Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

מאכלות אסורות

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יזא/265 הלכות מאכלות אסורות פרק א *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אורה ושמחה
א/רה"פ חלקו של יוסף (זוס')
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבני זכרון (פפר) ח"א דף ז ע"ד
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אור הישר [אור הישר חולין נט ע"א]
א/א אור תורה (בלומ') דף קא ע"א {לח"מ}, קטז ע"א {מ"מ}
א/א אלומות יוסף (תשלז) סי' ח
א/א אלף המגן (האקריטי) עמ' 213 {מנין המצוות}
א/א אנצי"ת ע' בדיקת סימני טהרה הע' 1, 4, 27, 28
א/א אפסי ארץ (תשסה) סי' י עמ' כח-כט
א/א בני דוד
א/א ברור הלכה חולין סו ע"ב ציון ב
א/א בשבילי השחיטה סי' ב ס"ק ו, ט-י, יד, יט {מ"ע לידע הסימנים}
א/א דבר מאיר (ראק) סי' כו
א/א דברי יששכר דף כז ע"ב
א/א דגל ראובן ח"א סי' כה
א/א האיר ממזרח פסחים סי' ח אות ג {מנין המצוות - שלא "ליהנות" בשור הנסקל - שינה ממש"כ גצי ערלה וכלאי הכרם להאיסור לאכול}
א/א ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תקכד {מנין המצוות}
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רנז
א/א זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 151 {מנין המצוות - שותה יי"נ}
א/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רפח
א/א חזון יחזקאל חולין פ"ג ה"ז
א/א חי' בר נחמני דף ע ע"א {מנין המצוות}
א/א חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קל
א/א חיי נפש על הגש"פ עמ' קסח {אם לא בדק בסימנים ואכל ונמצא טהור - לא עבר}
א/א חיתו ארץ עמ' 60
א/א חלקת מאיר
א/א חסדי דוד ח"ו עמ' קד
א/א יד המלך (לנדא)
א/א יד המלך (פלומבו)
א/א יצחק ירנן
א/א לב שלם [מלכי בקדש (מלכי) דף קכו-קל, מוצל מאש (בס' אש דת) סי' כ דף טו ע"ב]
א/א לבב דוד
א/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' נב, תסב
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קד
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פג ע"א
א/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קג
א/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קצז {צ"פ}
א/א לחם יהודה
א/א למחר אעתיר עמ' קצד {מ"ע לידע}
א/א מגדל עז עמ' תרנב, תרצו
א/א מגידות (תשמ) עמ' רמז
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' א אות ה {מנין המצוות}
א/א מי השלוח (זס') עמ' קמב
א/א מלאכת מחשבת עמ' קנז
א/א מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' שנג
א/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קיד, קיז, קכ, ח"ג עמ' רלא
א/א מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' כב
א/א מעין החכמה עמ' צט
א/א מעיני המים
א/א מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יז אות ח
א/א משאת המלך (אדרי) {מניין המצוות יד, כ, כח}
א/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' לו {מנין המצות עמ' כ}
א/א משמרת חיים ח"ב עמ' צ
א/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קצט
א/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף עט {מצות הבדלה}
א/א משנת יעקב
א/א משנת שמחה
א/א משפטי עזיאל ח"א עמ' רלד
א/א משרת משה (נבר)
א/א נאות אפרים ח"א עמ' ריד {לא ליהנות משור הנסקל}
א/א נחל איתן
א/א נטע שעשועים (שליסל) - שו"ת עמ' ב {כיון שצריך לבדוק חוששים למיעוט}
א/א סגולת ישראל שמות עמ' קע {מניין המצות - שלא להנות בעור הנסקל [וע' צל"ח פסחים כב]}
א/א ענפי ארז (זי') דף סט ע"ב {צ"פ}
א/א קהלת יעקב (אלבעלי)
א/א קרית מלך
א/א קרן הצבי מצוה עג אות ד
א/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' קא
א/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' צב {מנין המצוות מצוה יד}
א/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קט
א/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שד
א/א שו"ת הריב"ש עמ' רכד
א/א שו"ת מהרלב"ח סי' פו {מ"מ}
א/א שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קיג, קטו
א/א שם טוב - השלמה
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קנה, קס {מנין המצוות}
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שעב {מנין המצוות אות יג, טו}
א/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קלד {מנין המצוות אות יג, טו}
א/א שרשים במועדות עמ' נד, עח
א/א תחומין ח"א עמ' 432
א/ב אנצי"ת ע' בהמה טמאה הע' 7, 10, 13
א/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 421
א/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קג
א/ב ברור הלכה חולין נט ע"א ציון ס
א/ב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 26-27
א/ב הגהות רימ"א {ראב"ד}
א/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' צ
א/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' כט
א/ב חי' הראי"ה
א/ב יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' ח
א/ב יד המלך (פלומבו)
א/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לד, כרך ב ח"ב עמ' נו
א/ב ימי שלמה
א/ב יצחק ירנן
א/ב כל בו ח"ו עמ' סז
א/ב לבב דוד
א/ב לבושי מרדכי יו"ד עמ' רכב
א/ב מגדל עז עמ' תרנה, תרצו
א/ב מגידות (תשמ) עמ' רמז
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קיד
א/ב מנחת כהן (יוסף חיים) דף נ ע"ג {קהלת יעקב אלבעלי}
א/ב מעין החכמה עמ' ק {ראב"ד}
א/ב מעיני התורה ח"א עמ' עא-עג
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ב משאת המלך (אדרי)
א/ב נחל הברית ח"ב עמ' קמד
א/ב עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 43
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכא
א/ב פרשת המלך
א/ב רלב"ג ויקרא פי"א פסוק ג עמ' קכז
א/ב שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרלח
א/ב שיחת חולין עמ' תח, תי
א/ב שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315
א/ג אנצי"ת ע' בהמה טמאה הע' 1, 14, 15, 20
א/ג אסיפת שמועות תשרי עמ' כח
א/ג בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 35 {חצי שיעור}
א/ג חוות יאיר (תשנז) עמ' צ
א/ג יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' עט
א/ג ישורון ד עמ' תרכז
א/ג כרתי ופלתי סי' סו כרתי אות א
א/ג כתר אפרים עמ' קכב
א/ג מגידות (תשמ) עמ' לד
א/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תלד
א/ג משנה הלכות ח"ז סי' ו דף ה ע"ג
א/ג משנת חיים במדבר עמ' צא, צד
א/ג משנת יעקב
א/ג עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 58
א/ג פי' ר"י ונה עמ' ריט
א/ג פני משה (הכהן) עמ' קצג {פיה חתוך - הרי היא טריפה}
א/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' כד
א/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' לז
א/ג ר"י ששפורטש עמ' 321
א/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תכא
א/ג שער המלך
א/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' י
א/ד אנצי"ת ע' בהמה טמאה הע' 60, 73, 75, 76
א/ד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 421
א/ד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קד
א/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תצב
א/ד חי' הראי"ה
א/ד חלקת מאיר
א/ד יד המלך (פלומבו)
א/ד ידבר שלום ח"ב עמ' קח
א/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לד, כרך ב ח"ב עמ' נו
א/ד יצחק ירנן
א/ד כל בו ח"ה עמ' תשלו, ח"ו עמ' סט
א/ד מגדל עז עמ' תרנב, תרנג, תרנה, תרצו
א/ד מהרי"ט אלגזי פ"א אות ב או"ק א
א/ד מטה יחיאל סי' ג ס"ק א
א/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קטז
א/ד מעיני מים מקואות עמ' י
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ד משנת יעקב
א/ד ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' ת
א/ד פאת שדך יו"ד עמ' סו
א/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קנז ע"א
א/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רעה
א/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
א/ד קול דודי כריתות סי' תקיד
א/ד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' רט
א/ד קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רלו
א/ד ר"י ששפורטש עמ' 322
א/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קלא
א/ה אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיג
א/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקנז
א/ה אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קמ
א/ה אנצי"ת ע' בהמה טמאה הע' 46, 47, 72
א/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קד
א/ה בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לו {היוצא מן הטהור}
א/ה בית ישחק
א/ה דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' עג
א/ה חידושין על התורה לרבנו תם עמ' קפה
א/ה חלקת מאיר
א/ה יד המלך (פלומבו)
א/ה יראה ואהבה עמ' רמד
א/ה כל בו ח"ו עמ' סט
א/ה לב שלם [כנה"ג יו"ד סי' יג הגהב"י אות לב]
א/ה לבב דוד
א/ה מגדל עז עמ' תרנב, תרנג, תרנה, תרצו
א/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קיד, קטז
א/ה משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף יא {יוצא מן הטמא}
א/ה משנת יעקב כאן (עמ' קנו-קסא)
א/ה מתנת כהונה בכורות עמ' קד, קז
א/ה עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' עח
א/ה עמודי שלמה ח"ב עמ' קכד
א/ה פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קכב
א/ה רלב"ג ויקרא פי"א פסוק ג עמ' קכז-קכח
א/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קג
א/ה שלמי יוסף בכורות עמ' קד, קז
א/ה שם טוב - השלמה
א/ה שמחתי באומרים לי עמ' פה
א/ה שפתי דעת ח"ג עמ' רכח
א/ה תורת ההגיון בהלכה עמ' 13
א/ו אבי עזרי ח"א
א/ו אור הישר [אור הישר חולין ס ע"ב]
א/ו אנצי"ת ע' בהמה טמאה הע' 28
א/ו אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 23, 25, 118 {צ"פ}
א/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קד
א/ו בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נט-ס
א/ו גבורת יצחק (תשמח) דף נח
א/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' נא
א/ו גביע הכסף ח"ב עמ' יד {שסועה}
א/ו חי' הראי"ה
א/ו חי' חתם סופר
א/ו חלקת מאיר
א/ו יוסף חי
א/ו יצחק ירנן
א/ו כל בו ח"ו עמ' ע
א/ו לבב דוד
א/ו מגדל עז עמ' תרנב, תרנג, תרנה, תרצו
א/ו מנחת חינוך ח"א עמ' תא, ח"ב עמ' קטז
א/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קעא
א/ו מעיני המים
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו משנת חיים חולין סי' מו עמ' קס
א/ו משרת משה (נבר)
א/ו נחל איתן
א/ו ספרי דבי רב ח"ג עמ' רנו
א/ו ענפי ארז (זי') דף קנג ע"ב {צ"פ}
א/ו פני משה (הכהן) עמ' קצג-קצה {כ"מ}
א/ו פרשת המלך
א/ו קדשי יהושע עמ' שנב, תנג, תנט {צ"פ}
א/ו קהלות יעקב חולין סי' כו
א/ו קהלת יעקב (אלבעלי)
א/ו קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עא-עב
א/ו שיחת חולין עמ' תיט
א/ו שמועת חיים יומא ח"א עמ' תלז
א/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפח
א/ז אהלי יהודה (אמדו)
א/ז אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 72, 73
א/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 421
א/ז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קד
א/ז אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' שט
א/ז ברור הלכה חולין סט ע"א ציון ד
א/ז גביע הכסף ח"ב עמ' יב {מעשה רקח}
א/ז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' נ {דמות עוף}
א/ז חלקת מאיר
א/ז יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יט אות טו עמ' 151 הערה 35 {קלוט, פרסה}, הערה 43
א/ז יד דוד (קרלין) ח"ב דף יח
א/ז כל בו ח"ו עמ' ע
א/ז מגדל עז עמ' תרנב, תרנג, תרנה, תרצו
א/ז מהרי"ט אלגזי פ"א אות ב או"ק ב
א/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קיז
א/ז משנת אליעזר (רבינ') עמ' קמח
א/ז משנת חיים חולין סי' מו עמ' קס
א/ז נרות אהרן
א/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לו
א/ז פסקי אליהו ח"א עמ' נ
א/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפח
א/ז שערי טהר ח"ה שער ב סי' לד אות ב
א/ח אהלי יהודה (אמדו)
א/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לה, ומקרא עמ' שיט
א/ח אנצי"ת ע' בדיקת סימני טהרה הע' 32, ע' בהמה הע' 29, 30, 35, 41, ע' בהמה טמאה הע' 30, 32
א/ח בעי חיי יו"ד דף ע ע"ג {תאו}
א/ח ברור הלכה חולין נט ע"א ציון ס
א/ח ברור הלכה חולין פ ע"א ציון ה
א/ח גור אריה דברים פ' יב הע' 112
א/ח גינת ורדים (תאומים) עמ' קעט
א/ח המאיר לארץ
א/ח זרע יצחק (לומברוזו)
א/ח חזו"א יו"ד סי' יא ס"ק ד
א/ח חי' הראי"ה
א/ח חיבת הקודש עמ' קמט
א/ח חלקו של יוסף (זוס') ח"ב דף סד ע"ד
א/ח חסדי דוד ח"ו עמ' תו
א/ח יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קצד {מרכה"מ}
א/ח יוסף חי
א/ח יצחק ירנן
א/ח ישורון ד עמ' תרכח, תרלב
א/ח לב אריה (בראד) חולין פ ע"א
א/ח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רצז
א/ח לבב דוד
א/ח מגדל עז עמ' תרנב, תרנג, תרנה, תרצו
א/ח מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פ, פג
א/ח מנחת אהרן (בריסק) דף כח ע"א
א/ח מעדני מלך (תשמח) עמ' קיח, קכ {אם לא בדק בסימני הבהמה הטהורה, מותרת}
א/ח מעין החכמה עמ' ק
א/ח מעיני המים
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ח משנת יעקב
א/ח משפטי עזיאל ח"א עמ' רלד
א/ח משרת משה (נבר)
א/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' רנה
א/ח עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 41, 58
א/ח פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' פז
א/ח פני משה (שלז')
א/ח פסקי אליהו ח"א עמ' עא
א/ח פרשת המלך
א/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יט ע"ד
א/ח קהלת יעקב (אלבעלי)
א/ח קרית מלך
א/ח שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים צח
א/ח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתטז
א/ח שולי הגליון עמ' פג
א/ח שלום ירושלים עמ' קח
א/ח שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315 {בעלי חיים המותרים}
א/ח שמחה לאיש (שונשול) דף מה ע"ב {מ"מ}
א/ח תבונה (ליפקין) סי' מ {מ"מ - שור הבר}
א/ח תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' קלח
א/ח תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 127
א/ט אהלי יהודה (אמדו)
א/ט באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעו
א/ט ברור הלכה חולין נט ע"א ציון ס
א/ט גינת ורדים (תאומים) עמ' קעט
א/ט יצחק ירנן [ועוד איכא בינייהו לענין אותו ואת בנו ולמה לא כתבו רבינו]
א/ט כל בו ח"ו עמ' עא
א/ט מגדל עז עמ' תרצח-תרצט
א/ט שם טוב - השלמה
א/י אהלי יהודה (אמדו)
א/י אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק טו {אורה ושמחה}
א/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/י בכור שור עמ' קצח
א/י ברור הלכה חולין נט ע"א ציון ס
א/י ברור הלכה חולין קלד ע"ב ציון א
א/י הגהות אליעזר דף ס ע"א {מ"מ, מגדל עז}
א/י הרמב"ם והלכותיו
א/י חי' הראי"ה
א/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין נט ע"ב]
א/י יוסף חי
א/י יצחק ירנן
א/י כל בו ח"ו עמ' עא
א/י כלילת יופי דף מג
א/י מגדל עז עמ' תרצח-תרצט
א/י מנחת חינוך ח"ב עמ' צט
א/י מעיני המים
א/י מרכבת המשנה מהדו"ב
א/י משאת המלך (אדרי)
א/י עיונים ומחקרים ח"א עמ' 8, 18
א/י ענפי ארז (זי') דף קמ ע"א {צ"פ}
א/י פי' ר"י ונה עמ' ריט
א/י צפנת פענח
א/י קהלת יעקב (אלבעלי)
א/י קרן פני משה ח"ב
א/י שביתת יו"ט דף יח ע"ד
א/י שיחת חולין עמ' תטו
א/י תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 126
א/י תכריך מרדכי סי' טז עמ' קו {או"ש}
א/יא בדבר מלך ח"ו עמ' כו
א/יא ברור הלכה חולין נט ע"א ציון ס
א/יא ישורון ד עמ' תרכח
א/יא לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כא ס"ק א
א/יא מגדל עז עמ' תרצח-תרצט
א/יא משרת משה (נבר)
א/יא שמחת מלך עמ' 152
א/יב אהל משה (לוין) ח"א דף טז ע"ד {רמב"ם}, מג ע"א {כל שיסתפק}
א/יב אור עולם (בלומנפלד) דף עט ע"ג {שור הבר מין בהמה}
א/יב אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כד ד"ה ובהאי
א/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קז
א/יב בדבר מלך ח"ו עמ' כו
א/יב בינת אמת עמ' שכה
א/יב ברור הלכה חולין פ ע"א ציון ה
א/יב ברור הלכה חולין קלב ע"א ציון ה
א/יב דברי תורה (תאומים) דף י ע"ג
א/יב הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קטז {שור הבר}
א/יב חיבת הקודש עמ' קמט
א/יב חלקת מאיר
א/יב יוסף חי
א/יב כל בו ח"ו עמ' עב
א/יב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תצב {לח"מ}
א/יב לב אריה חולין קלב ע"א
א/יב לבושי מרדכי יו"ד עמ' רפב
א/יב מגדל עז עמ' תרצח-תרצט
א/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' צט, רלח, ח"ג עמ' רפד
א/יב מעיני המים
א/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יב משנת יעקב
א/יב ס' יהושע - שו"ת עמ' סה, קכג {לח"מ}
א/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ס {כ"מ}
א/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יט ע"ד
א/יב קהלות יעקב פסחים סי' כב, נדרים סי' כט
א/יב קהלת יעקב (אלבעלי)
א/יב שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים צט
א/יב שיחת חולין עמ' תיז
א/יב שם יוסף (מועטי) ח"א דף יג ע"א
א/יב שמוש חכמים ב עמ' כג
א/יג אבן הספיר (ספרקה) עמ' מא, נב
א/יג אהל משה (לוין) ח"א דף מא ע"ג-ע"ד, מב ע"ד, מג ע"א
א/יג אהלי יהודה (אמדו)
א/יג אנצי"ת ע' בהמה טמאה הע' 79
א/יג בדבר מלך ח"ו עמ' כו
א/יג ברור הלכה חולין קלב ע"א ציון ה
א/יג ברכת מרדכי פסחים עמ' שלו
א/יג גבורת יצחק ביכורים עמ' קעג
א/יג גורן דוד ח"ב סי' יא אות א
א/יג דרכי שמחה עמ' עג
א/יג זהב התרומה ביכורים עמ' קלו {של כלאים}
א/יג חי' הראי"ה
א/יג חלקת מאיר
א/יג חסדי דוד ח"א עמ' תקח
א/יג טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רסז, רעב, רצג
א/יג יצחק ירנן
א/יג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שמו
א/יג כבוד יו"ט
א/יג כל בו ח"ו עמ' ע
א/יג כלילת יופי דף נט-ס
א/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שיב, שטז
א/יג לבב דוד
א/יג למודי ה' (תקמז) דף סו ע"ב
א/יג מגדל עז עמ' תרצח-תרצט
א/יג מגידות (תשעג) סי' כ עמ' לג
א/יג מגילת ספר לאוין דף נט ע"ג
א/יג מטה אשר דף פח ע"ד
א/יג מי באר (אופנהיימר) דף ה ע"ב
א/יג מי באר (אופנהיימר) דף ה ע"ב
א/יג מלחמת יהושע עמ' פא-פב
א/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצא ע"ב
א/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' צט, רלח
א/יג מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף לו, חתם סופר יו"ד סי' עד]
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יג משאת המלך (אדרי)
א/יג משנת יעקב זרעים ח"א עמ' כה
א/יג משרת משה (נבר)
א/יג נועם שיח ח"א עמ' קז
א/יג נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף עז {שליא שיצתה מקצתה}
א/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נ אות א
א/יג נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' י ס"ק ד
א/יג ס' יהושע - שו"ת עמ' קטו, קיח, קכג
א/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ס
א/יג פסקי אליהו ח"א עמ' עא
א/יג פרשת המלך
א/יג קהלת יעקב (אלבעלי)
א/יג קול דודי (תשף)
א/יג קול דודי כריתות סי' תצד
א/יג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רלו-רלז
א/יג קרית מלך
א/יג קרן הצבי מצוה קיח אות ב
א/יג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' נ
א/יג שם יוסף (מועטי) ח"א דף יג ע"א
א/יג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שנד
א/יג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קלב
א/יג שעורי ר' שמואל קדושין עמ' כא
א/יג שער המלך ח"ב עמ' קטז, קעג
א/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 80
א/יג תורת ההגיון בהלכה עמ' 27
א/יג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ד ע"א וע"ד {או"ש}
א/יג תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ג עמ' טו, יח
א/יג תחומין חי"ז עמ' 422
א/יד אורח מישור (חזן) עמ' קפה
א/יד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קז
א/יד ברור הלכה חולין סב ע"א ציון א, ואחרי ציון א
א/יד ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ה
א/יד ברקאי ח"א עמ' 128
א/יד המאיר לארץ [כנסת יחזקאל יו"ד סי' כד]
א/יד ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תקכד
א/יד חי' הראי"ה
א/יד חלקת מאיר
א/יד כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
א/יד כל בו ח"ו עמ' עג
א/יד כנה"ג [שו"ת רלב"ח סי' קה]
א/יד כרתי ופלתי - פני נשר אות ז
א/יד לב אריה (בראד) חולין סה ע"א (ד"ה בגמ')
א/יד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רלח
א/יד לבב דוד
א/יד מגדל עז עמ' תשב, תשג
א/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קיח
א/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' קמח
א/יד מעיני המים
א/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יד ספרי דבי רב ח"ג עמ' רסא
א/יד פי' ר"י ונה עמ' רכ
א/יד צבי תפארת סי' מא {כ"מ - זרזיר}
א/יד שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקסה
א/יד שו"ת מהרלב"ח סי' קה (א)
א/יד שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315
א/יד תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' קלח
א/טו אבן הספיר (ספרקה) עמ' מא
א/טו אהלי יהודה (אמדו)
א/טו אור הישר [אור הישר חולין סא ע"א]
א/טו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קז
א/טו ברור הלכה חולין סב ע"א ציון א
א/טו ברור הלכה חולין סג ע"ב ציון ב
א/טו גבול יהודה (ציר') דף סו ע"ב
א/טו דגל ראובן ח"ב סי' יג
א/טו חזון יחזקאל ע"ז פ"ה ה"ב
א/טו חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' יח
א/טו חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קכב {מל"מ}
א/טו חיבת הקודש עמ' קמט
א/טו חסדי דוד ח"ה עמ' תתלא
א/טו יכין ובועז ח"א סי' פ
א/טו כל בו ח"ו עמ' עג
א/טו כרתי ופלתי - פני נשר אות ה-ו
א/טו לבושי מרדכי יו"ד עמ' נ
א/טו מגדל עז עמ' תשב, תשג
א/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תכח
א/טו נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' צח
א/טו פי' ר"י ונה עמ' רכא
א/טו שו"ת מהרלב"ח סי' יז
א/טו שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קלד
א/טו שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315
א/טו שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' ריא
א/טו תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ד ע"ב {פשוט באותו מקום}
א/טו תחומין ח"א עמ' 429-428
א/טו תחומין חי"ט עמ' 289-290
א/טו תחומין חכ"א עמ' 490
א/טז אבן הספיר (ספרקה) עמ' מא
א/טז אורח מישור (חזן) עמ' קפו
א/טז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קז
א/טז באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף סא
א/טז ברור הלכה חולין סב ע"א ציון א
א/טז דגל ראובן ח"ב סי' יג
א/טז הגהות חבר בן חיים
א/טז הלכה רבה ח"ב עמ' 79
א/טז חזון יחזקאל חולין פ"ג ה"ז {ר"ח הלוי}
א/טז חי' הראי"ה
א/טז חי' ר' חיים הלוי דף ל
א/טז יכין ובועז ח"א סי' פ
א/טז יצחק ירנן
א/טז כל בו ח"ו עמ' עג
א/טז לבב דוד
א/טז מגדל עז עמ' תשב, תשג
א/טז מעיני המים
א/טז מעשה רקח
א/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/טז משאת המלך (אדרי)
א/טז נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' סא עמ' קכב
א/טז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' לא דף לה ע"ג {הגהמ"י אות כ}
א/טז קהלת יעקב (אלבעלי)
א/טז שו"ת הריב"ש עמ' רכ-רכא
א/טז תחומין ח"א עמ' 425
א/טז תחומין חי"ט עמ' 289-290
א/יז ברור הלכה חולין סב ע"א ציון א
א/יז כרתי ופלתי - פני נשר אות ה-ו
א/יז מגדל עז עמ' תשב, תשג
א/יז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תכח
א/יז צרור החיים (קליין) דף יב ע"ד, יג ע"א
א/יז שו"ת הריב"ש עמ' רכד
א/יז שיחת חולין עמ' תכז
א/יח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קז
א/יח ברור הלכה חולין סב ע"א ציון א
א/יח דגל ראובן ח"ב סי' יג
א/יח כל בו ח"ו עמ' עד
א/יח מגדל עז עמ' תשב, תשג
א/יח קהלת יעקב (אלבעלי)
א/יט אילת אהבים (ברים) עמ' רטז {הגהמ"י - בא אחד}
א/יט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קז
א/יט בית אהרן וישראל גל' עא עמ' קמד
א/יט ברור הלכה חולין סב ע"א ציון א
א/יט הרמב"ם כמחנך עמ' 195
א/יט כל בו ח"ו עמ' עד
א/יט כרתי ופלתי - פני נשר אות ה-ו
א/יט להורות נתן על התורה ח"ג עמ' עט {הגהמ"י אות מ}
א/יט מגדל עז עמ' תשב, תשג
א/יט מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' עח]
א/יט פי' ר"י ונה עמ' רכא
א/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' ס אות א
א/יט שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שנב {הגהמ"י}
א/יט תחומין ח"א עמ' 426
א/כ אור הישר [כנסת יחזקאל סי' כד]
א/כ ברור הלכה חולין סב ע"א ציון א, ואחרי ציון א
א/כ ברור הלכה חולין סה ע"א לפני ציון ד
א/כ חזון יחזקאל חולין פ"ג ה"ז
א/כ טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' רכה
א/כ יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לח
א/כ כל בו ח"ו עמ' עו
א/כ לב אריה (בראד) חולין סה ע"א (ד"ה בגמ')
א/כ לבושי מרדכי יו"ד עמ' נ
א/כ מגדל עז עמ' תשב, תשג
א/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' קיח
א/כ מנחת כהן (כץ) ח"ב דף מו ע"ג
א/כ פנים חדשות [מהרלב"ח קה]
א/כ צבי תפארת סי' מא
א/כ שו"ת מהרלב"ח סי' קה (א)
א/כ תורה אור ודרך חיים (ברודא, תקפג) דף מ ע"ב
א/כא ברור הלכה חולין נט ע"א ציון ו פרק א
א/כא דברי אהרן עמ' קיד {מל"מ - דבש הגזין}
א/כא האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שעח {ציפורת כרמים}
א/כא הר המלך ח"ה עמ' ס
א/כא טוב לישראל סי' ג {מל"מ}
א/כא לקוטי שלמה (תרנד)
א/כא מגדל עז עמ' תרנה
א/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' קכ
א/כא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תפה {מל"מ}
א/כא נועם ח"ד שער הלכה עמ' 12 [קול תורה אדר תשיט] {מל"מ}
א/כא נר למאור (רבינוביץ) דף ה ע"ד
א/כא קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/כא קול דודי כריתות סי' תצד
א/כא קרן פני משה ח"א עמ' קעו
א/כא שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכד, קלח
א/כא שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315
א/כב אבני זכרון (פפר) ח"א דף סה ע"ב {כיוסי בן יועזר}
א/כב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קט
א/כב ברור הלכה חולין נט ע"א ציון ו
א/כב ברור הלכה חולין סה ע"א ציון ד
א/כב הר המלך ח"ה עמ' ס
א/כב חי' הראי"ה
א/כב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לח
א/כב יכין ובועז ח"א סי' סד עמ' 172
א/כב כל בו ח"ו עמ' עח
א/כב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רמא
א/כב לבב דוד
א/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' קכ
א/כב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קפט
א/כב מצודת דוד (שפרבר) עמ' שג {מ"מ בדעת רש"י}
א/כב נוכח השלחן (הכהן) עמ' קצו
א/כב נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' צז
א/כב פני משה (שלז')
א/כב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' צה
א/כב קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/כב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרט
א/כב שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים ק
א/כב שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב, קלא, קלד
א/כב תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 136
א/כב תחומין חי"ט עמ' 291
א/כג חי' כתב סופר
א/כג כל בו ח"ו עמ' עח
א/כג לב שלם [פרי תואר יו"ד סי' פג ס"ק ח דף קנה ע"ב]
א/כג מנחת חינוך ח"ב עמ' קכ
א/כג מעשה רקח
א/כג עיונים ומחקרים ח"א עמ' 17
א/כג פי' ר"י ונה עמ' רכא
א/כג שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קלב
א/כד אור עולם (שניאורסון) עמ' 238, 259
א/כד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קט
א/כד בגדי כהונה (כהן) יו"ד סי' ד דף יז ע"ב, יט ע"ג {מ"מ בשם רמב"ן}
א/כד ברור הלכה חולין נט ע"א ציון ח
א/כד ברור הלכה חולין סו ע"ב ציון א
א/כד ברור הלכה ע"ז לט ע"א ציון ג {מ"מ}
א/כד ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון י
א/כד גור אריה (צרמון)
א/כד הר המוריה (אדר"ת) עמ' יב
א/כד ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תקכח {הגהמ"י קושטא}
א/כד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכה
א/כד חלקת מאיר
א/כד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לז
א/כד ישא איש דף ח ע"ג
א/כד כל בו ח"ו עמ' עח
א/כד כרתי ופלתי סי' פג אות ב
א/כד כתב סופר יו"ד סי' מה ד"ה הנה ונישק {מ"מ ד"ה ובדגים, או שחבק}, ד"ה והנה {מ"מ ד"ה וכל, השמיט הא}, ד"ה ונראה {מ"מ ד"ה ומי, ודע}
א/כד מבוא למשנה תורה עמ' 181
א/כד מנחת חינוך ח"ב עמ' קיז
א/כד מעין החכמה עמ' קג {כ"מ}
א/כד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א, נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' כח]
א/כד משנת יעקב
א/כד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קע-קעא, קעד-קעה {מ"מ}
א/כד ס' יהושע - שו"ת עמ' קפה
א/כד סופר המלך עמ' קס
א/כד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קפח {השמיט סימני ראש ושדרה}
א/כד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רנה
א/כד פרשת המלך
א/כד קרית מלך
א/כד קרן הצבי מצוה עג אות ב
א/כד רלב"ג ויקרא פ"ט תועלת יב עמ' קסא
א/כד שיבת ציון (לנדא) סי' כט
א/כד שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315


ב/266 הלכות מאכלות אסורות פרק ב *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אורה ושמחה
ב/רה"פ חלקו של יוסף
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רמא
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ צפנת פענח
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אביר יעקב (אביגדור) דף כג ע"א {מ"מ}
ב/א אבן האזל קדשים ח"ב דף כב ע"ב
ב/א אבני חפץ ח"א סי' קא
ב/א אבני נזר חו"מ סי' פח {מ"מ}
ב/א אבני ציון ח"א סי' כה אות ב {מ"מ}, סי' מה אות ג {מ"מ}, סי' מו אות א {מ"מ}, ח"ב סי' א אות ב, סי' לב אות ב, סי' מט אות ב, סי' עב אות ג, סי' עה אות ב {מ"מ}, ח"ג עמ' כד, קיח, קכז, קפב, ח"ד עמ' קג {מ"מ}, קח {מ"מ}
ב/א אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' לז {מ"מ}
ב/א אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' סד {מ"מ}
ב/א אבנים יקרות עמ' נז {מ"מ}, ס {מל"מ}
ב/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לד {מל"מ}
ב/א אהל משה (וינברג) דף ד ע"ד {מ"מ}, טז ע"ד {עונשין מן הדין כשיש עשה}
ב/א אהלי יהודה (הכהן) הל' זכיה פ"ג ה"ז {לאו הבא מכלל עשה - קשה לר"מ שלא סובר מכלל לאו אתה שומע הן}, דף כא ע"ב
ב/א אוצמפה"ת ב"מ לב ע"א הע' 182 {מ"מ}, לג ע"א ח"ב הע' 4 {מ"מ}
ב/א אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 336 {מ"מ}
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור דוד עמ' טו, יח, מב, מד, נ
ב/א אור הישר [חי' חת"ס ע"ז סז ע"א, תורת האהל דף קט ע"ב]
ב/א אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 149 {מ"מ}
ב/א אור שרגא עמ' רפט
ב/א אור תורה (בלומ') דף קטז ע"ג {לאו הבא מכלל עשה במינים טמאים}
ב/א אות ציון עמ' קה {מ"מ}
ב/א אחיעזר ח"ד סי' עז אות ה {מ"מ}
ב/א איים בים מכות פ"ג סי' ב אות ד, סי'כא אות א {מ"מ}
ב/א איים בים קידושין פ"ב סי' לו אות ד {מל"מ}
ב/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ג, ה-ו {מ"מ}, תסג {מ"מ}
ב/א אמרי דוד (שליסל) דף ט ע"א {מ"מ}, עז ע"א {מ"מ}
ב/א אמרי יהודה (רוזנר) כלל ט פתיחה שורש א {מ"מ}
ב/א אנצי"ת ע' אין מזהירין הע' 24, 26, 30, 36-34, ע' בהמה טמאה הע' 34, 40
ב/א ארזא דבי רב יבמות עמ' מד
ב/א באר יעקב (ברלין) חי' סוגיות כלל יז
ב/א באר ראי עמ' רסה
ב/א בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' לט {מ"מ}
ב/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' רלג
ב/א בית אהרן וישראל גל' נא עמ' יז {מ"מ}
ב/א בית אהרן וישראל גל' נה עמ' ח {שעה"מ}
ב/א בית האוצר ח"א עמ' 99 {מ"מ}, 136 {מ"מ}
ב/א בית הלוי ח"א סי' ל עמ' קכח, סי' לב עמ' קלח-קמד, סי' לז עמ' קסז {מ"מ}
ב/א בית שערים ח"ג סי' ד
ב/א בכורי אברהם דף פד ע"ג
ב/א בכורי חיים ח"ג עמ' ע {מ"מ}
ב/א בני סמיכי
ב/א בני שלשים עמ' עז {מ"מ}
ב/א בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קנב
ב/א ברור הלכה חגיגה יח ע"א ציון א {מ"מ}
ב/א ברית יצחק (איזקסון) דף ה ע"ב, ז ע"ג {מ"מ - ק"ו לעשות מעשה לאו}
ב/א ברכות שמים מכות פ"א אות רנא {מ"מ - ק"ו אם כבר יש לאו הבא מכלל עשה}
ב/א ברכות שמים מכות פ"ג אות צה-ב {מ"מ}, רסב {מ"מ}, שב {מ"מ}
ב/א ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' לא
ב/א בשבילי המועד סי' ח אות א
ב/א בשבילי השחיטה סי' ב ס"ק טז {מ"מ}
ב/א גבורת ארי עמ' שכא {מ"מ}
ב/א גדולי ציון (תשנב) עמ' מז {בהמה טמאה - לאו הבא מכלל עשה}
ב/א גדולי שמואל כתובות דף ס, ב"מ דף פח ע"ב
ב/א גור אריה (צרמון)
ב/א גור אריה ויקרא פ' יא הע' 72 {מ"מ}
ב/א גינת ורדים (תאומים) עמ' ב, ט, כא, כד, כו, כז {שעה"מ}, לח, פא, פד, קכד, קמד, קס, קעא, קעה {שעה"מ}, קצ, קצב, רנב {מ"מ ומל"מ}
ב/א גליונות אבני נזר {מ"מ} [עי' תוס' פסחים מא ע"א ד"ה איכא]
ב/א גליוני הגר"ש עמ' סט {מ"מ}
ב/א גן שושנים ח"ב עמ' קנו
ב/א גנזי אבא עמ' קיב
ב/א דבר מאיר (ראק) סי' פח
ב/א דברי אמת (תרכא) דף פב ע"ג-ע"ד {מ"מ}
ב/א דברי אמת (תשעט) עמ' רס {כל שאינה מעלת גרה ומפרסת פרסה אסורה מדין לאו הבא מכלל עשה ומדין לא תעשה, ומגיד משנה}, רסא {מל"מ - דדברי הרמב"ם במצות ל"ת קע"ב הם היפך המגיד משנה}
ב/א דגל יהודה (קמינר) עמ' רעח {מ"מ}
ב/א דובר ישרים פסח עמ' תטז {מל"מ}
ב/א דור דורים עמ' תכח
ב/א הגהות חבר בן חיים
ב/א היכל מלך
ב/א המדרש והמעשה פ' משפטים אות א {מ"מ}
ב/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' סט, קכ
ב/א ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תקמג
ב/א ויאמר שמואל דף עו ע"א, עט ע"א {מגיד משנה}
ב/א ויוסף שאול דף כה ע"ג {מ"מ}
ב/א זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רלא
ב/א זית רענן ח"א עמ' תרמו {מ"מ}
ב/א זכור לאברהם (אביגדור)
ב/א זכר ליעקב עמ' יא
ב/א זכרון יהודה (לאש) דף נה ע"ב, עה ע"א {מ"מ}
ב/א זכרון יהונתן דף קעח
ב/א זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' ו {מ"מ}
ב/א זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 24-25 {מ"מ}
ב/א חזו"א יו"ד סי' מז ס"ק כ
ב/א חי' הראי"ה
ב/א חי' יחיאל דף ז ע"ב
ב/א חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קכט, קנ, ב"מ עמ' קלג {מ"מ}, סנהדרין עמ' קמח, קפא, מכות עמ' רכז
ב/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כח, מו
ב/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קמ, קמב, קפז-קצ, שז, נשים ח"א עמ' ד {מ"מ}
ב/א חלקת מאיר
ב/א חמדת יעקב עמ' 174 {מ"מ}
ב/א חמדת ישראל ח"א דף יח ע"ד {מ"מ}
ב/א חמודי צבי ויקרא עמ' קפד {מ"מ}
ב/א חנוכת הבית עמ' פג
ב/א יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קלו
ב/א יד הלוי (פלוונא) דף כד ע"ד, עא ע"א {מ"מ}
ב/א יד המלך (פלומבו)
ב/א ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
ב/א ידיו של משה דף קמ ע"ד {מל"מ}
ב/א יוסף חי [עי' מש"כ בכללי ק"ו חלק יג]
ב/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לה
ב/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 225-226
ב/א ים התלמוד (עדיל) עמ' לט, קיב, קנא {מגיד משנה}
ב/א יעיר אזן דף טו ע"ד {מ"מ}
ב/א יצחק ירנן
ב/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ריא
ב/א כרם חמד (פריידש)
ב/א כתר כהונה במדבר סי' ו, צד {מ"מ}
ב/א כתר נהורא עמ' קמט, קנא
ב/א לב שלם [מוצל מאש דף טו ע"ב, כללי הגמרא (לר"י קארו) דף מא ע"א, באר יעקב כללים בסוה"ס דף קלה ע"א, בני דוד דף נב ע"א]
ב/א לבב דוד
ב/א להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' נג
ב/א למודי ה' (תקמז) דף ו ע"ב וע"ד, ז ע"א, יא ע"ד, יב ע"א, מ ע"א {מ"מ}
ב/א למודי ה' (תשפא) עמ' ל {מל"מ}, לא {שעה"מ}, רכו {מל"מ}
ב/א לקח טוב (תשפא) הקדמה - ר"צ לופטיג אות ו-ז {מ"מ - איך לומדים שאר בהמה וחיה טמאין קל וחומר מחזיר שפן הרי אין מזהירין מן הדין לא עונשין שייך בסיבות ולא בסימנים}, כלל ב אות א {מ"מ - דבר הנאסר בלאו הבא מכלל עשה עונשין מן הדין קושיא מסוגיא דמנחות}, יג-טז {מ"מ - דבר הנאסר בלאו הבא מכלל עשה עונשין מן הדלן אם מוכח מתוספות שלא כדבריו}, כא {הגהות עמק המלך}, כלל ג אות מד {מ"מ - דבר הנאסר בלאו הבא מכלל עשה עונשין מן הדין כשלאיסור יש מקור אפשר ללמוד חיוב מלקות באם אינו ענין}
ב/א מאיר עיני חכמים ח"א דף ז ע"ג, מהדו"ת ח"א דף כב ע"א {מ"מ}
ב/א מאירי ב"מ ע ע"ב הערה 280
ב/א מגידות (תשעג) סי' קיא עמ' רמז, רמח
ב/א מגילת ספר לאוין דף קיב ע"ג {מ"מ}
ב/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' קסד, קסה, רכה, דש, שכג, תכג, תכג, תצו, תקמו, תקסא, ח"ב עמ' ט, לד, קלט, רעא
ב/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לז {מ"מ}
ב/א מותיב ומפרק עמ' נא {מ"מ}
ב/א מזבח חדש דף ב ע"ד
ב/א מחנה לויה (תשעד) עמ' תיב {מ"מ}
ב/א מטה אהרן (הלוי) דף א ע"א-ע"ב {מל"מ - קרא דכי תבוא להזהיר לבעה"ב}
ב/א מי השלוח (זס') עמ' קמב
ב/א מנוחת משה דף עט ע"ב {מ"מ}, קעב ע"ב-ע"ג {מ"מ}
ב/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף ט ע"ד, י ע"א
ב/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קלו
ב/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קכג {מ"מ}
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' מו, קטו, קעה, שלג {מ"מ}, ח"ב עמ' צא-צא {מ"מ}, קטו {מ"מ}, ח"ג עמ' קפז, שכז, תלג {מ"מ}
ב/א מנחת יהודה (בוים) דף קמא ע"ב {מ"מ}
ב/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף צב ע"ב {מ"מ}
ב/א מנחת מאיר דף פו ע"ב
ב/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קלב, ח"ב עמ' נח {מ"מ}, ח"ג עמ' שיג {מ"מ}
ב/א מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' מג {מ"מ}
ב/א מעין החכמה עמ' עא, רסו {מ"מ}
ב/א מעיני המים
ב/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' פא]
ב/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' צה {מ"מ}
ב/א מר קשישא עמ' קעו {מ"מ}
ב/א מראה כהן זבחים עמ' קיז {מ"מ}
ב/א מרגליות הים סנהדרין סד ע"ב אות ז {מ"מ}
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כא אות ד {מ"מ}, ח {מל"מ}, סי' מט אות א {מ"מ}, סי' קמג אות ו {מ"מ}
ב/א משאת המלך (אדרי)
ב/א משאת המלך ח"ב סי' רסח {מ"מ}
ב/א משאת מרדכי מכות עמ' קז {מ"מ}
ב/א משברי ים אחע"א עמ' קסח {עשה "וזאת החיה"}
ב/א משה ידבר (תשעו) עמ' קנד {מ"מ}
ב/א משכיל לאיתן דף ה ע"ב {מל"מ}
ב/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קיז, רכז, שמד-שמו {מ"מ}
ב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שיג
ב/א משנת חיים הל' פסח עמ' תצד-תצה
ב/א משנת חיים זבחים עמ' רכא {מ"מ}
ב/א משנת יעקב
ב/א משפט כהן עמ' רפט ע"ב
ב/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' מא
ב/א נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צ ע"ג {מ"מ}
ב/א נחל איתן
ב/א נר מצוה (ואלק) מערכות דף ה ע"א {מ"מ}, שרשים דף ט ע"ג-ע"ד, י ע"א-ע"ג, יא ע"ב-ע"ג {מ"מ}, מצוות דף נו ע"ג {מל"מ}, קכא ע"א {מ"מ}, קל ע"ד {מ"מ}
ב/א נתן פריו מכות עמ' מ {מ"מ}, קלב
ב/א סדר משנה הל' ע"ז פ"י ה"ד אות ג {מ"מ}
ב/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמא
ב/א סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף רפד ע"א
ב/א סופר המלך ח"א עמ' קסד {מ"מ}
ב/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' רנט, רסא
ב/א עבד המלך (תשסט) עמ' תצא
ב/א עורה שחר דף ד ע"ג {מ"מ}
ב/א עטרת ישראל עמ' צג, קלא {מ"מ}
ב/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 46, 47, 56
ב/א עמודי אור סי' עח אות ז
ב/א עמודי שלמה ח"ב עמ' קי
ב/א עמק הלכה (בוימל) עמ' שצג {מ"מ}
ב/א ענפי ארז (זי') דף קפא ע"ב {צ"פ}
ב/א עץ הדר השלם עמ' עט
ב/א ערהשה"ע קדשים סי' נז אות כב
ב/א פאר הלכה פסחים עמ' פא {מ"א}
ב/א פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' לט, מב, מט {מ"מ}
ב/א פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' כג {מ"מ}, כד {מל"מ}, צג {מ"מ}, רטו {מ"מ}
ב/א פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' ט {כשיש כבר עשה - עונשין מן הדין}
ב/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רמז {מ"מ}, תקי, תקצג
ב/א פרי החג דף סב ע"ב {מ"מ}, עא ע"ד, עב ע"ג {מ"מ}
ב/א פרי יצחק (תשעו) עמ' קא
ב/א פרפרת משה ח"ב עמ' קעו
ב/א פתחי שערים דף יב ע"ב {מ"מ}, סא ע"ג {מ"מ}
ב/א צמח מנחם דף ו ע"ג {מ"מ}
ב/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף פא ע"ב
ב/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קעח אות ב
ב/א קהלת יעקב (אלבעלי)
ב/א קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קנד {מ"מ}
ב/א קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שנד
ב/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רצג {מ"מ}
ב/א קול דודי כריתות סי' ח, לט
ב/א קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ט ע"ב {מ"מ}
ב/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור ב אות יב
ב/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' ב {מ"מ}, שמות עמ' קיד {מ"מ}, ויקרא עמ' כ, במדבר עמ' קיב {מ"מ}, דברים עמ' קכ {מ"מ}, קעו {מ"מ}
ב/א קרבן ציון עמ' ריד, רטז
ב/א ראשי בשמים (רבין) עמ' כ
ב/א רווחא שמעתתא ח"א עמ' נט {בלאו הבא מכ"ע יש איסור}
ב/א שאגת אריה סי' פ
ב/א שארית יעקב (דניזון) ח"ב לולאות התלמוד סי' ו דף ז ע"ד {מ"מ}
ב/א שארית כלב עמ' קמח {מ"מ}
ב/א שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מב {מ"מ}
ב/א שדה נפתלי עמ' מד
ב/א שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף סד ע"א
ב/א שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
ב/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' צו {מ"מ}
ב/א שומר מצוה עמ' רח {מל"מ}
ב/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' כא {מ"מ}
ב/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' יח, קעה {מ"מ}
ב/א שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קיג, קטו
ב/א שירת הלויים פסחים סי' עט אות א-ב {מ"מ}
ב/א שירת הפסח אות קצו
ב/א שם טוב כאן, וגם בהשלמה
ב/א שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) סי' קסב {מ"מ}
ב/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' רנז, תנו
ב/א שער המלך ח"א עמ' רג, ריט {מ"מ}, ח"ב עמ' עה {מל"מ}
ב/א שערי זיו ח"ב דף רג ע"ב {מל"מ}
ב/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שלד {מ"מ}
ב/א שערי ציון (כהן, תרצח) דף ב ע"א {מ"מ}
ב/א תבואת שמש
ב/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ו ס"ק ב, ט-י, סי' ז ס"ק ב-ה, ז, י-טז
ב/א תולדות יעקב (מאהלר) עמ' שלא {מ"מ}
ב/א תועפת ראם (גטיניו) דף סו ע"ד, סז ע"א {מל"מ}
ב/א תורה מציון שנה ג חוב' ג סי' יא דף טז ע"א וע"ד {מ"מ}
ב/א תורת האוהל (תשנג) עמ' רעד-רעה {מל"מ}, תלג {מ"מ}
ב/א תורת הלוי עמ' קמג
ב/א תורת חסד (פרחיא) דף קלח ע"ב
ב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' כא-כב
ב/א תורת רפאל או"ח ח"ב דף קלג ע"ב {מל"מ}
ב/א תיבת גומא (ורשנר) עמ' קכב, רכד {מ"מ}
ב/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קיב {מל"מ}, רמג {מ"מ}, שה {מ"מ}, תנ {מ"מ}
ב/א תיבת גומא (תשסז) עמ' צח, קסא {מ"מ}
ב/א תנופת זהב עמ' 2
ב/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמ {מ"מ}
ב/א תשובה מאהבה ח"א סי' קכז
ב/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קפא {מ"מ}
ב/ב אבני ציון ח"א סי' סז אות ג {מ"מ}, ח"ד עמ' סט {מ"מ}
ב/ב אור חדש (בלומ') דף עה ע"ג
ב/ב אמרי אמת (אמאדו) דף לז ע"ב
ב/ב אנצי"ת ע' בהמה טמאה הע' 42, 44, ע' בשר הע' 163
ב/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/ב בדבר מלך חי"ז עמ' קלז {האוכל כזית שרץ הארץ לוקה וכו' דם שמונה שרצים שפירשו וכנסו ואכלו לוקה עליו בכזית והוא שיתרו בו משום אוכל שרץ אבל אם התרו בו משום אוכל דם פטור שאין חייבין אלא על דם בהמה חיה ועוף וכו'}
ב/ב בכורי חיים ח"ג עמ' רכט
ב/ב בנין יחזקאל סי' ו, ופתיחה להל' פסח ח"א ס"ק כ
ב/ב גדולי שמואל כתובות דף ס, ב"מ דף פח ע"ב
ב/ב גנזי אבא עמ' קיג
ב/ב חי' חתם סופר
ב/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קצ {שעה"מ}
ב/ב חי' תורה על מכות (נדפס סו"ס מהרש"א הארוך על מכות) טז ע"ב
ב/ב חלקת מאיר
ב/ב כל בו ח"ו עמ' עט
ב/ב כתר נהורא עמ' קמט
ב/ב מגידות (תשעג) סי' קיא עמ' רמז
ב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קטו
ב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קכ {שעה"מ}, קסו, ריב, שיג {שעה"מ}
ב/ב מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט אות יב
ב/ב מרגליות הים סנהדרין נט ע"א אות יט {צ"פ}, נט ע"ב אות כ {צ"פ}
ב/ב מרחשת - מנחת חינוך - מנחת הזבח אות כד בהגהה
ב/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שיג
ב/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צ ע"ד
ב/ב ניר לדוד
ב/ב עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 46, 47, 55, 56
ב/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' לט, מא
ב/ב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' כג-כד
ב/ב פתחי שערים דף יז ע"ג {מ"מ}, ל ע"ב
ב/ב קול דודי כריתות סי' לד
ב/ב קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' עח-עט {מל"מ}
ב/ב שאגת אריה סי' פ
ב/ב שארית יעקב (דניזון) ח"ב לולאות התלמוד סי' ו דף ח ע"א {שעה"מ}
ב/ב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפא
ב/ב שולי הגליון עמ' פג
ב/ב שם טוב - השלמה
ב/ב שעורי ר' שלמה עמ' רצה {מ"מ}
ב/ב שער המלך
ב/ב שערי היכל זבחים עמ' רפד הערה 8 {מהבשר ומהחלב - השמיט את הדם}
ב/ב שפתי שושן עמ' קסו {מ"מ, אזהרה מן הדין}
ב/ג אבני נזר אהע"ז סי' שלב
ב/ג אבני ציון ח"א סי' סה אות ב, ו {מ"מ}, ח"ב סי' לד אות א, סי' לו אות ג, סי' נג אות א, ח"ג עמ' קיז
ב/ג אבני שהם (פרץ) דף נא ע"א {מל"מ}
ב/ג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרלט
ב/ג אור תורה (בלומ') דף קז ע"א-ע"ג, קח ע"א וע"ג, קט ע"ב, קי ע"ב, קיב ע"ג
ב/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 132
ב/ג אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' טז ד"ה ויש להעיר
ב/ג אמרי יושר בכורות דף ו ע"ב {מ"מ}
ב/ג אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קלט {מ"מ - באיסור עשה לא נאסר היוצא}
ב/ג אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 30 {מל"מ}, ע' אדם הע' 42-43, ע' אסורי אכילה הע' 90
ב/ג אנצי"ת ע' בשר מן החי הע' 31, 35, 38, 44 {או"ש}
ב/ג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לה
ב/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' עו
ב/ג באר בשדה עמ' שכד {האוכל מבשר האדם}
ב/ג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רצב {מ"מ}
ב/ג בגדי נהורין ח"ב סי' יא עמ' קו {מ"מ}
ב/ג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קטו
ב/ג בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נט
ב/ג בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שעה
ב/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תנב, תנו
ב/ג בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' כ
ב/ג בית שערים או"ח סי' כה
ב/ג בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' קיג {מ"מ - היוצא מאיסור עשה}
ב/ג בנין הלכה עמ' צ
ב/ג בעקבי הצאן עמ' קסא
ב/ג ברור הלכה חולין ק ע"ב ציון א פרק ג {גיד הנשה של אדם}
ב/ג ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון ל
ב/ג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כג עמ' נג
ב/ג בשבילי הקרבנות סי' כו אות ו
ב/ג בתי כנסיות דף מא ע"ד
ב/ג גבורת יצחק ביכורים עמ' קעא
ב/ג גזע ישי דף קפב ע"ב
ב/ג גן שושנים ח"ב עמ' קנו-קנח
ב/ג דבר שמואל (אבוהב) סי' רנג
ב/ג דברות אליהו ח"ה עמ' ח {בשר אדם - אכילת ערלתו}
ב/ג דברות אליהו ח"ו עמ' נ {מ"מ}
ב/ג דברי אברהם (מנדלסון) דף יג ע"ב {מל"מ - אבר מן החי באדם}
ב/ג דברי שמואל (מאדלינגר) דף ד ע"ב {מ"מ - יוצא מאיסור עשה מותר}
ב/ג דעת אביעזרי עמ' כ
ב/ג דרך המלך (רבי)
ב/ג דרכי אהרן ח"ב עמ' כט
ב/ג המאיר לארץ [רדב"ז סי' ב אלפים קא]
ב/ג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לה ס"ק ד עמ' אלף קא {מ"מ בשם רמב"ן}
ב/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' סב {מ"מ}
ב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עז
ב/ג זהב התרומה ביכורים עמ' קלג
ב/ג זכרון יהודה (לאש) דף סד ע"ד
ב/ג זכרון משה (קרונז'ק) עמ' יז {מ"מ - כל היוצא מן הטמא טמא רק בדבר האסור בלאו ולא בדבר האסור בעשה}
ב/ג חוקי חיים (גאגין)
ב/ג חותמי ברכה תשובה עד אות ט
ב/ג חי' הגר"ח החדש עמ' קעח
ב/ג חי' הריצ"ד
ב/ג חי' חתם סופר
ב/ג חי' כתב סופר קדשים עמ' קסח
ב/ג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' צג, קכה, שבועות עמ' רי
ב/ג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף מא
ב/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לט עמ' קיז {מ"מ}
ב/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קכא, קפז-קפח
ב/ג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף לו ע"ב
ב/ג טוב ירושלים על הרמב"ן ויקרא פי"א פסוק ג
ב/ג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רנד
ב/ג יד המלך (פלומבו)
ב/ג יד סופר עמ' נט, סא
ב/ג יחל ישראל (תשנב) עמ' תיג
ב/ג יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קפה
ב/ג ילקוט דברי אסף עמ' עז
ב/ג יקרא דשכבי (דוד) דרוש ד דף ו ע"ד, ז ע"ג
ב/ג כבוד הלבנון דף יד ע"ב {מ"מ - עשה}
ב/ג כל בו ח"ו עמ' צ
ב/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעג
ב/ג כללי המצוות (תאומים) עמ' קעא {מ"מ}
ב/ג כמו השחר דף ד ע"ג
ב/ג כנה"ג [ריב"ש סי' שעג]
ב/ג כתר נהורא עמ' קנא
ב/ג לב דוד (פלדמן) עמ' פג {מ"מ - היוצא מהטמא טמא רק באיסור לאו}
ב/ג לבב דוד
ב/ג לבושי מרדכי יו"ד עמ' שמז
ב/ג להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' נג
ב/ג לקוטי סופר ח"א דף כז ע"א-ע"ב
ב/ג לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף כב ע"ג {מ"מ}
ב/ג מבי"ט (רובינ') דף קיא ע"א וע"ג
ב/ג מגדל עז עמ' תרנג, תרצו
ב/ג מגילת סמנים עמ' קכד
ב/ג מהרי"ט אלגזי פ"א אות ד או"ק ב-ג
ב/ג מי הדעת עוקצין עמ' קמח-קמט
ב/ג מלאכת מחשבת עמ' קנד {או"ש}
ב/ג מלבושי יו"ט ח"ב קל וחמור סי' ג
ב/ג מלך שלם דף צב ע"א
ב/ג מנחת בצלאל (תשלז) עמ' לו
ב/ג מנחת חינוך ח"א עמ' טו, ק, קטז {מ"מ}, ח"ב עמ' ק, קטו, קטז, קלב, ח"ג עמ' קעג, קצז-קצח
ב/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' מו, ח"ב עמ' רי {מ"מ}, רלט, ח"ג עמ' קעג
ב/ג מעין החכמה עמ' ק
ב/ג מעיני המים
ב/ג מעיני התורה ח"א עמ' צה
ב/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' שטז
ב/ג מרחשת ח"א סי' כט אות א
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כז אות א {מ"מ}, סי' קסב אות א {מ"מ - חלב אדם}
ב/ג משב יעקב ח"א
ב/ג משברי ים אחע"א עמ' תרנט
ב/ג משך חכמה שמות פכ"ג פס' יט
ב/ג משכנות אפרים שבת סי' יז
ב/ג משנה הלכות ח"ג סי' קיא, קיז
ב/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שיג, שטו
ב/ג משנת יעקב כאן
ב/ג משנת יעקב מדע עמ' יט
ב/ג משנת יעקב נזיקין עמ' פז {האדם נפש חיה}
ב/ג משנת משה סנהדרין עמ' קנח
ב/ג משנת שמחה
ב/ג משפטי דרבנן עמ' לה
ב/ג משפטי שלמה ח"א סי' יב עמ' מב {מ"מ}
ב/ג מתנת כהונה בכורות עמ' צא
ב/ג נועם ח"ג עמ' שכ, ח"ה עמ' שלב [אגרות משה יו"ד סי' רכט]
ב/ג נועם ח"ו עמ' צ {מ"מ - איסור הנאה ממת}
ב/ג נחלת שמואל דף מא ע"ג {מל"מ}
ב/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק לה פסוק א
ב/ג נרות אהרן
ב/ג נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף לו
ב/ג ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' ח
ב/ג עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 54-56, 58
ב/ג עין חנוך עמ' רע
ב/ג עין יהודה עמ' סז, עד {מ"מ - כל היוצא מהטמא טמא רק באיסור לאו}
ב/ג פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' מג {מל"מ}
ב/ג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' כה
ב/ג פלח הרמון לקוטים חדשים עמ' ל
ב/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תריד {מ"מ}
ב/ג פרי האדמה ח"א
ב/ג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' פה
ב/ג פתחי שערים דף ה ע"ג, ל ע"ב
ב/ג צפונות טז עמ' מד {מ"מ}
ב/ג צרור החיים (יעקב)
ב/ג קהלת יעקב (אלבעלי)
ב/ג קול דודי (תשף)
ב/ג קול דודי כריתות סי' תקי, תקיד
ב/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שטז-שיז
ב/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קד
ב/ג קרן הצבי מצוה קיח אות א, מצוה קיח אות ו
ב/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תב
ב/ג רנת יצחק תהלים עמ' תפו
ב/ג ש"ך יו"ד סי' עט ס"ק ד
ב/ג שביעי קדש עמ' קמו
ב/ג שדה יצחק עמ' ד
ב/ג שו"ת הרשב"א ח"א סי' שסד, ח"ג סי' רנז
ב/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קנג-קנד, קנו
ב/ג שו"ת רשב"ש עמ' תלו-תלז
ב/ג שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צה {מ"מ}
ב/ג שלום ירושלים עמ' קט
ב/ג שלמי יוסף בכורות עמ' צא
ב/ג שם אליעזר דף נד ע"ב
ב/ג שם טוב
ב/ג שם משמעון (פולק) ח"א דף עג
ב/ג שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תעא
ב/ג שער המלך ח"ב עמ' עט
ב/ג שער יהודה כאן, ודף מב {לח"מ}
ב/ג שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שב {מ"מ - יוצא מאיסור עשה}
ב/ג שערי שמחה (רפיש) דף מ ע"ג
ב/ג שערי תורה (לעוו) חולין עמ' ז
ב/ג שרידי אש ח"ב עמ' עו, תטז {מ"מ}
ב/ג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ו ס"ק יא-יב, סי' ז ס"ק ט, סי' מא ס"ק א, יט
ב/ג תועפת ראם (גטיניו) דף סו ע"ג
ב/ג תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' שב
ב/ג תחומין ח"ח עמ' 377
ב/ג תחומין חט"ו עמ' 357
ב/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ח, כה {מ"מ}
ב/ד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/ד ברור הלכה חולין סו ע"ב ציון ב
ב/ד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ריא
ב/ד גדולי ציון (תרע) דף ז ע"א
ב/ד גדולי ציון (תשנב) עמ' מז {לאו הבא מכלל עשה בצפור טמאה}
ב/ד חי' הגר"ח החדש עמ' רג
ב/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין סו ע"ב]
ב/ד חיים שאל ח"ב סי' מב אות כז
ב/ד חלקת מאיר
ב/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שלט
ב/ד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רג
ב/ד כל בו ח"ו עמ' עט
ב/ד מאירי ב"מ ע ע"ב הערה 277
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קיח
ב/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שטו, שכא
ב/ד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עב
ב/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' רסא
ב/ד עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 53, 55
ב/ד עמודי שלמה ח"ב עמ' קי
ב/ד ענפי ארז (זי') דף קצה ע"א {צ"פ}
ב/ד פותח יד
ב/ד פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קכז, קצז
ב/ד פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'ד
ב/ד שנות חיים (קלוגר) עמ' שעה
ב/ד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ז ס"ק ב, ד, י-יד
ב/ד תחומין חט"ו עמ' 357
ב/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כב ע"ג, כג ע"א
ב/ה גור אריה ויקרא פ' ז הע' 167
ב/ה הערות ר"י ליינר
ב/ה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנ
ב/ה ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רד
ב/ה כל בו ח"ו עמ' עט
ב/ה מגדל עז עמ' תרנד
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קכ, ח"ג עמ' רלא
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שכט
ב/ה ענפי ארז (זי') דף מא ע"א
ב/ה פנים חדשות [מהרלב"ח פד]
ב/ה שו"ת מהרלב"ח סי' פו
ב/ה שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב
ב/ה שם טוב
ב/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ז ס"ק יג
ב/ה תועפת ראם (גטיניו) דף סו ע"ג, סז ע"א {מל"מ}
ב/ה תשובה מאהבה ח"א סי' קכו
ב/ה תשובות ר"י הזקן עמ' 93
ב/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קא
ב/ו בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק יד
ב/ו גבורת יצחק (תשמח) דף סא
ב/ו גבורת יצחק (תשסו) עמ' נד
ב/ו דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ה
ב/ו ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רח
ב/ו כל בו ח"ו עמ' פ
ב/ו מגדל עז עמ' תרנה
ב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קלא
ב/ו משאת המלך (אדרי)
ב/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' של
ב/ו נחלי יהושע עמ' קג {מ"מ}
ב/ו נתן פריו הל' נדה עמ' סא {האוכל שרץ - מזיק לגופו}
ב/ו ס' סת"ם עמ' רסה
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רס
ב/ז אסיפת שמועות תשרי עמ' כד
ב/ז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/ז אש קודש מעילה עמ' קלד
ב/ז בנין הלכה עמ' צו {צ"פ}
ב/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' תשצו {שיעור אכילתן כשיעור טומאתן}
ב/ז דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ג, ה
ב/ז דברי יצחק (הרצוג) דף מו ע"ג {איסור שרצים בכעדשה}
ב/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 23
ב/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' תקלט-תקמ
ב/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קפח
ב/ז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף נו ע"ג
ב/ז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קפו
ב/ז יד המלך (פלומבו)
ב/ז יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 40
ב/ז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רו
ב/ז כל בו ח"ו עמ' פ
ב/ז מגידות (תשעג) סי' קיז עמ' ג
ב/ז מלאכת שלמה (חכים)
ב/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קכא, קלא, ח"ג עמ' רלב
ב/ז משאת המלך (אדרי)
ב/ז משנת יעקב
ב/ז עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא א עמ' ח {מ"מ}
ב/ז פסקי אליהו ח"א עמ' ע
ב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רס
ב/ח בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' ריד
ב/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סז אות י
ב/ח הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' ריב
ב/ח חדושים ובאורים (גרי') מעילה טז ע"ב
ב/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שכ-שכא
ב/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף צז ע"א
ב/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שמח
ב/ח יד סופר עמ' קסט
ב/ח כל בו ח"ו עמ' פ
ב/ח לבב דוד
ב/ח מאורות נתן (הורוביץ) דף ט ע"ב {מ"מ}
ב/ח מגידות (תשעג) סי' קיז עמ' ג
ב/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קלא-קלב
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ח פני משה (שלז')
ב/ח פסקי אליהו ח"א עמ' ע
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רס
ב/ח שם טוב
ב/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צו ע"ג
ב/ט אב"י יושב אהל עמ' 160 {הגהמ"י}
ב/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' לז {דם בהמה טמאה}
ב/ט אש קודש מעילה עמ' קלג-קלה
ב/ט דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ג, ה
ב/ט דעת ותבונה מכשירין עמ' שנט
ב/ט ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקלב
ב/ט זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קכ {נחש}
ב/ט זבחי צדק (דיסקין) עמ' קצ {דם שרצים}
ב/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' תקמ
ב/ט חי' בר נחמני דף ז ע"ג {מ"מ - קל לא מצטרף לחמור}
ב/ט חי' הראי"ה
ב/ט חי' הריצ"ד
ב/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שלט
ב/ט יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קפה
ב/ט יד המלך (פלומבו)
ב/ט יצחק ירנן [ע"ל הלח"מ מ"ש שנשמט מכאן וכתוב אחר הלכה יד]
ב/ט לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יד ס"ק ד
ב/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קכא, קלא-קלב
ב/ט מעוז הים (וילנא תרלא) דף ח ע"ב {טריפה אינה חיה}
ב/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכז
ב/ט מרגליות הים סנהדרין ד ע"א אות יג {צ"פ}
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ט עבודת לוי (רוד') דף מה ע"ג
ב/ט עטרת טוביה
ב/ט פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' עג
ב/ט צמח מנחם דף עד ע"ב {הגהמ"י}
ב/ט שם טוב
ב/ט שערי טהר ח"א שער ד סי' ג אות א
ב/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צו ע"ג
ב/ט תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קפא-קפב
ב/י אסיפת שמועות תשרי עמ' כט
ב/י אפיקי ים ח"ב דף קנז
ב/י אש קודש מעילה עמ' קלה, קלז
ב/י ביתאל ח"א דף נד ע"א
ב/י דברות משה נדה וטהרות עמ' תשצו {דם שרצים שפרש וכנסו ואכלו לוקה עליו בכזית}
ב/י דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ג
ב/י דברי יששכר דף יא ע"ב
ב/י דעת ותבונה מכשירין עמ' שנט
ב/י זכרון בנימין ח"ב עמ' תקמ
ב/י יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קפו
ב/י יצחק ירנן
ב/י לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יח ע"ג
ב/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קד, קכא, קלא-קלב
ב/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קצו
ב/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכז
ב/י משנת יעקב
ב/י שו"ת הרדב"ז סי' אלף קיט
ב/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ק
ב/יא אהלי תם עמ' צח
ב/יא אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק מד
ב/יא ברית הלוי השלם
ב/יא דברי יוסף (קונביץ) עמ' 179
ב/יא דליית הכרם עמ' תתתיד {ומחלוקתם} [פי' וחלוקתם כמו זית וכותבת וגריס וכיוצא]
ב/יא הגהות אליעזר דף ס ע"א
ב/יא הגהות חבר בן חיים
ב/יא הגהות ר' נחום טרעביטש
ב/יא המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 11
ב/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קכט
ב/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' תקלט
ב/יא חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' סה
ב/יא חי' ר"י נחמיה סי' קעו אות ה
ב/יא חלקת מאיר
ב/יא ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רעה {שיעורין הל"מ}
ב/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה, תקמז
ב/יא לבושי מרדכי או"ח עמ' תח
ב/יא לי לישועה
ב/יא לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 61
ב/יא מלאכת מחשבת עמ' לח
ב/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קכא, קלא
ב/יא מסכת הלכה למשה מסיני דף י
ב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יא משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לו ע"א {שיעורים הל"מ}
ב/יא עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קפ
ב/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלו
ב/יא קול דודי (תשף)
ב/יא קול דודי ר"ה סי' רלג
ב/יא שו"ת ר"י מילר עמ' לט-מ
ב/יא שולי הגליון עמ' פג
ב/יא שם טוב
ב/יא שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' צח
ב/יא שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 105
ב/יא שערי חכמה - שב שמעתתא דף עב ע"ג
ב/יא שערי תורה (לעוו) ח"ג דף סה ע"א
ב/יא שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רפא
ב/יא תשובה שלמה יו"ד סי' ח
ב/יב אור תורה (בלומ') דף קי ע"ד {מ"מ}
ב/יב אנצי"ת ע' בל תשקצו הע' 4
ב/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יב באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 115 {צפרדע}
ב/יב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תצד {משום בל תשקצו}
ב/יב ברור הלכה חולין סו ע"ב ציון א
ב/יב ברור הלכה ע"ז לט ע"א לפני ציון ג
ב/יב ברכות שמים מכות פ"ג אות שפו, ת, תסז {מ"מ - לוקה פעם אחת על שני לאוין באותו איסור}
ב/יב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נט עמ' קנז
ב/יב דברי אור ח"ג עמ' צח
ב/יב דברי אפרים סי' י דף יג ע"ב {לוקה בכזית גם אם אין לשון אכילה}
ב/יב דברי יואל - שו"ת עמ' קעב
ב/יב המאיר לארץ
ב/יב זכור לאברהם (אביגדור)
ב/יב חבורי טהרה עמ' קפז {מ"מ}
ב/יב חזו"א יו"ד סי' יד (א) ס"ק יב
ב/יב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' מו
ב/יב חי' הראי"ה
ב/יב חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קכט
ב/יב חלקת מאיר
ב/יב יבול היובלות עמ' 87
ב/יב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רח
ב/יב יסוד ושורש העבודה, צוואה סי' מ
ב/יב יצחק ירנן [בהלכה זאת שייך מ"ש הגהמ"י ד"ה ואע"פ]
ב/יב כל בו ח"ו עמ' פ
ב/יב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פד
ב/יב לחם יהודה
ב/יב מגדל עז עמ' תרנה
ב/יב מוריה גל' קסא עמ' פט
ב/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קיח, קלו
ב/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רכב
ב/יב מעיני המים
ב/יב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' צח
ב/יב משאת המלך (אדרי)
ב/יב משנת יעקב קרבנות עמ' רסה
ב/יב משנת שמחה
ב/יב עין התכלת עמ' קד, קו
ב/יב עין חנוך עמ' רע {מ"מ}
ב/יב פני משה (שלז')
ב/יב פרי שמואל מכות עמ' קכה
ב/יב צפנת פענח בראשית עמ' ב-ג
ב/יב שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קא
ב/יב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפ, קפב-קפג, קפט
ב/יב שם טוב
ב/יב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קנו
ב/יב שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' רעג, רעה
ב/יב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשסב
ב/יג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קל
ב/יג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יג באמונה שלמה עמ' שה
ב/יג באר דוד שבת ח"ב סי' לה אות ב
ב/יג בית אהרן וישראל גל' נג עמ' לו-לח {לוקה 3 על שרץ הארץ}
ב/יג ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ה
ב/יג הגהות חבר בן חיים
ב/יג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כה ס"ק כא
ב/יג חוות יאיר (תשנז) עמ' רצז
ב/יג חי' הראי"ה
ב/יג חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קכח, קמ
ב/יג חמדת ישראל ח"א דף כט ע"ב
ב/יג כל בו ח"ו עמ' פא
ב/יג מבוא למשנה תורה עמ' 116
ב/יג מגדל עז עמ' תרנו
ב/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' קלח
ב/יג מעשה רקח
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יג משנת יעקב
ב/יג פי' ר"י ונה עמ' רכב
ב/יג שערי טהר ח"ה שער ב סי' לד אות ב
ב/יג תורה שלמה בראשית פ"א אות תשו
ב/יד אור הישר [שבות יעקב ח"ג סי' קד]
ב/יד אמונת עתיך גל' 116 עמ' 115
ב/יד אמונת עתיך גל' 125 עמ' 97
ב/יד אמרי כהן (וילמן) חולין סי' ז ס"ק ד
ב/יד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/יד באר דוד שבת ח"ב סי' לה אות ב
ב/יד בית הלל שנה ז גל' א עמ' קיז
ב/יד ברור הלכה חולין סז ע"ב ציון ב פרק ג
ב/יד ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ד
ב/יד ברכת הנצי"ב (תשנז) תו"כ עמ' כג
ב/יד גבורת יצחק (תשמח) דף סא
ב/יד גבורת יצחק (תשסו) עמ' נה
ב/יד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ט
ב/יד הגהות חבר בן חיים
ב/יד הגהות רימ"א {לח"מ}
ב/יד חזו"א על הרמב"ם
ב/יד חי' הראי"ה
ב/יד חי' כתב סופר קדשים עמ' קס
ב/יד כבודה של תורה ח"ג עמ' קלב
ב/יד כל בו ח"ו עמ' פא
ב/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תע
ב/יד מגדל עז עמ' תרנו
ב/יד מנוחת משה דף נח (השני) ע"ד
ב/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קלג, קלח
ב/יד מענה לשון עמ' צח
ב/יד מעשה רקח
ב/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יד משאת מרדכי מכות עמ' קג
ב/יד משך חכמה ויקרא פי"א פס' מג
ב/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שלג
ב/יד משנת יעקב
ב/יד משפטי עזיאל ח"ט עמ' פג
ב/יד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' צו
ב/יד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמב
ב/יד פרי שמואל מכות עמ' קכה
ב/יד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קסא ע"א
ב/יד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 321
ב/יד קהלת יעקב (אלבעלי)
ב/יד רב ברכות (רי"ח) עמ' לד
ב/יד ריח שדה דף לט ע"ב, מא ע"ב, מג ע"ד
ב/יד שערי טהר ח"ה שער ב סי' לד אות ב
ב/יד תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שעא, שעג
ב/יד תשובות ר"י הזקן עמ' 64 {הגהמ"י}
ב/טו אמונת עתיך גל' 116 עמ' 115
ב/טו אמונת עתיך גל' 119 עמ' 71 {צ"פ}
ב/טו אמונת עתיך גל' 125 עמ' 92, 100
ב/טו אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' א ד"ה ובמקור
ב/טו אנצי"ת ע' בדיקת תולעים הע' 1, 3, 21
ב/טו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/טו באר דוד שבת ח"ב סי' לה אות ב
ב/טו בית הלל שנה ז גל' א עמ' קיז
ב/טו ברור הלכה חולין נח ע"ב ציון א
ב/טו ברור הלכה חולין סז ע"א ציון ב {צ"פ}, ה
ב/טו דברות אליהו ח"ד עמ' ל {תולעים שנראים רק במיקרוסקופ}
ב/טו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כה ס"ק כא
ב/טו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' לג-לד, רפח
ב/טו חי' הגרז"ס קדשים עמ' רנז
ב/טו חי' ר"י מנרבונה עמ' כז
ב/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שכב, שע {מ"מ}
ב/טו כבודה של תורה ח"ג עמ' קלב
ב/טו כל בו ח"ו עמ' פא
ב/טו כתב סופר יו"ד סי' מח ד"ה אלא דלשיטת {מעשים פשוטים}
ב/טו לב אריה (בראד) חולין נח ע"ב (ד"ה בתוס')
ב/טו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' ריג
ב/טו לב שלם [מגילת ספר לאוין דף סב ע"א]
ב/טו מגדל עז עמ' תרנו
ב/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' קלג
ב/טו מענה לשון עמ' צח
ב/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שלג
ב/טו משנת יעקב
ב/טו משפטי עזיאל ח"ב עמ' לה
ב/טו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' צה-צו
ב/טו ס' הפרנס עמ' כו
ב/טו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקח
ב/טו פרי שמואל מכות עמ' קכה
ב/טו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קסב ע"ד, קסג ע"א-ע"ב, קסה ע"ג
ב/טו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 324, 330
ב/טו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' סז {מ"מ}
ב/טו רב ברכות (רי"ח) עמ' לד-לה {מ"מ - אם נימוח - דין בריה}
ב/טו ריח שדה דף מה ע"ג-ע"ד
ב/טו שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' לא
ב/טו שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' יט
ב/טו שם טוב
ב/טו תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שעב
ב/טו תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 167
ב/טו תשובות ראב"י אב"ד סי' ה הערה 20
ב/טז אהל תורה (קוק) עמ' קפג
ב/טז אמונת עתיך גל' 125 עמ' 97
ב/טז אנצי"ת ע' אין מבטלין הע' 32
ב/טז ברור הלכה חולין סז ע"ב ציון ב
ב/טז בשולי גליוני עמ' תמט
ב/טז גבורת יצחק (תשסו) עמ' נה-נו
ב/טז דברי אפרים סי' י דף יא ע"א-ע"ד, יב ע"ב-ע"ג
ב/טז דברי מרדכי (קרישפין) דף י ע"ב
ב/טז הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כה ס"ק כא
ב/טז זכור לאברהם (אביגדור)
ב/טז חזו"א על הרמב"ם
ב/טז חזקה רבה יו"ד הלכה קב
ב/טז חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קעב
ב/טז מגילת ספר לאוין דף סב ע"א
ב/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' קלג
ב/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' ריז
ב/טז נר מצוה (ואלק) שרשים דף לה ע"ד {יצא מתוך האוכל לתוך אוכל אחר}
ב/טז פי אריה דף כג ע"ד {פירש מקצתה}
ב/טז פרי שמואל מכות עמ' קכז
ב/טז קהל יהודה - חי' השו"ע דף ב ע"ב
ב/טז שם טוב
ב/טז תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שע
ב/יז אבני נזר או"ח סי' תפג אות ד
ב/יז אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' יז, כא
ב/יז אור הישר [קובץ הערות סי' נט]
ב/יז אור תורה (בלומ') דף קיג ע"ב, קטו ע"א-ע"ב {תולעים בבשר}
ב/יז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 133
ב/יז אמונת עתיך גל' 116 עמ' 12
ב/יז אמרי שפר (סגל) עמ' נה-נו
ב/יז אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ב אות ה
ב/יז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מג
ב/יז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קנד {מ"מ}
ב/יז אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' כא, קצט
ב/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' פח
ב/יז בית אהרן וישראל גל' ג עמ' יא, גל' יז עמ' ס
ב/יז בית אפרים יו"ד (תרמד) דף כט ע"א
ב/יז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תמט
ב/יז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תצא {בשר ודג שהתליעו}
ב/יז בן פורת (ענגל) ח"א סי' יא דף נז ע"ג-ע"ד
ב/יז בן פורת (ענגל) ח"א סי' יא דף נז ע"ג-ע"ד
ב/יז ברור הלכה חולין סו ע"ב ציון ג
ב/יז ברור הלכה חולין סז ע"ב ציון ד
ב/יז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קעו
ב/יז בשבילי הקודש סי' טז אות ד {תולעת בבשר}
ב/יז בשבילי הקרבנות סי' לו אות ז {תולעת בבשר}
ב/יז דברי אפרים סי' י דף יד ע"א-ע"ג
ב/יז דגל יהודה (קמינר) עמ' קמא
ב/יז דרכי אהרן ח"א עמ' לו
ב/יז המדות לחקר ההלכה מדה יט אות מג
ב/יז זבחי צדק (דיסקין) עמ' רס {תולעי דגים}
ב/יז חזו"א יו"ד סי' יד (א) ס"ק יג
ב/יז חזו"א על הרמב"ם
ב/יז חי' הראי"ה
ב/יז יד המלך (פלומבו)
ב/יז ימי שלמה
ב/יז כבוד הלבנון דף יט ע"ג {מ"מ - תולעים שנתהוו אחר מיתתו}
ב/יז כל בו ח"ו עמ' פד
ב/יז לב לדעת זבחים סי' כב אות יב
ב/יז לבב דוד
ב/יז להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' לא
ב/יז להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' סו
ב/יז להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' סא
ב/יז להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' עח
ב/יז להורות נתן במדבר עמ' פה
ב/יז לחם יהודה
ב/יז לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף כא ע"ד
ב/יז מזכרת חיים עמ' נה
ב/יז מלאכת מחשבת עמ' קנו
ב/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' קלג
ב/יז מעיני המים
ב/יז מפענח צפונות עמ' 124, 231
ב/יז מראה אש ח"ב עמ' ט, יג
ב/יז מרומי גלים עמ' סה, עב
ב/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפו
ב/יז משנה שכיר יו"ד עמ' קח
ב/יז משנת יעקב
ב/יז משפטי עזיאל ח"ט עמ' פב
ב/יז נתן פריו ביצה עמ' נב
ב/יז נתן פריו נדרים עמ' ד, מכות עמ' קפב, חולין עמ' צב
ב/יז נתן פריו סוכה עמ' רלד
ב/יז ס' הפרנס עמ' כט
ב/יז עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות כו
ב/יז עסק התורה עמ' סג
ב/יז פרי האדמה ח"ד
ב/יז פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף כו ע"ד
ב/יז פרשת המלך
ב/יז צפנת פענח בראשית עמ' קנד
ב/יז קדשי יהושע עמ' תקמז
ב/יז קובץ הערות (תשסג) סי' נט אות יא, טו
ב/יז קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מח ע"ד-מט ע"א
ב/יז קרבן שמואל דף מו ע"ד
ב/יז ראשית בכורים דף פז
ב/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' פג
ב/יז שיח השדה (פרומר) עמ' לה
ב/יז שם טוב
ב/יז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קא
ב/יז שערי טהר ח"ב שער ד סי' יד אות א, ח"ה שער א סי' טו אות א, שער ב סי' ו אות ב, סי' כו אות ו, סי' לב אות ב, ח"ח סי' נא, ודף תכז ע"ד, תכח ע"ב
ב/יח ברור הלכה חולין סו ע"ב ציון ג
ב/יח ברור הלכה חולין סז ע"ב ציון ב פרק ג
ב/יח ברור הלכה קדושין כא ע"ב ציון ג
ב/יח הגהות חבר בן חיים
ב/יח התורה והתלמוד ח"ד עמ' 189 {מ"מ}
ב/יח ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תקכט-תקל
ב/יח זכור לאברהם (אביגדור)
ב/יח חי' כתב סופר
ב/יח חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קלג
ב/יח חי' ר' יונתן אייבשיץ = חסדי יהונתן ח"א סי' לז
ב/יח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קצג-קצד, רא
ב/יח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א סי' לט-מא
ב/יח יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' כז
ב/יח יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' פד
ב/יח יד יהודה (אשכנזי) דף ה ע"א-ע"ג
ב/יח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לז
ב/יח כל בו ח"ו עמ' פה
ב/יח כרתי ופלתי סי' פד אות ב
ב/יח כתב סופר יו"ד סי' מח ד"ה וטרם {וי"ל שכל שנמצאו}
ב/יח כתבי העלוי מראקוב עמ' קמד
ב/יח לב אריה (בראד) חולין סז ע"א
ב/יח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רמו
ב/יח מגדל עז עמ' תרנה
ב/יח מהרי"ט אלגזי פ"ח אות פא או"ק א
ב/יח מנחת חינוך ח"א עמ' רפ, ח"ב עמ' קלז
ב/יח מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רס
ב/יח מעשה רקח
ב/יח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמו אות ד {חריצין ונעיצין}
ב/יח פינות הבית דף מט ע"ד
ב/יח פרי האדמה ח"ד
ב/יח קהלת יעקב (אלבעלי)
ב/יח שפתי דעת ח"א עמ' רטו {מגדל עוז}
ב/יח תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שעא
ב/יט אמרי יושר חולין סז ע"ב ס"ק ה
ב/יט אמרי כהן (וילמן) חולין סי' ז ס"ק ד
ב/יט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מג
ב/יט באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תצד {בימים ובנחלים אסור אפילו לא פירש}
ב/יט ברור הלכה חולין סז ע"א ציון ג
ב/יט כל בו ח"ו עמ' פה
ב/יט מגדל עז עמ' תרנה
ב/יט מנוחת משה דף נח (השני) ע"ד
ב/יט משנת יעקב
ב/יט תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שעא
ב/כ אבן הספיר (ספרקה) עמ' מג
ב/כ ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מג
ב/כ באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תצד {עובר משום שרץ הארץ}
ב/כ ברור הלכה חולין סז ע"א ציון ב, ד
ב/כ גבורת יצחק (תשמח) דף סג
ב/כ גבורת יצחק (תשסו) עמ' נז
ב/כ דברי אפרים סי' י דף יא ע"ג
ב/כ חבורי טהרה עמ' קפח
ב/כ חי' כתב סופר קדשים עמ' קנט
ב/כ כתב סופר יו"ד סי' מח ד"ה ומה {ולוקין עליה}
ב/כ משנת יעקב
ב/כ פני משה (שלז')
ב/כ שו"ת הרמ"ז סי' א
ב/כא אבן האזל קדשים ח"א דף נט ע"א
ב/כא אמונת עתיך גל' 116 עמ' 107 {האוכל בריה פחותה מן החרדל}
ב/כא אנצי"ת ע' אסורי אכילה הע' 156, ע' בריה הע' 39, 41
ב/כא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לט
ב/כא בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כב ע"ב-ע"ג, כג ע"א
ב/כא בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' ריג
ב/כא בן ידיד
ב/כא בנין הלכה עמ' צ
ב/כא ברור הלכה מכות יז ע"א ציון ג
ב/כא ברכת ראובן דף קפב ע"ג
ב/כא גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' נח
ב/כא גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז
ב/כא דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' יט
ב/כא דבר יהושע (שו"ת) ח"ה יו"ד סי' ד
ב/כא הגהות חבר בן חיים
ב/כא הר המלך ח"ד עמ' לז
ב/כא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' לג, קיז, רצב
ב/כא זכור לדוד עמ' מח
ב/כא זכרון בנימין ח"ב עמ' תקלג
ב/כא חי' הריצ"ד לקמן פ"ד ה"ג
ב/כא חי' כתב סופר נזיקין עמ' קעד {מ"מ}
ב/כא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רפח, שלג, שלח
ב/כא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף ק ע"ד
ב/כא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נז
ב/כא כל בו ח"ו עמ' פ
ב/כא כרתי ופלתי סי' קג אות א {מ"מ}
ב/כא כתב סופר יו"ד סי' עא ד"ה אלא הא {מ"מ - הנברא בבורות}, ד"ה וגם {מ"מ - לפיכך אין לוקחין כלי}
ב/כא לב איש עמ' תקח
ב/כא לבושי עז הל' תערובות עמ' קב-קג {נסרחה}, קכב {נשתנית צורתה}
ב/כא מאור למלך פסחים עמ' צד
ב/כא מחובר לטהור סי' ד אות ה
ב/כא מחנה לויה (תשעד) עמ' שנח
ב/כא מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' צ
ב/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' קלג-קלה
ב/כא מנחת מחבת עמ' כב
ב/כא מעשה רקח
ב/כא מרגליות הים סנהדרין מח ע"א אות א {צ"פ}
ב/כא מרחשת ח"א סי' א אות א
ב/כא מרכבת יוסף דף עה ע"ד {מ"מ - שרץ שהסריח}
ב/כא משאת מרדכי מכות עמ' קד
ב/כא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שלו {סרחה ונשתנית צורתה}
ב/כא נרות אהרן
ב/כא נתן פריו מכות עמ' קסג
ב/כא ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' צה
ב/כא סדר יעקב ח"ב לדף סח ע"ב אות ב
ב/כא פאת ים שבועות עמ' מב
ב/כא פרי שמואל מכות עמ' קכט
ב/כא פרשת המלך
ב/כא קהל יהודה - חי' השו"ע דף כג ע"א וע"ג
ב/כא קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קכג {מ"מ}
ב/כא רב ברכות (רי"ח) עמ' לד
ב/כא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' מב
ב/כא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רצב
ב/כא שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שעט
ב/כא שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפ, קפב
ב/כא שערי טהר ח"א שער ד סי' ג אות ב, ח"ה שער א סי' טז אות כד
ב/כא תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' א אות א
ב/כא תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשסח
ב/כב אבן הספיר (ספרקה) עמ' ט
ב/כב אור תורה (בלומ') דף קיג ע"ב-ע"ג, קיד ע"ב
ב/כב אנצי"ת ע' בריה הע' 42-44
ב/כב בריכת ירושלים עמ' פו
ב/כב ברכת ראובן דף קפב ע"א-ע"ד
ב/כב דברי אפרים סי' י דף יג ע"ב {חסרה אינה בריה}
ב/כב חיי וחמרא דף ט ע"ד (עמ' לז במהד' תשסב)
ב/כב חיים ומלך
ב/כב חמדת ישראל ח"א דף ל ע"ד
ב/כב מחובר לטהור סי' ד אות ה
ב/כב מנוחת אשר ח"א דף נה ע"ד {מל"מ}
ב/כב מנוחת משה דף עח ע"ד
ב/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' קלד
ב/כב משברי ים אחע"א עמ' קכג
ב/כב משנה הלכות ח"ח סי' רלה
ב/כב שו"ת מהרלב"ח סי' פח
ב/כב שמחתי באומרים לי עמ' שלז, שנא {מ"מ}
ב/כב תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' א אות א
ב/כג אבן הספיר (ספרקה) עמ' מג
ב/כג אור תורה (בלומ') דף קיג ע"ב-ע"ג, קיד ע"א {האוכל נמלה פורחת}, קיד ע"ב {נמלה שמתהווה מהפירות}
ב/כג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 133
ב/כג בית אהרן (צוקרמן) עמ' קב
ב/כג בן אשר סי' י אות כה, הערה ה, סי' מט אות ד {גרי"ז}
ב/כג בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' ז
ב/כג בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' יד
ב/כג בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' סג
ב/כג בעקבי יעקב עמ' קא
ב/כג ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ה, ו
ב/כג גבורת יצחק (תשמח) דף סא
ב/כג גבורת יצחק (תשסו) עמ' נה
ב/כג דברי אפרים סי' י דף יא ע"ב-ע"ג, יג ע"ג-ע"ד {ראב"ד}, טו ע"א {ראב"ד}
ב/כג דליית הכרם עמ' תתתיד {שפרין}
ב/כג דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 179
ב/כג הגהות אליעזר דף ס ע"א
ב/כג זבח טוב שער ב סי' ג, שער יב סי' י {גרי"ז}
ב/כג חבורי טהרה עמ' קפז
ב/כג חי' הגר"ח החדש עמ' תצא
ב/כג חי' הגרי"ז
ב/כג חי' הראי"ה
ב/כג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קמח
ב/כג חמדת ישראל ח"א דף כט ע"ב-ע"ג {לח"מ}
ב/כג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רד
ב/כג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' ריח {מ"מ}
ב/כג יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קיב {גרי"ז}
ב/כג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פו
ב/כג מנחת בצלאל (תשלז) עמ' צז
ב/כג מעיני המים
ב/כג מפניני הרב עמ' קצד
ב/כג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' צח
ב/כג מקור ברוך (פייתוס) דף שצ ע"ג
ב/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/כג משא יד ח"א עמ' סב {גרי"ז}
ב/כג משאת מרדכי מכות עמ' קה
ב/כג משאת משה (חברוני) פסחים סי' כט עמ' מד
ב/כג משנת חיים בראשית עמ' קלח
ב/כג משרת משה (נבר)
ב/כג נר מצוה (ואלק) שרשים דף לה ע"ב-ע"ד, לו ע"א-ע"ד
ב/כג נתן פריו מכות עמ' קסב
ב/כג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמד
ב/כג עבודת הזבח תמורה סי' ב
ב/כג עיצומו של יום סי' ד ס"ק יז {גרי"ז}
ב/כג פרי אברהם אליעזר עמ' שצה {גרי"ז}
ב/כג פרי שמואל מכות עמ' קכד, קכו
ב/כג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפ-קפא
ב/כג שם טוב
ב/כג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שמג {מ"מ}
ב/כג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תכ
ב/כג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קיא, קנו
ב/כג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שלא
ב/כג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' מו
ב/כג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קפב
ב/כג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תנב {גרי"ז}
ב/כג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שעד
ב/כג שער יהודה
ב/כג שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכט ע"ב
ב/כג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשסא, תשסה, תשסז
ב/כג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רי
ב/כד אחיעזר ח"ב סי' ו אות ד
ב/כד איים בים מכות פ"ג סי' יח אות ג {לח"מ}
ב/כד ארץ יהודה
ב/כד בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' יד {כ"מ}
ב/כד ברור הלכה חולין פג ע"א ציון ב {צ"פ}
ב/כד ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ט
ב/כד ברית הלוי השלם
ב/כד ברכות שמים מכות פ"ג אות רלג
ב/כד ברכת ראובן דף קפב ע"ב, קפג ע"ד, קפד ע"א
ב/כד גבורת יצחק מכות עמ' שו
ב/כד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ג
ב/כד דברי אפרים סי' י דף יא ע"א, יב ע"ג, יג ע"ב, טו ע"ג
ב/כד דברי אפרים סי' י דף יב ע"א
ב/כד ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' ריז, תקפ
ב/כד זית רענן ח"א עמ' תקסו
ב/כד זכר יצחק (תשן) עמ' רצב
ב/כד זכר ליעקב עמ' ס
ב/כד חי' הראי"ה
ב/כד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות טז ע"ב]
ב/כד חי' חתם סופר
ב/כד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף נה
ב/כד חי' עזיאל
ב/כד חי' תורה על מכות (נדפס סו"ס מהרש"א הארוך על מכות) טז ע"ב
ב/כד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רכו-רכז, רכט-רל
ב/כד ישורון ח"י עמ' רפה
ב/כד כמו השחר דף ל ע"ב
ב/כד לבב דוד
ב/כד ללמוד על הכלל עמ' קג, קז
ב/כד מחנה דוד (בונאן) דף מד ע"א
ב/כד מנחת חינוך ח"ב עמ' קלה-קלו
ב/כד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רכה
ב/כד מעיני המים
ב/כד מרחשת ח"א סי' כג אות ב
ב/כד משאת מרדכי מכות עמ' קד
ב/כד משברי ים אחע"א עמ' קכג {משום נבילה}
ב/כד משברי ים אחע"א עמ' שפג, תקכה
ב/כד משרת משה (נבר)
ב/כד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לד אות ג
ב/כד עדות בישראל
ב/כד עקבי ברכה עמ' פד
ב/כד קהלת יעקב (אלבעלי)
ב/כד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מב {שש מלקות}
ב/כד שם טוב
ב/כד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שעד
ב/כד שערי תורת בבל עמ' 172
ב/כד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשסו


ג/267 הלכות מאכלות אסורות פרק ג *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אורה ושמחה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משנת יעקב
ג/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' קסה-קסז
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ צפנת פענח
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבי עזרי ח"א
ג/א אור ליהודה (תשנט) עמ' רכז
ג/א אות היא לעולם ח"א דף מא ע"ד
ג/א אחיעזר ח"ב סי' י אות יא
ג/א אמונת יהושע עמ' אלף שעג
ג/א אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' יא ד"ה עכ"פ
ג/א אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 141
ג/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לג
ג/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קב
ג/א בדבר מלך חי"א עמ' רסא
ג/א בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' י
ג/א בית ישחק
ג/א בעקבי הצאן עמ' קסא
ג/א בשבילי הקרבנות סי' כו אות ט {אינה יולדת}
ג/א בתי כנסיות דף מא ע"ב
ג/א גבורת יצחק תרומות עמ' רנז, ביכורים עמ' קעב
ג/א גן שושנים ח"ב עמ' קנז
ג/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' יח, ח"ה יו"ד סי' ד
ג/א דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' ע
ג/א דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' עו
ג/א דור דורים עמ' שלח
ג/א דרכי אהרן ח"ב עמ' ל
ג/א הערות ר"א סופר למאירי ע"ז מ ע"ב הערה ד
ג/א זהב התרומה תרומות עמ' רלב
ג/א זכר יצחק (תשן) עמ' קפד
ג/א חבורי טהרה עמ' עא
ג/א חי' כתב סופר
ג/א חיי אברהם (צציק) עמ' רה
ג/א חיים ומלך
ג/א חלקו של יוסף (זוס')
ג/א חלקת מאיר
ג/א חקקי לב ח"א דף כז ע"ב
ג/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' סד, רכב
ג/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קנד, רנה, שלה
ג/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קל
ג/א ידיו של משה
ג/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רד
ג/א כוכבי בוקר עמ' כב
ג/א כל בו ח"ו עמ' פה
ג/א כתב סופר יו"ד סי' נ ד"ה אחר {אבל אם לא סיננן שותה}, ד"ה וצריך {אבל אם סרחה כ"כ וכו'}
ג/א לב שלם [צרור החיים (יעקב) דף פה ע"ב, זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף ק ע"ב]
ג/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פד
ג/א מבי"ט (רובינ') דף קיא ע"ב
ג/א מבשר טוב קדשים עמ' קנו
ג/א מהרי"ט אלגזי פ"א אות ב או"ק ז
ג/א מועדים וזמנים ח"ג סי' רד, רו
ג/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רל {ר"ח הלוי}
ג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קג, קטז
ג/א מסורה ח"ו עמ' מד
ג/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קמב
ג/א מפתח הבאורים [מנחת ברוך סי' סא אות ב]
ג/א מראה איש ח"א יו"ד עמ' כט, לד
ג/א משכן בצלאל ח"א סי' לט, מב, מד, מה
ג/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שלז
ג/א משנת יעקב מדע עמ' שכה
ג/א משפטי עזיאל ח"ב עמ' לט
ג/א מתנת כהונה בכורות עמ' פח, צא, קז, קט, קכג
ג/א נחל איתן
ג/א נחלת ברוך דף ו ע"ב
ג/א ניצוצי אש עמ' תעד
ג/א נתן פריו נדרים עמ' קלג
ג/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 50
ג/א פתחי שערים דף ל ע"א
ג/א קהלות יעקב מנחות סי' יד
ג/א קהלת יעקב (אלבעלי)
ג/א קול שמואל (קונפורטי) דף קז ע"ב
ג/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רעד
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנט
ג/א שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' סו, סח
ג/א שלמי יוסף בכורות עמ' פח, צא, קז, קט, קכג
ג/א שם טוב
ג/א שמחתי באומרים לי עמ' עה
ג/א שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קז {ר"ח הלוי}
ג/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רעח
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קכו, קל, קלח, קמא
ג/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 208
ג/א שרידי אש ח"ב עמ' שצב
ג/א תבונה (ליפקין) סי' מט אות א
ג/א תורת זרעים עמ' קג
ג/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תיא
ג/א תפארת מהרשי"ם סי' א דף מ ע"ב, מא ע"א
ג/א תרומת הגורן ח"ב עמ' 36, 38
ג/ב בית שערים יו"ד סי' קמא
ג/ב דור דורים עמ' שלא
ג/ב ויקח אברהם [אות היא לעולם ח"א מא ע"ד]
ג/ב זכר יצחק (תשח) עמ' רנח
ג/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רסו
ג/ב ידיו של משה
ג/ב לבב דוד
ג/ב מבי"ט (רובינ') דף קיא ע"ב
ג/ב מגילת ספר לאוין דף סא ע"ד
ג/ב מהרי"ט אלגזי פ"א אות ב או"ק ז
ג/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קג
ג/ב מראה איש ח"א יו"ד עמ' לד
ג/ב מתנת כהונה בכורות עמ' קח
ג/ב ניצוצי אש עמ' תע
ג/ב פי' ר"י ונה עמ' רכב
ג/ב פרי האדמה ח"א
ג/ב קול חיל עמ' פא
ג/ב שבט סופר (תשמו) עמ' צח
ג/ב שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קא
ג/ב שלמי יוסף בכורות עמ' קח
ג/ג אבני נזר או"ח סי' תפז אות ד {מ"מ}
ג/ג אבני שהם (פרץ) דף נ ע"ג {לח"מ}
ג/ג אגרות משה יו"ד ח"ב סי' כד
ג/ג אהל משה (וינברג) דף ד ע"ב {אין לוקים על היוצא מהטמא}
ג/ג אור הישר [מ"מ לקמן פ"ד ה"כ]
ג/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 655
ג/ג אמונת עתיך גל' 120 עמ' 26 {פולן של דבורים}
ג/ג אמונת עתיך גל' 124 עמ' 67
ג/ג אמרי יושר בכורות דף ז ע"ב
ג/ג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לה
ג/ג בן יהודה סי' קד
ג/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תשצה {דבש דבורים ודבש צרעים מותר}
ג/ג הגהות חבר בן חיים
ג/ג חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ב ס"ק ז
ג/ג חי' יפה לב עמ' רסו {דבש דבורים}
ג/ג חיים ומלך
ג/ג חלקו של יוסף (זוס')
ג/ג חלקת מאיר
ג/ג חקקי לב ח"א דף כז ע"ב
ג/ג ידבר שלום ח"ב עמ' צה, צז
ג/ג כל בו ח"ו עמ' צ
ג/ג מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תרה
ג/ג מבית מאיר ח"ג עמ' קיג
ג/ג מגדל עז עמ' תרנד
ג/ג מחשבה למעשה מועדים ומצוות עמ' רמו
ג/ג מי הדעת עוקצין עמ' ריז {דבש דבורים}
ג/ג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רצה
ג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קג
ג/ג מעיני המים
ג/ג מרבה חיים סי' כו אות ד
ג/ג משאת המלך (אדרי)
ג/ג משנה הלכות ח"ז סי' ו
ג/ג משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קצז
ג/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמג
ג/ג משנת חיים בכורות עמ' עו-פג
ג/ג משנת ר' אהרן קדשים - בכורות דף ז ע"ב
ג/ג משרת משה (עטייה)
ג/ג נועם ח"ד שער הלכה עמ' 12 [קול תורה אדר תשיט]
ג/ג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 708
ג/ג ניצוצי אש עמ' תע
ג/ג נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' לא ס"ק יא
ג/ג סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מא אות יח
ג/ג עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 51
ג/ג פרשת המלך
ג/ג פתחי שערים דף ל ע"א
ג/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסח ע"ג-ע"ד
ג/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קטו אות ג
ג/ג צרור החיים (יעקב)
ג/ג קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף ה ע"ג {מל"מ}
ג/ג קול חיל עמ' פא
ג/ג קרן הצבי מצוה קיח אות א
ג/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קג
ג/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' צו {מזון מלכות}
ג/ג שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 179, 198 {מפני שאינו מתמצית גופן}
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קמה
ג/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 269
ג/ד אור הישר [מפרשים לעיל פ"ב ה"ג]
ג/ד אור תורה (בלומ') דף קז ע"ד, קח ע"א, קט ע"א
ג/ד אמת ליעקב נשים עמ' צט {גדול}
ג/ד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לה
ג/ד באר בשדה עמ' שכט {וגדול שינק וכו' כיונק שקץ}
ג/ד בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קטו
ג/ד ברור הלכה כתובות ס ע"א ציון ד
ג/ד ברור הלכה ע"ז כו ע"א ציון ד פסקה ד
ג/ד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ס
ג/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כג עמ' נג {ראב"ד}
ג/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שכ
ג/ד גן שושנים ח"ב עמ' קנז
ג/ד חי' הראי"ה
ג/ד חלקו של יוסף (זוס')
ג/ד יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רנד
ג/ד כל בו ח"ו עמ' צא
ג/ד לבב דוד
ג/ד מבי"ט (רובינ') דף קיא ע"א
ג/ד מגילת ספר לאוין דף טו ע"ג
ג/ד מגנזי הגר"ח עמ' קיז {ראב"ד}
ג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קג
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ד משכנות אפרים שבת סי' יז
ג/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמג
ג/ד משפטי דרבנן עמ' נ
ג/ד משפטים לישראל עמ' מז, רט
ג/ד ניצוצי אש עמ' תע, תעט
ג/ד שו"ת רשב"ש עמ' תלז {ראב"ד}, תקיב
ג/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תעב
ג/ה אמת ליעקב נשים עמ' צט
ג/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לה
ג/ה בן יהודה סי' סח
ג/ה ברור הלכה כתובות ס ע"א ציון ג
ג/ה גבול יהודה (ציר') דף נד ע"ג
ג/ה המאיר לארץ
ג/ה הר המלך ח"ג עמ' עא
ג/ה חי' ש"י דף כ ע"ד, כא ע"ב
ג/ה חלקו של יוסף (זוס')
ג/ה חקקי לב ח"א דף לד ע"ג {ראב"ד}
ג/ה יד המלך (פלומבו)
ג/ה יד ישראל ח"ב
ג/ה יצחק ירנן
ג/ה כל בו ח"ו עמ' צא
ג/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצג
ג/ה מטה אשר דף קב ע"ב וע"ד
ג/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' עח {הגהמ"י אות ג בשם ירושלמי - סכנה}
ג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קג
ג/ה משנה הלכות כתובות דף פד ע"א {הגהמ"י}
ג/ה משפטי עזיאל ח"ב עמ' לט
ג/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מג
ג/ה פתחי שערים דף ה ע"ג
ג/ה קרית מלך
ג/ה שו"ת ר"י מילר עמ' רט
ג/ה שם טוב
ג/ה שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות ב
ג/ה תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קג
ג/ו אבן הספיר (ספרקה) עמ' מ
ג/ו אבן ישראל (בוהוש) עמ' רצא
ג/ו אבני ציון ח"ב סי' לה אות ד, סי' לו אות א
ג/ו אבני שהם (רובינשטיין) דף ח ע"ג {חלב טמאה}
ג/ו אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' יג, לח"מ לקמן פ"ט ה"ו, צבי גאון יעקב סי' ז]
ג/ו אור עולם (שניאורסון) עמ' 582
ג/ו אור תורה (בלומ') דף קיא ע"א, קיב ע"ג
ג/ו אורה ושמחה הל' סוכה פ"ה ס"ק לד, פ"ח ס"ק ה
ג/ו אחיעזר ח"ב סי' י אות א, ח"ג סי' לא אות א
ג/ו אמונת יהושע עמ' תתלב {כאוכל ח"ש}, אלף שעג, אלף שעו {ביצה וחלב}
ג/ו אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' י ד"ה ובאמת, שחיטה סי' טז ד"ה והנה הרי"ף, סי' יח ד"ה ולכאורה, טריפות סי' יא ד"ה וחלב
ג/ו אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קלט-קמ {אין מלקות בחלב טמאה}
ג/ו אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כח אות ב
ג/ו אנצי"ת ע' בהמה טמאה הע' 52, ע' ביצה (א) הע' 138, 145
ג/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לג
ג/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רסב
ג/ו באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תכא
ג/ו באר בשדה עמ' שנז {חלב בהמה טמאה}
ג/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רצב-רצג
ג/ו באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ט ה"א מושב שרים אות ג
ג/ו בדבר מלך חי"א עמ' רסא
ג/ו בזך לבונה עמ' שטז
ג/ו בינה בספרים עמ' קלב
ג/ו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 5 {חצי שיעור אסור מה"ת}
ג/ו בית אהרן וישראל גל' נ עמ' לג, לה-לו, מא-מג
ג/ו בית דוד (תשעט) יו"ד סי' מג
ג/ו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תסו
ג/ו בן יהודה סי' א
ג/ו בנין יחזקאל סי' ו, ופתיחה כוללת ח"א ס"ק יא
ג/ו ברור הלכה חולין סד ע"א ציון ד {מ"מ}
ג/ו ברור הלכה חולין סד ע"ב ציון ו
ג/ו ברור הלכה ע"ז כו ע"א ציון ד פסקה ד
ג/ו ברית מלח כלל כז אות נה
ג/ו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' רטז {לא לוקה}
ג/ו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נב
ג/ו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט
ג/ו ברכת מרדכי פסחים עמ' קכד
ג/ו בשבילי הקרבנות סי' כו אות ג, סי' כז אות א, סי' לג אות ב
ג/ו גבורות אליהו או"ח סי' נח עמ' קה {חצי שיעור}
ג/ו גבורות אליהו יו"ד סי' טז אות ב
ג/ו גבורת יצחק תרומות עמ' רנה, ביכורים עמ' קעא
ג/ו גינת ורדים (תאומים) עמ' קנד
ג/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רעב, תה
ג/ו דברי אברהם (מנדלסון) דף יג ע"א {לחלוקה}
ג/ו דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' ע
ג/ו דברי אמת (תשעט) עמ' תיז {דהשוה דין ביצת היענה לדין חצי שיעור}
ג/ו דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' עז
ג/ו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רסד
ג/ו דברי שמואל (מאדלינגר) דף יז ע"ד-יח ע"א
ג/ו דור דורים עמ' שלח
ג/ו דור רביעי ח"א סי' עא אות עה
ג/ו דעת אביעזרי עמ' תעו, תעח
ג/ו הגהות מוהר"י קרט עמ' קה
ג/ו הדרום ג עמ' 41
ג/ו הערות ר"א סופר למאירי ע"ז מ ע"ב הערה ד
ג/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' ה
ג/ו ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' רא
ג/ו ויקן יוסף דף עו ע"ג
ג/ו זכר יצחק (תשח) עמ' יח
ג/ו זכר יצחק (תשן) עמ' טז, כ, קפד
ג/ו זכרון שמואל עמ' שעב
ג/ו חבורי טהרה עמ' עז-עח, פו
ג/ו חזו"א יו"ד סי' יב ס"ק ג, ח, סי' ריד לדף קכ ע"ב
ג/ו חזו"א על הרמב"ם
ג/ו חזון יחזקאל בכורות פ"א ה"ג
ג/ו חי' בר נחמני דף ע ע"א {אין לוקים}
ג/ו חי' הגר"ח החדש עמ' קעח, רד
ג/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רצג
ג/ו חיי אברהם (צציק) עמ' רה
ג/ו חיי אריה דף עא ע"א
ג/ו חלקו של יוסף (זוס')
ג/ו חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' טו
ג/ו חלקת מאיר
ג/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רג
ג/ו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' סד
ג/ו טל חיים (טל) ח"ג עמ' מג
ג/ו טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' עז
ג/ו טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רמח
ג/ו יד אליהו (בוקובזה) סי' ה אות ט
ג/ו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שלו
ג/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לח
ג/ו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' של
ג/ו ישועת משה עמ' קצח
ג/ו כבוד הלבנון דף כא ע"ג {חלב בהמה טמאה - עשה}
ג/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצד
ג/ו כרתי ופלתי סי' סב אות ה, סי' פז אות ו
ג/ו כתב סופר יו"ד סי' נ ד"ה ובאמת {והוא הדין לכל האסור כיענה ולכל}
ג/ו לב דוד (פלדמן) עמ' צט
ג/ו לב שלם [פרי תואר סי' פט דף קמא ע"ג]
ג/ו לבושי מרדכי יו"ד עמ' עח
ג/ו להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קיז ע"ב
ג/ו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' ק
ג/ו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' פח
ג/ו לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כא ס"ק ד
ג/ו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ח אות ג {כמו חצי שיעור}
ג/ו לקח טוב (תשפא) כלל ב אות כח {מ"מ - אין לוקין על חצי שיעור משום שנלמד רק מריבוי של בל חלב אין מלקות על עשיית מלאכה בחול המועד שנלמד מריבוי}
ג/ו מאיר נתיבים עמ' 558
ג/ו מגנזי הגר"ח עמ' סה
ג/ו מהרי"ט אלגזי פ"א אות ד או"ק ב {מ"מ}
ג/ו מועדים וזמנים ח"ג סי' ריח
ג/ו מחשבת הקודש ח"ב דף מז ע"ב {ח"ש}
ג/ו מים ראשונים (רבינ') עמ' פד
ג/ו מלחמת יהושע דף קל ע"ב
ג/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' כב, כז
ג/ו מנחת אשר שבת עמ' של
ג/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רע, ח"ב עמ' קטז
ג/ו מנחת מאיר דף פו ע"ב {מ"מ - היוצא מטמא, בלאו ולא עשה}
ג/ו מעדני ארץ כלאים עמ' פח
ג/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קמד
ג/ו מעיני התורה ח"א עמ' צז
ג/ו מעשה רקם (אוטרמן) דף יד ע"ב
ג/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רפא
ג/ו מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף לא, דבר אברהם ח"ב סי' ט אות יא, נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' סו]
ג/ו מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט אות יב
ג/ו מראה איש ח"א יו"ד עמ' כט
ג/ו משברי ים עדל"ת סי' מ ס"ק א
ג/ו משך חכמה דברים פט"ו פס' יט-כ
ג/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תלד
ג/ו משכן בצלאל ח"א סי' לט, מד
ג/ו משנה שלמה עמ' רו
ג/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שלז
ג/ו משנת יעקב הפלאה עמ' לח
ג/ו משנת ר' אהרן קדשים - בכורות דף ו ע"ב לתוד"ה רוטב
ג/ו משפטי דרבנן עמ' לד, מא
ג/ו משפטי עזיאל ח"ב עמ' לט
ג/ו משפטים לישראל עמ' שג
ג/ו מתנת כהונה בכורות עמ' פח, צג-צד, קד
ג/ו נאות יעקב (שפירא) סי' ז
ג/ו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קצ
ג/ו נוכח השלחן (הכהן) עמ' רכג
ג/ו נועם ח"ז עמ' קיד, ח"כ עמ' שנח
ג/ו נחלי יהושע עמ' קא
ג/ו נחלת ברוך דף ו ע"ב
ג/ו נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' לא ס"ק ה
ג/ו נתן פריו מכות עמ' קא
ג/ו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לא
ג/ו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רסז {אין לוקים}
ג/ו ס' סת"ם עמ' רסו
ג/ו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מד אות יח, סי' מט אות ז
ג/ו עבודת הלוי עמ' ט
ג/ו עומק הפשט ח"ג עמ' תקצ
ג/ו עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 52
ג/ו עמק הלכה (בוימל) עמ' קנט
ג/ו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רנד
ג/ו פסקי אליהו ח"א עמ' יג, כו, מב
ג/ו פרי אברהם פסחים סי' יח אות ג
ג/ו פרי החג דף לח ע"א-ע"ב {כאוכל חצי שיעור}
ג/ו פרשת המלך
ג/ו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ה הערה 202
ג/ו צבי גאון יעקב סי' ז
ג/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רסה ע"ב
ג/ו צרור החיים (קליין) דף יג ע"ב
ג/ו קהל יהודה - חי' השו"ע דף א ע"א {מ"מ}
ג/ו קהלות יעקב מנחות סי' יד
ג/ו קהלת יעקב (אלבעלי)
ג/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ו קול דודי כריתות סי' תקי
ג/ו קרבן ציון עמ' שנז {צ"פ}
ג/ו קרית מלך
ג/ו ראשית בכורים דף יד ע"ב, טז, צו
ג/ו שארית נתן בנימין עמ' קמא {חלב של בהמה טמאה אסור כמו ח"ש}
ג/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' פח, ח"ו סי' קג
ג/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שמז
ג/ו שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף ז ע"ב
ג/ו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קיט
ג/ו שו"ת ר"י מסלוצק סי' לח עמ' קנ
ג/ו שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' סו
ג/ו שו"ת רשב"ש עמ' תקיב-תקיג
ג/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפט {מ"מ}
ג/ו שלמי יוסף בכורות עמ' פל, צג-צד, קד
ג/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תו
ג/ו שלמי יוסף ר"ה עמ' רנט {מ"מ}
ג/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' סא
ג/ו שמחתי באומרים לי עמ' עה, קלד
ג/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' לו
ג/ו שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קיד-קטו, קכו, קלח, קמג
ג/ו שערי טהר ח"א שער ג סי' ט אות א, ח"ב שער ד סי' כז אות ג, ח"ג שער ב סי' כ, ח"ו סי' ו אות ג, סי' לב-לג, ח"ח סי' לז אות ג, סי' סו אות ב
ג/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 208
ג/ו שערי שמחה (רפיש) דף ג ע"א
ג/ו שערי תורת בבל עמ' 232
ג/ו שרידי אש ח"ב עמ' שצב
ג/ו תבונה (ליפקין) סי' מט אות א
ג/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ו ס"ק א
ג/ו תורה לדעת ח"ו עמ' קעא
ג/ו תורת המלאכות ח"ב עמ' סח אות נד
ג/ו תחומין ח"ח עמ' 377, חי"ח עמ' 422 {חצי שיעור}
ג/ו תיבת גומא (ורשנר) עמ' קצ {מ"מ}
ג/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קיג, שפט, תיא
ג/ו תיבת גומא (תשסז) עמ' נז, קנ {מ"מ}, קסב {מ"מ}
ג/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות ד
ג/ו תרומת הגורן ח"ב עמ' 35
ג/ו תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קעח
ג/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' נח {ביצת עוף טמא}
ג/ז אבן הספיר (ספרקה) עמ' מה
ג/ז אור עולם (שניאורסון) עמ' 583
ג/ז אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' יא ד"ה גם מ"ש, טריפות סי' יא ד"ה שו"ר, ד"ה ודע
ג/ז אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 139, 140, 142, 144
ג/ז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לג
ג/ז ברור הלכה ביצה ו ע"ב ציון ג
ג/ז הערות ר"א סופר למאירי ע"ז מ ע"ב הערה ד
ג/ז וזאת ליהודה (זלצר) עמ' צז
ג/ז זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קא ע"ב {לח"מ}
ג/ז חותמי ברכה תשובה עח אות ד
ג/ז חי' חתם סופר
ג/ז חלקו של יוסף (זוס') כאן, וח"ב דף סה ע"ד
ג/ז יצחק ירנן
ג/ז לבב דוד
ג/ז מאור הקדש מעילה עמ' פט
ג/ז מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' רכו
ג/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קיח
ג/ז מעשה הבא בעבירה עמ' 286
ג/ז מראות הים עמ' נט-סב
ג/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קסב {כחצי שיעור}
ג/ז משנת יעקב קרבנות עמ' רעג
ג/ז משנת שמחה
ג/ז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף מו ע"ב
ג/ז ס' סת"ם עמ' רסו
ג/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' כב
ג/ז שם טוב
ג/ז שמחתי באומרים לי עמ' עג-קב
ג/ז שערי טהר ח"א שער ג סי' ט אות א, וח"ה שער א סי' ג אות טז
ג/ז שרידי אש ח"ב עמ' טו
ג/ז תשובה מיראה (תשסו) עמ' ח
ג/ח אבן הספיר (ספרקה) עמ' מג
ג/ח אור הישר [פלתי סי' סב ס"ק ב]
ג/ח אמונת עתיך גל' 119 עמ' 33
ג/ח אמונת עתיך גל' 121 עמ' 64
ג/ח אנצי"ת ע' אפרוח הע' 8, 10
ג/ח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לג
ג/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פד
ג/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ח ברור הלכה חולין סד ע"א ציון ד
ג/ח ברור הלכה חולין סד ע"ב ציון ד, ו
ג/ח ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' מב {ביצת אפרוח אסורה מהתורה}
ג/ח גור אריה ויקרא פ' יא הע' 106
ג/ח דברי אפרים סי' י דף יא ע"א {מ"מ בשם רשב"א}, יב ע"ב {מ"מ}, יג ע"ד {מ"מ בשם רשב"א}
ג/ח דעת הרמב"ם עמ' 312
ג/ח חי' הגר"ח החדש עמ' רג, תצא
ג/ח חלקו של יוסף (זוס')
ג/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שיא
ג/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף צד
ג/ח ידיו של משה
ג/ח כל בו ח"ו עמ' פו
ג/ח כרתי ופלתי סי' סב אות ב, סי' סו אות א, סי' ק אות ד
ג/ח כתב סופר יו"ד סי' נ ד"ה ונראה לי {כגון חלב בהמה וחיה הטמאים}
ג/ח לב שלם [פרי תואר סי' פו ס"ק יא דף קסז ע"ב, ים יששכר על תוספתא ביצה דף א]
ג/ח לבושי עז הל' תערובות עמ' צה {ביצת אפרוח - מדרבנן}
ג/ח מפענח צפונות עמ' 231-232
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ח משברי ים אחע"א עמ' תרמד
ג/ח משנה שלמה עמ' רד {מ"מ}, רח {לח"מ}, ריד {מ"מ}
ג/ח ס' הפרנס עמ' כא
ג/ח עין חנוך עמ' רע
ג/ח ענפי ארז (זי') דף רל ע"ב {ביצה שנגמרת - זה דבר חדש}
ג/ח פי' ר"י ונה עמ' רכב
ג/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' פג
ג/ח שו"ת רשב"ש עמ' תקיב
ג/ח שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קטו
ג/ח תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 112
ג/ח תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשסה
ג/ח תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קעו
ג/ט אבן הספיר (ספרקה) עמ' מה
ג/ט אהל יששכר סי' קכ
ג/ט אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 324
ג/ט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פח
ג/ט בית אהרן וישראל גל' מו עמ' צ, צב, קטו-קטז
ג/ט ברור הלכה חולין סד ע"ב ציון ד
ג/ט דברי יוסף (אירגס) סי' סו {בחלמון אסור}
ג/ט הגהות רימ"א {לח"מ}
ג/ט המדות לחקר ההלכה מדה ז אות ה
ג/ט זכור לאברהם (אביגדור)
ג/ט חלקו של יוסף (זוס')
ג/ט ידיו של משה
ג/ט יפה נוף עמ' עה
ג/ט כל בו ח"ו עמ' פו
ג/ט כרתי ופלתי סי' סו אות ב
ג/ט לבב דוד
ג/ט מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' עא
ג/ט מנחת אפרים סי' ב אות כא
ג/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שצז {על החלמון}
ג/ט משרת משה (נבר)
ג/ט עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קצג {ביצת טריפה}
ג/ט קול דודי כריתות סי' צג
ג/ט קרן הצבי מצוה נז אות א
ג/ט שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כט
ג/ט שם טוב
ג/ט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שמז
ג/ט תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 178
ג/ט תרומת הדשן שו"ת סי' רו {הגהמ"י אות ו}
ג/י אגרות הראי"ז עמ' נח, ס
ג/י אור הישר [אור הישר חולין נז ע"ב]
ג/י אור תורה (בלומ') דף קיא ע"א-ע"ב, קיב ע"א
ג/י אנצי"ת ע' אפרוח הע' 16, ע' ביצה (א) הע' 70 {מ"מ}, 95
ג/י ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לו
ג/י בגדי כהונה (כהן) דף יד ע"ג
ג/י בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 24
ג/י בית אהרן וישראל גל' נ עמ' מב
ג/י ברור הלכה ביצה ו ע"ב ציון ב
ג/י בשבילי הקרבנות סי' כו אות ט
ג/י דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' ע
ג/י דברי אמת (תשעט) עמ' סח {מגיד משנה, דבברייתא לא אמרינן משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי}
ג/י דברי יציב או"ח עמ' תנד {מ"מ}
ג/י דליית הכרם עמ' תתתיד {ראב"ד}
ג/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' כד
ג/י ויקן יוסף דף עו ע"ג
ג/י חלקת מאיר
ג/י יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קל
ג/י ידיו של משה
ג/י יפה נוף עמ' פ
ג/י כל בו ח"ו עמ' צ, צב
ג/י לב דוד (פלדמן) עמ' פט-צ, צה
ג/י לחם אבירים
ג/י לשון למודים יו"ד דף ט ע"א {מ"מ}
ג/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף מו ע"ד
ג/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רעז
ג/י מרומי גלים עמ' לו
ג/י משכן בצלאל ח"א סי' מד, מה
ג/י משפטים לישראל עמ' שב
ג/י נחלת שמואל דף לב ע"א
ג/י נרות אהרן
ג/י ס' התדיר עמ' שב
ג/י קרית מלך
ג/י שם טוב
ג/י שמחתי באומרים לי עמ' פט, צה, צז
ג/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 269
ג/יא אבני נזר יו"ד סי' עה אות ח {מ"מ}
ג/יא אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמב
ג/יא אבנים יקרות עמ' ס {ר"ח הלוי}
ג/יא אמונת יהושע עמ' אלף שעז
ג/יא אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' יא ד"ה אולם
ג/יא אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לג אות ו
ג/יא אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 116, 119, 121, 122, 129, 134, 136, 158, 159
ג/יא בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' לד
ג/יא ברור הלכה חולין נז ע"ב ציון א
ג/יא בשבילי הקרבנות סי' כז אות א {ר"ח הלוי}, סי' כח אות ב, סי' כט אות א
ג/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עב
ג/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' יח
ג/יא דבר שמואל (אבוהב) סי' קפ
ג/יא דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' ע
ג/יא דור דורים עמ' שלא
ג/יא הגהות חבר בן חיים
ג/יא חותמי ברכה תשובה עד אות ח
ג/יא חזו"א יו"ד סי' יד (א) ס"ק יב
ג/יא חזו"א על הרמב"ם
ג/יא חי' חביבא עמ' 24, 19
ג/יא חי' ר' חיים הלוי דף לא
ג/יא חלקו של יוסף (זוס')
ג/יא חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' יא
ג/יא חלקת מאיר
ג/יא יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רנה {ר"ח הלוי}
ג/יא כהונת רפאל עמ' קיג
ג/יא כוכבי בוקר עמ' כב
ג/יא כל בו ח"ו עמ' צה
ג/יא לב שלם [מגיד מראשית סי' ח י"ד סי' ב דף ד ע"ג]
ג/יא לבושי מרדכי יו"ד עמ' שנב
ג/יא להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פ, פב, פד, חי"ב עמ' סו
ג/יא לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כא ס"ק ד {ר"ח הלוי}
ג/יא מהרי"ט אלגזי פ"א אות ב או"ק ז {ר"ח הלוי}
ג/יא מחשבת הקודש ח"ב דף לה ע"א {האם טריפה חיה}
ג/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' קמב, קמו
ג/יא מפענח צפונות עמ' 231
ג/יא מראה איש ח"א יו"ד עמ' כח
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תלו {ר"ח הלוי}, תלז
ג/יא משכן בצלאל ח"א סי' לט, מד
ג/יא משנה הלכות ח"ז סי' ז דף ט ע"ב {ראב"ד}
ג/יא משנה שלמה עמ' רו
ג/יא עמודי שלמה ח"ב עמ' קיט-קכ
ג/יא פרשת המלך
ג/יא ציץ אליעזר ח"ב סי' י אות ג
ג/יא ר"י ששפורטש עמ' 321
ג/יא שם טוב
ג/יא שמחתי באומרים לי עמ' פו
ג/יא שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רמג {ר"ח הלוי}
ג/יא שרשי הים דף פה ע"א
ג/יב בית שערים יו"ד סי' קמא
ג/יב בעי חיי יו"ד דף קיד ע"ב
ג/יב ברור הלכה ע"ז לה ע"א
ג/יב ברור הלכה ע"ז לה ע"ב ציון ג
ג/יב חותמי ברכה תשובה קז אות ג-ד {מ"מ}
ג/יב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קעב {מ"מ}
ג/יב חיים ומלך
ג/יב חקקי לב ח"א דף לו ע"ד
ג/יב טל תחיה ח"א סי' נב אות א
ג/יב כתב סופר או"ח דף קה ע"ב {מל"מ}
ג/יב כתבי מהר"ם איררה עמ' נח
ג/יב לב שלם [שארית יהודה (טאיטאצאק) דף יט ע"א]
ג/יב לקוטי סופר ח"ב דף כב ע"ב
ג/יב מגילת ספר לאוין דף סב ע"ד, סג ע"א {מ"מ}
ג/יב מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' שכד
ג/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמב
ג/יב משנת יעקב קרבנות עמ' רסה
ג/יב משפטי עזיאל ח"ב עמ' מח
ג/יב מתנת כהונה בכורות עמ' קיט
ג/יב נתן פריו חולין עמ' סז
ג/יב עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' צא-צב
ג/יב פניני ים סי' לז אות ב, ד-ו
ג/יב שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ה עמ' כא
ג/יב שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
ג/יג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רלט, יו"ד ח"א סי' מו, מט, ח"ב סי' מח
ג/יג אוצרות הרמב"ם
ג/יג אור הישר [לח"מ לקמן פ"ט הט"ז]
ג/יג אמונת עתיך גל' 102 עמ' 126
ג/יג אמונת עתיך גל' 117 עמ' 51
ג/יג אמונת עתיך גל' 122 עמ' 86
ג/יג אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ג ד"ה שוב ראיתי, סי' יד ד"ה במה, ד"ה עכ"פ
ג/יג אנצי"ת ע' גבינת גוים הע' 1, 3, 14, 18, 21, 36, 46, 47, ע' דבר המעמיד הע' 24
ג/יג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סח
ג/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יג בית אהרן וישראל גל' סב עמ' פו {דבר המעמיד לא בטל}
ג/יג בית ישי - דרשות עמ' שכב
ג/יג בית שערים יו"ד סי' רכז
ג/יג ביתאל ח"א דף נה ע"א
ג/יג בני דוד
ג/יג בנין שאול עמ' ריג
ג/יג ברור הלכה ע"ז לה ע"א
ג/יג ברור הלכה ע"ז לה ע"ב ציון ג
ג/יג גליוני הגר"ש עמ' סט {מ"מ} [ראב"ד לקמן פ"ט הט"ז]
ג/יג דברות אליהו ח"ו עמ' סו
ג/יג דברות משה נדה וטהרות עמ' רס {ואסרום מפני שמעמידין אותה בעור קיבה של שחיטתן שהיא נבלה}
ג/יג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תנה {מ"מ}
ג/יג דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שט
ג/יג דברי יוסף (אירגס) סי' כח דף נא ע"א {לא בטל כי הוא מעמיד}
ג/יג האיר ממזרח אבות עמ' יג {גבינות של גויים}
ג/יג זכרון צבי מנחם דף יא ע"א, יב ע"א {עור הקיבה הוא קטן}
ג/יג חזון יחזקאל ע"ז פ"ה ה"ז
ג/יג חי' הריצ"ד
ג/יג חי' חתם סופר
ג/יג חי' כתב סופר נזיקין עמ' קנ
ג/יג חיים ומלך
ג/יג חקקי לב ח"א דף כח ע"ד, לב ע"ג
ג/יג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קצ, קצג, תיח
ג/יג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קטז
ג/יג ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רפו-רפז
ג/יג ישועות יעקב נזיקין עמ' שעה, שעח, שפ, שפו, שצג
ג/יג כהונת רפאל עמ' קיג-קיד
ג/יג כל בו ח"ו עמ' ק
ג/יג כפתור ופרח (תשו) דף קצה ע"ד
ג/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פח, ח"ב עמ' רצד
ג/יג כרתי ופלתי סי' פז אות יז, כ
ג/יג כתבי מהר"ם איררה עמ' נז-נח
ג/יג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תמ
ג/יג לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקיח
ג/יג לחם אבירים
ג/יג לחם יהודה
ג/יג לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ח אות ג {ר"ח הלוי}
ג/יג לשון למודים יו"ד דף יב ע"ד
ג/יג מאור ישראל
ג/יג מבוא למשנה תורה עמ' 88
ג/יג מגילת ספר לאוין דף סג ע"ב-ע"ד
ג/יג מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' לד אות ב {גזרו על גבינות}
ג/יג מוריה גל' קעא עמ' יז
ג/יג מזכרת עמ' 319 {מ"מ}
ג/יג מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' שכד
ג/יג מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ג אות ב
ג/יג מעשה בצלאל סי' ריז
ג/יג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' נו]
ג/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יג משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שנב
ג/יג משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שסח, שעח
ג/יג משכיל ליהודה עמ' פט-צ
ג/יג משכן בצלאל ח"א סי' מג
ג/יג משנה הלכות ח"ז סי' קיג
ג/יג משנה הלכות ח"י סי' קח {מ"מ}
ג/יג משנת יעקב כאן (עמ' קע-קעט)
ג/יג משפטי עזיאל ח"ב עמ' מח
ג/יג ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קב, קכז
ג/יג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' לח
ג/יג סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מה אות א, יג {מ"מ}, סי' נג אות ג {ראב"ד}, ד, ו {מ"מ}
ג/יג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קלח
ג/יג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קז
ג/יג עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שצה-שצז
ג/יג פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כו דף כח ע"ב {מעמידים בקיבת נבילה}
ג/יג קהל יהודה - חי' השו"ע דף מו ע"ד, מז ע"א
ג/יג קהלת יעקב (אלבעלי)
ג/יג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תלז
ג/יג קרן הצבי מצוה עד אות ה
ג/יג ר"י ששפורטש עמ' 318, 322
ג/יג שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קכא ע"ב {מ"מ}
ג/יג שארית נתן בנימין עמ' מט {פסק שלא כריב"ל שאומר שחלב וגבינה של גוים אסור משום ניקור}
ג/יג שו"ת הריב"ש סי' שצד, עמ' תקפג
ג/יג שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
ג/יג שו"ת ר"י קצבי סי' ז
ג/יג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' כח
ג/יג שו"ת רשב"ש עמ' תסה
ג/יג שם טוב
ג/יג שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' נ
ג/יג שמחתי באומרים לי עמ' קז
ג/יג שערי שמחה (רפיש) דף כז ע"ד, כח ע"א
ג/יג שרשי הים דף צב ע"ב
ג/יג תחומין חכ"ב עמ' 458
ג/יד אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רלט, יו"ד ח"א סי' מו, ח"ב סי' מז
ג/יד אור הישר [אור הישר חולין קטז ע"ב]
ג/יד אמונת עתיך גל' 102 עמ' 126
ג/יד אמונת עתיך גל' 117 עמ' 51
ג/יד אמונת עתיך גל' 122 עמ' 86
ג/יד אנצי"ת ע' גבינת גוים הע' 53, 54, 56
ג/יד ארצות החיים סי' ט המאיר לארץ אות מא עמ' רא {אפילו בטל הטעם}
ג/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יד ברור הלכה ע"ז לה ע"א
ג/יד בשמים ראש סי' קנה
ג/יד דעת כהן עמ' קלט
ג/יד הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
ג/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 194
ג/יד ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רפג
ג/יד כוכבי בוקר עמ' רפא
ג/יד כל בו ח"ו עמ' קא
ג/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פז
ג/יד לב שלם [מטה יוסף ח"ב יו"ד סי' טו דף נט ע"ג]
ג/יד לבושי מרדכי יו"ד עמ' עד, עז
ג/יד לחם אבירים
ג/יד מגילת ספר לאוין דף סד ע"ב
ג/יד מעיני התורה ח"א עמ' צא
ג/יד משנת יעקב כאן (עמ' קעב-קעה)
ג/יד נגינת לדוד עמ' פה
ג/יד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רי
ג/יד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קו
ג/יד ס' הפרדס לרש"י עמ' שסט
ג/יד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שצה-שצז
ג/יד פי' ר"י ונה עמ' רכב
ג/יד פניני ים סי' לז אות ד-ז
ג/יד פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כו דף כז ע"א, כח ע"ב {עשבים}
ג/יד צבי תפארת - יריעות שלמה סי' ח
ג/יד קרית מלך
ג/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' פו
ג/יד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קכח
ג/יד שו"ת הריב"ש עמ' תקפג
ג/יד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' לו
ג/יד שירת הלויים פסחים סי' מח אות ג
ג/יד תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעח
ג/יד תחומין חכ"ב עמ' 458
ג/טו אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רלז, יו"ד ח"א סי' מו, מט, ח"ב סי' מז
ג/טו אור הישר [באר שבע תשובה יט]
ג/טו אמרי מנחם עמ' קלד
ג/טו אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 148, 149, ע' גבינת גוים הע' 77 {כ"מ}
ג/טו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ע, עב
ג/טו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שיח
ג/טו אשל אברהם (שפירא) עמ' שטז-שיז {מ"מ}
ג/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/טו בית אהרן וישראל גל' סב עמ' פו {דבר חשוב שנמוח}
ג/טו בצור ירום (תשפ) חי"ג עמ' פא הערה 98 {האוכל גבינת העכו"ם או חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו מכין אותו מכת מרדות}
ג/טו ברור הלכה ע"ז לה ע"ב ציון ג
ג/טו ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון ו פסקה ב
ג/טו דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תנד {ומקצת הגאונים אסרוה מפני צחצוחי חלב שישאר בה}
ג/טו דברי חיים ח"ב יו"ד סי' נד
ג/טו חי' בר נחמני דף כה ע"ד
ג/טו חיים ומלך
ג/טו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' לט ד"ה עוד
ג/טו חלקו של יוסף (זוס')
ג/טו חקקי לב ח"א דף כח ע"ב {כ"מ}, לד ע"ג
ג/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' שנג, שסא, שסב
ג/טו יין הטוב עמ' קעה, קעז
ג/טו ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רפג, רצג
ג/טו ישועות יעקב נזיקין עמ' שפו
ג/טו ישועת משה עמ' רד, רו
ג/טו כל בו ח"ו עמ' קא
ג/טו כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' ע
ג/טו כפתור ופרח (תשו) דף קצג ע"ב
ג/טו כתבי מהר"ם איררה עמ' נח, רלז {כ"מ}
ג/טו כתר כהונה (כץ) עמ' קמז
ג/טו לב שלם [שו"ת ראש יוסף (אישקאפה) דף לג ע"א, מטה יוסף ח"ב יו"ד סי' טו דף נט ע"ד]
ג/טו לבושי מרדכי יו"ד עמ' כא
ג/טו מבוא למשנה תורה עמ' 95, 132
ג/טו מוריה גל' קעא עמ' יז
ג/טו מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' שכה
ג/טו מנחת שלמה (לוין) עמ' פז {כ"מ - לא גזרו על חלב שהשתנה}
ג/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמב
ג/טו משפטי דרבנן עמ' מח
ג/טו משפטי עזיאל ח"א עמ' קלו, ח"ב עמ' מח, ח"ט עמ' ק
ג/טו משפטי עזיאל ח"ד עניינים כלליים סי' טז עמ' רפט {מכת מרדות}
ג/טו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' לח {הגמ"י}, לט
ג/טו עמק שאלה (טברסקי) עמ' לח {כ"מ}
ג/טו פאר יעקב ח"ג עמ' שנד
ג/טו פניני ים סי' לז אות ג
ג/טו פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כו דף כח ע"א-ע"ד {כ"מ}
ג/טו פרי האדמה ח"ג
ג/טו קהלת יעקב (אלבעלי)
ג/טו קרבן פסח עמ' תקכא
ג/טו קרית מלך
ג/טו שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קכב ע"א
ג/טו שארית נתן בנימין עמ' נ {חמאה של גוים}
ג/טו שו"ע הרב או"ח סי' תמב קו"א אות טו בהגהה, שו"ת סי' יח
ג/טו שו"ת אדה"ז סי' יח
ג/טו שו"ת הריב"ש עמ' תקפג
ג/טו שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ה עמ' יט-כב
ג/טו שו"ת רשב"ש עמ' תקיב
ג/טו שנות חיים (אויסאיבל) מקואות סי' א ס"ה ס"ק ג {קושיה מתוספתא מקואות}
ג/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 70, 535
ג/טו שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ו ע"ד {כ"מ}, כ ע"ג, קז ע"ב {לח"מ}
ג/טו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' כח, פו, כרך ב עמ' קעח
ג/טו תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 180
ג/טז אביר יעקב (גירון) דף טו ע"א
ג/טז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רלז, רמ, יו"ד ח"א סי' מט
ג/טז אור הישר [מפני שבטלה חשיבותה, ועי' שו"ת הרמ"א סי' נד]
ג/טז אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 119 {ניכר האיסור וא"א לבררו - בטל}
ג/טז אנצי"ת ע' גבינת גוים הע' 76, ע' געולי גוים הע' 38, 78, 79
ג/טז אפסי ארץ (תשסה) סי' יד עמ' מח {כ"מ}
ג/טז בית אהרן (צוקרמן) עמ' קד
ג/טז ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ע פסקה ד
ג/טז דבר שמואל (אבוהב) סי' קנח
ג/טז דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ} [כרב - צ"ל כבר; אלא - צ"ל אלו]
ג/טז היכלי שן ח"ג סי' מ
ג/טז חותמי ברכה תשובה קז אות ד
ג/טז חזו"א יו"ד סי' מא ס"ק א
ג/טז חי' בר נחמני דף כ ע"ב {מ"מ - חלב טמא בטל בחלב טהור}, סט ע"ד, ע ע"א
ג/טז חי' חתם סופר יו"ד (לונדון תשטו) סי' קכב ס"ק ה
ג/טז חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קעב {לח"מ}
ג/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לז עמ' קטו {מ"מ, כ"מ}
ג/טז חקרי הלכות ח"ב סי' לז עמ' קיד {חמאה מבושלת של גוי}
ג/טז טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קכח
ג/טז יין הטוב עמ' קעה
ג/טז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רצג
ג/טז ישועות יעקב נזיקין עמ' שפט, שצה
ג/טז כבוד מלכים (מרגליות) {מ"מ בשם הראב"ד} [ליתא בפנים]
ג/טז כל בו ח"ו עמ' קב
ג/טז כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' ע
ג/טז כסף משנה לקמן פי"ז הי"ח {שבישלו}
ג/טז כתב סופר יו"ד סי' עב ד"ה ואני {אבל להאכילו לקמן בידים אסור}
ג/טז כתבי העלוי מראקוב עמ' קנב
ג/טז כתבי מהר"ם איררה עמ' נח-נט
ג/טז לב שלם [פרי תואר סי' קטז דף רמז ע"ד]
ג/טז לבושי מרדכי יו"ד עמ' עד
ג/טז מהרי"ט אלגזי חלה אות כב או"ק ב
ג/טז מטה מנשה עמ' לה
ג/טז מעיני המים
ג/טז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' סו]
ג/טז מראות הים עמ' סג-סו
ג/טז מרכבת המשנה מהדו"ב [דברי לח"מ נכונים]
ג/טז משפטי עזיאל ח"ב עמ' מח
ג/טז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רכג
ג/טז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קז {מ"מ}
ג/טז ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' לח
ג/טז סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נ אות ח
ג/טז פניני ים סי' לז אות ג-ה
ג/טז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד דף סב ע"א {חמאה}
ג/טז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כו דף כח ע"ב {מ"מ} וע"ג {מתבטלין}
ג/טז קהל יהודה - חי' השו"ע דף מו ע"ד, מז ע"א
ג/טז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קלה {כ"מ}
ג/טז קרית מלך
ג/טז שאגת אריה (תשע) עמ' תקכח {כ"מ}
ג/טז שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קכב ע"א
ג/טז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שנ
ג/טז שו"ת הריטב"א סי' כה
ג/טז שו"ת הרשב"א ח"א סי' קי
ג/טז שו"ת הרשב"א ח"א סי' קיא
ג/טז שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ה עמ' יט-כב
ג/טז שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
ג/טז שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' מד
ג/טז שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כח
ג/טז שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' רסה
ג/טז שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' רע
ג/טז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רמב
ג/טז שמחתי באומרים לי עמ' קג-קכח, רב, רד
ג/טז שערי טהר ח"ו סי' לב-לג
ג/טז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קז ע"ד
ג/טז שערי תורה (לעוו) חולין עמ' לה
ג/טז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קפ
ג/טז תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 180
ג/טז תשובה מאהבה ח"ב דף כה ע"א
ג/טז תשובה מיראה (תשסו) עמ' ח
ג/יז אגרות משה יו"ד ח"א סי' מו
ג/יז ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון ו
ג/יז ידיו של משה
ג/יז כל בו ח"ו עמ' קה
ג/יז לחם אבירים
ג/יז מגילת ספר לאוין דף סד ע"ג
ג/יז סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נ אות יא
ג/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קי
ג/יז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קלב
ג/יח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רכד, יו"ד ח"א סי' נה
ג/יח אהלי יהודה (אמדו)
ג/יח אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 192, 193, 200, 218, 220, ע' גוי הע' 873
ג/יח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קח
ג/יח בגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף כח ע"ב
ג/יח בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 24
ג/יח ברור הלכה חולין סג ע"ב ציון ה
ג/יח ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קמט
ג/יח גבול יהודה (ציר') דף סד ע"ג {ראב"ד}, סה ע"א {ראב"ד}, סה ע"ב, ע ע"א
ג/יח גור אריה (צרמון)
ג/יח גורן דוד ח"ב סי' יא אות ב
ג/יח דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קסה
ג/יח הלכה פסוקה ח"ד עמ' קסד הערה 74, עמ' קסה הערה 78
ג/יח התורה והתלמוד ח"ד עמ' 189
ג/יח זכור לאברהם (אביגדור)
ג/יח חזקה רבה יו"ד הלכה כא, קכז-קלא
ג/יח טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שא
ג/יח ידיו של משה
ג/יח ישועות יעקב קדשים עמ' רכא-רכב
ג/יח כל בו ח"ו עמ' צח
ג/יח כרתי ופלתי סי' פו אות ב
ג/יח לב אריה (בראד) חולין סד ע"א (ד"ה ועפי"ז)
ג/יח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רלד
ג/יח מגן שאול (קצנ') עמ' עג
ג/יח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' מב
ג/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יח משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרסט
ג/יח משרת משה (נבר)
ג/יח עזרת כהן עמ' ע
ג/יח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' ר
ג/יח עין יצחק ח"ב עמ' קלא
ג/יח פרשת המלך
ג/יח קהלת יעקב (אלבעלי)
ג/יח שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ז
ג/יח שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קלג, קלט
ג/יח שם טוב
ג/יח שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רכ
ג/יח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קפב
ג/יח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף מב ע"ב
ג/יח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קעה
ג/יח שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קעו
ג/יח תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א
ג/יח תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ג ע"א-ע"ג
ג/יט אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רכה, יו"ד ח"א סי' נה
ג/יט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יד
ג/יט אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 70, 222, 228, 230, ע' גוי הע' 873
ג/יט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קח
ג/יט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יט ברור הלכה חולין נח ע"א ציון א
ג/יט ברור הלכה חולין סג ע"ב ציון ה
ג/יט ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קמט
ג/יט דברות משה פסחים עמ' יב
ג/יט דברי ירוחם סי' נז
ג/יט דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ} [וישאל - צ"ל וישראל]
ג/יט חזקה רבה יו"ד הלכה קכט-קל
ג/יט חי' חתם סופר
ג/יט כל בו ח"ו עמ' צו
ג/יט כרתי ופלתי סי' פו אות ב
ג/יט לבב דוד
ג/יט לבושי מרדכי יו"ד עמ' שנז
ג/יט לבושי עז הל' תערובות עמ' יא-יב, טו {גוי לא נאמן}
ג/יט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' מב
ג/יט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' רב {מ"מ}
ג/יט מנחת כהן (יוסף חיים) דף נ ע"ב
ג/יט מעיני המים
ג/יט משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שנט
ג/יט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרסט
ג/יט משרת משה (נבר)
ג/יט נרות אהרן
ג/יט ס' הפרנס עמ' יד {מ"מ}
ג/יט סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מד אות יא
ג/יט עזרת כהן עמ' ע
ג/יט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רב
ג/יט פי' ר"י ונה עמ' רכג
ג/יט פרי האדמה ח"א
ג/יט צרור החיים (קליין) דף יב ע"ד
ג/יט ר"י ששפורטש עמ' 137
ג/יט שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רלט, רמב
ג/יט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קיד {ביצה טרופה}
ג/יט שלמי יוסף בכורות עמ' קיט
ג/יט שערי תורה (לעוו) ח"ג דף סא ע"ד
ג/יט שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רסה
ג/יט שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' עדר
ג/כ אבני נזר חו"מ סי' מ
ג/כ אור הישר [אור הישר חולין סד ע"א]
ג/כ אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 204, 210, 243, 245, 246
ג/כ ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קט
ג/כ אשר למלך
ג/כ בציר אליעזר ח"א דף כו ע"ד {נאמנות ע"א}
ג/כ ברור הלכה חולין סג ע"ב ציון ה פרק ג
ג/כ ברור הלכה ע"ז מ ע"א ציון ח
ג/כ גבול יהודה (ציר') דף סג ע"ד {מ"מ}, סה ע"ב {מ"מ}, סה ע"ד, סו ע"א וע"ג, סו ע"ד {מ"מ - דגים מלוחים באים מארץ מרחק}, סז ע"א-ע"ב, סט ע"ג
ג/כ דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ} [צ"ל תרוייהו מטילי ביצים נינהו אלא זה משריץ מבחוץ]
ג/כ הערות ר"א סופר למאירי ע"ז מ ע"ב הערה ג
ג/כ זכר יצחק (תשן) עמ' רצד
ג/כ חזקה רבה יו"ד הלכה קכז-קכח
ג/כ חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכג
ג/כ ידיו של משה
ג/כ כל בו ח"ו עמ' צט
ג/כ כרתי ופלתי סי' פג אות ג
ג/כ כתב סופר יו"ד סי' מו ד"ה ומזה {מ"מ - אף על פי שחלב}
ג/כ לבב דוד
ג/כ לחם אבירים
ג/כ מנחת כהן (יוסף חיים) דף נ ע"ב
ג/כ מעיני המים
ג/כ מציאות קטן סי' שיח
ג/כ מרכבת המשנה מהדו"ב [לח"מ - עי' תוס' ע"ז מ ע"א ד"ה אמר רבא]
ג/כ משנה הלכות ח"ז סי' קז
ג/כ עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' ר
ג/כ עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רב
ג/כ עקבי ברכה עמ' צג
ג/כ קונטרסי שעורים ב"מ שעור יח אות ג
ג/כ קרית מלך
ג/כ שם טוב
ג/כ שמחתי באומרים לי עמ' עו
ג/כ תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף א ע"ב, ג ע"א {מ"מ}, ג ע"ג, ד ע"ג, ה ע"א-ע"ב
ג/כא אבני נזר חו"מ סי' מ
ג/כא אהלי יהודה (אמדו)
ג/כא אור הישר [עי' לקמן פ"ח ה"ז-ח]
ג/כא אורי חיים ח"א עמ' רח
ג/כא ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון ג
ג/כא גבול יהודה (ציר') דף סה ע"ג, סז ע"ב
ג/כא הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קפט-קצ
ג/כא ויואל משה מאמר ב סי' עט, מאמר ג סי' לח
ג/כא ויואל משה עמ' רעט, תמ
ג/כא זכר אברהם יצחק עמ' 10
ג/כא זכר יצחק (תשן) עמ' רצד
ג/כא חזקה רבה יו"ד הלכה כא
ג/כא חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' מב, שבועות עמ' רכג
ג/כא ידיו של משה
ג/כא ישועות יעקב נזיקין עמ' שצח
ג/כא כהונת רפאל עמ' קיג
ג/כא לבושי מרדכי יו"ד עמ' שעו
ג/כא מגילת ספר לאוין דף סג ע"א
ג/כא מוריה גל' רה עמ' לג {מ"מ}
ג/כא על הגאולה ועל התמורה ע' קכז
ג/כא עקבי ברכה עמ' צג
ג/כא פנים חדשות [מהרלב"ח קיא]
ג/כא קהל יהודה - חי' השו"ע דף נ ע"ב {מ"מ}
ג/כא קרית מלך
ג/כא שו"ת הרשב"א ח"א סי' תה
ג/כא שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
ג/כא שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' יז
ג/כא שיורי ברכה יו"ד דף טז ע"א
ג/כא שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' ריג
ג/כב באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קלח
ג/כב ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון י
ג/כב בתי כנסיות דף מא ע"ג
ג/כב גינת ראובן תרומות עמ' תשצא {ציר חגבים}
ג/כב דברות משה פסחים עמ' רכא
ג/כב הגהות חבר בן חיים
ג/כב זהב התרומה תרומות עמ' רכב {ציר חגבים}
ג/כב חיים ומלך
ג/כב כבוד יו"ט
ג/כב כל בו ח"ו עמ' צט
ג/כב לבב דוד
ג/כב לחם אבירים
ג/כב לחם מצה דף ה ע"ג {בטמאים לא לוקה על צירן ורוטבן כי זה בא רק מריבוי}
ג/כב מעיני התורה ח"א עמ' קעח
ג/כב מראות הצובאות (תשסז) עמ' תסג
ג/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/כב משנת ר' אהרן קדשים - בכורות דף ו ע"ב
ג/כב נשמת כל חי ח"א דף מא ע"א
ג/כב פי' ר"י ונה עמ' רכד
ג/כב קרית מלך
ג/כב ראשית בכורים דף יג ע"ב {לחלוחית}
ג/כב שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב, קלה
ג/כב שלום ירושלים עמ' קמט
ג/כב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קכו, קלח
ג/כב שפתי שושן עמ' קכו
ג/כג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/כג בגדי כהונה (כהן) דף יח ע"א
ג/כג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קצח
ג/כג ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון י
ג/כג הר המלך ח"ג עמ' עא, ח"ד עמ' לז
ג/כג חזו"א יו"ד סי' יד (א) ס"ק יב
ג/כג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכה
ג/כג טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שב
ג/כג ידיו של משה
ג/כג כל בו ח"ו עמ' ק
ג/כג כרתי ופלתי סי' פג אות ב
ג/כג לבב דוד
ג/כג לחם אבירים
ג/כג מגדל עז עמ' תשיב
ג/כג מקוה המים עמ' לה
ג/כג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קפח, קצא
ג/כג קהלת יעקב (אלבעלי)
ג/כג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' יז
ג/כג שם טוב
ג/כג שפתי שושן עמ' קכו
ג/כד אם הבנים
ג/כד באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' פא
ג/כד ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון י
ג/כד הר המלך ח"ג עמ' כג
ג/כד חזקה רבה יו"ד הלכה פח
ג/כד חיים לעולם ח"א דף נט ע"ב
ג/כד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' לט ד"ה ומה
ג/כד חסדי דוד ח"ה עמ' תתלב
ג/כד כל בו ח"ו עמ' ק
ג/כד לחם אבירים
ג/כד ס' יהושע - שו"ת עמ' קפה
ג/כד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקעא
ג/כד שמחת החג דף מב ע"ד


ד/268 הלכות מאכלות אסורות פרק ד *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אורה ושמחה
ד/רה"פ חלקו של יוסף
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ צפנת פענח
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבני ציון ח"א סי' מג אות ב
ד/א אהל משה (לוין) ח"א דף לו ע"ג {מתה}
ד/א אור תורה (בלומ') דף קיג ע"א
ד/א אמת ליעקב מועד עמ' קז
ד/א אמת ליעקב מקרא עמ' רפה
ד/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לז
ד/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' סד
ד/א בכורי אברהם דף כה ע"ב {מלקות - הרי ניתק לעשה כלב תשליכון}
ד/א דברות משה חולין עמ' רעא
ד/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קצא, מכות עמ' רכז {מ"מ}
ד/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' של
ד/א חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' לג
ד/א חלקת מאיר
ד/א חמדת ישראל ח"א דף כט ע"ד
ד/א יד אברהם טהרות עמ' כט
ד/א יד דוד (קרלין) ח"ב דף טז
ד/א יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 40
ד/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קפג
ד/א כל בו ח"ו עמ' קה
ד/א מגדל עז עמ' תרנו
ד/א מגילת ספר לאוין דף קנה ע"ד {מ"מ}
ד/א משברי ים אחע"א עמ' קכג
ד/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמד
ד/א עץ חיים (גאגין) עמ' 79, 171
ד/א קרבן ציון עמ' נג
ד/א קרית מלך
ד/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קמ
ד/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שמ
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' ר, רכ
ד/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קלד, קלו
ד/ב אבני נזר יו"ד סי' פב אות ד {מ"מ}
ד/ב אהל תורה (קוק) עמ' קצו
ד/ב אהלי יהודה (אמדו)
ד/ב אוצרות הרמב"ם
ד/ב אור דוד עמ' כה, כח
ד/ב אור הישר [לח"מ לעיל ספ"ב]
ד/ב אור תורה (בלומ') דף קיג ע"ב {מ"מ}
ד/ב אחיעזר ח"ב סי' ו אות ד
ד/ב אמת ליעקב נשים עמ' רכ {כבהמה טמאה}
ד/ב אנצי"ת ע' אין אסור הע' 3
ד/ב אנצי"ת ע' בשר מן החי הע' 27
ד/ב באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שמג
ד/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תנב
ד/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תצד
ד/ב בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' ז
ד/ב בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' יד
ד/ב ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ט
ד/ב ברכות שמים מכות פ"ג אות רלג
ד/ב ברכת ראובן דף קפג ע"ד {מ"מ}, קפד ע"א
ד/ב גבורת יצחק (תשמח) דף נח
ד/ב גבורת יצחק (תשסו) עמ' נב {רק טהורים}
ד/ב גבורת יצחק מכות עמ' שה {מ"מ}
ד/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קס
ד/ב גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ג
ד/ב דביר הקודש זבחים עמ' רלז
ד/ב דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ג עמ' שעג {איסור נבילה בבהמות טמאות}
ד/ב דברי אפרים סי' י דף יג ע"א, טו ע"ד
ד/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רנ
ד/ב דובר ישרים פסח עמ' שכח
ד/ב וזאת ליהודה (זלצר) עמ' נו
ד/ב ויקן יוסף דף עה ע"ג
ד/ב ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקכב
ד/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רצב
ד/ב חי' הגרז"ס קדשים עמ' רמב, רנז {מ"מ}
ד/ב חי' חתם סופר
ד/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף נה
ד/ב חי' עזיאל
ד/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קמח
ד/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף מז
ד/ב כמו השחר דף ל ע"ב
ד/ב כתב משה ח"א סי' טז עמ' סב
ד/ב לבב דוד
ד/ב ללמוד על הכלל עמ' קג
ד/ב מאיר עיני חכמים ח"א דף ל ע"ב
ד/ב מגדל עז עמ' תרנו
ד/ב מגן בעדי עמ' 92
ד/ב מי באר (אופנהיימר) דף כ ע"א
ד/ב מים אדירים דף כ ע"ג
ד/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף כז ע"ב, ח"ב דף קצג ע"ג
ד/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שיח, ח"ב עמ' קלו, ח"ג עמ' רלב
ד/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רכה {מ"מ}
ד/ב מסורה ח"ו עמ' מו
ד/ב מעין החכמה עמ' קג {מ"מ}
ד/ב מעיני המים
ד/ב מעיני התורה ח"א עמ' קמ
ד/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שי ע"ב
ד/ב מרומי גלים עמ' לו
ד/ב מרחשת ח"א סי' כג אות ב
ד/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ב משאת מרדכי מכות עמ' קד
ד/ב משברי ים אחע"א עמ' סט, תקו
ד/ב משך חכמה ויקרא פי"ז פס' טו
ד/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמד
ד/ב משנת חיים זבחים עמ' קכא
ד/ב ניר לדוד
ד/ב נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף לו
ד/ב נתיבות החיים
ד/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לד אות ב-ג
ד/ב נתן פריו הל' נט"י עמ' קלג
ד/ב עדות בישראל
ד/ב עמק יהושע ח"א דף מט
ד/ב פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' צו
ד/ב פנים חדשות [רמ"ע מפאנו קכג] {מ"מ}
ד/ב פסקי אליהו ח"א עמ' מט
ד/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' סג אות ה
ד/ב צפנת פענח ויקרא עמ' קא
ד/ב קרית מלך
ד/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שטז {או"ש}
ד/ב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפא {מ"מ}
ד/ב שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקע
ד/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תד
ד/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תה {מ"מ}
ד/ב שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שמ
ד/ב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קמד
ד/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שע
ד/ב שער המלך ח"ב עמ' לא, מד, עו
ד/ב תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' א ענף ב
ד/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשסו
ד/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תיא
ד/ב תיבת גומא (תשסז) עמ' קמט {נבילת בהמה טמאה}
ד/ג אהל משה (לוין) ח"א דף לו ע"ג
ד/ג אהל שרה לאה עמ' תרעח {גליונות חזו"א לר"ח הלוי}
ד/ג אהלי יהודה (אמדו)
ד/ג אור תורה (בלומ') דף קיג ע"ד
ד/ג אמרי נפתלי ח"ב עמ' רסח {מל"מ}
ד/ג אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 45 {ר"ח הלוי}
ד/ג אנצי"ת ע' בריה הע' 33-35
ד/ג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לז
ד/ג אשר למלך
ד/ג באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שיז, שכד
ד/ג באר אברהם (אבלי) עמ' שעז
ד/ג באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף קב
ד/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כב ע"א-ע"ג, כג ע"א
ד/ג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' ריב
ד/ג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' עא
ד/ג בינת דניאל ח"א עמ' רנב {ר"ח הלוי}
ד/ג בן אברהם (תשי) עמ' רפו
ד/ג ברור הלכה חולין קב ע"ב ציון א
ד/ג גבורת יצחק (תשסו) עמ' קלז-קלח {ר"ח הלוי}
ד/ג גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' נח
ד/ג גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ג
ד/ג גן שושנים ח"ב עמ' רכט-רל
ד/ג דבר יהושע על הש"ס עמ' רפג
ד/ג דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רנה
ד/ג זית רענן ח"א עמ' תקסד, תקסז
ד/ג זכור לאברהם (אביגדור)
ד/ג זכר יצחק (תשן) עמ' רצא-רצג
ד/ג חבורי טהרה עמ' רל
ד/ג חביון עוז
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג חי' הריצ"ד
ד/ג חי' ר' אפרים מרדכי
ד/ג חי' ר' חיים הלוי דף לב
ד/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תתקא
ד/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שלט, יו"ד ח"א עמ' רכז, שג
ד/ג חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רכח ע"ד, יו"ד ח"א דף סח ע"ג, רטז ע"ב
ד/ג יד אברהם טהרות עמ' יד {ר"ח הלוי}
ד/ג יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' ז {ר"ח הלוי}
ד/ג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קפה {ר"ח הלוי}
ד/ג ידיו של משה
ד/ג כרתי ופלתי סי' ק אות ד
ד/ג כתב משה ח"א סי' יח עמ' עד
ד/ג לבב דוד
ד/ג לבושי עז הל' תערובות עמ' ח {ר"ח הלוי}
ד/ג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פו-פז
ד/ג מאור הקודש כריתות עמ' קנא {ר"ח הלוי}
ד/ג מגדל עז עמ' תרנו
ד/ג מוריה גל' קיג עמ' עח
ד/ג מי החג עמ' כ
ד/ג מים אדירים דף כ ע"א וע"ד
ד/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קלד, ח"ג עמ' קצז, רלג
ד/ג מנחת מחבת עמ' רכא
ד/ג מעיני המים
ד/ג מצודת בן ציון - הסכמת ר' מאיר יחיאל הלוי דף ג ע"ג {לח"מ - לאו לאברים עומדת}
ד/ג מרחשת ח"א סי' כג אות ב
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ג משאת המלך (אדרי)
ד/ג משברי ים אחע"א עמ' שכב
ד/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמד
ד/ג משנת ר' אהרן קדשים - בכורות דף ו ע"ב
ד/ג משרת משה (נבר)
ד/ג נחלת שמואל דף לד ע"ב, מח ע"ב
ד/ג נרות אהרן
ד/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לד אות א, ה
ד/ג נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' ל ס"ק ז
ד/ג נתיבות שלום (למפרט)
ד/ג ס' זכרון לר' חיים עוזר גרודזינסקי עמ' 39 {ר"ח הלוי}
ד/ג עקבי ברכה עמ' פג-פד
ד/ג פרי יצחק (תשעו) עמ' ק {לח"מ}
ד/ג פרי שמואל מכות עמ' קכט
ד/ג צל החכמה דף לא ע"א
ד/ג קדשי יהושע עמ' תרסה, תרסז-תרסח, תרע {רמב"ם}, תרפד {ר"ח הלוי}
ד/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תכט
ד/ג קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עב-עג
ד/ג קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' טז {השמיט אמ"ה}
ד/ג ראשית בכורים דף יז
ד/ג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ט
ד/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קעג אות ה
ד/ג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפ
ד/ג שו"ת מהרלב"ח סי' פח
ד/ג שולי המעיל מעילה אות קפא, קפד {ר"ח הלוי}
ד/ג שיח דוד (תשסד) עמ' צט {משום נבילה}
ד/ג שיח דוד (תשסח) עמ' קטז
ד/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קלו
ד/ג שמחתי באומרים לי עמ' שנה {ר"ח הלוי}
ד/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שלז
ד/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שיג
ד/ג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רצה {ר"ח הלוי}
ד/ג שערי טהר ח"ו סי' נב אות ב
ד/ג תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' א ענף ב
ד/ד אבני נזר אהע"ז סי' רו אות יט
ד/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' עא
ד/ד אור גדול דף קעג ע"א
ד/ד אור הישר [עונג יו"ט סי' סה, אור שמח הל' יבום פ"א ה"ה]
ד/ד אנצי"ת ע' בהמה גסה הע' 2, ע' בהמה דקה הע' 2
ד/ד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לז
ד/ד בית לאבות דף קג ע"ג
ד/ד בית שערים יו"ד סי' סו
ד/ד בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' לב {כנפל}
ד/ד בעקבי יעקב עמ' קל
ד/ד ברור הלכה שבת קלה ע"ב ציון ו
ד/ד ברכת מרדכי יבמות עמ' שנז
ד/ד בתים לבדים עמ' ז
ד/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רב, רד
ד/ד דברי יואל - שו"ת עמ' תכ
ד/ד העובר בהלכה עמ' 53
ד/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' טז
ד/ד ויקן יוסף דף קכז ע"ג
ד/ד זכרון יהונתן דף יא
ד/ד חותמי ברכה תשובה טז אות ב
ד/ד חי' בר נחמני דף ז ע"ד {מרק - לא כתב קרוש}
ד/ד חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' יח
ד/ד חיים ומלך
ד/ד חקרי הלכות (שומיאץ) דף לב ע"א
ד/ד יד פשוטה אהבה עמ' תתתנב
ד/ד ידיו של משה
ד/ד כל בו ח"ו עמ' קה
ד/ד כלילת יופי דף מט
ד/ד לב טהור עמ' ז
ד/ד לב שלם [פרי חדש יו"ד סב]
ד/ד לב שלמה (חלמא) עמ' עג
ד/ד להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פז
ד/ד לחם אבירים
ד/ד מגדל עז עמ' תרנו
ד/ד מגידות (תשעג) סי' קפא עמ' רז
ד/ד מהרי"ט אלגזי פ"ד אות כה
ד/ד מוריה ח גל' ח עמ' ל
ד/ד מחנה חיים ח"ג עמ' מב
ד/ד מחנה לויה (תשעד) עמ' עא
ד/ד מטה אהרן ר"ה עמ' כח
ד/ד מכתב לחזקיהו דף נז ע"ב
ד/ד מנחת חינוך ח"א עמ' ק, ח"ב עמ' קיז-קיח
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' מילה פ"א הי"ג]
ד/ד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' י אות א {עד ליל שמיני}
ד/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפב
ד/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמה {כזית מבשר נפל}
ד/ד משנת חיים חולין סי' נה עמ' קפו
ד/ד משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טו ע"ד
ד/ד נחל איתן
ד/ד נחלת שמואל דף מו ע"א
ד/ד נרות אהרן
ד/ד נשמת אברהם ח"ב עמ' רנה {כ"מ}
ד/ד נשמת כל חי ח"א דף ל ע"ב
ד/ד נתיב מאיר הל' תפלה פ"י ה"ה
ד/ד נתן פריו נדרים עמ' קלג
ד/ד ס' הפרנס עמ' לד
ד/ד עטרת טוביה
ד/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' רנב
ד/ד פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 72
ד/ד פי' ר"י ונה עמ' רכד
ד/ד צבי גאון יעקב סי' כא
ד/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
ד/ד קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עב
ד/ד קרית מלך
ד/ד רביד הזהב (אברך) דף כב ע"ד {בליל שמיני מותר}
ד/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' מד
ד/ד שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קעה, אהע"ז עמ' סח
ד/ד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קכז
ד/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שלב
ד/ד שער המלך ח"ב עמ' רלב
ד/ד שער נפתלי דף ה ע"ד {כנפל}
ד/ד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קמח
ד/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 357, 361
ד/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צא ע"א
ד/ד שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' קיז
ד/ד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שצט, תכו
ד/ד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף כג ע"א
ד/ד שרידי אש ח"ב עמ' טז
ד/ד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רה, ח"ב עמ' ד
ד/ה אבן ישראל (פישר)
ד/ה אגרא דשמעתא ח"א עמ' קפד
ד/ה אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קנה
ד/ה אנצי"ת ע' בשר הע' 141
ד/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לז
ד/ה דבר יהושע (שו"ת) ח"ה יו"ד סי' ד, וענ"ש סי' א
ד/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' כג
ד/ה זקן אהרן (פריד) עמ' קלז
ד/ה חזו"א יו"ד סי' יב ס"ק ג, ח
ד/ה חזו"א על הרמב"ם
ד/ה חי' כתב סופר קדשים עמ' לב
ד/ה חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קלו
ד/ה חלקו של יוסף (זוס') ח"ב דף סט ע"א
ד/ה יד אברהם טהרות עמ' כט
ד/ה כל בו ח"ו עמ' קו
ד/ה לחם אבירים
ד/ה מבי"ט (רובינ') דף קכד ע"ג
ד/ה מגדל עז עמ' תרנג, תרנו
ד/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קנו
ד/ה מנחת חזקיה מנחות עמ' קנט
ד/ה מראה איש ח"א יו"ד עמ' לה
ד/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפה
ד/ה משנת חיים חולין סי' נה עמ' קפג, קפו, סי' סז עמ' רכה
ד/ה משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יז אות ח
ד/ה משפטי עזיאל ח"ב עמ' יד
ד/ה מתנת כהונה בכורות עמ' קכו
ד/ה עמק שאלה (טברסקי) עמ' מא
ד/ה פורת יוסף (שלופר) דף נ ע"ב
ד/ה צבי גאון יעקב סי' מ
ד/ה קדשי יהושע עמ' תרסז
ד/ה קרית מלך
ד/ה ראשית בכורים דף יז
ד/ה שלמי יוסף בכורות עמ' קכו
ד/ה שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רכז
ד/ה שלמי שמעון (תשמו) עמ' פב
ד/ה שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קלה
ד/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקיא
ד/ה שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קמג
ד/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצח
ד/ה שער המלך
ד/ה תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ח
ד/ה תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' נח
ד/ו אבני ציון ח"ג עמ' נ
ד/ו אגם מים עמ' רעט-רפ, רפה
ד/ו אהל משה (לוין) ח"א דף לו ע"ד
ד/ו אהל משה (לוין) ח"ב דף טו ע"ג {שטרפה אותה חית היער}
ד/ו אור הישר [שער נפתלי סי' יד, אור הישר חולין רפ"ג]
ד/ו אמרי דוד (שליסל) דף נה ע"ג, נו ע"א
ד/ו אמרי שפר (גוטמן) פרשת משפטים פרק כב {אזהרה לטריפה מ"ובשר בשדה"}
ד/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לז
ד/ו אשי ישראל (ברודא) פרשת משפטים דף מז ע"ד
ד/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רמז
ד/ו בית אהרן וישראל גל' לב עמ' כה-כו {איסור טריפה נלמד מ"לכלב"}
ד/ו בית לוי (קאפשטיין) דף ז ע"ד
ד/ו בנין אפרים עמ' קמח
ד/ו בעי חיי יו"ד דף כא ע"ב {מ"מ - דברים אמיתיים}
ד/ו ברור הלכה חולין מב ע"א
ד/ו ברור הלכה חולין קב ע"ב ציון ג
ד/ו ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ב ע"א ציון ג
ד/ו גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קנה
ד/ו גבעת פנחס (ביליצר) פרשת משפטים דף לא ע"א
ד/ו דברי יששכר דף קיב ע"ב
ד/ו דעת אביעזרי עמ' כ-כא, כג
ד/ו דעת סופר יו"ד סי' ב
ד/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קעב-קעג, קעה {מלקות בכל סוגי הטריפות}
ד/ו הר המלך ח"ז עמ' תסט-תעג
ד/ו זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 16, 152
ד/ו זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיט ע"ב
ד/ו חי' הרי"ט עמ' רס
ד/ו חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' עו
ד/ו חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' ז
ד/ו חלקת מאיר
ד/ו חמודי צבי ויקרא עמ' סב
ד/ו יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ב אות ד הערה 46 עמ' 191 {איסור טריפה}
ד/ו יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 40
ד/ו כבוד יו"ט
ד/ו כל בו ח"ו עמ' קו
ד/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכד
ד/ו כרתי ופלתי סי' כט אות ב
ד/ו לב אריה (בראד) חולין מב ע"א
ד/ו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קמח
ד/ו להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' נח ע"א
ד/ו להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קמט
ד/ו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' צ
ד/ו לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף יג ע"ד
ד/ו מאור החיים עמ' יא
ד/ו מגדל עז עמ' תרנו
ד/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רלב
ד/ו מהרי"ט אלגזי פ"ה אות נא או"ק א
ד/ו מילי דמרדכי
ד/ו מנוחת אשר ח"א דף יז ע"ב {שאינה יכולה לחיות}, מו ע"ג-ע"ד {לומדים מנבילה שגם טריפה שאינה כמו דרוסה אסורה}
ד/ו מנוחת משה דף י ע"ד, יא ע"א-ע"ב, יב ע"ד
ד/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' קצח
ד/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' ריב
ד/ו מעיני התורה ח"א עמ' קא
ד/ו מעשה אברהם דף קנא ע"א
ד/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף כט ע"ב, מו ע"ב
ד/ו מצודת בן ציון דף סב ע"א
ד/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שלה
ד/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תלו
ד/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמג
ד/ו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קד
ד/ו משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' שמו
ד/ו משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף ח ע"ד, ט ע"א-ע"ב
ד/ו נטע שעשועים (בוירסקי) דף ה ע"ד
ד/ו נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' כא עמ' מא
ד/ו נתן פריו חולין עמ' קח, קכא
ד/ו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקה-תקו
ד/ו עיונים (פאור) עמ' 32
ד/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קז
ד/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קב
ד/ו עין יהודה עמ' סז {מ"מ}
ד/ו עץ חיים (גאגין) עמ' 16, 80, 165
ד/ו פנים חדשות [משפטי שמואל יז]
ד/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רסט-רע
ד/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' מז
ד/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' עח {כ"מ}
ד/ו קרית מלך
ד/ו שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) סי' ו
ד/ו שו"ת מהר"ש לובלין עמ' תכ {מ"מ, טריפות הל"מ}
ד/ו שופריה דיעקב (מערך) דף כח
ד/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' כד
ד/ו שיחת חולין עמ' שמד, שמז
ד/ו שם משמעון (פולק) ח"א דף עג
ד/ו שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 110, 119
ד/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' צב
ד/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קלד, קלו
ד/ו שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' קסב
ד/ו שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תיז
ד/ו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תכה
ד/ו תורה שלמה חי"ח עמ' 195 {לוקה}
ד/ו תורה שלמה שמות פכ"ב אות תקז
ד/ו תורת מיכאל עמ' מג
ד/ו תפארת אהרן עמ' צב
ד/ו תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' לג
ד/ז אבן הספיר (ספרקה) עמ' לג
ד/ז אבן ישראל (בוהוש) עמ' עז
ד/ז אבן פינה (נשר) עמ' פג
ד/ז אבני ציון ח"ג עמ' נ
ד/ז אגרות הנצי"ב עמ' לד
ד/ז אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' ד]
ד/ז אור פני יהושע עמ' צה
ד/ז אור תורה (בלומ') דף קיז ע"א
ד/ז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לז
ד/ז באר צבי עמ' קי
ד/ז בינת אברהם עמ' רמב
ד/ז בית אבא (גוטווירטה) דף לג ע"א {טריפה אינה חיה}
ד/ז בית נפתלי (תרנט) סי' לה
ד/ז ברור הלכה חולין מב ע"א
ד/ז בתי כהונה (תשסה) עמ' מד
ד/ז העמק דבר שמות פכ"ב פסוק ל
ד/ז הר המלך ח"ו עמ' קכ-קכז
ד/ז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' פ
ד/ז ויגד יעקב (תשסח) עמ' תרצה {טריפה אינה חיה}
ד/ז זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' עד {משום טרפה}
ד/ז זקן אהרן (פריד) עמ' קלז
ד/ז חוקת עולם עמ' 197 {טריפה האמורה בתורה}
ד/ז חי' כתב סופר כאן, וקדשים עמ' לט
ד/ז חלקת מאיר
ד/ז חמדת ישראל ח"א דף ל ע"ב וע"ד
ד/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' קב
ד/ז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף לו ע"ב, קפה
ד/ז יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ב אות ה הערה 51 עמ' 192 {כל הטריפות דאורייתא}
ד/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכד, רפז
ד/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקיג
ד/ז לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יג ס"ק א {טריפה - תחילת נבילה}, סי' יד ס"ק ב
ד/ז מאיר עיני חכמים ח"א דף מח ע"א
ד/ז מבי"ט (רובינ') דף קכד ע"ג
ד/ז מגדל עז עמ' תרנו
ד/ז מסורה ח"ט עמ' נא
ד/ז מעיני התורה ח"א עמ' סא
ד/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ל ע"ד, מו ע"ב
ד/ז מצודת בן ציון דף א ע"א וע"ג, ב ע"א וע"ג-ע"ד {טריפה אינה חיה שנאמר לכלב תשליכון}, סג ע"א {טריפה אינה חיה}
ד/ז מרחשת ח"א סי' כג אות ב
ד/ז משא בני קהת
ד/ז משברי ים אחע"א עמ' תמו
ד/ז משנת יעקב
ד/ז משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף ח ע"ד, ט ע"א-ע"ב
ד/ז נאות יעקב (שפירא) סי' א אות טז
ד/ז נצר מטעי (פרידמן) סי' יב
ד/ז עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף נט ע"ד
ד/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קז
ד/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קב
ד/ז עין יהודה עמ' סט {טריפה אינה חיה נלמד מ"לכלב תשליכון אותו"}
ד/ז עץ חיים (גאגין) עמ' 16, 80, 165
ד/ז עקבי ברכה עמ' עא
ד/ז פניני ים הקדמה לסי' כט
ד/ז פרנס לדורו עמ' 208
ד/ז צרור החיים (קליין) דף י ע"א וע"ג
ד/ז קהלת שלמה דף סב ע"א
ד/ז קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רכ-רכא
ד/ז קרית מלך
ד/ז שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) סי' לג
ד/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רז
ד/ז שו"ת מהרלב"ח סי' קלט (א)
ד/ז שיחת חולין עמ' שמד
ד/ז שמועות דוד עמ' קלב
ד/ז שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 119, 122
ד/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 355
ד/ז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף עד ע"א
ד/ז תורה שלמה חי"ח עמ' 196
ד/ז תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' לג
ד/ח אבן הספיר (ספרקה) עמ' לג
ד/ח אגרות הנצי"ב עמ' לד
ד/ח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רעב
ד/ח אדרת המלך עמ' פט-צ
ד/ח אהל משה (לוין) ח"א דף לו ע"ד
ד/ח אמת ליעקב מקרא עמ' יט
ד/ח אנצי"ת ע' דבר הכתוב הע' 9, 11
ד/ח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לז
ד/ח ארשת צבי עמ' קטו-קיח, קכב-קכה
ד/ח אש קודש מעילה עמ' קכט {טריפה - משום חוסר שחיטה}
ד/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמג-תקמד
ד/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עט ע"ד {טריפה אסורה כי היא כמו מתה קצת}
ד/ח ברור הלכה חולין מב ע"א
ד/ח בתים לבדים עמ' קצג
ד/ח דברות משה ב"ק ח"ב סי' פט הערה פג
ד/ח חיי נפש ח"ו עמ' קסא {טריפה אינה חיה}
ד/ח חכם צבי (תשעה) ח"א סי' פו ד"ה ולא {מ"מ}
ד/ח חלקת מאיר
ד/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' קב
ד/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף לז
ד/ח יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ב אות ה הערה 51 עמ' 192 {כל הטריפות דאורייתא}
ד/ח יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 41
ד/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכד
ד/ח לב אריה (בראד) חולין מב ע"א
ד/ח לחם אבירים
ד/ח לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יד ס"ק ב
ד/ח מבוא למשנה תורה עמ' 107
ד/ח מבי"ט (רובינ') דף קכד ע"ג
ד/ח מגדל עז עמ' תרנו
ד/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רל
ד/ח מנוחת אשר ח"א דף טז ע"ג-ע"ד {בין מעצמה בין ע"י דבר אחר}
ד/ח מסורה ח"ט עמ' נא
ד/ח מעיני התורה ח"א עמ' נז
ד/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מו ע"ב-ע"ג
ד/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שפז
ד/ח משנת יעקב
ד/ח משפטי עזיאל ח"ב עמ' ח
ד/ח משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף ח ע"ד, ט ע"א-ע"ב
ד/ח נותן טעם לשבח עמ' 71
ד/ח נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' לא ס"ק ה
ד/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תצו
ד/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 166
ד/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' רסב
ד/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קז, קנה, קנז
ד/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קב-קג, קסד, קסו
ד/ח עץ חיים (גאגין) עמ' 16, 80, 165
ד/ח פני משה (שלז')
ד/ח פרנס לדורו עמ' 208
ד/ח ציץ אליעזר ח"א סי' כד אות יב
ד/ח קהלת שלמה דף סב ע"א
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תפד
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ס
ד/ח שו"ת הריב"ש עמ' קעג
ד/ח שיחת חולין עמ' שמד
ד/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קעד
ד/ח שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 119, 122
ד/ח שער שושן עמ' מח {שקרובה למות}
ד/ח שרידי אש ח"ב עמ' נ
ד/ח תורה שלמה שמות פכ"ב אות תקיג
ד/ח תחומין ח"ח עמ' 444
ד/ח תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' לג
ד/ט אבן הספיר (ספרקה) עמ' לג
ד/ט אבני ציון ח"ג עמ' רכח, של, שלב
ד/ט אגרות הנצי"ב עמ' לד
ד/ט אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רעב
ד/ט אדרת המלך עמ' פט-צ
ד/ט אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 216 {צ"פ}
ד/ט אות ציון עמ' קסה {טריפה אינה חיה}
ד/ט אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קפא
ד/ט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות לז
ד/ט אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' שט
ד/ט בדבר מלך חט"ו עמ' רלג {זה הכלל כל שאין כמוה חיה טריפה}
ד/ט בנין שלמה (רבינ') סי' מה
ד/ט ברור הלכה חולין מב ע"א
ד/ט גבורות שלמה דף פו ע"ב
ד/ט גינת ורדים (תאומים) עמ' מא
ד/ט גליונות אבני נזר
ד/ט דברי יואל - שו"ת עמ' שכ
ד/ט דעת אביעזרי עמ' כ, כג
ד/ט העמק שאלה שאלתא קכה אות א
ד/ט הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' פ
ד/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 16
ד/ט זכר יצחק (תשן) עמ' שא
ד/ט חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קצד, רלח
ד/ט חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' יב
ד/ט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' עז ד"ה ובהכי
ד/ט חלקת מאיר
ד/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' צח-ק, קכא-קכב
ד/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קפה
ד/ט יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ב אות ד הערה 46 עמ' 191 {איסור טריפה}
ד/ט יחי ראובן (אונג') עמ' רפא
ד/ט כל בו ח"ו עמ' קו
ד/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכד
ד/ט לב אריה (בראד) חולין מב ע"א
ד/ט להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קיט
ד/ט לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יד ס"ק ב
ד/ט מגדל עז עמ' תרנו
ד/ט מנוחת אשר ח"א דף יז ע"ג {אינה יכולה לחיות}
ד/ט מנחת חינוך ח"א עמ' רמז
ד/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מג ע"ד, מה ע"ג, מו ע"ב
ד/ט מרחשת ח"ג סי' לא אות א
ד/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תלו
ד/ט משנה הלכות ח"ט סי' קנא
ד/ט משנת יעקב
ד/ט משפטי עזיאל ח"ב עמ' יב
ד/ט משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף ח ע"ד, ט ע"א-ע"ב
ד/ט עיונים (פאור) עמ' 32
ד/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קנה, קנז
ד/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קסד, קסו
ד/ט עין יהודה עמ' סז {כל שאין כמוה חיה טריפה - נלמד מ"ובשר בשדה טריפה"}
ד/ט עקבי ברכה עמ' עב
ד/ט פרנס לדורו עמ' 208
ד/ט ציץ אליעזר ח"א סי' כד אות יב
ד/ט צפנת פענח דברים עמ' קפא
ד/ט רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ה הי"ח הע' 3
ד/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ס
ד/ט שיחת חולין עמ' שמד
ד/ט שמועות דוד עמ' קט
ד/ט שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 119, 122
ד/ט שרידי אש ח"ב עמ' מט
ד/ט תחומין ח"ח עמ' 444, חי"ח עמ' 379 {טריפה אינה חיה}
ד/ט תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' לג
ד/י אבן האזל קדשים ח"ב דף כא ע"ב
ד/י אבן הספיר (ספרקה) עמ' לג
ד/י אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' יב אות ד
ד/י אגרות משה או"ח ח"א סי' יד ענף ב
ד/י אור חדש (בלומ') דף עו ע"ג {על בשר מן החי חייב משום איסור טריפה}, עח ע"ג, עט ע"א
ד/י אות ציון עמ' קכ
ד/י אנצי"ת ע' בשר מן החי הע' 4, 12, 13, 17, 27
ד/י ארשת צבי עמ' קנא {בשר הפורש מן החי - טריפה}
ד/י באר בשדה עמ' תקלד {מה לי טרפה אותה חיה}
ד/י באר מרים פ"ט ה"י
ד/י בדרך המלך עמ' רע
ד/י בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' קצג
ד/י בן יהודה סי' ח, ובהסכמת רי"ש נתנזון
ד/י ברור הלכה חולין קב ע"ב ציון ג
ד/י בתי כהונה (תשסה) עמ' מד, מח
ד/י דברות משה סנהדרין עמ' תשיב
ד/י דברות משה פסחים עמ' קמט
ד/י דברי אמת (תשעט) עמ' קצו {מלקות בבשר מן החי הוא משום טרפה}
ד/י דברי הרב עמ' קצא
ד/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קעו
ד/י המעשה והמדרש עמ' כח, לב-לג, לו-לז {בשר מן החי אסור משום טריפה}
ד/י זכר יצחק (תשן) עמ' קנו, רצא
ד/י זקן אהרן (פריד) עמ' קלז
ד/י חי' בר נחמני דף ל ע"א
ד/י חי' הגר"ח החדש עמ' תפ, תצד
ד/י חי' חתם סופר
ד/י חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף סב, קלט
ד/י חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' יח
ד/י חיי אריה דף סח ע"ד
ד/י חמדת יעקב עמ' 9
ד/י ים התלמוד (עדיל) עמ' תשיד
ד/י ישועות יעקב קדשים עמ' רסח
ד/י כל בו ח"ו עמ' רמב
ד/י להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' יז
ד/י להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קיז
ד/י לחם אבירים
ד/י לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ז ס"ק ד
ד/י מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' מה
ד/י מגדל עז עמ' תרנו
ד/י מי יהודה יו"ד סי' נז
ד/י מנוחת משה דף ד ע"א {בשר מן החי נלמד מ"בשר בשדה טריפה" כר' יוחנן}
ד/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצ ע"ג
ד/י מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נח
ד/י מנחת חינוך ח"א עמ' שיח, ח"ג עמ' קצה, קצח
ד/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קד {טעם המלך}
ד/י מעין החכמה עמ' מח
ד/י מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף לב, דבר אברהם ח"ב סי' ט אות יא]
ד/י מרחשת ח"א סי' כג אות א
ד/י משברי ים אחע"א עמ' תרמא
ד/י משנת יעקב
ד/י משנת ר' אהרן קדשים - בכורות דף ו ע"ב
ד/י משנת ר' אהרן שבת עמ' קעא, קעה
ד/י נחלת שמואל דף מא ע"ג
ד/י נטע שורק דף כג ע"א
ד/י ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' א
ד/י עקבי ברכה עמ' פב
ד/י פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' נט
ד/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' פג {משום אוכל טריפה}
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תפד
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' סא
ד/י שדה הארץ ח"א דף נח ע"ד
ד/י שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' נט
ד/י שמועות דוד עמ' קטז, קלב
ד/י שמועת חיים יומא ח"א עמ' תלט
ד/י שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' מח
ד/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 353, 361
ד/י שערי שמחה (רפיש) דף ו ע"ד
ד/י שרידי אש ח"ב עמ' טו
ד/י תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' א ענף ב
ד/י תורה שלמה שמות פכ"ב אות תקיא
ד/י תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשעא, תשעג
ד/י תפארת אהרן עמ' צב
ד/י תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רו
ד/יא אבן הספיר (ספרקה) עמ' לג
ד/יא אגודות אזוב מדברי דף יב ע"ד {לא אירע מכה - אם לא ידוע}
ד/יא אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שלה
ד/יא אור הישר [עין יצחק יו"ד סי' ד]
ד/יא אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קפא
ד/יא ארשת צבי עמ' קטו, קכג
ד/יא ברור הלכה חולין לז ע"א ציון א
ד/יא בשבילי הקרבנות סי' לח אות ב
ד/יא בתי כנסיות דף מב ע"ב
ד/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ה יו"ד סי' ד
ד/יא דרך ישראל חולין סי' י ס"ק א
ד/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קה
ד/יא חזו"א יו"ד סי' נו ס"ק א
ד/יא חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' רמב
ד/יא חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' ז
ד/יא כל בו ח"ו עמ' רמב
ד/יא מגדל עז עמ' תרנז
ד/יא מגילת ספר לאוין דף סד ע"ד
ד/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' פט
ד/יא מעיני התורה ח"א עמ' מז, מח, נט
ד/יא מעשה רקח
ד/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מו ע"ב, מז ע"א
ד/יא משנה הלכות ח"ט סי' קנא, ח"י סי' פג
ד/יא משנה הלכות ח"י סי' פג
ד/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמז
ד/יא משנת יעקב
ד/יא נחלת שמעון (אמוראי) דף יט
ד/יא ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' פב
ד/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קח, קנז
ד/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קג, קסו
ד/יא עין יצחק ח"א עמ' קנח
ד/יא עמודי שלמה ח"ב עמ' קנה
ד/יא פני משה (שלז')
ד/יא פסקי אליהו ח"א עמ' לה
ד/יא ציץ אליעזר ח"א סי' כד אות יב
ד/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור ז הערה 1
ד/יא שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' נט
ד/יא שרידי אש ח"ב עמ' נא, ריט, רכב
ד/יב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' יח
ד/יב ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ד
ד/יב ארשת צבי עמ' קכו
ד/יב ברור הלכה חולין לז ע"א ציון א
ד/יב כל בו ח"ו עמ' רמב
ד/יב מבוא למשנה תורה עמ' 105
ד/יב מגדל עז עמ' תרנז
ד/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' קצח
ד/יב מנחת מרדכי (תשז) עמ' ל
ד/יב משנה הלכות ח"י סי' פג
ד/יב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' פב
ד/יב פני משה (שלז')
ד/יב קונטרסי שעורים גיטין שעור ז הערה 1
ד/יב שארית כלב עמ' קיז
ד/יב שרידי אש ח"ב עמ' קפה
ד/יג ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שנח
ד/יג אשר לשלמה (אשכנזי)
ד/יג בארות יצחק (הכהן) עמ' שא
ד/יג ברור הלכה חולין לז ע"א ציון א
ד/יג דברי חיים ח"ב יו"ד סי' ד
ד/יג דברי סופרים (סופר) עמ' מז
ד/יג הגהות חבר בן חיים
ד/יג חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"ג
ד/יג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' רמג
ד/יג טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רעז
ד/יג כל בו ח"ו עמ' תצה
ד/יג מזכרת עמ' 227
ד/יג מנוחת אשר ח"ב דף כו ע"ב {מסוכנת}
ד/יג משכן אהרן עמ' צד
ד/יג משנה הלכות ח"י סי' פג
ד/יג משנת חיים חולין סי' לט עמ' קלח
ד/יג משנת יעקב קדושה עמ' שמז
ד/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף סו ע"א-ע"ב {פרכוס הוא בסוף שחיטה}
ד/יג נתן פריו חולין עמ' קכו
ד/יג ס' התדיר עמ' שב
ד/יג פני משה (שלז')
ד/יג שלמי שמעון (קדשים) עמ' רע
ד/יג שער שושן עמ' מו
ד/יג שערי טהר ח"ו סי' נב אות ב
ד/יג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' לו
ד/יג שרידי אש ח"ב עמ' לא, רכג
ד/יג תועפות ראם (באר) עמ' מד
ד/יד אהלי יהודה (אמדו)
ד/יד בארות יצחק (הכהן) עמ' שא
ד/יד בית אפרים יו"ד (תרמד) דף לח ע"ד
ד/יד בית זבול ח"א סי' טז אות ב
ד/יד ברור הלכה חולין לז ע"א ציון א
ד/יד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' סא
ד/יד זהב התרומה מ"ש עמ' רי
ד/יד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קה
ד/יד חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"ג
ד/יד חי' הגרז"ס קדשים עמ' קיח
ד/יד חלקת יואב החדש הגהות על חולין לב ע"א
ד/יד ישועות יעקב קדשים עמ' קמז
ד/יד כל בו ח"ו עמ' תצו
ד/יד משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יד אות א
ד/יד ס' הנייר עמ' צח
ד/יד ס' התדיר עמ' שב
ד/יד עמודי שלמה ח"ב עמ' קכה-קכו
ד/יד פאר אהרן עמ' עה, עח
ד/יד פאת שדך יו"ד עמ' רה
ד/יד שאר יוסף
ד/יד תכלת מרדכי (קלצקי) דף נא ע"א
ד/טו אגרא דשמעתא ח"ב עמ' שפב
ד/טו בר ריב"א עמ' קע
ד/טו ברור הלכה חולין לז ע"א ציון א
ד/טו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנג
ד/טו דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' מ ד"ה ואם (בהמ"ח)
ד/טו דברי חיים ח"ב יו"ד סי' ד
ד/טו דברי סופרים (סופר) עמ' מח
ד/טו חי' חתם סופר
ד/טו חנן אלקים עמ' רסו
ד/טו לחם אבירים
ד/טו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פו ע"ג
ד/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' שסג
ד/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מה ע"ד, מז ע"ג
ד/טו מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' כ]
ד/טו מרחשת - מנחת חינוך - מנחת הזבח אות ה
ד/טו משברי ים חזקה עמ' שסא
ד/טו משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יד אות א, ה
ד/טו פאת שדך יו"ד עמ' רה
ד/טו שערי טהר ח"ו סי' נב אות ב
ד/טו שרידי אש ח"ב עמ' מא
ד/טו תולדות יצחק (הורוביץ) דף כט ע"א וע"ד
ד/טז אדני נחושת עמ' א
ד/טז אור הישר [באר יצחק אהע"ז סי' ב]
ד/טז אמונת יהושע עמ' אלף תי, אלף תיג-תיד
ד/טז אמת ליעקב מועד עמ' שלח
ד/טז אנצי"ת ע' אסורים מצטרפים הע' 4, 6, 23, 27, 28
ד/טז ארשת צבי עמ' קטו
ד/טז באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' כג
ד/טז בית אבא (גוטווירטה) דף כז ע"ג {אין מצטרפין}
ד/טז בנין שלמה (רבינ') סי' מה
ד/טז ברור הלכה ע"ז סו ע"א ציון ד פסקה ד
ד/טז ברכת ראובן דף קפג ע"א
ד/טז גבורות יצחק עמ' צד
ד/טז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנג
ד/טז דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סה
ד/טז דברי יששכר דף יא ע"ב
ד/טז דליית הכרם עמ' תתתיד {ראב"ד} [שייך להלכה יז]
ד/טז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קעו-קעז
ד/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלב
ד/טז זהב התרומה מ"ש עמ' קלג
ד/טז זכרון יהונתן דף טז ע"ג
ד/טז חזו"א יו"ד סי' כה ס"ק ב, ט
ד/טז חזו"א על הרמב"ם
ד/טז חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"א
ד/טז חי' בר נחמני דף י ע"ג {ראב"ד}, מד ע"ג
ד/טז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' סא-סב
ד/טז חי' ר' חיים הלוי דף נח
ד/טז יצחק ירנן
ד/טז יראה ואהבה עמ' רמ
ד/טז ישועות יעקב מועד עמ' תתלד
ד/טז כרתי ופלתי סי' צח אות ד
ד/טז לב שלם [חזון נחום דף רד ע"ב]
ד/טז לבב דוד
ד/טז מאיר נתיבים עמ' 400
ד/טז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פו ע"ג
ד/טז מוריה גל' קיג עמ' עח
ד/טז מנוחת משה דף ה ע"א, ס ע"ד, סד ע"ג
ד/טז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף כז ע"ב {ראב"ד}, שמות דף מב ע"ב, ח"ב דף רנה ע"ג
ד/טז מנחת חינוך ח"א עמ' מח, קח, קמז, ח"ב עמ' שסג, תלח, ח"ג עמ' נ, קפו
ד/טז מראה הפנים נזיר דף כו
ד/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תו
ד/טז משנת ר' אהרן נדרים עמ' קנו
ד/טז נשמת אברהם ח"א עמ' שטז
ד/טז ספרי דבי רב ח"א עמ' קנח
ד/טז ערך שי חו"מ סי' פח סעיף ג
ד/טז פני משה (בנבנשתי) (מזוז) דף סב ע"ג
ד/טז קהל יהודה - חי' השו"ע דף טז ע"ג
ד/טז קרית מלך
ד/טז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ס
ד/טז שארית כלב עמ' קלב
ד/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' ט
ד/טז שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רסב
ד/טז שערי טהר ח"ח סי' סו אות ב
ד/טז תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קעז
ד/יז אבן האזל קדשים ח"ב דף כג ע"ב
ד/יז אבן הספיר (ספרקה) עמ' לג, לה
ד/יז אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' כז אות א
ד/יז אבני נזר יו"ד סי' יח אות ב
ד/יז אבני ציון ח"ד עמ' רט
ד/יז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רעב
ד/יז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רנד
ד/יז אור החיים דברים פי"ד פסוק כא
ד/יז אור הישר [באר יצחק או"ח סי' י]
ד/יז אור תורה (בלומ') דף קיז ע"ב
ד/יז אמונת יהושע עמ' אלף תיד
ד/יז אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ז ד"ה אולם, ד"ה ובאמת, סי' ח ד"ה אך לפי"ז
ד/יז אנצי"ת ע' אסורים מצטרפים הע' 20-18, 22, 29, 30
ד/יז אנצי"ת ע' בשר מן החי הע' 18, 20, 21
ד/יז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מד
ד/יז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שנז
ד/יז אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמג-תקמד, תרצה
ד/יז אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' לה, שב {חוץ מנבילה וטריפה}
ד/יז באר בשדה עמ' תקלז {אין וכו' מצטרף לפי שהם שני שמות}
ד/יז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' צח
ד/יז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עט ע"ג
ד/יז ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' יז
ד/יז ביצחק יקרא (תשע) פרק מד ד"ה ובגמ' {ראב"ד}
ד/יז בית המדרש
ד/יז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תג, תנח
ד/יז בית מרדכי (סאויצקי) דף מד ע"ב {או"ש}
ד/יז בית שערים ח"ג סי' ד
ד/יז בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' צב
ד/יז בנין אפרים עמ' קמז
ד/יז בנין שלמה (רבינ') סי' מה
ד/יז ברור הלכה חולין מב ע"א {או"ש}
ד/יז ברכת ראובן דף קפג ע"ג {ראב"ד}
ד/יז גבורת יצחק מכות עמ' רפד, שו {מ"מ}
ד/יז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סו, סט
ד/יז גליונות אבני נזר
ד/יז גן דוד דף יג ע"ב
ד/יז גן שושנים ח"ב עמ' רל
ד/יז דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' ג
ד/יז דבר יהושע על הש"ס עמ' רפו
ד/יז דברות משה חולין עמ' רפח
ד/יז דברי אהרן עמ' קכג {טריפה תחלת נבילה}
ד/יז דברי אפרים סי' י דף יא ע"א {בטמאה אין איסור נבילה}
ד/יז דברי יציב אהע"ז עמ' רפב {תחלת נבילה}
ד/יז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' כו
ד/יז דור רביעי ח"ב עמ' פד
ד/יז דליית הכרם עמ' תתתיד [כאן צ"ל ההשגה]
ד/יז דרך המלך (רפפורט)
ד/יז דרך ישראל חולין סי' ב ס"ק ג {טרפה תחילת נבילה}
ד/יז המדות לחקר ההלכה מדה יג אות לג
ד/יז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' מז
ד/יז הר המלך ח"ד עמ' שעג
ד/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 218
ד/יז ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' פב, תקל, תקלד
ד/יז זית רענן ח"א עמ' תקסה-תקסו
ד/יז זכר יצחק (תשח) עמ' קסט
ד/יז זכר יצחק (תשן) עמ' קפג, רעה-רעו, רצא
ד/יז חי' בר נחמני דף כ ע"ב {טריפה תחילת נבילה}, ל ע"א, סח ע"ד {טריפה תחילת נבילה}
ד/יז חי' הגר"ח החדש עמ' שיז, תעט-תפ, תצד
ד/יז חי' הגרז"ס קדשים עמ' רמב, רמג, רמה
ד/יז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' סא, עה
ד/יז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף נה, נו, קלט
ד/יז חי' מהרי"א צטרון עמ' מג
ד/יז חי' תורה על מכות (נדפס סו"ס מהרש"א הארוך על מכות) טז ע"ב
ד/יז חלקו של יוסף (זוס') ח"ב דף עג ע"ד
ד/יז חלקת יואב החדש קונטרס הערות סי' יז, כא
ד/יז חלקת מאיר
ד/יז חמדת יעקב עמ' 143
ד/יז חמדת שלמה עמ' קצה {נבילה וטריפה מצטרפין וראב"ד}
ד/יז חסדי דוד ח"ה עמ' תתקג
ד/יז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רל
ד/יז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף מט ע"ב, סט
ד/יז יד הלוי (לוין) דף עז ע"ב
ד/יז יוסף חי [עי' חידושי לחולין ק ע"ב]
ד/יז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לה
ד/יז כל בו ח"ו עמ' רמב
ד/יז כתר המלך
ד/יז לב דוד (פלדמן) עמ' עז {נבילה וטריפה מצטרפים}
ד/יז לב שלם [שיירי כנה"ג בחי' על הרמב"ם דף קמד ע"ב]
ד/יז לבושי מרדכי או"ח עמ' רפג
ד/יז ללמוד על הכלל עמ' קג, קו
ד/יז לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יא ס"ק ז
ד/יז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' צא
ד/יז לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' צח
ד/יז מאיר נתיבים עמ' 400
ד/יז מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ב דף לה ע"ג
ד/יז מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' סט {ראב"ד}
ד/יז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תקט
ד/יז מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לז או"ק ג {או"ש}
ד/יז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' מא
ד/יז מוריה גל' קיג עמ' עח, גל' קצג עמ' צא {צירוף נבילה וטמאה}, צב
ד/יז מי החג עמ' כב, עז
ד/יז מלבושי יו"ט ח"ב קל וחמור סי' ג
ד/יז מנוחת משה דף סב ע"ד {נבילה מצטרפת עם טריפה}
ד/יז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצ ע"ב
ד/יז מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קכט
ד/יז מנחת חינוך ח"א עמ' מח, נד, עח-עט, קמז, שכ, ח"ב עמ' קטו-קיז, רעד, שסג, שע, שעח, תסו, ח"ג עמ' קפו, קפח, רלג
ד/יז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רד
ד/יז מעיני התורה ח"א עמ' נד, נה, נט
ד/יז מעשה רקח
ד/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שיא ע"ב
ד/יז מקדש יחזקאל
ד/יז מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 129
ד/יז מרחשת ח"א סי' כג אות ב, ח"ג סי' י אות א
ד/יז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' טז אות יג {צירוף מלאכות שבת שונות לכשיעור}
ד/יז משא יד ח"א עמ' קפז {נבילה וטריפה מצטרפים}
ד/יז משברי ים אחע"א עמ' רמז, תעח, תקעג, תרכא
ד/יז משכנות אפרים שבת סי' לה אות טז הערה כב {או"ש}
ד/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שמד
ד/יז משנת יעקב כאן
ד/יז משנת יעקב קרבנות עמ' רסא-רסב
ד/יז משנת ר' אהרן שבת עמ' קעג
ד/יז משרת משה (נבר)
ד/יז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף סה ע"א-ע"ב
ד/יז נחלת שמואל דף לד ע"ב, מ ע"ג, מה ע"א
ד/יז נטע שעשועים (בוירסקי) דף ה ע"ד
ד/יז נר מצוה (ואלק) מצוות דף עח ע"ב {ראב"ד}
ד/יז נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף לו-לז {לח"מ}
ד/יז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מח אות א, ח"ג סי' לד אות א-ג
ד/יז נתן פריו חולין עמ' עט
ד/יז ספרי דבי רב ח"א עמ' קנח
ד/יז עטרת טוביה
ד/יז עמק יהושע ח"א דף נ
ד/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צ
ד/יז עקבי ברכה עמ' פג
ד/יז פני אברהם (פרלמן) דף כה ע"ד
ד/יז פני משה (בנבנשתי) (מאזוז) דף סב ע"ד
ד/יז פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תקיח {כ"מ}
ד/יז פרי השדה נדרים עמ' מט {אור שמח}
ד/יז פרשת המלך
ד/יז צבי גאון יעקב סי' מ
ד/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' א אות ה
ד/יז קדשי יהושע עמ' תתטז {או"ש}
ד/יז קהלות יעקב קדושין סי' מא, זבחים בהוספות סי' ג, מעילה סי' ב
ד/יז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנט
ד/יז קרית מלך
ד/יז רווחא שמעתתא ח"א עמ' מד
ד/יז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קמב
ד/יז רשימות לב שבת סי' יא אות ד {מ"מ}
ד/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תפד
ד/יז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צח ע"א, ק ע"ב, קב ע"א
ד/יז שארית כלב עמ' קטו, קיז, קע {ראב"ד}
ד/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' ט
ד/יז שביתת השבת זורה אות ח {נבילה מצטרפת}
ד/יז שו"ת הרמ"ע השלם עמ' רס {מ"מ}
ד/יז שיח ערב קדשים עמ' תל
ד/יז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תד {ראב"ד}
ד/יז שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קלו
ד/יז שמחת החג דף מא ע"ג, מג ע"א
ד/יז שמחתי באומרים לי עמ' רנה-רנו
ד/יז שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' לא
ד/יז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שי
ד/יז שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קצא
ד/יז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קט
ד/יז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' צב
ד/יז שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' צו
ד/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שעב, שעד, שפה
ד/יז שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' קסב
ד/יז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תיז
ד/יז שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 66
ד/יז שער המלך ח"ב עמ' עו {מ"מ}
ד/יז שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות טז דף כט ע"א {או"ש}
ד/יז שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות טז, ח"ו סי' נב אות ב
ד/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 361
ד/יז תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' א ענף ב
ד/יז תורה שלמה שמות פכ"ב אות תקט
ד/יז תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תרצ
ד/יח אבן האזל קדשים ח"ב דף צד ע"ב
ד/יח אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' עג
ד/יח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קנא, קנד-קנה, יו"ד ח"ב סי' כז, לב
ד/יח אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שמח, שנ
ד/יח אוצרות יהושע עמ' ו
ד/יח אור הישר [פטור ממלקות כדביאר מ"מ לקמן פ"ח ה"ה]
ד/יח אור יעקב פסחים דף כד ע"א, כה ע"א-ע"ב, ועמ' 48, 50
ד/יח אור ליהודה (תשנט) עמ' קפח {גידים}, רכז {השמיט רוטב}
ד/יח אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' יא {גידים}
ד/יח אחיעזר ח"ב סי' ו אות ז, ח"ג סי' לג אות ג
ד/יח אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' א [ט] ד"ה ולפ"ז
ד/יח אמרי נפתלי ח"ב עמ' רסח {לח"מ}
ד/יח אנצי"ת ע' אסורו חשובו הע' 14, 16, ע' בהמה טמאה הע' 45
ד/יח אנצי"ת ע' בשר הע' 66, 68, 87, 139, 140
ד/יח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מה
ד/יח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כג ע"א-ע"ב
ד/יח בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רטו
ד/יח בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' ע
ד/יח בדבר מלך ח"ה עמ' קצד
ד/יח בדרך המלך עמ' קסט
ד/יח בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 10 {גיד}
ד/יח בית דוד (תשעט) יו"ד סי' פב
ד/יח בנין הלכה עמ' צג
ד/יח בנתיב המצוות עמ' 86
ד/יח ברור הלכה ב"ק עח ע"ב ציון ג
ד/יח ברכת כהן (דויטש) קונ' התערובות עמ' קמט {עצמות אסורים}
ד/יח ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נ
ד/יח ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט
ד/יח בשמים ראש סי' קמא
ד/יח גבורת יהודה פסחים סי' כא ס"ק ח
ד/יח גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טו-טז
ד/יח גן שושנים ח"ב עמ' רכז-רכט
ד/יח גנא דפלפלי עמ' קמח {מחיה טמאה}
ד/יח דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סז אות ד
ד/יח דבר יהושע (שו"ת) ח"ה יו"ד סי' ד, וענ"ש סי' א
ד/יח דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תעב {פטור מפני שאלו אינן ראויין לאכילה}
ד/יח דברי יוסף (קונביץ) עמ' 175
ד/יח דברי שמואל (ראטה) עמ' רנ
ד/יח דגל ראובן ח"ג סי' לד
ד/יח דעת סופר יו"ד סי' כד
ד/יח ואם תאמר ח"ד קושיה 405
ד/יח וזאת ליהודה (זלצר) עמ' נה-נו
ד/יח ויקן יוסף דף עו ע"ג
ד/יח זכר יצחק (תשן) עמ' שלט
ד/יח חבורי טהרה עמ' ג, צ, צב, קז, קיז, רמט, רנו
ד/יח חזו"א מכשירין סי' י ס"ק ה, עוקצין סי' א ס"ק יד
ד/יח חזו"א על הרמב"ם
ד/יח חי' בר נחמני דף כד ע"א {השמיט רוטב}
ד/יח חי' הגר"ח החדש עמ' סח, ריז
ד/יח חי' מהרי"א צטרון עמ' קלח
ד/יח חי' ר' חיים הלוי דף לב
ד/יח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רסב, שמז
ד/יח חכמת גרשון עמ' תה
ד/יח חלק לוי עמ' פב
ד/יח חסדי דוד ח"ה עמ' תתקא
ד/יח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שמ, יו"ד ח"א עמ' שמב-שמג
ד/יח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רכט ע"א, יו"ד ח"א דף קג ע"ד
ד/יח טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רנט
ד/יח יגיעת ערב פסחים עמ' צו-צז, קע-קעא
ד/יח יד אברהם טהרות עמ' כב, כט
ד/יח יד דוד (קרלין) ח"ב דף לא
ד/יח יד ישראל ח"ב
ד/יח ידבר שלום ח"ב עמ' קו
ד/יח ידיו של משה
ד/יח יצחק ירנן
ד/יח יקב זאב דף ו ע"ג
ד/יח ישורון ח"כ עמ' רג {עצמות אסורות}
ד/יח כוכבי בוקר עמ' תקסז
ד/יח כל בו ח"ו עמ' רמב
ד/יח כרם יהושע (ולרשטיין) דף מ ע"ד {גידין}
ד/יח כרתי ופלתי סי' פא אות ו
ד/יח לב איש עמ' תקו
ד/יח לב שלם [פרי תואר סי' פא ס"ק ח דף קמו ע"ב]
ד/יח לבושי עז הל' תערובות עמ' נד {עצמות}
ד/יח להורות נתן מועדים ח"ב עמ' צ
ד/יח לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' כט
ד/יח מועדים וזמנים ח"ג סי' רב
ד/יח מי החג עמ' כה
ד/יח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קנד, קנו
ד/יח מנחת אשר פסחים עמ' קמא
ד/יח מנחת חינוך ח"א עמ' טו, נא-נב, ח"ב עמ' פה
ד/יח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' שפז, ח"ה עמ' יז
ד/יח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' לד
ד/יח מצודת דוד (שפרבר) עמ' שיח {גיד של טמאה}
ד/יח מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט אות ב
ד/יח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' צה
ד/יח מראה איש ח"א יו"ד עמ' לה
ד/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יח משאת משה (חברוני) פסחים סי' כח עמ' 84
ד/יח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפב
ד/יח משכן שילה עמ' רי
ד/יח משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' טז אות א, ט, סי' יז אות א, ד-ו, יז
ד/יח מתנת כהונה בכורות עמ' קכז
ד/יח נועם ח"ח עמ' כא
ד/יח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לז ע"ד, לח ע"א
ד/יח נחל איתן
ד/יח נחלי יהושע עמ' קעה
ד/יח נר מצוה (ואלק) מצוות דף קח ע"ב {גידים של נבילה}
ד/יח נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לד אות ה
ד/יח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קכה
ד/יח ענפי ארז (זי') דף כה ע"ד
ד/יח פאר הלכה פסחים עמ' ריג {גיד הנשה של טמאה}
ד/יח פי' ר"י ונה עמ' רכה
ד/יח פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקצז
ד/יח פרי החג דף נח ע"ב {עור ועצמות}
ד/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רעו
ד/יח קדשי יהושע עמ' תקפא, תרפד
ד/יח קהלת יעקב (אלבעלי)
ד/יח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י ה"י מקור 24, 29
ד/יח רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עה
ד/יח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפ
ד/יח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' ה, יד
ד/יח שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' מא-מ, מו-מז, נב-נד, נח, סה-סו, סח-ע
ד/יח שושנת העמקים (תאומים) עמ' יב
ד/יח שלמי יוסף בכורות עמ' קכז
ד/יח שלמי שמעון (קדשים) עמ' רע
ד/יח שלמי שמעון (תשמו) עמ' פא
ד/יח שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קסב, קסה
ד/יח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שלו
ד/יח שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שיב, שכ
ד/יח שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רעו
ד/יח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקיב
ד/יח שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קלט
ד/יח שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' ח-ט
ד/יח שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קמג
ד/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' עז, קצו
ד/יח שער המלך ח"ב עמ' פא
ד/יח שערי תורה (לעוו) חולין עמ' י
ד/יח תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' א ענף ב
ד/יח תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ח {שליא}
ד/יח תורת המלאכות ח"ב עמ' סו אות נד
ד/יח תרומת הגורן ח"ב עמ' 35, 39
ד/יח תשובה שלמה יו"ד סי' ח
ד/יט אגרות משה או"ח ח"א סי' קמז ענף ג
ד/יט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 134
ד/יט אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 79 {הגהמ"י}
ד/יט אנצי"ת ע' בשר הע' 146, 150
ד/יט בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 54 {צפרנים}
ד/יט בכורי אליהו עמ' קלד
ד/יט ברור הלכה חולין קטז ע"א ציון ג
ד/יט בתי כנסיות דף מב ע"ג
ד/יט דברי יוסף (קונביץ) עמ' 172, 175
ד/יט חי' בר נחמני דף כח ע"ד
ד/יט חסדי דוד ח"ו עמ' קפד
ד/יט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שמג
ד/יט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קג
ד/יט יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ה אות כ {צ"פ}
ד/יט יד המלך (פלומבו)
ד/יט ידיו של משה
ד/יט כל בו ח"ו עמ' רמג
ד/יט לבב דוד
ד/יט לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף א ע"ג
ד/יט משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שעו
ד/יט משנת יעקב
ד/יט משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יז אות יא
ד/יט סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מ אות ג, סי' מא אות ח, סי' מד אות ב
ד/יט עמודי שלמה ח"ב עמ' קכז-קכח
ד/יט עמק שאלה (טברסקי) עמ' מא
ד/יט ערהשה"ע טהרות סי' קכז אות כה
ד/יט פי' ר"י ונה עמ' רכה-רכו
ד/יט פסקי אליהו ח"א עמ' לז-לט
ד/יט קהלת יעקב (אלבעלי)
ד/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצח
ד/יט שערי שמחה (רפיש) דף לב ע"ג
ד/יט תושיה (קוסובסקי) ח"א דף כו ע"ב, כז ע"א
ד/יט תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' ב
ד/כ אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' ע
ד/כ אהלי יהודה (אמדו)
ד/כ אור שמח
ד/כ אמרי יושר בכורות דף ז ע"ב
ד/כ אנצי"ת ע' בשר הע' 16, 17, 19, 26, 32, 37
ד/כ בית אהרן וישראל גל' כא עמ' יא {מותר לשתות מי רגלי בהמה}
ד/כ בן יהודה סי' קד
ד/כ בתי כנסיות דף מב ע"ג
ד/כ גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טו
ד/כ דבר יהושע (שו"ת) ח"ה יו"ד סי' ד
ד/כ דברי הרב עמ' קפח
ד/כ דברי יציב או"ח עמ' תקכט {כנגד פניו של חמור}
ד/כ הגהות רימ"א {לח"מ}
ד/כ וזאת ליהודה (זלצר) עמ' נה
ד/כ ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' רא
ד/כ חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ב ס"ק ז
ד/כ חזו"א על הרמב"ם
ד/כ חי' בר נחמני דף עא ע"ב {מ"מ}
ד/כ חי' הריצ"ד
ד/כ חסדי דוד ח"ו עמ' קפד
ד/כ חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שמג
ד/כ ידבר שלום ח"ב עמ' צד, קו
ד/כ כוכבי בוקר עמ' תקסא
ד/כ כל בו ח"ו עמ' רמב
ד/כ כרתי ופלתי סי' פא אות א
ד/כ לב שלם [כנסת יחזקאל סי' ל]
ד/כ מנחת יצחק (וייס) שו"ת - לקוטי תשובות עמ' עא
ד/כ מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' יז, יט {מ"מ}, כא {לח"מ}
ד/כ מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' צה
ד/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/כ משנה הלכות ח"ז סי' ז דף ח ע"ג-ע"ד {מי רגלים של חמור}, ט ע"ב {עור הבא כנגד פניו}
ד/כ משנת חיים בכורות עמ' עו-פג
ד/כ משנת חיים חולין סי' נה עמ' קפז
ד/כ משנת יעקב
ד/כ משנת ר' אהרן קדשים - בכורות דף ז ע"ב, שו"ת סי' טז אות יג, יז אות ז
ד/כ מתנת כהונה בכורות עמ' קכג
ד/כ נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קכ {ראב"ד}
ד/כ נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לח ע"א
ד/כ נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' לא ס"ק יא
ד/כ סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מא אות יא
ד/כ קהלת יעקב (אלבעלי)
ד/כ קרית מלך
ד/כ ראשית בכורים דף יז
ד/כ שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' נד, סו-סח
ד/כ שיבת ציון (לנדא) סי' ג
ד/כ שלמי יוסף בכורות עמ' קכג
ד/כ שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קל, קלח, קמא, קמג
ד/כ שערי טהר ח"ב שער ג סי' י אות א, ח"ד שער ב סי' יא
ד/כ שערי שמחה (רפיש) דף לב ע"ג
ד/כ שערי תורת בבל עמ' 238
ד/כ שפת אמת על התלמוד ח"א דף כד ע"א
ד/כ תרומת הגורן ח"ב עמ' 36,38
ד/כ תרומת הגורן ח"ב עמ' 39 {או"ש}
ד/כא אבן האזל קדשים ח"ב דף פה ע"ב
ד/כא אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' ע
ד/כא אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קנא, קנד-קנה, יו"ד ח"ב סי' כג
ד/כא אהלי יהודה (אמדו)
ד/כא אור ליהודה (תשנט) עמ' קפב-קפג, קפט
ד/כא אנצי"ת ע' אדם הע' 44
ד/כא אנצי"ת ע' בשר הע' 16-19, 26, 32, 52
ד/כא אפיקי מגינים זבחים סי' לז
ד/כא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מה
ד/כא בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 55
ד/כא ברור הלכה חולין קיד ע"א ציון ג פרק א
ד/כא ברור הלכה חולין קכב ע"א ציון א
ד/כא גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז
ד/כא הלכות עולם (קאראסיק) חולין נח ע"ד
ד/כא הר המלך ח"ד עמ' לח
ד/כא חבורי טהרה עמ' קי, קיד-קטו, קיט-קכ, רנג
ד/כא חי' הגרי"ז דף מז ע"ב
ד/כא חי' הריצ"ד
ד/כא חסדי דוד ח"ו עמ' קפז
ד/כא ידבר שלום ח"ב עמ' קו
ד/כא ידיו של משה
ד/כא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לה, כרך ב ח"בעמ' נו
ד/כא כל בו ח"ו עמ' רמג
ד/כא לב אריה (בראד) חולין נו ע"א (ד"ה בגמ')
ד/כא לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רג
ד/כא לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' ד עמ' כ
ד/כא לבב דוד
ד/כא מנחת יצחק (וייס) שו"ת - לקוטי תשובות עמ' עא
ד/כא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' יז, יט {לח"מ}, כ
ד/כא מנחת עני (תקמז) דף כב ע"ב {תחת האליה}
ד/כא מעיני התורה ח"א עמ' סא
ד/כא מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/כא נועם ח"ח עמ' יז, ל
ד/כא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף לז ע"ד {מ"מ}
ד/כא פי' ר"י ונה עמ' רכב
ד/כא פסקי אליהו ח"א עמ' נו
ד/כא קדשי יהושע עמ' תרע
ד/כא קהלת יעקב (אלבעלי)
ד/כא שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' מב {מ"מ}, סו
ד/כא שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קעג, שטו
ד/כא שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שעט
ד/כא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רצו
ד/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' עט
ד/כא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תיב
ד/כא שערי היכל זבחים עמ' רלב {עור שתחת האליה - האם מוקטר בעולה}
ד/כא שערי טהר ח"ד שער ב סי' יא
ד/כא תחומין ח"ז עמ' 194, 214
ד/כא תרומת הגורן ח"ב עמ' 36
ד/כב אבני ציון ח"א סי' כג אות ג
ד/כב אבני שהם (רובינשטיין) דף כו ע"ד, כז ע"א {כבהמה טמאה}
ד/כב אהבת אברהם עמ' ק-קז
ד/כב אור לישרים (תשסג) לה"ר עמ' ד
ד/כב אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ו ד"ה אך יש {שעה"מ}
ד/כב אמרי דוד (שליסל) דף מב ע"א-ע"ב
ד/כב אמת ליעקב מועד עמ' רס
ד/כב אנצי"ת ע' גמר דין הע' 218, 220
ד/כב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רצג {שעה"מ}
ד/כב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ז מושב שרים אות לה, ה"ט מושב שרים אות מו, באר שרים אות מח
ד/כב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' פה
ד/כב בדבר מלך חי"א עמ' רנד
ד/כב בדרך המלך עמ' רע
ד/כב בית המדרש
ד/כב בכורי אברהם דף צד ע"ד {פרש של שור הנסקל}
ד/כב בנין שאול עמ' קסג
ד/כב ברור הלכה סנהדרין קיב ע"א ציון כ
ד/כב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קלא
ד/כב גבורות יצחק עמ' צט-ק, רטז
ד/כב דברות משה סנהדרין עמ' תקסז
ד/כב דברי אהרן עמ' קכ
ד/כב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רנ
ד/כב דרך המלך (רפפורט)
ד/כב האיר ממזרח פסחים סי' ח אות ג {שור הנסקל אסור בהנאה, ואם "אכל" מבשרו לוקה - הטעם דאין לוקין על הנאה}, אות ה {נאמר בשור הנסקל ולא יאכל את בשרו וכו' , וכן כשיסקל וכו' לכך נאמר ולא יאכל את בשרו - כתב מ' הדינים הכתוב "ולא יאכל"}
ד/כב הדר יוסף עמ' קסג-קסד
ד/כב הלכה רבה ח"א עמ' 139
ד/כב הר צבי על התורה (תשנו) פ' משפטים עמ' מד {כבהמה טמאה}
ד/כב התורה והמדע (לוינסון) עמ' 73-74
ד/כב וזאת ליהודה (זלצר) עמ' צז
ד/כב ויוסף שאול דף עב ע"א
ד/כב זכר יצחק (תשן) עמ' שלז-שלח
ד/כב זכרון שמואל עמ' שעה-שעו
ד/כב חוות בנימין ח"א עמ' רנג
ד/כב חזון יחזקאל ב"ק פ"ד ה"ח
ד/כב חי' הריצ"ד
ד/כב חי' מהרי"א צטרון עמ' פב {אור שמח}
ד/כב חשבונות של מצוה עמ' קיט, קצו
ד/כב טל אורות (טובול) חולין עמ' קמ
ד/כב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קנג
ד/כב יד פשוטה מדע עמ' תרט
ד/כב ידבר שלום ח"ב עמ' צה, קד, קיח, קכ {צ"פ}, קנ, קנג
ד/כב יראה ואהבה עמ' קפג
ד/כב כבוד מלכים (מרגליות)
ד/כב לב איש עמ' תס
ד/כב לב שלם [הלכה למשה (אמריליו) הל' נז"מ דף צד]
ד/כב להורות נתן מועדים ח"ב עמ' י {שעה"מ}
ד/כב למודי ה' (תשפא) עמ' צב-צג, רפט {שעה"מ}
ד/כב לקוטי שלמה (תרנד)
ד/כב מגדל עז עמ' תרנז
ד/כב מדה טובה ח"ב עמ' 167
ד/כב מחנה יוסף (תשעב) סי' א אות ד, ז
ד/כב מטה אפרים ח"ב
ד/כב מים אדירים דף סד ע"ב
ד/כב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' יז
ד/כב מנחת חינוך ח"א עמ' רסז-רסח
ד/כב מנחת יהודה (בוים) דף מג ע"ד
ד/כב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' ריט {שעה"מ}, ח"ב עמ' קי, ח"ג עמ' שטז {שעה"מ}
ד/כב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' הנאה
ד/כב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' יב אות ו, אבי עזרי ח"ב]
ד/כב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף ז, נו
ד/כב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' ריז-ריח
ד/כב מרגליות הים סנהדרין טז ע"א אות יב {צ"פ}, פ ע"א אות ה {צ"פ}, קיב ע"א אות כג {צ"פ}
ד/כב מרומי גלים עמ' לו-לז, עה, רטז
ד/כב משא יד ח"א עמ' קיד {כבהמה טמאה - דין גיזה ועבודה, או"ש}, קצז {כבהמה טמאה}
ד/כב משאת המלך ח"ב סי' ריד {כבהמה טמאה}
ד/כב משאת מרדכי ב"ק עמ' קעח
ד/כב משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' 70, 74
ד/כב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תסז, תסט
ד/כב משיב דבר ח"ה סי' מט
ד/כב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שנא {שחטו אחרי גמ"ד}
ד/כב משנת יעקב
ד/כב משנת יעקב נזיקין עמ' נג-נד
ד/כב משנת ר' אהרן כתובות עמ' שה
ד/כב משנת רבנו יוסף עמ' 238
ד/כב משפט הצבא בישראל עמ' קס
ד/כב נאות אפרים ח"א עמ' ריד
ד/כב נועם חי"ט עמ' יז
ד/כב נחל איתן
ד/כב נחלת שמואל דף לא ע"ב
ד/כב נתיבות שלום (למפרט)
ד/כב נתיבי ים קדושין עמ' קצח-קצט
ד/כב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קטו-קטז
ד/כב ענפי ארז (זי') דף לו ע"א
ד/כב ערהשה"ע קדשים סי' נה אות ג
ד/כב פי' ר"י ונה עמ' רכב
ד/כב פני המלך דף קט ע"ב
ד/כב פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תעד
ד/כב פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' צו
ד/כב ציץ אליעזר ח"ב סי' ד אות ד
ד/כב צפנת פענח (השמטות דף נז ע"ב)
ד/כב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנג
ד/כב קרית מלך
ד/כב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שנד {או"ש}
ד/כב רווחא שמעתתא ח"ב עמ' יג
ד/כב שהם וישפה ח"ב דף כט ע"ג
ד/כב שו"ת אור שמח (מהד' תשנח) עמ' קסט {או"ש}
ד/כב שער המלך כאן, ומעשה חושב ח"א עמ' ריב
ד/כב שערי טהר ח"ג שער ב סי' כב סי' ב {שעה"מ}
ד/כב שערי שאול פסחים עמ' קלה
ד/כב שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכז ע"ג, ח"ג דף צג ע"ב
ד/כב תורת הבמה עמ' שנה
ד/כב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רכה


ה/269 הלכות מאכלות אסורות פרק ה *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אהלי יהודה
ה/רה"פ אורה ושמחה
ה/רה"פ חלקו של יוסף (זוס')
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ צפנת פענח
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אור חדש (בלומ') דף עו ע"ד
ה/א אות ציון עמ' מז {עוף}, קסג {עוף}
ה/א איש אמונים דף קכד ע"ד {מפי השמועה}
ה/א אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 21-20, 86
ה/א ארחות חיים ח"ב סי' כט
ה/א באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שטו
ה/א באר מרים פ"ט ה"י
ה/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' ר
ה/א בית דוד (מרגרטן) כלל יב פ"א עמ' צג {שנחתך מן החי}
ה/א ברור הלכה חולין קא ע"ב ציון ב
ה/א ברור הלכה חולין קב ע"ב ציון ג
ה/א גינת ורדים (תאומים) עמ' קלח
ה/א די השב, סוף הספר
ה/א הרמב"ם והלכותיו
ה/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שכב
ה/א חי' הריצ"ד
ה/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמ
ה/א חלקת מאיר
ה/א חמדת יעקב עמ' 5
ה/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קנה
ה/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף מו ע"ב
ה/א יצחק ירנן
ה/א כל בו ח"ו עמ' רמג
ה/א לחם אבירים דף ס ע"א
ה/א מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עז ע"א {בעוף}
ה/א מגדל עז עמ' תרנז, תרנח
ה/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/א משאת המלך (אדרי)
ה/א משכנות אפרים שבת סי' טז אות יא {בעוף}
ה/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שנג
ה/א משנת יעקב
ה/א משנת ר' אהרן שבת עמ' קעה
ה/א נחלת שמואל דף מא ע"ב {לא בטמאים}
ה/א נטריקן (תשעד) עמ' קעו
ה/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' רז
ה/א עולת שמואל (לובצר) ח"א דף טז ע"ד
ה/א עט לעשות סי' כז עמ' 150
ה/א קהלת יעקב (אלבעלי)
ה/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' יז {לא נוהג בטמאים, נוהג בעוף}
ה/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שעח, שפ
ה/א שמחת החג דף ה ע"ג
ה/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפד
ה/א שער המלך ח"ב עמ' מא
ה/א שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קה {מל"מ}
ה/ב אור הישר [עונג יו"ט סי' סו-סז, עטרת יצחק סי' לו]
ה/ב אור חדש (בלומ') דף עו ע"ד, עז ע"ד, עח ע"ג-ע"ד
ה/ב אורח צדקה עמ' לא, רנד
ה/ב אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ו ד"ה הא
ה/ב אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 33-31, ע' בשר מן החי הע' 48, 53, 54
ה/ב ארחות חיים ח"ב סי' כט
ה/ב באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שטו {או"ש ואבי עזרי}, שכב
ה/ב באר מרים פ"ט ה"י
ה/ב בינת זקנים - שער בינה בהלכה סי' יב
ה/ב בית דינו של שמואל עמ' 550
ה/ב בית שערים יו"ד סי' קלו
ה/ב ברור הלכה חולין קב ע"ב ציון ג
ה/ב ברור הלכה חולין קכח ע"ב ציון ו פרק ב {אבר שאין בו עצם}
ה/ב דברי אמת (תרכא) דף עא ע"ב-ע"ג
ה/ב דברי אמת (תשעט) עמ' קצז {פירש מן החי הבשר בלבד חייב עליו משום טרפה}, קצח {מגיד משנה, דהחלב הוא האבר מן החי}
ה/ב הגהות חבר בן חיים
ה/ב ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א מז ע"ב]
ה/ב ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' נט, סג, פג
ה/ב זכר יצחק (תשח) עמ' קיא
ה/ב זכר יצחק (תשן) עמ' קנה
ה/ב זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' קח {משהו בשר גידין}
ה/ב חבורי טהרה עמ' רכא, רכד, רמז
ה/ב חי' הריצ"ד
ה/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קלט
ה/ב חלקו של יוסף (זוס') ח"ב דף סט ע"ד
ה/ב חמדת יעקב עמ' 5, 8
ה/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קנח, קסו
ה/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף מז, מט
ה/ב יצחק ירנן
ה/ב יראה ואהבה עמ' רמה
ה/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שכא
ה/ב ישועות יעקב קדשים עמ' ריב {ראב"ד}
ה/ב ישועת משה עמ' שמז
ה/ב כבוד הלבנון דף יט ע"ד {מ"מ - חלב מן החי}
ה/ב כל בו ח"ו עמ' רמג
ה/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתלא
ה/ב כלילת יופי דף סג {השמיט דם מן החי}
ה/ב כרתי ופלתי סי' מג אות ג, סי' סב אות א
ה/ב כתב משה ח"א סי' יח עמ' עד
ה/ב כתר המלך
ה/ב לב שלם [פרי חדש יו"ד סי' סב ס"ק ג]
ה/ב לבב דוד
ה/ב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ו אות ד
ה/ב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנג {ביצי זכר}
ה/ב לקט מנחם (תרעא) דף ב ע"ב {בשר גידים ועצמות}
ה/ב מגדל עז עמ' תרנז, תרנח
ה/ב מטה אהרן שבועות עמ' צד
ה/ב מי יהודה יו"ד סי' נז
ה/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מח ע"ב
ה/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נח
ה/ב מנחת בצלאל (תשלז) עמ' לט
ה/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קלג, ח"ג עמ' קצה
ה/ב מעיני המים
ה/ב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ט אות ח]
ה/ב מראה איש ח"א יו"ד עמ' לא
ה/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ב משברי ים אחע"א עמ' שפח, תרלד, תרמב
ה/ב משנת חיים דברים עמ' שפב
ה/ב משנת חיים חולין סי' פח עמ' רצב
ה/ב נחל איתן
ה/ב נחלת שמואל דף מא ע"ב וע"ד
ה/ב נטע שורק דף כג ע"ד
ה/ב נטריקן (תשעד) עמ' קעז
ה/ב נרות אהרן
ה/ב פי' ר"י ונה עמ' רכז
ה/ב פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קכז {כר' יוחנן}
ה/ב ציץ הקודש ח"א דף מד ע"ב {מ"מ}
ה/ב קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כא
ה/ב ראש יוסף חולין צא ע"א
ה/ב ריח שדה - דרושים דף ב ע"א
ה/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' קיז
ה/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רט
ה/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קעב
ה/ב שמחת החג דף ו ע"ב
ה/ב שערי שמחה (רפיש) דף ו ע"ד
ה/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' נח
ה/ג אור הישר [לח"מ לעיל פ"ד ה"ג]
ה/ג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קפד
ה/ג אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כד אות ב
ה/ג אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 8, 43
ה/ג אנצי"ת ע' בשר מן החי הע' 49
ה/ג ארחות חיים ח"ב סי' כט
ה/ג אשר למלך
ה/ג באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שיד, שטו
ה/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כג ע"א
ה/ג בית שערים יו"ד סי' קלו
ה/ג בנין הלכה עמ' צד
ה/ג ברור הלכה חולין קב ע"א ציון א
ה/ג ברור הלכה חולין קג ע"ב ציון א פרק ב
ה/ג בריכת ירושלים עמ' כה
ה/ג ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' כב {בהמה בחייה לא לאברים עומדת}
ה/ג גבורת יצחק (תשמח) דף קלא
ה/ג גבורת יצחק (תשסו) עמ' קלז
ה/ג גן שושנים ח"ב עמ' קנח {מ"מ}
ה/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סז
ה/ג ואם תאמר ח"ד קושיה 1228
ה/ג זית רענן ח"א עמ' תקנג
ה/ג זכר יצחק (תשן) עמ' רצא
ה/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קמג-קמד
ה/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רצא-רצב
ה/ג חי' חתם סופר
ה/ג חי' ר' חיים הלוי דף לב
ה/ג חלקת מאיר
ה/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קנח, קסו
ה/ג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף מט ע"ד
ה/ג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קעו
ה/ג יד אברהם טהרות עמ' יג
ה/ג ידיו של משה
ה/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לו
ה/ג יצחק ירנן
ה/ג כל בו ח"ו עמ' רמג
ה/ג כרתי ופלתי סי' סב אות ב
ה/ג כתב משה ח"א סי' יח עמ' ע, עב
ה/ג לב שלם [חזון נחום דף רכה, רכו ע"ב, פרי תואר סי' סב ס"ק ג דף קכג ע"א]
ה/ג לבב דוד
ה/ג מגדל עז עמ' תרנז, תרנח
ה/ג מגנזי הגר"ח עמ' סה
ה/ג מוריה גל' רכט עמ' צו-צז {ר"ח הלוי}
ה/ג מטה אהרן שבועות עמ' צד
ה/ג מי החג עמ' כ
ה/ג מים אדירים דף א ע"ג, דף עב ע"ד {צ"פ}
ה/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף כז ע"א
ה/ג מנחת אשר פסחים עמ' רסד
ה/ג מנחת חינוך ח"א עמ' יז, ח"ב עמ' קלג, ח"ג עמ' קצו
ה/ג מנחת יהודה (בוים) דף נד ע"א
ה/ג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תנ
ה/ג מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' לעיל פ"ב ה"ח]
ה/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קס אות ד {כזית}
ה/ג משאת המלך (אדרי)
ה/ג משברי ים אחע"א עמ' שכ
ה/ג משנה הלכות ח"ג סי' צז {גידין ועצמות מצטרפים}
ה/ג משנה הלכות ח"ו סי' קכט
ה/ג משנת חיים חולין סי' ע עמ' רלו
ה/ג מתנת כהונה בכורות עמ' קכה
ה/ג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שכב
ה/ג קרית מלך
ה/ג ריח שדה - דרושים דף ב ע"א
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' מב
ה/ג שארית יהודה (בלום) דף פח ע"ד {חתך ממנו בשר גידין ועצמות}
ה/ג שהם וישפה ח"א
ה/ג שיח דוד (תשסד) עמ' צט {כזית בשר}
ה/ג שיח דוד (תשסח) עמ' קטז
ה/ג שלמי יוסף בכורות עמ' קכה
ה/ג שעורי הגרד"ש מכות הערה 30
ה/ג תבואת יקב (פרידמן) עמ' מז {צירף בשר עם גידין ועצמות}
ה/ד אור הישר [אור שמח לעיל פ"ד הי"ז, עמק הלכה יו"ד סי' כ]
ה/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 134
ה/ד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' רכא
ה/ד אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 38, 53
ה/ד אנצי"ת ע' בשר מן החי הע' 51
ה/ד אסיפת שמועות תשרי עמ' לז
ה/ד ארחות חיים ח"ב סי' כט
ה/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פה
ה/ד בית שערים יו"ד סי' קיא
ה/ד ברור הלכה חולין קג ע"ב ציון א, ג פרק א
ה/ד גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ד
ה/ד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ג
ה/ד דברי מרדכי (קרישפין) דף ט ע"ג
ה/ד זכר יצחק (תשן) עמ' קנג
ה/ד זכרון יהונתן דף יז
ה/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תצד
ה/ד חי' הריצ"ד
ה/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קנא-קנב, רכו
ה/ד כל בו ח"ו עמ' רמד
ה/ד כתב סופר יו"ד סי' לד ד"ה הפרי {ביצת עוף טמא שהתחיל האפרוח}
ה/ד מגדל עז עמ' תרנז, תרנח
ה/ד מים אדירים דף א ע"ג
ה/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קח, ח"ב עמ' קלא, ח"ג עמ' קצו
ה/ד מראה הפנים נזיר דף כה
ה/ד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קס אות א
ה/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שעו
ה/ד משנת חיים מנחות עמ' שצא
ה/ד משנת ר' אהרן שבת עמ' קעג
ה/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קי ע"ג
ה/ד פסקי אליהו ח"א עמ' כה {חלקו מבחוץ}
ה/ד קרית מלך
ה/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קד
ה/ד שערי שמחה (רפיש) דף ו ע"ד
ה/ה אבן האזל קדשים ח"ב דף כג ע"ב
ה/ה אבני ציון ח"א סי' סו אות ה, ח"ב סי' לב אות ד, סי' מה אות ב, ח"ד עמ' סו, רח
ה/ה אגודת אזוב ח"א דף ה ע"א
ה/ה אגם מים עמ' רפ {איסור טריפה חל מחיים}
ה/ה אהל משה (לוין) ח"א דף לו ע"ג
ה/ה אהלי יהודה (הכהן) דף לב ע"ד, קיח ע"ד
ה/ה אור הישר [פלתי סי' סב ס"ק ה]
ה/ה אורח צדקה עמ' ל, רנג
ה/ה אמרי בינה (אש) דף סו ע"ד
ה/ה אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כד אות ב
ה/ה אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 59, 64, ע' אין אסור הע' 36, 38
ה/ה ארחות חיים ח"ב סי' כט
ה/ה אשר למלך
ה/ה באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שכב {לח"מ}
ה/ה בית אהרן וישראל גל' לח עמ' לג {אוכל חלב חי}, גל' נ עמ' יד, מב
ה/ה בית שערים יו"ד סי' קטו
ה/ה בן אברהם (תשי) עמ' קלה
ה/ה בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קכג
ה/ה בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רסב {נטרפה בנטילתו}
ה/ה בעקבי הצאן עמ' קסא
ה/ה ברור הלכה חולין קג ע"א ציון א
ה/ה בריכת המלך עמ' קצו
ה/ה בשבילי התלמוד ח"ג חולין קב ע"ב {בהמה בחייה לאו לאברים עומדת}
ה/ה דברי אמת (תשעט) עמ' קצז {האוכל חלב מן החי לוקה שנים}
ה/ה דגל יהודה (קמינר) עמ' שנט
ה/ה דורש לציון (תקצד) דרוש ח
ה/ה דורש לציון (תשנה) עמ' פז
ה/ה די השב, סוף הספר
ה/ה דרך המלך (רפפורט)
ה/ה הגהות רימ"א {לח"מ}
ה/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קעב-קעג, קעה {נטרפה בנטילתו}
ה/ה הר המלך ח"ז עמ' שמ
ה/ה זית רענן ח"א עמ' תקמד-תקמה, תקנד
ה/ה זכר יצחק (תשן) עמ' קנט
ה/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' רלג {התולש חלב}
ה/ה חי' הגרז"ס קדשים עמ' רמג
ה/ה חי' הריצ"ד
ה/ה חי' כתב סופר
ה/ה חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף סב
ה/ה חי' מהרי"א צטרון עמ' מד
ה/ה חלקו של יוסף (זוס') ח"ב דף עב ע"א
ה/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תתקג, ח"ו עמ' קסה
ה/ה חקל יצחק (שו"ת) עמ' יד
ה/ה חקרי הלכות (שומיאץ) דף כג ע"א
ה/ה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קנד
ה/ה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף מו-מז
ה/ה טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קפא
ה/ה יד הלוי (פלוונא) דף מה ע"ב, נא ע"ג
ה/ה ידיו של משה
ה/ה ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנד
ה/ה יראה ואהבה עמ' רנ
ה/ה כל בו ח"ו עמ' רמד
ה/ה כנה"ג [רלב"ח סי' עב]
ה/ה כרתי ופלתי סי' סב אות ה
ה/ה לב אריה (בראד) חולין לג ע"א {תלש אבר וטרפה בו}
ה/ה לב אריה (בראד) חולין עז ע"א, קג ע"א
ה/ה לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קטו, שפט
ה/ה לבב דוד
ה/ה להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' יז
ה/ה ללמוד על הכלל עמ' סה
ה/ה מאיר עיני חכמים ח"א דף קג ע"ג, מהדו"ת ח"ב דף ז ע"ג
ה/ה מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יח ע"א-ע"ב {התולש אבר ונטרפה בנטילתו}
ה/ה מגדל עז עמ' תרנז, תרנח
ה/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תכח
ה/ה מזבח חדש דף נט ע"א
ה/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ס
ה/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' קצו
ה/ה מרומי גלים עמ' לח
ה/ה משברי ים אחע"א עמ' פא, רלח, תסד, תקה, תרטז, תרמא, תרמו
ה/ה משנה הלכות ח"ד סי' צד
ה/ה משנה הלכות ח"ו סי' קכט
ה/ה משנת יעקב
ה/ה משנת ר' אהרן קדשים - בכורות ו ע"ב
ה/ה משנת ר' אהרן שבת עמ' קעד
ה/ה משרת משה (נבר)
ה/ה נחלת שמואל דף מד ע"ג, מח ע"ב
ה/ה נטע שעשועים (בוירסקי) דף יא ע"ג
ה/ה נרות אהרן
ה/ה נשמת חיים (תשסח) חו"מ פירות החב"ר סי' טז עמ' ל
ה/ה נתיב מאיר כאן, והל' נערה פ"ג ה"ט
ה/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לד אות א, ד
ה/ה ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' ב
ה/ה ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' נח-נט
ה/ה עטרת טוביה
ה/ה עטרת תפארת דף יד ע"ד, טו ע"ב-ע"ג, יח ע"ב, סד ע"ג, סה ע"א
ה/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קנז
ה/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קסו
ה/ה עליות אריה עמ' נב, נה-נו, ס
ה/ה פורת יוסף (שלופר) דף נ ע"ג
ה/ה צידה ברוך פ' נח
ה/ה קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כא
ה/ה קרבן ציון עמ' שנב
ה/ה שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' מא
ה/ה שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' נד
ה/ה שו"ת מהרלב"ח סי' פב, פח
ה/ה שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' קפט
ה/ה שו"ת ר"י מילר עמ' שמד
ה/ה שלמי שמעון (קדשים) עמ' רפד
ה/ה שם דרך פסחים עמ' קכג
ה/ה שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' סד, פח, קמא
ה/ה שמחת החג דף ד ע"ג, ו ע"א, ז ע"ב
ה/ה שער המלך ח"ב עמ' לט, מא, מג, קג
ה/ה שערי שמחה (רפיש) דף א ע"א, ד ע"ב
ה/ה תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רפה
ה/ה תולדות יצחק (הורוביץ) דף כט ע"ב-ע"ג
ה/ה תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' א ענף ב
ה/ה תנופת זהב עמ' 5
ה/ה תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תסה
ה/ו אבן ישראל (בוהוש) עמ' מג
ה/ו אבן ישראל (פישר)
ה/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קד
ה/ו אור הישר [פלתי סי' נה ס"ק ז]
ה/ו אור חדש (בלומ') דף עח ע"ד, עט ע"א
ה/ו אחיעזר ח"ג סי' מח אות ה
ה/ו אנצי"ת ע' בשר מן החי הע' 72, 76-78
ה/ו ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' צח
ה/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רסז, רעא
ה/ו באר מרים פ"ט הי"א
ה/ו בדבר מלך ח"ז עמ' קעט
ה/ו בית שערים יו"ד סי' טו
ה/ו ברור הלכה חולין עג ע"ב ציון א
ה/ו דברות אליהו ח"ו עמ' נ
ה/ו דברי אמת (תשעט) עמ' ריב {אבר ובשר המדולדלין הוי מן התורה ואין בהן מלקות}
ה/ו המעשה והמדרש עמ' לא-לב {מ"מ}
ה/ו זכר יצחק (תשן) עמ' רס
ה/ו חי' הריצ"ד
ה/ו כל בו ח"ו עמ' רמד
ה/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קלב, תעג
ה/ו כרתי ופלתי סי' סב אות ו
ה/ו לב שלם [פרי תואר סי' נה דף קו ע"ב]
ה/ו לבושי מרדכי חו"מ עמ' מז
ה/ו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנב {אבר מדולדל}
ה/ו לחם יהודה
ה/ו למודי ה' (תקמז) דף ט ע"ג
ה/ו למודי ה' (תשפא) עמ' נ {שעה"מ}
ה/ו מגדל עז עמ' תרנז, תרנח
ה/ו מוריה גל' רלג עמ' נה
ה/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ס
ה/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' קצז, קצט
ה/ו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנז, קעד
ה/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נו ע"א
ה/ו מרומי גלים עמ' לח
ה/ו משנת חיים חולין סי' מט עמ' קסט
ה/ו משנת יעקב
ה/ו משנת ר' אהרן שבת עמ' קעז
ה/ו נחל איתן
ה/ו נחלת שמואל דף מא ע"ג
ה/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מח אות ב
ה/ו עטרת ישראל עמ' שמז-שמח
ה/ו עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף כט ע"ד, פט ע"ד
ה/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכ
ה/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קמד ע"ב
ה/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 287
ה/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' סג אות ו
ה/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור יח אות ב
ה/ו קרבן ציון עמ' שנא {לח"מ}
ה/ו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קיד
ה/ו תבואות שמש, מילואים דף יב ע"ד, יג ע"א
ה/ו תורה שלמה שמות פכ"ב אות תקיב
ה/ו תשורת שי מהדו"ק סי' רפב
ה/ז אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 80, 82
ה/ז ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/ז ברור הלכה חולין צג ע"ב ציון א
ה/ז דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' ל ד"ה וע"מ
ה/ז הר המלך ח"ו עמ' קב-קג
ה/ז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שסז
ה/ז חי' ר"י מנרבונה עמ' פב
ה/ז חיים שנים ישלם עמ' לה
ה/ז טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קעז
ה/ז יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יט אות א הערה 2 עמ' 148 {ביעי חשילתא, מ"מ - מקום שנהגו איסור}
ה/ז יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' קלג
ה/ז יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' פא
ה/ז כל בו ח"ו עמ' רמה, רעו
ה/ז להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קמט {מעוכים}
ה/ז מגדל עז עמ' תרנז, תרנח
ה/ז נחלת שמואל דף מד ע"א
ה/ז עדות בישראל
ה/ז פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' רמא
ה/ז קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות יד
ה/ז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' סז
ה/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קמ
ה/ח אבן ישראל (בוהוש) עמ' מב, מד
ה/ח אהלה של תורה ח"ב עמ' קצא {לח"מ}
ה/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 134
ה/ח ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/ח בני יהודה דף יח ע"א
ה/ח ברור הלכה גיטין נד ע"ב ציון א
ה/ח ברור הלכה חולין עו ע"ב ציון ד, ו
ה/ח ברור הלכה חולין עז ע"א ציון ד
ה/ח ברור הלכה חולין עט ע"א ציון א פרק א {מכת מרדות בספק איסור}
ה/ח דברות משה יבמות עמ' רצט
ה/ח זכר יצחק (תשן) עמ' רס
ה/ח חי' כתב סופר כאן, וקדשים עמ' קסה
ה/ח חסדי דוד ח"ו עמ' צד
ה/ח ידיו של משה
ה/ח כל בו ח"ו עמ' רמה
ה/ח כתב סופר יו"ד סי' כה ד"ה ונראה לי לעשות {לח"מ ד"ה עוד כתב הרב}, ד"ה ועיין {לח"מ ד"ה עוד כתב הרב}, סי' כו ד"ה אלא {דהרי כבר ביאר}
ה/ח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רפז
ה/ח לבב דוד
ה/ח ליבא בעי דף נג
ה/ח מגדל עז עמ' תרנז, תרנח
ה/ח מעיני המים
ה/ח מעיני התורה ח"א עמ' נז
ה/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ח משברי ים אחע"א עמ' רכב
ה/ח משפטי דרבנן עמ' מג
ה/ח משרת משה (נבר)
ה/ח מתנות באדם עמ' 80, 82
ה/ח נחל איתן
ה/ח נחלת שמואל דף מז ע"א
ה/ח נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' ש
ה/ח ס' התדיר עמ' שט
ה/ח פורת יוסף (שלופר) דף עח ע"ג
ה/ח פי' ר"י ונה עמ' רכז
ה/ח פנים חדשות [מהרלב"ח עג]
ה/ח פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתקסה
ה/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסו ע"ד, קסז ע"ד
ה/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קמד ע"א
ה/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 287
ה/ח קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' מג {מל"מ}
ה/ח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפד {הגהמ"י}
ה/ח שו"ת מהרלב"ח סי' פג
ה/ח שו"ת ר"י מילר עמ' שמז
ה/ח שו"ת רשב"ש עמ' תקיב
ה/ח שיבת ציון (לנדא) סי' מח
ה/ח שיחת חולין עמ' תפג
ה/ח שם טוב - השלמה
ה/ח שער המים דף פה ע"ב
ה/ח תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 102
ה/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רה
ה/ט אבן האזל קדשים ח"ב דף כא ע"ב
ה/ט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קמה
ה/ט אבני ציון ח"א סי' ג אות ג, ח"ג עמ' רעב
ה/ט אדרת אליהו (ראם) עמ' כד
ה/ט אדרת המלך עמ' צא-צג {איסור אבר היוצא}
ה/ט אור הישר [אור הישר חולין רפ"ד]
ה/ט אור יעקב פסחים דף 202
ה/ט אושר ירוחם עמ' רכז
ה/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 135
ה/ט אמונת שמואל (תשנט) עמ' ס
ה/ט אמונת שמואל סי' יד
ה/ט אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 61
ה/ט אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 23, 25 {צ"פ}, 69, 118, 189, 193
ה/ט ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/ט באר בשדה עמ' תקכ, תקלג {עובר שהוציא ידו או רגלו}
ה/ט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף צה ע"ג
ה/ט בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נו-נז
ה/ט ברור הלכה חולין סח ע"א ציון ד
ה/ט ברכת שלמה (תשז) עמ' נט, סב
ה/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שטו, שיח
ה/ט בתי כהונה (תשסה) עמ' מב-מג, מח
ה/ט דברי אמת (תשעט) עמ' ריב {בשר שיצא חוץ למחיצתו}
ה/ט דור דורים עמ' שלב
ה/ט הגהות חבר בן חיים
ה/ט המעשה והמדרש עמ' ל-לא, לה-לו {עובר שהוציא ידו}
ה/ט הר המלך ח"ב עמ' רכא-רכה
ה/ט הרמב"ם והלכותיו
ה/ט הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' ק
ה/ט ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקכט
ה/ט זכור לאברהם (אביגדור)
ה/ט חוף ימים ח"ב סי' כב אות א
ה/ט חי' הרז"ה ח"ב עמ' רכ {טחול}
ה/ט חי' הריצ"ד
ה/ט חי' מהרי"א צטרון עמ' קלו
ה/ט טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קפב
ה/ט ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' כח
ה/ט ידיו של משה
ה/ט כל בו ח"ו עמ' רמז
ה/ט כלילת יופי דף סב
ה/ט לבב דוד
ה/ט לקוטי שיחות חל"ב עמ' 42
ה/ט מגדל עז עמ' תרנז, תרנח
ה/ט מוריה גל' רכט עמ' צז
ה/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קצ ע"ד
ה/ט מנחת מרדכי (תשז) עמ' כז {מ"מ}
ה/ט מראה איש ח"א יו"ד עמ' טו
ה/ט מרחשת ח"א סי' כו אות ב
ה/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכ עמ' קפה
ה/ט משב יעקב ח"ב
ה/ט משברי ים אחע"א עמ' תצא
ה/ט משכן אהרן עמ' עז
ה/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שנד
ה/ט משנת חיים חולין סי' מג עמ' קנד, סי' נ עמ' קע, סי' נג עמ' קפב
ה/ט משנת יעקב כאן
ה/ט משנת יעקב קרבנות עמ' רסא
ה/ט משנת ר' אהרן שבת עמ' קנח
ה/ט נזר הקדש (קפלן)
ה/ט ענפי ארז (זי') דף רלח ע"ד
ה/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכ
ה/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' סג אות ז
ה/ט קהלות יעקב חולין סי' טז אות ג
ה/ט רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"ב
ה/ט שדה הארץ ח"א דף נח ע"ד, נט ע"א
ה/ט שיבת ציון (לנדא) סי' מח
ה/ט שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שיא
ה/ט שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קצב
ה/ט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קיג
ה/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפו
ה/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 269
ה/ט שרידי אש ח"ב עמ' יז
ה/ט תורה שלמה שמות פכ"ב אות תקיא
ה/ט תורת מיכאל עמ' מג
ה/י אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 68, 72
ה/י ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/י בנין אפרים עמ' קמט
ה/י ברור הלכה חולין סח ע"ב ציון ד
ה/י בתי כהונה (תשסה) עמ' מז
ה/י הגהות רימ"א {כ"מ}
ה/י הליכות אליהו דף כד ע"ג
ה/י זכור לאברהם (אביגדור)
ה/י חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' כ
ה/י טל אורות (טובול) חולין עמ' סג
ה/י ידיו של משה
ה/י יצחק ירנן
ה/י כל בו ח"ו עמ' רמח
ה/י כרתי ופלתי סי' יד אות ד, סי' נה אות ז
ה/י לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רנב
ה/י לב אריה חולין סח ע"ב
ה/י לב שלם [כנה"ג יו"ד סי' יד הגהב"י אות ג]
ה/י מגדל עז עמ' תרנז, תרנח
ה/י מים אדירים דף כ ע"א
ה/י משנת יעקב
ה/י משרת משה (נבר)
ה/י נרות אהרן
ה/י קהלת יעקב (אלבעלי)
ה/י שו"ת ר"י מילר עמ' שמז
ה/יא אבן הספיר (ספרקה) עמ' מה
ה/יא אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קמה
ה/יא אגרא דשמעתא ח"א עמ' קפא
ה/יא אור דוד עמ' קעד
ה/יא אור הישר [מל"מ הל' שגגות פי"ג ה"ה ד"ה איברא]
ה/יא אושר ירוחם עמ' רכז
ה/יא אמונת שמואל (תשנט) עמ' ס
ה/יא אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 63, 68
ה/יא אנצי"ת ע' בשר מן החי הע' 72 {מ"מ}
ה/יא ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/יא אשר למלך
ה/יא באר בשדה עמ' תקכ {אבר עובר שיצא וחתכו}
ה/יא באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף עג
ה/יא בדבר מלך ח"ד עמ' מא
ה/יא בדרך המלך עמ' קנח
ה/יא בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נו-נז
ה/יא ברור הלכה חולין סח ע"א ציון ד
ה/יא ברור הלכה חולין עג ע"ב ציון א פרק ב {מ"מ}
ה/יא ברור הלכה חולין עד ע"א לפני ציון ב ד"ה במשנה
ה/יא ברור הלכה חולין עז ע"א ציון ד פרק ב {מ"מ}
ה/יא ברכת שלמה (תשז) עמ' נט, סג
ה/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שטו, שיט
ה/יא בתי כהונה (תצו) בית ועד דף נג ע"א
ה/יא בתי כהונה (תשסה) עמ' מב, מז
ה/יא גושפנקא דמלכא
ה/יא דברי אמת (תשעט) עמ' ריב {עובר שהוציא ידו או רגלו נאסר אותו אבר לעולם}
ה/יא דרך ישראל חולין סי' כ ס"ק א {לא לוקה}
ה/יא המעשה והמדרש עמ' ל-לג {אבר עובר שיצא אסור משום טריפה}, לה {כ"מ}, לו
ה/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 230
ה/יא חומת אש חולין סי' כד
ה/יא חי' כתב סופר קדשים עמ' קסה
ה/יא חי' מהרי"א צטרון עמ' קלא
ה/יא חלקת יואב החדש הגהות על נוב"י או"ח סי' סו
ה/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' פח {מ"מ}
ה/יא טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רלח {מ"מ}, מהדו"ג ח"א עמ' קפב {ראב"ד}
ה/יא יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק טו אות ט הערה 26 עמ' 137 {מ"מ - איבר מן החי}
ה/יא יד דוד (קרלין) ח"ב דף יח
ה/יא ידיו של משה
ה/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שטו
ה/יא ישועות יעקב קדשים עמ' שט {מ"מ}
ה/יא כל בו ח"ו עמ' רמח
ה/יא כלי שרת סי' מד
ה/יא כרתי ופלתי סי' סב אות ו
ה/יא כתב סופר יו"ד דף כא ע"ב
ה/יא כתב סופר יו"ד סי' כה ד"ה ועדיין {מ"מ ד"ה ואם נחתך, הרי}, סי' כו ד"ה אלא לרמב"ם {מ"מ ד"ה ואם נחתך, ודע שדעת רבינו}, סי' מח ד"ה ולפע"ד נראה על {מ"מ ד"ה ואם, ומה שכתב}
ה/יא לב אריה (בראד) חולין קכ ע"א
ה/יא לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רעא {מ"מ}
ה/יא להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קנב {מ"מ - אבר מדולדל}
ה/יא לשון למודים יו"ד דף ט ע"א {לח"מ}
ה/יא מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' מה
ה/יא מגדל עז עמ' תרנז, תרנח
ה/יא מגנזי הגר"ח סי' סו
ה/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רלב
ה/יא מועדים וזמנים ח"ד סי' שיט
ה/יא מוריה גל' קנז עמ' כה
ה/יא מי יהודה יו"ד סי' נז {מ"מ}
ה/יא מנוחת אשר ח"א דף עח ע"א {מ"מ - דבר שאינו מפורש בתורה אלא נלמד מריבוי אין לוקים עליו}
ה/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' קצז
ה/יא מעין החכמה עמ' מח {מ"מ}
ה/יא מעיני המים
ה/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ס ע"ד, סא ע"ב
ה/יא מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף לב
ה/יא מרומי גלים עמ' לח
ה/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמז אות יד {מ"מ - אין לוקים על מה שנלמד מריבוי}
ה/יא משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קסה
ה/יא משנת יעקב כאן
ה/יא משנת ר' אהרן שבת עמ' קסד {מ"מ}
ה/יא משרת משה (נבר)
ה/יא נחלת שמואל דף מו ע"ג, מז ע"ג
ה/יא נטע שורק דף נ ע"א {מ"מ - אין מלקות בדבר שנלמד מריבוי}
ה/יא נטריקן (תשעד) עמ' קעו {בן נוח}
ה/יא נתיב מאיר
ה/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מח אות ב
ה/יא עינות מים דף יד ע"ד
ה/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסד ע"ד
ה/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' סג אות ו ואילך
ה/יא שמועות דוד עמ' קטז, קלב
ה/יא שמחתי באומרים לי עמ' קלג
ה/יא שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קיג
ה/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תיט
ה/יא שרידי אש ח"ב עמ' ד, יא
ה/יא תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשעא, תשעג
ה/יא תשורת שי מהדו"ק סי' רפב
ה/יב אבן ישראל (בוהוש) עמ' קלח, קמג
ה/יב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קמד
ה/יב אבני זכרון (פפר) ח"א דף כה ע"ג
ה/יב אבני חפץ ח"א סי' פח
ה/יב אבני ציון ח"ג עמ' רעב
ה/יב אור הישר [מל"מ הל' מטמאי מו"מ פ"א הי"ד ד"ה ובעיקר]
ה/יב ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/יב אשר למלך
ה/יב בכורי אברהם דף ק ע"ב
ה/יב בני בנים ח"א עמ' קצא
ה/יב ברור הלכה חולין סט ע"א ציון ב
ה/יב גור אריה (צרמון)
ה/יב גינת ורדים (תאומים) עמ' קלו
ה/יב השיב משה (תשעה) סי' לח [ב] אות ב עמ' קלה
ה/יב חד וחלק ח"ב דף לב ע"ד
ה/יב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' נד
ה/יב חי' מהרי"א צטרון עמ' קלה
ה/יב חי' ר"י מנרבונה עמ' נא
ה/יב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קעא
ה/יב חלקת מאיר
ה/יב כל בו ח"ו עמ' רמח
ה/יב כרתי ופלתי סי' יד אות ה, סי' נה אות ז
ה/יב לב שלם [כנה"ג יו"ד סי' יד הגה"ט אות יד]
ה/יב לבב דוד
ה/יב מבי"ט (רובינ') דף קיא ע"א
ה/יב מגדל עז עמ' תרנז, תרנח
ה/יב מנחת יהודה (בוים) דף לה ע"א {חלב טריפה}
ה/יב מנחת מרדכי (תשז) עמ' כז
ה/יב משנת חיים חולין סי' מג עמ' קנד, סי' נג עמ' קפב
ה/יב משנת יעקב
ה/יב פי אריה דף מב ע"א וע"ד, מג ע"א-ע"ב {חלב}
ה/יב פי' ר"י ונה עמ' רכז
ה/יב פרי האדמה ח"א
ה/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסו ע"א
ה/יב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קלא
ה/יב שיח יוסף נדה ח"א עמ' ריז-ריח
ה/יב שם יוסף (מועטי) ח"א דף כ ע"ד
ה/יב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קטז
ה/יב שער המלך ח"ב עמ' קיז, שכה
ה/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 266, 269
ה/יב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כא ע"א וע"ג
ה/יב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' פח
ה/יב שרידי אש ח"ב עמ' יא
ה/יב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' כב, תלז
ה/יג אגרא דשמעתא ח"א עמ' קפד
ה/יג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קנה
ה/יג אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שנז
ה/יג אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כט
ה/יג אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 1
ה/יג ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/יג ברור הלכה חולין עד ע"א ציון ב
ה/יג ברור הלכה חולין עז ע"א ציון ז
ה/יג דבר יהושע (שו"ת) ח"ה יו"ד סי' ד, וענ"ש סי' א
ה/יג הגהות רימ"א {מ"מ}
ה/יג זכרון משה (קרונז'ק) עמ' ז, י {שליא קשורה בוולד}
ה/יג חזו"א יו"ד סי' קיג ס"ק ח, טבול יום סי' ד ס"ק י
ה/יג חזו"א על הרמב"ם
ה/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין עז ע"א]
ה/יג חי' כתב סופר
ה/יג ישועות יעקב קדשים עמ' תמב
ה/יג כל בו ח"ו עמ' רמט
ה/יג כרתי ופלתי סי' פא אות ו
ה/יג לב אריה (בראד) חולין עז ע"ב
ה/יג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רפח
ה/יג לבושי מרדכי יו"ד עמ' שנט
ה/יג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פז
ה/יג מאור צבי (תשס) עמ' קטז
ה/יג מאור צבי (תשסה) עמ' צח-ק
ה/יג מגדל עז עמ' תרנז, תרנח
ה/יג מי נדה עמ' רלו
ה/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' לד
ה/יג מראה איש ח"א יו"ד עמ' לד
ה/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפג-תפד
ה/יג משנת חיים חולין סי' נה עמ' קפה
ה/יג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' טז אות ב, יז אות ט
ה/יג מתנת כהונה בכורות עמ' קכג
ה/יג נועם ח"ח עמ' כב
ה/יג נזר המלך
ה/יג נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' מד עמ' עח
ה/יג ספרי דבי רב ח"ג עמ' רנח
ה/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' סג אות ד
ה/יג ראשית בכורים דף יז
ה/יג שאילת יעבץ ח"ב סי' כ
ה/יג שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"כא
ה/יג שדה הארץ ח"א דף נח ע"ד, נט ע"א
ה/יג שלמי יוסף בכורות עמ' קכג
ה/יג שלמי שמעון (תשמו) עמ' פב
ה/יג שמן למאור (ביימאייל) דף י ע"ד
ה/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תקיב
ה/יג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קמג
ה/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 357
ה/יג תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ח {שליא}
ה/יג תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 118
ה/יד אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' פו אות ג
ה/יד אדרת המלך עמ' צד-צח {הפריס ע"ג קרקע}
ה/יד אוצרות הרמב"ם
ה/יד אור הישר [אור הישר חולין עד ע"א, מ"מ לקמן פ"ז ה"ג]
ה/יד אמרי יהושע (ברוק) עמ' 118
ה/יד אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 1, 11, 15
ה/יד בדבר מלך ח"ח עמ' קנ
ה/יד בנין שאול עמ' קנב, קנה
ה/יד ברור הלכה חולין עד ע"א ציון ב
ה/יד ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכט
ה/יד ברכת מרדכי ענינים עמ' רכו
ה/יד גנא דפלפלי עמ' רטו {ולדה חי - נחשב שחוט}
ה/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רעט
ה/יד זכר יצחק (תשן) עמ' קנז-קנט
ה/יד יצחק ירנן
ה/יד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שטו
ה/יד כל בו ח"ו עמ' רמט
ה/יד כרתי ופלתי סי' סד אות א
ה/יד לב שלם [שו"ת יעבץ סי' כה]
ה/יד להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פז
ה/יד מגדל עז עמ' תרנז, תרנח
ה/יד מזכרת חיים עמ' מד
ה/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' קפג
ה/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נט ע"א
ה/יד מרומי גלים עמ' סא
ה/יד משנת חיים בכורות עמ' קנה
ה/יד משנת חיים חולין סי' נג עמ' קעח, קפא
ה/יד משנת יעקב מדע עמ' רכג
ה/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף מה ע"ג
ה/יד עבודת לוי (רוד') דף סד ע"א
ה/יד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קכח
ה/יד ענפי ארז (זי') דף רכה ע"ב
ה/יד קהלות יעקב תמורה סי' ט אות ג
ה/יד שאילת יעבץ ח"א סי' כה
ה/יד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שכז
ה/יד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קכג
ה/יד שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קכד
ה/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תצב
ה/יד תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 118
ה/יד תורת הלוי עמ' נז
ה/טו אבן הספיר (ספרקה) עמ' מה
ה/טו אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 45, 52, 70
ה/טו ארחות חיים ח"ב סי' ל
ה/טו בית אהרן וישראל גל' יז עמ' סא
ה/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תז
ה/טו בכור שור עמ' רד
ה/טו ברור הלכה ביצה ו ע"א ציון ז
ה/טו ברור הלכה חולין עה ע"ב ציון ב
ה/טו בשבילי הקרבנות סי' לז אות טו
ה/טו בשבילי התלמוד ח"ג תמורה לא ע"ב
ה/טו העובר בהלכה עמ' 53
ה/טו חי' הגר"ח החדש עמ' תעט
ה/טו חי' הגרי"ז דף עט ע"ג
ה/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין עה ע"א]
ה/טו יד פשוטה אהבה עמ' תקסב
ה/טו ידיו של משה
ה/טו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' כז
ה/טו כל בו ח"ו עמ' רנ
ה/טו כרתי ופלתי סי' סד אות א
ה/טו לב טהור עמ' מ
ה/טו מגדל עז עמ' תרנז, תרנח
ה/טו מועדים וזמנים ח"ד סי' שיט
ה/טו מלחמת יהושע עמ' קכו
ה/טו מראה איש ח"א יו"ד עמ' יד, מט
ה/טו מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' אבוה"ט פ"ב ה"ו וה"ז]
ה/טו משכן אהרן עמ' פח-פט
ה/טו משנת חיים חולין סי' מד עמ' קנז
ה/טו משנת ר' אהרן שבת עמ' קסא
ה/טו מתנת כהונה בכורות עמ' רנג, רסב
ה/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף סו ע"א
ה/טו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שט {מ"מ - חצי שיעור}
ה/טו עבודת מתנה עמ' לח
ה/טו ערך כסף עמ' ריז {מ"מ}
ה/טו פי' ר"י ונה עמ' רכז
ה/טו פרת חטאת עמ' כג-כד {מפני שהוא כאבר מאמו}
ה/טו קהלות יעקב ב"ב סי' מ אות ג
ה/טו קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עב
ה/טו ר"י ששפורטש עמ' 174, 320, 322
ה/טו שלמי יוסף בכורות עמ' רנג, רסב
ה/טו שמועות דוד עמ' קטז
ה/טו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קז, קט
ה/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קיא
ה/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שסז
ה/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 357


ו/270 הלכות מאכלות אסורות פרק ו *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אורה ושמחה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' קסח-קפג
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן שלמה (ניימן) עמ' נו {דם דגים}
ו/א אוצרות הרמב"ם
ו/א אור הישר [שו"ת הרשב"א סי' שסד, פלתי ר"ס סה]
ו/א אחיעזר ח"ג סי' נג אות ג
ו/א אסיפת שמועות תשרי עמ' כט
ו/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פז
ו/א ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' מו
ו/א אש קודש מעילה עמ' קלה {דם שרצים}, קלח
ו/א באר בשדה עמ' שכח {דם האדם}
ו/א באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 49 {חיה}
ו/א באר מלך
ו/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כב ע"ב
ו/א בדבר מלך חי"ז עמ' קלז {האוכל כזית מן הדם במזיד חייב כרת בשוגג מביא חטאת קבועה, אף דדם דרכו לשתותו מכל מקום פסק דשיעורו לעבור על האיסור הוא בכזית}
ו/א בית אפרים או"ח (תרמד) דף כו ע"א {כזית}
ו/א בית המדרש
ו/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שיח
ו/א בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' נח
ו/א בנין אפרים עמ' קנד
ו/א בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' מט
ו/א בעקבי הצאן עמ' קנח
ו/א בתי כנסיות דף מב ע"ג
ו/א גינת ורדים (תאומים) עמ' קפז
ו/א דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ג
ו/א דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' עא
ו/א דברי יששכר דף יא ע"ב
ו/א דור רביעי ח"א סי' עא אות עה
ו/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעח
ו/א זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיח
ו/א זבחי צדק (דיסקין) עמ' קצא {דם חגבים}
ו/א זכור לאברהם (אביגדור)
ו/א זכותא דאברהם (לנדא) עמ' קיב
ו/א זרע יצחק (לומברוזו)
ו/א חי' הריצ"ד
ו/א חי' ש"י דף נב ע"ג
ו/א חלקו של יוסף (זוס')
ו/א חלקת יואב מהדו"ת סי' י
ו/א חלקת מאיר
ו/א חקל יצחק (שו"ת) עמ' קלח
ו/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שלז
ו/א טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' שעד
ו/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' סד
ו/א ידיו של משה
ו/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לח
ו/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 226-228 {דם אדם}
ו/א יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 40
ו/א כל בו ח"ו עמ' רנא
ו/א כרתי ופלתי סי' סו כרתי אות יא
ו/א לב איש עמ' תעא-תעב, תפו
ו/א לבב דוד
ו/א לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יח ע"א
ו/א לשון למודים או"ח דף עג ע"ד
ו/א מאור הקודש כריתות עמ' קעב
ו/א מאור ישראל
ו/א מגילת ספר לאוין דף סא ע"ב
ו/א מלחמת יהושע עמ' כא, כד
ו/א מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב הי"ג
ו/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רלד
ו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קג
ו/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/א מעיני המים
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א משאת המלך (תשסז) עמ' מ {כזית}
ו/א משברי ים אחע"א עמ' שצח {כזית}
ו/א משכן בצלאל ח"א סי' מא
ו/א משנה שכיר יו"ד עמ' צד
ו/א משנת חיים במדבר עמ' צ
ו/א משנת יעקב כאן
ו/א משנת יעקב עבודה עמ' עח
ו/א נועם ח"ג עמ' שכ, חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קנז חי"ט עמ' לו {חי' מחנ"א}
ו/א ניצוצי אש עמ' תעה
ו/א נתיבות אדם ח"א עמ' קל
ו/א עין התכלת עמ' צו-צז
ו/א פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' עד
ו/א פאת ים שבועות עמ' מג
ו/א פי' ר"י ונה עמ' רכח
ו/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'סה
ו/א פסקי אליהו ח"א עמ' ע {חי' מחנ"א}
ו/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' פה
ו/א פתיל תכלת עמ' ס
ו/א קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/א קול דודי (תשף)
ו/א קול דודי כריתות סי' צה, תקיג
ו/א קרית מלך
ו/א קרן פני משה ח"ב [עי' יבמות קיד ע"ב ומוצל מאש ח"ב סי' ד]
ו/א ר"י ששפורטש עמ' 324
ו/א ראש אליהו ח"ב עמ' קכה
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נה
ו/א שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' טו
ו/א שו"ע הרב שער השמועה אות ט
ו/א שו"ת הרדב"ז סי' אלף קיט
ו/א שו"ת ממעמקים ח"א עמ' סט
ו/א שו"ת ר"י מילר עמ' שפב
ו/א שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב
ו/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ק
ו/א שלמי נזיר עמ' קסז
ו/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315 {איסור דם}
ו/א שנות חיים (קלוגר) עמ' קפה, תלד
ו/א שערי היכל זבחים עמ' רפד הערה 8 {אכל דם טהור או טמא - חייב - לא כתב שבטמא חייב שתיים}
ו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 269
ו/א שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' נא, רסז
ו/א שפתי דעת ח"ג עמ' פד
ו/א שרידי אש ח"ב עמ' תטז
ו/א תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ג סי' ג אות ב
ו/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' כג-כו
ו/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' כז {איסור דם לעומת מצוות זריקת דם הקרבן}
ו/א תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' סט, קעו
ו/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תסג
ו/ב אור הישר [לח"מ לעיל פ"ב ה"ג]
ו/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פח
ו/ב ארץ חמדה (ישראלי) עמ' פז
ו/ב באר מלך
ו/ב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' צ
ו/ב חזון יחזקאל תרומות פ"ז הי"א
ו/ב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 226-228 {דם אדם}
ו/ב כל בו ח"ו עמ' רנב
ו/ב לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יח ע"ב
ו/ב מנוחת משה דף קכט ע"ב {רביעית}
ו/ב מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב הי"ג
ו/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' תטו {מד"ס}
ו/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' כח עמ' 86
ו/ב משנת משה ר"ה עמ' קסט
ו/ב משפטי דרבנן עמ' נ
ו/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קה ע"ד
ו/ב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' שא
ו/ב פי אריה דף יב ע"ג-ע"ד {מל"מ}
ו/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קצ
ו/ב צפנת פענח כאן, ובהשמטות דף נז ע"ב, ושמות עמ' קכא
ו/ב ראש אליהו ח"ב עמ' קכד
ו/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פה {לח"מ}
ו/ב שו"ת רשב"ש עמ' תקיב
ו/ב שרידי אש ח"ב עמ' תטז
ו/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' כד-כו
ו/ג אבי עזרי ח"ה
ו/ג אהלי יהודה (אמדו)
ו/ג אור יעקב שבת דף לג ע"ד
ו/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 136
ו/ג אמונת יהושע עמ' קכג
ו/ג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פח
ו/ג באר מלך
ו/ג בארות יצחק (הכהן) עמ' שא
ו/ג ברור הלכה חולין פז ע"ב אחרי ציון ג
ו/ג ברור הלכה חולין קיג ע"א ציון ח (ד"ה בעל כנסת)
ו/ג ברור הלכה פסחים כב ע"ב ציון ב
ו/ג גיא מלח עמ' קפד
ו/ג דברות משה פסחים עמ' קמ
ו/ג הר המלך ח"ג עמ' עא, ח"ח עמ' סא
ו/ג חותמי ברכה תשובה ע אות ח
ו/ג חזו"א יו"ד סי' ריד לדף לו
ו/ג חזו"א על הרמב"ם
ו/ג חזון יחזקאל כריתות פ"ב הי"ד
ו/ג חלקו של יוסף (זוס') כאן, וח"ב דף עג ע"ב
ו/ג חסדי דוד ח"ז עמ' תתיז
ו/ג יד פשוטה מדע עמ' תרא
ו/ג ידיו של משה
ו/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מד
ו/ג כבוד יו"ט
ו/ג כל בו ח"ו עמ' רנג
ו/ג כלילת יופי דף מא
ו/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רנד
ו/ג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קכה
ו/ג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ו אות ד {דם הקילוח}
ו/ג מנחם שלמה סי' רנד
ו/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קא
ו/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קטו {מרכה"מ}
ו/ג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ט]
ו/ג משנת יעקב
ו/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' א אות א
ו/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' רח
ו/ג עבודת הזבח זבחים סי' ט ס"ק ז
ו/ג פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' עד
ו/ג פי' ר"י ונה עמ' רכח
ו/ג ציץ אליעזר ח"ב סי' לא אות ג
ו/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/ג קול דודי כריתות סי' תפח, תקכ, תקכב
ו/ג רלב"ג ויקרא פ"ד פסוק יז עמ' טו
ו/ג שמחתי באומרים לי עמ' קמ
ו/ג שער המלך ח"ב עמ' עח
ו/ג שערי היכל זבחים עמ' קפז {דם שיש בו אדמומית - ביאור שיטתו}
ו/ג שערי טהר ח"א שער ד סי' ו אות א
ו/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צב ע"ד
ו/ג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תסד
ו/ד אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 129, 140, 144
ו/ד אנצי"ת ע' גיד הע' 156 {צ"פ}
ו/ד אפר קדשים עמ' צח {דם האברים}
ו/ד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פח
ו/ד אש קודש מעילה עמ' קלג-קלד {דם אברים שלא פירש אסור}
ו/ד באר מלך
ו/ד בית אהרן וישראל גל' כו עמ' כד {דם המתכנס ללב בשעת שחיטה}
ו/ד ברור הלכה חולין קיג ע"א ציון ח (ד"ה בעל כנסת)
ו/ד דעת אביעזרי עמ' עח
ו/ד ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' כ
ו/ד חי' הריצ"ד
ו/ד חי' כתב סופר כאן, וקדשים עמ' רעג
ו/ד חי' מהרי"א צטרון עמ' קלה
ו/ד חלקו של יוסף (זוס') כאן, וח"ב דף סד ע"ג
ו/ד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' סז
ו/ד יד המלך (לנדא)
ו/ד יד המלך (פלומבו)
ו/ד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קפד
ו/ד כל בו ח"ו עמ' רנג
ו/ד כרתי ופלתי סי' סד אות א
ו/ד מנחם שלמה סי' רמח, רנב, תוספתא כריתות פ"ב הי"ג
ו/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קא-קב
ו/ד מעין החכמה עמ' צג {לוקה}
ו/ד מרחשת ח"א סי' כח אות א
ו/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ד משנת יעקב
ו/ד נחלת עזרא ח"א עמ' 44
ו/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' א אות א
ו/ד ציץ אליעזר ח"ב סי' לא אות ג
ו/ד צפנת פענח
ו/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/ד קול דודי כריתות סי' צה
ו/ד שארית יהודה (בלום) דף צא ע"ב-ע"ג {דם אברים שלא פירש אסור}
ו/ד שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' כ (עמ' שיא) {דם אברים שלא פירש אסור מהתורה}
ו/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
ו/ד שמחתי באומרים לי עמ' קמ
ו/ד שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 299
ו/ד תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' יא אות א
ו/ד תועפת ראם (גטיניו) דף עד ע"ב
ו/ד תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תסא
ו/ה אבני נזר יו"ד סי' שפה אות ט
ו/ה אור הישר [חת"ס ח"ו סי' סה, אור הישר חולין עד ע"א]
ו/ה אמרי שפר (סגל) עמ' נט-ס {דם השליל}
ו/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פט
ו/ה באר מלך
ו/ה בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' נב, נד
ו/ה ברור הלכה חולין עד ע"ב ציון ד
ו/ה בשבילי הקודש סי' יא אות ז {דם כנוס בלב שליל}
ו/ה דעת אביעזרי עמ' עח
ו/ה חלקו של יוסף (זוס')
ו/ה יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק כ אות ג הערה 12 עמ' 152 {שליל, דם הלב}
ו/ה כל בו ח"ו עמ' רנג
ו/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתיד, תתטז
ו/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קב
ו/ה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קכט
ו/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קלט {לח"מ}
ו/ה מנחת עני (תקמז) דף ה ע"א
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף סה ע"ד {דם בן פקועה}
ו/ה קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עב
ו/ה ר"י ששפורטש עמ' 175, 324
ו/ה שאילת יעבץ ח"א סי' כה
ו/ה שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
ו/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ב ס"ק ג
ו/ו אבני ציון ח"ג עמ' מא-מב
ו/ו אגרות משה יו"ד ח"א סי' כה
ו/ו אהל יצחק
ו/ו אהל משה (וינברג) דף ג ע"א {דם שבישלו עובר עליו}
ו/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צ
ו/ו באר מלך
ו/ו בזך לבונה עמ' שעו
ו/ו בית אהרן וישראל גל' כו עמ' כב, כד, כו
ו/ו בית שמאי (פרידמן) דף לו ע"א
ו/ו בכורי חיים ח"ד עמ' סו {דם שבישלו לא עובר עליו}
ו/ו בני ישראל (קרלי) סי' טז
ו/ו ברור הלכה חולין קט ע"א ציון ב
ו/ו גבורות אליהו יו"ד סי' ז
ו/ו גדולי ציון (תשנב) עמ' רצא {דם שבישלו}
ו/ו דברי אברהם (מנדלסון) דף כ ע"ג-ע"ד
ו/ו דעת אביעזרי עמ' עח
ו/ו הלכות עולם (קאראסיק) חולין נח ע"ד [לב בהמה - עי' הל' מאא"ס פ"ט ה"ו]
ו/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעד
ו/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' כה
ו/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שצד
ו/ו ויקן יוסף דף מה ע"ד
ו/ו זכר יצחק (תשן) עמ' רצח
ו/ו זכרון סופרים {מ"מ - ולא נתבאר זה בדברי רבינו} [עיין פמ"ג בפתיחה להלכות מליחה, ומה שהביא במשמרת שלום שם בשם הארוך מש"ך סימן ע"ב]
ו/ו חי' הריצ"ד
ו/ו חי' חתם סופר
ו/ו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רכג ד"ה אך {לח"מ}, עמ' רלג ד"ה אומצא {אבל אם היה לב בהמה חייב כרת וכו', לח"מ - ראפילו על דם בישול חייב}
ו/ו חי' כתב סופר כאן, ועמ' רעא, רפא-רפב, רפה
ו/ו חלקו של יוסף (זוס')
ו/ו חלקת מאיר
ו/ו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רמא
ו/ו ידיו של משה
ו/ו ימי שלמה
ו/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שכ {שעה"מ}
ו/ו יתר הבז (תשסח) עמ' קלה
ו/ו כל בו ח"ו עמ' רנג
ו/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתטז {לח"מ}
ו/ו כנה"ג [רלב"ח סי' קכא]
ו/ו כרם יעקב עמ' כב
ו/ו כרתי ופלתי סי' סט אות א
ו/ו כתב סופר יו"ד סי' לג ד"ה ולפי זה {ודע שדעת רבינו}
ו/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ו אות ב
ו/ו לבושי עז הל' תערובות עמ' תרסג {לב חלק ואינו בולע}
ו/ו מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כד ע"ג {דם האברים שבישלו}
ו/ו מגילת ספר לאוין דף סה ע"ב
ו/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תי
ו/ו מנוחת משה דף קכז ע"א {דם שבישלו}
ו/ו מנחה טהורה דף לט ע"ד {מ"מ}
ו/ו מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב הי"ד
ו/ו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רצד {דם שבישלו}
ו/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' ק {לח"מ}, קא {מ"מ}
ו/ו מנחת עני (תקמז) דף ח ע"ג {לח"מ - דם שבישלו}
ו/ו מעיני המים
ו/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קג ע"א
ו/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קנז אות ד, סי' קסא אות ח {דם שבישלו}
ו/ו משאת המלך (אדרי)
ו/ו משברי ים עדל"ת סי' כד ס"ק ד
ו/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תלט
ו/ו משנה הלכות ח"י סי' פט
ו/ו משנה שכיר יו"ד עמ' צט {הגהמ"י}
ו/ו משנת יעקב
ו/ו משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' רפ
ו/ו משפטי עזיאל ח"ט עמ' סט
ו/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קפג {לח"מ}
ו/ו נחל איתן
ו/ו נחלת שמואל דף מד ע"ג
ו/ו נרות אהרן
ו/ו נשמת אברהם ח"ב עמ' יז
ו/ו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מח אות יא
ו/ו עקבי ברכה עמ' סז, קעז
ו/ו פנים חדשות [מהרלב"ח קכא]
ו/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שעט
ו/ו פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מא דף מח ע"ב {דם מבושל אסור מהתורה}
ו/ו פתחי שערים דף יב ע"ד {דם אברים שבישלו עובר עליו מהתורה}
ו/ו צמח מנחם דף נג ע"ג, נד ע"ב-ע"ג {דם שבישלו אסור מהתורה}
ו/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קנ ע"א
ו/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 299
ו/ו קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מד ע"ב {לב בהמה}
ו/ו קרנות המזבח דף נג ע"א {לח"מ}
ו/ו ראש אליהו ח"ב עמ' קכו-קכז
ו/ו ראשית דוד דף יג ע"א
ו/ו שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
ו/ו שם משמעון (שטרן) דף מז ע"א {דם שבישלו - דאורייתא}
ו/ו שמחתי באומרים לי עמ' קמ
ו/ו שמש ומגן יו"ד סי' יז עמ' קעז-קעח {דם מבושל אסור מהתורה}
ו/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תצא
ו/ו שער המלך
ו/ו שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' עט
ו/ו תבואות שמש דף עח ע"ג-ע"ד
ו/ו תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' יא אות א
ו/ו תורה אור (באנדי) עמ' שי
ו/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שמב
ו/ו תשובות הראב"ד סי' קב
ו/ו תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תנט
ו/ו תשובת אריה דף ט ע"ב {מבושל}
ו/ז אהל יצחק
ו/ז אהלי יהודה (אמדו)
ו/ז אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרמט {החמיר בדיני מליחה}
ו/ז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צ
ו/ז ארץ יהודה
ו/ז באר מלך
ו/ז בית אהרן וישראל גל' מז עמ' יא
ו/ז ביתאל ח"א דף לט ע"ג
ו/ז בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קנד
ו/ז ברור הלכה חולין קי ע"ב ציון ג
ו/ז גור אריה (צרמון)
ו/ז דברי ריבות בשערים דף ה ע"ב {איסור בישול מוח}
ו/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 190
ו/ז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רלב ד"ה טפלו {הכבד וכו' שאין מבשלין המוח של ראש ולא קולין אותו עד שמהבהבין אותו באור}
ו/ז חי' כתב סופר קדשים עמ' רע-רעא
ו/ז חלקו של יוסף (זוס')
ו/ז ידיו של משה
ו/ז יצחק ירנן
ו/ז כל בו ח"ו עמ' רנז
ו/ז כתב סופר יו"ד סי' מא ד"ה והנה {אבל אם טרחה כ"כ וכו' הרי זה}
ו/ז לבב דוד
ו/ז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ו אות ג
ו/ז להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' נט
ו/ז מבוא למשנה תורה עמ' 102
ו/ז מנהג אשכנז הקדמון עמ' 81
ו/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 61 {מנהג פשוט}
ו/ז מעיני המים
ו/ז משאת המלך (אדרי)
ו/ז נחל איתן
ו/ז נרות אהרן
ו/ז עמק שאלה (טברסקי) עמ' צז
ו/ז פרי האדמה ח"ד
ו/ז שו"ת רשב"ש עמ' תע
ו/ז שרידי אש ח"ב עמ' שכג
ו/ז תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קמט
ו/ז תשובות הראב"ד סי' ריד
ו/ח אהל יצחק
ו/ח אהלי יהודה (אמדו)
ו/ח אנצי"ת ע' איידי דטריד הע' 38
ו/ח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צ
ו/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ח באר מלך
ו/ח בית אהרן וישראל גל' נז עמ' נב
ו/ח בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קנד
ו/ח ברור הלכה חולין קי ע"ב ציון ג
ו/ח ברור הלכה חולין קיא ע"א ציון ה
ו/ח ברור הלכה פסחים עד ע"ב ציון ו
ו/ח ברית מלח כלל לא אות נח-נט, צ-צב
ו/ח דברי חיים ח"ב יו"ד סי' מט
ו/ח זכר יצחק (תשח) עמ' רנא
ו/ח חוות יאיר (תשנז) עמ' צט
ו/ח חי' חתם סופר
ו/ח חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' ריט ד"ה מ"מ {הרי הקדרה כולה אסורה הכבד וכל שנתבשל עמה}
ו/ח חסדי דוד ח"א עמ' רס
ו/ח ידיו של משה
ו/ח כל בו ח"ו עמ' רנח
ו/ח כרתי ופלתי סי' עג אות א
ו/ח כתב סופר יו"ד סי' מא ד"ה והנה {אבל אם טרחה כ"כ וכו' הרי זה}, סי' מב ד"ה ובמאי דכתיבנא {ואם נחתך}
ו/ח כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' קכ
ו/ח מנוחת אשר ח"ב דף א ע"א, ב ע"ב וע"ד, ג ע"א {כבד שבישלו אסור}
ו/ח משאת המלך (אדרי)
ו/ח משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' ה
ו/ח משפטים לישראל עמ' מז
ו/ח נרות אהרן
ו/ח פי' ר"י ונה עמ' רכח
ו/ח שו"ת הריב"ש עמ' קעה
ו/ח שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' רעו
ו/ח שו"ת מהרש"ל סי' פד
ו/ח שמש ומגן יו"ד סי' לא עמ' קצו {כבד שנתבשל עם בשר}
ו/ח תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' יא אות א
ו/ח תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 156
ו/ט אהל יצחק
ו/ט אהלי יהודה (אמדו)
ו/ט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צ
ו/ט באר מלך
ו/ט ברור הלכה חולין קיג ע"א ציון ח
ו/ט גינת ורדים (תאומים) עמ' צח
ו/ט דברי אפרים סי' יא דף יז ע"ב {לח"מ}, יז ע"ד, יח ע"א
ו/ט הגהות אליעזר דף ס ע"ב
ו/ט ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקכט
ו/ט זית רענן ח"א עמ' תקמ {שעה"מ}
ו/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' כב
ו/ט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שעב
ו/ט חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שצו-שצז
ו/ט חיים ביד דף כב ע"א
ו/ט חיים ומלך
ו/ט חלקו של יוסף (זוס')
ו/ט ידיו של משה
ו/ט יפה נוף עמ' עה
ו/ט יצחק ירנן [בלח"מ צ"ל ולכך קאמר דבעי חתיכה ומליחה]
ו/ט ישועת משה עמ' שסג
ו/ט כל בו ח"ו עמ' רס
ו/ט כרתי ופלתי סי' סז אות ב, כרתי סי' סז אות ו
ו/ט לב מבין כאן, דף פו ע"ב {מטה אפרים}
ו/ט לב שלם [באר יעקב יו"ד דף מז ע"ד]
ו/ט לבב דוד
ו/ט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ו אות א, ד
ו/ט לחם אבירים דף ס ע"א
ו/ט מטה אפרים
ו/ט מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב הי"ג
ו/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קא, תצ
ו/ט נחלת שמואל דף מג ע"ג
ו/ט עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שנד
ו/ט פורת יוסף (שלופר) דף עז ע"א
ו/ט פי' ר"י ונה עמ' רכט
ו/ט קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/ט קרית מלך
ו/ט שמש מרפא עמ' מג
ו/ט שער המלך ח"ב עמ' עח {מ"מ}
ו/ט תחומין חכ"ב עמ' 529
ו/ט תשובות הראב"ד סי' צג
ו/י אברהם יגל
ו/י אהלי יהודה (אמדו)
ו/י אור הישר [אור הישר חולין קיג ע"א]
ו/י אור הלבנה (חילו) שהייה עמ' צט
ו/י אור יעקב פסחים דף 82
ו/י אמרי איש עמ' פז {מדיחו יפה יפה}
ו/י אמרי בינה (אש) דף י ע"ב {הילוך מיל}
ו/י אמרי חן (לוונברג) נדה עמ' קנג {ראב"ד}
ו/י ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צא
ו/י באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תקמב
ו/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/י באר מלך
ו/י בית אבא (גוטווירטה) דף יב ע"א {מ"מ - הילוך מיל}, יב ע"ד, יג ע"ב וע"ד, יז ע"ד
ו/י בית אהרן וישראל גל' סו עמ' מא
ו/י בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 83 {מדיח}
ו/י בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שיט {הגהמ"י אות ח}
ו/י ברור הלכה חולין קיג ע"א ציון א
ו/י ברית מלח כלל א אות א, כה, כלל ג אות יז, כלל ו אות יד, כלל ח אות א, ג, כלל לא אות צב
ו/י גיא מלח עמ' קס
ו/י דברי אפרים סי' יא דף יז ע"ד {אחרי מליחה צריך חליטה}
ו/י דברי ירוחם סי' נו
ו/י דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רסט
ו/י דעת כהן עמ' קכג
ו/י דרך ישראל חולין סי' כח ס"ק ט, כד
ו/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קצה
ו/י המאיר לארץ [שו"ת מהר"ח או"ז סי' נ]
ו/י הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כו ס"ק ה {מ"מ}
ו/י הר המלך ח"ב עמ' רכו-רלב, ח"ח עמ' שפט-שצ
ו/י חי' בר נחמני דף כג ע"א {מים זכים}, מו ע"ד
ו/י חי' הריצ"ד
ו/י חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' ריב ד"ה והנה, עמ' ריד ד"ה ונ"ל, עמ' רכב ד"ה האי, עמ' רלג ד"ה אומצא {ומשליכו מיד לתוך מים רותחין וכו' כדי שיתלבן מיד}
ו/י חי' כתב סופר קדשים עמ' רפב
ו/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שעב
ו/י חי' ר"י נחמיה סי' מה אות ז
ו/י חיבת הקודש עמ' קז
ו/י חלקו של יוסף (זוס')
ו/י טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רעח
ו/י יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קפו
ו/י ידיו של משה
ו/י יצחק ירנן
ו/י כל בו ח"ו עמ' רס
ו/י כל נדרי פ' עה הע' כא
ו/י כפי אהרן (זס') קמא עמ' קיד, קטז, תליתאה עמ' יח
ו/י כתב משה ח"א סי' יט עמ' עה, סי' כז עמ' צט
ו/י כתב סופר יו"ד סי' מב ד"ה ומדי {אבל אם היה לב בהמה}
ו/י לב שלם [תשב"ץ ח"א סי' סט]
ו/י לבב דוד
ו/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' מח
ו/י מאיר עיני חכמים ח"א דף סח ע"א
ו/י מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לט ע"ד {הילוך מיל}
ו/י מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רפב {שיעור מליחה}
ו/י מטה אפרים
ו/י מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' קלד
ו/י מנחת חינוך ח"א עמ' קעג
ו/י מעיני התורה ח"א עמ' עח
ו/י מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' כג, מהדו"ת יו"ד סי' לט]
ו/י מציאות קטן סי' שיב
ו/י מרחשת ח"א סי' כח אות א
ו/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/י מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לה אות ו {שיעור מיל}
ו/י משאת המלך (אדרי)
ו/י משנה הלכות ח"ד סי' צט {חליטה}
ו/י משנה הלכות ח"ז סי' קב {איך המליחה מוציאה דם}
ו/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שסב {חליטה אחרי מליחה}
ו/י נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' לג, קפט
ו/י נחל איתן
ו/י נרות אהרן
ו/י נתיבות אדם ח"ב עמ' קע-קעא
ו/י ס' הפרדס לרש"י עמ' קסז
ו/י ס' הפרנס עמ' נה {הגהמ"י}, סד {הגהמ"י}
ו/י סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' יט אות לט
ו/י עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שנו {הילוך מיל}
ו/י עמודי שלמה ח"ב עמ' קנה
ו/י פי' ר"י ונה עמ' רכט
ו/י פסקי רבנו יוסף עמ' שמב
ו/י פרי האדמה ח"א
ו/י פרשת המלך
ו/י ציוני מהר"נ (השמטות)
ו/י צל החכמה דף כה ע"א {כדי שיתלבן}
ו/י צמח מנחם דף נג ע"ג-ע"ד {משליכו למים רותחים}
ו/י קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/י קרית מלך
ו/י ראש אליהו ח"ב עמ' קכז {הדחה לפני מליחה}
ו/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תו-תז, תט-תיד
ו/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' כג, כח, ח"ה סי' קכט
ו/י שו"ת הריב"ש עמ' קעו-קעז
ו/י שו"ת הרשב"א ח"א סי' תעט
ו/י שו"ת הרשב"א ח"ז סי' שפז
ו/י שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' ו הערה 1
ו/י שו"ת ר"י בן עטר עמ' נב
ו/י שו"ת ר"י מילר עמ' כא, רלא
ו/י שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' צג
ו/י שמש ומגן או"ח סי' כו {כשיעור מיל}
ו/י שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קנח, קסח, שכד
ו/י שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקא
ו/י שער המלך ח"א עמ' קמד, קמו {לח"מ}, קמז, ח"ב עמ' עח
ו/י שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנז ע"ב
ו/י שרידי אש ח"ב עמ' שכג
ו/י תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' יא אות ב
ו/י תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ג-א
ו/י תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 146
ו/י תורת המלאכות ח"ז עמ' קל
ו/י תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קמ
ו/י תרומת הדשן פסקים סי' עז {הגהמ"י אות ט}, שו"ת סי' קסז
ו/י תשובות הראב"ד סי' רז הערה 38
ו/י תשובות ר' יעקב מליסא דף כו
ו/י תשובות ראב"י אב"ד סי' כה {השמיט איסור בשר ששהה ג' ימים בלי מליחה}
ו/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' כה
ו/יא אהל יצחק
ו/יא אור שמח
ו/יא אמרי איש עמ' פח {ולא יוציא הדם}
ו/יא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צא
ו/יא ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צ {מל"מ}
ו/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יא באר מלך
ו/יא בית שערים יו"ד סי' קלב
ו/יא ברור הלכה חולין קיג ע"א ציון א פרק ה {לח"מ}, ציון ד, ו
ו/יא ברית מלח כלל ו אות א
ו/יא דרך המלך (רבי)
ו/יא חי' בר נחמני דף מו ע"ד
ו/יא חי' ר"י מנרבונה עמ' קכב
ו/יא חלקו של יוסף (זוס')
ו/יא ידיו של משה
ו/יא ימין משה
ו/יא ישורון ד עמ' תרלז {הגהמ"י - נמצא מחט בהמסס}
ו/יא כל בו ח"ו עמ' רסא
ו/יא לחם אבירים
ו/יא מעין נצח ח"ב סי' ע {או"ש}
ו/יא מעשה בצלאל סי' רכח {מלח שנמוח}
ו/יא משפטי עזיאל ח"ב עמ' כז
ו/יא נועם ח"י עמ' קפא, חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קלו
ו/יא פי' ר"י ונה עמ' רל
ו/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תז-תח
ו/יא שער המלך ח"א עמ' קמד {מ"מ}
ו/יא תורת אמת (תשסו) עמ' תרמה {הגהמ"י אות י}
ו/יא תחומין ח"ו עמ' 352-351
ו/יא תרומת הגורן ח"ב עמ' 34
ו/יא תרומת הדשן שו"ת סי' קעג {הגהמ"י אות י}
ו/יב אגרות משה יו"ד ח"א סי' כה
ו/יב אהל יצחק
ו/יב אמרי כהן (וילמן) חולין סי' יב ס"ק ב
ו/יב אפר קדשים עמ' צד
ו/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צא-צב
ו/יב באר אברהם (אבלי) עמ' קצח
ו/יב באר מלך
ו/יב בית אהרן וישראל גל' סו עמ' מג {מ"מ}, מד
ו/יב בית הלוי ח"א סי' מ עמ' קפג
ו/יב בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 82-83 {דם אברים שלא פירש אסור מהתורה}
ו/יב ברור הלכה חולין לג ע"א ציון ד
ו/יב ברור הלכה חולין קיג ע"א ציון ח (ד"ה זו גם)
ו/יב ברור הלכה פסחים עד ע"ב ציון ד, ו
ו/יב ברית מלח כלל לא אות צא
ו/יב בשבילי הקרבנות סי' כה אות א
ו/יב בשולי גליוני עמ' תקפד
ו/יב גבורות אליהו יו"ד סי' ו אות ב
ו/יב גדולי ציון (תרע) דף כא ע"א
ו/יב גדולי ציון (תשנב) עמ' כו {אסור לאכול בשר בלי מליחה}, קנח-קנט {אסור לאכול בשר חי בלי מליחה}, רפט-רצג {בשר חי}
ו/יב גינת אלימלך ח"ב עמ' מב {אסור לאכול אומצא בלי מליחה}
ו/יב דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' ח, כט
ו/יב דקה מן הדקה דף לו ע"ד
ו/יב דרך המלך (רבי)
ו/יב הגהות חבר בן חיים
ו/יב הר המלך ח"ח עמ' סב
ו/יב זכור לאברהם (אביגדור)
ו/יב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' צב
ו/יב זכרון סופרים {כ"מ - ומשו"ה שרי} [וכן כתב בבית יוסף סימן ס"ז (ובשו"ע השמיטו)]
ו/יב חדושים ובאורים (גרי') חולין סי' ט ס"ק ב
ו/יב חי' הרי"ט עמ' ש
ו/יב חי' הריצ"ד
ו/יב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רכב ד"ה האי {כל הדברים האלו לבשר שצריך לבשלו אבל לצלי מולח וצולה מיד, והרוצה לאכול בשר חי וכו'}
ו/יב חי' כתב סופר קדשים עמ' רפה
ו/יב חי' משנה פסחים עמ' ש
ו/יב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שעב
ו/יב חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שצה {ראב"ד}
ו/יב חלק לוי עמ' רסה {כ"מ}
ו/יב חלקו של יוסף (זוס') ח"ב דף נח ע"ג, סד ע"א
ו/יב יד המלך (לנדא)
ו/יב ישועות יעקב קדשים עמ' קכה, שד
ו/יב כבוד הלבנון דף טו ע"ג {בשר באומצא אסור}
ו/יב כל בו ח"ו עמ' רסג
ו/יב כרם יהושע (ולרשטיין) דף מא ע"א {מליחה לאומצא}
ו/יב כתב סופר יו"ד סי' מב ד"ה ובמאי הב' {הכבד שבשלה וכו' הרי הקדירה}, סי' מג ד"ה והשתא {החמאה שבשלו אותה גויים אסורה}
ו/יב לב שלם [באר יעקב יו"ד דף מז ע"ד, מח ע"א-ע"ב]
ו/יב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ו אות א, ג
ו/יב לבושי מרדכי יו"ד עמ' רע
ו/יב לקט עני (שו"ב) דף לט ע"א-מ ע"א
ו/יב מאור ישראל
ו/יב מנחת חינוך ח"א עמ' קנח, ח"ב עמ' קא, קעה
ו/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/יב מעיני התורה ח"א עמ' פו
ו/יב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' כט]
ו/יב מצודת דוד (שפרבר) עמ' רצ [ישועות יעקב יו"ד סי' סז] {בשר חי בלי מליחה}
ו/יב מרחשת ח"א סי' כח אות א
ו/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יב מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' לה אות ו {צלי צריך מליחה}
ו/יב משאת המלך (אדרי)
ו/יב משנת יהודה ח"א פכ"ו הט"ז
ו/יב משנת שמחה
ו/יב נרות אהרן
ו/יב נתיבות אדם ח"ב עמ' קעב
ו/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שנג-שנז
ו/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצז
ו/יב עקדת משה ח"א עמ' קס-קסב
ו/יב פי' ר' פרחיה שבת קכח הערה 62
ו/יב פני המלך (מזוז)
ו/יב פרי החג דף פ ע"ג {בשר אומצא אסור}
ו/יב צמח מנחם דף נג ע"ג {כ"מ}
ו/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' כח
ו/יב רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ז הע' 3
ו/יב שו"ת הריב"ש עמ' קעו
ו/יב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קעג {כ"מ}
ו/יב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קנה, קנח
ו/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רפא
ו/יב שער המלך ח"א עמ' קמד, ח"ב עמ' עח-עט
ו/יב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קה ע"ב
ו/יב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קע
ו/יב שפתי שושן עמ' קכ
ו/יב שרגא בטהרה עמ' צד {שעה"מ}
ו/יב תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קלז
ו/יב תשובות הראב"ד סי' צז, רז הערה 34 {בשר חי צריך מליחה}
ו/יב תשובות ר' יעקב מליסא דף כו
ו/יב תשורת שי מהדו"ק סי' רפב
ו/יג אהלי שם (פרץ) ב"ב עמ' פג
ו/יג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 136
ו/יג באר מלך
ו/יג בית שערים יו"ד סי' קכה
ו/יג בנין אפרים עמ' קמט
ו/יג בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רנט
ו/יג בעי חיי יו"ד דף סט ע"ב
ו/יג ברור הלכה חולין קיג ע"א ציון ח פרק ב
ו/יג ברור הלכה פסחים עד ע"ב ציון ד, ו
ו/יג ברית מלח כלל א אות יז
ו/יג גבורות אליהו יו"ד סי' ו אות ב
ו/יג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רסז
ו/יג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קצג
ו/יג ידיו של משה
ו/יג כל בו ח"ו עמ' רעה
ו/יג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ו אות ג
ו/יג מראה הנוגה
ו/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יג נרות אהרן
ו/יג פי' ר"י ונה עמ' רל
ו/יג שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קצ
ו/יג תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קצ
ו/יג תשובות הראב"ד סי' צג
ו/יד אהל יצחק
ו/יד באר מלך
ו/יד ברור הלכה חולין צג ע"ב ציון ו
ו/יד דעת אביעזרי עמ' עג
ו/יד הגהות חבר בן חיים
ו/יד זכר יצחק (תשח) עמ' קמא
ו/יד חי' ר"י מנרבונה עמ' פד
ו/יד ידיו של משה כאן, ודף קט ע"א
ו/יד כל בו ח"ו עמ' רעז
ו/יד לחם אבירים
ו/יד מגילת ספר לאוין דף סו ע"ד
ו/יד מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל כ סי' כג]
ו/יד נרות אהרן
ו/יד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שנד
ו/יד פרי האדמה ח"ג
ו/יד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א
ו/יד שו"ת הרא"ש עמ' קד
ו/טו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צו
ו/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/טו באר מלך
ו/טו בית אהרן (צוקרמן) עמ' קו {מ"מ}
ו/טו ברור הלכה חולין קיב ע"א ציון כ
ו/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 208
ו/טו חי' כתב סופר קדשים עמ' רעב
ו/טו ידיו של משה
ו/טו כל בו ח"ו עמ' רעט
ו/טו משפטים לישראל עמ' מז
ו/טו קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/טז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צו, צח
ו/טז באר מלך
ו/טז ברור הלכה חולין קיב ע"א ציון כ
ו/טז ברור הלכה חולין קיב ע"ב ציון א
ו/טז ברית מלח כלל כח אות כה
ו/טז חי' הגרי"ח עמ' פט
ו/טז חי' כתב סופר קדשים עמ' רפא
ו/טז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' כ
ו/טז חלקת מאיר
ו/טז טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' שעד {חי' מחנ"א}
ו/טז ידיו של משה
ו/טז כל בו ח"ו עמ' רפ
ו/טז לחם אבירים
ו/טז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף מט-נ
ו/טז משק ביתי סי' שיא (קנו ע"א) {מ"מ}
ו/טז נחל איתן
ו/טז ס' הפרנס עמ' נט {הגהמ"י}
ו/טז פרי האדמה ח"א וח"ד
ו/טז קהלת יעקב (אלבעלי)
ו/טז תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ח אות ח
ו/יז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צ, קא
ו/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יז באר מלך
ו/יז ברור הלכה חולין קיג ע"א ציון א פרק ה
ו/יז ברור הלכה פסחים עד ע"ב ציון ב, ג
ו/יז ברית מלח כלל לו אות ו
ו/יז גיא מלח עמ' צה {מ"מ}, רז, רי-ריב
ו/יז המאיר לארץ
ו/יז הר המלך ח"ה עמ' סא
ו/יז חי' הריצ"ד
ו/יז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רכא ד"ה תו {ומלא חללן בשר וביצים וכו'}, עמ' רכב ד"ה האי {ואע"פ שמלחן יפה יפה}
ו/יז חי' יפה לב עמ' רסב {שלא נמלח כלל}
ו/יז חלקו של יוסף (זוס') ח"ב דף נח ע"ג
ו/יז ידיו של משה
ו/יז כל בו ח"ו עמ' רפו
ו/יז כרתי ופלתי סי' עז אות א, כרתי סי' עח אות ג
ו/יז מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יז צמח מנחם דף נג ע"ג {מולייתא שמלחן}
ו/יז שו"ת הרדב"ז סי' לג
ו/יז שו"ת הריב"ש עמ' קעה-קעו
ו/יז שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רנא
ו/יז תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 159
ו/יז תשובות ראב"י אב"ד סי' קפה
ו/יח אהל שרה לאה עמ' תרלט {הגהמ"י אות צ - בה"ג}
ו/יח באר מלך
ו/יח בית אהרן (צוקרמן) עמ' קו
ו/יח ברור הלכה חולין קיג ע"א ציון ה
ו/יח ברית מלח כלל לו אות ו
ו/יח משנת יעקב
ו/יח שברי לוחות עמ' 90 {הגהמ"י אות צ}
ו/יח תשובות הגאונים החדשות עמ' 164 {הגהמ"י דפוס קושטא - רב האי}
ו/יט אגרות הראי"ז עמ' פג
ו/יט אהל שרה לאה עמ' קיב-קיג
ו/יט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות קא
ו/יט באר מלך
ו/יט ברור הלכה פסחים עד ע"ב ציון ב
ו/יט גיא מלח עמ' ריא-ריג
ו/יט דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' רסה
ו/יט יקב זאב דף ט ע"ג
ו/יט כל בו ח"ו עמ' רפו
ו/יט סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קלד
ו/יט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קג
ו/כ אהל יצחק
ו/כ אורים גדולים (תקיח) דף יט ע"ג {ראב"ד}
ו/כ ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ס עמ' 322
ו/כ באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תלז
ו/כ באר מלך
ו/כ בחיר חיים
ו/כ בית אהרן וישראל גל' ה עמ' עז
ו/כ בני אברהם אהע"ז דף צ ע"ד
ו/כ בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רנב-רנג
ו/כ ברור הלכה חולין קיא ע"ב ציון א
ו/כ ברכת מרדכי פסחים עמ' קיז
ו/כ דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' רסה
ו/כ הגהות חבר בן חיים
ו/כ חי' הריצ"ד
ו/כ חלקו של יוסף (זוס')
ו/כ ימי שלמה
ו/כ כל בו ח"ו עמ' רפב
ו/כ לב שלם [מגילת ספר לאוין דף סט ע"ב, פרי תואר דף יג ע"ב]
ו/כ לבב דוד
ו/כ מגילת ספר לאוין דף סח ע"ד
ו/כ מסורה חי"ג עמ' לו
ו/כ מעיני המים
ו/כ משב יעקב ח"ב עמ' עז {סכין צריך ליבון}
ו/כ עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שצ-שצג
ו/כ פרי האדמה ח"א
ו/כ שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרד, אלף תרז
ו/כ שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רנח
ו/כ שערי תורה (לעוו) חולין עמ' סח
ו/כא אהל יששכר סי' קכ
ו/כא אהלי יהודה (אמדו)
ו/כא אור שמח
ו/כא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צח
ו/כא באר מלך
ו/כא ברור הלכה חולין קיא ע"ב ציון ג
ו/כא דרך המלך (רבי)
ו/כא ידיו של משה
ו/כא כל בו ח"ו עמ' רפב
ו/כא לבושי עז הל' תערובות עמ' י {לעולם}
ו/כא מנחת יהודה (בוים) דף לז ע"ד {לעולם}
ו/כא מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/כא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' כג]
ו/כא נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קכח, יו"ד ח"א עמ' רב
ו/כא צמח צדק (קרוכמל), קונטרס לסי' מז
ו/כא צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' רה
ו/כא קרית מלך
ו/כא שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
ו/כא שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קמ
ו/כא שם משמעון (שטרן) דף מז ע"א-ע"ב {אסור לאכול בו רותח לעולם}
ו/כא שמחתי באומרים לי עמ' קפב
ו/כא תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' פז {מ"מ}


ז/271 הלכות מאכלות אסורות פרק ז *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ אורה ושמחה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' קפד-קצב
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אמר יוסף (אלקלעי)
ז/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פד
ז/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כב ע"ב
ז/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' סד
ז/א ברור הלכה חולין עה ע"א ציון ד, ז
ז/א ברור הלכה חולין קיז ע"א ציון ה
ז/א גבורת יצחק ביכורים עמ' קעד
ז/א דרך המלך (רפפורט)
ז/א המשפט העברי עמ' 815
ז/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רלד
ז/א ידיו של משה
ז/א יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 40
ז/א כבוד יו"ט
ז/א כל בו ח"ו עמ' רפט
ז/א לב אריה (בראד) חולין עה ע"א
ז/א מגדל עז עמ' תרנט
ז/א מנחת חינוך ח"ב עמ' צח-צט, קא, קטו
ז/א נחל איתן
ז/א צפנת פענח ויקרא עמ' סא
ז/א קרית מלך
ז/א קרן הצבי מצוה מ אות ב, מצוה קיח אות ד
ז/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מט
ז/א שאגת אריה החדשות דף מו ע"א {השמיט המחה וגמעו}
ז/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפא
ז/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפז
ז/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ד ס"ק ד, ו
ז/א תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 117
ז/ב אגודת אזוב ח"א דף ה ע"ג
ז/ב אור הישר [עונג יו"ט סי' מב]
ז/ב אור שמח
ז/ב אנצי"ת ע' אין אסור הע' 116
ז/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פד
ז/ב בית אהרן וישראל גל' נ עמ' יז
ז/ב בית המדרש
ז/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תמז {או"ש}
ז/ב ברור הלכה חולין קיז ע"א ציון ה פרק ב
ז/ב ברית עולם (ולר) סי' לא אות ב
ז/ב דברות משה יבמות עמ' שעב
ז/ב דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' עו
ז/ב דעת כהן עמ' תנז
ז/ב דרך המלך (רבי)
ז/ב ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' נט, תקל
ז/ב זכר יצחק (תשח) עמ' קמח
ז/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף נו
ז/ב טל אורות (טובול) חולין עמ' קו {מ"מ}
ז/ב יד אברהם טהרות עמ' ל
ז/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנה
ז/ב כל בו ח"ו עמ' רפט
ז/ב לב שלם [פרישה ודרישה סי' סד, כנה"ג יו"ד סי' סד הגה"ט אות ז, שונה הלכות ח"ב דף נג ע"א-ע"ב, עי' מה שהקשה הרא"ש חולין פ"ד]
ז/ב לבב דוד
ז/ב ללמוד על הכלל עמ' כא, כג-כד
ז/ב מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/ב מגילת ספר לאוין דף סט ע"ב {מ"מ}
ז/ב מנוחת אליהו ח"ג עמ' כט
ז/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' רלג
ז/ב מנחת עני (תקמז) דף כא ע"ד
ז/ב מעיני המים
ז/ב משברי ים אחע"א עמ' ש
ז/ב משנה הלכות ח"ג סי' קיח
ז/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שעג
ז/ב משנת חיים חולין סי' עה עמ' רנ
ז/ב משנת ר' אהרן שבת עמ' קעו
ז/ב נחל איתן
ז/ב עמודי שלמה ח"ב עמ' קסט
ז/ב פאר הלכה פסחים עמ' רטו-רטז
ז/ב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' נא
ז/ב שו"ת מהרלב"ח סי' פב
ז/ב שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' צג
ז/ב שו"ת מהרש"ל סי' כח
ז/ב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' סה
ז/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפו
ז/ב שער המלך ח"ב עמ' ל, טעם המלך ח"ב עמ' מב
ז/ב תבונה (קרש') ח"ב
ז/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תב
ז/ג אבני ציון ח"ב סי' לו אות ג
ז/ג אור הישר [עמק הלכה יו"ד ר"ס כב, צבי גאון יעקב סי' ט]
ז/ג אורח צדקה עמ' מא-מב
ז/ג אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' רכ, רכב
ז/ג אמרי יהושע (ברוק) עמ' 118, 121
ז/ג אמרי שפר (סגל) עמ' מט
ז/ג אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 98, 105 {מ"מ}, 117, 122
ז/ג אנצי"ת ע' גיד הע' 146 {מ"מ}, 147 {מ"מ}, 150 {מ"מ}, 153 {מ"מ}, 161
ז/ג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פה
ז/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קיג
ז/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קג
ז/ג בגדי נהורין ח"ב סי' ח עמ' צג
ז/ג בית אהרן וישראל גל' יז עמ' נח, סא, גל' כו עמ' כב {חלב של שליל}
ז/ג ברור הלכה חולין עד ע"ב ציון ב, ד
ז/ג ברכת מרדכי ענינים עמ' רכו
ז/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שסח
ז/ג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קפה, קצא
ז/ג הלכה רבה ח"ב עמ' 82, 84
ז/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עו
ז/ג זכר יצחק (תשן) עמ' קנז, קס
ז/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קמג-קמד
ז/ג חזון יחזקאל חולין פ"ז ה"א
ז/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין עה ע"א]
ז/ג חי' מהרי"א צטרון עמ' קלה
ז/ג חי' ר"י מנרבונה עמ' עח
ז/ג חיי אריה דף מז ע"ג
ז/ג חסד יצחק עמ' מ
ז/ג חסדי דוד ח"ו עמ' קכב
ז/ג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קפא, מהדו"ד עמ' ריג
ז/ג טל אורות (טובול) חולין עמ' סד
ז/ג יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק כ אות א הערה 1 עמ' 152 {חלב בן תשעה חי}
ז/ג יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק כ אות ג הערה 6 עמ' 152 {שליל, חלבו וגידו}
ז/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שטו, שיז
ז/ג ישועות יעקב קדשים עמ' רל
ז/ג ישועת משה עמ' שסג
ז/ג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' כז
ז/ג כל בו ח"ו עמ' רצ
ז/ג כרתי ופלתי סי' סד אות א, כרתי סי' סז אות א
ז/ג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' ערה
ז/ג לב שלם [באר יעקב יו"ד דף מז ע"א]
ז/ג לבב דוד
ז/ג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פח
ז/ג לחם אבירים דף סא ע"א
ז/ג לחם יהודה
ז/ג מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/ג מועדים וזמנים ח"ד סי' שיט
ז/ג מזכרת חיים עמ' מד-מה
ז/ג מי החג עמ' קב
ז/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף כה ע"ד
ז/ג מנחת חינוך ח"א עמ' טו, ח"ב עמ' צט, קא, תיג, ח"ג עמ' רעז
ז/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' סג-סד
ז/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קלט
ז/ג מסורה ח"ו עמ' מג
ז/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נט ע"א
ז/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ז/ג מרחשת ח"א סי' כו אות א
ז/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מג אות ח {רמב"ם}, סי' קנז אות א {חלב שליל אסור}
ז/ג משכן אהרן עמ' פג, צ
ז/ג משנת חיים בכורות עמ' קנה
ז/ג משנת חיים חולין סי' נג עמ' קעח
ז/ג משנת יעקב
ז/ג נחל איתן
ז/ג ניר לדוד
ז/ג נרות אהרן
ז/ג נתיב מאיר
ז/ג ס' הפרנס עמ' לד
ז/ג עטרת טוביה
ז/ג עין יצחק ח"א עמ' קנז
ז/ג פרי האדמה ח"א
ז/ג פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' לב
ז/ג פרשת המלך
ז/ג צבי גאון יעקב סי' ט
ז/ג צפנת פענח
ז/ג קבא דתירוצא עמ' קמג
ז/ג קהלת יעקב (אלבעלי)
ז/ג קרנות המזבח דף עו ע"ב-ע"ג
ז/ג ר"י ששפורטש עמ' 175, 324, 325
ז/ג שו"ת הרדב"ז סי' עא, אלף תקנט
ז/ג שו"ת מהרלב"ח סי' פב
ז/ג שושנת העמקים (גנק) עמ' לט
ז/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נב אות א, ד
ז/ג שם משמעון (סטרליץ) עמ' רמז-רמח
ז/ג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קד-קה
ז/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רכ
ז/ג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ו ע"ג
ז/ג תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 118
ז/ג תורת הקדש ח"ג עמ' מז
ז/ג תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' יא
ז/ג תורת מיכאל עמ' קסא
ז/ג תפארת ישראל סי' קה {מ"מ}
ז/ג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' עז, עט
ז/ד אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 123
ז/ד אנצי"ת ע' גיד הע' 166
ז/ד ברור הלכה חולין עד ע"ב ציון ב פרק ב בסופו
ז/ד זכר יצחק (תשח) עמ' רמג
ז/ד חזון יחזקאל חולין פ"ז ה"א
ז/ד חסד יצחק עמ' מא
ז/ד טל אורות (טובול) חולין עמ' סח
ז/ד לחם אבירים
ז/ד לחם יהודה
ז/ד מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/ד מועדים וזמנים ח"ד סי' רפא
ז/ד מנחת חינוך ח"א עמ' טו, ח"ב עמ' צט
ז/ד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ז/ד משכן אהרן עמ' צ
ז/ד משנת יעקב
ז/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
ז/ד שו"ת מהרלב"ח סי' פב
ז/ד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נב אות א
ז/ד שם משמעון (סטרליץ) עמ' רמז-רמח
ז/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רכ
ז/ד תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 118
ז/ד תורת הקדש ח"ג עמ' מט
ז/ד תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' פט
ז/ה אבן ישראל (בוהוש) עמ' לה
ז/ה אהל משה (לוין) ח"א דף מב ע"ד {מ"מ - הקרבים לגבוה}
ז/ה אהל שרה לאה עמ' רמה {חלב חטה}
ז/ה אנצי"ת ע' אליה הע' 87, 90
ז/ה אנצי"ת ע' בשר הע' 171
ז/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פה
ז/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פז ע"ב
ז/ה בית דינו של שמואל עמ' 664, 666
ז/ה ברור הלכה חולין צג ע"א ציון ה פרק ד
ז/ה גור אריה שמות פ' כט הע' 146 {מ"מ}
ז/ה דברי משה (פריצקר) עמ' א, ג {אליה מותרת}
ז/ה העמק דבר ויקרא פ"ט פסוק יט
ז/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 116
ז/ה ויטע אשל תמורה ח"א עמ' קיב
ז/ה יראה ואהבה עמ' רסב
ז/ה כל בו ח"ו עמ' רצא
ז/ה כתבי מהר"ם איררה עמ' מה {לובן שבכוליא}
ז/ה לב שלם [שונה הלכות ח"ב דף מה ע"א]
ז/ה מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תו
ז/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' סה
ז/ה מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קנב
ז/ה מסורת הניקור סי' ד ס"ק כה-כו, כח, סי' ז ס"ק ז
ז/ה מעיני המים
ז/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצז ע"ג-ע"ד
ז/ה ענפי ארז (זי') דף קמ ע"א {צ"פ}
ז/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רלח
ז/ה שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ל
ז/ה שיחת חולין עמ' תק
ז/ה שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' נז
ז/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תצג
ז/ה שער המלך ח"ב עמ' קטז
ז/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ד ס"ק ו-ט
ז/ה תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ד ע"ג, ה ע"א
ז/ו אבן ישראל (בוהוש) עמ' לו, לט
ז/ו אבני ציון ח"ב סי' יט אות ג
ז/ו אור הישר [מל"מ הל' שגגות פי"ג ה"ה ד"ה עוד יש]
ז/ו אנצי"ת ע' אליה הע' 78
ז/ו אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רמה
ז/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פה
ז/ו בית אהרן וישראל גל' סט עמ' צה {הגהמ"י}
ז/ו בית ארזים - ס' הגליונות
ז/ו בית דינו של שמואל עמ' 666-667
ז/ו ברור הלכה חולין מט ע"ב ציון ב, ציון ג פרק א {לח"מ}, ד
ז/ו ברור הלכה חולין צב ע"ב ציון ד
ז/ו ברור הלכה חולין צג ע"א ציון ג, ד
ז/ו ברקאי ח"א עמ' 113
ז/ו דברי משה (פריצקר) עמ' א-ב {הגהמ"י אות ג בשם יראים}, ד {פקוקולתא}
ז/ו חי' הריצ"ד
ז/ו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' צה
ז/ו חי' ר"י מנרבונה עמ' ב
ז/ו חקרי הלכות (שומיאץ) דף מב ע"א
ז/ו כבוד הלבנון דף ע ע"ד {לח"מ}
ז/ו כל בו ח"ו עמ' רצא
ז/ו כתב סופר יו"ד סי' לב ד"ה אלא דכל {הכבד אם חתכה וכו'}
ז/ו לב שלם [שער יוסף דף יז]
ז/ו מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' כח
ז/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' צח
ז/ו מנחת מרדכי (תשז) עמ' פט-צ
ז/ו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תנו
ז/ו מסורת הניקור סי' ד ס"ק כה-כו, כח, סי' ז ס"ק ז
ז/ו ס' הנייר עמ' רכח
ז/ו קהלת יעקב (אלבעלי)
ז/ו שברי לוחות עמ' 90 {הגהמ"י אות ב}
ז/ו שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' פח {הגהמ"י אות ב}
ז/ו שו"ת רשב"ש עמ' קפו
ז/ו שיחת חולין עמ' רפח, תקז
ז/ו שער יוסף דף כא ע"א
ז/ו תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ח-א
ז/ו תשורת שי עין משפט אות לו
ז/ז אבן ישראל (בוהוש) עמ' לה, לט-מ
ז/ז אגרא דשמעתא ח"א עמ' קפא
ז/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 137
ז/ז בן יהודה סי' ב
ז/ז ברור הלכה חולין צב ע"ב ציון ד, ו
ז/ז ברור הלכה חולין צג ע"א ציון א
ז/ז חי' כתב סופר קדשים עמ' צג
ז/ז ידיו של משה
ז/ז כל בו ח"ו עמ' רצב
ז/ז לב אריה (בראד) חולין צג ע"ב
ז/ז לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שנ
ז/ז לחם אבירים
ז/ז מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/ז מסורת הניקור סי' ב ס"ק כה, לד, אות ט, סי' ג ס"ק ד, לח, סי' ד ס"ק כה-כז, סי' ח ס"ק ג, ט, יז, כג, כח, תשובה לשואל ס"ק ל, לב
ז/ז פי' ר"י ונה עמ' רל
ז/ז תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ג-א
ז/ז תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 164
ז/ז תשובה מיראה (תשסו) עמ' ח
ז/ח אבן ישראל (בוהוש) עמ' לו
ז/ח אהלי יהודה (אמדו)
ז/ח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פה
ז/ח ברור הלכה חולין צג ע"א ציון ב
ז/ח כל בו ח"ו עמ' רצב
ז/ח מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/ח מסורת הניקור סי' ב ס"ק ט {ראב"ד}, כה, לד, אות ט, סי' ג ס"ק ד, לח, סי' ד ס"ק כה-כז, סי' ח ס"ק ג, ט, יז, כג, כח, תשובה לשואל ס"ק ל, לב
ז/ח מצות ראיה עמ' קיז
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ח קרית מלך
ז/ח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א
ז/ח שיחת חולין עמ' תצט
ז/ט אבן ישראל (בוהוש) עמ' מא
ז/ט אהלי יהודה (אמדו)
ז/ט אור הישר [מל"מ הל' שגגות פי"ג ה"ה ד"ה ואיכא למידק]
ז/ט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פה
ז/ט בנין שלמה (רבינ') סי' מו
ז/ט ברור הלכה חולין צג ע"א ציון ו
ז/ט ברור הלכה פסחים עד ע"ב ציון ד
ז/ט דעת כהן עמ' קטו
ז/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קצד
ז/ט הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
ז/ט חי' ר"י מנרבונה עמ' פא
ז/ט טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רמב
ז/ט ידיו של משה
ז/ט כל בו ח"ו עמ' רצג
ז/ט כרתי ופלתי סי' סד אות ו
ז/ט לב שלם [כנסת יחזקאל סי' כה דף לב-לה]
ז/ט מבוא למשנה תורה עמ' 95
ז/ט מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ט נשאל דוד או"ח עמ' סה
ז/ט עבודת הגרשוני עמ' רב
ז/ט פי' ר"י ונה עמ' רל
ז/ט קהלת יעקב (אלבעלי)
ז/ט שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שמה
ז/ט שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' עט
ז/ט שו"ת מהרי"ל עמ' סא
ז/ט שיחת חולין עמ' רעח, רפו, תקח
ז/י אמונת יהושע עמ' תתלב
ז/י ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פה, צג
ז/י ברור הלכה חולין כח ע"ב ציון ג פרק א {מ"מ}
ז/י ברור הלכה חולין צב ע"ב ציון ד
ז/י ברור הלכה פסחים עד ע"ב ציון ד
ז/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קצג-קצד
ז/י כל בו ח"ו עמ' רפז, רצז
ז/י כרתי ופלתי סי' ע אות ג
ז/י לב שלם [כנה"ג יו"ד הגהב"י אות א]
ז/י לחם אבירים
ז/י מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/י מנחת חינוך ח"ב עמ' קב
ז/י מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסג
ז/י מסורת הניקור סי' ו אות א, סי' ד ס"ק כו (ד)
ז/י מעיני המים
ז/י משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף יא {חוטין וקרומים}
ז/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסב ע"ד
ז/י קהלת יעקב (אלבעלי)
ז/י שמחתי באומרים לי עמ' קלא-קלב
ז/י תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 8
ז/י תשובות ראב"י אב"ד סי' ב
ז/יא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פה, צג
ז/יא ברור הלכה חולין צב ע"ב ציון ד
ז/יא ברור הלכה חולין צג ע"א ציון ז
ז/יא דעת כהן עמ' קז
ז/יא יראה ואהבה עמ' רסב
ז/יא כל בו ח"ו עמ' רצח
ז/יא מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/יא מסורת הניקור סי' ד ס"ק לב, סי' ו ס"ק ג, סי' ז ס"ק לז, סי' ט אות ד (ג) {הגהמ"י}
ז/יא מפענח צפונות עמ' 102
ז/יא משפטי עזיאל ח"ב עמ' כב
ז/יא ראש יוסף חולין צא ע"א
ז/יא שיחת חולין עמ' תקי
ז/יא שם משמעון (סטרליץ) עמ' רנג
ז/יב אנצי"ת ע' גיד הע' 242 {צ"פ}
ז/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פה
ז/יב ברור הלכה חולין צב ע"ב ציון ד
ז/יב ברור הלכה חולין צג ע"א ציון י
ז/יב הגהות חבר בן חיים
ז/יב ישועת משה ח"א עמ' רד
ז/יב כל בו ח"ו עמ' ש
ז/יב לחם אבירים דף סב ע"ג
ז/יב מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רעג
ז/יב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ו ע"ג {מל"מ}
ז/יג אהלי יהודה (אמדו)
ז/יג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צג, צו
ז/יג בית אבי ח"ב סי' סד עמ' פט {השמיט חוטי הלשון}
ז/יג ברור הלכה חולין צג ע"א ציון ה, ז
ז/יג ברור הלכה חולין קיג ע"א ציון ה
ז/יג דברי משה (פריצקר) עמ' ד {עוקץ}
ז/יג ידיו של משה
ז/יג ישועת משה ח"א עמ' רד
ז/יג לב איש עמ' קעב
ז/יג לב שלם [בית יעקב סי' קלח דף ק, מים רבים יו"ד סי' ד דף ב ע"ג]
ז/יג מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/יג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קסח
ז/יג מעיני המים
ז/יג משפטי עזיאל ח"ב עמ' כג
ז/יג נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' יא ס"ק ו
ז/יג קרית מלך
ז/יג שיחת חולין עמ' תקי
ז/יד אבן ישראל (בוהוש) עמ' מ
ז/יד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צו
ז/יד ברור הלכה חולין צג ע"ב ציון ב
ז/יד הגהות חבר בן חיים
ז/יד לחם אבירים
ז/יד מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/יד תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קצא
ז/טו אור הישר [לח"מ לעיל פ"ו הי"ז]
ז/טו אנצי"ת ע' בני מעים הע' 5, 50, 53, 56
ז/טו באר חיים מרדכי דף לא
ז/טו ברור הלכה חולין צג ע"א ציון ה פרק ד
ז/טו ברור הלכה חולין קיג ע"א ציון ה
ז/טו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנג
ז/טו חלקת מאיר
ז/טו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רסג {מ"מ}
ז/טו כל בו ח"ו עמ' רפח
ז/טו כתב סופר יו"ד סי' מג ד"ה ונראה הא' {מ"מ - הרוצה לאכול בשר חי}
ז/טו מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/טו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א
ז/טו שמחתי באומרים לי עמ' קנו
ז/טו שערי שמחה (רפיש) דף מא ע"ד
ז/טו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' מב
ז/טו תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות ד
ז/טז אבן ישראל (בוהוש) עמ' לב, רצא
ז/טז אור הישר [מל"מ הל' שגגות פי"ג ה"ה (ד"ה איברא), כ"מ הל' ק"פ פ"י הי"א]
ז/טז אור עולם (שניאורסון) עמ' 582-583
ז/טז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צט, קיד
ז/טז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' נב, עו, פח
ז/טז באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קכב
ז/טז בדבר מלך חי"א עמ' רסא
ז/טז בדבר מלך חי"ב עמ' קסט
ז/טז בן יהודה סי' פח
ז/טז ברור הלכה חולין צב ע"ב ציון ד
ז/טז ברור הלכה חולין צג ע"א ציון ה
ז/טז ברכת מרדכי פסחים עמ' קכד
ז/טז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רסד
ז/טז זכרון שלמה (קליין) עמ' קסו
ז/טז חי' כתב סופר קדשים עמ' קפג-קפד
ז/טז חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' צד
ז/טז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קלד, קמ, קמז, קדושין עמ' פ
ז/טז חשבונות של מצוה עמ' תלד
ז/טז יד אליהו (בוקובזה) סי' ה אות יב
ז/טז יראה ואהבה עמ' רסב-רסג
ז/טז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתיד
ז/טז להורות נתן מועדים ח"ב עמ' פח
ז/טז לקוטי סופר ח"א דף כח ע"ג
ז/טז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ח אות ב, סי' ל אות ב-ג
ז/טז מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/טז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' י, יא, רפג, שמא, תו
ז/טז מוריה גל' קסא עמ' נח
ז/טז מחנה יוסף שבת עמ' קמט
ז/טז מנחת אשר שבת עמ' של
ז/טז מנחת חינוך ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' ק, קב
ז/טז מסורת הניקור סי' ו אות א, סי' ד ס"ק כו (ד)
ז/טז מצעדי גבר יבמות סי' מב אות ג
ז/טז מצעדי גבר נדרים סי' כט אות א
ז/טז מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כו, סי' כח אות ג
ז/טז מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ח אות ג, שבת סי' ב אות ג
ז/טז מראות הים עמ' סז-סט
ז/טז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לה אות ט {מ"מ - מלקות בדבר שנלמד מריבוי}
ז/טז משברי ים אחע"א עמ' תריד
ז/טז משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' לח
ז/טז משפטי דרבנן עמ' לד
ז/טז נתן פריו מכות עמ' קא
ז/טז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לא
ז/טז סופר המלך ח"א עמ' סז
ז/טז פסקי אליהו ח"א עמ' כו
ז/טז פרי אהרן (בגון) עמ' כד-כה
ז/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רעג
ז/טז קונטרסי שעורים גיטין שעור ה אות ב והערה 1
ז/טז ראש יוסף חולין צא ע"א
ז/טז שארית כלב עמ' כ
ז/טז שיח השדה (פרומר) עמ' קעא
ז/טז שמחתי באומרים לי עמ' קכט-קמז
ז/טז שערי טהר ח"ח סי' סו אות ב, סי' קב אות א
ז/טז שערי יצחק (תשיז) עמ' כו
ז/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 209
ז/טז תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ח אות ח
ז/טז תורה לדעת ח"ו עמ' קעא
ז/טז תחומין חי"ח עמ' 422 {חצי שיעור}
ז/טז תשובה מיראה
ז/טז תשובה מיראה (תשסו) עמ' ח, עא
ז/יז אבן ישראל (בוהוש) עמ' ריד
ז/יז אבקת רוכל (תשסב) עמ' תשלג-תשלד
ז/יז אבקת רוכל (תשעז) עמ' תרנב, תרמט
ז/יז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פו
ז/יז אשר לשלמה (אשכנזי)
ז/יז בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' עז, עט {לחתוך רותח בסכין שחיטה}
ז/יז בית דינו של שמואל עמ' 870, 874
ז/יז ברור הלכה חולין ח ע"ב ציון ו
ז/יז ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון ב פרק ב
ז/יז ברית מלח כלל כז אות לג-לה
ז/יז גיא מלח עמ' קטז
ז/יז דברי יוסף (קונביץ) עמ' 167
ז/יז דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' רצא
ז/יז דרך ישראל חולין סי' לד ס"ק יא
ז/יז זכרון הרב עמ' 152 {נבילה מצטרפת לטרפה}
ז/יז חי' חתם סופר
ז/יז ידיו של משה
ז/יז כל בו ח"ו עמ' שא
ז/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעג
ז/יז לב שלם [שו"ת מהר"י הלוי סי' כו דף יז, שו"ת מהריט"ץ דף פו ע"ג]
ז/יז לבב דוד
ז/יז מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/יז מגידות (תשעג) סי' קפח עמ' רכז
ז/יז מעין גנים (מזרחי) דף יד ע"א-ע"ב
ז/יז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' כג]
ז/יז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפא
ז/יז משפטי דרבנן עמ' מא
ז/יז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קכח
ז/יז נחלת צבי (כהנא) עמ' קסה
ז/יז סולם מוצב עמ' קיט
ז/יז קהלת יעקב (אלבעלי)
ז/יז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תז
ז/יז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שו
ז/יז שערי עזרא (בצרי) עמ' סב
ז/יז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 86-87
ז/יז תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ח אות ב, ח
ז/יח אבקת רוכל (תשעז) עמ' תרנב, תרמט
ז/יח ברית מלח כלל כז אות לג-לה
ז/יח דברי יוסף (קונביץ) עמ' 167
ז/יח מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/יט אבן ישראל (בוהוש) עמ' ריד
ז/יט אגרות משה יו"ד ח"א סי' לא
ז/יט אדרת אליהו (ראם) עמ' לב
ז/יט בית דינו של שמואל עמ' 874
ז/יט ברור הלכה חולין ח ע"ב ציון ח
ז/יט ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון ב פרק ב
ז/יט ברית מלח כלל כז אות לג-לה
ז/יט גיא מלח עמ' קטז
ז/יט דברי יוסף (קונביץ) עמ' 195, 200
ז/יט דרך ישראל חולין סי' לד ס"ק יא
ז/יט ידיו של משה
ז/יט כל בו ח"ו עמ' שד
ז/יט לב שלם
ז/יט מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/יט מנחת שלמה (לוין) עמ' עד
ז/יט משא בני קהת
ז/יט עמק הלכה (בוימל) עמ' רטו
ז/יט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קכח {מ"מ}
ז/יט קרית מלך
ז/יט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תז
ז/יט תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ח אות ב, ח
ז/יט תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 166
ז/כ ארחות חיים ח"ב סי' כה אות צג
ז/כ ברור הלכה חולין צו ע"ב ציון ג פרק ג {מ"מ}
ז/כ דרך ישראל חולין סי' לד ס"ק יא
ז/כ הגהות חבר בן חיים
ז/כ כל בו ח"ו עמ' רפח
ז/כ מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/כ נתיבות שלום (למפרט) עמ' קח
ז/כ שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' סו
ז/כ שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רכ
ז/כ תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ח אות ח
ז/כא בית דינו של שמואל עמ' 669
ז/כא ברור הלכה חולין צג ע"ב ציון ח
ז/כא השוחט והשחיטה בספרות הרבנות עמ' 25, 48, 78, 79
ז/כא חי' כתב סופר קדשים עמ' קפג {לח"מ}
ז/כא חקרי הלכות (שומיאץ) דף נד ע"ב {מ"מ}
ז/כא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רלו-רלז, רפ
ז/כא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רלח ע"ב
ז/כא ידיו של משה
ז/כא יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 39
ז/כא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעג, תתיד
ז/כא כתר כהונה (כץ) עמ' קיא, רכח
ז/כא לבב דוד
ז/כא לחם אבירים
ז/כא מגדל עז עמ' תרס-תרסא
ז/כא מטה מנשה עמ' כו
ז/כא משפטי דרבנן עמ' עז, פה
ז/כא משפטים לישראל עמ' מז
ז/כא עבודת הגרשוני עמ' נג
ז/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' יב אות א
ז/כא שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קג, קז
ז/כא שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כד
ז/כא שו"ת ר"י מסלוצק סי' כו עמ' קיא
ז/כא שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' צ
ז/כא שו"ת רשב"ש עמ' תקיב
ז/כא שמחתי באומרים לי עמ' קלב-קלג, קמו


ח/272 הלכות מאכלות אסורות פרק ח *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אהלי יהודה
ח/רה"פ אורה ושמחה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' קצג-קצד, רלו-רמ, רמה
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבן ישראל (בוהוש) עמ' לז
ח/א אבני ציון ח"א סי' א אות ו, ח"ב סי' לב אות א
ח/א אור הישר [לח"מ הל' מעה"ק פ"ו ה"ד, אור הישר חולין ק ע"ב, מ"מ לעיל ספ"ד]
ח/א אורח צדקה עמ' ריח
ח/א אידנו עמ' 45, 47
ח/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ע-עא {בשליל}
ח/א אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ח ד"ה כתב
ח/א אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' א [א] ד"ה עיין {שעה"מ}
ח/א אמרי שפר (פינטו) עמ' מב
ח/א אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 126
ח/א אנצי"ת ע' גיד הע' 6, 41, 42, 45-47, 55, 56, 88, 89, 94, 132, 142, 161, 266, 267, 280, 294, 295
ח/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פג עמ' 343
ח/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פז
ח/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קג
ח/א בגדי נהורין ח"ב סי' ב עמ' מט {רק שעל הכף}, סי' ג עמ' נו {חלב שעל הגיד}, סי' ד עמ' עו, פ {במוקדשין}, סי' יא עמ' קה {שעה"מ}, סי' יב עמ' קטז {במוקדשין}, סי' יג עמ' קיח {ימין ושמאל}
ח/א בגדי נהורין ח"ב סי' ב עמ' נב {מ"מ}, סי' יא עמ' קה {מל"מ}
ח/א בדבר מלך ח"ה עמ' רנד
ח/א בדרך המלך הל' ק"פ עמ' קעו {מדברי סופרים - הרי זה רק מנהג}
ח/א בדרך המלך עמ' קסט, קעו
ח/א בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קל {מותר בהנאה}
ח/א ברור הלכה חולין עד ע"ב ציון ב
ח/א ברור הלכה חולין צא ע"א ציון ב
ח/א ברור הלכה חולין צב ע"ב ציון ג
ח/א ברור הלכה חולין צו ע"א ציון ד
ח/א ברור הלכה חולין ק ע"ב ציון א
ח/א ברור הלכה פסחים פג ע"ב ציון א
ח/א גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קצב
ח/א דברות משה מועד ח"א עמ' קנה {ונוהג בירך של ימין ובירך של שמאל}
ח/א דברות משה קידושין סי' לג הערה מו
ח/א דברי תורה (שפירא) ח"ט סי' סז {מל"מ}
ח/א דברי תורה (תאומים) דף ח ע"ב, ט ע"א {בשליל}, י ע"ב {קנוקנות}
ח/א דגל יהודה (קמינר) עמ' שיד
ח/א דרך המלך (רפפורט)
ח/א הגהות חבר בן חיים
ח/א הלכה רבה ח"ב עמ' 84, 82
ח/א הלכות עולם (קאראסיק) חולין נח ע"ד
ח/א הר המלך ח"ח עמ' סב
ח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עו
ח/א וזאת התורה עמ' מג
ח/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קמג
ח/א חדושים ובאורים (גרי') חולין סי' יג ס"ק ד, ו
ח/א חזון יחזקאל חולין פ"ז ה"א
ח/א חי' הריצ"ד
ח/א חי' חתם סופר
ח/א חי' כתב סופר כאן, וקדשים עמ' קסח {מל"מ}, קעד
ח/א חי' רח"א הכהן עמ' נ
ח/א חיי נפש בראשית ח"ב עמ' כט {בנבילות וטריפות}
ח/א חלקת מאיר
ח/א טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רכא, רכב {שעה"מ}, רכג, רלא {שעה"מ}
ח/א ידיו של משה
ח/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 229-234
ח/א יראה ואהבה עמ' רסט
ח/א כל בו ח"ו עמ' שה
ח/א כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קג
ח/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' ט
ח/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' סז {מוקדשים}
ח/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פח
ח/א לחם אבירים
ח/א לקוטי סופר ח"א דף כז ע"א
ח/א מועדים וזמנים ח"ד סי' רפ
ח/א מזכרת חיים עמ' מד-מה
ח/א מים שאל הלכות קרבן פסח פ"י הי"א {שומן הגיד - מדרבנן}
ח/א מכתב לחזקיהו דף סב ע"ג
ח/א מנוחת משה דף פ ע"ד {מדברי סופרים}
ח/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף כה ע"ג {מל"מ}
ח/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' כ
ח/א מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רפו
ח/א מנחת חינוך ח"א עמ' טו, יז
ח/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' מו {שעה"מ}, נ, נב
ח/א מנחת עני (תקמז) דף יט ע"ד {שליל}
ח/א מנחת שלמה שביעית עמ' קעג {מל"מ}
ח/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' שטז {מל"מ}, שיז {שעה"מ}
ח/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שלט
ח/א מראה איש ח"א יו"ד עמ' לט, קנז, קנט
ח/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קנז אות א {בשליל אסור}
ח/א משנה שכיר יו"ד עמ' פח
ח/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שעו {מדברי סופרים}
ח/א משנת חיים חולין סי' סז עמ' רכה, סי' סח עמ' רכז, רכט, סי' ע עמ' רלד, סי' עג עמ' רמד
ח/א משנת יעקב
ח/א נחל איתן
ח/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קח ע"א וע"ד {גיד הנשה במוקדשין}
ח/א נרות אהרן
ח/א סולם מוצב עמ' קטו
ח/א עיונים ומחקרים ח"א עמ' 69, 352
ח/א עץ החיים (אבולעפיא) הלכות קרבן פסח פ"י הי"א {שומן הגיד - מדרבנן}
ח/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ח ע"א {שמנו}
ח/א פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' מג {מל"מ}
ח/א פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' כה {מל"מ}
ח/א פי' ר"י ונה עמ' רלא
ח/א פני המלך דף קט ע"ד
ח/א פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תריג {מל"מ}
ח/א פרי אברהם פסחים סי' ח אות א
ח/א פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' לב {בשליל}
ח/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ה הערה 216
ח/א צבי תפארת סי' כ ח"א {שעה"מ}
ח/א צרור החיים (חייקא)
ח/א קבא דתירוצא עמ' קמג
ח/א קדשי יהושע עמ' תקפז
ח/א קהלת יעקב (אלבעלי)
ח/א קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קעז {או"ש}
ח/א קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות טו
ח/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' פג-פד {אינו נוהג בטמאה}, ויקרא עמ' ב {נוהג בשליל}
ח/א קרבן ציון עמ' שט
ח/א קרית מלך
ח/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א מקור 1, 19
ח/א שו"ת הרדב"ז סי' עא
ח/א שולי הגליון עמ' פג
ח/א שיחת חולין עמ' תפט
ח/א שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קה
ח/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קמ
ח/א שער המלך ח"ב עמ' עט, פא, טעם המלך ח"א עמ' י
ח/א שערי תורה (לעוו) חולין עמ' ז {מל"מ}
ח/א תורה אור (באנדי) דף תלז ע"ג-ע"ד {השמיט שנוהג בחו"ל}
ח/א תורה תמימה בראשית פ' לב אות כג {מל"מ}
ח/א תורת הלוי עמ' מג, מח, נה, נז
ח/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' כח-לג
ח/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קלז {מל"מ}
ח/א תנובת ציון דף צד ע"ב
ח/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 28
ח/ב אות ציון עמ' ריא {כזית}
ח/ב אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' א [ז] ד"ה קשה
ח/ב אמרי דוד (שליסל) דף ד ע"א
ח/ב אנצי"ת ע' בריה הע' 45, 46
ח/ב אנצי"ת ע' גיד הע' 58, 95, 167, 175
ח/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פג עמ' 343
ח/ב בגדי נהורין ח"ב סי' טו עמ' קכח {כבריה}
ח/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כב ע"ב {שיעורה כזית}
ח/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' סד, עא
ח/ב בדבר מלך חי"א עמ' מט
ח/ב בית שערים יו"ד סי' קכד, קנב
ח/ב בנין הלכה עמ' צא
ח/ב ברור הלכה חולין צב ע"ב ציון ב, ג
ח/ב ברור הלכה חולין צו ע"א ציון ד
ח/ב גבורת יהודה פסחים סי' כא ס"ק ח
ח/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' קב
ח/ב דברי ירמיהו קידושין עמ' ר
ח/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכב
ח/ב כל בו ח"ו עמ' שז
ח/ב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קב
ח/ב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פח
ח/ב לחם אבירים דף ס ע"ב
ח/ב מעשה רקח הלכות קרבן פסח פ"י הי"א {מכת מרדות}
ח/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' שטז
ח/ב משנת חיים חולין סי' ע עמ' רלז
ח/ב משפטי דרבנן עמ' מח, נ-נא
ח/ב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' שא
ח/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קיג, קטו
ח/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' מג
ח/ב פותח יד
ח/ב קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות טו
ח/ב שו"ת הריב"ש עמ' סט
ח/ב שו"ת רשב"ש עמ' תקיב
ח/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קב
ח/ב שיחת חולין עמ' תפט, תצה, תקיז
ח/ב שם טוב - השלמה
ח/ב שמחת הלוי דף כו ע"א
ח/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שח
ח/ב שער המלך ח"ב עמ' פא
ח/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שג
ח/ג אנצי"ת ע' גיד הע' 179, 180, 182
ח/ג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פג עמ' 343
ח/ג בגדי נהורין ח"ב סי' יג עמ' קכא {מלקות}
ח/ג בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' ז
ח/ג ברור הלכה חולין פג ע"א ציון ב
ח/ג הלכה רבה ח"ב עמ' 82
ח/ג חיים ומלך
ח/ג כל בו ח"ו עמ' שז
ח/ג מנחת אשר פסחים עמ' קמא
ח/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ג משנת חיים חולין סי' ע עמ' רלד
ח/ג משנת רבנו יוסף עמ' 120
ח/ג צפנת פענח שמות עמ' 55
ח/ג שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף יד ע"ב
ח/ד אהלי יהודה (הכהן) דף קז ע"ב
ח/ד אנצי"ת ע' גיד הע' 102, 105, 107, 108, ע' דבר הגורם הע' 80 {חי' מחנ"א}
ח/ד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פג עמ' 343
ח/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"א מושב שרים אות יב
ח/ד בחיר חיים
ח/ד בן יהודה סי' צד
ח/ד ברור הלכה חולין צב ע"ב ציון א
ח/ד חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' פ, צא {מותר בהנאה}
ח/ד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' עט
ח/ד חיים ומלך
ח/ד כל בו ח"ו עמ' שט
ח/ד מי באר (אופנהיימר) דף יג ע"ג
ח/ד מנוחת משה דף פ ע"ב {כף שאינו עגול}
ח/ד מנחת חינוך ח"א עמ' טו, ח"ב עמ' ו
ח/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ד משאת המלך ח"ב סי' רטו {חייב שתים}
ח/ד נרות אהרן
ח/ד נשמת כל חי ח"א דף ל ע"ב
ח/ד עין ימין דף מא ע"ג
ח/ד ענפי ארז (זי') דף עג ע"א
ח/ד פסקי שכל טוב עמ' שצח
ח/ד צפנת פענח
ח/ד קול בן לוי (תשסג) עמ' עח
ח/ד שיחת חולין עמ' תצב
ח/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שסט
ח/ה אור יעקב פסחים דף כה ע"א-ע"ב, ועמ' 48, 50
ח/ה אורי חיים ח"א עמ' רח
ח/ה אנצי"ת ע' אסורו חשובו הע' 17, 18
ח/ה אנצי"ת ע' בשר הע' 90
ח/ה אנצי"ת ע' גיד הע' 131
ח/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פג עמ' 343
ח/ה בגדי נהורין ח"ב סי' ט עמ' ק {טמאים}
ח/ה בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' ע
ח/ה בדבר מלך ח"ה עמ' קצד
ח/ה בדרך המלך עמ' קסט
ח/ה בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 10 {אינו בכלל בשר}
ח/ה בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' יא {של בהמה טמאה}
ח/ה בית מלך (חב"ד) עמ' 84
ח/ה בנין הלכה עמ' צג {שאינו בכלל בשר}
ח/ה ברור הלכה חולין ק ע"ב ציון א
ח/ה ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נ
ח/ה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט
ח/ה בתי כנסיות - בית האסופים דף ב ע"א {קהלת יעקב}
ח/ה גבורת יהודה פסחים סי' כא ס"ק ח
ח/ה גינת ורדים (תאומים) עמ' קב
ח/ה גן שושנים ח"ב עמ' רכח
ח/ה דבר מאיר (ראק) סי' פד
ח/ה דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תסט {האוכל גיד הנשה של נבלה, וכ"מ}
ח/ה דברי סופרים (סופר) עמ' קה
ח/ה דברי שלמה (ברייער) עמ' 167
ח/ה דברי תורה (תאומים) דף ח ע"ב, ט ע"ב {של טמאה}
ח/ה דגל ראובן ח"ג סי' לד
ח/ה דובר ישרים פסח עמ' שכו
ח/ה דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ} [שהעוף - צ"ל שהעור]
ח/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רטז {גה"נ של טמאה}
ח/ה ואם תאמר ח"ד קושיה 405
ח/ה זכרון הרב עמ' 147-148 {אין בגידין נ"ט}, 151
ח/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קצט
ח/ה חי' כתב סופר קדשים עמ' קעא
ח/ה חי' מהרי"א צטרון עמ' קלז-קלח
ח/ה חשבונות של מצוה עמ' מה
ח/ה יגיעת ערב פסחים עמ' צז, קע
ח/ה יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קנו {אין בגידין נ"ט}
ח/ה יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שמה
ח/ה כל בו ח"ו עמ' שט
ח/ה כללי המצוות (תאומים) עמ' קלב
ח/ה כפתור ופרח (תשו) דף כח ע"ב וע"ד
ח/ה כתב סופר יו"ד דף כח ע"ד
ח/ה כתב סופר יו"ד סי' לד ד"ה ונראה לי {מולחו וכו' כדי הילוך מיל}
ח/ה לב איש עמ' תקה
ח/ה לחם אבירים
ח/ה לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ז אות ד עמ' קכ {איסור אכילת בהמה טמאה תלוי בשם "בשר"}
ח/ה מועדים וזמנים ח"ג סי' רב
ח/ה מוריה ח גל' ו (ר"מ גיפטר)
ח/ה מי החג עמ' טו, כה
ח/ה מנוחת משה דף א ע"ג
ח/ה מנחת אשר שבת עמ' רלח
ח/ה מנחת חינוך ח"א עמ' טו, נב, ח"ב עמ' שס
ח/ה מנחת מחבת עמ' כב
ח/ה מנחת משה (גולדברג) סי' ג ענף ב אות א
ח/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' מח
ח/ה מנחת עני (תקמז) דף יט ע"ג {של טמאה}
ח/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שיא ע"א
ח/ה מצודת דוד (שפרבר) עמ' שיח {גיד של טמאה}
ח/ה מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט
ח/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קנח אות א
ח/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' כח עמ' 84, סי' קח עמ' קעב, סי' קטז עמ' קפא
ח/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפ
ח/ה משרת משה (נבר)
ח/ה נחל איתן
ח/ה נחלי יהושע עמ' קעה
ח/ה נרות אהרן
ח/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' פד
ח/ה עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' נז {מ"מ}
ח/ה עמק הפלפול עמ' 48-49 {אין בגידין נ"ט}
ח/ה פני חמה דף כד ע"א {בהמה טמאה}
ח/ה קהלת יעקב (אלבעלי)
ח/ה קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' קע
ח/ה קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ט ע"ג {של טמאה}
ח/ה קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' ע-עא {אין בגידין נ"ט}, עב
ח/ה רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י ה"י מקור 28
ח/ה רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עה-עו
ח/ה שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף ג ע"ד
ח/ה שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצו, ריג
ח/ה שלמי שמעון (קדשים) עמ' רסט
ח/ה שלמי שמעון (תשמו) עמ' פא
ח/ה שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' ע {מל"מ}, קס, קסח {מל"מ}
ח/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' ז-ח {אין בגידין נ"ט}
ח/ה שער המלך ח"ב עמ' עט, פא-פב
ח/ה שערי תורה (לעוו) חולין עמ' י
ח/ה שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קמה
ח/ה תבונה (קרש') ח"ב
ח/ה תורה אור (באנדי) עמ' תלח
ח/ה תורת הלוי עמ' נא
ח/ה תרומת הכרי עמ' יב
ח/ו אבני השוהם (הורוויץ) דף מ ע"ב {של עולה}
ח/ו אבני ציון ח"א סי' יד אות ב, ד {שעה"מ}, סי' כח אות ג, סי' לב אות ה {שעה"מ}, סי' נד אות ה, ח"ב סי' מה אות א, סי' נז אות א, סי' מה אות ב, סי' נט אות א, סי' ע אות ד, סי' עח אות ב, ח"ג עמ' נד, קמ, רמט, רנ, רסב, ח"ד עמ' יג {שעה"מ}, כ, ל {שעה"מ}, קו
ח/ו אגודת אזוב ח"א דף ג ע"א
ח/ו אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' מב
ח/ו אוצרות יהושע עמ' ו
ח/ו אור הישר [פלתי סי' סה ס"ק ב, כ"מ הל' ביא"מ פ"ט הי"ב]
ח/ו אור יעקב פסחים דף כה ע"א-ע"ב
ח/ו אור פני יהושע עמ' פד
ח/ו אוריין תליתאי (תאומים) סי' קז, קיא
ח/ו אות ציון עמ' קכג-קכד {שעה"מ}, ריא {חייב שתים}
ח/ו אלומות יוסף (תשלז) סי' י
ח/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' סט-ע {חייב שתים}
ח/ו אמרי אברהם (קליין, תרצד) עמ' רלג {גיד הנשה של נבילה}
ח/ו אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ח ד"ה כתב
ח/ו אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' א [ח] ד"ה והנה {רמב"ם}, סי' טו ד"ה עיין {שעה"מ}
ח/ו אמרי בינה (אש) דף כז ע"ד {של נבילה}
ח/ו אמרי דוד (שליסל) דף ד ע"ד, ה ע"ג
ח/ו אמרי נפתלי ח"ב עמ' רסז {כ"מ}
ח/ו אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כד
ח/ו אנצי"ת ע' אין אסור הע' 77, 79, ע' אסורו חשובו הע' 13
ח/ו אנצי"ת ע' בשר הע' 129 {שעה"מ}
ח/ו אנצי"ת ע' גיד הע' 199 {שעה"מ}, 229 {שעה"מ}
ח/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פג עמ' 343
ח/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמד {גיד של נבילה}
ח/ו באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' רצו, רצח, שא
ח/ו באר מים חיים (נוסינזון) פסחים דף כב
ח/ו בגדי נהורין ח"ב סי' ד עמ' סח, סט {או"ש}, עו, סי' י עמ' קב, סי' טז עמ' קלח {שעה"מ}, סי' כ עמ' קסז {חייב שתים}
ח/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כג ע"ב
ח/ו בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' עב
ח/ו בדבר מלך חי"ד עמ' קלד
ח/ו בדרך המלך עמ' קסט
ח/ו בינת דניאל ח"א עמ' כט
ח/ו ביצחק יקרא (תשע) סי' פח ד"ה והאור
ח/ו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 10-11 {של נבילה חייב שתים}
ח/ו בית אהרן וישראל גל' מ עמ' קיט {גיד הנשה של נבילה}, גל' מא עמ' קלד {גיד הנשה של נבילה}
ח/ו בית המדרש
ח/ו בית יעקב (מסקין) סי' יח
ח/ו בית מלך (חב"ד) עמ' 84
ח/ו בכורי חיים ח"ה עמ' קכד {עולה}
ח/ו בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' יח {שעה"מ}
ח/ו בנין הלכה עמ' פ-פב, פט, צא-צב
ח/ו בציר אליעזר ח"ב דף יד ע"ב, כ ע"א, לב ע"ד, לג ע"א-ע"ג {שעה"מ}
ח/ו ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קפה
ח/ו ברור הלכה חולין קא ע"א ציון א
ח/ו ברור הלכה יבמות לב ע"ב ציון א
ח/ו ברור הלכה פסחים פד ע"א ציון ב
ח/ו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נא
ח/ו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט
ח/ו בשבילי השביתה החדש סי' יא אות א, סי' כד הערה ד {שעה"מ}
ח/ו בשבילי השמחה סי' ב אות ד {שעה"מ}
ח/ו גינת אלימלך ח"ב עמ' לח-לט, סג {גיד הנשה של נבילה}
ח/ו גינת ורדים (תאומים) עמ' רטז
ח/ו גליוני הגר"ש עמ' סט {כ"מ} [שו"ת הרשב"א ח"ד סי' פט]
ח/ו גן שושנים ח"ב עמ' רכח
ח/ו גנא דפלפלי עמ' קמח {של נבילה ועולה}
ח/ו דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תסט {האוכל גיד הנשה של נבלה, וכ"מ}
ח/ו דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כה
ח/ו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שי
ח/ו דברי חיים, חידושים על הסדרות, פ' וישלח
ח/ו דברי יהודה דף ב ע"ב {גיה"נ של בהמה ועולה}
ח/ו דברי סופרים (סופר) עמ' קג
ח/ו דברי תורה (תאומים) דף ח ע"ב, ט ע"א {של עולה}
ח/ו דגל ראובן ח"ג סי' לד
ח/ו דור רביעי ח"א סי' ד אות ב
ח/ו דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קיג {לוקה שתים בשל עולה ונבילה אף שמותר בהנאה}
ח/ו הדרום חל"ט עמ' 55
ח/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רטז-ריז, רכב
ח/ו הלכות עולם (קאראסיק) חולין נח ע"ד
ח/ו המעשה והמדרש עמ' פה {של עולה ונבילה}, פו {שעה"מ}, צב {של עולה ונבילה}
ח/ו הר המלך ח"ג עמ' רצב-רצג, ח"ו עמ' קכח
ח/ו זית רענן ח"א עמ' תרה
ח/ו זכר יצחק (תשן) עמ' שלט
ח/ו זכרון הרב עמ' 146 {של עולה - הרי אין בגידין נ"ט}, 147 {של עולה}, 147 {או"ש}, 150 {שעה"מ, או"ש}, 152 {של טריפה}, 153-154 {עולה ולא שאר קרבנות}, 155 {של עולה}
ח/ו זכרון יהודה (לאש) דף יא ע"ג, מו ע"ג, עב ע"ג
ח/ו זכרון יהונתן דף כג
ח/ו זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' כט {גיד הנשה של נבילה}
ח/ו זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' נח {של נבילה ועולה חייב שנים}, פ {שעה"מ}
ח/ו זרעו של אברהם ח"ב
ח/ו חדושים ובאורים (גרי') חולין סי' יג ס"ק ב, ד
ח/ו חזו"א סנהדרין סי' נז ס"ק ד
ח/ו חזו"א על הרמב"ם
ח/ו חזון יחזקאל יבמות פ"ה ה"ו
ח/ו חי' הגר"ח החדש עמ' סח
ח/ו חי' הגר"י סי' כה-ב, כו
ח/ו חי' הגרז"ס קדשים עמ' רל, רלט, רנז {שעה"מ}
ח/ו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רלה ד"ה ולפע"ד {שעה"מ - ולכן - ודוגמא לדבר ראה תראה מ"ש רש"י ז"ל בפרק אין צדין וכו'}
ח/ו חי' כתב סופר קדשים עמ' קעא {כ"מ}
ח/ו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' צה
ח/ו חי' מהרי"א צטרון עמ' קלז
ח/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רלג {שעה"מ}, רסב {כ"מ}, שמז
ח/ו חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פ, נשים עמ' טו
ח/ו חיי אריה דף מז ע"ב
ח/ו חמדת שלמה עמ' תב
ח/ו חמודי צבי בראשית עמ' שלה-שלו
ח/ו טהרת יו"ט חט"ז עמ' צז
ח/ו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רכא
ח/ו טל אורות (טובול) חולין עמ' עז
ח/ו יגיעת ערב פסחים עמ' צז, קע
ח/ו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רכד, שמה
ח/ו יטב פנים ח"ב דף פ
ח/ו ימי שלמה
ח/ו יראה ואהבה עמ' רע
ח/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' יח {רמב"ם}, ח"ב עמ' רסח-רסט {שעה"מ}
ח/ו כבוד הלבנון דף עב ע"ד {חייב שתים}
ח/ו כל בו ח"ו עמ' שי
ח/ו כללי המצוות (תאומים) עמ' קלב
ח/ו כרם יהושע (ולרשטיין) דף מ ע"ד, מא ע"א {גיד של נבילה, שעה"מ}
ח/ו כרם ציון שביעית ח"א עמ' סה ע"ב
ח/ו כרתי ופלתי סי' סה אות ב
ח/ו כתב סופר יו"ד סי' לד ד"ה ונראה לי {כי על כל אלה, שעה"מ ד"ה ותו, לצלי מולח}, סי' לה ד"ה לפום {שעה"מ ד"ה ותו, פטור וכו'}
ח/ו לב איש עמ' קיח, תקה, תקח
ח/ו לב אריה (בראד) חולין פט ע"ב (ד"ה אלא), ק ע"ב (ד"ה בגמ')
ח/ו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שלט
ח/ו לב יוסף עמ' 132
ח/ו לבב דוד
ח/ו להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' סז {שעה"מ}
ח/ו להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' כט
ח/ו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' ריא
ח/ו לחם אבירים
ח/ו לקט מנחם (תרעא) דף כח ע"ב {של נבילה}
ח/ו מאורות הדף היומי ח"ח עמ' תלט {של נבילה}
ח/ו מאיר עיני חכמים ח"א דף סה ע"א
ח/ו מבי"ט (רובינ') דף סא ע"א
ח/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' יא
ח/ו מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' פה {כ"מ}
ח/ו מוריה ח גל' ו (ר"מ גיפטר)
ח/ו מי החג עמ' טז, כט
ח/ו מי יהודה יו"ד סי' כח {שעה"מ}
ח/ו מילי דמרדכי
ח/ו מים שאובים עמ' קלח
ח/ו מנוחת אשר ח"א דף א ע"ד, מה ע"ד-מו ע"א {של נבילה}
ח/ו מנוחת אשר ח"ב דף עא ע"ב {גה"נ של נבילה}
ח/ו מנחת אשר שבת עמ' רלח
ח/ו מנחת חינוך ח"א עמ' טו, נב, ח"ג עמ' קצו, רלב-רלג
ח/ו מנחת משה (גולדברג) סי' ג ענף ב אות א
ח/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' נג {שעה"מ}, נה {שעה"מ}, קנא {שעה"מ ד"ה ודע}, קנב {שעה"מ ד"ה ולכן}
ח/ו מנחת עני (תקמז) דף יט ע"ג, כא ע"ד {גה"נ של נבילה}
ח/ו מעיני המים
ח/ו מעיני התורה ח"א עמ' קמו
ח/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שט ע"א, שיא ע"א
ח/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' שיח {אין בגידין נ"ט}
ח/ו מראה איש ח"א יו"ד עמ' מ-מא
ח/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יח אות א, סי' לז אות ד {של נבילה}, סי' קנח אות א {חייב שתים}, אות ח {שעה"מ}
ח/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' כח עמ' 84
ח/ו משברי ים אחע"א עמ' קב, קנ, קסח {טעם המלך}, תרכד-תרכה
ח/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שסב {שעה"מ}
ח/ו משכנות לאביר יעקב ח"ב דף לט ע"ב-ע"ג
ח/ו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קיג
ח/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שעז {של נבילה}
ח/ו משנת חיים הל' פסח עמ' שעד
ח/ו משנת חיים חולין סי' ע עמ' רלו, סי' עה עמ' רמח-רמט
ח/ו משנת יעקב
ח/ו משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יז אות ג, יג
ח/ו נדרי זריזין ח"ב עמ' רעד, רפח-רפט, רצא
ח/ו נועם ח"ט עמ' שנ {שעה"מ}
ח/ו נחל איתן
ח/ו נחלי יהושע עמ' קעה
ח/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף קח ע"ב {גיה"נ של נבילה}
ח/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לד אות א
ח/ו נתיבות שלום (למפרט)
ח/ו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' נח
ח/ו ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רצ
ח/ו סגולת ישראל (פייבלזון) בראשית דף סד
ח/ו עטרת תפארת דף טז ע"א {גיד הנשה של נבילה}, לו ע"א
ח/ו עליות אריה עמ' קט
ח/ו עמק הפלפול עמ' 48-49 {של נבילה}
ח/ו פאר הלכה פסחים עמ' ריג
ח/ו פורת יוסף (שלופר) דף סד ע"א
ח/ו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קמה
ח/ו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' צ
ח/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מח
ח/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקטו
ח/ו פרי אברהם פסחים סי' ח אות א
ח/ו פרי אליהו ח"ב סי' מג
ח/ו פרי החג דף עט ע"ג {גה"נ של נבילה חייב שתים}
ח/ו צבי תפארת סי' יב
ח/ו צל החכמה דף ז ע"ד
ח/ו צרור החיים (קליין) דף לו ע"ב {גיד נבילה}
ח/ו קדשי יהושע עמ' תרפה
ח/ו קהלת יעקב (אלבעלי)
ח/ו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קיט
ח/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קמד, רסה, שנו, תצו
ח/ו קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' מא {שעה"מ}, מה, אהע"ז עמ' מו
ח/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רנז, ח"ב עמ' קט {שעה"מ}
ח/ו קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ט ע"ג {של נבילה}
ח/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור יח עמ' 264
ח/ו קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' עא-עב
ח/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י ה"י מקור 36 {שעה"מ}
ח/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עה
ח/ו רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לב
ח/ו שארית כלב עמ' קכז
ח/ו שו"ת הרשב"א ח"ד סי' פט
ח/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נא, קיד
ח/ו שירת הלויים פסחים סי' מט אות ח
ח/ו שלמי שמעון (קדשים) עמ' רסח
ח/ו שלמי שמעון (תשמו) עמ' פ
ח/ו שם דרך פסחים עמ' קכב
ח/ו שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קס
ח/ו שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שלו
ח/ו שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שיג
ח/ו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' ז-ט
ח/ו שער המלך ח"ב עמ' פא, טעם המלך ח"ב עמ' מב, מז, מעשה חושב ח"א עמ' יד, קובץ מפרשים ח"ב עמ' עט
ח/ו שערי זיו ח"ב דף קסו ע"א
ח/ו שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' נג, עא, עו, פו, פט, צג, צו, צט, קי, קכב, קכז, קלח, קמה, קנב, קנו, קעז, קפא-קפב, קצז, רו, רט, ריג, רכ, רכה, רכט, רלב, רלד, רמב, רנא, רנג-רנה, רסג, רע, רעז, רעט {כולם על שעה"מ חוץ מעמ' רו}
ח/ו שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכו ע"ד
ח/ו תבואת יקב (פרידמן) עמ' קי-קיא {גיד הנשה של נבילה ועולה}
ח/ו תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רפא
ח/ו תורת הלוי עמ' נה, קלה
ח/ו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשעה
ח/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קלה
ח/ו תיבת גומא (תשסז) עמ' סז {של נבילה}
ח/ז אור הישר [מקום שמואל ליו"ד ר"ס א]
ח/ז אנצי"ת ע' גיד הע' 66
ח/ז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פג עמ' 343
ח/ז בגדי נהורין ח"ב סי' ו עמ' פה {עוף אין לו כף}
ח/ז בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קטז
ח/ז בכור שור עמ' קנ
ח/ז בציר אליעזר ח"א דף כו ע"ד {נאמנות ע"א}
ח/ז ברור הלכה חולין צב ע"ב ציון ב, ג
ח/ז בשבילי השחיטה סי' ח ס"ק ג {בשר}
ח/ז גבול יהודה (ציר') דף כב ע"ג {אסור לקנות בשר ממי שלא הוחזק בכשרות}
ח/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' ש, שיז
ח/ז גורן דוד ח"ב סי' ה
ח/ז דעת אביעזרי עמ' א
ח/ז זכר אברהם יצחק עמ' 10
ח/ז זכר יצחק (תשן) עמ' רצד
ח/ז חזקה רבה יו"ד הלכה כב
ח/ז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכג-רכד
ח/ז חיים ומלך
ח/ז יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 39
ח/ז יצחק ירנן
ח/ז ישועות יעקב נזיקין עמ' שצח
ח/ז כל בו ח"ו עמ' שי
ח/ז כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' כ
ח/ז מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' קמב-קמג
ח/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ז מצודת דוד (שפרבר) עמ' שטו
ח/ז מצות ראיה עמ' קלב
ח/ז משנה הלכות ח"ז סי' קז
ח/ז משנת חיים חולין סי' עה עמ' רנ
ח/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפב
ח/ז עקבי ברכה עמ' צג
ח/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' ק
ח/ז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כג דף כד ע"ב
ח/ז פרי עץ הדר (וילנא תרלז) דף ה ע"ב
ח/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' יב אות א
ח/ז קרית מלך
ח/ז רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים עמ' קעז
ח/ז שאגת אריה (תשע) עמ' תקלא
ח/ז שו"ע הרב יו"ד סי' א קו"א אות ב
ח/ז שו"ת הריב"ש סי' תצח, עמ' תשמו
ח/ז שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
ח/ז שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' נ
ח/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' יז
ח/ז שם טוב - השלמה
ח/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קפא
ח/ז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף צב ע"א
ח/ז שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' רמד-רמה
ח/ז שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' ריב-ריג {מוחזק בכשרות}
ח/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תצב
ח/ז תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' נא-נב
ח/ח ברך משה (טיטלבום) עמ' י
ח/ח דעת אביעזרי עמ' א
ח/ח חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכג
ח/ח חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פד
ח/ח טהרת יו"ט חט"ז עמ' צז
ח/ח יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' ל, ע {חזקת כשרות רק בא"י}
ח/ח יטב פנים ח"ב דף מז
ח/ח יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 39
ח/ח כל בו ח"ו עמ' שיא
ח/ח עורה שחר דף כה ע"ג
ח/ח פתגמי אורייתא (שבת) ח"א עמ' רלז {ישראל בחזקת כשרות רק בא"י שהיא מקום הקדושה}
ח/ח פתגמי אורייתא (שבת) ח"ב עמ' יז {רק בא"י}
ח/ח צבי תפארת סי' כו {הגהמ"י - הגובה איסורים בחובו}
ח/ח קדושת יו"ט (טייטלבוים) ח"א סי' לג אות ד {רק בא"י יש חזקת כשרות}
ח/ח קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' כו
ח/ח קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רכז {שעה"מ}
ח/ח שו"ע הרב יו"ד סי' א קו"א אות ב
ח/ח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' יז
ח/ח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף צט ע"ב {מ"מ}
ח/ח תקנת השבים עמ' 369
ח/ט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
ח/ט בית ירוחם
ח/ט ברור הלכה סנהדרין כה ע"א ציון ד
ח/ט גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' א-ב
ח/ט גליוני הגר"ש עמ' ע {מים חיים}
ח/ט דיני עבודה במשה"ע עמ' 845
ח/ט דעת אביעזרי עמ' א
ח/ט דעת כהן עמ' ג
ח/ט השוחט והשחיטה בספרות הרבנות עמ' 26, 31
ח/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רה
ח/ט זכרון הרב עמ' 270 {לח"מ}
ח/ט חיים ומלך
ח/ט חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 407 {משנת יעקב}
ח/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רלב, חו"מ ח"א עמ' מה, סא
ח/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רכד ע"ב, חו"מ ח"א דף יד ע"ב
ח/ט יד הלוי (פלוונא) דף נח ע"ג
ח/ט ידיו של משה
ח/ט יכין ובועז ח"א סי' ה עמ' 35, 36, 39
ח/ט יצחק ירנן
ח/ט כתר כהונה (כץ) עמ' קיא
ח/ט מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' עז, ח"ב עמ' קנב
ח/ט מנחת מחבת עמ' כו {מל"מ}
ח/ט מעיני המים
ח/ט מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א ח"ב סי' לב]
ח/ט מרגליות הים סנהדרין כה ע"א אות יב
ח/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ט משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קעא
ח/ט משנת יעקב
ח/ט פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מ דף מו ע"ג
ח/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' ה אות א
ח/ט צפנת פענח
ח/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רכא
ח/ט שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כד
ח/ט שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' כ
ח/ט שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' צ
ח/ט שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שיב-שיג
ח/ט תקנת השבים עמ' 413
ח/י אור הישר [באר שבע תשובה מד, שבות יעקב ח"ג סי' סא]
ח/י אור שמח
ח/י אמונת אליעזר דמאי עמ' קסו
ח/י אמונת עתיך גל' 125 עמ' 147
ח/י ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פ
ח/י אש תמיד עמ' רכג
ח/י בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רטו
ח/י בינת נבונים דף קט ע"א-ע"ב
ח/י ברור הלכה חולין ו ע"א ציון ח פרק ג
ח/י ברכת ראש סי' עה עמ' רסח {שעה"מ}
ח/י הגהות חבר בן חיים
ח/י חסדי דוד ח"ה עמ' תתפה
ח/י יצחק ירנן
ח/י כל בו ח"ו עמ' שיא
ח/י לב שלם [שו"ת פני יהושע יו"ד סי' ח דף ט, יז ע"א, פרי תואר סי' קיח ס"ק כו דף רנו ע"ג]
ח/י לבושי יוסף עמ' קכב
ח/י מבי"ט (רובינ') דף קלג ע"א
ח/י ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' סג {מ"מ}
ח/י פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כג דף כד ע"א-ע"ג
ח/י קהל יהודה - חי' השו"ע דף נב ע"ב {מ"מ}
ח/י קרית מלך
ח/י שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קסא
ח/י שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ז
ח/י שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' יז
ח/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' כג
ח/י שלום ירושלים עמ' קיא {מ"מ}
ח/יא אבן לב דף עג ע"ג
ח/יא אבני השוהם (הורוויץ) דף סט ע"ג {קבוע}
ח/יא אוצרות הרמב"ם
ח/יא אור דוד עמ' קעד
ח/יא אור הישר [אור הישר חולין צה ע"א וע"ב]
ח/יא אור שמח
ח/יא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פ
ח/יא בית יצחק (חבר) דף ד ע"ג
ח/יא בית יצחק (תשיד) עמ' 31-33
ח/יא בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' מה
ח/יא ברור הלכה חולין צה ע"א ציון א, ב, ג
ח/יא ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ט ע"ב ציון ד, סנהדרין עט ע"א אחרי ציון ב
ח/יא בשבילי הפסח סי' כט אות יא, כז {יד המלך}
ח/יא דליית הכרם עמ' תתתיד {מ"מ}
ח/יא זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רפח
ח/יא חי' הרי"ט עמ' רנה, רעב
ח/יא חי' רח"א הכהן עמ' עג
ח/יא חלקת מאיר עמ' לב-לט
ח/יא יד המלך (לנדא)
ח/יא יד המלך (פלומבו)
ח/יא יד סופר עמ' פא
ח/יא ימין משה
ח/יא יפה נוף עמ' עה
ח/יא ישועת משה עמ' ע, פ
ח/יא כהונת רפאל עמ' סז
ח/יא כללי המצוות (תאומים) עמ' קסד {מ"מ}
ח/יא לב שלם [שונה הלכות דף מ ע"ג]
ח/יא לבושי עז הל' תערובות עמ' שצא-שצב {אבן האזל}
ח/יא לחם שלמה (ערנרייך) סי' צט אות ט
ח/יא מנחת חינוך ח"א עמ' י, שכט
ח/יא מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ה אות ג {הגהמ"י}, ה, ו {מ"מ}, פ"ח אות ח {מ"מ}
ח/יא משכיל ליהודה עמ' פא {קבוע}
ח/יא משנת חיים חולין סי' סט עמ' רלד
ח/יא משנת יעקב כאן (עמ' רי-ריב)
ח/יא נועם ח"ו עמ' קכו, קלה
ח/יא נחלת יצחק כתובות סי' ט
ח/יא נרות אהרן
ח/יא עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' שז {קבוע}
ח/יא עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קב
ח/יא עין יצחק ח"ב עמ' רצד
ח/יא עיני דוד
ח/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סד {מ"מ}
ח/יא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שח
ח/יא פרי השדה (דייטש) ח"א סי' מז
ח/יא קהלת יעקב (אלבעלי)
ח/יא קונטרסי שעורים ב"ב דף 186
ח/יא קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קכב-קכה
ח/יא קרבן ציון עמ' שט
ח/יא ר"י ששפורטש עמ' 423
ח/יא רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ג ה"ט מקור 15 {יד המלך}
ח/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' סג-סד
ח/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' עב
ח/יא שמן הטוב (תשפ) עמ' סו, עח {שעה"מ}
ח/יא שער המלך
ח/יא שער המלך ח"ב עמ' פז
ח/יא שערי יצחק (תשיז) עמ' יז
ח/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 469, 482, 504, 509
ח/יא שערי ישר שער ד פ"ט אות א
ח/יא שערי מאיר עמ' כז {קבוע כמע"מ}
ח/יא שערי תורה (לעוו) ח"ג דף לט ע"ג, מב ע"ד, פח ע"ב, פט ע"א
ח/יא שערים בקבוע עמ' מג {הגהמ"י}
ח/יא שרשי הים דף פה ע"א
ח/יא תורת ירוחם ח"א דף נב ע"ב {מ"מ}
ח/יא תחומין ח"ו עמ' 405 {מ"מ - פירש לפנינו מעצמו - מה"ת}
ח/יב אומר לציון סי' שנד
ח/יב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרמ
ח/יב אור הישר [מ"מ הל' גירושין פ"ג ה"ט, אור הישר חולין ה ע"א]
ח/יב אורח צדקה עמ' לח
ח/יב אנצי"ת ע' בשר שנתעלם הע' 19-20 {מ"מ}, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 49
ח/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות פ
ח/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' עח
ח/יב בית אהרן וישראל גל' לד עמ' קכז {בשר שנתעלם מן העין}
ח/יב בית יצחק (חבר) דף ו ע"ד
ח/יב בית יצחק (תשיד) עמ' 31-33
ח/יב ברור הלכה חולין צג ע"ב ציון ט פרק ג {מ"מ}
ח/יב ברור הלכה חולין צה ע"א ציון א, ב, ג
ח/יב גבול יהודה (ציר') דף סח ע"א, סט ע"ד
ח/יב גבורת יצחק שקלים עמ' קצז
ח/יב דברי אליהו (בלייער) ח"א עמ' קנד {בשר שנתעלם}
ח/יב דברי אליהו (בלייער) עמ' קנד {בשר שנתעלם מן העין אסור גם אם ביד גוי}
ח/יב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 182
ח/יב דברי תורה (תאומים) דף ט ע"ג {בנמצא ביד גוי}
ח/יב הלכה פסוקה ח"ד עמ' קעא הערה 137
ח/יב חי' הרי"ט עמ' רעב
ח/יב חי' חתם סופר
ח/יב חי' כתב סופר קדשים עמ' קפט, קצא
ח/יב חי' מהרי"א הכהן עמ' ט
ח/יב חי' ר"י מנרבונה עמ' צ
ח/יב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רי, ריב
ח/יב ידיו של משה
ח/יב יצחק ירנן
ח/יב יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שלט, שמה
ח/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פ, ח"ג עמ' עו
ח/יב כרתי ופלתי סי' סג אות א-ב
ח/יב לב אריה (בראד) חולין צה ע"א-ע"ב
ח/יב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שנה
ח/יב לב שלם [שונה הלכות ח"ב דף מ-מא]
ח/יב לבושי מרדכי יו"ד עמ' שעז
ח/יב מוריה גל' ריט עמ' כו, כט, גל' רכט עמ' סד-סה
ח/יב מחנה חיים ח"א סי' נו דף צ ע"ד
ח/יב מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכח
ח/יב מנחת יהודה (בוים) דף קכ ע"א-ע"ב {שנתעלם מן העין}
ח/יב מעין נצח ח"ב סי' עט
ח/יב מעיני המים
ח/יב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' סב]
ח/יב מראות הצובאות (תשסז) עמ' רא
ח/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יב משנת חיים חולין סי' סט עמ' רלא, רלד
ח/יב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' ע
ח/יב משנת ישראל סי' ו אות כא
ח/יב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שמח-שמט
ח/יב נועם ח"ו עמ' קלה
ח/יב נרות אהרן
ח/יב ס' הפרנס עמ' לז
ח/יב עונג שבת סי' לט
ח/יב עטרת ישראל עמ' מ
ח/יב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קעז
ח/יב פרשת המלך
ח/יב צרור החיים (קליין) דף צב ע"ג
ח/יב קונטרסי שעורים ב"מ שעור יח אות ו
ח/יב קרבן משה עמ' פא
ח/יב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קסב
ח/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קנד
ח/יב שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כ
ח/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 466, 469
ח/יב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף פז ע"ג, פח ע"ב
ח/יב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קסד, קעז, כרך ב עמ' פב, פה, צו, צט, קיג
ח/יב תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ו ע"ג
ח/יב תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ד ע"ד
ח/יג אנצי"ת ע' בשר שנתעלם הע' 4, 26-28
ח/יג בדבר מלך חי"א עמ' מט, רנב
ח/יג ברור הלכה חולין צה ע"א ציון ב
ח/יג ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' יט {מ"מ}
ח/יג חזון יחזקאל חולין פ"ז ה"א
ח/יג כל בו ח"ו עמ' שטו
ח/יג מלחמת יהושע עמ' פג
ח/יג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 78 {כר' יהודה נגד ר"ש - דעת רשב"י בזוהר}
ח/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יג קרית מלך
ח/יג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפד
ח/יג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף פה ע"א
ח/יג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' פז
ח/יד אבני השוהם (הורוויץ) דף מ ע"ב {כ"מ}
ח/יד אבני ציון ח"א סי' א אות ו, סי' כ אות ג, סי' כט אות ב, ח"ב סי' מה אות א, ג, ח"ד עמ' קטו
ח/יד אהל משה (וינברג) דף א ע"ד, ג ע"א {מותר בהנאה}
ח/יד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' מב
ח/יד אוצרות יהושע עמ' ה, ח
ח/יד אור דוד עמ' כא
ח/יד אור הישר [זרעו של אברהם פסחים כב ע"א, מקום שמואל ליו"ד סי' סה סי"א, אור הישר חולין צג ע"ב]
ח/יד אור השמש (פולייב) עמ' 166
ח/יד אור יעקב פסחים דף כה ע"א, ועמ' 48
ח/יד אורח מישור (חזן) עמ' קפו
ח/יד אחיעזר ח"ב סי' ו אות ז
ח/יד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' סח, ע-עא {מותר בהנאה}
ח/יד אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' א [ט] ד"ה ולפ"ז
ח/יד אמרי דוד (שליסל) דף ד ע"ב-ע"ג
ח/יד אמרי נפתלי ח"ב עמ' רסח
ח/יד אנצי"ת ע' גיד הע' 195, 199, 201, 202, 207, 209, 213, 216
ח/יד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מה, אות פג עמ' 343
ח/יד אש תמיד עמ' רכג
ח/יד בגדי נהורין ח"ב סי' טז עמ' קלג {מותר בהנאה}
ח/יד בזך לבונה עמ' מא
ח/יד בינת דניאל ח"א עמ' כח {מ"מ}
ח/יד בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 10-11 {מותר בהנאה}
ח/יד בית אפרים יו"ד (תרמד) דף ב ע"ד
ח/יד בית זבול ח"ג סי' כג
ח/יד בית שמאי (פרידמן) דף לה ע"ד, לו ע"א {מותר בהנאה}
ח/יד בית שערים ח"ג סי' ג
ח/יד בנין אריאל ח"ב עמ' פא {כ"מ}, פב
ח/יד בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' פב
ח/יד ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' מו
ח/יד ברור הלכה חולין צג ע"ב ציון ט
ח/יד ברור הלכה פסחים כב ע"א ציון ד
ח/יד ברית עולם (ולר) סי' לא אות א, ו-ח
ח/יד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נב, נו
ח/יד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט עמ' מא {מותר בהנאה}
ח/יד בשבילי השחיטה סי' כא ס"ק א {מ"מ - טבח בקי}
ח/יד גדולי שמואל ב"ק דף ב ע"א, יג {או"ש}
ח/יד דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תעב {גיד הנשה מותר בהנאה, ומ"מ}
ח/יד דברי אברהם (מנדלסון) דף טז ע"ד {גה"נ מותר בהנאה}
ח/יד דברי אליהו (בלייער) ח"א עמ' קנה {מותר בהנאה}
ח/יד דברי אליהו (בלייער) עמ' קנה-קנו {גיה"נ מותר בהנאה}
ח/יד דברי דוד - דברי מאיר עמ' קנה
ח/יד דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שי {כ"מ}
ח/יד דברי חיים פ' וישלח
ח/יד דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קסט, קעא {מותר בהנאה}
ח/יד דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' יח
ח/יד דברי תורה (תאומים) דף ח ע"ד, ט ע"ב, י ע"ב {מותר בהנאה}
ח/יד דברים אחדים (קלצקין) עמ' סז {מותר בהנאה}
ח/יד דובר ישרים פסח עמ' שכה
ח/יד דורש לציון (תקצד) דרוש ד, י-יא
ח/יד דורש לציון (תשנה) עמ' לד, קטו
ח/יד דעת סופר יו"ד סי' יא
ח/יד דרושים הלולים (שטארך) השמטות דף לה ע"ב {שולח אדם ירך לנכרי}
ח/יד דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קיב-קיג {מותר בהנאה אף שאין בגידין נ"ט}
ח/יד הדרום חל"ט עמ' 56
ח/יד הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' ריט-רכ {הנאה}
ח/יד הלכה רבה ח"ב עמ' 83
ח/יד המעשה והמדרש עמ' פה, צא-צב {מותר בהנאה, שולח ירך לנכרי}
ח/יד הר המלך ח"ד עמ' קיג-קיד, רסא-רסה
ח/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עו
ח/יד ויאמר יעקב (זלקינד) עמ' 162 {מותר בהנאה}
ח/יד ויגד יעקב (גרינוולד) שמות עמ' שעט {גיד הנשה מותר בהנאה}
ח/יד ויגד יעקב (תשסח) עמ' תקלח, תקמא {מותר בהנאה}
ח/יד ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקלא {מותר בהנאה}
ח/יד זה השער שער ג סי' פד {גיד מותר בהנאה}
ח/יד זית רענן ח"א עמ' שמג, תקמ
ח/יד זכרון הרב עמ' 147, 149 {מותר בהנאה}
ח/יד זכרון יהודה (לאש) דף מו ע"ב
ח/יד חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' נח
ח/יד חוקי חיים (שו"ב) עמ' ח
ח/יד חי' הגאון אדר"ת עמ' רלג {גיד הנשה מותר בהנאה}
ח/יד חי' חתם סופר
ח/יד חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רח ד"ה הניחא {גיד הנשה מותר בהנאה}, ד"ה וא"ש {אם היתה הירך חתוכה לא יתננה לעכו"ם בפני ישראל עד שיטול הגיד שמא יאכל ממנה ישראל}, עמ' רט ד"ה עוד {גיד הנשה מותר בהנאה}
ח/יד חי' כתב סופר קדשים עמ' קפד
ח/יד חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' סד
ח/יד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמא
ח/יד חי' מהרי"א הכהן עמ' קפג
ח/יד חי' מהרי"א צטרון עמ' קלז
ח/יד חלק לוי עמ' פב
ח/יד חמודי צבי בראשית עמ' שלד {גיה"נ מותר בהנאה}
ח/יד חשבונות של מצוה עמ' תעט
ח/יד טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רכג-רכד
ח/יד יד הלוי (פלוונא) דף נח ע"ג
ח/יד ידיו של משה
ח/יד יראה ואהבה עמ' רע
ח/יד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' יח, ח"ב עמ' שכב
ח/יד כל בו ח"ו עמ' שיז
ח/יד כללי המצוות (תאומים) עמ' קנא
ח/יד כס המלך עמ' לד-לו
ח/יד כרתי ופלתי סי' סה אות ב
ח/יד כתר המלך
ח/יד לב אריה (בראד) חולין צ ע"ב {מותר בהנאה}, ק ע"ב (ד"ה וע"פ) {מותר בהנאה}
ח/יד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שמג-שמח, שנד
ח/יד לב שלם [אליה רבה דף צו ע"ד, שו"ת יד אליהו (לובלין) סי' ו דף סב ע"ד]
ח/יד לבב דוד
ח/יד לחם אבירים
ח/יד לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ז אות ד עמ' קיט {גיד הנשה מותר בהנאה}
ח/יד מבי"ט (רובינ') דף קלז ע"ג
ח/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' יא
ח/יד מועדים וזמנים ח"ג סי' רב
ח/יד מור דרור קו"א סי' עה {מותר בהנאה}
ח/יד מוריה גל' רג עמ' ו {חי' מחנ"א}
ח/יד מותיב ומפרק עמ' מג {מותר בהנאה}
ח/יד מי החג עמ' כח
ח/יד מנוחת אשר ח"א דף מה ע"ג-ע"ד {גיד הנשה מותר בהנאה}
ח/יד מנוחת אשר ח"ב דף עא ע"ב-ע"ג {מותר בהנאה}
ח/יד מנוחת משה דף א ע"א וע"ג-ע"ד, סג ע"ב {מותר בהנאה}
ח/יד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף לב ע"ד
ח/יד מנחת אשר פסחים עמ' סו
ח/יד מנחת בצלאל (תשלז) עמ' מ
ח/יד מנחת יהודה (בוים) דף מב ע"א-ע"ב {גה"נ מותר בהנאה}
ח/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' שכח
ח/יד מנחת כהן (יוסף חיים) דף נו ע"א
ח/יד מנחת משה (קרויס) עמ' צ-צא {מותר בהנאה}
ח/יד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' נג, נד
ח/יד מנחת עני (תקמז) דף יט ע"ב-ע"ג {גיד הנשה מותר בהנאה}
ח/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמד ע"ב, קנג ע"ג
ח/יד מצודת בן ציון דף א ע"א וע"ד, נה ע"ד {מותר בהנאה}
ח/יד מראה איש ח"א יו"ד עמ' לז
ח/יד מרכה"מ (אלפ') הל' ע"ז פ"י ה"ד {שולח ירך - מוכר}
ח/יד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יח אות א, ו, סי' קנח אות ז {מותר בהנאה}
ח/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' כח עמ' מב {גיד מותר בהנאה}
ח/יד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תעט
ח/יד משכנות לאביר יעקב ח"ב דף מ ע"א
ח/יד משרת משה (נבר)
ח/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף י ע"א
ח/יד נחל איתן
ח/יד נחלי יהושע עמ' קעה
ח/יד נחמת יוסף (תאומים) סי' קיב {גה"נ מותר בהנאה}
ח/יד נתיבות החיים
ח/יד ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שיז {מותר הנאה - קושיה מאין בגידין בנותן טעם}
ח/יד ס' יהושע - פו"כ סי' תקעט
ח/יד סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קלב
ח/יד עונג יו"ט על דרוש דף לז ע"ד {מותר בהנאה}
ח/יד עטרת טוביה
ח/יד עמודי שלמה ח"ב עמ' קעא
ח/יד פאר הלכה פסחים עמ' ריב {מותר בהנאה}
ח/יד פי' ר"י ונה עמ' רלב
ח/יד פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מז-מח
ח/יד פניני ים סי' לב
ח/יד פרשת המלך
ח/יד צידה ברוך פ' וישלח
ח/יד צל החכמה דף לג ע"א
ח/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סו ע"ב
ח/יד צרור החיים (חייקא)
ח/יד צרור החיים (קליין) דף לו ע"ג, צג ע"א
ח/יד קהלת יעקב (אלבעלי)
ח/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רפב {כ"מ}
ח/יד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תע
ח/יד קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ה ע"א-ע"ג {גיד מותר בהנאה}
ח/יד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' פב-פג, פה {מותר בהנאה}
ח/יד קרבן ציון עמ' קה, קל
ח/יד רלב"ג בראשית פל"ב פסוק ב עמ' רד
ח/יד שו"ת הרשב"א ח"א סי' רי
ח/יד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצו, ריג-ריד
ח/יד שיח ערב קידושין עמ' סט, עט {או"ש}
ח/יד שירת הלויים פסחים סי' מט אות ח, יא
ח/יד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רפח
ח/יד שם דרך פסחים עמ' קכא
ח/יד שמחת עולם (לגו)
ח/יד שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' ז-י
ח/יד שעלי דעת גל' ג עמ' 139 {חי' מחנ"א}
ח/יד שער המלך ח"ב עמ' פג-פד, מעשה חושב ח"ב עמ' פג
ח/יד שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קלה {מ"מ}
ח/יד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכז ע"א
ח/יד תורה תמימה בראשית פ' לב אות כ
ח/יד תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 163
ח/יד תורת הלוי עמ' מד, מו
ח/יד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קלה
ח/יד תרומת הכרי עמ' קכא
ח/טו אבני השוהם (הורוויץ) דף לט ע"ב {"לא תאכל" - איסור הנאה}
ח/טו אבני זכרון (פפר) ח"א דף צב ע"א
ח/טו אבני ציון ח"א סי' יד אות ד, ח"ב סי' כג אות ג, סי' כה אות ה, סי' כו אות א-ד, סי' מה אות ג, ח"ג עמ' ק, קיג, קנב, רסז
ח/טו אהל משה (וינברג) דף א ע"א-ע"ב, ב ע"ג-ע"ד, ג ע"א-ע"ב, קונטרס הלך דבש דף ד ע"ב {ר' אבהו}
ח/טו אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' נב
ח/טו אוצרות יהושע עמ' ה, ח
ח/טו אור דוד עמ' יז, כא
ח/טו אור הישר [זרעו של אברהם פסחים כא ע"ב, מל"מ הל' מעילה פ"א ה"ג]
ח/טו אור השמש (פולייב) עמ' 166
ח/טו אור יעקב פסחים דף 48
ח/טו אורות אלים (פרנקל) דף לג ע"ב {כל מקום שנאמר לא יאכל אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה}
ח/טו אורח צדקה עמ' ריח, רכא
ח/טו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קפד
ח/טו אמרי דוד (שליסל) דף יט ע"ב
ח/טו אמרי סופר עמ' נא
ח/טו אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כא, כה אות ג
ח/טו אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 16, ע' גיד הע' 197
ח/טו אפיקי מגינים פסחים סי' כא-כב
ח/טו אפר קדשים עמ' קיג
ח/טו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רפו
ח/טו ארשת צבי עמ' צג-צד, צו
ח/טו אש תמיד עמ' רכג
ח/טו באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תקנא
ח/טו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קו
ח/טו באר לחי ראי
ח/טו באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תכג
ח/טו באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' פח
ח/טו בארות המים (רימנוב, תשסט) אות תכה {כר' אבהו}
ח/טו בדבר מלך חי"ח עמ' רעט {כל מקום שנאמר בתורה לא תאכל לא תאכלו לא יאכלנו לא יאכל אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע וכו'}
ח/טו בדרך המלך עמ' רע
ח/טו בזך לבונה עמ' מא-מב, מו
ח/טו בית אהרן וישראל גל' ח עמ' כה-כו, גל' לח עמ' לד
ח/טו בית הלוי ח"א סי' כ עמ' פט, סי' לב עמ' קלט {מל"מ}
ח/טו בית המלך (חסון)
ח/טו בית זבול ח"א סי' יב אות ה
ח/טו בית יהודה (פלאצקי) דף ט ע"ב
ח/טו בית ישחק
ח/טו בית מלך (חב"ד) עמ' 86
ח/טו בית פנחס (וולף) עמ' 39-40
ח/טו בית שמאי (פרידמן) דף לה ע"ב {לח"מ} וע"ד, לו ע"ב {כר' אבהו}
ח/טו בית שערים ח"ג סי' ג
ח/טו בית שערים יו"ד סי' קצח
ח/טו בכורי חיים ח"ג עמ' סב
ח/טו בני ישראל (קרלי) סי' יד אות ג
ח/טו בנין הלכה עמ' פט
ח/טו ברור הלכה יבמות עג ע"א ציון ז
ח/טו ברור הלכה פסחים כא ע"ב ציון ג, כב ע"א אחרי ציון ה
ח/טו ברית עולם (ולר) סי' לא אות א, ו-ח
ח/טו ברכות חיים ח"ב עמ' כד
ח/טו ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' ט {כר' אבהו}
ח/טו ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קעט
ח/טו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נב, נו
ח/טו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט עמ' מא {כר' אבהו}, סי' כ עמ' מה
ח/טו ברקאי ח"א עמ' 112
ח/טו גבורות יצחק עמ' רלב
ח/טו גבורת יהודה פסחים סי' יט ס"ק ב
ח/טו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תד
ח/טו גינת אגוז (תשעב) עמ' עג
ח/טו גינת ורדים (תאומים) עמ' ד, ט, עא, רנא
ח/טו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שיט
ח/טו דבר בעתו (בוגין) דף יב ע"ב {כר' אבהו}
ח/טו דברות משה יבמות עמ' שעה
ח/טו דברי אברהם (מנדלסון) דף טז ע"ד, כו ע"ג-ע"ד {כר' אבהו}
ח/טו דברי יואל בראשית ח"ב עמ' רמח
ח/טו דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קסט
ח/טו דברי יחזקיהו ח"א עמ' עב (הראשון) {כר' אבהו}
ח/טו דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' פז-פח
ח/טו דברי יצחק (הרצוג) דף מד ע"ב, מה ע"ב-ע"ד, מו ע"ד {כר' אבהו}
ח/טו דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' יז
ח/טו דברי שלמה (ברייער) עמ' 141, 137
ח/טו דובר ישרים פסח עמ' שיא, שכה
ח/טו דורש לציון (תקצד) דרוש ד, י-יא
ח/טו דורש לציון (תשנה) עמ' לד, קטו
ח/טו דעת סופר יו"ד סי' סא
ח/טו דרושים הלולים (שטארך) השמטות דף לה ע"ב {פסק כר' אבהו}
ח/טו דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קיב {כר' אבהו}
ח/טו האיר ממזרח פסחים סי' ח אות ח {ומ"מ - איסור הנאה הוא כדין ח"ש - אם מצינו איסור חצי שיעור באיכות}
ח/טו הגהות רימ"א {לח"מ}
ח/טו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רכ, רכב {כר' אבהו}
ח/טו הלכה רבה ח"ב עמ' 74
ח/טו המעשה והמדרש עמ' פה-פו {כר' אבהו}
ח/טו הרמב"ם והזוהר
ח/טו ויאמר שמואל דף עו ע"ב
ח/טו ויגד יעקב (גרינוולד) שמות עמ' שעט {כר' אבהו}
ח/טו ושב הכהן (תשמח) עמ' ריב
ח/טו זבח שלמה ח"ד עמ' קז, קט
ח/טו זית רענן ח"א עמ' שמג
ח/טו זכור לאברהם (אביגדור)
ח/טו זכרון יהודה (לאש) דף מו ע"ב
ח/טו זכרון יהושע (הלוי) ח"ג עמ' כה-כו {כר' אבהו}
ח/טו חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' סו, רצב
ח/טו חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' צא, תכב
ח/טו חזון לימים ח"א עמ' קעו
ח/טו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רה ד"ה והשתא {אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבלה}
ח/טו חי' יפה לב עמ' רצד
ח/טו חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' יח, קדשים עמ' מ, קפד-קפה
ח/טו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' סא-סד
ח/טו חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פ {לח"מ}
ח/טו חי' ר"י נחמיה סי' יז אות ד, סי' יח אות א, סי' קלד אות ג, ח
ח/טו חיתו ארץ עמ' 73
ח/טו חלקת מאיר
ח/טו חמודי צבי מועדים עמ' תמא, תנ
ח/טו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שצה
ח/טו טל אורות (ג'ויא) חולין עמ' קלז, קמג
ח/טו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כד
ח/טו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רו
ח/טו יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף ז ע"א {לח"מ}
ח/טו ידבר שלום ח"ב עמ' קנג
ח/טו יטב פנים ח"ב דף פ
ח/טו ים התלמוד (עדיל) עמ' קיא, קטו
ח/טו ימצא חיים עמ' קצד {לח"מ}
ח/טו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' טז
ח/טו כל בו ח"ו עמ' שלו
ח/טו כנה"ג [עצמות יוסף דף נג ע"ב]
ח/טו כרתי ופלתי סי' סה אות ב, סי' פז אות א, סי' קא אות ב
ח/טו לב איש עמ' עט, צג-צד, תקיא, תקכה
ח/טו לב אריה (בראד) חולין מב ע"א, פט ע"ב, קיד ע"ב
ח/טו לב שלם [מגן שאול סי' לז דף נג ע"א, לחם יהודה דף נז ע"ד]
ח/טו לבב דוד
ח/טו לבני בנימין דף נג ע"ד, נה ע"ב {כר' אבהו}
ח/טו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' י
ח/טו להורות נתן על התורה ח"ג עמ' פב
ח/טו לקוטי סופר ח"א דף פא ע"ג
ח/טו לקט מנחם (תרעא) דף כו ע"ג {כר' אבהו}
ח/טו מבוא למשנה תורה עמ' 124
ח/טו מבית מאיר ח"ג עמ' קכח
ח/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' י
ח/טו מועדים וזמנים ח"ג סי' רב-רג
ח/טו מור דרור קו"א סי' עה {כר' אבהו}
ח/טו מוריה גל' קפט עמ' סג {כר' אבהו}
ח/טו מחנה יוסף (תשעב) סי' יז אות א
ח/טו מטה מנשה עמ' נ {מ"מ}
ח/טו מכתב סופר
ח/טו מלאכת שלמה (חכים)
ח/טו מנוחת אשר ח"א דף מד ע"ב-ע"ג
ח/טו מנוחת אשר ח"ב דף עא ע"ב-ע"ג {כר' אבהו}
ח/טו מנחת אשר פסחים עמ' עב-עג
ח/טו מנחת חינוך ח"א עמ' מו, פא, פג, צג, קז, ח"ב עמ' צא, ח"ג עמ' קנז {לח"מ}, קפה, רלג
ח/טו מנחת יהודה (בוים) דף מא ע"ג, מב ע"א
ח/טו מנחת כהן (יוסף חיים) דף סו, סח ע"ג
ח/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' תטו
ח/טו מנחת עני (תקמז) דף יט ע"ב {כר' אבהו}
ח/טו מעדני ביאורים עמ' סג-סד
ח/טו מעדני מלך (תשמח) עמ' לד-לה {כר' אבהו}
ח/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שיא ע"א
ח/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף פב ע"ג, קסא ע"ג
ח/טו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רסא
ח/טו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ח/טו מצודת בן ציון דף א ע"א, סה ע"ד, סו ע"א {כר' אבהו}
ח/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' תד
ח/טו מראה איש ח"א יו"ד עמ' לז, מב-מג
ח/טו מראה איש ח"ב עמ' עו
ח/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/טו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יח אות ב, ד, סי' קנח אות ז {כר' אבהו}
ח/טו משאת המלך ח"ב סי' רטו {מותר בהנאה}
ח/טו משאת משה (חברוני) פסחים סי' כה עמ' לד, סי' כו עמ' 70, סי' כח עמ' מג {כר' אבהו}
ח/טו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תסח
ח/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שעו
ח/טו משנת חיים חולין סי' עה עמ' רנ
ח/טו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' מא
ח/טו משנת יעקב כאן (עמ' ריב-ריג), וזמנים ח"ב עמ' ו
ח/טו נועם חי"ז עמ' ה, חכ"א עמ' רפב
ח/טו נר מצוה (ואלק) שרשים דף לד ע"ג {כר' אבהו}
ח/טו נרות אהרן
ח/טו סדר משנה הל' ע"ז פ"י ה"ד אות א
ח/טו סיני ק עמ' תקעו
ח/טו עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' כו-כח, ק
ח/טו עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' סג, סו, רכ
ח/טו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' צז
ח/טו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' פח
ח/טו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קצ
ח/טו עצי חיים על מועדים עמ' שטז
ח/טו עצמות יוסף קידושין דף נז (עמ' רכ)
ח/טו פאר הלכה פסחים עמ' פ, ריב, רלא
ח/טו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קפב, קפג
ח/טו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קיג, קלז
ח/טו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מה, מח {כר' אבהו}
ח/טו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'ד
ח/טו פרי החג דף נט ע"ד, ס ע"א, סג ע"א, עט ע"א {כר' אבהו}
ח/טו פרי שמואל שביעית עמ' נ, נג {או"ש}
ח/טו פרפרת משה ח"א עמ' תב
ח/טו פרשת המלך
ח/טו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ד הערה 60
ח/טו ציץ אליעזר ח"ב סי' ד אות ד
ח/טו צל החכמה דף לג ע"א
ח/טו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סו ע"ב
ח/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' טו אות י
ח/טו צרור החיים (חייקא)
ח/טו צרור החיים (קליין) דף לה ע"א וע"ד, לו ע"ג
ח/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' יז
ח/טו קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ג ע"א ע"ג, ד ע"ב {כר' אבהו}
ח/טו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' פב {כר' אבהו}, ק, שמות עמ' סב {כר' אבהו}, קיד
ח/טו קרבן אשר עמ' רמא, רצו
ח/טו קרבן פסח עמ' תתרד
ח/טו קרבן ציון עמ' קל
ח/טו קרית מלך
ח/טו רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לב
ח/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרכז
ח/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' מב, ח"ב עמ' רנז
ח/טו שאגת אריה החדשות דף מב ע"ג
ח/טו שאלת שלום (רבינ') דף לה ע"א
ח/טו שארית כלב עמ' קמה
ח/טו שארית נתן בנימין עמ' קמג {כר' אבהו}, קעח {כר' אבהו}
ח/טו שדה הארץ ח"ג דף קא ע"ד
ח/טו שדה הארץ ח"ג דף קא ע"ד {כר' אבהו}
ח/טו שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף יד ע"ב
ח/טו שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 114 {כר' אבהו}
ח/טו שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצו, ריג
ח/טו שו"ת רשב"ש עמ' שסא
ח/טו שיח ערב פסחים עמ' קיג
ח/טו שם אליעזר דף נט ע"ד, סא ע"א
ח/טו שם דרך פסחים עמ' קיב
ח/טו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קצד
ח/טו שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רעז, שלז
ח/טו שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קפה
ח/טו שעלי דעת גל' ז עמ' 88
ח/טו שער המלך ח"א עמ' קעט
ח/טו שערי אלימלך עמ' יא {כר' אבהו}
ח/טו שערי טהר ח"ב שער ד סי' כז אות ב
ח/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 375
ח/טו שערי שאול פסחים עמ' קיד {לח"מ}, קכב, קלג {מ"מ}
ח/טו שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכה ע"ד
ח/טו שרשי הים דף פה ע"ב
ח/טו תורת הלוי עמ' מז
ח/טו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמג
ח/טז אבני השוהם (הורוויץ) דף לט ע"ב, מ ע"ג {אין לוקים על הנאה}
ח/טז אבני נזר יו"ד סי' פב אות י {מ"מ}
ח/טז אבני ציון ח"א סי' נט אות ד, סי' סט אות ב-ג, ח"ב סי' כז אות א, סי' לד אות ג, ה, ח"ג עמ' קד, שמא, ח"ד עמ' פו {מ"מ}, קכט, רטז
ח/טז אבני שהם (רובינשטיין) דף ח ע"א-ע"ב {איסור סחורה}
ח/טז אברהם יגל
ח/טז אגרות הגרי"ד עמ' כ
ח/טז אגרות משה או"ח ח"ב סי' סה
ח/טז אהל חייא עמ' תרמ
ח/טז אהל משה (וינברג) דף ג ע"א-ע"ג, ה ע"ב-ע"ג {לא לוקים על הנאה}
ח/טז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' מח
ח/טז אהלי יהודה (הכהן) דף א ע"ג {כל מאכל}
ח/טז אוצרות יהושע עמ' ה, ח
ח/טז אור הישר [באר יעקב או"ח דף כב ע"א, שאילת שלום סי' טז, אור הישר זבחים עא ע"א, מל"מ הל' יסוה"ת פ"ה ה"ח (ד"ה אך ראיתי), יד המלך הל' יסוה"ת פ"ה, כ"מ הל' שלוחין פ"ה ה"י]
ח/טז אור המאיר (שפירא) סי' ט אות י {אין לוקים על הנאה}, סי' סז אות א
ח/טז אור חדש (בלומ') דף עא ע"ג {אין מלקות בהנאה מבשר וחלב}
ח/טז אור יעקב פסחים דף 48, יבמות דף ד ע"א
ח/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' תי-תיא {אין לוקים על הנאה ומ"מ}
ח/טז אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק מה, פ"ו ס"ק פז, פט {אורה ושמחה}
ח/טז איים בים מכות פ"ג סי' כד אות ב, סי' כט אות א {מלקות על הנאה}
ח/טז איים בים פסחים סי' כא אות ב {ובמגיד משנה - איסור הנאה}
ח/טז אמונת יהושע עמ' תקנד
ח/טז אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' א [ט] ד"ה ולפ"ז, סי' ג [ו] ד"ה עיין
ח/טז אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' יט ד"ה ומלשון, בב"ח סי' א ד"ה איסור
ח/טז אמרי בינה (אש) דף נב ע"ד-נג ע"א {מלקות על הנאה}
ח/טז אמרי בינה (תשע) פדיון הבן סי' א ד"ה וקצת יש להוכיח, סוגיות סי' ג(ז) ד"ה ועיין {חי' מחנ"א}
ח/טז אמרי בינה (תשע) פסח סי' ד ד"ה וראיתי, סי' ה ד"ה ברם, סי' ז ד"ה עוד מבואר, תרו"מ סי' יא ד"ה וראיתי {חי' מחנ"א}
ח/טז אמרי דוד (שליסל) דף ה ע"ד
ח/טז אמרי זאב דף לד ע"ב {אין לוקים על הנאה}
ח/טז אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כא
ח/טז אמת ליעקב מועד עמ' רסב
ח/טז אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 65, 68, 82, 84, ע' גיד הע' 226
ח/טז אסיפת גאונים (תרעא) דף טו ע"ג {מ"מ - אין לוקים על הנאה כי זה לא כדה"נ}, טז ע"א
ח/טז אפיקי מגינים פסחים סי' כא-כב
ח/טז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מה
ח/טז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלג {מ"מ}
ח/טז ארשת צבי עמ' צג-צד, צו
ח/טז אש תמיד עמ' רנט
ח/טז אשר למלך הל' שבת פ"כ ה"ג {למה לא קנסו לקנות בחזרה}
ח/טז אתוון דאורייתא כלל ד (דף יג ע"ג)
ח/טז באר בשדה עמ' תפ {מאכל וכו' אם נהנה ולא אכל}
ח/טז בארות המים (שאנג'י) דף קיד ע"א
ח/טז בדבר מלך ח"ט עמ' קמב
ח/טז בדבר מלך חט"ו עמ' רמד {כל איסורי הנאה אם עבד ונהנה אינו לוקה עליו}
ח/טז בדבר מלך חי"א עמ' רנב, רסד, רסט
ח/טז בדבר מלך חי"ב עמ' עא
ח/טז בזך לבונה עמ' נה
ח/טז בינת דניאל ח"א עמ' קמג {מ"מ}
ח/טז בית אברהם (שטיינר) עמ' קצד {מ"מ}
ח/טז בית אהרן וישראל גל' לח עמ' לד-לה, לז
ח/טז בית הלוי ח"א סי' ל עמ' קכח, סי' לב עמ' קלח
ח/טז בית יעקב (מסקין) סי' כו
ח/טז בית ישחק
ח/טז בית לוי (גולדברג) דף עז ע"ד, עח ע"א
ח/טז בית מאיר (תשע) סי' כח ס"ט עמ' רלא
ח/טז בית מאיר השלם סי' כח ס"ט עמ' כא
ח/טז בית מלך (חב"ד) עמ' 87
ח/טז בית שמאי (פרידמן) דף לו ע"ב {אין לוקים על הנאה}
ח/טז בית שערים או"ח סי' קסג, יו"ד סי' קצח, שיב
ח/טז בית שערים ח"ג סי' לא {מ"מ}
ח/טז בכורי חיים ח"ג עמ' סב, רסב, ח"ד עמ' סג, ח"ה עמ' עה, פח
ח/טז בני ישראל (קרלי) סי' יז אות ב
ח/טז בנין הלכה עמ' קפא {מ"מ}
ח/טז בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קסד
ח/טז בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' תא {חלב מותר בסחורה}
ח/טז בציר אליעזר ח"א דף יא ע"ג {אין לוקים על הנאה}
ח/טז בר ריב"א עמ' נח, קכ
ח/טז בר ריב"א עמ' קנה {אין מלקות על הנאה}
ח/טז ברור הלכה ב"ק פב ע"ב ציון ס
ח/טז ברור הלכה יבמות עג ע"א ציון ט פרק ג
ח/טז ברור הלכה נדרים מז ע"א ציון ג פסקה ה
ח/טז ברור הלכה פסחים כג ע"א ציון ג, כד ע"ב ציון ד, ו, כה ע"ב ציון ג, קדושין נו ע"ב ציון א
ח/טז ברית הלוי דף כה ע"ב
ח/טז ברכות חיים ח"ב עמ' כד
ח/טז ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' ח, י-יא, טו, יט, מח {אין לוקים על הנאה}
ח/טז ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' של
ח/טז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קצד-קצה
ח/טז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' פט
ח/טז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תד
ח/טז גבורת יצחק תרומות עמ' רנו
ח/טז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שעט
ח/טז גור אריה שמות פ' כג הע' 119
ח/טז גינת ורדים (תאומים) עמ' ב, ד, ו, ח, יב, כט, ע, פה, קלא, קעב, קעה, ריז, רנא
ח/טז גליוני הגר"ש עמ' סט-ע {מ"מ}
ח/טז גן שושנים ח"א עמ' לט
ח/טז גנא דפלפלי עמ' לט {אין לוקה על הנאה}
ח/טז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כב, עד
ח/טז דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סו
ח/טז דברות משה סנהדרין עמ' תקסז
ח/טז דברות משה פסחים עמ' קנה, יבמות עמ' שעה
ח/טז דברי אברהם (מנדלסון) דף ו ע"ד, ז ע"א {מ"מ - אין לוקים על הנאה כי היא כמו שלכד"א}
ח/טז דברי אור ח"ג עמ' סב
ח/טז דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' יג ד"ה כתב, לולב סי' ג ד"ה אם
ח/טז דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' פח
ח/טז דברי יצחק (הרצוג) דף מו ע"א-ע"ב, מז ע"א וע"ד {אין לוקים על הנאה}
ח/טז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' לו
ח/טז דברי שלמה (ברייער) עמ' 142, 137
ח/טז דברי שמואל (ראטה) עמ' רלג
ח/טז דגל ראובן ח"ג סי' לד
ח/טז דובר ישרים (וייס) פ' משפטים עמ' מח {אין לוקין על הנאה}
ח/טז דובר ישרים פסח עמ' שמט
ח/טז דורש לציון (תשנה) עמ' קטז, קכא
ח/טז דעת אביעזרי עמ' קיד {מ"מ}
ח/טז דעת כהן עמ' קנא
ח/טז דעת מרדכי ח"ב עמ' פח {לא לוקים על הנאה}
ח/טז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרלח
ח/טז דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קי {אין לוקים על הנאה}
ח/טז הגהות מוהר"י קרט עמ' קנד
ח/טז הדרת מלך (זילברברג) דף ו ע"ב {אין לוקין על הנאה}
ח/טז הלכה רבה ח"ב עמ' 77, 73
ח/טז המאיר לארץ
ח/טז הר המלך ח"ד עמ' רסו-רסז
ח/טז הרמב"ם והלכותיו
ח/טז ויגד יעקב (תשסח) עמ' תקמו {אין לוקים על הנאה}
ח/טז ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א ריח ע"א]
ח/טז ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' פא
ח/טז זבחי ראיה עמ' כא
ח/טז זבחי שלמה עמ' כח
ח/טז זה השער - מכתבים עמ' נד
ח/טז זיר יצחק דף לג ע"ב
ח/טז זית רענן ח"א עמ' רפג, שלה {מ"מ}
ח/טז זכר יצחק (תשח) עמ' רמז
ח/טז זכר יצחק (תשן) עמ' יט, קנט, קפט, רעח, שח, שיא, שלח
ח/טז זכר ישעיהו
ח/טז זכרון הרב עמ' 273 {אין לוקים על הנאה}
ח/טז זכרון יהודה (לאש) דף סה ע"א, סו ע"א
ח/טז זכרון יהודה (מונק) דף לו ע"ג-ע"ד, לח ע"א וע"ד {אין מלקות על הנאה}
ח/טז זכרון יהושע (הלוי) ח"ב עמ' 25 {אין לוקין על הנאה}
ח/טז זכרון יהושע (הלוי) ח"ג עמ' ל {לא לוקים על הנאה}
ח/טז זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' יד, טז {אין לוקים}, יז {מ"מ - שלא כדה"נ אסור מדאורייתא מדין חצי שיעור}, עב
ח/טז זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' מד {מלקות על איסורי הנאה}
ח/טז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מד, מז, נג, ע {מלקות על איסה"נ}
ח/טז זרע יצחק (לומברוזו)
ח/טז חוות יאיר (תשנז) עמ' קמו
ח/טז חוף ימים ח"א סי' לט אות ד, סי' מ אות ד, סי' מח אות ג
ח/טז חותמי ברכה תשובה קד, בחידושים
ח/טז חזון לימים ח"א עמ' קפב
ח/טז חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 3
ח/טז חי' הגאון אדר"ת עמ' לה {חוץ מחלב}, סד {לא לוקה על הנאה}
ח/טז חי' הגרז"ס קדשים עמ' רנו, שה
ח/טז חי' הרי"ט עמ' רלט {אין מלקות על הנאה}, רצג
ח/טז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קצט ד"ה ומה {כל מאכל שהוא אסור בהנאה אם תהנה וכו' אינו לוקה}, עמ' רכח ד"ה יעשה, עמ' רכט ד"ה יעשה, עמ' רל ד"ה שיכול {וכל דבר שאסור באכילה וכו' אע"פ שהוא מותר בהנאה אסור לעשות בו סחורה וכו' חוץ מן החלב שהרי נאמר בו יעשה לכל מלאכה}, עמ' רמ ד"ה מיהו {מ"מ - וכל דבר הראוי באכילה אין דרך הנאתו אלא דרך אכילה כתקנו וכו' הרי איסור הנאה כדין ח"ש שאסור מה"ת}
ח/טז חי' כתב סופר שבת עמ' ט
ח/טז חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קפב
ח/טז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' נב, סא, סד, סט, עא, צ, קמז, קדושין עמ' כז, פ {מ"מ}
ח/טז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כז, קמב
ח/טז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רכב
ח/טז חי' ר"י נחמיה סי' נט אות א, ד, סי' קלד אות יב-יג
ח/טז חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קד
ח/טז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רנז
ח/טז חידושים בש"ס להג"ר יוסף שמואל בנימין גינס עמ' 50
ח/טז חיתו ארץ עמ' 73
ח/טז חלקת לוי עמ' נא
ח/טז חמדת יעקב עמ' 65, 62
ח/טז חמודי צבי מועדים עמ' רסח
ח/טז חסד לאברהם (טרוימן) דף טז ע"ב {אין לוקים על הנאה}
ח/טז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 404
ח/טז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' ק, יו"ד ח"ב עמ' רי-ריא
ח/טז טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' לד
ח/טז טל אורות (טובול) חולין עמ' קלו-קלז
ח/טז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רו
ח/טז טל חיים (סגל) עמ' כא
ח/טז יד אליהו (בוקובזה) סי' ה אות ב, טז
ח/טז יד המלך (לנדא)
ח/טז יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף ט ע"א, יב ע"ג
ח/טז יד יהודה (תרלד) עמ' 4 {מלקות על הנאה}
ח/טז יד סופר עמ' קסח
ח/טז ידי אליהו דף צד ע"א
ח/טז ידיו של משה
ח/טז יהל אור דף י ע"ב {לא לוקה}
ח/טז יורו משפטיך ליעקב סי' קלד
ח/טז ים התלמוד (עדיל) עמ' קכא
ח/טז יקב זאב דף ז ע"ד
ח/טז יראה ואהבה עמ' קפג
ח/טז ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף יג ע"א
ח/טז ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' מא, מג
ח/טז ישועות יעקב מועד עמ' תקיח, תקכג, תשטז
ח/טז ישועת משה עמ' קצו-קצז
ח/טז ישורון ח"כ עמ' קטז {אין לוקים על הנאה}
ח/טז כל בו ח"ו עמ' שלו
ח/טז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתלד {חלב}
ח/טז כרם ציון שביעית ח"א דף יב ע"ב
ח/טז כתב סופר יו"ד דף קכב ע"א
ח/טז כתר ח"ו עמ' 178
ח/טז לב איש עמ' קל-קלא {מ"מ}, תקיא
ח/טז לב דוד (פלדמן) עמ' רא
ח/טז לב שלם [באר יעקב יו"ד דף סה ע"ב, חזון נחום דף קעט ע"ב]
ח/טז לבב דוד
ח/טז לבושי מרדכי יו"ד עמ' פב, פד
ח/טז להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קיא
ח/טז להורות נתן מועדים ח"ב עמ' פז
ח/טז לחם שלמה (ערנרייך) סי' ד אות א
ח/טז ליבא בעי דף עה
ח/טז למודי ה' (תקמז) דף לט ע"ג, מ ע"ד, מא ע"א
ח/טז למודי ה' (תשפא) עמ' רכה, רחצ
ח/טז לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' כט
ח/טז לקוטי סופר ח"א דף פב ע"ב {מ"מ}
ח/טז לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' ה ס"ק א
ח/טז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ז אות ד עמ' קיט {אין לוקה על הנאה}
ח/טז לקט מנחם (תרעא) דף א ע"א {אין לוקים על הנאה}
ח/טז לשון למודים יו"ד דף א ע"א
ח/טז מאור יעקב דף מז ע"ג
ח/טז מאור למלך פסחים עמ' מא {חי' מחנ"א}, מה {חי' מחנ"א}, צ-צא, צד
ח/טז מאורות נתן (הורוביץ) דף יב ע"ד
ח/טז מאיר עיני חכמים ח"ב דף טז ע"ד
ח/טז מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רפג
ח/טז מבוא למשנה תורה עמ' 124
ח/טז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שפ, תח, ח"ב עמ' נו
ח/טז מהרי"ט אלגזי פ"א אות יג או"ק ג {מחנ"א}, פ"ה אות מג או"ק ו
ח/טז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' מט, קעד
ח/טז מועדים וזמנים ח"ג סי' רג, רח, ריח
ח/טז מוריה גל' קסא עמ' סב, גל' רג עמ' ע {לא לוקה על הנאה}, גל' ריט עמ' יח {אין לוקין}, גל' רכט עמ' נט, גל' רלג עמ' נ-נא, נג {מ"מ - שלא כדה"נ אסור מדאורייתא}, גל' רמג עמ' ע {חליפי איסורי הנאה מותרים למחליף}
ח/טז מזבח חדש דף נט ע"ב
ח/טז מחנה יוסף (תשעב) סי' א אות ה, ז
ח/טז מחשבות יעקב סי' כז-כט {אין לוקים על הנאה}
ח/טז מטה אהרן פסחים עמ' לד
ח/טז מטה מנשה עמ' נ {אין לוקים על הנאה}
ח/טז מילי דמרדכי
ח/טז מכתם לדוד (פרדו) דף סה
ח/טז מלכי בקדש (מלכי) דף קנ ע"ד
ח/טז מנוחת אשר ח"א דף א ע"ד {איסור סחורה, היתר בחלב, אין לוקין על הנאה}, מה ע"א, מו ע"ג {אין לוקים על הנאה}, סז ע"א {אין לוקים על הנאה}, עו ע"ב {אין לוקים על הנאה}, פב ע"ד {מ"מ - טעם שאין לוקים על הנאה}
ח/טז מנוחת אשר ח"ב דף ד ע"א {סחורה אסורה מהתורה}, מא ע"ג-ע"ד {אין לוקים על הנאה}, נג ע"ג {איסור סחורה כי לכתחילה אסור בהנאה}
ח/טז מנוחת אשר ח"ב דף מב ע"ב-ע"ג
ח/טז מנוחת משה דף סא ע"א {חלב} וע"ג {מ"מ - חצי שיעור}, סג ע"ב {אין לוקים על הנאה}, ע ע"ג {מ"מ - הנאה אינה דרך אכילתו}, סז ע"ד {סחורה בחדש}, עט ע"ד {אין לוקין על הנאה}, קא ע"ג {אין לוקים על הנאה}, קסא ע"ד {מ"מ - טעם שאין לוקים על הנאה}, קעט ע"ד, קפא ע"ב {אין לוקים על הנאה}
ח/טז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מז ע"ב
ח/טז מנחת אשר פסחים עמ' עב-עג, ב"ק עמ' נח, ס, קלח
ח/טז מנחת בצלאל (תשלז) עמ' מד
ח/טז מנחת חינוך ח"א עמ' יח, פד {מ"מ}, רסז, שצו, ח"ב עמ' צח, קב, רמז, ח"ג עמ' קס, שמא, תלד-תלה
ח/טז מנחת יהודה (בוים) דף מא ע"א {מ"מ}, מג ע"א {אין לוקין על הנאה}, מד ע"ב, מה ע"ב, נג ע"ג {מ"מ - איסור הנאה כחצי שיעור}, קלז ע"ב-ע"ג
ח/טז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' קמח
ח/טז מנחת יצחק (שטרק) דף יג ע"ד {אין לוקים על הנאה}
ח/טז מנחת כהן (יוסף חיים) דף סה ע"ד {קהלת יעקב אלבעלי}
ח/טז מנחת כהן (כץ) ח"ב דף נג ע"א
ח/טז מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' כז
ח/טז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' נד, קיב, רפח {מחנה אפרים}, ח"ב עמ' תי, תטו, ח"ג עמ' תקיד
ח/טז מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' הנאה
ח/טז מנחת עני (תקמז) דף י ע"ב {אין לוקין על הנאה}
ח/טז מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 59
ח/טז מסורה ח"ג עמ' יד, חי"ד עמ' מב
ח/טז מעין החכמה עמ' א, נח
ח/טז מעיני התורה ח"א עמ' פח
ח/טז מעשה רק"ם (קורייאט) דף יד ע"ד {חלב}
ח/טז מצודת בן ציון דף מט ע"ב, סה ע"ד, סו ע"א {אין לוקים על הנאה}
ח/טז מצודת דוד (שפרבר) עמ' שכו {עשיית סחורה בדם}
ח/טז מציאות קטן סי' 4
ח/טז מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כא אות ח
ח/טז מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' י אות ג, ח
ח/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' רכט, שצב, שצג, תלא
ח/טז מראה איש ח"ב עמ' עט
ח/טז מרחשת ח"א סי' ג אות ב
ח/טז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יח אות ח {אין לוקין על הנאה}, סי' קנח אות ח
ח/טז משא יד ח"א עמ' עב {אין מלקות על איסור הנאה}
ח/טז משאת המלך (תשסז) עמ' מב
ח/טז משאת המלך ח"ב סי' ריז-ריט {אין לוקים על הנאה}
ח/טז משאת המלך מועדים עמ' ריא
ח/טז משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' לו
ח/טז משברי ים אחע"א עמ' רעג
ח/טז משה ידבר (תשעו) עמ' קסא
ח/טז משנה הלכות ח"ד סי' קו, ח"ח סי' ריא
ח/טז משנה הלכות ח"ו סי' שכה {אין לוקים על איסורי הנאה}
ח/טז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף פ ע"ד {מ"מ - שלא כדרך אכילה}
ח/טז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף פ ע"ד {מ"מ}
ח/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שכג
ח/טז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' סא-סב, סה-סו, סח
ח/טז משנת יעבץ או"ח סי' כד אות ב {מ"מ - איסור הנאה כחצי שיעור שאין לוקים עליו}
ח/טז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רלד
ח/טז משנת יעקב כאן (עמ' רי, ריב-ריג), וזמנים ח"ב עמ' ו
ח/טז משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' לח
ח/טז משנת ר' אהרן נדרים עמ' רי
ח/טז נדרי זריזין ח"ב עמ' רלג
ח/טז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' ריז, ריט
ח/טז נועם ח"ד עמ' שב, שח, ח"ז עמ' קיב, חכ"א עמ' קיב-קיג, קטו
ח/טז נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף קטו (סז ע"ב בדפי הספר) {אין לוקין על הנאה}
ח/טז נחלת שמואל דף לא ע"ג
ח/טז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק לג פסוק ה
ח/טז נר מצוה (ואלק) שרשים דף לא ע"ב, לב ע"ג, לד ע"ד {אין לוקין על הנאה}, מצוות דף קט ע"ב-ע"ד {מ"מ - אין לוקים על הנאה באיסורי אכילה}
ח/טז נשאל דוד או"ח עמ' סג
ח/טז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לח אות ג
ח/טז נתיבות מרדכי קדושין עמ' של {מ"מ}
ח/טז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שיב {הנאה לבד אכילה נחשבת שלא כדרכה}, שיג, שיז {קושיה מפסחים כג}, תע {איסור אכילה - בגלל ההנאה}
ח/טז ס' התרומות עמ' תתרמב
ח/טז סיני ק עמ' תקעו
ח/טז עבד המלך (תשסט) עמ' יז {מ"מ}
ח/טז עבודת הגרשוני עמ' שצא
ח/טז עבודת מתנה עמ' רפז-רפח {מ"מ}
ח/טז עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף מב ע"ד
ח/טז עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' סה
ח/טז עטרת ישועה (תשלו) עמ' ס
ח/טז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' צט
ח/טז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיח
ח/טז עין חיים ח"א עמ' כו {אין לוקין על הנאה}
ח/טז עין חיים ח"ב עמ' קפג
ח/טז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קצ
ח/טז עצי חיים על מועדים עמ' שיז, שכ
ח/טז עקבי ברכה עמ' נח, סא, קז
ח/טז ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' צ {כל מאכל שהוא אסור בהנייה וכו' והדמים מותרין, וראב"ד}
ח/טז פורת יוסף (שלופר) דף לב ע"ב וע"ד, מז ע"ג
ח/טז פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' כד-כה
ח/טז פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' יג, טו
ח/טז פני אברהם (שפירא) עמ' קכט {חי' מחנ"א}
ח/טז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' נד, צ, קלג
ח/טז פסקי אליהו ח"א עמ' כז {מ"מ}
ח/טז פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' צו {מ"מ}
ח/טז פרי אברהם פסחים סי' ח אות ד
ח/טז פרי החג דף לז ע"ג, נח ע"ג {מ"מ - כל איסורי הנאה נחשבים שלא כדה"נ}, נט ע"ב-ע"ג {אין לוקים על הנאה}, ס ע"ג, סב ע"א {אין לוקים על הנאה}, וע"ד {מ"מ - סיכה}, סג ע"א {אין לוקים על הנאה}
ח/טז פרי שמואל שביעית עמ' נא
ח/טז פרשת המלך
ח/טז פתחי נדה (פוטאש) עמ' רב
ח/טז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 253
ח/טז צבי תפארת סי' כו
ח/טז צל החכמה דף לד ע"א
ח/טז צמח ארז עמ' רנד-רנה {אין לוקים על הנאה}
ח/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סו ע"ג
ח/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מט אות ד
ח/טז צפנת פענח כאן, ובמדבר עמ' לה
ח/טז צרור החיים (חייקא)
ח/טז צרור החיים (קליין) דף לו ע"א
ח/טז קהל יהודה - חי' השו"ע דף מז ע"ד, מח ע"א
ח/טז קהלות יעקב כריתות סי' ה
ח/טז קהלת יעקב (אלבעלי)
ח/טז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' יז, לד
ח/טז קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף עו ע"ג {מל"מ}
ח/טז קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רנא {מ"מ - הנאה היא חצי שיעור}
ח/טז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קמ
ח/טז קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' עד
ח/טז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רעז
ח/טז קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רמו {מ"מ}
ח/טז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנג, קנז
ח/טז קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ד ע"ג {אין לוקים על הנאה}, ו ע"ג {איסור סחורה - דאורייתא}
ח/טז קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' לו
ח/טז קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קיד
ח/טז קרבן אליצור דף עז ע"ג {לח"מ}, קג ע"ד, קיב ע"ד
ח/טז קרבן ציון עמ' ט {מ"מ}
ח/טז קרית מלך
ח/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' קסח, אלף קד
ח/טז קרני ראם (ירמוש) עמ' קיג
ח/טז ריח שדה דף ע ע"ב
ח/טז רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ה הלכה ח
ח/טז רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ו הע' 12 {מ"מ}
ח/טז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מו {נהנה ולא אכל}
ח/טז רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לג
ח/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרכז
ח/טז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' מב, ח"ב עמ' רנז
ח/טז שאלת שלום (רבינ') דף לה ע"א-ע"ב
ח/טז שארית יהודה (בלום) דף עה ע"ד {אין לוקים על הנאה}
ח/טז שארית ישראל (תשעד) דרוש א עמ' 22 {מחנ"א}
ח/טז שארית כלב עמ' קכ, קכד, קלג {מ"מ}
ח/טז שארית נתן בנימין עמ' קכה {הדמים מותרים}, קמא {מ"מ - איסור הנאה הוא כמו ח"ש}
ח/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קט אות ד
ח/טז שדה יצחק עמ' קכא
ח/טז שו"ע הרב או"ח סי' תמג ס' יב, קו"א אות ג
ח/טז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' פה {מ"מ - באכילה שלא כדרך הנאתו לא לוקים אבל אסור}
ח/טז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רנו {אין לוקים על הנאה}, רנז-רנט
ח/טז שו"ת הרדב"ז סי' תתקעו
ח/טז שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף כח ע"א
ח/טז שו"ת וחי' ר"ע קורניצר דף כה
ח/טז שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ה
ח/טז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' ריד {מ"מ}, רמא
ח/טז שו"ת רשב"ש עמ' תקיב
ח/טז שובע שמחות עמ' תפח
ח/טז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קו
ח/טז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קז {מ"מ}
ח/טז שיח השדה (פרומר) עמ' קצ
ח/טז שיח ערב פסחים עמ' קח, קיא, קל
ח/טז שירת הלויים פסחים סי' מח, מט אות א, ו, סי' נב אות ב
ח/טז שם דרך פסחים עמ' קיג,קכב, קכו, קכט, קלב, קלז
ח/טז שם יוסף (מועטי) כאן, וח"ב דף מו ע"א
ח/טז שם משמריה עמ' קלח-קלט
ח/טז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ד אות ז {מ"מ}
ח/טז שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קסה, קסז
ח/טז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רפא, שח, שמה
ח/טז שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קצ
ח/טז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' פג, קפו
ח/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תעד
ח/טז שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קיד, קפד, קפח
ח/טז שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' ריד
ח/טז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תסב, תפד
ח/טז שער המלך
ח/טז שער המלך ח"א עמ' א, ז, יד, קפב, שסז, ח"ב עמ' פד, טעם המלך ח"ב עמ' פד
ח/טז שער שושן עמ' ז {מלקות על הנאה}
ח/טז שערי זיו ח"ג דף קכה ע"ג
ח/טז שערי טהר ח"ב שער ד סי' כז אות ג, ח"ג שער ב סי' כ, ח"ה שער א סי' ג אות כה, סי' טז אות ג, ח"ו סי' לג, נד אות ד, ח"ח סי' לז אות ג, סי' סו אות ב
ח/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 165
ח/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 374
ח/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 269
ח/טז שערי ישר שער ה פ"כ אות ח-ט
ח/טז שערי שאול פסחים עמ' קיט, קלג
ח/טז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קסח
ח/טז שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכט ע"א
ח/טז שפת הים (זכריש) סי' כה ס"ק ה
ח/טז שרשי הים דף פו ע"א
ח/טז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג {מ"מ}
ח/טז תולדות יעקב (מאהלר) עמ' נא, רפו
ח/טז תורה שלמה חי"ב עמ' 198
ח/טז תורת האוהל (תשנג) עמ' קמג, שיג, תלג {שלשתם - אין לוקים על הנאה}
ח/טז תורת הלוי עמ' נד
ח/טז תורת זבח (תרמד) בדף האחרון
ח/טז תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' י
ח/טז תורת שביעית (סור') סי' י
ח/טז תחומין ח"ט עמ' 188, חט"ו עמ' 359
ח/טז תיבת גומא (ורשנר) עמ' קצד {מל"מ}
ח/טז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שצד, שצח, תז, ח"ב עמ' קסז
ח/טז תיבת גומא (תשסז) עמ' קיג {מה שנלמד מאם אינו ענין}, קמג {מהתורה או מדרבנן}, רכו
ח/טז תכריך מרדכי סי' ו עמ' מה {אין לוקים על הנאה}
ח/טז תנובת ציון דף ה ע"א {מ"מ}, ח ע"א וע"ד
ח/טז תנופת זהב עמ' 42, 44, 368
ח/טז תפארת מנחם דף כו ע"ב
ח/טז תפארת ציון (ריבקין) סי' א אות יט {אין לוקים על הנאה}
ח/יז אוצרות יהושע עמ' ה, ח
ח/יז אור החיים ויקרא פי"ז פסוק יג
ח/יז אור שמח
ח/יז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ב {הגהמ"י בשם ס' התרומות - מותר למכור יין של ישראל שנגע בו גוי}, סי' כה אות מה
ח/יז בית שערים ח"ג סי' ג
ח/יז בית שערים יו"ד סי' קנב
ח/יז ברור הלכה ב"ק פב ע"ב ציון ס
ח/יז ברור הלכה פסחים כג ע"א ציון ג
ח/יז גביע הכסף ח"ב עמ' לז {צייד}
ח/יז דבר יהושע (שו"ת) ח"ו סי' ד
ח/יז דברי אברהם (מנדלסון) דף כו ע"א {מותר רק לצייד}
ח/יז דרכי משה ח"א שמעתתא א פ' ו
ח/יז המעשה והמדרש עמ' פז-פח {סחורה בחלב}
ח/יז התורה והמדע (לוינסון) עמ' 74
ח/יז זכר יצחק (תשן) עמ' שלח
ח/יז חי' הגר"י סי' מד
ח/יז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' סד
ח/יז חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 404
ח/יז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' ריג
ח/יז טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' פא, ח"ב עמ' לד
ח/יז ידיו של משה
ח/יז יורו משפטיך ליעקב סי' קלד
ח/יז יצחק ירנן
ח/יז כל בו ח"ו עמ' שלז
ח/יז כתר אפרים עמ' תמב, תמו
ח/יז כתר ח"ו עמ' 174
ח/יז לב שלם [מגן שאול סי' יד דף כה, פרי תואר סי' קיז דף רנד ע"ב]
ח/יז מגידות (תשמ) עמ' ריח
ח/יז מגידות (תשעג) סי' צא עמ' ריז
ח/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' קב
ח/יז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' תיז {או"ש}
ח/יז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קסט
ח/יז מעשה רקח
ח/יז משיב נבונים סי' כט
ח/יז משנת יעבץ שמיטה עמ' פז
ח/יז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רלד
ח/יז משפטי עזיאל ח"ב עמ' נא
ח/יז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רכ
ח/יז נועם חי"ד עמ' קע {הגהמ"י}
ח/יז ניצני שביעית עמ' 218
ח/יז נתיבות שלום (למפרט) עמ' כא
ח/יז עטרת טוביה
ח/יז עין יהודה עמ' רנ {הגהמ"י אות ח}
ח/יז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שלד
ח/יז צבי גאון יעקב סי' כז
ח/יז צבי תפארת סי' כו
ח/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ריג ע"ד
ח/יז צרור החיים (חייקא)
ח/יז קובץ השמיטה עמ' קכח
ח/יז קול צופיך עמ' רסד {אור שמח}
ח/יז קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' מו
ח/יז שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' ד {הגהמ"י}
ח/יז שו"ת הרמ"ע השלם עמ' ס
ח/יז שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רסו {הגהמ"י אות ח}
ח/יז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' ו
ח/יז שופרא דישראל עמ' שג {סחורה בגבינות נכרים}
ח/יז שלום ירושלים עמ' קכג
ח/יז שלחן המלך
ח/יז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שפ
ח/יז שערי שאול פסחים עמ' קטז {או"ש}
ח/יז תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' לג
ח/יז תחומין ח"ט עמ' 188
ח/יז תיבת גומא (ורשנר) עמ' רב {מל"מ}
ח/יז תרומת הדשן שו"ת סי' ר {הגהמ"י אות ח}
ח/יח אבני ציון ח"ב סי' לג אות ג, סי' לד אות א, ח"ג עמ' קמט
ח/יח אבני שהם (פרץ) דף נא ע"א {מל"מ}
ח/יח אבני שהם (רובינשטיין) דף ח ע"א {מל"מ}
ח/יח אגרות משה יו"ד ח"ב סי' לז
ח/יח אדמת קדש ח"ב דף כט ע"ג {מל"מ}
ח/יח אהלי יצחק
ח/יח אוצרות יהושע עמ' ז-ח
ח/יח אור הישר [ווי העמודים על ס' יראים סי' כד אות יא]
ח/יח אמונת יהושע עמ' תקנא {מל"מ}
ח/יח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מה
ח/יח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' נו
ח/יח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ה ה"ט מושב שרים אות לח
ח/יח בד קודש (דאנון)
ח/יח בית שערים או"ח סי' שג {מל"מ}, יו"ד סי' קצח
ח/יח בני דוד
ח/יח ברור הלכה פסחים כג ע"א ציון ג, ב"ק פב ע"ב ציון ס
ח/יח גדולי ציון (תשנב) עמ' רסט {מל"מ}
ח/יח גור אריה (צרמון)
ח/יח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תפה {ספק}
ח/יח דברי אברהם (מנדלסון) דף כו ע"ב {מל"מ}
ח/יח דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רכ
ח/יח דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 84
ח/יח הלכה רבה ח"ב עמ' 77
ח/יח המעשה והמדרש עמ' פז {מל"מ}
ח/יח הפרדס שנה לד חוב' ב (חשון תש"ך) עמ' 20 {דאורייתא או דרבנן}
ח/יח הר צבי זרעים ח"א עמ' לח
ח/יח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' עג
ח/יח זכר יצחק (תשן) עמ' רצ, שלח
ח/יח חי' חתם סופר
ח/יח חי' כתב סופר
ח/יח חי' משנה פסחים עמ' צב {מל"מ}
ח/יח חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 405
ח/יח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שמו {מל"מ}, ח"ב עמ' ריא
ח/יח טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שיג, שצה, מהדו"ג ח"ב עמ' לד {מל"מ}
ח/יח יד ישראל ח"ב
ח/יח יד סופר עמ' סד {מל"מ}
ח/יח ידיו של משה
ח/יח יורו משפטיך ליעקב סי' קלד
ח/יח יעיר אזן מע' ס אות כו {מל"מ - דבר שספק אם הוא דרבנן או דאורייתא}
ח/יח כבוד הלבנון דף טו ע"ב {מל"מ}, כא ע"ג {מל"מ}
ח/יח כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ח/יח כל בו ח"ו עמ' שלז
ח/יח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתלד {מל"מ}
ח/יח כתב סופר יו"ד דף נו ע"ג
ח/יח כתב סופר יו"ד סי' עד ד"ה ולאחר {מל"מ - בני מעיים א"צ}, ד"ה והנה במשנה {בדין לסחור בספק איסור דאורייתא, מל"מ - וחוט משוך כמו יתד}
ח/יח כתר ח"ו עמ' 178
ח/יח כתר כהונה במדבר סי' צא {מל"מ}
ח/יח לב דוד (פלדמן) עמ' פו {מל"מ}
ח/יח לבושי מרדכי או"ח עמ' קכז, יו"ד עמ' פב
ח/יח לקוטי חיים עמ' שלו-שלח {מל"מ ד"ה זה הכלל}
ח/יח מגידות (תשמ) עמ' ריח
ח/יח מגידות (תשעג) סי' צא עמ' ריז
ח/יח מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ה
ח/יח מוריה גל' קג עמ' סז {מל"מ}
ח/יח מלאכת שלמה (חכים)
ח/יח מנוחת אשר ח"ב דף ד ע"א {מל"מ - סחורה אסורה מהתורה}
ח/יח מנוחת משה דף סח ע"א {מל"מ}
ח/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' קב
ח/יח מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' כז {מל"מ}
ח/יח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' יא]
ח/יח מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נו אות ג {חילופי איסורי הנאה מותרים}
ח/יח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מא אות ב {מל"מ}
ח/יח משפטי עזיאל ח"א עמ' רלה
ח/יח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' ריז {מל"מ}
ח/יח נועם ח"ד שער הלכה עמ' 13 [בית יצחק יו"ד קמג]
ח/יח נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קג עמ' קפט
ח/יח נתיבות שלום (למפרט) עמ' כא {מל"מ}
ח/יח ס' המקח עמ' קמב {מל"מ}
ח/יח עבד המלך (תשסט) עמ' שסג
ח/יח עין חנוך עמ' רעא
ח/יח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שלא-שלב, שלד, שלח
ח/יח פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רכא {מל"מ}
ח/יח פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' קצ
ח/יח פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמה
ח/יח קהל יהודה - חי' השו"ע דף מח ע"ב {מל"מ}, נא ע"ב
ח/יח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רעט
ח/יח קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קלח, קע
ח/יח קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נו {מל"מ}
ח/יח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רז {מל"מ}
ח/יח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' צט
ח/יח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קסד {מל"מ}
ח/יח קרית מלך
ח/יח ראשית בכורים דף יד ע"ג {מל"מ}
ח/יח שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' קכז
ח/יח שושנת העמקים (תאומים) עמ' נה
ח/יח שירת הלויים פסחים סי' מט אות ו {מל"מ}
ח/יח שם דרך פסחים עמ' קכז
ח/יח שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שפא
ח/יח שמש ומגן או"ח סי' יד עמ' מ {מל"מ - דבר שספק אם הוא דרבנן או דאורייתא}
ח/יח שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' לג ס"ק ח-ט {מל"מ}
ח/יח שער המים דף ו ע"ב
ח/יח שער המלך ח"ב עמ' שכה
ח/יח שרשי הים דף פו ע"א
ח/יח תחומין ח"ט עמ' 188
ח/יח תיבת גומא (ורשנר) עמ' קסח-קסט, רסו {מל"מ}
ח/יח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שמב, שמז, ח"ב עמ' יא {מל"מ}
ח/יח תיבת גומא (תשסז) עמ' קכו, קמח, קפח, רכו {מל"מ}
ח/יח תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות טו


ט/273 הלכות מאכלות אסורות פרק ט *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ אהל יצחק
ט/רה"פ אורה ושמחה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' קצד-רו
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אבן ישראל (בוהוש) עמ' קפז
ט/א אבני ציון ח"ג עמ' קיג, רעד
ט/א אהל שרה לאה עמ' קכג
ט/א אהלי יהודה (אמדו)
ט/א אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' עט
ט/א אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ח ד"ה והנה, בב"ח סי' ב ד"ה וז"ל, נדרים סי' ח ד"ה אולם קשה
ט/א אמרי דוד (שליסל) דף סה ע"ג, עו ע"ג
ט/א אמרי סופר עמ' נא
ט/א אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 1, 7, 13, 14, 37, 72, 111, 115, 124, 132
ט/א אפיקי מגינים פסחים סי' כה
ט/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עב
ט/א ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' מו
ט/א באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תקנא
ט/א באר מלך
ט/א בדבר מלך חי"ד עמ' שמו
ט/א בדבר מלך חי"ז עמ' קלז {בשר בחלב אסור לבשלו ואסור לאכלו מן התורה וכו' ומשיבשל משניהם כזית לוקה שנא' לא תבשל גדי בחלב אמו וכן האכול כזית משניהם מן הבשר והחלב שנתבשלו כאחד לוקה ואע"פ שלא שלא בשל}
ט/א בית אביגדור
ט/א בית אפרים או"ח (תרמד) דף כו ע"א {חצי זית בשר וחצי זית חלב}
ט/א בית יצחק (תשיד) עמ' 29
ט/א בית שמאי (פרידמן) דף לו ע"ב {איסור הנאה - נלמד ממש"כ שלש פעמים}
ט/א בכורי חיים ח"ד עמ' א {השמיט מלקות בהנאה מבשר בחלב}
ט/א בציר אליעזר ח"ב דף לד ע"ג {חצי זית בשר וחצי זית חלב}
ט/א ברור הלכה חולין קד ע"ב אחרי ציון א {צ"פ}
ט/א ברור הלכה חולין קח ע"ב ציון ג
ט/א ברור הלכה חולין קטו ע"ב ציון א
ט/א ברכת אליהו (עמאר) משפטים מאמר פז
ט/א ברכת ראובן דף סז ע"א
ט/א בשמים ראש סי' רפה
ט/א גבורת יהודה פסחים סי' מו ס"ק ג
ט/א גדולי אריה עמ' כח {אפר}
ט/א גור אריה (צרמון)
ט/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' פו
ט/א דברות משה פסחים עמ' קנה
ט/א דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ג עמ' שג {בשר בחלב אי אסור בהנאה מדאורייתא}
ט/א דברי אמת (תרכא) דף קח ע"ב
ט/א דברי אמת (תשעט) עמ' רסב {איסור אכילת בשר בחלב מלא תבשל גדי בחלב אמו}, תיד {בשר בחלב אסור לבשלו ואסור לאכלו מן התורה ואסור בהנאה וקוברין אותו וכו'}
ט/א דורש טוב (לנדא) דף מג ע"ג
ט/א דינא דחיי ח"א דף קלא ע"ב
ט/א הגיוני הלכה עמ' 85
ט/א הון יוסף דף לג
ט/א הלכות עולם (קאראסיק) חולין נח ע"ד {מ"מ - רב מודה באכילה}
ט/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעד
ט/א הערת ר"א ורטהיימר על פסקי רי"ד ב"ק עח ע"ב הערה 100
ט/א ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקלג
ט/א זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תיג
ט/א זרע יצחק (לומברוזו)
ט/א חי' בר נחמני דף יד ע"ג {מצטרפין למלקות}
ט/א חי' הגר"ח החדש עמ' רה
ט/א חי' הרי"ט עמ' רפו
ט/א חי' כתב סופר כאן, וקדשים עמ' רלט, רנ-רנא
ט/א חי' כתב סופר שבת עמ' פז
ט/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כז
ט/א חי' ר"י נחמיה סי' מח אות ז
ט/א חלקת מאיר עמ' מ-מז
ט/א חסדי דוד ח"ה עמ' תרסו, ח"ו עמ' קעו-קעז, קפב
ט/א חקרי הלכות (שומיאץ) דף טז ע"ד
ט/א טל אורות (טובול) חולין עמ' קלה-קלז, קמב
ט/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כב, תצז
ט/א ידיו של משה
ט/א יצחק ירנן
ט/א כבוד יו"ט
ט/א כל בו ח"ו עמ' שיז
ט/א כנפי נשרים
ט/א כרתי ופלתי סי' פז אות יג
ט/א כתב סופר יו"ד סי' נב ד"ה וליישב {כי על כל אלה}
ט/א כתר אפרים עמ' קיג
ט/א כתר נהורא עמ' ק
ט/א לב מבין
ט/א לב שלם [הלכה למשה (אמריליו) הל' גניבה דף יז ע"ג]
ט/א לבב דוד
ט/א לבושי עז הל' תערובות עמ' רסא {אפר בשר בחלב}
ט/א למודי ה' (תקמז) דף מב ע"א {דרך בישול}, מז ע"א {זרע יצחק (לומברוזו) - מלקות}
ט/א לשון למודים יו"ד דף ד ע"ב {מ"מ}, יא ע"ב
ט/א מאור למלך פסחים עמ' צא
ט/א מבוא למשנה תורה עמ' 124
ט/א מחנה יוסף (תשעב) סי' א אות ו {אסור בהנאה}
ט/א מחנה לויה (תקעט) דף צט ע"א {כ"מ}
ט/א מחנה לויה (תשעד) עמ' תיב {לח"מ}
ט/א מנחת אשר פסחים עמ' עג
ט/א מנחת חינוך ח"א עמ' שנה, ת, ח"ב עמ' צו, קג, ח"ג עמ' שמא
ט/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/א מעין נצח ח"ב סי' עט
ט/א מעיני המים
ט/א מעיני התורה ח"א עמ' פט
ט/א מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כא אות ח
ט/א מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' י אות ח
ט/א מקום דוד [שבות יעקב ח"א סי' ס]
ט/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שלה-שלו
ט/א מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקעב
ט/א מראות ישרים יבמות סי' כח עמ' קמו
ט/א משאת המלך (תשסז) עמ' מ {כזית משניהם}
ט/א משאת המלך ח"ב סי' ריט {מלקות על הנאה}
ט/א משמרת חיים ח"ב עמ' מט
ט/א משמרת חיים ח"ב עמ' מט, ח"ג עמ' כד
ט/א משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' ר
ט/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף סג {בשר בחלב אסור}
ט/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שפד
ט/א משנת חיים במדבר עמ' צ
ט/א משנת חיים דברים עמ' שיד
ט/א משנת חיים חולין סי' פ עמ' רסז, סי' צא עמ' שא
ט/א משנת חיים מנחות עמ' תקטו
ט/א משנת חיים קדושין עמ' שיז
ט/א משנת יעקב
ט/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קלט
ט/א משנת ר' אהרן שבת עמ' קצט
ט/א נרות אהרן
ט/א נשמת אברהם ח"ב עמ' כה
ט/א ס' השלחן עמ' שעג
ט/א סגולת ישראל שמות עמ' רפח {בשר בחלב אסור לבשלו וכו'}
ט/א עין חיים ח"א עמ' כו {השמיט מלקות על הנאה מבשר בחלב}
ט/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רסב-רסג
ט/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שכז, שכט
ט/א עמודי שלמה ח"ב עמ' קעה {הגהמ"י}
ט/א עץ הדר השלם עמ' קה
ט/א פאר הלכה פסחים עמ' פא
ט/א פורת יוסף (שלופר) דף מח ע"ב
ט/א פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' כז, מ
ט/א פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' טו
ט/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מד {בשר בחלב - דאורייתא}
ט/א פסקי אליהו ח"א עמ' סט
ט/א פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' רפז
ט/א פרפרת אליעזר משפטים פרק כג פסוק יט
ט/א צפנת פענח דברים עמ' קפו
ט/א קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' י
ט/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ט
ט/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קצ, קצב {לקבור}
ט/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שיז, שכב
ט/א קרבן אשר עמ' שלה {איסור הנאה בבב"ח מ"לא תבשל" השלישי}
ט/א קרבן ציון עמ' רס
ט/א רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ה הלכה ח
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קסה
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנז
ט/א שו"ת ר"י מילר עמ' לז
ט/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קט, קפה
ט/א שי למלך עמ' רד
ט/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 316
ט/א שם דרך פסחים עמ' קלז
ט/א שם טוב - השלמה
ט/א שם משמעון (פולק) ח"א דף לט
ט/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קסז
ט/א שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 126
ט/א שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קפו
ט/א שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קפח
ט/א שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קטז
ט/א שער נפתלי דף כה ע"ג {בהנאה}
ט/א שערי שמחה (רפיש) דף כב ע"ד, כו ע"ב, כז ע"א
ט/א תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ד אות ג
ט/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות רעג {צ"פ}, חי"ט עמ' 306 {צ"פ}
ט/א תורה תמימה שמות פ' כג אות קלח
ט/א תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' י
ט/א תורתו של ר"מ סי' כג
ט/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קיז
ט/א תנופת זהב עמ' 119
ט/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסט-ער {'לא תבשל' לאכילה והנאה, תיפוק ליה משום 'לא תאכל כל תועבה'}
ט/ב אבני ציון ח"ג עמ' קיד {לח"מ}
ט/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכט ענף ב {לח"מ}
ט/ב אהל יששכר סי' קיג
ט/ב אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 401 {לח"מ}
ט/ב אור הישר [מל"מ הל' יסוה"ת פ"ה ה"ח ד"ה ודע דאחר]
ט/ב אור פני יהושע עמ' קג
ט/ב אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' א ד"ה ויש לחקור {לח"מ}
ט/ב אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לו גדר ג {כל איסור הבישול הוא הכנת המאכל לאכילה}
ט/ב אנצי"ת ע' אין עונשין הע' 49 {לח"מ}, ע' אם אינו הע' 50 {לח"מ}, ע' בשר בחלב הע' 105, ע' בת (ב) הע' 5
ט/ב אשר למלך
ט/ב באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תקנא
ט/ב באר בשדה עמ' שנא {לא שתק הכתוב מלאסור האכילה}
ט/ב באר מלך
ט/ב באר מרים פ"ט ה"ב אות ב
ט/ב בזך לבונה עמ' מח
ט/ב בינה בספרים עמ' רה
ט/ב בית האוצר ח"א עמ' 141
ט/ב בית הלוי ח"א סי' כ עמ' פט, סי' ל עמ' קכח, סי' לב עמ' קלט
ט/ב בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' ט
ט/ב בית שערים יו"ד סי' קנד
ט/ב ביתאל ח"א דף מ ע"א, ח"ב דף נז ע"ב
ט/ב בן יהודה סי' כה, קלו
ט/ב בני משה (הכהן)
ט/ב ברית הלוי דף כד ע"ג
ט/ב גינת אלימלך ח"ב עמ' נג-נד {לח"מ}
ט/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' ב-ג, ו, ח-ט, כג, לג, פו, רנב
ט/ב גליוני הגר"ש עמ' ע {מ"מ}
ט/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כב, קצ
ט/ב דברי אמת (תרכא) דף קח ע"ג {לח"מ}
ט/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רסב {דאיסור אכילה מה"ת אף שלא נתפרש כאיסור הבת, ומגיד משנה}
ט/ב דברי יחזקאל (פרנקל) פ' פקודי עמ' פג
ט/ב דברי שאול שמות עמ' שיב
ט/ב דור רביעי ח"ב עמ' פא
ט/ב דורש טוב (לנדא) דף מג ע"ג
ט/ב דינא דחיי ח"א דף קיג ע"א
ט/ב דינא דחיי ח"א דף קלא ע"ב
ט/ב דעת סופר יו"ד סי' כב
ט/ב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 110
ט/ב הלכה רבה ח"ב עמ' 78
ט/ב המאיר לארץ [מוצל מאש סי' כ, יד מלאכי כללי האלף סי"ב] {לח"מ}
ט/ב המעשה והמדרש עמ' יח {לח"מ - רמב"ם מביא פסוק שונה מהגמרא כי הוא יותר ברור}
ט/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמג
ט/ב ויגד יעקב (תשסח) עמ' תרפז {שתק מאיסור אכילה בגלל איסור בישול}
ט/ב ולאשר אמר (תשמא) עמ' עו
ט/ב זכור לאברהם (אביגדור)
ט/ב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תיח {לימוד מ"לא תבשל"}
ט/ב זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' ו, ח-ט {לח"מ - לא לוקים על הנאה כי נלמד ב"אם אינו ענין"}
ט/ב זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 24 {לח"מ - לא לוקים על לאו שנלמד באם אינו ענין}
ט/ב זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף קט ע"ב {לח"מ}, קכב ע"ד
ט/ב חזון יחזקאל מכות פ"ג ה"ד
ט/ב חי' הרי"ט עמ' רצז {לח"מ}
ט/ב חי' חתם סופר
ט/ב חי' כתב סופר קדשים עמ' רנ-רנא, רנז, רנט
ט/ב חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' עא, סנהדרין עמ' קלב, קלו {לח"מ}
ט/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כז
ט/ב חי' ר"י נחמיה סי' קלד אות ב-ג
ט/ב חיבת הקודש עמ' סה
ט/ב חמודי צבי ח"ב עמ' שפא {לח"מ}
ט/ב חסד לאברהם (טרוימן) דף יב ע"א-ע"ב {לח"מ}, טז ע"ב-ע"ג {לח"מ}
ט/ב חסדי דוד ח"ו עמ' קפ
ט/ב חתן סופר קניינים ח"ב עמ' מח
ט/ב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' כב, תצז
ט/ב יד אברהם אהלות עמ' יב
ט/ב יוסף חי
ט/ב ימי שלמה
ט/ב יתר הבז (תקמז) (השמטות דף סד)
ט/ב יתר הבז (תשסח) עמ' קמח
ט/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקז, תקלג, תקלה
ט/ב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קנה, רכה
ט/ב כפתור ופרח (תשו) דף קצז ע"ד
ט/ב כתר אפרים עמ' קיד
ט/ב כתר נהורא עמ' ק
ט/ב לב שלם [פרי האדמה דף קיט ע"א, אש דת - מוצל מאש דף יד ע"ד, נחפה בכסף דף קנט ע"ב, מנחת ביכורים דף מב, יד מלאכי דף א ע"ב]
ט/ב לבושי מרדכי יו"ד עמ' שמט, ח"ד עמ' רכא
ט/ב למודי ה' (תקמז) דף ח ע"א {לח"מ}, נו ע"א {לח"מ}
ט/ב למודי ה' (תשפא) עמ' מב-מג {כ"מ}
ט/ב לקוטי סופר ח"ב דף כז ע"ב {לח"מ}
ט/ב לקח טוב (תשפא) כלל ג אות מד-מו {לח"מ ד"ה לכך, איסור הנלמד באם אינו ענין אין לוקין טעם שלוקים על בשר בחלב}
ט/ב מאיר עיני חכמים ח"א דף כב ע"א
ט/ב מבוא למשנה תורה עמ' 124
ט/ב מגילת ספר לאוין דף סט ע"ג
ט/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' צד
ט/ב מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצט
ט/ב מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לו {לח"מ}
ט/ב מוריה גל' ריט עמ' יח {לח"מ - מלקות באיסוה"נ}
ט/ב מזבח חדש דף נב ע"א {שאין צ"ל}
ט/ב מטה אהרן (הלוי) דף ב ע"ג {לח"מ - על מנין המצוות סי' קפז}
ט/ב מנוחת אשר ח"א דף מה ע"א {לח"מ}, סד ע"ד, סה ע"ב, סו ע"ג-ע"ד, סז ע"א, ע ע"ב {הלימוד לאיסור אכילה ובישול}
ט/ב מנוחת אשר ח"ב דף ו ע"ד {לח"מ - אין מלקות על "אם אינו ענין"}, יג ע"ד {לח"מ - אינו לוקה על הנאה}, מא ע"ג {איסור אכילה מק"ו מאיסור בישול}
ט/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף נ ע"ד
ט/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קכט {לח"מ}
ט/ב מנחת יהודה (בוים) דף מד ע"א
ט/ב מנחת כהן (יוסף חיים) דף לו ע"א {לח"מ}
ט/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' גילוי מלתא
ט/ב מעין החכמה עמ' נח, קכב {מ"מ}
ט/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף פז ע"ד
ט/ב מפניני הרב עמ' קצה {לחם משנה}
ט/ב מצודת בן ציון דף מט ע"ב
ט/ב מקוה המים עמ' י {לח"מ - אין לוקים על דבר שנלמד מ"אם אינו ענין"}
ט/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שלה
ט/ב משאת המלך (תשסז) עמ' נב
ט/ב משאת המלך ח"א סי' ה
ט/ב משה ידבר (תקפז) שו"ת דף ל ע"ד
ט/ב משה ידבר (תשעו) עמ' קמט, קנב-קנד
ט/ב משנה הלכות ח"ג סי' קטו, קיז-קיט, ח"ה סי' קסט
ט/ב משנה הלכות יבמות - עריות סי' מד
ט/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שפד-שפה
ט/ב משנת חיים חולין סי' עו עמ' רנב, סי' עט עמ' רסג
ט/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ריג {לח"מ - מקור איסור בב"ח}
ט/ב משרת משה (נבר)
ט/ב נחל איתן
ט/ב נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף קטו (סו ע"ד בדפי הספר) {אכילה ק"ו מבישול}
ט/ב נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף קטו (סו ע"ד, סז ע"ב בדפי הספר) {אצ"ל אכילתו}
ט/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' קטו
ט/ב סופר המלך עמ' קסד
ט/ב עיונים בהלכה עמ' 71
ט/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רסב-רסג
ט/ב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שכז, שכט
ט/ב עמודי שלמה ח"ב עמ' קעב-קעג
ט/ב פאר הלכה פסחים עמ' פא
ט/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' כז, מ
ט/ב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' טו {לח"מ}, כג, קלו, ריד
ט/ב פני משה (שלז')
ט/ב פסקי אליהו ח"א עמ' סח
ט/ב פרפרת אליעזר משפטים פרק כג פסוק יט
ט/ב צרור החיים (יעקב)
ט/ב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שמח, שנג
ט/ב קול דודי כריתות סי' צז
ט/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' ר
ט/ב קונטרסי שעורים ב"ק שעור ב אות יא
ט/ב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קיג-קטו
ט/ב קרית מלך
ט/ב קרנות המזבח דף נח ע"ד
ט/ב רלב"ג שמות פכ"ג פסוק יט עמ' שכ
ט/ב שאגת אריה החדשות דף מב ע"ג
ט/ב שאר יוסף ח"ח עמ' ב
ט/ב שופריה דיעקב (מערך) דף כה
ט/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קז-קח {לח"מ}
ט/ב שם משמריה עמ' קמ
ט/ב שמחת יהודה דף יד ע"ג
ט/ב שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 126
ט/ב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קפג
ט/ב שערי אלימלך עמ' יב {לח"מ}
ט/ב שערי שמחה (רפיש) דף כב ע"ד, כו ע"ב
ט/ב תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ד אות ג
ט/ב תועפת ראם (גטיניו) דף נ ע"ג {לח"מ}
ט/ב תורה שלמה שמות פכ"ג אות רסט, רפא
ט/ב תיבת גומא (תשסז) עמ' קיג {לח"מ}
ט/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' טז {לחם משנה}
ט/ב תשובה מאהבה ח"א סי' קכו-קכז
ט/ג אהלי יהודה (אמדו)
ט/ג אהלי יהודה (הכהן) דף לד ע"א
ט/ג אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 144, 145, 170, 171, 220, 244, 250, ע' דבר הכתוב הע' 31
ט/ג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עב
ט/ג באר מלך
ט/ג בית יהודה (פרנקל) פ' משפטים סי' לא
ט/ג בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שפז
ט/ג ברור הלכה חולין קיג ע"א ציון ט
ט/ג דור דורים עמ' מה
ט/ג דינא דחיי ח"א דף קלג ע"ב
ט/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 159
ט/ג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' לז
ט/ג זכר דוד על התורה עמ' כד
ט/ג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לד-לה, עב, תצט
ט/ג יבול היובלות עמ' 296
ט/ג ימי שלמה
ט/ג כל בו ח"ו עמ' שיז
ט/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 43
ט/ג מגילת ספר לאוין דף סט ע"ג
ט/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מט ע"ד
ט/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שנה
ט/ג משנה הלכות ח"ג סי' קטו, קיז-קיט
ט/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף פה ע"א {בשר בחלב לא רק של גדי}
ט/ג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 166
ט/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' צז, צט
ט/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' צד-צה
ט/ג פי' ר"י ונה עמ' רלב
ט/ג פסקי אליהו ח"א עמ' ע {חלב בהמה טמאה}
ט/ג צרור החיים (חייקא)
ט/ג קרית מלך
ט/ג קרן הצבי מצוה מ אות א
ט/ג רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ח עמ' שכו
ט/ג שארית כלב עמ' קכג {לח"מ}
ט/ג שו"ת הרדב"ז סי' אלף שפא
ט/ג שו"ת מהרלב"ח סי' פז
ט/ג תורה שלמה שמות פכ"ג אות רעז, רפ, רפח
ט/ד אבקת רוכל (תשסב) עמ' קנ
ט/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' קלה
ט/ד אגרות משה יו"ד ח"א סי' לז
ט/ד אהלי יהודה (אמדו)
ט/ד אור הישר [מפרשים בהל' ממרים ספ"ב, כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' רפה]
ט/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 137
ט/ד אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' לט
ט/ד אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 130, 161-164, 167
ט/ד אנצי"ת ע' גזרה הע' 88
ט/ד אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קכא
ט/ד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עב
ט/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' עח
ט/ד באר בשדה עמ' של {בשר חיה וכו' בחלב}, שלז {כדי שלא יפשעו העם}, שדמ {בשר חיה וכו' בחלב}, שמו {כדי שלא יפשעו העם}
ט/ד באר מלך
ט/ד בינה בספרים עמ' רי
ט/ד בינת נבונים דף סו ע"ב
ט/ד בית הלוי ח"ב סי' י עמ' לט
ט/ד ביתאל ח"א דף מ ע"א
ט/ד בנין אריאל ח"א עמ' קז {לח"מ}
ט/ד ברור הלכה חולין קד ע"ב ציון ד פרק ב {חיה}
ט/ד ברור הלכה חולין קיג ע"א ציון ט, כ
ט/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שעז
ט/ד דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' עב-עג
ט/ד דינא דחיי ח"א דף קלב ע"ב
ט/ד דרך חיים (תשע) פ"א הערה 215-216
ט/ד הגהות חבר בן חיים
ט/ד הגהות מוהר"י קרט עמ' צג
ט/ד הדרת מלך (זילברברג) דף ז ע"ב {בשר בחלב דרבנן מותר בהנאה}
ט/ד המאיר לארץ [אבקת רוכל סי' לח]
ט/ד המשפט העברי עמ' 409
ט/ד הר המלך ח"ח עמ' סב
ט/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 159
ט/ד הרמב"ם (בנדיקט) עמ' לז
ט/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 16
ט/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' מג
ט/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמב
ט/ד זרע יצחק (לומברוזו)
ט/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' סט
ט/ד חי' כתב סופר
ט/ד חי' רח"א הכהן עמ' נז
ט/ד חלקת מאיר
ט/ד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לה, תצז, תצט-תק
ט/ד יד דוד (קרלין) ח"ב דף י
ט/ד ים התלמוד (עדיל) עמ' תשעו
ט/ד יצחק ירנן
ט/ד כבוד הלבנון דף טו ע"א וע"ד, טז ע"א {בישל בחלב מתה או בדם}
ט/ד כל בו ח"ו עמ' שיח
ט/ד כנסת מחקרים - ספרד עמ' 324
ט/ד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שצג
ט/ד לבב דוד
ט/ד לשון למודים יו"ד דף ח ע"ג
ט/ד מבוא למשנה תורה עמ' 234
ט/ד מגילת ספר לאוין דף ע ע"ב
ט/ד מוריה גל' קסט עמ' יד
ט/ד מזכרת למשה עמ' צו
ט/ד מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' ריט, רכא
ט/ד מי החג עמ' ע
ט/ד מילי דמרדכי
ט/ד מנוחת משה דף טז ע"ב {מותר בהנאה}
ט/ד מנחם שלמה סי' קעד
ט/ד מנחת אהרן דף ו ע"ב {חיה ועוף אינן מה"ת}
ט/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מט ע"ג, נ ע"ב
ט/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שנה, ח"ג עמ' ר
ט/ד מעיני התורה ח"א עמ' צא-צב
ט/ד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' ע]
ט/ד מרחשת ח"א סי' ל אות א
ט/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ד משנת חיים חולין סי' עו עמ' רנא
ט/ד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קצד {לח"מ}
ט/ד נחלת נפתלי דף כא
ט/ד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' כב
ט/ד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 153, 166
ט/ד עולת שמואל (לובצר) ח"א דף מו ע"ב
ט/ד פותח יד
ט/ד פסקי אליהו ח"א עמ' מו {בשר עוף בחלב}, מז-מח {בשר חיה}, מט, נא, עב
ט/ד צפנת פענח (גם השמטות דף נח ע"ב)
ט/ד קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/ד קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' מב
ט/ד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קמג
ט/ד רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ח עמ' שכו
ט/ד שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קמא
ט/ד שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' קמו הערה 13
ט/ד שו"ת מהרלב"ח סי' פז
ט/ד שו"ת ר"י מילר עמ' קעט, שי, שכד
ט/ד שיח שלמה (קלוגר) עמ' 136
ט/ד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קעז
ט/ד שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 49
ט/ד שערי שמחה (רפיש) דף כ ע"א
ט/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' עה
ט/ד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לז ע"ד
ט/ד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קסב
ט/ד תורה שלמה שמות פכ"ג אות רפא
ט/ד תפארת ציון (ריבקין) סי' ג אות ד עמ' סד {בשר עוף}
ט/ה אהלי יהודה (אמדו)
ט/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 138
ט/ה אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כט ד"ה כתב
ט/ה אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 24, 36 {מ"מ}
ט/ה אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 169
ט/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עב
ט/ה באר מלך
ט/ה בני שמואל דף ט ע"ג
ט/ה ברור הלכה ביצה ו ע"ב ציון ג
ט/ה ברור הלכה חולין קג ע"ב ציון ה
ט/ה חותמי ברכה תשובה עח אות ד {מ"מ}
ט/ה חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קפח
ט/ה טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לח {פירוש ר"י קאפח}, עז, פב
ט/ה יצחק ירנן
ט/ה כל בו ח"ו עמ' שיח
ט/ה לשון למודים יו"ד דף ח ע"ג
ט/ה מוריה גל' קסט עמ' יד
ט/ה מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' רכה-רכו
ט/ה מרגליות הים סנהדרין סו ע"א אות יט {לח"מ}
ט/ה מרחשת ח"א סי' ל אות א
ט/ה ס' הפרנס עמ' יז
ט/ה ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' כב
ט/ה פי' ר"י ונה עמ' רלג
ט/ה פרי האדמה ח"ג
ט/ה צרור החיים (חייקא)
ט/ה קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/ה שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב
ט/ה שמחתי באומרים לי עמ' עד, פה, צ, צג, צה
ט/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצו
ט/ו אבן הספיר (ספרקה) שבת סי' כא עמ' מח
ט/ו אבן ישראל (פישר)
ט/ו אבני חפץ ח"ג עמ' קא
ט/ו אבני ציון ח"א סי' כו אות א {לח"מ}, סי' כז אות ג {לח"מ}, סי' לב אות ב {לח"מ}, סי' נח אות ג {לח"מ}, סי' סה אות ב {לח"מ}, ח"ב סי' כז אות א, ח"ג עמ' קיח, רלג, רעט, רצח, ח"ד עמ' קטו {לח"מ}
ט/ו אגלי טל אופה סי' ג
ט/ו אגרות משה יו"ד ח"א סי' לז
ט/ו אוצמפה"ת ב"מ ו ע"ב הע' 175 {או"ש}
ט/ו אור הישר [שבות יעקב ח"א סי' ס, אור הישר חולין קיד ע"א ד"ה וי"ל דברייתא וד"ה דם שבשלו]
ט/ו אור הלבנה (חילו) בישול עמ' כא-כב
ט/ו אור חדש (מהר"ל) פ"ב הע' 304 {מי חלב וחלב זכר}
ט/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' ריא {חמי טבריה}
ט/ו אוריין תליתאי (תאומים) סי' קז {בישל דם}
ט/ו אידנו עמ' 97
ט/ו אילה שלוחה (הלברשטם) דף ו ע"ג
ט/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 138
ט/ו אמרי איש עמ' צג
ט/ו אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' א ד"ה ועוד יש, סי' ג ד"ה וכן מוכח, ד"ה וראיתי, טריפות סי' יא ד"ה וחלב, נדרים סי' ח ד"ה עוד קשה {לח"מ}, ד"ה אולם קשה
ט/ו אמרי דוד (שליסל) דף עז ע"ד
ט/ו אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 136 {מ"מ}, ע' בשר בחלב הע' 59, 61, 62, 191, 196, 199, 201, 203-205, 237, 240, 270, 273, ע' גבינת גוים הע' 14
ט/ו אסיפת גאונים (תרעא) דף טו ע"ג {לח"מ - לתוס' איסור הנאה לא נחשב איסור מוסיף}
ט/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עב
ט/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' עז {מ"מ}, קנב
ט/ו ארץ יהודה
ט/ו באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' רצט, תקמו
ט/ו באר אליעזר
ט/ו באר בשדה עמ' שלא, שלח, שנד {המבשל בשר במי חלב}
ט/ו באר מלך
ט/ו באר ראי עמ' נ-נא
ט/ו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' יא אות א
ט/ו בד קודש (דאנון)
ט/ו בדבר מלך חי"א עמ' רפא
ט/ו בדבר מלך חי"ב עמ' ע
ט/ו בדרך המלך עמ' קמז
ט/ו בינה בספרים עמ' ריב
ט/ו בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' קיב-קיג {מעושן}
ט/ו בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' כא {ראב"ד}
ט/ו בית נפתלי (תרנט) סי' ח
ט/ו בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' קב {אין איסור בשר בחלב חל על איסור חלב}
ט/ו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' שפה {בישל דם בחלב}
ט/ו בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' פא {לח"מ}
ט/ו בציר אליעזר ח"ב דף לד ע"ב-ע"ד
ט/ו ברור הלכה חולין קיג ע"ב ציון ג, ו, ח
ט/ו ברור הלכה חולין קיד ע"א ציון א
ט/ו ברור הלכה שבת לט ע"א ציון א
ט/ו ברית הלוי השלם [ברית הלוי מערכה ג סי' ז]
ט/ו גבורות אליהו יו"ד סי' ז
ט/ו גינת אלימלך ח"א עמ' כ {איסור הנאה אינו איסור מוסיף}
ט/ו גינת אלימלך ח"ב עמ' לז-לח, סג-סה, עא {לוקה על בישולו ולא על אכילתו}
ט/ו גינת ורדים (תאומים) עמ' יט, קג, קעז
ט/ו גליונות אבני נזר
ט/ו גן שושנים ח"א עמ' לח
ט/ו גן שושנים ח"ב עמ' רח {מעושן}
ט/ו גנזי ברכה סי' טו אות כ
ט/ו גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' תלג
ט/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תנז
ט/ו דברות משה שבועות-ע"ז עמ' עט {שאין כאן לא איסור כולל ולא איסור מוסיף ולא איסור בת אחת}
ט/ו דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קנא
ט/ו דברי אמת (תשעט) עמ' תטו {לח"מ, דאיסור הנאת בשר בחלב אין בו מלקות ולפיכך אינו שוה להקדש}
ט/ו דברים אחדים (קלצקין) עמ' עח {הרי בשר בחלב הוא איסור כולל}
ט/ו דור רביעי ח"ב עמ' קיח
ט/ו דינא דחיי ח"א דף קלא ע"ד
ט/ו דעת אביעזרי עמ' קח {מ"מ}
ט/ו דעת ותבונה מכשירין עמ' שנג
ט/ו דעת כהן עמ' קלא
ט/ו הגהות מוהר"י קרט עמ' צז
ט/ו היכל מלך דף לו ע"ג
ט/ו המאיר לארץ [פיה"מ לרמב"ם כריתות פ"ג מ"ד, שבות יעקב ח"א סי' ס]
ט/ו הרי יהודה ח"א יו"ד סי' ב, סי' ט אות ה
ט/ו השיב משה (תשעה) סי' לח [ב] אות ד עמ' קלט
ט/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תח
ט/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שצו
ט/ו ויקן יוסף דף עו ע"ג
ט/ו זהב התרומה - חלה עמ' עה {חמי טבריא}
ט/ו זית רענן ח"א עמ' תקנז
ט/ו זכר אברהם יצחק עמ' 60
ט/ו זכרון יהונתן דף כא
ט/ו זכרון יחזקאל עמ' מד {לח"מ - איסור הנאה אינו איסור מוסיף}
ט/ו זכרון שלמה (קליין) עמ' קעד
ט/ו חזו"א יו"ד סי' כב ס"ק א
ט/ו חי' הגר"ח החדש עמ' רה, תצז
ט/ו חי' הגר"י (קנטרוביץ) סי' כה-ב {לח"מ}
ט/ו חי' הגר"י וינוגרד קדשים
ט/ו חי' חתם סופר
ט/ו חי' כתב סופר כאן
ט/ו חי' כתב סופר נזיקין עמ' קנב
ט/ו חי' מהר"י וינוגרד
ט/ו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' צה, סנהדרין עמ' יט
ט/ו חי' משנה פסחים עמ' קמט {נבילה בחלב}
ט/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רכא {לח"מ}
ט/ו חיי אריה השמטה לסי' כד
ט/ו חיי נפש ח"ו עמ' קכב {לח"מ - איסור הנאה אינו מוסיף}
ט/ו חיים ומלך
ט/ו חלקת מאיר
ט/ו חמודי צבי ויקרא עמ' סג
ט/ו חמודי צבי ח"ב עמ' תא {לח"מ}
ט/ו חמודי צבי מועדים עמ' תנב
ט/ו חמודי צבי מועדים עמ' תנב, תפז {לח"מ}
ט/ו חסדי דוד ח"ו עמ' קע, קעז
ט/ו חקרי הלכות (שומיאץ) דף כג ע"ד, כה ע"ג
ט/ו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שכג {לח"מ}
ט/ו טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 198
ט/ו טל אורות (טובול) חולין עמ' קלח-קלט, עמ' קמב
ט/ו יבול היובלות עמ' 294
ט/ו יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שסה {מי חלב}
ט/ו יגיעת ערב פסחים עמ' קע {לח"מ}
ט/ו יד דוד (קרלין) ח"ב דף י
ט/ו יד הלוי (לוין) דף עו ע"ג
ט/ו יד הלוי (פלוונא) דף נב ע"ג
ט/ו יד יהודה (אשכנזי) דף מז ע"ב
ט/ו ידיו של משה
ט/ו ים התלמוד (עדיל) עמ' תשח
ט/ו ימין משה עמ' צה
ט/ו יקב זאב דף ז ע"ג
ט/ו ישועות יעקב מועד עמ' תשטז, נזיקין עמ' שכא, קדשים עמ' קלה, קלח
ט/ו ישורון ח"כ עמ' תקכ {חמי טבריה}, תקכא {מעושן}
ט/ו כבוד הלבנון דף ע ע"א {לח"מ - איסור הנאה אינו איסור מוסיף}
ט/ו כל בו ח"ו עמ' שיט
ט/ו כנה"ג
ט/ו כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קנג
ט/ו כרתי ופלתי סי' סה אות ב, סי' סט אות א, סי' עג אות א, סי' עד אות א, סי' פז אות ו, יג, יז, סי' צא אות ג
ט/ו כתב סופר יו"ד סי' טו ד"ה ואשר {לח"מ ד"ה שאין, חייב שתים}, ד"ה ומצאתי {מי שיבשל משניהם כזית כאחד}
ט/ו כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' א
ט/ו כתר נהורא עמ' קא
ט/ו לב בנים עמ' קטז
ט/ו לב דוד (פלדמן) עמ' צא {מבשל נבילה בחלב}
ט/ו לב מבין
ט/ו לב שלם [חזון נחום דף רכב ע"א, פרי תואר סי' פז ס"ק יד]
ט/ו לבב דוד
ט/ו לבושי מרדכי יו"ד עמ' לא
ט/ו להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' כא, ח"ז עמ' צג
ט/ו להורות נתן מועדים ח"ב עמ' עב
ט/ו לחם אבירים
ט/ו ללמוד על הכלל עמ' מה {לח"מ}, מו, קכז {לח"מ}
ט/ו למודי ה' (תקמז) דף מא ע"ב {חלב בחלב}
ט/ו לקוטי סופר ח"א דף כח ע"ג, עד ע"א {לח"מ}
ט/ו לקוטי שלמה (תרנד)
ט/ו לשון למודים יו"ד דף ד ע"ב, ח ע"ב, יא ע"ב
ט/ו מאור ישראל
ט/ו מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' ל סעיף א, סי' לב סעיף ג עמ' עח
ט/ו מאיר עיני חכמים ח"א דף סו ע"א
ט/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף יט ע"א {חמי טבריה}
ט/ו מגד יהודה ח"א סי' קסו אות ג
ט/ו מגדל עז עמ' תרעז
ט/ו מגילת ספר לאוין דף סה ע"ב, סט ע"ב, ע ע"א
ט/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' כח
ט/ו מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קסה {לח"מ}
ט/ו מועדים וזמנים ח"ח סי' רב
ט/ו מוריה גל' קג עמ' יז {אין איסור בב"ח בנבילה}, גל' קסט עמ' יד
ט/ו מזכרת למשה עמ' צט-ק {חלב מתה}
ט/ו מזכרת עמ' 234 {מעושן}
ט/ו מחקרי ארץ ח"ה יו"ד סי' ה
ט/ו מטה אפרים
ט/ו מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' ריז
ט/ו מי באר (אופנהיימר) דף כ ע"ג, כב ע"ג
ט/ו מלואי אבן - שו"ת עמ' סה {לח"מ}
ט/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף טו ע"ד, טז ע"א
ט/ו מנחת אשר פסחים עמ' קלו
ט/ו מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קכב
ט/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' דש
ט/ו מנחת חינוך ח"א עמ' מה, שנו
ט/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' ריד
ט/ו מנחת יצחק (שטרק) דף יג ע"א {לח"מ - איסור הנאה אינו מוסיף}
ט/ו מנחת כהן (כץ) ח"ב דף טז ע"א {לח"מ}
ט/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קלז {מ"מ}
ט/ו מעדני שמואל עמ' לד
ט/ו מעיני המים
ט/ו מעיני התורה ח"א עמ' פח, צב, צז
ט/ו מעיני מים מקואות עמ' שיג
ט/ו מפתח הבאורים [דרוש וחידוש מערכה ז]
ט/ו מראות ישרים יבמות סי' כח עמ' קמו, סי' כט עמ' קמח
ט/ו מרגליות הים סנהדרין סד ע"ב אות ז {לח"מ}
ט/ו מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כח אות ג {מעושן ומבושל בחמי טבריה - השוואה לשבת}
ט/ו משברי ים אחע"א עמ' קצג, רעב
ט/ו משה ידבר (תשעו) עמ' קמח
ט/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תלט
ט/ו משנה הלכות ח"ג סי' קטו, קיז-קיט
ט/ו משנה הלכות ח"ג סי' קעג {לח"מ}
ט/ו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קפ {טורי אבן}
ט/ו משנת חיים חולין סי' עה עמ' רמט, סי' עט עמ' רסג
ט/ו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' צ
ט/ו משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' טז {מ"מ}
ט/ו משנת יעקב כאן (עמ' ריג-רטו)
ט/ו משפטי עזיאל ח"ב עמ' לט, ח"ט עמ' סט
ט/ו משרת משה (נבר)
ט/ו נדרי זריזין ח"ב עמ' רצב {לח"מ}
ט/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קצג
ט/ו נועם חכ"ג עמ' מט {מ"מ - פטור אבל אסור}, רכב
ט/ו נחל איתן
ט/ו נחלת צבי (כהנא) עמ' קנז
ט/ו נחלת שמואל דף מח ע"ג, מט ע"ב
ט/ו ניצוצי אש עמ' תרה
ט/ו נרות אהרן
ט/ו נשמת כל חי ח"א דף ל ע"ב
ט/ו נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' נה ס"ק ד, סי' נו
ט/ו ס' הפרנס עמ' תח
ט/ו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' כב
ט/ו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מב אות א, סי' מד אות ב {לח"מ}, יח, סי' מט אות ז
ט/ו עטרת טוביה
ט/ו עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קסו {לח"מ - איסור הנאה לא נחשב מוסיף}
ט/ו עץ החיים (קלוגר) עמ' שעז {לח"מ}
ט/ו פאר הלכה פסחים עמ' ריד
ט/ו פורת יוסף (שלופר) דף סה ע"ד
ט/ו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' כד {לח"מ}, כה
ט/ו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קלד-קלה {לח"מ}
ט/ו פני משה (בנבנשתי) (מאזוז) דף סג ע"ג
ט/ו פסקי אליהו ח"א עמ' מ, מג
ט/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תקלא, שמות עמ' תרצה
ט/ו פרי אברהם פסחים סי' ח אות ד {לח"מ}
ט/ו צפנת פענח
ט/ו צרור החיים (חייקא)
ט/ו צרור החיים (קליין) דף לו ע"א {לח"מ - איסור הנאה אינו איסור מוסיף אם לא לוקים}
ט/ו קהלות יעקב כריתות סי' ה, חולין סי' יט {לח"מ}
ט/ו קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/ו קובץ הערות (תשסג) סי' לב אות ב
ט/ו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שמט
ט/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' סח, רפד
ט/ו קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רנה
ט/ו קרבן ציון עמ' ש {לח"מ}
ט/ו שארית כלב עמ' קכב {חלב בחלב}
ט/ו שדה יצחק עמ' עח
ט/ו שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרח
ט/ו שו"ת הרמ"ע השלם עמ' רעג
ט/ו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תשצד {לח"מ}
ט/ו שו"ת ר"י מילר עמ' לו-לז
ט/ו שושן עדות דף קכו ע"ג
ט/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' קח
ט/ו שיירי כנה"ג [רמ"ע מפאנו סי' קכג]
ט/ו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שסז-שסח, שעו-שעט, שצב, שצה
ט/ו שלמי שמעון (תשמו) עמ' פד
ט/ו שמן המור ח"א דף יז ע"ב
ט/ו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קפה
ט/ו שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קיז
ט/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תלד
ט/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תצא
ט/ו שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תפד
ט/ו שער המלך ח"א עמ' ט, טעם המלך ח"ב עמ' כח
ט/ו שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות כג
ט/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 253
ט/ו שערי ציון (כהן, תרצח) דף א ע"ד {לח"מ}, לד ע"ד, מו ע"א, נ ע"ד {שלשתם - לח"מ שאיסור הנאה אינו מוסיף}
ט/ו שערי שמחה (רפיש) דף כג ע"ג
ט/ו שערי שמחה (רפיש) דף כה ע"ב {איסור בב"ח לא חל על איסור נבילה}
ט/ו תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ד אות ג, סי' יג אות א
ט/ו תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ח-א, סי' ח-יב
ט/ו תורה שלמה שמות פכ"ג אות רפד, רפט
ט/ו תורת המלאכות ח"ב עמ' יב אות ט, עמ' לד אות כח
ט/ו תורת יצחק ח"א עמ' פב
ט/ו תורת מלאכת המבשל עמ' רלז, רמ, רכמה {מעושן ומבושל בחמי טבריה}
ט/ו תחומין ח"א עמ' 86
ט/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שמב
ט/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' א אות נה
ט/ז אבני ציון ח"ב סי' כו אות א, ח"ג עמ' רסו, רצח
ט/ז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קנד, יו"ד ח"א סי' לז
ט/ז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עב
ט/ז באר מלך
ט/ז בדבר מלך ח"ה עמ' קצה
ט/ז בינת דניאל ח"א עמ' כט
ט/ז בית אהרן וישראל גל' נ עמ' מב {לח"מ}, גל' עב עמ' לט {מ"מ - עור}
ט/ז ברור הלכה ביצה ז ע"א ציון ב
ט/ז ברור הלכה חולין קיד ע"א ציון ג
ט/ז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט
ט/ז גור אריה (צרמון)
ט/ז גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז-יז
ט/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"ה יו"ד סי' ד
ט/ז הגהות אליעזר דף ס ע"ב {מ"מ} [צ"ל שליא פירשא בעלמא הוא, ועי' בגמרא]
ט/ז וזאת ליהודה (זלצר) עמ' נו
ט/ז חבורי טהרה עמ' רנו
ט/ז חסדי דוד ח"ו עמ' קעז-קעח
ט/ז ידבר שלום ח"ב עמ' קו
ט/ז ידיו של משה
ט/ז כל בו ח"ו עמ' שכ
ט/ז לבושי עז הל' תערובות עמ' נד {עצמות}
ט/ז לשון למודים יו"ד דף ח ע"ד
ט/ז מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קנו
ט/ז מנחת חינוך ח"א עמ' נא
ט/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' שפח
ט/ז מראה כהן זבחים עמ' קכ {המבשל שליא}
ט/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' קח עמ' 344
ט/ז נחל איתן
ט/ז נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' מח עמ' פח
ט/ז פי' ר"י ונה עמ' רלד
ט/ז פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקצז
ט/ז קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נו, עו
ט/ז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רג
ט/ז קרית מלך
ט/ז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' נג, נה
ט/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' טז, רכח
ט/ז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף צט ע"ב {מ"מ}
ט/ז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קמה
ט/ז תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' יג אות א
ט/ח אבקת רוכל (תשסב) עמ' תשמד
ט/ח אהל יששכר סי' קכ
ט/ח אהלי יהודה (אמדו)
ט/ח אור גדול סי' ס דף קמט ע"א, סי' סא דף קנח ע"א-ע"ב {לח"מ}
ט/ח אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לו גדר ד {או"ש}
ט/ח אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 310, 315
ט/ח ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 212-213, סי' כה אות טז
ט/ח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' צז
ט/ח באר מלך
ט/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' עה בשאלה {או"ש}
ט/ח בד קודש (דאנון)
ט/ח בית אהרן וישראל גל' טז עמ' מט-נ {מ"מ}
ט/ח בית מאיר עמ' עד
ט/ח בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קכח
ט/ח ברור הלכה חולין קח ע"א ציון ג
ט/ח ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קנא
ט/ח דרך ישראל חולין סי' כא ס"ק יז
ט/ח הגהות חבר בן חיים
ט/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 208
ט/ח ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תקעט {הגהמ"י}
ט/ח חוף ימים ח"ג סי' כד אות יא
ט/ח חותמי ברכה תשובה עח אות ד
ט/ח חזו"א יו"ד סי' טז ס"ק ב
ט/ח חי' בר נחמני דף יד ע"ב-ע"ג, ע ע"א {טועם}
ט/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קח ע"ב]
ט/ח חי' כתב סופר קדשים עמ' רמב, רנח {לח"מ}
ט/ח חסדי דוד ח"ו עמ' קעב-קעג
ט/ח טהרת הבית ח"א עמ' רסה
ט/ח יד הלוי (פלוונא) דף עו ע"א
ט/ח יפה נוף עמ' פד
ט/ח ישועות יעקב קדשים עמ' רפה
ט/ח כל בו ח"ו עמ' שמ
ט/ח כרתי ופלתי סי' צב אות ה {לח"מ}, ז {מ"מ}
ט/ח כתב משה ח"א סי' מב עמ' קמז
ט/ח לב שלם [עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ז ע"ב]
ט/ח מהרי"ט אלגזי פ"א אות ב או"ק ו
ט/ח מטה אפרים
ט/ח מנוחת משה דף קעז ע"ד, קעח ע"ב {מ"מ}
ט/ח מעיני מים מקואות עמ' יא
ט/ח מראה הפנים נזיר דף לא
ט/ח משנת יעקב
ט/ח משנת שמחה
ט/ח משרת משה (נבר)
ט/ח מתת מלך
ט/ח נזר הקדש (קפלן)
ט/ח סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' יח אות ד
ט/ח עמודי שלמה ח"ב עמ' קעח {הגהמ"י}
ט/ח פסקי אליהו ח"א עמ' מב {בשר מנבילה בחלב - חנ"נ}
ט/ח פרחי כהונה (קצבורג) עמ' רנד {טועם את הקדירה - מדוע לא טועם את הבשר}
ט/ח צפנת פענח
ט/ח קהל יהודה - חי' השו"ע דף ח ע"א, חי' חולין דף נז ע"ב {מ"מ}
ט/ח קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/ח שבט סופר (תשמו) עמ' רמא
ט/ח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקיד
ט/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 261
ט/ח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קי ע"ג, קיא ע"ג
ט/ח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קס, קסז, קצב {מ"מ}
ט/ח תורה שלמה שמות פכ"ג אות רעב
ט/ח תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 14
ט/ט אבני ציון ח"ב סי' לה אות ג-ה
ט/ט אבקת רוכל (תשסב) עמ' תשמד
ט/ט אדרת המלך עמ' צט-ק {ראב"ד בענין חנ"נ}
ט/ט אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ז הע' 25 {ר"ח הלוי}
ט/ט אוצרות הרמב"ם
ט/ט אור פני יהושע עמ' עב
ט/ט אור שמח
ט/ט אמרי שמואל ח"א דף י ע"ג
ט/ט ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 212-213, סי' כה אות טז
ט/ט באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קכו {ר"ח הלוי}
ט/ט באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' קסא {ר"ח הלוי}
ט/ט באר מלך
ט/ט בית אהרן וישראל גל' מט עמ' ל-לא
ט/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תסא {חי' הר"ח}
ט/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תקג {ר"ח הלוי}
ט/ט בית שערים ח"ג סי' לא {ראב"ד}
ט/ט בית שערים יו"ד סי' קנב
ט/ט בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קכח
ט/ט ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון ד פרק ג
ט/ט ברור הלכה חולין צח ע"א ציון ב
ט/ט ברור הלכה חולין ק ע"א ציון ד פרק ג
ט/ט ברור הלכה חולין קח ע"א ציון א
ט/ט ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מא {הגהמ"י אות ג}
ט/ט בשמים ראש סי' כט
ט/ט דברי רננה עמ' קעא {הגהמ"י}
ט/ט דור רביעי ח"א סי' ג אות ד, סי' ד אות א
ט/ט דרך ישראל חולין סי' כא ס"ק יז
ט/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קנה
ט/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קלה
ט/ט וישאל שאול יו"ד סי' ו
ט/ט זכר יצחק (תשן) עמ' טז
ט/ט זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תיז
ט/ט זכרון שלמה (קליין) עמ' רל {ראב"ד}
ט/ט חי' בר נחמני דף יד ע"ג {רמב"ם}, מז ע"ד {הגהמ"י אות ו}
ט/ט חי' כתב סופר קדשים עמ' רד, רלט
ט/ט חי' ר' חיים הלוי דף לג
ט/ט חסדי דוד ח"ו עמ' קעב-קעג
ט/ט יד המלך (לנדא)
ט/ט ידיו של משה
ט/ט ישועות יעקב קדשים עמ' רפז, רפח {ראב"ד}
ט/ט כל בו ח"ו עמ' שמא
ט/ט כרתי ופלתי סי' צב אות ה, ט {ראב"ד}
ט/ט לבושי מרדכי יו"ד עמ' ריח
ט/ט מאור יעקב דף נ ע"ג
ט/ט מטה מנשה עמ' מו
ט/ט מכתב סופר
ט/ט מלאכת שמואל עמ' קעו {או"ש}
ט/ט משאת המלך (אדרי)
ט/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שפט
ט/ט משנת אליעזר (קונשטט) עמ' סז {ר"ח הלוי}
ט/ט נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיב ס"ק ג
ט/ט עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קמא ע"ד
ט/ט פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' יג {לח"מ}
ט/ט קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/ט שולי המעיל מעילה אות קצד {ר"ח הלוי}
ט/ט שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' עח {ר"ח הלוי}
ט/ט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קעח, ריא {ר"ח הלוי}, ריד {ר"ח הלוי}, רטו, רלז {או"ש}, רע {ר"ח הלוי}, רפד-רפה, שד {או"ש}
ט/ט תבואות שמש דף יד ע"א
ט/ט תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תל
ט/ט תפארת אהרן עמ' קז-קח, קיא
ט/ט תפארת אריה עמ' ריג-ריד {ר"ח הלוי}
ט/ט תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קמח
ט/י אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קלד
ט/י אבקת רוכל (תשסב) עמ' תשמד
ט/י אהל משה (וינברג) דף סז ע"ג {טיפת חלב שנפלה בין החתיכות}
ט/י אהלי יהודה (אמדו)
ט/י אור גדול דף קנז ע"ד {ראב"ד}
ט/י אור דוד עמ' כו
ט/י אמרי יהודה (רוזנר) כלל ה {ראב"ד}
ט/י אמרי יהודה (רוזנר) כלל ה {ראב"ד}, דף נו ע"ד
ט/י ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 212-213, סי' כה אות טז
ט/י אשי ישראל (ברודא) פרשת משפטים דף מח ע"א
ט/י באר מלך
ט/י בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קכח-קכט
ט/י בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' כ {לח"מ - איסור הנאה אינו מוסיף}
ט/י ברור הלכה חולין קח ע"א ציון א
ט/י ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' לו
ט/י דברי אהרן עמ' נו-נז {ראב"ד}
ט/י דברי יציב חו"מ עמ' מד {גוי שיטעם}
ט/י דברי תורה (תאומים) דף י ע"ב {נוער}
ט/י דור רביעי ח"ב עמ' פא
ט/י דרך ישראל חולין סי' כא ס"ק יז
ט/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קנה-קנח {ניער או כיסה}
ט/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' מה, מז
ט/י ויגד יעקב (תשסח) עמ' תשיט {ראב"ד}
ט/י זכר ליעקב עמ' יא
ט/י זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תיז, תכז
ט/י זכרון יהודה (מונק) דף עו ע"א-ע"ד {ראב"ד ולח"מ}
ט/י זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' צח
ט/י חוקי חיים (גאגין) דף קז ע"ב
ט/י חזו"א יו"ד סי' כ ס"ק ד, ו, ח
ט/י חזו"א על הרמב"ם
ט/י חי' הרז"ה ח"ב עמ' רלא
ט/י חי' כתב סופר קדשים עמ' רמג, רנא, רנח, רסד, רע
ט/י חסדי דוד ח"ו עמ' קעב-קעג
ט/י יד הלוי (פלוונא) דף עו ע"א
ט/י יד המלך (לנדא)
ט/י יצחק ירנן
ט/י יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שלג-שלד
ט/י כל בו ח"ו עמ' שמב
ט/י כרתי ופלתי סי' קה אות יא {מ"מ}
ט/י כתב משה ח"א סי' מג עמ' קנ {מ"מ}
ט/י כתב סופר או"ח דף קז ע"ג {לח"מ}
ט/י כתב סופר יו"ד סי' נג ד"ה ומה {כ"מ - וא"כ לא אמרינן מיגו}, ד"ה ומצאנו {ואינו לוקה על אכילתו משום בשר}, ד"ה ואתי שפיר
ט/י לב אריה (בראד) חולין קט ע"א
ט/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' נח
ט/י לבושי עז הל' תערובות עמ' תקה {אם אין ידוע על איזו חתיכה נפלה הטיפה}
ט/י לשון למודים יו"ד דף כב ע"ד {ראב"ד}
ט/י מאור יעקב דף נ ע"ג
ט/י מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' ח סעיף א עמ' יב, סי' טו עמ' לב
ט/י מנוחת אשר ח"א דף סד ע"ד, סה ע"ב {חנ"נ}
ט/י מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת או"ח סי' כג]
ט/י מצודת בן ציון דף סז ע"ד, סח ע"א {ראב"ד} וע"ב-ע"ג {ניער מתחילה ועד סוף}
ט/י מראה איש ח"ב עמ' עח
ט/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/י נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קנה
ט/י עולת ראיה (וייס) עמ' צא
ט/י פרי השדה ח"א סי' לו {מ"מ - בספק על איזה חתיכה נפלה לא אומרים חנ"נ}
ט/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רנו ע"א
ט/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קפ ע"ב
ט/י קרית מלך
ט/י שארית כלב עמ' קל
ט/י שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רז
ט/י שערי שמחה (רפיש) דף כט ע"א
ט/י שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קג ע"ב-ע"ג, קי ע"ב, קיא ע"א, קיג ע"ב
ט/י שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קסב, קפח, קצא, קצב, קצד, רד
ט/י תבואות שמש דף סז ע"א
ט/י תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תל
ט/י תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ז אות ד
ט/י תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 18 משמרת הבית {ראב"ד}
ט/י תפארת אהרן עמ' קיב
ט/י תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קמו {ראב"ד}, קמח
ט/י תשובה מיראה (תשסו) עמ' ח {כ"מ}
ט/י תשורת שי מהדו"ק סי' שנא
ט/יא אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רנה, יו"ד ח"א סי' מג ענף ה
ט/יא אהלי יהודה (אמדו)
ט/יא באר מלך
ט/יא בית שערים יו"ד סי' קטו
ט/יא בשמים ראש סי' כט
ט/יא דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תיח, תפ {מ"מ}
ט/יא טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קכ
ט/יא יצחק ירנן
ט/יא כתב משה ח"א סי' מה עמ' קנה
ט/יא לב שלם [פרי תואר סי' צ ס"ק א, אש דת - מוצל מאש סי' יט דף יד ע"ג]
ט/יא מאיר עיני חכמים ח"א דף לו ע"ג {כ"מ}
ט/יא מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לה {כ"מ}
ט/יא משנת יעקב כאן
ט/יא משנת יעקב עבודה עמ' קפב
ט/יא משנת יעקב קרבנות עמ' רטז
ט/יא נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' מח עמ' פח
ט/יא עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' לה
ט/יא פי' ר"י ונה עמ' רלד-רלו
ט/יא קרבן אשר עמ' ריב
ט/יא שפת אמת על התלמוד ח"א דף קטו ע"ד
ט/יב אבן הספיר (ספרקה) עמ' סא
ט/יב אהלי יהודה (אמדו)
ט/יב אור תורה (שוורץ) ח"א סי' סא
ט/יב אפיקי מגינים פסחים סי' לא
ט/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות יג, עח
ט/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלה
ט/יב באר מלך
ט/יב ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון ז
ט/יב ברור הלכה חולין קט ע"א ציון א
ט/יב ברור הלכה חולין קיג ע"ב ציון ו
ט/יב גליוני הגר"ש עמ' ע {לח"מ} [עי' מ"מ הל' שכירות פ"ח ה"ד]
ט/יב גן שושנים ח"ב עמ' קנז {ראב"ד}
ט/יב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 141-140
ט/יב הגהות אליעזר דף ס ע"ב {הגהמ"י}
ט/יב הגהות חבר בן חיים
ט/יב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעה
ט/יב זכרון בנימין ח"א עמ' לד
ט/יב חי' ר"י מנרבונה עמ' קטו
ט/יב חלקת מאיר
ט/יב ידיו של משה
ט/יב יצחק ירנן
ט/יב כל בו ח"ו עמ' שכב
ט/יב כרתי ופלתי סי' צ אות א-ב
ט/יב לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקג
ט/יב לחם אבירים
ט/יב מגילת ספר לאוין דף עב ע"ד
ט/יב מעיל שמואל (פלורנטין) [שו"ת מהר"א ששון סי' קנט]
ט/יב עולת שמואל (לובצר) ח"א דף יב ע"א
ט/יב קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/יב תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ט אות ו
ט/יב תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ח-טז
ט/יב תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 175
ט/יג אבן הספיר (ספרקה) עמ' סא
ט/יג אהלי יהודה (אמדו)
ט/יג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות יג
ט/יג ארץ יהודה
ט/יג באר מלך
ט/יג ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון ז
ט/יג דעת מרדכי ח"א דף קג ע"ד {יד המלך}
ט/יג הגהות חבר בן חיים
ט/יג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' {הגהמ"י דפוס קושטא}
ט/יג יצחק ירנן
ט/יג כל בו ח"ו עמ' שכד
ט/יג כפתור ופרח (תשו) דף כח ע"ב
ט/יג כרתי ופלתי סי' צ אות ה {מ"מ}
ט/יג כתב משה ח"א סי' נ עמ' קעד
ט/יג לבב דוד
ט/יג ס' התדיר עמ' שיב
ט/יג עין יהודה עמ' פח {יד המלך}
ט/יג פי' ר"י ונה עמ' רלו
ט/יג קהל יהודה - חי' השו"ע דף ו ע"ג {מ"מ}
ט/יג תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ט אות ו
ט/יג תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ח-טז
ט/יד באר מלך
ט/יד בית יעקב (בירב)
ט/יד ברור הלכה חולין קיא ע"א ציון ה
ט/יד דליית הכרם עמ' תתתיד {מן הבשר}
ט/יד חמודי צבי מועדים עמ' תסא {כ"מ}
ט/יד כל בו ח"ו עמ' שלג
ט/יד לב שלם [מגילת ספר לאוין דף סו ע"ד, מהרש"ך ח"ב דף קסה ע"א]
ט/יד משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שס
ט/יד משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שעו, שעח
ט/יד פנים חדשות [מהרש"ך ח"ב רכו]
ט/יד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שצג
ט/יד תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ח-טז
ט/טו אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' ק
ט/טו אגרות משה או"ח ח"א סי' קמז ענף ג-ד
ט/טו אור הישר [מפרשים לעיל פ"ד הי"ט]
ט/טו אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 280
ט/טו באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תקנז
ט/טו באר מלך
ט/טו בית יעקב (בירב)
ט/טו בית שערים יו"ד סי' קנז
ט/טו בנין הלכה עמ' פד
ט/טו ברור הלכה ב"מ נה ע"א ציון א {צ"פ}
ט/טו ברור הלכה חולין קטז ע"א ציון ג
ט/טו חסדי דוד ח"ו עמ' קפב, קפה
ט/טו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קי-קיא
ט/טו יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שסו
ט/טו יד אברהם מכשירין פ"ו ה"ה אות כ {צ"פ}
ט/טו יפה נוף עמ' פג
ט/טו כל בו ח"ו עמ' שלד
ט/טו לבושי מרדכי יו"ד עמ' שנח
ט/טו לשון למודים יו"ד דף ט ע"א וע"ג
ט/טו מי טהרה עמ' רכב {קיבה שבישלה בחלבה}
ט/טו מרגליות הים סנהדרין טו ע"א אות ה {צ"פ}
ט/טו משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שס
ט/טו משנה הלכות ח"ז סי' ז דף ז ע"ד, ח ע"ג, ט ע"א {חלב הקיבה - פירשא בעלמא}
ט/טו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מה אות כג {רדב"ז}
ט/טו ענפי ארז (זי') דף קכא ע"ד {צ"פ}
ט/טו פסקי אליהו ח"א עמ' לז {קיבה שנתבשלה בחלבה}, לח-לט
ט/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שעג, שעח-שעט {צ"פ}
ט/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצז
ט/טז אהלי יהודה (אמדו)
ט/טז אמרי איש עמ' צא
ט/טז אנצי"ת ע' בשר הע' 150, ע' בשר בחלב הע' 212, 319, 321, ע' גבינת גוים הע' 14, 18, 36
ט/טז אנצי"ת ע' דבר המעמיד הע' 7 {רדב"ז}, 20 {רדב"ז}, 23, 26, 27
ט/טז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סח
ט/טז באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תקנה
ט/טז באר מלך
ט/טז בית יעקב (בירב)
ט/טז בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק סב
ט/טז בעקבי הצאן עמ' קנג
ט/טז ברור הלכה חולין קטז ע"א ציון ג
ט/טז גליוני הגר"ש עמ' ע {לח"מ} [למעלה בפ"ג אין השגה זו אלא כאן]
ט/טז דברי אור ח"ד עמ' רכז
ט/טז דברי דוד (מילדולה) דף ריז ע"ג
ט/טז הכתב והקבלה דשמות פל"ד פסוק כו {נבילה בחלב}
ט/טז הר המלך ח"ח עמ' סג
ט/טז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' מא
ט/טז זכרון צבי מנחם דף יב ע"א {אסור להעמיד בעור כשר}
ט/טז חי' חתם סופר
ט/טז חי' כתב סופר נזיקין עמ' קנ
ט/טז טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קצ
ט/טז ישועות יעקב מועד עמ' תקפו
ט/טז ישועת משה עמ' רה
ט/טז כל בו ח"ו עמ' שלה
ט/טז כרתי ופלתי סי' צב אות ב
ט/טז כתב משה ח"א סי' מא עמ' קמד
ט/טז לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תמא
ט/טז לב שלם [מהרש"ך ח"ב דף קנט ע"ד]
ט/טז לחם אבירים
ט/טז לשון למודים יו"ד דף יב ע"ג
ט/טז מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' לד אות ב
ט/טז מוריה גל' קעא עמ' יז
ט/טז מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ג אות ב
ט/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/טז משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שס
ט/טז משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שעו
ט/טז משכן בצלאל ח"א סי' מג
ט/טז משנת יעקב
ט/טז סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מה אות כא
ט/טז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קלח
ט/טז עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שצו
ט/טז פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' נג
ט/טז פי' ר"י ונה עמ' רלו
ט/טז פנים חדשות [מהרש"ך ח"ב ריז] {ראב"ד}
ט/טז קרבן אשר עמ' רצז
ט/טז ר"י ששפורטש עמ' 318
ט/טז שארית נתן בנימין עמ' מט
ט/טז שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שפא
ט/טז שמחתי באומרים לי עמ' קט
ט/טז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קעו
ט/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 260
ט/טז שערי שמחה (רפיש) דף יט ע"ג, כז ע"ד, לב ע"ב
ט/יז אהל יצחק (גם במהדו"ב, אחרי חי' הרמב"ם, דף א ע"ב)
ט/יז אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף ט ע"ב {תתאה גבר}
ט/יז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קכא
ט/יז אמרי איש עמ' צ-צא
ט/יז אמרי יושר בכורות דף נג ע"א
ט/יז אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 525
ט/יז אפיקי מגינים פסחים סי' סד
ט/יז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מו
ט/יז אשר למלך
ט/יז באר מלך
ט/יז בדרך המלך עמ' קמט
ט/יז בית יעקב (בירב)
ט/יז בני יוסף (טנוג'י) דף לא ע"א
ט/יז ברור הלכה חולין קז ע"ב ציון ח, י
ט/יז ברור הלכה פסחים עו ע"א ציון א
ט/יז גליוני הגר"ש עמ' ע {ראב"ד} [מ"מ הל' נחלות פ"א ה"ט - "הקושיא ראויה"]
ט/יז דברי תורה (תאומים) דף א ע"ג
ט/יז הר המלך ח"ח עמ' רמה-רמז
ט/יז חי' מהרי"א הכהן עמ' קפט
ט/יז חי' ר"י נחמיה סי' קמו אות ז
ט/יז טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לג
ט/יז ידיו של משה
ט/יז ימי שלמה
ט/יז יצחק ירנן
ט/יז כל בו ח"ו עמ' שמח
ט/יז כתב משה ח"א סי' מא
ט/יז לבב דוד
ט/יז לחם אבירים
ט/יז לשון למודים יו"ד דף כ ע"א, כב ע"ד
ט/יז מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פו
ט/יז מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' שח
ט/יז מעין נצח ח"ב סי' פו {מרכה"מ}
ט/יז מעיני המים
ט/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קנ ע"ב
ט/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יז משנת יעקב
ט/יז נרות אהרן
ט/יז ס' השלחן עמ' שעג
ט/יז סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מה אות יג {ראב"ד}
ט/יז עטרת טוביה
ט/יז עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' צז-צח
ט/יז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רח {לח"מ}, רי
ט/יז פרי החג דף נב ע"ד {חם לתוך צונן}
ט/יז קרית מלך
ט/יז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ח הי"ג
ט/יז תבונה (קרש')
ט/יז תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ז אות ב-ג
ט/יח אבקת רוכל (תשסב) עמ' תשלד
ט/יח אבקת רוכל (תשעז) עמ' תרמט
ט/יח באר מלך
ט/יח בית יעקב (בירב)
ט/יח בר ריב"א עמ' קלז
ט/יח ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון ב
ט/יח ברור הלכה חולין קיב ע"א ציון ז
ט/יח דליית הכרם עמ' תתתיד {ראב"ד - לפיכך}
ט/יח הר המלך ח"ח עמ' סג
ט/יח חק נתן דף רכד ע"ד
ט/יח ידיו של משה
ט/יח כל בו ח"ו עמ' שמט
ט/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יח משנת יעקב
ט/יח נרות אהרן
ט/יח נתיבות אדם ח"א עמ' נז
ט/יח פי' ר"י ונה עמ' רלו
ט/יח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תז {לח"מ}
ט/יח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רכח
ט/יח תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ח אות א
ט/יח תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 6
ט/יט אור שמח
ט/יט באר מלך
ט/יט בינת אמת עמ' עח
ט/יט בית יעקב (בירב)
ט/יט ברור הלכה חולין קיב ע"א ציון ז, ח
ט/יט הר המלך ח"ה עמ' סא
ט/יט כל בו ח"ו עמ' שנא
ט/יט כתב משה ח"א סי' מא עמ' קמה
ט/יט לחם אבירים
ט/כ אהלי יהודה (אמדו)
ט/כ אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' לט
ט/כ אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 444, 448, 449, 452
ט/כ אנצי"ת ע' גזרה לגזרה הע' 66 {לח"מ}
ט/כ באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שלא
ט/כ באר מלך
ט/כ בית יעקב (בירב)
ט/כ ברור הלכה חולין קג ע"ב ציון ו
ט/כ ברור הלכה חולין קד ע"ב אחרי ציון ב
ט/כ דברי תורה (תאומים) דף י ע"ג
ט/כ דינא דחיי ח"א דף קלג ע"ד, קלד ע"א
ט/כ זכור לאברהם (אביגדור)
ט/כ חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קפז
ט/כ חזון יחזקאל חולין פ"ח ה"א {לח"מ}
ט/כ חלקת יואב מהדו"ת סי' י
ט/כ טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לג
ט/כ ידיו של משה
ט/כ כל בו ח"ו עמ' שנג
ט/כ כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקיט
ט/כ כרתי ופלתי סי' פח אות א
ט/כ כתב משה ח"א סי' מא עמ' קמו
ט/כ מחנה יוסף שבת עמ' ע
ט/כ מלאכת מחשבת עמ' צד
ט/כ מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קסה
ט/כ מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף נ ע"ב
ט/כ מעיני המים
ט/כ מעיני התורה ח"א עמ' לח, קב
ט/כ מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כח אות ד {גזירה}
ט/כ נרות אהרן
ט/כ ס' השלחן עמ' שעד
ט/כ עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שנח
ט/כ קרן הצבי מצוה נא אות ג
ט/כ שו"ת ר"י מילר עמ' קעט, שז, שכד
ט/כ שושן עדות דף קלו ע"ד
ט/כ תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ג אות ג, סי' יד אות ג
ט/כ תורה מציון שנה ב חוב' ד סי' יג דף יד ע"ב {העלאה - גזירה לגזירה}
ט/כא אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 456, 457
ט/כא באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' כב {או"ש}
ט/כא באר מלך
ט/כא בית יעקב (בירב)
ט/כא ברור הלכה חולין קז ע"ב ציון ט
ט/כא הגהות חבר בן חיים
ט/כא יד המלך (פלומבו)
ט/כא ידיו של משה
ט/כא כל בו ח"ו עמ' שנג
ט/כא לחם אבירים
ט/כא מסורה ח"ו עמ' מה
ט/כא ס' השלחן עמ' שעד
ט/כא עולת ראיה (וייס) עמ' פט
ט/כא שו"ת מהרלב"ח סי' לא
ט/כא תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' יד אות ג
ט/כב אהלי יהודה (אמדו)
ט/כב אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 472, 474, 475, 477, 480, 484, 488
ט/כב אפיקי מגינים פסחים סי' לא
ט/כב אפיקי מגינים פסחים סי' לא עמ' סח
ט/כב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עו {שינה צורת הפת}
ט/כב באר מלך
ט/כב בית יעקב (בירב)
ט/כב ברור הלכה פסחים, גליון רצ"י דף לו
ט/כב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לג
ט/כב ידיו של משה
ט/כב כל בו ח"ו עמ' שנד
ט/כב לחם אבירים
ט/כב מאור ישראל
ט/כב מאורות הדף היומי ח"ה עמ' רנה
ט/כב משאת המלך (אדרי)
ט/כב משנה הלכות ח"י סי' קיא
ט/כב נועם ח"ג עמ' קמט-קנג
ט/כב עמודי שלמה ח"א עמ' שטז
ט/כב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קכג
ט/כב שו"ת ר"י מילר עמ' רג, ש
ט/כב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 261
ט/כג אבני ציון ח"ג עמ' ל
ט/כג אדרת אליהו (ראם) עמ' לג
ט/כג אהלי יהודה (אמדו)
ט/כג אמונת יהושע עמ' תתלא
ט/כג אמת ליעקב מועד עמ' רפט
ט/כג אפיקי מגינים פסחים סי' לא
ט/כג אפיקי מגינים פסחים סי' לא עמ' סח
ט/כג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ס עמ' 320, אות עה, עז
ט/כג באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תנד
ט/כג באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' רמ
ט/כג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רפא
ט/כג באר מלך
ט/כג בד קודש (דאנון)
ט/כג בדבר מלך חי"ח עמ' רעח {פת שאפאה עם הצלי ודגים שצלאן עם הבשר אסור לאכלן בחלב}
ט/כג בדרך המלך עמ' קנא
ט/כג בזך לבונה עמ' קז
ט/כג בית המדרש
ט/כג בית יעקב (בירב)
ט/כג ברור הלכה חולין קיא ע"ב ציון ו
ט/כג ברור הלכה ע"ז סו ע"ב ציון ב פסקה א
ט/כג ברור הלכה פסחים עו ע"ב ציון ה
ט/כג גליונות אבני נזר {לח"מ}
ט/כג דרך ישראל חולין סי' כד ס"ק ו
ט/כג דרך ישרה ח"א עמ' פב
ט/כג הגהות חבר בן חיים
ט/כג הד משה עמ' 17
ט/כג הרי יהודה ח"א יו"ד סי' יא אות ח
ט/כג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תלב
ט/כג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רפז ד"ה מר ובהערה נו {ודגים שצלאן עם הבשר אסור לאכלן בחלב}
ט/כג חי' כתב סופר נזיקין עמ' קסז
ט/כג חי' כתב סופר שבת עמ' קיא
ט/כג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' שה-שז, שלט
ט/כג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קכב
ט/כג ידיו של משה
ט/כג כל בו ח"ו עמ' שנה
ט/כג לחם אבירים
ט/כג מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פי"א אות ט
ט/כג מעדני מלך (תשמח) עמ' רפב-רפו
ט/כג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ט/כג מקראי קדש (תשנג) עמ' תב
ט/כג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' ת
ט/כג סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קמט
ט/כג עולת חודש ח"ג מאמר רד
ט/כג פי' ר"י ונה עמ' רלז
ט/כג פתח דבריך עמ' מו
ט/כג קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/כג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קעג
ט/כג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קעג
ט/כג שופריה דיעקב (מערך) דף כה
ט/כג שם יוסף (מועטי) ח"ב דף צ ע"א
ט/כג שם משמעון (פולק) ח"א דף פד
ט/כג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 261
ט/כג תולדות יצחק (שור) דף יח ע"ב
ט/כג תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 171
ט/כג תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קד
ט/כג תשורת שי מהדו"ק סי' שצג
ט/כד אור הישר [מ"מ לעיל פ"ו ה"כ]
ט/כד אנצי"ת ע' דבר חריף הע' 45
ט/כד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ס עמ' 320
ט/כד באר מלך
ט/כד בית דוד (תשעט) יו"ד סי' סד
ט/כד בית יעקב (בירב)
ט/כד ברור הלכה חולין קיא ע"ב ציון ז
ט/כד ברור הלכה ע"ז לט ע"א ציון ד פסקה ג
ט/כד דרך ישראל חולין סי' כד ס"ק ו
ט/כד זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תל
ט/כד זכרון סופרים {לח"מ - ורבינו סובר וכו'} [עיין פמ"ג שפ"ד סימן צ"ו סק"ה ובספר משמרת שלום שם]
ט/כד כל בו ח"ו עמ' שנז
ט/כד לחם אבירים
ט/כד מטה יחיאל סי' ג ס"ק ג {כ"מ}
ט/כד מרפא לנפש חי' סוגיות עמ' שמ {השמיט חילתית}
ט/כד פרי האדמה ח"ד
ט/כה אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 517, 520
ט/כה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מז עמ' 315
ט/כה באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תקלג
ט/כה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/כה באר מלך
ט/כה בית יעקב (בירב)
ט/כה ברור הלכה חולין קיב ע"א ציון ה
ט/כה כל בו ח"ו עמ' שסו
ט/כה כתב סופר יו"ד סי' סא ד"ה גי"ה {אבל אם נער מתחלה ועד סוף}
ט/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/כה פי' ר"י ונה עמ' רלח
ט/כה שערי שמחה (רפיש) דף כט ע"ג
ט/כה תורה לשמה (תשעג) עמ' רלט
ט/כה תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 6
ט/כו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 139
ט/כו אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 396, 402, 403, 406, 407, 410, 414, 416
ט/כו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עב-עג
ט/כו באר מלך
ט/כו בדבר מלך חי"ב עמ' שצו
ט/כו בית יעקב (בירב)
ט/כו ברור הלכה חולין קד ע"ב ציון ה
ט/כו ברור הלכה חולין קה ע"א ציון א
ט/כו ברכי יוסף יו"ד סי' פט שיורי ברכה אות טז {לועס ובולע}
ט/כו דברי תורה (תאומים) דף י ע"ג {נטילה גם ביום}
ט/כו דינא דחיי ח"א דף קלה ע"ב וע"ד
ט/כו דעת אביעזרי עמ' קכג
ט/כו הר המלך ח"ו עמ' קג
ט/כו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' מב
ט/כו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תיא, תטו
ט/כו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לג
ט/כו יחוה דעת ח"ג עמ' קפד
ט/כו ימי שלמה
ט/כו כל בו ח"ו עמ' שסז
ט/כו לחם אבירים
ט/כו לשון למודים יו"ד דף טז ע"ב
ט/כו מגילת ספר לאוין דף עא ע"א {כ"מ}
ט/כו מעיני המים
ט/כו משאת המלך (אדרי)
ט/כו ס' השלחן עמ' שעד-שעה
ט/כו עולת ראיה (וייס) עמ' צ
ט/כו עץ השדה סי' כ הערה לז
ט/כו פסקי אליהו ח"א עמ' כב
ט/כו קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/כו שפתי דעת ח"ג עמ' קנ
ט/כו תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ג סי' ג אות ב
ט/כו תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ד
ט/כז אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 369 {כ"מ}, 421, 423, 429
ט/כז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עג
ט/כז באר מלך
ט/כז בית אהרן וישראל גל' נז עמ' לד, לז
ט/כז ברור הלכה חולין קד ע"ב ציון ד
ט/כז דברי הרב עמ' קצב
ט/כז דעת אביעזרי עמ' קכג
ט/כז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' מג
ט/כז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמב
ט/כז חי' ר"י מנרבונה עמ' קז
ט/כז ידיו של משה
ט/כז כל בו ח"ו עמ' שסח
ט/כז לב שלם [לשון למודים יו"ד סי' יח דף טז ע"ב, עץ החיים (אבולפיה, תפט) פ' לך לך דף כד ע"ד]
ט/כז לחם אבירים
ט/כז ס' השלחן עמ' שעה
ט/כז פסקי אליהו ח"א עמ' מח {בשר חיה}
ט/כז קהל יהודה - חי' השו"ע דף ו ע"א
ט/כז קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/כז שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' פא-פב
ט/כז שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רנז
ט/כז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קצו
ט/כז שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' פא-פב
ט/כז תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ד
ט/כז תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 173
ט/כח אבן ישראל (בוהוש) עמ' קצא {הגהמ"י קושטא}
ט/כח אמרי יושר חולין קה ע"א
ט/כח אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 338, 340, 342, 347, 368, 376
ט/כח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות עג
ט/כח באהלה של תורה או"ח סי' עא אות ד
ט/כח באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שלח
ט/כח באר מלך
ט/כח באר מלך שבת פ"ח הי"ג אות מא
ט/כח בדבר מלך חי"ב עמ' שצו
ט/כח בית אהרן וישראל גל' נז עמ' לד, לו
ט/כח בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' עח-פב, פו, פט {המתנה בין בשר וחלב - לתינוק}
ט/כח בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קה {שש שעות}
ט/כח בית הלל שנה ז גל' א עמ' קנד {כמו שש שעות}
ט/כח בית שערים יו"ד סי' רעט
ט/כח ברור הלכה חולין קד ע"ב ציון ה
ט/כח ברכי יוסף יו"ד סי' פט שיורי ברכה אות ב {בשר שבין השיניים}
ט/כח גביע הכסף ח"ב עמ' טז {חשש בשר בין השיניים}
ט/כח גינת המלך עמ' ט {בשר בין השיניים}
ט/כח גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' יד
ט/כח דברי אור ח"ד עמ' רכא
ט/כח דברי שאול במדבר עמ' עב
ט/כח דינא דחיי ח"א דף קלד ע"ב וע"ד
ט/כח דליית הכרם עמ' תתתיד {כ"מ} [אפילו - צ"ל אם]
ט/כח דרשות מהר"ח אור זרוע סי' ב הערה 18
ט/כח הרמב"ם והזוהר
ט/כח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' מב
ט/כח זבחי צדק (דיסקין) עמ' רסא {בשר בין השיניים}
ט/כח חזו"א יו"ד סי' מח ס"ק א
ט/כח חי' הרז"ה ח"ב עמ' רלא
ט/כח חי' הריצ"ד
ט/כח חי' ר"י מנרבונה עמ' קט
ט/כח טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' לג
ט/כח יחוה דעת ח"ד עמ' ריב, ריד
ט/כח כל בו ח"ו עמ' שעא
ט/כח כרתי ופלתי סי' פט אות ב
ט/כח כתב משה ח"א סי' לח עמ' קלז, סי' מ
ט/כח לב אריה (בראד) חולין קה ע"א
ט/כח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שצז
ט/כח לב שלם [פרי תואר סי' פט ס"ק א דף קעד ע"ג]
ט/כח להורות נתן ח"ז עמ' פב {הגהמ"י דפוס קושטא}
ט/כח מאורות הדף היומי ח"ח עמ' תמז-תמט {בשר אחרי גבינה צהובה}
ט/כח מוריה גל' רלח עמ' עט {כמו שש שעות}
ט/כח מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' ב
ט/כח מטה אפרים
ט/כח מקדשי השם ח"ג עמ' טז
ט/כח מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/כח משנה שכיר יו"ד עמ' קכא
ט/כח משנת משה שבת עמ' כב
ט/כח נועם ח"ט עמ' רנב, ח"י עמ' קס
ט/כח נשמת אברהם ח"ב עמ' כו
ט/כח ס' השלחן עמ' שעד
ט/כח עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קפג
ט/כח עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תלד
ט/כח עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שסב-שסד
ט/כח עמודי שלמה ח"ב עמ' קעו
ט/כח פאר יעקב ח"ג עמ' תכה {בשר בין השיניים}
ט/כח פאת שדך יו"ד עמ' עג {לח"מ - סעודת ת"ח}
ט/כח פסקי אליהו ח"א עמ' טו, יז-יט, כד, לה, נב
ט/כח פסקי רבנו יוסף עמ' שמד
ט/כח פרפרת אליעזר ראה פרק יד פסוק כא
ט/כח פרפרת משה ח"א עמ' תקצה
ט/כח פרפרת משה ח"ב עמ' קצו
ט/כח קהלת יעקב (אלבעלי)
ט/כח קרית מלך
ט/כח שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ג {שש שעות}
ט/כח שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"ב עמ' תקכו
ט/כח שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' קנד
ט/כח שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קצו
ט/כח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 261
ט/כח תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ה אות ד
ט/כח תולדות יצחק (שושן) ח"א יו"ד סי' ד, טו
ט/כח תורה לדעת ח"ו עמ' רו
ט/כח תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 172
ט/כח תרומת הגורן ח"א עמ' 185


י/274 הלכות מאכלות אסורות פרק י *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ אורה ושמחה
י/רה"פ בית יעקב (בירב)
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ משנת יעקב
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ צפנת פענח
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבן ישראל (פישר)
י/א אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 188 {צ"פ}
י/א אור יעקב יבמות דף פ ע"ד
י/א ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 215
י/א בני דוד
י/א בני שלשים עמ' מ
י/א דגל יהודה (בילו') עמ' לח
י/א הרמב"ם כמחנך עמ' 212
י/א ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' כ {דם אדם}
י/א חלקת מאיר
י/א כוכבי בוקר עמ' כג
י/א לב שלם [מעיל שמואל (פלורנטין) על הרמב"ם דף נג ע"ג]
י/א מבוא למשנה תורה עמ' 211
י/א מי יהודה יו"ד סי' לט {לח"מ}
י/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' כט
י/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תה
י/א משנת יעקב עבודה עמ' רמד, רמו
י/א סוכה וארבעת המינים עמ' 430
י/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' סב
י/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' עא
י/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' כז {כ"מ}
י/א שערי עזרא (בצרי) עמ' קלז
י/א תיבת גומא (תשסז) עמ' קכו
י/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 130
י/ב אביר יעקב (אביגדור) דף סח ע"ד {חדש בחו"ל}
י/ב אבני הלבנון סי' ג {יום הינף כולו אסור - אין צ"ל דאיבני בליליא וכו'}
י/ב אגודת אזוב ח"א דף סג ע"ג
י/ב אהל חייא עמ' תתקכז
י/ב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' רעח
י/ב אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רפא
י/ב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"א הע' 134 {צ"פ}
י/ב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 44 {או"ש}
י/ב אוצרות הרמב"ם
י/ב אור הישר [לח"מ הל' תמידין פ"ז הי"ג]
י/ב אור חדש (בלומ') דף יא ע"ב, יד ע"ג, טו ע"ד {חדש אסור בחו"ל}, סג ע"ב {חדש בחו"ל דאורייתא}
י/ב אור חדש (מהר"ל) פ"ט הע' 17
י/ב אחיעזר ח"ב סי' לט אות א
י/ב אמונת יהושע עמ' אלף קלח, אלף תסד
י/ב אמונת עתיך גל' 104 עמ' 119 {בזה"ז כל ט"ז ניסן אסור}
י/ב אמונת עתיך גל' 114 עמ' 121
י/ב אמונת עתיך גל' 118 עמ' 209-210
י/ב אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לט
י/ב אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 275
י/ב ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 213
י/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קטו
י/ב ארץ חמדה (ישראלי) עמ' פז
י/ב אשר למלך
י/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנא
י/ב באר שרים (שולמן) עמ' קיב, קלב, קלז-קלח, קסא
י/ב בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' פ
י/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ה ע"ג {לח"מ}
י/ב בדבר מלך חי"ב עמ' קטו, קסט
י/ב בזך לבונה עמ' רפט
י/ב ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' מט
י/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' פו ד"ה ועוד, סי' קיט סעיף ב ד"ה נסתפקתי
י/ב בית אהרן וישראל גל' לד עמ' נא {חדש הוא רק תבואה - רק ציון}
י/ב בית אהרן וישראל גל' נח עמ' ט {רדב"ז}
י/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' מב
י/ב בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' נא
י/ב בית לוי (גולדברג) דף נג ע"ג-ע"ד
י/ב בן מלך - עניינים בש"ס עמ' תמד
י/ב בני בנימין (נבון) חו"מ דף צד ע"ד
י/ב ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' י
י/ב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' טז אות טז
י/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' שסט
י/ב ברכת ראובן דף יז ע"ב
י/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' נב
י/ב דברות משה מועד ח"א עמ' תכג {בין בארץ בין בחוצה לארץ ורדב"ז}
י/ב דברות משה קידושין סי' מח ענף א
י/ב דעת סופר יו"ד סי' קד
י/ב דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' שט {לח"מ}
י/ב דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צג, צט
י/ב הר המלך ח"ח עמ' סג-סד
י/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שיב
י/ב ויאמר שמואל דף מב ע"ב
י/ב ויען יצחק עמ' קל-קלא, קלד
י/ב זבד טוב עמ' 15
י/ב זה השער שער ג סי' קה {בחו"ל}
י/ב זכרון יהונתן דף קסג
י/ב חוף ימים ח"ב סי' יט אות ב
י/ב חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ח, מנחות פ"ט ה"א
י/ב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' עח
י/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' עו {חדש בחו"ל ובזה"ז}
י/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תעז {חו"ל}
י/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קפו
י/ב חי' הרי"ט עמ' קסה
י/ב חי' כתב סופר נשים ח"ב עמ' טו
י/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קמו-קמז
י/ב חי' ר"י נחמיה סי' פא אות א, סי' פב אות א
י/ב חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' פח
י/ב חכמת גרשון עמ' קכו
י/ב חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' לג
י/ב חלקת מאיר
י/ב חסד יצחק עמ' לא {חו"ל}
י/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' שכג
י/ב יד המלך (פלומבו)
י/ב ידי אליהו
י/ב ידיו של משה
י/ב יחלק שלל ח"ג עמ' מה {קודם הקרבת העומר}
י/ב יראה ואהבה עמ' רצו
י/ב ישועות יעקב קדשים עמ' פא
י/ב כל בו ח"ה עמ' תשל
י/ב כנפי נשרים
י/ב כפתור ופרח (תשו) דף קכה ע"ד, קכו ע"א
י/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רנג-רנד
י/ב לב שלם [פנים מאירות ח"ג תשובה לד]
י/ב לב שלמה (חלמא) עמ' קלו
י/ב לחם חקי עמ' עא
י/ב ליבא בעי דף מב-נא
י/ב מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קלד
י/ב מאור למלך נדרים עמ' קנה, קנט-קס
י/ב מגדל חננאל
י/ב מגילת ספר לאוין דף עג ע"א
י/ב מועדים וזמנים ח"ד סי' רצד
י/ב מוריה גל' קצז עמ' לו {או"ש}
י/ב מזבח חדש דף כד ע"ג {בכל זמן}, ל ע"ב {כ"מ - חו"ל}
י/ב מטה אפרים
י/ב מים אדירים דף נד ע"א {צ"פ}
י/ב מכתב לחזקיהו דף ה ע"ב, ע"ג
י/ב מנוחת אשר ח"א דף מז ע"א {השמיט שנוהג בשל גוים}
י/ב מנוחת משה דף סז ע"ד
י/ב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 43-44 {ר"י קאפח}, 375
י/ב מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תלג
י/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תנה, תסא-תסב, תסה, תע
י/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' שמט, שנג
י/ב מנחת מאיר דף עד ע"ב
י/ב מנחת מחבת עמ' רכב
י/ב מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' פח
י/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ב מעין החכמה עמ' סו
י/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ו ע"ד, קסב ע"ד
י/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' מ, ח"ב עמ' שכה
י/ב מפתח הבאורים [אור שמח]
י/ב מצוות זמניות עמ' תנה
י/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קנג אות א {בחו"ל - מדוע עומר לא בא מחו"ל}
י/ב משא בני קהת
י/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שלב
י/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תי
י/ב משנת חיים מנחות עמ' תקיד
י/ב משנת יעקב כאן (עמ' ריט-רכא), מדע עמ' של
י/ב משנת יעקב עבודה עמ' רמד, רמו
י/ב משנת ר' אהרן זרעים עמ' קט, קיז-קיח {חו"ל}
י/ב משפט כהן עמ' רמט ע"ב
י/ב משרת משה (נבר)
י/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רט
י/ב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ל אות א
י/ב סוכת דוד (מן) סוכה סי' מ ס"ק ז {רדב"ז}
י/ב עומק הפשט ח"ג עמ' קו
י/ב עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' צח
י/ב עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' רטז
י/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רפ, רפב
י/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' מג, קלא
י/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקכא, תקלה
י/ב עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קעו, קעח-קעט
י/ב ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' סז
י/ב ערבי נחל (תשסד) עמ' תקב
י/ב פי' ר"י ונה עמ' רלט
י/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' רפד, רפז
י/ב פרחי אהרן עמ' 24
י/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' ריח, סי' שנב אות ד
י/ב צפנת פענח דברים עמ' רלב
י/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' כד, כז
י/ב קול דודי (תשף)
י/ב קול דודי ר"ה סי' רלז
י/ב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' עג-עד {בחו"ל}
י/ב קרית מלך
י/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רעח, שכג {חו"ל}
י/ב קרן הצבי מצוה קיג אות יא
י/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עא
י/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רי
י/ב שאגת אריה החדשות דף כז ע"א-ע"ב {חו"ל}, לד ע"א, מא ע"ב
י/ב שארית נתן בנימין עמ' קעב {חדש אסור בחו"ל}, קעד {השמיט שחדש נוהג בשל גוי}
י/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רלא
י/ב שו"ע הרב או"ח סי' תפט ס' כב
י/ב שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' צו
י/ב שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' א
י/ב שו"ת מהרש"ם ח"ו סי' קלה
י/ב שלמי יוסף ר"ה עמ' קכח
י/ב שלמי שמחה ח"א עמ' פ
י/ב שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315 {חדש בחו"ל}
י/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רצט
י/ב שמות בארץ (תשנט) עמ' מג
י/ב שעורי הרב חלה עמ' י
י/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רעה, שנו, שעא
י/ב שער יהודה
י/ב שערי זיו ח"ג דף סה ע"א-ע"ב, קלב ע"ד {או"ש}
י/ב שערי מאיר עמ' קלג
י/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 222
י/ב שפתי דעת ח"ג עמ' קפא
י/ב שרידים גל' יב עמ' מח {חדש נוהג בחו"ל}
י/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מו ס"ק ז {רדב"ז}
י/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 381
י/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשעג
י/ב תורת רפאל או"ח ח"ב דף קב ע"ג-ע"ד
י/ג אמונת יהושע עמ' אלף תעח {משום שלשה}
י/ג ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 213, סי' כג אות א
י/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפב
י/ג ברכות שמים מכות פ"ג אות כח
י/ג ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יח אות טו
י/ג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שכ, ר"ה-מגילה עמ' כו
י/ג גינת ורדים (תאומים) עמ' צח
י/ג דגל יהודה (בילו') עמ' לה
י/ג הרמב"ם והלכותיו
י/ג מבית מאיר ח"ג עמ' קד
י/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קיט {שעה"מ}
י/ג משברי ים אחע"א עמ' שפו
י/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תה
י/ג משנת יעקב כאן (עמ' ריט-רכא)
י/ג משנת יעקב עבודה עמ' רמד, רמו
י/ג נתן פריו ערבי פסחים עמ' קמו
י/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קב
י/ג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רעה {ג' מלקיות}
י/ג שיח התורה עמ' שלג {רדב"ז}
י/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קנט
י/ג שעורי הרב חלה עמ' ה
י/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שמה
י/ג שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' ב
י/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קיא
י/ד אבני נזר או"ח סי' פח אות ח
י/ד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"א הע' 173, 177
י/ד אור שמח
י/ד אמונת יהושע עמ' אלף קנז
י/ד אפיקי מגינים חלה פ"א מ"א אות ב
י/ד ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ב
י/ד ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' שלא {לח"מ}
י/ד בית אהרן וישראל גל' נח עמ' ו {חדש אסור בחו"ל}, ז {הגהמ"י}
י/ד גליונות אבני נזר
י/ד ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א קמט ע"ג] {הגהמ"י}
י/ד זכר יצחק (תשן) עמ' רסה
י/ד חזו"א יו"ד סי' קעו ס"ק ד
י/ד חי' מהר"ז בינגא עמ' רמו
י/ד חיים ומלך
י/ד ידיו של משה
י/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמט
י/ד מגילת ספר לאוין דף עג ע"א
י/ד מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' קו אות א
י/ד מוריה גל' קצז עמ' כט
י/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רמט, תנו, תסג
י/ד משכן בצלאל ח"א סי' מט
י/ד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רי
י/ד נשמת כל חי ח"א דף ל ע"א
י/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' נ
י/ד ענבי פתחיה עמ' 305
י/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רעז
י/ד שאגת אריה החדשות דף לט ע"א
י/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' פו אות יז
י/ד שלום ירושלים עמ' קסט
י/ד שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' עה
י/ד שעורי הרב חלה עמ' יג
י/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נו ע"א
י/ד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 130
י/ד תשובות ר"י הזקן עמ' 141 {הגהמ"י}
י/ה אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קסט
י/ה אהל משה (הורוביץ) ח"א מנחות סט ע"א
י/ה אוצמפה"ת ב"מ נו ע"ב הע' 93
י/ה אמונת יהושע עמ' תקמג-תקמד, תקמו
י/ה אמר יוסף (אלקלעי) דף כא ע"ב
י/ה אפיקי מגינים מנחות סי' נח
י/ה אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קפד
י/ה בדבר מלך חי"ב עמ' פב, צד-צה
י/ה ברור הלכה חולין עט ע"א ציון א פרק א {מכת מרדות בספק איסור}
י/ה גבול יהודה (ציר') דף יז ע"ג
י/ה גליונות אבני נזר
י/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עז
י/ה דברות משה ב"מ ח"ב סי' נא ענף א
י/ה דברי שירה שביעית עמ' עה
י/ה ויקח אברהם [נשמת כל חי ח"א דף ל ע"א]
י/ה זכור לאברהם (אביגדור)
י/ה חזו"א על הרמב"ם
י/ה חי' הריצ"ד
י/ה חי' חתם סופר
י/ה חי' ר' שמואל נדרים עמ' רמב, רמד
י/ה ידיו של משה
י/ה כבודה של תורה ח"ג עמ' כח
י/ה לב שלם [מהרש"ך ח"ב דף קנח ע"ד]
י/ה לבב דוד
י/ה מאור למלך נדרים עמ' קעב
י/ה מזבח חדש דף ח ע"ב, ל ע"ד {ראב"ד}
י/ה מנחת חזקיה מנחות עמ' רא, רה
י/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תסה
י/ה מנחת יהודה (בוים) דף כב ע"א
י/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ה משכן בצלאל ח"א סי' נ, נא
י/ה משפטי דרבנן עמ' מג
י/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף קו ע"ג-ע"ד, קז ע"א
י/ה נרות אהרן
י/ה נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' ש
י/ה פנים חדשות [מהרש"ך ח"ב ריג] {ראב"ד}
י/ה פרי האדמה ח"א
י/ה פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 263
י/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רעא-רעג
י/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שצט
י/ה שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שעח
י/ה שי למלך (מלר) עמ' נז
י/ה שלום ירושלים עמ' קנט
י/ה שלמי יוסף מנחות עמ' שכד, שלז
י/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רפח, שה
י/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קיט-קכ, קל
י/ה שער המלך ח"א עמ' שלח
י/ה שערי זיו ח"ג דף סד ע"ד
י/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נו ע"א
י/ה תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רה
י/ו אהל חייא עמ' תקח
י/ו אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 54
י/ו אוצר א"י ח"ה עמ' 143
י/ו אמונת יהושע עמ' תכו, תכח
י/ו אמת ליעקב מועד עמ' ע-עב
י/ו ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 213
י/ו ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קצב, רא-רב, שלו
י/ו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' כח
י/ו בדבר מלך חי"א עמ' רנג, רסז
י/ו בית אהרן וישראל גל' יט עמ' מו {לח"מ}
י/ו ברור הלכה קדושין לט ע"א ציון ד
י/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כג
י/ו דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה מט, ב"ק ח"א סי' לג ענף ב
י/ו זכר יצחק (תשן) עמ' יז, יט, שט
י/ו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יב ס"ק ג
י/ו חוות בנימין ח"ג עמ' תרעב {לח"מ}
י/ו חזו"א על הרמב"ם
י/ו ידיו של משה
י/ו כל בו ח"ה עמ' תרפה
י/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסד-רסה
י/ו לבב דוד
י/ו לקט שבלים (תשסד) עמ' כד
י/ו מאור למלך פסחים עמ' צא
י/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' שלט-שמ
י/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקט
י/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקלד, תקלט, ח"ג עמ' מג {לח"מ}
י/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שו {לח"מ}
י/ו מעדני ארץ כלאים עמ' טו {לח"מ}, קנ, קנח
י/ו מעיני המים
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תיח, תכא
י/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' צה-צח {גם במין אחד יקדש}
י/ו משרת משה (עטייה)
י/ו נרות אהרן
י/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמח
י/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' קיג
י/ו עקבי ברכה עמ' סב
י/ו פני משה (שלז')
י/ו ציץ אליעזר ח"א סי' יח אות טו
י/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קעד-קעה
י/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רצב, שכ
י/ו קרית מלך
י/ו רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לג
י/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסה
י/ו שברי לוחות עמ' 255-256 {הגהמ"י}
י/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נג, נט-סב
י/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' סא, סז, סט, עא
י/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שסח
י/ו שער שושן עמ' ח
י/ו תחומין ח"י עמ' 37
י/ו תשובות ר"י הזקן עמ' 144 {הגהמ"י}
י/ז אוצר א"י ח"ה עמ' 143
י/ז אמרי בינה (אש) דף נג ע"א {כזית}
י/ז ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 213
י/ז ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רא-רב
י/ז בדבר מלך חי"א עמ' רנד
י/ז בנין אפרים עמ' רד
י/ז גליונות אבני נזר
י/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כג
י/ז הר המלך ח"ה עמ' שפז
י/ז זכר יצחק (תשח) עמ' יט
י/ז זכר יצחק (תשן) עמ' יז, יט, שט
י/ז חי' בר נחמני דף י ע"ד
י/ז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כז
י/ז כל בו ח"ה עמ' תרפו
י/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שג
י/ז מנחת אשר פסחים עמ' עג
י/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' שמא
י/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' סו
י/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שכט
י/ז מעדני ארץ כלאים עמ' קסו
י/ז מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כא אות ח
י/ז מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' י אות ח
י/ז מרגליות הים סנהדרין פג ע"ב אות ו {כ"מ}
י/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' לו
י/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תסח
י/ז נאות אפרים ח"א עמ' רטו
י/ז ענפי ארז (זי') דף לה ע"ג
י/ז עקבי ברכה עמ' סב
י/ז פני משה (שלז')
י/ז קרית מלך
י/ז רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ה הלכה ח
י/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נד, נו, סב
י/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' סא, עא
י/ז שם דרך פסחים עמ' קלז
י/ז שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קצא
י/ז שער המלך ח"א עמ' ז
י/ז שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכט ע"א
י/ז תורת האשם עמ' קלח {האוכל כזית}
י/ז תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קפד, קצא
י/ח אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 263, ע' אסורי הנאה הע' 61
י/ח ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 213
י/ח כל בו ח"ה עמ' תרפו
י/ח מבוא למשנה תורה עמ' 211
י/ח נאות אפרים ח"א עמ' רטז
י/ח נועם חי"א עמ' קיג
י/ח נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 233
י/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נד
י/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' סא
י/ט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ס אות ה
י/ט אוצר א"י ח"ה עמ' 131-132
י/ט אמונת יהושע עמ' אלף שט
י/ט אמונת עתיך גל' 113 עמ' 140
י/ט אמונת עתיך גל' 114 עמ' 118
י/ט אמונת עתיך גל' 116 עמ' 157
י/ט אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 249 {צ"פ}
י/ט ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 212-213
י/ט בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מג, מז
י/ט הר צבי זרעים ח"ב עמ' טו
י/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 207
י/ט חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ה, מכות פ"ג ה"א
י/ט חי' חתם סופר
י/ט חי' מהר"ז בינגא עמ' רסא
י/ט ידבר שלום ח"ב עמ' קח
י/ט כגן רוה עמ' 168
י/ט כל בו ח"ה עמ' תשטו
י/ט לב איש עמ' תקיד
י/ט מאור למלך קדושין עמ' קצג {אבי עזרי}
י/ט מבוא למשנה תורה עמ' 236
י/ט מחנה יוסף (תשעב) סי' א אות ד
י/ט מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' א
י/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רמד
י/ט מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף לד, אבי עזרי ח"ב]
י/ט מרגליות הים סנהדרין נז ע"א אות ב {צ"פ}
י/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שנח, שסא, שסז
י/ט משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נח-נט
י/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רג {רדב"ז}
י/ט נגינת לדוד עמ' יז {אין מלקות בערלת חו"ל}
י/ט נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לב אות ד
י/ט נטע הארץ הל' ו
י/ט ס' הנייר עמ' פז
י/ט פאר הלכה פסחים עמ' רסה
י/ט פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קיח
י/ט פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מט
י/ט פרי עץ חיים (קרויס) עמ' פא
י/ט צרור החיים (חייקא)
י/ט קול יהודה (גרשוני) עמ' רמא
י/ט קרית מלך
י/ט רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קסה
י/ט שארית נתן בנימין עמ' קעד {ערלה נוהגת בשל גוי}
י/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' כד
י/ט שירת הלויים פסחים סי' נא אות ו {אבי עזרי}
י/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' קב {נקט לשון אסור ולא "חייב"}
י/ט שמחתי באומרים לי עמ' קנה
י/ט שעורי הרב חלה עמ' יט {בזה"ז דאורייתא}
י/ט תבואת יוסף עמ' קיא
י/ט תנופת זהב עמ' 217
י/ט תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות א הערה 1
י/י אבני נזר יו"ד סי' שפו אות יח
י/י אגודת אזוב ח"א דף סג ע"ג
י/י אגרא דשמעתא ח"א עמ' סד
י/י אהל חייא עמ' תקח, תרנ
י/י אוצר א"י ח"ה עמ' 252
י/י אור חדש (בלומ') דף סג ע"ב וע"ד, סד ע"ב, סז ע"ג, סח ע"ב
י/י אור יעקב יבמות דף פ ע"ב
י/י אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק יג {אורה ושמחה}
י/י אמונת אליעזר ערלה עמ' שכד
י/י אמונת עתיך גל' 121 עמ' 41
י/י אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 230-228
י/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלו, קעב
י/י ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צ
י/י אשר חנן עמ' קמד
י/י ביצחק יקרא (תשע) סי' קכט פ"ו אות א
י/י בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מג, מז
י/י בכורי הארץ עמ' 169 {כי תבואו}
י/י ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' טו
י/י גליונות אבני נזר
י/י דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה מט
י/י המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 11, 27
י/י התורה והמדינה חי"א עמ' קעג, קעה
י/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' יג, קע
י/י ויען יצחק עמ' קסב
י/י חוות יאיר סי' קצב
י/י חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ה, מכות פ"ג ה"א
י/י חי' מהר"ז בינגא עמ' רנו, רנט, רסא
י/י חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קמז
י/י חלקת מאיר
י/י חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קז
י/י יד ישראל ח"ב
י/י ידיו של משה
י/י כל בו ח"ה עמ' תשטו, תשלא
י/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קטו
י/י כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רסו
י/י לבב דוד
י/י מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עג ע"א
י/י מבוא למשנה תורה עמ' 211
י/י מגילת ספר לאוין דף עג ע"ב
י/י מנחת חינוך ח"ב עמ' רמו-רמז, רנב
י/י מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' לו]
י/י משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נח-נט
י/י משפטי דרבנן עמ' לד
י/י משרת משה (נבר)
י/י נגינת לדוד עמ' יז {אין מלקות בערלת חו"ל}
י/י נועם חי"א עמ' קח, קיט, חי"ד עמ' צח
י/י נועם שיח ח"א עמ' נז, קמח
י/י נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 233
י/י נחלת שמואל דף ג ע"א
י/י נרות אהרן
י/י נתן פריו סוכה עמ' רעו
י/י ס' הנייר עמ' פז
י/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קמב
י/י עץ הדר השלם עמ' קפ
י/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעג
י/י עץ חיים (אבלסון) עמ' רפז
י/י עץ חיים (גאגין) עמ' 91
י/י קול יהודה (גרשוני) עמ' רמא
י/י קונטרסי שעורים ב"ב דף 236
י/י קונטרסי שעורים גיטין שעור ו הערה 5
י/י קמח סולת עמ' שח
י/י שארית נתן בנימין עמ' קעב {ערלה בחו"ל - הל"מ}
י/י שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רנא
י/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' כד
י/י שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315 {ערלה בחו"ל}
י/י שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 109
י/י שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' רכו
י/י שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' מח {הל"מ}
י/י שערי זיו ח"א דף ז ע"ג
י/י תבואת יוסף עמ' קיא
י/י תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק יז
י/י תורת הקדש ח"א עמ' שכ
י/יא אבן ישראל (פישר)
י/יא אבני נזר יו"ד סי' שפו אות ט {מל"מ}
י/יא אגודת אזוב ח"א דף סג ע"ג
י/יא אגרות הגרי"ד עמ' קסב
י/יא אגרות הראי"ז עמ' פט {מל"מ}
י/יא אדרת אליהו (ראם) עמ' רעה {מל"מ}
י/יא אוצר א"י ח"ד עמ' 181, 230, ח"ה עמ' 135, 143
י/יא אור חדש (בלומ') דף סג ע"א {מל"מ - ערלה בחו"ל בזה"ז}
י/יא אור עולם (שניאורסון) עמ' 563 {מל"מ}
י/יא אמונת אליעזר ערלה עמ' רלד, רלח, שכז {מל"מ}
י/יא אמונת יהושע עמ' אלף שד {מל"מ}, אלף שיא {מל"מ}, אלף תנט, אלף תסב
י/יא אמונת עתיך גל' 110 עמ' 52 {מל"מ}
י/יא אמונת עתיך גל' 112 עמ' 46-47
י/יא אמונת עתיך גל' 121 עמ' 43 {אבן ישראל}, 44-45 {מל"מ}
י/יא אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' כח ד"ה ונחזי
י/יא אמרי בינה דיני שבת סי' כח ד"ה הנה {מל"מ}
י/יא אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 233, 266 {מל"מ}
י/יא ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 213
י/יא ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צ
י/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קלג
י/יא בזך לבונה עמ' רפו-רפז
י/יא ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נ, ח"ב סי' ה
י/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' יג ד"ה אולם, וסי' פז סעיף ב ד"ה ובספק, וסי' קכט פ"ו אות א
י/יא בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מו
י/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' לה
י/יא בית נפתלי (תשסו) עמ' תלא {דרך המלך}
י/יא ביתאל ח"א דף כא ע"ב {מל"מ}
י/יא בן אברהם (תשי) עמ' כו
י/יא בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קע {מל"מ}
י/יא ברור הלכה קדושין לח ע"ב ציון ח
י/יא ברית הלוי השלם
י/יא גדולי ציון (תשנב) עמ' רכה {מל"מ - קדושת הארץ בטלה גם לשאר מהתלב"א}
י/יא גליוני הגר"ש עמ' ע {מל"מ}
י/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' נא
י/יא דברות משה ברכות עמ' קצט {מל"מ}
י/יא דברות משה זרעים עמ' תקנד {ספק ערלה וכלאי הכרם בארץ ישראל אסור וכ"מ}
י/יא דברות משה קידושין סי' מט ענף א
י/יא הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' צד {מל"מ}
י/יא התורה והמדינה חי"א עמ' קצו {מל"מ}
י/יא זבחי שלמה עמ' פד-פה, פח
י/יא חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ג ס"ק ב
י/יא חזו"א על הרמב"ם
י/יא חי' מהר"ז בינגא עמ' רסב
י/יא חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קלז {מל"מ}
י/יא חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ג
י/יא חלקת מאיר
י/יא חקרי לב (לווינבוק) דף לו ע"א {מל"מ}
י/יא ידיו של משה
י/יא ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שיח
י/יא יקב זאב דף סג ע"ג {מל"מ}
י/יא ישועת משה עמ' פח
י/יא כלילת יופי דף נ-נא
י/יא כסא המלך (מאזוז) עמ' כא
י/יא כפי אהרן (זס') קמא עמ' קיז, תליתאה עמ' כה
י/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קלד
י/יא כרם אברהם עמ' סח
י/יא כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רלז ע"ב
י/יא לבושי מרדכי או"ח עמ' רצד, יו"ד עמ' רסט
י/יא מבית מאיר ח"ג עמ' נח
י/יא מגן צבי עמ' תעה {מל"מ}
י/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קסא, רמו-רמח
י/יא מעין חיים עמ' פז
י/יא מעשה רקח
י/יא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' לג]
י/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יא משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתכח {מל"מ}
י/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תי
י/יא משנת יעקב קדושה עמ' קמב {מל"מ}, זרעים ח"א עמ' כד-כה, קצד
י/יא נגינת לדוד עמ' טז, יט
י/יא נועם ח"ו עמ' קמד
י/יא נחלת יצחק קידושין סי' כא
י/יא נטע הארץ הל' כו
י/יא נתן פריו מכות עמ' קסג
י/יא עין יהודה עמ' עו {או"ש}
י/יא עלי עין עמ' מ {מל"מ}
י/יא עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קעח {מל"מ}
י/יא עץ הדר השלם עמ' קפ
י/יא פי אריה דף יח ע"א {ירק נמכר חוץ לכרם}
י/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שנב אות ו
י/יא קרית מלך
י/יא קרן הצבי מצוה נא אות ו
י/יא רביד הזהב (אברך) דף עד ע"ד {לח"מ}
י/יא שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' כא {מל"מ}
י/יא שביעי קדש עמ' קמט, רח
י/יא שבת הארץ - מבוא עמ' 99, 161 {מל"מ}
י/יא שו"ת הרדב"ז סי' תתקסו
י/יא שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף נא ע"ג {מל"מ}
י/יא שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתטז {כ"מ}
י/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נה, נט, סא, סג
י/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' סב, סח, עב
י/יא שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' ל
י/יא שובע שמחות עמ' רכג, רלח, רמב
י/יא שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מו אות ב-ג
י/יא שלום ירושלים עמ' קצב {כ"מ}
י/יא שלמי יוסף ר"ה עמ' שכד
י/יא שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 64
י/יא שעלי דעת גל' ז עמ' 70
י/יא שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שנה
י/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 13
י/יא שערי שמואל עמ' נז
י/יא שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רפח
י/יא שרידי אש ח"ב עמ' תקפג {מל"מ}
י/יא תורת רפאל או"ח ח"ב דף קב ע"ג {מל"מ}
י/יא תחומין ח"ו עמ' 422-421
י/יא תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שמח
י/יא תיבת גומא (תשסז) עמ' קכו {כ"מ}
י/יא תפארת ישראל ערלה פ"א אות ח {מל"מ - קדושת הארץ בטלה גם לשאר מהתלב"א}
י/יא תקות אהרן דף ה ע"ד {מל"מ - ערלה בזה"ז}
י/יב אוצר א"י ח"ה עמ' 143
י/יב אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' תה
י/יב אור חדש (בלומ') דף סה ע"ג-ע"ד
י/יב אמונת עתיך גל' 110 עמ' 53
י/יב ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 214
י/יב בדבר מלך ח"ו עמ' קנט
י/יב בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מו
י/יב ביתאל ח"א דף נא ע"ד
י/יב ברור הלכה קדושין לח ע"ב ציון ח
י/יב ברכת מרדכי ב"ב עמ' קסה
י/יב דברות משה ברכות עמ' רא {כרם שהוא ספק ערלה או ספק כלאים בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר ואין צריך לומר בחוצה לארץ וכ"מ}
י/יב דברות משה זרעים עמ' תקנא, תקנד {כרם שהוא ספק ערלה או ספק כלאים בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר ואין צריך לומר בחוצה לארץ וכ"מ ורדב"ז}
י/יב להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' טו
י/יב מאור החיים עמ' ט
י/יב מחנה יוסף (תשעב) סי' מח אות ז
י/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קיא ע"א
י/יב נגינת לדוד עמ' טו-טז {ספק ערלה עם חזקת איסור}, יט-כ {כ"מ - השמיט שמותר לספק לחברו}
י/יב נחלת יצחק קידושין סי' כא
י/יב נטע הארץ הל' כו
י/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קג
י/יב קרית מלך
י/יב שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רנא
י/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נה, סב
י/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' סב, עא, עב
י/יב שובע שמחות עמ' רלט
י/יב שיבת ציון (לנדא) סי' מט
י/יב שלום ירושלים עמ' קסח
י/יב שמות בארץ (תשנט) עמ' רלו
י/יב שערי שמואל עמ' נז
י/יג אבני החושן סי' רנט סעיף ד
י/יג אהל משה (וינברג) דף נה ע"א {ענבים אסורים}
י/יג אהל משה (לוין) ח"ב דף א ע"ג
י/יג אהלי יהודה (אמדו)
י/יג אור חדש (בלומ') דף סה ע"ג-ע"ד, סו ע"א-ע"ג, סז ע"א
י/יג אמונת אליעזר ערלה עמ' שלד {טמונים}
י/יג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקפ {שאין גנב טומן במקום שגנב}
י/יג ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 214
י/יג אשר למלך
י/יג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' שנא-שנג
י/יג בית אפרים אהע"ז הל' עגונות דף מ ע"ב
י/יג בית יצחק (חבר) דף ה ע"ג
י/יג בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' נא
י/יג בן אברהם (תשי) עמ' כו
י/יג בן אשר סי' מו הערה י
י/יג בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' י
י/יג בנין יחזקאל סי' טז
י/יג בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' קסד
י/יג ברית יצחק (איזקסון) דף יח ע"ד
י/יג ברכת מרדכי ב"ב עמ' קסה
י/יג ברכת שאול עמ' שצא-שצב
י/יג גדולי שמואל ב"ב דף כד ע"א
י/יג דברות משה ב"ב ח"א סי' יח ענף א
י/יג דגל ראובן ח"ג סי' לד
י/יג דלתי עזה עמ' קצ
י/יג דרך ישרה ח"א עמ' עט
י/יג דרכי חושן (תשסח) עמ' נו, נח
י/יג הגהות חבר בן חיים
י/יג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' של
י/יג זכרון שלמה (קליין) עמ' קטז {לח"מ}
י/יג חזו"א על הרמב"ם
י/יג חי' יחיאל דף ז ע"ב-ע"ד
י/יג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שסט
י/יג חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' לא
י/יג ידיו של משה
י/יג יורה חכימא (תשח) עמ' רמד {כי גנב אינו טומן במקום שגנב}
י/יג יין המשמח סי' קכט ס"ק לו-לז
י/יג כרתי ופלתי סי' א אות יא, סי' סג אות ג
י/יג לחם שלמה (ערנרייך) סי' צט אות ד
י/יג לקט מנחם (תרעא) דף כג ע"ב-ע"ד
י/יג מאור למלך ב"ב עמ' נג
י/יג מנוחת אשר ח"ב דף לח ע"א {שאין גנב מטמין במקום הגניבה}
י/יג מנחת יהודה (בוים) דף קכב ע"ב {מדוע לא נימק שהולכים אחר רוב העולם}
י/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
י/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יג משנת יעקב זרעים ח"א עמ' כד-כה
י/יג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' יא
י/יג משנת יעקב נזיקין עמ' קפא, רט
י/יג נועם חי"א עמ' קח, קכב-קכג
י/יג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רלה
י/יג נטע הארץ הל' כז
י/יג נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' ל עמ' נא
י/יג פינות הבית דף כא ע"ד
י/יג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שכה ע"ד
י/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קלז אות ז ואילך, אהע"ז סי' פא אות ד
י/יג קובץ ביאורים (שפירא)
י/יג קונטרסי שעורים ב"ב דף צב
י/יג שארית נתן בנימין עמ' קמה, קמז {חצבא דחמרא}
י/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסד
י/יג שובע שמחות עמ' רלד {לח"מ}
י/יג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מו אות ב-ד
י/יג שם דרך כתובות עמ' קיט
י/יג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קפז-קפח
י/יג שער המלך ח"א עמ' קיח
י/יג שערי זיו ח"ב דף עה ע"א
י/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 77
י/יג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף סה ע"ד, סו ע"א
י/יג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רפד
י/יג תבואת יוסף עמ' קכ
י/יג תורת זרעים עמ' קיח
י/יג תשובה שלמה חו"מ סי' ב דף סז ע"א
י/יג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תרכד {ענבים טמונים}
י/יד אדרת אליהו (קובו) סי' א דף ב ע"ד, ה ע"ב
י/יד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תיא
י/יד ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 213-214
י/יד בן אשר סי' מו הערה י
י/יד ברור הלכה ע"ז כב ע"א ציון א
י/יד דרך המלך (רפפורט)
י/יד חזו"א יו"ד סי' קעז ס"ק ט
י/יד חזו"א על הרמב"ם
י/יד חי' מהר"ז בינגא עמ' רסב
י/יד ידיו של משה
י/יד ישועות יעקב נזיקין עמ' שסח
י/יד כוכבי בוקר עמ' קעד
י/יד כי בא מועד עמ' רלא
י/יד כל בו ח"ה עמ' תשלג
י/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קנט, רמה
י/יד כרם אברהם עמ' סט, פח
י/יד לב שלם
י/יד לבב דוד
י/יד לבושי מרדכי יו"ד עמ' רסה
י/יד מגילת ספר לאוין דף יג ע"ב
י/יד מעשה רקח
י/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קיא ע"א
י/יד מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט
י/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נו אות ג {צריך תנאי}
י/יד משכן בצלאל ח"א סי' מב
י/יד משנת יהודה ח"ב פ"ו הי"ז
י/יד נטע הארץ הל' כח
י/יד שו"ע הרב או"ח סי' רמה קו"א אות א
י/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' עא
י/יד תולדות יעקב (וורשנא) דף מב ע"א
י/טו אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמח
י/טו אגרות הגרי"ד עמ' קסג-קסד
י/טו אהל חייא עמ' קנה
י/טו אוצר א"י ח"ו עמ' 180
י/טו אור הישר [כפתור ופרח רפנ"ג, כ"מ הל' מע"ש פ"י ה"א, חי' הר"ן ר"ה ט ע"ב]
י/טו אור ליהודה קדושין עמ' רפט
י/טו אמונת אליעזר ערלה עמ' רלד {סוריא ברבעי}
י/טו אמונת עתיך גל' 121 עמ' 41-42
י/טו אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 239, 243-241, 246, ע' אין מפרישין הע' 18, 23 {צ"פ}
י/טו ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 214-215
י/טו ארץ הצבי (שכטר) עמ' רמט {ר"ח הלוי}
י/טו אשר חנן עמ' קמד {ר"ח הלוי}
י/טו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קלא
י/טו בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מג {ר"ח הלוי}, מד-מו, מח
י/טו ברור הלכה ברכות לה ע"א ציון ה
י/טו ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' א
י/טו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' רו {ק"ו מסוריא}
י/טו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קע {ר"ח הלוי}
י/טו גבורת יצחק שביעית עמ' יד, תרומות עמ' קטז
י/טו גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' ה
י/טו גנזי ברכה סי' ו אות ג
י/טו דברות משה ברכות עמ' קעד {יראה לי שאין דין נטע רבעי נוהג בחוצה לארץ וכ"מ}
י/טו דברות משה זרעים עמ' תקס {יראה לי שאין דין נטע רבעי נוהג בחוצה לארץ וכ"מ}
י/טו דליית הכרם עמ' תתתטו
י/טו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקמא, תתקמה
י/טו הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 84
י/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 195
י/טו התורה והמדינה חי"א עמ' קעו
י/טו זה השער - מכתבים עמ' סג
י/טו זהב התרומה מ"ש עמ' רז-רט, רטז, שנה
י/טו זהב התרומה תרומות עמ' עא {חו"ל}
י/טו זכרון שמואל עמ' סד
י/טו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' טו {צ"פ}
י/טו חזו"א על הרמב"ם
י/טו חזון יחזקאל תרומות פ"ב הי"ג
י/טו חזון לימים ח"א עמ' שיג
י/טו חי' הגאון אדר"ת עמ' עט {א"י וחו"ל}
י/טו חי' מהר"ז בינגא עמ' רפח
י/טו חי' ר' שמואל גיטין עמ' קי
י/טו חמדת ימים עמ' קמג
י/טו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קפח
י/טו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' מח
י/טו ידבר שלום ח"ב עמ' קח
י/טו ידיו של משה
י/טו ישא מדברותיך קדושין עמ' מג
י/טו כל בו ח"ה עמ' תשכה
י/טו כפי אהרן (זס') קמא עמ' קיד, תליתאה עמ' יט
י/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רכט
י/טו מבוא למשנה תורה עמ' 121
י/טו מגילת ספר לאוין דף עג ע"ג
י/טו מוריה גל' קעט עמ' יח
י/טו מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שפח
י/טו מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' ה
י/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' רנב
י/טו מסורה חט"ו עמ' נב
י/טו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קמ
י/טו מעיל שמואל (פלורנטין)
י/טו מעשה רקח
י/טו מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף לג, אבי עזרי ח"א]
י/טו מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט
י/טו מראות הים עמ' ע-עד
י/טו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שנה
י/טו משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קנה {ר"ח הלוי}
י/טו משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נח-נט
י/טו נועם חי"א עמ' קכב, חי"ז עמ' רלה [הר צבי או"ח יח אות ז] {ר"ח הלוי}
י/טו נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 233
י/טו נרות אהרן
י/טו נתיבות מרדכי קדושין עמ' שנב
י/טו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' פח, צז
י/טו עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קד
י/טו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תלא
י/טו ענפי ארז (זי') דף קז ע"א, קט ע"ב {צ"פ}
י/טו פרפרת משה ח"ב עמ' צו
י/טו ציץ אליעזר ח"ב סי' טו אות ה
י/טו קובץ השמיטה עמ' ל
י/טו קול יהודה (גרשוני) עמ' רמא, שסב
י/טו קרית מלך
י/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קפ
י/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תה, תיז
י/טו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רו
י/טו שאילת יעבץ ח"ב סי' יט
י/טו שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשמד, ח"ג סי' רלא
י/טו שו"ת הרשב"א ח"ז סי' עב, המיוחסות סי' קנו
י/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' עב
י/טו שירת הלויים פסחים סי' נא אות ו-ז {ר"ח הלוי}
י/טו שמות בארץ (תשנט) עמ' רצא
י/טו שמחתי באומרים לי עמ' קמח-קסה, קסט, קעב-קעג
י/טו שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' שיא
י/טו שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סג אות א ד"ה והנה הרמב"ם
י/טו שעורי הרב חלה עמ' קנג-קנד, קסא
י/טו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קטו {ר"ח הלוי}
י/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שו
י/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קסח
י/טו שער המלך - מעשה חושב ח"א עמ' עז
י/טו שערי ברכה עמ' קפד, רד, רז
י/טו שערי זיו ח"א דף קפד ע"ב
י/טו תבואת יוסף עמ' קסב
י/טו תורת הקדש ח"א עמ' שח-שכד, ח"ב עמ' רנז
י/טו תורת זרעים עמ' צ
י/טו תשובה מיראה
י/טו תשובה מיראה (תשסו) עמ' ח
י/טו תשובות ר"י הזקן עמ' 143
י/טז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ס, ח"ח עמ' פז
י/טז אמונת עתיך גל' 114 עמ' 118
י/טז אמונת עתיך גל' 124 עמ' 13 {שעה"מ}
י/טז ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 214
י/טז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנה {שעה"מ}
י/טז גבורת יצחק שביעית עמ' יד, מ"ש עמ' קעג
י/טז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרלח
י/טז חיים ביד דף כה ע"ב
י/טז חיים ומלך
י/טז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קצא
י/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רלא
י/טז לקט שבלים (תשסד) עמ' קנא
י/טז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קנח
י/טז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נט
י/טז נר למאור (פרצקי) עמ' כא
י/טז נרות אהרן
י/טז ס' הנייר עמ' פז
י/טז פני המלך (מזוז)
י/טז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תעד
י/טז שמחתי באומרים לי עמ' קסט
י/יז אוצמפה"ת ב"מ נז ע"א הע' 31
י/יז אוצר יסודי שביעית עמ' תקמא
י/יז אור הישר [מפרשים בהל' מע"ש פ"ב ה"ג]
י/יז אחרית השנים עמ' ז
י/יז אמרי יושר פסחים סי' ו ס"ק ד
י/יז אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 237
י/יז ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 214-215
י/יז אשר למלך
י/יז ברכת הזמן עמ' שצד, שצט
י/יז דברות משה ברכות עמ' קעה {או מחללן על שוה פרוטה מפירות אחרות וראב"ד וכ"מ}
י/יז דברי חן (נתנזון) דף כו ע"ג
י/יז דברי משה (פריצקר) עמ' י
י/יז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א, קונ' נר חנה עמ' ג
י/יז זהב התרומה מ"ש עמ' קיב, שעג
י/יז זכר ישעיהו
י/יז חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יא ס"ק יב
י/יז חזו"א דמאי סי' ג ס"ק י
י/יז חזון נחום זרעים ח"ג עמ' נ, סט
י/יז חי' הגאון אדר"ת עמ' עט-פ {שוה פרוטה בזה"ז}
י/יז חי' מהר"ז בינגא עמ' רפח
י/יז חיים שנים ישלם עמ' קנד
י/יז חקרי לב (לווינבוק) דף כב ע"ד
י/יז יבין שמועה (מע"ש) פ"ז ע"א
י/יז יקר הערך דף קיד ע"א {בפרוטה}
י/יז כל בו ח"ה עמ' תשכו
י/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תו, ח"ג עמ' רכט {ראב"ד}, רלג
י/יז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נא אות ו
י/יז מאמר מרדכי (נסים) דף פז ע"ב
י/יז מגילת ספר לאוין דף עג ע"ד, עד ע"ב-ע"ד
י/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קסח {מרכה"מ}
י/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' רנ
י/יז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שנב, שס
י/יז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשצח
י/יז מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' ג
י/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יז משאת המלך (אדרי)
י/יז משנת יעקב עבודה עמ' רפד
י/יז משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 71, 73, 74
י/יז נטע הארץ הל' נג
י/יז נרות אהרן
י/יז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שסג
י/יז פני אברהם (שפירא) עמ' פה {מרכה"מ}
י/יז פני משה (שלז')
י/יז צמח ארז עמ' רב
י/יז צמח דוד (רפפורט) אות רסב
י/יז קהל יהודה - חי' הש"ס דף כב ע"ב
י/יז קרית מלך
י/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעה, קעז
י/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תח, תט, תי
י/יז שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קטז
י/יז שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תסז
י/יז שמחתי באומרים לי עמ' קמט, קסט
י/יז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 173
י/יז תורת הקדש ח"א עמ' שטז
י/יח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק נ
י/יח אמונת יהושע עמ' רלט
י/יח ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 214
י/יח בית מרדכי (סאויצקי) דף לט ע"ב {זכר ישעיהו}
י/יח גליוני הגר"ש עמ' עא
י/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 195
י/יח זהב התרומה מ"ש עמ' רי
י/יח חי' מהר"ז בינגא עמ' רפח
י/יח חשבונות של מצוה עמ' תלד
י/יח יד בנימין ר"ה עמ' קכג
י/יח ישא מדברותיך קדושין עמ' מד
י/יח מבוא למשנה תורה עמ' 258, 121
י/יח מוריה גל' קעט עמ' יח
י/יח מכמני עוזיאל עמ' שפח
י/יח נחלת שמואל דף ג ע"ד
י/יח קובץ השמיטה עמ' ל
י/יח קרית מלך
י/יח תורת הקדש ח"א עמ' שכ
י/יח תורת זרעים עמ' צ
י/יח תשובה מיראה
י/יח תשובה מיראה (תשסו) עמ' ח, עא
י/יט אבי עזרי ח"ה
י/יט אור פני יהושע עמ' קא
י/יט אורים גדולים (תשסג) עמ' נב-נג
י/יט אמונת אליעזר דמאי עמ' רנג, תפד
י/יט אמונת יהושע עמ' תריא, תתקיג
י/יט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תסד
י/יט ארחות חיים ח"ב סי' יח, סי' יט עמ' 215
י/יט באר שרים פרשת בא דרוש ז אות ה
י/יט בארות יצחק (הכהן) עמ' שא
י/יט בדי הארון (הכהן) עמ' 21
י/יט בית זבול ח"א סי' כה אות יב
י/יט בית שערים או"ח סי' שח
י/יט ברור הלכה יבמות פה ע"ב ציון ב
י/יט גבורת ארי עמ' ע
י/יט גבורת יצחק מכות עמ' רפד-רפה
י/יט גבורת יצחק תרומות עמ' קז, קסד
י/יט גינת ורדים (תאומים) עמ' רנא
י/יט גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רסב
י/יט דברות משה סנהדרין עמ' תקעח
י/יט דברות משה שבת ח"א סי' כד ענף ב
י/יט דברי אמת (תשעט) עמ' תק {אין עוון מיתה אלא בתרומה גדולה ותרומת מעשר, וראב"ד במגדל עוז בכס"מ}
י/יט דובר ישרים פסח עמ' שסג
י/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקו
י/יט זבח שלמה ח"ב עמ' קמז
י/יט זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רג
י/יט חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק יד
י/יט חזו"א דמאי סי' א ס"ק ד
י/יט חזו"א על הרמב"ם
י/יט חזון יחזקאל תרומות פ"ז ה"ו
י/יט חי' בן אריה ח"ב סי' טו ס"ק ח
י/יט חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קעט
י/יט חסדי דוד ח"ז עמ' תרעה
י/יט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רנה
י/יט יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קס
י/יט יראה ואהבה עמ' רצו
י/יט כל בו ח"ה עמ' תשלה
י/יט כפתור ופרח (תשו) דף לח ע"ד
י/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' יא
י/יט כרם שלמה (אהרמן) יבמות פו ע"א
י/יט לקוטי שיחות חל"ח עמ' 69
י/יט מבוא למשנה תורה עמ' 113
י/יט מבית מאיר ח"ג עמ' מב
י/יט מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קח
י/יט מחנה יוסף (תשעב) סי' נו אות ג
י/יט מלאכת מחשבת עמ' קפד
י/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' שפ
י/יט מנחת מאיר דף נא ע"ג
י/יט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קסט, תצג
י/יט מעין החכמה עמ' קסב
י/יט מעשה אברהם דף קיט ע"ג
י/יט משאת מרדכי מכות עמ' קו
י/יט משאת משה (חברוני) פסחים סי' מח עמ' עג, סי' מט עמ' עה
י/יט משנה הלכות ח"ה סי' רה
י/יט משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' שלה
י/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תכו, תכח
י/יט משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קלז
י/יט משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' כט, קיא
י/יט משפט כהן עמ' צב ע"א
י/יט משפטי עזיאל ח"ו סי' עט עמ' מח
י/יט מתת מלך עמ' קיב
י/יט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' עא
י/יט נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' עא
י/יט נזר אברהם מכות ועדות עמ' קסט
י/יט נר מצוה (ואלק) מצוות דף קא ע"ד {והשיאו אותם עוון אשמה}, קב ע"א {אוכל טבל}
י/יט נתן פריו נדרים עמ' קנו, מכות עמ' קסב
י/יט ס' השדה דף סב ע"א
י/יט סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' תלג
י/יט סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף עז ע"א
י/יט עטרת טוביה
י/יט עלי עין עמ' סו
י/יט פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקכב
י/יט קדשי הגבול פ"ו דף ט ע"א {אזהרה לאוכל טבל - ולא יחללו}, פ"ז דף ט ע"ד, י ע"א
י/יט קהלות יעקב נדרים סי' לא אות ג, שביעית סי' טז אות ג
י/יט קרית מלך
י/יט רלב"ג ויקרא פכ"ב פסוק טו עמ' שכז
י/יט רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קפז
י/יט שאגת אריה סי' צו
י/יט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סא, סז (עמ' קנב)
י/יט שמחתי באומרים לי עמ' רסה
י/יט שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רמז
י/יט שערי זיו ח"ג דף קח ע"ב
י/יט שערי טהר ח"ב שער ד סי' כה אות ב
י/יט תבואת ישראל תרומות עמ' צו
י/כ אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מט
י/כ אגרות הגרי"ד עמ' קמח
י/כ אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 38 {רדב"ז}
י/כ אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 34
י/כ אור הישר [עי' תוס' יבמות פו ע"א ד"ה אי]
י/כ אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' מו
י/כ אורים גדולים (תקיח) דף טז ע"א, יט ע"ג
י/כ אורים גדולים (תשסג) עמ' נב-נד, סז, סט {כ"מ}
י/כ אמונת אליעזר דמאי עמ' תפד
י/כ אמונת יהושע עמ' שא
י/כ אפיקי מגינים יבמות סי' לז
י/כ ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 215
י/כ באר אלחנן עמ' סט
י/כ באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' סד
י/כ באר שרים פרשת בא דרוש ז אות ה
י/כ בארות יצחק (הכהן) עמ' שא
י/כ בדי הארון (הכהן) עמ' 21
י/כ בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קסג {רדב"ז - הפריש תרומת מעשר לפני מעשר}
י/כ בית המדרש
י/כ בית זבול ח"ג סי' לו
י/כ בית שערים או"ח סי' שח
י/כ בכורי יוסף (הוטנר) דף לג ע"א
י/כ בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תלד {טבל של מ"ע}
י/כ בציר אליעזר ח"ב דף ל ע"ב {הטבול למ"ע}
י/כ ברור הלכה יבמות פה ע"ב ציון ב
י/כ ברכות שמים מכות פ"ג אות ריא {לח"מ}, ריב-ריז
י/כ גבורת ארי עמ' ע
י/כ גבורת יצחק מכות עמ' רפה
י/כ גבורת יצחק תרומות עמ' כג, קז, קסד, ביכורים עמ' קלד
י/כ גדולי שמואל קידושין דף מא ע"א
י/כ גינת ראובן תרומות עמ' עז, שי {תרומת מעשר לפני מעשר}
י/כ דברות משה זרעים עמ' תתצז, תתקפד-תתקפה, א'צב {ועדיין לא הפריש ממנו מעשרות ואפילו לא נשאר בו אלא מעשר עני הרי זה לוקה משוס אוכל טבל וראב"ד וכ"מ}
י/כ דברות משה שבת ח"א סי' כד ענף ב, נדרים עמ' קנה
י/כ דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' כג
י/כ דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' צד
י/כ הליכות חיים יו"ט פ"א הע' לז
י/כ המאיר לארץ [עי' חידושי לירושלמי דמאי פ"ד ה"ג ואיכה רבה פ"א]
י/כ העמק שאלה שאלתא קלב אות ט
י/כ הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנא
י/כ הר צבי זרעים ח"א עמ' פח
י/כ התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רכה {ראב"ד ומל"מ}
י/כ וגר זאב עמ' רפח {טבל הטבול למעשר עני - רק לאו}
י/כ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקו
י/כ זה השער שער ג סי' קח
י/כ זהב התרומה - חלה עמ' תנט {אלא בתרומה}
י/כ זכר טוב עמ' קא
י/כ זכרון סופרים {ואין בו מיתה וכו'} [עיין תשו' מהרי"א או"ח סימן פ"ו דתליא בפלוגתא דאשלי רברבי, ועיין בהגהות נודע ביהודה על יבמות פ"ו ובמשנת רב יוסף דמאי פ"א]
י/כ חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק יד
י/כ חזו"א דמאי סי' א ס"ק ד
י/כ חזו"א על הרמב"ם
י/כ חזון יחזקאל תרומות פ"ג הי"א, סוטה פי"ג ה"י
י/כ חזון נחום זרעים ח"א עמ' רנ
י/כ חי' הגרז"ס נשים עמ' כג
י/כ חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות טז ע"ב]
י/כ חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קעט
י/כ חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קמט
י/כ חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' כג
י/כ חמודי צבי מועדים עמ' תעד {טבל של מעשר עני}
י/כ חסדי דוד ח"א עמ' תכד, ח"ה עמ' תרסד, תרצד
י/כ ידי אליהו דף נג ע"ד
י/כ ידיו של משה
י/כ ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רל
י/כ ישורון ח"כ עמ' תטז {הטבול למעשר בלבד}
י/כ כבוד יו"ט
י/כ כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
י/כ כל בו ח"ה עמ' תשלה
י/כ כפתור ופרח (תשו) דף לד ע"א, לה ע"ב, לז ע"ד, מו ע"ב
י/כ כרם שלמה (אהרמן) יבמות פו ע"א
י/כ מאיר עיני חכמים ח"א דף סה ע"ד
י/כ מבית מאיר ח"ג עמ' מ
י/כ מזבח חדש דף סא ע"ד {מגדל עז}
י/כ מי באר (אופנהיימר) דף לו ע"א
י/כ מלאכת מחשבת עמ' קפד
י/כ מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קמג
י/כ מנחת חינוך ח"א עמ' סט, ח"ב עמ' שפ-שפא, ח"ג עמ' רלח
י/כ מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' נה, סד, רלה
י/כ מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קה
י/כ מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קנז {לח"מ}, שא
י/כ מעיני המים
י/כ מענה לשון עמ' רכד {מעשר עני}
י/כ מקורי הרמב"ם לרש"ש
י/כ מרגליות הים סנהדרין פח ע"א אות ו {צ"פ}
י/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
י/כ משאת משה (חברוני) פסחים סי' מח עמ' עג, עה
י/כ משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שמא
י/כ משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תכח
י/כ משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קכב-קכה, קלז
י/כ משפט כהן עמ' צב ע"א
י/כ משפטי עזיאל ח"ו סי' עט עמ' מח
י/כ משרת משה (עטייה)
י/כ נודע ביהודה השלם או"ח עמ' עא
י/כ נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' ע, עג
י/כ נזר אברהם מכות ועדות עמ' קסח, קעא
י/כ נתן פריו נדרים עמ' קנו, מכות עמ' קסב
י/כ סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קלד
י/כ ספרי דבי רב ח"ג עמ' קצו
י/כ עונשים וחטאים מן המקרא לספרות חז"ל עמ' 195
י/כ עטרת טוביה
י/כ עקדת משה ח"ב עמ' עח
י/כ ערהשה"ע זרעים סי' נ אות י
י/כ פני המלך (מזוז)
י/כ פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רסח, שלא
י/כ פרפרת משה ח"ב עמ' רכה
י/כ צידה ברוך פ' ראה
י/כ צמח מנחם דף עה ע"ד{מלקות על שינוי הסדר}
י/כ קדשי הגבול פ"ז דף י ע"א-ע"ג, פ"ח דף יא ע"ב-ע"ג, פ"ט דף יב ע"ד
י/כ קרית מלך
י/כ רלב"ג ויקרא פכ"ב פסוק טו עמ' שכז, במדבר פי"ח פסוק יז עמ' פג
י/כ רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קפח
י/כ שאגת אריה סי' צו
י/כ שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סא
י/כ שארית ישראל (תשעד) דרוש ג עמ' 60
י/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' עה אות ט {לח"מ}
י/כ שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רצט
י/כ שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רצט
י/כ שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רסה
י/כ שעורי הרב חלה עמ' כט
י/כ שעורי יומא דף ח ע"ב ד"ה שם בגמ' תנן התם
י/כ שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' מה
י/כ שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות קט
י/כ שערי טהר ח"ב שער ד סי' כג אות ג, סי' כה אות ב
י/כ שערי תודה ח"א דף עח ע"א
י/כ שערי תודה ח"ב דף כד ע"ב {אין מיתה בטבול למעשר}
י/כ שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 6
י/כ תורת מיכאל עמ' יח {לח"מ}
י/כ תנופת זהב עמ' 82
י/כ תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' כ-כא {מ"מ ומל"מ}
י/כ תשובות יהודה דף עו ע"ד, עז ע"א {טבל טבול למעשר עני - אין חיוב מיתה}
י/כא אמונת עתיך גל' 121 עמ' 42
י/כא ארחות חיים ח"ב סי' יח
י/כא אשר חנן עמ' קמד
י/כא ברכות שמים מכות פ"ג אות שפו
י/כא גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' לא
י/כא גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קע
י/כא גביע הכסף ח"א עמ' רנה {מל"מ - בזה"ז דרבנן}
י/כא גינת ראובן תרומות עמ' פט
י/כא חזו"א על הרמב"ם
י/כא חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ה
י/כא חזון לימים ח"א עמ' שיד
י/כא חי' בר נחמני דף מט ע"ב {מכת מרדות}, סז ע"ב {כזית טבל דרבנן}
י/כא חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קעט
י/כא חי' ר' חיים הלוי דף לד
י/כא חי' ר' שמואל גיטין עמ' קיא
י/כא כל בו ח"ה עמ' תשלו
י/כא כפתור ופרח (תשו) דף לט ע"ד, מ ע"א
י/כא כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' יב
י/כא כרם שלמה (אהרמן) יבמות פו ע"א
י/כא לבושי מרדכי לקו"ת עמ' צט
י/כא מלאכת מחשבת עמ' קפד
י/כא מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' א
י/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' שפא-שפב
י/כא משאת משה (חברוני) פסחים סי' מט עמ' עה
י/כא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תכח
י/כא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' מח {אזהרה לאוכל טבל שלא הורמו ממנו מעשרות בכלל שנאמר וכו'}
י/כא משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' נח-נט
י/כא משפטי דרבנן עמ' לד, מ-מא, נא
י/כא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' עא
י/כא נזר אברהם מכות ועדות עמ' קסט
י/כא נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לב אות ד
י/כא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' סח
י/כא פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 214
י/כא קדשי הגבול פ"ז דף י ע"א
י/כא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפו
י/כא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תה
י/כא שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מב-מג {כ"מ}
י/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קפג
י/כא שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ריב
י/כא שמחתי באומרים לי עמ' קנה
י/כא שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' שיא
י/כא שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 109
י/כא שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שנג
י/כא שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רג
י/כב אבני ציון ח"ב סי' ו אות א, ח"ג עמ' שמא
י/כב אבני ציון ח"ד עמ' פה
י/כב אגורה באהלך דף לט ע"ב
י/כב אגרות משה יו"ד ח"א סי' מג ענף ו
י/כב אהל משה (וינברג) דף ג ע"ג-ע"ד, ד ע"ג-ע"ד, ה ע"ג-ע"ד {משקין}
י/כב אוצמפה"ת חלה פ"ד מי"א הע' 65 {לח"מ}
י/כב אוצר יסודי שביעית עמ' תטז
י/כב אור הישר [באר יעקב או"ח דף כא ע"ב, תורת רפאל הל' יוה"כ סי' קז]
י/כב אור ליהודה (תשנט) עמ' תז-תי
י/כב אמונת אליעזר ערלה עמ' שי
י/כב אמונת יהושע עמ' אלף שעג
י/כב אמונת עתיך גל' 112 עמ' 33 {משקה מפירות שביעית}
י/כב אמונת עתיך גל' 113 עמ' 14
י/כב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תסב-תסד
י/כב אמרי בינה (אש) דף לב ע"א-ע"ב
י/כב אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 84
י/כב אפסי ארץ (תשסה) סי' יב עמ' מ
י/כב ארחות חיים ח"ב סי' יח
י/כב אשר למלך
י/כב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קא
י/כב בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' סב
י/כב בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' לז
י/כב בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קל
י/כב בזך לבונה עמ' נה, שעז
י/כב בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' קלא {משקין מספיחי שביעית}
י/כב בית המדרש
י/כב בית לוי (גולדברג) דף עה ע"ד
י/כב בכורי הארץ עמ' 313
י/כב בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' נא
י/כב ברור הלכה חולין קכ ע"ב ציון א
י/כב ברור הלכה פסחים כד ע"ב ציון ה
י/כב ברית מלח כלל כז אות כה, כח
י/כב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' יט
י/כב גינת ראובן תרומות עמ' תתכט
י/כב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רנט, רסא
י/כב דבר יהושע (שו"ת) ח"ו סי' יט
י/כב דברות משה זרעים עמ' תמח {הטבל והחדש וההקדש וספיחי שביעית והכלאים והערלה משקין היוצאין מפירותיהן אסורים כמותן ואין לוקין עליהן}
י/כב דברות משה חולין עמ' רד-רה
י/כב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תפג {משקין היוצאין מפירותיהן אסורים כמותן ואין לוקין עליהן}
י/כב דור דורים עמ' שלז
י/כב דעת אביעזרי עמ' תעה
י/כב דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנז
י/כב זהב התרומה תרומות עמ' רלב
י/כב זכרון חי עמ' לו {אבי עזרי}
י/כב זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' יב {אין לוקים}
י/כב זכרון שמואל עמ' שעב-שעג
י/כב חבורי טהרה עמ' פו
י/כב חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קיב, ולדף קכ ע"ב
י/כב חזו"א על הרמב"ם
י/כב חי' בר נחמני דף מח ע"ב-ע"ג, סח ע"ד {יין של כלאי הכרם}
י/כב חי' הרי"ט עמ' רצב, רצד
י/כב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רלו ד"ה אך {והכלאים והערלה משקין וכו' אין לוקין עליהם חוץ מיין ושמן של ערלה ויין של כלאי הכרם}
י/כב חי' ר"י נחמיה סי' קמו אות ד
י/כב חיים ומלך
י/כב חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' טו
י/כב טל אורות (טובול) חולין עמ' קמו
י/כב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' שלו
י/כב יד פשוטה אהבה עמ' תתרפו
י/כב ישועות כהן לקוטים סי' א ס"ק יג
י/כב ישורון ח"כ עמ' קיז
י/כב כבוד הלבנון דף יד ע"א, טו ע"א, מ ע"ד, סא ע"ג, סב ע"א {כ"מ - היוצא מהקדש מותר}
י/כב כוכבי בוקר עמ' כב
י/כב כל בו ח"ה עמ' תשלז
י/כב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכז
י/כב כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' עז
י/כב לב איש עמ' תקיח
י/כב לבב דוד
י/כב לבושי מרדכי או"ח עמ' קעג
י/כב לחיים בירושלים דף יד ע"ג
י/כב לחם שלמה (לניאדו) עמ' 45 {לח"מ}
י/כב מאורות חיים תרומות עמ' קפה {לוקה רק על יין ושמן}, קפו-קפח
י/כב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סו
י/כב מבוא למשנה תורה עמ' 236
י/כב מבי"ט (רובינ') דף סב ע"א, ק ע"ד
י/כב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' סה
י/כב מועדים וזמנים ח"ג סי' רד
י/כב מזבח חדש דף עח ע"א, עט ע"ג, פא ע"א וע"ג
י/כב מנוחת אשר ח"א דף מב ע"א-ע"ב {משקה היוצא}
י/כב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' כב, כז, כט, לא
י/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' קג, רמד, רמח-רמט, ח"ג עמ' שמא
י/כב מנחת יהודה (בוים) דף נט [מסומן נח] ע"ד, ס ע"א {אין לוקין}
י/כב מנחת יהודה (בוים) דף קלז ע"ג, קלח ע"א
י/כב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' שכה, שלא, שמא
י/כב מנחת מאיר דף כב ע"ד
י/כב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קעג
י/כב מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רעד
י/כב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רלד, ח"ג עמ' פא
י/כב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תכח, תלא
י/כב מנחת שלמה שביעית עמ' קפו, שפד
י/כב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קלט, קמד {כ"מ}
י/כב מעיני המים
י/כב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפא ע"ב
י/כב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א, חתם סופר יו"ד סי' קיד, מנחת ברוך סי' נט-סא]
י/כב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף מז
י/כב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קמג
י/כב מר קשישא עמ' נג
י/כב מראה הנוגה [נחמד למראה ח"א דף קמה ע"ד]
י/כב מרחשת ח"א סי' ג אות ב
י/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
י/כב מרכבת יוסף דף נא ע"א, נג ע"א {משקין היוצאים אסורים מדרבנן}
י/כב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קסב אות ב
י/כב משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' לז
י/כב משב יעקב ח"א
י/כב משך חכמה דברים פי"ח פס' ד
י/כב משנת השמיטה סי' ג הערה ב
י/כב משנת יעקב מדע עמ' שכב-שכד, הפלאה עמ' קפג-קפד, זרעים ח"א עמ' קסח
י/כב משפטי עזיאל ח"א עמ' מט
י/כב נועם ח"ו עמ' שלג [חזו"א או"ח סי' לג]
י/כב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' לד
י/כב נחמד למראה ח"א דף קפה ע"ד
י/כב ניצני שביעית עמ' 240
י/כב נרות אהרן
י/כב נשמת כל חי ח"א דף מא ע"א
י/כב ס' החיים (קלוגר) עמ' תשנט {לח"מ}, תשסב
י/כב עלי עין עמ' נד
י/כב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רפה
י/כב ענפי ארז (זי') דף קג ע"ד, רו ע"ב-ע"ג
י/כב ערהשה"ע זרעים סי' פא אות יא
י/כב פסקי אליהו ח"א עמ' לב
י/כב פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' קפז-קפח
י/כב פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף לח ע"ג {כ"מ}
י/כב פרי החג דף נד ע"ב {משקים מהקדש}
י/כב קובץ המועדים פסח-שבועות ח" עמ' לא
י/כב קרבן אליצור דף קסז ע"ד, קסח ע"א
י/כב ראשית בכורים דף יד
י/כב רנת יצחק חמש מגילות עמ' נג
י/כב רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' טז {מלקות על שמן}, נב-נו {משקין אסורים}
י/כב שאגת אריה החדשות דף מד ע"ד, מה ע"ב
י/כב שארית נתן (לוברט)
י/כב שארית נתן בנימין עמ' פט
י/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' נה
י/כב שביעי קדש עמ' קמה-קמו
י/כב שדה שמואל (שביעית) עמ' רלו, רלט
י/כב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קיב
י/כב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' מו
י/כב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קמג
י/כב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קעה
י/כב שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות יט דף נז ע"ד {לא לוקים}
י/כב שערי ציון (כהן, תרצח) דף יד ע"ג {לח"מ}, לד ע"ג {כ"מ - משקה היוצא מחדש}
י/כב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' צד {לח"מ}
י/כב שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכט ע"ד
י/כב שרשי הים דף פו ע"ב
י/כב תבונה (ליפקין) סי' מט אות א
י/כב תורת זרעים עמ' קג
י/כב תורת רפאל או"ח ח"ב דף קסג ע"ב
י/כב תחומין חי"ד עמ' 95-96
י/כב תלמי השדה עמ' קצד
י/כב תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' ס
י/כג מבוא למשנה תורה עמ' 211
י/כג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שצ {כ"מ}
י/כג שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' נ עמ' קפו
י/כד אור שמח
י/כד אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנב {כזית}
י/כד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עג
י/כד בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רכה
י/כד גינת ורדים (תאומים) עמ' רנא
י/כד ישועת משה עמ' קלא
י/כד לקח טוב (תשפא) כלל יב אות נט {שיעור כל אכילה כזית בין למלקות בין לכרת דלא כרבי שמעון שאומרים כל שהוא למכות}
י/כד מבוא למשנה תורה עמ' 211 ,236
י/כד נר מצוה (ואלק) שרשים דף לב ע"ג {כזית בב"ח}
י/כד פסקי אליהו ח"א עמ' לב
י/כד קרית מלך
י/כד שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' לא


יא/275 הלכות מאכלות אסורות פרק יא *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ אורה ושמחה
יא/רה"פ בית יעקב (בירב)
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מנוחת אליהו ח"ג
יא/רה"פ מעשה רקח
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שם יוסף (אליקים)
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אבי עזרי ח"א
יא/א אבן ישפה עמ' 78 {השותה יין נסך לוקה}
יא/א אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יג אות א
יא/א אגרות הגרי"ד עמ' יז, יט
יא/א אגרות משה ח"ח עמ' נד
יא/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכט ענף ג
יא/א אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קצז {אכל תקרובת ע"ז}
יא/א אהל משה (הורוביץ) ח"א ע"ז לב ע"ב
יא/א אור הישר [באר יצחק או"ח סי' יט, פתח השער לשו"ת עין יצחק ח"א, לח"מ לקמן רפי"ב, כ"מ שם ה"ב והי"ב]
יא/א אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ח [ג] ד"ה ואם
יא/א אמרי בינה (אש) דף לב ע"ד {כלשהוא}
יא/א אמרי דוד (שליסל) דף עה ע"א
יא/א אמרי כהן (הולנדר) עמ' קח {לח"מ}
יא/א ארחות חיים ח"ב סי' כג אות א {כל שהוא לוקה}
יא/א אשר למלך
יא/א באר בשדה עמ' תעה {יין שנתנסך לעכו"ם}
יא/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קעד
יא/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קסב {לח"מ}
יא/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רכא
יא/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' עה
יא/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 12 {ישתו יין נסיכם}
יא/א בית דוד (תשעט) או"ח סי' קצ
יא/א בית האוצר ח"א עמ' 164
יא/א בית הלוי ח"א סי' לב עמ' קמא
יא/א בית הלל (כגן) ע"ז עמ' ק
יא/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רכו
יא/א בית ישחק
יא/א בכורי אליהו עמ' קלה
יא/א ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' צב
יא/א ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון ל פסקה א
יא/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' כח
יא/א בשבילי הקרבנות סי' ל אות ג {צ"פ}
יא/א גבורת יצחק (תשמח) דף כו
יא/א גבורת יצחק (תשסו) עמ' יג
יא/א גדולי ציון (תשנב) עמ' רסז-רסח {בתקרובת לוקים בכ"ש}
יא/א גנא דפלפלי עמ' תנו {מלקות}
יא/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קצא, רמו {והשותה ממנו כל שהוא לוקה מן התורה, ובלח"מ וכ"מ}
יא/א דברי אברהם (מנדלסון) דף ד ע"ג {כל שהוא}
יא/א דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' צב
יא/א דינא דחיי ח"א דף קלח ע"א {רמב"ם}, ע"ב {לח"מ}
יא/א דעת אביעזרי עמ' קעב
יא/א דרך ישרה ח"ב עמ' קפ, קפב
יא/א דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 70, 180
יא/א העמק דבר דברים פל"ב פסוק לז-לח
יא/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
יא/א ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) או"ח רכז ע"ג]
יא/א זכר יצחק (תשן) עמ' קסב
יא/א חוף ימים ח"א סי' ג אות ב
יא/א חי' בר נחמני דף כח ע"ד {השמיט הנהנה}, כט ע"א {כלשהוא}
יא/א חי' חתם סופר
יא/א חלקת יואב החדש סי' מה
יא/א חלקת יואב החדש תשובות סי' מה {יין נסיכם - ע"ז}
יא/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שלה, יו"ד ח"א עמ' רמג {לח"מ}, רפח, שט
יא/א טל חיים (סגל) עמ' כג
יא/א יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף יב ע"ד, יג ע"א
יא/א יד פשוטה מדע עמ' תשיא
יא/א ידבר שלום ח"ב עמ' לה
יא/א ידיו של משה
יא/א ימי שלמה
יא/א יצחק ירנן
יא/א כוכבי בוקר עמ' טו {לח"מ}
יא/א כתב סופר יו"ד דף ס ע"ד
יא/א כתבי העלוי מראקוב עמ' קכו
יא/א לבב דוד
יא/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קט
יא/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 155 {כל שהוא}
יא/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 187
יא/א לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ה ע"א
יא/א לשון למודים יו"ד דף א ע"א {לח"מ}
יא/א מאור למלך פסחים עמ' צד
יא/א מגידות (תשעג) סי' קיז עמ' ד
יא/א מגילת ספר לאוין דף עד ע"ב-ע"ד
יא/א מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש יז
יא/א מחקרי ארץ ח"ה יו"ד סי' ז
יא/א מים אדירים דף מו ע"א, נא ע"ג
יא/א מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שנב
יא/א מנחת חינוך ח"א עמ' נא, שצו, שצח, ח"ב עמ' פז
יא/א מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שצט {לח"מ}
יא/א מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' ע"ז
יא/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ר
יא/א מסורה ח"ו עמ' מט
יא/א מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/א מעיני המים
יא/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רצא-רצב
יא/א מרחשת ח"א סי' א אות ב, ומנחת חינוך, שמן המנחה אות ט
יא/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רמז
יא/א משיב נפש (שרהיי) דף כח ע"א
יא/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תל
יא/א משנת חיים דברים עמ' קעד
יא/א משנת חיים ערכין עמ' רטו, תפט
יא/א משנת יעקב
יא/א משפטי עזיאל ח"ט עמ' פז
יא/א נועם חי"ג עמ' קה
יא/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיב ע"ג {לח"מ - שני לאוין ביין נסך}
יא/א נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' נג ס"ק א
יא/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קי
יא/א ס' הנייר עמ' קטו
יא/א ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שג {אוכל תקרובת שלא כדרכה}, שכז
יא/א סדר יעקב ח"ב לדף סב ע"ב (ד"ה איבעי), עג ע"א (ד"ה יי"נ), עג ע"ב (ד"ה כל), עד ע"א אות כג, כה
יא/א סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף רנ ע"ג
יא/א עבודת מתנה עמ' לו, מד, עז
יא/א עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף כ ע"ב
יא/א עטרת טוביה
יא/א עטרת ישראל עמ' מה
יא/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קיא
יא/א ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רפח
יא/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנה
יא/א ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' רנג {לח"מ - לאו דלא תביא תועבה וכו' לא שייך אלא בע"ז עצמה אבל לא בתקרובת ע"ז}
יא/א צרור החיים (יעקב)
יא/א קהלות יעקב ע"ז סי' ו אות ב
יא/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנד-קנו, קס
יא/א קרבן אליצור דף קכ ע"א
יא/א קרית מלך
יא/א רלב"ג דברים פל"ב פסוק לח עמ' שסז
יא/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מו {אוכל ושותה כ"ש}
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נט, ח"ב עמ' רנח
יא/א שארית נתן בנימין עמ' לו-לז, מח {לח"מ}
יא/א שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיט, קעח
יא/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שמג {לח"מ}
יא/א שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' קד
יא/א שו"ת מהרי"ק עמ' תלו
יא/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' לג עמ' קכא
יא/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' כג {כל שהוא}
יא/א שירת הלויים פסחים סי' מח אות ט
יא/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תנב
יא/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קא
יא/א שם דרך דברים עמ' לד
יא/א שם דרך פסחים עמ' קלב, קלט-קמ
יא/א שמחתי באומרים לי עמ' קיב {לח"מ}, רלו
יא/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שצד
יא/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' ריז
יא/א שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סז אות ב ד"ה ולפמש"נ
יא/א שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' פב, פז
יא/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קנה, קנח-קנט
יא/א שרשים במועדות עמ' עז, עט
יא/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' קסח
יא/א תשובה שלמה יו"ד סי' ח
יא/א תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קצא
יא/ב אבי עזרי ח"א
יא/ב אבן ישפה עמ' 79 {וכיוון שאיסור זה משום ע"ז אין לו שיעור}
יא/ב אגרות הגרי"ד עמ' יח-כ
יא/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנד
יא/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קסג
יא/ב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רכב
יא/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' עה
יא/ב בית הלוי ח"א סי' מז עמ' רו
יא/ב ביתאל ח"א דף נב ע"ד
יא/ב דרך ישרה ח"ב עמ' קפב
יא/ב חוף ימים ח"א סי' ג אות א, סי' כא אות א
יא/ב חזו"א על הרמב"ם
יא/ב חי' הריצ"ד
יא/ב יד פשוטה מדע עמ' תרג, אהבה עמ' תתשל
יא/ב ידבר שלום ח"ב עמ' צו, צח
יא/ב כתבי העלוי מראקוב עמ' קכו
יא/ב מאור למלך פסחים עמ' צד
יא/ב מגידות (תשעג) סי' קיז עמ' ד
יא/ב מים אדירים דף מו ע"ב
יא/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שצז-שצח, ח"ב עמ' קג
יא/ב מרומי גלים עמ' פו
יא/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תל-תלא
יא/ב נועם חי"ג עמ' קה
יא/ב נטריקן (תשעד) עמ' קנ {כל שהוא}
יא/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף עז ע"ב {כל שהוא, ולא ידבק}
יא/ב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קי
יא/ב ס' הנייר עמ' קטו
יא/ב סדר יעקב ח"ב לדף סב ע"ב (ד"ה איבעי), עג ע"א (ד"ה יי"נ), עג ע"ב (ד"ה כל), עד ע"א אות כג, כה
יא/ב קהלות יעקב ע"ז סי' ו אות ב
יא/ב קרית מלך
יא/ב ראשית בכורים דף לח ע"ג {אין שיעור}
יא/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נט
יא/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיט, קעח
יא/ב שו"ת ר"י מסלוצק סי' לג עמ' קכא
יא/ב שירת הלויים פסחים סי' מח אות ט
יא/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קא
יא/ב שם דרך פסחים עמ' קלט
יא/ב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' ריז, רלז
יא/ב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' פג
יא/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קנה, קנח-קנט
יא/ב שרשים במועדות עמ' עט
יא/ב תורה לדעת ח"ג עמ' רפא
יא/ב תחומין חי"ד עמ' 417
יא/ג אבי עזרי ח"א
יא/ג אגרות הגרי"ד עמ' יט
יא/ג אור הישר [שו"ת הריב"ש ס"ס רנו]
יא/ג אמרי בינה (אש) דף לג ע"ד, לד ע"ג, לה ע"ב {שעה"מ}
יא/ג אמת ליעקב נשים עמ' שב
יא/ג אסיפת שמועות תשרי עמ' לא
יא/ג אפסי ארץ (תשסה) סי' יב עמ' לז {שעה"מ}
יא/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנד
יא/ג באר בשדה עמ' תעח {השותה מסתם יינם רביעית}
יא/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קסב {גרי"ז}
יא/ג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רכא
יא/ג בית אהרן וישראל גל' צו עמ' עב-עג {אם ידוע שלא נתנסך}
יא/ג בית אפרים או"ח (תרמד) דף כה ע"א {רביעית}
יא/ג ביתאל ח"א דף נו ע"ג
יא/ג גור אריה (צרמון)
יא/ג גנא דפלפלי עמ' תס {רק רביעית}
יא/ג דברות אליהו ח"ו עמ' צה {סתם יינם}
יא/ג דרך ישרה ח"א עמ' פז
יא/ג חוף ימים ח"א סי' יז אות א
יא/ג חי' בר נחמני דף נא ע"ג, סז ע"ב {מכת מרדות}
יא/ג חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' קב {לח"מ}
יא/ג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' ערב ד"ה אמר ובהערה כד {שעה"מ - ודע - תרתי ל"ל הא איפליגו בה חרא זמנא וכו'}
יא/ג חי' כתב סופר שבת עמ' קיא {שעה"מ}
יא/ג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רעה
יא/ג חמדת ישראל ח"א דף לב ע"א
יא/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שלד, שמא {רמב"ם}, יו"ד ח"ב עמ' קפב-קפג {שעה"מ}
יא/ג חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רכז, רכח ע"ג, יו"ד ח"א דף צג
יא/ג יד המלך (פלומבו)
יא/ג כוכבי בוקר עמ' יג {רמב"ם}, תעו {כ"מ ולח"מ}
יא/ג לב שלם [מגילת ספר לאוין דף עד ע"ד]
יא/ג לבושי עז הל' תערובות עמ' שכג, שמ, תקיז {שעה"מ}
יא/ג מבוא למשנה תורה עמ' 236
יא/ג מוריה ח גל' ד (חכמי אשכנז)
יא/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רנא ע"ג, רנב ע"ד
יא/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שצז, ח"ב עמ' קג
יא/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/ג מראה הנוגה
יא/ג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יא/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תלא
יא/ג משנת חיים במדבר עמ' צא
יא/ג משנת חיים דברים עמ' קעו
יא/ג משנת יעקב כאן (עמ' רלג-רמ)
יא/ג משפטי דרבנן עמ' מח, נא
יא/ג נועם חי"ג עמ' קו, חי"ד עמ' קע, חי"ט עמ' רצז [באר משה (ירושלימסקי) ח"ג סי' קו]
יא/ג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רלו
יא/ג נחמד למראה ח"ב דף ג ע"ד {כ"מ}
יא/ג נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' נג ס"ק א
יא/ג ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קיד
יא/ג ס' הנייר עמ' קטו
יא/ג סדר יעקב ח"א לדף ל ע"ב (ד"ה ומטמא, ד"ה ודעת), לא ע"א (ד"ה סתם), וע' סתם יינם
יא/ג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' צט, קכט
יא/ג פני משה (שלז')
יא/ג פסקי אליהו ח"א עמ' נט
יא/ג צבי תפארת סי' י {שעה"מ}
יא/ג צמח מנחם דף ו ע"ג {שעה"מ}
יא/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' מט
יא/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' פא-פב
יא/ג קרבן אליצור דף קכ ע"א-ע"ב {לח"מ}
יא/ג קרבן פסח עמ' תד {שעה"מ}
יא/ג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סה
יא/ג שארית נתן בנימין עמ' לח {לח"מ}
יא/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תעד
יא/ג שו"ת רשב"ש עמ' תקג
יא/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צט, קא
יא/ג שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' ריח {שעה"מ}
יא/ג שמחתי באומרים לי עמ' רכז, רלב, רלה-רלו
יא/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קנח-קנט
יא/ג שער המלך כאן, ח"א עמ' שס, ח"ב עמ' צב-צג
יא/ג שערי טהר ח"ו סי' לב
יא/ג שערי עזרא (בצרי) עמ' לא
יא/ג שרשי הים דף פז ע"א
יא/ג תורת חיים וחסד עמ' תנ
יא/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רפו
יא/ג תרומת הגורן ח"ב עמ' 61
יא/ד אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק פח {אורה ושמחה}
יא/ד אמונת אליעזר דמאי עמ' קעד
יא/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שב
יא/ד ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ז
יא/ד בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' ט
יא/ד בית שערים יו"ד סי' ריא
יא/ד ביתאל ח"א דף נא ע"ד
יא/ד גבורת יצחק (תשמח) דף כה
יא/ד גבורת יצחק (תשסו) עמ' יג {שמא ניסך}
יא/ד דברי אור ח"ג עמ' קטז, קכו
יא/ד דברי יששכר דף קיג ע"ד
יא/ד הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 67 {כ"מ בשם רמב"ן}
יא/ד הר המלך ח"ד עמ' לח
יא/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 235
יא/ד זכרון סופרים {שמחשבת העכו"ם לעבודת כוכבים} [לעכו"ם שבזמנינו נהי דלא אדיקי בע"ז כולי האי מ"מ עבודתם ע"ז גמורה היא (כ"ה בספרי הרמב"ם דפוסים הקדומים וחסר בדפוסים שלפנינו, תשו' חת"ס יו"ד סימן קל"א ותשו' מהר"ם שיק יו"ד סימן קנ"ב)]
יא/ד חי' בר נחמני דף כח ע"ד {סתם מחשבת גוי לע"ז}
יא/ד חי' חתם סופר
יא/ד מאכסניא של התורה סי' נ
יא/ד מעגלי זהות יהודית עמ' 211
יא/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/ד משנת יעקב כאן (עמ' רלג-רמ)
יא/ד נועם חי"ד עמ' קע
יא/ד נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' נג ס"ק א
יא/ד סדר יעקב ח"ב לדף עג ע"א (ד"ה יין), וע' סתם יינם
יא/ד פני משה (שלז')
יא/ד קרית מלך
יא/ד שארית נתן בנימין עמ' מא, נט, קנט, קסו
יא/ד שואל ומשיב ח"ז עמ' קנג
יא/ד שמחתי באומרים לי עמ' רלו
יא/ד שער המלך ח"ב עמ' צד
יא/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 140
יא/ד תחומין חי"ד עמ' 413
יא/ה אגרות הגרי"ד עמ' יט
יא/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 139
יא/ה ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ז
יא/ה בכורי אליהו עמ' קלה
יא/ה ברור הלכה ע"ז נז ע"א ציון א, ב
יא/ה דברות משה ב"ב ח"א סי' יח ענף ג
יא/ה דברות משה שבועות-ע"ז עמ' רנא {עכו"ם שנגע ביין שלא בכוונה}
יא/ה חוף ימים ח"ג סי' ג אות א
יא/ה חזו"א על הרמב"ם
יא/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תתעד
יא/ה ידיו של משה
יא/ה כל בו ח"ה עמ' תשעב
יא/ה כרוב ממשח
יא/ה לחם אבירים
יא/ה מעיני המים
יא/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמ
יא/ה משנת יעקב
יא/ה פרי עץ חיים (אביגדור)
יא/ה קדשי יהושע עמ' אלף שנב
יא/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שיח
יא/ה שו"ת הרדב"ז סי' אלף קכב
יא/ה שמחתי באומרים לי עמ' ריג
יא/ה תחומין חי"ד עמ' 416
יא/ו בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף כג ע"ד {שם יוסף}
יא/ו ברור הלכה ע"ז נז ע"א ציון ב
יא/ו חי' חתם סופר
יא/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תתיא
יא/ו ידיו של משה
יא/ו כנסת מחקרים ח"ג עמ' 228
יא/ו כרוב ממשח
יא/ו לקוטי סופר ח"ב דף כב ע"ב {כ"מ}
יא/ו מאורות הדף היומי ח"ז עמ' עט-פ {ישמעאלים}
יא/ו מוריה גל' קנט עמ' ד {כ"מ}
יא/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמ
יא/ו קדשי יהושע עמ' אלף שמא, אלף שמז
יא/ו קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא עמ' קנה
יא/ו קרן הצבי מצוה קכד אות ג
יא/ז אגרות הגרי"ד עמ' יט
יא/ז אור הישר [באר שבע סנהדרין צו ע"ב]
יא/ז אור עולם (שניאורסון) עמ' 684
יא/ז אנצי"ת ע' גר תושב הע' 158, 162, 164-166
יא/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 387 {ישמעאלי גר תושב}
יא/ז אשר למלך
יא/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/ז באר מרים פ"ח ה"י אות ג
יא/ז בים דרך עמ' פג
יא/ז בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קיא
יא/ז בית דינו של שלמה יו"ד סי' יב {גר תושב}
יא/ז בית מלך (חב"ד) עמ' 104
יא/ז ביתאל ח"א דף נב ע"ג
יא/ז בכורי אליהו עמ' קלד
יא/ז ברור הלכה סוכה מה ע"ב ציון ג
יא/ז ברור הלכה ע"ז נז ע"א ציון ב
יא/ז ברור הלכה ע"ז סד ע"ב ציון ה, ו, ז
יא/ז ברקאי ח"א עמ' 67
יא/ז גביע הכסף ח"א עמ' צג {ישמעאלים ודרוזים}
יא/ז דברות אליהו ח"ג עמ' קסג
יא/ז דברות אליהו ח"ד עמ' לג {נוצרים עובדי ע"ז}
יא/ז דברות אליהו ח"ו עמ' קג {ישמעאלים}
יא/ז דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' כב {נוצרים}
יא/ז דינא דחיי ח"א דף קלט ע"ג
יא/ז הגהות חבר בן חיים
יא/ז הגהות מוהר"י קרט עמ' עב {ישמעאלים}
יא/ז הגיור עמ' 54
יא/ז הוראות שעה פ' כב, כד
יא/ז הלכות מדינה ח"ג עמ' רנו
יא/ז המנהיג עמ' תרסא
יא/ז הרמב"ם - שמרנות עמ' 90
יא/ז התורה והמדינה ח"ט עמ' לב
יא/ז ואם תאמר ח"ב קושיה 806
יא/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' כז, קנז
יא/ז ושב הכהן (תשמח) עמ' ריא, רטו
יא/ז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רפח
יא/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תתיב
יא/ז חקרי הלכה (ויין) עמ' 25
יא/ז חקרי זמנים ח"א עמ' רכג
יא/ז יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק א אות ה הערה 97 עמ' 50 {ישמעאלים אינם עע"ז}
יא/ז יד המלך (פלומבו)
יא/ז ידיו של משה
יא/ז יחוה דעת ח"ו עמ' שב
יא/ז יין המשמח סי' קכו ס"ק ד, סי' קלב ס"ק יא
יא/ז ישועות יעקב נזיקין עמ' תסג
יא/ז ישועות עוזו עמ' 503 {נוצרים - ע"ז}
יא/ז ישורון ד עמ' תרס
יא/ז כוכבי בוקר עמ' כה, כח
יא/ז כל בו ח"ה עמ' תשעה
יא/ז כפתור ופרח (תשו) דף קפ ע"ג
יא/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' עב
יא/ז כתבי העלוי מראקוב עמ' קלז
יא/ז לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף ט ע"ב]
יא/ז להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' יד
יא/ז להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' עח
יא/ז לקוטי סופר ח"ב דף כג ע"א {כ"מ}
יא/ז לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף א ע"ג
יא/ז לשנת השמיטה עמ' מט
יא/ז מאור ישראל
יא/ז מבוא למשנה תורה עמ' 302
יא/ז מנחה לאיש עמ' 252, 276 {ישמעאלים}
יא/ז מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רצט
יא/ז מרגליות הים סנהדרין עו ע"ב אות ד {כ"מ}
יא/ז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ג
יא/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמ
יא/ז משנת המדינה עמ' 59
יא/ז משנת חיים ויקרא עמ' תצה, תצח
יא/ז משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 127
יא/ז משפט כהן עמ' קכב ע"א
יא/ז מתנת חיים - שבת ור"ח עמ' סד
יא/ז נועם חי"ד עמ' קנט
יא/ז נר יצחק (ארדיט) עמ' נב {לח"מ}
יא/ז נשמת אברהם ח"ב עמ' לו, מג
יא/ז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קיט
יא/ז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רעא
יא/ז סדר יעקב ח"א לדף נז ע"ב (ד"ה לאפוקי אות ב)
יא/ז סוכה וארבעת המינים עמ' 130
יא/ז סם חיי דף כט ע"ב {כ"מ}
יא/ז עיונים (פאור) עמ' 236, 235
יא/ז עין יצחק ח"א עמ' מט
יא/ז פני משה (שלז')
יא/ז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כה דף כו ע"ד
יא/ז קהל יהודה - חי' הש"ס דף נג ע"א
יא/ז קול צופיך עמ' שיח
יא/ז קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות יא עמ' קנה
יא/ז ר"י קארו - קובץ עמ' קלא
יא/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רפג {ישמעאלים אינם עובדי ע"ז}
יא/ז שארית נתן בנימין עמ' לח {רמב"ם}, קמז {ישמעאלים - לא עובדי ע"ז}
יא/ז שבעה חקירות (תרסד) דף ג ע"א {נוצרים}
יא/ז שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' מד
יא/ז שו"ת הר"ן סי' ה
יא/ז שו"ת הריב"ש עמ' שכט
יא/ז שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רמז
יא/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' כב
יא/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' לב
יא/ז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תכה
יא/ז שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קיב
יא/ז שו"ת רשב"ש עמ' שפ, תסד
יא/ז שמחתי באומרים לי עמ' קיג, רה, ריב-ריג, רטו-רטז, ריט, רכב-רכג, רכו-רכז, רלז
יא/ז שער המלך ח"ב עמ' צג
יא/ז שער ראובן (כץ) עמ' מה {ישמעאלי צריך לקבל ז' מצוות}
יא/ז שרידים גל' י עמ' ס, סג {ישמעאלים}
יא/ז תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 80
יא/ז תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קכד
יא/ז תורת החוף ימים סי' ל אות ב
יא/ז תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' פד, קצ
יא/ז תורת חיים וחסד עמ' תנ
יא/ז תחומין ח"ב עמ' 171, 187, 189, 203, ח"ה עמ' 457, ח"ח עמ' 344, ח"ט עמ' 72, חי"ט עמ' 156, 312
יא/ז תחומין חכ"ב עמ' 69-71
יא/ז תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 153
יא/ז תלמי השדה עמ' קט
יא/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' רמה
יא/ז תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 56
יא/ח אנצי"ת ע' גוי הע' 30, 32
יא/ח ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ז
יא/ח בין השורות עמ' קנח
יא/ח ברור הלכה ע"ז נט ע"ב ציון ד פסקה ד
יא/ח ברור הלכה ע"ז ס ע"א ציון ב פסקה א
יא/ח ברור הלכה ע"ז עב ע"א ציון י
יא/ח חי' בר נחמני דף מג ע"א
יא/ח יד פשוטה מדע עמ' תשעב, אהבה עמ' תתתק
יא/ח כוכבי בוקר עמ' כח
יא/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רמ
יא/ח לב שלם [סם חיי ליקוטים דף כט ע"ב]
יא/ח לקוטי סופר ח"ב דף כב ע"ב
יא/ח משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קפד
יא/ח נתיבות פסיקה עמ' 66
יא/ח ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תמה {כדי אכילת פרס באכילת מצוה}, תנ {צירוף אכילה באכילה ברצף}
יא/ח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קכח
יא/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נג
יא/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 242
יא/ח שו"ת מהרלב"ח סי' כב
יא/ח שמחתי באומרים לי עמ' ריד-רטו
יא/ט אבן ישראל (בוהוש) עמ' קכב
יא/ט אבקת רוכל (תשעז) עמ' קלח {הגהמ"י}
יא/ט אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רנח
יא/ט אוצרות הרמב"ם
יא/ט אור עולם (שניאורסון) עמ' 673, 675-677
יא/ט ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ז
יא/ט באר מרים פ"ט ה"ב אות א
יא/ט באר שרים ח"א סי' מח אות ב
יא/ט בית אהרן (קריספין) דף מה ע"א {לח"מ}
יא/ט בית מועד (זלזניק) עמ' קיד
יא/ט ביתאל ח"א דף נה ע"א
יא/ט ברור הלכה סוכה מח ע"ב אחרי ציון ד
יא/ט ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון מ
יא/ט בריכת המלך עמ' רסד, רסז
יא/ט גינת ראובן תרומות עמ' רמו {או"ש}
יא/ט גנא דפלפלי עמ' שטו {כ"מ - יין מזוג כשר למזבח}, תנז {רק מה שכשר למזבח}
יא/ט דברות אליהו ח"ו עמ' צה-צו {יין מבושל - מפוסטר}
יא/ט דרך ישרה ח"ב עמ' קפב
יא/ט הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' מד {הגהמ"י אות ח}
יא/ט חזו"א על הרמב"ם
יא/ט ישועת משה עמ' שלב
יא/ט כוכבי בוקר עמ' יד {לח"מ, או"ש}
יא/ט כל בו ח"ה עמ' תשעג, תשעו, תתמא
יא/ט לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' כו עמ' צב
יא/ט לחם אבירים
יא/ט מאור ישראל
יא/ט מבשר טוב קדשים עמ' כא
יא/ט מגילת ספר לאוין דף עד ע"ד
יא/ט מחנה יהודה (אשכנזי) דף רטו ע"ד {לח"מ}
יא/ט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 360
יא/ט מנחת יהודה וירושלים עמ' 121-120 {או"ש}
יא/ט מענה אליהו עמ' מב {לח"מ}
יא/ט מענה לשון עמ' קא
יא/ט מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מו
יא/ט מרחשת ח"א סי' כא אות א
יא/ט משנת יעקב
יא/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלט ע"ג {לח"מ}
יא/ט נשמת אברהם ח"ב עמ' רצא
יא/ט ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תעד {צירוף שתיה ברביעית - קושיה מיומא פא וכריתות יג}
יא/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פד
יא/ט סדר יעקב ח"א לדף כט ע"ב (ד"ה עוד הק') {לח"מ}, לא ע"ב (ד"ה ויש)
יא/ט סוכת דוד סוכה עמ' ר
יא/ט עבודת מתנה עמ' לו
יא/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קיד
יא/ט עין יהודה עמ' פא, פג {יין מבושל}
יא/ט פרי האדמה ח"א
יא/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כח אות ה
יא/ט קיצור סמ"ג עמ' 208
יא/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרנ
יא/ט שארית נתן בנימין עמ' מ-מא
יא/ט שו"ת הרשב"א ח"ז סי' תקכח
יא/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קא
יא/ט שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' טז {כ"מ}
יא/ט שמחתי באומרים לי עמ' רלד
יא/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קה, קי
יא/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קנח
יא/ט תחומין חי"ד עמ' 416, 418
יא/ט תרומת הגורן ח"ב עמ' 60
יא/י אבני נזר יו"ד סי' קיג אות מד, סי' קטז אות ג
יא/י אור לישרים (שולמן) עמ' ר {לח"מ}
יא/י ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ז, לו
יא/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/י ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון מ
יא/י גינת ראובן תרומות עמ' רנב
יא/י דברות משה ב"ב ח"א סי' יח ענף ג
יא/י דרך ישרה ח"ב עמ' קפג
יא/י הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תשנט
יא/י חזו"א על הרמב"ם
יא/י חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קסג
יא/י חי' ר' אפרים מרדכי
יא/י כוכבי בוקר עמ' יג
יא/י כל בו ח"ה עמ' תשעו
יא/י מבוא למשנה תורה עמ' 87
יא/י מבשר טוב קדשים עמ' כא
יא/י מנהגי מצרים יו"ד אות יז
יא/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 360
יא/י מרבה חיים סי' לב אות ב
יא/י מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' שבת פכ"ט הי"ד]
יא/י משאת המלך ח"א סי' קכה
יא/י משנת יעקב
יא/י נועם חי"ד עמ' קסג, קסה, קסז-קסט
יא/י נחמד למראה ח"א דף קס ע"א וע"ד, קסא ע"א
יא/י נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ל
יא/י ס' הפרדס לר' אשר עמ' כד
יא/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פד
יא/י סדר יעקב ח"א לדף כט ע"ב (ד"ה עי' רמב"ם), לא ע"ב (ד"ה והנה)
יא/י סוכת דוד סוכה עמ' רסב
יא/י עבודת מתנה עמ' לו
יא/י עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קיג
יא/י עמודי שלמה ח"ב עמ' קצז
יא/י פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רנא {כ"מ}
יא/י צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' שיט
יא/י קיצור סמ"ג עמ' 208
יא/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרנ
יא/י שארית נתן בנימין עמ' מא
יא/י שו"ת הריב"ש סי' קפ, עמ' רז
יא/י שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשיז
יא/י שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קמט, ח"ז סי' קפא
יא/י שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 222
יא/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קא
יא/י שמחתי באומרים לי עמ' רכז
יא/י שער המלך ח"ב עמ' צד
יא/י תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 100
יא/י תחומין חי"ד עמ' 416
יא/י תרומת הגורן ח"ב עמ' 61
יא/יא אבקת רוכל (תשסב) עמ' קנג {הגהמ"י אות ט}
יא/יא ארחות חיים ח"ב סי' כג אות יג
יא/יא באהלה של תורה או"ח סי' צד {מל"מ}
יא/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/יא ביתאל ח"א דף נב ע"א
יא/יא בכורי אליהו עמ' קלד
יא/יא ברור הלכה ע"ז נה ע"ב ציון ב
יא/יא ברור הלכה ע"ז נו ע"ב ציון ב
יא/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תד
יא/יא דינא דחיי ח"א דף קמט ע"א
יא/יא דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [הביא - צ"ל הבית]
יא/יא הרמב"ם והלכותיו
יא/יא זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שמד
יא/יא חזו"א יו"ד סי' נ ס"ק ג
יא/יא חזו"א על הרמב"ם
יא/יא חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רנ, רנב, רס, רסג-רסד
יא/יא חסדי דוד ח"י עמ' קלד
יא/יא ישועות יעקב נזיקין עמ' תמב
יא/יא כבוד יו"ט
יא/יא כוכבי בוקר עמ' נג
יא/יא כל בו ח"ה עמ' תשפד
יא/יא כתבי העלוי מראקוב עמ' קלו
יא/יא לב שלם [שונה הלכות ח"א דף מ ע"ג]
יא/יא לחם אבירים
יא/יא לקוטי שלמה - ס' האסיף עמ' קסט
יא/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' סז
יא/יא מותיב ומפרק עמ' קפב-קפד {אפילו כפות}
יא/יא מנוחת אשר ח"א דף יג ע"א {השמיט פקוקה ומלאה}
יא/יא מעיני המים
יא/יא משרת משה (נבר)
יא/יא עוגת אליהו דף מג ע"א
יא/יא עמודי שלמה ח"ב עמ' רו
יא/יא פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רנ {אין דורכים אלא בגת פקוקה ומלאה}
יא/יא צרור החיים (קליין) דף כב ע"ב-ע"ג {גם בגת פקוקה ומלאה אסור}
יא/יא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' סה {כ"מ}
יא/יא קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' עא
יא/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרנ
יא/יא שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רמז
יא/יא שו"ת מהרלב"ח סי' כב
יא/יא תורת חסד (פרחיא) דף יג ע"ב {כ"מ}
יא/יב אבני נזר יו"ד סי' קיג אות נ, סי' קיד אות ד
יא/יב ארחות חיים ח"ב סי' כג אות יג
יא/יב ביתאל ח"א דף נד ע"ב
יא/יב ברור הלכה ע"ז נו ע"ב ציון ב
יא/יב חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ט ס"ק ז
יא/יב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רנ, רסד
יא/יב חסדי דוד ח"ה עמ' תתעב
יא/יב כל בו ח"ה עמ' תשצה
יא/יב מוריה שנה ח גל' ד (חכמי אשכנז)
יא/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תלב
יא/יב נחלת אבות סי' ט עמ' כג
יא/יב פרי יצחק (תשעו) עמ' קד
יא/יב תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 86
יא/יג אבני דרך עמ' רמא
יא/יג אבני נזר יו"ד סי' עה אות ד
יא/יג אבני ציון ח"א סי' כד אות א {צ"פ}
יא/יג ארחות חיים ח"ב סי' כג אות יג
יא/יג ביתאל ח"א דף נד ע"ד
יא/יג ברור הלכה ע"ז נו ע"ב ציון א בסופו
יא/יג הגהות חבר בן חיים
יא/יג חסדי דוד ח"ה עמ' תתעב
יא/יג יד ישראל ח"ב
יא/יג כל בו ח"ה עמ' תשעה, תשצו
יא/יג משברי ים אחע"א עמ' תקל
יא/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תלד {נגע בחומץ}
יא/יג ס' הנייר עמ' קטז-קיז
יא/יג פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מג (מסומן מ) דף נ ע"ד
יא/יג קרית מלך
יא/יד אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' עא
יא/יד אורח צדקה עמ' נא
יא/יד אנצי"ת ע' גרעינים הע' 55
יא/יד ארחות חיים ח"ב סי' כג אות יד
יא/יד אשר למלך
יא/יד בית שערים יו"ד סי' ריא
יא/יד ביתאל ח"א דף נב ע"ג
יא/יד ברור הלכה ע"ז לד ע"א ציון ג
יא/יד הר המלך ח"ד עמ' לח
יא/יד ידיו של משה
יא/יד כל בו ח"ה עמ' תשצו
יא/יד לחם אבירים דף סב ע"ג
יא/יד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קלט {הגהמ"י אות כ}
יא/יד מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/יד ס' הנייר עמ' קטז-קיז
יא/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' קה
יא/יד שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' סא-סב {שמרים שהתקשו}
יא/יד שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רלט
יא/טו אור שמח
יא/טו ארחות חיים ח"ב סי' כד אות א
יא/טו ביתאל ח"א דף נה ע"א
יא/טו בני בנים ח"א עמ' פד {מחנ"א}
יא/טו ברור הלכה ע"ז לג ע"א ציון ו
יא/טו ברור הלכה ע"ז לג ע"ב ציון ב
יא/טו ברור הלכה ע"ז לד ע"א ציון ב
יא/טו ברור הלכה ע"ז עד ע"ב ציון ו, ציון ח פסקה ד
יא/טו דובר מישרים
יא/טו דינא דחיי ח"א דף קמא ע"ב
יא/טו חוף ימים ח"א סי' א אות ב
יא/טו חי' מחנה אפרים (נדפס בס' מחנ"א)
יא/טו יד המלך (פלומבו)
יא/טו כל בו ח"ה עמ' תתסו
יא/טו כרוב ממשח
יא/טו לחם אבירים
יא/טו מקום דוד [אור יקרות דף מד ע"ד]
יא/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תלד
יא/טו פרי העץ דף פז ע"א
יא/טו רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רנו {הגהמ"י אות ל}
יא/טו שו"ת הרמ"ז עמ' פז
יא/טו שמחתי באומרים לי עמ' קפב
יא/טו תרומת הדשן שו"ת סי' רא {הגהמ"י אות ל}
יא/טז ארחות חיים ח"ב סי' כד אות ב
יא/טז ברור הלכה ע"ז לג ע"א ציון י
יא/טז ברור הלכה ע"ז לג ע"ב ציון ה
יא/טז בתי כנסיות דף מח ע"א
יא/טז דינא דחיי ח"א דף קמג ע"ג
יא/טז כוכבי בוקר עמ' רע
יא/טז כל בו ח"ה עמ' תתעז
יא/טז לחם אבירים
יא/טז שו"ת הרשב"א ח"ה סי' קיז, המיוחסות סי' קנט, מכ"י סי' סו
יא/טז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' עד, פט-צ
יא/יז אור שמח
יא/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/יז באר שרים (שולמן) עמ' מה
יא/יז ביתאל ח"א דף נב ע"א, נה ע"א
יא/יז ברור הלכה ע"ז לג ע"א ציון ה
יא/יז ברור הלכה ע"ז לג ע"ב ציון ח, ציון כ פסקה ד
יא/יז ברור הלכה ע"ז עד ע"ב ציון ה, ציון ח פסקה ד
יא/יז חי' הריצ"ד
יא/יז ידיו של משה
יא/יז יין המשמח סי' קלה ס"ק ב
יא/יז כל בו ח"ה עמ' תתפא
יא/יז לחם אבירים
יא/יז מעיני המים
יא/יז עמודי שלמה ח"ב עמ' ר-רא
יא/יז שארית נתן בנימין עמ' מה-מו {כ"מ}
יא/יז שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' קלח הערה 26, 32
יא/יז שמחתי באומרים לי עמ' קפא
יא/יז תחומין ח"ח עמ' 344
יא/יז תשובות ר"י הזקן עמ' 91 {הגהמ"י}
יא/יח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 140
יא/יח ארחות חיים ח"ב סי' כד אות ה
יא/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/יח בר ריב"א עמ' קפה
יא/יח ברור הלכה ע"ז לג ע"ב ציון כ
יא/יח דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' כד
יא/יח חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' מח ד"ה יורה דעה
יא/יח ידיו של משה
יא/יח יין המשמח סי' קלה ס"ק ח-י
יא/יח כל בו ח"ה עמ' תתפג
יא/יח מעיני המים
יא/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יח קרית מלך
יא/יח שו"ת הרדב"ז סי' אלף שפב
יא/יח שו"ת הריב"ש עמ' לד-לה
יא/יח שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' קלח הערה 26, 32
יא/יח שמחתי באומרים לי עמ' קפא, קפה, קפז-קפט, רה
יא/יח תורת האשם עמ' לד {וכן כוס של חרס}
יא/יח תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 128
יא/יט אמרי מנחם עמ' מה, נה
יא/יט ארחות חיים ח"ב סי' כד אות ה
יא/יט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/יט ביתאל ח"א דף נה ע"א
יא/יט בר ריב"א עמ' קפה
יא/יט ברור הלכה ע"ז לג ע"ב ציון ו {לח"מ}, ל
יא/יט ברור הלכה ע"ז עד ע"ב ציון ו
יא/יט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' עט
יא/יט חי' הריצ"ד
יא/יט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' פ ד"ה מעתה
יא/יט כל בו ח"ה עמ' תתפג
יא/יט כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף כא ע"ב
יא/יט לחם אבירים
יא/יט מעיני המים
יא/יט משפטי עזיאל ח"ח עמ' קא
יא/יט פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' רנג, רעא
יא/יט שארית נתן בנימין עמ' מו {כ"מ}
יא/יט שמחתי באומרים לי עמ' קעח-רח
יא/יט שערי זבולון יו"ד סי' טו ס"ק ו
יא/יט תבואות שמש דף נ ע"ב
יא/יט תשובה מיראה (תשסו) עמ' ט
יא/כ ארחות חיים ח"ב סי' כד אות ז
יא/כ ברור הלכה ע"ז עד ע"ב ציון א, ה
יא/כ ברור הלכה ע"ז עה ע"א ציון א
יא/כ דינא דחיי ח"א דף קמו ע"ג
יא/כ התורה והמדינה חי"א עמ' שסה
יא/כ חזו"א יו"ד סי' נד ס"ק יא
יא/כ חיים לעולם ח"א דף נח ע"ד
יא/כ כל בו ח"ה עמ' תתפו
יא/כ כרוב ממשח
יא/כ לחם אבירים
יא/כא ארחות חיים ח"ב סי' כד אות ח
יא/כא בנין משה ח"א עמ' קפא {רק בא"י}
יא/כא ברור הלכה ע"ז עד ע"ב ציון א
יא/כא ברור הלכה ע"ז עה ע"א ציון י פסקה א
יא/כא כל בו ח"ה עמ' תתפו
יא/כא כרוב ממשח
יא/כא לחם אבירים
יא/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כא תפארת חיים (שאכעט) דף פא ע"ב
יא/כב ארחות חיים ח"ב סי' כד אות ח
יא/כב ביתאל ח"א דף נה ע"ב
יא/כב ברור הלכה ע"ז עד ע"ב ציון א
יא/כב גבול יהודה (ציר') דף יב ע"ב
יא/כב גינת ראובן תרומות עמ' תרע
יא/כב כל בו ח"ה עמ' תתפז
יא/כב כרוב ממשח
יא/כב לחם אבירים
יא/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כב משנה הלכות ח"ה סי' קה {בזה"ז}
יא/כג ארחות חיים ח"ב סי' כד אות י
יא/כג בית אהרן וישראל גל' כג עמ' סג
יא/כג ברור הלכה ע"ז עה ע"א ציון י
יא/כג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' שמט
יא/כג כרוב ממשח
יא/כג לחם אבירים
יא/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כג קרית מלך
יא/כג שם טוב - השלמה
יא/כג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' שכו {שעה"מ}
יא/כד ארחות חיים ח"ב סי' כד אות ט
יא/כד ברור הלכה ע"ז עה ע"א ציון ה
יא/כד כל בו ח"ה עמ' תתצ
יא/כד כרוב ממשח
יא/כד לחם אבירים
יא/כד מראה הגדול ח"ב דף לח ע"ב
יא/כד נועם ח"ט עמ' רנא {עונה}
יא/כד עדות ביעקב (בוטון) דף רלד ע"ב
יא/כד שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קנט
יא/כה אבני נזר חו"מ סי' מ
יא/כה אהל שרה לאה עמ' תרפח {צ"פ}
יא/כה אור הישר [מקום שמואל ליו"ד סי' קיט ס"א, מפרשים לעיל פ"ג הכ"א ופ"ח ה"ז]
יא/כה אור הנר (ראטה) עמ' 17
יא/כה אוריין תליתאי (תאומים) סי' קי
יא/כה אמונת עתיך גל' 111 עמ' 136 {צ"פ}, 137-139
יא/כה ארחות חיים ח"ב סי' כג אות טז
יא/כה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/כה בית שערים יו"ד סי' א
יא/כה בכורי הארץ עמ' 141 {א"י כולה}
יא/כה בני ציון (שפירא) דף סא ע"ד {הוחזק בכשרות}
יא/כה בנין משה עמ' קנו {ישראל בחזקת כשרות רק בא"י}
יא/כה בציר אליעזר ח"א דף כו ע"ד {נאמנות ע"א}
יא/כה ברור הלכה יבמות יד ע"א אחרי ציון ב
יא/כה ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון ג
יא/כה בשבילי השחיטה סי' ח ס"ק ג {יין בזה"ז}
יא/כה גבול יהודה (ציר') דף סד ע"ג {ראב"ד}, סה ע"ג
יא/כה גביע הכסף ח"ב עמ' א {בזה"ז אין חזקת כשרות}
יא/כה דבר יהושע (שו"ת) ח"ג חו"מ סי' ל
יא/כה דבר שמואל (אבוהב) סי' פט
יא/כה דברי יואל - שו"ת עמ' קמג-קמו, תפב
יא/כה דברי יואל ויקרא ח"ב עמ' שמא
יא/כה דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' רמז {רק בא"י}
יא/כה דברי יואל מועדים ח"ד עמ' שכו
יא/כה הלכה פסוקה ח"ד עמ' קסה הערה 79
יא/כה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמב
יא/כה ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א רלח ע"א]
יא/כה זכר אברהם יצחק עמ' 11
יא/כה זכר יצחק (תשן) עמ' רצה
יא/כה חזקה רבה יו"ד הלכה כא
יא/כה חי' חתם סופר
יא/כה חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' מב, שבועות עמ' רכג
יא/כה חלק לוי עמ' רצא {רדב"ז}
יא/כה חסדי דוד ח"ה עמ' תתלח
יא/כה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' עד-עה
יא/כה טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תה
יא/כה יחוה דעת ח"ד עמ' רלה
יא/כה כהונת רפאל עמ' קיב
יא/כה כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' לד
יא/כה כל בו ח"ה עמ' תשצח
יא/כה כרם שלמה (אמריליו) דף טז ע"ג, יז ע"ג {כ"מ}
יא/כה לב שלם [פרי תואר סי' קיט ס"ק א דף רנח ע"ב]
יא/כה לחם אבירים
יא/כה מאמר מרדכי (נסים) דף פו ע"ב
יא/כה מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' רלג
יא/כה מוריה גל' רה עמ' לג {כ"מ}
יא/כה מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' קלד, קמב, רצג
יא/כה מנהגי מצרים יו"ד אות יד
יא/כה מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/כה מקום דוד [אור יקרות דף מד ע"ד]
יא/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כה משנה הלכות ח"ד סי' ד {בזה"ז}
יא/כה משנה הלכות ח"ו סי' קס {בזה"ז}
יא/כה משנה הלכות ח"ז סי' קז {וכן בשר}
יא/כה עזר מיהודה עמ' קנח, רכ {רק בא"י יש לישראל חזקת כשרות}
יא/כה עצי חיים על מועדים עמ' נו
יא/כה פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כג דף כד ע"ב
יא/כה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רמט
יא/כה קרית מלך
יא/כה שארית יהודה (בלום) דף לג ע"ד {מאדם המוחזק בכשרות}
יא/כה שו"ע הרב יו"ד סי' א, קו"א אותיות א-ב
יא/כה שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' כה
יא/כה שו"ת הרשב"א ח"א סי' תה
יא/כה שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
יא/כה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' יז
יא/כה שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תמז
יא/כה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קפא-קפב, כרך ב עמ' תצב
יא/כה שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' רמג, ח"ב עמ' ריב-ריג
יא/כה תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ב ע"א {ראב"ד}, ג ע"ב
יא/כו אבקת רוכל (תשעז) עמ' תרכג
יא/כו אנצי"ת ע' אורח הע' 38-37
יא/כו ארחות חיים ח"ב סי' כג אות טז
יא/כו בית שערים יו"ד סי' א
יא/כו בכור שור עמ' קנ
יא/כו בן הרמה
יא/כו בני דוד
יא/כו ברור הלכה ע"ז לט ע"ב ציון ג
יא/כו דבר שמואל (אבוהב) סי' קעה
יא/כו הלכה רבה ח"ג עמ' 95
יא/כו הלכות קטנות ח"א סי' קג
יא/כו הר המלך ח"ד עמ' לח
יא/כו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קנח
יא/כו חזון יחזקאל ע"ז פ"ה ה"ז
יא/כו חזקה רבה יו"ד הלכה כא, פט עמ' 45-44, הלכה קע עמ' 277
יא/כו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכג
יא/כו כל בו ח"ה עמ' תשצט
יא/כו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סה ע"ב {הגהמ"י}
יא/כו מוריה גל' רה עמ' לג
יא/כו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 161
יא/כו מנחת יצחק (שטרק) דף טז ע"ג {הגהמ"י}
יא/כו מצות ראיה עמ' קלא
יא/כו מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/כו שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' צ
יא/כו שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' כה
יא/כו שו"ת הרמ"ז סי' נא
יא/כו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' ז
יא/כו שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
יא/כו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שמט
יא/כו תקנת השבים עמ' 414


יב/276 הלכות מאכלות אסורות פרק יב *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ אורה ושמחה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מנוחת אליהו ח"ג
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שם יוסף (אליקים)
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אבני נזר יו"ד סי' קיד אות ו
יב/א אוצרות הרמב"ם
יב/א אור הישר [כ"מ לעיל פי"א הי"א]
יב/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 140
יב/א ארחות חיים ח"ב סי' כג אות טז
יב/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/א ביתאל ח"א דף נב ע"ב
יב/א ברור הלכה ע"ז נו ע"ב ציון ב פסקה ו
יב/א ברור הלכה ע"ז נח ע"א ציון א
יב/א ברור הלכה ע"ז נט ע"ב ציון ב
יב/א דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [פי' - צ"ל פי]
יב/א הר המלך ח"ד עמ' לח
יב/א חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ט ס"ק ד-ה, ז
יב/א חזו"א יו"ד סי' מז ס"ק יד, כ, סי' מט ס"ק א, סי' נ ס"ק ד
יב/א חזו"א על הרמב"ם
יב/א חי' חתם סופר
יב/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רנט, רסד, רסח-רעא
יב/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רכד
יב/א ידיו של משה
יב/א ישועות יעקב נזיקין עמ' תק
יב/א כוכבי בוקר עמ' כז
יב/א כל בו ח"ה עמ' תת
יב/א לב ארי (רביץ) עמ' 130
יב/א לבושי מרדכי או"ח עמ' שפח
יב/א לחם אבירים
יב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/א משרת משה (נבר)
יב/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' סג
יב/א נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' צט
יב/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קז, קכט
יב/א פרי העץ דף קיז ע"ב
יב/א קהל יהודה - חי' השו"ע דף נו ע"ב וע"ד
יב/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קמ
יב/א קרית מלך
יב/א שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קסז-קסח {ראב"ד}
יב/א שו"ת הרשב"א ח"ג סי' שסו
יב/א שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' כז
יב/ב אבני נזר יו"ד סי' קיג אות נ
יב/ב אור הישר [אור שמח לעיל פי"א הי"א]
יב/ב ארחות חיים ח"ב סי' כג אות טז-יז
יב/ב ברור הלכה ע"ז ס ע"א ציון ב
יב/ב ברור הלכה ע"ז עב ע"ב ציון א
יב/ב חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ט ס"ק ה, סי' י ס"ק ז
יב/ב חזו"א יו"ד סי' מו ס"ק ה, סי' מט ס"ק ט
יב/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תתפט
יב/ב ידיו של משה
יב/ב ישועות יעקב נזיקין עמ' תמז
יב/ב כל בו ח"ה עמ' תתא
יב/ב לחם אבירים דף ס ע"ב
יב/ב מעשה בצלאל סי' רכ
יב/ב סדר יעקב ח"א לדף ס ע"א (ד"ה ואי)
יב/ב פרי העץ דף קכה ע"ב
יב/ב פרי יצחק (תשעו) עמ' קב, קד {לח"מ}
יב/ב תשובות הראב"ד סי' קמו
יב/ג ארחות חיים ח"ב סי' כג אות יח
יב/ג ביתאל ח"א דף נב ע"ג
יב/ג ברור הלכה ע"ז ס ע"א ציון ג
יב/ג הגהות חבר בן חיים
יב/ג הר המלך ח"ח עמ' סד
יב/ג חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ט ס"ק ד
יב/ג יין המשמח סי' קלב ס"ק יא
יב/ג כל בו ח"ה עמ' תתג
יב/ג מעשה רקח
יב/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רכז
יב/ג תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 94
יב/ד ארחות חיים ח"ב סי' כג אות יח
יב/ד ביתאל ח"א דף נב ע"ג
יב/ד ברור הלכה ע"ז ס ע"א ציון ד
יב/ד יין המשמח סי' קלב ס"ק יא
יב/ד כל בו ח"ה עמ' תתד
יב/ד נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' ק
יב/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קח
יב/ה ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ז, יח
יב/ה ברור הלכה ע"ז נז ע"א ציון א פסקה ד
יב/ה כל בו ח"ה עמ' תתה
יב/ו ארחות חיים ח"ב סי' כג אות יט
יב/ו ברור הלכה ע"ז נח ע"ב ציון א
יב/ו ויקח אברהם [בגדי יו"ט (קריספין) כג ע"ד]
יב/ו חיים ומלך
יב/ו כל בו ח"ה עמ' תתה
יב/ו מי באר (אופנהיימר) דף כ ע"ד
יב/ו נאות אפרים ח"א עמ' ריג
יב/ו פרי יצחק (תשעו) עמ' קג
יב/ז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות יט
יב/ז ביתאל ח"א דף נה ע"ב
יב/ז ברור הלכה ע"ז נח ע"א ציון א
יב/ז חזו"א יו"ד סי' מז ס"ק ז, סי' נב ס"ק ה
יב/ז חזו"א על הרמב"ם
יב/ז חי' חתם סופר
יב/ז כל בו ח"ה עמ' תתה
יב/ז מעיני המים
יב/ז מעשה רקח
יב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קסח
יב/ח ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כ, לו
יב/ח ביתאל ח"א דף נה ע"ב
יב/ח ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון א
יב/ח כל בו ח"ה עמ' תתו
יב/ח משרת משה (נבר)
יב/ח ס' המקח עמ' קמג, רח
יב/ח שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נד
יב/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 140
יב/ט ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כא
יב/ט בזך לבונה עמ' נח
יב/ט ביתאל ח"א דף נו ע"א
יב/ט ברור הלכה ע"ז נז ע"א ציון א פסקה ד
יב/ט ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ו, ח
יב/ט חי' חתם סופר
יב/ט חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רסה, רסח, רעא
יב/ט יין המשמח סי' קכה ס"ק ב
יב/ט כל בו ח"ה עמ' תתט
יב/ט לבושי מרדכי יו"ד עמ' צט
יב/ט לחם אבירים
יב/ט מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 378-379
יב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ט משרת משה (נבר)
יב/ט עבודת מתנה עמ' רלב
יב/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קמא
יב/ט עמודי שלמה ח"ב עמ' רט
יב/ט פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רנ
יב/ט פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כח דף ל ע"ב-ע"ד {נוצר ביד}, סי' כט דף לא ע"ב-ע"ג {מדד בקנה}
יב/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסא ע"ג
יב/ט קהל יהודה - חי' השו"ע דף נז ע"א {כ"מ}
יב/ט שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י סי' קעט {מדד בקנה}
יב/ט שמחתי באומרים לי עמ' רפט-רצ
יב/ט שרידים גל' י עמ' נח-נט
יב/ט תשובות הראב"ד סי' קמד, קמו
יב/י אהל משה (וינברג) דף ה ע"ד {שלא כדה"נ}
יב/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 141
יב/י ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כא
יב/י אש תמיד עמ' רכד
יב/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/י ברור הלכה ע"ז נט ע"ב ציון ד
יב/י ברית הלוי השלם
יב/י גור אריה שמות פ' לד אות יט
יב/י דליית הכרם עמ' תתתטו {ראב"ד} [דמשקרב - צ"ל דמשקרא]
יב/י הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יז ס"ק לא
יב/י חזו"א טבול יום סי' ה ס"ק ב
יב/י חזו"א על הרמב"ם
יב/י חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רסט-רע
יב/י כל בו ח"ה עמ' תתט
יב/י לחם אבירים
יב/י מעשה רקח
יב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמ {ראב"ד}
יב/י עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קכח, קלא
יב/י פרי העץ דף קכה ע"ב
יב/י פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמה
יב/י ראשית בכורים דף קיב
יב/י שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מו
יב/י שברי לוחות עמ' 90 {הגהמ"י}
יב/י שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קע
יב/י שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' צג {ראב"ד}
יב/י שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' לז
יב/י שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 321
יב/י שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קה
יב/י תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשסז
יב/י תשובות הראב"ד סי' קמד
יב/יא אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תס
יב/יא אש תמיד עמ' רכד
יב/יא ברור הלכה ע"ז עב ע"ב ציון ד, ציון ה פסקה א
יב/יא דברי יששכר דף ב ע"ג
יב/יא דינא דחיי ח"א דף קנא ע"ג
יב/יא הגהות חבר בן חיים
יב/יא הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יז ס"ק לא
יב/יא חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ט ס"ק ו
יב/יא חזו"א יו"ד סי' מז ס"ק א, ה, סי' מח ס"ק ו
יב/יא יין המשמח סי' קכו ס"ק ד
יב/יא פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רנ
יב/יא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמה
יב/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור ו הערה 48
יב/יא שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נד, נו
יב/יא תשובות הראב"ד סי' ג
יב/יב אבן הספיר (ספרקה) עמ' נה {הגהמ"י}
יב/יב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תס
יב/יב אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 14 {כ"מ}
יב/יב ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כב
יב/יב בית אהרן וישראל גל' מח עמ' עג
יב/יב ביתאל ח"א דף נב ע"ג
יב/יב ברור הלכה ע"ז עב ע"א ציון כ
יב/יב דעת סופר יו"ד סי' נ {ראב"ד}
יב/יב חזו"א על הרמב"ם
יב/יב חי' הריצ"ד
יב/יב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רסג
יב/יב יד המלך (פלומבו)
יב/יב ימי שלמה
יב/יב ישועות יעקב נזיקין עמ' תעז
יב/יב כל בו ח"ה עמ' תתיב
יב/יב מגן שאול (קצנ') עמ' סח
יב/יב מוריה גל' רלח עמ' ה {ניצוק חיבור}
יב/יב מנוחת משה דף קכז ע"ד {ראב"ד}
יב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' נט {הגהמ"י}
יב/יב נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' לא
יב/יב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' פח
יב/יב פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כח דף ל ע"ג {ניצוק חיבור}
יב/יב קרבן אשר עמ' רמה {ניצוק חיבור}
יב/יב שו"ע הרב או"ח סי' תנא ס' נט
יב/יב שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נד
יב/יב שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' מא
יב/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' ד
יב/יב תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 124
יב/יג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 141
יב/יג ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כב
יב/יג בית זבול ח"ב סי' כה אות יח
יב/יג ברור הלכה ע"ז עב ע"א ציון י
יב/יג הגהות חבר בן חיים
יב/יג יין המשמח סי' קלד ס"ק א, ז
יב/יג כל בו ח"ה עמ' תתצב
יב/יג מעיני המים
יב/יג תשובות הראב"ד סי' קמג
יב/יד אור שמח
יב/יד ברור הלכה ע"ז עב ע"ב ציון ה
יב/יד הגהות חבר בן חיים
יב/יד הרמב"ם והלכותיו
יב/יד חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' י ס"ק ז
יב/יד חזו"א יו"ד סי' מח ס"ק ו, ט
יב/יד חזו"א על הרמב"ם
יב/יד חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' קב {מל"מ}
יב/יד ידיו של משה
יב/יד יין המשמח סי' קכו ס"ק ב {לח"מ}
יב/יד מוריה שנה ח גל' ד (חכמי אשכנז)
יב/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יד משרת משה (נבר)
יב/יד פרי העץ דף קכה ע"ב
יב/טו ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כב
יב/טו ברור הלכה ע"ז נח ע"א ציון ב
יב/טו חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' י ס"ק ז
יב/טו חזו"א יו"ד סי' מז ס"ק ה, יד, סי' מח ס"ק ט
יב/טו חזו"א על הרמב"ם
יב/טו חי' הריצ"ד לקמן פט"ז הכ"ח
יב/טו חסד לאברהם (אלקלעי) ח"א דף קכט ע"א
יב/טו חסדי דוד ח"י עמ' קטו
יב/טו יין המשמח סי' קכו ס"ק ב, ד, סי' קלד ס"ק ב
יב/טו כל בו ח"ה עמ' תתיח
יב/טו לב שלם [מעיל שמואל (פלורנטין) בחי' הרמב"ם דף כג]
יב/טו לחם אבירים
יב/טו משרת משה (נבר)
יב/טו פרי העץ דף פג ע"ב
יב/טו רדב"ז לקמן פט"ז הכ"ח
יב/טז אמונת עתיך גל' 127 עמ' 61 {כ"מ}
יב/טז אנצי"ת ע' גוי הע' 849
יב/טז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כב
יב/טז ביתאל ח"א דף נו ע"א
יב/טז ברור הלכה ע"ז סט ע"א ציון ג
יב/טז הר המלך ח"ד עמ' לח, ח"ח עמ' סד-סה
יב/טז חזקה רבה או"ח הלכה עו
יב/טז חי' עזיאל
יב/טז ידיו של משה
יב/טז יין המשמח סי' קכט ס"ק ב {כ"מ}, ד {כ"מ}, ו עמ' קסד, ס"ק ט {כ"מ}
יב/טז כוכבי בוקר עמ' תקעא {הגהמ"י}
יב/טז כל בו ח"ה עמ' תתיח
יב/טז כרוב ממשח
יב/טז לחם אבירים
יב/טז מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/טז מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/טז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קכא
יב/טז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רכב
יב/טז שמחתי באומרים לי עמ' רכ
יב/יז אנצי"ת ע' גוי הע' 849
יב/יז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כב
יב/יז ברור הלכה ע"ז סט ע"א ציון ג
יב/יז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רעו
יב/יז יין המשמח סי' קכט ס"ק ה {לח"מ}
יב/יז כל בו ח"ה עמ' תתיט
יב/יז כרוב ממשח
יב/יז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קכא
יב/יז קהל יהודה - חי' השו"ע דף ס ע"ד, סא ע"א {כ"מ}
יב/יז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תצט
יב/יז שמחתי באומרים לי עמ' רכ, רכג
יב/יח ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כב
יב/יח ברור הלכה ע"ז סט ע"א ציון ז
יב/יח יין המשמח סי' קכט ס"ק כ
יב/יח כל בו ח"ה עמ' תתיט
יב/יח כרוב ממשח
יב/יח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קכא
יב/יט ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כג
יב/יט ברור הלכה ע"ז ע ע"א ציון ו
יב/יט כל בו ח"ה עמ' תתכ
יב/יט לחם אבירים
יב/יט שם טוב - השלמה
יב/כ ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כד
יב/כ ברור הלכה ע"ז ע ע"א ציון ג
יב/כ הגהות רימ"א {לח"מ}
יב/כ חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' יב לדף ע ע"א
יב/כ יין המשמח סי' קכט ס"ק כז
יב/כ כל בו ח"ה עמ' תתכ
יב/כ כרוב ממשח
יב/כ קרית מלך
יב/כא אנצי"ת ע' בריה הע' 61-63
יב/כא ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כד
יב/כא ברור הלכה ע"ז ע ע"א ציון ב
יב/כא חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רכז
יב/כא ידיו של משה
יב/כא יין המשמח סי' קכח ס"ק ד-ה
יב/כא כל בו ח"ה עמ' תתכ
יב/כא כרוב ממשח
יב/כא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 231
יב/כא קהל יהודה - חי' השו"ע דף ס ע"ג
יב/כב ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כה
יב/כב ברור הלכה ע"ז ע ע"א ציון י
יב/כב כל בו ח"ה עמ' תתכא
יב/כג אחי וראש - תשובות דף כב ע"ד
יב/כג ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כה
יב/כג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/כג ברור הלכה ע"ז ע ע"א ציון ד
יב/כג ברור הלכה ע"ז ע ע"ב ציון א
יב/כג ידיו של משה
יב/כג כל בו ח"ה עמ' תתכא
יב/כג כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' נ
יב/כג לחם אבירים
יב/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/כג סדר יעקב ח"ב לדף ע ע"ב (ד"ה ההיא)
יב/כג קהל יהודה - חי' השו"ע דף ס ע"ג {כ"מ}
יב/כג שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' נב {ראב"ד}
יב/כג תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 113, 115
יב/כד ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כה
יב/כד ברור הלכה כתובות כז ע"א ציון ג פסקה א
יב/כד ברור הלכה ע"ז ע ע"ב ציון י
יב/כד בתי כנסיות דף ב ע"א
יב/כד ידיו של משה
יב/כד כל בו ח"ה עמ' תתכב
יב/כד מעיני המים
יב/כד מענה לשון עמ' קא
יב/כד צפנת פענח
יב/כה ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כה
יב/כה ביתאל ח"א דף נב ע"ג
יב/כה ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ד
יב/כה כל בו ח"ה עמ' תתכב
יב/כה לחם אבירים
יב/כה קרית מלך
יב/כו ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כה
יב/כו ברור הלכה ע"ז סט ע"ב ציון ב
יב/כו הלכה רבה ח"ג עמ' 89
יב/כו כל בו ח"ה עמ' תתכג
יב/כו לחם אבירים
יב/כו סדר יעקב ח"ב לדף ע ע"א (ד"ה שם)
יב/כו קרן הצבי מצוה ה אות ב, מצוה קיט אות ה
יב/כז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כה
יב/כז ביתאל ח"א דף נב ע"ג
יב/כז ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ג
יב/כז חזו"א על הרמב"ם
יב/כז יד אברהם מכשירין קונטרס יד להכשר אות לט
יב/כז כל בו ח"ה עמ' תתכד
יב/כז לחם אבירים
יב/כז צפנת פענח
יב/כח אהל משה (לוין) ח"ב דף ב ע"ב {לח"מ}
יב/כח אשר למלך
יב/כח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/כח בית אהרן (קריספין) דף מא ע"ג
יב/כח בית זבול ח"ב סי' כה אות יח
יב/כח ביתאל ח"א דף נה ע"ג
יב/כח ברור הלכה ב"מ כד ע"ב ציון א
יב/כח ברכות שמים מכות פ"ב אות רלא
יב/כח ברכת שאול עמ' שצג
יב/כח דברות משה ב"ב ח"א סי' יח ענף א
יב/כח דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' כה
יב/כח דרך ישרה ח"א עמ' עח
יב/כח זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שלא
יב/כח זכרון יוסף (שטיינהרט) אהע"ז סי' ה
יב/כח חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' ל
יב/כח יורה חכימא (תשח) עמ' רמג {לא הזכיר עקולי ופשורי}
יב/כח יין המשמח סי' קכט ס"ק לד
יב/כח מנחת יהודה (בוים) דף קכב ע"ב {השמיט עקולי ופשורי}
יב/כח מעיני המים
יב/כח מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/כח משנת אליעזר (רבינ') עמ' לג
יב/כח נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רלו
יב/כח נתיב מאיר
יב/כח עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקכט, תקלג, תקנד
יב/כח עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף פד ע"ד
יב/כח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סד
יב/כח פינות הבית דף כא ע"ד
יב/כח פרי האדמה ח"ד
יב/כח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' סו אות יז
יב/כח קובץ ביאורים (שפירא)
יב/כח קונטרסי שעורים ב"ב דף 176
יב/כח שו"ת רשב"ש עמ' תסד
יב/כח שער המלך ח"א עמ' קיז
יב/כח שערי זיו ח"ב דף עה ע"א
יב/כט אור הישר [לח"מ לעיל פ"י הי"ג]
יב/כט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 142
יב/כט אשר למלך
יב/כט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/כט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שמט
יב/כט ביתאל ח"א דף נה ע"ג
יב/כט ברור הלכה ע"ז ע ע"א ציון כ
יב/כט דברות משה ב"ב ח"א סי' יח ענף א
יב/כט הגהות חבר בן חיים
יב/כט חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קנג ד"ה ובחידושי, עמ' קנד ד"ה ובזה {חבית שפתחוה גנבים אם רוב גנבי העיר ישראל היין מותר וכו'}
יב/כט חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' ל
יב/כט ידיו של משה [דברי אמת קונטרס ט דף פח, תוס' ב"ב נו ע"ב]
יב/כט יין המשמח סי' קכט ס"ק לט
יב/כט יצחק ירנן [עי' חידושי הל' חמץ פ"ב הי"ב ד"ה או שבא עכבר] {לח"מ}
יב/כט לחם אבירים
יב/כט מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/כט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמב
יב/כט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' ע
יב/כט קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קו
יב/כט שו"ת רשב"ש עמ' תסד
יב/כט שלחן המלך
יב/כט שערי זיו ח"ב דף עה ע"א


יג/277 הלכות מאכלות אסורות פרק יג *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ אורה ושמחה
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מנוחת אליהו ח"ג
יג/רה"פ מעשה רקח
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם יוסף (אליקים)
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כו
יג/א ברור הלכה ע"ז לא ע"א ציון ג
יג/א ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ד
יג/א ברור הלכה ע"ז ע ע"ב ציון ב
יג/א חי' הריצ"ד
יג/א חסדי דוד ח"ה עמ' תתעה
יג/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רכו, תטו-תטז
יג/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קכב ע"ג, רכב, רעו
יג/א כוכבי בוקר עמ' רמד
יג/א כל בו ח"ה עמ' תתכה
יג/א לחם אבירים דף לה ע"א, ס ע"ג
יג/א מעיני המים
יג/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/א משנת יעקב
יג/א שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קכג
יג/א שם טוב
יג/א שמחתי באומרים לי עמ' ריט
יג/ב ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כו
יג/ב אשר למלך
יג/ב אשר לשלמה (אשכנזי)
יג/ב ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ד
יג/ב ברור הלכה ע"ז ע ע"ב ציון ב
יג/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רכו, רכז {ראב"ד}, תטו-תטז
יג/ב יין המשמח סי' קכט ס"ק יב, סי' קל ס"ק יא
יג/ב כוכבי בוקר עמ' תקסט {אשר לשלמה}
יג/ב כל בו ח"ה עמ' תתכה
יג/ב לב שלם [שו"ת פני יהושע יו"ד סי' ז דף טז ע"ג, יז ע"א]
יג/ב לחם אבירים
יג/ב מעיני המים
יג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ב משנת יעקב
יג/ב נטע שורק דף קפז ע"ב
יג/ב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קיט {מרכה"מ}, קכ
יג/ב צמח צדקה - שו"ת עמ' קסא
יג/ב שם טוב
יג/ב שמחתי באומרים לי עמ' ריט, רכג
יג/ב שערי תורה (לעוו) חולין עמ' ג
יג/ג אגם מים עמ' נט {לח"מ}
יג/ג ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כז
יג/ג ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ד
יג/ג גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' טז
יג/ג חי' חתם סופר
יג/ג יין המשמח סי' קלא ס"ק ב, ז
יג/ג כל בו ח"ה עמ' תתכו
יג/ג לב שלם [שו"ת מר"י קצבי סי' ז דף כג-כו]
יג/ג לחם אבירים
יג/ג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' עא]
יג/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רכז
יג/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שכא
יג/ג שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רלו
יג/ג שם טוב
יג/ג שמחתי באומרים לי עמ' רכח
יג/ד אנצי"ת ע' גומלין הע' 52
יג/ד ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כז
יג/ד ביתאל ח"א דף נא ע"ד
יג/ד ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ד
יג/ד כתר המלך
יג/ד לחם אבירים
יג/ד פרי העץ דף קכד ע"ג
יג/ד קרית מלך
יג/ד שמחתי באומרים לי עמ' רכח
יג/ה אגם מים עמ' נז-נט {מותר בלי חותם אף בלי "התקבלתי"}
יג/ה ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כז
יג/ה ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ד
יג/ה חי' חתם סופר
יג/ה טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תלד
יג/ה כל בו ח"ה עמ' תתלא
יג/ו ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כז
יג/ו ברור הלכה ע"ז ס ע"ב ציון ד
יג/ו כל בו ח"ה עמ' תתלב
יג/ז אור הישר [חיים שאל ח"א סי' סב]
יג/ז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כח
יג/ז ברור הלכה ע"ז ע ע"ב ציון ד
יג/ז דברות משה פסחים עמ' יג
יג/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 23
יג/ז חזקה רבה יו"ד הלכה קלז
יג/ז ידיו של משה
יג/ז יין המשמח סי' קכט ס"ק לג {מסיפס}
יג/ז כל בו ח"ה עמ' תתלב
יג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רלו-רלז
יג/ז שם טוב
יג/ח אור הישר [מ"מ לעיל פ"ח ה"י]
יג/ח ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כט
יג/ח ברור הלכה ב"מ כד ע"ב ציון א
יג/ח ברור הלכה ע"ז לא ע"א ציון ג
יג/ח דבש תמר
יג/ח הגהות חבר בן חיים
יג/ח הרמב"ם והלכותיו
יג/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 208
יג/ח חסדי דוד ח"י עמ' קכה
יג/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תכז-תכט
יג/ח יין המשמח סי' קל ס"ק א, ו, י
יג/ח יכין ובועז ח"א סי' קיט עמ' 271-273, סי' קכ עמ' 281, 285, 286
יג/ח כל בו ח"ה עמ' תתלג
יג/ח לחם אבירים
יג/ח משנת יעקב
יג/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' נה אות ב ואילך
יג/ח שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קכג
יג/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שכא, שכב
יג/ט ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כט
יג/ט באר מים חיים (נוסינזון) ע"ז דף לא
יג/ט ברור הלכה ע"ז לא ע"א ציון ג
יג/ט ברור הלכה ע"ז סט ע"א ציון ג פסקה ח
יג/ט גבורות יצחק עמ' קצז
יג/ט דברות משה ב"ב ח"א סי' יח ענף א
יג/ט דברות משה שבועות-ע"ז עמ' רנא {ואם הפקיד ביד עכו"ם בחותם אחד הרי זה אסור בשתייה ומותר בהנייה, וכ"מ ב/י}
יג/ט חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' לה
יג/ט חסדי דוד ח"ה עמ' תתעה
יג/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רכז {ראב"ד}, תטו-תטז
יג/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רכב, רמז ע"א
יג/ט יין המשמח סי' קל ס"ק ד, יא {דוקא ייחד מקום}
יג/ט ישורון ד עמ' תרמו {חושש החלפה גם בחותם אחד}
יג/ט כוכבי בוקר עמ' רמד
יג/ט כל בו ח"ה עמ' תתלד
יג/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רמ
יג/ט לב שלם [פרי תואר סי' קיח ס"ק ג דף קנה ע"ג]
יג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ט משנת יעקב
יג/ט נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' נג ס"ק ב
יג/ט סדר יעקב ח"א לדף לא ע"א (ד"ה המפקיד, ד"ה כיון)
יג/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קיח
יג/ט קהל יהודה - חי' השו"ע דף סג ע"א
יג/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קכג, קצ
יג/ט שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' נ
יג/ט שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' מד
יג/ט שמחתי באומרים לי עמ' רכב-רכג
יג/י אגם מים עמ' נג {הבדל בין איסור תורה לאיסור דרבנן}
יג/י ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כט
יג/י ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון מ
יג/י ברור הלכה ע"ז לט ע"א ציון כ
יג/י גבול יהודה (ציר') דף לג ע"א
יג/י גבורות יצחק עמ' קפב
יג/י דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [ופלעלן - צ"ל ופלפלין]
יג/י הגהות חבר בן חיים
יג/י חי' כתב סופר נזיקין עמ' קמה
יג/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תכב-תכג
יג/י יד המלך (פלומבו)
יג/י כהונת רפאל עמ' קיד
יג/י כל בו ח"ה עמ' תתלה
יג/י לחם אבירים
יג/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 360
יג/י פרי האדמה ח"ד
יג/י קרית מלך
יג/י שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קמג {לח"מ}
יג/י תורה לשמה (תשעג) עמ' רעז
יג/י תשובות ר"י הזקן עמ' 248 {הגהמ"י אות ז}
יג/יא אהל יצחק, תשובות דף טו ע"א
יג/יא אור שמח
יג/יא אנצי"ת ע' גר תושב הע' 174, 176
יג/יא ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כט
יג/יא בית דוד (פילוסוף) יו"ד דף כט ע"ד, ל ע"ד
יג/יא בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קיא, קיג
יג/יא בית דינו של שלמה יו"ד סי' יב
יג/יא ברור הלכה ע"ז נז ע"א ציון ב פסקה ד (השני)
יג/יא ברור הלכה ע"ז סד ע"ב ציון ו פסקה ג {או"ש}, ציון ז פסקה ג
יג/יא הרמב"ם - שמרנות עמ' 90
יג/יא הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנג
יג/יא חזו"א יו"ד סי' סה ס"ק ג
יג/יא חקרי הלכה (ויין) עמ' 27
יג/יא חשבונות של מצוה עמ' תלד
יג/יא כל בו ח"ה עמ' תתלט
יג/יא כפתור ופרח (תשו) דף קפ ע"ג
יג/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' עט
יג/יא לקוטי סופר ח"ב דף כג ע"א
יג/יא מראות הים עמ' עה-עז {יראה לי}
יג/יא סדר יעקב ח"א לדף ח ע"ב (ד"ה אלא)
יג/יא עוגת אליהו דף מב ע"ב
יג/יא פנים מאירות (תשפ) ח"ג עמ' קסב
יג/יא פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כח דף ל ע"ג, סי' כט דף לא ע"ד {ישמעאלי שלא בכוונה}
יג/יא שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' מג
יג/יא שו"ת מהרלב"ח סי' מא
יג/יא שם טוב
יג/יא שמחתי באומרים לי עמ' רט-רלח
יג/יא שרידים גל' י עמ' ס
יג/יא תשובה מיראה
יג/יא תשובה מיראה (תשסו) עמ' ט, עב
יג/יב אנצי"ת ע' גר תושב הע' 170, 171
יג/יב ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כט
יג/יב בית דינו של שלמה יו"ד סי' יב
יג/יב בנין יחזקאל סי' י
יג/יב ברור הלכה ע"ז סד ע"ב ציון ו פסקה ג
יג/יב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנג
יג/יב כל בו ח"ה עמ' תתלט
יג/יב מהרי"ט אלגזי פ"א אות ג
יג/יב מראות הים עמ' עה-עז
יג/יב קרית מלך
יג/יב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קעט
יג/יב שמחתי באומרים לי עמ' רט-רלח
יג/יב תחומין חכ"ב עמ' 456
יג/יב תשובה מיראה
יג/יב תשובה מיראה (תשסו) עמ' ט, עב
יג/יג אמר יוסף (אלקלעי)
יג/יג ארחות חיים ח"ב סי' כג אות כט
יג/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/יג ברור הלכה ע"ז נח ע"ב ציון ב
יג/יג ברור הלכה ע"ז נט ע"א ציון ב
יג/יג ברור הלכה ע"ז עב ע"ב ציון ג
יג/יג דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה עח
יג/יג דינא דחיי ח"א דף קנב ע"א
יג/יג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רסח, רעא
יג/יג ידיו של משה
יג/יג יין המשמח סי' קכה ס"ק ג {שמא יבוא לדרוך}
יג/יג כל בו ח"ה עמ' תתלט
יג/יג סתרי ומגיני (תשכג) עמ' יט
יג/יג עבודת מתנה עמ' רנ
יג/יג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קכב {הגהמ"י}
יג/יג תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 93
יג/יג תשובות הראב"ד סי' ע
יג/יד אבן לב דף פד ע"ד, פה ע"ג
יג/יד אבני שהם (פרץ) דף נא ע"ב {לח"מ}
יג/יד אוצרות הרמב"ם
יג/יד אז ישיר עמ' קיב
יג/יד ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לא
יג/יד בדבר מלך חי"ח עמ' רעח {וכן מותר שיריח העכו"ם בחבית של יין שלנו ומותר לישראל להריח בחבית של יין נסך ואין בזה משום איסור שאין הריח כלום לפי שאין בו ממש}
יג/יד בזך לבונה עמ' ק, קח
יג/יד בית המדרש
יג/יד בית ישחק
יג/יד בן יהודה סי' קמב
יג/יד ברור הלכה ע"ז סו ע"ב ציון ב
יג/יד ברור הלכה פסחים כו ע"א ציון ד
יג/יד דברי יהודה דף יט ע"ב {ריח אין בו ממש}
יג/יד דברי יהודה סי' ד אות ו
יג/יד דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [שידח - צ"ל שיריח]
יג/יד דרך ישרה ח"א עמ' פב
יג/יד הגהות חבר בן חיים
יג/יד זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' עז
יג/יד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' שג, שה, שצב
יג/יד יגיעת ערב פסחים עמ' קעז
יג/יד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קכב
יג/יד יד המלך (לנדא), גם בתוספות דף כג ע"א
יג/יד יד פשוטה אהבה עמ' תתשל
יג/יד ימי שלמה
יג/יד כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
יג/יד כל בו ח"ה עמ' תתמב
יג/יד כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' סד
יג/יד לחם אבירים
יג/יד מאמר המלך
יג/יד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 208 {ריחא לאו מילתא}
יג/יד מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 12
יג/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קעא
יג/יד משה ידבר (תשעו) עמ' קעא
יג/יד עטרת ישראל עמ' מה
יג/יד צבי תפארת סי' י
יג/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תע, תקלז
יג/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קעא אות א
יג/יד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רעב-רעד
יג/יד שופריה דיעקב (מערך) דף כה
יג/יד שם טוב
יג/יד שם יוסף (מועטי)
יג/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 349
יג/יד תפארת אריה עמ' עד {או"ש}
יג/יד תפארת חיים (שאכעט) דף פה ע"ג
יג/טו אגרות הגרי"ד עמ' כ
יג/טו אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 106, 115, 116
יג/טו ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לב עמ' 263
יג/טו אשר למלך הל' שבת פ"כ ה"ג {למה לא קנסו לקנות בחזרה}
יג/טו בד קודש (דאנון)
יג/טו בדבר מלך חט"ז עמ' ע
יג/טו בית הלל (כגן) ע"ז עמ' ק
יג/טו ביתאל ח"א דף נה ע"ג
יג/טו ברור הלכה ע"ז סב ע"א ציון א
יג/טו ברכת יצחק (פאלער) עמ' ל
יג/טו דרך המלך (רפפורט)
יג/טו הלכה רבה ח"א עמ' 186
יג/טו חוף ימים ח"א סי' א אות א, סי' טו אות ב
יג/טו חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רכא
יג/טו חקרי לב (לווינבוק) דף כב ע"ד
יג/טו ידבר שלום ח"ב עמ' לב
יג/טו ידיו של משה
יג/טו יין המשמח סי' קלב ס"ק ח
יג/טו כל בו ח"ה עמ' תתמג
יג/טו לחם אבירים
יג/טו מהרי"ט אלגזי פ"ה אות נא או"ק ה
יג/טו מנחת יהודה (בוים) דף מה ע"ב
יג/טו נזר המלך
יג/טו נר יצחק (ארדיט) עמ' נה
יג/טו ס' התרומות עמ' תתרמב
יג/טו סדר יעקב ח"ב לדף סב ע"א (ד"ה כתב הרמב"ם)
יג/טו סופר המלך עמ' קסו
יג/טו ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' רנ {כל דבר שהוא אסור בהנייה דמיו מותרין חוץ מע"ז וכו'}, רנג {והחמירו חכמים בסתם יינם להיות דמיו אסורין כדמי יי"נ שנתנסך לע"ז, ולח"מ}
יג/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מט אות ד
יג/טו קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' צא
יג/טו קרבן אליצור דף קכ ע"א-ע"ב {לח"מ}
יג/טו שדה הארץ ח"ג דף צח ע"ב {השמיט שביעית}
יג/טו שם טוב
יג/טו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נד אות ד
יג/טז אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' טו ד"ה ואף דמצינו {לח"מ}
יג/טז אמת ליעקב נשים עמ' שז {יקבור}
יג/טז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לב עמ' 263
יג/טז ברור הלכה ע"ז סב ע"א ציון א
יג/טז ברור הלכה ע"ז סב ע"ב ציון ב
יג/טז גבורת יהודה פסחים סי' לא
יג/טז חוף ימים ח"א סי' ב אות א
יג/טז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' תמו ד"ה ובע"ז {ואם נתנו לו בשכרו כסות או כלים או פירות הרי זה ישרוף אותן ויקבור האפר, לח"מ - וכיון דהוא פסק שם דעבדינן לכתחלה כר' יוסי דשוחק וזורה לרוח למה כתב כאן שיקבור אותן בזורה לרוח סגי}
יג/טז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' לב
יג/טז כל בו ח"ה עמ' תתמה
יג/טז לב שלם [חי' מחנה אפרים]
יג/טז לחם אבירים
יג/טז מעיני המים
יג/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/טז סדר יעקב ח"ב לדף סב ע"ב (ד"ה אתי, ד"ה ולקברינהו)
יג/טז ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' רנו {השוכר את החמור להביא עליו יין וכו' נתנו לו בשכרו כסות וכו' הרי זה ישרוף אותן ויקבור האפר וכו'}
יג/טז קרית מלך
יג/טז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קעא
יג/טז שם טוב
יג/יז אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 130
יג/יז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לב עמ' 264
יג/יז אשר למלך הל' ע"ז פ"י ה"ד עמ' נד
יג/יז חוף ימים ח"א סי' ב אות ב, ח"ג סי' א אות ב
יג/יז כל בו ח"ה עמ' תתמה
יג/יז מנחת חינוך ח"א עמ' שצח
יג/יז מעדני ארץ כלאים עמ' קמח
יג/יז מרכבת המשנה מהדו"ב הל' ע"ז פ"י ה"ד
יג/יז נתן פריו ביצה עמ' מ
יג/יז פרי יצחק (תשעו) עמ' עו
יג/יז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף כ ע"א
יג/יז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קעב
יג/יז שם טוב
יג/יח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' י
יג/יח אור הישר [חי' חת"ס ע"ז סב ע"א]
יג/יח ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לב עמ' 264
יג/יח אשר למלך הל' ע"ז פ"י ה"ד עמ' נד
יג/יח בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קיח
יג/יח ברור הלכה ע"ז יט ע"ב ציון ד
יג/יח ברור הלכה ע"ז סה ע"א ציון ב
יג/יח דעת מרדכי ח"א דף ע ע"ג, עא ע"ב
יג/יח דרך המלך (רפפורט)
יג/יח חוף ימים ח"א סי' ג אות ב, סי' ד אות ב
יג/יח חי' חתם סופר
יג/יח חסדי דוד ח"ה עמ' תתעח
יג/יח יין המשמח סי' קלג ס"ק ד עמ' רפח
יג/יח כוכבי בוקר עמ' תקכב
יג/יח לחם אבירים
יג/יח מפענח צפונות עמ' 95
יג/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יח קרבן אשר עמ' רמה
יג/יח שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' מט
יג/יח שם טוב - השלמה
יג/יח תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ב ע"א {ראב"ד}
יג/יח תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 96
יג/יט ברור הלכה ע"ז סה ע"א ציון ב פסקה א
יג/יט דרך המלך (רפפורט)
יג/יט כל בו ח"ה עמ' תתמו
יג/יט מקראי קדש (תשנג) עמ' צז
יג/כ אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' מה אות א
יג/כ ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לב עמ' 264
יג/כ ברור הלכה ע"ז עא ע"א ציון ב
יג/כ ידיו של משה
יג/כ כל בו ח"ה עמ' תתמו
יג/כ לחם אבירים
יג/כ מהרי"ט אלגזי פ"א אות ג
יג/כ שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקעו
יג/כ שם טוב
יג/כא אבני ציון ח"ב סי' עז אות ו
יג/כא אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 119
יג/כא ברור הלכה ע"ז סד ע"א ציון ד
יג/כא דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' קפח
יג/כא חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קעד
יג/כא ימי שלמה
יג/כא כל בו ח"ה עמ' תשסז
יג/כא לחם אבירים
יג/כא מרגליות הים סנהדרין סח ע"ב אות יג {צ"פ}
יג/כא צפנת פענח
יג/כא קרית מלך
יג/כא תולדות יצחק (הורוביץ) דף מט ע"א
יג/כב אמונת אליעזר דמאי עמ' שצח
יג/כב אנצי"ת ע' גר הע' 118
יג/כב ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לב עמ' 264
יג/כב באר יהודה הל' ע"ז פ"ז ה"ה
יג/כב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כט ע"ג
יג/כב בינת נבונים דף כא ע"א
יג/כב בית המדרש
יג/כב בנין יחזקאל סי' י (יח ע"ג)
יג/כב ברור הלכה ע"ז סד ע"א ציון ו
יג/כב דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' א ד"ה ובזה יתיישב
יג/כב דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' לא ד"ה וברמב"ם וד"ה ולפענ"ד
יג/כב דרך המלך (רפפורט)
יג/כב זכרון שמואל עמ' רע, רעג
יג/כב חזון יחזקאל דמאי פ"ו הי"ב
יג/כב חי' ר' שמואל ב"ב עמ' כו
יג/כב חיבת שמואל סי' סו-סח
יג/כב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שנב {אבי עזרי}
יג/כב כל בו ח"ה עמ' תתמז
יג/כב לחם אבירים דף ס ע"ג
יג/כב מלבושי יו"ט ח"א דף פב ע"ג, פג ע"ג
יג/כב מעשה רק"ם (קורייאט) דף ט ע"ד
יג/כב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יג/כב נתיבי ים קדושין עמ' קז
יג/כב סדר יעקב ח"ב לדף סד ע"א (ד"ה דאקילו)
יג/כב עץ חיים (אבלסון) עמ' רצ
יג/כב קונטרסי שעורים קדושין שעור טז אות ד
יג/כב ראשית בכורים דף קח
יג/כב שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קצא
יג/כג אבני נזר אהע"ז סי' קכ אות ו
יג/כג אמונת שמואל (תשנט) עמ' קלד
יג/כג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שב
יג/כג ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לב עמ' 264
יג/כג בית אפרים או"ח (תרמד) דף סו ע"א
יג/כג ביתאל ח"א דף נה ע"ג
יג/כג ברור הלכה ע"ז עא ע"א ציון ו
יג/כג ברור הלכה ע"ז עב ע"א ציון כ פסקה ב {לח"מ}
יג/כג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' ערה
יג/כג הגהות חבר בן חיים
יג/כג יין המשמח סי' קלב ס"ק יב
יג/כג כל בו ח"ה עמ' תתמז
יג/כג לחם אבירים
יג/כג מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ הל' מכירה פ"ד ה"ז והל' זכייה פ"א הי"ד]
יג/כג נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כט
יג/כג ס' המקח עמ' קמב
יג/כג עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף כא ע"א {כ"מ}
יג/כג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רמג
יג/כג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תכז, תכח
יג/כג צפנת פענח
יג/כג שו"ת בית אפרים או"ח סי' לז (ד"ה אלא)
יג/כג שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שכא
יג/כג תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רמז
יג/כד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 143
יג/כד ביתאל ח"א דף נב ע"ב
יג/כד ברור הלכה ע"ז עא ע"א ציון ו
יג/כד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' ערה
יג/כד דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ}
יג/כד הר המלך ח"ח עמ' סה
יג/כד חזו"א על הרמב"ם
יג/כד חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 290
יג/כד חי' הריצ"ד
יג/כד ישועות יעקב נזיקין עמ' תפ
יג/כד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קפב ע"ד {מל"מ}
יג/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/כד ס' המקח עמ' רח {ראב"ד}
יג/כד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' פח
יג/כד קונטרסי שעורים ב"ק שעור יד אות טו
יג/כד קרבן אשר עמ' רמה
יג/כד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קפו
יג/כד שער המלך ח"א עמ' כד
יג/כד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שכא
יג/כה אבן ישראל (פישר)
יג/כה אות היא לעולם ח"א דף ע ע"ב
יג/כה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תע
יג/כה ברור הלכה ע"ז סג ע"א ציון ל
יג/כה דובר מישרים
יג/כה חי' חתם סופר
יג/כה מי הים אמרות עמ' עט
יג/כה מקראי קדש (תשנג) עמ' תח
יג/כה משנת יעקב נזיקין עמ' רנג {התכוון להזיקו}
יג/כה עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קלט
יג/כה ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' רסט {הנותן דינר לחנוני עכו"ם ואמר לפועלו וכו'}
יג/כה שו"ע הרב או"ח סי' תנ ס' כב
יג/כה שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפח
יג/כה שם טוב
יג/כו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' מה אות כ
יג/כו ברור הלכה ע"ז סג ע"א ציון ל
יג/כו חי' הרי"ט עמ' רלג
יג/כו יין המשמח סי' קלב ס"ק כב
יג/כו כל בו ח"ה עמ' תתמט
יג/כו ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' רסז {הואיל ולא נתייחד שעבודו הרי זה מותר}
יג/כו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שמט
יג/כו קרבן אליצור דף קכד ע"ב, קמט ע"ב
יג/כו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפח
יג/כו תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 97
יג/כז אפיקי מגינים שבת דף ב
יג/כז ברור הלכה ע"ז עא ע"א ציון ג
יג/כז יין המשמח סי' קלב ס"ק כו
יג/כז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשלב
יג/כז לב שלם [כנה"ג בחי' על הרמב"ם]
יג/כז מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/כז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קפט
יג/כח אבני אש (מילר) עמ' קסו
יג/כח אור הישר [אור שמח הל' מכירה פט"ו ה"ג, טוב טעם ודעת ח"ב סי' קלח]
יג/כח אור עולם (שניאורסון) עמ' 821
יג/כח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שב-שג
יג/כח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/כח ביתאל ח"א דף נה ע"ג
יג/כח ברור הלכה ע"ז נט ע"ב ציון ג
יג/כח דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' יט
יג/כח דברי אליהו (חזן) ח"ב עמ' עה
יג/כח דברי יחזקאל (מישור) עמ' שסד {כ"מ}
יג/כח דברי יחזקאל (תרצה) דף קיז ע"ג-ע"ד
יג/כח דובר מישרים
יג/כח דינא דמלכותא (שור) עמ' תתד
יג/כח דרכי איש דף יט ע"ג
יג/כח ויקח אברהם [מים קדושים, דרושים מב ע"ג]
יג/כח חי' כתב סופר
יג/כח חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רעד, שבועות עמ' רסט {כ"מ}
יג/כח חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמד
יג/כח חיים ומלך
יג/כח חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' יח
יג/כח חמדת ישראל ח"א דף צג ע"ג, צט ע"ג
יג/כח חק לישראל נזיקין עמ' 152, 388 {רדב"ז}
יג/כח טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רכא
יג/כח יד הלוי (פלוונא) דף סח ע"ד
יג/כח ידיו של משה
יג/כח יין המשמח סי' קלב ס"ק א
יג/כח ישועות יעקב נזיקין עמ' תצ
יג/כח כל בו ח"ה עמ' תשעב, תתנא
יג/כח כתב סופר חו"מ סי' כד {כ"מ}
יג/כח להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' קמ, ח"ו עמ' קעח, קצב
יג/כח להורות נתן אבות עמ' קכא
יג/כח לחם אבירים דף ס ע"ד
יג/כח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שכג
יג/כח מנחת חינוך ח"א עמ' שצז
יג/כח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקכא {כ"מ}
יג/כח מרגליות הים סנהדרין נז ע"א אות ו {צ"פ}
יג/כח משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' שלב {כ"מ}
יג/כח נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תר
יג/כח נרות אהרן
יג/כח נתן פריו ב"מ עמ' תנח
יג/כח סדר יעקב ח"א לדף נט ע"ב אות ב
יג/כח פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) במדבר עמ' קלד
יג/כח פרי יצחק (תשעו) עמ' של
יג/כח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף כה ע"א-ע"ד
יג/כח צפנת פענח (גם בהשמטות דף קיג ע"א)
יג/כח קונטרסי שעורים ב"ק שעור א אות יז, שעור יד אות טו
יג/כח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 140
יג/כח תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קל


יד/278 הלכות מאכלות אסורות פרק יד *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ אורה ושמחה
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מנוחת אליהו ח"ג
יד/רה"פ מעשה רקח
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ משנת יעקב
יד/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רמב-רמג
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ צפנת פענח
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שם טוב
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אבני דרך עמ' רמא
יד/א אבני ציון ח"ד עמ' רעו
יד/א אור דוד עמ' קפט
יד/א אור חדש (בלומ') דף סט ע"ב-ע"ג
יד/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג
יד/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עג
יד/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' פח
יד/א בדבר מלך ח"ד עמ' מ
יד/א בית אהרן וישראל גל' צו עמ' מב {כזית}
יד/א בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' נ
יד/א ברור הלכה סוכה ו ע"א לפני ציון ח, ברורי הראי"ה ה ע"ב ציון א, ודף ו ע"א ציון ב
יד/א ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות א, ז, יב
יד/א דרך המלך (רפפורט)
יד/א דרכי הים דף קסח ע"א {מל"מ}
יד/א ויקח אברהם [עוגת אליהו מה ע"א]
יד/א חזון יחזקאל מנחות פ"ה ה"א
יד/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שכט
יד/א ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' ל, לג
יד/א כל בו ח"ו עמ' א
יד/א כנה"ג [תומת ישרים - אהלי תם סי' מ]
יד/א לב איש עמ' תסז
יד/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' ס ע"א, חי"ב עמ' כו
יד/א מועדים וזמנים ח"ג סי' ריח עמ' נה
יד/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קמב
יד/א מחנה יוסף שבת עמ' קנ
יד/א מנחת חינוך ח"א עמ' יז, ח"ב עמ' קלה, תפג, ח"ג עמ' קפה
יד/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' כה עמ' 68, סי' כו עמ' 72
יד/א משפטי עזיאל ח"א עמ' רלז
יד/א נר דוד ח"א עמ' סד
יד/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תשלד
יד/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכח
יד/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיח, קלו
יד/א פנים חדשות [תומת ישרים מ]
יד/א קרבן פסח עמ' תתריג
יד/א קרית מלך
יד/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"א מקור 9
יד/א שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קעא אות א
יד/א שיח ערב פסחים עמ' קט
יד/א שם דרך פסחים עמ' קלח-קלט
יד/א שמחתי באומרים לי עמ' קלד
יד/א שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רסז
יד/א שערי תורת בבל עמ' 206
יד/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' לד-לה {שיעור איסור אכילה}
יד/ב אבן ישראל (בוהוש) עמ' רצא
יד/ב אבני ציון ח"ב סי' כה אות ה
יד/ב אהל משה (לוין) ח"א דף טז ע"ד
יד/ב אהלי תם עמ' צח
יד/ב אור דוד עמ' קפט
יד/ב אור הישר [לח"מ הל' אישות פ"ד הי"א והל' מעה"ק פי"ג הי"ד, מל"מ הל' שגגות פי"ג ה"ה (ד"ה אמנם), אור הישר ע"ז יב ע"ב]
יד/ב אור חדש (בלומ') דף סט ע"ב-ע"ג
יד/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 582
יד/ב אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק מד
יד/ב אמרי בינה (אש) דף נג ע"ד {שיעורים הל"מ}
יד/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג
יד/ב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שיד
יד/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עג-עד
יד/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' פט
יד/ב בדרך המלך עמ' רסט
יד/ב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 5 {חצי שיעור אסור מה"ת}
יד/ב בית האוצר ח"ב עמ' 7
יד/ב בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' כ
יד/ב בכורי אברהם דף קב ע"א {הל"מ}, קז ע"ג
יד/ב ברור הלכה יומא עג ע"ב ציון י פרק ב
יד/ב ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ה ע"ב ציון א
יד/ב ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' יד
יד/ב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות א, ז, יב, סי' ז אות א
יד/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' קיח
יד/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' עח
יד/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סו
יד/ב דברות משה ביצה עמ' פט {כל שהוא}
יד/ב דברי יצחק (הרצוג) דף מה ע"ב-ע"ג, מו ע"ד {חצי שיעור - מהתורה}
יד/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' נט
יד/ב דרך המלך (רפפורט)
יד/ב הגהות אליעזר דף ס ע"ב {כ"מ}
יד/ב המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 11
יד/ב הר המלך ח"ה עמ' שפו
יד/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קי
יד/ב ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) או"ח רכז ע"ג]
יד/ב ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקלו
יד/ב זכר יצחק (תשן) עמ' שח
יד/ב חוף ימים ח"א סי' כ אות א
יד/ב חי' ר' חיים הלוי דף לה
יד/ב חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קסב
יד/ב חלקת מאיר
יד/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שלה
יד/ב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רו
יד/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' מג
יד/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' עז
יד/ב טל נתן עמ' עו
יד/ב יד אליהו (בוקובזה) סי' ה אות יג, והערה 2
יד/ב יד המלך (לנדא)
יד/ב יד ישראל ח"ב
יד/ב יד סופר עמ' קסח
יד/ב ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' ל, לג
יד/ב ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רעה {שיעורין הל"מ}
יד/ב כל בו ח"ו עמ' א
יד/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קטז, קכו, תכד, תרנט
יד/ב כנה"ג
יד/ב כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' צד {כל שהוא}
יד/ב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קפא
יד/ב למודי ה' (תקמז) דף יח ע"ב, יט ע"א {כל שהוא}
יד/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 61
יד/ב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ח אות א-ב {אסור לאכול כלשהו - גם בשר בחלב}
יד/ב מועדים וזמנים ח"ג סי' ריח
יד/ב מועדים וזמנים ח"ג סי' ריח עמ' נה
יד/ב מוריה גל' קנט עמ' מג, גל' רלג עמ' נו {חצי שיעור אסור מה"ת}
יד/ב מחנה יוסף שבת עמ' קמט
יד/ב מטה אהרן פסחים עמ' קיד, קטז
יד/ב מי יהודה יו"ד סי' כג
יד/ב מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ב
יד/ב מנחת אשר שבת עמ' רכב
יד/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קח, ח"ג עמ' קפה
יד/ב מרחשת ח"א סי' ב אות ב
יד/ב משא יד ח"א עמ' עא {כלשהוא}
יד/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' 76 {כל שהוא מהתורה}
יד/ב משנה הלכות ח"ח סי' רלה
יד/ב משנת יעקב הפלאה עמ' לט-מ
יד/ב משפטי דרבנן עמ' לט, מב
יד/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף יב ע"ב
יד/ב נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קפה עמ' שנו
יד/ב נתן פריו מגילה עמ' קפה
יד/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכח
יד/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיח, קלו
יד/ב עין יהודה עמ' סג {עם כל השיעורין הל"מ}, סד
יד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצג
יד/ב צרור הכסף (גטיניו)
יד/ב קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קכב, קכג, קכה, רנ {כל שהוא}
יד/ב קול חיל עמ' יח
יד/ב רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לג
יד/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קעא אות א
יד/ב שו"ת מהרלב"ח סי' יח
יד/ב שו"ת רשב"ש עמ' תקיג
יד/ב שולי הגליון עמ' פד
יד/ב שיח ערב פסחים עמ' קט
יד/ב שם דרך יומא עמ' צט
יד/ב שם דרך פסחים עמ' קמא
יד/ב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שנו
יד/ב שמחתי באומרים לי עמ' קלד
יד/ב שמש מרפא עמ' קכד
יד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קמ
יד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קכט
יד/ב שער המלך - מעשה חושב ח"א עמ' ריב
יד/ב שערי טהר ח"ח סי' סו אות ב
יד/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 207
יד/ב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קלא ע"ב
יד/ב תורה לדעת ח"ו עמ' קעא
יד/ב תורת האשם עמ' קכה, קכז-קכח {הל"מ}
יד/ב תחומין חי"ד עמ' 353, 400, חי"ח עמ' 422 {חצי שיעור}
יד/ב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסח (שכא) {חצי שיעור פטור ממלקות, טעמו}
יד/ב תשובה מאהבה ח"א סי' קפב
יד/ג אב"י יושב אהל עמ' 98
יד/ג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' עט
יד/ג אבני זכרון (פפר) ח"א דף צח ע"ג
יד/ג אבני ציון ח"א סי' יב אות ב, ח"ב סי' עה אות ה, ח"ג עמ' רסח
יד/ג אברהם יגל
יד/ג אוצר השבת ח"א עמ' קכ {הנאת גרונו}
יד/ג אוצרות יהושע עמ' רלג
יד/ג אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק מא
יד/ג אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קל {הנאת גרונו}
יד/ג אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ז ד"ה ונראה, סי' כג ד"ה יש, שו"ת ח"ב סי' ט-ב [ב] ד"ה ומש"כ
יד/ג אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' מא
יד/ג אנצי"ת ע' אכילה הע' 7
יד/ג אסיפת שמועות תשרי עמ' כט
יד/ג אפיקי ים ח"ב דף טו
יד/ג באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שכו
יד/ג בית אהרן וישראל גל' נט עמ' נו {חייב על הנאת גרונו}
יד/ג בית שערים או"ח סי' קסב
יד/ג בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' נא
יד/ג ברור הלכה חולין קג ע"ב ציון ג
יד/ג ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות א, ז, יב
יד/ג גזע ישי דף קעג ע"א
יד/ג דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ}
יד/ג הגהות חבר בן חיים
יד/ג הגהות מוהר"י קרט עמ' ריד
יד/ג הר המלך ח"ה עמ' רעח-רפא
יד/ג ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקלו, תקמו {הנאת גרון}
יד/ג זכרון בנימין ח"ב עמ' תקלא
יד/ג חי' כתב סופר
יד/ג חי' ר' חיים הלוי דף לד
יד/ג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שיט
יד/ג חיים זכו עמ' פד, פו {הנאת גרונו}
יד/ג חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נג
יד/ג חמודי צבי בראשית עמ' תלג
יד/ג טל חיים (טל) ברכות עמ' תכט
יד/ג יד אברהם טהרות עמ' ח
יד/ג ידיו של משה
יד/ג יראה ואהבה עמ' נב
יד/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקצא-תקצב, תשט
יד/ג כתב סופר יו"ד סי' נז ד"ה והא {וכן חתיכה של נבילה וכו'}
יד/ג לב שלם [תוספת יוה"כ דף יג ע"א]
יד/ג לבושי מרדכי או"ח עמ' שע
יד/ג לבושי עז הל' תערובות עמ' ז {הנאת גרונו}
יד/ג להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' פה
יד/ג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קפד, קצב
יד/ג להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' כד
יד/ג להורות נתן מועדים ח"א עמ' קל
יד/ג לחיים בירושלים דף ע ע"ד
יד/ג לחם אבירים דף ס ע"ד
יד/ג לי לישועה
יד/ג לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ריג
יד/ג מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' קצד {כ"מ}
יד/ג מטה אהרן שבועות עמ' קיג
יד/ג מי באר (אופנהיימר) דף כו ע"ב, מג ע"ד, מח ע"א, נד ע"ג
יד/ג מי באר (אופנהיימר) דף מח ע"א {הקיאו}
יד/ג מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קח
יד/ג מנחת חינוך ח"א עמ' מ, סא, קח, קנה, ח"ב עמ' קל-קלא, שמז, תפג, תסה, ח"ג עמ' קסב, קפה, קצו
יד/ג מנחת יהודה (בוים) דף צו ע"ב {הנאת גרונו}
יד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' 72
יד/ג משברי ים עדל"ת סי' ז ס"ק טו
יד/ג משכנות לאביר יעקב ח"ב דף מ ע"ב
יד/ג משנה הלכות ח"ב סי' סו דף קג ע"א {הנאת גרונו}
יד/ג משנה הלכות ח"ג סי' רכ {הנאת גרונו}
יד/ג משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' קכז
יד/ג נטע שעשועים (שליסל) עמ' לד, מ {הנאת גרונו}
יד/ג נרות אהרן
יד/ג נשמת אברהם ח"ב עמ' כח
יד/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מב אות א
יד/ג סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קסה
יד/ג עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קנא
יד/ג עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' שכח
יד/ג עלה עזרא עמ' ח
יד/ג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' ריג
יד/ג פסקי אליהו ח"א עמ' יח {בין השיניים}, לה {הקיא חצי זית וחזר ואכלו}
יד/ג פרי אברהם פסחים סי' כג אות ד
יד/ג צל החכמה דף לא ע"א
יד/ג צמח דוד (רפפורט) אות קעו, קפב
יד/ג קדשי יהושע עמ' תרסו, תרעא, תתנ, אלף רע
יד/ג קהלות יעקב פסחים סי' לד
יד/ג קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' יב
יד/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שעא, ח"ב עמ' קנג
יד/ג קרבן פסח עמ' תתריג
יד/ג קרן הצבי מצוה ד אות א
יד/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' ריז
יד/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' מד אות א
יד/ג שדה יצחק עמ' סט
יד/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צט, תלט, תמא
יד/ג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קפב
יד/ג שמות בארץ (תשנט) עמ' צו
יד/ג שנות חיים (קלוגר) עמ' תלד
יד/ג שעורי מצוות (מילר) דף כ ע"ב
יד/ג שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות ו
יד/ג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קלא ע"ד
יד/ג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' כז, כרך ב עמ' רפד
יד/ג תורה לשמה (תשעג) עמ' קמז
יד/ג תורת המצוה דף לג ע"ד
יד/ג תורתו של ר"מ סי' כ
יד/ג תשובות רי"ח זוננפלד עמ' רמג {אכל חצי זית}
יד/ד אבני חפץ ח"ד עמ' רכה
יד/ד אגרות משה או"ח ח"א סי' עא
יד/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' שעג-שעה
יד/ד אורח משפט עמ' קטו ע"א
יד/ד אמונת יהושע עמ' תרלח
יד/ד אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' טו ד"ה ומה
יד/ד אפריון ט עמ' לג
יד/ד בית אהרן וישראל גל' נב עמ' קז
יד/ד בית אהרן וישראל גל' צד עמ' פב-פד {תפח}
יד/ד בית אפרים יו"ד (תרמד) דף לט ע"ד
יד/ד בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שטז
יד/ד ברכות שמים מכות פ"ג אות רל
יד/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנה
יד/ד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שכ
יד/ד גינת ורדים (הלוי) או"ח גן המלך סי' קכב
יד/ד גן דוד דף מב ע"ב
יד/ד דברות משה ברכות עמ' שנב {היה פחות מכזית מבתחלה ונתפח ועמד על כזית אסור ואין לוקין עליו}
יד/ד דרך המלך (רפפורט)
יד/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' כג
יד/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' לה, מו-מז, תקלג
יד/ד חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' ו ס"ק ג
יד/ד חזון יחזקאל ב"מ פ"ג ה"ה
יד/ד חי' כתב סופר קדשים עמ' רט
יד/ד חמדת יעקב עמ' 127
יד/ד חמדת ישראל ח"א דף נ ע"ד, נא ע"א
יד/ד טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קפג
יד/ד טל נתן עמ' עז
יד/ד יראה ואהבה עמ' רמ
יד/ד כבוד הלבנון דף ע ע"א-ע"ב {תפח - מדרבנן}
יד/ד לה' הארץ ומלואה ח"ב עמ' קא
יד/ד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קעו
יד/ד מגידות (תשעג) סי' קכד עמ' לח, מ
יד/ד מועדים וזמנים ח"ג סי' רסה
יד/ד מוריה גל' רכט עמ' קכ
יד/ד מי הדעת עוקצין עמ' קה, קיא
יד/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מב ע"ג
יד/ד מנחה טהורה דף עח ע"א {כ"מ}
יד/ד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תמו, תנב
יד/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' קנז
יד/ד מנחת חינוך ח"א עמ' עז, קסא
יד/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תנט
יד/ד מציאות קטן סי' סא
יד/ד מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 123
יד/ד משה ידבר (תשעו) עמ' נח
יד/ד משנה הלכות ח"ג סי' קיא
יד/ד משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' קי
יד/ד משנת יעקב קרבנות עמ' נח
יד/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלט ע"ב
יד/ד ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רז
יד/ד סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קנז
יד/ד עורה שחר דף יח ע"ב
יד/ד ענפי ארז (זי') דף קלט ע"א
יד/ד פני חמה דף טו ע"ב {תפח או נתמעט}
יד/ד פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' צז
יד/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רה, ריג
יד/ד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א מקור 69 {צ"פ}
יד/ד שארית ישראל (תשעד) דרוש ז עמ' 137
יד/ד שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רמט
יד/ד שם יוסף (אליקים)
יד/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' לד, מ
יד/ד שערי טהר ח"ו סי' ו אות ג, ח"ח סי' סו אות ב, סי' סח
יד/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מט ע"ד
יד/ד תפארת אהרן עמ' נו
יד/ה אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' כז אות א
יד/ה אוצמפה"ת חלה פ"א מ"א הע' 107, 114 {צ"פ}
יד/ה אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ב הע' 23
יד/ה אחיעזר ח"ב סי' י אות ה
יד/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עז
יד/ה בית לוי (גולדברג) דף פו ע"א
יד/ה בית שערים ח"ג סי' ד
יד/ה דברי אברהם (מנדלסון) דף נ ע"ג {חמשת המינים מצטרפים}
יד/ה חי' בר נחמני דף ז ע"ג, ח ע"ד {איסור מצטרף אם הוא מטעם אחד}, מד ע"ג
יד/ה חי' משנה פסחים עמ' קסא {צירוף מיני דגן לחמץ}
יד/ה חי' ר' חיים הלוי דף נח
יד/ה חמודי ציון ח"א לדף קיד ע"ב ד"ה אכלן לחצאין אות ב
יד/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רנג
יד/ה מהרי"ט אלגזי חלה אות יח או"ק א
יד/ה מנוחת משה דף סב ע"ד {נבילה מצטרפת עם טריפה}
יד/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כד ע"ד
יד/ה מנחת חינוך ח"א עמ' סב, קח, ח"ב עמ' תסה-תסו, ח"ג עמ' קפה, רלג
יד/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קעד
יד/ה עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא כד עמ' קא {צירוף נבילה וטריפה}
יד/ה קהל יהודה - חי' השו"ע דף טז ע"ג
יד/ה קרית מלך
יד/ה שמחתי באומרים לי עמ' רמא-רמב, רמד, רנו-רנז
יד/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שמג
יד/ה שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסח ע"א
יד/ו אבן ישראל (בוהוש) עמ' קפו {ראב"ד}
יד/ו אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רלג {ר"ח הלוי}
יד/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 143
יד/ו אמונת אליעזר ערלה עמ' רצו {מצטרף לכזית}
יד/ו אש דת (דוברין) דף לו ע"א
יד/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עז
יד/ו בארות יצחק (הכהן) עמ' שב
יד/ו בית אבא (גוטווירטה) דף כז ע"א
יד/ו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שכו, שלו
יד/ו בנין הלכה עמ' קטו {ר"ח הלוי}
יד/ו ברור הלכה ע"ז סו ע"א ציון ד פסקאות ב, ד
יד/ו ברור הלכה שבת פט ע"ב ציון ב פסקה ב {רדב"ז}
יד/ו דובר ישרים פסח עמ' שכז
יד/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 218
יד/ו זכר טוב עמ' קד
יד/ו חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' א ס"ק ג
יד/ו חוף ימים ח"א סי' יח אות ב, סי' לא אות ב
יד/ו חוקי חיים (שו"ב) עמ' יג
יד/ו חזו"א יו"ד סי' כה ס"ק ב
יד/ו חי' בר נחמני דף כ ע"א, נג ע"ב {ראב"ד}
יד/ו חי' הגר"ח החדש עמ' מ
יד/ו חי' ר' חיים הלוי
יד/ו חק המלך
יד/ו טל חיים (סגל) עמ' כב
יד/ו ידיו של משה
יד/ו יראה ואהבה עמ' רמא
יד/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' נא
יד/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנז
יד/ו כרתי ופלתי סי' צח אות ד, יא
יד/ו לבושי עז הל' תערובות עמ' מח {צירוף למלקות}
יד/ו מהרי"ט אלגזי חלה אות יח או"ק ב
יד/ו מחנה חיים ח"א סי' צב דף קמח ע"ג
יד/ו מלואי אבן - שו"ת עמ' כג
יד/ו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קנד {ר"ח הלוי}
יד/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' ק, קל
יד/ו מראות הים עמ' עח-פ
יד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ו משנת חיים מנחות עמ' שפה
יד/ו משרת משה (נבר)
יד/ו נדרי זריזין ח"ב עמ' רלה
יד/ו נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מב אות א
יד/ו עבודת מתנה עמ' רנח
יד/ו עמק יהושע ח"א דף נג
יד/ו שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף ק ע"ב, קב ע"א
יד/ו שם אליעזר דף סא ע"ד {ראב"ד}
יד/ו שמחתי באומרים לי עמ' רלט-רסח
יד/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שמד
יד/ו שעלי דעת גל' ז עמ' 75
יד/ו תשובה מיראה (תשסו) עמ' ט
יד/ז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ל
יד/ז איים בים מכות פ"ג סי' כו אות ו
יד/ז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג
יד/ז אש דת (דוברין) דף לה ע"ד, לו ע"א-ע"ג
יד/ז ברית אברהם (פרנס) עמ' שלא
יד/ז בשבילי הפסח סי' ט אות ו
יד/ז דברי יחזקאל (מישור) עמ' רצה
יד/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף צז ע"א
יד/ז חלת לחם (תשנח) עמ' ב
יד/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קסז
יד/ז טל חיים (טל) ברכות עמ' תלג
יד/ז יחלק שלל ח"ג עמ' עט {עובר בכל כזית}
יד/ז כל בו ח"ו עמ' א
יד/ז מגד יהודה ח"א סי' פו אות מג
יד/ז מחנה יוסף סוטה עמ' סט
יד/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' לג
יד/ז משאת מרדכי מכות עמ' קכב
יד/ז משנת ר' אהרן שבת עמ' פז
יד/ז משנת רבנו יוסף עמ' 120
יד/ז עבודת הלוי עמ' מט
יד/ז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רד
יד/ז שם יוסף (אליקים)
יד/ז שמחתי באומרים לי עמ' שנג {מעשה רקח}
יד/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' סב
יד/ח אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ס אות ז
יד/ח אבני ציון ח"א סי' ס אות א
יד/ח אנצי"ת ע' אכילה הע' 69, 75, ע' אכילת פרס הע' 6
יד/ח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג, אות ס עמ' 322
יד/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רעב
יד/ח בדבר מלך חי"א עמ' שע
יד/ח בדבר מלך חי"ז עמ' קכט {האוכל כשעורה או כחרדל מאחד מכל מאכלות האסורים ושהה מעט וחזר ואכל כחרדל וכן עד שהשלים כזית בין בשוגג בין במזיד אם שהה מתחלה ועד סוף כדי אכילת שלש ביצים יצטרף הכל והרי הוא חייב כרת או מלקות או קרבן כמו שאכל כזית בבת אחת וכו'}
יד/ח בית שערים או"ח סי' עח, קעז
יד/ח ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות ב
יד/ח ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שיט, פסחים עמ' קעב
יד/ח גור אריה ויקרא פ' יד הע' 221
יד/ח גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' יז, לקט תשובות סי' רצא, רצו
יד/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סה
יד/ח ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקלו {כשעורה}, תקפד
יד/ח זכרון בנימין ח"א עמ' צ
יד/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' תריב
יד/ח זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תיג
יד/ח חוף ימים ח"א סי' כ אות ב
יד/ח חזו"א על הרמב"ם
יד/ח חזון לימים ח"א עמ' רכז
יד/ח חי' בר נחמני דף כז ע"ד
יד/ח חסדי דוד ח"ז עמ' תש
יד/ח טוב טעם עמ' כב {פרס - שלשה ביצים}
יד/ח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' עד
יד/ח יד סופר עמ' ק
יד/ח יכין ובועז ח"א סי' עו עמ' 200
יד/ח יקרא דשכבי (דוד) דרוש כ דף מח ע"ד, מט ע"א-ע"ב
יד/ח כל בו ח"ו עמ' א
יד/ח כללי המצוות (תאומים) עמ' קסג
יד/ח לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף רכ ע"ג]
יד/ח מאור החיים עמ' כה
יד/ח מועדים וזמנים ח"ג סי' ריז
יד/ח מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לב
יד/ח מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ב
יד/ח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' צט
יד/ח מנחת אשר פסחים עמ' ריד
יד/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קלא, תפד, תפו, ח"ג עמ' נ
יד/ח מקוה המים עמ' ז
יד/ח מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף ג
יד/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שצ
יד/ח נחלת בנימין עמ' עב
יד/ח נחלת עזרא ח"ב עמ' 70, 186, 200 {מל"מ}
יד/ח נרות אהרן
יד/ח עמודי שלמה ח"א עמ' שי, ח"ג עמ' כט
יד/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תיא
יד/ח ראשי בשמים (רבין) עמ' לז
יד/ח רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ד הע' 17
יד/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קכז {שהה}
יד/ח שו"ע הרב או"ח סי' תמב ס' א
יד/ח שו"ת מהרלב"ח סי' פח
יד/ח שם ישראל - שו"ת עמ' נט {כ"מ}
יד/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קפד, קפו
יד/ח שעורי מצוות (מילר) דף כ ע"ב
יד/ח תועפות ראם (באר) עמ' פא
יד/ח תורה אור (באנדי) עמ' שפט
יד/ט אב"י יושב אהל עמ' 95
יד/ט אבן הספיר (ספרקה) עמ' עו
יד/ט אבן פינה (נשר) עמ' ט
יד/ט אהל ישרים דף לד ע"ד
יד/ט אור הישר [לח"מ הל' שב"ע פ"ב ה"ד, רדב"ז הל' תרומות פ"י ה"ג]
יד/ט אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' לז, לט
יד/ט אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' טז ד"ה אם
יד/ט אסיפת שמועות תשרי עמ' כה
יד/ט אפיקי ים ח"ב דף קנ
יד/ט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג
יד/ט אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנב {כדי שתיית רביעית}, תרצג-תרצד
יד/ט בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' ס, קצב
יד/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ה ע"א-ע"ב {רמב"ם}, כב ע"ג {רדב"ז}
יד/ט בדבר מלך חי"ז עמ' קל, קלט {וכן השותה רביעית של סתם יינם מעט מעט או שהמחה את החמץ בפסח או את החלב וגמעו מעט מעט או ששתה מן הדם מעט מעט אם שהה מתחלה ועד טוף כדי שתיית רביעית מצטרפין ואם לאו אין מצטרפין}
יד/ט בית אפרים או"ח (תרמד) דף כה ע"א
יד/ט בית לוי (קאפשטיין) דף ח ע"ב
יד/ט בית מלך (חב"ד) עמ' 61
יד/ט בכורי אברהם דף קב ע"א {כדי שיעור שתיית רביעית}
יד/ט בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קנה
יד/ט ברית אברהם (פרנס) עמ' שלא
יד/ט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' סב
יד/ט גינת ורדים (הלוי) או"ח לקט תשובות סי' רצב, רצו, רצט
יד/ט גינת ראובן תרומות עמ' תקמו
יד/ט גליונות אבני נזר
יד/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' קיא
יד/ט דבר שמואל (אבוהב) סי' לה
יד/ט דברות משה זרעים עמ' רס {אם שהה מתחלה ועד סוף כדי שתיית רביעית מצטרפין}
יד/ט דברי יציב או"ח עמ' תקלד {רביעית}
יד/ט דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קיד
יד/ט דרך ישראל חולין סי' כט ס"ק ג
יד/ט האשכול (אוירבך) במפתח בסוף הספר עמ' 173
יד/ט הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קכד
יד/ט הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קמה
יד/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קטז
יד/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' לג
יד/ט ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תיד-תטו
יד/ט זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיח
יד/ט זכרון סופרים {אם שהה מתחילה ועד סוף וכו'} [עיין לחם משנה פ"ב משביתת עשור ה"ד ובמשנה ברורה סימן רי ובשעה"צ אות י"א]
יד/ט זרע אברהם (יצחקי) או"ח דף א ע"ג, ב ע"ב-ע"ד, ג ע"ד
יד/ט חבורי טהרה עמ' עח
יד/ט חוף ימים ח"א סי' כ אות ב, סי' כא אות א, ג, סי' כב אות ב, סי' מד אות ד
יד/ט חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קכ ע"ב
יד/ט חזו"א על הרמב"ם
יד/ט חי' בר נחמני דף מט ע"ב {מכת מרדות}, נא ע"ג, נב ע"ד, נג ע"א-ע"ב {רביעית}, נד ע"א {לא כתב יין ערלה}, נו ע"ב וע"ד, סז ע"ב {אין מצטרפים}
יד/ט חי' הגר"מ זמבה סי' ו
יד/ט חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' יב
יד/ט חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קנג, סנהדרין עמ' יז
יד/ט חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רמח, רנ
יד/ט חמדת ישראל ח"א דף לב ע"א
יד/ט חמדת שלמה עמ' רט {המחה חלב כמה שיעור להתחייב}
יד/ט חסדי דוד ח"ז עמ' תש
יד/ט חקרי הלכות (שומיאץ) דף יז ע"ב {איסוה"נ איסור מוסיף}
יד/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שלז-שלח
יד/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף ק
יד/ט טל חיים (טל) ברכות עמ' תכב, תכו, תכח-תכט
יד/ט יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' עד
יד/ט ידיו של משה
יד/ט יחוה דעת ח"ה עמ' צ
יד/ט יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' נז
יד/ט כל בו ח"ו עמ' א
יד/ט כתב סופר או"ח סי' קיז ד"ה ונראה לי
יד/ט לב איש עמ' רעח, תפד, תפו, תקכב
יד/ט לב דוד (פלדמן) עמ' צ {רביעית בחמץ}
יד/ט לב שלם [חזון נחום דף רכא ע"א]
יד/ט לבושי מרדכי או"ח עמ' נ
יד/ט לה' הארץ ומלואה ח"ב עמ' פח
יד/ט להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קפב, קפח, קפט
יד/ט מאור הקודש כריתות עמ' קעב
יד/ט מועדים וזמנים ח"ג סי' ריז, ח"ז סי' ריא
יד/ט מוריה גל' רמג עמ' קיג
יד/ט מחנה חיים ח"א סי' לג דף נא ע"ב
יד/ט מטה אהרן (הלוי) דף פא, פב ע"ד
יד/ט מטה אהרן פסחים עמ' לה, קג
יד/ט מטה אהרן שבועות עמ' צה {מל"מ}
יד/ט מי הדעת עוקצין עמ' כג {רדב"ז}, צה {המחה חלב}
יד/ט מנוחת משה דף קכט ע"ב {המחה}
יד/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כד ע"ב-ע"ג, מב ע"ב
יד/ט מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ב
יד/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קיב, ח"ג עמ' נ
יד/ט מצודת בן ציון דף א ע"א, ב ע"א {המחה חמץ}
יד/ט משאת המלך (תשסז) עמ' מ {רביעית}
יד/ט משאת המלך מועדים עמ' רט
יד/ט משברי ים אחע"א עמ' שצט
יד/ט משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכו-שכח, יו"ד עמ' צ
יד/ט משנת יעקב עבודה עמ' עח
יד/ט נדרי זריזין ח"ג עמ' קפה
יד/ט נועם חי"ט עמ' לו
יד/ט ניצוצי אש עמ' שפה
יד/ט נשמת אברהם ח"א עמ' ש-שא
יד/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' תרלד, תשסג, תתרכ
יד/ט פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' של
יד/ט פסקי אליהו ח"א עמ' לב-לג, סט
יד/ט קדשי יהושע עמ' תרעב
יד/ט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תצב
יד/ט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' ט
יד/ט קול דודי (תשף) (בקיצור)
יד/ט קול דודי כריתות סי' שי
יד/ט קרית מלך
יד/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קכא {רדב"ז}
יד/ט שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' טו עמ' קמב
יד/ט שו"ע הרב שער השמועה אות ט
יד/ט שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקיח
יד/ט שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ריב
יד/ט שולי הגליון עמ' פה-פז
יד/ט שלום ירושלים עמ' קסא
יד/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צז, קסח, תנג
יד/ט שלמי יוסף נזיר עמ' תמ
יד/ט שלמי נזיר עמ' קסז
יד/ט שם דרך פסחים עמ' קלא
יד/ט שם יוסף (אליקים)
יד/ט שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שנו, שפ
יד/ט שמות בארץ (תשנט) עמ' צב
יד/ט שנות חיים (קלוגר) עמ' סה, קפה
יד/ט שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שמד
יד/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קיז
יד/ט שערי ציון (כהן, תרצח) דף לד ע"ב {קובץ}
יד/ט תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' סח
יד/י אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיא-קיב
יד/י אבן פינה (נשר) עמ' קז
יד/י אבני נזר או"ח סי' שמט אות ג, יט, חו"מ סי' קצג
יד/י אבני ציון ח"ג עמ' קיד, קטו, קיח
יד/י אגורה באהלך דף לח ע"ד
יד/י אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכט ענף ד
יד/י אדני נחושת עמ' שכג, של
יד/י אדרת המלך עמ' קא-קד
יד/י אהלי יהודה (הכהן) דף א ע"א
יד/י אור דוד עמ' לא
יד/י אור האורים סי' יז {לוקים בב"ח גם שלכד"א}
יד/י אור יעקב פסחים דף כד ע"א, ועמ' 160
יד/י אור עולם (שניאורסון) עמ' 462 {צ"פ}
יד/י אור פני יהושע עמ' קב
יד/י אות ציון עמ' מו, נד
יד/י אחיעזר ח"ג סי' פג אות ד
יד/י אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שח
יד/י אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ז ד"ה לכן
יד/י אמרי דוד (שליסל) דף עה ע"א
יד/י אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כה
יד/י אנצי"ת ע' אכילה הע' 22, 24, 25, 28, ע' אסורי אכילה הע' 131, ע' אסורי הנאה הע' 90
יד/י אפיקי מגינים פסחים סי' כא-כב, מב
יד/י ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג
יד/י ארשת צבי עמ' צב, צה-צו
יד/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ר-רא
יד/י בגדי נהורין ח"ב סי' יד עמ' קכד
יד/י בדבר מלך ח"ד עמ' נז
יד/י בדבר מלך חי"א עמ' קסד, קעו, רי
יד/י בזך לבונה עמ' נח
יד/י בית אהרן וישראל גל' מה עמ' מט
יד/י בית הלוי ח"א סי' לב עמ' קלט
יד/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ק
יד/י בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' כ
יד/י בית מלך (חב"ד) עמ' 88
יד/י בית שערים או"ח סי' קסג
יד/י בית שערים ח"ג סי' לא
יד/י בני ישראל (קרלי) סי' יד אות ו
יד/י בנין הלכה עמ' עג, פ, פז, ריח
יד/י בר ריב"א עמ' קלח
יד/י ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' עא
יד/י ברור הלכה חולין קח ע"ב אחרי ציון ג פרק ג {בשר בחלב שלא כדה"נ}
יד/י ברור הלכה חולין קכ ע"ב ציון א פרק ב
יד/י ברור הלכה פסחים כד ע"ב ציון ד, ו
יד/י ברכות חיים ח"ב עמ' כו {כ"מ}
יד/י ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' י {כ"מ}
יד/י ברכת שלמה (תשז) עמ' סו
יד/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' פו
יד/י בשמים ראש סי' קמא
יד/י גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קיח
יד/י גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תג
יד/י גדולי ציון (תשנב) עמ' יט
יד/י גור אריה (צרמון)
יד/י גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ד
יד/י גינת ורדים (תאומים) עמ' א-ב, כט, מד, ע, קלא, קעב, קעה, קעח, ריז, רנא
יד/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כג, תסו
יד/י דברות אליהו ח"ו עמ' נא
יד/י דברות משה פסחים עמ' קנד
יד/י דברי אמת (תשעט) עמ' תנב {כל האוכלין האסורין אינו חייב עליהם עד שיאכל אותן דרך הנאה}
יד/י דברי יחזקאל (מישור) עמ' רכט
יד/י דובר ישרים פסח עמ' שכה
יד/י דעת אביעזרי עמ' קיג, קעא
יד/י דעת סופר או"ח סי' עג, יו"ד סי' ס
יד/י הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קכא {כ"מ}
יד/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' מא
יד/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תט
יד/י זית רענן ח"א עמ' שלו
יד/י זכר אברהם יצחק עמ' 64
יד/י זכר יצחק (תשן) עמ' שט
יד/י זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' ד
יד/י זכרון סופרים {עד שיאכל אותן דרך הנאה} [עיין פמ"ג במש"ז סימן ס"ב סק"א]
יד/י חוות בנימין ח"א עמ' קס
יד/י חוקי חיים (שו"ב) עמ' ח
יד/י חזקה רבה יו"ד הלכה סח
יד/י חי' הגר"ח החדש עמ' ריז
יד/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' א
יד/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' א
יד/י חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רלז ד"ה והנה {כל האוכלין האסורין אינו חייב עליהם עד שיאכל אותן דרך הנאה חוץ מבב"ח}
יד/י חי' כתב סופר קדשים עמ' רנא
יד/י חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קסא-קסב
יד/י חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כז
יד/י חי' מהרי"ץ פסחים עמ' צד {לח"מ}
יד/י חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רעה
יד/י חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פא
יד/י חי' ר"י נחמיה סי' קלד אות ב
יד/י חיי אריה השמטה לסי' כד
יד/י טל חיים (טל) ברכות עמ' תכט
יד/י טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' מח, צ, קט, קיג, קטו, ריא, רנז
יד/י טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קטז {נבילה מוסרחת היא שלא כדרך אכילתו}
יד/י טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רלח
יד/י יבול היובלות עמ' 66
יד/י יגיעת ערב פסחים עמ' צא, קעג
יד/י יד אליהו (בוקובזה) סי' ה אות טז
יד/י יד המלך (לנדא) גם בתוספות (סי' לז, בסופו)
יד/י יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף י ע"ד
יד/י יד פשוטה מדע עמ' קיג
יד/י ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רמד
יד/י ים התלמוד (עדיל) עמ' קכב
יד/י כל בו ח"ו עמ' ב
יד/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקז
יד/י כתר כהונה במדבר סי' צז
יד/י לב איש עמ' קלו, תו, תקיא, תקיז
יד/י לב שלם [מלכי בקדש (מלכי) דף קו ע"ב]
יד/י לבושי עז הל' תערובות עמ' קנט, קסב {דרך הנאתן}, שלז {שלא כדרך הנאתו אסור מדרבנן}
יד/י להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' נט ע"ב, חי"א עמ' קט, חי"ג עמ' כז
יד/י להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רח
יד/י לקוטי סופר ח"ב דף לב ע"ג
יד/י לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ז אות ד עמ' קיח {איסור הנאה נלמד מלשון בישול}, קיט, סי' ט אות א, יב
יד/י לשון למודים יו"ד דף א ע"ב {כ"מ}
יד/י מאור למלך פסחים עמ' פט
יד/י מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' מח, עט
יד/י מוריה גל' קג עמ' ח-ט, גל' קיג עמ' צ {שלא כדרך אכילתם}
יד/י מזבח חדש דף עט ע"ב
יד/י מחנה יוסף (תשעב) סי' א אות ג
יד/י מחנה לויה (תשעד) עמ' שנח
יד/י מטה אהרן פסחים עמ' לה, קג
יד/י מטה אהרן שבועות עמ' קא
יד/י מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' רכט
יד/י מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פח
יד/י מלכי בקדש דף קנ ע"ב {הוציא איסור אכילתן בלשון בישול}
יד/י מנוחת משה דף ג ע"ב {בשר בחלב שלא כדרכם}, קסא ע"ד {כלאי הכרם לוקים שלא כדה"נ}
יד/י מנחת אשר פסחים עמ' סט, עג
יד/י מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קנז
יד/י מנחת חינוך ח"א עמ' יח, שצז, ח"ב עמ' קלב, קלה, שנט, שעט, ח"ג עמ' שמא, תלד
יד/י מנחת יהודה (בוים) דף קלז ע"א וע"ג
יד/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' כג
יד/י מנחת כהן (יוסף חיים) דף סה
יד/י מנחת מחבת עמ' כג, פה
יד/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' תא {רמב"ם}, תיב {רמב"ם}, תיג {כ"מ, מל"מ}
יד/י מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 58
יד/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קסח
יד/י מעדני מלך (תשמח) עמ' רפו {עד שיאכל כדרך הנאתם}
יד/י מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' כב, חי' ר' חיים הלוי דף לה]
יד/י מצודת בן ציון דף מט ע"ב {בב"ח שלא כדה"נ}
יד/י מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ הל' יסוה"ת פ"ה ה"ח]
יד/י מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מח אות יט {אוכל שאינו ראוי - שלא כד"א}
יד/י משאת מרדכי ב"ק עמ' טו
יד/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' כה עמ' לה, סי' כו עמ' 72
יד/י משה ידבר (תשעו) עמ' לא, לג, קנ, קנג, קנו, קסב, קעב
יד/י משכן בצלאל ח"א סי' מה
יד/י משנה הלכות ח"ג סי' צו {תקרובת ע"ז}
יד/י משנה הלכות ח"ז סי' ז דף ח ע"א {דוקא כדרך אכילתו}, סי' קיב {דוקא כדרך אכילתו}
יד/י משנה הלכות ח"ט סי' קסז
יד/י משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קעד
יד/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שלו {הסריח}, שנג
יד/י משנת חיים דברים עמ' שיב
יד/י משנת חיים חולין סי' פ עמ' רסט
יד/י משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' סא, סו, הפלאה עמ' רח
יד/י משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יז אות א
יד/י משפטי עזיאל ח"א עמ' מח
יד/י נגינת לדוד עמ' ע {נתן בתוכו דבר מר}
יד/י נועם חי"ז עמ' רסז [שו"ת המאור דף רנו], חכ"א עמ' קיב
יד/י נחל איתן
יד/י נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' לג ס"ק ד
יד/י נתן פריו סוכה עמ' קצז
יד/י ס' השבי"ט עמ' לט
יד/י סדר יעקב ח"ב לדף עד ע"א אות כא
יד/י עוגת אליהו דף מה ע"א
יד/י עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' רמה
יד/י עטרת ישראל עמ' מה, רעה
יד/י עללת הבציר דף סה ע"א וע"ד
יד/י ענפי ארז (זי') דף קלו ע"א {צ"פ}
יד/י עצי חיים על מועדים עמ' שכה
יד/י עקבי ברכה עמ' סב
יד/י פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' נד-נה
יד/י פנת יקרת (תשנד) סי' ג
יד/י פנת יקרת (תשעא) עמ' ה
יד/י פרי אברהם פסחים סי' ח אות ה
יד/י פרשת המלך
יד/י צבי תפארת סי' קב
יד/י קהלות יעקב פסחים סי' טו, נדרים סי' ל
יד/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תרמב, תשלט
יד/י קובץ הערות (תשסג) סי' ל אות ה
יד/י קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שנא
יד/י קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נו
יד/י קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רב, רו
יד/י קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' קמב
יד/י קול דודי (תשף)
יד/י קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנז
יד/י ראשי בשמים (רבין) עמ' לו
יד/י רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ה הלכה ח
יד/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' עד {בלשון אחרת}
יד/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נו, נט
יד/י שאלת שלום (רבינ') דף לה ע"ב
יד/י שארית יהודה (בלום) דף פט ע"א {כך דרך הנאתן}, צ ע"ד {עירב בו דבר מר}
יד/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קא ע"א
יד/י שארית נתן בנימין עמ' מה {בשר בחלב אסור שלא כדרך הנאתן}
יד/י שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 43 {נחל איתן - שלא כדרך הנאתן}
יד/י שבט סופר [שבט סופר יו"ד סי' ע]
יד/י שדה שמואל (שביעית) עמ' ע-עא {שעה"מ}
יד/י שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' י
יד/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רנו
יד/י שו"ת הרדב"ז סי' תתקעו
יד/י שו"ת מהרלב"ח סי' פח
יד/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' קו, קח
יד/י שירת הלויים פסחים סי' מח אות ט
יד/י שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רפט
יד/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קט, קסט
יד/י שם דרך פסחים עמ' קלח
יד/י שמחה ליש (אבא שאול) יו"ד עמ' קסח
יד/י שמחתי באומרים לי עמ' קנט
יד/י שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' רפט, שמה
יד/י שעורי הרב חלה עמ' קו
יד/י שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רמד
יד/י שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קכז
יד/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קסב
יד/י שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 288
יד/י שער המלך ח"א עמ' א, ז, ט
יד/י שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רל
יד/י שערי תורה (לעוו) חולין עמ' מ
יד/י שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רמט
יד/י שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקמא
יד/י תבונה (ליפקין) סי' נט אות יג-טו
יד/י תורת המצוה דף לג ע"ד, לד ע"א
יד/י תורתו של ר"מ סי' כג
יד/י תחומין ח"ז עמ' 201, 217, חט"ו עמ' 351
יד/י תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' פ
יד/י תשובה שלמה יו"ד סי' ח
יד/י תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קפד
יד/יא אבני השוהם (הורוויץ) דף מא ע"ג, מט ע"ד {עירב דבר מר}
יד/יא אבני ציון ח"ב סי' ה אות ד, ח"ג עמ' רנט, ח"ד עמ' סג
יד/יא אגודת אזוב ח"א דף סד ע"ב, ח"ב דף כד ע"ב
יד/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכט ענף ד, קדשים סי' כט
יד/יא אדני נחושת עמ' שכז
יד/יא אדרת המלך עמ' קא-קד
יד/יא אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 99
יד/יא אור הישר [נחלת יעקב (ליסא) סי' ב, חי' חת"ס ע"ז סח ע"א, מל"מ הל' יסוה"ת פ"ה ה"ח (ד"ה יש לחקור), כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' רפה (ד"ה ועוד), פלתי סי' פז ס"ק טו]
יד/יא אור יעקב פסחים דף 158
יד/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' תיא {כלאי הכרם}
יד/יא אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' פ
יד/יא אוריתא טז עמ' קמה
יד/יא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שח-שט
יד/יא אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ג [ז] ד"ה ועיין, פסח סי' ז ד"ה לכן
יד/יא אמרי בינה (אש) דף יד ע"א {חלב חם}
יד/יא אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כה
יד/יא אנצי"ת ע' אסורי אכילה הע' 117, 122, 131
יד/יא אפיקי מגינים פסחים סי' כד
יד/יא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג
יד/יא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' נט
יד/יא ארשת צבי עמ' צה
יד/יא באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קמז
יד/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' קפא
יד/יא באר בשדה עמ' שפ {עירב דברים מרים}
יד/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ר
יד/יא בדבר מלך ח"ד עמ' מא, נז
יד/יא בדבר מלך חי"א עמ' קסד-קסו
יד/יא בינת דניאל ח"א עמ' כט
יד/יא בית אהרן וישראל גל' לח עמ' לו, גל' מה עמ' מט
יד/יא בית שערים או"ח סי' קסג, קפג, רו
יד/יא בית שערים ח"ג סי' ח
יד/יא בני יהודה דף טו ע"ב {חלב חי}
יד/יא בני ישראל (קרלי) סי' יד אות ב
יד/יא בנין הלכה עמ' עג, עח-פ, צ
יד/יא בר ריב"א עמ' קלג, קעט
יד/יא ברור הלכה פסחים כד ע"ב ציון ד, ו
יד/יא ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' לז
יד/יא ברכות חיים ח"ב עמ' כו
יד/יא ברכת ראובן דף קפד ע"ד
יד/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שכב
יד/יא בשמים ראש סי' קמא
יד/יא גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קה
יד/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תג
יד/יא גבורת יצחק תרומות עמ' פא
יד/יא גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' טז, לקט תשובות סי' רצז, שא
יד/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רנח
יד/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' יט
יד/יא דבר שמואל (אבוהב) סי' סא, קסב, קסד
יד/יא דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תע-תעב {או שעירב דברים מרים כגון ראש ולענה לתוך יין נסך}
יד/יא דברי אברהם (מנדלסון) דף טז ע"ד {עירב לענה}
יד/יא דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיא
יד/יא דברי יואל - שו"ת עמ' קפג
יד/יא דברי יוסף (קונביץ) עמ' 173
יד/יא דברי שלום (הלברשטם, תשעג) עמ' רל
יד/יא דברי שלמה (ברייער) עמ' 138
יד/יא דברי שמואל (ראטה) עמ' רלג, רלח
יד/יא דעת אביעזרי עמ' קיג, קעא
יד/יא דעת סופר יו"ד סי' ס
יד/יא דרך ישראל חולין סי' לא ס"ק ב
יד/יא הדרת מלך (זילברברג) דף ח ע"ב {מותר שלא כד"ה}
יד/יא הר צבי זרעים ח"א עמ' קסא
יד/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' לג
יד/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תט
יד/יא ויגד יעקב (תשסח) עמ' תקי {עירב דבר מר}
יד/יא ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א ק ע"ד, קה ע"ב]
יד/יא ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רכג
יד/יא זית רענן ח"א עמ' תקטו
יד/יא זכר אברהם יצחק עמ' 56, 64
יד/יא זכרון בנימין ח"א עמ' צא
יד/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' תריג
יד/יא זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' יד, טז-יח {נטל"פ מותר כי אינו כדה"נ}
יד/יא זכרון סופרים {ואם עירב דבר מר וכו'} [עיין מה שציינתי בפרק ט"ו הלכה ל]
יד/יא זרע אברהם (יצחקי) או"ח דף ב ע"ג, ד ע"ב {עירב מר}
יד/יא חוות בנימין ח"א עמ' קס
יד/יא חוקי חיים (שו"ב) עמ' ח
יד/יא חזו"א על הרמב"ם
יד/יא חי' הגר"ח החדש עמ' ריז
יד/יא חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' א
יד/יא חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' א
יד/יא חי' חתם סופר
יד/יא חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' שא ד"ה ונלע"ד {כיצד וכו' שאכל אוכל האסור אחר שהסריח והבאיש ובטל מאוכל אדם ה"ז פטור}
יד/יא חי' כתב סופר נזיקין עמ' קע, קדשים עמ' יט
יד/יא חי' ר' שמואל פסחים עמ' קסב
יד/יא חי' ר"י נחמיה סי' קפב אות ו
יד/יא חמודי צבי מועדים עמ' תעה, תקלח
יד/יא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כח עמ' פח-פט, סי' כט עמ' צב, סי' ס עמ' קצב
יד/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' של, שלו, שלח-שמ, שמג, שמז, שנא-שנב
יד/יא חשב סופר עמ' קכב
יד/יא טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' מח, צ, קז, קט, קיג, קטו, ריא
יד/יא טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רלח
יד/יא טל חיים (סגל) עמ' כב
יד/יא יבול היובלות עמ' 66
יד/יא יגיעת ערב פסחים עמ' צא, קעג
יד/יא יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף י ע"ד
יד/יא יד פשוטה מדע עמ' קיג
יד/יא ידי משה (בוצק' תשמג) סי' רמד
יד/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לו
יד/יא יחוה דעת ח"ד עמ' רכט
יד/יא ים התלמוד (עדיל) עמ' קכד
יד/יא יראה ואהבה עמ' רעא {מל"מ}
יד/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' טו, ח"ב עמ' רנט
יד/יא ישועות יעקב מועד עמ' תרלט, תרמג
יד/יא ישועת משה עמ' קיח, רו, רי
יד/יא כבוד הלבנון דף סח ע"א {עירב דבר מר}
יד/יא כל בו ח"ו עמ' ב
יד/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכז {עירב דבר מר}, תרא
יד/יא כרתי ופלתי סי' פז אות ד, טו, סי' צד אות ו
יד/יא כתר אפרים עמ' פז
יד/יא לב איש עמ' קלו, תו, תח, תקיא, תקיז
יד/יא לבושי מרדכי או"ח עמ' מו, קלט
יד/יא לבושי עז הל' תערובות עמ' קנט-קסב {בטל מאוכל אדם}, קסח {אסור מדרבנן}
יד/יא להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' ק
יד/יא להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קא {חלב חי}
יד/יא להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' כח, ס
יד/יא לחם שלמה (ערנרייך) סי' פ אות ז
יד/יא ליבא בעי דף קט
יד/יא לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ז אות ד עמ' קיט, סי' ט אות א, י-יא, יג
יד/יא לקח טוב (תשפא) כלל ג אות יז {עירב דברים מרים ואכלן כשהן מרין פטור באיסור אכילה הטעם אוסר כי הוא עיקר ההנאה}
יד/יא מאור למלך פסחים עמ' פט, צא-צב, צד
יד/יא מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ג דף ו ע"א וע"ג {עירב לענה וראש באיסור לא עובר}
יד/יא מגנזי הגר"ח עמ' קכא
יד/יא מוריה גל' קג עמ' סז {פטור ממלקות}, גל' קיג עמ' צ {אוכל שנסרח}
יד/יא מוריה שנה ח גל' ב (ר"ש דיסקין)
יד/יא מחנה יוסף (תשעב) סי' א אות ג
יד/יא מחנה לויה (תשעד) עמ' שנח, שס, שסט
יד/יא מטה אהרן שבועות עמ' קא
יד/יא מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' רכט
יד/יא מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פח
יד/יא מנחת אשר פסחים עמ' סט, עג, קל, קמא, רלא-רלב, ב"ק עמ' נח
יד/יא מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שנב
יד/יא מנחת חינוך ח"א עמ' יח, מג, קח, שצז, ח"ב עמ' קלא, קלה, תפד
יד/יא מנחת יהודה (בוים) דף נט [מסומן נח] ע"ד {חלב חם וגמעו}
יד/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' כג
יד/יא מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"ט אות ב
יד/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קיג, קיח, קעא
יד/יא מנחת עני (תקמז) דף כז ע"א-ע"ב {הבאיש}
יד/יא מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 59-58
יד/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רמו
יד/יא מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ר
יד/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קעא
יד/יא מעין נצח ח"ב סי' עט
יד/יא מפענח צפונות עמ' 222
יד/יא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' כב, חי' ר' חיים הלוי דף לה]
יד/יא מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כא אות ד-ח
יד/יא מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' י אות ד, ח
יד/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' רכט
יד/יא מרחשת ח"א סי' א אות א
יד/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מח אות יט-כ {אוכל שאינו ראוי - שלא כד"א}
יד/יא משברי ים אחע"א עמ' רפח
יד/יא משה ידבר (תשעו) עמ' לג, קעב
יד/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרעא
יד/יא משכן בצלאל ח"א סי' מה
יד/יא משנה הלכות ח"ג סי' צו
יד/יא משנה הלכות ח"ג סי' קיא
יד/יא משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' סא, סו, הפלאה עמ' רח
יד/יא משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יז אות א
יד/יא משפטי עזיאל ח"א עמ' מח
יד/יא מתנת כהונה בכורות עמ' צט
יד/יא נגינת לדוד עמ' ע {נתן בתוכו דבר מר}
יד/יא נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רנב, יו"ד ח"א עמ' נז
יד/יא נתן פריו ערבי פסחים עמ' קכג
יד/יא ס' החיים (קלוגר) עמ' רפו
יד/יא ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שיד {סוגי אכילה שלא כדרכה}
יד/יא ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקנג-תקנד
יד/יא סדר יעקב ח"ב לדף סח ע"א (ד"ה ור"ש)
יד/יא סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמז
יד/יא עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' שלב-שלג {נסרח מאכילת אדם}
יד/יא עולת שלמה ח"ב עמ' קי, קיב
יד/יא עטרת ישראל עמ' מד-מה
יד/יא עטרת תפארת - מזכרת תודה עמ' 6 {מערב דבר מר}
יד/יא עיונים בהלכה עמ' 70
יד/יא עמק הלכה (אורנשטין) סי' ח
יד/יא עמק שאלה (טברסקי) עמ' מ
יד/יא עקבי ברכה עמ' נו
יד/יא פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רלב, נזיקין עמ' רכא
יד/יא פרח שושן (שמאמה, לוורנו תקפה) דף טו ע"ב
יד/יא פרחי כהונה (קצבורג) עמ' רס {עירב לענה}
יד/יא פרי החג דף לט ע"א-ע"ד, מ ע"א {עירב דבר מר - נטל"פ משום שלא כדה"נ}, סא ע"ג-ע"ד, סב ע"א, סג ע"ג-ע"ד
יד/יא פרשת המלך
יד/יא צבי תפארת סי' קב
יד/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' סב
יד/יא קדשי יהושע עמ' תרסה
יד/יא קהלות יעקב פסחים סי' טו, ע"ז סי' כה אות ח, שבועות סי' ה אות ה
יד/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תרמב, תרפו, ח"ג עמ' תקנ
יד/יא קובץ הערות (תשסג) סי' ל אות ה
יד/יא קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קכא
יד/יא קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נו
יד/יא קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רא-רג, רו
יד/יא קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' קמב
יד/יא קול דודי (תשף)
יד/יא קרבן אליצור דף קסח ע"ג
יד/יא קרית מלך
יד/יא רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מג, עד {שלא כדה"נ ביין נסך}
יד/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סה
יד/יא שארית יהודה (בלום) דף צא ע"ג
יד/יא שדה שמואל (שביעית) עמ' רלח
יד/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רנו {לוקה}, רנז, רנט
יד/יא שו"ת הרדב"ז סי' תתקעט
יד/יא שו"ת ר"י מסלוצק סי' טז עמ' פו
יד/יא שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רטו, ח"ב עמ' שמד
יד/יא שושנת העמקים (תאומים) עמ' קו, קח
יד/יא שיח ערב פסחים עמ' קפח
יד/יא שירת הלויים פסחים סי' מה אות א, סי' מח אות א-ב
יד/יא שלמי יוסף בכורות עמ' צט
יד/יא שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קסט
יד/יא שם דרך פסחים עמ' קלח, קמא
יד/יא שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קצט
יד/יא שם עולם (וורוניק, תרו) דף לא ע"ב
יד/יא שם עולם (רבין) ח"א עמ' קסט
יד/יא שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שסו
יד/יא שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קסח
יד/יא שמחת יהודה דף יג ע"ב
יד/יא שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קסב
יד/יא שעורי הרב חלה עמ' קו
יד/יא שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רמד
יד/יא שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 288
יד/יא שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות כא דף ס ע"ב
יד/יא שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות כא, כג
יד/יא שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קלב ע"ג {השמיט בולע}
יד/יא שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקמא
יד/יא תולדות יצחק (הורוביץ), הקדמה ד"ה והנראה, וגוף הספר דף כד ע"ב {עירב בו דבר מר}
יד/יא תורה לדעת ח"ג עמ' רפא
יד/יא תורת האשם עמ' יג {עירב דברים מרים}
יד/יא תורת הלוי עמ' קלח
יד/יא תורת הקדש ח"א עמ' שכג {איסורי מאכל נפקעים אם מתקלקל מאכילת כלב}
יד/יא תורתו של ר"מ סי' יז
יד/יא תחומין ח"ז עמ' 217, חט"ו עמ' 349
יד/יא תשובה שלמה יו"ד סי' ח
יד/יב אבני זכרון (פפר) ח"א דף פג ע"ג
יד/יב אגודת אזוב ח"ב דף נז ע"א
יד/יב אגרא לישרים סי' ד
יד/יב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' ס
יד/יב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' נג
יד/יב אולם המשפט סי' צז סעיף ג, סי' רסז סעיף יא
יד/יב אומר לציון סי' שכא (דף קיד ע"ג)
יד/יב אוצרות הרמב"ם
יד/יב אור דוד עמ' לא
יד/יב אחיעזר ח"ג סי' פג אות ד, סי' נז אות ח
יד/יב אמונת עתיך גל' 119 עמ' 67 {שהם וישפה}
יד/יב אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כג ד"ה אולם, טריפות סי' ו ד"ה ומ"מ {מל"מ}, אמרי שלמה סי' כח ד"ה אך
יד/יב אמרי יהודה (רוזנר) דף יג ע"ב
יד/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ג הערה ב
יד/יב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ג הערה ב
יד/יב אמרי שפר (סגל) עמ' לא {מל"מ}
יד/יב אנצי"ת ע' אכילה הע' 8 {מל"מ}, ע' דבר שאינו מתכון הע' 145, 146, 152, 153
יד/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג
יד/יב בית ישחק
יד/יב בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' מב, יו"ד סי' כ
יד/יב בית שערים או"ח סי' קסה
יד/יב בנין אהל מועד דף יז ע"ב {איסורים בלי כוונה}
יד/יב ברור הלכה פסחים כו ע"א ציון א
יד/יב ברור הלכה שבת, קונטרס מלאכת מחשבת, מתעסק, פסקה ב-ג
יד/יב ברכת ראש סי' כט עמ' קמא
יד/יב גבורות שלמה דף נו ע"ב {אפשר ולא קמכוין}
יד/יב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קצו {מל"מ}
יד/יב גור אריה (צרמון)
יד/יב גזע ישי דף קצג ע"א
יד/יב דברות אליהו ח"ו עמ' קמח {מל"מ - חלב שכרכו בסיב}
יד/יב דברות משה זרעים עמ' שפח {והנייה הבאה לו לאדם בעל כרתו באיסור מכל האיסורין אם נתכוון אסור ואם לא נתכוון מותר}
יד/יב דברות משה סנהדרין עמ' תרפו, תרפט, תרצא
יד/יב דברי חפץ עמ' כו
יד/יב דברי יהודה דף יח ע"א וע"ד, יט ע"א-ע"ד {הנאה הבאה בע"כ}
יד/יב דברי יהודה סי' ד אות ה, ז
יד/יב דברי יששכר דף יא ע"ב, לו ע"ד
יד/יב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קיד
יד/יב דברי שמואל (אידלזק) סי' יח
יד/יב דובר ישרים פסח עמ' שס
יד/יב דעת סופר או"ח סי' קו
יד/יב דרך המלך (רפפורט)
יד/יב דרך ישרה ח"ב עמ' עא
יד/יב הגהות חבר בן חיים
יד/יב הדם הקדוש עמ' 122
יד/יב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ריב
יד/יב ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תלד {מל"מ - בבולע ליכא רק הנאת מעיים}
יד/יב זבד טוב עמ' 45
יד/יב זית רענן ח"א עמ' תקסד-תקסה {מל"מ}
יד/יב זכר אברהם יצחק עמ' 56
יד/יב זכרון יהודה (מונק) דף מ ע"א {מל"מ- סיב}
יד/יב זכרון שלמה (קליין) עמ' קנ
יד/יב חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' כ ס"ק ד
יד/יב חוקי חיים (גאגין) דף קלא ע"ד {מל"מ}
יד/יב חזקה רבה יו"ד הלכה סח
יד/יב חי' ר' חיים הלוי דף ו
יד/יב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קמז
יד/יב חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' ט
יד/יב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פב
יד/יב חכמת התורה פ' בראשית עמ' שטו {מל"מ}
יד/יב חסדי דוד ח"י עמ' ריג-ריד {מל"מ}
יד/יב חק נתן דף רכה ע"א
יד/יב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ס עמ' קצא {מל"מ}
יד/יב חקרי הלכות (שומיאץ) דף כא ע"ב
יד/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' קכז {מל"מ}
יד/יב טבעת החושן ח"ה עמ' קז
יד/יב טירת כסף דף קסד ע"ד
יד/יב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רפג
יד/יב ידיו של משה
יד/יב ישועות ישראל סי' מב סעיף ה
יד/יב כל בו ח"ו עמ' ג
יד/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' עא
יד/יב כלילת יופי דף לז, סד
יד/יב לב מרפא דף מ ע"ד {מל"מ}
יד/יב לב שלם [שונה הלכות ח"א דף מ ע"ג]
יד/יב לבב דוד
יד/יב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות יז
יד/יב לבושה של תורה סי' ד אות י {כ"מ - לא אפשר ולא קמכוון בשאר איסורים}
יד/יב לבושי מרדכי או"ח עמ' מו
יד/יב לדוד עד עולם עמ' 94
יד/יב להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קי
יד/יב לקוטי סופר ח"ב דף לב ע"ג {מל"מ}
יד/יב מאזני צדק ח"א עמ' כא
יד/יב מאמר המלך
יד/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' סו
יד/יב מועדים וזמנים ח"ז סי' רח
יד/יב מחנה חיים ח"ב עמ' צה
יד/יב מחנה יהודה (חסמן) עמ' פא
יד/יב מטבע הברכות (שטרן) סי' י ס"ק ד
יד/יב מטה אהרן שבועות עמ' צה, קי-קיא {מל"מ}
יד/יב מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ז בהג' על ס"ק ב
יד/יב מלחמת יהושע סי' כב, עמ' מא, עב, עז
יד/יב מנוחת משה דף קסא ע"ד {לא אפשר וקמכוון}
יד/יב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 65
יד/יב מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' טז ס"ק ו
יד/יב מנחת אשר פסחים עמ' רלא-רלב
יד/יב מנחת חינוך ח"א עמ' יח, מ, סא, קח, ח"ב עמ' קט, תפג {מל"מ}
יד/יב מנחת יהודה (בוים) דף קלו ע"ד {מל"מ - כרך בסיב}
יד/יב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קיג, קעב {מל"מ}
יד/יב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רמו {מל"מ}
יד/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' כג, שפ
יד/יב מקור חיים סי' תסו ס' ב
יד/יב מראה אש ח"א עמ' קפג
יד/יב מרחשת ח"א סי' מב אות א
יד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' טז עמ' כב
יד/יב משה ידבר (תשעו) עמ' קעב
יד/יב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שנח {מל"מ}
יד/יב משכן בצלאל ח"א סי' סו
יד/יב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קלו-קלז
יד/יב משנה שכיר יו"ד עמ' צ
יד/יב משפטי עזיאל ח"ג עמ' קסז
יד/יב נועם ח"ג עמ' קסב, קסד {מל"מ}, ח"ד עמ' שכד, ח"ז עמ' תא [דובב מישרים ח"ג סי' פח] {מל"מ}
יד/יב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עב ע"ג {מל"מ}
יד/יב נרות אהרן (גם עמ' רד)
יד/יב נשמת אברהם ח"א עמ' רסו, שג {מל"מ}
יד/יב נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מג
יד/יב ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקיג
יד/יב עזרת כהן עמ' יד
יד/יב עין יהודה עמ' נט {מל"מ}
יד/יב עלה עזרא עמ' ח {מל"מ}
יד/יב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שסט {מל"מ}
יד/יב עמק שאלה (טברסקי) עמ' מח {מל"מ}
יד/יב עסק התורה עמ' עד
יד/יב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' נה-נו
יד/יב פסקי אליהו ח"א עמ' לו, סא {מל"מ}
יד/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקנו
יד/יב פרי אברהם פסחים סי' כג אות ד {מל"מ}
יד/יב פרי מלכה סי' לא
יד/יב פרשת המלך
יד/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' י {מל"מ}
יד/יב קול דודי (תשף)
יד/יב קול דודי כריתות סי' תנט
יד/יב קול דודי סוטה סי' תקב
יד/יב קרן הצבי מצוה מ אות ג
יד/יב ראש אליהו ח"ב עמ' שלב
יד/יב ראשי בשמים (רבין) עמ' ט {מל"מ}
יד/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' ק {מל"מ}, ח"ג עמ' עח {מל"מ}
יד/יב שדה אלחנן ח"ב עמ' מו {מל"מ}
יד/יב שדה יצחק עמ' ע {מל"מ}
יד/יב שהם וישפה ח"א
יד/יב שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רכד
יד/יב שיח ערב פסחים עמ' קכו
יד/יב שם דרך פסחים עמ' קמג, קמז
יד/יב שם עולם (רבין) ח"א עמ' קסט {מל"מ}
יד/יב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רלז-רלח {שעה"מ}
יד/יב שמש מרפא עמ' כה {מל"מ - כרכו בסיב}
יד/יב שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קמ
יד/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שפ {מל"מ}
יד/יב שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 41, 44 {מל"מ}
יד/יב שערי טהר ח"ב שער ד סי' ה אות א, סי' ו אות א-ב, ח"ד שער א סי' כג אות ד, ח"ה שער א סי' טו אות ג, ח"ו סי' לז אות ב
יד/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 109
יד/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 343, 349
יד/יב שערי ציון (כהן, תרצח) דף מו ע"ד
יד/יב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' ר {מל"מ}
יד/יב שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' ג-ד
יד/יב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שנח {מל"מ}
יד/יב תורה לשמה (תשעג) עמ' תכד
יד/יב תשובה שלמה אהע"ז סי' ד {מל"מ}
יד/יב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רנח
יד/יב תשובות יהודה דף ג ע"ד {מתעסק}
יד/יג אמת ליעקב מועד עמ' שמה
יד/יג אמת ליעקב נשים עמ' רה {מה החידוש}
יד/יג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ג
יד/יג באר ראי עמ' רכא
יד/יג בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפז
יד/יג בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ו אות ב
יד/יג ברכת אהרן מאמר קסא אות ב {שעה"מ}
יד/יג ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קכז
יד/יג הר צבי זרעים ח"א עמ' קו
יד/יג חנא וחסדא ח"ג דף קג ע"ב
יד/יג כל בו ח"ו עמ' ג
יד/יג כתבי העלוי מראקוב עמ' קמט-קנ
יד/יג להורות נתן על התורה ח"ג עמ' רנא
יד/יג מבוא למשנה תורה עמ' 361
יד/יג מחנה חיים ח"ח עמ' קלה {מפני סכנת נפשות}
יד/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' עט
יד/יג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פט
יד/יג משפטי עזיאל ח"ב עמ' עג
יד/יג נועם ח"ו עמ' רלח
יד/יג נרות אהרן
יד/יג עטרת ישראל עמ' מו
יד/יג פסקי אליהו ח"א עמ' טז
יד/יג פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' עב
יד/יג קרית מלך
יד/יג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קלד
יד/יג שערי ציון (כהן, תרצח) דף נט ע"ג
יד/יג שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' רמג {טעם המלך}
יד/יג תורת המצוה דף לו ע"ב
יד/יג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קפג
יד/יד אב"י יושב אהל עמ' 151
יד/יד אבן ישראל (בוהוש) עמ' רצז
יד/יד אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' סח
יד/יד אוריתא טז עמ' קמג-קמד
יד/יד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ה
יד/יד באר ראי עמ' רמא
יד/יד בזך לבונה עמ' ריג
יד/יד בית אהרן וישראל גל' נג עמ' כא-כב {או"ש}
יד/יד בית המדרש
יד/יד בית שערים או"ח סי' קסב {מל"מ}
יד/יד בכורי אברהם דף פ ע"ד
יד/יד בנתיב המצוות עמ' 86
יד/יד ברור הלכה יומא פב ע"א ציון ג
יד/יד גליוני הגר"ש עמ' עא {או"ש}
יד/יד דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' צא
יד/יד דור דורים עמ' תנד
יד/יד דליית הכרם עמ' תתתטו [מותר - צ"ל מוטב (גם בכ"מ)]
יד/יד הגהות חבר בן חיים
יד/יד יחוה דעת ח"ו עמ' רי
יד/יד כל בו ח"ו עמ' ג
יד/יד כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קנה {אור שמח}
יד/יד כרם ציון שביעית ח"א דף צג ע"ב
יד/יד לבושי עז הל' תערובות עמ' ט {דבר פגום - מדרבנן}
יד/יד להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' נו ע"ב
יד/יד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' לב
יד/יד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קא, קח, קלג, קסז
יד/יד להורות נתן דברים עמ' צב
יד/יד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קכה {או"ש}
יד/יד מבוא למשנה תורה עמ' 361
יד/יד מבי"ט (רובינ') דף ק ע"ג
יד/יד מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לג
יד/יד מוריה גל' קסא עמ' קכה
יד/יד מחשבת חיים או"ח עמ' שנח
יד/יד מנחת חינוך ח"א עמ' יח
יד/יד מנחת יהודה (בוים) דף קיב ע"ג {נותנים לה מרק}
יד/יד מנחת מחבת עמ' קלא {או"ש}, רכב
יד/יד משמרת חיים ח"ב עמ' נא {או"ש}
יד/יד משנת חיים יומא עמ' תקצז, תקצט
יד/יד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' לא
יד/יד משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' רפב
יד/יד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' סו {או"ש}
יד/יד נשמת אברהם ח"א עמ' ש, ח"ד עמ' פ, רכ {או"ש}
יד/יד נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ז סי' א ס"ק יד
יד/יד סדר יעקב ח"ב לדף עד ע"א אות כג
יד/יד על גדות ים התלמוד עמ' 208 {או"ש}
יד/יד פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' עב
יד/יד קהלות יעקב טהרות בסוף כמות שהן
יד/יד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקד
יד/יד קול יהודה (גרשוני) עמ' שצב {או"ש}
יד/יד קרן הצבי מצוה פה אות ב
יד/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קלו {או"ש}
יד/יד רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ח הע' 11
יד/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' לח
יד/יד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קעא, תרפז
יד/יד שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רכה
יד/יד שמות בארץ (תשנט) עמ' קי
יד/יד שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' עו אות א
יד/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קיח
יד/יד תורת יצחק ח"א עמ' קעט
יד/יד תורת רפאל או"ח ח"ב דף קסב ע"ד
יד/טו אבני השוהם (הורוויץ) דף מז ע"ב {הגהמ"י - ריפוי נכפה}
יד/טו אבני חפץ ח"ג עמ' רפד
יד/טו אור שמח
יד/טו אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' יד ד"ה ועיין בהגה"מ {הגהמ"י}
יד/טו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ה
יד/טו ברור הלכה יומא פב ע"א ציון ג
יד/טו ברור הלכה ע"ז עד ע"א ציון א פסקה ג
יד/טו הגהות חבר בן חיים
יד/טו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצח
יד/טו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' עז
יד/טו זית רענן ח"א עמ' שלו
יד/טו חי' בר נחמני דף לט ע"ב וע"ד {הגהמ"י}, נד ע"ד {הגהמ"י - בכא"פ}
יד/טו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רמא ד"ה ועיין {הגהמ"י - מ"מ היכא דאיכא סכנה מותר גמור כגון גוהרקי דערלה}
יד/טו חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' רא {הגהמ"י}
יד/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שלו, ח"ב עמ' שנז, שסה {הגהמ"י}
יד/טו יקב זאב דף ז ע"ד
יד/טו כל בו ח"ו עמ' ג
יד/טו לקוטי סופר ח"א דף קד ע"ג {הגהמ"י}
יד/טו מבוא למשנה תורה עמ' 361
יד/טו מחשבת חיים או"ח עמ' רפא {הגהמ"י}, שנח
יד/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קז-קח {הגהמ"י}
יד/טו מנחת חינוך ח"א עמ' יח
יד/טו מנחת שלמה (לוין) עמ' פה {הגהמ"י}
יד/טו מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קא ע"א, דברים אחדים (תקמח) דף קכג ע"ג]
יד/טו משנה הלכות ח"ב דף סו ע"א
יד/טו משנת פקוח נפש סי' סז אות ד {הגהמ"י}
יד/טו נועם חי"ב עמ' שעב {הגהמ"י}
יד/טו נשמת אברהם ח"א עמ' קע, ח"ב עמ' נח {הגהמ"י}
יד/טו נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ז סי' א ס"ק יד
יד/טו ס' החיים (קלוגר) עמ' תו {הגהמ"י}
יד/טו פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' עב
יד/טו ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ח אות ה {הגהמ"י - להאכיל שרץ העוף לנכפה}
יד/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צג אות יט [כ]
יד/טו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקד, תקט
יד/טו קול בן לוי (תשסג) עמ' קח {הגהמ"י}
יד/טו קול צופיך עמ' תכ {הגהמ"י}
יד/טו קרית מלך
יד/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' סט אות ב {הגהמ"י}
יד/טו שברי לוחות עמ' 255-256 {הגהמ"י}
יד/טו שו"ת הרדב"ז סי' תתקט
יד/טו שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 281 {הגהמ"י}
יד/טו תשובות ר' איסר יהודה עמ' נז-נח {הגהמ"י}
יד/טו תשובות ר"י הזקן עמ' 93 {הגהמ"י}
יד/טז אב"י יושב אהל עמ' 154
יד/טז אבן ישראל (בוהוש) עמ' קכו
יד/טז אבן ישראל (פישר)
יד/טז אבני השוהם (הורוויץ) דף מח ע"ב {כ"מ}
יד/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' שיט
יד/טז אידנו עמ' 93-96
יד/טז אנצי"ת ע' אסור חמור הע' 17
יד/טז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ה
יד/טז בית אהרן וישראל גל' ס עמ' לט {הקל הקל}
יד/טז בית שערים או"ח סי' שז
יד/טז בני שלשים עמ' קיח
יד/טז בנתיב המצוות עמ' 86
יד/טז ברור הלכה יומא פג ע"א ציון ה
יד/טז ברכת מרדכי פסחים עמ' קכג
יד/טז הדרת זקנים שבת סי' טו ס"ק ו
יד/טז הרמב"ם והלכותיו
יד/טז ויקח אברהם [אמר יוסף יג ע"ד]
יד/טז זכר ישעיהו
יד/טז זכרון הרב עמ' 88, 95
יד/טז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שצב, תמ
יד/טז חיי נפש ח"ג עמ' קנב
יד/טז טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' סו
יד/טז טל חיים (טל) ח"ג עמ' רפא
יד/טז יד בנימין מגילה עמ' צו {כ"מ}
יד/טז יחוה דעת ח"ד עמ' קסג
יד/טז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תכב
יד/טז כל בו ח"ו עמ' ג
יד/טז כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קכ
יד/טז לב דוד (פלדמן) עמ' קפ {הקל הקל ביוה"כ}
יד/טז להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קמח
יד/טז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קו
יד/טז מטה אפרים
יד/טז מנחת אלימלך עמ' קה
יד/טז מנחת חינוך ח"א עמ' יח, ח"ג עמ' רלב
יד/טז מנחת כהן (יוסף חיים) דף כח
יד/טז מנחת עני (תקמז) דף יג ע"ב {כ"מ}
יד/טז משנה הלכות ח"ז סי' פג דף סג ע"ב {אין מחברים את הדבר המותר - הדין אם היה היתר ואיסור לפנים}
יד/טז משנת יהודה ח"א פ"ב ה"א
יד/טז משפט הצבא בישראל עמ' נג
יד/טז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קכד ע"ב
יד/טז נחלת שמואל דף ג ע"ג
יד/טז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מה פסוק ד {ק"ס}
יד/טז נרות אהרן
יד/טז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שלט
יד/טז פרשת המלך
יד/טז צפנת פענח שמות עמ' 55
יד/טז קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקצב, ר"ה-יו"כ עמ' תלג, תקד
יד/טז קרן הצבי מצוה מ אות ב, מצוה קיח אות ד
יד/טז רב ברכות (רי"ח) עמ' סד {הקל הקל}
יד/טז רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ט הע' 5
יד/טז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' לו
יד/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קסג, ח"ח סי' קלו אות א, קלז אות ח
יד/טז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' כו
יד/טז שובע שמחות (תרצד) עמ' קלט
יד/טז שנות חיים (קלוגר) עמ' ק
יד/יז אבן ישפה עמ' 7 {היו לפניו טבל ונבלה}
יד/יז אבן ישראל (פישר)
יד/יז אגודת אזוב ח"ב דף כד ע"א
יד/יז אוצרות יהושע עמ' פח
יד/יז אורים גדולים (תשסג) עמ' עד
יד/יז אות ציון עמ' קכד {שעה"מ}
יד/יז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תמח {שביעית או נבילה}, תמט {טבל ותרומה}
יד/יז אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' כח ד"ה ואולם צריך
יד/יז אמת ליעקב מועד עמ' שמד-שמה
יד/יז אפיקי ים ח"ב דף כא
יד/יז באר מרים פ"ח ה"א אות א
יד/יז בדבר מלך חי"ז עמ' קנא {מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו דברים האסורים מיד עד שיאורו עיניו ואין מחזרין על דבר המותר אלא ממהרין בנמצא וכו'}
יד/יז בזך לבונה עמ' רטו
יד/יז בית אבא (גוטווירטה) דף ה ע"ג, ז ע"ג {שעה"מ}
יד/יז בית ישחק
יד/יז בית שערים יו"ד סי' תטז
יד/יז בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ב ס"ק יז
יד/יז ברור הלכה יומא פג ע"א ציון ה
יד/יז ברכת חיים (אגרנטי) עמ' ה
יד/יז דברי אברהם (מנדלסון) דף ד ע"ד {נבילה ושביעית - מאכילים שביעית}
יד/יז דברי אברהם (שדמי) ח"ב עמ' פד-פה, פח
יד/יז דברי אמת (תשעט) עמ' רפ, תקו {נבלה ושביעית מאכילין אותו נבלה}
יד/יז דברי שמואל (מאדלינגר) דף ד ע"ב-ע"ג, ה ע"ב, י ע"ב {נבילה ושביעית}
יד/יז דברים אחדים (תקנח) דף קכג ע"ג = מהד' תשמו עמ' תלט {שעה"מ}
יד/יז דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' צג, קג
יד/יז דקה מן הדקה דף סח ע"ד
יד/יז דרך המלך (רבי)
יד/יז דרשות ר"י מסלוצק עמ' קעח
יד/יז הוראות שעה פ"ד
יד/יז המאיר לארץ [נובי"ק או"ח סי' לז]
יד/יז המעשה והמדרש עמ' עו {כ"מ}
יד/יז הר צבי זרעים ח"א עמ' לד
יד/יז ואם תאמר ח"ג קושיה 1026
יד/יז זכרון יהודה (לאש) דף לו ע"ד, סד ע"ג, סה ע"א
יד/יז זכרון שלמה (קליין) עמ' פח
יד/יז חזו"א על הרמב"ם
יד/יז חי' הרי"ט עמ' פד
יד/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד יומא פג ע"א-ע"ב]
יד/יז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רסו, שצז {שעה"מ}, תד, תט {שעה"מ}, תכח, תל, תלד, תמו
יד/יז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' מ, פה
יד/יז חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רמז, רנג
יד/יז חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קמה, שה
יד/יז חיי נפש ח"ג עמ' קנב-קנה
יד/יז חכמת התורה פ' בראשית עמ' שכז
יד/יז חסדי דוד ח"ב עמ' תעב
יד/יז חקרי הלכות (שומיאץ) דף מג ע"ג {טעה"מ}
יד/יז חקרי לב (לווינבוק) דף כז ע"ב
יד/יז טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קמא
יד/יז טל חיים (טל) ח"ג עמ' רצט
יד/יז יד הלוי (פלוונא) דף מט ע"ב
יד/יז ימי שלמה
יד/יז יצחק ירנן
יד/יז ישועות יעקב מועד עמ' תשכה, תשכז, תשל
יד/יז כבוד הלבנון דף יח ע"א {שביעית ונבילה}, כא ע"ד {שביעית ונבילה}, סד ע"ג {אם אפשר לתקן - הדין בטבל דרבנן}, סו ע"ב {אם אפשר לתקן - הדין בטבל דרבנן}
יד/יז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רכג
יד/יז כל נדרי פ' סה הע' ב
יד/יז כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קיט {טבל לפני תרומה}
יד/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנח
יד/יז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רלה ע"ב, רלו ע"ב
יד/יז לב דוד (פלדמן) עמ' נ {שעה"מ}
יד/יז לב דוד (פלדמן) עמ' קפא
יד/יז למודי ה' (תשפא) עמ' רצה {שעה"מ}
יד/יז לשנת השמיטה עמ' נח
יד/יז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קיח
יד/יז מוריה גל' קה עמ' נז {טבל קל מתרומה}, גל' קעה עמ' קז {נבילה וספיחי שביעית}
יד/יז מזבח חדש דף סח ע"ד
יד/יז מחזיק ברכה סי' שכח אות א
יד/יז מחנה יוסף שבת עמ' רעה-רעו
יד/יז מחשבת חיים או"ח עמ' שנח
יד/יז מי יהודה או"ח סי' א {שעה"מ}
יד/יז מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תלה
יד/יז מים אדירים דף נג ע"ג {צ"פ}
יד/יז מלבושי יו"ט ח"ב קל וחמור סי' א, י
יד/יז מנחת אלימלך עמ' רפא
יד/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקיא, ח"ג עמ' רכח
יד/יז מנחת יהודה (בוים) דף קיג ע"א {שביעית ונבילה - מה קודם} וע"ד {טבל ותרומה}
יד/יז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' קטו, ח"ה עמ' יג, ח"ח עמ' רמח
יד/יז מנחת כהן (יוסף חיים) דף כח ע"א {טבל ותרומה}, לב
יד/יז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קפד
יד/יז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קל, קלו
יד/יז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שעח {שעה"מ}
יד/יז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' לו]
יד/יז מקור ישראל דף כא ע"ד
יד/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/יז משברי ים עדל"ת סי' א ס"ק א
יד/יז משה מבחוריו דף יח ע"ד
יד/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קעו {תרומה חמורה מנבילה}
יד/יז משנת חיים יומא עמ' תקצד
יד/יז משנת יהודה ח"א פ"ב ה"א
יד/יז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ע
יד/יז נועם חי"ט עמ' יב, נא
יד/יז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נה אות לה
יד/יז ניצני שביעית עמ' 73 {תרומה דאורייתא}
יד/יז נרות אהרן כאן, ועמ' רד
יד/יז נשמת אברהם ח"א עמ' שטז
יד/יז נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קצח עמ' שלט
יד/יז ס' החיים (קלוגר) עמ' עא, תמג, תנא, תתרלג, תתרלה {שעה"מ}, תתרלח, תתרמו, תתרמז {שעה"מ}
יד/יז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' שמו
יד/יז סופר מהיר ח"א דף יח ע"ד
יד/יז עטרת טוביה
יד/יז עטרת תפארת דף לה ע"ב וע"ד, לו ע"ג
יד/יז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' פט
יד/יז עמק שאלה (טברסקי) עמ' שמג
יד/יז עץ החיים (קלוגר) עמ' קיג
יד/יז ערך כסף עמ' רלא
יד/יז פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 28-29
יד/יז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' שלח-שמ
יד/יז פרשת דרכים (תשנב) עמ' רד, ריב
יד/יז פרשת דרכים (תשסה) עמ' וצ, וצא
יד/יז פרשת המלך
יד/יז פתחי שערים דף כ ע"ג
יד/יז צל"ח החדש דף לא ע"ג, מה ע"א-ע"ב
יד/יז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקד
יד/יז קובץ השמיטה עמ' תלז
יד/יז קול צופיך עמ' רסב
יד/יז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' לח-לט {נבילה ושביעית}
יד/יז קרבן פסח עמ' טו
יד/יז שארית יהודה (בלום) דף לה ע"ג {שעה"מ}
יד/יז שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ריא
יד/יז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רלז
יד/יז שיח משה (קרויס) סי' מו {שעה"מ}
יד/יז שיח משה (קרויס) עמ' קכה {שעה"מ}
יד/יז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קנ, תקח, תקיב-תקיג
יד/יז שם ישראל - שו"ת עמ' מב
יד/יז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תעט
יד/יז שמות בארץ (תשנט) עמ' קכב
יד/יז שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' ריז {שעה"מ}
יד/יז שמחתי באומרים לי עמ' שיט
יד/יז שנות חיים (קלוגר) עמ' קסז, רא, שיח, תקיב
יד/יז שער המלך כאן, ח"ב עמ' צב
יד/יז שערי זיו ח"ב דף רב ע"ג, ח"ג דף קח ע"ב-ע"ד
יד/יז שערי טהר ח"ב שער ד סי' כה אות ב
יד/יז שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' צו {טעם המלך}, קי {טעם המלך}, קטו {שעה"מ}, קלא {שעה"מ}, רט {טעם המלך}, רנא {טעם המלך}, רסח {שעה"מ}
יד/יז שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קפב {שעה"מ}
יד/יז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שכג
יד/יז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ז ע"ב
יד/יז שפתי רננות (מיכלדורף) דף ו ע"ב, ז ע"א {טבל ונבילה}
יד/יז תולדות יצחק (הורוביץ) דף לה ע"ג, לו ע"ב
יד/יז תולדות יצחק (שור) דף כד ע"ב
יד/יז תורת ירוחם ח"א דף יג ע"ד, יד ע"ג-ע"ד
יד/יז תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' צא-צג
יד/יז תרומות חיים סעיף ב אות ז
יד/יז תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ריב
יד/יח אבני ציון ח"א סי' נח אות א, סי' נט אות ב, ד, סי' ס אות ג, סי' סו אות ד, ח"ב סי' יב אות ב, סי' לב אות א, סי' מה אות ב, סי' עה אות ה, ח"ג עמ' רטז, רעט, ח"ד עמ' צז, קיז
יד/יח אדמת קודש ח"א או"ח סי' יד (ד"ה וראיתי)
יד/יח אוצרות יהושע עמ' ו
יד/יח אור הישר [לח"מ הל' חמץ פ"ו ה"ז]
יד/יח אנצי"ת ע' אין אסור הע' 80
יד/יח ברית עולם (ולר) סי' ח אות ב
יד/יח המעשה והמדרש עמ' פו
יד/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 227
יד/יח זכרון יהודה (לאש) דף עג ע"א
יד/יח זרעא דיוסף דף עז ע"ב {חייב משום יוה"כ}
יד/יח חיי נפש ח"ג עמ' רמ
יד/יח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רכד
יד/יח יד המלך (פלומבו)
יד/יח יד סופר עמ' ריד
יד/יח ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנד-רנה
יד/יח ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' לג
יד/יח כבוד הלבנון דף סד ע"ג, סו ע"ב {אחע"א}
יד/יח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ש
יד/יח כתר המלך דף צח ע"ב
יד/יח ליבא בעי דף קט
יד/יח למודי ה' (תקמז) דף מא ע"ב
יד/יח לקח טוב (תשפא) הסכמת מהר"ש ענגיל אות יא {איסור חל על איסור בכולל במצה טבל שלא שיין טעם שאין איסורו משום בל תאכל חמץ אינו יוצא דלא הוי מצתכם}, כלל יב אות מד, מט, נט, עג {אין איסור חל על איסור אלא אם היו שני האיסורין באין כאחת וכו' או איסור כולל טעם שפסק לפסול מצה של טבל והרי זה בדברי רבי שמעון שסובר שאין אחע"א בכולל}
יד/יח מבוא למשנה תורה עמ' 124
יד/יח מזבח חדש דף נט ע"א
יד/יח מטה מנשה עמ' מז, נד
יד/יח מנוחת משה דף קעז ע"ב
יד/יח מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' רמח
יד/יח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' י
יד/יח מרכבת יוסף דף פא ע"ב, פו ע"ג {אחע"א בכולל}
יד/יח משברי ים אחע"א עמ' לא, רעו {מוקדשין וחלב}, תעז
יד/יח משה ידבר (תשעו) עמ' קנ
יד/יח משנת חיים חולין סי' עה עמ' רמח
יד/יח משנת חיים יומא עמ' תקסו
יד/יח משנת חיים פסחים ח"ב עמ' קלד
יד/יח משנת יעקב הפלאה עמ' מא
יד/יח משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף טו ע"ד
יד/יח נתיבות מרדכי קדושין עמ' תמה
יד/יח ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' נח
יד/יח עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קמה
יד/יח עליות משה (תשעו) ח"א עמ' פד
יד/יח ענפי ארז (זי') דף רנג ע"ב
יד/יח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנו
יד/יח רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ב הע' 1
יד/יח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מד, סא {נהנה ומעל}
יד/יח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרח
יד/יח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תשצד
יד/יח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרנח
יד/יח שלמי יוסף מנחות עמ' שפג
יד/יח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מב אות י
יד/יט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קז
יד/יט אור הישר [כה"ג בהל' תרומות פ"י הכ"ה]
יד/יט אנצי"ת ע' אין אסור הע' 53
יד/יט בית אהרן וישראל גל' נ עמ' מב {הקדישה - נאסר חלבה בהנאה}
יד/יט ברור הלכה חולין קיג ע"ב ציון ח
יד/יט דברות משה ב"מ ח"ב סי' מח ענף ב
יד/יט דינא דחיי ח"א דף קלב ע"א
יד/יט דרך המלך (רפפורט)
יד/יט המעשה והמדרש עמ' פו {מדוע כאן אחע"א}
יד/יט הרמב"ם כמחנך עמ' 227
יד/יט זכרון הרב עמ' 146-147
יד/יט זכרון יהונתן דף יט, קמב
יד/יט חי' הגר"ח החדש עמ' תקכב
יד/יט חי' הגרז"ס קדשים עמ' רכג
יד/יט חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ח
יד/יט חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ח
יד/יט חמודי צבי ויקרא עמ' סג
יד/יט יד הלוי (פלוונא) דף נא ע"א, ע"ג {איסור הנאה הוא איסור מוסיף}
יד/יט יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רכד
יד/יט ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנד
יד/יט ישועות יעקב נזיקין עמ' שיח
יד/יט לב שלם [מגילת ספר לאוין דף ע ע"א]
יד/יט להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קמט {יוה"כ ונבילה}
יד/יט ללמוד על הכלל עמ' מה {הגהת מל"מ}
יד/יט מגילת ספר לאוין דף סט ע"ב
יד/יט מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קסה {מל"מ}
יד/יט מטה מנשה עמ' מז, נד
יד/יט מנחת כהן (יוסף חיים) דף ל ע"ג
יד/יט מעיני המים
יד/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/יט משה ידבר (תשעו) עמ' קנ
יד/יט משנת חיים חולין סי' עה עמ' רמח
יד/יט משנת יעקב הפלאה עמ' מב
יד/יט ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' סד, ע {האם איסור הנאה הוא איסור מוסיף}
יד/יט עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קמה
יד/יט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' פד
יד/יט פאת ים (מאיו) דף עז ע"א
יד/יט פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' צא, קלד
יד/יט צמח מנחם דף נד ע"א {איסור הנאה - איסור מוסיף}
יד/יט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שנא
יד/יט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנז
יד/יט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' צא
יד/יט שאגת אריה סי' עו
יד/יט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרנח
יד/יט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קפד
יד/יט תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ד אות ג
יד/יט תפארת אהרן עמ' צה {איסור הנאה הוא איסור מוסיף}
יד/יט תפארת ציון (ריבקין) סי' א אות לד


טו/279 הלכות מאכלות אסורות פרק טו *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ אורה ושמחה
טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מנוחת אליהו ח"ג
טו/רה"פ מעשה רקח
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רז-ריד, ריט-רל
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ רמב"ם הערוך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שם טוב
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אבן האזל קדשים ח"ב דף צד ע"ב
טו/א אבן הספיר (ספרקה) עמ' סב
טו/א אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיב
טו/א אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמז {ר"ח הלוי}
טו/א אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' פז
טו/א אהל שרה לאה עמ' רעג-רעד {ר"ח הלוי}
טו/א אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רסה, רעג
טו/א אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ז הע' 16 {ר"ח הלוי}
טו/א אוצרות הרמב"ם
טו/א אור הישר [תורת רפאל הל' פסח סי' סט והל' יוה"כ סי' קז]
טו/א איש מבין ח"א דף קלה ע"ב
טו/א אמרי איש עמ' קב {ברוב}
טו/א אמרי יהודה (רוזנר) דף כג ע"ג
טו/א אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ל אות ב {ר"ח הלוי}
טו/א אפיקי מגינים פסחים סי' ל, מב, מד
טו/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ו
טו/א ארשת צבי עמ' צה {ר"ח הלוי}
טו/א באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קטו, קכו {ר"ח הלוי}, קמו {ר"ח הלוי}
טו/א באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' קסא, קעו {ר"ח הלוי}, תד
טו/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שפ
טו/א באר מלך
טו/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שא
טו/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קב
טו/א בדבר מלך חי"א עמ' שמח
טו/א בזך לבונה עמ' שעט
טו/א בינת דניאל ח"א עמ' כט {ר"ח הלוי}
טו/א בית אהרן וישראל גל' לח עמ' לו {ר"ח הלוי}
טו/א בר ריב"א עמ' קיח {לח"מ}
טו/א ברור הלכה ביצה לח ע"ב ציון א
טו/א ברור הלכה ע"ז סז ע"א ציון ד
טו/א ברכת מרדכי פסחים עמ' קכב, קמ, קמו, קעא
טו/א ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תנח {טכ"ע דרבנן}
טו/א גבורת יצחק שביעית עמ' רא
טו/א גפן פוריה עמ' כ-כא
טו/א דרך המלך (רפפורט)
טו/א דרך ישראל חולין סי' כט ס"ק כ
טו/א זכר יצחק (תשן) עמ' קסג
טו/א זכרון יהושע (הלוי) ח"א עמ' יד-טז {טכ"ע}
טו/א זכרון יחזקאל עמ' מג {מין במינו בטל}
טו/א זכרון צבי מנחם דף מו ע"ד {מין במינו בטל}
טו/א חוקי חיים (שו"ב) עמ' יט
טו/א חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קלח
טו/א חי' בר נחמני דף יב ע"ג, יד ע"ג, יז ע"א, כד ע"ג-ע"ד
טו/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' א
טו/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' א
טו/א חי' הריצ"ד
טו/א חי' ר' אפרים מרדכי
טו/א חי' ר' חיים הלוי דף לד
טו/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שצ
טו/א חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קעו {טכ"ע אינו דאורייתא}
טו/א חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' טו
טו/א חלקת מאיר
טו/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תמא, תמה
טו/א יבול היובלות עמ' 63
טו/א כוכבי בוקר עמ' סא
טו/א כל בו ח"ו עמ' ד
טו/א כרתי ופלתי סי' צח כרתי אות ד, סי' קט כרתי אות ד
טו/א לב שלם [כנה"ג בחי' על הרמב"ם דף קכה ע"א]
טו/א לבב דוד
טו/א לבושי עז הל' תערובות עמ' רסא {ר"ח הלוי}
טו/א לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ט אות ט, יא, יג {ר"ח הלוי}
טו/א מאור למלך פסחים עמ' צ {ר"ח הלוי}
טו/א מוריה גל' קעט עמ' נ {נרות אהרן}, גל' קצז עמ' לג {ר"ח הלוי}, גל' קצט עמ' מז {ר"ח הלוי}
טו/א מזכרת חיים עמ' עט {מין במינו בטל}
טו/א מטה מנשה עמ' נב
טו/א מלואי אבן - שו"ת עמ' כב, כה
טו/א מנוחת אשר ח"א דף נח ע"ד {מין במינו בטל}
טו/א מנוחת משה דף קמד ע"א, קעח ע"ד {מין במינו בטל}
טו/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קנד {ר"ח הלוי}
טו/א מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"ב אות ז {לח"מ}, פ"ד אות ב
טו/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קיא
טו/א מעיני המים
טו/א מעיני התורה ח"א עמ' פח
טו/א מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כט
טו/א מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ט אות ד
טו/א מראה הפנים נזיר דף כז
טו/א משב יעקב ח"ב
טו/א משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' נז
טו/א משכן בצלאל ח"א סי' מו, מז
טו/א משנת יעבץ או"ח סי' כד אות ב {כ"מ - טכ"ע מדרבנן}
טו/א משנת יעקב הפלאה עמ' רח {ר"ח הלוי}, זרעים ח"א עמ' קפו-קצ
טו/א משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' ז, יא, סא
טו/א משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רמו-רמט
טו/א משנת יעקב כאן (עמ' רנב-רס)
טו/א משנת ר' אהרן שבת עמ' קצה {ר"ח הלוי}
טו/א משק ביתי סי' קכד (נד ע"ב)
טו/א משרת משה (נבר)
טו/א מתת מלך
טו/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' נ {הגהמ"י}, יו"ד ח"ב עמ' נה
טו/א נועם חט"ז עמ' ו {מרכה"מ}
טו/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קסח
טו/א נזר הקדש (קפלן)
טו/א נחלת בנימין עמ' סו-סח
טו/א ניצוצי אש עמ' רצט {ר"ח הלוי}
טו/א נרות אהרן
טו/א נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' לז ס"ק ד
טו/א נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תטז
טו/א נתן פריו חולין עמ' קו
טו/א עבודת משא (מאיר) ח"א
טו/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רסא
טו/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' מג
טו/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' כז
טו/א פרנס לדורו עמ' 204
טו/א קהל יהודה - חי' הש"ס דף כח ע"ג {לח"מ}
טו/א קהלות יעקב פסחים סי' לא
טו/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קב {מין במינו בטל}
טו/א שדה הארץ ח"ג
טו/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רלד, רלה
טו/א שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקסט
טו/א שולי המעיל מעילה אות קצד {ר"ח הלוי}
טו/א שיח ערב פסחים עמ' צז {ר"ח הלוי}
טו/א שירת הלויים פסחים סי' פז אות ו הגהה קמו, ואות ט {ר"ח הלוי}
טו/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שא
טו/א שעורי הרב חלה עמ' כ
טו/א שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רמה, רסז-רסח, שטז {ר"ח הלוי}
טו/א שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' קפט {ר"ח הלוי}
טו/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תיח {רמב"ם}, תפו {ר"ח הלוי}
טו/א שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 289 {ר"ח הלוי}
טו/א שעלי דעת גל' ז עמ' 63, 65 {ר"ח הלוי}, 75-76
טו/א שערי היכל זבחים עמ' תרסא {מין במינו בטל ברוב - לא 'רואים'}
טו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 43, 47, 440
טו/א שפתי רננות (מיכלדורף) דף ו ע"ב {מין במינו בטל}
טו/א תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' י אות א
טו/א תורה לדעת ח"ג עמ' רפא {ר"ח הלוי}
טו/א תורת שביעית (סור') סי' ל
טו/ב אבן האזל קדשים ח"ב דף צד ע"ב
טו/ב אבן הספיר (ספרקה) עמ' סב
טו/ב אבן ישראל (בוהוש) עמ' רלח
טו/ב אבני ציון ח"ב סי' לב אות א
טו/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' מג ענף ב, סי' נה
טו/ב אהל משה (וינברג) דף נו ע"ב {טעם כעיקר דרבנן}
טו/ב אהל שרה לאה עמ' רעב-רעד
טו/ב אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ח הע' 23 {טכ"ע מדאורייתא}
טו/ב אור הישר [עטרת תפארת קונ' מסגרת טפח דף א ע"ב, עמק הלכה ח"ב או"ח סי' קלב]
טו/ב אור יעקב יבמות דף פג ע"ג
טו/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' רא {חד בתרי - רק פי שנים}
טו/ב אמרי איש עמ' קב {מעוצם מיעוטו}
טו/ב אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ה ד"ה ועיין
טו/ב אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יח ד"ה ולכאורה {כ"מ}, סוגיות סי' ז [א] ד"ה ע"ז, סי' ז [א-ב] ד"ה ולענ"ד, סי' יא [ב] ד"ה ומה וד"ה ובזה
טו/ב אמרי יהודה (רוזנר) דף כג ע"ד, מג ע"ב
טו/ב אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 255
טו/ב אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 15
טו/ב אפיקי מגינים פסחים סי' מ, מב-מד
טו/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ו
טו/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' נט
טו/ב ארץ נחלי מים דף ג ע"א {טעם כעיקר דרבנן}
טו/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמז {טכ"ע דאורייתא}
טו/ב באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קטו
טו/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' תד
טו/ב באר בשדה עמ' שב {נמצא בהן טעמו}
טו/ב באר מלך
טו/ב באר צבי עמ' מט
טו/ב בדרך המלך הל' ק"פ עמ' קעה {טעם כעיקר מדרבנן}
טו/ב בית אבי ח"ב סי' צו {טכ"ע מדרבנן}
טו/ב בית יצחק (תשי"ג) עמ' 61 {טכ"ע דרבנן}
טו/ב בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' כב
טו/ב בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק יב
טו/ב ברור הלכה ע"ז סז ע"א ציון ד
טו/ב ברור הלכה פסחים עד ע"א אחרי ציון ג, פג ע"ב ציון א
טו/ב ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' יט {טעם כעיקר דרבנן - באיסור הנאה דאורייתא}, לח {טכ"ע דרבנן בחולין אבל בקדשים הוא דאורייתא}, לט
טו/ב ברכת כהן (דויטש) קונ' התערובות עמ' קנב {כזית בכא"פ}
טו/ב ברכת מרדכי ענינים עמ' קח
טו/ב ברכת מרדכי פסחים עמ' קכב, קמ, קמו, קעא
טו/ב גבורות אליהו יו"ד סי' טז אות א
טו/ב גדולי ציון (תרע) דף ח ע"ב
טו/ב גדולי ציון (תשנב) עמ' נ, קצז, רכט, רסא {כולם - טכ"ע דרבנן}
טו/ב גינת אלימלך ח"ב עמ' לז, עא {טכ"ע דרבנן}
טו/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רסז
טו/ב גפן פוריה עמ' כ-כא
טו/ב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תיג, תעז {נמצא בהן טעמו ולא היה בהן ממשו הרי אלו אסורין מדברי סופרים}
טו/ב דברי אמת (תשעט) עמ' תעט {טעמו ולא ממשו אסור מדברי סופרים}
טו/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' קעח-קעט
טו/ב דברי יחזקאל (פרנקל) פ' פקודי עמ' פג {טעם כעיקר מדרבנן}
טו/ב דברי יחזקאל (תרצה) דף נט ע"א
טו/ב דברי תורה (תאומים) דף ט ע"ד {מדרבנן}
טו/ב דור דורים עמ' מה
טו/ב דרך ישראל חולין סי' כט ס"ק כ
טו/ב הדרת מלך (זילברברג) דף ז ע"א-ע"ב {טעם כעיקר מדרבנן}
טו/ב העמק שאלה שאלתא פ אות א
טו/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' מג
טו/ב זכר אברהם יצחק עמ' 62
טו/ב זכרון יהודה (לאש) דף פ ע"ד
טו/ב חוף ימים ח"א סי' ט אות ב, סי' כ אות א, סי' כא אות ג
טו/ב חזו"א יו"ד סי' כד ס"ק ט
טו/ב חזו"א על הרמב"ם
טו/ב חי' בר נחמני דף יב ע"ג, טז ע"ג, יז ע"א, כח ע"ב, נה ע"א-ע"ד {בכא"פ בלי טעם}, סו ע"א {טעמו וממשו קיים}
טו/ב חי' הרי"ט עמ' רפו
טו/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים מד ע"ב, חי' הריצ"ד הל' חמץ פ"א ה"ו]
טו/ב חי' חתם סופר
טו/ב חי' כתב סופר נזיקין עמ' קסז, קעו
טו/ב חי' כתב סופר קדשים עמ' רכד, רכט, רלא, רס
טו/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמה
טו/ב חי' ר' אפרים מרדכי
טו/ב חסד לאברהם (טרוימן) דף טו ע"א-ע"ב {טעם כעיקר מדרבנן}
טו/ב טוב טעם עמ' ה, יב, כא-כב, כה, כז, לד {טעמו ולא ממשו מדרבנן}
טו/ב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' צח {כ"מ}
טו/ב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' צח, קו, רט, תמא
טו/ב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' עדר
טו/ב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רו
טו/ב יד המלך (פלומבו)
טו/ב כוכבי בוקר עמ' סא
טו/ב כטל אמרתי עמ' קיח
טו/ב כל בו ח"ו עמ' ד
טו/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשי
טו/ב לב שלם [מגילת ספר לאוין דף סב, שו"ת בני שמואל הל' תערובת דף קלט ע"א]
טו/ב לבושי מרדכי ח"ד עמ' קפ
טו/ב לבושי עז הל' תערובות עמ' א {טכ"ע דרבנן}, ג, ה {לח"מ}
טו/ב להורות נתן דברים עמ' צב
טו/ב לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' ל
טו/ב לקוטי סופר ח"א דף עח ע"ד
טו/ב לקח טוב (תשפא) כלל ג אות יט {נמצא בהם טעמו ולא ממשו הרי אלו אסורין מדברי סופרים טעם קל מן האיסור עצמו}
טו/ב מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' לט עמ' צב
טו/ב מועדים וזמנים ח"ג סי' ריז
טו/ב מוריה גל' קג עמ' ח
טו/ב מזכרת חיים עמ' קנו {טכ"ע מדרבנן}
טו/ב מטה מנשה עמ' נב
טו/ב מי באר (אופנהיימר) דף כ ע"ג, כב ע"ב, נא ע"ג
טו/ב מי באר (אופנהיימר) דף לה ע"א {טכ"ע מדרבנן}
טו/ב מי החג עמ' עו {טכ"ע דרבנן}
טו/ב מנוחת אשר ח"א דף סו ע"ב-ע"ג, סז ע"א {טכ"ע מדרבנן}
טו/ב מנוחת משה דף סג ע"ב {טכ"ע מדרבנן}, קעח ע"ג {טעם לאו כעיקר}
טו/ב מנחת ברוך סי' נה
טו/ב מנחת חינוך ח"א עמ' עח, ח"ג עמ' נ, קצז
טו/ב מנחת יהודה (בוים) דף לז ע"ג, נו ע"א-ע"ב, נח ע"ג, נט [מסומן נח] ע"א-ע"ב, קיב ע"ג {טכ"ע מדרבנן}
טו/ב מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"ד אות ב
טו/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קיא
טו/ב מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 90
טו/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשלא
טו/ב מעדני מלך (תשמח) עמ' רפה {טכ"ע בלי ממש - מדרבנן}
טו/ב מעיני המים
טו/ב מעיני התורה ח"א עמ' קמה
טו/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רסט
טו/ב מצודת בן ציון דף סה ע"ג {טעם כעיקר}
טו/ב מצעדי גבר נדרים סי' ח אות א
טו/ב מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כה אות ב, סי' כו
טו/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רלב, רנג, שפט
טו/ב מרכבת יוסף דף יט ע"א {טכ"ע מדרבנן}
טו/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' נח עמ' פח
טו/ב משכן בצלאל ח"א סי' מז
טו/ב משכנות ידידיה עמ' סט-ע
טו/ב משנת יעקב
טו/ב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' ז, יא, סא
טו/ב משרת משה (נבר)
טו/ב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קסח
טו/ב נטע שורק דף מט ע"ב, קיט ע"א {ד"ס}
טו/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' תרס, תשסד
טו/ב סתרי ומגיני (תשכג) עמ' צב
טו/ב עולת שמואל (לובצר) ח"א דף עא ע"ג
טו/ב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רח
טו/ב עמודי אור סי' קיח אות ט
טו/ב פורת יוסף (שלופר) דף סד ע"א
טו/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ה הערה 207
טו/ב קהל יהודה - חי' הש"ס דף לא ע"ג, לב ע"א
טו/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קעו
טו/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשלט, ח"ג עמ' תנה
טו/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תצב
טו/ב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קטו
טו/ב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א מקור 12
טו/ב שו"ע הרב או"ח סי' תמב קו"א אות ו, סי' תמו ס"א, קו"א אות א
טו/ב שלמי יוסף נזיר עמ' תכח, תלג
טו/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שא
טו/ב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רסא, רסז
טו/ב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קטז
טו/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקסד
טו/ב שער נפתלי דף כה ע"ג {מדרבנן}
טו/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 43
טו/ב שערי שמחה (רפיש) דף כד ע"ד {טכ"ע לאו דאורייתא}
טו/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רח, ריב
טו/ב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קלג ע"ד {טכ"ע דרבנן}
טו/ב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' לט
טו/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' מ {כ"מ}
טו/ב שרשי הים דף פז ע"ב
טו/ב תבואות שמש דף ד ע"ג
טו/ב תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' י אות א
טו/ב תורת רפאל או"ח ח"ב דף קסג ע"א
טו/ב תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' נד, סד
טו/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' ט, עא {ראב"ד}
טו/ג אבן הספיר (ספרקה) עמ' סב
טו/ג אבן ישראל (בוהוש) עמ' רלח
טו/ג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' ל, קכ
טו/ג אבני דרך עמ' רמו
טו/ג אברהם יגל
טו/ג אהל שרה לאה עמ' רעב, רעד
טו/ג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ב הע' 11
טו/ג אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ז הע' 13, 138, 142
טו/ג אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ח הע' 24
טו/ג אור הישר [באר יצחק או"ח סי' י-יט, כ"מ הל' חמץ פ"א ה"ו]
טו/ג אור יעקב פסחים דף נט ע"ב, ועמ' 167, יבמות דף פג ע"ג
טו/ג אורים גדולים (תשסג) עמ' לח
טו/ג אז ישיר עמ' קיד
טו/ג אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ז [א] ד"ה ע"ז, סוגיות סי' ז [א-ב] ד"ה ולענ"ד, סי' יא [ב] ד"ה ובזה
טו/ג אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ז ד"ה כתב
טו/ג אמרי בינה (אש) דף כו ע"א
טו/ג אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כו אות ג {איסור דאורייתא בח"ש}, סי' כח אות ב {מכת מרדות}
טו/ג אסיפת שמועות תשרי עמ' כט
טו/ג אפיקי מגינים פסחים סי' לא עמ' סח
טו/ג אפיקי מגינים פסחים סי' מ, מב-מד
טו/ג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ו
טו/ג ארץ נחלי מים דף ג ע"א {בכדי א"פ - לוקה}
טו/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנ, תקנט, תקסב {בכדי אכילת פרס}
טו/ג באהלה של תורה או"ח סי' סב אות א
טו/ג באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קטו
טו/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' תד
טו/ג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' סד, ע, פג, צד, צו, קג
טו/ג באר מלך
טו/ג באר צבי עמ' מט
טו/ג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קב
טו/ג ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' לד
טו/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' ע ד"ה וברמב"ם
טו/ג בית אהרן וישראל גל' י עמ' נו {אם יש בתערובת כזית בכא"פ, חייב רק אם אכל את כל הפרס}, גל' כא עמ' ח {פחות מכזית בכא"פ הוא מדרבנן}
טו/ג בית ארזים - ס' הגליונות
טו/ג בית המדרש
טו/ג בית לוי (גולדברג) דף ט ע"א
טו/ג בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק יב
טו/ג ברור הלכה ע"ז סז ע"א ציון ד
טו/ג ברור הלכה פסחים מג ע"א ציון א, סוכה - ברורי הראי"ה ו ע"א ציון א
טו/ג ברכת מרדכי פסחים עמ' קכב, קמ, קמו, קעא
טו/ג גדולי ציון (תשנב) עמ' קצז {כזית בכא"פ מדאו'}
טו/ג גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' יד
טו/ג גינת ורדים (תאומים) עמ' קנט, קסז, רלד
טו/ג גנזי ברכה סי' ח אות ו, ט, טו
טו/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תו
טו/ג גפן פוריה עמ' כ-כא, קמ-קמא
טו/ג דברות אליהו ח"ג עמ' מא {כזית בכא"פ - לוקה}
טו/ג דברות משה ביצה עמ' צה {מכת מרדות}
טו/ג דברות משה פסחים עמ' קמ, ב"מ ח"ב סי' מח ענף ה
טו/ג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' שסז {כיצד הוא ממשו כגון שהיה מן החלב כזית בכל שלש ביצים}
טו/ג דברי אמת (תשעט) עמ' תעב {טעם כעיקר אסור מדרבנן}, תעו {שבאיסורין צריך שיאכל כל הג' ביצים}, תעט {טעמו ולא ממשו אסור מדברי סופרים}
טו/ג דברי יואל - שו"ת עמ' עה
טו/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' קעח-קעט
טו/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף נט ע"א
טו/ג דרך ישראל חולין סי' כט ס"ק כ
טו/ג דרך ישרה ח"ב עמ' עח
טו/ג הגהות חבר בן חיים
טו/ג הגהות מוהר"י קרט עמ' ריד-רטו {פחות מכא"פ דרבנן}
טו/ג הר המוריה (אדר"ת) עמ' סב
טו/ג ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' סה
טו/ג זהב התרומה - חלה עמ' שעט-שפ
טו/ג זכר אברהם יצחק עמ' 61
טו/ג זכרון יהודה (לאש) דף נד ע"ד
טו/ג זכרון יהודה (מונק) דף עט ע"ד {כזית בכא"פ}
טו/ג חוף ימים ח"א סי' יז אות ב, סי' כד אות ו
טו/ג חזו"א יו"ד סי' כ ס"ק ד, סי' כד ס"ק ח, י
טו/ג חזון לימים ח"א עמ' רכז
טו/ג חי' בר נחמני דף ו ע"ג {כזית}, יב ע"א וע"ג, יג ע"ב, טז ע"ג, יז ע"א, כז ע"ד, כח ע"א, לז ע"א {ממשו ולא טעמו - מדרבנן}, מג ע"ב {הגהמ"י}, מז ע"ג {בכא"פ} וע"ד {הגהמ"י}, מט ע"ב {מכת מרדות}, נג ע"ב וע"ד {חלב שנימוח}, נה ע"א {בכא"פ בלי טעם}, נו ע"ד, סה ע"א {פחות מכא"פ}, סז ע"ב {מכת מרדות}
טו/ג חי' הרי"ט עמ' סט
טו/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' טומאת אוכלין פ"ד ה"ג]
טו/ג חי' כתב סופר שבת עמ' עג, פג, צט, קב
טו/ג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמה
טו/ג חי' ר' אפרים מרדכי
טו/ג חי' ר' חיים הלוי דף יא
טו/ג טוב טעם עמ' יד, כב, כה-כו {כזית בכא"פ}, כח {הגהמ"י}, כט, לג {כזית בכא"פ}
טו/ג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קו, רט, תמא
טו/ג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' עדר
טו/ג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רו
טו/ג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' עד, צג
טו/ג יד סופר עמ' ק
טו/ג יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' סח
טו/ג יערות דבש ח"ב עמ' רפט
טו/ג יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות פג {טעם כעיקר דאורייתא}
טו/ג יראה ואהבה עמ' רמה {כזית בכא"פ בלי טעם - מותר}
טו/ג כהונת רפאל עמ' קט, קיד
טו/ג כוכבי בוקר עמ' סא
טו/ג כל בו ח"ו עמ' ד
טו/ג כרתי ופלתי סי' סח אות ב, כרתי סי' צח אות ד, סי' קט אות ד
טו/ג כתר אפרים עמ' צה, צז
טו/ג לבושי מרדכי או"ח עמ' קיח
טו/ג לבושי עז הל' תערובות עמ' א {טכ"ע דרבנן}, ג
טו/ג לבני בנימין דף י ע"ד {טעם כעיקר רק בכזית}
טו/ג לקח טוב (תשפא) כלל ג אות יט {נמצא בהם טעמו ולא ממשו הרי אלו אסורין מדברי סופרים טעם קל מן האיסור עצמו}
טו/ג מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' לט עמ' צב
טו/ג מועדים וזמנים ח"ג סי' ריב, רטז-ריז
טו/ג מוריה גל' קג עמ' ח, גל' רלג עמ' לא {טכ"ע מדרבנן}, גל' רמא עמ' צג-צד
טו/ג מטה מנשה עמ' לו
טו/ג מי החג עמ' עא
טו/ג מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף צט ע"ג
טו/ג מנחת אשר פסחים עמ' קמח, קנא, ריג
טו/ג מנחת חינוך ח"א עמ' עה, עח, ח"ג עמ' נ
טו/ג מנחת יהודה (בוים) דף לז ע"ג {כזית בכא"פ}
טו/ג מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"ב אות ח {הגהמ"י}, פ"ד אות ב, פ"ו אות ט
טו/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קיא
טו/ג מסורה ח"א עמ' יד
טו/ג מעיני התורה ח"א עמ' קכח-קכט, קמה
טו/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף פה ע"ב
טו/ג מצודת בן ציון דף מט ע"א {אם אכל שלש ביצים} וע"ד {מכת מרדות}, נ ע"ב {אם אכל שלש ביצים}
טו/ג מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כה אות א, סי' כו אות ג, סי' כט אות יב
טו/ג מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ט אות יב
טו/ג מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' ב אות א
טו/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רמד-רמה, שפט
טו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' מז עמ' עב
טו/ג משכן בצלאל ח"א סי' מו, מז
טו/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קעט
טו/ג משנת יעקב הפלאה עמ' קפב-קפג
טו/ג משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' ז, יא, סא
טו/ג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רמו-רמט
טו/ג משנת יעקב כאן
טו/ג משנת ר' אהרן שבת עמ' קצה
טו/ג משרת משה (נבר)
טו/ג נועם ח"ו עמ' קו
טו/ג נחלת בנימין עמ' עב, עז
טו/ג נטע שורק דף פט ע"ג, קיט ע"ב
טו/ג נתיב אברהם ח"ב עמ' קכג {טעמו וממשו לוקים}
טו/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מד
טו/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' תרמד
טו/ג עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף טז ע"ג
טו/ג עטרת יעקב עמ' קנח
טו/ג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רח
טו/ג עקדת משה ח"א עמ' קנה
טו/ג ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' ק, קו, קז {אם אכל כשלש ביצים הואיל ויש בהן כזית מן החלב לוקה}
טו/ג פורת יוסף (שלופר) דף לה ע"ב
טו/ג פרי החג דף כט ע"ד, לא ע"א וע"ג {טכ"ע דאורייתא רק בכא"פ}, לד ע"ב-ע"ג, לה ע"א, לו ע"א וע"ד, לח ע"ג, מו ע"ד, מז ע"א, מח ע"ג {בכדי שלוש ביצים - חצי שיעור ע"י תערובת [הציונים מדפים לד-מח]}
טו/ג פרשת נזיר עמ' רב, ריד, רמב
טו/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קצו ע"ב
טו/ג צרור החיים (קליין) דף כ ע"ד {ח"ש ע"י תערובת מותר מה"ת}
טו/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תה, תרצה, ח"ב עמ' תשלט, ח"ג עמ' תנה
טו/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תצב
טו/ג קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מג ע"ד
טו/ג קול דודי (תשף)
טו/ג קרית מלך
טו/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קכז {כזית מהתערובת}
טו/ג שארית נתן בנימין עמ' קח {אין טכ"ע בפחות מכא"פ}
טו/ג שו"ת הרמ"ז סי' סב
טו/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קנג-קנד
טו/ג שירת הלויים פסחים סי' פא אות ח
טו/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צט
טו/ג שלמי יוסף נזיר עמ' תלג
טו/ג שלמי שמעון (קדשים) עמ' רפא
טו/ג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שא
טו/ג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רסא, רסז
טו/ג שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' קפח
טו/ג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קטז, קכז
טו/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תצ
טו/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקסד
טו/ג שערי היכל זבחים עמ' רצד הערה 4 {אכל תערובת - לוקה - האם חייב כרת}
טו/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 43
טו/ג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קמה
טו/ג תבואות שמש דף פ ע"א
טו/ג תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' י אות א
טו/ג תורת האוהל (תשנג) עמ' ש {אין כרת בתערובת}
טו/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף צו ע"ד
טו/ג תכריך מרדכי סי' טו עמ' ק {כזית בכא"פ בטומאה}
טו/ג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רכ
טו/ד אבן האזל קדשים ח"ב דף סו ע"א
טו/ד אבן הספיר (ספרקה) עמ' סב
טו/ד אבן ישראל (בוהוש) עמ' ריד, רסב, רסג
טו/ד אהל שרה לאה עמ' ת {חי' רעק"א}
טו/ד אור הישר [פרי חדש או"ח סי' תמז ס"ק ט]
טו/ד אמרי יהודה (רוזנר) פתיחה כוללת שורש ב פ"א אות ח
טו/ד אמרי יהודה (רוזנר) פתיחה כוללת שורש ב פ"א אות ח, דף טו ע"ד
טו/ד אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 1, 6, 186, ע' בשר הע' 171
טו/ד אפיקי מגינים פסחים סי' ל
טו/ד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ו
טו/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שפ
טו/ד באר מלך
טו/ד באר צבי עמ' מט
טו/ד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קב
טו/ד בית אהרן וישראל גל' יח עמ' סה-סו
טו/ד בית אהרן וישראל גל' סח עמ' קלז {יבש ביבש בטל חד בתרי}
טו/ד ברור הלכה ביצה לח ע"ב ציון א
טו/ד גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנג
טו/ד גיא מלח עמ' קטז
טו/ד גינת ראובן תרומות עמ' שפז-שפח
טו/ד דברי מרדכי (קרישפין) דף י ע"ב
טו/ד דור דורים עמ' שלז
טו/ד דרך ישראל חולין סי' ל ס"ק ז
טו/ד זהב התרומה תרומות עמ' פט {שיאבד מעוצם מיעוטו}
טו/ד חדוותא דשמעתתא ח"א דף ח ע"ג {טבל - דשיל"מ}
טו/ד חוף ימים ח"א סי' כא אות ד
טו/ד חי' בר נחמני דף ה ע"ד, ז ע"ד, י ע"ג {יאבד מעוצם מיעוטו}, יא ע"ד, יב ע"ג, יד ע"ב, יז ע"א, יט ע"ג {חלב בשומן - מין במינו}, לז ע"א, מ ע"א, מט ע"ב {הכל אסור}, נה ע"ד {אפילו חתיכת נבילה}, סא ע"ג {אפילו חתיכת נבילה}
טו/ד חי' כתב סופר קדשים עמ' רכד, רכט, רלא
טו/ד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רצא
טו/ד חלקת מאיר
טו/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תפד
טו/ד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קמב, קמה ע"ד
טו/ד טוב טעם עמ' לד
טו/ד טל אורות (טובול) חולין עמ' פה
טו/ד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תלו, תמא
טו/ד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' סו
טו/ד ישועות כהן יו"ד סי' י אות ג-ד
טו/ד כל בו ח"ו עמ' ה
טו/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז
טו/ד כרתי ופלתי סי' קט אות ב, כרתי סי' צח אות ד, סי' קט אות ד
טו/ד לב שלם [מנחת כהן חלק התערובות דף נז ע"ב, סב ע"ב]
טו/ד לבושי עז הל' תערובות עמ' יד, לו, מה-מו, קד, תקו, שמד, שנ {יבש ביבש מין במינו מדרבנן צריך שיתבטל בעוצם מיעוטו}
טו/ד מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ב פ"א אות ב, פ"ב אות ו
טו/ד מסורה ח"א עמ' יד
טו/ד מעיני מים מקואות עמ' א
טו/ד מפתח הבאורים [שו"ת הרשב"א סי' שצב]
טו/ד מצודת בן ציון דף עד ע"ג {חד בתרי בטיל}
טו/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' תב
טו/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ד משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' נז
טו/ד משיב נפש (שרהיי) דף לב ע"ב
טו/ד משנה שכיר יו"ד עמ' קמח
טו/ד משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפו-קצ
טו/ד משנת יעקב כאן
טו/ד משרת משה (נבר)
טו/ד נטע הארץ הל' לב
טו/ד נרות אהרן
טו/ד נתן פריו חולין עמ' סח
טו/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רסח
טו/ד קדושת הר עמ' נד
טו/ד קול דודי (תשף)
טו/ד קול דודי כריתות סי' שצב
טו/ד קרית מלך
טו/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקסט
טו/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' לה דף ס
טו/ד שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' פה
טו/ד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' כד
טו/ד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שא
טו/ד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ב אות א
טו/ד שמחתי באומרים לי עמ' רפב, שלא, שנח
טו/ד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רג
טו/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלח
טו/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 44, 71, 138, 322
טו/ד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ד ע"ג {כ"מ}
טו/ד שערי תורה (לעוו) חולין עמ' יד
טו/ד שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' יט {כ"מ}
טו/ד תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ה אות ד-ה
טו/ד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קעט
טו/ד תשובות הרי"ד עמ' כט
טו/ה אבן הספיר (ספרקה) עמ' סב
טו/ה איש מבין ח"א דף קלה ע"ב
טו/ה אמונת אליעזר ערלה עמ' רסז, רפב
טו/ה אמרי איש עמ' קב {בעוצם מיעוטו}
טו/ה אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 291 {שעה"מ}
טו/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ו
טו/ה באר מלך
טו/ה בית שערים יו"ד סי' תג
טו/ה ברכת כהן (דויטש) קונ' התערובות עמ' קלא {יאבד בעוצם מיעוטו}
טו/ה גינת ראובן תרומות עמ' שפז-שפח
טו/ה דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קנג
טו/ה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שכה {בששים מדרבנן}
טו/ה דרך ישראל חולין סי' ל ס"ק ז
טו/ה חוף ימים ח"א סי' כח אות ח
טו/ה חי' בן אריה ח"ב סי' טו ס"ק ה-ו
טו/ה חי' בר נחמני דף יא ע"ג-ע"ד, יב ע"ג, יז ע"א
טו/ה טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תמא
טו/ה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' סו
טו/ה ישועות כהן יו"ד סי' י אות ג-ד
טו/ה כל בו ח"ו עמ' ה
טו/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצה, רצז
טו/ה לב יוסף עמ' 142
טו/ה לבושי עז הל' תערובות עמ' י, יד, לו, מה-מו, קד, תקו {שיאבד בעוצם מיעוטו}
טו/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שז {שעה"מ}
טו/ה מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 92-91, 94
טו/ה מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' לב אות ב
טו/ה משיב נפש (שרהיי) דף לב ע"ב
טו/ה משנת יעקב
טו/ה משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפו-קצ
טו/ה ס' העתים עמ' 120
טו/ה עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רסח
טו/ה שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' לה דף ס
טו/ה שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' פה
טו/ה שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רנז
טו/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלח
טו/ו אבן הספיר (ספרקה) עמ' סב
טו/ו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' פו
טו/ו אבני ציון ח"ג עמ' רטו
טו/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לח
טו/ו אהל משה (וינברג) דף טו ע"ג, טז ע"א {טבל בכל שהוא}
טו/ו אומר לציון סי' שעז
טו/ו אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"י הע' 52
טו/ו אור גדול דף קמו ע"ב וע"ד, קמז ע"א, קנא ע"א, קנג ע"ד, קנד ע"א
טו/ו אור הישר [עולת שמואל סי' יז]
טו/ו אישים ושיטות (תשסז) עמ' קח {רק אם א"א לעמוד על טעמו}
טו/ו אמונת יהושע עמ' אלף תב, אלף תט
טו/ו אמרי איש עמ' קג {אם אין נ"ט מותר אפילו אין ששים}
טו/ו אמרי בינה (אש) דף יט ע"ד {טבל דבר שיש לו מתירין}
טו/ו אמת ליעקב נשים עמ' שח
טו/ו אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 2, 42, 68, 115, 125, ע' בטול ברוב הע' 159 {או"ש}
טו/ו אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 186-188
טו/ו אפיקי מגינים מנחות סי' כח
טו/ו אפיקי מגינים נדרים - השמטות סי' עה
טו/ו בד קודש (דאנון)
טו/ו בית הלל (כגן) ע"ז עמ' צז
טו/ו בכורי אברהם דף נט ע"ד {טבל}
טו/ו בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' צג {לח"מ}
טו/ו בני שלשים עמ' קי {מין במינו}
טו/ו ברור הלכה ביצה לח ע"ב ציון א
טו/ו ברור הלכה ע"ז עג ע"א ציון א
טו/ו ברור הלכה ע"ז עג ע"ב ציון א, ב
טו/ו ברכת כהן (דויטש) קונ' התערובות עמ' קכו
טו/ו גדולי שמואל גיטין בסופו
טו/ו גינת ראובן תרומות עמ' שפז-שפח
טו/ו דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה כג
טו/ו דובר ישרים פסח עמ' שפג
טו/ו דעת אביעזרי עמ' קעב
טו/ו דרך ישראל חולין סי' ל ס"ק ז
טו/ו הגהות חבר בן חיים
טו/ו הלכה רבה ח"ב עמ' 199
טו/ו המאיר לארץ [נובי"ת יו"ד סי' נג] {מל"מ}
טו/ו זבח שלמה ח"ב עמ' קמו, ח"ג עמ' קו, קטו
טו/ו זהב התרומה - חלה עמ' תי {חוץ מטבל}
טו/ו זהב התרומה תרומות עמ' מג
טו/ו זית רענן ח"א עמ' שט {שעה"מ}
טו/ו זכר ישעיהו
טו/ו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שצח
טו/ו זכרון יהודה (מונק) דף עו ע"א וע"ד, עז ע"א
טו/ו חוף ימים ח"א סי' יח אות א, ד-ה, סי' כא אות א, סי' כה אות א, סי' כח אות ח
טו/ו חותמי ברכה תשובה עא אות ב
טו/ו חי' בר נחמני דף ו ע"א {רק אם א"א לברר את הטעם}, יא ע"ג-ע"ד, יב ע"ד, יג ע"ג-ע"ד, טז ע"ג, יז ע"א, כד ע"ד
טו/ו חי' חתם סופר
טו/ו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' שיג ד"ה ומתוך {שעה"מ - סק"ו - ובעניותי נראה להכריח וכו'}
טו/ו חי' ר"י מנרבונה עמ' צה
טו/ו חי' ר"י נחמיה סי' נב אות ט
טו/ו חסדי דוד ח"א עמ' קמו
טו/ו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רצא {שעה"מ}, שפ
טו/ו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תמז
טו/ו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קסג
טו/ו יד המלך (לנדא)
טו/ו יד פשוטה אהבה עמ' תתשל
טו/ו ידות נדרים השלם עמ' רב, רה, רז
טו/ו ידיו של משה
טו/ו יוסף חי
טו/ו יראה ואהבה עמ' רנה {מרכה"מ}
טו/ו ישועות יעקב מועד עמ' שעד
טו/ו כבוד יו"ט
טו/ו כל בו ח"ו עמ' ה
טו/ו כפתור ופרח (תשו) דף מג ע"ב
טו/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' טו, כז, ח"ב עמ' רצה, רצח, ש-שב
טו/ו כרתי ופלתי סי' צח כרתי אות ד, סי' קט כרתי אות ד
טו/ו כתב משה ח"ב עמ' קטו {שעה"מ}
טו/ו לבב דוד
טו/ו לחם אבירים
טו/ו לקח טוב (תשפא) כלל ג אות א-ג,כו-כז {טעם כעיקר אם מחשיב האיסור שלא יתבטל או שהטעם עצמו הוא איסור ונפקא מינות }
טו/ו לקט שבלים (תשסד) עמ' צו
טו/ו לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כז ע"ד, כח ע"א
טו/ו מגידות (תשעג) סי' קיז עמ' א
טו/ו מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' מ אות ד
טו/ו מזבח חדש דף עח ע"ג
טו/ו מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רב
טו/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שפג
טו/ו מנחת יהודה (בוים) דף כג ע"ג
טו/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רעב
טו/ו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שצו
טו/ו מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 77
טו/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רד, רו
טו/ו מעיני המים
טו/ו מעיני מים מקואות עמ' מז
טו/ו מעשה בצלאל סי' רט
טו/ו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' נג, חתם סופר יו"ד סי' צב]
טו/ו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
טו/ו משאת המלך ח"א סי' לט
טו/ו משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' נז
טו/ו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' פט
טו/ו משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רמו-רמט
טו/ו משנת יעקב כאן
טו/ו נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קעח
טו/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רה, יו"ד ח"ב עמ' נה
טו/ו נחלי יהושע עמ' צט {שעה"מ}
טו/ו נשמת חיים (תשסח) אהע"ז תשובת שלמה סי' ה עמ' תיט
טו/ו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מד אות יט {שעה"מ}
טו/ו סדר יעקב ח"ב לדף עג ע"א (ד"ה יי"נ), קונ' כנר למאור פ"ה מ"ט
טו/ו עולת שמואל (לובצר) ח"א דף יב ע"א
טו/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קי
טו/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רע
טו/ו עצי חיים הל' מקואות (תשסח) עמ' י {שעה"מ}
טו/ו פני אברהם (פרלמן) דף ג ע"ד
טו/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קה
טו/ו פרי החג דף מז ע"ב {טבל שאפשר לתקנו}
טו/ו פרשת הכסף דף עג ע"א
טו/ו קול דודי (תשף)
טו/ו קרית מלך
טו/ו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' מט
טו/ו שארית יהודה (בלום) דף מג ע"א, מה ע"ב
טו/ו שארית נתן בנימין עמ' פז-פח
טו/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קפג
טו/ו שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' קג
טו/ו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' לט
טו/ו שיח ערב פסחים עמ' קנז {לח"מ}
טו/ו שם טוב - השלמה
טו/ו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רנז
טו/ו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שנג
טו/ו שמחתי באומרים לי עמ' קיג, רלז, רצא-רצב, שנא
טו/ו שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קעג-קעד
טו/ו שער המלך ח"א עמ' רלט, ח"ב עמ' קה
טו/ו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קפז
טו/ו תורת זרעים עמ' סח
טו/ז אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 11-24
טו/ז אורח משפט עמ' צז ע"ב
טו/ז אמונת יהושע עמ' אלף רכח
טו/ז אמונת עתיך גל' 114 עמ' 17
טו/ז באר מלך
טו/ז בית דוד (תשעט) או"ח סי' קפג
טו/ז ברור הלכה ע"ז עג ע"א ציון א
טו/ז בשבילי הפסח סי' כט אות ג
טו/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצה
טו/ז לקט שבלים (תשסד) עמ' צו
טו/ז מוריה גל' קעט עמ' כג
טו/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רא, רו
טו/ז מעיני המים
טו/ז מעיני מים מקואות עמ' מז
טו/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רעב
טו/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצג
טו/ז קובץ השמיטה עמ' לה
טו/ז קרית מלך
טו/ז שמחתי באומרים לי עמ' רלז, רפ
טו/ז שער המלך - מעשה חושב ח"א עמ' יד
טו/ז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף טו ע"ג
טו/ז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רס
טו/ח אוצר יסודי שביעית עמ' תד, תכו
טו/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 339, 341
טו/ח אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 110, 113, 114
טו/ח אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 183-184
טו/ח באר מלך
טו/ח בדבר מלך ח"ט עמ' רלז
טו/ח ברור הלכה נדרים נח ע"א ציון ג
טו/ח דברי יציב יו"ד עמ' תצט, תקה
טו/ח דברי שירה שביעית עמ' קיט-קכ
טו/ח דברי תלמוד ח"א עמ' קפב
טו/ח דעת ותבונה מכשירין עמ' קפ, קפב, קפט
טו/ח הגהות חבר בן חיים
טו/ח המאיר לארץ [נובי"ת יו"ד סי' נג]
טו/ח חזו"א שביעית סי' יא ס"ק ח
טו/ח חזון יחזקאל שביעית פ"ז ה"ד
טו/ח חי' בן אריה ח"ב סי' טו ס"ק ה-ו
טו/ח חי' בר נחמני דף סב ע"א {שביעית - דשיל"מ}
טו/ח חי' משנה פסחים עמ' סא
טו/ח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' לז, נג, פ
טו/ח ידיו של משה
טו/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קסו-קסז
טו/ח כרם ציון שביעית ח"א עמ' קסב ע"ב
טו/ח כרתי ופלתי סי' סה אות ב
טו/ח מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קיב
טו/ח מנחת יהודה (בוים) דף כג ע"א {ראב"ד - ביעור} וע"ג
טו/ח מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 77
טו/ח מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רסו
טו/ח מסירות נפש עמ' 103 {מגדל עוז}
טו/ח מעיני המים
טו/ח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' נג]
טו/ח מראה איש ח"א יו"ד עמ' קלה
טו/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ח משב יעקב ח"ב
טו/ח משנת השמיטה סי' ד הערה ז
טו/ח משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' פט
טו/ח משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רמו-רמט
טו/ח משנת יעקב כאן
טו/ח נדרי זריזין ח"א עמ' תא
טו/ח נחלת ברוך דף לו ע"ב, לט ע"א
טו/ח נחלת ברוך דף מא ע"א {שביעית בכל שהוא}
טו/ח עולת שמואל (לובצר) ח"א דף יב ע"א
טו/ח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קצט
טו/ח פרי שמואל שביעית עמ' סג
טו/ח פרשת הכסף דף מא ע"א-ע"ב
טו/ח צרור החיים (יעקב)
טו/ח קובץ השמיטה עמ' קכח
טו/ח קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' נו, נט
טו/ח קרית מלך
טו/ח שביעי קדש עמ' עה-עו, עח-עט, קלח, קנ-קנא, קנד, קס
טו/ח שדה שמואל (שביעית) עמ' עא {רדב"ז}, עב, קה, קט, רמ
טו/ח שלום ירושלים עמ' קכג
טו/ח תורת זרעים עמ' סח
טו/ט אבי עזרי ח"ד
טו/ט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' י אות ד
טו/ט אבני ציון ח"ג עמ' לז
טו/ט אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קלא, ריב
טו/ט אגדות ריב"א על ההגדה דף ב ע"א {כל שהוא - משהו}
טו/ט אגודת אזוב השלמות דף יד ע"א
טו/ט אהבת נח עמ' שכז {חמץ - דשיל"מ}
טו/ט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לח
טו/ט אהל משה (וינברג) דף יד [מסומן יא] ע"ג-ע"ד, טו ע"א-ע"ג {חמץ דשיל"מ}
טו/ט אור לי פסחים סי' טו ס"ק ג
טו/ט אורח משפט עמ' צח ע"א
טו/ט אות ציון עמ' רו
טו/ט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קעה-קעז
טו/ט אמרות יצחק תנינא עמ' ט-י
טו/ט אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' ב ד"ה הרמב"ם
טו/ט אמרי בינה (אש) דף יט ע"ג {כ"מ} וע"ד, כ ע"א, קט ע"ג-ע"ד
טו/ט אמרי דוד (שליסל) דף כט ע"א
טו/ט אמרי מנחם עמ' רי-ריב
טו/ט אמת ליעקב נשים עמ' שח {דשיל"מ}
טו/ט אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 170, 174
טו/ט אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 100, 162, 167
טו/ט אפיקי מגינים פסחים סי' ל, לד
טו/ט ארץ יהודה
טו/ט ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קמ
טו/ט ארצות החיים סי' ט ארץ יהודה אות א עמ' קפא
טו/ט אש תמיד עמ' רכז
טו/ט אתוון דאורייתא כלל ב (דף ז ע"א)
טו/ט באהלה של תורה או"ח סי' סב אות ב
טו/ט באר בשדה עמ' רצ {חמץ י אוסר במשהו}
טו/ט באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף נח
טו/ט באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף נח
טו/ט באר מלך
טו/ט באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שכח
טו/ט בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קלה
טו/ט בדבר מלך חי"א עמ' קפד
טו/ט בדבר מלך חי"ח עמ' נג {חמץ בפסח אע"פ שהוא מאיסורי תורה אינו בכללות אלו לפי שאין התערובת אסורה לעולם שהרי לאחר הפסח תהיה כל התערובת מותרת כמו שביארנו לפיכך אסור בכל שהוא בין במינו בין שלא במינו}
טו/ט בית אברהם (רובינשטיין) דף כט ע"א-ל ע"א
טו/ט בית אהרן וישראל גל' יא עמ' מג-מה, גל' נ עמ' ח, גל' עו עמ' יא
טו/ט בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' פז
טו/ט בית ארזים - ס' הגליונות
טו/ט בית דוד (תשעט) או"ח סי' קפב, קפד, רסח
טו/ט בית שערים או"ח סי' קצט
טו/ט בכורי חיים ח"ה עמ' מא, קמ
טו/ט בן אברהם (תשי) עמ' קמג
טו/ט בני שלשים עמ' נט {חמץ}
טו/ט בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רב, רלד
טו/ט ברור הלכה פסחים ל ע"א ציון א, ביצה ג ע"ב ציון ה
טו/ט ברית עולם (ולר) סי' לב אות ו-ח
טו/ט ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' מה {במינו ובשאינו מינו}, מז {חמץ - דשיל"מ}
טו/ט ברכת השבת מס' שבת סי' יא פ"טו ס"ק א
טו/ט ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ה אות ב
טו/ט ברכת מרדכי פסחים עמ' קיג
טו/ט גבורת יהודה פסחים סי' לב
טו/ט גדולי ציון (תרע) דף ה ע"ד
טו/ט גדולי ציון (תשנב) עמ' קיח, רד-רה {משום דשיל"מ}, רח {משום חומרא דחמץ}
טו/ט גן שושנים ח"א עמ' לא, מא
טו/ט גן שושנים ח"ב עמ' נד
טו/ט גנזי אבא עמ' מ
טו/ט דברות אליהו ח"ב עמ' קכט
טו/ט דברות אליהו ח"ג עמ' כד, והסכמת ר"ש משאש
טו/ט דברי אליהו (בלייער) ח"א עמ' קנא
טו/ט דברי אליהו (בלייער) עמ' קנא, קנג
טו/ט דברי דוד (טייטלבוים) דף פז ע"ג
טו/ט דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' כח ד"ה ולמ"ש
טו/ט דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קעד
טו/ט דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' קלד
טו/ט דובר ישרים פסח עמ' קמט
טו/ט דיבובי חן עמ' שנב
טו/ט דעת אביעזרי עמ' תעב
טו/ט דעת סופר או"ח סי' נו-נז
טו/ט דרך ישרה ח"ב עמ' עז, פ
טו/ט דרשות מהר"ם בריסק עמ' שפב, תצז
טו/ט הגהות חבר בן חיים
טו/ט הגהות מוהר"י קרט עמ' צט-ק
טו/ט התעוררות תשובה
טו/ט והריקותי לכם ברכה עמ' 8 {חמץ דשיל"מ}
טו/ט ויען יצחק עמ' קעב
טו/ט ונגש הכהן כלל ד פ"ה
טו/ט זבחי שלמה עמ' יב, כג
טו/ט זית רענן ח"ב עמ' נו
טו/ט זכר יצחק (תשן) עמ' טז, כ
טו/ט זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' יז
טו/ט זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קלו-קלז
טו/ט זכרון ישעיהו דף ד ע"ד, לט ע"א
טו/ט חבורי טהרה עמ' עז
טו/ט חבש פאר עמ' קל
טו/ט חדוותא דשמעתתא ח"א דף יב ע"א {חמץ - דשיל"מ}
טו/ט חותמי ברכה תשובה עא אות ב
טו/ט חזון יחזקאל שביעית פ"ז ה"ד
טו/ט חזון לימים ח"א עמ' רכט
טו/ט חי' בן אריה ח"ב סי' טו ס"ק ה-ו
טו/ט חי' הרי"ט עמ' קה
טו/ט חי' חתם סופר
טו/ט חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רסו ד"ה מ"מ {חמץ בפסח וכו' לפי שאין התערובת אסורה לעולם שהרי לאחר הפסח תהיה כל התערובת מותרת וכו' לפיכך אוסר בכל שהוא}, עמ' שג ד"ה וכן, עמ' שז ד"ה ובזה, עמ' שח ד"ה והנה {וכ"מ - חמץ בפסח אע"פ שהוא מאיסורי תורה אינו בכללות אלו וכו'}, עמ' שטו ד"ה ועיין {כ"מ - ונתן טעם מפני שהוא דשיל"מ}, ח"ב עמ' תעג ד"ה ברם {חמץ בפסח אע"פ שהוא מאיסורי תורה אינו בכללות אלו לפי שאין התערובת אסורה לעולם וכו'}
טו/ט חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' מד, נג, נה, ס
טו/ט חי' כתב סופר שבת עמ' כז, לד, לו, מג, מה, נא, נד
טו/ט חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' נד
טו/ט חי' מהרי"א הכהן עמ' צח, קא
טו/ט חי' משנה פסחים עמ' קכד
טו/ט חי' ר"י נחמיה סי' יז אות א-ב, סי' נג אות ו-ט
טו/ט חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' יא
טו/ט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' פו ד"ה תשובה
טו/ט חלקת יואב החדש הגהות על נוב"י או"ח סי' עב
טו/ט חלקת מאיר
טו/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' סג, קד, קמט, קנב
טו/ט טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רסב
טו/ט ידות נדרים השלם עמ' רב-רי
טו/ט יחוה דעת ח"ב עמ' רכט
טו/ט ימי שלמה
טו/ט יצחק ירנן
טו/ט ישועות יעקב נזיקין עמ' תקיב
טו/ט ישמח ישראל (רבינוביץ) דף כז ע"א
טו/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשכב-תשכג
טו/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שא
טו/ט כרם יהושע (ולרשטיין) דף ז ע"ד, ח ע"א-ע"ג
טו/ט כרתי ופלתי סי' קב אות ד, ט
טו/ט כתב סופר או"ח סי' פב ד"ה ונראה לי על, סי' פה ד"ה והנה הראיה
טו/ט כתב סופר יו"ד סי' סח ד"ה גי"ה {בדעת הרמב"ם אם איסור סחורה}, ד"ה ובתשובה {בין בספיקו בין בודאי}
טו/ט כתר כהונה (כץ) עמ' צד
טו/ט לבושי עז הל' תערובות עמ' קלה, קמ, קמד, קנ-קנא {חמץ}
טו/ט לחם מצה דף ד ע"ד
טו/ט לחמי תודה (הורביץ) דף קעז ע"ג
טו/ט לקח טוב (תשפא) כלל יג אות לב {חמץ לא בטל מטעם דבר שיש לו מתירין - לא אומרים ממה נפשך מדרבנן להתיר}
טו/ט לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כז ע"א
טו/ט מאיר נתיבים עמ' 402
טו/ט מבי"ט (רובינ') דף קלה ע"ד, קלו ע"א
טו/ט מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' לא אות ו
טו/ט מועדים וזמנים ח"א סי' לח, ח"ג סי' ריב, ח"ח סי' ריב
טו/ט מוריה גל' קג עמ' נה, גל' קיג עמ' פו, פח, גל' קנז עמ' כה, גל' קעט עמ' כג, גל' קפא עמ' לה-לו {חמץ - דשיל"מ}, גל' רט עמ' לח, גל' רמא עמ' כו-כח
טו/ט מוריה י גל' ה (ר"ב אזרחי)
טו/ט מזבח חדש דף סה ע"ד
טו/ט מטה אפרים
טו/ט מנוחת אשר ח"א דף יט ע"ד, כ ע"א, לח ע"ג {חמץ - דשיל"מ}
טו/ט מנוחת משה דף קפא ע"ג
טו/ט מנחת אשר פסחים עמ' קו
טו/ט מנחת יהודה (בוים) דף כב ע"א, כג ע"ג-ע"ד, כד ע"א {חמץ דשיל"מ}
טו/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' צב
טו/ט מנחת כהן (כץ) ח"ב דף ז ע"ד
טו/ט מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"א אות ג, ח"ג פ"ב אות ב
טו/ט מנחת משה (קרויס) עמ' נב {דשיל"מ}
טו/ט מנחת נתנאל דף יב ע"א
טו/ט מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 78-77
טו/ט מסורה ח"ג עמ' יז
טו/ט מעדני מלך (תשמח) עמ' רמט {חמץ - דשיל"מ}
טו/ט מעין החכמה עמ' רסג
טו/ט מעיני המים
טו/ט מענה לשון עמ' עג
טו/ט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' צב, אבי עזרי ח"ד]
טו/ט מצודת בן ציון דף מט ע"ד, עג ע"ג, עד ע"א וע"ג-ע"ד, עה ע"א-ע"ב {חמץ דשיל"מ}
טו/ט מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כז אות ו
טו/ט מקור ברוך (ערמן) דף יא ע"ב
טו/ט מקראי קדש (תפט) דף קל ע"א, קלא ע"א
טו/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רלא, רמו, שלד, שצט, תא, תג
טו/ט מרחשת, מנחת חינוך, ריח המנחה אות יא
טו/ט מרכבת המשנה מהדו"ב [דרבנו ס"ל דתערובת חמץ שרי אחר פסח]
טו/ט מרכבת יוסף דף יד ע"ב {חמץ דשיל"מ}
טו/ט מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נז אות ג {לא מתחשבים באיסור דרבנן אחרי פסח}
טו/ט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יח אות ג, סי' מ אות ג-ד, סי' קכה אות ד
טו/ט משיב נפש (שרהיי) דף לב ע"ב
טו/ט משנה הלכות ח"ו סי' רצ
טו/ט משנה הלכות ח"ז סי' קג
טו/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קסג, קסו
טו/ט משנת יעקב
טו/ט נדרי זריזין ח"א עמ' תח
טו/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רל, יו"ד ח"א עמ' רה, יו"ד ח"ב עמ' נה
טו/ט נוכח השלחן (הכהן) עמ' ריג
טו/ט נחלי יהושע עמ' פב, קיט
טו/ט נחלת אבות סי' ז עמ' יט
טו/ט נחלת ברוך דף מב ע"ב
טו/ט נחלת צבי (כהנא) עמ' צא
טו/ט נטע שעשועים (שליסל) עמ' קכט
טו/ט נר בנימין עמ' עז-עח
טו/ט נרות אהרן
טו/ט נשמת חיים (תשסח) או"ח קונטרס מבית הלוי עמ' יד
טו/ט נתיב אברהם ח"ב עמ' קכב
טו/ט ס' יהושע - שו"ת עמ' תט
טו/ט סדר יעקב ח"ב קונ' כנר למאור פ"ה מ"ט
טו/ט סופר מהיר ח"ב עמ' כח, קכה
טו/ט עבודת הגרשוני עמ' שכב
טו/ט עולת שמואל (לובצר) ח"א דף יב ע"א-ע"ב, ומנחת חנוך דף טו ע"א
טו/ט עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קלד
טו/ט עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות א
טו/ט עין חנוך עמ' רעא
טו/ט עין יצחק ח"א עמ' עז, צא
טו/ט עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קצא
טו/ט עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ו ע"ג
טו/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצז
טו/ט עץ חיים (אבלסון) עמ' תפד
טו/ט עצי חיים על מועדים עמ' רפה
טו/ט עקבי ברכה עמ' נו
טו/ט ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' סא {חמץ בפסח במשהו משום דהוי דבר שיש לו מתירין}
טו/ט פאת שדך יו"ד עמ' קב
טו/ט פינות הבית דף קלז ע"ג {נחשב דשיל"מ גם אם אחרי ההיתר ייאסר שוב}
טו/ט פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' עג, קא, קג, קה {חמץ - דשיל"מ}
טו/ט פרי האדמה ח"א
טו/ט פרי החג דף מז ע"א, מח ע"ג {חמץ דשיל"מ}
טו/ט פתחי שערים דף יב ע"ב
טו/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תיב, תלט, תמח
טו/ט קובץ השמיטה עמ' לה
טו/ט קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קנח, קסב
טו/ט קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' סה, ע, עב
טו/ט קרבן אשר עמ' שכח
טו/ט קרבן פסח עמ' רעג, תמא
טו/ט קרית מלך
טו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפה
טו/ט שארית יהודה (בלום) דף מה ע"א-ע"ב {חמץ דשיל"מ}
טו/ט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ז עמ' סא, סי' ח עמ' סד {חמץ - דשיל"מ}
טו/ט שארית כלב עמ' לא-לב
טו/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' עב אות א
טו/ט שבט סופר [שבט סופר או"ח סי' ס, סב]
טו/ט שבי בנימין דף מו ע"ד
טו/ט שדה נפתלי עמ' ט, יח
טו/ט שו"ע הרב או"ח סי' תמה קו"א אות ו, סי' תמז קו"א אות ג בסופו
טו/ט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רל-רלא, רלג, רלו-רלז
טו/ט שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנט
טו/ט שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רמט
טו/ט שו"ת ר"י בן עטר עמ' כב
טו/ט שיח ערב פסחים עמ' קנז, קעט
טו/ט שירת הלויים פסחים סי' נט אות ב, ז-ט, יא
טו/ט שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רנט
טו/ט שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קפה
טו/ט שמחתי באומרים לי עמ' רפב-רפג, רצ
טו/ט שמן למאור (אנגלרד) סי' י אות יב
טו/ט שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קכד
טו/ט שעורי הרב חלה עמ' קע
טו/ט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רסט, שח
טו/ט שער המלך ח"א עמ' קטז, קצז, ח"ב עמ' קה
טו/ט שער נפתלי דף כא ע"ב
טו/ט שערי שמחה (רפיש) דף מו ע"ד
טו/ט שערי תורה (לעוו) ח"ג דף יט ע"ב
טו/ט שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' פא
טו/ט שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' ב, ט, כב
טו/ט תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' לז
טו/ט תורת כהן ח"ב דף עד ע"א
טו/ט תפארת אהרן עמ' לא
טו/ט תשובות ר' איסר יהודה עמ' לב-לג
טו/ט תשורת שי מהדו"ת סי' כח
טו/י אבני נזר יו"ד סי' פא אות ז
טו/י אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 69-70 {שעה"מ}, 137 {או"ש}
טו/י אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 41, 44, 46 {שעה"מ}, 48 {או"ש}
טו/י אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"י הע' 52, 64 {שעה"מ}
טו/י אור גנוז (מוסקוביץ, תשנו) ח"ב אגרות קודש אגרת ג הערה ד {חמץ - דשיל"מ}
טו/י אור לי פסחים סי' טו ס"ק ג
טו/י אור שמח
טו/י אמונת יהושע עמ' רלב {או"ש}
טו/י אמרי איש עמ' צח-צט {או"ש}
טו/י אמרי יהודה (רוזנר) דף כט ע"ב
טו/י אמת ליעקב נשים עמ' שח {דשיל"מ}
טו/י אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 45 {או"ש}
טו/י אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 5, 6, 36, 39, 173, 206-207
טו/י באר מלך
טו/י באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קלט {או"ש}
טו/י בדבר מלך ח"ה עמ' פט
טו/י בית אהרן וישראל גל' עה עמ' קנז {או"ש}
טו/י בית אהרן וישראל גל' צד עמ' פח-פט {שעה"מ}
טו/י בני דוד
טו/י ברור הלכה ביצה ג ע"ב ציון ה
טו/י ברור הלכה חולין צו ע"ב ציון א
טו/י ברור הלכה נדרים נז ע"ב ציון ב פסקה ג {שעה"מ}
טו/י בשבילי הפסח סי' כט אות כא-כב {או"ש}
טו/י גדולי שמואל ב"מ דף ו {או"ש}
טו/י גדולי שמואל נדרים דף נח ע"א {שעה"מ}
טו/י גינת ראובן תרומות עמ' שפה, תסב {או"ש}
טו/י דרך המלך (רפפורט)
טו/י דרשות מהר"ם בריסק עמ' סג {שעה"מ}
טו/י זכר יצחק (תשן) עמ' כ
טו/י זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' כו
טו/י זכרון שלמה (קליין) עמ' פז {שעה"מ}
טו/י חוף ימים ח"א סי' כו אות ו
טו/י חזון יחזקאל שביעית פ"ז ה"ד
טו/י חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' נא {שעה"מ}, נד
טו/י חלקת מאיר
טו/י יד אברהם טהרות עמ' לח {או"ש}
טו/י יצחק ירנן
טו/י כתב סופר או"ח סי' פה ד"ה והנה הראיה
טו/י לב שלמה (חלמא) עמ' פה
טו/י לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 249
טו/י מוריה גל' קה עמ' לו-לח {שעה"מ}, גל' קעט עמ' כג, גל' רמא עמ' כו-כח
טו/י מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ב אות ב
טו/י מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' כג {שעה"מ}
טו/י מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 77
טו/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רד
טו/י מעיני המים
טו/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קסט {שעה"מ}
טו/י מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/י נחלת ברוך דף יח ע"ד
טו/י נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' לז ס"ק ד
טו/י נתן פריו חולין עמ' נט
טו/י עומק הפשט ח"ג עמ' תקכז {או"ש}
טו/י עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רע
טו/י עין יצחק ח"א עמ' צא
טו/י עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' פו {הקדש לא בטל מטעם דשיל"מ}
טו/י עסק התורה עמ' סא, סג
טו/י פרשת הכסף דף מה ע"ב, מו ע"ג
טו/י פרשת המלך [במקום כגון צ"ל וכן]
טו/י צמח ארז עמ' תפז {שעה"מ}
טו/י צפנת פענח
טו/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תיב
טו/י קובץ השמיטה עמ' לה
טו/י קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קנה {שעה"מ}
טו/י קונטרסי שעורים ב"ב דף קיז
טו/י קרית מלך
טו/י ראש אליהו ח"ב עמ' קמב {דרך המלך}
טו/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שלב
טו/י רביד הזהב (אברך) דף יא ע"א {חדש - דשיל"מ}
טו/י שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' סב
טו/י שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צט ע"ב
טו/י שו"ת אור שמח (מהד' תשנח) עמ' קסט {או"ש}
טו/י שיח ערב פסחים עמ' קנ, קנז, קעט
טו/י שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רסז
טו/י שמחתי באומרים לי עמ' רפא {רלב"ח}, רצח {שעה"מ}
טו/י שמן הטוב (תשפ) עמ' סד, עב, שלד {שעה"מ}
טו/י שמש ומגן יו"ד סי' יא עמ' קסב {חמץ - דשיל"מ}
טו/י שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רצב {או"ש}, שז
טו/י שער המלך
טו/י שער המלך ח"א עמ' קטז
טו/י שערי חכמה - שב שמעתתא דף צד ע"ג
טו/י שערי טהר ח"א שער ד סי' ה אות ד
טו/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 302, 313
טו/י תבואת ישראל תרומות עמ' נז
טו/יא אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' רא {שאין בו היתר לכל אדם}
טו/יא אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 213, 214, 267
טו/יא באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' כג
טו/יא באר מלך
טו/יא בית המדרש
טו/יא ברית הלוי השלם
טו/יא גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנב {כ"מ}
טו/יא זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' כו
טו/יא זכרון שלמה (קליין) עמ' פח {תרומה אינה דשיל"מ}
טו/יא חוף ימים ח"א סי' ל אות ב, ח"ג סי' כד אות ז
טו/יא ידיו של משה
טו/יא כתב סופר או"ח סי' פה ד"ה והנה הראיה
טו/יא לב שלם [מגן שאול סי' מו דף סב]
טו/יא לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כח ע"ב
טו/יא לשון למודים או"ח דף צד ע"ד {כ"מ}
טו/יא מבית מאיר ח"ג עמ' פא, פד
טו/יא מטה אפרים
טו/יא מעדני ארץ כלאים עמ' קנ
טו/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף כ ע"ד
טו/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קכז
טו/יא מפתח הבאורים [שו"ת הרשב"א סי' תק]
טו/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קעה
טו/יא סופר מהיר ח"ב עמ' קלד {תרומה}
טו/יא עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ו ע"ג
טו/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצח
טו/יא פרשת הכסף דף מ ע"ג, מא ע"ג, מב ע"א {כ"מ}
טו/יא קרנות המזבח דף כה ע"ד
טו/יא שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' סב
טו/יא שיח ערב פסחים עמ' קנז, קעט
טו/יא שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רסח
טו/יא שמחת יהודה דף א ע"ד, ח ע"ד
טו/יא שמן הטוב (תשפ) עמ' עא {מקראי קדש}
טו/יא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' סח {כ"מ}
טו/יא שעת הכושר דף סה ע"א {כ"מ}
טו/יא תשובה מאהבה ח"א סי' ג, קב
טו/יב אבן ישראל (פישר)
טו/יב אגדות ריב"א על ההגדה דף ב ע"א {כל מחמצת}
טו/יב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רל
טו/יב אהל יצחק
טו/יב אהל משה (וינברג) דף טו ע"ג, טז ע"א {טבל בנ"ט}
טו/יב אהל שרה לאה עמ' רעד-רעה
טו/יב אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 13
טו/יב אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"י הע' 68 {ראב"ד}
טו/יב אור לי פסחים סי' טו ס"ק ג
טו/יב אור תורה (בלומ') דף פט ע"ג-ע"ד, צ ע"א
טו/יב אות ציון עמ' רו
טו/יב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קעה-קעו
טו/יב אמרי יהודה (רוזנר) כלל יח פרט א אות ה דף קלב ע"א
טו/יב אמרי מנחם עמ' רד-רו, ריא-ריב
טו/יב אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 49, 100, 225-226
טו/יב אפיקי מגינים מנחות סי' כח
טו/יב אפיקי מגינים פסחים סי' ל
טו/יב אפסי ארץ (תשסה) סי' יא עמ' לה
טו/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות ח
טו/יב אריה ליש עמ' קכג
טו/יב באר מלך
טו/יב בדבר מלך חי"ח עמ' נד {יראה לי שאפילו דבר שיש לו מתירין אם נתערב כשאינו מינו ולא נתן טעם מותר לא יהיה זה שיש לו מתירין חמור מטבל וכו'}
טו/יב בזך לבונה עמ' צג
טו/יב בית דוד (תשעט) או"ח סי' קפו
טו/יב בית המדרש
טו/יב בית שערים או"ח סי' קצט, רסא, יו"ד סי' קעה
טו/יב בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קצה
טו/יב ברור הלכה נדרים נב ע"א ציון א {כ"מ}
טו/יב ברית הלוי השלם
טו/יב ברית עולם (ולר) סי' לב אות ו-ח
טו/יב ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' מג-מד {דשיל"מ בשא"מ}
טו/יב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות יב
טו/יב ברכת מרדכי פסחים עמ' קעה
טו/יב גינת ראובן תרומות עמ' תשסו
טו/יב גליונות אבני נזר
טו/יב גן שושנים ח"א עמ' מא
טו/יב גנזי אבא עמ' מ, מג
טו/יב דברות משה זרעים עמ' תקמט {יראה לי שאפילו דבר שיש לו מתירין אם נתערב בשאינו מינו ולא נתן טעם מותר}
טו/יב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' שסו {שהתורה אמרה כל מחמצת לא תאכלו לפיכך החמירו בו כמו שביארנו}
טו/יב דברי אמת (תשעט) עמ' תעד {שהתורה אמרה כל מחמצת לא תאכלו לפיכך החמירו בו}
טו/יב דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' טו ד"ה כתב, מים חיים סי' מה ד"ה ולפ"ז מתורץ
טו/יב דברי חיים (אוירבך) יו"ד, מים חיים סי' מה
טו/יב דברי תלמוד ח"א עמ' קפב, קפז
טו/יב דעת סופר יו"ד סי' כו
טו/יב דרשות מהר"ם בריסק עמ' סב, שפב
טו/יב המאיר לארץ
טו/יב הרי יהודה ח"א יו"ד סי' יא אות ה
טו/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 211
טו/יב ויען יצחק עמ' קעג
טו/יב זבח שלמה ח"ב עמ' קמו
טו/יב זכר יצחק (תשן) עמ' טז-יז, כ
טו/יב זכרון יהודה (מונק) דף סז ע"ד {יראה לי}
טו/יב זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' יג, יז
טו/יב זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קלו-קלז
טו/יב חוף ימים ח"א סי' כג אות א, סי' כד אות ו-ז, סי' כו אות א
טו/יב חזון לימים ח"א עמ' רכח
טו/יב חי' הגרי"ח עמ' ט
טו/יב חי' הרי"ט עמ' קח
טו/יב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' שיב ד"ה אמר {ואל תתמה על חמץ בפסח שהתורה אמרה כל מחמצת לא תאכלו לפיכך החמירו בו}
טו/יב חי' כתב סופר כאן, וקדשים עמ' רלג
טו/יב חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' קיט
טו/יב חי' כתב סופר שבת עמ' מג
טו/יב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף ד
טו/יב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' יד
טו/יב חי' ר"י מנרבונה עמ' פו
טו/יב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' פו ד"ה תשובה
טו/יב חלקת מאיר
טו/יב חלת לחם (תשנח) עמ' קה
טו/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' קד
טו/יב חשב סופר עמ' קנב
טו/יב חשבונות של מצוה עמ' תלד
טו/יב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' שסח
טו/יב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תמח
טו/יב ידות נדרים השלם עמ' רה-רו, רח-רי
טו/יב יוסף חי
טו/יב יחוה דעת ח"ב עמ' רל
טו/יב יטב פנים ח"ב דף עז
טו/יב כבוד יו"ט
טו/יב כפתור ופרח (תשו) דף פ ע"ג
טו/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצה
טו/יב כרתי ופלתי סי' קב אות ב, ו
טו/יב כתב סופר יו"ד סי' סו {וכן אם נפל חלב לתוך המרק או לכל}, סי' סח ד"ה תמה {חמץ בפסח וכו' לפי שאין התערובת}
טו/יב לב איש עמ' ע
טו/יב לב שלם [מגן שאול סי' מו דף סא-סב]
טו/יב לבב דוד
טו/יב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות ז
טו/יב לבושי עז הל' תערובות עמ' קלא, קנב-קנג {במין בשאינו מינו}
טו/יב לשון למודים או"ח דף נד ע"ד {כ"מ}
טו/יב מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' נט סעיף א עמ' קכז
טו/יב מבוא למשנה תורה עמ' 107
טו/יב מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' לא אות ה
טו/יב מועדים וזמנים ח"א סי' לח, ח"ד סי' רע
טו/יב מוריה גל' קסט עמ' יד, גל' קעט עמ' כג, גל' קצז עמ' לג, גל' רמא עמ' כו
טו/יב מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' לט
טו/יב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כד ע"א
טו/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ה {כ"מ}
טו/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' שפד
טו/יב מנחת יהודה (בוים) דף כג ע"ד {דשיל"מ בשאינו מינו}
טו/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' צב
טו/יב מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ב אות ג-ד
טו/יב מנחת מאיר דף לו ע"ב {כ"מ}
טו/יב מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 77, 82
טו/יב מסורה ח"ה עמ' מג
טו/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רד, רז
טו/יב מצודת דוד (שפרבר) עמ' ק {ראב"ד}
טו/יב מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כו אות ז, סי' כז, סי' לא אות ט
טו/יב מקראי קדש (תפט) דף קל ע"א
טו/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' פ, רל, שלה, תא
טו/יב מראה הפנים נדרים דף כא
טו/יב מראות הים עמ' פא-פה
טו/יב מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
טו/יב משאת המלך ח"א סי' לט
טו/יב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רח-ריא
טו/יב משנת יעקב כאן
טו/יב משרת משה (נבר)
טו/יב נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קעח
טו/יב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רל
טו/יב נחלי יהושע עמ' קכב {כ"מ}
טו/יב נטע שעשועים (שליסל) עמ' קכט-קל, קלח
טו/יב נרות אהרן
טו/יב נתיב אברהם ח"ב עמ' קכג
טו/יב נתיבות אדם ח"א עמ' שכט {כ"מ}
טו/יב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' כב
טו/יב סדר יעקב ח"ב קונ' כנר למאור פ"ה מ"ט
טו/יב עולת שמואל (לובצר) ח"א דף יב ע"ב
טו/יב עטרת טוביה (גם בהשמטות)
טו/יב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רע, רעג
טו/יב עטרת תפארת דף נא ע"ב
טו/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' מג
טו/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' כז
טו/יב עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ו ע"ג
טו/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצח
טו/יב עץ חיים (אבלסון) עמ' קמז
טו/יב פי אריה דף טז ע"ג-ע"ד, כב ע"ד
טו/יב פני משה (הכהן) עמ' קצה {ולכך החמירו}
טו/יב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קב
טו/יב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' יז
טו/יב צרור החיים (יעקב)
טו/יב קהל יהודה - חי' הש"ס דף כ ע"ב
טו/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תיג, תלה
טו/יב קובץ השמיטה עמ' לד-לה
טו/יב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' מו-מז
טו/יב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קסב
טו/יב קול דודי (תשף) (בקיצור)
טו/יב קול תחנה קול טחנה דף פג ע"ד
טו/יב קרבן פסח עמ' תמא
טו/יב קרית מלך
טו/יב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' מט
טו/יב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' סב
טו/יב שארית יהודה (בלום) דף לב ע"ג, מג ע"א-ע"ב, מד ע"ד {דשיל"מ בשאינו מינו}, מה ע"ב
טו/יב שארית נתן בנימין עמ' קח, קיב {כל מחמצת}
טו/יב שו"ע הרב או"ח סי' תקיג ס"ו
טו/יב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רלא-רלג
טו/יב שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קנא
טו/יב שו"ת הרשב"א ח"א סי' תק
טו/יב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רמט
טו/יב שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רמג, רמה
טו/יב שופריה דיעקב (מערך) דף כו
טו/יב שיח ערב פסחים עמ' קנג, קנז, קעט
טו/יב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רנט, רסז
טו/יב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שנה
טו/יב שמחתי באומרים לי עמ' קיג, קכד, רסט-רצט
טו/יב שמן למאור (אנגלרד) סי' י אות ט
טו/יב שעורי הרב חלה עמ' כ
טו/יב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רסט, רצז, שז, שט
טו/יב שער המלך ח"א עמ' ג, קצז, ח"ב עמ' קב, קה
טו/יב שערי טהר ח"ה שער א סי' ח
טו/יב שערי שמחה (רפיש) דף מו ע"ד
טו/יב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' סח {כ"מ}
טו/יב תורת כהן ח"ב דף עד ע"א
טו/יב תורת רפאל ח"ג עמ' מו
טו/יב תשובה מיראה (תשסו) עמ' ט, עא {כ"מ}
טו/יב תשובות יהודה דף סו ע"ג {כ"מ}
טו/יב תשובות ר' איסר יהודה עמ' לב {מין במינו}
טו/יג אמונת אליעזר ערלה עמ' שד
טו/יג אמונת יהושע עמ' אלף שצט, אלף תח
טו/יג אמונת עתיך גל' 122 עמ' 39
טו/יג אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כח ד"ה ונראה
טו/יג אמרי יהודה (רוזנר) דף כג ע"ג
טו/יג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סח
טו/יג אנצי"ת ע' אסורים מצטרפים הע' 34, ע' בטול אסורים הע' 32, 33, ע' גזל השבט הע' 40
טו/יג אפיקי מגינים נדרים - השמטות סי' עו
טו/יג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות י
טו/יג באר מלך
טו/יג בית המדרש
טו/יג בני דוד
טו/יג גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קמט-קנ
טו/יג גינת ראובן תרומות עמ' שפז, תב
טו/יג גליון מהרי"ל ערלה תחילת פ"ב
טו/יג גשר יהושע עמ' 181
טו/יג דברות משה זרעים עמ' תתקעב {התרומה ותרומת מעשר והחלה והבכורים עולין באחד ומאה}
טו/יג הר המלך ח"ח עמ' סה-סו
טו/יג ויקן יוסף דף קעא ע"ב {השמיט דמאי}
טו/יג זכרון שלמה (קליין) עמ' רכו
טו/יג חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קלג
טו/יג חי' בר נחמני דף ח ע"ד, ט ע"ב, יז ע"א
טו/יג יוסף חי
טו/יג ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רג
טו/יג כל בו ח"ו עמ' ז
טו/יג כפתור ופרח (תשו) דף נ ע"א
טו/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצה
טו/יג מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק א-ב
טו/יג מוריה גל' קעט עמ' כב
טו/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' שפא
טו/יג מנחת כהן (יוסף חיים) דף קכד
טו/יג מנחת כהן (יוסף חיים) דף קכד ע"ד
טו/יג מעיני המים
טו/יג מקדש דוד זרעים - דמאי סי' ד
טו/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/יג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' כט
טו/יג משנת יעקב כאן
טו/יג מתנת כהונה בכורות עמ' קסד
טו/יג צפנת פענח כאן, וויקרא עמ' מט
טו/יג קובץ השמיטה עמ' לד
טו/יג קרית מלך
טו/יג שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רמג
טו/יג שלמי יוסף בכורות עמ' קסד
טו/יג שם טוב - השלמה
טו/יג שמחת מלך עמ' 189
טו/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תסד
טו/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תכד
טו/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 65, 111
טו/יג תשובה מאהבה ח"א סי' קב
טו/יד אבני ציון ח"ג עמ' רמט
טו/יד אבני ציון ח"ד עמ' קו
טו/יד אורח ישראל סי' כג הערה יט {אור שמח}
טו/יד אם הדרך דף מט ע"ג
טו/יד אמונת אליעזר ערלה עמ' רעד {ערלה וכלאי הכרם מצטרפים}, שיא {ראב"ד}
טו/יד אמונת יהושע עמ' אלף תי, אלף תיב-תיג
טו/יד אמרי שפר (סגל) עמ' כח {או"ש}
טו/יד אנצי"ת ע' אסורים מצטרפים הע' 47, ע' בטול אסורים הע' 54
טו/יד אסיפת שמועות תשרי עמ' לא
טו/יד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות י
טו/יד ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' מו-מז
טו/יד באר מלך
טו/יד בית אפרים או"ח (תרמד) דף כה ע"א
טו/יד בנין שלמה (רבינ') סי' מה
טו/יד בעקבי הצאן עמ' קנה
טו/יד ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון ב פרק ב {כ"מ}
טו/יד המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעה
טו/יד ואם תאמר ח"ד קושיה 405
טו/יד חוף ימים ח"ב סי' יט אות ד
טו/יד חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קכו
טו/יד חי' בר נחמני דף ח ע"ד {צירוף}, ט ע"ב, יז ע"א, נג ע"ב {רביעית}
טו/יד חי' הגר"מ זמבה סי' ח {או"ש}
טו/יד חי' ר' חיים הלוי דף נח
טו/יד טל חיים (סגל) עמ' לט {אור שמח}
טו/יד ידיו של משה
טו/יד כל בו ח"ו עמ' ז
טו/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצה
טו/יד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ג אות ח {אסור בהנאה}
טו/יד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות יט, כא
טו/יד לחם אבירים
טו/יד מוריה גל' קפא עמ' לד
טו/יד מנחת אשר פסחים עמ' קז
טו/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קג
טו/יד מסורה ח"ז עמ' סט
טו/יד מעיני מים מקואות עמ' יא, לא, מח
טו/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' ת
טו/יד משנת יעקב
טו/יד נטע הארץ הל' לד
טו/יד נרות אהרן
טו/יד עבודת מתנה עמ' רפה {ראב"ד}
טו/יד ענפי ארז (זי') דף רלז ע"ב {צ"פ}
טו/יד פניני ים סי' כב אות א
טו/יד צמח ארז עמ' רלא, רלד
טו/יד קהל יהודה - חי' השו"ע דף טז ע"ג
טו/יד קונטרסי שעורים ב"ק שעור ו אות יב
טו/יד קרית מלך
טו/יד שאר יוסף ח"ז
טו/יד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קד ע"ב
טו/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' עג אות ח {ראב"ד ואו"ש}
טו/יד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קא
טו/יד שמחתי באומרים לי עמ' רעד, רצ
טו/יד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' ריא {ראב"ד}
טו/יד שער המלך ח"ב עמ' קג
טו/יד שערי טהר ח"ב שער ד סי' ה אות ב
טו/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 65
טו/יד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכז ע"ב
טו/יד תחומין ח"ו עמ' 412
טו/יד תשובות הראב"ד סי' צג, רח הערה 5
טו/טו אור יקרות
טו/טו אור שמח
טו/טו אמונת אליעזר דמאי עמ' תצב
טו/טו אמונת יהושע עמ' תשטז, תשכט, אלף תז
טו/טו אנצי"ת ע' גזל השבט הע' 43, 45, 47
טו/טו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות י
טו/טו באר מלך
טו/טו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנא
טו/טו גינת ראובן תרומות עמ' תפב
טו/טו הגהות חבר בן חיים
טו/טו זכרון הרב עמ' 148 {כר' אבהו}
טו/טו חזו"א דמאי סי' טז ס"ק טו
טו/טו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' לה, רלה
טו/טו כל בו ח"ו עמ' ז
טו/טו לבושי עז הל' תערובות עמ' קצג {הקום שבחמאה}
טו/טו לקוטי שיחות חל"ח עמ' 60, 62
טו/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רצז
טו/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תת
טו/טו מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' עא]
טו/טו משיב נפש (שרהיי) דף לב ע"ב
טו/טו נרות אהרן
טו/טו עין יצחק ח"א עמ' קצ
טו/טו שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' קנה
טו/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קיב
טו/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תכד
טו/טו שער המלך ח"ב עמ' קצו
טו/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 65
טו/טז אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 104 {או"ש}
טו/טז אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 66 {או"ש}
טו/טז אור גדול דף קנב ע"ג {לח"מ}
טו/טז אור הישר [כנסת יחזקאל סי' לא]
טו/טז אמונת יהושע עמ' רמו {או"ש}, תשטו-תשטז, תשכח
טו/טז אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ח ד"ה וראיתי {לח"מ}
טו/טז אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 27, 31, 58
טו/טז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות י
טו/טז באר מלך
טו/טז בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' יא
טו/טז בן יהודה סי' נו
טו/טז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנד
טו/טז זהב התרומה תרומות עמ' פה
טו/טז חוף ימים ח"א סי' כט אות א, ג
טו/טז חי' בר נחמני דף ו ע"א
טו/טז כל בו ח"ו עמ' ח
טו/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצה
טו/טז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תח
טו/טז לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כח ע"ג
טו/טז מוריה גל' קפא עמ' לד
טו/טז מעיני המים
טו/טז משפט כהן עמ' סז ע"א
טו/טז נועם ח"ו עמ' קמב {אור שמח}
טו/טז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רסה
טו/טז קונטרסי שעורים ב"ק שעור ו אות י, יב
טו/טז שער המלך ח"ב עמ' צא, קג
טו/טז שערי טהר ח"ה שער א סי' ח
טו/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 65
טו/טז תחומין ח"ו עמ' 412 {או"ש}
טו/יז אבני השוהם (הורוויץ) דף מ ע"ב {אין בגידין נ"ט}
טו/יז אבני ציון ח"ב סי' מה אות ג
טו/יז אהל יצחק
טו/יז אהל משה (וינברג) דף א ע"ב-ע"ד, ב ע"ג {אין בגידין בנ"ט}
טו/יז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' מב-מג
טו/יז אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 205 {צ"פ}
טו/יז אוצרות יהושע עמ' ה
טו/יז אור הישר [לח"מ הל' חמץ פ"א ה"ב]
טו/יז אור השמש (פולייב) עמ' 166
טו/יז אור ליהודה (תשנט) עמ' קפח {אין בגידין נ"ט}
טו/יז אמונת עתיך גל' 119 עמ' 69 {ששים נגד שקצים}
טו/יז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' סח, ע-עא {אין בגידין נ"ט}
טו/יז אמרי אברהם (קליין, תרצד) עמ' רלג {אין בגידין נ"ט}
טו/יז אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' א [ט] ד"ה ולפ"ז
טו/יז אמרי דוד (שליסל) דף ד ע"ב וע"ד
טו/יז אמרי נפתלי ח"ב עמ' רסז
טו/יז אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 2, ע' בטול ברוב הע' 39, ע' בטול בששים הע' 18, 23, 50
טו/יז אנצי"ת ע' בריה הע' 84
טו/יז אנצי"ת ע' גיד הע' 98, 247, 253, 254, 256
טו/יז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות יא, אות פג עמ' 344
טו/יז אש תמיד עמ' ריח
טו/יז אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמד{אין בגידין נ"ט}
טו/יז באר מים חיים (נוסינזון) פסחים דף כב {אין בגידין נ"ט}
טו/יז באר מלך
טו/יז בגדי נהורין ח"ב סי' ג עמ' נח {שמנו של גיד אוסר}
טו/יז בדרך המלך הל' ק"פ עמ' קעה
טו/יז בזך לבונה עמ' מא, מו
טו/יז בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 10 {אין בגידין בנ"ט}
טו/יז בית אהרן וישראל גל' מ עמ' קיט {אין בגידין בנותן טעם}
טו/יז בית אפרים או"ח (תרמד) דף כה ע"א
טו/יז בית אפרים יו"ד (תרמד) דף ב ע"ד
טו/יז בית זבול ח"ג סי' כג
טו/יז בית יהודה (פלאצקי) דף ו ע"ב
טו/יז בית פנחס (וולף) עמ' 40
טו/יז בית שמאי (פרידמן) דף לה ע"ד, לו ע"א {אין בגידין נ"ט}
טו/יז בני דוד
טו/יז בנין הלכה עמ' פא, פט {אין בגידין נ"ט}
טו/יז בנתיב המצוות עמ' 86
טו/יז ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' מו
טו/יז ברור הלכה חולין צב ע"ב ציון ב
טו/יז ברית הלוי דף לה ע"ב
טו/יז ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' לח, מב {באיסור דרבנן די בנ"ט, שומן גיד}
טו/יז גינת ורדים (תאומים) עמ' רטז
טו/יז דברי אברהם (מנדלסון) דף טז ע"ד, לה ע"ג {אין בגידין נ"ט}
טו/יז דברי אליהו (בלייער) ח"א עמ' קנה {אין בגידים נ"ט}
טו/יז דברי אליהו (בלייער) עמ' קנה {אין בגידין נ"ט}
טו/יז דברי דוד (טייטלבוים) דף צ ע"ב
טו/יז דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שי
טו/יז דברי חיים פ' וישלח
טו/יז דברי יהודה דף ב ע"ב {אין בגידין נ"ט}
טו/יז דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קע {אין בגיד נ"ט}
טו/יז דברים אחדים (קלצקין) עמ' סז {אין בגידין נ"ט}
טו/יז דגל ראובן ח"ג סי' לד
טו/יז דעת סופר יו"ד סי' יא
טו/יז דרושים הלולים (שטארך) השמטות דף לה ע"ב {אין בגידין בנ"ט}
טו/יז דרך ישראל חולין סי' ל ס"ק ז
טו/יז דרך ישראל חולין סי' לד ס"ק יא
טו/יז המעשה והמדרש עמ' פה, צב {אין בגיטין נ"ט}
טו/יז ויגד יעקב (גרינוולד) שמות עמ' שעט {אין בגידין נ"ט}
טו/יז זית רענן ח"א עמ' שמג, תקמ, תרה
טו/יז זכרון הרב עמ' 146 {אין בגידין נ"ט}
טו/יז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שצח
טו/יז זכרון יהודה (לאש) דף מו ע"ב, עב ע"ג
טו/יז חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' נח, סו
טו/יז חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' פ, צא
טו/יז חוף ימים ח"א סי' כב אות א
טו/יז חוקי חיים (שו"ב) עמ' ח {גיד}
טו/יז חזו"א סנהדרין סי' נז ס"ק ד
טו/יז חזו"א על הרמב"ם
טו/יז חי' בר נחמני דף יז ע"א, יט ע"ב {ששים}, נג ע"ב {כזית}
טו/יז חי' הגאון אדר"ת עמ' רלג {אין בגידין בנ"ט}
טו/יז חי' חתם סופר
טו/יז חי' כתב סופר קדשים עמ' רא
טו/יז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' סד
טו/יז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמא
טו/יז חי' מהרי"א הכהן עמ' קפג
טו/יז חמודי צבי בראשית עמ' שלד {אין בגידין נ"ט}
טו/יז חקרי הלכות (שומיאץ) דף טז ע"ד
טו/יז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שס, שסח
טו/יז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קח ע"ג
טו/יז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שכה
טו/יז יד הלוי (פלוונא) דף נח ע"ג
טו/יז ידיו של משה
טו/יז יהגה האריה עמ' יב
טו/יז יראה ואהבה עמ' רעא
טו/יז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שכב
טו/יז כבוד הלבנון דף עב ע"ד {אין בגידין נ"ט}
טו/יז כל בו ח"ו עמ' ח
טו/יז כס המלך עמ' לד-לו
טו/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז, רצט, שב
טו/יז כרתי ופלתי סי' סה אות ב
טו/יז לב אריה (בראד) חולין פט ע"ב, ק ע"ב (ד"ה בגמ')
טו/יז להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' כט
טו/יז לחם אבירים דף סב ע"ג
טו/יז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ז אות ד עמ' קיט {אין בגידין בנ"ט}
טו/יז מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק א, חלה אות יט או"ק ד {צ"פ}
טו/יז מועדים וזמנים ח"ג סי' רב
טו/יז מור דרור קו"א סי' עה {אין בגידין נ"ט}
טו/יז מותיב ומפרק עמ' מג {אין בגידין בנ"ט}
טו/יז מנוחת אשר ח"א דף א ע"ד, מה ע"ג-ע"ד, מו ע"ג {אין בגידין בנ"ט}
טו/יז מנוחת אשר ח"ב דף עא ע"ב {אין בגידין נ"ט}
טו/יז מנוחת משה דף א ע"א וע"ג, סג ע"ב, פ ע"ב {אין בגידין בנ"ט}
טו/יז מנחת חינוך ח"א עמ' טו, יז, נב
טו/יז מנחת יהודה (בוים) דף מב ע"א-ע"ב {אין בגידין נ"ט}
טו/יז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' שכח
טו/יז מנחת עני (תקמז) דף יט ע"ב-ע"ג {אין בגידין נ"ט}
טו/יז מצודת בן ציון דף א ע"א וע"ד, נה ע"ג {אין בגידין נ"ט}
טו/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/יז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יח אות א, סי' קנח אות א, ז {אין בגידין נ"ט}
טו/יז משאת המלך (תשסז) עמ' נ {אין בגידין נ"ט}
טו/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' כח עמ' מב {אין בגידין נ"ט}
טו/יז משכנות לאביר יעקב ח"ב דף לט ע"א-ע"ב, מ ע"א
טו/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שסט
טו/יז משנת חיים חולין סי' עא עמ' רלז
טו/יז משנת יעקב
טו/יז נחמת יוסף (תאומים) סי' קיב {אין בגידין נ"ט}
טו/יז נר מצוה (ואלק) מצוות דף קח ע"א {אין בגידין נותן טעם}
טו/יז נרות אהרן
טו/יז נתן פריו חולין עמ' לה
טו/יז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' צז
טו/יז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שיז {אין בגידין נ"ט - קושיה מגיה"נ מותר בהנאה}
טו/יז סולם מוצב עמ' קטו
טו/יז סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קלב
טו/יז עליות אריה עמ' קט
טו/יז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מז-מח {אין בגידים נ"ט}
טו/יז פניני ים סי' לב
טו/יז פרי החג דף עט ע"ג {אין בגידין נ"ט}
טו/יז פרי השדה (דייטש) ח"ב דף יט ע"א {אין בגידין נ"ט}
טו/יז צל החכמה דף לג ע"א
טו/יז צמח מנחם דף נט ע"ב {צריך ששים נגד שומן הגיד}
טו/יז צרור החיים (קליין) דף לה ע"ד, לו ע"ב-ע"ג, צג ע"א
טו/יז קהל יהודה - חי' השו"ע דף ו ע"ד
טו/יז קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ה ע"א-ע"ג, ט ע"ג {אין בגידין נ"ט}
טו/יז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' פב, פה {אין בגידין נ"ט}, שמות עמ' עב {אין בגידין בנ"ט}
טו/יז קרבן אשר עמ' ריב
טו/יז קרית מלך
טו/יז שארית כלב עמ' יט
טו/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קיב אות יג
טו/יז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קיח
טו/יז שו"ת הרשב"א ח"ד סי' פט
טו/יז שער המלך ח"ב עמ' פא
טו/יז שערי יצחק (תשיז) עמ' יז-יח
טו/יז שערי תורה (לעוו) חולין עמ' ז
טו/יז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קמה
טו/יז תבואת יקב (פרידמן) עמ' קי {אין בגידין נ"ט}
טו/יז תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ו אות ה
טו/יז תורת הלוי עמ' מז, נ
טו/יז תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשעה
טו/יז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קלה
טו/יז תשובות הראב"ד סי' רלב הערה 26
טו/יח אבן הספיר (ספרקה) עמ' סא
טו/יח אנצי"ת ע' בטול בששים הע' 50
טו/יח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות יג
טו/יח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' נו
טו/יח ארץ יהודה
טו/יח באר מלך
טו/יח בד קודש (דאנון)
טו/יח ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון ז
טו/יח דרך ישראל חולין סי' ל ס"ק טז
טו/יח חי' כתב סופר קדשים עמ' ריט
טו/יח טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שכה
טו/יח טל אורות (טובול) חולין עמ' עג
טו/יח ידיו של משה
טו/יח ישועות יעקב קדשים עמ' רנ
טו/יח כל בו ח"ו עמ' יא
טו/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז
טו/יח כרתי ופלתי סי' צ אות ו
טו/יח לב שלם [מגילת ספר לאוין דף עב ע"ד]
טו/יח לבושי עז הל' תערובות עמ' מג {איסור דרבנן בטל בנ"ט}
טו/יח לחם אבירים
טו/יח מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' יג סעיף ב עמ' כה, סי' לד עמ' פג
טו/יח מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק א
טו/יח מנחת יהודה (בוים) דף לז ע"ב {הקלו כי הוא מדרבנן}
טו/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/יח משנה הלכות ח"י סי' רעג
טו/יח פני משה (שלז')
טו/יח פרשת המלך
טו/יח קהל יהודה - חי' השו"ע דף ו ע"ד
טו/יח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קנה
טו/יח תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ו אות ה
טו/יח תורה מציון שנה ב חוב' ד סי' יג דף יד ע"ב וע"ד
טו/יח תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 10, 32
טו/יט אור הישר [אור הישר חולין צח ע"א]
טו/יט אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 258, 277, 283, 284, 286, ע' בריה הע' 26, 27, 86, 88
טו/יט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כז
טו/יט באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תקמו
טו/יט באר מלך
טו/יט ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון ז פרק ב, ציון ח
טו/יט דברי תורה (תאומים) דף ט ע"ב {פליטה של בריה צריך סא}
טו/יט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' מ
טו/יט חי' יחיאל דף ז ע"ד
טו/יט חי' כתב סופר קדשים עמ' רכא, רכד-רכה
טו/יט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שי-שיא
טו/יט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף צד ע"א
טו/יט טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שמו
טו/יט ידיו של משה
טו/יט יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שכב
טו/יט ישועות יעקב קדשים עמ' רנד
טו/יט כל בו ח"ו עמ' יב
טו/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז
טו/יט כרתי ופלתי סי' פו אות ז-ח, סי' ק אות ד
טו/יט כתר המלך
טו/יט לבושי עז הל' תערובות עמ' צה {ביצה היא בריה}
טו/יט מגדל עז עמ' תשז
טו/יט מגידות (תשעג) סי' קמ עמ' צג
טו/יט מנוחת אשר ח"א דף י ע"ד, יא ע"א, עא ע"ג-ע"ד {מפני שהיא בריה}
טו/יט מנוחת משה דף צט ע"ד {האם ביצת דם היא בריה}
טו/יט מעיני התורה ח"א עמ' קנב
טו/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שצח
טו/יט נועם ח"ז עמ' רפה
טו/יט עמודי שלמה ח"ב עמ' קפז-קפח
טו/יט ערהשה"ע זרעים סי' פז אות יח
טו/יט תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 32
טו/יט תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 213
טו/כ אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' יז ד"ה וכבר {שעה"מ}
טו/כ ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כו, ל, לד
טו/כ באר מלך
טו/כ ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון ח
טו/כ חי' בר נחמני דף כ ע"ב
טו/כ חי' כתב סופר קדשים עמ' רכד
טו/כ כל בו ח"ו עמ' יד
טו/כ כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז
טו/כ לבושי עז הל' תערובות עמ' עו-עח {באיסור דרבנן}
טו/כ לחם אבירים
טו/כ מגילת ספר לאוין דף סב ע"א
טו/כ מתנות באדם עמ' 103 {הגהמ"י}
טו/כ נועם ח"ז עמ' רפה
טו/כ ס' הפרנס עמ' יט
טו/כ פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מט
טו/כ קהל יהודה - חי' השו"ע דף כא ע"א
טו/כ ראבי"ה ח"ב עמ' 332, שורה ראשונה בהערות {הגהמ"י}
טו/כ שער המלך ח"ב עמ' קח {לח"מ}
טו/כ תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 214-213
טו/כא אבני ציון ח"ג עמ' רפח
טו/כא אנצי"ת ע' בטול בששים הע' 9
טו/כא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות יא
טו/כא באר מלך
טו/כא ברור הלכה חולין צח ע"ב ציון א
טו/כא דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שכה {זרוע בשלה - אסמכתא}
טו/כא זכר יצחק (תשן) עמ' רעה
טו/כא זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' תד
טו/כא חי' בר נחמני דף מד ע"א
טו/כא כל בו ח"ו עמ' טו
טו/כא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז, שב
טו/כא מנחת חינוך ח"ג עמ' שמ
טו/כא משיב נפש (שרהיי) דף לב ע"ב
טו/כא משנת יעקב
טו/כא עטרת טוביה
טו/כב אדרת המלך עמ' קה-קט
טו/כב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תיט
טו/כב אור גדול סי' נט-ס, דף קמו ע"ד, קמז ע"א, קמח ע"ב
טו/כב אמונת עתיך גל' 119 עמ' 66, 71 {יד המלך}
טו/כב אמרי איש עמ' קא-קב
טו/כב אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 41
טו/כב באר מלך
טו/כב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תסב
טו/כב בן יהודה סי' צט
טו/כב ברכת כהן (דויטש) קונ' התערובות עמ' קלו
טו/כב גינת ראובן תרומות עמ' תשסג
טו/כב חומת אש חולין סי' לט
טו/כב חי' בר נחמני דף ה ע"ד, ו ע"א{מין במינו ודבר אחר}, י ע"ג-ע"ד {נימוח ונעשה גוף אחד}, יא ע"ד, יג ע"ב וע"ד, יד ע"ג, טו ע"ב, טז ע"ד, עא ע"ב
טו/כב חי' ר' חיים הלוי דף מב
טו/כב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלב
טו/כב יד המלך (לנדא), גם בתוספות דף כג ע"ב
טו/כב כל בו ח"ו עמ' טז
טו/כב לבושי עז הל' תערובות עמ' כה
טו/כב מוריה גל' קעט עמ' כג
טו/כב מלואי אבן - שו"ת עמ' כא
טו/כב מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' שצא
טו/כב משנה הלכות ח"ג סי' צז {חלב נקרא בשר}
טו/כב פותח יד
טו/כב צמח מנחם דף נט ע"ג {יד המלך}
טו/כב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' סו אות ו
טו/כב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' סו אות ז
טו/כב שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ד עמ' יט
טו/כב שער המלך ח"ב עמ' מג
טו/כג אדרת המלך עמ' קה-קט
טו/כג אור גדול דף קמו ע"ד, קמז ע"א, קמח ע"ב
טו/כג אור פני יהושע עמ' עד
טו/כג אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 41
טו/כג באר מלך
טו/כג באר ראי עמ' תפא
טו/כג ברור הלכה ביצה לח ע"ב ציון א
טו/כג בשמים ראש סי' ג
טו/כג גינת ראובן תרומות עמ' תשסג
טו/כג דברי שמואל (ראטה) עמ' רמג
טו/כג דרך ישראל חולין סי' ל ס"ק ז
טו/כג חזו"א על הרמב"ם
טו/כג חי' בר נחמני דף ה ע"ד, ו ע"א וע"ג {היה כתרומה}, יא ע"ד, יג ע"ב-ע"ג, יד ע"ג {מין במינו ודבר אחר שנתערבו בתרומה}, טו ע"ב, יז ע"ב
טו/כג חי' ר' חיים הלוי דף מב
טו/כג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלב
טו/כג לב שלם [בני חיי יו"ד סי' קמא הגהב"י אות ג]
טו/כג מלואי אבן - שו"ת עמ' כא
טו/כג מנחת חינוך ח"ג עמ' שמ
טו/כג נרות אהרן
טו/כג צפנת פענח
טו/כג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קצ
טו/כד אדרת המלך עמ' קה-קט
טו/כד אמונת יהושע עמ' אלף שעא
טו/כד אנצי"ת ע' אומד הע' 38, ע' בטול בששים הע' 76, 86
טו/כד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות יא
טו/כד באר מלך
טו/כד בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' עד
טו/כד בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' ק
טו/כד ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון ד
טו/כד דרך ישראל חולין סי' ל ס"ק ז
טו/כד זכר שמואל יו"ד סי' ב ס"ק ב
טו/כד זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שצז {משערים במרק בתבלין}
טו/כד חזו"א על הרמב"ם
טו/כד חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 118
טו/כד חי' בר נחמני דף ה ע"ד, ו ע"ב-ע"ג, י ע"ג {מרק ותבלין}, יג ע"ב-ע"ג{אומד הדעת}
טו/כד חי' כתב סופר קדשים עמ' ריד
טו/כד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רסד
טו/כד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שלז
טו/כד כל בו ח"ו עמ' יז
טו/כד מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' מו עמ' ק
טו/כד מבשר טוב קדשים עמ' קסג
טו/כד מעיני התורה ח"א עמ' קמא, קמד
טו/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/כד נרות אהרן
טו/כד פרי האדמה ח"א
טו/כד קהל יהודה - חי' השו"ע דף יז ע"ד, יח ע"א
טו/כד שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' צה אות ב
טו/כד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קטו ע"א {לח"מ}
טו/כד שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' ריב
טו/כד תורה מציון שנה ב חוב' ד סי' יג דף יד ע"ד
טו/כד תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 10
טו/כד תשורת שי מהדו"ק סי' תקנג
טו/כה אבני זכרון (פפר) ח"א דף קד ע"ב, ח"ב סי' ו אות ו {כ"מ}
טו/כה אבני חן יומא עמ' קטו
טו/כה אבני ציון ח"ב סי' מד אות ג, ח"ג עמ' קיט, קמד, רצג
טו/כה אור הישר [באר שבע תשובה יט]
טו/כה אור יקרות
טו/כה אוריין תליתאי (תאומים) סי' סג {מל"מ}
טו/כה אמונת אליעזר ערלה עמ' רנו, רנז, שכב
טו/כה אמונת עתיך גל' 122 עמ' 40
טו/כה אמר יוסף (אלקלעי)
טו/כה אמרי בינה (תשע) בשר בחלב סי' טז ד"ה הלכה {ק"ס}
טו/כה אנצי"ת ע' אומר מותר הע' 66 {מל"מ}
טו/כה אפסי ארץ (תשסה) סי' יב עמ' לח {שעה"מ}
טו/כה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כב עמ' 297
טו/כה באר מלך
טו/כה באר מרים פ"י ה"א אות ד {מל"מ}
טו/כה באר משה (שטרן) ח"א סי' יג אות ד עמ' כט, אות ה {מל"מ}
טו/כה באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' עא
טו/כה בד קודש (דאנון)
טו/כה ביצחק יקרא (תשע) פרק מד ד"ה ויש מי {שעה"מ}
טו/כה בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 46 {שעה"מ}
טו/כה בית אהרן וישראל גל' כב עמ' כט {איסור דרבנן}
טו/כה בית דינו של שלמה יו"ד סי' א
טו/כה בכורי אליהו עמ' כא
טו/כה בן אברהם (תשי) עמ' קמג-קמד
טו/כה בן ידיד
טו/כה בן פדהצור דף קמד ע"א {מל"מ}
טו/כה בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' עט {שעה"מ}
טו/כה ברור הלכה ביצה ד ע"ב ציון ג, גיטין נד ע"ב ציון א
טו/כה גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף סא ע"ג
טו/כה גבורת יהודה פסחים סי' כד ס"ק ה
טו/כה גבורת יצחק תרומות עמ' קמד
טו/כה גור אריה (צרמון)
טו/כה גזע ישי דף קמ ע"א
טו/כה גינת ורדים (תאומים) עמ' רכו
טו/כה דברות אליהו ח"ב עמ' קל
טו/כה דברות אליהו ח"ה עמ' עב {לאחרים מותר}
טו/כה דברות משה ביצה עמ' צ {שעה"מ}
טו/כה דברי אברהם (מנדלסון) דף י ע"א {שעה"מ}
טו/כה דברי מרדכי (קרישפין) דף ז ע"ב
טו/כה דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 13
טו/כה דברי פנחס ח"ב עמ' רכב-רכג
טו/כה דרכי אהרן ח"ב עמ' כד
טו/כה הגהות רימ"א {מל"מ}
טו/כה היכל מלך
טו/כה השיב משה (תשעה) סי' לח [א] אות י עמ' קכד
טו/כה ויען יצחק עמ' תלח
טו/כה זבחי שלמה עמ' כד
טו/כה זית רענן ח"א עמ' שטו {שעה"מ}
טו/כה זכרון יהודה (לאש) דף עא ע"ב
טו/כה זכרון יהודה (מונק) דף מד ע"ד, מו ע"א {יד המלך}
טו/כה זכרון שלמה (קליין) עמ' קעז-קעח
טו/כה חבש פאר עמ' קנב
טו/כה חי' כתב סופר שבת עמ' עג {שעה"מ}
טו/כה חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קיא-קיב
טו/כה חלקת מאיר
טו/כה חסדי דוד ח"א עמ' רכט
טו/כה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רמז, רסא {שעה"מ}, רסג {שעה"מ}, רעד, רעה-רעו {שעה"מ}
טו/כה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף עד ע"ג, פד
טו/כה טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' שנא, שנו {מל"מ}
טו/כה יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ג אות י הערה 67 עמ' 201 {נאסר לו ומותר לאחרים}
טו/כה יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף טז ע"ד
טו/כה ימי שלמה
טו/כה ימין משה
טו/כה יקב זאב דף ח ע"ב
טו/כה כל בו ח"ו עמ' יח
טו/כה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רפט-רצ
טו/כה כרם יהושע (ולרשטיין) דף לז ע"ד {אין מבטלים איסור לכתחילה - מדרבנן}
טו/כה כתב משה ח"ב עמ' קלח {שעה"מ}
טו/כה כתב סופר או"ח סי' פז ד"ה ונוראות
טו/כה כתב סופר יו"ד סי' כח ד"ה והנה איסור {שעה"מ - אבל מניח כד החומץ}
טו/כה לב מרפא דף ג ע"ד
טו/כה לב שלם [פרי חדש יו"ד סי' פח ס"ק ח, חק לישראל (בס' קנאת סופרים) דף כא ע"ב]
טו/כה לבושי מרדכי יו"ד עמ' סה
טו/כה לבושי עז הל' תערובות עמ' סד {מדאורייתא אסור לבטל}, סה-סו {שעה"מ}, ע {קנס - גם בשוגג}, צב {שעה"מ}
טו/כה להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' נה {אסור מדרבנן, מותר לאחרים}
טו/כה מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צב ע"א {מל"מ}
טו/כה מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רפז
טו/כה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תד, תס {שעה"מ}
טו/כה מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' רה {שעה"מ}
טו/כה מוריה גל' קעא עמ' פז {שעה"מ}
טו/כה מחנה יהודה (אשכנזי) דף רעא ע"א
טו/כה מטה אפרים ח"ב
טו/כה מכתב לחזקיהו דף לח ע"א
טו/כה מנחת אפרים סי' א אות ג, סי' ב אות ד, סי' ג אות יב
טו/כה מנחת מרדכי (תשז) עמ' קצו {מל"מ}
טו/כה מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רכט
טו/כה מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' מבטל איסור {מל"מ}
טו/כה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תכט {מל"מ}
טו/כה מעיני המים
טו/כה מעיני התורה ח"א עמ' קמד
טו/כה מעשה אברהם דף ק ע"ב
טו/כה מראות הים עמ' פו-צ
טו/כה מרדכי השלם ב"ק עמ' קמד
טו/כה מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כט אות י {מל"מ}
טו/כה משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' קפג
טו/כה נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קצו {שעה"מ}
טו/כה נועם ח"י עמ' נח {שעה"מ}
טו/כה נחלת בנימין עמ' ע {יד המלך}
טו/כה נטע שעשועים (שליסל) עמ' קלז {לא חילק בין איסור הנאה לאיסור אכילה כחוו"ד}
טו/כה נר מצוה (ואלק) מצוות דף קט ע"ב {איסור בישול - המקור}
טו/כה נתן פריו חולין עמ' ל
טו/כה סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נ אות כד {שעה"מ}, סי' סח כלל ה פרט ד א
טו/כה סולם מוצב עמ' סו
טו/כה עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' רמז {שעה"מ}
טו/כה עין ימין דף מא ע"ד
טו/כה עמק החכמה עמ' רמז {שעה"מ}
טו/כה עקדת משה ח"א עמ' קפח {שעה"מ}
טו/כה פי' ר"א מן ההר יבמות פב ע"א
טו/כה פי שנים דף לט ע"א, מ-מא
טו/כה פני חמה דף י ע"ב, יא ע"א {מל"מ}, יא ע"ב
טו/כה פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' שמה, ח"ב עמ' א'ריא
טו/כה פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף לב ע"א
טו/כה צמח מנחם דף נח ע"ד {אין מבטלים לכתחלה}
טו/כה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רא ע"א
טו/כה קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רמה {מל"מ}, רנא
טו/כה קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קא {שעה"מ}
טו/כה קרבן אשר עמ' רעט
טו/כה קרבן משה עמ' ר
טו/כה קרבן ציון עמ' שט
טו/כה קרן הצבי מצוה ק אות יד
טו/כה שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קכד ע"ב {מל"מ}, קכה ע"א {כ"מ}, קכו ע"ב {כ"מ}, קכז ע"א-ע"ב {כ"מ}, קכח ע"א-ע"ב {כ"מ}, קלא ע"א {כ"מ}, ח"ב דף כ ע"א
טו/כה שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 155
טו/כה שו"ת הרדב"ז סי' תתקעח
טו/כה שו"ת רשב"ש עמ' תקלג
טו/כה שם משמעון (שטרן) דף מז ע"ב {באיסור דרבנן מבטלים לכתחלה}
טו/כה שמחת יהודה דף לב ע"א, לג ע"ב
טו/כה שמחתי באומרים לי עמ' קכד, ש-שכח
טו/כה שמן הטוב (תשפ) עמ' צג {שעה"מ}
טו/כה שנות חיים (קלוגר) עמ' רנה
טו/כה שער יהודה
טו/כה שער נפתלי דף יג ע"ג {מל"מ}
טו/כה שערי אלימלך עמ' כה, לו {איסור דרבנן לבטל לכתחילה}
טו/כה שערי שמחה (רפיש) דף כז ע"ב, כח ע"ג
טו/כה שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' יד {מל"מ}
טו/כה שרגא בטהרה עמ' סט {כ"מ}
טו/כה שרשי הים דף פז ע"ב
טו/כה תבואות שמש דף ז ע"ג
טו/כה תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' כד
טו/כה תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ח {אסור למי שנתבטל בשבילו}
טו/כה תחומין חי"ג עמ' 42
טו/כה תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תלה {שעה"מ}
טו/כה תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קטו {מל"מ}
טו/כה תשובה מיראה (תשסו) עמ' ט {כ"מ}
טו/כה תשובה שלמה יו"ד סי' יב דף לו ע"א {שעה"מ}
טו/כה תשובות הראב"ד סי' רז הערה 22, סי' רח הערה 17 {מבטל איסור במזיד - אסור לו}
טו/כו אבני חן יומא עמ' קיד {שעה"מ}
טו/כו אהל יצחק
טו/כו אמונת אליעזר ערלה עמ' רנח
טו/כו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כב עמ' 297
טו/כו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' לט {כ"מ}, מב {כ"מ}, נה, קסה {כ"מ}
טו/כו באר מלך
טו/כו בינת נבונים דף סו ע"ב, סט ע"א, עח ע"ג
טו/כו בית דינו של שלמה יו"ד סי' יט {שורש מן התורה}
טו/כו בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנט סעיף ג
טו/כו בית שערים יו"ד סי' מח
טו/כו ברור הלכה ביצה ד ע"ב ציון ג
טו/כו גבורת יהודה פסחים סי' כד ס"ק ה
טו/כו גדולי ציון (תשנב) עמ' קלז {כ"מ - מותר לבטל איסור דרבנן}, רט-רי {מותר לבטל איסור דרבנן}
טו/כו דברות משה ביצה עמ' פח {ביטול איסור דרבנן}
טו/כו דברות משה זרעים עמ' תתקעה {אבל באיסור של דבריהם מבטלין האיסור לכתחלה}
טו/כו דעת כהן עמ' שיד
טו/כו דעת סופר יו"ד סי' לט
טו/כו הגהות חבר בן חיים
טו/כו ויען יצחק עמ' קע
טו/כו זבחי שלמה עמ' כה, ל, לו
טו/כו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קעא
טו/כו זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מה {באיסור דרבנן}
טו/כו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' נה
טו/כו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קנב {כ"מ}
טו/כו חי' ר"י מנרבונה עמ' קה
טו/כו חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תסג
טו/כו חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קלג
טו/כו חסדי דוד ח"א עמ' קלד
טו/כו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' שנז
טו/כו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רט, רפד
טו/כו יד המלך (פלומבו)
טו/כו ידיו של משה
טו/כו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצב
טו/כו כתב סופר יו"ד סי' נב {יראה לי דבר שיל"מ שנתערב}
טו/כו לבב דוד
טו/כו לבושי עז הל' תערובות עמ' עו-עח {באיסור דרבנן}
טו/כו מאור ישראל
טו/כו מאורי אש השלם עמ' עה
טו/כו מגילת ספר לאוין דף עא ע"ב
טו/כו מטה מנשה עמ' לו
טו/כו מי באר (אופנהיימר) דף י ע"א-ע"ב {מותר לבטל איסור דרבנן לכתחלה}
טו/כו מי באר (אופנהיימר) דף י ע"ד
טו/כו מנוחת אשר ח"א דף פא ע"ג {מבטלים איסור דרבנן לכתחילה}
טו/כו מנחת אפרים סי' א אות ג, סי' ב אות ד, סי' ג אות יב
טו/כו מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ד אות ו
טו/כו מעיני המים
טו/כו מעיני התורה ח"א עמ' קמד, קנ
טו/כו מרכבת המשנה מהדו"ב [כתב הרלב"ח וכו']
טו/כו משנת יעקב
טו/כו מתנות באדם עמ' 103
טו/כו נתיבות אדם ח"א עמ' קנג
טו/כו ס' החיים (קלוגר) עמ' שפ
טו/כו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' פה
טו/כו פרי האדמה ח"א
טו/כו פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף ל ע"ד {כ"מ}
טו/כו צפנת פענח
טו/כו צרור החיים (קצבי) דף עט ע"ג {כ"מ}
טו/כו קהל יהודה - חי' השו"ע דף ו ע"ד, כא ע"ג
טו/כו קיצור סמ"ג עמ' 203
טו/כו שארית כלב עמ' קיא
טו/כו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' יד, רצה
טו/כו שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קיב
טו/כו שירת הים סי' כא ענף ג אות ד {שעה"מ}
טו/כו שמחת יהודה דף טו ע"ג
טו/כו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' מח {כ"מ}
טו/כו שמחתי באומרים לי עמ' שט-שי
טו/כו שערי שמחה (רפיש) דף כח ע"ג
טו/כו שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קא ע"ד {כ"מ}
טו/כו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קצ
טו/כו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תנו
טו/כו תחומין חי"ג עמ' 42
טו/כז אגרות משה יו"ד ח"ב סי' לו
טו/כז אור הישר [כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' רפה ד"ה והואיל]
טו/כז אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' טז ד"ה ודע דקשה
טו/כז אנצי"ת ע' בטול ברוב הע' 39
טו/כז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כב עמ' 297
טו/כז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קיג
טו/כז באר מלך
טו/כז בית אהרן וישראל גל' כט עמ' מ {לא אומרים חנ"נ בבשר בחלב דרבנן}
טו/כז בית שערים יו"ד סי' מח
טו/כז ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קעט
טו/כז ברור הלכה ביצה ד ע"ב ציון ג
טו/כז ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קמב {הגהמ"י}
טו/כז גדולי ציון (תשנב) עמ' קצז {בבשר עוף בחלב לא אומרים חנ"נ}
טו/כז גור אריה (צרמון)
טו/כז דברות משה ביצה עמ' פח
טו/כז דברי אור ח"ד עמ' קעח {הגהמ"י אות כ}
טו/כז דברי אמת (תשעט) עמ' תמו {בשר עוף בחלב אי חשיב דבר שיש לו עיקר בתורה}
טו/כז דינא דחיי ח"א דף קלד ע"א
טו/כז המאיר לארץ
טו/כז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמב
טו/כז ויקח אברהם [עץ החיים קמא ע"ד]
טו/כז זכרון בנימין ח"ב עמ' מו
טו/כז זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' כו
טו/כז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מה {באיסור דרבנן}
טו/כז חי' כתב סופר נזיקין עמ' קמט
טו/כז חי' כתב סופר קדשים עמ' רל, רלט-רמ, רסב
טו/כז חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' עא, עה
טו/כז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קנב
טו/כז חי' ר"י מנרבונה עמ' קה
טו/כז טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רט, רפד
טו/כז כל בו ח"ו עמ' יח
טו/כז לבושי מרדכי יו"ד עמ' נח
טו/כז לבושי עז הל' תערובות עמ' קיג {בשר עוף}
טו/כז מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' יג סעיף ג עמ' כו
טו/כז מאורי אש השלם עמ' עה
טו/כז מטה יחיאל סי' יז
טו/כז מי באר (אופנהיימר) דף י ע"א וע"ג
טו/כז מנחת אפרים סי' א אות ג, סי' ב אות ד, סי' ג אות יב
טו/כז מנחת כהן (יוסף חיים) דף לד ע"א {רדב"ז}
טו/כז מעיני המים
טו/כז מעיני התורה ח"א עמ' קמד, קנ
טו/כז מרכבת המשנה מהדו"ב [כתב הרלב"ח וכו']
טו/כז עונג שבת סי' טז
טו/כז עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קפג
טו/כז עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תלד
טו/כז פינות הבית דף קלח ע"ד, קלט ע"א
טו/כז פסקי אליהו ח"א עמ' מח
טו/כז פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף ל ע"ד {כ"מ}
טו/כז קהל יהודה - חי' השו"ע דף ו ע"ד, כא ע"ג
טו/כז שארית כלב עמ' נו
טו/כז שבט סופר (תשמו) עמ' רלח
טו/כז שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שנה
טו/כז של"ה תושבע"פ אות רנה
טו/כז שמן למאור (ביימאייל) דף יד ע"ד {באיסור דרבנן אין חתיכה נעשית נבילה}
טו/כז שערי שמחה (רפיש) דף כח ע"ג, כט ע"ג, מב ע"ג
טו/כז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קא ע"ד {לא אמרו חנ"נ בבשר עוף בחלב}
טו/כז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קפה, רלח {בדרבנן אין חנ"נ}
טו/כז תורה מציון שנה ב חוב' ד סי' יג דף יד ע"ג, טו ע"ב
טו/כז תחומין חי"ג עמ' 42
טו/כח אגם מים עמ' נו {דוקא שאין סופו להשביח}
טו/כח אגרות משה יו"ד ח"ב סי' כג
טו/כח אדני נחושת עמ' שכח
טו/כח אהלי יהודה (הכהן) דף יז ע"א
טו/כח אור הישר [אור הישר ירושלמי תרומות פ"י ה"ד וערלה פ"ב ה"ד]
טו/כח אור פני יהושע עמ' צב
טו/כח אז ישיר עמ' קח
טו/כח אמונת אליעזר ערלה עמ' רצב
טו/כח באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קנו-קנז
טו/כח באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' קפט {כ"מ}, קצ {לח"מ}
טו/כח באר מלך
טו/כח בד קודש (דאנון)
טו/כח בזך לבונה עמ' שלה
טו/כח בנין הלכה עמ' פז
טו/כח ברור הלכה ע"ז סז ע"א ציון א
טו/כח ברור הלכה ע"ז סז ע"ב ציון א
טו/כח גינת ראובן תרומות עמ' תתא
טו/כח דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיא {לח"מ}
טו/כח דעת סופר יו"ד סי' מט {לח"מ}
טו/כח דרך ישראל חולין סי' לא ס"ק ז
טו/כח הגהות חבר בן חיים
טו/כח זית רענן ח"א עמ' תרצג {לח"מ}
טו/כח זכר שמואל יו"ד סי' א ס"ק א
טו/כח זכרון יהודה (מונק) דף ל ע"ד {נטל"פ מותר כי אינו דרך אכילתו}
טו/כח חי' כתב סופר נזיקין עמ' קסז, קסט
טו/כח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רצא-רצב, שטז-שיז, שכ-שכא
טו/כח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רמט {לח"מ}
טו/כח טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קו, קיב, רט, רכ
טו/כח יד המלך (לנדא)
טו/כח כל בו ח"ו עמ' יח
טו/כח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז, שב
טו/כח כרוב ממשח
טו/כח כרתי ופלתי סי' סה אות ב
טו/כח כתב סופר יו"ד סי' עב ד"ה ובזה {ויראה לי}
טו/כח לבב דוד
טו/כח לבושי עז הל' תערובות עמ' קסט {השביח ולבסוף פגם}, קע {פגם ולבסוף השביח}
טו/כח מנוחת משה דף יא ע"א {נטל"פ}
טו/כח מנחם שלמה לקוטים סי' יז
טו/כח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קנד ע"ד
טו/כח ס' השבי"ט עמ' לח
טו/כח סדר יעקב ח"ב לדף סז ע"א (ד"ה עשה), סט ע"א (ד"ה שאני)
טו/כח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רטו
טו/כח עללת הבציר דף סה ע"א וע"ד
טו/כח פרי החג דף ל ע"ב {נטל"פ מותר כי אינו כדה"נ}, מ ע"ג, מא ע"א {פגם ובסוף השביח}
טו/כח צהר גל' ו עמ' 96, 97 {חוש הטעם}
טו/כח קרית מלך
טו/כח שארית נתן בנימין עמ' עג {פגם ולבסוף השביח}
טו/כח שארית נתן בנימין עמ' פ {נטל"פ מותר כי אין דרך אכילתו בכך}, קמ-קמא {נטל"פ מותר כי השתנה האיסור מכמות שהיה}
טו/כח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' צז, צט {גם פגם ולבסוף השביח אסור}
טו/כח שו"ת מהרלב"ח סי' לא
טו/כח שלום ירושלים עמ' קל {מל"מ}
טו/כח שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' כג {שעה"מ}
טו/כח שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רמב, רמד, רמו
טו/כח תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ח {נותן טעם לפגם מותר}
טו/כט אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 4-12
טו/כט אור גדול סי' נט אות ג, דף קמו ע"ד, קמז ע"א, קנ ע"ד
טו/כט אור גדול על משניות ערלה {תרומה בטלה בששים רק אם יש כהן שיכול לטעום}
טו/כט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות יח
טו/כט באר מלך
טו/כט ברור הלכה חולין צז ע"א ציון ה
טו/כט ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון א
טו/כט גדולי ציון (תשנב) עמ' קיז {תרומה בטלה בששים רק אם יש כהן שיכול לטעום}
טו/כט גינת ראובן תרומות עמ' שפח, תשסב
טו/כט חי' בר נחמני דף ה ע"ד {כהן יטעם}, יא ע"ג {רק טועם} וע"ד, יג ע"ד, יט ע"ג
טו/כט חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' נה
טו/כט טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קו, רט, תמא, תמו
טו/כט כל בו ח"ו עמ' יט
טו/כט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז, שב
טו/כט לחם אבירים
טו/כט מבוא למשנה תורה עמ' 211
טו/כט משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפו-קצ
טו/כט צהר גל' ו עמ' 96, 97 {חוש הטעם}
טו/כט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רמב, רמד, רמו
טו/כט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלה
טו/ל אבן ישראל (בוהוש) עמ' רלו, רמב-רמג
טו/ל אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קיא, ח"ח עמ' עב
טו/ל אהל משה (וינברג) דף נו ע"ב {טועם גוי - לא הצריך קפילא מסל"ת}
טו/ל אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 4-12
טו/ל אור גדול דף קמו ע"ד, קמז ע"א, קנ ע"ד
טו/ל אמונת אליעזר ערלה עמ' רסז, רעח {אם אין גוי}
טו/ל אמרי נועם (רייזקין) דף מט ע"ד {ואם פגמו הכל מותר}
טו/ל אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לב
טו/ל אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 41, 43, ע' בטול בששים הע' 29, ע' גוי הע' 876
טו/ל ארחות חיים ח"ב סי' כה אות יח
טו/ל באר מלך
טו/ל בדבר מלך חי"א עמ' קסד, קסז
טו/ל בנין הלכה עמ' עג, פז, פט {בשר בחלב בנטל"פ מותר}
טו/ל ברור הלכה חולין צז ע"א ציון ה
טו/ל ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון א
טו/ל ברית מלח כלל מב אות יז
טו/ל ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קנא
טו/ל בתי כנסיות דף מב ע"ב
טו/ל גדולי ציון (תשנב) עמ' קעד {משערים אותו במאה}, רכט {אם אין שם גוי}
טו/ל גינת ורדים (הלוי) או"ח לקט תשובות סי' רצז
טו/ל גינת ראובן תרומות עמ' שפח, תשסב
טו/ל דברות משה פסחים עמ' יב
טו/ל דברי יציב יו"ד עמ' נ, חו"מ עמ' מד {גוי טועם}
טו/ל דברי שמואל (ראטה) עמ' רמג
טו/ל דברי תורה (תאומים) דף ט ע"ד {טועם אותו גוי}
טו/ל דעת כהן עמ' שסו
טו/ל דרך ישראל חולין סי' ל ס"ק ז
טו/ל הר המלך ח"ה עמ' סא
טו/ל זכותא דאברהם (לנדא) עמ' קטז
טו/ל זכר יצחק (תשן) עמ' יז
טו/ל זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שצז
טו/ל זכרון סופרים {ואם היה בשר וחלב וכו'} [עיין פליתי סימן פ"ז וחוות דעת ריש סימן ק"ג, ועיין הגהות אמרי ברוך שם ודו"ק]
טו/ל חזו"א על הרמב"ם
טו/ל חזון יחזקאל תרומות פ"ו ה"י
טו/ל חי' בר נחמני דף ה ע"ד {אם אין מי שיטעם}, יא ע"ג-ע"ד, יג ע"א, ע"ג-ע"ד, יד ע"ב {בשר בחלב בששים}, טז ע"ב וע"ד {אם אין גוי}, יט ע"ג, כ ע"ג-ע"ד, כא ע"ג, כו ע"ד
טו/ל חי' הגר"ח החדש עמ' ריז
טו/ל חי' כתב סופר קדשים עמ' רכו
טו/ל חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' קכב
טו/ל חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' נה
טו/ל חי' ר' חיים הלוי דף לה
טו/ל חי' ש"י דף נג ע"ד
טו/ל חסדי דוד ח"ו עמ' קעב-קעג
טו/ל חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שס, שסג
טו/ל חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קח ע"ד
טו/ל טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קו, קיב, רט, תמא, תמו
טו/ל כוכבי בוקר עמ' תקמב
טו/ל כל בו ח"ו עמ' יט
טו/ל כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצז, שב
טו/ל כרתי ופלתי סי' סה אות ב, כרתי סי' צח אות ד
טו/ל כתב משה ח"ב עמ' קיד
טו/ל לבושי מרדכי יו"ד עמ' צה
טו/ל לבושי עז הל' תערובות עמ' יא {לא הזכיר אומן או מסל"ת}, קסא-קסב {נטל"פ בב"ח}
טו/ל מאור למלך פסחים עמ' צ
טו/ל מוריה גל' רלח עמ' לד
טו/ל מטה אהרן פסחים עמ' יד, יז, לד-לה
טו/ל מנחת אשר פסחים עמ' קה
טו/ל מנחת יהודה (בוים) דף לז ע"ג {יטעם גוי}
טו/ל מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"ז אות ז
טו/ל מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תסט
טו/ל מעיני התורה ח"א עמ' קכב, קלו, קעו
טו/ל מקורות לפסקי הרמב"ם
טו/ל מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ל משיב דבר ח"ה סי' כז
טו/ל משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' קפו-קצ
טו/ל נר מצוה (ואלק) שרשים דף ה ע"ד
טו/ל נרות אהרן
טו/ל נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' עט עמ' קנה, סי' פ עמ' קנו
טו/ל ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' צז
טו/ל ס' השבי"ט עמ' לז
טו/ל סדר יעקב ח"ב לדף סח ע"א (ד"ה ור"מ)
טו/ל עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רסח
טו/ל עין יצחק ח"ב עמ' קלא
טו/ל צהר גל' ו עמ' 96, 97 {חוש הטעם}
טו/ל קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קיז
טו/ל שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ה עמ' רלט {גוי שאינו קפילא}
טו/ל שארית נתן בנימין עמ' מה {בשר בחלב מותר בנטל"פ}
טו/ל שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ג עמ' יג
טו/ל שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קעד
טו/ל שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רמב, רמד, רמו
טו/ל שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קכז
טו/ל שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תיח
טו/ל שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלה
טו/ל שערי תורה (לעוו) ח"ג דף סא ע"ד, קיא ע"ב
טו/ל שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רסה, כרך ב עמ' קצה
טו/ל תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ג סי' ה אות ב
טו/לא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות טו {עכבר שנפל ליין או לדבש}
טו/לא באר מלך
טו/לא בית אהרן וישראל גל' סג עמ' קי {לח"מ}
טו/לא בעי חיי יו"ד דף פב ע"ד
טו/לא ברור הלכה ע"ז סח ע"ב ציון ד
טו/לא בתי כנסיות דף מב ע"ב
טו/לא חוות יאיר (תשנז) עמ' ק {הגהמ"י}
טו/לא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שס, שסג-שסה
טו/לא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קח ע"ג, קי ע"א
טו/לא יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קנד {ר"ח הלוי}
טו/לא כל בו ח"ו עמ' כ
טו/לא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' ש
טו/לא כרתי ופלתי סי' קה אות ד {לח"מ}
טו/לא לב דוד (פלדמן) עמ' קה-קו
טו/לא לב שלם [פרי תואר סי' קד ס"ק א דף ריג ע"ב]
טו/לא לבושי עז הל' תערובות עמ' קצו {עכבר ביין ושמן}
טו/לא לחם אבירים
טו/לא מעיני המים
טו/לא משנה הלכות ח"ד סי' קה
טו/לא משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רמז
טו/לא נרות אהרן
טו/לא סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נב אות יא
טו/לא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קצ ע"א
טו/לא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 379
טו/לא רביד הזהב (אברך) דף יט ע"ב {לח"מ}, כא ע"א {הגהמ"י קושטא}
טו/לא שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רפה {הגהמ"י}
טו/לא שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' פה
טו/לא שו"ת רשב"ש עמ' ש
טו/לב אבן ישראל (בוהוש) עמ' ריא {כ"מ}
טו/לב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קיט
טו/לב אבקת רוכל (תשעז) עמ' תרמט, תרנב
טו/לב אדרת המלך עמ' קי-קיב {שומנים שלא מפעפעים}
טו/לב אור הישר [לח"מ לעיל פ"ז הי"ז, מ"מ לעיל פ"ז ה"כ]
טו/לב אמרי בינה (אש) דף לא ע"ב {כ"מ}
טו/לב אמרי יושר פסחים סי' טז ס"ק ד
טו/לב באר מלך
טו/לב בדרך המלך הל' ק"פ עמ' קעה
טו/לב ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' יא
טו/לב ביצחק יקרא (תשע) סי' כט ד"ה וכל זה
טו/לב ברור הלכה חולין צו ע"ב ציון ג
טו/לב ברור הלכה חולין צז ע"א ציון א
טו/לב דברי תורה (תאומים) דף י ע"א {שצלאו}
טו/לב דגל ראובן ח"ג סי' לד
טו/לב דרך ישראל חולין סי' לד ס"ק יא
טו/לב דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קיב {מותר בהנאה אף שאין בגידין נ"ט}
טו/לב זכר יצחק (תשח) עמ' יח
טו/לב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שפח-שפט
טו/לב זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' כה
טו/לב חי' בר נחמני דף יג ע"ד, יט ע"ב {חלב אחד מששים}, כב ע"ב {חֵלב ובשר - מין במינו}
טו/לב חי' כתב סופר כאן, וקדשים עמ' רא
טו/לב חקרי הלכות (שומיאץ) דף נד ע"ב
טו/לב טל אורות (טובול) חולין עמ' פג
טו/לב יד ישראל ח"ב
טו/לב ידיו של משה הלכות קרבן פסח פ"י הי"א {כ"מ - שומן הגיד לא מפעפע}
טו/לב כל בו ח"ו עמ' כ
טו/לב כתר המלך הלכות קרבן פסח פ"י הי"א {שומן הגיד לא מפעפע}
טו/לב לב שלם [עי' לב שלם לעיל פ"ז הי"ט]
טו/לב לבושי עז הל' תערובות עמ' רמב {לא נאסר כדי קליפה}, רנד {בדבר שמן שיש ששים נגדו}
טו/לב לחם שלמה (ערנרייך) סי' צז אות א
טו/לב לשון למודים יו"ד דף כא ע"ב
טו/לב מי באר (אופנהיימר) דף יג ע"ב
טו/לב מלכי בקודש הלכות קרבן פסח פ"י הי"א {שומן הגיד לא מפעפע}
טו/לב מנוחת משה דף פ ע"ב {לח"מ}
טו/לב מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ב פ"ו אות ג
טו/לב מעין נצח ח"ב סי' ע
טו/לב מעשה בצלאל סי' קצא
טו/לב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמד ע"ב, קנג ע"ג
טו/לב משיב נפש (שרהיי) דף לא ע"א
טו/לב משנת יעקב
טו/לב משנת יעקב קרבנות עמ' נב
טו/לב נתיבות שלום (למפרט) עמ' קח
טו/לב סולם מוצב עמ' קיח
טו/לב פאר הלכה פסחים עמ' ריב
טו/לב פרי אברהם פסחים סי' סח אות א
טו/לב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סו ע"ב
טו/לב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קכח {כ"מ}
טו/לב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קיח, שפא
טו/לב שו"ת הרשב"א ח"א סי' שסב
טו/לב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שו
טו/לב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קסט, קפא, רכה, רמו, רס
טו/לג אור הישר [לח"מ לעיל פ"ט הכ"ג]
טו/לג אמונת יהושע עמ' תתלא {צלאן}
טו/לג אמת ליעקב מועד עמ' רפט {כמו לוי}
טו/לג אפיקי מגינים פסחים סי' ל, סג
טו/לג אפיקי מגינים פסחים סי' לא עמ' סט
טו/לג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות נח
טו/לג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טו/לג באר מלך
טו/לג בדרך המלך עמ' קנא
טו/לג בזך לבונה עמ' קח
טו/לג בן יהודה סי' קמד
טו/לג ברור הלכה פסחים עו ע"א ציון א
טו/לג דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ג עמ' שעח {ריחא מילתא}
טו/לג דרך המלך (רפפורט)
טו/לג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' פ
טו/לג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' עז
טו/לג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רעא ד"ה לימא {תשובות מיימוניות סי' ה - כיון שהתנור גדול}, עמ' רעב ד"ה והנה {תשובות מיימוניות סי' ו - אבל ריח פת איסור בפת היתר לא מצאנו וכו'}, עמ' רעג ד"ה והנה {תשובות מיימוניות סי' ה - ואפילו למאן דאמר גבי פת חמה וחבית מגופה להיתר הכא מודה דאסור וכו' כיון שנגע}
טו/לג חי' כתב סופר שבת עמ' קי, קיד
טו/לג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רפט {הגהמ"י}, שה, שלח, שנז
טו/לג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קכב
טו/לג כל בו ח"ו עמ' כב, שלח
טו/לג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצח
טו/לג כרם יהושע (ולרשטיין) דף לז ע"ג {ריחא לאו מילתא - בדיעבד}
טו/לג כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' סד
טו/לג לבושי עז הל' תערובות עמ' שיא {ריחא לאו מילתא}
טו/לג מנחת אפרים סי' ו אות כט
טו/לג מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 46
טו/לג מעדני מלך (תשמח) עמ' רפב-רפה
טו/לג מקראי קדש (תשנג) עמ' פא, תב
טו/לג מרחשת, מנחת חינוך, ריח המנחה אות יז
טו/לג מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/לג משה ידבר (תשעו) עמ' קע
טו/לג משפטי עזיאל ח"ב עמ' מה
טו/לג פרי החג דף נ ע"ד {ריחא לאו מילתא}
טו/לג קהל יהודה - חי' השו"ע דף יב ע"א {הגהמ"י}
טו/לג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קעג-קעד
טו/לג שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' פה
טו/לג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קעג, קעד
טו/לג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קב
טו/לג שולי הגליון עמ' פז
טו/לג שופריה דיעקב (מערך) דף כה-כו
טו/לג שם יוסף (מועטי) ח"ב דף צ ע"א
טו/לג שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רפה
טו/לג שער המלך כאן, וח"ב עמ' קח
טו/לג תשובה מאהבה ח"ב דף כה ע"ב
טו/לד אבקת רוכל (תשעז) עמ' תרמט
טו/לד אדרת המלך עמ' קיג-קטז {מליח כרותח}
טו/לד אור הישר [פלתי סי' סט ס"ק י, אור הישר קיב ע"ב ודף קכ ע"ב]
טו/לד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות מו-מז
טו/לד באר מלך
טו/לד בית דינו של שמואל עמ' 870, 874
טו/לד בן יהודה סי' א
טו/לד ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון ב פרק ב, ציון ג
טו/לד ברור הלכה חולין קיב ע"ב ציון א פרק ב {דג טמא מליח}, ציון ב
טו/לד ברית מלח כלל כז אות לג-לו
טו/לד ברית שלום (וולאדווי) דף נה ע"ד
טו/לד גור אריה ויקרא פ' יא הע' 91 {רביעית בסאתים}
טו/לד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' יט
טו/לד גינת ראובן תרומות עמ' תשפו, תשצ
טו/לד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רסז
טו/לד דברות משה ב"מ ח"ב סי' מח ענף ו
טו/לד דברות משה זרעים עמ' תיג {דג טמא שכבשו עם דג טהור הכל אסור אלא אם כן היה הטמא אחד ממאתים מן הטהור}
טו/לד דרך ישראל חולין סי' לד ס"ק יא
טו/לד זכרון סופרים {דג טמא שכבשו וכו'} [עיין נודע ביהודה קמא יו"ד סימן כו באמצע התשובה בזה]
טו/לד חי' בר נחמני דף יז ע"א וע"ד, יח ע"א וע"ג, כא ע"ב, כג ע"ב {דגים טמאים}
טו/לד חי' הריצ"ד
טו/לד ישועות יעקב נזיקין עמ' תסח
טו/לד כל בו ח"ו עמ' כב
טו/לד כרתי ופלתי סי' סט אות י, סי' ק אות ב
טו/לד לב שלם [מגן שאול סי' ה דף יא ע"ב, שו"ת מהר"י הלוי סי' כו דף יז]
טו/לד לבושי עז הל' תערובות עמ' רו {השמיט שכבוש כמבושל}
טו/לד לחם אבירים
טו/לד לשון למודים יו"ד דף כ ע"ג
טו/לד מכתם לדוד (פרדו) דף נט
טו/לד מנוחת אשר ח"א דף סו ע"ב-ע"ג, סח ע"ב {כבוש}
טו/לד מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ב פ"ו אות ג
טו/לד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' לט, שו"ת הרשב"א סי' תמד]
טו/לד מרכבת המשנה מהדו"ק [עמש"כ בהל' עירובין פ"א הי"ב] ומהדו"ב
טו/לד משנת יעקב
טו/לד משרת משה (נבר)
טו/לד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קכח, יו"ד ח"א עמ' מה, מט
טו/לד נרות אהרן
טו/לד עדות ביעקב (בוטון) דף ו ע"ב, ח ע"ב, ט ע"א
טו/לד עיני דוד
טו/לד פני משה (הכהן) עמ' קצה
טו/לד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף כא ע"ד
טו/לד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קכח {כ"מ}
טו/לד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' תז {רדב"ז}
טו/לד רביד הזהב (אברך) דף יט ע"ג {הכל אסור}
טו/לד שאילת יעבץ ח"ב סי' קפח
טו/לד שו"ת הרדב"ז סי' תקצג
טו/לד שו"ת הרשב"א ח"א סי' שצב, תמד
טו/לד שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
טו/לד שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' סו
טו/לד שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רטו
טו/לד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' לח-לט
טו/לד שולי הגליון עמ' פח
טו/לד שמחתי באומרים לי עמ' קלו {כ"מ}
טו/לד שפתי שושן עמ' קכו {כבש דג טמא עם טהור}
טו/לד תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' ח אות ח
טו/לד תורה מציון שנה ב חוב' ד סי' יג דף יד ע"ב {לא די בקליפה}


טז/280 הלכות מאכלות אסורות פרק טז *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


טז/רה"פ אורה ושמחה
טז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טז/רה"פ מנוחת אליהו ח"ג עמ' מב-נב, צא-קיח
טז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טז/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' ריז-ריח
טז/רה"פ פי' ר"י קאפח
טז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
טז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טז/רה"פ רמב"ם הערוך
טז/רה"פ רמב"ם לעם
טז/רה"פ שם טוב
טז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טז/א אבני חפץ ח"א סי' עו, ח"ב עמ' קלד
טז/א אור הישר [עטרת תפטרת קונ' מסגרת טפח דף א ע"ב אות ד]
טז/א אמרי בינה (תשע) בשר בחלב סי' כב ד"ה ובספר {ק"ס}
טז/א אמרי יהודה (רוזנר) דף כג ע"ב
טז/א אנצי"ת ע' דבר חשוב הע' 1, 2, 15
טז/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/א בירורים ברמב"ם סי' יז
טז/א בית הלוי ח"ב סי' לה עמ' קלט
טז/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תנז
טז/א ברור הלכה ביצה לח ע"ב ציון ג
טז/א גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנה
טז/א גינת ראובן תרומות עמ' תש
טז/א גליונות אבני נזר
טז/א זכרון סופרים {אבל אם היה מחמץ או מתבל} [עיין פרי חדש יו"ד סימן צח סעיף ח]
טז/א חי' בר נחמני דף ט ע"ב, יא ע"ג, יג ע"ד, יד ע"ב וע"ד {מחמץ ומתבל - רק במים}, טו ע"ב, כה ע"ג-ע"ד, כח ע"א, לה ע"ב
טז/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רכז, יו"ד ח"א דף רמח ע"ג, רנז ע"ג
טז/א טל חיים (טל) ח"ג עמ' רסה
טז/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלו
טז/א יד המלך (לנדא)
טז/א ידיו של משה
טז/א ישועות יעקב נזיקין עמ' תסט
טז/א כל בו ח"ו עמ' כד
טז/א כפתור ופרח (תשו) דף מה ע"א
טז/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שב
טז/א כתב משה ח"ב עמ' קלו
טז/א לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 249
טז/א מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"א אות א, פ"ג אות ג
טז/א מעשה רקח
טז/א משנת יעקב
טז/א משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קצ, קצג
טז/א משנת יעקב עבודה עמ' רפו
טז/א נאוה תהלה עמ' צט
טז/א נטע הארץ הל' לג
טז/א נרות אהרן
טז/א נתיבות אדם ח"א עמ' קנג
טז/א נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' לא
טז/א סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מה אות א {רדב"ז}
טז/א עולת שלמה ח"ב עמ' עא
טז/א ענפי ארז (זי') דף כה ע"ד {צ"פ}
טז/א ענפי ארז (זי') דף רכד ע"ג {צ"פ}
טז/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצו
טז/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רעה
טז/א שו"ת מהרלב"ח סי' פח
טז/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קלה
טז/א שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רפו {רדב"ז}
טז/א שמחתי באומרים לי עמ' רנב, רנג, של-שלא, שנח
טז/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' ט
טז/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 44, 55, 141, 148, 535
טז/ב אבן ישראל (בוהוש) עמ' פ
טז/ב אור הישר [לח"מ לעיל פט"ו הכ"ח]
טז/ב אורים גדולים (תשסג) עמ' כח
טז/ב אנצי"ת ע' דבר שבמנין הע' 22 {כ"מ}
טז/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/ב בית נפתלי (תשסו) עמ' קסו
טז/ב ברור הלכה ביצה לח ע"ב ציון ג
טז/ב חזו"א יו"ד סי' כ ס"ק ד
טז/ב חזו"א על הרמב"ם
טז/ב חי' בר נחמני דף ט ע"ב, יא ע"ג, יד ע"ד, טו ע"ב, מג ע"ב {הכל אסור בהנאה - מכירה לגוי חוץ מדבר אחד}, מט ע"ב {הכל אסור}
טז/ב חי' הריצ"ד
טז/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רנז
טז/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' רסה
טז/ב ישועות יעקב נזיקין עמ' תסט
טז/ב כל בו ח"ו עמ' כד
טז/ב כרתי ופלתי סי' פז אות כא
טז/ב מנחת חזקיה מנחות עמ' קנו
טז/ב מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' לקמן הט"ז ורלב"ח שאלה פח]
טז/ב משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קצ, קצג
טז/ב נאוה תהלה עמ' צט
טז/ב עולת שלמה ח"ב עמ' עא
טז/ב ענפי ארז (זי') דף כג ע"ד {צ"פ}
טז/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף פד ע"א
טז/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סא
טז/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' כה
טז/ב שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' נב
טז/ב שמחתי באומרים לי עמ' רנב, רנג, של-שלא
טז/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שט
טז/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלט
טז/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' כו
טז/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 65
טז/ג אבן ישראל (בוהוש) עמ' קעח, קפ, קפב
טז/ג אבני אש (מילר) עמ' קסא
טז/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' נט
טז/ג אור הישר [כתונת פסים יבמות ל ע"א]
טז/ג אמונת אליעזר ערלה עמ' שכ
טז/ג אנצי"ת ע' דבר חשוב הע' 1, 2
טז/ג אנצי"ת ע' דבר שבמנין הע' 38
טז/ג אפריון ט עמ' נ {את שדרכו למנות}
טז/ג אשל חיים ח"ב עמ' ריא {דבר חשוב - במינו}
טז/ג ברור הלכה ביצה ג ע"ב ציון ו
טז/ג ברור הלכה חולין ק ע"א ציון א פרק ב
טז/ג ברור הלכה ע"ז עד ע"א ציון א פסקאות א, יב
טז/ג גליוני הגר"ש עמ' עא {רדב"ז} [מל"מ הל' ערכין פ"ה ה"ה - בקיאות בלי תכלית]
טז/ג דרכי הים דף קס ע"ד
טז/ג הגהות רימ"א {לח"מ}
טז/ג זרע יצחק (לומברוזו)
טז/ג חזו"א על הרמב"ם
טז/ג חזו"א ערלה סי' י ס"ק ד
טז/ג חי' בר נחמני דף כה ע"ג-ע"ד {רמב"ם}, מג ע"ב {רדב"ז}
טז/ג חלקת מאיר
טז/ג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' ריח
טז/ג ידיו של משה
טז/ג כל בו ח"ו עמ' כה
טז/ג כרתי ופלתי סי' קא אות א, ו
טז/ג כתר המלך
טז/ג לב שלם [מנחת כהן חלק התערובות דף קח ע"ג]
טז/ג לבושי עז הל' תערובות עמ' שסו {רק שבעה דברים לא בטלים כדעת חכמים}, שסז {במינו}
טז/ג לחם אבירים דף סא ע"א
טז/ג מגידות (תשעג) סי' קיז עמ' ב
טז/ג מי באר (אופנהיימר) דף כד ע"ג, כה ע"א
טז/ג מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"א אות י-יא
טז/ג מעיני המים
טז/ג מעשה רקח
טז/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שצח
טז/ג נאוה תהלה עמ' צט
טז/ג נחלי יהושע עמ' קיד
טז/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרסה
טז/ג ס' הפרנס עמ' מו-מז
טז/ג פרי האדמה ח"ג
טז/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסב ע"ב
טז/ג קרבן משה עמ' קמא-קמב
טז/ג ראשית דוד דף ז ע"ג
טז/ג רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ג ה"ט
טז/ג רני ושמחי דף קלה ע"ג
טז/ג שאילת יעבץ ח"א סי' קנח
טז/ג שמחתי באומרים לי עמ' של-שלא, שסד
טז/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 95
טז/ג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף לא ע"ג {כ"מ}
טז/ג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קלד
טז/ד אנצי"ת ע' דבר שבמנין הע' 47
טז/ד בית נפתלי (תרנט) סי' כב
טז/ד בית נפתלי (תשסו) עמ' קסו
טז/ד ברור הלכה ביצה ג ע"ב ציון ו
טז/ד גדולי ציון (תשנב) עמ' רכד {חבית סתומה}
טז/ד חזון יחזקאל ב"ק פ"ד ה"ח
טז/ד חי' בר נחמני דף לב ע"ד {בכמה אלפים}, מג ע"ב {הכל אסור בהנאה - מכירה לגוי חוץ מדבר אחד}
טז/ד חלקת מאיר
טז/ד טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' ריח
טז/ד לב שלמה (חלמא) עמ' קלה
טז/ד מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"א אות י
טז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/ד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צט ע"א
טז/ד שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' קג
טז/ד שמחתי באומרים לי עמ' שס {צ"פ}
טז/ה אבן ישראל (בוהוש) עמ' קפ-קפא
טז/ה אור הישר [מ"מ לעיל פ"ח הי"א]
טז/ה אנצי"ת ע' דבר חשוב הע' 4, 24, 26
טז/ה אפריון ט עמ' נג {חתיכה הראויה להתכבד}
טז/ה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כו
טז/ה אשר למלך
טז/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' קלד
טז/ה בית אהרן וישראל גל' כה עמ' נח {רדב"ז}, גל' כט עמ' מ
טז/ה ברור הלכה חולין ק ע"א ציון ב
טז/ה בשבילי הפסח סי' כט אות ו {או"ש}
טז/ה גינת ראובן תרומות עמ' תשסב
טז/ה דברות משה ב"ק ח"ב סי' עא ענף ב, ה, ט
טז/ה הגהות חבר בן חיים
טז/ה ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א קנב ע"א]
טז/ה חי' בר נחמני דף יח ע"ג, כ ע"ג-ע"ד, לב ע"ד {בכמה אלפים}, מא ע"א {הגהמ"י}
טז/ה חי' כתב סופר נזיקין עמ' קפו
טז/ה חלקת יואב מהדו"ת סי' ה
טז/ה חלקת מאיר
טז/ה טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' ריח
טז/ה ישועת משה עמ' עג
טז/ה כל בו ח"ו עמ' כה
טז/ה כרם אברהם עמ' צט
טז/ה כרתי ופלתי סי' קא אות ו
טז/ה כתב משה ח"ב עמ' קכט, קלא
טז/ה כתב סופר יו"ד סי' סד ד"ה ועיין חתם {וק"ל לדעת התוספות}
טז/ה לב שלם [מקראי קדש (תפט) דף קל ע"א]
טז/ה לחם אבירים דף סא ע"א
טז/ה מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ח אות ו {הגהמ"י}, פ"י אות ה {הגהמ"י}
טז/ה מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' צא]
טז/ה מראה כהן זבחים עמ' קצד
טז/ה מרכבת המשנה מהדו"ב [כתב הרלב"ח וכו']
טז/ה משנת יעקב
טז/ה נחלת יעקב (היילפרין) עמ' יג
טז/ה ס' הפרנס עמ' מז
טז/ה צפנת פענח
טז/ה קבא דתירוצא עמ' נט
טז/ה שו"ת רשב"ש עמ' תקלא
טז/ה שמחתי באומרים לי עמ' של-שלא, שסב
טז/ה שער המלך - טעם המלך ח"ב עמ' שא
טז/ה שערי טהר ח"ו סי' נה אות א
טז/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 44
טז/ו אבן ישראל (בוהוש) עמ' קפ-קפא
טז/ו אור הישר [לח"מ הל' שחיטה רפ"ב]
טז/ו אמרי סופר עמ' נו
טז/ו אנצי"ת ע' בריה הע' 65, 66, 79, ע' גיד הע' 247, 257, ע' דבר חשוב הע' 6
טז/ו אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' קמז
טז/ו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כו
טז/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פ, קיג
טז/ו אשר למלך
טז/ו באר בשדה עמ' שלט, שמו {אסורים מדבריהם בהנאה}
טז/ו בית אהרן וישראל גל' ח עמ' כד, כח {חולין שנשחטו בעזרה}
טז/ו בית זבול ח"א סי' יב אות ה
טז/ו בית זבול ח"א סי' יב אות ה {חולין שנשב"ע}
טז/ו בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שס
טז/ו בני שמואל דף נט ע"ד
טז/ו ברור הלכה חולין צב ע"ב ציון ג
טז/ו ברור הלכה חולין צו ע"ב ציון א, ב
טז/ו ברור הלכה חולין ק ע"א ציון א, ב
טז/ו ברור הלכה ע"ז עד ע"א ציון א
טז/ו ברית עולם (ולר) סי' לא אות ז
טז/ו גבורת יהודה פסחים סי' יט ס"ק ה
טז/ו גינת ראובן תרומות עמ' תשסב
טז/ו דברי אמת (תשעט) עמ' תיד {והוא הדין בחתיכה של בשר בחלב או של חולין שנשחטו בעזרה וכו'}
טז/ו דברי יצחק (הרצוג) דף מד ע"ד, מז ע"ג {חשנב"ע - איסור הנאה מדרבנן}
טז/ו דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קיב {מותר בהנאה אף שאין בגידין נ"ט}
טז/ו הלכה רבה ח"ב עמ' 71-72, 74, 85
טז/ו המעשה והמדרש עמ' צב {גיד הוא בריה}
טז/ו הרי יהודה ח"א יו"ד סי' ב אות ז
טז/ו זבח שלמה ח"ד עמ' קט
טז/ו זכר יצחק (תשן) עמ' קעא
טז/ו חזון יחזקאל זבחים פ"ז ה"ה, חולין פ"ב ה"ד
טז/ו חזקה רבה יו"ד הלכה סח
טז/ו חי' בר נחמני דף מג ע"ב {הכל אסור בהנאה - מכירה לגוי חוץ מדבר אחד}
טז/ו חי' הגר"ח החדש עמ' רה {לא לוקים על הנאה}
טז/ו חי' הריצ"ד לעיל פ"ח ה"א
טז/ו חי' יפה לב עמ' רצד {חולין שנשחטו בעזרה}
טז/ו חי' כתב סופר נזיקין עמ' קעז, קעט
טז/ו חי' ר' חיים הלוי דף נח
טז/ו חלקת מאיר
טז/ו חקרי לב (לווינבוק) דף לג ע"ב
טז/ו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף צא ע"ג, קנב
טז/ו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' ריח
טז/ו יברך ישראל זבחים עמ' קצה {בריה חשובה}
טז/ו יד דוד ח"ב דף כב
טז/ו ימצא חיים עמ' רנ {כ"מ - חולין שנשב"ע}
טז/ו ישועות יעקב מועד עמ' תקמב, קדשים עמ' רנט
טז/ו כל בו ח"ו עמ' כו
טז/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצו, ש
טז/ו כתב משה ח"ב עמ' קלו
טז/ו כתב סופר יו"ד סי' סג ד"ה ולולי {אבל באיסור של דבריהם מבטלין}
טז/ו לב איש עמ' תקה
טז/ו לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות כ
טז/ו להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' סז {אין בגידין בנ"ט}
טז/ו להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' סז
טז/ו מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ב
טז/ו מי יהודה יו"ד סי' מא
טז/ו מעשה רקח
טז/ו מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט
טז/ו מקור ישראל דף קח ע"ב
טז/ו מקראי קדש (תפט) דף קל ע"ב
טז/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שלה
טז/ו מראה איש ח"א יו"ד עמ' מ
טז/ו משנת יעקב
טז/ו נחלת שמואל דף נח ע"ב
טז/ו נרות אהרן
טז/ו נתיבות אדם ח"א עמ' קנג
טז/ו עיונים (פאור) עמ' 31
טז/ו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קפג
טז/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מד
טז/ו קדשי יהושע עמ' אלף קיב
טז/ו קהל יהודה - חי' השו"ע דף כא ע"ב
טז/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
טז/ו קרית מלך
טז/ו שו"ת מהרלב"ח סי' פח
טז/ו שמחתי באומרים לי עמ' של-שלא
טז/ו שער המלך ח"א עמ' פ, קעט
טז/ו תנופת זהב עמ' 368
טז/ו תשובה שלמה חו"מ סי' ז דף עא ע"א {חולין בעזרה}
טז/ז אבן ישראל (בוהוש) עמ' קעח, קפ-קפא
טז/ז אגרות משה קדשים סי' כז ענף ו
טז/ז אהבת אברהם עמ' ק
טז/ז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' יט
טז/ז אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צב ע"ג
טז/ז אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 149 {השמיט יין נסך}, ע' בעלי חיים הע' 59, 62, ע' דבר חשוב הע' 5, 26, 27
טז/ז אפריון ט עמ' נג
טז/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"י מושב שרים אות נא
טז/ז בית הלל (כגן) ע"ז עמ' לב
טז/ז בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ג ס"ק טז
טז/ז בציר אליעזר ח"א דף יא ע"ג-ע"ד {ראב"ד}
טז/ז ברור הלכה ביצה ג ע"ב ציון ו
טז/ז ברור הלכה חולין פב ע"א ציון ג {בע"ח לא בטלים באלף}
טז/ז ברור הלכה חולין קב ע"א ציון א {אבר מן החי - האם הוא בריה}
טז/ז ברור הלכה ע"ז מט ע"ב ציון א פסקה ה
טז/ז ברור הלכה ע"ז עד ע"א ציון א
טז/ז דברי שמואל (אידלזק) סי' ג
טז/ז דגל ראובן ח"א סי' כד
טז/ז דעת כהן עמ' עח
טז/ז הון יוסף דף לג
טז/ז היכל צמח
טז/ז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תצ
טז/ז זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צה
טז/ז חזו"א יו"ד סי' נט ס"ק טז, או"ח סי' קיט ס"ק ג
טז/ז חי' בר נחמני דף לב ע"ד {בכמה אלפים}
טז/ז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קג
טז/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' צג-צז, ק {ראב"ד}, קג {כ"מ}, יו"ד ח"א עמ' שג
טז/ז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קנח ע"ד, קס-קסא, קסד, רא, יו"ד ח"א דף צא
טז/ז טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' שלז, ח"ב עמ' ריח
טז/ז ידבר שלום ח"ב עמ' קכב
טז/ז כל בו ח"ו עמ' כו
טז/ז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות יט, כא
טז/ז ליבא בעי דף עד
טז/ז מי יהודה יו"ד סי' כז
טז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' פז {מל"מ}
טז/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קפז
טז/ז מעיני המים
טז/ז מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' ע"ז פ"ז ה"ט]
טז/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שנב
טז/ז משנת חיים זבחים עמ' קלו
טז/ז נחל איתן
טז/ז נחלי יהושע עמ' קיד
טז/ז נרות אהרן
טז/ז נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' רכב עמ' שעג
טז/ז פרשת הכסף דף מב ע"ב-ע"ד
טז/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קפג אות ג
טז/ז ר"י ששפורטש עמ' 423
טז/ז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ט
טז/ז שדה יצחק עמ' צב
טז/ז שו"ת מהרי"ק עמ' תלה
טז/ז שו"ת מהרלב"ח סי' פח
טז/ז שמחתי באומרים לי עמ' של-שלא, שנט
טז/ז שער המלך ח"א עמ' כג, טעם המלך ח"ב עמ' שא-שב
טז/ז תשובות הראב"ד סי' קמב {ראב"ד}
טז/ח ברור הלכה ביצה ג ע"ב ציון ו
טז/ח בשבילי הפסח סי' כט אות ז
טז/ח דבר שאול תמורה סי' סב אות ו-ז
טז/ח דברי מרדכי (קרישפין) דף י ע"ב
טז/ח מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ד אות ו
טז/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' נג
טז/ח קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' נד
טז/ח שמן הטוב (תשפ) עמ' שלד
טז/ט אבן ישראל (בוהוש) עמ' קפב
טז/ט אבני אש (מילר) עמ' קסא
טז/ט אבני ציון ח"ג עמ' רצז
טז/ט אוצמפה"ת ב"מ ו ע"ב הע' 126 {בריה בטלה מהתורה}
טז/ט אנצי"ת ע' דבר חשוב הע' 8
טז/ט אנצי"ת ע' דבר שבמנין הע' 38
טז/ט אפריון ט עמ' נב
טז/ט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כו
טז/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קיג
טז/ט בית דינו של שלמה או"ח סי' טו {ודבר ברור הוא שכל האיסורים האלו}
טז/ט ברור הלכה ביצה ג ע"ב ציון ו
טז/ט ברכי יוסף יו"ד סי' קיג שיורי ברכה אות א
טז/ט הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תצ
טז/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שיט
טז/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' ריט
טז/ט חיי אריה דף פב ע"ג
טז/ט חסדי דוד ח"א עמ' רכ
טז/ט כל בו ח"ו עמ' כה
טז/ט כסא דוד (תקנד) דף קא ע"א
טז/ט כסא דוד (תשנ) עמ' תכז
טז/ט כתר אפרים עמ' קיז
טז/ט לבושי עז הל' תערובות עמ' שסח {דבר שחשוב במקומו}
טז/ט מבוא למשנה תורה עמ' 322
טז/ט מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"א אות י
טז/ט מצודת בן ציון דף נא ע"ג {יראה לי}
טז/ט מראות הים עמ' צא-צה
טז/ט משנת ר' אהרן שבת עמ' קפז
טז/ט משרת משה (נבר)
טז/ט פי' ר"א מן ההר יבמות פא ע"ב
טז/ט צהר גל' ג עמ' 80 {כל כיוצא בזה}
טז/ט קרבן משה עמ' עז
טז/ט קרית מלך
טז/ט שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' לה דף סא
טז/ט שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' פו
טז/ט שו"ת רשב"ש עמ' תקלא
טז/ט שלום ירושלים עמ' קצ
טז/ט שמחתי באומרים לי עמ' שכט-שסה
טז/ט שער המלך ח"א עמ' כד {הגהמ"י}
טז/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 44
טז/ט שערי תורה (לעוו) ח"ג דף לד ע"א
טז/ט שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קמא
טז/י אבני נזר יו"ד סי' צא אות א
טז/י אור הישר [לח"מ הל' ע"ז פ"ז ה"י]
טז/י אמונת אליעזר ערלה עמ' שכא
טז/י אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' קמח
טז/י באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' פג
טז/י בית יצחק (חבר) דף כח ע"ד, כט ע"ב-ע"ג, לא ע"א
טז/י בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' רח, ריב
טז/י בציר אליעזר ח"א דף יא ע"ב-ע"ג {שלש תערובות}
טז/י ברור הלכה ביצה ג ע"ב ציון ו
טז/י דברות משה ביצה עמ' סז {רמון לאלף}
טז/י דעת אביעזרי עמ' רכז
טז/י דרך ישראל חולין סי' לט ס"ק ד
טז/י הגהות חבר בן חיים
טז/י הגהות מוהר"י קרט עמ' עז {חי' מחנ"א}
טז/י זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 46 {צריך שלש תערובות}
טז/י חזון יחזקאל תרומות פ"ה הי"א
טז/י חי' כתב סופר קדשים עמ' יב
טז/י חמדת שלמה עמ' רטז
טז/י חק נתן דף רכה ע"א
טז/י יד פשוטה מדע עמ' תרצט
טז/י יוסף חי
טז/י יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שנז
טז/י כל בו ח"ו עמ' לה
טז/י לב שלם [פרי תואר סי' קב ס"ק ב דף רח ע"ג]
טז/י לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות יז
טז/י לבושי עז הל' תערובות עמ' תטו-תיט {היתר מטעם ביטול, רק התערובת השלישית מותרת}
טז/י מנחת יהודה (בוים) דף כא ע"ג {ספק ספיקא בשתי תערובות}
טז/י מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ח אות ב
טז/י מצודת בן ציון דף נא ע"ג-ע"ד {שלש תערובות}
טז/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רצב {כ"מ}
טז/י מראה כהן זבחים עמ' קצט {נפל מן השלשה}
טז/י מרכבת המשנה מהדו"ק [עמש"כ בהל' ע"ז פ"ז ה"י]
טז/י משנת ר' אהרן שבת עמ' קפז
טז/י נרות אהרן
טז/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רצג-רצה
טז/י סדר אליהו רבא וזוטא דף סב
טז/י עין יצחק ח"א עמ' שסח
טז/י עליות אריה עמ' נח
טז/י עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ו ע"ד
טז/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצח
טז/י פי' ר"א מן ההר יבמות פא ע"ב
טז/י פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 132
טז/י פרי האדמה ח"א
טז/י קהל יהודה - חי' הש"ס דף ב ע"ג, ג ע"א
טז/י רב ברכות (רי"ח) עמ' קיח {צריך שלוש תערובות}
טז/י שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' לה דף סא
טז/י שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' פו
טז/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' קו {מל"מ}
טז/י שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רצט, שלז
טז/י שער המלך ח"ב עמ' פז, פט, טעם המלך ח"א עמ' כא, קג
טז/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 45
טז/י שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קמח
טז/יא אהל שרה לאה עמ' רמד {כמוה}
טז/יא אוצרות הרמב"ם
טז/יא אנצי"ת ע' דבר חשוב הע' 42, 43
טז/יא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כו
טז/יא באר אליהו עמ' רי
טז/יא ברור הלכה גיטין נד ע"ב ציון א
טז/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רלט
טז/יא הגהות חבר בן חיים
טז/יא הר המלך ח"ח עמ' סו
טז/יא חזון יחזקאל תרומות פ"ח ה"ד, חולין פ"ז ה"ג
טז/יא חי' הריצ"ד [כמות צ"ל נימוח]
טז/יא חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רמ
טז/יא כל בו ח"ו עמ' לה
טז/יא כנה"ג [שו"ת הרשב"א סי' שכה]
טז/יא מעשה רקח
טז/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/יא נזר אברהם שבת-ביצה עמ' לח
טז/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רנ
טז/יא קרית מלך
טז/יא שו"ת ר"י מסלוצק סי' לז עמ' קמה
טז/יא שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' נב {רדב"ז}
טז/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 148
טז/יא שערי מאיר עמ' מג
טז/יא שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' נט
טז/יב אוצרות הרמב"ם
טז/יב אנצי"ת ע' דבר חשוב הע' 31, 42, 43
טז/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כו
טז/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/יב באר אליהו עמ' רי
טז/יב ברור הלכה גיטין נד ע"ב ציון א
טז/יב דעת הרמב"ם עמ' 72
טז/יב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קנב
טז/יב כל בו ח"ו עמ' לה
טז/יב מגיני שלמה עמ' קכג
טז/יב מעשה רקח
טז/יב משנת יעקב
טז/יב עטרת טוביה
טז/יב קרית מלך
טז/יב שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קכח ע"א {רדב"ז}
טז/יב שו"ת רשב"ש עמ' תקלג
טז/יב שם טוב - השלמה
טז/יב שמן המשחה (קושטא) דף לד ע"ב
טז/יב תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 63
טז/יב תשובה שלמה או"ח סי' יח דף כב ע"ב
טז/יג אמונת אליעזר ערלה עמ' שג
טז/יג אמונת יהושע עמ' שצה {זוז"ג}
טז/יג אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' כב ד"ה ועיין
טז/יג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/יג בית ישחק
טז/יג בית שערים יו"ד סי' קסט
טז/יג גבול יהודה (ציר') דף יז ע"א
טז/יג זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' כא, כה
טז/יג חזו"א יו"ד סי' נו ס"ק יד
טז/יג חזו"א על הרמב"ם
טז/יג חי' הגר"ח החדש עמ' לו
טז/יג חי' ר' חיים הלוי דף לד
טז/יג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רג
טז/יג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלז
טז/יג כל בו ח"ו עמ' לו
טז/יג כרתי ופלתי סי' צח אות ד
טז/יג לבושי עז הל' תערובות עמ' מט
טז/יג מעשה רקח
טז/יג משנת יעקב
טז/יג פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' סג
טז/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כז אות ה
טז/יג שמחתי באומרים לי עמ' רנא, רנג-רנד
טז/יד אהל יצחק
טז/יד אמונת אליעזר ערלה עמ' רצז {שניהם בטעם חטים}
טז/יד אנצי"ת ע' אסורים מצטרפים הע' 42
טז/יד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/יד באר מים חיים (נוסינזון) ע"ז דף סו
טז/יד בארות יצחק (הכהן) עמ' שב
טז/יד בנין הלכה עמ' קצב
טז/יד ברור הלכה ע"ז סו ע"א ציון ב, ד
טז/יד ברכת כהן (דויטש) קונ' התערובות עמ' קנו
טז/יד המאיר לארץ [פר"ח יו"ד סי' צח ס"ק ז, מעיל צדקה (לנדסופר) סי' סד]
טז/יד הר המלך ח"ח עמ' סו-סז
טז/יד זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שנח, ת
טז/יד זכרון יהודה (לאש) דף נז ע"א
טז/יד זכרון יהודה (מונק) דף עו ע"א-ע"ב, עז ע"ב {ראב"ד ולח"מ}
טז/יד חזו"א יו"ד סי' כה ס"ק ג-ד, י
טז/יד חזו"א על הרמב"ם
טז/יד חי' בר נחמני דף ז ע"ד {אם טעמם שווה}, ט ע"ב, י ע"ב {שאור של חטים ושל שעורים}, יא ע"ג, יד ע"ד, טו ע"א, יז ע"ב, כז ע"א {שאור חטים ושעורים}, לה ע"ב {לשער כדי לחמץ}
טז/יד חי' הריצ"ד
טז/יד חי' חתם סופר
טז/יד חי' כתב סופר נזיקין עמ' קנט
טז/יד חי' ר' חיים הלוי דף לד
טז/יד חיי משה (ברודנא) דף כב ע"ב
טז/יד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רצט, שנ
טז/יד יראה ואהבה עמ' רמ
טז/יד ישועות יעקב נזיקין עמ' תעא
טז/יד כל בו ח"ו עמ' לו
טז/יד כרתי ופלתי סי' צח אות ד {לח"מ}
טז/יד לבב דוד
טז/יד מעיל צדקה (לנדסופר) סי' סד, דף עז ע"ד
טז/יד מעיל צדקה (תשעח) עמ' רז
טז/יד מעיני המים
טז/יד מעיני מים מקואות עמ' ח
טז/יד מפענח צפונות עמ' 112
טז/יד מראה הפנים ערלה דף יד, נזיר דף כו
טז/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/יד משרת משה (נבר)
טז/יד מתת מלך
טז/יד נרות אהרן
טז/יד נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף צא
טז/יד סתירת זקנים - הלכה עמ' שא
טז/יד עטרת טוביה
טז/יד עין יצחק ח"א עמ' קכח
טז/יד פרי החג דף מז ע"ב {מין במינו - בתר שמא}
טז/יד צפנת פענח
טז/יד קהל יהודה - חי' השו"ע דף טז ע"ד
טז/יד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף ק ע"ב, קא ע"ב
טז/יד שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ג עמ' ט
טז/יד שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שו {לח"מ}
טז/יד שמחתי באומרים לי עמ' רמג-רמד, רמו, רנא, רנג-רנד, רנו
טז/טו אנצי"ת ע' אסורים מצטרפים הע' 8 {או"ש}, 38, 42, 43
טז/טו בית אבא (גוטווירטה) דף כז ע"א וע"ג {כ"מ}
טז/טו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שלד
טז/טו ברור הלכה ע"ז סו ע"א ציון ד
טז/טו גביע הכסף ח"א עמ' תיח {סוגי כרפס}
טז/טו חזו"א יו"ד סי' כה ס"ק ב-ג, ז, י
טז/טו חזו"א על הרמב"ם
טז/טו חי' בר נחמני דף כז ע"ב-ע"ג
טז/טו חי' חתם סופר
טז/טו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שכא
טז/טו יראה ואהבה עמ' רמ
טז/טו כרתי ופלתי סי' צח אות ד, כרתי סי' צח אות ז, כ
טז/טו מהרי"ט אלגזי חלה אות יח או"ק ב
טז/טו מעיל צדקה (לנדסופר) סי' סד
טז/טו מעיני המים
טז/טו משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפו-קפז
טז/טו משרת משה (נבר)
טז/טו נרות אהרן
טז/טו שמחתי באומרים לי עמ' רנא, רנג-רנד
טז/טז אבני נזר יו"ד סי' פז אות ה
טז/טז אנצי"ת ע' אסורים מצטרפים הע' 48
טז/טז בדבר מלך חי"א עמ' קעא
טז/טז ברור הלכה ע"ז סח ע"א ציון א
טז/טז דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' יט
טז/טז דור דורים עמ' רז
טז/טז דעת כהן עמ' קלח
טז/טז דרך ישראל חולין סי' לא ס"ק ט
טז/טז חזו"א יו"ד סי' כט ס"ק ב
טז/טז חזו"א על הרמב"ם
טז/טז חי' בר נחמני דף ו ע"ב, טו ע"א-ע"ב וע"ד, יז ע"ב, לה ע"ב
טז/טז חי' ר' חיים הלוי דף נח
טז/טז חלת לחם (תשנח) עמ' קיד
טז/טז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רצא-רצב, שטז-שיט
טז/טז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רמט {לח"מ}
טז/טז ישועת משה עמ' קכב
טז/טז כל בו ח"ו עמ' לו
טז/טז כרוב ממשח
טז/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' שצא
טז/טז נרות אהרן
טז/טז פרי החג דף מ ע"ד, מא ע"א {שאור}
טז/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כז אות ה
טז/טז שו"ע הרב או"ח סי' תמה קו"א אות ו
טז/טז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' ק {לח"מ}
טז/טז שו"ת מהרלב"ח סי' פח
טז/טז שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קעב
טז/טז תשובה שלמה יו"ד סי' מה דף סח ע"ב
טז/יז אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 63 {צ"פ}
טז/יז בית אבא (גוטווירטה) דף כז ע"ד, כח ע"א
טז/יז הר המלך ח"ג עמ' עא
טז/יז חי' בר נחמני דף ח ע"ד
טז/יז חי' הגר"ח החדש עמ' לט {לח"מ}
טז/יז כל בו ח"ו עמ' לז
טז/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/יז משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קצב
טז/יז משנת יעקב כאן
טז/יז נטע הארץ הל' לז
טז/יז נרות אהרן
טז/יז צפנת פענח
טז/יז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קיז
טז/יז שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קכד
טז/יז שלום ירושלים עמ' קפו {לח"מ}
טז/יז שמחת מלך עמ' 18
טז/יח אפיקי מגינים קידושין סי' נה
טז/יח חזו"א יו"ד סי' כה ס"ק ד
טז/יח חי' בר נחמני דף ח ע"ד
טז/יח כל בו ח"ו עמ' טז
טז/יח לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ג אות ז-י
טז/יח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות כ
טז/יח מעיני מים מקואות עמ' ח
טז/יח משנת יעקב
טז/יח נטע הארץ הל' לח
טז/יח צפנת פענח
טז/יט אמונת יהושע עמ' אלף תיח
טז/יט אנצי"ת ע' אסורים מבטלים הע' 19, ע' אסורים מצטרפים הע' 48
טז/יט באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' רצט
טז/יט גליוני הגר"ש עמ' עא {ראב"ד}
טז/יט חי' בר נחמני דף לה ע"א {ערלה את הערלה - לא תרומה את התרומה}
טז/יט חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' ש {ראב"ד}
טז/יט כל בו ח"ו עמ' לז
טז/יט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' צח
טז/יט מעיני מים מקואות עמ' מט, נא
טז/יט משנת יעקב
טז/יט נטע הארץ הל' לט
טז/יט פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' יז
טז/יט צמח ארז עמ' רלד
טז/יט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ל ע"ד
טז/יט קרית מלך
טז/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 120, 138
טז/כ אור יעקב נדרים עמ' קלב
טז/כ אמונת עתיך גל' 113 עמ' 140
טז/כ אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כב ד"ה ובאמת {לח"מ}
טז/כ אמרי בינה (תשע) בשר בחלב סי' ט ד"ה ובאמת {חי' מחנ"א}
טז/כ ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/כ אשר למלך
טז/כ באר אלחנן עמ' טו {חי' מחנ"א}
טז/כ באר ראי עמ' תעג
טז/כ ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' רא
טז/כ ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רד
טז/כ ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קז {הנאתו ניכרת}
טז/כ גבול יהודה (ציר') דף טז ע"ד
טז/כ גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קסח
טז/כ דרך המלך (רפפורט)
טז/כ הגהות חבר בן חיים
טז/כ המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעו
טז/כ זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' לז
טז/כ זכרון שלמה (קליין) עמ' סג-סד, סז-סח {לח"מ}
טז/כ חזון יחזקאל ערלה פ"א ה"ז
טז/כ חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קמח
טז/כ חי' בר נחמני דף ס ע"א, סא ע"ג {בגד בטל באחד ומאתיים}
טז/כ חלקת מאיר
טז/כ חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' קג, יו"ד ח"ב עמ' רצו, שלג, שלו-שלז
טז/כ יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קנד
טז/כ יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף יד ע"ב {לח"מ}
טז/כ יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' לו {לח"מ}
טז/כ ירך אברהם ח"א דף לו ע"ד
טז/כ כרם ציון שביעית ח"א עמ' קסא ע"א
טז/כ לב מרפא דף צח ע"א
טז/כ מבי"ט (רובינ') דף עט ע"ד {לח"מ}
טז/כ מטה אהרן (הלוי) דף קא ע"א {לח"מ}
טז/כ מנוחת אשר ח"א דף מ ע"ג, מא ע"ד
טז/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' רמז
טז/כ משאת מרדכי ב"ק עמ' שמה
טז/כ משנת יעקב
טז/כ נחלת ברוך דף ז ע"ב, טו ע"ב
טז/כ נטע הארץ הל' מ
טז/כ נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' כז, קעח
טז/כ ס' החיים (קלוגר) עמ' תשד, תשטז, תשכ {לח"מ}
טז/כ פי אריה דף טז ע"ג {מחנ"א}
טז/כ פרי האדמה ח"א
טז/כ פרי החג דף סד ע"ג, סה ע"ד {בגד שצבעו - לח"מ}
טז/כ פרשת הכסף דף עא ע"ג-ע"ד {לח"מ}
טז/כ קרבן פסח עמ' שסג {לח"מ}
טז/כ קרית מלך
טז/כ רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רנב {שריפת ערלה}
טז/כ שיח יצחק (גוטקינד, תרצב) דף מח ע"ב
טז/כ שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' מג
טז/כ שער המלך ח"ב עמ' קז {הגהמ"י}, רכ
טז/כ שער יהודה דף מו {לח"מ}
טז/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 378
טז/כ תבואת ישראל ערלה עמ' רח
טז/כא אמרי בינה (תשע) בשר בחלב סי' ו ד"ה ועיין {חי' מחנ"א}
טז/כא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/כא בינת נבונים דף נ ע"ג, נג ע"א
טז/כא המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעו
טז/כא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' מ ס"ק ז
טז/כא זכרון שלמה (קליין) עמ' סח
טז/כא חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קנג
טז/כא חי' בר נחמני דף ל ע"ד {מי צבע בטל ברוב}, לג ע"א {ביטול סמנים}, נט ע"ג {סממנים בסממנים}
טז/כא כל בו ח"ו עמ' לז
טז/כא נטע הארץ הל' מא
טז/כא נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' כז, קעח
טז/כב אבני שהם (רובינשטיין) דף ד ע"ב {שבח עצים}
טז/כב אדמת קודש ח"א או"ח סי' יד (ד"ה וראיתי)
טז/כב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' נח
טז/כב אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' תס
טז/כב איים בים פסחים סי' ל אות י, סי' לא אות ו {ובכסף משנה }
טז/כב אמונת עתיך גל' 113 עמ' 140
טז/כב אפיקי מגינים פסחים סי' כו
טז/כב אפיקי מגינים קידושין סי' ס
טז/כב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/כב אשל חיים ח"ב עמ' רכג {כ"מ}
טז/כב אשר למלך
טז/כב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קד
טז/כב בית אהרן וישראל גל' כז עמ' סז
טז/כב בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קצט
טז/כב בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רטו
טז/כב בית ישחק
טז/כב בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' יג
טז/כב ברור הלכה ע"ז מט ע"ב ציון א פסקה ב (הראשון)
טז/כב ברור הלכה פסחים כו ע"ב ציון ד, עה ע"א ציון ב
טז/כב ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' רא
טז/כב ברקאי ח"א עמ' 235 {פת שהסיקו בעצי ערלה}
טז/כב גבורת יהודה פסחים סי' כד ס"ק ב
טז/כב דברות משה פסחים עמ' קסא
טז/כב דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' יט ד"ה הא {כס"מ}
טז/כב דברי חן (נתנזון) דף מא ע"ב
טז/כב דברי יששכר דף סא ע"ב וע"ד
טז/כב דור דורים עמ' תמה
טז/כב דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [דבין - צ"ל דכיון]
טז/כב הגהות חבר בן חיים
טז/כב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעו
טז/כב המנהיג עמ' תלט
טז/כב זית רענן ח"א עמ' רעא-רעב, רעה {כ"מ}
טז/כב זכרון יהודה (לאש) דף מז ע"א {כ"מ}
טז/כב זכרון שלמה (קליין) עמ' ס
טז/כב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קנד
טז/כב חי' הריצ"ד
טז/כב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רנד ד"ה או, עמ' תלב ד"ה אמנם, ד"ה אך {כ"מ - ויש לתמוה - לא חילק בין חדש לישן}, עמ' תלז ד"ה ולפמ"ש {תנור שהסיקו בקליפי ערלה ובכלאי הכרם וכו'}
טז/כב חי' כתב סופר שבת עמ' כג
טז/כב חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' פ
טז/כב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פו-פז
טז/כב חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קיא
טז/כב חסדי דוד ח"א עמ' תצח
טז/כב חק נתן דף רכה ע"א
טז/כב חקל יצחק עה"ת עמ' תכט
טז/כב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' צז {כ"מ}, קג-קה {הגהמ"י}, קטו {הגהמ"י}, יו"ד ח"ב עמ' שלג-שלד, שלט, תצח-תצט, תקב-תקג, תקה {כולם - כ"מ}
טז/כב חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קס, קסב {הגהמ"י}, יו"ד ח"א דף רכד ע"ד, רנד, רצח, שא ע"ד, שב ע"ד
טז/כב יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף ג ע"ב
טז/כב יד פשוטה מדע עמ' תשד
טז/כב ידיו של משה
טז/כב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' כה, לז
טז/כב כל בו ח"ו עמ' לז
טז/כב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמג
טז/כב כרם יהושע (ולרשטיין) דף כח ע"ג, כט ע"א {באבוקה כנגדו}
טז/כב ליבא בעי דף פז-פח
טז/כב מאורי אש השלם עמ' לא {כ"מ}
טז/כב מאמר המלך
טז/כב מועדים וזמנים ח"ג סי' רו
טז/כב מחנה חיים ח"א סי' פב דף קלג ע"ב
טז/כב מטה אהרן פסחים עמ' לו {כ"מ}
טז/כב מנוחת אשר ח"א דף לט ע"ג, מ ע"ב-ע"ג, מא ע"ד
טז/כב מנחת יהודה (בוים) דף לד ע"ב-ע"ג {השמיט אבוקה כנגדו}
טז/כב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקיד, תקמ
טז/כב מנחת שלמה (לוין) עמ' מה
טז/כב מעיני המים
טז/כב מקראי קדש (תשנג) עמ' רטו
טז/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/כב משאת מרדכי ב"ק עמ' שמה
טז/כב משנה שכיר יו"ד עמ' תיז-תיח
טז/כב משנת יעקב
טז/כב משרת משה (נבר)
טז/כב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קנז-קנח
טז/כב נחלת ברוך דף כה ע"ג, כו ע"ג
טז/כב נטע הארץ הל' מב
טז/כב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' כז, קעח
טז/כב ס' החיים (קלוגר) עמ' תשה
טז/כב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כ
טז/כב ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' ל, לג, לו, לז, לט, מ {תנור שהסיקו וכו' גרף את כל האש וכו' הרי זה מותר וכ"מ}
טז/כב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' נט, ס {כ"מ}, סא-סב, סו, עא
טז/כב פרי החג דף סז ע"ד {כ"מ - אם גורם האיסור קדם}, סו ע"ב {רמ"ך}, סו ע"ד {כ"מ - אבוקה כנגדו}, סז ע"ב וע"ד {כ"מ}
טז/כב פרי העץ דף קז ע"א
טז/כב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רח ע"ד
טז/כב קרית מלך
טז/כב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רעא
טז/כב שארית נתן בנימין עמ' נו {ערלה וכלאי הכרם שהוסקו בלי אבוקה כנגדו}
טז/כב שיח ערב פסחים עמ' קלג, קלה, קמב
טז/כב שירת הלויים פסחים סי' נה אות ב {כ"מ}
טז/כב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' י
טז/כב שער יהודה
טז/כב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 333, 378
טז/כב שערי ישר שער ג פכ"ה אות א
טז/כב תאמי צביה (קליינברג) דף ד ע"א
טז/כב תורת ההגיון בהלכה עמ' 31, 36
טז/כב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קסד, קעה {כ"מ}
טז/כג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/כג אשר למלך
טז/כג ברור הלכה פסחים כז ע"א ציון ב
טז/כג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רד
טז/כג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' צד
טז/כג בתי כנסיות דף מב ע"ב
טז/כג גינת ראובן תרומות עמ' רח {זוז"ג}
טז/כג דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' יט ד"ה אולם {כס"מ}
טז/כג חי' הריצ"ד לעיל הל' כב
טז/כג חי' כתב סופר שבת עמ' כג
טז/כג יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' לח
טז/כג כל בו ח"ו עמ' לז
טז/כג ליבא בעי דף צב
טז/כג מחנה יוסף פסחים עמ' נח
טז/כג מטה אהרן פסחים עמ' לח
טז/כג משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפו-קפז
טז/כג נחלת ברוך דף כו ע"א
טז/כג נטע הארץ הל' מג
טז/כג ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' לח {קערות וכוסות וקדרות שבישלן היוצר וכו'}
טז/כג פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' סב {לשון בישול}
טז/כג פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קנט
טז/כג שיח ערב פסחים עמ' קלג, קמב
טז/כג שירת הלויים פסחים סי' נא אות י
טז/כג שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' צז אות ד
טז/כד אהל משה (וינברג) דף ח ע"ב-ע"ד, יא ע"א-ע"ג {לוחשות מותרים}
טז/כד אמרי בינה (אש) דף טו ע"ג {כ"מ} וע"ד {גחלים לוחשות}
טז/כד אמרי בינה (רוזנפלד) סי' ז
טז/כד אפר קדשים עמ' קיב
טז/כד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/כד אשר למלך
טז/כד באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תפו
טז/כד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קה, קח
טז/כד בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קצט
טז/כד בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' ריז, ריט
טז/כד בית ישחק
טז/כד בכורי אברהם דף לד ע"א {גחלים של נותר}
טז/כד בן ידיד
טז/כד ברור הלכה פסחים כז ע"א ציון ב, ד
טז/כד ברקאי ח"א עמ' 232 {הלך איסורן}
טז/כד גבול יהודה (ציר') דף טז ע"ד, יז ע"א
טז/כד גבורת יהודה פסחים סי' כה ס"ק ו
טז/כד דברי יששכר דף סא ע"ב
טז/כד דור דורים עמ' תמו
טז/כד הגהות חבר בן חיים
טז/כד המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעז
טז/כד זכרון יהודה (לאש) דף מז ע"ב, מט ע"ג
טז/כד זכרון שלמה (קליין) עמ' נה, סב-סג, סז
טז/כד חי' בר נחמני דף לב ע"ג {כלשהוא}
טז/כד חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רעג, רעח
טז/כד חי' הריצ"ד לעיל הל' כב
טז/כד חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רפ ד"ה דהא, עמ' תלא ד"ה ולע"ד {קדרה שבישל אותה בקליפי ערלה או בכלאי הכרם ובעצי היתר הרי התבשיל אסור וכו'}
טז/כד חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' עג, עז, פב
טז/כד חי' ר"י מנרבונה עמ' צה
טז/כד חלק יעקב (קנטור) דרוש ב
טז/כד חק נתן דף רכה ע"א
טז/כד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רצב, תפג, תפו, תקה-תקו, תקיב-תקיג, תקכב-תקכד, תקכז
טז/כד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א סי' רט ודף שא ע"ד, שד ע"ג, שז ע"ד
טז/כד יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף יד ע"ב
טז/כד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' כ, לח
טז/כד כל בו ח"ו עמ' לז
טז/כד כרם יהושע (ולרשטיין) דף כט ע"ג {זוז"ג - מותר רק אם שני הגורמים באו בבת אחת} וע"ד {גחלים לוחשות}
טז/כד לב שלם [מגן שאול סי' מח דף סד ע"ד, הלכה למשה (אמריליו) הל' נז"מ דף צה ע"ב]
טז/כד לבב דוד
טז/כד ליבא בעי דף פז-פח, צא-צב
טז/כד מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קעד
טז/כד מועדים וזמנים ח"ג סי' קצב, רו
טז/כד מותיב ומפרק עמ' נב-נג
טז/כד מזכרת עמ' 367 {חילוק בין קדירה לתנור}
טז/כד מטה אהרן פסחים עמ' לח
טז/כד מלחמת יהושע סי' כג
טז/כד מלחמת יהושע עמ' עח {כ"מ}
טז/כד מנוחת אשר ח"א דף מא ע"ד, מב ע"א
טז/כד מנוחת משה דף ס ע"ב
טז/כד מנחת אשר פסחים עמ' עא
טז/כד מנחת חינוך ח"ב עמ' צו
טז/כד מנחת יהודה (בוים) דף לד ע"ב {זוז"ג}
טז/כד מעיני המים
טז/כד מקראי קדש (תשנג) עמ' פא, רמא
טז/כד מראה אש ח"א עמ' לז-לח
טז/כד מראה הגדול ח"ב דף נח ע"ד
טז/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/כד משה ידבר (תשעו) עמ' קסה
טז/כד משכן בצלאל ח"א סי' מה
טז/כד משנת יעקב
טז/כד משרת משה (נבר)
טז/כד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' לא
טז/כד נחלת ברוך דף כז ע"ג, כח ע"א
טז/כד נחמד למראה ח"ב דף ד ע"א וע"ד {לח"מ}
טז/כד נטע הארץ הל' מד
טז/כד נרות אהרן
טז/כד ס' החיים (קלוגר) עמ' תשו, תשיז, תשכב
טז/כד סתרי ומגיני (תשכג) עמ' נ
טז/כד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' יט
טז/כד ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' לח, מ, מג, מו {קדירה שבישל אותה וכו' וכ"מ}
טז/כד פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' סב-סג
טז/כד פרי החג דף סה ע"א-ע"ב {אם גורם האיסור קדם}, סו ע"א {כ"מ}
טז/כד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רט ע"א
טז/כד קהל יהודה - חי' השו"ע דף פ ע"א {כ"מ}
טז/כד קרבן אליצור דף עט ע"ד
טז/כד שארית כלב עמ' כב
טז/כד שארית נתן בנימין עמ' נו {אפילו גחלים לוחשות מותר}
טז/כד שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קב אות ה {כ"מ}
טז/כד שו"ע הרב או"ח סי' תמה קו"א אות ו
טז/כד שיח ערב פסחים עמ' קלג, קמב
טז/כד שמחת הלוי דף כב ע"ד
טז/כד שנות חיים (קלוגר) עמ' רצג, תכה {כ"מ}
טז/כד שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שפח
טז/כד שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קפח
טז/כד שער המלך
טז/כד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכה ע"ג
טז/כד שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רנז
טז/כד תורת ההגיון בהלכה עמ' 39 {כ"מ}
טז/כד תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' לב
טז/כד תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קסד, קעה {כ"מ}
טז/כה אור יקרות
טז/כה אמונת עתיך גל' 113 עמ' 39, 41, 42
טז/כה אמר יוסף (אלקלעי)
טז/כה אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' טז ד"ה ובאיסורי
טז/כה אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 123 {ראב"ד}, 124
טז/כה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/כה בדבר מלך חט"ז עמ' רח
טז/כה בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' ד
טז/כה בני דוד
טז/כה ברור הלכה גיטין נד ע"ב ציון ב
טז/כה ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' טו {כר' יוסי}
טז/כה גדולי ציון (תשנב) עמ' קלז
טז/כה גינת ראובן תרומות עמ' תשא
טז/כה גליון מהרי"ל ערלה פ"א מ"ו
טז/כה דרך המלך (חוידינסקי) סי' טז
טז/כה המאיר לארץ [מאיר נתיבים ח"א סי' כ] {כ"מ}
טז/כה זהב התרומה תרומות עמ' ר
טז/כה זכרון אהרן סי' נ, עמ' קב
טז/כה חזו"א על הרמב"ם
טז/כה חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קכו
טז/כה חזקה רבה יו"ד הלכה קנד עמ' 214
טז/כה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קנא
טז/כה חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רמ-רמא
טז/כה חיים ומלך
טז/כה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רנא-רנב, רנד-רנה, תקא, תקד-תקו
טז/כה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף עו ע"ג, קנ ע"ג
טז/כה טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' רצא
טז/כה יד ישראל ח"א
טז/כה יצחק ירנן
טז/כה ישועת משה עמ' עג
טז/כה כהונת רפאל עמ' כז-כט
טז/כה כל בו ח"ו עמ' לח
טז/כה כרם חמד (פריידש)
טז/כה לבב דוד
טז/כה מאורות חיים תרומות עמ' קיד-קיז
טז/כה מנחת אפרים סי' א אות ו
טז/כה מעיני המים
טז/כה מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' יב {נתבטל במחובר}
טז/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/כה נועם ח"ו עמ' קכט
טז/כה נטע הארץ הל' לו
טז/כה נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' פג עמ' קנח
טז/כה פאת השדה יו"ד סי' לט
טז/כה פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף לד ע"ג
טז/כה צמח ארז עמ' קנו {אף מתכוון ללקוט}
טז/כה קרבן אשר עמ' רעט
טז/כה שלום ירושלים עמ' קפג
טז/כה שער המלך ח"א עמ' רטז {כ"מ}
טז/כה שערי עזרא (בצרי) עמ' קלט
טז/כה שערים בקבוע עמ' לג
טז/כה תבואת יוסף עמ' קלב
טז/כה תחומין ח"ו עמ' 414
טז/כו אמונת יהושע עמ' אלף שסא-שסב
טז/כו אמונת עתיך גל' 113 עמ' 14
טז/כו אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' טז ד"ה ובאמת, בב"ח סי' ה ד"ה והנה בהא
טז/כו אנצי"ת ע' דבר המעמיד הע' 3, 47, 49, 50
טז/כו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כ
טז/כו גינת ראובן תרומות עמ' תשמא
טז/כו דברות משה זרעים עמ' א'קסב {המעמיד גבינה בשרף פגי ערלה}
טז/כו דברות משה נדה וטהרות עמ' מד {המעמיד גבינה בשרף פגי ערלה}
טז/כו הר המלך ח"ג עמ' עא, ח"ח עמ' סז
טז/כו חי' בר נחמני דף טו ע"א
טז/כו חי' חתם סופר
טז/כו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' שיב-שיג
טז/כו ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שג {דבר המעמיד}
טז/כו כל בו ח"ו עמ' לח
טז/כו כנה"ג [תוי"ט פאה פ"א מ"ז]
טז/כו לחם אבירים
טז/כו מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' רצא, רצג, תיב, תיג, תטז
טז/כו מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' רפז
טז/כו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קעט
טז/כו מחנה יוסף (תשעב) סי' יא אות ד
טז/כו מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ג אות ב
טז/כו משכן בצלאל ח"א סי' מג
טז/כו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' עח
טז/כו משנת יעקב
טז/כו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' לב
טז/כו נחמד למראה ח"ב דף ד ע"ד {לח"מ}
טז/כו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מה אות א
טז/כו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סא
טז/כו קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' נג
טז/כו שביעי קדש עמ' פ
טז/כו שדה שמואל (שביעית) עמ' סח
טז/כו שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 215-216
טז/כו שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' מה
טז/כו תבואת יוסף עמ' שלו
טז/כז אגרות הגרי"ד עמ' קמז
טז/כז אמונת יהושע עמ' שצז, אלף תנ
טז/כז אמת ליעקב מועד עמ' ע {משקין יקברו כי א"א לשרוף}
טז/כז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות כב עמ' 297
טז/כז בינת נבונים דף לז ע"ג-ע"ד, לח ע"ג
טז/כז בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' קצט
טז/כז התורה והמדינה חי"א עמ' קפא
טז/כז כל בו ח"ו עמ' לח
טז/כז מנחת כהן (יוסף חיים) דף לד ע"ב
טז/כז משנה הלכות ח"ח סי' רכט
טז/כז משנת יעקב
טז/כז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רכד
טז/כז משנת יעקב זרעים ח"א עמ' טו
טז/כז נטע הארץ הל' מה
טז/כז נתן פריו סוכה עמ' רעה
טז/כז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד דף סא ע"א
טז/כז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קעה
טז/כז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רצב
טז/כז שולי הגליון עמ' פח
טז/כז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 33
טז/כח אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' נט אות ג
טז/כח אבני נזר חו"מ סי' צט
טז/כח אבני ציון ח"ג עמ' שט
טז/כח אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תנו
טז/כח אורח משפט עמ' צז ע"ב
טז/כח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תסט-תע {הגהמ"י אות ט}
טז/כח אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ה ד"ה ועוד יש, ד"ה אך למ"ש {לח"מ}, סוגיות סי' ז [א-ב] ד"ה ולענ"ד
טז/כח אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 115, 116, 118, 138, 139, 141
טז/כח ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לג
טז/כח באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' רפט
טז/כח באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' רכב
טז/כח ברור הלכה ע"ז עג ע"א ציון א, ג
טז/כח ברור הלכה ע"ז עד ע"א ציון ח
טז/כח ברור הלכה שבת סה ע"ב ציון א פסקה ד {רמ"ך}
טז/כח ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' יח
טז/כח גבול יהודה (ציר') דף סח ע"א {הגהמ"י אות י}
טז/כח דברות משה ב"ק ח"ב סי' עא ענף ב, ה, ט
טז/כח דברות משה שבועות-ע"ז עמ' ת {בד"א בשהורק היין המותר על טיפה של יין נסך}
טז/כח הגהות חבר בן חיים
טז/כח הר המור
טז/כח ויקח אברהם [צפיחית בדבש דף מ ע"א]
טז/כח חזו"א יו"ד סי' מז ס"ק ב, ד
טז/כח חי' בר נחמני דף מג ע"ב
טז/כח חי' הריצ"ד
טז/כח חי' חתם סופר
טז/כח חמודי צבי מועדים עמ' נג, עב, עו, קפד
טז/כח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' עג
טז/כח יד פשוטה אהבה עמ' תתשל
טז/כח יין המשמח סי' קלד ס"ק ב {ראשון ראשון בטל}
טז/כח ישועות יעקב נזיקין עמ' תקו
טז/כח כוכבי בוקר עמ' תקפב
טז/כח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצה
טז/כח כרתי ופלתי סי' צט אות יב
טז/כח לב שלם [פרי תואר סי' קג ס"ק ה דף ריא ע"ג]
טז/כח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות יט
טז/כח לחם אבירים
טז/כח לחם בכורים עמ' כח
טז/כח לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ו ע"ג
טז/כח מזבח חדש דף י ע"א
טז/כח מנוחת משה דף קכו ע"ב-ע"ג {פגם וסופו להשביח}
טז/כח מנחה חדשה (חן טוב) דף כג ע"א
טז/כח מעיני מים מקואות עמ' ג, לו, מג, מה, מח, נו
טז/כח מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/כח מרכבת יוסף דף יח ע"א {מערה מצלצול קטן}
טז/כח משנה הלכות ח"ג סי' קג
טז/כח משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפו-קפז
טז/כח נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' נג ס"ק א
טז/כח עבודת מתנה עמ' עז
טז/כח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רסז
טז/כח עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשסה
טז/כח פרי העץ דף קכו ע"ג
טז/כח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כט ע"ב
טז/כח קהל יהודה - חי' השו"ע דף סו ע"ג, סח ע"ב
טז/כח ר"י ששפורטש עמ' 62
טז/כח ראשית בכורים דף מח
טז/כח שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשל, המיוחסות סי' קפב
טז/כח שו"ת מהרי"ק עמ' תלה
טז/כח שו"ת מהרלב"ח סי' פח
טז/כח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' לז
טז/כח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלד
טז/כח שערי היכל זבחים עמ' תרנו הערה 18 {עירה מן החבית - הרא"ש חולק}, עמ' תרנז הערה 19 {מפני שהעמוד היורד מפי החבית גדול - כדעת התוספות}
טז/כח תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 53
טז/כח תשובות הראב"ד סי' קמב
טז/כט אגרות משה יו"ד ח"א סי' סג {הגהמ"י}
טז/כט אור שמח
טז/כט אמרי בינה (תשע) בשר בחלב סי' יט ד"ה וראיתי, סי' כב ד"ה וראיתי {חי' מחנ"א}
טז/כט אמרי יושר בכורות דף נג ע"א
טז/כט אמרי יושר פסחים סי' ו ס"ק ד
טז/כט ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לג-לד
טז/כט בארות יצחק (הכהן) עמ' שב-שד
טז/כט בד קודש (דאנון)
טז/כט בית דוד (תשעט) או"ח סי' קפט
טז/כט בית הלל (כגן) ע"ז עמ' צט
טז/כט ברור הלכה ע"ז מט ע"ב ציון א פסקה ה
טז/כט ברור הלכה ע"ז נח ע"א ציון ב פסקה ג
טז/כט ברור הלכה ע"ז עג ע"א ציון א
טז/כט ברור הלכה ע"ז עד ע"א ציון א, ח
טז/כט גבורת יהודה פסחים סי' כז ס"ק ג
טז/כט דברי אמת (תשעט) עמ' תמה {סתם יינן אוסר במשהו}, תנו {חבית בין החביות כשיוליך הנאה לים המלח מהחבית סגי}
טז/כט הר המלך ח"ח עמ' סז
טז/כט זכרון יהודה (לאש) דף עז ע"ג
טז/כט חוף ימים ח"א סי' יז אות א
טז/כט חזו"א יו"ד סי' נט ס"ק טז
טז/כט חזו"א על הרמב"ם
טז/כט חי' בר נחמני דף מג ע"ב
טז/כט חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמג
טז/כט חי' מחנה אפרים (נדפס בס' מחנ"א)
טז/כט חסד לאברהם (אלקלעי) ח"א דף קלד ע"ד {הגהמ"י}
טז/כט חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' צד, ק-קב, קיג, שלד, שמא
טז/כט חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קנט ע"ב, קסא, רכז ע"ג, רכט
טז/כט יביע אומר (גרוברט) עמ' 157 {לים המלח}
טז/כט יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' פ
טז/כט יין המשמח סי' קלד ס"ק ח {ימכר כולו}
טז/כט ישועות יעקב נזיקין עמ' תלח, תמ, תצט, תקב {הגהמ"י}
טז/כט כרוב ממשח
טז/כט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות יט
טז/כט לחם אבירים דף סב ע"ד
טז/כט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רנא ע"ב
טז/כט מנחת חינוך ח"א עמ' שצז
טז/כט מקראי קדש (תשנג) עמ' רמא, רצב
טז/כט מרגליות הים סנהדרין קו ע"א אות ט
טז/כט מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' ע"ז פ"ז ה"ט]
טז/כט משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפו-קפז
טז/כט משפטי דרבנן עמ' נא
טז/כט משרת משה (נבר)
טז/כט ס' המקח עמ' קמא, רח
טז/כט סדר יעקב ח"ב לדף עג ע"א (ד"ה יין), עג ע"ב (ד"ה כל)
טז/כט עבודת מתנה עמ' רפו
טז/כט פרי העץ דף פג ע"ג
טז/כט פרשת הכסף דף מב ע"ב וע"ד, מג ע"א
טז/כט קהלות יעקב ע"ז סי' כז
טז/כט קונטרסי שעורים ב"ק שעור ו אות יב
טז/כט ראשית בכורים דף מט ע"א
טז/כט שו"ע הרב או"ח סי' תמז קו"א אות ב
טז/כט שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' קג
טז/כט שו"ת הריטב"א סי' קכט
טז/כט שו"ת מהרי"ל עמ' שג
טז/כט שו"ת מהרלב"ח סי' פח
טז/כט שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' צב {סתם יינם}
טז/כט שמחתי באומרים לי עמ' רד, רלז
טז/כט שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קצ
טז/כט שער המלך ח"א עמ' כב-כג, שס
טז/כט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 378
טז/כט תשובות הראב"ד סי' קמב
טז/כ-כב נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' עז עמ' קצג, יו"ד סי' עג עמ' קלז, סי' עה עמ' קמ, סי' עז עמ' קנא
טז/ל אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רכט
טז/ל אור הישר [כנסת יחזקאל סי' לא, אוטר גדול סי' ס]
טז/ל אמרי איש עמ' קב
טז/ל ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לה
טז/ל באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' רצ
טז/ל באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' רכג
טז/ל ברור הלכה ע"ז עג ע"א ציון ב, ג
טז/ל דברות משה ב"ק ח"ב סי' עא ענף ב, ה, ט, חולין עמ' נו
טז/ל דברות משה שבועות-ע"ז עמ' שס {והוא שיורק מצלצול קטן שהיה מריק ויורד מעט מעט}, שצג, שצד, שצט {אבל אם נפל המשקה האסור לתוך המשקה המותר ראשון ראשון בטל}
טז/ל חזו"א יו"ד סי' כח ס"ק יא
טז/ל יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' עג
טז/ל כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תריד
טז/ל לחם אבירים
טז/ל מעיני מים מקואות עמ' מה-מו
טז/ל משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפו-קפז
טז/ל עבודת מתנה עמ' עז
טז/ל צפיחית בדבש דף מ ע"א
טז/ל קרבן אשה
טז/ל שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קפט
טז/ל תשובות הראב"ד סי' קמב
טז/לא אור גדול דף קמח ע"ד, קמט ע"א
טז/לא ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לה
טז/לא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תק
טז/לא ברור הלכה ע"ז עג ע"א ציון ז
טז/לא גינת ראובן תרומות עמ' תשסד
טז/לא דברי שמואל (ראטה) עמ' רמג
טז/לא דעת סופר יו"ד סי' נ
טז/לא חי' הריצ"ד
טז/לא חי' ר"י מנרבונה עמ' פה
טז/לא ישועות יעקב נזיקין עמ' תקט
טז/לא כרוב ממשח
טז/לא לחם אבירים
טז/לא מנחה חדשה (חן טוב) דף כג ע"א
טז/לא מתת מלך
טז/לא נתיב מאיר הל' נערה פ"ג ה"ט
טז/לא שערי זבולון או"ח ח"ג סי' לט ס"ק ד
טז/לא תשובות הראב"ד סי' קמב
טז/לב אור שמח
טז/לב אמונת יהושע עמ' תשלה
טז/לב ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לו
טז/לב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/לב בית אהרן וישראל גל' סא עמ' ו
טז/לב בית דוד (תשעט) או"ח סי' קצ
טז/לב ברור הלכה ע"ז סה ע"ב ציון א
טז/לב ברור הלכה ע"ז סו ע"א ציון ב
טז/לב גבורת יצחק תרומות עמ' סו
טז/לב דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ}
טז/לב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שנו {מבוקעות}, ת
טז/לב חי' בר נחמני דף יג ע"ד, כה ע"ב {יין ישן}
טז/לב חי' הגר"מ הלוי
טז/לב חי' כתב סופר נזיקין עמ' קנט
טז/לב לב שלם [בית דוד (פילוסוף) או"ח דף מא ע"א-ע"ג]
טז/לב קהל יהודה - חי' השו"ע דף סח ע"ג
טז/לב קרבן אליצור דף קסא ע"א
טז/לב שמחתי באומרים לי עמ' רנד, רסא
טז/לב שפתי רננות (מיכלדורף) דף כא ע"א-ע"ב {יין שנפל על ענבים}
טז/לב תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 122
טז/לג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תכג
טז/לג ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לו
טז/לג ברור הלכה ע"ז סה ע"ב ציון ב
טז/לג הר המלך ח"ד עמ' לח
טז/לד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תכד
טז/לד אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק מג
טז/לד ארחות חיים ח"ב סי' כג אות לו
טז/לד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
טז/לד בית אהרן וישראל גל' סא עמ' ה-ו {יי"נ שנפל על חטים}
טז/לד בית אפרים או"ח (תרמד) דף סח ע"ד
טז/לד בית דוד (פילוסוף) או"ח דף מא ע"א-ע"ג
טז/לד ברור הלכה ע"ז סה ע"ב ציון א {מרכה"מ}, ציון ז
טז/לד ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קמ
טז/לד דברי יואל - שו"ת עמ' קעח
טז/לד דינא דחיי ח"א דף קנא ע"ג
טז/לד הגהות חבר בן חיים
טז/לד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' נו
טז/לד חי' בר נחמני דף יג ע"ד, יז ע"א
טז/לד חי' הגר"מ הלוי
טז/לד ישועות יעקב נזיקין עמ' תסה
טז/לד לחם אבירים
טז/לד מרכבת המשנה מהדו"ב
טז/לד פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף ט ע"ב {ראב"ד}
טז/לד קהל יהודה - חי' השו"ע דף סח ע"ג
טז/לד שארית נתן בנימין עמ' סח
טז/לד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קפט
טז/לד שפתי רננות (מיכלדורף) דף כא ע"ב, כב ע"א {נפל על חטים}
טז/לד תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 122
טז/לה אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ה ד"ה אך למ"ש
טז/לה ברור הלכה ע"ז סו ע"א ציון ב
טז/לה גינת ראובן תרומות עמ' תת
טז/לה חי' בר נחמני דף כה ע"ב {משערין}
טז/לה צפיחית בדבש דף מ ע"א
טז/לה שם טוב - השלמה
טז/לה שמחתי באומרים לי עמ' רנד, רסא


יז/281 הלכות מאכלות אסורות פרק יז *****טקסט מלא של הפרק******טקסט של מפרשי הפרק


יז/רה"פ אורה ושמחה
יז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יז/רה"פ מנוחת אליהו ח"ג
יז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יז/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רלא-רלה
יז/רה"פ פי' ר"י קאפח
יז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יז/רה"פ רמב"ם הערוך
יז/רה"פ רמב"ם לעם
יז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יז/א אור שמח
יז/א אמת ליעקב נשים עמ' שט-שי {של חרס}
יז/א אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 15
יז/א ארחות חיים ח"ב סי' כה אות נא
יז/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יז/א גינת ורדים (תאומים) עמ' רלג
יז/א השיב משה (תשעה) סי' לח [א] אות י עמ' קכג
יז/א חי' בר נחמני דף כ ע"ג, כא ע"ג-ע"ד, כב ע"ג, כו ע"ד
יז/א חי' כתב סופר
יז/א חלקת מאיר
יז/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' צח, קלד, קנ-קנא
יז/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רסה
יז/א ימי שלמה
יז/א כל בו ח"ו עמ' לח
יז/א כרוב ממשח
יז/א כתב סופר יו"ד דף מח ע"ד
יז/א לחם יהודה
יז/א מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף סו ע"ג {מרכה"מ}
יז/א מנחת יהודה (בוים) דף נח ע"ג
יז/א מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תד
יז/א מתת מלך
יז/א סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נ אות ח
יז/א פרשת נזיר עמ' רלב
יז/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קלד ע"א
יז/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קמה {קניית כלי חרס מגוי}
יז/א שם טוב
יז/א שערי שמחה (רפיש) דף טז ע"א
יז/א תבואות שמש דף ד ע"ג
יז/א תשובות הגאונים החדשות עמ' 239
יז/ב אבני זכרון (פפר) ח"א דף נח ע"א, ע"ג
יז/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' מג ענף א-ב, ח"ב סי' מא
יז/ב אור הישר [מ"מ לעיל פ"ט הי"א]
יז/ב אור פני יהושע עמ' צב
יז/ב אושר ירוחם עמ' כג
יז/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שי
יז/ב אמרי מנחם עמ' קלה
יז/ב אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 15, 23, 24, 27, 99
יז/ב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות נב
יז/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רד
יז/ב באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קיט
יז/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' תו
יז/ב בית ארזים - ס' הגליונות
יז/ב בית הלוי ח"ג סי' כח עמ' קז
יז/ב בר ריב"א עמ' קפז
יז/ב ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ע
יז/ב בשבילי השחיטה סי' ב ס"ק כז {מביא קדושה}
יז/ב גדולי ציון (תשנב) עמ' קפח {סתם כלי גוים בני יומם}
יז/ב גור אריה ויקרא פ' ו הע' 223
יז/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' רלג
יז/ב דבר שמואל (אבוהב) סי' רנח
יז/ב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תיא {ומדברי סופרים לא יבשל בה לעולם}, תיד {ולא אסרה תורה אלא קדרה בת יומה בלבד}, תעה {ומדברי סופרים לא יבשל בה לעולם}, תעז {ולא אסרה תורה אלא קדרה בת יומה בלבד}
יז/ב דברי יציב יו"ד עמ' תעד {מד"ס}
יז/ב דברי מרדכי (קרישפין) דף ח ע"א
יז/ב הגהות חבר בן חיים
יז/ב הגהות מוהר"י קרט עמ' רמו {סתם כלים בני יומן}
יז/ב הגהות רימ"א {הגהמ"י}
יז/ב הדר איתמר עמ' קפג
יז/ב השיב משה (תשעה) סי' לח [א] אות י עמ' קכג
יז/ב חזון יהושע עמ' קנח {קדירה שאינה בת יומא אסורה מדרבנן}
יז/ב חי' הריצ"ד
יז/ב חי' כתב סופר נזיקין עמ' קסז
יז/ב חי' כתב סופר שבת עמ' קב
יז/ב חלקת מאיר
יז/ב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' צח, קלד, קנ-קנא
יז/ב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רסה
יז/ב יד המלך (פלומבו)
יז/ב ידיו של משה
יז/ב יערות דבש ח"ב עמ' רצב
יז/ב יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות פג {לח"מ}
יז/ב כל בו ח"ו עמ' לח
יז/ב כרם יהושע (ולרשטיין) דף יט ע"ד {לח"מ}
יז/ב כרתי ופלתי סי' קג אות ו
יז/ב כתב סופר יו"ד סי' סא ד"ה אלא דקשיא {מפני שהוא בריה בפני עצמו הרי}
יז/ב לבושי מרדכי יו"ד עמ' סב
יז/ב לחם יהודה
יז/ב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ט אות א-ב
יז/ב מזכרת עמ' 298, 299
יז/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קנד ע"ד
יז/ב מרחשת ח"א סי' ו אות ב
יז/ב נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' סב עמ' קז
יז/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' תרלד, תרס
יז/ב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נ אות ח
יז/ב סדר יעקב ח"ב לדף עו ע"א אות ז
יז/ב עונג שבת סי' יז {לח"מ}
יז/ב פרי האדמה ח"א וח"ג
יז/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קלד ע"א
יז/ב שבט סופר (תשמו) עמ' רלב {לח"מ}
יז/ב שו"ת מהרלב"ח סי' לא, קכח, קלח (ב)
יז/ב שם טוב
יז/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רח {לח"מ}
יז/ב תבואות שמש דף ד ע"ג
יז/ב תשובות הגאונים החדשות עמ' 239
יז/ג אמונת עתיך גל' 104 עמ' 112-113 {איסור כלי לא טבול}
יז/ג אמונת עתיך גל' 128 עמ' 48 {הגהמ"י - ליבון אם קש נשרף עליו}
יז/ג אמרי מנחם עמ' מג, מט, נח
יז/ג אמת ליעקב נשים עמ' שט {דוקא קונה חייב להטביל}
יז/ג אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 85, 91
יז/ג ארחות חיים ח"ב סי' י אות יב עמ' 150
יז/ג אשר למלך
יז/ג בית אהרן וישראל גל' ח עמ' נה
יז/ג בית אהרן וישראל גל' צד עמ' קיד-קטו {איסור שימוש בלי טבילה}
יז/ג בני בנים ח"א עמ' פג {הגהמ"י}
יז/ג ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ו, ח, י, נ, ואחרי ציון נ
יז/ג ברור הלכה ע"ז עו ע"א ציון ג
יז/ג ברור הלכה פסחים ל ע"ב ציון ב
יז/ג ברור הלכה שבת טו ע"ב ציון ד פסקה ב
יז/ג דברי אור ח"ד עמ' רמז
יז/ג דינא דחיי ח"א דף קנז ע"ד
יז/ג הערות וחדושים (טויב) מקואות סי' יז ס"ק א
יז/ג ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' שכז-שכט {הגהמ"י אות ה}
יז/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רנט
יז/ג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' שז
יז/ג חסד לאברהם (אלקלעי) ח"א דף כט ע"ג {הגהמ"י}
יז/ג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קנ-קנא
יז/ג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רסד
יז/ג יחוה דעת ח"ד עמ' רלב
יז/ג ימי שלמה
יז/ג כל בו ח"ה עמ' תקלה, תקלח
יז/ג לב מבין
יז/ג לב שמח דף א ע"ד {הגהמ"י}
יז/ג לבושי מרדכי ח"ד עמ' ח
יז/ג לבושי עז הל' תערובות עמ' תקצז {הגהמ"י אות ה}
יז/ג להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' סט ע"ב
יז/ג מגידות (תשעג) סי' רג עמ' רפב
יז/ג מחשבת חיים או"ח עמ' רעד
יז/ג מסורה חי"ג עמ' לה
יז/ג מעיני מים מקואות עמ' סו, רנו
יז/ג מענה אליהו עמ' יג
יז/ג נועם ח"כ עמ' קסה
יז/ג סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נ אות ח
יז/ג עיני דוד
יז/ג ציץ אליעזר ח"ח סי' כו אות א
יז/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות א עמ' 290
יז/ג ראבי"ה - תשובות עמ' קנא {הגהמ"י אות ג}
יז/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רנז, רנט {הגה"י}
יז/ג שירת דוד כתובות עמ' רטו
יז/ג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רכו-רכז
יז/ג שם טוב
יז/ג שערי זבולון יו"ד סי' יג ס"ק ו
יז/ג תבואות שמש דף לא ע"ב
יז/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רעג
יז/ד אבן האזל קדשים ח"ב דף טו ע"ב
יז/ד בדבר מלך חי"ז עמ' סה {כיצד מגעילן נותן יורה קטנה לתוך יורה גדולה וממלא עליה מים עד שיצופו על הקטנה ומרתיחה יפה יפה וכו'}
יז/ד ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ס, ציון ע פסקה ד
יז/ד ברור הלכה ע"ז עו ע"א ציון ד, ה
יז/ד גן שושנים ח"א עמ' לב
יז/ד הגהות רימ"א
יז/ד השבת לקדשו דף צו ע"ד {או"ש}
יז/ד חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ד ס"ק ג
יז/ד חי' הריצ"ד
יז/ד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' שה, שז
יז/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תתצג
יז/ד טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קנ-קנא
יז/ד לחם אבירים
יז/ד מחשבת חיים או"ח עמ' רעד
יז/ד משאת המלך (אדרי)
יז/ד ס' השלחן עמ' שעב
יז/ד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נ אות ח, יא
יז/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קעח ע"א, קפג ע"א
יז/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 355, 365
יז/ד שדה יצחק עמ' עו {איסור בעין ששהה - נטל"פ}
יז/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/ד שם טוב
יז/ד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רכו
יז/ה אור שרגא עמ' שנב
יז/ה אמונת עתיך גל' 104 עמ' 110 {מדרבנן}
יז/ה אמונת עתיך גל' 119 עמ' 37
יז/ה אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 6
יז/ה ארחות חיים ח"ב סי' י אות יג
יז/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכו
יז/ה ארץ בנימין עמ' קכו {כ"מ}
יז/ה אשר למלך
יז/ה בית אהרן וישראל גל' מח עמ' ח {אם לא הטביל כלים שקנה מגוי, לא נאסר מה שבישל בתוכו}
יז/ה בן מלך - עניינים בש"ס עמ' תנד
יז/ה ברור הלכה ביצה יז ע"ב ציון ז
יז/ה ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ו, ציון ס פסקה א
יז/ה דברות אליהו ח"ו עמ' נג {טבילת כלים דאורייתא}, קו {מדברי סופרים}
יז/ה דברי אמת (תרכא) דף קח ע"א
יז/ה דברי אמת (תשעט) עמ' תיג {טבילת כלים הויא מדברי סופרים, וכ"מ}
יז/ה דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קג
יז/ה דינא דחיי ח"א דף קנח ע"ג
יז/ה הגיור עמ' 48, 49
יז/ה הרמב"ם והלכותיו
יז/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שעז
יז/ה זכר יצחק (תשן) עמ' י
יז/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רנט
יז/ה חי' הריצ"ד
יז/ה חי' כתב סופר שבת עמ' נז
יז/ה חידושין על התורה לרבנו תם עמ' קצט
יז/ה חיי נפש ח"ד עמ' שצד
יז/ה חינוך הבנים למצוות עמ' רפא
יז/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מא עמ' קכג {טבילת כלים מדרבנן}
יז/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קיא עמ' שמט {מדרבנן}
יז/ה טהרת יו"ט ח"ג עמ' רב-רג
יז/ה ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קב
יז/ה יקב זאב דף י ע"א
יז/ה ישועות יעקב נזיקין עמ' תקכ
יז/ה כוכבי בוקר עמ' תקצח
יז/ה כרוב ממשח
יז/ה כתר נהורא עמ' קלה
יז/ה לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' כה עמ' פט
יז/ה לבושי מרדכי ח"ד עמ' ח
יז/ה לבושי עז הל' תערובות עמ' תקפט {מדברי סופרים}
יז/ה להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' מד
יז/ה להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קנה
יז/ה לחמי תודה (הורביץ) דף טו ע"ג {מדברי סופרים}
יז/ה לקוטי שיחות חי"ג עמ' 296, חי"ח עמ' 367
יז/ה מאורות חיים תרומות עמ' מא-מב {טבילת כלי בשבת}
יז/ה מגילת ספר לאוין דף עה ע"א-ע"ב
יז/ה מחשבת חיים או"ח עמ' רעד
יז/ה מטה אהרן (הלוי) דף קמז ע"ד {לח"מ}
יז/ה מי השלוח (רובינשטין) - שערי מים עמ' ב
יז/ה מנחת אהרן (בריסק) דף לט ע"ב
יז/ה מנחת משה (קרויס) עמ' פא-פב
יז/ה מנחת שלמה (לוין) עמ' פ {הטבילה אינה צד טומאה}
יז/ה מסורה חי"ג עמ' לד
יז/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
יז/ה מעין החכמה עמ' רלה
יז/ה מעיני מים מקואות עמ' סו
יז/ה מענה אליהו עמ' יד
יז/ה מענה לשון עמ' צט
יז/ה מראה הנוגה
יז/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמד
יז/ה סדר יעקב ח"א לדף עה ע"ב (ד"ה ולהלכה), ח"ב לדף עה ע"ב (ד"ה ולהלכה)
יז/ה פני משה (שלז')
יז/ה פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' צו
יז/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תשנא, תשנב, תשנה, תשנז
יז/ה צפנת פענח במדבר עמ' רכג
יז/ה קהל יהודה - חי' הש"ס דף ל ע"ג
יז/ה ריח השדה (חביב) סי' טז עמ' קפא
יז/ה שארית נתן בנימין עמ' עז, פ
יז/ה שו"ע הרב או"ח סי' שכג ס"ח
יז/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קיח {מד"ס}, קמה {אסמכתא}, רכו {בכלי חמץ שנמכר לגוי לפסח}
יז/ה שו"ת הרדב"ז סי' לד
יז/ה שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רנה, רנט
יז/ה שו"ת רשב"ש עמ' שפב
יז/ה שולי הגליון עמ' פט
יז/ה שם טוב
יז/ה שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 139
יז/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 157
יז/ה תורת מנחם חס"ה עמ' 120 {רק מים מעבירים טומאה ולא אש}
יז/ו אבני נזר או"ח סי' תיח אות יא, יו"ד סי' קז אות א {הגהמ"י}
יז/ו אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רמח
יז/ו אורח נאמן או"ח סי' יד ס"ק ו {לח"מ}
יז/ו אמת ליעקב נשים עמ' שט
יז/ו אשר למלך
יז/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/ו בזך לבונה עמ' שמט
יז/ו ביתאל ח"ב דף מט ע"ב
יז/ו ברור הלכה חולין צו ע"ב ציון א פרק א
יז/ו ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ו פסקה ג, ציון ח, ט, כ, ל
יז/ו גן נעול כפתור ג פרח ז
יז/ו דברות אליהו ח"ו עמ' קו {שנתמשכנו}
יז/ו דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תח {אבל השואל מן העכו"ם או שמשכן העכו"ם אצלו}
יז/ו דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קג
יז/ו דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [דהטביל - צ"ל להטביל]
יז/ו דעת כהן עמ' תכא
יז/ו המנהיג עמ' תכט
יז/ו המעין תשרי תשפ עמ' 44 {כ"מ - ולא ידעתי למה השמיטו רבינו - מפורש לעיל שם באותו פרק עצמו ג}
יז/ו הר המלך ח"ג עמ' עב
יז/ו חי' איברא
יז/ו חי' הריצ"ד
יז/ו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' שג
יז/ו חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שמא
יז/ו כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
יז/ו כוכבי בוקר עמ' תקצח
יז/ו כל בו ח"ה עמ' תקלח
יז/ו כנה"ג
יז/ו כרוב ממשח
יז/ו כתר המלך
יז/ו כתר נהורא עמ' קלה
יז/ו לבושי מרדכי ח"ד עמ' ז-ח
יז/ו מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 620
יז/ו מגיני שלמה עמ' תד
יז/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רכב, שא
יז/ו מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף סז ע"ג {כ"מ}
יז/ו מסורה חי"ג עמ' לד
יז/ו מעיני המים
יז/ו מעיני התורה ח"א עמ' יח
יז/ו מעיני מים מקואות עמ' רמח
יז/ו מענה אליהו עמ' יג {כ"מ}, יד
יז/ו מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' קיד]
יז/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קעא {מדיח או מרתיח}
יז/ו משרת משה (עטייה)
יז/ו נועם חי"ח עמ' רנח [בית אב (ענתבי)י סי' קטז]
יז/ו ס' השלחן עמ' שסט
יז/ו עיני דוד
יז/ו עמודי שלמה ח"ב עמ' רטו-רטז {הגהמ"י אות ז}
יז/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תשנו
יז/ו פרשת המלך
יז/ו ציץ אליעזר ח"ח סי' כו אות א {כ"מ}
יז/ו קרן פני משה ח"ב
יז/ו ריח השדה (חביב) סי' טז עמ' קפא
יז/ו שארית נתן (לוברט)
יז/ו שם טוב
יז/ו שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רטו
יז/ו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ג הע' 33 {או שמשכן}
יז/ו שפתי דעת ח"א עמ' צט
יז/ו תבואות שמש דף לח ע"א {כלי אבנים}, עז ע"ב-ע"ג
יז/ו תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 69
יז/ז אהלי חיים עמ' רז
יז/ז אמירה נעימה (בלוך) עמ' ג {כרבב"ח שמדיח}
יז/ז אמת ליעקב נשים עמ' שט {מלבנה באור}
יז/ז אנצי"ת ע' איידי דטריד הע' 6
יז/ז אנצי"ת ע' בית השחיטה הע' 48-50
יז/ז אפיקי מגינים פסחים סי' לא
יז/ז אשר לשלמה (אשכנזי)
יז/ז בגדי שש (שמאמה) יו"ד סי' י דף נז ע"א
יז/ז בית אהרן וישראל גל' ח עמ' נג
יז/ז בית אהרן וישראל גל' כז עמ' קכד-קכה {בסכין מועיל שיפוי אפילו להשתמש ברותחין}
יז/ז בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' סג, סו, עה {בסכין של גוים}
יז/ז בית דוד (תשעט) יו"ד סי' קז
יז/ז בן אברהם (תשי) עמ' שח-שט
יז/ז בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רמח, רנב {מדיח מקום השחיטה}
יז/ז ברור הלכה חולין ח ע"ב ציון ג
יז/ז ברור הלכה חולין קיא ע"ב ציון א פרק א
יז/ז ברור הלכה ע"ז עו ע"ב ציון א
יז/ז דברות אליהו ח"ב עמ' קכח
יז/ז דינא דחיי ח"א דף קנח ע"א
יז/ז דרך המלך (חוידינסקי) סי' טו
יז/ז דרך ישראל חולין סי' כו ס"ק טו, סי' לה ס"ק א
יז/ז הגהות חבר בן חיים
יז/ז הדר איתמר עמ' קפב {ליבון סכין}
יז/ז הר המלך ח"ח עמ' סח
יז/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שעט
יז/ז זבחי ראיה עמ' לז
יז/ז חוקי חיים (גאגין)
יז/ז חי' הריצ"ד
יז/ז יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ב אות ד הערה 20 עמ' 53 {טרודים להוציא}
יז/ז יגיעת ערב פסחים עמ' צא, קפח
יז/ז ישועות כהן יו"ד סי' ג אות כח
יז/ז כל בו ח"ה עמ' תקלז
יז/ז כרתי ופלתי סי' י אות יד
יז/ז כתב משה ח"א סי' כב עמ' פה
יז/ז כתר אפרים עמ' נז
יז/ז לב שלם [מגילת ספר לאוין דף סח ע"ב, כנה"ג בחי' הרמב"ם דף קכה ע"ב]
יז/ז לבושי מרדכי יו"ד עמ' ק
יז/ז לבושי עז הל' תערובות עמ' תרכה {שיפת סכין לשימוש בחם}
יז/ז לחם אבירים
יז/ז מגילת ספר לאוין דף סח ע"ד
יז/ז מועדים וזמנים ח"ד סי' רפ
יז/ז מוריה גל' קיג עמ' צא {סכין - מלבנו}
יז/ז מסורה חי"ג עמ' לד, לו
יז/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
יז/ז מעיני התורה ח"א עמ' כ
יז/ז מענה לשון עמ' עב {סכין}
יז/ז משנת יעקב
יז/ז מתת מלך
יז/ז ס' הפרדס לרש"י עמ' קלא
יז/ז עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קמח
יז/ז עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' צט, תסד
יז/ז עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שצ
יז/ז עמודי שלמה ח"ב עמ' קנו
יז/ז עמק הנצי"ב פ' מטות פסקא ו עמ' שט
יז/ז פרי החג דף נה ע"א, נו ע"ג {סכין של גוי - ליבון}
יז/ז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' מג
יז/ז קיצור סמ"ג עמ' 179
יז/ז קרית מלך
יז/ז שארית נתן בנימין עמ' צג {סכינים צריכים ליבון}
יז/ז שו"ת ר"י בן עטר עמ' קעט
יז/ז שמחת יהודה דף טז ע"ב
יז/ז שמחת עולם (לגו)
יז/ז שער המלך ח"א עמ' רלה
יז/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רמז, רנה
יז/ז שערי תורה (לעוו) חולין עמ' נט, סה
יז/ז תרומת הדשן תשובות חדשות הערה 132 {הגהמ"י אות ט}
יז/ח אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קלד
יז/ח אנצי"ת ע' בית השחיטה הע' 29
יז/ח אשר לשלמה (אשכנזי)
יז/ח ברור הלכה חולין ח ע"ב ציון ד
יז/ח חי' הריצ"ד
יז/ח יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ב אות ה הערה 22 עמ' 53 {שחט בה טריפה, מקנח בסמרטוט}
יז/ח כל בו ח"ה עמ' תקלז
יז/ח משנת יעקב קרבנות עמ' רעד
יז/ח משפטים לישראל עמ' רפא
יז/ח עמודי שלמה ח"ב עמ' קנו {הגהמ"י}
יז/ח קול דודי סוטה סי' תסא
יז/ח שם טוב
יז/ח תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קסד
יז/ח תניא רבתי ח"א עמ' 287
יז/ט אבני נזר או"ח סי' ת אות יא
יז/ט אור הרעיון עמ' שלא {כדי להתרחק מן הגוים}
יז/ט אור חדש (מהר"ל) פ"ז הע' 9
יז/ט אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 1-3
יז/ט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סב
יז/ט בישול ישראל מילואים סי' יב אות כג, לא, מילואים סי' ז הערה ג
יז/ט בית שערים יו"ד סי' רי
יז/ט ברור הלכה ע"ז לא ע"ב ציון ב
יז/ט ברור הלכה ע"ז לה ע"ב ציון ד
יז/ט ברור הלכה ע"ז לז ע"ב ציון ז
יז/ט דברות אליהו ח"ו עמ' צז {משום חתנות}
יז/ט חי' חתם סופר
יז/ט טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' רכ, רכד, רנט
יז/ט יכין ובועז ח"א סי' עו עמ' 200
יז/ט כל בו ח"ו עמ' נא
יז/ט לבושי עז הל' תערובות עמ' תקיז {כדי שלא יבואו לחתנות}
יז/ט מערכי לב (לב) עמ' תמה
יז/ט משבצות זהב אסתר עמ' כ
יז/ט משבצות זהב דניאל עמ' סח
יז/ט משנה הלכות ח"ז סי' קיח
יז/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמו
יז/ט משנת יעקב
יז/ט סדר יעקב ח"א לדף לא ע"ב (ד"ה איתמר)
יז/ט עבד המלך (תשסט) עמ' שסו
יז/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קעו
יז/ט עיונים בהלכה עמ' 104
יז/ט פני מלך (גוטליב) בראשית עמ' קנח
יז/ט פני משה (שלז')
יז/ט פרי מלכה סי' מט
יז/ט שו"ת מהרי"ל עמ' שט
יז/ט שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/ט שמחתי באומרים לי עמ' רכח, רלב, רלד
יז/ט תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קכח
יז/ט תחית ישראל עמ' קנז
יז/י אהלי יהודה (הכהן) דף קד ע"ב
יז/י אור הרעיון עמ' שלא
יז/י אות היא לעולם ח"ב דף יח ע"ג
יז/י ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סב
יז/י אשר למלך
יז/י אשר למלך הל' ע"ז פ"ט הט"ו
יז/י בני יוסף (טנוג'י) דף נ ע"ד
יז/י ברור הלכה ע"ז לא ע"ב ציון ב
יז/י דינא דחיי ח"א דף קנח ע"ד
יז/י חסד לאברהם (אלקלעי) ח"א דף קכז ע"ג {לח"מ}
יז/י ידיו של משה
יז/י כבוד יו"ט
יז/י כוכבי בוקר עמ' ז
יז/י כל בו ח"ו עמ' נא
יז/י לב שלם [שו"ת בני שמואל סי' נז דף קכב ע"ג, פרי תואר סי' קיד ס"ק א]
יז/י לבב דוד
יז/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' שעח
יז/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 361 {יין מבושל}
יז/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יז/י משבצות זהב אסתר עמ' כ
יז/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תלד
יז/י משנת יעקב
יז/י ס' הפרדס לרש"י עמ' שסט
יז/י סדר יעקב ח"א לדף לא ע"ב (ד"ה איתמר, ד"ה ותרוייהו, ד"ה והר"מ, ד"ה ובתרא)
יז/י פני משה (שלז')
יז/י פרי מלכה סי' מט
יז/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תיא
יז/י שם טוב
יז/י שמחתי באומרים לי עמ' רכח, רלב, רלד
יז/י תבואות שמש דף נט ע"ב
יז/י תחית ישראל עמ' קנז
יז/יא אחי וראש - תשובות דף יט ע"ב, כ ע"א
יז/יא אמרי שבת דף מח ע"א-ע"ב {כ"מ}, מט ע"א {יין צמוקין} וע"ב {כ"מ}
יז/יא אנצי"ת ע' ברכת היין הע' 80 {כ"מ}
יז/יא ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סג עמ' 324
יז/יא בדבר מלך חי"א עמ' קסז {דבר מר}
יז/יא ברור הלכה ע"ז מ ע"ב ציון ג
יז/יא ברכי יוסף יו"ד סי' קכג שיורי ברכה אות יב {כ"מ}
יז/יא דינא דחיי ח"א דף קמ ע"ד
יז/יא יכין ובועז ח"א סי' סד עמ' 175-176
יז/יא כל בו ח"ו עמ' נב
יז/יא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 361 {יין צמוקים}
יז/יא מרחשת ח"א סי' ד אות ב
יז/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תלב {יין צמוקים}, תמו
יז/יא נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קב {כ"מ}
יז/יא סדר יעקב ח"א לדף ותרוייהו, ד"ה ולענין יין)
יז/יא עמודי שלמה ח"ב עמ' רטז
יז/יא קרית מלך
יז/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תיא
יז/יב אור דוד עמ' קצא
יז/יב אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 46
יז/יב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סג עמ' 324
יז/יב בכורי אברהם דף מה ע"א {פת גוים בעיר}
יז/יב ברור הלכה ע"ז לה ע"ב ציון ד
יז/יב גן שושנים ח"ב עמ' רב
יז/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קטו, קיז-קיח
יז/יב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רכג
יז/יב התורה והמדינה א עמ' פג
יז/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' צב
יז/יב ידיו של משה
יז/יב יחוה דעת ח"ה עמ' רלז
יז/יב ישועות יעקב נזיקין עמ' שפט
יז/יב כוכבי בוקר עמ' שכא
יז/יב כל בו ח"ו עמ' נב
יז/יב כתר אפרים עמ' יט
יז/יב לב שלם [פרי תואר סי' קיב ס"ק ג דף רמ ע"ג]
יז/יב לחם אבירים דף סא ע"ב
יז/יב מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' כד {שלחן מלכים}
יז/יב מבוא למשנה תורה עמ' 103
יז/יב מלחמות ה' (זוטרא) ח"א עמ' 31
יז/יב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 39-41, 45
יז/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמז
יז/יב משנת יעקב
יז/יב משפטי עזיאל ח"ג עמ' קעז
יז/יב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קכ-קכא
יז/יב ס' הפרנס עמ' תו
יז/יב פסקי שכל טוב עמ' ת
יז/יב קרית מלך
יז/יב שו"ת הרשב"א מכ"י סי' נז
יז/יב שו"ת מהרלב"ח סי' קכא {הגהמ"י אות ע}, קלח (ב)
יז/יב שם טוב
יז/יג אגודות אזוב מדברי דף יד ע"ב {משום היכר}
יז/יג אמרי שפר (חלאוה) עמ' שצו
יז/יג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סג עמ' 326
יז/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/יג בישול ישראל סי' יז אות ג, סי' נג אות ד, סי' קטו אות ד, מילואים סי' טו אות ב-ג
יז/יג בעי חיי יו"ד דף קו ע"ב
יז/יג ברור הלכה ע"ז לה ע"ב ציון ד
יז/יג ברור הלכה ע"ז לז ע"ב ציון ז
יז/יג גן שושנים ח"ב עמ' קצט, רד {די אם ישראל זרק קיסם}
יז/יג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכ
יז/יג חסדי דוד ח"ה עמ' תתלב
יז/יג ימין משה
יז/יג כוכבי בוקר עמ' שטו, שכב
יז/יג כל בו ח"ו עמ' ס
יז/יג לבושי עז הל' תערובות עמ' תקנב {השלכת קיסם}
יז/יג לחם אבירים דף סג ע"א
יז/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תמז
יז/יג נועם חט"ו עמ' כז, לד, לו-לז
יז/יג ס' הנייר עמ' קי
יז/יג עבד המלך (תשסט) עמ' שסו
יז/יג פני משה (שלז')
יז/יג רביד הזהב (אברך) דף פב ע"א
יז/יג שו"ת מהרי"ל עמ' רעו
יז/יג שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/יג שפתי דעת ח"א עמ' רלו
יז/יג תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קנג
יז/יג תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 185
יז/יג תשובות ראב"י אב"ד סי' רטז
יז/יד אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 40, 41, 58, 70
יז/יד ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סג עמ' 326-327
יז/יד בישול ישראל סי' לא אות ג ואילך, כה ואילך, סי' כו הערה ג, סי' לא אות כז ואילך, סי' מא הערה א, סי' נד הערה א, מילואים סי' יד אות ה
יז/יד ברור הלכה ע"ז לז ע"ב ציון ז
יז/יד המאיר לארץ [באר שבע סי' כד]
יז/יד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' ע
יז/יד יין הטוב עמ' קעה
יז/יד כוכבי בוקר עמ' שז, שיג
יז/יד כל בו ח"ו עמ' סא
יז/יד כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' ע
יז/יד לחם אבירים
יז/יד משנת יעקב כאן (עמ' רפה-רפח)
יז/יד משנת יעקב קרבנות עמ' רעד
יז/יד נועם חט"ו עמ' כח
יז/יד עמודי שלמה ח"ב עמ' ריז
יז/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קכה
יז/יד שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רסב, ח"ו סי' פח
יז/יד שו"ת רשב"ש עמ' תסח
יז/יד תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 187
יז/טו אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 37, 39, 40, 84, 90
יז/טו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סג עמ' 327
יז/טו בישול ישראל סי' לא אות כ, סי' לו(ב) אות א-ב, ד-ט, סי' מד הערה ה
יז/טו ברור הלכה ע"ז לז ע"ב ציון ז
יז/טו גן שושנים ח"ב עמ' רא
יז/טו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מ עמ' קיט-קכ
יז/טו כוכבי בוקר עמ' שז, שי
יז/טו כל בו ח"ו עמ' סא
יז/טו לב שלם [פרי תואר סי' קיג ס"ק א דף רמב ע"ב]
יז/טו לבושי עז הל' תערובות עמ' תקכג, תקכה {דבר אינו עולה על שלחן מלכים אינו מביא לחתנות}
יז/טו מערכי לב (לב) עמ' תמח, תנ
יז/טו משנת יעקב כאן (עמ' רפה-רפו, רפח)
יז/טו פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' כז {מל"מ}
יז/טו פרי העץ דף צ ע"א
יז/טו קרית מלך
יז/טו שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/טו שם טוב
יז/טז אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קלו
יז/טז אגלי טל אופה סי' י אות ד, סי' יט אות יט
יז/טז אור הישר [עמק הלכה יו"ד סי' מט]
יז/טז אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 158, 160, 174
יז/טז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סד
יז/טז בישול ישראל סי' לא אות ב ואילך, אות ט ואילך, אות לג ואילך ובשוה"ג אות 1, סי' נב אות ה, סי' נד הערה א, סי' סז אות ה, סי' סט אות ב, יב, סי' פא אות ב, מילואים סי' יח הערה ו
יז/טז בית אבי ח"ג סי' קטו אות ז
יז/טז ברור הלכה ביצה טז ע"א ציון ה
יז/טז ברור הלכה ע"ז לז ע"ב ציון ז
יז/טז דברות אליהו ח"ו עמ' צח
יז/טז דברי יהודה דף ג ע"ג-ע"ד
יז/טז דעת כהן עמ' קנז
יז/טז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שע
יז/טז יחוה דעת ח"ד עמ' רכג
יז/טז כהונת רפאל עמ' קסז
יז/טז כל בו ח"ו עמ' סא
יז/טז לב שלם [פרי תואר סי' קיג ס"ק טו דף רמד ע"ג]
יז/טז לבושי עז הל' תערובות עמ' תקנ {הפך בבשר - לא די בחיתוי בגחלים}, תקעב {כמו שנתבשלו מקצת}, תקעד {כמו שנתבשלו מקצת}
יז/טז לחם אבירים
יז/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף לב ע"ג {מקצת בישול}
יז/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' ריט
יז/טז מטה אהרן שבועות עמ' מח
יז/טז מילי דמרדכי
יז/טז מערכי לב (לב) עמ' תמח, תנ, תס
יז/טז משנת יעקב כאן (עמ' רפח-רצ)
יז/טז נועם חט"ו עמ' כו
יז/טז נחלת שמואל דף מח ע"ד
יז/טז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קסח
יז/טז קרית מלך
יז/טז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קל
יז/טז שו"ת מהרי"ל עמ' שט
יז/טז שו"ת רשב"ש עמ' תסח
יז/טז שלמי יוסף שבת ח"א עמ' שלג, שצד-שצה
יז/טז שם טוב, גם בהשלמה
יז/טז שנתון המשפט העברי חט"ז עמ' 229
יז/יז אילה שלוחה (הלברשטם) דף ו ע"ג
יז/יז אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 110, 111, 122, 123, 136
יז/יז ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סה
יז/יז באר ראי עמ' נא
יז/יז בישול ישראל סי' יא אות א, סי' לא אות לו ואילך, סי' לו(ב) אות ד ואילך, סי' לז אות ו, סי' מד הערה ה, סי' מה הערה ב, מילואים סי' יח אות ג-ו, י, יח-כ, והערה ח
יז/יז בית אהרן וישראל גל' סח עמ' כ {מעושן}
יז/יז ברור הלכה ביצה טז ע"א ציון ה
יז/יז ברור הלכה ע"ז לז ע"ב ציון ז
יז/יז גדולי ציון (תשנב) עמ' רמח-רנט {קליות}
יז/יז גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' ג
יז/יז גליונות אבני נזר
יז/יז גן שושנים ח"ב עמ' רג, רז
יז/יז דברי יהודה דף ד ע"א {גוי שמלח}
יז/יז הגהות חבר בן חיים
יז/יז חוקי חיים (גאגין) דף קלח ע"ג
יז/יז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מ עמ' קיח-קיט {טעם היתר קליות}
יז/יז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 198
יז/יז יחוה דעת ח"ד עמ' רכג
יז/יז כל בו ח"ו עמ' סא
יז/יז לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף קלד ע"א, שו"ת מהריב"ל ח"ב סי' סח דף ל ע"ב, פרי תואר סי' קיג ס"ק ב דף רמב ע"ג]
יז/יז לבושי עז הל' תערובות עמ' תקיז {קליות}, תקעב {דג שמלחו}
יז/יז לקוטי סופר ח"ב דף יא ע"א
יז/יז לקט עני (שו"ב) דף מ ע"א-מא ע"א
יז/יז מאור ישראל
יז/יז מגד יהודה ח"א סי' קסו אות א, סי' קסז אות ד
יז/יז מזכרת עמ' 234 {מעושן}
יז/יז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 362 {מעושן}
יז/יז מערכי לב (לב) עמ' תמח, תנ-תנא
יז/יז מראה הפנים נדרים דף כ
יז/יז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' טז
יז/יז משנת יעקב כאן (עמ' רצ-רצא)
יז/יז ס' הפרנס עמ' תז
יז/יז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קסד, קעד
יז/יז ערהשה"ע זרעים סי' קג אות א
יז/יז צפונות טז עמ' כז
יז/יז שו"ת רשב"ש עמ' תסח
יז/יז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שא
יז/יז שמע אברהם דף סט ע"ב
יז/יז תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שלח
יז/יז תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 190
יז/יז תורת המלאכות ח"ב עמ' יב אות ט
יז/יח אור דוד עמ' קצא
יז/יח אור הישר [עמק הלכה יו"ד סי' מו]
יז/יח אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' יד ד"ה ומ"ש הרדב"ז
יז/יח אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 92, 101
יז/יח אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 33 {כ"מ}, 38-39 {כ"מ}, 70 {כ"מ}, 75, 76
יז/יח ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סה
יז/יח בד קודש (דאנון)
יז/יח בישול ישראל סי' לז אות ו
יז/יח בעי חיי יו"ד דף קז ע"ב
יז/יח גביע הכסף ח"ב עמ' כב {פולים}
יז/יח גדולי ציון (תשנב) עמ' קפח {סופגנין}
יז/יח הגהות חבר בן חיים
יז/יח המנהיג עמ' תרנה
יז/יח כוכבי בוקר עמ' שז-שח
יז/יח כל בו ח"ו עמ' סב
יז/יח כרתי ופלתי סי' קג אות ה {כ"מ}
יז/יח לב שלם [שו"ת מהריט"ץ דף ס ע"ב-ע"ג]
יז/יח לבושי מרדכי יו"ד עמ' סא
יז/יח לבושי עז הל' תערובות עמ' תקכא {לפי מנהג המקום}, תקכו
יז/יח מעיני המים
יז/יח מעיני התורה ח"א עמ' ז
יז/יח משנת יעקב
יז/יח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קיט
יז/יח נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שמג {או"ש}
יז/יח סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נ אות ח
יז/יח סופר המלך עמ' קסז
יז/יח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קעג
יז/יח שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נב
יז/יח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ריב
יז/יח שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/יח שו"ת רשב"ש עמ' תסח
יז/יח שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שא
יז/יח תורת אמת (תשסו) עמ' יט
יז/יח תשב"ץ ח"א סי' י
יז/יט אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 101, 150
יז/יט ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סה
יז/יט בישול ישראל סי' לח בשוה"ג 2, סי' לט אות א
יז/יט ברור הלכה ע"ז לז ע"ב ציון ז
יז/יט גן שושנים ח"ב עמ' רב
יז/יט הררי קדם (תשס) עמ' קו
יז/יט כוכבי בוקר עמ' שז
יז/יט כל בו ח"ו עמ' סב
יז/יט לבושי עז הל' תערובות עמ' תקכא {לפי מנהג המקום}, תקכו {גוי שהצית אש}
יז/יט לחם אבירים
יז/יט משנת יעקב
יז/יט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קכ
יז/יט פרי העץ דף צ ע"ב
יז/יט קהל יהודה - חי' השו"ע דף מד ע"ב
יז/יט שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב
יז/יט שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שא
יז/כ אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 62
יז/כ ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סה
יז/כ בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' סה-סו, עה {הגעלה או השחזה}
יז/כ בית שערים או"ח סי' כא {לח"מ}
יז/כ ברור הלכה ביצה טז ע"א ציון ה
יז/כ כל בו ח"ו עמ' סב
יז/כ משנת יעקב
יז/כ ניר לדוד
יז/כ קרית מלך
יז/כ שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/כ שם טוב - השלמה
יז/כ שמחת עולם (לגו)
יז/כ שמע אברהם דף סט ע"ב
יז/כ שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רמה
יז/כא ברור הלכה ע"ז לח ע"ב לפני ציון ח
יז/כא חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קנג
יז/כא סיני ק עמ' תתעט {רדב"ז}
יז/כא שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/כא שם טוב
יז/כא שמחת יהודה דף טז ע"ד, יז {מל"מ}
יז/כא תניא רבתי ח"א עמ' 288
יז/כב אור הישר [תורת האהל דף נ ע"א]
יז/כב אנצי"ת ע' בשולי גוים הע' 70
יז/כב אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 61
יז/כב ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סו
יז/כב באר עשק סי' לח, קה
יז/כב בישול ישראל סי' לב אות ה ואילך, סי' מב אות א
יז/כב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 22 {הגהמ"י תמה על ראבי"ה}
יז/כב ברוך השם סי' א
יז/כב ברור הלכה ע"ז לה ע"ב ציון ה
יז/כב ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ע פסקה ד
יז/כב גדולי ציון (תשנב) עמ' קפו-קפט {אפילו נתבשל השמן}
יז/כב גדולי ציון (תשנב) עמ' רנו {מותר לקנות שמן מגוי}
יז/כב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' רפא {מפני שהבשר פוגם את השמן ומסריחו}
יז/כב הגהות חבר בן חיים
יז/כב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קכו {הגהמ"י}
יז/כב חוקת עולם עמ' 627 {חטא גדול}
יז/כב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תכב
יז/כב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א סי' ריב-ריג, ודף שז
יז/כב טהרת יו"ט ח"י עמ' פו
יז/כב כל בו ח"ו עמ' סב
יז/כב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קא, תריב
יז/כב לב שלם [באר יעקב יו"ד דף נג ע"א]
יז/כב לבושי מרדכי יו"ד עמ' ק
יז/כב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 192, 214
יז/כב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' רמט {הגהמ"י}
יז/כב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רב {הגהמ"י}
יז/כב מקום דוד [כנה"ג יו"ד סי' קכב דין ג] {כ"מ - כלי זכוכית}
יז/כב משנה הלכות ח"ח סי' סט, קסז, מהדו"ת יו"ד עמ' שטז
יז/כב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף עז {בשר פוגם בשמן}
יז/כב משנת יעקב
יז/כב משפטי עזיאל ח"ט עמ' צא
יז/כב נועם ח"י עמ' רמז
יז/כב נר מצוה (ואלק) שרשים דף ה ע"א, מצוות דף לג ע"ג
יז/כב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 172
יז/כב עבודת מתנה עמ' פט
יז/כב עטרת טוביה
יז/כב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתקט {הגהמ"י אות ג}
יז/כב שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/כב שם טוב - השלמה
יז/כב שער יוסף דף יא ע"ב
יז/כב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 272
יז/כב שרשי הים דף צב ע"ב
יז/כב תורה מציון שנה ז חוב' ב סי' יב דף כ ע"ד
יז/כב תורה שלמה בראשית פ"א אות תשו
יז/כב תורת האוהל (תשנג) עמ' ס, קכ {חטא גדול}
יז/כב תחומין ח"ח עמ' 471
יז/כג אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 31 {הגהמ"י}, 34 {הגהמ"י}, 64, 65
יז/כג ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סז
יז/כג בישול ישראל סי' לב אות ה, ז-ט, סי' מב שוה"ג 1, סי' מד הערה ו
יז/כג בן יהודה סי' נג, צב
יז/כג ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ע פסקה ד
יז/כג גדולי ציון (תשנב) עמ' רמז, רנג {בשר פוגם בדבש}
יז/כג כל בו ח"ו עמ' סג
יז/כג לב שלם [באר יעקב יו"ד דף נג ע"א]
יז/כג משפטי עזיאל ח"ט עמ' צא
יז/כג ספרי דבי רב ח"א עמ' קמב {מל"מ}
יז/כג שמחת עולם (לגו)
יז/כד אילה שלוחה (הלברשטם) דף ו ע"ד
יז/כד אנצי"ת ע' געולי גוים הע' 68
יז/כד בישול ישראל מילואים סי' יח אות ב, ו, י, כא
יז/כד ברור הלכה ע"ז לח ע"ב ציון ח
יז/כד ברור הלכה ע"ז מ ע"ב ציון ב
יז/כד ברור הלכה ע"ז עה ע"ב ציון ע פסקה ד
יז/כד דברי חפץ עמ' צ
יז/כד הר המלך ח"ג עמ' כג
יז/כד ויקח אברהם [נחמד למראה ח"ב דף ד ע"א]
יז/כד ימי שלמה
יז/כד כל בו ח"ו עמ' סג
יז/כד לב שלם [חזון נחום דף קפג ע"א]
יז/כד לבושי מרדכי יו"ד עמ' שמ, תקיז
יז/כד לחם אבירים
יז/כד מחנה ישראל (אליהו)
יז/כד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נ אות ח, יא, סי' נג אות א
יז/כד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קעג
יז/כד רחות חיים ח"ב סי' כה אות סז
יז/כד שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רמו
יז/כד שו"ת מהרלב"ח סי' קלח (ב)
יז/כד שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב
יז/כד שם טוב
יז/כד שמחת עולם (לגו)
יז/כד שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קסד
יז/כה אילה שלוחה (הלברשטם) דף ו ע"ד
יז/כה ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סז
יז/כה יצחק ירנן [תועפות ראם דף סז]
יז/כה כל בו ח"ה עמ' תתסד, ח"ו עמ' סג
יז/כה לחם אבירים
יז/כה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' לח
יז/כה קהל יהודה - חי' הש"ס דף כד ע"א
יז/כה שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תכה
יז/כו ארחות חיים ח"ב סי' כה אות סז
יז/כו באר עשק סי' לח, קה
יז/כו הר המלך ח"ג עמ' עב, ח"ד עמ' לט, ח"ה עמ' סא
יז/כו חזקה רבה או"ח הלכה עח
יז/כו חסדי דוד ח"ה עמ' תתלד
יז/כו כל בו ח"ו עמ' סג
יז/כו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פט
יז/כו לחם אבירים
יז/כו מלאכת שלמה (חכים)
יז/כו מקורות לפסקי הרמב"ם
יז/כו עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) שו"ת אות כ
יז/כו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קעו
יז/כו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' טז
יז/כו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תצז
יז/כו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תעה
יז/כו שברי לוחות עמ' 252 {הגהמ"י}
יז/כו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קכז
יז/כו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תכט {אין חוששים לתערובת של דבר יקר}
יז/כו שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
יז/כו שמחתי באומרים לי עמ' קה-קו, רכ
יז/כו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קסח
יז/כז אבן ישראל (פישר)
יז/כז אבן ציון עמ' תשלא
יז/כז אבני ציון ח"א סי' סה אות ד {ק"ס}, ח"ד עמ' קלג {מל"מ}
יז/כז אברהם יגל
יז/כז אגודות אזוב מדברי דף יד ע"ג {להאכילו איסור דרבנן}
יז/כז אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קכ
יז/כז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' ריא
יז/כז אהל שרה לאה עמ' שצ
יז/כז אומר לציון סי' רעב
יז/כז אור הישר [מפרשים בהל' שבת פ"כ ה"ז ופכ"ד הי"א, לח"מ הל' אבל פ"ג הי"ב, יומא עח ע"ב ונזיר כט ע"א]
יז/כז אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' כז {מל"מ}
יז/כז אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק מד
יז/כז אורות חיים פ' ז אות כו, כט-ל
יז/כז אורח ישר דף ט ע"א
יז/כז אוריתא טז עמ' צט-ק
יז/כז אות היא לעולם ח"א דף קכט ע"ג {מל"מ}
יז/כז אישי יובל עמ' 66
יז/כז אם המלך עמ' כ
יז/כז אמונת יהושע עמ' אלף תרצה
יז/כז אמר יוסף (אלקלעי)
יז/כז אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' ח ד"ה ובזה
יז/כז אמת ליעקב מועד עמ' מט {האכלת איסור דרבנן}
יז/כז ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ה
יז/כז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רי
יז/כז ארץ בנימין עמ' תקא {כ"מ}
יז/כז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רמט
יז/כז אשר למלך
יז/כז באהלה של תורה או"ח סי' נד אות ד
יז/כז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/כז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קלו {מל"מ}
יז/כז בדבר מלך ח"ו עמ' ריג, ריז
יז/כז בדבר מלך חט"ז עמ' שיג
יז/כז בדבר מלך חי"א עמ' ע
יז/כז בזך לבונה עמ' רמ, רמג, רמה, רמז
יז/כז בין השורות עמ' קעא-קעב
יז/כז בית אהרן וישראל גל' לח עמ' צא {מל"מ}, גל' סד עמ' סב-סד, סו-ע, עב, גל' סח עמ' צ {אסור לספות לקטן אפילו לצורך הקטן}
יז/כז בית אהרן וישראל גל' צב עמ' ק {איסור דרבנן}
יז/כז בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' פח {אסור להאכילו בידים איסור דרבנן}
יז/כז בית הלוי ח"א סי' יג עמ' נג, ח"ג סי' נה עמ' קצא
יז/כז בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכז סעיף ז {מל"מ}
יז/כז בית יעקב (מסקין) סי' כז
יז/כז בית ישחק
יז/כז בית מועד (גטיניו) דף מא ע"ב {בית ישחק}
יז/כז בית פנחס (גרהר) ח"א הקדמה עמ' 3
יז/כז בית שערים או"ח סי' נד {מל"מ}
יז/כז בן יהודה סי' כו, קה, קיא
יז/כז בני ישראל (קרלי) סי' כ אות ג
יז/כז ברור הלכה יבמות קיד ע"א ציון א
יז/כז ברור הלכה שבת צ ע"ב ציון א
יז/כז ברכות שמים מכות פ"ג אות רז {מל"מ - בל תשקצו דרבנן}, רט {מל"מ}
יז/כז ברכת השבת עירובין סי' ל {אבי עזרי}
יז/כז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ל אות ח
יז/כז ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קמג
יז/כז ברכת שלמה חו"מ עמ' ר {אור שמח}
יז/כז בשבילי הפסח סי' יח אות ב {מל"מ}
יז/כז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קיח
יז/כז גבורת יצחק חגיגה עמ' ז, פה
יז/כז גבורת יצחק שבועות עמ' רנז-רנח
יז/כז גדולי אריה עמ' יח
יז/כז גדולי שמואל ביצה דף טו, לט {או"ש}
יז/כז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' ו
יז/כז גינת ראובן תרומות עמ' כ
יז/כז גליוני הגר"ש עמ' עא {מל"מ}
יז/כז גן שושנים ח"ב עמ' קח {מד"ס}
יז/כז דברות משה זרעים עמ' תתג, תתד {אבל להאכילו בידים אסור ואפילו דברים שאיסורן מדברי סופרים ומל"מ}
יז/כז דברות משה שבת ח"א סי' ב ענף ח
יז/כז דברי אהרן עמ' מח {מל"מ}
יז/כז דברי חפץ עמ' כט
יז/כז דברי יחזקאל (מישור) עמ' רכב-רכג {מל"מ}, רלא {מל"מ}
יז/כז דברי יחזקאל (תרצה) דף עג ע"ד, עד ע"א {מל"מ}
יז/כז דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קפז
יז/כז דברי שלמה (ברייער) עמ' 193
יז/כז דעת מרדכי ח"א דף סא ע"ד, סב ע"א
יז/כז דעת סופר או"ח סי' לח
יז/כז דרור יקרא עמ' רצג
יז/כז הגיון יצחק דף כב ע"א-ע"ב
יז/כז הגיוני לב (ראשגולין) דף צד ע"ג
יז/כז הרמב"ם כמחנך עמ' 16, 35
יז/כז ויקח אברהם [שמחת יהודה טז ע"ב]
יז/כז זאת ליעקב ויקרא עמ' קנ
יז/כז זית רענן ח"א עמ' פד, פז, צ {מל"מ}
יז/כז זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צה
יז/כז זכרון יהודה (לאש) דף לג ע"א
יז/כז זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' ו
יז/כז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' נב {מל"מ}
יז/כז זכרון ישעיהו דף לח ע"א {שלא לוקים}
יז/כז זכרון ליהודה סי' ב אות יב, טז
יז/כז חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 104-103, 109
יז/כז חי' הגאון אדר"ת עמ' קנט {מל"מ - סיכה}
יז/כז חי' הגרז"ס נשים עמ' לו
יז/כז חי' הרי"ט עמ' קיא-קיב
יז/כז חי' הריצ"ד
יז/כז חי' חתם סופר
יז/כז חי' מהר"ם שיק נדה עמ' סח-סט
יז/כז חי' מהר"ם שיק שבת עמ' תכד
יז/כז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רצג, רצה, נשים ח"א עמ' קנג {מל"מ}
יז/כז חיי אברהם (טייב) דף נט ע"ד
יז/כז חסד יצחק עמ' נד {מל"מ}
יז/כז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יג עמ' לט-מ {לא תאכילם - לאו גמור}
יז/כז חקרי הלכות (שומיאץ) דף נ ע"ד
יז/כז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' תיד, תלא, ח"ב עמ' כה, שכד, יו"ד ח"ד עמ' תקסא
יז/כז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קי, קטז ע"ד
יז/כז טהרת יו"ט ח"כ עמ' רפג
יז/כז טל חיים (טל) ח"ג עמ' תנט
יז/כז יד המלך (פלומבו)
יז/כז ידיו של משה כאן, ודף קטו ע"א {מל"מ}
יז/כז יחוה דעת ח"א עמ' כז, ח"ה עמ' רכו
יז/כז ירחי כלה סוכה ח"א עמ' צח
יז/כז ישועות יעקב מועד עמ' רפא
יז/כז כל בו ח"ו עמ' סד
יז/כז כל נדרי פ' יז הע' ב
יז/כז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשמ {מל"מ}, תשצז {מל"מ}
יז/כז כללי המצוות (תאומים) עמ' קנ
יז/כז כנפי נשרים
יז/כז כרם יהושע (ולרשטיין) דף מג ע"ג {מל"מ - לרש"י מותר להאכילו בידים}
יז/כז כרם ציון שביעית ח"א עמ' קג ע"ב
יז/כז כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיד ע"א
יז/כז כתב סופר יו"ד סי' קסו ד"ה ואיידי {שאין חיוב אלא על הנאת הגרון}
יז/כז כתבי מהר"ם איררה עמ' של, שלב-שלו {מד"ס}
יז/כז לב אליהו (אטינגא) דף כא ע"ג-ע"ד, כב ע"ב-ע"ד {אסור לתת לו בידים איסור דרבנן}
יז/כז לב דוד (פלדמן) עמ' צה {איסור מד"ס}
יז/כז לב מרפא דף ט ע"א
יז/כז לבושי מרדכי או"ח עמ' ק, תעה, לקו"ת עמ' קכו
יז/כז להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' צז, קכו
יז/כז להורות נתן על התורה ח"ב עמ' נו, ח"ג עמ' פה
יז/כז להורות נתן על התורה ח"ג עמ' פה
יז/כז לחם שלמה (ערנרייך) סי' סז
יז/כז למודי ה' (תקמז) דף קד ע"א {אסור להאכיל}
יז/כז לקוטי סופר ח"א דף פא ע"ב {מל"מ - להטעותו}
יז/כז לקוטי שיחות חל"ה עמ' 63
יז/כז לקח טוב (תשפא) כלל ב אות לב{קטן אסור להאכילו בידים אין מלקות}
יז/כז מאיר נתיבים עמ' 388
יז/כז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קנה
יז/כז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף יח ע"א
יז/כז מגילת ספר לאוין דף קסט ע"א
יז/כז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' טז {מל"מ}
יז/כז מוריה גל' צט עמ' מו {מל"מ}, גל' קז עמ' צו
יז/כז מחשבות משה דף מד ע"א-ע"ב
יז/כז מטה אהרן (הלוי) דף קנ ע"א
יז/כז מי באר (אופנהיימר) דף מד ע"ב, מו ע"א
יז/כז מי נדה עמ' תכט {מל"מ}
יז/כז מילי דקדושין עמ' שנה {איסור דרבנן אסור לתת בידים}
יז/כז מלבושי יו"ט ח"א דף יח ע"א
יז/כז מנוחת משה דף קכא ע"ב
יז/כז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מג ע"א
יז/כז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' פג
יז/כז מנחת אלימלך עמ' כה
יז/כז מנחת בצלאל (תשלז) עמ' עה
יז/כז מנחת חינוך ח"א עמ' עו {מל"מ}, פא, פב, צה, קלט, קפב {ארבעתם - מל"מ}, ח"ב עמ' רסב, שמו {מל"מ}, שמז, תלד {מל"מ}, ח"ג עמ' שפה {מל"מ}
יז/כז מנחת יהודה (בוים) דף קכד ע"א {איסור דרבנן} וע"ב {להרגילו} וע"ג {איסור דרבנן} וע"ד {מל"מ}, קכה ע"ב-ע"ד {מל"מ}, קכז ע"א {ד"ס} וע"ג {אסור להרגילו}
יז/כז מנחת מחבת עמ' קנד
יז/כז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יז/כז מרחשת ח"א סי' יב אות א, סי' מד אות ו
יז/כז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' סב אות א {מל"מ - ערלה שלא בזמנה}
יז/כז משמרת חיים ח"ג עמ' קלח
יז/כז משנה הלכות ח"ג סי' כו, ח"ח סי' סא
יז/כז משנה הלכות ח"ז סי' לו דף כט ע"ד {הפרשת קטן}
יז/כז משנה הלכות ח"ח סי' סא
יז/כז משנה הלכות ח"י סי' צו {מל"מ}
יז/כז משנה הלכות כתובות דף פב ע"ג, נדרים דף מו ע"ב
יז/כז משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לט ע"ג, פג {קטן אוכל נבילות}
יז/כז משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ו, כה
יז/כז משנת חיים פסחים ח"ב עמ' רפא
יז/כז משנת יהודה עמ' רפה
יז/כז משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קב
יז/כז משנת יעקב כאן (עמ' רצג-רצח), ומדע עמ' קסב, קסה
יז/כז משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' רפו
יז/כז משפט המלחמה עמ' פה
יז/כז משפטים לישראל עמ' רפא
יז/כז משרת משה (עטייה)
יז/כז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רנג
יז/כז נזר הקדש (קפלן)
יז/כז נטיעות חיים דף ה ע"ב, ז ע"א, יט ע"ג
יז/כז נר דוד ח"ב עמ' פ
יז/כז נר מצוה (ואלק) מצוות דף קטז ע"ב-ע"ד
יז/כז נרות אהרן
יז/כז נתיבות אדם ח"א עמ' מח {אבי עזרי}
יז/כז נתיבות חיים (קארב) ח"ב ליקוטים סי' ג
יז/כז נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שעז {משנה למלך ד"ה גרסינן}
יז/כז נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שלה, שמב {מל"מ}
יז/כז נתיבות שמואל דף כא ע"ג
יז/כז נתן פריו ב"מ עמ' רי
יז/כז ס' סת"ם עמ' רמא
יז/כז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמד
יז/כז סוכה וארבעת המינים עמ' 418
יז/כז סתרי ומגיני (תשכג) עמ' רמח
יז/כז עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רכג-רכז
יז/כז עולת ראיה (וייס) עמ' פז, צג {מל"מ}
יז/כז עטרת ישראל עמ' ש, שסה {מל"מ}
יז/כז עין יהודה עמ' פח {מל"מ - קושיה על הרשב"א מקטן ערל}
יז/כז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קמג {מל"מ}, קעו {מל"מ}
יז/כז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפו ס"ק כ
יז/כז פאר אהרן עמ' פח
יז/כז פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' רד {מל"מ}
יז/כז פרחי כהונה (קצבורג) עמ' מב-מד, מו
יז/כז פרי אברהם פסחים סי' יח אות א {מל"מ}, סי' כא אות א {מל"מ}, סי' נו אות ד, ס אות א-ב, עו אות א {מל"מ}
יז/כז פרי יצחק (תשעו) עמ' נו, סג {מל"מ}
יז/כז פרשת נזיר עמ' קעה
יז/כז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 13
יז/כז צבי תפארת סי' קא
יז/כז ציץ הקודש ח"א דף קב ע"ב {מל"מ}
יז/כז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ריח {מל"מ}
יז/כז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תסד
יז/כז קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' לב {מל"מ}, במדבר עמ' ר, רג {מל"מ}
יז/כז קרית מלך
יז/כז קרן פני משה ח"ב
יז/כז רביד הזהב (אברך) דף נג ע"ב
יז/כז רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"ח מקור 11
יז/כז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרח
יז/כז רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' ב {לספות לקטן שיאכל בלי ברכה}
יז/כז שארית יהודה (בלום) דף נט ע"ג {מל"מ בשם רשב"א - באיסור דרבנן מותר לספות בידיים}, סג ע"ג {מל"מ - "לאותם המוזהרים עליו"}
יז/כז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צב ע"א {מל"מ}
יז/כז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' יט
יז/כז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תנג, ח"ג עמ' רעד {מל"מ}
יז/כז שבט סופר (תשמו) עמ' צז, ק, קה
יז/כז שבי בנימין דף י ע"ג {מל"מ}
יז/כז שו"ע הרב או"ח סי' שמג סעיפים א, ה
יז/כז שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' עז, עט
יז/כז שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קכז
יז/כז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תכד
יז/כז שופריה דיעקב (מערך) דף כט
יז/כז שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' פח
יז/כז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תעח, תרסח
יז/כז שלמי יוסף ר"ה עמ' שפב
יז/כז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תקלו
יז/כז שם דרך ויקרא עמ' תב
יז/כז שם טוב
יז/כז שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שעד, ח"ב עמ' שיג
יז/כז שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות טז
יז/כז שעורי עץ ארז שבת עמ' קיג-קיד, קיז
יז/כז שער המלך ח"א עמ' פב {מל"מ}
יז/כז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 27
יז/כז שערי ציון (כהן, תרצח) דף כח ע"א {ק"ס - לספות בידים} וע"ב {מל"מ}
יז/כז שרידי אש ח"ב עמ' שסד {מ"מ}
יז/כז תועפות ראם (באר) עמ' פז
יז/כז תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קנג {מד"ס}
יז/כז תורה ותעודה עמ' 39, 43
יז/כז תורה לדעת ח"ו עמ' רז
יז/כז תפארת אהרן עמ' קל {מל"מ}
יז/כז תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קנה-קנח
יז/כז תפארת ציון (ריבקין) סי' ב הערה 7 עמ' מה
יז/כז תרומת הגורן ח"א עמ' 216
יז/כז תשובה שלמה חו"מ סי' ח דף עב ע"ד
יז/כז תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רסז
יז/כח אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' ריא
יז/כח אהל שרה לאה עמ' שפז {כדי לחנכו}, שצ, שצב
יז/כח אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק מד {אורה ושמחה}
יז/כח אורות חיים פ' ג אות לב, פ' ז אות ז
יז/כח אורח ישראל סי' כב אות א, יג, הערה א, יד
יז/כח אמונת החינוך (אבינר) עמ' 12
יז/כח אמרי איש עמ' קצו
יז/כח ארחות חיים ח"ב סי' כג אות ה
יז/כח ארץ בנימין עמ' תקא {כ"מ}, תקג {ק"ס}
יז/כח אשר למלך
יז/כח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יז/כח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' נט
יז/כח בדבר מלך ח"ו עמ' ריג
יז/כח בין השורות עמ' קעא-קעב
יז/כח בית אהרן וישראל גל' סד עמ' סב {מצוה על אביו להפרישו}, גל' סח עמ' צה, גל' עא עמ' יח
יז/כח בית המדרש
יז/כח בכורי אברהם דף קא ע"ד
יז/כח בן יהודה סי' קיא
יז/כח ברור הלכה יבמות קיד ע"א ציון א
יז/כח ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' ל אות ח
יז/כח ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קמג
יז/כח גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רלח
יז/כח גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קל
יז/כח גבורת יצחק חגיגה עמ' ז, פה
יז/כח גבורת יצחק שבועות עמ' רנז-רנח {מצוה לגעור בו לחנכו}
יז/כח דבר יהושע על הש"ס עמ' קפה
יז/כח דברות משה שבת ח"א סי' ב ענף א
יז/כח דעת סופר או"ח סי' לט-מא
יז/כח דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תצד
יז/כח האיר ממזרח משלי עמ' שלב {חנוך לנער על פי דרכו}
יז/כח הגיון יצחק דף כ ע"ב
יז/כח הרמב"ם כמחנך עמ' 16, 35
יז/כח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' מב
יז/כח ויגש יצחק עמ' יט, כג
יז/כח זאת ליעקב ויקרא עמ' קנ
יז/כח חזון יחזקאל דמאי פ"ב הי"א
יז/כח חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' ח, יג, קה
יז/כח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רצה, שכא, נשים ח"ב עמ' רמב
יז/כח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שיג
יז/כח חינוך הבנים למצוות עמ' יג
יז/כח חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שפז {מל"מ}, תכג-תכד {מל"מ}, תמב, ח"ב עמ' רעו-רעז
יז/כח יד פשוטה אהבה עמ' קטז
יז/כח ירחי כלה סוכה ח"א עמ' צד
יז/כח כבודה של תורה ח"ג עמ' קמ
יז/כח כי בא מועד עמ' קלז
יז/כח כל בו ח"ו עמ' סד
יז/כח כל נדרי פ' יז הע' ב
יז/כח כרם מנחם סי' כט
יז/כח כרם שלמה (אהרמן) יבמות קיד ע"א
יז/כח כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' נה
יז/כח לבושי מרדכי לקו"ת עמ' קכו
יז/כח להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קיח, ח"ז עמ' קכו, חי"ג עמ' לז, נג
יז/כח להורות נתן מועדים ח"ג עמ' נט
יז/כח לקוטי סופר ח"ב דף מח ע"א
יז/כח לקוטי שיחות חל"ה עמ' 63
יז/כח מאור למלך סוכה עמ' יז
יז/כח מאורי המועדים עמ' קצב {כדי לחנכו בקדושה}
יז/כח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קנה
יז/כח מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' שעח
יז/כח מבוא למשנה תורה עמ' 325
יז/כח מוריה גל' ריט עמ' קי {אין חובת חינוך על ב"ד}
יז/כח מי באר (אופנהיימר) דף מד ע"ב, מו ע"א
יז/כח מכתב לחזקיהו דף צא ע"ד
יז/כח מנוחה וקדושה (זס') עמ' ו
יז/כח מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' נ {מצוה לאב להפרישו}
יז/כח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' פג
יז/כח מנחת חינוך ח"א עמ' קפב, ח"ג עמ' שפה
יז/כח מנחת יהודה (בוים) דף קכג ע"ב {חנוך לנער} וע"ג-ע"ד, קכד ע"א, קכה ע"ב, קכו ע"ג, קכז ע"ד
יז/כח מסורה חי"א עמ' כח
יז/כח מעין חיים ח"א עמ' נג, ח"ד עמ' קצו
יז/כח מקור חסד עמ' שכח
יז/כח מקורות לתולדות החינוך בישראל ח"ו עמ' 267-268 = שו"ת הרשב"א ח"א סי' קכח
יז/כח מרכבת המשנה מהדו"ק [עמש"כ בהל' שבת פי"ח הי"ח]
יז/כח משך חכמה בראשית פי"ח פס' יט
יז/כח משנה הלכות ח"ז סי' צ
יז/כח משנה הלכות ח"י סי' צו {המתנה בין בשר לחלב}
יז/כח משנה הלכות נדרים סי' טז
יז/כח משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ו
יז/כח משנת יעקב כאן (עמ' רצג-רצו), ומדע עמ' קסב, קסה
יז/כח משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' רפח
יז/כח נודע ביהודה השלם או"ח עמ' צט
יז/כח נועם חי"ט עמ' קסב
יז/כח נחלת מים סי' לב אות ג
יז/כח נטיעות חיים דף טו ע"ד
יז/כח נר דוד ח"ב עמ' פ
יז/כח נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שלה, שמג
יז/כח נתן פריו סוכה עמ' רצו
יז/כח סוכת דוד (מן) סוכה סי' ג ס"ק יג, כה
יז/כח עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רכג-רכז
יז/כח עטרת מרדכי (מילר) עמ' ה
יז/כח עלי עשור (זס') עמ' יד
יז/כח פני משה (שלז')
יז/כח פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 68
יז/כח פרי יצחק (תשעו) עמ' שצח, ת
יז/כח פרפרת אליעזר וירא פרק יח פסוק יט
יז/כח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 13
יז/כח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רכג
יז/כח קרית מלך
יז/כח קרן פני משה ח"ב
יז/כח רנת יצחק משלי עמ' צג
יז/כח רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קלה
יז/כח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ריב
יז/כח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תיז, תכו
יז/כח שבט סופר (תשמו) עמ' קה
יז/כח שו"ע הרב או"ח סי' שמג ס"ב, סי' שסב ס' יז, שו"ת סי' מא בסופו
יז/כח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קסה {מצות חינוך רק על האב}
יז/כח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקסג, שני אלפים קפה
יז/כח שו"ת הרשב"א ח"א סי' קכח
יז/כח שו"ת ר' עזריאל הילדסהיימר ח"א חו"מ סי' רכח עמ' שעו
יז/כח שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכא
יז/כח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תעו
יז/כח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תעו
יז/כח שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות טז
יז/כח שעורי עץ ארז שבת עמ' קיד-קטו, קיז
יז/כח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' יז, כז
יז/כח שעלי דעת גל' ז עמ' 182
יז/כח תולדות יצחק (הורוביץ) דף נו ע"ב {אביו מצווה להפרישו}
יז/כח תורה ותעודה עמ' 39
יז/כח תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 100
יז/כח תחומין ח"י עמ' 321
יז/כח תרומת הדשן שו"ת סי' צד
יז/כח תשובה שלמה או"ח סי' ו
יז/כט אחיעזר ח"ג סי' פא אות יד
יז/כט אנצי"ת ע' בל תשקצו הע' 17, 19, 21, 25, 29
יז/כט ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ח
יז/כט ברכות חיים ח"ב עמ' שמד
יז/כט גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ג
יז/כט דברות משה ברכות עמ' קיט {וכן אסרו חכמים לאכול ולשתות בכלים הצואים שנפשו של אדם מתאוננת מהם}
יז/כט דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קצב
יז/כט המוסר והמשפט בישראל פ"ו אות יב
יז/כט ויגש יצחק עמ' יט, כג
יז/כט ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א רטו ע"ב]
יז/כט חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' ה
יז/כט חיי וחמרא דף ט ע"א (עמ' לד במהד' תשסב)
יז/כט חיים ומלך
יז/כט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שסט, ח"ב עמ' רא
יז/כט יד פשוטה אהבה עמ' תתרי
יז/כט כל בו ח"ו עמ' סד
יז/כט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרטו
יז/כט לקוטי שיחות חל"ב עמ' 66-67
יז/כט מבוא למשנה תורה עמ' 342
יז/כט מנחת חינוך ח"א עמ' שצח
יז/כט מצות ראיה עמ' כה
יז/כט מרחשת ח"א סי' כ אות א
יז/כט משא בני קהת
יז/כט משפטי דרבנן עמ' לא
יז/כט פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' נב
יז/כט פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 122
יז/כט צפנת פענח
יז/כט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קכא
יז/כט קרית מלך
יז/כט שולי הגליון עמ' צ
יז/כט שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קלז
יז/כט שם טוב - השלמה
יז/כט שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 143
יז/כט שעלי דעת גל' ג עמ' 53 {מל"מ - בל תשקצו}
יז/כט שערי עזרא (בצרי) עמ' ג
יז/כט תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג
יז/ל אור הישר [מקום שמואל יו"ד סי' קטז, ובתשובותיו סי' צט אות כד]
יז/ל אחיעזר ח"ב סי' ו אות ז
יז/ל ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ח
יז/ל בתי כנסיות דף מב ע"ג
יז/ל דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קצב
יז/ל המוסר והמשפט בישראל פ"ו אות יב
יז/ל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרס
יז/ל יד פשוטה אהבה עמ' תתרי
יז/ל כל בו ח"ו עמ' סד
יז/ל כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתכד
יז/ל מבוא למשנה תורה עמ' 342
יז/ל מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' סב אות א {מכת מרדות}
יז/ל סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' תלח
יז/ל קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קפו
יז/ל קרית מלך
יז/ל שערי עזרא (בצרי) עמ' ג
יז/ל תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג
יז/לא אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק ה ברכת אברהם אות כז
יז/לא באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 29 {משהה נקביו}
יז/לא ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ז
יז/לא דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קצב
יז/לא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שסח
יז/לא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רא-רב
יז/לא יד אברהם מכשירין פתיחה ב אות יד
יז/לא יד פשוטה מדע עמ' רפח
יז/לא כל בו ח"ו עמ' סה
יז/לא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קסט
יז/לא להוגה דעות פ"ד ה"א {משהה נקביו}
יז/לא מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' סב אות א
יז/לא קרית מלך
יז/לא קרן הצבי מצוה עב אות יז
יז/לא רנת יצחק פ' חלק עמ' צ {שישהה נקביו}
יז/לא שו"ע הרב או"ח סי' ג מהדו"ת ס' יא
יז/לא שולי הגליון עמ' צ
יז/לא תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג
יז/לא תשורת שי מהדו"ת סי' קכב
יז/לב אוצרות הרמב"ם
יז/לב ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' לז
יז/לב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' נט
יז/לב דברי ברוך ח"ב מאמר ח אות ט {נקיות הגוף - נקיון הנפש מחמת קדושת הגוף}
יז/לב הר המלך ח"ו עמ' ב-ז
יז/לב הרמב"ם כמחנך עמ' 255
יז/לב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרמו
יז/לב חקרי זמנים ח"ד עמ' תס
יז/לב יד אברהם מכשירין פתיחה ב אות יד
יז/לב כל בו ח"ו עמ' סו
יז/לב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 66 {מביא קדושה}
יז/לב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 51
יז/לב מבוא למשנה תורה עמ' 325
יז/לב ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קעא {מביא קדושה וטהרה כו'}
יז/לב פרי יצחק (תשעו) עמ' נד
יז/לב פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 122
יז/לב שם טוב
יז/לב שעורי עץ ארז שבת עמ' קטו
יז/לב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג
יז/לב תועפת ראם (גטיניו) דף סז ע"ב
יז/לב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' לו-מא

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US