלב"ג ויקרא פכ"א פסוק יג עמ' שכא
יז/יג רמת שמואל (אג'ייני) דף קמו ע"א {הקושיה מיהוידע}
יז/יג רנת יצחק דברי הימים עמ' רכה {שתי נשים}
יז/יג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצה
יז/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' סו {לעולם}
יז/יג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' כט-ל {שתי נשים}
יז/יג שבילי אשר
יז/יג שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' סח
יז/יג שו"ת מהר"ם מרוטנבורק האחרונים או"ח סימן יא
יז/יג שולי הגליון עמ' פ
יז/יג שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רלו
יז/יג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רעה, ח"ב עמ' שכח, שלד
יז/יג שמועת חיים יומא ח"א עמ' קסח, ח"ב עמ' תרכא
יז/יג שמחת החג דף טז ע"א {מל"מ}
יז/יג שמחת יו"ט (אלגזי) דף רלא ע"ג {שני נשים}
יז/יג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' פד
יז/יג שמע אברהם דף עו ע"ד, עז ע"א
יז/יג שעורי הגרב"ד פסחים עמ' נז
יז/יג שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' לב
יז/יג שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות סו {מל"מ}
יז/יג שער המלך ח"ב עמ' נא {מ"מ}, נג {מ"מ}, טעם המלך ח"א עמ' תעח
יז/יג שערי היכל יומא מערכה טו {שתי נשים}
יז/יג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רצב {מל"מ}
יז/יג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רכג
יז/יג שרשי הים דף פד ע"א
יז/יג תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק א, ד, י, יב, יז-כ, כג
יז/יג תולדות אדם עמ' מד
יז/יג תורה מציון שנה ו חוב' א סי' לג, חוב' ד סי' כז, שנה ז חוב' ב סי' כב, שנה ח חוב' א סי' ח
יז/יג תורה מציון שנה ו חוב' א-ב סי' לג
יז/יג תורה שלמה שמות פכ"ב אות שח
יז/יג תורה תמימה ויקרא פ' כא אות עט
יז/יג תורת האוהל (תשנג) עמ' שלט-שמ {אסור בשתי נשים}
יז/יג תורת הקדש ח"ב עמ' ריט
יז/יג תחומין חי"א עמ' 263-262
יז/יג תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף ס ע"ג {אסור בבוגרת}
יז/יג תפארת יהונתן (תרצד) דף נא ע"ד {מל"מ}
יז/יג תשובות יהודה דף נ ע"ג {שעה"מ}
יז/יד אמת ליעקב נשים עמ' יג {שלא כדרכה}
יז/יד אנצי"ת ע' ביאה הע' 99
יז/יד אנצי"ת ע' בעולה הע' 64, 81, 85
יז/יד אפיקי מגינים כתובות סי' טו-טז
יז/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/יד ברור הלכה חגיגה יד ע"ב {שלא כדרכה}
יז/יד ברור הלכה יבמות נט ע"א ציון ז
יז/יד ברור הלכה יבמות נט ע"ב ציון א
יז/יד ברור הלכה יבמות ס ע"א ציון א
יז/יד גאון יעקב עמ' קטז
יז/יד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רצג
יז/יד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תז
יז/יד דברות משה יבמות עמ' שנז
יז/יד דברי יחזקאל (מישור) עמ' שפד
יז/יד דברי יחזקאל (תרצה) דף קכד ע"א {מל"מ}
יז/יד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סט
יז/יד דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קסג
יז/יד דקה מן הדקה דף יז ע"א
יז/יד דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קפח {מוציא בגט}
יז/יד חנא וחסדא ח"ב דף קפו ע"ב
יז/יד חסדי דוד ח"ט עמ' רכא
יז/יד חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תצ, תקד
יז/יד מי באר (פסח) דף לח ע"א
יז/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' שלו
יז/יד מצעדי גבר קדושין סי' לב אות ח
יז/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/יד משאת המלך (אדרי)
יז/יד נחל איתן
יז/יד נחלת יצחק קידושין סי' לג
יז/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף יח ע"ד {נבעלה לבהמה, או שלא כדרכה}
יז/יד נרות אהרן
יז/יד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רנב
יז/יד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שטז {בהמה}
יז/יד עמודי שלמה ח"ג עמ' רא
יז/יד פי' ר"א מן ההר יבמות נט ע"ב
יז/יד פרפרת הפרשה פרשת אמור פרק כא פסוק יד
יז/יד רלב"ג ויקרא פכ"א פסוק יג עמ' שכא
יז/יד רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' סח
יז/יד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצג
יז/יד שם דרך כתובות עמ' קכה, רע
יז/יד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שכח
יז/יד שער המלך ח"ב עמ' נא, נג
יז/יד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק א, ד, י, יב, יז-כ, כג, לא, לד
יז/יד תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' כד
יז/יד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תסט
יז/טו אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' רכז {מל"מ}
יז/טו אהל חייא עמ' שכב-שכג
יז/טו אור הישר [מ"מ לקמן פי"ט ה"ד, דברי אברהם סי' כט, אור הישר יבמות נט ע"ב]
יז/טו אור לישרים (שולמן) עמ' קסג {מל"מ}
יז/טו אור עולם (בלומנפלד) דף נ ע"א {מל"מ}
יז/טו אמת ליעקב נשים עמ' יג {מל"מ - כחכמים}
יז/טו אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 136
יז/טו אנצי"ת ע' בעולה הע' 4, 12, 16, 23, 47, 53, 56 {מל"מ}, 61, 67
יז/טו אפיקי מגינים יבמות סי' לא
יז/טו ארזא דבי רב קידושין עמ' לג {מל"מ - הו"א עד דמקדש והדר בעיל}
יז/טו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קטו
יז/טו אשר למלך עמ' קעה (וכן במקומו)
יז/טו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כה ע"א, כו ע"א {מל"מ}
יז/טו בית אבא (גוטווירטה) דף ג ע"ג {מל"מ}
יז/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' צט
יז/טו בני משה (מאג'אר) דף ל ע"א {מל"מ}
יז/טו בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קכב {מל"מ}
יז/טו ברור הלכה יבמות נה ע"ב ציון ד פרק ב {מל"מ}
יז/טו ברור הלכה יבמות נט ע"ב ציון ו, ז {מל"מ}
יז/טו ברור הלכה יבמות ס ע"א ציון א
יז/טו ברור הלכה קדושין י ע"א ציון ב
יז/טו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמג-קמד
יז/טו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תא, תג
יז/טו גינת ורדים (תאומים) עמ' יח, קסא {מל"מ}
יז/טו גליוני הגר"ש עמ' סח {מל"מ} [עי' רש"ש]
יז/טו דברות משה יבמות עמ' קמז {מל"מ ד"ה נסתפקתי}, תיב {מל"מ ד"ה ועוד}
יז/טו דברי אברהם (מנדלסון) דף טו ע"ב {מל"מ}
יז/טו דברי יחזקאל (מישור) עמ' שפא {מל"מ}
יז/טו דברי יחזקאל (תרצה) דף קכג ע"ב
יז/טו דברי סופר עמ' קז {מל"מ}
יז/טו דגל ראובן ח"ב סי' כב
יז/טו דורש לציון (תקצד) דרוש ז
יז/טו דורש לציון (תשנה) עמ' עה {מל"מ}
יז/טו דקה מן הדקה דף יז ע"א
יז/טו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רעב
יז/טו הלכה רבה ח"א עמ' 59
יז/טו ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רטו
יז/טו זכר יהודה עמ' רסג
יז/טו זכר יצחק (תשח) עמ' ריא
יז/טו זכר יצחק (תשן) עמ' קמט-קנ, רכב, רכד
יז/טו חזו"א על הרמב"ם
יז/טו חי' הגרז"ס קדשים עמ' רנב {מל"מ}
יז/טו חנא וחסדא ח"ב דף רג ע"א {מרכה"מ}
יז/טו יד סופר עמ' סג
יז/טו יוסף אומץ דף ע ע"ג {מל"מ}
יז/טו ים התלמוד (עדיל) עמ' שנ, תפז
יז/טו יצחק ירנן
יז/טו ישרי לב עמ' סו
יז/טו כנה"ג
יז/טו מאור למלך קדושין עמ' קכב {מל"מ}
יז/טו מגידות (תשעג) קונטרס בעיגונא דאיתתא עמ' שפ
יז/טו מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קלט {מל"מ}
יז/טו מי באר (פסח) דף לז ע"ד {מל"מ}
יז/טו מילי דקדושין עמ' שיז {מל"מ - דין כה"ג להו"א שקידושין צריכים כסף וביאה}
יז/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' שכד {מל"מ}, שלג {מל"מ}, שלה, שלז-שלח {מל"מ}
יז/טו מנחת כהן (יוסף חיים) דף יד ע"א
יז/טו מנחת משה (קרויס) עמ' נו-נז {מל"מ}
יז/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קס
יז/טו מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' דבר דרבנן אי מפיק דאורייתא {מל"מ}
יז/טו מעיני המים
יז/טו מראה הנוגה
יז/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/טו משאת המלך (אדרי)
יז/טו משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' מד
יז/טו משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' עו, פא {מל"מ}
יז/טו משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' צו
יז/טו משנת חיים קדושין עמ' קכה {מל"מ}
יז/טו משנת ר' אהרן קדושין עמ' קב {מל"מ}, קז-קח
יז/טו משפטי עזיאל ח"ה עמ' נ
יז/טו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רלח {מל"מ}, שכא
יז/טו נחלת אהרן דף מא {מל"מ}
יז/טו נשמת חיים (אבולפיה), דרושים דף כה {מל"מ - נשים שאין להן קידושין}
יז/טו נתיבות מרדכי קדושין עמ' קמב, קנב {מל"מ}
יז/טו סדר הלכה דף נה ע"ג {מל"מ}
יז/טו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' עב
יז/טו עולת איש (אלישר) דף עב ע"ד {מל"מ}
יז/טו עטרת ישראל עמ' שסו
יז/טו ענפי ארז (זי') דף קפה ע"א
יז/טו עצי ארזים סי' ז ס"ק ל {מל"מ}
יז/טו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קיז, קיט, קס {מל"מ}
יז/טו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' עא, קפז, קצח {מל"מ}
יז/טו פרפרת הפרשה פרשת אמור פרק כא פסוק יד {מל"מ}
יז/טו קונטרסי שעורים קדושין שעור יג אות ד-ה, י
יז/טו רב ברכות (רי"ח) עמ' ט {מל"מ - קטנה לכה"ג}
יז/טו שארית נתן (פולק) דף נד ע"ב
יז/טו שם דרך כתובות עמ' קכה
יז/טו שם יוסף (מועטי) ח"ב דף פב ע"ד {מל"מ}
יז/טו שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רסא {מל"מ}
יז/טו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שכח
יז/טו שעורי ר' שמואל קדושין עמ' פד {מל"מ ד"ה נסתפקתי}, פו {מל"מ ד"ה וא"ת}, פז, פט {מל"מ ד"ה עוד}
יז/טו שער המלך ח"א עמ' שלה {מל"מ}, טעם המלך ח"א עמ' תסו {מל"מ}
יז/טו שערי זיו ח"א דף קג ע"ג {מל"מ}
יז/טו שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' לז, צב {מל"מ}
יז/טו שערי טהר ח"ה שער ב סי' לב אות א, ח"ו סי' נו אות א, ג, ח"ח סי' לז אות א-ב
יז/טו שרגא בטהרה עמ' סב
יז/טו שרשי הים דף פד ע"ב
יז/טו שרשי הים שורש זכיית קטן דף קסא ע"ג {מל"מ}
יז/טו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק ה {מל"מ}, ט, יט {מל"מ}, כג-כד, כה {מל"מ}, כח-ל {מל"מ}, סי' יב ס"ק ל {מל"מ ד"ה וא"ת}
יז/טו תשובות יהודה דף לו ע"ג {מל"מ}
יז/טו תשובות יהודה דף נ ע"ג-ע"ד {מל"מ}
יז/טז אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קא {מל"מ}
יז/טז אהל חייא עמ' שכב-שכג
יז/טז אמת ליעקב נשים עמ' יג {בעולת עצמו}
יז/טז אנצי"ת ע' אונס (ב) הע' 136
יז/טז אנצי"ת ע' בעולה הע' 38, 39, 41, 42, 47
יז/טז ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות ו {מל"מ}
יז/טז דקה מן הדקה דף טז ע"ד {מל"מ}
יז/טז הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קיא ע"ב
יז/טז זכר יצחק (תשן) עמ' קמט
יז/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ו
יז/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ו
יז/טז חי' הר"ר שמעלקא קדושין י ע"א
יז/טז חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקה-תקו
יז/טז מהלכי משפט ח"ד עמ' 760
יז/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קס
יז/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/טז משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשלו
יז/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תמג
יז/טז נזיר ה' סי' לג ב"ש ס"ק ו
יז/טז עצי ארזים סי' ז ס"ק כט
יז/טז קהלות יעקב יבמות סי' יג
יז/טז קרית מלך
יז/טז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שכט
יז/יז אגרות משה או"ח ח"ג סי' מד {מל"מ}
יז/יז אוריתא טו עמ' פא, פג, פה
יז/יז אמר יוסף (אלקלעי)
יז/יז אמרי בינה (אש) דף נא ע"ד {בגרה בין קידושין לנישואין}
יז/יז אנצי"ת ע' בעולה הע' 63
יז/יז אפיקי מגינים יבמות סי' לא
יז/יז ארץ הצבי (שכטר) עמ' קט {מל"מ}
יז/יז אשר למלך עמ' קעה
יז/יז באר מרים פ"י ה"ג אות ב
יז/יז בית אהרן (צוקרמן) עמ' ק
יז/יז בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' כב אות ה
יז/יז ברור הלכה יבמות נט ע"א ציון א
יז/יז ברור הלכה יבמות סא ע"ב ציון ב {מל"מ}
יז/יז ברכי יוסף אהע"ז דף צג ע"ד {מל"מ}
יז/יז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' ת
יז/יז דבר מאיר (ראק) סי' יד, לה
יז/יז דקה מן הדקה דף טז ע"ג
יז/יז הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קיב ע"ב
יז/יז הלכה רבה ח"א עמ' 60
יז/יז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קי {מל"מ}
יז/יז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' רפד
יז/יז חי' הגרז"ס נשים עמ' יז
יז/יז חי' הגרנ"ט סי' יז {מל"מ}
יז/יז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שפז-שפט {מל"מ}
יז/יז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רמד ע"א
יז/יז ים התלמוד (עדיל) עמ' רנז {משנה למלך ד"ה ולענין}
יז/יז לקוטי שיחות חי"ז עמ' 172
יז/יז מאור למלך קדושין עמ' קכד {מל"מ}
יז/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' שלה {מל"מ}, שלז
יז/יז מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' בעולה לכה"ג {מל"מ}
יז/יז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תעג {שער המלך}
יז/יז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תלה
יז/יז מקנת כסף עמ' רלא
יז/יז מראה הנוגה
יז/יז מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יז/יז משנה הלכות ח"ט סי' רנד
יז/יז משנה הלכות קדושין סי' צט
יז/יז משנת חיים קדושין עמ' קכד {מל"מ}
יז/יז משנת ר' אהרן קדושין עמ' קד-קה, קז {מל"מ}
יז/יז נזיר ה' סי' ו חלקת מחוקק ס"ק א
יז/יז נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף מו-מח {מל"מ}
יז/יז פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' שמז
יז/יז פרח מטה אהרן (פרחיא) ח"א סי' מד, דף רמא ע"א
יז/יז ראש דוד (תשמו) עמ' קצ {מל"מ בשם הריטב"א}
יז/יז שעורי ר' שמואל קדושין עמ' צא-צב {מל"מ ד"ה וראיתי}
יז/יז שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' תצא {מל"מ}
יז/יז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק יט, כג {מל"מ}
יז/יח אוצר השבת ח"א עמ' קז {שעה"מ}
יז/יח אור הישר [לחם רב (בוטון) סי' לג]
יז/יח אנצי"ת ע' גרושה לכהן הע' 58, 68
יז/יח ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יט
יז/יח בני סמיכי
יז/יח ברור הלכה יבמות קח ע"ב ציון א
יז/יח דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' רי
יז/יח חנא וחסדא ח"ב דף קפ ע"ב
יז/יח חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' ריז {מ"מ}
יז/יח חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף סט ע"ב
יז/יח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' קטו
יז/יח נחל איתן
יז/יח סתירת זקנים - הלכה עמ' עט
יז/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעט-קפ
יז/יח קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יד סק״ד
יז/יח תפארת אבות (סופר) עמ' לו {גירשה והחזירה ומיאנה}
יז/יט אנצי"ת ע' גרושה לכהן הע' 96, 103
יז/יט ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יט
יז/יט בית מאיר (תשע) סי' ו ס"ד עמ' עג
יז/יט בית מאיר סי' ו אות ד עמ' סז
יז/יט ברור הלכה גיטין פא ע"א ציון ב
יז/יט גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף צה ע"א
יז/יט דברי חיים (אוירבך) אה"ע סי' ב ד"ה הנה
יז/יט חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' קח
יז/יט חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שנד, שפא
יז/יט חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רצג-רצד
יז/יט יד דוד (קרלין) ח"ב דף רלג
יז/יט ישועות יעקב נשים עמ' תרכד
יז/יט כבוד יו"ט
יז/יט לבב דוד הל' נערה פ"א ה"ג
יז/יט ענפי ארז (זי') דף רכב ע"ב {מל"מ}
יז/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעט
יז/יט צפנת פענח
יז/יט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' סח, צא
יז/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' רלג
יז/יט שו"ת מהרי"ק סי' קס
יז/כ אור הישר [לח"מ הל' גירושין פ"י ה"כ, בני אהובה הל' אישות פ"ט הכ"ב]
יז/כ אחיעזר ח"א סי' לו אות ג
יז/כ אנצי"ת ע' גרושה לכהן הע' 105, 108, 110
יז/כ ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יט
יז/כ ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רז
יז/כ באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קסג
יז/כ ברור הלכה גיטין פח ע"ב ציון י, פט ע"א ציון ב
יז/כ ברכת הורי סי' כו הע' ב
יז/כ גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף קה ע"א {ראב"ד}
יז/כ דברי חיים (אוירבך) אה"ע סי' ב ד"ה הנה
יז/כ חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 203
יז/כ חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' קה, קי, קיב-קיג, קיח
יז/כ טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' רעו {מ"מ}
יז/כ יד דוד (קרלין) ח"ב דף רלד
יז/כ יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' תב
יז/כ ישועות יעקב נשים עמ' ריז, תרמג-תרמד
יז/כ כתב סופר אהע"ז סי' נג(ב) ד"ה במשנה {אבל אם יצא עליה קול שהיא חלוצה אין חוששין לה, מ"מ - ס"ל לראב"ד דחלוצה דקתני בברייתא היינו בלא אתחזק קלא, ראב"ד - אבל אין הפרש בקולות בין גרושה לחלוצה}, סי' לט ד"ה ומ"ש הנוב"י דהיינו {מ"מ - לפי שאין פוסלין אותה אלא בראיה ברורה}, ד"ה ומ"ש הנוב"י מדנפשיה {יצא עליה קול שהיא שפחה אין חוששין לה ותנשא אפילו לכהן}
יז/כ מנוחת משה דף יד ע"ב {קול בחלוצה}
יז/כ מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שסג
יז/כ מרחשת ח"ב סי' טו אות א
יז/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/כ מרכבת המשנה מהדו"ב [יישבתי את השגות הראב"ד בהל' גירושין פ"י ה"כ]
יז/כ משנת רבנו יוסף עמ' 172
יז/כ נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' נא
יז/כ נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' לז, מב
יז/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפא
יז/כ עצי ארזים סי' ג ס"ק טו
יז/כ קרבן אשר עמ' רנה {ראב"ד}
יז/כ שו"ת אור שמח דף יג
יז/כ שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רפז
יז/כ שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רפב
יז/כא אורים גדולים (תשסג) עמ' קלג
יז/כא אם המלך עמ' עא
יז/כא אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ד ד"ה והנה
יז/כא ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יט
יז/כא אשל אברהם (שפירא) עמ' קמז, קמט
יז/כא בית אהרן וישראל גל' ס עמ' מז {צ"פ}
יז/כא בית מאיר (תשע) סי' ו ס"טו עמ' צ, סי' טז ס"ג עמ' קלט
יז/כא בית מאיר סי' ו אות טז עמ' פה, סי' טז אות ג עמ' קלג
יז/כא ברור הלכה גיטין פט ע"א ציון א, ב
יז/כא ברור הלכה סוטה כז ע"א ציון א פסקה א (הראשון)
יז/כא דברות אליהו ח"ה עמ' קלח
יז/כא דברות אליהו ח"ו עמ' קכז, קמא
יז/כא דברות משה יבמות עמ' רסו
יז/כא דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' ד
יז/כא דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' ח
יז/כא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רעט
יז/כא זכר יצחק (תשח) עמ' רלד
יז/כא זכר יצחק (תשן) עמ' רמה
יז/כא זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' ריח
יז/כא חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 218-217
יז/כא חי' הריצ"ד
יז/כא חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' קיב-קיג
יז/כא יין מלכות (שניאורסון) עמ' 220-221 {מעלת בת ישראל}
יז/כא ימי שלמה
יז/כא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' ת
יז/כא לב שלם [דרישה ופרישה אהע"ז סי' ד, ב"ח אהע"ז דף ח ע"א, דרכי נועם אהע"ז סי' מד, יד אהרן אהע"ז סי' ד הגה"ט אות ז]
יז/כא מלבושי יו"ט ח"א דף לג ע"ג, לד ע"א, ח"ב יו"ד סי' ו
יז/כא מלואי אבן ח"א עמ' פו
יז/כא מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קסח
יז/כא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' סא, סה]
יז/כא מציון אורה ח"א עמ' יט
יז/כא משנת רבנו יוסף עמ' 172
יז/כא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' לט, נא
יז/כא נועם חי"ד עמ' כג
יז/כא נחל איתן
יז/כא נשמת חיים (אבולפיה), תשובות דף ה
יז/כא נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' קצד
יז/כא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפא
יז/כא פד"ר ח"ח עמ' 359-360
יז/כא פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' ב דף ע ע"ב {קול שהיא מזנה}
יז/כא פרי האדמה ח"ג
יז/כא קונטרסי שעורים כתובות קונ' ז אות ג, ט, עמ' קלא
יז/כא שו"ת אור שמח דף י
יז/כא שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רפז
יז/כא שו"ת מהר"ם די בוטון סי' מג
יז/כא שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' קו
יז/כא שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רח-רט
יז/כא תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' יא
יז/כא תחומין ח"י עמ' 414
יז/כא תחומין חט"ו עמ' 277


יח/260 הלכות איסורי ביאה פרק יח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יח/רה"פ משנת יעקב
יח/רה"פ פי' ר"י קאפח
יח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יח/רה"פ רמב"ם הערוך
יח/רה"פ רמב"ם לעם
יח/רה"פ שם טוב
יח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יח/א אבני נזר אהע"ז סי' כג אות ט
יח/א אבני ציון ח"ג עמ' כה
יח/א אגרות משה או"ח ח"ד עמ' כה, אהע"ז ח"א סי' יז
יח/א אדני היד החזקה
יח/א אהל חייא עמ' תשמא
יח/א אהל משה (לוין) ח"ב דף ו ע"ב
יח/א אור הישר [שו"ת מהר"ם לובלין סי' קטז, ווי העמודים על ס' יראים סי' כד אות יא, מל"מ לקמן פי"ט ה"ה והל' נערה פ"א ה"ה ד"ה עוד ראיתי]
יח/א אור יעקב יבמות דף יד ע"ב, נו ע"ד, נז ע"ד, נח ע"א, נט ע"ג, ס ע"ד, סא ע"א
יח/א אור ליהודה יבמות עמ' רסח
יח/א אור לישרים (שולמן) עמ' פ {מ"מ}
יח/א אוריתא טו עמ' פב
יח/א אם המלך עמ' לה
יח/א אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קפד-קצ
יח/א אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 189
יח/א ארזא דבי רב יבמות עמ' נא {אפי' ממזרת ונתינה לישראל}
יח/א ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יז
יח/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' קג
יח/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' ריא
יח/א בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מב ע"ג
יח/א בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' ע-עא, עד
יח/א בית אהרן וישראל גל' ז עמ' לג-לה
יח/א בית אהרן וישראל גל' מד עמ' טז {לוקים על גילוי מילתא}
יח/א בית מאיר (תשע) סי' ו ס"יח עמ' עד {מ"מ}, סי' טז ס"ג עמ' קלח
יח/א בית מאיר סי' ו אות ח עמ' סח, סי' טז אות ג עמ' קלג
יח/א בני דוד
יח/א בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' ו
יח/א ברור הלכה יבמות נט ע"ב ציון א
יח/א ברור הלכה יבמות ס ע"א ציון ד
יח/א ברור הלכה יבמות סא ע"א ציון י
יח/א ברור הלכה יבמות סח ע"א ציון ד
יח/א ברור הלכה יבמות סט ע"א לפני ציון ב
יח/א ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות ו {מל"מ}
יח/א ברית אברהם (פרנס) עמ' שסז
יח/א ברכת שלמה אהע"ז עמ' קנח {מל"מ}
יח/א בתי כהונה (תשסה) עמ' מ
יח/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רצג
יח/א גבורת יצחק תרומות עמ' רכ
יח/א גור אריה (צרמון)
יח/א גור אריה דברים פ' כג הע' 45
יח/א גזע ישי דף קצד ע"ב
יח/א גינת ורדים (תאומים) עמ' טו
יח/א גליוני הגר"ש עמ' סח-סט {מל"מ}
יח/א גן שושנים ח"ב עמ' קכח {שהרי לא נבעלה לאדם}, קעד-קעה
יח/א גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 56
יח/א גרים וגרות עמ' סז {מחייבי לאוין נחשב זונה}
יח/א דבר שאול תמורה סי' סה אות יג, יט
יח/א דברות אליהו ח"ד עמ' קכט {גויה - זונה}
יח/א דברות משה יבמות עמ' תסח
יח/א דברי חפץ עמ' קט
יח/א דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' לז {מ"מ}, עב {ראב"ד}, צא
יח/א דברי יציב אהע"ז עמ' סה
יח/א דברי סופרים (רזין) דף כח ע"א {ראב"ד}, ל ע"ב-ע"ד {נדה}
יח/א דגל ראובן ח"א סי' ט
יח/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעג-קעה
יח/א המאיר לארץ [חיים שאל ח"ו סי' נג, או"ז הל' בע"ק סי' כד]
יח/א הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קו
יח/א הרמב"ם כמחנך עמ' 234
יח/א וגר זאב עמ' קטז-קיט {נבעלה לחייבי לאוין - האם היא זונה}, קכט, קלא
יח/א ויקן יוסף דף סז ע"ג
יח/א זבח שלמה ח"ב עמ' קפה
יח/א זבחי צדק (דיסקין) עמ' רכח {ביאת חלל}
יח/א זהב התרומה תרומות עמ' שיב, שיד
יח/א זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 202, 204
יח/א זכר יצחק (תשן) עמ' לו
יח/א זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' סט {ראב"ד}, ע
יח/א זכרון הרב עמ' 30-31
יח/א זכרון חי עמ' ע {או"ש}
יח/א זכרון יהונתן דף קלב, קמא-קמב {מל"מ}
יח/א זכרון צבי מנחם דף לח ע"א {מ"מ}
יח/א חזו"א על הרמב"ם
יח/א חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"א
יח/א חי' הגר"ח החדש עמ' שיז {חלל הבא על ישראלית}, תקי
יח/א חי' הגר"י סי' כט
יח/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד יבמות סח ע"א]
יח/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' פח
יח/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קפא
יח/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שצד {מל"מ}
יח/א חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קנט
יח/א חפץ יהונתן דברים פכ"ג פסוק יט
יח/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' צג {מל"מ}
יח/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קפג {מל"מ}
יח/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קצב
יח/א ידבר שלום ח"א עמ' מה, קכב
יח/א יכין ובועז ח"א סי' קמט עמ' 516
יח/א יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קג {מל"מ}
יח/א כבוד מלכים (מרגליות)
יח/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעה
יח/א כנה"ג
יח/א כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ס ע"ב
יח/א כרם שלמה (אהרמן) יבמות סט ע"א
יח/א לב אריה (קרלין) עמ' נ
יח/א לב שלם [תוי"ט יבמות פ"ו מ"ה]
יח/א לב שלמה (חלמא) עמ' קכח
יח/א לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' טו אות א {מ"מ}, ג, ד {מ"מ}
יח/א מבוא למשנה תורה עמ' 333
יח/א מגידות (תשמ) עמ' קח
יח/א מגידות (תשעג) סי' מ עמ' קז
יח/א מהלכי משפט ח"א מהלך א אות ב
יח/א מוריה גל' קא עמ' יח-יט {הבא על נדה אינה זונה}
יח/א מחנה לויה (תשעד) עמ' שטז {מל"מ}
יח/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 23
יח/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נג
יח/א מנחת אשר ב"ב עמ' קלו {מ"מ - עובר ב"לא יחלל זרעו" רק אם נולד ולד מביאה זו}
יח/א מנחת אשר שבת עמ' קפז {ראב"ד}, ב"ק עמ' ד
יח/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שטז-שיח, שכו, שעא-שעג, ח"ג עמ' רעה, שעב
יח/א מנחת מרדכי (תשז) עמ' קלו-קלז {אשה שיש לה וסת צריכה בדיקה אחרי תשמיש}
יח/א מסורה ח"ב עמ' ל, ח"ז עמ' מ
יח/א מעין החכמה עמ' קמב {ראב"ד}
יח/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף עה ע"ב
יח/א מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל כט סי' א, חי' ר' חיים הלוי דף כו]
יח/א מראה הפנים יבמות דף כה, כט, לז, מג
יח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' סא אות ד {כל ביאת איסור}, ז {ראב"ד}
יח/א משאת המלך (תשסז) עמ' נא
יח/א משברי ים אחע"א עמ' שלב
יח/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קסו-קסז
יח/א משנה הלכות ח"ג סי' כב {זונה דאורייתא}
יח/א משנה הלכות ח"ז סי' ריא דף קמ ע"ד {נדה}
יח/א משנה הלכות יבמות - עריות סי' עא, קכ
יח/א משנת חיים ערכין עמ' תצב-תצד, תקב
יח/א משנת חיים קדושין עמ' תקפב, תקפז
יח/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' סא
יח/א משנת יעקב קנין עמ' שנג
יח/א משנת משה קידושין עמ' רנו
יח/א משנת ר' אהרן כתובות עמ' רי-ריא
יח/א משנת ר' אהרן קדושין עמ' יג, טז, קה
יח/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רא
יח/א נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' ג {לוקים על גילוי מילתא}
יח/א נחל איתן
יח/א נישואין שלא כדת עמ' 29 {בעילת זנות}, 65
יח/א נרות אהרן
יח/א נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רעג
יח/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' קא
יח/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' כד {מ"מ}
יח/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קנח
יח/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קלג
יח/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קכא
יח/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רנב
יח/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שטז {בהמה}
יח/א עמק הלכה (בוימל) עמ' כט
יח/א עמק המלך (לבוב)
יח/א ענפי ארז (זי') דף קצא ע"ד {צ"פ}, רכב ע"ג
יח/א פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קג, קה, קט-קי
יח/א פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' סה {ראב"ד}, קצט {מ"מ}, רכב {ראב"ד}
יח/א פי' ר"א מן ההר יבמות נט ע"א, ס ע"א
יח/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תצח-תצט
יח/א צבא המלך עמ' נט
יח/א צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' מו {מל"מ}
יח/א צמח מנחם - חי' יו"ד ואהע"ז בראש הספר {זונה מחייבי עשה}
יח/א צרור החיים (חייקא)
יח/א קובץ הערות (תשסג) סי' מד אות יא {ראב"ד}
יח/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קלח {מל"מ}
יח/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ד אות ד עמ' טז, קונ' ג אות יא עמ' צג, קונ' ט אות ט עמ' 382
יח/א קונטרסי שעורים קדושין שעור יג אות ו
יח/א קרית מלך
יח/א קרן הצבי מצוה צא אות ט, מצוה קט אות ד
יח/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צב, צט, קב, קה-קז
יח/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרמח-תרמט
יח/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' לז, קצד, תכח, תצב
יח/א שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצז
יח/א שו"ת הרא"ש עמ' קכז
יח/א שו"ת הרמ"ע השלם עמ' רעו
יח/א שו"ת צמח צדק אהע"ז סי' קע {לאו השוה בכל}
יח/א שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' ג
יח/א שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קעט
יח/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' ג
יח/א שו"ת רמ"ע מפאנו סי' קכד {ביאת חלל - עשאה זונה}
יח/א שיח ערב קידושין עמ' קיג
יח/א שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' ו
יח/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רסח {ראב"ד}, שי {מ"מ}
יח/א שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 61, 98
יח/א שעורי ר' שלמה עמ' מז
יח/א שער המלך
יח/א שער המלך ח"א עמ' תפב, ח"ב יב, סא-סה, מעשה חושב ח"ב עמ' יג
יח/א שער יהודה דף מא {מל"מ}
יח/א שערי זיו ח"ג דף קלה ע"ג
יח/א שערי טהר ח"ח סי' מא
יח/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ס ע"ג {מל"מ}, קיא ע"ג {מל"מ}
יח/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רעא, כרך ב עמ' קנז {מל"מ}
יח/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רעט {מל"מ}
יח/א תבואת שמש
יח/א תולדות ההלכה ח"ב עמ' 349
יח/א תוספתא כפשוטה נשים עמ' 51
יח/א תועפת ראם (גטיניו) דף עח ע"ד
יח/א תורה לשמה (תשעג) עמ' שמב-שמג, תקמז
יח/א תורה תמימה ויקרא פ' טו אות צג, פ' כא אות מה {בא על נדה}, דברים כג אות פט
יח/א תורת האוהל (תשנג) עמ' שלז
יח/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרע
יח/א תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תרח
יח/א תשובות הרי"ד עמ' רפה
יח/ב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קו {מחייבי עשה היא זונה - קושיה על מל"מ פי"ט ה"ה}
יח/ב אגרות משה אהע"ז ח"ד סי' מה עמ' צה {נבעלה לערוה - אסורה רק משום זונה}
יח/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לט {מל"מ}
יח/ב אהלי יצחק
יח/ב אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קצ-קצא {קדשה - שהפקירה עצמה}
יח/ב אור ליהודה קדושין עמ' ב
יח/ב אור לישרים (שולמן) עמ' קסג {מל"מ}
יח/ב אור שמח {מחזיר גרושתו}
יח/ב אוריתא טו עמ' פב
יח/ב איים בים כתובות סי' לו אות ט {משנה למלך - אינה ראויה ע"י הזנות}
יח/ב אם המלך עמ' מו
יח/ב אמרי בינה (אש) דף קמג ע"א {מל"מ}, קמז ע"ג-ע"ד {מל"מ ושעה"מ}
יח/ב אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 189, ע' בעולה הע' 23, 39, 40, 42, 46 {מל"מ}, ע' גוי הע' 188, ע' גיורת הע' 10 {מ"מ}, 14 {מ"מ}, 15 {מ"מ}
יח/ב אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קיג-קיד {מל"מ - קושיה מכתובות יד על הרשב"א}, מ"מ - מחזיר גרושתו, כי תהיה לאיש זר - האם הוא איסור נפרד מזונה}
יח/ב ארזי לבנון עמ' יג {הפקירה עצמה לכל}
יח/ב ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יז
יח/ב ארץ הצבי (שכטר) עמ' קג {או"ש}
יח/ב אתוון דאורייתא כלל יח (דף לב ע"ג) {נבעלה לגוי או לעבד לוקה בביאת כהן - הלימוד שלחומרא מקשינן}
יח/ב באר מרים ח"א פ"ד ה"ד אות א עמ' קסב {מל"מ על הריב"ש}
יח/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד סי' לב דף מד ע"ב {מל"מ - פנוי הבא על הפנויה באונס}
יח/ב בית המדרש {מל"מ ד"ה שוב ראיתי}
יח/ב בכורי אברהם דף פ ע"ב {עבד הבא על ישראלית}
יח/ב בכורי יוסף (הוטנר) דף מז ע"ב בהשמטות
יח/ב בן יהודה סי' טו {מל"מ}, טז
יח/ב ברור הלכה יבמות מה ע"א ציון ג
יח/ב ברור הלכה יבמות נט ע"ב ציון ו, ז {מל"מ}
יח/ב ברור הלכה יבמות סא ע"א ציון י
יח/ב ברור הלכה יבמות סח ע"א ציון ד
יח/ב ברור הלכה כתובות מ ע"ב לפני ציון ד {מל"מ}
יח/ב ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות ג
יח/ב ברכי יוסף אהע"ז דף צג ע"ג {מל"מ}
יח/ב בשמן רענן ח"ב עמ' קצא {קדשה - רק מופקרת}
יח/ב בתי כהונה (תצו) בית ועד דף נא ע"ד
יח/ב בתי כהונה (תשסה) עמ' לו, לח
יח/ב גדולי שמואל כתובות דף ל {מל"מ}
יח/ב גור אריה בראשית פ' לד הע' 56 {גוי הבא על ישראלית עשאה זונה - לענין דינה בשכם}
יח/ב גורן דוד ח"ב סי' נח {מל"מ בשם ריב"ש}
יח/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' יד, יז, קסב, קסה
יח/ב גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 56
יח/ב דבר שאול תמורה סי' סה אות יג {מחייבי לאוין}, יט {מחייבי לאוין נחשבת זונה לענין אתנן}
יח/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף טו ע"א {מל"מ}
יח/ב דברי אהרן עמ' קטו {מל"מ, שעה"מ}, קטז
יח/ב דברי אמת (תשעט) עמ' תמג {השבויה אין איסורו אלא מדרבנן כיון שאינו אלא מפני הספק}
יח/ב דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' עז {מל"מ}
יח/ב דברי סופרים (רזין) דף טז ע"ד {מל"מ בשם שו"ת הרשב"א}, כז ע"ב וע"ד, כח ע"ב-ע"ג, כט ע"ב {הנבעלת לחייבי לאוין - זונה}, ל ע"ב {חייבי כריתות פוסלים בביאתם}
יח/ב דורש לציון (תקצד) דרוש יב בהגהה
יח/ב דורש לציון (תשנה) עמ' קמד-קמה {מל"מ}
יח/ב העלם דבר סי' סג {הגהמ"י בשם ר"ת}
יח/ב וגר זאב עמ' קכט
יח/ב ויטע אשל תמורה ח"א עמ' קל, ח"ג עמ' קנט
יח/ב זבח שלמה ח"א עמ' לד {עבד}
יח/ב זכר יצחק (תשח) עמ' קמ
יח/ב זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' עב {הגהמ"י אות ב}
יח/ב זכרון יהודה (לאש) דף פג ע"ד
יח/ב זכרון יהונתן דף קמא, קמג, קעט
יח/ב חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
יח/ב חזון יחזקאל יבמות פ"א ה"ב (דף ו ע"ב), כתובות פ"א ה"א (דף ג ע"א) {הגהמ"י - כהנות}
יח/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 37 {ביאת גוי פוסלת}
יח/ב חי' הר"ר שמעלקא ע"ז לו ע"ב = נזיר השם סי' ו על בית שמואל ס"ק ו {מופקרת לוקה}
יח/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' עג {מל"מ ד"ה שוב ראיתי}, רצג-רצד {מל"מ ד"ה וא"ת לר"א}, ח"ב עמ' רצח {מלקות בזונה של חייבי לאוין השוים בכל}
יח/ב חי' ר' שמואל יבמות עמ' רנ {קדשה - רק המזומנת לזנות}
יח/ב חנא וחסדא ח"ב דף רטז ע"ב {הגהמ"י}
יח/ב חפץ יהונתן דברים פכ"ג פסוק יט
יח/ב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' ריז, תצה {מל"מ}
יח/ב חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף סט, קב, קנח {מל"מ}
יח/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' נו
יח/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שכג {מיוחדת לזנות}
יח/ב יד דוד (קרלין) ח"א דף ה ע"א {מל"מ בשם שו"ת הרשב"א}
יח/ב יד המלך (פלומבו) {לאו "לא תזנה", מל"מ ד"ה שוב ראיתי}
יח/ב יד ימין אהע"ז סי' ב
יח/ב ידבר שלום ח"א עמ' קז {קדשה לוקה}
יח/ב ים התלמוד (עדיל) עמ' שנט {משנה למלך ד"ה וא"ת לר"א}
יח/ב יצחק ירנן [תועפות ראם דף עח ע"ד]
יח/ב ישורון ח"כ עמ' קח {מל"מ}, קט-קי {שעה"מ}
יח/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' יח {מל"מ - למה לר"א צריך פסוק לבעולה לכה"ג}, יט {מל"מ - העראה בבעולה לכה"ג}
יח/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתסב, תתסה {שניהם - מל"מ ד"ה שוב ראיתי}
יח/ב כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ס ע"א
יח/ב לב אריה (קרלין) עמ' נו {מדוע פנוי הבא על פנויה לא נחשבת זונה מטעם קדשה, מל"מ - פנוי הבא על פנויה באונס, קושייתו על הריב"ש}
יח/ב לב שלם [ב"ח אע"ז דף ז ע"ג, שו"ת השיב ר' אליעזר סי' ח דף יד]
יח/ב לב שלמה (חלמא) עמ' קכב, קכג {מל"מ}, קכח {מל"מ}
יח/ב לח"מ הל' מלכים פ"ד ה"ד {הפקירה עצמה - במלקות}
יח/ב למודי ה' (תקמז) דף סח ע"ב
יח/ב למודי ה' (תשפא) עמ' שצה
יח/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סב ע"ג {מל"מ בשם רשב"א}
יח/ב מגילת ספר לאוין דף כא ע"א
יח/ב מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סו {מל"מ}
יח/ב מוריה גל' קא עמ' יז {הבא על חייבי לאוין - עשאה זונה}
יח/ב מחנה דוד (בונאן) דף יט ע"ג
יח/ב מנוחת משה דף עא ע"א {מל"מ}
יח/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שיט {מל"מ}, שכד, שכז, של, שלה {מל"מ}, שעא-שעב, ח"ג עמ' שעב
יח/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' קעד-קעה {מל"מ - פנוי הבא על פנויה באונס, פנוי הבא על פנויה לענין אכילת תרומה}
יח/ב מסורה ח"ב עמ' ל
יח/ב מעשה רק"ם (קורייאט) דף טו ע"ב-ע"ד
יח/ב מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף כו, שו"ת רעק"א ח"ב סי' קז]
יח/ב מקוה המים עמ' כב {איסור עשה}
יח/ב מקום דוד [בית אברהם (כ"ץ) פה"ס]
יח/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שכז
יח/ב מרחשת ח"ב סי' כא ד"ה והנראה {מופקרת}
יח/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' סא אות ח {פנויה}, יא {חייבי לאוין}, סי' סח אות ג-ד {מל"מ}
יח/ב משברי ים אחע"א עמ' של
יח/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' עה-עו, צד {מל"מ}, תקצז, תרלח
יח/ב משנה הלכות יבמות - מיאון סי' עא
יח/ב משנת חיים ערכין עמ' תצב-תצד, תקב
יח/ב משנת יעקב קדושה עמ' קט {נבעלה מחייבי לאוין - זונה}
יח/ב משנת ר' אהרן כתובות עמ' ריח, שעה
יח/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' יד
יח/ב משפטי עזיאל ח"ה עמ' קלט
יח/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' מ {מל"מ}
יח/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' ז אות ה
יח/ב נטריקן (תשעד) עמ' קכו {קדשה אינה זונה}
יח/ב נישואין שלא כדת עמ' 60 {שהפקירה עצמה}
יח/ב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רכ
יח/ב נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' עט עמ' קסט
יח/ב נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רעא, רעו
יח/ב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רז {מל"מ}
יח/ב ס' יהושע - פו"כ סי' י {מל"מ}
יח/ב עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' לב {קדשה במלקות}, לז-לח {הפקירה עצמה}, מט {מל"מ - דין המיוחדת אליו לפי ר"א}, צג {מל"מ על שו"ת הרשב"א}
יח/ב עין חיים ח"ב סי' כז אות ה {מל"מ - מדוע לר"א צריך פסוק לבעולה לכה"ג}
יח/ב עין יצחק ח"ב עמ' תמג, תפב {שעה"מ}
יח/ב עמק הלכה (בוימל) ח"א סי' י עמ' כט בהגהה {פנויה אינה אסורה להינשא}
יח/ב עמק המלך (לבוב) {מל"מ - פנוי הבא על פנויה באונס}
יח/ב ענבי פתחיה עמ' 259 {מל"מ}
יח/ב ענפי ארז (זי') דף מב ע"ג, רכב ע"א {מל"מ}
יח/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קע
יח/ב עצי ארזים סי' ו ס"ק כב, כט {מל"מ}
יח/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' לד, לט {מל"מ}, קג, קז, קיב, קיג {מל"מ}, קסו, קעה-קעו {מל"מ}
יח/ב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' סח, קח-קט, קפז-קפח
יח/ב פני המלך דף קז ע"ד
יח/ב פני מבין ח"ב דף רכ ע"ב {מל"מ}
יח/ב פרי יצחק (תשעו) עמ' תצח {מל"מ}
יח/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 22
יח/ב צבא המלך עמ' נח
יח/ב ציץ אליעזר ח"א סי' כח אות ב {קדשה - שהפקירה עצמה}
יח/ב צמח מנחם דף כח ע"ב-ע"ג {זונה מחייבי עשה}
יח/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכז ע"ד
יח/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קע
יח/ב קהלות יעקב יבמות סי' יג {מל"מ}
יח/ב קול דודי (תשף)
יח/ב קול דודי כריתות סי' תז {נעשית זונה - איך איסור חל על איסור}
יח/ב קול דודי סוטה סי' תקיד
יח/ב קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות יד, שעור יג אות ז
יח/ב קרית מלך [יבמות ס ע"א - יש חלל מחייבי עשה]
יח/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קח
יח/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רצט
יח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרמח
יח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' לז, קצד, תכח, תצב
יח/ב שאר יוסף ח"ה עמ' פו {מחייבי לאוין נעשית זונה}
יח/ב שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מה תשובת מהרי"ל ס"ג {מל"מ}
יח/ב שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצז
יח/ב שארית נתן (פולק) דף מח ע"ב, נב ע"ד
יח/ב שברי לוחות עמ' 207 {הגהמ"י}
יח/ב שו"ת הריב"ש סי' שצח עמ' תר {הפקירה עצמה}
יח/ב שו"ת הרשב"א ח"ד סי' שיד
יח/ב שו"ת מהרשד"ם יו"ד סי' קצז {עבד}
יח/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב סי' קיא עמ' ב {פנויה}
יח/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' נ, נב-נג
יח/ב שם דרך כתובות עמ' רל
יח/ב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רפח {שעה"מ}, רצ
יח/ב שמחת יהודה דף מט ע"ב {מל"מ}
יח/ב שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 98
יח/ב שעורי ר' שלמה עמ' מט, קו {מל"מ}
יח/ב שער המלך ח"א עמ' שלו {מל"מ ד"ה וראיתי}, ח"ב עמ' נא {מל"מ ד"ה וראיתי}, נג {מל"מ - בעולה לכה"ג איכא בינייהו}, נד {מל"מ - קנס על ביאה שלא כדרכה}, נה-ס, מעשה חושב ח"ב עמ' ט {עבד}, נב {קדשה}
יח/ב שערי זיו ח"ג דף קלה ע"ג
יח/ב שערי טהר ח"ו סי' ד אות ב
יח/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שכג
יח/ב שפתי דעת ח"א עמ' רעד
יח/ב שרשי הים דף פד ע"ב
יח/ב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק ה-ו {מל"מ}, יד {מל"מ}, סי' י ס"ק ג {מל"מ}, ד, ט {מל"מ}
יח/ב תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רפז {טעם המלך}
יח/ב תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קלו {גוי הבא על ישראלית - הוולד כשר}
יח/ב תורת חסד (פרחיא) דף מו ע"א {הגהמ"י}
יח/ב תחומין חט"ו עמ' 295
יח/ב תחית ישראל עמ' ריא {מל"מ}
יח/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפד, ח"ב עמ' קסג, רצה, רצז
יח/ב תיבת גומא (תשסז) עמ' רנו {מל"מ}
יח/ב תרומת הדשן שו"ת סי' רמא {הגהמ"י - משומד}
יח/ב תשורת שי מהדו"ק סי' תקט
יח/ג אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קג
יח/ג אבני עזר ח"א סי' ז אות ב
יח/ג אגרות משה אהע"ז ח"א סי' יא ענף ג
יח/ג אגרות משה אהע"ז ח"ב סי' ד {ראב"ד}
יח/ג אדני היד החזקה
יח/ג אהל חייא עמ' תשמב
יח/ג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רנט
יח/ג אור הישר [שער נפתלי אהע"ז סי' ו דף טו ע"ב, מ"מ לקמן פי"ט הי"ג]
יח/ג אור יעקב יבמות דף נח ע"א, נט ע"ג
יח/ג אוריתא טו עמ' פב
יח/ג אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קפו-קפז, קצ-קצב
יח/ג אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 193 {שעה"מ}, ע' גיורת הע' 12, 14, 23
יח/ג אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קיד
יח/ג ארזא דבי רב יבמות עמ' ל {ביאת עמוני ומואבי פוסלת - בכלל זונה}
יח/ג ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יז
יח/ג ארחות משפט עמ' שפט-שצ {ראב"ד}
יח/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יח/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מב ע"ד
יח/ג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' עא, קצט
יח/ג בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' ו
יח/ג בית יעקב (גרינוואלד) דף לא ע"ג
יח/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קסא
יח/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קפד
יח/ג בית מאיר (תשע) סי' טז ס"ג עמ' קלט
יח/ג בית מאיר סי' טז אות ג עמ' קלג
יח/ג בכורי חיים ח"ד עמ' רב
יח/ג בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' עח
יח/ג ברור הלכה יבמות ס ע"ב ציון א
יח/ג ברור הלכה יבמות סח ע"א ציון ד
יח/ג ברור הלכה יבמות סט ע"א לפני ציון ב {שעה"מ}
יח/ג ברור הלכה יבמות עו ע"א ציון ו פרק ב
יח/ג ברור הלכה יבמות עח ע"ב ציון ד פרק ב
יח/ג ברור הלכה קדושין עח ע"א ציון ז
יח/ג ברכת שלמה אהע"ז עמ' קא-קב {אור שמח}
יח/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שס
יח/ג גור אריה דברים פ' כג הע' 45
יח/ג גינת ורדים (תאומים) עמ' קסו {שעה"מ}
יח/ג גן שושנים ח"ב עמ' קעד {גיורת אסורה לכהן}
יח/ג גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 56
יח/ג גרים וגרות עמ' סה-סו {גיורת פחותה מבת ג'}
יח/ג דברות אליהו ח"ד עמ' קכט {גויה - זונה}, קלב {ראב"ד}
יח/ג דברות משה יבמות עמ' תסד
יח/ג דברי חפץ עמ' קח
יח/ג דברי יציב אהע"ז עמ' סה
יח/ג דברי סופרים (רזין) דף כט ע"ג-ע"ד, ל ע"א-ע"ב, לא ע"א {יבמה לשוק}
יח/ג דינא דחיי ח"ב דף כא ע"א וע"ד
יח/ג דעת כהן עמ' רעא
יח/ג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רמד
יח/ג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' נח
יח/ג הערות למאירי כתובות עמ' 135 הערה יא
יח/ג הר המלך ח"ח עמ' נו-נז
יח/ג וגר זאב עמ' קיז, קכט
יח/ג ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שב
יח/ג זהב התרומה ביכורים עמ' לג
יח/ג זכר יצחק (תשן) עמ' קנו
יח/ג זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' סט-ע {יבמה - זונה}
יח/ג זכרון הרב עמ' 30-31 {טעם איסור גיורת לכהן}
יח/ג זכרון ישעיהו דף יא ע"ד
יח/ג זכרון צבי מנחם דף לח ע"א {יבמה לשוק - נעשתה זונה}
יח/ג זרעא דיוסף דף כ ע"ד
יח/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רמב
יח/ג חוות בנימין ח"ב עמ' תל
יח/ג חזו"א אהע"ז סי' טו ס"ק יג-טו
יח/ג חזו"א על הרמב"ם
יח/ג חזון יחזקאל יבמות פ"א ה"ב, פ"ח ה"א
יח/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תקח {גיורת היא זונה}, תקי {פחות מבת ג'}
יח/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' עט-פ
יח/ג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' יז
יח/ג חיבת הקודש עמ' מה
יח/ג חסדי דוד ח"ט עמ' ריז
יח/ג חק המלך יבמות עמ' לח
יח/ג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רז
יח/ג יחל ישראל (תשנב) עמ' רג
יח/ג ישועת משה עמ' רסה
יח/ג כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ס ע"א
יח/ג כרם שלמה (אהרמן) יבמות סט ע"א, עו ע"א
יח/ג לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מג עמ' קלו
יח/ג לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' טו אות א, ד
יח/ג להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קטו
יח/ג להורות נתן על התורה ח"ב עמ' פט
יח/ג מגנזי הגר"ח עמ' יח
יח/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' י {רמב"ם}, לד, לה {שעה"מ}
יח/ג מחנה דוד (בונאן) דף מב ע"ג
יח/ג מטה אפרים ח"ב
יח/ג מי באר (אופנהיימר) דף לד ע"א
יח/ג מי באר (אופנהיימר) דף לד ע"א {נתין פוסל מתרומה}
יח/ג מנחה לאהרן (וולף) עמ' 23
יח/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' עג
יח/ג מנחת אהרן (בריסק) דף כג ע"ב, מא ע"א
יח/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קפא, שיד-שטו, שיח, שכו, שכח, שעא, שעג, שעה
יח/ג מסורה ח"ז עמ' מ
יח/ג מערכי לב (ציר') עמ' קלו
יח/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יח/ג מציון אורה ח"א עמ' קמח {מ"מ}
יח/ג מצעדי גבר יבמות סי' מז
יח/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
יח/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' שכז
יח/ג מראה הפנים קידושין דף מה
יח/ג מראות ישרים יבמות סי' לב עמ' קסו
יח/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ג משך חכמה דברים פכ"ג פס' יט
יח/ג משכן שילה עמ' רלט, רמח
יח/ג משנה הלכות ח"ג סי' כב {גיורת אסורה מדאורייתא}
יח/ג משנה הלכות ח"ד סי' קע {גיורת אסורה}
יח/ג משנה הלכות ח"י סי' רכג {משום זונה}
יח/ג משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' מה, מיאון סי' פד
יח/ג משנה הלכות, שו"ת ח"ב דף לז ע"א, לח ע"ג, מ ע"ג, מא ע"א וע"ד, ח"ג סי' כב
יח/ג משנת חיים קדושין עמ' תקעט, תקפז
יח/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' סא, זרעים ח"א עמ' קנח
יח/ג משנת יעקב קנין עמ' שנג
יח/ג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מג בסופו {ראב"ד}
יח/ג משנת ר' אהרן יבמות סי' יג הגהה ג, סי' יד אות א, ה, סי' כג אות ב, ד
יח/ג משנת ר' אהרן כתובות עמ' רי, ריח
יח/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' לט
יח/ג נחלה ליהושע (צונצין) סי' יא, דף יב ע"א {יבמה שבא עליה זר}
יח/ג נישואין שלא כדת עמ' 191 {יבמה לשוק}
יח/ג נרות אהרן
יח/ג נתיבות מרדכי קדושין עמ' תפג
יח/ג נתיבות שלום (למפרט)
יח/ג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שצא {גיורת}
יח/ג ס' השערים (באנדי, תקצב) דף סח ע"א-סט ע"ד
יח/ג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' כא
יח/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' כב
יח/ג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קנח
יח/ג עיוני הלכות ח"ב עמ' תרי
יח/ג עמק המלך (לבוב)
יח/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' טו
יח/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעד
יח/ג עצי ארזים סי' ו ס"ק יח
יח/ג פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קג, קה {מ"מ}, קז, קיב
יח/ג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' סז
יח/ג צבא המלך עמ' נז
יח/ג צמח מנחם דף כח ע"ד {מל"מ}
יח/ג קהלות יעקב יבמות סי' יח אות ג
יח/ג קובץ ביאורים (שפירא)
יח/ג קובץ הערות (תשסג) סי' מה אות ה
יח/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ד אות ב, ד, עמ' 28, קונ' ט אות ט עמ' 382
יח/ג קונטרסי שעורים קדושין שעור יג אות ו-ז
יח/ג קרית מלך
יח/ג ראשית בכורים דף צב ע"א {גיורת}
יח/ג רלב"ג ויקרא פכ"א פסוק יד עמ' שכא
יח/ג רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' נז, עז {מ"מ}
יח/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צב, צח, קו-קז
יח/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרמח
יח/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קצד, תכז-תכח, תצב
יח/ג שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שסה
יח/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' נד
יח/ג שיח ערב קידושין עמ' קח-קט, קיג
יח/ג שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יג אות א
יח/ג שלחן המלך דף לג ע"ד
יח/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רפט, רצב
יח/ג שעורי ר' שלמה עמ' מח
יח/ג שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רג
יח/ג שער המלך ח"ב עמ' יד, ס, סה, מעשה חושב ח"ב עמ' יג
יח/ג שער יהודה כאן, ודף מא {ר"ד עראמה}
יח/ג שערי טהר ח"ח סי' קד אות א
יח/ג שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' שסה
יח/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קצא, רטו {כ"מ}
יח/ג תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק ה {ראב"ד}
יח/ג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרעב
יח/ג תחומין חט"ו עמ' 295, חי"ט עמ' 145
יח/ג תפארת ראובן עמ' קכח
יח/ג תרומת הגורן ח"א עמ' 66, 69, 70, 77
יח/ג תשובות יהודה דף ה ע"ד, ו ע"א {שעה"מ}
יח/ד אור הישר [אור שמח הל' תרומות ספ"ז]
יח/ד אור יעקב יבמות דף יד ע"ב
יח/ד אור ליהודה יבמות עמ' נא
יח/ד אור שמח
יח/ד אורים גדולים (תקיח) דף עז ע"ג
יח/ד אוריתא טו עמ' פב
יח/ד אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קצא-קצב
יח/ד ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יז
יח/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מב ע"ג
יח/ד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' מז
יח/ד בית אבא (גוטווירטה) דף ג ע"כ {מל"מ}
יח/ד בית המדרש
יח/ד בית מאיר השלם סי' מד ס"א עמ' קמו
יח/ד ברור הלכה יבמות י ע"ב ציון א פרק ג
יח/ד ברור הלכה יבמות עח ע"ב ציון ד פרק ב
יח/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סה
יח/ד ברכת מרדכי יבמות עמ' קנח
יח/ד הלכה רבה ח"ב עמ' 63
יח/ד ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תנ
יח/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קג, קד {שעה"מ}, רלו
יח/ד מוריה גל' רלו עמ' קיח
יח/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' שיז, שיט, שכו, שכט
יח/ד מקוה המים עמ' כג {בא על חלוצתו - הרי אינה זר מעיקרא}
יח/ד משנת ר' אהרן כתובות עמ' שסד {מ"מ}
יח/ד נרות אהרן
יח/ד עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ב ס"ק יח
יח/ד פנת יקרת (תשנד) סי' כו אות א
יח/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' קלז
יח/ד קרית מלך
יח/ד שער המלך ח"ב עמ' יד, סב, סה
יח/ד שעשועי תורה (תשנג) עמ' קכד
יח/ד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לד ס"ק יט
יח/ד תחומין חט"ו עמ' 295
יח/ד תשובה שלמה אהע"ז סי' נג
יח/ה אהל חייא עמ' תשמא
יח/ה אור הישר [אור שמח תחלת הל' אישות, קובץ הערות סי' ד]
יח/ה אור יעקב יבמות דף נו ע"ד, ס ע"א, סא ע"ד, סב ע"ב
יח/ה אוריתא טו עמ' פב
יח/ה אחיעזר ח"ג סי' כג אות א
יח/ה אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קפו
יח/ה ארזא דבי רב יבמות עמ' נא
יח/ה ארץ הצבי (שכטר) עמ' קד
יח/ה בית אהרן וישראל גל' נ עמ' נו
יח/ה גדולי שמואל קידושין דף עג ע"א {או"ש}
יח/ה גן שושנים ח"ב עמ' קכה, קמ {הבא על נדה לא עשאה זונה}, קמז
יח/ה דבר מאיר (ראק) סי' כה, לח
יח/ה דברות אליהו ח"ג עמ' עד {נדה}
יח/ה דברות משה יבמות עמ' תסח
יח/ה דברות צבי חי"א סי' ח אות ט
יח/ה דברי חפץ עמ' קט
יח/ה דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' עו
יח/ה דברי סופרים (רזין) דף כח ע"א, כט ע"א {אסורים בתרומה}
יח/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שפז
יח/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 234
יח/ה זבחי צדק (דיסקין) עמ' רכח {ביאה פגומה}
יח/ה זהב התרומה תרומות עמ' שטו {תלוי בפגימה}
יח/ה חי' הגרי"ז דף פב ע"ג
יח/ה חי' ר' שמואל יבמות עמ' קפה
יח/ה טהרת הבית ח"א הקדמה עמ' יג, ח"ב עמ' רכג
יח/ה יד דוד (קרלין) ח"ב דף ט
יח/ה ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תנ
יח/ה לב אריה (קרלין) עמ' נו
יח/ה לב שלם [גינת ורדים (הלוי) כלל נד דף נא ע"ב]
יח/ה מהלכי משפט ח"א מהלך א אות ב
יח/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' י
יח/ה מזבח חדש דף פד ע"א
יח/ה מי החג עמ' פו
יח/ה מלואי אבן ח"א עמ' נד, סט, ח"ד עמ' קמח
יח/ה מנחת עני (תקמז) דף יב ע"ב {מל"מ - ביאה אחרי קידושין היא נישואין}
יח/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' ב
יח/ה מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תמח
יח/ה מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"א סי' קעד]
יח/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקנג
יח/ה משכן שילה עמ' רמ, רמח
יח/ה משפט איש תשיח-תשיט עמ' תא {מ"מ}
יח/ה נועם ח"א עמ' קמז
יח/ה נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יח אות ג
יח/ה פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קי
יח/ה פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' עג, צז {מל"מ}
יח/ה פנת יקרת (תשנד) סי' לה
יח/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' קסז
יח/ה פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 23
יח/ה צבא המלך עמ' נד, סב
יח/ה קובץ הערות (תשסג) סי' ד אות ג
יח/ה קונטרסי שעורים כתובות קונ' ט אות ט עמ' קצב
יח/ה קונטרסי שעורים קדושין שעור יג אות ו
יח/ה רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' סח, ע
יח/ה רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קב, קד
יח/ה שאר יוסף ח"ה עמ' פז
יח/ה שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' רלה, רצג, שצ
יח/ה שם דרך כתובות עמ' רלא
יח/ה שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רעב {ראב"ד}, רפט
יח/ה שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 42
יח/ה שערי טהר ח"ח סי' מא
יח/ה שערי קדוש ה' עמ' קנא {נרבעה לבהמה לא נעשית זונה}
יח/ה תורה לשמה (תשעג) עמ' תקמז
יח/ה תפארת ראובן עמ' קכח
יח/ו אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' צז
יח/ו אדני היד החזקה
יח/ו אוריתא טו עמ' פב
יח/ו אחיעזר ח"א סי' ז אות ז
יח/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רפג {מל"מ, הוראה}, רפד {אונס}
יח/ו ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יז
יח/ו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קצח, רא
יח/ו בינת דניאל ח"א עמ' מג-מד
יח/ו בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף יב ע"ב
יח/ו בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' יט אות ב
יח/ו גור אריה ויקרא פ' כד הע' 51
יח/ו דברי חפץ עמ' קט
יח/ו דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' עו {מ"מ}, פ
יח/ו דברי סופרים (רזין) דף כט ע"ב {גיורת ומשוחררת}
יח/ו זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' ע, עה-עו
יח/ו זכרון יהונתן דף קמג
יח/ו זכרון משה (קרונז'ק) עמ' ז, ט {ספק ספיקא}
יח/ו חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' יא ס"ק ו
יח/ו חדשים גם ישנים עמ' 86
יח/ו חזו"א על הרמב"ם
יח/ו חזון יהושע עמ' קג {העראה}
יח/ו חזון יחזקאל יבמות פ"א ה"ב
יח/ו חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 47, ח"ג עמ' 168, 171
יח/ו חי' הגר"ח החדש עמ' תקט
יח/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' עג
יח/ו חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ד
יח/ו חסדי דוד ח"ט עמ' רכ
יח/ו יד דוד (קרלין) ח"א דף ד
יח/ו ידבר שלום ח"א עמ' קכז
יח/ו ישועות יעקב נשים עמ' שצו
יח/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתסב
יח/ו כנפי שחר (רוזנברג) עמ' 108 {משהערה בה - תיתכן זונה בתולה ועל זה נאמר "את אלה לא יקח כי אם בתולה מעמיו" - לאסור זונה וכו' גם אם היא בתולה}
יח/ו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' י-יב {שעה"מ}
יח/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שיט, שכב, שלו
יח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ו משה ידבר (תשעו) עמ' קנ {מ"מ}
יח/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שע
יח/ו ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קמו
יח/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' סט
יח/ו עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' פג
יח/ו עטרת שלמה ח"א עמ' קנז
יח/ו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קז
יח/ו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' סד-סו, קנב
יח/ו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 21
יח/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מה אות א ואילך
יח/ו קרית מלך
יח/ו שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצז {מ"מ}
יח/ו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שב
יח/ו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' ט
יח/ו שער המלך ח"א עמ' סד, ח"ב עמ' ס
יח/ו תיבת גומא (ורשנר) עמ' תי
יח/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רצח
יח/ו תיבת גומא (תשסז) עמ' רנו-רנז
יח/ז אגרא דשמעתא ח"א עמ' רפח, שע
יח/ז אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' צה
יח/ז אדני היד החזקה
יח/ז אהלי יהודה (הכהן) דף נח ע"א
יח/ז אוהב מישרים עמ' רכט
יח/ז אם המלך עמ' מו
יח/ז אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 40, 42
יח/ז ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יח
יח/ז בית המדרש
יח/ז בית זבול ח"ב סי' לז אות ו
יח/ז בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף יב ע"ב
יח/ז בית יצחק (ברטלר) יבמות סי' כ אות ג
יח/ז בן אברהם (תשי) עמ' רסד
יח/ז בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' קכה
יח/ז ברור הלכה יבמות יא ע"ב ציון ב פרק א {מ"מ}
יח/ז ברור הלכה יבמות נו ע"ב ציון א
יח/ז ברכת מרדכי יבמות עמ' רסג
יח/ז גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' יט, רצא, ח"ב עמ' יח
יח/ז גוילין נצולין עמ' עב-עג
יח/ז גן שושנים ח"ב עמ' קעו {מחזיר גרושתו}
יח/ז דברות משה יבמות עמ' שפ
יח/ז דברי אמת (תרכא) דף עד ע"א
יח/ז דברי אמת (תשעט) עמ' ריג {אשה שזינתה תחת בעלה נאסרה עליו ולוקה עליה}, רלה {דיש מלקות באחרי אשר הוטמאה}
יח/ז דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' פ, פג
יח/ז דברי יוסף (קונביץ) עמ' 37
יח/ז דגל ראובן ח"ב סי' טז
יח/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 234
יח/ז זכר יצחק (תשן) עמ' צד
יח/ז זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' ע, עה-עו
יח/ז זכרון הרב עמ' 32
יח/ז חדשים גם ישנים עמ' 86
יח/ז חזו"א אהע"ז סי' טו ס"ק כא
יח/ז חזו"א על הרמב"ם
יח/ז חזקה רבה אהע"ז ח"ג עמ' 168, 171
יח/ז חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' סג
יח/ז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קעב
יח/ז חיבת הקודש עמ' מה
יח/ז ידבר שלום ח"א עמ' קיז, קכז
יח/ז יעלת חן עמ' כז
יח/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' יב
יח/ז כל בו ח"ה עמ' קנו
יח/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתסה
יח/ז כמו השחר דף כ ע"ד
יח/ז כתב סופר אהע"ז סי' ח
יח/ז כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' מד
יח/ז לב אריה (קרלין) עמ' נה
יח/ז לב שלמה (הלוי) דף קמו ע"ג
יח/ז לב שלמה (הלוי) דף קמו ע"ג-קמז ע"א
יח/ז לבב דוד
יח/ז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קכב
יח/ז לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ז ס"ק ד
יח/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תנז
יח/ז מי באר (פסח) דף כב ע"א
יח/ז מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' נח
יח/ז מלבושי יו"ט ח"א דף לה ע"ב
יח/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מט ע"ב
יח/ז מנחת חינוך ח"א עמ' א, ק, קכב, ח"ב עמ' שיט, שסה, תנ
יח/ז מעיני המים
יח/ז מצעדי גבר יבמות סי' לה אות ד-ה
יח/ז מרחשת ח"ב סי' יד אות א
יח/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ז משבצות זהב עזרא עמ' קפט
יח/ז משברי ים עדל"ת סי' יד ס"ק ד
יח/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שע, שעג
יח/ז משנת ר' אהרן יבמות סי' יד הגהה א עמ' קי
יח/ז נרות אהרן
יח/ז נתיב אברהם ח"א עמ' יז, יט-כ
יח/ז נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שמח
יח/ז ספרי דבי רב ח"א עמ' עא
יח/ז עין יצחק ח"ב עמ' תמג
יח/ז עמודי אור סי' עח אות ז
יח/ז עצי ארזים סי' ו ס"ק כא
יח/ז פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קד
יח/ז פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' לח
יח/ז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קטז, ח"ב עמ' שנא
יח/ז שאל האיש דף סח ע"ד {משום זונה}
יח/ז שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצו
יח/ז שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"יג
יח/ז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רה, רז
יח/ז שירת דוד יבמות-קידושין עמ' עג
יח/ז שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 74
יח/ז תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קעז, קעט
יח/ח אבן ציון עמ' רעו {מל"מ}
יח/ח אדני היד החזקה
יח/ח אם המלך עמ' מו
יח/ח אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 52, 55
יח/ח אנצי"ת ע' גרושין הע' 845
יח/ח אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 25
יח/ח ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יח
יח/ח בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' עד
יח/ח בית אהרן וישראל גל' יב עמ' כז
יח/ח בני דוד
יח/ח ברור הלכה יבמות נו ע"ב ציון א
יח/ח ברור הלכה קדושין סו ע"א ציון ג
יח/ח גבול יהודה (ציר') דף נ ע"ד
יח/ח דובב שפתי ישנים עמ' 163
יח/ח זכר יהוסף אהע"ז עמ' סב {כדי לצאת ידי ספק}
יח/ח זכרון צבי מנחם דף לז ע"ג
יח/ח זרעא דיוסף דף כ ע"ד {מל"מ}
יח/ח חדשים גם ישנים עמ' 86
יח/ח חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 265
יח/ח חי' כתב סופר
יח/ח חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' מא
יח/ח יד המלך (לנדא)
יח/ח ידבר שלום ח"א עמ' קכז
יח/ח כתב סופר אהע"ז סי' ס
יח/ח לב שלמה (הלוי) דף קמו ע"א
יח/ח לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קכב
יח/ח לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ז ס"ק ה
יח/ח מחקרים במשה"ע עמ' 248
יח/ח מי החג עמ' פד
יח/ח מלבושי יו"ט ח"א דף כח ע"ד
יח/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קמה
יח/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' שיט
יח/ח משא בני קהת
יח/ח משבצות זהב עזרא עמ' קפט
יח/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שצג
יח/ח משנה הלכות ח"ה סי' רנג
יח/ח משנת חיים קדושין עמ' תצט, תקג
יח/ח משנת יעקב נשים ח"א עמ' רצב
יח/ח משנת ר' אהרן כתובות עמ' קד
יח/ח משפטי עזיאל ח"ז עמ' קג
יח/ח נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' רה עמ' שפט
יח/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כא
יח/ח נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שמט, ח"ב עמ' רעו
יח/ח עטרת שלמה ח"א עמ' קנז
יח/ח עין יצחק ח"ב עמ' תמב
יח/ח עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שכ
יח/ח פד"ר ח"ט עמ' 88
יח/ח פד"ר ח"ט עמ' 88 {כדי לצאת מספק}
יח/ח פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קכג
יח/ח פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' סז
יח/ח פי' ר"א מן ההר יבמות נו ע"ב
יח/ח פרי השדה (דייטש) ח"א סי' קכה
יח/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ש אות ו
יח/ח קונטרסי שעורים כתובות קונ' ז אות ג עמ' 260
יח/ח קרית מלך
יח/ח שו"ע הרב שו"ת סי' לא ד"ה ובר
יח/ח שו"ת אדה"ז סי' לא
יח/ח שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נג
יח/ח שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רט
יח/ח שם דרך כתובות עמ' סז
יח/ח שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רפה
יח/ח שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 74
יח/ח שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רפט
יח/ח תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' ריד
יח/ט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' מה
יח/ט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יח/ט אגרא דשמעתא ח"א עמ' רצו
יח/ט אדני היד החזקה
יח/ט אומר לציון סי' קעה
יח/ט אור הישר [עונג יו"ט סי' עא, צבי גאון יעקב סי' יט]
יח/ט אור שמח הל' עדות פ"כ ה"ח (ד"ה אמנם) {מ"מ}
יח/ט אורים גדולים (תקיח) דף מה ע"ג
יח/ט אורים גדולים (תשסג) עמ' קנט, קסא
יח/ט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' יג, יח-יט
יח/ט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' יד, יח-יט
יח/ט אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ב ד"ה והא, סי' ג ד"ה ועפ"י, עדות סי' נה [ב] ד"ה ונראה
יח/ט אנצי"ת ע' אמתלא הע' 9 {ראב"ד}, 10 {מ"מ}, ע' אשת כהן הע' 53, 54
יח/ט ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יח
יח/ט בגדי כהונה (כהן) דף לח ע"ב
יח/ט בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' לח אות א {מ"מ}
יח/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יח/ט בית לוי (גולדברג) דף כג ע"א
יח/ט בית מאיר (תשע) סי' ו ס"יג עמ' עה-עו
יח/ט בית מאיר סי' ו אות יג עמ' ע-עא
יח/ט בית שערים ח"ג סי' סט
יח/ט ביתאל ח"א דף נח ע"א
יח/ט בני דוד
יח/ט בציר אליעזר ח"א דף לח ע"ד {אמתלא}
יח/ט ברור הלכה נדרים צ ע"ב ציון א
יח/ט גדולי ציון (תשנב) עמ' שנ {ראב"ד}
יח/ט גדולי שמואל נדרים דף צ ע"ב
יח/ט גור אריה (צרמון)
יח/ט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תסה, תעג
יח/ט גט מקושר (צינץ) עמ' תרו
יח/ט דברי אהרן עמ' פג, פה {מ"מ - אמתלא}
יח/ט דברי אמת (תרכא) דף ח ע"ג
יח/ט דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' ב
יח/ט דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' סד, סו {מל"מ}, סז, קכז
יח/ט דגל ראובן ח"ב סי' יט
יח/ט דובב שפתי ישנים עמ' 163
יח/ט דעת סופר או"ח סי' כה, אהע"ז סי' לד
יח/ט דרך המלך (רפפורט)
יח/ט הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קכה ע"ד
יח/ט הגהות חבר בן חיים
יח/ט הדר איתמר עמ' קט-קי
יח/ט זכרון צבי מנחם דף לז ע"ג-ע"ד
יח/ט זרעו של יצחק דף כח ע"א {מל"מ}
יח/ט חוקות הדיינים ח"ג עמ' מה
יח/ט חזו"א אהע"ז סי' טו ס"ק כא
יח/ט חזקה רבה יו"ד הלכה סז, קמט, קפד עמ' 329, אהע"ז ח"א עמ' 27, 258, 265, ח"ג עמ' 52, 196, ח"ד עמ' 118
יח/ט חי' הריצ"ד לעיל פי"ז הכ"א
יח/ט חי' חתם סופר
יח/ט חי' ירוחם
יח/ט חי' כתב סופר
יח/ט חי' כתב סופר כתובות עמ' עא, קכח
יח/ט חיבת הקודש עמ' קנז
יח/ט חמדת שלמה עמ' תקפה
יח/ט חנא וחסדא ח"א דף קנו ע"א {מ"מ}, קצט ע"ג
יח/ט חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' מא
יח/ט ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף מז ע"א
יח/ט ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קנח
יח/ט ישועות יעקב נשים עמ' קטז, קצ, תשלו {ראב"ד}
יח/ט כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קה, ויבמות פט"ו ה"ז
יח/ט כלילת יופי דף כה
יח/ט כתב סופר אהע"ז סי' י ד"ה ונשית {ראב"ד - אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי וכו' אסורה לכל כהן שבעולם}, סי' נט ד"ה אלא דבאמת אם {ראב"ד - הואיל ולא נתקבלו דבריה כלל}, ד"ה הנה הרמב"ם {אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי אף על פי שהיא מותרת לבעלה אסורה לכל כהן שבעולם אחר מיתת בעלה, מ"מ - אפשר דאין לסמוך על אמתלא זו כיון שלא היה הבעל מחויב להאמינה ולגרשה אין דבריה כלום, ראב"ד - ואם אמרה אחר מיתת בעלה שלא אמרה אלא כדי שיגרשני בעלי למה אינה נאמנת}
יח/ט כתב סופר אהע"ז סי' י דף יא ע"ג
יח/ט כתר כהונה (כץ) עמ' שנט, שפג-שפד, שפח
יח/ט לב שלם [חוט המשולש (דיוואן) סי' טו דף יא ע"ד, שו"ת הרשב"ש סי' תקלב דף קה ע"ד]
יח/ט לבב דוד
יח/ט לקוטי שלמה (תרנד) [שו"ת חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' ק, שו"ת מהר"ם שיק אהע"ז סי' קנג]
יח/ט מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' פא
יח/ט מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רעז, רעט-רפא
יח/ט מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' שח {ראב"ד}
יח/ט מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סב ע"ג
יח/ט מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קלד
יח/ט מלאכת שמואל עמ' מא
יח/ט מלאכת שמואל עמ' מא-מב
יח/ט מנוחת משה דף עא ע"ב {אסורה לכהן אחרי מות בעלה}
יח/ט מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' פא
יח/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' שכא
יח/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תסה
יח/ט מעיני המים
יח/ט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' טז]
יח/ט מצעדי גבר יבמות סי' לה אות ה
יח/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/ט משארית יעקב עמ' ז
יח/ט משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קנח
יח/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שע
יח/ט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תקצז-תקצח {ראב"ד}, תרג-תרד
יח/ט משנה לחם (תשסח) על כתובות טז ע"א
יח/ט משנת יעקב נשים ח"א עמ' רצב
יח/ט משפט איש תשיח-תשיט עמ' שז {מל"מ}
יח/ט משפטי שאול - פסקי דין עמ' עב-עג, עו
יח/ט נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' ריד, רכא, רכח-רכט
יח/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' כו, ל, לט, רמו
יח/ט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' צא {ראב"ד ומ"מ}
יח/ט נימוקי מהרא"י על הל' מלוה פ"ב ה"ו
יח/ט נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' לה עמ' סו
יח/ט ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שנה {אסורה לכהן - הרי שאין הטעם משום אפקעינהו}
יח/ט סופר המלך ח"ב עמ' שיח
יח/ט סיומי המסכתות עמ' 123-124
יח/ט עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קנ {ראב"ד}
יח/ט עין יצחק ח"ב עמ' תמ, תמג
יח/ט עמק המלך (לבוב)
יח/ט עמק שאלה (טברסקי) עמ' קי
יח/ט ערך שי חו"מ סי' קו סעיף ג {ראב"ד}
יח/ט פד"ר ח"ו עמ' 144, חי"א עמ' 324-325, 319
יח/ט פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קכג
יח/ט פרי השדה (דייטש) ח"א סי' קכה
יח/ט ציץ אליעזר ח"א סי' כה אות ד
יח/ט צמח צדק (קרוכמל) סי' קד
יח/ט צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' תסג
יח/ט קונטרסי שעורים כתובות קונ' ז אות ט עמ' 270
יח/ט ר"י ששפורטש עמ' 163, 305
יח/ט שו"ת אור שמח דף כ
יח/ט שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קפ
יח/ט שו"ת מהרש"ם ח"ז סי' עח
יח/ט שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קפ
יח/ט שו"ת ר"י מסלוצק סי' לז עמ' קלא
יח/ט שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' טו, רלג, רמד
יח/ט שו"ת רשב"ש עמ' תמח
יח/ט שער משפט סי' קו ס"ק ג
יח/ט שערי זיו ח"א דף קו ע"ג
יח/ט שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' עג
יח/ט שערי עזרא (בצרי) עמ' קעה
יח/ט שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נג ע"ד {ראב"ד}, נז ע"ד, סג ע"ב
יח/ט שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רלו, רלט, רמז, רנח {מל"מ}, רפה
יח/ט תלפיות ו חוב' ג עמ' 874
יח/ט תפארת מנחם דף יג ע"א (במספור השני)
יח/ט תשובות יהודה דף נב ע"ג {מ"מ - אסורה לכל כהן שבעולם}
יח/י אבי עזרי ח"א, ח"ד, ח"ה
יח/י אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 162-163
יח/י אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יח/י אבן מלוכה (רביע)
יח/י אבני נזר אהע"ז סי' תל אות ב
יח/י אבני נזר אהע"ז סי' תל אות ב
יח/י אדני היד החזקה
יח/י אהל משה (לוין) ח"ב דף כא ע"ב-ע"ג
יח/י אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' צו
יח/י אור המאיר (שפירא) סי' כג אות א {מ"מ - ס"ס בספק שאינו מצוי}
יח/י אנצי"ת ע' אנוסה הע' 26 {מ"מ}
יח/י אפיקי מגינים כתובות סי' יב-יג
יח/י באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' טז אות א {מ"מ}
יח/י באר לחי ראי עמ' לא-נא
יח/י באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רצג {מל"מ}
יח/י באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' יג, כו
יח/י בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' ב {או"ש}, ד {אבי עזרי}, כא {אבי עזרי}, נ {אבי עזרי}, נח {אבי עזרי}, סט {אבי עזרי}, עד {אבי עזרי}
יח/י בית הלוי ח"ג סי' יז עמ' פא-פב {מ"מ}
יח/י בית מאיר (תשע) סי' ו ס"יד עמ' פו
יח/י בית מאיר סי' ו אות יד עמ' פ
יח/י בני דוד
יח/י בעי חיי אהע"ז דף כט ע"ד {מ"מ - אבל במודה וטוענת שנאנסה}
יח/י ברור הלכה כתובות ט ע"א ציון א, ב
יח/י ברור הלכה סוטה יח ע"א ציון ג פסקה ב {או"ש}
יח/י ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' פז
יח/י ברכת שלמה אהע"ז עמ' קכא {אור שמח}
יח/י גדולי ציון (תשנב) עמ' שמד {פ"פ מצאתי והיא אומרת נאנסתי, נאמנת}
יח/י גדולי שמואל כתובות דף ב {מ"מ}, יב {או"ש}, נא {או"ש}
יח/י דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' ד, ז
יח/י דברי יוסף (קונביץ) עמ' 26
יח/י דברי יציב אהע"ז עמ' שד
יח/י דעת אביעזרי עמ' שעו
יח/י דרך המלך (רפפורט)
יח/י הגהות חבר בן חיים
יח/י השבת לקדשו דף קא ע"א {מ"מ}
יח/י וטהרו הכהן עמ' רכה {אבי עזרי}
יח/י זיר יצחק ח"ב דף ו ע"ג
יח/י זכר יצחק (תשן) עמ' רמו
יח/י זכרון בנימין ח"א עמ' רסט
יח/י זכרון בנימין ח"ב עמ' קכז
יח/י זכרון חי עמ' קכג {אבי עזרי}
יח/י חוקות הדיינים ח"ג עמ' לא
יח/י חזו"א על הרמב"ם
יח/י חזקה רבה יו"ד הלכה קמה, אהע"ז ח"א עמ' 45-44, 246, ח"ד עמ' 100, 114
יח/י חי' הגרז"ס נשים עמ' מג
יח/י חי' כתב סופר כתובות עמ' טז {מל"מ}, כב {מ"מ}, כז
יח/י חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קסז-קסח
יח/י חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' לט
יח/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' יד, מהדו"ב ח"א עמ' פ
יח/י טהרת הבית ח"א עמ' תקד
יח/י יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תלט, תמא-תמב {מ"מ}
יח/י יד המלך (פלומבו)
יח/י יעלת חן עמ' כז
יח/י ישא איש דף ל ע"ד, לא ע"א
יח/י ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קעט, קפב
יח/י ישועות יעקב נשים עמ' קעד {מל"מ}
יח/י כתב סופר אהע"ז סי' יז(ב) ד"ה והנה הרמ"א {מ"מ - טוענת שנאנסה קודם שנתארסה באשת כהן נאמנת}
יח/י לב שלם [ב"י אהע"ז סי' ו]
יח/י לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קכא
יח/י לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ז ס"ק א
יח/י מאור למלך גיטין עמ' קעא {או"ש}
יח/י מאור למלך כתובות עמ' כב {מ"מ}, כז-כח, ל {או"ש}, לג {אבי עזרי}, לד {או"ש}, לה-לו {מ"מ}, לז {אבי עזרי}, לט {אבי עזרי}, מד {אבי עזרי}, עח {אבי עזרי}, פד {אבי עזרי}, צח {מ"מ}
יח/י מבי"ט (רובינ') דף קיד ע"ב
יח/י מגן בעדי עמ' 218
יח/י מזבח חדש דף לה ע"ב
יח/י מי באר (פסח) דף ג ע"ד
יח/י מעשה איש דף סד ע"א
יח/י מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' סט, אבי עזרי ח"א וח"ג]
יח/י מראה הפנים כתובות דף ו
יח/י משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קנז-קס
יח/י משנה הלכות כתובות דף ו ע"ב
יח/י משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שכו {אור שמח}
יח/י משנת ר' אהרן כתובות עמ' ה, יג {או"ש}, רב
יח/י נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רטז, ריח {מל"מ}, רכ-רכא, רכג, רכז, רלו, אהע"ז ח"ב עמ' סא, סג
יח/י נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' צא {ראב"ד ומ"מ}
יח/י נחלת יצחק כתובות סי' ח
יח/י ניצוצי אש עמ' קצח {מ"מ}
יח/י נתיב אברהם ח"א עמ' קא {טען "דרוסת איש"}, קיג, קמז-קמח
יח/י נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כב
יח/י ס' יהושע - שו"ת עמ' רסט, רעא
יח/י עזרת כהן עמ' יא ע"ב, תה
יח/י עטרת מרדכי (וינברג) דף י ע"ב {מל"מ}
יח/י עטרת שלמה ח"א עמ' פח
יח/י עין יהודה עמ' קסג, קעא
יח/י עמק המלך (לבוב)
יח/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רב
יח/י ערך השלחן אהע"ז דף לג ע"ב
יח/י פד"ר ח"ה עמ' 104
יח/י פד"ר חכ"א עמ' 102-103 {מ"מ}
יח/י פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רמז
יח/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לא
יח/י קהלות יעקב כתובות סי' ו
יח/י קובץ ביאורים (שפירא)
יח/י קונטרסי שעורים כתובות קונ' ו אות ה, ט, עמ' 238
יח/י רביד הזהב (אברך) דף עה ע"ב
יח/י שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מח ד"ה הנה {מ"מ}, ד"ה עוד הקשה {מל"מ}
יח/י שו"ת הרדב"ז סי' אלף רמו
יח/י שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' מד
יח/י שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נב
יח/י שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רו
יח/י שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רלג {מ"מ}
יח/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' רו {מ"מ}
יח/י שירת דוד כתובות עמ' כה, כח {מ"מ}
יח/י שם דרך כתובות עמ' ס, ע, עד, עז
יח/י שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שז
יח/י שערי טהר ח"ו סי' ח אות א
יח/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 235, 264, 324
יח/י שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קיט ע"א {מ"מ}
יח/י שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רמא {מל"מ}, כרך ב עמ' קצג {מ"מ}, רכד {מ"מ}
יח/י שפתי דעת ח"א עמ' רעד
יח/י תורת המשפט ח"א עמ' 343, 346, 347 {מ"מ}
יח/י תשובות יהודה דף נ ע"ד, נא ע"א-ע"ד, נב ע"ב-ע"ד {נאנסתי}
יח/יא אבי עזרי ח"ג וח"ה
יח/יא אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' צו
יח/יא אורים גדולים (תשסג) עמ' קלז
יח/יא באר לחי ראי עמ' לא-נא
יח/יא באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' יג
יח/יא בית מאיר (תשע) סי' ו ס"יד עמ' פו
יח/יא בית מאיר סי' ו אות יד עמ' פד
יח/יא בכורי גשן סי' ה ענף ג
יח/יא ברור הלכה כתובות ט ע"א ציון ב
יח/יא ברכי יוסף אהע"ז דף כז ע"ג, צא ע"ב
יח/יא דברי יציב אהע"ז עמ' שד
יח/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' קכז
יח/יא חזו"א אהע"ז סי' סז ס"ק א {מ"מ}
יח/יא חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 100
יח/יא חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קסז-קסח
יח/יא יעלת חן עמ' לד
יח/יא ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קעט, קפב
יח/יא כתב סופר אהע"ז סי' יז(ב) ד"ה ואנו אין {קידשה אביה לישראל והיא פחותה מבת ג' שנים וטען דמצאה דרוסת איש}
יח/יא לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ו אות א-י, יבמות סי' כ אות א, ג-ה
יח/יא מי באר (פסח) דף ג ע"ד
יח/יא מראה הפנים כתובות דף ו
יח/יא נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף סו
יח/יא עזרת כהן עמ' יא
יח/יא פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' פב
יח/יא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רנו
יח/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כא אות ב
יח/יא קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' ע {מ"מ}
יח/יא קונטרסי שעורים כתובות קונ' ו אות ה, ט, עמ' 238
יח/יא שיח ערב קידושין עמ' קח, קי
יח/יא שם דרך כתובות עמ' ס, ע, עד, עז
יח/יא שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שז
יח/יא שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נב ע"ג
יח/יא שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רכה
יח/יא שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רעז
יח/יא תשובות יהודה דף נא ע"א
יח/יב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' צז
יח/יב אגרא דשמעתא ח"א עמ' רפז, שא, שטו, מלואי אבן ח"א עמ' מה
יח/יב אדני היד החזקה
יח/יב אוצר הסוטה
יח/יב אור ליהודה יבמות עמ' מ
יח/יב אם המלך עמ' יא, לה, לו, סו
יח/יב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רב
יח/יב בדבר מלך ח"ה עמ' קס, ח"ו עמ' קנז
יח/יב בית אהרן וישראל גל' נ עמ' נו
יח/יב בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף טו ע"ב
יח/יב ברכת מרדכי יבמות עמ' קפד, שד
יח/יב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' יט
יח/יב דברי ריבות (תשעב) עמ' רכח
יח/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' ס
יח/יב הגהות חבר בן חיים
יח/יב זכרון דברים (תשנט) עמ' קפד
יח/יב זכרון שמואל עמ' קעט, קפג
יח/יב חזון יחזקאל סוטה פ"א ה"א
יח/יב חי' ר' שמואל יבמות עמ' קסב
יח/יב חסד יצחק עמ' קיז, קיט
יח/יב ידבר שלום ח"א עמ' מג, מח, סז, עב
יח/יב מחנה יוסף סוטה עמ' יא
יח/יב מי החג עמ' פג-פד
יח/יב מצעדי גבר יבמות סי' לג אות ד
יח/יב משנה הלכות ח"ה סי' רנג
יח/יב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קצב-קצד, שח
יח/יב משנת יעקב קרבנות עמ' רמג
יח/יב משנת ר' אהרן יבמות סי' יד אות ז, והגהה ז
יח/יב משנת ר' אהרן כתובות עמ' ש
יח/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ל
יח/יב קול דודי (תשף) (בקיצור)
יח/יב קול דודי סוטה סי' תשפח
יח/יב שערי זיו ח"א דף פב ע"ג
יח/יב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רע
יח/יג אגרות משה אהע"ז ח"א סי' יט, חו"מ סי' כד ענף ג-ד
יח/יג אדני היד החזקה
יח/יג אהל משה (לוין) ח"ב דף יז ע"ב וע"ד {תרי רובי}
יח/יג אושר ירוחם עמ' כה
יח/יג אמת ליעקב נשים עמ' פו {אפילו התעברה}
יח/יג באר לחי ראי
יח/יג בית זבול ח"ב סי' לז אות ב, ו
יח/יג בית מאיר (תשע) סי' ד ס"כו עמ' מג {מ"מ}, סי' ו ס"יז עמ' צב, סי' ז ס"יא עמ' קג
יח/יג בית מאיר סי' ו אות יז עמ' פז, צ, סי' ז אות יא עמ' צז
יח/יג בית מאיר עמ' קסג
יח/יג בכורי גשן סי' ה ענף ג-ד
יח/יג בן אברהם (תשי) עמ' רע
יח/יג ברור הלכה כתובות יג ע"א ציון ב
יח/יג ברור הלכה כתובות יד ע"ב ציון א
יח/יג ברכת מרדכי כתובות עמ' קפז-קפח, קצו
יח/יג דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' כב
יח/יג דברות אליהו ח"ג עמ' קנ-קנב
יח/יג דברות אליהו ח"ד עמ' מה {נאמנת לומר לכשר נבעלתי}
יח/יג דברי יהודה דף מח ע"א {מ"מ - אם יש תקנה}
יח/יג דברי יהודה סי' יד אות א
יח/יג דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' לב {מ"מ}
יח/יג האיר ממזרח כתובות סי' יג אות ט {ראוה מעוברת - לא הזכיר דין הולד}
יח/יג הלכה פסוקה ח"ג עמ' קפא
יח/יג המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין פה]
יח/יג וגר זאב עמ' קכו-קכז
יח/יג זכרון זאב עמ' קפא
יח/יג חוקות הדיינים ח"ג עמ' לה, מא
יח/יג חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 83, ח"ד עמ' 114
יח/יג חי' כתב סופר כתובות עמ' לה, לח, נשים ח"א עמ' מה
יח/יג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' מד, מט
יח/יג יד דוד (קרלין) ח"א דף כב, קצא
יח/יג כתנות אור (אייזנשטט) עמ' קלט
יח/יג לב שלם [ב"ח אהע"ז דף ז ע"ג, שו"ת השיב ר' אליעזר סי' ט דף יז, באר יעקב אהע"ז דף קכב ע"ג]
יח/יג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' כג-כד
יח/יג לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' ז ס"ק ב
יח/יג מאור למלך כתובות עמ' פו, צד, קא, קד, קיא
יח/יג מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קכג, קכח {כ"מ}
יח/יג מבי"ט (רובינ') דף קכה ע"ד
יח/יג מגן בעדי עמ' 210
יח/יג מהלכי משפט ח"א מהלך א אות ז(1)
יח/יג מהלכי משפט ח"ד עמ' 132
יח/יג מנוחת אשר ח"ב דף לט ע"א {השמיט שבתה כשרה}
יח/יג מראה הפנים כתובות דף ז
יח/יג משיב משפט עמ' קפט
יח/יג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קסא-קסג
יח/יג משנת ר' אהרן כתובות עמ' קצז, ריב, רטז
יח/יג משפטי עזיאל ח"ה עמ' לא
יח/יג נדיב לב ח"ב דף יא ע"א
יח/יג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' כד
יח/יג נוה צדק
יח/יג נחלי מים עמ' יג
יח/יג נחלת יעקב (היילפרין) עמ' לו, נו
יח/יג סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רטז-ריט
יח/יג עולת שלמה ח"ב עמ' שכז
יח/יג עין יצחק ח"א עמ' שלב
יח/יג עמק המלך (לבוב)
יח/יג עצי ארזים סי' ב ס"ק יא
יח/יג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קד-קה, קכא, קמ
יח/יג צהר הבית עמ' קכב
יח/יג קובץ ביאורים (שפירא) עמ' שיז-שיט
יח/יג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ו אות ה עמ' 238
יח/יג שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ב פרקים יז-יח
יח/יג שב שמעתתא שמעתא ב פי"ח
יח/יג שו"ת הרשב"א ח"ד סי' שיד
יח/יג שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' נג
יח/יג שו"ת מהרשי"ק עמ' מד
יח/יג שלחן המלך
יח/יג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכג ע"ד, ח"ג דף סד ע"ב {גם בטוענת צריך שני רוב}
יח/יג שערים בקבוע עמ' צב
יח/יג שפתי דעת ח"א עמ' רסו-רסז
יח/יד אגרא דשמעתא ח"ג עמ' שלב
יח/יד אדני היד החזקה
יח/יד אור הישר [דברי ריבות סי' קסו]
יח/יד באר לחי ראי
יח/יד בגדי כהונה (כהן) דף לו ע"א
יח/יד בית זבול ח"ב סי' לז אות א, ו
יח/יד בית מאיר (תשע) סי' ד ס"כו עמ' לה, לט, סי' ו ס"יז עמ' צב
יח/יד בית מאיר סי' ד אות כו עמ' לה, סי' ו אות יז עמ' פח, אות יח עמ' צא
יח/יד בכורי גשן סי' ה ענף ג-ד
יח/יד בן אברהם (תשי) עמ' רעו
יח/יד בנין אפרים עמ' קא
יח/יד ברור הלכה כתובות יד ע"א ציון א
יח/יד ברור הלכה כתובות יד ע"ב ציון א
יח/יד ברכת מרדכי כתובות עמ' קצה
יח/יד דברות אליהו ח"ד עמ' מו {אין מוציאים}
יח/יד הלכה פסוקה ח"ג עמ' קפא
יח/יד הר המלך ח"ח עמ' נז-נח
יח/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 230
יח/יד וגר זאב עמ' קיט-קכ, קכב, קכו-קכז, קלג, קלז-קמ
יח/יד זכר יצחק (תשן) עמ' רס
יח/יד חזו"א על הרמב"ם
יח/יד חזון יחזקאל כתובות פ"א ה"א
יח/יד חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 252, ח"ד עמ' 114
יח/יד חי' הריצ"ד
יח/יד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' מט, נה, ס
יח/יד טהור רעיונים דף יט ע"ד
יח/יד לב שלם [באר יעקב אהע"ז דף קכב ע"ב-ע"ג, קכג ע"א]
יח/יד מאור למלך כתובות עמ' קיג-קטו, קיח
יח/יד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף נו ע"ד, נז ע"ג, נט ע"א, ס ע"ג
יח/יד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קטז {כ"מ}
יח/יד מגן בעדי עמ' 182
יח/יד מהלכי משפט ח"א מהלך א אות ז(1)
יח/יד מהלכי משפט ח"ד עמ' 132
יח/יד מנחת יהודה (בוים) דף קיד ע"ד, קכ ע"ד, קכא ע"א {תרי רובי}
יח/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף עז ע"ב
יח/יד משנת ר' אהרן כתובות עמ' ריב, רטז
יח/יד משפטי עזיאל ח"ה עמ' לא
יח/יד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' כד
יח/יד נתיבות מאיר (בן שושן) כתובות סי' ט אות ו
יח/יד סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רטז-ריט
יח/יד סופר מהיר ח"ב עמ' יז
יח/יד עזרת כהן עמ' כב
יח/יד עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' סה, רמ, ח"ג עמ' רכב
יח/יד עין יצחק ח"א עמ' שלב
יח/יד עמק המלך (לבוב)
יח/יד עצי ארזים סי' ו ס"ק לג
יח/יד צהר הבית עמ' קכב
יח/יד שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ב פרקים יז-יח, שמעתא ד פ"כב
יח/יד שב שמעתתא שמעתא ב פי"ח
יח/יד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שפט
יח/יד שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' מ
יח/יד שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' נג
יח/יד שו"ת מהרש"ל סי' יז
יח/יד שו"ת רשב"ש עמ' שלב
יח/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 480, 519
יח/יד שערי מאיר עמ' כט
יח/יד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף ס ע"ג
יח/יד שערים בקבוע עמ' צב
יח/טו אבני שהם (פרץ) דף נ ע"ב
יח/טו אורים גדולים (תשסג) עמ' קלח
יח/טו אחי וראש - תשובות דף לו ע"א, מח ע"ד
יח/טו באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' פג
יח/טו בית זבול ח"ב סי' לז אות א
יח/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קצ
יח/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רכא
יח/טו בית מאיר (תשע) סי' ד ס"כו עמ' לה
יח/טו בכורי גשן סי' ה ענף ג
יח/טו ברור הלכה כתובות כב ע"א ציון ה פסקה א {חי' מחנ"א}
יח/טו ברור הלכה סנהדרין עט ע"א אחרי ציון ב
יח/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' רנט
יח/טו ברכת מרדכי כתובות עמ' קפח, קצו
יח/טו דברות אליהו ח"ד עמ' מו {אם לא מוחזק ממזר בעיר הוולד כשר}, מז {אפילו גוי אחד}
יח/טו דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' פו {חי' מחנ"א}
יח/טו דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ} [שנבעבלה - צ"ל שנבעלה]
יח/טו הלכה פסוקה ח"ג עמ' קפא
יח/טו הר המלך ח"א עמ' קל-קלג
יח/טו וגר זאב עמ' קכג, קכה-קכו
יח/טו זכרון זאב עמ' קצג-קצד {משנת יעקב}
יח/טו חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 252, ח"ד עמ' 105
יח/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כתובות טו ע"א]
יח/טו חנא וחסדא ח"א דף קלט ע"ג {מטה אפרים}, ח"ב דף עט ע"ג
יח/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תצז-תצח, ח"ב עמ' קסח
יח/טו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קמט ע"ג
יח/טו יד דוד (קרלין) ח"א דף ד, כב, קצא
יח/טו יעלת חן עמ' כז
יח/טו כתב סופר אהע"ז סי' ב ד"ה בדין {ראוה וכו' נתעברה בעיר אפילו לא היה שם אלא גוי חלל ועבד}
יח/טו כתב סופר אהע"ז סי' ב דף ב ע"ד {חלל}
יח/טו מגן בעדי עמ' 162
יח/טו מענה לשון עמ' קלג
יח/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף עז ע"ב
יח/טו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' ז, שב שמעתתא שמעתא ד פ"כ]
יח/טו מראה הפנים כתובות דף ז, דף ח ד"ה מידה וד"ה תוכה
יח/טו משה ידבר (תשעו) עמ' ע
יח/טו משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכא
יח/טו משנת ר' אהרן כתובות עמ' ט, ריב, ריד-רטז
יח/טו משפטי שאול - פסקי דין עמ' כח
יח/טו עצי ארזים סי' ו ס"ק לה-לו
יח/טו פד"ר חכ"א עמ' 101 {חי' מחנ"א}
יח/טו שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ד פ"יז {כ"מ}, פ"כ, פ"כב, פ"כג
יח/טו שו"ת הריב"ש עמ' מה
יח/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 480
יח/טו שערי עזרא (בצרי) עמ' קצז
יח/טו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק כט {מל"מ}
יח/טו תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רפה
יח/טו תורה אור (שנגהי) עמ' יא
יח/טו תשובות הרי"ד עמ' רפה
יח/טז אגרא דשמעתא ח"ג עמ' שיז, שכד
יח/טז אור הישר [שב שמעתתא שמעתא ד פ"כ]
יח/טז בית מאיר (תשע) סי' ד ס"כו עמ' לג, לה
יח/טז בית מאיר סי' ד אות כו עמ' לא-לג
יח/טז בכורי גשן סי' ה ענף ג
יח/טז ברור הלכה כתובות יד ע"ב ציון א
יח/טז גדולי שמואל כתובות דף יד
יח/טז דברות אליהו ח"ד עמ' מו {ספק בשותקת או אילמת}
יח/טז דברות משה כתובות עמ' קיד
יח/טז הלכה פסוקה ח"ג עמ' קפא
יח/טז הר המלך ח"א עמ' קל-קלג
יח/טז וגר זאב עמ' קכ-קכג {איני יודעת}
יח/טז חוקות הדיינים ח"ג עמ' לה
יח/טז חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ד
יח/טז כתב סופר אהע"ז סי' ג דף ג ע"ג {חרשת או אלמת}
יח/טז מענה לשון עמ' קלד
יח/טז משה ידבר (תשעו) עמ' ע-עא
יח/טז משיב משפט עמ' קפט
יח/טז משנת אליעזר (רבינ') עמ' צו
יח/טז משנת ר' אהרן גיטין עמ' ו
יח/טז משנת ר' אהרן כתובות עמ' קצז, ריב
יח/טז נדיב לב ח"ב דף י ע"ד
יח/טז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' כה
יח/טז עין יצחק ח"א עמ' שלד
יח/טז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קמא
יח/טז פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 58
יח/טז צהר הבית עמ' קכב
יח/טז שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ד פ"כ, פ"כב
יח/טז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שו
יח/טז שפתי דעת ח"ג עמ' קפא
יח/יז אביר יעקב (אביגדור) דף יט ע"ג {בשבויה הקילו}
יח/יז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' י
יח/יז אבני עזר ח"א סי' יח אות ז
יח/יז אבני ציון ח"ג עמ' קפד, רכז
יח/יז אבני ציון ח"ד עמ' מח
יח/יז אהל משה (לוין) ח"א דף א ע"א {ספקות מדרבנן}
יח/יז אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קנג
יח/יז אהלי תם עמ' תד
יח/יז אומר לציון סי' צג
יח/יז אוצמפה"ת ב"מ ב ע"א הע' 331 {חי' מחנ"א}
יח/יז אוצרות הרמב"ם
יח/יז אור הישר [מל"מ לעיל הלכה א, מ"מ הל' גירושין פי"ב הכ"א, שערי ציון סי' י אות טו]
יח/יז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקכב {מחנ"א}
יח/יז אנצי"ת ע' גומלין הע' 42, 45
יח/יז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכא
יח/יז באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 378 {לחומרא מדרבנן}
יח/יז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קעז, רלג, רלו, רצד, ח"ב עמ' מה, נה
יח/יז בדבר מלך ח"י עמ' רעג
יח/יז בדי הארון (הכהן) עמ' 195
יח/יז בית אברהם (חנניה) עמ' כח {מ"מ}
יח/יז בית אהרן (סוויאדישץ) דף יג ע"ד, יד ע"ג, יט ע"ב {ספק מד"ס - דאורייתא}
יח/יז בית מאיר (תשע) סי' ד ס"כו עמ' לט, סי' ז ס"א עמ' צח
יח/יז בכורי הארץ עמ' 250 {ספק דאורייתא לקולא מהתורה}
יח/יז בן אברהם (תשי) עמ' ריח
יח/יז בנין משה עמ' נו
יח/יז בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' כח
יח/יז ברור הלכה כתובות כד ע"א ציון א פסקה ג
יח/יז ברור הלכה כתובות כז ע"ב ציון ד {מ"מ}
יח/יז ברכת מרדכי כתובות עמ' שעב
יח/יז ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קב, קיז
יח/יז בשבילי ברכת הגומל סי' א ס"ק ו {ספק - מדרבנן}
יח/יז בשמים ראש סי' קנד
יח/יז בתים לבדים עמ' יז, רמב
יח/יז גבול יהודה (אשכנזי) חי' כתובות דף ג ע"א {מ"מ}
יח/יז גבורות אליהו או"ח סי' יב אות ב
יח/יז גבורות אליהו יו"ד סי' י אות ב, סי' יא
יח/יז גדולי שמואל כתובות דף ב, ט, יד, לו, עג
יח/יז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קצו
יח/יז גינת אגוז (תשעב) עמ' שנז, שצג
יח/יז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קכט
יח/יז דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' פח
יח/יז דברי אמת (תרכא) דף א ע"ב, קט ע"ג, קיג ע"א
יח/יז דברי אמת (תשעט) עמ' שעא, תיט, תכ, תלב {כל הספקות מדרבנן}, תמג {קרוב נאמן לשבויה, ומגיד משנה}
יח/יז דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' צג {צ"פ}, קנז {חי' מחנ"א}
יח/יז דברי יציב אהע"ז עמ' סא {מד"ס}
יח/יז דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' עג {מ"מ}
יח/יז דברי שאול ויקרא עמ' עה, דברים עמ' קנג
יח/יז דברי תורה (תאומים) דף ד ע"ד {איסור שבויה דרבנן}
יח/יז דגל יהודה (קמינר) עמ' קנד
יח/יז דרור יקרא עמ' תקעב
יח/יז המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 27
יח/יז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רפו
יח/יז חוות יאיר (תשנז) עמ' תקמה
יח/יז חוות יאיר סי' קצב אות סא
יח/יז חזון יחזקאל דמאי פ"ד ה"ו
יח/יז חזון יחזקאל קידושין פ"ה ה"א
יח/יז חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 237
יח/יז חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' ג
יח/יז חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' נז
יח/יז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תפא
יח/יז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קי, קצה, רפ, שפז
יח/יז חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' יב, קסו, קצט, רג, רפט
יח/יז חנא וחסדא ח"ב דף עט ע"א
יח/יז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' צג, קלב
יח/יז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קפג, קפה ע"ב
יח/יז טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שכח
יח/יז יגיעת ערב ב"מ עמ' רנד
יח/יז יד אליהו (בוקובזה) סי' ח הערה 3
יח/יז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קפט
יח/יז ישועות יעקב נשים עמ' רכ, נזיקין עמ' תכט
יח/יז כל נדרי פ' לא הע' לה-לו
יח/יז לב שלם [ב"ח אהע"ז דף ז ע"ד, ב"י אהע"ז סי' ז, משפטי שמואל סי' קיא, מחנה אפרים בחי' על הרמב"ם]
יח/יז להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קמז ע"ב
יח/יז להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קלב
יח/יז לקח טוב (תשפא) כלל ח אות מג {ספיקא דאורייתא מדרבנן לקולא מחלוקת הסוגיות בזה}, אות נג {ספיקא דאורייתא מדרבנן לקולא שילוח דבר איסור מותר מן התורה שזה רק ספק שימצאנו ישראל או יאכלנו}
יח/יז מאור למלך כתובות עמ' כב, כז-כח, לה-לו, צח, קכה, קלב-קלג, קסג {חי' מחנ"א}
יח/יז מאור למלך פסחים עמ' עה
יח/יז מאיר נתיבים עמ' 49
יח/יז מגידות (תשעג) סי' רא עמ' ערב
יח/יז מגילת ספר לאוין דף נט
יח/יז מוריה גל' ריט עמ' ס
יח/יז מוריה ח גל' ח עמ' כו {חי' מחנ"א}
יח/יז מזבח חדש דף פב ע"א
יח/יז מחנה דן דף יח ע"א [במשנה כתוב עדים]
יח/יז מלואי אבן ח"א עמ' מה, ח"ג עמ' נא
יח/יז מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' קנט
יח/יז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנו, קעז, ח"ב עמ' עו
יח/יז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' לב
יח/יז מעיני המים
יח/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכ ע"ב
יח/יז מציאות קטן סי' 7
יח/יז מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ד אות ד-ז
יח/יז מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' ו אות ג
יח/יז מקום דוד [שתי הלחם סי' יא]
יח/יז משאת המלך (אדרי)
יח/יז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' שא
יח/יז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשנו, תתפ-תתפא, ח"ג סי' תרמה
יח/יז משנת יעקב הפלאה עמ' קסז-קסח
יח/יז משנת ר' אהרן כתובות עמ' קיח, קצה, רו
יח/יז משפטי עזיאל ח"ט עמ' קז
יח/יז נדרי זריזין ח"א עמ' קמד
יח/יז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רכח, אהע"ז ח"ב עמ' נד-נה
יח/יז נועם שיח ח"א עמ' ד, ט, צ, קב, רמא, רעג, רפא
יח/יז נחל איתן
יח/יז נחלי יהושע עמ' קטו
יח/יז נחלת יצחק קידושין סי' כא
יח/יז נחלת צבי (כהנא) עמ' רעד
יח/יז ניצוצי אש עמ' רט
יח/יז נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' רה עמ' שפח
יח/יז נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קנז, שעז-שעח
יח/יז נתן פריו ב"מ עמ' כט, חולין עמ' נח
יח/יז נתן פריו הל' נדה עמ' ז
יח/יז נתן פריו מגילה עמ' רח
יח/יז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' כט, קא
יח/יז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקמו, תתקפד, תתריא, תתתקנ
יח/יז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פד
יח/יז סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' פ אות ה
יח/יז עוגת אליהו דף יב ע"ב
יח/יז עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' צה-צז, קח
יח/יז עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות כ
יח/יז עיונים (פאור) עמ' 17
יח/יז עין יצחק ח"ב עמ' קפז {מ"מ}
יח/יז עמק המלך (לבוב)
יח/יז עץ החיים (קלוגר) עמ' שעו
יח/יז עץ השדה סי' ב הערה טז, סי' ג הערה א, סי' ו הערה ג
יח/יז פני המלך (שטרן)
יח/יז פנת יקרת (תשנד) סי' מח אות א
יח/יז פנת יקרת (תשעא) עמ' רכו
יח/יז פרי עץ חיים (אביגדור)
יח/יז צבי תפארת - רשומי דברים ד"ה במדרש {ספקות מד"ס}
יח/יז קדשי יהושע עמ' אלף שסח, אלף שעב
יח/יז קהלות יעקב כתובות סי' ו
יח/יז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' יג, תיד
יח/יז קול דודי (תשף)
יח/יז קול דודי סוטה סי' תתב
יח/יז קונטרסי שעורים ב"ב דף 236
יח/יז קרית מלך
יח/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קיד
יח/יז קרן הצבי מצוה קיז אות א
יח/יז רישומי דברים אות כג
יח/יז שארית יהודה (בלום) דף מד ע"ג-ע"ד {ספק דאורייתא לקולא מהתורה}
יח/יז שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' שיח
יח/יז שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' תנט
יח/יז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' דש, שו
יח/יז שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' קס
יח/יז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רמו
יח/יז שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קנב-קנה, קנט {חי' מחנ"א}
יח/יז שירת דוד כתובות עמ' רסה
יח/יז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קטו
יח/יז שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רנה, רע
יח/יז שנות חיים (קלוגר) עמ' לח, קח, קכב, רט, תקיא-תקיב
יח/יז שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 344, ח"ג עמ' 41
יח/יז שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 147
יח/יז שער המלך ח"ב עמ' סה
יח/יז שערי יעקב תפלה סי' א סעיף ה {ספקא דאורייתא לחומרא מדרבנן}
יח/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 235
יח/יז שערי ישר שער א פ"א אות א
יח/יז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רע, כרך ב עמ' רד
יח/יז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רפ
יח/יז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רפח {מ"מ}
יח/יז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ו ס"ק א-ד, ט, יא-יג
יח/יז תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קמח
יח/יז תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק כג
יח/יז תורת המשפט ח"א עמ' 328
יח/יז תרומת הכרי עמ' מג
יח/יז תשובות הראב"ד סי' כ הערה 16 {מחנ"א}
יח/יז תשורת שי מהדו"ק סי' רפב
יח/יח אבני נזר אהע"ז סי' פו אות ג
יח/יח אדני היד החזקה
יח/יח אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' טז
יח/יח אהבת דוד (תקנט) דף ז ע"ב {קטן מסל"ת}
יח/יח אוצר א"י ח"א עמ' 57
יח/יח בית אברהם (חנניה) עמ' כב {מ"מ}
יח/יח בית מאיר (תשע) סי' ז ס"א עמ' צח
יח/יח בית מאיר סי' ז אות א עמ' צא
יח/יח בעלי התוספות עמ' 133 {הגהמ"י אות ו}
יח/יח ברור הלכה כתובות כז ע"ב ציון ד
יח/יח דברי אמת (תשעט) עמ' תמג {קטן אינו נאמן לשבויה אלא במסיח לפי תומו, ומגיד משנה}
יח/יח דברי ריבות (תשעב) עמ' רכט
יח/יח דרך המלך (רבי)
יח/יח המאיר לארץ
יח/יח חנא וחסדא ח"ב דף קלג ע"א {מ"מ - שפחתה}
יח/יח חסדי דוד ח"ג עמ' קטז-קיז
יח/יח יפה נוף עמ' קיז {ראב"ד}
יח/יח לב שלם [ב"ח אהע"ז דף ז ע"ד, משפטי שמואל סי' קיז, נחלת צבי אהע"ז סי' ז ס"ק ב, יד אהרן אהע"ז סי' ו הגהב"י אות א]
יח/יח לבב דוד
יח/יח מחנה דן דף יח ע"א
יח/יח מראות הצובאות (תקע) אות מג
יח/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
יח/יח עין יצחק ח"ב עמ' קפז
יח/יח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קד ע"א
יח/יח קרית מלך
יח/יח שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רמ {מ"מ}
יח/יח שו"ת ר"י אלגזי עמ' עד, קטו
יח/יח שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רמה
יח/יח שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 70, 73
יח/יח שפתי דעת ח"א עמ' רסו-רסז
יח/יח תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ו ס"ק א-ד, ט, יא-יג
יח/יט אבן ישראל (פישר)
יח/יט אבני עזר ח"א סי' ה
יח/יט בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קצ
יח/יט בית מאיר (תשע) סי' ז ס"א עמ' צח
יח/יט ברור הלכה כתובות כז ע"ב ציון ד
יח/יט גבול יהודה (אשכנזי) חי' כתובות דף ב ע"ד
יח/יט חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 142
יח/יט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כתובות כז ע"ב]
יח/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קד
יח/יט מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רכב {ראב"ד}
יח/יט מהלכי משפט ח"א מהלך א אות ה(1)
יח/יט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתקטו
יח/יט פד"ר ח"ח עמ' 383
יח/יט שו"ת הרא"ש עמ' קמב
יח/יט שירת דוד כתובות עמ' כז-כח
יח/יט שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שלג
יח/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 88, 90
יח/יט שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נג ע"א {ראב"ד}
יח/יט תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ו ס"ק ג, ט-י
יח/יט תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קסט
יח/כ אדני היד החזקה
יח/כ אש תמיד עמ' שפז
יח/כ בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קצ
יח/כ ברור הלכה כתובות לו ע"ב ציון ז
יח/כ כח מעשיו הגיד לעמו דף מה ע"א
יח/כ משפטי עזיאל ח"ז עמ' קב
יח/כ נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רנג
יח/כ נחל איתן
יח/כ עצי ארזים סי' ז ס"ק א
יח/כ תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ו ס"ק ג, ט-י
יח/כ תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תנא
יח/כא אבני נזר אהע"ז סי' רלא אות יב
יח/כא אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקסז
יח/כא אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקה
יח/כא אדני היד החזקה
יח/כא אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קיט {אפילו אשה}, קנא
יח/כא אור הישר [אור הישר כתובות כג ע"א]
יח/כא אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ד ד"ה שוחט {מ"מ}
יח/כא אנצי"ת ע' דבר שבערוה הע' 52 {מ"מ}
יח/כא בית המדרש
יח/כא ברור הלכה גיטין כח ע"ב ציון ג
יח/כא ברור הלכה כתובות כג ע"ב אחרי ציון א
יח/כא ברכת מרדכי כתובות עמ' רעט
יח/כא דבר שאול סוטה סי' נח אות יא
יח/כא דברות משה כתובות עמ' קנד
יח/כא דברי אליהו (חזן) ח"ד עמ' קמא
יח/כא דברי אמת (תשעט) עמ' ריד {מגיד משנה, אין עד אחד נאמן לומר שבויה היא זו גרושה היא זו לפוסלה לכהונה}
יח/כא דרך המלך (רפפורט)
יח/כא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תטו
יח/כא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' נג
יח/כא זכר יצחק (תשן) עמ' רפו
יח/כא חזון יחזקאל כתובות פ"ב ה"ה
יח/כא חי' הריצ"ד
יח/כא חי' כתב סופר כתובות עמ' סד
יח/כא חי' ר' חיים הלוי דף כב
יח/כא חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' ז
יח/כא חנא וחסדא ח"ב דף עט ע"ג, קיז ע"ג
יח/כא חסדי דוד ח"ג עמ' קיב
יח/כא יד דוד (קרלין) ח"ב דף קצח, רלא
יח/כא ישועות יעקב נשים עמ' ריא
יח/כא מעשה רקח
יח/כא משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשנג-תשנד
יח/כא משנת ר' אהרן כתובות עמ' קצג, שכב
יח/כא נחלת יצחק כתובות סי' יז
יח/כא נתן פריו סוגיות ח"א עמ' כט
יח/כא סדר אליהו רבא וזוטא דף פ-פא
יח/כא עקבי ברכה עמ' קג
יח/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לג אות א, אהע"ז סי' שי
יח/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שי
יח/כא שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' טז
יח/כא שו"ת הרד"ך עמ' קכה, קכח
יח/כא שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קפז
יח/כא שו"ת צמח צדק אהע"ז סי' לג אות א {עד אחד נאמן לומר שלא נטמאה}
יח/כא שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כג
יח/כא שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' לב
יח/כא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קמח
יח/כא שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קטו
יח/כא שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שעה
יח/כא תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ו ס"ק ב, ד-ה
יח/כב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יח/כב בית אהרן (צוקרמן) עמ' פה
יח/כב ברור הלכה כתובות כג ע"א ציון ד פסקה א {מל"מ}, פסקה ב
יח/כב ברור הלכה קדושין סג ע"ב ציון א {מל"מ}
יח/כב יד דוד (קרלין) ח"ב דף ריז
יח/כב משנה הלכות ח"י סי' רנה {משמרים אותה שלא יתייחדו}
יח/כב משנה הלכות כתובות דף סב ע"ד
יח/כב שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ה פ"ב
יח/כב שו"ת הרד"ך עמ' קכא, קכו
יח/כג אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קיט
יח/כג בית מאיר (תשע) סי' ז ס"ז עמ' צח
יח/כג בית מאיר סי' ז אות ז עמ' צב
יח/כג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' כז-כח
יח/כג ברור הלכה כתובות כג ע"א ציון ז
יח/כג זכר יצחק (תשן) עמ' רפו
יח/כג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתסג
יח/כג משנה הלכות כתובות דף סב ע"ד
יח/כג עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' סו
יח/כג שו"ת הרד"ך עמ' קכז, רעג
יח/כג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שיב {שעה"מ}
יח/כג שערי עזרא (בצרי) עמ' כד
יח/כד אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קצא {שעה"מ}
יח/כד אנצי"ת ע' בידו הע' 73 {שעה"מ}
יח/כד ברור הלכה יבמות עח ע"ב ציון ד פרק ב {שעה"מ}
יח/כד ברור הלכה כתובות כב ע"א ציון י
יח/כד ברור הלכה קדושין סד ע"א ציון א
יח/כד דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' מו
יח/כד חי' הריצ"ד
יח/כד יד דוד (קרלין) ח"ב דף ריב
יח/כד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קג {שעה"מ}
יח/כד משנת חיים קדושין עמ' תפב
יח/כד נתיבות שמואל דף פט ע"ד
יח/כד עין יצחק ח"ב עמ' שכח {שעה"מ}
יח/כד רביד הזהב (אברך) דף ט ע"ב {שעה"מ}
יח/כד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רפה {שעה"מ}
יח/כד שער המלך
יח/כד שער המלך ח"ב עמ' סו, תמז
יח/כד שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' לב, לד
יח/כד שערי יהודה
יח/כד שערי שמואל עמ' רנג
יח/כד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קיא ע"ג-ע"ד, קיב ע"א
יח/כד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רעא {שעה"מ}, כרך ב עמ' קנז {שעה"מ}, קנט, קס {שעה"מ}
יח/כד תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רפב
יח/כה בית דינו של שמואל עמ' 152
יח/כה ברכת שלמה אהע"ז עמ' קנח
יח/כה חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קכא
יח/כה טהרת הבית ח"א עמ' רפ
יח/כה ידבר שלום ח"א עמ' קנא
יח/כה מפענח צפונות עמ' 135
יח/כה משאת המלך (אדרי)
יח/כה עבודת הגרשוני עמ' תה
יח/כה קרן הצבי מצוה סט אות ח
יח/כה שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' צג
יח/כה שם דרך כתובות עמ' עח
יח/כה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 109
יח/כו אבני עזר ח"א סי' ל אות ז
יח/כו בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' ט
יח/כו ברור הלכה כתובות כז ע"א ציון ג
יח/כו ברור הלכה ע"ז ע ע"ב ציון י פסקה ב
יח/כו בתי כנסיות דף ב ע"ב
יח/כו דגל ראובן ח"ג סי' לו
יח/כו לב שלם [מהרש"ך ח"ג סי' קיא דף קיג ע"א-ע"ב]
יח/כו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פג-פד
יח/כו עצי ארזים סי' ז ס"ק טו
יח/כו פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף עג, קיא] {מ"מ}
יח/כו קרן הצבי מצוה ס אות ב
יח/כו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סה
יח/כו שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' שלב
יח/כז אדני היד החזקה
יח/כז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יח/כז ברור הלכה כתובות כז ע"א ציון ג
יח/כז דרך המלך (רפפורט)
יח/כז משאת המלך ח"ב סי' רי
יח/כז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתפא
יח/כז שו"ת הרד"ך עמ' קכו
יח/כז תורת יצחק ח"ב עמ' כא
יח/כח אהל משה (לוין) ח"ג דף ח ע"ג
יח/כח אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קמו
יח/כח בית מאיר (תשע) סי' ז ס"י עמ' צט
יח/כח בית מאיר סי' ז אות י עמ' צג
יח/כח ברור הלכה כתובות כז ע"א ציון ג
יח/כח גדולי שמואל כתובות דף כז
יח/כח מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נה
יח/כח מנוחת משה דף לג ע"ב-ע"ג {אמרה טהורה אני - רק בטענת ברי}
יח/כח משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתפא
יח/כח קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קלג
יח/כח שו"ת הרד"ך עמ' קכז
יח/כח שם דרך כתובות עמ' עח
יח/כח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' יד
יח/כט אהל משה (לוין) ח"ג דף ח ע"ד
יח/כט אור הישר [שאילת דוד אהע"ז סי' ז בהגהה]
יח/כט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שכז-שכח
יח/כט ברור הלכה כתובות כז ע"א ציון ג
יח/כט ברור הלכה ע"ז ע ע"ב ציון י פסקה ב
יח/כט האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שמג {גדוד של מלכות אחרת וכו'}
יח/כט חנא וחסדא ח"א דף קנ ע"ד {מ"מ}, קנח ע"א
יח/כט מעיל צדקה (לנדסופר) סי' מח
יח/כט מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל לב סי' ה]
יח/כט שאגת אריה (תשע) עמ' תקו
יח/כט תשובה שלמה אהע"ז סי' טז
יח/ל אדני היד החזקה
יח/ל אורות חיים פ' ד אות טו
יח/ל אנצי"ת ע' אנוסה הע' 38
יח/ל ארץ יהודה
יח/ל בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף לד ע"ג {אסורה לכהונה}
יח/ל בית יעקב (מליסא) כתובות כו ע"ב ד"ה ולפ"ז
יח/ל בית מאיר (תשע) סי' ז ס"יא עמ' ק, קג
יח/ל בית מאיר סי' ז אות יא עמ' צד, צז
יח/ל ברור הלכה כתובות כו ע"ב ציון ג
יח/ל ברכת שלמה אהע"ז עמ' קלא
יח/ל ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שצ
יח/ל דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' יב
יח/ל הלכה למשה (אלבז) עמ' קסא
יח/ל המאיר לארץ
יח/ל הר המלך ח"ד עמ' לו
יח/ל זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' עג
יח/ל חנא וחסדא ח"ב דף קיח ע"ב
יח/ל יד המלך (פלומבו)
יח/ל ישועות יעקב נשים עמ' ריז
יח/ל לב שלם [ט"ז אהע"ז דף יא ע"ג]
יח/ל מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' רנ {מ"מ}
יח/ל מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קיד ע"ד
יח/ל מקורות לפסקי הרמב"ם
יח/ל מראה הפנים כתובות דף יד ד"ה ע"י וד"ה אשת
יח/ל משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתצא-תתצב
יח/ל משפטי עזיאל ח"ז עמ' קא-קב
יח/ל נועם ח"ג עמ' רנג {ע"י נפשות}
יח/ל נשאל דוד אהע"ז עמ' קעז ע"ב
יח/ל ס' הנייר עמ' קסז
יח/ל עולת חדש (תקמה) ח"ג אות שיד דף מו ע"ב
יח/ל עולת חודש ח"ג מאמר שיד
יח/ל עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' פד, פו-פז, פט, צא-צב
יח/ל עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קעא-קעד
יח/ל פרי האדמה ח"ג
יח/ל צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צה ע"ב-ע"ד
יח/ל שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' א, שא
יח/ל שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקמה
יח/ל שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' ג
יח/ל שושן עדות דף קעז
יח/ל שמוש חכמים א עמ' כט
יח/ל שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 48
יח/ל שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קעד
יח/ל שערי זיו ח"ב דף קמ ע"א
יח/ל תרומת הדשן פסקים סי' צב


יט/261 הלכות איסורי ביאה פרק יט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יט/רה"פ מעשה רקח
יט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יט/רה"פ פי' ר"י קאפח
יט/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יט/רה"פ רמב"ם הערוך
יט/רה"פ רמב"ם לעם
יט/רה"פ שם טוב
יט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יט/א אדני היד החזקה
יט/א אור הישר [מ"מ לעיל פי"ח ה"א]
יט/א אנצי"ת ע' גרושה לכהן הע' 56, 57
יט/א אפיקי מגינים קידושין סי' פד
יט/א ארחות חיים ח"ב סי' ח אות כ
יט/א אשר למלך
יט/א בית מאיר (תשע) סי' ו ס"ח עמ' עד
יט/א גבורת יצחק תרומות עמ' רכ
יט/א דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' יח
יט/א הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קח-קט
יט/א זכרון יהונתן דף קלב
יט/א יד המלך (לנדא)
יט/א ידבר שלום ח"א עמ' קלג
יט/א כל בו ח"ה עמ' קנז
יט/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שטז
יט/א מראה הפנים יבמות דף כט
יט/א משנה הלכות ח"ג סי' כב {פצוע דכה כהן שבא על אשה - מחוללת}
יט/א נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רעא
יט/א עיונים (פאור) עמ' 28
יט/א פני המלך (מזוז)
יט/א צפנת פענח
יט/א קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ד אות ד עמ' 30
יט/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צא
יט/א שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' יז
יט/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קלו
יט/א שער המלך
יט/א תחומין ח"ט עמ' 456
יט/ב אור הישר [שעה"מ הל' שבת פכ"ד ה"ז]
יט/ב דברות משה יבמות עמ' תע
יט/ב דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' יח
יט/ב דרכי משה ח"ב שמעתתא ח פ' יב
יט/ב הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 9
יט/ב חזון יהושע עמ' קג {העראה}
יט/ב חסדי דוד ח"ט עמ' רכ
יט/ב חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תצד
יט/ב ידבר שלום ח"א עמ' מה
יט/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שטז, שעז
יט/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
יט/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/ב משברי ים אחע"א עמ' תכז
יט/ב משנת יעקב
יט/ב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' תקכא
יט/ב ספרי דבי רב ח"א עמ' סט
יט/ב קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ד אות ד עמ' 30
יט/ב קרית מלך
יט/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' רלד
יט/ב שער המלך ח"א עמ' סד
יט/ב שערי טהר ח"ח סי' קד אות ג
יט/ג אגרות משה אהע"ז ח"א סי' יט
יט/ג אדני היד החזקה
יט/ג אהל חייא עמ' שכא
יט/ג אור הישר [טעם המלך על חופת חתנים סעיף ה א, רדב"ז הל' תרומות פ"ז הכ"א]
יט/ג אור ליהודה יבמות עמ' רמד
יט/ג אוריתא טו עמ' נו-נז, נט
יט/ג אנצי"ת ע' אלמנה לכה"ג הע' 23, ע' בעולה הע' 18, 19, ע' גרושה לכהן הע' 56
יט/ג אפיקי מגינים יבמות סי' כד, ל, לה
יט/ג אפיקי מגינים כתובות סי' ג
יט/ג אשר למלך
יט/ג באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ב, ה
יט/ג בדבר מלך חי"ד עמ' מז
יט/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יט/ג בית מאיר (תשע) סי' ז ס"יב עמ' קה
יט/ג בית מאיר סי' ז אות יב עמ' צט-ק
יט/ג ברור הלכה יבמות נז ע"ב ציון א
יט/ג ברור הלכה יבמות נט ע"ב ציון ו, ז
יט/ג ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות ו
יט/ג גאון יעקב עמ' קטז
יט/ג גינת ורדים (תאומים) עמ' מט {מל"מ}
יט/ג דבר שמואל (אבוהב) סי' כ
יט/ג דברות משה יבמות עמ' קמז, תסב, תע
יט/ג דקה מן הדקה דף יז ע"ג
יט/ג זהב התרומה ביכורים עמ' לג
יט/ג זכר יצחק (תשן) עמ' רמה
יט/ג זכרון יהונתן דף קלג
יט/ג חזו"א על הרמב"ם
יט/ג חזון יחזקאל יבמות פ"י ה"א
יט/ג חי' הגרז"ס קדשים עמ' רנד {מל"מ}
יט/ג חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' רטז-ריז, שצח, תקב, מהדו"ב ח"א עמ' שנג
יט/ג חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף סט ע"ב, קכז ע"ב
יט/ג יד הלוי (פלוונא) דף כה ע"ג {מל"מ}
יט/ג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קצט
יט/ג יסודי ישורון ח"ב עמ' סב {בעולה}
יט/ג יעלת חן עמ' קמג
יט/ג לב שלמה (חלמא) עמ' קכז
יט/ג לבב דוד
יט/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' יא
יט/ג מי באר (פסח) דף לז ע"ד {רמב"ם}, מג ע"ג {מל"מ}
יט/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שטז, שכד-שכו
יט/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
יט/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/ג משאת המלך (אדרי)
יט/ג משברי ים אחע"א עמ' קצא
יט/ג משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' עח, פא, תרד
יט/ג משנה הלכות ח"ו סי' רמב
יט/ג משנה הלכות ח"ו סי' רמב
יט/ג משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' צז, מיאון סי' פב
יט/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תמד {חלל מחייבי עשה}, תמה {נשואה בחזקת בעולה}
יט/ג משנת יעקב
יט/ג משנת ר' אהרן כתובות עמ' תיז
יט/ג משנת רבנו יוסף עמ' 156
יט/ג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שכא
יט/ג נחל איתן
יט/ג נתיבות שמואל דף פד ע"ד {נשאה}
יט/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' מב
יט/ג עמק הלכה (הורוביץ) עמ' סא {מל"מ}
יט/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפא
יט/ג פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קס {מל"מ}
יט/ג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' צה, רה {מל"מ}
יט/ג צפנת פענח בראשית עמ' פה
יט/ג קהלות יעקב יבמות סי' יג
יט/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ד אות א-ב עמ' 28
יט/ג קרית מלך
יט/ג ראשית בכורים דף פו ע"ב {בעולה לכה"ג}
יט/ג שאר יוסף ח"ה עמ' פו
יט/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריז
יט/ג שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קפג
יט/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' רלד
יט/ג שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' עג {שעה"מ}
יט/ג שער המלך ח"א עמ' תפ, טעם המלך ח"א עמ' תפב, תצ
יט/ג שערי זיו ח"א דף קעח ע"ג-ע"ד
יט/ג תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק יג {מל"מ}, כט
יט/ג תורה אור (באנדי) עמ' שמא-שמב
יט/ג תורת אמת (תשסו) עמ' תרלז
יט/ג תרומת הגורן ח"א עמ' 75
יט/ד אגרות משה אהע"ז ח"א סי' כא
יט/ד אהל חייא עמ' תשמב
יט/ד אור הישר [מל"מ לעיל פי"ז ה"ז והי"ז והל' מכירה פ"א ה"ד, דברי אברהם סי' כט]
יט/ד אוריתא טו עמ' פא {מ"מ}
יט/ד אנצי"ת ע' בעולה הע' 9 {מ"מ}, 21, 22
יט/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קטו {מ"מ}
יט/ד אשר למלך
יט/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קיז
יט/ד גדולי שמואל כתובות דף ל
יט/ד דבר שמואל (אבוהב) סי' ז
יט/ד דברות משה יבמות עמ' קמז
יט/ד דברי אברהם (מנדלסון) דף טו ע"א-ע"ג {בלא נישואין}
יט/ד וגר זאב עמ' קכט
יט/ד זאת ליעקב קידושין עמ' רצח
יט/ד חזו"א על הרמב"ם
יט/ד חנא וחסדא ח"ב דף קפו ע"ב
יט/ד חסד לאברהם (טרוימן) דף יג ע"ג
יט/ד ידבר שלום ח"א עמ' מה
יט/ד ים התלמוד (עדיל) עמ' שנג
יט/ד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' יט
יט/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' שכד {מ"מ}, שכו {מ"מ}, של, שלה, שלט
יט/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' עו, פה
יט/ד משנת ר' אהרן כתובות עמ' ריח
יט/ד משנת ר' אהרן קדושין עמ' קד-קה
יט/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שכא
יט/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפא
יט/ד עצי ארזים סי' ז ס"ק כט
יט/ד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קיב, קכד
יט/ד צפנת פענח ויקרא עמ' רז
יט/ד קהלות יעקב יבמות סי' יג
יט/ד קרית מלך
יט/ד שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קפג
יט/ד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שלג-שלד {שלא בנישואין}
יט/ד שעורי ר' שלמה עמ' סט
יט/ד שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' תפב
יט/ד שערי זיו ח"א דף קג ע"א, קעח ע"ג, קעט ע"א
יט/ד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק ה, טז, כה
יט/ה אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' צז
יט/ה אבני נזר אהע"ז סי' רעג אות טו, סי' קעה אות י, סי' רטו אות לד, סי' רכב אות ג
יט/ה אבני עזר ח"א סי' ח
יט/ה אגרות משה אהע"ז ח"א סי' טז, יח
יט/ה אדני היד החזקה
יט/ה אהל חייא עמ' תשלט
יט/ה אור הישר [עונג יו"ט סי' קכ, שער נפתלי הל' אישות סי' ז דף כא ע"א, אור שמח הל' יבום פ"א הי"ב, עמק הלכה או"ח ר"ס מב]
יט/ה אור יעקב יבמות דף נח ע"א-ע"ב, נט ע"ג, סא ע"א, סב ע"ב
יט/ה אוריתא טו עמ' פח
יט/ה אמרי בינה (אש) דף פז ע"ג {מל"מ}
יט/ה ארחות חיים ח"ב סי' ח אות כא
יט/ה אשר למלך
יט/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מב ע"א {מ"מ}, מד ע"א {מל"מ}
יט/ה בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' עא
יט/ה בית אהרן וישראל גל' ז עמ' לג
יט/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קס
יט/ה ברור הלכה קדושין עז ע"ב ציון ב
יט/ה ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' ג
יט/ה גבורת יצחק תרומות עמ' רכ
יט/ה גזע ישי דף קצד ע"ד
יט/ה גינת ורדים (תאומים) עמ' יט, קסא, קסו
יט/ה גליונות אבני נזר
יט/ה גנזי אבא עמ' קלד
יט/ה דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' כז
יט/ה דברות משה יבמות עמ' תקנז
יט/ה דברי אהרן עמ' קטו-קטז {מל"מ}
יט/ה דברי חפץ עמ' קטו
יט/ה דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' פח {מ"מ}, צ {מל"מ}
יט/ה דברי סופרים (רזין) דף ל ע"ד, לא ע"א {הבא על זקוקה ליבם - הולד מביאה ראשונה כשר}
יט/ה דורש לציון (תשנה) עמ' עג {מל"מ}
יט/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שפה, שפח
יט/ה הגהות חבר בן חיים
יט/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קח
יט/ה וגר זאב עמ' קל, קלב
יט/ה חדוותא דשמעתתא ח"א דף א ע"ב-ע"ג {מל"מ - שם זונה במצרי}
יט/ה חדוותא דשמעתתא ח"ב דף יב ע"א, יד ע"א {מל"מ}
יט/ה חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
יט/ה חזון יחזקאל יבמות פ"א ה"ב
יט/ה חי' הגר"י סי' כד
יט/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שעג
יט/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שכג
יט/ה חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קצ
יט/ה חי' ר' שמואל יבמות עמ' קפז-קפח, רג
יט/ה חיבת הקודש עמ' סד
יט/ה חסד לאברהם (טרוימן) דף יג ע"ג {זקוקה ליבם}
יט/ה חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף סט, קכז
יט/ה יד דוד (קרלין) ח"א דף ה
יט/ה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קצב
יט/ה ידבר שלום ח"א עמ' מה
יט/ה לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מג עמ' קלו
יט/ה לב שלם [ט"ז אהע"ז דף י ע"א, נחלה ליהושע סי' יא דף יב ע"א, בני דוד דף נב ע"א]
יט/ה לקוטי שלמה (תרנד)
יט/ה מאיר עיני חכמים ח"א דף נד ע"ב
יט/ה מגן בעדי עמ' 255
יט/ה מגנזי הגר"ח עמ' יח
יט/ה מוריה גל' קא עמ' יח
יט/ה מחנה חיים ח"א סי' צב דף קמח ע"ב
יט/ה מנוחת אליהו ח"א
יט/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רצט-שא, שיז {מ"מ}, שכ-שכא {מל"מ}, של {מל"מ}, שעו, ח"ג עמ' צב
יט/ה מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כו אות א-ב, ד]
יט/ה מקוה המים עמ' כב {זונה - רק בזר מעיקרא}, כג {מל"מ}
יט/ה מרחשת ח"ב סי' טו אות ב
יט/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/ה משברי ים אחע"א עמ' קצב, של, תלה
יט/ה משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' פו
יט/ה משנה הלכות ח"ב דף לט ע"ג
יט/ה משנה הלכות ח"ז סי' רנב דף קפ ע"א
יט/ה משנה הלכות יבמות - עריות סי' לט {מל"מ}
יט/ה משנת יעקב
יט/ה משנת ר' אהרן יבמות סי' יג אות א
יט/ה משנת ר' אהרן כתובות עמ' ריח-ריט
יט/ה משנת ר' אהרן קדושין עמ' קח
יט/ה נועם ח"א עמ' קסא, חי"ט עמ' יב
יט/ה נישואין שלא כדת עמ' 107
יט/ה נרות אהרן
יט/ה נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שנא
יט/ה עונג שבת סי' א
יט/ה עצי ארזים סי' ד ס"ק ה
יט/ה פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קיא, קכב, קנח-קס, קעג {מל"מ}
יט/ה פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' סז, צח, קז {מל"מ}
יט/ה צבא המלך עמ' נט, סב
יט/ה צמח מנחם דף כח ע"ג {מל"מ}
יט/ה קובץ הערות (תשסג) סי' מד אות א, סי' מה אות ח, סי' עב אות ה
יט/ה קול דודי (תשף)
יט/ה קול דודי כריתות סי' תז
יט/ה קונטרסי שעורים קדושין שעור יג אות ז, י
יט/ה רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קג, קו-קז
יט/ה רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רלג, שכו
יט/ה שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שא, ח"ב עמ' רנז-רנח
יט/ה שו"ת הרדב"ז סי' תרפג, ח"ז סי' סז
יט/ה שו"ת הרדב"ז סי' תרפג, ח"ז סי' סז
יט/ה שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' עא
יט/ה שו"ת מהרש"ל סי' ו
יט/ה שם דרך כתובות עמ' רלא
יט/ה שמחת החג דף טז ע"א
יט/ה שעורי ר' שלמה עמ' מח
יט/ה שער המלך ח"ב עמ' סא-סב
יט/ה שערי תורת בבל עמ' 133
יט/ה תועפות ראם על יראים השלם סימן כ ס"ק יג
יט/ה תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרע
יט/ו אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קצב-קצג
יט/ו אפר קדשים עמ' קמג
יט/ו ארחות חיים ח"ב סי' ח אות כא
יט/ו בית מאיר (תשע) סי' ז ס"יב עמ' קד
יט/ו בית מאיר סי' ז אות יב עמ' צט
יט/ו ברור הלכה יבמות מט ע"ב ציון ב
יט/ו ברור הלכה יבמות ס ע"א ציון ד
יט/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' סו אות ט
יט/ו מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' פג
יט/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שכו
יט/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' קפ {מ"מ}
יט/ו משה ידבר (תשעו) עמ' קמה
יט/ו משנה הלכות ח"י סי' רכג {בא על גיורת - דין הבן}
יט/ו משנת חיים קדושין עמ' תקפ
יט/ו נתיבות שלום (למפרט) עמ' קב
יט/ו עמודי שלמה ח"ב עמ' פח-פט
יט/ו עצי ארזים סי' ד ס"ק ה, ז
יט/ו צמח מנחם - חי' יו"ד ואהע"ז בראש הספר {מ"מ}
יט/ו קרית מלך
יט/ו ראש אליהו ח"ב עמ' שלח
יט/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קסב {נדה}
יט/ו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' ד
יט/ו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ה ס"ק ה {מ"מ}
יט/ו תרומת הגורן ח"א עמ' 75 {מ"מ}, 76
יט/ז אור שמח
יט/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קמד
יט/ז גבורת יצחק מכות עמ' יד-טו
יט/ז דעת הרמב"ם עמ' 136
יט/ז משך חכמה ויקרא פכ"ב פס' יב
יט/ז נרות אהרן
יט/ז צפנת פענח
יט/ז קרית מלך
יט/ז שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 315
יט/ז תחומין חט"ז עמ' 177
יט/ח אחי וראש - תשובות דף לו ע"ב {מל"מ}
יט/ח אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קפט, קצא
יט/ח אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 220, ע' גרושה לכהן הע' 64 {מל"מ}
יט/ח אפר קדשים עמ' קמג
יט/ח ארחות חיים ח"ב סי' ח אות כא
יט/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קטו
יט/ח אשר למלך
יט/ח בית המדרש
יט/ח ברור הלכה קדושין עו ע"א ציון ב
יט/ח ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קלה {מל"מ}
יט/ח גליונות אבני נזר
יט/ח גן שושנים ח"ב עמ' קמז
יט/ח דברי חיים (אוירבך) גיטין סי' לא ד"ה ומה
יט/ח דובר מישרים (השמטות)
יט/ח דרך חיים (תשע) פ"א הערה 281 {חלוצה}
יט/ח זכר יהודה עמ' קצד
יט/ח זכר יצחק (תשח) עמ' קכח
יט/ח זכר יצחק (תשן) עמ' קלט
יט/ח יד דוד (קרלין) ח"א דף ה
יט/ח כתב סופר אהע"ז סי' ס ד"ה ויש לי {אשת כהן שאומרת לבעלה נאנסתי וכו' הרי זו אינה אסורה עליו שמא עיניה נתנה באחר}
יט/ח לב שלמה (חלמא) עמ' קכב
יט/ח לבב דוד
יט/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' שיט, שכז {מל"מ}, שכט {מל"מ}, שעו
יט/ח מעיני המים
יט/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/ח עיר מקלט עמ' קיד עיר מקלט
יט/ח עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ב ס"ק יא, יח
יט/ח עצי ארזים סי' ז ס"ק לה
יט/ח פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' קד, קה
יט/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצב
יט/ח שערי זיו ח"א דף קעד ע"א
יט/ח שערי טהר ח"ה שער ב סי' לא אות ג
יט/ח שערי טהר ח"ה שער ב סי' לא אות ג דף רפ ע"ד
יט/ט ארחות חיים ח"ב סי' ח אות כא, כד
יט/ט בית נאמן (תרמא) דף ו ע"ד {ספק חלל}
יט/ט ברור הלכה כתובות יד ע"א ציון ג
יט/ט הגיור עמ' 159
יט/ט חד וחלק ח"ב דף מה ע"ד
יט/ט חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' נט
יט/ט לב שלם [ב"ח אהע"ז דף ח ע"ג, שו"ת פנים מאירות סי' ו]
יט/ט משפטי דרבנן עמ' מד
יט/ט פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' קד, קה
יט/ט קרית מלך
יט/ט ראש אליהו ח"ב עמ' שלח
יט/ט שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שו¬
יט/ט שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נ
יט/י אגרא לישרים סי' ב
יט/י אור שמח
יט/י אור תורה (בלומ') דף מג ע"ג {חלל מותר בגרושה}
יט/י אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קפח
יט/י אפר קדשים עמ' קמב
יט/י ארחות חיים ח"ב סי' ח אות כג
יט/י אשר למלך הל' איסו"ב פי"ז ה"ה
יט/י בנין הלכה עמ' קלז {חלל כזר}
יט/י ברור הלכה יבמות ק ע"ב ציון א פרק ב
יט/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עז
יט/י דברי חפץ עמ' קמג
יט/י דברי ירמיהו קידושין עמ' רנט
יט/י דובר מישרים
יט/י דובר מישרים דף כג ע"ג {מ"מ}
יט/י דובר מישרים דף נז ע"ד {חלל של תורה}
יט/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תיג, נשים ח"א עמ' קעו, קעח, קצו, ח"ב עמ' רנג
יט/י יסודי ישורון ח"ב עמ' נו
יט/י כל בו ח"ה עמ' קנז
יט/י כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ס ע"ב
יט/י לב שלם [בני דוד דף נב ע"א]
יט/י מנחת חינוך ח"ב עמ' שא, שכז {מל"מ}, שעב, ח"ג עמ' פט
יט/י מנחת מאיר דף לא ע"ד
יט/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רצד ע"ב
יט/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' יז
יט/י מקור ישראל דף ב ע"א
יט/י מקור ישראל דף ב ע"א
יט/י מרגליות הים סנהדרין ה ע"ב אות טז {צ"פ}
יט/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/י נתן פריו מכות עמ' קכב
יט/י עמודי שלמה ח"ב עמ' צז
יט/י פני אברהם (שפירא) עמ' רצג-רצד
יט/י פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' קד, קה
יט/י צבא המלך עמ' מט
יט/י צפנת פענח במדבר עמ' רסא
יט/י קהלות יעקב זבחים סי' יד
יט/י קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור ד אות ד עמ' 30
יט/י קרית מלך
יט/י ראשית בכורים דף פו
יט/י רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צא
יט/י שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות קנ
יט/י תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כד ס"ק טו
יט/י תורת מיכאל עמ' קסה
יט/יא אגרות משה אהע"ז ח"א סי' טז, יח
יט/יא אדני היד החזקה
יט/יא אנצי"ת ע' בת כהן הע' 122, 124, ע' גר הע' 170, 172
יט/יא אשר למלך
יט/יא גן שושנים ח"ב עמ' קעה {כהנת מותרת לינשא לחלל}
יט/יא גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 56
יט/יא הר המלך ח"ה עמ' ס
יט/יא זכרון הרב עמ' 32
יט/יא חי' הגר"י סי' כט
יט/יא חי' הריצ"ד
יט/יא יצחק ירנן
יט/יא כל בו ח"ה עמ' קנז
יט/יא מלבושי יו"ט ח"א דף יט ע"א
יט/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' שכא
יט/יא משנת יעקב
יט/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רכט ע"א
יט/יא קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות יא
יט/יא ראש אליהו ח"ב עמ' שלח
יט/יא שם דרך כתובות עמ' רלא
יט/יב אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לא אות ג
יט/יב אגרות הגרי"ד עמ' רסט, רעא
יט/יב אגרות משה אהע"ז ח"א סי' יא ענף ג
יט/יב אור הישר [מ"מ לעיל פט"ו ה"ח]
יט/יב אילת אהבים כתובות קונטרס אחרון סי' קנ
יט/יב אמונת עתיך גל' 117 עמ' 105-106
יט/יב אנצי"ת ע' גיורת הע' 47-50
יט/יב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' יז
יט/יב בדבר מלך ח"ה עמ' קנב
יט/יב ברור הלכה קדושין עה ע"א ציון ג
יט/יב דברות משה יבמות עמ' קכ
יט/יב דורש לציון (תקצד) דרוש ב
יט/יב דורש לציון (תשנה) עמ' י
יט/יב והיה העולם עמ' 86
יט/יב זהב התרומה ביכורים עמ' לד
יט/יב זכר יצחק (תשן) עמ' קלח
יט/יב חזון יחזקאל קידושין פ"ד הי"ב
יט/יב חי' ר' חיים הלוי דף כט
יט/יב כל בו ח"ה עמ' קנז
יט/יב לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' מח עמ' קסב
יט/יב מועדים וזמנים ח"ז סי' רלט
יט/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' שטו, שכא, שעה
יט/יב מענה לשון עמ' קמה
יט/יב משה ידבר (תשעו) עמ' קמו
יט/יב משנה הלכות ח"ב דף מא ע"א
יט/יב משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' קכז
יט/יב נועם חי"ד עמ' רפח
יט/יב נזיר ה' סי' ז ב"ש ס"ק מב
יט/יב נרות אהרן
יט/יב ס' השבי"ט עמ' קלו
יט/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפו
יט/יב עצי ארזים סי' ז ס"ק לז
יט/יב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 73
יט/יב צמיחת גאולתנו עמ' קס
יט/יב ראש אליהו ח"ב עמ' שלח
יט/יב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תלב
יט/יב שערי טהר ח"ח סי' קד אות א
יט/יב תורת המדינה עמ' 207
יט/יב תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק לח
יט/יג אשר למלך
יט/יג דברי אמת (תשעט) עמ' צ {מצרי שני שבא על הכהנת פסלה מן הכהונה}
יט/יג חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 37
יט/יג לב שלם [קרית מלך רב (תקיא) ח"ב דף סב ע"ב]
יט/יג מחנה לויה (תשעד) עמ' צג
יט/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' ש
יט/יג משנת יעקב קדושה עמ' קמב
יט/יג פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קכד
יט/יג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' עד {ולד מצרי שני}
יט/יג שער המלך
יט/יד כל בו ח"ה עמ' קנז
יט/יד משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' א עמ' יג
יט/יד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצט
יט/טו אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קצג
יט/טו חזון יחזקאל קידושין פ"ד הי"ב
יט/טו חי' ר' חיים הלוי דף כט
יט/טו טהרת יו"ט חט"ו עמ' קכו
יט/טו מגנזי הגר"ח עמ' יח
יט/טו מטה אפרים ח"ב
יט/טו משנת יעקב
יט/טו עיוני פרשה במדבר עמ' 14
יט/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפא
יט/טו פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 201
יט/טו צרור החיים (חייקא)
יט/טו קרית מלך
יט/טו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' מד {משפחת אב}
יט/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 25
יט/טו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרסז
יט/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תשלב, תתט
יט/טז חזון יחזקאל קידושין פ"ד הי"ב
יט/טז חי' הר"ר שמעלקא קדושין עז ע"א
יט/טז נזיר ה' סי' ז ב"ש ס"ק מג
יט/טז נרות אהרן
יט/טז צפנת פענח
יט/טז ראש אליהו ח"ב עמ' שלח
יט/יז אבני עזר ח"א סי' ד אות ד, ו
יט/יז אדני היד החזקה
יט/יז אוצר פדיון הבן ח"א עמ' קצט
יט/יז אוצרות הרמב"ם
יט/יז אור הצפון (פינקל) שיחה ז עמ' רמט {חסד}
יט/יז אור מאיר (חדש) ח"ב עמ' פח {במומו פוסל}
יט/יז אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 182*
יט/יז אמונת עתיך גל' 124 עמ' 99 {רחמנים - עזרה למדינה אחרת במצבי אסון}
יט/יז אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קכג {עזות}
יט/יז אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' צא {עזות}
יט/יז אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' פט {עזות}
יט/יז אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רעט הערה יב
יט/יז אנצי"ת ע' גוי הע' 1213, ע' גמילות הע' 60, 63
יט/יז אש דת (תשמח) עמ' קפ
יט/יז באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כא פסוק ט {חוששין לו}
יט/יז באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' שיד
יט/יז בצור ירום ח"ב עמ' רז
יט/יז ברור הלכה יבמות עט ע"א ציון ב
יט/יז ברור הלכה קדושין ע ע"ב ציון ג, ואחרי ציון ה, דף עא ע"ב ציון ב, דף עו ע"א ציון א
יט/יז בשלום ובמישור עמ' 78
יט/יז דברות אליהו ח"ה עמ' סח {חזקת כשרות}
יט/יז דברות משה נדרים עמ' יז
יט/יז דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 128
יט/יז דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שפא {ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים}
יט/יז המעשה והמדרש עמ' צה {סימני ישראל}
יט/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 107
יט/יז זבד טוב עמ' 95
יט/יז חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 180
יט/יז חי' הלב שמות עמ' קפו
יט/יז יד פשוטה מדע עמ' רח
יט/יז ידבר שלום ח"א עמ' לד
יט/יז ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 127
יט/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכב
יט/יז לקוטי שיחות חל"ב עמ' 200, 201, 204
יט/יז לקוטי שיחות חל"ז עמ' 75 {סימני ישראל}
יט/יז לקוטי שיחות חלק ל עמ' 63
יט/יז מבוא למשנה תורה עמ' 317
יט/יז מעלין בקודש גל' כו עמ' 36
יט/יז משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קסד-קסח
יט/יז משנה הלכות ח"ב דף לח ע"ד
יט/יז משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רכב
יט/יז משנת יעקב
יט/יז משנת ר' אהרן כתובות עמ' שכב, שכד
יט/יז עט לעשות סי' נד, קנה
יט/יז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' רטו
יט/יז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' רט
יט/יז עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' כו
יט/יז עלי שור ח"א שער ג מערכה א פרק יא
יט/יז ענפי ארז (זי') דף קיד ע"ד {צ"פ}
יט/יז צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קסו ע"ד {חוששים שמא גבעוני}
יט/יז קרית מלך
יט/יז ראשית דעת (קורח) סי' לא {עזי פנים}
יט/יז רנת יצחק יהושע עמ' שצט {שמא גבעוני הוא}, שמואל עמ' תסח {לא גמלו חסד}
יט/יז שאילת דוד - קונטרס דרישת ציון וירושלים מאמר שני אות ב
יט/יז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' תיד
יט/יז שולי הגליון עמ' פ
יט/יז שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 295, 328
יט/יז שם דרך בראשית ח"ב עמ' שנד
יט/יז שם דרך כתובות עמ' רמה
יט/יז תורה לישראל עמ' 63 {אכזריות}
יט/יז תורת ירוחם ח"ג דף סז ע"ב
יט/יז תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' יב-יז
יט/יח אוצר פדיון הבן ח"א עמ' קצט
יט/יח אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' קכב
יט/יח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קכז
יט/יח באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לז ע"ד, לח ע"א
יט/יח בית דינו של שלמה אהע"ז סי' ו {משפחה שקרא עליה ערער}
יט/יח ברור הלכה קדושין עא ע"א ציון א, דף עו ע"א ציון א
יט/יח ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' א
יט/יח דברות אליהו ח"ה עמ' סח {חזקת כשרות}
יט/יח דברי ירמיהו קידושין עמ' רעד
יט/יח דור רביעי ח"א סי' סג אות א
יט/יח דרישת ציון (תשסב) עמ' 96-97
יט/יח הגהות רימ"א {ראב"ד}
יט/יח הר המלך ח"ח עמ' נח-נט
יט/יח חזו"א אהע"ז סי' א ס"ק כט
יט/יח חזו"א על הרמב"ם
יט/יח חי' הריצ"ד
יט/יח חיים ומלך
יט/יח מוריה גל' קסה עמ' מו
יט/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/יח משיב משפט עמ' קצב, רלג
יט/יח משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קסד-קסח
יט/יח משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשפא, תשצח
יט/יח משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' פט
יט/יח משנת ר' אהרן כתובות עמ' שכב
יט/יח נועם ח"ו עמ' רמד
יט/יח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקסו
יט/יח עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' כה-כז
יט/יח עצי ארזים סי' ב ס"ק ב
יט/יט ברור הלכה קדושין עא ע"א ציון א, עו ע"א ציון א
יט/יט דורש לציון (תקצד) דרוש ז
יט/יט יקרא דשכבי (דוד) דרוש פב דף קסא ע"א {מ"מ}
יט/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/יט עצי ארזים סי' ב ס"ק ו
יט/יט שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רכג
יט/כ אדני היד החזקה
יט/כ ברור הלכה קדושין עו ע"א ציון א
יט/כא אבני עזר ח"א סי' ד אות ד, ו
יט/כא אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' כ
יט/כא אדני היד החזקה
יט/כא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קכז
יט/כא ברור הלכה קדושין עו ע"א ציון א
יט/כא דברות אליהו ח"ו עמ' פח {ספק ממזר מותר}
יט/כא חזו"א על הרמב"ם
יט/כא חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 64, אהע"ז ח"א עמ' 180
יט/כא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד קידושין עו ע"א מהדו"ת]
יט/כא משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קסד
יט/כב אדני היד החזקה
יט/כב איים בים כתובות סי' ה אות ב {קורא להכירו ממזר}
יט/כב באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג
יט/כב באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף יג
יט/כב בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף כד {ראב"ד}
יט/כב בית מאיר (תשע) סי' ב ס"ד עמ' יב
יט/כב בית מאיר סי' ב אות ד עמ' יא
יט/כב ברור הלכה כתובות יד ע"א ציון ג
יט/כב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רפ
יט/כב חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 64
יט/כב לחם יהודה
יט/כב מגן בעדי עמ' 201
יט/כב מצות ראיה עמ' קמו
יט/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
יט/כב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קסה
יט/כב נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' רס, רסב {מל"מ}
יט/כב ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' שכח
יט/כב עזרת כהן עמ' שמ
יט/כב צפנת פענח
יט/כב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנה {ראב"ד}
יט/כב שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' מ
יט/כב שו"ת מהר"י וייל סי' כח
יט/כב שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' לו
יט/כב שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' קלד
יט/כב תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קמב ע"ג
יט/כג אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' כ
יט/כג אדני היד החזקה
יט/כג אהל משה (לוין) ח"ב דף ו ע"ד
יט/כג איים בים כתובות סי' ח אות א {וכסף משנה - אלמנת עיסה}
יט/כג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קעז {כ"מ}
יט/כג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קצד
יט/כג בית זבול ח"ב סי' לז אות ו
יט/כג בית מאיר (תשע) סי' ב ס"ה עמ' יד
יט/כג בית מאיר סי' ב אות ה עמ' יב, יד
יט/כג בכורי גשן סי' ז ענף ד
יט/כג ברור הלכה כתובות יד ע"א ציון ג
יט/כג ברור הלכה קדושין עא ע"א ציון א
יט/כג גדולי שמואל כתובות דף יז, כד {שעה"מ}
יט/כג דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' יט, כב
יט/כג וגר זאב עמ' קכד
יט/כג והיה העולם עמ' 88-89
יט/כג ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז קלו ע"ג]
יט/כג חזו"א אהע"ז סי' א ס"ק כב
יט/כג חזו"א על הרמב"ם
יט/כג חזון יחזקאל כתובות פ"א ה"א
יט/כג חי' הריצ"ד
יט/כג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' מט
יט/כג חנא וחסדא ח"א דף קצה ע"ב {כ"מ}, קצו ע"א {והוא הדין}, רג ע"ב
יט/כג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תנב
יט/כג ידי אליהו דף צג ע"ב-ע"ג
יט/כג ידיו של משה דף קנו ע"ב {כ"מ}
יט/כג לב שלם [ב"ח אהע"ז דף ח ע"ד, שו"ת מהרשד"ם אהע"ז סי' נ, שו"ת מהר"י הלוי סי' כב, מג, עדות ביהוסף ח"ב סי' כ דף נ-נא]
יט/כג לחם יהודה
יט/כג מגן בעדי עמ' 192
יט/כג מהלכי משפט ח"ד עמ' 128, 129
יט/כג מוריה ו גל' ח (ר"ע יוסף)
יט/כג מנחת חינוך ח"ב עמ' שכח
יט/כג מקראי קדש (תשנג) עמ' שמז
יט/כג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קסה-קסז
יט/כג משנה הלכות ח"ב דף מ
יט/כג משנת ר' אהרן כתובות עמ' רטו
יט/כג סדר אליהו רבא וזוטא דף מח
יט/כג ענפי ארז (זי') דף קפז ע"ג {צ"פ}
יט/כג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעט, קפא
יט/כג עצי ארזים סי' ב ס"ק יא, סי' ד ס"ק לח
יט/כג פד"ר ח"ח עמ' 285
יט/כג פד"ר ח"ח עמ' 285 {שני ספקות}
יט/כג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסא ע"ב
יט/כג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קצג ע"ג
יט/כג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' לא
יט/כג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רפח אות ב
יט/כג קובץ ביאורים (שפירא)
יט/כג קרית מלך
יט/כג שאילת יעקב (פרגר) ח"ב סי' ג דף ח ע"ג {שעה"מ}
יט/כג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קלד
יט/כג שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' פ
יט/כג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קלד
יט/כג שם דרך כתובות עמ' קמט
יט/כג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רנה {שעה"מ}
יט/כג שער המלך ח"ב עמ' סז
יט/כג שערי חיים (שיגורה) דף ק ע"א
יט/כג שערי עזרא (בצרי) עמ' קצד
יט/כג תחומין חי"ב עמ' 59


כ/262 הלכות איסורי ביאה פרק כ *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כ/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כ/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כ/רה"פ פי' ר"י קאפח
כ/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
כ/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כ/רה"פ רמב"ם הערוך
כ/רה"פ רמב"ם לעם
כ/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כ/א אדני היד החזקה
כ/א אוצר פדיון הבן ח"א עמ' קצו
כ/א אוצרות הרמב"ם
כ/א אור הישר [תשובת ר"ד אופנהיים סוף חוות יאיר, שו"ת הרשב"א סי' תכב]
כ/א אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 128 (ראב"ד}
כ/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רלו
כ/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שח
כ/א בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סו ע"א וע"ד
כ/א בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רלב
כ/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קנט
כ/א בית אהרן וישראל גל' עח עמ' קלה
כ/א בית מאיר (תשע) סי' ג ס"ד עמ' טז
כ/א בכורי גשן סי' ו פרקים ג-ד
כ/א בר ריב"א עמ' עא {עד אחד}
כ/א ברור הלכה כתובות כה ע"א ציון א
כ/א ברור הלכה כתובות כו ע"ב ציון ב
כ/א ברור הלכה קדושין עו ע"א ציון א, ב
כ/א בשמן רענן ח"ב עמ' תקכו
כ/א גדולי שמואל כתובות דף כג
כ/א דברות משה כתובות עמ' קסב
כ/א דברי יחזקאל (תרצה) דף פה ע"א {מל"מ}
כ/א דרישת ציון (תשסב) עמ' 95, 97, 133-134
כ/א המלך ברמה עמ' 127-129
כ/א הר המלך ח"ח עמ' רמב-רמד
כ/א הר צבי זרעים ח"א עמ' לז
כ/א זכרון אהרן עמ' עב
כ/א חזו"א אהע"ז סי' ב ס"ק יב
כ/א חזו"א על הרמב"ם
כ/א חזון יחזקאל דמאי פ"ד ה"ו
כ/א חזקה רבה או"ח הלכה מ, יו"ד ח"ג עמ' 19, אהע"ז ח"א עמ' 275
כ/א חנא וחסדא ח"ב דף קד ע"א
כ/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' ט-יא
כ/א חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף ב ע"ג
כ/א יחוה דעת ח"ה עמ' רפג
כ/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 222-223 {כהונה בזה"ז ע"י עבודת התפלה}
כ/א כלילת יופי דף נב
כ/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קה
כ/א לב שלם [ב"ח אהע"ז דף ב ע"ב]
כ/א להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קסד
כ/א להורות נתן מועדים ח"א עמ' רמא
כ/א לקט שבלים (תשמט) עמ' ז
כ/א מורשה חי"א עמ' 93
כ/א מנחת שי חלה עמ' כג
כ/א מעלין בקודש גל' ח עמ' 124, 126, 127
כ/א מעלין בקודש גל' כו עמ' 32, 35, 37
כ/א מרכבת המשנה מהדו"ב
כ/א מרכבת המשנה מהדו"ב
כ/א משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשצג-תשצו
כ/א משנת יעקב כאן, ומדע עמ' רה, רח
כ/א משנת עזר ח"א עמ' צח
כ/א נועם חי"ב עמ' מא
כ/א ניצני שביעית עמ' 73 {תרומה בזה"ז}
כ/א נשמה של שבת עמ' 256-257
כ/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' לד
כ/א עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' כד-כה, כט
כ/א עמק המלך (לבוב)
כ/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' שפט
כ/א ענפי ארז (זי') דף קפז ע"ג {צ"פ}
כ/א ערהשה"ע זרעים סי' עא אות יד
כ/א פרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' ב {רק בתרומה דרבנן}
כ/א צהר הבית עמ' צט
כ/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צד ע"ב
כ/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' יא אות ז
כ/א צפנת פענח
כ/א קול צופיך עמ' קצ
כ/א רב ברכות (רי"ח) עמ' טז {כהנים בזה"ז - בחזקה}
כ/א שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצה
כ/א שבת הארץ - מבוא עמ' 131, 139
כ/א שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 133, 136
כ/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קלג
כ/א שלמי יוסף ר"ה עמ' רלד
כ/א שם דרך כתובות עמ' רמא, רמב, רמד
כ/א שם טוב
כ/א שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 78
כ/א שעורי הגרד"ש מכות סי' א ד"ה והנה ברמב"ם
כ/א שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 87
כ/א שערי טהר ח"ח סי' ג אות ב
כ/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 257
כ/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 85
כ/א שערי ישר שער ו פ"ח אות ה
כ/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קכו
כ/א שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' צג
כ/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רכג
כ/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רלא, רלב, רמא, רנא
כ/א תורת חיים וחסד עמ' תפח
כ/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' יח-כ
כ/א תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' קמג, רלג
כ/א תחומין ח"ב עמ' 350, ח"ט עמ' 453, 451, חי"ט עמ' 146
כ/א תרומות חיים סעיף יט אות יח, יט {מ"מ}, כג
כ/ב אדני היד החזקה
כ/ב אהל חייא עמ' תשלה
כ/ב אוצר פדיון הבן ח"א עמ' קצו
כ/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' קמט
כ/ב ארזי לבנון עמ' עב-עג
כ/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קכח
כ/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סו ע"א
כ/ב בכורי גשן סי' ו פרקים ג-ד
כ/ב ברור הלכה פסחים ג ע"ב ציון ב (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), גיטין לו ע"א ציון ט, קדושין עו ע"א ציון א, ב
כ/ב ברכת שלמה אהע"ז עמ' כז
כ/ב בשמן רענן ח"ב עמ' תקכו
כ/ב גוילי אפרים עמ' קצג
כ/ב דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' ט
כ/ב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 39
כ/ב דרישת ציון (תשסב) עמ' 95-97
כ/ב המלך ברמה עמ' 127
כ/ב הר המלך ח"ה עמ' ס
כ/ב זכר יצחק (תשח) עמ' לט
כ/ב חזו"א על הרמב"ם
כ/ב חסדי דוד ח"ג עמ' קיד
כ/ב יגיעת ערב ב"מ עמ' שלה
כ/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קה
כ/ב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קמב, קמד
כ/ב להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קסד
כ/ב מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קפח
כ/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' ריב
כ/ב מנחת שי חלה עמ' כג
כ/ב מעלין בקודש גל' ח עמ' 124
כ/ב מעלין בקודש גל' כו עמ' 42 {בסנהדרין}
כ/ב משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשצג-תשצו, תשצח
כ/ב משנת יעקב
כ/ב נרות אהרן
כ/ב נשמה של שבת עמ' 257
כ/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' לג
כ/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' שפט
כ/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 44
כ/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צד ע"ב
כ/ב קרית מלך
כ/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' עו
כ/ב שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצה, רה
כ/ב שארית נתן (פולק) דף כז ע"ב
כ/ב שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 133, 136
כ/ב שו"ת רשב"ש עמ' רא
כ/ב שם דרך כתובות עמ' רמא, רמב, רמד
כ/ב שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' יב, רלד
כ/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' לו
כ/ב שעורי הגרד"ש מכות סי' א ד"ה והנה ברמב"ם
כ/ב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' כד
כ/ב שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 87
כ/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 86, 160
כ/ב שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' צה, צז
כ/ב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רלא, רלב, רמא, רנג
כ/ב תורת חיים וחסד עמ' תפח
כ/ב תרומות חיים סעיף יט אות יט
כ/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רנח
כ/ג אגרא לישרים סי' טז
כ/ג אוצר א"י ח"ג עמ' 132, ח"ה עמ' 124
כ/ג אור הישר [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' א, כ"מ הל' תרומות פ"א הכ"ה, מל"מ שם פ"ז הי"ז, שערי ציון סי' א אות ז] {מ"מ}
כ/ג אור יעקב יבמות דף עד ע"ג, פא ע"ג-ע"ד
כ/ג אמרי משפט ח"א עמ' קיז
כ/ג אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קסב-קסג
כ/ג באר הגולה (הרטמן) יו"ד סי' שלא אות ז {מ"מ - הלכה כר"ל נגד ר"י}
כ/ג בים דרך עמ' פג
כ/ג בכורי הארץ עמ' 108 {כשאין רוב יושביה עליה - מדרבנן}
כ/ג בן ידיד
כ/ג בנין אב (שולמן) סי' מ אות י {מ"מ}
כ/ג ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ט
כ/ג ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ד
כ/ג ברור הלכה כתובות כה ע"א ציון ה
כ/ג ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לז אות ב
כ/ג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קכח
כ/ג בשמן רענן ח"ב עמ' תקכו
כ/ג גדולי ציון (תשנב) עמ' שפב {מ"מ - הלכה כר"ל נגד ר"י}
כ/ג גשר יהושע עמ' 181, 187
כ/ג דברות אליהו ח"ג עמ' קטז {מ"מ - תרו"מ בזה"ז}
כ/ג דגל ראובן ח"ב סי' כז
כ/ג דרישת ציון (תשסב) עמ' 97
כ/ג הר צבי זרעים ח"א עמ' לח
כ/ג חזו"א יו"ד סי' קצג (א) ס"ק ד, אהע"ז סי' ב ס"ק ד
כ/ג חזו"א על הרמב"ם
כ/ג חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' יב
כ/ג חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף ב-ג, יא, יג
כ/ג יגיעת ערב ב"מ עמ' שלה
כ/ג יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' נז {מ"מ}
כ/ג כפתור ופרח (תשו) דף קכג ע"ד, קלב ע"ג, קלד ע"א
כ/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קסז {מ"מ}
כ/ג לב שלם [ידי אליהו דף קו, יד אהרן אהע"ז סי' כב הגה"ט אות ז-ח]
כ/ג לקט שבלים (תשסד) עמ' עד
כ/ג מלכות יהודה וישראל עמ' 377, 389, 396
כ/ג מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 99
כ/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רסא
כ/ג מנחת שי חלה עמ' כג
כ/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קלג
כ/ג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשצג-תשצז
כ/ג משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קב
כ/ג משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' קכג
כ/ג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 553
כ/ג פד"ר חי"ד עמ' 371, 372, 375 {מ"מ}
כ/ג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קעט
כ/ג פרשת הכסף דף יח ע"ב {מ"מ}
כ/ג צפנת פענח
כ/ג קובץ השמיטה עמ' קסב
כ/ג שאגת אריה החדשות דף מב ע"ב
כ/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' פז
כ/ג שי כהן עמ' ט
כ/ג שם טוב
כ/ג תורת מנחם חנ"ז עמ' 100 {ביאת כולכם}
כ/ג תחומין חי"ג עמ' 41
כ/ג תרומות חיים סעיף ב אות ב
כ/ד אדני היד החזקה
כ/ד אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קכב, קכז
כ/ד איים בים כתובות סי' לא אות ד {אין מעלין מתרומה ליוחסין}
כ/ד באר אלחנן עמ' מז-מח
כ/ד בית אפרים אהע"ז הל' קידושין דף פו ע"ד
כ/ד בית יעקב (מסקין) סי' כה
כ/ד בכורי אברהם דף סו ע"ג {עד אחד}
כ/ד בן ידיד
כ/ד ברור הלכה יבמות צט ע"ב ציון א פרק ה {מי שחולק בגורן}
כ/ד ברור הלכה כתובות כה ע"א ציון א
כ/ד בשמן רענן ח"ב עמ' תקכו
כ/ד גבול יהודה (אשכנזי) חי' כתובות דף ב ע"א-ע"ג
כ/ד דברי תלמוד ח"ב עמ' מב
כ/ד דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רנה
כ/ד המלך ברמה עמ' 127-129
כ/ד הר המלך ח"ח עמ' נט-ס
כ/ד ויקח אברהם [צפיחית בדבש קמג ע"ג]
כ/ד זכרון חי עמ' נט {עד אחד}
כ/ד חזו"א אהע"ז סי' ב ס"ק א, סי' ג, שביעית סי' ה ס"ק ד
כ/ד חזו"א על הרמב"ם
כ/ד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' נא
כ/ד חי' ר"י נחמיה סי' קנט אות ה
כ/ד חיי דוד עמ' קכב
כ/ד חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' יז, כה
כ/ד חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף ה, ז ע"א, ח
כ/ד טבעת החושן ח"ד עמ' נא
כ/ד טהרת הבית ח"א עמ' שז
כ/ד יגיעת ערב ב"מ עמ' שלה
כ/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רע
כ/ד לב שלם [מים חיים הל' תרומות פי"ח הכ"ב, יד אהרן אהע"ז סי' ג הגהב"י אות ו, שושנים לדוד כתובות פ"ב דף קפג ע"ג, ובית דוד כתובות פ"ב דף קא ע"א]
כ/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף נד ע"א
כ/ד מלך שלם דף פט ע"ד
כ/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רצז ע"ג
כ/ד מראה הפנים כתובות דף יג
כ/ד משברי ים חזקה עמ' שמז {ע"א לא נאמן לומר שהוא כהן}
כ/ד משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשצ, תשצג-תשצו, תשצח
כ/ד משנת יעקב כאן, ומדע עמ' רח
כ/ד נרות אהרן
כ/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רעב-רעו
כ/ד עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' כו
כ/ד עצי ארזים סי' ג ס"ק ו
כ/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צד ע"ב
כ/ד שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ו פ"טז
כ/ד שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרלז
כ/ד שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרלז
כ/ד שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' נח
כ/ד שערי ישר שער ו פי"ג אות טו
כ/ד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף פא ע"ב
כ/ד שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' ע
כ/ה אבני עזר ח"א סי' ד אות ד
כ/ה אדני היד החזקה
כ/ה איש אמונים דף כג ע"א {מ"מ}
כ/ה אנצי"ת ע' גוי הע' 1235 {מ"מ}, 1238 {שעה"מ}
כ/ה ארחות משפט עמ' שנא-שנב {שעה"מ}, שנו {מ"מ}
כ/ה אש דת (תשמח) עמ' קפ
כ/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כ/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קכח
כ/ה באר ראי עמ' שכח, שלה
כ/ה בית מאיר (תשע) סי' ב ס"ב עמ' ח, סי' ד ס"לה עמ' נט
כ/ה בית מאיר סי' ב אות ב עמ' ו-ז, סי' ד אות לה עמ' נד
כ/ה ברור הלכה יבמות מז ע"א ציון א פרק א {מ"מ}
כ/ה ברור הלכה כתובות כה ע"ב ציון ג
כ/ה ברור הלכה קדושין עו ע"א ציון א
כ/ה ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' א
כ/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קנז
כ/ה ברכת ראש סי' מח עמ' ר
כ/ה דברי משפט (שירת דבורה) ח"ג עמ' לה, לז, נד
כ/ה הדר יוסף עמ' רכו {שעה"מ}
כ/ה זאת ליעקב ויקרא עמ' קנה {מ"מ}
כ/ה חזו"א על הרמב"ם
כ/ה חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 181, 183
כ/ה חי' הגרז"ס נשים עמ' תח
כ/ה כרם שלמה (אמריליו) דף סא ע"ד {מ"מ}
כ/ה מגיני שלמה עמ' רצב {מ"מ}
כ/ה מגל חי"ג עמ' 130, 131 {מ"מ}
כ/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קסה {מ"מ}
כ/ה מנחת שלמה (לוין) עמ' קצב {שעה"מ}
כ/ה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' ריט {מ"מ}
כ/ה משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשעד, תשפא
כ/ה משנת יעקב כאן, ומדע עמ' רח
כ/ה משנת עזר ח"ב עמ' נו
כ/ה נועם חי"ב עמ' לט, מב
כ/ה נחל איתן
כ/ה עדות ביהוסף (פודור) עמ' קיג
כ/ה עמק שאלה (טברסקי) עמ' שפט {מ"מ}
כ/ה פד"ר ח"ט עמ' 384
כ/ה פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' ז דף עה ע"ד, עו ע"א-ע"ג {כהן - עד שיביא עדים}
כ/ה שם דרך כתובות עמ' רמד-רמה
כ/ה שם טוב
כ/ה שעורי אבני עזר ח"ב עמ' מח
כ/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' נז
כ/ה שער המלך ח"ב עמ' סט
כ/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 93
כ/ה שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רטז {מ"מ}
כ/ה תולדות אדם עמ' צז-צח
כ/ה תורה אור (שנגהי) עמ' מה
כ/ה תחומין חי"ב עמ' 62, חט"ו עמ' 274
כ/ו אדני היד החזקה
כ/ו אנצי"ת ע' אם (א) הע' 3
כ/ו אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קסב
כ/ו ברור הלכה קדושין עט ע"ב ציון ג
כ/ו ברכת אריאל ח"ב עמ' קמא
כ/ו הר המלך ח"ח עמ' ס
כ/ו חזו"א אהע"ז סי' ב ס"ק יא
כ/ו חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 275
כ/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד קידושין עט ע"ב]
כ/ו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קמה
כ/ו לוחות אבן ב"ב עמ' שח
כ/ו שם דרך כתובות עמ' רמב, רמד-רמה
כ/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נט אות ט
כ/ז אנצי"ת ע' אם (א) הע' 8
כ/ז בית מאיר (תשע) סי' ג ס"ד עמ' יז
כ/ז בית מאיר סי' ג עמ' טז
כ/ז ברור הלכה קדושין עט ע"ב ציון ג
כ/ז ברכי יוסף אהע"ז דף פט ע"ב
כ/ז הלכה רבה ח"ג עמ' 8
כ/ז חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 275
כ/ז חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף ח
כ/ז משנת ר' אהרן כתובות עמ' שכד
כ/ז שם דרך כתובות עמ' רמד-רמה
כ/ז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קב ע"ג
כ/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קיז
כ/ז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' עט
כ/ח אלומות יוסף (תשנ) עמ' קכז
כ/ח בית המדרש
כ/ח ברור הלכה קדושין עט ע"ב ציון ג
כ/ח ברקאי ח"ג עמ' 38
כ/ח משנת יעקב
כ/ח שם דרך כתובות עמ' רמה
כ/ט אדני היד החזקה
כ/ט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יג
כ/ט אור הישר [עונג יו"ט סי' קנ]
כ/ט אמונת עתיך גל' 114 עמ' 32-34
כ/ט אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' לז
כ/ט בית דינו של שלמה חו"מ סי' ט
כ/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
כ/ט בכורי גשן סי' ו פ"ג
כ/ט ברור הלכה כתובות כד ע"ב ציון ה, כה ע"א ציון א
כ/ט ברור הלכה כתובות כח ע"א ציון ל פסקה א
כ/ט ברכי יוסף אהע"ז דף פח ע"ב
כ/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ד עמ' כב
כ/ט בשמן רענן ח"ב עמ' תקכו
כ/ט גדולי שמואל כתובות דף כד
כ/ט גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ד סי' יד
כ/ט גליונות אבני נזר
כ/ט דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה ס
כ/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' רנח
כ/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף פה ע"א
כ/ט חוות יאיר סי' עא
כ/ט חזו"א אהע"ז סי' ג
כ/ט חזו"א על הרמב"ם
כ/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' כו
כ/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' כו
כ/ט חידושין על התורה לרבנו תם עמ' מז
כ/ט חיי דוד עמ' קכב
כ/ט חלק צדיק עמ' קעט {משטרות ליוחסין}
כ/ט חסדי דוד ח"ג עמ' קיד
כ/ט חק המלך יבמות עמ' קפב
כ/ט חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' יז
כ/ט חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף ה
כ/ט ישועות יעקב נשים עמ' ריד
כ/ט כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רנג-רנד
כ/ט לב מבין
כ/ט לב שלם [בני יעקב דף מה ע"ב]
כ/ט לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' י אות טו
כ/ט לבושי מרדכי אהע"ז עמ' פד
כ/ט לחם רב (בוטון) סי' קלה
כ/ט מוריה גל' קעא עמ' מו
כ/ט מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' תקכו {מ"מ}
כ/ט מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רצא
כ/ט מקצוע בתורה סי' מט ס' ז ס"ק יב
כ/ט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתז, תתט, תתקנה
כ/ט משנת יעקב כאן, ומדע עמ' רח
כ/ט עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' רעב, רעה
כ/ט עין יצחק ח"ב עמ' לה
כ/ט פד"ר חי"ד עמ' 374, חט"ז עמ' 130
כ/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צד ע"ב-ע"ג
כ/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קעז
כ/ט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קמט
כ/ט קונטרס הראיות לריא"ז סנהדרין עמ' מט
כ/ט שאגת אריה (תשע) עמ' תקמ
כ/ט שארית נתן (פולק) דף כז ע"ג
כ/ט שב שמעתתא שמעתא ו פט"ז
כ/ט שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קב
כ/ט שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' מג {מ"מ}
כ/ט שו"ת רשב"ש עמ' קצז, רא
כ/ט שם דרך כתובות עמ' רמב
כ/ט שם טוב
כ/ט שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' רכא, רכג
כ/ט שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' פח, צב {מ"מ}, קב
כ/ט שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רכח, רלא, רמב, רמז
כ/ט תשובות ר"י אלחנן עמ' קב
כ/י אמונת עתיך גל' 114 עמ' 34
כ/י אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קעא {להאכילו בתרומה ולהיות בחזקת כהן - כפילות}
כ/י אש דת (תשמח) עמ' קפ
כ/י בכורי גשן סי' ו פ"ג
כ/י ברור הלכה כתובות כה ע"ב ציון ג
כ/י ברכת אריאל ח"ב עמ' קמא
כ/י גנזי התורה עמ' 70
כ/י לב מבין
כ/י להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קמה
כ/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 27-28 {קריאה בתורה ראשון}
כ/י מראה הפנים כתובות דף יג
כ/י משנת יעקב
כ/י עמק שאלה (טברסקי) עמ' שצ {מ"מ}
כ/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פג
כ/י פד"ר חי"א עמ' 288-287
כ/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צד ע"ג
כ/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שט אות ז
כ/י רוח אליהו
כ/י שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' רה
כ/י שם דרך כתובות עמ' רמא-רמב
כ/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 86, 93
כ/י שערי שמואל עמ' רנו
כ/יא אבן ישראל (פישר)
כ/יא אדני היד החזקה
כ/יא אהלי שם (פרץ) כתובות קכד, קל, קלב
כ/יא אמונת אליעזר דמאי עמ' רמז
כ/יא אנצי"ת ע' גומלין הע' 33-34, 36
כ/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
כ/יא בית מאיר (תשע) סי' ג ס"ד עמ' טז
כ/יא בית מאיר סי' ג אות ד עמ' טו
כ/יא בן ידיד
כ/יא ברור הלכה כתובות כד ע"א ציון א פסקה ג
כ/יא דברות משה זרעים ח"א עמ' א'לב {שנים שבאו למדינה זה אומר אני וחבירי כהן וזה אומר אני וחבירי כהן אע"פ שנראין כגומלין זה את זה הרי אלו נאמנין}
כ/יא דברות משה זרעים ח"ב עמ' א'לב {שנים שבאו למדינה זה אומר אני וחבירי כהן וזה אומר אני וחבירי כהן אע"פ שנראין כגומלין זה את זה הרי אלו נאמנין}
כ/יא דברי יוסף (קונביץ) עמ' 37
כ/יא דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רנה {סתירה להל' מעשר}
כ/יא חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 143
כ/יא חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' כה
כ/יא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 28 {קריאה בתורה ראשון}
כ/יא נרות אהרן
כ/יא ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשס
כ/יא עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' כד
כ/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צד ע"ג
כ/יא צפיחית בדבש דף קמג ע"ד
כ/יא שו"ת הרדב"ז סי' אלף תפט
כ/יא שם טוב
כ/יב אבני נזר חו"מ סי' רט אות י
כ/יב אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קכד, קל, קלב
כ/יב בית מאיר (תשע) סי' ב ס"ב עמ' ח
כ/יב בית מאיר סי' ב אות ב עמ' ז
כ/יב בכורי גשן סי' ו פ"י
כ/יב ברור הלכה כתובות כו ע"א ציון ה
כ/יב חזו"א על הרמב"ם
כ/יב משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשפא, תתנה
כ/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רו אות ז
כ/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שלג
כ/יג אגרא דשמעתא ח"ד עמ' קעח, רג, מלואי אבן ח"א עמ' מב
כ/יג אדני היד החזקה
כ/יג אהל חייא עמ' תרצו
כ/יג אהל יצחק גיטין עמ' קכא
כ/יג אוצר פדיון הבן ח"א עמ' קצו
כ/יג אור הישר [שב שמעתתא שמעתא א פ"י, צבי גאון יעקב סי' יט]
כ/יג אור ליהודה קדושין עמ' תסא
כ/יג איים בים כתובות סי' ל אות א, ט {שויא אנפשיה חיתוכא דאיסורא}
כ/יג אמונת עתיך גל' 114 עמ' 33
כ/יג אמרי בינה (תשע) עדות סי' ג(ד) ד"ה והא {חי' מחנ"א}
כ/יג אמרי כהן כתובות סי'ב ס"ק ב
כ/יג אמרי נפתלי ח"ב עמ' קמט
כ/יג אשר למלך
כ/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף סו ע"ד
כ/יג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רלד
כ/יג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קסא
כ/יג בית אהרן (סוויאדישץ) דף יט ע"ב-ע"ג {אם נשא לוקה}
כ/יג בית אפרים אהע"ז הל' קידושין דף כה ע"א
כ/יג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
כ/יג בית ירוחם
כ/יג בית מאיר (תשע) סי' ג ס"א עמ' טז, סי' ו ס"יד עמ' פו
כ/יג בית מאיר סי' ג אות א עמ' טו
כ/יג בכור שור עמ' קיג
כ/יג בכורי גשן סי' ו פרקים א-ב
כ/יג בני דוד
כ/יג ברור הלכה כתובות כג ע"ב ציון ב
כ/יג ברור הלכה קדושין פ ע"א ציון ב
כ/יג ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' א
כ/יג ברכת מרדכי כתובות עמ' קו
כ/יג ברכת שלמה אהע"ז עמ' כב, קב
כ/יג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שסא
כ/יג בשמן רענן ח"ב עמ' תקכו
כ/יג בתים לבדים עמ' רפא, רפח
כ/יג גוילי אפרים עמ' קצג
כ/יג דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' מז
כ/יג דברי אהרן עמ' פט
כ/יג דברי אמת (תרכא) דף עד ע"ב
כ/יג דברי אמת (תשעט) עמ' ריד {מי שבא בזמן הזה ואמר כהן אני אינו נאמן וכו' אבל אוסר על עצמו וכו'}
כ/יג דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' כג ד"ה ובזה {מחנ"א}
כ/יג דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' ט
כ/יג דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' רא
כ/יג דובב שפתי ישנים עמ' 164
כ/יג דעת מרדכי ח"ב עמ' לט {לוקה}
כ/יג דרישת ציון (תשסב) עמ' 104
כ/יג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' נד
כ/יג התורה והמדינה חי"א עמ' תקסא, תקסד
כ/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א, קונ' נר חנה עמ' יז
כ/יג ויוסף שאול דף מט ע"ב
כ/יג זכרון אהרן עמ' עב
כ/יג זכרון יהונתן דף קפה
כ/יג זכרון צבי מנחם דף לז ע"ד
כ/יג חוות בנימין ח"ב עמ' תקלו
כ/יג חוות יאיר (תשנז) עמ' תשז
כ/יג חזו"א על הרמב"ם
כ/יג חזקה רבה או"ח הלכה מ, יו"ד הלכה סז, קמג {מל"מ}, אהע"ז ח"א עמ' 190-189, 290, ח"ג עמ' 185, 189
כ/יג חי' חתם סופר
כ/יג חלקת יואב החדש הגהות על שב שמעתא ש"ו פ"י
כ/יג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' ט, יד, אהע"ז עמ' יז, לב
כ/יג חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף ט ע"ג
כ/יג יד דוד (קרלין) ח"ב דף רז, ריט
כ/יג יחל ישראל (תשנב) עמ' קעז
כ/יג יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' כז, כט {מל"מ}
כ/יג יכין ובועז ח"א סי' נה
כ/יג יסודי ישורון ח"ב עמ' רלד {מ"מ}
כ/יג ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' ר {אבי עזרי}
כ/יג ישב מצרף דף יח ע"ב {לענין כהני חזקה די בעד אחד}
כ/יג ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף נו ע"ד
כ/יג ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קצב
כ/יג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רנה
כ/יג כתר נהורא עמ' קכ
כ/יג לב ארי (רביץ) עמ' 65
כ/יג לב שלם [מהרש"ך ח"א דף קסז ע"ד]
כ/יג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קמב
כ/יג מאור למלך ב"מ עמ' מו {אבי עזרי}
כ/יג מאור למלך כתובות עמ' כג-כה
כ/יג מבוא למשנה תורה עמ' 109
כ/יג מוריה גל' קסה עמ' נא-נב
כ/יג מטה מנשה עמ' פ
כ/יג מנחת שי חלה עמ' כג
כ/יג מעדני שמואל עמ' קע, קעב, קפח
כ/יג מעיני המים
כ/יג מעשה נסים (הכהן) דף עא ע"ג
כ/יג מפתח הבאורים [שב שמעתתא שמעתא ו פ"י, אבי עזרי ח"ג]
כ/יג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף סה
כ/יג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קצה
כ/יג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קב אות ז
כ/יג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקט
כ/יג משה ידבר (תשעו) עמ' עג, רפב
כ/יג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשסב-תשסו
כ/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' ש
כ/יג משנת חיים קדושין עמ' תצט, תקצה
כ/יג משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' קטו, רצב, ח"ב עמ' רט, רנא
כ/יג משנת עזר ח"א עמ' צח
כ/יג משנת ר' אהרן גיטין עמ' י, קדושין עמ' קצה
כ/יג משנת רבנו יוסף עמ' 159
כ/יג משפט צדק ח"ג דף קכ ע"ב {מ"מ}
כ/יג משפטי שאול - פסקי דין עמ' רנה-רנז
כ/יג נזר אברהם מכות ועדות עמ' רפה, רפט
כ/יג נחלת מים סי' טז אות ג
כ/יג ניצוצי אש עמ' צא, תמב {מ"מ}
כ/יג נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' כו {מל"מ}
כ/יג נתיב אברהם ח"א עמ' יד-טו
כ/יג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קלח {מל"מ}
כ/יג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' מז
כ/יג עטרת שלמה ח"א עמ' צב
כ/יג עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קנד-קנה, קנח
כ/יג עין תרשיש
כ/יג עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' כה
כ/יג עמק הלכה (בוימל) עמ' לה
כ/יג עמק שאלה (טברסקי) עמ' שצ {מ"מ, מל"מ}
כ/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פג
כ/יג עצי ארזים סי' ג ס"ק א
כ/יג פד"ר ח"א עמ' 14
כ/יג פד"ר ח"א עמ' 14, ח"ה עמ' 221, ח"ו עמ' 371, חי"א עמ' 335, חי"ד עמ' 368, 371-373, 375, 381, חט"ז עמ' 114, 127, 129, חי"ח עמ' 188 {מ"מ}, 189, 190 {מל"מ}, 193 {מ"מ}
כ/יג פד"ר טז עמ' 116 {מל"מ}
כ/יג פני משה (שלז')
כ/יג צבא המלך עמ' רנח-רנט, רסב, רסד
כ/יג צבי גאון יעקב סי' יט
כ/יג צהר הבית עמ' צז, צט
כ/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' שז אות כ
כ/יג צפנת פענח בראשית עמ' קמב
כ/יג קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות ה
כ/יג קרית מלך
כ/יג שאילת דוד - קונטרס דרישת ציון וירושלים מאמר שני אות ב
כ/יג שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצד, רו
כ/יג שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ו פ"י, פ"יא
כ/יג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' תיז
כ/יג שבילי דחזקה עמ' קטז {מל"מ}
כ/יג שו"ת אור שמח דף קכ
כ/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' נה
כ/יג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתטו
כ/יג שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 138 {רמ"ך}
כ/יג שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קסח
כ/יג שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שסז {מל"מ}
כ/יג שו"ת רשב"ש עמ' מה, שפא
כ/יג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קמב {מ"מ}
כ/יג שיח יוסף ח"ב עמ' שיט
כ/יג שם דרך במדבר עמ' ח
כ/יג שם דרך כתובות עמ' רמב, רמה
כ/יג שם טוב
כ/יג שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ב ענף ו ס"ק טו
כ/יג שני שבילין, שבילי דחזקה סי' יט עמ' קכב {מל"מ}
כ/יג שעורי הגרד"ש מכות סי' א ד"ה ובדרך
כ/יג שער המלך ח"ב עמ' ע
כ/יג שער משפט סי' צב ס"ק ז
כ/יג שערי טהר ח"ח סי' קיג אות ד (שמ ע"ב) [צ"פ הל' א"ב פט"ו הי"ב] {נאמנותו לגבי הנבעלת לו}
כ/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 80
כ/יג שערי ישר שער ו פ"ח אות א, ה
כ/יג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף סא ע"ב
כ/יג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רעג, רפה
כ/יג תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קעז-קעח
כ/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקצט
כ/יג תחומין ח"ט עמ' 452
כ/יג תפארת אבות (סופר) עמ' עט-פ
כ/יג תרומות חיים סעיף יט אות כא, כג
כ/יג תשובה מאהבה ח"א סי' קנו
כ/יד אבק דרכים דף ח ע"ד
כ/יד אוצר א"י ח"א עמ' 57
כ/יד בית מאיר (תשע) סי' ב ס"ב עמ' ט
כ/יד בית מאיר סי' ב אות ב עמ' ט
כ/יד חזו"א על הרמב"ם
כ/יד חי' יעקב עמ' פט
כ/יד מבוא למשנה תורה עמ' 86, 109
כ/יד מראה הפנים כתובות דף יד
כ/יד משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתנד
כ/יד שער המלך ח"ב עמ' ע
כ/טו אבני נזר אהע"ז סי' קפב אות ו {מ"מ}
כ/טו אגודת אזוב ח"ב דף ב ע"ב, טו ע"א, השלמות דף ל ע"ג
כ/טו אגרא דשמעתא ח"ד עמ' רפ
כ/טו אדני היד החזקה
כ/טו אור הישר [עונג יו"ט סי' קנז]
כ/טו אור שמח
כ/טו אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' ט [ג] ד"ה ובאמת, עדות סי' ל ד"ה ונראה
כ/טו באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קפד
כ/טו בית מאיר סי' ב אות ב עמ' ז
כ/טו בכורי גשן סי' ו פ"ג
כ/טו ברור הלכה כתובות כו ע"א ציון ה {מ"מ}
כ/טו ברור הלכה כתובות כח ע"א ציון ל
כ/טו דברות משה כתובות עמ' קפא
כ/טו דברי חיים (אוירבך) אישות סי' ג ד"ה ולכאורה
כ/טו הדרת מרדכי דף מב ע"א
כ/טו השיב משה (תשעה) סי' ס דרך א נתיב ט, דרך ב נתיב א, עמ' מה, קלב
כ/טו זית רענן ח"א עמ' תטז, ח"ב עמ' רנה
כ/טו חזו"א אהע"ז סי' א ס"ק כה, סי' ב ס"ק ד, ו
כ/טו חזו"א על הרמב"ם
כ/טו חזקה רבה או"ח הלכה מא
כ/טו חלקת יואב החדש תשובות סי' סד
כ/טו כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' ג
כ/טו לב מבין
כ/טו לב שלם [מים חיים הל' תרומות פי"ב הכ"ב, בני דוד דף נב ע"א]
כ/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שי
כ/טו משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשפא, תתנה-תתנו
כ/טו משנת יעקב
כ/טו נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' יג אות ג
כ/טו עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קכב
כ/טו עצי ארזים סי' ג ס"ק יד
כ/טו עקבי ברכה עמ' קה
כ/טו פד"ר חי"ד עמ' 375
כ/טו פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף קסז] {מ"מ - נראה שיצא לו ממה שאמרו שם גבי מעשר ראשון}
כ/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רכה {מ"מ}
כ/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' נה
כ/טו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קפא
כ/טו שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 136, 138
כ/טו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קפא
כ/טו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' נו
כ/טו שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' רמח
כ/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 86, 93
כ/טז אגרא דשמעתא ח"ד עמ' רפ, רפד, שס
כ/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' תסג
כ/טז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כז אות ה, ז, סי' כח, סי' נח אות כד
כ/טז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כז אות א, סי' כח אות א, סי' נח אות ה
כ/טז אפר קדשים עמ' קמב
כ/טז אשר למלך ח"ד, מילואים
כ/טז בינת אמת עמ' קצד
כ/טז בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ל סעיף ז
כ/טז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
כ/טז בית מאיר (תשע) סי' טז ס"ג עמ' קלט
כ/טז בית מאיר סי' טז אות ג עמ' קלג
כ/טז ברור הלכה כתובות כו ע"ב ציון ב
כ/טז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קפז
כ/טז בתים לבדים עמ' רמו
כ/טז גדולי ציון (תשנב) עמ' שו
כ/טז גנזי התורה עמ' 122
כ/טז דברות משה כתובות עמ' קע
כ/טז דברי אמת (תרכא) דף צח ע"ב
כ/טז דברי אמת (תשעט) עמ' שנד, שסה {מגיד משנה, בכל תרי ותרי מדאורייתא אזלינן בתר חזקה בין להקל ובין להחמיר}, שסו {הוחזק אביו כהן ויצא קול שהוא בן גרושה וכו'}, תמב {מי שבא בזמן הזה וכו'}
כ/טז דברי חיים (אוירבך) אה"ע סי' ב ד"ה אולם, אישות סי' יד ד"ה ולכאורה
כ/טז הלכה פסוקה ח"ד עמ' פט הערה 39, עמ' קפז הערה 57
כ/טז חזקה רבה או"ח הלכה מא, אהע"ז ח"ב עמ' 39
כ/טז חי' ר"י נחמיה סי' קא אות ד
כ/טז טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' רעז
כ/טז לב שלם [ב"י אהע"ז סי' ג, שו"ת מהריב"ל (דפוס ראשון) ח"א דף קנ, יד אהרן אהע"ז סי' ג הגה"ט אות ט והגהב"י אות ח]
כ/טז מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף נה ע"א]
כ/טז מרחשת ח"ב סי' יב אות א
כ/טז משברי ים חזקה עמ' רצה
כ/טז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרכז, תרמא, תתפה-תתפו
כ/טז משנת יעקב
כ/טז משנת ר' אהרן כתובות עמ' רצה
כ/טז נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' מב
כ/טז עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קסז
כ/טז עץ חיים (אבלסון) עמ' צ
כ/טז פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' רו
כ/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף צד ע"ד
כ/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צא אות ט
כ/טז קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קנ
כ/טז קול דודי כריתות סי' רפב
כ/טז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' שעו
כ/טז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קכט {מ"מ}
כ/טז שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 99
כ/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 256
כ/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 93
כ/טז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' עז, כרך ב עמ' רד
כ/טז שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' רסז, רעא
כ/טז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכא ע"א
כ/יז ארחות חיים ח"ב סי' ח אות כד
כ/יז בית מאיר עמ' צו
כ/יז ברור הלכה יבמות ק ע"ב ציון א
כ/יז דובר מישרים
כ/יז הר המלך ח"ג עמ' ע
כ/יז לקוטי סופר ח"א דף קא ע"א
כ/יז מהרי"ט אלגזי הל' בכורות פ"ג אות מ (הראשון)
כ/יז מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ד
כ/יז נרות אהרן
כ/יז נשאל דוד או"ח עמ' קלד {כהן שנטמא לוקה}
כ/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פד
כ/יז שו"ת ר"י מילר עמ' כט
כ/יז שולי הגליון עמ' פ
כ/יח ברור הלכה יבמות ק ע"ב ציון ב
כ/יח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רכ
כ/יח דברי מלכיאל ח"א סי' צו אות טז-יז {משמרו של זה}
כ/יח דובר מישרים
כ/יח דובר מישרים דף כג ע"ג {מ"מ}
כ/יח למודי ה' (תקמז) דף סא ע"א {אין מיטמאין}
כ/יח למודי ה' (תשפא) עמ' שנז
כ/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
כ/יח מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' אישות פי"ט הי"ד]
כ/יח נרות אהרן
כ/יח עצי ארזים סי' ג ס"ק יט
כ/יח צפנת פענח
כ/יח שם טוב
כ/יט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קח
כ/יט ברור הלכה יבמות ק ע"ב ציון ב
כ/יט משנת יעקב
כ/כ אגרות משה אהע"ז ח"א סי' עא
כ/כ ברור הלכה יבמות ק ע"ב ציון ב
כ/כ דברות משה פסחים עמ' יג
כ/כ הר המלך ח"ד עמ' לז
כ/כ זאת ליעקב ויקרא עמ' קנה
כ/כ זכרון חי עמ' נד {לא אוכל תרומה}
כ/כ חיי דוד עמ' קכג
כ/כ מי באר (אופנהיימר) דף לג ע"ד, נט ע"א
כ/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' רצט
כ/כ משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' קי-קיא
כ/כ נרות אהרן
כ/כ קרית מלך
כ/כ רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רלג
כ/כ שם טוב
כ/כ תהלה לדוד (מן) קדשים סי' יד ס"ק יא


כא/263 הלכות איסורי ביאה פרק כא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כא/רה"פ פי' ר"י קאפח
כא/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
כא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כא/רה"פ צפנת פענח
כא/רה"פ קרית מלך
כא/רה"פ רמב"ם הערוך
כא/רה"פ רמב"ם לעם
כא/רה"פ שם טוב
כא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כא/א אבני ציון ח"א סי' ג אות ב {שעה"מ}
כא/א אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' קכח {שעה"מ}
כא/א אגרות הגרי"ד עמ' א
כא/א אגרות משה אהע"ז ח"א סי' לג, ח"ב סי' יג, ח"ד עמ' פג, קיח, קלה
כא/א אגרות משה ח"ח עמ' קפב
כא/א אדני היד החזקה
כא/א אהבת חסד עמ' שיג
כא/א אהל משה (וינברג) דף סט ע"ג
כא/א אור שמח
כא/א אוריתא טו עמ' קנו
כא/א איים בים כתובות סי' נג אות ג {כסף משנה - דין קטלנית}
כא/א אמונת עתיך גל' 118 עמ' 166
כא/א אמר יוסף (אלקלעי)
כא/א אמרי בינה (אש) דף סג ע"ג {מ"מ} וע"ד {שעה"מ}
כא/א אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קצג-קצד
כא/א אמרי שפר (חלאוה) עמ' שנו
כא/א אמת ליעקב מקרא עמ' רה
כא/א אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 82, 86, 88
כא/א ארחות חיים ח"ב סי' ח אות כז
כא/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סח, צ
כא/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שכו {שעה"מ}
כא/א באר מלך
כא/א באר משה (שטרן) ח"ד סי' ו אות ו
כא/א בים דרך עמ' סה
כא/א בינת אמת עמ' רצא
כא/א ביצחק יקרא (תשע) סי' קו ד"ה ביאה
כא/א בית אבי ח"ב סי' קב עמ' קמב
כא/א בית אהרן וישראל גל' סג עמ' קז
כא/א בית הלוי ח"א סי' א עמ' ט
כא/א בית המדרש
כא/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רסה, רסז
כא/א בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' י
כא/א בית מרדכי (סאויצקי) דף נה ע"א {צ"פ}
כא/א בית שערים או"ח סי' רצד
כא/א בן יהודה סי' קמה
כא/א בני בנים ח"א עמ' קכד, קכו {הגהמ"י}, קלד {מ"מ}
כא/א בצור ירום ח"ד עמ' קיד
כא/א בציר אליעזר ח"ב דף כב ע"א {שעה"מ}
כא/א ברור הלכה סנהדרין כו ע"ב ציון ז
כא/א ברור הלכה שבת יג ע"א ציון ג פסקה א-ב
כא/א ברכות שמים מכות פ"ג אות ו {מלקות על קריבה}, ט {מ"מ - גויה}
כא/א ברכת חיים (אגרנטי) עמ' צב, צח
כא/א ברקאי ח"א עמ' 107
כא/א בשבילי התלמוד ח"ב יבמות ג ע"ב {שעה"מ}
כא/א בתי כנסיות - בית האסופים דף ז ע"ב
כא/א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קח
כא/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקעו
כא/א גינת ורדים (תאומים) עמ' מ
כא/א גן שושנים ח"ב עמ' קטו-קטז
כא/א גנזי אבא עמ' עט
כא/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' טו
כא/א דברות אליהו ח"ג עמ' עד-עו {נגיעת ערוה במקום פיקו"נ}, קנג
כא/א דברות אליהו ח"ו עמ' קסו {קירבה לאמו או לבתו הנדה}
כא/א דברות משה שבת ח"א סי' יג ענף ב, סי' כ הערה עח, ח"ב סי' נט הערה לד, יבמות עמ' רסז, קידושין סי' מב הערה מב, הבבות עמ' ק
כא/א דברי אברהם (מנדלסון) דף ו ע"א-ע"ג
כא/א דברי אור ח"ד עמ' רס
כא/א דברי יואל - שו"ת עמ' תז
כא/א דברי משה (מזרחי) עמ' כז {נגיעה בערוה}
כא/א דברים אחדים (תקנח) דרוש לא דף קנט ע"ג = מהד' תשמו עמ' תקסט
כא/א דברים אחדים (תשמו) עמ' תקסט
כא/א דרכי אהרן ח"א עמ' מא
כא/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רעב
כא/א הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רכח
כא/א הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 56
כא/א הר המוריה (אדר"ת) עמ' קעב
כא/א ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תרכו {מ"מ}
כא/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרנ
כא/א ויען יצחק עמ' רעג, רעו
כא/א זה השער שער ג סי' קלח {רק חיבוק ונישוק}
כא/א זכר יצחק (תשן) עמ' קג
כא/א זכרון יהונתן דף קלו בהגהה
כא/א זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף לו ע"א, לז ע"ב
כא/א חוות יאיר סי' קח
כא/א חוסן יוסף דף סד ע"ב
כא/א חי' הגר"ח החדש עמ' רנד
כא/א חי' הגר"מ הלוי
כא/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שפה
כא/א חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רמב
כא/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קמה
כא/א חיים ומלך
כא/א חמדת ישראל ח"א דף כב ע"ב, ח"ב דף סה ע"ב
כא/א חמדת שלמה עמ' שסא
כא/א חמודי צבי בראשית עמ' תח {כ"מ}, תיד, תיז
כא/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נו עמ' קפ {קירבה בחייבי לאוין}, קפב-קפג
כא/א חקרי הלכות (שומיאץ) סי' ל דף א ע"א וע"ג, ג ע"ג, ד ע"א
כא/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קיז, קכג-קכד
כא/א חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף א ע"ד, ב ע"א
כא/א חשבונות של מצוה עמ' קפ
כא/א טהרת הבית ח"א עמ' לז, ח"ב עמ' פב, צז
כא/א טהרת יו"ט חט"ו עמ' פד
כא/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רמג
כא/א יד דוד (קרלין) ח"א דף קסח
כא/א יד הלוי (פלוונא) דף נה ע"ב
כא/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיד, קנא
כא/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רלז
כא/א ימי שלמה
כא/א יעיר אזן דף יב ע"ב
כא/א יעלת חן עמ' קיא
כא/א יערי עם דבשי ח"ד מדור א אות קכג {לוקה}
כא/א יצחק ירנן
כא/א יקב זאב דף סג ע"ד
כא/א ישועות יעקב קדשים עמ' תיט
כא/א ישועת משה עמ' תלב
כא/א כוכבי בוקר עמ' קסא, קסג
כא/א כלילת יופי דף י
כא/א כללי המצוות (תאומים) עמ' קעא
כא/א כסא דוד (תשנ) עמ' קסז
כא/א כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ס ע"ד, ח"ב דף קמה ע"א
כא/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שטו
כא/א כתב סופר יו"ד סי' ד ד"ה ואחרי {טעם שנאמנת האם להכשיר ולא}
כא/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' נ
כא/א לב דוד (תשסט) עמ' ס-סא
כא/א לבושה של תורה סי' כא אות ג, סי' לז אות ה, סי' סד אות ז, סי' ע אות מ, סי' עח אות ה-יא
כא/א להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קיז ע"א, ח"ו עמ' קנח ע"א
כא/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קנח
כא/א לקח טוב (תשפא) כלל ח אות לג {הבא על ערוה דרך אברים הרי זה לוקה מן התורה מוכח שלוקים על סייג דאורייתא}
כא/א מאיר עיני חכמים ח"א דף צה ע"ב, צו ע"א
כא/א מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קסא-קסב
כא/א מזכרת עמ' 15
כא/א מחנה לויה (תשעד) עמ' שסח {רמב"ם}, שצו {שעה"מ}
כא/א מי באר (פסח) דף לה ע"ב
כא/א מילי דשמיא עמ' קסה {נגיעה}
כא/א מנוחת אשר ח"א דף כג ע"ב {רק חייבי כרת}
כא/א מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קסה, קסז, קעו, קפ
כא/א מנחת חינוך ח"א עמ' קצ, ח"ב עמ' קעט
כא/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף ג ע"ב {שעה"מ}
כא/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שכז
כא/א מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' קירוב לעריות
כא/א מעדני מלך (תשמח) עמ' קיט
כא/א מעיל צדקה (לנדסופר) סי' יט
כא/א מעיל צדקה (תשעח) עמ' נד
כא/א מעיל שמואל (פלורנטין)
כא/א מעיני המים
כא/א מעיני התורה ח"ב עמ' סח-סט, קנב-קנג
כא/א מענה אליהו עמ' קפח
כא/א מענה לשון עמ' קסא
כא/א מפתח הבאורים [חתם סופר ח"ו סי' עט]
כא/א מציון אורה ח"א עמ' רלה
כא/א מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קנט ע"ג]
כא/א מרחשת ח"ב סי' ה אות א, סי' טז אות א
כא/א מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נה אות יב
כא/א משארית יעקב עמ' ט
כא/א משאת המלך (אדרי)
כא/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' ג עמ' 6
כא/א משברי ים אחע"א עמ' רצד
כא/א משיב משפט עמ' קיח
כא/א משיב נבונים סי' פ
כא/א משך חכמה ויקרא פי"ח פס' ה
כא/א משכנות לאביר יעקב ח"ב דף י ע"ב
כא/א משמרת חיים ח"א עמ' י
כא/א משנה הלכות ח"ד סי' עב, קפו
כא/א משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' נב
כא/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שח {לוקה}
כא/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מה
כא/א משנת יוסף דרשות ח"א עמ' שכט
כא/א משנת יעקב
כא/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' שד
כא/א נועם חי"ג עמ' פח, חכ"ד עמ' רכט
כא/א נחל איתן
כא/א נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקפז
כא/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יז אות א {דרך אברים}
כא/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' סז אות א {דרך אברים}
כא/א נחלת יצחק כתובות סי' לז
כא/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יג אות ח
כא/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק נה פסוק ב
כא/א נחמד למראה ח"ג דף יב ע"ב
כא/א נטריקן (תשעד) עמ' קמט
כא/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף מה ע"א, מצוות דף קלג ע"א-ע"ג
כא/א נרות אהרן
כא/א נשמת אברהם ח"ב עמ' קי
כא/א נתיבות אדם ח"ב עמ' ריב
כא/א נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' תנב {שעה"מ}
כא/א נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' תנב, ח"ב עמ' תכג
כא/א נתן פריו הל' נדה עמ' ב
כא/א ס' יהושע - שו"ת עמ' שמט
כא/א סדר יעקב ח"א לדף נח ע"ב אות ה
כא/א סופר המלך ח"א עמ' יז
כא/א סמיכה לחיים דף עו ע"ג
כא/א עטרת תפארת דף א ע"ב {מלקות על נשיקה}
כא/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 150
כא/א עיונים ומחקרים ח"א עמ' 67
כא/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנד, קנח
כא/א ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' ערה, רעו {לוקין על כל קריבה של גילוי עריות}
כא/א פני משה (שלז')
כא/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תטו
כא/א פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' רסח
כא/א פתחי נדה (פוטאש) עמ' ר
כא/א צהר גל' א עמ' 13, גל' ב עמ' 22
כא/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לה ע"ד
כא/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שסא
כא/א קובץ הערות (תשסג) סי' ז אות ו {שעה"מ}
כא/א קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רכא {לשם תאוה}
כא/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף צט, קא {מ"מ}
כא/א רוח חיים (חיד"א) עמ' מב
כא/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכא
כא/א שאילת משה עמ' שלו
כא/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קלו
כא/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רפז
כא/א שבי בנימין דף לז ע"ג
כא/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנח
כא/א שו"ת ר"י מפוזנא עמ' ריג, רל, רלא
כא/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' ח
כא/א שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קמג
כא/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קד
כא/א שיח יוסף ח"ב עמ' קס, קסג
כא/א שיחות לספר ויקרא עמ' ריח
כא/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שפט {מ"מ - בערוה דרבנן יעבור ואל ייהרג}
כא/א שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' צז
כא/א שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קד ס"ק ב-ה
כא/א שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות צט
כא/א שער המלך ח"ב עמ' עב
כא/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שעט {שעה"מ}
כא/א שערי טהר ח"ו סי' ו אות ב, סי' נו אות א-ג, ח"ח סי' לז אות א
כא/א שערי קדוש ה' עמ' קו, קח, קיב, קיז-קיח, קמב, קנד-קנז, רפה
כא/א שערי קדוש ה' עמ' קעה {נגיעת ערוה דרבנן}
כא/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף כב ע"א
כא/א תבונה (קרש')
כא/א תולדות יעקב (מאהלר) עמ' שג {שעה"מ}
כא/א תורה לדעת ח"ו עמ' רכו
כא/א תורת האוהל (תשנג) עמ' קנז
כא/א תורת ירוחם ח"ג דף לד ע"ג
כא/א תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' קיב, תשכט
כא/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' ריט
כא/א תחומין ח"י עמ' 309, 320, חט"ז עמ' 199
כא/א תחומין חכ"א עמ' 376, חכ"ב עמ' 142
כא/א תיבת גומא (ורשנר) עמ' רכו
כא/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תנה, תנז {מ"מ}, ח"ב עמ' תח
כא/א תיבת גומא (תשסז) עמ' קסג
כא/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' קכ
כא/א תשובה מאהבה ח"א סי' צב
כא/ב אבני ציון ח"ב סי' כד אות ג
כא/ב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' כג, אהע"ז ח"ד עמ' קיח
כא/ב אדני היד החזקה
כא/ב אם הבנים דף קעא ע"א {המסתכל}
כא/ב אמונת עתיך גל' 123 עמ' 127
כא/ב אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קצג-קצד
כא/ב אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 89, 116, 121, 122, 126
כא/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 252 {מכת מרדות}
כא/ב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יא, סי' ח אות כז
כא/ב באר מלך
כא/ב באר משה (שטרן) ח"ד סי' ו אות ו
כא/ב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' כט אות א
כא/ב בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' כט
כא/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף יב ע"א-ע"ג
כא/ב בית אבי ח"ב סי' יד עמ' ל {מתכוון לשמוע}, סי' קלב
כא/ב בית שערים או"ח סי' רצד
כא/ב בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג {אסור לקרוץ}
כא/ב בני בנים ח"א עמ' ח
כא/ב ברור הלכה ברכות כד ע"א ציון ט, סנהדרין כו ע"ב ציון ז
כא/ב ברור הלכה כתובות יז ע"א ציון ג
כא/ב דברות משה ברכות עמ' קיב {והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוון להנות כמי שנסתכל במקום התורף}
כא/ב דברות משה יבמות עמ' רסז
כא/ב דברות משה נדה וטהרות עמ' רסז {והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוון להנות}
כא/ב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' ריז, תמז {והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוון להנות}
כא/ב דברי יואל - שו"ת עמ' נד
כא/ב דברי יציב אהע"ז עמ' קא {מכת מרדות}
כא/ב המאיר לארץ
כא/ב הר המלך ח"ה עמ' רעו-רעז
כא/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 173-175
כא/ב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קלט
כא/ב ויען יצחק עמ' רעג, רעו, רעט
כא/ב חוקות הדיינים ח"א עמ' פט
כא/ב חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 211
כא/ב חלק לוי עמ' לח
כא/ב חמדת ישראל ח"א דף כב ע"ב
כא/ב טהרת הבית ח"ב עמ' קס
כא/ב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' שכא
כא/ב יד ישראל ח"ב
כא/ב יד פשוטה מדע עמ' תתקלו, אהבה עמ' קד, תתשכח
כא/ב כוכבי בוקר עמ' קנט, קסג
כא/ב כל בו ח"ה עמ' קמו
כא/ב כתר ח"ו עמ' 318
כא/ב לבושה של תורה סי' יד אות יג, סי' כא אות ג, סי' לז אות א[ח], ה, סי' סד אות ז, סי' סה אות ה, סי' ע אות א, ב, ח, טז, לב, לט-מ, מד, סה, סח, ע, קיד, סי' עג אות א-ב, סי' עד אות ה, ט, סי' עה אות א-ב, סי' עח אות ט, סי' פ אות ד
כא/ב להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קנט, קעה, קעז
כא/ב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' נט
כא/ב מציון אורה ח"א עמ' רלא
כא/ב מראה הנוגה [הלכות יו"ט דף קנט ע"ג]
כא/ב מרגליות הים סנהדרין צב ע"א אות כד {צ"פ}
כא/ב משאת המלך (אדרי)
כא/ב משנה הלכות ח"ה סי' קכז, ח"ז סי' רלה, ח"ט סי' רסח
כא/ב משנה הלכות ח"י סי' קל {להריח}
כא/ב משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' נב עמ' לט
כא/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שצב
כא/ב משנת יוסף דרשות ח"א עמ' קסה
כא/ב משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קב
כא/ב משפטי דרבנן עמ' סב, פט
כא/ב משפטים לישראל עמ' מז
כא/ב נחמד למראה ח"א דף קעח ע"ד
כא/ב סוכת דוד (דיאס)
כא/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 150
כא/ב פני משה (שלז')
כא/ב פתחי נדה (פוטאש) עמ' ר
כא/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ה ע"א
כא/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שסא
כא/ב קמח סולת עמ' תז
כא/ב קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' כד
כא/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שסא, ח"ז עמ' קצ
כא/ב רנת יצחק תפלה עמ' רסה
כא/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קצז
כא/ב שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים עט
כא/ב שו"ת ר"י מסלוצק סי' נט עמ' רא
כא/ב שו"ת רשב"ש עמ' תקיא
כא/ב שולי הגליון עמ' פא
כא/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קא
כא/ב שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קד ס"ק ד
כא/ב שרידי אש ח"א עמ' יט, ריד
כא/ב שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 197
כא/ב תחומין חכ"א עמ' 376
כא/ג אבות הראש ח"א דף קה ע"ג
כא/ג אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קצג-קצד
כא/ג אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 127, 130-132
כא/ג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יא
כא/ג באר מלך
כא/ג בית אהרן וישראל גל' סח עמ' קכח-קכט {מ"מ - ת"ח ישאל ע"ה כשרוצה לחפש אשה}
כא/ג ברור הלכה כתובות יז ע"א ציון ג
כא/ג דברי חיל עמ' ח
כא/ג דברי יואל - שו"ת עמ' נו
כא/ג דברי יציב אהע"ז עמ' קיא, קכח {דרך זנות}, קלב {ראוי לעשות כן}
כא/ג דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ}
כא/ג המאיר לארץ
כא/ג הסתכלות בהלכה (פוטאש, תשנו) עמ' פט
כא/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' ריז
כא/ג ויען יצחק עמ' רעג
כא/ג זכרון מלך עמ' 34
כא/ג חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קכג
כא/ג יקח מצוות עמ' קלט
כא/ג ישועות כהן לקוטים סי' ט ס"ק ד
כא/ג כבוד מלכים (מרגליות) {מ"מ}
כא/ג כוכבי בוקר עמ' קסג
כא/ג כל בו ח"ה עמ' קמו
כא/ג לב שלם [יד אהרן סי' כא הגהב"י אות א]
כא/ג לבושה של תורה סי' יד אות ה, סי' כח אות ח, סי' סה אות ה, סי' סט אות ז, סי' ע אות ב[ג], ד-ה, לב-לד, ס, סה, סי' עד אות ה, סי' עה אות ז
כא/ג לחם יהודה
כא/ג מגן בעדי עמ' 255
כא/ג מוסר המקרא והתלמוד עמ' צז
כא/ג מסורה חי"ג עמ' סד
כא/ג מציון אורה ח"א עמ' רלב
כא/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/ג משנה הלכות ח"ז סי' יא, רלג, ח"ט סי' רסז-רסח, ח"י סי' רצא
כא/ג משנה הלכות ח"ז סי' רלה דף קסב ע"ג-ע"ד, קסג ע"א
כא/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שי {כדי שישאנה}
כא/ג משפטי דרבנן עמ' סב, פט
כא/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות יא {להסתכל בפנויה}
כא/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קז אות יא {לבדקה}, סי' קכ אות ב {ראב"ד}
כא/ג פד"ר חי"ד עמ' 386 {מ"מ}
כא/ג פני משה (שלז')
כא/ג פתחי נדה (פוטאש) עמ' ר
כא/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 220
כא/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף ק
כא/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' יד
כא/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקט
כא/ג שו"ת הריב"ש עמ' תרמד
כא/ג שושנת יעקב (רפפורט) עמ' ס
כא/ג שפע חיים - נישואין עמ' קכח
כא/ג תולדות יעקב (וורשנא) דף עג ע"ד
כא/ג תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רכג
כא/ד אוריתא טו עמ' קסב
כא/ד אפיקי מגינים נדרים סי' כד
כא/ד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יא
כא/ד באר מלך
כא/ד באר משה (שטרן) ח"ד סי' ו אות ו, סי' קכב אות יט {אשתו נדה}
כא/ד ביאורים מר"ד מצגר (סוף תוס' רא"ש על קידושין) סי' ז עמ' נו {צ"פ}
כא/ד ברור הלכה נדרים כ ע"א ציון ז
כא/ד ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קפו {צ"פ}
כא/ד גביע הכסף ח"ג עמ' מג
כא/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' עב {ומותר לאדם להביט באשתו כשהיא נדה}
כא/ד דברות משה שבת ח"ב סי' נג הערה לא
כא/ד הר המלך ח"ה עמ' רעו-רעז
כא/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תצה
כא/ד חנא וחסדא ח"ג דף קי ע"ב
כא/ד טהרת הבית ח"א עמ' תצז, ח"ב עמ' קנז
כא/ד יד פשוטה אהבה עמ' קד
כא/ד כוכבי בוקר עמ' קסב
כא/ד כל בו ח"ה עמ' קמז
כא/ד כרם יעקב עמ' כב
כא/ד לבושה של תורה סי' מז אות ה[ד], סי' נג אות א
כא/ד לחם יהודה
כא/ד מעיני התורה ח"ב עמ' סח
כא/ד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קכב]
כא/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/ד משפטי עזיאל ח"ז עמ' תנ
כא/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' שד
כא/ד נישואין שלא כדת עמ' 36
כא/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שמו {צ"פ}
כא/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנח
כא/ד פאת שדך יו"ד עמ' ר {מ"מ}
כא/ד פתחי נדה (פוטאש) עמ' ר
כא/ד צהר גל' ב עמ' 24, 27, 28
כא/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ה ע"ב
כא/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קלט אות ב
כא/ד קרן הצבי מצוה סג אות ג
כא/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סא
כא/ד ראש אליהו ח"ב עמ' רלז {נדה - לא יבוא למכשול}
כא/ה אברהם במחזה דף קמו ע"ד {באיזה שימוש}
כא/ה אדני היד החזקה
כא/ה אהל חייא עמ' תשכט
כא/ה אור הישר [מפרשים בהל' אישות פכ"א ה"ג, עי' לעיל ספי"א]
כא/ה אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 491
כא/ה אמת ליעקב נשים עמ' קי {טיהר עצמו}
כא/ה אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 133-135
כא/ה ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יא
כא/ה אריה ליש עמ' קלח
כא/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כא/ה באר מלך
כא/ה באר משה (שטרן) ח"ד סי' קיג אות ג
כא/ה ברור הלכה קדושין ע ע"א ציון ז, ע ע"ב ציון א
כא/ה גביע הכסף ח"ד עמ' כח {מ"מ - אמת רבי}
כא/ה הוד יוסף עמ' מט-נ
כא/ה הצניעות והישועה פ"כג ומהדו"ב שם
כא/ה יוסף את אחיו עמ' קא {שאלת שלום}
כא/ה כל בו ח"ה עמ' קמז
כא/ה לב שלם [עצמות יוסף דף קז ע"ד]
כא/ה מראה הנוגה
כא/ה משאת המלך (אדרי)
כא/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו {מ"מ - לשאול עניינה}
כא/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ע אות טו {מ"מ}
כא/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כז אות ג
כא/ה סמיכה לחיים דף עו ע"ג
כא/ה עמודי שלמה ח"ב עמ' קז
כא/ה עצמות יוסף קידושין עמ' רנה
כא/ה צהר גל' ו עמ' 62
כא/ה צפנת פענח שמות עמ' צח, ויקרא עמ' קעט
כא/ה קונטרסי שעורים קדושין שעור א אות טו
כא/ה קרן הצבי מצוה נ אות ה, מצוה צא אות ח
כא/ה שאילת יעבץ ח"ב סי' ב
כא/ה שיח יוסף נדה ח"א עמ' קא
כא/ה שמועת חיים ערכין ח"א עמ' פה
כא/ה שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' טו אות א
כא/ה תורה לדעת ח"ו עמ' רכז
כא/ה תורה לשמה (תשעג) עמ' תקנט
כא/ה תורת ההרהור עמ' קמה
כא/ו אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קכז
כא/ו אור הישר [מל"מ הל' סוטה פ"א ה"ג]
כא/ו אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 92
כא/ו ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יא
כא/ו באר מלך
כא/ו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' נז
כא/ו בינת אמת עמ' רצב
כא/ו במעגלי יושר בראשית עמ' 274, 334
כא/ו ברור הלכה שבת יג ע"א ציון ג
כא/ו דברות משה יבמות עמ' רמד
כא/ו הצניעות והישועה פ"כה אות יב
כא/ו ויען יצחק עמ' רעה
כא/ו וישב אברהם דף א ע"ב {מ"מ}
כא/ו חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קיז
כא/ו חשבונות של מצוה עמ' קעט
כא/ו טהרת יו"ט חט"ז עמ' שח
כא/ו טל חיים (טל) פסח עמ' רעח
כא/ו כל בו ח"ה עמ' קמז
כא/ו כסא דוד (תשנ) עמ' קסז
כא/ו לב דוד (תשסט) עמ' ס
כא/ו לבושה של תורה סי' עא אות ח, יב, יד
כא/ו מחקרי ארץ ח"ז אה"ע סי' ה, ו
כא/ו מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קסט
כא/ו משאת המלך (אדרי)
כא/ו משנה הלכות ח"ד סי' קפו
כא/ו משנה הלכות ח"ט סי' רע, רעט
כא/ו משנת משה שבת עמ' קט
כא/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נה אות סה
כא/ו סדר יעקב ח"א לדף נח ע"ב אות ה
כא/ו שולי הגליון עמ' פא
כא/ו שנות חיים (אויסאיבל) נדה סי' קד ס"ק ד
כא/ו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רכא
כא/ו תחומין חכ"א עמ' 374, 379
כא/ז אגרות משה אהע"ז ח"א סי' ס, ח"ד עמ' קכג
כא/ז אדני היד החזקה
כא/ז אמת ליעקב נשים עמ' קפב
כא/ז אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 94, 102, 105, 106
כא/ז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יא
כא/ז באר מלך
כא/ז בית אבי ח"ב סי' קב עמ' קמב-קמג, סי' קג
כא/ז ברור הלכה ברכות כד ע"א ציון ז, קדושין פא ע"ב ציון ג
כא/ז דברות אליהו ח"ו עמ' קסו {קירבה לאמו או לבתו הנדה}
כא/ז דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה עח, יבמות עמ' רמד
כא/ז ויען יצחק עמ' רעה
כא/ז חזון יחזקאל גיטין פ"ד ה"ח
כא/ז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיד
כא/ז כל בו ח"ה עמ' קמז
כא/ז לב שלם [מעיל צדקה דף יט]
כא/ז מחקרי ארץ ח"ז אה"ע סי' ה
כא/ז משאת המלך (אדרי)
כא/ז משנה הלכות ח"ד סי' קעד
כא/ז משנת יוסף דרשות ח"א עמ' קעג
כא/ז ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תסט
כא/ז ענבי פתחיה עמ' 13
כא/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' כ
כא/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' תיב
כא/ח אדני היד החזקה
כא/ח אהל משה (לוין) ח"א דף יג ע"ג
כא/ח אור הישר [מ"מ ולח"מ לעיל פ"א הט"ו]
כא/ח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' כא
כא/ח ארחות חיים ח"ב סי' ח אות כז
כא/ח באר מלך
כא/ח בית הלוי - שו"ת הגר"ח סי' ג עמ' טו
כא/ח ברור הלכה יבמות עו ע"א ציון ה
כא/ח דברות משה שבת ח"ב סי' נט הערה לד
כא/ח דברי יואל - שו"ת עמ' תיא
כא/ח דברי תלמוד ח"ב עמ' קסט
כא/ח חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' יג לדף סה ע"א
כא/ח טהרת הבית ח"ב עמ' פט
כא/ח ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רלו
כא/ח מבוא למשנה תורה עמ' 333
כא/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שכו
כא/ח משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קפט
כא/ח משפטי דרבנן עמ' סט
כא/ח נרות אהרן
כא/ח עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רנה {רמב"ם}, שמו {צ"פ}
כא/ח פירושי רס"ג לבראשית עמ' 389
כא/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף צח
כא/ח קרן הצבי מצוה מז אות ה, מצוה עא אות ה, מצוה קט אות ב-ג
כא/ח שו"ת רשב"ש עמ' תקיא
כא/ח שולי הגליון עמ' פא
כא/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תכג
כא/ט אדני היד החזקה
כא/ט אמונת עתיך גל' 112 עמ' 108
כא/ט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' כד
כא/ט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' כד
כא/ט אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' ח ד"ה ונראה
כא/ט אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קסז
כא/ט אמת ליעקב נשים עמ' קי {הבנים אינם הגונים}
כא/ט אפיקי מגינים יבמות סי' ח
כא/ט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ז
כא/ט באר אלחנן עמ' כא {מ"מ}
כא/ט באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 507-508 {רק אם אינו מוציא ש"ז לבטלה}
כא/ט באר הגולה עם ביאור בארה של מרים (נויגרשל) עמ' 116
כא/ט באר מלך
כא/ט בן נעות המרדות עמ' קעד {שלא יוציא לבטלה}
כא/ט בעקבי יעקב עמ' רלז
כא/ט בצור ירום ח"ד עמ' פה הערה 15
כא/ט ברור הלכה יבמות לד ע"ב ציון א
כא/ט ברור הלכה נדרים כ ע"ב ציון ג
כא/ט גשר יהושע עמ' 172
כא/ט דברות משה יבמות עמ' קצו
כא/ט הרמב"ם - שמרנות עמ' 266
כא/ט ופקדת נוך עמ' סח
כא/ט זכרון יהונתן דף קלז
כא/ט יד פשוטה מדע עמ' רפה
כא/ט יכין ובועז ח"א סי' י
כא/ט יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' תלז
כא/ט כל בו ח"ה עמ' קלז
כא/ט לקחת מוסר ח"א עמ' כו
כא/ט מבוא למשנה תורה עמ' 163
כא/ט מוריה גל' קעא עמ' מא
כא/ט מחקרי ארץ ח"ח יו"ד סימן ח
כא/ט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 380
כא/ט מרגליות הים סנהדרין נח ע"ב אות טו {שלא כדרכה}, נט ע"ב אות ד {צ"פ}
כא/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/ט מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' מלכים פ"ט ה"ז]
כא/ט משנת יוסף דרשות ח"א עמ' קסט
כא/ט משנת יעקב
כא/ט נזר הקדש (תשעה) ח"א עמ' שלט
כא/ט עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' שיב
כא/ט עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות כד-כה
כא/ט פי' ר"א מן ההר נדרים כ ע"א
כא/ט צהר גל' ד עמ' 136, 137
כא/ט רוח אליהו
כא/ט שרידי אש ח"א עמ' תקג
כא/ט תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רעח
כא/ט תורה לשמה (תשעג) עמ' תקס
כא/ט תורה שלמה בראשית פ"ב אות רצח
כא/ט תיבת גומא (ורשנר) עמ' פו
כא/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' כט-ל, לב
כא/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שעט
כא/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' שעז
כא/י אבן השהם ומאירת עינים עמ' כח
כא/י אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קב
כא/י אדני היד החזקה
כא/י ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ז
כא/י באר מלך
כא/י בכורי אביב (ביק) תהלים אות מז דף כה ע"ג {ךצורך גדול}
כא/י דברות משה נדה וטהרות עמ' עא {ואין נזקקין לדבר זה אלא מפני צורך גדול}
כא/י דברי יציב יו"ד עמ' קצה {ביום}
כא/י דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 138
כא/י האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' סז {אסור לשמש מיטתו ביום}
כא/י הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כו ע"ג {כ"מ - השמיט בית אפל}
כא/י הרמב"ם - שמרנות עמ' 266
כא/י הרמב"ם כמחנך עמ' 256
כא/י ופקדת נוך עמ' סו
כא/י זכור לדוד עמ' יט
כא/י חי' חתם סופר
כא/י יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' קצח
כא/י לבושי מרדכי או"ח עמ' ס-סא
כא/י מי נדה עמ' קעג
כא/י משנה הלכות ח"ו סי' רלב {אמצע הלילה}
כא/י משנת יעקב
כא/י משנת משה כתובות עמ' קסז, קידושין עמ' רט
כא/י נרות אהרן
כא/י ס' החיים (קלוגר) עמ' שמו-שמז
כא/י פאר יעקב ח"ג עמ' רלו {לשמש ביום}
כא/י פינות הבית דף צו ע"ד
כא/י שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קב
כא/י שולי הגליון עמ' פב
כא/י שושנת יעקב (רפפורט) עמ' ס
כא/י שעורי עץ ארז שבת עמ' סב-סג
כא/י שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' תעח
כא/י תורה לשמה (תשעג) עמ' פה, קכו
כא/י תורה לשמה (תשעג) עמ' קכו
כא/י תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' קסז {הגמי"י אות ה}
כא/יא אדני היד החזקה
כא/יא אור הישר [לח"מ הל' דעות פ"ה ה"ד]
כא/יא אמונת יהושע עמ' קנז-קנח
כא/יא ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ז
כא/יא באר מלך
כא/יא בתורתו יהגה (תשעב) עמ' פה {כדי למעט בתשמיש}
כא/יא גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רמח
כא/יא דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ} [קראין - צ"ל קריין]
כא/יא הרמב"ם - שמרנות עמ' 266
כא/יא ופקדת נוך עמ' סו
כא/יא כל בו ח"ה עמ' קלח-קלט
כא/יא לבושה של תורה סי' פ אות ח[א]
כא/יא מבוא למשנה תורה עמ' 106
כא/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שנה {שעה"מ}
כא/יא משנה הלכות ח"ה סי' רלה-רלו
כא/יא משנה הלכות ח"ז סי' רמ
כא/יא ס' הקנינים עמ' סג
כא/יא שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 199
כא/יא שפתי שושן עמ' קנד
כא/יב אמת ליעקב נשים עמ' קיא
כא/יב ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ז
כא/יב באר מלך
כא/יב בדי הארון (הכהן) עמ' 211-212
כא/יב ברור הלכה יבמות מט ע"ב ציון ב
כא/יב ברור הלכה מו"ק טו ע"ב אחרי ציון ח פסקה א {מנודה}
כא/יב בתורתו יהגה (תשעב) עמ' פד {שאין דעת חכמים נוחה למי וכר מצוי אצל אשתו כתרנגול}
כא/יב גביע הכסף ח"ג עמ' מ {מורדים ופושעים}, מב {"מהם"}
כא/יב דברי יציב אהע"ז עמ' לג {מחשב באחרת}, ריט {בעל כרחה}
כא/יב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רסא
כא/יב הרמב"ם - שמרנות עמ' 266
כא/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 122
כא/יב ופקדת נוך עמ' סט
כא/יב יסודי הצדקה עמ' 479
כא/יב כל בו ח"ה עמ' קמ
כא/יב מנפת צוף עמ' 364
כא/יב משנה הלכות ח"ז סי' ריא דף קמ ע"ד {כשאחד חייב נידוי}, סי' ריב דף קמד ע"א {כשאחד חייב נידוי} וע"ד {מהן מורדין}, סי' רטז {מהם מורדים}
כא/יב סודו של המשפט העברי עמ' 362
כא/יב עיוני הפטרה ח"ב עמ' 556
כא/יב פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 246
כא/יב קול יהודה (גרשוני) עמ' תקא
כא/יב שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' יח
כא/יב שו"ת מהרש"ל סי' ו
כא/יב שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 192, ו עמ' 315
כא/יג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ז
כא/יג באר מלך
כא/יג בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' סא {יסורי הגלות}
כא/יג גביע הכסף ח"ג עמ' מ {יסורי הגלות בוררין}
כא/יג גליוני הגר"ש עמ' סט
כא/יג דברי יואל - שו"ת עמ' תד
כא/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 122
כא/יג ופקדת נוך עמ' סט
כא/יג כל בו ח"ה עמ' קמא
כא/יג משנה הלכות ח"ז סי' ריג, מהדו"ת יו"ד עמ' רטז
כא/יג משפטים לישראל עמ' מז
כא/יג פד"ר חי"ד עמ' 368 {מל"מ}
כא/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קסב
כא/יג תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תש
כא/יג תפארת בחורים (תשסה) עמ' פד
כא/יג תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' עט
כא/יד אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קעז
כא/יד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ז
כא/יד באר מלך
כא/יד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תצג
כא/יד ברור הלכה קדושין יב ע"ב ציון א
כא/יד הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 186
כא/יד המשפט העברי עמ' 438
כא/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיד
כא/יד יכין ובועז ח"א סי' קכו עמ' 315
כא/יד כל בו ח"ה עמ' קמא
כא/יד מחשבת הקודש ח"ב דף מח ע"א
כא/יד מקום דוד [שבות יעקב ח"א סי' קיז]
כא/יד משפטי דרבנן עמ' עד-עה, פז, צח
כא/יד משפטים לישראל עמ' מח
כא/יד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ו
כא/יד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לז אות ו
כא/יד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רנה-רנו
כא/יד שו"ת רשב"ש עמ' תקיא
כא/טו אמרות טהורות (ישראל) דף לד ע"א
כא/טו אמת ליעקב נשים עמ' קא
כא/טו אנצי"ת ע' אורח הע' 10
כא/טו ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ז
כא/טו באר מלך
כא/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' ריד סעיף ה {ראב"ד}
כא/טו בית מושב (תשסז) עמ' תיח
כא/טו ברור הלכה כתובות סה ע"א ציון א
כא/טו ברור הלכה פסחים נא ע"א ציון א, קדושין יב ע"ב ציון ח
כא/טו גביע הכסף ח"ג עמ' נה {אסור משום עזות פנים}, נו {ראב"ד}
כא/טו דברות אליהו ח"ה עמ' סט
כא/טו המאיר לארץ
כא/טו וישב אברהם דף א {מל"מ}
כא/טו ופקדת נוך עמ' סה
כא/טו חוקות הדיינים ח"ג עמ' רלג
כא/טו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שכא-שכב
כא/טו חנא וחסדא ח"ב דף כד ע"א, רכ ע"ב {מרכה"מ}
כא/טו ים שמחה עמ' קה {עזות פנים}
כא/טו ישורון ח"כ עמ' רכד {ראב"ד}
כא/טו כל בו ח"ה עמ' קמב
כא/טו כסא דוד (תשנ) עמ' מח {רשות לאשה שלא תינשא}
כא/טו לב מבין דף כ ע"א {ראב"ד}
כא/טו לחם יהודה
כא/טו מילי דקדושין עמ' שפב {חמיו - לא נקט חמותו}
כא/טו מעין חיים ח"א עמ' מ
כא/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' שכט
כא/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/טו משפטי דרבנן עמ' סב
כא/טו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ו
כא/טו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לז אות ו
כא/טו עמודי שלמה ח"ב עמ' קא, ח"ג עמ' קנד
כא/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קסו {בית חמיו}
כא/טו שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' פו
כא/טו שו"ת מהרש"ל סי' כה
כא/טז אדני היד החזקה
כא/טז אמת ליעקב מועד עמ' רעז
כא/טז אנצי"ת ע' גרושה הע' 129, 131, 133, 138, 142
כא/טז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ז
כא/טז באר מלך
כא/טז באר מרים פ"ב ה"ג אות א
כא/טז ברור הלכה פסחים נא ע"א ציון א
כא/טז דברות אליהו ח"ה עמ' סט
כא/טז דברות אליהו ח"ו עמ' קנט {לרחוץ עם אביו}
כא/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלט
כא/טז יד פשוטה מדע עמ' תלד
כא/טז כל בו ח"ה עמ' קמג
כא/טז להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קכט ע"א
כא/טז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' רכח, רל
כא/טז נר דוד ח"א עמ' קצד
כא/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רעב
כא/טז תורה שלמה בראשית פ"ט השמטות לאות קמא (עמ' תקלד)
כא/יז אדני היד החזקה
כא/יז אנצי"ת ע' גרושה הע' 132, 148-151
כא/יז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ז
כא/יז באר מלך
כא/יז דיני ישראל א עמ' 18
כא/יז יד פשוטה מדע עמ' תתמא
כא/יז יחוה דעת ח"ה עמ' רפח
כא/יז יצחק ירנן
כא/יז ישועות כהן לקוטים סי' ט ס"ק ד
כא/יז כל בו ח"ה עמ' קמג
כא/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשפו, תתפה, תתקמט
כא/יז מקום דוד [שבות יעקב ח"א סי' קג]
כא/יז משאת המלך (אדרי)
כא/יז משבצות זהב שמואל ב עמ' שיז
כא/יז משפטי עזיאל ח"ז עמ' תמו-תמז
כא/יז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כז אות ו
כא/יז פאת שדך יו"ד עמ' ר
כא/יז שאילת יעבץ ח"ב סי' טו
כא/יז שו"ת מהרשי"ק עמ' כ
כא/יז שרידי אש ח"א עמ' רכ
כא/יז תחומין חי"ג עמ' 290
כא/יח אבני נזר אהע"ז סי' פג אות ג
כא/יח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רז
כא/יח אדני היד החזקה
כא/יח אז ישיר עמ' סג
כא/יח אמת ליעקב נשים עמ' נט, סז-סח
כא/יח אפיקי מגינים יבמות סי' ח
כא/יח ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ז
כא/יח באר אלחנן עמ' כא {מ"מ}, כג
כא/יח באר מלך
כא/יח באר משה (שטרן) ח"ה סי' יט אותיות ה-י
כא/יח בגדי ישע (השמטות)
כא/יח בית יעקב (תשסא) עמ' נח
כא/יח בית שערים ח"ג סי' נ
כא/יח ברור הלכה יבמות לד ע"ב ציון א
כא/יח גשר יהושע עמ' 170
כא/יח דברות אליהו ח"ו עמ' קנו {השמיט שלש נשים משמשות במוך}
כא/יח דברות משה יבמות עמ' קצה
כא/יח דברות משה נדה וטהרות עמ' ס {ועליהם נאמר ידיכם דמים מלאו וכאילו הרג הנפש}
כא/יח דברות משה סנהדרין עמ' תקעז
כא/יח דברי יואל - שו"ת עמ' תסה
כא/יח דברי יציב אהע"ז עמ' צב {קטנה}
כא/יח העובר בהלכה עמ' 41
כא/יח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רט
כא/יח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רי
כא/יח חידושין על התורה לרבנו תם עמ' מה
כא/יח חיי נפש ח"ד עמ' תכג, תכו
כא/יח חסדי דוד ח"ט עמ' קצד
כא/יח יד אליהו (בוקובזה) ח"ב הערה יח {מל"מ}
כא/יח יד פשוטה מדע עמ' תפא
כא/יח ימין משה
כא/יח כגן עדנים עמ' קי
כא/יח כוכבי בוקר עמ' קסג
כא/יח כל בו ח"ה עמ' קמג
כא/יח כרם שלמה (אהרמן) יבמות יב ע"א
כא/יח לבושה של תורה סי' ע אות ב[ג], נא, נג
כא/יח לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקלט
כא/יח מאור למלך נדרים עמ' סב
כא/יח מוריה גל' קיא עמ' יד, גל' קעא עמ' מא-מג, מו, מט
כא/יח משאת המלך (אדרי)
כא/יח משאת המלך ח"א סי' פ אות יא
כא/יח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תשג
כא/יח משנה הלכות ח"ה סי' רלה-רלו {קטנה}
כא/יח משנה הלכות ח"ז סי' ריג דף קמה ע"ג
כא/יח משנה הלכות ח"ט סי' קעח
כא/יח משנה כסף (כולי) דף סב {מ"מ - נידוי}
כא/יח משנת יעקב כאן (עמ' קמט-קנא), ונשים ח"א עמ' קצז-קצח
כא/יח משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קו
כא/יח משפטי עזיאל ח"ה עמ' קלד, ח"ט עמ' קצט
כא/יח משפטים לישראל עמ' רכה
כא/יח משרת משה (עטייה)
כא/יח נועם חי"ט עמ' רנז
כא/יח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' לב אות ג {מל"מ}
כא/יח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' פח אות ג
כא/יח נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות מ
כא/יח נר מצוה (ואלק) שרשים דף ב ע"ב
כא/יח נשמת אברהם ח"ג עמ' קה {מל"מ}
כא/יח נתיבותיה שלום שמות עמ' 50
כא/יח סולם מוצב עמ' פב-פג
כא/יח ספרי הפרדס ח"ב עמ' מו
כא/יח עזרת כהן עמ' תט
כא/יח עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' שג, שיא-שיב
כא/יח עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות כד {השחתת זרע בקטנה}
כא/יח עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רג
כא/יח עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רסג
כא/יח פד"ר ח"ו עמ' 197
כא/יח פותח יד
כא/יח פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' יב דף פה ע"א {דש מבפנים וזורה מבחוץ}
כא/יח צהר גל' ד עמ' 133
כא/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קמב
כא/יח קהלות יעקב לקוטים ח"ד סי' טז
כא/יח קול בן לוי (תשסג) עמ' מא
כא/יח קרן הצבי מצוה ב אות ז, מצוה פו אות ג, מצוה קז אות ב
כא/יח ריח שדה דף נא ע"א-ע"ב
כא/יח רלב"ג בראשית פ"ו פסוק ז עמ' פט, פ"ל פסוק א עמ' קפו
כא/יח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקנא
כא/יח שיח יוסף נדה ח"א עמ' פט-צא, צה, צח
כא/יח שיחות לספר ויקרא עמ' רכג {כאילו הרג}
כא/יח שלמי יוסף נדה עמ' תסג, תסה
כא/יח שמש מרפא עמ' פט, צב
כא/יח שעשועי תורה (תשנג) עמ' קז, קט {קטנה}, קי-קיא {ניאוף ביד}
כא/יח שפתי שושן עמ' קנה
כא/יח תורת ההרהור עמ' קלז
כא/יח תחומין חכ"א עמ' 94
כא/יח תקנת השבין פט"ו עמ' 124
כא/יט אגרות משה או"ח ח"ד סי' קטז {לימוד תורה}
כא/יט אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' רסז
כא/יט ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ז
כא/יט באר מלך
כא/יט באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שפז
כא/יט בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
כא/יט ברור הלכה ע"ז כ ע"ב ציון ה
כא/יט גשר יהושע עמ' 170
כא/יט דבר טוב עמ' שעב {על ערפו}
כא/יט דברות משה ברכות עמ' סד {לפיכך אסור לארם לישן על ערפו ופניו למעלה עד שיטה מעט כדי שלא יבוא לידי קישוי}
כא/יט דברות משה נדה וטהרות עמ' סד {כדי שלא יבוא לידי קישוי}
כא/יט דברי יציב אהע"ז עמ' א
כא/יט דעת הרמב"ם עמ' 466
כא/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שלט
כא/יט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רסט
כא/יט חנא וחסדא ח"ג דף יז ע"ד
כא/יט טהרת יו"ט חי"ח עמ' עד, פ
כא/יט יד פשוטה מדע עמ' תפא, אהבה עמ' נד {על ערפו}
כא/יט ים שמחה עמ' עז {להסתכל כדי לישאנה}
כא/יט כל בו ח"ה עמ' קמד
כא/יט לבושה של תורה סי' ע אות ב[ג], נא, נג
כא/יט להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קנה {יסיע עצמו}
כא/יט מבוא למשנה תורה עמ' 314 {הבאי}, 370 {לימוד תורה}
כא/יט מילי דמרדכי [עי' הל' ק"ש פ"ב ה"ב והל' חמץ פ"ז ה"ח]
כא/יט מים חיים (קרייזוירטה) עמ' שלד
כא/יט משאת המלך (אדרי)
כא/יט משנת יוסף דרשות ח"א עמ' קנא
כא/יט משנת יוסף דרשות ח"ב עמ' פב, קיח, קעא, רסג
כא/יט משפטי עזיאל ח"ט עמ' קצט
כא/יט סולם מוצב עמ' פג {מקשה עצמו}
כא/יט ראש אליהו ח"ב עמ' שנ
כא/יט ראשית בכורי משה חיים מאמר ה
כא/יט שו"ת ר"י מילר עמ' י {הרהור - יחזקאל לא נכשל}
כא/יט שיחות לספר ויקרא עמ' רכג {כאילו הרג}
כא/יט שפע חיים - נישואין עמ' סט
כא/יט שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 378 {דברי תורה}
כא/יט תורת ההרהור עמ' כו, סו, קלא, קלז, ריא, רנג
כא/יט תפארת בחורים (תשסה) עמ' צו
כא/כ ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ז
כא/כ באר מלך
כא/כ באר משה (שטרן) ח"ד סי' קמז עמ' רכז
כא/כ בני בנים ח"א עמ' קל
כא/כ הר המלך ח"ג עמ' כג
כא/כ ימין משה
כא/כ כל בו ח"ה עמ' קמד
כא/כ מחנה חיים ח"ד עמ' נט
כא/כ פד"ר חכ"א עמ' 166
כא/כ קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נט
כא/כא אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 117, 118
כא/כא ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ט
כא/כא באר מלך
כא/כא באר משה (שטרן) ח"ד סי' קמז עמ' רכז
כא/כא בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' לז
כא/כא ברור הלכה ע"ז כ ע"ב ציון ב
כא/כא דברות משה שבועות-ע"ז עמ' ריז, ריח, תמז {וכן אסור לאדם להסתכל בנשים בשעה שהן עומדות על הכביסה}
כא/כא טהרת הבית ח"ב עמ' קסו {בבגדי צבעונין של אשתו הנדה}
כא/כא יחוה דעת ח"ה עמ' רצד
כא/כא כוכבי בוקר עמ' קסג, קסו
כא/כא כל בו ח"ה עמ' קמד
כא/כא כתר ח"ו עמ' 318
כא/כא לבושה של תורה סי' יד אות יג, סי' ע אות ב[ג], סה, סח, ע-עא, סי' עד אות ט, סי' עה אות ב
כא/כא להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קכד ע"א
כא/כא מחזה עיניים עמ' קלו-גח {על הכביסה}
כא/כא מחקרי ארץ ח"ה יו"ד סי' ט
כא/כא משה ידבר (תשעו) עמ' סט
כא/כא ערך כסף עמ' רי
כא/כא פינות הבית דף קטז ע"א
כא/כא פני משה (שלז')
כא/כא קדושת עיניים (תשעא) פ"ג אות סב, קלה
כא/כא שיח יוסף ח"ב עמ' קסז
כא/כא שיח יוסף נדה ח"א עמ' קא
כא/כא שמן ראש סוכות ח"א עמ' שפ {מחשבת עריות מתגברת}
כא/כא שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' קיח
כא/כא שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 211
כא/כב אבות הראש ח"א דף צא ע"א
כא/כב אדני היד החזקה
כא/כב אמרי חיים (לרנר) ח"ג עמ' שב-שג {לא ילך אחרי אשה - השמיט אשתו}
כא/כב אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 115, 119, 120
כא/כב באר לחי ראי {ללכת אחרי אשה}
כא/כב באר מלך
כא/כב באר משה (שטרן) ח"ד סי' קמז עמ' רלג
כא/כב בית מאיר (תשע) סי' כא ס"א עמ' רטו
כא/כב בית מאיר סי' כא אות א עמ' ריד {פגע בשוק}
כא/כב בן יהודה סי' פא
כא/כב בצור ירום ח"ה עמ' רלב {מקלי עמי הארץ}
כא/כב ברור הלכה ברכות סא ע"א ציון א
כא/כב ברור הלכה ע"ז יז ע"א ציון א
כא/כב גביע הכסף ח"ג עמ' סז {מקלי עמי הארץ}
כא/כב דברות אליהו ח"ו עמ' קנה {הליכה אחרי אשה - ישיבה אחריה באוטובוס}
כא/כב יוסף את אחיו עמ' לד
כא/כב ים שמחה עמ' קד
כא/כב ירושלים דדהבא עמ' קנט-קס
כא/כב כל בו ח"ה עמ' קמד
כא/כב מעשה אברהם דף יז ע"ד {אסור לעבור}, רג ע"ד ואילך {מי שפגע}
כא/כב מצור דבש (שטיינהויז) עמ' רל
כא/כב משבצות זהב עזרא עמ' ס
כא/כב משיב נבונים סי' מב
כא/כב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שיא {ללכת אחריה}
כא/כב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לד אות ג
כא/כב עין חיים ח"א עמ' רכב
כא/כב פרפרת התורה עמ' לט
כא/כב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
כא/כב ראש אליהו ח"ב עמ' שנ
כא/כב שלמי יוסף נדה עמ' תסג
כא/כב שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' קיח
כא/כג אדני היד החזקה
כא/כג אור הישר [ברכי יוסף או"ח סי' ג ס"ק יב]
כא/כג ארחות חיים ח"ב סי' ז אות י
כא/כג ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' עא
כא/כג ארצות החיים סי' ג ארץ יהודה אות י {השמיט למטה מעטרה}
כא/כג באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 515 {שמא יביא להרהור}
כא/כג באר מלך
כא/כג ברור הלכה שבת קח ע"ב ציון ט
כא/כג ברכי יוסף או"ח דף ג ע"ד, סי' ג סי"ב {תחת הטבור}
כא/כג הלכות עולם (קאראסיק) נדה טו ע"ד {נשוי}
כא/כג הר המלך ח"ג עמ' ע
כא/כג חזו"א יו"ד סי' קד ס"ק ג, אהע"ז סי' לו ס"ק ג, נדה סי' נג ס"ק ג
כא/כג חי' חתם סופר
כא/כג יצחק ירנן
כא/כג ירושלים דדהבא עמ' קנט-קסא {ידו למטה מטבורו}
כא/כג כל בו ח"ה עמ' קמה
כא/כג לב שלם [ב"ח אהע"ז דף כ ע"ב]
כא/כג מגן גבורים (או"ח) סי' ג ס"ק י-יב
כא/כג מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' טו
כא/כג מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 442
כא/כג מצות ראיה עמ' כד
כא/כג משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' יט-כ
כא/כג נרות אהרן
כא/כג פני המלך (מזוז)
כא/כג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קפד ע"א
כא/כג קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קצא {השמיט היתר ביעתותא}
כא/כג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רעח
כא/כג שיח יוסף נדה ח"א עמ' סט, עא
כא/כג שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תעט
כא/כג שמחת עולם (הרבסט) ח"א סי' ט אות א-ג
כא/כג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מח ע"ב
כא/כד אור יצחק (ראדוויל) עמ' קלד {מעולם לא הסתכל במילתו}
כא/כד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות י
כא/כד באר מלך
כא/כד גור אריה בראשית פ' לז הע' 90
כא/כד דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ}
כא/כד הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 141
כא/כד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלט
כא/כד ירושלים דדהבא עמ' קס-קסא {השמיט שרבי לא שם ידו למטה מחגורתו}
כא/כד כל בו ח"ה עמ' קמה, קנב
כא/כד לבושה של תורה סי' ט אות ד[ג]
כא/כד לקחת מוסר ח"א עמ' כג
כא/כד מבוא למשנה תורה עמ' 87, 314
כא/כד מנחת יואל עמ' שכו {לא התבונן באשתו}
כא/כד מציון אורה ח"א עמ' רלג
כא/כד קדושת עיניים (תשעא) פ"ד אות עט
כא/כד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמה
כא/כד ראש אליהו ח"ב עמ' שנ
כא/כד תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' רמב
כא/כה אבני זכרון (פפר) ח"א דף ק ע"ב
כא/כה אדני היד החזקה
כא/כה אוהב מישרים עמ' רלו {כמו זנות}
כא/כה אור הישר [אור הישר יבמות צו ע"ב ודף קיב ע"ב]
כא/כה אור יעקב יבמות דף נד ע"ג
כא/כה ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יא
כא/כה באר מלך
כא/כה באר ראי עמ' שלב
כא/כה באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' כ-כא
כא/כה בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' רסו
כא/כה בית מאיר (תשע) סי' לז ס"יד עמ' רסז
כא/כה בית מאיר השלם סי' מג ס"א עמ' קמד
כא/כה בית מאיר סי' א אות ג עמ' ג
כא/כה בית מרדכי (סאויצקי) דף סג ע"ג
כא/כה בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קכה
כא/כה ברור הלכה סנהדרין עו ע"ב ציון א
כא/כה ברכת חיים (אמסלם)
כא/כה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תל
כא/כה דברות אליהו ח"ה עמ' קיד
כא/כה דברי אמת (תרכא) דף י ע"ב
כא/כה הדר איתמר עמ' קל, קלב {מצוה על האב}
כא/כה הון יוסף דף ד
כא/כה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קצז
כא/כה זעקת דלות עמ' 239
כא/כה חד וחלק ח"ב דף לו ע"ד
כא/כה חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 21-22
כא/כה חקרי זמנים ח"ד עמ' רסד
כא/כה יד לגילת עמ' 23
כא/כה יחי ראובן (נאוי) עמ' קמב
כא/כה כל בו ח"ה עמ' קנב
כא/כה לב שלם [בית הלל אהע"ז סי' א]
כא/כה לבושה של תורה סי' יב אות ד {איסור אשה בהרהור}
כא/כה לקוטי סופר ח"א דף א ע"א
כא/כה מחקרי ארץ ח"ז אה"ע סי' ב
כא/כה מצוה ולב (בר שאול) ח"ב עמ' 166, 169
כא/כה משנה הלכות ח"ט סי' רמ
כא/כה משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' ב, קמט
כא/כה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' לט-מ
כא/כה נחל איתן
כא/כה נישואין שלא כדת עמ' 35-36, 105
כא/כה נתיב מאיר דף כה ע"ד
כא/כה פד"ר חי"ט עמ' 286
כא/כה פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קעד
כא/כה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קמב
כא/כה צפנת פענח במדבר עמ' שכו
כא/כה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' מט
כא/כה קובץ ביאורים (שפירא)
כא/כה רנת יצחק פ' חלק עמ' רנט {סמוך לפרקן}
כא/כה שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מה תשובת מהרי"ל ס"ג וס"ו
כא/כה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רט, ריז
כא/כה שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' קז
כא/כה שו"ת הרד"ך עמ' קלז, קעט
כא/כה שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רסט
כא/כה שיח יוסף נדה ח"א עמ' צב
כא/כה שלמי יוסף נדה עמ' תסג, תסה
כא/כה שמחת יו"ט (אלגזי) דף לד ע"ב
כא/כה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ט-י
כא/כה תורת ההרהור עמ' צז, רסא
כא/כה תחומין ח"ג עמ' 378
כא/כה תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' תז
כא/כו אוצרות הרמב"ם
כא/כו אם המלך עמ' ס
כא/כו אמונת עתיך גל' 104 עמ' 46
כא/כו אמונת עתיך גל' 105 עמ' 46 {חיוב אשה במצות "לשבת יצרה"}
כא/כו אמת ליעקב נשים עמ' נט, סז
כא/כו ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יא
כא/כו אשר למלך
כא/כו באר מלך
כא/כו בית יעקב (מסקין) סי' נ (דף עא ע"א)
כא/כו בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' ג
כא/כו בית מאיר (תשע) סי' א ס"ב עמ' א
כא/כו בית מאיר סי' א אות ב עמ' א
כא/כו בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קכג
כא/כו ברור הלכה סנהדרין עו ע"א ציון ג
כא/כו ברור הלכה ע"ז כ ע"ב ציון ה פסקה ב
כא/כו ברכי יוסף אהע"ז דף קטו ע"ג {מל"מ}
כא/כו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תל
כא/כו גליוני קדש עמ' 34 {מל"מ - תמה על הטור}
כא/כו דברות משה יבמות עמ' קצה {מל"מ}
כא/כו דברי חיל עמ' ק, קד
כא/כו דברי סופר עמ' קב
כא/כו דגל מחנה אפרים (לניאדו) אהע"ז סי' יג סעיף ז עמ' שצה
כא/כו דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קכג
כא/כו הגהות רימ"א {מל"מ}
כא/כו המאיר לארץ
כא/כו העלם דבר סי' לג
כא/כו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' לד
כא/כו חסדי דוד ח"ט עמ' קצד
כא/כו יסודי ישורון ח"ב עמ' קנ
כא/כו כגן עדנים עמ' מב
כא/כו כסא דוד (תקנד) דף יב ע"ד {רשות לאשה לא להינשא - שו"ת הרד"ך בית יז}
כא/כו כרם שלמה (אהרמן) יבמות יב ע"א
כא/כו לב שלם [עדות ביהוסף ח"א סי' יב דף מד ע"ד]
כא/כו לחם יהודה
כא/כו לקוטי סופר ח"א דף ג ע"ג, ח ע"ב
כא/כו מוריה גל' קעא עמ' מב {מל"מ}, מג
כא/כו מחנה יוסף שבת עמ' מג, קצח
כא/כו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 386
כא/כו מעין חיים עמ' צט
כא/כו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' פו {רשות לאיש לישב בלא איש}
כא/כו משנה הלכות ח"ט סי' רל
כא/כו משנה הלכות קדושין סי' א
כא/כו משנת יעקב
כא/כו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שסח
כא/כו נוה צדק דף קלב ע"ב
כא/כו נועם חי"ט עמ' רנז
כא/כו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' פח אות א
כא/כו נשמת אברהם ח"ג עמ' ג, רמט
כא/כו סולם מוצב עמ' עח, פב
כא/כו עלי עין עמ' קו
כא/כו עצי ארזים סי' כג ס"ק ב
כא/כו פד"ר ח"ו עמ' 197
כא/כו פרי האדמה ח"א
כא/כו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קמב
כא/כו רמת שמואל (אג'ייני) דף קמז ע"א
כא/כו שאל האיש דף סו ע"ג {רשות לאשה שלא תינשא}
כא/כו שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכא
כא/כו שו"ת הרד"ך עמ' קפ
כא/כו שו"ת ר"י קצבי סי' ג
כא/כו שיח יוסף נדה ח"א עמ' צא
כא/כו שלמי יוסף נדה עמ' תסג, תסה
כא/כו שמש מרפא עמ' צב
כא/כו תוספתא כפשוטה נשים עמ' 68
כא/כו תורת הלוי עמ' ו
כא/כו תחומין ח"ח עמ' 115
כא/כו תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תיח
כא/כו תשורת שי מהדו"ק סי' תקט
כא/כז אביר יעקב (אביגדור) דף כא ע"ד, כב ע"א {מל"מ}
כא/כז אהל ישרים דף לח ע"ד
כא/כז אוסף פס"ד של ב"ד הגדול עמ' קסג
כא/כז אמירה נעימה (בלוך) עמ' ח
כא/כז אמרות טהורות (ישראל) דף קכג ע"ד
כא/כז אנצי"ת ע' גרושה הע' 25, 33-35, 40, 43, 45-47, 52, 53, 55, 58, 60, 61, 64, 65, 68, 78, 93, 94, 99, 101, 106, 109, 118, 119, 126, 128
כא/כז ארחות חיים ח"ב סי' ז אות יא, סי' ח אות כה
כא/כז ארשות החיים עמ' רסט
כא/כז אשר למלך
כא/כז באר מלך
כא/כז בית אהרן (קארטשין) עמ' טז
כא/כז בית אהרן וישראל גל' סז עמ' צז {מל"מ}
כא/כז בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' רס, רסב
כא/כז ברור הלכה כתובות כז ע"ב ציון י, כח ע"א ציון ד
כא/כז ברכת שלמה אהע"ז עמ' קסא
כא/כז גדולי שמואל כתובות דף כח {מל"מ}
כא/כז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' סב
כא/כז דברות אליהו ח"ד עמ' צח
כא/כז הגהות חבר בן חיים
כא/כז הר המלך ח"ד עמ' לז
כא/כז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רד
כא/כז חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 234 {מל"מ}
כא/כז חי' הגרז"ס נשים עמ' מז
כא/כז חי' כתב סופר
כא/כז חיי אברהם (קובו) תשובות דף כו ע"ב {מל"מ}
כא/כז חנא וחסדא ח"ב דף קמ ע"ד {מל"מ}
כא/כז יד פשוטה מדע עמ' תפב
כא/כז ישועות יעקב נשים עמ' רכא
כא/כז כל בו ח"ה עמ' קנג, קנח
כא/כז כתב סופר אהע"ז סי' צט {מל"מ}
כא/כז כתב סופר אהע"ז סי' צט ד"ה ג. אם, ונראה לי גם {הגהות משנה למלך}
כא/כז לב שלם [פרי האדמה דף קז ע"ב, ב"ח אהע"ז דף ז ע"ב, פרי חדש או"ח תצו ס"ק א, זבח השלמים סי' קכא דף מח ע"ג]
כא/כז לחם יהודה
כא/כז מסכת כתובות (ארזי) עמ' 135, 137
כא/כז מקורות לפסקי הרמב"ם
כא/כז מקראי קדש (תשנג) עמ' רעט {כ"מ}, תסו, תעו, תקג
כא/כז מראה הפנים גיטין דף מח
כא/כז מרכבת המשנה מהדו"ב
כא/כז משנה הלכות גיטין סי' קמב
כא/כז משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' קטז, קכט
כא/כז משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' רפא
כא/כז משנת יעקב
כא/כז משפטי דרבנן עמ' סד-סה, סז, פח, קטז, קיח
כא/כז נחל איתן
כא/כז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' י אות ב {הגהמ"י - מבשרך לא תתעלם - זו גרושתו}
כא/כז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כט אות ב {הגהמ"י}
כא/כז ס' התרומות עמ' תרסה
כא/כז עמודי שלמה ח"ב עמ' קב-קג
כא/כז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קה
כא/כז ערך כסף עמ' נג {מל"מ}
כא/כז פד"ר ח"ג עמ' 69, ח"י עמ' 212, 213, 216
כא/כז פותח יד
כא/כז פני משה (שלז')
כא/כז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' תד
כא/כז פרחי כהונה (הכהן) אהע"ז סי' לג דף קיד ע"ב-ע"ד
כא/כז פרי עץ חיים (אביגדור)
כא/כז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 233
כא/כז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' כח {מל"מ}
כא/כז ריח שדה דף נא ע"ג
כא/כז שו"ת הרד"ך עמ' רלו, רנ
כא/כז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רנד
כא/כז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תצג
כא/כז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רנד
כא/כז שו"ת ר"י קצבי סי' יד
כא/כז שו"ת ראנ"ח ח"א סי' צא
כא/כז שו"ת רשב"ש עמ' תקיא
כא/כז שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 338
כא/כז שערי עזרא (בצרי) עמ' רעט, רפג
כא/כז תורה תמימה דברים פ' כד אות סד
כא/כח אדני היד החזקה
כא/כח אמרות טהורות (ישראל) דף קכב ע"ד {מל"מ}
כא/כח ארחות חיים ח"ב סי' ח אות כה
כא/כח באר מלך
כא/כח בדי הארון (הכהן) עמ' 212-211
כא/כח בית אהרן (קארטשין) עמ' א
כא/כח בית יעקב (מליסא) כתובות נא ע"א ד"ה בא"ד וקשה
כא/כח ברור הלכה יבמות לז ע"ב ציון ה
כא/כח גור אריה (צרמון)
כא/כח דברות משה יבמות עמ' שכג, גיטין עמ' תקמח
כא/כח דברי יציב אהע"ז עמ' לד {דעתו לגרשה}
כא/כח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רסא
כא/כח הרמב"ם - שמרנות עמ' 258
כא/כח השבת לקדשו דף צו ע"ג {מל"מ}
כא/כח חד וחלק ח"ב דף לו ע"א-ע"ב
כא/כח חיבת הקודש עמ' נו {מל"מ}
כא/כח חנא וחסדא ח"ב דף קמא ע"א
כא/כח יד שלמה (פרידר)
כא/כח יין הטוב עמ' רסא {מל"מ}
כא/כח כל בו ח"ה עמ' קנח
כא/כח לקוטי שיחות חל"ד עמ' 138
כא/כח מצות ראיה עמ' קנט
כא/כח משנת יעקב
כא/כח משפטי עזיאל ח"ה עמ' קלז
כא/כח משרת משה (עטייה)
כא/כח עצי ארזים סי' ב ס"ק יז
כא/כח פד"ר ח"ז עמ' 102
כא/כח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
כא/כח שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 20 {אם הודיעה מתחילה}
כא/כח שמש ומגן יו"ד סי' י עמ' קסא {מל"מ}
כא/כח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קיא ע"ג
כא/כח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' קנז
כא/כח תשורת שי מהדו"ק סי' תקיב {מל"מ}
כא/כט אמונת עתיך גל' 125 עמ' 140
כא/כט ארחות חיים ח"ב סי' ח אות כה
כא/כט באר מלך
כא/כט בית מאיר (תשע) סי' ב ס"יא עמ' טז
כא/כט בית מאיר סי' ב אות יא עמ' טו
כא/כט ברור הלכה יבמות לז ע"ב ציון ב
כא/כט ברור הלכה שבת קט ע"א ציון ח
כא/כט המשפט העברי עמ' 655
כא/כט התעוררות תשובה
כא/כט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קצט
כא/כט חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' צו
כא/כט יכין ובועז ח"א סי' מא
כא/כט כל בו ח"ה עמ' קנח
כא/כט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 348
כא/כט משנת עזר ח"א עמ' צז
כא/כט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קמו
כא/כט רבוי נשים בישראל עמ' 206
כא/כט שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' מד
כא/כט תחומין ח"י עמ' 274
כא/כט תשובה שלמה אהע"ז סי' א דף ג ע"א-ע"ד
כא/ל אמת ליעקב נשים עמ' ע
כא/ל באר מלך
כא/ל ברור הלכה יבמות סד ע"ב ציון ב פרק ג
כא/ל ברור הלכה יבמות סד ע"ב ציון ד
כא/ל דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' א
כא/ל חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 284
כא/ל יד פשוטה אהבה עמ' תתתסה
כא/ל כל בו ח"ה עמ' קנח
כא/ל לחם יהודה
כא/ל מענה לשון עמ' קסא
כא/ל משפטי עזיאל ח"ה עמ' נא
כא/ל משרת משה (עטייה)
כא/ל נועם חי"ב עמ' שעב
כא/ל פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' כו {לענין משפחה צריך שלש פעמים}
כא/ל שערי עזרא (בצרי) עמ' רעא
כא/ל תחומין חי"ד עמ' 353
כא/לא אביר יעקב (אביגדור) סי' יא
כא/לא אבני עזר ח"א סי' ט
כא/לא אדני היד החזקה
כא/לא אור הישר [מקום שמואל ליו"ד סי' רסג, שו"ת הרמב"ם (דפוס ירושלים) סי' קע, חת"ס ח"ו סי' ע]
כא/לא אורי חיים ח"ב עמ' רפא
כא/לא אות היא לעולם ח"א דף קמו ע"ד
כא/לא אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' ג [ב] ד"ה ומ"ש {כ"מ}
כא/לא אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קסב
כא/לא אמת ליעקב נשים עמ' ע-עא
כא/לא ארחות חיים ח"ב סי' ח אות כה-כו
כא/לא באר מלך
כא/לא בית אברהם (חנניה) עמ' קמו
כא/לא בית יצחק (תשט"ז) עמ' 43
כא/לא בית מאיר (תשע) סי' ט ס"א עמ' קו
כא/לא בית מאיר סי' ט אות א עמ' קא
כא/לא במעגלי יושר בראשית עמ' 324
כא/לא ברור הלכה יבמות כד ע"ב ציון ב פרק ב
כא/לא ברור הלכה יבמות סד ע"ב ציון ה
כא/לא ברור הלכה כתובות מג ע"ב ציון ג
כא/לא ברית עולם (ולר) סי' ח אות ב
כא/לא גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תפ
כא/לא גליונות אבני נזר
כא/לא דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' כו {כ"מ בשם תשובת הרמב"ם}
כא/לא דברי יציב אהע"ז עמ' סח {כ"מ מתשובת הרמב"ם}
כא/לא די באר בראשית עמ' רמז-רמח {כ"מ - במקום יבום לא חוששים לקטלנית}
כא/לא דעת כהן עמ' לז
כא/לא דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 131, 141
כא/לא המעשה והמדרש עמ' צו-צז {קטלנית}
כא/לא הר המלך ח"ח עמ' סא
כא/לא וישאל שאול אהע"ז סי' מב
כא/לא חדוותא דשמעתתא ח"ב דף ז ע"ב {קטלנית בדיעבד לא תצא}
כא/לא חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 282, 284, 286
כא/לא חי' חתם סופר
כא/לא חי' ר' יהודה זרחיה עמ' פב-צ
כא/לא חיים ומלך
כא/לא חנא וחסדא ח"ג דף ז ע"ב
כא/לא חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' תקו
כא/לא יד המלך (פלומבו)
כא/לא יהודי בבל בתקופת התלמוד (גפני) עמ' 61
כא/לא יחוה דעת ח"ה עמ' רעט, רפה
כא/לא יעלת חן עמ' רנב, רנד
כא/לא ישא איש דף לד ע"ג {הגהמ"י}, סט ע"א
כא/לא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תטז
כא/לא לב שלם [מגילת ספר לאוין דף פא ע"ב, כנה"ג אהע"ז סי' ט הגהב"י אות ה]
כא/לא לבושי מרדכי אהע"ז עמ' כו
כא/לא להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קל {בת כהן לישראל}
כא/לא מבוא למשנה תורה עמ' 359
כא/לא מגילת ספר לאוין דף סא ע"ב
כא/לא מוריה גל' קא עמ' יז {אפילו נתקדשה יכנוס}, גל' קנט עמ' מב, מה
כא/לא מנחת אלעזר ח"ב סי' עו {כ"מ מתשובת הרמב"ם, אם נישאת לא תצא}
כא/לא מעיני התורה ח"ב עמ' קנב-קנג
כא/לא מענה לשון עמ' קנד {כ"מ - תשובת הרמב"ם}
כא/לא מעשה הבא בעבירה עמ' 83
כא/לא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' ס אות ג {אם נישאת לא תצא}
כא/לא משכנות לאביר יעקב ח"ב דף כה ע"ב, כו ע"ג
כא/לא משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רד
כא/לא משנת עזר ח"ב עמ' נח
כא/לא משפט המלחמה עמ' עב-עג, עה
כא/לא משפטי עזיאל ח"ב עמ' קמא, ח"ט עמ' קפו
כא/לא משרת משה (נבר)
כא/לא נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' ט {כ"מ מתשובת הרמב"ם}
כא/לא נחלת נפתלי דף כד {ע"ה וכהנת}
כא/לא נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' כ אות ג
כא/לא נרות אהרן
כא/לא נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רלט
כא/לא עבדי המלך (הברמן) עמ' עא-עד
כא/לא עולת ראיה (וייס) עמ' קד {כ"מ}
כא/לא עטרת ישראל עמ' רפב {נתקדשה}
כא/לא עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"א עמ' 181
כא/לא עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שיד
כא/לא ערוך השלחן אהע"ז סי' ט אות ג {אם נישאת לא תצא בבעל רביעי}
כא/לא פני מנחם - תורה ומועדים נישואין וש"ב עמ' קפ {ולא ישא ישראל עם הארץ כהנת
כא/לא פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' צג
כא/לא פרי השדה (דייטש) ח"א סי' יד, ח"ב סי' כו {בשתי פעמים זו חזקה}
כא/לא קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פו {כ"מ}, פח {מ"מ}
כא/לא רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' רעו
כא/לא שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רכט
כא/לא שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' תפ
כא/לא שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' שעז
כא/לא שו"ת הריב"ש סי' רלג, רמא-רמג, עמ' שד-שה
כא/לא שו"ת הרשב"א ח"ג סי' שסד {אם נשאת לא תצא}
כא/לא שו"ת הרשב"א ח"ז סי' שיא, המיוחסות סי' קכא
כא/לא שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' רנט
כא/לא שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רכז
כא/לא שו"ת מהרלב"ח סי' לו
כא/לא שו"ת ר' יצחק מלאטאש עמ' 80
כא/לא שו"ת ר"י מילר עמ' יב, יד
כא/לא שו"ת ר"י מליריאה עמ' צב
כא/לא שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רכד
כא/לא שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רעט
כא/לא שואל ומשיב מהדו"ב ח"ג סי' פז
כא/לא שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' תל
כא/לא שמחה לאיש (אלישר) דף מח ע"א {לח"מ}
כא/לא שמן למאור (ביימאייל) דף לט ע"א {לא תצא}
כא/לא שעורי אבני עזר ח"ב עמ' נג
כא/לא שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 379
כא/לא שפתי דעת ח"א עמ' קמא
כא/לא תחומין חי"ח עמ' 380
כא/לא תרומת הדשן שו"ת סי' ריא {גדר האיסור - אם מותר לכתחלה לעבור עליו}
כא/לב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תקג {תורה סגולה לטהרה}
כא/לב באר מלך
כא/לב בישורון מלך ח"א עמ' רלד
כא/לב ברך את אברהם דף קכג ע"א {שאין דבר מגונה}
כא/לב בתורתו יהגה ח"א עמ' מד
כא/לב בתורתו יהגה ח"ב עמ' קכא {ישא בת תלמיד חכם, לא ישיא בתו לעם הארץ}
כא/לב בתורתו יהגה ח"ג עמ' קיג, קיד, קיט-קכא
כא/לב גבורת יצחק שבועות עמ' צז {ישיא בתו לת"ח}
כא/לב דברות אליהו ח"ה עמ' קכט
כא/לב דברי חיל עמ' עח, פג, פד, פז, קב
כא/לב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קצו
כא/לב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסט
כא/לב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שעח
כא/לב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קכ
כא/לב חיים ומלך
כא/לב כל בו ח"ה עמ' קנח
כא/לב להוגה דעות פ"ו ה"ב {עם הארץ}
כא/לב להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קיד
כא/לב לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 108
כא/לב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 43 {כתר התורה}
כא/לב מורשה - שיחות למועדים עמ' קצא
כא/לב מימיני מיכאל עמ' קנא {ימכור אדם}
כא/לב מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' נא {כתר תורה}
כא/לב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 165
כא/לב משנת יעקב כאן, ומדע עמ' לד-לה
כא/לב נתיבות פסיקה עמ' 144
כא/לב עבדי המלך (הברמן) עמ' ס-סה
כא/לב פני מנחם - תורה ומועדים קידושא רבא עמ' לה, נישואין וש"ב עמ' קנב, ר {לא ישא אדם בת עמי הארץ וכו' שאין אמן יודעת כתר התורה וכו'}
כא/לב קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י סי' כד {ישא בת ת"ח}
כא/לב ראה חיים ח"א דף טז ע"ג, יז ע"א (עמ' נה-נו)
כא/לב רנת יצחק משלי עמ' יט
כא/לב שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קא {ישא בת ת"ח}
כא/לב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קפו
כא/לב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כג ס"ק יא
כא/לב תחומין חכ"ב עמ' 360, 363


כב/264 הלכות איסורי ביאה פרק כב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


כב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
כב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
כב/רה"פ פי' ר"י קאפח
כב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
כב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
כב/רה"פ רמב"ם הערוך
כב/רה"פ רמב"ם לעם
כב/רה"פ שם טוב
כב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
כב/א אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קלב {הגהמ"י}
כב/א אהל משה (לוין) ח"ג דף סב ע"ד {השמיט אחותו}
כב/א אור הישר [מ"מ הל' אישות פ"י ה"ו]
כב/א אוריתא טו עמ' צו, קנו, קס-קסא
כב/א אחיעזר ח"א סי' ט אות א, סי' כא אות א
כב/א אמרי כהן (הולנדר) עמ' קמא
כב/א אמת ליעקב מועד עמ' צד {יחוד גורם לגלות ערוה}
כב/א אמת ליעקב מקרא עמ' קפג
כב/א אמת ליעקב נשים עמ' פג {גורם לג"ע}
כב/א אפיקי מגינים כתובות סי' ז
כב/א ארחות חיים ח"ב סי' ח אות י
כב/א ארחות משפט עמ' צה
כב/א באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' ב אות ב
כב/א ביאורים מר"ד מצגר (סוף תוס' רא"ש על קידושין) סי' ז עמ' נד-נה, נז
כב/א בית דינו של שמואל עמ' 855
כב/א בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' כ
כב/א בני בנים ח"א עמ' טו, קטז
כב/א ברור הלכה קדושין פ ע"ב ציון ד
כב/א דברי יחזקאל (מישור) עמ' רלו
כב/א דברי יחזקאל (תרצה) דף עח ע"א
כב/א הר המוריה (אדר"ת) עמ' נז
כב/א זכור לאברהם (יפהן) עמ' קלז
כב/א זכר שמואל קדושין דיני יחוד ס"ק ו {הגהמ"י}
כב/א חזו"א יו"ד סי' צא ס"ק ג {הגהמ"י}
כב/א חזון יחזקאל גיטין פ"ד ה"ח
כב/א חי' הר"ר שמעלקא קדושין פא ע"ב
כב/א חיי נפש על הגש"פ עמ' קסט {איסור יחוד אינו מטעם סייג}
כב/א חיים ומלך
כב/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קיז
כב/א טהרת הבית ח"א עמ' תפח, תצב
כב/א טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' מא
כב/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפג
כב/א יעיר אזן דף מג ע"א
כב/א יעלת חן עמ' קיא
כב/א כל בו ח"ה עמ' קמח
כב/א כלילת יופי דף יא
כב/א כתר אפרים עמ' פב
כב/א לבושה של תורה סי' ע אות מא-מב
כב/א להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קיז ע"א, ח"ו עמ' קנח ע"א, קס ע"א
כב/א מאיר נתיבים עמ' 138
כב/א מחשבות חרוץ פ"ג עמ' 7, פי"ט עמ' 158
כב/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מה ע"ב
כב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קפא, ח"ג עמ' כח, ל
כב/א מסורה ח"ח עמ' נג
כב/א מציון אורה ח"א עמ' רלז
כב/א משאת המלך (אדרי)
כב/א משיב נבונים סי' פ
כב/א משנה הלכות ח"ט סי' שיג (קטו ע"ב)
כב/א משנת חיים קדושין עמ' תקצח-תרו
כב/א משנת יעקב
כב/א נזיר ה' סי' כב ב"ש ס"ק א
כב/א נחלת יעקב (צלניק) עמ' 41
כב/א נפש הרב עמ' רנט
כב/א נשמת כל חי ח"ב דף ג ע"ב
כב/א נתן פריו הל' נדה עמ' ב
כב/א עבודת מתנה עמ' סו
כב/א עולת ראיה (וייס) עמ' קכב
כב/א עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שמה
כב/א עת האוכל פ"ד עמ' 235
כב/א פוקד עקרים פ"ה עמ' 39
כב/א פני משה (שלז')
כב/א פרי צדיק (ר' צדוק) לחנוכה אות כא, שמות אות ה, קדושים אות ו, ר"ח סיון אות ג {יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה}
כב/א צדקת הצדיק פ' ריז
כב/א צהר גל' ו עמ' 67
כב/א קומץ המנחה (לר' צדוק) פ' כח עמ' 34, פ' עט עמ' 76
כב/א קרית מלך
כב/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' לט
כב/א ריח השדה (חביב) סי' כא עמ' רמה
כב/א שביבי אור קדושין סי' כג אות ח
כב/א שיח יוסף ח"ב עמ' קסג, קפ
כב/א שיחות לספר ויקרא עמ' רכ
כב/א שיחת מלאכי השרת עמ' 76, 7
כב/א שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 48
כב/א שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' תצו
כב/א תחומין ח"י עמ' 320
כב/א תקנת השבין פ"י עמ' 90, פט"ו עמ' 141
כב/א תשורת שי מהדו"ק סי' תקעח
כב/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' יז
כב/ב אגודות אזוב מדברי דף קח ע"ב {יחוד אסור מדברי קבלה}
כב/ב אוצרות הרמב"ם
כב/ב אוריתא טו עמ' קסא
כב/ב אם המלך עמ' פז
כב/ב אמרי כהן (הולנדר) עמ' קלז, קמא
כב/ב ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יא
כב/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכח
כב/ב אשר למלך
כב/ב אשר למלך לקמן הל' טז
כב/ב ביאורים מר"ד מצגר (סוף תוס' רא"ש על קידושין) סי' ז עמ' נו {מן הקבלה}
כב/ב גנת אגוז (לוי) סי' עט עמ' 114
כב/ב האיר ממזרח אבות עמ' קעח {גדולי החכמים}
כב/ב הר המלך ח"ח עמ' סא
כב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצד
כב/ב זכר שמואל קדושין דיני יחוד ס"ק א
כב/ב זכרון שלמה (קליין) עמ' קצב {גדולי החכמים היו מרחיקים - חשש נרבע לענין קלף לסת"ם}
כב/ב חיים ומלך
כב/ב חיים ושלום ח"ב דף קלא ע"א
כב/ב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נו עמ' קעט
כב/ב חשבונות של מצוה עמ' קעח
כב/ב טהרת הבית ח"א עמ' תצא
כב/ב טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' מג
כב/ב טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' קנז
כב/ב טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' קנו
כב/ב יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' מז
כב/ב יעלת חן עמ' קיא
כב/ב ישועות כהן לקוטים סי' ט ס"ק ד
כב/ב כל בו ח"ה עמ' קמט
כב/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' נ
כב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קפא
כב/ב מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קה
כב/ב מעיל צדקה (לנדסופר) סי' סא
כב/ב משאת המלך (אדרי)
כב/ב משאת המלך ח"ב סי' ריב
כב/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שיא {מפי הקבלה}
כב/ב משנת יעקב
כב/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות ו
כב/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כז אות י
כב/ב נשמת אברהם ח"ג עמ' צ
כב/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שמו
כב/ב פני משה (שלז')
כב/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קעח
כב/ב קרן הצבי מצוה ס אות ב, מצוה קכד אות ב
כב/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סה
כב/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' רא
כב/ב שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קעז
כב/ב שיח יוסף ח"ב עמ' קסג, קפ
כב/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 375
כב/ב תחומין ח"י עמ' 306
כב/ג אבות הראש ח"א דף קיג ע"ב
כב/ג אדני היד החזקה
כב/ג אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כה עמ' 46
כב/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקע
כב/ג אמירה נעימה קמא עמ' {דוד גזר על יחוד פנויה}
כב/ג אמרי כהן (הולנדר) עמ' קמא
כב/ג אמת ליעקב נשים עמ' פג {בכלל יחוד עריות}, קכד, קפב
כב/ג אנצי"ת ע' גוי הע' 181
כב/ג ארחות חיים ח"ב סי' ח אות י
כב/ג ארחות משפט עמ' צג
כב/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
כב/ג בית דוד (תשעט) חו"מ סי' לא
כב/ג בית מאיר (תשע) סי' כב ס"ב עמ' רטז
כב/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שפג
כב/ג דברות משה סנהדרין עמ' סט {שמאי והלל}
כב/ג דברות משה קידושין סי' לב ענף א
כב/ג דברי תלמוד ח"א עמ' נ
כב/ג הלכות מדינה ח"ג עמ' ח
כב/ג ויקח אברהם דף ו ע"ב
כב/ג חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קטז
כב/ג ידי אליהו דף קו ע"א
כב/ג יכין ובועז ח"א סי' קמט עמ' 514
כב/ג יעלת חן עמ' קיא
כב/ג כל בו ח"ה עמ' קמח
כב/ג לב מרפא דף סה ע"א
כב/ג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קנט ע"ב
כב/ג להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תקמא {דוד גזר}
כב/ג מאורי המועדים עמ' קסח {דוד גזר}
כב/ג מבוא למשנה תורה עמ' 86
כב/ג מטה אפרים ח"ב
כב/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מד ע"ג
כב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קפא
כב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב [ומכריזין - כמר זוטרא דמלקה ומכריז דבתראה הוא]
כב/ג משא בני קהת
כב/ג משנת חיים קדושין עמ' תקצה, תרב-תרו
כב/ג משנת יעקב
כב/ג משפטי דרבנן עמ' סא, פז
כב/ג נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ו אות ג
כב/ג נרות אהרן
כב/ג ס' הפרדס לרש"י עמ' שע
כב/ג סדר יעקב ח"א לדף לו ע"ב (ד"ה אבל)
כב/ג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קנז
כב/ג עץ הדעת טוב (תשסח) עמ' ריט {אין מלקין על ייחוד}
כב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קע
כב/ג עצי ארזים סי' כב ס"ק ד
כב/ג צפנת פענח
כב/ג קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קיח
כב/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רצד {דברי קבלה}
כב/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רמב
כב/ג שו"ת רשב"ש עמ' תקיב
כב/ג שיחות לספר ויקרא עמ' רכ
כב/ג תורת יצחק ח"ב עמ' רפא
כב/ד אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קכט {אשתו עמו בגוי}
כב/ד אהלי יהודה (אמדו) {לא פסק ישן עמהם בפונדקי}
כב/ד אנצי"ת ע' גוי הע' 1004, 1005, 1007
כב/ד ארחות חיים ח"ב סי' ח אות י
כב/ד אשר למלך
כב/ד ברור הלכה ע"ז כב ע"א ציון ה
כב/ד ברור הלכה ע"ז כה ע"ב ציון ג
כב/ד זכר שמואל קדושין דיני יחוד ס"ק ב, יב
כב/ד כוכבי בוקר עמ' לח {הגהמ"י}
כב/ד כל בו ח"ה עמ' קמח
כב/ד לחם אבירים דף מט ע"ג {הרבה גוים, חשובה, יחוד עם גויות}
כב/ד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' תנ
כב/ד מציון אורה ח"א עמ' רלה
כב/ד משאת המלך (אדרי)
כב/ד סדר יעקב ח"א לדף כה ע"ב (ד"ה עו"כ אין)
כב/ד קרן הצבי מצוה ס אות ב
כב/ד שער יוסף סי' א
כב/ד שער יוסף - שו"ת דף ג ע"ג {מ"מ}
כב/ה אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קכב {בפונדק של גוי}
כב/ה אנצי"ת ע' גוי הע' 1013, 1014, 1030
כב/ה ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יא
כב/ה בצור ירום (תשפ) חי"ג עמ' קפו הערה 240 {אין מעמידין בהמה בפונדקיות של כותים}
כב/ה בצור ירום ח"ד עמ' קיד
כב/ה ברור הלכה ע"ז כב ע"א ציון ד
כב/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שצא
כב/ה ויען יצחק עמ' רפז
כב/ה זכור לאברהם {תינוק, מ"מ בשם הרשב"א}
כב/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' רא, ריט
כב/ה חמדת שלמה עמ' שלג
כב/ה כל בו ח"ה עמ' קמט, תתקיג
כב/ה להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קכו
כב/ה מעשה אברהם דף כ ע"ב
כב/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קיד ע"ד
כב/ה סדר יעקב ח"א לדף טו ע"ב (ד"ה ואין מוסרין)
כב/ה עולת חדש (תקמה) ח"ג אות שטו דף מו ע"ב
כב/ה עולת חודש ח"ג מאמר שטו, שכא
כב/ה שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קצא {מג"מ}
כב/ה תחומין חי"א עמ' 46 {לפני עיוור}
כב/ו אמת ליעקב מועד עמ' רנט {לפני עיוור}
כב/ו אנצי"ת ע' גוי הע' 1020, 1024, 1030
כב/ו ברור הלכה ע"ז ו ע"א פסקה ג
כב/ו ברור הלכה ע"ז כב ע"א ציון ד
כב/ו התורה והמדינה ח"ז עמ' קמא {לפני עיוור}
כב/ו ויקח אברהם [נחמד למראה ח"ב דף ד ע"ד]
כב/ו חקרי זמנים ח"א עמ' עב {לפני עיוור}
כב/ו ידבר שלום ח"א עמ' קסד {לפני עיוור בגוי}, קסה {לפני עיוור כשמעורר רצון הנכשל}, קעד {לפני עיוור בגוי}
כב/ו כל בו ח"ה עמ' תתקיג
כב/ו כפתור ופרח (תשו) דף קפה ע"ג {מ"מ בשם הרשב"א}
כב/ו להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קכו
כב/ו לחם אבירים דף מט ע"ג {עוף}
כב/ו מבוא למשנה תורה עמ' 211 {כבר ביארנו}
כב/ו מלאכת שמואל עמ' קלד
כב/ו עולת חדש (תקמה) ח"ג אות שכב דף מו ע"ד
כב/ו עולת חודש ח"ג מאמר שכב
כב/ו קול יעקב (שאול) ח"ב {כותים}
כב/ו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קצא
כב/ו שם דרך כתובות עמ' קמח
כב/ו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט
כב/ו תחומין חי"א עמ' 46, 410 {לפני עיוור}
כב/ז ברור הלכה ע"ז כב ע"א ציון ד
כב/ח אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' טו אות ב
כב/ח אבק דרכים דף ה ע"ד
כב/ח אגודות אזוב מדברי דף קח ע"ג {מ"מ}
כב/ח אגרות משה או"ח ח"א סי' לט, אהע"ז ח"ד עמ' קלב-קלג
כב/ח אדני היד החזקה
כב/ח אהל חייא עמ' תשנג
כב/ח אהלי יהודה (אמדו)
כב/ח אור הישר [לח"מ הל' אבל פי"ב ה"י]
כב/ח אור יקרות
כב/ח אוריתא טו עמ' קנה, קנח-קנט
כב/ח אם המלך עמ' פא
כב/ח אנצי"ת ע' אדם כשר הע' 14-13 {מ"מ}
כב/ח ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יא, יג
כב/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' א אות א
כב/ח בארות המים (שאנג'י) דף קמה ע"ב
כב/ח בית אהרן וישראל גל' יא עמ' כד-כט
כב/ח בית מאיר (תשע) סי' כב ס"ה עמ' רטז
כב/ח בית מאיר סי' כב אות ה עמ' רטו
כב/ח בני בנים ח"א עמ' קטז
כב/ח ברור הלכה קדושין פ ע"ב ציון ב, פא ע"א ציון ח
כב/ח דברות משה הבבות עמ' טו
כב/ח דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' כג
כב/ח דברי יציב אהע"ז עמ' קכו
כב/ח האיר ממזרח חמש מגילות עמ' סג {לא תתייחד אשה אחת עם אנשים הרבה}
כב/ח המעלות לשלמה עמ' שמד
כב/ח ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תשעח-תשעט
כב/ח ויען יצחק עמ' רפה
כב/ח ויקח אברהם דף ה ע"א
כב/ח זכר שמואל קדושין דיני יחוד ס"ק ב, יב
כב/ח זרע יצחק (עטייה) ח"א דף צג ע"ב
כב/ח חדושים ובאורים (גרי') קדושין סי' יא ס"ק ב, ו
כב/ח חזו"א יו"ד סי' צא ס"ק ד
כב/ח חיים ומלך
כב/ח חסדי דוד ח"ג עמ' רצא
כב/ח חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קלא
כב/ח חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז מא ע"ג
כב/ח טהרת הבית ח"א עמ' תצה {מ"מ}
כב/ח טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' מא
כב/ח ימי שלמה
כב/ח כל בו ח"ה עמ' קמט
כב/ח כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף פח ע"ב
כב/ח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' נ
כב/ח לב שלם [שער יוסף תשובה ב דף ו ע"ג-ע"ד, תשובה ג-ד דף ח ע"א, ב"ח אהע"ז דף יט ע"ב]
כב/ח להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קיח ע"ב
כב/ח לחם יהודה
כב/ח מחנה לויה (תקעט) דף מו ע"א-ע"ב
כב/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' קפג {כ"מ}, קפד
כב/ח מטה אשר דף קיב ע"ג {כ"מ}
כב/ח מלילות ח"א עמ' 181, 182
כב/ח מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 441
כב/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מה ע"א
כב/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' כט
כב/ח מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' קד
כב/ח משאת המלך (אדרי)
כב/ח משנה הלכות ח"ו סי' רכח
כב/ח משנה הלכות יבמות, יבום וחליצה סי' קי
כב/ח משרת משה (עטייה)
כב/ח נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' י אות ג
כב/ח נשמת אברהם ח"ג עמ' קג {כ"מ}, קצ
כב/ח נשמת כל חי ח"ב דף ג ע"ג
כב/ח עולת ראיה (וייס) עמ' קכב
כב/ח עמודי שלמה ח"ב עמ' קד-קה
כב/ח עצי ארזים סי' כב ס"ק ה, יג
כב/ח פני משה (שלז')
כב/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קנ
כב/ח קרן הצבי מצוה מג אות ד, מצוה קכד אות א
כב/ח ראה חיים ח"א דף נד ע"ד (עמ' קפד)
כב/ח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רצד, ח"ג עמ' שנא
כב/ח שו"ת הרדב"ז סי' תתקיט
כב/ח שו"ת הרדב"ז סי' תתקיט, אלף תקעא
כב/ח שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף קעח, אלף קפב
כב/ח שלחן המלך - חלק הדרושים דף כ ע"א {אשה אחת עם אנשים הרבה}
כב/ח שמחת חיים (אמסלם) עמ' ה {מ"מ - בזה"ז אין כשרים}
כב/ח שער יוסף - שו"ת דף ו ע"ג-ע"ד, ח ע"א
כב/ח שפתי שושן עמ' קנ
כב/ח תוספתא כפשוטה נשים עמ' 982
כב/ח תחומין ח"י עמ' 318
כב/ט אם המלך עמ' ז
כב/ט ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יג
כב/ט כל בו ח"ה עמ' קנ
כב/ט משנה הלכות ח"י סי' ר
כב/ט משנה הלכות ח"י סי' ר
כב/ט נוה צדק
כב/ט קרן הצבי מצוה צא אות ו
כב/ט תחומין חכ"א עמ' 146
כב/י אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קלא
כב/י ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יג
כב/י גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' לד
כב/י זית רענן ח"א עמ' שצב
כב/י חיים ומלך
כב/י כל בו ח"ה עמ' קנ
כב/י לב שלם [ב"ח אהע"ז דף יט ע"ג]
כב/י להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קנח ע"א
כב/י משיב נבונים סי' פ
כב/י סמיכה לחיים דף מד ע"ד
כב/י עמודי שלמה ח"ב עמ' קה
כב/י פני משה (שלז')
כב/י קרית מלך
כב/י קרן הצבי מצוה מג אות ג
כב/י תחומין ח"י עמ' 308
כב/יא אבן משה (לונץ) דף ב ע"ב
כב/יא אדני היד החזקה
כב/יא אמרי יושר בכורות דף מב ע"ב
כב/יא אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 104-102
כב/יא הגהות חבר בן חיים
כב/יא חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ו ס"ק ח
כב/יא חסדי דוד ח"א עמ' תקיב
כב/יא יד דוד (קרלין) ח"א דף כג
כב/יא לב שלם [מעין גנים דף קסב]
כב/יא להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קלה
כב/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קפא, ח"ג עמ' לז
כב/יא מעין גנים (מזרחי) דף קסב ע"א
כב/יא מקוה המים עמ' מה {כ"מ}
כב/יא מראה איש ח"ב עמ' ז
כב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' שו"ת הרמ"ע שאלה קל]
כב/יא משאת המלך (אדרי)
כב/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שיג
כב/יא משפטי דרבנן עמ' פה
כב/יא נחל איתן
כב/יא שו"ת הרמ"ע השלם עמ' רצח {כ"מ}
כב/יא שלום ירושלים עמ' רה
כב/יב אבי עזרי ח"א
כב/יב אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קכט
כב/יב אהלי יהודה (אמדו)
כב/יב ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יג
כב/יב אשר למלך לקמן הל' טז
כב/יב באר ראי עמ' קנג
כב/יב בית אהרן וישראל גל' יא עמ' כג, כד, כז
כב/יב ברור הלכה קדושין פא ע"א ציון ה, ו, פב ע"א ציון א
כב/יב ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תשע
כב/יב ויען יצחק עמ' רפז
כב/יב חיים ומלך
כב/יב חיים ושלום ח"ב דף קלב ע"ב
כב/יב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תלד
כב/יב כוכבי בוקר עמ' רה
כב/יב להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קלב
כב/יב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 443
כב/יב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מד ע"ד
כב/יב משא בני קהת
כב/יב משנה הלכות ח"י סי' רנד
כב/יב משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' שז
כב/יב משנת שמחה
כב/יב עבד המלך (תשסט) עמ' שסב
כב/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שמו {אבי עזרי}
כב/יב פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' עז
כב/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תמג
כב/יב שיח יוסף ח"ב עמ' קסד
כב/יב תחומין ח"י עמ' 304, 312
כב/יג אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קלג
כב/יג אור הישר [לחם רב (בוטון) סי' ד]
כב/יג אמת ליעקב נשים עמ' קפג {וכך אשה}
כב/יג ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יג
כב/יג אשר למלך לקמן הל' טז
כב/יג בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' כא
כב/יג ברור הלכה קדושין פב ע"א ציון א
כב/יג גנת אגוז (לוי) סי' פ עמ' 115 {פתח לרה"ר}
כב/יג דברות אליהו ח"ו עמ' עח {מי שאין לו אשה}
כב/יג הר המלך ח"ח עמ' סא
כב/יג יד פשוטה מדע עמ' שעט
כב/יג ידי אליהו דף מז ע"ד, מח ע"א
כב/יג כל בו ח"ה עמ' קנ
כב/יג לב שלם [כנה"ג אהע"ז סי' כב הגהב"י אות ח, מרכבת המשנה (אלפנדרי) הל' ת"ת הגהב"י, ראשון לציון יו"ד סי' רמה סכ"א דף קב ע"ב]
כב/יג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' ט
כב/יג מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' ו
כב/יג מלאכת שלמה (חכים)
כב/יג מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 440, 443
כב/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' רעז
כב/יג משאת המלך (אדרי)
כב/יג משרת משה (עטייה)
כב/יג ס' השבי"ט עמ' פט
כב/יג עבד המלך (תשסט) עמ' שסב
כב/יג עמודי שלמה ח"ב עמ' קו
כב/יג ציוני מהר"נ (השמטות)
כב/יג קול בן לוי (תשסג) עמ' לב
כב/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קצ {מ"מ}
כב/יג שאר יוסף ח"ג
כב/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רלה
כב/יג שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"א אות ה
כב/יג שערי טהר ח"ו סי' כה אות א
כב/יג תורה ותעודה עמ' 65
כב/יד ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יג
כב/יד ברור הלכה סנהדרין יט ע"א ציון י
כב/יד ידי אליהו
כב/יד כל בו ח"ה עמ' קנא
כב/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקמט
כב/יד לב שלם [ב"ח אהע"ז דף יט ע"ד]
כב/טו אדני היד החזקה
כב/טו אנצי"ת ע' אפוטרופוס הע' 5, 6
כב/טו ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יג
כב/טו כל בו ח"ה עמ' קנא
כב/טו להורות נתן ח"ז עמ' קלא {אפוטרופוס - גם בלי יחוד}
כב/טו לחם יהודה
כב/טו מחקרי משפט ח"ה עמ' 156
כב/טו עט לעשות סי' פא
כב/טו פרדס המלך אות קד
כב/טו קרן הצבי מצוה סט אות ה
כב/טז אהל דוד (קהן) ח"ב מלכים א פי"ז פס' כ {ת"ח}
כב/טז אוצמפה"ת ב"מ עא ע"א הע' 72-74
כב/טז ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יג
כב/טז אשר למלך {ארוסה, כלב, ת"ח}
כב/טז באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 503 {לגדל כלב}
כב/טז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ה ה"ט מושב שרים אות מ
כב/טז בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' עה {על מהר"י וייל סי' נה}
כב/טז ברור הלכה ב"מ עא ע"א ציון ו
כב/טז ברור הלכה ע"ז כב ע"ב ציון ג, ד
כב/טז גביע הכסף ח"ג עמ' נה {לשכון בחצר עם אלמנה}
כב/טז גליוני הגר"ש עמ' סט {מגד"ע}
כב/טז גנזי התורה עמ' 115
כב/טז גנת אגוז (לוי) סי' עט עמ' 114
כב/טז דרישה מחיים דף י ע"ב {רמב"ם} וע"ג {מרכה"מ} וע"ד {מ"מ}
כב/טז כל בו ח"ה עמ' קנא
כב/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' רעב
כב/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
כב/טז משרת משה (עטייה)
כב/טז עיוני הלכות ח"ב עמ' תריב
כב/טז צפנת פענח {עבדים}
כב/טז קרן הצבי מצוה מג אות א, מצוה נה אות א, מצוה קכד אות א
כב/טז רנת יצחק מלכים עמ' קעד {בחצר שיש אלמנה}
כב/טז שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 18-19 {עבד קטן}
כב/טז שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' עח
כב/טז שו"ת ראנ"ח ח"א סי' צא
כב/טז תשובה מיראה (תשסו) עמ' מב {מ"מ}, מג
כב/יז אדני היד החזקה
כב/יז אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 142
כב/יז ברור הלכה חגיגה יא ע"ב ציון ה
כב/יז הצניעות והישועה - פתיחה אות מ
כב/יז מבוא למשנה תורה עמ' 349
כב/יז משאת המלך (אדרי)
כב/יז נרות אהרן
כב/יז צהר גל' ג עמ' 83
כב/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 305
כב/יז תשורת שי מהדו"ק סי' שמב
כב/יח אדני היד החזקה
כב/יח אהל יששכר סי' קכב
כב/יח אור הרעיון עמ' שיד {קשה לפרוש מן העריות}
כב/יח אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 143
כב/יח אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' כד, קכז {קשה לפרוש}
כב/יח באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק ה פסוק כ
כב/יח באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ב פסוק ז, פרק ט פסוק ב, פרק יז פסוק א
כב/יח באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק כא פסוק ד
כב/יח באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כא פסוק כו, פרק כב פסוק ד, פרק לה פסוק כב, פרק לו פסוק יח
כב/יח באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' קט, רנב, שצח, ח"ג עמ' שיט, שכז, תנד, תסג, ח"ד עמ' קכג
כב/יח דובר צדק (זילבר) בראשית-שמות עמ' יב
כב/יח דרך חיים הקדמה הערה 114, פ"א הערה 283
כב/יח דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רכד-רכה
כב/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 43, 132
כב/יח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שמ
כב/יח וזרח השמש עמ' קעח
כב/יח ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שלח {קיבלו מצוות עריות בתרעומות}
כב/יח להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קנח
כב/יח מבוא למשנה תורה עמ' 347
כב/יח מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' קנח
כב/יח מוריה גל' קצג עמ' קלה
כב/יח משנת משה חגיגה עמ' לט, כתובות עמ' קטו, קידושין עמ' פב, רצד, סנהדרין עמ' סג, קפט
כב/יח נועם אליעזר בראשית עמ' רעו, רצז, שיז
כב/יח נועם אליעזר שמות עמ' ד
כב/יח עטרת יהושע בראשית עמ' כז, קעג {קשה לפרוש}
כב/יח עטרת יהושע בראשית עמ' כז, קעג, שמות עמ' ס-סא
כב/יח עטרת יהושע ויקרא עמ' לו, עד, קה, קיג, קכב
כב/יח עטרת יהושע שמות עמ' ס-סא
כב/יח פני מנחם - תורה ומועדים בלק עמ' קנה {אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש אלא מן העריות}
כב/יח קרית מלך
כב/יט אהל דוד (קהן) ח"ז תהלים פס"ט פסוק לב
כב/יט אור הרעיון עמ' שיד
כב/יט אילת אהבים (ברים) עמ' כו-כז, רנו
כב/יט ארחות חיים ח"ב סי' ח אות יג
כב/יט ברכת מרדכי ויקרא עמ' נח
כב/יט דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 111
כב/יט הרמב"ם כמחנך עמ' 43, 132
כב/יט ויואל משה מאמר ב סי' סח
כב/יט ויואל משה עמ' רסו
כב/יט ישראל קדושים עמ' 25
כב/יט כל בו ח"ה עמ' קנא
כב/יט לבושה של תורה סי' ד אות ג[א]
כב/יט להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קנח
כב/יט מבוא למשנה תורה עמ' 347
כב/יט מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' קנח
כב/יט מבשר טוב - שולחנו של אדם עמ' פז
כב/יט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 298 {נפשו מחמדתן}
כב/יט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קפג, ר
כב/יט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קצז
כב/יט תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' סא
כב/כ אדני היד החזקה
כב/כ אור הרעיון עמ' שיד
כב/כ אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' כד, קכז
כב/כ בית אבי ח"ב סי' קב עמ' קמג
כב/כ בשבילי השחיטה סי' ב ס"ק לא {בקדושה יתרה}
כב/כ גושפנקא דמלכא
כב/כ דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' יז
כב/כ דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צ אות טו
כב/כ דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכז, רכד-רכה
כב/כ הרמב"ם כמחנך עמ' 43, 132
כב/כ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרנז
כב/כ מבוא למשנה תורה עמ' 87, 312, 323, 347
כב/כ מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' קנח, קנט
כב/כ מרכבת המלך עמ' שב-שה
כב/כ נשמת אברהם ח"ג עמ' צ
כב/כ ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסג
כב/כ עט לעשות סי' פ {יזהר מן הייחוד}
כב/כ קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמה
כב/כ שיחות לספר ויקרא עמ' רכא {הגורם הגדול}
כב/כ שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' קלח
כב/כא אבן הראשה (קלצקין) דרוש ב דף סח ע"ג {אין מחשבת עריות אלא בלב פנוי מחכמה}
כב/כא אבן פינה (קלצקין) עמ' 149 {שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב הפנוי מן החכמה}
כב/כא אגרא דכלה המבואר ח"א עמ' רפא
כב/כא אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רו, רח
כב/כא אהל משה (שיינרמן) עמ' קלז-קלח
כב/כא אוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' קנח
כב/כא אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' יא, לו, עח
כב/כא אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קצח, רא
כב/כא אוצר המאמרים (תשס) עמ' שה
כב/כא אור אברהם (זוועהיל) עמ' קיג
כב/כא אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רסא, שס, תסו, תצ, תר-תרא, תרה, תרכג
כב/כא אור התורה (צמח צדק) שיר השירים עמ' רלא {אין לבו פנוי מאהבת ה'}
כב/כא אילת אהבים (ברים) עמ' כו-כז {יפנה עצמו לד"ת}
כב/כא אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 383
כב/כא אמרי חן (בן סניור) שמות עמ' 230
כב/כא אמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"א פסוק כז מס' 2
כב/כא אמרי נועם (דזיקוב) פ' וישב אות ו, פ' אמור אות ז {בלב פנוי מהחכמה}
כב/כא אמת ליעקב נשים עמ' קעב
כב/כא אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 143
כב/כא אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' כט {אילת אהבים}
כב/כא אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' כד, קכ, קכז, רסו, ח"ה עמ' סה, רמא, ח"ו עמ' שפא
כב/כא אשל אברהם (פרידמן) ח"ג עמ' כז
כב/כא באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרעה, ויקרא עמ' ק, שסב, במדבר עמ' שצ-שצא, דברים עמ' קצט, תערב
כב/כא באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' בהעלותך סי' ו אות ב
כב/כא באר שרים פרשת האזינו דרוש ג אות ה
כב/כא בגדי כהונה (פרחיא) דף פח ע"ב {גדולה מכל זאת}
כב/כא בדי הארון (הכהן) עמ' 465
כב/כא בית יחזקאל (וייס) עמ' רמב
כב/כא בית ישי - דרשות עמ' רסג
כב/כא בית מועד (גטיניו) דף נו ע"ב
כב/כא בנין עולם (ת"ת) עמ' מג {מתגברת בלב פנוי מחכמה}
כב/כא בצור ירום (תשפא) חט"ו עמ' טו הערה 17, עמ' נ הערה 63 {אין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה}
כב/כא בצור ירום ח"ה עמ' יב הערה 13
כב/כא בצור ירום ח"ו עמ' קעד, ריג
כב/כא בצור ירום ח"ח עמ' קיח הערה 53
כב/כא בצור ירום ח"י עמ' קפו הערה 50
כב/כא בצור ירום חי"א עמ' רסט
כב/כא בתורתו יהגה ח"א עמ' רסג, תיח, תפב, תפט, תקי
כב/כא בתורתו יהגה ח"ב עמ' קסד {שמנהג זה גורם לטהרה יתירה}, קעב {יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה}
כב/כא גבעת שאול (בראך) סי' תרס {בלב פנוי מן החכמה}
כב/כא גינת אגוז (תשעב) עמ' קנא, שלא
כב/כא גל עיני (תשסז) בראשית-שמות עמ' קעז
כב/כא גל עיני (תשע) ח"א עמ' קנג, ח"ב עמ' כח
כב/כא דברי אמונה השלם (קאהן) שמות עמ' קמב, קנא
כב/כא דברי אש (רטקין) שער תלמוד תורה סי' ג אות ד, סי' ד אות ה
כב/כא דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קי, מועדים (תשנט) עמ' לח, רלח
כב/כא דברי יואל בראשית ח"ב עמ' תצח, שמות ח"א עמ' רכב, תכד, ח"ב עמ' סח, רט
כב/כא דברי יואל מועדים ח"א עמ' שכד
כב/כא דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תלח
כב/כא דברי שאול במדבר עמ' קטו-קטז, דברים עמ' סה
כב/כא דברי תורה (שפירא) ח"א סי' פב, ח"ו סי' מה
כב/כא דגל מנשה (ליברמן) עמ' 37
כב/כא דודאי ישראל פ' בראשית עמ' יט
כב/כא דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' כב
כב/כא דעת הרמב"ם עמ' 466
כב/כא דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' כא, שעא {בלב פנוי מהחכמה}
כב/כא דעת תורה שמות עמ' שכה, ויקרא עמ' קיח, רנ, במדבר עמ' צט, ריא
כב/כא דרך ה' (באום) הקדמת המחבר אות ח
כב/כא דרך חיים (תשע) פ"א הערה 417, פ"ב הערה 266, 1587, פ"ג הערה 66, פ"ד הערה 1380, פ"ו הערה 349
כב/כא דרך מצוותיך דף יח ע"א, קא ע"ב
כב/כא דרכי אמונה דרך כז, סז
כב/כא דרכי אמונה דרך כז, סז
כב/כא דרשות מהר"ם בנעט עמ' רטז
כב/כא דרשות מהר"ם בריסק עמ' לב
כב/כא דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' רצז {מחשבת העריות מתגברת רק בלב פנוי מחכמה}
כב/כא דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכד-רכה
כב/כא דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רכד-רכה
כב/כא האיר ממזרח משלי עמ' קי {אין מחשבת עריות מתגברת אלא וכו'}
כב/כא המשפט העברי עמ' 987
כב/כא הרמב"ם כמחנך עמ' 255
כב/כא השיר והשבח (פרדס) ח"ב עמ' רמה
כב/כא ויגד יעקב (תשסח) עמ' סד, תעח, תצג
כב/כא ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' לב, מג, פו, שכב, שסא {איך מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה}
כב/כא ולאשר אמר תהלים עמ' רל, תנא, תצ, תשפז, תתיט {אין מחשבת עריות מתגברת וכו'}
כב/כא זבד טוב עמ' 118
כב/כא זבחי צדק (דיסקין) עמ' רס {מחשבת עריות}
כב/כא זכור לאברהם (יפהן) עמ' קנא {להתרחק מן השחוק}, קנו
כב/כא זכרון חיים (כהן) עמ' כו {מחשבת עריות רק בלב פנוי}
כב/כא זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קיב
כב/כא חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קיב {מחשבת עבירה}
כב/כא חיי אריה דף מה ע"ב
כב/כא חכמה ומוסר (זיו) ח"א עמ' נט, שפג
כב/כא חמשה מאמרות מאמר הלקוטות אות יא
כב/כא חקל יצחק עה"ת עמ' מו, רנב
כב/כא חקרי זמנים ח"ד עמ' תסא
כב/כא טהרת הבית ח"ב עמ' קמב
כב/כא טהרת יו"ט ח"י עמ' שיט, תטז, חי"ח עמ' פד
כב/כא טיול בפרדס עמ' קנו, קסב
כב/כא טל חיים (טל) פורים עמ' ריז
כב/כא יביע אומר (גרוברט) עמ' 11 {רק בלב פנוי מחכמה}
כב/כא יד אברהם פרה הקדמה עמ' 22
כב/כא יטב פנים ח"א דף קמ, קמג, ח"ב דף ח, יג
כב/כא ים שמחה עמ' תצא {יפנה דעתו לד"ת}
כב/כא ישראל והזמנים (רוסוף) כסלו-אדר עמ' 234
כב/כא ישראל קדושים עמ' 22
כב/כא כרם שלמה (אהרמן) יבמות סב ע"א
כב/כא לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' שמט
כב/כא לבושה של תורה סי' ד אות ג[ה], סי' כה אות ג
כב/כא להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' ק ע"א
כב/כא להורות נתן אבות עמ' שנא, שנו
כב/כא להורות נתן מועדים ח"ה עמ' מ
כב/כא להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' קיח
כב/כא להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' קסז
כב/כא לקוטי משלי פכ"ה פסוק כא {מחשבת עריות בלב פנוי}
כב/כא לקוטי שיחות חל"ז עמ' 51
כב/כא לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קצט {בלב פנוי מחכמה}
כב/כא לקחת מוסר ח"א עמ' שצה
כב/כא מאמרי שלמה ח"א עמ' ס
כב/כא מבוא למשנה תורה עמ' 33, 312, 370
כב/כא מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' רע {לב פנוי מחכמה}
כב/כא מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' קנט
כב/כא מגדנות אליעזר עמ' ט {רק בלב בלי תאוות}
כב/כא מדרגת האדם ח"א עמ' קכב
כב/כא מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקיח
כב/כא מחקרי ארץ ח"ו אה"ע סי' ב
כב/כא מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' ריג
כב/כא מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' רסו, תקנא
כב/כא מטר השמים (תשנז) עמ' לז
כב/כא מי מרום חי"ב עמ' רלג {אין מחשבות עריות מתגברות אלא בלב פנוי מחכמה}
כב/כא מכתב מאליהו (דסלר) ח"ג עמ' 297, ח"ד עמ' 140, ח"ה עמ' 93 {יפנה עצמו לד"ת}
כב/כא מנחת יהודה (עטייה) עמ' תקכז {תורה מרחיקה מחשבות זנות}
כב/כא מנחת יואל עמ' יא, כה, רעח {מחשבת העריות רק בלב פנוי מחכמה}
כב/כא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' ז
כב/כא מצווה ועושה ח"א עמ' תכג {יפנה עצמו לד"ת}
כב/כא מקוה ישראל (נג'ארה) עמ' 181
כב/כא מקור חסד עמ' תקצז
כב/כא מרכבת המלך עמ' שב-שה
כב/כא מרפא לנפש (זילבר) ח"ג מנחם משיב נפש אות כג {בלב פנוי מן החכמה}
כב/כא מרפא לנפש בראשית עמ' קלד, קמד, ריג
כב/כא משבצות זהב ישעיהו עמ' א'שנז
כב/כא משנת יוסף דרשות ח"ב עמ' פב
כב/כא משנת יעקב
כב/כא מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' רעה {יפנה מחשבתו}
כב/כא מתנת חיים קנינים עמ' פד {יפנה מחשבתו לד"ת}
כב/כא נהורא דעיינין ברכות עמ' פו {בלב פנוי מהחכמה}
כב/כא נועם אליעזר בראשית עמ' א, מא, רו
כב/כא נועם אליעזר שמות עמ' יא
כב/כא נותן טעם לשבח עמ' 22
כב/כא נפש יוסף (דוידוביץ, תשעד) עמ' קנו {עצה לטהרת המחשבה}
כב/כא נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' קסו, קסז, קפד, שמב, תי {אין מחשבת עבירה מתגברת אלא בלב הפנוי מן החכמה}
כב/כא נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קנ
כב/כא נתיבותיה שלום שמות עמ' 64
כב/כא נתן פריו חנוכה עמ' קיא
כב/כא סדר יעקב ח"א לדף יז ע"ב (ד"ה תורה)
כב/כא עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קנא {בלב פנוי מחכמה}
כב/כא עזר מיהודה עמ' עא {מחשבת העריות מתגברת בלב פנוי מחכמה}
כב/כא עטרת יהושע במדבר עמ' קלז, קמו {פנוי מחכמה}
כב/כא עטרת יהושע דברים עמ' נד, פז, קיב, רכח
כב/כא עטרת יהושע ויקרא עמ' לו, עד, קה, קיג, קכב, רלה
כב/כא עיוני תשובה (קדרי) עמ' 168
כב/כא עין חנוך עמ' רע [אדר"נ פ"כ, מדרש משלי פ"ט כד, לא]
כב/כא עלי שור ח"א שער ג מערכה ג במבוא, ח"ב עמ' קטז, רלג
כב/כא עמלות בתורה (לוריא) עמ' קסו
כב/כא ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' 15
כב/כא ערבי נחל (תשנא) ח"א עמ' קנט, תלז
כב/כא ערבי נחל (תשסד) עמ' קסד, תמ
כב/כא פאר יעקב ח"א עמ' תנג, ח"ב עמ' תתסג, ח"ג עמ' לד, תיד
כב/כא פני מנחם - תורה ומועדים תולדות עמ' קנ, וישלח עמ' רז, ריא, חנוכה עמ' רפז, רפט, שה, כ, שי, שיב, משפטים עמ' קיט, תרומה עמ' קמ, שבועות עמ' לו, שלח עמ' צז, מט"מ עמ' קצ, בר מצוה עמ' מח {שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה}
כב/כא פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' ריג
כב/כא פרדס מרדכי עמ' מב, נח, רו, רפב, רפט, שטז, שלו, תמה, תנב, תנד, תנח, תרנה
כב/כא צידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' מח
כב/כא ציץ אליעזר ח"ב הקדמה עמ' 21
כב/כא קדושת יו"ט (טייטלבוים) ח"א סי' לט אות ג, סי' עו אות ב
כב/כא קדושת עיניים (תשמו) סי' תקסה [ישראל סבא ח"ו אושפיזא דיוסף]
כב/כא קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' פז, ק
כב/כא קובץ ביאורים (שפירא)
כב/כא קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד, קמו
כב/כא קומץ המנחה (צונץ) דרוש לג אות ח, דרוש סט אות ד
כב/כא קרית מלך
כב/כא קרן לדוד בראשית עמ' רז, רמה, שמות עמ' רעו, ויקרא-במדבר עמ' מד, שו, תה
כב/כא קרן לדוד מועדים עמ' תסב, תר
כב/כא ראשית בכורי משה חיים מאמר ה
כב/כא ראשית דעת (קורח) סי' כו, לג {לב פנוי מחכמה}
כב/כא רוח נכון עמ' תח
כב/כא שארית אהרן עמ' צה
כב/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קס
כב/כא שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעז) עמ' כז
כב/כא שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעח) עמ' קעה
כב/כא שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' עט, קעז
כב/כא שולי הגליון עמ' פב
כב/כא שם אליעזר דף מז ע"ג-ע"ד, צז ע"א
כב/כא שם משמואל פרשת וירא שנת תרע"ג, ופ' ויצא תרע"ח, ופרשת וישלח שנת תרע"ד, ופרשת וישב שנת תרע"א, ופרשת מקץ - חנוכה - ליל ה' מוצש"ק, ופרשת ויחי שנת תרפ"ג, ופרשת בשלח שנת תרע"ב, ושנת תרע"ו, ופרשת יתרו שנת תרע"ח, ופרשת אחרי ושבת הגדול שנת תרע"ג, ופרשת בלק שנת תרע"ב, ופרשת פינחס שנת תרע"ז, ופרשת מסעי שנת תרע"ג, ופרשת ראה שנת תרע"ה , ומועדים - שמחת תורה שנת תרע"ג {אין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה}
כב/כא שמחת מרדכי עמ' פ
כב/כא שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שעב, תכה
כב/כא שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קכה, שכט, תנד, תרלא, תרמח, תרנו
כב/כא שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' עט, שיח
כב/כא שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שד {יפנה מחשבתו לד"ת}
כב/כא שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שז
כב/כא שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ו, קנא, קסט {יפנה מחשבתו לד"ת}
כב/כא שמן ראש ז' אדר-פורים ח"ב עמ' צה
כב/כא שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' תרמא, תרפג
כב/כא שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' תטז
כב/כא שמן ראש ח"א-ח"ח ויקרא עמ' קלב, שלא, שפא, תק
כב/כא שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"ב עמ' קלט, קעד
כב/כא תאריך ישראל, הקדמה אות ד, יא הערה יז
כב/כא תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לג
כב/כא תולדות אהרן משה עמ' יד {יצה"ר שולט בלב פנוי מתורה}
כב/כא תורת אברהם עמ' רטז
כב/כא תורת ההרהור עמ' ריא
כב/כא תורת מהרי"ם במדבר עמ' פד
כב/כא תורת מהרי"ם בראשית עמ' פ, רמד, רנב
כב/כא תפארת בחורים (תשסה) עמ' כג, צו, קג
כב/כא תפארת צבי (ספינקא) ויקרא עמ' רנו

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US