Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

שחיטה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק ידא/282 הלכות שחיטה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ בית יעקב (בירב)
א/רה"פ זבחים שלמים
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ עדות בהוסף
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן הספיר (ספרקה) עמ' יב {צ"פ}
א/א אבני ציון ח"ב סי' לד אות א, סי' לט אות ד, סי' מט אות א, סי' עב אות ג, סי' עה אות ב, ח"ג עמ' קמז, ח"ד עמ' ריד
א/א אור דוד עמ' קצא
א/א אור הישר [פמ"ג יו"ד בפתיחה להל' שחיטה שורש ב, עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' סב, אור הישר חולין לז ע"א]
א/א אור חדש (בלומ') דף לו ע"ד, עט ע"ד, פא ע"א
א/א אור עולם (בלומנפלד) דף יד ע"ב
א/א אור שמח
א/א אורח ישראל סי' ו הערה פט, מילואים לסי' יב ח"א אות ד
א/א אוריתא טז עמ' קיח
א/א אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קפב {מ"ע לשחוט}
א/א אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יח ד"ה דעת, סי' כד ד"ה ולי כל, סוגיות סי' א [ט] ד"ה ולפ"ז, שו"ת ח"ב סי' ד [א] ד"ה ודברי
א/א אמרי יהושע (ברוק) עמ' 102
א/א אמרי יושר חולין כח ע"א {כ"מ}
א/א אמרי שפר (סגל) עמ' קד {שחיטה - מצוה}
א/א ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 372
א/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ריז
א/א ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קט
א/א ארשת צבי עמ' קכח
א/א אש תמיד עמ' קצד
א/א אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' יח, קצה, רג
א/א באר המים עמ' ט
א/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' פח
א/א בארות יצחק (הכהן) עמ' שד
א/א בינת אברהם עמ' רלב
א/א בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קנה, גל' מא עמ' פט, צא, קלג, גל' נ עמ' יט, גל' עח עמ' כו {זביחה היא מצוה}
א/א בית אהרן וישראל גל' פא עמ' קכה
א/א בית יצחק (תשיד) עמ' 131
א/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ריז {מצוה לשחוט}
א/א בכורי אברהם דף פו ע"ב {מ"ע לשחוט}
א/א בכורי חיים ח"ד עמ' סג, קצט-ר
א/א בן אברהם (תשי) עמ' רפה
א/א בן אשר סי' מג אות יא
א/א בן ידיד
א/א בעי חיי יו"ד דף יב ע"ב
א/א בר ריב"א עמ' כד, סח, קצב
א/א ברור הלכה חולין כז ע"א ציון א פרק ב
א/א ברית עולם (ולר) סי' כו אות ד, סי' לא אות א, ז
א/א ברכי יוסף יו"ד סי' יג אות א {אשר יצוד}
א/א בשבילי השחיטה סי' א ס"ק א-ב
א/א בשבילי התלמוד ח"ג חולין ב ע"ב
א/א בתורתו יהגה ח"ב עמ' כח {מצות עשה שישחוט מי שירצה לאכול}
א/א גור אריה (צרמון)
א/א גזע ישי דף קצז ע"ב
א/א גינת ורדים (הלוי) או"ח גן המלך סי' נה
א/א דברות משה גיטין עמ' קעד
א/א דברי אפרים סי' יב {מצוה לשחוט - לענין איסור שאינו זבוח}
א/א דברי יצחק (הרצוג) דף מא ע"ב {המקור לשחיטה בעוף}, מב ע"א {כ"מ}, נה ע"ד, נו ע"א {שחיטה בעוף}
א/א דברי סופר עמ' ט
א/א דברי שמואל (מאדלינגר) דף ו ע"ב {שחיטה בעוף}
א/א דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' קג
א/א דגל יהודה (קמינר) עמ' שנח
א/א דור דורים עמ' שלד
א/א דעת כהן עמ' עז
א/א הון יוסף דף מה
א/א הלכה רבה ח"א עמ' 58
א/א המאיר לארץ [רשב"ש סי' תצא, כרתי ופלתי סי"א]
א/א המדות לחקר ההלכה מדה ב אות לד
א/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תיא
א/א הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קכו
א/א הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קז
א/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רא
א/א הרמב"ם כמחנך עמ' 183
א/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קלב
א/א ויקן יוסף דף סד ע"ב
א/א זכרון יהודה (לאש) דף סד ע"ד, עב ע"א
א/א זכרון יהושע (הלוי) ח"ב עמ' 13
א/א זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 62 {מצות שחיטה}
א/א חזקה רבה יו"ד הלכה ב
א/א חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות ו {כ"מ - ציצית מצוה חיובית}
א/א חי' כתב סופר נזיקין עמ' קסט
א/א חי' משנה פסחים עמ' צח {מ"ע לשחוט}
א/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' נט {כ"מ}, שפ {מנין המצוות}
א/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תג
א/א חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' שה
א/א חיי נפש ח"ג עמ' קנג
א/א חיתו ארץ עמ' 78, 79 {כ"מ}
א/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף א ע"א
א/א טהרת יו"ט ח"ג עמ' ריד
א/א טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' ע
א/א טוב לישראל סי' ב, כג
א/א יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ד אות כד הערה 139 עמ' 74 {שני סימנים כולם}
א/א ישועות יעקב נזיקין עמ' שה, קדשים עמ' קלז {כ"מ}
א/א ישמח אב עמ' כז {מנין המצוות אותיות ד-ה}
א/א כל בו ח"ו עמ' שפא
א/א כלילת יופי דף סה
א/א כנה"ג [מבי"ט ח"א סי' לה]
א/א כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רלו ע"א
א/א כרתי ופלתי סי' א אות א
א/א כתב סופר יו"ד סי' טו ד"ה ואומר {שאפילו דבר שיש לו מתירין אם}, סי' יח ד"ה והנה {אבל אם פגם זה האסור למותר}
א/א כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' לא
א/א לב אריה (בראד) חולין כב ע"א (ד"ה בגמ') {עוף}
א/א לב אריה (בראד, תשסד) עמ' עה
א/א לב דוד (פלדמן) עמ' כו-כז {כ"מ}
א/א לב שלם [כנה"ג יו"ד סי' יג הגה"ט אות א]
א/א לבב דוד
א/א להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' ט ע"א, חי"א עמ' קד
א/א לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יב ס"ק ז
א/א לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ו אות ג עמ' קטו {כ"מ - שחיטה היא מצוה קיומית}
א/א מאורות הדף היומי ח"ח עמ' שיט-שכג {שחיטה היא מצוה}
א/א מזבח חדש דף פ ע"ב
א/א מחנה יוסף (תשעב) הדרת מלך סי' ה אות א
א/א מחשבת הקודש ח"א דף לה ע"ד, מח ע"ב
א/א מיטב הארץ עמ' 571 {מנין המצוות}
א/א מים אדירים דף כ ע"ב
א/א מלבושי יו"ט ח"ב קל וחמור סי' ב
א/א מנוחת אליהו ח"ג עמ' קמב
א/א מנחה חדשה (חן טוב) תשובה ג אות יג
א/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שפג
א/א מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' נשבע לבטל את המצוה
א/א מנפת צוף עמ' 633
א/א מעוז הים (וילנא תרלא) דף ח ע"א {מצוה}
א/א מעיני המים
א/א מענה אליהו עמ' לה
א/א מעשה אברהם דף קעד ע"ב, קעו ע"ב
א/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף יט ע"ב, כד ע"ב
א/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מח ע"א, מט ע"ג, קמז ע"א
א/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קיז, קיט, קנ
א/א מפניני הרב עמ' תיג {כסף משנה}
א/א מצודת בן ציון דף א ע"ג {שחיטת עוף מהתורה}
א/א מקורי הרמב"ם לרש"ש
א/א מרכבת המשנה מהדו"ק
א/א משאת המלך ח"ב סי' רכד {לכתחלה ובדיעבד}
א/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' י עמ' יג
א/א משברי ים אחע"א עמ' רצג
א/א משמרת חיים ח"ב עמ' צ
א/א משנה הלכות ח"ט סי' רל
א/א משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' ה עמ' ו {שחיטה היא מ"ע שלא הזמן גרמא}
א/א משנה הלכות קדושין סי' א עמ' ו {כ"מ}
א/א משנה שכיר יו"ד עמ' לה
א/א משנת חיים זבחים עמ' קצב {כ"מ}, חולין סי' כה עמ' צו, סי' כח עמ' קז, סי' סג עמ' ריב, סי' סד עמ' רטו
א/א משנת חיים שמות עמ' קלט
א/א משנת יעקב כאן, נשים ח"א עמ' ב, זרעים ח"א עמ' קכד-קכה, ח"ב עמ' סז
א/א משנת יעקב נזיקין עמ' נג
א/א משנת ר' אהרן קדשים - בכורות כ ע"א ס"ק ז
א/א משנת ר' אהרן שבת עמ' קמז {כ"מ}
א/א משנת שמחה
א/א משרת משה (נבר)
א/א נוה שלום
א/א נועם ח"ה עמ' קסח
א/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רלט
א/א ניצוצי אש עמ' קכב, תרו
א/א ניר לדוד
א/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף לד ע"ד {מצות שחיטה}
א/א נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קלא
א/א נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' כ עמ' לט
א/א נתיב מצותיך עמ' רעג
א/א נתן פריו חולין עמ' א, עט, צה
א/א נתן פריו סוכה עמ' רס {מנין המצוות}
א/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקג
א/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקפט-תקצ
א/א סופר מהיר ח"ב עמ' פה, קלא
א/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' רד
א/א עבודת משא (מאיר) ח"א
א/א עטרת ישראל עמ' נט
א/א עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שג-שד
א/א עין חיים ח"א עמ' כ, רכז {מ"ע לשחוט}
א/א עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קעז
א/א עץ חיים (גאגין) עמ' 77
א/א פורת יוסף (שלופר) דף מ ע"ד
א/א פחד יצחק (זס') עמ' ס
א/א פי' ר"י ונה עמ' ג
א/א פרשת המלך
א/א פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' מג, תפד
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 9
א/א צבי תפארת סי' יג
א/א צדקת יוסף עמ' שסב-שסג
א/א צידה ברוך פ' אחרי
א/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף מח ע"ג
א/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' א אות ו
א/א צפנת פענח (גם בהשמטות דף נז ע"ב)
א/א קהלות יעקב לקוטים ח"ד סי' א ס"ק י, יומא סי' כא
א/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' ה
א/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' כט, לח
א/א קול בן לוי (תשסג) עמ' קטז
א/א קול דודי (תשף)
א/א קול דודי כריתות סי' תז
א/א קול צופיך עמ' תקג
א/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' טו-טז, יט {המקור לשחיטה בעוף}, קלו, דברים עמ' צ {מי שרוצה לאכול}
א/א קרית מלך
א/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קסז
א/א שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' ג {מצוה לשחוט}
א/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רלו {המצוה}
א/א שארית נתן בנימין עמ' קלו {מ"ע לזבוח}
א/א שבט סופר (תשמו) עמ' סח
א/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' ריט-רכ {שנאמר אשר יצוד}
א/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נג
א/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קטו, קכב-קכג
א/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' מג
א/א שו"ת רשב"ש עמ' שצד
א/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קעד
א/א שיח השדה (פרומר) עמ' סא, קעז
א/א שיח ערב קדשים עמ' תכה
א/א שיח שלמה (קלוגר) עמ' 130
א/א שמועות משה עמ' ד {מנין המצות}
א/א שמחת מרדכי עמ' שנט
א/א שמחת עולם (לגו)
א/א שמע ישראל (וינקלר) סי' לב אות ח דף נט ע"ב {כ"מ}
א/א שנות חיים (קלוגר) עמ' שכג
א/א שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 218
א/א שערי טהר ח"א שער ג סי' טו אות ב, ח"ב שער ד סי' יד אות א, ח"ה שער א סי' טו אות ג
א/א שפת הים (זכריש) סי' עב ס"ק ה
א/א שרידי אש ח"ב עמ' רנו
א/א תבואות שמש דף ה ע"ד
א/א תהלה לדוד (אורט') ח"ג יו"ד סי' קט ס"ק ח עמ' נא, "יד" רעח {כ"מ - שחיטה אינה מצוה}
א/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' א
א/א תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף כ ע"א {מ"ע לשחוט}
א/א תורת האוהל (תשנג) עמ' שלה {מ"ע לשחוט}
א/א תניא רבתי ח"א עמ' 46
א/א תפארת ראובן עמ' קמד
א/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 164
א/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/ב אבני ציון ח"ד עמ' צו
א/ב אור גדול דף קעו ע"ד
א/ב אור הישר [אור הישר חולין לג ע"א, מקום שמואל ליו"ד סי' כז]
א/ב אור חדש (בלומ') דף פ ע"ב-ע"ג, פא ע"א-ע"ב
א/ב אילה שלוחה (קאהם) עמ' 23, 39 {לא תאכלו על הדם}
א/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 143
א/ב אמונת עתיך גל' 103 עמ' 168 {ברכה על שחיטת בכור בעל מום}
א/ב אמרי שפר (סגל) עמ' נח {מפרכסת}
א/ב אמת ליעקב מועד עמ' קז
א/ב אמת ליעקב מקרא עמ' רפה
א/ב אנצי"ת ע' אכילה על הדם הע' 6-5, ע' ברכת המצות הע' 48, 162
א/ב אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' מח
א/ב ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 372
א/ב ארשות החיים עמ' נא, נב
א/ב אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קלב {קודם צאת נפשה}, רז {אחת הן}
א/ב באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 41
א/ב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' ז [פז]
א/ב בארות יצחק (הכהן) עמ' שה
א/ב בינת נבונים דף קכד ע"ב
א/ב בית יעקב (מסקין) סי' לב
א/ב בית יצחק (חבר) דף נא ע"ג {כ"מ}
א/ב בית לוי (גולדברג) דף י ע"א
א/ב בית שערים יו"ד סי' נב
א/ב בר ריב"א עמ' קסא, קסג
א/ב ברור הלכה חולין יג ע"א ציון ז {כר' נתן}
א/ב ברור הלכה חולין לג ע"א ציון ד
א/ב ברור הלכה פסחים ז ע"ב לפני ציון א, ביצה כה ע"א ציון ו, סנהדרין סג ע"א ציון ד
א/ב ברית עולם (ולר) סי' כו אות ד
א/ב ברכת מרדכי ענינים עמ' קעח
א/ב בשבילי הפסח סי' לט אות ד {מפרכסת}
א/ב בשבילי הקודש סי' טז אות א-ב {איסור מפרכסת}
א/ב גור אריה בראשית פ' לז הע' 68, ויקרא פ' יא הע' 25
א/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' צח
א/ב דברות משה חולין עמ' רכא
א/ב דברי יששכר דף מד ע"ד
א/ב הגהות חבר בן חיים
א/ב המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין דף סג]
א/ב המנהיג עמ' ע, תשמא
א/ב העובר בהלכה עמ' 32, 33, 40
א/ב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רא
א/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' כד
א/ב חוף ימים ח"א סי' כו אות ג
א/ב חי' הגרז"ס קדשים עמ' רעה
א/ב חי' משנה פסחים עמ' ש
א/ב חי' ר' אפרים מרדכי
א/ב חמודי צבי ויקרא עמ' קנא
א/ב חמודי צבי ח"ב עמ' שעב
א/ב חמודי צבי מועדים עמ' שיב
א/ב טוב לישראל סי' ד
א/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ז ה"א ס"ק ב
א/ב ימין משה
א/ב יראה ואהבה עמ' רמז
א/ב כל בו ח"ו עמ' שפב
א/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכו
א/ב כרתי ופלתי סי' כז אות א
א/ב כתב סופר יו"ד סי' יז ד"ה ולולי {מצות עשה שישחוט}
א/ב לב מבין
א/ב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ז אות טו
א/ב לבושי מרדכי יו"ד עמ' רע
א/ב להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קי
א/ב לקח טוב (תשפא) כלל יז אות לא {מותר לחתוך אחר שחיטה קודם שתצא נפשה ומולחו ומדיחו יפה יפה ומניחו עד שתמות ואחר כך יאכלנו גם עובד כוכבים דאין להחמיר בבני נח הטפלים יותר מבישראל}
א/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקפא
א/ב מטה אהרן (לוין), דרשת הכניסה - דברי הלכה אות ה
א/ב מלאכת מחשבת עמ' קו
א/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נו
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רנד, ח"ג עמ' קצז
א/ב מקור הברכה (מרגליות) עמ' מח
א/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קנט אות ד {לפני שיצאה נפשה - בלא תעשה}
א/ב משברי ים אחע"א עמ' שלט
א/ב משה ידבר (תשעו) עמ' קצ
א/ב משנה לחם (תשסח) על חולין לג ע"א {לח"מ}
א/ב משנת חיים דברים עמ' רנח, רסא
א/ב משנת יעקב
א/ב משנת שמחה
א/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שכו {לח"מ}
א/ב נחלת שמואל דף לד ע"א
א/ב נטע שעשועים (בוירסקי) דף לג ע"ג {לא תאכלו על הדם, במפרכסת}
א/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף סה ע"ב-ע"ג, סו ע"ג {איסור לאכול מפרכסת}
א/ב ס' התדיר עמ' ש
א/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקפז
א/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רמה, רמח
א/ב סופר מהיר ח"ב עמ' נב
א/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שג
א/ב עין יהודה עמ' עח-עט {אכילה מבהמה לפני שתצא נפשה - מהתורה}
א/ב עקדת משה ח"א עמ' קסא {כ"מ}
א/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' כא, קצ
א/ב פי' ר"י ונה עמ' ו
א/ב פסקי שכל טוב עמ' תו
א/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תעז
א/ב פרשת דרכים (תשנב) עמ' יז
א/ב פרשת דרכים (תשסה) עמ' לד
א/ב פרשת המלך
א/ב פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' תפו
א/ב צבי תפארת סי' יג {לח"מ}
א/ב ציוני מהר"נ (השמטות)
א/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קפו
א/ב קרית מלך
א/ב ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' עט
א/ב ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' קל
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קצד
א/ב שאלת שלום (רבינ') דף ד ע"ב {כ"מ}
א/ב שו"ת ר"י מילר עמ' רכד
א/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קסט
א/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קסה
א/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' יד אות ב
א/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 146
א/ב תבואת יקב (פרידמן) עמ' מט {אסור מהתורה}
א/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ב ס"ק ב, ה-ו
א/ב תורה שלמה חי"ח עמ' 208 {הגהמ"י}
א/ב תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' לה
א/ב תחומין ח"ד עמ' 375 {הגהמ"י - הלכות א"י}
א/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קנג, קנה
א/ב תרומת הדשן שו"ת סי' קעח {הגהמ"י}
א/ג אביר יעקב (אביגדור) הסכמות עמ' 14-15 (בספרות רומיות) {שנאמר אוסף החסיל}
א/ג אדרת המלך עמ' קיז {אסיפה}
א/ג אור הישר [אור הישר חולין קב ע"א]
א/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 144
א/ג אמרי יושר חולין כז ע"ב
א/ג אמרי שפר (סגל) עמ' נז {חגבים}
א/ג אנצי"ת ע' אבר מן החי הע' 24
א/ג ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 372
א/ג אשר למלך
א/ג אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קצא {אסיפתן מתירה}
א/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ג בית אברהם (כץ), קונטרס מנחה בלולה דף קמד ע"ג
א/ג בית מרדכי (סאויצקי) דף ז ע"ד
א/ג ברור הלכה שבת צ ע"ב אחרי ציון ב
א/ג ברית הלוי השלם
א/ג ברכי יוסף יו"ד סי' יג אות ב {אוסף החסיל}
א/ג גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שלו
א/ג גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' ג
א/ג גליוני הגר"ש עמ' עא-עב {מ"מ} [פ' השוחט - צ"ל אלו טריפות דף סו ע"א]
א/ג דעת כהן עמ' לג
א/ג הגהות חבר בן חיים
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שע
א/ג וזאת ליהודה (טאראב) עמ' רט {כ"מ}
א/ג זבחי צדק (דיסקין) עמ' רס {דגים באסיפה}
א/ג זכור לאברהם (אביגדור)
א/ג זרע יצחק (לומברוזו)
א/ג חדשים גם ישנים עמ' 43
א/ג חי' הריצ"ד
א/ג חיים ומלך
א/ג חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 109
א/ג יכין ובועז ח"א סי' סד עמ' 173-174
א/ג יפה ענף על קהלת רבה פרק ז פסוק כג אות ה {חגבים, קושית הרשב"א}
א/ג יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' קנה
א/ג כל בו ח"ו עמ' שפד
א/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקג
א/ג לב שלם [מאורי אש - כתנות אור דף נא ע"א]
א/ג לבב דוד
א/ג לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 498 {מל"מ}
א/ג מי הדעת עוקצין עמ' קצה
א/ג מנחת מרדכי (תשז) עמ' כו {חגבים}
א/ג מעיני המים
א/ג מעיני התורה ח"א עמ' א
א/ג מר קשישא עמ' סח
א/ג משבצות זהב ישעיהו עמ' תשכב
א/ג משנת חיים חולין סי' כה עמ' צז
א/ג משנת שמחה
א/ג משרת משה (נבר)
א/ג ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' ז
א/ג סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף רמב ע"א, רנו ע"ג, ע"ד, רנז ע"א, רנח ע"ג
א/ג פותח יד
א/ג פי' ר"י ונה עמ' ו-טו
א/ג צרור החיים (חייקא)
א/ג קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' טו
א/ג קרית מלך
א/ג ראשית בכורים דף יז
א/ג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שסג {כ"מ}
א/ג שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 5 {מתו במים, כ"מ - אכילתם חיים}
א/ג שו"ת הרדב"ז סי' ד
א/ג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קכד
א/ג שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קטז, קיט-קכ
א/ג שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315
א/ג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' ק
א/ג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' א ס"ק יד, טז
א/ג תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 453
א/ג תורה שלמה בראשית פ"א אות תרפא
א/ג תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 116
א/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' א
א/ג תפארת חיים (שאכעט) כאן, דף צ ע"ב
א/ג תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' כז
א/ד אור הישר [לח"מ הל' בכורות פ"א ה"ג]
א/ד ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 373
א/ד בין השורות עמ' רלה
א/ד בית הלוי ח"ב סי' יא עמ' מ, סי' כד עמ' צד {ראב"ד}
א/ד בית מלך (חב"ד) עמ' 42
א/ד במאבק על ערכה של תורה עמ' 279
א/ד גור אריה (צרמון)
א/ד גליוני הגר"ש עמ' עב {תחלת חיבור זה}
א/ד גן שושנים ח"ב עמ' רכה
א/ד דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [שהוחט - צ"ל השוחט]
א/ד המנהיג עמ' תשלז
א/ד הערות ר"י ליינר
א/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמח
א/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 116
א/ד זאת ליעקב במדבר עמ' רצט
א/ד זאת ליעקב ויקרא עמ' ריא
א/ד זבחי צדק (דיסקין) עמ' שיז {הל"מ של שחיטה}
א/ד זכר יצחק (תשן) עמ' קע
א/ד חי' בר נחמני דף ל ע"א {מי הוא השוחט - למעט גוי}
א/ד חיתו ארץ עמ' 77
א/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' תצח
א/ד כל בו ח"ו עמ' שפה
א/ד כתב משה ח"א סי' טז עמ' סא, סי' יז עמ' סו-סז
א/ד לב שלם [פרי תואר דף יד ע"ב, לא ע"ב]
א/ד מבוא למשנה תורה עמ' 66, 163, 367
א/ד משא בני קהת
א/ד משאת המלך ח"ד סי' תקנט-תקס {באיזה דבר שוחטים}
א/ד משיב נפש (שרהיי) דף מד ע"ב
א/ד משנת חיים בראשית עמ' רפט
א/ד משנת חיים דברים עמ' רמח
א/ד משנת חיים זבחים עמ' קצא, חולין סי' יז עמ' סח, סי' יח עמ' ע, סי' יט עמ' עג, סי' כד עמ' צד
א/ד משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' שמב
א/ד משנת יעקב נזיקין עמ' נג
א/ד נותן טעם לשבח עמ' 41
א/ד עבודת משא (מאיר) ח"א
א/ד עץ חיים (גאגין) עמ' 77, 80-79
א/ד פורת יוסף (שלופר) דף לג ע"ג
א/ד פי' ר"י ונה עמ' טז-יז
א/ד קול גדול ולא יסף עמ' 58
א/ד שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 129
א/ד שערי טהר ח"ב שער ד סי' יד אות א
א/ה אבן האזל קדשים ח"ב דף י ע"ב
א/ה אבקת רוכל (תשעז) עמ' תרמו
א/ה ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 373
א/ה ברור הלכה חולין מג ע"ב ציון ב
א/ה ברור הלכה חולין מג ע"ב ציון ג
א/ה ברור הלכה חולין מד ע"א ציון ב
א/ה בריכת המלך עמ' רס, שט, שיח
א/ה יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ד אות טו הערה 99 עמ' 71 {שיעור תורבץ הוושט בעוף}
א/ה כל בו ח"ו עמ' שפו
א/ה לב אריה (בראד) חולין מד ע"א
א/ה לב שלם [שו"ת המבי"ט ח"א סי' לה]
א/ה מאורי שערים עמ' שכא
א/ה מגד יהודה ח"א סי' קמב אות ג
א/ה מטה אהרן שבועות עמ' רע-רעא {מל"מ}
א/ה משנת יעקב
א/ה פי' ר"י ונה עמ' יח-יט
א/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נד
א/ה שו"ת הרמ"ע השלם עמ' קעט
א/ה שו"ת מהרלב"ח סי' יב
א/ה שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קמ
א/ו אבני ציון ח"ג עמ' רכח, רלד, רלה, ח"ד עמ' קטז
א/ו אבקת רוכל (תשסב) עמ' קנא
א/ו אבקת רוכל (תשעז) עמ' קלו
א/ו אדרת המלך עמ' קיח {נבילה ע"י חתיכת סימנים}
א/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
א/ו אהל משה (לוין) ח"א דף לט ע"א-ע"ב
א/ו אור הישר [מקום שמואל ליו"ד סי' כ]
א/ו ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 373
א/ו אשר לשלמה (אשכנזי)
א/ו ברוך השם סי' ח
א/ו ברור הלכה חולין יט ע"א ציון ב פרק ו {בעוף}
א/ו ברור הלכה חולין מג ע"ב ציון ג
א/ו ברור הלכה חולין מד ע"א ציון ב
א/ו דברי שמואל (ראטה) עמ' רז
א/ו הגהות חבר בן חיים
א/ו הלכות קטנות ח"ב סי' שא
א/ו זכרון יהונתן דף ל
א/ו יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ד אות טו עמ' 71 הערה 99 {שיעור תורבץ הוושט בעוף}, הערה 101 {מ"מ - שיעור תורבץ הוושט בעוף}
א/ו כל בו ח"ו עמ' שפז
א/ו לב אריה (בראד) חולין מד ע"א
א/ו לחם אבירים
א/ו מאורי שערים עמ' שכא
א/ו מגד יהודה ח"א סי' קמד אות ח
א/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נ ע"א
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/ו משנת חיים חולין סי' מב עמ' קמט, קנא
א/ו משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"ג
א/ו משרת משה (נבר)
א/ו ס' הפרדס לרש"י עמ' קלג
א/ו ס' התדיר עמ' שא
א/ו סופר המלך עמ' קע
א/ו פי' ר"י ונה עמ' כ
א/ו צל החכמה דף לב ע"ג
א/ו קרית מלך
א/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נד
א/ו שו"ת ר"י מילר עמ' שלד
א/ו שיחת חולין עמ' קטז, קיט-קכ
א/ו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קמ
א/ו תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 48
א/ו תורת הקדש ח"ג עמ' קמג
א/ז ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 373
א/ז ברור הלכה חולין יח ע"ב ציון א
א/ז ברור הלכה חולין יט ע"א ציון ב פרק ו {בעוף}
א/ז כל בו ח"ו עמ' שפז
א/ז לב שלם [פרי תואר דף ל ע"ב]
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ז פורת יוסף (שלופר) דף מ ע"ד
א/ז פי' ר"י ונה עמ' כא
א/ז ר"י קארו - קובץ עמ' קעז
א/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נד
א/ז שו"ת מהרלב"ח סי' יב
א/ז שיחת חולין עמ' קמד
א/ז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קמ
א/ח אבקת רוכל (תשסב) עמ' קנ
א/ח אבקת רוכל (תשעז) עמ' קלה
א/ח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
א/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 145
א/ח ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 373
א/ח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' ריט
א/ח חזקה רבה יו"ד הלכה קיח
א/ח יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ד אות טז הערה 112 עמ' 72 {מקום מסופק לשחיטה}
א/ח כל בו ח"ו עמ' שפח
א/ח כרתי ופלתי סי' כ אות ב
א/ח לב אריה (בראד) חולין מה ע"א (ד"ה אנסה)
א/ח לב שלם [כנה"ג יו"ד סי' יח הגה"ט אות ג, שו"ת המבי"ט ח"א סי' לה, חוק לישראל (בס' קנאת סופרים) דף יא ע"ד]
א/ח מאורי שערים עמ' שכב
א/ח מעיני המים
א/ח מעיני התורה ח"א עמ' כ
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ח משנת חיים חולין סי' מב עמ' קנא
א/ח פי' ר"י ונה עמ' כב
א/ח פנים חדשות [מהרלב"ח יב]
א/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נד
א/ח שו"ת הרדב"ז סי' קמא
א/ח שו"ת מהרלב"ח סי' יב
א/ח שיחת חולין עמ' קמז
א/ט אגרות משה יו"ד ח"א סי' ז ענף ה
א/ט אוצרות הרמב"ם
א/ט אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק יא
א/ט ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 373-374
א/ט אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' רג {שיחתכו שניהם}
א/ט באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 78 {שני סימנים}
א/ט בית אהרן וישראל גל' סה עמ' קיט {מ"מ}
א/ט ברור הלכה חולין יט ע"ב ציון ד
א/ט ברור הלכה חולין כז ע"א ציון א
א/ט ברור הלכה חולין כח ע"ב ציון ג פרק א {השמיט חיתוך ורידים}
א/ט בשבילי הקודש סי' לא אות ג {שני סימנים}
א/ט גן שושנים ח"ב עמ' רכה
א/ט דברות משה גיטין עמ' קעד
א/ט דברי יציב יו"ד עמ' רמד {שיחתכו שניהן}
א/ט הגהות חבר בן חיים
א/ט הערות ר"י ליינר
א/ט הר המלך ח"ה עמ' פח-צא
א/ט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנ
א/ט הרמב"ם והזוהר
א/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פז
א/ט חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פז
א/ט טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קמד
א/ט טוב לישראל סי' שג {כ"מ}
א/ט יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ד עמ' 74 אות כג הערה 136 {אמצע הצוואר, מן הצדדין}, אות כד הערה 147 {מ"מ - שני סימנים כולם}
א/ט כבוד מלכים (מרגליות) {מ"מ}
א/ט כל בו ח"ו עמ' שפח
א/ט לב אריה (בראד) חולין יט ע"ב, כז ע"א
א/ט לב אריה (בראד, תשסד) עמ' עד, פא, צז
א/ט לבב דוד
א/ט מאיר נתיבים עמ' 298
א/ט מעיני המים
א/ט מעיני התורה ח"א עמ' כז-כח
א/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' רצב {מ"מ - אין הלכה כר"י}
א/ט מרגליות הים סנהדרין כה ע"א אות יא {מ"מ בשם ירושלמי}
א/ט משנה שכיר יו"ד עמ' לז
א/ט משנת חיים דברים עמ' רסא
א/ט משנת חיים חולין סי' כד עמ' צב, צה, סי' כה עמ' קז, סי' לג עמ' קכד
א/ט משנת יעקב
א/ט משנת יעקב עבודה עמ' קסז
א/ט נותן טעם לשבח עמ' 42
א/ט סוכה של מי עמ' ז
א/ט עבודת משא (מאיר) ח"א
א/ט פי' ר"י ונה עמ' כג
א/ט פרי אברהם - ענינים שונים סי' לט אות ז
א/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' יב אות ד
א/ט קרית מלך
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רב
א/ט שאילת יעבץ ח"ב סי' קצז
א/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רמה
א/ט שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לה ע"ב {כ"מ}
א/ט תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' א ס"ק ד-ה
א/ט תורה שלמה בראשית פט"ו אות קיח
א/ט תלפיות ו חוב' א עמ' 413-414
א/ט תשובות ר"י אלחנן עמ' כג
א/י ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 374
א/י ברור הלכה חולין כח ע"ב ציון ז
א/י דברי יששכר דף מח ע"א
א/י דרך המלך (רפפורט)
א/י המנהיג עמ' תשלז
א/י חי' כתב סופר קדשים עמ' סג
א/י טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' כז
א/י כל בו ח"ו עמ' שצ
א/י מפענח צפונות עמ' 100
א/י סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עו אות לה {מ"מ}
א/י פי' ר"י ונה עמ' כג
א/י קרית מלך
א/י שיחת חולין עמ' עו
א/י תורה שלמה בראשית פ"א השמטות לאות תטו (עמ' קעט) {חוט השערה}
א/יא אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ח ד"ה והא דלא
א/יא אמרי זאב דף סה ע"ב {צריך רוב הנראה לעיניים}
א/יא אשר לשלמה (אשכנזי)
א/יא ברור הלכה חולין יט ע"ב ציון ג
א/יא ברור הלכה חולין כח ע"ב ציון ז
א/יא הגהות אליעזר דף ס ע"ב {כ"מ, מגדל עוז}
א/יא המנהיג עמ' תשלז
א/יא טוב לישראל סי' כו {לח"מ}, כז {כ"מ}
א/יא כל בו ח"ו עמ' שצ
א/יא לבב דוד
א/יא משנת חיים דברים עמ' רסו
א/יא פי' ר"י ונה עמ' כד
א/יב אבן ישראל (בוהוש) עמ' צ
א/יב אבני אש (מילר) עמ' שמט
א/יב אבני חפץ ח"א סי' עא
א/יב אגם מים עמ' שטז
א/יב אהל משה (לוין) ח"א דף מז ע"ב {לא בדק}, נד ע"א, סג ע"ד {מ"מ}
א/יב אהל משה (לוין) ח"ב דף מה ע"ג
א/יב אור הישר [עונג יו"ט סי' נו]
א/יב אחיעזר ח"ב סי' ז אות ו
א/יב אילה שלוחה (קאהם) עמ' 22 {נבילה}
א/יב אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ח ד"ה והנה מטעם
א/יב אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' יד אות א-ב
א/יב אנצי"ת ע' בדיקת סימנים הע' 1, 30
א/יב ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 374
א/יב אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' כג, צה {לא בדק בסימנים}
א/יב בית הלוי ח"ב סי' כב עמ' פה
א/יב בית זבול ח"א סי' ה אות ה, סי' ו אות א
א/יב בית יצחק (חבר) דף מו ע"ג {נבילה}
א/יב בית יצחק (תשי"ג) עמ' 80
א/יב בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' ריה
א/יב בית שערים יו"ד סי' נב
א/יב בכורי אברהם דף ל ע"א {ודאי נבילה - לא הולכים אחר רוב התלוי במעשה}
א/יב ברור הלכה חולין ט ע"א ציון ד
א/יב בשבילי התלמוד ח"ג חולין ג ע"ב
א/יב דברי אמת (תשעט) עמ' תמ {אם לא ראה הסימנים לאחר שחיטה אפילו אם השוחט זריז ומהיר הרי זו נבילה ודאית}
א/יב דברי סופרים (סופר) עמ' מז
א/יב דרך המלך (רפפורט)
א/יב דרך ישראל חולין סי' א ס"ק ג, סי' ט ס"ק א {זה נבילה}
א/יב הלכה רבה ח"ג עמ' 110
א/יב המדות לחקר ההלכה מדה ב אות ל
א/יב זבחי ראיה עמ' מא, מו
א/יב זה השער שער ג סי' צו {נבילה}
א/יב זכרון אהרן סי' ו, עמ' יד
א/יב חזון יחזקאל כתובות פ"א ה"ט
א/יב חזקה רבה יו"ד הלכה ד, ח
א/יב חי' בעל שרידי אש עמ' קמז
א/יב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פט
א/יב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פט
א/יב חסדי דוד ח"ו עמ' לח
א/יב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' כח
א/יב כל בו ח"ו עמ' שצא
א/יב כלילת יופי דף לט, סה
א/יב כתב משה ח"א סי' טז עמ' סב-סג
א/יב מאור יהושע סי' כ-כא {לא בדק סימנים אחרי השחיטה - אסורה מדאורייתא}
א/יב מלאכת מחשבת עמ' קסד
א/יב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מח ע"ג
א/יב מנחת יהודה (הירשפלד) עמ' כה {נבילה ודאי}
א/יב משברי ים חזקה עמ' שסג, תנד
א/יב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' צח
א/יב משכנות ידידיה עמ' סא, סג {לא בדק - נבילה - משמע ודאי נבילה}
א/יב משנת חיים דברים עמ' רסו
א/יב משנת חיים ויקרא עמ' שסה
א/יב משנת חיים חולין סי' ח עמ' כז, סי' י עמ' לז
א/יב משנת יעקב
א/יב משפטי עזיאל ח"א עמ' קד
א/יב משרת משה (נבר)
א/יב נאות יעקב (שפירא) סי' טז אות א-ב
א/יב נחמד למראה ח"ד דף קפא ע"ג
א/יב נרות אהרן
א/יב נתן פריו חולין עמ' נה
א/יב ס' הנייר עמ' צח
א/יב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקפט
א/יב עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קיז
א/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שד {צ"פ}
א/יב פורת יוסף (שלופר) דף פ ע"א
א/יב פי' ר"י ונה עמ' כד
א/יב צבי גאון יעקב סי' ה
א/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קלח אות י, אהע"ז סי' מט אות ו
א/יב ראש יוסף (כולל) א עמ' ל
א/יב רב ברכות (רי"ח) עמ' קיז
א/יב שו"ע הרב יו"ד סי' כה ס"ב
א/יב שלמי שמעון (קדשים) עמ' רלז
א/יב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קלו
א/יב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' כה
א/יב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' סא
א/יב שערי זיו ח"ג דף לב ע"ב
א/יב שערי טהר ח"ח דף תכז ע"ג-ע"ד, תכח ע"ב
א/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 19, 269, 360
א/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 35
א/יב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קלא
א/יב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רמה
א/יב שרידי אש ח"ב עמ' מו, ר
א/יב תשובת אריה דף ז ע"א {נבילה}
א/יג אבי עזרי ח"א
א/יג אבני חפץ ח"א סי' עא
א/יג אוהב מישרים עמ' קיג {או"ש}
א/יג אור שמח
א/יג אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"ב סי' ד [א] ד"ה ודברי
א/יג אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' יד אות א-ב
א/יג אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' מה
א/יג באר ראי עמ' שלג
א/יג בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' קטו
א/יג בציר אליעזר ח"א דף יח ע"ב {חזקת שאינה זבוחה}
א/יג ברור הלכה ביצה כה ע"א ציון ח
א/יג גדולי ציון (תשנב) עמ' ו
א/יג גדולי שמואל כתובות דף נא, קידושין דף ד ע"א, ב"ק דף יא, ב"ב דף כג ע"ב, סו ע"א {או"ש}
א/יג גליוני הגר"ש עמ' עב {לח"מ}
א/יג דברות משה שבת ח"ב סי' לג ענף ד
א/יג דברי ירוחם סי' מו
א/יג דעת ותבונה מכשירין עמ' קסד
א/יג יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ד אות א עמ' 64 הערה 5 {בנו׳׳כ חזקת איסור לפני שחיטה}, הערה 7 {כ"מ - ספק בשחיטה וטומאת נבילה}
א/יג יד המלך (לנדא)
א/יג יד ישראל ח"א
א/יג יראה ואהבה עמ' רנ
א/יג כל בו ח"ו עמ' שצא
א/יג לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' ט ס"ק ד
א/יג מי באר (פסח) דף ב ע"ג
א/יג מילי דקדושין עמ' שמו {או"ש}
א/יג מים אדירים דף כ ע"ב
א/יג משכנות ידידיה עמ' סא, סג {בחזקת איסור}
א/יג משנת יעקב
א/יג נועם ח"ו עמ' יג {יד המלך}
א/יג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רסז {או"ש}
א/יג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקפט
א/יג פי' ר"י ונה עמ' כה
א/יג קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/יג קול דודי כריתות סי' תה
א/יג שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שעא
א/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 360
א/יג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שפב, שצ
א/יג תשובות הרי"ד עמ' תקיב
א/יד אור הישר [אור הישר חולין טו ע"ב]
א/יד ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 374
א/יד באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קל
א/יד באר צבי עמ' קד
א/יד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רא
א/יד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' עד אות א-ב
א/יד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קג-קד
א/יד ברור הלכה חולין טז ע"ב ציון ד, חולין יז ע"ב ציון א
א/יד ברור הלכה חולין יז ע"ב אחרי ציון ח
א/יד בשמן רענן ח"ב עמ' רפה
א/יד דבר שמואל (אבוהב) סי' רפב
א/יד הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קצא-קצב {פיה חד - דק או עבה}
א/יד הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' לא
א/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תח
א/יד חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רעח
א/יד כל בו ח"ו עמ' שצא
א/יד כרתי ופלתי סי' יח אות א
א/יד לחם אבירים
א/יד לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 155
א/יד מנחת חינוך ח"א עמ' פט
א/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף סח ע"א
א/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תז, תיב
א/יד מרגליות הים סנהדרין ז ע"ב אות ח {צ"פ}
א/יד משאת המלך ח"ד סי' תקנט-תקס {בסכין}
א/יד משנת חיים חולין סי' יז עמ' סד, סי' יט עמ' עג
א/יד נועם חכ"ד עמ' ט {צ"פ}
א/יד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' עו, עח
א/יד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שי
א/יד עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קי {חגירת צפורן}, ח"ג עמ' קיא
א/יד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שלח {צ"פ}
א/יד ענפי ארז (זי') דף קעט ע"א וע"ד
א/יד שיחת חולין עמ' כ
א/יד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קיט
א/יד תחומין חכ"ב עמ' 522-523
א/טו ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 375
א/טו ברור הלכה חולין יז ע"ב ציון א
א/טו הגהות חבר בן חיים
א/טו חי' כתב סופר
א/טו יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ב אות י הערה 79 עמ' 57 {מסוכסכת באמצע הסכין}
א/טו יפה נוף עמ' צב
א/טו ישועות יעקב נזיקין עמ' טז
א/טו כל בו ח"ו עמ' שצב
א/טו משנת חיים חולין סי' יט עמ' עג
א/טו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' קנה
א/טו פי' ר"י ונה עמ' כה
א/טו שו"ע הרב יו"ד סי' יח קו"א אות ד
א/טז אבן האזל קדשים ח"ב דף י ע"ב
א/טז ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 375
א/טז בית אהרן וישראל גל' יא עמ' עו {אם רק הוליך, כשר}
א/טז ברור הלכה חולין יז ע"ב ציון א
א/טז ברור הלכה חולין יח ע"א אחרי ציון ו {לח"מ - מגל קציר}
א/טז חדושים ובאורים (גרי') חולין סי' ג ס"ק א
א/טז חזקה רבה יו"ד הלכה ח {לח"מ}
א/טז יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ב אות י הערה 79 עמ' 57 {מסוכסכת באמצע הסכין}
א/טז כל בו ח"ו עמ' שצה
א/טז לב אריה (בראד, תשסד) עמ' צט
א/טז לב אריה חולין כז ע"ב
א/טז נטע שעשועים (בוירסקי) דף לז ע"ג
א/טז פי' ר"י ונה עמ' כו
א/יז אהלי חיים עמ' רכה
א/יז ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 375
א/יז ברור הלכה חולין יז ע"ב ציון ז
א/יז כל בו ח"ו עמ' שצה
א/יז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף נה ע"ג, נו ע"א
א/יז מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רסה
א/יז עמודי שלמה ח"ג עמ' רד
א/יז פי' ר"י ונה עמ' כו
א/יז קרית מלך
א/יז שו"ע הרב שו"ת סי' ז
א/יז שו"ת אדה"ז סי' ז
א/יז שיחת חולין עמ' כז
א/יז שם טוב - השלמה
א/יח ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 375
א/יח ברור הלכה חולין יז ע"ב ציון ח
א/יח חזקה רבה יו"ד הלכה ח
א/יח כל בו ח"ו עמ' שצו
א/יח משנת ר' אהרן שבת עמ' צו
א/יח נהרות איתן ח"ב עמ' נח
א/יח פי' ר"י ונה עמ' כז
א/יח שו"ע הרב שו"ת סי' ז
א/יח שיחת חולין עמ' כח
א/יט אבני זכרון (ברזני) עמ' כח
א/יט אור הישר [אור הישר חולין יח ע"א]
א/יט ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 375
א/יט ברור הלכה גיטין כא ע"ב ציון ה
א/יט ברור הלכה חולין טו ע"ב ציון ח {מחובר לקרקע}
א/יט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רפ
א/יט גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' ריד
א/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' לב
א/יט זכר יצחק (תשן) עמ' שב
א/יט חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ג ס"ק ל
א/יט כל בו ח"ו עמ' שצו
א/יט לחם אבירים
א/יט מחנה יהודה (חסמן) עמ' קנז {תלוש ולבסוף חברו}
א/יט מצודת בן ציון דף ס ע"ב-ע"ג {תלוש ולבסוף חיברו}
א/יט מקור ישראל דף קג ע"ד {תלוש ולבסוף חיברו}
א/יט מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קלד אות ז {תלוש ולבסוף חברו - כתלוש}
א/יט משנת חיים בראשית עמ' רפח
א/יט משנת חיים זבחים עמ' קצא
א/יט משנת יעקב
א/יט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' עט
א/יט נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' כג {תלוש ובסוף חברו}
א/יט סופר המלך ח"ב עמ' רכ
א/יט פי' ר"י ונה עמ' כח
א/יט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' צט
א/יט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקפא
א/יט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' צה, צז
א/יט שער המלך ח"א עמ' של
א/יט שערי ישר שער ג פכ"ד אות י
א/יט תבואת יקב (פרידמן) עמ' קנח {תלוש ולבסוף חיברו}
א/יט תשורת שי מהדו"ק סי' ריט
א/כ ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 375
א/כ ברור הלכה חולין טו ע"ב ציון ח {מחובר לקרקע}
א/כ כל בו ח"ו עמ' שצז
א/כ לקוטי חיים עמ' שלח-שלט {מל"מ}
א/כ מאור הקדש נזיר עמ' סד
א/כ מעיני מים מקואות עמ' ת
א/כ משנת חיים בראשית עמ' רפח
א/כ משנת חיים זבחים עמ' קצא
א/כ משנת יעקב
א/כ פי' ר"י ונה עמ' כט
א/כ שם טוב - השלמה
א/כ תחומין חכ"ב עמ' 522
א/כא אור הישר [אור הישר חולין טו ע"ב]
א/כא ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 376
א/כא אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קמ {מחוברת בלחי}
א/כא בית אהרן וישראל גל' ה עמ' עג {שן הקבועה בלחי}
א/כא ברור הלכה חולין יח ע"א ציון ו
א/כא דעת כהן עמ' תיז
א/כא הר המלך ח"ד עמ' רסח-רע
א/כא חסדי דוד ח"ו עמ' יח
א/כא יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ב אות ב הערה 11 עמ' 52 {שחט בשתי שיניים}
א/כא כל בו ח"ו עמ' שצז
א/כא לב שלם [שער המים בחי' חולין דף קיא ע"ד]
א/כא מצודת בן ציון דף ס ע"ד {שן בלחי}
א/כא מצודת דוד (שפרבר) עמ' רצא {צפורן ביד תלושה}
א/כא משאת המלך ח"א סי' כב
א/כא משנת יעקב
א/כא פי' ר"י ונה עמ' ל
א/כא קונטרסי שעורים גיטין שעור י אות ב והערה 1
א/כא שיחת חולין עמ' לג
א/כא שמחת הלוי דף ל ע"ג
א/כב אור הישר [באור הישר חולין ח ע"א הראיתי שיש לגרוס "כשרה"]
א/כב אנצי"ת ע' בית השחיטה הע' 6, 13, 28
א/כב ארחות חיים ח"ב סי' כו אות א עמ' 376
א/כב באר צבי עמ' קד
א/כב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קג-קד
א/כב ברור הלכה חולין ח ע"א ציון א
א/כב גור אריה (צרמון)
א/כב הגהות חבר בן חיים
א/כב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' צח
א/כב חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' לג
א/כב טל אורות (טובול) חולין עמ' כג {מ"מ}
א/כב יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ב אות טו הערה 105 עמ' 60 {ליבן סכין, מרווח רווח}
א/כב ישועות יעקב קדשים עמ' קל
א/כב כל בו ח"ו עמ' שצח
א/כב לב שלם [ר' ברוך אנגיל דף קכח ע"ג]
א/כב לחם אבירים
א/כב מנוחת אשר ח"א דף נז ע"ד, נח ע"א {ליבן סכין}
א/כב מעיני התורה ח"א עמ' כ
א/כב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תטו
א/כב משנת חיים חולין סי' יט עמ' עג
א/כב משרת משה (נבר)
א/כב סופר מהיר ח"ב עמ' קט
א/כב עמוד הימיני (קלינמן) עמ' יב-יג
א/כב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 554
א/כב קרבן אשר עמ' רצ
א/כב קרית מלך
א/כב שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקמג
א/כב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רמז
א/כב שערי תורה (לעוו) חולין עמ' נט
א/כב תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ג ע"א
א/כב תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ב עמ' יא
א/כב תחומין חכ"ב עמ' 528
א/כג אנצי"ת ע' בדיקת סכין הע' 29, 31
א/כג ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 376
א/כג באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' שלא {מ"מ}
א/כג באר צבי עמ' קד
א/כג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קג-קד
א/כג ברור הלכה חולין יז ע"ב ציון ט
א/כג ברור הלכה חולין יז ע"ב ציון י {בדיקה בבשר האצבע}
א/כג ברור הלכה פסחים פד ע"א ציון ג
א/כג דבר שמואל (אבוהב) סי' רפב
א/כג דיני עבודה במשה"ע עמ' 572
א/כג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' ק
א/כג כל בו ח"ו עמ' שצט
א/כג מעיני המים
א/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כג משכן אהרן עמ' נז
א/כג משנת חיים חולין סי' י עמ' לז
א/כג נהרות איתן ח"ב עמ' מה
א/כג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קיא {מרכה"מ}
א/כג עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ח ע"ד
א/כג פי' ר"י ונה עמ' לא
א/כג ציץ אליעזר ח"ב סי' ח אות ג
א/כג שיחת חולין עמ' ל
א/כג שמש ומגן יו"ד סי' יב עמ' קסד {בדיקת סכין בבשרו ובצפורניו}
א/כג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ג ע"א
א/כג תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ב עמ' יא
א/כד אבני אש (מילר) עמ' שמח
א/כד אבני נזר יו"ד סי' א אות א
א/כד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
א/כד אהל משה (לוין) ח"א דף נב ע"ד, נג ע"א
א/כד אהל משה (לוין) ח"ב דף יג ע"ג {ספק נבילה}, מה ע"ד
א/כד אור שמח
א/כד אנצי"ת ע' בדיקת סכין הע' 10-12
א/כד ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 377
א/כד אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קב {סכין פגום}
א/כד בית דוד (מרגרטן) כלל ב פ"ב עמ' יח, כלל ד פ"א עמ' כח, כלל י פ"א עמ' עא
א/כד בית זבול ח"א סי' יג אות ז
א/כד בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רסג
א/כד ברור הלכה חולין ג ע"א ציון ד פרק ג {ראב"ד}
א/כד ברור הלכה חולין י ע"ב ציון ב
א/כד בשבילי הקודש סי' לג אות ט {בדיקת סכין אחרי השחיטה}
א/כד בתים לבדים עמ' קפב-קפג
א/כד גושפנקא דמלכא
א/כד גינת ורדים (תאומים) עמ' רד
א/כד דברי אמת (תשעט) עמ' תמא {השוחט ונמצא הסכין פגומה ה"ז ספק נבילה}
א/כד דברי ירוחם סי' מז
א/כד דברי סופרים (סופר) עמ' פט
א/כד דרך ישראל חולין סי' א ס"ק ג, סי' ט ס"ק א {ספק נבילה}
א/כד הגהות חבר בן חיים
א/כד הלכה רבה ח"ג עמ' 110
א/כד המנהיג עמ' תשמ
א/כד זבחי ראיה עמ' ד, נ
א/כד זכרון יהודה (מונק) דף פב ע"ב {אם לא שבר עצמות}
א/כד חזקה רבה יו"ד הלכה ד, לד עמ' 132, 151, הלכה מג עמ' 195
א/כד חי' בעל שרידי אש עמ' קמז
א/כד חמדת אהרן עמ' רכז
א/כד חסדי דוד ח"ו עמ' ו, לז
א/כד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' צה {כ"מ}
א/כד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קסה ע"א
א/כד טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' כז-כח
א/כד יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ב אות יד הערה 101 עמ' 59 {שחט הרבה ונגע במפרקת ושבר עצמות}
א/כד יחי ראובן (נאוי) עמ' צ
א/כד כל בו ח"ו עמ' תב
א/כד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשמד {ספק נבילה}
א/כד לב אריה (בראד) חולין י ע"א, כז ע"ב
א/כד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' לז, סט
א/כד לב שלם [דמשק אליעזר דף כב ע"א, כנה"ג יו"ד הגהב"י אות כד דף נ ע"ב, נא ע"א, שו"ת הרא"ם סי' צא]
א/כד מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף לד ע"ד, ח"ב דף מח ע"ג, מט ע"א
א/כד מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קעט
א/כד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מא ע"ג
א/כד מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' טז {צריך לבדוק את הסכין אחרי השחיטה}
א/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כד משכנות ידידיה עמ' סא, סג, סה-סו {נמצא פגום - ספק נבילה}
א/כד משמרת חיים ח"ב עמ' ק
א/כד משנה שכיר יו"ד עמ' ט
א/כד משנת חיים חולין סי' י עמ' לז-לח
א/כד משנת ר' אהרן כתובות עמ' קמא
א/כד משרת משה (נבר)
א/כד נהרות איתן ח"ב עמ' לט, קעז
א/כד נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף קג ע"ב-ע"ד {ראב"ד}
א/כד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מז אות א
א/כד ס' הנייר עמ' צו
א/כד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רב
א/כד פי' ר"י ונה עמ' לא-לד
א/כד פרי השדה (דייטש) ח"ב דף קט ע"ד {כ"מ}
א/כד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רי ע"ב
א/כד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 419
א/כד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' א אות א
א/כד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' כז אות ב, סי' עג
א/כד צפנת פענח
א/כד ראש אליהו ח"ב עמ' שס
א/כד ראש יוסף (כולל) א עמ' ל
א/כד רב ברכות (רי"ח) עמ' קטז-קיז
א/כד שבילי דחזקה עמ' כ
א/כד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קסז
א/כד שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רנג
א/כד שנות חיים (קלוגר) עמ' תקט
א/כד שני שבילין, שבילי דחזקה סי' ד עמ' כא
א/כד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תשא
א/כד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 20, 479
א/כד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שכט, שסה
א/כד תבואת יקב (פרידמן) עמ' קכא {סכין רשום}
א/כד תנופת זהב עמ' 75
א/כד תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קה
א/כד תרומת הדשן שו"ת סי' קפד הערה 15, סי' קפז
א/כד תשובות הראב"ד סי' קה
א/כה אהלי חיים עמ' ריד
א/כה אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כ ד"ה אולם
א/כה אנצי"ת ע' אין ספק הע' 19
א/כה ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 377
א/כה ברור הלכה חולין י ע"ב ציון א
א/כה המאיר לארץ [כרתי ופלתי סי' יט] {לח"מ}
א/כה כל בו ח"ו עמ' תג
א/כה משנת יעקב
א/כה משנת ר' אהרן כתובות עמ' קסו
א/כה נתיב מאיר הל' תפלה פ"י ה"ה {סכין בחזקת כשרות}
א/כה עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שלג
א/כה שחר אורך עמ' תעח-תפה
א/כו אבני אש (מילר) עמ' רעט, שיג
א/כו אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכז ענף ח {לח"מ}
א/כו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
א/כו אור הישר [שדה יצחק סי' לא, אור הישר חולין ג ע"ב ודף י ע"ב ודף יז ע"ב]
א/כו אורח ישראל סי' יד אות ג
א/כו אוריין תליתאי (תאומים) סי' כז, קיח {מל"מ}, קלא {מנדים אותו}
א/כו אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' מג ד"ה ובמשנה {מל"מ}
א/כו אנצי"ת ע' בדיקת סכין הע' 52, 56
א/כו אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רסד
א/כו ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 377
א/כו באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' עב, עז, קכט
א/כו ברור הלכה חולין יח ע"א ציון ג
א/כו ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' יד
א/כו בשבילי השחיטה סי' ז ס"ק ו, יג, טו, לט, סי' ח ס"ק טו, סי' יב ס"ק ו
א/כו גליון מהרש"א כתובות מד
א/כו דברי יואל שמות ח"ב עמ' שלד
א/כו דרך המלך (רפפורט)
א/כו השוחט והשחיטה בספרות הרבנות עמ' 27
א/כו חומת אש חולין סי' ט
א/כו חזקה רבה יו"ד הלכה כח, אהע"ז ח"ג עמ' 187 {מל"מ}
א/כו חי' כתב סופר
א/כו חי' עזיאל
א/כו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' יא {מל"מ}, ח"ב עמ' רלה, רעב-רעג
א/כו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף כ {מל"מ}, רכה ע"א
א/כו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' לד
א/כו טוב לישראל סי' מג-מד
א/כו יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ב אות ח הערה 63 עמ' 59 {טריפה הכוונה אסורה}
א/כו יד פשוטה מדע עמ' תפא
א/כו ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קפו {מל"מ}
א/כו כל בו ח"ו עמ' תו
א/כו כרתי ופלתי סי' יח אות א
א/כו כתר כהונה (כץ) עמ' קיא
א/כו לב אריה (בראד) חולין יח ע"א
א/כו לב שלם [כנה"ג יו"ד סי' יח הגה"ט אות כד, שו"ת המבי"ט ח"א סי' לה, שו"ת הרשב"ש סי' רנב, שער המים בחי' חולין דף יד ע"א]
א/כו מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' קד {מל"מ}
א/כו מחנה ישראל (אליהו)
א/כו מטה אהרן הל' יו"ט עמ' נב
א/כו מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קז
א/כו מעדני שמואל עמ' קצז {מל"מ}
א/כו מעיני המים
א/כו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף סח ע"ד
א/כו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תיא
א/כו מצודת בן ציון דף נה ע"ד {מל"מ}
א/כו מרכבת המשנה מהדו"ק
א/כו משיב דבר ח"ב סי' ה
א/כו משנת חיים חולין סי' יט עמ' עג
א/כו משנת יעקב קנין עמ' רב {מל"מ}
א/כו משפט כהן עמ' רלט ע"ב
א/כו משרת משה (נבר)
א/כו נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' ו עמ' יג
א/כו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שיב-שיג
א/כו עטרת מרדכי (וינברג) דף כו ע"ד {מל"מ}
א/כו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שלז-שלט
א/כו עין יצחק ח"א עמ' קמט
א/כו עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשנד
א/כו פרי האדמה ח"א וח"ג וח"ד
א/כו צמח צבי אגרת מא
א/כו צפיחית בדבש דף קכג ע"א, קסג ע"ג
א/כו רשימות לב ב"ב סי' ח אות ג
א/כו שו"ע הרב יו"ד סי' יח סעיפים כה-כז, קו"א אות ט, שו"ת סי' ט
א/כו שו"ת אדה"ז סי' ט
א/כו שו"ת מהרי"ק סי' לג הערה 13 {מל"מ}
א/כו שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' עד
א/כו שו"ת רשב"ש עמ' קפז
א/כו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רמ סעיף ג {מל"מ}
א/כו שער משפט סי' צב ס"ק ח {מל"מ}
א/כו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שלא {ראב"ד}
א/כו שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' רכט {מל"מ}
א/כז ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 378
א/כז ברור הלכה חולין ל ע"ב ציון מ
א/כז חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' מז {לח"מ}
א/כז חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף טו {לח"מ}
א/כז כל בו ח"ו עמ' תו
א/כז לחם אבירים
א/כז נחלת שמואל דף מב ע"ג
א/כח אור הישר [אור הישר חולין יג ע"ב]
א/כח אנצי"ת ע' אבוקה הע' 10, ע' אור הע' 48
א/כח ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 378
א/כח ברור הלכה חולין יג ע"ב ציון ב
א/כח הגהות חבר בן חיים
א/כח זבחי צדק (דיסקין) עמ' שיז
א/כח חסדי דוד ח"ו עמ' טו-טז
א/כח כל בו ח"ו עמ' תו
א/כח לחם אבירים דף סג ע"ב
א/כח ס' הנייר עמ' צה
א/כח שולי הגליון עמ' צ
א/כח תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קיג
א/כט אור הישר [חולין יד ע"א]
א/כט אור יעקב שבת דף לד ע"א
א/כט אות ציון עמ' קסג {בשוגג}
א/כט אמת ליעקב נשים עמ' רמה {חייב מלקות}
א/כט ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 378
א/כט אשר למלך ח"ד, מילואים
א/כט בינת נבונים דף קל ע"ב
א/כט בית זבול ח"א סי' יג אות א, ה
א/כט בית זבול ח"א סי' יג אות א, ה
א/כט בית יצחק (תשיד) עמ' 131
א/כט בית מאיר (תשע) שו"ת סי' ד עמ' כח
א/כט בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ד ס"ק א
א/כט בציר אליעזר ח"ב דף כג ע"ב
א/כט ברור הלכה חולין יד ע"א ציון א
א/כט דבר יהושע (שו"ת) ח"ג חו"מ סי' כג
א/כט דברות אליהו ח"ב עמ' לה-לו
א/כט דיני חוזים במשה"ע עמ' 196
א/כט דעת סופר יו"ד סי' ה
א/כט הגהות חבר בן חיים
א/כט הלכה רבה ח"א עמ' 248
א/כט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרלד
א/כט זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שסב
א/כט חי' הריצ"ד
א/כט חי' חתם סופר
א/כט חמדת ישראל ח"א דף מא ע"ג {כ"מ}
א/כט חשב סופר עמ' רה
א/כט טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רא
א/כט ימין משה
א/כט ישועות יעקב קדשים עמ' קסד
א/כט כבוד הלבנון דף כו ע"ג {לח"מ}
א/כט כל בו ח"ו עמ' תז
א/כט כלילת יופי דף לז
א/כט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שמז
א/כט לבב דוד
א/כט לבושי מרדכי ח"ד עמ' צג
א/כט לקוטי סופר ח"ב דף כה ע"ג
א/כט מטה אהרן (הלוי) דף קצח ע"ג
א/כט מילי דמרדכי
א/כט מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שכ
א/כט מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' קא
א/כט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יב אות ב
א/כט משנת יעקב
א/כט נרות אהרן
א/כט נתיב מאיר
א/כט עולת שמואל (לובצר) ח"א דף מו ע"ד
א/כט פני המלך (שטרן)
א/כט פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' נח {בהמה שנשחטה בשבת}
א/כט פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' א דף א ע"ד
א/כט צרור החיים (יעקב)
א/כט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תכ
א/כט שבילי אשר
א/כט שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מב אות ג
א/כט שער נפתלי דף ח ע"ג


ב/283 הלכות שחיטה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ בית יעקב (בירב)
ב/רה"פ זבחים שלמים
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ עדות בהוסף
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קסז
ב/א אבני זכרון (ברזני) עמ' ל
ב/א אבני ציון ח"א סי' לג אות ט, סי' סה אות ד {שעה"מ}, סי' סז אות ג {שעה"מ}, ח"ג עמ' קכו, ח"ד עמ' קב {שעה"מ}, קט
ב/א אדרת המלך עמ' קיט-קכ
ב/א אהל משה (וינברג) דף א ע"א-ע"ב, ב ע"ג, ג ע"א {חולין שנשב"ע דאורייתא}, קונטרס הלך דבש דף ד ע"ב {חולין שנשחטו בעזרה - דאורייתא}
ב/א אומר לציון סי' קפג
ב/א אור דוד עמ' יז
ב/א אורח ישראל סי' כח אות יב הערה עה (כוכבית) {לח"מ}
ב/א אמונת עתיך גל' 124 עמ' 38
ב/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ו {טעם המלך}
ב/א אמרי סופר עמ' נה-נו
ב/א ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 378
ב/א אשר למלך
ב/א באר שרים ח"א סי' נה אות א
ב/א בדרך המלך עמ' נד
ב/א בית אהרן וישראל גל' ח עמ' כד, כח-כט, גל' נא עמ' יח
ב/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שנז
ב/א בית שמאי (פרידמן) דף לה ע"ב {חולין שנשב"ע דאורייתא}
ב/א בית שערים יו"ד סי' כו
ב/א בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קג {לח"מ}
ב/א גבורת יהודה פסחים סי' יט ס"ק ג
ב/א גבורת יצחק ביכורים עמ' נו
ב/א גינת ורדים (תאומים) עמ' לד {טעם המלך}, עא, קכד, קס {טעם המלך}
ב/א דברי אמת (תשעט) עמ' רסח {שחיטת חולין בעזרה דאורייתא}
ב/א דברי יחזקיהו ח"א עמ' עב (הראשון) {לח"מ}
ב/א דברי יצחק (הרצוג) דף נו ע"א וע"ג {מליקת חולין בעזרה}
ב/א דברי שאול ויקרא עמ' נט {טעם המלך}
ב/א דברי שמואל (מאדלינגר) דף ה ע"ד {חולין שנשב"ע דאורייתא}
ב/א הגהות רימ"א {לח"מ}
ב/א הלכה רבה ח"ב עמ' 72-73
ב/א הר המלך ח"ב עמ' נד-נט
ב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 183
ב/א ויקן יוסף דף יב ע"ב {לח"מ}
ב/א זבח שלמה ח"א עמ' לח-לט
ב/א זכר יצחק (תשן) עמ' קסז
ב/א זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' עג {חולין שנשב"ע דאורייתא}
ב/א חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תמט {כ"מ}
ב/א חזון לימים ח"א עמ' קס
ב/א חי' הגאון אדר"ת עמ' נג {אסור לשחוט חולין בעזרה - לא במנין המצוות}, פד {חולין בעזרה אינו לאו הבא מכלל עשה}
ב/א חי' יפה לב עמ' שמג
ב/א חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' סג, ע
ב/א חסדי דוד ח"ו עמ' נד
ב/א טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' צח
ב/א טוב לישראל סי' מח {לח"מ}
ב/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רטו
ב/א יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תנח {מל"מ}
ב/א יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף ו ע"ד, ז ע"ב {לח"מ}
ב/א יטב פנים ח"ב דף פ {האם חשנב"ע דאורייתא}
ב/א כל בו ח"ו עמ' תז
ב/א כנה"ג [מבי"ט ח"א סי' לה]
ב/א כרם אפרים דף ז
ב/א לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות כ
ב/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רצג
ב/א למודי ה' (תשפא) עמ' סד, שיב {שעה"מ}
ב/א מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף כה ע"א
ב/א מגדל חננאל
ב/א מוריה גל' ריז עמ' פה-פו
ב/א מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שכד
ב/א מנוחת אשר ח"א דף מו ע"ג {לח"מ}
ב/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קלא {איסור חולין בעזרה בלי הקרבה}
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' רעח, ח"ב עמ' תלד
ב/א מעיני המים
ב/א מעלין בקודש גל' ח עמ' 115
ב/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רסא
ב/א מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כ אות ו
ב/א מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שלו
ב/א מרומי גלים עמ' קלט
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/א משברי ים עדל"ת סי' לב ס"ק א עמ' תלב {חנשב"ע דרבנן}
ב/א משנת חיים דברים עמ' רנה
ב/א משנת חיים קדושין עמ' תלח
ב/א משנת יעקב
ב/א משפטים לישראל עמ' רה
ב/א משרת משה (נבר)
ב/א נוה שלום (איזרלסון) עמ' 70
ב/א נוה שלום (שולאל)
ב/א נועם חכ"ג עמ' ט, מב {שעה"מ}
ב/א נחלת שמואל דף נח ע"ב
ב/א ניר לדוד
ב/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמא
ב/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תרלז, תרעז {שעה"מ}
ב/א סדר משנה הל' ע"ז פ"י ה"ד אות א
ב/א ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעג {מ"מ - ק"ו אינו אפילו איסור עשה}
ב/א עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קיז {לח"מ}
ב/א פאר הלבנון ח"א סי' ז אות יג
ב/א פאר הלכה פסחים עמ' רטז
ב/א פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קפג
ב/א פי' ר"י ונה עמ' לה
ב/א פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קלו {חולין שנשחטו בעזרה דרבנן}
ב/א פרי החג דף נט ע"א {לח"מ} וע"ד {חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא}
ב/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קלב, רכג, רצח
ב/א צרור החיים (קליין) דף צב ע"ד
ב/א קדשי יהושע עמ' תקכב, אלף שפו
ב/א קובץ השמיטה עמ' רפג
ב/א קול דודי (תשף)
ב/א קול דודי כריתות סי' מ, קסה, רי, ריב
ב/א קרבן ציון עמ' ריד {שעה"מ}
ב/א קרנות המזבח דף פז ע"ד {לאו הבא מכלל עשה}
ב/א רשימות שעורים פסחים עמ' קעב {לח"מ}
ב/א שדה הארץ ח"ג דף קב ע"ב
ב/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נג
ב/א שו"ת רשב"ש עמ' שצד
ב/א שלמי שמחה ח"ה עמ' קב
ב/א שמחת מלך עמ' 80 {חולין בעזרה}
ב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קעח
ב/א שער המלך ח"א עמ' קעט
ב/א שער יהודה
ב/א שערי מאיר עמ' צח
ב/א שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' נד {שעה"מ}
ב/א שערי תודה ח"א דף פא ע"א
ב/א שרשי הים דף צו ע"א
ב/א תורת האוהל (תשנג) עמ' רטז-ריז {חשב"ע דאורייתא}
ב/א תורת הבמה עמ' שיז
ב/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רג {שעה"מ}
ב/א תפארת נתן עמ' סז-סח
ב/ב אבני השוהם (הורוויץ) דף מ ע"ב {חולין שנשחטו בעזרה}
ב/ב אבני ציון ח"א סי' כד אות ב, ח"ב סי' לח אות א, סי' עה אות ב, ח"ג עמ' קמו, קעז
ב/ב אדרת המלך עמ' קיט-קכ
ב/ב אהל חייא עמ' תרנב
ב/ב אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים עד ע"ב, ח"ב סי' יח, כב
ב/ב אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' נב
ב/ב אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 53, 86 {צ"פ}
ב/ב אחיעזר ח"ב סי' ז אות א, ה
ב/ב איים בים קידושין פ"ב סי' לח אות ד
ב/ב אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כד ד"ה וכן דעת {שעה"מ}
ב/ב אמרי סופר עמ' נה
ב/ב אמרי קודש (קאמארנא) עמ' י {נטרפה - מותרת בהנאה}
ב/ב ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 378
ב/ב אשר למלך
ב/ב בדרך המלך עמ' כו
ב/ב בינת נבונים דף סג ע"א
ב/ב בית אהרן וישראל גל' ח עמ' כד, כח
ב/ב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שנז
ב/ב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' מח {שעה"מ}
ב/ב בית שערים יו"ד סי' כו
ב/ב בני סמיכי
ב/ב בנין הלכה עמ' קנג {רק שוחט}
ב/ב בנין שלמה (רבינ') סי' מה
ב/ב ברור הלכה פסחים כב ע"א ציון א
ב/ב ברית עולם (ולר) סי' לא אות א, ז
ב/ב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' א אות כ
ב/ב דברי יצחק (הרצוג) דף מד ע"ג, מז ע"ד {השוחט טריפה}, נה ע"ג {נוחר חולין בעזרה - מותר בהנאה}
ב/ב דורש לציון (תשנה) עמ' לד
ב/ב דקה מן הדקה דף נ ע"א
ב/ב הון יוסף דף לג
ב/ב הר המלך ח"ב עמ' נד-נט, ח"ה עמ' שפו
ב/ב ויקן יוסף דף עח ע"ד, עט ע"א
ב/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קמ
ב/ב חוקי חיים (גאגין) דף קד ע"א
ב/ב חותמי ברכה תשובה יב אות ב {כ"מ}
ב/ב חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"ד
ב/ב חזון לימים ח"א עמ' קס
ב/ב חי' בר נחמני דף כט ע"א {גוי שוחט בעזרה}
ב/ב חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 131-132 {מל"מ}
ב/ב חי' ר' אפרים מרדכי
ב/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שעט {מותר בהנאה}
ב/ב חמודי צבי שמות עמ' שמב
ב/ב חקל יצחק עה"ת עמ' תלט {שחיטה שאינה ראויה}
ב/ב טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' ריד-רטו
ב/ב כבוד הלבנון דף לה ע"ב {חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא}
ב/ב כל בו ח"ו עמ' תז
ב/ב לב אריה (בראד) חולין פה ע"ב
ב/ב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שכא
ב/ב לבב דוד
ב/ב לי לישועה
ב/ב מגדל עז עמ' תרצד
ב/ב מגן גבורים (או"ח) סי' א ס"ק י (ד ע"ג)
ב/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' שלב {שעה"מ}
ב/ב מטה אפרים ח"ב
ב/ב מנוחת אשר ח"א דף מד ע"ב {חולין שנשב"ע דאורייתא}
ב/ב מנחם שלמה סי' קיז
ב/ב מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' קה
ב/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כט ע"ב
ב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' צה-צז
ב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קכו, קכח {שעה"מ}
ב/ב מעיני המים
ב/ב מצודת בן ציון דף א ע"ג {אסור בהנאה}
ב/ב מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כ אות ו
ב/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שלה-שלו
ב/ב מראה איש ח"א יו"ד עמ' מב
ב/ב מרומי גלים עמ' קלז
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב משא יד ח"א עמ' קצו
ב/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תצ
ב/ב משב יעקב ח"ב
ב/ב משנת יעקב
ב/ב משנת ר' אהרן שבת עמ' קסו, קסט
ב/ב משרת משה (נבר)
ב/ב נטע שעשועים (בוירסקי) דף יח ע"ג
ב/ב נרות אהרן
ב/ב נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' מח עמ' צו
ב/ב עבודת לוי (רוד') דף נח ע"א
ב/ב עבודת משא (מאיר) ח"א
ב/ב עבודת משא (מאיר) ח"א כאן {רמב"ם}, ועמ' רעא {או"ש}
ב/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קפב-קפג
ב/ב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קיג
ב/ב פי' ר"י ונה עמ' לו
ב/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' רס
ב/ב פניני ים סי' כח
ב/ב צרור החיים (חייקא)
ב/ב קדשי יהושע עמ' אלף שפו {רמב"ם}, אלף שפז {שעה"מ}, אלף תפא {שעה"מ}
ב/ב קהלות יעקב חולין סי' יט
ב/ב קובץ השמיטה עמ' רפג
ב/ב קול דודי (תשף)
ב/ב קול דודי כריתות סי' קנח, קנט, קסב, קסו, קסח
ב/ב קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ד ע"ב, ה ע"א {חולין שנשב"ע דאורייתא}
ב/ב קרית מלך
ב/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עט
ב/ב שארית יהודה (בלום) דף פט ע"א
ב/ב שובע שמחות עמ' שנו-שנז
ב/ב שלמי יוסף נזיר עמ' קלז
ב/ב שם דרך פסחים עמ' קיב-קיג, קיט
ב/ב שמלה שניה דף ט ע"ב {נקבר, נוחר}
ב/ב שמן רקח ח"א דף יד ע"ב
ב/ב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סה ד"ה והנה בחולין וד"ה ולפ"ז
ב/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שסב
ב/ב שער המלך ח"א עמ' קעט-קפ, ח"ב עמ' קיב
ב/ב שערי מאיר עמ' צח
ב/ב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' נד {שעה"מ}
ב/ב שרידי אש ח"א עמ' תקנב
ב/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' רטז {בהמה טמאה}
ב/ב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קסו, קעה
ב/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' לא {שעה"מ}
ב/ב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תרכו
ב/ג אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' כט
ב/ג אבני ציון ח"א סי' סט אות ג {או"ש}, ח"ב סי' לח אות א-ב, סי' מג אות ה
ב/ג אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכט ענף א
ב/ג אדרת המלך עמ' קיט-קכ
ב/ג אהל משה (הורוביץ) ח"א זבחים עו ע"ב {מל"מ}
ב/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' נב
ב/ג אוצרות יהושע עמ' תקב
ב/ג אור דוד עמ' טו, כח
ב/ג אור הישר [אור הישר תמורה כג ע"א, לח"מ הל' מאא"ס פ"ח הט"ו והל' נזירות פ"ב הי"ג, כ"מ הל' חמץ פ"א ה"ב]
ב/ג אור חדש (בלומ') דף קכז ע"ד, קכח ע"א {מל"מ}
ב/ג אור יעקב פסחים דף סט ע"ב, עא ע"א
ב/ג אור שמח
ב/ג אור תורה (בלומ') דף יט ע"ג, כ ע"ב {מל"מ}
ב/ג אורח ישראל סי' כח אות יב, והערה עה (כוכבית)
ב/ג אורח צדקה עמ' ריח, רכ-רכא
ב/ג אמונת עתיך גל' 103 עמ' 164
ב/ג אמרי זאב דף לה ע"א {מל"מ}
ב/ג אמרי מנחם עמ' רל {כ"מ}
ב/ג אמרי סופר עמ' נו
ב/ג ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 378
ב/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנה {כ"מ}, ריז
ב/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סה
ב/ג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' כח אות ו {מל"מ}
ב/ג בדבר מלך חט"ו עמ' קעח {וכל השוחט חולין בעזרה מכין אותו מכות מרדות}
ב/ג בדרך המלך עמ' נד
ב/ג בזך לבונה עמ' מו
ב/ג בית אהרן וישראל גל' ח עמ' כד, כז-כט
ב/ג בית הלוי ח"א סי' כ עמ' פט, סי' לב עמ' קלט-קמ
ב/ג בית זבול ח"א סי' יב אות ה {כ"מ - חולין בעזרה דאורייתא}
ב/ג בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שנט, שסב
ב/ג בית יצחק (חבר) דף נד ע"א
ב/ג בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' שפד
ב/ג בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' מט, עד-עה {מל"מ}, ח"ב עמ' י, יז {מל"מ}
ב/ג בית שערים יו"ד בהקדמה
ב/ג בן אשר סי' מה הערה ה {או"ש}
ב/ג בני שמואל דף נט ע"ג
ב/ג בנין הלכה עמ' קנג {מל"מ - קדשי בה"ב}
ב/ג בציר אליעזר ח"ב דף כא ע"ג {חולין שנשב"ע דרבנן}
ב/ג ברור הלכה ב"ק ע ע"א ציון נ (נדפס בדף עב)
ב/ג ברור הלכה פסחים כב ע"א ציון א, ברורי הראי"ה ז ע"א ציון א
ב/ג ברית עולם (ולר) סי' לא אות א, ז
ב/ג ברכות חיים ח"ב עמ' כד {כ"מ}
ב/ג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסז {לוקה}
ב/ג בתי כנסיות קו"א סי' רב ס"ד {מל"מ}
ב/ג גבורת יהודה פסחים סי' יט ס"ק ב
ב/ג גבורת יצחק ביכורים עמ' נה, נז
ב/ג גדולי ציון (תשנב) עמ' רפג {חולין בעזרה לאו דאורייתא}
ב/ג גן נעול ח"א דף לט ע"ג {מל"מ}
ב/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' סז, רלו
ב/ג דביר הקודש זבחים עמ' רלב
ב/ג דברי אברהם (מנדלזון) סי' נו
ב/ג דברי אברהם (מנדלסון) דף כו ע"א {חולין שנשב"ע דאורייתא}
ב/ג דברי אמת (תשעט) עמ' תמא {חולין שנשחטו בעזרה דרבנן}
ב/ג דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כו
ב/ג דברי יצחק (הרצוג) דף מב ע"א-ע"ד {מל"מ}, מג ע"ב {מל"מ}, מד ע"ב {מכת מרדות}, מה ע"א {מל"מ}, מז ע"ג, מט ע"ד {האם חשנב"ע דאורייתא}
ב/ג דברי יציב חו"מ עמ' רפא
ב/ג דורש לציון (תקצד) דרוש ד בהגהה
ב/ג דורש לציון (תשנה) עמ' כח
ב/ג דקה מן הדקה דף מט ע"ד {כ"מ}
ב/ג הגהות חבר בן חיים
ב/ג הון יוסף דף לג, מב {מל"מ}, נה
ב/ג הוראת שעה פ"ח
ב/ג הורה גבר (תקסב) דף טז ע"ד
ב/ג הורה גבר (תשסג) עמ' סד {מל"מ}
ב/ג הלכה רבה ח"ב עמ' 72-71, 75
ב/ג הלכות עולם (קאראסיק) חולין נח ע"ד {מל"מ - מדרבנן}
ב/ג העמק דבר במדבר פי"ז פסוק כד
ב/ג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קכט, רמט
ב/ג הר המלך ח"ב עמ' נד-נט, ח"ה עמ' שפו
ב/ג הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' צג, קסד
ב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תשיא
ב/ג ויטע אשל תמורה ח"א עמ' תיז
ב/ג זבח שלמה ח"א עמ' לז
ב/ג זכר יצחק (תשח) עמ' קנא
ב/ג זכר יצחק (תשן) עמ' קסז, קעא
ב/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קמ
ב/ג זכרון סופרים {כ"מ - וי"ל דלעולם אימא לך וכו'} [עיין לחם משנה פ"ח ממאכלות אסורות הלכה טו]
ב/ג חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רצב
ב/ג חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכג, תמח {מל"מ}, תמט
ב/ג חזון לימים ח"א עמ' קס
ב/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' נג, צג {חולין בעזרה דרבנן}
ב/ג חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' עו עמ' קצ
ב/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תפו {דרבנן}
ב/ג חי' הרי"ט עמ' קמג
ב/ג חי' חתם סופר
ב/ג חי' יפה לב עמ' רצד-רצה
ב/ג חי' כתב סופר
ב/ג חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קצז, רפ
ב/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שעב
ב/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רמג, שעח
ב/ג חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פ {כ"מ}
ב/ג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רמה
ב/ג חלק יעקב (אביגדור), מכתבי תהלה עמ' 46-45
ב/ג חמודי צבי מועדים עמ' תנ {כ"מ - חולין שנשב"ע דאורייתא}
ב/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פה עמ' רעט {מל"מ}
ב/ג חקרי לב (לווינבוק) דף לג ע"ב {מ"מ}
ב/ג טהור רעיונים דף כד ע"ג
ב/ג טוב לישראל סי' מח {כ"מ}
ב/ג יד הלוי (פלוונא) דף נח ע"ד {חולין שנב"ע מדרבנן}
ב/ג יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לז ע"א {מל"מ}
ב/ג ידיו של משה
ב/ג יחי ראובן (נאוי) עמ' מא
ב/ג ים התלמוד (עדיל) עמ' קטו
ב/ג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תנב
ב/ג ישועת משה עמ' קצז
ב/ג כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ב/ג כוכב מיעקב, שקלים פ"ח ה"ד
ב/ג כל בו ח"ו עמ' תח
ב/ג כלילת יופי דף נה
ב/ג כתב סופר יו"ד סי' טו ד"ה הנה {מצות עשה שישחוט}, סי' קיא ד"ה ואחרון {ונשבע שלא יאכל בשר שלשים יום}, ד"ה ומה שכתב
ב/ג כתר המלך
ב/ג כתר תורה (תשסז) עמ' עז {מל"מ}
ב/ג לב שלם [מגן שאול סי' לז דף נד]
ב/ג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות כ
ב/ג להורות נתן מועדים ח"א עמ' מ
ב/ג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קנט {מל"מ - דבר שאינו קרב}
ב/ג להורות נתן מועדים ח"ד עמ' תסט
ב/ג לי לישועה
ב/ג מאיר עיני חכמים ח"א דף קיז ע"א, מהדו"ת ח"ב דף כז ע"ד {מל"מ}
ב/ג מגן גבורים (או"ח) סי' י ס"ק י
ב/ג מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ב, פ"ה אות מא או"ק ג {מל"מ}
ב/ג מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ש
ב/ג מוריה גל' צז עמ' עט {מכת מרדות}, גל' ריז עמ' פה-פו
ב/ג מותיב ומפרק עמ' קמו {חשנב"ע דרבנן}
ב/ג מחשבת הקודש ח"ב דף יז ע"ג
ב/ג מטה אשר דף צד ע"ד {כ"מ}
ב/ג מי נדה - שירי טהרה עמ' עח {כ"מ}
ב/ג מים שאובים עמ' תקיז
ב/ג מנחה טהורה דף מא ע"ב, קג ע"ג {מל"מ}
ב/ג מנחם שלמה סי' קז, שב
ב/ג מנחת אהרן (תשפ) כלל ט אות י
ב/ג מנחת חינוך ח"א עמ' עז, שנד, שפט, רנא {מל"מ}
ב/ג מנחת יהודה (בוים) דף מב ע"א {כ"מ - חשנב"ע מדאורייתא}
ב/ג מנחת מאיר דף לג ע"ד {מל"מ}
ב/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קכט {כ"מ}
ב/ג מנחת עני (תקמז) דף יג ע"ג {מל"מ - פדאו}, כא ע"ד {מל"מ - הכנסת בהמה חיה}, ל ע"ג {מל"מ}
ב/ג מעין החכמה עמ' עא {כ"מ - דאורייתא}, רעא
ב/ג מעלין בקודש גל' ח עמ' 115, 116, 118
ב/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נט ע"א
ב/ג מצודת בן ציון דף א ע"א-ע"ב, ב ע"א {חולין שנב"ע דאורייתא}
ב/ג מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט אות ח, סי' כ אות ו
ב/ג מקדש דוד קדשים סי' ח ס"ק א במנחת מרדכי
ב/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רכח
ב/ג מרחשת ח"א סי' ט אות ג
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג מרפא לשון (ארדיט) דף כב ע"ב {מל"מ}
ב/ג משב יעקב ח"ב עמ' נג
ב/ג משכן בצלאל ח"א סי' יא
ב/ג משנת חיים ערכין עמ' רצד, שנח, שנט
ב/ג משנת חיים קדושין עמ' תלב
ב/ג משנת יעקב
ב/ג משנת משה קידושין עמ' רמח
ב/ג משנת ר' אהרן שבת עמ' קסה
ב/ג משפטי דרבנן עמ' מ
ב/ג משפטים לישראל עמ' רה, שג
ב/ג נועם ח"ז עמ' קיב {כ"מ}
ב/ג נועם שיח ח"א עמ' כט
ב/ג נזר הקדש (רזין) מנחות דף עח ע"ג {מל"מ}
ב/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קנ
ב/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף יח ע"א {חולין שנשב"ע דרבנן}
ב/ג נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' קג עמ' קע
ב/ג נתן פריו נדרים עמ' טו
ב/ג נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמב
ב/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שכד
ב/ג ספרי דבי רב ח"א עמ' קפט {לאו דאורייתא}
ב/ג עבודת משא (מאיר) ח"א
ב/ג עונג שבת סי' טז
ב/ג עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' כו
ב/ג עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' סג
ב/ג עטרת ישועה (תשלו) עמ' קי {מל"מ}
ב/ג עמק הלכה (הורוביץ) עמ' מג-מד, קטז-קיז, רעא, רצט-ש
ב/ג ענפי ארז (זי') דף נז ע"א
ב/ג עצי ארזים סי' כח ס"ק סו
ב/ג עצמות יוסף קידושין דף נז (עמ' רכ)
ב/ג עקבי ברכה עמ' קכד
ב/ג פאר הלבנון ח"א סי' ז אות יג
ב/ג פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קפג
ב/ג פי אריה דף יז ע"ב
ב/ג פי' ר"י ונה עמ' לו
ב/ג פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' מד
ב/ג פרנס לדורו עמ' 202
ב/ג צבי תפארת סי' עג {מל"מ}
ב/ג קדשי יהושע עמ' אלף שפד {כ"מ}, אלף שפה {מל"מ}, אלף תנג {מ"מ}, אלף תנו {כ"מ}
ב/ג קול בן לוי (תשסג) עמ' קטז
ב/ג קול דודי (תשף)
ב/ג קול דודי כריתות סי' קסה
ב/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קט {מל"מ}
ב/ג קונטרסי שעורים ב"ב דף קד
ב/ג קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קלב {מ"מ - חשנב"ע לאו דאורייתא}, במדבר עמ' כב {מל"מ}, דברים עמ' קכח {מל"מ}
ב/ג קרבן ציון עמ' שלג {מל"מ}
ב/ג קרבן שמואל דף לח ע"ב
ב/ג ראשית בכורים דף נג ע"א {מדרבנן}
ב/ג שארית כלב עמ' כ {דרבנן}
ב/ג שבט סופר (תשמו) עמ' לד {מ"מ}
ב/ג שדה הארץ ח"ג דף קא ע"ד {חולין שנשחטו בעזרה - דברי קבלה}
ב/ג שולי הגליון עמ' צא
ב/ג שופריה דיעקב (מערך) דף כו
ב/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קכח
ב/ג שלמי שמחה ח"ה עמ' קא-קב
ב/ג שם דרך פסחים עמ' קיב-קיג, קיט
ב/ג שם יוסף (אליקים)
ב/ג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קיז
ב/ג שמחת החג דף לז ע"ד {לאו דאו'}
ב/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תלה, תלח
ב/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שכט, שסא, שסג
ב/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקב, תקי {מל"מ}
ב/ג שער המלך ח"א עמ' קעט-קפב, רמב, טעם המלך ח"א עמ' קנג
ב/ג שערי מאיר עמ' צח
ב/ג שערי ציון (כהן, תרצח) דף כא ע"א {מכת מרדות}, ס ע"ד {מל"מ}
ב/ג שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' רמז {מל"מ}
ב/ג שערי תודה ח"א דף פא ע"א {מל"מ}
ב/ג שעת הכושר דף קיח ע"א {כ"מ} וע"ג {מל"מ}
ב/ג שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסב ע"ג
ב/ג תורה תמימה ויקרא פ' ג אות יג
ב/ג תורת נתן עמ' 46-45 {מל"מ}
ב/ג תנופת זהב עמ' 305
ב/ג תשובה שלמה חו"מ סי' ז דף עא ע"א
ב/ג תשובה שלמה יו"ד סי' ל דף נד ע"א {פירות לא נשרפים}
ב/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' 1 {חולין שנשחטו בעזרה מדרבנן}
ב/ג תשורת שי מהדו"ק סי' שעח
ב/ד אבני זכרון (פפר) ח"ב, אבנים שלמות סי' כט
ב/ד אבני ציון ח"ב סי' לח אות ד
ב/ד ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 378
ב/ד בית זבול ח"א סי' יב אות ה
ב/ד בית שערים יו"ד סי' כז
ב/ד ויקח אברהם [חוקי חיים קד ע"א]
ב/ד זכר יצחק (תשח) עמ' קנו
ב/ד זכר יצחק (תשן) עמ' קעא
ב/ד חוקי חיים (גאגין) סי' מז דף קד ע"א
ב/ד חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 131
ב/ד חנוכת הבית עמ' סד-סה
ב/ד כל בו ח"ו עמ' תח
ב/ד מהרי"ט אלגזי פ"א אות ב או"ק ו
ב/ד מלחמות יהודה דף קכ ע"ד
ב/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצ ע"ג
ב/ד מראה אש ח"ב עמ' סט {צ"פ}
ב/ד משנת חיים ערכין עמ' רצד, שנח, שנט
ב/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' קו-קז
ב/ד עבודת משא (מאיר) ח"א
ב/ד ענפי ארז (זי') דף קצה ע"א {צ"פ}, רלח ע"ג {צ"פ}
ב/ד פי' ר"י ונה עמ' לו
ב/ד קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עב
ב/ד שאילת יעקב (פרגר) ח"ב סי' עג
ב/ד שו"ת רשב"ש עמ' שצג
ב/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שנא
ב/ה ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 378
ב/ה ברור הלכה חולין מא ע"א ציון י, ל
ב/ה ברור הלכה חולין מא ע"ב ציון ד
ב/ה ברכי יוסף יו"ד סי' יב אות ב {לכלי מלא מים}
ב/ה הגהות חבר בן חיים
ב/ה חי' מהרא"ל (צינץ) יו"ד סי' יב {שחיטתו כשרה בדיעבד}
ב/ה יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ג אות יז הערה 29 עמ' 63 {כלי מים צלולים}
ב/ה כל בו ח"ו עמ' תח {מלא מים}
ב/ה מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקלא {כל אדם חייב להישמר שלא יחשדו בו}
ב/ה פי' ר"י ונה עמ' לז
ב/ה קרית מלך
ב/ה תפארת יעקב חולין מא ע"א ד"ה במשנה {שחיטתו כשרה}, ד"ה והרמב"ם {לכלי מלא מים}, מא ע"ב ד"ה לתוך {לכלי מלא מים}
ב/ו אוצרות יהושע עמ' קסח {אסור לאכול - קושיה מבגדים צבועים בתפלה}
ב/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 145
ב/ו אמונת עתיך גל' 123 עמ' 134
ב/ו ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 378
ב/ו ברור הלכה חולין מא ע"א ציון י, ל
ב/ו ברור הלכה חולין מא ע"ב ציון ד
ב/ו ברור הלכה מגילה כד ע"ב ציון י {אסור לאכול - קושיה מבגדים צבועים בתפלה}
ב/ו ברור הלכה שבת קמו ע"ב ציון מ בסופו {בצנעה}
ב/ו ברכי יוסף יו"ד סי' יב אות א {בגומא}
ב/ו דברי ירמיהו הל' תפלה פ"י ה"ה {אסור לאכול - קושיה מבגדים צבועים בתפלה}
ב/ו דמשק אליעזר חולין מא ע"א סי' יח אות ו {לתוך גומא עם מים}, יא {אסור לאכול}
ב/ו דעת כהן עמ' רפט {אסור לאכול - קושיה מבגדים צבועים בתפלה}
ב/ו חדשים גם ישנים עמ' 70
ב/ו חסדי דוד על תוספתא חולין פ"ב (ח"ו עמ' נח-נט) {אסור לאכול - לא רק בגומא}
ב/ו טורי אבן המפואר עמ' רכב
ב/ו טורי אבן מגילה כד ע"ב (ד"ה אף וד"ה מ"ט) {אסור לאכול - קושיה מבגדים צבועים בתפלה}
ב/ו כל בו ח"ו עמ' תט {מלא מים}
ב/ו כנה"ג יו"ד סי' יא הגה"ט אות ט {אסור לאכול}
ב/ו לחם אבירים {אסור לאכול גם ממה שישחט אח"כ}
ב/ו מעשי למלך הל' ביאת מקדש פ"ט הי"ג (ח"א דף שיב ע"ב) {אסור לאכול - קושיה מבגדים צבועים בתפלה ומכהן ששחט לע"ז}
ב/ו נתיב מאיר הל' תפלה פ"י ה"ה {אסור לאכול - קושיה מבגדים צבועים בתפלה}
ב/ו פי' ר"י ונה עמ' לז
ב/ו פני משה (שלז')
ב/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' יט {אסור לאכול - אין חזקת כשרות}, כרך ב עמ' שנו {אסור לאכול - קושיה מבגדים צבועים בתפלה}
ב/ו תפארת יעקב חולין מא ע"א ד"ה במשנה {אסור לאכול}, ע"ב ד"ה ומעתה {אסור באכילה רק בשוחט לגומא בשוק}
ב/ז ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 379
ב/ז בשבילי השחיטה סי' טו ס"ק ח, טו, כא, סי' טז ס"ק ג
ב/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קצ-קצא
ב/ז הר המלך ח"ה עמ' שפז
ב/ז חזון יחזקאל חולין פ"ה ה"א
ב/ז חי' חתם סופר
ב/ז חסדי דוד ח"ז עמ' כא
ב/ז כל בו ח"ו עמ' תיא
ב/ז כתב סופר יו"ד דף ט ע"ג
ב/ז כתב סופר יו"ד סי' יג ד"ה ואפשר {האוכל כזית מבשר חולין שנשחטו}, ד"ה גלילות {ואסור לאכול מן השחוטה כו' ומניחו}
ב/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' קנ, לקוטי תשובות עמ' ס
ב/ז מנחת שלמה (לוין) עמ' עא {סכין מלמטה}
ב/ז ס' התדיר עמ' שא
ב/ז עבודת לוי (רוד') דף נז ע"ב
ב/ח ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 379
ב/ח ברור הלכה חולין טז ע"ב ציון ב
ב/ח בשבילי השחיטה סי' טו ס"ק ט, כא, כה
ב/ח גליוני הגר"ש עמ' עב {מ"מ}
ב/ח הגהות חבר בן חיים
ב/ח חסדי דוד ח"ז עמ' כא
ב/ח כל בו ח"ו עמ' תיא
ב/ח לחם אבירים דף סג ע"ג
ב/ח מנחת יצחק (וייס) שו"ת - לקוטי תשובות עמ' ס {לח"מ}
ב/ח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' קנב
ב/ח ס' התדיר עמ' שא
ב/ח פי' ר"י ונה עמ' לח
ב/ט אבני זכרון (ברזני) עמ' לא
ב/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 145
ב/ט ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 379-380
ב/ט ברור הלכה חולין כז ע"א אחרי ציון ג {התיז את הראש}
ב/ט ברור הלכה חולין כט ע"א ציון ו
ב/ט ברור הלכה חולין ל ע"ב ציון י
ב/ט בשבילי השחיטה סי' טו ס"ק טו-טז
ב/ט דרך ישראל חולין סי' ז ס"ק ד
ב/ט השיב משה (תשעה) סי' כג אות ג, ו, עמ' כב, כח
ב/ט זכרון שלמה (קליין) עמ' קנב
ב/ט חזו"א יו"ד סי' ג ס"ק ט-י
ב/ט חסדי דוד ח"ז עמ' כא
ב/ט טוב לישראל סי' נג {מרכה"מ}
ב/ט כל בו ח"ו עמ' תיג
ב/ט כתב סופר יו"ד סי' יג ד"ה ובמשנה {מל"מ - כיצד שוחטין כו'}, ד"ה גלילות {כיצד שוחטין כו' ומוליך הסכין}
ב/ט לב אריה (בראד) חולין ל ע"ב
ב/ט לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קח {לח"מ}
ב/ט לב שלם [שו"ת המבי"ט סי' לה, שער המים בחי' חולין דף לב ע"ב]
ב/ט לחם אבירים
ב/ט מעיני המים
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ט משנת חיים חולין סי' לו עמ' קלא
ב/ט נחלת שמואל דף מג ע"ד
ב/ט ס' התדיר עמ' שא
ב/ט פי' ר"י ונה עמ' לח
ב/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נד
ב/ט שולי הגליון עמ' צב
ב/ט שרידי אש ח"ב עמ' רמז
ב/י אור הישר [עטרת ראש ברכות לא ע"ב, אור הישר חולין ל ע"ב]
ב/י ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 380
ב/י בית נאמן (תרמא) דף לא ע"ג
ב/י ברור הלכה חולין ל ע"א ציון א, ד
ב/י דברי יצחק (הרצוג) דף מט ע"א {מ"מ}
ב/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קג
ב/י כל בו ח"ו עמ' תטו
ב/י כתב סופר יו"ד סי' קד ד"ה ומה שכתב הכס"מ, ד"ה שבוע {כ"מ - נקבה עד שתלד}
ב/י לב שלם [כנה"ג יו"ד הגה"ט אות יג]
ב/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' רצג {מ"מ}
ב/י משנת חיים חולין סי' כט עמ' קיד-קטו, סי' לו עמ' קלב
ב/י ס' הנייר עמ' צח
ב/י עבודת מתנה עמ' ריב
ב/י פי' ר"י ונה עמ' לט
ב/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נו ע"א
ב/י קדשי יהושע עמ' שנג, תקמו
ב/י שו"ע הרב יו"ד סי' כד ס"ח
ב/י תחומין ח"ד עמ' 315 {הגהמ"י - אלדד הדני}
ב/י תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קט, קכא
ב/יא אבני ציון ח"ד עמ' נו
ב/יא אורח ישראל מילואים לסי' יב ח"א אות ה
ב/יא אידנו עמ' 106 {א"צ כוונה לשחיטה}
ב/יא ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 380
ב/יא ארחות ימים עמ' קנא
ב/יא אשר לשלמה (אשכנזי)
ב/יא בדבר מלך חט"ז עמ' פ
ב/יא בית אבא (גוטווירטה) דף לא ע"ג {א"צ כוונה}
ב/יא בית אהרן וישראל גל' לח עמ' צ-צא
ב/יא בכורי אברהם דף פו ע"ב {כוונה}
ב/יא ברור הלכה חולין יב ע"ב ציון ב
ב/יא בריכת המלך עמ' שח-שי
ב/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שיב
ב/יא דרך המלך (רפפורט)
ב/יא הדרת מרדכי דף נו ע"ד
ב/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ת
ב/יא וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קנב
ב/יא זכרון בנימין ח"א עמ' קמ
ב/יא זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קנו
ב/יא זכרון דברים (תשנט) עמ' קסג {בלי כוונה}
ב/יא חדושים ובאורים (גרי') חולין סי' ד ס"ק ג
ב/יא חזון לימים ח"א עמ' עח, שח
ב/יא חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד מנחות אות א
ב/יא טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קכג
ב/יא כל בו ח"ו עמ' תיז
ב/יא כרתי ופלתי סי' ג אות א
ב/יא לבב דוד
ב/יא לחם אבירים
ב/יא לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' יד ס"ק ד
ב/יא מחשבת הקודש ח"א דף לג ע"ד {כוונה בשחיטת קדשים}
ב/יא מנחת בצלאל (תשלז) עמ' לא
ב/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' קיד
ב/יא מערכי לב (לב) עמ' ג {צ"פ}
ב/יא מצודת בן ציון דף נו ע"ג-ע"ד {בלי כוונה}
ב/יא מקדש יחזקאל
ב/יא מראה אש ח"ב עמ' יד
ב/יא משנת חיים דברים עמ' רסח
ב/יא משנת חיים חולין סי' לא עמ' קיח-קיט
ב/יא משנת יעקב
ב/יא משנת יעקב עבודה עמ' רס
ב/יא נטעי נתן (פריד) סי' קי {כוונה}
ב/יא פי' ר"י ונה עמ' מ-מב
ב/יא פרי אליהו ח"ב סי' מב
ב/יא פרת חטאת עמ' כה {שחיטה בלי כוונה כשרה}
ב/יא קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רא {שחיטה א"צ כוונה}
ב/יא שדה הארץ ח"ב דף קלג ע"ג-ע"ד {כר' נתן}
ב/יא שערי טהר ח"ה שער ב סי' יד אות א, סי' כא אות א, סי' כג אות ג
ב/יב אוצרות הרמב"ם
ב/יב אור הישר [אור הישר חולין ג ע"ב ודף לא ע"א]
ב/יב אז ישיר עמ' קיח
ב/יב אמונת עתיך גל' 103 עמ' 161
ב/יב אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ח
ב/יב ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 380
ב/יב אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קיג, רכג
ב/יב בית אהרן וישראל גל' לח עמ' צ
ב/יב בית זבול ח"א סי' טז אות ג
ב/יב ברור הלכה חולין יב ע"ב ציון ב
ב/יב ברור הלכה חולין לא ע"א ציון ג
ב/יב בריכת המלך עמ' שט, שיב
ב/יב גליוני הגר"ש עמ' עב {מ"מ} [ר"ש ורע"ב כלאים פ"ה מ"ז - לא תזרע בכוונה משמע]
ב/יב דרך המלך (רפפורט)
ב/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ת
ב/יב חי' בן אריה ח"א סי' ח אות יא
ב/יב חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קצג
ב/יב חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קצג
ב/יב חסדי דוד ח"ו עמ' ח-ט
ב/יב טל חיים (סגל) עמ' ו
ב/יב כל בו ח"ו עמ' תיח
ב/יב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' פה
ב/יב לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' טז ס"ק ב
ב/יב מאור למלך ב"ק עמ' קד
ב/יב מוריה י גל' יא (ר"ג ציננער)
ב/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קלו ע"ב
ב/יב מראה אש ח"ב עמ' יד
ב/יב משנת חיים חולין סי' לא עמ' קיח
ב/יב משנת יעקב
ב/יב משנת יעקב עבודה עמ' רס
ב/יב עבודת מתנה עמ' קיא
ב/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שמח-שמט
ב/יב פי' ר"י ונה עמ' מג
ב/יב קדשי יהושע עמ' תקמז
ב/יב קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רא-רב
ב/יב קרית מלך
ב/יב שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רנג
ב/יב שולי הגליון עמ' צב
ב/יב שלמי שמעון (תשמו) עמ' סג
ב/יב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' עח
ב/יב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' צט-קא
ב/יג אמרי דבש דף לד ע"ג
ב/יג ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 381
ב/יג ברור הלכה חולין טו ע"ב ציון י
ב/יג דברות משה ב"ב ח"א סי' טז ענף ג
ב/יג דברות משה סנהדרין עמ' תקלד
ב/יג דעת כהן עמ' רלה
ב/יג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תנה, תס
ב/יג כל בו ח"ו עמ' תיח
ב/יג מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רעח
ב/יג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תסח
ב/יג נתיבות שמואל דף קח ע"א
ב/יג עולת ראיה (וייס) עמ' פד
ב/יג עולת שמואל (לובצר) ח"א דף טו ע"א {לח"מ}
ב/יג פי' ר"י ונה עמ' מג
ב/יג שיחת חולין עמ' טז-יז
ב/יג שם מרדכי עמ' 244 {כוחו}
ב/יג שערי טהר ח"ה שער א סי' טו אות ג, שער ב סי' כג אות א
ב/יג שערי טהר ח"ה שער ב סי' כג אות א דף רלח ע"ג-ע"ד
ב/יג תורה לשמה (תשעג) עמ' שד
ב/יג תורת ההגיון בהלכה עמ' 110
ב/יג תחומין חט"ז עמ' 402
ב/יג תחומין חכ"ב עמ' 525
ב/יד אבני זכרון (ברזני) עמ' לא
ב/יד אהל משה (וינברג) דף כב ע"ד {לרפואה}
ב/יד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 146
ב/יד אמרי נפתלי ח"ב עמ' כא {כ"מ}
ב/יד ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 381
ב/יד בית הלל (כגן) ע"ז עמ' לז
ב/יד בני יוסף (טנוג'י) דף לא ע"א
ב/יד ברור הלכה חולין לט ע"ב ציון ז
ב/יד ברור הלכה ע"ז מה ע"א ציון א פסקה ג
ב/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 106
ב/יד חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ו ס"ק א
ב/יד חי' בר נחמני דף כט ע"ב {לשם מזל}
ב/יד חי' ר' חנוך הענאך עמ' קיד
ב/יד טוב לישראל סי' סח-סט {בני יוסף}
ב/יד יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ג עמ' 62 אות יא הערה 18 {לשם הרים, לא לעובדן}, אות יב הערה 21 {לשם שרו של הר}
ב/יד כוכבי בוקר עמ' תעד
ב/יד כל בו ח"ו עמ' תיט
ב/יד כתב סופר יו"ד סי' קנז ד"ה ומיושב {הנודר וחזר בו בתוך כדי דבור וכו'}
ב/יד לב אריה (בראד) חולין מ ע"א
ב/יד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קלז
ב/יד לב שלם [פרי חדש יו"ד סי' ד ס"ק יא, חק לישראל (בס' קנאת סופרים) דף ו ע"ד]
ב/יד לבב דוד
ב/יד לחם אבירים
ב/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קצ {שוחט להר}
ב/יד מנפת צוף עמ' 768, 845
ב/יד מצודת בן ציון דף נט ע"א {לרפואה}
ב/יד מצות ראיה עמ' יח
ב/יד מראה איש ח"ב עמ' פ
ב/יד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רמד
ב/יד משנה הלכות נדרים דף מב ע"ב
ב/יד משנת יעקב כאן, ומדע עמ' פא
ב/יד משנת יעקב עבודה עמ' שמז
ב/יד ס' התדיר עמ' שב
ב/יד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רלט
ב/יד עיונים (פאור) עמ' 225, 226
ב/יד פי' ר"י ונה עמ' מג
ב/יד פתח דבריך עמ' רפד
ב/יד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קלח
ב/יד קרבן אליצור דף מב ע"ג, סז
ב/יד שמועות דוד עמ' קד
ב/יד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' נח, צא
ב/יד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קכט
ב/יד שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קב
ב/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קסא
ב/יד תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 18
ב/טו אבן האזל קדשים ח"ב דף פח ע"א
ב/טו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' קסז
ב/טו אור יעקב פסחים דף 191-192
ב/טו אפר קדשים עמ' קה
ב/טו ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 381
ב/טו ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' קלה
ב/טו בדי הארון (הכהן) עמ' 525
ב/טו בית זבול ח"א סי' יז אות א
ב/טו ברור הלכה חולין לט ע"א ציון א
ב/טו ברור הלכה סנהדרין ס ע"ב ציון כ
ב/טו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' נו
ב/טו ויקח אברהם [עוגת אליהו דף י ע"ב]
ב/טו חי' ר' חנוך הענאך עמ' קיט
ב/טו כל בו ח"ו עמ' תכ
ב/טו לב שלם [שער המים בחי' חולין דף לה ע"ד]
ב/טו לקוטי סופר ח"ב דף כ ע"ד
ב/טו מחשבת הקודש ח"א דף טז ע"ד, כ ע"ד, מד ע"א
ב/טו מים אדירים דף נא ע"ג
ב/טו מנחת חינוך ח"א עמ' קכט
ב/טו מראה אש ח"ב עמ' יט
ב/טו משנת יעקב
ב/טו נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף לז ע"ד
ב/טו נטעי שושנה עמ' נא
ב/טו נרות אהרן
ב/טו ענפי ארז (זי') דף ק ע"ד, קא ע"ד {צ"פ}
ב/טו פי' ר"י ונה עמ' מג
ב/טו צפנת פענח (גם בהשמטות דף קיג)
ב/טו קדשי יהושע עמ' תקסו
ב/טו שיח ערב קדשים עמ' נח
ב/טו שם טוב - השלמה
ב/טו שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רעא
ב/טו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' פה
ב/טו שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קכה
ב/טו שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קב
ב/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קנג
ב/טו שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 245
ב/טו שערי טהר ח"ג שער ג סי' א אות ג
ב/טו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לה ע"א
ב/טו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קמט
ב/טז אבן ישראל (בוהוש) עמ' פה
ב/טז אגרות משה אהע"ז ח"א סי' ס
ב/טז ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 381
ב/טז בית זבול ח"א סי' יז אות ה
ב/טז בית יעקב (טבשונסקי) סי' תיב סעיף ב
ב/טז בית שערים ח"ג סי' כ
ב/טז בכור שור עמ' קפב
ב/טז בנין יחזקאל סי' י
ב/טז ברור הלכה חולין לט ע"א ציון א
ב/טז גבול יהודה (ציר') דף פא ע"א {ספק}
ב/טז דרך המלך (רפפורט)
ב/טז הגיור עמ' 333
ב/טז חד וחלק ח"א דף יז ע"ב
ב/טז חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מא ד"ה ומכל
ב/טז כל בו ח"ו עמ' תכא
ב/טז כרתי ופלתי סי' ד אות ב
ב/טז כתב סופר אהע"ז סי' נב(ב) ד"ה ומענין {שמא סופו הוכיח על תחלתו ובמחשבה כזו שחט}
ב/טז כתב סופר חו"מ סי' לו
ב/טז כתר המלך
ב/טז מזכרת חיים עמ' צו
ב/טז מראות ישרים יבמות סי' כז עמ' קלג-קלד
ב/טז נטעי שושנה עמ' נד {מחשבה בשעת זריקה לא אוסרת}
ב/טז ענפי ארז (זי') דף קצב ע"ג
ב/טז פי' ר"י ונה עמ' מד
ב/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' ו
ב/טז שו"ת ר"י מסלוצק סי' סח עמ' רנא
ב/טז שם טוב - השלמה
ב/טז שער משפט סי' צב ס"ק ה
ב/טז שערי טהר ח"ח, מאחורי השער
ב/טז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לב ע"ד, לג ע"א, לה ע"א
ב/טז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קמ, קמט
ב/טז תורת חיים וחסד עמ' קי
ב/יז אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קלט
ב/יז אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ג ד"ה ולענ"ד {כ"מ}
ב/יז ארזי לבנון עמ' לב {א"א להתנדב אשם תלוי}
ב/יז ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 381
ב/יז ברור הלכה חולין מא ע"ב ציון ה, י
ב/יז דברות משה קידושין סי' יב ענף ב
ב/יז חי' הריצ"ד
ב/יז כל בו ח"ו עמ' תכא
ב/יז כתב סופר יו"ד סי' קד ד"ה ויש לי, ד"ה ומינה {שהוציא התנאי בפיו}
ב/יז מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' ח
ב/יז משנת יעקב
ב/יז ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' רנה
ב/יז שם טוב - השלמה
ב/יז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' צג
ב/יח אבני זכרון (ברזני) עמ' לג
ב/יח אנצי"ת ע' אשם תלוי הע' 135
ב/יח ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 381
ב/יח ברור הלכה חולין מא ע"ב ציון ה, כ, מ
ב/יח יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק א אות ג הערה 11 עמ' 86 {מ"מ - לשם קדשים}
ב/יח יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ג אות ב הערה 4 עמ' 61 {לשם קרבנות}
ב/יח יין המשמח סי' קכז ס"ק ו עמ' עז {אין אשם נדבה}
ב/יח כל בו ח"ו עמ' תכב
ב/יח כתב סופר יו"ד סי' קד ד"ה ויש לי, ד"ה ומינה {שהוציא התנאי בפיו}
ב/יח כתר כהונה במדבר סי' רנט {אשם תלוי}
ב/יח לבב דוד
ב/יח מור דרור קו"א סי' א {לשם אשם}
ב/יח מזבח חדש דף כה ע"ד {אשם תלוי}
ב/יח מקראי קדש (תשנג) עמ' שפג
ב/יח משנת חיים ויקרא עמ' קמז
ב/יח משנת יעקב
ב/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רב
ב/יח פי' ר"י ונה עמ' מה
ב/יח צמח מנחם דף ג ע"ב, ד ע"א-ע"ג {לשם אשם תלוי}
ב/יט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רצו {לחטאת}
ב/יט ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 381
ב/יט ברור הלכה חולין מא ע"ב ציון ה פרק א {לשם תמורת זבחו}, ציון כ, מ
ב/יט חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"ז
ב/יט חסדי דוד ח"ז עמ' תרז
ב/יט יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ג אות ו הערה 11 עמ' 61 {לשם חטאת וחייב}
ב/יט כל בו ח"ו עמ' תכב
ב/יט כתב סופר יו"ד סי' קד ד"ה ויש לי, ד"ה ומינה {שהוציא התנאי בפיו}
ב/יט כתר המלך
ב/יט פי' ר"י ונה עמ' מה
ב/כ אגרא לישרים סי' לה (עמ' רלג)
ב/כ אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ג ד"ה ולענ"ד
ב/כ ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 381
ב/כ בדבר מלך ח"ו עמ' כח
ב/כ בדרך המלך עמ' ריא
ב/כ בית הלוי ח"ב סי' כו עמ' ק
ב/כ ברור הלכה חולין מא ע"ב ציון ה פרק ג {מ"מ - בזה"ז}, ציון ס, ע
ב/כ בתי כנסיות דף א ע"א וע"ג
ב/כ חי' הריצ"ד
ב/כ יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ג אות ה הערה 10 עמ' 61 {לשם עולת אשתו}
ב/כ כל בו ח"ו עמ' תכג
ב/כ לבב דוד
ב/כ לקוטי שיחות חי"א עמ' 149
ב/כ לקוטי שיחות חל"ח עמ' 26
ב/כ מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קצא
ב/כ מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף יז
ב/כ מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' נא
ב/כ מראה אש ח"ב עמ' לה, לז
ב/כ משאת המלך ח"ג סי' שלו {זו לעולתי}
ב/כ משמר הלוי עמ' יא-יב
ב/כ עין יהודה עמ' רלה
ב/כא אבני זכרון (ברזני) עמ' לג
ב/כא אגרא לישרים סי' טו
ב/כא אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
ב/כא אהל משה (וינברג) דף כג ע"ד, כד ע"א-ע"ג {שותפות}
ב/כא אור הישר [אור הישר ע"ז לב ע"א]
ב/כא אות ציון עמ' קעא {שותף אוסר}
ב/כא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תעג {רק אם יש לו שותפות}
ב/כא אמרי זאב דף ו ע"ג
ב/כא אמרי נפתלי ח"ב עמ' כב
ב/כא אנצי"ת ע' אין מפרישין הע' 18 {צ"פ}, ע' דבר שאינו שלו הע' 79, 80, 90, 95, 99, 100, 110
ב/כא אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' ק {שותפות}
ב/כא ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 382
ב/כא אשל אברהם (שפירא) עמ' תרנט-תרסג
ב/כא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' ל אות א
ב/כא בזך לבונה עמ' שנו, שנח
ב/כא בית אהרן (סוויאדישץ) דף ו ע"ד {אוסר דבר שאינו שלו}
ב/כא בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יב-יג
ב/כא בית יעקב (טבשונסקי) סי' שפה סעיף ב
ב/כא בית יעקב (מסקין) סי' כא
ב/כא בית נאמן (תרמא) דף לא ע"א
ב/כא בן הא הא (רפפורט) דרושים נפרדים דף מד ע"א
ב/כא בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קיד
ב/כא בעי חיי יו"ד דף ח ע"ג, ט ע"ג
ב/כא ברור הלכה חולין מ ע"א ציון א, ד
ב/כא ברור הלכה חולין מא ע"ב ציון מ {צ"פ}
ב/כא ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' נב {שותפות}
ב/כא ברכת אברהם (ר' יצחק קליין) - חידושי סוגיות עמ' נב {שותף}
ב/כא ברכת יצחק (פאלער) עמ' כא, כה
ב/כא ברכת מרדכי ענינים עמ' קמד
ב/כא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רכ-רכא
ב/כא גבורת יצחק (תשמח) דף כה
ב/כא גבורת יצחק (תשסו) עמ' יג
ב/כא דעת מרדכי ח"א דף ח ע"ב
ב/כא דעת סופר יו"ד סי' נז-נח
ב/כא הגהות חבר בן חיים
ב/כא זכר יצחק (תשח) עמ' רא
ב/כא זכר יצחק (תשן) עמ' יט
ב/כא חד וחלק ח"א דף יח ע"ב, יט ע"ג, כ ע"ד, כא ע"ב
ב/כא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רנד
ב/כא חזו"א יו"ד סי' ס ס"ק כג
ב/כא חזקה רבה יו"ד הלכה קעו עמ' 294
ב/כא חי' הגר"י סי' לג
ב/כא חי' הריצ"ד
ב/כא חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קמד
ב/כא חסדי דוד ח"ח עמ' שא
ב/כא טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' עד, צ
ב/כא ישועות יעקב קדשים עמ' קנז
ב/כא כל בו ח"ו עמ' תכד
ב/כא כרתי ופלתי סי' ד אות ג
ב/כא כתבי העלוי מראקוב עמ' קלה
ב/כא לב אריה (בראד) חולין מא ע"א
ב/כא לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קמד
ב/כא לב שלם [דמשק אליעזר דף עד, חזון נחום דף קסג ע"ב]
ב/כא לבית יעקב ח"א דף נ ע"ג-ע"ד
ב/כא לקוטי סופר ח"ב דף כ ע"ד
ב/כא מאיר עיני חכמים ח"א דף צח ע"ג {מ"מ בענין סוגית רבוצה}
ב/כא מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף כג ע"ב
ב/כא מחנה יוסף (תשעב) סי' סה אות א
ב/כא מי יהודה יו"ד סי' צו
ב/כא מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קמו
ב/כא מעדני ארץ כלאים עמ' קצט
ב/כא מעיני התורה ח"א עמ' נא-נד
ב/כא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף עז ע"ד
ב/כא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף סט ע"ד, עא ע"ב, עב ע"ד
ב/כא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תסב
ב/כא מפענח צפונות עמ' 151
ב/כא מצודת בן ציון דף נח ע"ד {כ"מ}, נט ע"ב-ע"ג {לצעורי מכוון}
ב/כא מצודת דוד (שפרבר) עמ' רצו
ב/כא מקראי קדש (תשנג) עמ' רצו {כ"מ}
ב/כא מראה אש ח"ב עמ' קלא-קלב
ב/כא מרגליות הים סנהדרין נז ע"א אות ו {צ"פ}
ב/כא מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/כא משנת חיים חולין סי' לה עמ' קל
ב/כא משנת יעקב
ב/כא נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ל אות ב
ב/כא נתיבות שמואל דף פז ע"א
ב/כא נתן פריו חולין עמ' פ
ב/כא ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' רנ-רנא
ב/כא סוגיות בדיני ממונות עמ' 178
ב/כא עדות ביעקב (ריינס) עמ' שסה
ב/כא עולת שמואל (לובצר) ח"א דף ע ע"ב {על ש"ך יו"ד סי' ב ס"ק לא}
ב/כא עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' סא
ב/כא עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קצט
ב/כא ענפי ארז (זי') דף סז ע"ג, קט ע"א {צ"פ}
ב/כא פאר אהרן עמ' קע, קעד, קעט
ב/כא פנים חדשות [מהרלב"ח סח]
ב/כא פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קיד {אפילו כיון אחד לע"ז מותר בהנאה}
ב/כא פרי עץ חיים (אביגדור)
ב/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצב אות ו
ב/כא קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' לו
ב/כא קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קכח
ב/כא קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' יד
ב/כא קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רכח, רלב {שותפות}
ב/כא שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף כא ע"א, ל ע"א
ב/כא שארית נתן בנימין עמ' נט {שחיטת מומר אוסרת של חברו אבל בסתם אדם אומרים שלצעורי קמכוון}, סא {אין אדם מישראל אוסר דבר שאינו שלו}
ב/כא שו"ת מהרלב"ח סי' סח
ב/כא שו"ת רי"ט וייל או"ח סי' יד
ב/כא שם טוב - השלמה
ב/כא שמועות דוד עמ' קד {לח"מ}
ב/כא שמחת החג דף סח ע"ג, סט עב, ע ע"ב
ב/כא שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סז אות ג ד"ה ויש
ב/כא שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' פט, צב
ב/כא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' יח
ב/כא שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כב ע"א
ב/כא שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' צג
ב/כא שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקיט
ב/כא תורת זרעים עמ' מח
ב/כא תכריך מרדכי סי' יג עמ' פה {צ"פ}
ב/כב ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 382
ב/כב ארץ יהודה
ב/כב אשל אברהם (שפירא) עמ' תרנט
ב/כב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 14
ב/כב בכורי אליהו עמ' קלד-קלה
ב/כב בן אברהם (תשי) עמ' שיט
ב/כב ברור הלכה חולין יג ע"א ציון ח פרק א
ב/כב ברור הלכה חולין לח ע"ב ציון ז
ב/כב זכרון מלך (א"ש)
ב/כב חי' בר נחמני דף כח ע"ד {נבילה}
ב/כב חי' חתם סופר
ב/כב חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קנה
ב/כב יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שנ {לח"מ}
ב/כב כל בו ח"ו עמ' תכה
ב/כב כלילת יופי דף מא
ב/כב כתבי העלוי מראקוב עמ' קלד-קלה
ב/כב לב שלם [שמלה חדשה דף יז ע"א]
ב/כב לחם אבירים
ב/כב מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לח-לט
ב/כב משאת המלך ח"א סי' קטז
ב/כב משכן אהרן עמ' נב
ב/כב משנה הלכות ח"ז סי' צח
ב/כב משנת חיים חולין סי' טו עמ' נח, סי' מא עמ' קמה
ב/כב נוה שלום
ב/כב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מ אות ז
ב/כב קרבן ציון עמ' שיא
ב/כב שמועות דוד עמ' קד {לח"מ}
ב/כב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' נו-נז, נט, פה
ב/כב תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' ב


ג/284 הלכות שחיטה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ בית יעקב (בירב)
ג/רה"פ זבחים שלמים
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ עדות בהוסף
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אהל משה (לוין) ח"א דף כח ע"ג {דרסה לפני חלדה}
ג/א ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 382
ג/א ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קט
ג/א ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ח
ג/א המנהיג עמ' תשלח
ג/א הר המלך ח"ו עמ' קג
ג/א כל בו ח"ו עמ' תכה
ג/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' צט
ג/א משנת יעקב
ג/א פי' ר"י ונה עמ' מז-מח
ג/ב אבני זכרון (ברזני) עמ' לד
ג/ב אהל משה (לוין) ח"א דף כז ע"ב
ג/ב אור הישר [אור הישר חולין לב ע"א]
ג/ב ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 382-383
ג/ב ברור הלכה חולין לב ע"א ציון ד
ג/ב דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ - גסה}
ג/ב זכר יצחק (תשח) עמ' קנו
ג/ב חי' חתם סופר
ג/ב כל בו ח"ו עמ' תכז
ג/ב כרתי ופלתי סי' כג אות א
ג/ב לב אריה (בראד) חולין לב ע"א
ג/ב לבב דוד
ג/ב מזבח חדש דף נט ע"ד
ג/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף לב ע"ג, לג ע"א
ג/ב מעיני המים
ג/ב מרחשת ח"ג סי' לא אות א, ומנחת חינוך, מנחת הזבח אות ג
ג/ב משנת חיים חולין סי' לה עמ' קלא
ג/ב משנת יעקב
ג/ב פי' ר"י ונה עמ' מט-נא
ג/ג אבן הספיר (ספרקה) עמ' כה
ג/ג אור הישר [פלתי ר"ס כג]
ג/ג ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 382
ג/ג בן אברהם (תשי) עמ' שכח
ג/ג ברור הלכה חולין לב ע"א ציון ד
ג/ג גן שושנים ח"ב עמ' רכה-רכו
ג/ג דעת כהן עמ' לז
ג/ג הגהות חבר בן חיים
ג/ג המדות לחקר ההלכה מדה ה אות לב, יב אות לט
ג/ג המנהיג עמ' תשלח
ג/ג חזקה רבה יו"ד הלכה יט
ג/ג חי' כתב סופר
ג/ג יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ד אות ז הערה 33 עמ' 66 {שיעור שהיה בעוף}
ג/ג יד ימין חו"מ סי' ס
ג/ג כל בו ח"ו עמ' תכז
ג/ג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קיב {כ"מ}
ג/ג לב שלם [כנה"ג יו"ד הגהב"י אות ז]
ג/ג מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 610
ג/ג מגידות (תשעג) קונטרס בעיגונא דאיתתא עמ' שעד
ג/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף לב ע"ד
ג/ג משיב דבר ח"ה סי' נח
ג/ג משרת משה (נבר)
ג/ג נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' רכא עמ' שעב
ג/ג נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' ט ס"ק ז
ג/ג ס' התדיר עמ' שא
ג/ג עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רכט {כ"מ}
ג/ג שו"ע הרב יו"ד סי' כג סעיפים ג, יא
ג/ג שו"ת הריב"ש עמ' רטז
ג/ג שיח ערב קדשים עמ' תכז
ג/ג שם טוב - השלמה
ג/ד אבן ציון עמ' שכו
ג/ד אבני זכרון (ברזני) עמ' לד
ג/ד אהל משה (לוין) ח"א דף כו ע"ד, כז ע"ב-ע"ג {מ"מ}, מז ע"ב {ספק נבילה}
ג/ד אחיעזר ח"ד סי' פו אות ב
ג/ד ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 382-383
ג/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ד בני יוסף (טנוג'י) דף נ ע"ד
ג/ד בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רצה
ג/ד ברור הלכה חולין ל ע"ב ציון ז פרק א {ראב"ד}
ג/ד ברור הלכה חולין לב ע"א ציון ט
ג/ד ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' רח
ג/ד בתים לבדים עמ' קפב
ג/ד דברות משה ב"ב ח"א סי' יח ענף ד
ג/ד הלכה רבה ח"ג עמ' 110
ג/ד וזאת התורה עמ' צד
ג/ד זכר יצחק (תשן) עמ' קע
ג/ד זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' א
ג/ד זרעו של יצחק
ג/ד חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"א
ג/ד חזקה רבה יו"ד הלכה ד
ג/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תפח {ספק}
ג/ד חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' ה
ג/ד יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ד אות י הערה 45 עמ' 67 {כדי שחיטת מיעוט סימן}
ג/ד כל בו ח"ו עמ' תכט
ג/ד כרתי ופלתי סי' כג אות ב
ג/ד לב שלם [כנה"ג יו"ד הגה"ט אות יב, שער המים דף י ע"א, ובחי' חולין דף לג ע"ג]
ג/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף נד ע"ד {מיעוט קמא}, נו ע"א
ג/ד מגידות (תשמ) עמ' קפז
ג/ד מגידות (תשעג) סי' עה עמ' קפו
ג/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף לב ע"ב
ג/ד מעשה רקח
ג/ד מקדשי השם ח"ב עמ' קכט
ג/ד מר קשישא עמ' כב
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' צח
ג/ד משנת חיים חולין סי' לה עמ' קל-קלא
ג/ד משנת יעקב
ג/ד משנת ר' אהרן שבת עמ' קנ
ג/ד משרת משה (נבר)
ג/ד נחלת שמואל דף מו ע"א
ג/ד ס' הנייר עמ' צז
ג/ד ס' התדיר עמ' שא
ג/ד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עו אות נב {כ"מ}
ג/ד ערך ש"י אהע"ז סי' כז סעיף ח (ד"ה ואאת"ל)
ג/ד שו"ת הריב"ש עמ' ריז
ג/ד שו"ת מהרלב"ח סי' סז
ג/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' קנ
ג/ד שו"ת ראנ"ח ח"א סי' כז
ג/ד שו"ת רשב"ש עמ' קכ
ג/ד שעורי ר' שלמה עמ' רפח {ראב"ד}
ג/ד תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 45
ג/ד תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ג ע"א-ע"ד
ג/ה ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 383
ג/ה אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' רעה {רוב אחד בעוף}
ג/ה בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עה ע"ד
ג/ה בית אהרן וישראל גל' יא עמ' עו
ג/ה בן אברהם (תשי) עמ' שכו
ג/ה ברור הלכה חולין לב ע"א ציון ט פרק ו
ג/ה דברי ירוחם סי' נ
ג/ה הגהות חבר בן חיים
ג/ה כל בו ח"ו עמ' תל
ג/ה מנוחת אשר ח"א דף פב ע"ג {אחרי שחיטת סימן אחד אין פסול שהייה בעוף}
ג/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ל ע"ד, לא ע"ב
ג/ה מנחת יהודה (בוים) דף לב ע"א {שהה במיעוט אחרון}
ג/ה מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ב אות א]
ג/ה מראות הצובאות (תשסז) עמ' שיד
ג/ה משנת חיים חולין סי' לה עמ' קכט
ג/ה משנת יעקב
ג/ה שעורי הגרב"ד זבחים ח"א עמ' לח
ג/ה שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' תפ
ג/ה שרידי אש ח"ב עמ' רפח, שיט
ג/ה תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ב עמ' יג
ג/ה תשובות הרי"ד עמ' תקיא
ג/ו אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יב אות ד
ג/ו אנצי"ת ע' גרגרת הע' 42, 47, 57
ג/ו ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 384
ג/ו אשר למלך
ג/ו בן אברהם (תשי) עמ' שכו
ג/ו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' של {הגהמ"י}
ג/ו ברור הלכה חולין ל ע"ב ציון ז פרק ו
ג/ו ברור הלכה חולין לב ע"א ציון ט פרק ו
ג/ו ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' כד
ג/ו גבול יהודה (ציר') דף כא ע"ד {שהייה במיעוט בתרא}
ג/ו דברי יששכר דף נד ע"א
ג/ו חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"ב
ג/ו חי' הריצ"ד
ג/ו כל בו ח"ו עמ' תלד
ג/ו כנה"ג [מבי"ט ח"א סי' לה]
ג/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף נה ע"ג
ג/ו מעשה רקח
ג/ו משנת חיים חולין סי' לה עמ' קכט
ג/ו משנת יעקב
ג/ו עקבי ברכה עמ' פג
ג/ו פי' ר"י ונה עמ' נב
ג/ו פנינים על התורה ומועדים עמ' צ-צא
ג/ו רשימות (שניאורסון) חוב' כג עמ' 8 {נקובת הוושט - נבילה}
ג/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נה
ג/ו שו"ת מהרלב"ח סי' קלט (א)
ג/ו שו"ת ר"י מילר עמ' שלד
ג/ו שו"ת ר"י מילר עמ' שלה
ג/ו שם טוב - השלמה
ג/ז ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 384-385
ג/ז בן אברהם (תשי) עמ' שכז
ג/ז ברור הלכה חולין קמ ע"ב ציון א פרק ב {שהייה בקנה}
ג/ז דברי ירוחם סי' נ
ג/ז דרך ישראל חולין סי' ה ס"ק ג {וכן אם שחט}
ג/ז זכר יצחק (תשן) עמ' שא
ג/ז חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"א
ג/ז חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קסב
ג/ז חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' כז
ג/ז יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ד אות י הערה 49 עמ' 68 {שהיה בקנה העוף כשמשלימו לרוב}
ג/ז ירחי כלה סוכה ח"א עמ' נד
ג/ז ישורון ח"ח עמ' רלה
ג/ז כל בו ח"ו עמ' תלו
ג/ז לב שלם [תשבץ ח"א סי' טו]
ג/ז מבוא למשנה תורה עמ' 107
ג/ז מעשה רקח
ג/ז מרחשת - מנחת חינוך - מנחת הזבח אות יח
ג/ז משנת חיים חולין סי' מב עמ' קנ
ג/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף עא ע"ד
ג/ז עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף ו ע"ג
ג/ז פי' ר"י ונה עמ' נג
ג/ז פנינים על התורה ומועדים עמ' צ-צא
ג/ז ר"י ששפורטש עמ' 241
ג/ח אגם מים עמ' רסו, רע
ג/ח ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 385
ג/ח אשר לשלמה (אשכנזי)
ג/ח ברור הלכה חולין כח ע"ב ציון א
ג/ח דרך ישראל חולין סי' ב ס"ק ז {שחט ושהה}
ג/ח חי' הריצ"ד
ג/ח כל בו ח"ו עמ' תלו
ג/ח לב שלם [כנה"ג יו"ד הגה"ט אות יז, פרי תואר דף לד ע"ב]
ג/ח מעשה רקח
ג/ח פי' ר"י ונה עמ' נג
ג/ח שו"ע הרב יו"ד סי' לג סעיפים כב-כג
ג/ח שפת הים (מיו) דף ז ע"ג
ג/ט ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 385
ג/ט בית יצחק (תשט"ז) עמ' 101
ג/ט כל בו ח"ו עמ' תמא
ג/ט כתב סופר יו"ד סי' קיג ד"ה והנה אם {וכן יש לו להקדים תנאו לשבועתו}
ג/ט מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רסב
ג/ט מסורה ח"ו עמ' מו
ג/ט ס' התדיר עמ' שא
ג/ט פי' ר"י ונה עמ' נד-נה
ג/ט שם טוב - השלמה
ג/י אהל משה (לוין) ח"א דף כז ע"א
ג/י אוצרות הרמב"ם
ג/י אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שמ {לח"מ}
ג/י אור הישר [אור הישר חולין ל ע"ב]
ג/י ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 385
ג/י באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רלג
ג/י בית הלוי ח"ג סי' כב עמ' צד
ג/י בית שמואל אחרון יו"ד סי' טו
ג/י בן אברהם (תשי) עמ' שכו
ג/י ברור הלכה חולין ל ע"ב ציון ה, ז
ג/י ברור הלכה חולין עד ע"א לפני ציון ב ד"ה יש להעיר
ג/י בתים לבדים עמ' קפב
ג/י המאיר לארץ [ט"ז יו"ד סי' כד סי"ד, פר"ח, נקה"כ, שבות יעקב ח"א סי' מה]
ג/י יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ד אות יב הערה 76 עמ' 69 {מטלית על צוארה}
ג/י ים התלמוד (עדיל) עמ' תשנא
ג/י כל בו ח"ו עמ' תמב
ג/י כרתי ופלתי סי' כד אות ח
ג/י לב שלם [שער המים בחי' חולין דף לא ע"ג-ע"ד]
ג/י לבב דוד
ג/י מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קלה-קלו, קלט-קמ
ג/י מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף נד ע"ד, נו ע"א {מיעוט סימנים}
ג/י מנחה לאיש עמ' 49, 50, 53
ג/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ל ע"ג
ג/י מעיני המים
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/י משנת חיים חולין סי' לה עמ' קכט
ג/י משנת ר' אהרן שבת עמ' קמט, קנא-קנב
ג/י ס' התדיר עמ' שא
ג/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' קו
ג/י עולת שמואל (קונפורטי) תשובות דף ה ע"ג
ג/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קסג ע"ב
ג/י רב ברכות (רי"ח) עמ' קכד {לח"מ}
ג/י שו"ע הרב יו"ד סי' כד סעיפים יג, יח, לו ד"ה ומה
ג/י שו"ת הריב"ש סי' קפז, עמ' רכב
ג/י תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ב עמ' י
ג/יא אמרי נפתלי ח"ב עמ' נב
ג/יא ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 385
ג/יא באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רמז
ג/יא בית דוד (תשעט) יו"ד סי' מז, סב
ג/יא המנהיג עמ' תשלח
ג/יא יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ד אות יא הערה 52 עמ' 68 {דוחק או מכה}
ג/יא כל בו ח"ו עמ' תלז
ג/יא מנחת מרדכי (תשז) עמ' לט
ג/יא ס' התדיר עמ' שא
ג/יא קרית מלך
ג/יא שו"ע הרב יו"ד סי' כד ס"א
ג/יא שיח ערב קדשים עמ' תלא
ג/יא תחומין חכ"ב עמ' 528
ג/יב אדרת המלך עמ' קכא
ג/יב אהל משה (לוין) ח"א דף לח ע"ד {לא שייר - נבילה},לט ע"ב {מ"מ}
ג/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 147
ג/יב אנצי"ת ע' גרגרת הע' 30
ג/יב ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 386
ג/יב ברור הלכה חולין יח ע"ב ציון א
ג/יב דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [הגמרה - צ"ל הגרמה]
ג/יב המנהיג עמ' תשלט, תשנד
ג/יב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין ט ע"א]
ג/יב חלקת לוי עמ' עח
ג/יב כל בו ח"ו עמ' תמג
ג/יב מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 612
ג/יב משנת חיים חולין סי' מב עמ' קנ
ג/יב סופר המלך עמ' קע
ג/יב ר"י קארו - קובץ עמ' קעז
ג/יב שו"ת הריב"ש עמ' רטז-ריז
ג/יב שיחת חולין עמ' מה
ג/יב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קמ
ג/יב תורת הקדש ח"ג עמ' קמג
ג/יג אבן הספיר (ספרקה) עמ' כג
ג/יג אהל משה (לוין) ח"א דף כח ע"א-ע"ג
ג/יג אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כא אות ה, ז-ח, סי' כב {או"ש}
ג/יג ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 386
ג/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף פה ע"א {או"ש}
ג/יג בית אהרן וישראל גל' נב עמ' סז-סח {שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש}
ג/יג בן אברהם (תשי) עמ' קלד, שכו-שכז
ג/יג ברור הלכה חולין יט ע"א ציון ב
ג/יג ברור הלכה חולין ל ע"ב ציון ז פרק ו {כ"מ בשם ריב"ש, אבן האזל}
ג/יג ברור הלכה חולין לב ע"א ציון ט פרק ו {כ"מ בשם ר"י שושאן}
ג/יג דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ}
ג/יג דרך ישראל חולין סי' ה ס"ק ג {דרס או החליד}
ג/יג המדות לחקר ההלכה מדה ד אות טו
ג/יג חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"א
ג/יג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קסב
ג/יג חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' כט
ג/יג טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' קמט
ג/יג יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ד אות יד הערה 85 עמ' 70 {הגרמה בושט}
ג/יג יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ד אות יט הערה 120 עמ' 73 {הגרמה, רובה בשחיטה}
ג/יג יוסף חי
ג/יג כל בו ח"ו עמ' תמה
ג/יג לב שלם [שו"ת המבי"ט סי' לה, חק לישראל (בס' קנאת סופרים) דף יב-יד, שער המים בחי' חולין דף יז ע"א]
ג/יג לחם אבירים
ג/יג מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף נה ע"א, נו ע"ב {כ"מ בשם ריב"ש}
ג/יג מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רסג {כ"מ}
ג/יג מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ל ע"ג, לא ע"א
ג/יג מעיני המים
ג/יג משנת חיים חולין סי' יח עמ' עב
ג/יג משנת ר' אהרן שבת עמ' קמב, קמד, קנד
ג/יג עומק הפשט ח"ג עמ' תפט
ג/יג עקבי ברכה עמ' עב
ג/יג פי' ר"י ונה עמ' נו
ג/יג צרור החיים (קצבי) דף עט ע"ג {כ"מ}
ג/יג ר"י ששפורטש עמ' 321
ג/יג שו"ע הרב יו"ד סי' כד סעיפים כח, לו ד"ה ומה
ג/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נה
ג/יג שו"ת הריב"ש עמ' רטז, רכב-רכג
ג/יג שיח ערב קדשים עמ' תלא
ג/יג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קמג
ג/יג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ג ע"ג
ג/יג תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ב עמ' יב
ג/יד אהל משה (לוין) ח"א דף ל ע"א {נשמטה גרגרת}, לא ע"א, לב ע"ב, לג ע"א-ע"ב {עיקור}
ג/יד אנצי"ת ע' גרגרת הע' 9
ג/יד ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 387
ג/יד אשר לשלמה (אשכנזי)
ג/יד בארות יצחק (הכהן) עמ' שה
ג/יד בית הלוי ח"ב סי' יז עמ' סג, סי' יח עמ' סח, סי' כב עמ' פה
ג/יד ביתאל ח"א דף מ ע"א
ג/יד ברור הלכה חולין ט ע"א לפני ציון ב
ג/יד ברור הלכה חולין כ ע"א ציון א פרק ב {עיקור}, ציון ג
ג/יד חזקה רבה יו"ד הלכה ח, יז, יט
ג/יד יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ה אות ג הערה 18 עמ' 78 {הגהות מיימוניות - יעקור הסימנין}
ג/יד כל בו ח"ו עמ' תמז
ג/יד מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 614
ג/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' קא
ג/יד מסורה ח"ו עמ' מה
ג/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמה ע"ג
ג/יד משנת חיים חולין סי' ז עמ' כד
ג/יד פי' ר"י ונה עמ' נו
ג/יד קרן הצבי מצוה לו אות א
ג/יד שו"ע הרב יו"ד סי' כד סעיפים לד, לו ד"ה אלא
ג/יד שו"ת מהרלב"ח סי' קלט (א)
ג/יד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קמד
ג/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 492
ג/יד שרידי אש ח"ב עמ' רנח
ג/יד תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' ד {כ"מ}
ג/טו אהל משה (לוין) ח"ב דף מה ע"ד
ג/טו ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 387
ג/טו בית זבול ח"א סי' יג אות ה
ג/טו בתים לבדים עמ' קפב
ג/טו זכרון שמואל עמ' שצב
ג/טו חזקה רבה יו"ד הלכה ד
ג/טו חסדי דוד ח"ו עמ' לז
ג/טו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' כז-כח
ג/טו כל בו ח"ו עמ' תמח
ג/טו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מח ע"ג
ג/טו משכנות ידידיה עמ' סא {ספק מתי נשמט הסימן - ספק נבילה}
ג/טו משנת ר' אהרן שבת עמ' קלח
ג/טו נתן פריו חולין עמ' ס
ג/טו עבודת משא (מאיר) ח"א
ג/טו פי' ר"י ונה עמ' נז
ג/טו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שפב, שצ
ג/טו תבואת יקב (פרידמן) עמ' קכא {סימן שמוט}
ג/טז ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 387
ג/טז ברור הלכה חולין נד ע"א ציון ג
ג/טז כל בו ח"ו עמ' תמח
ג/טז מעשה רקח
ג/טז נוכח השלחן (הכהן) עמ' קעז
ג/טז עבד המלך (תשא)
ג/טז פי' ר"י ונה עמ' נז-נט
ג/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' כו אות ד
ג/טז שיחת חולין עמ' שנה
ג/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 492
ג/יז ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 387
ג/יז ברור הלכה חולין נד ע"א ציון ג
ג/יז הלכה רבה ח"ג עמ' 110
ג/יז חזקה רבה יו"ד הלכה ד, ח
ג/יז כל בו ח"ו עמ' תמח
ג/יז ס' התדיר עמ' שא
ג/יז תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 50
ג/יח אבן ישראל (פישר)
ג/יח אבקת רוכל (תשסב) עמ' קנא
ג/יח אבקת רוכל (תשעז) עמ' קלו
ג/יח אהל משה (לוין) ח"א דף לט ע"ב
ג/יח אור הישר [אבקת רוכל סי' מ, עונג יו"ט סי' ע, מקום שמואל סי' צט אות כד, אור הישר חולין פו ע"א]
ג/יח אחיעזר ח"ב סי' ב אות ב
ג/יח אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כא ד"ה כתב
ג/יח ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 388
ג/יח אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קב {ספק נבילה}
ג/יח בית זבול ח"א סי' יג אות א
ג/יח בית יצחק (תשי"ג) עמ' 80
ג/יח בן אברהם (תשי) עמ' שיג
ג/יח בתים לבדים עמ' ר
ג/יח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עז
ג/יח דבר יהושע על הש"ס עמ' רפה {כ"מ}
ג/יח דברי אמת (תשעט) עמ' תמא {כל ספק שאירע בשחיטה הרי זו ספק נבילה וטהור ברשות הרבים}
ג/יח דרך ישראל חולין סי' א ס"ק ג
ג/יח הלכה רבה ח"ג עמ' 110
ג/יח הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קצג
ג/יח הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' שא
ג/יח זכרון שמואל עמ' שצב
ג/יח חזקה רבה יו"ד הלכה ד, ח, אהע"ז ח"ב עמ' 249
ג/יח חי' בעל שרידי אש עמ' קמז
ג/יח חי' בר נחמני דף ל ע"א
ג/יח חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פט
ג/יח חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פט
ג/יח חיים ומלך
ג/יח חסדי דוד ח"ו עמ' לז
ג/יח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' ו, יו"ד ח"ב עמ' לב-לה
ג/יח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף א ע"א, קסה ע"א
ג/יח טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' כז
ג/יח יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ד אות א הערה 9 עמ' 64 {טמאה נבילה}
ג/יח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' טז
ג/יח כל בו ח"ו עמ' תנ
ג/יח לב שלם [באר יעקב יו"ד דף מג ע"ב-ע"ג]
ג/יח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מח ע"ג
ג/יח מרחשת ח"ג סי' ג אות א
ג/יח משכנות ידידיה עמ' סא {נפל ספק בשחיטה - ספק נבילה}
ג/יח משנת חיים חולין סי' י עמ' לז
ג/יח משפטי דרבנן עמ' מד
ג/יח נועם ח"ו עמ' כא
ג/יח נחלת אבות סי' ו עמ' יד
ג/יח נשמת כל חי ח"א דף ל ע"א
ג/יח נתן פריו חולין עמ' ס
ג/יח ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקפט
ג/יח עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קיא, קיז
ג/יח עיונים (פאור) עמ' 226
ג/יח עיונים ומחקרים ח"א עמ' 319
ג/יח עין יהודה עמ' עא-עב
ג/יח עץ חיים (גאגין) עמ' 80
ג/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' א אות א
ג/יח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רב
ג/יח קרית מלך
ג/יח שו"ע הרב יו"ד סי' כה ס"ב
ג/יח שו"ת הריב"ש עמ' רכב
ג/יח שו"ת מהרלב"ח סי' יב
ג/יח שו"ת ר"י מילר עמ' שלה
ג/יח שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' פג
ג/יח שם טוב - השלמה
ג/יח שעורי ר' חיים פנחס כתובות שעור ו אות ו
ג/יח שרידי אש ח"ב עמ' מו
ג/יח תבואת יקב (פרידמן) עמ' קכא {ספק נבילה}
ג/יח תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' ח
ג/יט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יב אות ד
ג/יט אבני ציון ח"ב סי' יד אות ה
ג/יט אבקת רוכל (תשסב) עמ' קנא
ג/יט אבקת רוכל (תשעז) עמ' קלו
ג/יט אגודת אזוב ח"א דף קכא ע"ג, קכב ע"א, קכג ע"ב
ג/יט אגם מים עמ' רסו, רעב, רפז {נקובת הוושט}
ג/יט אגרות משה יו"ד ח"א סי' ז ענף א
ג/יט אדרת אליהו (ראם) עמ' כו
ג/יט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
ג/יט אהל משה (לוין) ח"א דף לה ע"א, לו ע"ג-ע"ד {רמב"ם}, עב ע"ג {נקובת הושט}
ג/יט אהל משה (לוין) ח"ב דף מב ע"ב {נקובת הושט}
ג/יט אוצר מפרשי התלמוד ב"ק עז ע"ב הערה 47
ג/יט אור הישר [מקום שמואל יו"ד סי' לג, וסי' שע]
ג/יט אור תורה (שוורץ) ח"א סי' לד
ג/יט אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' א ד"ה ושט , סי' ו ד"ה ובדיוק, שו"ת ח"ב סי' ד [ב] ד"ה ועוד
ג/יט אנצי"ת ע' גרגרת הע' 48, 51, 57
ג/יט ארשת צבי עמ' קנא {נקובת הוושט נבילה}
ג/יט אשר למלך
ג/יט אשר לשלמה (אשכנזי)
ג/יט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רנ
ג/יט בית אהרן וישראל גל' יג עמ' צה {נקובת הוושט נבילה}, גל' יז עמ' קו, גל' לח עמ' ז {נקובת הוושט - מטמאה מחיים}
ג/יט בית הלוי ח"ב סי' כא עמ' עד, סי' כב עמ' פז
ג/יט בית נאמן (תרמא) דף ג ע"א
ג/יט בית נפתלי (תרנט) סי' לה
ג/יט בית נפתלי (תשסו) עמ' רכד
ג/יט בית שערים יו"ד סי' מח, סא
ג/יט בכורי אליהו (בסופו) - מזכרת צבי עמ' ד
ג/יט בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רצג {נקובת הושט נבילה}
ג/יט ברור הלכה חולין כ ע"ב ציון ג
ג/יט ברור הלכה חולין כא ע"א ציון ו
ג/יט ברור הלכה חולין לב ע"א אחרי ציון ט
ג/יט ברור הלכה חולין מג ע"ב ציון ב פרק ב
ג/יט ברור הלכה חולין קמ ע"ב ציון א פרק א {נקובת הוושט}
ג/יט ברכת יצחק (פאלער) עמ' שכה {נקובת הוושט}
ג/יט ברכת מרדכי ענינים עמ' קפז
ג/יט בשבילי התלמוד ח"ג חולין לב ע"א
ג/יט גן שושנים ח"ב עמ' רכט
ג/יט דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' ח
ג/יט דור רביעי ח"א סי' כט אות ד, סי' לג אות ד
ג/יט דרך ישראל חולין סי' ב ס"ק ג-ד {נפסק רוב הקנה}
ג/יט וטהרו הכהן עמ' פה {או"ש}
ג/יט ויטע אשל תמורה ח"א עמ' תג
ג/יט ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקלד, תקמו
ג/יט זכר יצחק (תשן) עמ' קמח, ריג, רצב-רצג, שא, שז
ג/יט זכרון סופרים {בהמה וכו'} [עיין פמ"ג בפתיחה להלכות שחיטה והלכות טריפות, ובש"ד סימן כ"ט סק"ט]
ג/יט זכרון סופרים {במקום הראוי לשחיטה} [עיין ש"ך סימן ל"ג סק"ד, ונקה"כ ודג"מ ופמ"ג]
ג/יט זרעו של יצחק
ג/יט חבורי טהרה עמ' עד, צה
ג/יט חזו"א על הרמב"ם
ג/יט חזקה רבה יו"ד הלכה יז, יט
ג/יט חי' בעל שרידי אש עמ' קנט
ג/יט חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פה, פט
ג/יט חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פה,פט
ג/יט חי' הריצ"ד
ג/יט חי' כתב סופר קדשים עמ' לב, מ, מו, סג
ג/יט חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רצו
ג/יט חי' ר' חיים הלוי דף לב
ג/יט חיי אריה דף סח ע"ג
ג/יט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' כח ד"ה כתב, סי' עז ד"ה ואל
ג/יט חמדת שלמה עמ' קעט, קצו {ראיה דנקו"ה ופסוקה"ג הוי נבילה מחיים}
ג/יט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קלה
ג/יט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף מ ע"ב
ג/יט טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רד, מהדו"ב עמ' עב
ג/יט טל אורות (טובול) חולין עמ' כה
ג/יט יד אברהם טהרות עמ' לא
ג/יט ישועות יעקב קדשים עמ' קיא, קלד, קפד
ג/יט כל בו ח"ו עמ' תנ
ג/יט כלילת יופי דף לח
ג/יט כנה"ג [מבי"ט ח"א סי' לה]
ג/יט כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף לט ע"ג
ג/יט כתב סופר יו"ד סי' כא אות א {נפסק רוב הקנה או שניקב הושט}, אות ה {כתוב בתורת חיים כו'}, אות ו {והוליך את הסכין ולא הביאה}
ג/יט לב שלם [שער המים דף כ ע"א]
ג/יט לבושי מרדכי או"ח עמ' תנד, לקו"ת עמ' נז
ג/יט להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פז
ג/יט מאור יהושע סי' כט עמ' מה {נקובת הוושט נבילה}
ג/יט מאיר נתיבים עמ' 378
ג/יט מי נדה עמ' ריט
ג/יט מכתב סופר
ג/יט מנוחת אשר ח"א דף טז ע"ד, לז ע"א, לח ע"א, פב ע"א-ע"ב {נקובת הוושט}
ג/יט מנוחת אשר ח"ב דף כו ע"ב {נבילה מחיים}
ג/יט מנוחת משה דף י ע"ד {נקובת הוושט}, נח (הראשון) ע"א {נקובת הוושט}, קמב ע"ב, קנה ע"ב {נקובת הוושט}
ג/יט מנחת חינוך ח" עמ' שמז, ח"ב עמ' קיז, ר, ח"ג עמ' רלב
ג/יט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף לט ע"ב, מד ע"ב
ג/יט מצודת בן ציון דף סב ע"ב, סג ע"א, סד ע"א {נקובת הוושט}
ג/יט מראה אש ח"ב עמ' יד
ג/יט מראה הנוגה
ג/יט מרומי גלים עמ' סד
ג/יט משברי ים אחע"א עמ' תרנח
ג/יט משנה לחם (תשסח) על חולין לב ע"א
ג/יט משנת חיים חולין סי' מב עמ' קמט-קנ
ג/יט משנת יעקב
ג/יט משרת משה (נבר)
ג/יט נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף סג ע"ב {נשברה מפרקת}, סה ע"ג {נקובת הוושט}
ג/יט נזר התורה שנה ד גל' א עמ' י {נקובת הוושט - נבילה}
ג/יט נחל איתן
ג/יט נחלת שמואל דף לט ע"ד, מב ע"ב
ג/יט נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מח אות א
ג/יט עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קט
ג/יט עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תיג
ג/יט עקבי ברכה עמ' עג, פג
ג/יט פאר אהרן עמ' ה
ג/יט פי' ר"י ונה עמ' ס
ג/יט פנינים על התורה ומועדים עמ' צ {ניקב הושט}
ג/יט פרשת המלך
ג/יט פתח דבריך עמ' שיג, שכא
ג/יט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קמב ע"ב
ג/יט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 283
ג/יט קרית מלך
ג/יט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שמב {נקובת הוושט נבילה}
ג/יט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נה
ג/יט שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' נג
ג/יט שו"ת ר"י מילר עמ' קצט, שכט, שלב
ג/יט שו"ת ר"י מילר עמ' שלד-שלה, שלח-שלט
ג/יט שיחת חולין עמ' סה
ג/יט שמועות דוד עמ' קח
ג/יט שמחתי באומרים לי עמ' שנה
ג/יט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קמא, קמה
ג/יט שעורי מבשר טוב שבת עמ' קפא
ג/יט שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' מח
ג/יט שער המים דף טו ע"א
ג/יט שער המלך ח"ב עמ' קסב
ג/יט שער שושן עמ' נ, נג
ג/יט שערי זיו ח"ב דף קנט ע"ג
ג/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 483, 492
ג/יט שפת הים (מיו) דף ה ע"ג
ג/יט שפתי שושן עמ' ק-קא
ג/יט תורת הקדש ח"ג עמ' קמג
ג/יט תשובות יהודה דף כא ע"א {פסוקת גרגרת - נבילה}
ג/כ אחיעזר ח"ב סי' ח אות ב
ג/כ אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ג ד"ה עוד שם
ג/כ אנצי"ת ע' גדולי הקדש הע' 83 {או"ש}
ג/כ ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ג
ג/כ באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רמז
ג/כ בית אהרן וישראל גל' יז עמ' קז
ג/כ בית יעקב (מסקין) סי' כד
ג/כ בן אברהם (תשי) עמ' קלה, קלח
ג/כ ברור הלכה חולין מג ע"א ציון ה, ו
ג/כ גליונות אבני נזר
ג/כ דברי סופרים (סופר) עמ' רטז
ג/כ דעת כהן עמ' תלג
ג/כ דרך ישראל חולין סי' ו ס"ק ו, סי' יב ס"ק א
ג/כ הלכות קטנות ח"ב סי' שא
ג/כ זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' עח {נבילה}
ג/כ חי' בן אריה ח"ב סי' יא ס"ק ג
ג/כ חי' כתב סופר כאן, וקדשים עמ' נג
ג/כ חסד לאברהם (טרוימן) דף יג ע"א {נקובת הוושט נבילה מחיים}
ג/כ כל בו ח"ו עמ' תנא
ג/כ כלילת יופי דף לח
ג/כ לב שלם [פרי חדש יו"ד סי' לג ס"ק ה]
ג/כ מאיר עיני חכמים ח"א דף מח ע"ד {נבילה}, מהדו"ת ח"א דף סב ע"א {נבילה}, מהדו"ת ח"ב דף לה ע"ב {נבילה}
ג/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' קעז, ח"ג עמ' של
ג/כ מקור ברוך (ערמן) דף לא ע"ג, לג ע"א
ג/כ משנת חיים חולין סי' מב עמ' קנ
ג/כ משנת יעקב
ג/כ נחל איתן
ג/כ נחלת אבות סי' ו עמ' יד
ג/כ נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' כח {נבילה}
ג/כ עין חיים ח"ב עמ' נט
ג/כ פני אברהם (פרלמן) דף כו ע"א {נבילה}
ג/כ פתח דבריך עמ' שיג, שכא
ג/כ צל החכמה דף לא ע"א
ג/כ צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף נט ע"ג-ע"ד
ג/כ צרור החיים (קליין) דף ט ע"א, י ע"ג
ג/כ קבא דתירוצא עמ' קכ
ג/כ קרבן אשר עמ' רצא
ג/כ רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנט
ג/כ שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' יז {נקובת הוושט - נבילה}
ג/כ שיחת חולין עמ' קח
ג/כ שרשי הים דף צו ע"ב
ג/כ תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ג ע"ד
ג/כ תפארת אהרן עמ' צח, קא
ג/כ תפארת יהונתן (תרצד) דף לו ע"א
ג/כא אבני נזר יו"ד סי' כו אות ה, י
ג/כא אבני ציון ח"ד עמ' נ
ג/כא אהל משה (לוין) ח"א דף ד ע"ב {רמב"ם}, עב ע"ב {קוץ בוושט}
ג/כא אהל משה (לוין) ח"ב דף טו ע"ד, טז ע"א {קוץ}
ג/כא אישים ושיטות (תשסז) עמ' קמח
ג/כא אמונת עתיך גל' 106 עמ' 72 {קוצים}
ג/כא אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ב ד"ה ומה, סי' ג ד"ה עוד שם
ג/כא אמרי כהן (וילמן) חולין סי' ו ס"ק ז
ג/כא ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ג
ג/כא בית אהרן וישראל גל' יז עמ' קו-קז
ג/כא בית הלוי ח"ב סי' כו עמ' ק
ג/כא ברור הלכה חולין מג ע"א ציון ט
ג/כא ברור הלכה חולין מג ע"ב ציון א
ג/כא בתים לבדים עמ' קפב, קצד
ג/כא דעת כהן עמ' תלד
ג/כא דרך ישראל חולין סי' יב ס"ק ב-ג
ג/כא הגהות חבר בן חיים
ג/כא העמק דבר שמות פכ"ב פסוק ל בהרחב דבר
ג/כא וטהרו הכהן עמ' עה
ג/כא זכר יצחק (תשן) עמ' שא-שב
ג/כא זכרון הרב עמ' 53 {נבילה מחיים}
ג/כא זכרון מלך (א"ש)
ג/כא חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"ב
ג/כא חי' כתב סופר
ג/כא חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' ו, מהדו"ת סי' יא
ג/כא יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק ג אות ו הערה 39 עמ' 100 {כ"מ - קוץ ברוחב הוושט}
ג/כא יחי ראובן (נאוי) עמ' קג
ג/כא כל בו ח"ו עמ' קנז, תנב
ג/כא כלילת יופי דף מא
ג/כא כרתי ופלתי סי' לג אות יב
ג/כא כתב סופר יו"ד סי' כא אות ט, יח {שנפסק רוב הקנה או שניקב הושט}
ג/כא לב שלם [כנה"ג יו"ד הגה"ט אות ד, שער המים דף יח ע"א]
ג/כא לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 309
ג/כא לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יח ס"ק ו
ג/כא מאור יהושע סי' כט עמ' מה-מו
ג/כא מעיני התורה ח"א עמ' ס-סא
ג/כא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מג ע"ג, נד ע"ב, קי ע"ג
ג/כא משנת יעקב כאן (עמ' שיט-שכא)
ג/כא נחלת אבות סי' ה עמ' יא
ג/כא נחלת שמעון (אמוראי) דף פו
ג/כא ס' הנייר עמ' קב
ג/כא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תצ
ג/כא עונג שבת סי' כז
ג/כא עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קסג, קסו
ג/כא עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תכא
ג/כא עקבי ברכה עמ' עב, עד, פא
ג/כא פאר אהרן עמ' ד
ג/כא פי' ר"י ונה עמ' סא
ג/כא פני אברהם (פרלמן) דף כו ע"א
ג/כא פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' כח-כט, ח"ב עמ' א'י {הגהמ"י אות ע}
ג/כא פתח דבריך עמ' שיג, שכא
ג/כא שו"ע הרב יו"ד סי' לג ס' יב ד"ה ומיהו, ס' כג ד"ה וגמ' וד"ה ושיטה שלישית
ג/כא שיחת חולין עמ' קיב
ג/כא שער המים דף יז ע"ד {קוץ עומד בושט}
ג/כא שער המים דף פא ע"ב
ג/כא שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 483
ג/כא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תכ
ג/כב אהל משה (לוין) ח"א דף ע ע"ב {מ"מ - משיאדימו}, עא ע"ב
ג/כב ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ג
ג/כב ברור הלכה חולין כח ע"ב ציון א פרק ג
ג/כב דרך ישראל חולין סי' יב ס"ק ב-ג
ג/כב זכר יצחק (תשן) עמ' שב-שג
ג/כב חי' הריצ"ד לעיל הל' ח
ג/כב ימין משה
ג/כב כל בו ח"ו עמ' תנב
ג/כב מעיני התורה ח"א עמ' ס-סא
ג/כב משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' כג-כה
ג/כב עקבי ברכה עמ' עד
ג/כב שו"ע הרב יו"ד סי' לג ס' כ
ג/כב שער המים דף יט ע"א
ג/כב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תכא
ג/כג אגם מים עמ' של {נפסק רוב גרגרת - טריפה}
ג/כג אגרות משה יו"ד ח"א סי' ז ענף ד
ג/כג אהל משה (לוין) ח"א דף לח ע"ד, לט ע"ג {במקום הראוי לשחיטה}
ג/כג אור הישר [מקום שמואל ליו"ד סי' לד]
ג/כג אנצי"ת ע' גרגרת הע' 42, 57, 64, 66, 70, 96, 98, 111, 123, 126, 131, 133, 134, 136, 141, 147, 149
ג/כג ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לו
ג/כג אשר לשלמה (אשכנזי)
ג/כג בינת נבונים דף קכה ע"ב
ג/כג בית הלוי ח"ב סי' כד עמ' צ, צד
ג/כג בן אברהם (תשי) עמ' קלה, קלח, שיא, שטו
ג/כג ברור הלכה חולין מד ע"ב ציון א
ג/כג ברור הלכה חולין מה ע"א ציון ב
ג/כג ברור הלכה חולין נד ע"א ציון ז
ג/כג ברכת חיים (אמסלם)
ג/כג דרך הנשר (ריכטר) קונטרס ו
ג/כג דרך ישראל חולין סי' ב ס"ק ה {כאיסר}
ג/כג חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"א
ג/כג חזקה רבה יו"ד הלכה יט
ג/כג חי' הגר"ח החדש עמ' תפט {חסר כאיסר - נבילה}
ג/כג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין מה ע"א]
ג/כג חי' כתב סופר קדשים עמ' מד
ג/כג חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' כג
ג/כג חלקת לוי עמ' עח
ג/כג יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק ז עמ' 110 אות א הערה 2 {פסוקת הקנה}, אות ד הערה 7 {גרגרת, רוב חללה}
ג/כג ישועות יעקב קדשים עמ' קלא
ג/כג כל בו ח"ו עמ' תנג
ג/כג כרתי ופלתי סי' כ אות ג
ג/כג כתב סופר יו"ד סי' כא אות ו {כ"מ - בתבואות שור יד}, אות ח {ניקב הוושט ועלה בו קרום וכו'}
ג/כג לב שלם [כנה"ג יו"ד הגה"ט אות ג, הגהב"י אות יד, שו"ת המביט סי' לה, שער המים דף יט ע"ד]
ג/כג לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' ח ס"ק ד
ג/כג מחשבת הקודש ח"ב דף לד ע"א
ג/כג מנחת חינוך ח"ב עמ' שמ-שמא
ג/כג מעיני המים
ג/כג משנת חיים חולין סי' מב עמ' קנ
ג/כג משנת יעקב
ג/כג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קמח
ג/כג עין יהודה עמ' עא-עב
ג/כג עקבי ברכה עמ' קכב
ג/כג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף מו ע"ב {לח"מ}, ע ע"ב
ג/כג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 91 {לח"מ}
ג/כג צפנת פענח
ג/כג קרבן אשר עמ' שכב
ג/כג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נה, נו
ג/כג שיחת חולין עמ' קלה
ג/כג שער שושן עמ' נז
ג/כג תפארת אהרן עמ' קא
ג/כד אבני נזר יו"ד סי' ז אות א
ג/כד אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' ד]
ג/כד אנצי"ת ע' גרגרת הע' 75-77, 116, 118, 119
ג/כד ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לו
ג/כד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רמח
ג/כד בית אהרן וישראל גל' טז עמ' יב
ג/כד ברור הלכה חולין מה ע"א ציון ד, ה
ג/כד חי' הריצ"ד
ג/כד כל בו ח"ו עמ' תנד
ג/כד לב שלם [שו"ת המבי"ט סי' לה, חוט השני סי' פג דף פו]
ג/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/כד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' צח
ג/כד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נו
ג/כד שו"ת ר"י מילר עמ' רסח
ג/כד שיחת חולין עמ' קלט, קמא
ג/כה אנצי"ת ע' גרגרת הע' 1, 3, 4, 82, 85, 87, 151, 152
ג/כה ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לו
ג/כה ברור הלכה חולין נ ע"א ציון ט
ג/כה כל בו ח"ו עמ' תנד
ג/כה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נו
ג/כה שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' ט
ג/כה שיחת חולין עמ' רצד
ג/כה שם טוב - השלמה


ד/285 הלכות שחיטה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ בית יעקב (בירב)
ד/רה"פ זבחים שלמים
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ משנת יעקב
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אמרי יושר חולין סי' א ס"ק ב
ד/א ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 389
ד/א באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רעט {כ"מ}
ד/א בינת נבונים דף עח ע"ג, צ ע"ג
ד/א בית הלוי ח"ב סי' ג עמ' ט
ד/א בית זבול ח"א סי' טו אות א
ד/א בן הרמה
ד/א ברור הלכה חולין ט ע"א ציון ב
ד/א בשמים ראש סי' רצט
ד/א בתים לבדים עמ' קנז, קצח
ד/א דברות משה חולין עמ' י
ד/א דעת כהן עמ' שז
ד/א הלכה רבה ח"ג עמ' 110
ד/א המנהיג עמ' תשלז
ד/א חזקה רבה יו"ד הלכה ד, ח, לד עמ' 132
ד/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' סא, צד, ח"ב עמ' לא
ד/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קסד ע"ג
ד/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קנה
ד/א כוכבי בוקר עמ' תרה
ד/א כל בו ח"ו עמ' תנז
ד/א כתב סופר יו"ד סי' י ד"ה אלא דיש {בקרית ספר}, סי' לד ד"ה ובמאי {מל"מ ד"ה הן, חזרה תוך כדי}
ד/א לבב דוד
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' סח
ד/א להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קנט
ד/א מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק ב
ד/א משפטי דרבנן עמ' מד
ד/א נאמן שמואל דף לד ע"ג {כ"מ}
ד/א נותן טעם לשבח עמ' 56
ד/א פאת שדך יו"ד עמ' ו
ד/א פי' ר"י ונה עמ' סב
ד/א שו"ע הרב יו"ד סי' א סעיפים יז, כג
ד/א שו"ת הריב"ש עמ' תשמה
ד/א שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' צה
ד/א שו"ת רשב"ש עמ' תקיג
ד/א שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 270
ד/א שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נט ע"א
ד/א שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רנג
ד/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קנא {כ"מ}
ד/א תשובת אריה דף ז ע"ג {ספק נבילה}
ד/ב אור הישר [אור הישר חולין ג ע"ב]
ד/ב ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 389
ד/ב ברור הלכה חולין ט ע"א ציון ב
ד/ב בתים לבדים עמ' קנז, קצח
ד/ב חותמי ברכה תשובה א אות ב
ד/ב חי' הגרז"ס קדשים עמ' קלט {הגהמ"י}
ד/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קסד
ד/ב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' לח {הגהמ"י}
ד/ב כל בו ח"ו עמ' תנח
ד/ב כרתי ופלתי סי' א אות ב {הגהמ"י}
ד/ב לחם אבירים דף סא ע"ג
ד/ב לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יא ע"ב
ד/ב מצודת בן ציון דף נו ע"ב
ד/ב עיונים (פאור) עמ' 32
ד/ב פי' ר"י ונה עמ' סב
ד/ב צפנת פענח
ד/ב שו"ע הרב יו"ד סי' א ס' יז
ד/ב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נט ע"א, צד ע"ג
ד/ב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קצט {הגהמ"י}
ד/ב תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' לא
ד/ג אדרת המלך עמ' קכב-קכג
ד/ג ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 389
ד/ג בית אב (ענתבי) דף מב ע"ג
ד/ג בית הלוי ח"ב סי' ו עמ' כד, ח"ג סי' כא עמ' צב
ד/ג בית יצחק (תשיד) עמ' 31 {לא כתב "מומחה"}
ד/ג בכור שור עמ' קנה
ד/ג ברור הלכה חולין ג ע"ב ציון ג
ד/ג בשבילי השחיטה סי' יא ס"ק י, סי' יב ס"ק יא {פעמים רבות}
ד/ג דברות משה חולין עמ' טז
ד/ג דברי תלמוד ח"ב עמ' קעו, קפ
ד/ג דעת אביעזרי עמ' ב, ד, י
ד/ג הגהות חבר בן חיים
ד/ג השוחט והשחיטה בספרות הרבנות עמ' 35-36
ד/ג זבח שלמה ח"ד עמ' קט
ד/ג חמדת אהרן עמ' כ {עד שישחט בפני חכם}
ד/ג טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קד, מהדו"ד עמ' לט
ד/ג טל אורות (טובול) חולין עמ' ו
ד/ג יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק א אות א הערה 40 עמ' 45 {אם נתעלף, מ"מ - לבדוק אם נתעלף}
ד/ג כל בו ח"ו עמ' תנט
ד/ג להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' נז, ח"ו עמ' סח
ד/ג מוריה גל' קנז עמ' כ {כ"מ}
ד/ג מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' קמג {כ"מ}
ד/ג מנחת מרדכי (תשז) עמ' כ {פעמים רבות}
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ג נתן פריו חולין עמ' יט
ד/ג ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' פו
ד/ג ס' התדיר עמ' ש
ד/ג עדות בהוסף
ד/ג עיונים (פאור) עמ' 32
ד/ג עין תרשיש
ד/ג פי' ר"י ונה עמ' סב
ד/ג שו"ע הרב יו"ד סי' א ס"ט, קו"א אותיות ג-ד, ו, שו"ת סי' י
ד/ג שו"ת הריב"ש עמ' תשמד
ד/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' ב דף ז
ד/ג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' י
ד/ג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' צו
ד/ג שערי חכמה - שב שמעתתא דף צה ע"א
ד/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 72
ד/ג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קכה
ד/ג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קנג, קסב, ר
ד/ג תורת הקדש ח"א עמ' נא
ד/ד אור דוד עמ' קסא
ד/ד אור הישר [אור הישר חולין ב ע"א]
ד/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שמה-שמו
ד/ד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קעג {ששחטו בפני מי שיודע}
ד/ד אמרי יושר חולין סי' א ס"ק ב
ד/ד ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 389
ד/ד באר אברהם (אבלי) עמ' קצז
ד/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ד בית נאמן (תרמא) דף ג ע"ג
ד/ד בית נאמן (תשעא) עמ' כ
ד/ד בכורי חיים ח"ד עמ' נה
ד/ד בן הרמה
ד/ד ברור הלכה חולין ב ע"א ציון א {אשה}
ד/ד ברור הלכה חולין ג ע"ב ציון ג
ד/ד גינת ראובן תרומות עמ' נא {חרש}
ד/ד דעת אביעזרי עמ' א {הגהמ"י}
ד/ד הגהות מוהר"י קרט עמ' פט {הגהמ"י - אשה לא תשחוט כי דעתן קלה}
ד/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קפט-קצ
ד/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תסח
ד/ד חזון לימים ח"ב עמ' רלו
ד/ד חזקה רבה יו"ד הלכה קסז עמ' 265
ד/ד חיים ומלך
ד/ד יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק א אות א הערה 2 עמ' 43 {מומחה לשחיטה}
ד/ד יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק א אות א הערה 26 עמ' 44 {עבד כנעני}
ד/ד כל בו ח"ו עמ' תנט
ד/ד כלילת יופי דף סח {אשה}
ד/ד כפתור ופרח (תשו) דף קכב ע"א
ד/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכא
ד/ד לב שלם [מהרש"ך ח"ב דף לב ע"ג]
ד/ד מבית מאיר ח"ג עמ' קמג
ד/ד מוריה גל' קנז עמ' כ {הגהמ"י}
ד/ד משנה הלכות נדרים דף מב ע"ב
ד/ד נזר הקדש (קפלן)
ד/ד ס' התדיר עמ' ש
ד/ד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקצא {הגהמ"י}
ד/ד עדות בהוסף
ד/ד עין תרשיש
ד/ד פי' ר"י ונה עמ' סג
ד/ד פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה כג
ד/ד קרית המלך
ד/ד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שז
ד/ד שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' רכז
ד/ד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קמו
ד/ד שולי הגליון עמ' צב
ד/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קכד
ד/ד שערי טהר ח"ה שער ב סי' כה אות א, סי' כו אות א
ד/ד שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רו
ד/ה אהלי חיים עמ' רה
ד/ה אומר לציון סי' רצה
ד/ה אוצמפה"ת ב"מ כד ע"ב הע' 43
ד/ה אור הישר (על הגט מקליווא, תרסב) דף לח ע"ב {שוטה}
ד/ה אורח צדקה עמ' קסז
ד/ה אז ישיר עמ' קיז
ד/ה אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' רב {שמא יקלקלו}
ד/ה אמרי יושר חולין סי' א ס"ק ד בסופו
ד/ה אמרי יושר סוכה דף מב ע"ב
ד/ה ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ג
ד/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ה בן אברהם (תשי) עמ' רצב
ד/ה ברור הלכה חולין ב ע"א ציון ב
ד/ה ברור הלכה סוכה מב ע"ב ציון א
ד/ה הר המלך ח"ה עמ' סא-סב
ד/ה חדושים ובאורים (גרי') חולין סי' ז ס"ק ב
ד/ה חזקה רבה יו"ד הלכה ד
ד/ה חמדת אהרן עמ' טז
ד/ה חק לישראל נזיקין עמ' 43
ד/ה טהרת הבית ח"ב עמ' שסג
ד/ה טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' עה, עז
ד/ה כל בו ח"ו עמ' תסא
ד/ה לב שלם [בני יעקב דף קנט ע"ב, כנה"ג יו"ד הגהב"י אות עה, ב"ח יו"ד דף ב ע"ד, שו"ת המבי"ט סי' לה]
ד/ה מעיני התורה ח"א עמ' יד
ד/ה מצודת בן ציון דף נו ע"ג {אחרים רואים}
ד/ה מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ה משב יעקב ח"ב
ד/ה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' תא
ד/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פה
ד/ה עדות בהוסף
ד/ה עטרת ישראל עמ' רעג
ד/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שו-שז
ד/ה פי' ר"י ונה עמ' סג
ד/ה פרשת המלך
ד/ה צרור החיים (חייקא)
ד/ה קרית מלך
ד/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נו
ד/ה שולי הגליון עמ' צג
ד/ה תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 15
ד/ה תניא רבתי ח"א עמ' 423
ד/ו אור הישר [אור הישר חולין יב ע"א]
ד/ו ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ג
ד/ו ברור הלכה חולין ג ע"ב ציון ג
ד/ו ברור הלכה פסחים ד ע"א ציון י
ד/ו בשבילי השחיטה סי' ז ס"ק יט, סי' יב ס"ק יא
ד/ו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שנ
ד/ו יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק א אות א הערה 39 עמ' 45 {מומחה לפנינו}
ד/ו כל בו ח"ו עמ' תסב
ד/ו מראה איש ח"ב עמ' פג
ד/ו משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שלט-שמ
ד/ו עדות בהוסף
ד/ו עולת חודש ח"ג מאמר תעג
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' מא
ד/ו שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' לב הערה 11
ד/ו שו"ע הרב יו"ד סי' א ס' יז
ד/ו שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' כה
ד/ו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' קלו
ד/ז אנצי"ת ע' בדיקת ריאה הע' 89 {מל"מ}
ד/ז ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ג
ד/ז בית הלוי ח"ב סי' א עמ' א, סי' ה עמ' יט, כד, ח"ג סי' כא עמ' צב
ד/ז בכור שור עמ' קמט
ד/ז ברור הלכה חולין ג ע"ב ציון ג
ד/ז בשבילי השחיטה סי' ט ס"ק י
ד/ז המנהיג עמ' תשלז
ד/ז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שנט {מל"מ - ריב"ש - רוב מומחין אצל בדיקה}
ד/ז חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קלז
ד/ז חיי נפש ח"ד עמ' קע
ד/ז יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק א אות א הערה 37 עמ' 45 {רוב מצוין מומחין}
ד/ז כל בו ח"ו עמ' תסג
ד/ז כתר אפרים עמ' עח
ד/ז לב שלם [כנה"ג יו"ד סי' א הגהב"י אות כב, ב"ח ורש"ל ודמשק אליעזר בסוגיה]
ד/ז מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' קמג
ד/ז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שלט-שמ
ד/ז ס' הנייר עמ' צו
ד/ז עולת חודש ח"ג מאמר תעג
ד/ז עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קכ
ד/ז פי' ר"י ונה עמ' סג
ד/ז שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' לב הערה 11
ד/ז שולי הגליון עמ' צג
ד/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קצא, שע {מל"מ}
ד/ז שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' כב
ד/ז תרומת הדשן פסקים סי' ל {הגהמ"י}
ד/ח אבן לב דף עג ע"ג
ד/ח אור הישר [עולת שמואל סי' כב]
ד/ח אושר ירוחם עמ' מב
ד/ח ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ג
ד/ח בית הלוי ח"ב סי' א עמ' א
ד/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ח בכור שור עמ' קסח
ד/ח בעי חיי יו"ד דף א ע"ד
ד/ח ברור הלכה חולין יב ע"א ציון ח
ד/ח בשבילי השחיטה סי' ט ס"ק י
ד/ח דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' קפד
ד/ח דולה ומשקה (תשסב) עמ' 217
ד/ח דרך ישראל חולין סי' ט ס"ק א {אבד גדי}
ד/ח דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רסד
ד/ח הגהות חבר בן חיים
ד/ח זבחי ראיה עמ' כב
ד/ח חי' כתב סופר
ד/ח חי' מחנה אפרים (נדפס בס' מחנ"א)
ד/ח חסדי דוד ח"ו עמ' לט-מ
ד/ח כל בו ח"ו עמ' תסג
ד/ח כרתי ופלתי סי' א אות יב, יד, סי' ב אות ו
ד/ח לב אריה (בראד) חולין יב ע"א
ד/ח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' מח
ד/ח לב שלם [כנה"ג יו"ד סי' א הגהב"י אות נה, שמלה חדשה דף ג ע"ג, פרי תואר דף ג ע"ג, ד ע"ב]
ד/ח לבב דוד
ד/ח לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ו אות טז
ד/ח לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ט ע"א וע"ב
ד/ח מראה איש ח"ב עמ' עט
ד/ח ס' הנייר עמ' צו
ד/ח עולת שמואל (לובצר) ח"א דף טו ע"ד
ד/ח פי' ר"י ונה עמ' סד-סו
ד/ח פניני רבנו הגרי"ז עמ' 7
ד/ח פרשת המלך
ד/ח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקסב
ד/ח שיחות מוסר (תשסב) עמ' נ {נגנבו}
ד/ח שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' סד
ד/ח תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 13
ד/ח תורת יחזקאל חולין יב ע"א
ד/ט אולם המשפט סי' רלה סעיף ו
ד/ט אורח צדקה עמ' קסה
ד/ט ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ג
ד/ט בית המדרש
ד/ט בית זבול ח"א סי' טו אות א, ג
ד/ט ברור הלכה חולין ב ע"א ציון ב
ד/ט ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' מ
ד/ט גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קכ
ד/ט ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תקא
ד/ט זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 92
ד/ט טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' עא
ד/ט כל בו ח"ו עמ' תסד
ד/ט מאורות חיים תרומות עמ' כה, כח {השתתק}
ד/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שלא
ד/ט ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תנט {מי שאינו שומע}
ד/ט עדות בהוסף
ד/ט עטרת חן ח"א עמ' קי
ד/ט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קמז
ד/ט פי' ר"י ונה עמ' סז-עא
ד/ט פינות הבית דף נד ע"ב
ד/ט רמת שמואל (אג'ייני) דף קמו ע"ב {כ"מ}
ד/ט שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצב
ד/ט שומע ומשמיע עמ' סג, עג
ד/ט שיחת חולין עמ' תקלח
ד/ט שלמי יוסף סוכה עמ' תנב
ד/ט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' כו
ד/ט שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 149
ד/ט תחומין חכ"א עמ' 148 הערה 28
ד/ט תפארת אהרן עמ' עב
ד/ט תרומות חיים סעיף לב אות ג
ד/י אבות הראש ח"א דף קו ע"ג
ד/י ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ג
ד/י ברור הלכה חולין יג ע"ב ציון ג
ד/י חי' ר' שלמה (תשסד) עמ' קצג
ד/י ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תנב
ד/י כל בו ח"ו עמ' תסד
ד/י משנת אליעזר (רבינ') עמ' ז
ד/י עדות בהוסף
ד/י פד"ר יג עמ' 273
ד/י פי' ר"י ונה עמ' עב-עג
ד/י שם טוב - השלמה
ד/יא אבן הספיר (ספרקה) עמ' ט, לד
ד/יא אבני זכרון (ברזני) עמ' לט
ד/יא אבני ציון ח"ג עמ' רלא
ד/יא אגרות הגרי"ד עמ' יז
ד/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' ז ענף ז
ד/יא אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
ד/יא אור הישר [לח"מ לעיל ספ"ב, אור הישר חולין ג ע"ב ודף לא ע"א]
ד/יא אחיעזר ח"ג סי' סז אות ה
ד/יא אידנו עמ' 98
ד/יא אמרי יושר חולין סי' ב ס"ק ד
ד/יא אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ח
ד/יא אמת ליעקב נשים עמ' קמד {טעם פסול גוי}
ד/יא אנצי"ת ע' גוי הע' 507-509, 514
ד/יא ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ג
ד/יא אשר למלך
ד/יא אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קיב {קטן}
ד/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פ ע"א
ד/יא בדבר מלך חי"ג עמ' קנא
ד/יא בזך לבונה עמ' שעג
ד/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' לה סעיף ב עמ' 147
ד/יא בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 14
ד/יא בית אהרן וישראל גל' ח עמ' לו {שחיטת גוי פסולה שנא' ואכלת מזבחו}
ד/יא בית הלוי ח"א סי' יד עמ' סב, סי' טו עמ' סג
ד/יא בית זבול ח"א סי' טז אות א
ד/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/יא בכור שור עמ' קסט
ד/יא בכורי אליהו עמ' קלב-קלג, קלה, קלט
ד/יא בכורי חיים ח"ה עמ' קלו
ד/יא בכורי ציון (הלוי) ענף יג פרח א
ד/יא בנין הלכה עמ' קכח
ד/יא ברור הלכה חולין ג ע"א ציון ד פרק ט {טעם פסול שחיטת גוי}
ד/יא ברור הלכה חולין יג ע"א ציון ח
ד/יא בשמן רענן ח"ב עמ' רפו
ד/יא גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנט
ד/יא גן שושנים ח"ב עמ' רטז {טעם פסול שחיטת גוי}, רכו {שחיטת גוי - נבילה מהתורה}
ד/יא דברי אמת (תשעט) עמ' תנו {נכרי ששחט בסכין יפה לוקה ישראל על אכילתו}
ד/יא דברי ירמיהו הל' ע"ז פ"ט הט"ו {שנאמר וקרא}
ד/יא דעת אביעזרי עמ' קעב
ד/יא העמק דבר דברים פי"ב פסוק כא
ד/יא הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 67-68
ד/יא הר המלך ח"א עמ' קלו-קלט, ח"ד עמ' רעא, ח"ח עמ' סח
ד/יא הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קמ
ד/יא וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קד
ד/יא זכרון בנימין ח"א עמ' רעג
ד/יא זכרון שמואל עמ' שפב-שפג
ד/יא חזון יחזקאל חולין פ"א ה"א
ד/יא חי' בר נחמני דף כח ע"ד {איסור הנאה}, כט ע"א
ד/יא חי' הגאון אדר"ת עמ' קכה-קכו, קלד {שנאמר וקרא לך}
ד/יא חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פז
ד/יא חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פז
ד/יא חי' חתם סופר
ד/יא חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' יג
ד/יא חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמב
ד/יא חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קנה, קנז
ד/יא חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' יח
ד/יא חכמת התורה פ' מקץ עמ' תכב
ד/יא חסדי דוד ח"ו עמ' ז-ח
ד/יא טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' נ
ד/יא טל חיים (סגל) עמ' א
ד/יא יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק א אות ה הערה 94 עמ' 49 {שחיטת גוי}
ד/יא יד יקותיאל עמ' פא
ד/יא ימין משה
ד/יא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שמט
ד/יא כל בו ח"ו עמ' תסה
ד/יא כלילת יופי דף מ
ד/יא כתב משה ח"א סי' טז עמ' סא
ד/יא כתב סופר או"ח סי' צט ד"ה וגם לשיטת
ד/יא כתבי העלוי מראקוב עמ' קלד
ד/יא לב שלם [כנה"ג יו"ד הגה"ט אות ג, שו"ת המבי"ט סי' לה, חק לישראל (בס' קנאת סופרים) דף ד ע"ג]
ד/יא לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות כא
ד/יא לבושי מרדכי יו"ד עמ' יא, ח"ד עמ' רלד
ד/יא להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' ח ע"ב
ד/יא לחמי תודה (הורביץ) דף טו ע"ג
ד/יא לקוטי שיחות חי"ח עמ' 166
ד/יא לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' א ס"ק א, עמ' טו ס"ק א, סי' טז ס"ק ב
ד/יא לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף א ע"א וע"ד, ב ע"א
ד/יא מאור יעקב דף צה ע"ג, צו ע"ב, ע"ד
ד/יא מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לח
ד/יא מאיר נתיבים עמ' 281
ד/יא מאיר עיני חכמים ח"א דף קו ע"א
ד/יא מוריה גל' קיג עמ' עז-עט, גל' קצא עמ' סז-סט
ד/יא מחקרי ארץ או"ח סי' כב
ד/יא מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 61
ד/יא מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' יא
ד/יא מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף נט ע"ד
ד/יא מסורה חי"ג עמ' לא
ד/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מח ע"ב, מט ע"א, קצו ע"א
ד/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שפה
ד/יא מפניני הרב עמ' שפח
ד/יא מצודת בן ציון דף נה ע"א-ע"ג {ואכלת מזבחו}
ד/יא מצעדי גבר סנהדרין סי' א ענף א אות א
ד/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רסא
ד/יא מראה אש ח"ב עמ' יד
ד/יא משאת המלך ח"א סי' קטז
ד/יא משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קמג
ד/יא משכן אהרן עמ' נא
ד/יא משנה הלכות ח"ז סי' צח, ח"ט סי' שצד
ד/יא משנת חיים בראשית עמ' קפא, שנד
ד/יא משנת חיים דברים עמ' רסו, רע
ד/יא משנת חיים חולין סי' ב עמ' ה, סי' ו עמ' טז, סי' טו עמ' נט, סי' לא עמ' קיח
ד/יא משנת יעקב מדע עמ' סח-סט, קדושה עמ' רלד, רלט
ד/יא משנת יעקב עבודה עמ' קס
ד/יא משנת יעקב קרבנות עמ' רסא-רסב
ד/יא משפטי עזיאל ח"ב עמ' ה
ד/יא נודע ביהודה השלם או"ח עמ' צט, קמה
ד/יא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צו ע"ג, צז ע"א
ד/יא נחלת שמואל דף לד ע"א
ד/יא נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' מו אות ד
ד/יא נטע שעשועים (בוירסקי) דף יד ע"ב, יז ע"ד
ד/יא נרות אהרן
ד/יא נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' כ עמ' לט
ד/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מח אות א, ח"ג סי' לח
ד/יא נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' קסז
ד/יא נתיבות שמואל דף קו ע"ב, קז ע"ב
ד/יא נתן פריו הל' נט"י עמ' ס
ד/יא נתן פריו חולין עמ' עח, צח, קיג
ד/יא סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מ אות א-ב
ד/יא סדר יעקב ע' שחיטת עכו"ם
ד/יא סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' רצא-רצג
ד/יא סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף טו ע"ד
ד/יא עבודת לוי (רוד') דף מב ע"א
ד/יא עיון בלומדות עמ' קמג
ד/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שמח, שנ-שנב
ד/יא עין חיים ח"ב עמ' קמה
ד/יא פי' ר"י ונה עמ' עד
ד/יא פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' נו {"ואכלת מזבחו"}
ד/יא צבי גאון יעקב סי' מ
ד/יא צרור החיים (חייקא)
ד/יא צרור החיים (יעקב)
ד/יא קדשי יהושע עמ' תרסב
ד/יא קובץ על יד ח"א
ד/יא קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנה
ד/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור יא אות ח
ד/יא קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קלה, קלז-קלח
ד/יא קרן הצבי מצוה מ אות ב
ד/יא קרן פני משה ח"א עמ' קה-קו
ד/יא רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ריא
ד/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תמב, תמד
ד/יא שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) קו"א סי' א, סי' ד אות א
ד/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' צח
ד/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נז
ד/יא שיח ערב קדשים עמ' תכט-תל
ד/יא שיר למעלות גל' ד עמ' 124
ד/יא שלמי שמעון (קדשים) עמ' רלח
ד/יא שלמי שמעון (תשמו) עמ' סא
ד/יא שם טוב - השלמה
ד/יא שמועות דוד עמ' קה
ד/יא שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' נא, נו
ד/יא שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רכ
ד/יא שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 235
ד/יא שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 65
ד/יא שערי טהר ח"ה שער ב סי' לד אות ב
ד/יא שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כו אות טז ד"ה וז"ל
ד/יא תורת רפאל ח"ג עמ' ק
ד/יא תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קו
ד/יא תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ע {גוי נחשב בר זביחה}
ד/יב אביר יעקב (אביגדור) דף טז ע"ד {כ"מ}
ד/יב אבן הספיר (ספרקה) עמ' ט
ד/יב אגרות הגרי"ד עמ' יח
ד/יב אהל משה (הורוביץ) ח"א ע"ז לה ע"ב, ח"ב סי' מג
ד/יב אור הישר [עולת שמואל סי' ס]
ד/יב אמונת עתיך גל' 103 עמ' 161
ד/יב אנצי"ת ע' גוי הע' 518, 519
ד/יב ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ג
ד/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ריז
ד/יב בזך לבונה עמ' שעד
ד/יב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 14
ד/יב בית זבול ח"א סי' טז אות א
ד/יב בכורי אליהו עמ' קלב, קלה
ד/יב בכורי חיים ח"ה עמ' קנג {שחיטת גר תושב}
ד/יב בנין הלכה עמ' קכח
ד/יב ברור הלכה חולין יג ע"א ציון ח
ד/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רפא
ד/יב דברות משה זרעים עמ' שסו {וגדר גדול גדרו בדבר שאפילו עכו"ם שאינו עובד ע"ז שחיטתו נבלה}
ד/יב דברות משה כתובות עמ' עא
ד/יב הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 68 {גדר גדול}
ד/יב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' פג
ד/יב זכרון בנימין ח"א עמ' רעג
ד/יב זכרון שמואל עמ' שפב-שפג
ד/יב חזון יחזקאל חולין פ"א ה"א
ד/יב חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 222
ד/יב חי' בר נחמני דף ל ע"א
ד/יב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פז
ד/יב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פז
ד/יב חי' כתב סופר קדשים עמ' קעט
ד/יב חי' מהר"ם שיק נדה עמ' פח
ד/יב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמב
ד/יב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רעב
ד/יב כל בו ח"ו עמ' תסו
ד/יב כרתי ופלתי סי' ב אות א, כרתי סי' א
ד/יב כתב משה ח"א סי' טז עמ' סא
ד/יב כתבי העלוי מראקוב עמ' קלד
ד/יב לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' א ס"ק א, ה
ד/יב מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לט
ד/יב מוריה גל' קצא עמ' סז
ד/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קכט
ד/יב מעיני התורה ח"א עמ' ב
ד/יב מענה אליהו עמ' רסה {לח"מ}
ד/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שפו
ד/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' רצט
ד/יב משא בני קהת
ד/יב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קמג
ד/יב משכן אהרן עמ' נג
ד/יב משמרת חיים ח"ב עמ' צז
ד/יב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף עה ע"ג {גדר גדול גדרו}
ד/יב משנת יעקב קדושה עמ' רלד, רלט
ד/יב משפטי עזיאל ח"ב עמ' ה-ו
ד/יב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צו ע"ד {לח"מ}
ד/יב נזר התורה שנה ד גל' א עמ' ח {כ"מ - שחיטת מומר היא נבילה מדרבנן}
ד/יב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קלג
ד/יב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מ אות א-ב
ד/יב סדר יעקב ע' שחיטת עכו"ם
ד/יב עדות בהוסף
ד/יב עולת שמואל (לובצר) ח"א דף מו ע"ד
ד/יב עטרת תפארת - מזכרת תודה עמ' 9 בהערה {כ"מ}
ד/יב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שמח-שנ
ד/יב ערך שי חו"מ סי' רו סעיף א
ד/יב קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קלה, קלז-קלח
ד/יב קרית מלך
ד/יב שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רמג, רמז
ד/יב שלמי שמעון (קדשים) עמ' רלח, רסה
ד/יב שלמי שמעון (תשמו) עמ' עח
ד/יב שם טוב - השלמה
ד/יב שמועות דוד עמ' קה
ד/יב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' נא
ד/יב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רכ
ד/יב שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 65
ד/יב שערי טהר ח"ה שער ב סי' לד אות ב
ד/יב שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' כו אות טז ד"ה וז"ל
ד/יב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לה ע"ב
ד/יב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רנב
ד/יב שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קמח {כ"מ}
ד/יב תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' א {כ"מ ולח"מ}
ד/יב תשובה מאהבה ח"א סי' ק
ד/יג אבני נזר יו"ד סי' כב אות טז, יט
ד/יג אגודות אזוב מדברי דף לא ע"ד, לב ע"א-ע"ב {ישנה לשחיטה מתוע"ס}
ד/יג אגרות משה יו"ד ח"א סי' ז ענף ז
ד/יג אדרת המלך עמ' קכב-קכו {ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף}
ד/יג אהל משה (וינברג) קונטרס הלך דבש דף ו ע"ג {ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף}
ד/יג אהל משה (לוין) ח"א דף לט ע"ג-ע"ד, מ ע"ג
ד/יג אור הישר [עונג יו"ט סי' נט, עולת שמואל סי' כא, פלתי סי' ג ס"ק א]
ד/יג אמונת עתיך גל' 103 עמ' 161
ד/יג אמרי סופר עמ' נה
ד/יג אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ח {או"ש}
ד/יג אפיקי מגינים מנחות סי' א
ד/יג ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ג
ד/יג אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קטו, רכג {התחיל גוי}
ד/יג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפח
ד/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף פ ע"א {או"ש}
ד/יג בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 15-16
ד/יג בית אהרן וישראל גל' נ עמ' יט-כ, כה {ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף}
ד/יג ברור הלכה ב"ק ע ע"א ציון נ (נדפס בדף עב)
ד/יג ברור הלכה חולין כט ע"ב ציון ב
ד/יג ברכת מרדכי ב"ק עמ' מז
ד/יג בשבילי הקודש סי' יב אות ב {מתוע"ס}
ד/יג בתי כהונה (תצו) בית ועד דף סו ע"ג
ד/יג בתי כהונה (תשסה) עמ' קד
ד/יג גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנט
ד/יג דברי ירוחם סי' מט
ד/יג דגל ראובן ח"א סי' כ
ד/יג דעת סופר או"ח סי' עג
ד/יג הלכה רבה ח"א עמ' 251
ד/יג זכרון יהונתן דף טז
ד/יג חביון עוז
ד/יג חדוותא דשמעתתא ח"א דף ה ע"א {ישנה לשחיטה מתחילה ועוד סוף}
ד/יג חזון יחזקאל חולין פ"א ה"א {לח"מ}
ד/יג חי' בר נחמני דף כח ע"ד {לגוי}
ד/יג חי' הגר"ח החדש עמ' תפז {גמר ישראל}
ד/יג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פז
ד/יג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פז
ד/יג חי' כתב סופר
ד/יג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שעח
ד/יג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קנה, קצג
ד/יג חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' יח
ד/יג חקרי לב (לווינבוק) דף מד ע"ד {לח"מ}
ד/יג חשב סופר עמ' רה
ד/יג טל חיים (סגל) עמ' ג
ד/יג ישרי לב עמ' קיא, קיג
ד/יג כל בו ח"ו עמ' תסז
ד/יג כלילת יופי דף לז, מ-מא
ד/יג כתב משה ח"א סי' טז עמ' סג, סז, סי' יז עמ' סה
ד/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תכג
ד/יג לב אריה (בראד) חולין יד ע"א
ד/יג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' נג
ד/יג לב שלם [שער המים בחי' חולין דף ל ע"א-ע"ב]
ד/יג לבב דוד
ד/יג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות יט
ד/יג להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' ח ע"ב, ט ע"ב
ד/יג לקוטי סופר ח"ב דף סד ע"ב
ד/יג לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' טו ס"ק א, ה
ד/יג מאיר עיני חכמים ח"א דף סז ע"ב
ד/יג מוריה גל' קיג עמ' פ, גל' קצא עמ' סח-סט
ד/יג מחשבת הקודש ח"א דף ס ע"ב, סא ע"ב
ד/יג מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' שכד
ד/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף נז ע"ג, נח ע"א
ד/יג מנחת יהודה (בוים) דף לא ע"ד {ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף}, לב ע"א
ד/יג מעיני המים
ד/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ע ע"ב
ד/יג מראה אש ח"ב עמ' טו
ד/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יג מרכבת יוסף דף צה ע"ד, קו ע"ד {ישנה לשחיטה מתוע"ס}
ד/יג משאת מרדכי ב"ק עמ' רפז
ד/יג משכן אהרן עמ' נב {מ"מ}, עב
ד/יג משנת אליעזר (רבינ') עמ' ז
ד/יג משנת חיים בראשית עמ' קפב, שנד
ד/יג משנת חיים חולין סי' מא עמ' קמח
ד/יג משנת ר' אהרן שבת עמ' קנג
ד/יג נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מח אות א, ח"ג סי' לח
ד/יג נתיבות שמואל דף קח ע"ב
ד/יג נתן פריו חולין עמ' פב, קיג
ד/יג עבודת לוי (רוד') דף מא ע"ב
ד/יג עבודת משא (מאיר) ח"א
ד/יג עולת שלמה ח"ב עמ' שיז
ד/יג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רצב
ד/יג פי' ר"י ונה עמ' עה
ד/יג פרת חטאת עמ' רנ
ד/יג צפנת פענח
ד/יג צרור החיים (יעקב)
ד/יג קבא דתירוצא עמ' רכו
ד/יג קדשי יהושע עמ' שנד, תקעב
ד/יג קרן אורה זבחים ל ד"ה ודרך
ד/יג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עז
ד/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תמד
ד/יג שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) סי' א, קו"א סי' א, סי' ד אות ה
ד/יג שארית יהודה (בלום) דף קל ע"ד
ד/יג שדה יצחק עמ' כה
ד/יג שלמי שמעון (קדשים) עמ' רלט
ד/יג שלמי שמעון (תשמו) עמ' סב
ד/יג שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' נה
ד/יג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קנ
ד/יג שרשי הים דף צד ע"ב
ד/יג תורת מיכאל עמ' קנ {לח"מ}
ד/יד אבן שתיה עמ' כא-כב
ד/יד אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יב אות ו
ד/יד אבני נזר יו"ד סי' יב אות ג
ד/יד אדרת המלך עמ' קלא
ד/יד אהבת קדומים עמ' קצט, רה, רז
ד/יד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
ד/יד אהל משה (וינברג) דף סט ע"ג
ד/יד אהלה של תורה ח"ב עמ' רמד
ד/יד אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף ס ע"א, עו ע"ד
ד/יד אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 31, 33
ד/יד אוצרות הרמב"ם
ד/יד אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 97
ד/יד אחיעזר ח"ג סי' נ אות ד
ד/יד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' לה
ד/יד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' לה-לז
ד/יד אמרי יהושע (ברוק) עמ' 107
ד/יד אמרי יושר חולין סי' ב ס"ק ג, יא
ד/יד אמת ליעקב מועד עמ' שמז {מחלל שבת}
ד/יד אמת ליעקב מקרא עמ' קפ
ד/יד אנצי"ת ע' אפיקורוס הע' 18, 25, ע' בדיקת סכין הע' 78
ד/יד אפריון ט עמ' יט
ד/יד ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ג
ד/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/יד באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף ג
ד/יד באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קיב
ד/יד בית אהרן וישראל גל' ח עמ' לט {שחיטת מומר}
ד/יד בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' ח
ד/יד בית הלוי ח"ב סי' א עמ' א, סי' ו עמ' כה, ח"ג סי' כא עמ' צא
ד/יד בית זבול ח"א סי' יג אות ז
ד/יד בית יחזקאל (וייס) עמ' עב
ד/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/יד בית מאיר (תשע) סי' קכט ס"ה עמ' קב
ד/יד בית שערים יו"ד סי' טז, יח-יט
ד/יד בן אברהם (אישטרושא)
ד/יד בנין הלכה עמ' קכח
ד/יד בנין שאול עמ' רכט
ד/יד בר ריב"א עמ' נה
ד/יד ברור הלכה חולין ג ע"א ציון ד
ד/יד ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קצא
ד/יד ברקאי ח"ה עמ' 204
ד/יד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' א
ד/יד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רצט, שא
ד/יד גרים וגרות עמ' קמה {מומר לדבר אחד}
ד/יד דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש לט עמ' של
ד/יד דברות משה חולין עמ' יט, כד
ד/יד דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' יא
ד/יד דברי חיים ח"ב יו"ד סי' ה
ד/יד דברי יציב יו"ד עמ' קח
ד/יד דברי תורה (שפירא) ח"ה סי' סו
ד/יד דברי תלמוד ח"ב עמ' קפב
ד/יד דעת כהן עמ' ב, ט, טו, יז, קנד, תלב
ד/יד דרך ישראל חולין סי' ט ס"ק א
ד/יד הגהות רימ"א {לח"מ}
ד/יד הורה גבר (תקסב) דף ג ע"ג
ד/יד הורה גבר (תשסג) עמ' יב
ד/יד היכלי שן ח"ב סי' פח
ד/יד הלכה רבה ח"ג עמ' 89, 94
ד/יד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' עב
ד/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 15
ד/יד השבת לקדשו דף לג ע"ב
ד/יד השוחט והשחיטה בספרות הרבנות עמ' 70, 109, 110, 115, 118-120 {צריך לבדוק סכינו}
ד/יד השיב משה (תשעה) סי' כב אות ג עמ' יג
ד/יד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' פג
ד/יד ואם תאמר ח"א קושיה 1318
ד/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עג
ד/יד זבחי ראיה עמ' יב, כב, כז
ד/יד זכר אליהו עמ' קסו
ד/יד זכר יהודה עמ' לג
ד/יד זכר יצחק (תשן) עמ' רכט
ד/יד זכרון אהרן סי' טז-יז
ד/יד זכרון יהונתן דף ט, טז
ד/יד זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 21
ד/יד חזו"א יו"ד סי' ב ס"ק יג
ד/יד חזו"א על הרמב"ם
ד/יד חזקה רבה יו"ד הלכה קע עמ' 278
ד/יד חי' בר נחמני דף ע ע"ג {מומר לדבר אחד - צריך לבדוק לו סכין}
ד/יד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' פה
ד/יד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' פה
ד/יד חי' הרי"ט עמ' סד, שח
ד/יד חי' מחנה אפרים (נדפס בס' מחנ"א) [עי' פ' השולח] {כ"מ - דשביק היתרא}
ד/יד חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קנח
ד/יד חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קלו
ד/יד חיים ומלך
ד/יד חכמת גרשון עמ' רפז-רפח
ד/יד חמדת ישראל ח"א דף מא ע"ד
ד/יד חסדי דוד ח"ו עמ' ב
ד/יד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רמד, רסה, שצו
ד/יד טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' לח, נא, נג, מהדו"ד עמ' נג
ד/יד יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק א אות ב הערה 50 עמ' 46 {משומד לדבר אחד}
ד/יד יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק א אות ה הערה 107 עמ' 50 {סתם מחשבתם לע"ז}
ד/יד יד יוסף (שטרן) ב"מ כד ע"א תוד"ה הרי {ישראל מומר לעבירה מן העבירות}
ד/יד ישועות יעקב קדשים עמ' צח
ד/יד כוכבי בוקר עמ' תפד
ד/יד כל בו ח"ו עמ' תסז
ד/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתרט, תתריב
ד/יד כרם שלמה (אמריליו) דף יח ע"א {כ"מ}
ד/יד כרתי ופלתי סי' ב אות ג
ד/יד כתב סופר יו"ד סי' ד ד"ה ולפע"ד {כ"מ - ואמר שלא היה}, ד"ה ועוד נראה {ומצאתי ראיה לדברי רבינו}, ד"ה והנה מדכתבו {מי שהוא פסול לעדות הרי זה שוחט}
ד/יד לב אריה (בראד) חולין ד ע"ב, ה ע"א-ע"ב
ד/יד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' טו
ד/יד לב שלם [חי' הלכות של מהר"י הלוי בסוה"ס הלכות פסוקות דף ל ע"ג-ע"ד, דמשק אליעזר דף יד ע"ד, ב"ח יו"ד דף ג ע"ב, אליה רבה (אלפנדרי) דף פז ע"ג, באר יעקב יו"ד דף מ ע"ב]
ד/יד לבב דוד
ד/יד לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ו אות יד-טז
ד/יד לבושי מרדכי יו"ד עמ' ה, פח, אהע"ז עמ' צו
ד/יד לחם אבירים
ד/יד לקוטי סופר ח"ב דף סו ע"א
ד/יד לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' א ס"ק ה {מומר לחלל שבת}
ד/יד מאור למלך נדרים עמ' קטז
ד/יד מבוא למשנה תורה עמ' 321
ד/יד מגד יהודה ח"א סי' יד אות ח
ד/יד מהלכי משפט ח"ג עמ' 540
ד/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' מג
ד/יד מחלל שבת בפרהסיא עמ' 65, 86
ד/יד מחנה חיים ח"ח עמ' קיג {צריך בדיקת סכין}
ד/יד מלילות ח"א עמ' 38
ד/יד מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 344
ד/יד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' יא, יג
ד/יד מנחת יהודה (בוים) דף מד ע"ד {מומר לא שביק היתירא}
ד/יד מנחת משה (קרויס) עמ' פג {במומר לא שייך "רוב מצויין אצל שחיטה מומחים"}
ד/יד מעיני המים
ד/יד מענה אליהו עמ' קפה
ד/יד מעשה איש דף יא ע"ד {כ"מ}
ד/יד מעשה בצלאל סי' שמא
ד/יד מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א סי' קסג]
ד/יד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף טו
ד/יד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' מז-מח
ד/יד מראה איש ח"ב עמ' פ
ד/יד מרחשת ח"ג סי' יב אות א
ד/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יד משיב נפש (שרהיי) דף נא ע"א
ד/יד משך חכמה ויקרא פ"ז פס' ב
ד/יד משכן שילה עמ' רנא
ד/יד משכנות ידידיה עמ' נח-ס
ד/יד משנת חיים חולין סי' ב עמ' ח
ד/יד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שפב-שפג
ד/יד משנת יעקב מדע עמ' סז-סט, זמנים ח"א עמ' רלב
ד/יד משנת יעקב עבודה עמ' קס
ד/יד משנת ישראל סי' א אות לג
ד/יד משפטי עזיאל ח"ב עמ' ו, ח"ג עמ' קמט
ד/יד משרת משה (נבר)
ד/יד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' נח
ד/יד נועם ח"ב עמ' ח, חכ"ג עמ' עה
ד/יד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' מו אות ה
ד/יד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לח אות ט
ד/יד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק נז פסוק ז
ד/יד נטע שורק דף פ ע"ג
ד/יד נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' יב עמ' כח
ד/יד נשק בר (שידלוף) עמ' יט
ד/יד נתיבות מרדכי קדושין עמ' רמו
ד/יד נתן פריו חולין עמ' כא
ד/יד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סד-סה
ד/יד סולם מוצב עמ' קח
ד/יד סופר המלך ח"ב עמ' שיב
ד/יד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 170
ד/יד עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' תקג {מומר לשאר עבירות}
ד/יד עדות בהוסף
ד/יד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 114-115
ד/יד עין תרשיש
ד/יד עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רכח-רל
ד/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' עב
ד/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סז
ד/יד פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"א מאמר ג אות ג
ד/יד פחד יצחק (הוטנר) פסח מאמר ט {אפיקורס הרי הוא כנכרי}
ד/יד פי' ר"י ונה עמ' עו
ד/יד פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' נח {שחיטת מומר}
ד/יד פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 92
ד/יד פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' מא דף לד ע"ג-ע"ד {מומר}
ד/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' יג אות א
ד/יד צפנת פענח
ד/יד צרור החיים (חייקא)
ד/יד קהלות יעקב נדרים סי' כ אות ב
ד/יד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קט, קיא
ד/יד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' מ, נג
ד/יד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' סד-סה, עג-עד, עו-עח, פח-פט
ד/יד קרית אריאל עמ' נה
ד/יד רנת יצחק מלכים עמ' רפו {מומר לע"ז}
ד/יד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרעג
ד/יד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תעה-תעו
ד/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' א
ד/יד שדה אלחנן ח"ב עמ' קטז
ד/יד שו"ע הרב או"ח סי' לט ס"א, יו"ד סי' ב קו"א אות ח
ד/יד שו"ת הרד"ך עמ' רסב
ד/יד שו"ת הרדב"ז סי' כד
ד/יד שו"ת הרמ"ץ (ויטמאיר) יו"ד סי' ט
ד/יד שו"ת מהרי"ל עמ' שי
ד/יד שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' רלג
ד/יד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' טו, קל
ד/יד שו"ת רשב"ש עמ' תסג
ד/יד שמחתי באומרים לי עמ' שפט
ד/יד שמש מרפא עמ' קיב
ד/יד שעורי הגרי"ד תפילין עמ' פא, פג
ד/יד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' יא, סז
ד/יד שער נפתלי דף כז ע"ד
ד/יד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תנה
ד/יד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף צג ע"ד
ד/יד שרידי אש ח"א עמ' כט
ד/יד תבואת יקב (פרידמן) עמ' נב {צריך לבדוק לו סכין}
ד/יד תורה לישראל עמ' 37
ד/יד תורה מציון שנה ג חוב' ג סי' יד דף יח ע"ג {מומר}
ד/יד תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 10, 16
ד/יד תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' נא-נב
ד/יד תורת ירוחם ח"א דף לה ע"ג
ד/יד תחומין חי"ג עמ' 267
ד/יד תיבת גומא (ורשנר) עמ' נז
ד/יד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קד
ד/יד תיבת גומא (תשסז) עמ' נו {מומר צריך לבדוק לו סכין}
ד/יד תנובת ציון דף קכא ע"ד
ד/יד תפארת אהרן עמ' פז
ד/יד תרומת הגורן ח"א עמ' 196, 218
ד/טו אגודת אזוב ח"א דף לו ע"ב
ד/טו אדרת המלך עמ' קלא
ד/טו אהבת קדומים עמ' קצט
ד/טו אהלה של תורה ח"ב עמ' רמד, רמט
ד/טו אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף עו ע"ג
ד/טו אור הישר [מפרשים בהל' עדות פי"א ה"ז]
ד/טו אור שמח
ד/טו אנצי"ת ע' בדיקת סכין הע' 81
ד/טו ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ד
ד/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/טו באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף ג
ד/טו בדי הארון (הכהן) עמ' 236
ד/טו בית זבול ח"א סי' יג אות ז
ד/טו ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' ב
ד/טו ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 62 {או"ש}
ד/טו דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש לט עמ' שכט
ד/טו דברות משה חולין עמ' כח
ד/טו דברי יואל - שו"ת עמ' תקב
ד/טו דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רסה
ד/טו הלכה רבה ח"ג עמ' 94, 96
ד/טו השבת לקדשו דף לג ע"ב
ד/טו זכר יצחק (תשח) עמ' קא
ד/טו זכר יצחק (תשן) עמ' צו
ד/טו זכרון יהונתן דף י
ד/טו חזו"א יו"ד סי' ב ס"ק יב-יג
ד/טו חזקה רבה יו"ד הלכה קע עמ' 278
ד/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רמד, רסה
ד/טו טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' נה
ד/טו ישועות יעקב נשים עמ' רכו
ד/טו כל בו ח"ו עמ' תסח
ד/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכא
ד/טו כרם שלמה (אמריליו) דף טז ע"ב, יט ע"א {כ"מ}
ד/טו כתב סופר יו"ד סי' ד ד"ה ונראה לי דסבירא {ניקב זה שלא כנגד זה נבילה}
ד/טו לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ו אות טו
ד/טו לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ח ע"א {כ"מ}
ד/טו מאמר מרדכי (נסים) דף פו ע"ג
ד/טו מגד יהודה ח"א סי' טז אות יב
ד/טו מלילות ח"א עמ' 160 {כ"מ}
ד/טו משיב נפש (שרהיי) דף נא ע"א
ד/טו משנת יעקב עבודה עמ' קס
ד/טו נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קלט
ד/טו סולם מוצב עמ' קט
ד/טו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קי {כ"מ}
ד/טו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' עז, עח {מ"מ}, פח-פט
ד/טו קרן הצבי מצוה כט אות ו
ד/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תעו {כ"מ}
ד/טו שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשפב
ד/טו שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' רלג
ד/טו שו"ת רשב"ש עמ' תסג
ד/טו שמירה טובה עמ' 36
ד/טו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תנה
ד/טו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קד {כ"מ}
ד/טו תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קיח {כ"מ}
ד/טז אדרת המלך עמ' קלא
ד/טז אהל יצחק גיטין עמ' תשיט
ד/טז אחיעזר ח"ג סי' נ אות ד
ד/טז אמרי יושר חולין סי' ב ס"ק יא
ד/טז ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ד
ד/טז בארות יצחק (הכהן) עמ' שה
ד/טז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/טז בנין הלכה עמ' קכז {כותי}, קכח
ד/טז בעי חיי יו"ד דף ו ע"ד
ד/טז ברקאי ח"ה עמ' 205
ד/טז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף ט ע"ב {לח"מ}
ד/טז דבר בעתו (בוגין) דף יט ע"ב {כרשב"ג - שאם כתוב ולא החזיקו לא סומכים עליהם}
ד/טז דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סז
ד/טז דברי יציב יו"ד עמ' קח
ד/טז המעמד האישי של הקראים עמ' 188, 190
ד/טז הרמב"ם כמחנך עמ' 114
ד/טז התורה והמדינה ח"ז עמ' רו, רלב, רלד
ד/טז ואם תאמר ח"א קושיה 1318
ד/טז זבחי ראיה עמ' כט
ד/טז חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 219
ד/טז חי' חתם סופר
ד/טז חכמת גרשון עמ' רפח-רפט
ד/טז כל בו ח"ו עמ' תסח
ד/טז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רסח, תנב
ד/טז כפתור ופרח (תשו) דף קצו ע"א
ד/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' עז, צ
ד/טז כתר אפרים עמ' רכד, רנ, רנב
ד/טז לב שלם [חק לישראל (בס' קנאת סופרים) דף ה ע"ג, פרי חדש יו"ד סי' ב ס"ק כו]
ד/טז לקוטי סופר ח"ב דף סג ע"ב
ד/טז מבוא למשנה תורה עמ' 66
ד/טז מוריה גל' רטו עמ' עח
ד/טז מילי דמרדכי
ד/טז מלילות ח"א עמ' 169
ד/טז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' יג
ד/טז מעין חתום סי' קל
ד/טז מראה הנוגה [נחמד למראה ח"א דף ו ע"ב]
ד/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טז משנת חיים חולין סי' ג עמ' ט
ד/טז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רלב
ד/טז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שפב-שפג
ד/טז משנת ישראל סי' א אות לג, לה
ד/טז נחלת אבות סי' ד עמ' י
ד/טז עדות בהוסף
ד/טז עדות בישראל
ד/טז עיונים (פאור) עמ' 226
ד/טז פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"א מאמר ג אות ג
ד/טז פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 54
ד/טז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרכא
ד/טז שו"ע הרב יו"ד סי' ב קו"א אות ח
ד/טז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' ס
ד/טז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' סח, ע
ד/טז שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רצ
ד/טז שעורי הגרי"ד תפילין עמ' פא
ד/טז תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 7
ד/טז תחומין חי"ט עמ' 135
ד/טז תכלת מרדכי (קלצקי) דף כב ע"ג
ד/יז אביר יעקב (אביגדור) הסכמות עמ' 14-15 (בספרות רומיות) {שוחט דוקא שלמים}
ד/יז אבן הספיר (ספרקה) עמ' יב
ד/יז אבני ציון ח"א סי' ב אות ב
ד/יז אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רעח
ד/יז אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רסג
ד/יז אור הישר [שאלת כהנים תורה זבחים לא ע"ב, אור הישר חולין טז ע"ב]
ד/יז אור תורה (בלומ') דף לז ע"א {בשר תאוה ובשר נחירה במדבר}, פז ע"א וע"ג
ד/יז אידנו עמ' 97
ד/יז אמונת עתיך גל' 110 עמ' 57
ד/יז אמרי נפתלי ח"ב עמ' רסד {לח"מ}
ד/יז אנצי"ת ע' בשר תאוה הע' 11
ד/יז ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ד
ד/יז אשל חיים ח"א עמ' קמט
ד/יז אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קכ
ד/יז בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' נח-ס
ד/יז בית ישי - דרשות עמ' שצט
ד/יז בית נפתלי (תרנט) סי' עט
ד/יז בית נפתלי (תשסו) עמ' ת
ד/יז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רי
ד/יז ברור הלכה חולין כד ע"ב ציון א {או"ש}
ד/יז בריכת המלך עמ' רס, שח, שיח-שיט
ד/יז ברכי יוסף יו"ד סי' יג אות ב {נחירה במדבר}
ד/יז ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לד
ד/יז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ט עמ' כא
ד/יז בשבילי הקודש סי' כא אות א, י, יד {במדבר היה נוחר}
ד/יז בשבילי השחיטה סי' א ס"ק ג
ד/יז גליונות אבני נזר
ד/יז דברי יששכר דף ס ע"ד
ד/יז דור רביעי ח"א סי' כט אות ד, סי' לג אות ה
ד/יז דור רביעי ח"ב עמ' סד
ד/יז דעת קדושים דף קכב
ד/יז העמק דבר ויקרא פי"ז פסוק ג
ד/יז הר המלך ח"ה עמ' שפז
ד/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 241
ד/יז זבח שלמה ח"א עמ' לט
ד/יז זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' צז
ד/יז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' צז
ד/יז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' פא
ד/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' ביה"ב פ"א ה"א]
ד/יז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קצא
ד/יז חי' ר"י נחמיה סי' קעו אות ג
ד/יז חיתו ארץ עמ' 77
ד/יז חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 106, 111, 114
ד/יז חמדת יעקב עמ' 90
ד/יז חמודי צבי ח"ב עמ' קכד
ד/יז חמודי צבי מועדים עמ' שיד
ד/יז חמודי צבי שמות עמ' ת
ד/יז חק נתן דף רכה ע"א
ד/יז טירת כסף דף קכ ע"א
ד/יז יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קמה
ד/יז ים שמחה עמ' שנט
ד/יז ימין משה
ד/יז יערות דבש ח"ב עמ' רפג
ד/יז יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות עט
ד/יז יקרא דשכבי (דוד) דרוש יד דף לד ע"ד, לה ע"א-ע"ג
ד/יז כבוד הלבנון דף ע ע"ד, עא ע"א {בשר נחירה}
ד/יז כוכבי בוקר עמ' תרה
ד/יז כל בו ח"ו עמ' תעא
ד/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' לו
ד/יז כרתי ופלתי סי' א אות א
ד/יז כתר נהורא עמ' מג-מד
ד/יז לב שלם [מגן שאול סי' לה דף נ ובלשונות הרמב"ם דף ו, שער המים בחי' חולין דף יב ע"א]
ד/יז לבושי מרדכי לקו"ת עמ' ב
ד/יז להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קמ
ד/יז לחמי תודה (הורביץ) דף קסז ע"א {כר"ע}
ד/יז למודי ה' (תקמז) דף ל ע"א
ד/יז למודי ה' (תשפא) עמ' קסד {לח"מ}
ד/יז לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1112
ד/יז לקוטי שיחות חל"ז עמ' 52
ד/יז מאור יעקב דף צה ע"ג
ד/יז מבוא למשנה תורה עמ' 178
ד/יז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תלה, ח"ב עמ' רד
ד/יז מטיב שיר על שיר השירים פרק ה פסוק א {במדבר הקריבו שלמים כדי לאכול בשר כי היו אסורים לשחוט חולין}
ד/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' מט {או"ש}
ד/יז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' קכז
ד/יז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שיח
ד/יז מנפת צוף עמ' 633-647
ד/יז מעין החכמה עמ' רעא
ד/יז מעיני התורה ח"א עמ' נט
ד/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף כד ע"ב
ד/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מח ע"ג
ד/יז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קנ
ד/יז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תפז
ד/יז משב יעקב ח"ב
ד/יז משברי ים אחע"א עמ' תקו
ד/יז משכנות ידידיה עמ' סז {כשאר האומות - חיוב גוי בנחירה}
ד/יז משנה שכיר יו"ד עמ' סא
ד/יז משנת חיים דברים עמ' רמח, רנב
ד/יז נותן טעם לשבח עמ' 19
ד/יז נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רטו-רטז, רמז-רמח, רנט-רס
ד/יז נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 112
ד/יז נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף יז
ד/יז נחלת שמואל דף יד ע"ב
ד/יז נחמד למראה ח"א דף ו ע"ב-ע"ד
ד/יז נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' מח עמ' צה
ד/יז נתן פריו חולין עמ' צב, צד
ד/יז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ו עמ' קמז
ד/יז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 170
ד/יז ספרי דבי רב ח"ג עמ' ר-רא
ד/יז עבודת הגרשוני עמ' מה
ד/יז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רצא
ד/יז ענפי ארז (זי') דף קכא ע"ב {צ"פ}, קכא ע"ד {צ"פ}
ד/יז פרפרת משה ח"ב עמ' עח
ד/יז צבי גאון יעקב סי' מ
ד/יז צרור הכסף (גטיניו)
ד/יז קדשי יהושע עמ' תקכג, אלף תרסד, אלף תשז
ד/יז קהלות יעקב לקוטים ח"ד סי' ג
ד/יז קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' צ-צב
ד/יז קרבן אשר עמ' רסה
ד/יז קרן הצבי מצוה לו אות ב
ד/יז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קלו
ד/יז שאלת הכהנים תורה דף יג
ד/יז שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שנד
ד/יז שבי ציון סי' טז
ד/יז שו"ת רשב"ש עמ' שצה
ד/יז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קעג
ד/יז שיח ערב קדשים עמ' תכו
ד/יז שם משמעון (פולק) ח"א דף עג
ד/יז שרידי אש ח"א עמ' תקנ
ד/יז תבונה (קרש')
ד/יז תועפת ראם (גטיניו) דף עד ע"א
ד/יז תורה שלמה בראשית פ"ט אות יג (עמ' תסב)
ד/יז תורת המלך (אריאלי) עמ' רכה, רכח
ד/יז תכלת מרדכי (קלצקי) דף פא ע"ב
ד/יז תנופת זהב עמ' 74
ד/יז תפארת אהרן עמ' פא
ד/יח אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רעח
ד/יח אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רסג
ד/יח אור הישר [אור הישר חולין י ע"ב]
ד/יח ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ד
ד/יח אשר למלך
ד/יח בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שפו {בשר נחירה נאסר בא"י}
ד/יח בריכת המלך עמ' שיט
ד/יח ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קעה {מצוה לשחוט}
ד/יח ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ט עמ' כא
ד/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 241
ד/יח חיתו ארץ עמ' 77
ד/יח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' ו
ד/יח מבוא למשנה תורה עמ' 178
ד/יח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שיח
ד/יח מנפת צוף עמ' 633-647
ד/יח משנת חיים דברים עמ' רנב, רנד
ד/יח משנת חיים חולין סי' יח עמ' ע-עא
ד/יח נותן טעם לשבח עמ' 19
ד/יח נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רמז-רמח, רנט-רס
ד/יח נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 112
ד/יח פני אברהם (שפירא) עמ' קמה
ד/יח קרית מלך
ד/יח שו"ת מהרלב"ח סי' לז
ד/יח שו"ת רשב"ש עמ' שצה
ד/יח שם טוב - השלמה
ד/יח שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קלז
ד/יח תבונה (קרש')


ה/286 הלכות שחיטה פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ בית יעקב (בירב)
ה/רה"פ זבחים שלמים
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אהל משה (לוין) ח"ב דף טו ע"ג
ה/א אלומות יוסף (תשלז) סי' ז (בסופו)
ה/א אנצי"ת ע' דבר הכתוב הע' 11
ה/א ארחות חיים ח"ב סי' כח אות א
ה/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפ
ה/א ארשת צבי עמ' קטז
ה/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רמז
ה/א בזך לבונה עמ' שסב
ה/א ברור הלכה חולין מב ע"א
ה/א יקב זאב דף ד ע"ב
ה/א להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קיט
ה/א לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יד ס"ק ב {נוטה למות}
ה/א מעשה אברהם דף קכא ע"א
ה/א משיב נפש (שרהיי) דף מד ע"ב
ה/א משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' א
ה/א נותן טעם לשבח עמ' 71
ה/א נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' מח עמ' צה
ה/א עדות בהוסף
ה/א עטרת טוביה
ה/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קח, קנה
ה/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קסד
ה/א עץ חיים (גאגין) עמ' 76-75, 80-79, 84, 96, 138, 169
ה/א פי' ר"י ונה עמ' עז
ה/א שיחת חולין עמ' שמד
ה/א שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 120, 122
ה/א תחומין ח"ח עמ' 444
ה/ב אבן הספיר (ספרקה) עמ' לד
ה/ב אבן ישראל (בוהוש) עמ' עב
ה/ב אגם מים עמ' רפג {שמונה טריפות}
ה/ב אוצרות הרמב"ם
ה/ב אמרי דוד (שליסל) דף נה ע"ג-ע"ד
ה/ב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קפא
ה/ב ארחות חיים ח"ב סי' כח אות א
ה/ב אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' שיא
ה/ב בזך לבונה עמ' שסב
ה/ב בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קו {שמונה טריפות}
ה/ב בית ישראל (טויסיג) קמא פ' משפטים עמ' עט
ה/ב בית נפתלי (תרנט) סי' כז
ה/ב בית נפתלי (תשסו) עמ' קצד
ה/ב בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קלא-קלג
ה/ב בכורי הארץ עמ' 336 {לח"מ}
ה/ב בני ישראל (קרלי) סי' לא אות טו
ה/ב בנין אפרים עמ' קמו
ה/ב ברור הלכה חולין מב ע"א
ה/ב ברור הלכה חולין מו ע"א ציון ו
ה/ב ברור הלכה חולין נב ע"ב ציון ד פרק ד
ה/ב ברכת יצחק (פאלער) עמ' שכה
ה/ב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' לה
ה/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סח
ה/ב גליונות אבני נזר [עי' רש"י חולין מג ע"א ד"ה למעוטי לקותא]
ה/ב גליוני הגר"ש עמ' עב-עג {מ"מ - המצוי קודם}
ה/ב דברי אמת (תשעט) עמ' תיד {שמנה טרפות נאמרו למשה מסיני וכו'}
ה/ב דברי קהלת
ה/ב הגהות חבר בן חיים
ה/ב המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 22, 27
ה/ב זכרון סופרים {ושמונה מיני טרפות נאמרו לו למשה מסיני} [נקוה"כ ודג"מ יו"ד סימן כ"ט, ועיין שם בכו"פ ויד"א ויד"ש]
ה/ב זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיט ע"ג
ה/ב חי' הרי"ט עמ' רסא
ה/ב חי' חתם סופר
ה/ב חי' כתב סופר קדשים עמ' מז
ה/ב חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קסט
ה/ב חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' טז
ה/ב חשב סופר עמ' רטו
ה/ב יד ישראל ח"ב
ה/ב ישועות יעקב קדשים עמ' קעט
ה/ב כל בו ח"ו עמ' קו
ה/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכד
ה/ב כרתי ופלתי סי' כט אות א-ב {לח"מ}
ה/ב כתבי מא"ה עמ' קי {טריפה המפורש בתורה רק דרוסה}
ה/ב לב שלם [שמלה חדשה דף נח ע"א-ע"ב]
ה/ב מאיר עיני חכמים ח"א דף מח ע"א
ה/ב מבוא למשנה תורה עמ' 231
ה/ב מנוחת אשר ח"א דף יז ע"ג {שמונה טריפות}
ה/ב מנוחת אשר ח"ב דף יא ע"א, כה ע"ד {שמונה טריפות}
ה/ב מנוחת משה דף י ע"ד {שמונה טריפות - לח"מ}
ה/ב מנחת כהן (יוסף חיים) דף נט ע"ד, ס ע"א
ה/ב מצודת בן ציון דף סא ע"ג, סב ע"א {שמונה טריפות}
ה/ב מצות ראיה עמ' קיא
ה/ב מציאות קטן סי' שפג
ה/ב מר קשישא עמ' פח
ה/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תכג
ה/ב משנת חיים ערכין עמ' ש, שא
ה/ב משנת יעקב
ה/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' לו
ה/ב עדות בהוסף
ה/ב עטרת טוביה
ה/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קל, קנה, קנז
ה/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיט, קסד, קסו
ה/ב עמק הלכה (בוימל) עמ' ג
ה/ב עקבי ברכה עמ' עו
ה/ב פי' ר"י ונה עמ' עח
ה/ב פני אברהם (פרלמן) דף מג ע"ב
ה/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ה הערה 65
ה/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' מד אות ו
ה/ב קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רלא {שמונה מיני טריפות}
ה/ב רלב"ג שמות פכ"ב פסוק ל עמ' רצה
ה/ב שו"ת הריב"ש עמ' קעב-קעג
ה/ב שו"ת מהר"ש לובלין עמ' תיט {הל"מ}
ה/ב שלמי שמעון (קדשים) עמ' רלז
ה/ב שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 120, 122
ה/ב שער שושן עמ' נא
ה/ב תחומין ח"ח עמ' 444, 446
ה/ב תפארת אהרן עמ' צד
ה/ב תשובת אריה דף יח ע"א-ע"ד {מדוע לא מנה לקתה כוליא}
ה/ג אבני ציון ח"ב פתיחה דף טו, ח"ג עמ' נ, קמז, שז
ה/ג אגם מים עמ' רפה-רפז
ה/ג אהל משה (לוין) ח"א דף עא ע"ב-ע"ג, עב ע"א וע"ג, עג ע"ג, עד ע"א
ה/ג אוצרות הראי"ה כרך ב עמ' 219 במהד' תשסב {דבר המפורש בתורה עדיף}
ה/ג אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' א, אור שמח הל' א"ב פי"ב הכ"ב, לח"מ לקמן פ"ח הכ"א, מ"מ וכ"מ הל' מאא"ס פ"ד ה"ו]
ה/ג אור חדש (בלומ') דף סב ע"ב, סג ע"ב
ה/ג אורח ישראל סי' כח אות יג, הערה פ
ה/ג אמרי דוד (שליסל) דף כח ע"א, נו ע"א
ה/ג אמרי כהן (וילמן) חולין סי' ו ס"ק ז {מ"מ}
ה/ג אנצי"ת ע' אסור דאוריתא הע' 3
ה/ג ארחות חיים ח"ב סי' כו אות ב עמ' 388, סי' כח אות א
ה/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' קמה
ה/ג אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קיא
ה/ג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רלב
ה/ג בית אהרן (סוויאדישץ) דף יד ע"א {המפורש בתורה חמור יותר}
ה/ג בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קו, קט, גל' מ עמ' מג
ה/ג בית הלוי ח"ב סי' כח עמ' קיד
ה/ג בית ישראל (טויסיג) ח"ז עמ' תג-תו
ה/ג בית ישראל (טויסיג) קמא פ' משפטים עמ' עח-פא
ה/ג בית שערים יו"ד סי' מח, צט
ה/ג בכורי אליהו (בסופו) - מזכרת צבי עמ' ד
ה/ג בן אברהם (תשי) עמ' קיט
ה/ג בני ישראל (קרלי) סי' לא אות טו
ה/ג בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שעח
ה/ג ברור הלכה חולין מב ע"א
ה/ג ברור הלכה חולין מו ע"א ציון ו
ה/ג ברור הלכה חולין נב ע"ב ציון ד פרק ד
ה/ג ברור הלכה חולין נה ע"ב ציון כ פרק ג
ה/ג ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ב ע"א ציון ג
ה/ג בשבילי התלמוד ח"ג חולין סח ע"ב
ה/ג בתים לבדים עמ' רי
ה/ג גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קנח {החמירו בספק דרוסה כי הוא מפורש בתורה}
ה/ג גבעת פנחס (ביליצר) פרשת משפטים דף לא ע"א וע"ד
ה/ג גדול כבוד הבריות עמ' 95
ה/ג גדולי ציון (תרע) דף לו ע"ג
ה/ג גדולי ציון (תשנב) עמ' קנג {ספק הל"מ לקולא}, רצה-רצו {ספק הל"מ}
ה/ג גינת אלימלך ח"ב עמ' מה, סא {החמירו בדרוסה}
ה/ג דבר שמואל (אבוהב) סי' ריד
ה/ג דברי אברהם (מנדלסון) דף יז ע"ד {ספק בשאר טריפות מותר}
ה/ג דברי יציב אהע"ז עמ' סה {ספק דרוסה}
ה/ג דברי ירמיהו קידושין עמ' קכו
ה/ג דברי סופרים (סופר) עמ' קב
ה/ג דובב מישרים (וידנפלד) עמ' פד
ה/ג דעת אביעזרי עמ' כא-כג, לז
ה/ג דרך ישראל חולין סי' יב ס"ק ד, סי' טז ס"ק ב, סי' יז ס"ק ב
ה/ג דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 31-32
ה/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קעב
ה/ג המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 22, 27
ה/ג העמק דבר שמות פכ"ב פסוק ל בהרחב דבר
ה/ג זכר יצחק (תשן) עמ' שא
ה/ג זכרון סופרים {אלא דרוסה החמירו בה} [חז"ל החמירו בה ולא מה"ת וכו' - פמ"ג במש"ז שם. וי"מ דמה"ת אסור, עיין בספר דברי שאול להלכות טריפות סימן ל"ג, ועיין שו"ת שערי צדק יו"ד סימן נ"ה וס' וס"ב]
ה/ג זכרון סופרים {יש בהם ספקיו מותרים} [ב"י דרישה וטו"ז, ועיין ב"ח ובאה"ט שם ותבואות שור, ועיין חת"ס חולין דף מ"ג]
ה/ג חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמה
ה/ג חי' הרי"ט עמ' רנ
ה/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קז
ה/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב עמ' שמב
ה/ג טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' רצט, שצא
ה/ג יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק ב אות ב הערה 5 עמ' 88 {שאר טריפות הלכה למשה מסיני}
ה/ג יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ב אות ה הערה 50 עמ' 192 {ספק דרוסה ושאר טריפות}
ה/ג יד ישראל ח"ב
ה/ג יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות א ס"ק ח
ה/ג ימצא חיים עמ' רמג {ספק מותר}
ה/ג ישועות יעקב קדשים עמ' קפג
ה/ג כל בו ח"ו עמ' קז
ה/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכד
ה/ג לב שלם [כנה"ג יו"ד הגהב"י אות ח, חק לישראל (בס' קנאת סופרים) דף טז ע"ב, באר יעקב יו"ד דף מב ע"ד]
ה/ג להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קיח
ה/ג לקוטי סופר ח"ב דף נג ע"ד, נד ע"א
ה/ג מאור החיים עמ' יא
ה/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף נו ע"א {ספק הל"מ מותר}, עד ע"ב
ה/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רנח
ה/ג מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' רג
ה/ג מור דרור קו"א סי' כט {רק ספק דרוסה אסור}
ה/ג מוריה גל' רמא עמ' עד {דרוסה חמורה כי היא מפורשת}
ה/ג מחנה חיים ח"ג עמ' סז {ספק דרוסה}
ה/ג מי יהודה יו"ד סי' כ
ה/ג מנוחת אשר ח"א דף יז ע"ב-ע"ד, יח ע"ד, לז ע"ג, לח ע"א-ע"ב, פ ע"ב, פא ע"ג {החמירו בספק דרוסה}
ה/ג מנוחת משה דף יא ע"א וע"ג-ע"ד, לג ע"ד, לד ע"ב, לה ע"א, נח (הראשון) ע"ג, סח ע"ב, צא ע"ג, צח ע"א-ע"ב, צט ע"א, קלו ע"א
ה/ג מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' טז
ה/ג מנחת מרדכי (תשז) עמ' קכט {ספק טריפות להקל}
ה/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקכ
ה/ג מעין החכמה עמ' מט
ה/ג מעיני התורה ח"א עמ' ס-סא
ה/ג מעשה רקם (אוטרמן) דף ב ע"ג
ה/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ל ע"ד, מב ע"ד, מג ע"א, מה ע"א, נא ע"ג, נד ע"ב, נה ע"א
ה/ג מקוה המים עמ' ה
ה/ג מקור ברוך (ערמן) דף לא ע"ד, לב ע"ב
ה/ג משנה הלכות ח"ה סי' קה {ספק דרוסה - בס"ס}
ה/ג משנה שכיר יו"ד עמ' עד
ה/ג משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קלו
ה/ג משנת יעקב
ה/ג משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יד ע"ד
ה/ג משרת משה (נבר)
ה/ג מתוך התורה הגואלת ח"א עמ' קפד במהד' תשמג = עמ' 243 במהד' תשעג חלק המועדים)
ה/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כ אות ד
ה/ג נצר מטעי (פרידמן) סי' יב, יד
ה/ג נשאל דוד או"ח עמ' נח
ה/ג נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' יט ס"ק א
ה/ג נתן פריו חולין עמ' קח
ה/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקפח
ה/ג עולת ראיה (וייס) עמ' עא
ה/ג עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קיא
ה/ג עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קסג
ה/ג עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תיד
ה/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קל
ה/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיט
ה/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' צב
ה/ג עץ הדר השלם עמ' קפה
ה/ג עץ חיים (אבלסון) עמ' קל
ה/ג עץ חיים (גאגין) עמ' 76-75, 80-79, 84, 96, 138, 169
ה/ג עקבי ברכה עמ' עא
ה/ג פי' ר"י ונה עמ' עח-עט
ה/ג פינות הבית דף ב ע"ד
ה/ג פרי השדה (דייטש) ח"א סי' טז {בספק דרוסה מחמירים יותר}, ח"ב דף קג ע"ד, קז ע"א {החמירו בספק דרוסה}
ה/ג פרנס לדורו עמ' 123
ה/ג צרור החיים (קליין) דף י ע"ג
ה/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קעו
ה/ג קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נג
ה/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ו {ספק הל"מ}
ה/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ז
ה/ג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רכז {מ"מ}
ה/ג קרבן אשר עמ' רנט, רעט
ה/ג רלב"ג שמות פכ"ב פסוק ל עמ' רצה
ה/ג שארית יהודה (בלום) דף פח ע"ג {דרוסה חמורה}
ה/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רז
ה/ג שבילי דחזקה עמ' קכז {מ"מ}
ה/ג שו"ע הרב יו"ד סי' לג ס' כג ד"ה ושיטה שלישית
ה/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קכט
ה/ג שו"ת הריב"ש סי' קסג, עמ' קעג
ה/ג שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' נז עמ' ריט
ה/ג שו"ת מהרלב"ח סי' פג
ה/ג שושן עדות דף ז ע"ד
ה/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' כד
ה/ג שיבת ציון (לנדא) סי' מו, מח
ה/ג שם משמעון (פולק) ח"א דף עו
ה/ג שמירה טובה עמ' 67
ה/ג שני שבילין, שבילי דחזקה סי' כא עמ' קלג {מ"מ}
ה/ג שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 108, 120
ה/ג שער המים דף א ע"א {כולן הל"מ}, כט ע"ד {מסמפוני}, פה ע"ג {ובגדיים}
ה/ג שער שושן עמ' מח
ה/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' ת
ה/ג שרידי אש ח"ב עמ' קפח
ה/ג תורה שלמה חי"ח עמ' 195
ה/ג תחומין חי"ז עמ' 348
ה/ג תנופת זהב עמ' 353
ה/ג תפארת אהרן עמ' צד
ה/ג תפארת אריה עמ' רכג-רכד
ה/ג תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' לג
ה/ד אבני ציון ח"ג עמ' רכח
ה/ד אבני ציון ח"ד עמ' מט
ה/ד ארחות חיים ח"ב סי' כח אות א
ה/ד ברור הלכה חולין נב ע"ב ציון ז, ט
ה/ד ברור הלכה חולין נג ע"א ציון א, ב
ה/ד חי' כתב סופר קדשים עמ' קיב
ה/ד חסדי דוד ח"ו עמ' עג, עו
ה/ד יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק ב אות ד הערה 25 עמ' 90 {זאב בגסה}
ה/ד כל בו ח"ו עמ' קז
ה/ד לב שלם [שער המים דף פה ע"ג]
ה/ד לבב דוד
ה/ד מנוחת אשר ח"א דף יח ע"ב-ע"ג {זאב אין לו דרוסה בגסה}
ה/ד מנחת מרדכי (תשז) עמ' קכא {מן הזאב ולמעלה}
ה/ד מעיני התורה ח"א עמ' ס-סא
ה/ד משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף ט ע"ב-ע"ג, י ע"ב
ה/ד עדות בהוסף
ה/ד עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קסב
ה/ד עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תיד
ה/ד ענפי ארז (זי') דף רכא ע"ד {צ"פ}
ה/ד קרית מלך
ה/ד שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' כח
ה/ד תרומת הדשן שו"ת סי' קעח
ה/ה אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קיא
ה/ה באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף סא
ה/ה ברור הלכה חולין נב ע"ב ציון ט
ה/ה ברור הלכה חולין נג ע"א ציון א
ה/ה הגהות חבר בן חיים
ה/ה חי' הריצ"ד
ה/ה כל בו ח"ו עמ' קט
ה/ה לב אריה (בראד) חולין נב ע"ב, נג ע"א
ה/ה לב שלם [יד מלאכי דף כט ע"א] {כ"מ}
ה/ה משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף ט ע"ג-ע"ד, י ע"א
ה/ה עדות בהוסף
ה/ה צפנת פענח
ה/ו ארחות חיים ח"ב סי' כח אות א
ה/ו ברור הלכה חולין נב ע"ב ציון ט
ה/ו חי' כתב סופר קדשים עמ' קיג, קטו
ה/ו חי' ר"י מנרבונה עמ' טו
ה/ו כל בו ח"ו עמ' קט
ה/ו כרתי ופלתי סי' נז אות ב
ה/ו כתר כהונה (כץ) עמ' קכט
ה/ו לב אריה (בראד) חולין נב ע"ב, נג ע"א
ה/ו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קצ
ה/ו מעיני המים
ה/ו משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"א
ה/ו פי' ר"י ונה עמ' פ
ה/ו צל החכמה דף יח ע"ב
ה/ו שיחת חולין עמ' שמז
ה/ו תורה שלמה חי"ח עמ' 195
ה/ז ארחות חיים ח"ב סי' כח אות א
ה/ז ברור הלכה חולין נג ע"א ציון ד, ו, ז
ה/ז דברות משה ב"ק ח"א סי' כז ענף ח
ה/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' עב
ה/ז יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק ב אות ו הערה 27 עמ' 90 {דרוסה במצילין}
ה/ז כל בו ח"ו עמ' קי
ה/ז כתב סופר יו"ד סי' יח ד"ה והנה {חזרה תוך כדי דיבור}, סי' מח ד"ה ובקונטרסי {ולפי מ"ש יהיו}
ה/ז משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"א
ה/ז פי' ר"י ונה עמ' פא-פב
ה/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תסב
ה/ח אהל משה (לוין) ח"א דף סט ע"א, עא ע"ב {רמב"ם}, עה ע"ג {סומכים על בדיקת דרוסה}
ה/ח אור שמח
ה/ח ארחות חיים ח"ב סי' כח אות א
ה/ח בית אהרן וישראל גל' כו עמ' מח-מט, נה
ה/ח בית הלוי ח"ב סי' לב עמ' קכה
ה/ח ברור הלכה חולין נג ע"א ציון ח פרק יג
ה/ח ברור הלכה חולין נג ע"ב ציון ה, ח
ה/ח דרך ישראל חולין סי' טז ס"ק ב, ד
ה/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין נג ע"ב]
ה/ח חיים ומלך
ה/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' קב
ה/ח כל בו ח"ו עמ' קיא
ה/ח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף יט ע"א {בדיקה לחלל}
ה/ח מנוחת משה דף יא ע"ג
ה/ח מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' רלב"ח שאלה פד]
ה/ח משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"א
ה/ח נשמת כל חי ח"א דף ל ע"ב
ה/ח נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' כ ס"ק א
ה/ח עדות בהוסף
ה/ח עץ חיים (גאגין) עמ' 27, 85
ה/ח פאר אהרן עמ' פו
ה/ח פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' יא, ודף קז ע"א וע"ד {בדיקת דרוסה היא מבפנים}
ה/ח שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף סג ע"ד
ה/ח שו"ת מהרלב"ח סי' פד
ה/ח שרידי אש ח"ב עמ' קלח
ה/ט ארחות חיים ח"ב סי' כח אות א
ה/ט בית הלוי ח"ב סי' לב עמ' קכו
ה/ט ברור הלכה חולין נג ע"ב ציון ה, ו, ח
ה/ט ברור הלכה חולין עז ע"א ציון ד פרק ב
ה/ט גבול יהודה (ציר') דף כז ע"ב
ה/ט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קפז
ה/ט דרך ישראל חולין סי' טז ס"ק ב, ד
ה/ט חזון יחזקאל חולין פ"ג ה"ב
ה/ט כל בו ח"ו עמ' קיא
ה/ט מחנה חיים ח"ג עמ' סו {לקה בכוליא}
ה/ט משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"ב
ה/ט נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' כ ס"ק א
ה/ט פאר אהרן עמ' פו
ה/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' נז
ה/ט קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רכז {צריך בדיקה נגד בני מעיים}
ה/ט שיחת חולין עמ' שמד, שנב
ה/ט שרידי אש ח"ב עמ' קנב
ה/ט תורה שלמה חי"ח עמ' 195
ה/י אבני נזר יו"ד סי' כב אות ח
ה/י אהל משה (לוין) ח"א דף סט ע"ד
ה/י אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' ד]
ה/י אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ב ד"ה ומ"מ
ה/י אנצי"ת ע' גרגרת הע' 162
ה/י ארחות חיים ח"ב סי' כח אות א
ה/י אשר למלך
ה/י באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רמז-רמח
ה/י בית הלוי ח"ב סי' כא עמ' עו
ה/י בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' שצב
ה/י ברור הלכה חולין נג ע"ב ציון ח
ה/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין נג ע"ב]
ה/י כל בו ח"ו עמ' קיב
ה/י מנוחת אשר ח"א דף פב ע"א {דרוסה בסימנים}
ה/י מנוחת משה דף לד ע"ב
ה/י נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' כ ס"ק א
ה/י עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קסב
ה/י עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תיג
ה/יא אהל משה (לוין) ח"א דף סה ע"ג {ספק דרוסה}, סו ע"א {מ"מ}, סח ע"ד {מועילה בדיקה}
ה/יא אור הישר [פרי תואר סי' נז דף נט ע"א]
ה/יא ארחות חיים ח"ב סי' כח אות א
ה/יא בני ישראל (קרלי) סי' לא אות טו
ה/יא בעי חיי יו"ד דף נא ע"א
ה/יא ברור הלכה חולין נג ע"א ציון ח
ה/יא ברור הלכה חולין נג ע"ב ציון ה
ה/יא זבחי שלמה עמ' יג
ה/יא חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' לד
ה/יא חי' רח"א הכהן עמ' לט
ה/יא כל בו ח"ו עמ' קיג
ה/יא לב שלם [שמלה חדשה דף נח ע"ג]
ה/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רל
ה/יא מנחת מרדכי (תשז) עמ' קכג-קכד
ה/יא משנת יעקב
ה/יא משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"א-ע"ב
ה/יא עדות בהוסף
ה/יא עמק שאלה (טברסקי) עמ' רפז {הגהמ"י אות ד}
ה/יא עץ חיים (גאגין) עמ' 27, 85
ה/יא פני משה (שלז')
ה/יא שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' כח {הגהמ"י}
ה/יא שו"ת הרמ"ז סי' לב
ה/יא שער המים דף פה ע"ג {לח"מ}, פח ע"ג
ה/יא תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק לח
ה/יא תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רעח
ה/יב אהל משה (לוין) ח"א דף סה ע"ד, סו ע"א וע"ד, עב ע"ד
ה/יב ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ב
ה/יב ברור הלכה חולין כח ע"ב ציון א פרק א בסופו ופרק ג
ה/יב ברור הלכה חולין נג ע"א ציון ח
ה/יב בשבילי התלמוד ח"ג חולין נא ע"א
ה/יב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קפז
ה/יב חי' הריצ"ד לעיל פ"ג ה"ח
ה/יב טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' ס {הגהמ"י אות ו}
ה/יב כל בו ח"ו עמ' קיד
ה/יב מאור יהושע סי' לא
ה/יב משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"ב
ה/יב צפנת פענח


ו/287 הלכות שחיטה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ בית יעקב (בירב)
ו/רה"פ זבחים שלמים
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ עדות בהוסף
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' ז ענף ד
ו/א אור הישר [לח"מ לעיל פ"א ה"ה ולקמן פ"ט הכ"א]
ו/א אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ב ד"ה וראיתי
ו/א אנצי"ת ע' בית הכוסות הע' 19-20, ע' גרגרת הע' 38
ו/א ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ג
ו/א אשר לשלמה (אשכנזי)
ו/א ברור הלכה חולין מג ע"ב ציון ב
ו/א ברור הלכה חולין מה ע"א ציון ל פרק ד {לח"מ}
ו/א ברור הלכה חולין מה ע"ב אחרי ציון ג פרק א {לח"מ}
ו/א המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 22
ו/א כל בו ח"ו עמ' קטו
ו/א מסורת הניקור סי' ד ס"ק כה, כח, סי' ו ס"ק ג
ו/א משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"ג
ו/א פי' ר"י ונה עמ' פג
ו/א פרי האדמה ח"ד
ו/א צבי גאון יעקב סי' מ
ו/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' מא אות ד
ו/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נז
ו/א שו"ת מהרלב"ח סי' קלט (א)
ו/ב אור שמח
ו/ב ברור הלכה חולין מג ע"ב ציון ב
ו/ב ברכת חיים (אמסלם)
ו/ב דרך ישראל חולין סי' יט ס"ק ד
ו/ב חי' כתב סופר קדשים עמ' סד
ו/ב יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק ז אות ב הערה 3 עמ' 110 {נפסק שיפוי כובע}
ו/ב כל בו ח"ו עמ' קטו
ו/ב מחשבת חיים או"ח עמ' נו
ו/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מד ע"ב
ו/ב משנת חיים חולין סי' מב עמ' קמט
ו/ב נשאל דוד או"ח עמ' נה {ניטל - טריפה}
ו/ב פי' ר"י ונה עמ' פג
ו/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף נט ע"א
ו/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 117
ו/ב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קמא
ו/ב שער שושן עמ' נג
ו/ב תפארת אהרן עמ' קב
ו/ג ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ג
ו/ג בני יוסף (טנוג'י) דף נא ע"א
ו/ג ברור הלכה חולין מה ע"א ציון ל
ו/ג ברור הלכה חולין מה ע"ב ציון א
ו/ג גליונות אבני נזר
ו/ג הגהות חבר בן חיים
ו/ג חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"ב
ו/ג חי' כתב סופר קדשים עמ' סז
ו/ג יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק ד אות ב הערה 7 עמ' 103 {קרומי המוח, התחתון}, אות ד הערה 15 עמ' 104 {בתוך הקדירה}
ו/ג ימי שלמה
ו/ג כגן רוה עמ' 103
ו/ג כל בו ח"ו עמ' קטו
ו/ג לב אריה חולין מה ע"א (ד"ה ודע)
ו/ג מילי דמרדכי
ו/ג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' לה אות א]
ו/ג מצודת בן ציון דף סג ע"א-ע"ב {קרום תחתון}
ו/ג משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"ג
ו/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קס
ו/ג פי' ר"י ונה עמ' פג-פד
ו/ג ר"י ששפורטש עמ' 241
ו/ג שיחת חולין עמ' קנד-קנה
ו/ד ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ד
ו/ד ברור הלכה חולין מה ע"ב אחרי ציון ח
ו/ד חי' ר' אפרים מרדכי
ו/ד יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק ד אות ד הערה 15 עמ' 104 {בתוך הקדירה}
ו/ד כגן רוה עמ' 103
ו/ד כל בו ח"ו עמ' קטז
ו/ד משנת יעקב
ו/ד משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"ג
ו/ד פי' ר"י ונה עמ' פה
ו/ד פרי האדמה ח"ד
ו/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' כב
ו/ד צפנת פענח
ו/ד שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' נז עמ' ריח
ו/ד שמרו משפט ח"ב עמ' שצט
ו/ה ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ד
ו/ה בית אהרן וישראל גל' יח עמ' פ {קנה הלב הוא מזרק הגדול היוצא ממנו לריאה}
ו/ה ברור הלכה חולין מה ע"ב אחרי ציון ג פרק א
ו/ה ברור הלכה חולין מה ע"ב ציון ב, ג
ו/ה ברור הלכה חולין נד ע"א ציון כ
ו/ה גליוני הגר"ש עמ' עג {לח"מ}
ו/ה חי' חתם סופר
ו/ה חי' כתב סופר קדשים עמ' לה, סח
ו/ה כגן רוה עמ' 103
ו/ה כל בו ח"ו עמ' קטז
ו/ה מקוה המים עמ' יט {הגדרת קנה הלב}
ו/ה משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"ג
ו/ה נועם חי"ג עמ' יג
ו/ה עטרת ישראל עמ' סא
ו/ה פי' ר"י ונה עמ' פה-פו
ו/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קיב ע"א {לח"מ}, קיג ע"ד {לח"מ}
ו/ה קרית מלך
ו/ה שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רג
ו/ה שיחת חולין עמ' קנח, קסב-קסג
ו/ה שער המים דף נב ע"א {לח"מ}
ו/ו אהלי חיים עמ' רל
ו/ו ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ד
ו/ו דעת אביעזרי עמ' לה
ו/ו כל בו ח"ו עמ' קטז
ו/ו לבושי מרדכי יו"ד עמ' כט
ו/ו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' יח]
ו/ו משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"ג
ו/ו פי' ר"י ונה עמ' פז
ו/ו צמח צדק (קרוכמל) סי' עא
ו/ו ר"י ששפורטש עמ' 131
ו/ו שיחת חולין עמ' ק
ו/ו תרומת הדשן פסקים סי' ל
ו/ז ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ד
ו/ז בית הלוי ח"ב סי' כח עמ' קי
ו/ז ברור הלכה חולין מט ע"א ציון ד
ו/ז וטהרו הכהן עמ' קל
ו/ז כל בו ח"ו עמ' קיז
ו/ז לחם אבירים
ו/ז משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"ג
ו/ז פי' ר"י ונה עמ' פז
ו/ח אבני זכרון (ברזני) עמ' מח
ו/ח אהל משה (לוין) ח"א דף עג ע"א {מחט שנמצאת בחיתוך הכבד}
ו/ח ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ה
ו/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ח ברור הלכה חולין מה ע"ב אחרי ציון ג
ו/ח ברור הלכה חולין מח ע"ב ציון ו
ו/ח בשמים ראש סי' סא
ו/ח גליוני הגר"ש עמ' עג {לח"מ}
ו/ח גליוני קדש עמ' 34 {כ"מ בשם הרשב"א}
ו/ח חי' הריצ"ד
ו/ח יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק י אות ז הערה 24 עמ' 120 {סימפון דכבד}
ו/ח כל בו ח"ו עמ' קיח, קמ
ו/ח כרתי ופלתי סי' מא אות ז, סי' נ אות ב
ו/ח לב אריה (בראד) חולין מה ע"ב
ו/ח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קסב
ו/ח לב שלם [שו"ת המבי"ט סי' לה]
ו/ח מנחת מרדכי (תשז) עמ' עה-עו
ו/ח מעיני המים
ו/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ח משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"ג-ע"ד
ו/ח משרת משה (נבר)
ו/ח פי' ר"י ונה עמ' פח-פט
ו/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נז
ו/ח שו"ת הריב"ש עמ' ריח, רכג
ו/ח שו"ת מהרלב"ח סי' פג
ו/ח שיחת חולין עמ' קסג, קסז, רסה, רע
ו/ח תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 82
ו/ט ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ה
ו/ט ברור הלכה חולין מה ע"ב אחרי ציון ג פרק א {רדב"ז}
ו/ט ברור הלכה חולין מח ע"א ציון ב
ו/ט ברור הלכה חולין מח ע"ב ציון ב פרק ו {הגהמ"י דפוס קושטא}, ציון ו
ו/ט ברור הלכה חולין מט ע"א ציון ג
ו/ט דברי יששכר דף יט ע"ב
ו/ט יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק ה אות ג הערה 17 עמ' 107 {מחט בגוף הבהמה}
ו/ט כל בו ח"ו עמ' קיח
ו/ט לב שלם [שער המים דף נד ע"ג]
ו/ט פי' ר"י ונה עמ' צ
ו/ט צפנת פענח
ו/ט שיחת חולין עמ' רסט
ו/י אהלי חיים עמ' רל
ו/י אור הישר [מל"מ הל' שגגות פי"ג ה"ה ד"ה ויש]
ו/י אור שמח
ו/י ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ה
ו/י בית אהרן וישראל גל' טז עמ' קא {בשר סותם את הנקב}
ו/י בית אהרן וישראל גל' לב עמ' קיא-קיב {טרפש הלב אינו סותם כי הוא קשה}
ו/י בית שערים יו"ד סי' פד
ו/י ברור הלכה חולין מט ע"ב ציון ב, ד, ט
ו/י ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' לז {מגדל עוז}
ו/י דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [אלא - צ"ל אלו]
ו/י דעת כהן עמ' קי
ו/י התורה והמדינה חי"א עמ' שסז
ו/י חי' כתב סופר קדשים עמ' צא
ו/י יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק ה אות ד הערה 22 עמ' 108 {חלב הלב}
ו/י יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ח אות כט112, הערה 109 עמ' 244 {מקום הלבן שבטרפש}
ו/י ישועות יעקב קדשים עמ' קצו
ו/י כל בו ח"ו עמ' קיט
ו/י מנחת מרדכי (תשז) עמ' פג-פד {בשר סותם}, צ
ו/י משפטי עזיאל ח"ב עמ' כא
ו/י משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"ד
ו/י נגינת לדוד עמ' לא {צ"פ}
ו/י נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' ז-ח, יז
ו/י נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' לו עמ' סה
ו/י ס' הנייר עמ' קה
ו/י ס' יהושע - שו"ת עמ' צה
ו/י עזרת כהן עמ' תכה
ו/י עץ חיים (גאגין) עמ' 81
ו/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קיב ע"ב
ו/י צפנת פענח
ו/י שו"ת הריב"ש עמ' קנט
ו/י שו"ת ר"י בן עטר עמ' נ
ו/י שיחת חולין עמ' רפו-רפז
ו/יא אנצי"ת ע' בית הכוסות הע' 14, 23, 24
ו/יא ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ה
ו/יא ברור הלכה חולין מט ע"ב ציון ג פרק ד {אין סתימה לנקב בכרס}
ו/יא ברור הלכה חולין נ ע"ב ציון ב, ו
ו/יא טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' רלא
ו/יא כל בו ח"ו עמ' קכ
ו/יא לב שלם [שער המים דף סה ע"ב]
ו/יא מנחת מרדכי (תשז) עמ' צד {בבית הכוסות}
ו/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קל
ו/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מג ע"ג
ו/יא משפטי עזיאל ח"ב עמ' טו-טז
ו/יא משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"ד
ו/יא נועם ח"ו עמ' קנ
ו/יא עץ חיים (גאגין) עמ' 81
ו/יא פי' ר"י ונה עמ' צא
ו/יא תהלתו בפי עמ' קפז-קפט
ו/יב אבן הספיר (ספרקה) עמ' לד
ו/יב אנצי"ת ע' בית הכוסות הע' 9 {מ"מ}, 31, 44, 52, 53, 58
ו/יב ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ה
ו/יב בית שערים יו"ד סי' פו
ו/יב בעי חיי יו"ד דף מב ע"ג
ו/יב ברור הלכה חולין נ ע"ב ציון ו
ו/יב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רנט
ו/יב דבר משה (אמריליו) ח"א דף לג ע"ג
ו/יב הגהות אליעזר דף ס ע"ב {לח"מ}
ו/יב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין נ ע"ב]
ו/יב חי' כתב סופר קדשים עמ' צח
ו/יב טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' רח, רכה
ו/יב יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק כב אות ה הערה 18 עמ' 158 {קוץ עד החלל}, אות יא הערה 43 עמ' 160-161 {בית הכוסות מבחוץ}, הלכות ריאה פרק ג אות ב הערה 17 עמ' 195 {קוץ עד החלל}
ו/יב כל בו ח"ו עמ' קכ
ו/יב כתר המלך
ו/יב לב אריה (בראד) חולין נ ע"ב (ד"ה מחט)
ו/יב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קפא
ו/יב לבב דוד
ו/יב לחם אבירים
ו/יב מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ע ע"א {כ"מ}
ו/יב מנחת מרדכי (תשז) עמ' צג-צד
ו/יב מעיני התורה ח"א עמ' סו
ו/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מג ע"ד, נד ע"ב
ו/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יב משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קפח {מגדל עז}
ו/יב משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"ד-יא ע"א
ו/יב משרת משה (נבר)
ו/יב נחלת שמעון (אמוראי) דף פו
ו/יב פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' לו
ו/יב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קיח ע"ד, קכט ע"ב
ו/יב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 236 {כ"מ}, 253 {ראב"ד}
ו/יב שארית יהודה (בלום) דף פד ע"ב-ע"ג {בית הכוסות שניקב מצד אחד}
ו/יב שו"ע הרב יו"ד סי' לג ס' כג ד"ה ושיטה שלישית
ו/יב שיחת חולין עמ' שיא-שיב
ו/יב שער המים דף סח ע"ב
ו/יג אבן הספיר (ספרקה) עמ' לד
ו/יג אבקת רוכל (תשסב) עמ' תשכז
ו/יג ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ו
ו/יג בית אהרן וישראל גל' לח עמ' צו-צז {הלעיטהו קורט של חלתית}
ו/יג בית שערים יו"ד סי' פז
ו/יג ברור הלכה חולין נ ע"ב ציון ג פרק ג
ו/יג ברור הלכה חולין נג ע"ב ציון [זז] פרק א {ראב"ד}
ו/יג ברור הלכה חולין נח ע"ב ציון י
ו/יג הגהות אליעזר דף ס ע"ג{כ"מ}
ו/יג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' רמד
ו/יג יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק כב אות ה הערה 18 עמ' 158 {קוץ עד החלל}, הלכות ריאה פרק ג אות ב הערה 17 עמ' 195 {קוץ עד החלל}
ו/יג כל בו ח"ו עמ' קכ
ו/יג מבוא למשנה תורה עמ' 248
ו/יג מזכרת עמ' 229
ו/יג מנחת מרדכי (תשז) עמ' צט
ו/יג מרחשת ח"א סי' כט אות א
ו/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יג משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קד
ו/יג משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יא ע"א-ע"ב
ו/יג נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' טז ס"ק טו
ו/יג פי' ר"י ונה עמ' צא
ו/יג פרשת המלך
ו/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' כה אות ב
ו/יג רוח יעקב (הורוביץ) עמ' י-יא
ו/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רסד
ו/יג שיחת חולין עמ' רנט
ו/יג שרידי אש ח"ב עמ' קנב, רכה
ו/יד אור הישר [לח"מ לקמן פי"א הי"ג]
ו/יד אנצי"ת ע' בני מעים הע' 33, 37
ו/יד ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ז, לב
ו/יד אשר לשלמה (אשכנזי)
ו/יד ברור הלכה חולין נ ע"א ציון ה
ו/יד חוות יאיר (תשנז) עמ' רכה
ו/יד חזקה רבה יו"ד הלכה נח, סד
ו/יד חי' כתב סופר קדשים עמ' צד
ו/יד יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק ז אות י הערה 20 עמ' 112 {גרגרת, קודם שחיטה}
ו/יד כל בו ח"ו עמ' קכא, רמא
ו/יד כתב סופר יו"ד סי' קה ד"ה ונחזור {שהרי אינו מושבע על חצי שיעור}
ו/יד לבושי מרדכי יו"ד עמ' טו
ו/יד משנת יעקב
ו/יד משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יא ע"ב
ו/יד משרת משה (נבר)
ו/יד נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' יז ס"ק ד
ו/יד פי' ר"י ונה עמ' צב
ו/יד שו"ת הריב"ש עמ' רכג
ו/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 18
ו/יד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שצה
ו/טו אמרי כהן (וילמן) חולין סי' ג ס"ק ו
ו/טו ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ח
ו/טו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ר-רא
ו/טו ברור הלכה חולין נו ע"ב ציון מ
ו/טו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קצט, רג
ו/טו כל בו ח"ו עמ' קכב
ו/טו מנחת מרדכי (תשז) עמ' פד
ו/טו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קצו, שמא
ו/טו מצודת דוד (שפרבר) עמ' שב
ו/טו שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' קיג
ו/טו שיחת חולין עמ' שפט
ו/טו תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רצו, רצט
ו/טז ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ט
ו/טז אשר לשלמה (אשכנזי)
ו/טז ברור הלכה חולין נ ע"א ציון כ
ו/טז גליונות אבני נזר
ו/טז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רמא
ו/טז כל בו ח"ו עמ' קכה
ו/טז מנחת מרדכי (תשז) עמ' פה
ו/טז משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יא ע"ב
ו/טז פי' ר"י ונה עמ' צב-צג
ו/טז פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' יז דף יז ע"א {ארבע אצבעות}
ו/טז שיחת חולין עמ' רצו-רצז
ו/יז אנצי"ת ע' בית הכוסות הע' 13
ו/יז ארחות חיים ח"ב סי' כח אות יא
ו/יז ברור הלכה חולין מד ע"א ציון ב פרק ב {זפק כנגד כרס}
ו/יז ברור הלכה חולין נד ע"א ציון צ פרק א בסופו
ו/יז ברור הלכה חולין נו ע"ב ציון ז, כ
ו/יז גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' כ-כא
ו/יז הלכות קטנות ח"ב סי' שא
ו/יז חי' חתם סופר
ו/יז חי' כתב סופר קדשים עמ' קנא
ו/יז יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק ג אות ח הערה 46 עמ' 100 {ניטל הזפק}
ו/יז כל בו ח"ו עמ' קכו
ו/יז כתב סופר יו"ד סי' קה ד"ה ואיידי {שהרי אינו מושבע על חצי שיעור}
ו/יז לב שלם [שו"ת רלב"ח סי' עב]
ו/יז משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יא ע"ב
ו/יז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קסז
ו/יז פי' ר"י ונה עמ' צד-צה
ו/יז פני משה (שלז')
ו/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד בהוספות סי' ע אות א
ו/יז שו"ת מהרלב"ח סי' עב
ו/יז שיחת חולין עמ' שפב, שפו-שפז
ו/יז שרידי אש ח"ב עמ' רנח
ו/יח אור הישר [מטה לוי סי' ו]
ו/יח ארחות חיים ח"ב סי' כח אות יא
ו/יח בית אהרן וישראל גל' לז עמ' פט
ו/יח ברור הלכה חולין מג ע"א ציון ד
ו/יח חותמי ברכה תשובה נב אות ב
ו/יח חי' חתם סופר
ו/יח חי' כתב סופר קדשים עמ' נ
ו/יח יד ישראל ח"ב
ו/יח כל בו ח"ו עמ' קכז
ו/יח מלאכת שלמה (חכים)
ו/יח מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' כ]
ו/יח משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יא ע"ב
ו/יח פסקי רבנו יוסף עמ' שכט {הגהמ"י}
ו/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קיט ע"ב, קכט ע"א-ע"ב
ו/יח קרית מלך
ו/יח שברי לוחות עמ' 255 {הגהמ"י}
ו/יח שיחת חולין עמ' קג
ו/יח תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 105
ו/יט ארחות חיים ח"ב סי' כח אות יב
ו/יט ברור הלכה חולין נה ע"ב ציון א
ו/יט דברי יששכר דף מו ע"ב
ו/יט יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק כה אות ב הערה 10 עמ' 169 {נחתך הטחול}
ו/יט כל בו ח"ו עמ' קכז
ו/יט לב שלם [דבר משה ח"א יו"ד סי' ה דף לג ע"ב-ע"ג, כנה"ג יו"ד הגהב"י אות ג, שו"ת מהר"י הלוי סי' לה דף ע ע"א-ע"ב]
ו/יט לחם אבירים
ו/יט משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יא ע"ב-ע"ג
ו/יט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קט
ו/יט פי' ר"י ונה עמ' צו-צח
ו/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' מב אות א
ו/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רסא
ו/יט ר"י ששפורטש עמ' 321
ו/יט שארית יהודה (בלום) דף פה ע"ד {ניקב הטחול}
ו/יט שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קפח
ו/יט שו"ת מהר"ש לובלין עמ' לה
ו/יט שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קפח
ו/יט שיחת חולין עמ' שסז-שסח
ו/יט שם טוב - השלמה
ו/יט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' פד
ו/יט תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 59
ו/כ אבני נזר יו"ד סי' נח אות ט {כ"מ}
ו/כ אגם מים עמ' רצז {נולד חסר - חשב ניטל}
ו/כ אוצרות הרמב"ם
ו/כ אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקלג
ו/כ אנצי"ת ע' אם (ג) הע' 13
ו/כ אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קפא
ו/כ ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ה, יח
ו/כ בית אהרן וישראל גל' לג עמ' קיב-קיג {יתרת דקין בעוף}
ו/כ בכור שור עמ' קפו
ו/כ בצור ירום ח"א עמ' קג הערה 61
ו/כ בצור ירום עמ' קג
ו/כ ברור הלכה חולין נה ע"ב ציון א
ו/כ ברור הלכה חולין נח ע"ב ציון ג, ד, ואחרי ציון ד
ו/כ דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רמא
ו/כ דרך המלך (רבי)
ו/כ התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' יא
ו/כ ויוסף שאול דף סה ע"ב {יתר כנטול}
ו/כ חי' כתב סופר קדשים עמ' לה, קמז
ו/כ חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' קב
ו/כ חכם צבי (תשעה) ח"א סי' עז ד"ה והכי {כ"מ}
ו/כ טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' קמ {הגהמ"י}
ו/כ יד המלך (לנדא)
ו/כ כל בו ח"ו עמ' קכא
ו/כ לב שלם [שו"ת המבי"ט סי' לה]
ו/כ לבב דוד
ו/כ לבושי מרדכי יו"ד עמ' טו
ו/כ להורות נתן דברים עמ' כו
ו/כ לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף יח ע"ד
ו/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' שצד
ו/כ מנחת מרדכי (תשז) עמ' עו-עח {יתר כבד כנטול}, פג
ו/כ מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נ ע"ד
ו/כ מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' ה]
ו/כ מראות הצובאות (תשסז) עמ' שכג
ו/כ מרגניתא דר"מ
ו/כ משכיל ליהודה עמ' קי-קיא {יתר כנטול}
ו/כ משנת יעקב
ו/כ משנת יעקב עבודה עמ' קיח
ו/כ משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יא ע"ג
ו/כ נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' א, ו, ח-ט, יא, כו
ו/כ ס' הנייר עמ' צו
ו/כ ס' הפרדס לרש"י עמ' קמד
ו/כ פרי האדמה ח"ד
ו/כ צבי תפארת סי' יב
ו/כ צמח ארז עמ' תקמג {היותרת מטעם חסר כנטול}
ו/כ צמח מנחם דף ט ע"ג {כ"מ - יתר כנטול}
ו/כ צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קכב ע"א
ו/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' מד אות ג, דף רסא, רסג ע"א ואילך
ו/כ צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' שח
ו/כ קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 58, 82
ו/כ קרית מלך
ו/כ ר"י ששפורטש עמ' 255
ו/כ שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נז
ו/כ שו"ת הרדב"ז סי' קמד
ו/כ שו"ת מהרלב"ח סי' פג
ו/כ שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ריד
ו/כ שפתי שושן עמ' קסט {יתר כנטול}
ו/כ תפארת אריה עמ' רכד
ו/כ תרומת הדשן פסקים סי' רטו
ו/כא ארחות חיים ח"ב סי' כח אות י
ו/כא ברור הלכה חולין נח ע"ב אחרי ציון ד, וציון ו
ו/כא דבר שמואל (אבוהב) סי' יז
ו/כא דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [פיסול - צ"ל פיצול]
ו/כא דעת אביעזרי עמ' מט
ו/כא חי' הריצ"ד
ו/כא כל בו ח"ו עמ' קלה
ו/כא כרתי ופלתי סי' מז אות א
ו/כא משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יא ע"ג
ו/כא שו"ת רשב"ש עמ' רמב
ו/כא תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 75


ז/288 הלכות שחיטה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ בית יעקב (בירב)
ז/רה"פ זבחים שלמים
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ עדות בהוסף
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבני זכרון (ברזני) עמ' מה
ז/א אור הישר [לח"מ לעיל פ"ו ה"א]
ז/א אנצי"ת ע' גרגרת הע' 73
ז/א ארחות חיים ח"ב סי' כח אות טו
ז/א ברור הלכה חולין מה ע"ב אחרי ציון ג פרק א
ז/א ברור הלכה חולין מו ע"א ציון ט, י
ז/א זכר יצחק (תשן) עמ' שד
ז/א חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"א
ז/א כל בו ח"ו עמ' קלז
ז/א מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' ג
ז/א משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יא ע"ג
ז/א עקבי ברכה עמ' עז
ז/א פי' ר"י ונה עמ' צט
ז/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' מא אות ד
ז/א צפנת פענח
ז/א ר"י ששפורטש עמ' 127, 132
ז/א שער המים דף כז ע"ב, ל ע"ב, נ ע"ד
ז/א תשובות יהודה דף יט ע"ג {ניקב קרום תחתון}
ז/ב אור תורה (בלומ') דף קטו ע"ג
ז/ב אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ב ד"ה ומה
ז/ב אנצי"ת ע' בני מעים הע' 25
ז/ב ארחות חיים ח"ב סי' כח אות טו
ז/ב בן אברהם (תשי) עמ' קלה, שטז
ז/ב בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רסא
ז/ב ברור הלכה חולין לג ע"א ציון ב
ז/ב זכר יצחק (תשן) עמ' שו
ז/ב חידושין על התורה לרבנו תם עמ' קפט {כ"מ}
ז/ב יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק כב אות ג הערה 14 עמ' 157 {שחט קנה וניקבו}
ז/ב כל בו ח"ו עמ' קלח
ז/ב מעיני התורה ח"א עמ' סט-ע
ז/ב מראה אש ח"ב עמ' ט
ז/ב מרומי גלים עמ' קמ
ז/ב משנה שלמה עמ' שעג
ז/ב משנת חיים חולין סי' לז עמ' קלג
ז/ב משנת יעקב
ז/ב משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יא ע"ג
ז/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רמו-רמז
ז/ב עקבי ברכה עמ' פ
ז/ב פי' ר"י ונה עמ' צט
ז/ב שו"ע הרב יו"ד סי' כד ס' לד
ז/ג אביר יעקב (אביגדור) דף ע ע"ד
ז/ג אוצרות הרמב"ם
ז/ג אישים ושיטות (תשסז) עמ' רמח
ז/ג ארחות חיים ח"ב סי' כח אות טו
ז/ג אשל חיים ח"ב עמ' רמו-רמז
ז/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ג ברור הלכה חולין מה ע"ב אחרי ציון ג פרק א
ז/ג ברור הלכה חולין מח ע"א ציון ג, ד
ז/ג ברור הלכה חולין מח ע"ב ציון ג
ז/ג דעת כהן עמ' תלד
ז/ג המנהיג עמ' תשנ
ז/ג וטהרו הכהן עמ' עה
ז/ג זכר אליהו עמ' ס
ז/ג זכר יצחק (תשן) עמ' שב
ז/ג זכרון סופרים {כ"מ - ול"נ ליישב דברי רבינו וכו'} [יישב זה תמוה דהא בהלכה י"ד מחט שנמצאת בריאה וכו' מוכח להדיא שאפילו ניקב לבשר כשר, ואולי דחיק הכ"מ לפרש דשם מיירי דנמצא מחט בסמפון הריאה, אבל זה דוחק גדול וגם דהו"ל לפרש בהדיא]
ז/ג זכרון סופרים {מ"מ - אלא שיכולין אנו לדחוק וכו'} [וכן כתב הריב"ש, הובא בבית יוסף סימן ל"ו ובכסף משנה]
ז/ג חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"א וה"ב
ז/ג חי' הריצ"ד
ז/ג חי' חתם סופר
ז/ג כל בו ח"ו עמ' קלח
ז/ג כרתי ופלתי סי' לו אות ז
ז/ג לב אריה (בראד) חולין מח ע"ב
ז/ג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קעג
ז/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 308-309
ז/ג מאור יהושע סי' כט עמ' מז {כ"מ}
ז/ג מנוחת משה דף קס ע"ב-ע"ד {ניקב לבשר}
ז/ג מנחת כהן (כץ) ח"ב דף מו ע"ב
ז/ג מעשה רקם (אוטרמן) דף ד ע"א {מחמת מכה}, ו ע"ב, ז ע"א
ז/ג מצודת בן ציון דף סד ע"א-ע"ב {ניקב לחברו}
ז/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ג משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יא ע"ג-ע"ד
ז/ג משפטים לישראל עמ' מז
ז/ג עקבי ברכה עמ' עד
ז/ג פי' ר"י ונה עמ' צט-ק
ז/ג פינות הבית דף ב ע"ב
ז/ג פנים חדשות [מהר"ם אלשקר ו]
ז/ג פרשת המלך
ז/ג צפנת פענח
ז/ג שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקפא, שני אלפים קפח
ז/ג שו"ת הריב"ש סי' קפט, עמ' ריח
ז/ג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' יג
ז/ג שו"ת ר"י בן עטר עמ' מא, מה
ז/ג שיחת חולין עמ' קסג, קסו, רנ, רנח
ז/ג תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 64, 71
ז/ג תשובות יהודה דף טו ע"ג
ז/ג תשובת אריה דף כב ע"א-ע"ג {אפילו ניקב לחברו - וכ"ש לבשר}
ז/ד אגרות משה יו"ד ח"א סי' טו
ז/ד אוצרות הרמב"ם
ז/ד ארחות חיים ח"ב סי' כח אות טו
ז/ד ברור הלכה חולין מח ע"א ציון ד
ז/ד גן שושנים ח"ב עמ' רכה
ז/ד טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' ריז
ז/ד יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ו אות י הערה 42 עמ' 229 {ראב"ד - מקום רביצתה מחמת דוחק}
ז/ד יד הלוי (לוין) דף נ ע"א
ז/ד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 308-309
ז/ד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' מ, מג, מז
ז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ד ס' התדיר עמ' שה
ז/ד פי אריה דף לג ע"ד {ראב"ד}
ז/ד פי' ר"י ונה עמ' קא
ז/ד פינות הבית דף ג ע"א
ז/ד פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' ה דף יא ע"ב{הגהמ"י}
ז/ד פרשת המלך
ז/ד שו"ת ר"י בן עטר עמ' מא
ז/ד תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 71
ז/ה אבני נזר יו"ד סי' נ אות ו
ז/ה אהל משה (לוין) ח"א דף עג ע"ב {אום שנמצאת סמוכה לדופן}
ז/ה אור הישר [כ"מ לקמן פי"א ה"ד, לח"מ לקמן פי"א ה"ז וה"י]
ז/ה ארחות חיים ח"ב סי' כח אות טו
ז/ה בית אהרן וישראל גל' כד עמ' פז
ז/ה ברור הלכה חולין מח ע"א ציון ג
ז/ה דברי חיים ח"ב יו"ד סי' כה {לח"מ}
ז/ה חזקה רבה יו"ד הלכה קח
ז/ה חי' הריצ"ד
ז/ה חי' חתם סופר
ז/ה יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ח אות א הערה 4 עמ' 234 {סמוכה לדופן}
ז/ה יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ח אות ג הערה 14 עמ' 235 {ליכא מכה בדופן}
ז/ה יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ח אות כח הערה 106 עמ' 243 {ר' מנוח - שיפולי האומה לשדרה עד למטה}
ז/ה כל בו ח"ו עמ' קלט
ז/ה לב שלם [כנה"ג יו"ד הגה"ט אות נ-נא]
ז/ה לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 308-309
ז/ה מנוחת משה דף קנט ע"ב {ראשונה לשלישית}
ז/ה מעיני המים
ז/ה מעשה רקם (אוטרמן) דף י ע"א
ז/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ה משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יא ע"ד, יב ע"א
ז/ה משרת משה (נבר)
ז/ה עבד המלך (תשסט) עמ' שסח
ז/ה עץ חיים (גאגין) עמ' 86-84, 120, 133
ז/ה פי' ר"י ונה עמ' קב
ז/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תשז
ז/ה פרשת המלך
ז/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קה ע"ד, קז ע"ג-קח ע"א, קיא ע"ב
ז/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 210, 214
ז/ה שו"ת הריב"ש עמ' ריז
ז/ה שו"ת הרשב"א ח"א סי' שעח
ז/ה שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' ד
ז/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' פח-פט
ז/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ריט, החדשות (תשעו) עמ' קב
ז/ה שו"ת ר"י בן עטר עמ' לד
ז/ה שו"ת רשב"ש עמ' נ
ז/ה שער המים דף ו ע"א, נ ע"א
ז/ה שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' כג
ז/ה תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 71
ז/ה תשובות יהודה דף כד ע"ב {כ"מ}
ז/ו אור הישר [שו"ת הרמ"א סי' ו]
ז/ו ארחות חיים ח"ב סי' כח אות טו
ז/ו ברור הלכה חולין מז ע"ב ציון ע
ז/ו גליונות אבני נזר
ז/ו יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ט אות יג הערה 58 עמ' 253 {אוטם}
ז/ו כל בו ח"ו עמ' קלט
ז/ו כרתי ופלתי סי' לו אות יב
ז/ו מוריה גל' קעא עמ' נג
ז/ו מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' סא
ז/ו מעשה רקם (אוטרמן) דף ז ע"ד, ח ע"א
ז/ו משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יב ע"א
ז/ו עין יהודה עמ' עב {אטום בריאה - כי סופה לינקב}
ז/ו פי' ר"י ונה עמ' קב
ז/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף פח ע"ד {לח"מ}
ז/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שס
ז/ו קול צופיך עמ' שסב
ז/ו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' יג
ז/ו שיחת חולין עמ' רלט
ז/ז ארחות חיים ח"ב סי' כח אות טז
ז/ז ברור הלכה חולין מו ע"ב ציון ב
ז/ז הדרת מרדכי דף מ ע"ב
ז/ז כל בו ח"ו עמ' קמ
ז/ז מעשה רקם (אוטרמן) דף ה ע"א
ז/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' פח-צא
ז/ח בני יוסף (טנוג'י) דף נא ע"א
ז/ח ברור הלכה חולין מח ע"א ציון ג
ז/ח דבר שמואל (אבוהב) סי' שיב
ז/ח דעת כהן עמ' פא
ז/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 217
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ח משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יב ע"א
ז/ח עץ חיים (גאגין) עמ' 86, 99, 120, 135-133, 144, 146, 161, 165, 168, 171
ז/ח פי' ר"י ונה עמ' קג-קד
ז/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קז ע"ד, קח ע"א
ז/ח שארית יהודה (בלום) דף פד ע"ג {כ"מ - קופא לגו או לבר}
ז/ח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' פט
ז/ח שיחת חולין עמ' רד, רמז-רמח
ז/ח תשובות הראב"ד סי' צה {ראב"ד}
ז/ט אבן ישראל (פישר)
ז/ט ארחות חיים ח"ב סי' כח אות טז
ז/ט באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 756 {ריאה שנשפכה כקיתון}
ז/ט בית הלוי ח"ג סי' כד עמ' צז
ז/ט ברור הלכה חולין מז ע"ב ציון ק, ר
ז/ט דברי יששכר דף נא ע"א
ז/ט זכר יצחק (תשן) עמ' שה
ז/ט חזון יחזקאל חולין פ"ג ה"ה {לח"מ}
ז/ט חי' הריצ"ד
ז/ט חי' כתב סופר קדשים עמ' פ
ז/ט חי' ר' אפרים מרדכי
ז/ט יד ישראל ח"א
ז/ט כבודה של תורה ח"ג עמ' קלה
ז/ט כל בו ח"ו עמ' קמא
ז/ט לב שלם [שער המים דף ל ע"ב]
ז/ט לחם אבירים
ז/ט מנוחת משה דף קס ע"א {כקיתון}
ז/ט מעיני המים
ז/ט מעשה רקם (אוטרמן) דף ז ע"ד
ז/ט מצודת בן ציון דף סד ע"ב {נשפכה כקיתון}
ז/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ט משנה שכיר יו"ד עמ' סה
ז/ט משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יב ע"א [זה פשוט בפ' אלו טריפות]
ז/ט עטרת טוביה
ז/ט עקבי ברכה עמ' עח
ז/ט פי' ר"י ונה עמ' קה
ז/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף פה ע"א
ז/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 169
ז/ט קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' עה, עט
ז/ט ר"י ששפורטש עמ' 241
ז/ט שבט סופר [שבט סופר יו"ד סי' יד]
ז/ט שיחת חולין עמ' רמב
ז/ט תשובות יהודה דף טז ע"ג-ע"ד {נשפך כקיתון}, יז ע"א {לח"מ - נימוקה}, יז ע"ב-ע"ד {נשפך כקיתון}, יח ע"ד, יט ע"ג-ע"ד
ז/י אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קמא
ז/י אבני זכרון (ברזני) עמ' נא
ז/י אור הישר [אור הישר חולין נה ע"ב]
ז/י אור שמח
ז/י אמרות יצחק תנינא עמ' כח {בועה יחידית אסורה}
ז/י אנצי"ת ע' בועא הע' 4, 7, 10, 19-17, 22, 25
ז/י ארחות חיים ח"ב סי' כח אות טז
ז/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/י בית אהרן וישראל גל' כג עמ' פה
ז/י ברור הלכה חולין מח ע"א ציון ח
ז/י דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ט
ז/י דעת אביעזרי עמ' מד
ז/י דעת כהן עמ' עד, עו, פג
ז/י זכר אליהו עמ' לא
ז/י חי' חתם סופר
ז/י חי' כתב סופר קדשים עמ' פה
ז/י חיי עמרם עמ' כב
ז/י טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קפז, מהדו"ב עמ' קיח, קצד
ז/י יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק י עמ' 261 אות יד הערה 75 {העלתה צמחים}, אות טו הערה 80 {סימפון שתחת ליחה}
ז/י כל בו ח"ו עמ' קמב
ז/י לב שלם [כנה"ג יו"ד הגהב"י אות יד]
ז/י מנהגי מצרים יו"ד אות ג
ז/י מעשה רקם (אוטרמן) דף י ע"ד, יא ע"א
ז/י משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יב ע"א-ע"ב
ז/י נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מו אות א
ז/י עמודי שלמה ח"ג עמ' רי, ריב
ז/י פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קכ
ז/י פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתקע, תתקעא
ז/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נח
ז/י שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקסט
ז/י שו"ת הריב"ש עמ' ריח
ז/י שו"ת הרמ"ז עמ' סא
ז/י שו"ת מהרי"ק סי' לו
ז/י שו"ת רשב"ש עמ' תמו
ז/י שיחת חולין עמ' רט, רנג-רנד, שסט
ז/י תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 65-66
ז/י תשובות הראב"ד סי' צד, צז
ז/י תשובות יהודה דף טז ע"ד, יז ע"א {מים עכורים}
ז/יא אור הישר [אור הישר חולין מז ע"א]
ז/יא אור שמח
ז/יא אמרות יצחק תנינא עמ' מ, מב-מג
ז/יא אנצי"ת ע' בועא הע' 34, 36, 48
ז/יא ארחות חיים ח"ב סי' כח אות יז
ז/יא ברור הלכה חולין מז ע"א ציון א
ז/יא יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק י אות י הערה 58 עמ' 260 {תרי בועי ונקב}
ז/יא כל בו ח"ו עמ' קמג
ז/יא מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ע
ז/יא מעשה רקם (אוטרמן) דף יב ע"ג
ז/יא משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יב ע"ב
ז/יא נחלת שמואל דף יג ע"ד
ז/יא פינות הבית דף פט ע"ג
ז/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קח ע"ד
ז/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 216
ז/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' נח
ז/יא שמחתי באומרים לי עמ' רלו
ז/יא שפתי שושן עמ' קיב
ז/יב אהל משה (לוין) ח"א דף עג ע"ב {נמצאת נקובה במקום שיד הטבח ממשמש}
ז/יב ארחות חיים ח"ב סי' כח אות יח
ז/יב ברור הלכה חולין מט ע"א ציון ה
ז/יב ברור הלכה חולין נ ע"א ציון ז
ז/יב ברור הלכה חולין נג ע"ב ציון ז
ז/יב חזקה רבה יו"ד הלכה נח
ז/יב כל בו ח"ו עמ' קמד
ז/יב משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יב ע"ב
ז/יב ס' יהושע - שו"ת עמ' פו
ז/יג ברור הלכה חולין נ ע"א ציון ז
ז/יג העמק דבר שמות פכ"ב פסוק ל בהרחב דבר
ז/יג כל בו ח"ו עמ' קמה
ז/יג תפארת אהרן עמ' צג
ז/יד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
ז/יד ארחות חיים ח"ב סי' כח אות יח
ז/יד בית אהרן וישראל גל' כב עמ' קג
ז/יד ברור הלכה חולין מח ע"ב ציון ב, ה
ז/יד גבול יהודה (ציר') דף כה ע"ד
ז/יד דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [מצת - צ"ל מצות]
ז/יד דרך ישראל חולין סי' יד ס"ק ד {אם נתחתכה}
ז/יד חי' הריצ"ד
ז/יד חי' חתם סופר
ז/יד חי' כתב סופר קדשים עמ' פו
ז/יד יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק כב אות ז הערה 23 עמ' 159 {כ"מ - מחט בריאה, שלמה ועולה בנפיחה}
ז/יד כל בו ח"ו עמ' קמז
ז/יד מצודת בן ציון דף סד ע"א {מחט שנמצאת בריאה}
ז/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יד משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יב ע"ב
ז/יד נחלת אבות סי' ה עמ' יג
ז/יד פי' ר"י ונה עמ' קו
ז/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' לו אות א
ז/יד שו"ע הרב יו"ד סי' לג ס' כג ד"ה ושיטה שלישית
ז/יד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' יג
ז/יד שיחת חולין עמ' רנה
ז/יד תשובת אריה דף יד ע"ב
ז/טו אהל משה (לוין) ח"א דף עג ע"ב {חזקתה שאחר שחיטה תיקוב ותצא}
ז/טו ארחות חיים ח"ב סי' כח אות יח
ז/טו אשר לשלמה (אשכנזי)
ז/טו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' שכ
ז/טו ברור הלכה חולין מט ע"א ציון ז
ז/טו הר המלך ח"ח עמ' שסה
ז/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 160
ז/טו זכר יצחק (תשן) עמ' שה
ז/טו חזקה רבה יו"ד הלכה ס
ז/טו חי' כתב סופר קדשים עמ' פט
ז/טו טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' נז-נח
ז/טו כל בו ח"ו עמ' קנ
ז/טו כלילת יופי דף מ
ז/טו להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' עח ע"ב
ז/טו מעשה רקם (אוטרמן) דף יג ע"א, יד ע"ב
ז/טו משנת יעקב
ז/טו משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יב ע"ב-ע"ג
ז/טו פי אריה דף לו ע"ב, לז ע"א, לח ע"ד
ז/טו פי' ר"י ונה עמ' קז
ז/טו פנים חדשות [מהר"ם מלובלין קכז]
ז/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' מד אות ו, ומילואים סי' יט
ז/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רנז, סי' רסו אות י
ז/טו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' לו
ז/טו שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' כב, פד
ז/טו שולי הגליון עמ' צג
ז/טו שם עולם (רבין) ח"א עמ' קצח
ז/טו שרידי אש ח"ב עמ' קנא
ז/טז ארחות חיים ח"ב סי' כח אות יח
ז/טז אשר לשלמה (אשכנזי)
ז/טז בית אהרן וישראל גל' כד עמ' פב {נשתנה מראיתה מחמת ליחה לא פוסלת}
ז/טז ברור הלכה חולין מו ע"ב ציון ג, י
ז/טז זכר יצחק (תשן) עמ' שה {ראב"ד}
ז/טז חי' כתב סופר קדשים עמ' עג
ז/טז יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק י אות א הערה 3 עמ' 256 {האדימה}, אות ח הערה 47 עמ' 259 {גלדי ואוכמי דהוו חזואתא}, הערה 49 עמ' 259 {ראב"ד - חזואתא במראות הפסולות}
ז/טז כל בו ח"ו עמ' קנב
ז/טז מעיני המים
ז/טז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' י]
ז/טז מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' תוס' חולין מו ע"ב ד"ה אוכמי]
ז/טז עקבי ברכה עמ' עז
ז/טז פי' ר"י ונה עמ' קח-קט
ז/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' מד אות ו
ז/טז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' כד {שם}
ז/טז תשובות הראב"ד סי' צד {ראב"ד}
ז/יז אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ז ד"ה והרב
ז/יז ברור הלכה חולין מו ע"ב ציון ג
ז/יז ברור הלכה חולין מז ע"ב ציון ו
ז/יז הר המלך ח"ו עמ' קג
ז/יז יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק י אות ו הערה 33 עמ' 258 {ירוקה, מוריקא חריע}, אות ז הערה 40 עמ' 258 {ככבדא וכבישרא, מראה}
ז/יז כל בו ח"ו עמ' קנב
ז/יז לב שלם [כנה"ג יו"ד הגהב"י אות לח, שער המים דף לד ע"ג]
ז/יז לבושי מרדכי יו"ד עמ' קלב
ז/יז פי' ר"י ונה עמ' קי
ז/יח אבני נזר חו"מ סי' קיח
ז/יח אהל משה (לוין) ח"א דף עג ע"ג
ז/יח ארחות חיים ח"ב סי' כח אות יח
ז/יח בית אהרן וישראל גל' כד עמ' פב {ממרס בה בידו}
ז/יח בן אברהם (תשי) עמ' קכ
ז/יח ברור הלכה חולין מו ע"ב ציון ג
ז/יח ברור הלכה חולין מז ע"ב ציון ב, ו
ז/יח ברור הלכה חולין נו ע"ב ציון ד פרק ו
ז/יח דברי יציב יו"ד עמ' יח {עד שנופחים}
ז/יח זכר אליהו עמ' נה
ז/יח יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק י אות ג הערה 14 עמ' 257 {חריות של דקל}, אות ט הערה 53 עמ' 259 {חוזרות בנפיחה}
ז/יח יפה נוף עמ' ע
ז/יח כל בו ח"ו עמ' קנג
ז/יח לב אריה (בראד) חולין מז ע"ב (ד"ה בגמ')
ז/יח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קסז
ז/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שד ע"ד
ז/יח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' י]
ז/יח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' יח
ז/יח פי' ר"י ונה עמ' קי
ז/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' לו אות ג
ז/יח שיחת חולין עמ' רו, רלו
ז/יח שער המים דף לז ע"ד {כ"מ}
ז/יח תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 64
ז/יט ארחות חיים ח"ב סי' כח אות יח
ז/יט אשר לשלמה (אשכנזי)
ז/יט ברור הלכה חולין מו ע"ב ציון ג, ט, י
ז/יט ברור הלכה חולין מז ע"ב ציון ו
ז/יט הר המלך ח"ו עמ' קג
ז/יט זבחי ראיה עמ' לח
ז/יט יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק י אות א הערה 3 עמ' 256 {האדימה}
ז/יט כל בו ח"ו עמ' קנג
ז/יט כתר המלך
ז/יט פי' ר"י ונה עמ' קיא
ז/יט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קכב ע"ג
ז/יט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 244
ז/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' לו אות א ואילך
ז/יט צפנת פענח
ז/יט קרית מלך
ז/יט שברי לוחות עמ' 279 {הגהמ"י}
ז/יט שו"ת ר"י מסלוצק סי' כז עמ' קיז
ז/יט שפתי שושן עמ' קטו {אודם בריאה}
ז/יט תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 63
ז/יט תורת המלאכות ח"ג עמ' קה
ז/כ אבן ישראל (בוהוש) עמ' מה
ז/כ ארחות חיים ח"ב סי' כח אות יד
ז/כ בית אהרן וישראל גל' לט עמ' קי {נחמרו בני מעיה}
ז/כ בית שערים יו"ד סי' פט
ז/כ ברור הלכה חולין נו ע"א ציון ו
ז/כ ברור הלכה חולין נו ע"ב ציון א, ב, ג, ד
ז/כ ברור הלכה חולין נז ע"א ציון ו פרק ג
ז/כ גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רלז
ז/כ חי' כתב סופר קדשים עמ' קמא, קמז, קמט-קנ
ז/כ יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק כד אות א הערה 8,9 עמ' 165 {נפלה לאור, עוף ובהמה}, אות ב הערה 19 עמ' 166 {נחמרה}, אות ו הערה 32 עמ' 167 {אחר ששלקן}
ז/כ כל בו ח"ו עמ' קנד
ז/כ כתב סופר יו"ד סי' כד ד"ה ועוד {וצריך ישראל כשר לבדוק את הסכין}
ז/כ לב שלם [פרי תואר סי' נב ס"ק ו]
ז/כ לבב דוד
ז/כ מזכרת עמ' 231, 232
ז/כ מנחת מרדכי (תשז) עמ' קא {נפלה לאור לא חוששים לריאה}
ז/כ משפטי עזיאל ח"ט עמ' נג
ז/כ משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יב ע"ג [דבר ברור הוא]
ז/כ נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מו אות ד
ז/כ עטרת טוביה
ז/כ צבי תפארת סי' טז
ז/כ שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' ה
ז/כ שיחת חולין עמ' שפד
ז/כ תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 82, 106
ז/כ תורת המלאכות ח"ב עמ' יא אות ח
ז/כא אבני נזר יו"ד סי' מא אות ד
ז/כא אגודת אזוב ח"א דף נג ע"א
ז/כא אנצי"ת ע' אחזוקי אסורא הע' 5
ז/כא ארחות חיים ח"ב סי' כח אות ג {חיצוני לבן ופנימי אדום}, יד
ז/כא אשר למלך
ז/כא אשר לשלמה (אשכנזי)
ז/כא בית אהרן וישראל גל' יז עמ' קו {נתחלפו העורות}
ז/כא בית שערים יו"ד סי' פח-פט
ז/כא ברור הלכה חולין מג ע"א ציון ו
ז/כא ברור הלכה חולין נו ע"א ציון ו
ז/כא ברור הלכה חולין נו ע"ב ציון ב, ג פרק ז, ציון ד
ז/כא גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנח
ז/כא דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' ח {ושט}
ז/כא דברי ירוחם דף צה ע"א
ז/כא דרך ישראל חולין סי' ב ס"ק ה {וכן הוושט}
ז/כא וטהרו הכהן עמ' סד
ז/כא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין נו ע"ב]
ז/כא חי' כתב סופר קדשים עמ' קלט, קמז
ז/כא חי' ר"י מנרבונה עמ' כג
ז/כא יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק י אות ה הערה 20 עמ' 120 {ירקות בכבד}
ז/כא כל בו ח"ו עמ' קנד
ז/כא כתב סופר יו"ד סי' כא אות יא {ישראל משומד לעבירה מן העבירות}
ז/כא מאור יהושע סי' כט עמ' מה
ז/כא מנוחת אשר ח"א דף פא ע"ד {פנימי אדום וחיצון לבן}
ז/כא מעיני התורה ח"א עמ' ע
ז/כא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נה ע"ג
ז/כא מצודת דוד (שפרבר) עמ' ש {ידוע שנפל לאור}
ז/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/כא משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יב ע"ג-ע"ד
ז/כא עטרת טוביה
ז/כא עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תיט
ז/כא פי' ר"י ונה עמ' קיב-קיג
ז/כא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף סג ע"ג
ז/כא שו"ע הרב יו"ד סי' לג ס' יד
ז/כא שו"ת מהרלב"ח סי' קלט (א)
ז/כא שיחת חולין עמ' קה-קו, שפה
ז/כא שער המים דף עב ע"ב
ז/כא תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 106-107


ח/289 הלכות שחיטה פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ בית יעקב (בירב)
ח/רה"פ זבחים שלמים
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רמח-רנא
ח/רה"פ עדות בהוסף
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבני נזר יו"ד סי' נא אות א
ח/א אמרי כהן (וילמן) חולין סי' ב ס"ק ד
ח/א אנצי"ת ע' אונא הע' 4
ח/א ארחות חיים ח"ב סי' כח אות יט-כ
ח/א בית אהרן וישראל גל' ה עמ' מ {רדב"ז}
ח/א ברור הלכה חולין מז ע"א ציון ג
ח/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' יב
ח/א זכר יצחק (תשן) עמ' שד
ח/א יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ה אות ט הערה 70 עמ' 217 {דומה לורד}, אות יב-יג הערה 102,95 עמ' 220 {חיסרון וורדא}
ח/א ישועות יעקב קדשים עמ' קפח
ח/א כל בו ח"ו עמ' קנז
ח/א כרתי ופלתי סי' לה אות ב
ח/א מנוחת אשר ח"א דף פב ע"א
ח/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' יב]
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' ב"י סי' לט בשם העיטור, ורש"י ותוס' חולין מו ע"ב]
ח/א משנת יעקב קדושה עמ' כא-כב
ח/א משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יב ע"ד
ח/א משרת משה (נבר)
ח/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' יא, קנב
ח/א עקבי ברכה עמ' עו
ח/א פי' ר"י ונה עמ' קיד
ח/א פני אברהם (פרלמן) דף כד ע"ד {ורדא}
ח/א ר"י ששפורטש עמ' 254-255
ח/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קב-קג
ח/א שיחת חולין עמ' רכו
ח/א שתי הלחם סי' מב
ח/א תרומת הדשן שו"ת סי' קעז
ח/א תשובות יהודה דף יד ע"ד {חסר הוורד}
ח/ב אבני נזר יו"ד סי' ל אות ח, סי' מ אות א
ח/ב אור הישר [לח"מ לקמן פ"י ה"ט]
ח/ב אמרי כהן (וילמן) חולין סי' ב ס"ק ד
ח/ב אנצי"ת ע' אונא הע' 7
ח/ב ארחות חיים ח"ב סי' כח אות יט
ח/ב בית אהרן וישראל גל' ה עמ' מג {חסרה אחת מהאונות בצד ימין הוורדא משלימה}, גל' יט עמ' צח, גל' כה עמ' קב {חסרון אונא פסול מטעם חסרון בריאה}
ח/ב ברור הלכה חולין מז ע"א ציון ג
ח/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' תלח
ח/ב השיב משה (תשעה) סי' כט אות ג עמ' פ
ח/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' יב, קעט {הגהמ"י אות א}
ח/ב וטהרו הכהן עמ' קיד
ח/ב יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ה אות ד הערה 27 עמ' 213 {חליף בלא ורדא}, אות יד הערה 105 עמ' 221 {וורדא, חסר בימין}, אות טז הערה 112 עמ' 222 {מקמא ומגבה}
ח/ב יפה נוף עמ' סח
ח/ב כל בו ח"ו עמ' קנח
ח/ב משנה שכיר יו"ד עמ' עח
ח/ב משנת יעקב קדושה עמ' כא-כב
ח/ב משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יב ע"ד, יג ע"א-ע"ב
ח/ב משרת משה (נבר)
ח/ב פני אברהם (פרלמן) דף כו ע"ב
ח/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רא
ח/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שכ
ח/ב שו"ת רשב"ש עמ' תמו
ח/ב שיחת חולין עמ' רכו, רלא
ח/ב תשובות יהודה דף יד ע"ג, טו ע"א-ע"ג {אם הוורד בצד ימין}
ח/ג אנצי"ת ע' אונא הע' 68
ח/ג ארחות חיים ח"ב סי' כח אות כב
ח/ג בית אהרן וישראל גל' יט עמ' צט
ח/ג ברור הלכה חולין מז ע"א ציון ג
ח/ג יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ה אות ד הערה 20 עמ' 212 {חליף, חיסרון בימין}, הערה 27 עמ' 213 {חליף בלא ורדא}
ח/ג ישועות יעקב קדשים עמ' קפט
ח/ג כל בו ח"ו עמ' קסא
ח/ג מראה הנוגה
ח/ג משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יג ע"א
ח/ג משרת משה (נבר)
ח/ג שיחת חולין עמ' רכז
ח/ג תשובות יהודה דף יד ע"א-ע"ד, טו ע"א-ע"ב {הוורד עם שלש מצד שמאל}
ח/ג תשובות ר"י הזקן עמ' 26 {הגהמ"י}
ח/ד אבני נזר יו"ד סי' ל אות ה
ח/ד אור הישר [אור הישר חולין מז ע"א]
ח/ד אמרות יצחק תנינא עמ' מז-מח, נז {אונא יתרת מקמא - כשרה}
ח/ד אמרי שפר (חלאוה) בראשית עמ' ע
ח/ד ארחות חיים ח"ב סי' כח אות כב
ח/ד בית אהרן וישראל גל' ה עמ' מ-מג, גל' יט עמ' צח
ח/ד ברור הלכה חולין מז ע"א ציון ג
ח/ד דעת אביעזרי עמ' מב
ח/ד דעת כהן עמ' תלה
ח/ד חושן האפוד סי' לט דף מג ע"ד {כמו עלה של הדס - לשון "אפילו"}
ח/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מז ע"א]
ח/ד טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' פב
ח/ד יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ה אות ו הערה 53 עמ' 216 {פחות מטרפא דאסא}
ח/ד ישועות יעקב קדשים עמ' קצ
ח/ד כל בו ח"ו עמ' קסב
ח/ד כרתי ופלתי סי' לה אות ב
ח/ד מחשבת חיים או"ח עמ' נו
ח/ד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' ה]
ח/ד משכיל ליהודה עמ' קט-קי
ח/ד משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יג ע"ב
ח/ד נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' יז ס"ק ט
ח/ד עמק שאלה (טברסקי) עמ' עו-עז
ח/ד פי' ר"י ונה עמ' קיד-קטז
ח/ד פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'קעו {הגהמ"י אות ה}
ח/ד צבי תפארת סי' לד
ח/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף פ ע"ד, פב ע"ד
ח/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' י
ח/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רנו
ח/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' כט
ח/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קג
ח/ד שיחת חולין עמ' רכז-רכח, רלב-רלג
ח/ד שער המים דף כה ע"ב
ח/ד תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 73
ח/ה אבני זכרון (ברזני) עמ' נג, נה
ח/ה אבני נזר יו"ד סי' נ אות ו
ח/ה אבקת רוכל (תשסב) עמ' תשנו
ח/ה אנצי"ת ע' אונא הע' 2, 36, 47-45, 51
ח/ה ארחות חיים ח"ב סי' כח אות כג
ח/ה ברור הלכה חולין מו ע"ב ציון ל
ח/ה גליונות אבני נזר
ח/ה דברי חיים ח"ב יו"ד סי' כה
ח/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' י
ח/ה חי' כתב סופר קדשים עמ' מז {לח"מ}
ח/ה חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קסט
ח/ה יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ז אות ד הערה 16 עמ' 232 {מחיתוך לגב או מגב לגב}
ח/ה כל בו ח"ו עמ' קסג
ח/ה לב שלם [שו"ת רלב"ח סי' ו]
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ה משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יג ע"א-ע"ב
ח/ה משרת משה (נבר)
ח/ה עין יהודה עמ' עב {סירכא שלא כסדרן - כי סופו להתפרק}
ח/ה פי' ר"י ונה עמ' קיז
ח/ה פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תשז, תשח
ח/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קד אות ז
ח/ה קרית מלך
ח/ה שבלי הלקט דף קצט-ר
ח/ה שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים קג
ח/ה שו"ת מהרלב"ח סי' ו
ח/ה שו"ת ר"י בן עטר עמ' מט
ח/ה שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קד
ח/ה שיחת חולין עמ' רי, ריז
ח/ה תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 68
ח/ו ארחות חיים ח"ב סי' כח אות כב
ח/ו בית אהרן וישראל גל' ג עמ' יג {חיתוך האונות בריאה צ"ל כעלה של הדס}, גל' יד עמ' קז {כ"מ}, קח
ח/ו ברור הלכה חולין מז ע"ב ציון ה
ח/ו הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 240
ח/ו המנהיג עמ' תשנ
ח/ו יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ה אות כ הערה 123 עמ' 223 {הפרש כמרפא דאסא}
ח/ו כל בו ח"ו עמ' קסב
ח/ו מעיני המים
ח/ו משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יג ע"ב
ח/ו פי' ר"י ונה עמ' קיח
ח/ו שיחת חולין עמ' רלו-רלז
ח/ז אבני זכרון (ברזני) עמ' סה
ח/ז אבני נזר או"ח סי' א אות ג, יו"ד סי' מד
ח/ז אגרות משה או"ח ח"א סי' ח
ח/ז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
ח/ז אחיעזר ח"ב סי' לה אות א
ח/ז אנצי"ת ע' אונא הע' 10, 11, 22, 23
ח/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 421 [נוביק יו"ד סי' ה]
ח/ז ארחות חיים ח"ב סי' כח אות כב
ח/ז ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' עז-עח
ח/ז באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף מז
ח/ז בית זבול ח"ג סי' כב
ח/ז בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' יג {כ"מ}
ח/ז בית שערים יו"ד סי' עד
ח/ז בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' שכג
ח/ז ברור הלכה חולין מו ע"ב ציון ו
ח/ז ברור הלכה חולין מז ע"ב ציון ב פרק ב {נחל איתן}
ח/ז ברור הלכה חולין מז ע"ב ציון ה, ר
ח/ז ברור הלכה חולין נה ע"ב ציון ח פרק א
ח/ז דברי חיים ח"ב יו"ד סי' מ
ח/ז הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 240
ח/ז השיב משה (תשעה) סי' כט אות ג עמ' עט
ח/ז זכר יצחק (תשן) עמ' שא, שד-שה
ח/ז זכרון סופרים {כ"מ - קים להו לרבנן וכו'} [עיין פמ"ג במשבצות סימן ל"ו סקי"ד]
ח/ז חותמי ברכה תשובה לב, בחידושים
ח/ז חי' הריצ"ד
ח/ז חי' כתב סופר כאן
ח/ז חי' כתב סופר קדשים עמ' פא
ח/ז חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קכה
ח/ז חיי אריה דף עב ע"ב
ח/ז טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' ק, קל, קסח
ח/ז יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ט אות ז הערה 26 עמ' 250 {יובש בריאה}, פרק י אות ג הערה 14 עמ' 257 {נפוחה כחריות}
ח/ז כל בו ח"ו עמ' קסג
ח/ז כרתי ופלתי סי' לו אות י, יב
ח/ז לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יח ס"ק ו {יבש}
ח/ז מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' נב
ח/ז מעשה רקם (אוטרמן) דף ב ע"ג, ו ע"א {חסר מגוף הריאה טריפה}
ח/ז מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' לה]
ח/ז מצודת בן ציון דף סא ע"ד, סד ע"ב {חסר גוף הריאה}
ח/ז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' של
ח/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ז משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יג ע"ב-ע"ג
ח/ז משרת משה (נבר)
ח/ז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' ח, כו, קנב, קסו
ח/ז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף סא ע"ד
ח/ז נחל איתן
ח/ז נתיבות שלום (למפרט)
ח/ז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תה {יבשות באתרוג}
ח/ז עטרת טוביה
ח/ז עקבי ברכה עמ' עב, עז
ח/ז פי' ר"י ונה עמ' קיט
ח/ז פנים חדשות [מבי"ט ח"א קסג]
ח/ז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' סג-סד
ח/ז פתח דבריך עמ' שיג
ח/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' יב אות א
ח/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שלו
ח/ז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שסו
ח/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רנו, ח"ג עמ' קצז
ח/ז שו"ת הרמ"ז סי' ג
ח/ז שיחת חולין עמ' רלו, רמב
ח/ז שער המים דף לא ע"א, לה ע"א
ח/ז שרידי אש ח"ב עמ' רלג
ח/ז תשובות יהודה דף טז ע"ב-ע"ג {חסר מגוף הריאה}, יז ע"ב {רדב"ז - חסרון מבפנים}, יז ע"ג {חסר מגוף הריאה}, יח ע"א-ע"ג, כד ע"א-ע"ב {כ"מ}
ח/ח אהל משה (לוין) ח"א דף עג ע"ג
ח/ח אור הישר [לח"מ לעיל פ"ז הי"ח]
ח/ח ארחות חיים ח"ב סי' כח אות טו, כב
ח/ח בן אברהם (תשי) עמ' קכ
ח/ח ברור הלכה חולין מז ע"ב ציון ב
ח/ח גבול יהודה (ציר') דף כז ע"ג
ח/ח דברי חיים ח"ב יו"ד סי' מד
ח/ח דברי תלמוד ח"ב עמ' קפט
ח/ח כל בו ח"ו עמ' קסג
ח/ח לב אריה (בראד) חולין מז ע"ב (ד"ה אבל)
ח/ח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קסט
ח/ח לב שלם [פרי תואר ס"ק יד, דף נו, ס ע"ב]
ח/ח להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' פ ע"א
ח/ח מעשה רקם (אוטרמן) דף ח ע"ב-ע"ג, ט ע"א
ח/ח משכיל ליהודה עמ' קיא {ספק אם נחשב כחסר}
ח/ח משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יג ע"ג
ח/ח פי' ר"י ונה עמ' קכ
ח/ח צבי תפארת סי' לד
ח/ח ראשי בשמים (רבין) עמ' קמו
ח/ח ראשית בכורים דף ז
ח/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רנז
ח/ח שיחת חולין עמ' רלו
ח/ח תשובות הראב"ד סי' קא
ח/ט אהל משה (לוין) ח"א דף סד ע"ב
ח/ט ארחות חיים ח"ב סי' כח אות טו
ח/ט בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' שכג
ח/ט ברור הלכה חולין מז ע"ב ציון ב פרק ג
ח/ט ברור הלכה חולין נה ע"ב ציון ח
ח/ט ברור הלכה חולין נה ע"ב ציון י פרק א
ח/ט הר המלך ח"ו עמ' קג
ח/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 18
ח/ט השיב משה (תשעה) סי' כו עמ' סט
ח/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ה
ח/ט זכר יצחק (תשן) עמ' שמח
ח/ט יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יא אות ד הערה 10 עמ' 122 {מכריסו ארבעה}
ח/ט כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ח/ט כרתי ופלתי סי' לו אות יד
ח/ט מעיני מים מקואות עמ' רעה
ח/ט משפטי עזיאל ח"ז עמ' מד
ח/ט משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יג ע"ג-ע"ד
ח/ט פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' נב
ח/ט פי' ר"י ונה עמ' קכא
ח/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' טו אות ה
ח/ט שיחת חולין עמ' שעב
ח/ט שעורי ר' שלמה עמ' רצד
ח/ט שרידי אש ח"ב עמ' נב
ח/י ארחות חיים ח"ב סי' כח אות טו
ח/י ברור הלכה חולין נה ע"ב ציון י
ח/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' רצח {אם ידוע שהיה בידי שמים ולא הדר בריא}
ח/י משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יג ע"ד
ח/י פי' ר"י ונה עמ' קכב-קכח
ח/יא אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קז
ח/יא אבני אש (מילר) עמ' קנה
ח/יא אוצרות הרמב"ם
ח/יא אור הישר [אברהם יגל הל' אסו"מ פ"ב ה"ה, חיים שאל ח"ב סי' מג אות יב, אור הישר חולין נח ע"ב וערכין כ ע"א]
ח/יא אחיעזר ח"ד סי' כה אות א
ח/יא אנצי"ת ע' ארכבה הע' 9
ח/יא ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לב
ח/יא ברור הלכה חולין נח ע"ב ציון ג
ח/יא ברור הלכה חולין עו ע"א ציון א
ח/יא ברור הלכה חולין עו ע"ב ציון ד
ח/יא דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ}
ח/יא דרך ישראל חולין סי' יט ס"ק א-ב
ח/יא זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שפה
ח/יא זכרון סופרים {רדב"ז - וראיתי מי שכתב וכו'} [בית יוסף סימן נ"ה (וע"ש בב"ח וד"מ)]
ח/יא חי' כתב סופר קדשים עמ' קנח, קסד
ח/יא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עג עמ' רל
ח/יא יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק טז אות ז הערה 14 עמ' 139 {יתר כנטול, כחסר}
ח/יא כל בו ח"ו עמ' קצז
ח/יא כרתי ופלתי סי' נה אות ה
ח/יא כתב סופר יו"ד סי' כו ד"ה והנה ראיה {ששולקין אותן מעט}
ח/יא להורות נתן דברים עמ' כו
ח/יא ליבא בעי דף סא-סט
ח/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' שצה
ח/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף כח ע"ב
ח/יא מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל כ סי' טז]
ח/יא מראות הצובאות (תשסז) עמ' שכג
ח/יא משבצות זהב יו"ד מד ס"ק א
ח/יא משנת יעקב
ח/יא משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יג ע"ד
ח/יא מתנות באדם עמ' 73 {נשבר העצם תחת לארכובה}
ח/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קנג
ח/יא פי' ר"י ונה עמ' קכט-קל
ח/יא קרן הצבי מצוה קז אות ד
ח/יא שו"ת הרא"ש עמ' צט
ח/יא שו"ת הרשב"א ח"א סי' שיג
ח/יא שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רצה
ח/יא שו"ת ר"י מילר עמ' קצט, שכט, שלב
ח/יא של"ה תושבע"פ אות שכז
ח/יא שפת הים (מיו) דף ה ע"א
ח/יא תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' שלז
ח/יא תחומין ח"ח עמ' 446
ח/יא תרומת הדשן פסקים סי' קפג
ח/יב אבן ישראל (בוהוש) עמ' מב-מג
ח/יב אהלה של תורה ח"ב עמ' קצא
ח/יב אור שמח
ח/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 147
ח/יב אנצי"ת ע' בשר הע' 122, 123
ח/יב ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לב
ח/יב בדבר מלך ח"ה עמ' קצה-קצו
ח/יב בית יצחק (תשט"ז) עמ' 103
ח/יב ברור הלכה חולין נו ע"ב אחרי ציון ח
ח/יב ברור הלכה חולין עו ע"ב ציון ד, ו
ח/יב ברור הלכה חולין עז ע"א ציון ב, ג
ח/יב ברור הלכה חולין צג ע"ב ציון א פרק א {או"ש}
ח/יב גדולי שמואל ב"ב דף נה ע"ב {או"ש}
ח/יב זכר יצחק (תשן) עמ' רס
ח/יב חבורי טהרה עמ' רנ, רנב
ח/יב חי' הריצ"ד
ח/יב חי' כתב סופר כאן
ח/יב חי' כתב סופר קדשים עמ' קסה
ח/יב חי' ר"י מנרבונה עמ' נו
ח/יב יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק טו אות ד הערה 10 עמ' 136 {אחר שנפל חופין}
ח/יב כל בו ח"ו עמ' קצז
ח/יב כתב סופר יו"ד סי' כה ד"ה והנה המחבר {או העור חופה, כ"מ ד"ה ומ"ש, וכן ושט}, ד"ה ועיין {באיזו ארכובה אמרו, וגידים הרכים}, ד"ה עוד רגע {ורבינו לא חילק}, סי' כו ד"ה אלא {או העור חופה}
ח/יב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רפו
ח/יב לב שלם [פרי תואר ד' נז ס"ק ח]
ח/יב ליבא בעי דף נג
ח/יב מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן קכא
ח/יב מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' שעג {הגהמ"י אות ז}
ח/יב מנחת חינוך ח"א עמ' נב
ח/יב מנחת מרדכי (תשז) עמ' קטו
ח/יב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קנב {כ"מ}
ח/יב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' כז]
ח/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קח עמ' 344 {גידין הרכים}
ח/יב משכנות ידידיה עמ' פב
ח/יב משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יג ע"ד, יד ע"א
ח/יב משרת משה (נבר)
ח/יב מתנות באדם עמ' 74, 82
ח/יב נחל איתן
ח/יב עמק יהושע אחרון עמ' מה
ח/יב פתח הבית הלכות קרבן פסח פ"י הי"א
ח/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמד ע"א, קסו ע"א-ע"ד
ח/יב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"
ח/יב שדה הארץ ח"ג
ח/יב שו"ת מהרלב"ח סי' פג
ח/יב שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רצה
ח/יב שו"ת רשב"ש עמ' שנז
ח/יב שיחת חולין עמ' תעו, תפא
ח/יב שער המים דף פא ע"א, פו ע"א
ח/יב תורה לשמה (תשעג) עמ' רט
ח/יב תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 102-103
ח/יג אמונת שמואל (תשנט) עמ' קטז-קיז
ח/יג ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לג
ח/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/יג ברור הלכה חולין עו ע"א ציון ד, ח
ח/יג הגהות חבר בן חיים
ח/יג חי' ר"י מנרבונה עמ' נב
ח/יג יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יד אות ג הערה 15 עמ' 133 {י"ו אצבעות}
ח/יג כל בו ח"ו עמ' קצח
ח/יג מנחת מרדכי (תשז) עמ' קיט {ט"ז אצבעות}
ח/יג מעיל צדקה (לנדסופר) סי' לה
ח/יג מרגליות הים סנהדרין כט ע"ב אות יא
ח/יג משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יד ע"א
ח/יג פני מבין ח"א דף קיט ע"ד {לח"מ}
ח/יג פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' יז דף יז ע"א {ט"ז אצבעות}
ח/יג פרשת המלך
ח/יג שו"ת הרשב"א ח"א סי' לו, קס
ח/יג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' ר
ח/יג שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רצה
ח/יג שיחת חולין עמ' תסד, תסז-תסח
ח/יד אמונת שמואל (תשנט) עמ' קטז-קיז
ח/יד ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לג
ח/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/יד ברור הלכה חולין עו ע"ב ציון ב
ח/יד חיים ומלך
ח/יד יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יד אות ה עמ' 134 הערה 28 {צוה׳׳ג בעוף בעצם התחתון}, הערה 31 {כ"מ - היכן צוה"ג בעוף}
ח/יד כל בו ח"ו עמ' קצח
ח/יד כנסת מחקרים - ספרד עמ' 326
ח/יד מוריה גל' קצא עמ' צה
ח/יד מצודת בן ציון דף סה ע"ב {צומת הגידין בעוף}
ח/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יד משנה הלכות ח"ז סי' קב {צומת הגידין הוא בעצם התחתון}
ח/יד משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יד ע"א [טעות נפל בספרים אבל מקום צומת הגידים בעוף הם במקום הבהמה]
ח/יד מתנות באדם עמ' 137
ח/יד נהרות איתן ח"ב עמ' קכו
ח/יד ס' התדיר עמ' שח
ח/יד סמיכה לחיים דף פב ע"ג
ח/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קמט אות א {ראב"ד}
ח/יד שו"ת הריב"ש עמ' קנט, תרסב
ח/יד שו"ת הרשב"א ח"א סי' כט, לו, קס
ח/יד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רא
ח/יד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רצה
ח/יד שיחת חולין עמ' תעג
ח/יד שערי שמים דף קב ע"ב
ח/טו אבן ישראל (בוהוש) עמ' מג
ח/טו אבני זכרון (ברזני) עמ' סב
ח/טו אור הישר [אור הישר חולין עו ע"א]
ח/טו אמרי כהן (וילמן) חולין סי' ד ס"ק ה
ח/טו ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לג
ח/טו ברור הלכה חולין עו ע"א ציון א
ח/טו הר המלך ח"ח עמ' סט
ח/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 240
ח/טו חי' הגרז"ס קדשים עמ' קכז
ח/טו חי' כתב סופר קדשים עמ' קסד
ח/טו יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יג אות א הערה 5 עמ' 130 {שבורת עצם במקום צוה"ג, כ"מ - ומ"ש ולא נאסרה נחתכה עצם במקום צוה"ג}
ח/טו כל בו ח"ו עמ' קצט
ח/טו לבב דוד
ח/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ש ע"ד
ח/טו פי' ר"י ונה עמ' קלא
ח/טו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתכד, תתקסב
ח/טו שו"ת הרשב"א ח"א סי' שיג
ח/טו שו"ת מהרי"ק סי' לח
ח/טו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' רצה
ח/טו שיחת חולין עמ' תנח
ח/טז אבני נזר יו"ד סי' סז אות ב
ח/טז אמרי יהודה (רוזנר) דף נב ע"ד
ח/טז אמרי כהן (וילמן) חולין סי' ד ס"ק ה
ח/טז ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לג
ח/טז בית אהרן וישראל גל' טז עמ' קא, גל' לח עמ' צו
ח/טז בית יצחק (תשט"ז) עמ' 103
ח/טז ברור הלכה חולין עו ע"א ציון ב
ח/טז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קמה {כבד}
ח/טז דבר יהושע על הש"ס עמ' ש
ח/טז דרך ישראל חולין סי' יט ס"ק א {שלשה אברים}
ח/טז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שפג
ח/טז זכרון סופרים {צומת הגידין} [עיין כרתי ופלתי סימן נ"ה סק"ו, ופמ"ג סימן נ"ו במש"ז סק"א, ועש"ה במשמרת שלום]
ח/טז יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק ג אות ט הערה 50 עמ' 101 {ניטל לחי העליון}, פרק יג אות א הערה 5 עמ' 130 {שבורת עצם במקום צוה"ג}
ח/טז כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ח/טז כל בו ח"ו עמ' רז
ח/טז ליבא בעי דף סח
ח/טז מבוא למשנה תורה עמ' 45
ח/טז מעיני המים
ח/טז משפטי עזיאל ח"ט עמ' קכה
ח/טז משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יד ע"א-ע"ב
ח/טז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קנה
ח/טז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קסה
ח/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קב
ח/טז שם טוב - השלמה
ח/טז שער המים דף פב ע"ד {לח"מ}
ח/טז תחומין ח"ח עמ' 445
ח/טז תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' לה
ח/יז אור שמח
ח/יז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' ו {ראב"ד}
ח/יז אמרות יצחק תנינא עמ' סז
ח/יז אמרי כהן (וילמן) חולין סי' ד ס"ק ה
ח/יז ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לג
ח/יז בית יצחק (תשט"ז) עמ' 103
ח/יז בעי חיי יו"ד דף מז ע"א {הגהמ"י}
ח/יז ברור הלכה חולין מו ע"ב ציון ו פרק ב {או"ש}
ח/יז ברור הלכה חולין עו ע"א ציון ב
ח/יז גליוני הגר"ש עמ' עג {ראב"ד} [וכן בהל' דעות פ"ז ה"ב]
ח/יז דברי יציב יו"ד עמ' ל {ראב"ד}
ח/יז דרך ישראל חולין סי' יט ס"ק א {ראב"ד}
ח/יז המאיר לארץ [מקום שמואל סי' כח]
ח/יז חי' הגרז"ס קדשים עמ' קכז
ח/יז חי' חתם סופר
ח/יז חי' כתב סופר קדשים עמ' קסד
ח/יז יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יג אות א הערה 5 עמ' 130 {שבורת עצם במקום צוה"ג}, פרק יד אות ב הערה 6 עמ' 132 {ראב"ד - נעקרו ממקומם ונקפלו}
ח/יז יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יד אות ב הערה 6 עמ' 132 {כ"מ - נחתך צוה"ג}
ח/יז כל בו ח"ו עמ' קצט
ח/יז כרתי ופלתי סי' נו אות א {ראב"ד}
ח/יז לבב דוד
ח/יז ליבא בעי דף סב
ח/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יז משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יד ע"א-ע"ב
ח/יז פרשת המלך
ח/יז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' צב
ח/יז שעורי ר' שלמה עמ' רצד {או"ש}
ח/יז שער המים דף פב ע"ג
ח/יז תחומין חי"ד עמ' 381 {או"ש}
ח/יח אור הישר [לח"מ לקמן פ"י הי"א]
ח/יח ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לד
ח/יח ברור הלכה חולין עו ע"ב ציון א
ח/יח ברקאי ח"א עמ' 128
ח/יח חי' הריצ"ד
ח/יח חי' ר"י מנרבונה עמ' נה
ח/יח יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יד אות ד הערה 18 עמ' 133 {רוב בנין ומנין}
ח/יח כל בו ח"ו עמ' קמט
ח/יח לבב דוד
ח/יח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' יח]
ח/יח מרגליות הים סנהדרין כט ע"ב אות יא {כ"מ}
ח/יח משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יד ע"ב
ח/יח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קס
ח/יח נתיבות שלום (למפרט)
ח/יח פי' ר"י ונה עמ' קלב
ח/יח שיחת חולין עמ' תעב
ח/יח תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 87
ח/יט אבן ישראל (בוהוש) עמ' מב
ח/יט ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לד
ח/יט ברור הלכה חולין עו ע"ב ציון ב
ח/יט יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יד אות ה הערה 25 עמ' 134 {בעוף, נפסק אחד ברובו}
ח/יט כל בו ח"ו עמ' ר
ח/יט מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' יח]
ח/יט משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יד ע"ב
ח/יט סופר המלך עמ' קעג
ח/יט פי' ר"י ונה עמ' קלג
ח/יט שיחת חולין עמ' תעג
ח/יט תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 88
ח/כ אנצי"ת ע' גף הע' 3, 5, 6, 8
ח/כ אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' שמה
ח/כ ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לד
ח/כ בעי חיי יו"ד דף מו ע"א {עוף שנשתברו אגפיו}
ח/כ ברור הלכה חולין נו ע"ב ציון ח, ואחרי ציון ח
ח/כ ברור הלכה חולין נז ע"א ציון ג {נחתכו ידיה}
ח/כ גליוני הגר"ש עמ' עג {כבהמה שנחתכו ידיה}
ח/כ כל בו ח"ו עמ' ר
ח/כ משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יד ע"ב
ח/כ פי' ר"י ונה עמ' קלד
ח/כ קרית מלך
ח/כ שו"ת מהרי"ק סי' לח
ח/כ תרומת הדשן שו"ת סי' קפ {הגהמ"י}
ח/כא אור הישר [פנים מאירות ח"א סי' א]
ח/כא אמת ליעקב נשים עמ' קיז {כבד לשון נקבה}
ח/כא ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לה
ח/כא ברור הלכה חולין מו ע"א ציון ה
ח/כא גליוני הגר"ש עמ' עג {לח"מ}
ח/כא דעת אביעזרי עמ' מז
ח/כא הר המלך ח"ח עמ' שסה
ח/כא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' ט
ח/כא זכרון צבי מנחם דף מ ע"ג {ניטל מקום מרה}
ח/כא חי' כתב סופר קדשים עמ' עא, קלו
ח/כא כגן רוה עמ' 103
ח/כא כל בו ח"ו עמ' רז
ח/כא כפתור ופרח (תשו) דף קמה ע"ב
ח/כא מאיר עיני חכמים ח"א דף מח ע"ב {ניטלה מרה}
ח/כא מנוחת אשר ח"ב דף כו ע"ג-ע"ד {ניטל הכבד}
ח/כא מצות ראיה עמ' קטו
ח/כא מראות הים עמ' צו-קג
ח/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/כא משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יד ע"ב
ח/כא פינות הבית דף צ ע"א, צא ע"ד
ח/כא פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' מז
ח/כא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קיז ע"ג
ח/כא שו"ת ר' משולם איגרא יו"ד סי' ו
ח/כא שיחת חולין עמ' קצד
ח/כא שרידי אש ח"ב עמ' רכה
ח/כא תפארת אריה עמ' רכד {לח"מ}
ח/כב אהל משה (לוין) ח"א דף עג ע"ג, עד ע"א {כזית מרודד}
ח/כב אור הישר [מקום שמואל ליו"ד סי' לג ס"ג]
ח/כב ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לה
ח/כב ארשות החיים עמ' ריז-ריח
ח/כב בן אברהם (תשי) עמ' קכ
ח/כב ברור הלכה חולין מו ע"א ציון ו
ח/כב הגהות אליעזר דף ס ע"ג
ח/כב חי' חתם סופר
ח/כב חי' כתב סופר כאן
ח/כב חי' כתב סופר קדשים עמ' קלו
ח/כב כל בו ח"ו עמ' רז
ח/כב כרתי ופלתי סי' מא אות ג
ח/כב לב אריה (בראד) חולין מו ע"א (ד"ה בעי)
ח/כב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קסד
ח/כב לבב דוד
ח/כב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' ח]
ח/כב מראות הים עמ' צו-קג {יראה לי}
ח/כב משנה שכיר יו"ד עמ' מא
ח/כב משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יד ע"ב-ע"ג
ח/כב משרת משה (נבר)
ח/כב נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' לו עמ' סד
ח/כב עץ חיים (גאגין) עמ' 85, 90
ח/כב פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' נ, ח"ב עמ' תתכה
ח/כב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קיד ע"ב-ע"ג
ח/כב קול תורה שנה יד (תש"ך) חוב' א עמ' ה
ח/כב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' יב
ח/כב שיחת חולין עמ' קצה
ח/כב שם טוב - השלמה
ח/כב שער המים דף נג ע"א, ע"ד
ח/כב תשובה מיראה (תשסו) עמ' י
ח/כג אבני זכרון (ברזני) עמ' סז
ח/כג אגרות הנצי"ב עמ' לד
ח/כג אהל משה (לוין) ח"א דף לד ע"ב
ח/כג אמרי יהודה (רוזנר) דף נב ע"ב
ח/כג ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לה
ח/כג אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' שח {לחי העליון שניטל}
ח/כג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/כג בית אהרן וישראל גל' טז עמ' צט, קא
ח/כג ברור הלכה חולין מד ע"א ציון ד
ח/כג דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' ט
ח/כג דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' כ
ח/כג דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [כדברי - צ"ל בדברי (פעמיים)]
ח/כג דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 140, 117
ח/כג הגהות אליעזר דף ס ע"ג
ח/כג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' פג
ח/כג הרמב"ם כמחנך עמ' 54, 166
ח/כג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין מד ע"א]
ח/כג חכם צבי (תשעה) ח"א סי' עז ד"ה מעתה {כ"מ}
ח/כג טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' עא, מהדו"ד עמ' קס {כ"מ}
ח/כג יבין שמועה (תשעו) הלכות וטבע פרק הקדמה הערה 13 עמ' 40 {טריפות, רפואה}
ח/כג יין מלכות (שניאורסון) עמ' 236-237
ח/כג כל בו ח"ו עמ' רח
ח/כג כרתי ופלתי סי' לג אות א
ח/כג לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יד ס"ק ד
ח/כג מאור יהושע סי' כב עמ' לד {לחי העליון טריפה - חומרא של הרמב"ם}
ח/כג מוריה גל' קצא עמ' צה
ח/כג מילי דמרדכי
ח/כג מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שצ {ניטל לחי העליון}
ח/כג מנוחת משה דף קנח ע"א, קס ע"ב {לחי עליון}
ח/כג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רלז
ח/כג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מו ע"ב
ח/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/כג משפטי עזיאל ח"ה סי' עט עמ' שנג {כ"מ}
ח/כג משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"ד, יד ע"ג
ח/כג נועם חי"ז עמ' רמב [משואות ניסן תשכג]
ח/כג ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קלא
ח/כג ס' התדיר עמ' שד
ח/כג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קנה
ח/כג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קסה
ח/כג פסקי אליהו ח"א עמ' י
ח/כג פרנס לדורו עמ' 208
ח/כג צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' שכה
ח/כג שארית יהודה (בלום) דף פד ע"ד {ניטל לחי העליון}
ח/כג שו"ת מהרלב"ח סי' קלט (א)
ח/כג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נד
ח/כג שיחת חולין עמ' שס
ח/כג שער המים דף יד ע"ד
ח/כג שרידי אש ח"ב עמ' פו, קעד
ח/כג תורה שלמה חי"ח עמ' 197
ח/כג תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 50, 89
ח/כג תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' מב
ח/כג תחומין ח"ח עמ' 445
ח/כד אבן ישראל (בוהוש) עמ' מב
ח/כד אבני נזר יו"ד סי' סז אות ב
ח/כד אמונת עתיך גל' 102 עמ' 150 {נבראת חסרת רגל}
ח/כד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקלב
ח/כד ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לה
ח/כד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/כד בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קח, גל' טז עמ' קא, גל' ל עמ' צה, גל' לא עמ' קיב, גל' מא עמ' פג-פד {לפעמים נטולה טריפה וחסרה לא טריפה}
ח/כד בית אהרן וישראל גל' לח עמ' צו {נבראה חסרה אינה טריפה}
ח/כד ברור הלכה חולין נה ע"ב ציון ה פרק א
ח/כד ברור הלכה חולין נח ע"ב ציון ג פרק ו {נבראה בלי כבד}
ח/כד דברי אהרן עמ' סד {נברא חסר - אינו כנטול}
ח/כד דרך ישראל חולין סי' יט ס"ק ב
ח/כד הגהות אליעזר דף ס ע"ג
ח/כד הררי קדם (תשס) עמ' ריא
ח/כד חדושים ובאורים (גרי') חולין סי' ז ס"ק ד
ח/כד חותמי ברכה תשובה נה אות א
ח/כד חי' כתב סופר כאן
ח/כד חי' כתב סופר קדשים עמ' לה, ע, קי, קל, קס
ח/כד חכם צבי (תשעה) ח"א סי' עז ד"ה והכי
ח/כד יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק ג אות ט הערה 51 עמ' 101 {נטרפו בניטלה, מברייתם}, פרק יד אות א הערה 2 עמ' 132 {צוה"ג, חסר מברייתו}
ח/כד יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יד אות א הערה 4 עמ' 132 {אור שמח - ניטל והסר צוה׳׳ג}
ח/כד יקב זאב דף ו ע"ג
ח/כד ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף ח ע"ג
ח/כד ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' כו
ח/כד ישועות יעקב קדשים עמ' קעו
ח/כד כל בו ח"ו עמ' רט
ח/כד כרתי ופלתי סי' מא אות א, סי' נ אות ב, סי' נד אות ב, סי' נה אות ג
ח/כד לב אריה (בראד) חולין מו ע"א (ד"ה פגע)
ח/כד לבושי מרדכי או"ח עמ' רצג, יו"ד עמ' תקיב
ח/כד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רלג
ח/כד מנוחת אשר ח"ב דף כו ע"ג-ע"ד {נבראת חסרה}
ח/כד מנחת מרדכי (תשז) עמ' קח-קי {חסר אינו כניטל}
ח/כד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' ח, חתם סופר ח"ו סי' סד]
ח/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/כד משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יד ע"ג-ע"ד
ח/כד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' ט-י, כו
ח/כד נחל איתן
ח/כד נשאל דוד או"ח עמ' נה {חסר מתחלת ברייתה}
ח/כד עטרת ישראל עמ' סא
ח/כד צמח מנחם דף ט ע"ג
ח/כד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' טז אות כ
ח/כד שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' כג עמ' רעב {נולדה חסרת רגל כשרה}
ח/כד שו"ת מהרלב"ח סי' פג
ח/כד שו"ת ר"י מילר עמ' שלא
ח/כד שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שסב
ח/כד שם טוב - השלמה
ח/כד שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' פא
ח/כד שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' ג
ח/כד שרידי אש ח"ב עמ' קעד
ח/כד שתי הלחם סי' מב
ח/כד תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 89
ח/כה אבני נזר יו"ד סי' נג אות ד
ח/כה אור שמח
ח/כה אנצי"ת ע' אם (ג) הע' 1, 7
ח/כה ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לה
ח/כה אשר לשלמה (אשכנזי)
ח/כה ברור הלכה חולין מח ע"א ציון א
ח/כה ברור הלכה חולין נד ע"א אחרי ציון ג
ח/כה ברור הלכה חולין נד ע"א ציון צ
ח/כה בשמים ראש סי' שב
ח/כה חי' כתב סופר קדשים עמ' קנח
ח/כה חכם צבי (תשעה) ח"ב סי' מב ד"ה כתב הבית יוסף
ח/כה חנוכת הבית עמ' נד
ח/כה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עג עמ' רלב
ח/כה כל בו ח"ו עמ' רט
ח/כה כרתי ופלתי סי' מד אות ט
ח/כה מנחת חינוך ח"ב עמ' שצה
ח/כה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נא ע"א
ח/כה משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יד ע"ד
ח/כה סופר המלך עמ' קעד
ח/כה פרי האדמה ח"ג
ח/כה פרשת המלך
ח/כה שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שסב
ח/כה שיחת חולין עמ' שעא
ח/כו אגם מים עמ' רפג, רפה {לקתה כוליה}
ח/כו אור הישר [דברי ריבות סי' שי]
ח/כו אמרי כהן (וילמן) חולין סי' ג ס"ק ג
ח/כו ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לו
ח/כו בני ישראל (קרלי) סי' לא אות טו
ח/כו ברור הלכה חולין נה ע"א ציון א
ח/כו ברור הלכה חולין נה ע"ב ציון ד, ה
ח/כו ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' לה
ח/כו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סט
ח/כו דברי ריבות (תשעב) עמ' תפב
ח/כו הר המלך ח"ו עמ' קג-קד
ח/כו זרע יצחק (לומברוזו)
ח/כו חד וחלק ח"ב דף לז ע"ג, לח ע"א
ח/כו חי' כתב סופר כאן
ח/כו חי' כתב סופר קדשים עמ' מז
ח/כו טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' רא
ח/כו ישועות יעקב קדשים עמ' ריג
ח/כו כל בו ח"ו עמ' רט
ח/כו כרתי ופלתי סי' כט אות א
ח/כו מוריה גל' קצא עמ' צה
ח/כו מנוחת אשר ח"א דף יז ע"ג {לקתה כוליא}
ח/כו מנוחת אשר ח"ב דף יא ע"א, כה ע"ד {לקתה כוליא}
ח/כו מנוחת משה דף י ע"ד {לקתה כוליא}
ח/כו מנחת חינוך ח"ב עמ' שצד
ח/כו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מב ע"ד
ח/כו מצודת בן ציון דף סא ע"ג, סב ע"א {לקתה בכוליא - כרכיש בר פפא}
ח/כו מציאות קטן סי' שפג
ח/כו משנת יעקב
ח/כו משרת משה (נבר)
ח/כו ס' יהושע - שו"ת עמ' פו-פז
ח/כו סופר המלך עמ' קעד
ח/כו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' רו, רי, תתקסט
ח/כו פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' ו דף יב ע"א {מים בכוליא}
ח/כו צמח צבי אגרת י
ח/כו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קכה ע"ב
ח/כו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 249
ח/כו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' מד אות ה, סי' רסו אות י
ח/כו צפנת פענח
ח/כו צרור החיים (קליין) דף י ע"ב
ח/כו קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רלא {לקתה בכוליא}
ח/כו שיחת חולין עמ' שסו
ח/כו שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' פד
ח/כו שער יהושע ח"ב עמ' קצט
ח/כו שער שושן עמ' נא
ח/כו שרידי אש ח"ב עמ' קנב
ח/כו תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 65
ח/כו תפארת אהרן עמ' צד
ח/כו תשובת אריה דף יח ע"א-ע"ד {לקתה - כרכיש בר פפא}


ט/290 הלכות שחיטה פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ בית יעקב (בירב)
ט/רה"פ זבחים שלמים
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ עדות בהוסף
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' ז ענף ד
ט/א ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לו
ט/א ברור הלכה חולין מה ע"ב ציון ה, ח
ט/א הגהות חבר בן חיים
ט/א חסדי דוד ח"ו עמ' סז
ט/א כל בו ח"ו עמ' ריג
ט/א לב שלם [לשון ערומים לשונות הרא"ם דף יד ע"ד]
ט/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/א משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' כג
ט/א משנת יעקב
ט/א משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יד ע"ד
ט/א נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' יט ס"ק א
ט/א פי' ר"י ונה עמ' קלה
ט/א פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קלד {נסדק לאורכו}
ט/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ריד ע"ב
ט/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 70
ט/א קרית מלך
ט/א שו"ע הרב יו"ד סי' לא ס"ד ד"ה וכתב הרא"ש וד"ה אבל שיטת
ט/א שיחת חולין עמ' קסט
ט/א שם טוב - השלמה
ט/א שער המים דף י ע"ב, יא ע"ג
ט/ב אהל משה (לוין) ח"א דף עג ע"ג
ט/ב אור הישר [לח"מ לעיל פ"ו ה"ד]
ט/ב ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לו
ט/ב ברור הלכה חולין מה ע"ב ציון ח
ט/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף יז ע"ד {ספק}
ט/ב כל בו ח"ו עמ' ריג
ט/ב לב אריה (בראד) חולין מו ע"א
ט/ב לב שלם [כנה"ג יו"ד הגה"ט אות א דף פב ע"א]
ט/ב משנת יעקב
ט/ב משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"ג
ט/ב עין יהודה עמ' עב {נמרך - כי סוף חוט השדרה ליפסק}
ט/ב עץ חיים (גאגין) עמ' 85, 90
ט/ב שמרו משפט ח"ב עמ' שצט
ט/ב שרידי אש ח"ב עמ' רלט
ט/ג אבן ישראל (בוהוש) עמ' עו {פי פרשה שלישית כשרה}
ט/ג אבני זכרון (ברזני) עמ' סט
ט/ג אנצי"ת ע' אליה הע' 5
ט/ג ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לו
ט/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ג בינת נבונים דף קיז ע"א-ע"ב
ט/ג בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קו {פי פרשה שלישית}
ט/ג בני יוסף (טנוג'י) דף נא ע"ב
ט/ג ברור הלכה חולין מה ע"ב ציון מ
ט/ג ברכת חיים (אמסלם)
ט/ג דעת כהן עמ' נ
ט/ג וישאל שאול או"ח סי' ב
ט/ג יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק ט אות ד הערה 13 עמ' 117 {פרשה שלישית}
ט/ג כל בו ח"ו עמ' ריד
ט/ג כרתי ופלתי סי' לב אות ג
ט/ג לב אריה (בראד) חולין מו ע"א (ד"ה בגמ')
ט/ג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קסג
ט/ג מנוחת משה דף קמב ע"א
ט/ג מנחת חיים (אמסלם) סי' קיט
ט/ג מנחת מרדכי (תשז) עמ' מז {עד פי פרשה}
ט/ג מעיני המים
ט/ג מציאות קטן סי' שפה
ט/ג משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יד ע"ד
ט/ג משרת משה (נבר)
ט/ג ס' התדיר עמ' שד
ט/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' ט
ט/ג שו"ע הרב יו"ד סי' לב ס"ה ד"ה אבל
ט/ג שער המים דף יב ע"א
ט/ג תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 80
ט/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
ט/ד ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לח
ט/ד בינת נבונים דף קיז ע"א-ע"ב
ט/ד בית אהרן וישראל גל' טז עמ' צח
ט/ד בית אהרן וישראל גל' יב עמ' ח {פסק לקולא כר' יוחנן}
ט/ד בני יוסף (טנוג'י) דף נא ע"ב
ט/ד ברור הלכה חולין מה ע"ב ציון מ
ט/ד ברור הלכה חולין מו ע"א ציון ד
ט/ד חי' הריצ"ד
ט/ד יש"ש חולין פ"ג סי' טז {פסק לקולא כר' יוחנן}
ט/ד לב שלם [שער המים דף טו ע"א]
ט/ד מצות ראיה עמ' קטו
ט/ד משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טו ע"א
ט/ד שו"ע הרב יו"ד סי' לב ס"ו
ט/ד שיחת חולין עמ' קפד, קפז-קפח, תקו
ט/ד שעורי ר' שלמה עמ' רלא, רצד
ט/ד תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 80
ט/ה אבן ישראל (בוהוש) עמ' עב
ט/ה אגם מים עמ' שכג-שכו, של, שלח
ט/ה אנצי"ת ע' גלודה הע' 16
ט/ה ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לח
ט/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ה בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קח
ט/ה בית אהרן וישראל גל' לד עמ' קז {נקרע הבשר החופה את הכרס}
ט/ה בית אהרן וישראל גל' לח עמ' צז {נקרע כרס החיצון בנקב מפולש}
ט/ה בית יצחק (תשט"ז) עמ' 104
ט/ה ברור הלכה חולין נ ע"ב ציון ג
ט/ה ברור הלכה חולין נב ע"ב ציון ו
ט/ה דברי שמואל (ראטה) עמ' רד
ט/ה הגהות רימ"א {כ"מ}
ט/ה חזון יחזקאל חולין פ"ג ה"א
ט/ה חי' חתם סופר
ט/ה טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' ריג, מהדו"ב עמ' רלב
ט/ה יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק כב אות ט הערה 34 עמ' 160 {רוב עובי הבשר}
ט/ה כל בו ח"ו עמ' רכ
ט/ה לב שלם [כנה"ג יו"ד הגהב"י אות ו דף קסח ע"א]
ט/ה לבושי מרדכי יו"ד עמ' של
ט/ה מנחת מרדכי (תשז) עמ' צ-צא
ט/ה מציאות קטן סי' עב
ט/ה משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טו ע"א
ט/ה נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מו אות ה
ט/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קנח
ט/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קסז
ט/ה עין יהודה עמ' עא {כרס החיצונה שנקרע רובו}
ט/ה פי' ר"י ונה עמ' קלו
ט/ה פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' יב דף טו ע"ד
ט/ה קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רכח-רל
ט/ה שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רג
ט/ה שיחת חולין עמ' שב, שו, שמג
ט/ה שרידי אש ח"ב עמ' קכג, קעט, רלט
ט/ה תהלתו בפי עמ' צה, צז
ט/ה תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 89
ט/ה תחומין ח"ח עמ' 446
ט/ו אגם מים עמ' שכג, שכו {נקדרה - אף שאינו מפולש}
ט/ו ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לח
ט/ו בני יוסף (טנוג'י) דף נא ע"ב
ט/ו ברור הלכה חולין נ ע"ב ציון ד
ט/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנח
ט/ו לב אריה (בראד) חולין נב ע"ב (ד"ה מידי)
ט/ו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קפח
ט/ו לב שלם [שו"ת רשב"ש סי' רנג דף מה ע"ג]
ט/ו מנחת מרדכי (תשז) עמ' צב
ט/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ו קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רל {שלשה גרעיני תמרה}
ט/ו קרית אריאל עמ' רכט
ט/ו שו"ת רשב"ש עמ' קפח
ט/ו שיחת חולין עמ' שח
ט/ו שם טוב - השלמה
ט/ו שער המים דף סו ע"ב
ט/ז אהל משה (לוין) ח"א דף עא ע"ד {ספק מותר}
ט/ז אנצי"ת ע' גלודה הע' 2, 5, 12, 16, 21, 36, 37, 43, 50, 52-56, 58, 61, 64, 73
ט/ז ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לח
ט/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ז בית אהרן וישראל גל' מב עמ' עט
ט/ז בית אהרן וישראל גל' סג עמ' קי {כ"מ - מתיר ס"ס בגלודה}
ט/ז בית יצחק (תשט"ז) עמ' 103
ט/ז ברור הלכה חולין נה ע"ב ציון כ
ט/ז ברכת יצחק (פאלער) עמ' שכה
ט/ז גליונות אבני נזר
ט/ז הגהות חבר בן חיים
ט/ז הדרת אפרים ח"א עמ' רכג
ט/ז זכרון צבי מנחם דף מ ע"ג-ע"ד {גלודה - נפשט אחד המצילים}
ט/ז חוות יאיר סי' קנח
ט/ז חי' הריצ"ד
ט/ז חי' כתב סופר קדשים עמ' קג, קלה-קלו
ט/ז חי' ר"י מנרבונה עמ' כא
ט/ז חסדי דוד ח"ו עמ' פג-פד
ט/ז יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יז אות ב הערה 13 עמ' 142 {גלודה}
ט/ז יד הלוי (לוין) דף קיא ע"א
ט/ז ימי שלמה
ט/ז כל בו ח"ו עמ' רכ
ט/ז לב אריה (בראד) חולין נה ע"ב
ט/ז לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רא
ט/ז מנחת מרדכי (תשז) עמ' קכט
ט/ז מר קשישא עמ' כב
ט/ז מראות הים עמ' צו-קג
ט/ז משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טו ע"א
ט/ז משרת משה (נבר)
ט/ז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף צז ע"ג {השמיט נמרטו נוצות עוף}
ט/ז נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' לו עמ' סה
ט/ז נתיב מאיר נערה פ"ג ה"ט
ט/ז ס' התדיר עמ' שז
ט/ז פי' ר"י ונה עמ' קלז-קלח
ט/ז פינות הבית דף צא ע"ד
ט/ז פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' מז, נ, ח"ב עמ' יז
ט/ז צבי תפארת סי' טז
ט/ז שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקעה
ט/ז שו"ת הריב"ש עמ' ריט
ט/ז שיחת חולין עמ' שעג, שעה-שעו
ט/ז תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 83
ט/ח אדרת אליהו (ראם) עמ' רצז
ט/ח אהל משה (לוין) ח"א דף לג ע"ד
ט/ח אוצרות הרמב"ם
ט/ח אור הישר [באר יצחק אהע"ז סי' יח]
ט/ח אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' ח [ג] ד"ה וראיתי
ט/ח אנצי"ת ע' גלגלת הע' 46
ט/ח ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לח
ט/ח ארשת צבי עמ' קיד
ט/ח אשר למלך
ט/ח באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קפח
ט/ח באר מים חיים (נוסינזון) ב"ק דף נ
ט/ח באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"ב ה"י מושב שרים אות סג
ט/ח בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' סה
ט/ח ברור הלכה ביצה לד ע"א ציון ב
ט/ח ברור הלכה חולין נא ע"א ציון ה פרק ג
ט/ח ברור הלכה חולין נא ע"ב ציון ז פרק ב
ט/ח גור אריה (צרמון)
ט/ח גליוני הגר"ש עמ' עד {תפסד צורתו} [אגרת תימן עמ' לג - נפסד בציורו ורעיונו ואבוד שכלו]
ט/ח דבר שמואל (אבוהב) סי' ע
ט/ח דרך ישראל חולין סי' טו ס"ק א
ט/ח הגהות חבר בן חיים
ט/ח הגהות רימ"א {ראב"ד}
ט/ח הר המלך ח"ה עמ' שפז
ט/ח חי' כתב סופר קדשים עמ' קז
ט/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קז-קט
ט/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף לא ע"ד
ט/ח יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יא אות יד הערה 29-28 עמ' 124 {עקרה ידה או רגלה}
ט/ח כל בו ח"ו עמ' רכב
ט/ח לבושי מרדכי או"ח עמ' רעה
ט/ח לחם אבירים דף סג ע"ג
ט/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' יג
ט/ח מזכרת עמ' 226
ט/ח מחנה חיים ח"א סי' מא דף נח ע"ד
ט/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רע
ט/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מו ע"ג, מז ע"ב
ט/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' רלא
ט/ח משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יד אות ז
ט/ח משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טו ע"א
ט/ח נחל איתן
ט/ח פאר אהרן עמ' פ-פא
ט/ח שארית יהודה (בלום) דף פד ע"ד {נתרסק}
ט/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' ח
ט/ח שו"ע הרב יו"ד סי' לב קו"א אות ב
ט/ח שרידי אש ח"ב עמ' נב, קכט, קל, קמה, קסו
ט/ח תורת חסד (פרחיא) דף ג ע"ג {כ"מ}
ט/ט אהל משה (לוין) ח"א דף סה ע"ג {מ"מ}
ט/ט אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ה ד"ה אך
ט/ט ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לח
ט/ט ברור הלכה חולין נא ע"א ציון ב
ט/ט ברור הלכה חולין נא ע"ב ציון ה
ט/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' יז
ט/ט זית רענן ח"א עמ' שכ
ט/ט חי' כתב סופר קדשים עמ' ה
ט/ט כל בו ח"ו עמ' רכג
ט/ט כלילת יופי דף מה
ט/ט משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טו ע"ב
ט/ט ס' התדיר עמ' שז
ט/ט פי' ר"י ונה עמ' קלט
ט/ט פינות הבית דף ט ע"ג
ט/ט פני מבין ח"ב דף קנד ע"ג {כ"מ}
ט/ט פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קלו {הלכה א"צ בדיקה}
ט/ט שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רג
ט/ט שרידי אש ח"ב עמ' קפו
ט/ט תפארת ראובן עמ' קא
ט/י ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לט
ט/י ברור הלכה חולין נא ע"א ציון ד, ה
ט/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין נא ע"א]
ט/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קי-קיא
ט/י חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף לג ע"א
ט/י כל בו ח"ו עמ' רכג
ט/י לב שלם [כנה"ג יו"ד הגהב"י אות יח דף פג ע"ד]
ט/י משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יד אות ז
ט/י משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טו ע"ב
ט/י שם טוב - השלמה
ט/יא ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מ
ט/יא ברור הלכה חולין נא ע"א ציון ז
ט/יא כל בו ח"ו עמ' רכד
ט/יב ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מ
ט/יב ברור הלכה חולין נא ע"ב ציון ג
ט/יב יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יא אות ט הערה 18 עמ' 123 {נפילה שיש לה קול}
ט/יב כל בו ח"ו עמ' רכה
ט/יב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קמז ע"ב
ט/יב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 293
ט/יב שיחת חולין עמ' שיט
ט/יב שרידי אש ח"ב עמ' צו
ט/יג ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מ
ט/יג ברור הלכה חולין נא ע"א ציון ח
ט/יג דרך ישראל חולין סי' טו ס"ק א-ב
ט/יג כל בו ח"ו עמ' רכו
ט/יג מעיני המים
ט/יג משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טו ע"ב [פשוט בגמרא פ' אלו טריפות]
ט/יג שו"ע הרב יו"ד סי' לב קו"א אות ב ד"ה והנה
ט/יג שיחת חולין עמ' שיז
ט/יג שער המים דף יג ע"ד
ט/יד ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מ
ט/יד ברור הלכה חולין נא ע"ב ציון ל
ט/יד כל בו ח"ו עמ' רכז
ט/יד לב אריה (בראד) חולין נא ע"ב
ט/יד לב שלם [בני דוד דף נב, נו]
ט/יד משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טו ע"ב
ט/יד תרומת הגורן ח"ב עמ' 23
ט/טו ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מ
ט/טו כל בו ח"ו עמ' רכז
ט/טו שו"ת הרדב"ז סי' אלף תג
ט/טז ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מ
ט/טז ברור הלכה חולין נא ע"ב ציון ט
ט/טז גינת ורדים (הלוי) או"ח גן המלך סי' לג
ט/טז חי' חתם סופר
ט/טז כל בו ח"ו עמ' רכט
ט/טז לב אריה (בראד) חולין נא ע"ב (ד"ה ולא)
ט/טז לב אריה (בראד, תשסד) עמ' קפה
ט/יז אביר יעקב (אביגדור) דף לה ע"ב {בית הרחם}
ט/יז אור הישר [אור הישר חולין נא ע"א]
ט/יז ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מ
ט/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/יז באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תלה
ט/יז בית אהרן וישראל גל' כו עמ' מח, נ-נא, נג, נה
ט/יז בית אהרן וישראל גל' לב עמ' קח {בית הרחם אין בו משום ריסוק אברים}
ט/יז בית יצחק (תשט"ז) עמ' 105
ט/יז ברור הלכה חולין נא ע"א ציון ב פרק ב
ט/יז ברור הלכה חולין נא ע"א ציון ה, ציון ח פרק ג, ציון ט
ט/יז ברור הלכה חולין נא ע"ב ציון ה פרק ב
ט/יז ברור הלכה חולין נא ע"ב ציון ז
ט/יז ברור הלכה חולין נד ע"א ציון צ פרק ב
ט/יז דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [כבית - צ"ל בבית]
ט/יז דרך ישראל חולין סי' טו ס"ק א-ב, ז, ט
ט/יז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' טז
ט/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין נא ע"א]
ט/יז חי' ר"י מנרבונה עמ' י
ט/יז יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יא אות ג הערה 6 עמ' 122 {נשתנה מראות האיברים}, אות ח הערה 16 עמ' 123 {כשאין חוששין}, אות טו הערה 31 עמ' 124 {נפולה מקודקוד הראש}, אות טז הערה 34 עמ' 125 {נפולה, שינוי מראה}, אות כ הערה 47,45 עמ' 125 {ריסוק איברים, בית הרחם}
ט/יז יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יא אות יד הערה 29-28 עמ' 124 {עקרה ידה או רגלה}
ט/יז יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יא אות כ הערה 47 עמ' 126 {לח"מ - נפולה ונתרסק בית הרחם}
ט/יז ישועות יעקב קדשים עמ' רד
ט/יז כל בו ח"ו עמ' רכט
ט/יז כלילת יופי דף מה
ט/יז כתב סופר יו"ד סי' כז ד"ה והנה הש"ך {וגידים הרכים אינן חשובין כבשר}
ט/יז מזכרת עמ' 229
ט/יז מחנה חיים ח"א סי' מא דף נט ע"ב
ט/יז מנוחת משה דף יא ע"ג
ט/יז מנחת מרדכי (תשז) עמ' קכז-קכח
ט/יז מעיני המים
ט/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מו ע"ג
ט/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יז משנת יעקב
ט/יז משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טו ע"ב-ע"ד
ט/יז משרת משה (נבר)
ט/יז עין יצחק ח"ב עמ' ט, יד
ט/יז עמק שאלה (טברסקי) עמ' צב
ט/יז פינות הבית דף ח ע"א
ט/יז פנים חדשות [מהר"ם מלובלין צד]
ט/יז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' לט
ט/יז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רטו
ט/יז שו"ע הרב יו"ד סי' לב קו"א אות ב
ט/יז שו"ת הב"ח החדשות (תשע) עמ' כא
ט/יז שו"ת הרדב"ז סי' אלף תא
ט/יז שו"ת הריב"ש עמ' ריח-ריט
ט/יז שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רטו
ט/יז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שכח
ט/יז שיחת חולין עמ' שיח, שכב
ט/יז שרידי אש ח"ב עמ' קג, קכח, קלה
ט/יז תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 95 {אין חוששין לה}, 96 {בית הרחם, נתרסק אבר אחד}
ט/יח ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מא
ט/יח ברור הלכה חולין נא ע"ב ציון ז
ט/יח כל בו ח"ו עמ' רלא
ט/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יח שיחת חולין עמ' שכג
ט/יח שם טוב - השלמה
ט/יט אדרת אליהו (ראם) עמ' רצז
ט/יט אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ה ד"ה ויש להתבונן
ט/יט ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מב
ט/יט באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' קצ
ט/יט ברור הלכה חולין נא ע"ב ציון ה פרק א, ציון ז פרק ב
ט/יט דובב מישרים (וידנפלד) עמ' לו
ט/יט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרל
ט/יט חי' כתב סופר קדשים עמ' קה-קז
ט/יט כל בו ח"ו עמ' רלא
ט/יט משנת יעקב
ט/יט משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טו ע"ד [כל זה פשוט בגמ' פ' אלו טריפות והרב הקשה לדעת רי"ף ורמב"ם ותרץ ע"ש]
ט/יט נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף סט ע"ב-ע"ג {בדיקה בנפולה}
ט/יט ס' התדיר עמ' שז
ט/יט שארית יהודה (בלום) דף פה ע"א {כ"מ}
ט/יט שו"ת הרמ"ז סי' לב
ט/יט שם טוב - השלמה
ט/כ ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מב
ט/כ ברור הלכה ביצה לד ע"א ציון ב
ט/כ דעת סופר או"ח סי' צא
ט/כ כל בו ח"ו עמ' רלא
ט/כ משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טו ע"א וע"ד
ט/כא אהל משה (לוין) ח"א דף לב ע"ג, לג ע"א וע"ד, לד ע"ב-ע"ג, לה ע"א-ע"ג
ט/כא ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מג
ט/כא באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף מד
ט/כא בית יצחק (תשט"ז) עמ' 103
ט/כא ברור הלכה חולין מד ע"א ציון ג
ט/כא ברור הלכה חולין מד ע"א ציון ד {כ"מ, מרכה"מ}
ט/כא דליית הכרם עמ' תתתטו {כ"מ} [בשר - צ"ל כשר]
ט/כא הגהות חבר בן חיים
ט/כא העמק דבר שמות פכ"ב פסוק ל בהרחב דבר
ט/כא זכרון סופרים {ואפילו שלא מחמת נפילה} [ש"ך סימן כ"ט סק"ט]
ט/כא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין מד ע"א]
ט/כא כל בו ח"ו עמ' רלג
ט/כא לב שלם [שו"ת רלב"ח סי' קלט]
ט/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/כא משנה שכיר יו"ד עמ' סג
ט/כא משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טו ע"ד, טז ע"א
ט/כא שו"ע הרב יו"ד סי' כד סעיפים לג, לח
ט/כא שו"ת מהרלב"ח סי' קלט (א)
ט/כא שו"ת ר"י מילר עמ' שלג, שלט {נתקפלו}
ט/כא שיחת חולין עמ' קכז
ט/כא שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קמד
ט/כא שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 492


י/291 הלכות שחיטה פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ בית יעקב (בירב)
י/רה"פ זבחים שלמים
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רמו-רמז
י/רה"פ עדות בהוסף
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מג
י/א בינת נבונים דף קיד ע"ג
י/א ברור הלכה חולין נב ע"א ציון ב
י/א יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק יב אות א הערה 3 עמ' 127 {איזה חציין}
י/א כל בו ח"ו עמ' רלד
י/א משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טז ע"א [כל זה פשוט בפ' אלו טריפות]
י/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שלד
י/א פי' ר"י ונה עמ' קמא-קמב
י/ב ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מג
י/ב בינת נבונים דף קטז ע"א
י/ב בית יצחק (תשט"ז) עמ' 103
י/ב ברור הלכה חולין נב ע"א ציון ב, ה
י/ב ברור הלכה חולין נב ע"ב ציון ב
י/ב חדושים ובאורים (גרי') חולין סי' ז ס"ק ד
י/ב חי' חתם סופר
י/ב יד אברהם אהלות עמ' מא
י/ב כל בו ח"ו עמ' רלד
י/ב לב שלם [שער המים דף עו ע"א]
י/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רפה
י/ב מעיני המים
י/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ב משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טז ע"א [הכל פשוט בפ' אלו טריפות]
י/ב פני אברהם (פרלמן) דף כד ע"ד
י/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קמב ע"א-ע"ב {לח"מ}
י/ב קרן פני משה ח"א עמ' קמ
י/ב תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 97
י/ג אמרות יצחק תנינא עמ' נא-נד
י/ג אנצי"ת ע' בוקא הע' 7, 13-11, 15, 17 ,29
י/ג ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מו
י/ג בית יצחק (תשט"ז) עמ' 103
י/ג ברור הלכה חולין נד ע"ב ציון א
י/ג ברור הלכה חולין נז ע"א ציון ד
י/ג דברים אחדים (קלצקין) עמ' קב-קג
י/ג דעת כהן עמ' תלו
י/ג דרך ישראל חולין סי' יט ס"ק א
י/ג טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' רנב
י/ג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' תפח
י/ג יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק טז אות ג הערה 4 עמ' 138 {ראב"ד - נשמט מהשלישי, איעכול ניביה}, הערה 7 עמ' 139 {ראב"ד - נשמט הירך}
י/ג יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק טז אות ג הערה 7 עמ' 139 {מ"מ - שמוטת עצם השניה}
י/ג כל בו ח"ו עמ' רטז
י/ג כרתי ופלתי סי' נד אות ד
י/ג לחם אבירים
י/ג מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' עז
י/ג מעיני המים
י/ג מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' תוס' נז ע"א ד"ה שמוטת]
י/ג משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טז ע"א
י/ג ס' הפרנס עמ' ק {ראב"ד}
י/ג פרשת המלך
י/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קמג ע"א
י/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 285
י/ג ר"י ששפורטש עמ' 401
י/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' יח
י/ג שו"ת ר"י מילר עמ' שמח
י/ג שיחת חולין עמ' שסא-שסב, שצא
י/ג תשובות הראב"ד סי' עט
י/ד אנצי"ת ע' בוקא הע' 52, 56, ע' גף הע' 9, 15
י/ד ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מה, מז
י/ד ברור הלכה חולין נד ע"ב ציון א פרק ז {הגהמ"י דפוס קושטא}
י/ד ברור הלכה חולין נז ע"א ציון ג, ד, ה
י/ד זכרון סופרים {ובהמה שנשמטה ידה וכו'} [מיהו כתב סמ"ג דאם נשמט היד אצל חיבור בגוף טריפה עכ"ל (ב"י סימן נ"ג בשם הג"מ פ"י מה"ש), וכן עוד שם בב"י ובש"ך סימן נ"ה סק"ל מביאים הג"מ ולא נדפס כאן]
י/ד טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' תעח, תפח
י/ד יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק טו אות ז הערה 15 עמ' 136 {בדיקה בשמוטת גף}
י/ד כל בו ח"ו עמ' ריח
י/ד משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טז ע"א
י/ד שיחת חולין עמ' שצג
י/ה אגם מים עמ' שכב-שכג, שכח {אע"פ שלא ניקב הקרום}
י/ה אנצי"ת ע' גלגלת הע' 78, 82
י/ה ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מד
י/ה ברור הלכה חולין נד ע"א ציון י
י/ה העמק דבר שמות פכ"ב פסוק ל בהרחב דבר
י/ה טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' רנב
י/ה יד אברהם אהלות עמ' מב
י/ה כל בו ח"ו עמ' רלה
י/ה כרתי ופלתי סי' ל אות ד
י/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רפה, שמ-שמא
י/ה משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טז ע"א
י/ה נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' ו, ט
י/ה פני אברהם (פרלמן) דף כד ע"א
י/ה פנים חדשות [מהרלב"ח סח]
י/ה שער המים דף לט ע"ד
י/ה תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' מד
י/ה תשובת אריה דף יט ע"ב
י/ו אגם מים עמ' שכג, שכח {אע"פ שהקרום קיים}
י/ו אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ה ס"ק נג
י/ו אנצי"ת ע' גלגלת הע' 42, 43, 57, 61-63
י/ו ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מד
י/ו ברור הלכה חולין נב ע"ב ציון ד
י/ו דברי אברהם (מנדלסון) דף יז ע"ג-ע"ד {יראה לי}
י/ו הלכה רבה ח"ב עמ' 74
י/ו כל בו ח"ו עמ' רלה
י/ו כרתי ופלתי סי' מג אות ז, סי' מו אות א, סי' נב אות ד
י/ו כתב סופר יו"ד סי' נא ד"ה וראיתי {כ"מ - פגע בו חנוכה ופורים ידחה}
י/ו לב שלם [שארית יהודה (טאיטאצאק) דף ה ע"א]
י/ו מראות הים עמ' צו-קג
י/ו משרת משה (נבר)
י/ו נוה שלום (איזרלסון) עמ' 72
י/ו פי' ר"י ונה עמ' קמג
י/ו פני אברהם (פרלמן) דף כד ע"ד
י/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף מה ע"א-ע"ב, מו ע"ג
י/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 89, 92, 240
י/ו קרית מלך
י/ו שיחת חולין עמ' שלט, שמג
י/ו שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 108
י/ו שער המים דף ו ע"א וע"ד, ז ע"א
י/ו תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' לו
י/ו תשובה מיראה (תשסו) עמ' י
י/ז אגם מים עמ' שא {אופן הבדיקה}, שלו {בדיקה מחיים}
י/ז אור הישר [אור הישר חולין נו ע"ב]
י/ז אנצי"ת ע' גלגלת הע' 91, 95
י/ז ברור הלכה חולין נו ע"א ציון ג, ט
י/ז דעת אביעזרי עמ' כה
י/ז חי' כתב סופר קדשים עמ' קמד, קמו
י/ז כל בו ח"ו עמ' רלו
י/ז משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טז ע"א-ע"ב
י/ז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קנט
י/ז נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' יט ס"ק א
י/ז עמק שאלה (טברסקי) עמ' עה
י/ז ר"י ששפורטש עמ' 401
י/ז שיחת חולין עמ' שעט-שפ, שפב
י/ז שתי הלחם סי' מב
י/ח ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מח
י/ח ברור הלכה חולין נח ע"ב ציון ח, ט
י/ח טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קצט
י/ח יקב זאב דף ו ע"ג
י/ח כל בו ח"ו עמ' רלז
י/ח לב שלם [פרי תואר סי' סו ס"ק ה]
י/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
י/ח נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' ש
י/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קח
י/ח פי' ר"י ונה עמ' קמד
י/ח פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' יד דף טז ע"ב
י/ח קרן הצבי מצוה כח אות ב
י/ט אגם מים עמ' רפג, רפה {לקתה כוליה - סוג של חסרה}
י/ט אגרות משה יו"ד ח"א סי' ז ענף ד
י/ט אהל משה (לוין) ח"א דף לג ע"א {נדלדלו - השמיט נתקפלו}, לה ע"ב {כ"מ - נבילות}, לט ע"ג {ניטל לחי העליון, השמיט נפסק רוב קנה שלא במקום שחיטה}
י/ט אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרסג {שבעים}
י/ט אור הישר [חולין נז ע"ב וערכין כ ע"א]
י/ט אמונת עתיך גל' 108 עמ' 46 {צומת הגידין - חובת בדיקתו}
י/ט אמרי בינה (אוירבך) - טריפות סי' ב ד"ה ומ"מ
י/ט אמרי כהן (וילמן) חולין סי' ג ס"ק ו
י/ט אנצי"ת ע' אונא הע' 12-11 {לח"מ}
י/ט אנצי"ת ע' בית הכוסות הע' 18, 83-85
י/ט אנצי"ת ע' גלגלת הע' 45, 57, 78, 90, ע' גלודה הע' 16 {כ"מ}
י/ט ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מח
י/ט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רמז
י/ט בית אהרן וישראל גל' יד עמ' קז {כ"מ}
י/ט בית אהרן וישראל גל' יח עמ' עז {כ"מ - שבעים טריפות - נפסק החוט, ונמרך המוח שבחוט}
י/ט בית דינו של שמואל עמ' 531
י/ט בית יחזקאל (וייס) עמ' שלב
י/ט בצור ירום ח"ג עמ' רל
י/ט ברור הלכה חולין מג ע"א ציון ו פרק א {אות לח}
י/ט ברור הלכה חולין מג ע"ב ציון ב פרק ב {אות ב}
י/ט ברור הלכה חולין מו ע"ב ציון ל פרק ב {אות מב}
י/ט ברור הלכה חולין מז ע"ב ציון ב פרק ג {אות מו}, ציון ה פרק א {אותיות לט, מג}
י/ט ברור הלכה חולין נח ע"ב ציון ד פרק ד
י/ט ברכות אבי דף פ ע"ב {שבעים}
י/ט גלגולי נשמות (רמ"ע מפאנו, מהד' ישמח לב) אות נ סעיף ג {שבעים טריפות}
י/ט גליונות אבני נזר
י/ט גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שעו
י/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' ח
י/ט דבר שמואל (אבוהב) סי' ע
י/ט דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ט
י/ט דליית הכרם עמ' תתתטז {כ"מ}
י/ט הגהות חבר בן חיים
י/ט הגהות רימ"א {לח"מ}
י/ט המנהיג עמ' תשנ
י/ט הר המלך ח"ה עמ' צב-צג
י/ט זכרון סופרים {אות ס"ג, נדלדלו הסימנין} [ש"ך סימן כד סקכ"ג וסוף סימן כ"ט]
י/ט זכרון סופרים {כ"מ - נגלד העור שעליה} [ש"ך סימן כט, ועיין דעת תורה שם]
י/ט זכרון סופרים {מפני שהם עשויים לידלדל} [צריך לעיין מפרק ט' הלכה י"ח, ועיין ש"ך שהקשה משם הלכה כא]
י/ט זכרון סופרים {שבעים} [עיין פמ"ג סימן כ"ט]
י/ט חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"א
י/ט חי' הגרז"ס קדשים עמ' שכד {כ"מ}
י/ט חי' כתב סופר קדשים עמ' לב
י/ט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' כח ד"ה ולא, סי' עד ד"ה ואף, סי' עז ד"ה ומעתה
י/ט טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רג
י/ט יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק ד אות ב הערה 7 עמ' 103 {קרום המוח, תתאה}, פרק ח אות ג הערה 11 עמ' 113 {במנין הטריפות אות סז חסר מברייתו}, פרק י אות ב הערה 15 עמ' 119 {שני כבדים}, אות ג הערה 21 עמ' 257 {ריאה נפוחה ועומדת}
י/ט יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רח {כ"מ}
י/ט ישועות יעקב קדשים עמ' קעה {כ"מ}
י/ט כל בו ח"ו עמ' רלח
י/ט כרתי ופלתי סי' מ אות ד, סי' מו אות ו
י/ט כתב סופר יו"ד סי' כא אות ו {וגידים הרכים אינן חשובין כבשר}
י/ט לב שלם [שער המים דף ו ע"ד, מר דרור (קטן) סי' כט]
י/ט לבושי מרדכי יו"ד עמ' שכג, תקיב
י/ט להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קטז {שבעים טריפות - לגבי אדם}
י/ט מאור יהושע סי' כט עמ' מה
י/ט מאורי שערים עמ' שכ
י/ט מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רו {כ"מ}
י/ט מאמרי הרמ"ע מפאנו ח"ג - גלגולי נשמות עמ' נג {שבעים טריפות}
י/ט מבוא למשנה תורה עמ' 231
י/ט מנוחת אשר ח"ב דף כו ע"ב {כ"מ - ניטל הלב}
י/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רלח
י/ט מעיני המים
י/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שא ע"ג
י/ט מקוה המים עמ' יט {לפי פוסקים אחרים חסרים חמש טריפות - שפתי דעת סי' כט, ס"ק ט, ניקב הקנה - לא כתב קנה הריאה}
י/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ט משנה שכיר יו"ד עמ' סד
י/ט משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טז ע"א-ע"ב
י/ט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' יא, קס
י/ט נותן טעם לשבח עמ' 66
י/ט נשאל דוד או"ח עמ' נד-נה {כ"מ - ניטל הלב}
י/ט עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קסב
י/ט עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' תיג, תיט
י/ט עין יהודה עמ' עב {כ"מ}, עג
י/ט עמק שאלה (טברסקי) עמ' תקצא {כ"מ}
י/ט עץ חיים (גאגין) עמ' 16
י/ט פי' ר"י ונה עמ' קמה-קמט
י/ט פרשת המלך
י/ט פתח דבריך עמ' שכב
י/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף פב ע"ד
י/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' מג אות ג, סי' רסא, רסו אות ו ואילך
י/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת מילואים סי' כ
י/ט צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' שכד
י/ט קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 58, 76, 78 {כ"מ - ניטל הלב}
י/ט קרית מלך
י/ט ר"י ששפורטש עמ' 401
י/ט שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' כב
י/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נז
י/ט שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' נו עמ' ריג, סי' נז עמ' ריח
י/ט שו"ת מהרלב"ח סי' ו, עב, קלט (א)
י/ט שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' נג
י/ט שיחת חולין עמ' קסג, שעג
י/ט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' עו
י/ט שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 122
י/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קלז
י/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 492
י/ט שרידי אש ח"ב עמ' נא
י/ט תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תכז, תרמב
י/ט תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ט אות ג דף טו ע"א {אות יד}
י/ט תורת המצוה דף נו ע"ג
י/ט תורת מנחם חל"ו עמ' 112
י/ט תחומין חי"ח עמ' 451
י/ט תיבת גומא (ורשנר) עמ' קצא
י/ט תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שצ
י/ט תשובות יהודה דף כד ע"א-ע"ב {כ"מ}
י/י אבני זכרון (ברזני) עמ' סח
י/י אהל משה (לוין) ח"א דף עג ע"ג, עד ע"א {גולגולת שנחבסה}
י/י אהלי חיים עמ' רכט
י/י אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תקיב {כ"מ}
י/י אנצי"ת ע' אונא הע' 92
י/י אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קפא
י/י ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מח
י/י בית אהרן וישראל גל' ל עמ' צב {נקב בטחול של עוף}
י/י בית אהרן וישראל גל' לא עמ' קטו {אין טריפה בכליות של עוף}
י/י בעי חיי יו"ד דף מ ע"ג
י/י ברור הלכה חולין נו ע"ב אחרי ציון ח, ציון ט פרק ב
י/י דברי ירוחם סי' נב
י/י זרע יצחק (לומברוזו)
י/י חי' כתב סופר קדשים עמ' קכט
י/י יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק כה אות ג הערה 15 עמ' 169 {טחול בעוף}, פרק כו אות ו הערה 19 עמ' 171 {כלית העוף, שיעורה}
י/י יקב זאב דף ד ע"ב
י/י ישועות יעקב קדשים עמ' קעח, קצג, קצה
י/י לב אריה (בראד) חולין נז ע"א {אין לעוף חיתוך אונות}
י/י לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רז-רט
י/י מנחת חינוך ח"א עמ' שכא
י/י מנחת מרדכי (תשז) עמ' צו {אין טריפה בכליה של עוף}
י/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רטו
י/י נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' כו, קסז
י/י נחל איתן
י/י ס' הפרדס לרש"י עמ' קכח
י/י סופר המלך ח"א עמ' קעה
י/י עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שלד
י/י פי' ר"י ונה עמ' קנ
י/י צבי תפארת סי' טז
י/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף פב ע"ג, קי ע"ד
י/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' מב אות א
י/י שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' מא
י/י שיחת חולין עמ' רכז, רלז {עוף אין לו חיתוך אונות}, שסד {טחול העוף}, שסו {כליות העוף}, שסח {טחול העוף}, שפב
י/יא אנצי"ת ע' גלגלת הע' 98, 99
י/יא ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מט
י/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/יא בית שערים ח"ג סי' כה
י/יא ברור הלכה חולין נו ע"א ציון ו
י/יא הגהות חבר בן חיים
י/יא יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק כד אות א הערה 9,8 עמ' 165 {נפלה לאור, עוף ובהמה}, הערה 12,8 עמ' 165 {ראב"ד - נפלה לאור, בהמה, רגילות בעוף}
י/יא כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
י/יא כל בו ח"ו עמ' רלח
י/יא כנסת מחקרים - ספרד עמ' 326
י/יא לחם אבירים
י/יא מזכרת עמ' 230, 231
י/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שכא
י/יא מנחת מרדכי (תשז) עמ' קג {בהמה שנפלה לאור}
י/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רטו
י/יא מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' יח]
י/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יא משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף טז ע"ב
י/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קס
י/יא ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקו
י/יא צבי תפארת סי' טז
י/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 92
י/יא ר"י ששפורטש עמ' 67, 247
י/יא שו"ע הרב יו"ד סי' יח קו"א אות י
י/יא שו"ת הרדב"ז סי' רלא
י/יא שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רא
י/יא שיחת חולין עמ' שפה
י/יא שרידי אש ח"ב עמ' רכז
י/יא תחומין חי"ח עמ' 379 {טריפה אינה חיה}
י/יב אבן הספיר (ספרקה) עמ' לד
י/יב אגרות הנצי"ב עמ' לד
י/יב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רעב, אהע"ז ח"ב סי' ג ענף ב {כ"מ}
י/יב אוסף מאמרי מוסר וחכמה עמ' קמא
י/יב ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מט
י/יב ארצות החיים סי' ד ארץ יהודה אות ד עמ' קכ {הלך לפי רפואות זמנו}
י/יב בית אהרן וישראל גל' יח עמ' נח
י/יב בעקבי הצאן עמ' רנ
י/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' שכה
י/יב בשבילי הקרבנות סי' לח אות ב {אין להוסיף}
י/יב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סז
י/יב דברות משה הבבות עמ' רעא
י/יב דברות משה נדה וטהרות עמ' צז {ואפילו נודע לנו מדרך הרפואה שאין סופה לחיות}
י/יב דברי שלום (הלברשטם, תשעג) עמ' שלב
י/יב דעת כהן עמ' סו
י/יב המחלוקת בהלכה ח"ג עמ' 215
י/יב הרמב"ם - שמרנות עמ' 280 {הסכימו}
י/יב זכרון סופרים {ואין להוסיף על טריפות אלו כלל} [עיין דרכי תשובה סימן כ"ט סק"ג]
י/יב חוקת עולם עמ' 196 {אין להוסיף טריפות ולא לגרוע}
י/יב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קכא, קכט-קל
י/יב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף לו ע"ב
י/יב יבול היובלות עמ' 359
י/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קפח, שיג, שסח
י/יב לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יד ס"ק ב
י/יב מאורות הדף היומי ח"ח עמ' תא-תג {שינויימחלות}
י/יב מבוא למשנה תורה עמ' 73, 361
י/יב מוריה גל' קצא עמ' צה
י/יב מנחה לאיש עמ' 73 {לא הולכים לפי הרופאים}
י/יב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' סג
י/יב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' כז-כח
י/יב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפד
י/יב מעיני התורה ח"א עמ' נח
י/יב משא יד ח"א עמ' קפז
י/יב משנה הלכות ח"ט סי' קנא
י/יב משנת חיים בראשית עמ' מב
י/יב משנת יעקב
י/יב משפט כהן עמ' מח ע"ב
י/יב משפטי עזיאל ח"ב עמ' יא, ח"ה עמ' שנג, ח"ט עמ' קכה
י/יב משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יד ע"ג, טז ע"ב
י/יב משרת משה (נבר)
י/יב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קסח
י/יב נועם חי"ג עמ' יט
י/יב נותן טעם לשבח עמ' 67
י/יב נשמת אברהם ח"א עמ' קעח
י/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קט, קנו, קנט
י/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קסה, קסז
י/יב עין יהודה עמ' עג {אין להוסיף}
י/יב פי' ר"י ונה עמ' קנא-קנב
י/יב פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' יד דף טז ע"א-ע"ב {אין להוסיף}
י/יב פרנס לדורו עמ' 208
י/יב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף עא ע"א, צב ע"ד
י/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' לא אות ח, סי' מד אות ג, סי' רנח, רסו אות ו
י/יב צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' שכד
י/יב צמיחת גאולתנו עמ' קפד
י/יב צפנת פענח שמות עמ' קג
י/יב קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 109
י/יב קול צופיך עמ' שעז
י/יב ר"י קארו - קובץ עמ' קפב
י/יב שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' שכא
י/יב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' יג
י/יב שמועות דוד עמ' קט
י/יב שמלת אליעזר, ח"א עמ' קו
י/יב שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 227
י/יב שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 144
י/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' פג
י/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קלז
י/יב שערי זבולון הל' שבת סי' פה אות ו
י/יב שרידי אש ח"ב עמ' פב, פח
י/יב תורת הבמה עמ' שסא
י/יב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' מג-מד
י/יב תחומין ח"ה עמ' 217
י/יב תחומין ח"ח עמ' 445
י/יב תחומין חי"ח עמ' 379 {טריפה אינה חיה}, 382-383
י/יג אבן הספיר (ספרקה) עמ' לד
י/יג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רעב
י/יג אוסף מאמרי מוסר וחכמה עמ' קמא
י/יג אוצרות הרמב"ם
י/יג אור הישר [באר שבע תשובה לה]
י/יג ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מט
י/יג ארשת צבי עמ' קיז, קכ, קכד
י/יג בכור שור עמ' קצה
י/יג בעקבי הצאן עמ' רנ
י/יג ברור הלכה חולין נח ע"א ציון ג פרק ד
י/יג ברור הלכה סנהדרין עח ע"א ציון ב
י/יג דברי רננה עמ' פ
י/יג דברי שלום (הלברשטם, תשעג) עמ' שלב
י/יג דרך ישראל חולין סי' י ס"ק ד
י/יג המחלוקת בהלכה ח"ג עמ' 215
י/יג העמק שאלה שאלתא קכה אות א
י/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 166
י/יג זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' עד
י/יג חדושים ובאורים (גרי') חולין סי' ז ס"ק ב
י/יג חזו"א יו"ד סי' ה ס"ק ג
י/יג חזו"א על הרמב"ם
י/יג חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קצד
י/יג חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' יב, טו, יז
י/יג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קכא, קכט-קל
י/יג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף לח-לט
י/יג טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קמח
י/יג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מז
י/יג יבול היובלות עמ' 359
י/יג יחי ראובן (אונג') עמ' רפא-רפב
י/יג לבושי מרדכי יו"ד עמ' שכט
י/יג לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יד ס"ק ב
י/יג מבוא למשנה תורה עמ' 73
י/יג מוריה גל' קצא עמ' צה
י/יג מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' סג
י/יג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' כז-כח
י/יג מנחת חינוך ח"א עמ' קעב, קפה
י/יג מעיני התורה ח"א עמ' נח
י/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מו ע"ד
י/יג משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קצב
י/יג משנת יעקב
י/יג משפט כהן עמ' מח ע"ב
י/יג משפטי עזיאל ח"ב עמ' יא, ח"ט עמ' קכה
י/יג משפטי עזיאל ח"ה סי' עט עמ' שנג
י/יג משרת משה (נבר)
י/יג מתנות באדם עמ' 85
י/יג נועם חי"ג עמ' יט
י/יג נותן טעם לשבח עמ' 67
י/יג נשמת אברהם ח"א עמ' קעח, ח"ב עמ' יב
י/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קנו
י/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קסה
י/יג עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 35
י/יג פי' ר"י ונה עמ' קנג
י/יג ציץ אליעזר ח"א סי' כד אות ב
י/יג קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 109
י/יג קול צופיך עמ' שעז
י/יג ר"י קארו - קובץ עמ' קפב
י/יג שו"ת מהרלב"ח סי' קלט (א)
י/יג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' יג
י/יג שלמי יוסף מנחות עמ' כד
י/יג שמועות דוד עמ' קט
י/יג שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' פד
י/יג שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 227
י/יג שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 144
י/יג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קלז
י/יג שרידי אש ח"ב עמ' פב, צב, רכט
י/יג תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' תב
י/יג תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' מג-מד
י/יג תחומין ח"ה עמ' 218-217
י/יג תחומין חי"ח עמ' 382
י/יג תחומין חכ"ב עמ' 462
י/יד אור הישר [חיים שאל ח"א סי' לו, מפרשים הל' מאא"ס פ"ח ה"ט]
י/יד אמונת עתיך גל' 111 עמ' 137, 140, 143
י/יד ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מט
י/יד בני אברהם יו"ד דף ד ע"ד
י/יד בני דוד
י/יד בשבילי השחיטה סי' ח ס"ק ג, סי' י ס"ק ב {לשחוט לעצמו}
י/יד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' ש
י/יד גושפנקא דמלכא
י/יד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' א-ב
י/יד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' עט
י/יד השוחט והשחיטה בספרות הרבנות עמ' 26, 31 {יצאה טריפה מתחת ידו}
י/יד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רלו-רלז, שצט
י/יד טל אמרתי עמ' 389
י/יד יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק א אות ג הערה 51 עמ' 184 {עד אחד באיסורים}
י/יד יד פשוטה מדע עמ' תפ
י/יד ישא איש דף יז ע"ג {ע"א נאמן}
י/יד כרם שלמה (אמריליו) יו"ד סי' יז דף טז ע"ג
י/יד כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' כ
י/יד כתר כהונה (כץ) עמ' קח, קיא
י/יד משנה הלכות ח"ז סי' קז
י/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קפ {מעבירים אותו}
י/יד משנת יעקב
י/יד משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יד ע"ב, טז ע"ב
י/יד עיונים ומחקרים ח"א עמ' 318
י/יד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קכט
י/יד פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מ דף מו ע"ג
י/יד פרי האדמה ח"ג
י/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כז אות ה
י/יד צפיחית בדבש דף קג ע"א
י/יד קרית מלך
י/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' יז
י/יד שו"ת הריב"ש סי' תצח, עמ' תשמו
י/יד שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כד
י/יד שולי הגליון עמ' צג
י/יד שער המים דף לט ע"ג


יא/292 הלכות שחיטה פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ בית יעקב (בירב)
יא/רה"פ זבחים שלמים
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ עדות בהוסף
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אבן הספיר (ספרקה) עמ' לה
יא/א אומר לציון סי' שמז
יא/א אמרי חיים (לרנר) ח"ג עמ' שב {טריפה אינה חיה}
יא/א אנצי"ת ע' גלגלת הע' 58
יא/א ארחות חיים ח"ב סי' כח אות מט
יא/א בארות יצחק (הכהן) עמ' שה
יא/א בכור שור עמ' קצו
יא/א ברור הלכה חולין נז ע"ב ציון א
יא/א ברור הלכה חולין נח ע"א ציון ג
יא/א בשבילי הקודש סי' י אות ב {שעה"מ}
יא/א גור אריה (צרמון)
יא/א דבר שמואל (אבוהב) סי' ע
יא/א העובר בהלכה עמ' 56
יא/א העמק דבר שמות פכ"ב פסוק ל בהרחב דבר
יא/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' יד
יא/א חי' כתב סופר קדשים עמ' קנה
יא/א חי' ר"י נחמיה סי' קעו אות א-ב, ד-ו {שעה"מ}
יא/א חיים ומלך
יא/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קג, קטו {רמב"ם}, קמ {שעה"מ}
יא/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רצה {שעה"מ}
יא/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף לו, מב
יא/א טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רטו
יא/א כבוד יו"ט
יא/א כל בו ח"ו עמ' רלט
יא/א כתב סופר יו"ד סי' כט ד"ה יקרתו {נמצאו כל הטריפות המנויות}, ד"ה אלא דראיתי אבר {שעה"מ ד"ה כל - או שנתרסק}, סי' מט ד"ה והנה {ולע"ד אחר המחילה}
יא/א לב שלם [עצמות יוסף דף קה ע"ג, מגילת ספר לאוין דף קסד ע"ד]
יא/א למודי ה' (תשפא) עמ' שסט, שע, תעח {שעה"מ}
יא/א לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יד ס"ק ב
יא/א מאורות הדף היומי ח"ח עמ' קנה-קנז {אינה יולדת}
יא/א מגילת ספר לאוין דף קסד ע"ד
יא/א מחנה לויה (תשעד) עמ' מב {שעה"מ}
יא/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' יח {שעה"מ}
יא/א מעשה רקם (אוטרמן) דף ה ע"ב {השמיט נקב במעיים}
יא/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מג ע"א
יא/א מקוה המים עמ' סד {עד שתלד}
יא/א משפטי עזיאל ח"ב עמ' יא
יא/א משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף י ע"ב
יא/א נשמת אברהם ח"ג עמ' א {שעה"מ}
יא/א עין יצחק ח"א עמ' קעב {שעה"מ}
יא/א עצמות יוסף קידושין דף סח (עמ' רנא)
יא/א פי' ר"י ונה עמ' קנד
יא/א פרי השדה (דייטש) ח"ב דף קז ע"א-ע"ב, קט ע"א {ואין ידוע אם האדים כשר}
יא/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קפה, קפז {שעה"מ}
יא/א קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' קז
יא/א קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' לא {שעה"מ}
יא/א שדה אלחנן ח"ב עמ' קיז {שעה"מ}
יא/א שו"ת מהרלב"ח סי' קלט (א)
יא/א שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' עט
יא/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 19
יא/א שרידי אש ח"ב עמ' צג, קמה
יא/א תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' לח
יא/א תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' ו
יא/ב ארחות חיים ח"ב סי' כח אות נ
יא/ב ברור הלכה חולין נג ע"ב ציון א {מ"מ}
יא/ב חזקה רבה יו"ד הלכה קח
יא/ב כל בו ח"ו עמ' רמ
יא/ב מעשה רקח
יא/ב משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' שצג
יא/ב שו"ת הרמ"ז עמ' סד
יא/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 19
יא/ג אגודות אזוב מדברי דף יב ע"ד {עד שיוולד להם דבר}
יא/ג אוצרות הרמב"ם
יא/ג אור הישר [שבות יעקב ח"ג סי' נח, אור הישר לקמן הי"ג]
יא/ג אנצי"ת ע' בדיקת ריאה הע' 1
יא/ג ארחות חיים ח"ב סי' כח אות נ
יא/ג אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ח ס"ק א ברכת אברהם אות כ
יא/ג בית אהרן וישראל גל' כו עמ' מח-מט
יא/ג דברות אליהו ח"ג עמ' לד
יא/ג דרך המלך (רפפורט)
יא/ג חזקה רבה יו"ד הלכה קח
יא/ג יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ג אות ד הערה 30 עמ' 196 {חשש לשאר טריפות}
יא/ג כל בו ח"ו עמ' רמ
יא/ג מעשה רקם (אוטרמן) דף י ע"א
יא/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף לט ע"ב, מג ע"ג, מד ע"א
יא/ג משכנות ידידיה עמ' סו
יא/ג משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' שכט
יא/ג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שלט-שמ
יא/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ק ע"ד
יא/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' פט
יא/ג שמרו משפט ח"ב עמ' שכ
יא/ג שער המים דף לט ע"ב
יא/ג שער המלך ח"ב עמ' קיג
יא/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 19
יא/ג תשובות יהודה דף כג ע"ד, כד ע"א {חזקת היתר}, כד ע"ב
יא/ד באר צבי עמ' קיט
יא/ד בית אהרן וישראל גל' כו עמ' מח {קוץ שניקב לחלל - מועילה בדיקה}
יא/ד בית אהרן וישראל גל' כו עמ' מח-מט
יא/ד בית אהרן וישראל גל' לד עמ' קד {נכנס מחט ושהה הרבה עד שנשחט, לא מועילה בדיקה, שמא נתרפא בינתיים}
יא/ד ברור הלכה חולין נ ע"ב ציון ג פרק ג, ציון ו פרק ב
יא/ד ברור הלכה חולין נג ע"ב ציון [זז]
יא/ד דרך ישראל חולין סי' טו ס"ק יא
יא/ד הדרת מרדכי דף לט ע"ב-ע"ג
יא/ד זכרון סופרים {וצריכה בדיקה נגד כל החלל} [עיין פמ"ג במש"ז סימן מ"ח סק"ה, וסימן נ"א סק"ג, וע"ב]
יא/ד חי' הרז"ה ח"ב עמ' רכ {בדיקה לקוץ}
יא/ד טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' ריא, מהדו"ב עמ' מז
יא/ד יבין שמועה (תשעו) הלכות טריפות פרק כב אות יא הערה 43 עמ' 161 {מחט בחלל}
יא/ד לב שלם [פרי תואר סי' לט דף עד ע"ג-ע"ד]
יא/ד מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' ג
יא/ד נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' לו עמ' סח
יא/ד עץ חיים (גאגין) עמ' 27, 85
יא/ד פי' ר"י ונה עמ' קנה-קסג
יא/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף מו ע"ג, נ ע"ב
יא/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 99
יא/ד קרית מלך
יא/ד שו"ע הרב יו"ד סי' ל ס"א, סי' לב קו"א אות ב
יא/ד שיחת חולין עמ' שיב
יא/ד תשובות יהודה דף כד ע"ב
יא/ה אבני זכרון (ברזני) עמ' נג
יא/ה אור הישר [כ"מ לעיל פ"ז ה"ג]
יא/ה אנצי"ת ע' בועא הע' 22
יא/ה בני יוסף (טנוג'י) דף נא ע"ג
יא/ה ברור הלכה חולין מו ע"ב ציון ל פרק ח {מ"מ}
יא/ה ברור הלכה חולין מח ע"א ציון ג, ח
יא/ה גבורות שלמה דף יט ע"א-ע"ב {בדיקת הריאה}
יא/ה גליונות אבני נזר
יא/ה הדרת מרדכי דף לט ע"ב-ע"ג
יא/ה חזו"א יו"ד סי' ד ס"ק יא
יא/ה חי' הריצ"ד
יא/ה יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ג אות ה הערה 35 עמ' 197 {בדיקת הריאה מדינא}
יא/ה מי יהודה יו"ד סי' כ {שעה"מ}
יא/ה מנוחת משה דף קס ע"ג {בועה מלאה ליחה}
יא/ה מעיני המים
יא/ה מעשה רקח
יא/ה מעשה רקם (אוטרמן) דף ז ע"ב
יא/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ה משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יב ע"א
יא/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קז ע"ג
יא/ה שאילת יעבץ ח"ב סי' קמו
יא/ה שו"ת אדה"ז סי' יב
יא/ה שו"ת הריב"ש עמ' ריז-ריח
יא/ה שו"ת הרמ"ז סי' לב
יא/ה שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' יג
יא/ה שיחת חולין עמ' רנג, רנח
יא/ה תשובות יהודה דף יז ע"א {שמא ניקב סמפון}, כד ע"ב {צמחים}
יא/ו אבני זכרון (ברזני) עמ' נג, נח
יא/ו אבני נזר יו"ד סי' נ אות ו
יא/ו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' שמד
יא/ו ברור הלכה חולין מו ע"ב ציון ל פרק ב
יא/ו ברור הלכה חולין מח ע"א ציון ג
יא/ו דברי חיים ח"ב יו"ד סי' כה
יא/ו הגהות חבר בן חיים
יא/ו הדרת מרדכי דף לט ע"ב
יא/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 189
יא/ו זכר אליהו עמ' לא
יא/ו חיי עמרם עמ' יד
יא/ו טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' קמז, קנז, קסז
יא/ו יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ג אות ה הערה 35 עמ' 197 {בדיקת הריאה מדינא}
יא/ו כנפי נשרים
יא/ו כרתי ופלתי סי' פא אות ה
יא/ו מבוא למשנה תורה עמ' 96
יא/ו מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 413
יא/ו מגן שאול (קצנ') עמ' ס
יא/ו משנה הלכות ח"ט סי' קנב
יא/ו משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יא ע"ד
יא/ו נדיב לב ח"ב אהע"ז דף נה ע"ג
יא/ו נועם שיח ח"א עמ' רלא
יא/ו עין יצחק ח"א עמ' קעב
יא/ו עץ חיים (גאגין) עמ' 18, 36, 69, 86, 98, 120, 124, 127, 135, 144, 146, 161, 165-164, 168
יא/ו פינות הבית דף פט ע"ב
יא/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תשב, תשח
יא/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף מז ע"א, קה ע"ג, קז ע"ד, קט ע"א, קכ ע"ג
יא/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 93, 210, 217
יא/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' מא אות ב
יא/ו שאר יוסף ח"א עמ' פב, ח"ב עמ' נז
יא/ו שו"ע הרב שו"ת סי' יב ד"ה אמנם
יא/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' פח-צא
יא/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' ק
יא/ו שו"ת מהרלב"ח סי' ו
יא/ו שו"ת רשב"ש עמ' קיד
יא/ו שולי הגליון עמ' צד
יא/ו תרומת הדשן שו"ת סי' קסג
יא/ו תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 61-60
יא/ז אבקת רוכל (תשסב) עמ' תשנה-תשנו {הגהמ"י קושטא}
יא/ז אגרות משה יו"ד ח"א סי' יב
יא/ז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' כא
יא/ז אור הישר [עין יצחק יו"ד סי' ט, כ"מ לעיל פ"ז ה"ה]
יא/ז אנצי"ת ע' אומא הע' 2, ע' בדיקת ריאה הע' 1, 20, 22, 37, 43
יא/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/ז ברור הלכה חולין מו ע"ב ציון ל
יא/ז ברור הלכה חולין מח ע"א ציון ג
יא/ז דבר שמואל (אבוהב) סי' רלט, רמה
יא/ז דברות אליהו ח"ג עמ' לד
יא/ז דברי חיים ח"ב יו"ד סי' ט, כה, מג
יא/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קצב
יא/ז המנהיג עמ' תשמד
יא/ז הקדמה לשיטת הקדמונים ב"מ מהדו"ת {מ"מ - "בעל הכללים"}
יא/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 101, 189
יא/ז חזקה רבה יו"ד הלכה קח
יא/ז חקרי זמנים ח"ג עמ' רג
יא/ז חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' סב, צ
יא/ז יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ג אות ה הערה 33 עמ' 197 {מנהג לבדוק הריאה}, פרק ח אות יג הערה 56 עמ' 238 {אונא לחזה}
יא/ז יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קעג
יא/ז כתבי פז עמ' קכב {הגהמ"י}, קכג {מ"מ}
יא/ז לב שלם [כנה"ג יו"ד הגהב"י אות ל דף קלה ע"ד, ואות רסו דף קמו ע"ג]
יא/ז מאורות הדף היומי ח"ח עמ' שלב-שלה
יא/ז מבוא למשנה תורה עמ' 88
יא/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנד
יא/ז משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' שכט
יא/ז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שלט-שמ
יא/ז סיני ק עמ' שמה
יא/ז עין יצחק ח"א עמ' קע-קעא
יא/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קט ע"ד
יא/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 218
יא/ז קרית מלך
יא/ז שו"ת מהרי"ק סי' לז
יא/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' ק
יא/ז שו"ת מהרלב"ח סי' ו, עב
יא/ז שו"ת רשב"ש עמ' קיד, שמא
יא/ז שער המים דף מא ע"ד, מב ע"ד
יא/ז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רלז
יא/ז תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 61
יא/ח אנצי"ת ע' אומא הע' 3
יא/ח ברור הלכה חולין מח ע"א ציון ג
יא/ח דברי חיים ח"ב יו"ד סי' כה
יא/ח יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ח אות ג הערה 14 עמ' 235 {אומה לכל מקום}
יא/ח לב שלם [מהרש"ך ח"א דף פג ע"ד]
יא/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ח ר"י ששפורטש עמ' 135, 252
יא/ח שו"ת הרשב"א ח"א סי' שעח
יא/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' ריט
יא/ח שו"ת רשב"ש עמ' שמא
יא/ח תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 61
יא/ט ברור הלכה חולין מו ע"ב ציון ל
יא/ט דבר שמואל (אבוהב) סי' קפו
יא/ט דברי חיים ח"ב יו"ד סי' כה
יא/ט המנהיג עמ' תשמח
יא/ט יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ח אות ו הערה 23 עמ' 236 {למקום רך, מכה}
יא/ט יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ח אות כט הערה 111 עמ' 244 {לטרפש הכבד}
יא/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ט עץ חיים (גאגין) עמ' 18, 36, 69, 86, 98, 120, 124, 127, 135, 144, 146, 161, 165-164, 168
יא/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קז ע"ד
יא/ט שו"ת מהרלב"ח סי' ו
יא/ט שו"ת רשב"ש עמ' שלח
יא/ט שיחת חולין עמ' ריב
יא/י אגרות משה יו"ד ח"א סי' קלג
יא/י ארחות חיים ח"ב סי' כח אות כו
יא/י ברור הלכה חולין מח ע"א ציון ד
יא/י דליית הכרם עמ' תתתטז {כ"מ} [דבגמרא - צ"ל דבגרמא]
יא/י האיר ממזרח אבות עמ' רסג {אבא מרי מן האוסרין ואני מן המתירין}
יא/י הגהות חבר בן חיים
יא/י המנהיג עמ' 14, תשמה
יא/י המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 55
יא/י הרמב"ם כמחנך עמ' 123, 189
יא/י יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ו אות יב הערה 54 עמ' 229 {לדופן, בגרמא ונקב}, הערה 55 עמ' 229 {ראב"ד - לדופן, בגרמא ונקב}, אות יג הערה 56 עמ' 230 {לדופן, בבשר וגרמא},
יא/י יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו ה"ג אות ב ס"ק ג
יא/י יד סופר עמ' פח
יא/י יד פשוטה מדע עמ' תלה
יא/י כל בו ח"ו עמ' קעב
יא/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג
יא/י מבוא למשנה תורה עמ' 8, 92
יא/י מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' מ, מב, מה
יא/י מילי דמרדכי
יא/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 256 {אבא מרי}
יא/י מעין חיים ח"א עמ' עו
יא/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/י משנת משה ביצה עמ' קג, ר"ה עמ' קפ, קידושין עמ' קנא, סנהדרין עמ' רטו
יא/י משנת משה כתובות עמ' רנג
יא/י משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יג ע"א
יא/י נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' טז אות ג
יא/י נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' מה אות ג
יא/י עמק שאלה (טברסקי) עמ' רכו
יא/י ענפי ארז (זי') דף עב ע"ב
יא/י עץ חיים (גאגין) עמ' 78, 128
יא/י פרשת המלך
יא/י ר"י ששפורטש עמ' 241
יא/י שו"ת ר"י בן עטר עמ' מג
יא/י שו"ת רשב"ש עמ' כה
יא/י שיחת חולין עמ' רנ
יא/י שפתי שושן עמ' קז {סרוכה לעצם ומיעוט לבשר}
יא/י תחומין ח"ב עמ' 287 {מלך על אביו}
יא/יא אנצי"ת ע' בדיקת ריאה הע' 44, 51, 59, 60
יא/יא דברות אליהו ח"ג עמ' לד-לה
יא/יא הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קצג
יא/יא המנהיג עמ' תשמט
יא/יא התורה והתלמוד ח"ד עמ' 347
יא/יא חזקה רבה יו"ד הלכה קח
יא/יא טל חיים (טל) ברכות עמ' קכב
יא/יא לב שלם [כנה"ג יו"ד הגה"ט אות לב דף קכח ע"ג]
יא/יא מבוא למשנה תורה עמ' 99
יא/יא משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רמז
יא/יא משנת יעקב
יא/יא משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יב ע"א
יא/יא מתנת כהונה בכורות עמ' קפ
יא/יא פי אריה דף לז ע"ד, לח ע"א
יא/יא שלמי יוסף בכורות עמ' קפ
יא/יא תשובות יהודה דף כד ע"ב {צריכה בדיקה}
יא/יב אגרות משה יו"ד ח"א סי' יט
יא/יב אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כא ד"ה כתב
יא/יב אנצי"ת ע' בדיקת ריאה הע' 41
יא/יב בית יצחק (חבר) דף כט ע"ד
יא/יב ברור הלכה חולין מז ע"ב ציון ו פרק יא
יא/יב המנהיג עמ' תשמט
יא/יב התורה והתלמוד ח"ד עמ' 347
יא/יב יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ג אות ו-ז הערה 52-51 עמ' 199-198 {בדיקת ריאת עוף}
יא/יב מנחת מרדכי (תשז) עמ' סז {לא שמענו מי שבדק עוף}
יא/יב מעשה רקח
יא/יב משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' שכט
יא/יב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שלט-שמ
יא/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' טו
יא/יב שו"ת הריב"ש עמ' ריז, רכג
יא/יב שו"ת מהרלב"ח סי' ו
יא/יב שיחת חולין עמ' רי, שצה
יא/יג אור הישר
יא/יג אור שמח
יא/יג אנצי"ת ע' בדיקת ריאה הע' 66
יא/יג ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לא
יא/יג ביצחק יקרא (תשע) סי' ד ד"ה שוב
יא/יג ברור הלכה חולין ט ע"א אחרי ציון ו
יא/יג גושפנקא דמלכא
יא/יג גליוני הגר"ש עמ' עד [שו"ת הריב"ש סי' תסג - אין מנהג בדבר שאינו תמידי]
יא/יג דברות אליהו ח"ג עמ' לד-לה
יא/יג דעת כהן עמ' יב
יא/יג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שנ {נאבדה}
יא/יג יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ג אות ג הערה 22 עמ' 196 {ריאה, ידא דטבחא}
יא/יג יחוה דעת ח"ד עמ' רה
יא/יג יפה נוף עמ' ע
יא/יג כל בו ח"ו עמ' רמ
יא/יג לבושי מרדכי יו"ד עמ' טו
יא/יג להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' צב
יא/יג מעיני התורה ח"א עמ' סו
יא/יג מרגליות הים סנהדרין מח ע"א אות כ {צ"פ}
יא/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יג משפטי עזיאל ח"א עמ' קנד
יא/יג משפטי שמואל (קלעי) סי' יז דף יא ע"ב
יא/יג נפש הרב עמ' רלה
יא/יג נפש הרב עמ' רלה
יא/יג נר לעזרא ח"ג עמ' פג
יא/יג נשמת כל חי ח"א סי' סד (דף קא ע"ד)
יא/יג נתן פריו ב"מ עמ' תז
יא/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' לו אות א
יא/יג ש"ך יו"ד קצ ס"ק ג, חו"מ שלא ס"ק ב
יא/יג שדי חמד כללים מע' מ כלל לז (ח"ד עמ' 246) {דבר שאינו מצוי אין בו מנהג}
יא/יג שדי חמד מע' מ כלל לז (ח"ד עמ' 246)
יא/יג שו"ע הרב יו"ד סי' כד ס' לו בסופו, שו"ת סי' כב
יא/יג שו"ת אדה"ז סי' כב
יא/יג שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כ
יא/יג שו"ת ר"י בן עטר עמ' לה
יא/יג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' יז, מז
יא/יג תולדות ההלכה (תשה) ח"א עמ' 147
יא/יג תשובות יהודה דף יט ע"ג, כד ע"א {אבדה הריאה בלי בדיקה}
יא/יג תשורת שי מהדו"ק סי' תקעד
יא/יד אנצי"ת ע' בדיקת ריאה הע' 62, 63
יא/יד ארחות חיים ח"ב סי' כח אות לא
יא/יד חזקה רבה יו"ד הלכה מג עמ' 191, הלכה קח
יא/יד כל בו ח"ו עמ' רמא
יא/יד מכתם לדוד (פרדו) דף מז
יא/יד מעיני התורה ח"א עמ' סו
יא/יד משפטים ישרים (חסון) דף יג ע"ד, לג ע"ד, לו
יא/יד עץ חיים (גאגין) עמ' 78, 128
יא/יד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קא ע"א
יא/יד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 201
יא/יד שו"ת הריב"ש עמ' ריז
יא/יד שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כ
יא/יד תשובות יהודה דף כג ע"ב {נהגו לבדוק}
יא/טו אור הישר [כ"מ לעיל פ"ו הי"ב]
יא/טו ארזי לבנון עמ' קה {נופחין}
יא/טו ארחות חיים ח"ב סי' כח אות כח
יא/טו ברור הלכה חולין מו ע"ב ציון ל
יא/טו המנהיג עמ' תשמז
יא/טו הרמב"ם כמחנך עמ' 189
יא/טו יבין שמועה (תשעו) הלכות ריאה פרק ו אות ה הערה 19 עמ' 226 {בדיקה בסירכא תלויה}
יא/טו כל בו ח"ו עמ' קעט
יא/טו מבוא למשנה תורה עמ' 99
יא/טו מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 499
יא/טו עין יצחק ח"א עמ' קסט
יא/טו פרי האדמה ח"ד
יא/טו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קט ע"ד
יא/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' לו אות א
יא/טו שו"ת מהרלב"ח סי' ו
יא/טו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רכג
יא/טו תשובות הראב"ד סי' צה


יב/293 הלכות שחיטה פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ בית יעקב (בירב)
יב/רה"פ זבחים שלמים
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מעשה רקח
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ עדות בהוסף
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אוצרות הרמב"ם
יב/א אור הישר [מל"מ הל' סנהדרין ספי"ז]
יב/א אות ציון עמ' רד-רה {הבשר מותר}
יב/א אנצי"ת ע' אותו ואת בנו הע' 6, 8, 9, 21, 22
יב/א ארחות חיים ח"ב סי' כז עמ' 393, סי' לא
יב/א בית אהרן וישראל גל' כה עמ' סא
יב/א בקע לגלגלת דף כה ע"ב
יב/א ברור הלכה חולין עח ע"א
יב/א ברכי יוסף יו"ד דף ז ע"ג, סי' טז אות ג {מותר לאוכלם}
יב/א חוות יאיר (תשנז) עמ' שסב
יב/א חזון יחזקאל מכות פ"ג ה"ה
יב/א חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רנ
יב/א כל בו ח"ו עמ' תקא, תקד
יב/א לחם אבירים
יב/א למודי ה' (תשפא) עמ' רפ
יב/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' כז עמ' 78, מב
יב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תס
יב/א משנת חיים חולין סי' נט עמ' קצז, סי' צא עמ' שא
יב/א משנת שמחה
יב/א נר יצחק (ארדיט) עמ' נז
יב/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף צד ע"ב {מותר באכילה}
יב/א נרות אהרן
יב/א ס' התדיר עמ' שי
יב/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רנד
יב/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קיג
יב/ב אור הישר [לח"מ הל' מאא"ס רפ"ח]
יב/ב אנצי"ת ע' אותו ואת בנו הע' 66
יב/ב ארחות חיים ח"ב סי' כז עמ' 393
יב/ב אשר למלך
יב/ב בגדי נהורין ח"ב סי' יט עמ' קנד {בכל מקום}
יב/ב בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' כח {צ"פ}
יב/ב בריכת ירושלים עמ' קעב
יב/ב ויקן יוסף דף קסד ע"א
יב/ב חזו"א חו"מ סי' כ בסופו
יב/ב חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קנד
יב/ב לב שלם [באר יצחק דף סז ע"ג]
יב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תיד
יב/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' כז עמ' מא
יב/ב משנת חיים חולין סי' נח עמ' קצא, סי' נט עמ' קצז
יב/ב משנת יעקב כאן (עמ' שנח-שס)
יב/ב נשאל דוד או"ח עמ' לט {שחט בת בתה ואח"כ בתה}
יב/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' קנו
יב/ב פי' ר"י ונה עמ' קסו
יב/ב שדה יצחק עמ' א
יב/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' מו
יב/ג אור הישר [אור הישר חולין פא ע"ב]
יב/ג אנצי"ת ע' אותו ואת בנו הע' 71
יב/ג ארחות חיים ח"ב סי' כז עמ' 393, סי' לא
יב/ג ברור הלכה חולין פא ע"ב ציון ב
יב/ג כבוד מלכים (מרגליות) {נחר או נתנבל}
יב/ג כל בו ח"ו עמ' תקה
יב/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
יב/ג לב שלם [עץ החיים (אבולפיה, תפט) פ' שלח דף פד ע"א]
יב/ג מטה אשר דף מה ע"ד, מו ע"א {לח"מ}
יב/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מט ע"ב
יב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קעד
יב/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תסז
יב/ג נוה צדק
יב/ג ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' שפה
יב/ג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רנד
יב/ג קרית מלך
יב/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קעג
יב/ג של"ה ווי העמודים פ"ו אות כא
יב/ג שם טוב - השלמה
יב/ג שערי זיו ח"ג דף לב ע"ד {השמיט עורף עגלה ערופה}
יב/ד אנצי"ת ע' אותו ואת בנו הע' 75
יב/ד ארחות חיים ח"ב סי' כז עמ' 393
יב/ד ברור הלכה חולין פו ע"א ציון ב
יב/ד משנת חיים חולין סי' סד עמ' רטו
יב/ד משנת יעקב
יב/ד פי' ר"י ונה עמ' קסז
יב/ה אור הישר [עונג יו"ט סי' קמב]
יב/ה אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כא ד"ה וראיתי
יב/ה אמת ליעקב נשים עמ' רכ {שור הנסקל}
יב/ה אנצי"ת ע' אותו ואת בנו הע' 72
יב/ה ארחות חיים ח"ב סי' כז עמ' 393
יב/ה בית אהרן וישראל גל' כא עמ' קלו, גל' נ עמ' ט
יב/ה הלכה רבה ח"ג עמ' 110
יב/ה זכרון שמואל עמ' שצב
יב/ה חד וחלק ח"א דף א ע"ג
יב/ה חזקה רבה יו"ד הלכה ד
יב/ה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' צו, ח"ב עמ' לב-לה
יב/ה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קסד
יב/ה כתר המלך
יב/ה ליבא בעי דף עב-עג
יב/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מט ע"ב
יב/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תסז
יב/ה עמק הלכה (אורנשטין) סי' כד אות א
יב/ה קרן הצבי מצוה נא אות ד
יב/ה שדה הארץ ח"ג דף צט ע"א-ע"ב {עגלה ערופה}
יב/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' כב
יב/ה שם טוב - השלמה
יב/ה תורה מציון שנה ב חוב' א סי' ה דף ח ע"ג {ספק נבילה}
יב/ו אמרי קודש (קאמארנא) עמ' ט-י {לח"מ}
יב/ו אמת ליעקב מועד עמ' רס {שור הנסקל}
יב/ו אנצי"ת ע' אותו ואת בנו הע' 77
יב/ו ארחות חיים ח"ב סי' כז עמ' 394
יב/ו באר דוד ב"ק ח"ג סי' ח אות ג
יב/ו בדבר מלך חט"ו עמ' קצח {שחיטה שאינה ראוי' לאכילה שמה שחיטה לפיכך הראשון ששחט חולין בעזרה וכו' ובא האחרון ושחט את השני לוקה וכו'}
יב/ו בדבר מלך חי"א עמ' נה
יב/ו בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שנז, שנט
יב/ו ברור הלכה ב"ק ע ע"א ציון מ {לח"מ}
יב/ו ברור הלכה חולין פא ע"ב ציון א
יב/ו ברור הלכה פסחים סג ע"א ציון ד
יב/ו דברי אהרן עמ' קכ {שחיטה שאינה ראויה}
יב/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תריב
יב/ו הגהות חבר בן חיים
יב/ו הר המור
יב/ו ויוסף שאול דף עב ע"ב
יב/ו חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"ד
יב/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שעח {לח"מ}
יב/ו חקל יצחק עה"ת עמ' תלט
יב/ו טוב לישראל סי' ח {לח"מ}
יב/ו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' ריד
יב/ו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' ריד {לח"מ}
יב/ו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שכא {לח"מ}
יב/ו לבב דוד
יב/ו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קלג {טריפה}
יב/ו מאיר נתיבים עמ' 82
יב/ו מוריה גל' קפה עמ' נב
יב/ו מלחמת יהושע סי' כה, עמ' פד-פה
יב/ו מנוחת משה דף נח (הראשון) ע"א {פרה}
יב/ו מנחם שלמה סי' רעט
יב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קל
יב/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שלו
יב/ו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יב/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' כז עמ' מא
יב/ו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תעג
יב/ו משנת חיים דברים עמ' שפח
יב/ו משנת חיים חולין סי' נח עמ' קצא, סי' פט עמ' רצה
יב/ו משנת חיים ערכין עמ' ש
יב/ו משנת חיים קדושין עמ' תלח
יב/ו משנת יעקב
יב/ו משנת שמחה
יב/ו נחלת שמואל דף לא ע"ב, לו ע"א
יב/ו נטע שעשועים (בוירסקי) סי' א דף א ע"א
יב/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף סו ע"ד {שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה}
יב/ו נרות אהרן
יב/ו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' שפה
יב/ו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקמח {ערף עגלה ערופה}
יב/ו צדקה לחיים (תשסח) עמ' יט
יב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תמא
יב/ו שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 49 {בעורף עגלה ערופה}
יב/ו שדה יצחק עמ' א-ב
יב/ו שם טוב - השלמה
יב/ו שם יוסף (אליקים) דף קכז ע"ד
יב/ו שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סה ד"ה והנה במשנה
יב/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שסב
יב/ו שער המלך
יב/ו שרידי אש ח"א עמ' קמ
יב/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' קטז {לח"מ}
יב/ז אבני ציון ח"א סי' ל אות ח
יב/ז אהבת ציון (קליין) כתובות כט ע"א
יב/ז אור הישר [עונג יו"ט סי' קיח, המאיר לעולם ח"א סי' כב]
יב/ז אור לישרים (שולמן) עמ' קסז
יב/ז אנצי"ת ע' אותו ואת בנו הע' 79
יב/ז ארחות חיים ח"ב סי' כז עמ' 394
יב/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ד, שמו
יב/ז דברות משה יבמות עמ' תה
יב/ז הלכות עולם (קאראסיק) חולין נח ע"ד [יש"ש פרק אותו ואת בנו סי' ז פסק שאינו לוקה כר"ל]
יב/ז הר המלך ח"ח עמ' סט
יב/ז זכרון סופרים {לוקה} [מבואר כאן בהדיא דאעפ"י דמסקינן בגמ' דכתובות דף ל"ה דחייבי מיתות שוגגין פטורין מתשלומין לכו"ע וכדברי חזקיה מ"מ במלקות חייבין (ודלא כמהרש"א מכות דף ט"ז אלא כמהרש"ל שם וכן כתוב בהגהות הב"ח שם)]
יב/ז חזו"א יו"ד סי' קמט ס"ק יג
יב/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קכז
יב/ז חיים ומלך
יב/ז טל חיים (סגל) עמ' צ
יב/ז כללי קלב"מ (תשנא) עמ' קלד-קלה
יב/ז כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רצד
יב/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף צב ע"ב
יב/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קעו, קפו, רח, רמא, רמה, ח"ב עמ' קעט
יב/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שעט
יב/ז מראה הפנים כתובות דף יח
יב/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תעג
יב/ז משברי ים קלב"מ סי' לז אות א
יב/ז משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תקפב
יב/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תסח
יב/ז נר מצוה (ואלק) שרשים דף מה ע"ד {חייבי מיתות שוגגין ומלקות חייבים מלקות}
יב/ז עדות ביעקב (ריינס) עמ' תפט {לא התרו בו חייב}
יב/ז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 3
יב/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קפא
יב/ז שהם וישפה ח"ב
יב/ז שם יוסף (אליקים) דף קכח ע"ג
יב/ח אבן הספיר (ספרקה) עמ' נב
יב/ח אדרת המלך עמ' קלב-קלד {חוששים לזרע האב}
יב/ח אהבת אברהם עמ' קו {חשש לזרע האב}
יב/ח אהל משה (לוין) ח"א דף מ ע"ב-ע"ג, מא ע"ב-ע"ד {כלאים}, מב ע"ד {לח"מ}, מג ע"א, מד ע"ג
יב/ח אור הישר [לח"מ הל' מאא"ס פ"א הי"ב]
יב/ח אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' יב
יב/ח אנצי"ת ע' אותו ואת בנו הע' 39-38, 47, 54-52, 58
יב/ח ארחות חיים ח"ב סי' כז עמ' 395, סי' לא
יב/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/ח באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף עט
יב/ח בית אהרן (סוויאדישץ) דף יח ע"ב-ע"ג
יב/ח ברור הלכה חולין עט ע"א ציון א פרק א {לח"מ}
יב/ח ברור הלכה חולין עט ע"ב ציון א
יב/ח ברור הלכה חולין פג ע"ב ציון ג פרק א {לח"מ}
יב/ח גור אריה ויקרא פ' כב הע' 147
יב/ח די השב, סוף הספר
יב/ח דינא דחיי ח"א דף קסה ע"ב, קסו ע"ד {לח"מ}
יב/ח דליית הכרם עמ' תתתטז {כ"מ} [שם - צ"ל שה]
יב/ח דרך ישרה ח"ב עמ' קפט
יב/ח ויוסף שאול דף נ ע"ב
יב/ח חי' הריצ"ד
יב/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צו
יב/ח ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנו
יב/ח כל בו ח"ו עמ' תקה
יב/ח כרתי ופלתי סי' פז אות ג, כרתי סי' פז אות יא
יב/ח לב שלם [הלכה למשה (אמריליו) הל' גניבה דף יז ע"ד, יח ע"א, פנים מאירות ח"ג תשובה כט]
יב/ח לבב דוד
יב/ח לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כא ס"ק א
יב/ח מוריה גל' קעה עמ' כז {כ"מ}
יב/ח מטה אפרים ח"ב
יב/ח מנוחת אשר ח"א דף נח ע"ד {עז שבא על הצבייה}
יב/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קנז ע"ג
יב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רעח, ח"ב עמ' צט
יב/ח מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קיח
יב/ח מעיני המים
יב/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' שיא {לח"מ}
יב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ח משא יד ח"א עמ' קפט {שעה"מ}, קצו {בהמה טהורה}
יב/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' כז עמ' מא
יב/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תעג
יב/ח משנת חיים ויקרא עמ' שכט
יב/ח משנת חיים חולין סי' כז עמ' קפט
יב/ח משרת משה (נבר)
יב/ח נר מצוה (ואלק) שרשים דף לט ע"ד, מ ע"א {ספק אם חוששים לזרע האב}
יב/ח נרות אהרן
יב/ח נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' י ס"ק א
יב/ח ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קמא {לח"מ}, רסו {אינו לוקה}, תפג {לח"מ}
יב/ח עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף פד ע"א
יב/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סא
יב/ח עצי ארזים סי' יז ס"ק כח
יב/ח פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף פג]
יב/ח פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' קלא
יב/ח ציץ אליעזר ח"ב סי' י אות ג {לח"מ}
יב/ח קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רלה-רלו
יב/ח קרן הצבי מצוה פו אות ב
יב/ח קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כז
יב/ח שארית נתן (לוברט)
יב/ח שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרצו
יב/ח שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' קיח
יב/ח שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קל-קלא
יב/ח שרידי אש ח"ב עמ' יא
יב/ח תורת הבית (רשב"א) ח"א עמ' 114
יב/ח תורת ההגיון בהלכה עמ' 26
יב/ח תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ד ע"ג
יב/ט אבן הספיר (ספרקה) עמ' נב
יב/ט אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רלג {ר"ח הלוי}
יב/ט אהל משה (לוין) ח"א דף מ ע"ד, מא ע"ב
יב/ט אמת ליעקב מקרא עמ' רט
יב/ט אנצי"ת ע' אותו ואת בנו הע' 51, 60, 61
יב/ט ארחות חיים ח"ב סי' כז עמ' 395
יב/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/ט בית אהרן (סוויאדישץ) דף יח ע"ד, יט ע"א-ע"ב, כ ע"א {בת צבייה ובנה}
יב/ט ברור הלכה חולין עט ע"ב ציון א
יב/ט הררי קדם (תשס) עמ' רסא
יב/ט זהב התרומה ביכורים עמ' קלו {מקצת שה}
יב/ט חי' ר' חיים הלוי דף לו
יב/ט חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קעו
יב/ט לב שלם [שו"ת מהר"י הלוי סי' נא]
יב/ט לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' טז אות ח
יב/ט מלחמת יהושע סי' כד, עמ' פא
יב/ט מנוחת אשר ח"א דף נח ע"ד
יב/ט מסורה חי"ג עמ' מא
יב/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' שיא {מ"מ - בהמה וחיה מתעברים זה מזה}
יב/ט משנת חיים חולין סי' כז עמ' קפט
יב/ט משרת משה (נבר)
יב/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נ אות א
יב/ט נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' י ס"ק א
יב/ט ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קמא, תפג {חוששים לזרע האב}
יב/ט קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רלה-רלו
יב/ט שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' קיח
יב/ט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' טו אות ד {ר"ח הלוי}
יב/ט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קלב-קלג
יב/ט שעורי ר' שמואל קדושין עמ' כא
יב/ט שער המלך ח"ב עמ' קטו-קטז
יב/ט תורת ההגיון בהלכה עמ' 24
יב/ט תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ד ע"א
יב/ט תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ג עמ' טו
יב/י אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קמו
יב/י אבני ציון ח"א סי' א אות ה
יב/י אור חדש (מהר"ל) פ"ב הע' 162 {עובר ירך אמו}
יב/י אושר ירוחם עמ' רכו
יב/י אות ציון עמ' קסה {עובר ירך אמו}
יב/י אנצי"ת ע' אותו ואת בנו הע' 67, ע' בן פקועה הע' 149, 150, 152
יב/י ארחות חיים ח"ב סי' כז עמ' 395, סי' לא
יב/י בדבר מלך ח"ח עמ' קנ
יב/י בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 34-38
יב/י בית אהרן וישראל גל' י עמ' סב, גל' כה עמ' סא
יב/י בית האוצר ח"א כלל ד עמ' 29, 64
יב/י ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יג
יב/י גנא דפלפלי עמ' רכה {תלוי אם עובר ירך אמו}
יב/י דברי פנחס ח"ב עמ' מ-מא
יב/י דגל ראובן ח"ב סי' לו
יב/י העובר בהלכה עמ' 51, 53, 54
יב/י זכרון שלמה (קליין) עמ' קצח-קצט
יב/י חזון יחזקאל חולין פ"ד ה"ב וה"ג
יב/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין עה ע"ב]
יב/י חי' חתם סופר
יב/י חמדת ישראל ח"ב דף מה ע"ב
יב/י טל אורות (טובול) חולין עמ' סו
יב/י כל בו ח"ו עמ' תקה
יב/י לב טהור עמ' מא
יב/י לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' יג אות ג
יב/י להורות נתן על התורה ח"ג עמ' ריח
יב/י לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' יט ס"ק ו
יב/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקסט
יב/י מעדני מלך (תשמח) עמ' קפד-קפו, קצ
יב/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קיב ע"ד, רלב ע"ד
יב/י מפענח צפונות עמ' 208, 124
יב/י מראה איש ח"א יו"ד עמ' מט
יב/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלט עמ' ריד
יב/י משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף סא {השוחט את המעוברת}
יב/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תסא
יב/י משנת חיים חולין סי' נב עמ' קעז, סי' נג עמ' קעח
יב/י משנת רבנו יוסף עמ' 105
יב/י משפטים לישראל עמ' רכג
יב/י נחלת שמואל דף מה ע"ב, מו ע"א
יב/י נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מז אות יז
יב/י נטע שעשועים (בוירסקי) דף כג ע"ג, כח ע"א, לח ע"ב
יב/י נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קסח עמ' שלז
יב/י נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שצ-שצא
יב/י עיון בלומדות עמ' קל
יב/י עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רנד
יב/י עמק שאלה (טברסקי) עמ' רנב
יב/י ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קכד, קכט
יב/י ענפי ארז (זי') דף רכ ע"ד
יב/י פי' ר"י ונה עמ' קסח
יב/י פני אברהם (פרלמן) דף מב ע"ב
יב/י פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תלז
יב/י פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' כט
יב/י צמח מנחם דף מד ע"ג {עובר ירך אמו}
יב/י קדשי יהושע עמ' שנב, תקנו
יב/י קובץ הערות (תשסג) סי' עד אות ב
יב/י קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' עב
יב/י רפואה והלכה (שילת) עמ' 125
יב/י שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) סי' יד
יב/י שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קז
יב/י שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קג
יב/י שערי ציון (כהן, תרצח), הסכמות עמ' ג
יב/י תורת הקדש ח"ג עמ' מט
יב/י תורת מיכאל עמ' קנח
יב/י תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תקכא
יב/י תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רס {עובר ירך אמו}
יב/יא אבן הספיר (ספרקה) עמ' נב
יב/יא אבן ישראל (בוהוש) עמ' צח
יב/יא אבן ישראל (פישר)
יב/יא אהל משה (הורוביץ) ח"א בכורות כד ע"א
יב/יא אהל משה (לוין) ח"א דף מ ע"ד, מב ע"ב-ע"ג {ספק בזכרים}
יב/יא אנצי"ת ע' אותו ואת בנו הע' 47
יב/יא ארחות חיים ח"ב סי' כז עמ' 395, סי' לא
יב/יא בית אהרן (סוויאדישץ) דף יח ע"ד, כ ע"ד {ספק אם או"ב נוהג בזכרים}
יב/יא ברור הלכה חולין עה ע"ב ציון ב
יב/יא ברור הלכה חולין עח ע"ב ציון א
יב/יא ברור הלכה חולין עט ע"א ציון א פרק א {ספק אם נוהג בזכרים}
יב/יא ברור הלכה סנהדרין פ ע"א ציון ג
יב/יא דרך ישרה ח"ב עמ' קצ-קצא
יב/יא דת אש דף יב ע"ב {או"ב לא נוהג בזכרים}
יב/יא הר המלך ח"ב עמ' ס-סב, ח"ג עמ' עב
יב/יא חי' הריצ"ד
יב/יא חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רפז ד"ה ודע {ואם נודע ודאי שזה הוא אביו אין שוחטין שניהן ביום אחד}
יב/יא חיים ומלך
יב/יא ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנו
יב/יא יראה ואהבה עמ' רנב
יב/יא כל בו ח"ו עמ' תקו
יב/יא כרתי ופלתי סי' פז אות ג
יב/יא לב שלם [פרי תואר דף כא ע"ב]
יב/יא מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לח או"ק ב
יב/יא מנוחת אשר ח"א דף נח ע"ד {ספק אם חוששים לזרע האב}
יב/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עד ע"ב, ח"ב דף קנד ע"ג
יב/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תטז
יב/יא מעדני מלך (תשמח) עמ' קצא
יב/יא מעין החכמה עמ' קסז
יב/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' שט {בזכרים}
יב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יא משיבת נפש עמ' קפג
יב/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תסט
יב/יא משנת חיים חולין סי' כז עמ' קפט
יב/יא נשמת כל חי ח"א דף ל ע"א
יב/יא נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' לה
יב/יא נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' י ס"ק א
יב/יא עבד המלך (תשא)
יב/יא פרשת המלך
יב/יא קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רלה
יב/יא רלב"ג ויקרא פכ"ב פסוק כח עמ' שלא
יב/יא שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' קכא
יב/יא שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קכט-קל
יב/יא שער המלך ח"ב עמ' קיד
יב/יא שפתי דעת ח"ג עמ' רכו
יב/יא תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רה
יב/יב אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' שו
יב/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' שיח
יב/יב אמרי מנחם עמ' רמו-רמז {שחיטה שאינה ראויה}
יב/יב אנצי"ת ע' גופין הע' 65
יב/יב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 101 {חייב שתיים}
יב/יב ארחות חיים ח"ב סי' כז עמ' 395, סי' לא
יב/יב בית זבול ח"ג סי' מג
יב/יב ברור הלכה חולין פב ע"א ציון ה
יב/יב חזון יחזקאל חולין פ"ה ה"א
יב/יב יוסף אומץ דף סו ע"ב {שחיקת זהב}
יב/יב כל בו ח"ו עמ' תקו
יב/יב למודי ה' (תקמז) דף לז ע"ג
יב/יב למודי ה' (תשפא) עמ' ריא
יב/יב מנחם שלמה סי' קצז
יב/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' תטז
יב/יב מעדני מלך (תשמח) עמ' רעז, רעט, רפא
יב/יב נר מצוה (ואלק) שרשים דף מ ע"ב {שחטה ואח"כ שחט שני בניה}
יב/יב נרות אהרן
יב/יב עוגת אליהו דף י ע"ב
יב/יב פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' נד
יב/יב קול דודי (תשף) (בקיצור)
יב/יג אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' שו
יב/יג אנצי"ת ע' אותו ואת בנו הע' 88, 90
יב/יג ארחות חיים ח"ב סי' כז עמ' 395, סי' לא
יב/יג ברור הלכה חולין פב ע"א ציון ד
יב/יג הגהות ר' נחום טרעביטש
יב/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין פב ע"א]
יב/יג חסדי דוד ח"ו עמ' קכח-קכט
יב/יג כל בו ח"ו עמ' תקא
יב/יג קול דודי כריתות סי' רכ
יב/יד אמרי יושר בכורות דף כא ע"ב
יב/יד אמרי יושר חולין פג ע"א
יב/יד אמת ליעקב נשים עמ' רצד {ערב פסח}
יב/יד אנצי"ת ע' אותו ואת בנו הע' 92א, 95
יב/יד ארחות חיים ח"ב סי' כז עמ' 395, סי' לא
יב/יד בחיר חיים
יב/יד ברור הלכה חולין פג ע"א ציון ד
יב/יד גדולי שמואל ביצה דף כז
יב/יד דינא דחיי ח"א דף קסט ע"ג {לח"מ - ולפי"ז לא דיבר כלל ר"י בעי"ט עצמו}
יב/יד הר המלך ח"ח עמ' שסה-שסו
יב/יד חזקה רבה יו"ד הלכה פו
יב/יד חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' ד
יב/יד טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' קל
יב/יד כל בו ח"ו עמ' תקא
יב/יד מותיב ומפרק עמ' ע
יב/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' תטז-תיח
יב/יד נרות אהרן
יב/יד סופר המלך עמ' קעו-קעז
יב/יד עטרת שבת עמ' רכו {לא ישחט עד מחר - ומחר מותר}
יב/יד פי' ר"י ונה עמ' קסט
יב/יד פני המלך (שטרן)
יב/יד קרן הצבי מצוה כו אות ח, מצוה קכד אות ג
יב/יד תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' סז
יב/טו ארחות חיים ח"ב סי' כז עמ' 395, סי' לא
יב/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/טו בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' ב אות ב
יב/טו ברור הלכה חולין פג ע"א ציון ד
יב/טו דברי אהרן עמ' ט {שמא ישחט למחר - הרי הוא מוקצה}
יב/טו דינא דחיי ח"א דף קסט ע"ג
יב/טו המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעח
יב/טו הר המלך ח"ח עמ' שסה-שסו
יב/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין פג ע"א]
יב/טו חי' כתב סופר
יב/טו כל בו ח"ו עמ' תקד
יב/טו לב שלם [חק לישראל (בס' קנאת סופרים) דף ט ע"ד, פרי חדש יו"ד סי' טו ס"ק יח, מעדני מלך פ' אותו ואת בנו]
יב/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/טו סופר המלך עמ' קעו-קעז
יב/טו קרבן אליצור דף טו ע"ב {ראב"ד} וע"ג {לח"מ}
יב/טו שם טוב - השלמה
יב/טז אנצי"ת ע' אותו ואת בנו הע' 100-101, 110
יב/טז ארחות חיים ח"ב סי' כז עמ' 396, סי' לא
יב/טז בחיר חיים
יב/טז ברור הלכה חולין פג ע"א ציון ו
יב/טז חזקה רבה יו"ד הלכה פו
יב/טז חי' כתב סופר קדשים עמ' קסו
יב/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' תטז
יב/יז אנצי"ת ע' אותו ואת בנו הע' 37, ע' בין השמשות הע' 113
יב/יז גנא דפלפלי עמ' תיא {לא לוקה}
יב/יז כל בו ח"ו עמ' תקד
יב/יז קרית מלך
יב/יז תאריך ישראל סי' יא אות א
יב/יז תפארת ישראל סי' קד


יג/294 הלכות שחיטה פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ בית יעקב (בירב)
יג/רה"פ זבחים שלמים
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מעשה רקח
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ צפנת פענח
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם טוב
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אוצרות הרמב"ם
יג/א אורים ותומים - תומים סי' צז ס"ק יא
יג/א ארחות חיים ח"ב סי' לג
יג/א באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' מט [קמו]
יג/א בית יצחק (תשיד) עמ' 11
יג/א בני יהודה דף יט ע"ב
יג/א בריכת ירושלים עמ' קפז
יג/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שכח
יג/א בשולי גליוני עמ' תרל {כשלא רוצה את הבנים}
יג/א גינת ורדים (תאומים) עמ' פה
יג/א דברות משה קידושין סי' מו ענף א
יג/א דינא דחיי ח"א דף קע ע"ד
יג/א היכל מלך
יג/א הר המלך ח"ג עמ' כג, ח"ה עמ' רפב-רפד
יג/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קס, שח
יג/א חותמי ברכה תשובה צב אות ד {לח"מ}
יג/א חי' הריצ"ד
יג/א חי' משנה פסחים עמ' שלח
יג/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ריז
יג/א יד יהודה (אשכנזי) דף נז ע"א
יג/א ישמח אב עמ' כז {אם לקח חייב לשלח}
יג/א כל בו ח"ו עמ' תקז
יג/א כתר נהורא (קאפלין) סי' נו
יג/א לבב דוד
יג/א למודי ה' (תקמז) דף מח ע"ד
יג/א לקח טוב (תשפא) כלל ה אות צד-צה, צז {הלוקח אם על הבנים ובא אחד וחטף האם מידו ושלחה או שמתה קודם הרי זה לוקה למ"ד קיימו כל זמן שיש מציאות לקיום העשה אינו לוקה ורק כשנתבטל אפילו מאליו לוקה}
יג/א מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' רח, ריב
יג/א מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צח ע"ב
יג/א מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' ריט {לח"מ}
יג/א מבוא למשנה תורה עמ' 213, 218
יג/א מגדנות נתן דף רצא ע"ב
יג/א מנחת חינוך ח"ג עמ' שלא
יג/א מסורה חי"ג עמ' ס
יג/א מעין החכמה עמ' שו {כ"מ}
יג/א מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ח אות כד, לד]
יג/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' שמג {מותר באכילה}
יג/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רל
יג/א מרומי גלים עמ' כז
יג/א מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' כ"מ הל' סנהדרין פט"ז ה"ד, ועמש"כ הל' מלוה פ"ג ה"א וה"ד]
יג/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תעד {בא אחד וחטף}
יג/א משנת חיים חולין סי' צ עמ' רצט, סי' צא עמ' ש
יג/א משנת יעקב כאן, ומדע עמ' קפט
יג/א משנת משה מכות עמ' פז
יג/א משרת משה (נבר)
יג/א עבודת משא (מאיר) ח"א
יג/א עדות בהוסף
יג/א עטרת טוביה
יג/א ענפי ארז (זי') דף קצט ע"א {צ"פ}
יג/א פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קפד
יג/א פי' ר"י ונה עמ' קע
יג/א ציץ אליעזר ח"ב סי' לג אות ז
יג/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' צד {משלח ואינו לוקה}
יג/א רוח חיים (חיד"א) עמ' ו-ז {כפייה בשילוח הקן}
יג/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א מקור 43
יג/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קצח
יג/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' כא {קיימו ולא קיימו}
יג/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' רח {לח"מ}
יג/א שילוח הקן עמ' קב-קג, קסח, קעה
יג/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' תיד {חייב בשילוח גם אם לא רוצה את הבנים}
יג/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תכז {לח"מ}
יג/א שערי תודה ח"ב דף נט ע"ד {כ"מ}
יג/א תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף כ ע"א
יג/א תורת ירוחם ח"א דף יט ע"ג
יג/ב אור הישר [מל"מ הל' פסוה"מ פי"ח ה"ט]
יג/ב אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' טו ד"ה ואף
יג/ב אמרי יהושע (ברוק) עמ' 55
יג/ב ארחות חיים ח"ב סי' לג
יג/ב בית יצחק (תשיד) עמ' 11
יג/ב ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קא
יג/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שכח
יג/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' פה
יג/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כו
יג/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קס, שח
יג/ב חוות בנימין ח"א עמ' רמא
יג/ב חוות בנימין עמ' רמא
יג/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קיז {אם אפשר לקיים את העשה לא לוקה}
יג/ב לב שלם [בני יהודה דף יט ע"ב]
יג/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' שלא
יג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' כ"מ הל' סנהדרין פט"ז ה"ד, ועמש"כ הל' מלוה פ"ג ה"א וה"ד]
יג/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תעד
יג/ב משנת חיים חולין סי' צ עמ' רצו
יג/ב משרת משה (נבר)
יג/ב פי' ר"י ונה עמ' קע-קעא
יג/ב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' צח {קיימו ולא קיימו}
יג/ב רוח אליהו
יג/ב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א מקור 43
יג/ב שערי שאול פסחים עמ' מג
יג/ג אבני נזר או"ח סי' שלו אות ו, חו"מ סי' מט מחודש ו אות ב
יג/ג אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קסד
יג/ג אמרי יהושע (ברוק) עמ' 55
יג/ג ארחות חיים ח"ב סי' לג
יג/ג באר שרים פרשת כי תצא דרוש ב אות ב
יג/ג בית אלהים שער א עמ' רפג
יג/ג בית יצחק (תשיד) עמ' 11
יג/ג בני יהודה דף יט ע"ב
יג/ג גור אריה (צרמון)
יג/ג דברי חיים (אוירבך) אבידה סי' א ד"ה ועוד (בהמ"ח)
יג/ג דברי משפט סי' צז סעיף א
יג/ג דעת מרדכי ח"א דף יג ע"ב
יג/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קס, שח
יג/ג חוות בנימין ח"א עמ' רמא
יג/ג כל בו ח"ו עמ' תקז
יג/ג כנסת אברהם עמ' קסה
יג/ג לב חיים (פלג'י) ח"א דף קל ע"ב
יג/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' שלא
יג/ג מנחת שלמה (לוין) עמ' עג {ברחה מידו שלא מדעתו - לוקה כי לא נחשב קיום העשה}
יג/ג מנפת צוף עמ' 828
יג/ג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ח אות יג]
יג/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמה אות ב
יג/ג משרת משה (נבר)
יג/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פ
יג/ג ערך כסף עמ' קנ
יג/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 135
יג/ג שילוח הקן עמ' טז, כד-כה, צז
יג/ג שעלי דעת גל' ז עמ' 113
יג/ג שערי זבולון יו"ד סי' עב ס"ק ד
יג/ג שערי טהר ח"ו סי' מח אות ג, סי' סט אות ה
יג/ג שערי שאול פסחים עמ' מג
יג/ג שעת הכושר דף צט ע"א
יג/ג תורה לשמה (תשעג) עמ' שד
יג/ד ארחות חיים ח"ב סי' לג
יג/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/ד בית אהרן וישראל גל' עב עמ' נט
יג/ד בני יהודה דף יט ע"ב
יג/ד ברור הלכה חולין קמא ע"ב ציון ב
יג/ד ברור הלכה מכות טו ע"א ציון א
יג/ד ברכות שמים מכות פ"ג אות קסו
יג/ד ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שכח
יג/ד דברות משה פסחים עמ' פז
יג/ד דינא דחיי ח"א דף קעא ע"ב
יג/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קס
יג/ד כל בו ח"ו עמ' תקז
יג/ד לקח טוב (תשפא) כלל ה אות צד-צה, צז {הלוקח אם על הבנים ובא אחד וחטף האם מידו ושלחה או שמתה קודם הרי זה לוקה למ"ד קיימו כל זמן שיש מציאות לקיום העשה אינו לוקה ורק כשנתבטל אפילו מאליו לוקה}
יג/ד מגן גבורים (או"ח) סי' ח ס"ק יח
יג/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תד
יג/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' שמג
יג/ד מרחשת, מנחת חינוך, מנחה שלמה אות י
יג/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תעז {קצץ אגפיה}
יג/ד משפטי דרבנן עמ' יח
יג/ד משרת משה (נבר)
יג/ד עדות בהוסף
יג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פא
יג/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 135
יג/ד ציץ אליעזר ח"ב סי' לג אות ז
יג/ד רוח חיים (חיד"א) עמ' קצ
יג/ד שו"ת רשב"ש עמ' תקיג
יג/ה אבן ישראל (פישר)
יג/ה אור הישר [אור הישר חולין קמא ע"ב]
יג/ה ארחות חיים ח"ב סי' לג
יג/ה באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' מט [קמו]
יג/ה בני יהודה דף יט ע"ב
יג/ה ברור הלכה חולין קמא ע"א ציון א
יג/ה ברור הלכה חולין קמא ע"ב ציון ב
יג/ה ברכת הזמן עמ' שפא
יג/ה גביע הכסף ח"ב עמ' קמו {אוחז בכנפיה}
יג/ה גליוני הגר"ש עמ' עד {כ"מ}
יג/ה דינא דחיי ח"ב דף פד ע"א וע"ג
יג/ה דרש אברהם ח"א דף ב ע"א
יג/ה הדר איתמר עמ' ריד {מפריחה - לא די בטיפוח}
יג/ה הלכה רבה ח"א עמ' 188
יג/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קנח
יג/ה חי' חתם סופר
יג/ה כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
יג/ה כל בו ח"ו עמ' תקז
יג/ה כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף מ ע"ג, מא ע"א
יג/ה לב דוד (פלדמן) עמ' לט {ארבעה וחמשה}
יג/ה לחם אבירים
יג/ה מחקרי ארץ יו"ד סי' יז
יג/ה מנוחת משה דף קמב ע"ד {אם החזיר בעצמו - האם חייב לשלח}
יג/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' שלג
יג/ה מעשה בצלאל סי' תכג {כ"מ}
יג/ה משנת יעקב
יג/ה משק ביתי סי' תצ (רכו ע"ב)
יג/ה נחמד למראה ח"ד דף קכב ע"ג
יג/ה עדות בהוסף
יג/ה עטרת שבת עמ' קצא-קצג
יג/ה פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קפ
יג/ה פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קיא-קיב
יג/ה פי' ר"י ונה עמ' קעב
יג/ה צפנת פענח בראשית עמ' ב, ויקרא עמ' רסד
יג/ה קרית מלך
יג/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' רח
יג/ה שילוח הקן עמ' ח, כ, כד-כה, קכ
יג/ה שם טוב - השלמה
יג/ה שערי זבולון יו"ד סי' עב ס"ק א
יג/ה תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף יט ע"א {משלחה בכנפיה}
יג/ה תורת המלאכות ח"ה עמ' מ אות כא
יג/ו ארחות חיים ח"ב סי' לג
יג/ו אשר למלך
יג/ו ברור הלכה חולין קמא ע"א ציון ב
יג/ו גבורות שלמה דף עח ע"ב {אם שילח את הבנים}
יג/ו כל בו ח"ו עמ' תקז
יג/ו משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף עח {הריני נוטל את האם}
יג/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תעא
יג/ו פי' ר"י ונה עמ' קעג
יג/ו ציץ אליעזר ח"ב סי' לג אות ז
יג/ו שערי חכמה - שב שמעתתא דף מח ע"ג
יג/ז ארחות חיים ח"ב סי' לג
יג/ז בני יהודה דף יט ע"ג
יג/ז בעקבות מועדי ה' עמ' 54
יג/ז ברור הלכה חולין קמא ע"א ציון א {תפיסתה אחרי שיצאה מידו}
יג/ז בתורתו יהגה ח"ב עמ' רעה {והיא אינה יכולה לפרוח בשביל הבנים}
יג/ז חזון יחזקאל חולין פ"י ה"ב
יג/ז חי' חתם סופר
יג/ז כל בו ח"ו עמ' תקז
יג/ז כלילת יופי דף ו
יג/ז מצוה ולב ח"א עמ' 23
יג/ז מרומי גלים עמ' כט-ל
יג/ז משברי ים עדל"ת סי' לא ס"ק ד {ואח"כ צד אותה}, סי' מ ס"ק י
יג/ז משנת יעקב כאן, ומדע עמ' קפט
יג/ז עלה יונה עמ' רעט
יג/ז פי' ר"י ונה עמ' קעג
יג/ז ציץ אליעזר ח"ב סי' לג אות ז
יג/ז קרית מלך
יג/ז שילוח הקן עמ' ח, קלז, קפא
יג/ז תורת מנחם חמ"ד עמ' 248
יג/ח אדרת המלך עמ' קלה {מהות מצוות שליח הקן}
יג/ח ארחות חיים ח"ב סי' לג
יג/ח בני יהודה דף יט ע"ג
יג/ח ברור הלכה חולין קלט ע"ב ציון ה
יג/ח הלכה רבה ח"א עמ' 213
יג/ח כל בו ח"ו עמ' תקח
יג/ח תורת מנחם חמ"ד עמ' 248
יג/ט אדרת המלך עמ' קלו-קלז {ואת הבנים תקח לך}
יג/ט אור הישר [אור הישר חולין קמ ע"ב]
יג/ט ארחות חיים ח"ב סי' לג
יג/ט בני יהודה דף יט ע"ג
יג/ט ברור הלכה חולין קלב ע"א ציון ה {ר"ח הלוי}
יג/ט ברור הלכה חולין קמ ע"א ציון א
יג/ט דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' א ד"ה ומעתה
יג/ט הדר איתמר עמ' ריד {אם א"צ לאמן}
יג/ט הר המלך ח"ה עמ' סב
יג/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קס
יג/ט חזון יחזקאל חולין פ"י ה"ב
יג/ט חסדי דוד ח"ו עמ' ריא
יג/ט כל בו ח"ו עמ' תקח
יג/ט כתר אפרים עמ' תסג
יג/ט מאיר עיני חכמים ח"א דף נט ע"ב
יג/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' של, שלב
יג/ט מרחשת ח"ב סי' יב אות א
יג/ט משנת יעקב כאן
יג/ט משנת יעקב מדע עמ' קפט
יג/ט נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מט
יג/ט צפנת פענח דברים עמ' קפא
יג/י ארחות חיים ח"ב סי' לג {כלשון הרמב"ם}
יג/י ברור הלכה חולין קמ ע"ב ציון ג
יג/י גליונות אבני נזר {כ"מ}
יג/י דליית הכרם עמ' תתתטז {כ"מ} [לשלם - צ"ל לשלח]
יג/י כל בו ח"ו עמ' תקח {כלשון הרמב"ם}
יג/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' שמא {הגהה לכ"מ - קורא}
יג/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פ
יג/י פי' ר"י ונה עמ' קעד
יג/יא ארחות חיים ח"ב סי' לג {כלשון הרמב"ם והשו"ע}
יג/יא ברור הלכה חולין קמ ע"א ציון א
יג/יא ברור הלכה חולין קמ ע"ב ציון ג
יג/יא ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רכח {שאינה מינה}
יג/יא הר המלך ח"ו עמ' קד
יג/יא חוות יאיר (תשנז) עמ' רו
יג/יא חוות יאיר סי' סז
יג/יא חי' מחנה אפרים (נדפס בס' מחנ"א)
יג/יא כל בו ח"ו עמ' תקח
יג/יא לב שלם [מגילת ספר לאוין דף עו ע"ג]
יג/יא לבב דוד
יג/יא לבושי מרדכי יו"ד עמ' רסד
יג/יא לחם אבירים
יג/יא מגילת ספר לאוין דף עו ע"ג
יג/יא מי באר (אופנהיימר) דף ב ע"ד, ג ע"ג
יג/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' שלא
יג/יא מרגליות הים סנהדרין טו ע"ב אות יג {צ"פ - אם טריפה}
יג/יא מרחשת ח"ב סי' יב אות א {אפרוחים טריפה}
יג/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תע
יג/יא משנת יעקב
יג/יא נשמת כל חי ח"א דף ל ע"א {מכת מרדות}
יג/יא עדות בהוסף
יג/יא עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף ג ע"ד, ח ע"ג {אם טריפה}
יג/יא עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קכ ע"ג, קכא ע"ג
יג/יא פי' ר"י ונה עמ' קעד
יג/יא פרשת המלך
יג/יא רלב"ג דברים פכ"ב פסוק ו עמ' ריב {בזכר פטור}
יג/יא שילוח הקן עמ' קצט
יג/יא שערי חכמה - שב שמעתתא דף מח ע"ג
יג/יב ברור הלכה חולין קמ ע"ב ציון א
יג/יב זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צו
יג/יב חזון יחזקאל חולין פ"י ה"ב {לח"מ}
יג/יב לבב דוד
יג/יב לחם אבירים דף סג ע"ב
יג/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' של
יג/יב מעיני המים
יג/יב מר קשישא עמ' כג
יג/יב מרומי גלים עמ' כז
יג/יב מרחשת - מנחת חינוך - מנחת הזבח אות ה, מנחה שלוחה אות א
יג/יב משנת יעקב
יג/יב נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' כח
יג/יב עדות בהוסף
יג/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פא
יג/יב פי' ר"י ונה עמ' קעה-קעח
יג/יב פרשת המלך
יג/יב רלב"ג דברים פכ"ב פסוק ו עמ' ריב
יג/יג אור הישר [אור הישר חולין קמ ע"ב]
יג/יג ארחות חיים ח"ב סי' לג
יג/יג בני יהודה דף יח ע"ב
יג/יג ברור הלכה חולין קמ ע"ב ציון ב, ה
יג/יג דינא דחיי ח"ב דף פג ע"ג
יג/יג חסדי דוד ח"ו עמ' רי-ריא
יג/יג כל בו ח"ו עמ' תקח
יג/יג לחם אבירים
יג/יג מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' לב
יג/יג מיטב הארץ עמ' 572, 577
יג/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף נו ע"ג
יג/יג עדות בהוסף
יג/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פא
יג/יג עץ החיים (קלוגר) עמ' מד
יג/יג פני חמה דף לח ע"א-ע"ב {מטלית, כנפים}
יג/יג שער המלך ח"א עמ' שלז
יג/יג שפתי שושן עמ' קמב
יג/יג תורה לשמה (תשעג) עמ' כ
יג/יד בדבר מלך חי"ד עמ' סט
יג/יד בני יהודה דף יט ע"ג
יג/יד ברור הלכה חולין קמ ע"ב ציון ב
יג/יד הגהות חבר בן חיים
יג/יד חוות יאיר (תשנז) עמ' רו
יג/יד חסדי דוד ח"ו עמ' רי-ריא
יג/יד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכט
יג/יד מיטב הארץ עמ' 572, 577
יג/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' שלב
יג/יד צל"ח החדש דף קטו ע"ב
יג/יד שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קסב
יג/יד שער המלך ח"א עמ' שלז
יג/יד תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף יט ע"ד
יג/יד תורת יצחק ח"א עמ' קעח
יג/טו אדרת המלך עמ' קלח {רובצת}
יג/טו ברור הלכה חולין קמ ע"ב ציון ה
יג/טו חסדי דוד ח"ו עמ' רי-ריא
יג/טו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכח {דיוק מלשון הפסוק שאם היא מהצד פטור משילוח}
יג/טו כל בו ח"ו עמ' תקט-תקי
יג/טו לב אריה (בראד) חולין קמ ע"ב
יג/טו לבב דוד
יג/טו מעיל שמואל (פלורנטין) דף צב ע"ב
יג/טו משנת יעקב {על תוס' ד"ה מה, ומדוע נקטה הגמרא מעופפת}
יג/טז ארחות חיים ח"ב סי' לג
יג/טז ברור הלכה חולין קמ ע"ב ציון ה
יג/טז חסדי דוד ח"ו עמ' רי-ריא
יג/טז כל בו ח"ו עמ' תקט
יג/טז לב שלם [פרי חדש יו"ד סי' לא ס"ק ז, חק לישראל (בס' קנאת סופרים) דף יח ע"ג, ברכת הזבח זבחים פי"ד]
יג/טז שם טוב - השלמה
יג/יז אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' לג אות ד
יג/יז אור שמח
יג/יז אמרי יוסף (ספינקא) דברים דף עד ע"א
יג/יז ארחות חיים ח"ב סי' לג
יג/יז בית אהרן וישראל גל' פח עמ' סא {קן בראש בהמה}
יג/יז בני יהודה דף יט ע"ד
יג/יז ברור הלכה חולין קלט ע"ב ציון ה פרק ג {לח"מ}, ציון ו
יג/יז דברי תורה (שפירא) ח"ו סי' נג
יג/יז חי' הריצ"ד
יג/יז כל בו ח"ו עמ' תקט
יג/יז לבב דוד
יג/יז לחם אבירים
יג/יז מנחת חינוך ח"ג עמ' של
יג/יז מעיני המים
יג/יז משפט הצבא בישראל עמ' קמז
יג/יז סור מרע ועשה טוב (מהד' תרע"ב) דף לח ע"ב {קן בראשו של אדם}
יג/יז ספרי דבי רב ח"ד עמ' מ
יג/יז עדות בהוסף
יג/יז עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קכא ע"ג
יג/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פ
יג/יז פארי הלכות דף יג ע"ג
יג/יז פארי הלכות דף יג ע"ג {אפרוח אחד}
יג/יז שם טוב - השלמה
יג/יז תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שצז
יג/יח אדרת המלך עמ' קלט-קמ {איסור לקיחת הבנים לפני שילוח האם}
יג/יח אמרי הצבי (בער) סוגיות דף נג ע"ב
יג/יח ארחות חיים ח"ב סי' לג
יג/יח בית יעקב (טבשונסקי) סי' ריג סעיף ב
יג/יח ברור הלכה ב"מ גליון רצ"י עמ' ב
יג/יח ברור הלכה חולין קמא ע"ב אחרי ציון ד
יג/יח דברי חיים השמטות סי' ה
יג/יח דליית הכרם עמ' תתתטז {כ"מ} [מחצרו - צ"ל לחצרו]
יג/יח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קנז
יג/יח חי' הריצ"ד
יג/יח כל בו ח"ו עמ' תקט
יג/יח לב שלם [עץ חיים (אבולפיה) פ' תצא דף קכא ע"ג]
יג/יח לבב דוד
יג/יח לקוטי חיים עמ' שלט-שמג
יג/יח מחקרי ארץ יו"ד סי' יז
יג/יח מנוחת אשר ח"א דף פח ע"ג
יג/יח מנחת חינוך ח"ג עמ' שלב-שלג
יג/יח מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק אהע"ז סי' פב]
יג/יח מרומי גלים עמ' כט-ל
יג/יח משנת יעקב
יג/יח משנת יעקב קנין עמ' קלז
יג/יח משפטי עזיאל ח"ט עמ' קטז
יג/יח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קלט, קמד
יג/יח סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל יג פרק ה ה
יג/יח ספרי דבי רב ח"ד עמ' מב
יג/יח ציץ אליעזר ח"ב סי' לג אות ג
יג/יח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' ריג סעיף א {מ"מ}
יג/יח שילוח הקן עמ' קסה, קעו
יג/יט אבן ציון עמ' רג
יג/יט אבני חפץ ח"א סי' נז
יג/יט אוצמפה"ת ב"מ לב ע"א הע' 99
יג/יט אור הישר [מקום שמואל סי' עה]
יג/יט אור חדש (בלומ') דף צג ע"ב {מצורע}
יג/יט אוריין תליתאי (אפשטיין) דף י ע"ב בהערה
יג/יט אמרי מנחם עמ' רטז
יג/יט אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ל אות כו
יג/יט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ל אות ה
יג/יט ארזא דבי רב יבמות עמ' צ-צד, צו
יג/יט אשר למלך
יג/יט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' מט [קמה]
יג/יט בית אברהם (קאלוועריא) סי' כג
יג/יט בית אהרן וישראל גל' נז עמ' כה
יג/יט בכורי אברהם דף פט ע"ג-ע"ד, צ ע"א
יג/יט בני דוד
יג/יט בני יהודה דף יח ע"ג, יט
יג/יט בר ריב"א עמ' סו
יג/יט ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קט, קטז, קפז
יג/יט ברור הלכה חולין קמ ע"א לפני ציון א (ד"ה לדעת)
יג/יט ברור הלכה חולין קמא ע"א אחרי ציון ב
יג/יט ברית עולם (ולר) סי' ח אות א, ה, סי' ט אות ג, סי' י אות ד, סי' יא אות א
יג/יט ברכת הזמן עמ' שעח {כ"מ}
יג/יט ברכת חיים (אגרנטי) עמ' קצז-קצח
יג/יט ברכת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' של
יג/יט ברכת שלמה (תשז) עמ' פה
יג/יט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שכט
יג/יט בשמן רענן ח"ב עמ' קפח
יג/יט גבורות יצחק עמ' קלד
יג/יט גור אריה (צרמון)
יג/יט גן דוד דף ג ע"א
יג/יט דבר בעתו (בוגין) דף ט ע"ג, י ע"א-ע"ד, יא ע"א, יב ע"א-ע"ב {לטהר מצורע}
יג/יט דברות משה קידושין סי' מו ענף א
יג/יט דודאי משה עמ' קסד
יג/יט דין אמת (תשסז) עמ' שלו {כ"מ}
יג/יט דינא דחיי ח"א דף קעא ע"ג
יג/יט דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תפד {כ"מ}
יג/יט הגהות חבר בן חיים
יג/יט הדר איתמר עמ' רי {לטהר מצורע}
יג/יט היכלי שן ח"ב סי' סה
יג/יט זכרון יהונתן דף קמט ע"ג, קנו ע"ג, קעז ע"ג, קפד ע"א
יג/יט זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' יא {כי אין עשה דוחה ל"ת ועשה}
יג/יט זכרון שלמה (ורנר) עמ' קיח
יג/יט חזון יחזקאל יבמות פ"ו ה"ה, ב"ק פ"ט ה"ח
יג/יט חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' ריז
יג/יט חי' הגרי"ח עמ' קכב
יג/יט חי' כתב סופר
יג/יט חכמת אליהו ח"ג סי' צז אות לו בליקוט
יג/יט חק המלך יבמות עמ' מד
יג/יט יד הלוי (לוין) דף מא ע"ב
יג/יט ימין משה
יג/יט יצחק ירנן
יג/יט כבודה של תורה ח"ג עמ' קכו
יג/יט כתב סופר חו"מ דף מז ע"ג
יג/יט כתב סופר חו"מ סי' מו
יג/יט לב דוד (פלדמן) עמ' נ {עשה ול"ת דוחים עשה}
יג/יט לב שלם [מגילת ספר לאוין דף עח ע"א]
יג/יט לבב דוד
יג/יט לחם שלמה (ערנרייך) סי' ב אות יג, סי' כא אות ד, סי' כב אות א
יג/יט ליבא בעי דף יא
יג/יט למודי ה' (תקמז) דף א ע"ג, ב ע"א
יג/יט מאור למלך יבמות עמ' מא, מח
יג/יט מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צח ע"ב
יג/יט מגילת ספר לאוין דף עז ע"א
יג/יט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קסה
יג/יט מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' פז {לח"מ}
יג/יט מזבח חדש דף עב ע"א
יג/יט מחקרי ארץ יו"ד סי' יז
יג/יט מי החג עמ' קכו, קלב
יג/יט מיטב הארץ עמ' 572, 577
יג/יט מלבושי יו"ט ח"א דף מט ע"א
יג/יט ממעיני ישועה (הירשהורן) דף לט ע"ב
יג/יט מנחת חינוך ח"ג עמ' שלא
יג/יט מנחת יוסף ח"א עמ' מו
יג/יט מנחת כהן (יוסף חיים) דף טז ע"ג
יג/יט מעיני המים
יג/יט מעשה נסים (הכהן)
יג/יט מפתח הבאורים [שאגת אריה סי' לג, דבר אברהם ח"ב סי' ח אות כב]
יג/יט מצודת דוד (שפרבר) עמ' שמה {לטהר מצורע - הדין ביולדת}
יג/יט מרומי גלים עמ' טו-טז
יג/יט מרחשת, מנחת חינוך, מנחה שלוחה אות ב בהגהה
יג/יט מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/יט מרכבת יוסף דף כט ע"ג, לא ע"א-ע"ב וע"ד, לב ע"א {לטהר מצורע וכ"מ}
יג/יט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יז אות א-ב {לוקה}
יג/יט משברי ים עדל"ת סי' ח ס"ק ה, סי' כא ס"ק ב, סי' מ ס"ק י
יג/יט משה ידבר (תקפז) שו"ת דף לח ע"א
יג/יט משה ידבר (תשעו) עמ' קצד
יג/יט משכנות לאביר יעקב ח"א דף כ ע"א
יג/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תעה {לטהר מצורע}
יג/יט משנת חיים חולין סי' צא עמ' ש
יג/יט משנת יעקב
יג/יט נועם חכ"ג עמ' ח
יג/יט נחל איתן
יג/יט נחל שלמה יבמות עמ' רסא
יג/יט נטעי שושנה עמ' קכג {מרכה"מ}
יג/יט נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שע
יג/יט נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קטז
יג/יט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קכט
יג/יט סדר משנה הל' קדוש החודש פ"ג ה"ה (עמ' קטז)
יג/יט סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' ר
יג/יט סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף קסא ע"א
יג/יט עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף ט בהערה
יג/יט עטרת תפארת דף ט ע"ג, יג ע"ג {לוקה - שלא כריב"א}
יג/יט עין יצחק ח"א עמ' סד
יג/יט ערך כסף עמ' כח
יג/יט פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קפ
יג/יט פני אברהם (שפירא) עמ' לח
יג/יט פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' שסט
יג/יט פרי יצחק (תשעו) עמ' רצא
יג/יט צבי תפארת סי' סט {כ"מ}
יג/יט ציץ אליעזר ח"ב סי' לג אות ו-ז
יג/יט ציץ הקודש ח"א דף פט ע"ב
יג/יט צל"ח החדש דף צט ע"ד, ק ע"א
יג/יט צמח ארז עמ' רמח
יג/יט קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' פא
יג/יט קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' שז
יג/יט קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רצ
יג/יט קול יעקב (שאול) ח"ב דף י ע"ב
יג/יט קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' עה-עז, ויקרא עמ' צב-צד, צח
יג/יט ר"י ששפורטש עמ' 241
יג/יט שאל האיש דף מב ע"ב
יג/יט שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 46 {משולחת שהרגה את הנפש}
יג/יט שושנת העמקים (תאומים) עמ' רח
יג/יט שילוח הקן עמ' טו-טז, כג-כד, פד, פט, צג, צה, קיד, קטז, קכב
יג/יט שם משמעון (פולק) ח"ב דף קמח
יג/יט שער המלך ח"ב עמ' קלז
יג/יט שערי תודה ח"ב דף נט ע"ג-ע"ד {כ"מ}, סא ע"ג {לח"מ}
יג/יט תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רפט {כ"מ}
יג/יט תורה מציון שנה ב חוב' א סי' ד דף ח ע"א {כ"מ}
יג/יט תורה מציון שנה ה חוב' ב סי' ט
יג/יט תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף יח ע"ב-ע"ד, יט ע"ג-ע"ד, כ ע"א-ע"ב {כ"מ}
יג/יט תפארת יהונתן (תרצד) דף לג ע"ב {מרכה"מ}
יג/כ אור הישר חולין קלח ע"ב
יג/כ אור המאיר (שפירא) סי' נד אות ז
יג/כ אמונת יהושע עמ' אלף שפט
יג/כ בני יהודה דף יט ע"ד
יג/כ ברור הלכה חולין קכח ע"א אחרי ציון ג {או"ש}
יג/כ ברור הלכה חולין קלח ע"ב ציון א
יג/כ ברור הלכה חולין קלט ע"ב ציון ה פרק ג {פרח מידו}
יג/כ ברור הלכה חולין קמ ע"א ציון א פרק א {או"ש}
יג/כ דברות משה ב"מ ח"א סי' כא ענף ב
יג/כ דינא דחיי ח"ב דף פב ע"א {לח"מ}
יג/כ הגהות חבר בן חיים
יג/כ הר המלך ח"ד עמ' שעד
יג/כ חי' הריצ"ד
יג/כ חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 469
יג/כ יד ימין חו"מ סי' ס
יג/כ ידבר שלום ח"א עמ' רט {או"ש}
יג/כ יראה ואהבה עמ' פג {לח"מ}
יג/כ מרחשת, מנחת חינוך, מנחה שלוחה אות ב
יג/כ משאת המלך ח"ג סי' שנא {מדובר שהנודר מצאו}
יג/כ משכנות יעקב (נעים) דף ר ע"ב {לח"מ}
יג/כ משמר הלוי עמ' נו
יג/כ משמרות כהונה חולין קלח ע"ב {לח"מ}
יג/כ משנת יעקב
יג/כ נחל אשכול על ס' האשכול סי' מא אות יא
יג/כ עבודת לוי (רוד') דף נג ע"ב {או"ש}
יג/כ עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף ח ע"ד, י ע"ג
יג/כ עטרת טוביה {לח"מ}
יג/כ שילוח הקן עמ' נה, קמט, קצב
יג/כ שם טוב - השלמה
יג/כ שמחת החג דף פח ע"ג
יג/כ שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קצד
יג/כ שערי טהר ח"ג שער ג סי' יב אות ה {או"ש}
יג/כ שעת הכושר דף לד ע"א {האם קדושת דמים פקעה בכדי}
יג/כ תורת הקדש ח"ב עמ' רנא {לח"מ}
יג/כ תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ה ע"ד {לח"מ}
יג/כ תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ד עמ' כב
יג/כא אור הישר [אור הישר חולין קלח ע"ב ודף קלט ע"א]
יג/כא אמרי יושר חולין קלח ע"ב
יג/כא בית אהרן וישראל גל' ט עמ' מב
יג/כא ברור הלכה חולין קלח ע"ב ציון א פרק א, ציון ו
יג/כא דינא דחיי ח"ב דף פב ע"ב
יג/כא יראה ואהבה עמ' פג
יג/כא מנחת חינוך ח"ג עמ' שלג-שלד
יג/כא מעיני התורה ח"ב עמ' ריח
יג/כא משנת יעקב
יג/כא שם טוב - השלמה
יג/כא תורת הקדש ח"ב עמ' רנא


יד/295 הלכות שחיטה פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ בית יעקב (בירב)
יד/רה"פ זבחים שלמים
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מעשה רקח
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ משנת יעקב
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שם טוב
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אבודרהם (תשכג) עמ' תד
יד/א אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 166
יד/א אסיף ח"ב עמ' 434
יד/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קכה
יד/א ברור הלכה חולין פה ע"א ציון ב {ברכה לפני הכיסוי}
יד/א גור אריה (צרמון)
יד/א דברות אליהו ח"ה עמ' עו {מברך לפני שיכסה}
יד/א הדר דוד עמ' צט
יד/א זכרון מלך (א"ש)
יד/א חי' הגרז"ס קדשים עמ' רכ
יד/א חי' ר' שמואל פסחים עמ' קמז
יד/א יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ז אות ב הערה 3-5 עמ' 83 {ברכה על כיסוי הדם}
יד/א כל בו ח"ו עמ' תעא
יד/א כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קעה
יד/א לב אריה (בראד) חולין פד ע"א
יד/א לב שלם [כנה"ג יו"ד הגהב"י אות ו דף עב ע"ב]
יד/א מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' ע
יד/א מוריה גל' רה עמ' צא {מברך "על כיסוי הדם"}
יד/א מטה אפרים
יד/א מלחמת יהושע עמ' פח
יד/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 304 {נוסח הברכה}
יד/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
יד/א מקור הברכה (מרגליות) עמ' מח
יד/א משנת חיים חולין סי' סא עמ' רג
יד/א נצח ישראל עמ' תתפח
יד/א עדות בהוסף
יד/א פי' ר"י ונה עמ' קעט-קפא
יד/א קרית מלך
יד/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קד
יד/א שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קמז, קנב
יד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 81
יד/א שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 151
יד/ב אור הישר
יד/ב אשר למלך
יד/ב דינא דחיי ח"ב דף עז ע"ב
יד/ב הדרום כג עמ' 70
יד/ב הלכות עולם (קאראסיק) חולין נח ע"ד {לח"מ}
יד/ב זאת ליעקב ויקרא עמ' קפד
יד/ב כל בו ח"ו עמ' תעג
יד/ב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שיג-שטו
יד/ב לב שלם [שער המים בחי' חולין דף יב ע"ד]
יד/ב לחם יהודה
יד/ב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 52
יד/ב מראה אש ח"א עמ' קפה
יד/ב משנת חיים חולין סי' סג עמ' ריג
יד/ב משנת משה קידושין עמ' רמט
יד/ב פי' ר"י ונה עמ' קפב
יד/ב קרית מלך
יד/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שיט-שכ
יד/ג ברור הלכה חולין קלט ע"א ציון ג
יד/ג גבורת יצחק ביכורים עמ' קעג
יד/ג חי' הגרז"ס קדשים עמ' רסז
יד/ג כל בו ח"ו עמ' תעג
יד/ג מלחמת יהושע עמ' פח
יד/ג משך חכמה ויקרא פי"ז פס' יג
יד/ג משנת חיים חולין סי' סא עמ' רד
יד/ג נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' טו ס"ק ב
יד/ג עדות בהוסף
יד/ג קרית מלך
יד/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שיט
יד/ג שם טוב - השלמה
יד/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' ב אות א
יד/ג תשובה שלמה יו"ד סי' מא
יד/ד אבן הספיר (ספרקה) עמ' נב
יד/ד אהל משה (לוין) ח"א דף מ ע"ד, מא ע"א וע"ג, מד ע"ג {כלאים}
יד/ד ארחות ימים עמ' סט
יד/ד באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף עט
יד/ד בית אהרן (סוויאדישץ) דף א ע"ד {בכוי אינו מברך}, כ ע"ד, כב ע"ב {האם חוששים לזרע האב}
יד/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' יב
יד/ד ברור הלכה חולין פג ע"ב ציון ג
יד/ד ברור הלכה חולין פד ע"ב ציון ב
יד/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' קצא
יד/ד דברי יחזקאל (תרצה) דף סג ע"ב
יד/ד דינא דחיי ח"א דף קסה ע"ג
יד/ד הגהות חבר בן חיים
יד/ד הררי קדם (תשס) עמ' רסא
יד/ד זהב התרומה ביכורים עמ' קלו {כלאים}
יד/ד חי' ר' חיים הלוי דף לו
יד/ד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קכח
יד/ד טל חיים (טל) ברכות עמ' קצח
יד/ד ישורון ד עמ' תרלז-תרלח {לא מברכים על ספק}
יד/ד כל בו ח"ו עמ' תעד
יד/ד לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' טז אות ח-י
יד/ד לחם אבירים
יד/ד מועדים וזמנים ח"א סי' כז, ח"ו סי' נז
יד/ד מזכרת חיים עמ' נה
יד/ד מטה אשר דף מה ע"א וע"ג
יד/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רעח, ח"ב עמ' צט
יד/ד מסורה חי"ג עמ' מ
יד/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' שיא
יד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ד נתן פריו ביצה עמ' כו
יד/ד ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קמא, תפג {חוששים לזרע האב}
יד/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ס
יד/ד פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {פוסק כיש אומרים}
יד/ד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' פז, שלו
יד/ד פרשת המלך
יד/ד קובץ חי' תורה (לודז') עמ' מג {כוי - לא מברך}
יד/ד קונטרס חי' תורה (טרכטמן) עמ' ג
יד/ד קרית מלך
יד/ד ר"י קארו - קובץ עמ' קצה
יד/ד שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 33
יד/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קד
יד/ד שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יא אות ה
יד/ד שמן הטוב (תשפ) עמ' קמב
יד/ד שער המלך ח"ב עמ' קעב
יד/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 80
יד/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 152
יד/ד שרשי הים דף צו ע"א
יד/ד תורת ההגיון בהלכה עמ' 25, 31
יד/ה אשדות הפסגה ח"א דף קטו ע"ג
יד/ה ברור הלכה חולין פו ע"ב
יד/ה גליוני הגר"ש עמ' עד
יד/ה המנהיג עמ' תשמא
יד/ה כל בו ח"ו עמ' תעה
יד/ה לב מבין
יד/ה מלחמת יהושע סי' כו
יד/ה מלחמת יהושע עמ' פו, פח, צא-צב
יד/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קנד ע"ב, קנה ע"ב
יד/ה נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' י ס"ק ב
יד/ה סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' לח אות יד
יד/ה שלמי שמעון (תשמו) עמ' עט
יד/ה שם טוב - השלמה
יד/ו אבן ישראל (פישר)
יד/ו בני יהודה דף יד ע"א, כ ע"א
יד/ו ברור הלכה חולין פג ע"ב ציון ו פרק א
יד/ו ברור הלכה חולין פז ע"א ציון י
יד/ו דינא דחיי ח"ב דף עט ע"ד {הגהמ"י - שחט תרנגולת ואח"כ נתנבלה}
יד/ו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קס {הגהמ"י דפוס קושטא}
יד/ו כל בו ח"ו עמ' תפב
יד/ו כנפי נשרים
יד/ו כתר המלך
יד/ו משנת חיים ויקרא עמ' שלב
יד/ו משנת חיים חולין סי' סה עמ' ריט
יד/ו שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקסט
יד/ו שערי היכל זבחים עמ' תרסא {רואים כאילו הם מים - קשה ממאכ"א טו,א}
יד/ו תורת יצחק ח"ב עמ' טז
יד/ז אבן שלמה (ניימן) עמ' מ, מב, מו
יד/ז בדבר מלך חט"ו עמ' רעג {כסהו ונתגלה אינו חייב לכסותו פעם אחרת כסתהו הרוח אינו חייב לכסות חזר ונתגלה וכו' חייב לכסות}
יד/ז בית אהרן (סוויאדישץ) דף א ע"ד, ב ע"א {דיחוי במצוות}
יד/ז בית הלוי ח"ב סי' טו עמ' נח
יד/ז ברור הלכה חולין פז ע"א ציון ב
יד/ז ברור הלכה סוכה לג ע"א ציון ב
יד/ז חזון יחזקאל חולין פ"ו ה"ב
יד/ז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' שיט
יד/ז כל בו ח"ו עמ' תפב
יד/ז מועדים וזמנים ח"א סי' כז
יד/ז מטה אפרים
יד/ז משנת חיים חולין סי' סה עמ' ריט
יד/ז סופר המלך עמ' קעז
יד/ז קרבן פסח עמ' תתטו
יד/ז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עט אות ב
יד/ז שנות חיים (קלוגר) עמ' יד
יד/ז שערי מאיר עמ' קכד
יד/ז תחומין ח"ט עמ' 254
יד/ח ברור הלכה חולין פג ע"ב ציון ו פרק ב
יד/ח ברור הלכה חולין פז ע"ב ציון א
יד/ח דעת כהן עמ' ל
יד/ח יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ו אות ח הערה 21 עמ' 81 {דם הניתז ועל הסכין}
יד/ח יין הטוב עמ' רמד {ראב"ד}
יד/ח כל בו ח"ו עמ' תפב
יד/ח לבב דוד
יד/ח לחם אבירים הל' ע"ז פ"ט ה"ו
יד/ח מלחמת יהושע סי' כח
יד/ח מרכבת המשנה מהדו"ב [לפי הגירסה לפנינו כגירסת התוס' לק"מ קושיית כ"מ]
יד/ח משנת חיים ויקרא עמ' שלב
יד/ח משנת חיים חולין סי' סה עמ' ריט
יד/ח משרת משה (נבר)
יד/ח נתיב מאיר
יד/ח סופר המלך עמ' קעז
יד/ח סתירת זקנים - הלכה עמ' עב
יד/ח תחומין ח"ט עמ' 254
יד/ט ברור הלכה חולין פז ע"א ציון ח
יד/ט חזון יחזקאל חולין פ"ו ה"ב
יד/ט כל בו ח"ו עמ' תפד
יד/ט משנת חיים ויקרא עמ' שלד
יד/ט משנת חיים חולין סי' סה עמ' ריט
יד/ט עבודת מתנה עמ' קנב
יד/ט שם טוב - השלמה
יד/י אורח ישראל סי' ו הערה פח
יד/י באר דוד ב"ק ח"ג סי' ח אות ג
יד/י בארות יצחק (הכהן) עמ' שה
יד/י בדבר מלך חט"ו עמ' קעח {אין חייב בכיסוי אלא דם שחיטה הראוי' לאכילה וכו' לפיכך השוחט ונמצאת טריפה או השוחט חולין בעזרה וכו' פטור מלכסות וכו'}
יד/י בית אהרן וישראל גל' ח עמ' כה, כט {חולין שנשחטו בעזרה}
יד/י בית זבול ח"א סי' יב אות ה {חולין בעזרה}
יד/י בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שנח, שס
יד/י בני יהודה דף יט ע"ד
יד/י ברור הלכה חולין פה ע"א ציון ב
יד/י ברור הלכה חולין פו ע"א ציון א
יד/י ברור הלכה פסחים כב ע"א ציון א
יד/י ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסז עמ' תסה, תסז
יד/י דברי אמת (תרכא) דף קי ע"ג
יד/י דברי אמת (תשעט) עמ' תכח, תמא {חולין שנשחטו בעזרה פטורין מלכסות}
יד/י דברי יצחק (הרצוג) דף מד ע"ג {חשנשב"ע}
יד/י דינא דחיי ח"ב דף עו ע"ג
יד/י דרך המלך (רפפורט)
יד/י הלכה רבה ח"ב עמ' 74, 72
יד/י זבחי צדק (דיסקין) עמ' רטז
יד/י חזון יחזקאל חולין פ"ב ה"ד
יד/י חזון לימים ח"א עמ' קס
יד/י חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' עו עמ' קצ
יד/י חי' הגר"ח החדש עמ' תפו {חולין שנשב"ע}
יד/י חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' מ
יד/י חקל יצחק עה"ת עמ' תלט
יד/י טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' ריד
יד/י כל בו ח"ו עמ' תפה
יד/י לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שכא
יד/י לב שלם [חק לישראל (בס' קנאת סופרים) דף כא ע"ג, הלכה למשה (אמריליו) הל' גניבה דף יח]
יד/י לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות כ {חולין שנשחטו בעזרה}
יד/י מגל ח"ז עמ' 128
יד/י מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כ אות ו
יד/י מקראי קדש (תשנג) עמ' שלו
יד/י משנת חיים חולין סי' סג עמ' ריב-ריד, סי' סד עמ' רטו
יד/י משנת ר' אהרן שבת עמ' קסו, קסח
יד/י נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' מח עמ' צה
יד/י ענפי ארז (זי') דף לו ע"א-ע"ב
יד/י פרנס לדורו עמ' 202
יד/י צרור החיים (חייקא)
יד/י קהלות יעקב חולין סי' יט
יד/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תמב
יד/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' ריט-רכ, שיט-שכ
יד/י שובע שמחות עמ' שנח
יד/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' קעג
יד/י שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סה ד"ה והנה במשנה
יד/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' שסב
יד/י שער המלך ח"א עמ' קעט, קפ, קפב, ח"ב עמ' קיב
יד/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 103, 106
יד/י תשובות ר' איסר יהודה עמ' 1 {בעזרה}
יד/יא בני יהודה דף כ ע"א
יד/יא ברור הלכה חולין פח ע"א ציון ב, ג
יד/יא דבר שאול סוטה סי' כג אות א
יד/יא דינא דחיי ח"ב דף פא ע"ב
יד/יא הגהות חבר בן חיים
יד/יא המנהיג עמ' תשמא
יד/יא המשפט העברי עמ' 315
יד/יא התורה והתלמוד ח"ד עמ' 349 {השמיט אין מגדל צמחים}
יד/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין פח ע"ב]
יד/יא חיים ומלך
יד/יא יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ו אות י הערה 30 עמ' 82 {כיסהו באבנים או כפה כלי}
יד/יא ישמח אב עמ' קסד-קסה
יד/יא כל בו ח"ו עמ' תפה
יד/יא לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שלד
יד/יא לבב דוד
יד/יא מרכבת המשנה מהדו"ב [בתוספתא חולין פ"ו מפורש אבל מכסה בסיד ובגפסיס]
יד/יא משכן בצלאל ח"א סי' ע
יד/יא משק ביתי סי' רלג (קט ע"א) {המגיה}
יד/יא נועם חט"ז עמ' מ
יד/יא ס' התדיר עמ' שג
יד/יא פני משה (שלז')
יד/יא שיח דוד (תשסד) עמ' קא {כבוד לה'}
יד/יא שיח דוד (תשסח) עמ' קיח
יד/יא שערי טהר ח"ה שער ב סי' לד אות א
יד/יב אורח משפט עמ' פח ע"א
יד/יב אות היא לעולם ח"ב דף כד ע"ד
יד/יב בית ישחק
יד/יב ברור הלכה חולין פח ע"א ציון ב, ג
יד/יב דבר שאול סוטה סי' כג אות א
יד/יב הערות ר"י ליינר
יד/יב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנא
יד/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 180
יד/יב יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק ו אות י הערה 28 עמ' 81 {כיסוי בעפר דק}
יד/יב ישמח אב עמ' קסד-קסה
יד/יב כל בו ח"ו עמ' תפו
יד/יב לב שלם [כנה"ג יו"ד הגב"י אות מד דף עה ע"ג]
יד/יב לחם אבירים דף סג ע"ד
יד/יב לקט עני (שו"ב) דף מא ע"ב-מב ע"א
יד/יב מעיני המים
יד/יב מר קשישא עמ' קעג
יד/יב מראה הנוגה
יד/יב ס' התדיר עמ' שג
יד/יב עץ השדה סי' יד הערה א
יד/יב שערי טהר ח"ה שער ב סי' לד אות א
יד/יב תורה לשמה (תשעג) עמ' קצו-קצז
יד/יג אור הישר [אור הישר סוטה טז ע"א]
יד/יג אם המלך עמ' קכד
יד/יג אנצי"ת ע' אפר הע' 19
יד/יג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רלח
יד/יג בית אהרן (סוויאדישץ) דף יא ע"ד {עפר עיר הנדחת}
יד/יג בעי חיי יו"ד דף כ ע"ד
יד/יג ברור הלכה חולין פט ע"א
יד/יג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' פה
יד/יג דינא דחיי ח"ב דף פא ע"ג
יד/יג דרך המלך (רפפורט)
יד/יג הגהות חבר בן חיים
יד/יג חי' חתם סופר
יד/יג חי' כתב סופר
יד/יג חי' ר"י מנרבונה עמ' עו
יד/יג טוב לישראל סי' ט {לח"מ}, כט
יד/יג ידבר שלום ח"ב עמ' לה
יד/יג ידיו של משה דף רג ע"ב {לח"מ}
יד/יג ישמח אב עמ' קסד-קסה
יד/יג כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
יד/יג כל בו ח"ו עמ' תפז
יד/יג לבב דוד
יד/יג לבושי מרדכי או"ח עמ' קטו
יד/יג לשון למודים או"ח דף קטו ע"ב {לח"מ}
יד/יג מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' נז
יד/יג מנחת עני (תקמז) דף כד ע"א {מללה"נ}
יד/יג מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 17
יד/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' שיח
יד/יג מרומי גלים עמ' קו
יד/יג משה ידבר (תשעו) עמ' רט
יד/יג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתצז
יד/יג ס' התדיר עמ' שג
יד/יג סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' סה {עפר עיר הנדחת - מללה"נ}
יד/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמח
יד/יג עץ השדה סי' יד הערה א
יד/יג פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {השמיט זרניך}
יד/יג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 303
יד/יג קרבן אליצור דף נז ע"ב {לח"מ}
יד/יג קרית מלך
יד/יג שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' ג
יד/יג שארית נתן (לוברט)
יד/יג שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד, דף קל
יד/יג שיירי כנה"ג
יד/יג שלשה שריגים (קרמר) דף ח ע"א {עפר עיר הנדחת}
יד/יג שערי זיו ח"ג דף קה ע"ב
יד/יג תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' טז
יד/יד אות היא לעולם ח"ב דף קמג ע"ב וע"ד
יד/יד אלומות יוסף (תשלז) סי' ט
יד/יד אסיף ח"ב עמ' 434
יד/יד ברור הלכה ביצה ז ע"ב ציון ד
יד/יד ברור הלכה חולין פג ע"ב ציון ה, ציון ו פרק א
יד/יד בשבילי הקרבנות סי' מב אות ה, סי' מה אות ה {לח"מ}
יד/יד וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קלג {עפר למטה - מצות כיסוי הדם מתחילה לפני השחיטה}
יד/יד יד פשוטה אהבה עמ' תתתא
יד/יד ידי משה (בוצק') זבחים סי' קא
יד/יד כל בו ח"ו עמ' תפז
יד/יד לבב דוד
יד/יד מבוא למשנה תורה עמ' 163
יד/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/יד משא בני קהת
יד/יד משרת משה (עטייה), גם בהשמטות
יד/יד נותן טעם לשבח עמ' 63
יד/יד עדות בהוסף
יד/יד פרשת המלך
יד/יד צפנת פענח (גם בהשמטות דף נז ע"ב)
יד/יד קרית מלך
יד/יד שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' לז
יד/יד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קלב
יד/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קמז {הגהמ"י אות ד}
יד/יד שער המלך ח"א עמ' קלז
יד/טו באר משה (שטרן) ח"ד סי' לח אות א
יד/טו ברור הלכה חולין פז ע"א ציון א
יד/טו וזאת התורה עמ' קס
יד/טו יד פשוטה אהבה עמ' תתתא
יד/טו כל בו ח"ו עמ' תפח
יד/טו כתר אפרים עמ' עח
יד/טו לבב דוד
יד/טו להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' יד
יד/טו להורות נתן במדבר עמ' עט, קיג
יד/טו להורות נתן מועדים ח"ד עמ' כד
יד/טו לקוטי שיחות חל"ז עמ' 48
יד/טו מי השלוח (זס') עמ' מ
יד/טו מלחמת יהושע סי' כז, עמ' פז
יד/טו נותן טעם לשבח עמ' 64
יד/טו סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' רצה {מי ששחט יכסה}
יד/טו פרי מלכה סי' כו
יד/טו צבי תפארת סי' עד
יד/טו שלמי שמעון (קדשים) עמ' רסד
יד/טו שלמי שמעון (תשמו) עמ' עז
יד/טו תועפות ראם (באר) עמ' מב-מד
יד/טו תורת האוהל (תשנג) עמ' ת {וכסהו בעפר}
יד/טו תורת המצוה דף כא ע"ג
יד/טז אוצרות הרמב"ם
יד/טז אור חדש (בלומ') דף קיט ע"ד
יד/טז אנצי"ת ע' בזוי מצוה הע' 2, 4, 6
יד/טז באר משה (שטרן) ח"ד סי' לח אות א
יד/טז בדבר מלך חט"ז עמ' קטו
יד/טז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יד/טז ברור הלכה חולין פז ע"א ציון ד
יד/טז בשבילי השחיטה סי' ב ס"ק לב
יד/טז גליוני הגר"ש עמ' עד {מ"מ}
יד/טז דעת הרמב"ם עמ' 131
יד/טז דרך המלך (רפפורט)
יד/טז הלכות מדינה ח"ג עמ' ריח
יד/טז המנהיג עמ' תשמא
יד/טז המשפט העברי עמ' 987
יד/טז הר המלך ח"א עמ' קמ-קמא
יד/טז הרמב"ם כמחנך עמ' 81, 255
יד/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קנד, שעו, תקו
יד/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנג
יד/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רכ
יד/טז חי' חתם סופר
יד/טז חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' קנו
יד/טז חקרי זמנים ח"ד עמ' תס
יד/טז יבין שמועה (תשעו) הלכות שחיטה פרק א אות ב הערה 58 עמ' 47 {צדוקי אכל משחיטתו}
יד/טז יין מלכות (שניאורסון) עמ' 238-244
יד/טז כל בו ח"ו עמ' תצד
יד/טז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שטו
יד/טז כס המלך עמ' מז-מח
יד/טז לבב דוד
יד/טז להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תי {מ"מ - המצוות שלוחי ה'}, תכג {כנ"ל}, תלד {כנ"ל}
יד/טז להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שלד
יד/טז לקוטי שיחות חל"ז עמ' 48, 50
יד/טז מבוא למשנה תורה עמ' 60, 199, 281, 313, 326
יד/טז מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' קסא
יד/טז מורשה - שיחות למועדים עמ' קט
יד/טז מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' צט
יד/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קעד ע"א
יד/טז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שצ
יד/טז מפניני הרב עמ' שא
יד/טז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רצא, שפט
יד/טז נועם התלמוד קידושין עמ' צז
יד/טז ניצוצי אש עמ' מב
יד/טז נתן פריו חנוכה עמ' לח
יד/טז ס' התדיר עמ' שב
יד/טז פני מנחם - תורה ומועדים חנוכה עמ' רנ, רנה, בהעלותך עמ' סה, עה {שאין הכבוד לעצמן של מצוות אלא למי שצוה בהן ברוך הוא והצילנו מלמשש בחושך}
יד/טז פסקי אליהו ח"ג עמ' לא {כבוד למי שציווה על המצוה}
יד/טז צבי תפארת סי' עד
יד/טז קרית מלך
יד/טז שולי הגליון עמ' צד
יד/טז תורת האוהל (תשנג) עמ' ת {ברגלו}
יד/טז תורת ירוחם ח"ב דף פט ע"ב
יד/טז תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' מה-נב

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US