Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

נדרים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יגא/308 הלכות נדרים פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ בית יעקב (בירב)
א/רה"פ דרך הנשר
א/רה"פ הפלאת נדרים
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שעז
א/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקיח
א/א אהל שרה לאה עמ' שמד {אע"פ שאין שם שבועה}
א/א אהליך יעקב נדרים סי' א (1) ס' א
א/א אוצרות הרמב"ם {מנין המצוות}
א/א אור יעקב נדרים עמ' פד, צח
א/א איים בים נדרים סי' א אות ו-ז {ובמשנה למלך ד"ה ודע - נדר בלשון איסור}
א/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקכב, תקכו
א/א אמרי בינה (תשע) נדרים סי' ב ד"ה עוד כתב {קמ"ר}
א/א אמרי שפר (פינטו) עמ' רסח
א/א אמת ליעקב נשים עמ' קט {אסור הוא עיקר הנדר}
א/א אפיקי מגינים נדרים סי' ב, ו
א/א ארחות ימים עמ' קה
א/א אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' ב-ג
א/א באורי סוגיות (הוניגסברג) נדרים סי' א ס"ק ג
א/א באר לחי ראי
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' נח, סב
א/א בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' ב
א/א בינת דניאל ח"א עמ' קלד
א/א בית אהרן וישראל גל' יב עמ' נב, גל' לז עמ' לו {"אע"פ שאין שם שבועה כלל"}, גל' נו עמ' לז {מל"מ}
א/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/א בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף ב, ח, עו
א/א בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ב, סי' ד אות א, ג, סי' י אות ג
א/א בית יצחק (תשט"ז) עמ' 14
א/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רלב
א/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רסד בהערה
א/א ביתאל ח"א דף עה ע"ב
א/א בן פדהצור דף קיג ע"ד {מנין המצוות}
א/א בני דוד
א/א ברור הלכה נדרים ב ע"א ציון ה
א/א ברור הלכה נדרים יג ע"ב ציון ט פסקה ב {מל"מ}
א/א ברור הלכה שבועות כ ע"א ציון ג
א/א ברכות חיים ח"א עמ' צח
א/א ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפט
א/א ברכת ראובן דף סד ע"ב
א/א בשבילי התלמוד ח"ב נדרים ב ע"ב {מל"מ}
א/א גור אריה (צרמון)
א/א דבר טוב עמ' שיא {מל"מ}
א/א דברות משה נדרים עמ' ה
א/א דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' נא-ס
א/א דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שג {מל"מ}
א/א דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קנט
א/א דברת שבועה סי' יא
א/א דרך המלך (רבי)
א/א הדר יוסף עמ' קמ, קמח
א/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רנז
א/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ד, ח, כט
א/א הרמב"ם כמחנך עמ' 20
א/א וזאת התורה עמ' רמו
א/א זאת ליעקב במדבר עמ' שו
א/א חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"א וה"ז וה"ט, פ"ב ה"ד
א/א חי' הגרז"ס נשים עמ' קי
א/א חי' הראי"ה
א/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' נג
א/א חי' ר' שמואל נדרים עמ' ב
א/א חיל המלך
א/א חסדי דוד ח"ג עמ' ש
א/א חקרי זמנים ח"ד עמ' תסא
א/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קצג-קצד
א/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף ס ע"ב
א/א חתם סופר יו"ד סי' ריט ד"ה בקבלת {התפסה בדבר הנדור}
א/א יד המלך (פלומבו)
א/א יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רסד
א/א כבוד יו"ט
א/א כל נדרי פ' לג הע' ה {מנין המצוות}, פ' נד הע' ה, מילואים פ' ה {מנין המצוות}
א/א כתר המלך (אחרי הל' יז)
א/א לב ים נדרים עמ' ט-יג, טז-יז, כד-כה, ל, ק
א/א לקוטי שיחות ויקרא תשמה ס"ד
א/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 4, חכ"ט עמ' 137 {מנין המצוות - שישמור מוצא שפתיו}
א/א לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' ד
א/א מאור למלך נדרים עמ' ב {מל"מ}, טז, קיט {מל"מ}
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 210
א/א מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' יג {מל"מ}
א/א מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קסא {מל"מ}
א/א מוריה גל' קפג עמ' פח-פט {"אע"פ שאין שם שבועה"}
א/א מחנה לויה (תשעד) עמ' שנה {מל"מ}
א/א מטה אפרים ח"ב
א/א מטה יחיאל - שעורי אמו"ר סי' ה
א/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קלא {מל"מ}
א/א מסורה ח"ט עמ' מו
א/א מצעדי גבר נדרים סי' ב אות ו, סי' ג אות ח, סי' ו אות ב, סי' כח אות א
א/א מרכבת המשנה מהדו"ב
א/א משאת המלך ח"ב סי' רלח
א/א משיבת נפש עמ' רלז {אוסר הדבר על עצמו ולא להיפך}
א/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שמב {נדרי איסור}
א/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' כט
א/א משנת יעקב הפלאה עמ' א, ח, י
א/א משנת ר' אהרן נדרים עמ' א, רלה
א/א משנת שמחה
א/א משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כז עמ' קל
א/א נאם דוד
א/א נדרי זריזין ח"א עמ' כג {מל"מ}, ח"ב עמ' יח {מל"מ}, כד {מל"מ}
א/א נדרי תורה עמ' ל, קה, קלד-קלה
א/א נטעי נתן (פריד) סי' נ {מל"מ}
א/א נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיד ס"ק ד
א/א נתן פריו נדרים עמ' ב
א/א ס' מצוה עמ' קעא
א/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' שכח
א/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' צו, קו-קז, קיד
א/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שנב {מנין המצוות}
א/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיז
א/א פני אברהם (שפירא) עמ' קמד {מנין המצוות - "מוצא שפתיך תשמור" ו"ככל היוצא מפיו יעשה" - מצוה אחת}, קמח {נדרי הקדש}
א/א פרשת נזיר עמ' ג
א/א צבא המלך עמ' פא, קכד
א/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעז אות א
א/א קובץ ביאורים (שפירא) עמ' סב-עב
א/א קול יעקב (שאול)
א/א קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות א, שעור ז עמ' נט
א/א קרית מלך
א/א קרית מלך רב
א/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקצב
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קיח
א/א שביתת יו"ט
א/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קמח
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף שנ, ח"ח סי' א
א/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קלח
א/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שמז-שמח
א/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קז
א/א שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' קעה
א/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קלח
א/א שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 299
א/א שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יז אות א-ב
א/א שלמי יוסף נזיר עמ' תנו
א/א שם יוסף (אליקים)
א/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סט {מל"מ}
א/א שמחתי באומרים לי עמ' שפה, שצ
א/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' ו
א/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ג
א/א שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' לה, לז {אבי עזרי}, סא, פ {דרך המלך}, פו {מל"מ}, פז {מעשה רקח}
א/א שער המלך ח"ב עמ' קלט
א/א שער יהודה
א/א שער יהושע ח"ב עמ' רלב
א/א שערי טהר ח"ו סי' מז אות א, ח"ח סי' סא אות ב
א/א שערי יצחק (תשיז) עמ' סז {נדר בלשון שבועה}, עט
א/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 196, 277, 293
א/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 172
א/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק יז-יט
א/א תורה אור (שנגהי) עמ' א {עיקר הנדר אינו ע"י התפסה}
א/א תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' תכז-תכט {הנדר נחלק לשתי וכו', ובמ"ל}
א/ב אור הישר [אור הישר ירושלמי מגילה פ"א ה"ז]
א/ב אור יעקב נדרים עמ' פד
א/ב ארץ הצבי (שכטר) עמ' קמב
א/ב אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' מה
א/ב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עד ע"א
א/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רצא {נדבה - חיוב להביא}
א/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קצב
א/ב גבורת יצחק ר"ה עמ' מ
א/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קנט
א/ב הדר איתמר עמ' קיג
א/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 20
א/ב חזון יחזקאל נדרים פ"ב ה"ד
א/ב חיל המלך
א/ב חנוכת הבית עמ' קכג
א/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 447
א/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' תסא
א/ב טבעת החושן ח"ג עמ' קכא
א/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רסט
א/ב לקוטי שיחות חל"ח עמ' 27
א/ב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' יד, ל
א/ב מבוא למשנה תורה עמ' 210
א/ב מזבח חדש דף יא ע"א {מל"מ}
א/ב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' מ
א/ב מעלין בקודש גל' ח עמ' 58 {שיחייב עצמו בקרבן}
א/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שמב {נדרי הקדש}
א/ב משנת יעקב משפטים עמ' כז
א/ב משנת יעקב נשים ח"א עמ' רפב
א/ב משנת ר' אהרן נדרים עמ' רלה
א/ב משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כז עמ' קל
א/ב נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קכד ס"ק א
א/ב עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ל עמ' קב
א/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' צו, קו-קז, קיד
א/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קלג
א/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רכב
א/ב קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' ס
א/ב קרית מלך
א/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קל
א/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קיח ע"ב
א/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשמג
א/ב שו"ת מהריט"ץ סימן רעו (ד"ה תדע) {הקדש הוא סוג של נדר}
א/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' פג
א/ב שלמי יוסף נזיר עמ' תנו
א/ב שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור ח
א/ב שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' יב, קכד
א/ב שערי טהר ח"ו סי' מז אות א, ח"ח סי' סא אות ב
א/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 279
א/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק ו
א/ב תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' תכח {האומר הרי עלי להביא עולה}
א/ג אור יעקב נדרים עמ' פד
א/ג בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' יז אות ה, סי' כ אות ד
א/ג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קז
א/ג מבוא למשנה תורה עמ' 215, 210
א/ג מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קסא
א/ג מועדים וזמנים ח"ג סי' רמב
א/ג משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כז עמ' קל
א/ד אגרות הראי"ז עמ' קיא {רדב"ז}
א/ד אור יעקב נדרים עמ' יא, עט, צח
א/ד אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק ז {רדב"ז}
א/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ד בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ה אות ב
א/ד בית שערים יו"ד סי' שיח
א/ד בנין ציון (שמושקוביץ) סי' מו דף נא ע"ב
א/ד גבורת יצחק ר"ה עמ' מ
א/ד דברות משה נדרים עמ' ד, קדושין סי' כה ענף ב
א/ד דברות משה שבועות-ע"ז עמ' לד {מצות עשה של תורה שיקיים אדם שבועתו או נדרו}
א/ד דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכג
א/ד דרך המלך (רבי)
א/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קסה
א/ד זכר יצחק (תשן) עמ' רעט
א/ד חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"ט
א/ד חיל המלך
א/ד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' צח
א/ד לבושי מרדכי יו"ד עמ' רכא
א/ד לקוטי שיחות ויקרא תשמה ס"ז
א/ד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 5, חכ"ט עמ' 137
א/ד לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' יח
א/ד לשון למודים יו"ד דף פ ע"ג
א/ד מבוא למשנה תורה עמ' 215
א/ד מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קסא
א/ד מטה אהרן ר"ה עמ' יח-יט
א/ד משה ידבר (תשעו) עמ' שעב
א/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שמב {מ"ע לקיים}
א/ד נדרי זריזין ח"א עמ' טז
א/ד נחלת בנימין עמ' סא
א/ד נקדש בצדקה סי' שעד
א/ד סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' א
א/ד סוכת דוד (קויאט) ח"ב עמ' רעח
א/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רמז
א/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שנב
א/ד פני אברהם (שפירא) עמ' קמח {הקדש חובה}
א/ד פרדס מרדכי עמ' תקעב
א/ד קובץ ביאורים (שפירא)
א/ד קובץ חי' תורה (סול') עמ' מד
א/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ד קול דודי שבועות סי' רעד
א/ד קרית מלך
א/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קל
א/ד שושנת העמקים (תאומים) עמ' צה
א/ד שלמי יוסף נזיר עמ' תנה
א/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' עט
א/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' צה
א/ד שערי טהר ח"ו סי' מז אות א, ח"ח סי' סא אות ב
א/ד תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' קלב
א/ה אור יעקב נדרים עמ' יא
א/ה אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ח ד"ה כתב בש"ע, נדרים סי' ל ד"ה הנשבע
א/ה אנצי"ת ע' בל יחל הע' 7, ע' דבר הנדור הע' 65-67
א/ה בדבר מלך ח"ה עמ' מ-מא
א/ה בדבר מלך חי"א עמ' רנו
א/ה בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' כו אות ו
א/ה ברור הלכה ביצה לט ע"א ציון י {מל"מ}
א/ה ברור הלכה שבועות כ ע"ב ציון א
א/ה ברכות חיים ח"א עמ' קטו
א/ה דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' יז
א/ה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכג
א/ה דרך המלך (רבי)
א/ה הדר יוסף עמ' קמט
א/ה הר המלך ח"ב עמ' רלה-רלט
א/ה ויקח אברהם [לשון למודים יו"ד סי' קכח, דף פ ע"ג]
א/ה חזון יחזקאל נדרים פ"ב ה"ט
א/ה חיל המלך
א/ה יד המלך (פלומבו)
א/ה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנה
א/ה לאסור איסר עמ' רלו {כזית}
א/ה מטה אהרן ר"ה עמ' יח-יט, שבועות עמ' פז, צא
א/ה מים שאובים עמ' תרה-תרו
א/ה מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קח
א/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רצז {פירות מדינה פלונית}, שמג
א/ה משנת יעקב הפלאה עמ' ג, לז-מ
א/ה משפטי עזיאל ח"ג עמ' קמג
א/ה משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כז עמ' קל
א/ה נדרי זריזין ח"א עמ' יג, קכב, ח"ב עמ' קו
א/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' ריט
א/ה נתן פריו נדרים עמ' סג, מכות עמ' רי
א/ה עטרת ישראל עמ' רעט
א/ה עטרת תפארת דף ה ע"ג {כלשהוא}
א/ה פרדס מרדכי עמ' תקעב
א/ה צפנת פענח
א/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רכז
א/ה קול דודי (תשף)
א/ה קול דודי כריתות סי' תסו
א/ה קונטרסי שעורים ב"ק שעור יב אות יג
א/ה רביד הזהב (אברך) דף עג ע"א {כל שהוא}
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפז
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' יא, לה
א/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' כ
א/ה שו"ת הריב"ש עמ' תקמו
א/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קיא
א/ה שנות חיים (קלוגר) עמ' תנז
א/ה שער יהודה
א/ו אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רמג
א/ו אור יעקב נדרים עמ' קמד
א/ו אפיקי מגינים נדרים סי' ו
א/ו אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' צה, צט, קמט, קסג
א/ו בית אהרן וישראל גל' יח עמ' נב
א/ו בית המדרש
א/ו ברור הלכה שבועות כב ע"א ציון ד
א/ו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסה {צירוף לכזית}
א/ו בתי כהונה (תצו) בית אבות דף מד ע"א, מה ע"ג
א/ו גדולי שמואל נדרים דף כט ע"א, לד ע"ב
א/ו דברות משה שבועות-ע"ז עמ' מט, נ {הרי אלו מצטרפין לכזית, וכ"מ ולח"מ}
א/ו דברי אברהם (מנדלסון) דף נח ע"א {מצטרפין}
א/ו דלתי עזה עמ' כב, כז
א/ו דרך המלך (רבי)
א/ו המדות לחקר ההלכה מדה יח אות סח
א/ו הר המלך ח"ב עמ' רלה-רלט
א/ו התורה והמדינה חי"א עמ' תרמח
א/ו חדושים ובאורים (גרי') שבועות דף כב ע"א
א/ו חי' הראי"ה
א/ו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' סא
א/ו חיי אברהם (טייב) דף ס ע"א
א/ו חיל המלך
א/ו חמודי ציון ח"א לדף קטז ע"א ד"ה אף כאן - אות ד
א/ו יד יהודה (אשכנזי) דף לט ע"ב
א/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנה
א/ו ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שכג
א/ו כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קפז
א/ו מטה אהרן ר"ה עמ' יח-יט, שבועות עמ' פח
א/ו מנוחת אליהו ח"ג עמ' קמ
א/ו מעין גנים (מזרחי) דף כז ע"א
א/ו מעשה בצלאל סי' תעח
א/ו מצעדי גבר נדרים סי' כט אות ג, סי' ל אות ב
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו משנת יעקב הפלאה עמ' לז-לח
א/ו משנת ר' אהרן נדרים עמ' קה, קנג
א/ו משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כז עמ' קל
א/ו נאם דוד
א/ו קול דודי (תשף)
א/ו קול דודי שבועות סי' שט
א/ו קרית מלך רב
א/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקצה
א/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' סא-סב {צירוף קונמות}
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' יא, מח
א/ו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' מב
א/ו שם יוסף (מועטי) ח"ב דף נז ע"א {מל"מ}
א/ו שמחת החג דף סו ע"א, סז ע"ד
א/ו שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קלא
א/ו שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שצט {מצטרפין}
א/ו שערי טהר ח"ג שער א סי' ג אות ב, ט, ח"ו סי' סח אות א
א/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק ט
א/ו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קפז, קצה
א/ו תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רנא {מל"מ}
א/ו תפארת ציון (קואינקה) עמ' קד
א/ז אבנים יקרות עמ' קנד {מל"מ}
א/ז אור יעקב נדרים עמ' ס, סד, עה
א/ז אמונת יהושע עמ' אלף תשד
א/ז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקכב-תקכה {מל"מ}, תקכו
א/ז אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ב ד"ה עוד כתב {מל"מ}
א/ז אמרי שפר (פינטו) עמ' רסט
א/ז אמת ליעקב נשים עמ' קט-קי
א/ז אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 13-14
א/ז אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' א, ג, קיא {מל"מ}
א/ז באר לחי ראי
א/ז בית אהרן (כהן)
א/ז בית המדרש
א/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות {מל"מ}
א/ז בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף יג
א/ז בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ד אות א, ג, סי' ט אות א-ב, סי' יב אות ג
א/ז ברור הלכה נדרים י ע"ב ציון ד פסקה א {לח"מ}
א/ז ברור הלכה נדרים יג ע"ב ציון ט פסקה ב {מל"מ}
א/ז ברכות חיים ח"א עמ' צז, קא, קיד {מל"מ}
א/ז ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' נא {מל"מ}
א/ז גדולי שמואל נדרים דף יג ע"ב {מל"מ}
א/ז גור אריה (צרמון)
א/ז דבר טוב עמ' שיא {מל"מ}
א/ז דברות משה נדרים עמ' ג {מל"מ}
א/ז דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' נג-נד {מל"מ}
א/ז דברת שבועה סי' יד אות א
א/ז דגל ראובן ח"ב סי' כג
א/ז דודאי משה עמ' לה {מל"מ}
א/ז דרכי משה ח"א שמעתתא ב פ' י
א/ז הדר יוסף עמ' קמד, קמח {מל"מ}
א/ז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ח, קח, רנח
א/ז הר המוריה (אדר"ת) עמ' קנב
א/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 235
א/ז וגר זאב עמ' רצא {כקרבן}
א/ז זכר יהודה עמ' מז, עה
א/ז זכרון יהודה (מונק) דף מא ע"ב, עג ע"ג, עד ע"א {מל"מ}
א/ז חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ה {מל"מ}
א/ז חי' הגרנ"ט סי' מז {מל"מ}
א/ז חי' ר' שמואל נדרים עמ' קעט {מל"מ}, רח-רט {מל"מ}, רלב, רלג {מל"מ}
א/ז חסדי דוד ח"ג עמ' ש
א/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קצח-ר, רה {מל"מ}
א/ז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף סב {מל"מ}
א/ז יד המלך (פלומבו)
א/ז כל בו ח"ה עמ' תרז
א/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תריח
א/ז לב ים נדרים עמ' ט {מל"מ}, י, יב-יג, יד {כקרבן}, יז
א/ז לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' ד, ה, ט
א/ז מאור למלך נדרים עמ' ב, ג {מל"מ}, ה-ו {מל"מ}, י {מל"מ}, צה, קיח {מל"מ}
א/ז מאזני צדק ח"א עמ' נב {מל"מ}
א/ז מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' יג {מל"מ}
א/ז מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קסא {מל"מ}
א/ז מטה אהרן שבועות עמ' צב {מל"מ}, ר"ה עמ' יח-יט
א/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' לח {מל"מ}
א/ז מעין גנים (מזרחי) דף כז ע"א
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ז משה מבחוריו דף טז ע"ג-ע"ד {מל"מ}
א/ז משנת ר' אהרן נדרים עמ' ד {מל"מ}
א/ז נדרי זריזין ח"ב עמ' יט {מל"מ}, כב {מל"מ}, ח"ג עמ' ט {מל"מ}
א/ז נדרי תורה עמ' ז
א/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף צה ע"ב {מל"מ בשם רלב"ח}
א/ז נטעי נתן (פריד) סי' נ {מל"מ}
א/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף צח ע"א
א/ז נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קט ס"ק ד, סי' קיד ס"ק ד
א/ז נתן פריו נדרים עמ' כג
א/ז ספרי דבי רב ח"ב עמ' שכז-שכח
א/ז עטרת חן ח"א עמ' קטו {מל"מ}
א/ז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שנב
א/ז עמק שאלה (טברסקי) עמ' רצו, תשמ {מל"מ}
א/ז פאר הלכה פסחים עמ' רס
א/ז פרחי אהרן עמ' 180
א/ז פרי השדה נדרים עמ' א {מל"מ}
א/ז קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קמג {מל"מ}
א/ז קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות ה, שעור ב אות א, ד, שעור ד אות י, שעור ו עמ' 116
א/ז קרית מלך
א/ז קרית מלך רב
א/ז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקצג {מל"מ}, תקצז
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' יא, יג
א/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קמה
א/ז שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יז אות א
א/ז שם יוסף (אליקים)
א/ז שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' פא {מל"מ}
א/ז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ה אות ד {מל"מ}
א/ז שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' לו {דרך המלך}, נד {מל"מ}, נה {דרך המלך}, סד-סה {מל"מ}
א/ז שער יהודה דף נא {מל"מ}
א/ז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יד ס"ק יג-יד
א/ז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' פב, קב {מל"מ}
א/ז תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' ח דף טו ע"א {לח"מ}
א/ז תשובה שלמה יו"ד סי' כט דף נג ע"א-ע"ב {מל"מ}
א/ז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקפח {מל"מ}
א/ח אגרות משה יו"ד ח"ב סי' צח
א/ח אור יעקב נדרים עמ' ס, סד, עה
א/ח אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 64
א/ח באר לחי ראי
א/ח בית אהרן וישראל גל' נו עמ' לז
א/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ח בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' יב אות ד
א/ח ברור הלכה נדרים יג ע"ב ציון ט
א/ח דברות משה שבועות-ע"ז עמ' לב {שאי אפשר שיעשה דבר שאינו בשר חזיר כבשר חזיר}
א/ח דברת שבועה סי' יד אות א
א/ח דרך המלך (רבי)
א/ח דרך עץ החיים (אלגזי) דף קלב ע"ג {מל"מ}
א/ח היכל מלך (גם בדף כח ע"א)
א/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קמט
א/ח הר המוריה (אדר"ת) עמ' קנב
א/ח הר המלך ח"ד עמ' מ
א/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 235
א/ח חזון יחזקאל נדרים פ"ב ה"ב
א/ח יד המלך (פלומבו)
א/ח מטה אהרן שבועות עמ' עב
א/ח מצעדי גבר נדרים סי' כב אות ג
א/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' קו עמ' 336 {כבשר חזיר}
א/ח נדרי זריזין ח"א עמ' צו
א/ח נדרי תורה עמ' כב
א/ח נטעי נתן (פריד) סי' נ, סג
א/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נו
א/ח נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיד ס"ק ד
א/ח ספרי דבי רב ח"ב עמ' שכז
א/ח עין יהודה עמ' נ {א"א שדבר שאינו אסור מהתורה יהיה אסור}
א/ח פאר הלכה פסחים עמ' רס
א/ח פרחי אהרן עמ' 180
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' יג
א/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קמה
א/ח שמו משה דף מו ע"ג
א/ח שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' {דרך המלך}
א/ח תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יד ס"ק יג-יד
א/ח תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קא
א/ח תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' ח דף טו ע"ב {אי אפשר}
א/ט אור יעקב נדרים עמ' ס, סד, עה
א/ט אמונת יהושע עמ' אלף תשד
א/ט אמרי נפתלי ח"ב עמ' קנה
א/ט אמת ליעקב נשים עמ' רמט
א/ט אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 2, 8, 64
א/ט אש פנחס עמ' קפא
א/ט באר אלחנן עמ' סט
א/ט בדרך המלך עמ' ריא
א/ט בינת דניאל ח"א עמ' קלג {השמיט התפסה זה כזה}, קלז
א/ט בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' מא אות א
א/ט ברור הלכה נדרים יג ע"ב ציון ט
א/ט ברכת אריאל ח"ב עמ' קלו {מתפיס במעשר בהמה}
א/ט דודאי משה עמ' מג
א/ט הדר איתמר עמ' קיב
א/ט הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שטז
א/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 235
א/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תשיא
א/ט חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"ז וה"ח
א/ט חי' הגרנ"ט סי' נב
א/ט לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' לט-מא
א/ט מאור הקדש נזיר עמ' לז, סד
א/ט מאור למלך נדרים עמ' צ
א/ט מחנה לויה (תשעד) עמ' שעח
א/ט משאת משה (חברוני) פסחים סי' קו עמ' 336
א/ט משנת ר' אהרן נדרים עמ' ר
א/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף צה ע"ב {עד שידור בדבר הנדור}
א/ט נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיד ס"ק ד, סי' קטז ס"ק ד
א/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פט, צא, תסח
א/ט פאר הלכה פסחים עמ' רס
א/ט פרחי אהרן עמ' 180-181
א/ט קול יעקב (שאול)
א/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות א, שעור ג אות ז
א/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' יח
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' יג, כה, קמה
א/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שעא
א/ט שלמי נזיר עמ' קג
א/ט שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור יב
א/ט שערי טהר ח"ג שער ג סי' יג אות ו, ח"ד שער א סי' כו אות ט, ח"ה שער ב סי' ה, ח"ח סי' עג אות ב
א/ט שערי טהר ח"ה שער ב סי' ה דף קס ע"ב
א/ט שערי יצחק (תשיז) עמ' עב
א/ט תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יד ס"ק יג-יד
א/ט תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קד
א/י אבני נזר יו"ד סי' רצ אות ב
א/י אור יעקב נדרים עמ' ס, סד, עה, פו
א/י אמונת יהושע עמ' אלף תשב, אלף תשד
א/י אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ריא-ריב {כ"מ}
א/י אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ג ד"ה מהרי"ט
א/י אמרי נפתלי ח"ב עמ' קנה
א/י אמת ליעקב נשים עמ' קי
א/י אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 8, 15, 18, 22, ע' דבר שאינו שלו הע' 193
א/י אפיקי מגינים נדרים סי' יז
א/י ארץ הצבי (שכטר) עמ' עג
א/י אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קכז-קכח
א/י באר אלחנן עמ' סט
א/י בדבר מלך ח"ו עמ' כח
א/י בינת דניאל ח"א עמ' קלז
א/י בית אהרן (כהן)
א/י בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' יד אות א, ה
א/י בית מרדכי (סאויצקי) דף מז ע"ב
א/י בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' פא
א/י ברור הלכה נדרים יג ע"ב ציון ט
א/י בריכת ירושלים עמ' קכד, קמט, רלה
א/י ברית אברהם (פרנס) עמ' שמ, תנ, תקסט
א/י ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכו {בחטאת ואשם}
א/י בשבילי התלמוד ח"ב נדרים יג ע"א
א/י בשמן רענן ח"ב עמ' שסח
א/י בתי כנסיות דף א ע"ג
א/י גליונות אבני נזר
א/י דברות משה נדרים עמ' קכ
א/י דברות משה שבועות-ע"ז עמ' לב {שהנודר בנזיר מביא חטאת}
א/י דברת שבועה סי' יד אות א
א/י דודאי משה עמ' מג
א/י דרכי משה ח"א שמעתתא ב פ' ח
א/י הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שטז
א/י זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קג-קה
א/י זכור לאברהם (אביגדור)
א/י חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"ז
א/י חי' הגר"ח החדש עמ' רח
א/י חי' הגרנ"ט סי' רג
א/י חי' ר' שמואל נדרים עמ' צח, ריז-ריט, רכג
א/י חיי אברהם (צציק) עמ' קט
א/י חיל המלך
א/י חשב סופר עמ' קסו
א/י יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנה, ח"ב עמ' מב
א/י לקוטי שיחות חל"ח עמ' 26
א/י לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' לט-מא
א/י מאור הקדש נזיר עמ' סד
א/י מאור למלך נדרים עמ' צ, צד
א/י מזכרת חיים עמ' קמח
א/י מטה יחיאל - שעורי אמו"ר סי' ה
א/י מסורה ח"ה עמ' נב, נד
א/י מצעדי גבר נדרים סי' כב אות ד
א/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' קו עמ' קסח
א/י משב יעקב ח"א {חטאת נזיר}
א/י משמר הלוי עמ' יב
א/י משנת אליעזר (קונשטט) עמ' צט
א/י משנת חיים פסחים ח"ב עמ' שפז
א/י משנת ר' אהרן נדרים עמ' ר
א/י נועם חט"ו עמ' קצח
א/י נר דוד ח"ב עמ' קמה {ראב"ד}
א/י נתן פריו נדרים עמ' ח
א/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פט, צא
א/י עין יהודה עמ' רלד
א/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כח
א/י פאר הלכה פסחים עמ' רס
א/י פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' יא, כו, פז
א/י פני אברהם (שפירא) עמ' קנו {חטאת נזיר}
א/י פניני רבנו יחזקאל עמ' נז
א/י פרי השדה נדרים עמ' נח
א/י פרשת נזיר עמ' נה
א/י צפנת פענח כאן, וויקרא עמ' ו, דברים עמ' רלג
א/י קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רכב, רסד, רפו
א/י קדשי שעה (פישמן) פ"ח סעיף ב הערה לאות ד
א/י קהלות יעקב ר"ה ז
א/י קובץ ביאורים (שפירא) עמ' עה-עז
א/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' נא {הנודר בנזיר}
א/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' כה-כו, מג, קיח, ח"ב עמ' רסא
א/י שלמי יוסף נזיר עמ' קיא-קכג, רעא
א/י שמחת החג דף ס ע"ג
א/י שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור ח, יב, כז
א/י שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' יג, עז
א/י שערי זיו ח"ג דף קטז ע"ד
א/י שערי טהר ח"ג שער ג סי' יג אות ו, ח"ד שער א סי' כו אות ט, ח"ה שער ב סי' ה, ח"ח סי' עג אות ב
א/י שערי טהר ח"ה שער ב סי' ה דף קס ע"ב
א/י שערי יצחק (תשיז) עמ' עב
א/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 313
א/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 331
א/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יד ס"ק יג-יד, סי' כח ס"ק כח
א/י תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' עה
א/יא אבני נזר יו"ד סי' רצ אות ב
א/יא אור יעקב נדרים עמ' ס, סד
א/יא אמונת יהושע עמ' תיג, אלף תרצג, אלף תשב-תשג
א/יא אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' א ד"ה אם מתפיס {ראב"ד}
א/יא אנצי"ת ע' אכילת קדשים הע' 35 {ראב"ד}, ע' בכור בהמה הע' 170, ע' דבר הנדור הע' 9-11, 70, 71, 73
א/יא ארץ הצבי (שכטר) עמ' עג, קמב
א/יא אשר למלך
א/יא אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קכד, קכו {לח"מ}, קל
א/יא באר אלחנן עמ' סח {רדב"ז}, סט-ע
א/יא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' סט בשאלה {ראב"ד}
א/יא בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף יד
א/יא בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' יד אות א
א/יא בעקבי הצאן עמ' קח
א/יא ברור הלכה נדרים יג ע"ב ציון ט
א/יא בריכת המלך עמ' קיא
א/יא בשבילי הקרבנות סי' ה אות ה {ראב"ד ולח"מ}
א/יא בשבילי התלמוד ח"ב נדרים יא ע"ב {ראב"ד}
א/יא גדולי שמואל גיטין בסופו
א/יא גליונות אבני נזר
א/יא דברות משה חולין עמ' ק {רדב"ז}
א/יא דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' נו
א/יא דברת שבועה סי' יד אות א
א/יא דודאי משה עמ' מג
א/יא דליית הכרם עמ' תתתטז {ראב"ד}
א/יא דלתי עזה עמ' י
א/יא דרך המלך (רבי)
א/יא דרכי משה ח"א שמעתתא ב פ' ח
א/יא דרכי שמחה עמ' כא
א/יא המדות לחקר ההלכה מדה א אות כט
א/יא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שטז
א/יא הר המוריה (אדר"ת) עמ' קנח
א/יא זכר יצחק (תשח) עמ' קסח
א/יא חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"ז וה"ח
א/יא חזון לימים ח"א עמ' קעד
א/יא חי' הגר"ח החדש עמ' רח
א/יא חי' הראי"ה
א/יא חי' ר' שמואל נדרים עמ' ריט-רכ
א/יא חיבת הקודש עמ' קה
א/יא חיל המלך
א/יא לב ים נדרים עמ' פ-פא {בכור}, פב {לח"מ}, פג {ראב"ד}, פז
א/יא לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' לט-מא, מג
א/יא מאור למלך נדרים עמ' פו, פט
א/יא מבוא למשנה תורה עמ' 123
א/יא מבית מאיר ח"ג עמ' לט
א/יא מלאכת מחשבת עמ' קפ
א/יא מסורה ח"ה עמ' נד
א/יא מצעדי גבר נדרים סי' כב אות ג, סי' כג אות א-ב
א/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' ס עמ' 180
א/יא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תצח
א/יא משנת יעקב הפלאה עמ' עז {ראב"ד}
א/יא משנת ר' אהרן נדרים עמ' ט {ראב"ד}, קסד
א/יא נאם דוד
א/יא נדרי זריזין ח"א עמ' פח {ראב"ד}
א/יא נר דוד ח"ב עמ' קמה {ראב"ד}
א/יא נתיב מאיר
א/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' יח
א/יא נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיד ס"ק ב, ד
א/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' שעב {ראב"ד}
א/יא נתיבות מרדכי גיטין עמ' רפט
א/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פט, תסח
א/יא עטרת חן ח"ב עמ' קמה {ראב"ד}
א/יא ענפי ארז (זי') דף רד ע"ג {צ"פ}, רמ ע"ב {צ"פ}
א/יא פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' יא, כו, פז
א/יא פנת יקרת (תשנד) סי' פא
א/יא פנת יקרת (תשעא) עמ' שנו
א/יא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שמד
א/יא קדשי הגבול פ"ה דף ז ע"ב {ראב"ד}
א/יא קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קמז
א/יא קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות א, שעור ג אות ז, שעור ו עמ' 116
א/יא קרית מלך
א/יא קרית מלך רב
א/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקצז
א/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' כה-כו, ח"ב עמ' רסא, רסה
א/יא שולי הגליון עמ' צח
א/יא שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' פח {לח"מ}
א/יא שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' כד, פה
א/יא שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור כד
א/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רסא {ראב"ד}
א/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קיט {ראב"ד}
א/יא שערי זיו ח"ג דף קטז ע"ד
א/יא שערי טהר ח"ב שער ד סי' ב אות ג, סי' יז אות ב, סי' כ אות א, ח"ח סי' קכה אות ו
א/יא שערי יצחק (תשיז) עמ' עז
א/יא שערי ישר שער ו פי"ז אות ז
א/יא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יד ס"ק ב, ח-ט, יא-יד
א/יא תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' פא {ראב"ד}
א/יב אור יעקב נדרים עמ' ס, סד
א/יב בדבר מלך ח"ו עמ' לז, מ
א/יב ברור הלכה נדרים י ע"ב ציון ג
א/יב ברור הלכה נדרים יא ע"ב ציון ג פסקה ג
א/יב בשבילי הקרבנות סי' ה אות יד {צ"פ}
א/יב דגל ראובן ח"ב סי' כג
א/יב דרך המלך (רבי)
א/יב התורה והמדינה ח"ג עמ' קכ
א/יב ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' קצב {לוט}
א/יב משנה הלכות ח"ג סי' ריט
א/יב ענפי ארז (זי') דף קד ע"ג {צ"פ}, קלט ע"ב-ע"ג {צ"פ}, ריד ע"ד {צ"פ}, רלה ע"ג
א/יב קובץ ביאורים (שפירא) עמ' עד-עה
א/יב קרית מלך רב
א/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקצח
א/יב שם יוסף (מועטי) ח"ב דף כח ע"ב {לח"מ}
א/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רט
א/יב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' סח, ע
א/יב שער המלך ח"ב עמ' קכט
א/יב שער יהודה
א/יג אגרא לישרים סי' לה
א/יג אהל שרה לאה עמ' שנא-שנב, שנה, שנז
א/יג אור יעקב נדרים עמ' סה
א/יג אחר האסף עמ' תיט
א/יג איים בים נדרים סי' יג אות ה {התפטה בבכור}
א/יג אמונת יהושע עמ' אלף תשה {כבכור}
א/יג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ריא-ריב {כבכור}
א/יג אמרי נפתלי ח"ב עמ' רמג-רמד {כ"מ}
א/יג אמרי שפר (פינטו) עמ' רע
א/יג אמת ליעקב נשים עמ' קי
א/יג אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 16-17, 86, 87
א/יג אשר למלך
א/יג אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קל, קלב
א/יג באר אלחנן עמ' סט-ע
א/יג בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' נט
א/יג בינת דניאל ח"א עמ' קלד, קלז-קלח
א/יג בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ט אות א, סי' יד הערה 2
א/יג בית יצחק (תשט"ז) עמ' 13
א/יג בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' פא {כ"מ}, ח"ב עמ' כז-כח, לח, צה
א/יג בן אשר סי' לב אות ח
א/יג ברור הלכה נדרים יב ע"ב ציון ו
א/יג ברור הלכה נדרים יג ע"ב ציון ט
א/יג בריכת ירושלים עמ' קיט
א/יג ברכת ראובן דף קיא ע"א
א/יג בשבילי התלמוד ח"ב נדרים יג ע"א
א/יג גינת ראובן תרומות עמ' תתתקסח {כמעשר בהמה}
א/יג גליונות אבני נזר
א/יג דברות משה ב"מ ח"א סי' ו ענף ד
א/יג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלח
א/יג דברת שבועה סי' יד אות א
א/יג דגל ראובן ח"ב סי' כג
א/יג דודאי משה עמ' מג
א/יג דרך המלך (לוין) דף יא ע"א, יב ע"א
א/יג דרך המלך (רבי)
א/יג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שטז
א/יג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קמט
א/יג הר המלך ח"א עמ' קמח-קנב
א/יג זכר יצחק (תשן) עמ' קפב
א/יג חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"ז
א/יג חי' הגר"מ זמבה סי' כז
א/יג חי' הגרז"ס נשים עמ' קב
א/יג חי' הגרנ"ט סי' נב
א/יג חי' הראי"ה
א/יג חיל המלך
א/יג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' לז, מ-מא, מג
א/יג מאור למלך נדרים עמ' פט {ראב"ד}
א/יג מועדים וזמנים ח"ג סי' רמב עמ' קב {בכור}
א/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רמה
א/יג מעין גנים (מזרחי) דף כז ע"א-ע"ב
א/יג מצעדי גבר נדרים סי' כג אות א-ב
א/יג מקדש יחזקאל
א/יג מרומי גלים עמ' קיז
א/יג משאת משה (חברוני) פסחים סי' קו עמ' 334, 336
א/יג משנת חיים בכורות עמ' תקצח-תקצט
א/יג משנת חיים ויקרא עמ' ט
א/יג משנת חיים פסחים ח"ב עמ' שפז
א/יג נדרי זריזין ח"א עמ' צד, קד
א/יג נדרי תורה עמ' י
א/יג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף קה ע"ב
א/יג נחלת שמואל דף ו ע"ד
א/יג נר למאור (פרצקי) עמ' קלב
א/יג נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' שעב {כ"מ}
א/יג קדשי יהושע עמ' אלף שצג, אלף תמט
א/יג קהלות יעקב נדרים סי' ח
א/יג קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קמה
א/יג קונטרסי שעורים נדרים שעור ו עמ' 116, שעור טז אות ו
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' יג, ח"ב עמ' רסד
א/יג שארית יעקב (יוטס) סי' עח דף מה ע"ד
א/יג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קפז-קפח
א/יג שופרא דישראל עמ' שכח {כבכור}
א/יג שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' טו אות א, ד
א/יג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' שעא
א/יג שמחת החג דף נה ע"א, נו ע"ד, ס ע"ב, סא ע"ב, סב ע"ד
א/יג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מח אות א
א/יג שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור כד-כה
א/יג שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' עו, פה, צא
א/יג שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 229
א/יג שער המלך ח"ב עמ' קכז
א/יג שערי זיו ח"ג דף קטז ע"ב, קיז ע"ב
א/יג שערי טהר ח"ה שער ב סי' ה
א/יג שערי טהר ח"ה שער ב סי' ה דף קס ע"ב-ע"ג
א/יג שערי יצחק (תשיז) עמ' עא-עג, עו
א/יג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יד ס"ק א-טו
א/יג תורת הקדש ח"ב עמ' קע, ח"ג עמ' יג
א/יג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לד ע"א
א/יג תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' עג, פ, קא, קד
א/יג תקנת השבים עמ' 230 {כ"מ}
א/יד אברהם יגל
א/יד אגרות משה ח"ח עמ' שיב
א/יד אוצמפה"ת ב"מ נד ע"א הע' 64 {דרך המלך}
א/יד אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 27, 28
א/יד בית אהרן וישראל גל' א עמ' יד
א/יד בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' יב אות ג, סי' טז אות ו
א/יד ברור הלכה נדרים י ע"ב ציון ד
א/יד בשבילי ההלכה סי' ה אות ד
א/יד בשבילי השבת - בשבילי ההלכה סי' ה אות ד
א/יד דברות משה מועד ח"א עמ' שמו {הרי הן עלי כהיכל כירושלים הרי אלו אסורין}
א/יד דרך המלך (רבי)
א/יד הדר איתמר עמ' קיג
א/יד חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"ז
א/יד חיל המלך
א/יד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' תמז-תמח
א/יד חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רסא ע"ג
א/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שצט
א/יד מזכרת למשה עמ' קעו {ירושלים}
א/יד משנת יעקב עבודה עמ' רל
א/יד נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיד ס"ק ד
א/יד ענפי ארז (זי') דף יז ע"ד {צ"פ}
א/יד קובץ ביאורים (שפירא) עמ' עז-עט
א/יד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קסח
א/יד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קו
א/יד שם יוסף (אליקים)
א/יד שער המלך ח"א עמ' שי
א/יד שערי זיו ח"ג דף קט ע"ד
א/יד תורת הקדש ח"א עמ' קט
א/טו אהל שרה לאה עמ' שנא, שנז-שנח
א/טו אור שמח
א/טו אחר האסף עמ' תיט-תכא
א/טו איים בים נדרים סי' יב אות י, סי' יג אות ו {מחלוקותו עם הראב"ד בדין התפסה בבכור}
א/טו אמונת יהושע עמ' אלף תשה {אחרי זריקה}
א/טו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רי
א/טו אמרות טהורות (ישראל) דף א ע"ד
א/טו אמת ליעקב נשים עמ' קט-קי
א/טו אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 88-90, 151-153
א/טו אשר למלך
א/טו אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קכט, קלב {לח"מ}
א/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/טו בינת דניאל ח"א עמ' קלז {ראב"ד}
א/טו בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף טו, כ-כא
א/טו בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' יב אות ג, סי' טז אות ו
א/טו בית יצחק (תשט"ז) עמ' 29, 13
א/טו בית ישי (תשסד) עמ' קלא {טעם המלך}
א/טו בן ידיד
א/טו ברור הלכה נדרים יא ע"ב ציון ג
א/טו ברור הלכה נדרים יב ע"א ציון א פסקה א {בעיקרו מתפיס}
א/טו ברור הלכה נדרים יב ע"ב ציון ו
א/טו בריכת ירושלים עמ' קיט, קכב
א/טו ברית אברהם (פרנס) עמ' שמ, תנ, תקסט
א/טו בשבילי התלמוד ח"ב נדרים יג ע"א
א/טו דברות משה ב"מ ח"א סי' ו ענף ד
א/טו דברת שבועה סי' יד אות ב
א/טו דגל ראובן ח"א סי' ד, ח"ב סי' כג
א/טו דודאי משה עמ' מג
א/טו דרך המלך (לוין) דף יא ע"א
א/טו הגהות חבר בן חיים
א/טו הלכות קטנות, הל' נזירות סי' א
א/טו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קמד, קנט
א/טו זכר יצחק (תשח) עמ' קפח
א/טו זכר יצחק (תשן) עמ' קפב
א/טו חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"ט
א/טו חי' הגר"ח החדש עמ' רח-רט
א/טו חי' הגרנ"ט סי' נב
א/טו חי' הראי"ה
א/טו חי' חתם סופר
א/טו חי' ירוחם
א/טו חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קא-קב
א/טו חי' ר' שמואל נדרים עמ' צו, צח-ק, קב-קג {לח"מ}, רכו-רכז
א/טו חיל המלך
א/טו יד המלך (פלומבו)
א/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קכו
א/טו לב ים נדרים עמ' פג {לח"מ}, פד {צ"פ}, פו, פז {צ"פ}
א/טו מאור למלך נדרים עמ' פז {לח"מ}, פח {שעה"מ}, פט {ראב"ד}, צ, קכא
א/טו מטה אהרן שבועות עמ' עו
א/טו מטה יחיאל - שעורי אמו"ר סי' ה
א/טו מילי דמרדכי
א/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' לח
א/טו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רמו
א/טו מעין גנים (מזרחי) דף כז ע"ב
א/טו מעיני המים
א/טו מפניני הרב עמ' ר
א/טו מצעדי גבר נדרים סי' כג אות ד
א/טו מראות הצובאות (תשסז) עמ' תמט
א/טו משאת משה (חברוני) פסחים סי' קו עמ' 334, קסט
א/טו משב יעקב ח"א
א/טו משב יעקב ח"ב עמ' מד
א/טו נאם דוד
א/טו נדרי זריזין ח"א עמ' פג, צה, קד
א/טו נטעי נתן (פריד) סי' סא
א/טו נתיב מאיר (גם בהשמטות)
א/טו נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצ
א/טו נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיד ס"ק ד
א/טו ענפי ארז (זי') דף רב ע"א וע"ד, רי ע"ד {צ"פ}
א/טו פי' ר"א מן ההר נדרים יב ע"ב
א/טו פרי השדה נדרים עמ' נח {לח"מ}
א/טו קדשי יהושע עמ' אלף קט
א/טו קובץ ביאורים (שפירא)
א/טו קול יעקב (שאול)
א/טו קונטרסי שעורים נדרים שעור ו עמ' נט
א/טו קרית מלך רב
א/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקצח-תקצט
א/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' יג, ח"ב עמ' רסד
א/טו שארית יעקב (יוטס) סי' עח
א/טו שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יד אות ג-ד, סי' טו אות א, ד
א/טו שלמי יוסף נזיר עמ' קכ
א/טו שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' פח {לח"מ}
א/טו שמחת החג דף ס ע"ב, סב ע"ד
א/טו שמחת יו"ט (אלגזי) דף קעט ע"א
א/טו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מח
א/טו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מח אות א
א/טו שמן למאור (מלכי) דף צא ע"א
א/טו שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור כד-כה
א/טו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' סח, ע
א/טו שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' לו {אבי עזרי}
א/טו שער המלך ח"ב עמ' קכז, קכט
א/טו שער יהודה
א/טו שערי זיו ח"ג דף קטז ע"ג
א/טו שערי טהר ח"ה שער ב סי' ה דף קס ע"ב-ע"ג
א/טו שערי יצחק (תשיז) עמ' עא, עד
א/טו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יד ס"ק א, טו
א/טו תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ו ע"ג
א/טו תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ה עמ' כה, כט
א/טו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' עג, פ, קא
א/טו תכריך מרדכי סי' יא עמ' עב
א/טז אגרות משה או"ח ח"א סי' לב ענף ד
א/טז אהל שרה לאה עמ' שמב, שמה
א/טז אורח ישראל סי' ד אות י
א/טז אישי יובל עמ' 128
א/טז אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' לא-לב
א/טז אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' עח
א/טז אפיקי מגינים נדרים סי' ג, טז-יז
א/טז ארחות ימים עמ' קג
א/טז בית אהרן (כהן)
א/טז בית אהרן וישראל גל' א עמ' סא-סב
א/טז בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף ב
א/טז בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' טו אות א, סי' טז אות ו
א/טז בית מרדכי (סאויצקי) דף מז ע"ב
א/טז ברור הלכה נדרים ב ע"א ציון א
א/טז ברכת אהרן מאמר קיג אות ב
א/טז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' סז-סח
א/טז דברות צבי חי"א סי' י אות ה עמ' קעא
א/טז דרך המלך (רבי)
א/טז זכרון זאב עמ' ריב
א/טז חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"ד, נזיר פ"א ה"א
א/טז חי' הריטב"א ב"ב עמ' רפח
א/טז חי' ר' שמואל נדרים עמ' א-ב, ד
א/טז חיל המלך
א/טז לב ים נדרים עמ' עה-עז
א/טז מאור למלך נדרים עמ' ט, יא
א/טז מבוא למשנה תורה עמ' 262
א/טז מוריה גל' רלו עמ' צג
א/טז מעיני התורה ח"א עמ' רי-ריא
א/טז מראה הנוגה דף לח ע"ד
א/טז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' עו
א/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שסו {באותו זמן}
א/טז משנת יעקב הפלאה עמ' יג-יד
א/טז משנת ר' אהרן נדרים עמ' רו
א/טז נועם חי"ט עמ' יח {כנה"ג}
א/טז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תסג
א/טז עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' מז
א/טז עדות ביהוסף (זלזניק) עמ' סא
א/טז עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' כט עמ' קא
א/טז פי' ר"א מן ההר נדרים י ע"א
א/טז פרשת נזיר עמ' א
א/טז צבא המלך עמ' קכ, קכה
א/טז קובץ ביאורים (שפירא) עמ' פג-פה
א/טז קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות א, ה, ט, שעור ג אות ד
א/טז שלמי יוסף נזיר עמ' קנג
א/טז שמן למאור (מלכי) דף צא ע"א
א/טז שנות חיים (מיל') עמ' נג
א/טז שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' ס
א/טז שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קיט
א/טז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 108
א/יז אפיקי מגינים נדרים סי' טז-יז
א/יז בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' א
א/יז בית אהרן וישראל גל' א עמ' ס
א/יז בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף ב
א/יז ברור הלכה נדרים ב ע"א ציון א
א/יז ברור הלכה נדרים י ע"ב ציון א
א/יז דרך המלך (רבי)
א/יז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ו, קלד
א/יז זכרון זאב עמ' ריב
א/יז חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' פו
א/יז לב ים נדרים עמ' פ
א/יז מצעדי גבר נדרים סי' ה אות ה
א/יז קובץ ביאורים (שפירא) עמ' פה-צ
א/יז קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות ה
א/יז קרית מלך
א/יז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' פט
א/יז שלמי יוסף נזיר עמ' קנב
א/יח אבני זכרון (פפר) ח"א דף קיג ע"ד
א/יח אהל חייא עמ' תרפה
א/יח אפיקי מגינים נדרים סי' יז
א/יח אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קיג {מל"מ}
א/יח אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קיד
א/יח באר אליהו עמ' רלז
א/יח בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ל אות א
א/יח ברור הלכה נדרים י ע"ב ציון ג
א/יח ברור הלכה נדרים יא ע"ב ציון ג פסקה ג
א/יח ברית אברהם (פרנס) עמ' תקמח
א/יח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רפט
א/יח דברות משה נדרים עמ' פ, קנ
א/יח דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' ס-סד
א/יח הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שח
א/יח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קלו
א/יח הר המלך ח"ז עמ' ל
א/יח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רפז
א/יח חי' הגרז"ס נשים עמ' צט
א/יח חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קט
א/יח חי' ר' שמואל נדרים עמ' רח {מל"מ}
א/יח חיי אריה דף ט ע"ב
א/יח לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' ו {מל"מ}
א/יח מאור למלך נדרים עמ' פב-פג {לח"מ}, קכב {אבי עזרי}
א/יח מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' ז {מל"מ}
א/יח מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קנג {מל"מ}
א/יח מעין גנים (מזרחי) דף כז ע"ב
א/יח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
א/יח מצעדי גבר נדרים סי' כא אות א
א/יח משנת יעקב נשים ח"א עמ' צב-צה
א/יח משנת יעקב קנין עמ' קפד
א/יח משנת ר' אהרן נדרים עמ' א {מל"מ}
א/יח נדרי זריזין ח"א עמ' צט-ק {מל"מ}
א/יח נטעי נתן (פריד) סי' ס {מל"מ}
א/יח נתיב מאיר (גם בהשמטות)
א/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכז
א/יח פרי השדה נדרים עמ' נא
א/יח קרית מלך רב
א/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תר {מל"מ}, תקצט
א/יח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנד, ח"ב עמ' קיח
א/יח שם יוסף (אליקים)
א/יח שמחת החג דף נז ע"ג, נט ע"ד
א/יח שמחת יהודה דף קה ע"א
א/יח שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קיח
א/יח שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' מד-מה {מל"מ}
א/יח שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' נח
א/יח תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יג ס"ק ו {מל"מ}, יד {מל"מ}, יז-יח, כא {מל"מ}
א/יח תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקצא {מל"מ}
א/יט אבני נזר חו"מ סי' נא מחודש ג, י
א/יט אורים ותומים - תומים סי' כז ס"ק ה
א/יט איים בים נדרים סי' י אות ז, יא {דין לא חולין, לא טמא}
א/יט אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קיד
א/יט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רסב
א/יט ברור הלכה נדרים י ע"ב ציון ג
א/יט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רצ
א/יט הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קלו
א/יט הר המלך ח"ז עמ' ל-לא
א/יט חזון יחזקאל קידושין פ"ג ה"ב, ב"ב הוספה ב
א/יט חי' הראי"ה עמ' מד
א/יט מאור למלך נדרים עמ' פב-פג {כ"מ}
א/יט מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' ח {לח"מ}
א/יט מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קנג {מל"מ}
א/יט מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' צט
א/יט מעין גנים (מזרחי) דף כז ע"ב, כח ע"א
א/יט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קנ אות ה {לח"מ}
א/יט משנה הלכות נדרים דף יט ע"ג, סי' כה
א/יט משנת ר' אהרן כתובות עמ' כח
א/יט משנת ר' אהרן נדרים עמ' צד
א/יט נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נו
א/יט פי' ר"א מן ההר נדרים יג ע"א
א/יט פרי השדה נדרים עמ' נא
א/יט קרית מלך רב
א/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תר {מל"מ}, תקצט
א/יט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' שג
א/יט שמחת החג דף נז ע"ד
א/יט שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' תיג
א/יט תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יג ס"ק יט, כב-כג
א/יט תוקף התלמוד מאמר ג פרק ג דף לא ע"ב
א/יט תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקעד
א/כ אבי עזרי ח"ה
א/כ איפת צדק ח"ב ש"א סי' ט אות א
א/כ אפיקי מגינים נדרים סי' יז
א/כ אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קיד
א/כ באר אליהו עמ' רלז-רלח
א/כ בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קכט
א/כ בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קמד {ראב"ד}
א/כ ברור הלכה נדרים י ע"ב ציון ג
א/כ ברית אברהם (פרנס) עמ' תקמח
א/כ ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רפט
א/כ הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קלו
א/כ זכרון יהודה (מונק) דף ד ע"א {ראב"ד}
א/כ חזון יחזקאל קידושין פ"ג ה"ב, ב"ב הוספה ב
א/כ חי' הראי"ה עמ' מג
א/כ חי' חתם סופר
א/כ חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' עט
א/כ חי' ר' שמואל נדרים עמ' ריב
א/כ חיבת שמואל סי' צ-צג
א/כ חיל המלך
א/כ מאור למלך נדרים עמ' פג, פה {ראב"ד}
א/כ מדה טובה ח"ב עמ' 348 {ראב"ד}
א/כ מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' צט
א/כ מצעדי גבר נדרים סי' כא אות א
א/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כ משנת ר' אהרן נדרים עמ' צד, צח-צט
א/כ נדרי זריזין ח"א עמ' עד, ח"ב עמ' לא {ראב"ד}
א/כ נחלת יעקב (צלניק) עמ' 45 {אבי עזרי}
א/כ עבד המלך (תשא)
א/כ פי' ר"א מן ההר נדרים טז ע"א
א/כ קרית מלך רב (תשסו) עמ' תר {ראב"ד}
א/כ רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנד, ח"ב עמ' קיח
א/כ שם יוסף (מועטי) ח"א דף סה ע"א {ראב"ד}
א/כ שמחת החג דף נז ע"ג, נט ע"ד
א/כ שעורי ר' שלמה עמ' קל, קלב
א/כ שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' תיג
א/כ תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יג ס"ק יז-יח, לא
א/כא איים בים נדרים סי' י אות ז, יא {דין לא חולין, לא טמא}
א/כא ברור הלכה נדרים יג ע"א ציון ה פסקה ב {לח"מ}
א/כא חיל המלך
א/כא מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' ט {לח"מ}
א/כא מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קנה {לח"מ}
א/כא מעין גנים (מזרחי) דף כח ע"א
א/כא מעיני המים
א/כא מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרמד (רפא)]
א/כא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' טו ס"ק י
א/כב ברור הלכה נדרים י ע"ב ציון ד פסקה א {כ"מ}
א/כב ברור הלכה נדרים יג ע"א ציון ה
א/כב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קסח
א/כג אהל שרה לאה עמ' שמב, שמה
א/כג אורים גדולים (תשסג) עמ' קפז
א/כג איים בים נדרים סי' ה אות ב {דין מודרני ממך}
א/כג אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 16, ע' בל יחל הע' 11
א/כג אפיקי מגינים נדרים סי' א-ב, ה-ז, יד
א/כג אפיקי מגינים קידושין סי' ז
א/כג באורי סוגיות (הוניגסברג) נדרים סי' טז ס"ק א
א/כג באר לחי ראי
א/כג בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' י
א/כג בדבר מלך חי"ז עמ' שיג {האומר לחבירו מודר אני ממך משמע דבר זה שלא ידבר עמו, מופרש אני ממך משמעו שלא ישא ויתן עמו, מרוחק אני ממך משמעו שלא ישב בארבע אמותיו וכו' אבל אם אמר לו מודר אני ממך שלא אוכל לך, או מופרש אני ממך שלא אוכל לך או מרוחק אני ממך שלא אוכל לך הרי זה אסור לאכול, ואם אכל כזית מכל נכסיו לוקה משום לא יחל דברו}
א/כג בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף יט
א/כג בן ידיד
א/כג בנין אריאל ח"ב עמ' קנט
א/כג ברור הלכה נדרים ב ע"א ציון ה, ואחרי ציון ה
א/כג ברור הלכה נדרים ב ע"ב פסקה ב
א/כג ברור הלכה נדרים ד ע"ב ציון ג
א/כג ברור הלכה נדרים ז ע"ב ציון א
א/כג ברכות חיים ח"א עמ' קג
א/כג ברקאי ח"א עמ' 118
א/כג בשמים ראש (הורביץ) סי' נז דף נג ע"ג
א/כג דברות משה נדרים עמ' סג, עה, קכז
א/כג דרך המלך (רבי)
א/כג הדר יוסף עמ' קמ, קמג
א/כג המאיר לארץ {כ"מ}
א/כג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קלד
א/כג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' לד, עא
א/כג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רצז
א/כג חזו"א על הרמב"ם
א/כג חיל המלך
א/כג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קצד
א/כג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף ס ע"ד
א/כג כל בו ח"ה עמ' תרז
א/כג כללי המצוות (תאומים) עמ' קעט
א/כג כתר המלך
א/כג לא תשנא עמ' 23 {מותר לדבר עמו}
א/כג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' ו
א/כג לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יב ע"ב
א/כג מאור למלך נדרים עמ' לו, מד-מה
א/כג מאור למלך קדושין עמ' מז, קפז
א/כג מנחת חינוך ח"ג עמ' קכט
א/כג מצעדי גבר נדרים סי' י אות ב-ג
א/כג מרכבת המלך עמ' שו-שח
א/כג משא יד ח"א עמ' רלט-רמ
א/כג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שסז
א/כג משנת ר' אהרן נדרים עמ' צ, צד
א/כג נזר הקדש (רזין) מנחות דף צד ע"ב וע"ד
א/כג נטעי נתן (פריד) סי' נה
א/כג פי' ר"א מן ההר נדרים ה ע"א
א/כג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קא ע"ב-ע"ג
א/כג קובץ ביאורים (שפירא)
א/כג קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ג
א/כג קרית מלך
א/כג קרית מלך רב
א/כג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרד
א/כג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קלז
א/כג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעח
א/כג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעח
א/כג שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' כ אות א, ד
א/כג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ה אות א
א/כג שעורי ר' שלמה עמ' קכג
א/כג שערי יצחק (תשיז) עמ' סו-סז
א/כג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רח
א/כד אפיקי מגינים נדרים סי' יב
א/כד באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 274 {רדב"ז - הלכה כר"ע}
א/כד ברור הלכה נדרים ה ע"א {לח"מ}
א/כד ברור הלכה נדרים ז ע"ב ציון א
א/כד דברות משה נדרים עמ' קלב
א/כד דליית הכרם עמ' תתתטז {כ"מ}
א/כד דרך המלך (רבי)
א/כד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קז
א/כד הר המלך ח"ז עמ' לא
א/כד חי' הראי"ה
א/כד חי' ר"י אלמידה דף כא ע"ד
א/כד ידבר שלום ח"א עמ' קיג
א/כד מעין גנים (מזרחי) דף כח ע"א
א/כד משפט המלחמה עמ' עח
א/כד נדרי זריזין ח"ב עמ' כו
א/כד נזר הקדש (רזין) מנחות דף צה ע"ג
א/כד פי' ר"א מן ההר נדרים ז ע"ב
א/כד פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' מט
א/כד קובץ ביאורים (שפירא)
א/כד קרית מלך רב
א/כד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרה
א/כד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמ
א/כד שער המלך ח"ב עמ' קכח
א/כד תורת רפאל ח"ג עמ' כח
א/כה אור יעקב נדרים עמ' מ, מב-מד
א/כה אור שמח
א/כה אמרות טהורות (ישראל) דף ג ע"א
א/כה אפיקי מגינים נדרים סי' טו
א/כה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/כה באר לחי ראי
א/כה בית אהרן (כהן)
א/כה בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' יט אות ג
א/כה ביתאל ח"א דף צ ע"ג
א/כה ברור הלכה נדרים ט ע"א ציון א
א/כה דרך המלך (רבי)
א/כה הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קכז
א/כה הר המלך ח"ז עמ' לא-לב
א/כה התורה והמדינה חי"א עמ' סח
א/כה חי' הגרא"א דסלר עמ' קמז
א/כה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסד
א/כה יין מלכות (שניאורסון) עמ' 250-256
א/כה כבוד מלכים (מרגליות)
א/כה לב ים נדרים עמ' כה, ל {כנדרי רשעים}
א/כה לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 130
א/כה משנת יעקב הפלאה עמ' יב
א/כה נדרי זריזין ח"ב עמ' ל
א/כה נחלת יהושע דף א
א/כה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כו {כ"מ}
א/כה פי' ר"א מן ההר נדרים ט ע"א
א/כה פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' פו
א/כה צפנת פענח
א/כה קובץ ביאורים (שפירא) עמ' צג-צז
א/כה קרבן אשה
א/כה קרית מלך
א/כה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שס
א/כה שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יח אות א, ג
א/כה שם שלמה (ארדיט) דף לה ע"ג
א/כה שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' עו {או"ש}, עח {מעשה רקח}
א/כה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יב ס"ק ב, יב {לח"מ}, יג-טז
א/כו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 165
א/כו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/כו אהל שרה לאה עמ' שמב, שמה
א/כו אור יעקב נדרים עמ' טו, לט-מ, מב-מד
א/כו אור לישרים (תשסג) עמ' עב {כנדרי כשרים}
א/כו אחר האסף עמ' תמה
א/כו אפיקי מגינים נדרים סי' ג, טו
א/כו ארשת צבי עמ' קעה {כנדרי רשעים - לא העמיד בככר מונח לפניו}
א/כו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/כו באר לחי ראי
א/כו בית אהרן (כהן)
א/כו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/כו בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' יט אות ג
א/כו ברור הלכה נדרים ט ע"א ציון א
א/כו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קכז
א/כו הר המלך ח"ז עמ' לא-לב
א/כו חי' הגרז"ס נשים עמ' קי
א/כו חי' ר' שמואל נדרים עמ' ט
א/כו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' א {כ"מ - לא כתב כשהבהמה עומדת בפניו}
א/כו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסב
א/כו יין מלכות (שניאורסון) עמ' 250-256
א/כו כל נדרי פ' ב הע' ה
א/כו לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 130
א/כו מבוא למשנה תורה עמ' 202
א/כו מטה אפרים ח"ב
א/כו מעין גנים (מזרחי) דף כח ע"ב
א/כו משנת יעקב הפלאה עמ' יב
א/כו פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' פו
א/כו צבא המלך עמ' קלב
א/כו קובץ ביאורים (שפירא)
א/כו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' כה
א/כו שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יח אות א, ג
א/כו שלמי יוסף נזיר עמ' קנד
א/כו שם שלמה (ארדיט) דף לה ע"ג
א/כו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יב ס"ק ב, יג-טז
א/כו תשובות יהודה דף לז ע"א וע"ד, לח ע"א
א/כז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 166-168
א/כז אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 224-225
א/כז אור הישר [כ"מ הל' שבועות פי"ב ה"ד]
א/כז איים בים נדרים סי' טז אות א {נודר בתורה}
א/כז אנצי"ת ע' גליונות הע' 62
א/כז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/כז באר אלחנן עמ' עא-עג
א/כז ברור הלכה נדרים יד ע"א ציון ג
א/כז דברת שבועה סי' ח אות א
א/כז דרך המלך (רבי)
א/כז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קסז
א/כז חי' הראי"ה
א/כז חיל המלך
א/כז חסדי דוד ח"ג עמ' ש-שא
א/כז כתר המלך
א/כז מגילת ספר לאוין דף קכד ע"ג
א/כז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' יא
א/כז מסורה ח"ג עמ' נו
א/כז מעין גנים (מזרחי) דף כח ע"ב
א/כז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כז משנה הלכות ח"ב דף כו
א/כז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכג
א/כז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' יח, קנו, ח"ב עמ' רסג, רסד
א/כז שו"ת מהרלב"ח סימן קלז (ד"ה תשובה השני) {ת"ח או ע"ה}
א/כז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יב ס"ק ב, יג-טז
א/כח אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 167
א/כח אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/כח אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 49, 54, 59
א/כח אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קלד
א/כח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/כח ברור הלכה נדרים יד ע"א ציון ג
א/כח דברות משה נדרים עמ' קסח
א/כח דברת שבועה סי' ח אות א
א/כח דרך המלך (רבי)
א/כח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קסז
א/כח חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"ז וה"ט
א/כח חי' הראי"ה
א/כח לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' מב
א/כח מאור למלך נדרים עמ' צג
א/כח מוריה א גל' א (ר"ב זולטי)
א/כח מסורה ח"ג עמ' נו
א/כח מצעדי גבר נדרים סי' כב אות א
א/כח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שסח {כשס"ת בידו}
א/כח נדרי זריזין ח"א עמ' קט
א/כח קובץ ביאורים (שפירא)
א/כח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רסג, רסד
א/כט אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכז ענף ח, סי' קנ ענף ד
א/כט אור הישר
א/כט איש אמונים דף מח ע"ד
א/כט אפיקי מגינים נדרים סי' ד, ה, ז, יד
א/כט באורי סוגיות (הוניגסברג) נדרים סי' כח ס"ק יא
א/כט ברור הלכה נדרים ח ע"א ציון ג
א/כט דבר אהרן חו"מ סי' מז אות א
א/כט דברות משה זרעים עמ' תרנד {האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק עליו להשכים ולקרות}
א/כט דרך איש דף יג ע"ד
א/כט המעשה והמדרש עמ' י, יד
א/כט זבחי תרועה סי' ד אות ג
א/כט חדושים ובאורים (גרי') נדרים סי' א ס"ק ג
א/כט חיים ביד דף ו ע"ד
א/כט חיים ומלך
א/כט חקרי הלכות (שומיאץ) דף מג ע"ב
א/כט כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רנו
א/כט כל נדרי פ' נז הע' ג, פ' נח הע' א, פ' ס הע' א
א/כט לאסור איסר עמ' לו, רסו
א/כט מזל שעה
א/כט מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' פב, קכא
א/כט מסורה ח"ג עמ' נב
א/כט מצעדי גבר נדרים סי' ז אות א, סי' ח אות ו-ז
א/כט נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' ה
א/כט נדרי תורה עמ' קד
א/כט נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיג ס"ק א, סי' קטז ס"ק ד
א/כט ספרי דבי רב ח"ב עמ' של
א/כט פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קפג
א/כט פני משה (שלז')
א/כט צבא המלך עמ' קלה
א/כט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמה
א/כט שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' עז עמ' רסז
א/כט תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק כ
א/ל אור הישר [אור גדול תחילת קונ' קרני אור]
א/ל ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ז
א/ל בדבר מלך ח"י עמ' שא {הנאת תשמישך}
א/ל ברור הלכה נדרים יג ע"ב ציון כ
א/ל ברור הלכה ר"ה כח ע"א ציון ו פסקה א
א/ל בתי כנסיות דף ב ע"ג
א/ל דברי יהודה דף יח ע"ב {הנאת תשמישך עלי}
א/ל קרית מלך
א/ל קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקצד
א/ל שולי הגליון עמ' צח
א/ל שער המלך ח"א עמ' רנח
א/ל שער יהודה


ב/309 הלכות נדרים פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ בית יעקב (בירב)
ב/רה"פ הפלאת נדרים
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ צפנת פענח
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אגרות משה קדשים סי' יח
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אנצי"ת ע' אמן הע' 13
ב/א אפיקי מגינים נדרים סי' ו, כ
ב/א ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ו
ב/א בית אהרן (כהן)
ב/א דברות משה נדרים עמ' ז
ב/א דברת שבועה סי' יח אות א
ב/א דרך המלך (רבי)
ב/א דרך הנשר (נשר)
ב/א חי' הראי"ה
ב/א חיל המלך
ב/א יד דוד (קרלין) ח"א דף לא ע"א
ב/א יד המלך (פלומבו)
ב/א כל נדרי פ' נה הע' ו
ב/א לב ים נדרים עמ' יט-כ, כב
ב/א מאור למלך נדרים עמ' טו
ב/א מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רצה
ב/א מוריה גל' רלו עמ' צט {אמן}
ב/א מעשה רקח
ב/א משכן בצלאל ח"א סי' לב
ב/א משנת יעקב
ב/א פותח יד
ב/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ריז
ב/א קובץ ביאורים (שפירא)
ב/א קול יעקב (שאול)
ב/א קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות ה
ב/א קרית מלך
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קט, ח"ב עמ' קח
ב/א שבי ציון סי' יד ענף א
ב/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' יט
ב/א שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' טו
ב/א שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קצז
ב/א שער יהושע ח"ב עמ' רלג
ב/א שרשים במועדות עמ' ריד
ב/ב אור המאיר (שפירא) סי' ו אות ב {לח"מ - שוה בשוה}
ב/ב אור יעקב נדרים עמ' עז, צז
ב/ב אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 276
ב/ב אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 331
ב/ב אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' עט
ב/ב אמרי שפר (פינטו) עמ' רעה
ב/ב אפיקי מגינים נדרים סי' א, ט, כו
ב/ב ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ו
ב/ב בדבר מלך ח"י עמ' קמא
ב/ב ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' יח
ב/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' לז ד"ה והנה
ב/ב בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' כז אות א
ב/ב בית מרדכי (סאויצקי) דף פ ע"ג
ב/ב בנין הלכה עמ' יז {עד שיוציא בשפתיו}
ב/ב ברור הלכה ברכות כ ע"ב ציון י
ב/ב ברור הלכה שבועות כו ע"ב ציון ד
ב/ב גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ג סי' ב
ב/ב דברי סופר עמ' סו
ב/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' תקפו
ב/ב דברת שבועה סי' יח אות א
ב/ב דרך המלך (רבי) (קונטרס תכ"ד)
ב/ב דרך הנשר (נשר)
ב/ב דרך ישרה ח"א עמ' רג
ב/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' לב
ב/ב זכר יצחק (תשן) עמ' קלג, קעג
ב/ב חי' מהר"ם שיק נדה עמ' סז
ב/ב חק לישראל שומרים עמ' 1382 {דרך המלך (רבי) דף נג ע"ד}
ב/ב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קמח
ב/ב כהונת רפאל עמ' קמא
ב/ב לב ים נדרים עמ' כא
ב/ב מנחת אשר ב"ב עמ' יג
ב/ב מנחת יצחק ח"ט סי' סא {לח"מ}
ב/ב משה ידבר (תשעו) עמ' רכ {כ"מ}
ב/ב משנת יעקב
ב/ב נתן פריו נדרים עמ' קיא
ב/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פו
ב/ב סם חיי דף ה ע"ד
ב/ב עולת חודש ח"ג מאמר רסד
ב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כח
ב/ב ערך השלחן חו"מ ח"א דף קמז ע"ב
ב/ב פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"ב קונטרס רשימות מאמר א {צריך פיו ולבו שוים}
ב/ב צבי תפארת סי' יח אות א
ב/ב צמח מנחם דף ב ע"ד
ב/ב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קעו
ב/ב קרית מלך
ב/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קכד {שיוציא בשפתיו}
ב/ב שו"ת מהרי"ק סי' נב
ב/ב שו"ת מהרלב"ח סי' נו
ב/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קלב
ב/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נח אות ג
ב/ב שמחתי באומרים לי עמ' שצה
ב/ב שער יהושע ח"ב עמ' רלג
ב/ב תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פג {נדר בכתב אינו שבועה}
ב/ב תשובה שלמה יו"ד סי' כט
ב/ג אגרות משה קדשים סי' יח
ב/ג אמונת עתיך גל' 108 עמ' 99 {חזרה תכ"ד בהפקר}
ב/ג ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ו
ב/ג בדבר מלך חט"ז עמ' רצא
ב/ג בית אהרן (כהן)
ב/ג ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ג
ב/ג בריכת ירושלים עמ' סח, עז-עח
ב/ג ברכת ראש נזיר ט ע"ב (טז ע"ד בדפי הספר) {תכ"ד}
ב/ג דרך הנשר (נשר)
ב/ג דרך ישרה ח"א עמ' רג
ב/ג ושב הכהן (תשמח) עמ' פג
ב/ג חזו"א יו"ד סי' קמג ס"ק ד, אהע"ז סי' קלו לדף כד ס"ק ד
ב/ג חי' בר נחמני דף לב ע"א {תכ"ד}
ב/ג חי' כתב סופר
ב/ג כל בו ח"ה עמ' תקצה
ב/ג לב ים נדרים עמ' קכב-קכג
ב/ג מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' פ, פח
ב/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קיב
ב/ג מעין גנים (מזרחי) דף כח ע"ב
ב/ג משה ידבר (תשעו) עמ' רלד
ב/ג משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' ג-ד, יז {ראב"ד}
ב/ג נחפה בכסף (נבון) ח"א דף כא ע"א
ב/ג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רכד
ב/ג קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קצ
ב/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קכז
ב/ג שו"ת הרדב"ז ח"א סי' רד
ב/ג שם יוסף (מועטי) ח"ב דף ל ע"ד {לח"מ}
ב/ג שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' עה
ב/ג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' טז ס"ק ג
ב/ג תורת אמת (תשסו) עמ' תקסט
ב/ד אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקנז
ב/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' תצו
ב/ד אור יעקב נדרים עמ' צב, צה
ב/ד אפיקי מגינים נדרים סי' כו
ב/ד ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יג (צ"ל יד) עמ' 498
ב/ד באורי סוגיות (הוניגסברג) נדרים סי' כט ס"ק ז {ראב"ד}
ב/ד באר לחי ראי
ב/ד בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף נ
ב/ד בית שערים ח"ג סי' נד
ב/ד ברור הלכה נדרים כג ע"א ציון ג
ב/ד ברכות חיים ח"א עמ' קלה
ב/ד גבורת יהודה פסחים סי' ב ס"ק א
ב/ד גט מקושר (צינץ) עמ' שפח
ב/ד דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' ט, סד-סז
ב/ד דברי ריבות (תשעב) עמ' פא
ב/ד דליית הכרם עמ' תתתטז {כ"מ} [מסתבר - צ"ל משתבע]
ב/ד דרך הנשר (נשר)
ב/ד דרך ישרה ח"א עמ' רב
ב/ד המנהיג עמ' שמז
ב/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שמו
ב/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רפה
ב/ד הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
ב/ד הרמב"ם והגאונים עמ' 194
ב/ד זכרון יהודה (לאש) דף עה ע"ג
ב/ד חדושים ובאורים (גרי') נדרים סי' ח ס"ק ו
ב/ד חזו"א יו"ד סי' קמג ס"ק א, ד, אהע"ז סי' קלו לדף כד ס"ק ד
ב/ד חזו"א על הרמב"ם
ב/ד חי' הגרי"ח עמ' קצה-קצו
ב/ד חי' הראי"ה
ב/ד חמודי צבי מועדים עמ' שצז
ב/ד כל בו ח"ה עמ' תריט
ב/ד כל נדרי פ' פא הע' ב, ח, יג-טז, כ, מד-מו
ב/ד לב ים נדרים עמ' קכ {הגהמ"י}, קכב-קכה, קכז-קכח
ב/ד לב שלמה (חלמא) עמ' נז
ב/ד מבוא למשנה תורה עמ' 95, 132
ב/ד מגילת ספר לאוין דף קכו ע"א
ב/ד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קמב-קמג
ב/ד מים חיים (רק בדפוס אמשטרדם)
ב/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קז {לח"מ}, קיא
ב/ד מנחת יצחק ח"ט סי' סא
ב/ד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עח
ב/ד מעין גנים (מזרחי) דף כח ע"ב
ב/ד מעשה בצלאל סי' תפ {לח"מ}
ב/ד מפתח הבאורים [שערי ישר שער ה פכ"ב]
ב/ד מצעדי גבר ב"ב סי' מג אות ג ס"ק ג
ב/ד מצעדי גבר נדרים סי' טז אות ג
ב/ד נאם דוד
ב/ד נדרי זריזין ח"א עמ' קסט, ח"ב עמ' מו
ב/ד נועם חי"ד עמ' קיב-קיג, קטו-קיז, קכ, קכד
ב/ד נתן פריו נדרים עמ' קיד
ב/ד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קעח
ב/ד ס' זכרון לגר"ח שמולביץ עמ' תלו
ב/ד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רסא {קרית ספר - ביטול הנדר לפני שנדר}
ב/ד עזרת מצר סי' מא (ד"ה קם דינא)
ב/ד ענפי ארז (זי') דף קפז ע"ג, קפח ע"א {צ"פ}
ב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סו
ב/ד פי' ר"א מן ההר נדרים כג ע"ב
ב/ד צפנת פענח במדבר עמ' רפד
ב/ד קרני ראם (ירמוש) עמ' תקלח
ב/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רצ
ב/ד רמב"ם המאיר הגהמ"י הל' ש"ע הע' 35
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שא
ב/ד שהם וישפה ח"ב
ב/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רמו
ב/ד שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקלג
ב/ד שו"ת הרשב"א ח"ז סי' קנד, תקלז
ב/ד שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' ב
ב/ד שו"ת מהר"י וייל סי' ב
ב/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שנו
ב/ד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתיז
ב/ד שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' לה
ב/ד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב סי' קסז הערה 6
ב/ד שו"ת ר"י אלגזי עמ' רד
ב/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' רמה
ב/ד שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' עב
ב/ד שם יוסף (מועטי) ח"ב דף ל ע"ב
ב/ד שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' צה
ב/ד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סג {הגהמ"י}
ב/ד שנות חיים (מיל') עמ' יח
ב/ד שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור מב
ב/ד שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קלד {מעשה רקח}, קלה
ב/ד שערי זבולון או"ח ח"ג סי' פה ס"ק ג
ב/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 316-317
ב/ד שערי ישר שער ה פכ"ב אות יח
ב/ד תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג דף לא ע"א
ב/ד תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' סז
ב/ד תשורת שי מהדו"ק סי' רנו, תקפז
ב/ה אור יעקב נדרים עמ' צב, צה
ב/ה ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יג (צ"ל יד) עמ' 498
ב/ה ברור הלכה נדרים כג ע"א ציון ג
ב/ה המנהיג עמ' שמז
ב/ה הרמב"ם והגאונים עמ' 194
ב/ה נועם חי"ד עמ' קיג, קטז
ב/ה עטרת ישראל עמ' קיא
ב/ה ענפי ארז (זי') דף כז ע"א {צ"פ}
ב/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סו
ב/ה שהם וישפה ח"ב
ב/ה שו"ת הרשב"א ח"ז סי' קנד
ב/ה שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' ב
ב/ה שערי יצחק נדרים ח"א (תשנט) סי' ל
ב/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 318
ב/ו אב"י יושב אהל עמ' 192
ב/ו אפיקי מגינים נדרים סי' כו
ב/ו ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יג (צ"ל יד) עמ' 498
ב/ו אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קמא
ב/ו בנין אפרים עמ' עג
ב/ו ברור הלכה נדרים כג ע"א ציון ג
ב/ו ברית אברהם (פרנס) עמ' תקמג
ב/ו דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' ט
ב/ו הדרום י עמ' 16
ב/ו הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
ב/ו הרמב"ם והגאונים עמ' 194
ב/ו זכרון משה אליהו עמ' מג
ב/ו כהונת רפאל עמ' קמב
ב/ו כתב סופר יו"ד דף עז ע"ב
ב/ו כתב סופר יו"ד סי' קד {הנודר וחזר בו בתוך כדי דבור וכו'}
ב/ו מבוא למשנה תורה עמ' 95, 132
ב/ו מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קמג
ב/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שעב
ב/ו משפטי עזיאל ח"ו עמ' צז
ב/ו פירושים ופסקים לר' אביגדור הצרפתי עמ' רצח
ב/ו קובץ ביאורים (שפירא)
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ש
ב/ו שו"ת הרשב"א ח"ז סי' קנד
ב/ו שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' ב
ב/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שנז
ב/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' טז ס"ק יא
ב/ו תורה תמימה דברים פ' כט אות יג
ב/ז אור יעקב נדרים עמ' צא
ב/ז אורים גדולים (תקיח) דף נד ע"ב
ב/ז אורים גדולים (תשסג) עמ' קסט
ב/ז אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 275
ב/ז אמרות טהורות (ישראל) דף ו ע"ב
ב/ז אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 107, 112, 115
ב/ז אפיקי מגינים נדרים סי' כג
ב/ז בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף נד
ב/ז בית שערים יו"ד סי' שי
ב/ז בנין אריאל ח"ב עמ' עב
ב/ז ברור הלכה נדרים יח ע"ב ציון א
ב/ז ברכי יוסף יו"ד סי' רח שיורי ברכה אות א
ב/ז דודאי משה עמ' מד
ב/ז דרך המלך (רבי)
ב/ז הגיון יצחק דף סו ע"א
ב/ז הר המלך ח"ז עמ' לב
ב/ז ויקח אברהם [לשון למודים יו"ד עה ע"ג]
ב/ז זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף מח ע"ב, קכה ע"ד, קלז ע"ב
ב/ז חדושים ובאורים (גרי') נדרים סי' ו ס"ק ג
ב/ז חזקה רבה יו"ד הלכה צז
ב/ז חי' הגרנ"ט סי' נג
ב/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שלד
ב/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסז, רסד
ב/ז יצחק ירנן
ב/ז ישועות יעקב מועד עמ' תו
ב/ז מאור הקודש ערכין עמ' נז
ב/ז מאמר המלך
ב/ז מגילת ספר לאוין דף קל ע"א
ב/ז מים שאובים עמ' רסג
ב/ז מכתם לדוד (פרדו) דף מד ע"א
ב/ז מנחת מאיר דף יט ע"ג
ב/ז מעין גנים (מזרחי) דף כח ע"ב
ב/ז מראות הצובאות (תשסז) עמ' תנ
ב/ז משברי ים חזקה עמ' רצו
ב/ז משנת יעקב
ב/ז משפטים ישרים (חסון) דף יב {סתם להחמיר}
ב/ז נדרי זריזין ח"א עמ' קלט, קמב, קמד
ב/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף צד ע"ג
ב/ז פי' ר"א מן ההר נדרים יח ע"ב
ב/ז פני יהושע (חנדלי) דף פה ע"ג
ב/ז פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף ל]
ב/ז פרי עץ חיים (אביגדור)
ב/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעח אות ב
ב/ז קובץ ביאורים (שפירא)
ב/ז קונטרסי שעורים קדושין שעור כג אות ו
ב/ז שהם וישפה ח"ב
ב/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' א
ב/ז שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נ
ב/ז שלמי יוסף נזיר עמ' קצד
ב/ז שער יהודה
ב/ז שער יהושע ח"ב עמ' רצ
ב/ז שערי ישועה עמ' מט
ב/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' עז
ב/ז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' טז ס"ק ב-ד, י, יב-יז
ב/ז תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' סח
ב/ח איים בים נדרים סי' כ אות ג {סתם חרם לחומרא}
ב/ח אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 112
ב/ח ברור הלכה נדרים יח ע"ב ציון א
ב/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' לג
ב/ח הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שמב
ב/ח חי' הראי"ה
ב/ח חי' ר' שמואל נדרים עמ' קטו-קטז
ב/ח חיל המלך
ב/ח מגילת ספר לאוין דף קל ע"ג
ב/ח מעין החכמה עמ' קצו
ב/ח משנת יעקב
ב/ח משנת ר' אהרן נדרים עמ' קסו
ב/ח משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כז עמ' קכח-קלא
ב/ח נטעי נתן (פריד) סי' נה, ס
ב/ח נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיט ס"ק א
ב/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תסג
ב/ח ערך יעקב עמ' קסט {צ"פ}, קעד, קעח
ב/ח קונטרסי שעורים נדרים שעור ג אות ד, קדושין שעור כג אות ו
ב/ח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שלז
ב/ח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שט {מל"מ}
ב/ח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף צ ע"ג {לח"מ}
ב/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' סא {לח"מ}
ב/ט אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 112
ב/ט ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ז
ב/ט ברור הלכה נדרים יח ע"ב ציון א
ב/ט חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"ז
ב/ט חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רסו
ב/ט מאור למלך נדרים עמ' קכא
ב/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' לח, תקעה
ב/י אור הישר [לח"מ הל' ערכין פ"ב ה"ז]
ב/י אורי חיים ח"א עמ' מב
ב/י אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 112
ב/י ברור הלכה נדרים יח ע"ב ציון א
ב/י חי' הראי"ה
ב/י חי' ר' שמואל נדרים עמ' יח-יט
ב/י יקר הערך דף סט ע"ב
ב/י מאור הקודש ערכין עמ' נז
ב/י פנים חדשות [מהריב"ל ח"א דף נג]
ב/י פרי יצחק (תשעו) עמ' תעד {לח"מ}
ב/י קרבן ציון עמ' קלב
ב/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 204
ב/יא אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ז ע"ד
ב/יא אורים גדולים (תשסג) עמ' קסט, קעב, קצא
ב/יא אמרות טהורות (ישראל) דף ה ע"א
ב/יא אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 116, 117
ב/יא אפיקי מגינים נדרים סי' כג
ב/יא בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף מד
ב/יא ברור הלכה נדרים יח ע"ב ציון א
ב/יא ברכי יוסף יו"ד סי' רח שיורי ברכה אות א {כ"מ}
ב/יא דבר שמואל (אבוהב) סי' כח
ב/יא דברות משה קדושין סי' לג הערה יג
ב/יא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שמב
ב/יא חזון יחזקאל נדרים פ"א הי"א
ב/יא חי' הגרז"ס נשים עמ' קב
ב/יא חי' הראי"ה
ב/יא חי' חתם סופר
ב/יא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנה
ב/יא יקר הערך דף סט ע"ב
ב/יא כהונת רפאל עמ' קמב
ב/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
ב/יא לחם רב (בוטון) סי' פא
ב/יא מגילת ספר לאוין דף קמא ע"ב
ב/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רט {רדב"ז}
ב/יא מעיני המים
ב/יא נאם דוד
ב/יא עין יהודה עמ' מט
ב/יא ענפי ארז (זי') דף רה ע"ג
ב/יא ערך יעקב עמ' רפד {צ"פ}
ב/יא קונטרסי שעורים קדושין שעור כג אות ו
ב/יא שבייה ופדות בחברה היהודית עמ' 223 {אחר לשון בני אדם}
ב/יא שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקלז
ב/יא שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נ
ב/יא שו"ת ר"ח כפוסי דף נח
ב/יא שיורי ברכה יו"ד דף מו ע"א
ב/יא שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור לז
ב/יא שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קמה
ב/יא תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' ח דף טו ע"א
ב/יב אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקטז
ב/יב אור הישר [אבקת רוכל סי' קעט]
ב/יב אורים גדולים (תשסג) עמ' קסט
ב/יב אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 275
ב/יב ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ז
ב/יב בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף מד
ב/יב ברור הלכה נדרים יג ע"ב ציון כ
ב/יב ברור הלכה נדרים יח ע"ב ציון א
ב/יב ברור הלכה נדרים כא ע"ב ציון ב פסקה ב
ב/יב הר המלך ח"ז עמ' לב-לג
ב/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקי
ב/יב חד וחלק ח"א דף ח ע"ד
ב/יב חוות יאיר סי' טו
ב/יב חי' משנה פסחים עמ' ב
ב/יב כל בו ח"ה עמ' תקצד
ב/יב מכתם לדוד (פרדו) דף מד ע"ב
ב/יב נדרי זריזין ח"א עמ' קנו
ב/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצה
ב/יב פי' ר"א מן ההר נדרים כ ע"א
ב/יב קובץ ביאורים (שפירא)
ב/יב קרית מלך
ב/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רסב
ב/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' כ, קסב
ב/יב שו"ת מהרלב"ח סי' קלז (ב)
ב/יב שו"ת מהרלב"ח סימן קלז (ד"ה תשובה השני) {ת"ח או ע"ה}
ב/יב שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נ
ב/יב שער יהושע ח"ב עמ' רצ
ב/יב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' טו ס"ק טו, יט
ב/יג אהל ישרים דף כו ע"ב
ב/יג אור הישר [מחנ"א הל' נדרים סי' יד]
ב/יג איים בים נדרים סי' יד אות א {האומר כבשר חזיר}
ב/יג אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 99, 100
ב/יג ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ז
ב/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יג בן ידיד
ב/יג ברור הלכה נדרים יג ע"ב ציון כ
ב/יג דבש תמר
ב/יג הגהות חבר בן חיים
ב/יג היכל מלך
ב/יג הר המלך ח"ז עמ' לג
ב/יג חי' הראי"ה
ב/יג חי' חתם סופר
ב/יג יצחק ירנן
ב/יג כל נדרי פ' מא הע' טו
ב/יג מגילת ספר לאוין דף קכד ע"ב {כ"מ - וסובר רבינו דהא דתנן פותחין}, קכד ע"ג
ב/יג מעין גנים (מזרחי) דף כח ע"ב, כט ע"א
ב/יג מעיני המים
ב/יג מראה הנוגה
ב/יג משנה הלכות נדרים סי' כז
ב/יג נאם דוד
ב/יג נדרי זריזין ח"א עמ' קב-קג, קח, ח"ב עמ' כג
ב/יג עץ החיים (קלוגר) עמ' סג {מל"מ}
ב/יג קובץ ביאורים (שפירא)
ב/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רסב
ב/יג שו"ת מהרי"ל עמ' רכה
ב/יג שו"ת מהרלב"ח סי' קלז (ב)
ב/יג שו"ת רשב"ש עמ' קט
ב/יג שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' ס {או"ש, שעה"מ}
ב/יג שער המלך ח"ב עמ' קכט
ב/יג שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שפג
ב/יג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' טו ס"ק יד-יט
ב/יג תשובה שלמה יו"ד סי' כט
ב/יד אבני זכרון (פפר) ח"א דף נא ע"ב
ב/יד אבני חפץ ח"ד עמ' פו
ב/יד אבני נזר חו"מ סי' קנג
ב/יד אבני ציון ח"ב סי' יח אות ב, סי' ל אות ד, סי' עו אות א, ח"ד עמ' כט
ב/יד אבני קודש (ליזר) סי' לט
ב/יד אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קעד
ב/יד אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' עט, רלח
ב/יד אבנים יקרות עמ' קנ
ב/יד אגרא דשמעתא ח"ג עמ' תנב
ב/יד אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכח, קמז ענף ג
ב/יד אהל שרה לאה עמ' ס-סא, קכה
ב/יד אהלי יעקב (לויטאן) עמ' מב
ב/יד אוצמפה"ת ב"מ יב ע"א ח"א הע' 40
ב/יד אוצמפה"ת ב"מ כז ע"א הע' 137 {בהפקר צריך שיוציא מפיו}
ב/יד אוצר יסודי שביעית עמ' נב
ב/יד אוצרות יהושע עמ' קמה, שלט
ב/יד אור הישר [מחנ"א הל' זכיה מהפקר סי' ח, אור הישר שבת יח ע"ב ודף קמד ע"א ונדרים מג ע"ב]
ב/יד אוריין תליתאי (תאומים) סי' קנא
ב/יד אורים גדולים (תשסג) עמ' קעב
ב/יד איים בים ב"ק סי' סה אות ז
ב/יד איים בים כתובות סי' פג אות ג {הפקר מטעם נדר}
ב/יד אמונת יהושע עמ' תרטז, אלף תשי
ב/יד אמונת עתיך גל' 108 עמ' 98 {אמירה}
ב/יד אמרי יהודה (רוזנר) כלל י פתיחה שורש ב, ו
ב/יד אמרי שמואל ח"א דף כו ע"ג {הפקר מטעם נדר}
ב/יד אמת ליעקב מועד עמ' שיב
ב/יד אפיקי מגינים נדרים סי' יח, ס
ב/יד אריה ליש עמ' קמו, קצג
ב/יד ארצות יהודה (דבורץ) סי' יח דף כא ע"א
ב/יד ארצות יהודה סי' יח
ב/יד אש פנחס עמ' קנב
ב/יד אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ב ברכת אברהם אות טז
ב/יד אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' פה
ב/יד אתוון דאורייתא כלל יז (דף ל ע"א, לא ע"ב)
ב/יד באר בשדה עמ' רעז {הפקר הרי הוא כמו נדר}
ב/יד באר דוד (פרנקל) סי' לא (ד"ה ובזה יש)
ב/יד באר לחי ראי
ב/יד בדבר מלך חי"א עמ' קיז
ב/יד בדבר מלך חי"ח עמ' א {ההפקר אע"פ שאינו נדר הרי הוא כמו נדר שאסור לחזור בו}
ב/יד בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 53 {הפקר באמירה}
ב/יד בית אהרן וישראל גל' לז עמ' צו, גל' עב עמ' כח-ל
ב/יד בית אהרן וישראל גל' צד עמ' קלב
ב/יד בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' קמז {חזרה מהפקר}
ב/יד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנ סעיף ב, סי' רעג סעיף א
ב/יד בית יעקב (מסקין) סי' לז
ב/יד בית יצחק (תשט"ז) עמ' 38
ב/יד בית מרדכי (סאויצקי) דף פ ע"ב-ע"ד, פא ע"א, פג ע"א-ע"ג, פד ע"א
ב/יד בית שערים או"ח סי' שכו, יו"ד סי' תיח
ב/יד בכורי אברהם דף כ ע"א
ב/יד בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' ט-י, יד, יז, סג, קח, קמא
ב/יד בן אשר סי' ג אות ה
ב/יד בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנג
ב/יד בני דוד
ב/יד בני ציון (לכטמן) סי' רמו ס"ק טז דף יט-כא
ב/יד ברור הלכה נדרים ו ע"ב ציון ג פסקה ד
ב/יד ברכות שמים שבת אות תתרנב
ב/יד ברכת מרדכי ב"ב עמ' תעז
ב/יד בשבילי התלמוד ח"ב נדרים ז ע"א
ב/יד בשמן רענן ח"ב עמ' פב
ב/יד בתים לבדים עמ' תכט-תל, תלב, תלה
ב/יד גבורות אליהו יו"ד סי' פא אות ג
ב/יד גדולי ציון (תשנב) עמ' קמח, שסב
ב/יד גדולי שמואל נדרים דף עב ע"ב, פה ע"א, ב"מ דף כו ע"א
ב/יד דברות משה נדרים עמ' קלא
ב/יד דברי אברהם (מנדלסון) דף כח ע"ג
ב/יד דברי אליעזר (פרבר) ח"א דף ז ע"ד
ב/יד דברי חפץ עמ' סג
ב/יד דברי יחזקאל (פרנקל) פ' וזאת הברכה עמ' קסו
ב/יד דברי יצחק (הרצוג) דף עג ע"ב
ב/יד דברי יציב או"ח עמ' שעו, חו"מ עמ' קנח, קסג
ב/יד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קצו {צ"פ}
ב/יד דברי משפט סי' רעג סעיף א
ב/יד דברי שמואל (מאדלינגר) דף יב ע"ג {הפקר ע"י שליח}
ב/יד דובב מישרים (וידנפלד) עמ' פז-פח
ב/יד דובר ישרים פסח עמ' קט
ב/יד דור רביעי ח"ב עמ' כב
ב/יד דיני בוררות עמ' שא
ב/יד דעת כהן עמ' תנט
ב/יד דעת מרדכי ח"א דף מה ע"ג
ב/יד דעת סופר יו"ד סי' פג
ב/יד דרך הנשר (נשר)
ב/יד דרכי אהרן ח"א עמ' נב, נד-נה, נט
ב/יד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקלד, תשסא, תשסז {צ"פ}, תרג
ב/יד דרכי משה ח"א שמעתתא ה פ' יג
ב/יד הגיון יצחק דף עט ע"א
ב/יד הדרום י עמ' 14
ב/יד היכל המלך (חב"ד) עמ' כה-לא
ב/יד הלכה רבה ח"ב עמ' 209
ב/יד המדות לחקר ההלכה מדה יח אות סט
ב/יד המעשה והמדרש עמ' כה
ב/יד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' תא
ב/יד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' כב, צח, ק, שסט
ב/יד התורה והמדינה ח"ג עמ' פ, קובץ ט עמ' שלג
ב/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ש
ב/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תנט
ב/יד זבח שלמה ח"ג עמ' מו
ב/יד זכר יצחק (תשח) עמ' קכט, רנה
ב/יד זכר יצחק (תשן) עמ' קלג, קמ-קמא, רסד
ב/יד חבל יעקב ח"א סי' כ אות י
ב/יד חוות אליעזר עמ' יב
ב/יד חוקת עולם עמ' 100-101
ב/יד חותמי ברכה תשובה ו אות ד
ב/יד חזו"א אהע"ז סי' קלו לדף ו, ערלה סי' א ס"ק טו
ב/יד חזו"א על הרמב"ם
ב/יד חזון יחזקאל נדרים פ"ב ה"ד, ב"ק פי"א ה"ב
ב/יד חזון נחום זרעים ח"א עמ' קפז
ב/יד חזקה רבה חו"מ ח"א עמ' 277, ח"ד עמ' 383, 372
ב/יד חי' בן אריה ח"א סי' יח אות ד
ב/יד חי' הגאון אדר"ת עמ' ט, קלא
ב/יד חי' הגרז"ס נשים עמ' תנג-תנד
ב/יד חי' כתב סופר
ב/יד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קסה, ב"מ עמ' רעד
ב/יד חי' מהרי"א הכהן עמ' פא
ב/יד חיל המלך
ב/יד חלקת יצחק עמ' קסג, קפד
ב/יד חמדת אהרן עמ' עד-עו
ב/יד חמדת יעקב עמ' 159
ב/יד חמדת ישראל ח"א דף קיא ע"ג
ב/יד חמודי צבי שמות עמ' שכו
ב/יד חק לישראל שליחות עמ' 14
ב/יד חקר יצחק עמ' מו
ב/יד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קז, קט, קיח
ב/יד יד דוד (דהן) עמ' יט, עב, קפב, קפד, קצח
ב/יד יד דוד (קרלין) ח"ב דף טו ע"ב
ב/יד יהל אור דף טז ע"ג
ב/יד ירושלים דדהבא עמ' קסג {הגהמ"י}
ב/יד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' ח
ב/יד ישא מדברותיך פסחים עמ' רי, ריב, רנ, רנב
ב/יד כבוד הלבנון דף לא ע"ג, לב ע"א
ב/יד כל נדרי פ' יח הע' ו, פ' עא הע' א-יד
ב/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרנו, תשמז
ב/יד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קטו ע"א
ב/יד כתר אפרים עמ' ל
ב/יד כתר המלך (גם בהשמטות)
ב/יד לב דוד (פלדמן) עמ' ריח-ריט
ב/יד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לח אות ה
ב/יד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קב ע"ב
ב/יד להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קיט
ב/יד להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קסד {אסור לחזור בו}
ב/יד להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' לב
ב/יד להורות נתן מועדים ח"א עמ' רלד
ב/יד להורות נתן על התורה ח"א עמ' נא, ח"ב עמ' מח
ב/יד לשנת השמיטה עמ' נב
ב/יד מאור למלך נדרים עמ' נג-נה
ב/יד מאור למלך פסחים עמ' קכה
ב/יד מאורות חיים תרומות עמ' י {הפקר של קטן מופלא סמוך לאיש}
ב/יד מאיר נתיבים עמ' 38
ב/יד מבוא למשנה תורה עמ' 213, 215
ב/יד מבי"ט (רובינ') דף פח ע"ד
ב/יד מגילת ספר לאוין דף קכו ע"ד
ב/יד מגל חי"ג עמ' 51 {צ"פ}
ב/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רס, שיא
ב/יד מועדים וזמנים ח"ג סי' קצה
ב/יד מוריה גל' צז עמ' נח, גל' קסא עמ' סח
ב/יד מוריה ה גל' ה עמ' לו
ב/יד מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' י
ב/יד מילי דמרדכי
ב/יד מים שאובים עמ' שלט
ב/יד מנוחת אשר ח"א דף עה ע"ג
ב/יד מנחת אשר (תשסד) ב"ב סי' יג אות ג-ד
ב/יד מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קעה
ב/יד מנחת חינוך ח"א עמ' עג
ב/יד מנחת חינוך מצוה יא (דף כב ע"ג)
ב/יד מנחת מחבת עמ' עד {צ"פ}
ב/יד מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' עח
ב/יד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קצה
ב/יד מנחת שלמה (לוין) עמ' רלב, רלח
ב/יד מעדני מלך (תשמח) עמ' נב
ב/יד מעולמם של חכמים עמ' 257
ב/יד מעשה בצלאל סי' תקמט
ב/יד מעשה רקח
ב/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף כה ע"ב
ב/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' פב, ח"ב עמ' רמב
ב/יד מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' טז אות ז]
ב/יד מצודת דוד (שפרבר) עמ' מא
ב/יד מקוה המים עמ' פט-צ
ב/יד מקור חסד עמ' תקצט
ב/יד מראה אש ח"א עמ' כא, ח"ב עמ' רלה
ב/יד מרכבת המלך עמ' שנו
ב/יד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' עג אות ה, סי' עז אות א-ב, ה, סי' פ אות ה
ב/יד משא יד ח"א עמ' רכז-רכח {ק"ס - מקור הפקר משביעית}
ב/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' סב עמ' 188
ב/יד משנה הלכות ח"ג סי' קלז, ח"ו סי' צח, ח"ט סי' שכה
ב/יד משנה הלכות ח"ז סי' רסז {אסור לחזור בו}, רסח
ב/יד משנה הלכות חלק ז סי' רסז
ב/יד משנה הלכות על הלכות גדולות קדושין סי' סא עמ' צג {הפקרת איסורי הנאה}
ב/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שעב, שעד
ב/יד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמז
ב/יד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמז
ב/יד משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' קל
ב/יד משנת יעקב קנין עמ' קע
ב/יד משפט כהן סי' קמג עמ' שיב {אינו נדר}
ב/יד משפטי התנאים עמ' קעו-קעז
ב/יד משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף כח ע"ב-ע"ד, כט ע"א
ב/יד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' כח
ב/יד נועם ח"ט עמ' קפא {צ"פ}
ב/יד נזר התורה שנה ד גל' א עמ' לב {הפקר נחשב שלו עד שיבוא לרשות זוכה}, לה
ב/יד נטעי נתן (פריד) סי' עג, קב
ב/יד נר יצחק (ריף) עמ' יא, כה
ב/יד נתיבות אדם ח"ב עמ' נט
ב/יד נתיבות המשפט סי' ריא ס"ק א
ב/יד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נז
ב/יד נתיבות מרדכי גיטין עמ' שמח
ב/יד נתן פריו נדרים עמ' קח, קלט
ב/יד ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' שח
ב/יד עולת שמואל (לובצר) ח"א דף נב ע"ב
ב/יד עטרת ישראל עמ' צא
ב/יד עטרת מרדכי (וינברג) דף י ע"ד, יא ע"א-ע"ג, טו ע"א-ע"ב
ב/יד עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' נ, קמא
ב/יד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קו, קח
ב/יד עין חיים ח"ב עמ' ריד
ב/יד עין יצחק ח"א עמ' קלה
ב/יד עליות אריה עמ' עז
ב/יד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רמח
ב/יד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שמט
ב/יד עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קצו
ב/יד עמק יהושע אחרון עמ' קיג
ב/יד פאת שדך (מונק, תשלה) סי' קע עמ' שעה-שעח
ב/יד פני משה (שלז')
ב/יד פרחי אהרן עמ' 119-120
ב/יד פרי אהרן (בגון) עמ' סח-סט
ב/יד פרי החג דף ז ע"א
ב/יד פרי השדה נדרים עמ' ל
ב/יד פרי יצחק (תשעו) עמ' תטו
ב/יד צבא המלך עמ' קלז
ב/יד צמח ארז עמ' ע, תסט
ב/יד צרור החיים (קליין) דף כט ע"ג-ע"ד, לז ע"ב-ע"ג
ב/יד קבא דתירוצא עמ' קכד
ב/יד קובץ ביאורים (שפירא)
ב/יד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' עו
ב/יד קונטרסי שעורים ב"ק שעור יח אות א
ב/יד קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ח, שעור יא אות ט
ב/יד קרית מלך
ב/יד קרנות המזבח דף צג ע"ב
ב/יד ראשית בכורים דף ח ע"א
ב/יד רביד הזהב (אברך) דף נח ע"א {רדב"ז}, עד ע"א
ב/יד רביד הזהב (אברך) סי' לח אות ז {רדב"ז}
ב/יד רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים עמ' קב {צ"פ}
ב/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' טו, קלט
ב/יד שארית כלב עמ' יח
ב/יד שברי לוחות עמ' 96 {הגהמ"י - אביאסף}
ב/יד שדה אברהם דף ז ע"ג
ב/יד שו"ע הרב הל' הפקר אות א
ב/יד שו"ת אור שמח (מהד' תשנח) עמ' קעג
ב/יד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רעט, שנג
ב/יד שו"ת הרד"ם חו"מ סי' יא (ד"ה ואכתוב)
ב/יד שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קמג
ב/יד שו"ת הרמ"ץ או"ח סי' כה אות יב
ב/יד שו"ת מהר"ם שיק או"ח סימן רלב {אסמכתא בהפקר ובנדר}
ב/יד שו"ת מהר"ם שיק יו"ד סי' שצ-שצב
ב/יד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קו-קז
ב/יד שואל ומשיב מהדו"א ח"ב סי' קב (מז ע"ג) {כיון שהפקר מטעם נדר אינו חל על דבר שאין בו ממש}, קג (מח ע"ג) {הפקר של קטן}, מהדו"ה סי' נז (נג ע"ד)
ב/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעג סעיף א
ב/יד שיבת ציון (לנדא) סי' צה
ב/יד שלום ירושלים עמ' ע
ב/יד שם דרך פסחים עמ' סג
ב/יד שם מרדכי עמ' 257, 261, 268, 270-272
ב/יד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קלט, קסא, קעג
ב/יד שם עולם (רבין) ח"א עמ' לו
ב/יד שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קצט
ב/יד שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 17
ב/יד שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' רד
ב/יד שעורי הלכה עמ' יא
ב/יד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שכב
ב/יד שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' א, ו
ב/יד שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור סג
ב/יד שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור טז, יח, כד
ב/יד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' צב
ב/יד שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 93
ב/יד שעלי דעת גל' ז עמ' 19
ב/יד שער נפתלי דף כג ע"ב
ב/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 93, 175, 192, 335, 341, 355
ב/יד שערי ישר שער ה פי"ג אות ד, פכ"ג אות א
ב/יד שערי ציון (כהן, תרצח) דף יח ע"ד, סו ע"ד, עא ע"א
ב/יד שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קח, רסז, רפב
ב/יד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שלד
ב/יד שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קלא ע"ד
ב/יד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קמז ע"א
ב/יד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק כ, סי' יא ס"ק א-ב, יא, יג
ב/יד תולדות יצחק (הורוביץ) דף יט ע"ד
ב/יד תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' לד-לז
ב/יד תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 704
ב/יד תורה לדעת ח"ג עמ' רפה
ב/יד תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ג דף י ע"ב
ב/יד תורת החוף ימים סי' לו אות קסה
ב/יד תורת הקנינים ח"ב עמ' תקמו {הפקר ע"י קטן}
ב/יד תורת זרעים עמ' יד-טו, כה
ב/יד תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף לג ע"ג
ב/יד תורת יצחק ח"א עמ' מח
ב/יד תורת נתן עמ' 12-13, 52-55
ב/יד תלמי השדה עמ' רצד
ב/יד תפארת אבות (סופר) עמ' עד {הפקר ע"י שליח}
ב/יד תפארת בחורים פאה עמ' רצה {גדר הנדר}, שא {הפקר ע"י שליח}, תג {כנדר}, תה {לאנשי עיר אחת בלבד, אסור לחזור בו}, תח
ב/יד תפארת יהונתן (תרצד) דף ס ע"א
ב/יד תפארת מנחם דף מד ע"ב
ב/יד תפארת ציון (ריבקין) סי' יא אות כב
ב/יד תרומות חיים סעיף טז אות לג
ב/יד תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקצו
ב/טו אבני קודש (ליזר) סי' לט
ב/טו אהל חייא עמ' תתז
ב/טו אוצר יסודי שביעית עמ' עט
ב/טו אור הישר [אור הישר ירושלמי פאה פ"ו ה"ב ועדיות פ"ד ה"ג]
ב/טו אמונת עתיך גל' 103 עמ' 71 {הפקר שאינו לכל}
ב/טו בית אהרן וישראל גל' עב עמ' כט {הפקר לעניים ולא לעשירים}
ב/טו בית המדרש
ב/טו בית יעקב (מסקין) סי' לז
ב/טו בית מרדכי (סאויצקי) דף פ ע"א, פא ע"א-ע"ד, פב ע"ב-ע"ג
ב/טו בן אשר סי' ה אות יג
ב/טו בני יעקב
ב/טו בנין שלמה (הכהן) או"ח סי' יז דף כב ע"ג
ב/טו ברית אברהם (פרנס) עמ' תצח
ב/טו ברכי יוסף יו"ד סי' שלא אות ז {הפקר לכל}
ב/טו גט מקושר (אלגזי) דף עא ע"ג
ב/טו גט מקושר (אלגזי) עמ' שנה
ב/טו דברי יציב חו"מ עמ' קנט {כשמיטה}
ב/טו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קנט, תקיח, תשסא
ב/טו הלכה רבה ח"ב עמ' 219
ב/טו הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 114
ב/טו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' רסד
ב/טו חזון נחום זרעים ח"א עמ' קפז
ב/טו חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 271
ב/טו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שלט
ב/טו חיל המלך
ב/טו כפתור ופרח (תשו) דף פה ע"ג
ב/טו מוריה גל' קסא עמ' עה-עז
ב/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמד
ב/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' שסא
ב/טו מראה אש ח"א עמ' יד
ב/טו משאת משה (חברוני) פסחים סי' סב עמ' 188
ב/טו משנת אליעזר (רבינ') עמ' נג
ב/טו משנת יעקב
ב/טו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' כח
ב/טו נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' נט
ב/טו נועם חט"ו עמ' ב
ב/טו נועם חט"ו עמ' קלז
ב/טו נתן פריו נדרים עמ' קיא
ב/טו עולת שמואל (לובצר) ח"א דף נב ע"ב
ב/טו עטרת מרדכי (וינברג) דף י ע"ד {מפקיר עבדיו}, יא ע"ג {עד שיפקיר לכל}
ב/טו קובץ ביאורים (שפירא)
ב/טו קרית מלך
ב/טו רביד הזהב (אברך) דף עד ע"א-ע"ב {עד שיפקיר לכל, המפקיר עבדיו}
ב/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' צד
ב/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' טו
ב/טו שו"ע הרב הל' הפקר אות א
ב/טו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רעט, שנג
ב/טו שושן עדות דף צו
ב/טו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קסג
ב/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 347
ב/טו שערי ישר שער ה פכ"ג אות א
ב/טו תורה שלמה שמות פכ"ג אות קמג
ב/טו תפארת בחורים פאה עמ' ת {הפקר לעניים}, תד {לעניים}, תה {לאנשי עיר אחת בלבד}
ב/טז אבני חפץ ח"ד עמ' פו
ב/טז אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכח, קמז ענף ג
ב/טז אוצמפה"ת ב"מ ל ע"ב ח"א הע' 70 {כ"מ}
ב/טז אור הישר [עולת שמואל ח"א סו"ס סו]
ב/טז אמונת עתיך גל' 118 עמ' 79 {בפני שלשה}
ב/טז אמר יוסף (אלקלעי)
ב/טז אריה ליש עמ' קצד
ב/טז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קב
ב/טז אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק ב ברכת אברהם אות טז
ב/טז בדבר מלך חי"ז עמ' שלג {והאומר הרי זה הפקר וזה, הרי השני ספק הפקר, ואם אמר וזה כמו זה או שאמר וגם זה הרי התפיס השני ויהיה הפקר ודאי}
ב/טז בינת זקנים - שער בינה בהלכה סי' יא
ב/טז בית אהרן וישראל גל' עב עמ' כו, כח
ב/טז בית יעקב (מסקין) סי' לז
ב/טז בית יצחק (תשט"ז) עמ' 38
ב/טז בכורי אברהם דף כח ע"א {בפני אחד}, עג ע"ב {בפני שלשה, הפקר מכללא}
ב/טז בכורי חיים ח"ג עמ' רנו-רנז
ב/טז בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' ט
ב/טז ברור הלכה נדרים ו ע"ב ציון ג
ב/טז ברור הלכה נדרים מה ע"א ציון א
ב/טז דברות אליהו ח"ב עמ' קכה {בינו לבין עצמו}
ב/טז דגל ראובן ח"א סי' טו
ב/טז דרך הנשר (נשר)
ב/טז דרכי אהרן ח"א עמ' נד
ב/טז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקפה
ב/טז דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 119, 162
ב/טז הגהות ר' נחום טרעביטש
ב/טז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' תד
ב/טז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תעט
ב/טז חי' הגר"ח החדש עמ' רז
ב/טז חי' הגרז"ס נשים עמ' קמד
ב/טז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רג
ב/טז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קטז
ב/טז חיי דוד עמ' שטו
ב/טז חיים לעולם ח"א דף ט ע"ד {כ"מ}
ב/טז טל חיים (טל) פסח עמ' קט
ב/טז כרם ציון שביעית ח"א דף טז ע"ד, לא ע"ג
ב/טז מגילת ספר לאוין דף קכז ע"ג, עשין דף כא ע"ב
ב/טז מוריה גל' קעה עמ' צב-צג {מדאוריתא בפני אחד}
ב/טז מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף מ ע"ד
ב/טז מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' שב
ב/טז מנחת יוסף ח"א עמ' סד
ב/טז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קצד {כ"מ}
ב/טז מעולמם של חכמים עמ' 266
ב/טז מעין גנים (מזרחי) דף כט ע"א
ב/טז מרחשת ח"א סי' מח אות א
ב/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/טז משא בני קהת
ב/טז משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' פ
ב/טז משפטי עזיאל ח"ו עמ' צו
ב/טז משרת משה (עטייה)
ב/טז נוה צדק
ב/טז נחמד למראה ח"ד דף ד ע"ד {כ"מ}
ב/טז נר מצוה (ואלק) מצוות דף סד ע"ד {הפקר - בפני אחד}
ב/טז נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נז
ב/טז נתן פריו ב"מ עמ' קמה
ב/טז סוכה וארבעת המינים עמ' 437
ב/טז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שפב
ב/טז עץ חיים (אבלסון) עמ' תכד
ב/טז ערהשה"ע זרעים סי' נח אות ה
ב/טז פני חמה דף לב ע"א, לג ע"א {בפני שלשה}
ב/טז פעמוני זהב סי' רעג סעיף א
ב/טז פרחי כהונה (קצבורג) עמ' ע-עא {הפקר בשבת בינו לבין עצמו}
ב/טז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קב ע"ג
ב/טז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' סב, סד, סו {כ"מ}, ע {כ"מ}
ב/טז קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף יח ע"א, יט ע"ב
ב/טז קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קח-קיג
ב/טז קול בן לוי (תשסג) עמ' עח
ב/טז קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ח, שעור יא אות ט
ב/טז קרן הצבי מצוה פג אות ו
ב/טז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קלט
ב/טז שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' כט {לח"מ}
ב/טז שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 26
ב/טז שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור סג
ב/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 341, 355
ב/טז שערי ישר שער ה פכ"ג אות א, ד
ב/טז שערי מאיר עמ' סט, עז
ב/טז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יא ס"ק יא-יב
ב/טז תולדות יצחק (הורוביץ) דף כב ע"ד {הפקר בפני אחד}
ב/טז תורת החוף ימים סי' לו אות קעד
ב/טז תלמי השדה עמ' רצה, רצז-רצח
ב/טז תפארת ציון (ריבקין) סי' י אות לא
ב/יז אבני החושן סי' רעג סעיף א
ב/יז אהלי יהודה (הכהן) דף נ ע"א
ב/יז איים בים נדרים סי' ה אות ח, סי' לו אות ב {הפקר מדין נדר}, אות ז {חזרה כשמפקיר}
ב/יז איש צעיר (עוזיאל) דף יג ע"ג {המפקיר את שדהו ולא זכה בה אדם כל ג' ימים יכול לחזור בו}
ב/יז בית אהרן וישראל גל' נ עמ' עט {הפקר יוצא מרשות המפקיר רק כשזוכה הזוכה}
ב/יז בית יעקב (מסקין) סי' לז
ב/יז בית מרדכי (סאויצקי) דף עו ע"א {יכול לחזור בו שלשה ימים}
ב/יז בכורי אברהם דף כ ע"א {חזרה תוך ג' ימים}
ב/יז בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' ט, קט, קיב
ב/יז ברור הלכה נדרים מג ע"ב ציון א
ב/יז ברור הלכה נדרים מד ע"ב ציון א פסקה ד {לח"מ}
ב/יז דרכי חושן (תשסח) עמ' קכח {כ"מ}
ב/יז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' תב
ב/יז חוות יאיר (תשנז) עמ' קמז
ב/יז חי' הראי"ה
ב/יז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רמג
ב/יז חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קלז {לח"מ}
ב/יז יהל אור דף יז ע"א {לח"מ}
ב/יז מנחת שלמה שביעית עמ' קנח {לח"מ}
ב/יז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קפא {לח"מ}
ב/יז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קצג {לח"מ}
ב/יז מעולמם של חכמים עמ' 266
ב/יז מעין גנים (מזרחי) דף כט ע"א
ב/יז מעיני המים
ב/יז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקכו
ב/יז משפטי עזיאל ח"ו עמ' צו
ב/יז נאם דוד
ב/יז ערהשה"ע זרעים סי' נח אות ג
ב/יז פרחי אהרן עמ' 123
ב/יז פרי עץ חיים (אביגדור)
ב/יז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קלט
ב/יז שמן המור חו"מ סי' י (פד ע"ג)
ב/יז שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 26
ב/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 347
ב/יז שערי ישר שער ה פי"ג אות ג
ב/יז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קלב ע"א
ב/יז תרומות חיים סעיף טז אות כח
ב/יח בדבר מלך חי"א עמ' קיח
ב/יח בית יעקב (מסקין) סי' לז
ב/יח בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' ט
ב/יח ברור הלכה נדרים מד ע"א ציון א
ב/יח המדות לחקר ההלכה מדה ז אות יז
ב/יח הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' תב
ב/יח זבחי תרועה סי' טז אות ד
ב/יח חוות יאיר (תשנז) עמ' קמז
ב/יח חלקת יואב מהדו"ת סי' יט
ב/יח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קצ {רדב"ז}
ב/יח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תצח
ב/יח נתיבות מרדכי קדושין עמ' תסה
ב/יח עולת שמואל (לובצר) ח"א דף נב ע"ב
ב/יח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שב
ב/יח שו"ע הרב או"ח סי' תמה קו"א אות א
ב/יח שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקסט
ב/יח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 191, 355
ב/יח תורת יצחק ח"א עמ' נ
ב/יח תפארת ציון (ריבקין) סי' י אות ח
ב/יט אוצמפה"ת ב"מ ב ע"א הע' 447
ב/יט אפיקי מגינים ב"מ סי' יג-טז
ב/יט בית יעקב (טבשונסקי) סי' שלו סעיף ב {שעה"מ}
ב/יט בית ישחק
ב/יט בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' ט
ב/יט ברור הלכה ב"מ קיח ע"א ציון ו
ב/יט דרך המלך (רבי)
ב/יט דרך הנשר (נשר)
ב/יט דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1929
ב/יט יד יצחק (הכהן) דף ח ע"א
ב/יט יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רעב
ב/יט מבי"ט (רובינ') דף עז ע"א
ב/יט מהלכי משפט ח"ד עמ' 547
ב/יט מקורי הרמב"ם לרש"ש
ב/יט משפט הקנין ח"א עמ' יז
ב/יט משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 545, 548
ב/יט שער המלך כאן, וח"ב עמ' קכט
ב/יט תורת הקנינים ח"א עמ' א


ג/310 הלכות נדרים פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ הפלאת נדרים
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משנת יעקב
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אור יעקב נדרים עמ' נה, פ, פד, פו-פז
ג/א אורי וישעי בראשית עמ' תנא
ג/א אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ב ד"ה ומהראוי
ג/א אמרי יוסף (ספינקא) ויקרא-במדבר דף עה ע"ב {אין שבועה חלה על שבועה}
ג/א אנצי"ת ע' דבר שאין בו ממש הע' 1, 22, 23, 33
ג/א אפיקי מגינים נדרים סי' ב-ג
ג/א באר לחי ראי
ג/א בית אהרן (כהן)
ג/א בית יעקב (בירב)
ג/א בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ט, סי' יז אות ג, סי' כז אות ג
ג/א בן ידיד
ג/א בנתיב המצוות עמ' 229
ג/א ברור הלכה נדרים כג ע"א ציון ג פסקה ד (השני)
ג/א ברור הלכה שבועות כ ע"א ציון ב
ג/א דברי ריבות (תשעב) עמ' תקנג
ג/א דברת שבועה סי' יד אות ב, סי' יט אות א
ג/א דליית הכרם עמ' תתתטז
ג/א דרכי משה ח"א שמעתתא ב פ' ו
ג/א היכל מלך דף עה ע"ב
ג/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רלג
ג/א הרמב"ם והגאונים עמ' 195
ג/א וגר זאב עמ' רצג, רצה-רצו {התפסה בשבועה}
ג/א חי' הראי"ה
ג/א חקרי הלכות (שומיאץ) דף מג ע"ב {מצוה}
ג/א יד הלוי (פלוונא) דף סב ע"ב
ג/א יד המלך (פלומבו)
ג/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנו, רסד
ג/א כבוד יו"ט
ג/א כל בו ח"ה עמ' תקצח, תרא
ג/א כצאן יוסף עמ' רכו
ג/א מבוא למשנה תורה עמ' 231
ג/א מטה יחיאל - שעורי אמו"ר סי' ה
ג/א נדרי תורה עמ' קה, קמב
ג/א ס' המכריע עמ' תקנח
ג/א עבד המלך (תשא)
ג/א עטרת תפארת דף ט ע"ג {שעה"מ}
ג/א פרי השדה נדרים עמ' ט
ג/א קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קיג-קיז
ג/א קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות יב, שעור טז אות ד
ג/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' יח-כא
ג/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קמח
ג/א שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקיא
ג/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' כא
ג/א שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קנח {צ"פ}
ג/ב אור יעקב נדרים עמ' פו, פח
ג/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ב באר לחי ראי
ג/ב בית אהרן (כהן)
ג/ב בנין אפרים עמ' עו
ג/ב ברור הלכה נדרים יז ע"א ציון ב
ג/ב ברור הלכה שבועות כ ע"א ציון ב פסקה ה {התפסה מועילה}
ג/ב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסו
ג/ב בשבילי התלמוד ח"ב נדרים יז ע"א {או"ש}
ג/ב דרך הנשר (נשר)
ג/ב הגהות חבר בן חיים
ג/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפד
ג/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רלג
ג/ב חי' הראי"ה
ג/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רל
ג/ב כל נדרי פ' נח הע' ז
ג/ב לאסור איסר עמ' כז, קסו
ג/ב לב ים נדרים עמ' קז {נדר על נדר}
ג/ב מעין גנים (מזרחי) דף כט ע"א
ג/ב מצעדי גבר נדרים סי' ח אות ו
ג/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שמד
ג/ב נדרי תורה עמ' קיח
ג/ב ס' המכריע עמ' תקנח
ג/ב עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ל עמ' קב
ג/ב פי' ר"א מן ההר נדרים כז ע"א
ג/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור טז אות ו
ג/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' יח-כא
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רסט
ג/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קט
ג/ב שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור לב
ג/ג אהל שרה לאה עמ' שנה-שנז
ג/ג אוצרות הרמב"ם
ג/ג אור יעקב נדרים עמ' סא, פה
ג/ג אור שמח
ג/ג אורים גדולים (תקיח) דף נג ע"ג
ג/ג אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ב ד"ה ומהראוי
ג/ג אמת ליעקב נשים עמ' קיז
ג/ג אפיקי מגינים נדרים סי' ג, יג
ג/ג אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' ג
ג/ג בדבר מלך חי"ד עמ' קנ
ג/ג בינת דניאל ח"א עמ' קלב
ג/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ג בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף כא
ג/ג בית יעקב (בירב)
ג/ג בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ט, סי' יב, סי' יז אות ג
ג/ג בית יצחק (תשט"ז) עמ' 24
ג/ג בני משה (מאג'אר) דף טז ע"ג
ג/ג ברור הלכה שבועות כ ע"א ציון ב פסקה ה {התפסה מועילה}
ג/ג בריכת ירושלים עמ' קג
ג/ג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קמט
ג/ג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' פ
ג/ג דרך הנשר (נשר)
ג/ג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שטו
ג/ג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קלד
ג/ג וגר זאב עמ' רצד-רצה {תכ"ד דוקא}
ג/ג זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף נג, נד ע"ג
ג/ג חזון יהושע עמ' קלג-קלה, קלז-קלח
ג/ג חי' הראי"ה
ג/ג חי' חתם סופר
ג/ג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' נד
ג/ג חי' ר' שמואל נדרים עמ' רלב
ג/ג יד יהודה (אשכנזי) דף לה ע"ב {מל"מ}
ג/ג לב ים נדרים עמ' יד {ואני כמותך}, קיג {רדב"ז - שבועת זרוזין}
ג/ג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' ד, כט
ג/ג מאור למלך נדרים עמ' ב, מט-נב {מל"מ, או"ש}, עג, צה
ג/ג מגדל צופים ח"ד סי' נז
ג/ג מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' יב
ג/ג מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קנט {תכ"ד}
ג/ג מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' ה
ג/ג מטה אהרן (הלוי) דף קכ ע"א
ג/ג מטה אהרן שבועות עמ' עד
ג/ג מטה יחיאל - שעורי אמו"ר סי' ה
ג/ג מסורה ח"ג עמ' נג
ג/ג מעיני המים
ג/ג מעלין בקודש גל' ח עמ' 197
ג/ג מצעדי גבר נדרים סי' ב אות ו
ג/ג משאת המלך ח"ב סי' רלה {תכ"ד}
ג/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שמה
ג/ג משנת ר' אהרן נדרים עמ' רלד
ג/ג נאם דוד
ג/ג נועם חכ"ד עמ' י
ג/ג נחלת יהושע דף לט
ג/ג נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נז
ג/ג נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיד ס"ק ד
ג/ג ס' המכריע עמ' תקנח
ג/ג פאת ים שבועות עמ' לח
ג/ג פרשת נזיר עמ' קמב
ג/ג צפנת פענח במדבר עמ' נא
ג/ג קהלת יעקב (אלגזי) תוספת דרבנן אות שיד (קטו ע"א-ע"ב בדפוס שלוניקי) {מל"מ}
ג/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תכג
ג/ג קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קיז-קיח
ג/ג קול יעקב (שאול)
ג/ג קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' כב
ג/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ח, שעור ח עמ' 124
ג/ג רוח אליהו (חאקו) ח"ב דף כג ע"ד
ג/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' יח-כא
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' יג, יז
ג/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קי
ג/ג שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' טז אות א-ב
ג/ג שלמי נזיר עמ' לט-מ
ג/ג שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' ע
ג/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' עד-עה
ג/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' פט-צ
ג/ג שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' מז {מל"מ}, מח {או"ש}, מט {מעשה רקח}
ג/ג שער יהודה דף כד {מל"מ}
ג/ג שערי טהר ח"ח סי' עז אות א-ב
ג/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 259
ג/ג שערי ישר שער ה פ"כ אות ג
ג/ג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יא ס"ק יא
ג/ד אור יעקב נדרים עמ' סא
ג/ד אפיקי מגינים נדרים סי' ג
ג/ד בדבר מלך חי"ד עמ' קמט
ג/ד בית יצחק (תשט"ז) עמ' 25-26
ג/ד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קמט
ג/ד וגר זאב עמ' רצא {התפסה}
ג/ד חזון יהושע עמ' קלג-קלד, קלז
ג/ד לב ים נדרים עמ' י {אפילו מאה}, יב {מתפיס פת בבשר שהיה נדור בלי התפסה}
ג/ד מאור למלך נדרים עמ' ב, מט-נ, נב, עג, צה
ג/ד מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' יג
ג/ד מטה יחיאל - שעורי אמו"ר סי' ה
ג/ד מסורה ח"ג עמ' נג
ג/ד משאת המלך ח"ב סי' רלה
ג/ד משנה הלכות נדרים סי' א
ג/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שמה
ג/ד משנת ר' אהרן נדרים עמ' ל, רלד
ג/ד משפטי עזיאל ח"א עמ' צד
ג/ד ס' המכריע עמ' תקנח
ג/ד פי' ר"א מן ההר נדרים כג ע"ב
ג/ד קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' כב
ג/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ח
ג/ד קרית מלך
ג/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' יח-כא
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' יג, יז
ג/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קי
ג/ד שלמי נזיר עמ' לט-מ
ג/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' עד-עה
ג/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' פט-צ
ג/ד שערי טהר ח"ח סי' עז אות א
ג/ה אבני שהם (רובינשטיין) דף יז ע"ב {לח"מ}
ג/ה אור יעקב נדרים עמ' סא
ג/ה אור שמח
ג/ה איים בים נדרים סי' יב אות ו {יום שמת בו אביו}
ג/ה אמרות טהורות (ישראל) דף ב ע"ב {לח"מ}
ג/ה אמת ליעקב נשים עמ' רמט {וצם}
ג/ה אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 134 {או"ש}, 138 {או"ש}, 150 {לח"מ}
ג/ה אפיקי מגינים נדרים סי' ג, יז
ג/ה אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' ג
ג/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ה בדבר מלך ח"ו עמ' קע
ג/ה בדבר מלך חי"ח עמ' מט {הרי יום זה עליו כיום שמת בו אביו או רבו הר"ז אסור לאכול בו כלום שהרי התפיס יום זה ואסרו כיום האסור לו וכו'}
ג/ה בית אהרן וישראל גל' לז עמ' לו
ג/ה בית יצחק (תשט"ז) עמ' 37
ג/ה ברור הלכה נדרים יב ע"א ציון א
ג/ה ברור הלכה שבועות כ ע"ב לפני ציון א פסקה ג
ג/ה דברות משה נדרים עמ' צד
ג/ה דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' נח {או"ש}, סז-סח
ג/ה הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שטו
ג/ה חדושים ובאורים (גרי') נדרים סי' ג ס"ק א
ג/ה חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"ט
ג/ה חי' הראי"ה
ג/ה חי' ר' שמואל נדרים עמ' רטו-רטז
ג/ה חיל המלך
ג/ה חסדי דוד ח"ג עמ' שב
ג/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קכו
ג/ה מאור למלך נדרים עמ' ב, עג, פח-פט {או"ש}, צה
ג/ה מזל שעה
ג/ה מטה אהרן שבועות עמ' עד
ג/ה מטה יחיאל - שעורי אמו"ר סי' ה
ג/ה מלאכת חשב עמ' פא
ג/ה מסורה ח"ג עמ' נג
ג/ה מצעדי גבר נדרים סי' ב אות ח, סי' כח אות ב
ג/ה משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' תסו {יארצייט שחל במוצאי ת"צ}
ג/ה נאם דוד
ג/ה נדרי זריזין ח"א עמ' פג
ג/ה ס' המכריע עמ' תקנח
ג/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שמו
ג/ה פאת ים שבועות עמ' לו
ג/ה פי' ר"א מן ההר נדרים כד ע"ב
ג/ה פרי השדה נדרים עמ' נו {אור שמח}
ג/ה קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ה קול דודי שבועות סי' רפד
ג/ה קול יעקב (שאול)
ג/ה קונטרס הראיות לריא"ז שבועות עמ' כב
ג/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור ז עמ' 122
ג/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' יז {התפיס יום זה}
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קצד
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' טו, יז
ג/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' סח, ע
ג/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' עד-עה
ג/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' פט-צ
ג/ה שערי טהר ח"ד שער א סי' כו אות ט
ג/ה שערי יצחק (תשיז) עמ' עד-עה
ג/ה שרשי הים דף קלז
ג/ו אבני ציון ח"א סי' יב אות ד {שעה"מ}, סי' כח אות ו {טעם המלך}, סי' נ אות ח {טעם המלך}, סי' נא אות ו {שעה"מ}, סי' נג אות א {שעה"מ}, סי' ס אות ו {שעה"מ}, סי' סב אות ה, ח"ב סי' כה אות ג, סי' כט אות ה, סי' ל אות ג, סי' לג אות ב, סי' סה אות ב-ג, סי' עד אות ב, סי' עה אות ג-ד, ח"ג עמ' קנא, רפה, רצב, שז, שלט, שמד, ח"ד עמ' כב {שעה"מ}, קלד {שעה"מ}, קצז {שעה"מ}, רטו {שעה"מ}
ג/ו אגרא לישרים סי' כו
ג/ו אוצמפה"ת ב"מ ל ע"א הע' 74-76 {שעה"מ}, 95-96 {שעה"מ}, לב ע"א הע' 100-101 {שעה"מ}, 128 {שעה"מ}
ג/ו אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 141 {טעם המלך}, 143 {מעשה חושב}, 171 {שעה"מ}
ג/ו אוצרות יהושע עמ' רלב {שעה"מ}
ג/ו אור הישר [חמדת שלמה או"ח סי' טו, דברי ריבות סי' שעא, תח]
ג/ו אור יעקב נדרים עמ' פו-פז
ג/ו אור שמח
ג/ו אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק מז
ג/ו אוריין תליתאי (אפשטיין) דף טו ע"ד
ג/ו אורים ותומים - תומים סי' כו ס"ק ה
ג/ו אושר ירוחם עמ' רז, רט
ג/ו אחיעזר ח"ב סי' כ אות ב
ג/ו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תצז {רדב"ז - הביא על עצמו את העשה}, תצח
ג/ו אמרי מנחם עמ' רטו-ריח, רכג
ג/ו אמרי נפתלי ח"ב עמ' קצד {שעה"מ}
ג/ו אמרי שפר (סגל) עמ' צז {שעה"מ}
ג/ו אריה ליש עמ' לז {או"ש}
ג/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שכג {שעה"מ}
ג/ו בד קודש (דאנון)
ג/ו בית אהרן (כהן)
ג/ו בית אהרן (סוויאדישץ) דף ט ע"ד, י ע"ד {הנאת סוכה עלי - מללה"נ}
ג/ו בית אהרן וישראל גל' כא עמ' קכז-קכח {שעה"מ}, גל' מה עמ' פז {שעה"מ}
ג/ו בית אהרן וישראל גל' צו עמ' י {שעה"מ}
ג/ו בית יצחק (תשיד) עמ' 27-28
ג/ו בית שערים או"ח סי' יא (דף ד-ה) {שעה"מ}
ג/ו בכורי אברהם דף יח ע"ג
ג/ו בני סמיכי דף מב ע"א
ג/ו בנין אפרים עמ' עו
ג/ו בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ג ס"ק א
ג/ו ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' מא, פח, קפ, קפב, קפח {שעה"מ}
ג/ו ברור הלכה חולין קמא ע"א אחרי ציון ב פרק ב {שעה"מ}
ג/ו ברור הלכה נדרים טז ע"א ציון ה
ג/ו ברית עולם (ולר) סי' ז אות יא
ג/ו ברכת חיים (אגרנטי) עמ' ר
ג/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רמד
ג/ו בשבילי הקדושה סי' ו הערה ז {שעה"מ}, סי' לט הערה א, ב {שעה"מ}, ה-ו
ג/ו בשבילי התלמוד ח"ב נדרים טו ע"ב {שעה"מ}
ג/ו גבורות יצחק עמ' צח
ג/ו גדולי שמואל ב"מ דף ל {שעה"מ}
ג/ו גדולי שמואל נדרים דף טז ע"א {או"ש}
ג/ו גינת אלימלך ח"א עמ' ה {קונם אכילת מצה עלי}
ג/ו גינת אלימלך ח"ב עמ' סז {תפילין}
ג/ו גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ב סי' קז
ג/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שצד
ג/ו דבר בעתו (לוין), דברי הלכה אות ה {שעה"מ}
ג/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' צח
ג/ו דברי דוד (טייטלבוים) דף פו ע"ב-ע"ד {ישיבת סוכה - מצוות ליהנות ניתנו}
ג/ו דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כה
ג/ו דברי ריבות (תשעב) עמ' תקפו
ג/ו דרך הנשר (נשר)
ג/ו דרכי משה ח"א שמעתתא א פ' ו, יג, ח"ב שמעתתא ז פ' טז
ג/ו דרכי משה ח"א שמעתתא ב פ' ו, שמעתתא ג פ' יא
ג/ו דרכי משה ח"ב שמעתתא ז פ' טז {שעה"מ}
ג/ו הדם הקדוש עמ' 149-150
ג/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' סט {שעה"מ}
ג/ו הלכה רבה ח"ב עמ' 8
ג/ו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מ, ריא
ג/ו זבחי שלמה עמ' נב
ג/ו זכור לאברהם (אביגדור)
ג/ו זכרון ליהודה סי' י אות יא {שעה"מ}
ג/ו חי' הגר"ח החדש עמ' רט
ג/ו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קנה, קנז, קנט
ג/ו חי' מהרי"א הכהן עמ' נה, סד
ג/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רעו {שעה"מ}
ג/ו חיי נפש על הגש"פ עמ' קעא {נדר שלא לאכול מצה ואכל לוקה}
ג/ו חמדת ישראל ח"ב הערות מנכד המחבר עמ' א {לח"מ}
ג/ו חמדת שלמה עמ' סב
ג/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' צד, רסז-רסח {שעה"מ}, אהע"ז עמ' תסד {שעה"מ}
ג/ו יד הלוי (לוין) דף מא ע"ד
ג/ו ידבר שלום ח"ב עמ' קמד
ג/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנט
ג/ו ירחי כלה סוכה ח"א עמ' שכב, שכד
ג/ו כבודה של תורה ח"ג עמ' קכז
ג/ו לאסור איסר עמ' ה-ו, קסה, רז {לח"מ}, רנה-רנו, רפח, רצב-רצג {לח"מ}, שד
ג/ו ליבא בעי דף י-יא
ג/ו למודי ה' (תשפא) עמ' ג {שעה"מ}, ט, יא {שעה"מ}, רצ {שעה"מ}
ג/ו מאיר עיני חכמים ח"א דף קד ע"ב
ג/ו מגן גבורים (או"ח) סי' יט ס"ק א {לח"מ}, סי' לא ס"ק א {לח"מ}
ג/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' מח {שעה"מ}
ג/ו מוריה גל' קסא עמ' צז {רדב"ז}
ג/ו מחנה לויה (תשעד) עמ' רמו, רעג {שעה"מ}
ג/ו מחשבות משה דף מב ע"א-ע"ב
ג/ו מחשבות משה דף מב ע"א-ע"ב {נדר לא לאכול מצה בפסח}
ג/ו מטה אהרן שבועות עמ' קה-קו
ג/ו מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קנ-קנא
ג/ו מלאכת מחשבת עמ' קצט
ג/ו מלבושי יו"ט ח"א דף מט ע"א
ג/ו מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קח
ג/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' קיג
ג/ו מנחת חינוך ח"א עמ' מב
ג/ו מנחת יהודה (בוים) דף עא ע"ד {ישיבת סוכה}
ג/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קנה {שעה"מ ד"ה ואיך}, קפה-קפו {טעם המלך}, שמו {שעה"מ}
ג/ו מעיני המים
ג/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רלא {שעה"מ}
ג/ו מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' נג]
ג/ו מראות ישרים יבמות סי' טו עמ' עה {שעה"מ}, סי' טז עמ' פ {שעה"מ}
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' עה אות א {שעה"מ}
ג/ו משאת המלך (תשסז) עמ' סד
ג/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' מח עמ' עד
ג/ו משברי ים עדל"ת סי' ל ס"ק ה, סי' מ ס"ק י
ג/ו משנת יעקב הפלאה עמ' מה-מח
ג/ו משפטי עזיאל ח"א עמ' צג
ג/ו נאם דוד
ג/ו נדרי זריזין ח"א עמ' קכא, ח"ג עמ' נ
ג/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רד {רמב"ם}, אהע"ז ח"ב עמ' שלא {שעה"מ}
ג/ו נחלי יהושע עמ' פד {שעה"מ}, קלט {שעה"מ}
ג/ו ניצוצי אש עמ' תרטו, תרכג
ג/ו נתיב מאיר
ג/ו נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' ל
ג/ו נתן פריו ב"מ עמ' קפד
ג/ו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נו אות ג {שעה"מ}
ג/ו עוללות ישראל עמ' כח
ג/ו עטרת ישראל עמ' רל
ג/ו עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ל עמ' קב
ג/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קיד
ג/ו עטרת תפארת דף א ע"ג-ע"ד, ד ע"ג {שעה"מ}, ה ע"א-ע"ג {לוקה}, ה ע"ד {שעה"מ}
ג/ו עין יצחק ח"א עמ' סד, קכז {שעה"מ}
ג/ו עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שמו
ג/ו ערך שי חו"מ סי' רסז סעיף א {שעה"מ}
ג/ו פי' ר"א מן ההר נדרים כג ע"ב
ג/ו פניני ים סי' כא אות א, סי' כה אות ד
ג/ו פרחי אהרן עמ' 82, 89
ג/ו צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קלג, קמא {שעה"מ}
ג/ו צבי תפארת סי' סט, עא {שעה"מ - עדל"ת כשבא ע"י פשיעה}
ג/ו ציץ הקודש ח"א דף צא ע"ב
ג/ו צמח ארז עמ' תסז {שעה"מ על הריב"א}
ג/ו צפנת פענח
ג/ו קדשי הגבול פי"ב דף יט ע"ג
ג/ו קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' סט
ג/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' יט, קצד {שעה"מ}
ג/ו קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' קכא {שעה"מ}
ג/ו קול דודי שבועות סי' שנד
ג/ו קול יעקב (שאול)
ג/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' סז {שעה"מ}
ג/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ד, שעור ז עמ' ס
ג/ו קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' יג-טז {שעה"מ}
ג/ו קרבן ציון עמ' שלב, שלו, שמה {שעה"מ}
ג/ו קרית מלך
ג/ו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ח עמ' סח
ג/ו שדה נפתלי עמ' לב
ג/ו שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף ד ע"ד, יז ע"ד, יח ע"ג
ג/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קטז
ג/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שנה
ג/ו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' כא
ג/ו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' עג סעיף ו, סי' רעב סעיף א {שעה"מ}
ג/ו שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יז אות ג
ג/ו שמוש חכמים ג עמ' נב {אסר עליו הסוכה}
ג/ו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מב אות יג {שעה"מ}
ג/ו שמן הטוב (תשפ) עמ' קלה {שעה"מ}
ג/ו שמן למאור (ביימאייל) דף כה ע"ג {לח"מ}
ג/ו שעורי הלכה עמ' קסט
ג/ו שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ז אות יא {שעה"מ}
ג/ו שער המלך
ג/ו שער המלך ח"ב עמ' קלה {מל"מ}
ג/ו שערי אלימלך עמ' מז-מח {תפילין - לוקה}
ג/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שסד {טעם המלך}, שסט {שעה"מ}
ג/ו שערי ציון (כהן, תרצח) דף מו ע"ג-ע"ד
ג/ו שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קנו {שעה"מ}, קצט
ג/ו שרשי הים דף קלד ע"ב
ג/ו תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רצ {שעה"מ}
ג/ו תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רצא
ג/ו תוספתא כפשוטה נשים עמ' 405
ג/ו תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יב ע"א
ג/ו תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' קד
ג/ו תורתו של ר"מ סי' טו
ג/ו תפארת חיים (שוורץ) עמ' ריז
ג/ו תשובה שלמה יו"ד סי' ל {שעה"מ}
ג/ז אור המזרח חל"ד עמ' 37
ג/ז אור יעקב נדרים עמ' נה-נו, עו, פח
ג/ז אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' צו
ג/ז אנצי"ת ע' אסור חפצא הע' 18
ג/ז בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' סט
ג/ז בדבר מלך חי"ב עמ' סא, פא
ג/ז בדבר מלך חי"ד עמ' קמו
ג/ז בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף כ
ג/ז בן ידיד
ג/ז ברית אברהם (פרנס) עמ' תקלז, תקפז
ג/ז דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' ח
ג/ז הדם הקדוש עמ' 148
ג/ז הלכה פסוקה ח"ג עמ' כד
ג/ז המדות לחקר ההלכה מדה יד אות נז
ג/ז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רלג
ג/ז חי' הגר"ח החדש עמ' קצג
ג/ז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קפב
ג/ז חי' ר' שמואל נדרים עמ' עג, קיא, קפה
ג/ז חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רח
ג/ז חנא וחסדא ח"א דף צו ע"ד
ג/ז יד הלוי (לוין) דף עח ע"ג
ג/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנד
ג/ז כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קכח
ג/ז לאסור איסר עמ' ד, ו, כ, קה, קלח, קמג, רנג, שי
ג/ז לב ים נדרים עמ' ק {החפץ אינו מושבע מהר סיני}
ג/ז לחם רב (בוטון) סי' פט
ג/ז לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רפא
ג/ז מאור למלך נדרים עמ' צז
ג/ז מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עו
ג/ז מנחת כהן (יוסף חיים) דף ב, טז {שעה"מ}
ג/ז מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' עב ס"ק ב]
ג/ז מצעדי גבר נדרים סי' כח אות ב
ג/ז מרכבת יוסף דף פב ע"א {על מצוה}
ג/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' מח עמ' 146
ג/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שמו
ג/ז משנת יעקב הפלאה עמ' ב, יח, מו-מז
ג/ז משנת ר' אהרן נדרים עמ' נח
ג/ז משפטי ארץ ח"ב עמ' 264-265
ג/ז נדרי זריזין ח"א עמ' קיח
ג/ז נדרי תורה עמ' קמב
ג/ז ניצוצי אש עמ' תרי
ג/ז עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רמו
ג/ז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שמו
ג/ז פנת יקרת (תשנד) סי' נט אות ב
ג/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' רעח
ג/ז קובץ ביאורים (שפירא)
ג/ז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רמט
ג/ז קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רא
ג/ז קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות יב
ג/ז רחובות יצחק עמ' קלו
ג/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' עז, קמ-קמד
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רסט
ג/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכ
ג/ז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' כא
ג/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' פ
ג/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 369
ג/ז תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' תכח {מפני מה נדרים חלות על מצוה וכו'}
ג/ח אור יעקב נדרים עמ' יד, נה-נו
ג/ח אנצי"ת ע' דבר הנדור הע' 62
ג/ח בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' סט
ג/ח בית אהרן (כהן)
ג/ח בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' לח
ג/ח ביתאל ח"א דף עז ע"ב
ג/ח ברית אברהם (פרנס) עמ' תקלז, תקפז
ג/ח בשבילי השמחה החדש סי' ו אות א {כ"מ - עיוה"כ}
ג/ח בשבילי השמחה סי' ו אות א {ערב יוה"כ}
ג/ח דרך הנשר (נשר)
ג/ח דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 30
ג/ח דרכי משה ח"א שמעתתא ב פ"ה
ג/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רלג
ג/ח הרמב"ם והלכותיו
ג/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 181
ג/ח חי' ר' שמואל נדרים עמ' קפג
ג/ח יד יהודה (אשכנזי) דף לו ע"ב
ג/ח כבוד מלכים (מרגליות)
ג/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קיח
ג/ח לאסור איסר עמ' נה, קיד-קטו {השמיט מיעוט דבל יחל}
ג/ח לב בנים עמ' קפ, רא, רז-רט
ג/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' רכא
ג/ח מאור למלך נדרים עמ' צז
ג/ח מבוא למשנה תורה עמ' 46, 107
ג/ח מגילת ספר לאוין דף קכא ע"ד
ג/ח מנחת יוסף ח"א עמ' סח
ג/ח מעשה הבא בעבירה עמ' 287
ג/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שמז
ג/ח משנת יעקב הפלאה עמ' ב, יח, מו-מז
ג/ח נדרי זריזין ח"א עמ' קב, ח"ב עמ' סד
ג/ח נדרי תורה עמ' קמב
ג/ח ניצוצי אש עמ' תרי
ג/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקכג
ג/ח עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רמו
ג/ח פרנס לדורו עמ' 71
ג/ח קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קיט-קכב
ג/ח קרית מלך
ג/ח רחובות יצחק עמ' קלו
ג/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קלג {דברי הרשות}
ג/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' פ
ג/ח תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' תכח-תכט {כשאתה מתבונן בכתוב תמצא וכו' להרע או להיטיב דברי הרשות וכו'}
ג/ט אב"י יושב אהל עמ' 54-53, 80
ג/ט אבני שהם (רובינשטיין) דף יט ע"ג, כ ע"א-ע"ב {נדר ולא שבועה, ערב יו"כ}
ג/ט אגרא לישרים סי' כד עמ' קסב {איסור תענית בשבת ויו"ט}, סי' כט עמ' קצו {כנ"ל}
ג/ט אהל משה (הורוביץ) ח"א יומא פא ע"ב {עיוה"כ}
ג/ט אוצר השבת ח"א עמ' ד, ט
ג/ט אוצר השבת ח"א עמ' יט {כ"מ}
ג/ט אוצרות הקידוש סי' כג אות ג
ג/ט אוצרות יהושע עמ' שצח, תקיט
ג/ט אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' טז
ג/ט אור המאיר (שפירא) סי' כא אות ג {כ"מ - חיזוק לדבר שיש לו אסמכתא}
ג/ט אור לישרים (שולמן) עמ' סה {כ"מ - ערב יוה"כ הוא אסמכתא}
ג/ט אורח ישראל עמ' קסה {כ"מ - מיגדר מילתא}, קעה-קעז {כ"מ - מיגדר מילתא, רדב"ז - נדר לבטל איסור דרבנן, רדב"ז - קושיה שזה קום עשה}, תפד {איסור תענית בפורים מדרבנן}, תצה {איסור תענית בשבת}, תצח {איסור תענית בעיוה"כ ור"ח}, תקמח {עיוה"כ}
ג/ט אוריין תליתאי (אפשטיין) דף יד ע"ד {רדב"ז - נדר לאכול איסור דרבנן}
ג/ט אוריתא טז עמ' מ, מב
ג/ט אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תצז {רדב"ז - ביטול בשוא"ת}, תק, תקא {נדר לא חל על מצוה דרבנן}
ג/ט אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ה ד"ה כתב, עדות סי' יט [ג] ד"ה וי"ל
ג/ט אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 96-97 {חנוכה ופורים}
ג/ט אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' צז-צח {נדר להתענות בשבת ויו"ט, עשו חיזוק}, קמב {איסור לצום בר"ח}
ג/ט אמת ליעקב נשים עמ' קיד
ג/ט אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' פו
ג/ט אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' מו
ג/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קי, קכ {כ"מ}, ריג {כ"מ}, רמב, רפג {כ"מ}
ג/ט באר יצחק (גולדשמיד) עמ' קמט
ג/ט באר לחי ראי
ג/ט באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קט, קנ, רמג {כ"מ}
ג/ט באר שרים (שולמן) עמ' קמא {עיוה"כ - כר"ע}
ג/ט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' י אות ה {כ"מ}, סי' כ אות ז
ג/ט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' ע
ג/ט בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' ע
ג/ט בדבר מלך ח"ד עמ' לט {עיוה"כ}, ח"ו עמ' קע {אסר על עצמו מאכל בחנוכה ופורים}
ג/ט בדבר מלך חי"ג עמ' סד
ג/ט בדבר מלך חי"ח עמ' לז {הנודר שיצום בשבת או ביו"ט חייב לצום שהנדרים חלים על דברי מצוה וכו' פגע בו לחנוכה ופורים ידחה נדרו מפני הימים האלו הואיל ואיסור הצום בהם מד"ס הרי הן צדיכין חיזוק וידחה נדרו מפני גזירת חכמים}
ג/ט בינה בספרים עמ' לז {כ"מ}
ג/ט בית אהרן (כהן) נדרים עמ' קיד {כ"מ - עקירה בקום ועשה}
ג/ט בית אהרן (כהן, תשך) דף עז ע"ד
ג/ט בית אהרן (צוקרמן) עמ' שלט {עיוה"כ}
ג/ט בית אהרן וישראל גל' סו עמ' לג-לד, לו {עיוה"כ}, גל' עה עמ' קס-קסא {כ"מ - לימוד למצוות אכילה בעיוה"כ}
ג/ט בית אהרן וישראל גל' פח עמ' נה {תענית בר"ח}
ג/ט בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' לח
ג/ט בית הבחירה על אבות עמ' 364 = חיבור התשובה עמ' 404 {עיוה"כ}
ג/ט בית יעקב (בירב)
ג/ט בית ישחק
ג/ט בית מלך (חב"ד) עמ' 71 {איסור תענית בשבת}
ג/ט בכורי אברהם דף ל ע"ג {כ"מ - עקירת מ"ע חכמים}
ג/ט בני דוד
ג/ט בני שלשים עמ' קסח
ג/ט ברור הלכה יומא פא ע"ב ציון ד פרק ג {עיו"כ}
ג/ט ברור הלכה תענית י ע"א ציון ז
ג/ט ברקאי ח"א עמ' 149-148 {עיוה"כ}
ג/ט בשבילי השבת סי' כג אות ג
ג/ט גבורת אנשים (תשע) עמ' שכה
ג/ט דברות אליהו ח"ב עמ' קלה-קלו {ערב יוה"כ}
ג/ט דברות אליהו ח"ה עמ' לח {אכילה עיו"כ}
ג/ט דברות משה מועד ח"א עמ' תז {או ערב יום הכפורים ולח"מ}
ג/ט דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' סז
ג/ט דברי אמת (תשעט) עמ' תט {אם נדר לצום בשבת או בערב יום הכפורים או בראש חודש נדרים חלין עליהם, וכ"מ}
ג/ט דור דורים עמ' קעו-קעט {עיוה"כ}, שעד {איסור תענית בשבת}
ג/ט דרך ישרה ח"ב עמ' לט {עיוה"כ - דאורייתא}
ג/ט הד משה עמ' 20-21 {ערב יוה"כ}
ג/ט הלכה רבה ח"א עמ' 315 {צריכים חיזוק}
ג/ט המשפט העברי עמ' 436, 439
ג/ט הערות ר"מ הרשלר לס' המכתם תענית י ע"א הערה 47
ג/ט הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קיז-קיח, קסד
ג/ט הררי קדם (תשס) עמ' פ
ג/ט התורה והמדינה ח"ד עמ' נו
ג/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' נז, סא
ג/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קט
ג/ט וחי בהם עמ' 306 {אכילה בשבת - מהתורה}
ג/ט ויען יצחק עמ' קמ
ג/ט זכור זאת ליעקב עמ' קעג
ג/ט זכרון יהונתן דף כו ע"א {עשו חיזוק - על תשובת הרדב"ז}
ג/ט חד וחלק ח"ב דף יב ע"ב {עיוה"כ דאורייתא}
ג/ט חי' הראי"ה
ג/ט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שצג
ג/ט חי' ר' שמואל נדרים עמ' פה-פו, קצו, רל
ג/ט חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שמח, תקכז
ג/ט חיל המלך
ג/ט חכמת גרשון עמ' שנו {כ"מ}
ג/ט חקרי זמנים ח"ג עמ' שי {חיוב אכילה בשבת}
ג/ט חקרי לב (לווינבוק) דף לח ע"ד
ג/ט טל חיים (טל) ח"ג עמ' לא, לז-לח
ג/ט יד מלאכי סי' רפו {כ"מ - חיזוק רק בדבר שאין לו עיקר מה"ת}
ג/ט יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ב ה"ד ס"ק ו
ג/ט ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קטז
ג/ט ימי שלמה כאן {איסור תענית בר"ח ועיוה"כ}, והל' שבועות פ"ה ה"ז דף סח ע"ד {צריכים חיזוק, כ"מ על שבועה}
ג/ט ישועות יעקב מועד עמ' רמח, תתרכו
ג/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' מ {כ"מ - מיגדר מילתא}, צא {עשו חיזוק}, קצז {כ"מ - מיגדר מילתא}, שט {כנ"ל}
ג/ט כלילת יופי דף כב
ג/ט לאסור איסר עמ' כט, לז, קצא-קצב, קצד, רנז-רנח, שמו-שמט
ג/ט לב בנים עמ' קפ, רא, רז-רט
ג/ט לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' ריב
ג/ט למודי ה' (תקמז) דף לד ע"א {עיו"כ}, פח ע"ב {שבת}
ג/ט למודי ה' (תשפא) עמ' קצא, קצג, תקד
ג/ט לקוטי סופר ח"ב דף לט ע"ג
ג/ט לשד השמן יו"ד דף מא ע"ב {נשבע שלא לאכול בחנוכה ופורים}
ג/ט מאור למלך נדרים עמ' עב, עו, צז
ג/ט מאורות הדף היומי ח"ג עמ' קפו
ג/ט מבוא למשנה תורה עמ' 221 {עיוה"כ לא נזכר במשנ"ת}
ג/ט מגילת ספר לאוין דף קכב ע"א וע"ג
ג/ט מועדי הרב עמ' 102
ג/ט מועדים וזמנים ח"א סי' טז {עיוה"כ}, ח"ה סי' שלו {שבועה לצום ביו"ט דרבנן, מקשה הרי גם שבועה חלה בכולל}
ג/ט מוריה גל' קז עמ' מג, נה {עיו"כ}, גל' קעט עמ' לה {עיוה"כ}, מא {עיוה"כ}
ג/ט מטה אהרן ר"ה עמ' נא-נב
ג/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף לו ע"א-ע"ג {איסור תענית בר"ח}
ג/ט מנחת אלימלך עמ' רכה {איסור תענית בשבת}, רנד {ראב"ד}
ג/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תפז
ג/ט מנחת יהודה (בוים) דף קמ ע"ב-ע"ג {עיו"כ}
ג/ט מסורה ח"ט עמ' נח, חי"ג עמ' י, טז
ג/ט מעין גנים (מזרחי) דף כט ע"א
ג/ט מעין חיים ח"ב עמ' רג
ג/ט מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תפו (קיג)]
ג/ט מצעדי גבר נדרים סי' כח אות ב, ה
ג/ט מקראי קדש (תפט) דף קכו ע"ב {כ"מ - הברייתא בנדר גמור}
ג/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' לו, רח, שכא
ג/ט מרכבת המשנה (מהדו"ב)
ג/ט משארית יעקב עמ' י
ג/ט משברי ים עדל"ת סי' יח ס"ק ז עמ' רצד {כ"מ - עיוה"כ}
ג/ט משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שעח {הקדים חנוכה לפני פורים}
ג/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שמט {נודר לצום בשבת}, שנג {רדב"ז נדר לעבור איסור דרבנן}
ג/ט משנת יהודה ח"א פ"ל ה"א, ח"ב פ"ב הכ"ד
ג/ט משנת יעקב הפלאה עמ' מה-מח
ג/ט משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קצט-ר {עיוה"כ}
ג/ט משנת משה ר"ה עמ' קיב
ג/ט משנת פקוח נפש סי' מ אות ד
ג/ט משפטים לישראל עמ' נ {כ"מ - מיגדר מילתא}
ג/ט נאם דוד {איסור הצום מד"ס, צום בר"ח}
ג/ט נדרי זריזין ח"ב עמ' סב
ג/ט נהרות איתן ח"א עמ' שנג-שנד
ג/ט נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רנא {כ"מ - אכילה בערב יוה"כ - מדרבנן}
ג/ט נחלה לישראל (תשעא) עמ' טז, לז
ג/ט נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' יב, כה
ג/ט נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ח אות ז
ג/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף מו ע"א-ע"ב {עיוה"כ}
ג/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיג ע"א {אכילה עיו"כ}
ג/ט נשאל דוד או"ח עמ' מ {שיתענה בשבת}
ג/ט נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קטז ס"ק ג
ג/ט ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקפט
ג/ט ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' עט {מדוע לא חל הנדר מטעם כולל}
ג/ט ס' השלחן עמ' שפא
ג/ט סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 113, 115
ג/ט סתירת זקנים - הלכה עמ' קעג {כ"מ - חיזוק רק בדבר שאין לו עיקר מה"ת}
ג/ט עוז לו בך סי' ד
ג/ט עיוני הלכות ח"ב עמ' תעו, תפ
ג/ט עיונים (פאור) עמ' 17 {עשו חיזוק}
ג/ט עקדת משה ח"א עמ' קצ
ג/ט פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רמה {האוכל עיוה"כ}
ג/ט פעמי יעקב גל' נה (ניסן תשסד) עמ' לט {אכילה עיוה"כ - מדרבנן או מדאורייתא, והדין באשה}
ג/ט פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקנח
ג/ט פרי אהרן (בגון) עמ' סד {עיוה"כ}
ג/ט פרי יצחק (בלזר) ח"א דף טו ע"ב {עיוה"כ}
ג/ט פרי יצחק (תשעו) עמ' מב
ג/ט פרפרת משה ח"ב עמ' קל, קלט
ג/ט פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 147
ג/ט קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קכב-קכה
ג/ט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שסח
ג/ט קובץ השמיטה עמ' קמו
ג/ט קובץ חי' תורה מדרש משה עמ' 34 {ערב יו"כ}
ג/ט קול דודי (תשף)
ג/ט קול דודי ר"ה סי' קסד
ג/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור כח אות ה
ג/ט קרית מלך [עיוה"כ - תשובת הרי"ף ראיתי בכ"י]
ג/ט ראשי בשמים (רבין) עמ' קנב {כ"מ}
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' סד
ג/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תלד-תלה {פורים}
ג/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' כד {עיוה"כ}
ג/ט שדה יצחק עמ' סד {כ"מ}
ג/ט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רפב {כ"מ - חנוכה ופורים, ולח"מ}, רפה
ג/ט שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תסב {עשו חיזוק - לענין יין קידוש}
ג/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' פד
ג/ט שיר למעלות גל' ד עמ' 55 {עיוה"כ}
ג/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תס
ג/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' קפח
ג/ט שם יוסף (אליקים) {נדר חל על מצוה, איסור תענית בשבת, שבועה להתענות בשבת}
ג/ט שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שנה {כ"מ}
ג/ט שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תמד
ג/ט שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 145
ג/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' עא-עב
ג/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' פז
ג/ט שער יהודה {ידחה נדרו, כ"מ על שבועה}
ג/ט שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 11 (בספרות רומיות)
ג/ט שפתי דעת ח"א עמ' פב
ג/ט שפתי רננות (מיכלדורף) דף ה ע"ב, ו ע"א {צריכים חיזוק}
ג/ט שרשי הים, שורש זכיית קטן, דף קסב ע"א {בשבת}
ג/ט תורה לדעת ח"ג עמ' לז
ג/ט תורה לשמה (תשעג) עמ' קפח {כ"מ}
ג/ט תורה תמימה ויקרא פ' כג אות צז
ג/ט תניא רבתי ח"א עמ' 305 {כ"מ - מיגדר מילתא}
ג/י אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכז ענף ג {לח"מ}
ג/י אוצמפה"ת ב"מ לב ע"א הע' 99 {שעה"מ}
ג/י אור המזרח חל"ד עמ' 37
ג/י אור יעקב נדרים עמ' נו
ג/י אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ו {שעה"מ ד"ה מעתה}
ג/י אנצי"ת ע' דבר שאין בו ממש הע' 6, 7, 9, 32
ג/י אפיקי מגינים נדרים סי' יח
ג/י אפסי ארץ (תשסה) סי' יב עמ' מב {שעה"מ}
ג/י באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' שט {שעה"מ}
ג/י בית יעקב (בירב)
ג/י ברור הלכה נדרים טו ע"א ציון ב
ג/י ברור הלכה נדרים טו ע"ב ציון ה פסקה ב
ג/י ברור הלכה נדרים יג ע"ב ציון ב
ג/י דברת שבועה סי' כב
ג/י הלכות קטנות, הל' נזירות סי' ל
ג/י הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ל, קנא
ג/י הר המלך ח"ז עמ' לג
ג/י וזאת התורה עמ' רמד, רמז
ג/י זית רענן ח"א עמ' תקפד {שעה"מ}, תרט {שעה"מ}
ג/י חזו"א על הרמב"ם{שעה"מ}
ג/י חי' ר' שמואל נדרים עמ' קי
ג/י ידי אליהו דף קח ע"א
ג/י יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסב
ג/י יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קסא {שעה"מ}, ח"ב עמ' רסא-רסב {שעה"מ}
ג/י כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רי ע"א
ג/י כתר המלך
ג/י להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' צח
ג/י מאור למלך נדרים עמ' כב, קכג {שעה"מ}
ג/י מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עח ע"א {לח"מ}
ג/י מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' פד {לח"מ}
ג/י מוריה גל' רמא עמ' פג
ג/י מחנה חיים ח"ג (יו"ד ח"ב) סי' מא עמ' קכח {שעה"מ}
ג/י מצעדי גבר נדרים סי' כה אות ג
ג/י מקום דוד [משפטים ישרים (גאון) דף יא ע"ב]
ג/י משה ידבר (תשעו) עמ' רמב
ג/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שנד {דבר שיש בו ממש}
ג/י משנת יעקב קנין עמ' רכז
ג/י נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שלא
ג/י פאת שדך יו"ד עמ' רכח
ג/י קול יעקב (שאול)
ג/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ע {שעה"מ}
ג/י ריח שדה דף סב ע"ב
ג/י שדה אברהם דף מז ע"א
ג/י שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קי
ג/י שם דרך במדבר עמ' קמז
ג/י שם יוסף (מועטי) ח"ב דף כט ע"ד
ג/י שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' צג
ג/י שמחת יו"ט (אלגזי) דף טז ע"ב
ג/י שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' נ, קמז-קמח {שעה"מ}
ג/י שער המלך ח"ב עמ' קלח-קלט
ג/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' טו ס"ק ב-ה
ג/יא אור יעקב נדרים עמ' פו-פז
ג/יא אמרות טהורות (ישראל) דף ז ע"ב {לח"מ}
ג/יא אנצי"ת ע' דבר שאין בו ממש הע' 9, 10, 13, 21
ג/יא אפיקי מגינים נדרים סי' יח
ג/יא בית אהרן (כהן)
ג/יא בית יעקב (בירב)
ג/יא בני יעקב
ג/יא ברור הלכה נדרים יג ע"ב ציון ב
ג/יא גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ב סי' ג, ט
ג/יא דברת שבועה סי' כב, לט
ג/יא הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קנא
ג/יא חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קפה
ג/יא חי' ר' שמואל נדרים עמ' רכז
ג/יא חיי נפש בראשית ח"א עמ' רפ
ג/יא לאסור איסר עמ' קסו
ג/יא משה ידבר (תשעו) עמ' רלא-רלב
ג/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שנט, תרסח {צ"פ}
ג/יא נדרי זריזין ח"ב עמ' נד
ג/יא עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ל עמ' קב
ג/יא עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קיג
ג/יא עמק יהושע ח"א דף נז
ג/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצא אות ה
ג/יא קובץ ביאורים (שפירא)
ג/יא קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קפז
ג/יא קול יעקב (שאול)
ג/יא קרית מלך
ג/יא ריח שדה דף סב ע"ב
ג/יא רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קד {קונם עיני לשינתן}
ג/יא שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' פט {לח"מ}
ג/יא שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קכא
ג/יא שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ד אות א
ג/יא שער יהודה דף ס {לח"מ}
ג/יא שערי תורה (לעוו) עדות ח"ב עמ' קכט {לח"מ}
ג/יא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' טו ס"ק א {לח"מ}, ב-ה, יב {לח"מ}
ג/יא תפארת אריה עמ' קמב
ג/יב איים בים נדרים סי' יד אות ז {נדר על דבר שאין בו ממש}
ג/יב אנצי"ת ע' דבר שאין בו ממש הע' 16, 19, 20, 21, 26
ג/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קסו
ג/יב באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב
ג/יב ברור הלכה נדרים טו ע"א ציון ב
ג/יב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קנב
ג/יב חי' ר' שמואל נדרים עמ' קה-קז, קט, רכח
ג/יב כל בו ח"ה עמ' תרא
ג/יב מאור למלך נדרים עמ' צא {שעה"מ}
ג/יב מוריה גל' רמא עמ' פג
ג/יב מצעדי גבר נדרים סי' כה אות ג
ג/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יב נדרי זריזין ח"א עמ' קכ {כ"מ}
ג/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכד
ג/יב פי' ר"א מן ההר נדרים טו ע"א
ג/יב פני משה (שלז')
ג/יב פרי אברהם פסחים סי' עז אות ב-ג
ג/יב קובץ ביאורים (שפירא)
ג/יב קול יעקב (שאול)
ג/יב שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רצ
ג/יב שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' כב
ג/יב שו"ת ר"מ גאויזון עמ' כז
ג/יב שם יוסף (מועטי) ח"ב דף כח ע"ד {לח"מ}
ג/יב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ד אות א
ג/יב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' טו ס"ק ב-ה


ד/311 הלכות נדרים פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ בית יעקב (בירב)
ד/רה"פ הפלאת נדרים
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אור יעקב נדרים עמ' צז
ד/א אמת ליעקב נשים עמ' קיא {מדוע הקדים נדרי אונסין}, רנ {המדיר עובר}
ד/א אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 67, 73
ד/א אפיקי מגינים נדרים סי' כה
ד/א בית אהרן (כהן)
ד/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' קיח
ד/א ברור הלכה נדרים כא ע"ב ציון ב
ד/א ברור הלכה נדרים כד ע"ב ציון א פסקה ג
ד/א ברור הלכה נדרים כה ע"ב ציון א
ד/א ברור הלכה נדרים כז ע"א ציון א
ד/א ברור הלכה נדרים כז ע"ב ציון ו
ד/א בריכת ירושלים עמ' צד
ד/א דינא דמלכותא דינא עמ' 296
ד/א דרך הנשר (נשר)
ד/א דרש אברהם ח"ב דף קכא ע"א
ד/א חזון יחזקאל נדרים פ"ב ה"ב
ד/א חי' הראי"ה
ד/א חיל המלך
ד/א חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 447
ד/א כל בו ח"ה עמ' תקצה
ד/א לב ים נדרים עמ' קיב-קיג
ד/א מחנה יוסף (תשעב) סי' לה אות א
ד/א מעיני המים
ד/א מקבציאל גל' כא עמ' נד-נה, עג, פב-פג {כ"מ}
ד/א משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' ל, קיח
ד/א נאם דוד
ד/א נדרי זריזין ח"א עמ' קעו, ח"ב עמ' קצט, רכ {מל"מ}
ד/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לח אות ד {מוכסין}
ד/א פאת ים שבועות עמ' נח
ד/א פי' ר"א מן ההר נדרים כה ע"א
ד/א קובץ ביאורים (שפירא)
ד/א קרן הצבי מצוה עד אות ב
ד/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' לד, קיח-קכד
ד/א שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' טז
ד/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' כד, כה
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קפד
ד/ב אמת ליעקב נשים עמ' קיא {רדב"ז - נדרי אונסין}, רנו {כי אין פיו ולבו שוים}
ד/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) נדרים סי' לב ס"ק ב
ד/ב בית אהרן (כהן)
ד/ב ברור הלכה נדרים כז ע"ב ציון ו
ד/ב דינא דמלכותא דינא עמ' 296
ד/ב דרך הנשר (נשר)
ד/ב חי' הגר"ח החדש עמ' שז
ד/ב כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' רו
ד/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' לד אות א, סי' לה אות ב
ד/ב משה מבחוריו דף י ע"ד {אין פיו ולבו שוים}
ד/ב משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' לא
ד/ב משנת ר' אהרן נדרים עמ' ל
ד/ב משפטי עזיאל ח"ד עמ' קכט
ד/ב קובץ ביאורים (שפירא)
ד/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קעד
ד/ב שו"ת ר"מ גאויזון עמ' כו, כז
ד/ב שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' עד
ד/ב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שפב
ד/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקנז
ד/ג אור שמח
ד/ג אנצי"ת ע' אומדנא הע' 39
ד/ג באר לחי ראי
ד/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' קיח
ד/ג ברור הלכה נדרים כ ע"ב ציון ח
ד/ג ברור הלכה נדרים כא ע"ב ציון א, ב
ד/ג ברור הלכה נדרים כד ע"א ציון ד
ד/ג גדולי שמואל נדרים דף כד ע"א
ד/ג גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ב סי' ט
ד/ג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רעד
ד/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צג
ד/ג חי' חתם סופר
ד/ג כל בו ח"ה עמ' תקצו
ד/ג לב ים נדרים עמ' קיב, קיח {נדרי זרוזין}
ד/ג מטה אהרן (הלוי) דף רו ע"ג-ע"ד
ד/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' קכט
ד/ג מעין גנים (מזרחי) דף כט ע"א
ד/ג מעיני המים
ד/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שנה
ד/ג נאם דוד
ד/ג נדרי זריזין ח"ב עמ' קפז, קפח {לח"מ}
ד/ג פי' ר"א מן ההר נדרים כ ע"ב
ד/ג קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קכט-קלא
ד/ג קול יעקב (שאול)
ד/ג שדה הארץ ח"ג דף לא ע"ד
ד/ג שו"ת הרדב"ז ח"א סי' מב
ד/ג שו"ת ר"ח כפוסי דף סו
ד/ג שו"ת ר"י קצבי סי' ד
ד/ג שם יוסף (מועטי) ח"ב דף ל ע"ג {לח"מ}
ד/ג שערי יצחק (תשיז) עמ' ק
ד/ד אמונת עתיך גל' 115 עמ' 40 {שאלה אחרי שהגיע לבדק הבית}
ד/ד אמרי שפר (סגל) עמ' צח
ד/ד אנצי"ת ע' בל יחל הע' 47
ד/ד ביתאל ח"א דף עה ע"ג
ד/ד ברור הלכה נדרים טו ע"א ציון א פסקה ב
ד/ד המעשה והמדרש עמ' יג
ד/ד חזו"א אהע"ז סי' קלו לדף כד ס"ק א
ד/ד כל בו ח"ה עמ' תרה
ד/ד כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' רד, רו
ד/ד לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שנד
ד/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' לה אות א
ד/ד משנת יעקב
ד/ד משנת ר' אהרן נדרים עמ' טו
ד/ד נדרי זריזין ח"א עמ' קנח
ד/ד קובץ הערות (תשסג) סי' לט אות ה
ד/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות ב, ד
ד/ד שו"ת ר"א בן ארחא עמ' קכט
ד/ד שערי טהר ח"ח סי' עז אות א
ד/ד שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' עד
ד/ד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק כג עמ' קיג
ד/ה אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' מו
ד/ה אבני ציון ח"ב סי' יח אות ד
ד/ה אוצרות הרמב"ם
ד/ה ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ט
ד/ה בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עב ע"א
ד/ה בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' קמ
ד/ה ברור הלכה נדרים ח ע"ב ציון ה פסקה ג
ד/ה ברור הלכה נדרים כא ע"ב ציון ג
ד/ה ברור הלכה נדרים סה ע"א ציון א
ד/ה ברור הלכה נדרים עח ע"א ציון א
ד/ה דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קמג
ד/ה דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קלט
ד/ה זכר ישעיהו
ד/ה חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רח
ד/ה חכמת אדם - בינת אדם בית הנשים סי' לא {מ"מ}
ד/ה יד ישראל ח"ב
ד/ה כל בו ח"ה עמ' תרה, תרטז
ד/ה כל נדרי פ' יב הע' ז
ד/ה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרנד {מל"מ}
ד/ה מחנה ישראל (אליהו)
ד/ה מים החיים (ארוליו) דף ג ע"ב {מל"מ}
ד/ה מנחת כהן (יוסף חיים) דף פו (הראשון) ע"א {מל"מ}
ד/ה מעשה אברהם דף צה ע"ב {מל"מ}
ד/ה משה ידבר (תקפז) שו"ת דף מג ע"א {מל"מ}
ד/ה משה ידבר (תשעו) עמ' רנ {מל"מ}
ד/ה משנת יעקב
ד/ה נטיעות חיים דף כא ע"ד
ד/ה פורת יוסף (אלפנדרי) אהע"ז סי' ח דף נב ע"ד {מל"מ}
ד/ה פני חמה דף לג ע"א-ע"ב {מל"מ}
ד/ה פנת יקרת (תשנד) סי' נה אות ג
ד/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' רסג
ד/ה קובץ ביאורים (שפירא)
ד/ה קול בן לוי (תשסג) עמ' טז
ד/ה קרית מלך
ד/ה שו"ת מהרי"ק סי' נב
ד/ה שו"ת רשב"ש עמ' ה
ד/ה שלמי שמחה ח"ה עמ' ריז {כ"מ}
ד/ה שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 288
ד/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' מג, פה
ד/ו ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יג (צ"ל יד) עמ' 496
ד/ו מערכות חיים עמ' קצא
ד/ו משנת יעקב
ד/ו קרית מלך
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רע
ד/ו שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' רמד הערה 2
ד/ז אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ו עמ' קצג
ד/ז אבני ציון ח"א סי' ה אות ז {כ"מ}, ח"ג עמ' סב
ד/ז אברהם יגל
ד/ז אור הישר [שאלת הכהנים תורה על תמורה סוה"ס]
ד/ז אור עולם (שניאורסון) עמ' 719
ד/ז אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' סד, ק, קז
ד/ז אמונת יהושע עמ' שנב {שאלה על תמורה}
ד/ז אמונת שמואל (תשנט) עמ' קסב
ד/ז אפר קדשים עמ' נה
ד/ז ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יג (צ"ל יד) עמ' 496
ד/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כו ע"א
ד/ז בדבר מלך חט"ז עמ' רצא
ד/ז בית יעקב (מסקין) סי' מח
ד/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שלו
ד/ז בית שערים יו"ד סי' תיט
ד/ז בן יהודה סי' עב
ד/ז ברכת ראובן דף סד ע"א
ד/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שמח
ד/ז גדולי שמואל נדרים דף סו ע"ב
ד/ז גליונות אבני נזר {כ"מ}
ד/ז דברי יוסף (אירגס) סי' כו דף מז ע"א {נשאלים על הקדש}
ד/ז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קעד
ד/ז דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קמג
ד/ז דרך הנשר (נשר)
ד/ז דרכי משה ח"א שמעתתא ד פ' ט
ד/ז העלם דבר סי' ד
ד/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תשיא
ד/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קטז
ד/ז ויטע אשל תמורה ח"א עמ' שלא {תמורה}
ד/ז חבש פאר עמ' קמט
ד/ז חי' הגאון אדר"ת עמ' קסא {נשאלים על הקדש ולא על תמורה}
ד/ז חי' הגרי"ח עמ' רמג
ד/ז חי' מהרא"ך ח"ב
ד/ז חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' רלג {יש שאלה בהקדש}
ד/ז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 499
ד/ז טבעת החושן ח"ד עמ' טז
ד/ז טבעת החושן סי' רנה על קצוה"ח ס"ק א (דף טז ע"א)
ד/ז יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לח ע"ד
ד/ז ישועות יעקב קדשים עמ' שמח
ד/ז כל נדרי פ' ט הע' לה, פ' סט הע' כד, כז
ד/ז כסא שלמה דף ל ע"ד
ד/ז מאור הקדש נזיר עמ' מט
ד/ז מאמר המלך
ד/ז מוריה גל' ריג עמ' נב
ד/ז מים שאובים עמ' תעז-תעח, תפח, תצד
ד/ז מנוחת אשר ח"א דף לו ע"א {שאלה בתמורה}
ד/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנו, תקעד
ד/ז מעין גנים (מזרחי) דף כט ע"א-ע"ב
ד/ז מעלין בקודש גל' ח עמ' 107
ד/ז מרומי גלים עמ' קכג
ד/ז משנה הלכות ח"ג סי' קפט {נדרי הקדש}
ד/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שנז
ד/ז משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' כג-כד
ד/ז משנת יעקב מדע עמ' קלה
ד/ז נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קפ {התרת נדר הקדש ע"י חרטה}
ד/ז נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 623
ד/ז נשאל דוד או"ח עמ' צ {שאלה בהקדש}
ד/ז פני אברהם (שפירא) עמ' קלד-קלה {שאלה על הקדש}
ד/ז צפנת פענח ויקרא עמ' כח
ד/ז קהלות יעקב הוספות נדרים ד
ד/ז קהלת יעקב (אלגזי) תוספת דרבנן אות שיד (קי ע"ב בדפוס שלוניקי) {תמורה}
ד/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תד
ד/ז קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קלב-קלה
ד/ז קול יעקב (שאול)
ד/ז קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ז
ד/ז קרבן ציון עמ' קסז-קסח {כ"מ}, קעג {כ"מ}, רמג
ד/ז קרית מלך
ד/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קב
ד/ז שאלת הכהנים תורה דף פב
ד/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קכד
ד/ז שו"ת מהר"ם מינץ עמ' רצה
ד/ז שו"ת מהרלב"ח סי' ד
ד/ז שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תיח
ד/ז שו"ת ר"מ גאויזון עמ' רמח-רמט
ד/ז שו"ת רשב"ש עמ' ה, רצז
ד/ז שלמי יוסף נזיר עמ' תכא
ד/ז שלמי שמחה ח"ה עמ' קלא
ד/ז שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קצב-קצג
ד/ז שערי זיו ח"ג דף קיח ע"א
ד/ז שערי טהר ח"ג שער ג סי' יג אות ו
ד/ז שערי טהר ח"ה שער ב סי' כ אות ד
ד/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 297
ד/ז שערי ישר שער ה פכ"ב אות ב
ד/ז שערי ציון (כהן, תרצח) דף סא ע"א {אין נשאלים על תמורה}
ד/ז שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' רמח
ד/ז תורת רפאל ח"ג עמ' מח
ד/ח אוהב מישרים עמ' רעא {הפרת הקדש}
ד/ח איים בים נדרים סי' מא אות א {בעל מיפר נדרי הקדש}
ד/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' מח אות ב {רדב"ז}
ד/ח ברכת ראובן דף סה ע"ב
ד/ח גליונות אבני נזר
ד/ח הר צבי זרעים ח"א עמ' קעו
ד/ח השבת לקדשו דף פ ע"ב
ד/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצג
ד/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קצ
ד/ח ויטע אשל עמ' יט
ד/ח יבול היובלות עמ' 99
ד/ח יד הלוי (לוין) דף קיח ע"ג
ד/ח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רס
ד/ח כל נדרי פ' לח הע' ח
ד/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שיח {רדב"ז}, ח"ג עמ' קפז
ד/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שעז {רדב"ז}
ד/ח מסורה ח"ט עמ' מח
ד/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשנז, תשעד {רדב"ז}
ד/ח מעלין בקודש גל' ח עמ' 107
ד/ח משא יד ח"א עמ' רעז
ד/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רלז
ד/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שסד
ד/ח משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כז עמ' קל-קלא, קמא
ד/ח ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' ריז
ד/ח ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קכט
ד/ח פני אברהם (שפירא) עמ' קמד, קמז-קנ, קנו, קס
ד/ח קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קלה-קלח
ד/ח קובץ הערות (תשסג) סי' כו אות ג {רדב"ז}
ד/ח קרית מלך
ד/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' נג
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קב, קכט, ח"ב עמ' שי
ד/ח שו"ת וחי' ר"ע קורניצר דף כז
ד/ח שיח התורה עמ' שלד
ד/ח שלמי יוסף נזיר עמ' תכד
ד/ח שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' כב, קדשים עמ' נח
ד/ח שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קצב-קצג
ד/ח שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קעז
ד/ח תבונה (קרש') ח"ב סי' יג
ד/ט אחיעזר ח"ג סי' עט אות ה
ד/ט בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף כג
ד/ט בית יצחק (תשט"ז) עמ' 18
ד/ט דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' פ
ד/ט דרכי משה ח"א שמעתתא ד פ' ט
ד/ט חי' הגרנ"ט סי' נג
ד/ט יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנו, רס
ד/ט יתר הבז (תשסח) עמ' מג
ד/ט כל בו ח"ה עמ' תרו
ד/ט מסורה ח"ט עמ' נג
ד/ט נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קטז ס"ק ד
ד/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכה
ד/ט פי' ר"א מן ההר נדרים נב ע"א
ד/ט פני משה (שלז')
ד/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כה
ד/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ריט
ד/ט קרבן אשה
ד/ט שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרמו
ד/ט שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' עו
ד/ט שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' סח
ד/י בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ט אות ה
ד/י בית יצחק (תשט"ז) עמ' 18 ,25
ד/י ברכת ראובן דף סד ע"א {מל"מ}
ד/י דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' כז-כח
ד/י הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רנד
ד/י חזון יחזקאל נדרים פ"א ה"ט
ד/י כל בו ח"ה עמ' תרו, תרז
ד/י לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' א
ד/י משנת ר' אהרן נדרים עמ' קצח
ד/י ערך יעקב עמ' רלז
ד/י צפנת פענח
ד/י קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ז, שעור ז עמ' 122
ד/י קרית מלך
ד/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' נה
ד/יא אבני נזר אהע"ז סי' קיט אות ח, יט
ד/יא אהלי יהודה (הכהן) דף נז ע"ב, סט ע"ג
ד/יא אור הישר [דברי ריבות סי' רצח]
ד/יא איים בים קידושין פ"ב סי' יח אות א-ב
ד/יא בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף נז
ד/יא בית ישחק
ד/יא בן ידיד
ד/יא ברור הלכה נדרים כה ע"ב ציון ב
ד/יא ברור הלכה קדושין מו ע"א ציון ד
ד/יא ברור הלכה שבועות לח ע"א ציון א פסקה ב
ד/יא דברי ירמיהו קידושין עמ' קסט
ד/יא דברי ריבות (תשעב) עמ' תסה
ד/יא דרך הנשר (נשר)
ד/יא המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפה
ד/יא הר המלך ח"ז עמ' לד
ד/יא חי' הראי"ה
ד/יא חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קעז
ד/יא חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קעב
ד/יא חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שסח-שסט
ד/יא חקל יצחק (שו"ת) עמ' קצט
ד/יא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנו
ד/יא כל נדרי פ' כג הע' כח, פ' ל הע' כב
ד/יא מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' יג-יד {לח"מ}
ד/יא מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קס, קסב {לח"מ}
ד/יא מזבח חדש דף כט ע"ד
ד/יא מזל שעה
ד/יא מחקרי ארץ ח"ז יו"ד סי' טז, יז
ד/יא מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' פז
ד/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' רעז
ד/יא מסורה ח"ב עמ' לו
ד/יא מעין גנים (מזרחי) דף כט ע"ב
ד/יא מקור ישראל דף עט ע"א {מל"מ}
ד/יא מקור ישראל דף עט ע"א {מל"מ}
ד/יא מרבה חיים סי' מ אות ג, ה
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יא משנה הלכות נדרים דף יא ע"ג, סי' ב, יב
ד/יא משנת ר' אהרן קדושין עמ' קעו {כ"מ}
ד/יא נאם דוד
ד/יא נחלת יהושע דף לב
ד/יא עולת שלמה ח"ב עמ' קטו
ד/יא עצי ארזים סי' לא ס"ק יז
ד/יא עצמות יוסף קידושין דף מו (עמ' קצד)
ד/יא פי' ר"א מן ההר נדרים כו ע"ב, סו ע"א
ד/יא פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' כה
ד/יא צפנת פענח
ד/יא קובץ ביאורים (שפירא)
ד/יא קול יעקב (שאול)
ד/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריא
ד/יא שו"ת הריב"ש עמ' שפא
ד/יא שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' עד
ד/יא שו"ת ר"ג אשכנזי ח"א עמ' 214 {כ"מ}
ד/יא שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' טז {כ"מ}, ח"ב עמ' רעז
ד/יא שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' רצד
ד/יא שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' פח
ד/יא שושן עדות דף מג {מ"מ}
ד/יא שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תסז {לח"מ}
ד/יא שער המלך ח"א עמ' ת
ד/יא שער יוסף - שו"ת דף לד-לה
ד/יא שערי טהר ח"ח סי' עא אות ב
ד/יא תפארת יהונתן (תרצד) דף ד ע"ב, ו ע"ב {כ"מ}
ד/יא תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' ט דף טז ע"א {מל"מ}
ד/יב חסדי דוד ח"ג עמ' שלב
ד/יב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' סט
ד/יב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רנט
ד/יג בית אהרן וישראל גל' כה עמ' עב
ד/יג ביתאל ח"א דף צב ע"ג
ד/יג חי' הראי"ה
ד/יג יכין ובועז ח"א סי' נח עמ' 159
ד/יג כל נדרי פ' טז הע' ג
ד/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יג משפטי עזיאל ח"ז עמ' שפו
ד/יג צפנת פענח
ד/יג שארית נתן (לוברט)
ד/יג שו"ת מהרלב"ח סי' נז
ד/יג תולעת שני דף פ ע"א
ד/יג תוספתא כפשוטה נשים עמ' 474
ד/יד אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכג
ד/יד אפיקי מגינים נדרים סי' יח
ד/יד ברור הלכה נדרים טו ע"א ציון ד פסקה ג
ד/יד ברור הלכה נדרים יד ע"ב ציון ד
ד/יד ברור הלכה נדרים כא ע"ב ציון ב פסקה ב
ד/יד הגהות חבר בן חיים
ד/יד חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 194
ד/יד יעיר אזן דף קו ע"א
ד/יד כרם יהושע (ולרשטיין) דף נ ע"ד
ד/יד מנוחת אשר ח"ב דף טו ע"ד, טז ע"א {כר' יהודה}
ד/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף יג ע"א
ד/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שסד
ד/יד נדרי זריזין ח"ב עמ' נו, רלא
ד/יד נועם חכ"ג עמ' נח
ד/יד נחלת יעקב (צלניק) עמ' 70
ד/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סד
ד/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' יד
ד/יד קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קלט-קמ
ד/יד קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות א
ד/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקסט
ד/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רסה-רסו
ד/יד שלמי שמחה ח"ה עמ' ק
ד/יד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ד אות א
ד/יד שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור מה
ד/יד תורת אמת (תשסו) עמ' תקעו
ד/טו אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכג
ד/טו ברור הלכה נדרים יד ע"ב ציון ד
ד/טו חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 194
ד/טו נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' רו {כ"מ}
ד/טו נחלת יעקב (צלניק) עמ' 70
ד/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סד
ד/טו פי' ר"א מן ההר נדרים נט ע"א
ד/טו צפנת פענח
ד/טו קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות א
ד/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רסה-רסו
ד/טז אור הישר
ד/טז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' לח, מז
ד/טז אור שמח
ד/טז אורים גדולים (תשסג) עמ' תכג
ד/טז אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' רד
ד/טז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' צ
ד/טז בדבר מלך ח"ו עמ' קעא
ד/טז ברור הלכה תענית יב ע"ב ציון ב
ד/טז בתי כהונה (תשסה) עמ' ו
ד/טז דברות משה שבת ח"א סי' יא ענף א
ד/טז דברי אמת (תשעט) עמ' רלא {דפסק דלא כר' שמעון}
ד/טז דליית הכרם עמ' תתתטז {כ"מ} [ותענה - צ"ל מתענה]
ד/טז דרך הנשר (נשר)
ד/טז חי' הראי"ה
ד/טז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רפז
ד/טז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף ריג ע"ב
ד/טז מאמר המלך
ד/טז מטה אהרן שבועות עמ' עה
ד/טז מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קל
ד/טז מעין גנים (מזרחי) דף כט ע"ב {ר"מ - הוצרך לדבר מצוה}
ד/טז מעשה בצלאל סי' קעז
ד/טז מקור ברוך (פייתוס) דף רפו ע"ד
ד/טז משנת יעקב
ד/טז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שכב, שכו
ד/טז סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כז אות ט
ד/טז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תשלט
ד/טז צידה לדרך מאמר ה עמ' לב
ד/טז קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תרלג, תרלז, תרמו
ד/טז קרית מלך
ד/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קצד
ד/טז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' טז
ד/טז שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 175
ד/טז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צ
ד/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' עז
ד/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' צב
ד/טז שער המלך ח"א עמ' שיב
ד/טז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' מג
ד/טז תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קעז, קעט
דרים א/ז עין יהודה עמ' מט {לח"מ}, נז {מל"מ}, רלה-רלו


ה/312 הלכות נדרים פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ בית יעקב (בירב)
ה/רה"פ הפלאת נדרים
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אור הישר [מחנ"א הל' נדרים סי' ט, אור שמח הל' אישות פי"ד ה"י, לח"מ לקמן פ"ו ה"ה והל' שבועות פ"ה ה"ד]
ה/א אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 164
ה/א אור המאיר (שפירא) סי' ו אות ז {מדיר לוקה}
ה/א אור יעקב נדרים עמ' עג, עח, קכו
ה/א אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ד ד"ה אולם
ה/א אמרי חיים (לרנר) ח"ג עמ' רצב
ה/א אמרי שפר (סגל) עמ' עד, עט {המדיר עובר בבל יחל}
ה/א אנצי"ת ע' בל יחל הע' 12
ה/א אפיקי מגינים נדרים סי' לח
ה/א אשל אברהם (שפירא) עמ' רסט
ה/א אשר למלך
ה/א אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קמח
ה/א באר לחי ראי
ה/א באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף טו
ה/א בינת דניאל ח"א עמ' קלג, קמג, קמה
ה/א בית אהרן (ויזנא, תרמו) ב"ק נו (דף כח ע"ב-ע"ג בדפי הספר)
ה/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' קכה
ה/א בית אהרן וישראל גל' יח עמ' נד {המדיר עובר ולא המודר}, גל' לז עמ' לה {המדיר לוקה}
ה/א בית יעקב (מליסא) כתובות עא ע"א ד"ה וליישב
ה/א בית יצחק (תשיד) עמ' 137-142 {הנודר לוקה}
ה/א בית שערים יו"ד סי' תכג
ה/א ביתאל ח"א דף צג ע"ג
ה/א בכורי אברהם דף ג ע"א, י ע"ג {המדיר לוקה}
ה/א בן אשר סי' מו אות ג
ה/א בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' סב
ה/א ברור הלכה ביצה לט ע"א ציון י
ה/א ברור הלכה נדרים טו ע"א ציון ד פסקה ב (הראשון)
ה/א בריכת ירושלים עמ' עז
ה/א ברית אברהם (פרנס) עמ' תקעב
ה/א ברכות חיים ח"א עמ' קיד-קטו
ה/א ברכת ראובן דף קיא ע"א
ה/א בשבילי התלמוד ח"ב נדרים טו ע"א
ה/א גדולי שמואל נדרים דף לה ע"א {לח"מ}
ה/א דברות משה נדרים עמ' קעח, קפא {מל"מ}
ה/א דעת מרדכי ח"א דף לב ע"א
ה/א דרכי אהרן ח"ב עמ' סט
ה/א דרכי משה ח"א שמעתתא ב פ' ט
ה/א דרשות מהר"ם חביב עמ' קנב
ה/א היכל מלך דף כז ע"ב
ה/א הלכות קטנות, הל' נזירות סי' יט
ה/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שיט
ה/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תיג
ה/א ויקח אברהם [דרש אברהם קכא ע"ג]
ה/א חוסן יוסף במפתחות סי' קצח
ה/א חזון יחזקאל כתובות פ"ה ה"ג
ה/א חי' הראי"ה
ה/א חי' חתם סופר
ה/א חי' ר' שמואל נדרים עמ' קכד-קכה
ה/א חיל המלך
ה/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מד עמ' קלב
ה/א כך דרכו של תלמוד עמ' 32
ה/א כתבי משה זילברג עמ' 32
ה/א לאסור איסר עמ' יד
ה/א לב ים נדרים עמ' יב-יג, קסו
ה/א מאור למלך נדרים עמ' קכא-קכב {לח"מ}
ה/א מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' יד
ה/א מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קסא
ה/א מוריה גל' קפה עמ' צ {המדיר עובר בבל יחל}, גל' רמא עמ' פג {המדיר עובר ולא המודר}
ה/א מטה אהרן שבועות עמ' עב-עג
ה/א מטה יחיאל - שעורי אמו"ר סי' ב
ה/א מי באר (אופנהיימר) דף כה ע"ב
ה/א מלאכת חשב עמ' קל
ה/א מלאכת מחשבת עמ' ר
ה/א מלואי אבן - שו"ת עמ' סה
ה/א מנוחת אשר ח"א דף נה ע"ד, נו ע"א {המדיר לוקה}
ה/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רב, רה
ה/א מנחת חינוך ח"ג עמ' מה
ה/א מעין נצח ח"א סי' כא
ה/א מצעדי גבר נדרים סי' ו אות ב, סי' כח אות א
ה/א מקור ישראל דף יא ע"ד {המדיר לוקה}
ה/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' פג עמ' 254
ה/א משנת יעקב
ה/א נדרי זריזין ח"א עמ' קכה, ח"ב עמ' קנב
ה/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף סח ע"ב
ה/א נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיג ס"ק ה
ה/א נתן פריו ביצה עמ' סג
ה/א נתן פריו מכות עמ' רי
ה/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תשכז
ה/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תסג
ה/א סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רכג
ה/א ענפי ארז (זי') דף רח ע"ג
ה/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מז
ה/א פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קיד
ה/א פי' ר"א מן ההר נדרים מז ע"ב
ה/א פני אברהם (שפירא) עמ' קיב, קעה, קעח {המדיר לוקה}
ה/א פרי אברהם פסחים סי' נו אות א
ה/א קדשי הגבול פי"ב דף יח ע"ב, יט ע"ד
ה/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רכד, רכז
ה/א קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף סא ע"ד, סב ע"ב
ה/א קובץ הערות (תשסג) סי' נה אות י
ה/א קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ו, שעור ג אות ד, שעור ד אות יב, שעור טו עמ' קטז
ה/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' רג
ה/א קרית מלך
ה/א רחובות יצחק עמ' קלד
ה/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' צו-צח, קכא
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נד, קמ
ה/א שבות יהודה (תנ"ך) עמ' ריט
ה/א שדה אברהם דף מד ע"ד-מז ע"ד
ה/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קמ, קעו
ה/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרט, ח"ח סי' קמח
ה/א שו"ת מהרי"ק סי' נב
ה/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רמג
ה/א שואל ומשיב מהדו"ג חלק ב סי' קמו {המדיר לוקה ולא המודר}
ה/א שלמי נזיר עמ' נה
ה/א שם טוב
ה/א שמוש חכמים ג עמ' נ
ה/א שמחת יו"ט (אלגזי) דף ריט ע"ד
ה/א שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור א, ו, יא, כז
ה/א שערי טהר ח"ח סי' סא אות ב
ה/א שערי יצחק (תשיז) עמ' קז, קט
ה/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 368
ה/א שערי תודה ח"ב דף כ ע"ד {המודר לא לוקה}
ה/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק ו, ח-יא, יד, כא, כה
ה/א תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' לא-מב, מז
ה/א תורה אור (שנגהי) עמ' א {המדיר לוקה ולא המודר}
ה/א תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קפז, קפח
ה/א תורת נתן עמ' 54 {הנודר לוקה ולא המדיר}
ה/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ח אות י עמ' קלט {המדיר עובר}
ה/א תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקצב
ה/ב אור שמח
ה/ב אריה ליש עמ' לה
ה/ב בן אשר סי' מו אות א-ב, ד-ו, ז {או"ש}, י-יא, יב-יג {או"ש}, יד, יז {או"ש}, כג {או"ש}
ה/ב ברור הלכה ביצה לט ע"א ציון י
ה/ב ברור הלכה נדרים טו ע"א ציון ד פסקה ב (הראשון) {או"ש}
ה/ב חזון יחזקאל נדרים פ"ב ה"ז
ה/ב חי' הגר"ח החדש עמ' קצג, ריא
ה/ב לב מרפא דף לד ע"ג
ה/ב מלאכת שלמה (השמטות)
ה/ב משנת יעקב
ה/ב משפטי עזיאל ח"א עמ' קמז
ה/ב נדרי זריזין ח"ב עמ' נה
ה/ב נתן פריו נדרים עמ' צ
ה/ב פנת יקרת (תשנד) סי' נח אות ב {לח"מ}
ה/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' רעד {לח"מ}
ה/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות יב, שעור טז אות ג
ה/ב קרית מלך
ה/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קמ, קעו
ה/ב שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קמט
ה/ב שו"ת מהרי"ק סי' נב
ה/ב שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קמט
ה/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' עט {או"ש}
ה/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק ו, ח-יא, יד, כא, כה
ה/ג ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יא
ה/ג בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יג
ה/ג משנת יעקב
ה/ג צפנת פענח
ה/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שע, ח"ב עמ' כ
ה/ג שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרמ
ה/ג שם יוסף (אליקים)
ה/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 196
ה/ד אור הישר [רדב"ז לקמן פ"ו הי"ד]
ה/ד אור יעקב נדרים עמ' קיט-קכ
ה/ד איים בים נדרים סי' לא אות א {ככרי עליך}
ה/ד ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יא
ה/ד בן ידיד
ה/ד ברור הלכה נדרים לד ע"ב ציון ב
ה/ד ברור הלכה נדרים מז ע"א ציון א
ה/ד בריכת ירושלים עמ' נט
ה/ד דרך עץ החיים (אלגזי) דף א ע"א {כ"מ}
ה/ד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף עב ע"א
ה/ד מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' ט {לח"מ}
ה/ד מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קנו {לח"מ}
ה/ד מלאכת שלמה (חכים) כאן, ודף יג ע"א {רדב"ז}
ה/ד מעין גנים (מזרחי) דף כט ע"ב
ה/ד משנה הלכות נדרים דף ו ע"ב-ע"ג
ה/ד נאם דוד
ה/ד נדרי זריזין ח"א עמ' קד, ח"ב עמ' ע
ה/ד צפנת פענח
ה/ד קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קמ-קמד
ה/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות יב
ה/ד שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' מח
ה/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קז
ה/ד שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יז אות א
ה/ד שם טוב
ה/ד שער יהודה דף נו ע"ד
ה/ה איים בים נדרים סי' לב אות ג {ולחם משנה - דמיון מעילה לקונם}
ה/ה ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יא
ה/ה בית יצחק (חבר) ח"ב דף לה ע"ד
ה/ה ברור הלכה נדרים לד ע"ב ציון ב פסקה ג
ה/ה ברור הלכה נדרים מו ע"א ציון ה
ה/ה ברור הלכה נדרים מז ע"א ציון א
ה/ה זכר יצחק (תשן) עמ' שנו
ה/ה חינוך הבנים למצוות עמ' קסה
ה/ה מנחת כהן (יוסף חיים) דף פו {מל"מ}
ה/ה משנה הלכות ח"י סי' קנא
ה/ה נדרי זריזין ח"א עמ' שצג {לח"מ}
ה/ה נתיבות שמואל דף לט ע"ד
ה/ה צהר גל' ט עמ' 52
ה/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רכה
ה/ה שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קמו
ה/ה שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' מח
ה/ה שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קמו
ה/ה שערי טהר ח"ו סי' מז אות א
ה/ה תורה אור (באנדי) דף תלח ע"א
ה/ו אבני זכרון (פפר) ח"א דף ו ע"ב
ה/ו אשדות הפסגה ח"א דף קיט ע"ד {לח"מ}
ה/ו ביתאל ח"א דף צג ע"ד
ה/ו ברור הלכה נדרים מז ע"א ציון א
ה/ו בתי כהונה - בית ועד סי' ז דף לג ע"ד
ה/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפה
ה/ו יד דוד (קרלין) ח"ב דף כח
ה/ו מטה אהרן שבועות עמ' עב-עג
ה/ו מעשה רקח
ה/ו נתיבות שמואל דף לט ע"ד
ה/ו צהר גל' ט עמ' 52
ה/ו תורת החוף ימים סי' לו אות קמה {כ"מ}
ה/ז אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא [ה] ד"ה וכד
ה/ז באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' ריג-ריד
ה/ז בית יצחק (חבר) ח"ב דף מא ע"ד
ה/ז בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' צט
ה/ז ביתאל ח"א דף צג ע"ד
ה/ז ברור הלכה נדרים מח ע"ב ציון א
ה/ז ברכות חיים ח"ב עמ' רעה {כ"מ}
ה/ז בתי כהונה - בית ועד סי' ז דף לב ע"ג {כ"מ}
ה/ז בתי כהונה (תצו) בית ועד דף לב ע"ג
ה/ז דברי אמת (תשעט) עמ' לד, שלו {קני על מנת להקנות קנה}
ה/ז דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' ט ד"ה ובזה יובן
ה/ז דרכי משה ח"א שמעתתא ה פ' א
ה/ז היכל מלך
ה/ז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רל
ה/ז הערות רי"ח סלומון לחי' הרשב"א נדרים מח ע"ב הערה 222
ה/ז חוקות הדיינים ח"ב עמ' שד
ה/ז חי' הראי"ה
ה/ז חיי עמרם עמ' קלא
ה/ז חיל המלך
ה/ז ישועות יעקב מועד עמ' תל
ה/ז מים חיים (בשלמות רק בדפוס אמשטרדם)
ה/ז מלואי אבן ח"ב עמ' רנ {מ"מ}
ה/ז מקנת חיים עמ' עד {קני ע"מ להקנות}
ה/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ז משכנות הרועים (אלחאיק) מע' ע אות עב {קנה ע"מ להקנות לעובר}
ה/ז משנת יעקב
ה/ז משפט הקנין ח"ב עמ' קסט, רסח
ה/ז נדרי זריזין ח"ב עמ' קמד {לח"מ}
ה/ז עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפ ס"ק יג {קנה ע"מ להקנות}
ה/ז פני חמה דף ד ע"א-ע"ב
ה/ז פרי הארץ (מזרחי) ח"א חו"מ סי' ו דף נה ע"ג {כ"מ}
ה/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ל
ה/ז קובץ ביאורים (שפירא)
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קנח
ה/ז שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רב
ה/ז שו"ת מהרא"י מזינקוויץ עמ' תקמ
ה/ז שו"ת רשב"ש עמ' צ, רצז
ה/ז שם טוב
ה/ז תורת הקנינים ח"א עמ' קמט
ה/ח אמרות טהורות (ישראל) דף טו ע"א
ה/ח אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ו [ב] ד"ה ובזה
ה/ח אשר למלך
ה/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' קכה סעיף ז {רדב"ז}
ה/ח בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' קכו
ה/ח בתי כהונה - בית ועד סי' ז דף לה ע"א {צריך להודיע}
ה/ח דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' ט ד"ה ובאמת, סי' טו ד"ה ומיהו
ה/ח הדר איתמר עמ' קמב {פרעם בחובו}
ה/ח חי' הראי"ה
ה/ח חיל המלך
ה/ח יהל אור דף ז ע"ב, ח ע"ד, ט ע"א {יתן המודר לבניו}
ה/ח לחקרי הלכות ח"א עמ' רמב
ה/ח מנחת אשר ב"ק עמ' קצד
ה/ח מעין גנים (מזרחי) דף כט ע"ב
ה/ח משנת יעקב
ה/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קי אות ד ואילך
ה/ח קרית מלך
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קנח
ה/ח שארית יהודה (בלום) דף לו ע"ד {מותר לפרוע חוב וצריך להודיעו}
ה/ח שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רב
ה/ח שולי הגליון עמ' צח
ה/ח שם טוב
ה/ח תורת החוף ימים סי' לו אות קמד
ה/ט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' א
ה/ט באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף ח, נח
ה/ט ברור הלכה נדרים נב ע"א לפני ציון א
ה/ט דרכי משה ח"א שמעתתא ד פ"ח
ה/ט חזון יחזקאל נדרים פ"ג ה"ב
ה/ט חי' בר נחמני דף כד ע"א
ה/ט כפתור ופרח (תשו) דף נ ע"א
ה/ט מטה אהרן שבועות עמ' עב-עג
ה/ט מעין גנים (מזרחי) דף כט ע"ב
ה/ט משה ידבר (תשעו) עמ' שעא
ה/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שעד {בנותן טעם}
ה/ט פי' ר"א מן ההר נדרים נב ע"א
ה/ט ציץ אליעזר ח"ב סי' ה אות ט
ה/ט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ז עמ' ס-סא {נדר ושבועה הם דשיל"מ}
ה/י בינת דניאל ח"א עמ' קלז
ה/י ברור הלכה נדרים נב ע"א לפני ציון א, וציון א
ה/י חי' בר נחמני דף כד ע"א
ה/י משה ידבר (תשעו) עמ' שעא
ה/י עטרת ישראל עמ' רעח
ה/י שער המלך
ה/יא אבן ישראל (פישר)
ה/יא ביתאל ח"א דף צג ע"ד
ה/יא ברור הלכה נדרים נב ע"א לפני ציון א, וציון א
ה/יא ברור הלכה נדרים נב ע"ב ציון ג פסקה ה {לח"מ}
ה/יא ברית הלוי השלם {לח"מ}
ה/יא זכר יהודה עמ' כג
ה/יא חזון יחזקאל נדרים פ"ג ה"ב
ה/יא חלקת יואב מהדו"ת סי' י
ה/יא משה ידבר (תשעו) עמ' שעא
ה/יא משנת יעקב
ה/יא נאם דוד
ה/יא נר למאור (רבינוביץ) דף מ ע"ג
ה/יא עטרת ישראל עמ' רעח
ה/יא עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' פ
ה/יא שו"ת מהרלב"ח סי' פח
ה/יא שו"ת ר"י מסלוצק סי' מו עמ' קסב
ה/יב אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 221, 223
ה/יב באר בשדה עמ' שה {נדר מיין ונפל טפה לחבית}
ה/יב בני דוד
ה/יב בשמים ראש סי' ב
ה/יב חוף ימים ח"א סי' כה אות א
ה/יב מנחת יהודה (בוים) דף כג ע"ב
ה/יב מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ב אות א
ה/יב מעשה רקח
ה/יב משה ידבר (תשעו) עמ' שעא-שעב
ה/יב משנת יעקב
ה/יב נדרי זריזין ח"ג עמ' א
ה/יב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' פו
ה/יב שו"ת מהרלב"ח סי' פח
ה/יב שולי הגליון עמ' צח
ה/יב שופריה דיעקב (מערך) דף כו
ה/יב שם טוב
ה/יב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' סח
ה/יב תשובה מאהבה ח"א סי' ג, קב
ה/יג אור יעקב נדרים עמ' קכה-קכו {כ"מ}
ה/יג אמרי בינה (אש) דף יז ע"ד {כ"מ - זוז"ג}
ה/יג אנצי"ת ע' גדולין הע' 163
ה/יג ברור הלכה נדרים נב ע"ב ציון ג
ה/יג ברור הלכה נדרים נז ע"א ציון א
ה/יג גדולי שמואל נדרים דף מז ע"א
ה/יג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רסב, רסג
ה/יג חותמי ברכה תשובה עט אות ג {כ"מ}
ה/יג לבושי מרדכי או"ח עמ' קעג
ה/יג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נג {כ"מ}
ה/יג מזבח חדש דף כב ע"א, עט ע"ג
ה/יג מטה אשר דף קמא ע"ד {כ"מ - מדמי להקדש}
ה/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' כו
ה/יג מנחת חינוך ח"א עמ' קג
ה/יג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף מז
ה/יג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קמג
ה/יג מרחשת ח"א סי' ג אות ב
ה/יג משנת יעקב
ה/יג נחלת ברוך דף כב ע"ב
ה/יג ענפי ארז (זי') דף רו ע"ג {צ"פ}
ה/יג צפנת פענח
ה/יג קרבן אליצור דף פו ע"ב {קרי"ס}
ה/יג שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קמד
ה/יג שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' רנא
ה/יג שם טוב
ה/יג שם יוסף (אליקים)
ה/יג שערי זיו ח"ג דף קכו ע"א
ה/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 392-393
ה/יג שעת הכושר דף כט ע"ב
ה/יג תשובה שלמה או"ח סי' י {כ"מ}
ה/יג תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקצח {כ"מ}
ה/יד אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 123 {שבועה יש לה מתירין}
ה/יד אנצי"ת ע' גדולין הע' 173, 175, 176
ה/יד אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 230
ה/יד ביתאל ח"א דף צד ע"א
ה/יד ברור הלכה נדרים נא ע"ב ציון ב פסקה ג {לח"מ}
ה/יד ברור הלכה נדרים נב ע"ב ציון ג
ה/יד ברור הלכה נדרים נז ע"א ציון א
ה/יד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' תכד
ה/יד הר המלך ח"ז עמ' לד
ה/יד זכרון יהודה (מונק) דף מ ע"ג, סט ע"ב
ה/יד חי' הראי"ה
ה/יד חי' משנה פסחים עמ' ח
ה/יד חי' ר"י נחמיה סי' מט
ה/יד חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' טו, מהדו"ת סי' כ
ה/יד כל נדרי פ' ו הע' לח-לט
ה/יד ליבא בעי דף עה
ה/יד מלך שלם דף יז ע"ב
ה/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ו
ה/יד מעין גנים (מזרחי) דף כט ע"ב
ה/יד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קמג
ה/יד משכן בצלאל ח"א סי' מב
ה/יד נאם דוד
ה/יד נדרי זריזין ח"א עמ' שעח {לח"מ}, ח"ב עמ' סז, עא {לח"מ}, עג {לח"מ}, ח"ג עמ' ה, ח
ה/יד נתיבות מרדכי קדושין עמ' שלה
ה/יד עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ו ע"ג {כ"מ}
ה/יד קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קמה-קמז
ה/יד קרנות המזבח דף כה ע"א
ה/יד רב טובך סי' ג דף ו ע"ב {אסור במשקים היוצאים - לא רק בזיתים וענבים}
ה/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קטז
ה/יד שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קמד
ה/יד שו"ת ר"י מסלוצק סי' מו עמ' קסא
ה/יד שם טוב
ה/יד שערי זיו ח"ג דף קכו ע"א
ה/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 393
ה/טו אהלי יהודה (הכהן) דף נח ע"ג
ה/טו אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 123 {שבועה יש לה מתירין}
ה/טו אור יעקב נדרים עמ' קכז
ה/טו אמונת יהושע עמ' תטו
ה/טו אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' י ד"ה בשו"ע {כ"מ ד"ה ועל מה ששנינו}
ה/טו אנצי"ת ע' גדולין הע' 177, 178
ה/טו אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 230
ה/טו ברור הלכה נדרים נז ע"א ציון ג
ה/טו ברור הלכה נדרים ס ע"א ציון א פסקה ב {רעק"א}
ה/טו ברור הלכה ע"ז מח ע"ב ציון ו פסקה ד {כ"מ}
ה/טו ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב סז ע"ב]
ה/טו וישאל שאול או"ח סי' סט {כ"מ}
ה/טו זכרון יהודה (מונק) דף מ ע"ג-ע"ד {דשיל"מ}, סט ע"ב-ע"ג
ה/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רטז
ה/טו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קט
ה/טו כל נדרי פ' ו הע' לח-לט
ה/טו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רי ע"א
ה/טו כתב סופר יו"ד דף קכב ע"ב
ה/טו לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כז ע"ד
ה/טו מאורות חיים תרומות עמ' קנה-קנו {כ"מ}
ה/טו מזבח חדש דף יב ע"ד
ה/טו מזכרת חיים עמ' לו
ה/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ו
ה/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קצא
ה/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשסו
ה/טו מקדש דוד זרעים - תרומות סי' מה
ה/טו משנת ר' אהרן נדרים עמ' רה
ה/טו נדרי זריזין ח"א עמ' תח {כ"מ}, ח"ג עמ' ה {כ"מ}
ה/טו נחלת שמעון (אמוראי) דף קה
ה/טו עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' פ-פא, פג
ה/טו פי' ר"א מן ההר נדרים נט ע"א
ה/טו קרבן אשר עמ' שכט
ה/טו שדה שמואל (שביעית) עמ' רכח
ה/טו שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' צא {קמ"ר}
ה/טו שער המלך ח"א עמ' קפד-קפה
ה/טו שערי ישר שער ג פכ"ה אות לד, שער ה פ"כ אות ה-ו, ח, יא
ה/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שסא
ה/טו תורת רפאל ח"ג עמ' נ
ה/טז אגודות אזוב מדברי דף פא ע"ד {מל"מ}, צג ע"ג {מל"מ - תרי דרבנן}
ה/טז אהל חייא עמ' תרמ
ה/טז אוצרות הרמב"ם
ה/טז אור הישר [אור שמח לעיל הי"א, מל"מ הל' מע"ש ספ"י, אור הישר חולין נח ע"א]
ה/טז אור יעקב נדרים עמ' קכה-קכח
ה/טז אור יקרות
ה/טז איים בים נדרים סי' לז אות ו {איסור גידולין וחליפין}
ה/טז אמונת יהושע עמ' אלף שסז
ה/טז אמרות טהורות (ישראל) דף ח ע"ב
ה/טז אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' י ד"ה בש"ע {לח"מ}
ה/טז אמרי סופר עמ' לא
ה/טז אנצי"ת ע' גדולין הע' 179, 180, 188
ה/טז אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 213, 227, 230
ה/טז אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 200 {ראב"ד}, 201-203
ה/טז אפיקי מגינים נדרים סי' מג
ה/טז ארץ הצבי (שכטר) עמ' קמג
ה/טז אשל אברהם (שפירא) עמ' רסו
ה/טז בית אהרן וישראל גל' יח עמ' לג, נד {"בשבועה"}, גל' סד עמ' נב {לח"מ - דשיל"מ לאחרים}
ה/טז בית יעקב (מסקין) סי' לח
ה/טז בית יצחק (חבר) דף מא ע"ד
ה/טז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' ע, ח"ב עמ' לא, לג, קיא, קמ
ה/טז ביתאל ח"א דף צד ע"ב
ה/טז בן יהודה סי' ה
ה/טז בני ציון (שפירא) דף עה ע"א
ה/טז בנין אריאל ח"ב עמ' קסא {כ"מ}
ה/טז בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' עה, צב
ה/טז ברור הלכה ביצה לט ע"א ציון י, קדושין נו ע"ב ציון א
ה/טז ברור הלכה נדרים מז ע"א ציון ג
ה/טז ברור הלכה ע"ז מח ע"ב ציון ו פסקה ד
ה/טז ברית הלוי השלם {כ"מ}
ה/טז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קצה
ה/טז גדולי שמואל נדרים דף מו ע"ב, מז ע"א, מח ע"א, נב ע"א, נט ע"א
ה/טז גט מקושר (אלגזי) עמ' ל-לג
ה/טז דברי חיים (אוירבך) קידושין סי' יב ד"ה ובזה, חמץ סי' יג ד"ה כתב {מל"מ}
ה/טז דובב מישרים דף קסח
ה/טז דעת מרדכי ח"א דף קה ע"א {ראב"ד}
ה/טז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקמב
ה/טז הגהות חבר בן חיים
ה/טז הגהות מוהר"י קרט עמ' קנד
ה/טז הלכה רבה ח"א עמ' 186
ה/טז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' תיב, תטו
ה/טז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רעז
ה/טז הר המלך ח"ז עמ' לד
ה/טז ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א רפב ע"ב]
ה/טז וישב אברהם דף כז ע"א {כ"מ}
ה/טז זית רענן ח"א עמ' רפג, רפז {ראב"ד}, תפח
ה/טז זכרון שלמה (קליין) עמ' סד
ה/טז חוף ימים ח"א סי' כד אות ד, ו
ה/טז חזו"א אהע"ז סי' קלו לדף לה, מעילה סי' לח ס"ק ד
ה/טז חזון יחזקאל נדרים פ"ג ה"ב
ה/טז חי' הגרז"ס נשים עמ' קמז
ה/טז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צג
ה/טז חי' הראי"ה
ה/טז חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' קא {כ"מ}
ה/טז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רפח ד"ה ועיין {ראב"ד - קשיא להו כל היכא דאמרינן אסור בגדוליהן אפילו בדבר שזרעו כלה אמאי הא קי"ל זה וזה גורם מותר ואם נטע אגוז של ערלה מותר בפירותיה}, תמז ד"ה ועיין מ"ש ר"ן {ראב"ד - אמאי הא קי"ל זה וזה גורם מותר ואם נטע אגוז של ערלה מותר בפירותיה}
ה/טז חי' כתב סופר שבת עמ' ט, יד, כב
ה/טז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רלו
ה/טז חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רמה {ראב"ד}
ה/טז חי' מחנה אפרים (השמטות, נדפס בס' מחנה אפרים, בסוף הגהותיו על הרמב"ם)
ה/טז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' רכג
ה/טז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תטז {כ"מ}
ה/טז חלקת יואב מהדו"ת סי' כ
ה/טז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תלג-תלח, תמא, ח"ג עמ' ריז
ה/טז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שה
ה/טז יבא שילה - קול יעקב סי' ט עמ' סח
ה/טז יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף יד ע"ג {לח"מ - תרומה דבר שיל"מ}
ה/טז יוסף חי
ה/טז יעלת חן עמ' רסו
ה/טז יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' כ {ראב"ד}
ה/טז כצאן יוסף עמ' רכ
ה/טז כתב סופר או"ח סי' פג ד"ה הנה אם
ה/טז לב אריה (קרלין) עמ' כג
ה/טז לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקמח
ה/טז לבני בנימין דף ג ע"ג, ד ע"ב
ה/טז ליבא בעי דף עד-עה
ה/טז לקוטים (פיינברג) עמ' מב
ה/טז מאורות חיים תרומות עמ' קנה-קנו
ה/טז מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף יב ע"ד
ה/טז מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' יא {כ"מ}
ה/טז מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קנח {כ"מ}
ה/טז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רנט
ה/טז מהרי"ט אלגזי דף כה ע"ב
ה/טז מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ט
ה/טז מי באר (פסח) דף עה ע"א
ה/טז מכתב סופר
ה/טז מלואי אבן - שו"ת עמ' כט
ה/טז מלחמת יהושע עמ' עט
ה/טז מנחת ברוך סי' לב ענף ג
ה/טז מנחת יהודה (בוים) דף כד ע"א {לח"מ - דשיל"מ}, לד ע"ב, מה ע"ב
ה/טז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רעה, ח"ג עמ' קצא
ה/טז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שמג
ה/טז מעין גנים (מזרחי) דף כט ע"ב, ל ע"א
ה/טז מעיני המים
ה/טז מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רכג, אבי עזרי ח"ב]
ה/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' שלד-שלה
ה/טז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' עח אות א {ראב"ד}
ה/טז משב יעקב ח"א עמ' קיא {לח"מ}
ה/טז משה ידבר (תשעו) עמ' רנט
ה/טז משכן בצלאל ח"א סי' מב
ה/טז משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' יח-יט
ה/טז משנת ר' אהרן נדרים עמ' רי, רלו, רמו
ה/טז נדרי זריזין ח"א עמ' שנה, שצז {כ"מ}, שצט, ח"ב עמ' סו, ח"ג עמ' ח {כ"מ}, נג {לח"מ}, נה, נז {כ"מ}, קעה
ה/טז נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קעז {כ"מ}
ה/טז נועם ח"י עמ' קנו
ה/טז נחלת ברוך דף יד ע"א, טז ע"ג, כא ע"ג, כב ע"ב
ה/טז נחלת שמעון (אמוראי) דף קה-קז
ה/טז נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף עב {מל"מ}
ה/טז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' לח אות ג
ה/טז נתן פריו נדרים עמ' קלב, קלח
ה/טז ס' החיים (קלוגר) עמ' תשכו, תשכח
ה/טז עין יהודה עמ' צד {ראב"ד - זוז"ג}
ה/טז עין יצחק ח"א עמ' קיז {לח"מ}
ה/טז עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' עד
ה/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצח
ה/טז ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' פו, פט {האוסר פירותיו על חבירו וכו' הרי גדוליהן וחלופיהן ספק}
ה/טז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' עג
ה/טז פרי החג דף סד ע"ב-ע"ג {זה וזה גורם - מדין ביטול}, סה ע"ג-ע"ד, סו ע"ד {כ"מ - זה וזה גורם - מדין ביטול}, סז ע"א {כ"מ}
ה/טז פרי העץ דף קה ע"א
ה/טז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' סו
ה/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מט אות ד
ה/טז צרור החיים (יעקב)
ה/טז צרור הכסף (גטיניו) כאן, ודף קטו ע"א {ראב"ד}
ה/טז קהלות יעקב שביעית טו
ה/טז קובץ ביאורים (שפירא)
ה/טז קול דודי שבועות סי' כז
ה/טז קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות יב
ה/טז קרבן אליצור דף פג ע"ב, פה ע"ג, קג ע"א-ע"ב
ה/טז קרנות המזבח דף כה ע"א
ה/טז ראשית בכורים דף נח
ה/טז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לט עמ' קו {לח"מ}, סי' נא {לח"מ}
ה/טז שארית נתן בנימין עמ' קכג {מל"מ - קושיה על ראב"ד}, קכה {ספק אם הדמים אסורים}
ה/טז שדה אברהם דף מז ע"ג
ה/טז שדה שמואל (שביעית) עמ' רכג
ה/טז שו"ע הרב או"ח סי' תמג קו"א אות ג בהגהה
ה/טז שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קמד
ה/טז שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשמו, ח"ד סי' רב
ה/טז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תריב
ה/טז שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רכב
ה/טז שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יז אות ב
ה/טז שלום ירושלים עמ' קלה, קמו, קצח
ה/טז שם טוב
ה/טז שם יוסף (אליקים)
ה/טז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רסט
ה/טז שנות חיים (קלוגר) עמ' רנד, רסו, תכו, תסח {כ"מ}
ה/טז שער המלך ח"א עמ' שסז, ח"ב עמ' קנו, קובץ מפרשים ח"א עמ' קפג
ה/טז שער יהודה דף מז {כ"מ}
ה/טז שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' קנב
ה/טז שערי זיו ח"ג דף קכה ע"ג, קכו ע"א-ע"ב
ה/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 264, 276, 277
ה/טז שערי תודה ח"ב דף כב ע"ב {גדולי הקדש}
ה/טז תורת הקנינים ח"ב עמ' תי
ה/טז תורת רפאל ח"ג עמ' נא
ה/טז תחומין חי"ד עמ' 60
ה/טז תפארת ציון (ריבקין) סי' ה אות ז, כ, כז, סי' ז אות כח
ה/טז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקצח {ראב"ד}


ו/313 הלכות נדרים פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ בית יעקב (בירב)
ו/רה"פ הפלאת נדרים
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א בד קודש (דאנון)
ו/א בית ישחק
ו/א ברור הלכה נדרים לג ע"א ציון א
ו/א חי' הגרז"ס נשים עמ' קמב
ו/א חי' הראי"ה
ו/א חיל המלך
ו/א יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הי"ב
ו/א יחוה דעת ח"ו עמ' רמה
ו/א מעין גנים (מזרחי) דף ל ע"א
ו/א נדרי זריזין ח"א עמ' רלג, ח"ב עמ' קיב-קיג
ו/א קובץ ביאורים (שפירא)
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלב
ו/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קז
ו/א שו"ת רשב"ש עמ' יח
ו/א שערי חיים (ס' המקח) דף קלו ע"ב {שק להביא פירות}
ו/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ב בית יעקב (מסקין) סי' נג
ו/ב ברור הלכה נדרים לג ע"א ציון א
ו/ב היכלי שן ח"ב סי' נא
ו/ב מחשבת הקודש ח"א דף נג ע"ב
ו/ב מעיני המים
ו/ב מרומי גלים עמ' צד
ו/ב פי' ר"א מן ההר נדרים לג ע"א
ו/ב קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קנ-קנא
ו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלב
ו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמ
ו/ב שער המלך ח"ב עמ' קכח
ו/ג בית אהרן (סוויאדישץ) דף ט ע"ב, יב ע"א-ע"ב {השמיט הזאה וטבילה בימות הגשמים}
ו/ג בית שערים יו"ד סי' ז
ו/ג ביתאל ח"א דף צג ע"ב
ו/ג ברור הלכה נדרים לב ע"ב ציון א
ו/ג ההגנה על צנעת הפרט עמ' 264
ו/ג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תכ
ו/ג מחקרי ארץ ח"א חו"מ סי' א
ו/ג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' יב אות יב]
ו/ג משפטי עזיאל ח"ז עמ' שפה
ו/ג נדרי זריזין ח"ב עמ' קיב
ו/ג שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' רפד
ו/ג שערי טהר ח"ד שער א סי' כו אות י
ו/ד אבני נזר או"ח סי' תקכו אות ז
ו/ד אהבת דוד (חיד"א, תשכז) עמ' נא-נב
ו/ד אהבת דוד (תקנט) דף כו ע"ד {לח"מ}, כז ע"א {מחצית השקל}
ו/ד אוצרות הרמב"ם
ו/ד אורים ותומים - תומים סי' קכח ס"ק א
ו/ד אפיקי מגינים נדרים סי' לג
ו/ד אפר קדשים עמ' קכ
ו/ד באר אלחנן עמ' צו
ו/ד בדבר מלך חי"ח עמ' שג {ראובן שנאסרה עליו הנאת שמעון וכו' מותר לו שיתן שמעון על ידו מחצית השקל שראובן חייב לו וכן פורע חוב שעליו שהרי לא הגיע ליד ראובן כלום וכו'}
ו/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 280
ו/ד בית אב (ענתבי)
ו/ד בית אהרן וישראל גל' נב עמ' לא-לב
ו/ד ביתאל ח"א דף צא ע"ד
ו/ד בני דוד
ו/ד ברור הלכה ביצה לט ע"א ציון ד
ו/ד ברור הלכה כתובות קח ע"א ציון ה פסקה ב
ו/ד ברור הלכה נדרים לג ע"א ציון ו
ו/ד בריכת ירושלים עמ' נט
ו/ד ברכת הזמן עמ' שסה, תסו
ו/ד דברות משה קדושין סי' יז הערה ג, ב"מ ח"ב סי' מה ענף ג
ו/ד דור רביעי ח"ב עמ' מב
ו/ד דעת סופר יו"ד סי' מו
ו/ד דרכי אהרן ח"ב עמ' ע
ו/ד הגהות חבר בן חיים
ו/ד היכלי שן ח"ב סי' נא
ו/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שעג
ו/ד התורה והמדינה ח"ט עמ' רה
ו/ד זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קסד {מל"מ}
ו/ד חד וחלק ח"א דף נב ע"ג
ו/ד חזו"א יו"ד סי' קפה, אהע"ז סי' קמח לדף כט ע"א
ו/ד חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"י
ו/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ירושלמי כתובות פי"ג ה"ב]
ו/ד חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' כב
ו/ד יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"י אות ב
ו/ד כל בו ח"ה עמ' תרז
ו/ד לב ים גיטין עמ' קי-קיא {לזון את עבדו}
ו/ד לב ים נדרים עמ' קנד, קנז-קנט
ו/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' טו
ו/ד מלאכת שלמה (חכים) דף עב ע"ב {לח"מ}
ו/ד מלאכת שמואל עמ' קה, קכה-קכח, קל-קלא
ו/ד מפתח הבאורים [שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתקסה]
ו/ד מקנת כסף עמ' קכו
ו/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שעד {פורע חוב}
ו/ד משנת דרבי אליעזר (היילבוט) סי' קכח על ש"ך ס"ק ג
ו/ד משנת יעקב
ו/ד משנת יעקב נזיקין עמ' קפט {פורע חובו}
ו/ד משנת ר' אהרן שכנים עמ' נח-נט
ו/ד נאם דוד
ו/ד נדרי זריזין ח"ב עמ' קכא
ו/ד נודע ביהודה קמא יו"ד סי' סט
ו/ד נועם חט"ו עמ' קצה, קצז {שוקל לו}
ו/ד נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קי עמ' קצח
ו/ד נתן פריו נדרים עמ' נב
ו/ד עמק המשפט ח"ב עמ' שעה
ו/ד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רכז, רלא {לח"מ}, רלה
ו/ד קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קנא-קנה
ו/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור כא עמ' 296, שעור כב עמ' 300
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קנז-קנח
ו/ד שדה הארץ ח"ב דף סב ע"ב
ו/ד שדה הארץ ח"ב דף סב ע"ב וע"ד {פורע חוב}
ו/ד שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תקסז
ו/ד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קפט
ו/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קז
ו/ד שנות חיים (קלוגר) עמ' מה
ו/ד שער יהודה דף נו ע"ג
ו/ד שרידי אש (תשעב) ח"א סי' קלה עמ' תל
ו/ד שרידי אש ח"א עמ' תל
ו/ד תורת חסד (פרחיא) דף קפג ע"ג {לח"מ}
ו/ד תשורת שי מהדו"ק סי' פד
ו/ה אגלי טל ח"ב סי' רכ בהגהה
ו/ה אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רפו
ו/ה אור הישר [עונג יו"ט סי' נד בהגהה]
ו/ה אות לישראל (מובשוביץ) עמ' קל
ו/ה אמרות יצחק תנינא עמ' קיג, קיז
ו/ה אפיקי מגינים זבחים סי' סב
ו/ה אפיקי מגינים נדרים - השמטות סי' עג
ו/ה אשר למלך
ו/ה בית אהרן וישראל גל' נא עמ' י-יב {כהן מותר להקריב קרבן למודר הנאה}
ו/ה בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' יט, חו"מ סי' יג
ו/ה ביתאל ח"א דף צב ע"א
ו/ה ברור הלכה נדרים לה ע"ב ציון ב
ו/ה ברור הלכה נדרים לח ע"ב ציון א
ו/ה בתי כנסיות דף לה ע"ב
ו/ה גבורות שלמה דף מא ע"ב, מב ע"א, מה ע"ב, מח ע"ב {כהנים שליחים שלנו}
ו/ה גדולי שמואל נדרים דף לו ע"ב {או"ש}
ו/ה גושפנקא דמלכא
ו/ה גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' יד
ו/ה דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' סח-ע
ו/ה הגהות עמק המלך הל' עיוה"כ פ"א ה"ז {שלוחי דרחמנא}
ו/ה הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תמה
ו/ה ויאמר שמואל דף מה ע"א, פט ע"ב {כהנים שלוחי שמים}
ו/ה זכרון הרב עמ' 1 {שלוחא דרחמנא}
ו/ה זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רלג {שלוחי דרחמנא}
ו/ה זכרון צבי מנחם דף עב ע"ד {כהנים שלוחי שמים}
ו/ה חזון יחזקאל נדרים פ"ב ה"ז
ו/ה חי' אור שמח על הירושלמי עמ' 167
ו/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' צג {שלוחי דרחמנא}
ו/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רג
ו/ה חי' הגרי"ח עמ' לח
ו/ה חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' פה, פז
ו/ה חי' ר' מאיר שמחה (תשלו) עמ' 167
ו/ה חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קיא
ו/ה חכמת התורה ואתחנן עמ' לח
ו/ה חסדי דוד ח"ג עמ' שי
ו/ה יבול היובלות עמ' 323
ו/ה ימין משה
ו/ה מאור יהושע סי' יז עמ' טז
ו/ה מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' שיא
ו/ה מגילת ספר לאוין דף קכז ע"ג
ו/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' לו אות ב
ו/ה מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' תכא {שלוחי דרחמנא}
ו/ה מנחת אשר פסחים עמ' קצז
ו/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' רפט
ו/ה מנחת יהודה (בוים) דף קז ע"ד {שלוחי שמים}
ו/ה מנחת נתנאל דף נד ע"ד {כהנים שלוחי דרחמנא}
ו/ה מעין גנים (מזרחי) דף ל ע"א
ו/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריט ע"ג
ו/ה משיב דבר ח"ג סי' יז
ו/ה משכן בצלאל ח"א סי' י
ו/ה משמר הלוי עמ' כד, ע, עג, פז
ו/ה משנת יעקב כאן
ו/ה משנת יעקב עבודה עמ' רד
ו/ה משרת משה (עטייה)
ו/ה נדרי זריזין ח"ב עמ' קכד
ו/ה נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קא, קמה
ו/ה נשאל דוד או"ח עמ' ט {שלוחי שמים}
ו/ה נתיבות שלום (למפרט)
ו/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקנב
ו/ה עליות משה (תשנב) ח"א עמ' לט
ו/ה עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקד
ו/ה פניני רבנו הגרי"ז עמ' שכח {צ"פ}
ו/ה קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קנה-קנז
ו/ה קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קנח {שלוחי שמיא}
ו/ה קרן הצבי מצוה ח אות ב
ו/ה שדה הארץ ח"ב דף ד ע"ב
ו/ה שדה הארץ ח"ב דף ד ע"ב-ע"ג {לח"מ}
ו/ה שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' קכב
ו/ה שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קח
ו/ה שחר אורך עמ' עז {שלוחי שמים}
ו/ה שם יוסף (מועטי) ח"א דף נג ע"א {כהנים שד"ר}
ו/ה שנות חיים (קלוגר) עמ' רצו
ו/ה שערי היכל יומא מערכה ל {שלוחי שמים}
ו/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 311
ו/ה שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' יד אות יג, סי' כו אות יח
ו/ה שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 470 {שלוחי דרחמנא}
ו/ה תורה אור (באנדי) עמ' תלח
ו/ה תורת האוהל (תשנג) עמ' שע {שלוחי שמים}
ו/ה תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מג ע"ב
ו/ו באר ראי עמ' שג
ו/ו ביתאל ח"א דף צב ע"ב
ו/ו ברור הלכה נדרים לה ע"ב ציון ב פסקה ד
ו/ו ברור הלכה נדרים לו ע"ב ציון א
ו/ו חי' הריצ"ד
ו/ו חי' מהרי"א הכהן עמ' עא
ו/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תריב
ו/ו כלי שרת סי' מג
ו/ו לב ים נדרים עמ' קסה-קסו
ו/ו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף קד ע"א
ו/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קסט ע"ד
ו/ו משנת יעקב
ו/ו משנת ר' אהרן נדרים עמ' רמג
ו/ו נאם דוד
ו/ו נתן פריו נדרים עמ' סט
ו/ו עבודת הזבח תמורה סי' ג ס"ק ג
ו/ו קובץ ביאורים (שפירא)
ו/ו שערי שמים דף קא ע"ב {מל"מ}
ו/ז אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קי
ו/ז אהל שרה לאה עמ' תקנה-תקנו, תקצט {שכר פיסוק טעמים}
ו/ז אהל תורה (קוק) עמ' רמה
ו/ז אור הישר [לח"מ הל' שבועות פ"ו ה"ט]
ו/ז אור שמח
ו/ז אשר למלך
ו/ז בית אהרן וישראל גל' סז עמ' קכז {מלמד את בנו}
ו/ז ביתאל ח"א דף צא ע"ד
ו/ז ברור הלכה נדרים לז ע"א ציון א
ו/ז ברור הלכה קדושין סד ע"ב ציון ז
ו/ז גדולי שמואל נדרים דף לג ע"ב {או"ש}
ו/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' של
ו/ז הר המלך ח"ד עמ' מ
ו/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קפ
ו/ז חוקת עולם עמ' 191 {מותר ללמדו תורה שבע"פ}
ו/ז יד פשוטה מדע עמ' שעא
ו/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסט
ו/ז יטב פנים ח"א דף קכד
ו/ז כל בו ח"ה עמ' תרח
ו/ז לא תשנא עמ' 23 {מותר לדבר עמו}
ו/ז לב מבין
ו/ז להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תפב
ו/ז מוריה גל' קפה עמ' פט {או"ש}
ו/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רעו
ו/ז משנת חיים דברים עמ' מה
ו/ז נדרי זריזין ח"א עמ' רפז
ו/ז נועם חכ"ה עמ' עא
ו/ז נתן פריו נדרים עמ' פט
ו/ז קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קנח-קסב
ו/ז קול בן לוי (תשסג) עמ' כח
ו/ז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' קא
ו/ז שלמי שמחה ח"ה עמ' נ
ו/ז שערי טהר ח"ד שער א סי' כו אות ח
ו/ז תורת ירוחם ח"ג דף יט ע"א-ע"ב
ו/ח אור המזרח חלק מ חוב' א עמ' 63
ו/ח אחרית לאיש שלום דף ב ע"א {חלה ראובן נכנס שמעון לבקרו}
ו/ח אמונת עתיך גל' 125 עמ' 43
ו/ח אמרי שמאי פרשת משפטים עמ' קכג {מצוה לרפא}
ו/ח ארץ בנימין עמ' תפה {כ"מ}
ו/ח ארץ הצבי (שכטר) עמ' קצז
ו/ח בטיחות הבניה בהלכה עמ' 7
ו/ח בין השורות עמ' קפז
ו/ח בית אבי ח"ב סי' קנג עמ' רח {השמיט "והשבותו לו"}
ו/ח בית אהרן (סוויאדישץ) דף יב ע"ד, יג ע"ג {מותר משום שזו מצוה}
ו/ח בן ידיד
ו/ח ברור הלכה נדרים לח ע"ב ציון ז
ו/ח ברור הלכה נדרים מא ע"ב ציון א
ו/ח דברות אליהו ח"ה עמ' קסח {מצוה לרפא}
ו/ח דברי יהודה דף יח ע"ב-ע"ג, יט ע"ד {לח"מ - השמיט ביקור של מודר הנאה}
ו/ח דברי יהודה סי' ה אות ד {לח"מ}
ו/ח דיני עבודה במשה"ע עמ' 57
ו/ח התורה והמדינה חי"א עמ' קיח
ו/ח חוקת עולם עמ' 191, 426 {מצוה לרפא}
ו/ח חזון יחזקאל נדרים פ"ב ה"ז
ו/ח חי' הראי"ה
ו/ח חיתו ארץ עמ' 49 {רדב"ז}
ו/ח יחל ישראל (תשנב) עמ' שיד
ו/ח יסודי ישורון ח"ב עמ' שיג
ו/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנד
ו/ח כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קסד {כהן מקריב}
ו/ח לא תשנא עמ' 23 {מותר לדבר עמו}
ו/ח מבוא למשנה תורה עמ' 275
ו/ח מעין גנים (מזרחי) דף ל ע"א {לצוות}
ו/ח מצות ביקור חולים סי' ז אות ה {רפואה - מצוה}
ו/ח משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' שסד
ו/ח משנת חיים דברים עמ' מה
ו/ח משנת יעקב מדע עמ' סג
ו/ח נאם דוד
ו/ח נשמת אברהם ח"ב עמ' רכא-רכב
ו/ח ס' השבי"ט עמ' לה
ו/ח עמק המשפט ח"ג עמ' רנט
ו/ח פד"ר חי"ב עמ' 362
ו/ח פרפרת אליעזר כי תצא פרק כב פסוק ב
ו/ח צלח רכב עמ' סה
ו/ח קובץ ביאורים (שפירא)
ו/ח קונטרסי שעורים נדרים שעור כב עמ' 300
ו/ח קרן הצבי מצוה פג אות י, מצוה צא אות א
ו/ח ר"י קארו - קובץ עמ' קפ
ו/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' תטז
ו/ח שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 136
ו/ח שער ראובן (כץ) עמ' רז {מצוה לרפא}
ו/ח שערי מאיר עמ' כה
ו/ח שערי צדק ח"ג עמ' 128 {מרפאו}
ו/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' ע
ו/ח תחומין ח"ג עמ' 267
ו/ח תחומין חי"ט עמ' 429
ו/ט אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' כח
ו/ט ביתאל ח"א דף צב ע"ג
ו/ט בנין אריאל ח"ב עמ' קנט
ו/ט ברור הלכה נדרים מא ע"ב ציון א, ב
ו/ט חי' הראי"ה
ו/ט חיתו ארץ עמ' 49 {רדב"ז}
ו/ט חסדי דוד ח"ג עמ' שיא
ו/ט מעין גנים (מזרחי) דף ל ע"א
ו/ט מעיני המים
ו/ט נאם דוד
ו/ט פי' ר"א מן ההר נדרים לט ע"א, מא ע"ב
ו/ט קובץ ביאורים (שפירא)
ו/ט שנות ימין ח"ב דף לט ע"ב
ו/ט שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 97, 98
ו/י אמרות טהורות (ישראל) דף יד ע"ד
ו/י ארץ יהודה
ו/י בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שלה
ו/י ברור הלכה נדרים לח ע"ב ציון ד
ו/י חי' הגאון אדר"ת עמ' רג {כוס בית המרחץ}
ו/י חשבונות של מצוה עמ' תלב
ו/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רב {ראב"ד}
ו/י קובץ ביאורים (שפירא)
ו/י קרן הצבי מצוה פא אות טו
ו/י שולי הגליון עמ' צט
ו/י שער המלך ח"א עמ' רנח
ו/י תורת הלוי עמ' נח
ו/יא אור שמח
ו/יא בן אשר סי' מו אות יב-יג {כ"מ}
ו/יא ברור הלכה ביצה לט ע"א ציון ד
ו/יא ברית הלוי השלם [ביצה לט ע"א]
ו/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 194
ו/יא וזאת ליהודה (זלצר) עמ' ס
ו/יא חי' הראי"ה
ו/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' תכט {רדב"ז}
ו/יא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף קלה ע"א
ו/יא כבוד מלכים (מרגליות)
ו/יא מעיני המים
ו/יא מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ו/יא פרי אברהם פסחים סי' עח אות ג {כ"מ}
ו/יא קרית מלך
ו/יא שערי תורה (פייגנבוים) תרעד חלק ח קונטרס ד סי' לח
ו/יב בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' נה
ו/יב ברור הלכה נדרים מו ע"ב ציון ב
ו/יב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 65
ו/יב כל בו ח"ה עמ' תרח
ו/יב כלי שרת סי' עו
ו/יב כתר המלך
ו/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קפט ע"ג
ו/יב מקור ישראל דף קה ע"ב
ו/יב מראה הנוגה
ו/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שעו
ו/יב נתן פריו נדרים עמ' קכ
ו/יב עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שע ס"ק ד
ו/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלז ע"ג, רלט ע"ג
ו/יב שולי הגליון עמ' צט
ו/יג אמונת עתיך גל' 118 עמ' 80
ו/יג בית המדרש
ו/יג בכורי הארץ עמ' 426, 429 {הפקר הפירות}
ו/יג בכורי יוסף ח"א (וינר) עמ' כז
ו/יג ברור הלכה נדרים מב ע"א ציון א
ו/יג הר המלך ח"ד עמ' מ
ו/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' טו
ו/יג ישועת משה עמ' סז
ו/יג כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רז ע"ב
ו/יג לב ים נדרים עמ' קעח {צ"פ}, קעט-קפא
ו/יג מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' שסה
ו/יג מטה יחיאל - שעורי אמו"ר סי' ב
ו/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/יג מראה אש ח"ב עמ' רלד
ו/יג משנה הלכות ח"ב דף צה ע"א
ו/יג משנת השמיטה סי' ב הערה ט
ו/יג משפטי עזיאל ח"ו עמ' קלא
ו/יג ענפי ארז (זי') דף עט ע"ב {צ"פ}
ו/יג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קסח
ו/יג קובץ ביאורים (שפירא)
ו/יג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' עו
ו/יג תורה שלמה שמות פכ"ג אות קמ
ו/יג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ו ע"ג, ז ע"א-ע"ב
ו/יד ברור הלכה נדרים מב ע"א ציון א
ו/יד מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' שסה
ו/יד שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' עו
ו/טו בכורי יוסף ח"א (וינר) עמ' כז
ו/טו יגדיל תורה (אודסה) גל' ה סי' לה דף עג ע"ג-עד ע"א
ו/טז אור שמח
ו/טז ביתאל ח"א דף צא ע"ד
ו/טז ברור הלכה נדרים מב ע"ב ציון ד
ו/טז חסדי דוד ח"ג עמ' שז
ו/טז יחי ראובן (נאוי) עמ' כה
ו/טז נאם דוד
ו/טז צפנת פענח
ו/טז שו"ת רשב"ש עמ' רמו
ו/יז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 148
ו/יז אמרות טהורות (ישראל) דף יז ע"ב
ו/יז אמרי נועם מועדים תשובה ב מבן המחבר {כ"מ}
ו/יז ברור הלכה נדרים לח ע"ב ציון ב
ו/יז ברור הלכה נדרים מא ע"ב ציון ב
ו/יז חי' הראי"ה
ו/יז חיי משה (ברודנא) דף טז ע"ד
ו/יז מעין גנים (מזרחי) דף ל ע"א-ע"ב
ו/יז מעיני המים
ו/יז מצווה ועושה ח"ב עמ' קכד {למלאות לאביו}
ו/יז משפטי עזיאל ח"ז עמ' שפו
ו/יז נדרי זריזין ח"ב עמ' קמד
ו/יז סופר המלך ח"א עמ' מו {כ"מ - השמיט כי הבבלי השמיט}
ו/יז שו"ת ר"י מסלוצק סי' מו עמ' קס
ו/יז שערי חיים (שיגורה) דף יא ע"ב-ע"ד
ו/יח אבני ציון ח"ב סי' ט אות ב
ו/יח אגודות אזוב מדברי דף טז ע"ב, יז ע"ב {מותר לכתוב}
ו/יח אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שע
ו/יח אמונת שמואל (תשנט) עמ' קס
ו/יח אמונת שמואל סי' נט
ו/יח ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יג עמ' 492
ו/יח ההגנה על צנעת הפרט עמ' 73
ו/יח הלכות קטנות, הל' נזירות סי' יב
ו/יח השוחט והשחיטה בספרות הרבנות עמ' 103
ו/יח והיה העולם עמ' 183
ו/יח וזאת התורה עמ' רמח-רמט
ו/יח לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תשלז
ו/יח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רצד
ו/יח מוריה גל' רכט עמ' קד
ו/יח מחנה לויה (תשעד) עמ' שעב
ו/יח מחקרי ארץ ח"ה יו"ד סי' יב
ו/יח מפי אהרן חו"מ סי' יב דף ס ע"א {מותר לכתוב}
ו/יח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שעו {מותר לו לכתוב}
ו/יח משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צא
ו/יח נחלת שבעה - שטרות מהדו"ב סי' לח סעיף ב
ו/יח ס' הפרדס לרש"י עמ' קיג
ו/יח עדות ושטרות עמ' 299
ו/יח פד"ר ח"ט עמ' 163
ו/יח פי' ר"א מן ההר נדרים לט ע"א
ו/יח פני חמה דף כה ע"א
ו/יח פרי האדמה ח"א
ו/יח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' ח
ו/יח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' לו
ו/יח קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' נח
ו/יח קרית מלך
ו/יח שאל האיש דף צו ע"ב
ו/יח שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' כב, קסא, רנא
ו/יח שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תקפח
ו/יח שו"ת מהר"ש הלוי חו"מ סי' כג (מא ע"א) {כותב}
ו/יח שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שע, ח"ד עמ' עא
ו/יח שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 54, 59, 60, 88
ו/יח שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' קמ
ו/יח שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קכ
ו/יח שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קיג {שעה"מ}
ו/יח תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' פא, פג


ז/314 הלכות נדרים פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ בית יעקב (בירב)
ז/רה"פ הפלאת נדרים
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבן ישראל (פישר)
ז/א אוצמפה"ת ב"מ כט ע"א הע' 48 {לח"מ}
ז/א אור יעקב נדרים עמ' נד, קטז
ז/א איים בים נדרים סי' כט אות ד {מחזיר אבידה כמודד}
ז/א אפיקי מגינים נדרים סי' לד
ז/א אפר קדשים עמ' קכ-קכא
ז/א בית יעקב (מסקין) סי' נג
ז/א בית יצחק תשכ"א עמ' 101
ז/א ביתאל ח"א דף עב ע"ב, צא ע"ג
ז/א ברור הלכה ביצה לט ע"ב ציון א
ז/א ברור הלכה נדרים לג ע"ב ציון ב
ז/א דברות משה ב"ק ח"א סי' לו ענף א
ז/א דברי יחזקאל (תרצה) דף קמו ע"ד
ז/א הון יוסף דף לח
ז/א הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קלה {או"ש}
ז/א הר המלך ח"ז עמ' לה
ז/א זכרון ליהודה סי' א אות ו {לח"מ}, טו {לח"מ}, סי' ב אות א {לח"מ}, יב {לח"מ}, כו, סי' ח אות ח
ז/א חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 164 {לח"מ}
ז/א חי' הראי"ה
ז/א חי' ר' אריה לייב מאלין ח"א סי' עח בסופו
ז/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפו
ז/א חיל המלך
ז/א חכמת שלמה חו"מ סי' רסז ס' טז {לח"מ}
ז/א חק לישראל השבת אבדה עמ' 23 {לח"מ}, עשיית עושר עמ' 126, שומרים עמ' 755, 762 {לח"מ}
ז/א ימין משה
ז/א כל בו ח"ה עמ' תריג
ז/א מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש יא
ז/א מטה אהרן שבועות עמ' רצג {לח"מ}
ז/א מיטב הארץ עמ' 470
ז/א מעין גנים (מזרחי) דף ל ע"ב
ז/א מצות ביקור חולים סי' ז אות ו {מחזיר אבידתו}
ז/א משה ידבר (תקפז) שו"ת דף פד ע"ד {פרוטה דרב יוסף לא שכיח}
ז/א משה ידבר (תשעו) עמ' תעא, תעד
ז/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שעו {השבת אבדה}
ז/א משנת ר' אהרן שכנים עמ' נח-נט
ז/א משפטי עזיאל ח"ז עמ' שפד
ז/א נדרי זריזין ח"א עמ' רמג {לח"מ}, רמד, ח"ב עמ' קכג, קנג
ז/א נתן פריו נדרים עמ' נב, נד
ז/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קעה
ז/א צפנת פענח (השמטות דף נח)
ז/א קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קסד-קסו
ז/א קונטרסי שעורים נדרים שעור כב עמ' 300
ז/א קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רי
ז/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' נה
ז/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קח
ז/א שמעתתא דבי רב עמ' רנד {לח"מ}
ז/א שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 204
ז/א שערי טהר ח"ח סי' קטו אות ח
ז/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף סג ע"א
ז/א תחומין ח"א עמ' 414, חי"א עמ' 73
ז/ב אברהם יגל
ז/ב אגרא לישרים סי' לא
ז/ב אגרות הגרי"ד עמ' סח
ז/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' טו
ז/ב אור הישר [אור הישר נדרים מח ע"א]
ז/ב איים בים נדרים סי' לז אות ב {ולחם משנה - בעלות בבית הכנסת}, ז {ממון של הר הבית והמקדש}
ז/ב אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' יז ד"ה כתב בטוש"ע
ז/ב אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 284, 286, ע' בית המרחץ הע' 53
ז/ב אפיקי מגינים נדרים סי' מד
ז/ב ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יג עמ' 492 {אסורים בדברים של אותה עיר}
ז/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קצח
ז/ב באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף טו {דברים של העיר}
ז/ב בינת נבונים דף ע ע"א
ז/ב בית אבי ח"ב סי' פב עמ' קיט-קכ
ז/ב בית יצחק (חבר) ח"ב דף לז ע"ד
ז/ב בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' פד
ז/ב ביתאל ח"א דף צא ע"ג
ז/ב ברור הלכה ביצה לט ע"א ציון ז, לט ע"ב ציון א
ז/ב ברור הלכה נדרים מח ע"א ציון א
ז/ב ברכת שלמה (טנא) חו"מ עמ' צג
ז/ב בשמן רענן ח"ב עמ' רלד
ז/ב גדולי שמואל נדרים דף מח ע"א
ז/ב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קסא, רכז, רלה
ז/ב הדם הקדוש עמ' 100
ז/ב הר המלך ח"ד עמ' מ, ח"ז עמ' לה
ז/ב התורה והמדינה חי"א עמ' תנא, תסא
ז/ב חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רעז, שד
ז/ב חי' בן אריה ח"ב סי' א ס"ק יג
ז/ב חי' הגרי"ז דף לב ע"ב
ז/ב חי' הראי"ה
ז/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפו
ז/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' י
ז/ב חיל המלך
ז/ב כתר אפרים עמ' תיז
ז/ב כתר המלך
ז/ב לב ים נדרים עמ' קפו-קצ, קצד-קצה
ז/ב לבושי מרדכי ח"ד עמ' סג
ז/ב מיטב הארץ עמ' 470, 472
ז/ב מנחת יהודה (בוים) דף טז ע"א {בית כנסת}
ז/ב מעין גנים (מזרחי) דף ל ע"ב
ז/ב מעיני המים
ז/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/ב מרומי גלים עמ' פח
ז/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שעח
ז/ב משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' לא
ז/ב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 186
ז/ב נדרי זריזין ח"ב עמ' קמז
ז/ב נועם חי"ז עמ' קצד [אגרות משה יו"ד ח"ג סי' לט], חי"ח עמ' לה
ז/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שנב
ז/ב סוכה וארבעת המינים עמ' 374
ז/ב עין יהודה עמ' קיא {דבר של עולי בבל}, קיג {בור שבאמצע הדרך}
ז/ב עללת הבציר דף יט ע"ד, כ ע"א וע"ד {אסורים בדבר של אותה עיר}
ז/ב ענפי ארז (זי') דף קצו ע"ד {צ"פ}
ז/ב פי' ר"א מן ההר נדרים לג ע"א
ז/ב פני אברהם (שפירא) עמ' קע
ז/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תטז
ז/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עח ע"ד
ז/ב קדשי יהושע עמ' קכה-קכו
ז/ב קובץ ביאורים (שפירא)
ז/ב קובץ חי' תורה (סול') עמ' כז
ז/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף 260
ז/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכה
ז/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמ
ז/ב רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' צה {הר הבית והעזרות}
ז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רסז
ז/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רצג, רצה
ז/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קפז, שצד
ז/ב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נד
ז/ב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קח
ז/ב שערי המקדש סי' כט אות ג {הר הבית והעזרות}
ז/ב תורת הקדש ח"ב עמ' מ
ז/ב תחומין ח"א עמ' 414, חי"א עמ' 73
ז/ג אפיקי מגינים נדרים סי' מד
ז/ג ברור הלכה נדרים מח ע"א ציון א
ז/ג חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רעט-רפ
ז/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שעח
ז/ג משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 186
ז/ג ענפי ארז (זי') דף קצו ע"ד {צ"פ}
ז/ג פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' צט {לח"מ}
ז/ג צפנת פענח
ז/ד אהל חייא עמ' תשפט
ז/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' טו
ז/ד אור יעקב נדרים עמ' קיד, קטז
ז/ד אמת ליעקב נשים עמ' קיג
ז/ד אנצי"ת ע' ברירה הע' 244
ז/ד ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יג עמ' 492 {כראב"י}
ז/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רב-רג
ז/ד באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף טו {כראב"י}
ז/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כט ע"ד
ז/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף כז ע"ד
ז/ד בדבר מלך חט"ז עמ' קלז
ז/ד בית אבי ח"ב סי' פב עמ' קכ
ז/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' קפ סעיף א
ז/ד בית יצחק (חבר) ח"ב דף לה ע"ב
ז/ד בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' עד
ז/ד בית שערים יו"ד סי' שיב
ז/ד ביתאל ח"א דף צא ע"ד, צב ע"א-ע"ב
ז/ד בכורי אליהו עמ' סג
ז/ד בנין אריאל ח"ב עמ' קס
ז/ד ברור הלכה ביצה לט ע"ב ציון ב
ז/ד ברור הלכה נדרים מה ע"ב ציון א
ז/ד ברור הלכה נדרים מו ע"א ציון א
ז/ד ברור הלכה נדרים מח ע"א ציון א פסקה א
ז/ד ברכות חיים ח"א עמ' עג
ז/ד ברכת מרדכי ב"ב עמ' תיא
ז/ד ברכת שלמה (טנא) חו"מ עמ' צג
ז/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רצז
ז/ד גדולי שמואל נדרים דף מו ע"ב, מח ע"א
ז/ד דברי יוסף (קונביץ) עמ' 64
ז/ד דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קפט {חלקו - מותרים להיכנס}
ז/ד דגל ראובן ח"ב סי' יח
ז/ד דובב מישרים (וידנפלד) עמ' נד
ז/ד דינא דחיי ח"ב דף ק ע"א
ז/ד דרכי משה ח"א שמעתתא ה פ' י
ז/ד הגהות חבר בן חיים
ז/ד הלכות והליכות עמ' רז, רי
ז/ד המדות לחקר ההלכה מדה יח אות ק, מדה כב אות קח
ז/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תפד
ז/ד זית רענן ח"א עמ' תשב
ז/ד חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רעט, ש
ז/ד חי' הגר"י סי' ט
ז/ד חי' הגרז"ס נשים עמ' קמו
ז/ד חי' הראי"ה
ז/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפז
ז/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' י
ז/ד חיל המלך
ז/ד חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 29
ז/ד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף לז
ז/ד חקרי לב יו"ד ח"ב סי' יט דף לז ע"ג {כ"מ}
ז/ד יד דוד (קרלין) ח"ב דף קו ע"ב, קז ע"ב
ז/ד כל בו ח"ה עמ' תריג
ז/ד כתר אפרים עמ' תיז
ז/ד לב ים נדרים עמ' קפו, קפט
ז/ד לב שמח דף כא ע"א {היו שניהם}
ז/ד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יב אות ד, ז
ז/ד מזכרת חיים עמ' עג
ז/ד מיטב הארץ עמ' 472
ז/ד מנוחת משה דף מז ע"ב {אחרי חלוקה מותרים}
ז/ד מנחת חינוך ח"א עמ' מב
ז/ד מנחת יהודה (בוים) דף טז ע"א {חצר שאין בה דין חלוקה}
ז/ד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תרב
ז/ד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רלט
ז/ד מעין גנים (מזרחי) דף ל ע"ב
ז/ד מפענח צפונות עמ' 115
ז/ד מצודת בן ציון דף נח ע"ד, נט ע"א
ז/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' קצו
ז/ד מרומי גלים עמ' פח
ז/ד משה מבחוריו דף כד ע"א {כראב"י}
ז/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שעח
ז/ד משנת יעקב
ז/ד משנת ר' אהרן נדרים עמ' רמה
ז/ד נדרי זריזין ח"ב עמ' קנב
ז/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שנב
ז/ד נתיבות שמואל דף לב ע"ג
ז/ד עבד המלך (תשסט) עמ' שכא
ז/ד עטרת ישראל עמ' קמה
ז/ד עין יהודה עמ' קיד {ויתור אסור}
ז/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' צה
ז/ד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תג
ז/ד עללת הבציר דף יט ע"ד, כ ע"א וע"ד {כראב"י}
ז/ד עמק יהושע אחרון עמ' צא
ז/ד פד"ר ח"ג עמ' 314
ז/ד פני אברהם (פרלמן) דף לג ע"ב
ז/ד צפנת פענח
ז/ד קונטרסי שעורים ב"ב דף ו
ז/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור כו אות ו
ז/ד קרבן אליצור דף קעה ע"ב
ז/ד שארית נתן בנימין עמ' סא {אחרי חלוקה מותר}
ז/ד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שצד
ז/ד שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נד
ז/ד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רמג, רמז
ז/ד שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור נג
ז/ד תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק יב
ז/ה אבן ציון עמ' שפב
ז/ה באר לחי ראי
ז/ה בית יעקב (טבשונסקי) סי' קפ סעיף א
ז/ה בית שערים יו"ד סי' שז
ז/ה ביתאל ח"א דף צב ע"א
ז/ה ברור הלכה נדרים מו ע"א ציון ב
ז/ה דרכי משה ח"א שמעתתא ה פ' י
ז/ה הגהות חבר בן חיים
ז/ה חי' הגרז"ס נשים עמ' קמה
ז/ה חי' הראי"ה
ז/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' יא
ז/ה חיל המלך
ז/ה כתר אפרים עמ' תיז
ז/ה מעין גנים (מזרחי) דף ל ע"ב
ז/ה פני משה (שלז')
ז/ה צפנת פענח
ז/ה שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קח-קט
ז/ו בית יעקב (טבשונסקי) סי' קפ סעיף א
ז/ו בית שערים יו"ד סי' שז
ז/ו ברור הלכה נדרים מו ע"א ציון ג
ז/ו דרכי משה ח"א שמעתתא ה פ' י
ז/ו חיל המלך
ז/ו טל אורות (ג'ויא), תשובות דף ד ע"א
ז/ו כל בו ח"ה עמ' תריג
ז/ו כתר אפרים עמ' תיז
ז/ו לב ים נדרים עמ' קפט {רדב"ז}
ז/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' לה
ז/ו קרבן אליצור דף קעד ע"א, קעז ע"א
ז/ז אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' י ד"ה עוד יש מקום, נדרים סי' יז ד"ה כתב בטוש"ע {לח"מ}
ז/ז אפיקי מגינים נדרים סי' לא
ז/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ז בית יצחק (חבר) ח"ב דף מד ע"ד
ז/ז ביתאל ח"א דף צב ע"ג
ז/ז ברור הלכה נדרים לא ע"א ציון ז
ז/ז ברור הלכה נדרים מב ע"ב ציון ד פסקה ב
ז/ז דברי חיים (אוירבך) שלוחין סי' יח ד"ה ועיין בלח"מ {לח"מ}
ז/ז זכרנו לחיים (פרץ) ח"א חו"מ מע' מ, מתנה, אות ג (פח ע"א)
ז/ז חי' הראי"ה
ז/ז חסדי דוד ח"ג עמ' שז
ז/ז כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קסו
ז/ז לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' שעח {לח"מ - כל אופני זביני נחשב הנאת שניהם}
ז/ז לב מבין
ז/ז מעין גנים (מזרחי) דף לא ע"א
ז/ז מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרמה (רפב)]
ז/ז מרבבת המשנה מהדו"ב
ז/ז משאת המלך (אדרי)
ז/ז נאם דוד
ז/ז נדרי זריזין ח"ב עמ' קנה
ז/ז סולם מוצב עמ' קסט
ז/ז עטרת ישראל עמ' קי
ז/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכח
ז/ז צור תעודה דף קנא ע"ד {לח"מ - אמאי לא חילק בין זבינא לזבינא}
ז/ז צפנת פענח
ז/ז קהלות יעקב נדרים כב
ז/ז קרן הצבי מצוה עח אות א
ז/ז שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' רצו
ז/ז שו"ת רשב"ש עמ' רמו
ז/ז שערי זיו ח"ג דף קכו ע"ג {לח"מ}
ז/ח יד דוד (קרלין) ח"א דף מח
ז/ח נדרי זריזין ח"א עמ' תקח
ז/ח רביד הזהב (אברך) דף עג ע"ד {לח"מ}
ז/ח תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כז ס"ק ו
ז/ט אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' קצו
ז/ט אבני נזר אהע"ז סי' תנו אות ו
ז/ט אור שמח
ז/ט אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לד ע"ד
ז/ט איים בים נדרים סי' מד אות ג {וכסף משנה - אם התרת נדרים הוי הנאה מן הזקן המתירו}
ז/ט ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יג (צ"ל יד) עמ' 497
ז/ט בד קודש (דאנון)
ז/ט בדבר מלך חי"ז עמ' קיב {אסר על עצמו הניית בני העיר אסר להשאיל על נדרו לחכם מבני אותה העיר ההוא ואם נשאל והתיר לו הרי נדרו מותר כמו שביארנו}
ז/ט בית אהרן וישראל גל' כה עמ' עא
ז/ט בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' פח
ז/ט ביתאל ח"א דף עב ע"ב, צב ע"ג
ז/ט בנין אריאל ח"א עמ' רמה
ז/ט ברית אברהם (פרנס) עמ' שט
ז/ט גור אריה (צרמון)
ז/ט דברי יואל בראשית ח"א עמ' תפב
ז/ט דרכי משה ח"א שמעתתא ד פ' ח
ז/ט המדות לחקר ההלכה מדה כב אות עו ואות קלב
ז/ט חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רסב
ז/ט חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שעח
ז/ט חזון יחזקאל נדרים פ"ה ה"ו
ז/ט חי' הגאון אדר"ת עמ' קח {מל"מ}
ז/ט חי' הראי"ה
ז/ט חיי נפש ח"ג דף שא {כ"מ}
ז/ט חסדי דוד ח"ג עמ' שלג-שלד
ז/ט יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לד ע"ג {מל"מ}
ז/ט יכין ובועז ח"א סי' נח עמ' 159
ז/ט ישמח ישראל (רבינוביץ)
ז/ט כבוד הלבנון - הסכמת מהרש"ם {מל"מ}
ז/ט כל נדרי פ' טז הע' ג {כ"מ}
ז/ט מגדל צופים ח"ג סי' סד-סה
ז/ט מחנה דוד (בונאן) דף יז ע"ד
ז/ט מחנה ישראל (אליהו)
ז/ט מסורה ח"ט עמ' סא
ז/ט מעין גנים (מזרחי) דף ל ע"ב
ז/ט מעיני המים
ז/ט מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"ג עמ' קנא
ז/ט מקור ישראל דף כד ע"ד {מל"מ}
ז/ט משה ידבר (תשעו) עמ' כז
ז/ט משפטי עזיאל ח"ז עמ' שפה
ז/ט משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"ב דף נג ע"א, נד ע"א
ז/ט נאם דוד
ז/ט נדרי זריזין ח"ב עמ' קנט {מל"מ}
ז/ט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' ער
ז/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מג אות יח
ז/ט נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נ אות ט
ז/ט עדות בישראל
ז/ט ענפי ארז (זי') דף נא ע"ב {כ"מ}
ז/ט פי' ר"א מן ההר נדרים לט ע"א, מא ע"א
ז/ט פני דוד דף צג ע"ד {מל"מ}
ז/ט פתח עינים ח"ב דף יח ע"א {מל"מ}
ז/ט צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' קפט
ז/ט קובץ ביאורים (שפירא)
ז/ט קרית מלך
ז/ט שארית נתן (לוברט)
ז/ט שו"ת מהרלב"ח סי' נז
ז/ט שני אליהו דף מד ע"ד
ז/ט שעת הכושר דף סב ע"ב {מל"מ}
ז/ט תולעת שני דף פ ע"א
ז/ט תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג דף סה ע"ב
ז/ט תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קמ
ז/י בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' כה
ז/י ברור הלכה נדרים פג ע"ב ציון ב
ז/י ברור הלכה נדרים פד ע"ב ציון ב
ז/י דברות משה זרעים עמ' רנז {הרי זה מותר ליהנות בלקט שכחה ופאה ומעשר עני המתחלק בגרנות}
ז/י חכמת אליהו ח"א סי' פז אות קיב
ז/י מקראי קדש (תשנג) עמ' שלד
ז/י קובץ ביאורים (שפירא)
ז/י שערי עזרא (בצרי) עמ' קכא
ז/י תורת רפאל ח"ג עמ' מג
ז/יא אבני נזר אהע"ז סי' תנו אות ג
ז/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכה, ח"ג עמ' שפב
ז/יא אוצרות הרמב"ם
ז/יא אור ליהודה קדושין עמ' שפו
ז/יא איים בים נדרים סי' כו אות ט {וכסף משנה - קונם כהן}
ז/יא אפיקי מגינים נדרים סי' עג-עד
ז/יא באר שרים (שולמן) עמ' עה
ז/יא בית אהרן וישראל גל' סה עמ' מח
ז/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' רג סעיף א
ז/יא בית יעקב (מסקין) סי' יח
ז/יא ביתאל ח"א דף צב ע"ד, צג ע"ד
ז/יא ברור הלכה נדרים פד ע"ב אחרי ציון ב
ז/יא ברור הלכה קדושין נח ע"א ציון ח
ז/יא ברכות חיים ח"ב עמ' רפג
ז/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ב עמ' קעח
ז/יא ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' צב-צג
ז/יא ברכת מרדכי ב"מ עמ' קסז
ז/יא ברכת ראובן דף קי ע"ב
ז/יא דברות משה ביצה עמ' קנו {כ"מ בשם ר"מ המעילי}
ז/יא דברות משה זרעים עמ' תרטז, תרעד {ואם אמר כהנים אלו ולוים אלו הרי אלו אסורין וכ"מ}
ז/יא דברי יחזקאל (מישור) עמ' תנט {כ"מ}
ז/יא הגהות חבר בן חיים
ז/יא הפלאות נדרים (תשעג) עמ' יט
ז/יא הר המלך ח"ז עמ' לה
ז/יא חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רמו, רמח
ז/יא חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שפא
ז/יא חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' כג
ז/יא טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תריט
ז/יא כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ז/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' לב
ז/יא כתב סופר חו"מ סי' לד-לה
ז/יא לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ז אות ג-ו
ז/יא מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עט
ז/יא מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' יא
ז/יא מעין גנים (מזרחי) דף לא ע"א {כ"מ} [מה שכתב בכאן - צ"ל מצאתי כתוב בכאן]
ז/יא מעשה רק"ם (קורייאט) דף עח ע"ב {כ"מ}
ז/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' שלד
ז/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' פ אות א {טובת הנאה}
ז/יא משה ידבר (תשעו) עמ' שלה {ראב"ד}
ז/יא משנה ראשונה עמ' 275
ז/יא משנת חיים בכורות עמ' שלז, שמ, שמא
ז/יא משנת יעקב
ז/יא נדרי זריזין ח"א עמ' רעט, תקט {כ"מ}, ח"ב עמ' קנז
ז/יא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קעד
ז/יא נחלת נפתלי דף כ {טובת הנאה}
ז/יא נטעי שושנה עמ' קנו {כ"מ - הרי טוה"נ אינה ממון}, קנז, קס
ז/יא עדות ביהוסף (פודור) עמ' קכז
ז/יא עין יהודה עמ' קיא
ז/יא פרי יצחק (בלזר) ח"ב דף נט ע"א
ז/יא פרי יצחק (תשעו) עמ' תקמח
ז/יא פרי שמואל שביעית עמ' נא {כ"מ}
ז/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ע אות ב
ז/יא קובץ ביאורים (שפירא)
ז/יא קרבן פסח עמ' תרעה {כ"מ}
ז/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רסז
ז/יא שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף י ע"א {כ"מ}, מ ע"א
ז/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' צה
ז/יא שהם וישפה ח"א וח"ב
ז/יא שו"ת מנחה בלולה סי' א (דף ב ע"ד) {טובת הנאה}
ז/יא שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' קכז
ז/יא שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' נג
ז/יא שובע שמחות עמ' שסד
ז/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קצה סעיף ז
ז/יא שמחת עולם (לגו)
ז/יא שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור עו
ז/יא שעות דרבנן סי' י ( כ ע"ג) {כ"מ}
ז/יא שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' רפד, שעו
ז/יא שערי אלימלך עמ' מט
ז/יא שערי זיו ח"ג דף קכו ע"ג {כ"מ}
ז/יא שערי עזרא (בצרי) עמ' קכא
ז/יא תורת לויים דף סח
ז/יא תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תצד
ז/יא תורת רפאל ח"ג עמ' לט-מ, מג
ז/יא תפארת מנחם דף ל ע"ב {על כהנים}
ז/יא תקפו של רפאל סי' ה
ז/יא תשובה שלמה חו"מ סי' יט, כא
ז/יב ברור הלכה נדרים מג ע"א ציון ג
ז/יב הר המלך ח"ה עמ' סב
ז/יב חוקות הדיינים ח"ג עמ' רפב
ז/יב חי' אור שמח על הירושלמי עמ' 167
ז/יב חי' ר' מאיר שמחה (תשלו) עמ' 167
ז/יב כל בו ח"ה עמ' תריד
ז/יב כסא שלמה דף מט ע"ב {הולך אצל חנווני}
ז/יב לב מרפא דף מד ע"ד
ז/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/יב נדרי זריזין ח"ב עמ' קכט
ז/יב נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ה ה"ז
ז/יב קובץ ביאורים (שפירא)
ז/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' רעה-רעו
ז/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קעא
ז/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קלט
ז/יב שערי טהר ח"ד שער ב סי' יד אות ו
ז/יג ברור הלכה נדרים מג ע"א ציון ג
ז/יג חי' אור שמח על הירושלמי עמ' 167
ז/יג חי' ר' מאיר שמחה (תשלו) עמ' 167
ז/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שפ {שאביה רע}
ז/יג קובץ ביאורים (שפירא)
ז/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' רעו
ז/יד אמר שמואל, חו"מ סי' יד (צט ע"ד)
ז/יד אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רלז
ז/יד בית אהרן וישראל גל' עב עמ' לא-לב
ז/יד ברור הלכה נדרים מג ע"א ציון ג
ז/יד דרכי אהרן ח"א עמ' נג, נה
ז/יד חקר יצחק עמ' מז
ז/יד כל בו ח"ה עמ' תרטו
ז/יד לב מרפא דף מד ע"ד
ז/יד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קב
ז/יד מגילת ספר לאוין דף קכז ע"ג
ז/יד עטרת מרדכי (וינברג) דף י ע"ד
ז/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' סד
ז/יד קובץ ביאורים (שפירא)
ז/יד שם מרדכי עמ' 266
ז/יד תורה לשמה (תשעג) עמ' שנג
ז/טו אהלי יהודה (הכהן) דף פז ע"ד
ז/טו אמרות טהורות (ישראל) דף יז ע"א
ז/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/טו ברור הלכה נדרים מח ע"א ציון ו
ז/טו דבר השמיטה (לוי) עמ' כג, כט
ז/טו הגיור עמ' 335, 338
ז/טו המאיר לארץ {אם הוכיח סופו}
ז/טו ויאמר יצחק חלק ב חו"מ סימן קצב דף קסד ע"ג
ז/טו חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 76-78, 85
ז/טו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תד, תט, תכז {כ"מ}, תל
ז/טו כל בו ח"ה עמ' תרח
ז/טו כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף סט ע"א
ז/טו לחם שלמה (לניאדו) עמ' 48
ז/טו מנחת עני (תקמ) דף ד ע"א, ז ע"ב {כ"מ}
ז/טו מעין גנים (מזרחי) דף לא ע"א
ז/טו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רמב
ז/טו משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' קלד
ז/טו משפטי עזיאל ח"ד עמ' קכב
ז/טו נדרי זריזין ח"ב עמ' קלב {כ"מ}
ז/טו פנים חדשות [באר שבע דף קז]
ז/טו צמח צדק (קרוכמל) סי' מה
ז/טו צפנת פענח
ז/טו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' פ, פב
ז/טו קרן הצבי מצוה ח אות ב
ז/טו שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' יג
ז/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' צ
ז/טו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף י ע"ב {כ"מ}, לח ע"ג, מב ע"ג, מג ע"א
ז/טו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' מב {כ"מ}. קסו {כ"מ}, קפג-קפד
ז/טז אור שמח
ז/טז בית אהרן וישראל גל' עח עמ' קנ
ז/טז ביתאל ח"א דף צג ע"ב
ז/טז ברור הלכה סוכה מא ע"א ציון ג
ז/טז בריכת המלך עמ' קנא
ז/טז ברית הלוי השלם
ז/טז דבר השמיטה (לוי) עמ' לז
ז/טז הארת ירוחם קדושין ח"ב דף פד ע"א
ז/טז המדות לחקר ההלכה מדה ח אות יא ואות יט
ז/טז ויאמר יצחק חלק ב חו"מ סימן קצב דף קסד ע"ג
ז/טז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תכז, תל
ז/טז משאת המלך (אדרי)
ז/טז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קעו
ז/טז ר"י ששפורטש עמ' 222, 300
ז/טז שו"ת הריב"ש עמ' ב
ז/טז שערי טהר ח"ח סי' קיג אות ב (שלו ע"ב)
ז/יז אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' מג
ז/יז אורים גדולים (תשסג) עמ' שצג
ז/יז אנצי"ת ע' אין קנין לאשה הע' 9, 10, 12, 15, 23, 25, 27, 35, ע' אין קנין לעבד הע' 27 {שעה"מ}
ז/יז בינת נבונים דף יח ע"ד, יט ע"ב
ז/יז ביתאל ח"א דף צג ע"ב
ז/יז ברור הלכה נדרים פח ע"א ציון א
ז/יז ברור הלכה קדושין כג ע"ב ציון ג
ז/יז ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ח עמ' צב
ז/יז גבול יהודה (ציר') דף פב ע"ד {ע"מ שאין לבעלך רשות בה}
ז/יז דרכי משה ח"א שמעתתא ה פ' ז
ז/יז הר המלך ח"ד עמ' מ-מא
ז/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תצ
ז/יז ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א לז ע"ג, באר יצחק דף ע ע"א]
ז/יז חזו"א אהע"ז סי' עג ס"ק ה
ז/יז חזו"א על הרמב"ם
ז/יז חזקה רבה יו"ד הלכה עח עמ' 19
ז/יז חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' ע
ז/יז חי' הראי"ה
ז/יז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' צ
ז/יז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קכא
ז/יז טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקעב
ז/יז יד ישראל ח"א עמ' ריא
ז/יז ישועות יעקב נשים עמ' שפו
ז/יז כך דרכו של תלמוד עמ' 137
ז/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסט
ז/יז כתבי משה זילברג עמ' 137
ז/יז מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רפב
ז/יז מעין גנים (מזרחי) דף לא ע"א
ז/יז מקור ישראל דף מו ע"ג {השמיט שאם קימצה בעיסתה לא קנה בעלה}
ז/יז מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/יז מקראי קדש (תשנג) עמ' עז
ז/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יז משנה הלכות נדרים דף יב ע"ב
ז/יז משרת משה (עטייה)
ז/יז נאם דוד
ז/יז נדרי זריזין ח"ב עמ' קמג
ז/יז נחלי מים עמ' לט
ז/יז פד"ר חט"ז עמ' 49 {שעה"מ}
ז/יז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתיז
ז/יז פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רג
ז/יז צפנת פענח
ז/יז קרית מלך
ז/יז שו"ת הריב"ש עמ' רע-רעא
ז/יז שו"ת הרשב"א ח"ב סי' קו, קסח, ח"ד סי' רעג
ז/יז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' סו
ז/יז שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' יז¬
ז/יז שו"ת מהרי"ק סי' י
ז/יז שם יוסף (מועטי)
ז/יז שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 111
ז/יז שער המלך ח"ב עמ' קמד, קמו, תטז
ז/יז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מ ע"א
ז/יז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קעג
ז/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 143
ז/יז תשובה שלמה או"ח סי' י {שעה"מ}


ח/315 הלכות נדרים פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ בית יעקב (בירב)
ח/רה"פ הפלאת נדרים
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אורים גדולים (תשסג) עמ' קעז
ח/א אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מ עמ' 291
ח/א בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף נח
ח/א ביתאל ח"א דף צד ע"ב
ח/א בני דוד
ח/א ברור הלכה נדרים סה ע"א ציון ב
ח/א בריכת ירושלים עמ' קמו
ח/א דברי יוסף (אירגס) סי' ל דף נו ע"ב {פירש הדבר שנדר בגללו}
ח/א דודאי משה עמ' מז
ח/א דליית הכרם עמ' תתתטז {כ"מ} [דשגיאה - צ"ל דשניא]
ח/א לב שלמה (חלמא) עמ' נג
ח/א מטה אפרים (ארדיט) דרוש ו דף נ ע"ב
ח/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' כ
ח/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' תתכו
ח/א ערהשה"ע לקוטים סי' ד אות ה
ח/א פי' ר"א מן ההר נדרים סו ע"א
ח/א צמח מנחם דף ב ע"א
ח/א ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' עז
ח/א ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' קכז, קמ
ח/א שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף שנ
ח/א שם טוב
ח/א שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' פט
ח/א שערי יצחק (תשיז) עמ' ק, קט
ח/ב אבקת רוכל (תשסב) עמ' תקנז
ח/ב אבקת רוכל (תשעז) עמ' תצו
ח/ב אהל משה (וינברג) דף נח ע"ד {א"צ התרה}
ח/ב אור הישר [עמק יהושע ח"ב דרוש י]
ח/ב אוריין תליתאי (תאומים) סי' קמד {מל"מ}
ח/ב אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מ עמ' 291
ח/ב בד קודש (דאנון)
ח/ב בית אבי ח"ב סי' קז עמ' קנא {מל"מ}
ח/ב ברור הלכה נדרים סה ע"א ציון ב
ח/ב בריכת ירושלים עמ' קמו
ח/ב דודאי משה עמ' מז
ח/ב זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' כו
ח/ב חי' רעק"א (פרדס)
ח/ב חיי משה (ברודנא) דף יז ע"ב {וכן כל כיו"ב}
ח/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף סו {מל"מ}
ח/ב ישמח ישראל (רבינוביץ)
ח/ב מגדל צופים ח"ג סי' סג
ח/ב מגילת ספר לאוין דף קכח ע"ד
ח/ב מעיני המים
ח/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' קצט {מל"מ}
ח/ב משנת ר' אהרן נדרים עמ' קצו
ח/ב עונג יו"ט על דרוש דף כו ע"א-ע"ב {מל"מ - עשה תשובה}
ח/ב ערך שי חו"מ סי' רנג סעיף ג {מל"מ}
ח/ב פי' ר"א מן ההר נדרים סו ע"א
ח/ב צמח מנחם דף ב ע"ב
ח/ב קרית מלך
ח/ב רב ברכות (רי"ח) עמ' נא {מל"מ}
ח/ב שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקו
ח/ב שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' פט
ח/ב שער יהודה דף נח {מל"מ}
ח/ב שערי יצחק (תשיז) עמ' ק
ח/ב תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רסו
ח/ג אור הישר [אור הישר ירושלמי נדרים פ"ט ה"ח]
ח/ג אור יעקב נדרים עמ' צז
ח/ג אור שמח
ח/ג אורים גדולים (תשסג) עמ' קעז
ח/ג בית שלמה (דרמר) יו"ד סי' קצה
ח/ג בני יעקב
ח/ג ברור הלכה נדרים כה ע"ב ציון א
ח/ג ברור הלכה נדרים סו ע"א ציון ו
ח/ג בריכת ירושלים עמ' קמו
ח/ג דודאי משה עמ' מז
ח/ג הר המלך ח"ו עמ' לו
ח/ג חי' הראי"ה
ח/ג חי' מחנה אפרים (בהשמטות, נדפס בס' מחנה אפרים, בסוף הגהותיו על הרמב"ם)
ח/ג מעין גנים (מזרחי) דף לא ע"א
ח/ג מצעדי גבר נדרים סי' לב אות ג, ז
ח/ג מקור ישראל דף כו ע"ג
ח/ג משנת ר' אהרן נדרים עמ' קצו
ח/ג פי' ר"א מן ההר נדרים סו ע"א
ח/ג צמח מנחם דף ב ע"א-ע"ב
ח/ג ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' עז
ח/ג ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' קכח
ח/ג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' רמו
ח/ג שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' עב
ח/ג שם טוב
ח/ג שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' עב
ח/ג שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' פט
ח/ג שערי יצחק (תשיז) עמ' ק
ח/ד אמרות טהורות (ישראל) דף כה ע"ג
ח/ד בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף מז
ח/ד בית שלמה (דרמר) יו"ד סי' קצה
ח/ד בני יעקב [עי' הל' מעשה הקרבנות פי"ז ה"ט]
ח/ד ברור הלכה נדרים כה ע"ב ציון א פסקה ג
ח/ד בריכת ירושלים עמ' קמה
ח/ד זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף נא ע"ג
ח/ד חי' ר' שמואל נדרים עמ' רה
ח/ד מצעדי גבר נדרים סי' לב אות ז
ח/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' עו
ח/ד משה ידבר (תשעו) עמ' ריח
ח/ד משנה הלכות נדרים דף י ע"ד
ח/ד משנת ר' אהרן נדרים עמ' קצו
ח/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' כ
ח/ד שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' עא, עג
ח/ד שערי יצחק (תשיז) עמ' צו
ח/ד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שפב
ח/ד תורה תמימה רות פ' ב אות מו
ח/ד תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קל
ח/ד תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רנו
ח/ה אמרות טהורות (ישראל) דף יט ע"ד
ח/ה ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ז
ח/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ה בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף נג
ח/ה בריכת ירושלים עמ' צב, קמד, קמו
ח/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ה נאם דוד
ח/ה קובץ ביאורים (שפירא)
ח/ה קובץ חי' תורה (סול') עמ' לט
ח/ה רוב דגן (הלוי) ח"א דף יד ע"ב
ח/ה שם טוב
ח/ה שער יהושע ח"ב עמ' רסה
ח/ה שרשי הים דף קלז ע"ב
ח/ה תרומת הדשן פסקים סי' עג
ח/ו אבני שהם (פרץ) דף נא ע"ב
ח/ו אהלי יהודה (הכהן) דף כז ע"ב
ח/ו אוצרות הרמב"ם
ח/ו אור הישר [אור הישר נדרים סו ע"א]
ח/ו אור שמח
ח/ו בית אהרן וישראל גל' י עמ' מד
ח/ו ברור הלכה נדרים כה ע"ב ציון ב
ח/ו ברור הלכה סוכה ב ע"א ציון א {רדב"ז}
ח/ו בריכת ירושלים עמ' צו
ח/ו ברית עולם (ולר) סי' פד אות ג
ח/ו ברכי יוסף או"ח דף קט ע"א {כ"מ}, סי' שכח ס"ח {כ"מ}
ח/ו ברכי יוסף יו"ד סי' רלב אות א {כ"מ}
ח/ו דברות משה יבמות עמ' שסח
ח/ו דברות משה שבועות-ע"ז עמ' נז {כל נדר שהותר מקצתו הותר כולו והוא הדין בשבועה}
ח/ו הגהות מוהר"י קרט עמ' לג
ח/ו היכל מלך
ח/ו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רצו
ח/ו זכרון יהונתן דף כג
ח/ו חיים ומלך דף לג ע"א {כ"מ}
ח/ו יחי ראובן (נאוי) עמ' כד-כה
ח/ו כל בו ח"ה עמ' תרג, תרט
ח/ו מאמר המלך
ח/ו מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' קסא
ח/ו מנחה טהורה דף ק ע"ג
ח/ו מפתח הבאורים [חתם סופר אהע"ז ח"ב סי' עא, נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' קנו]
ח/ו מרבה חיים סי' מ אות א
ח/ו משאת המלך (אדרי)
ח/ו נדרי זריזין ח"ב עמ' קצג {לח"מ}
ח/ו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שסו
ח/ו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' צא
ח/ו ספרי דבי רב ח"ב עמ' שנג
ח/ו עין ימין
ח/ו עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק א אות א
ח/ו פי' ר"א מן ההר נדרים כו ע"ב
ח/ו פני משה (הררי) עמ' כח
ח/ו קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קעב-קעד
ח/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור כ אות ב
ח/ו קרית מלך
ח/ו שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תסב
ח/ו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קפ
ח/ו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נב
ח/ו שם טוב
ח/ו שערי זיו ח"א דף מא ע"א
ח/ו שערי טהר ח"ח סי' עא אות ב
ח/ו שרשי הים דף קלח ע"א
ח/ו תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' מד
ח/ז בני אברהם יו"ד דף ב ע"ד
ח/ז ברור הלכה נדרים כה ע"ב ציון ב
ח/ז גליונות אבני נזר {כ"מ - כלומר וקשיא} [עיין בסוגיא ותבין]
ח/ז כל בו ח"ה עמ' תרט
ח/ז עצי אלמוגים סי' קנט ס"ק א אות א
ח/ח אגודות אזוב מדברי דף יז ע"א {לבישה והעלאה שניהם במשמעות הלשון}
ח/ח אנצי"ת ע' אומדנא הע' 40-41
ח/ח ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ז
ח/ח ברור הלכה נדרים נה ע"ב ציון ה
ח/ח גבורות שלמה דף ה ע"ב {היה לבוש צמר ונשבע שלא יעלה עליו צמר}
ח/ח גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' ח
ח/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' רלב
ח/ח וזאת התורה עמ' רמט {נשבע או נדר שלא יעלה עליו צמר}
ח/ח חוות יאיר (תשנז) עמ' ס
ח/ח חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' נא
ח/ח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנד
ח/ח לב ים נדרים עמ' קיד
ח/ח מים שאובים עמ' קנז
ח/ח משנה הלכות ח"ו סי' רפה
ח/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שפא
ח/ח נאם דוד
ח/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סה
ח/ח פי' ר"א מן ההר נדרים נה ע"ב
ח/ח צמח צדק (קרוכמל) סי' מד
ח/ח צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' קפ
ח/ח קובץ חי' תורה (סול') עמ' לט
ח/ח קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' שיד
ח/ח קונטרסי שעורים קדושין שעור כא אות ז
ח/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קנו, ח"ב עמ' קסא
ח/ח שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קמד, קסא
ח/ח שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 113
ח/ח שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קמד, קסא
ח/ח שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שלב
ח/ח שו"ת רשב"ש עמ' קיז, רמח
ח/ח שם טוב
ח/ח שערי טהר ח"ח סי' ע אות ב
ח/ח שערי יצחק (תשיז) עמ' ק
ח/ט אורים גדולים (תשסג) עמ' קפ
ח/ט גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' ח
ח/ט לב ים נדרים עמ' קיג-קיד
ח/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קסא
ח/ט שערי יצחק (תשיז) עמ' ק
ח/י אוצרות יהושע עמ' קכו
ח/י אור שמח
ח/י אורים גדולים (תשסג) עמ' קפ, קפב
ח/י ברור הלכה נדרים כ ע"ב ציון ח פסקה א
ח/י ברור הלכה נדרים סג ע"ב ציון ה
ח/י חי' הגרז"ס נשים עמ' תסו
ח/י חסדי דוד ח"ג עמ' שכט
ח/י כל בו ח"ה עמ' תרט
ח/י לב ים נדרים עמ' קיג-קיז, קיט
ח/י מצעדי גבר נדרים סי' ה אות ג
ח/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שפב
ח/י משפטים ישרים (חסון) דף יג ע"א {לח"מ}
ח/י פנים חדשות [תורת אמת (שפו) קנד] {כ"מ - כן כתוב בתוספתא שם פ"ד ואסור לאכול ולשתות}
ח/י שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' י
ח/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קסא
ח/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' ריז
ח/י שערי יצחק (תשיז) עמ' ק-קא
ח/י תוספתא כפשוטה נשים עמ' 464
ח/י תורת אמת (תשסו) עמ' תקעב
ח/יא אור הישר [מ"מ הל' גירושין פ"ח הי"א]
ח/יא אור שמח
ח/יא בית ישחק
ח/יא ברור הלכה נדרים מו ע"א ציון ה
ח/יא גדולי שמואל נדרים דף כט ע"ב, מב ע"ב, מז ע"א {או"ש}
ח/יא מעין חיים עמ' סט
ח/יא משנת יעקב
ח/יא שם טוב
ח/יא שער יהודה
ח/יב ברור הלכה נדרים מג ע"א ציון ב
ח/יב הר המלך ח"ה עמ' סב
ח/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעז
ח/יג ארחות חיים ח"ב סי' מד אות ז
ח/יג ברור הלכה ב"ק פ ע"א ציון ה
ח/יג המשפט העברי עמ' 376
ח/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 222
ח/יג חזון יחזקאל ב"ק פ"ח ה"ד
ח/יג חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רכב ע"א
ח/יג מלאכת שלמה (חכים)
ח/יג משנת משה תענית עמ' כא
ח/יג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 252
ח/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רסג
ח/יג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רנה {השמיט א"י}
ח/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קיד
ח/יג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קטו
ח/יג שו"ת רשב"ש עמ' ו
ח/יג שמן ראש חו"מ סי' לג
ח/יג שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' עז
ח/יג שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שפג, שפה
ח/יד אהל שם (ברודנא) ח"א סי' יג אות ד {מל"מ}
ח/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/יד בית יצחק (דנציג) או"ח סי' נ {מל"מ}
ח/יד ביתאל ח"א דף עה ע"ג
ח/יד ברור הלכה נדרים כד ע"א ציון א, ציון ד פסקה ג
ח/יד בתי כנסיות דף קיט ע"ד
ח/יד דברות משה ב"מ ח"ב סי' מד ענף ו עמ' לב
ח/יד חי' משנה פסחים עמ' יא
ח/יד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 505
ח/יד כל בו ח"ה עמ' תרי
ח/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שפב {כאילו התקבלתי}
ח/יד נתן פריו ב"מ עמ' כז {הריני כאילו התקבלתי}
ח/יד עמק המשפט ח"א עמ' שלא
ח/יד פי' ר"א מן ההר נדרים סג ע"ב
ח/יד פרי עץ חיים (אביגדור)
ח/יד רביד הזהב (אברך) דף עג ע"ב-ע"ג
ח/יד שו"ת הרדב"ז ח"א סי' קד
ח/יד שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' עה
ח/יד שו"ת מהר"י וייל סי' נג
ח/יד שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' יט
ח/יד שערי ישר שער ה פ"כ אות ט


ט/316 הלכות נדרים פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ בית יעקב (בירב)
ט/רה"פ הפלאת נדרים
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אמרות טהורות (ישראל) דף יא ע"א {לח"מ}
ט/א ברור הלכה יומא עו ע"ב ציון א
ט/א ברור הלכה נדרים מט ע"א ציון א, ג
ט/א ברור הלכה נדרים נא ע"ב ציון ב פסקה ו
ט/א ברור הלכה נדרים נג ע"ב לפני ציון א {מרכבת המשנה}
ט/א ברור הלכה פסחים ב ע"א אחרי ציון א
ט/א ברכי יוסף יו"ד סי' ריז אות ג {השמיט מבושל}, שיורי ברכה אות א {לח"מ}, ב {לפי המקום}, ג {לח"מ}
ט/א דברי ריבות (תשעב) עמ' עח
ט/א המשפט העברי עמ' 362
ט/א הרמב"ם כמחנך עמ' 209
ט/א חזון יחזקאל נדרים פ"ד ה"א
ט/א חי' הראי"ה
ט/א חיים ומלך
ט/א טל חיים (טל) ברכות עמ' עח
ט/א יד פשוטה אהבה עמ' תתקמז
ט/א כל בו ח"ה עמ' תרי
ט/א כתר המלך
ט/א לב ים נדרים עמ' עד
ט/א מגילת ספר לאוין דף קכט ע"א
ט/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף טו ע"ב
ט/א מעיל שמואל (פלורנטין) [טור יו"ד סי' שלא]
ט/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' נא
ט/א פד"ר חט"ו עמ' 324
ט/א פי' ר"א מן ההר נדרים מט ע"א
ט/א ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' עד
ט/א ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' קכב
ט/א שבייה ופדות בחברה היהודית עמ' 223 {אחר לשון בני אדם}
ט/א שמחתי באומרים לי עמ' רס
ט/א תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' א אות ד
ט/א תורת המלאכות ח"ב עמ' יב אות ח, עמ' יג אות ט
ט/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פה (רצג) {אף בשבועה הולכין אחר לשון בני אדם}
ט/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 56
ט/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' רכ {מל"מ}
ט/ב ברור הלכה נדרים נא ע"ב ציון א
ט/ב דליית הכרם עמ' תתתטז {כ"מ}
ט/ב חיל המלך
ט/ב מנחת מחבת עמ' רכג
ט/ב מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 105
ט/ב מעין גנים (מזרחי) דף לא ע"א-ע"ב
ט/ב נדרי זריזין ח"ב עמ' פ
ט/ג אמרות טהורות (ישראל) דף יא ע"א
ט/ג ברור הלכה נדרים נא ע"ב ציון א
ט/ג הר המלך ח"ז עמ' לו
ט/ג מעיני המים
ט/ג נועם חכ"ג עמ' נז
ט/ג פי' ר"א מן ההר נדרים נא ע"ב
ט/ד אוצרות הרמב"ם
ט/ד אור הישר [אור הישר נדרים נג ע"א]
ט/ד אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ב ע"ג
ט/ד אפיקי מגינים נדרים סי' כג
ט/ד בדבר מלך ח"י עמ' קפד
ט/ד בית אהרן (קארטשין) עמ' פז
ט/ד בית מאיר (תשע) סי' מה ס"א עמ' שטז
ט/ד בית מאיר השלם סי' מה ס"א עמ' קנד
ט/ד בני שמואל דף קד ע"א
ט/ד ברור הלכה נדרים נג ע"א ציון ד
ט/ד דודאי משה עמ' מד
ט/ד דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1685 {ספק להחמיר}
ט/ד חזון יחזקאל נדרים פ"ג ה"ב
ט/ד חי' הגרנ"ט סי' נג
ט/ד טל חיים (טל) ברכות עמ' עז
ט/ד מאור הקודש ערכין עמ' נז
ט/ד מנחת מאיר דף יט ע"ג
ט/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף צה ע"ד
ט/ד סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רכח-רלב
ט/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ריא
ט/ד קובץ ביאורים (שפירא)
ט/ד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שפד
ט/ד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' פד
ט/ד שלחן המלך דף מג ע"ד
ט/ה אוצרות הרמב"ם
ט/ה בדבר מלך ח"ו עמ' יח
ט/ה בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' מא {לח"מ}, מב
ט/ה ביתאל ח"א דף צד ע"ג
ט/ה ברור הלכה נדרים נג ע"א ציון ד
ט/ה דודאי משה עמ' מד
ט/ה ונגש הכהן כלל ד פ"י {לח"מ}
ט/ה חי' הגרי"ח עמ' ז
ט/ה חי' הגרנ"ט סי' נג
ט/ה חי' הראי"ה עמ' סב-סג
ט/ה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תפד {לח"מ}
ט/ה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קמה {לח"מ}
ט/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קצח {לח"מ}
ט/ה מגילת ספר לאוין דף קכט ע"ד
ט/ה מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קל
ט/ה מנחת מאיר דף יט ע"ב
ט/ה משרת משה (עטייה)
ט/ה נדרי זריזין ח"א עמ' שפג {לח"מ}
ט/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף צה ע"ד
ט/ה סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רכט-רלב
ט/ה פי' ר"א מן ההר נדרים נג ע"א
ט/ה פנת יקרת (תשנד) סי' נו אות ב
ט/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' רסז
ט/ה קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' סה {לח"מ}
ט/ה שלמי יוסף נזיר עמ' קצה
ט/ה שערי שמואל עמ' קלד {לח"מ}
ט/ה תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' כח אות יח {לח"מ}
ט/ה תורת השבת והמועד עמ' 546
ט/ה תשובה שלמה חו"מ סי' א דף סד ע"ד {לח"מ}
ט/ו אבני קודש מעילה עמ' קי-קיא
ט/ו אנצי"ת ע' בני מעים הע' 85, ע' בשר הע' 203, 205, 206, 209, 212
ט/ו ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יב
ט/ו באר מרים פ"ט הי"א
ט/ו בדבר מלך ח"ה עמ' עח
ט/ו ברור הלכה נדרים נד ע"א ציון א
ט/ו ברור הלכה נדרים נד ע"ב ציון א
ט/ו דליית הכרם עמ' תתתיז {כ"מ} [הן - צ"ל כן]
ט/ו חדושים ובאורים (גרי') מעילה כ ע"ב
ט/ו חזון יחזקאל נדרים פ"ד ה"א
ט/ו חי' הראי"ה
ט/ו טל חיים (טל) ברכות עמ' עז
ט/ו יד ישראל ח"ב
ט/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מג
ט/ו כרם חמד (פריידש) [לח"מ לא ראה את מהרי"ק שורש קעו]
ט/ו לב אריה (בראד) חולין קד ע"א
ט/ו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שצד
ט/ו לחם שלמה (לניאדו) עמ' 47
ט/ו מכתב לחזקיהו דף ה ע"ג
ט/ו מעין גנים (מזרחי) דף לא ע"ב
ט/ו מעיני המים
ט/ו מראה הנוגה
ט/ו משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' צז {שלא כר"ע}
ט/ו נאם דוד
ט/ו נדרי זריזין ח"א עמ' שפח
ט/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' מ אות ה
ט/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קו אות ד {דגים}
ט/ו נתיב מאיר
ט/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' שצו
ט/ו עין תרשיש
ט/ו פותח יד
ט/ו פי' ר"א מן ההר נדרים נד ע"ב, נה ע"ב
ט/ו קובץ ביאורים (שפירא)
ט/ו קרן הצבי מצוה נג אות ב
ט/ו שאר יוסף ח"ז
ט/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שפז
ט/ו שו"ת מהרי"ק סי' צט-ק, קעו
ט/ו שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קכב
ט/ו שמחתי באומרים לי עמ' צ
ט/ו תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' א אות ב, ד, סי' ב אות א
ט/ו תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ו ע"ד, ז ע"א, סי' ב
ט/ו תלפיות ח עמ' 66
ט/ז אמרות טהורות (ישראל) דף יא ע"א
ט/ז ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יב
ט/ז ברור הלכה נדרים מט ע"א ציון א
ט/ז ברור הלכה נדרים נא ע"א ציון ב
ט/ז ברכי יוסף יו"ד סי' ריז שיורי ברכה אות ג {מותר בביצה}
ט/ז דליית הכרם עמ' תתתיז [כפתה - צ"ל קפתה (ד' פעמים, גם בכ"מ)]
ט/ז חי' הראי"ה
ט/ז מעיני המים
ט/ז פי' ר"א מן ההר נדרים נ ע"ב
ט/ז צפנת פענח
ט/ז קרבן אשה
ט/ז שיורי ברכה יו"ד דף ו ע"ב, מח ע"ד
ט/ח ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יב
ט/ח אש קודש מעילה עמ' קעו-קעז {עוף ודגים}
ט/ח באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קלח
ט/ח ברור הלכה נדרים נא ע"ב ציון ב, ג
ט/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ז עמ' צא
ט/ח התורה והמדינה ח"ט עמ' תקע
ט/ח חי' הראי"ה
ט/ח חסדי דוד ח"ג עמ' שיז
ט/ח יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שסט {חלב}
ט/ח מעין גנים (מזרחי) דף לא ע"ב
ט/ח מעיני המים
ט/ח סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' מט אות א
ט/ח סופר המלך ח"א עמ' לד
ט/ח עץ הדר השלם עמ' קנט
ט/ח קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות יב
ט/ח שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' לד {כ"מ - ירושלמי}
ט/ח שמחתי באומרים לי עמ' רסא {צ"פ}
ט/ח תחומין ח"א עמ' 86 {קום}
ט/ט אור הישר [אור הישר ירושלמי חלה פ"א ה"ב]
ט/ט ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יב
ט/ט ברור הלכה נדרים נג ע"ב אחרי ציון ד {מרכה"מ}, וציון ה
ט/ט ברור הלכה נדרים נה ע"א ציון א, ג
ט/ט חי' הראי"ה
ט/ט חסדי דוד ח"ג עמ' שכא
ט/ט מטה אפרים ח"ב
ט/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קלז
ט/ט מצעדי גבר יבמות סי' נה אות ג
ט/ט עץ החיים (קלוגר) עמ' קסו
ט/ט פי' ר"א מן ההר נדרים נג ע"ב
ט/ט שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים שיח
ט/י ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יב
ט/י אש קודש מעילה עמ' קעו {דלועין}
ט/י ברור הלכה נדרים נב ע"א לפני ציון א פסקה ג
ט/י ברור הלכה נדרים נג ע"ב ציון א, ב, ד פסקה ג {מרכה"מ}, ציון ה פסקה ג
ט/י ברור הלכה נדרים נד ע"א ציון א
ט/י חזון יחזקאל נדרים פ"ד ה"א
ט/י חי' הראי"ה
ט/י חק לישראל שליחות עמ' 444
ט/י מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' כו
ט/י מעין גנים (מזרחי) דף לא ע"ב
ט/י נדרי זריזין ח"א עמ' שפג, שפו {לח"מ}
ט/י פי' ר"א מן ההר נדרים נג ע"ב
ט/י קרית מלך
ט/י תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ו ע"ד, ז ע"א
ט/י תורת רפאל או"ח ח"ב דף נה ע"ג
ט/יא אוצר יסודי שביעית עמ' תצז
ט/יא אמונת אליעזר מעשרות עמ' ז {לח"מ}
ט/יא אנצי"ת ע' גדולי קרקע הע' 119, 121
ט/יא ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יב
ט/יא ברור הלכה נדרים נה ע"ב ציון א
ט/יא חי' הראי"ה
ט/יא חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' יד
ט/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שצא
ט/יא ענפי ארז (זי') דף קנח ע"ד {צ"פ}
ט/יא שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קמה
ט/יא שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קכה
ט/יא תפארת בחורים פאה עמ' צד {לח"מ}
ט/יב אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 310
ט/יב ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יב
ט/יב ברור הלכה נדרים נה ע"ב ציון א
ט/יב חי' הראי"ה
ט/יב מעשה אברהם דף עז ע"ב
ט/יב משאת המלך (אדרי)
ט/יב נחמד למראה ח"א דף קלא ע"א
ט/יב פי' ר"א מן ההר נדרים סא ע"ב
ט/יג ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יב
ט/יג ברור הלכה נדרים נג ע"ב לפני ציון א {מעשה רקח}
ט/יג המשפט העברי עמ' 362
ט/יג חזון יחזקאל נדרים פ"ד ה"א
ט/יג מבוא למשנה תורה עמ' 107
ט/יג שבייה ופדות בחברה היהודית עמ' 223 {אחר לשון בני אדם}
ט/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קיד
ט/יג שו"ת הרשב"א ח"ז סי' תקלז
ט/יג שמחתי באומרים לי עמ' רס
ט/יד ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יב
ט/יד ברור הלכה נדרים נג ע"א ציון א, ג, ד, ו
ט/יד חוף ימים ח"א סי' סח אות ד
ט/יד חזון יחזקאל נדרים פ"ד ה"א
ט/יד מכתב לחזקיהו דף ה ע"ב
ט/יד מראה הנוגה
ט/יד משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קנח
ט/יד פי' ר"א מן ההר נדרים נג ע"א
ט/יד קרית מלך
ט/יד שמחתי באומרים לי עמ' רנט-רס, רסז
ט/יד תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' נג
ט/טו ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יב
ט/טו בית יצחק תשט"ז עמ' 62, 64 {עלייה בכלל בית}
ט/טו ברור הלכה נדרים נה ע"ב ציון ד
ט/טו ברור הלכה נדרים נו ע"א ציון א
ט/טו המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפה
ט/טו לחקרי הלכות סי' רכ
ט/טו מעיני המים
ט/טו נדרי זריזין ח"א עמ' שצג {לח"מ}
ט/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' לב
ט/טו קרית מלך
ט/טו תורת אמת (תשסו) עמ' תקסט
ט/טז איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' קכח
ט/טז אשר למלך
ט/טז ברור הלכה נדרים נו ע"ב ציון ה
ט/טז הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' ח ס"ק ט, יט
ט/טז חי' הראי"ה
ט/טז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קסח, קעב {לח"מ}
ט/טז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף מז {לח"מ}
ט/טז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רכז
ט/טז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' יב אות יב]
ט/טז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' פט
ט/טז נחמד למראה ח"א דף סו ע"ג, קסד ע"ג, קסו ע"ג
ט/טז ריח שדה דף סב ע"ב
ט/טז שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' לג דף נח
ט/טז שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' פא
ט/טז שי למלך (מלר) עמ' מח {עיבורה}
ט/טז של"ה ווי העמודים פי"ב אות ה
ט/יז אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' ז
ט/יז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קב
ט/יז דיני ישראל א עמ' 20
ט/יז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' ריד
ט/יז יחל ישראל (תשנב) עמ' רמח
ט/יז יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קפז
ט/יז מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/יז ציץ אליעזר ח"ב סי' כד אות א
ט/יז צפנת פענח בראשית עמ' 56
ט/יז שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצא
ט/יז שברי לוחות עמ' 98 {הגהמ"י}
ט/יז שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ה
ט/יז שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 364
ט/יז שערי טהר ח"ח סי' עח אות א
ט/יז תשובה שלמה אהע"ז סי' כח דף לח ע"ד {ששהה}
ט/יח אברהם יגל
ט/יח אמרות טהורות (ישראל) דף יא ע"א
ט/יח גינת ראובן תרומות עמ' תתתקו
ט/יח חי' הראי"ה
ט/יח מעין גנים (מזרחי) דף לב ע"א
ט/יח משנת רבנו יוסף עמ' 123
ט/יח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קעא ע"ד
ט/יח צפנת פענח שמות עמ' 58
ט/יח שערי טהר ח"ח סי' עח אות א
ט/יח תורה שלמה בראשית פ"ב אות רטו
ט/יח תורת השבת והמועד עמ' 544
ט/יח תורת רפאל ח"ג עמ' מז
ט/יט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/יט ברור הלכה נדרים ל ע"א ציון ג
ט/יט ברור הלכה נדרים ל ע"ב ציון ב, ד
ט/יט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' פג
ט/יט הר המלך ח"ו עמ' קד
ט/יט חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' נב
ט/יט ישועות כהן לקוטים סי' ח ס"ק ו
ט/יט פי' ר"א מן ההר נדרים ל ע"א-ע"ב
ט/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקצ
ט/יט שערי טהר ח"ח סי' עח אות א
ט/יט תחומין ח"ג עמ' 213
ט/יט תשובה מאהבה ח"א סי' מח
ט/כ אור שמח
ט/כ אנצי"ת ע' בן נח הע' 3
ט/כ אשר למלך
ט/כ באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/כ בדרך המלך עמ' ריח
ט/כ בנין הלכה עמ' קכה, קכט {כותי לא מצווה לעלות לרגל}
ט/כ ברור הלכה חולין ה ע"ב ציון ב {כותי}
ט/כ ברור הלכה נדרים לא ע"א ציון א, ב
ט/כ גור אריה (צרמון)
ט/כ דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 106-107
ט/כ הר המלך ח"ג עמ' עג, ח"ז עמ' לו
ט/כ הר צבי זרעים ח"א עמ' נ
ט/כ חמדת ישראל ח"א דף קי ע"ב {כ"מ}
ט/כ יקב זאב דף יב ע"ג
ט/כ כרם ציון שביעית ח"א דף מז ע"א
ט/כ לקוטי סופר ח"ב דף ס ע"ב
ט/כ מילי דמרדכי
ט/כ מנפת צוף עמ' 677
ט/כ משא בני קהת
ט/כ משאת המלך (אדרי)
ט/כ נועם חי"ז עמ' רלז [הר צבי או"ח עד]
ט/כ נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כו אות א, ח
ט/כ ענפי ארז (זי') דף צא ע"ג
ט/כ שו"ת ר"י מילר עמ' שצו
ט/כ שערי המקדש סי' ז אות ו {מצוה לעלות לירושלים}
ט/כ תחומין חי"ח עמ' 379 {השמיט אוכלי שום}
ט/כא אור הישר [חיים שאל סו"ס צו, אור הישר נדרים לא ע"א]
ט/כא אלומות יוסף (תשנ) עמ' לז
ט/כא אנצי"ת ע' אבות (א) הע' 23, 24, ע' א"י ח"א הע' 61, 62
ט/כא ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יב
ט/כא באר מרים פ"י ה"ח אות א {לח"מ}
ט/כא באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנד, תקסז
ט/כא בני יעקב
ט/כא ברור הלכה נדרים לא ע"א ציון ד
ט/כא ברך יצחק (ברכה) פ' תולדות {הנודר מזרע אברהם}
ט/כא דברות משה יבמות עמ' תעט
ט/כא דברות משה סנהדרין עמ' תמט
ט/כא דרשות מהר"ם חביב עמ' מה
ט/כא המעשה והמדרש עמ' מ, מו {זרע אברהם}
ט/כא הר המלך ח"ז עמ' לז
ט/כא חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קכב
ט/כא חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' מ
ט/כא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסה
ט/כא יצחק ירנן
ט/כא לאור ההלכה (תשסד) עמ' רא, רד {יצחק אמר ליעקב}
ט/כא לשון למודים יו"ד דף עח ע"ב
ט/כא מבשר טוב - חנוכה (תשנה) עמ' כח, פה, ימי הרחמים עמ' רסח
ט/כא מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קנה
ט/כא מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/כא משאת המלך (אדרי)
ט/כא משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' כב
ט/כא משנת חיים במדבר עמ' כט
ט/כא משנת חיים בראשית עמ' שמה
ט/כא משק ביתי סי' קעו (עז ע"ב) {שם יוסף}, קעז (עז ע"א)
ט/כא משרת משה (עטייה)
ט/כא נדרי זריזין ח"א עמ' ריט {לח"מ}, ח"ב עמ' פב
ט/כא נטעי אשל בראשית עמ' רג
ט/כא ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקעה
ט/כא עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף כה ע"ד
ט/כא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קו
ט/כא פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' שמג
ט/כא פרי האדמה ח"א
ט/כא צפנת פענח בראשית עמ' קכד
ט/כא קהלת יעקב (קלוגר) ראש השנה עמ' יא
ט/כא קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קעו-קעז
ט/כא קרית מלך
ט/כא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תטז
ט/כא שו"ת הריב"ש סי' לח, עמ' מב
ט/כא שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' י עמ' מה
ט/כא שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' ב
ט/כא שם יוסף (אליקים)
ט/כא שם שלמה (ארדיט) דף ב ע"ג
ט/כא שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' פו {זרע אברהם}
ט/כא תורה לדעת ח"ו עמ' לה
ט/כא תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' שלב
ט/כב אגרות משה או"ח ח"ב סי' לג ענף ג
ט/כב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לב
ט/כב אנצי"ת ע' גוי הע' 28
ט/כב באר מרים פ"י ה"ח אות א
ט/כב ברור הלכה נדרים לא ע"ב ציון ו
ט/כב גבורות שלמה דף כג ע"ב {נדר מערלים, מותר בערלי ישראל}
ט/כב דעת כהן עמ' תמג
ט/כב המעלות לשלמה עמ' רמה-רמו
ט/כב זאת ליעקב בראשית עמ' קנח {נדר מן הערלים}
ט/כב זכר יצחק (תשח) עמ' קיא
ט/כב זכר יצחק (תשן) עמ' קח
ט/כב חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' כג
ט/כב חי' הגרז"ס נשים עמ' תלט
ט/כב כרוב ממשח דף מד ע"ד
ט/כב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר מערכה כא אות א
ט/כב לב השבת סי' סה הערה 9
ט/כב מגילת ספר לאוין דף קכט ע"ג
ט/כב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א בראשית דף כג ע"א
ט/כב מנפת צוף עמ' 313, 314, 448
ט/כב משנת חיים בראשית עמ' קפו
ט/כב משנת יעקב כאן, ומדע עמ' שמו
ט/כב נר מצוה (ואלק) מצוות דף צח ע"א
ט/כב פי' ר"א מן ההר נדרים לא ע"ב, לב ע"א
ט/כב צפנח פענח הל' מילה פ"ג ה"ז
ט/כב קרן הצבי מצוה קיא אות ב
ט/כב תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשנה
ט/כג אור הישר
ט/כג אנצי"ת ע' בן הע' 43
ט/כג באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנד
ט/כג ברור הלכה נדרים לא ע"א ציון ד פסקה א
ט/כג חסדי דוד ח"ג עמ' שז
ט/כג יד אפרים (ביליצר), פותח שערים עמ' ט
ט/כג מכתם לדוד (חסן)
ט/כג מקור ישראל דף פג ע"א {בני בניו}
ט/כג משאת המלך (אדרי)
ט/כג משנה הלכות ח"ב דף עו
ט/כג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ד אות א
ט/כג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יב אות א {בני בניו}
ט/כג פרי אברהם - ענינים שונים סי' לה אות ב
ט/כג צפנת פענח
ט/כג קרית מלך
ט/כג שו"ת הריטב"א סי' קלד
ט/כג שם שלמה (ארדיט) דף ג ע"א {מכתם לדוד}
ט/כג תורת לויים דף סז
ט/כג תניא רבתי ח"א עמ' 293


י/317 הלכות נדרים פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ בית יעקב (בירב)
י/רה"פ הפלאת נדרים
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אהל משה (הורוביץ) ח"א נדרים ס ע"ב
י/א אמרות טהורות (ישראל) דף יג ע"ג
י/א ברור הלכה נדרים ס ע"א ציון ה
י/א זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קמה
י/א זכר יהודה עמ' קמה
י/א חי' חתם סופר
י/א כל בו ח"ה עמ' תרי
י/א מטה אהרן ר"ה עמ' ע-עא
י/א מעיני המים
י/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שצא
י/א נדרי זריזין ח"ב עמ' צז
י/א פי' ר"א מן ההר נדרים ס ע"ב
י/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'רס, א'רסא
י/א פניני רבנו יחזקאל עמ' ע
י/א קובץ ביאורים (שפירא)
י/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תפו
י/א שו"ת מהרלב"ח סי' ט
י/א שו"ת רשב"ש עמ' צד
י/א שם טוב
י/ב אוהב מישרים עמ' רסט {ספק}
י/ב ברור הלכה נדרים ס ע"א ציון ו
י/ב ברכות חיים ח"א עמ' קיד
י/ב הר המלך ח"ה עמ' שפז
י/ב כל בו ח"ה עמ' תריב
י/ב מטה אהרן ר"ה עמ' ע-עא
י/ב מעין גנים (מזרחי) דף לא ע"ב
י/ב עין יצחק ח"א עמ' קיז
י/ב פי' ר"א מן ההר נדרים נז ע"ב, ס ע"ב
י/ב פנס שלמה ח"ג עמ' מד
י/ב קרן הצבי מצוה סא אות ח
י/ב שלמי יוסף נזיר עמ' קצ-קצא
י/ב שלמי יוסף ר"ה עמ' קיב
י/ג אהל משה (הורוביץ) ח"א נדרים ס ע"ב
י/ג אוצרות הרמב"ם
י/ג ביתאל ח"א דף עב ע"א
י/ג ברור הלכה נדרים ס ע"א ציון ל
י/ג ברור הלכה נדרים ס ע"ב ציון א
י/ג הר המלך ח"ה עמ' שפז
י/ג מטה אהרן ר"ה עמ' ע-עא
י/ג משאת המלך (אדרי)
י/ג נועם חי"ב עמ' כג
י/ג פי' ר"א מן ההר נדרים ס ע"א
י/ג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תרנז, א'רסא
י/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קפב אות א ואילך
י/ג שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תפז
י/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קמח
י/ג שם טוב
י/ד אור הישר [מ"מ ולח"מ הל' שכירות פ"ז ה"ב]
י/ד אנצי"ת ע' אדר הע' 95
י/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/ד בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קנב-קנג {חודש העיבור בכלל}
י/ד ברור הלכה ב"מ קב ע"א ציון כ פסקה ג
י/ד ברור הלכה נדרים ס ע"א ציון מ
י/ד החזקה במשפט העברי עמ' 190
י/ד חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 53
י/ד חי' חתם סופר
י/ד מגילת ספר לאוין דף קכט ע"ד
י/ד מעיל שמואל (פלורנטין) [ר"א ששון דף קמא ע"א]
י/ד מראות הצובאות (תשסז) עמ' תנ
י/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שצב
י/ד נחלת יעקב (היילפרין) עמ' כב
י/ד פי' ר"א מן ההר נדרים ס ע"א
י/ד פנים חדשות [מהריב"ל ח"א דף נא] {ונתעברה}
י/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' ריב
י/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתקסה, ח"ב סי' קל
י/ד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קסז
י/ד שו"ת רשב"ש עמ' קצח
י/ד תורת אמת (תשסו) עמ' תקעה
י/ה ברור הלכה נדרים סא ע"א ציון ב
י/ה חי' חתם סופר
י/ה כפי אהרן (זס') תנינא עמ' יא
י/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קמ {לחמו ויינו}
י/ה פי' ר"א מן ההר נדרים סא ע"א
י/ו אור לישרים (שולמן) עמ' יד {אדר א הוא החודש הנוסף}
י/ו אמר יוסף (אלקלעי) דף נו ע"ב-ע"ג, נט ע"ד
י/ו אנצי"ת ע' אדר הע' 60
י/ו בית אהרן (קארטשין) עמ' פו
י/ו ביתאל ח"א דף צ ע"ג
י/ו בני ציון (שפירא) דף כה ע"ד, סח ע"א {סתם אדר}
י/ו ברור הלכה נדרים סג ע"א ציון ד, ציון ה פסקה א
י/ו ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ג עמ' קכד
י/ו גט מקושר (צינץ) עמ' תקיא
י/ו דברי יוסף (אירגס) סי' נז {סתם אדר - אדר שני}
י/ו זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קמה-קמו
י/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד נדרים סג ע"א]
י/ו לב מבין
י/ו מגילת ספר לאוין דף קל ע"ג {לח"מ}
י/ו מזרח שמש דף יז ע"ד
י/ו מטה אהרן ר"ה עמ' ע-עא
י/ו מנחת מרדכי (תשז) עמ' קצא {סתם אדר - אדר שני}
י/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ו מעין גנים (מזרחי) דף לא ע"ב
י/ו משנת יעקב
י/ו נאם דוד
י/ו נועם ח"כ עמ' צג
י/ו פי' ר"א מן ההר נדרים סא ע"א, סג ע"א
י/ו פעמוני זהב סי' עג סעיף י
י/ו פרי האדמה ח"א
י/ו צפנת פענח
י/ו שו"ת מהר"ם מינץ עמ' ט
י/ו שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קפב, קפה
י/ו שער יהושע ח"ב עמ' קכה
י/ו תורת אמת (תשסו) עמ' תקעה
י/ו תרומת הדשן שו"ת סי' רצד
י/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/ז בדבר מלך ח"ו עמ' יח
י/ז ביתאל ח"א דף צ ע"ג
י/ז בני משה (מאג'אר) דף כה ע"ד
י/ז ברור הלכה נדרים סא ע"ב ציון ב
י/ז ברור הלכה נדרים סג ע"ב ציון א
י/ז הגיון יצחק דף סו ע"א
י/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרא
י/ז חדושים ובאורים (גרי') נדרים סי' ו ס"ק ג
י/ז חזקה רבה יו"ד הלכה צז
י/ז מגילת ספר לאוין דף קל ע"א
י/ז מעין גנים (מזרחי) דף לב ע"א
י/ז מקור ישראל דף פג ע"ב {לא מחית איניש נפשיה לספקא}
י/ז נדרי זריזין ח"ג עמ' עד
י/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף צח ע"א
י/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעח אות ב
י/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' עז
י/ח ביתאל ח"א דף עב ע"א
י/ח ברור הלכה נדרים סא ע"ב ציון ב
י/ח דברי תורה (תאומים) דף ה ע"א {עד שיגיע}
י/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרא
י/ח זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קמה, קמח
י/ח קובץ השמיטה עמ' תרטו
י/ח שם טוב
י/ט ברור הלכה נדרים נג ע"א ציון ד {לח"מ}
י/ט ברור הלכה נדרים סא ע"ב ציון ד
י/ט ברור הלכה נדרים סב ע"ב ציון ה
י/ט חי' חתם סופר
י/ט נדרי זריזין ח"ב עמ' צט
י/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעח אות א ואילך
י/ט שו"ת מהרלב"ח סי' ט
י/ט שם טוב
י/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעח אות א
י/י שו"ת מהרלב"ח סי' ט
י/יא אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' סב
י/יא אמרות טהורות (ישראל) דף יג ע"ד
י/יא ברור הלכה נדרים סב ע"ב ציון ו, ז
י/יא ברור הלכה תענית י ע"א ציון ד
י/יא דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתרכב
י/יא היכל מלך
י/יא הר המלך ח"ז עמ' לז
י/יא וזאת ליהודה (זלצר) עמ' סא
י/יא חזו"א או"ח סי' יח ס"ק ה (רשום הל' תענית) {לח"מ}
י/יא חי' הראי"ה
י/יא לח"מ הל' תענית פ"ג ה"י {רביעה שניה}
י/יא לקוטי שיחות ח"י עמ' 215
י/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
י/יא מעין גנים (מזרחי) דף לב ע"א
י/יא מעשה רקח
י/יא מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
י/יא משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' סג, סה
י/יא קרית מלך
י/יא ראשון לציון תענית ו ע"א {רביעה שניה}
י/יא שם טוב
י/יא תפארת ציון (קואינקה) עמ' ל {הגהות עמק המלך}
י/יב אור הישר [אור שמח הל' אישות פי"ד ה"י, לח"מ לעיל רפ"ה]
י/יב אור יעקב נדרים עמ' עב, עה, קכו
י/יב אחיעזר ח"ג סי' פא אות יח
י/יב אמרות טהורות (ישראל) דף יד ע"א
י/יב אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ד ד"ה אך קשה, נדרים סי' יד ד"ה כתב בש"ע
י/יב אנצי"ת ע' בל יחל הע' 12
י/יב אפיקי מגינים נדרים סי' יח
י/יב אריה ליש עמ' לה
י/יב ארץ הצבי (שכטר) עמ' קמב
י/יב אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קמ, קמח
י/יב באר לחי ראי
י/יב באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף טו
י/יב בדבר מלך חי"ד עמ' קנג
י/יב בדרך המלך עמ' קסג
י/יב בית יעקב (מליסא) כתובות ע ע"ב ד"ה ולפ"ז, עא ע"א ד"ה ואגב, ד"ה וליישב דברי
י/יב בית שערים או"ח סי' רעב
י/יב בית שערים ח"ג סי' נד
י/יב ביתאל ח"א דף עא ע"ג
י/יב בכורי אברהם דף ג ע"א {הלכה לפני הפסח - לוקה}
י/יב בן אשר סי' מו אות א-ב, ד-ה
י/יב ברור הלכה נדרים טו ע"א ציון ד
י/יב ברית אברהם (פרנס) עמ' תקעה
י/יב ברכות חיים ח"א עמ' קטו
י/יב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסו
י/יב גדולי שמואל כתובות דף ע, נדרים דף ב ע"א, ה ע"א, יד ע"ב, יז ע"א, כד ע"א, לג ע"א, לה ע"א, לט ע"א, מב ע"א, מו ע"א-ע"ב, מז ע"א, ס ע"א, סג ע"א-ע"ב, עה ע"א, השמטות עמ' קפד
י/יב דברות משה נדה וטהרות עמ' קמ {הרי זה לוקה}
י/יב דברות משה נדרים עמ' קע, קעח
י/יב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קנ
י/יב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' סא
י/יב דליית הכרם עמ' תתתיז
י/יב דרכי משה ח"א שמעתתא ב פ' יב-יג
י/יב דרש אברהם ח"ב דף קכא ע"א
י/יב דרשות מהר"ם חביב עמ' קנב
י/יב הגיון יצחק דף סו ע"א
י/יב הדרת אפרים ח"א עמ' פב
י/יב היכל מלך
י/יב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שיט
י/יב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' לח, ע, קעו, תיג, תלז, תמז
י/יב וגר זאב עמ' שלה-שלז {לוקה על שההנה אותו}
י/יב וזאת ליהודה (זלצר) עמ' א
י/יב זאת ליעקב במדבר עמ' שב {כ"מ}
י/יב זכר יצחק (תשן) עמ' שנא
י/יב חזון יחזקאל כתובות פ"ה ה"ג, נדרים פ"ב ה"ט
י/יב חי' הגר"ח החדש עמ' קצג-קצד
י/יב חי' הגר"י סי' ח
י/יב חי' הגרז"ס נשים עמ' קלח
י/יב חי' הגרי"ח עמ' קפו-קפז
י/יב חי' הראי"ה
י/יב חי' חתם סופר
י/יב חיים ומלך
י/יב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מד עמ' קלג
י/יב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' סג
י/יב חשב סופר עמ' קעח
י/יב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקנד
י/יב יצחק ירנן
י/יב ישועות יעקב נשים עמ' שעח
י/יב כל נדרי פ' מח הע' ב
י/יב לב אריה (קרלין) עמ' כא
י/יב מאיר נתיבים עמ' 384
י/יב מי באר (אופנהיימר) דף כה ע"ב
י/יב מלבושי יו"ט ח"א דף נד ע"א
י/יב מנחת יוסף ח"א עמ' ע
י/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קיג {כ"מ}
י/יב מעין גנים (מזרחי) דף לב ע"א
י/יב מעיני המים
י/יב מענה אליהו עמ' לא
י/יב מעשה רקח
י/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף סג ע"ד
י/יב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שפא
י/יב מצעדי גבר נדרים סי' ו אות א
י/יב משאת המלך ח"ב סי' רלז {הר"ן חולק}, ח"ד סי' תקמ
י/יב משברי ים אחע"א עמ' קפג
י/יב משנת יעקב
י/יב נאם דוד
י/יב נדרי זריזין ח"ב עמ' נה, נח, קה, ח"ג עמ' עד, קעח
י/יב נחלת בנימין עמ' צא
י/יב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לב אות יב, סי' נ אות יא
י/יב נשמה של שבת עמ' 48
י/יב נתן פריו נדרים עמ' כג, מז, צ
י/יב ס' החיים (קלוגר) עמ' תשכז, תתקנז, תתתעב
י/יב פי' ר"א מן ההר נדרים ס ע"א
י/יב פנס שלמה ח"ג עמ' מה
י/יב פרי אברהם פסחים סי' נו אות א
י/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' סד, רכד
י/יב קובץ ביאורים (שפירא)
י/יב קובץ הערות (תשסג) סי' נה אות י
י/יב קול דודי (תשף)
י/יב קול דודי שבועות סי' כז
י/יב קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות ב, שעור טו עמ' קטז
י/יב קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' רב-רג
י/יב קרן הצבי מצוה מט אות ג, מצוה צא אות א
י/יב רחובות יצחק עמ' קלד
י/יב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"ח מקור 23
י/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' כג
י/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נד, פט
י/יב שאר יוסף ח"א עמ' פה
י/יב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תריב
י/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קיז
י/יב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שנו
י/יב שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' נג
י/יב שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' כט
י/יב שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' יז אות ז
י/יב שם טוב
י/יב שם יוסף (מועטי) ח"ב דף כט ע"ג
י/יב שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' צב
י/יב שמוש חכמים ג עמ' נ
י/יב שנות חיים (מיל') עמ' נב
י/יב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' קטז, קס, קפד, קצב
י/יב שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' פז
י/יב שערי טהר ח"ד שער ב סי' יד אות ו, ח"ח סי' סד אות ב
י/יב שערי יצחק (תשיז) עמ' עט
י/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 368
י/יב תאריך ישראל סי' כה הערה יב
י/יב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק ו, ח-יא, יד, כא, כה
י/יב תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' לט-מב, מז
י/יב תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יב ע"א
י/יב תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קפז
י/יב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקצב {לח"מ}
י/יג אור יעקב נדרים עמ' עה, קכו
י/יג אנצי"ת ע' בל יחל הע' 12
י/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/יג באר לחי ראי
י/יג ברור הלכה נדרים טו ע"א ציון ד
י/יג ברית עולם (ולר) סי' סא אות ז
י/יג דליית הכרם עמ' תתתיז {כ"מ} [התנה - צ"ל ההנה]
י/יג חי' ר' שמואל נדרים עמ' כז, קז, קכד-קכה
י/יג מלואי אבן - שו"ת עמ' סה
י/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יג נדרי זריזין ח"א עמ' רלג, רמב
י/יג עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף פ ע"ד
י/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מז
י/יג צפנת פענח במדבר עמ' רצ
י/יג קהלות יעקב נדרים יד
י/יג קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף סא ע"ג
י/יג קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקע {כ"מ}
י/יג שופריה דיעקב (מערך) דף כט
י/יג שערי טהר ח"ח סי' סד אות ב
י/יג שערי יצחק (תשיז) עמ' עט


יא/318 הלכות נדרים פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ בית יעקב (בירב)
יא/רה"פ הפלאת נדרים
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מעשה רקח
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אבי עזרי ח"א
יא/א אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רל
יא/א אור ליהודה (תשנט) עמ' קצו {אם הקדיש קרבן זיבה}
יא/א אורח צדקה עמ' רנו
יא/א אמונת יהושע עמ' תרכב {בן י"א}
יא/א אפיקי מגינים נדרים סי' נא, סט
יא/א בד קודש (דאנון)
יא/א בדבר מלך חי"ז עמ' פג {קטן בן שתים עשרה ויום אחד וקטנה בת אחת עשרה שנה ויום אחד שנשבעו או נדרו בין נדרי איסור בין נדרי הקדש בודקין אותן ושואלין אותן אם יודעין לשם מי נדרו ולשם מי הקדישו וכו'}
יא/א בית אהרן (קארטשין) עמ' רפב
יא/א בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף כד ע"א
יא/א בית יעקב (מסקין) סי' ח, יג, מג (דף נו ע"א)
יא/א בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' מ אות ד
יא/א ביתאל ח"א דף צ ע"ד
יא/א בני אברהם יו"ד דף ח ע"ב
יא/א בנין אריאל ח"א עמ' רלח
יא/א ברכות חיים ח"א עמ' קטו
יא/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' טז
יא/א ברכת מרדכי ענינים עמ' צז
יא/א גבורת יצחק שקלים עמ' לג
יא/א גדולי שמואל ביצה דף ט
יא/א דברי שאול במדבר עמ' רסו {כ"מ}
יא/א דעת מרדכי ח"א דף עט ע"ג
יא/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' נה
יא/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנ
יא/א זאת ליעקב במדבר עמ' שח
יא/א חי' מהר"ם שיק נדה עמ' סב
יא/א חי' ר' שמואל יבמות עמ' קעו
יא/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' ח-ט
יא/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפח
יא/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 257-262
יא/א יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' תכב
יא/א כל בו ח"ה עמ' תרכו
יא/א כל נדרי פ' יז הע' א, יג, טו-יט, כח, לג, מב, פ' סח הע' יא
יא/א לב מבין
יא/א לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 191
יא/א לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קפז
יא/א מאור החיים עמ' נד
יא/א מי באר (פסח) דף פד ע"ב
יא/א מים שאובים עמ' ריז
יא/א מלאכת חשב עמ' צד
יא/א מנחת חינוך ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' ריט, שס, ח"ג עמ' רלז
יא/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' תיא
יא/א מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכה עמ' 384, סי' קכו עמ' קצד
יא/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רלה
יא/א משבצות זהב מלכים א עמ' קנא
יא/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שצג
יא/א משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' קעח
יא/א משנת יעקב קרבנות עמ' לה
יא/א נאם דוד
יא/א נדרי זריזין ח"ג עמ' קסב
יא/א ספרי דבי רב ח"א עמ' קלז
יא/א עטרת חן ח"א עמ' קכא
יא/א עיון בלומדות עמ' סא
יא/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שנא
יא/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כב
יא/א פורת יוסף (שלופר) דף מז ע"ד
יא/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רז
יא/א קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף נו ע"ד, נז ע"ג
יא/א קרית מלך
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רעג
יא/א שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ה פרקים יא-יב
יא/א שב שמעתתא שמעתא ה פי"א
יא/א שם טוב
יא/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ד
יא/א שערי טהר ח"ו סי' י אות ב, סי' יז אות א
יא/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' עח, פג
יא/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' עא-עז
יא/א תרומות חיים סעיף לג אות א, ג
יא/ב אבן ישראל (בוהוש) עמ' פו
יא/ב אורח משפט עמ' י ע"ב
יא/ב אות לישועה דף נד ע"א
יא/ב אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' רנז
יא/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/ב בד קודש (דאנון)
יא/ב בית המלך דף לה ע"א
יא/ב ברוך השם סי' לא
יא/ב ברכות חיים ח"א עמ' קטו
יא/ב ברכת מרדכי ענינים עמ' צז
יא/ב הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 74
יא/ב הר המלך ח"ז עמ' לז
יא/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 208
יא/ב חי' מהר"ם שיק נדה עמ' סז-סח
יא/ב חיים ומלך
יא/ב חיים ושלום ח"ב דף קלט ע"ג
יא/ב כל נדרי פ' יז הע' א, יג, טו-יט, כח, לג, מב, פ' סח הע' יא
יא/ב לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 191, 194
יא/ב מאור החיים עמ' כז
יא/ב מגילת ספר לאוין דף קלב ע"א
יא/ב מחנה חיים ח"ג עמ' קכב
יא/ב מי נדה עמ' תיב
יא/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' ריט
יא/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' תיא
יא/ב מעדני מלך (תשמח) עמ' צה
יא/ב מעין גנים (מזרחי) דף לב ע"א
יא/ב עיון בלומדות עמ' סא
יא/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנח
יא/ב ראשי בשמים (רבין) עמ' רפה
יא/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רעג
יא/ב שב שמעתתא שמעתא ה פי"א
יא/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' עח, פג
יא/ג אגרא דשמעתא ח"ג עמ' תנ
יא/ג אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קע ענף ב
יא/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תעא-תעב
יא/ג אור גדול דף קא ע"ג, קב ע"א
יא/ג אורח צדקה עמ' רנז
יא/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/ג בדבר מלך חי"ז עמ' פג {קודם הזמן אע"פ שאמרו יודעין אנו לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו אין נדריהן נדר ואין הקדשן הקדש וכו'}
יא/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/ג בית מאיר (תשע) סי' קנה ס"יד עמ' רצח
יא/ג בני דוד
יא/ג ברכות חיים ח"א עמ' קטו
יא/ג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' יז
יא/ג ברכת מרדכי ענינים עמ' צז
יא/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קע
יא/ג גבורת יצחק תרומות עמ' ט
יא/ג גדולי שמואל השמטות עמ' ריג
יא/ג גליונות אבני נזר {הגהמ"י}
יא/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' קנה, רפה {ונדריהן נדרים ואף שלא הביאו שתי שערות ולח"מ בהלכה א ומל"מ}
יא/ג דברי אהרן עמ' צב-צד{שנים בלי סימנים}
יא/ג דברי חיים (אוירבך) מיאון סי' ב ד"ה אב"ה {מל"מ}
יא/ג דליית הכרם עמ' תתתיז {מל"מ}
יא/ג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' נח
יא/ג וגר זאב עמ' רסז-רסח {אף שלא הביא שערות}
יא/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלא
יא/ג ויוסף שאול דף עו ע"ד
יא/ג ולאשר אמר (תשמא) עמ' קצד
יא/ג זכר שמואל קדושין סי' מב ס"ק א
יא/ג זכרון סופרים {ואע"פ שלא הביאו ב' שערות} [עיין חידושי רעק"א יו"ד סימן רל"ג ודו"ק]
יא/ג זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלג
יא/ג חזון יחזקאל נדה פ"ה ה"ו
יא/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רח
יא/ג חי' מהר"ם שיק נדה עמ' סא, סז, עב, עה, פב
יא/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' רג
יא/ג חמדת ישראל ח"ב דף א ע"א-ע"ד
יא/ג חמדת שלמה עמ' שעה
יא/ג חנוכת הבית עמ' קד
יא/ג חסדי דוד ח"ט עמ' רטז
יא/ג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 438
יא/ג חק לישראל ערבות עמ' 11
יא/ג חקר יצחק עמ' קמ
יא/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנו
יא/ג ישועות יעקב קדשים עמ' שצו {מל"מ}
יא/ג כל נדרי פ' יז הע' א, יג, טו-יט, כח, לג, מב, פ' סח הע' יא
יא/ג כלילת יופי דף סא
יא/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תריז, תרנג
יא/ג לב מבין
יא/ג מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לב-לג {"עונת נדרים" היא אחרי מופלא הסמוך לאיש}
יא/ג מאורות חיים תרומות עמ' ט
יא/ג מגילת ספר לאוין דף קלב ע"ד
יא/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' שנב
יא/ג מי נדה עמ' תיא, תכא, תמג, שירי טהרה עמ' מג
יא/ג מנוחת אשר ח"א דף נו ע"ב-ע"ג
יא/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ז ע"ד {מל"מ}
יא/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' ריט, שסט
יא/ג מנחת יהודה (בוים) דף קכו ע"ג-ע"ד {אף אם לא הביא שתי שערות}
יא/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' תיא
יא/ג מנחת מחבת עמ' רכג
יא/ג מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' עא אות א-ב, ד {אף שלא הביאו שערות}
יא/ג משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קעח
יא/ג משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כז עמ' קמא
יא/ג נתן פריו נדרים עמ' ג
יא/ג ספרי דבי רב ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' שכו
יא/ג עיון בלומדות עמ' סא
יא/ג פנת יקרת (תשנד) סי' נב אות ג
יא/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' רמה
יא/ג צבי גאון יעקב סי' כה
יא/ג צפנת פענח במדבר עמ' לא
יא/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רכג
יא/ג קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קצא-קצב {אפילו לא הביא שתי שערות}
יא/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רעג
יא/ג שארית כלב עמ' קלח
יא/ג שב שמעתתא שמעתא ה פי"א
יא/ג שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קו
יא/ג שובע שמחות עמ' תטו
יא/ג שלמי נזיר עמ' סא
יא/ג שם טוב
יא/ג שמועת חיים ערכין ח"א עמ' לו
יא/ג שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 380
יא/ג שערי טהר ח"ו סי' יז אות א
יא/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 31
יא/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' עח
יא/ג תורה לדעת ח"ו עמ' רסא {צ"פ}
יא/ג תורה מציון שנה ח חוב' ג סי' י דף ט ע"ג
יא/ג תרומות חיים סעיף לג אות א {מל"מ}
יא/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' קלו
יא/ד אבני נזר יו"ד סי' ש אות ב, אהע"ז סי' רטו אות טו
יא/ד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תעא
יא/ד אומר לציון סי' רסד
יא/ד אוצרות הרמב"ם
יא/ד אור הישר [מפרשים הל' נזירות פ"ב הי"ג]
יא/ד אור שמח
יא/ד אורח משפט עמ' ט ע"ב
יא/ד אחר האסף עמ' תנ
יא/ד אם המלך עמ' מב
יא/ד אמונת יהושע עמ' תרכב
יא/ד אפיקי מגינים יבמות סי' יב
יא/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנד
יא/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/ד בדבר מלך ח"ו עמ' ל
יא/ד בזך לבונה עמ' רמג
יא/ד בית אבא (גוטווירטה) דף ה ע"ג {הוא אינו לוקה}
יא/ד בית אהרן (קארטשין) עמ' רפב
יא/ד בית אהרן וישראל גל' יז עמ' פג
יא/ד בית יעקב (מסקין) סי' יג, מג (דף נו ע"ב)
יא/ד בית יצחק (תשי"ג) עמ' 104
יא/ד בן אשר סי' מג הערה א
יא/ד בני יעקב
יא/ד בני ישראל (קרלי) סי' כח אות ד
יא/ד בנין אריאל ח"ב עמ' קסא, קסג
יא/ד ברכת מרדכי ענינים עמ' צו-צז
יא/ד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסט, קעז
יא/ד גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קנה
יא/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תקנט
יא/ד דברי חיים (אוירבך) מיאון סי' ב ד"ה אב"ה
יא/ד העמק שאלה ח"ב שאלתא קט אות ג
יא/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' סב
יא/ד וגר זאב עמ' רסז-רסח {אף שלא הביא שערות}
יא/ד זהב התרומה תרומות עמ' יב
יא/ד זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלג
יא/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לג אות ח, נספחים סי' לג
יא/ד חזו"א ב"ק סי' כ ס"ק כ
יא/ד חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 110
יא/ד חי' הגאון אדר"ת עמ' קעד {מופלא סמוך לאיש - דאורייתא}, רמה {מופלא הסמוך לאיש - בגדלותו פקעה רשות האב}
יא/ד חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 115
יא/ד חי' מהר"ם שיק נדה עמ' סח, עב, פב
יא/ד חינוך הבנים למצוות עמ' קסה
יא/ד חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' טז
יא/ד חנוכת הבית עמ' קד
יא/ד חקר יצחק עמ' קמ
יא/ד חתן סופר או"ח ח"א עמ' יז
יא/ד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנז
יא/ד ישא מדברותיך קדושין עמ' שפו
יא/ד כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רסג
יא/ד כל נדרי פ' יז הע' א, יג, טו-יט, כח, לג, מב, פ' סח הע' יא
יא/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תריז, תרנג
יא/ד להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' יח
יא/ד לקוטי סופר ח"ב דף לא ע"ד
יא/ד לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 196
יא/ד מאור החיים, הקדמה עמ' כז
יא/ד מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לג {שתי שערות}
יא/ד מגן שאול (קצנ') עמ' רנא
יא/ד מועדים וזמנים ח"ד סי' רפה
יא/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רא-רב
יא/ד מנחת חינוך ח"א עמ' לג, קה, קלט, ח"ב עמ' א, לה, מד, ריט, תקמד, תקמט, תקסה, תקעה, ח"ג עמ' לו, קלא, רפב
יא/ד מנחת יהודה (בוים) דף קכו ע"א-ע"ב {מופלא סמוך לאיש דאורייתא} וע"ג {עד שיביא שתי שערות}
יא/ד מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' י אות ו]
יא/ד מציאות קטן סי' קכט
יא/ד מצעדי גבר סנהדרין סי' א ענף ב אות ה
יא/ד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' עא אות ד {מופלא הסמוך לאיש דאורייתא, לא לוקה}
יא/ד משבצות זהב מלכים א עמ' קנא
יא/ד משנה הלכות נדרים דף נג ע"ד, נד ע"ג
יא/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שצה
יא/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' צח
יא/ד משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קעח
יא/ד משנת יעקב קנין עמ' קס {או"ש}
יא/ד נאם דוד
יא/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מב
יא/ד נטע שורק דף קמב ע"ד
יא/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף יט ע"ג {מופלא סמוך לאיש מדאורייתא}
יא/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' קנה
יא/ד ספרי דבי רב ח"א עמ' קלז, קלט, קמא
יא/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט
יא/ד פני אברהם (שפירא) עמ' קעג-קעד
יא/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרסט
יא/ד פרשת נזיר עמ' קעו
יא/ד צמח מנחם דף לז ע"א {מופלא סמוך לאיש}
יא/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כד ע"א, עז ע"ג
יא/ד צפנת פענח בראשית עמ' 60, ויקרא עמ' קפו
יא/ד קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף נט ע"ג, ס ע"א
יא/ד קובץ ביאורים (שפירא)
יא/ד קרן הצבי מצוה עד אות ד
יא/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רעג
יא/ד שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ה פ"יא
יא/ד שב שמעתתא שמעתא ה פי"א
יא/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רסד
יא/ד שבט סופר [שבט סופר או"ח סי' כח]
יא/ד שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' רט
יא/ד שערי טהר ח"ו סי' יז אות א, ח"ח סי' סב אות ב
יא/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' עח
יא/ד תולדות יצחק (הורוביץ) דף נה ע"ד {מופלא הסמוך לאיש דאורייתא}
יא/ד תורה מציון שנה ח חוב' ג סי' י דף ט ע"ג
יא/ד תורת החוף ימים סי' ח אות ז
יא/ה אור הישר [מל"מ הל' שבועות פ"ה ה"ד]
יא/ה אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 163
יא/ה אוריין תליתאי (תאומים) סי' קיא (עד ע"ג) {מל"מ}
יא/ה אחר האסף עמ' תנ
יא/ה אנצי"ת ע' אשם מעילות הע' 20, 24
יא/ה בית שערים יו"ד סי' שיד
יא/ה ביתאל ח"א דף צ ע"ד
יא/ה בן אשר סי' כג אות ה
יא/ה בנין ציון (שמושקוביץ) סי' לז דף מ ע"ב
יא/ה ברכת מרדכי ענינים עמ' צז, קג
יא/ה ברכת ראובן דף קיא ע"א
יא/ה דבר שאול תמורה סי' ו אות ד
יא/ה דברות משה נדרים עמ' קעח {כ"מ}
יא/ה דרשות מהר"ם חביב עמ' קנב
יא/ה היכל מלך דף כז ע"ב
יא/ה הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שלג
יא/ה זכרון יהודה (לאש) דף לב ע"ג
יא/ה זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלג
יא/ה חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 110
יא/ה חי' מהר"ם שיק נדה עמ' סב, עב {מל"מ}
יא/ה חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קיג
יא/ה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' תנג {מל"מ}
יא/ה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף קמב-קמג {מל"מ}
יא/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנד, כרך ב ח"א עמ' רנז
יא/ה כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רסג, שיד
יא/ה כל בו ח"ה עמ' תרלב
יא/ה כל נדרי פ' לו הע' א, ה
יא/ה מאור החיים עמ' נג, סד
יא/ה מגדל צופים ח"ד סי' נו
יא/ה מחשבת הקודש ח"א דף מא ע"א {מל"מ}
יא/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רב, רה
יא/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' לה, ריט, שס {מל"מ}, תקמח
יא/ה מנחת יהודה (בוים) דף קכו ע"א {לא לוקה}
יא/ה מנחת עני (תקמז) דף ו ע"ד {מופלא הסמוך לאיש}
יא/ה מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' עא אות ו {אחר לוקה}
יא/ה משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כז עמ' קמא
יא/ה משפטים לישראל עמ' רפה
יא/ה נאם דוד
יא/ה נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נא ע"א
יא/ה נתן פריו ב"מ עמ' סז
יא/ה ספרי דבי רב ח"א עמ' קלט
יא/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שנא
יא/ה ענפי ארז (זי') דף קמ ע"ג
יא/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מז
יא/ה פני אברהם (שפירא) עמ' קעה, קעט
יא/ה קובץ ביאורים (שפירא)
יא/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רעג
יא/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רסד
יא/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רצו
יא/ה שולי הגליון עמ' צט
יא/ה שערי טהר ח"ב שער ד סי' ו אות ג, ח"ח סי' סא אות ב
יא/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' עח, פג
יא/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק יא
יא/ה תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' מ
יא/ה תורה מציון שנה ב חו' א דף כז ע"ג {מל"מ}
יא/ה תורת החוף ימים סי' ח אות ז
יא/ו אפיקי מגינים נדרים סי' נא, סט
יא/ו אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות קכב {בפה}
יא/ו בדבר מלך חי"ז עמ' צ {הואיל והגיעו לשני הגדולים נדריהן קיימין אע"פ שלא הביאו סימניו ועדיין לא נעשו גדולים לכל דבר וכו'}
יא/ו בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' טו אות ה והערה 7
יא/ו בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' יט הערה 4, סי' כ אות ג
יא/ו דעת מרדכי ח"א דף עט ע"ג
יא/ו זאת ליעקב במדבר עמ' שח
יא/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' טז
יא/ו כל בו ח"ה עמ' תרכה
יא/ו כל נדרי פ' לו הע' א, ה
יא/ו לב מבין דף צה ע"ג {כ"מ}
יא/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' לו אות ב
יא/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רלז
יא/ו משנת יעקב
יא/ו משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כז עמ' קמא
יא/ו קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' צז
יא/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רעג, רצו
יא/ו שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קמט
יא/ו שם טוב
יא/ו שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור נג
יא/ז בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' טו אות ה והערה 7
יא/ז לקוטי סופר ח"ב דף לא ע"ד
יא/ז מגדל עז עמ' קג
יא/ז מנוחת אשר ח"א דף נו ע"ד, נז ע"ב
יא/ז משנת יעקב
יא/ח אור יקרות
יא/ח אמרות טהורות (ישראל) דף כז ע"ג
יא/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכא {מל"מ}
יא/ח ארצות החיים סי' יג ארץ יהודה אות ג עמ' רסט {עשה קל מלאו}
יא/ח בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' קצה
יא/ח בית אבי ח"ב סי' קטז עמ' קנח {חייבי לאוין}
יא/ח בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קעז {ספק מגורשת}
יא/ח בית מאיר (תשע) סי' נז ס"א עמ' שסז
יא/ח בית מאיר השלם סי' נז ס"א עמ' רכט
יא/ח בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' סה {מל"מ}
יא/ח ברור הלכה כתובות מח ע"ב ציון א פסקה ג
יא/ח ברור הלכה נדרים ע ע"א ציון ט
יא/ח ברור הלכה נדרים פט ע"א ציון ו פסקה ב
יא/ח גבול יהודה (אשכנזי) חי' כתובות דף ה ע"ד
יא/ח גוילין נצולין עמ' קלט
יא/ח גליונות אבני נזר
יא/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' לא ס"ק ה ואילך
יא/ח דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' ע-עו
יא/ח דברי אמת (תרכא) דף מז ע"ג
יא/ח דברי אמת (תשעט) עמ' נה {נתן לה גט על תנאי או לאחר זמן לא יפר בימים שבנתים}
יא/ח הר המלך ח"ז עמ' לח
יא/ח חזון יחזקאל יבמות פ"ב ה"ג
יא/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' קעד {חייבי לאוין ועשה}, קפא {השמיט שבעל מיפר נדרי יתומה}
יא/ח חי' הראי"ה
יא/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שכא
יא/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' תנו-תנז
יא/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף קמג ע"ב {לח"מ}
יא/ח יד ישראל ח"ב
יא/ח יעלת חן עמ' פט
יא/ח כל בו ח"ה עמ' תרכו
יא/ח כל נדרי פ' לו הע' יא-יב
יא/ח לב ים נדרים עמ' ריג {צ"פ}
יא/ח לשנת השמיטה עמ' ס
יא/ח מגילת ספר לאוין דף קלג ע"ג {כ"מ}
יא/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' לו אות א
יא/ח מים שאובים עמ' רפט
יא/ח מלחמות יהודה דף נג ע"ב {צ"פ}
יא/ח מנחה לאהרן (וולף) עמ' 45
יא/ח מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רפא
יא/ח מעין גנים (מזרחי) דף לב ע"א
יא/ח מעיני המים
יא/ח מצעדי גבר נדרים סי' לג אות ב
יא/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
יא/ח משברי ים עדל"ת סי' א ס"ק א
יא/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שצה
יא/ח משנת יעקב
יא/ח נחלת יעקב (צלניק) עמ' 79
יא/ח נישואין שלא כדת עמ' 100
יא/ח ס' יהושע - פו"כ סי' תצא {לח"מ}
יא/ח ספרי דבי רב ח"ב עמ' שמד-שמה
יא/ח ענפי ארז (זי') דף קסח ע"ד {צ"פ}
יא/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכא
יא/ח ערך כסף עמ' רכח
יא/ח פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף כג ע"ד
יא/ח צפנת פענח
יא/ח קובץ ביאורים (שפירא)
יא/ח קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' צז
יא/ח קול יעקב (שאול)
יא/ח קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור י אות ב עמ' 66
יא/ח קרית מלך
יא/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רצח
יא/ח שביבי אור קדושין סי' כג אות ז
יא/ח שם טוב
יא/ח שער המלך ח"א עמ' תעא
יא/ח שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נה ע"ג
יא/ט אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יא/ט אבן ציון עמ' תרנו
יא/ט אדרת המלך עמ' קמא-קמה
יא/ט אור יעקב נדרים עמ' קמז
יא/ט אריה ליש עמ' מז
יא/ט אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' ריא
יא/ט באר לחי ראי
יא/ט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף סד ע"ב {רדב"ז}
יא/ט בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' קנז
יא/ט בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' לט אות ב-ד, סי' מב אות ב
יא/ט ביתאל ח"א דף עז ע"ב
יא/ט ברור הלכה נדרים סז ע"א ציון א
יא/ט ברור הלכה נדרים סט ע"א ציון ב
יא/ט דברי ירמיהו קידושין עמ' יט
יא/ט דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קעא
יא/ט חי' הגרי"ח עמ' קמה
יא/ט חי' ר' שמואל נדרים עמ' קלה-קלו
יא/ט יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנט
יא/ט ישועות יעקב נשים עמ' שפד
יא/ט כל בו ח"ה עמ' תרכו
יא/ט לב ים נדרים עמ' רד-רה {קיים אחד ועברה על נדרה}
יא/ט מים שאובים עמ' מ
יא/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' קל
יא/ט מעין גנים (מזרחי) דף לב ע"ב {הפר האב לבדו}
יא/ט מצעדי גבר נדרים סי' לז אות ו
יא/ט משאת המלך ח"ב סי' רמ
יא/ט משנת יעקב
יא/ט נר דוד ח"ב עמ' קס
יא/ט נתן פריו נדרים עמ' קמח
יא/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכג
יא/ט קובץ ביאורים (שפירא)
יא/ט שם טוב
יא/ט שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור ס
יא/ט שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' עה
יא/ט תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יח ס"ק ב {רדב"ז}, יח
יא/י אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קפז, רנה
יא/י בד קודש (פוברסקי) ח"א דף נד ע"ב
יא/י בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' פג, קמז, קמט
יא/י ברור הלכה כתובות מח ע"ב ציון א פסקה ג
יא/י ברור הלכה נדרים סח ע"א ציון א
יא/י ברור הלכה נדרים ע ע"א ציון ח
יא/י ברור הלכה נדרים פט ע"א ציון ו פסקה ב
יא/י חי' ר' שמואל נדרים עמ' קכז, קכט
יא/י חנא וחסדא ח"ג דף מא ע"א
יא/י כל בו ח"ה עמ' תרלא
יא/י לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' נט
יא/י מאור למלך נדרים עמ' קכט
יא/י מצעדי גבר נדרים סי' לו אות ב
יא/י מראה הנוגה
יא/י משא יד ח"א עמ' רעט
יא/י משנת יעקב
יא/י קובץ ביאורים (שפירא)
יא/י שם טוב
יא/יא אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קפז
יא/יא באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף עא
יא/יא בד קודש (פוברסקי) ח"א דף נט ע"א {לח"מ}
יא/יא בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' קעו {לח"מ}
יא/יא ברור הלכה נדרים עא ע"א לפני ציון ב
יא/יא הגהות רימ"א
יא/יא חדושים ובאורים (גרי') נדרים סי' י ס"ק י
יא/יא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנו
יא/יא מנחת נתנאל דף נד ע"ד
יא/יא מעין גנים (מזרחי) דף לב ע"ב
יא/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יא נדרי תורה עמ' קצא, קצג-קצח
יא/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכא
יא/יא שם טוב
יא/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רלה {ראב"ד}
יא/יא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יט ס"ק יז
יא/יב אפיקי מגינים נדרים סי' נז
יא/יב בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' קפב
יא/יב מחנה יוסף (תשעב) סי' לו אות ב
יא/יב משנת יעקב
יא/יב משנת ר' אהרן נדרים עמ' רכה
יא/יב שם טוב
יא/יב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יט ס"ק טז
יא/יג אור שמח
יא/יג אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 332
יא/יג באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף עא
יא/יג ביתאל ח"א דף צא ע"א
יא/יג ברור הלכה נדרים עא ע"א לפני ציון ב
יא/יג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רס
יא/יג מאור למלך יבמות עמ' קכז
יא/יג מים שאובים עמ' ריח
יא/יג מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' ספק איסור
יא/יג קרית מלך
יא/יד אבן ציון עמ' תרנח
יא/יד אדרת המלך עמ' קמו-קמח {הפרה לאחר מות ארוס ראשון}
יא/יד אור המערב טבת תשנא עמ' 54
יא/יד אפיקי מגינים נדרים סי' נא, נז
יא/יד באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף עא
יא/יד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף נט ע"א {לח"מ}, סג ע"א
יא/יד בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' צו, קב, קיז, קעו, קצ
יא/יד בדבר מלך חי"ז עמ' פב {מופלא סמוך לאיש דאורייתא}
יא/יד בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' מב אות א-ב
יא/יד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רסג
יא/יד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ש
יא/יד ביתאל ח"א דף עז ע"ג, צא ע"א
יא/יד ברור הלכה נדרים עא ע"א לפני ציון ב, וציון ב
יא/יד דברי שמואל (ראטה) עמ' שד
יא/יד חזו"א על הרמב"ם
יא/יד כל בו ח"ה עמ' תרל
יא/יד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' נז, סג {לח"מ}
יא/יד מים שאובים עמ' נז, עח, רטו, ריח, רפב
יא/יד מעין גנים (מזרחי) דף לב ע"ב
יא/יד מצעדי גבר נדרים סי' לט אות א, ד
יא/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יד משנת יעקב
יא/יד משנת ר' אהרן נדרים עמ' רל
יא/יד נדרי תורה עמ' קצב, קצד
יא/יד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קצג
יא/יד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יט ס"ק טז-יז
יא/טו אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' רנג {רדב"ז}
יא/טו באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף עא
יא/טו בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' צו, קב
יא/טו בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' מא אות א-ג, סי' מב אות א, ה
יא/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ש
יא/טו ביתאל ח"א דף צא ע"א
יא/טו ברור הלכה נדרים עא ע"א לפני ציון ב
יא/טו חזו"א על הרמב"ם
יא/טו חי' ר' שמואל נדרים עמ' קנג-קנד
יא/טו מים שאובים עמ' רטז, ריח
יא/טו מצעדי גבר נדרים סי' לט אות א, ג
יא/טו נדרי תורה עמ' קצג-קצו
יא/טו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יט ס"ק טז-יז, כב
יא/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' קמו
יא/טז אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קפז, רלא
יא/טז באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף עא
יא/טז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף נה ע"ד, סב ע"ב
יא/טז בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' צא, קא, קלד, קנד, קפג
יא/טז בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' מא אות א-ג, סי' מב אות א, ה
יא/טז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ש
יא/טז בנין אב (שולמן) סי' לו
יא/טז ברור הלכה נדרים סח ע"א ציון א
יא/טז דודאי משה עמ' נ
יא/טז חזו"א על הרמב"ם
יא/טז חי' הגרנ"ט סי' ס
יא/טז חי' ר' שמואל נדרים עמ' קמג
יא/טז מים שאובים עמ' נ, נה, פו
יא/טז מציאות קטן סי' קכט {כ"מ}
יא/טז מצעדי גבר נדרים סי' לז אות ו
יא/טז משא יד ח"א עמ' רעט
יא/טז משנת יעקב
יא/טז נדרי תורה עמ' קצג, קצו-קצח
יא/טז צפנת פענח
יא/טז שער המלך ח"ב עמ' קמח
יא/טז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יח ס"ק טז
יא/יז באר לחי ראי
יא/יז באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף עא
יא/יז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ע ע"א, עא ע"א
יא/יז בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' צו, קלד, קלו, קפ
יא/יז בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' מב אות א, ה
יא/יז ברור הלכה נדרים עא ע"ב ציון א
יא/יז גדולי שמואל נדרים דף עא ע"א
יא/יז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קטו
יא/יז דגל ראובן ח"ג סי' כה
יא/יז חיל המלך
יא/יז מים שאובים עמ' ריח
יא/יז מעיני המים
יא/יז מצעדי גבר נדרים סי' לט אות ב-ג
יא/יז משנת ר' אהרן נדרים עמ' רל
יא/יז נחלת יהושע דף ז
יא/יז קובץ ביאורים (שפירא)
יא/יז שם טוב
יא/יז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יט ס"ק יז
יא/יח בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' מא אות ה
יא/יח דודאי משה עמ' נ
יא/יח חי' הגרנ"ט סי' ס
יא/יח מים שאובים עמ' סה
יא/יח ספרי דבי רב ח"ב עמ' שמא
יא/יח שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 479
יא/יח תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יח ס"ק טז {לח"מ}
יא/יט באר אלחנן עמ' עה-עו
יא/יט באר לחי ראי
יא/יט באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף עא
יא/יט בד קודש (פוברסקי) ח"א דף נד ע"ב, סא ע"ג
יא/יט בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' פג, צג, צו, קיג, קס, קסד
יא/יט בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' מב אות ב-ג, ו
יא/יט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רסג
יא/יט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רצט-ש, שב
יא/יט ביתאל ח"א דף צא ע"א
יא/יט בנין אב (שולמן) סי' לו אות י
יא/יט ברור הלכה נדרים סח ע"א ציון א
יא/יט ברור הלכה נדרים סט ע"א ציון א
יא/יט ברור הלכה נדרים עא ע"א לפני ציון ב, וציון ג
יא/יט דודאי משה עמ' מט
יא/יט חדושים ובאורים (גרי') נדרים סי' י ס"ק ט, י
יא/יט חזו"א על הרמב"ם
יא/יט חי' הגרי"ח עמ' קמד
יא/יט חי' הגרנ"ט סי' ס
יא/יט כל בו ח"ה עמ' תרלא
יא/יט לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' נט {לח"מ}, עא
יא/יט מאור למלך נדרים עמ' קל-קלא
יא/יט מים שאובים עמ' נז, עח, פה, צא, קצט
יא/יט מעיני המים
יא/יט מצעדי גבר נדרים סי' לד אות ד, סי' לו אות ו, סי' לז אות ה, סי' לט אות א-ב
יא/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יט משא יד ח"א עמ' רעט
יא/יט משנת יעקב
יא/יט משנת ר' אהרן נדרים עמ' רכט
יא/יט נדרי תורה עמ' קצג-קצד, קצז-קצח
יא/יט סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רלב-רלו
יא/יט פי' ר"א מן ההר נדרים סט ע"א, עא ע"א
יא/יט תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יח ס"ק טז, סי' יט ס"ק טו-יח
יא/כ אור הישר [לח"מ לקמן פי"ב הי"ג]
יא/כ אור המערב טבת תשנא עמ' 56 {או"ש}
יא/כ אור יעקב נדרים עמ' צז
יא/כ אנצי"ת ע' אם תמצא הע' 4
יא/כ אפיקי מגינים נדרים סי' נב, נח
יא/כ אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' רנה
יא/כ בד קודש (פוברסקי) ח"א דף סב ע"ג
יא/כ בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' קטו, קפג
יא/כ דודאי משה עמ' מט-נ
יא/כ חי' הגרז"ס נשים עמ' רמב
יא/כ חי' הגרנ"ט סי' ס
יא/כ חי' ר' שמואל נדרים עמ' רנא
יא/כ כל נדרי פ' לו הע' ט, יד, כ-כג
יא/כ מאור למלך נדרים עמ' קלב, קלה-קלו
יא/כ מים שאובים עמ' רכח
יא/כ מצעדי גבר נדרים סי' לז אות ד
יא/כ מרכבת יוסף דף יב ע"ג {הפרה בלי שמיעה}
יא/כ נדרי זריזין ח"א עמ' תסב
יא/כ עמודי שלמה ח"ב עמ' ש
יא/כ פי' ר"א מן ההר נדרים עג ע"א
יא/כ שם טוב
יא/כ שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור ס
יא/כ תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יט ס"ק ה
יא/כא אב בחכמה דף כא ע"ד, כד ע"ד {בעל א"צ שמיעה}
יא/כא אור יעקב נדרים עמ' צז
יא/כא אפיקי מגינים נדרים סי' נב, נו, נח
יא/כא אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' רל
יא/כא ברור הלכה נדרים עב ע"ב ציון ב
יא/כא חי' ר' שמואל נדרים עמ' רנא
יא/כא יעלת חן עמ' פט
יא/כא כל נדרי פ' לה הע' א-ב, פ' לו הע' ט, יד, כ-כג, פ' מה הע' יד
יא/כא מאור למלך נדרים עמ' קלה
יא/כא מחנה לויה (תשעד) עמ' רנח
יא/כא מים שאובים עמ' רפא
יא/כא משא יד ח"א עמ' רעח-רפ
יא/כא משנת ר' אהרן נדרים עמ' ריג, רמז
יא/כא ספרי דבי רב ח"ב עמ' שלב-שלד {לח"מ}
יא/כא פנת יקרת (תשנד) סי' סו אות ד
יא/כא פנת יקרת (תשעא) עמ' שיג
יא/כא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 318
יא/כא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יט ס"ק ה
יא/כב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' לא
יא/כב באר לחי ראי
יא/כב בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' קפב
יא/כב בדי הארון (הכהן) עמ' 289
יא/כב בית מאיר (תשע) סי' נז ס"א עמ' שסו
יא/כב בית מאיר השלם סי' נז ס"א עמ' רכט
יא/כב בני יוסף (טנוג'י) דף נא ע"ג
יא/כב ברור הלכה כתובות מח ע"ב ציון א
יא/כב ברור הלכה נדרים פט ע"א ציון ו
יא/כב גבול יהודה (אשכנזי) חי' כתובות דף ה ע"ד
יא/כב גוילין נצולין עמ' קלז
יא/כב הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קיב ע"ד, קיג ע"א
יא/כב השבת לקדשו דף עג ע"א
יא/כב חוקות הדיינים ח"ג עמ' צז
יא/כב חזון יחזקאל כתובות פ"ד ה"ג
יא/כב חסדי דוד ח"ג עמ' קכז
יא/כב יעלת חן עמ' פט
יא/כב יצחק ירנן
יא/כב ישא מדברותיך קדושין עמ' רכ
יא/כב כבודה של תורה ח"ג עמ' קל
יא/כב כל נדרי פ' לו הע' ט, יד, כ-כג
יא/כב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' צה
יא/כב לקוטי שעורים (שטיין) כתובות סי' א ס"ק ג
יא/כב מגילת ספר לאוין דף קלד ע"א
יא/כב מגיני שלמה עמ' שמז-שמח {מרכה"מ}, שנ
יא/כב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 45
יא/כב מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/כב משנה הלכות ח"ו סי' רמב
יא/כב משנה הלכות ח"ו סי' רמג
יא/כב משנת יעקב
יא/כב משנת יעקב נשים ח"א עמ' רנז
יא/כב משנת ר' אהרן קדושין עמ' ס
יא/כב עמודי שלמה ח"ב עמ' רצט
יא/כב עצי ארזים סי' נז ס"ק א
יא/כב קובץ ביאורים (שפירא)
יא/כב שביבי אור קדושין סי' כג אות ז
יא/כב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כב אות ו
יא/כב שם מרדכי עמ' 179 {השמיט נערה שנמסרה לחופה ונתאלמנה}
יא/כב שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' תעח
יא/כב תורת יצחק ח"ב עמ' רנח
יא/כג אוהב מישרים עמ' רכב {רדב"ז}
יא/כג ברור הלכה נדרים עד ע"א ציון א
יא/כג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תנח
יא/כג כרם שלמה (אהרמן) יבמות יז ע"ב
יא/כג מים שאובים עמ' שי
יא/כג פי' ר"א מן ההר נדרים עד ע"ב
יא/כג קובץ ביאורים (שפירא)
יא/כג שדה הארץ ח"ג דף כו ע"ג
יא/כד אפיקי מגינים יבמות סי' יב עמ' מו, סי' טז עמ' נז, נט, סי' יח עמ' סג
יא/כד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קטו
יא/כד בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קעה
יא/כד ברור הלכה נדרים עד ע"א ציון א
יא/כד גדולי שמואל נדרים דף עד ע"א
יא/כד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' ס
יא/כד מים שאובים עמ' רצו, שי
יא/כד משא יד ח"א עמ' רעד-רעה
יא/כד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' מה
יא/כד רוח אליהו (חאקו) ח"ב דף יט ע"ג
יא/כד תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשצא
יא/כה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שצו
יא/כה עבד המלך (תשא)
יא/כו אפיקי מגינים נדרים סי' נב, נו
יא/כו שם טוב


יב/319 הלכות נדרים פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ בית יעקב (בירב)
יב/רה"פ הפלאת נדרים
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מעשה רקח
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 168
יב/א אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 227-228
יב/א אוצרות הרמב"ם
יב/א אור הישר [באר שבע תשובה נו]
יב/א אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 333-334
יב/א איים בים נדרים סי' לח אות ג {כה הפרת האב לכל נדר}
יב/א אם למסורת (ביא') עמ' 192
יב/א אמונת עתיך גל' 105 עמ' 59 {כ"מ}
יב/א אפיקי מגינים נדרים סי' ע
יב/א ארחות חיים ח"ב סי' מד אות טז
יב/א ארצות החיים סי' יא המאיר לארץ אות ט {כ"מ - לא קיי"ל כספרי כי אינו בגמרא}
יב/א אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קפו, קפח
יב/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קלו, קלח
יב/א באר שרים (שולמן) עמ' סה
יב/א בארות נתן ח"ב עמ' נ
יב/א בד קודש (פוברסקי) ח"א דף סד ע"ד {אב מיפר הכל}
יב/א בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' עה, קמח
יב/א בית נפתלי (תרנט) סי' ל
יב/א בנין דוד (טאוב) ח"ב עמ' קצ-קצא
יב/א ברור הלכה נדרים עט ע"א לפני ציון ה, וציון ה
יב/א בריכת ירושלים עמ' סח
יב/א ברית אברהם (פרנס) עמ' שלז
יב/א ברית הלוי השלם
יב/א ברכות שמים מכות פ"ב אות שיח
יב/א ברכי יוסף יו"ד סי' רלד אות ז, שיורי ברכה אות ד
יב/א ברכת ראובן דף סט ע"ד {לח"מ}
יב/א בשבילי התלמוד ח"ב נדרים ד ע"ב
יב/א גדולי שמואל נדרים דף סו ע"ב, ע ע"א, עא ע"א, עד ע"א, עה ע"א
יב/א גליוני הגר"ש עמ' עו {כ"מ}
יב/א דברות משה קדושין סי' כג הערה יח
יב/א דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קע
יב/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רפא
יב/א דלתי עזה עמ' קכ
יב/א דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ' ג
יב/א הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 1269
יב/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפו
יב/א הערות ר"י ליינר
יב/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנא
יב/א השבת לקדשו דף פ ע"ג
יב/א חי' הראי"ה
יב/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' טז
יב/א חי' ר' שמואל נדרים עמ' קכז-קכט
יב/א חקל יצחק עה"ת עמ' תקמו {רק נדרי עינוי נפש}
יב/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' תנד {מל"מ}
יב/א חשב סופר עמ' קעז
יב/א יבול היובלות עמ' 99
יב/א יד הלוי (לוין) דף קיח ע"ג
יב/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיח, רנו
יב/א ישועות יעקב נשים עמ' שו, שפד, תקה
יב/א כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
יב/א כל בו ח"ה עמ' תרכז
יב/א כל נדרי פ' לז הע' א-ב, ח, יא-יג
יב/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרנג
יב/א כתר כהונה במדבר סי' תרסא {לבתו אפילו לא עינוי נפש}
יב/א לב ים נדרים עמ' ריא-ריז {אב מפר נדרי בתו גם שלא על עינוי נפש}
יב/א מאור למלך נדרים עמ' קכז-קל
יב/א מגילת ספר לאוין דף קלד ע"ד
יב/א מוריה ז גל' יא (ר"נ נחמציק)
יב/א מזרח שמש דף לט ע"ד
יב/א מים שאובים עמ' לד, קפד
יב/א מנחת חינוך ח"א עמ' כט {כ"מ}, ח"ג עמ' קל, רמא
יב/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קפז
יב/א מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רסח
יב/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשנז
יב/א מעין גנים (מזרחי) דף לב ע"ב
יב/א מעיני המים
יב/א משא יד ח"א עמ' רעג, רעו
יב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שצו
יב/א משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קנט
יב/א משנת יעקב
יב/א משנת ר' אהרן נדרים עמ' ריב
יב/א ס' גירושין לרשב"ח עמ' 70
יב/א סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רלו-רלח
יב/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' שנא
יב/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קטו
יב/א עמודי שלמה ח"ב עמ' ש
יב/א פאר הלכה פסחים עמ' רכב
יב/א פרי השדה נדרים עמ' סה, סח-סט
יב/א צפנת פענח במדבר עמ' רפח
יב/א קובץ ביאורים (שפירא) עמ' קצא-קצה
יב/א קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' צז
יב/א קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' ריג-ריד
יב/א קרית מלך
יב/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רעז, רעח, רצא
יב/א שדה הארץ ח"ג דף ל ע"ד, לא ע"א-ע"ב
יב/א שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' פט
יב/א שמש מרפא עמ' קנג
יב/א שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור כו
יב/א שער המלך ח"ב עמ' קמח
יב/א שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 479
יב/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק כט, סי' יז ס"ק ח
יב/א תורת רפאל ח"ג עמ' מב
יב/א תפארת ראובן עמ' קלד
יב/א תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' ט {שעה"מ}
יב/ב אמרות טהורות (ישראל) דף ל ע"ב
יב/ב ברור הלכה נדרים עט ע"ב ציון ב
יב/ב דברי משפט סי' קכט סעיף ב {כ"מ}
יב/ב חי' הראי"ה
יב/ב כל נדרי פ' לט הע' נא-נו
יב/ב להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קלז
יב/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רלז {ק"ס}
יב/ב נתן פריו נדרים עמ' קנג
יב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכב
יב/ב שדה הארץ ח"ג דף ל ע"ד
יב/ב שערי זיו ח"ג דף קכט ע"ד
יב/ג אורח צדקה עמ' רסא
יב/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/ג בדבר מלך ח"ו עמ' קלד
יב/ג ביתאל ח"א דף צא ע"ב
יב/ג ברור הלכה נדרים עט ע"ב ציון ב
יב/ג ברור הלכה נדרים פא ע"ב ציון ג
יב/ג הגהות רימ"א {לח"מ}
יב/ג חזון יחזקאל נדרים פ"ז ה"ב
יב/ג חי' כתב סופר כתובות עמ' קמה
יב/ג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קג
יב/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' לב עמ' צט
יב/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רמה
יב/ג ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' מא
יב/ג ישועות יעקב נשים עמ' שפג
יב/ג כל בו ח"ה עמ' תרכז
יב/ג כל נדרי פ' לח הע' לו, פ' לט הע' א-ב, נ-נו
יב/ג לאסור איסר עמ' רטו
יב/ג מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' שסט
יב/ג משה מבחוריו דף ז ע"ד, ח ע"א
יב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכב
יב/ג קובץ ביאורים (שפירא)
יב/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות ח
יב/ג קרית מלך
יב/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' רעד
יב/ג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' צ
יב/ג שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור עג
יב/ג שערי זיו ח"ג דף קכט ע"ד {לח"מ}
יב/ד ביתאל ח"א דף צא ע"ב
יב/ד ברור הלכה נדרים עט ע"א ציון ה
יב/ד ברכי יוסף יו"ד דף ט ע"ד
יב/ד ברכי יוסף יו"ד סי' רלד אות ט {מל"מ}, סי' רלט שיורי ברכה אות ו {מל"מ}
יב/ד דלתי עזה עמ' קכב, קכו, קלד
יב/ד חשב סופר עמ' קסז {ראב"ד}
יב/ד כל נדרי פ' לט הע' א-ד
יב/ד מסורה ח"א עמ' כו
יב/ד מעין גנים (מזרחי) דף לב ע"ב
יב/ד נאם דוד
יב/ד נטיעות חיים דף כד ע"ד, כה ע"ג
יב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיח, קכג
יב/ד קובץ ביאורים (שפירא)
יב/ד רוח אליהו
יב/ד שלמי יוסף נזיר עמ' עח {מל"מ}
יב/ד תורה תמימה במדבר פ' ל אות סד
יב/ה אור יעקב נדרים עמ' קנ-קנא
יב/ה ברור הלכה נדרים עט ע"א ציון ה
יב/ה ברור הלכה נדרים פב ע"ב ציון א פסקה ב
יב/ה חי' חתם סופר
יב/ה ישועות כהן לקוטים סי' ז ס"ק ז
יב/ה ישורון ד עמ' רמב {אשה שנדרה לא לשמוע קול}
יב/ה כל נדרי פ' לט הע' א-ב, כ
יב/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שצז {כיחול וקישוט}
יב/ה קרית מלך
יב/ה שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' פט
יב/ו אור יעקב נדרים עמ' קנ-קנא
יב/ו בית שערים יו"ד סי' שיג
יב/ו ברור הלכה נדרים פב ע"ב ציון א
יב/ו חי' ירוחם
יב/ו כל נדרי פ' לט הע' יד, טז, פ' מב הע' ח
יב/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' יט
יב/ו מנחת מחבת עמ' סה
יב/ו משנת יעקב
יב/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיח
יב/ו שרשי הים דף קלח ע"ב
יב/ז אורח צדקה עמ' רנח
יב/ז אות ציון עמ' קכז
יב/ז אמרות טהורות (ישראל) דף ל ע"ג
יב/ז אפיקי מגינים נדרים סי' עב
יב/ז אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' רנד {לח"מ}
יב/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/ז בית יעקב (מליסא) כתובות עא ע"א ד"ה ועתה
יב/ז ברור הלכה נדרים עט ע"ב ציון א
יב/ז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קז
יב/ז חזון יחזקאל נדרים פ"ז ה"ב וה"ד
יב/ז חי' הגר"ח החדש עמ' קעט
יב/ז חסדי דוד ח"ג עמ' שמג, שמה
יב/ז יבול היובלות עמ' 100
יב/ז יד הלוי (לוין) דף קיח ע"ד
יב/ז כל נדרי פ' לט הע' לד, נא
יב/ז מעין גנים (מזרחי) דף לב ע"ב
יב/ז מעיני המים
יב/ז משנת ר' אהרן נדרים עמ' רכז
יב/ז ספרי דבי רב ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' שנ
יב/ז צפנת פענח
יב/ז קרית מלך
יב/ח אבן ישראל (פישר)
יב/ח אור שמח
יב/ח אורח צדקה עמ' רנט
יב/ח באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף פג
יב/ח בית אהרן וישראל גל' לז עמ' יז {כ"מ}
יב/ח ברור הלכה נדרים פג ע"ב ציון ב
יב/ח המאיר לארץ {כ"מ}
יב/ח הר המלך ח"ג עמ' עג, ח"ד עמ' מא
יב/ח חי' הגרז"ס נשים עמ' רכט
יב/ח חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' רג
יב/ח כל בו ח"ה עמ' תרכט
יב/ח כל נדרי פ' לט הע' לה
יב/ח מגילת ספר לאוין דף קלו ע"ב {כ"מ}
יב/ח מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' עו {מכת מרדות}
יב/ח נדרי זריזין ח"א עמ' תקו
יב/ח נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' רמה
יב/ח נחמד למראה ח"ב דף לו ע"א {בעל לאו בכלל בריות הוא}
יב/ח סיומי המסכתות עמ' 125
יב/ח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קכא {כ"מ}
יב/ח רחש לבב עמ' צ {אין הבעל בכלל}
יב/ח שהם וישפה ח"ב
יב/ח שיבת ציון (לנדא) סי' כה
יב/ט אבני החושן סי' קיז סעיף ב
יב/ט איפת צדק רבית שער ג סי' ז אות ג
יב/ט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' ב
יב/ט אנצי"ת ע' בעל הע' 181-183
יב/ט אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קנד
יב/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קג
יב/ט באר לחי ראי
יב/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כה ע"ב
יב/ט בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' נא, סט
יב/ט בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' א אות ד, סי' ב אות ב-ג
יב/ט בית מאיר (תשע) סי' עב ס"א עמ' כח
יב/ט בית שערים יו"ד סי' שיג
יב/ט ברור הלכה נדרים פא ע"ב ציון ג, ד
יב/ט ברית עולם (ולר) סי' סא אות ז, סי' פד אות א
יב/ט דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' ח ד"ה ועיין (בהמ"ח)
יב/ט דליית הכרם עמ' תתתיז [שבראנו צ"ל שבארנו]
יב/ט הערות ר"מ הרשלר לס' המכתם תענית י ע"א הערה 47
יב/ט הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קנה
יב/ט זית רענן ח"א עמ' תקפז
יב/ט חוקות הדיינים ח"ג עמ' רפח
יב/ט חזון יחזקאל כתובות פ"ז ה"א
יב/ט חי' כתב סופר כתובות עמ' קמד-קמה
יב/ט חי' מחנה אפרים
יב/ט חי' ר' שמואל נדרים עמ' קח-קיב
יב/ט ישועות יעקב נשים עמ' שא
יב/ט כל נדרי פ' לח הע' לב
יב/ט כתב סופר אהע"ז סי' מד
יב/ט כתב סופר אהע"ז סי' מד ד"ה ובזה {האשה שאמרה לבעלה הנאת תשמישי אסורה עליך אינו צריך להפרה הא למה זה דומה לאוסר פירות חברו על בעל הפירות וכן הוא שאומר לה וכו' מפני שהוא משועבד לה וכו'}
יב/ט לאסור איסר עמ' ריח, ריט, רסא
יב/ט מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' י
יב/ט מנחה לאהרן (וולף) עמ' 25
יב/ט מסורה ח"ט עמ' נא
יב/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' נט
יב/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שפח
יב/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שצז
יב/ט משנת יעקב
יב/ט משפטי ארץ ח"ב עמ' 266
יב/ט נתיבות שמואל דף לח ע"ד
יב/ט קונטרסי שעורים כתובות קונ' ז אות ט, יג, עמ' 272
יב/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות ז
יב/ט קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' ד
יב/ט קרית מלך
יב/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' רעג-רעד
יב/ט ריח שדה דף נט ע"ג
יב/ט שו"ת הרדב"ז ח"א סי' רלה
יב/ט שם יוסף (מועטי) ח"א דף מו ע"ג
יב/ט שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 298
יב/ט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שו
יב/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 268
יב/ט שערי ישר שער ה פ"כ אות ז
יב/ט תורת יצחק ח"ב עמ' רעב
יב/ט תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קסו-קסח, קפ-קפא
יב/י אבן שלמה (ניימן) עמ' קכד
יב/י אבני נזר או"ח סי' שלא אות יג
יב/י אהל חייא עמ' תרצה
יב/י אהלי יהודה (הכהן) דף לא ע"ב
יב/י אוצרות יהושע עמ' קל, רפג
יב/י אור הישר [שו"ת רעק"א סי' רכד]
יב/י אור לי כתובות סי' יג ס"ק ד
יב/י אור עולם (שניאורסון) עמ' 804 {כ"מ}
יב/י אוריין תליתאי (תאומים) סי' ז (ח ע"א)
יב/י איים בים נדרים סי' א אות ה {וכסף משנה - קונמות אינו קנין}
יב/י אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ריב {שעה"מ}
יב/י אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' לא-לב, לד-לה
יב/י אמר יוסף (אלקלעי)
יב/י אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סג [יח] ד"ה ברם {כ"מ}
יב/י אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' י ד"ה ויש לדקדק
יב/י אמרי בינה (אש) דף צה ע"ד {חכמים עשו חיזוק}, קמח ע"א
יב/י אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 175 {כ"מ}, 177 {לח"מ}
יב/י אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 406
יב/י אפיקי מגינים יבמות סי' לח
יב/י אפיקי מגינים כתובות סי' לב
יב/י אפיקי מגינים כתובות סי' לב {כ"מ}
יב/י אפיקי מגינים נדרים סי' לה, עא {כ"מ}
יב/י אשל אברהם (שפירא) עמ' רסד
יב/י אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קנד
יב/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קד
יב/י באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נט
יב/י באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נט
יב/י באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קמה {שעה"מ}, קמו
יב/י באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' מח אות ז
יב/י בית יעקב (מליסא) כתובות נח ע"ב ד"ה י"ב, ד"ה ובזה, ע ע"ב ד"ה וליישב
יב/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רצח {רמב"ם}, {שעה"מ}
יב/י בית מאיר (תשע) סי' מ ס"ח עמ' רצא, סי' עב ס"א עמ' כז, שו"ת סי' ז עמ' נט
יב/י בית מרדכי (סאויצקי) דף מג ע"א {קונם והקדש בדשלבל"ע}
יב/י בית שערים יו"ד סי' שיב {שעה"מ}
יב/י ביתאל ח"א דף עו ע"ג
יב/י בלכתך בדרך תשנט עמ' 83
יב/י בן יהודה סי' מט
יב/י בני סמיכי
יב/י בנין דוד (טאוב) ח"ב ע' רא {כ"מ}
יב/י ברור הלכה נדרים עט ע"ב ציון ב
יב/י ברור הלכה נדרים פא ע"ב ציון ד פסקה ג
יב/י ברור הלכה נדרים פה ע"א ציון ג
יב/י ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' סח
יב/י ברית עולם (ולר) סי' סא אות ז, סי' פד אות א
יב/י ברכת מרדכי כתובות עמ' תכב, תלז
יב/י ברכת מרדכי ענינים עמ' קכ
יב/י ברכת ראובן דף קע ע"ד {לח"מ}
יב/י ברקאי ח"א עמ' 117
יב/י בשבילי הקדושה סי' לט הערה ח {שעה"מ}
יב/י בשבילי התלמוד ח"ב נדרים כה ע"ב {שעה"מ}
יב/י גבול יהודה (אשכנזי) חי' כתובות דף ו ע"ב {כ"מ}
יב/י גבורת יצחק ר"ה עמ' מד {לח"מ}
יב/י גדולי שמואל כתובות דף נט, נדרים דף סו ע"ב, פו ע"ב
יב/י גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רצז
יב/י דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' טו
יב/י דברי יחזקיהו ח"א עניינים נפרדים (בסוה"ס) עמ' טז {כ"מ}
יב/י דברי ירמיהו קידושין עמ' רכז
יב/י דעת סופר אהע"ז סי' כח
יב/י דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רצט {כ"מ}
יב/י הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' מד
יב/י הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קטז, קנה, רנו, ש, תקד-תקה
יב/י הר המלך ח"ז עמ' לח
יב/י וגר זאב עמ' קעו-קפא, רצא {צריך להפר - הרי זה דשלבל"ע}
יב/י זהב התרומה מ"ש עמ' כד
יב/י זית רענן ח"א עמ' רפג, רפה {שעה"מ}, רפו, תקפז {כ"מ}
יב/י זכרון יהודה (לאש) דף פא ע"ד {כ"מ}
יב/י חזו"א על הרמב"ם
יב/י חזון יחזקאל כתובות פ"ז ה"א, נדרים פ"ז ה"ב
יב/י חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 251
יב/י חי' הגר"ח החדש עמ' ריא
יב/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עה
יב/י חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עה
יב/י חי' הראי"ה
יב/י חי' כתב סופר כאן
יב/י חי' כתב סופר כתובות עמ' קי, קיט, קכא, קלח, קמב
יב/י חי' מחנה אפרים
יב/י חי' עזיאל
יב/י חי' ר' שמואל נדרים עמ' קה, קט, רכט
יב/י חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 101, 102 {שעה"מ}
יב/י יד הלוי (לוין) דף נו ע"א
יב/י יעלת חן עמ' רסד, רסו {לח"מ}, רעו {כ"מ}
יב/י יצחק ירנן
יב/י יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קסד-קסה {שעה"מ}, ח"ב עמ' צא, קיז, רע
יב/י ישועות יעקב נשים עמ' רסו
יב/י כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רכט
יב/י כל בו ח"ה עמ' תרכט
יב/י כל נדרי פ' לח הע' לג
יב/י כתר המלך
יב/י לאסור איסר עמ' רי, ריח
יב/י לקוטים (פיינברג) עמ' מא
יב/י מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קלה {שעה"מ}
יב/י מבי"ט (רובינ') דף צז ע"ג
יב/י מגילת ספר לאוין דף קלז ע"א
יב/י מחנה חיים ח"ג (יו"ד ח"ב) סי' מא עמ' קכח {שעה"מ}
יב/י מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שיח, ח"ג עמ' קפז
יב/י מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שעז
יב/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שפט, תז {שער המלך}, תשנז, תשעד
יב/י מעין גנים (מזרחי) דף לג ע"א
יב/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קעז ע"ג
יב/י מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' עב ס"ק ב, סי' עז ס"ק א, סי' פא ס"ק ד, שערי ישר שער ה פ"כ]
יב/י מצעדי גבר נדרים סי' יג אות א
יב/י מרומי גלים עמ' ריז
יב/י משנת אליעזר (רבינ') עמ' נו
יב/י משנת יעקב
יב/י משנת ר' אהרן נדרים עמ' רז, רלה
יב/י משנת רבנו עמ' יח {קונם קדושת הגוף}
יב/י משפטי ארץ ח"ב עמ' 266
יב/י נדרי זריזין ח"א עמ' תקיז, ח"ג עמ' קעה
יב/י נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קנה, קלח, ח"ג עמ' תנה {כ"מ}
יב/י נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' לח עמ' נד
יב/י נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רו ע"ג
יב/י נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שכט, שלג, שצה
יב/י נתיבות שמואל דף לט ע"ב, מא ע"ד
יב/י ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשטו {שעה"מ}
יב/י עין יצחק תנינא ח"ב עמ' רלח
יב/י עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קמג {חמץ והקדש}
יב/י ענפי ארז (זי') דף קלא ע"ב {כ"מ}, קמט ע"ג {כ"מ}
יב/י פד"ר חי"ד עמ' 63 {שעה"מ}
יב/י פינות הבית דף קעב ע"ג
יב/י פרח שושן דף סד ע"ג {כ"מ - וסובר עוד רבינו}
יב/י צפנת פענח
יב/י צרור החיים (יעקב)
יב/י קהל יהודה - חי' הש"ס דף מ ע"ד, מא ע"א-ע"ג
יב/י קהלות יעקב נדרים סי' יז
יב/י קובץ ביאורים (שפירא)
יב/י קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רנה {שעה"מ}
יב/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קנז {שעה"מ}
יב/י קונטרסי שעורים ב"ק שעור כ אות יח
יב/י קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות יא
יב/י קונטרסי שעורים נדרים שעור כ אות ב
יב/י קרבן ציון עמ' קל-קלא
יב/י קרית מלך רב (תשסו) עמ' רעג-רעד
יב/י ראשית בכורים דף מה ע"ב
יב/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' נג
יב/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רסו
יב/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' ריא
יב/י שובע שמחות עמ' שצט
יב/י שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א עמ' קמו {כ"מ - הקדש בדשלבל"ע}
יב/י שירת דוד (שיינין) עמ' צו
יב/י שירת דוד כתובות עמ' רעג
יב/י שלמי שמחה ח"א עמ' רלה {כ"מ}
יב/י שמעתתא דבי רב עמ' תקעב
יב/י שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' רה
יב/י שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' צו
יב/י שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' נ, נד {שעה"מ}
יב/י שער המלך ח"ב עמ' קנה
יב/י שער יהודה
יב/י שערי זיו ח"א דף קיד ע"ד
יב/י שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תכז, תכט
יב/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 98, 263, 268, 277
יב/י שערי ישר שער ה פ"כ אות ה
יב/י שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קכב {שעה"מ}
יב/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק לה {לח"מ}, סי' טו ס"ק ב, יב
יב/י תולדות יעקב (מאהלר) עמ' שלה {שעה"מ}
יב/י תולדות יצחק (הורוביץ) דף נג ע"א {יקדשו ידי לעושיהן}, נה ע"א {לח"מ}
יב/י תורה אור (שנגהי) עמ' א-ב
יב/י תורת הקנינים ח"ב עמ' תח
יב/י תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קסז {צריך להפר לה}, קסח {עשו חיזוק}
יב/י תפארת אריה עמ' קכח-קל
יב/י תשורת שי מהדו"ק סי' שע, תקכט {שעה"מ}
יב/יא אור הישר [מל"מ הל' אישות פכ"א ה"ה]
יב/יא בית אהרן וישראל גל' כג עמ' צב
יב/יא ברור הלכה כתובות סא ע"ב ציון ב פסקה ב
יב/יא יד המלך (פלומבו)
יב/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' נה
יב/יב אגרות משה או"ח ח"א סי' נב ענף ד {שעה"מ}
יב/יב אור שמח
יב/יב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' ב
יב/יב ארחות חיים ח"ב סי' מד אות טז
יב/יב ברור הלכה נדרים פט ע"ב ציון ב
יב/יב דברי יהודה דף מ ע"ג {כ"מ}, סי' יא אות ב
יב/יב דלתי עזה עמ' קכה
יב/יב חזו"א על הרמב"ם
יב/יב חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"א
יב/יב חי' הגרז"ס נשים עמ' רמד
יב/יב חי' הראי"ה
יב/יב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף כב
יב/יב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנז, רסא-רסב
יב/יב ישועות יעקב נשים עמ' תקד
יב/יב כל בו ח"ה עמ' תרכח
יב/יב כל נדרי פ' מד הע' ג, יא-יב
יב/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' רעט
יב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יב משנת יעקב
יב/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט-קכ, קכה, ח"ב עמ' קסו
יב/יב קובץ ביאורים (שפירא)
יב/יב קרית מלך רב (תשסו) עמ' תקפג-תקפד
יב/יב שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
יב/יב שו"ת מהר"ם מינץ עמ' רצח-רצט
יב/יב שלמי יוסף נזיר עמ' קלג
יב/יב שער המלך ח"ב עמ' קנח
יב/יג אב בחכמה דף כא ע"ד, כד ע"ד {בעל צריך להיות ראוי לשמוע}
יב/יג אבני נזר או"ח סי' קנג אות ח
יב/יג אור שמח
יב/יג אפיקי מגינים נדרים סי' נב, נו, נח
יב/יג אריה ליש עמ' קכו
יב/יג בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' קפט
יב/יג ברור הלכה נדרים עב ע"ב ציון ב
יב/יג גדולי שמואל נדרים דף עג ע"א {או"ש}
יב/יג הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קמב {או"ש}
יב/יג חי' הראי"ה
יב/יג חיל המלך
יב/יג יד ישראל ח"ב
יב/יג כל בו ח"ה עמ' תרכט
יב/יג כל נדרי פ' לה הע' א-ב, יד-טז, כו, לא
יב/יג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' ס
יב/יג לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף י ע"ג
יב/יג מאור למלך נדרים עמ' קלה, קלח
יב/יג מחנה יהודה (אשכנזי) דף י ע"ד
יב/יג מחנה לויה (תשעד) עמ' רנח
יב/יג מים שאובים עמ' רעט
יב/יג מעין גנים (מזרחי) דף לג ע"א
יב/יג נדרי זריזין ח"א עמ' תסו, תסט
יב/יג נחלת מים סי' י אות ד
יב/יג ספרי דבי רב ח"ב עמ' שלב
יב/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט
יב/יג קובץ ביאורים (שפירא)
יב/יג קרית מלך
יב/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רצד
יב/יג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' סד
יב/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 318
יב/יד אוצרות יהושע עמ' יג
יב/יד אור יקרות
יב/יד אותו אדבר עמ' רלח
יב/יד אידנו עמ' 124
יב/יד איים בים נדרים סי' לט אות א {הפרה לשתי נשים בבת אחת}
יב/יד אם המלך עמ' מג
יב/יד אמר יוסף (אלקלעי) דף ט ע"א
יב/יד אפיקי מגינים נדרים סי' נג, סב
יב/יד ארעא דרבנן סי' ב {שתי נשיו}
יב/יד באהלה של תורה או"ח סי' כה חלק א אות ד
יב/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/יד בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' עד, קמז
יב/יד בדבר מלך חט"ז עמ' פב
יב/יד בית אבא (גוטווירטה) דף ל ע"ד, לא ע"ד, לב ע"א-ע"ג {לשתי נשיו}
יב/יד בית ישחק
יב/יד בני דוד
יב/יד ברור הלכה יומא מב ע"ב ציון ו
יב/יד ברור הלכה נדרים עג ע"א ציון ג
יב/יד ברור הלכה סוטה ח ע"א ציון ה פסקה ג
יב/יד בריכת המלך עמ' שיא
יב/יד ברכת הזמן עמ' תקסד, תקסז
יב/יד בשמן רענן ח"ב עמ' רלט
יב/יד גדולי שמואל נדרים דף עג ע"א, עד ע"א, עז ע"א {או"ש}
יב/יד גט מקושר (אלגזי) עמ' קצא-קצב
יב/יד דבר שאול סוטה סי' יד אות ו
יב/יד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' צא
יב/יד הדרת מלך (זילברברג) דף נו ע"א
יב/יד זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קסד
יב/יד חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"א
יב/יד חי' הגאון אדר"ת עמ' קעד {קטן ושוטה}, קפא {שוטה}
יב/יד חי' מחנה אפרים
יב/יד חסדי דוד ח"ג עמ' שלה
יב/יד חשבונות של מצוה עמ' שצב
יב/יד יד הלוי (לוין) דף קג ע"א {קטן}
יב/יד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסב {כ"מ}, רסה
יב/יד יכין ובועז ח"א סי' קמז עמ' 502
יב/יד כל נדרי פ' יד הע' ו, פ' יז הע' מז, מט, פ' מג הע' ב-ג
יב/יד כרם יעקב עמ' רד
יב/יד מאמר המלך
יב/יד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תסב
יב/יד מים שאובים עמ' רעח, תקנט
יב/יד מלאכת שלמה (חכים)
יב/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' קל
יב/יד מנחת נתנאל דף נד ע"א {מפר לשתי נשים כאחת}
יב/יד מעין גנים (מזרחי) דף לג ע"א {שתי נשיו}
יב/יד מקום דוד [מגיד משנה (פירוש על משנת חסידים) בהקדמה]
יב/יד משאת המלך ח"א סי' י
יב/יד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסז
יב/יד משנת אליעזר (רבינ') עמ' צח
יב/יד נאם דוד
יב/יד נדרי זריזין ח"א עמ' תסט
יב/יד נר מצוה (ואלק) שרשים דף יז ע"א, יח ע"ג, יט ע"א {מיפר לשתי נשיו כאחת}, מצוות דף י ע"א {בעל מיפר לשתי נשיו כאחת}, כה ע"א {כ"מ - דורש טעמא דקרא}
יב/יד ספרי דבי רב ח"א עמ' פז
יב/יד עדות בישראל
יב/יד עטרת זקנים דף ד ע"ב, ה ע"א
יב/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכה
יב/יד פאר הלכה פסחים עמ' רלג
יב/יד פנת יקרת (תשנד) סי' לב אות ו, סי' סו אות ב
יב/יד פנת יקרת (תשעא) עמ' קסא, שיב
יב/יד פרת חטאת עמ' קכא
יב/יד צבי תפארת סי' פב
יב/יד צדקה לחיים (תשסח) עמ' לג
יב/יד קובץ ביאורים (שפירא)
יב/יד קול דודי (תשף) (בקיצור)
יב/יד קול דודי סוטה סי' קצג
יב/יד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' מז {שתי נשים}
יב/יד קרית מלך
יב/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנא
יב/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רצג, שז, שט
יב/יד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קטז
יב/יד שו"ת רשב"ש עמ' שכט
יב/יד שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' ו-ז
יב/טו אוצרות יהושע עמ' קעג
יב/טו ברור הלכה נדרים עו ע"ב ציון א
יב/טו המאיר לארץ [עי' שבת קיז, שו"ת הריב"ש סי' תמג] {כ"מ}
יב/טו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסה
יב/טו כל בו ח"ה עמ' תרכט
יב/טו כל נדרי פ' לד הע' ב
יב/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' קל
יב/טו משא בני קהת
יב/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכז
יב/טו פרי האדמה ח"ג
יב/טו ר"י ששפורטש עמ' 61
יב/טו רלב"ג במדבר פ"ל פסוק ו עמ' קסח
יב/טו שו"ת הריב"ש עמ' תרנז
יב/טו שו"ת רשב"ש עמ' תמג
יב/טו תאריך ישראל סי' כה אות א הערה ב
יב/טז אפיקי מגינים נדרים סי' סז-סח
יב/טז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנט
יב/טז כל נדרי פ' לד הע' ה
יב/טז ספרי דבי רב ח"ב עמ' שלג
יב/טז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' צד
יב/טז קרית מלך
יב/יז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יב/יז אפיקי מגינים נדרים סי' סז
יב/יז אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קפט, רג
יב/יז באר לחי ראי
יב/יז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף עא ע"ד {כ"מ}
יב/יז בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' צד, קלח
יב/יז בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' לט אות ה, סי' מ אות ב
יב/יז ברור הלכה נדרים סח ע"א ציון א פסקה ב
יב/יז ברור הלכה נדרים עא ע"א ציון ב פסקה ב
יב/יז ברור הלכה נדרים עא ע"ב ציון א פסקה ב
יב/יז ברכת שלמה אהע"ז עמ' ג {אור שמח}
יב/יז גדולי שמואל נדרים דף סח ע"א, עה ע"א, עז ע"א
יב/יז דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קע
יב/יז דודאי משה עמ' נ
יב/יז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קמ
יב/יז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רצט {לח"מ}
יב/יז זכרון דברים (תשנט) עמ' קעא {שתי נשיו}
יב/יז חזו"א על הרמב"ם
יב/יז חי' הגרז"ס נשים עמ' קפז, קצג
יב/יז חי' הגרנ"ט סי' ס
יב/יז חי' ר' שמואל נדרים עמ' קכט, קלז-קלח
יב/יז כל בו ח"ה עמ' תרכט
יב/יז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תרמב
יב/יז מאור למלך נדרים עמ' קל, קלז
יב/יז מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' יט
יב/יז מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קעד
יב/יז מים שאובים עמ' ב, ה, כז, מט, נז, עד, עט, קצט, רטז, רכז
יב/יז מצעדי גבר נדרים סי' לד אות ב, סי' לו אות ג
יב/יז משנה הלכות נדרים דף ל ע"ב
יב/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שצח
יב/יז משנת ר' אהרן נדרים עמ' ריז-ריח, רכ
יב/יז נדרי זריזין ח"א עמ' תלה, תמד, תנז, תסא
יב/יז נדרי תורה עמ' קצא
יב/יז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רלט-רמא
יב/יז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קיז
יב/יז פני משה (שלז')
יב/יז קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקצ
יב/יז שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור נח
יב/יז שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 478
יב/יז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יז ס"ק ט, סי' יח ס"ק טז, סי' כ ס"ק טז
יב/יח אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' פד
יב/יח אור יעקב נדרים עמ' קמה
יב/יח אפיקי מגינים נדרים סי' סח
יב/יח באר ראי עמ' תקד
יב/יח בית ישחק
יב/יח ברית יצחק (איזקסון) דף יב ע"ג {מכת מרדות}
יב/יח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עט, שעב-שעג
יב/יח הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קטז
יב/יח חסדי דוד ח"ג עמ' שעב
יב/יח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנז
יב/יח ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רא {לא ידעה - פטורה}
יב/יח כל נדרי פ' לב הע' לב-לג, פ' לג הע' מב-מג, פ' לד הע' כג, פ' נה הע' ה
יב/יח למודי ה' (תקמז) דף פז ע"א
יב/יח מבשר טוב יסודות עבודת ה' עמ' קמז
יב/יח מגידות (תשעג) סי' קל עמ' ס, סב
יב/יח מגילת ספר לאוין דף טו ע"ב
יב/יח מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' צד
יב/יח מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' סד
יב/יח משברי ים אחע"א עמ' שמז
יב/יח משנת יעקב
יב/יח משפטי דרבנן עמ' נג
יב/יח נטעי נתן (פריד) סי' נח
יב/יח ספרי דבי רב ח"ב עמ' שנה
יב/יח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קכב
יב/יח עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שנה
יב/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכ, קכה
יב/יח פי' ר"א מן ההר נדרים עט ע"א, נזיר כג ע"א
יב/יח פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תתסט
יב/יח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 269
יב/יח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ה הערה 48
יב/יח קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתקצ
יב/יח שושנת העמקים (תאומים) עמ' קב {מל"מ}
יב/יח שלמי יוסף מנחות עמ' רד
יב/יח שלמי יוסף מנחות עמ' רצ
יב/יח תורה לשמה (תשעג) עמ' תלז
יב/יח תורת המלאכות ח"ה עמ' סה אות כח
יב/יח תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' עח
יב/יח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קיז
יב/יח תיבת גומא (תשסז) עמ' ריז {מל"מ}
יב/יט אפיקי מגינים נדרים סי' נא
יב/יט באר ראי עמ' תקג
יב/יט בדבר מלך ח"ו עמ' קלג-קלד
יב/יט בריכת ירושלים עמ' מט, נג
יב/יט בשבילי התלמוד ח"ב נדרים ד ע"ב {או"ש}
יב/יט גדולי שמואל נדרים דף סו ע"ב
יב/יט הדרת מלך (זילברברג) דף נו ע"ב-ע"ג
יב/יט המאיר לארץ
יב/יט זרע יצחק (לומברוזו)
יב/יט חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"א
יב/יט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' כז ד"ה ובסי'
יב/יט חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' מ
יב/יט טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שט
יב/יט יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנז
יב/יט ימין משה
יב/יט כל נדרי פ' לג הע' יג
יב/יט מחנה לויה (תקעט) דף סא ע"א
יב/יט מחנה לויה (תשעד) עמ' רמז
יב/יט מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' צד
יב/יט מים שאובים עמ' שמט
יב/יט מנחת חינוך ח"ג עמ' מז
יב/יט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שפט {אור שמח}
יב/יט מצעדי גבר נדרים סי' לג אות א
יב/יט משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף עג
יב/יט משנת יעקב
יב/יט מתנות באדם עמ' 117-118
יב/יט נוכח השלחן (לבטון) דף ג ע"ג
יב/יט ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' ריז {או"ש}
יב/יט סופר מהיר ח"ב עמ' קל
יב/יט עין חנוך עמ' רעא [ספרי זוטא פ' מטות ל' ו']
יב/יט עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רמט
יב/יט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שנ
יב/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט, קכה
יב/יט פני אברהם (שפירא) עמ' קנד {או"ש}
יב/יט צפנת פענח
יב/יט ראשי בשמים (רבין) עמ' רכא
יב/יט שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' עו
יב/יט שושנת העמקים (תאומים) עמ' קב
יב/יט שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור נג
יב/יט שער המלך ח"ב עמ' קכה
יב/יט שערי זיו ח"ג דף קל ע"ג
יב/יט תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כ ס"ק א, ט
יב/יט תשובה שלמה יו"ד סי' כז
יב/כ אהליך יעקב נדרים סי' י
יב/כ אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' רל
יב/כ ברור הלכה נדרים פז ע"ב ציון ב
יב/כ דלתי עזה עמ' קיט
יב/כ דעת כהן עמ' תו
יב/כ התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רצט
יב/כ חי' ר' שמואל נדרים עמ' קנד {כ"מ}
יב/כ יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנז, רסד
יב/כ כל בו ח"ה עמ' תרלב
יב/כ כל נדרי פ' לד הע' טו-יח
יב/כ עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות כג
יב/כ קרית מלך
יב/כא אור יעקב נדרים עמ' צז
יב/כא אור לי כתובות סי' יח ס"ק יא {שעה"מ}
יב/כא אור שמח
יב/כא בד קודש (פוברסקי) ח"א דף סח ע"ד
יב/כא בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' קלא
יב/כא בית ישחק
יב/כא ברור הלכה נדרים פו ע"ב ציון ג
יב/כא בריכת ירושלים עמ' עח
יב/כא דברי יחזקאל (מישור) עמ' שד
יב/כא זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קסד
יב/כא חזון יחזקאל נדרים פ"ז ה"ו
יב/כא חיל המלך
יב/כא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנט
יב/כא כל נדרי פ' מה הע' ג-ד, ו-ט, יב, יד, טז, מילואים סי' ד
יב/כא משנת יעקב כאן, ומדע עמ' קלט
יב/כא נדרי זריזין ח"א עמ' תקיט, תקכב
יב/כא נטיעות חיים דף כד ע"ג
יב/כא ספיקא דרבנן עמ' קסב
יב/כא ספרי דבי רב ח"ב עמ' שלה
יב/כא צדקה לחיים (תקמז)
יב/כא צדקה לחיים (תשסח) עמ' לח
יב/כא קובץ ביאורים (שפירא) עמ' ר-רא
יב/כא קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ו, שעור כח אות ד
יב/כא רוח אליהו (חאקו) - קונטרס תכ"ד דף יט ע"ג
יב/כא רלב"ג במדבר פ"ל פסוק ה עמ' קסז-קסח
יב/כא שערי טהר ח"ד שער א סי' ג אות ד
יב/כא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 299


יג/320 הלכות נדרים פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ בית יעקב (בירב)
יג/רה"פ הפלאת נדרים
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מעשה רקח
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם טוב
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אב בחכמה דף מא ע"ד, מב ע"ד
יג/א באר שרים (שולמן) עמ' סה
יג/א בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף סא
יג/א דלתי עזה עמ' פג {כ"מ}
יג/א זכרון משה (ברומר) דף ק ע"א
יג/א כל נדרי פ' לג הע' מ-מא, פ' מ הע' ד-ה
יג/א משנה הלכות נדרים דף ט ע"ב, סי' א, לא, נט
יג/א משנת יעקב
יג/א עומק הפשט ח"ג עמ' תנו
יג/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קיט
יג/א קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רא-רב
יג/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' רא {האשה אינה צריכה לשמוע את ההפרה}
יג/א קרית מלך
יג/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' עה
יג/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יג/ב אבן ציון עמ' תרנה
יג/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכז ענף ז
יג/ב אוהב מישרים עמ' רעא {מעיקרו - עוקר למפרע לגבי להבא}
יג/ב אור הישר [עמק יהושע ח"ב סוף דרוש א]
יג/ב אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 94, 95
יג/ב אמר יוסף (אלקלעי)
יג/ב אמרות טהורות (ישראל) דף כט ע"ג
יג/ב אפיקי מגינים מנחות סי' כח
יג/ב אפיקי מגינים נדרים סי' נא, סג
יג/ב ארחות חיים ח"ב סי' מד אות טז
יג/ב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שמט
יג/ב באר לחי ראי
יג/ב בדבר מלך ח"ו עמ' קלג-קלד, רד
יג/ב בית אהרן (סוויאדישץ) דף טו ע"ד {החכם מתיר איסור ולא רק מגלה שהיה היתר}
יג/ב בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' פח {כ"מ}
יג/ב בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' לח הערה 2
יג/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רסג
יג/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ש {בעל אינו עוקר}
יג/ב בית נפתלי (תרנט) סי' יא
יג/ב בנין אריאל ח"ב עמ' נג {כ"מ}
יג/ב ברור הלכה נדרים עז ע"ב ציון ד, ט
יג/ב בריכת ירושלים עמ' מט, נב-נג
יג/ב ברית אברהם (פרנס) עמ' רפה
יג/ב בשמים ראש סי' קסא {קושיה מכתובות עג ונדרים כא}
יג/ב בשמן רענן ח"ב עמ' פט, רצג
יג/ב גדולי שמואל נדרים דף סו ע"ב, סט ע"ב, פו ע"ב
יג/ב גליונות אבני נזר [עי' פיה"מ לרמב"ם נדרים ספ"י]
יג/ב דברות משה הבבות עמ' שצד
יג/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' עב
יג/ב הדרת מלך (זילברברג) דף נו ע"ב
יג/ב הצבי והצדק תנינא עמ' ריז {גדר הפרה והתרה}
יג/ב השבת לקדשו דף פ ע"ג {לח"מ}
יג/ב זכרון משה (ברומר) דף ק ע"א
יג/ב זרע יצחק (לומברוזו)
יג/ב חד וחלק ח"א דף יד ע"ג {עוקר מעיקרו}
יג/ב חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"א
יג/ב טבעת החושן ח"ג עמ' יב {כ"מ}
יג/ב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנח, רסה
יג/ב כל נדרי פ' לג הע' י, לט, פ' מ הע' א-ג, ז-י, יג-יד, מילואים סי' א
יג/ב לבושי מרדכי או"ח עמ' לא
יג/ב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קכ {כ"מ}
יג/ב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 187 {כ"מ}
יג/ב מוריה גל' קיג עמ' מח {כ"מ - הפרת בעל חזקה מעקירת חכם}, גל' רז עמ' קג {כ"מ}
יג/ב מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' פ, צג
יג/ב מים החיים (ארוליו) דף ג ע"ב {כ"מ}
יג/ב מים שאובים עמ' שיג, שמח, שנא
יג/ב מנחת מחבת עמ' צז
יג/ב מסורה ח"ב עמ' לב
יג/ב מעין גנים (מזרחי) דף לג ע"א
יג/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרמו (רפג)]
יג/ב מצעדי גבר נדרים סי' לג אות א
יג/ב מרומי גלים עמ' קפ
יג/ב מרכבת יוסף דף צד ע"ב {כ"מ - התרת חכם היא רק הוראה שהנדר לא חל}
יג/ב משנה הלכות נדרים דף ט ע"ב, סי' א, לא, נט
יג/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תד {עוקר הנדר}
יג/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כז
יג/ב משנת יעקב
יג/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' קפב
יג/ב מתנות באדם עמ' 119
יג/ב נדרי זריזין ח"ג עמ' לא, צב
יג/ב נפש הרב עמ' שט {כסף משנה}
יג/ב נתן פריו נדרים עמ' קנא, מכות עמ' קנד
יג/ב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' פה
יג/ב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' ר {כ"מ}
יג/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קכט
יג/ב סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רמב-רמו
יג/ב סופר מהיר ח"ב עמ' קל
יג/ב עומק הפשט ח"ג עמ' תמא, תמב, תמד
יג/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קיט
יג/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף צח ע"ב
יג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכ
יג/ב פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' מד
יג/ב פני אברהם (שפירא) עמ' קיא {כ"מ}
יג/ב פנת יקרת (תשנד) סי' נה אות ב
יג/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' רסב
יג/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קיב ע"ב
יג/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רסח אות ב
יג/ב קובץ הערות (תשסג) סי' כו אות ב
יג/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור יז אות ה, שעור יט אות ד
יג/ב קנה חכמה פ"ז ה"ג
יג/ב קרית מלך
יג/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קנד, קנט, קסה
יג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפו
יג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' צח-צט
יג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רפב, ש, שו
יג/ב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתיח
יג/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' עט
יג/ב שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קג
יג/ב שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור נג
יג/ב שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קצ-קצב
יג/ב שערי טהר ח"ח סי' נט אות א, סי' סג אות ב, סי' סד אות ב
יג/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כ ס"ק א-ב, ה-ו, ט-יא
יג/ב תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות לא הערה 11 עמ' קכג {עוקר}
יג/ב תשובה שלמה יו"ד סי' כז
יג/ג ברור הלכה נדרים עז ע"ב ציון ד
יג/ג דגל ראובן ח"ג סי' כה
יג/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקע
יג/ג כל נדרי פ' מח הע' ט-יא
יג/ג מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' קב אות ז
יג/ג מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קיט
יג/ג קרית מלך
יג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שו
יג/ד אור הישר [מטה לוי סי' יא]
יג/ד אפיקי מגינים נדרים סי' סח
יג/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קד
יג/ד בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף סז
יג/ד ברור הלכה נדרים עז ע"ב ציון ו
יג/ד דברי שאול במדבר עמ' רסה
יג/ד דלתי עזה עמ' קי
יג/ד הר המלך ח"ז עמ' לט
יג/ד וזאת ליהודה (עייאש)
יג/ד חי' הראי"ה
יג/ד חי' חתם סופר
יג/ד חי' ר' שמואל נדרים עמ' קנה
יג/ד כל נדרי פ' מא הע' יד
יג/ד מים שאובים עמ' שנח
יג/ד מעיני המים
יג/ד משנה הלכות ח"ה סי' קסא
יג/ד נדרי זריזין ח"ג עמ' צב
יג/ד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קיט
יג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכא {כ"מ}
יג/ד פנס שלמה ח"ג עמ' כד
יג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שח
יג/ד שנות חיים (קלוגר) עמ' תסב
יג/ה ברור הלכה נדרים עז ע"ב ציון ו
יג/ה בריכת ירושלים עמ' נג
יג/ה דלתי עזה עמ' קי
יג/ה הר המלך ח"ז עמ' לט
יג/ה חי' הראי"ה
יג/ה חי' חתם סופר
יג/ה חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' י
יג/ה יד ישראל ח"ב
יג/ה מים שאובים עמ' שנח
יג/ה צפנת פענח
יג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שח
יג/ה שם טוב - השלמה
יג/ה שנות חיים (קלוגר) עמ' תסב
יג/ו אמרות טהורות (ישראל) דף כט ע"ד
יג/ו ברור הלכה נדרים עז ע"ב ציון ו
יג/ו דברי שאול במדבר עמ' רסד, רסו
יג/ו דלתי עזה עמ' קי
יג/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 212
יג/ו חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' י
יג/ו יד המלך (פלומבו)
יג/ו כל נדרי פ' מא הע' ד, יא, פ' מז הע' כז
יג/ו מים שאובים עמ' שנג, שנח
יג/ו עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קכ
יג/ו צפנת פענח
יג/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור כ אות ג
יג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שח
יג/ו שנות חיים (קלוגר) עמ' תסב
יג/ו שער המלך ח"ב עמ' קנז
יג/ו תשורת שי מהדו"ק סי' תלה
יג/ז איים בים נדרים סי' מא אות ה {הפרת נדרים בשבת}
יג/ז אפיקי מגינים נדרים סי' סז
יג/ז באר בשדה עמ' קכז {הפר בלבו אינו מופר}
יג/ז באר שרים (שולמן) עמ' סז
יג/ז בית אבא (גוטווירטה) דף לב ע"ב-ע"ג
יג/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רסג
יג/ז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ש
יג/ז ביתאל ח"א דף עו ע"ג
יג/ז בנין אב (שולמן) סי' י אות א
יג/ז ברור הלכה נדרים עז ע"ב ציון ו
יג/ז בריכת ירושלים עמ' נב
יג/ז ברית הלוי השלם {לח"מ}
יג/ז גור אריה במדבר פ' ל הע' 61
יג/ז דלתי עזה עמ' קי
יג/ז וזאת ליהודה (עייאש)
יג/ז חזון יחזקאל נדרים פ"ז ה"ח
יג/ז חי' יפה לב עמ' שב
יג/ז חי' ר' שמואל נדרים עמ' קנה
יג/ז חיי אברהם (צציק) עמ' עא {אור שמח}
יג/ז יד ישראל ח"ב
יג/ז יפה נוף עמ' קלג
יג/ז כל נדרי פ' מא הע' ב, יג-יד, כב, כד
יג/ז מים שאובים עמ' שנג, שנח
יג/ז מעין גנים (מזרחי) דף לג ע"א {כופה}
יג/ז מראות הצובאות (תשסז) עמ' תסד
יג/ז משנה הלכות נדרים דף כא ע"ב
יג/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תה
יג/ז משנת יעקב
יג/ז נדרי זריזין ח"ב עמ' ריב {ראב"ד}
יג/ז נטיעות חיים דף כד ע"ד
יג/ז ספרי דבי רב ח"ב עמ' שנו
יג/ז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קיט-קכ
יג/ז עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף צח ע"ג
יג/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכא
יג/ז קובץ ביאורים (שפירא)
יג/ז קרית מלך
יג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שח
יג/ז שנות חיים (קלוגר) עמ' תסב
יג/ז תאריך ישראל סי' כה הערה יב
יג/ח אגרות משה יו"ד ח"א סי' קכח
יג/ח אמרי כהן נדרים סי' ג ס"ק ג
יג/ח אפיקי מגינים נדרים סי' סח
יג/ח ברור הלכה נדרים עז ע"ב ציון ו
יג/ח ברור הלכה שבת קנז ע"א ציון ו
יג/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 20
יג/ח כל נדרי פ' מא הע' ה-ו, פ' מז הע' א, כה-כז
יג/ח מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' יח אות ד
יג/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצה
יג/ח פי' ר"א מן ההר נדרים עז ע"ב
יג/ח פנס שלמה ח"ג עמ' כד
יג/ח צפנת פענח במדבר עמ' רפח-רפט
יג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שח
יג/ח תורה לשמה (תשעג) עמ' קח
יג/ט אב בחכמה דף כא ע"ד {שליח אינו מיפר}
יג/ט אמרי נפתלי ח"ב עמ' שכ
יג/ט אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' רלד
יג/ט באהלה של תורה או"ח סי' כה חלק א אות ד
יג/ט באר ראי עמ' תקב
יג/ט בדבר מלך ח"ו עמ' קצד
יג/ט בדבר מלך חט"ז עמ' פב
יג/ט בית אהרן (קארטשין) עמ' טז {לח"מ}
יג/ט בני יעקב
יג/ט ברור הלכה ב"מ צו ע"א ציון כ
יג/ט ברור הלכה נדרים עב ע"ב ציון ג
יג/ט ברור הלכה נדרים עה ע"א ציון א
יג/ט ברורים ברמב"ם סי' יט
יג/ט בתי כנסיות דף לח ע"ג
יג/ט בתים לבדים עמ' תא
יג/ט גדולי שמואל נדרים דף ע ע"א {או"ש}, עב ע"ב, עג ע"ב {או"ש}, עה ע"א {או"ש}
יג/ט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קיא
יג/ט דברות משה פסחים עמ' נט {כר' יאשיה}
יג/ט דרישה מחיים דף קז ע"ב {לח"מ}
יג/ט ויקח אברהם דף יח ע"ב
יג/ט זאת ליעקב במדבר עמ' שח {אור שמח}
יג/ט זכרון חי עמ' עא {או"ש}
יג/ט זכרון יהונתן דף צד
יג/ט זרע יצחק (לומברוזו) [לח"מ הל' שביתת עשור פ"א]
יג/ט חי' הראי"ה
יג/ט חק לישראל שליחות עמ' 25
יג/ט יד הלוי (לוין) דף קג ע"א, קיב ע"ב {שליח}
יג/ט יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסה
יג/ט ישא מדברותיך קדושין עמ' תסא {שליח}
יג/ט כל נדרי פ' מג הע' ו-ז, פ' מד הע' א-ב, פ' מט הע' ז, פ' נ הע' א
יג/ט להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קנב
יג/ט מאור למלך נדרים עמ' קכח-קכט {או"ש}
יג/ט מים שאובים עמ' רע
יג/ט מנוחת משה דף קעח ע"ד, קעט ע"א
יג/ט מעין גנים (מזרחי) דף ח ע"א-ע"ב {שליח}
יג/ט מעשה בצלאל סי' תעט {כ"מ}
יג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ט מרכבת יוסף דף יב ע"ב {הפרה לפני הנדר}
יג/ט משא יד ח"א עמ' רעה {או"ש}
יג/ט משנת יעקב
יג/ט משנת יעקב משפטים עמ' עח
יג/ט משפטים לישראל עמ' שסה
יג/ט נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' ר
יג/ט נטיעות חיים דף כה ע"א
יג/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תשי {כ"מ}
יג/ט נתן פריו ב"מ עמ' תלג
יג/ט ספרי דבי רב ח"ב עמ' שלט
יג/ט עומק הפשט ח"ג עמ' תמז
יג/ט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שנד
יג/ט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שנד
יג/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט
יג/ט פותח יד
יג/ט פי' ר"א מן ההר נדרים עב ע"ב
יג/ט פני מלך במדבר עמ' רפב {או"ש}
יג/ט פרחי אהרן עמ' 193
יג/ט פרי האדמה ח"א וח"ג
יג/ט צבי תפארת - רשומי דברים ד"ה מדי
יג/ט קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רג-רד
יג/ט קונטרסי שעורים גיטין שעור ב אות י
יג/ט קרית מלך
יג/ט רלב"ג במדבר פ"ל פסוק ו עמ' קסט
יג/ט שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קטז
יג/ט שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' נד, סד
יג/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' רלט {לח"מ}
יג/ט שלמי יוסף נזיר עמ' מג {לח"מ}
יג/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 318
יג/ט תולדות יצחק (הורוביץ) דף נו ע"ג {בעל לא יכול להפר לפני שחל הנדר}
יג/ט תורה תמימה במדבר פ' ל אות עט
יג/י בד קודש (דאנון)
יג/י בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תפג
יג/י ברור הלכה נדרים פז ע"ב ציון א
יג/י ברית אברהם (פרנס) עמ' תעז
יג/י דעת סופר אהע"ז סי' לא
יג/י חזון יחזקאל נדרים פ"ה ה"ב
יג/י חי' הראי"ה
יג/י כל נדרי פ' לט הע' יז-יח, פ' מב הע' ב-ג, יג, פ' מט הע' ב
יג/י כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קטו
יג/י מעין גנים (מזרחי) דף לג ע"א
יג/י משנה הלכות נדרים סי' א, יא, מז
יג/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תה
יג/י נדרי זריזין ח"א עמ' תקכז, תקכח {לח"מ}
יג/י ספרי דבי רב ח"ב עמ' נג
יג/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קא
יג/י שדה הארץ ח"ג דף כח ע"ג, כט ע"ד
יג/י שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' עח
יג/י שער המלך ח"א עמ' תא
יג/י תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' טו עמ' פ
יג/יא בני משה (מאג'אר) דף כז ע"ב {מל"מ}
יג/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפח, קצח, כרך ב ח"א עמ' רס
יג/יא מפענח צפונות עמ' 132
יג/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכ
יג/יא שער המלך ח"ב עמ' קנז
יג/יב ברכת אריאל ח"ב עמ' קלג-קלה
יג/יב הצבי והצדק תנינא עמ' קמד {חכם עוקר ובעל מיפר}
יג/יב כל נדרי פ' לח הע' ט, פ' מח הע' יג
יג/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכב
יג/יב שערי זיו ח"ג דף קל ע"א {או"ש}
יג/יג אנצי"ת ע' אמן הע' 14
יג/יג בדבר מלך ח"ו עמ' רד-רה
יג/יג הלכה רבה ח"א עמ' 192
יג/יג וזרח השמש עמ' רז
יג/יג חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"ו
יג/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יג משרת משה (עטייה)
יג/יג צפנת פענח
יג/יד אבני נזר יו"ד סי' שה אות ד
יג/יד בדבר מלך ח"ו עמ' רג, רח {מל"מ}
יג/יד דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' לט
יג/יד הלכה רבה ח"א עמ' 192
יג/יד הר המלך ח"ז עמ' מ
יג/יד חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"ד
יג/יד חי' הראי"ה
יג/יד חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות נזיר עמ' 19
יג/יד חסדי דוד ח"ג עמ' שע
יג/יד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רס
יג/יד מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קיט
יג/יד פי' ר"א מן ההר נזיר כג ע"א
יג/יד שלמי יוסף נזיר עמ' שסח
יג/יד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ק
יג/טו אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ד ד"ה אולם י"ל {מל"מ}
יג/טו אפיקי מגינים נדרים סי' נא
יג/טו באר שרים (שולמן) עמ' עא
יג/טו בד קודש (פוברסקי) ח"א דף נח ע"ב
יג/טו בדבר מלך ח"ו עמ' קלג, רד
יג/טו בית יצחק (תשט"ז) עמ' 34
יג/טו ברור הלכה נדרים עז ע"ב ציון ט פסקה ג
יג/טו גור אריה במדבר פ' ל הע' 39
יג/טו ויקח אברהם [עץ החיים צח ע"ב]
יג/טו חסדי דוד ח"ג עמ' שע
יג/טו מוריה גל' רז עמ' קג {רדב"ז}
יג/טו מים שאובים עמ' שמט
יג/טו מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תמח (עה)]
יג/טו משנת יעקב
יג/טו מתנות באדם עמ' 118-119
יג/טו נתן פריו נדרים עמ' קנג
יג/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רפב
יג/טו שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרמו
יג/טו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' עו
יג/טו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כ ס"ק א
יג/טו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' ק
יג/טו תשובה שלמה יו"ד סי' כז
יג/טז בית אבא (גוטווירטה) דף א ע"ד
יג/טז ברור הלכה נדרים פח ע"ב ציון ד
יג/טז בריכת ירושלים עמ' צו
יג/טז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' צט
יג/טז כל נדרי פ' לו הע' יד, כ-כג, כח
יג/טז כתב סופר - שו"ת החדשות עמ' עא
יג/יז בד קודש (פוברסקי) ח"א דף נה ע"ד
יג/יז בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' צא, קנד
יג/יז ברור הלכה נדרים פח ע"ב ציון ד
יג/יז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רס
יג/יז כל נדרי פ' לו הע' כט
יג/יז כתב סופר - שו"ת החדשות עמ' עא
יג/יז מצעדי גבר נדרים סי' לה אות י
יג/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכב
יג/יח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ב
יג/יח ברור הלכה נדרים פח ע"ב ציון ד
יג/יח כתב סופר - שו"ת החדשות עמ' עא
יג/יח נדרי זריזין ח"ב עמ' ריא
יג/יח צפנת פענח
יג/יט אור לישרים (שולמן) עמ' קצז {תכ"ד}
יג/יט אפיקי מגינים נדרים סי' סט
יג/יט ארחות חיים ח"ב סי' מד אות טז
יג/יט באר שרים (שולמן) עמ' סו
יג/יט ביצחק יקרא (תשע) סי' עז סעיף א ד"ה והאור
יג/יט בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף נ, סו
יג/יט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רצח
יג/יט חי' הגר"מ זמבה סי' כג
יג/יט חיל המלך
יג/יט חמדת יעקב עמ' 55
יג/יט יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסג, רסה
יג/יט כל נדרי פ' מו הע' ה, פ' מח הע' ב, טז, פ' נא הע' י-יא
יג/יט משנת יעקב
יג/יט ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רכד
יג/יט ספרי דבי רב ח"ב עמ' שנה
יג/יט פי' ר"א מן ההר נדרים עה ע"א
יג/יט צפנת פענח
יג/יט קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רה-רח
יג/יט קרית מלך
יג/יט רישומי דברים אות כ
יג/יט שערי זיו ח"ג דף קל ע"ג
יג/יט שערי טהר ח"ד שער א סי' ג אות ד
יג/כ אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ה עמ' קצד
יג/כ אור שמח
יג/כ ארחות חיים ח"ב סי' מד אות טז
יג/כ אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' רכו
יג/כ בד קודש (פוברסקי) ח"א דף סה ע"ג, סו ע"ד
יג/כ בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' קט
יג/כ בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף סד
יג/כ ברור הלכה נדרים סט ע"א ציון ג
יג/כ ברור הלכה נדרים עא ע"ב ציון א פסקה ב {או"ש}
יג/כ ברכת אריאל ח"ב עמ' קלד {התרת חכם על ההקמה}
יג/כ גדולי שמואל נדרים דף סז ע"א, סט ע"א, עא ע"א-ע"ב {רמב"ם}, עד ע"א {או"ש}
יג/כ חי' הגרנ"ט סי' ס
יג/כ חמדת ישראל ח"א דף קיט ע"א {כ"מ}
יג/כ יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסא, רסג {כ"מ}
יג/כ כל נדרי פ' מו הע' א, פ' נב הע' א-ב, יא, יד-טו, כה
יג/כ לבני בנימין דף מד ע"ד, מה ע"ב-ע"ד
יג/כ מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' יח
יג/כ מים שאובים עמ' קח
יג/כ משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תה
יג/כ נר דוד ח"ב עמ' קסב
יג/כ נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נד
יג/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט {כ"מ}, קכב
יג/כ קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רח-ריג
יג/כ רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנא
יג/כ שו"ת מהר"ם מינץ עמ' פא
יג/כ תאריך ישראל סי' כה הערה ח-ט
יג/כ תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יט ס"ק כא, סי' כ ס"ק טו-כ
יג/כ תורת רפאל או"ח ח"ב דף עג ע"ג-ע"ד {כ"מ}
יג/כ תשובה שלמה יו"ד סי' כח
יג/כא אבי עזרי ח"ה
יג/כא אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 169-171
יג/כא אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יג/כא אבן מלוכה (רביע)
יג/כא אבן ציון עמ' תרנד, תרנו
יג/כא אהליך יעקב נדרים סי' א (2)
יג/כא אור המערב טבת תשנא עמ' 55
יג/כא אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קצט, רב-רג, רכד, רלח
יג/כא באר אלחנן עמ' עג
יג/כא באר לחי ראי
יג/כא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קצז-קצח
יג/כא בד קודש (פוברסקי) ח"א דף נא ע"ג, נה ע"ג, סב ע"ג-ע"ד
יג/כא בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' עו, צ, קטז, קנב
יג/כא בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ב אות ג, סי' כו אות ג
יג/כא בני יעקב
יג/כא ברור הלכה נדרים סז ע"א ציון א
יג/כא גדולי שמואל נדרים דף סז ע"א, סח ע"א
יג/כא דודאי משה עמ' מח
יג/כא חדושים ובאורים (גרי') נדרים סי' י ס"ק א
יג/כא חי' ר' שמואל נדרים עמ' קכט, קלה
יג/כא חיל המלך
יג/כא לב ים נדרים עמ' רג, רה, רח {קיים אחד והפר אחד}
יג/כא לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' ע
יג/כא מים שאובים עמ' י, נג, קכד
יג/כא מצעדי גבר נדרים סי' לד אות ג, ו, סי' לו אות א
יג/כא משב יעקב ח"א
יג/כא משמרת חיים ח"א עמ' קכג
יג/כא משמרת חיים ח"א עמ' קכג
יג/כא משנה הלכות נדרים דף ל ע"ב, לו ע"ב
יג/כא נדרי זריזין ח"א עמ' תלו
יג/כא נדרי תורה עמ' רא
יג/כא נוה שלום (פיעטרקוב תרצא) עמ' 289 {צ"פ}
יג/כא נחלת יעקב (צלניק) עמ' 79
יג/כא סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רמו-רמט
יג/כא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכג
יג/כא קובץ ביאורים (שפירא)
יג/כא קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' סה
יג/כא שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור נד, עג, עה
יג/כא שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' עה, עז
יג/כא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יז ס"ק א-ב, ט-יב, סי' כ ס"ק יח
יג/כא תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יח ע"ד
יג/כב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' ל
יג/כב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 171-172
יג/כב אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 234-236
יג/כב אבן מלוכה (רביע)
יג/כב אבני חפץ ח"א סי' פב
יג/כב אבני נזר יו"ד סי' שד אות ב
יג/כב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רסו {ר"ח הלוי}
יג/כב אדרת המלך עמ' קמט-קנ {כל שאינו בזאח"ז אף בבת אחת אינו}
יג/כב אוצרות הרמב"ם
יג/כב אור הישר [נועם ירושלמי דמאי פ"ז]
יג/כב אור שמח
יג/כב אוריתא טו עמ' קב
יג/כב אישים ושיטות (תשסז) עמ' מד {בבת אחת}
יג/כב אמרות טהורות (ישראל) דף כט ע"ד
יג/כב אמת ליעקב נשים עמ' קטו {קיים לך ומופר לך בבת אחת}
יג/כב אפיקי מגינים נדרים סי' סט
יג/כב אפיקי מגינים קידושין סי' מט
יג/כב אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' רלד, רלו
יג/כב באר בשדה עמ' תלה {קיים ומופר ליך בבת אחת}
יג/כב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קלט
יג/כב באר לחי ראי
יג/כב בד קודש (פוברסקי) ח"א דף סז ע"א-ע"ד, סח ע"א
יג/כב בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' קיב, קכז
יג/כב בדבר מלך ח"ה עמ' קלז, רסט
יג/כב ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' כז
יג/כב ביצחק יקרא (תשע) סי' עז סעיף א ד"ה כתב, וסי' פג סעיף ד"ה ולענ"ד
יג/כב בית אהרן וישראל גל' נט עמ' לח {ר"ח הלוי}
יג/כב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רסב
יג/כב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רצט
יג/כב בכורי אליהו עמ' סו-סח
יג/כב בעקבי הצאן עמ' ה {ר"ח הלוי}
יג/כב ברור הלכה נדרים סט ע"ב ציון ב, ג
יג/כב ברור הלכה נדרים ע ע"א ציון א
יג/כב ברור הלכה קדושין נ ע"ב ציון ו
יג/כב ברכה למנחם עמ' 177
יג/כב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' מ אות ב
יג/כב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שצא
יג/כב ברכת ראובן דף עא ע"ב {קיים לך ומופר לך בבת אחת}
יג/כב בשבילי התלמוד ח"ב נדרים ג ע"ב {ר"ח הלוי}
יג/כב גדולי שמואל נדרים דף סט ע"ב, עט ע"א
יג/כב גליוני הגר"ש עמ' עו {ר"ח הלוי}
יג/כב דבר שאול תמורה סי' נז אות טז
יג/כב דברי יונה ח"א עמ' רכב
יג/כב דגל ראובן ח"ג סי' כה
יג/כב הלכות והליכות עמ' פה {או"ש}
יג/כב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רע
יג/כב הפרדס שנה כז חוב' ב (חשון תשיג) עמ' 17
יג/כב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שצח
יג/כב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלה
יג/כב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקכג
יג/כב וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קנז, קסג
יג/כב חד וחלק ח"א דף יד ע"ד
יג/כב חזון יחזקאל נשים, בהערות על חי' הגר"ח
יג/כב חי' הגר"ח החדש עמ' ריד
יג/כב חי' הגר"י סי' י
יג/כב חיל המלך
יג/כב חלקת לוי עמ' מז
יג/כב חקר יצחק עמ' פג
יג/כב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסא-רסג, רסה, ח"ב עמ' קנו
יג/כב כל נדרי פ' מח הע' כ
יג/כב כרם אברהם עמ' ג {אור שמח}
יג/כב לב ים נדרים עמ' רז {ר"ח הלוי}
יג/כב לב מבין
יג/כב לחם אבירים דף נח ע"ג
יג/כב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' סד, סו
יג/כב מאור למלך נדרים עמ' כ {או"ש}, כב {או"ש}, קלב {כ"מ}, קלג {לח"מ}
יג/כב מאיר נתיבים עמ' 241
יג/כב מאיר עיני חכמים ח"א דף לא ע"ב
יג/כב מוריה שנה א גל' ה (ר"ר צוקרמן), גל' ח (ר"י סלומון)
יג/כב מחנה חיים ח"א סי' כ דף לג ע"ג
יג/כב מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' יח
יג/כב מחשבת הקודש ח"א דף מ ע"ד
יג/כב מים שאובים עמ' קסד-קסה, קפב
יג/כב מעין גנים (מזרחי) דף לג ע"א
יג/כב מעיני התורה ח"א עמ' ריב-ריג
יג/כב מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף לז, דבר אברהם ח"א סי' טז מילואים אות א, אבי עזרי ח"א]
יג/כב מצעדי גבר נדרים סי' לח(א) אות א
יג/כב משמרת חיים ח"ב עמ' קכא
יג/כב משנת יעקב כאן
יג/כב משנת יעקב קנין עמ' שעב {ר"ח הלוי}
יג/כב נדרי זריזין ח"א עמ' תמו-תמח, תנא, ח"ב עמ' ריד {כ"מ}
יג/כב נטעי נתן (פריד) סי' פז
יג/כב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' תטו
יג/כב נתן פריו הל' נט"י עמ' קג
יג/כב נתן פריו נדרים עמ' קמט
יג/כב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קצז, ר {הרי זה קיים}
יג/כב ס' זכרון לר' חיים עוזר גרודזינסקי עמ' 38 {ר"ח הלוי}
יג/כב סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רמט-רנד
יג/כב עיון בלומדות עמ' פב
יג/כב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכ, קכב, קכה
יג/כב עצי ארזים סי' מא ס"ק ב
יג/כב פי' ר"א מן ההר נדרים סט ע"א
יג/כב פנת יקרת (תשנד) סי' פ אות ג {ר"ח הלוי}
יג/כב פנת יקרת (תשעא) עמ' שנה {ר"ח הלוי}
יג/כב פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' קמג
יג/כב קובץ ביאורים (שפירא)
יג/כב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רמג
יג/כב קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' קצא
יג/כב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' סט, קע, שכד
יג/כב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' צז
יג/כב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רפז, שיב
יג/כב שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) קו"א סי' ד אות י
יג/כב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קמט
יג/כב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רטו
יג/כב שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' סב
יג/כב שולי הגליון עמ' צט
יג/כב שמן למאור (אנגלרד) סי' כד אות ב-ג {ר"ח הלוי}
יג/כב שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור סד
יג/כב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קסח
יג/כב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שסו {ר"ח הלוי}
יג/כב שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קנז {או"ש}
יג/כב שערי זיו ח"ג דף קכט ע"ג
יג/כב שערי טהר ח"ה שער ב סי' כ אות ב-ג, סי' כח אות ד, ח"ו סי' פו אות ב
יג/כב שערי יצחק (תשיז) עמ' צג {ר"ח הלוי}
יג/כב תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יט ע"ג
יג/כב תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' טו עמ' פא
יג/כב תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' קסא
יג/כב תפארת ציון (ריבקין) סי' כג אות ז {ר"ח הלוי}
יג/כג אור יעקב נדרים עמ' מג
יג/כג אז ישיר עמ' ד
יג/כג בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רמג
יג/כג ברור הלכה נדרים ח ע"א ציון א פסקה ג
יג/כג ברור הלכה נדרים ט ע"א ציון ד
יג/כג ברור הלכה תענית יא ע"ב ציון א
יג/כג גביע הכסף ח"ב עמ' נה {כדי לכונן דעותיו}
יג/כג דברי ברוך ח"ב מאמר כב אות ג
יג/כג דעת הרמב"ם עמ' 96
יג/כג דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1362
יג/כג דרשות ר"י אבן שועיב עמ' שלג
יג/כג האיר ממזרח אבות עמ' קמד {נודר לכונן דעותיו}
יג/כג הרמב"ם כמחנך עמ' 44
יג/כג ויואל משה מאמר ב סי' עז
יג/כג ויואל משה עמ' רעו
יג/כג זבחי ראיה עמ' ח
יג/כג חיים ומלך
יג/כג חיתו ארץ עמ' 136
יג/כג יד פשוטה מדע עמ' רנ
יג/כג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנה
יג/כג יסוד הדעת שיעור כב
יג/כג יפה תואר (תשעח) ח"ג עמ' ר
יג/כג כל נדרי פ' ג הע' ג, כא, כו-כז
יג/כג לאסור איסר עמ' רסח
יג/כג להוגה דעות פ"ג ה"א
יג/כג לחם יהודה
יג/כג לכתך אחרי במדבר עמ' 224
יג/כג לקוטי שיחות חל"ג עמ' 191
יג/כג מבוא למשנה תורה עמ' 202, 312, 323, 344, 348
יג/כג מחנה חיים ח"ה עמ' לג
יג/כג מחנה לויה (תקעט) דף ס ע"ד
יג/כג מחנה לויה (תשעד) עמ' רמו
יג/כג מס' גיטין (ארזי) עמ' 96
יג/כג מעדני ביאורים עמ' קמו
יג/כג מעלין בקודש גל' ח עמ' 200 {נדר לא רצוי, קיומו רצוי}
יג/כג נזר הקדש (תשעה) ח"ג עמ' רמב
יג/כג נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' כא אות כז
יג/כג נתן פריו נדרים עמ' קסא
יג/כג ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קצט
יג/כג סוכת דוד (שירירו) דף קעב ע"ג
יג/כג ערהשה"ע לקוטים סי' א אות ג-ד
יג/כג פירות מפוזרין עמ' כד
יג/כג קובץ ביאורים (שפירא)
יג/כג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנב
יג/כג שיחות ר' ראובן עמ' נא
יג/כג שלמי נזיר עמ' תלג-תלד
יג/כג שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' לה {מעשה רקח}
יג/כג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יב ס"ק יא
יג/כג תחומין חט"ז עמ' 276-277
יג/כד איים בים קידושין פ"ב סי' כט אות א
יג/כד ברור הלכה נדרים ח ע"א ציון א פסקה ג
יג/כד ברור הלכה נדרים ט ע"א ציון ד
יג/כד ברור הלכה תענית יא ע"ב ציון א
יג/כד גבורות שלמה דף לד ע"א {לא רצוי לנדור}
יג/כד דברות משה נדרים עמ' קמב
יג/כד דברי ברוך ח"ב מאמר כב אות ג
יג/כד דברי יציב או"ח עמ' יז
יג/כד הרמב"ם כמחנך עמ' 44
יג/כד חיתו ארץ עמ' 136
יג/כד יד פשוטה מדע עמ' רנ
יג/כד כל נדרי פ' ג הע' כט
יג/כד לאסור איסר עמ' רסח
יג/כד להוגה דעות פ"ג ה"א
יג/כד לחם יהודה
יג/כד לקוטי שיחות חל"ג עמ' 191
יג/כד מבוא למשנה תורה עמ' 228
יג/כד נר יצחק (ריף) עמ' יד-טז
יג/כד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קצט
יג/כד ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' ריח
יג/כד קרית מלך
יג/כד רחמי הרב - שבט הלוי עמ' קה
יג/כד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנב
יג/כד שלמי יוסף נזיר עמ' קב
יג/כה אומר לציון סי' קפב
יג/כה אור הישר [תורת רפאל הל' שבת סי' מו, כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' קנג]
יג/כה אור עולם (שניאורסון) עמ' 722
יג/כה אורים גדולים (תשסג) עמ' תח {מצוה להישאל}
יג/כה איש אמונים דף קכט ע"ב
יג/כה אמונת עתיך גל' 115 עמ' 40 {שאלה על נדרי הקדש}
יג/כה אמרי איש עמ' שכא {רק מדוחק}
יג/כה אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' יח ד"ה וי"ל דהא
יג/כה אפוד בד דף עד ע"ג
יג/כה באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שסא
יג/כה באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קו, קח {השמיט שאין נשאלים אם בא ליד גזבר}, קמז
יג/כה בית הלוי ח"ג סי' ל עמ' קיא
יג/כה בית לוי (קאפשטיין) דף י ע"ג {מצוה להישאל כדי שלא ייכשל}
יג/כה בנין שלמה (רבינ') סי' ו
יג/כה ברור הלכה נדרים ט ע"א ציון ד
יג/כה ברור הלכה נדרים כב ע"א ציון א
יג/כה ברור הלכה נדרים כב ע"ב ציון א פסקה ב
יג/כה דברי ברוך ח"ב מאמר כב אות ג
יג/כה דברי יהודה דף לט ע"ב {כ"מ}
יג/כה דברי יהודה סי' י אות יא
יג/כה דברי יוסף (אירגס) סי' כו דף מז ע"ב {להישאל על נדרי הקדש}
יג/כה דברי יציב או"ח עמ' יז
יג/כה דלתי עזה עמ' קיד
יג/כה הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קכט
יג/כה הרמב"ם כמחנך עמ' 255
יג/כה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שצח
יג/כה זבחי צדק (דיסקין) עמ' רצ {כאילו בנה במה}
יג/כה זכרון משה (קרונז'ק) עמ' ד {מצוה להישאל}
יג/כה זכרון שלמה (קליין) עמ' קעא {רק מדוחק}
יג/כה חי' הגאון אדר"ת עמ' לה-לו, עט, קמא {נשאלים על הקדש רק מדוחק}
יג/כה חיתו ארץ עמ' 136
יג/כה חקרי זמנים ח"ד עמ' תסא
יג/כה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנז-רנח
יג/כה יחל ישראל אבות ח"ד עמ' שנז
יג/כה יטב פנים ח"א דף צט
יג/כה כל נדרי פ' א הע' ט, פ' ו הע' א, ג-ד, טז, כ, פ' ח הע' ב, ד, פ' ט הע' ה, ז-ח, פ' לג הע' א, ג
יג/כה לאסור איסר עמ' רעח
יג/כה להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' צו
יג/כה לחם יהודה
יג/כה לכתך אחרי במדבר עמ' 224
יג/כה לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 131
יג/כה לקוטי שיחות תצא תשדם, ויקרא תשמה ס"ז
יג/כה מבוא למשנה תורה עמ' 228
יג/כה מים שאובים עמ' תפא
יג/כה מסורה ח"ט עמ' מו
יג/כה מעין גנים (מזרחי) דף לג ע"ב
יג/כה מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקעב
יג/כה משה ידבר (תשעו) עמ' שעא
יג/כה משנה הלכות נדרים סי' א, יא, מז
יג/כה נדרי זריזין ח"א עמ' תקיט, תקכב, ח"ב עמ' קב
יג/כה נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קעג, קפו {נדרי פרישות ותיקון המדות}
יג/כה נחלת שמואל דף נד ע"ד
יג/כה נשאל דוד או"ח עמ' צ {ולא ישאל}
יג/כה נתן פריו נדרים עמ' קסב
יג/כה ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קצט
יג/כה ס' החיים (קלוגר) עמ' תשכח
יג/כה סיומי המסכתות עמ' 109 {נדרי מצוה - אין להישאל}
יג/כה ערהשה"ע לקוטים סי' א אות ה
יג/כה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תה
יג/כה קובץ ביאורים (שפירא) עמ' רכ-רכב
יג/כה קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות ו, שעור יט אות ב
יג/כה קרית מלך
יג/כה קרן הצבי מצוה סא אות ח
יג/כה קרנות המזבח דף קסא ע"ב
יג/כה רנת יצחק משלי עמ' נו
יג/כה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנב, ח"ב עמ' שג
יג/כה שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ז עמ' סא-סב
יג/כה שו"ת מהר"ם מינץ עמ' רצו-רצז
יג/כה שו"ת מהרי"ק סי' נב
יג/כה שו"ת מהרלב"ח סי' ד
יג/כה שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' קנב
יג/כה שו"ת ר"י מסלוצק סי' מו עמ' קסא
יג/כה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' פא
יג/כה שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' מד
יג/כה שו"ת רשב"ש עמ' רצז
יג/כה שיח דוד (תשסד) עמ' קטו
יג/כה שיח דוד (תשסח) עמ' קלה {ישאל רק מדוחק}
יג/כה שערי טהר ח"ח סי' סד אות ב
יג/כה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שט
יג/כה שעת הכושר דף סד ע"ד
יג/כה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק לז
יג/כה תולדות יעקב (וורשנא) דף יא ע"א
יג/כה תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' תכח {מצוה להשאל על נדרו וכו' שנאמר נדרי לה' אשלם}
יג/כה תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' עט-פז
יג/כה תורת רפאל או"ח ח"ב דף עג ע"ג {שלא יהא מכשול}
יג/כה תשובה מאהבה ח"א סי' ג, קד

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US