Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

שבועות

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יבא/296 הלכות שבועות פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ בית יעקב (בירב)
א/רה"פ הפלאת שבועות ח"ב
א/רה"פ חיל המלך
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אור עולם (בלומנפלד) דף סה ע"ד {שבועה לשעבר - כר"ע שדורש ריבויי ומיעוטי}
א/א אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קיא
א/א ארחות חיים ח"ב סי' מד אות א
א/א אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' פז
א/א באר לחי ראי {הפסוק הפותח}
א/א ברית עולם (ולר) סי' יד אות ד
א/א גור אריה (צרמון)
א/א גליוני הגר"ש עמ' עה {הקדמת הרדב"ז} [וכ"כ רע"ב אבות פ"ד מ"ז]
א/א דברות משה ב"מ ח"א סי' לד ענף ב
א/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קנא {כגון שנשבע על דבר שעבר שנעשה או שלא נעשה}
א/א דורש לציון (תקצד) דרוש בן המחבר
א/א דורש לציון (תשנה) עמ' נו
א/א היכל מלך
א/א הלכה פסוקה ח"ג עמ' מג
א/א הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קלא
א/א חי' חתם סופר
א/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 34
א/א מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' ל
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקלח
א/א מטה אשר דף מז-מח
א/א מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' כג
א/א מסורה ח"ט עמ' נד
א/א מעדני מלך (תשמח) עמ' פח {על שבועת ביטוי חייב גם על העבר}
א/א מעיל שמואל (פלורנטין) דף כה ע"א
א/א מעלין בקודש גל' ח עמ' 28 {מלקות}
א/א מעשה רקח
א/א משכן בצלאל ח"א סי' לב
א/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' כח, קנז
א/א נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' רג
א/א ניצוצי אור (מרגליות) מו"ק כ ע"א {מל"מ}
א/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 15
א/א פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' ריג
א/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' קצז
א/א צרור החיים (חייקא)
א/א צרור החיים (יעקב)
א/א קובץ ביאורים (שפירא) {מנין המצוות}
א/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' צד
א/א רלב"ג שמות פ"כ פסוק ז עמ' קנא-קנב
א/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קכה
א/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ל {שעתיד להיות}
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמח
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' כט, קכה, קנה
א/א שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 86 {מנין המצוות - מצוה להישבע בשם ה' באמת}
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקלו, ח"ח סי' א
א/א שער שושן עמ' לא
א/א תולדות הגר"א עמ' צב {מדרכי העבודה היא}
א/ב אבי עזרי ח"א
א/ב אור יעקב נדרים עמ' פד
א/ב בארות יצחק (הכהן) עמ' שה
א/ב בית המדרש
א/ב ברור הלכה קדושין כא ע"ב ציון ג
א/ב דברות משה ב"מ ח"א סי' לד ענף ב
א/ב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קנא {אלא בדברים שאפשר לו לעשותן בין להבא בין לשעבר}
א/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף נז ע"ד {כ"מ}
א/ב דינא דמלכותא דינא עמ' 300 ,308-309
א/ב חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף ד ע"ב
א/ב חנן אלקים עמ' קג
א/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' ריז-ריח, ח"ד עמ' לג
א/ב יד המלך (פלומבו)
א/ב ימי שלמה
א/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רמג
א/ב כנה"ג [רש"ך ח"ג סי' ס]
א/ב כתר המלך
א/ב מגדל צופים ח"ד סי' נד
א/ב מדה טובה ח"ב עמ' 15
א/ב מדה טובה ח"ד עמ' 13, 15
א/ב מטה אשר דף מז-מח
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' ריז-ריח
א/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רנח
א/ב מעין גנים (מזרחי) דף לג ע"ב
א/ב משך חכמה בראשית פ"נ פס' ה
א/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רפה
א/ב משרת משה (עטייה)
א/ב נאם דוד
א/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קנז
א/ב עדות ביעקב (ריינס) עמ' תכו
א/ב עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 15
א/ב פינות הבית דף מט ע"ד
א/ב פנים חדשות [מהרש"ך ח"ג ס]
א/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' קצז
א/ב רלב"ג שמות פ"כ פסוק ז עמ' קנא-קנב
א/ב רנת יצחק משלי עמ' צא
א/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קכה-קכו
א/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' צג-צד {שדיבר פלוני עם פלוני}
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמח
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' כט
א/ב שו"ת הריב"ש עמ' תרנח
א/ב שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קצג
א/ב תפארת ציון (קואינקה) עמ' נב
א/ג אבי עזרי ח"א
א/ג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קלד
א/ג אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' צג, קיא
א/ג אמת ליעקב נשים עמ' רנ
א/ג אנצי"ת ע' בל יחל הע' 22, 26 {כ"מ}
א/ג אפיקי מגינים נדרים סי' ג, יג
א/ג אשר למלך
א/ג באר ראי עמ' קכט
א/ג בארות יצחק (הכהן) עמ' שה
א/ג בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' ו {כ"מ}
א/ג בדבר מלך חי"ד עמ' קנ
א/ג בינת דניאל ח"ה עמ' קצד
א/ג בית אהרן (סוויאדישץ) דף טו ע"ב {אזהרת כולם - לא תשבעו בשמי לשקר}
א/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רלה, רנו
א/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רצג
א/ג בנין אפרים עמ' קכז
א/ג ברור הלכה שבועות כ ע"ב ציון א, ה
א/ג ברית אברהם (פרנס) עמ' תקפט
א/ג גליונות אבני נזר {כ"מ}
א/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שלא
א/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"ה עניינים שונים סי' לא
א/ג דברות משה נדרים עמ' ז, קצא, ב"מ ח"א סי' לד ענף ג
א/ג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' לג, מד, מח, קנג {ועל זה וכיוצא בו נאמר לא תשבעו בשמי לשקר, וכ"מ}
א/ג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' ז, כו
א/ג דברת שבועה סי' לח אות א
א/ג דודאי משה עמ' לו
א/ג דלתי עזה עמ' טז
א/ג הדר יוסף עמ' קמט, קנא-קנב
א/ג המדות לחקר ההלכה מדה ז אות כה
א/ג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שלח
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמג
א/ג חוקות הדיינים ח"ב עמ' סג
א/ג חי' הגר"ח החדש עמ' קצז
א/ג חי' הגרנ"ט סי' מז
א/ג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' נד {כ"מ}, נו, פד, פז
א/ג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קפג {לא תשבעו בשמי לשקר}
א/ג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קכב
א/ג חי' ר' שמואל יבמות עמ' קנז-קנח
א/ג חי' ר' שמואל נדרים עמ' ט, יא, קסה
א/ג חכמת גרשון עמ' שצב
א/ג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 35
א/ג חקרי הלכות (שומיאץ) דף מב ע"ב, מג ע"א
א/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' רנז
א/ג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף ט ע"ג, עח ע"א
א/ג יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' ריב
א/ג יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רפא
א/ג יד המלך (פלומבו)
א/ג יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ב אות ב ס"ק ג
א/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סח
א/ג ימי שלמה
א/ג ימין משה
א/ג ישועות ישראל סי' עא סעיף ה
א/ג כצאן יוסף עמ' רכ, רכט
א/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרכד
א/ג לאסור איסר עמ' ח, קטו
א/ג לב ארי (רביץ) עמ' 115
א/ג לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כז אות ט
א/ג לשון למודים יו"ד דף פו ע"א
א/ג מאור יעקב (בידרמן) עמ' קו
א/ג מאור למלך נדרים עמ' י, טז {כ"מ}
א/ג מגנזי הגר"ח עמ' פז
א/ג מטה אהרן שבועות עמ' פג
א/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' לא, ריט, ח"ג עמ' קלא
א/ג מעין גנים (מזרחי) דף לג ע"ב
א/ג מעין החכמה עמ' קלב, קסט {כ"מ}
א/ג מעיני המים
א/ג מעשה רב (סוף טהרה)
א/ג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
א/ג מצעדי גבר נדרים סי' ג(ב) אות ג, סי' ו אות א
א/ג משך חכמה ויקרא פי"ט פס' יב
א/ג משנת יעקב משפטים עמ' רכה
א/ג משנת ר' אהרן נדרים עמ' מה, נ, נב, קד, קטו
א/ג נדרי זריזין ח"ב עמ' ריט
א/ג נדרי תורה עמ' טו-טז
א/ג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קנד
א/ג נחלת עזריאל (הלוי) שבועות ג (צט ע"ד בדפי הספר) {עובר משום לא תשבע}, לו (קיד ע"ד בדפי הספר) {כ"מ - כמו רבין}
א/ג נחלת עמי
א/ג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קיא
א/ג עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 15
א/ג עצי בשמים דף עח ע"א
א/ג פאת ים שבועות עמ' לח, עה
א/ג פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' ריג
א/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' קצז
א/ג פנס שלמה ח"ג עמ' מב
א/ג פרי השדה נדרים עמ' ט
א/ג צבא המלך עמ' קכט
א/ג קובץ ביאורים (שפירא)
א/ג קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' לח {כ"מ}
א/ג קול בן לוי (תשסג) עמ' רלה
א/ג קול דודי (תשף)
א/ג קול דודי שבועות סי' כז, תרצד
א/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות י-יא, יג
א/ג קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' רד-רה
א/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקמט
א/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' סד {נשבע שיאכל}
א/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קלב {כ"מ}
א/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ל-לד, קכ, רלא-רלב, רמב
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמח
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ו, כט
א/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' סב
א/ג שו"ת הריב"ש עמ' תקמו, תרנח
א/ג שו"ת מהרי"ק סי' קלד
א/ג שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קג
א/ג שו"ת ר"י מסלוצק סי' צא עמ' שד
א/ג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קה
א/ג שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקלז
א/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קכב
א/ג שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' תח {שבועת שקר}
א/ג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק ל {כ"מ}
א/ג תורה תמימה ויקרא פ' ה אות כד
א/ג תפארת ישראל סי' תש
א/ד אור יעקב יבמות דף נב ע"ג, נדרים עמ' לו
א/ד אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קח, קיא
א/ד אפיקי מגינים נדרים סי' ג, כב
א/ד ארחות חיים ח"ב סי' מד אות א
א/ד ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' רפא
א/ד אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קלו
א/ד באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לח ע"א
א/ד בגדי ישע
א/ד בינת דניאל ח"ה עמ' קצח
א/ד בני יהודה דף כ ע"ב
א/ד ברור הלכה שבועות כ ע"ב ציון א
א/ד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ר
א/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קג
א/ד גור אריה (צרמון)
א/ד דבר שאול תמורה סי' ח אות ה
א/ד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קלא
א/ד הלכות קטנות הל' נזירות סי' ג
א/ד העמק שאלה ח"א שאלתא נז אות ה {כר"ע}
א/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 160 {רדב"ז}
א/ד הרמב"ם (בנדיקט) עמ' כד
א/ד הררי קדם (תשס) עמ' נג
א/ד זכר טוב עמ' עז
א/ד זכרון שמואל עמ' רפד-רפה
א/ד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' צא
א/ד חנן אלקים עמ' עט
א/ד יד המלך (פלומבו)
א/ד יד יהודה (אשכנזי) דף לו ע"ב
א/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טז, כב
א/ד לקוטי סופר ח"ב דף כח ע"ג
א/ד לשון למודים יו"ד דף עט-פ
א/ד מבוא למשנה תורה עמ' 235
א/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' צה
א/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סא ע"ג, סב ע"א
א/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קלז-קלח
א/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שמט {מגדל עוז}, שנ {רדב"ז}
א/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' קמא
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רפב
א/ד משנת יהודה ח"א פ"ל ה"א, ח"ב פ"ב הכ"ד
א/ד נדרי תורה עמ' נח
א/ד נחלת דבש (ברייזכר) עמ' קנד
א/ד ניצוצי אש עמ' תריב
א/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף פה ע"ד, פו ע"א-ע"ב
א/ד עדות ביעקב (ריינס) עמ' מ-מא, תכז
א/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות ג, יד
א/ד רנת יצחק משלי עמ' צא
א/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קכו, קכח {לח"מ}
א/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפא
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמט
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' כד, כח, ל, לב, עה, קז
א/ד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קס
א/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קה
א/ד שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 201
א/ד שערי טהר ח"ח סי' עא אות א
א/ה אדני נחושת עמ' לב
א/ה אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' תקז
א/ה אמרי דוד (שליסל) דף כו ע"ג
א/ה ארחות חיים ח"ב סי' מד אות א
א/ה ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' רפא
א/ה בארות יצחק (הכהן) עמ' שו
א/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 446
א/ה בינת דניאל ח"ה עמ' קצח
א/ה בשמים ראש סי' צז
א/ה דברות משה נדרים עמ' קמה, קדושין סי' ב ענף א
א/ה הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קלא
א/ה הרמב"ם (בנדיקט) עמ' כד
א/ה חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' צא
א/ה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קצז
א/ה יד פשוטה אהבה עמ' תתקטז
א/ה להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קנד
א/ה מבוא למשנה תורה עמ' 233
א/ה מי החג עמ' טו, כט
א/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפה ע"ד
א/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קלז-קלח, ח"ג עמ' קל
א/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רפב
א/ה נדרי תורה עמ' נח
א/ה ניצוצי אש עמ' תריב
א/ה סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' מד {נשבע על אמת}
א/ה עדות ביעקב (ריינס) עמ' תכז
א/ה עדות ושטרות עמ' 234
א/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות א, שעור יב אות א, שעור יד אות ג
א/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפא
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמט
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' כח, עה, קז, ח"ב עמ' קכב
א/ה שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קה
א/ה שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות ג
א/ה שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קפח
א/ה שערי טהר ח"ח סי' עא אות א
א/ו אבא בם (תשס) עמ' רסו-רסז
א/ו אבני ציון ח"א סי' סו אות ב, ח"ב סי' יב אות א, ח"ג עמ' שלט
א/ו אבני שהם (רובינשטיין) דף טז ע"ד, יז ע"א-ע"ב {נשבע לבטל}
א/ו אגרא לישרים סי' כד, כט
א/ו אוצר השבת ח"א עמ' ג, ט, יז, צ, קד
א/ו אוצרות הקידוש סי' כג אות ג
א/ו אוצרות הרמב"ם
א/ו אוצרות יהושע עמ' שצז
א/ו אור יעקב נדרים עמ' לז
א/ו אור עולם (שניאורסון) עמ' 450
א/ו אור תורה (שוורץ) ח"א סי' נט
א/ו אורח ישראל סי' כח הערה עה
א/ו אוריין תליתאי (אפשטיין) דף טז ע"א
א/ו אורים גדולים (תשסג) עמ' ט
א/ו אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' פו
א/ו אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' מז
א/ו אפיקי מגינים נדרים סי' טז, כב
א/ו ארחות חיים ח"ב סי' מד אות א
א/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קסז, שט
א/ו ארצות החיים סי' כד המאיר לארץ אות א
א/ו אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קלז
א/ו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' קמז
א/ו בגדי נהורין ח"ב סי' כ עמ' קסט {חיוב לאכול פת בשבת}
א/ו בדבר מלך חי"ח עמ' מא {שלישית שנשבע לבטל את המצוה כיצד וכו' ולא יאכל מצה בלילי הפסח וכו' רביעית שנשבע על דבר שאין כה בו לעשות}
א/ו בינת דניאל ח"ה עמ' קצח
א/ו בית אהרן וישראל גל' נא עמ' מב {נשבע להתענות בשבת - לא חלה שבועתו}
א/ו בית אהרן וישראל גל' עח עמ' קז {ציצית}
א/ו בית מלך (חב"ד) עמ' 71
א/ו ברור הלכה נדרים טז ע"א ציון ה
א/ו ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' סז
א/ו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רמא
א/ו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קלז {לצום בשבת}
א/ו בשבילי השבת סי' כג אות ג
א/ו גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ב סי' ו
א/ו דברי אמת (תרכא) דף קז ע"ב
א/ו דברי אמת (תשעט) עמ' תח {הנשבע להתענות בשבתות וימים טובים הרי זו שבועת שוא}
א/ו דברי חפץ עמ' קג
א/ו דברי ירוחם סי' מח
א/ו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קעא
א/ו דור דורים עמ' שעד
א/ו הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' קא, תשיד
א/ו הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קלא
א/ו הלכה רבה ח"א עמ' 315
א/ו המלך ברמה עמ' 49-52 {מצות אכילה בשבת}
א/ו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קלב
א/ו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קיח
א/ו התורה והמדינה ח"ז עמ' שנב
א/ו זכור זאת ליעקב עמ' קעג, קעה, קעח-קעט {שיתענה בשבת}
א/ו זכור לאברהם (אביגדור)
א/ו זכרון סופרים {או שיתענה בשבתות וימים טובים} [עיין בהגהות רעק"א או"ח סימן תק"ע, ועיין פמ"ג במש"ז סוף סימן רעד, וצע"ג (ועיין ש"ך יו"ד סימן רט"ו סקי"א)]
א/ו חבלים בנעימים ח"ב סי' ח {אסור להתענות בשבת}
א/ו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ג עמ' קה
א/ו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' צא
א/ו חי' מהרא"ך ח"ב
א/ו חי' ר' שמואל נדרים עמ' פה-פו
א/ו חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' תי {נשבע שלא יתעטף}, תיח {נשבע לאכול נבילה}, תכו {נשבע שלא יתעטף}
א/ו חיל המלך עמ' קנג
א/ו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 46
א/ו חקרי הלכות (שומיאץ) דף כ ע"ב
א/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' שי
א/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רסח, רע {הגהמ"י}
א/ו טל חיים (טל) ח"ג עמ' מ, רלד
א/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כג
א/ו יחוה דעת ח"ד עמ' קלו
א/ו יצחק ירנן
א/ו לאסור איסר עמ' קצב {השמיט תענית בחנוכה ופורים}, קצג-קצד {שיתענה בשבת ויו"ט}, רו, רח, רפו, רצב {שלא ישב בסוכה בחג}, שא, שד, {שלא ישב בסוכה}, שטו {רדב"ז - שלא יאכל מצה בליל שני}, שמז {שיתענה בשבת ויו"ט}, שנב {רדב"ז - נשבע שלא ייכנס בתקנת הקהל}
א/ו לב בנים עמ' קפ, ר-רא, רז-רט
א/ו לב דוד (פלדמן) עמ' כה {שלא יתעטף בציצית}
א/ו לב חיים (פלג'י) ח"א דף סו ע"ג {יצחק ירנן}
א/ו לחם רב (בוטון) סי' סה
א/ו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' ריב, ריג
א/ו לחם שלמה (ערנרייך) סי' קב אות ח
א/ו למודי ה' (תקמז) דף פט ע"ב {להתענות}
א/ו למודי ה' (תשפא) עמ' תקיא
א/ו לקוטי שיחות חל"ג עמ' 160
א/ו מאור למלך נדרים עמ' עב, עו
א/ו מבוא למשנה תורה עמ' 258
א/ו מגילת ספר לאוין דף קכב ע"א
א/ו מגן גבורים (או"ח) סי' יט ס"ק א
א/ו מועדים וזמנים ח"ה סי' שלו
א/ו מזרח שמש דף לב ע"ד
א/ו מחנה יהודה (חסמן) עמ' קעא {ציצית}
א/ו מחנה יוסף שבת עמ' קפה
א/ו מטה אהרן שבועות עמ' רכב
א/ו מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קנ
א/ו מי החג עמ' טו
א/ו מים שאובים עמ' שלח
א/ו מלכי בקדש (הירשנזון) ח"ג עמ' 70 {הגהמ"י}
א/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף לו ע"א
א/ו מנחת אלימלך עמ' רכה
א/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קלז
א/ו מנחת מרדכי (תשז) עמ' קצה
א/ו מעין חיים ח"ה עמ' קיג
א/ו מעיני התורה ח"ג עמ' רז
א/ו מעשה אברהם דף מו ע"א, עג ע"ד
א/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף סא ע"א
א/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רלז, שסד
א/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' קמה
א/ו מרומי גלים עמ' א-ב, קז
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' סג אות ז {מצווה לאכול בשבת - דאורייתא}
א/ו משברי ים אחע"א עמ' תד, תח, תקלז
א/ו משברי ים עדל"ת סי' כח ס"ק ב
א/ו משה ידבר (תשעו) עמ' קפד
א/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רפ
א/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קכב {שלישית שנשבע לבטל את המצוה כיצד כגון שנשבע שלא יתעטף בציצית שלא ילבש תפילין וכו'}
א/ו משנת משה תענית עמ' עו
א/ו נאם דוד הל' נדרים פ"ג ה"ט {שבתות ויו"ט}
א/ו נדרי תורה עמ' נח
א/ו נועם חכ"א עמ' קפ
א/ו נחלת עמי
א/ו נחלת צבי (כהנא) עמ' רפז
א/ו ניצוצי אש עמ' תקצג, תקצו, תריא-תריב
א/ו נשאל דוד או"ח עמ' מ {שיתענה בשבת}
א/ו עבודת הלוי עמ' יט
א/ו עדות ביעקב (ריינס) עמ' תכז
א/ו עולת ראיה (וייס) עמ' לד
א/ו עיונים (פאור) עמ' 31
א/ו פותח יד
א/ו פניני ים סי' כה אות ג
א/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' לו
א/ו צפיחית בדבש דף נט ע"ב
א/ו צרור הכסף (הראשון) עמ' עב
א/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשב
א/ו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קו, קיג
א/ו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' ה
א/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' כט
א/ו קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' קג
א/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ו קול דודי ר"ה סי' קסד
א/ו קול דודי שבועות סי' שסג
א/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לג
א/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נד
א/ו קול צופיך עמ' תקז {להתענות בשבת}
א/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור יב אות א, שעור יד אות ג, ז
א/ו ראשית דוד דף י ע"ד
א/ו ריח שדה דף סב ע"ג
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמט
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' כח, ע, עה
א/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קט
א/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רפב, שמח
א/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' צה
א/ו שו"ת הרד"ך עמ' קעט
א/ו שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקעח
א/ו שו"ת הרשב"א ח"א סי' תריד
א/ו שו"ת הרשב"א ח"ז סי' רמח
א/ו שו"ת מהרלב"ח סי' קג
א/ו שלמי יוסף ר"ה עמ' קפח
א/ו שם יוסף (אליקים) הל' נדרים פ"ג ה"ט {נשבע להתענות בשבת}
א/ו שם משמעון (פולק) ח"א דף נ
א/ו שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קא
א/ו שמחת מלך עמ' 125, 127 {שבת}
א/ו שמן למאור (ביימאייל) דף כה ע"ג-ע"ד
א/ו שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 188
א/ו שעורי יומא דף יט ע"א ד"ה והנה ברמב"ם
א/ו שעורי עץ ארז שבת עמ' קז {להתענות בשבת}
א/ו שערי טהר ח"ח סי' עא אות א-ב
א/ו שערי עזרא (בצרי) עמ' לא
א/ו שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' קיד
א/ו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שצו, תיט
א/ו תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קפא
א/ו תולדות יצחק (שור) דף ב ע"ב
א/ו תורה לדעת ח"ו עמ' מב
א/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות יט
א/ו תשובה שלמה או"ח סי' כ
א/ז אהל יצחק גיטין עמ' שיג
א/ז אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קמח, קפב
א/ז אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קכה, קנא, קנז
א/ז אוצרות יהושע עמ' שצז
א/ז אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' פה
א/ז אמרי שפר (סגל) עמ' צד-צה
א/ז אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' מז
א/ז אפיקי ים ח"א דף קכד, קכח
א/ז ארחות חיים ח"ב סי' מד אות א
א/ז אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קלו
א/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף מו ע"א
א/ז בינת דניאל ח"ה עמ' קצח
א/ז בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' סט-ע {נשבע שלא יאכל שבעה ימים}
א/ז בית שערים ח"ג סי' נ
א/ז בן אשר סי' יח אות ב
א/ז ברור הלכה שבועות כ ע"ב ציון ה
א/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שלא
א/ז דברות אליהו ח"ג עמ' קכח
א/ז דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' א-ב
א/ז דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"ג עמ' שכב {הנשבע שלא יאכל ז׳ ימים}
א/ז דרשות מהר"ם בריסק - פתח עינים עמ' נה
א/ז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קלא
א/ז המספיק לעובדי ה' עמ' 288
א/ז התורה והמדינה חי"א עמ' קכב
א/ז זרע יצחק (עטייה) ח"א דף פא ע"א
א/ז חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"י, שבועות פ"א ה"ד
א/ז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' צא
א/ז חי' ר' שמואל יבמות עמ' קנח
א/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קיג
א/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' קעג {שבעה ימים}
א/ז לב דוד (פלדמן) סי' צ
א/ז לב דוד (פלדמן) עמ' קעה-קעו {שלא יאכל ז' ימים}
א/ז להורות נתן מועדים ח"ג עמ' פ
א/ז לקוטי סופר ח"ב דף לב ע"ב
א/ז מגילת ספר לאוין דף קלא ע"ג
א/ז מדה טובה ח"ד עמ' 15
א/ז מחנה חיים ח"ז עמ' לט {שלא יטעם שבעה ימים}
א/ז מחשבת מוסר ח"ג עמ' רלו {שלא יאכל שבעה ימים}
א/ז מטה אהרן שבועות עמ' צז
א/ז מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רסז
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קלז
א/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שנד
א/ז מעשה רקח
א/ז משך חכמה במדבר פכ"ח פס' ב
א/ז משנה הלכות ח"ו סי' קנז {שלא יטעם שבוע}
א/ז משנת חיים בראשית עמ' פז
א/ז משפט כהן עמ' שכב ע"א
א/ז משרת משה (עטייה)
א/ז נדרי תורה עמ' נח
א/ז נחלת עמי
א/ז נתיב אברהם ח"ב עמ' קלט {נשבע שלא יאכל כלום 7 ימים}
א/ז נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קכ ס"ק ו
א/ז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קיא
א/ז עדות ביעקב (ריינס) עמ' תכז
א/ז עיונים (פאור) עמ' 31
א/ז עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 123 {פטור מכלום}
א/ז עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 174
א/ז עמק הלכה (בוימל) עמ' קפא
א/ז פני מלך במדבר עמ' קב {ז' ימים}
א/ז פנס שלמה ח"ג עמ' 88
א/ז פרי האדמה ח"ד
א/ז צפנת פענח
א/ז קובץ הערות (תשסג) סי' לג אות ו
א/ז קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות ה, יד
א/ז רווחא שמעתתא ח"ב עמ' נ
א/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קב-קג {שאין בו כוח לעשות}
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמט
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' כח, עב
א/ז שו"ת מהרלב"ח סי' קג
א/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קה
א/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפד
א/ז שם משמואל פרשת ויחי שנת תרע"ח
א/ז שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שטז-שיז
א/ז שמחת החג דף סז ע"ב {לטעום כלום}
א/ז שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קסא
א/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שפד
א/ז שערי טהר ח"ח סי' ע אות א-ג, סי' עא אות א, סי' עד אות ב
א/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 55
א/ח אור שמח
א/ח אורים ותומים - תומים סי' פז ס"ק לג
א/ח אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קסב {משתמט עובר בלאו}
א/ח ארחות חיים ח"ב סי' מד אות א
א/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קיג {שעה"מ}
א/ח בארות יצחק (הכהן) עמ' שו
א/ח ברור הלכה כתובות פז ע"ב ציון ג פסקה ה
א/ח גור אריה (צרמון)
א/ח דברים אחדים (תקמח) דף קפ ע"א {כ"מ}
א/ח דברת שבועה סי' מד אות א, סי' מה אות א
א/ח הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קלב
א/ח זכר יצחק (תשח) סי' עו אות ב {יחוד כלי}
א/ח חזו"א חו"מ סי' י ס"ק יז
א/ח חזו"א על הרמב"ם
א/ח חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמג
א/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' ה-ז
א/ח יגיעת ערב ב"מ עמ' עא, שב {השמיט שצריך ייחוד כלי}
א/ח יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' קצד
א/ח יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קיא
א/ח להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קסד
א/ח מגילת ספר לאוין דף קסז ע"ב {כ"מ}
א/ח מהרי"ט אלגזי חלה אות יא או"ק ד
א/ח מוריה גל' קט עמ' סב {אזהרת שבועת שקר - לא תשקרו איש בעמיתו}
א/ח מזרח שמש דף לג ע"א
א/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' יח {רמב"ם}, תלח {כ"מ, רדב"ז}
א/ח מסורה ח"ט עמ' נד, חט"ז עמ' לה
א/ח משנת יעקב הפלאה עמ' נז-נח
א/ח מתת מלך עמ' קי
א/ח נר למאור (רבינוביץ) דף כג ע"ג
א/ח נשמה של שבת עמ' 618
א/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' ו אות ב
א/ח נתן פריו סוגיות ח"א עמ' פז
א/ח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קסב
א/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' שסב
א/ח עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 19
א/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רכו, רכט, רלד-רלה
א/ח פני משה (שלז')
א/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 31
א/ח צפנת פענח
א/ח קול בן לוי (תשסג) עמ' כו
א/ח קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' מא
א/ח רלב"ג ויקרא פ"ה פסוק כא עמ' ל
א/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קיג, רלא, רלג-רלד
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רלד
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמה
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נח, עט, ח"ב עמ' לא, מז
א/ח שנות חיים (מיל') עמ' נה, נז
א/ח שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' לו-לז
א/ח שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תטו
א/ח תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' ד
א/ח תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קיג
א/ט אהל תורה (קוק) עמ' רלו
א/ט ארחות חיים ח"ב סי' מד אות א
א/ט בני יעקב [בני שמואל סי' מח]
א/ט ברור הלכה שבועות לו ע"ב ציון ה
א/ט גור אריה (צרמון)
א/ט דברת שבועה סי' מג אות א, סי' מט
א/ט זכרון סופרים {כ"מ - ורבינו נראה וכו'} [עיין תוס' יו"ט פ"ב דכריתות משנה ב]
א/ט חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמג
א/ט חנוכת הבית עמ' סד
א/ט יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רפו
א/ט כנה"ג (גם כ"מ)
א/ט מטה אהרן שבועות עמ' רכא-רכב
א/ט מסורה ח"ט עמ' נד
א/ט מעין גנים (מזרחי) דף לג ע"ב, לד ע"א
א/ט נשמה של שבת עמ' 618
א/ט עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 19
א/ט ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רלג
א/ט קול דודי כריתות סי' ריג
א/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקנא
א/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רכג {חומש}
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' מד
א/ט שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרלט
א/ט שעות דרבנן סי' יח דף מה ע"ב {בין שוגג בין מזיד - אם היה שוגג והקריבו ע"ש מזיד}
א/ט שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תטו
א/י אגרות משה חו"מ ח"א סי' צו
א/י אהבת איתן הוריות עמ' קעב
א/י אהל יעקב (מנשה) דף עד ע"ב
א/י אהלי יהודה (הכהן) דף צח ע"א
א/י אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 70
א/י ארחות חיים ח"ב סי' מד אות א
א/י בית הלוי - שו"ת הגר"ח סי' ג עמ' יג
א/י ברכת אמת סי' ו עמ' מב-מג
א/י גור אריה (צרמון)
א/י גור אריה ויקרא פ' יט הע' 121
א/י דברי יששכר דף קי ע"א
א/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' רנה, רנז
א/י יד המלך (פלומבו)
א/י כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' מא
א/י מטה אהרן (הלוי) דף לג ע"א
א/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תלח {רדב"ז}
א/י מעין גנים (מזרחי) דף לד ע"א
א/י משנת ר' אהרן נדרים עמ' מו
א/י נדרי זריזין ח"ג עמ' קצא
א/י סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 186
א/י ספרי דבי רב ח"א עמ' כח
א/י עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 123 {פטור מכלום}
א/י עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 19
א/י עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 174
א/י עצי בשמים דף עז ע"ד
א/י פני משה (שלז')
א/י קרן פני משה ח"ב
א/י רלב"ג ויקרא פ"ה פסוק כד עמ' לא
א/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קכג, רכו-רכז
א/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' פב
א/י שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' פ
א/י שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רלו
א/י תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תכ
א/יא מטה אהרן שבועות עמ' קכג-קכד
א/יא משנת ר' אהרן נדרים עמ' מו
א/יא עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 19
א/יא שו"ת מהרלב"ח סי' קלז (ב)
א/יב ארחות חיים ח"ב סי' מד אות א
א/יב ברור הלכה שבועות לא ע"ב ציון ד
א/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' ריט
א/יב הלכה פסוקה ח"ג עמ' מב
א/יב הר המלך ח"ז עמ' כז-כח
א/יב התורה והמדינה חי"א עמ' מז
א/יב יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' קצד
א/יב יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קיא
א/יב מטה אהרן שבועות עמ' קפג-קפד
א/יב משנת יעקב הפלאה עמ' נז-נח
א/יב משנת ר' אהרן נדרים עמ' מו
א/יב משפטי ארץ ח"ב עמ' 460
א/יב סדר הדין (שוחטמן) עמ' 275
א/יב עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 13, 16
א/יב ר"י ששפורטש עמ' 338
א/יב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רלו {לא הזכיר שעובר על אזהרה}
א/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קכב
א/יב שלטון החוק בישראל עמ' 196 {רדב"ז}
א/יב שנות חיים (מיל') עמ' סא
א/יג אגרות הגרי"ד עמ' קיב-קיג
א/יג אהבת איתן הוריות עמ' קעא, קעה
א/יג אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף מ ע"ב
א/יג אור הישר [עי' לקמן פ"ג ה"ו]
א/יג אמונת יהושע עמ' תשפג
א/יג אנצי"ת ע' אומר מותר הע' 34
א/יג ארחות חיים ח"ב סי' מד אות א
א/יג בית המדרש
א/יג ברור הלכה שבועות כו ע"א ציון ב פסקה ו
א/יג ברור הלכה שבועות לא ע"ב ציון ג
א/יג ברית הלוי השלם
א/יג דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש מב עמ' שסה
א/יג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' עג {אבל אם לא ידע שהיא אסורה}
א/יג דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה טז
א/יג חוקות הדיינים ח"ב עמ' סח
א/יג חזו"א חו"מ סי' כא ס"ק מ, לקוטים סי' כד לדף לד
א/יג מטה אהרן שבועות עמ' קכג-קכד
א/יג משנת יעקב הפלאה עמ' קיח
א/יג משנת ר' אהרן נדרים עמ' מו
א/יג נחלי מים עמ' סד
א/יג נחלת עמי
א/יג נתיבות שמואל דף קיח ע"ב
א/יג ענפי ארז (זי') דף קנד ע"ד
א/יג קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 28
א/יג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קיג
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' פב, ח"ב עמ' קכב
א/יג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' לט
א/יג שהם וישפה ח"א
א/יג שו"ת מהרלב"ח סי' קלז (ב)
א/יג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' פ
א/יג שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' נט
א/יג שנות חיים (מיל') עמ' יב, יד, יח, כח
א/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רמח
א/יג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תכ


ב/297 הלכות שבועות פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ בית יעקב (בירב)
ב/רה"פ הפלאת שבועות ח"ב
ב/רה"פ חיל המלך
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משנת יעקב
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אגרות הגרי"ד עמ' קטז
ב/א אהל שרה לאה עמ' שמ {עונה אחרי שבועת גוי או קטן}
ב/א אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"ט הע' 13
ב/א אור יעקב נדרים עמ' ג {רדב"ז}
ב/א אורי חיים ח"א עמ' מב
ב/א אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לב עמ' 154
ב/א אחר האסף עמ' תמה
ב/א אם המלך עמ' פט
ב/א אמת ליעקב נשים עמ' רנח {אמן בשבועת שוא}
ב/א אנצי"ת ע' אמן הע' 2, 11
ב/א ארחות חיים ח"ב סי' מד אות א
ב/א בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קעט
ב/א בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף ד
ב/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קנא
ב/א בני יעקב
ב/א ברכת אריאל ח"ב עמ' לו {אמן כדיבור}
ב/א בשבילי ברכת הגומל - קונטרס ס"ק סד
ב/א בשבילי התלמוד ח"ב נדרים ב ע"א
ב/א בשם אומרם עמ' 82
ב/א גור אריה (צרמון)
ב/א גן שושנים ח"ב עמ' קס-קסב {אמן אחרי קטן}
ב/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' צה {הרי זה כנשבע לכל דבר בין לחייבו מלקות בין לחייבו קרבן}
ב/א דברת שבועה סי' יח אות א-ב
ב/א הגהות חבר בן חיים
ב/א הלכה פסוקה ח"ג עמ' מב
ב/א התורה והמדינה חי"א עמ' סט
ב/א התורה והתלמוד ח"ד עמ' 114
ב/א ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף ז ע"ב]
ב/א זבח שלמה ח"ד עמ' סה
ב/א זכור לאברהם (אביגדור)
ב/א חזו"א חו"מ סי' ו ס"ק כב
ב/א חזו"א על הרמב"ם
ב/א חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"א
ב/א חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קח
ב/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תמ {כ"מ}
ב/א חלקת יואב מהדו"ת סי' יט
ב/א חנן אלקים עמ' עה
ב/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 34 הערה 122 {לשון השבועה המחייבת}
ב/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' כב, נח
ב/א יד דוד (קרלין) ח"א דף לא
ב/א יד המלך (פלומבו)
ב/א יד סופר עמ' קכה
ב/א ידיו של משה דף קפה ע"א
ב/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טו
ב/א כל נדרי פ' כט הע' נח, פ' נה הע' ו
ב/א כצאן יוסף עמ' קצה
ב/א לב ים נדרים עמ' יט-כא
ב/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קיא {הן}
ב/א לקוטי סופר ח"ב דף ל ע"ד {כ"מ}
ב/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 218
ב/א לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' ח
ב/א מאור למלך נדרים עמ' טו
ב/א מוריה גל' קפג עמ' צ {העונה אמן}, גל' רלו עמ' צט, קב-קג, קה
ב/א מזל שעה
ב/א מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' מב
ב/א מטה אהרן שבועות עמ' עא, קסא-קסב, ריא
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' קלח, ח"ב עמ' מד
ב/א מסורה ח"ט עמ' נז
ב/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קלז
ב/א מרגליות הים סנהדרין פו ע"ב אות ז {צ"פ}
ב/א משכן בצלאל ח"א סי' לב
ב/א משכנות ידידיה עמ' טו-טז {אמן}
ב/א משנת יעקב הפלאה עמ' נז-נט
ב/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' כח
ב/א נחפה בכסף (נבון) ח"א דף לט ע"א
ב/א נתן פריו נדרים עמ' ג
ב/א עבד המלך (תשא)
ב/א עטרת חן ח"א עמ' קכ-קכא
ב/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' ט, תשמא
ב/א פאת ים שבועות עמ' עח
ב/א פרי עץ חיים (אביגדור)
ב/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קפד-קפו, קפז אות א ואילך
ב/א צפנת פענח כאן, שמות עמ' קכה, קכז-קכח, במדבר עמ' כד
ב/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ריז
ב/א קובץ ביאורים (שפירא)
ב/א קול דודי סוטה סי' תקח
ב/א קול דודי שבועות סי' תמו
ב/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קנו
ב/א קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' מח
ב/א קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות ג-ז, שעור כח אות ד
ב/א קרית מלך
ב/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סח
ב/א ר"י ששפורטש עמ' 338
ב/א רנת יצחק דברי הימים עמ' רפט {השביעו גוי וענה אמן}
ב/א רנת יצחק חמש מגילות עמ' קז
ב/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רג
ב/א רנת יצחק שמואל עמ' קצג
ב/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפג-קפד {אמן}
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קפו, שבועות ח"א עמ' קט, קיב, ח"ב עמ' קח, קיד, קמג
ב/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקלז
ב/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קה
ב/א שומע ומשמיע עמ' קמ
ב/א שם טוב
ב/א שנות חיים (מיל') עמ' ח, נב
ב/א שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קיד-קטז
ב/א שער משפט סי' פז ס"ק טז
ב/א שערי טהר ח"ח סי' עו אות ג, סי' עז אות א
ב/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף כח ע"א {מל"מ}
ב/א שרשים במועדות עמ' ריד
ב/א תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' כ
ב/ב אבי עזרי ח"ה
ב/ב אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקפב
ב/ב אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקיח
ב/ב אהבת איתן הוריות עמ' מג {ראב"ד}
ב/ב אהל תורה (קוק) עמ' רלז
ב/ב אוצרות הרמב"ם
ב/ב אור הישר [שו"ת רעק"א סי' כה]
ב/ב אור יעקב נדרים עמ' ב-ג, ח-יא
ב/ב אורח ישראל סי' ט הערה לא
ב/ב אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' צה
ב/ב אחר האסף עמ' תמה
ב/ב אם המלך עמ' פז
ב/ב אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' לה [ב] ד"ה וכן {ראב"ד}
ב/ב אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קכד, קכח
ב/ב ארחות חיים ח"ב סי' מד אות א
ב/ב ארחות ימים עמ' קי
ב/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שעד
ב/ב בית זבול ח"ב סי' ו אות ח
ב/ב בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף נב
ב/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רנב
ב/ב בני יהודה דף כ ע"ג
ב/ב בנין אפרים עמ' עג
ב/ב בצל החכמה (חזות) עמ' 75, 80
ב/ב ברור הלכה סנהדרין נה ע"ב ציון ז
ב/ב ברור הלכה שבועות לה ע"א ציון ט {ראב"ד}, ציון פ
ב/ב גור אריה (צרמון)
ב/ב גליוני הגר"ש עמ' עה {לח"מ} [עי' לח"מ הל' זכיה פ"ג ה"ז]
ב/ב גן שושנים ח"ב עמ' מג
ב/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' מט {לח"מ}
ב/ב דברות משה נדרים עמ' סט
ב/ב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קג {וכן אלה וארור הרי הן שבועה}
ב/ב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' נז
ב/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' עז
ב/ב דברת שבועה סי' ב אות א, סי' ג, סי' ה אות ג, סי' ו אות א, סי' ז אות א, סי' לח אות ב, סי' מח
ב/ב הדר יוסף עמ' קמה, קמח
ב/ב המחשבה הפלילית עמ' 59
ב/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' כד-כה, כז
ב/ב התורה והתלמוד ח"ד עמ' 473
ב/ב ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף פג ע"ד, חו"מ דף ג ע"ד]
ב/ב זכור לאברהם (אביגדור)
ב/ב חזו"א על הרמב"ם {לח"מ}
ב/ב חי' חתם סופר
ב/ב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' א
ב/ב חי' ר' אפרים מרדכי
ב/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תשכד
ב/ב חקרי זמנים ח"א עמ' קסה
ב/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' רעז, חו"מ ח"א עמ' יט
ב/ב טל חיים (טל) ברכות עמ' קעז
ב/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קנה-קס
ב/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רכ, רכב-רכג, רכז-רכח
ב/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ב אות א ס"ק א, ג, פ"ה ה"ב אות ב ס"ק ד-ה
ב/ב יד סופר עמ' טז
ב/ב ידבר שלום ח"א עמ' מב
ב/ב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנג {כ"מ}, ח"ב עמ' ז
ב/ב יחוה דעת ח"ו עמ' צ
ב/ב כלילת יופי דף נג
ב/ב כצאן יוסף עמ' רטז
ב/ב לאסור איסר עמ' סד, קט, רעג {שם מן השמות}
ב/ב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 38 {שם המיוחד}
ב/ב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' ט
ב/ב מאור למלך נדרים עמ' יב
ב/ב מגן גבורים (או"ח) סי' פה ס"ק ג
ב/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רכ
ב/ב מוריה גל' רלו עמ' צא, קד {כינויים}
ב/ב מחקרי ארץ ח"ז אה"ע סי' ד
ב/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפה ע"ד
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קלח {לח"מ}, ח"ב עמ' ב {לח"מ}, כט-ל, מב
ב/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' י
ב/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' טז
ב/ב מסורה ח"ט עמ' נה
ב/ב מעין גנים (מזרחי) דף לד ע"א
ב/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ב/ב מצעדי גבר נדרים סי' ג(ב) אות ב
ב/ב משבצות זהב שמואל א עמ' רכא
ב/ב משנה הלכות ח"ה סי' קיז, קיט
ב/ב משנת ר' אהרן נדרים עמ' טו {ראב"ד}, מג, קב
ב/ב משפטי ארץ ח"ב עמ' 16 {שבועה בשם}
ב/ב נועם חט"ו עמ' רב
ב/ב נזר הקדש (קפלן)
ב/ב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מח
ב/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מא אות ה
ב/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כז אות א, מלכים ב ח"א סי' ב אות ב
ב/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף ט ע"א-ע"ב
ב/ב ס' המכריע עמ' תקסו
ב/ב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 171
ב/ב עמודי שלמה ח"ב עמ' רפד
ב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סג {כ"מ}, כרך ב ח"א עמ' קיז
ב/ב עקדת משה ח"א עמ' קיז
ב/ב פאת ים שבועות עמ' עח
ב/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תשעב
ב/ב פרי השדה נדרים עמ' ט {אבי עזרי}
ב/ב צבא המלך עמ' קל
ב/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קצו ע"א
ב/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שסד
ב/ב קובץ ביאורים (שפירא)
ב/ב קול דודי (תשף)
ב/ב קול דודי שבועות סי' תרט
ב/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' צד
ב/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קנו
ב/ב קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' סב
ב/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות י, טז
ב/ב קרית מלך
ב/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקנב
ב/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קכד {בכל לשון}
ב/ב רלב"ג ויקרא פ"א תועלת יז עמ' נז
ב/ב רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ו הלכה ה
ב/ב רנת יעקב עמ' רד-רה
ב/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפו, קפח, קצא-קצה, רסז
ב/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלח
ב/ב שבלי הלקט יו"ד (מה' מכון ירושלים) סי' מח עמ' ר-רא
ב/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שנא
ב/ב שומע ומשמיע עמ' קמא
ב/ב שלחן המלך
ב/ב שלטון החוק בישראל עמ' 180
ב/ב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' מב
ב/ב שנות חיים (מיל') עמ' נ
ב/ב שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 472
ב/ב שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור ד {רדב"ז}
ב/ב שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' תי
ב/ב שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 198
ב/ב שפת הים (זכריש) סי' נ ס"ק ו
ב/ב תולדות הגר"א עמ' צו
ב/ב תשב"ץ ח"א סי' ב
ב/ג אבני דרך עמ' רמב
ב/ג אגרות משה יו"ד ח"ב סי' צח
ב/ג אהל תורה (קוק) עמ' רלח
ב/ג אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 212, 213
ב/ג אור יעקב נדרים עמ' ג, י-יא
ב/ג אחר האסף עמ' תמה
ב/ג איים בים נדרים סי' טז אות א {נשבע בשמים וארץ}
ב/ג אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קכ, קכב, קכח
ב/ג אנצי"ת ע' בל יחל הע' 26 {ראב"ד}
ב/ג ארחות חיים ח"ב סי' מד אות א
ב/ג בינת דניאל ח"א עמ' קלד
ב/ג בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף כג
ב/ג ברית אברהם (פרנס) עמ' שא
ב/ג בשמים ראש סי' קנח
ב/ג גור אריה (צרמון)
ב/ג גליונות אבני נזר {ראב"ד}
ב/ג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קב {בהשגת הראב"ד}
ב/ג דברי יציב חו"מ עמ' רסג
ב/ג דודאי משה עמ' לה
ב/ג דורש משפט עמ' תק
ב/ג דרך ישרה ח"א עמ' פז
ב/ג הדר יוסף עמ' קמה, קמח, קנב
ב/ג המחשבה הפלילית עמ' 59
ב/ג התורה והמדינה חי"א עמ' סז
ב/ג התורה והתלמוד ח"ד עמ' 473
ב/ג ויטע אשל תמורה ח"א עמ' נא {ראב"ד}
ב/ג חזו"א חו"מ סי' ו ס"ק טז-יז
ב/ג חזו"א על הרמב"ם
ב/ג חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"א
ב/ג חי' הגרנ"ט סי' מז
ב/ג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' א
ב/ג חי' מהרא"ך ח"ב
ב/ג חקרי זמנים ח"א עמ' קסה
ב/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' רעח-רעט
ב/ג יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קנז
ב/ג יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רכב
ב/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנה {רמב"ם}, ח"ב עמ' יז {ראב"ד}
ב/ג כצאן יוסף עמ' רטז
ב/ג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' ט
ב/ג מאור למלך נדרים עמ' י, טז-יז, צה
ב/ג מוריה גל' רלו עמ' צא, צד-צו, צח
ב/ג מחקרי ארץ ח"ז אה"ע סי' ד
ב/ג מחקרים במשה"ע עמ' 18
ב/ג מטה אהרן שבועות עמ' ריד
ב/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קלח, ח"ב עמ' כט-ל, מב
ב/ג מעין החכמה עמ' עז {ראב"ד}
ב/ג מעיני המים
ב/ג מעשה רקח
ב/ג מצעדי גבר נדרים סי' ג(ב) אות א-ב
ב/ג משבצות זהב שמואל א עמ' רכא
ב/ג משנת ר' אהרן נדרים עמ' יח {ראב"ד}, מז
ב/ג נדרי תורה עמ' טז
ב/ג נתן פריו נדרים בפתח דבר
ב/ג ס' המכריע עמ' תקסו
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סב
ב/ג פאת ים שבועות עמ' עד-עה
ב/ג צבא המלך עמ' קל
ב/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קצו ע"א
ב/ג צפנת פענח שמות עמ' קכח
ב/ג קובץ ביאורים (שפירא)
ב/ג קול דודי (תשף)
ב/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות י, יג
ב/ג קרן פני משה ח"ב
ב/ג רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ו הלכה ה
ב/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' כז {ראב"ד}, לד {שבועה גמורה}, קפו, קפח, קצא-קצה, רסז
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכב-קכג, ח"ב עמ' פה, קג, קמא
ב/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קי
ב/ג שו"ת הרדב"ז ח"ה אלף תקלז
ב/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שלד
ב/ג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נז
ב/ג שו"ת רשב"ש עמ' נ
ב/ג שם דרך ויקרא עמ' ריח
ב/ג שנות חיים (מיל') עמ' מט, נא
ב/ג שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור ד {כ"מ}
ב/ג שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' א אות ו
ב/ג שערי עזרא (עבאדי) עמ' כה
ב/ג שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' רמז {מל"מ}
ב/ג תשובות הראב"ד סי' כד {ראב"ד}
ב/ד אגרות הגרי"ד עמ' קיד
ב/ד אור אברהם
ב/ד אור הישר [דברי ריבות סי' סד, בשמים ראש סי' קנח]
ב/ד אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 212, 213
ב/ד אור יעקב נדרים עמ' י-יא, טו
ב/ד אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קכ, קכח
ב/ד אפיקי מגינים נדרים סי' ג, יג
ב/ד ארחות חיים ח"ב סי' מד אות א
ב/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ד באר לחי ראי
ב/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף מא ע"ג, מב ע"א
ב/ד בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' ז
ב/ד בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' יז אות א-ב
ב/ד ברור הלכה נדרים כג ע"א ציון ג פסקה ב (השני)
ב/ד ברור הלכה שבועות לה ע"א ציון ט בסופו
ב/ד בשבילי התלמוד ח"ב נדרים ב ע"א
ב/ד דברות משה שבועות-ע"ז עמ' לב, לה, צה {אבל אינו לוקה ולא מביא קרבן אם עבר על שבועתו עד שיהיה בה שם}
ב/ד דברי משה (מזרחי) עמ' מו, מח
ב/ד דודאי משה עמ' לה
ב/ד הדר יוסף עמ' קמה, קמח, קנב
ב/ד המחשבה הפלילית עמ' 59
ב/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רנו
ב/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' כה, כט, קסב
ב/ד הר המלך ח"ד עמ' רעב-רעד
ב/ד זכרון זאב עמ' ריט
ב/ד חזו"א חו"מ סי' י ס"ק כא
ב/ד חזו"א על הרמב"ם
ב/ד חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"א
ב/ד חי' ר' שמואל נדרים עמ' ח-י
ב/ד חקרי זמנים ח"א עמ' קסה
ב/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' רעח-רעט, חו"מ ח"א עמ' כג
ב/ד חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף ה, ז
ב/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קנו
ב/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רכ-רכא
ב/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ב אות א ס"ק א
ב/ד ישיר משה דף ח ע"ג
ב/ד כהונת רפאל עמ' קמג
ב/ד כצאן יוסף עמ' רטז
ב/ד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' ט
ב/ד מאור למלך נדרים עמ' י, טז-יז, צה
ב/ד מוריה גל' רלו עמ' צא-צג
ב/ד מטה אהרן שבועות עמ' עא, רי-ריב, רטו
ב/ד מים ראשונים (רבינ') עמ' פד
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' כט-ל
ב/ד מעשה רקח
ב/ד מצעדי גבר נדרים סי' כב אות א
ב/ד משאת המלך ח"ב סי' רכה {ראב"ד}
ב/ד משך חכמה ויקרא פי"ט פס' יב
ב/ד משנה הלכות נדרים סי' כד
ב/ד משנת ר' אהרן נדרים עמ' מג-מד
ב/ד נחלת עמי
ב/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף עד ע"ב {נשבע בלי שם לא לוקה}
ב/ד ס' המכריע עמ' תקסו
ב/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רמז
ב/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שמח
ב/ד ערך שי חו"מ סי' שסז סעיף ב
ב/ד פאת ים שבועות עמ' עד-עה
ב/ד פי שנים דף קכד ע"ד {קרית מלך רב}
ב/ד פני אברהם (שפירא) עמ' קעה
ב/ד צבא המלך עמ' קכה, קכט
ב/ד צהר גל' יא עמ' 23 {עיקר שבועה - בהזכרת שם ה'}
ב/ד קובץ ביאורים (שפירא) עמ' ה-ז
ב/ד קול דודי (תשף)
ב/ד קול דודי שבועות סי' תרט
ב/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות י, יב-יג, שעור טז אות ה
ב/ד ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' עב-עג
ב/ד ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' קיז-קיח
ב/ד רנת יצחק שמואל עמ' קלב {שבועה בלי שם}
ב/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפו, קפח, קצא-קצה, רסז
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ז, נח, קכא, קכג, קלח, קנה, ח"ב עמ' פד, פו
ב/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קצה אות ט
ב/ד שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' יב
ב/ד שו"ת בית יוסף (תשעז) עמ' יב
ב/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שנא
ב/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קפו
ב/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תלב
ב/ד שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 299
ב/ד שו"ת רשב"ש עמ' נ
ב/ד שירת דוד (שיינין) עמ' רלד
ב/ד שם טוב
ב/ד שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור ד, יא
ב/ד שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' פג
ב/ד שערי עזרא (עבאדי) עמ' כה
ב/ה אגרות משה או"ח ח"א סי' לב ענף ד
ב/ה אהל שרה לאה עמ' שמב, שמה
ב/ה אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 214
ב/ה אור יעקב נדרים עמ' י-יא, טו
ב/ה אורח ישראל סי' ד אות יא
ב/ה אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' עח
ב/ה אפיקי מגינים נדרים סי' ג, טז
ב/ה באר לחי ראי
ב/ה בית אהרן וישראל גל' עח עמ' קנ
ב/ה בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' טז אות ו
ב/ה ברור הלכה נדרים ב ע"א ציון א
ב/ה ברור הלכה נדרים י ע"א ציון ג
ב/ה גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' סט {צ"פ}
ב/ה גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' כה {צ"פ}
ב/ה דברות משה נדרים עמ' קמט
ב/ה דברות צבי חי"א סי' י אות ה
ב/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קלא
ב/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמב
ב/ה חיי משה (ברודנא) דף כג ע"ב
ב/ה חלקת יואב מהדו"ת סי' א
ב/ה חקרי זמנים ח"א עמ' קסה
ב/ה לב ים נדרים עמ' עה {רדב"ז}, עו-עז, פ
ב/ה מאור למלך נדרים עמ' יא
ב/ה מבוא למשנה תורה עמ' 262
ב/ה מגילת ספר לאוין דף קטו ע"ד
ב/ה מועדים וזמנים ח"ו סי' צז
ב/ה מוריה גל' רלו עמ' צא, צג-צד
ב/ה מטה אפרים
ב/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קלח, ח"ג עמ' קכט
ב/ה ס' המכריע עמ' תקסו
ב/ה עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' צה
ב/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סב
ב/ה פאת ים שבועות עמ' מב
ב/ה צבא המלך עמ' קכה
ב/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות ד, ט
ב/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' נט-ס
ב/ה שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' צ
ב/ה שערי עזרא (עבאדי) עמ' כה
ב/ה שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 108
ב/ה תורה שלמה ח"ח עמ' 98
ב/ו אהל תורה (קוק) עמ' רלח
ב/ו אור יעקב נדרים עמ' א, י-יא
ב/ו אור לישרים (שולמן) עמ' קעח {לאו לאו}
ב/ו אות היא לעולם ח"א דף קל ע"ד
ב/ו ארחות חיים ח"ב סי' מד אות א
ב/ו ברור הלכה שבועות כ ע"א ציון ג, לו ע"א ציון ג
ב/ו דברת שבועה סי' ז אות א
ב/ו דרכי הים דף נג ע"ב
ב/ו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רסב
ב/ו התורה והמדינה חי"א עמ' סט
ב/ו התורה והתלמוד ח"ד עמ' 114
ב/ו חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"א
ב/ו חיים ומלך
ב/ו חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' תכז {חיל המלך}
ב/ו חנן אלקים עמ' פד
ב/ו חסדי דוד ח"ג עמ' רצה
ב/ו יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קנה-קנו
ב/ו יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רכ
ב/ו כהונת רפאל עמ' קמא
ב/ו כל נדרי פ' נג הע' א-ד
ב/ו מגילת ספר לאוין דף קטז ע"א-ע"ב
ב/ו מוריה גל' רלו עמ' צא, צג
ב/ו מחשבת הקודש ח"א דף נג ע"ב
ב/ו מטה אהרן שבועות עמ' רטו
ב/ו מעשה רקח
ב/ו משא בני קהת
ב/ו נחלת עמי
ב/ו נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' כא אות א
ב/ו ס' המכריע עמ' תקסו
ב/ו ספרי דבי רב ח"ב עמ' של
ב/ו פאת ים שבועות עמ' עז
ב/ו פרי האדמה ח"ג
ב/ו צבא המלך עמ' קל, קלב
ב/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' קיב
ב/ו קרית מלך רב
ב/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקנג {כ"מ}
ב/ו רנת יצחק שמואל עמ' קצג
ב/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' טז, קצד
ב/ו שלמי יוסף נזיר עמ' קנ
ב/ו שם טוב
ב/ו שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור ד {כ"מ}
ב/ו שערי עזרא (עבאדי) עמ' כה
ב/ו תורה שלמה בראשית פ"ח אות צה
ב/ו תשובה שלמה יו"ד סי' כט
ב/ז אגרות משה יו"ד ח"ב סי' צח, חו"מ ח"א סי' נח
ב/ז אור יעקב נדרים עמ' ג, י-יא
ב/ז אור לישרים (תשסג) עמ' ז
ב/ז בדבר מלך חט"ז עמ' רצט
ב/ז בינה בספרים עמ' קיב
ב/ז ברור הלכה שבועות כ ע"א ציון ג
ב/ז ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפט
ב/ז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צז
ב/ז הדר יוסף עמ' קנב
ב/ז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קסג
ב/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' סב
ב/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קנז
ב/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רכב {חנון}
ב/ז מרפא לשון (ארדיט) דף יד ע"ב {כ"מ}
ב/ז ס' המכריע עמ' תקסו
ב/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סב {כ"מ}
ב/ז צבא המלך עמ' קל
ב/ז קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' סב
ב/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' טז, קצד
ב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שפד
ב/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קצד אות ב
ב/ז שם טוב
ב/ז שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' פג
ב/ז תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות לח
ב/ח אור יעקב נדרים עמ' יד
ב/ח אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' א ד"ה ואם מתפיס {כ"מ והגהמ"י}
ב/ח אמרי בינה (תשע) נדרים סי' א ד"ה ואם מתפיס {ק"ס}
ב/ח אפיקי מגינים נדרים סי' ב, ג, יג
ב/ח ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ב/ח אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' נח
ב/ח בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' ו
ב/ח בדבר מלך ח"ו עמ' קעז
ב/ח בית אהרן וישראל גל' לז עמ' לה
ב/ח בית המדרש
ב/ח בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף ח
ב/ח בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ט אות ה, סי' יז אות א, ג, סי' כז אות ג
ב/ח בית יצחק (תשט"ז) עמ' 41
ב/ח ברור הלכה שבועות כ ע"א ציון ב
ב/ח בריכת ירושלים עמ' סב, סז
ב/ח דלתי עזה עמ' ט
ב/ח הדר יוסף עמ' קמח
ב/ח הר המלך ח"ג עמ' כג
ב/ח וגר זאב עמ' רצו
ב/ח חזון יהושע עמ' קלג-קלד, קלז
ב/ח חי' חתם סופר
ב/ח יד דוד (קרלין) ח"א דף לא
ב/ח יד המלך (פלומבו)
ב/ח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנד
ב/ח יחל ישראל (תשנב) עמ' רכז
ב/ח כל בו ח"ה עמ' תקצח
ב/ח כצאן יוסף עמ' ריט
ב/ח כרם מנחם סי' יא
ב/ח לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' כט
ב/ח מאור למלך נדרים עמ' יז, נ
ב/ח מגילת ספר לאוין דף קטז ע"ג, קכא ע"ג
ב/ח מוריה גל' קפג עמ' פח, צ {מתפיס בשבועה פטור}
ב/ח מזל שעה
ב/ח מצעדי גבר נדרים סי' ב אות ו-ז
ב/ח משכן בצלאל ח"א סי' לב
ב/ח משנת ר' אהרן נדרים עמ' יד, רלד
ב/ח נדרי תורה עמ' יא, יט
ב/ח ס' המכריע עמ' תקנז
ב/ח עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רמח
ב/ח עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שנג
ב/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סג, כרך ב ח"א עמ' קיז
ב/ח פרי השדה נדרים עמ' ח, י
ב/ח קהלות יעקב שבועות סי' יג א, נדרים סי' א
ב/ח קול דודי (תשף)
ב/ח קול דודי שבועות סי' רעד
ב/ח קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות י
ב/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' יט, כא, צח, קפח
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' טו, יח
ב/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קמג, ח"ט סי' קצה אות ח
ב/ח שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שלג
ב/ח שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' כ אות א
ב/ח שם טוב
ב/ח שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור ד
ב/ח שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' ע {מתפיס בשבועה}
ב/ח שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' מח
ב/ח שערי טהר ח"ח סי' עז אות ב
ב/ח שרידי אש ח"א עמ' תלו
ב/ח תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' עז
ב/ט אור עולם (שניאורסון) עמ' 485
ב/ט אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קכ
ב/ט אפיקי מגינים נדרים סי' ג, יג
ב/ט ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ב/ט אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' נח
ב/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף מב ע"ג
ב/ט בדבר מלך ח"ו עמ' קעז
ב/ט בדבר מלך חי"ח עמ' נ {מתפיסין בשבועות}
ב/ט בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' מ
ב/ט בינת דניאל ח"א עמ' קלח-קלט
ב/ט בית אהרן וישראל גל' לז עמ' לה
ב/ט בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף ח
ב/ט בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' יז אות ג
ב/ט בית יצחק (תשט"ז) עמ' 42
ב/ט ברור הלכה שבועות כ ע"א ציון ב
ב/ט בריכת ירושלים עמ' סז
ב/ט בתי כנסיות דף א ע"ד
ב/ט דברות משה שבועות-ע"ז עמ' לא {אסור לו לאכול אותה הפת שהתפיס בשבועה}
ב/ט דודאי משה עמ' לה
ב/ט הדר יוסף עמ' קמח, קנג
ב/ט הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רסא
ב/ט הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קסב, קסה
ב/ט חזון יהושע עמ' קלג, קלז
ב/ט חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"א
ב/ט חי' ר' שמואל נדרים עמ' יא, כא-כב, רטו
ב/ט כצאן יוסף עמ' ריט
ב/ט מאור למלך נדרים עמ' מט
ב/ט מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן סו
ב/ט מטה אהרן שבועות עמ' עא
ב/ט מים ראשונים (רבינ') עמ' פד
ב/ט מנחת יוסף ח"א עמ' סח
ב/ט מעין גנים (מזרחי) דף לד ע"א
ב/ט משנת ר' אהרן נדרים עמ' יד
ב/ט נדרי תורה עמ' יא, יט
ב/ט נחלת עמי
ב/ט ס' המכריע עמ' תקנז
ב/ט סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' ריט-רכה
ב/ט פאת ים שבועות עמ' לז
ב/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' תשעד {ראב"ד}
ב/ט פרי השדה נדרים עמ' ח
ב/ט צבא המלך עמ' קכט
ב/ט קדשי הגבול פי"א דף טו ע"ד {מתפיס בשבועה - אסור ואינו חייב קרבן}
ב/ט קול דודי (תשף)
ב/ט קול דודי שבועות סי' רעד-רעה
ב/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות י
ב/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' יט, כא, צח, קפח
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ו, טו, יח, ח"ב עמ' פה
ב/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' שלג
ב/ט שו"ת ר"י אלגזי עמ' רג
ב/ט שו"ת ר"ע דאיינה ח"ב עמ' 96
ב/ט שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור ד
ב/ט שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' תי {אסור}
ב/ט שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' מח
ב/ט שערי טהר ח"ח סי' עז אות ב
ב/י אגודות אזוב מדברי דף כא ע"א {כ"מ בשם ראב"ד} וע"ד {כ"מ - משפטי התנאים בנדרים ושבועות}
ב/י אור הישר [אור הישר נדרים ב ע"א (לרא"ש ד"ה האומר) ושבועות כו ע"ב]
ב/י אור יעקב נדרים עמ' עז, ק
ב/י אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 275, 277, 278
ב/י אמונת יהושע עמ' תרע {בשפתיו}
ב/י ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ב/י בדבר מלך ח"י עמ' קמא
ב/י בית אבא (גוטווירטה) דף לז ע"ד {צריך להוציא בשפתיו}
ב/י בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' כז אות א, ג, סי' כח אות ב
ב/י בנין הלכה עמ' יז
ב/י ברוך אומר חו"מ עמ' קלב*
ב/י ברור הלכה ברכות כ ע"ב ציון י
ב/י ברור הלכה שבועות כו ע"ב ציון ד
ב/י בשמן רענן ח"ב עמ' תנ
ב/י גליוני ישרון עמ' רטו
ב/י דברות צבי חי"א סי' י אות א
ב/י דברי סופר עמ' סו
ב/י דרכי שמחה עמ' לח
ב/י הלכות והליכות עמ' צא
ב/י התורה והמדינה חי"א עמ' ע
ב/י חי' כתב סופר
ב/י טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קמח
ב/י יד המלך (פלומבו)
ב/י יד יהודה (אשכנזי) דף נג ע"ג
ב/י כתב סופר אהע"ז סי' נב, יו"ד דף עו ע"ד
ב/י לב ים נדרים עמ' עא
ב/י מאור למלך נדרים עמ' כא
ב/י משכן בצלאל ח"א סי' לד
ב/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רצג
ב/י משנת יעקב הפלאה עמ' ב, יח
ב/י משנת יעקב עבודה עמ' רו, רח
ב/י נזר אברהם מכות ועדות עמ' עו
ב/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פו, צב
ב/י עולת חודש ח"ג מאמר רסד
ב/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סג, סה, כרך ב ח"ב עמ' קצה
ב/י פחד יצחק (הוטנר) פסח קונטרס רשימות א
ב/י פי' ר"א מן ההר יבמות פח ע"ב
ב/י צבי תפארת סי' יח אות א
ב/י קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות ד
ב/י ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' עב
ב/י ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' קיח
ב/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קכד {גמר בלבו}
ב/י שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקלז
ב/י שם טוב
ב/י שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קלב
ב/י שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קסא
ב/י תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' שעד
ב/י תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פג {שבועה בכתב אינו שבועה}
ב/י תפארת ישראל סי' תתה
ב/י תשובה מאהבה ח"ב דף יד ע"ד
ב/יא אגרות משה או"ח ח"א סי' לב ענף ד
ב/יא אור יעקב נדרים עמ' צז-צח, ק
ב/יא אורים גדולים (תשסג) עמ' קעג
ב/יא אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 331
ב/יא אילה שלוחה (הלברשטם) דף ג ע"ב
ב/יא אמרי דעת חו"מ סי' ו עמ' צז
ב/יא אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' ט אות ד
ב/יא אפיקי ים ח"א דף קעד
ב/יא אפיקי מגינים נדרים סי' א, כה
ב/יא ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ב/יא בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף מז
ב/יא ברור הלכה שבועות כו ע"ב ציון ד
ב/יא בשמן רענן ח"ב עמ' תנ
ב/יא גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ג סי' ב
ב/יא דרך ישרה ח"א עמ' רג
ב/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רצח
ב/יא טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קמח
ב/יא מאור למלך נדרים עמ' כא
ב/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תמג
ב/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' יא
ב/יא מסורה ח"ט עמ' נה
ב/יא מעין גנים (מזרחי) דף לד ע"ב
ב/יא משה מבחוריו דף י ע"ג-ע"ד, יא ע"א {לא הוציא בשפתיו}, יד ע"ב {כ"מ}
ב/יא משנת יעקב עבודה עמ' רו, רח
ב/יא משפטים ישרים (חסון) דף קב ע"ב
ב/יא נזר אברהם מכות ועדות עמ' עו
ב/יא נמוקי שזבנ"י דף צט
ב/יא פחד יצחק (הוטנר) פסח קונטרס רשימות א
ב/יא צבי תפארת סי' יח אות א
ב/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' כו
ב/יא שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קפ, שס
ב/יא שו"ת מהרלב"ח סי' נו
ב/יא שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קטו
ב/יא שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קה
ב/יא שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' צב {ועם שמעון}
ב/יא שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קיז
ב/יב אבני ציון ח"ב סי' יח אות ב
ב/יב אגודות אזוב מדברי דף יט ע"ב
ב/יב אהל חייא עמ' קמח
ב/יב אור גדול סי' מג, דף סח ע"ג, קיט ע"ג
ב/יב אור הישר [מחנה אפרים הל' נדרים סי' ה, עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' לו, דברי ריבות סי' תח]
ב/יב אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 216
ב/יב אור שמח
ב/יב אורים גדולים (תשסג) עמ' קעג
ב/יב אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 275, 277, 278
ב/יב אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 331
ב/יב אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' א ד"ה ועיין, סי' ד ד"ה ועיין פנ"י, נדרים סי' כה ד"ה כתב הרמב"ם, פסח סי' י ד"ה ונראה
ב/יב אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' עח
ב/יב אפיקי מגינים נדרים סי' כה
ב/יב ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ב/יב אשר למלך
ב/יב בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף מד
ב/יב בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' כח אות ב
ב/יב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שפג
ב/יב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תכה הערה יב
ב/יב בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' ויגש אות כט {נאמן לומר שלכך התכוון}
ב/יב ברור הלכה נדרים ל ע"ב ציון ב
ב/יב ברית הלוי השלם
ב/יב בשמן רענן ח"ב עמ' תנ
ב/יב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קא
ב/יב דברי ריבות (תשעב) עמ' תקפו
ב/יב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' לו, קה, קסד, רפח-רפט
ב/יב הר המוריה (אדר"ת) עמ' רכג
ב/יב זכור לאברהם (אביגדור)
ב/יב זכר יצחק (תשן) עמ' מט, רסג
ב/יב זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף מט ע"ג, צ ע"א, צא ע"ב
ב/יב חוות יאיר (תשנז) עמ' נז, נט, סג
ב/יב חוות יאיר סי' טו
ב/יב חזון יחזקאל גיטין פ"ג הי"ג, ב"ק פ"ט ה"ג
ב/יב חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 107, אהע"ז ח"א עמ' 223
ב/יב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' נב
ב/יב חיי אריה השמטה לסי' ב
ב/יב חכם צבי (תשעה) ח"א סי' מד ד"ה ומאי
ב/יב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' צד, שכ
ב/יב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' שיג-שיד, מהדו"ב ח"א עמ' קיז-קכא
ב/יב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף לד ע"ד, צד ע"ג, מ"ב דף לז ע"ג
ב/יב טל תחיה ח"א סי' סא אות ב
ב/יב יד דוד (קרלין) ח"א דף עז, צז
ב/יב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טו
ב/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשנז
ב/יב כנה"ג [מהרשד"ם יו"ד סי' קלט]
ב/יב כתב סופר אהע"ז סי' נב(ב) ד"ה וזה {ואמר אני לא היה בלבי אלא שלא אצא היום וטעה לשוני וכו' הרי זה אינו לוקה, ראב"ד - דאילו שלא על פי חכם מה יועיל לו התנאי שבלבו הלא דברים שבלב אינם דברים}
ב/יב לקוטי סופר ח"א דף קז ע"ג
ב/יב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' לד
ב/יב מחנה חיים ח"ז עמ' קו {שיתיר עצמו למלקות}
ב/יב מי באר (אופנהיימר) דף מב ע"ג
ב/יב מים שאובים עמ' שעח
ב/יב מנחת יוסף ח"ב עמ' סד
ב/יב מעדני שמואל עמ' קפד
ב/יב מעיני החכמה ח"א אות תק {אינו יכול לומר טעיתי}
ב/יב מעשה בצלאל סי' תקיב
ב/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ט ע"ד
ב/יב מצעדי גבר נדרים סי' לב אות ז
ב/יב מרגליות הים סנהדרין מ ע"ב אות י {קבלת התראה}
ב/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רצג {טעה לשונו}
ב/יב משנת יעקב עבודה עמ' רו, רח
ב/יב משנת משה סנהדרין עמ' קלז
ב/יב משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' ל אות ד
ב/יב משנת ר' אהרן נדרים עמ' קצו
ב/יב משפט ופעולה עמ' 155 {שהעידו}
ב/יב נדרי זריזין ח"ב עמ' רכ
ב/יב נזר אברהם מכות ועדות עמ' עו
ב/יב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קלח {שיודה בפני עדים קודם אכילה}
ב/יב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' שיז
ב/יב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שכה
ב/יב עדות ביעקב (ריינס) עמ' תל-תלא
ב/יב עין יצחק תנינא ח"א עמ' רח, ח"ב עמ' מ
ב/יב פד"ר ח"ד עמ' 90
ב/יב פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"ב קונטרס רשימות מאמר א {צריך פיו ולבו שוים}
ב/יב פנת יקרת (תשנד) סי' צה אות ג
ב/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' תה
ב/יב צבי גאון יעקב סי' ד, יג
ב/יב צבי תפארת סי' יח אות א
ב/יב צפנת פענח
ב/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' פב {כ"מ}
ב/יב קול דודי (תשף)
ב/יב קול דודי שבועות סי' רעג
ב/יב קרבן ציון עמ' צה
ב/יב קרית מלך
ב/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קמב, רנב
ב/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קיד
ב/יב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קפא
ב/יב שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 112
ב/יב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' טז
ב/יב שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' ב
ב/יב שחר אורך עמ' רסד
ב/יב שם שלמה (ארדיט) דף עט ע"ג {כ"מ}
ב/יב שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קכג {כ"מ}
ב/יב שמחת יו"ט (אלגזי) דף רה ע"ד, רו ע"א
ב/יב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נח אות ז
ב/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 18
ב/יב תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יז ע"ג, יח ע"ב
ב/יב תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' יד עמ' עד
ב/יב תורת מיכאל עמ' קמ
ב/יב תפארת יהונתן (תרצד) דף נ ע"ג
ב/יב תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רס
ב/יג בריכת ירושלים עמ' נג
ב/יג זכר יצחק (תשח) עמ' נב, רנד
ב/יג חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 107
ב/יג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' שיג-שיד
ב/יג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף סא, מ"ב דף לז ע"א
ב/יג מעדני שמואל עמ' קפד
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יג צפנת פענח במדבר עמ' רפח
ב/יג קרית מלך
ב/יג שמחת יו"ט (אלגזי) דף רו ע"א
ב/יד אפיקי מגינים נדרים סי' כה
ב/יד באורי סוגיות (הוניגסברג) נדרים סי' לג ס"ק ט
ב/יד בית ישחק דף מב ע"ג
ב/יד ברור הלכה נדרים כז ע"ב ציון ו פסקה ה
ב/יד ברור הלכה שבועות כו ע"ב ציון ד
ב/יד ברכות חיים ח"א עמ' קג
ב/יד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רצ
ב/יד חי' מהרא"ך ח"ב
ב/יד יד יהודה (אשכנזי) דף נג ע"ב, נד ע"א {לח"מ}
ב/יד כל בו ח"ה עמ' תקצג
ב/יד לשון למודים יו"ד דף עה ע"ב {לח"מ}
ב/יד מנחת עני (תקמז) דף ב ע"ד
ב/יד משנת יעקב הפלאה עמ' ק {לח"מ}
ב/יד משנת ר' אהרן נדרים עמ' כט {ראב"ד}
ב/יד משפטי שלמה ח"א סי' יג עמ' מז-נ
ב/יד נאם דוד
ב/יד נמוקי שזבנ"י דף צט
ב/יד עבד המלך (תשסט) עמ' תקו
ב/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצה
ב/יד פני משה (שלז')
ב/יד פרחי אהרן עמ' 70
ב/יד קול דודי שבועות סי' שצא
ב/יד רלב"ג ויקרא פ"א תועלת יז עמ' ס
ב/יד שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קעט {הגהמ"י}
ב/יד שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נ
ב/יד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קטו
ב/יד שם שלמה (ארדיט) דף סז ע"א ואילך, עז ע"ב {לח"מ}
ב/יד שערי ישועה עמ' נ-נא
ב/יד שערי שיש יהושע ח"א עמ' קצג
ב/יד שרשי הים דף קיב ע"ב
ב/טו אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' מז
ב/טו אהבת עולם (תשס) עמ' כב
ב/טו אהלי תם עמ' רסד
ב/טו אור הישר [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' נז, דברי ריבות סי' קלח]
ב/טו אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 216
ב/טו אורים גדולים (תשסג) עמ' תיז
ב/טו אפיקי מגינים נדרים סי' כה-כו
ב/טו ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ב/טו בני חיי דף יז ע"ג
ב/טו בשבילי התלמוד ח"ב נדרים כה ע"א
ב/טו גינת ראובן תרומות עמ' תתרנז
ב/טו דברי ריבות (תשעב) עמ' רב
ב/טו דורש משפט עמ' תקיז
ב/טו דלתי עזה עמ' עב
ב/טו הדרום כ עמ' 100
ב/טו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רפז-רפח
ב/טו התורה והמדינה חי"א עמ' סט
ב/טו ויקח אברהם [מים קדושים, דרושים דף נט ע"ג]
ב/טו זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף ס ע"א, סב ע"ד
ב/טו חוות יאיר (תשנז) עמ' נט
ב/טו חוות יאיר סי' טו
ב/טו חיי אריה דף לו ע"ב
ב/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' תמד, מהדו"ב ח"א עמ' קיט
ב/טו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף סא ע"ג, קלט ע"ד, מ"ב דף לז ע"א וע"ג
ב/טו יבול היובלות עמ' 325
ב/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרעא, תשנז, תתרז
ב/טו לחם רב (בוטון) סי' פא
ב/טו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רנח, רס
ב/טו מקור ישראל דף ע ע"ד
ב/טו משנת ר' אהרן נדרים עמ' ל
ב/טו נחפה בכסף (נבון) ח"א דף כא ע"א
ב/טו נר למאור (פרצקי) עמ' פא
ב/טו עמק יהושע אחרון עמ' קז
ב/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סג, ח"ב עמ' סג, סו
ב/טו ערך שי חו"מ סי' פז סעיף יד
ב/טו פד"ר ח"ו עמ' 62
ב/טו פד"ר חי"א עמ' 55
ב/טו קרית מלך
ב/טו קרית מלך רב
ב/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקנג
ב/טו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קכז {במקום לבו קם}
ב/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' פח
ב/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קיד
ב/טו שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' ג דף יא
ב/טו שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' טו
ב/טו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קפא
ב/טו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רמט
ב/טו שו"ת ר"ח כפוסי דף לא, מב, נא, נב
ב/טו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' קג, קסב
ב/טו שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' מה, ס
ב/טו שנות חיים (מיל') עמ' יח
ב/טו שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור מג
ב/טו שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קכא
ב/טו שער יהושע ח"א עמ' עז
ב/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 316
ב/טו שערי שיש יהושע ח"א עמ' קצג
ב/טו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תמה
ב/טו שרידי אש ח"א עמ' תלט
ב/טו שרידי יהודה דף מב ע"ב, מג ע"ב
ב/טז אהבת עולם (תשס) עמ' כב
ב/טז אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 216
ב/טז אמר יוסף (אלקלעי)
ב/טז ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ב/טז דורש משפט עמ' תקיז
ב/טז דרך ישרה ח"א עמ' רג
ב/טז הדרום כ עמ' 100
ב/טז חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 90
ב/טז יבול היובלות עמ' 325
ב/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תמג
ב/טז משנת ר' אהרן נדרים עמ' מ
ב/טז נר למאור (פרצקי) עמ' פא
ב/טז ערך שי חו"מ סי' פז סעיף יד
ב/טז צפנת פענח
ב/טז קרבן אשה
ב/טז שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קכא
ב/טז שערי שיש יהושע ח"א עמ' קצג
ב/טז תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' נט
ב/יז אבן ישראל (בוהוש) עמ' שיב
ב/יז אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קעד
ב/יז אבני זכרון (פפר) ח"א דף ד ע"ג, ה ע"א {שלום עליך רבי}
ב/יז אבני נזר יו"ד סי' שד אות ד, אהע"ז סי' קפו אות ד, יב, חו"מ סי' נא מחודש ג-ד, סי' נח
ב/יז אברהם יגל
ב/יז אור הישר [מקום שמואל סי' מג, אור הישר ב"ק עג ע"ב ותמורה כה ע"ב, או"ז ב"ב סי' קיב, קצוה"ח רנה ס"ק ב, עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' לז]
ב/יז אור לי כתובות סי' יג ס"ק ד
ב/יז אורח ישר דף נו ע"ד
ב/יז אורח משפט עמ' קמז ע"א
ב/יז אחיעזר ח"ב סי' כה אות ב
ב/יז איים בים נדרים סי' מו אות ג {חזרה בשבועה}
ב/יז אמונת יהושע עמ' שנב
ב/יז אמרות טהורות (ישראל) דף ה ע"ד
ב/יז אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ז ד"ה ולפי"ז, ד"ה וראיתי
ב/יז אמרי סופר עמ' סג, סה
ב/יז אמת ליעקב נשים עמ' קטו
ב/יז אפיקי מגינים נדרים סי' טז
ב/יז ארץ בנימין עמ' שמה
ב/יז באר לחי ראי
ב/יז בדבר מלך ח"ו עמ' רד
ב/יז בית אהרן (קארטשין) עמ' רב
ב/יז בית המדרש
ב/יז בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף נ, סה
ב/יז בני סמיכי
ב/יז בני שמואל דף ס ע"ג
ב/יז בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תפ {כדי שאלת תלמיד}
ב/יז בנין עולם (חבר) יו"ד סי' מג (השני) דף קיא ע"ד
ב/יז ברור הלכה ב"ק עג ע"ב ציון א
ב/יז בריכת ירושלים עמ' סז, עז-עח
ב/יז ברית אברהם (פרנס) עמ' תקנט
ב/יז ברית עולם (ולר) סי' סו אות ז
ב/יז ברכת ראש נזיר ט ע"ב (טו ע"ד בדפי הספר)
ב/יז דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' נב
ב/יז דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קלד
ב/יז דברי אליעזר (פרבר) ח"א דף ב ע"א
ב/יז דברי יחזקאל (מישור) עמ' שט
ב/יז דברי יחזקאל (תרצה) דף קא ע"ג
ב/יז דרך ישרה ח"א עמ' רג
ב/יז דרכי אהרן ח"א עמ' סא
ב/יז הלכה פסוקה ח"ג עמ' ת
ב/יז המאיר לארץ [מקום שמואל סי' יג] {כ"מ}
ב/יז הר המלך ח"ד עמ' לט
ב/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שצט
ב/יז ויגד יעקב (תשסח) עמ' צד {חזרה תכ"ד}
ב/יז ושב הכהן (תשמח) עמ' פב-פג
ב/יז זכרון יוסף (יונה) ח"ב קונ' בני יונה סי' א אות ג, סי' ד אות יד, סי' ה אות יט
ב/יז חבש פאר עמ' קמט
ב/יז חבש פאר עמ' קמט {חזרה תכ"ד}
ב/יז חוקות הדיינים ח"א עמ' קפא
ב/יז חזון יחזקאל סנהדרין פ"ו ה"ו
ב/יז חי' בר נחמני דף לב ע"א {תכ"ד}
ב/יז חי' הגרא"א דסלר עמ' קפח
ב/יז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שפו
ב/יז חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' תכב {חיל המלך}
ב/יז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 497 {קמ"ר}
ב/יז ידיו של משה דף קפו ע"ד {מל"מ}
ב/יז יוסף חי
ב/יז יין הטוב עמ' רלט
ב/יז יתר הבז (תשסח) עמ' קמח
ב/יז כל בו ח"ה עמ' תקצה
ב/יז כל נדרי פ' יא הע' א, ג, ד
ב/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשמז
ב/יז כתב סופר אהע"ז סי' לח
ב/יז כתב סופר אהע"ז סי' לח ד"ה ושיטת {חזר בו מיד בתוך כדי דיבור וכו' הרי זה מותר ונעקרה השבועה שזה דומה לטועה}
ב/יז לב ים נדרים עמ' קכג-קכד, קכו, קכח
ב/יז מאור למלך נדרים עמ' קמד
ב/יז מאורות הדף היומי ח"ג עמ' רי {שלום עליך רבי}
ב/יז מגילת ספר לאוין דף קיח ע"ב
ב/יז מוריה גל' רלו עמ' ה
ב/יז מוריה גל' רלו עמ' ה
ב/יז מחנה יהודה (אשכנזי) דף רסה ע"ג
ב/יז מטה אהרן שבועות עמ' פג
ב/יז מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' עט
ב/יז מים שאובים עמ' תפח
ב/יז מנחת חינוך ח"א עמ' קלט
ב/יז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תמג
ב/יז מעין גנים (מזרחי) דף לד ע"ב {תלמיד לרב}
ב/יז מעיני המים
ב/יז מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/יז מרחשת ח"ב סי' לו אות ג {תכ"ד}
ב/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' ס עמ' צב
ב/יז משה מבחוריו דף י ע"ג {תכ"ד}
ב/יז משנה הלכות ח"ח סי' רכב {תכ"ד}
ב/יז משנה הלכות ח"ח סי' רכב, ח"י סי' ו
ב/יז משנה הלכות ח"י סי' ו
ב/יז משנה הלכות קדושין סי' צט
ב/יז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תסח
ב/יז משנת יעקב מדע עמ' קלה, הפלאה עמ' כ-כא, זרעים ח"ב עמ' כו
ב/יז משנת יעקב עבודה עמ' רח
ב/יז משפט הקנין ח"א עמ' קמא, קמג
ב/יז משרת משה (עטייה)
ב/יז נזר אברהם מכות ועדות עמ' עה, פג
ב/יז נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' רצז
ב/יז נר למאור (רבינוביץ) דף מא ע"א
ב/יז נתיבות המשפט סי' רנה ס"ק ג {טעם שמועילה חזרה תכ"ד}
ב/יז נתן פריו מכות עמ' מט
ב/יז ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רכד
ב/יז ספיקא דרבנן עמ' קנב, קנה
ב/יז עין יצחק ח"ב עמ' רלג
ב/יז עין יצחק תנינא ח"א עמ' רי
ב/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כד {כ"מ}
ב/יז עקדת משה ח"א עמ' קנ, קנב
ב/יז ערך שי חו"מ סי' פה סעיף ב
ב/יז פני אברהם (שפירא) עמ' קלו {תכ"ד - מטעם טעות}
ב/יז פרשת נזיר עמ' כט {רדב"ז}
ב/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קכ
ב/יז צפנת פענח
ב/יז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תכב
ב/יז קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) אות תטז, דף קטו ע"א
ב/יז קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ו, שעור כח אות ג
ב/יז קרית מלך
ב/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקנז
ב/יז רוח אליהו (חאקו) ח"ב דף כא ע"ג-ע"ד {שלום עליך רבי}
ב/יז שם טוב
ב/יז שם יוסף (מועטי) ח"ב דף פ ע"ג
ב/יז שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רנה {כ"מ}
ב/יז שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' לז
ב/יז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קעב {רדב"ז}
ב/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תסא
ב/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רב
ב/יז שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קכה, קכו {מל"מ}, קכז {מעשה רקח}, קכט {בית ישחק}
ב/יז שער המלך ח"ב עמ' רמ-רמא {מל"מ}
ב/יז שער יהושע ח"ב עמ' קצא-קצב
ב/יז שערי זבולון או"ח ח"ג סי' פה ס"ק ג, סי' פט ס"ק ד
ב/יז שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' עג, קידושין עמ' קז
ב/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 296, 313, 320, 323
ב/יז שערי ישר שער ה פכ"ב אות ב, טז, כה
ב/יז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף סא ע"ג {כ"מ}
ב/יז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רעו {כ"מ}
ב/יז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' טז ס"ק ה {רדב"ז}
ב/יז תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ו אות ב {שאלת תלמיד לרב}
ב/יז תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' שפו
ב/יז תחומין חי"ד עמ' 307
ב/יח אבק דרכים דף סג ע"ד
ב/יח אבקת רוכל (תשסב) עמ' תרעה {ראב"ד}
ב/יח אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקצט
ב/יח אור שמח
ב/יח אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ז ד"ה וראיתי {ראב"ד}
ב/יח אמרי נפתלי ח"ב עמ' ריג
ב/יח אמת ליעקב נשים עמ' קטו
ב/יח בני יהודה דף כא ע"ב
ב/יח ברור הלכה ב"ק עג ע"ב ציון א
ב/יח ברור הלכה נדרים כג ע"א ציון ג פסקה ב (הראשון)
ב/יח ברית הלוי השלם {לח"מ}
ב/יח דברי יוסף (כהן) ח"א עמ' קב
ב/יח דברי יחזקאל (מישור) עמ' שי
ב/יח דברי יחזקאל (תרצה) דף קב ע"א {לח"מ}
ב/יח ושב הכהן (תשמח) עמ' פג
ב/יח חי' מהרא"ך ח"ב
ב/יח כל נדרי פ' יא הע' ט, יא, מילואים פ' ד
ב/יח מחשבת הקודש ח"א דף מ ע"ב
ב/יח מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' עט, פח
ב/יח מעין גנים (מזרחי) דף לד ע"ב
ב/יח משה ידבר (תשעו) עמ' רלד
ב/יח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תמג
ב/יח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רצה
ב/יח משנת יעקב מדע עמ' קלח
ב/יח משרת משה (עטייה)
ב/יח עין תרשיש
ב/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צג אות יב
ב/יח קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קצ
ב/יח קונטרסי שעורים נדרים שעור כח אות ג
ב/יח רוח אליהו (חאקו) ח"ב דף כג ע"א
ב/יח שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקלז
ב/יח שם טוב
ב/יח שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קכט
ב/יט אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' פו
ב/יט אור לי כתובות סי' יג ס"ק ה
ב/יט איים בים נדרים סי' מו אות ג {חזרה בשבועה}
ב/יט ברור הלכה ב"ק עג ע"ב ציון א
ב/יט ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' קצא
ב/יט לב ים נדרים עמ' קכב
ב/יט מחשבת הקודש ח"א דף מ ע"ב
ב/יט מנחת מאיר דף מה ע"ב
ב/יט משה ידבר (תשעו) עמ' רלז
ב/יט ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קעח
ב/יט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קצג
ב/יט קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות טו, יז, יח, שעור ה עמ' 112, שעור יא אות ה, שעור כח אות ד
ב/יט קונטרסי שעורים קדושין שעור כא אות ג
ב/יט שם טוב
ב/יט שנות חיים (מיל') עמ' יח
ב/יט שער משפט סי' פז ס"ק כה {כ"מ}
ב/יט שערי זבולון או"ח ח"ג סי' פג ס"ק ד
ב/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 314
ב/יט שערי ישר שער ה פכ"ב אות טז


ג/298 הלכות שבועות פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ בית יעקב (בירב)
ג/רה"פ הפלאת שבועות ח"ב
ג/רה"פ חיל המלך
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/רה"פ משנת יעקב
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' פו
ג/א אבנים יקרות עמ' פב {מל"מ}
ג/א אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 216
ג/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רסה {מל"מ}
ג/א אמר יצחק דף ט ע"ד
ג/א אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כח [א] ד"ה וראיתי {במל"מ ד"ה כתב הריב"ש}
ג/א אמת ליעקב נשים עמ' רנו
ג/א אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 67, 72, 78-76, 82, 85
ג/א אפיקי מגינים נדרים סי' כה
ג/א ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ג/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' רסד
ג/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/א בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קלה
ג/א בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רנב
ג/א בית המדרש
ג/א ברור הלכה נדרים כז ע"א ציון א
ג/א ברור הלכה נדרים כז ע"ב ציון ו
ג/א ברור הלכה שבועות כו ע"א ציון ב
ג/א בריכת ירושלים עמ' צד-צה
ג/א גור אריה (צרמון)
ג/א גליוני הגר"ש עמ' עה {הגהמ"י}
ג/א דינא דמלכותא דינא עמ' 27, 296, 301
ג/א המעשה והמדרש עמ' יג {מל"מ}
ג/א חי' מהרא"ך ח"ב
ג/א חי' רעק"א (פרדס) [שו"ת ר"א ששון סי' ס-סא]
ג/א חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' תכז {חיל המלך}
ג/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 260 {מל"מ}
ג/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' קיז {מל"מ}, קע
ג/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף כה, לח, נו, נט {רדב"ז}, צ ע"ב {מל"מ}
ג/א חרות הפרט בגביית חוב עמ' 116 {השביעו אנס}
ג/א יד המלך (פלומבו)
ג/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רד
ג/א יציב פתגם חנוכה עמ' רח, רכו {מל"מ}
ג/א ישועות ישראל סי' נה סעיף א
ג/א כבוד האדם עמ' 116
ג/א כבוד יו"ט
ג/א כל בו ח"ה עמ' תקצה
ג/א לב מבין דף ט ע"ג {מל"מ}
ג/א מזל שעה
ג/א מחנה יוסף (תשעב) סי' לה אות א
ג/א מטה אהרן שבועות עמ' קכא
ג/א מנחת עני (תקמז) דף א ע"ב {מל"מ}
ג/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/א מעין גנים (מזרחי) דף לד ע"ב {פטור מכלום}
ג/א מקבציאל גל' כא עמ' נד-נה, עג, פב
ג/א מקור ישראל דף כו ע"ד {מל"מ}
ג/א משנת יעקב קנין עמ' קעז
ג/א משפטי התנאים עמ' צז
ג/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' קכט
ג/א מתנות באדם עמ' 327
ג/א נדרי זריזין ח"א עמ' קצב {מל"מ}
ג/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לח אות ד
ג/א נר למאור (פרצקי) עמ' עט
ג/א עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 123 {פטור מכלום}
ג/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 174
ג/א עמק הלכה (בוימל) עמ' קפג
ג/א ערך כסף עמ' רג
ג/א פנס שלמה עמ' קט
ג/א פרי האדמה ח"א
ג/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלה ע"ג-ע"ד
ג/א קידש ידיד דף נו ע"א {מל"מ}
ג/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקס {מל"מ}
ג/א קרן הצבי מצוה עד אות ב
ג/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קכ {באונס}
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' פא, פד
ג/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף ח ע"ב, יא ע"ב, טז ע"א
ג/א שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' כ {מל"מ}
ג/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רכא
ג/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקלח
ג/א שו"ת הריב"ש סי' קג, עמ' צז
ג/א שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' שמט
ג/א שו"ת ר"ח כפוסי דף כג, מט, נה
ג/א שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קג {כ"מ}
ג/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קה
ג/א שם יוסף (מועטי) ח"ב דף סב ע"ד {מל"מ}
ג/א שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' לז {מל"מ}
ג/א שמן המשחה דף מה ע"א {מל"מ - נשבע שלא ישא אחרת}
ג/א שנות ימין ח"ב דף סו ע"א {מל"מ בשם מהרא"י}
ג/א שער יהושע ח"ב עמ' רמו
ג/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רצח {מל"מ}
ג/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קיח {מל"מ}
ג/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שלו
ג/א תורת המשפט ח"א עמ' 137, 147-145 {משנה למלך}
ג/ב אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 216
ג/ב ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ג/ב אשר למלך ח"ד, מילואים
ג/ב באר דוד ב"ק ח"ג סי' ג אות א
ג/ב בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רנב
ג/ב ברור הלכה נדרים כז ע"ב ציון ו
ג/ב דינא דמלכותא דינא עמ' 47, 296, 27
ג/ב חי' הגרנ"ט סי' קכא
ג/ב כבוד האדם עמ' 116
ג/ב מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תנא
ג/ב משאת מרדכי ב"ק עמ' שעד
ג/ב משנת יעקב נזיקין עמ' קנח
ג/ב משנת ר' אהרן נדרים עמ' ל, מה
ג/ב משפטי עזיאל ח"ד עמ' קכט
ג/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לח אות ד
ג/ב עצי בשמים דף עח ע"א
ג/ב פי' ר"א מן ההר נדרים כח ע"א
ג/ב פני מבין ח"ב דף קפג ע"ב {הגהמ"י}
ג/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלה ע"ג-ע"ד
ג/ג אבן הספיר (ספרקה) עמ' עו
ג/ג אוצרות הרמב"ם
ג/ג אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 216
ג/ג אוריין תליתאי (תאומים) סי' סא (נה ע"ב)
ג/ג אורים גדולים (תשסג) עמ' קפ
ג/ג אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' א ד"ה ואם מתפיס {ראב"ד}
ג/ג אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 68
ג/ג ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ג/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) נדרים סי' לב ס"ק ב
ג/ג בית דוד (תשעט) יו"ד סי' דנב
ג/ג בנין אב (שולמן) סי' כח אות ח
ג/ג ברור הלכה נדרים כז ע"ב ציון ו
ג/ג דגל מחנה אפרים (לניאדו) יו"ד סי' ב סעיף ו עמ' קז {הגהמ"י אות ב}
ג/ג דינא דמלכותא דינא עמ' 296
ג/ג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רפט
ג/ג התורה והמדינה חי"א עמ' סט
ג/ג זכר שמואל קדושין סי' מט ס"ק ב
ג/ג חי' הגרנ"ט סי' קכא
ג/ג חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קיח
ג/ג יבול היובלות עמ' 331
ג/ג יערי עם דבשי ח"ג אות פה {נשבעים להרגים}
ג/ג כבוד האדם עמ' 116
ג/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' לה אות א
ג/ג מעשה בצלאל סי' תקעח {מבטל בלבו}
ג/ג משנת ר' אהרן נדרים עמ' יב
ג/ג משפטי עזיאל ח"ד עמ' קכט
ג/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סג
ג/ג פנת יקרת (תשנד) סי' נו אות א, סי' סז אות ב, סי' צה אות ג
ג/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' רסה, שיח, תה
ג/ג קהלות יעקב נדרים סי' ו
ג/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שעט
ג/ג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שעט
ג/ג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' כו
ג/ג שחר אורך עמ' רסד
ג/ג שערי שיש יהושע ח"א עמ' קצג
ג/ג שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' עד
ג/ג תשובות הגאונים החדשות עמ' 274 {הגהמ"י}
ג/ד אבן הספיר (ספרקה) עמ' עו
ג/ד אור הישר [רדב"ז הל' נדרים פ"ד ה"ב]
ג/ד אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 68
ג/ד ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ג/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ד בנין אפרים עמ' קכח
ג/ד ברור הלכה נדרים כז ע"ב ציון ו פסקה ה
ג/ד חי' הגרנ"ט סי' מז
ג/ד כבוד האדם עמ' 116
ג/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' לה אות א
ג/ד מלך שלם
ג/ד מנחה לאיש עמ' 258
ג/ד מצעדי גבר נדרים סי' ג אות ג
ג/ד קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' לט {כ"מ}
ג/ד שדה הארץ ח"ג דף לב ע"ב
ג/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רכא
ג/ד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' שעט
ג/ד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' שעט
ג/ד שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' יח, קב
ג/ד שערי שיש יהושע ח"א עמ' קצג
ג/ה אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקנז
ג/ה אור יעקב נדרים עמ' צז
ג/ה ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ג
ג/ה ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' צ
ג/ה בני יהודה דף כא ע"ב
ג/ה ברור הלכה נדרים כד ע"ב ציון א, ב
ג/ה ברור הלכה שבועות כו ע"א ציון ב פסקה ג {ראב"ד}, כו ע"ב ציון ג {ראב"ד}
ג/ה גדולי שמואל נדרים דף כד ע"ב
ג/ה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שצז
ג/ה דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' ח {כ"מ}
ג/ה דינא דמלכותא דינא עמ' 296
ג/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קמט
ג/ה הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רעד
ג/ה הר המלך ח"ה עמ' רפה-רפו, ח"ז עמ' כח
ג/ה חזון יחזקאל נדרים פ"ב ה"ב
ג/ה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' עז, פה {רדב"ז}
ג/ה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף כה {רדב"ז}
ג/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טז
ג/ה לב ים נדרים עמ' קיב {השמיט שבועת זרוזין}, קיג {רדב"ז}
ג/ה לשון למודים יו"ד דף פה ע"ג
ג/ה מועדי הרב עמ' 141
ג/ה מזל שעה
ג/ה מעין גנים (מזרחי) דף לד ע"ב, לה ע"א
ג/ה מעיני המים
ג/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שנה
ג/ה משנת יעקב הפלאה עמ' כח-לא
ג/ה נדרי זריזין ח"א עמ' קעג, ח"ב עמ' קצ
ג/ה עונג שבת סי' כו {או"ש}
ג/ה עזרת מצר סי' מא (ד"ה עוד הקשה הרדב"ז)
ג/ה עזרת מצר סימן מא (ד"ה עוד הקשה)
ג/ה ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רנ {מל"מ}
ג/ה פותח יד
ג/ה פני משה (שלז')
ג/ה קול דודי (תשף)
ג/ה קול דודי שבועות סי' שפ
ג/ה קרית מלך
ג/ה רוח אליהו
ג/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שצב
ג/ה שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' תקלח
ג/ה שו"ת מהרלב"ח סימן קלז (ד"ה עוד טעם) {פטור}
ג/ה שו"ת ר"א בן ארחא עמ' קכט
ג/ה שם יוסף (מועטי) ח"ב דף ל ע"ג {כ"מ}
ג/ה שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' צה {כ"מ}
ג/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ד אות ג
ג/ה שנות חיים (מיל') עמ' יח
ג/ו אהבת איתן הוריות עמ' קעא
ג/ו אור הישר [אבקת רוכל סי' קפד]
ג/ו אור יעקב נדרים עמ' צז
ג/ו אמת ליעקב נשים עמ' קיא
ג/ו ארצות החיים סי' לא ארץ יהודה אות א עמ' תלט {תפילין}
ג/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ו בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' מ
ג/ו בית המדרש
ג/ו בית שלמה (דרמר) יו"ד סי' קצה
ג/ו בן ידיד
ג/ו ברור הלכה שבועות כו ע"א ציון ב
ג/ו בשבילי התלמוד ח"ב נדרים כה ע"ב
ג/ו דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' ו-יא
ג/ו דלתי עזה עמ' סג
ג/ו ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג עח ע"א]
ג/ו זכר שמואל קדושין סי' מט ס"ק ב
ג/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' ע, עב
ג/ו חזון יחזקאל נדרים פ"ב ה"ט
ג/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבועות כז ע"ב]
ג/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' רנז
ג/ו ישרש יעקב (דרמר) יבמות נג ע"א ד"ה בגמרא
ג/ו לאסור איסר עמ' רפו {שלא ילבש תפילין}
ג/ו לב ים נדרים עמ' קיב, קיח-קיט
ג/ו מאורות חיים תרומות עמ' מ {ולא ידע התפילין מצוה}
ג/ו מטה אהרן (הלוי) דף לג ע"א
ג/ו מטה אהרן שבועות עמ' קמח
ג/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קעח, רנט
ג/ו מעשה רקח
ג/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ט ע"ד
ג/ו משנת יעקב הפלאה עמ' כח-לא, קיח
ג/ו נדרי זריזין ח"א עמ' קעו
ג/ו נחלת עמי
ג/ו פי' ר"א מן ההר נדרים כה ע"ב
ג/ו פרשת נזיר עמ' ס
ג/ו צפנת פענח
ג/ו קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ו קול דודי (תשף)
ג/ו קול דודי שבועות סי' שעז, שפ, שפו-שפז
ג/ו קרית מלך
ג/ו רחש לבב עמ' קלב {תפילין}
ג/ו ריח שדה דף סא ע"ד
ג/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' לג, קיח, קעד
ג/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קלב
ג/ו שו"ת מהרלב"ח סי' קג
ג/ו שו"ת מהרלב"ח סימן קלז (ד"ה תשובה השני)
ג/ו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' פ
ג/ו שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' נט-ס
ג/ו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ו אות א
ג/ו שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קפד, רלו
ג/ז אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' רז {לח"מ}
ג/ז אבני זכרון (פפר) ח"א דף סא ע"א
ג/ז איש אמונים דף מז ע"ד {שעה"מ}
ג/ז איש אמונים דף מז ע"ד, מח ע"א {שעה"מ}
ג/ז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לד
ג/ז בית המלך (בוים) דף כו ע"ב
ג/ז ברור הלכה שבועות כו ע"א ציון ב
ג/ז דבר מאיר (ראק) סי' ח, לט
ג/ז דברות משה שבועות-ע"ז עמ' עג {אבל לא ידע שחייבין עליה קרבן}
ג/ז יד המלך (פלומבו)
ג/ז ישועות ישראל סי' נה סעיף א
ג/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רכב
ג/ז מטה אהרן (הלוי) דף לג ע"א {לח"מ}
ג/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' כט, לט
ג/ז משנת חיים קדושין עמ' שמו, תו
ג/ז משנת ר' אהרן נדרים עמ' נא
ג/ז נדרי זריזין ח"א עמ' קעו {לח"מ}
ג/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיח ע"ג {מל"מ}
ג/ז נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קנד
ג/ז סופר מהיר ח"א דף יז ע"ב
ג/ז עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רמא
ג/ז פי' ר"א מן ההר נדרים כה ע"ב
ג/ז פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' רצג-רצד
ג/ז קול דודי (תשף)
ג/ז קול דודי שבועות סי' שפג
ג/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קלב
ג/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' פ
ג/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קה
ג/ז שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' נט-ס
ג/ז שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קפד, רלו
ג/ח אבני שהם (רובינשטיין) דף לא ע"ד {כ"מ}
ג/ח אמת ליעקב נשים עמ' רנה {כרב יוסף}
ג/ח ברור הלכה שבועות כו ע"א ציון ב
ג/ח ברית הלוי השלם {כ"מ}
ג/ח דברים אחדים (תקנח) דף קפ ע"א {כ"מ}
ג/ח חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ח
ג/ח מלך שלם
ג/ח מעיני המים
ג/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רצו
ג/ח משנת יעקב הפלאה עמ' כח-לא
ג/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ט
ג/ח פאת ים שבועות עמ' מט, נח
ג/ח צבי גאון יעקב סי' ד
ג/ח קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ח קול דודי שבועות סי' שעז, שפ
ג/ח ריח שדה דף סא ע"ד
ג/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' צד
ג/ח שו"ת הרמ"ע השלם עמ' סג
ג/ח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' פ
ג/ח שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' ס
ג/ח שנות חיים (מיל') עמ' יד, יז
ג/ח שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קפד, רלו
ג/ח תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' לח
ג/ט אהבת איתן הוריות עמ' קעה
ג/ט ארץ הצבי (שכטר) עמ' רסד
ג/ט ברור הלכה שבועות כו ע"א ציון ב
ג/ט דבר שאול שבועות סי' י ס"ק יג
ג/ט דברות משה שבועות-ע"ז עמ' לו, עב {שהרי לא נעלמה ממנו שבועה ולא נעלם ממנו אלא חפץ שנשבע עליו}
ג/ט דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' ג-ה
ג/ט חי' הגרנ"ט סי' מז
ג/ט ישועות ישראל סי' נה סעיף א
ג/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קז
ג/ט מעין גנים (מזרחי) דף לה ע"א
ג/ט משנת יעקב הפלאה עמ' כח-לא
ג/ט נדרי זריזין ח"ב עמ' רנא
ג/ט פאת ים שבועות עמ' מט, נח
ג/ט קול דודי (תשף)
ג/ט קול דודי שבועות סי' רסב, שעח
ג/ט ריח שדה דף סא ע"ד
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' פב
ג/ט שו"ת הרמ"ע השלם עמ' סג
ג/י אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לו אות לו-לז
ג/י אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לו אות א
ג/י בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רכו
ג/י ברור הלכה שבועות כו ע"א ציון ב
ג/י דבר שאול שבועות סי' י ס"ק יג
ג/י דרכי משה ח"א שמעתתא א פ' ו
ג/י חי' הריצ"ד
ג/י מלך שלם
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/י משנת יעקב הפלאה עמ' כח-לא
ג/י נדרי זריזין ח"ב עמ' רנא
ג/י עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 123 {פטור מכלום}
ג/י עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 174
ג/י פאת ים שבועות עמ' נא
ג/י קול דודי (תשף)
ג/י קול דודי שבועות סי' רסב, שעח, שפ
ג/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' פג
ג/י שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שכא {או"ש}
ג/יא אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קנז
ג/יא אבני ציון ח"א סי' נה אות ה
ג/יא אהבת איתן הוריות עמ' מב
ג/יא אורים גדולים (תשסג) עמ' קעט
ג/יא אמונת יהושע עמ' תשפד
ג/יא אמרי כהן (וילמן) כריתות סי' ב ס"ק ג
ג/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לד אות א, ב, סי' לה אות כ
ג/יא אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לד אות א, סי' לה אות א
ג/יא אנצי"ת ע' אומר מותר הע' 41
ג/יא ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' פט
ג/יא אשר למלך
ג/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/יא באר משה (שטרן) ח"א סי' יג אות ו עמ' לא
ג/יא בית המלך (בוים) דף כה ע"ד, כט ע"ב, סב ע"ב
ג/יא בני יהודה דף כא ע"ג
ג/יא ברור הלכה הוריות ב ע"ב ציון ב פרק ב {לח"מ}
ג/יא ברור הלכה שבועות כו ע"ב ציון ג
ג/יא ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יח אות ח
ג/יא ברכת מרדכי ענינים עמ' ריד
ג/יא דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רח
ג/יא דעת מרדכי ח"א דף ג ע"ב {לח"מ}
ג/יא חיי אברהם (טייב) דף נט ע"ד
ג/יא יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קיט
ג/יא יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' קפב {כ"מ ולח"מ}
ג/יא יד יהודה (אשכנזי) דף נא ע"ג
ג/יא מאורות נתן (הורוביץ) דף סט ע"ד
ג/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' פו
ג/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רנט
ג/יא מעין גנים (מזרחי) דף לה ע"א
ג/יא מעיני התורה ח"ב עמ' ט
ג/יא מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ג/יא נדרי זריזין ח"ג עמ' קצב
ג/יא פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' רצג
ג/יא צפנת פענח
ג/יא קול דודי (תשף)
ג/יא קול דודי שבועות סי' שפו-שפז
ג/יא קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' מ
ג/יא קרבן ציון עמ' ראה
ג/יא ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' פ, פב, פה
ג/יא ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' קלב, קלה, קלט
ג/יא רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קיח {מפני הצער בשוגג}
ג/יא שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' תרצד
ג/יא שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קה, קיג
ג/יא שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יט אות ה
ג/יא שנות חיים (מיל') עמ' טז
ג/יא שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' קכה
ג/יא שער משפט סי' ו ס"ק א


ד/299 הלכות שבועות פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ בית יעקב (בירב)
ד/רה"פ הפלאת שבועות ח"ב
ד/רה"פ חיל המלך
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבן ישראל (בוהוש) עמ' רצב {מל"מ}
ד/א אבני ציון ח"א סי' כז אות א {מל"מ}, ח"ב סי' כה אות ג, סי' עח אות א
ד/א אגם מים עמ' טז {מל"מ בשם רא"מ - סתם אכילה בכ"ש}
ד/א אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות כב ע"א, ח"ב סי' קלד
ד/א אהלה של תורה ח"ב עמ' עא-עב
ד/א אור דוד עמ' קפט
ד/א אור הישר [באר יצחק או"ח סי' טו, תורת רפאל הל' יוה"כ סי' קד, לח"מ הל' שב"ע פ"ב ה"ג]
ד/א אור חדש (בלומ') דף ע ע"ד {מל"מ - מחלוקת ר"ע וחכמים בסתם אכילה}, עא ע"א {מל"מ - ר"ן אוסר חצי שיעור בשבועה}
ד/א אור יעקב נדרים עמ' עג
ד/א אור לישרים (שולמן) עמ' קעה {מל"מ}
ד/א אור עולם (בלומנפלד) דף סו ע"ד {מל"מ בשם רא"ם}
ד/א אמרי אמת (גולדשלאג, תרפ"א) דף סה ע"ד
ד/א אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' י ד"ה ויש {מל"מ ד"ה ויש להסתפק}, פסח סי' כג ד"ה וקצת, שחיטה סי' יח ד"ה אך י"ל {מל"מ}, בב"ח סי' ב ד"ה ולדעת {מל"מ}, סוגיות סי' יב [ג] ד"ה אולם {מל"מ}
ד/א אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כח אות ב {מל"מ}
ד/א אמת ליעקב מועד עמ' שלח {רדב"ז}
ד/א אמת ליעקב נשים עמ' רנ {זרע חרדל}
ד/א אנצי"ת ע' אכילה הע' 52, 59 {מל"מ}, ע' גופין הע' 85 {מל"מ}
ד/א אפיקי מגינים נדרים סי' לו
ד/א אפסי ארץ (תשסה) סי' כח עמ' פה
ד/א ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ד/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכא {מל"מ}
ד/א אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' צט
ד/א אתוון דאורייתא כלל ט (דף כא ע"ב)
ד/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' צט-ק, קס, ח"ב עמ' טו
ד/א באר מרים פ"ט ה"י {מל"מ}
ד/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קכב
ד/א בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' ה
ד/א בדבר מלך חי"א עמ' רנט, רסה
ד/א בזך לבונה עמ' רכ
ד/א בינה בספרים עמ' קיג
ד/א בינת נבונים דף עח ע"ג
ד/א בית אהרן (קארטשין) עמ' קמט {מל"מ}
ד/א בית אהרן וישראל גל' עב עמ' כ {מל"מ - חזי לאצטרופי}
ד/א בית המדרש
ד/א בית זבול ח"א סי' ו אות ב
ד/א בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ד אות ב
ד/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תסו {מל"מ}
ד/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רצג {מל"מ - צריך שיהיה בלאו והן}
ד/א בית לוי (גולדברג) דף צב ע"א
ד/א בית נפתלי (תרנט) סי' ז
ד/א בית שערים או"ח סי' עח {מל"מ}
ד/א בני משה (מאג'אר) דף כו ע"ב {מל"מ}
ד/א ברור הלכה שבועות כב ע"א ציון א, ד {מל"מ}, כג ע"ב ציון ג {מל"מ}
ד/א בריכת ירושלים עמ' סג
ד/א ברית הלוי דף כה ע"ב
ד/א ברית יצחק (איזקסון) דף כז ע"ב {נשבע שלא יאכל ככר זה - אסור בחצי שיעור}
ד/א ברכות שמים מכות פ"ג אות תקנה {מל"מ}
ד/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסה
ד/א ברכת מרדכי פסחים עמ' קיט
ד/א ברכת ראובן דף קכד {מל"מ}
ד/א בתי כהונה (תצו) בית אבות דף מד ע"א, מה ע"ג
ד/א גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קנג
ד/א גדולי שמואל נדרים דף כט ע"א, לד ע"ב {מל"מ}
ד/א גור אריה (צרמון)
ד/א גינת ורדים (תאומים) עמ' קג, קטו, קל
ד/א גליונות אבני נזר
ד/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סז אות ח {מל"מ}
ד/א דבר מאיר (ראק) סי' לב, מד
ד/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' נ {מל"מ}, נא {והרי הוא כאוכל חצי שיעור מנבלות וטרפות וכיוצא בהן}
ד/א דברי אברהם (מנדלסון) דף נח ע"א {חצי שיעור - כמו נבילה}
ד/א דברי אמת (תרכא) דף קו ע"ג
ד/א דברי ירמיהו קידושין עמ' כז {מל"מ}
ד/א דובר ישרים פסח עמ' תצז
ד/א דלתי עזה עמ' כא, כט
ד/א דעת סופר או"ח סי' קו {מל"מ}-קז
ד/א דרכי אהרן ח"ב עמ' עג
ד/א דרכי משה ח"א שמעתתא ד פ' א-ב
ד/א הגהות חבר בן חיים
ד/א הדר יוסף עמ' צג, צה-צז {חצי שיעור אסור}
ד/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ריג, רכב, תיא
ד/א הר המלך ח"א עמ' קמב-קמז
ד/א וגר זאב עמ' קה {נשבע שלא לאכול אסור בכ"ש}, קו {מל"מ בשם הטור}, קז {מל"מ בשם רא"ם - אכילה בכל שהוא}
ד/א ויאמר שמואל דף ק ע"א {מל"מ בשם הר"ן}
ד/א זבחי שלמה עמ' עט, פא
ד/א זכר יצחק (תשן) עמ' שיא
ד/א זכרון יהודה (מונק) דף לד ע"ד, לו ע"ב {מל"מ בשם שו"ת הרשב"א}
ד/א זכרון יהונתן דף טז, כד-כו
ד/א זכרון ישעיהו דף לג ע"ג
ד/א זכרון צבי מנחם דף סח ע"ב {נשבע שלא יאכל, אסור בחצי זית מטעם ח"ש}
ד/א חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף יט ע"ב, כא ע"ב, כב ע"ב, כז ע"ב
ד/א חזו"א מעילה סי' לח ס"ק ג (אהע"ז סי' קלו לדף לה)
ד/א חזון לימים ח"א עמ' מד
ד/א חי' הגר"ח החדש עמ' קצז {מל"מ}
ד/א חי' כתב סופר נזיקין עמ' קכב {מל"מ}
ד/א חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' סא, קנד, קדושין עמ' פא, שבועות עמ' סא-סג, סה-סו, סח, פה, פט-צא
ד/א חי' ר' יהודה זרחיה עמ' צ
ד/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רנט, רס {מל"מ}, רפו {מל"מ}
ד/א חי' ש"י דף מ ע"ג {מל"מ}
ד/א חיי משה (ברודנא) דף ו ע"א
ד/א חכמת גרשון עמ' שצה-שצו
ד/א חמדת ימים עמ' קכט
ד/א חקרי הלכות (שומיאץ) דף ו ע"ג, יח ע"ג {מל"מ}, כה ע"ב {מל"מ}, לז ע"ג, מג ע"ב {מל"מ}
ד/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שנו, ח"ב עמ' רד, יו"ד ח"א עמ' שי {כולם - מל"מ}
ד/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קג, קפט {מל"מ}
ד/א טל חיים (טל) ברכות עמ' תלט
ד/א יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' ק
ד/א יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' קסא {פחות מכזית}
ד/א יגיעת ערב פסחים עמ' קלז
ד/א יד הלוי (לוין) דף יג ע"ב {מל"מ}
ד/א יד המלך (פלומבו)
ד/א יד יהודה (אשכנזי) דף לב ע"ג, לד ע"א {מל"מ}
ד/א יד משה (אמריליו) דף קנט ע"ד
ד/א ידיו של משה דף קפ ע"ג {מל"מ}
ד/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנה
ד/א יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' נא
ד/א יראה ואהבה עמ' קעד {מל"מ}
ד/א יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רנט {מל"מ}
ד/א ישמח לב (הלוי) ח"ב דף עח ע"א {מל"מ}
ד/א כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ד/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רמג {מל"מ}
ד/א כרתי ופלתי סי' סב אות ג {מל"מ}
ד/א כתב סופר או"ח סי' צו ד"ה אבל נראה לי
ד/א כתר אפרים עמ' פה, קג
ד/א לאסור איסר עמ' רלה, רמא, שיא, שיג {אכל פחות מכזית}
ד/א לבושי מרדכי לקו"ת עמ' סה
ד/א להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' לא {מל"מ}
ד/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' ריב {מל"מ}, רצז
ד/א לקוטי סופר ח"ב דף לב ע"ב {מל"מ}
ד/א לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ח אות ג {חצי שיעור}
ד/א לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כה ע"ב {מל"מ}
ד/א לשון למודים יו"ד דף פ ע"ג
ד/א מאור למלך נדרים עמ' סו {מל"מ}, קב-קג, קה {מל"מ}, קיט {מל"מ}
ד/א מאיר נתיבים עמ' 98, 383
ד/א מאיר עיני חכמים ח"א דף קד ע"א {מל"מ - תוס' מכות - ליתא בלאו והן}
ד/א מבי"ט (רובינ') דף פד ע"א {מל"מ}
ד/א מגדל צופים ח"א סי' סד
ד/א מגילת ספר לאוין דף קיח ע"ג
ד/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' שג, יו"כ עמ' נב, סה, סו, פ
ד/א מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' י אות ב
ד/א מועדים וזמנים ח"ג סי' ריח
ד/א מוריה גל' קצג עמ' צג
ד/א מחזיק ברכה סי' תפה אות ה {מל"מ}
ד/א מחשבות יעקב סי' נב-נג
ד/א מטה אהרן שבועות עמ' עג, פו-פז, פט, צב, צז
ד/א מי באר (אופנהיימר) דף מח ע"א {מל"מ}
ד/א מים שאובים עמ' תרה
ד/א מלאכת שלמה (קמחי), תשובות דף יד ע"ב, טז ע"א {מל"מ}
ד/א מלואי אבן - שו"ת עמ' פב
ד/א מלחמת יהושע עמ' כד {מל"מ}
ד/א מנוחת משה דף סב ע"ב {מל"מ}
ד/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סג ע"ג
ד/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שכט {מל"מ ד"ה הן אמת}
ד/א מנחת אהרן (בריסק) דף נז ע"א
ד/א מנחת חינוך ח"א עמ' יז, ח"ב עמ' קכא
ד/א מנחת יהודה (בוים) דף נא ע"ב {מל"מ - מחלוקת ר"ע וחכמים} וע"ד {מל"מ בשם רא"ם}, נב ע"א {מל"מ - קונם שלא אוכל כזית} וע"ד {מל"מ}, נג ע"א-ע"ג {מל"מ}, נד ע"א {נשבע שלא יאכל כלום - הרי הוא כנשבע על חצי שיעור}
ד/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שנד {רמב"ם}, ח"ג עמ' תמב {מל"מ}
ד/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רנח
ד/א מעשה אברהם דף רטו ע"ב {מל"מ}
ד/א מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרצז, שו"ת רעק"א סי' קנד]
ד/א מצעדי גבר נדרים סי' כט אות א, סי' ל אות א
ד/א מראה הנוגה
ד/א מראות ישרים יבמות סי' ז עמ' מ
ד/א מרחשת ח"ג סי' ה אות א
ד/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קלה אות י {מל"מ - סתם אכילה בכ"ש והל"מ שחייב בכזית}, סי' קמט אות א
ד/א משה ידבר (תקפז) שו"ת דף לט ע"ד {מל"מ}
ד/א משה ידבר (תשעו) עמ' קסז, קעז {מל"מ}
ד/א משה ידבר (תשעו) עמ' רב {מל"מ בשם רא"ם}
ד/א משכנות לאביר יעקב ח"ב דף כט ע"ב {מל"מ}
ד/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רצו, שכו
ד/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קח
ד/א משנת חיים בראשית עמ' של
ד/א משנת יהודה ח"א פ"ל ה"ה
ד/א משנת יעקב כאן, זמנים ח"ב עמ' יז {מל"מ}, קדושה עמ' קצט-ר
ד/א משנת ר' אהרן נדרים עמ' קלט, קמא {מל"מ}, קמח {מל"מ}, קנד-קנה {מל"מ}
ד/א משנת רבנו יוסף עמ' 99
ד/א משנת שמחה
ד/א משפטי עזיאל ח"ב עמ' מד, ח"ט עמ' לג
ד/א משרת משה (עטייה)
ד/א נדרי זריזין ח"ב עמ' רכד {מל"מ}, רכו {מל"מ}, רלב {מל"מ}
ד/א נדרי תורה עמ' עד
ד/א נועם ח"כ עמ' שנז
ד/א נחלת עזריאל (הלוי) שבועות כא (קח ע"ב בדפי הספר) {מל"מ}
ד/א נחלת עמי
ד/א נר דוד ח"ב עמ' מא {מל"מ}
ד/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכד ע"ג {חל על חצי שיעור}
ד/א נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קפה עמ' שנו
ד/א נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קטז ס"ק ב
ד/א נתן פריו חנוכה עמ' קמא {מל"מ - "אכילה" כל שהוא}
ד/א נתן פריו מכות עמ' קסז, רי, חולין עמ' יד
ד/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קכט
ד/א ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' סו {מל"מ ד"ה שוב}, ע {מל"מ ד"ה שוב}, צו {מל"מ ד"ה ודע}, קג, רעד {מל"מ}, שה {מל"מ}
ד/א סוכה וארבעת המינים עמ' 56
ד/א סופר מהיר ח"א דף יז ע"ב {מל"מ}
ד/א עבודת הלוי עמ' יא-יב
ד/א עונג שבת סי' סב
ד/א עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קלח {מל"מ}
ד/א עטרת ישראל עמ' רעט
ד/א עטרת תפארת דף סה ע"ב {מל"מ}
ד/א עיון בלומדות עמ' יח
ד/א עין יהודה עמ' סג {מל"מ בשם רא"ם - אכילה בכ"ש}
ד/א עמק יהושע אחרון עמ' עח-עט
ד/א עקבי ברכה עמ' סה
ד/א פאת ים שבועות עמ' נג
ד/א פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רנו {מל"מ}
ד/א פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רכ-רכא {מל"מ}
ד/א פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קלו
ד/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'סד
ד/א פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' רפד {מל"מ}
ד/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צג אות יד
ד/א צפנת פענח כאן, שמות עמ' 34, במדבר עמ' מב
ד/א צרור הכסף (הראשון) עמ' י
ד/א קדשי יהושע עמ' תרעט
ד/א קהלות יעקב נדרים יג
ד/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' יח {מל"מ}
ד/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קלא, קלד, קמד
ד/א קובץ ביאורים (שפירא)
ד/א קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קכד-קכו
ד/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' צז {מל"מ}
ד/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' עג, עז, עט (בהגהה)
ד/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רסו, רפז-רפח, רצח
ד/א קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רל {מל"מ}
ד/א קול דודי (תשף)
ד/א קול דודי שבועות סי' שד, שט, שיא
ד/א קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' מז {מל"מ}
ד/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עה {מל"מ}
ד/א קונטרסי שעורים ב"ב דף 228
ד/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור יב אות יג
ד/א קונטרסי שעורים נדרים שעור ט עמ' 126, שעור יב אות ב, שעור יד אות יא, שעור טו עמ' 232
ד/א קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קפ-קפא
ד/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקסא-תקסב, תקסז, תקצו
ד/א ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' עב, עה, פו
ד/א ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' קיז, קכה, קלט
ד/א רביד הזהב (אברך) דף עג ע"א
ד/א רנת יצחק חמש מגילות עמ' שעו
ד/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' לח-מ, מח, סב {מל"מ}, קנ
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפז
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' לה, מה
ד/א שארית נתן בנימין עמ' קלג {מל"מ - בשבועה ח"ש מותר אף מדרבנן}, קלה, קלח {מל"מ - סתם אכילה בכלשהו}, קמד, קמה
ד/א שארית נתן בנימין עמ' קמד
ד/א שבט סופר (תשמו) עמ' סג {מל"מ}, רכו, רכז-רכח {מל"מ}
ד/א שדה אלחנן ח"א עמ' קסז-קסח {מל"מ}
ד/א שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' מב
ד/א שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רצו
ד/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קה-קו
ד/א שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' עה, קצו, קצט {מל"מ}
ד/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קפה
ד/א שיח ערב פסחים עמ' קט, קטו, קיז
ד/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קה, קח, קי-קיא, קנח-קנט
ד/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שצז {חצי שיעור}
ד/א שם טוב
ד/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קע {מל"מ}
ד/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' סב {מל"מ}
ד/א שמחת החג דף סו ע"ב-ע"ד {מל"מ}, סז ע"ב
ד/א שמחת יהודה דף טז ע"א {מל"מ}
ד/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' פז {מל"מ}
ד/א שמחת מלך עמ' 19
ד/א שנות חיים (קיצע, תשמב) חי' הש"ס עמ' קנא {מל"מ}
ד/א שעורי הרב - תשעה באב עמ' לט
ד/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קנז
ד/א שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קפח-קפט
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קלא {מל"מ}, קפא
ד/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תצט-תק {מל"מ}
ד/א שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' ת
ד/א שער המלך ח"א עמ' ו, ח"ב עמ' לו, מעשה חושב ח"א עמ' ריא {כולם - מל"מ}
ד/א שערי טהר ח"ח סי' סג אות א, סי' סו אות ב, סי' עו אות ג, סי' קיח אות ו
ד/א שערי ציון (כהן, תרצח) דף ה ע"א, כא ע"א, מב ע"ב {מל"מ - בלאו והן, לענין מלקות}, נד ע"ג {מל"מ}
ד/א שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' רכו {מל"מ}
ד/א שערי תודה ח"א דף מז ע"א {מל"מ}
ד/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' ל {מל"מ}
ד/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ה ס"ק ד, יט
ד/א תורת השבת עמ' רו {אבי עזרי}
ד/א תורת השבת עמ' רט {איסור חצי שיעור משום הרחקה}
ד/א תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קפז {מל"מ}
ד/א תורת נתן עמ' 49-50
ד/א תורת רפאל או"ח ח"ב דף קנח ע"ד
ד/א תיבת גומא (ורשנר) עמ' קטז {מל"מ}
ד/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רכו {מל"מ}, רל, שפ {מל"מ}
ד/א תיבת גומא (תשסז) עמ' צג {מל"מ}
ד/א תפארת יהונתן (תרצד) דף כ ע"ג {מל"מ - הולכים אחר לשון תורה לענין שיעור}
ד/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שסז {מל"מ - סתם אכילה בכזית}
ד/א תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' פח {מל"מ}, צ
ד/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ב אות ח, לד
ד/א תשובה מאהבה ח"א סי' קא {מל"מ}
ד/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רפח
ד/א תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ריח
ד/ב אבני ציון ח"ג עמ' ר
ד/ב אור יעקב פסחים דף 78
ד/ב אפיקי ים ח"א דף קלח
ד/ב ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ד/ב ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' קנח
ד/ב ברור הלכה שבועות כב ע"א ציון א
ד/ב חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"א
ד/ב חמדת יעקב עמ' 185
ד/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סג ע"ג
ד/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רצו
ד/ב משנת חיים בראשית עמ' של
ד/ב משרת משה (עטייה)
ד/ב נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קכא ס"ק ב
ד/ב עונג שבת סי' סא
ד/ב עין יהודה עמ' סב {שתייה ברביעית}
ד/ב קול דודי (תשף)
ד/ב קול דודי שבועות סי' שד
ד/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות יא
ד/ב קרבן ציון עמ' רנה
ד/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקסד
ד/ב ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' עב, עה {שלא יטעם}
ד/ב ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' קיח, קכה
ד/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' י {נשבע שלא יטעם}
ד/ב שם טוב
ד/ב שערי טהר ח"ח סי' סז אות א
ד/ג ד נשמת חיים (תשסח) חו"מ הערות עמ' קצב
ד/ג אמרי דוד (שליסל) דף יח ע"ד
ד/ג אמת ליעקב נשים עמ' רנא
ד/ג ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ד/ג ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' מו
ד/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנג {כזית}
ד/ג בית אהרן וישראל גל' לז עמ' לו-לז
ד/ג ברור הלכה שבועות כב ע"ב ציון ה
ד/ג דלתי עזה עמ' לב
ד/ג ויקח אברהם [רדב"ז סי' תריט, מעשה אברהם קמב ע"ד]
ד/ג זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיח
ד/ג זכותא דאברהם (לנדא) עמ' קיב
ד/ג זכרון יהודה (לאש) דף פ ע"ב
ד/ג זכרון יהודה (מונק) דף מב ע"ב-ע"ג {שתיה בכלל אכילה}
ד/ג חי' בר נחמני דף נג ע"ב {רביעית}
ד/ג חי' ש"י דף נב ע"ג
ד/ג חשבונות של מצוה עמ' תלה
ד/ג כרוב ממשח דף מד ע"ד
ד/ג לב איש עמ' תעז, תפו
ד/ג לשון למודים יו"ד דף פא ע"ג
ד/ג מבוא למשנה תורה עמ' 237
ד/ג מטה אהרן שבועות עמ' צט
ד/ג מטה אפרים
ד/ג מים חיים (רק בדפוס אמשטרדם)
ד/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קג
ד/ג מעיני המים
ד/ג מעשה רקח
ד/ג משא בני קהת
ד/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רצט
ד/ג נדרי זריזין ח"ג עמ' קפה-קפו
ד/ג נתיבות החיים
ד/ג נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קכא ס"ק א
ד/ג עזרת מצר סי' מא (ד"ה אך הוקשה, ואילך)
ד/ג עזרת מצר סימן מא (ד"ה אך הוקשה)
ד/ג עמודי שלמה ח"ב עמ' רפז
ד/ג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'סד
ד/ג פסקי אליהו ח"א עמ' לב
ד/ג קול דודי (תשף)
ד/ג קול דודי שבועות סי' שכב
ד/ג ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' עד
ד/ג ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' קכא
ד/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' סז {אכל ושתה}
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נד
ד/ג שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' צא
ד/ג שם טוב
ד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קלד
ד/ג שערי יצחק (תשיז) עמ' צז {לח"מ}
ד/ג תורת נתן עמ' 50
ד/ד אור הישר [עמק הלכה או"ח סי' עד]
ד/ד אמרי דוד (שליסל) דף יח ע"ד
ד/ד אמת ליעקב נשים עמ' לו, לח {יראה לי ששיעורו רביעית}
ד/ד אסיפת שמועות תשרי עמ' כח, ל
ד/ד אפיקי ים ח"ב דף קנב
ד/ד ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ד/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנב {רביעית}
ד/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' צ
ד/ד בדבר מלך חי"ז עמ' קלז {נשבע שלא ישתה היום הרי זה מותר לאכול שאין אכילה בכלל שתייה וכמה ישתה ויהא חייב יראה לי שאינו חייב עד שישתה רביעית כשאר האיסורין}
ד/ד בית אפרים או"ח (תרמד) דף כה ע"א
ד/ד בית נפתלי (תרנט) סי' ז
ד/ד בנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות יז {רביעית}
ד/ד בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' ו {מל"מ}
ד/ד ברור הלכה שבועות כב ע"ב ציון ה
ד/ד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קמט
ד/ד זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיח
ד/ד זכור לאברהם (אביגדור)
ד/ד זכרון יהודה (מונק) דף מב ע"ג
ד/ד חוקי חיים (גאגין) דף קו ע"ד {מל"מ}
ד/ד חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"א
ד/ד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' עב
ד/ד חי' ש"י דף נב ע"ג
ד/ד חיים ומלך
ד/ד חקקי לב ח"ב דף סט ע"א
ד/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שנג
ד/ד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קו, ח"ג דף עח, מ"ב דף לו ע"א
ד/ד יד המלך (פלומבו)
ד/ד לב איש עמ' תפו
ד/ד מבוא למשנה תורה עמ' 237
ד/ד מוריה גל' קצג עמ' צא
ד/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מב ע"א
ד/ד מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ב
ד/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קג-קד
ד/ד מעין גנים (מזרחי) דף לה ע"א
ד/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכו ע"ב
ד/ד מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א סי' קנד]
ד/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תיא
ד/ד מראות הים עמ' קד-קז
ד/ד משא יד ח"א עמ' עא {שיעור שתייה ברביעית}
ד/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רצט
ד/ד משנת חיים במדבר עמ' צ
ד/ד משנת חיים בראשית עמ' של
ד/ד משנת יעקב כאן
ד/ד משנת יעקב מדע עמ' שכד
ד/ד פאת ים שבועות עמ' מג
ד/ד פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קלו
ד/ד פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'סד
ד/ד פסקי אליהו ח"א עמ' לב-לג
ד/ד פסקי ריא"ז שבועות עמ' טו
ד/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יז ע"ב
ד/ד קרית מלך רב
ד/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקסה {כ"מ}
ד/ד ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' פו
ד/ד ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' קלט
ד/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' לט, סח
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נד, ח"ב עמ' קמא
ד/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צט
ד/ד תשובה מיראה
ד/ד תשובה מיראה (תשסו) עמ' י, עב
ד/ד תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' סח
ד/ה אבני ציון ח"א סי' סח אות א {לח"מ}
ד/ה אהל ישרים דף יג ע"א
ד/ה ברית הלוי השלם
ד/ה בתי כהונה (תצו) בית אבות דף מד ע"א, מה ע"ג
ד/ה גבורת יצחק תרומות עמ' קנב
ד/ה גינת ראובן תרומות עמ' תקמג
ד/ה דלתי עזה עמ' לב {אבי עזרי}
ד/ה זכרון יהונתן דף כא {מל"מ}
ד/ה חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' עד
ד/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רנג
ד/ה מטה אהרן שבועות עמ' פג, קנו
ד/ה מעין גנים (מזרחי) דף לה ע"א-ע"ב
ד/ה מרכבת יוסף דף צח ע"ד {התראת ספק היא התראה}
ד/ה משפטי עזיאל ח"ג עמ' קמג
ד/ה משרת משה (עטייה)
ד/ה עמק יהושע ח"א דף צג
ד/ה צפנת פענח
ד/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ו
ד/ה שם טוב
ד/ו ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ד/ו בן ידיד
ד/ו ברור הלכה שבועות כב ע"ב ציון ה
ד/ו חוקות החיים דף קיא ע"ד
ד/ו חיים ומלך
ד/ו יד הלוי (לוין) דף עה ע"א
ד/ו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' שס
ד/ו מטה אהרן שבועות עמ' קכב
ד/ו מפענח צפונות עמ' 96
ד/ו משברי ים אחע"א עמ' תיז
ד/ו נדרי זריזין ח"ב עמ' רנז, ח"ג עמ' קפו
ד/ו נחלת עמי
ד/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תקה
ד/ו קול דודי שבועות סי' שכח
ד/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות יד, שעור יח אות ג
ד/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקסה
ד/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' סח {שלא כלל השתייה}
ד/ו שערי טהר ח"ח סי' קיח אות י-יא
ד/ז אור הישר [לח"מ הל' נדרים פ"א ה"ו]
ד/ז בית אב (ענתבי) דף לו ע"ג
ד/ז בית מועד (גטיניו) דף ל ע"א וע"ד {לח"מ}
ד/ז הגאון הרוגאצ'ובי ותלמודו עמ' 40
ד/ז יד אליהו (בוקובזה) סי' ה הערה 5
ד/ז יד המלך (פלומבו)
ד/ז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' פח
ד/ז משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קסח
ד/ז קרבן ציון עמ' שס
ד/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' סג, סח
ד/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נז, ח"ב עמ' עג
ד/ח אהלי יהודה (הכהן) דף יב ע"ג {מל"מ}
ד/ח אפיקי מגינים נדרים סי' ו
ד/ח אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' צה, צט, קסג
ד/ח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף מא ע"ב
ד/ח בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' ה
ד/ח בדבר מלך חי"ב עמ' פא
ד/ח בית אהרן וישראל גל' יח עמ' לג
ד/ח ברור הלכה שבועות כב ע"א ציון ד, כג ע"ב ציון א
ד/ח בתי כהונה (תצו) בית אבות דף מד ע"א, מה ע"ג
ד/ח דברות משה שבועות-ע"ז עמ' נג {הרי הן כחלב ודם שאינן מצטרפין לכזית}
ד/ח חי' הגרנ"ט סי' רג
ד/ח חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' ס
ד/ח חי' מהרא"ך ח"ב
ד/ח חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רנז
ד/ח יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רנו
ד/ח מגילת ספר לאוין דף קכג ע"ג
ד/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקכא
ד/ח משנת ר' אהרן נדרים עמ' קה, רלד
ד/ח נדרי זריזין ח"ב עמ' רלה
ד/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ז
ד/ח קהלות יעקב נדרים סי' טו
ד/ח קול דודי (תשף)
ד/ח קול דודי שבועות סי' שכג
ד/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקסה
ד/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' סג, סח
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' מז-מח, ח"ב עמ' עג
ד/ח שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תלב
ד/ח שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קלא
ד/ט אבי עזרי ח"א
ד/ט אור יעקב נדרים עמ' פד
ד/ט אור לישרים (שולמן) עמ' קעג-קעד
ד/ט אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' צח
ד/ט בדבר מלך חי"ב עמ' פא
ד/ט בני יהודה דף כא ע"ג
ד/ט ברור הלכה שבועות כז ע"ב ציון א {רמב"ם}, לו ע"ב ציון ז {אבי עזרי}
ד/ט בריכת ירושלים עמ' סד
ד/ט הגהות חבר בן חיים
ד/ט העמק דבר ויקרא פכ"ד פסוק יב
ד/ט זכרון יהונתן דף כה ע"ג
ד/ט זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קלד ע"א
ד/ט יד אליהו (בוקובזה) סי' ה הערה 5
ד/ט יד המלך (פלומבו)
ד/ט ידיו של משה דף קפד ע"א
ד/ט לב יוסף עמ' 160
ד/ט מטה אהרן שבועות עמ' קלז, קמג-קמד
ד/ט מעין גנים (מזרחי) דף לה ע"ב
ד/ט מעיני המים
ד/ט מפענח צפונות עמ' 103
ד/ט מראה אש ח"ב עמ' קנז
ד/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ט משנת שמחה
ד/ט נדרי זריזין ח"ב עמ' רכח
ד/ט נחלת עמי
ד/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקנח
ד/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ז
ד/ט פורת יוסף (שלופר) דף מד ע"ב, מז ע"ג
ד/ט קהלות יעקב נדרים סי' ו
ד/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' ב
ד/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קנא, קסא
ד/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' נ
ד/ט שם טוב
ד/י אבני נזר יו"ד סי' שט אות א {ראב"ד}
ד/י אבני ציון ח"ד עמ' קט
ד/י אגרות משה אהע"ז ח"א סי' יט
ד/י אוצרות הרמב"ם
ד/י אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 44
ד/י אור המאיר (שפירא) סי' ע אות א
ד/י אור לי כתובות סי' יח ס"ק יא
ד/י אור לישרים (שולמן) עמ' קעג-קעד, קעו
ד/י אחיעזר ח"א סי' לה אות יא
ד/י איים בים נדרים סי' יט אות ג, ה {כולל על זמנים ולא על חפצים}
ד/י אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ח ד"ה ונראה, נדרים סי' כט ד"ה ועיין, סוגיות סי' א [יא] ד"ה עוד, סי' א [יב] ד"ה והנה
ד/י אנצי"ת ע' אין אסור הע' 67, 69
ד/י אסיפת גאונים (תרעא) דף טו ע"ג {רדב"ז}
ד/י אפיקי ים ח"א דף קמח
ד/י אשר למלך
ד/י אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קסו
ד/י בדבר מלך חי"ח עמ' לז {וכן אם אמר שבועה שלא אוכל היום וחזר ונשבע על הככר שלא יאכלנה ואכלה כולה באותו היום אינו חייב אלא אחת וכן כל כיוצ"ב שאין שבועה חלה על שבועה ובהשגות}
ד/י בינת דניאל ח"ה עמ' קצו
ד/י בית אבא (גוטווירטה) דף מ ע"א
ד/י בית המלך (בוים) דף לח ע"ד
ד/י בית יצחק (תשי"ג) עמ' 15
ד/י בית שערים או"ח סי' רצט
ד/י בכורי אביב (ביק) דף רצב
ד/י בני דוד
ד/י בני יהודה דף כא ע"ד
ד/י ברור הלכה שבועות כז ע"ב ציון א
ד/י בריכת ירושלים עמ' קלב
ד/י ברית אברהם (פרנס) עמ' שב, תקל
ד/י ברית הלוי השלם
ד/י ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' כ-כא {נשבע שלא יאכל היום ואח"כ נשבע שלא יאכל סתם}
ד/י גדולי שמואל נדרים דף לה ע"א, ס ע"א, סח ע"א, עה ע"א {ראב"ד}
ד/י גליונות אבני נזר {כ"מ}
ד/י דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' סג
ד/י דבר מאיר (ראק) סי' טו, פא
ד/י דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' יא-טו
ד/י דלתי עזה עמ' פא
ד/י דרך המלך דף עט ע"ב
ד/י דרכי משה ח"א שמעתתא ב פ' טז, שמעתתא ד פ' ג-ד, ו
ד/י הדם הקדוש עמ' 147-148
ד/י הדרת מלך (זילברברג) דף ז ע"ב
ד/י הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קצט
ד/י הר המלך ח"ב עמ' רלג-רלד, ח"ד עמ' רעב-רעו
ד/י ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג פג ע"ד]
ד/י זבחי שלמה עמ' עח
ד/י זית רענן ח"א עמ' תקיד, תקלו {ראב"ד}
ד/י זכר אברהם יצחק עמ' 59
ד/י זכרון יהונתן דף טז ע"ד, כג ע"ד, קכז
ד/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' רג
ד/י חזו"א אהע"ז סי' קלד לדף יג, חו"מ סי' כא ס"ק לג, חו"מ לקוטים סי' כד לדף כח
ד/י חזו"א על הרמב"ם
ד/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ח
ד/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ח
ד/י חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' צ
ד/י חי' מהרא"ך ח"ב
ד/י חי' מחנה אפרים (בהשמטות, נדפס בס' מחנה אפרים, בסוף הגהותיו על הרמב"ם)
ד/י חי' ר' יהודה זרחיה עמ' צא-ק
ד/י חי' ר' שמואל נדרים עמ' מג-מד, פז-צא
ד/י חי' ר"י נחמיה סי' פב אות ז
ד/י חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תלט {ראב"ד}
ד/י חיי אברהם (טייב) דף נט ע"ד
ד/י חקרי הלכות (שומיאץ) דף יז ע"ב, כ ע"א, כב ע"א
ד/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' רעה, שכז-שכט
ד/י יד הלוי (פלוונא) דף נו ע"ד
ד/י יד המלך (פלומבו)
ד/י יד יהודה (אשכנזי) דף נד ע"ד
ד/י יחי ראובן (אונג') עמ' רסב
ד/י ימין משה
ד/י ישועת משה עמ' רי
ד/י כתב סופר או"ח דף קז ע"א, ע"ג
ד/י לאסור איסר עמ' פח {רדב"ז - איסור שבועה עליה}, ריד, רלג, רלד {רדב"ז - אכל למחר}, רעה {רדב"ז - איסור שבועה עליה}, רצג, רצז
ד/י לב אריה (קרלין) עמ' כד
ד/י לב חיים (מלינק) דף יד ע"ג
ד/י לב טהור עמ' רנז
ד/י ללמוד על הכלל עמ' ע, קכה
ד/י לשון למודים יו"ד דף פב ע"ג
ד/י מאור למלך נדרים עמ' צו-צז, קא {ראב"ד}
ד/י מאיר עיני חכמים ח"א דף נ ע"א
ד/י מגילת ספר לאוין דף קיט ע"ג {כ"מ}
ד/י מטה אהרן שבועות עמ' קו, קח
ד/י מנחת חינוך ח"ב עמ' שכח, שכט, ח"ג עמ' קצד
ד/י מנחת שי (שור) ח"א סי' יא {כ"מ}
ד/י מעין גנים (מזרחי) דף לה ע"ב
ד/י מעשה נסים (הכהן)
ד/י מפענח צפונות עמ' 104, 91
ד/י מקראי קדש (תשנג) עמ' תמה
ד/י מרכבת המלך עמ' שי
ד/י משברי ים אחע"א עמ' רג, רכד, רלט, רמב, תרל
ד/י משנת יעקב
ד/י משנת ר' אהרן נדרים עמ' קלג {רדב"ז}, קמב
ד/י נאם דוד
ד/י נדרי זריזין ח"ב עמ' רנח, רסה, רסח
ד/י נטע שורק דף קפב ע"ד
ד/י ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' נז, סג, עה, קיא, שה
ד/י עטרת תפארת דף לה ע"ג-ע"ד, לו ע"ב, נד ע"ג-ע"ד
ד/י עפר יעקב (אייכהארן) ח"ב דף יא ע"ג
ד/י עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף טו ע"ד, פ ע"ד
ד/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סג, ח"ב עמ' סא, כרך ב ח"א עמ' מז
ד/י פאת ים שבועות עמ' סא
ד/י צהר הבית עמ' כה {שבועה שלא אוכל בשר יום ואח"כ שבועה שלא אוכל בשר לעולם}
ד/י ציץ הקודש ח"א דף מד ע"ב
ד/י צמח דוד (רפפורט) אות קצא
ד/י צפנת פענח
ד/י קהלות יעקב נדרים ו, פסחים כט
ד/י קובץ ביאורים (שפירא)
ד/י קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שכד
ד/י קובץ הערות (תשסג) סי' ל אות ג {או"ש}
ד/י קול דודי (תשף)
ד/י קול דודי שבועות סי' שמז, שנ, שסג
ד/י קונטרסי שעורים נדרים שעור יז אות ה, שעור יח עמ' 264
ד/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקסו
ד/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קמט
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' סג
ד/י שבט סופר (תשמו) עמ' רכז
ד/י שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קו
ד/י שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' ר
ד/י שולי הגליון עמ' צה
ד/י שיח השדה (פרומר) עמ' עד
ד/י שלמי יוסף נזיר עמ' צה {ראב"ד}
ד/י שם יוסף (מועטי) ח"א דף נ ע"ד {כ"מ}
ד/י שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שיט
ד/י שמחת יו"ט (אלגזי) דף קמ ע"ב-ע"ד {ראב"ד}
ד/י שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מא אות טז {ראב"ד}
ד/י שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קצב
ד/י שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור לג
ד/י שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' יח אות ט
ד/י שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קעד
ד/י שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תצ-תצב
ד/י שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' פג {אין שבועה חלה על שבועה}
ד/י שער המלך כאן, וח"ב עמ' לב, קיח, מעשה חושב ח"ב עמ' קכד
ד/י שערי זיו ח"ג דף לד ע"א
ד/י שערי טהר ח"ח סי' קיח אות י
ד/י שערי ציון (כהן, תרצח) דף ד ע"ג, כב ע"ד, כו ע"ג, לח ע"א
ד/י שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' סב, קכא, קלד, קעא
ד/י תפארת נתן עמ' פג-פד
ד/יא אנצי"ת ע' אין אסור הע' 96
ד/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תסז
ד/יא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תקט
ד/יא בית שערים ח"ג סי' מ
ד/יא ברור הלכה נדרים יז ע"ב ציון א
ד/יא ברור הלכה שבועות כג ע"ב ציון ב
ד/יא ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ז אות יג
ד/יא זית רענן ח"א עמ' תקצב
ד/יא זכרון יהונתן דף כג
ד/יא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנד
ד/יא ללמוד על הכלל עמ' קיג
ד/יא למודי ה' (תקמז) דף סא ע"ג
ד/יא מזל שעה
ד/יא מעין גנים (מזרחי) דף לה ע"ב
ד/יא מקום דוד [משפטים ישרים (גאון) דף קב]
ד/יא משאת המלך ח"ב סי' רכז
ד/יא משברי ים אחע"א עמ' רפב, תלב
ד/יא משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' ה
ד/יא נחלת יהושע דף ל
ד/יא קרית מלך
ד/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקסו
ד/יא רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קעט
ד/יא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' נ
ד/יא שם טוב
ד/יא שם יוסף (מועטי) ח"ב דף סב ע"ב {מל"מ}
ד/יא שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ג אות ח
ד/יב אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רמג
ד/יב בית יצחק (תשי"ג) עמ' 13
ד/יב הר המלך ח"ג עמ' כד
ד/יב חמדת ישראל ח"א דף פג ע"ב
ד/יב משנת ר' אהרן נדרים עמ' קלח, קמז
ד/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סב
ד/יב קהלות יעקב שבועות כב, נדרים יג
ד/יב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/יב קול דודי שבועות סי' שלה, תכה, תכז-תכח
ד/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קו
ד/יב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' נ
ד/יב שם טוב
ד/יג אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ח ד"ה וכמו כן
ד/יג בית יצחק (תשי"ג) עמ' 13
ד/יג ברור הלכה שבועות כח ע"ב ציון נ
ד/יג זכרון יהונתן דף טז ע"ד
ד/יג משנת ר' אהרן נדרים עמ' קלח, קמז
ד/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סב
ד/יג קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' מז
ד/יג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' נ
ד/יד אור יעקב נדרים עמ' פג
ד/יד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תסז
ד/יד ברור הלכה נדרים יז ע"ב ציון א
ד/יד זכרון יהונתן דף קלו
ד/יד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' צ
ד/יד חי' מהרא"ך ח"ב
ד/יד חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף נז
ד/יד חי' מחנה אפרים (גם בהשמטות)
ד/יד חלקת יואב החדש הגהות על מנ"ח סי' שסח
ד/יד חקרי הלכות (שומיאץ) דף כו ע"ג
ד/יד מעשה רקח
ד/יד מרחשת ח"א סי' מא אות א
ד/יד משנת ר' אהרן נדרים עמ' קלט
ד/יד נחלת עמי
ד/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סב
ד/יד קהלות יעקב שבועות סי' כב, נדרים סי' יג
ד/יד קול דודי (תשף)
ד/יד קול דודי שבועות סי' תכח
ד/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקעא
ד/יד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' נ
ד/יד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' ריב
ד/יד שם טוב
ד/יד שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קפז
ד/יד תשובה שלמה יו"ד סי' כו דף מט ע"ד
ד/טו אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רמג
ד/טו בית אב (ענתבי) דף לה ע"א
ד/טו בית יצחק (תשי"ג) עמ' 14
ד/טו ברית אברהם (פרנס) עמ' שד
ד/טו הר המלך ח"ג עמ' כד
ד/טו חקרי הלכות (שומיאץ) דף כו ע"ג
ד/טו יד יהודה (אשכנזי) דף נח ע"א
ד/טו לבושי מרדכי יו"ד עמ' שסח
ד/טו מעין גנים (מזרחי) דף לה ע"ב
ד/טו מרחשת ח"א סי' מא אות א
ד/טו משנת ר' אהרן נדרים עמ' קלה, קלז
ד/טו פאת ים שבועות עמ' ס
ד/טו קול דודי (תשף)
ד/טו קול דודי שבועות סי' תכח
ד/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקסו-תקסז
ד/טו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קעז
ד/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קו
ד/טו שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' ריב
ד/טז אבן האזל קדשים ח"ב דף כד ע"א
ד/טז אגודות אזוב מדברי דף כא ע"א וע"ד {משפטי התנאים בנדרים ושבועות}
ד/טז אור הישר [חיל המלך פ"א סוף ה"ז]
ד/טז אפיקי מגינים נדרים סי' יח
ד/טז אשר למלך
ד/טז באר מים חיים (נוסינזון) שבועות דף כח
ד/טז בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' מא-מב
ד/טז בית אהרן (סוויאדישץ) דף טו ע"ב
ד/טז בית מאיר (תשע) סי' קמה ס"א עמ' רמה
ד/טז ברור הלכה נדרים כה ע"ב ציון א פסקה א
ד/טז ברור הלכה שבועות כח ע"א ציון ו
ד/טז דברי אליעזר (פרבר) ח"א דף ח ע"ג
ד/טז ידיו של משה דף קפד ע"ב {כ"מ}
ד/טז כרוב ממשח
ד/טז לשון למודים יו"ד דף פה ע"א {כ"מ}
ד/טז מטה אהרן שבועות עמ' קמח, קנד
ד/טז מעין גנים (מזרחי) דף לה ע"ב, לו ע"א
ד/טז מעיני המים
ד/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טז נדרי זריזין ח"ב עמ' רנו
ד/טז נחלת עמי
ד/טז עדות ביעקב (ריינס) עמ' תמג, תמו, תמח, תנ
ד/טז פאת ים שבועות עמ' נז
ד/טז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקסח {כ"מ}
ד/טז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קיט-קכ {קיום תנאי בשוגג}
ד/טז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קלב
ד/טז שם טוב
ד/טז שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קפד, רלו
ד/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 52
ד/טז תפארת ציון (קואינקה) עמ' נא
ד/יז אבן האזל הל' איסו"מ פ"א ה"ז {התראת ספק}
ד/יז אגרות משה אהע"ז ח"א סי' כא {לח"מ}
ד/יז אור עולם (שניאורסון) עמ' 459
ד/יז איים בים מכות פ"ג סי' יב אות א, ד
ד/יז אמונת יהושע עמ' ו {התראת ספק}
ד/יז אפיקי מגינים נדרים סי' יח
ד/יז אשר למלך
ד/יז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנט
ד/יז בית מאיר (תשע) סי' קמה ס"א עמ' רמה
ד/יז בכורי אברהם דף עט ע"ב-ע"ג {בין אכל את האיסור תחלה ובין אכל את התנאי תחלה}
ד/יז ברור הלכה מכות טו ע"ב ציון ב
ד/יז ברור הלכה נדרים כה ע"ב ציון א פסקה א
ד/יז ברור הלכה שבועות כח ע"א ציון ו
ד/יז דברי יהודה דף מב ע"ד {לח"מ}
ד/יז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קעג
ד/יז יד דוד (קרלין) ח"ב דף צח
ד/יז יד יהודה (אשכנזי) דף נו ע"ד
ד/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקנה, תקעא, תתמז
ד/יז מחנה יוסף שבת עמ' קפט {לח"מ}
ד/יז מטה אהרן שבועות עמ' קמח, קנד
ד/יז מנחת חינוך ח"א עמ' צב
ד/יז מפתח הבאורים [שערי ישר שער א פ"ד]
ד/יז מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/יז משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' כח-לא
ד/יז נחלת עמי
ד/יז ספרי דבי רב ח"ב עמ' שפו
ד/יז עדות ביעקב (ריינס) עמ' תמג, תמו, תמח, תנ
ד/יז עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קצו {התראת ספק}
ד/יז פי' ר"א מן ההר נדרים כה ע"ב
ד/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקסט
ד/יז ריח שדה דף סב ע"א
ד/יז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קעד
ד/יז שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קפד, רלו
ד/יז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תלא
ד/יז שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' קעד
ד/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 52
ד/יז שערי ישר שער א פ"ד אות ה
ד/יז תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשמח
ד/יז תפארת ציון (קואינקה) עמ' נב
ד/יח אהלי יהודה (הכהן) דף קלג ע"ד
ד/יח בכורי חיים ח"א סי' ק
ד/יח בני דוד
ד/יח ברור הלכה שבועות כח ע"א ציון ו
ד/יח דברי חיים ח"ב יו"ד סי' ו {שעה"מ}
ד/יח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רטז
ד/יח יד יהודה (אשכנזי) דף נה ע"ב, נו ע"ג, נז ע"א
ד/יח כרוב ממשח
ד/יח לשון למודים יו"ד דף פד ע"א, פה ע"ב-ע"ד
ד/יח מטה אהרן שבועות עמ' קמח, קנד
ד/יח מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/יח משאת המלך ח"ב סי' רלח
ד/יח משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' כח-לא
ד/יח פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תתסט
ד/יח ריח שדה דף סב ע"א
ד/יח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קעד
ד/יח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קלב
ד/יט ברור הלכה שבועות כח ע"א ציון ו
ד/יט הגהות רימ"א
ד/יט זכר שמואל קדושין סי' ו ס"ק א, סי' מט ס"ק ב
ד/יט מטה אהרן שבועות עמ' קמח, קנד
ד/יט מעין גנים (מזרחי) דף לו ע"א
ד/יט מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/יט משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' כח-לא
ד/יט ריח שדה דף סא ע"ד
ד/יט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קעד {לח"מ}
ד/כ אבני ציון ח"א סי' לט אות ג, ח"ב סי' יג אות ב, ח"ג עמ' פח
ד/כ אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות ג ע"ב, כא ע"א
ד/כ אור יעקב נדרים עמ' עח
ד/כ אור שמח
ד/כ איים בים מכות פ"ג סי' יב אות א, ד
ד/כ אשר למלך
ד/כ בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' מג
ד/כ בית אברהם (ישראל, תקמו) דף מו ע"ב
ד/כ בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לד סעיף ו
ד/כ ברור הלכה מכות טו ע"ב ציון ב
ד/כ ברור הלכה שבועות כ ע"ב ציון ה
ד/כ ברכת מרדכי פסחים עמ' שמא
ד/כ דברי אמת (תרכא) דף פ ע"ג
ד/כ דברי שמואל (מאדלינגר) הסכמת רש"מ מברעזאן עמ' 5, וגוף הספר דף י ע"ב-ע"ג {לא לוקה}
ד/כ דלתי עזה עמ' טז
ד/כ הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' צח {מל"מ}
ד/כ ויקח אברהם [בית אברהם ח"א קפד ע"ב]
ד/כ חוקות הדיינים ח"ב עמ' סג
ד/כ חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' יב
ד/כ חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף ג ע"ב
ד/כ כתר תורה (תשיז) עמ' כד
ד/כ כתר תורה (תשסז) עמ' נז {לא לוקה}
ד/כ לחם רב (בוטון) סי' קיט
ד/כ מגדל חננאל
ד/כ מזל שעה
ד/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' ריט
ד/כ משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רפה
ד/כ משנת יעקב
ד/כ משפטי עזיאל ח"ז עמ' ה
ד/כ נדרי תורה עמ' טו-טז
ד/כ סופר המלך ח"ב עמ' רפד
ד/כ עדות ביעקב (ריינס) עמ' תכו, תלג, תלה, תמא-תמב, תנד-תנה
ד/כ פתחי שערים דף טז ע"ב
ד/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צא אות ז, חו"מ סי' ז
ד/כ קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' כא
ד/כ קול דודי (תשף)
ד/כ קול דודי שבועות סי' כז-כח, רצג
ד/כ קרבן ציון עמ' ס
ד/כ קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקסט {מל"מ}
ד/כ רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קל
ד/כ רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ל, לו
ד/כ רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמט
ד/כ רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ל
ד/כ שו"ת מהרי"ק סי' קלד
ד/כ שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רצג
ד/כ שו"ת רשב"ש עמ' תקיד
ד/כ שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' כ אות ב-ג
ד/כ שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שיז
ד/כ שם יוסף (מועטי) ח"ב דף סב ע"ב {דרך המלך}
ד/כ שמחת יו"ט (אלגזי) דף טז ע"ג
ד/כ שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ד אות ה
ד/כ שער משפט סי' עג ס"ק ו
ד/כא אגרות משה יו"ד ח"א סי' קל
ד/כא אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קו
ד/כא אשר למלך
ד/כא בדבר מלך חי"ד עמ' קנ
ד/כא בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לד סעיף ו
ד/כא בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רמו
ד/כא ברור הלכה שבועות כ ע"ב ציון ה
ד/כא ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נג
ד/כא ברכת מרדכי פסחים עמ' שמב
ד/כא דברות משה שבועות-ע"ז עמ' מח, קמט {מפני שמעת שבועתו לשקר נשבע}
ד/כא התורה והמדינה ח"ד עמ' קכח
ד/כא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תמג
ד/כא ויוסף שאול דף נא ע"א
ד/כא זכור לאברהם (אביגדור)
ד/כא חוקות הדיינים ח"ב עמ' ע, עב
ד/כא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות טו ע"ב מהדו"ת]
ד/כא חי' ר' חנוך הענאך עמ' קלו
ד/כא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' יב
ד/כא מעשה רקח
ד/כא מקראי קדש (תשנג) עמ' רפט
ד/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/כא נדרי תורה עמ' טו-טז
ד/כא נחלת עמי
ד/כא נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכא ע"ב
ד/כא סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קיא
ד/כא עדות ביעקב (ריינס) עמ' תכו
ד/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צא אות ז
ד/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ז
ד/כא קול דודי (תשף)
ד/כא קול דודי שבועות סי' כח, רצג
ד/כא רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קל
ד/כא רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ל, לו
ד/כא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמט
ד/כא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ל
ד/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קצא אות ה
ד/כא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' יב, לט
ד/כא שו"ת מהרי"ק סי' קלד
ד/כא שם טוב
ד/כא שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' תח
ד/כא שער משפט סי' לד ס"ק ג {מל"מ}, סי' עג ס"ק ו
ד/כב אמרות טהורות (ישראל) דף סו ע"ג {לא שבועה לא אוכל לך}
ד/כב ברור הלכה שבועות יט ע"ב ציון ו, כ ע"א ציון א
ד/כב דובר מישרים דף כד ע"ג
ד/כב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שי
ד/כב חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף כ ע"א
ד/כב יד המלך (פלומבו)
ד/כב יד יהודה (אשכנזי) דף לב ע"ב
ד/כב מאור למלך נדרים עמ' פה
ד/כב מעשה רקח
ד/כב משנה הלכות נדרים דף כ ע"א, סי' כז
ד/כב פי' ר"א מן ההר נדרים טז ע"א
ד/כב קול בן לוי (תשסג) עמ' רלה
ד/כב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' טו {חייב רק אחת}
ד/כב שביתת יו"ט
ד/כב שדה אלחנן ח"א עמ' קסג
ד/כב שו"ת הריב"ש עמ' תרד
ד/כב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קו
ד/כב שלחן המלך
ד/כב שמחת יהודה דף קה ע"ג


ה/300 הלכות שבועות פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ בית יעקב (בירב)
ה/רה"פ הפלאת שבועות ח"ב
ה/רה"פ חיל המלך
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ נחלת עמי
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבני נזר יו"ד סי' שו אות יד
ה/א אבני ציון ח"א סי' מה אות ה
ה/א אבק דרכים דף נד ע"ב
ה/א אבקת רוכל (תשסב) עמ' תרכז-תרכח
ה/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקנז
ה/א אהלי יהודה (הכהן) דף קלד ע"ג
ה/א אור הישר [כ"מ לעיל פ"א ה"ב]
ה/א אור יעקב נדרים עמ' לו, עז-עח
ה/א אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 201
ה/א אמונת יהושע עמ' י
ה/א אמר יצחק דף ג ע"ב
ה/א אמרי זאב דף מט ע"א {מכת מרדות}
ה/א אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' פו
ה/א אפר קדשים עמ' קנג
ה/א ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ה/א ארץ הצבי (שכטר) עמ' רסג-רסד
ה/א ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שסו, שע, תיז, ח"ב עמ' קמח
ה/א אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' צה, קלט
ה/א באר מים חיים (נוסינזון) מכות דף טו {מכת מרדות}
ה/א באר שרים (שולמן) עמ' ק-קא
ה/א בינת דניאל ח"א עמ' קלח
ה/א בית אהרן וישראל גל' יד עמ' נה-נו
ה/א בית האוצר ח"א עמ' 86 {רדב"ז}
ה/א בכורי אברהם דף עט ע"א וע"ג {כ"מ בשם ריב"ש}
ה/א ברור הלכה מכות טו ע"ב ציון ב
ה/א ברור הלכה שבועות כה ע"א ציון ח
ה/א ברורים ברמב"ם סי' יח
ה/א בריכת ירושלים עמ' נז
ה/א ברכות שמים מכות פ"ג אות תקנה {כ"מ}
ה/א ברכת ראובן דף סח ע"ב
ה/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עג
ה/א דבר אהרן חו"מ סי' מז אות ג
ה/א דברות משה נדרים עמ' קח, ב"מ ח"א סי' לד ענף א
ה/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' מז {שהרי אין בידו לקיים שבועה זו ונמצא גורם לשבועת שוא}
ה/א דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' א, ז, טו-כב, כו, לג
ה/א דברי הרב עמ' רסג
ה/א דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' יג
ה/א דברי ריבות (תשעב) עמ' צט
ה/א דברת שבועה סי' לד אות א
ה/א דלתי עזה עמ' נא, עו
ה/א הגהות חבר בן חיים
ה/א ויטע אשל תמורה ח"א עמ' מח
ה/א חי' ירוחם
ה/א חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קסה
ה/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רטז
ה/א חי' ר' שמואל יבמות עמ' קנח
ה/א חי' ר' שמואל נדרים עמ' יב-יג, יז-יח
ה/א חיים ומלך
ה/א חיים של שלום (טויבש) סי' פב בסופו {מל"מ בשם מבי"ט}
ה/א חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' תיח {נשבע שיעשו אחרים}
ה/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' פה {רדב"ז}, קטז, קכג-קכה, קכז {רדב"ז}, קלא
ה/א יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' כה
ה/א יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' פב
ה/א יד המלך (פלומבו)
ה/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יז
ה/א ימין משה
ה/א ישיר משה דף ח ע"ב
ה/א כבוד יו"ט
ה/א כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ה/א כצאן יוסף עמ' רכ
ה/א כתר תורה (תשסז) עמ' נח {זרק או יזרוק}
ה/א לאסור איסר עמ' ט, קסד, רעז, שכ-שכא {נשבע על אחרים שיעשו}
ה/א לב מבין
ה/א לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כז אות י
ה/א לחם יהודה
ה/א מגדל צופים ח"ד סי' נה
ה/א מדה טובה ח"ד עמ' 15, 19
ה/א מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נב או"ק א
ה/א מזכרת למשה עמ' נא {כ"מ}
ה/א מטה מנשה עמ' נו
ה/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רו ע"ב {כ"מ}
ה/א מנחת חינוך ח"ב עמ' ריח
ה/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שמט
ה/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' נד
ה/א מעין גנים (מזרחי) דף יד ע"א {נשבע על אחרים}
ה/א מעיני המים
ה/א מערכי לב (חזן) ח"ב דף רעג ע"ד {בניו או אשתו}
ה/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תלט
ה/א מצעדי גבר נדרים סי' כט אות ב
ה/א משב יעקב ח"א
ה/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' מח {נשבע על אחרים}
ה/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רד {נשבע על אחרים}, שסה {התראת ספק}
ה/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' נ {וכל מי שנשבע על אחרים שיעשו כך וכך}
ה/א משנת ר' אהרן נדרים עמ' קד, קטו
ה/א משפטים לישראל עמ' רד
ה/א נאם דוד
ה/א נדיב לב ח"ב חו"מ דף סט ע"ג
ה/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רסב
ה/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נ אות יב
ה/א עדות ביעקב (ריינס) עמ' תכה-תכח
ה/א עטרת חן ח"א עמ' קכא
ה/א עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קצז {שיעשו אחרים}
ה/א עמק יהושע ח"א סי' יט, דף צג
ה/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סא
ה/א פאת ים שבועות עמ' מז, סא
ה/א פנס שלמה ח"ג עמ' 84
ה/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תשלה
ה/א צבי גאון יעקב סי' מב
ה/א צפנת פענח כאן, בראשית עמ' קו
ה/א קהלות יעקב נדרים א
ה/א קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף סו ע"ב
ה/א קובץ הערות (תשסג) סי' פ אות ב
ה/א קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 54
ה/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' ה
ה/א קול דודי שבועות סי' שנט, תכט
ה/א קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות ה, יא, שעור יז אות ד
ה/א קרית מלך
ה/א ראשית בכורים דף נח {מל"מ}
ה/א רווחא שמעתתא ח"א עמ' א {רדב"ז}
ה/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קכה, קכט, קלב
ה/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' צה-צו {נשבע על אחרים}
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ל, עד, קצט
ה/א שאגת אריה (תשע) עמ' תסו
ה/א שארית נתן בנימין עמ' קמג-קמד
ה/א שו"ת הריב"ש עמ' שיח, תקמה
ה/א שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רכ-רכא
ה/א שו"ת מהר"י וייל סי' קעב
ה/א שו"ת מהרי"ק סי' נב
ה/א שו"ת מהרש"ך ח"ד עמ' עו
ה/א שו"ת ר"י מליריאה עמ' רפח
ה/א שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קיא-קיב
ה/א שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' תנא, ח"ב עמ' כט, ע, קעה, רכב
ה/א שו"ת ראנ"ח ח"א סי' קטז, ח"ב סי' ח, לז
ה/א שו"ת רשב"ש עמ' תנט, תקיג
ה/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קא
ה/א שיירי כנה"ג [רמ"ע מפאנו סי' כו]
ה/א שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קכה, קס, קצ
ה/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תלא-תלג
ה/א שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 187
ה/א שערי טהר ח"ח סי' עד אות ב
ה/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 53
ה/א שערי ישר שער א פ"ד אות ה
ה/א שפת הים אהע"ז סי' יא דף סו ע"א
ה/א תולדות יצחק (שור) דף ב ע"ב
ה/א תורת אמת (תשסו) עמ' תשב
ה/ב אבן האזל הל' איסו"מ פ"א ה"ז {התראת ספק}, קדשים ח"ב דף כד ע"א
ה/ב אבני ציון ח"א סי' יח אות ט, ח"ב סי' טו אות ב, סי' סו אות א, ח"ג עמ' קצח, רעה, רפב, ח"ד עמ' לא, רנ
ה/ב אגרות משה אהע"ז ח"א סי' כא, ח"ד עמ' קנז
ה/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לב, לט
ה/ב אור הישר [מקום שמואל סי' סז, כ"מ הל' סנהדרין פט"ז ה"ד, לח"מ לעיל פ"ד הי"ז]
ה/ב אור יעקב נדרים עמ' לו, עז-עח
ה/ב אור שמח
ה/ב איים בים מכות פ"ג סי' יב אות א
ה/ב אמר יוסף (אלקלעי)
ה/ב אמר יוסף (אלקלעי) דף טו ע"ג {דרך המלך}
ה/ב אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' פו
ה/ב אמרי שפר (סגל) עמ' צד-צה
ה/ב אמת ליעקב נשים עמ' רעח
ה/ב אפיקי ים ח"א דף קכז
ה/ב ארץ הצבי (שכטר) עמ' רסג-רסד
ה/ב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שסו
ה/ב אשר למלך
ה/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ב באר מים חיים (נוסינזון) מכות דף טו
ה/ב באר מרים פ"י ה"א אות ב
ה/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנט
ה/ב באר ראי עמ' תנט
ה/ב בית אהרן (סוויאדישץ) דף יג ע"ג, יד ע"ד, טו ע"ב
ה/ב בית אהרן וישראל גל' יד עמ' נו-נו
ה/ב בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' כו אות ב
ה/ב בית יצחק (חבר) דף נה ע"ד
ה/ב בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' שצט
ה/ב בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' כז
ה/ב בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' פד
ה/ב בית שערים או"ח סי' שח, יו"ד סי' יט, ת
ה/ב בני שמואל דף פ ע"ג
ה/ב בנין אריאל ח"ב עמ' צז
ה/ב ברור הלכה מכות טו ע"ב ציון ב
ה/ב ברורים ברמב"ם סי' יח
ה/ב בריכת ירושלים עמ' נז-נח
ה/ב ברית אברהם (פרנס) עמ' רצט, תקמ
ה/ב ברית עולם (ולר) סי' סז אות ו
ה/ב ברכות שמים מכות פ"ג אות צה הראשון {התראת ספק}, קמה
ה/ב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' ק
ה/ב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נג
ה/ב בתי כהונה (תצו) בית אבות דף סג ע"א, סד ע"ג
ה/ב בתים לבדים עמ' סו-סז
ה/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קא
ה/ב גור אריה (צרמון)
ה/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' צז
ה/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עה, רמ
ה/ב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קמח {שהרי אפשר לאותן אחרים שישמעו ממנו ותתקיים שבועתו}
ה/ב דברי אהרן עמ' סה {התראת ספק}
ה/ב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' כו
ה/ב דברי אליעזר (פרבר) ח"א דף ח ע"ג, ט ע"ב
ה/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רנ {התראת ספק שמה התראה ולוקין אם הלאו מפורש בתורה, ובכס"מ}
ה/ב דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' יג
ה/ב דברת שבועה סי' לד אות ב
ה/ב דליית הכרם עמ' תתתטז
ה/ב האיר ממזרח כתובות סי' טו אות י {אין לוקין על התראת ספק אא"כ היה לאו שבו מפורש בתורה - לאו דרציחה אי שייך ביה המראת ספק}
ה/ב הלכה רבה ח"א עמ' 363, 224
ה/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעט
ה/ב ויוסף שאול דף נא ע"ב
ה/ב חוף ימים ח"א סי' לט אות ג
ה/ב חזון יחזקאל ב"ק פ"ט ה"ח
ה/ב חזקה רבה יו"ד הלכה סז
ה/ב חי' הגרי"ח עמ' רכ
ה/ב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קכב
ה/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קל, קעג
ה/ב חי' מהרי"ץ פסחים עמ' שיב, שיד
ה/ב חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קסה
ה/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רטז, נשים ח"א עמ' יב
ה/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קיא
ה/ב חי' ר"י נחמיה סי' קז אות ג
ה/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' קכד-קכה {רדב"ז}
ה/ב ידיו של משה דף קפב ע"ד {מל"מ}
ה/ב ימי שלמה
ה/ב ימין משה
ה/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' לח
ה/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכד-קכה, תקנה, תקעג, תתמז
ה/ב כצאן יוסף עמ' רח
ה/ב כתר תורה (תשסז) עמ' נז-נח {התראת ספק בלאו שאינו מפורש בתורה}
ה/ב לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כז אות ב, ח-י
ה/ב לקוטי סופר ח"ב דף כח ע"ג
ה/ב מאיר עיני חכמים ח"א דף קטז ע"ב
ה/ב מזכרת עמ' 151
ה/ב מים שאובים עמ' מא
ה/ב מלכי בקדש (מלכי) דף קלט ע"ג
ה/ב מנוחת אשר ח"א דף ט ע"ב {התראת ספק}, פה ע"ד {התראת ספק בדבר המפורש בתורה}
ה/ב מנוחת משה דף קו ע"ג
ה/ב מנחת חינוך ח"א עמ' צב, קלט, קפד, ח"ב עמ' שסט, ח"ג עמ' ריג
ה/ב מעין גנים (מזרחי) דף לו ע"א
ה/ב מעשה בצלאל סי' תצז
ה/ב מפתח הבאורים [חתם סופר ח"ו סי' סב, נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' עז, שערי ישר שער א פ"ד]
ה/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שלו
ה/ב מרכבת יוסף דף צח ע"ד, צט ע"א {התראת ספק, לח"מ}
ה/ב מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' עא אות ה {התראת ספק}
ה/ב משאת מרדכי מכות עמ' צה
ה/ב משב יעקב ח"א
ה/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תתכח
ה/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' נ {ולמה אינו לוקה משום שבועת שוא וכו'}
ה/ב משנת יעקב הפלאה עמ' לו-לז
ה/ב משנת ר' אהרן נדרים עמ' קד, קטו
ה/ב משפטים לישראל עמ' רד
ה/ב נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קפב, אהע"ז ח"ב עמ' רטו-רטז
ה/ב נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לה אות [ג]
ה/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכא ע"א-ע"ב
ה/ב סופר המלך ח"ב עמ' רפד
ה/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' לה
ה/ב עדות ביעקב (בוטון) דף לח ע"א
ה/ב עדות ביעקב (ריינס) עמ' תכה-תכח, תלט, תס-תסב
ה/ב עטרת חן ח"א עמ' קכא
ה/ב עטרת תפארת דף ט ע"ד, י ע"א {לח"מ}, יא ע"ב, יג ע"ב {התראת ספק}
ה/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קצז
ה/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכט
ה/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיח
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעו
ה/ב ערך שי חו"מ סי' שלט סעיף ב {מל"מ}
ה/ב פורת יוסף (צוייג) ח"ב סי' ד
ה/ב פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' רטון
ה/ב פרי עץ חיים (אביגדור)
ה/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' קיא
ה/ב קובץ הערות (תשסג) סי' פ אות ב
ה/ב קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 54
ה/ב קול בן לוי (תשסג) עמ' פ
ה/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/ב קול דודי שבועות סי' כח, שנט, תכט
ה/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות ז
ה/ב קרבן ציון עמ' נו, רלא, רמה, רסא
ה/ב קרית מלך
ה/ב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א ה"ה
ה/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קכט, קלב
ה/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' צו {ותתקיים שבועתו}
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ל, עד, עז, קצט
ה/ב שארית יהודה (בלום) דף מא ע"א {התראת ספק בלאו שאינו מפורש בתורה}
ה/ב שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצה {התראת ספק}
ה/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' מו
ה/ב שו"ת הריב"ש עמ' תקמה
ה/ב שו"ת הרמ"ע השלם עמ' נד {התראת ספק}
ה/ב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתלה
ה/ב שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קיא-קיב
ה/ב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קו
ה/ב שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' לז
ה/ב שו"ת רשב"ש עמ' תקיג
ה/ב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' כא-כב {התראת ספק}
ה/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' רט
ה/ב שיבת ציון (לנדא) סי' פח-פט {לח"מ}
ה/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קכה, קס, קצ
ה/ב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תלא-תלג
ה/ב שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' קעה
ה/ב שערי טהר ח"ח סי' עד אות ב
ה/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 55
ה/ב שערי ישר שער א פ"ד אות ה
ה/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 404
ה/ב תחומין ח"ג עמ' 170
ה/ב תפארת ציון (קואינקה) עמ' נא
ה/ג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קלד
ה/ג אור הישר [אור שמח הל' אישות ספ"ו]
ה/ג אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' פו
ה/ג בית אהרן וישראל גל' יד עמ' נה-נו
ה/ג בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ד ס"ק א
ה/ג השיב משה (תשעה) סי' מח אות כ עמ' רכו
ה/ג זכרון יהונתן דף טז
ה/ג חמדת יעקב עמ' 140
ה/ג יד הלוי (לוין) דף עז ע"ב, ע"ג
ה/ג מטה אהרן שבועות עמ' קלט, קנז
ה/ג משנת יעקב הפלאה עמ' מ {רדב"ז}
ה/ג משנת ר' אהרן נדרים עמ' קלט
ה/ג צפנת פענח בראשית עמ' קו, קלו, במדבר עמ' רצא
ה/ג קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 54
ה/ג קרית מלך
ה/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קכט
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ל, עד
ה/ג שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' סב, עא
ה/ג שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קיד
ה/ד אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שעז
ה/ד אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 164
ה/ד אור יעקב נדרים עמ' עז-עט
ה/ד אור שמח
ה/ד אפיקי מגינים נדרים סי' לח
ה/ד אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קמ
ה/ד באורי סוגיות (הוניגסברג) נדרים סי' ה ס"ק ב {או"ש}
ה/ד באר לחי ראי
ה/ד באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף טו
ה/ד בדבר מלך חי"ב עמ' פב
ה/ד בינת דניאל ח"ה עמ' קע
ה/ד בית אב (ענתבי)
ה/ד בית אהרן וישראל גל' יח עמ' לב
ה/ד בנין אפרים עמ' קכז {לח"מ}
ה/ד ברור הלכה נדרים טו ע"א ציון ד פסקה ב (הראשון)
ה/ד בריכת ירושלים עמ' נו, נט, סא-סב, פ
ה/ד ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' סו
ה/ד ברית אברהם (פרנס) עמ' רצט, תקמה
ה/ד גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קצ
ה/ד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רז
ה/ד גור אריה (צרמון)
ה/ד דברות משה ב"מ ח"א סי' לד ענף ד
ה/ד דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קנד {אבל אם נשבע ראובן שלא יכנס שמעון בביתו}
ה/ד דלתי עזה עמ' נב
ה/ד דרך המלך דף עט ע"ב
ה/ד דרכי משה ח"א שמעתתא ב פ' ה, ט, שמעתתא ד פ' א
ה/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנז
ה/ד וזאת התורה עמ' רמח {כ"מ}
ה/ד זבחי שלמה עמ' עט
ה/ד זית רענן ח"א עמ' רפה
ה/ד זרע יצחק (עטייה) ח"א דף פא ע"א
ה/ד זרע יצחק (עטייה) פלפלת כל שהוא סי' א (פא ע"א)
ה/ד חי' הגר"ח החדש עמ' קצד, ריא
ה/ד חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קנח
ה/ד חי' ר' שמואל נדרים עמ' יג, כז, נב
ה/ד חי' רעק"א (פרדס)
ה/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' נח
ה/ד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף יז ע"ב {מל"מ}
ה/ד יד יהודה (אשכנזי) דף סא ע"ג
ה/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סט, כרך ב ח"ב עמ' טו
ה/ד ימי שלמה
ה/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רסב
ה/ד מאור למלך נדרים עמ' יז, קה
ה/ד מוריה גל' קפג עמ' פט {יכול לאסור על חברו דבר שברשותו}
ה/ד מחנה ישראל (אליהו)
ה/ד מטה אהרן שבועות עמ' עא
ה/ד מלואי אבן - שו"ת עמ' פט {לח"מ}
ה/ד מלך שלם
ה/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קלח
ה/ד מנחת יוסף ח"א עמ' עג
ה/ד מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' עג
ה/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' ו¬
ה/ד מעין גנים (מזרחי) דף לו ע"א
ה/ד מעיני המים
ה/ד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרט (רמו), אלף תרמ (רעז)]
ה/ד מצעדי גבר נדרים סי' כח אות א
ה/ד מראה הנוגה
ה/ד משברי ים אחע"א עמ' שנו
ה/ד משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' יח, קכ-קכא
ה/ד משרת משה (עטייה)
ה/ד נדרי תורה עמ' יד, כה
ה/ד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נ אות יא
ה/ד נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיג ס"ק ה, סי' קיט ס"ק א
ה/ד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לח {כ"מ}
ה/ד עבד המלך (תשא)
ה/ד עטרת חן ח"א עמ' קכד
ה/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רמח
ה/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שמט
ה/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כב, ח"ב עמ' סא
ה/ד פנס שלמה ח"ג עמ' 84
ה/ד פתחי שערים דף לה ע"ג
ה/ד צפנת פענח
ה/ד קהלות יעקב שבועות יג ד
ה/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רכו
ה/ד קובץ ביאורים (שפירא)
ה/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות יב, שעור ז עמ' 120
ה/ד קרית מלך
ה/ד קרית מלך רב
ה/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקע
ה/ד קרן הצבי מצוה מט אות ד
ה/ד רחובות יצחק עמ' קלה
ה/ד רחש לבב עמ' קט {שמעון חייב}
ה/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קלא
ה/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' צו
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ו, ח, ל, ח"ב עמ' מ, פד
ה/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרמ
ה/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קו
ה/ד שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יז אות ב, ד
ה/ד שלחן המלך
ה/ד שם יוסף (מועטי) ח"ב דף סב ע"ב {מל"מ}
ה/ד שמחת יו"ט (אלגזי) דף קעד ע"א
ה/ד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סט
ה/ד שערי טהר ח"ח סי' עז אות ב, סי' קיח אות י
ה/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 275, 290
ה/ד שערי ישר שער ה פ"כ אות יא
ה/ד שעת הכושר דף מג ע"ד
ה/ד תורה אור (שנגהי) עמ' א-ב
ה/ד תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יז ע"א
ה/ד תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' יג עמ' עא
ה/ד תפארת ציון (ריבקין) סי' א אות כב
ה/ד תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקצב
ה/ה אביר יעקב (אביגדור) דף פא ע"א
ה/ה אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כז
ה/ה אבני ציון ח"א סי' יד אות א, סי' כב אות ה
ה/ה אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות כב ע"ב
ה/ה אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לב ע"א
ה/ה אמרי דוד (שליסל) דף יב ע"א {לח"מ}
ה/ה אמת ליעקב נשים עמ' לו-לח
ה/ה אנצי"ת ע' אחזוקי אינשי ברשיעי הע' 3-5, ע' אסורי אכילה הע' 119 {מל"מ}
ה/ה אפיקי ים ח"א דף קלז
ה/ה בינה בספרים עמ' קיז {מל"מ}
ה/ה בית אהרן וישראל גל' לז עמ' לו
ה/ה בית נפתלי (תרנט) סי' קא
ה/ה בית נפתלי (תשסו) עמ' תמד
ה/ה בית שערים או"ח סי' רלב, רפא {לח"מ}, שנ {לח"מ}
ה/ה בן יהודה סי' קז
ה/ה ברור הלכה שבועות כב ע"ב לפני ציון ב, כג ע"ב ציון ב פסקה ב
ה/ה ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' מו {לח"מ - אחשביה}
ה/ה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסה
ה/ה בשבילי התלמוד ח"ב נדרים י ע"א
ה/ה דבר מאיר (ראק) סי' צט
ה/ה דברי אהרן עמ' סה-סו {התראת ספק}
ה/ה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיא {לח"מ}
ה/ה דברי חיים פ' וישלח
ה/ה דברי יציב או"ח עמ' תקכח {רדב"ז ולח"מ}
ה/ה דרכי איש דף יט ע"ד, כ ע"א
ה/ה הלכה רבה ח"ג עמ' 17
ה/ה המאיר לארץ [מקום שמואל סי' ז, חתם סופר ח"ו סי' סב] {לח"מ}
ה/ה ויוסף שאול דף מז ע"ג-ע"ד
ה/ה זכר יצחק (תשן) עמ' שח, שי
ה/ה זכרון יהודה (לאש) דף כ ע"ב, עב ע"ד
ה/ה חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף כב ע"ב
ה/ה חזון יחזקאל שבועות פ"ב ה"א
ה/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קצט
ה/ה חי' הריצ"ד
ה/ה חי' חתם סופר
ה/ה חי' כתב סופר שבת עמ' ה
ה/ה חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רו {מל"מ}, שבועות עמ' ס {מל"מ}, סט, עד {מל"מ}, עח {מל"מ}
ה/ה חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קכט {מל"מ}, ב"ק-ע"ז עמ' קנז {מל"מ}, קנט {מל"מ}, קסב
ה/ה חי' רעק"א (פרדס)
ה/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תשח {מל"מ}
ה/ה חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 409 {מל"מ}
ה/ה חקרי הלכות (שומיאץ) דף יט ע"ד
ה/ה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שמו {מל"מ}, שנו
ה/ה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קד {מל"מ}
ה/ה טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' עה {מל"מ}
ה/ה יגיעת ערב פסחים עמ' צח
ה/ה יד המלך (פלומבו)
ה/ה יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' נג
ה/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רנה, רנו, רעא
ה/ה ישועות יעקב מועד עמ' תשטז {מל"מ}
ה/ה כל בו ח"ה עמ' תרטז
ה/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרס {מל"מ}
ה/ה כללי המצוות (תאומים) עמ' קלג {לח"מ}
ה/ה להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' מה ע"א, ח"י עמ' סא, חי"א עמ' קח
ה/ה להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' כח, חי"ג עמ' כט
ה/ה להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רי
ה/ה להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רצה
ה/ה לקוטי סופר ח"א דף פב ע"ד {מל"מ}
ה/ה מאור למלך פסחים עמ' צד {מל"מ}
ה/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' נז
ה/ה מוריה גל' קצג עמ' צ, צב
ה/ה מטה אהרן שבועות עמ' סט, קא {רעק"א}, קד, קלב, קלד
ה/ה מים שאל דף עו ע"ד, עז ע"א
ה/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סג ע"ד
ה/ה מנחת חינוך ח"א עמ' פד, קט, שצז {שלשתם - מל"מ}, ח"ב עמ' קלב {מל"מ}, קלה {מל"מ}, שס
ה/ה מנחת חינוך מצוה ג (דף ה ע"ד), קיא (דף קיג ע"א)
ה/ה מנחת מחבת עמ' כא
ה/ה מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תנה {מל"מ}
ה/ה מנחת שי (שור) ח"ב סי' פח {מל"מ}
ה/ה מנחת שלמה (לוין) עמ' קלב {לח"מ}
ה/ה מעין גנים (מזרחי) דף לו ע"א
ה/ה מעשה הבא בעבירה עמ' 99 {מל"מ}
ה/ה מצעדי גבר נדרים סי' כח אות ב
ה/ה מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט אות ט
ה/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קנח אות ד {מאחר שהם חשובין אצלו}
ה/ה נחלי יהושע עמ' פ {מל"מ}
ה/ה נתיב מצותיך עמ' טז
ה/ה נתן פריו מגילה עמ' פז
ה/ה נתן פריו נדרים עמ' מז, ב"מ עמ' קעד
ה/ה נתן פריו סוכה עמ' לב, קצז
ה/ה ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' נז, פה, צה
ה/ה עבד המלך (תשסט) עמ' שעג-שעד
ה/ה עבודת מתנה עמ' סא {מל"מ}
ה/ה עונג שבת סי' סב
ה/ה עטרת תפארת דף טו ע"ג-ע"ד, יז ע"א וע"ג {אוכל שלא ראוי לאכילה או שאסור}, סג ע"ד {כ"מ בשם הר"ן}
ה/ה עליות אריה עמ' קכד {מל"מ}
ה/ה עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' סג
ה/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שסב
ה/ה עמק הפלפול עמ' 48 {דברים שאינם ראויים לאכילה}
ה/ה עקבי ברכה עמ' סד
ה/ה פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רטו {מל"מ}, רכא {שבועה שאוכל ואכל עפר}
ה/ה פנת יקרת (תשנד) סי' נט אות ג
ה/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' רעט
ה/ה פקודת אלעזר עמ' קעג {לח"מ}
ה/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקטו
ה/ה פרי אברהם פסחים סי' י אות א {מל"מ}
ה/ה פרי השדה (דייטש) ח"א סי' נח {לח"מ}, קא {לח"מ}
ה/ה פתחי שערים דף יז ע"ב
ה/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קס ע"ג
ה/ה קובץ הערות (תשסג) סי' טז אות ט
ה/ה קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קמד, רפד
ה/ה קול דודי (תשף)
ה/ה קול דודי שבועות סי' שטו, שלז
ה/ה קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' לא
ה/ה קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' עא
ה/ה קרית מלך רב
ה/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקע
ה/ה ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' פא
ה/ה ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' קלב
ה/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' סג, ע, עה-עו, פז, קמ
ה/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ל
ה/ה שארית יהודה (בלום) דף נג ע"ד, נד ע"ד {לח"מ - אחשביה באכילתו}
ה/ה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלח
ה/ה שבי בנימין דף יא ע"ב {מל"מ - בשם מהריב"ל - שלא כדרך אכילתו}
ה/ה שביתת יו"ט
ה/ה שו"ת הריב"ש עמ' תרד
ה/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נא
ה/ה שו"ת ר"י מליריאה עמ' תד
ה/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' צה
ה/ה שמחת יו"ט (אלגזי) דף קד ע"ד {לח"מ}
ה/ה שנות חיים (קיצע, תשמב) חי' הש"ס עמ' ז, קנו {מל"מ}
ה/ה שנות חיים (קלוגר) עמ' שכט {לח"מ}
ה/ה שער המלך ח"א עמ' ו, יג, מעשה חושב ח"א עמ' יג, ח"ב עמ' קנד
ה/ה שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות כב דף סא ע"ב {לח"מ - אחזוקי אינשי ברשיעי}
ה/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 209
ה/ה שערי ציון (כהן, תרצח) דף יג ע"ב, כב ע"א, מט ע"ג, נט ע"ג
ה/ה שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' צ, קיט, רט, רמג
ה/ה תורת ירוחם ח"א דף יח ע"א {כ"מ}
ה/ה תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשמז
ה/ה תפארת אהרן עמ' מט {מל"מ}
ה/ה תשובה שלמה יו"ד סי' ח {מל"מ}
ה/ה תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רפט, קצח {מל"מ}
ה/ו אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 37
ה/ו אור לישרים (שולמן) עמ' קעה
ה/ו ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' לט
ה/ו בית שערים או"ח סי' רלב
ה/ו בנין הלכה עמ' קעג
ה/ו חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף כב ע"ב
ה/ו חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קסא
ה/ו יד המלך (פלומבו)
ה/ו מטה אהרן שבועות עמ' סט, קד
ה/ו מכתב סופר
ה/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סג ע"ד
ה/ו מנחת אהרן (בריסק) דף נז ע"א
ה/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שס
ה/ו מנחת מחבת עמ' קא
ה/ו מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט אות ט
ה/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לז אות ד {רמב"ם}, סי' קנח אות ו {שהרי הם חשובין אצלו}
ה/ו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' צה {פירוש סוגית שבועות כד}
ה/ו עמק הפלפול עמ' 48 {דברים שאינם ראויים לאכילה}
ה/ו ענפי ארז (זי') דף לו ע"א
ה/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקטו
ה/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' שכז
ה/ו קונטרסי שעורים ב"ב דף 228
ה/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות יב
ה/ו קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' עא
ה/ו קרבן ציון עמ' קנה
ה/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' סג, סד {נקרה מקרה}, ע, עה-עו, קמ
ה/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ל
ה/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נא
ה/ו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מו אות ב
ה/ו שערי ציון (כהן, תרצח) דף כב ע"ב, כג ע"ד, נח ע"ד, סב ע"ג
ה/ו שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קכה, רמ, רנג
ה/ז אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קכז, ח"ג עמ' קל
ה/ז אבני נזר יו"ד סי' פב אות י
ה/ז אבני ציון ח"א סי' כד אות ג, ח"ב סי' לה אות ד, ח"ג עמ' נ, פ, ח"ד עמ' קח
ה/ז אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' עח
ה/ז אבני שהם (רובינשטיין) דף יז ע"ג, יח ע"ג {נשבע לא לאכול כלשהו נבילה}, כ ע"א {רדב"ז}, כא ע"ג
ה/ז אגם מים עמ' כא {כ"מ}
ה/ז אגרא לישרים סי' כז
ה/ז אגרות משה או"ח ח"א סי' טז ענף א
ה/ז אוצמפה"ת ב"מ לב ע"א הע' 129
ה/ז אור הישר [ווי העמודים על ס' יראים סי' לא אות ב]
ה/ז אורח ישראל סי' כח אות יד-טו
ה/ז אורים גדולים (תשסג) עמ' תח, תיא
ה/ז אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קפב-קפד {נשבע לא לאכול חצי שיעור מנבילה}
ה/ז אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ח ד"ה כתב בש"ע, שחיטה סי' יח ד"ה והנה מבואר, בב"ח סי' א ד"ה ויש לחקור, נדרים סי' ח ד"ה אולם קשה, סוגיות סי' יב [ב] ד"ה והנה
ה/ז אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' פא, קא
ה/ז אמת ליעקב נשים עמ' רנ {פחות מכזית}
ה/ז אנצי"ת ע' אין אסור הע' 105, 106
ה/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רפח
ה/ז אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קא
ה/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ה/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עג
ה/ז בגדי נהורין ח"ב סי' ד עמ' פב {אכל פחות מכזית}
ה/ז בדבר מלך חי"א עמ' רס
ה/ז בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' מג
ה/ז בזך לבונה עמ' רכ
ה/ז בית אהרן וישראל גל' עב עמ' כא
ה/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תסו
ה/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תקח
ה/ז בית שערים יו"ד סי' שיט, שכב
ה/ז בני שלשים עמ' קנד
ה/ז ברור הלכה נדרים טז ע"א ציון ה
ה/ז ברור הלכה שבועות כג ע"ב ציון ג
ה/ז בריכת ירושלים עמ' קלד
ה/ז גינת ורדים (תאומים) עמ' יט, קא, קכט, קמג, קעז
ה/ז גן שושנים ח"ב עמ' פד
ה/ז דבר מאיר (ראק) סי' לב, מד
ה/ז דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' כב
ה/ז דברי אמת (תרכא) דף קיח ע"א
ה/ז דברי אמת (תשעט) עמ' תד, תעה {הנשבע על חצי שיעור שבועה חלה עליו}
ה/ז דברי אפרים סי' יב {נשבע לאכול חצי שיעור}
ה/ז דברי יואל - שו"ת עמ' תצח
ה/ז דברי יצחק (הרצוג) דף מה ע"ד, מו ע"ג-ע"ד {נשבע שלא יאכל כ"ש מנבילות}
ה/ז דלתי עזה עמ' מה {רדב"ז}
ה/ז דעת סופר יו"ד סי' עז
ה/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תעג
ה/ז האשכול (אוירבך) במפתח בסוף הספר עמ' 176
ה/ז הגהות חבר בן חיים
ה/ז הדרת מלך (זילברברג) דף ח ע"א
ה/ז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שלט
ה/ז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קי
ה/ז וגר זאב עמ' קה-קו {אם אכל כזית פטור מהשבועה}
ה/ז ויאמר שמואל דף ק ע"א
ה/ז ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א מט ע"ב]
ה/ז זבחי שלמה עמ' עט
ה/ז זית רענן ח"א עמ' תקט, תקיח, תקנט
ה/ז זכר יצחק (תשן) עמ' רעז, שי
ה/ז זכרון יהודה (מונק) דף עט ע"ג, פ ע"א
ה/ז זכרון יהונתן דף קלו
ה/ז זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף נח ע"ב
ה/ז חזון לימים ח"א עמ' מא, מד, מו
ה/ז חי' איברא
ה/ז חי' הגר"י סי' כז
ה/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' ח
ה/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' ח
ה/ז חי' הרי"ט עמ' רטז
ה/ז חי' ר' שמואל נדרים עמ' קעד
ה/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קס, קסב-קסג
ה/ז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רנט, רצו
ה/ז חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' קיג
ה/ז חמדת ימים עמ' קכט, קלא
ה/ז חקרי הלכות (שומיאץ) דף כה ע"א
ה/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קסד
ה/ז חשב סופר עמ' קמה, קמז
ה/ז טל חיים (טל) ח"ג עמ' מב
ה/ז טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' עז
ה/ז יד אליהו (בוקובזה) סי' ה אות ז, סי' ח אות ז
ה/ז יד מלך (מן) הל' חובל פ"ה ה"א
ה/ז יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רלב
ה/ז ימי שלמה
ה/ז יעיר אזן דף מ ע"א {חצי שיעור}
ה/ז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רעא
ה/ז ישא איש דף יז ע"א
ה/ז ישמח אב עמ' קלז
ה/ז כלילת יופי דף כב, עד
ה/ז כרתי ופלתי סי' פז אות יג
ה/ז כתב סופר או"ח סי' צו ד"ה ונראה לי להביא
ה/ז לאסור איסר עמ' פ, קה, קסא, קפב, קפד, רמ, רמב, שח, שט, שכט, שלא, שלד
ה/ז לב מבין
ה/ז להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קכז ע"א
ה/ז להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שנה
ה/ז לחם יהודה
ה/ז ללמוד על הכלל עמ' קטז
ה/ז למודי ה' (תקמז) דף סא ע"ג, פו ע"ג, פט ע"ב
ה/ז לקוטי שלמה - ס' האסיף עמ' קסט
ה/ז מאור למלך נדרים עמ' קד-קה {רדב"ז}, קח
ה/ז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פו ע"ב
ה/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' סג
ה/ז מוריה ב גל' ז (ר"י גרוסמן)
ה/ז מטה אהרן שבועות עמ' פז, צג, קג, קטו, קלד
ה/ז מלואי אבן - שו"ת עמ' פ
ה/ז מנוחת משה דף ד ע"ב, ה ע"א-ע"ב, קכג ע"ד
ה/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' עא
ה/ז מנחת חינוך ח"א עמ' יז, נ, עב, קי, קעב, ח"ב עמ' רעה
ה/ז מנחת יהודה (בוים) דף נג ע"ב {שבועה חלה על חצי שיעור}, נה ע"ב {אם אכל כשיעור}
ה/ז מענה לשון עמ' ריב {חצי שיעור}
ה/ז מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' לו, שו"ת רעק"א סי' עו]
ה/ז מצעדי גבר נדרים סי' ח אות ב, סי' ל אות א, ו
ה/ז משאת המלך ח"ב סי' רכז {אכל כזית}
ה/ז משאת המלך מועדים עמ' ריד
ה/ז משברי ים אחע"א עמ' שסד, שעה, תרמט-תרנ
ה/ז משה ידבר (תשעו) עמ' קעז
ה/ז משכיל לאיתן דף יא ע"ד
ה/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תלז
ה/ז משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' לו-לז
ה/ז משנת ר' אהרן נדרים עמ' קיג, קמ, קמב
ה/ז משנת ר' אהרן שבת עמ' קעב
ה/ז נדרי תורה עמ' יב, עד
ה/ז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' עג
ה/ז נטע שורק דף קפב ע"ב
ה/ז ניצוצי אש עמ' תרז
ה/ז נשמת אברהם ח"ב עמ' קמה {רדב"ז}
ה/ז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לא
ה/ז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' נט, סו, צג {אכל כזית}, שה
ה/ז סופר מהיר ח"א דף טו ע"ב
ה/ז ספרי דבי רב ח"ב עמ' שכט
ה/ז עבודת הלוי עמ' ט, יט-כ
ה/ז עדת יעקב (אייכהארן) דף טו ע"ד
ה/ז עיון בלומדות עמ' יח
ה/ז עקבי ברכה עמ' סא
ה/ז פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' מג
ה/ז פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' כה, קלה
ה/ז פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' ריג, רטו
ה/ז פניני ים סי' כה אות ב
ה/ז פרי חיים (שוורץ) עמ' קה
ה/ז ציץ הקודש ח"א דף מ ע"ב-ע"ג, מא ע"ב, מה ע"ד, קג ע"א וע"ג
ה/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' ע אות א
ה/ז קהלות יעקב שבועות סי' יח, כ, נדרים סי' לז, יומא סי' יט
ה/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קמה
ה/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תי, ח"ג עמ' שכז
ה/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשז
ה/ז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' צז, ח"ב עמ' רלז
ה/ז קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' עג
ה/ז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רסו, רסט-רע, רצח
ה/ז קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רלה
ה/ז קול דודי (תשף)
ה/ז קול דודי כריתות סי' תז
ה/ז קול דודי שבועות סי' שלז
ה/ז קונטרסי שעורים ב"ב דף 228
ה/ז קונטרסי שעורים נדרים שעור יב אות ב
ה/ז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קלו, דברים עמ' עב
ה/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' עג, עה-פב, פו, קפב
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפז
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ד
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ל, לה
ה/ז שארית נתן בנימין עמ' קלו, קלח-קלט {שבועה חלה על ח"ש בין בלאו בין בהן}
ה/ז שבט סופר (תשמו) עמ' סג, סח, רכו
ה/ז שבת הארץ - מבוא עמ' 124
ה/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' מד
ה/ז שו"ת מהרי"ק סי' קסה
ה/ז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצז, ריג
ה/ז שו"ת רשב"ש עמ' תקיג
ה/ז שושנת העמקים (גנק) עמ' יא
ה/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צה, קו, קיז, קנז, שצה-שצו, ת-תא, תרנד
ה/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' סא
ה/ז שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קכז
ה/ז שעורי מצוות (מילר) דף טז ע"ב, יז ע"א
ה/ז שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קנה, קצד
ה/ז שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות כח
ה/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' לד
ה/ז שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קכט
ה/ז שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' קסח-קסט
ה/ז שער המלך, הגהות רעק"א ח"ב עמ' מ
ה/ז שערי טהר ח"ח סי' סה אות ב, סי' סו אות ג
ה/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 105
ה/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 205, 209
ה/ז שערי ישר שער ג פי"ח אות ב
ה/ז שערי שמחה (רפיש) דף א ע"ב
ה/ז תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רפו
ה/ז תורת השבת עמ' רי
ה/ז תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' לה, לז, קח
ה/ז תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תרצ
ה/ז תחומין חכ"ב עמ' 294
ה/ז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רכט {רדב"ז}
ה/ז תכלת מרדכי (קלצקי) דף כג ע"ב
ה/ז תפארת אהרן עמ' מח
ה/ז תפארת יהונתן (תרצד) דף כו ע"ג, כז ע"ד
ה/ז תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' פו
ה/ז תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רפח
ה/ח אבן ציון עמ' רצד
ה/ח אבני ציון ח"ב סי' יט אות ג
ה/ח אבני שהם (רובינשטיין) דף יז ע"ג, יח ע"ב {נשבע לאכול כלשהו נבילה}, כא ע"ג
ה/ח אגרות משה או"ח ח"א סי' טז ענף א
ה/ח אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות כב ע"ב
ה/ח אוריין תליתאי (אפשטיין) דף יב ע"ב, יד ע"ג
ה/ח אות ציון עמ' ריב-ריג
ה/ח אנצי"ת ע' אריא הע' 8
ה/ח אפיקי ים ח"א דף קכה
ה/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רסב
ה/ח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' פח, צ, צד
ה/ח בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' סז
ה/ח בית אפרים או"ח (תרמד) דף כו ע"א
ה/ח בית לוי (קאפשטיין) דף ט ע"א
ה/ח בית שערים יו"ד סי' תכג
ה/ח בן אשר סי' יח אות ב
ה/ח ברור הלכה נדרים טז ע"א ציון ה
ה/ח ברור הלכה שבועות כב ע"ב ציון ב, כג ע"ב ציון ג
ה/ח ברכות שמים מכות פ"ג אות רלט
ה/ח גדולי שמואל ביצה דף ז
ה/ח דברות אליהו ח"א עמ' ט {פחות מכזית}
ה/ח דעת סופר או"ח סי' פא
ה/ח דרכי משה ח"א שמעתתא א פ' ו
ה/ח הגהות רימ"א {לח"מ}
ה/ח הליכות אליהו
ה/ח זית רענן ח"א עמ' תקט, תקיח
ה/ח זכרון יהונתן דף כו
ה/ח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב הדרן אות כו
ה/ח חוקת עולם עמ' 455
ה/ח חזון לימים ח"א עמ' מד
ה/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שד
ה/ח חי' ר' שמואל נדרים עמ' פו-פז
ה/ח חי' רח"א הכהן עמ' נ
ה/ח חמדת ימים עמ' קכט
ה/ח חנן אלקים עמ' ב
ה/ח טל חיים (טל) ח"ג עמ' רלד
ה/ח יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קכה
ה/ח יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' קפו/קפז
ה/ח יד הלוי (פלוונא) דף נג ע"ג
ה/ח יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רנז
ה/ח ישועות יעקב נזיקין עמ' שד
ה/ח כתר אפרים עמ' פו, קלא
ה/ח לאסור איסר עמ' קה, קלז, קסב {רדב"ז}, קעז, קפב, קפט {רדב"ז}, קצא, קצג, קצה {רדב"ז}, שי, שכד, שכז, שלח, שמ, שמו
ה/ח מבי"ט (רובינ') דף פג ע"א וע"ג
ה/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' סג
ה/ח מוריה גל' קנט עמ' מג
ה/ח מחנה לויה (תקעט) דף סד ע"ג
ה/ח מטה אהרן שבועות עמ' סט, פז, צג, קג-קד, קטו, קלד
ה/ח מנחת חינוך ח"א עמ' נ
ה/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קפ
ה/ח מעיני המים
ה/ח מצעדי גבר נדרים סי' כד אות א
ה/ח מרכבת יוסף דף יד ע"ד, צב ע"ב {שבועה שלא יאכל חצי זית נבילה}
ה/ח משברי ים עדל"ת סי' כח ס"ק ב
ה/ח משה ידבר (תשעו) עמ' קפד
ה/ח משכיל לאיתן דף יא ע"ד
ה/ח משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קכח
ה/ח משנה שכיר יו"ד עמ' קלה {מל"מ}
ה/ח משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' לו-לז
ה/ח משנת ר' אהרן נדרים עמ' קיג
ה/ח נדרי תורה עמ' יב, עד, פח
ה/ח עדת יעקב (אייכהארן) דף טו ע"ג
ה/ח עונג שבת סי' כו {או"ש}
ה/ח עטרת ישועה (תשלו) עמ' נח
ה/ח עיונים (פאור) עמ' 31
ה/ח פורת יוסף (שלופר) דף נ ע"ג, סד ע"א
ה/ח פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' ריג
ה/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תי
ה/ח קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קה
ה/ח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רמט, רפה
ה/ח קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רנו
ה/ח קול בן לוי (תשסג) עמ' עח
ה/ח קול דודי (תשף)
ה/ח קול דודי שבועות סי' שלז
ה/ח קול יהודה (ישראל) דף עב ע"ב, עד ע"א {מל"מ בשם ריב"ש}
ה/ח קונטרסי שעורים ב"ב דף 228
ה/ח קונטרסי שעורים נדרים שעור יב אות ב, שעור יד אות ז
ה/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' סג, קמא
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נח, עט
ה/ח שארית נתן בנימין עמ' קלד, קמד
ה/ח שבט סופר (תשמו) עמ' סג
ה/ח שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף רסו
ה/ח שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שמז
ה/ח שם דרך במדבר עמ' קנ
ה/ח שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שיז
ה/ח שמחת יו"ט (אלגזי) דף קסג ע"ב
ה/ח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מא אות יט
ה/ח שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קמ
ה/ח שער המלך ח"א עמ' שלח, מעשה חושב ח"ב עמ' קכד
ה/ח שער יהודה
ה/ח שערי טהר ח"ח סי' ע אות ב, סי' קיח אות ט
ה/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רפח
ה/ח תכלת מרדכי (קלצקי) דף כג ע"ד
ה/ח תפארת יהונתן (תרצד) דף כו ע"א
ה/ט אמת ליעקב נשים עמ' רנא
ה/ט ברור הלכה שבועות כב ע"ב ציון ב
ה/ט בריכת ירושלים עמ' פז
ה/ט דליית הכרם עמ' תתתטז {כ"מ} [לאוכל - צ"ל לאכול]
ה/ט המאיר לארץ [שו"ת רמ"ע מפאנו סי' כו] {כ"מ}
ה/ט זית רענן ח"א עמ' תקיז
ה/ט חבש פאר עמ' קנו
ה/ט חזו"א אהע"ז סי' קלד לדף יג, חו"מ סי' כא ס"ק לג, חו"מ לקוטים סי' כד לדף כח
ה/ט חזו"א על הרמב"ם
ה/ט חי' הריצ"ד
ה/ט יד הלוי (פלוונא) דף נג ע"ב, נז ע"א
ה/ט יד המלך (פלומבו)
ה/ט יד יהודה (אשכנזי) דף מא ע"ג
ה/ט ימין משה
ה/ט יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רנב
ה/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף כו ע"ב {כ"מ}
ה/ט מנחת חינוך ח"א עמ' יז, נ
ה/ט מנחת יהודה (בוים) דף נב ע"ב {כ"מ ולח"מ}
ה/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קמג
ה/ט מעין גנים (מזרחי) דף לו ע"א
ה/ט עדת יעקב (אייכהארן) דף יד ע"ב-ע"ג, טז ע"א, יז ע"ג-ע"ד, יח ע"א
ה/ט פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' ריא-ריב
ה/ט קול בן לוי (תשסג) עמ' עח
ה/ט קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' כז
ה/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקעד
ה/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' סו
ה/ט שארית נתן בנימין עמ' קמד
ה/ט שו"ת מהרי"ק סי' קסה
ה/ט שער המלך ח"א עמ' שלח
ה/י אנצי"ת ע' אין אסור הע' 96
ה/י ברור הלכה שבועות כג ע"ב ציון ב
ה/י דרכי איש דף עא ע"א
ה/י המעשה והמדרש עמ' יא
ה/י חרות הפרט בגביית חוב עמ' 247
ה/י יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנד
ה/י ישמח ישראל (רבינוביץ)
ה/י כבוד האדם עמ' 247
ה/י לאסור איסר עמ' רעט
ה/י מגילת ספר לאוין דף קיט ע"א
ה/י מנחת חינוך ח"א עמ' נ, קי
ה/י מצעדי גבר נדרים סי' כח אות ב
ה/י מקוה המים עמ' ח
ה/י משנת יעקב
ה/י משנת ר' אהרן נדרים עמ' ס
ה/י נדרי זריזין ח"ב עמ' רלד
ה/י נדרי תורה עמ' נה
ה/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף נג ע"ד
ה/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סד
ה/י קובץ ביאורים (שפירא)
ה/י רווחא שמעתתא ח"א עמ' קלד
ה/י שו"ת מהרלב"ח סי' קג
ה/י שערי זיו ח"ב דף לז ע"א
ה/י שערי ציון (כהן, תרצח) דף ב ע"ג {כולל הבא ע"י עצמו}
ה/י שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' נו
ה/י שרשי הים דף קכב ע"א
ה/יא אור יעקב יבמות דף נב ע"ב, נדרים עמ' לו
ה/יא אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' פה
ה/יא אשר למלך
ה/יא אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' צו
ה/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) נדרים סי' כב ס"ק ב, סי' כד ס"ק ו
ה/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' כג
ה/יא בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' מא
ה/יא בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קמח
ה/יא בינת דניאל ח"ה עמ' קצה
ה/יא בית אהרן וישראל גל' יד עמ' נה, גל' יח עמ' לא, לד
ה/יא בית הלוי ח"א סי' מד עמ' קצב
ה/יא בריכת ירושלים עמ' סא
ה/יא ברית אברהם (פרנס) עמ' תקלז
ה/יא דברות משה ב"מ ח"א סי' לד ענף ה
ה/יא דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קנז {לא שבועת ביטוי ולא שבועת שוא}
ה/יא דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' כב-ל
ה/יא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שלג
ה/יא זכרון הרב עמ' 91, 93 {מדוע אינה שבועת שוא}
ה/יא זכרון יהונתן דף כז, קכו
ה/יא חזון יחזקאל שבועות פ"ב ה"ב
ה/יא חי' הגרז"ס נשים עמ' קט
ה/יא חי' ר' שמואל נדרים עמ' קפד-קפה
ה/יא כל נדרי פ' ג הע' יז, פ' נז הע' ח-יב
ה/יא לאסור איסר עמ' פג, קיט {כ"מ}, קלד, רעז {אין שבועת שוא}
ה/יא מאור למלך נדרים עמ' סז-סח
ה/יא מנחת חינוך ח"א עמ' יז, נ
ה/יא מראות ישרים יבמות סי' כט עמ' קמט-קנ
ה/יא משברי ים אחע"א עמ' סה, עד, שלו, תד
ה/יא משנת יעקב
ה/יא נדרי זריזין ח"ב עמ' רכו {כ"מ}
ה/יא נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' כא אות כז
ה/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף סא ע"ב {שבועה בכולל חלה על דבר מצוה}
ה/יא ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' צא
ה/יא עזרת כהן עמ' קסח
ה/יא פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' רלט
ה/יא קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/יא קול דודי שבועות סי' תכט
ה/יא קונטרסי שעורים נדרים שעור יב אות א, שעור יז אות ד
ה/יא קרית מלך
ה/יא ראשית דוד דף י ע"ב
ה/יא רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' עז, קמ-קמד
ה/יא שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קכב
ה/יא שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קכב
ה/יא שם דרך דברים עמ' לח
ה/יא שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שכח
ה/יא שערי טהר ח"ח סי' עג אות ב, סי' עד אות א
ה/יא שערי יצחק (תשיז) עמ' פז
ה/יא תורת מנחם ח"ה עמ' 247 {נשבע שלא יאכל נבלה וטרפה וכיו"ב כו'}
ה/יא תשובה שלמה או"ח סי' כ
ה/יב אוצר השבת ח"א עמ' ה
ה/יב אורים ותומים - תומים סי' עג ס"ק יא
ה/יב אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' פה
ה/יב אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קלז, קמו
ה/יב דברת שבועה סי' לב אות א
ה/יב טל חיים (טל) ח"ג עמ' מ, רלד
ה/יב ידבר שלום ח"א עמ' פה
ה/יב לאסור איסר עמ' קלד, קנט, קצב, רפג
ה/יב למודי ה' (תקמז) דף פו ע"ג
ה/יב מאור למלך נדרים עמ' סז-סח
ה/יב מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' ל
ה/יב מזל שעה
ה/יב מטה אהרן שבועות עמ' קלב, קלד
ה/יב מנחת חינוך ח"א עמ' נ
ה/יב מסורה ח"ט עמ' ס
ה/יב קהלות יעקב נדרים סי' ח ב
ה/יב קובץ ביאורים (שפירא)
ה/יב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/יב קול דודי שבועות סי' תכט, תלג
ה/יב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קל
ה/יב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' עז, צח {לא הזכיר לאו}, קמ-קמד
ה/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' צ
ה/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' צה
ה/יב שו"ת מהרלב"ח סי' קג
ה/יב שערי טהר ח"ח סי' עד אות א, סי' עה אות א
ה/יג ביתאל ח"א דף עד ע"ד
ה/יג ברור הלכה שבועות כט ע"א ציון ו
ה/יג בריכת ירושלים עמ' נז
ה/יג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קמח {ולוקה על שבועה שנייה בין אכל בין לא אכל}
ה/יג דברת שבועה סי' לב אות א
ה/יג חרות הפרט בגביית חוב עמ' 247
ה/יג כבוד האדם עמ' 247
ה/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יג צל הכסף אהע"ז סי' ה דף כג ע"ב
ה/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקעד
ה/יג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' עז, קמ-קמד
ה/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' צ
ה/יג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' נא {לח"מ}
ה/יג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שכד
ה/יג שו"ת מהרלב"ח סי' לט, קלז (ב)
ה/יג שו"ת מהרלב"ח סימן קלז (ד"ה ואם נאמר)
ה/יג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' כ
ה/יג שו"ת רשב"ש עמ' פח
ה/יג שערי טהר ח"ח סי' עה אות א
ה/יג תורת אמת (תשסו) עמ' תשא
ה/יד אור יעקב נדרים עמ' לו
ה/יד אז ישיר עמ' פה
ה/יד אמרי דוד (שליסל) דף מו ע"א, מט ע"ג
ה/יד אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' פה
ה/יד אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קלז, קמו
ה/יד בדבר מלך חט"ו עמ' פח, צג {כל הנשבע לבטל את המצוה ולא ביכל הנשבע לבטל את המצוה ולא ביטל פטור משבועת בטוי ולוקה וכו' כיצד כגון שנשבע שלא יעשה סוכה וכו'}
ה/יד ברור הלכה נדרים טז ע"א ציון ה
ה/יד ברור הלכה שבועות כז ע"א ציון א
ה/יד בריכת ירושלים עמ' פט
ה/יד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ב סי' ו
ה/יד דברת שבועה סי' לב אות א, סי' לד אות א
ה/יד דלתי עזה עמ' עד, פ
ה/יד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' לא
ה/יד זכרון יהונתן דף כה
ה/יד חי' הגרז"ס נשים עמ' קט
ה/יד טל חיים (טל) ח"ג עמ' מט
ה/יד יין מלכות (שניאורסון) עמ' 247-248 {השבועה במצפה}
ה/יד כל בו ח"ה עמ' תקצט
ה/יד לאסור איסר עמ' קנט
ה/יד לב מבין
ה/יד מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' כט-ל
ה/יד מחנה ישראל (אליהו)
ה/יד מחנה לויה (תשעד) עמ' שנה {מל"מ}
ה/יד מטה אהרן שבועות עמ' קה, קס
ה/יד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קנא
ה/יד מנוחת אליהו ח"ג עמ' קלט
ה/יד מנחת חינוך ח"א עמ' מב, קפד
ה/יד משנת יעקב
ה/יד ניצוצי אש עמ' תרג, תרט, תריב-תריג
ה/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף נג ע"ד
ה/יד ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' נז
ה/יד עזרת כהן עמ' קסז
ה/יד צל הכסף אהע"ז סי' ה דף כג ע"ב
ה/יד קהלות יעקב מכות סי' יח, נדרים סי' ח
ה/יד קובץ ביאורים (שפירא)
ה/יד קול דודי (תשף)
ה/יד קול דודי שבועות סי' תכט
ה/יד קונטרסי שעורים נדרים שעור יז אות ד
ה/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקעד {מל"מ}
ה/יד ראשית דוד דף י ע"ג
ה/יד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' עז, קמ-קמד
ה/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ע, צ
ה/יד שעורי הגרי"ד תפילין עמ' סז
ה/יד שערי טהר ח"ח סי' עא אות א, סי' קיח אות ו
ה/יד תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' ס-סא
ה/טו אור שמח
ה/טו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תצח
ה/טו אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קפב {נשבע לא לתת צדקה}
ה/טו אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' ח [ב] ד"ה והנה
ה/טו אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' פה
ה/טו אשר למלך
ה/טו בית אהרן וישראל גל' יח עמ' לא
ה/טו בית אהרן וישראל גל' כז עמ' קל {הנשבע "לא אעיד לך"}
ה/טו בני דוד
ה/טו בני יעקב [שו"ת ר"א ששון סי' קצו]
ה/טו ברור הלכה שבועות כז ע"א ציון א
ה/טו גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ב סי' ו
ה/טו ההגנה על צנעת הפרט עמ' 201
ה/טו הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תשיז
ה/טו הלכה פסוקה ח"ג עמ' כג
ה/טו התורה והמדינה ח"ז עמ' קל
ה/טו ויחי יעקב - צדקת ארץ הערה קה
ה/טו ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג פז ע"ד]
ה/טו זרע יצחק (עטייה) ח"ב דף כב ע"ד {שלא יתן צדקה}
ה/טו חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות ז
ה/טו חי' הגרז"ס נשים עמ' קט
ה/טו חי' ר' שמואל נדרים עמ' קפד
ה/טו חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רו
ה/טו חיל המלך כאן, ובעמ' קנד
ה/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' קיא, חו"מ ח"א עמ' לא, לג, לו
ה/טו טל חיים (טל) ח"ג עמ' מט
ה/טו יחי ראובן (אונג') עמ' שד
ה/טו כלילת יופי דף עד
ה/טו כרם מנחם סי' ג {צ"פ}
ה/טו לאסור איסר עמ' רה {שלא העיד}, רז {שלא אדע}, רפו {שלא העיד}, שד {שלא יעשה סוכה}, שכא {שלא יתן צדקה}, שלט {שלא העיד}
ה/טו לב חיים (מלינק) דף נא ע"ב
ה/טו למודי ה' (תשפא) עמ' שעג
ה/טו מגן גבורים (או"ח) סי' לא ס"ק ב
ה/טו מטה אהרן שבועות עמ' קה, קלב, קלד, קס, רצב
ה/טו מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קנא
ה/טו מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקלו (קסב)]
ה/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רפב
ה/טו משנת יעקב
ה/טו משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ב פ"ז ענף א אות ה
ה/טו משפטי ארץ ח"ב עמ' 264
ה/טו משפטי עזיאל ח"ד עמ' נט
ה/טו משרת משה (עטייה)
ה/טו נועם ח"ב עמ' קפט, ח"ג עמ' רלו
ה/טו נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 617
ה/טו ניצוצי אש עמ' תרג, תרט, תריב-תריג
ה/טו נקדש בצדקה סי' כח
ה/טו נתן פריו סוכה עמ' סג
ה/טו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קטז {שבועה שלא אשמע שופר}
ה/טו סודו של המשפט העברי עמ' 327
ה/טו פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשסח ד"ה אולם היראים
ה/טו צבי גאון יעקב סי' נב
ה/טו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' כט
ה/טו קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' קג
ה/טו קול בן לוי (תשסג) עמ' ק
ה/טו קול דודי (תשף)
ה/טו קול דודי שבועות סי' שסט, תכט
ה/טו קרית מלך
ה/טו רנת יצחק שמואל עמ' רנד {לוקה משום שבועת שוא}
ה/טו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' עז, קמ-קמד, קפב
ה/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ע, עד, צ, ח"ב עמ' רסט
ה/טו שארית הפליטה (לר"ש אביגדור), תשובה בתחלת הספר, אות יד
ה/טו שו"ת ר"י קצבי סי' ג
ה/טו שעורי הגרי"ד תפילין עמ' סז
ה/טו שער משפט סי' כח ס"ק א-ב
ה/טו שערי טהר ח"ח סי' עא אות א-ב, סי' קיח אות ו
ה/טו שפת הים (מיו) דף כה ע"ד, ל ע"ג
ה/טו תורת אמת (תשסו) עמ' תשב
ה/טו תחומין חי"ט עמ' 427 {צ"פ}
ה/טז אור יעקב יבמות דף נב ע"ג, נדרים עמ' לו-לז
ה/טז אור שמח
ה/טז אמרי דוד (שליסל) דף כו ע"ג
ה/טז אפיקי מגינים נדרים סי' יג, טז
ה/טז ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ה/טז אשר למלך
ה/טז אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' צו
ה/טז באורי סוגיות (הוניגסברג) נדרים סי' כד ס"ק ו
ה/טז בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' כג
ה/טז בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' ע
ה/טז בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קמט
ה/טז בינת דניאל ח"ה עמ' קצה
ה/טז בית אהרן וישראל גל' יח עמ' לא, לד
ה/טז בית המדרש
ה/טז בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף כה
ה/טז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רנו
ה/טז בן אשר סי' מו אות כז {אבי עזרי}
ה/טז ברור הלכה נדרים ח ע"א ציון א
ה/טז בריכת ירושלים עמ' נז
ה/טז גליוני הגר"ש עמ' עה {חי' הרש"ש}
ה/טז דברות משה שבת ח"א סי' כב ענף ד
ה/טז דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' יג, ל-מח
ה/טז דברי ריבות (תשעב) עמ' תקפו
ה/טז דברי שלמה (אסרף)
ה/טז דברת שבועה סי' לו אות ג
ה/טז דלתי עזה עמ' לז
ה/טז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שלד
ה/טז הר המלך ח"ד עמ' לט
ה/טז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנג
ה/טז ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג מא ע"א]
ה/טז זכרון הרב עמ' 91-93 {שבועת שוא}
ה/טז זרע יצחק (עטייה) ח"ב דף כב ע"ד {שיתן צדקה}
ה/טז חוקת עולם עמ' 456
ה/טז חזון יחזקאל שבועות פ"ב ה"ב
ה/טז חי' בן אריה ח"א סי' יד אות י
ה/טז חי' הגרז"ס נשים עמ' קט-קי
ה/טז חי' ר' שמואל נדרים עמ' קסט
ה/טז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' קלד, רח, רפט-רצא, רצה
ה/טז חשבונות של מצוה עמ' תלה
ה/טז טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' נז
ה/טז יד המלך (פלומבו)
ה/טז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קפז
ה/טז ימין משה
ה/טז יסוד הדעת שיעור כא
ה/טז יסודי הצדקה עמ' 163
ה/טז ישועות יעקב נזיקין עמ' שד
ה/טז כל נדרי פ' נז הע' ג, ט
ה/טז לאסור איסר עמ' נ, נה, פד, קע, קעא, רסב, רעו, שיז, שנה
ה/טז לב חיים (מלינק) דף נא ע"ג
ה/טז לב ים נדרים עמ' סד
ה/טז למודי ה' (תקמז) דף סג ע"ד {לעני}
ה/טז לקוטי סופר ח"ב דף כח ע"ג
ה/טז מאור למלך נדרים עמ' סו, סח {רדב"ז}, סט {אבי עזרי}
ה/טז מגילת ספר לאוין דף קיט ע"ג
ה/טז מטה אהרן שבועות עמ' קלב, קלד, קפג-קפד, רח-רט, רצב
ה/טז מסורה ח"ט עמ' ס
ה/טז מצעדי גבר נדרים סי' יט אות ה, סי' כ אות א, סי' כחגיטין סי' ג-ד
ה/טז מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/טז מראות הים עמ' קח-קיג
ה/טז מראות ישרים יבמות סי' כט עמ' קנא
ה/טז משאת המלך ח"ב סי' רכו {יראה לי}
ה/טז משב יעקב ח"א עמ' פח
ה/טז משברי ים אחע"א עמ' סה, עד, שמג
ה/טז משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' ב, מד, קט-קי
ה/טז משנת ר' אהרן נדרים עמ' קיד
ה/טז משרת משה (עטייה)
ה/טז ניצוצי אש עמ' תרג, תרט, תריב-תריג
ה/טז נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיט ס"ק ג
ה/טז עזרת כהן עמ' קסט
ה/טז פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 7, אהבה עמ' 120
ה/טז פרנס לדורו עמ' 71
ה/טז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 19
ה/טז קובץ ביאורים (שפירא) עמ' יח-כה
ה/טז קול דודי (תשף)
ה/טז קול דודי שבועות סי' תכט
ה/טז קונטרסי שעורים נדרים שעור יב אות א, שעור יז אות ד
ה/טז רווחא שמעתתא ח"ב עמ' נ {רדב"ז}
ה/טז רלב"ג ויקרא פ"ה פסוק ד עמ' כה
ה/טז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קכו-קכז
ה/טז רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רלט
ה/טז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' עז, קלג {דבר הרשות}, קלט-קמח
ה/טז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' צ-צב, צו
ה/טז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שפד
ה/טז שביתת יו"ט
ה/טז שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתנט
ה/טז שו"ת רשב"ש עמ' ה
ה/טז שלטון החוק בישראל עמ' 204
ה/טז שנות חיים (מיל') עמ' נו
ה/טז שעורי ר' חיים פנחס נדרים סי' ח אות ב
ה/טז שערי טהר ח"ח סי' עא אות ב, סי' עג אות ב, סי' עד אות א-ב, סי' קיח אות ו
ה/טז תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה (רצו) {נשבע לקיים מצוה ולא קיימו פטור}
ה/טז תשובה מיראה
ה/טז תשובה מיראה (תשסו) עמ' יא, עב
ה/טז תשובה שלמה או"ח סי' כ
ה/יז אבן ישראל (פישר) ח"ו עמ' קעה
ה/יז אגרא לישרים סי' כז
ה/יז אור הישר [לח"מ הל' דעות פ"ג ה"א]
ה/יז אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 145
ה/יז אור יעקב נדרים עמ' עח
ה/יז אורח ישראל סי' כח אות יד
ה/יז ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ה/יז ארחות משפט עמ' קנב {לחבול בעצמו}
ה/יז אשר למלך
ה/יז בית המלך (בוים) דף לה ע"ב, מג ע"ד {שלא יחבול בעצמו}
ה/יז בני יהודה דף כא ע"ד
ה/יז ברור הלכה ב"ק צא ע"ב ציון א
ה/יז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' שלה
ה/יז דברות אליהו ח"ג עמ' קכח
ה/יז דברות אליהו ח"ה עמ' קסו-קסז {אסור לחבול בעצמו}
ה/יז דברי אמת (תרכא) דף קו ע"ג
ה/יז דברי אמת (תשעט) עמ' תד {נשבע להרע לעצמו אע"פ שאינו רשאי שבועה חלה עליו}
ה/יז דעת כהן עמ' תלז
ה/יז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קיח
ה/יז התורה והמדינה חי"א עמ' קו
ה/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' יט
ה/יז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' כג
ה/יז חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' תיט {רדב"ז}
ה/יז יד מלך (מן) הל' חובל פ"ה ה"א
ה/יז יד פשוטה מדע עמ' רמט
ה/יז יסוד הדעת שיעור כא
ה/יז לאסור איסר עמ' קעז, קפב, שטז, שכב, שמא
ה/יז לב מרפא דף כג ע"ב
ה/יז מוריה גל' קנט עמ' מג
ה/יז מטה אשר דף מח ע"ג, מט ע"ג
ה/יז מלילות ח"א עמ' 74
ה/יז מענה לשון עמ' קנג
ה/יז משאת מרדכי ב"ק עמ' שכא
ה/יז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרנג
ה/יז משנה הלכות ח"ד סי' רמה אות ב {חובל בעצמו - תרומת דם}
ה/יז משנת ר' אהרן נדרים עמ' קיד
ה/יז נועם ח"ז עמ' מד, חי"ג עמ' פז, חי"ד עמ' ל
ה/יז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לג
ה/יז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קיד {הנשע לסכן את עצמו}
ה/יז עבד המלך (תשסט) עמ' לה
ה/יז עבודת הלוי עמ' יט
ה/יז עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' שטו
ה/יז עיונים (פאור) עמ' 31
ה/יז קרבן אשה
ה/יז קרית מלך
ה/יז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קלט, קמב, קמה-קמח
ה/יז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' יז, לז, צ-צא
ה/יז שו"ת מהרלב"ח סי' קג
ה/יז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שלד
ה/יז שם שלמה (ארדיט) דף לה ע"ג
ה/יז שמות בארץ (תשנט) עמ' סב
ה/יז שמן למאור (ביימאייל) דף יב ע"ב {שיחבול בעצמו}
ה/יז תשובה מיראה (תשסו) עמ' יא {כ"מ}
ה/יח אבי עזרי ח"ג
ה/יח אבני שהם (רובינשטיין) דף טז ע"ד {לא אשב בסוכה לעולם}, יז ע"ג, יח ע"ג, יט ע"א {נשבע לחבול בעצמו}
ה/יח אגרות משה אהע"ז ח"א סי' יט
ה/יח אהלי יהודה (הכהן) כאן, ודף יב ע"ב
ה/יח אור הישר [שעה"מ הל' יסוה"ת פ"ה, דברי ריבות סי' רנד, שעא]
ה/יח אור שמח
ה/יח אור תורה (שוורץ) ח"א סי' נט
ה/יח אורים גדולים (תשסג) עמ' תכב {כ"מ}
ה/יח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תצח {שלא ישב בסוכה לעולם}
ה/יח אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' נה הערה 5 {או"ש}
ה/יח אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' טו ד"ה עיין
ה/יח אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' צה
ה/יח אשדות הפסגה ח"א דף קכ ע"ב
ה/יח אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קמב, קמז, קסז
ה/יח באורי סוגיות (הוניגסברג) נדרים סי' כב ס"ק ד {מל"מ}
ה/יח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שכה
ה/יח בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' ע
ה/יח בדבר מלך חי"ח עמ' מ, מג {נשבע שלא יאכל מצה כל השנה וכו' וכן כל כיוצ"ב כגון שלא יושב בצל סוכה לעולם}
ה/יח בית אהרן וישראל גל' כח עמ' יד-טו, גל' נה עמ' י-יא, גל' נו עמ' פד {כ"מ - תפילין}
ה/יח בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' לו-לח, מ
ה/יח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רנו
ה/יח בית מועד (גטיניו)
ה/יח בציר אליעזר ח"ב דף לג ע"ג
ה/יח ברור הלכה נדרים טז ע"א ציון ה
ה/יח ברור הלכה שבועות כג ע"ב ציון ב פסקה ד
ה/יח ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות ט {מל"מ}
ה/יח ברית אברהם (פרנס) עמ' תקפו
ה/יח ברית הלוי השלם {כ"מ}
ה/יח ברית עולם (ולר) סי' ז אות ג
ה/יח ברכי יוסף יו"ד סי' שה קונטרס אחרון {מל"מ}
ה/יח ברכת הזמן עמ' שכה {כ"מ}
ה/יח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' צ
ה/יח בשולי גליוני עמ' קטו, קפג {כ"מ - לבישה ובגד}
ה/יח גור אריה (צרמון)
ה/יח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שלד
ה/יח גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ב סי' ו
ה/יח דברי אברהם (מנדלסון) דף ג ע"ד, ד ע"א, ו ע"ד {אכל מצה בליל פסח - לוקה}
ה/יח דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' יב
ה/יח דברי ירוחם סי' מח
ה/יח דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קעא
ה/יח דברי ריבות (תשעב) עמ' שצח, תקנב
ה/יח דברת שבועה סי' לב אות ב, סי' לו אות א
ה/יח הדם הקדוש עמ' 148
ה/יח הדרת מלך (זילברברג) דף נז ע"א
ה/יח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ריד
ה/יח זכור לאברהם (אביגדור)
ה/יח זכרון יהונתן דף כט ע"ד
ה/יח חוקות הדיינים ח"ג עמ' רב {מל"מ}
ה/יח חוקי חיים (גאגין) דף קמג ע"ג {מל"מ}
ה/יח חי' הגר"י סי' כה-ב
ה/יח חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות ז
ה/יח חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' סז
ה/יח חי' ר' שמואל יבמות עמ' קנו
ה/יח חי' ר' שמואל נדרים עמ' צא, צד-צה, קסו, קעא
ה/יח חיים ומלך
ה/יח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' שכט, שלב
ה/יח חשב סופר עמ' קכח
ה/יח טל חיים (טל) ח"ג עמ' מא
ה/יח יד הלוי (לוין) דף עח ע"ב
ה/יח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנד, ח"ב עמ' יד
ה/יח יצחק ירנן
ה/יח ישא איש דף ס ע"ד
ה/יח לאסור איסר עמ' קי, קכ-קכא {אינו שבועת שוא}, קל, קלח, קמו, קמז {מל"מ}, רו {שלא יעלה עליו בגד}, רפא, רפו {שלא יעלה עליו בגד}, רצ {שלא יעלה עליו בגד}, רצב, רצד-רצה, רצט, שא {שלא יעלה עליו בגד}, שלז {מל"מ}
ה/יח להורות נתן מועדים ח"ב עמ' ריא
ה/יח למודי ה' (תקמז) דף מא ע"ג
ה/יח לקוטי סופר ח"ב דף לב ע"ג
ה/יח לקוטי שיחות חל"ה עמ' 66 {מצה}
ה/יח מאור למלך נדרים עמ' צה, צז
ה/יח מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' כט-ל
ה/יח מאזני צדק ח"א עמ' לט {כ"מ}
ה/יח מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עח ע"א
ה/יח מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' פד {כ"מ}
ה/יח מבוא למשנה תורה עמ' 125
ה/יח מגן גבורים (או"ח) סי' יט ס"ק א
ה/יח מועדים וזמנים ח"ה סי' שלו
ה/יח מחנה יהודה (חסמן) עמ' קע
ה/יח מחנה לויה (תשעד) עמ' רסב {מל"מ}
ה/יח מטה אהרן שבועות עמ' קה-קו, קיז-קיח, קס
ה/יח מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קנ
ה/יח מי יהודה או"ח סי' ב
ה/יח מכתב סופר
ה/יח מלאכת מחשבת עמ' קצט
ה/יח מלבושי יו"ט ח"א דף מט ע"ג
ה/יח מסורה ח"ט עמ' נח
ה/יח מעין גנים (מזרחי) דף לו ע"א-ע"ב
ה/יח מעיני המים
ה/יח מעיני התורה ח"א עמ' ל
ה/יח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רלז
ה/יח מפענח צפונות עמ' 96
ה/יח מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקעח (ריד)]
ה/יח מצעדי גבר יבמות סי' יז אות ו
ה/יח מצעדי גבר נדרים סי' כח אות א
ה/יח מקור ישראל דף לט ע"ב {מל"מ ד"ה כתב הרא"ש}
ה/יח מקור ישראל דף עט ע"א {מל"מ}
ה/יח מרומי גלים עמ' א, קז
ה/יח משאת משה (חברוני) פסחים סי' מח עמ' 148
ה/יח משה ידבר (תשעו) עמ' רעט {מל"מ}
ה/יח משנה הלכות ח"ח סי' ריא
ה/יח משנה הלכות כתובות דף קנג ע"ב
ה/יח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רפ
ה/יח משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' ה, קטו
ה/יח משנת ר' אהרן נדרים עמ' נט, קטו
ה/יח נאם דוד הל' נדרים פ"ג ה"ו {מל"מ}
ה/יח נדרי זריזין ח"א עמ' קכא, ח"ב עמ' רעח {מל"מ}, ח"ג עמ' עג, קפט {מל"מ}
ה/יח נדרי זריזין ח"ב - כינויי נדרים דף כד ע"ב {מל"מ בשם ריב"ש - כולל בעניינים נפרדים}
ה/יח נדרי תורה עמ' מב
ה/יח נועם ח"ב עמ' שו
ה/יח ניצוצי אש עמ' תקצה, תריג
ה/יח נקדש בצדקה סי' כח
ה/יח ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' עט {מזמן לזמן נחשב כולל}, שד {לא אמר שיאכל שלא כדרכה}
ה/יח עורה שחר דף לד ע"ב {מל"מ בשם ריב"ש קנט}
ה/יח עין התכלת עמ' קנז
ה/יח עלה יונה עמ' רפא
ה/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מז, קיז
ה/יח פני חמה דף נו ע"א {מל"מ בשם הרא"ש}
ה/יח פנס שלמה ח"ג עמ' 86
ה/יח פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' ש
ה/יח פרי החג דף סג ע"ג {אסור לאכול מצה בפסח - יאכל שלא כדה"נ}
ה/יח קדשי הגבול פי"ב דף יט ע"ג
ה/יח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קמז
ה/יח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' ל {כ"מ}
ה/יח קול דודי (תשף)
ה/יח קול דודי שבועות סי' שסג
ה/יח קול יעקב (שאול)
ה/יח קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות ח
ה/יח קרבן פסח עמ' תתריג
ה/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקעג {מל"מ}, תקעה, תקעז
ה/יח קרן פני משה ח"ב
ה/יח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קמא {שלא יאכל מצה}
ה/יח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' סג, עא, צא
ה/יח שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קי
ה/יח שביתת יו"ט
ה/יח שבת הארץ - מבוא עמ' 124 {מל"מ}
ה/יח שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרמא
ה/יח שו"ת הריב"ש סי' קנט, עמ' קסז
ה/יח שו"ת הריטב"א סי' מג
ה/יח שו"ת מהרלב"ח סי' קג
ה/יח שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' קיז
ה/יח שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' ר
ה/יח שומר מצוה עמ' רט {כ"מ - מצוה ללבוש בגד}
ה/יח שושנת העמקים (תאומים) עמ' צד
ה/יח שם יוסף (מועטי) ח"א דף נ ע"א {מל"מ}
ה/יח שמוש חכמים ג עמ' מ
ה/יח שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 289, חי"ד עמ' 126 {רדב"ז}
ה/יח שעורי הגרי"ד תפילין עמ' סח
ה/יח שעורי יומא דף יט ע"א ד"ה וע"ע ברמב"ם
ה/יח שער המלך ח"א עמ' יב, מעשה חושב ח"ב עמ' מה
ה/יח שער יהודה הל' נדרים פ"ג ה"ט (נה ע"ב) {מל"מ}
ה/יח שערי זיו ח"ב דף קנא ע"ב
ה/יח שערי טהר ח"ב שער ד סי' כז אות ב, ח"ח סי' עא אות א-ב, סי' קיח אות א
ה/יח שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' לב
ה/יח שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שכ
ה/יח תורת אמת (תשסו) עמ' תרצט
ה/יח תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רנ, רנא {כ"מ}
ה/יט אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' צה
ה/יט דברות משה ב"מ ח"א סי' לד ענף ה
ה/יט דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קנו {נשבע שהניח תפילין היום או לא הניח}
ה/יט חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות ז
ה/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' ריט
ה/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סד
ה/יט קרית מלך
ה/יט רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קכו
ה/יט שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקלו
ה/כ אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמו
ה/כ אהבת אברהם עמ' כא
ה/כ אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קפב
ה/כ אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קכה, קנא, קנז
ה/כ אוצרות הרמב"ם
ה/כ אור הישר [אור הישר ירושלמי סוכה פ"ה ה"ב]
ה/כ אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 46
ה/כ אור עולם (שניאורסון) עמ' 314-315
ה/כ אמרי אש אהע"ז סי' ס (מב ע"ד) {שלא אוכל ז' ימים}
ה/כ אמרי דוד (שליסל) דף כו ע"ד
ה/כ אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קיא
ה/כ ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ב
ה/כ אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' צ, קלו-קלז
ה/כ באר שרים (שולמן) עמ' קפט
ה/כ בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף מו ע"א {כ"מ}
ה/כ בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' סה
ה/כ בית המלך (בוים) דף לט ע"ב
ה/כ בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רנח
ה/כ בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רצד
ה/כ בית שערים או"ח סי' יא {כ"מ}, יו"ד סי' שיט
ה/כ בן אשר סי' יח הערה ב {או"ש}
ה/כ בן ידיד
ה/כ בני יעקב
ה/כ ברור הלכה נדרים טו ע"א ציון א
ה/כ ברית אברהם (פרנס) עמ' שד, תקמד
ה/כ ברית עולם (ולר) סי' יד אות ה
ה/כ גור אריה שמות פ' יב הע' 258
ה/כ דברות משה יבמות עמ' שע
ה/כ דברות משה שבועות-ע"ז עמ' נט {או שלא יאכל כלום שבעת ימים וכיוצא בזה שהיא שבועת שוא}
ה/כ דברת שבועה סי' לד אות א
ה/כ דרך המלך דף עט ע"ג
ה/כ התורה והמדינה חי"א עמ' קכב
ה/כ זכרון יהונתן דף קכו
ה/כ זכרון מלך (א"ש)
ה/כ זכרון סופרים {כ"מ - ומיהו בירושלמי וכו' שלא אוכל שלשה ימים} [עיין מנחת חינוך מצוה ל' דט"ס הוא וצ"ל ז ימים כמ"ש ברמב"ם יעו"ש]
ה/כ חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שעח
ה/כ חי' ירוחם
ה/כ חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' פד-פה, צא
ה/כ חי' ר' שמואל יבמות עמ' קנח
ה/כ חי' ר' שמואל נדרים עמ' יט-כ, עט-פ, פד-פה, קסג, קסו, קסט
ה/כ חיים זכו עמ' קנו
ה/כ חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רג-רה {מל"מ}, יו"ד ח"ד עמ' שלג {מל"מ}
ה/כ חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קפט-קצ {מל"מ}
ה/כ יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קיד {כ"מ}
ה/כ יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' קעג-קעד
ה/כ יד המלך (פלומבו)
ה/כ יהל אור דף כז ע"ג {לא אוכל שבעה ימים - א"א לקיים}
ה/כ יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טז {כ"מ}
ה/כ יין מלכות (שניאורסון) עמ' 245-246
ה/כ ילקוט עטרת צבי עמ' עג {נשבע שלא יאכל שבעה ימים}
ה/כ כמו השחר דף נא ע"ב
ה/כ לאסור איסר עמ' טו, קנה, קסא, רב, ריב, רס, שטז
ה/כ לב דוד (פלדמן) סי' צ
ה/כ לב דוד (פלדמן) עמ' קעה {שלא יאכל ז' ימים}
ה/כ לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' קפו
ה/כ לב מבין דף ט ע"ד {מל"מ}
ה/כ להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תקט
ה/כ לקוטי סופר ח"ב דף לב ע"ב
ה/כ לקוטי שיחות חל"ו עמ' 174
ה/כ לקוטי שיחות תשובות ובאורים סי' ט
ה/כ מגילת ספר לאוין דף קלא ע"ד {כ"מ - הירושלמי}
ה/כ מזכרת למשה עמ' נא
ה/כ מחנה חיים ח"ז עמ' לט
ה/כ מחשבת מוסר ח"ג עמ' רלו {שלא יאכל שבעה ימים}
ה/כ מטה אהרן שבועות עמ' צז, קטו
ה/כ מלילות ח"א עמ' 57
ה/כ מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סג ע"ב {כ"מ}
ה/כ מנחת חינוך ח"א עמ' קלח
ה/כ מנחת מחבת עמ' קמג
ה/כ מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שנב {כ"מ}, שנד-שנה
ה/כ מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' נד
ה/כ מעין גנים (מזרחי) דף לו ע"ב
ה/כ מפענח צפונות עמ' 112
ה/כ מצעדי גבר נדרים סי' כד אות א, סי' ל אות ה
ה/כ מרחשת ח"א סי' כ אות א
ה/כ משאת המלך ח"א סי' קכו
ה/כ משה ידבר (תקפז) שו"ת דף לח ע"ד {מל"מ}, לט ע"א-ע"ב {כ"מ}
ה/כ משה ידבר (תשעו) עמ' קצז {מל"מ}, קצט-ר {כ"מ}, רב {מל"מ}
ה/כ משנת פקוח נפש סי' ג אות ב
ה/כ משנת ר' אהרן נדרים עמ' קיד
ה/כ נאות יעקב (שפירא) סי' א אות ד
ה/כ נדרי זריזין ח"ג עמ' קפז {מל"מ}, קצו
ה/כ נר למאור (רבינוביץ) דף מא ע"ג, סז ע"ב
ה/כ נר מצוה (ואלק) מצוות דף מו ע"ב
ה/כ נשמת אברהם ח"ב עמ' קמג {או"ש}
ה/כ נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שצז
ה/כ סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קיא
ה/כ עמודיה שבעה עמ' רצב {א"א לצום שבעה ימים}
ה/כ עמק הלכה (בוימל) עמ' קפא
ה/כ ערך כסף עמ' רסב {מל"מ}
ה/כ פאת ים שבועות עמ' מו
ה/כ פני מנחם - תורה ומועדים ערב פסח עמ' מב, מה {שלא אוכל שבעת ימים וכיוצא מה שהיא שבועת שוא}
ה/כ פנס שלמה ח"ג עמ' 86
ה/כ פעמוני זהב סי' עג סעיף ו, סי' צז סעיף יא {מל"מ}
ה/כ פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' קעז-קעט
ה/כ פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 6
ה/כ צפיחית בדבש דף נה ע"ב {כ"מ}
ה/כ קול דודי (תשף)
ה/כ קול דודי שבועות סי' שנט
ה/כ קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רו
ה/כ קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות ה
ה/כ קרן הצבי מצוה מד אות ו, מצוה סא אות ד, מצוה עח אות א
ה/כ ראשי בשמים (רבין) עמ' שכו {מל"מ}
ה/כ רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קג
ה/כ שארית נתן בנימין עמ' קמד
ה/כ שו"ת מהרש"ם ח"א סי' קכג
ה/כ שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 112 {כ"מ}
ה/כ שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קו
ה/כ שולי הגליון עמ' צו
ה/כ שיח השדה (פרומר) עמ' מ
ה/כ שיח התורה עמ' שלג
ה/כ שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יט אות א-ב, ה
ה/כ שלמי יוסף נזיר עמ' קסא {כ"מ}
ה/כ שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קצו {מל"מ}
ה/כ שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שטז
ה/כ שמן ראש (כץ) סוכות ח"ב עמ' קסד
ה/כ שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור כז
ה/כ שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קסא
ה/כ שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קנט {מל"מ}
ה/כ שערי טהר ח"ח סי' ע אות א, ג-ד, סי' עא אות א
ה/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 55
ה/כ שעת הכושר דף מג ע"א {מל"מ}
ה/כ תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ו אות ג {שלא יאכל שבעה ימים}
ה/כ תורה מציון שנה ז חוב' ב סי' טו {לא אוכל שבעה ימים}
ה/כ תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' רטז
ה/כ תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קפח
ה/כ תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' סב-סו
ה/כ תחומין חט"ז עמ' 279, 282
ה/כא אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' צא
ה/כא ברור הלכה נדרים כד ע"ב ציון א פסקה ג, ציון ב
ה/כא ברור הלכה שבועות כט ע"א ציון ג
ה/כא חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 91 {לח"מ}
ה/כא חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' צא
ה/כא חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שלה {לח"מ}
ה/כא יד סופר עמ' עז
ה/כא לשון למודים יו"ד דף עט ע"ג {לח"מ}
ה/כא מנחת חינוך ח"א עמ' קלח
ה/כא רוח אליהו
ה/כא רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפב {פיו עיקר}
ה/כא שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שמח
ה/כא שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' רנ
ה/כא שו"ת ר"ח כפוסי דף לב, מא, מד
ה/כא שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ד אות ב {לח"מ}
ה/כא שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קפט, קצג, קצד
ה/כא שערי טהר ח"ח סי' עא אות א
ה/כב אבני נזר או"ח סי' קכג אות ה, סי' תקיא אות ג, יו"ד סי' שכט אות ד
ה/כב אגרא לישרים סי' כב
ה/כב אור הישר [כ"מ ולח"מ לעיל פ"א ה"ד]
ה/כב אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קח
ה/כב ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' רפב, שיז
ה/כב אשל אברהם (שפירא) עמ' שיח
ה/כב אשר למלך
ה/כב באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לח ע"א
ה/כב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכד
ה/כב בצור ירום ח"ב עמ' סד הערה 106
ה/כב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רא
ה/כב בשבילי הפורים סי' ח אות ה {מה שידוע לחכמים}
ה/כב בתי כהונה (תצו) בית אבות דף סה ע"ג
ה/כב דברי שלום (הלברשטם, תשעג) עמ' שפ
ה/כב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קמח
ה/כב דלתי עזה עמ' סג
ה/כב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 145-144
ה/כב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' כד
ה/כב הרמב"ם כמחנך עמ' 54
ה/כב ויקח אברהם [לשון למודים יו"ד עט ע"ד]
ה/כב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' צא
ה/כב חיים ומלך
ה/כב חקרי זמנים ח"ד עמ' שכו
ה/כב יד פשוטה אהבה עמ' תתקטז
ה/כב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טז
ה/כב מבוא למשנה תורה עמ' 233, 349
ה/כב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' צה
ה/כב מטה אהרן שבועות עמ' קנח
ה/כב מנחת חינוך ח"א עמ' קלח
ה/כב מנחת משה (גולדברג) סי' כא ענף א אות ב-ג
ה/כב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שמח {רמב"ם}, שנא {רדב"ז}
ה/כב מעיני המים
ה/כב מרגליות הים סנהדרין עד ע"ב אות כ
ה/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כב סגולת ישראל שמות עמ' קלח {דבר ידוע וכו' שהשמש גדול מן הארץ וכו'}
ה/כב עדות ביעקב (ריינס) עמ' מ-מא
ה/כב קול דודי (תשף)
ה/כב קול דודי שבועות סי' תלד
ה/כב קרית מלך
ה/כב קרן הצבי מצוה לט אות א, מצוה פד אות ג
ה/כב ראשית בכורים דף עז
ה/כב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קכו {לח"מ}, קכח
ה/כב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפא {ניכר לשלשה}
ה/כב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קז
ה/כב שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 102
ה/כב שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שעח
ה/כב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקלו
ה/כב שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' רכג {דבר הידוע לכל העם}
ה/כב שמחת מרדכי עמ' סב
ה/כב שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 143
ה/כב שערי טהר ח"ח סי' עא אות א
ה/כב שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' שעח
ה/כב תורה שלמה בראשית פ"א אות תרנז


ו/301 הלכות שבועות פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ בית יעקב (בירב)
ו/רה"פ הפלאת שבועות ח"ב
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משנת יעקב
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבקת רוכל (תשסב) עמ' תרכג {ג' הדיוטות}
ו/א אור יעקב נדרים עמ' יב
ו/א אור תורה (בלומ') דף צה ע"א
ו/א אמת ליעקב נשים עמ' סא {חכם - משמעו יחיד מומחה}
ו/א ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שסח
ו/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/א באר לחי ראי
ו/א בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עב ע"א
ו/א בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' קמ
ו/א בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף ג
ו/א ברור הלכה נדרים כא ע"ב ציון ג
ו/א ברור הלכה נדרים כג ע"א ציון ג פסקה ג (השני) {רדב"ז}
ו/א ברור הלכה נדרים עח ע"א ציון א
ו/א גור אריה בראשית פ' ט הע' 24
ו/א דברות משה הבבות עמ' שפט
ו/א דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קמג
ו/א דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קמ
ו/א דברת שבועה סי' כה
ו/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רפב
ו/א זיר יצחק דף י ע"א
ו/א זכר ישעיהו
ו/א חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"י
ו/א חיל המלך
ו/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף יז
ו/א כל נדרי פ' יב הע' ז, פ' יג הע' יג, פ' כב הע' ב, יב, פ' כג הע' טז, מילואים פ' א
ו/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתרז
ו/א מגילת ספר לאוין דף קטו ע"ג
ו/א מחשבת בצלאל עמ' 54
ו/א מנהגי ישראל ח"ז עמ' רנח
ו/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סב ע"ד
ו/א מסורה ח"ב עמ' לד
ו/א מעין גנים (מזרחי) דף לו ע"ב, לז ע"א {הדיוטות}
ו/א משנה הלכות ח"ז סי' קנא דף קטז ע"א {שלשה הדיוטות כל דהו}
ו/א משנה הלכות נדרים דף יד ע"א-ע"ב, סי' טז, כה
ו/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף עג ע"ד {צ"פ}
ו/א משנת חיים בכורות עמ' שנח
ו/א נועם חכ"ד עמ' ט
ו/א נתן פריו נדרים עמ' קנב
ו/א סופר המלך ח"ב עמ' ריד
ו/א עבודת משא (מאיר) ח"א
ו/א ענפי ארז (זי') דף נא ע"א {צ"פ}
ו/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קטז
ו/א פני משה (שלז')
ו/א פנת יקרת (תשנד) סי' נה אות ג
ו/א פנת יקרת (תשעא) עמ' רסג
ו/א קובץ ביאורים (שפירא)
ו/א קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות יג, שעור יז אות ה, שעור יט אות ג-ד
ו/א קרית מלך
ו/א קרית מלך רב
ו/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקעז
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ק-קא, קיג, ח"ב עמ' שו
ו/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קסז
ו/א שו"ת מהרלב"ח סי' קלז (ב)
ו/א שו"ת מהרלב"ח סימן קלז (ד"ה ואם נאמר)
ו/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' טו
ו/א שו"ת רשב"ש עמ' ה
ו/א שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 288
ו/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' מג, פה
ו/א שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 197
ו/א שערי טהר ח"ח סי' צא אות ג
ו/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קלא ע"א {ג' הדיוטות}
ו/א תורת רפאל ח"ג עמ' מט
ו/א תלפיות ח עמ' 44
ו/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פא {דיני שבועת ביטוי}
ו/ב אור הישר [כ"מ הל' נדרים פי"ג ה"ב]
ו/ב אור יעקב נדרים עמ' יב
ו/ב באר לחי ראי
ו/ב בית אהרן (סוויאדישץ) דף טו ע"ד {החכם מתיר איסור ולא רק מגלה שהיה היתר}
ו/ב ברור הלכה נדרים כא ע"ב ציון ג פסקה א
ו/ב בשולי גליוני עמ' שנז
ו/ב גבורות אליהו יו"ד סי' פב
ו/ב גנזי התורה עמ' 88
ו/ב דברי שאול במדבר עמ' רסד
ו/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קסה
ו/ב הרמב"ם והלכותיו
ו/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 241
ו/ב ויקח אברהם [ראש דוד (מנטובה) קמג ע"א]
ו/ב ולאשר אמר (תשמא) עמ' קפט
ו/ב זאת ליעקב במדבר עמ' רצט
ו/ב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רעא
ו/ב זר זהב (מייזליש) שמות סי' קעח {אחרים מחלין}
ו/ב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רח
ו/ב חמדת ישראל ח"א דף ה ע"א
ו/ב כל נדרי פ' יז הע' לז, פ' לג הע' י, פ' מ הע' ג, מילואים פ' א
ו/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעה
ו/ב לכתך אחרי במדבר עמ' 223
ו/ב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 186
ו/ב מחנה דוד (בונאן) דף יז ע"ג
ו/ב מטה אהרן שבועות עמ' קמה
ו/ב מסורה ח"א עמ' כז
ו/ב משאת המלך ח"ב סי' רלז {באונס}
ו/ב משוש הארץ עמ' מה
ו/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שב {דרך קלות}
ו/ב נתן פריו נדרים עמ' קנב
ו/ב עבודת משא (מאיר) ח"א
ו/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכה
ו/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קטו
ו/ב עץ חיים (גאגין) עמ' 84
ו/ב פנת יקרת (תשנד) סי' נה אות ג
ו/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' רסג
ו/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שיט
ו/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 255
ו/ב קובץ ביאורים (שפירא) עמ' כו-כז
ו/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור יט אות ג-ד
ו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנא, ח"ב עמ' טז
ו/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' עג
ו/ב שמן המשחה (קושטא) דף מד ע"ג
ו/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 435
ו/ב תורת רפאל ח"ג עמ' כט {לח"מ}
ו/ג אברהם יגל
ו/ג אור יעקב נדרים עמ' יב
ו/ג ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יג (צ"ל יד) עמ' 495
ו/ג אש דת (תשמח) עמ' קט
ו/ג אשר למלך הל' חובל פ"ד ה"א
ו/ג בני יהודה דף כא ע"ד
ו/ג ברור הלכה נדרים ח ע"ב ציון ב
ו/ג ברור הלכה נדרים פא ע"ב ציון ה
ו/ג דברי שאול במדבר עמ' רסד
ו/ג דברת שבועה סי' כה
ו/ג המאיר לארץ
ו/ג זכרון יהודה (לאש) דף ט ע"ד
ו/ג חזון יחזקאל שבועות פ"ב ה"ח
ו/ג חיל המלך
ו/ג חסדי דוד ח"ט עמ' יב
ו/ג יריעות שלמה (אוזאן) פ' מטות א {אסור להתיר נדר במקום רבו}
ו/ג כל נדרי פ' יג הע' יז, פ' טו הע' א, ג
ו/ג כתר אפרים עמ' קפג
ו/ג מזל שעה
ו/ג מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' תנא
ו/ג מעין גנים (מזרחי) דף לז ע"א
ו/ג מעיני המים
ו/ג מעשה נסים (הכהן)
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ג משנה הלכות ח"ב דף עו ע"ד {מל"מ}
ו/ג משנת חיים בכורות עמ' שנח
ו/ג משנת יעקב הפלאה עמ' קמז-קמט
ו/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קטז
ו/ג פני משה (שלז')
ו/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תשצח {מל"מ}
ו/ג קובץ ביאורים (שפירא)
ו/ג קרית מלך
ו/ג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' טו
ו/ג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קו
ו/ג שולי הגליון עמ' צו
ו/ג תולעת שני דף קמט ע"ג {מל"מ}
ו/ג תועפת ראם (גטיניו) דף כא ע"ד {מל"מ}
ו/ד אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קכב {שליח להישאל}
ו/ד אור הישר [עי' ר"ן נדרים ח ע"ב]
ו/ד איים בים נדרים סי' ח אות ט, סי' ט אות א {נידוי בפניה}
ו/ד אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רנט
ו/ד אמרי שפר (פינטו) עמ' שז
ו/ד אנצי"ת ע' אשתו הע' 30
ו/ד אפיקי מגינים נדרים סי' נה
ו/ד ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יג (צ"ל יד) עמ' 495
ו/ד אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קז {מל"מ}, קח
ו/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שסט-שע, שעג {מל"מ}
ו/ד באר לחי ראי
ו/ד בני יהודה דף כב ע"א
ו/ד ברור הלכה נדרים ח ע"ב ציון א, ציון ב פסקה ב (השני)
ו/ד ברכת ראובן דף סה ע"ב, סז ע"א-ע"ב
ו/ד גדולי שמואל נדרים דף ח ע"ב
ו/ד דברות משה נדה וטהרות עמ' תרכו {ואינו עושה שליח להשאל לו על נדרו}
ו/ד דברי סופר עמ' סה
ו/ד דליית הכרם עמ' תתתטז
ו/ד זכור לדוד עמ' קט
ו/ד חי' ר' שמואל נדרים עמ' קצט
ו/ד חיל המלך
ו/ד חלת לחם (תשנח) עמ' מא
ו/ד חק לישראל שליחות עמ' 63
ו/ד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנג {כ"מ}
ו/ד יכין ובועז ח"א סי' נח עמ' 145
ו/ד יפה נוף עמ' קכח
ו/ד כל נדרי פ' יט הע' א, ט, טו, פ' כ הע' א, ט, י, יג, טו-יח
ו/ד להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' עד
ו/ד מאור למלך נדרים עמ' עט-פא
ו/ד מאיר נתיבים עמ' 465
ו/ד מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' טו
ו/ד מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' שטז
ו/ד מעין גנים (מזרחי) דף לז ע"א
ו/ד מקור ישראל דף כד ע"ד {מל"מ}
ו/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ד משנה הלכות נדרים דף יח ע"א, סי' ח, כג, לג
ו/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שב {מל"מ}, שג {מתירים רק בפני הנודר}, שד {אינו עושה שליח, בעל נעשה שליח לאשתו}
ו/ד נדרי זריזין ח"א עמ' נט, ח"ב עמ' קסד, ח"ג עמ' צא {מל"מ}
ו/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קיג אות א
ו/ד נטעי נתן (פריד) סי' נח {מל"מ}
ו/ד סיני ס' יובל עמ' רסו
ו/ד עמק יהושע ח"א דף צד
ו/ד פי' ר"א מן ההר נדרים ח ע"ב
ו/ד קובץ ביאורים (שפירא) עמ' כח-לא
ו/ד קרית מלך
ו/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקעז {מל"מ}
ו/ד רנת יצחק יהושע עמ' שלד {שליח להישאל}
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' צח, קמח, קנ
ו/ד שו"ת הריב"ש עמ' תצא
ו/ד שו"ת הרשב"א ח"ז סי' רכג, המיוחסות סי' רפח
ו/ד שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' ב
ו/ד שו"ת מהר"י וייל סי' ב
ו/ד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ה
ו/ד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' עג
ו/ד שו"ת רשב"ש עמ' ה, רמו, רמט
ו/ד תורת מיכאל עמ' רז
ו/ד תורת רפאל ח"ג עמ' מט
ו/ה אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' מו, מח
ו/ה אוצר השבת ח"א עמ' קפז
ו/ה אוצרות יהושע עמ' קכז
ו/ה אור שמח
ו/ה אורח ישראל סי' יד אות יד
ו/ה אנצי"ת ע' אין אומרים לאדם חטא הע' 29, ע' בית דין הע' 331, 335, 337, 338
ו/ה אפיקי מגינים נדרים סי' מז
ו/ה ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יג (צ"ל יד) עמ' 496
ו/ה ארץ יהודה
ו/ה באר לחי ראי
ו/ה בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עב ע"א
ו/ה בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' נ
ו/ה בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רלט
ו/ה בני דוד
ו/ה ברור הלכה גיטין לה ע"ב ציון ג
ו/ה ברור הלכה נדרים ח ע"ב ציון ב פסקה ד, ציון ה פסקה ג
ו/ה ברור הלכה נדרים כא ע"ב ציון ג
ו/ה ברור הלכה נדרים כג ע"א ציון ב פסקה ג {פותחים בחרטה}, ציון ג פסקה ב (השלישי)
ו/ה ברור הלכה נדרים עז ע"ב ציון ט
ו/ה ברור הלכה נדרים עח ע"א ציון א
ו/ה בריכת ירושלים עמ' נ
ו/ה גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קלב
ו/ה גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קסא
ו/ה גבורת יצחק ר"ה עמ' קצו
ו/ה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קנב
ו/ה גליוני הגר"ש עמ' עה {הגהמ"י}
ו/ה דבר מאיר (ראק) סי' ח
ו/ה דברות אליהו ח"ג עמ' לח {שעה"מ}
ו/ה דברי סופר עמ' עה {שעה"מ}
ו/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תסו
ו/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רחצ
ו/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנח
ו/ה זאת ליעקב במדבר עמ' רצז
ו/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' שנד
ו/ה חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"י
ו/ה חי' חתם סופר
ו/ה חיל המלך
ו/ה יד הלוי (פלוונא) דף סב ע"א {צריך לפרט}
ו/ה יכין ובועז ח"א סי' נט עמ' 163
ו/ה יפה נוף עמ' קלג
ו/ה כל בו ח"ה עמ' תרלג
ו/ה כל נדרי פ' יב הע' א-ג, ז, י, יח-יט, פ' כב הע' כג, פ' כג הע' טז-יח, פ' כד הע' יד-טו, כג-כד, פ' כו הע' א-ה, י, טו, טז, פ' כח הע' יד, פ' מ הע' ג, כא, מילואים פ' א
ו/ה לב אברהם סי' קיד (דף ר ע"ד)
ו/ה לב ים נדרים עמ' קכז
ו/ה לכתך אחרי במדבר עמ' 245
ו/ה מאמר המלך
ו/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צט ע"א
ו/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קסז {שעה"מ}
ו/ה מגילת ספר לאוין דף קכ ע"ד
ו/ה מחנה דוד (בונאן) דף יז ע"א
ו/ה מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' יד
ו/ה מטה אהרן (הלוי) דף קלב ע"א {בני דוד - בעל שנשאל על ההיקם צריך לפרוט את הנדר}
ו/ה מטה יחיאל - שעורי אמו"ר סי' ג {לח"מ}
ו/ה מים שאובים עמ' שצא, תעט
ו/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שע
ו/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמב אות ב {יחיד מומחה מתיר בזה"ז}, ח {חכם מובהק}, י {בזה"ז}
ו/ה משנת יעקב קדושה עמ' שעה, הפלאה עמ' קמז-קמט
ו/ה נדרי זריזין ח"א עמ' קסו {לח"מ}
ו/ה נועם חי"ט עמ' שכב [משנת יעבץ סי' נג]
ו/ה נזר הקדש (תשעה) ח"ב עמ' תרלו
ו/ה נחלת אבות סי' ז עמ' יח
ו/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קכ אות ד {חכם מובהק}
ו/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כז אות ז
ו/ה סתירת זקנים - הלכה עמ' מב
ו/ה עיונים (פאור) עמ' 243
ו/ה עין יצחק ח"א עמ' רכח {שעה"מ}
ו/ה עללת הבציר דף נה ע"א וע"ד {צריך לפרט את הנדר}
ו/ה ערבי נחל (תשנא) ח"א עמ' שנז
ו/ה ערבי נחל (תשסד) עמ' שס
ו/ה פי' ר"א מן ההר נדרים כב ע"ב
ו/ה פני משה (שלז')
ו/ה פנת יקרת (תשנד) סי' נה אות ב
ו/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' רסא
ו/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסח אות ב
ו/ה קובץ ביאורים (שפירא)
ו/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' ריא-ריב
ו/ה קול דודי סוטה סי' תתקג
ו/ה קנה חכמה פ"ז ה"ג {שרוי או מותר}
ו/ה קרית מלך
ו/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקעח
ו/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רצ
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קא, ח"ב עמ' שג, שז
ו/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקיג
ו/ה שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' רסב
ו/ה שו"ת וחי' ר"ע קורניצר דף כז
ו/ה שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 124
ו/ה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' עט
ו/ה שולי הגליון עמ' צז
ו/ה שם יוסף (מועטי) ח"ב דף ב ע"ב
ו/ה שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' ג, ו {שעה"מ}
ו/ה שנות חיים (קלוגר) עמ' צה
ו/ה שער המלך
ו/ה שערי זבולון יו"ד סי' לח ס"ק ד {חכם או גדול}
ו/ה שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' קסא
ו/ה תורת רפאל ח"ג עמ' לד, מז, מט
ו/ו אור הישר [מ"מ הל' שבת פכ"ג הי"ד]
ו/ו אור תורה (בלומ') דף צ ע"ד
ו/ו ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יג (צ"ל יד) עמ' 497
ו/ו אשר לשלמה (אשכנזי)
ו/ו בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' קצט
ו/ו ביתאל ח"א דף צב ע"ג
ו/ו בכורי חיים ח"ד עמ' סג
ו/ו ברור הלכה נדרים ח ע"ב ציון ב
ו/ו ברור הלכה נדרים עז ע"א ציון ה
ו/ו ברור הלכה שבת קנז ע"א ציון ו
ו/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קלב
ו/ו גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קסא-קסב
ו/ו גבורת יצחק ר"ה עמ' קצו
ו/ו הגיור עמ' 277
ו/ו ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 382 {מל"מ}
ו/ו כבוד מלכים (מרגליות) {הגהמ"י}
ו/ו כל בו ח"ה עמ' תרלד
ו/ו כל נדרי פ' יד הע' א, פ' כא הע' יא-יג, פ' כז הע' א-ב, פ' כח הע' א, ו, יז, מא
ו/ו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' יז
ו/ו מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 598
ו/ו מסורה ח"ב עמ' לד
ו/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ו משנה הלכות נדרים דף כד ע"ג
ו/ו עבודת משא (מאיר) ח"א
ו/ו עולת ראיה (וייס) עמ' קח
ו/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תה
ו/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקעט
ו/ו שו"ת הרדב"ז ח"א סי' לא
ו/ו שערי זבולון יו"ד סי' לח ס"ק ג {אין ההיתר הזה דין}
ו/ו תורת רפאל ח"ג עמ' מט
ו/ז אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' מז
ו/ז אבני ציון ח"ב סי' יח אות ד
ו/ז אהלי תם עמ' תיד, תיז
ו/ז אמרות טהורות (ישראל) דף כא ע"ג {מל"מ}
ו/ז אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' קלו
ו/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רנח
ו/ז ארעא דרבנן, השמטות סי' נח (אחר מערכת ה)
ו/ז באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תקל
ו/ז באר מים חיים בראשית פרק כד פסוק ג {מל"מ בשם ריב"ש}
ו/ז ביתאל ח"א דף עב ע"ב
ו/ז ברור הלכה נדרים סה ע"א ציון א
ו/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' צג = ח"ג סי' טו אות ח {מל"מ}
ו/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"ג חו"מ סי' טו
ו/ז דברות משה נדרים עמ' סה
ו/ז דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' יא
ו/ז דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שפא
ו/ז דליית הכרם עמ' תתתטז {כ"מ}
ו/ז דעת סופר יו"ד סי' עד {מל"מ}
ו/ז דרך ישרה ח"א עמ' רד
ו/ז דרכי חושן ח"א עמ' שז-שח {מל"מ}
ו/ז ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 382 {מל"מ}
ו/ז ויקח אברהם [ארעא דרבנן סי' נח]
ו/ז זרע אמת ח"ב סי' קה דף קיד ע"ד {לח"מ}
ו/ז חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"י
ו/ז חי' הגרי"ז על תנ"ך ואגדה פ' חיי שרה סי' מא {מל"מ}
ו/ז חי' יחיאל דף ז ע"ד-ח ע"ב
ו/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קו {מל"מ}
ו/ז חי' ר"י נחמיה סי' קסו אות ג {מל"מ}
ו/ז יד הלוי (פלוונא) דף סג ע"ב
ו/ז יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לד ע"ד {מל"מ}
ו/ז יד פשוטה מדע עמ' תתפא
ו/ז כל נדרי פ' כט הע' יח-כא, נח-ס
ו/ז כתר כהונה (כץ) עמ' רט-רי
ו/ז מוריה גל' רלו עמ' קב
ו/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' יח
ו/ז מסורה ח"ב עמ' לג
ו/ז מעין גנים (מזרחי) דף לז ע"א
ו/ז מקור ישראל דף כד ע"ד {מל"מ}
ו/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רפא
ו/ז מרפא לנפש בראשית עמ' עא {מל"מ}
ו/ז משאת המלך ח"ב סי' רכח {רמב"ן חולק}
ו/ז משנה הלכות נדרים דף יט ע"א
ו/ז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מג אות ח
ו/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רעה-רעו
ו/ז עיון בלומדות עמ' קנז
ו/ז עיונים (פאור) עמ' 243
ו/ז עין תרשיש
ו/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סג, קעח
ו/ז ערך שי חו"מ סי' רג סעיף ב {מל"מ}
ו/ז פד"ר חי"א עמ' 57
ו/ז פי' ר"א מן ההר נדרים סד ע"ב
ו/ז פירושי איברא עמ' 131
ו/ז פרי האדמה ח"א
ו/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קג ע"א
ו/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעט, מילואים סי' לה
ו/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שלט
ו/ז קהלות יעקב חולין סי' לז
ו/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קב
ו/ז קובץ ביאורים (שפירא) עמ' לג-לה
ו/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקעט
ו/ז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רג
ו/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' לח, ח"ב עמ' רעב
ו/ז שארית כלב עמ' צא {מל"מ}
ו/ז שו"ת הרד"ך עמ' קעב
ו/ז שו"ת הריב"ש סי' שע, עמ' תצא
ו/ז שו"ת הריטב"א סי' מג
ו/ז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' פב
ו/ז שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קסד
ו/ז שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' פז
ו/ז שו"ת מהרי"ק סי' נב
ו/ז שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' ח
ו/ז שו"ת ר"ח כפוסי דף פט
ו/ז שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' כ
ו/ז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' כו
ו/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' סח, עד
ו/ז שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 389
ו/ז שער המלך
ו/ז שער יהושע ח"ב עמ' רמ {הגהמ"י}
ו/ז תורה שלמה ח"ח עמ' 187
ו/ז תורת אמת (תשסו) עמ' תרמ
ו/ז תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קכה
ו/ז תשורת שי מהדו"ק סי' תקפב, תקצח {מל"מ}
ו/ח אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' מז
ו/ח אבני ציון ח"ב סי' יט אות ב, סי' עא אות ג, ח"ג עמ' עט
ו/ח אגודות אזוב מדברי דף כב ע"ג {מל"מ}
ו/ח אהלי תם עמ' תכ
ו/ח אוצרות הרמב"ם
ו/ח אור הישר [דברי ריבות סי' סד, רלג]
ו/ח אוריין תליתאי (תאומים) סי' סח {מל"מ}
ו/ח אורים ותומים - תומים סי' עג ס"ק ו
ו/ח אמה של מלכות עמ' 150
ו/ח אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' כא ד"ה במשנה {מל"מ}
ו/ח אמרי נועם מועדים תשובה ו מבן המחבר {מל"מ - מצוה להתיר}
ו/ח בית שערים יו"ד סי' תכג
ו/ח בני יהודה דף כב ע"ג
ו/ח ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון א, ג, ד
ו/ח ברור הלכה נדרים כב ע"ב ציון א
ו/ח ברכות שמים מכות פ"ג אות קפח {מל"מ}
ו/ח דבר שמואל (אבוהב) סי' שלו
ו/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' שעה-שעו
ו/ח דליית הכרם עמ' תתתטז {כ"מ}
ו/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' נה, רס
ו/ח זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' נה
ו/ח זכרון יהודה (מונק) דף סט ע"ב
ו/ח חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קפג {מל"מ בשם הרשב"א}
ו/ח חיל המלך
ו/ח יכין ובועז ח"א סי' נח עמ' 141, סי' נט עמ' 161-162
ו/ח ישועות יעקב מועד עמ' תשמב {מל"מ}, נשים עמ' תצט, תקיא {מל"מ}
ו/ח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קל {מל"מ}
ו/ח כל בו ח"ה עמ' תרטו
ו/ח כתר תורה (תשסז) עמ' קה {מל"מ}
ו/ח להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קיט
ו/ח מגדל חננאל
ו/ח מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' פח
ו/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' רמא
ו/ח מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' פב, ק {הגהמ"י אות ז}
ו/ח מנחה בלולה דף ג ע"ב {מל"מ}
ו/ח מעין גנים (מזרחי) דף לז ע"א-ע"ב
ו/ח מראה יחזקאל עמ' תקפא
ו/ח משנה שכיר יו"ד עמ' רפד {מל"מ}
ו/ח נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 169, 382, 402 {הגהמ"י}
ו/ח נתיבות מרדכי קדושין עמ' קסד
ו/ח עטרת תפארת דף ז ע"א {מל"מ בשם רשב"א}, כד ע"ד {מל"מ}
ו/ח עיונים ומחקרים ח"א עמ' 171
ו/ח עין יצחק ח"א עמ' קנה {מל"מ}
ו/ח פד"ר חי"ד עמ' 82 {כ"מ}
ו/ח פרי האדמה ח"א
ו/ח צפנת פענח
ו/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קמח {הגהמ"י אות ז}
ו/ח קרית מלך
ו/ח קרית מלך רב (תקיא) דף יא ע"ג
ו/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקפ
ו/ח שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ז עמ' סא
ו/ח שארית ציון (פאנעט) דף כד ע"ב, כה ע"ג {על דעת רבים - גם אם לא פירש מי הם}
ו/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקיג
ו/ח שו"ת הרד"ך עמ' קס
ו/ח שו"ת הריב"ש סי' קפה, עמ' ריב, תשסג
ו/ח שו"ת הריטב"א סי' לז
ו/ח שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קלב
ו/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שנז
ו/ח שו"ת מהר"ם מינץ עמ' שעו {הגהמ"י אות ז}
ו/ח שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' צד, צו, קנב
ו/ח שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' ריג {מל"מ}
ו/ח שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' רעא
ו/ח שו"ת מהרי"ק סי' ב, נב
ו/ח שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קלב
ו/ח שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' טו, נב
ו/ח שו"ת ר"מ גאויזון עמ' כז
ו/ח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' פד {הגהמ"י}
ו/ח שו"ת רשב"ש עמ' ה, קיח
ו/ח שנות חיים (קלוגר) עמ' צו
ו/ח שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קח {מל"מ}
ו/ח שער המלך ח"ב עמ' קכד
ו/ח שער יהודה
ו/ח שער יהושע ח"ב עמ' רנד, רנו
ו/ח שערי ציון (כהן, תרצח) דף ו ע"א, כא ע"ג {מל"מ}, כד ע"ב {מל"מ בשם רשב"א}, ס ע"ג {מל"מ}
ו/ח שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' סז, קיז, רמו {מל"מ}
ו/ח תחומין ח"ח עמ' 325, חי"ז עמ' 94 {הגהמ"י}
ו/ח תשובות הראב"ד סי' ב
ו/ח תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 24
ו/ח תשובות ר"י אלחנן עמ' כד {מל"מ}
ו/ט אבני ציון ח"א סי' סב אות א {ראב"ד}
ו/ט אהל שרה לאה עמ' תשצג {ראב"ד}
ו/ט אוצרות הקידוש סי' כג אות ג-ד
ו/ט אמה של מלכות עמ' 150
ו/ט בית שלמה (דרימר) יו"ד ח"א סי' כא דף טו ע"א
ו/ט בני יהודה דף כב ע"ג
ו/ט ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ד
ו/ט בשבילי השבת סי' כג אות ג-ד
ו/ט גליוני הגר"ש עמ' עו {כ"מ}
ו/ט דברי ריבות (תשעב) עמ' עז
ו/ט הגהות חבר בן חיים
ו/ט חיל המלך
ו/ט חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 171 {ראב"ד}
ו/ט לבושי מרדכי יו"ד עמ' רכז-רכח
ו/ט לקוטים (פיינברג) עמ' כ
ו/ט מבוא למשנה תורה עמ' 265
ו/ט מטה אהרן (הלוי) דף לג ע"א
ו/ט מסורה חי"ב עמ' ע
ו/ט נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קכג
ו/ט נתיב מאיר
ו/ט פד"ר חי"ד עמ' 82 {ראב"ד}
ו/ט פירושים ופסקים לר' אביגדור הצרפתי עמ' רצח
ו/ט קובץ ביאורים (שפירא)
ו/ט ראשית בכורים דף סו
ו/ט שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קנג
ו/ט שו"ת הריב"ש עמ' תשסג
ו/ט שו"ת הריטב"א סי' לז
ו/ט שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' צד, צו
ו/ט שו"ת מהרי"ק סי' ב
ו/ט שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קג
ו/ט שער יהושע ח"ב עמ' רנד, רצג
ו/ט תשובות הראב"ד סי' ב
ו/ט תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 24
ו/י אור הישר [דברי ריבות סי' סח, קמה]
ו/י ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יג (צ"ל יד) עמ' 497
ו/י באר לחי ראי
ו/י בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רלט
ו/י ברור הלכה נדרים כא ע"ב ציון ג פסקה ח
ו/י בריכת ירושלים עמ' צו
ו/י ברכת אברהם (תשנד) ח"א עמ' קכט
ו/י גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ג סי' ב
ו/י דברות משה כתובות עמ' קכ
ו/י דברי ריבות (תשעב) עמ' ריז, שעו
ו/י הלכות קטנות, הל' נזירות סי' נב
ו/י חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"י
ו/י חי' חתם סופר
ו/י כל נדרי פ' כד הע' כט
ו/י כנסת יחזקאל (פאנעט) עה"ת עמ' רנו {ב"ד נו"נ עמו}
ו/י לא תשנא עמ' 138
ו/י מגילת ספר לאוין דף קכב ע"א
ו/י מפענח צפונות עמ' 104
ו/י משנה הלכות נדרים דף ח ע"ב
ו/י משנת יעקב משפטים עמ' רכה
ו/י ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' נז
ו/י פירושים ופסקים לר' אביגדור הצרפתי עמ' רצח
ו/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שו
ו/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קמא
ו/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קב
ו/י שו"ת רשב"ש עמ' ה, יח
ו/י תשובה שלמה יו"ד סי' לב
ו/יא אוצר השבת ח"א עמ' ל, קס
ו/יא אורח משפט עמ' רלט ע"א
ו/יא ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ה
ו/יא בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רלט
ו/יא בריכת ירושלים עמ' צו
ו/יא דברי אמת (תשעט) עמ' תקיז {הנשבע לגרש את אשתו כו'}
ו/יא חי' חתם סופר
ו/יא לא תשנא עמ' 138
ו/יא לאסור איסר עמ' שלו
ו/יא משה ידבר (תשעו) עמ' שב
ו/יא משנת יעקב הפלאה עמ' מג, סא, קטז-קיז
ו/יא משנת יעקב משפטים עמ' רכה
ו/יא משפטי ישראל עמ' 11
ו/יא נועם ח"א עמ' רצא
ו/יא נטע שורק דף קלב ע"ד
ו/יא נקדש בצדקה סי' א
ו/יא עמק הלכה (בוימל) עמ' רסט
ו/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קטז
ו/יא קובץ ביאורים (שפירא) עמ' לו-לז
ו/יא קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קעה
ו/יא קרית מלך
ו/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שו
ו/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רא, רצ
ו/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קב
ו/יא שו"ת רשב"ש עמ' יח
ו/יא תחומין חי"ד עמ' 389, חי"ט עמ' 83
ו/יא תשובה שלמה יו"ד סי' לב
ו/יב אבקת רוכל (תשסב) עמ' תרמא-תרמב
ו/יב אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקסב, תקסט
ו/יב אהל משה (הורוביץ) ח"א נזיר לב ע"ב
ו/יב אור הישר [אבקת רוכל סי' קפו, קפח]
ו/יב איים בים נדרים סי' כב אות ז {ראב"ד - בחרטה פותחין בנולד}
ו/יב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקעט {עניות היא נולד}
ו/יב ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יג (צ"ל יד) עמ' 497
ו/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יב בית אהרן (צוקרמן) עמ' קכד
ו/יב בית המלך דף לה ע"א {לח"מ}
ו/יב בנין אריאל ח"א עמ' עה
ו/יב ברור הלכה נדרים כא ע"ב ציון ג פסקה ד, ח
ו/יב ברור הלכה נדרים סד ע"א ציון ד
ו/יב בריכת ירושלים עמ' צג, קמה, קמז
ו/יב ברך משה (גלנטי) דף סח ע"ג
ו/יב ברכות חיים ח"א עמ' קמב
ו/יב בשבילי התלמוד ח"ב נדרים כא ע"ב
ו/יב דבר שמואל (אבוהב) סי' קכה
ו/יב דברי יוסף (אירגס) סי' כו דף מז ע"א {פותחים בנולד אם מתחרט מעיקרו}
ו/יב דעת משה (פרידמן) סי' לא
ו/יב המאיר לארץ {לח"מ}
ו/יב הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' צח
ו/יב זכרון יהודה (בן הרא"ש) - חוקת התורה עמ' ר
ו/יב זכרון יהונתן דף לג-לד
ו/יב זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' יד, חדושים ודרשות סי' כו
ו/יב חדושים ובאורים (גרי') נדרים סי' ז ס"ק ב
ו/יב חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"י
ו/יב חיל המלך
ו/יב כל נדרי פ' כה הע' כט, לד-לו
ו/יב כתבי העלוי מראקוב עמ' קנג
ו/יב מזל שעה
ו/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' קכט
ו/יב מעין גנים (מזרחי) דף לז ע"ב
ו/יב מעיני המים
ו/יב מרכבת יוסף דף צד ע"ב {צריך הוראת חכם}
ו/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' ס עמ' 182
ו/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שיג {נולד שכיח או לא שכיח}
ו/יב משנת יעקב הפלאה עמ' מג, סא, קטז-קיז
ו/יב משנת יעקב משפטים עמ' רכה
ו/יב משנת ר' אהרן נדרים עמ' לג
ו/יב נדרי זריזין ח"א עמ' תכז {כ"מ}, תל
ו/יב נתן פריו נדרים עמ' קמז {הגהמ"י בשם רא"ם}
ו/יב עמק הלכה (בוימל) עמ' קכ
ו/יב פי' ר"א מן ההר נדרים כב ע"ב
ו/יב פני משה (שלז')
ו/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תו
ו/יב קובץ ביאורים (שפירא)
ו/יב קרית מלך
ו/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקפא
ו/יב רוב דגן (הלוי) ח"א דף יד ע"ב
ו/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנ, ח"ב עמ' שה-שו
ו/יב שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקנד
ו/יב שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' ב
ו/יב שו"ת מהר"י וייל סי' א
ו/יב שו"ת ר"ג אשכנזי ח"א עמ' 117
ו/יב שו"ת ר"ח כפוסי דף ל, סה
ו/יב שו"ת ר"י מליריאה עמ' רעח
ו/יב שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 321
ו/יב תורת רפאל ח"ג עמ' לג, לח, מג
ו/יב תשובה שלמה יו"ד סי' לב
ו/יב תשובות הראב"ד סי' ב {ראב"ד}
ו/יג אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקצה
ו/יג ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יג (צ"ל יד) עמ' 497
ו/יג דבר שמואל (אבוהב) סי' קכה
ו/יג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסב
ו/יג יכין ובועז ח"א סי' נח עמ' 146, סי' נט עמ' 163
ו/יג כל בו ח"ה עמ' תרלד
ו/יג כל נדרי - מילואים פ' ג
ו/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיח, קכד
ו/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תקיב
ו/יג שו"ת הריב"ש סי' תקיא, עמ' תשסב
ו/יג שו"ת הריטב"א סי' מג
ו/יג שו"ת רשב"ש עמ' קמד
ו/יג שערי זיו ח"ג דף לד ע"א
ו/יד אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ב אות ו
ו/יד אהבת קדומים עמ' מו
ו/יד אהל משה (וינברג) דף לח ע"ג
ו/יד אמרי שפר (סגל) עמ' ע-עא {עד שיחולו}
ו/יד ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יג (צ"ל יד) עמ' 496
ו/יד בדבר מלך חי"ח עמ' טז, קא {נשבע שלא ידבר עם פלוני ונשבע אח"כ שאם ישאל על שבועה זו ויתירה יהיה אסור לשתות יין לעולם וכו'}
ו/יד ברור הלכה נדרים צ ע"א ציון ב
ו/יד בריכת ירושלים עמ' סה
ו/יד גדולי שמואל נדרים דף סג ע"א
ו/יד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ב סי' ב-ג
ו/יד זכרון יהונתן דף לא
ו/יד זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קלא ע"ב
ו/יד חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"א
ו/יד חיל המלך
ו/יד חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' תכב, תכד
ו/יד ימין משה
ו/יד כל נדרי פ' לא הע' א, יא, יג-טו, יז, כז
ו/יד לאסור איסר עמ' פח, רעה
ו/יד לב השבת סי' יג אות יד
ו/יד מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קיט-קכ
ו/יד מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' נד]
ו/יד משאת המלך ח"ב סי' רכח {אין נשאל עד שיחול}
ו/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שיז {נדר עתידי}
ו/יד משנת רבנו יוסף עמ' 230
ו/יד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שכג-שכד
ו/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סה
ו/יד פתחי שערים דף כב ע"א
ו/יד צמח דוד (רפפורט) אות קנט
ו/יד קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ב, שעור יז אות ג
ו/יד קרית מלך רב
ו/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקפג
ו/יד שו"ת הרדב"ז ח"א סי' רעז
ו/יד שו"ת הריב"ש עמ' שעב
ו/יד שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' רעא
ו/יד שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' רמד הערה 2
ו/יד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קפג
ו/יד שו"ת מהר"ם מינץ עמ' רצח
ו/יד שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קכ
ו/יד שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' פ
ו/יד שמש ומגן או"ח סי' יד עמ' מ {תולה נדרו בזמן ועוד לא הגיע הזמן}
ו/יד שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור לו
ו/יד שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קלח
ו/יד תשובות הראב"ד סי' כז
ו/טו ברור הלכה נדרים צ ע"א ציון ב
ו/טו ימין משה
ו/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שיז
ו/טו קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ב
ו/טז בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף לה
ו/טז ברור הלכה נדרים צ ע"א ציון ב
ו/טז ימין משה
ו/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שיז
ו/טז קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ב
ו/טז שו"ת מהרלב"ח סי' ד
ו/יז אהבת קדומים עמ' מו
ו/יז אהל משה (וינברג) דף לח ע"ב-ע"ד, לט ע"א-ע"ב
ו/יז אור יעקב נדרים עמ' פא, פג, קמא-קמב
ו/יז אור לי כתובות סי' יח ס"ק יא
ו/יז אות היא לעולם ח"א דף יט ע"א
ו/יז אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' כט ד"ה ועיין רמב"ם
ו/יז אפיקי מגינים נדרים סי' נה
ו/יז אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' רלג
ו/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יז בית אהרן וישראל גל' כה עמ' סח-סט
ו/יז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/יז בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף לד
ו/יז בן ידיד
ו/יז ברור הלכה שבועות כז ע"ב ציון ו
ו/יז בריכת ירושלים עמ' קל {נשאל על השלישית}, קלז
ו/יז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שכג
ו/יז דברת שבועה סי' כז אות ב, סי' ל
ו/יז דגל ראובן ח"ב סי' א, ח"ג סי' א
ו/יז דלתי עזה עמ' עט
ו/יז הדרת מלך (זילברברג) דף ו ע"ב {נשבע פעמיים ונשאל על השניה ואח"כ על הראשונה}
ו/יז היכל מלך
ו/יז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רלה
ו/יז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קיד
ו/יז זית רענן ח"א עמ' תקי
ו/יז זכרון יהונתן דף לא
ו/יז חי' כתב סופר כאן, ונזיקין עמ' קכה
ו/יז חיים ומלך
ו/יז חיל המלך
ו/יז יד המלך (פלומבו)
ו/יז כל נדרי פ' כז הע' לא-לב, פ' לא הע' כא
ו/יז לאסור איסר עמ' סג, פו-פז, רעה
ו/יז מטה אהרן שבועות עמ' קמא
ו/יז מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' שיז
ו/יז מים חיים (רק בדפוס אמשטרדם)
ו/יז מלאכת שלמה (חכים)
ו/יז מלואי אבן - שו"ת עמ' עב, עג
ו/יז מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קיט
ו/יז מצעדי גבר נדרים סי' יט אות ה, סי' לא אות ג
ו/יז משברי ים אחע"א עמ' רנו, תקס
ו/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שיח
ו/יז משנת יעקב הפלאה עמ' מח
ו/יז משנת ר' אהרן נדרים עמ' קלג
ו/יז משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף טו ע"ג
ו/יז נדרי זריזין ח"א עמ' קלז
ו/יז נדרי תורה עמ' עא
ו/יז נחלת עמי
ו/יז ניצוצי אש עמ' תרג
ו/יז נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיט ס"ק ב
ו/יז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקנז-תקנח
ו/יז עיון בלומדות עמ' קנז
ו/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סד, כרך ב ח"א עמ' קיז
ו/יז פני חמה דף נג ע"א
ו/יז פנים חדשות [מהרלב"ח ט]
ו/יז צבי גאון יעקב סי' לה
ו/יז צפנת פענח במדבר עמ' רצא
ו/יז קובץ ביאורים (שפירא)
ו/יז קונטרסי שעורים נדרים שעור יב אות ב, שעור יז אות ב, שעור כ אות ה-ו
ו/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקפד
ו/יז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קנג
ו/יז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' צד-צה
ו/יז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' יח, לב
ו/יז שבט סופר (תשמו) עמ' רכט
ו/יז שו"ת מהרלב"ח סי' קלז (ב), קלט (ב)
ו/יז שו"ת מהרלב"ח סימן קלז (ד"ה תשובה השני, וד"ה תשובה ראיתי)
ו/יז שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור לו
ו/יז שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קעח
ו/יז שערי זיו ח"ג דף לד ע"ב
ו/יז שערי טהר ח"ז סי' סט (קצא ע"א) {נשאל על השלישית לבד}, ח"ח סי' סה אות א, סי' עה אות ג, סי' עו אות א
ו/יז שערי יצחק (תשיז) עמ' פג, פט
ו/יח אבני דרך עמ' רמ
ו/יח אבני החושן סי' ר סעיף א {שעה"מ}
ו/יח אבני ציון ח"ב סי' עא אות ג
ו/יח אור יעקב נדרים עמ' פא
ו/יח אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ד ד"ה והיכא, סי' כב ד"ה ולכאורה {שעה"מ}
ו/יח באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קז, קיא, קיג, קמז, קסה
ו/יח בית יעקב (טבשונסקי) סי' ר סעיף ב {שעה"מ}
ו/יח בית יעקב (מסקין) סי' לח
ו/יח ברור הלכה שבועות כח ע"א ציון ג
ו/יח ברית אברהם (פרנס) עמ' רצב
ו/יח בשמים ראש סי' קסא
ו/יח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קל, קלב, קמא, קעא, רכ, רעח, רפא, רצב
ו/יח זית רענן ח"א עמ' שה {שעה"מ}
ו/יח חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף כח ע"א
ו/יח חוות יאיר (תשנז) עמ' שנג
ו/יח חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' ל
ו/יח חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קעח
ו/יח חיים ומלך
ו/יח חכמת גרשון עמ' שצד-שצה
ו/יח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' טז
ו/יח יכין ובועז ח"א סי' נח עמ' 147
ו/יח ישועות יעקב נשים עמ' שעט
ו/יח ישורון ח"כ עמ' קיא
ו/יח כל נדרי פ' לב הע' ז, ט, יא, פ' פד הע' ב
ו/יח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתרז
ו/יח לאסור איסר עמ' פז
ו/יח מזבח חדש דף צח ע"ד, צט ע"ב
ו/יח מחנה לויה (תשעד) עמ' רמח, רמט {שעה"מ}, רנו {שעה"מ}, שפא {שעה"מ}
ו/יח מטה אהרן שבועות עמ' קמה
ו/יח מנחת חינוך ח"א עמ' קמ, ח"ב עמ' שפד
ו/יח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שפט {שער המלך}
ו/יח מקור חסד עמ' תקנה
ו/יח מקור ישראל דף קי ע"ד
ו/יח מקור ישראל דף קי ע"ד
ו/יח מרכבת יוסף דף צד ע"ד, צה ע"ג, צז ע"ב, צח ע"ב {נשאל גם אם אכל את כולה}
ו/יח משאת המלך ח"ב סי' רל {שאלה באמצע המלקות}
ו/יח משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רנה
ו/יח משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף עג ע"ד {אכלה כולה}
ו/יח משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף עג ע"ד {אכלה כולה}
ו/יח משפטי דרבנן עמ' נג
ו/יח נחלת עמי
ו/יח נשמת אברהם ח"א עמ' קפז {מעשה חושב אות שלט}
ו/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכ, קכו {אפילו כפתוהו}
ו/יח קובץ ביאורים (שפירא) עמ' מב-מג
ו/יח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' נג {שעה"מ}
ו/יח קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' קמז {שעה"מ}
ו/יח קונטרסי שעורים נדרים שעור יז אות ה, שעור כ אות ב
ו/יח קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' ד, ו {שעה"מ}
ו/יח קרבן ציון עמ' מא
ו/יח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קסג {פטור}, קע {פטור}, קעא {קודם שיתחילו להלקותו}
ו/יח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ק, ח"ב עמ' שז
ו/יח שו"ת מהרלב"ח סי' לט, קלז (ב)
ו/יח שו"ת מהרלב"ח סימן קלז (ד"ה ואם נאמר) {כפתוהו}
ו/יח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' עו
ו/יח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רפז
ו/יח שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קה
ו/יח שער המלך
ו/יח שערי טהר ח"ח סי' נח אות א, סי' עה אות ג
ו/יח תבונה (קרש')
ו/יח תרומות חיים סעיף מח אות טז
ו/יח תשובה מאהבה ח"א סי' קא


ז/302 הלכות שבועות פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ בית יעקב (בירב)
ז/רה"פ הפלאת שבועות ח"ב
ז/רה"פ חיל המלך
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אגם מים עמ' כו {השמיט שצריך יחוד כלי}
ז/א אגרות הגרי"ד עמ' קטו
ז/א אוצמפה"ת ב"מ מח ע"א הע' 64-70, נד ע"ב הע' 35 {השמיט ייחוד כלי}
ז/א אמת ליעקב נשים עמ' רעו
ז/א בינת דניאל ח"א עמ' קלד
ז/א בית שערים או"ח סי' סג
ז/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' ס
ז/א בשם אומרם עמ' 81
ז/א בתי כהונה (תשסה) עמ' נא
ז/א גליוני הגר"ש עמ' עו {רדב"ז - איפכא}
ז/א דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רכא
ז/א דברת שבועה סי' מג אות א
ז/א דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' א
ז/א הדר איתמר עמ' קעט
ז/א הכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק כא {השמיט ייחוד כלי}
ז/א הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קלא
ז/א חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"א, שבועות פ"ג ה"ד
ז/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קיז
ז/א חיל המלך נדרים - מכתבי תורה עמ' תיא, תיד, תיז {השמיט יחוד כלי}
ז/א יגיעת ערב ב"מ עמ' עא, שב {השמיט שצריך ייחוד כלי}
ז/א יד המלך (פלומבו)
ז/א יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' קצב {לח"מ}
ז/א יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קט {לח"מ}
ז/א מגן שאול (קצנ') עמ' קכג {נקיטת חפץ}
ז/א מהרי"ט אלגזי חלה אות יא או"ק ד
ז/א מוריה גל' רלו עמ' צט-ק, קב {אמן}
ז/א מטה אהרן שבועות עמ' רלו
ז/א מנחת חינוך ח"א עמ' רעז, ח"ב עמ' ריח
ז/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' יז
ז/א מסורה ח"ט עמ' נז
ז/א מעין גנים (מזרחי) דף לז ע"ב
ז/א מצודת בן ציון דף כג ע"ד, כד ע"א {השמיט יחוד כלי}
ז/א משבצות זהב שופטים עמ' רלה-רלו {לא ענה אמן}
ז/א משנת יעקב
ז/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 170 {גם אם לא ענה אמן}
ז/א נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קנד
ז/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נג אות מה
ז/א נפש יהונתן פ' ויקרא (נדפס בחומש עם פירושי ר' יהונתן, דברי יהונתן ויקרא פ"ה פסוק כג) {השמיט אוקימתת ייחד לו כלי}
ז/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכ ע"א {חייב במושבע במפי אחרים גם אם לא ענה אמן}
ז/א נתיב אברהם ח"א עמ' צו {שבועת הפקדון גם על פקדון או תשומת יד}
ז/א סדר משנה (תאומים) עמ' מא
ז/א עטרת חן ח"א עמ' קכב, קמו
ז/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רנה
ז/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תשלה, תשסז, תשעז
ז/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קפו, קפז אות א
ז/א רלב"ג ויקרא פ"ה פסוק כא עמ' ל
ז/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' צז, קפג, ריח, רכא
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' מג, מז, קיב
ז/א שאגת אריה החדשות דף מה ע"ב
ז/א שו"ת הרא"ש עמ' ריד, ש
ז/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' פט עמ' רצח
ז/א שם טוב
ז/א שנות חיים (מיל') עמ' לז, נח
ז/א שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 86
ז/א שערי טהר ח"ח סי' קיט אות ז
ז/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג {מל"מ}
ז/ב ברור הלכה כתובות מב ע"א ציון א
ז/ב דברת שבועה סי' מג אות א
ז/ב חזו"א חו"מ סי' כא ס"ק מט, לקוטים סי' כד לדף לח
ז/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רא
ז/ב חנא וחסדא ח"ג דף ג ע"ב
ז/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' ו-ז, נג
ז/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף טו ע"ד
ז/ב מוריה גל' קט עמ' סט-ע
ז/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תלט {רדב"ז}
ז/ב מרפא לשון (ארדיט)
ז/ב נחלת עזריאל (הלוי) שבועות לג (קיג ע"ג בדפי הספר)
ז/ב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רל
ז/ב קרית מלך
ז/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רכח
ז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמו
ז/ב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלא סעיף א
ז/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רמב
ז/ב שער המלך ח"ב עמ' שמט
ז/ב שערי טהר ח"ח סי' קיט אות ז
ז/ג אהלי יהודה (הכהן) ע' שומרים (דף קלב ע"א)
ז/ג אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' מג
ז/ג אפיקי מגינים זבחים סי' ט
ז/ג אשר למלך
ז/ג בית דינו של שמואל עמ' 523
ז/ג ברכת מרדכי כתובות עמ' שפט
ז/ג ברכת שאול עמ' שעב-שעג
ז/ג דברות משה ב"מ ח"ב סי' מה ענף ג
ז/ג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קצה-קצו
ז/ג זבח שלמה ח"א עמ' עו
ז/ג חזו"א חו"מ סי' כא ס"ק מט, לקוטים סי' כד לדף לח
ז/ג חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' ק עמ' רמה
ז/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' ו-ז
ז/ג מדה טובה ח"ד עמ' 16
ז/ג מוריה גל' קט עמ' סב, ע
ז/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף פח ע"ד
ז/ג מחקרים במשפט התלמודי עמ' 130
ז/ג מטה אהרן שבועות עמ' צז, קטו, קצא, רכז-רכח
ז/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שכט
ז/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' ריח
ז/ג מסורה ח"ז עמ' מו
ז/ג משאת המלך ח"ב סי' רלב {יוציא ממון מתחת ידו}, ח"ד סי' תפו {מדוע נתמעט קרקע}
ז/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' שנו
ז/ג משנת יעקב
ז/ג משנת יעקב משפטים עמ' רכה
ז/ג משנת יעקב נזיקין עמ' קו
ז/ג משפטי שבועות עמ' ל
ז/ג נחלת עזריאל (הלוי) שבועות כו (קט ע"ד בדפי הספר) {עבדים שטרות וקרקעות}
ז/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' שלד
ז/ג עטרת חן ח"א עמ' קמד
ז/ג פאת ים שבועות עמ' עז
ז/ג קול דודי (תשף)
ז/ג קול דודי שבועות סי' תרס
ז/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רנ, שנו
ז/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רלה-רלו, שעב
ז/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שנט, תקצג
ז/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קלה
ז/ג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נו אות ט
ז/ג שנות חיים (מיל') עמ' נד
ז/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רמב
ז/ג שער המלך ח"ב עמ' תכג
ז/ג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קפח
ז/ג תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רט
ז/ד אהלי יהודה (הכהן) דף נז ע"ב
ז/ד אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' מג
ז/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' רסג
ז/ד אשר למלך
ז/ד ברכת מרדכי כתובות עמ' שפט
ז/ד ברכת שאול עמ' שעב-שעג
ז/ד גוילין נצולין עמ' רכז
ז/ד דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קצה
ז/ד דודאי משה עמ' צז
ז/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' רלג
ז/ד זבח שלמה ח"א עמ' עז
ז/ד זרע יצחק (עטייה) ח"א דף פא ע"א {קמ"ר}
ז/ד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' ק עמ' רמה, סי' קיב עמ' רסז
ז/ד חקרי הלכות (שומיאץ) דף נו ע"א
ז/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' ריז-ריח, ח"ד עמ' לג
ז/ד כתר המלך
ז/ד מגנזי הגר"ח עמ' מא
ז/ד מדה טובה ח"ד עמ' 13, 16, 17, 19, 20
ז/ד מוריה גל' קט עמ' ע
ז/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף פח ע"ב
ז/ד מחקרים במשפט התלמודי עמ' 130
ז/ד מטה אהרן שבועות עמ' קצא, רכז-רכח
ז/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף עג ע"ג, ש ע"א
ז/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' רסב, שנו
ז/ד משאת מרדכי מכות עמ' קנג
ז/ד משנת יעקב
ז/ד משנת יעקב משפטים עמ' רכה
ז/ד משנת יעקב נזיקין עמ' קו
ז/ד משפטי שבועות עמ' ל
ז/ד נדרי זריזין ח"ב עמ' קסה {מל"מ}
ז/ד נטע שעשועים (שליסל) עמ' קכג {לח"מ}
ז/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' שלד
ז/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שסט
ז/ד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רל
ז/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תשפח
ז/ד קול דודי (תשף)
ז/ד קול דודי שבועות סי' תרס-תרסב
ז/ד קונטרסי שעורים ב"מ שעור ו אות א
ז/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רכט, רלב, רנ, רסב
ז/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רלה-רלו
ז/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמד
ז/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קו
ז/ד שיח אפרים עמ' כט, לו {דבר המטלטל וגופו ממון}
ז/ד שנות חיים (מיל') עמ' מה
ז/ד שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רמב
ז/ד שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' א, ה
ז/ה אהל תורה (קוק) עמ' רלו
ז/ה אפיתחא דבבא ב"מ עמ' קמג
ז/ה גור אריה ויקרא פ' ה הע' 169
ז/ה דברת שבועה סי' מז אות א-ב
ז/ה חזון יחזקאל שבועות פ"ב ה"ה
ז/ה חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קעג עמ' רסט
ז/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תמג
ז/ה חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סד
ז/ה חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סד
ז/ה יד יהודה (אשכנזי) דף מא ע"ב
ז/ה ישועות יעקב נזיקין עמ' שמג
ז/ה נתן חכמה ב"מ סי' ח
ז/ה פני מלך (גוטליב) ויקרא עמ' ל
ז/ה צפנת פענח
ז/ה קול דודי (תשף)
ז/ה קול דודי שבועות סי' תרלו
ז/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלו
ז/ה שירת דוד (שיינין) עמ' רכד
ז/ה שם טוב
ז/ה תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתקנו
ז/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פו {לח"מ}
ז/ו אהלה של תורה ח"ב עמ' ריז
ז/ו אמת ליעקב נשים עמ' רסג, רעא
ז/ו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תלא הערה ד {השבעה מפי בע"ד}
ז/ו ברור הלכה שבועות לה ע"א ציון ו
ז/ו דברות משה ב"ק ח"ב סי' פב ענף ד
ז/ו הר המלך ח"ז עמ' כח
ז/ו חזון יחזקאל שבועות פ"ב ה"ה
ז/ו חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 112
ז/ו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קטז
ז/ו חיי אברהם (טייב) דף ס ע"א
ז/ו חק לישראל שליחות עמ' 24 {כ"מ, רדב"ז, לח"מ}
ז/ו יד הלוי (לוין) תשובה בענין עגונות עמ' 8
ז/ו ישועות יעקב נזיקין עמ' שמג {לח"מ}
ז/ו מטה אהרן שבועות עמ' קפט, רד-רה {לח"מ}
ז/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' מג
ז/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' כב {לח"מ}
ז/ו מעין גנים (מזרחי) דף לז ע"ב
ז/ו מעיני המים
ז/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
ז/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קנ
ז/ו נחלת עמי
ז/ו עקדת משה ח"א עמ' קמד-קמו
ז/ו צור תעודה דף קצו ע"א {כ"מ}
ז/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ז/ו קול דודי שבועות סי' תקנא
ז/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקפה
ז/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רכב {שלוחו כמותו}
ז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תמז
ז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' נ, נב
ז/ו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' סז
ז/ו שם טוב
ז/ו שם יוסף (מועטי) ח"ב דף ל ע"ב
ז/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ז/ז אוצרות הרמב"ם
ז/ז ברור הלכה סוטה לב ע"א ציון א
ז/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ריז
ז/ז דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה טז
ז/ז דברת שבועה סי' נ אות ג
ז/ז דרך ישרה ח"ב עמ' קסד
ז/ז הלכה רבה ח"ג עמ' 234
ז/ז חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"ד
ז/ז יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קלח
ז/ז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רפד {לח"מ}
ז/ז מבוא למשנה תורה עמ' 249
ז/ז מסורה ח"ז עמ' סו
ז/ז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קנא
ז/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רלג {בלשון שהיא מכירה}
ז/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קסה
ז/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכא, ח"ב עמ' קמה
ז/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' סז
ז/ח אורים ותומים - תומים סי' צב ס"ק א-ב
ז/ח אמת ליעקב נשים עמ' רעז-רעח
ז/ח בני יעקב
ז/ח ברור הלכה שבועות לז ע"א ציון א
ז/ח דברות משה הבבות עמ' ח
ז/ח דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קו, קז {אינו לוקה אלא מביא אשמו בלבד}
ז/ח הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קלא
ז/ח זכרון ישעיהו דף מא ע"א {לח"מ}
ז/ח זכרון מלך (א"ש)
ז/ח חוקות הדיינים ח"ב עמ' ע
ז/ח חזו"א חו"מ סי' כא ס"ק מו, לקוטים סי' כד לדף לז
ז/ח חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' צ עמ' רכו
ז/ח חי' הגר"ח החדש עמ' קעד
ז/ח חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קכט {לח"מ}
ז/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' ז
ז/ח יד המלך (פלומבו)
ז/ח ידות נדרים השלם עמ' קנה, קנז {לח"מ}
ז/ח יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רפז
ז/ח מטה אהרן שבועות עמ' רטז-ריז {לח"מ}
ז/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' ריח
ז/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תמ
ז/ח מעין החכמה עמ' עט, קלב, קלו {לח"מ}
ז/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שכא
ז/ח משנת יעקב
ז/ח נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קנד
ז/ח נחלת עמי
ז/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכ ע"ד {לח"מ}
ז/ח נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ז ה"ב
ז/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' קעב
ז/ח סהמ"צ לרס"ג ח"א דף שפט ע"ד
ז/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רלה
ז/ח פאת ים שבועות עמ' עט
ז/ח פנת יקרת (תשעא) עמ' תשפה
ז/ח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקפה
ז/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רל, רלט-רמ
ז/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמו
ז/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קכג
ז/ח שם טוב
ז/ח שנות חיים (מיל') עמ' נה
ז/ח שערי זיו ח"ב דף צז ע"ד, ח"ג דף צח ע"ד
ז/ח שערי תורה (פייגנבוים) ח"ב סי' נד אות ה
ז/ט אור הישר [מל"מ הל' גזילה פ"ג ה"ה]
ז/ט ברור הלכה שבועות לו ע"ב ציון ז
ז/ט דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קה {כפר ונשבע ארבע או חמש פעמים}
ז/ט דברת שבועה סי' מט אות א
ז/ט חזון יחזקאל ב"ק פ"ח ה"ג
ז/ט מחנה דוד (בונאן) דף יח ע"א-ע"ב {שעה"מ}
ז/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' מג
ז/ט מעשה רקח
ז/ט משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קנח
ז/ט נחלת עמי
ז/ט עטרת חן ח"א עמ' קנ
ז/ט ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רסג, רסז
ז/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נד
ז/ט פנת יקרת (תשעא) עמ' תשעט
ז/ט קול דודי (תשף)
ז/ט קול דודי שבועות סי' תרלז
ז/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רכג-רכו
ז/ט שאר יוסף ח"ז
ז/ט תורת חיים (שור) ב"ק קח ע"א
ז/י אגודת אזוב ח"א דף נב ע"ג
ז/י אור הישר [לח"מ הל' אישות ספ"ה]
ז/י אמר יוסף (אלקלעי) הל' עבדים פ"ג הי"ד {שבועה באחרונה}
ז/י ברור הלכה קדושין מו ע"א ציון ד
ז/י ברור הלכה שבועות לח ע"א ציון א
ז/י ברכת ראש נזיר ט ע"ב (טז ע"ד בדפי הספר)
ז/י דברי אמת (תשעט) עמ' רלא {דפסק דלא כר' שמעון}
ז/י חי' הגרנ"ט סי' קכג
ז/י חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קעז, שבועות עמ' קלב
ז/י חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שסח-שסט
ז/י חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רפה
ז/י חקל יצחק (שו"ת) עמ' קצט
ז/י יד המלך (פלומבו)
ז/י מגילת ספר לאוין דף קכג ע"ב
ז/י מטה אפרים ח"ב
ז/י מנחת חינוך ח"ב עמ' רעז
ז/י מעין גנים (מזרחי) דף כט ע"ב, לז ע"ב
ז/י משנת ר' אהרן קדושין עמ' קעו
ז/י עולת שלמה ח"ב עמ' קטו
ז/י עצי ארזים סי' לא ס"ק יז
ז/י עצמות יוסף קידושין דף מו (עמ' קצד)
ז/י פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'נד, ח"ג עמ' קמח
ז/י קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' כח
ז/י קרית מלך רב
ז/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקפו
ז/י שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' עד
ז/י שם טוב
ז/י שמחת החג דף סד ע"ב
ז/י שער המלך ח"א עמ' ת-תא
ז/י שער יוסף - שו"ת דף לד-לה
ז/י תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' רצח
ז/יא אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' מג
ז/יא אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' יב [ב] ד"ה ועיט
ז/יא ברור הלכה שבועות לח ע"א ציון ג
ז/יא בריכת המלך עמ' ט
ז/יא ברית יעקב (ליבשיץ) סי' ה עמ' כא
ז/יא דברי חיים (אוירבך) טו"נ סי' א ד"ה ובזה
ז/יא הלכה פסוקה ח"א סי' ו הערה 16, ברור הלכה עמ' 70
ז/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעב
ז/יא לפלגות ראובן ח"ג דף קו ע"ג
ז/יא נחל יצחק סי' ו
ז/יא רביד הזהב (אברך) דף נו ע"ג
ז/יא רביד הזהב (אברך) סי' לז אות יא
ז/יא רלב"ג ויקרא פ"א תועלת כב עמ' סז
ז/יא רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ע
ז/יא שני אליהו (ר' יוסף חיים) דרוש ה דף יב ע"ד
ז/יא שער יוסף - שו"ת דף לד-לה
ז/יא שער משפט סי' ו, סי' צג ס"ק ב
ז/יא תורה לשמה (תשעג) עמ' רסז, שנז
ז/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעב
ז/יב מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/יב שם טוב
ז/יב שער יוסף - שו"ת דף לד-לה
ז/יג אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות ז
ז/יג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעב
ז/יג נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קיב
ז/יג שער יוסף - שו"ת דף לד-לה
ז/יג תפארת יהונתן (תרצד) דף ד ע"ב וע"ד
ז/יד ברור הלכה שבועות לח ע"א ציון ג פסקה א
ז/יד דברת שבועה סי' מה אות ב
ז/יד הר המלך ח"ג עמ' כד
ז/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעב
ז/יד מעשה רקח
ז/יד צפנת פענח
ז/טו ברור הלכה ב"ק קח ע"א ציון ג
ז/טו גדולי שמואל ב"ק דף קה
ז/טו דברת שבועה סי' מט אות א
ז/טו הפרדס שנה יט חוב' יא עמ' 29
ז/טו חזון יחזקאל ב"ק פ"ח ה"ג
ז/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' מג
ז/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רצא
ז/טו משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קנח
ז/טו עטרת חן ח"א עמ' קנ
ז/טו ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רסג, רסז
ז/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נה
ז/טו פנת יקרת (תשעא) עמ' תשעט
ז/טו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ז/טו קול דודי שבועות סי' תרלז
ז/טו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רכג-רכו
ז/טו שם טוב
ז/טז אור הישר
ז/טז אור שמח
ז/טז אמרי סופר עמ' כ
ז/טז גזע ישי דף קמג ע"א
ז/טז הר המלך ח"ז עמ' כט
ז/טז חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קסג
ז/טז יד יהודה (אשכנזי) דף סג ע"ג
ז/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' כ {כ"מ}
ז/טז עטרת חן ח"א עמ' קמח
ז/טז עין חנוך עמ' רעא [תו"כ ויקרא יג' כג']
ז/טז פנת יקרת (תשעא) עמ' תשעט
ז/טז צפנת פענח
ז/טז קונטרסי שעורים ב"ק שעור יב אות יב
ז/טז קרית מלך
ז/טז שהם וישפה ח"ב
ז/טז שו"ת ר"י מסלוצק סי' פט עמ' רצט
ז/טז שם טוב
ז/טז שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 121
ז/טז שערי זיו ח"ג דף צח ע"ג


ח/303 הלכות שבועות פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ בית יעקב (בירב)
ח/רה"פ הפלאת שבועות ח"ב
ח/רה"פ חיל המלך
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבני זכרון (פפר) ח"א דף ס ע"ב
ח/א אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 152
ח/א ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג סי' סח דף א ע"ג]
ח/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' ו-ז
ח/א לב ארי (רביץ) עמ' 116
ח/א מעין גנים (מזרחי) דף לז ע"ב
ח/א מעיני המים
ח/א משפטי דרבנן עמ' מב
ח/א מתת מלך
ח/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רכח
ח/א שם טוב
ח/א שערי זיו ח"ג דף צט ע"א
ח/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 334
ח/ב אור הישר [אור שמח הל' טוען פ"ה ה"ב]
ח/ב אמת ליעקב נשים עמ' רעז
ח/ב אשר למלך
ח/ב באר חיים מרדכי דף יא
ח/ב באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"א מושב שרים אות ט
ח/ב בנין אפרים עמ' פג
ח/ב ברור הלכה שבועות לו ע"ב ציון ק
ח/ב ברכת מרדכי כתובות עמ' שפט
ח/ב גזע ישי דף קפח ע"א
ח/ב גליונות אבני נזר
ח/ב דברות משה ב"מ ח"ב סי' מה ענף ג
ח/ב דרכי משה ח"ב שמעתתא ג פ' ד-ה
ח/ב חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 170
ח/ב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' צ עמ' רכה, סי' קיב עמ' רסז
ח/ב חי' הגר"ח החדש עמ' קעא, קעג, שנח
ח/ב חנא וחסדא ח"ג דף ג ע"ב
ח/ב יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"א
ח/ב מגנזי הגר"ח עמ' נ
ח/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רסד
ח/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף פח ע"ד
ח/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' מג
ח/ב משנת יעקב
ח/ב משנת יעקב קנין עמ' פד
ח/ב פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קצד, קצז {לח"מ}
ח/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רכט {מפני שהוא קנס}
ח/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף לו ע"ב
ח/ב שם טוב
ח/ב שמחת יו"ט (אלגזי) דף קצט ע"ב
ח/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לג אות ד, סי' נו אות ט
ח/ב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' ו
ח/ב שער המלך ח"ב עמ' תכג
ח/ב תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לז ע"ב-ע"ג
ח/ב תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' לא עמ' קס-קסא
ח/ב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תעג
ח/ב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלה (רכה) {רדב"ז ד"ה והעבד}
ח/ג אנצי"ת ע' בושת הע' 222
ח/ג בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' כז אות א-ב, סי' לא אות א, ג
ח/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תלא הערה ד
ח/ג בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' ל
ח/ג ברור הלכה כתובות מב ע"א ציון א
ח/ג המעשה והמדרש עמ' נא {מודה חייב בפגם}
ח/ג הפרדס שנה יט חוב' יב עמ' 19
ח/ג חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 170
ח/ג חנא וחסדא ח"ג דף ב ע"א
ח/ג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף א, טו
ח/ג מגילת ספר לאוין דף קכא ע"ג
ח/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעה ע"ג
ח/ג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' כח
ח/ג נר יצחק (ריף) עמ' עח
ח/ג נשמה של שבת עמ' 618
ח/ג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ו עמ' קי
ח/ג קונטרסי שעורים ב"מ שעור ו אות א
ח/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רנו
ח/ג שם טוב
ח/ד אוצמפה"ת ב"מ ה ע"א הע' 38
ח/ד אוצרות הרמב"ם
ח/ד אוצרות יהושע עמ' שיד
ח/ד אשר למלך
ח/ד בית הלוי ח"ג סי' מ עמ' קמה
ח/ד דגל ראובן ח"ב סי' מו
ח/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' סד
ח/ד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' סד
ח/ד נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' סו עמ' קד
ח/ד קונטרסי שעורים ב"מ שעור ו אות א
ח/ד רשימות לב ב"מ סי' ד אות ג
ח/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רנו
ח/ד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתקנד
ח/ה ברור הלכה נדרים סד ע"א ציון ד
ח/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רא
ח/ה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף א
ח/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' ו-ז
ח/ו רחש לבב עמ' קלג
ח/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' ו-ז
ח/ז מהלכי משפט ח"ד עמ' 589
ח/ח אבי עזרי ח"ה
ח/ח אור שמח
ח/ח אמרי בינה (אוירבך) - טוען ונטען סי' כז ד"ה עוד
ח/ח גדולי שמואל ב"ק דף קה, קז {או"ש}
ח/ח חנא וחסדא ח"ג דף ד ע"א
ח/ח ישועות יעקב נזיקין עמ' שמג
ח/ח מטה אהרן שבועות עמ' צד-צה
ח/ח מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תלו
ח/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' מג
ח/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תסא
ח/ח מעשה בצלאל סי' רעה
ח/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שסח
ח/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רכט, רמט-רנא, רסד
ח/ח קבא דתירוצא עמ' קד
ח/ח רשימות לב ב"מ סי' ג אות ד {או"ש}
ח/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמט
ח/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ל
ח/ח תורה לשמה (תשעג) עמ' שסז
ח/ח תשובה שלמה יו"ד סי' ל
ח/ט בריכת ירושלים עמ' פה
ח/ט חק לישראל שומרים עמ' 1005
ח/ט מבוא למשנה תורה עמ' 164, 223
ח/ט מטה אהרן שבועות עמ' צד-צה
ח/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' מג
ח/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמט
ח/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' ל
ח/י אמרי בינה (אוירבך) - טוען ונטען סי' כז ד"ה ועיין
ח/י המדות לחקר ההלכה מדה טז אות יב
ח/י חלקת יואב קבא דקשייתא סי' נא
ח/י מנחת חינוך ח"ב עמ' מג
ח/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שי
ח/י פרי שמואל מכות עמ' כח {ר"ח הלוי}
ח/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמד
ח/יא בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' פ
ח/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' ל
ח/יא משנת יעקב
ח/יא נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קסב
ח/יא נתיבות אדם ח"ב עמ' ז
ח/יא נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיט ס"ק י
ח/יא קהלות יעקב חולין סי' יט, כריתות סי' ה
ח/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמד
ח/יב אורים ותומים - תומים סי' עז ס"ק י
ח/יב בית אברהם (ישראל, תקמו) דף קפד ע"ג
ח/יב בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' עז סעיף א
ח/יב ברור הלכה שבועות לז ע"א ציון ב
ח/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' עד
ח/יב דורש משפט עמ' קכא, קמו
ח/יב חזון יחזקאל שבועות פ"ב ה"ה
ח/יב חי' הריצ"ד
ח/יב חיי אברהם (טייב) ב"מ ד ע"ב
ח/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעב
ח/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' ל
ח/יב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ח/יב ס' התרומות עמ' תת
ח/יב סמא דחיי חו"מ סי' ב (פ ע"א)
ח/יב שם מרדכי עמ' 98, 100
ח/יג אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' מט
ח/יג אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שלד
ח/יג אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רנט {ר"ח הלוי}
ח/יג אוצמפה"ת ב"מ ד ע"ב הע' 111 {ר"ח הלוי}, ה ע"א הע' 34
ח/יג אור לי כתובות סי' ח ס"ק ב
ח/יג אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' מב
ח/יג אפיקי מגינים ב"ק סי' יא
ח/יג אשר למלך
ח/יג בית ישחק
ח/יג בית מאיר (תשע) סי' צו ס"טו עמ' רג
ח/יג גדולי אריה עמ' פ
ח/יג גוילין נצולין עמ' רכו
ח/יג דברות משה ב"מ ח"א סי' ה ענף ד
ח/יג דלתי עזה עמ' רלא {ר"ח הלוי}
ח/יג דרכי משפט - טוען ונטען סי' כא אות א
ח/יג ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 21 {ר"ח הלוי}
ח/יג חוקות הדיינים ח"ב עמ' צה-צז
ח/יג חי' הגר"ח ב"מ עמ' עב
ח/יג חי' הגר"ח החדש עמ' קפח
ח/יג חי' ר' חיים הלוי דף יט, לו
ח/יג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שטז-שיז, יו"ד ח"ד עמ' ו-ז
ח/יג לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ד ס"ק ד
ח/יג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קסד
ח/יג מהלכי משפט ח"ד עמ' 589
ח/יג מטה אהרן שבועות עמ' קצח-קצט
ח/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תנט
ח/יג משאת מרדכי מכות עמ' קמז-קמח, קנב-קנד
ח/יג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' ט
ח/יג משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' סא
ח/יג משנת יעקב משפטים עמ' ריג-ריד
ח/יג משנת יעקב נזיקין עמ' קז {ככופר בקרקע}
ח/יג משנת יעקב נשים ח"א עמ' ריב
ח/יג משנת יעקב קנין עמ' רט {ר"ח הלוי}
ח/יג נחלת עזריאל (הלוי) שבועות לז (קטו ע"א בדפי הספר) {קרקעות}
ח/יג נתיבים במשפט העברי עמ' 138
ח/יג נתן חכמה ב"מ סי' ח
ח/יג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שסו, שסט
ח/יג עדות ושטרות עמ' 83 {ר"ח הלוי}
ח/יג עדות ושטרות עמ' 83 {ר"ח הלוי}
ח/יג עין חיים ח"ב עמ' סה
ח/יג עמקי המשפט עמק השיעבוד סי' ז אות יא עמ' קט, עמק השטר סי' ב אות ב עמ' רנא {דעת הגר"ח בדעתו דע"י כתיבת שטר המלוה מסלק תביעתו מהלוה לתביעת קרקע}
ח/יג פנת יקרת (תשעא) עמ' תשנח
ח/יג פרי שמואל שביעית עמ' פז {ר"ח הלוי}
ח/יג קדושת יו"ט (אלגזי) דף יט ע"ב
ח/יג קונטרסי שעורים ב"מ שעור ו אות ב
ח/יג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רמט {בשטר נשתעבד הקרקע}
ח/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רלז
ח/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קכד
ח/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' רטז
ח/יג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' עב {משביע עדי שטר}
ח/יג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' עב {ר"ח הלוי}
ח/יג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' עג
ח/יג שירת דוד (תשסג) עמ' מב
ח/יג שירת דוד ב"מ עמ' מב
ח/יג שם טוב
ח/יג שם מרדכי עמ' 98, 99, 101, 106
ח/יג שנות חיים (מיל') עמ' נז
ח/יג שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' נג
ח/יג שערי בינה (תשעט) עמ' שצו
ח/יג שערי עזרא (עבאדי) עמ' יט-כב, כד
ח/יג תורת הנזיקין - ביאורים סי' לח
ח/יג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קפג, רג, תתקנד
ח/יג תרומת הכרי עמ' עה
ח/יד אגרות משה או"ח ח"א סי' לב ענף ה
ח/יד אשר למלך
ח/יד בית ישחק
ח/יד בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' רנח
ח/יד ברור הלכה שבועות לג ע"א ציון א פסקה ב
ח/יד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רסו
ח/יד דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש מ עמ' שמז
ח/יד הר המלך ח"ג עמ' כד
ח/יד זכרון ישעיהו דף מ ע"ד
ח/יד חי' הריצ"ד
ח/יד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קכו
ח/יד חיי אברהם (טייב) דף ס ע"א
ח/יד ידות נדרים השלם עמ' קנה
ח/יד יעלת חן עמ' רמא
ח/יד מגנזי הגר"ח עמ' מא
ח/יד מהלכי משפט ח"ד עמ' 589
ח/יד מטה אהרן שבועות עמ' ר, רכ-רכא
ח/יד משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף מו ע"ג
ח/יד נתיבים במשפט העברי עמ' 143
ח/יד סופר מהיר ח"א דף ז ע"ד
ח/יד קרית מלך
ח/יד רשימות לב ב"מ סי' ג אות טז {או"ש}
ח/יד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רמו
ח/יד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף עא ע"א
ח/יד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' עב
ח/יד שו"ת בית מאיר עמ' קב
ח/יד שם טוב
ח/יד שנות חיים (מיל') עמ' כא, לה, לח, נה
ח/יד תשובה שלמה אהע"ז סי' נט


ט/304 הלכות שבועות פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ בית יעקב (בירב)
ט/רה"פ הפלאת שבועות ח"ב
ט/רה"פ חיל המלך
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אבקת רוכל (תשסב) עמ' תרסח
ט/א אגרות הגרי"ד עמ' קטו
ט/א אוהב מישרים עמ' קמא {בעדותו לבדה}
ט/א אוצרות הרמב"ם
ט/א אמת ליעקב נשים עמ' רסב
ט/א בדי הארון (הכהן) עמ' 240
ט/א ברור הלכה שבועות לא ע"ב ציון ד פסקה א, ג
ט/א ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קיז {לח"מ}
ט/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' קעח
ט/א בשם אומרם עמ' 82
ט/א בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף נד ע"ד
ט/א בתי כהונה (תשסה) עמ' נא, נז, נט
ט/א דברת שבועה סי' מג אות א, סי' מו
ט/א הלכה פסוקה ח"ג עמ' מב-מג
ט/א חזון יחזקאל שבועות פ"ג ה"ד
ט/א חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 209
ט/א חי' חתם סופר
ט/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קח
ט/א יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קמט, קס
ט/א יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' ריד {בב"ד}
ט/א יד המלך (פלומבו)
ט/א יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' קצב {רדב"ז}, קצד
ט/א יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קט-קי {רדב"ז}
ט/א לב ים נדרים עמ' כ
ט/א מגדל חננאל
ט/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שנו
ט/א מזבח חדש דף פא ע"א {דון מינה ואוקי באתרה}
ט/א מטה אהרן שבועות עמ' קפד-קפז, קצז
ט/א מנחת חינוך ח"ב עמ' ל
ט/א מסורה ח"ט עמ' נז
ט/א מעין גנים (מזרחי) דף לז ע"ב
ט/א מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' סא]
ט/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שנו
ט/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רצא {בב"ד או חוץ לב"ד}
ט/א משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' יב, נו-ס, סה-סט
ט/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 170 {גם אם לא ענה אמן}, 178 {חייב קרבן שבועה רק אם כפר}
ט/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 460, 496 {שבועה בב"ד}
ט/א משפטי עזיאל ח"ד עמ' נט
ט/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' ז, חו"מ עמ' סב
ט/א נועם ח"ג עמ' רלח
ט/א נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקלז
ט/א נחלת עמי
ט/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכ ע"ב {דוקא בב"ד}
ט/א סדר הדין (שוחטמן) עמ' 274
ט/א סדר משנה (תאומים) עמ' מ
ט/א עבודת משא (מאיר) ח"א
ט/א ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רנה
ט/א עצי בשמים דף עח ע"א
ט/א פאת שדך יו"ד עמ' תד {ראב"ד}
ט/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תשל, תשלה, תשלז, תשמח, תשנח, תשסא-תשסב, תשפז
ט/א צור תעודה דף קצב ע"ג
ט/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קפו
ט/א קול דודי (תשף)
ט/א קול דודי שבועות סי' תקה
ט/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקפח
ט/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קח, ריז-ריט, רכה, רלא
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קיד, ח"ב עמ' מא, מג, עה, קיג, קמג
ט/א שב שמעתתא שמעתא ז פ"א
ט/א שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' סא
ט/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרמב
ט/א שלטון החוק בישראל עמ' 166-167
ט/א שם טוב
ט/א שמחת יו"ט (אלגזי) דף קעד ע"ד
ט/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מו אות א, ג
ט/א שנות חיים (מיל') עמ' לו, לט, מב
ט/א תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יז ע"ג
ט/א תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' יג עמ' עג
ט/ב אבי עזרי ח"ג
ט/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) שבועות סי' ז אות ח
ט/ב בדבר מלך חי"ז עמ' רח {בין מפי עצמו ובין מפי אחרים אינם חייבים עד שיכפרו בהן בב"ד}
ט/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' לח {דון מינה ואוקי באתרה}
ט/ב ברור הלכה שבועות לא ע"ב ציון ה
ט/ב ברכת מרדכי כתובות עמ' שג
ט/ב בתי כהונה (תשסה) עמ' נט
ט/ב דברות משה ב"ק ח"א סי' כח ענף ג
ט/ב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' צא {אין העדים חייבין בשבועת העדות עד שיכפרו בעדותן בבית דין}
ט/ב דגל יהודה (קמינר) עמ' רעז
ט/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' תקפה
ט/ב חי' חתם סופר
ט/ב חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רט
ט/ב יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קט
ט/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שנו
ט/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרמב (רעט)]
ט/ב מר קשישא עמ' נג
ט/ב משנת יעקב הפלאה עמ' יב, נו-ס, סה-סט
ט/ב נחלת עמי
ט/ב נתיבים במשפט העברי עמ' 170
ט/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תשלט
ט/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רצ
ט/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' מא
ט/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קיא
ט/ב שם טוב
ט/ג אמרי דוד (שליסל) דף לג ע"ד
ט/ג אמת ליעקב נשים עמ' רעו {למד שבועת העדות משבועת הפקדון}
ט/ג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 87, 88 {רק בעדות ממון}
ט/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלא
ט/ג בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' כח סעיף ה
ט/ג ברור הלכה שבועות לב ע"א ציון ט
ט/ג הורה גבר (תקסב) דף כו ע"ב
ט/ג הורה גבר (תשסג) עמ' קג
ט/ג הלכה רבה ח"ג עמ' 232
ט/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמב
ט/ג חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' קיב עמ' רסז
ט/ג חי' הגר"ח החדש עמ' שנח
ט/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רט
ט/ג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' כט
ט/ג יד המלך (פלומבו)
ט/ג מגנזי הגר"ח עמ' נ
ט/ג מטה אהרן שבועות עמ' קצא
ט/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' כה, מג, רלג
ט/ג מנחת כהן (יוסף חיים) דף פב
ט/ג מעין גנים (מזרחי) דף לז ע"ב
ט/ג משאת המלך ח"ב סי' רלב {יתן זה}
ט/ג משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' סא
ט/ג משנת יעקב משפטים עמ' רכה
ט/ג משנת יעקב נזיקין עמ' קז
ט/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' רי
ט/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' תשפח
ט/ג פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 277
ט/ג שב שמעתתא שמעתא ז פ"א
ט/ג שלטון החוק בישראל עמ' 167
ט/ג שם טוב
ט/ג שנות חיים (מיל') עמ' נז
ט/ד אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' ז, טו, לו
ט/ד אגודת אזוב ח"א דף ק ע"א
ט/ד אוהב מישרים עמ' קמא
ט/ד אור הישר [מל"מ הל' גניבה פ"ג ה"ח]
ט/ד אור עולם (שניאורסון) עמ' 380
ט/ד אמרי דוד (שליסל) דף לג ע"ד
ט/ד אמרי יוסף (דוידובסקי) ח"ב עמ' סח
ט/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כז אות ו
ט/ד אמת ליעקב נשים עמ' רסו, רעג
ט/ד אנצי"ת ע' דבר הגורם הע' 101
ט/ד בית אביגדור
ט/ד בית אהרן וישראל גל' לד עמ' נט {מוב"ק פטור גם אם פטר עצמו מכלום}
ט/ד ביתאל ח"א דף פ ע"ד
ט/ד ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' מט
ט/ד ברכי יוסף יו"ד סי' רסז אות יח {משביע עדי קנס}
ט/ד ברכת ראובן דף קלא ע"א, קלב ע"ב
ט/ד דברות משה ב"ק ח"א סי' כח ענף ג, סי' נב ענף א
ט/ד דברות משה שבועות-ע"ז עמ' צא {וכן המשביע עדי קנס וכפרו פטורין משבועת העדות}
ט/ד דברי חיים (אוירבך) הל' נזק"מ סי' יג
ט/ד דברים אחדים (קלצקין) עמ' צג
ט/ד הלכה פסוקה ח"ג עמ' יט, מב
ט/ד וגר זאב עמ' רעז {טעם פטור מודה בקנס}
ט/ד זית רענן ח"ב עמ' רסז
ט/ד חוקות הדיינים ח"ג עמ' סא
ט/ד חזו"א ב"ק סי' יח ס"ק ח
ט/ד חזו"א על הרמב"ם
ט/ד חזון יחזקאל ב"ק הוספה ו, שבועות פ"א ה"ד
ט/ד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קיג-קיד
ט/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' נא-נד
ט/ד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף טו ע"ג
ט/ד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תב
ט/ד יד הלוי (לוין) דף קלג ע"ג, קלד ע"ב
ט/ד יד המלך (פלומבו)
ט/ד יהגה האריה עמ' נג
ט/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רעו
ט/ד ישועות יעקב נזיקין עמ' שמא
ט/ד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רע
ט/ד מטה אהרן שבועות עמ' קצא, רא
ט/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעה ע"ג
ט/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' כה
ט/ד מעשה רקח
ט/ד מצודת בן ציון דף לא ע"ג
ט/ד משאת המלך ח"ד סי' תכג {הכפירה מחייבת}
ט/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' רצא
ט/ד משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' סו-סז
ט/ד נחלת עזריאל (הלוי) שבועות לג (קיג ע"ג-ע"ד בדפי הספר)
ט/ד נחלת עמי
ט/ד עבודת הגרשוני עמ' יב
ט/ד עונג שבת סי' לח
ט/ד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' שכז
ט/ד פאת ים שבועות עמ' ע
ט/ד פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' טז
ט/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תשמח, תשסא, תשסב, תשסה-תשסו
ט/ד קובץ ביאורים (שפירא)
ט/ד קול דודי (תשף)
ט/ד קול דודי שבועות סי' תקלה
ט/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקפט
ט/ד רוח חיים (חיד"א) עמ' לד
ט/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תעב
ט/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' עד
ט/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקלו
ט/ד שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קפד
ט/ד שמחת יו"ט (אלגזי) דף רי ע"א
ט/ד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מו אות ד, סי' ס אות א
ט/ד שנות חיים (מיל') עמ' לו
ט/ד שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קנז
ט/ד שעורי ר' שמואל מכות (תשמד) עניינים סי' ב ס"ק א
ט/ד שער המלך כאן, ח"ב עמ' תכ
ט/ד שער יהודה
ט/ד שער משפט סי' א ס"ק ד
ט/ד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רצ
ט/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 465, 480, 488, 501
ט/ד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רעו, רפא, רפה
ט/ד שפת הים (מיו) אהע"ז סי' יא דף עד ע"ב
ט/ד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תסב
ט/ד תרומת הכרי עמ' כד
ט/ד תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' מא
ט/ה אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' לו, לח
ט/ה בית לוי (גולדברג) דף לג ע"ב
ט/ה בני יעקב
ט/ה הלכה פסוקה ח"ג עמ' מב
ט/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רפ {כ"מ}
ט/ה ישועות יעקב נזיקין עמ' שמא
ט/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעה ע"ג
ט/ה נחלת עזריאל (הלוי) שבועות לג
ט/ה עין חיים ח"ב עמ' סה
ט/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' תשמא, תשסג
ט/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשנו
ט/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקפט
ט/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רלד, רנו
ט/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תעב
ט/ה שער המלך ח"ב עמ' תכ-תכא
ט/ו אור הישר [כ"מ ולח"מ לעיל פ"ז ה"ו]
ט/ו אמת ליעקב נשים עמ' רסג
ט/ו אשר למלך
ט/ו בכורי אביב (ביק) דף קנא {משביע ע"י שליח}
ט/ו בני דוד
ט/ו ברור הלכה שבועות לה ע"א ציון ו
ט/ו דברת שבועה סי' מו, סי' מז אות א
ט/ו דרך ישרה ח"ב עמ' קסד
ט/ו דרכי משה ח"א שמעתתא ו פ"ט
ט/ו הלכה פסוקה ח"ג עמ' כד, מב
ט/ו הלכה רבה ח"ג עמ' 234
ט/ו המדות לחקר ההלכה מדה כג אות יז
ט/ו השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 91
ט/ו זכור לאברהם (אביגדור)
ט/ו חזון יחזקאל שבועות פ"ב ה"ה
ט/ו חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 112
ט/ו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קטז
ט/ו חק לישראל שליחות עמ' 25
ט/ו חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' לז
ט/ו יד הלוי (לוין) תשובה בענין עגונות עמ' 8
ט/ו יד המלך (פלומבו)
ט/ו למודי ה' (תקמז) דף עה ע"א
ט/ו מטה אהרן שבועות עמ' קפח-קפט, רד-רה
ט/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' כה, מד
ט/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' כב {הגהות עמק המלך}
ט/ו מראה הגדול ח"א דף קלא ע"ב
ט/ו משפטי עזיאל ח"ה עמ' תלא
ט/ו משפטי שבועות עמ' כג
ט/ו נחלת עמי
ט/ו עצי בשמים דף עח ע"א
ט/ו עקדת משה ח"א עמ' קמד-קמה
ט/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' תשסד
ט/ו צור תעודה דף קצה ע"ד
ט/ו קהלת יעקב (אלגזי) תוספת דרבנן אות שיד (קטז ע"ב בדפוס שלוניקי)
ט/ו קול דודי (תשף)
ט/ו קול דודי שבועות סי' תקנא
ט/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רכב {שלוחו}
ט/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תמז
ט/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' נ
ט/ו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' סז
ט/ו שהם וישפה ח"א
ט/ו שנות חיים (מיל') עמ' יא
ט/ז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פו
ט/ז אמת ליעקב נשים עמ' רעא-רעב {השביעם הנתבע}
ט/ז אשר למלך
ט/ז בית המדרש
ט/ז ברור הלכה שבועות לה ע"א ציון ו
ט/ז דברות משה נדרים עמ' קט
ט/ז דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קא {ואין צריך לומר אם השביעם שיבואו ויעידו}
ט/ז דרך ישרה ח"ב עמ' קסז
ט/ז הגהות חבר בן חיים
ט/ז הלכה פסוקה ח"ג עמ' מב
ט/ז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קיא
ט/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תשיז
ט/ז חק לישראל שליחות עמ' 51
ט/ז חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' כט
ט/ז מנחם שלמה סי' קסה
ט/ז מעשה רקח
ט/ז נחלת עמי
ט/ז עטרת שלמה ח"א עמ' נד
ט/ז עקדת משה ח"א עמ' קמה-קמו
ט/ז פותח שערים עמ' סז
ט/ז קול דודי (תשף)
ט/ז קול דודי שבועות סי' תקפט
ט/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' סו
ט/ז שנות חיים (מיל') עמ' יא
ט/ח הלכה פסוקה ח"ג עמ' מב
ט/ח יחי ראובן (אונג') עמ' שה
ט/ח מטה אהרן שבועות עמ' רח-רט
ט/ח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' ו
ט/ח נחלת עמי
ט/ח פותח שערים עמ' סו
ט/ח פנת יקרת (תשעא) עמ' תשלז-תשלח, תשסז
ט/ח קול דודי (תשף)
ט/ח קול דודי שבועות סי' תקפט
ט/ח שדה הארץ ח"ג דף כו ע"ג
ט/ח שנות חיים (מיל') עמ' יא
ט/ט אהל שרה לאה עמ' תקט-תקיא
ט/ט ברור הלכה שבועות לה ע"א ציון ד
ט/ט הלכה פסוקה ח"ג עמ' מב
ט/ט חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף לה ע"ב
ט/ט חי' הריצ"ד
ט/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קנד
ט/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' ריח-ריט
ט/ט מטה אהרן שבועות עמ' רט
ט/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/ט נחלת יהושע דף מב
ט/ט נחלת עמי
ט/ט קול דודי (תשף)
ט/ט קול דודי שבועות סי' תקצב-תקצג
ט/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' פב
ט/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' מה
ט/ט שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רסז
ט/ט שלטון החוק בישראל עמ' 167
ט/ט שם טוב
ט/ט שנות חיים (מיל') עמ' מא
ט/ט שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רכה
ט/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רכח
ט/י אגרות הגרי"ד עמ' קטו-קטז
ט/י אהל שרה לאה עמ' תקי-תקיא
ט/י אור הישר
ט/י אמת ליעקב נשים עמ' רסב
ט/י ברור הלכה שבועות לא ע"ב ציון ד פסקה ג
ט/י הלכה פסוקה ח"ג עמ' מג
ט/י יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קמט-קנ
ט/י יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' ריד {ב"ד}
ט/י כנה"ג [מהרש"ך ח"א דף לד]
ט/י לב ים נדרים עמ' כ
ט/י מטה אהרן שבועות עמ' קפג-קפד, קפו
ט/י מעין גנים (מזרחי) דף לח ע"א
ט/י מעין החכמה עמ' עה
ט/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/י מרפא לשון (ארדיט) דף יב ע"ד
ט/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרא
ט/י פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף לד] {ראב"ד}
ט/י פנת יקרת (תשעא) עמ' תשלה, תשלז-תשלח, תשסז-תשסח, תשע
ט/י צפנת פענח (גם בהשמטות דף נז ע"ב)
ט/י קול דודי (תשף) (בקיצור)
ט/י קול דודי שבועות סי' תקה
ט/י קרית מלך
ט/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקפט
ט/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רטז-ריט
ט/י שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' סא {כ"מ}
ט/י שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רסז-רסח
ט/י שם טוב
ט/י שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מו אות ג {ראב"ד}
ט/י שנות חיים (מיל') עמ' לט-מב
ט/י שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רט, רכה
ט/יא בית המדרש
ט/יא ברור הלכה שבועות לה ע"א ציון ט
ט/יא הלכה פסוקה ח"ג עמ' מה
ט/יא חזו"א על הרמב"ם
ט/יא חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"א
ט/יא יד אליהו (בוקובזה) סי' ב אות ה
ט/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' ל
ט/יא מעשה רקח
ט/יא משנת יעקב
ט/יא נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מח
ט/יא נחלת עמי
ט/יא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' מז
ט/יא שנות חיים (מיל') עמ' מט
ט/יב אבני נזר אהע"ז סי' קכט אות ו
ט/יב בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שכו
ט/יב ברור הלכה סוטה לב ע"א ציון א
ט/יב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ריז
ט/יב דברת שבועה סי' נ אות ג
ט/יב הר המלך ח"ד עמ' לט
ט/יב חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"א
ט/יב חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' יט
ט/יב חקרי זמנים ח"א עמ' קסה
ט/יב יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קלח
ט/יב משנת יעקב
ט/יב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קנא
ט/יב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' צז
ט/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' תשנח
ט/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קסה
ט/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכא, ח"ב עמ' קמה
ט/יג אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 87, 88 {רק בעדות ממון}
ט/יג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' צא {ושיתחייב הנתבע לשלם בעדותן לבד}
ט/יג דברת שבועה סי' מז אות א
ט/יג דרכי משה ח"א שמעתתא ו פ' ט
ט/יג הורה גבר (תקסב) דף כו ע"ב
ט/יג הורה גבר (תשסג) עמ' קג
ט/יג הלכה פסוקה ח"ג עמ' מב
ט/יג הלכה רבה ח"ג עמ' 232
ט/יג המדות לחקר ההלכה מדה כג אות יז
ט/יג חוקות הדיינים ח"ב עמ' ר
ט/יג מבוא למשנה תורה עמ' 231
ט/יג מטה אהרן שבועות עמ' קיט-קכ, קס
ט/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' ל
ט/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
ט/יג משנת יעקב נזיקין עמ' קכד
ט/יג פנת יקרת (תשעא) עמ' תשסא-תשסב
ט/יג צפנת פענח (ורשה תרצה) סי' שטו
ט/יג שמות בארץ (תשנט) עמ' סב
ט/יג שנות חיים (מיל') עמ' לו, מא, מט
ט/יג תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' סז-סח
ט/יד אבן ישראל (פישר) ח"ו עמ' קעח
ט/יד אגרות הגרי"ד עמ' קטו
ט/יד אהל תורה (קוק) עמ' רלט
ט/יד באר מים חיים (נוסינזון) שבועות דף כה
ט/יד בית המדרש
ט/יד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שעג
ט/יד ביתאל ח"א דף פ ע"ד
ט/יד ברור הלכה שבועות כה ע"ב ציון ו
ט/יד ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קכג
ט/יד ברכת שלמה (תשז) עמ' צו
ט/יד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קנד
ט/יד דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קו {אבל לא במלקות, וכ"מ ולח"מ}
ט/יד דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' פה
ט/יד דברת שבועה סי' מב, סי' מג אות א
ט/יד דלתי עזה עמ' נה
ט/יד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קלא
ט/יד המאור הגדול (יעבץ) עמ' קעט
ט/יד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קלב
ט/יד חוקות הדיינים ח"ב עמ' סט, עג
ט/יד חזו"א חו"מ סי' כא ס"ק מד, נ, לקוטים סי' כד לדף לז-לח
ט/יד חזו"א על הרמב"ם
ט/יד חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"א, שבועות פ"ג ה"ד
ט/יד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבועות כה ע"ב]
ט/יד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' פו, קט, קכח
ט/יד יד יהודה (אשכנזי) דף נ ע"ג {לח"מ}
ט/יד ידיו של משה דף קפב ע"ד
ט/יד יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רפה
ט/יד ישמח לב (הלוי) ח"ב דף עד ע"ב
ט/יד כנה"ג
ט/יד לשון זהב הוריות ח
ט/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שנז
ט/יד מטה אהרן שבועות עמ' קיט-קכ, קס, רטז-ריז
ט/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תלט-תמ {רמב"ם}, תמא {רדב"ז}
ט/יד מעין החכמה עמ' עה-עו
ט/יד מעיני המים
ט/יד מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ט/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שכא
ט/יד משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' סב
ט/יד נדרי זריזין ח"ב עמ' רעז
ט/יד נחלת עמי
ט/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכ ע"ד {לאחת מאלה}
ט/יד נתיבים במשפט העברי עמ' 187
ט/יד ספיקא דרבנן עמ' יט-כא
ט/יד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רלה
ט/יד עצי בשמים דף עח ע"ב
ט/יד פאת ים שבועות עמ' מח, עז
ט/יד פני משה (שלז')
ט/יד פסקי ריא"ז שבועות עמ' לה
ט/יד צבי גאון יעקב סי' לה
ט/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קס ע"ד
ט/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צא אות ב ואילך
ט/יד קהלות יעקב שבועות סי' יב ג
ט/יד קול דודי (תשף)
ט/יד קול דודי שבועות סי' שעב
ט/יד קרית מלך
ט/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקצ
ט/יד ראש ברזל עמ' מו
ט/יד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קז-קטז, רכ, רלב, רלו, רלט
ט/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרמו
ט/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' עח, ח"ב עמ' מו, קכב
ט/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קצא אות ה
ט/יד שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים רכח
ט/יד שלטון החוק בישראל עמ' 168
ט/יד שם טוב
ט/יד שמחת החג דף סב ע"ד, סג ע"א, סה ע"ב וע"ד
ט/יד שנות חיים (מיל') עמ' לב, נד, נו
ט/יד שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קסג
ט/יד תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק י
ט/יד תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' עב
ט/טו ברור הלכה שבועות לג ע"א ציון ב
ט/טו פאת ים שבועות עמ' מט
ט/טז הלכה פסוקה ח"ג עמ' מב
ט/טז שם טוב
ט/יז אמת ליעקב נשים עמ' רעז
ט/יז חיי אברהם (טייב) דף ס ע"א
ט/יז מגילת ספר לאוין דף קכג ע"ג
ט/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' רעז
ט/יז פותח יד
ט/יז קול דודי שבועות סי' תרלח
ט/יז קרית מלך
ט/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קצא אות ו
ט/יח אבן ישראל (פישר) ח"ו עמ' קעח
ט/יח באר מים חיים (נוסינזון) שבועות דף כה
ט/יח ברור הלכה שבועות כה ע"א ציון ח, כה ע"ב ציון ו
ט/יח ברכת שלמה (תשז) עמ' צו
ט/יח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קנה
ט/יח דברי דוד - דברי מאיר עמ' קנו
ט/יח דברת שבועה סי' מב
ט/יח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבועות כה ע"ב]
ט/יח חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' פו
ט/יח יד המלך (פלומבו)
ט/יח יד יהודה (אשכנזי) דף נ ע"ג
ט/יח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שנז
ט/יח מטה אהרן שבועות עמ' קיט-קכ, קס
ט/יח מעין גנים (מזרחי) דף לח ע"א
ט/יח מעין החכמה עמ' עו {כ"מ}
ט/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יח נדרי זריזין ח"ב עמ' רעח
ט/יח נחלת עמי
ט/יח עצי בשמים דף עח ע"ב
ט/יח קול דודי (תשף) (בקיצור)
ט/יח קול דודי שבועות סי' שעב
ט/יח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קד-קו, קיד
ט/יח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' עח, ח"ב עמ' מו
ט/יח שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' מז
ט/יח שלטון החוק בישראל עמ' 168
ט/יח שמחת החג דף סג ע"א
ט/יח שנות חיים (מיל') עמ' נו
ט/יח שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קסג
ט/יט ברור הלכה שבועות כה ע"ב ציון ו
ט/יט שלטון החוק בישראל עמ' 168
ט/יט שם טוב


י/305 הלכות שבועות פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ בית יעקב (בירב)
י/רה"פ הפלאת שבועות ח"ב
י/רה"פ חיל המלך
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ משנת יעקב
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אגרא דשמעתא ח"ד עמ' שצא
י/א אהלי יהודה (אמדו) דף סא ע"ג
י/א אמרי בינה (אוירבך) - עדות סי' יא [ג] ד"ה ולהסוברים
י/א אמת ליעקב נשים עמ' רסא
י/א אנקת יעקב דף ה ע"ג, ו ע"א {שבועת אמת - מצוה}
י/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 86, 87 {מלך}
י/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רמג
י/א אשר למלך
י/א באורי סוגיות (הוניגסברג) שבועות סי' א אות ו
י/א באר מרים פ"ג ה"ז אות א
י/א בדבר מלך חט"ו עמ' קעז {היו עדיו או א' מהן פסול או קרוב ואפי' מפסולי עדות של דבריהם וכו' פטורין משבועת העדות}
י/א בדבר מלך חי"ז עמ' רז {היו עדיו או אחד מהן פסול או קרוב ואפילו מפסולי עדות של דבריהם או שהי' המלך אחד מעדיו שאינו ראוי להעיד וכו' פטורין משבועת העדות}
י/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שעה
י/א בית נפתלי (תרנט) סי' ב דף ג ע"א
י/א בית שערים או"ח סי' של
י/א ביתאל ח"א דף פא ע"ד
י/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תתד
י/א ברור הלכה הוריות ח ע"ב ציון ה פרק ג
י/א ברור הלכה סנהדרין יח ע"א ציון ח (הראשון)
י/א ברור הלכה שבועות לה ע"א ציון ה
י/א ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' מט
י/א ברית יצחק (איזקסון) דף ו ע"ד {משחק בקוביא פטור מקרבן שבועה}
י/א ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קטו
י/א ברכת אהרן מאמר צז אות ג
י/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רלה
י/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסז עמ' תסט
י/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רצא
י/א דברי חיים תשובות נוספות סי' כט
י/א דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קצב
י/א דליית הכרם עמ' תתתטז [איו - צ"ל או]
י/א דרכי משה ח"א שמעתתא א פ' ה
י/א הון יוסף דף לב
י/א הורה גבר (תשסג) עמ' קג
י/א הלכה פסוקה ח"ג עמ' ט
י/א הלכה רבה ח"ב עמ' 19 {מדבריהם}, ח"ג עמ' 232
י/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפ
י/א המדות לחקר ההלכה מדה יד אות לה
י/א השיב משה (תשעה) סי' פד אות ח עמ' פב
י/א התורה והמדינה חי"א עמ' מח, נ
י/א ויקח אברהם [אהלי יהודה סא ע"ג]
י/א זכור לאברהם (אביגדור)
י/א זכר יהודה עמ' רנד, רנח
י/א זכרון ישעיהו דף לט ע"ג
י/א חזו"א חו"מ סי' ט ס"ק ב
י/א חזון יחזקאל שבועות פ"א ה"ד, הוריות פ"א ה"ח
י/א חי' חתם סופר
י/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קד
י/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כב, ק
י/א חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' תיד
י/א טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' רמט
י/א יד המלך (פלומבו)
י/א ידיו של משה דף קפה ע"ד
י/א יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קיא
י/א ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תנה
י/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' סז
י/א כלילת יופי דף יט
י/א כרם חמד (פריידש)
י/א כתר המלך
י/א לקוטי סופר ח"א דף לג ע"ב
י/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שנו
י/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף ט ע"ג, טו ע"ד
י/א מטה אהרן שבועות עמ' קפ-קפא
י/א מנחם שלמה סי' רצז
י/א מנחת חינוך ח"א עמ' קצח, שכד, ח"ב עמ' ל
י/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף פב
י/א מסורה חי"ב עמ' סב
י/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שנ
י/א מרגליות הים סנהדרין יט ע"ב אות ה {מלך}
י/א מרחשת ח"ב סי' כג אות ג
י/א מרכבת המשנה מהדו"ב
י/א משנת ר' אהרן שבת עמ' קסח
י/א נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' צו
י/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' רכא, רכג
י/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רסז
י/א נחלת אבות סי' לו עמ' פא
י/א נחלת עמי
י/א נתיבים במשפט העברי עמ' 169, 186
י/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתי
י/א ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קעז
י/א סוגיות בדיני ממונות עמ' 4
י/א ספיקא דרבנן עמ' טו-טז, כא
י/א עבודת משא (מאיר) ח"א
י/א עדות ביעקב (ריינס) עמ' תקי-תקיא {מלך}
י/א עורה שחר דף מו ע"ג
י/א עליות אריה עמ' נח
י/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסח
י/א עצי ארזים סי' יז ס"ק יד
י/א פאת ים שבועות עמ' סב, סד
י/א פני יעקב דף ח ע"ב, ט ע"ב {מלך ומשחק בקוביא}
י/א פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רפז
י/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תשל, תשסט
י/א פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תשכו
י/א פרי השדה (דייטש) ח"א סי' סז {מלך פטור משבועת העדות}
י/א פתח הבית הוריות עמ' מז {מלך}
י/א צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' קכא {פסול דרבנן}
י/א צבי גאון יעקב סי' לו
י/א צבי תפארת סי' מ
י/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צ אות ה
י/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תנא, תנט
י/א קול דודי (תשף)
י/א קול דודי כריתות סי' תרט
י/א קול דודי שבועות סי' תפט
י/א קרית מלך
י/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקצ, תתצה
י/א רביד הזהב (אברך) דף ז ע"ד {משחק בקוביא}
י/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רי
י/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמד, ח"ב עמ' לג
י/א שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"ג
י/א שב שמעתתא שמעתא ז פ"ג
י/א שו"ת מהרח"ש (תשסג) עמ' ה
י/א שם טוב
י/א שם ישראל - שו"ת עמ' רג
י/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שסא
י/א שמות בארץ (תשנט) עמ' סב
י/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לה אות ו
י/א שנות חיים (מיל') עמ' י
י/א שער יוסף דף פא ע"ד
י/א שער יוסף דף פט ע"ב
י/א שערי בינה (תשעט) עמ' רכא
י/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רעח
י/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שסה, שסח
י/א תולדות יעקב (מאהלר) עמ' עג
י/א תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק י
י/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שיז
י/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רמט, רנב
י/א תורת רפאל ח"ג עמ' צ {מלך}
י/א תפארת נתן עמ' נג
י/א תשובות ר"י אלחנן עמ' קפג
י/ב הלכה פסוקה ח"ג עמ' יז
י/ב יד המלך (פלומבו)
י/ב מטה אהרן שבועות עמ' רח
י/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' היתר שבועה ונדר
י/ב משנה הלכות נדרים דף י ע"א, סי' ט, טז
י/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שמה אות ג
י/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמד
י/ב שאילת יעבץ ח"ב סי' מג
י/ב שם טוב
י/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף קא ע"ב
י/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמד
י/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף סא ע"ד, סב ע"א
י/ג תורת אמך ח"ב עמ' 30
י/ד אהלי יהודה (הכהן) דף ק ע"ד
י/ד אמת ליעקב נשים עמ' רסו, רסט
י/ד ברור הלכה שבועות לג ע"ב ציון ב
י/ד הגהות חבר בן חיים
י/ד הר המלך ח"ד עמ' לט
י/ד חי' הריצ"ד
י/ד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קיז
י/ד חי' ר' שמואל יבמות עמ' קיט
י/ד חמדת יעקב עמ' 177
י/ד יד יהודה (אשכנזי) דף ס ע"ג
י/ד מאור למלך כתובות עמ' רנח
י/ד מבוא למשנה תורה עמ' 223
י/ד מעיני המים
י/ד מעשה רקח
י/ד מקורות לפסקי הרמב"ם
י/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ד נחלת עמי
י/ד עבד המלך (תשסט) עמ' שעו
י/ד פאת ים שבועות עמ' סד
י/ד שי למלך (מלר) עמ' צג
י/ד שם טוב
י/ה אגרא דשמעתא ח"ד עמ' שצא
י/ה אוצרות הרמב"ם
י/ה אמת ליעקב נשים עמ' רסד {רדב"ז}
י/ה אנצי"ת ע' דבר הגורם הע' 93
י/ה בכורי אברהם דף עא ע"ג {משביע עד אחד}, קג ע"א
י/ה דברי חיים תשובות נוספות סי' כט
י/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רז
י/ה כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קכו ע"ב
י/ה מנחם שלמה סי' קסה
י/ה מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' היתר שבועה ונדר {שעה"מ}
י/ה מעשה רקח
י/ה משכן בצלאל ח"א סי' ב
י/ה משנה הלכות ח"ג סי' קמ, קפט
י/ה משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנא
י/ה נזר אברהם מכות ועדות עמ' רי
י/ה נחלת עמי
י/ה ספיקא דרבנן עמ' כא
י/ה עבודת משא (מאיר) ח"א
י/ה עדות ביעקב (ריינס) עמ' קיד
י/ה עדות ושטרות עמ' 237
י/ה עין חיים ח"ב עמ' סו
י/ה פסקי ב"ד קרית ארבע עמ' 278
י/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רצא, שבועות ח"ב עמ' מב
י/ו אמת ליעקב נשים עמ' רסד
י/ו אפיקי מגינים כתובות סי' ה
י/ו בינת צבי עמ' שפז-שפט
י/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' רכה
י/ו חוקות הדיינים ח"ב עמ' ר
י/ו חזו"א אהע"ז סי' קמו בתחילתו, חו"מ סי' כא ס"ק לט, חו"מ לקוטים סי' כד לדף לב
י/ו חזו"א על הרמב"ם
י/ו חי' בעל שרידי אש עמ' תט {צ"פ}
י/ו נזר אברהם מכות ועדות עמ' רכא
י/ו נחלת אבות סי' לו עמ' פב
י/ו עטרת שלמה ח"א עמ' נב
י/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ס, כרך ב ח"ב עמ' קפט
י/ו צפנת פענח
י/ו שם מרדכי עמ' 99-101
י/ו שערי טהר ח"ח סי' ד אות ד
י/ז אור פני יהושע עמ' סז-סח
י/ז אנצי"ת ע' דבר הגורם הע' 93
י/ז אנקת יעקב דף ה ע"ד
י/ז אפיקי מגינים כתובות סי' ה
י/ז בינת צבי עמ' שפז-שפט
י/ז בית אהרן וישראל גל' יא עמ' נ {עדי קינוי שכפרו פטורים משבועת העדות}
י/ז בית שערים או"ח סי' של
י/ז ברור הלכה ב"ק צח ע"ב אחרי ציון א
י/ז גן נעול כפתור ג פרח כב דף נו ע"ד {דבר הגורם לממון אינו כממון}
י/ז הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 14
י/ז חזון יחזקאל ב"ק הוספה ו, שבועות פ"א ה"ד
י/ז חי' בעל שרידי אש עמ' תט {צ"פ}
י/ז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שיז
י/ז מטה אהרן שבועות עמ' קצב
י/ז מרגליות הים סנהדרין סה ע"ב אות ב {צ"פ}
י/ז משה ידבר (תקפז) שו"ת דף כ ע"ב
י/ז משה ידבר (תשעו) עמ' קא
י/ז משכן בצלאל ח"א סי' ב
י/ז משנה הלכות ח"ו סי' קנז {מל"מ}
י/ז עמק הלכה (בוימל) עמ' רסט
י/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ס, כרך ב ח"ב עמ' קפט
י/ז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לו ס"ק א
י/ז תורה מציון שנה ז חוב' ב סי' יב דף כב ע"א
י/ז תורת ההגיון בהלכה עמ' 73
י/ח אגרא דשמעתא ח"ד עמ' שצא
י/ח אמרי יושר וטל תורה עמ' קכג
י/ח אמת ליעקב נשים עמ' רסה
י/ח אשר למלך
י/ח בדי הארון (הכהן) עמ' 240
י/ח בינת צבי עמ' שפז-שפט
י/ח ברור הלכה שבועות לב ע"א ציון ט
י/ח ברכת שלמה אהע"ז עמ' קנ
י/ח גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' כב
י/ח הלכה פסוקה ח"ג עמ' לב
י/ח ויקח אברהם [עץ החיים (אבולפיה, תפט), לשונות דף ד ע"ג]
י/ח חזו"א אהע"ז סי' קמו בתחילתו, חו"מ סי' כא ס"ק לט
י/ח חזו"א על הרמב"ם
י/ח חי' ר' חיים הלוי דף לז
י/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קצח, ח"ב עמ' כה, ל
י/ח מעשה רקח
י/ח משפטי ארץ ח"ב עמ' 175
י/ח נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' צו
י/ח נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' נד, חו"מ סי' ח
י/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ס, כרך ב ח"ב עמ' קפט
י/ח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' עח
י/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קכח, קל
י/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכה, קנה
י/ח שערי זיו ח"ב דף צו ע"א {השביע אשה על עדות סוטה}
י/ט אגרא דשמעתא ח"ד עמ' שצא
י/ט אמר יוסף (אלקלעי) דף טו ע"ג {כ"מ}
י/ט אמת ליעקב נשים עמ' רסד
י/ט אפיקי מגינים יבמות סי' לט אות א
י/ט אשר למלך
י/ט ברור הלכה שבועות לב ע"ב ציון ד
י/ט הלכה פסוקה ח"ג עמ' לא
י/ט מנחם שלמה סי' קסה
י/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' כה
י/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תמ
י/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ס, כרך ב ח"ב עמ' קפט
י/י אפיקי מגינים יבמות סי' לט אות א
י/י אשר למלך
י/י הלכה פסוקה ח"ג עמ' לב
י/י חוקות הדיינים ח"ב עמ' ר
י/י מבוא למשנה תורה עמ' 164, 223
י/י מנחם שלמה סי' קסה
י/י מנחת חינוך ח"ב עמ' כה
י/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תמ
י/י משכיל לאיתן דף יא ע"ד {משחק בקוביא לא חייב משום שבועת העדות}
י/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ס, כרך ב ח"ב עמ' קפט
י/י פנת יקרת (תשעא) עמ' תשסב
י/יא אבי עזרי ח"ג
י/יא אגרא דשמעתא ח"ד עמ' שצא
י/יא אומר לציון סי' רלז
י/יא אור הישר [אור הישר שבועות לב ע"ב]
י/יא אור לי כתובות סי' ח ס"ק ב
י/יא אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קג-קד, רכא
י/יא אפיקי מגינים יבמות סי' לט אות א
י/יא אשר למלך
י/יא באר חיים מרדכי דף נג
י/יא בדי הארון (הכהן) עמ' 240
י/יא בית המדרש
י/יא בית ישחק דף מה ע"ד
י/יא בית מאיר (תשע) סי' יז ס"ח עמ' קס {לח"מ}
י/יא בכורי אברהם דף עא ע"ג {משביע עדי מיתה}, קג ע"א {עד מיתה}
י/יא ברור הלכה שבועות לב ע"ב ציון ח
י/יא גדולי אריה עמ' פא
י/יא גוילין נצולין עמ' רסה
י/יא גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תעח
י/יא דברי חיים תשובות נוספות סי' כט
י/יא הלכה פסוקה ח"ג עמ' לב
י/יא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' רלז
י/יא השיב משה (תשעה) סי' פד אות יב עמ' פד
י/יא התורה והמדינה חי"א עמ' נא
י/יא ויקח אברהם [שמחת יהודה כא ע"א]
י/יא זבד טוב עמ' 54
י/יא זכרון ישעיהו דף לט ע"ב, מ ע"א
י/יא חי' הגר"ח החדש עמ' קפט
י/יא חנא וחסדא ח"ג דף קנג ע"ג {יד המלך}
י/יא יד המלך (פלומבו)
י/יא מטה אהרן שבועות עמ' קצו-קצט
י/יא מנחת חינוך מצוה עה (דף צג ע"ד)
י/יא מעיני המים
י/יא מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' לב אות י, חי' ר' חיים הלוי דף יט, לז]
י/יא מרחשת ח"ב סי' ח אות א
י/יא משך חכמה בראשית פכ"ו פס' כח
י/יא משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' ט
י/יא משנת יעקב נזיקין עמ' קז
י/יא נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' צו
י/יא נחלת עמי
י/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכו ע"ד, קכז ע"א {אשה שהשביעה עד אחד שיעיד שמת בעלה}
י/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קיד
י/יא נתיבים במשפט העברי עמ' 149
י/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שסט
י/יא עולת שמואל (לובצר) ח"א דף מט ע"ב {לח"מ}
י/יא עטרת שלמה ח"א עמ' נב
י/יא עין חיים ח"ב עמ' סו
י/יא עצי ארזים סי' יז ס"ק כז, קנד
י/יא פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קיד
י/יא פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתסג, תתקג
י/יא רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רח {עד מיתה}
י/יא שיבת ציון (לנדא) סי' פא
י/יא שירת דוד (תשסג) עמ' מו
י/יא שירת דוד ב"מ עמ' מו
י/יא שם טוב
י/יא שם מרדכי עמ' 100
י/יא שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קמו, קנא
י/יא שערי בינה (תשעט) עמ' רכא
י/יא תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קפד
י/יא תורת רפאל ח"ג, שארית שם עמ' יב
י/יב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קלד
י/יב בית מאיר (תשע) סי' צו ס"טו עמ' רג
י/יב ברור הלכה שבועות לב ע"א ציון ט, לב ע"ב ציון ח
י/יב גדולי אריה עמ' פא
י/יב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תעח
י/יב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' רלז
י/יב חזו"א על הרמב"ם
י/יב חי' הגר"ח החדש עמ' קפט-קצ
י/יב חי' ר' חיים הלוי דף יט, לז
י/יב ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף מג ע"ג
י/יב ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קמו
י/יב ישועות יעקב נזיקין עמ' שלו
י/יב מאור יעקב דף יב ע"ג
י/יב מגילת ספר לאוין דף לד ע"ד
י/יב מטה אהרן שבועות עמ' קצא, קצח-קצט {לח"מ}
י/יב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תסב
י/יב משאת מרדכי מכות עמ' קמח {לח"מ}
י/יב משכיל ליהודה עמ' נז-נח
י/יב משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' ט
י/יב משנה הלכות כתובות דף כח ע"א
י/יב נאם דוד
י/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שסט-שע
י/יב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קיג
י/יב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תנא
י/יב קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' ק
י/יב שירת דוד (תשסג) עמ' מו
י/יב שירת דוד ב"מ עמ' מו
י/יב שם טוב
י/יב שם מרדכי עמ' 100
י/יב שמחת יהודה דף נא ע"א
י/יב שערי אור - שעבודים שער ב פ"ד סעיף יב {לח"מ ורדב"ז}
י/יב תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' קפד
י/יב תורת רפאל ח"ג, שארית שם עמ' יג
י/יב תרומת הכרי עמ' צג
י/יג אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף עה ע"א
י/יג דבר אליהו (מיליקובסקי) דרוש לט עמ' שלד
י/יג דברי יחזקאל (מישור) עמ' שח
י/יג דרך ישרה ח"ב עמ' קסט
י/יג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רח
י/יג מטה אהרן שבועות עמ' קפז-קפח
י/יג מנחם שלמה סי' קסה
י/יג משנת יעקב מדע עמ' קלח
י/יג משפטים לישראל עמ' קמט
י/יג נחלת עמי
י/יג ספיקא דרבנן עמ' יט-כ
י/יג שם טוב
י/יג שנות חיים (מיל') עמ' כט
י/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 331
י/יג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רעז
י/יג תורה לשמה (תשעג) עמ' שסו
י/יד אגרות הגרי"ד עמ' קטו
י/יד ביתאל ח"א דף פא ע"ד
י/יד דרך ישרה ח"ב עמ' קסט
י/יד הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 14
י/יד ספיקא דרבנן עמ' כ
י/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכ
י/יד שם טוב
י/יד שנות חיים (מיל') עמ' כט
י/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 331
י/יד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף סב ע"א
י/יד שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רעח
י/טו אוהב מישרים עמ' קמא
י/טו אור הישר [כ"מ לעיל רפ"ט]
י/טו אנצי"ת ע' גוסס הע' 105, 107
י/טו בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה עמ' מד
י/טו בית אהרן וישראל גל' לג עמ' קכב
י/טו ברור הלכה שבועות לג ע"א ציון א
י/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רסו
י/טו דברת שבועה סי' מה אות ב
י/טו הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' לה
י/טו הר המלך ח"ז עמ' כט
י/טו חוקות הדיינים ח"א עמ' קט-קי
י/טו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' צה
י/טו חי' הריצ"ד
י/טו חיי אברהם (טייב) דף ס ע"א
י/טו יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רפט, רצד
י/טו מטה אהרן שבועות עמ' ר, רכ-רכא
י/טו משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף מו ע"ג
י/טו ספיקא דרבנן עמ' כ
י/טו ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רנה-רנו
י/טו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רה, רכה, רמה
י/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' סט
י/טו שהם וישפה ח"א
י/טו שם טוב
י/טו שנות חיים (מיל') עמ' לה
י/טו תורה לשמה (תשעג) עמ' שסז
י/טז ברור הלכה שבועות לא ע"ב ציון ה
י/טז ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קיז
י/טז בתי כהונה (תצו) בית ועד דף נו ע"ג
י/טז בתי כהונה (תשסה) עמ' נט
י/טז חזו"א על הרמב"ם
י/טז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קנ
י/טז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' ריד-רטו
י/טז מטה אהרן שבועות עמ' קפו-קפז
י/טז משאת מרדכי ב"ק עמ' שסב
י/טז נחלת עמי
י/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צא אות ב ואילך
י/טז קול דודי (תשף) (בקיצור)
י/טז קול דודי שבועות סי' תקה
י/טז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קטו, רכז
י/טז שם טוב
י/טז שנות חיים (מיל') עמ' לא
י/יז ברור הלכה שבועות לא ע"ב ציון ה
י/יז ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קיח
י/יז בתי כהונה (תשסה) עמ' נט
י/יז דברות משה שבועות-ע"ז עמ' פו {במה דברים אמורים בשענו אמן}
י/יז המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפ
י/יז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קלא
י/יז הר המלך ח"ז עמ' כט
י/יז חזו"א על הרמב"ם
י/יז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קמט-קנ
י/יז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' ריד {בב"ד}
י/יז יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קט
י/יז לב ים נדרים עמ' כ
י/יז מטה אהרן שבועות עמ' קפו-קפז
י/יז מעין גנים (מזרחי) דף לח ע"א
י/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יז פנת יקרת (תשעא) עמ' תשלט, תשמו, תשמח
י/יז קול דודי (תשף) (בקיצור)
י/יז קול דודי שבועות סי' תצז, תקה
י/יז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ריז-ריט
י/יז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' מא
י/יז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' סא
י/יז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מו אות ה {ראב"ד}
י/יז שנות חיים (מיל') עמ' לט, מב-מג
י/יח חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף לא ע"ב
י/יח חוקות הדיינים ח"א עמ' רז
י/יח חזו"א על הרמב"ם
י/יח מעשה רקח
י/יח נתיבות שלום (למפרט)
י/יח קהלות יעקב שבועות סי' כא
י/יח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שסט
י/יח שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' סד
י/יח שם טוב
י/יט הר המלך ח"ג עמ' עב
י/יט יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רפה
י/יט משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות סי' ג פ"א ענף א אות ג
י/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צא אות ב
י/יט שמחת החג דף סג ע"א
י/יט שנות חיים (מיל') עמ' מב


יא/306 הלכות שבועות פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ בית יעקב (בירב)
יא/רה"פ הפלאת שבועות ח"ב
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אגרות הגרי"ד עמ' קיד
יא/א אוהב מישרים עמ' ט {מצוה להישבע}
יא/א אוצר התולדות עמ' שצא {מצוה להישבע בשעת הצורך}
יא/א אוצר יראת ה' עמ' 37
יא/א אור הישר [אור הישר תמורה ג ע"ב]
יא/א אור יעקב נדרים עמ' לז
יא/א אפיקי מגינים נדרים סי' יג
יא/א אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות קכב {בפה}
יא/א באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' שט
יא/א בדי הארון (הכהן) עמ' 442
יא/א בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרעא
יא/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' של
יא/א גור אריה דברים פ' ו הע' 84
יא/א דברות משה נדרים עמ' קצד
יא/א דברת שבועה סי' ה אות א
יא/א הגהות ר' נחום טרעביטש
יא/א ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 406
יא/א הרמב"ם והזוהר
יא/א וזאת התורה עמ' רס
יא/א וזאת ליהודה (זלצר) עמ' פד-פה
יא/א זכור לאברהם (אביגדור)
יא/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף מג
יא/א חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' שכט
יא/א חיל המלך
יא/א חכמת גרשון עמ' שב
יא/א חקרי זמנים ח"ד עמ' תסא
יא/א טל חיים (טל) ברכות עמ' קיב
יא/א יד יהודה (אשכנזי) דף לח ע"א
יא/א יצחק ירנן
יא/א כל נדרי פ' א הע' יח
יא/א כתונת פסים (תשמה) עמ' 158
יא/א כתונת פסים (תשעא) עמ' קכ
יא/א לב אריה (הורביץ) עמ' רנט-רס
יא/א לחם רב (בוטון) סי' צז
יא/א מאורות הדף היומי ח"ו עמ' מד
יא/א מבוא למשנה תורה עמ' 202, 227
יא/א מכשירי מצוה עמ' נד
יא/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קע
יא/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' קפה
יא/א מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/א מעשה רקח
יא/א מקור חסד עמ' ס
יא/א משא בני קהת
יא/א משנת ר' אהרן נדרים עמ' מח
יא/א נחלת אריה עמ' נב
יא/א נחלת עמי
יא/א נתיבים במשפט העברי עמ' 192
יא/א ציץ אליעזר ח"ח סי' ח ח"ב אות ב
יא/א קונטרסי שעורים ב"ק שעור כג אות יא
יא/א קרית מלך
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' פז, קמא, קעב
יא/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קמא
יא/א שבט מישראל (תשעא) פרק קב פסוק ט
יא/א שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קמז-קנא
יא/א שושן עדות דף קפח ע"ג
יא/א שלטון החוק בישראל עמ' 207
יא/א שם דרך דברים עמ' לז
יא/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' מ, שלח, שנז
יא/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף טו ע"ד, יט ע"ד, צה ע"א
יא/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' כח, סו, פד, כרך ב עמ' פג
יא/א שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' מא
יא/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שנג, שסז, תתקכא, אלף קעא
יא/א תולדות יצחק (הורוביץ) דף עה ע"ג {מצוה להישבע באמת}
יא/א תורת אמך ח"א עמ' 383
יא/א תלפיות ו חוב' א עמ' 414-415
יא/א תפארת אהרן עמ' קצח
יא/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שסה, שסח-שסט
יא/ב אהל דוד (קהן) ח"א מלכים ב פ"ב פס' ב
יא/ב אהלי תם עמ' ק
יא/ב אוצר יראת ה' עמ' 37
יא/ב אור הישר [אור הישר סנהדרין סג ע"א]
יא/ב אור יעקב נדרים עמ' לז
יא/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 421
יא/ב בית שערים יו"ד סי' רכט
יא/ב ברור הלכה סוכה מה ע"ב ציון ג
יא/ב בשולי גליוני עמ' תקמב
יא/ב דברות משה ביצה עמ' תצג
יא/ב דברות משה נדרים עמ' קמז
יא/ב הערות ר"י ליינר
יא/ב הר המלך ח"ה עמ' שפז
יא/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנא
יא/ב זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שה-שו
יא/ב חוקת עולם עמ' 457
יא/ב חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"א
יא/ב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קלו
יא/ב חיל המלך
יא/ב חסד ומשפט דף רז ע"ג {רדב"ז}
יא/ב כבוד מלכים (מרגליות) {רדב"ז}
יא/ב כוכבי בוקר עמ' קא, קח
יא/ב לקוטי סופר ח"ב דף טז ע"א {רדב"ז}
יא/ב מבוא למשנה תורה עמ' 227
יא/ב מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' יח
יא/ב מים חיים (רק בדפוס אמשטרדם) [עי' מנין המצוות עשה ז]
יא/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף נז ע"א, ח"ב דף רה ע"א
יא/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שמ
יא/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רעא {רדב"ז}
יא/ב מעיל צדקה (לנדסופר) סי' כב
יא/ב מעיל צדקה (תשעח) עמ' עא
יא/ב מעשה רקח
יא/ב מצות ביקור חולים סי' לב אות ט
יא/ב מרגליות הים סנהדרין סג ע"א אות י
יא/ב משק ביתי סי' נה דף כא ע"א {רדב"ז}, דף כא ע"ב {בית ישחק}
יא/ב משרת משה (עטייה)
יא/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' צא
יא/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כג אות ד
יא/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק נג פסוק א
יא/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף ב ע"ד
יא/ב נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' פו עמ' קמ
יא/ב פני מבין ח"ב דף קצח ע"ג {כ"מ}
יא/ב פני משה (שלז')
יא/ב תורה תמימה שמות פ' כב אות קפו
יא/ג אבני שהם (רובינשטיין) דף יט ע"ב {נשבעין לקיים מצוה}
יא/ג אור יעקב נדרים עמ' לו-לז
יא/ג אסופת מערכות עה"ת ח"ב עמ' לא
יא/ג אפיקי מגינים נדרים סי' יג-יד
יא/ג אשר למלך
יא/ג באר דוד ב"ק ח"ג סי' כו אות ד
יא/ג בדבר מלך חי"ד עמ' קכח
יא/ג בית אהרן וישראל גל' יח עמ' לא
יא/ג בית המדרש
יא/ג בני יעקב
יא/ג ברור הלכה נדרים ח ע"א ציון א
יא/ג דבר אהרן חו"מ סי' מז אות א
יא/ג דברות משה ב"מ ח"א סי' לד ענף ג {הגהמ"י}
יא/ג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קמח {ומותר לאדם להשבע על המצוה לעשותה}
יא/ג דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פמ"ז פסוק כט {שבועה לזרז}
יא/ג ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 406
יא/ג המעשה והמדרש עמ' יא, טו
יא/ג וילקט יוסף (מנדלקורן, תשטו) עמ' רעח-רעט
יא/ג חוקת עולם עמ' 456
יא/ג חי' בן אריה ח"א סי' יד אות יג
יא/ג חי' הגרז"ס נשים עמ' קט
יא/ג חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' שכט
יא/ג חיל המלך
יא/ג יבין שמועה (לעוו) עמ' תקנד
יא/ג יד יהודה (אשכנזי) דף לח ע"א
יא/ג יד ישראל ח"ב
יא/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנה
יא/ג כל נדרי פ' ג הע' ג, כו, פ' נז הע' ג
יא/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
יא/ג לאסור איסר עמ' רסח
יא/ג לב אריה (הורביץ) עמ' רנט-רס
יא/ג לב ים נדרים עמ' סג-סד, סט-עא
יא/ג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' לד
יא/ג מבוא למשנה תורה עמ' 202
יא/ג מחנה חיים ח"ה עמ' לג
יא/ג מחקרים במשה"ע עמ' 15, 20
יא/ג מעשה רקח
יא/ג מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תעט
יא/ג מראות ישרים יבמות סי' כט עמ' קנב
יא/ג משא בני קהת
יא/ג משך חכמה בראשית פכ"ו פס' כח
יא/ג משנת יעקב
יא/ג משנת ר' אהרן נדרים עמ' קיז
יא/ג נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' ה
יא/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף ט ע"ב
יא/ג עזרת כהן עמ' קסט
יא/ג צהר גל' יא עמ' 19
יא/ג צפנת פענח
יא/ג קובץ ביאורים (שפירא)
יא/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור יב אות א, שעור יז אות ד
יא/ג שו"ת רשב"ש עמ' ד
יא/ג שנתון המשפט העברי ח"יח עמ' 474
יא/ג שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 474
יא/ג שערי טהר ח"ח סי' עד אות א
יא/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שסה-שסט
יא/ד אוצרות הרמב"ם
יא/ד אפיקי מגינים נדרים סי' יג
יא/ד ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ד
יא/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רעז
יא/ד פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשיג ד"ה ועיקר
יא/ד פרי האדמה ח"א
יא/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רסד
יא/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קעב
יא/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' לג אות א
יא/ה ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ד
יא/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ריח
יא/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שפט
יא/ה בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תלא הערה ב
יא/ה ברור הלכה שבועות מ ע"א ציון ג {טענת ודאי}
יא/ה דברי יציב חו"מ עמ' עז {טענת ודאי}
יא/ה דורש משפט עמ' תסו
יא/ה דרכי משפט - טוען ונטען סי' טז אות ג
יא/ה לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קלה
יא/ה לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ט ס"ק ג
יא/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רעז
יא/ה מעשה רקח
יא/ה מרדכי השלם ב"ק עמ' קסא
יא/ה משיב משפט עמ' רפג
יא/ה משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רט
יא/ה משנת יעקב כאן
יא/ה משנת יעקב משפטים עמ' קצט
יא/ה משנת יעקב נזיקין עמ' קנז
יא/ה משפטי ארץ ח"ב עמ' 465-466 {מ"ע להישבע}
יא/ה משפטי עזיאל ח"ד עמ' קד
יא/ה סוכה וארבעת המינים עמ' 162
יא/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 31
יא/ה קרן פני משה ח"ב
יא/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רפט {טענת ודאי}
יא/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' של, שפד
יא/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרסא
יא/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קנ
יא/ה שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קמט
יא/ה שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קצב
יא/ה תורה שלמה שמות פכ"ב אות קעד
יא/ו ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ד
יא/ו דברת שבועה סי' א אות ב
יא/ו זכרון יהונתן דף טו
יא/ו ידי אליהו
יא/ו מבוא למשנה תורה עמ' 164
יא/ו מנחת חינוך ח"א עמ' רעז
יא/ו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' ריא
יא/ו משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קלב
יא/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 31
יא/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רסג, תעב
יא/ז אורים ותומים - תומים סי' פז ס"ק יג
יא/ז ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ד
יא/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ריח
יא/ז באר אלחנן עמ' קפו
יא/ז ידי אליהו
יא/ז משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' ריא
יא/ז ס' הפרדס לרש"י עמ' קיא
יא/ז צור תעודה דף עד ע"א
יא/ז קול דודי שבועות סי' תרפה
יא/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רסד-רסה
יא/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קעה
יא/ז שלטון החוק בישראל עמ' 196
יא/ז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 37-38
יא/ח אגרות משה או"ח ח"א סי' לב ענף ה {לח"מ}
יא/ח אמת ליעקב נשים עמ' רפב
יא/ח ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ד
יא/ח באר דוד ב"ק ח"ג סי' כו אות ד {מ"מ}
יא/ח באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לז ע"ב
יא/ח בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' קנד, קסו
יא/ח ברור הלכה שבועות לח ע"ב ציון ב (השני), ציון ו (השני), ציון ר, ת
יא/ח דבר שאול סוטה סי' נט אות י
יא/ח דברת שבועה סי' נ אות א
יא/ח דורש משפט עמ' תקטו
יא/ח הגהות חבר בן חיים
יא/ח המשפט העברי עמ' 509
יא/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קנא
יא/ח חוקת עולם עמ' 457
יא/ח חיל המלך
יא/ח יד פשוטה מדע עמ' תלה
יא/ח לב ים נדרים עמ' צ {דוקא ס"ת}
יא/ח מאור למלך ב"מ עמ' רי, ריב
יא/ח מבוא למשנה תורה עמ' 257
יא/ח מטה אהרן שבועות עמ' רלז-רלט
יא/ח מלך שלם
יא/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' כב {לח"מ}
יא/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/ח מעין גנים (מזרחי) דף לח ע"א
יא/ח מעיני המים
יא/ח מעשה רקח
יא/ח משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' עח
יא/ח משנת ר' אהרן נדרים עמ' כה
יא/ח משפטי שבועות עמ' קלט
יא/ח נחלת עמי
יא/ח סדר הדין (שוחטמן) עמ' 260
יא/ח קול דודי (תשף)
יא/ח קול דודי שבועות סי' תרצד
יא/ח קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ג
יא/ח קרית מלך
יא/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קצה, רסג
יא/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרנג
יא/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' פז, קמב
יא/ח שו"ת הרשב"א ח"א סי' תרמז
יא/ח שו"ת מהר"ם מינץ עמ' רב, תכב
יא/ח שולי הגליון עמ' צז
יא/ח שלטון החוק בישראל עמ' 197
יא/ח שם טוב - השלמה
יא/ח שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קמא {צ"פ}
יא/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רס
יא/ט ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ד
יא/ט דורש משפט עמ' תקז
יא/ט זרע יצחק (עטייה) ח"א דף פב ע"א
יא/ט חסדי דוד ח"ה עמ' תשכד
יא/ט חקרי זמנים ח"א עמ' קסה
יא/ט מסורה ח"ט עמ' נז
יא/ט משפטי שבועות עמ' ד
יא/ט עקדת משה ח"א עמ' קיז
יא/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קצה, רסג
יא/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמג
יא/ט שלטון החוק בישראל עמ' 180
יא/י אגרות הגרי"ד עמ' קטו
יא/י ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ד
יא/י חוקות הדיינים ח"ב עמ' לו
יא/י חקרי זמנים ח"א עמ' קסה
יא/י כל נדרי פ' א הע' יח
יא/י מחנה יהודה (אשכנזי) דף עח ע"ג
יא/י משפטי שבועות עמ' ד
יא/י עקדת משה ח"א עמ' קיז
יא/י קרית מלך
יא/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רסג
יא/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרנג
יא/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמג
יא/י שלטון החוק בישראל עמ' 180
יא/יא אורים ותומים - תומים סי' פז ס"ק כט
יא/יא אמת ליעקב נשים עמ' רפא
יא/יא אפיקי מגינים ב"מ סי' ז
יא/יא ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ד
יא/יא ברור הלכה שבועות לח ע"ב ציון ב (השני), ד (השני), ת
יא/יא ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לו
יא/יא ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יא
יא/יא דברת שבועה סי' נא אות א
יא/יא המאיר לארץ
יא/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' נז
יא/יא זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' כט
יא/יא חי' חתם סופר
יא/יא חיל המלך
יא/יא יבול היובלות עמ' 251
יא/יא יד המלך (פלומבו)
יא/יא מאור למלך ב"מ עמ' רי, ריב
יא/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/יא מעשה רקח
יא/יא משא יד ח"א עמ' יט {אחז תפילין}
יא/יא משפט עם הארץ עמ' סה
יא/יא משפטי שבועות עמ' ד
יא/יא נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' פד, ח"ג עמ' תקכט {הגה"מ ג}
יא/יא נחלת עמי
יא/יא נרות זכריה עמ' קנד {אחז ס"ת}
יא/יא סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' יא
יא/יא קול דודי (תשף)
יא/יא קול דודי שבועות סי' תרפט, תרצא, תרצג
יא/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמג
יא/יא שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' רו {הגהמ"י}
יא/יא שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רנג
יא/יב אגרות משה או"ח ח"א סי' לב ענף ה
יא/יב אמת ליעקב נשים עמ' רפא-רפב
יא/יב ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ד
יא/יב ברור הלכה שבועות לח ע"ב ציון ב (השני), ד (השני)
יא/יב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לו
יא/יב דברת שבועה סי' נ אות א
יא/יב היכל מלך
יא/יב המשפט העברי עמ' 509
יא/יב מאור למלך ב"מ עמ' רי, ריב
יא/יב משפט עם הארץ עמ' סה
יא/יב משפטי שבועות עמ' ד
יא/יב נחלת עמי
יא/יב קול דודי (תשף)
יא/יב קול דודי שבועות סי' תרצג
יא/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמג
יא/יב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רנז
יא/יג אגרות משה או"ח ח"א סי' לב ענף ה {מגדל עוז}
יא/יג אהל משה (הורוביץ) ח"א כתובות פח ע"א {הגהמ"י}
יא/יג אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 52
יא/יג אורים ותומים - תומים סי' פד ס"ק ז, פז ס"ק יז, צד ס"ק ח
יא/יג ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ד
יא/יג באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לז ע"ב
יא/יג בית אהרן וישראל גל' מג עמ' עא {הגהמ"י - יפה פירש רש"י}, גל' מו עמ' מז, גל' נח עמ' מא {הגהמ"י - מחלק בין שבועת פוגם שטרו לשבועת ע"א}
יא/יג בני יהודה דף כג ע"ד
יא/יג ברור הלכה כתובות פז ע"ב ציון ג פסקה ב {הגהמ"י אות ה}
יא/יג ברור הלכה שבועות לח ע"ב ציון ר פסקה א {ראב"ד}, ד {כ"מ}, ואחרי ציון ת
יא/יג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' סד-סה
יא/יג גילת שלום דף ד ע"א {הגהמ"י אות ה}
יא/יג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קיב {מגדל עוז}
יא/יג דורש משפט עמ' תסו, תצג {הגהמ"י}, תצח, תקב, תקיב
יא/יג חדות הבושם עמ' כז
יא/יג חוקות הדיינים ח"ב עמ' לו, לח, מו
יא/יג חי' כתב סופר כתובות עמ' קפח, קצב {הגהמ"י אות ה}
יא/יג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קמז {הגהמ"י}
יא/יג חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רא {הגהמ"י אות ה}
יא/יג מאור למלך ב"מ עמ' רי {ראב"ד}
יא/יג מגיני שלמה עמ' שפד {הגהמ"י אות ה}
יא/יג מהלכי משפט ח"א מהלך כ אות ג {כ"מ}
יא/יג מנוחת משה דף קמא ע"ב {הגהמ"י - בשבועה שהיא רק להפיס דעת בעה"ב א"צ נקיטת חפץ}
יא/יג מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' עג]
יא/יג מקום דוד דף סז ע"א
יא/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' רעב
יא/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יג משה ידבר (תשעו) עמ' תסד
יא/יג משיב משפט עמ' רצא
יא/יג משפטי שבועות עמ' ד,ו, מה, נב
יא/יג נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קה, ח"ג עמ' תקט {הגה"מ ה}
יא/יג נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רצט ע"ג {הגהמ"י}
יא/יג נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תעז-תעח
יא/יג ס' הפרדס לרש"י עמ' קיא
יא/יג סופר מהיר ח"א דף א ע"ג {הגהמ"י}
יא/יג פינות הבית דף לז ע"א {הגהמ"י}
יא/יג פנת יקרת (תשעא) עמ' תשצג
יא/יג פרי האדמה ח"ג
יא/יג צרור הכסף (הראשון) עמ' עב
יא/יג קרית מלך
יא/יג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קצג {ראב"ד}, רסד, רסט
יא/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמא, רכח
יא/יג שו"ת הריב"ש עמ' תרנה
יא/יג שו"ת הרשב"א ח"א סי' תרמז, ח"ז סי' תקו
יא/יג שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' קצט
יא/יג שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' קסג {הגהמ"י אות ה}
יא/יג שו"ת מהרי"ק סי' י
יא/יג שירת דוד (שיינין) עמ' רלח
יא/יג שנתון המשפט העברי ח"ה עמ' 144, 113, 140, 138, 86
יא/יג שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 197-198
יא/יג שערי בינה (תשעט) עמ' שמ {א"צ נקיטת חפץ}
יא/יג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קצב, כרך ב עמ' מג
יא/יג תשובה שלמה או"ח סי' כ
יא/יד אגרות משה או"ח ח"א סי' לב ענף ה {כ"מ}
יא/יד אם המלך עמ' פח
יא/יד אמת ליעקב נשים עמ' רפג
יא/יד ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ד
יא/יד ברור הלכה שבועות לח ע"ב ציון ו (השני)
יא/יד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ריז
יא/יד דבר שאול סוטה סי' נט אות י
יא/יד דברת שבועה סי' מד אות א, סי' נ אות ג
יא/יד דורש משפט עמ' תקטו
יא/יד חוקות הדיינים ח"ב עמ' פא
יא/יד חוקת עולם עמ' 457
יא/יד חיל המלך
יא/יד יד פשוטה מדע עמ' תלה
יא/יד מבוא למשנה תורה עמ' 241, 249, 257
יא/יד מוריה גל' קט עמ' ע
יא/יד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שנז, ח"ג עמ' כב
יא/יד מסורה ח"ז עמ' סו
יא/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/יד מעין גנים (מזרחי) דף לח ע"א
יא/יד מעשה איש דף ז ע"ב
יא/יד מעשה רקח
יא/יד משנת ר' אהרן נדרים עמ' כה
יא/יד משפטי שבועות עמ' קלט
יא/יד ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קנא
יא/יד קרית מלך רב
יא/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקצא
יא/יד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קטז, רלג, רסב, רסד, רעא
יא/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קסה, קסו, קסז
יא/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמא, קמד
יא/יד שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רנז
יא/יד שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 198
יא/יד תשובות רי"ח זוננפלד עמ' נח
יא/טו אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' כו
יא/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/טו ברור הלכה שבועות לט ע"א
יא/טו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' סה
יא/טו חיל המלך
יא/טו חכמת אליהו ח"א סי' פז אות עא
יא/טו מטה אהרן שבועות עמ' רלט-רמ
יא/טו מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/טו מעין גנים (מזרחי) דף לח ע"א
יא/טו מעיני המים
יא/טו מעשה רקח
יא/טו מקור חסד עמ' ס
יא/טו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' ריא
יא/טו נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' תקכח, תקכט, תקמב
יא/טו נחלת אריה עמ' נג
יא/טו נחלת עמי
יא/טו ס' התרומות עמ' תרצח
יא/טו עזרת כהן עמ' תיא
יא/טו פסקי הרי"ד שבועות עמ' ע
יא/טו פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשיג ד"ה ועיקר
יא/טו קרית מלך
יא/טו שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' רנד
יא/טו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קמז-קמח, קנ
יא/טו שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 200
יא/טו שער יהושע ח"א עמ' רכט
יא/טז אגרות משה או"ח ח"א סי' לב ענף ה
יא/טז אנצי"ת ע' איום הע' 41, 45
יא/טז ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ד
יא/טז דברים אחדים (תקנח) דף קד ע"ד = מהד' תשמו עמ' שעג
יא/טז דברים אחדים דרוש כ (ד"ה והרמב"ם) = חדרי בטן דרוש לשבת תשובה
יא/טז דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 150-151
יא/טז הגהות חבר בן חיים
יא/טז חדרי בטן האזינו (ד"ה והרמב"ם)
יא/טז חיים שנים ישלם עמ' ז-ט
יא/טז יבול היובלות עמ' 325
יא/טז נחלת עמי
יא/טז עזרת כהן עמ' תיא
יא/טז עט לעשות סי' קצג {כל ישראל ערבים}
יא/טז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' פח
יא/טז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' פז
יא/טז פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשיג ד"ה ועיקר
יא/טז פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף צד ע"ד
יא/טז רוב דגן (הלוי) ח"א דף צה ע"ב {מל"מ}
יא/טז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' עה
יא/טז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קמח
יא/טז שלטון החוק בישראל עמ' 206
יא/יז אמת ליעקב נשים עמ' רפג
יא/יז אנצי"ת ע' איום הע' 46
יא/יז אנצי"ת ע' גמר דין הע' 63
יא/יז ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ד
יא/יז בני בנימין (נבון) ח"א דף ה ע"ג {ובלבד שיחזור למוטב}
יא/יז דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' מו ד"ה ובזה
יא/יז חפץ חיים כלל ד ס"ק מד
יא/יז יבול היובלות עמ' 325
יא/יז מטה אהרן שבועות עמ' רלט-רמ
יא/יז מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/יז פסקי מהרי"ץ - בארות חיים הערה תשיג ד"ה ועיקר
יא/יז קרית מלך
יא/יח אות היא לעולם ח"ב דף רד ע"ב {הגהמ"י - עונש שבועה על המשביע}
יא/יח אנצי"ת ע' איום הע' 51
יא/יח גביע הכסף ח"ד עמ' שנג {על דעת ב"ד}
יא/יח דברות משה ב"מ ח"א סי' לד ענף ג {הגהמ"י}
יא/יח דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קנא {אמר הריני נשבע וחבירו תובע, והגמי"י}
יא/יח חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 90
יא/יח יבול היובלות עמ' 325
יא/יח מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' קמה
יא/יח מקור חסד עמ' ס
יא/יח משא יד ח"א עמ' יט {תפילין חפץ הוא}
יא/יח נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' שפט, תקמא {הגה"מ ו}
יא/יח נחלת עמי
יא/יח פעמוני זהב סי' פז סעיף כג {הגהמ"י אות ו}
יא/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קמא
יא/יח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קמז
יא/יח שם טוב - השלמה
יא/יח שערי בינה (תשעט) עמ' א
יא/יח תורה שלמה שמות פכ"ב אות רמז {רדב"ז}
יא/יט אגרות משה או"ח ח"א סי' לב ענף ה
יא/יט ברור הלכה שבועות לט ע"א
יא/יט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' סה
יא/יט חכמת אליהו ח"א סי' פז אות עא
יא/יט יעיר אזן דף כ ע"ב {איום}
יא/יט קרית מלך
יא/יט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רסד
יא/יט שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קמח
יא/כ אגרות הגרי"ד עמ' קיד
יא/כ אור הישר [כ"מ ולח"מ לעיל פ"י הי"ב]
יא/כ ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עד, עו {כ"מ}
יא/כ בני יעקב
יא/כ דורש משפט עמ' תקיב
יא/כ חי' חתם סופר
יא/כ חיל המלך
יא/כ חנוכת הבית עמ' סד {כ"מ}
יא/כ כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
יא/כ מגילת ספר לאוין דף קסד ע"ב {לח"מ}
יא/כ מגן גבורים (או"ח) סי' א ס"ק י
יא/כ מוריה גל' קט עמ' סז-סח, ע
יא/כ מוריה י גל' א (ר"ב ויסבקר)
יא/כ מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' כב
יא/כ מעין גנים (מזרחי) דף לח ע"א-ע"ב
יא/כ מעין החכמה עמ' קלב {כ"מ}
יא/כ מעשה רקח
יא/כ מקום דוד [משאת משה ח"א יו"ד סי' כו]
יא/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כ משנת יעקב
יא/כ נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מח
יא/כ נחלת עזריאל (הלוי) שבועות לז (קטו ע"א בדפי הספר)
יא/כ נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קיד
יא/כ עטרת חן ח"א עמ' קמה
יא/כ קדושת הר עמ' מג
יא/כ קול דודי (תשף) (בקיצור)
יא/כ קול דודי שבועות סי' תרלו
יא/כ רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קצג, קצז, רמ, רסא
יא/כ רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמד
יא/כ שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' שסה
יא/כ שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קט {כ"מ}
יא/כ שיירי כנה"ג
יא/כ שערי בינה (תשעט) עמ' ה


יב/307 הלכות שבועות פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ בית יעקב (בירב)
יב/רה"פ הפלאת שבועות ח"ב
יב/רה"פ חיל המלך
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מעשה רקח
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ משנת יעקב
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אהל דוד (קהן) ח"ז דניאל פ"ד פסוק כד
יב/א אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רכב
יב/א ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ד
יב/א בית המלך (בוים) דף נג ע"ג
יב/א בני יהודה דף כב ע"ג
יב/א בשלום ובמישור עמ' 97
יב/א גבורת יצחק אבות עמ' רסא
יב/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רנד-רנה, רסו {חילול השם}
יב/א גבורת יצחק שבועות עמ' תא {חילול השם}
יב/א גור אריה (צרמון)
יב/א דברת שבועה סי' ה אות א
יב/א דליית הכרם עמ' תתתטז
יב/א דרך ישרה ח"ב עמ' קיט
יב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפה
יב/א וחי בהם עמ' 58 {יותר מכל העבירות}, 192 {יותר מכל העבירות}
יב/א ויטע אשל תמורה ח"א עמ' יג, מט, עז {ראב"ד}
יב/א זבח שלמה ח"ב עמ' קמא
יב/א חוקות הדיינים ח"ב עמ' סח
יב/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' נו
יב/א חיים ומלך
יב/א חנן אלקים עמ' עט
יב/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' ז
יב/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף א, פד
יב/א יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ב אות א ס"ק ח
יב/א יד פשוטה מדע עמ' קטז, תתע, תתעג
יב/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סח, כרך ב ח"ב עמ' יז
יב/א כל נדרי פ' יז הע' ב, ה
יב/א להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' צו
יב/א מבוא למשנה תורה עמ' 163
יב/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקלט
יב/א מחנה יוסף פסחים עמ' סז
יב/א מנחת חינוך ח"א עמ' קמא
יב/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שנח {לח"מ}
יב/א מעין גנים (מזרחי) דף לח ע"ב
יב/א מעין החכמה עמ' כה
יב/א מעיני המים
יב/א מערכי לב (חזן) ח"ב דף רמט ע"ד
יב/א מעשה נסים (הכהן)
יב/א מקור חסד סי' תיז ס"ק ב
יב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קמ
יב/א משנה הלכות ח"ח סי' ל
יב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רפז, רפט {חילול השם}
יב/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פד
יב/א משנת יעקב הפלאה עמ' כח-לא
יב/א נועם חכ"ה עמ' נה
יב/א נחלת עמי
יב/א נתיבות החיים
יב/א נתן פריו ב"מ עמ' רי
יב/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קצז
יב/א פני אברהם (שפירא) עמ' קעד {חומרת שבועות שקר}
יב/א פרדס מרדכי עמ' תרנא {לא ינקה אף לשבים}
יב/א פתח עינים ח"א דף קכא ע"ב
יב/א קובץ ביאורים (שפירא)
יב/א קרבן שמואל דף י ע"ב
יב/א קרית מלך
יב/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' תע
יב/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' סה {עד שיפרע}
יב/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קכז
יב/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' לב, לה, רלב, רעב-רעד
יב/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' לג, קנז
יב/א שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 68
יב/א שם טוב
יב/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקלו-תקלז, תקסח
יב/א שערי טהר ח"ח סי' עו אות ג, סי' פב אות א
יב/א תורה תמימה שמות פ' כ אות מז
יב/א תחומין חכ"א עמ' 168
יב/א תקנת השבים עמ' 458 {צ"פ}
יב/ב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' נד
יב/ב ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ד
יב/ב אש המערכה עמ' 186
יב/ב בשלום ובמישור עמ' 97
יב/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רנד {מן החמורות}
יב/ב דברי יואל - שו"ת עמ' יח
יב/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' רפט {אין מתכפר לו עוון השבועה}
יב/ב כל נדרי פ' יז הע' ב, ה
יב/ב לבושה של תורה סי' ט אות ב {חומרת חלול השם}
יב/ב מבוא למשנה תורה עמ' 163, 331
יב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קמא
יב/ב מסורה ח"ט עמ' נה
יב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/ב מעין גנים (מזרחי) דף לח ע"ב
יב/ב משה ידבר (תשעו) עמ' שעא
יב/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רפד {חילול השם}
יב/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פו
יב/ב משנת יעקב הפלאה עמ' כח-לא
יב/ב נזר הקדש (תשעה) ח"ג עמ' תכא
יב/ב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רב
יב/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 128
יב/ב פרי שמואל מכות עמ' קטו
יב/ב קרית מלך
יב/ב רנת יצחק יהושע עמ' רמא {חילול השם}, שמואל עמ' רכד {חילול השם}, מלכים עמ' יב, תלז {חילול השם}
יב/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' תיג
יב/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רעג
יב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' לג
יב/ב שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 68
יב/ב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקלו-תקלז, תקסח
יב/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 56
יב/ב תחומין חכ"א עמ' 168
יב/ג אגרות הגרי"ד עמ' רפט
יב/ג אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קכב
יב/ג אמת ליעקב נשים עמ' רפא
יב/ג ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ג
יב/ג אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קלו
יב/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) נדרים סי' ט ס"ק ו
יב/ג באר אלחנן עמ' עא-עב
יב/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף מב ע"א
יב/ג בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' ח
יב/ג ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' מא
יב/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' עו סעיף ב ד"ה כתב, וסעיף ג
יב/ג בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' יז אות ד
יב/ג בני יהודה דף כב ע"ג
יב/ג ברור הלכה נדרים יד ע"א ציון ג
יב/ג ברור הלכה שבועות לה ע"ב ציון א
יב/ג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין בפתיחה
יב/ג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רלד, רלו
יב/ג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קל
יב/ג בשמן רענן ח"ב עמ' תעב
יב/ג דברת שבועה סי' ג, סי' ח אות א
יב/ג דובר מישרים (השמטות)
יב/ג דרך ישרה ח"א עמ' פז
יב/ג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רס {ראב"ד}
יב/ג התורה והמדינה חי"א עמ' סז
יב/ג התקופה הגדולה עמ' רעז {בשמים ובארץ, בנביא}
יב/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' רמה
יב/ג זרע יצחק (עטייה) ח"א דף פא ע"ג-ע"ד
יב/ג חי' ר' שמואל נדרים עמ' י, יד-יז
יב/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' רעט
יב/ג יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קנז
יב/ג יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רכב {בשמים ובארץ}
יב/ג יד המלך (פלומבו)
יב/ג יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ב אות א ס"ק א, ג
יב/ג יפה נוף עמ' קלא
יב/ג כל בו ח"ה עמ' תרג
יב/ג לב ים נדרים עמ' פז-פח, צ-צא, צג-צד
יב/ג למודי ה' (תקמז) דף ל ע"ג
יב/ג מאור למלך נדרים עמ' י, טז-יז, צב-צה
יב/ג מוריה גל' רלו עמ' צג-צו, צח
יב/ג מעשה אברהם דף קמב ע"ד
יב/ג מצעדי גבר נדרים סי' ג אות ג, ו
יב/ג משנה הלכות נדרים דף נ ע"א, סי' כד
יב/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שסז {כוונתו לבוראם}
יב/ג משנת ר' אהרן נדרים עמ' מג
יב/ג משרת משה (עטייה)
יב/ג נחלת עמי
יב/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מג אות כ
יב/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כז אות א
יב/ג סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רכב, רכה-רכז
יב/ג עיוני הלכות ח"ב עמ' תקנג
יב/ג עינות מים דף קד ע"א
יב/ג ענפי ארז (זי') דף רו ע"ג {צ"פ}
יב/ג פאר המלך עמ' סב
יב/ג פאת ים שבועות עמ' עה
יב/ג פני משה (שלז')
יב/ג צפנת פענח
יב/ג קובץ ביאורים (שפירא)
יב/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
יב/ג קול דודי שבועות סי' תרט
יב/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות יד
יב/ג ריח שדה דף לט ע"א
יב/ג רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' רנא
יב/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קצד {ראב"ד}
יב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכה, קנה, ח"ב עמ' פו, פז, קמב, רסד
יב/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' רח
יב/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רכד {בנביא}
יב/ג תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלד
יב/ג תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנ
יב/ד אגרות הגרי"ד עמ' רפט
יב/ד אהל יצחק גיטין עמ' שצז {ראב"ד}
יב/ד אהלה של תורה ח"ב עמ' קלו
יב/ד אור יעקב נדרים עמ' סח, ע
יב/ד איים בים נדרים סי' טז אות ה {וראב"ד - הנודר בתורה}
יב/ד אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 49 {ראב"ד}, 56 {ראב"ד}, 59 {ראב"ד}, 94-96 {ראב"ד}
יב/ד ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ג
יב/ד ארץ הצבי (שכטר) עמ' קמד {ראב"ד}
יב/ד אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קלד {ראב"ד}
יב/ד באר אלחנן עמ' עא-עב
יב/ד ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' מא
יב/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' עו סעיף ב ד"ה כתב, וסעיף ג
יב/ד בני יהודה דף כג ע"א
יב/ד ברור הלכה נדרים יד ע"א ציון ג
יב/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קל-קלא {בתורה ולא בנ"ך}
יב/ד דברי יציב יו"ד עמ' שצז {ראב"ד}
יב/ד דברת שבועה סי' ה אות ג, סי' ח אות א
יב/ד דליית הכרם עמ' תתתטז {כ"מ} [בתורה - צ"ל כתורה]
יב/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קד, קסז
יב/ד התורה והמדינה חי"א עמ' עג
יב/ד חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"ח
יב/ד חי' ר' שמואל נדרים עמ' צח, קג {ראב"ד}
יב/ד חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' ד
יב/ד חקרי זמנים ח"א עמ' קסה
יב/ד חשב סופר עמ' קסז {ראב"ד}
יב/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ב אות א ס"ק ח
יב/ד כל בו ח"ה עמ' תרד
יב/ד לב ים נדרים עמ' פח, צ-צא, צג
יב/ד מאור למלך נדרים עמ' י, טז-יז, צב-צה
יב/ד מוריה א גל' א (ר"ב זולטי)
יב/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' ד
יב/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' יא {ראב"ד}
יב/ד מסורה ח"ג עמ' נז
יב/ד מצעדי גבר נדרים סי' כב אות א
יב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צא {נודר בעשרת הדברות}
יב/ד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קנז
יב/ד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רסד {ראב"ד}
יב/ד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' רפב {ראב"ד}
יב/ד עין יצחק ח"א עמ' נו {ראב"ד}
יב/ד פאת ים שבועות עמ' עח
יב/ד קובץ ביאורים (שפירא) עמ' נב-נה
יב/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
יב/ד קול דודי שבועות סי' תרט
יב/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור ז עמ' סב
יב/ד קרית מלך
יב/ד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקצא {ראב"ד}
יב/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רמז
יב/ד רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שו-שז
יב/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפח
יב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' יח, קכה, קנה, ח"ב עמ' פז, קמב, רסד, רסה
יב/ד שלמי יוסף נזיר עמ' קיט
יב/ד שם טוב
יב/ד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רז {ראב"ד}
יב/ד שעורי ר' חיים פנחס נדרים סי' ט אות ז, יג
יב/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' רח
יב/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רכד {בנביא}
יב/ד שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קמג-קמד
יב/ד שערי טהר ח"א שער ב סי' יא
יב/ד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' פא-פב {ראב"ד}
יב/ה ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ג
יב/ה ברור הלכה נדרים יד ע"א ציון ג
יב/ה בשמן רענן ח"ב עמ' תעב
יב/ה דברות משה נדרים עמ' סו
יב/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 35
יב/ה חסדי דוד ח"ג עמ' ש
יב/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רעב
יב/ה משנה הלכות ח"ב דף כו ע"ב
יב/ה ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' עג
יב/ה ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' קכ
יב/ה שו"ת בית יוסף (תשסב) עמ' יב
יב/ה שו"ת מהרלב"ח סימן קלז (ד"ה תשובה השני) {ת"ח או ע"ה}
יב/ה שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קמג
יב/ו אור הישר [חיל המלך פ"א ה"ז]
יב/ו אור שמח
יב/ו אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' פז
יב/ו בארות יצחק (הכהן) עמ' שז
יב/ו בדבר מלך ח"ו עמ' קעח
יב/ו בית אהרן וישראל גל' יח עמ' לג
יב/ו בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף סז
יב/ו בני יהודה דף כג ע"א
יב/ו בריכת ירושלים עמ' נה, ס-סא, פ
יב/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' סב
יב/ו הלכות קטנות, הל' נזירות למהריק"ש סי' כט
יב/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ס
יב/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' נח
יב/ו חי' ר' שמואל נדרים עמ' קע
יב/ו חי' רעק"א (פרדס) [שו"ת פני משה (בנבנשתי) ח"ג סי' י]
יב/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' רכד
יב/ו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף סח ע"א
יב/ו כל בו ח"ה עמ' תרד
יב/ו לאסור איסר עמ' קעו, רכג
יב/ו לב ים נדרים עמ' כד
יב/ו מטה אהרן שבועות עמ' קלה
יב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' ריט
יב/ו מעין גנים (מזרחי) דף לח ע"ב
יב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שפט
יב/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שסח {בתורה}
יב/ו משנת יעקב הפלאה עמ' יז-יט
יב/ו עמודי אור סי' סא אות יח
יב/ו ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' 14
יב/ו ערך יעקב עמ' יג
יב/ו פנת יקרת (תשנד) סי' כח אות א
יב/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' קמג
יב/ו פרי השדה נדרים עמ' מה
יב/ו צפנת פענח כאן, ובראשית עמ' צט
יב/ו קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף סו ע"ג
יב/ו רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קט
יב/ו תורת מיכאל עמ' רז
יב/ז אמרות טהורות (ישראל) דף כז ע"ג
יב/ז בן אשר סי' מג הערה א
יב/ז בני אברהם יו"ד דף ח ע"ב
יב/ז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שיג
יב/ז ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 406
יב/ז היכל מלך דף כה ע"ג
יב/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 35, 57
יב/ז חי' מהר"ם שיק נדה עמ' סח {כופים}
יב/ז יד פשוטה אהבה עמ' קיג
יב/ז כל נדרי פ' יז הע' ב-ה
יב/ז לבושה של תורה סי' נו אות ד {קטן}
יב/ז להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' צו, ח"ח עמ' ק
יב/ז מי נדה עמ' תכח
יב/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' יח
יב/ז מנחת יהודה (בוים) דף קכז ע"ג
יב/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שנח
יב/ז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מז
יב/ז נתן פריו ב"מ עמ' רי
יב/ז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קצח
יב/ז סוכת דוד (מן) סוכה סי' ג ס"ק יד
יב/ז צפנת פענח
יב/ז שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קו
יב/ז שמן המשחה (קושטא) דף מד ע"ב
יב/ז שנות חיים (קליין) נתיב א ח"א אות טז (ג ע"ג)
יב/ז שערי זיו ח"ב דף לו ע"ד
יב/ז תורת מיכאל עמ' יב
יב/ז תניא רבתי ח"א עמ' 488
יב/ז תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלד
יב/ז תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנ {כדי שלא יהיה רגיל}
יב/ח האיר ממזרח אבות עמ' סא {ללמד לקטנים לדבר בלא שבועה}, סב {וזה הדבר חובה על אבותיהם}
יב/ח הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 50
יב/ח הר המלך ח"ח עמ' פז
יב/ח הרמב"ם - שמרנות עמ' 289 {הגוים}
יב/ח זכרון סופרים {צריך להזהר בקטנים הרבה וכו'} [עיין סוכה דף מו ע"ב ובהגהות מהר"ץ חיות שם]
יב/ח יד פשוטה אהבה עמ' קיג
יב/ח כל נדרי פ' יז הע' ב, ו-ח
יב/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשצח
יב/ח לקוטי סופר ח"ב דף לא ע"ד
יב/ח מנחת מחבת עמ' קעו
יב/ח מצווה ועושה ח"ב עמ' תרפט {ליזהר בקטנים}
יב/ח משיב נבונים סי' לט
יב/ח משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' רצא
יב/ח נועם חי"ט עמ' טו
יב/ח ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קצח, רפו
יב/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' יח
יב/ח סוכת דוד (מן) סוכה סי' ג ס"ק יד
יב/ח קרית מלך
יב/ח שם טוב
יב/ח תניא רבתי ח"א עמ' 488
יב/ח תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' יא, ח"ב עמ' קי
יב/ח תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' נה
יב/ט אוצרות יהושע עמ' רל, רמט
יב/ט אור הישר [ווי העמודים על ס' יראים סי' א וסי' יז אות י]
יב/ט אור יעקב נדרים עמ' ג, ז, ל-לא
יב/ט אורח ישראל סי' ו אות ב, סי' ט אות ב-ג, ז
יב/ט אורים ותומים - תומים סי' פז ס"ק לד
יב/ט אחרית השנים עמ' צד
יב/ט איים בים נדרים סי' ז אות א {ברכה לבטלה}
יב/ט אמרי דוד (מלי'), קו"א עמ' ג
יב/ט אמרי השכל עמ' 131 {השומע הזכרת השם מפי חברו חייב לנדותו}
יב/ט אנצי"ת ע' אזכרות הע' 152, 156, 160, ע' ברכה שאינה צריכה הע' 10א
יב/ט ארחות ימים עמ' קח
יב/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' יד, לג
יב/ט באר לחי ראי
יב/ט בית אהרן וישראל גל' יח עמ' לב
יב/ט בית המדרש
יב/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רנב
יב/ט בני בנימין (נבון) ח"א דף ה ע"ג {צריך להתיר לו}
יב/ט ברור הלכה ברכות לג ע"א ציון נ
יב/ט ברור הלכה נדרים ז ע"ב ציון ג
יב/ט גזע ישי דף קמ ע"א
יב/ט דברות משה נדרים עמ' קלג
יב/ט דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' מט-נ
יב/ט דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' נז, נט-ס
יב/ט דורש משפט עמ' תקסב
יב/ט דרך ישרה ח"ב עמ' קכ
יב/ט ויטע אשל תמורה ח"א עמ' נו
יב/ט ויצו יוסף עמ' ע {עובר בלא תשא}
יב/ט ויקח אברהם [אמר יוסף טו ע"ג]
יב/ט חבש פאר עמ' קנח
יב/ט חוקות הדיינים ח"ב עמ' סו
יב/ט חוקות החיים דף קלח ע"ב
יב/ט חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' עו
יב/ט חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קיא
יב/ט חיים ומלך
יב/ט חנן אלקים עמ' רפד
יב/ט טל חיים (טל) ברכות עמ' קב, קכו-קכז, קעז
יב/ט יד פשוטה מדע עמ' תעח, אהבה עמ' תתקטז
יב/ט ידבר שלום ח"א עמ' לו
יב/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סח
יב/ט יחוה דעת ח"ו עמ' צא, קלה
יב/ט ימין משה
יב/ט כל נדרי פ' א הע' כב, פ' יז הע' ב
יב/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קסט
יב/ט כלילת יופי דף נג
יב/ט להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' צז
יב/ט להורות נתן דברים עמ' נב-נג
יב/ט לחם שלמה (לניאדו) עמ' 45
יב/ט לקוטי סופר ח"ב דף כח ע"ד, כט ע"א
יב/ט מאור למלך נדרים עמ' סב-סה
יב/ט מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' סז
יב/ט מגן גבורים (או"ח) סי' רטו ס"ק ג
יב/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' צח
יב/ט מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' צז
יב/ט מוריה גל' קיא עמ' יד
יב/ט מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' סז
יב/ט מטה אהרן ר"ה עמ' קלו, שבועות עמ' ריא-ריב
יב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קלט
יב/ט מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' פב
יב/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שנו
יב/ט מעין חיים ח"ד עמ' קטו
יב/ט מעיני המים
יב/ט מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א סי' כה]
יב/ט מקראי קדש (תפט) דף קכד ע"ב {ברכה שא"צ}
יב/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רעח {כ"מ}, שטו-שטז
יב/ט מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' מ אות ג {ברכה לבטלה}
יב/ט משנה הלכות ח"ז סי' ריג, ח"ט סי' קצ, רא
יב/ט משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' כו
יב/ט משפט כהן עמ' פו ע"א
יב/ט משרת משה (עטייה), השמטות
יב/ט נדרי תורה עמ' פא
יב/ט נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רלט {ברכה לבטלה - מדאורייתא}
יב/ט נחלת עמי
יב/ט נמוקי הגרי"ב (בתוך הלכה יא)
יב/ט נתן פריו ב"מ עמ' רי
יב/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רנט
יב/ט סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' י אות כד, סי' כג אות ז
יב/ט סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' מד
יב/ט סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' מ {ברכה שאינה צריכה}
יב/ט עולת שלמה ח"ב עמ' תלב
יב/ט פותח יד
יב/ט פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' ס אות ה
יב/ט פרי השדה נדרים עמ' לח
יב/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ג אות ב
יב/ט קובץ ביאורים (שפירא)
יב/ט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רמו
יב/ט קונטרס על ענין שבת החתונה עמ' 8
יב/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות טז
יב/ט קנה חכמה פ"ו ה"יד אות א ס"ק ב
יב/ט ר"י קארו - קובץ עמ' קצה
יב/ט רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' יא ד"ה תשובה וד"ה ונראה, סי' יג
יב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תמח
יב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמא
יב/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שצג, ח"ג עמ' קפו
יב/ט שו"ת הרב הראשי עמ' 100
יב/ט שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נז
יב/ט שו"ת רשב"ש עמ' שנג, תקטז
יב/ט שומע ומשמיע עמ' קא
יב/ט שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' י, קלז-קלח
יב/ט שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' י, קלח
יב/ט שם טוב
יב/ט שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקלז
יב/ט שנות ימין ח"ב דף ו ע"א
יב/ט שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור יט
יב/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שס
יב/ט תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לז ס"ק ג, ו, ח, טז, יח
יב/ט תפארת ישראל סי' תקצח
יב/ט תשובה מיראה (תשסו) עמ' נא
יב/י אהל שרה לאה עמ' תצט {ואני אומר}
יב/י אור יעקב נדרים עמ' ל-לא
יב/י איים בים נדרים סי' ו אות ט-י {עונש המזכיר שם שמים לבטלה}
יב/י בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' לד סעיף ה
יב/י בני יעקב [פ"מ ח"ב סי' כח, כט]
יב/י ברור הלכה נדרים ז ע"ב ציון ג
יב/י גדולי שמואל נדרים דף ז ע"ב
יב/י ויקח אברהם [אמר יוסף טז ע"א]
יב/י חבש פאר עמ' קנח
יב/י חוקות הדיינים ח"ב עמ' סו, עב
יב/י חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ה
יב/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' שיד-שטו {כ"מ}
יב/י טל חיים (טל) ברכות עמ' קכו, קכח
יב/י לא תשנא עמ' 90
יב/י להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' צז
יב/י מאור למלך נדרים עמ' סג, סה
יב/י מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' צו
יב/י מוריה גל' קיא עמ' יד
יב/י נחלת עמי
יב/י נר דוד ח"ב עמ' קמא
יב/י פני משה (בנבנשתי) ח"ג דף יג ע"א
יב/י פרי השדה נדרים עמ' לט
יב/י צפנת פענח שמות עמ' כו, דברים עמ' רע
יב/י קובץ ביאורים (שפירא)
יב/י קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שכד
יב/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמב
יב/י שו"ת מהר"ם די בוטון סי' כח
יב/י שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קמח
יב/י שו"ת רשב"ש עמ' שנג, תקטז
יב/י שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקלז
יב/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שס
יב/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לז ס"ק ד, טו
יב/יא אוצרות הרמב"ם
יב/יא אור יעקב נדרים עמ' ב-ג, ה, ל-לא
יב/יא אורח ישראל סי' א הערה ט, סי' ז אות א-ב, ה, טו, הערה יד, סי' ח אות ב, הערה יב, יז, קכט, סי' ט אות א, ו-ח, הערה כו, לא
יב/יא אורח משפט עמ' קמו ע"ב
יב/יא איים בים נדרים סי' ו אות ט-י {עונש המזכיר שם שמים לבטלה}, סי' ז אות ג {אמירת ברוך שם כבוד מלכותו}
יב/יא אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קכד
יב/יא אנצי"ת ע' אזכרות הע' 143, 145-147
יב/יא בישורון מלך ח"א עמ' שפט
יב/יא בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קכז
יב/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רנב
יב/יא בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' יז
יב/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' צט
יב/יא ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כז
יב/יא דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' מט
יב/יא דברי יואל - שו"ת עמ' רעב
יב/יא דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סא, סג
יב/יא דברת שבועה סי' ו אות ב
יב/יא דרך ישרה ח"ב עמ' קכ
יב/יא הלכות יום העצמאות עמ' רסח
יב/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפה
יב/יא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' י
יב/יא ויטע אשל תמורה ח"א עמ' נז
יב/יא ויצו יוסף עמ' עח
יב/יא ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רו {להזכיר שם מן השמות לבטלה אסור}
יב/יא זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 28
יב/יא זכרון סופרים {שהרי הכתוב מצוה ואומר וכו'} [עיין תמורה דף ד ע"א דגירסא שלפנינו מפסוק את ה"א תירא, וגירסת רבינו כגירסת רש"י שם, עיין הגהות הגר"א ושאר הגהות שם (ועיין מהרש"א ר"ה דף ל"ג ע"א שתמה על תוס' שם, משמע שגם לפניו הי' גירסא זו), וע"ב, ועיין גם בנשמת אדם כלל ה]
יב/יא חבש פאר עמ' קנג, קנה, קס
יב/יא חזו"א או"ח סי' קלז ס"ק ו
יב/יא חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' עה
יב/יא חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קיא
יב/יא חקרי זמנים ח"ד עמ' תסא
יב/יא טל חיים (טל) ברכות עמ' קכו, קכח, קלג, קלו, קעח
יב/יא יד פשוטה אהבה עמ' תתקיח
יב/יא ידבר שלום ח"א עמ' לה-לז
יב/יא יוסף את אחיו עמ' קצט
יב/יא יחוה דעת ח"ו עמ' צ
יב/יא יין הטוב עמ' רלח
יב/יא יראה ואהבה עמ' א
יב/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' לד
יב/יא כצאן יוסף עמ' רמ
יב/יא לבושי מרדכי או"ח עמ' מד, יו"ד עמ' תיז
יב/יא להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' פג
יב/יא להורות נתן דברים עמ' נב
יב/יא להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קיד
יב/יא לקוטי סופר ח"ב דף כח ע"ד, לא ע"ב
יב/יא לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' י
יב/יא מאור למלך נדרים עמ' סד, סו
יב/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' צז, רכ
יב/יא מוריה גל' רלו עמ' קג-קד {שמות המיוחדים}
יב/יא מזכרת עמ' 379
יב/יא מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן סו
יב/יא מטה אהרן שבועות עמ' ריא-ריב
יב/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' יז
יב/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קלט, שיא
יב/יא מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' טז
יב/יא מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א סי' כה]
יב/יא משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתטו
יב/יא משנה הלכות ח"ה סי' קיז, קיט {שם בשפה אחרת}
יב/יא משנה הלכות ח"י סי' לט
יב/יא משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' יא
יב/יא משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שג
יב/יא נאות אפרים ח"א עמ' עו
יב/יא נוכח השלחן (הכהן) עמ' קצב
יב/יא נועם חט"ו עמ' רג-רה, חכ"ב עמ' נא
יב/יא נחלת עמי
יב/יא נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ב אות ב
יב/יא נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ח אות ב, ז
יב/יא נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מא אות ג, ה, ז
יב/יא נר למאור (רבינוביץ) דף מ ע"ב
יב/יא נתיבות אדם ח"ב עמ' יח
יב/יא נתן פריו נדרים עמ' יג
יב/יא נתן פריו סוכה עמ' רמג
יב/יא ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קצח
יב/יא סדר עבודת יוה"כ (פוברסקי) עמ' קנז
יב/יא סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' מה, קצב
יב/יא סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' מא, מג, סו
יב/יא סהמ"צ לרס"ג ח"א דף מו ע"ד
יב/יא עולת שלמה ח"ב עמ' תלב
יב/יא עיונים ומחקרים ח"א עמ' 166, ח"ב עמ' 14
יב/יא פני משה (שלז')
יב/יא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שלד
יב/יא קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קה
יב/יא קול בן לוי (תשסג) עמ' קכב, קכה
יב/יא קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות טז
יב/יא קרית מלך
יב/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' לא
יב/יא רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמז
יב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תמז, תמח
יב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכד, קמ-קמא, ח"ב עמ' קד, קז, קח
יב/יא שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לו
יב/יא שדה יצחק עמ' קנט
יב/יא שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתסג
יב/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קפ
יב/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רד
יב/יא שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 68
יב/יא שומע ומשמיע עמ' קא
יב/יא שושנת העמקים (תאומים) עמ' קכח
יב/יא שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא, תשסה) עמ' קלח-קלט
יב/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שס
יב/יא שערי ברכה עמ' רעד
יב/יא שערי טהר ח"ה שער ב סי' כז אות ב
יב/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 55
יב/יא שפת הים (זכריש) סי' נ ס"ק ה
יב/יא שפתי חיים מועדים ח"א עמ' פד
יב/יא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לז ס"ק ו, ח, יא-יב
יב/יא תורת חיים וחסד עמ' צח
יב/יא תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רפו-רפז
יב/יא תפארת ישראל סי' תקצט, תתמד
יב/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שסד-שסה
יב/יא תשובות רי"ח זוננפלד עמ' נט
יב/יב אור שרגא עמ' שעב
יב/יב אור תורה (בלומ') דף צה ע"א {רק לצורך גדול}
יב/יב איים בים חלק ז ערכין סי' כג אות ה
יב/יב איים בים נדרים סי' ז אות ד {שאלה על שבועה בשם}, סי' כב אות ו {שאלה לחכם על השבועה}
יב/יב בית הבחירה מקואות (תשיד) - התעוררות תשובה עמ' 125-126
יב/יב בית יחזקאל (וייס) עמ' שעא
יב/יב בני דוד
יב/יב בני יהודה דף כג ע"ג
יב/יב בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ג ס"ק ד
יב/יב ברור הלכה נדרים כא ע"ב ציון ג פסקה ח
יב/יב ברור הלכה נדרים כב ע"ב ציון א
יב/יב המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 115
יב/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 255
יב/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שצח
יב/יב וזאת התורה עמ' רסב
יב/יב זכרון יהודה (מונק) דף סט ע"ב
יב/יב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנה
יב/יב כבוד מלכים (מרגליות)
יב/יב כל נדרי פ' א הע' יד, פ' ו הע' ב, ה, כ, כב, כו-ל, מילואים פ' ה
יב/יב להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' צו
יב/יב לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 132 {רדב"ז}
יב/יב לקוטי שיחות תצא תשדם ס"ו
יב/יב מבוא למשנה תורה עמ' 46, 66, 258
יב/יב מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' סז, יו"ד סי' יח
יב/יב מחקרים במשה"ע עמ' 14
יב/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ו
יב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יב משאת מרדכי מכות עמ' קמב
יב/יב משה ידבר (תשעו) עמ' שעב {רדב"ז}
יב/יב משרת משה (עטייה)
יב/יב נועם ח"ג עמ' רלו
יב/יב סמיכה לחיים דף כט ע"א {הגהמ"י}
יב/יב פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' 14
יב/יב פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 32
יב/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רכג
יב/יב קובץ ביאורים (שפירא)
יב/יב קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות ו, שעור יט אות ב, ד
יב/יב קרית מלך
יב/יב רנת יצחק משלי עמ' נו
יב/יב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קח
יב/יב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ז עמ' סא
יב/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שצג
יב/יב שו"ת הריב"ש עמ' תרנז
יב/יב שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 68
יב/יב שו"ת ר"י מסלוצק סי' מו עמ' קסא
יב/יב שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 298
יב/יב שם טוב
יב/יב שעת הכושר דף סה ע"ב {כ"מ}
יב/יב תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' יא
יב/יב תשובה מאהבה ח"א סי' קד

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US