Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

נזירות

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק יא/321 הלכות נזירות פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ בית יעקב (בירב)
א/רה"פ הפלאת נזירות
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' א-ג
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ פתחי נזיר
א/רה"פ צפנת פענח
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/רה"פ תורת הנזיר
א/א אגרות משה או"ח ח"א סי' לב ענף ד
א/א אור הישר [דברי ריבות סי' תח]
א/א אור יעקב נדרים עמ' פו, פח
א/א אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקכד
א/א אנצי"ת ע' גדול פרע הע' 1
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף מג ע"ד, ח"ה עמ' מז, סב
א/א בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' פו
א/א בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' יב
א/א ברכת חיים (אגרנטי) עמ' ריג
א/א ברכת מרדכי יבמות עמ' ק
א/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' כו
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמא
א/א גור אריה במדבר פ' ה הע' 6
א/א גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ב סי' ו
א/א דברי ריבות (תשעב) עמ' תקפו
א/א דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1383
א/א דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' מב
א/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ע
א/א הר המלך ח"ה עמ' תא
א/א הרמב"ם כמחנך עמ' 20
א/א זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 31 {מנין המצוות}
א/א זכר ישעיהו
א/א חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"ד
א/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רלא
א/א חכמת גרשון עמ' רסז
א/א לב ים נדרים עמ' כז, כט, לג, מג {נזירות היא נדר}
א/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 27
א/א מאור למלך נדרים עמ' כד, לו
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 213, 215
א/א מגילת ספר לאוין דף קמד ע"ד
א/א מטה אהרן ר"ה עמ' כ
א/א מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קמו
א/א מים חיים
א/א מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 284
א/א מנחת חינוך ח"ג עמ' מג
א/א מסורה ח"ט עמ' מז
א/א מצעדי גבר יבמות סי' יז אות ה-ו
א/א מצעדי גבר נדרים סי' יב אות ד, ו
א/א מקדש יחזקאל
א/א משנת יעקב
א/א נר דוד ח"ב עמ' קכח
א/א נתיב אברהם ח"א עמ' כג ע"ב
א/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' כג
א/א ספרי דבי רב ח"א עמ' קסד
א/א עוללות ישראל עמ' כא, כד
א/א פרי השדה נדרים עמ' יג {נזיר להזיר}
א/א פרשת נזיר עמ' נג, סא
א/א צפנת פענח במדבר עמ' נא
א/א קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רנז
א/א קהלות יעקב קדושין סי' ד ג
א/א קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רכג
א/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קצה
א/א קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות ד, שעור י אות ב, ט, שעור טז אות ד
א/א קרית מלך
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קא
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' צט, קיח
א/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קט
א/א שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 19 {בכלל נדרי איסור}
א/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קנז
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקנד, ח"ח סי' א
א/א שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' קנו, שסא
א/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' צב {מנין המצוות}
א/א שמוש חכמים ג עמ' מח
א/א שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' פג
א/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 84, 332
א/א שערי ציון (כהן, תרצח) דף מג ע"א
א/א שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קפח
א/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' סט
א/ב אבני דרך עמ' רד
א/ב אור הישר [טעם המלך הל' מאא"ס פ"ח ה"ו]
א/ב אנצי"ת ע' בל יחל הע' 40
א/ב בדבר מלך ח"ו עמ' יג
א/ב בינת דניאל ח"ה עמ' קצד
א/ב בית אהרן (סוויאדישץ) דף טו ע"ג {לא יחל}
א/ב בית לוי (קאפשטיין) דף י ע"ג
א/ב בן מלך - עניינים בש"ס עמ' שנו
א/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' סא, סג
א/ב ברכת חיים (אגרנטי) עמ' ריג
א/ב גדולי אריה עמ' מא
א/ב דברות משה נדרים עמ' ז, קיז, ב"מ ח"א סי' לד ענף ג
א/ב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' מה, קנג {עבר וגלח או נטמא או אכל מגפן היין הרי זה לוקה שתים}
א/ב דגל ראובן ח"ג סי' טז
א/ב הגיון יצחק דף טז ע"א
א/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מ
א/ב זכרון זאב עמ' רכא
א/ב חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"ד
א/ב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קפ
א/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תמה
א/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רס
א/ב ישועות יעקב נזיקין עמ' שכט
א/ב ליבא בעי דף יג, כח
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' ריט, ח"ג עמ' ס
א/ב מסורה ח"ט עמ' מה
א/ב משברי ים אחע"א עמ' רסט
א/ב משנת יעקב הפלאה עמ' ד
א/ב נדרי זריזין ח"ג עמ' עד
א/ב נר דוד ח"ב עמ' קכח
א/ב עוללות ישראל עמ' כא
א/ב ענפי ארז (זי') דף רי ע"ד {צ"פ}
א/ב פרי השדה נדרים עמ' י, טו-טז, יח
א/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רכה
א/ב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' עא-עב
א/ב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רס, רסב
א/ב קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' ריט
א/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' פה
א/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות ב
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' מג, קלד
א/ב שלמי נזיר עמ' א-ב
א/ב שער המלך - טעם המלך ח"ב עמ' פז, צט
א/ב שערי ציון (כהן, תרצח) דף ט ע"ד, כ ע"ד {בל תאחר}, כד ע"ב {בל יחל}, כה ע"ד {בל יחל}
א/ב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' עח, קטו, קכו, קלא
א/ב שרידי אש ח"א עמ' קכא
א/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק כה, כט
א/ב תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ח עמ' נב
א/ב תשובות רי"ח זוננפלד עמ' יא
א/ג אור יעקב נדרים עמ' פה
א/ג ארזא דבי רב יבמות עמ' צג {שלש מצוות}
א/ג בדבר מלך ח"ו עמ' צב
א/ג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רצב {ככל היוצא מפיו יעשה}
א/ג ברכת חיים (אגרנטי) עמ' ריג
א/ג דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' ה, מא
א/ג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מ
א/ג זכרון יהודה (לאש) דף כ ע"ב
א/ג זכרון משה (קרונז'ק) עמ' ג {מצוות על היוצא מפיו}, ד {רדב"ז - מצוה לקיים נזירותו}
א/ג חי' הגר"ח החדש עמ' קלג {שלש מצוות}
א/ג חמודי צבי ויקרא עמ' צ
א/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' של
א/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קיב
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קכה {צ"פ}
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' טו, יז
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' יז
א/ג מאור הקדש נזיר עמ' פ, פג, פה
א/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תסב
א/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קצה, רא
א/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' נג, שכה
א/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיד עמ' 358
א/ג משברי ים עדל"ת סי' ה ס"ק ד
א/ג משנת יעקב
א/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ג אות ד
א/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף סא ע"א-ע"ב
א/ג נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קיב
א/ג נתן פריו נדרים עמ' קסא
א/ג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' כא
א/ג עוללות ישראל עמ' כא
א/ג קובץ חי' תורה (סול') עמ' לג, מג-מד
א/ג קרבן ציון עמ' קצ {צ"פ}
א/ג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קז
א/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' נ {קיים נדרו כמצותו}, קסד {תגלחתו עם קרבנותיו}
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' צט-ק
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קטז, קכח-קכט
א/ג שמוש חכמים ג עמ' מח
א/ג שעורי הרב - אבלות עמ' י
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' עט
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' צה
א/ג שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' קל
א/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 85
א/ד אבי עזרי ח"ה
א/ד אבן ישראל (פישר)
א/ד אדרת המלך עמ' קנא-קנז {בל תאחר}
א/ד אור אברהם
א/ד אור הישר [שעה"מ הל' סוכה פ"ד הט"ז, באר יצחק אהע"ז סי' א]
א/ד אורח מישור (קרמניצר)
א/ד אידנו עמ' 132
א/ד אלומות יוסף (תשנ) עמ' קלא
א/ד אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ז ד"ה ומעתה
א/ד אמרי יושר סוכה דף כג ע"א
א/ד אנצי"ת ע' בל תאחר הע' 103
א/ד אפיקי מגינים נדרים סי' ה
א/ד באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' ה
א/ד בארות יצחק (הכהן) עמ' שז
א/ד בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' טו
א/ד בינת דניאל ח"א עמ' קלה {ראב"ד}, קלו
א/ד בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קו
א/ד בית פנחס (וולף) עמ' 130
א/ד ברור הלכה יבמות סט ע"ב ציון ו {לח"מ}
א/ד ברור הלכה נדרים ג ע"ב ציון ג
א/ד בריכת ירושלים עמ' קנ
א/ד גדולי שמואל נדרים דף ד ע"א
א/ד דודאי משה עמ' לט
א/ד הכה"ג והסגן סי' ז אות ג
א/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רי, רעה
א/ד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מא-מב, ע
א/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שלז
א/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרצז
א/ד זבחי תרועה סי' א אות ג
א/ד זכרון משה אליהו עמ' לט
א/ד חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ד
א/ד חי' הגרי"ז דף כ ע"ב
א/ד חי' הראי"ה
א/ד חי' ר' שמואל נדרים עמ' לב, לט-מ
א/ד חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קצח {לח"מ}
א/ד חי' רעק"א (מהד' חת"ס, ופרדס)
א/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רצב-רצו, רצט, שה-שו, שיב, תט, תיא
א/ד חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף יד ע"ג, ריד, רכב
א/ד חשבונות של מצוה עמ' תיז
א/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפז
א/ד ישועות מלכו (הגהות)
א/ד כפתור ופרח (תשו) דף קנ ע"א
א/ד כתב סופר או"ח סי' קג ד"ה נעיין ברא"ש
א/ד כתר המלך
א/ד לב ים גיטין עמ' ריג-ריד
א/ד לב ים נדרים עמ' לא-לב, לו-לז
א/ד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' יד
א/ד מאור למלך נדרים עמ' כה {אבי עזרי}
א/ד מגן שאול (קצנ') עמ' יא
א/ד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רנא {לח"מ}
א/ד מטה אהרן ר"ה עמ' כ
א/ד מלואי אבן - שו"ת עמ' צא
א/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קט {רדב"ז}
א/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' מג, שעט
א/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רט
א/ד מנחת עני (תקמז) דף יד ע"א {בל תאחר}
א/ד מנחת שלמה (לוין) עמ' נד-נה
א/ד מעיני המים
א/ד מצעדי גבר נדרים סי' ח אות ז
א/ד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' עח
א/ד משברי ים עדל"ת סי' לה ס"ק א
א/ד משמר הלוי עמ' ד
א/ד משנת יעקב
א/ד משנת ר' אהרן נדרים עמ' סא, קלב
א/ד משנת שמחה
א/ד נר דוד ח"ב עמ' קכט
א/ד נשמת אברהם ח"א עמ' שי {לח"מ}
א/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נט אות א
א/ד סיומי המסכתות עמ' 128
א/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' ס
א/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שנט
א/ד עמק התורה (אדר תשעד) אחרי אות כו
א/ד פי' ר"א מן ההר נדרים ג ע"ב
א/ד קובץ חי' תורה (סול') עמ' מה
א/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות ג, י
א/ד קרית מלך
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קטז, קכט-קל, קעט
א/ד שו"ת מהרלב"ח סי' קלז (ב)
א/ד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קט
א/ד שלמי יוסף נזיר עמ' פג, פז-צא
א/ד שלמי נזיר עמ' ב-ח
א/ד שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קמז
א/ד שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור י
א/ד שער המלך ח"א עמ' רסא, רסד
א/ד שערי טהר ח"ח סי' קכה אות ו
א/ד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק ב
א/ד תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' נו
א/ד תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יג ע"ב
א/ד תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ח עמ' נד
א/ה אבני דרך עמ' רה-ריא
א/ה אהל שרה לאה עמ' שמב, שמה
א/ה אורים גדולים (תשסג) עמ' קפז-קפח
א/ה אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ב ד"ה וראיה לזה
א/ה אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' עח
א/ה אפיקי מגינים נדרים סי' א, ה, ז, ח, יז
א/ה אפיקי מגינים קידושין סי' ז
א/ה ארשת צבי עמ' קסז-קסח, קעד-קעה
א/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' ס
א/ה בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' י
א/ה בדבר מלך חי"ז עמ' שלא {אין אומרין בנזירות עד שיוציא בשפתיו דבר שמשמעו אצל כל העם כענין שבלבו, אלא כיון שגמר בלבו והוציא בשפתיו דברים שעניינם שיהיה נזיר אע"פ שהן עניינות רחוקות ואע"פ שאין במשמען לשון נזירות הרי הוא נזיר}
א/ה בית אהרן וישראל גל' כח עמ' טז {כ"מ קורא לרש"י בנזיר "המפרש"}
א/ה בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' טו אות ב, סי' כ הערה 9, סי' כד אות א
א/ה ברור הלכה נדרים ד ע"ב ציון ג פסקה ה
א/ה בשמן רענן ח"ב עמ' תנ
א/ה דרכי משה ח"א שמעתתא ד פ' א
א/ה הדר יוסף עמ' קמב
א/ה הלכות קטנות, הל' נזירות למהריק"ש סי' יג
א/ה הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רפו
א/ה חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' צ
א/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפו
א/ה לב ים נדרים עמ' נא, נד
א/ה מאור הקדש נזיר עמ' יח
א/ה מאור למלך נדרים עמ' מד-מה
א/ה מאור למלך קדושין עמ' מז-מח, קפז
א/ה מלואי אבן ח"א עמ' קמה
א/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' נז
א/ה מצעדי גבר נדרים סי' ה אות ה
א/ה מקדש יחזקאל
א/ה משא יד ח"א עמ' רלט-רמ
א/ה משאת המלך ח"ב סי' רלו עמ' קצב
א/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' עז, פב
א/ה משמר הלוי עמ' טז
א/ה משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' ט-יב
א/ה נועם חכ"ד עמ' י
א/ה פרשת נזיר עמ' י
א/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור כ אות ג
א/ה רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רו
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קלז
א/ה שדה אלחנן ח"א עמ' קעט
א/ה שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שנח
א/ה שו"ת מהרלב"ח סי' נו
א/ה שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 109
א/ה שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נא
א/ה שלמי יוסף נזיר עמ' קנג, קצח, תיז
א/ה שלמי נזיר עמ' ח-טז
א/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' נט, ס, סג, סה
א/ה שעורי ר' שלמה עמ' קכג
א/ה שערי יצחק (תשיז) עמ' סז
א/ה תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג דף נה ע"ג
א/ה תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קיט
א/ו אורים גדולים (תקיח) דף נג ע"ג
א/ו אורים גדולים (תשסג) עמ' קפז-קפח
א/ו אמרי השכל עמ' 119 {הרי עלי לשלח פרע}
א/ו אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' עח
א/ו ארשת צבי עמ' קסז-קסח, קעג
א/ו אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קט
א/ו בדבר מלך ח"ו עמ' קעז
א/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ו הר המלך ח"ד עמ' מא
א/ו וגר זאב עמ' רצד-רצה {התפסה בנזירות אחרי כדי דיבור}
א/ו וזאת ליהודה (עייאש)
א/ו ישועות מלכו (הגהות)
א/ו לב ים נדרים עמ' נא-נב
א/ו מאור למלך נדרים עמ' לו
א/ו מחנה לויה (תשעד) עמ' שנא {מל"מ}
א/ו מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 361
א/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' קכט
א/ו מצעדי גבר נדרים סי' י אות ג-ד
א/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו משא יד ח"א עמ' רלט-רמ
א/ו משאת המלך ח"ב סי' רלה
א/ו משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' ט-יב
א/ו נאם דוד
א/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' קנד
א/ו פי' ר"א מן ההר נזיר ט ע"ב
א/ו פרשת נזיר עמ' יג
א/ו צדקה לחיים (תקמז)
א/ו צדקה לחיים (תשסח) עמ' לח
א/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ג, ח, שעור כ אות ג, קדושין שעור יא אות ח
א/ו קרית מלך
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קלז
א/ו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קה
א/ו שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 109
א/ו שו"ת רשב"ש עמ' שכא
א/ו שלמי יוסף נזיר עמ' כא, קצח
א/ו שלמי נזיר עמ' ח-טז
א/ו שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' סד
א/ו שערי טהר ח"ח סי' עז אות א
א/ו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' צד
א/ז אבן ציון עמ' תפט
א/ז אמת ליעקב נשים עמ' קיז
א/ז משמר הלוי עמ' טז
א/ז שלמי יוסף נזיר עמ' פג
א/ז שלמי נזיר עמ' טז-יט
א/ז שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' צ
א/ח אבני דרך עמ' ריא-ריג
א/ח אהל שרה לאה עמ' שמב, שמה
א/ח אישי יובל עמ' 132 {תורת הנזיר}
א/ח אפיקי מגינים נדרים סי' ג
א/ח בית אהרן וישראל גל' עח עמ' קנ
א/ח בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף ה
א/ח בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' טז אות ו
א/ח ברור הלכה נדרים ב ע"א ציון א
א/ח גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' סח
א/ח דברות משה יבמות עמ' רעט
א/ח הר המלך ח"ד עמ' מא
א/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף סד
א/ח לב ים נדרים עמ' עו-עז, פ
א/ח מבוא למשנה תורה עמ' 262
א/ח מגילת ספר לאוין דף קטו ע"ד
א/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' נז, קכט
א/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
א/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' עח
א/ח משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' יג-יד
א/ח ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רט {תורת הנזיר}
א/ח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' צה
א/ח עין יצחק ח"ב עמ' מא
א/ח פני משה (שלז')
א/ח צדקה לחיים (תקמז)
א/ח צדקה לחיים (תשסח) עמ' לט
א/ח קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות י עמ' קנד
א/ח קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות א, ט, שעור ב אות ג
א/ח שופרא דישראל עמ' רנט {כ"מ - אנשי המקום קוראים כן לנזירות}
א/ח שלמי יוסף נזיר עמ' קנג
א/ח שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' צ
א/ט באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ד ס"ק 2
א/ט בדבר מלך חי"ד עמ' קלח
א/ט בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף ס
א/ט בית שערים או"ח סי' יא (דף ד-ה) {אינו נזיר עד שיזור מכולם}
א/ט ביתאל ח"א דף פט ע"ג
א/ט הגיור עמ' 109
א/ט וזאת ליהודה (עייאש)
א/ט ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד סד ע"א]
א/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רה
א/ט לקוטי שיחות חל"ח עמ' 30
א/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' מב, מח
א/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תכב {מדבר אחד}
א/ט משפטי התנאים עמ' צז
א/ט ס' השבי"ט עמ' ט
א/ט פאר הלכה פסחים עמ' רס
א/ט שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' א עמ' ה
א/ט שלמי יוסף נזיר עמ' תנב-תנג
א/ט שלמי נזיר עמ' יט-כב
א/ט תחומין חי"ז עמ' 182
א/ט תפארת ציון (ריבקין) סי' א אות לז
א/י אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ב ד"ה וראיה לזה, תרו"מ סי' ז ד"ה וכן נראה
א/י אנצי"ת ע' אין אדם מוציא הע' 28
א/י אפיקי מגינים נדרים סי' יז
א/י בדבר מלך ח"ו עמ' ט, יא
א/י בית שערים או"ח סי' יא (דף ד-ה) {אינו נזיר עד שיזור מכולם}
א/י ביתאל ח"א דף עג ע"ד
א/י בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תעב {מן הגרוגרות}
א/י בנין עולם (חבר) יו"ד סי' מג (השני) דף קט ע"ד, קי ע"א וע"ג, קיא ע"ד
א/י ברור הלכה גיטין לט ע"א ציון א
א/י היכל מלך דף כט
א/י הפלאות נדרים (תשעג) עמ' לג
א/י ויקח אברהם [נחמד למראה קמז ע"ב] {מל"מ}
א/י חי' הראי"ה
א/י חי' חפץ חיים
א/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רא
א/י חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף סב ע"ג
א/י יתר הבז (תקמז) דף נג ע"ב
א/י יתר הבז (תשסח) עמ' קמט
א/י מחנה לויה (תקעט) דף פה ע"א-ע"ב {כ"מ}
א/י מחנה לויה (תשעד) עמ' שמח, שמט {לח"מ}, שנ
א/י מים חיים
א/י מנחת חזקיה מנחות עמ' שה, שכ
א/י מנחת חינוך ח"ג עמ' מב
א/י מעיני המים
א/י מרכבת המשנה מהדו"ב
א/י משנה הלכות נדרים דף מא ע"ד, סי' ז-ח, כב
א/י משנת יעקב
א/י משנת ר' אהרן נדרים עמ' כו, פט, קצב
א/י נאם דוד
א/י נחלת שבעה - שטרות סי' ג סעיף כה
א/י עינות מים דף מח ע"ג, מט ע"ג
א/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' רא
א/י פאר הלכה פסחים עמ' רס
א/י פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' כ
א/י צמח מנחם דף ב ע"ד
א/י קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' צה
א/י שלל דוד דף עט
א/י שלמי יוסף נזיר עמ' תיט
א/י שם יוסף (מועטי) ח"ב דף צא ע"ג {מגרוגרות}
א/י שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רפט
א/י שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ה אות א, דף טז ע"א
א/י שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' סט {ראב"ד}
א/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 313
א/י תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קכא
א/יא אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' עה
א/יא ארשות החיים עמ' רסז
א/יא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף סב
א/יא יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיט
א/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפז-קפח
א/יא מגילת ספר לאוין דף קלט ע"ב
א/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קנא
א/יא משברי ים אחע"א עמ' רסח
א/יא קרית מלך
א/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שמד-שמה
א/יא שלמי נזיר עמ' כג
א/יא שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' פג
א/יב אבני דרך עמ' ריג
א/יב אוצרות הרמב"ם
א/יב אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 276
א/יב באר אלחנן עמ' קסד {שיכור}
א/יב בני יעקב
א/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תלח
א/יב חי' ר' שמואל נדרים עמ' רד
א/יב חק לישראל נזיקין עמ' 43
א/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
א/יב משא בני קהת
א/יב משנה הלכות נדרים סי' ז-ח, כב
א/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תיא {שכרותו של לוט}
א/יב משפטים לישראל עמ' רצג
א/יב סיני כרך ע עמ' רטו-ריז
א/יב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 170
א/יב פי' ר"א מן ההר נזיר יא ע"א
א/יב פני משה (שלז')
א/יב פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 105
א/יב קרית מלך
א/יב קרן הצבי מצוה ה אות יג
א/יב שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 104
א/יב שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור מד
א/יב שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' פג
א/יב תורת אמת (תשסו) עמ' תקעא
א/יב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' פט
א/יב תניא רבתי ח"א עמ' 422-423
א/יג אבן ישראל (פישר)
א/יג אבני דרך עמ' ריג-רטו
א/יג באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ד ס"ק 2
א/יג בית דוד (פילוסוף) חו"מ דף קלא ע"ד, קלב
א/יג בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תמד
א/יג בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' פא
א/יג בריכת ירושלים עמ' קיב
א/יג ברית אברהם (פרנס) עמ' תלג
א/יג ברכות חיים ח"ב עמ' ע
א/יג ברכת מרדכי כתובות עמ' תיב
א/יג גליוני הגר"ש עמ' עו-עז {לח"מ}
א/יג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' עו-עט
א/יג דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' כו
א/יג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שנא
א/יג חדושים ובאורים (גרי') נזיר יאע"א
א/יג חי' הגרז"ס נשים עמ' רכז {לח"מ}
א/יג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קטו
א/יג חי' הראי"ה
א/יג טבעת החושן ח"ג עמ' 14
א/יג יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תרפב-תרפג {אבי עזרי}
א/יג יגיעת ערב ב"מ עמ' קלח {אבי עזרי}
א/יג מאור הקדש נזיר עמ' נח
א/יג מגילת ספר לאוין דף קלט ע"ד
א/יג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
א/יג משא יד ח"א עמ' רמא, רמג {לח"מ}
א/יג משנת יעקב
א/יג משנת רבנו עמ' יז {ע"מ שאשתה יין}
א/יג משפטי התנאים עמ' צח
א/יג נאם דוד
א/יג נדרי זריזין ח"ב עמ' רלב
א/יג פאר הלכה פסחים עמ' רסג
א/יג פתח בית דוד דף קלא ע"ד, קלב {ע"מ הוא תנאי}
א/יג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות י עמ' קנד
א/יג שלמי יוסף נזיר עמ' לב, תנא-תנב
א/יג שלמי נזיר עמ' כג-כו
א/יג שמחת מלך עמ' 152
א/יג שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' עב
א/יג שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קעב, קעד-קעה
א/יג תחומין חי"ז עמ' 182
א/יג תפארת בחורים פאה עמ' תעא {אבי עזרי}
א/יד אבני דרך עמ' רטו-ריז
א/יד אוצרות יהושע עמ' קכט
א/יד באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ד ס"ק 2
א/יד בדבר מלך ח"ו עמ' י
א/יד ברית אברהם (פרנס) עמ' תלג
א/יד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שצו
א/יד דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' ד
א/יד דרכי משה ח"ב שמעתתא ז פ' ח
א/יד הגיור עמ' 109
א/יד היכל מלך דף עג ע"ד
א/יד הלכות קטנות, הל' נזירות למהריק"ש סי' ט
א/יד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שנב
א/יד חדושים ובאורים (גרי') נזיר יא ע"ב
א/יד חזו"א על הרמב"ם
א/יד חזון יחזקאל נזיר פ"ב ה"א
א/יד חי' הראי"ה
א/יד חי' ר' שמואל נדרים עמ' רד-רה
א/יד חסדי דוד ח"ג עמ' שסא
א/יד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רד
א/יד יד ישראל ח"ב
א/יד יתר הבז (תקמז) דף נד ע"א
א/יד לב מבין
א/יד מעיל שמואל (פלורנטין) דף יז ע"א
א/יד מצעדי גבר נדרים סי' ח אות ג, ו, סי' יב אות ו
א/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תפב
א/יד משנת ר' אהרן נדרים עמ' קצג
א/יד נאם דוד
א/יד נועם ח"ד עמ' שד
א/יד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' צא
א/יד ענפי ארז (זי') דף רי ע"ד {צ"פ}
א/יד צרור הכסף (גטיניו) דף ל ע"א
א/יד קרית מלך
א/יד שו"ת הרדב"ז ח"א סי' קלו
א/יד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תרטו
א/יד שלמי יוסף נזיר עמ' תנב
א/יד שלמי נזיר עמ' כז-לב
א/יד שם יוסף (מועטי) ח"ב דף כו ע"ג {לח"מ}
א/יד שנות חיים (מיל') עמ' טז
א/יד תחומין חי"ז עמ' 182
א/יד תלפיות ו חוב' ג עמ' 874 {ראב"ד}
א/טו אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' רכז
א/טו אור הישר [מחנ"א הל' נדרים סי' ג]
א/טו אורים גדולים (תשסג) עמ' קעח
א/טו איפת צדק ח"ב ש"ב סי' ז
א/טו בדבר מלך ח"ו עמ' יא
א/טו בני יעקב
א/טו בריכת ירושלים עמ' צד
א/טו ברית אברהם (פרנס) עמ' תלג
א/טו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שצו
א/טו גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ב סי' ב, ח
א/טו דברי יוסף (אירגס) סי' לה דף עא ע"ג
א/טו הגהות חבר בן חיים
א/טו הלכות קטנות, הל' נזירות סי' נה
א/טו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שנב
א/טו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רצג
א/טו זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף נא ע"א
א/טו חדושים ובאורים (גרי') נזיר יא ע"ב
א/טו חזו"א על הרמב"ם
א/טו חזון יחזקאל נזיר פ"ב ה"א
א/טו חי' הראי"ה
א/טו חי' ר' שמואל נדרים עמ' רד-רה
א/טו חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קכב
א/טו לב מבין
א/טו לחם רב (בוטון) סי' פא
א/טו מחנה לויה (תקעט) דף צז ע"ד
א/טו מחנה לויה (תשעד) עמ' תד-תה
א/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/טו נאם דוד
א/טו נדרי זריזין ח"ב עמ' קצה
א/טו פאר הלכה פסחים עמ' רסא
א/טו פרשת נזיר עמ' ס
א/טו צמח מנחם דף ב ע"ב
א/טו צרור הכסף (גטיניו) דף ל ע"א
א/טו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רמו
א/טו קרית מלך
א/טו שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' קסה
א/טו שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' ס
א/טו שלמי יוסף נזיר עמ' תנג
א/טו שלמי נזיר עמ' כז-לב
א/טו שנות חיים (מיל') עמ' טז
א/טו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' עד
א/טז אור הישר [אור הישר ערכין כ ע"א]
א/טז אמת ליעקב נשים עמ' קיז {כבד לשון נקבה}
א/טז אנצי"ת ע' אבר שהנשמה הע' 4, 40
א/טז בשמים ראש סי' סא
א/טז טבעת החושן ח"ג עמ' 4
א/טז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קיב
א/טז מלאכת שלמה (חכים) דף יג ע"ב {מל"מ}
א/טז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' עו
א/טז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לה אות ד עמ' שפו
א/יז אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 181
א/יז אנצי"ת ע' בן הע' 62
א/יז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנג סעיף כב {מל"מ}
א/יז בית מועד (גטיניו)
א/יז בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קמג {מל"מ}
א/יז דרך עץ החיים (אלגזי) דף קג ע"ב {מל"מ}
א/יז חק נתן דף רכה ע"ב
א/יז כבוד יו"ט
א/יז כנה"ג
א/יז לב מבין
א/יז מחנה לויה (תקעט) דף עו ע"ג {מל"מ}
א/יז מחנה לויה (תשעד) עמ' שיג {מל"מ}
א/יז מלאכת שלמה (חכים)
א/יז מצודת דוד (שפרבר) עמ' ר {מל"מ}
א/יז משנה הלכות נדרים דף נה ע"ג {מל"מ}
א/יז משנת יעקב
א/יז שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 7 {מל"מ - טומטום}
א/יז תורה לשמה (תשעג) עמ' שנא


ב/322 הלכות נזירות פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ בית יעקב (בירב)
ב/רה"פ הפלאת נזירות
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' ד-ז
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ פתחי נזיר
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/רה"פ תורת הנזיר
ב/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' תקנו
ב/א אור הישר [אבקת רוכל סי' קפד, דברי ריבות סי' תח]
ב/א אש תמיד עמ' רצב
ב/א דברי ריבות (תשעב) עמ' תקפו
ב/א חי' חפץ חיים
ב/א מלחמות יהודה דף מח ע"א {צ"פ}
ב/א משפטי התנאים עמ' צז
ב/א ניר לדוד
ב/א ספרי דבי רב ח"א עמ' קמד
ב/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כא
ב/א פני אברהם (שפירא) עמ' קלד {שאלה}
ב/א פרשת נזיר עמ' ס
ב/א צרור הכסף (גטיניו) דף ל ע"ב {נדרי שגגות}
ב/א קרת מלך
ב/א שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 19 {שאלה לחכם}
ב/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רסז, ח"ב עמ' קמא
ב/א שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' יז
ב/א שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ב, ג, ח, יז, כח
ב/א שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' עב
ב/ב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קנ
ב/ב אור הישר [עמק יהושע ח"ב דרוש י]
ב/ב בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף מז, נט
ב/ב ברור הלכה נדרים כה ע"ב ציון א פסקה ג {לח"מ}
ב/ב בריכת ירושלים עמ' צא, קמה, קנב
ב/ב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' סא
ב/ב דרכי משה ח"א שמעתתא ד פ' יז
ב/ב היכל מלך דף עד ע"ב
ב/ב הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' פט
ב/ב חי' הגרז"ס נשים עמ' רנז {מל"מ}
ב/ב חי' הראי"ה
ב/ב חי' ר' שמואל נדרים עמ' רה
ב/ב חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קכב
ב/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצו
ב/ב כנה"ג
ב/ב לב מבין
ב/ב מעיני המים
ב/ב נאם דוד
ב/ב צמח מנחם דף ב ע"א-ע"ב
ב/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצ אות ה
ב/ב רוח חיים (פאלאג'י) אהע"ז-חו"מ דף קלו ע"ב {לח"מ}
ב/ב רחש לבב עמ' קלג
ב/ב שלמי יוסף נזיר עמ' רמט, רנא, תקעח
ב/ב שלמי נזיר עמ' לג-לה
ב/ג אבני דרך עמ' ריז
ב/ג אור יעקב נדרים עמ' כו-כז
ב/ג אמת ליעקב נשים עמ' קיז
ב/ג אפיקי מגינים נדרים סי' יז
ב/ג אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קט
ב/ג בריכת ירושלים עמ' ק
ב/ג הדר יוסף עמ' קמב
ב/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שסה {מל"מ}
ב/ג משנת חיים זבחים עמ' קטז
ב/ג פנים חדשות [מהרי"ט חו"מ פא]
ב/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' יט
ב/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' נד
ב/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קצג
ב/ג שלמי נזיר עמ' לו-לח
ב/ג שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' מח
ב/ד אבני דרך עמ' ריז
ב/ד אור יעקב נדרים עמ' כו-כז
ב/ד אור שמח
ב/ד אורים גדולים (תשסג) עמ' קפו
ב/ד אמת ליעקב נשים עמ' קיז
ב/ד אפיקי מגינים נדרים סי' יז
ב/ד אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קט
ב/ד בדבר מלך ח"ו עמ' קעז
ב/ד בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף כא
ב/ד בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' יז אות ג
ב/ד בית יצחק (תשט"ז) עמ' 28, 19
ב/ד בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' קיב
ב/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' שח
ב/ד דברי יחזקאל (תרצה) דף קא ע"ב
ב/ד הדר יוסף עמ' קמב
ב/ד הלכה רבה ח"א עמ' 80
ב/ד חדושים ובאורים (גרי') נזיר כב ע"ב {מל"מ}
ב/ד חוקות הדיינים ח"א עמ' מ
ב/ד חי' חתם סופר
ב/ד חי' רעק"א (פרדס)
ב/ד יתר הבז (תשסח) עמ' מג
ב/ד כנה"ג [שו"ת רא"ם ח"א סי' נא]
ב/ד מאור החיים עמ' כז
ב/ד מחנה לויה (תקעט) דף פה ע"ג
ב/ד מחנה לויה (תשעד) עמ' שנא
ב/ד מטה יחיאל - שעורי אמו"ר סי' ה
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שד {מל"מ}
ב/ד נועם חי"ד עמ' שד {מל"מ}, חכ"ד עמ' י
ב/ד נטע שורק דף קמב ע"ד
ב/ד צדקה לחיים (תקמז)
ב/ד צדקה לחיים (תשסח) עמ' לט
ב/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנג ע"א
ב/ד צפנת פענח במדבר עמ' נא
ב/ד שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' טז אות ב
ב/ד שלמי יוסף נזיר עמ' כא
ב/ד שלמי נזיר עמ' לו-מב
ב/ד שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עד ע"ב {מל"מ}
ב/ד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' צט
ב/ה אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' עה
ב/ה אבני דרך עמ' ריז
ב/ה אבני נזר יו"ד סי' שה אות א
ב/ה אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ד ד"ה ומ"ש עוד {ראב"ד}
ב/ה אנצי"ת ע' אם תמצא הע' 2 {מ"ע}
ב/ה בית אבא (גוטווירטה) דף ה ע"ב-ע"ג
ב/ה בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף מח, סב
ב/ה בית יצחק (תשט"ז) עמ' 26
ב/ה ביתאל ח"א דף עו ע"א
ב/ה בשמים ראש סי' קסא
ב/ה גליוני הגר"ש עמ' עז {מל"מ - אין לזרים אתו} [ע"פ משלי יד]
ב/ה דברי יששכר דף יא ע"ב
ב/ה היכל מלך דף כט
ב/ה הלכות קטנות, הל' נזירות סי' א
ב/ה זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קכה ע"ד, קלז ע"ב
ב/ה חדושים ובאורים (גרי') נזיר יג ע"א
ב/ה חי' הראי"ה
ב/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפח
ב/ה מגיני שלמה עמ' ו {צ"פ}
ב/ה מחנה לויה (תשעד) עמ' רלז, שמח {מל"מ}
ב/ה מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' פה
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה נאם דוד
ב/ה נחמד למראה ח"א דף קמז ע"ג {מל"מ}
ב/ה ענפי ארז (זי') דף קצד ע"א {צ"פ}
ב/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כא
ב/ה צפנת פענח (גם השמטות דף נח)
ב/ה שולי הגליון עמ' ק
ב/ה שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רלה {מל"מ}
ב/ו בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף מח
ב/ו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנה
ב/ו פרשת נזיר עמ' רנז {ראב"ד}
ב/ו שלמי נזיר עמ' מב-מד
ב/ז אור הישר [דברי ריבות סי' סז, לח"מ לקמן פ"ד הי"א]
ב/ז אור יעקב נדרים עמ' צב
ב/ז בדבר מלך ח"ו עמ' יז
ב/ז בני יעקב
ב/ז דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' יח
ב/ז חזון יחזקאל נזיר פ"ב ה"ד
ב/ז חי' הגרז"ס נשים עמ' רפג
ב/ז ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כג {ספק להקל}
ב/ז כתר המלך
ב/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' מז {מל"מ}
ב/ז מפי בעלי לשונות עמ' 316
ב/ז מראה עיני הכהן דף פו ע"א
ב/ז משנת יעקב
ב/ז משפטים ישרים (חסון) דף יב {ספק להקל}
ב/ז פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף ל]
ב/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ריז
ב/ז קול יעקב (שאול)
ב/ז שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קח
ב/ז שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ב עמ' ה
ב/ז שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נ
ב/ז שלמי יוסף נזיר עמ' קצה
ב/ז תורת העולה ח"ג פ' עא עמ' רעז
ב/ז תורת העולה עמ' תקצה
ב/ז תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' סח
ב/ח אור יעקב נדרים עמ' צא
ב/ח בדבר מלך ח"ו עמ' כ, סג
ב/ח בית אהרן וישראל גל' כח עמ' טז
ב/ח ביתאל ח"א דף עג ע"ב
ב/ח בן ידיד
ב/ח גור אריה (צרמון)
ב/ח דברי ריבות (תשעב) עמ' פו
ב/ח זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיז ע"ד, קלה ע"ב
ב/ח חדושים ובאורים (גרי') נדרים סי' ו ס"ק ג
ב/ח חי' הגרז"ס נשים עמ' רסט
ב/ח חי' הראי"ה
ב/ח כנה"ג
ב/ח לב מבין
ב/ח משנה הלכות כתובות דף פא ע"ד, פב ע"א {את"ל}
ב/ח משנת יעקב
ב/ח נאם דוד
ב/ח נדרי זריזין ח"א עמ' קמד
ב/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כח
ב/ח פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף ל]
ב/ח פרשת נזיר עמ' קפז
ב/ח צפנת פענח
ב/ח קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' קכ {מל"מ}
ב/ח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קצה, רח {מל"מ}
ב/ח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קמא
ב/ח שו"ת הרדב"ז ח"א סי' קלג
ב/ח שלמי יוסף נזיר עמ' תיד, תיט
ב/ח שלמי נזיר עמ' מד-נ
ב/ח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ד אות א {מל"מ}
ב/ט אור הישר [לח"מ לקמן פ"ג הי"ז ופ"ד ה"ו]
ב/ט אור יעקב נדרים עמ' צא
ב/ט בדבר מלך ח"ו עמ' יז, סג
ב/ט ביתאל ח"א דף עד ע"ב
ב/ט בנין אריאל ח"ב עמ' עב
ב/ט בשמים ראש סי' רצט
ב/ט גור אריה (צרמון)
ב/ט זהב התרומה ביכורים עמ' רג {מאה כור}
ב/ט חזון יחזקאל נזיר פ"ב ה"ד
ב/ט חזקה רבה יו"ד הלכה צז
ב/ט חקרי זמנים ח"ד עמ' שכו
ב/ט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' שח-שט
ב/ט לב מבין
ב/ט מגילת ספר לאוין דף קל ע"א
ב/ט מודעא ואונס עמ' שצג
ב/ט מחנה לויה (תשעד) עמ' שג, שמו
ב/ט משנת יעקב
ב/ט נדרי זריזין ח"א עמ' קלט
ב/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף צד ע"ג
ב/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף צח ע"ב {ספק נזירות להקל}
ב/ט פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף ל]
ב/ט פרפרת משה ח"ב עמ' קעה
ב/ט צמח מנחם דף לו ע"א {ספק להקל}
ב/ט רביד הזהב (אברך) דף פ ע"ג
ב/ט ריח שדה דף ס ע"ג {ספק להקל}
ב/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שפה
ב/ט שלמי נזיר עמ' נא-נד
ב/ט תורת העולה ח"ג פ' עא עמ' רעז
ב/ט תורת העולה עמ' תקצה
ב/י אהל משה (לוין) ח"א דף כ ע"ג-ע"ד {לח"מ}
ב/י אור יעקב נדרים עמ' צא
ב/י אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק ח
ב/י אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 14, 170, 172, 173, 175, 177
ב/י אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' מט
ב/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/י בדבר מלך ח"ו עמ' כא, מא, סג
ב/י הר המלך ח"ה עמ' שפז-שפח
ב/י זהב התרומה ביכורים עמ' רג {אנדרוגינוס}
ב/י חי' הראי"ה
ב/י חסדי דוד ח"א עמ' תקיד
ב/י יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' שח-שט
ב/י יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצט
ב/י לב מבין
ב/י מחנה לויה (תשעד) עמ' שיד
ב/י מי באר (אופנהיימר) דף ה ע"ג
ב/י משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' ס
ב/י נאם דוד
ב/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כט
ב/י קרית מלך
ב/י קרן הצבי מצוה לט אות ג
ב/י שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 7
ב/י שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קנא
ב/י שלום ירושלים עמ' רח
ב/י שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 146
ב/יא אהל משה (לוין) ח"א דף יח ע"ג, יט ע"ד
ב/יא אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 77
ב/יא אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק ח
ב/יא אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 11, 172
ב/יא בדבר מלך ח"ו עמ' כא
ב/יא דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' לח
ב/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 220
ב/יא זכרון הרב עמ' 331 {רדב"ז - סתם חרם שבגליל}
ב/יא חסדי דוד ח"א עמ' תקח, תקיד
ב/יא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' שח-שט
ב/יא מבוא למשנה תורה עמ' 211
ב/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נז ע"ב
ב/יא שלמי יוסף נזיר עמ' תקעח
ב/יא שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 146
ב/יא תורת העולה עמ' תקעז
ב/יא תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' עב, קכא
ב/יא תחומין חי"ז עמ' 422
ב/יב בדבר מלך ח"ו עמ' כא
ב/יב בציר אליעזר ח"ב דף לג ע"ב
ב/יב מעיני המים
ב/יב קרית מלך
ב/יב שולי הגליון עמ' ק
ב/יב שערי טהר ח"ו סי' סח אות ג
ב/יג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 173
ב/יג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/יג אבן מלוכה (רביע)
ב/יג אבני דרך עמ' ריח
ב/יג אבני זכרון (פפר) ח"א דף קו ע"ד
ב/יג אבני ציון ח"א סי' סה אות ד {מל"מ}, סי' סז אות ג-ד {מל"מ}, ח"ב סי' עה אות ב {מל"מ}
ב/יג אבני ציון ח"ד עמ' פ {מל"מ}
ב/יג אגרות הראי"ז עמ' קכ
ב/יג אהל משה (וינברג) דף ד ע"ב {מל"מ}
ב/יג אוהב מישרים עמ' קלד {מל"מ}
ב/יג אומר לציון סי' רסג
ב/יג אור הישר [שו"ת הרמ"א סי' קג, באר יצחק יו"ד סי' כח ואהע"ז סי' ב, מל"מ הל' נדרים פי"א ה"ד, אור הישר נזיר כח ע"ב ודף כט ע"א ודף סו ע"א]
ב/יג אור המערב תשרי תשמט עמ' י {מדיר בנו קטן}
ב/יג אור לישרים (שולמן) עמ' קסד
ב/יג אור שמח
ב/יג אור תורה (בלומ') דף צז ע"א-ע"ב {מל"מ - בן לא יכול להישאל על נזירות שהזירו אביו}, צז ע"ד {מל"מ - נזיר שמשון - אביו היה יכול להישאל}
ב/יג אורח משפט עמ' י ע"ב
ב/יג אחר האסף עמ' תנ
ב/יג אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' כח ד"ה וראיתי {מל"מ}
ב/יג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנד {ראב"ד}, ריז {מל"מ}
ב/יג אש תמיד עמ' רצב
ב/יג אשר למלך
ב/יג אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' נז, קעה
ב/יג באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רלז, שעז, ח"ב עמ' כב {מל"מ}
ב/יג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' פט
ב/יג בדבר מלך ח"ה עמ' קלג, ח"ו עמ' כז-כט
ב/יג בדבר מלך חי"ז עמ' פב {קטן שהגיע לעונת נדרים ונדר בנזיר הרי זה נזיר ומביא קרבנותיו וכו' וראב"ד}
ב/יג בית אבא (גוטווירטה) דף ב ע"א, ה ע"ב {מל"מ}
ב/יג בית אהרן וישראל גל' ח עמ' כו
ב/יג בית המדרש
ב/יג בית יעקב (מסקין) סי' יג, מג (דף נו ע"ב)
ב/יג בית יצחק (תשי"ג) עמ' 103, 105
ב/יג בית ישחק
ב/יג ביתאל ח"א דף עה ע"ב
ב/יג בן אשר סי' כג אות ה, יא
ב/יג בן יהודה סי' כו, קה
ב/יג בני יעקב
ב/יג בנין אריאל ח"ב עמ' קסג
ב/יג בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' סה {מל"מ}
ב/יג ברך את אברהם דף כז ע"א
ב/יג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' יז
ב/יג ברכת מרדכי ענינים עמ' צו
ב/יג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' כז
ב/יג דברות משה נדרים עמ' כב {מל"מ}
ב/יג דברי יחזקאל (מישור) עמ' רו
ב/יג דברי יחזקאל (תרצה) דף סח ע"ב
ב/יג דברי יששכר דף כז ע"ד
ב/יג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קנח
ב/יג דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קיז
ב/יג דרך הקודש (תשסז) עמ' מא
ב/יג דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תעט
ב/יג דרשות חתם סופר ח"ג עמ' כט
ב/יג דרשות מהר"ם בריסק עמ' קפג
ב/יג היכל מלך דף כט ע"ד
ב/יג הלכה רבה ח"ב עמ' 71
ב/יג המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפא
ב/יג הר המלך ח"ה עמ' שפח
ב/יג הרמב"ם והלכותיו
ב/יג התורה והמדינה חי"א עמ' שנח
ב/יג וזאת ליהודה (עייאש)
ב/יג ויגש יצחק עמ' טז
ב/יג זית רענן ח"א עמ' צג {ראב"ד}, צה {לח"מ}
ב/יג זכור לדוד עמ' נח
ב/יג זכר שמואל קדושין סי' מב ס"ק א
ב/יג זכרון יהודה (לאש) דף לב ע"א-ע"ב
ב/יג זכרון שמואל עמ' תכד-תכה
ב/יג חוות יאיר סי' קצב
ב/יג חזו"א על הרמב"ם
ב/יג חזקה רבה יו"ד הלכה קעג {מל"מ}, אהע"ז ח"א עמ' 110
ב/יג חי' הגאון אדר"ת עמ' לז, עז {מל"מ - שאלה במופלא הסמוך לאיש}, קמג {מל"מ - שאלה על נזירות בנו}
ב/יג חי' הגר"מ הלוי
ב/יג חי' הגרז"ס נשים עמ' קלג
ב/יג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קיז, ריא
ב/יג חי' הראי"ה
ב/יג חי' חתם סופר
ב/יג חי' מהר"ם שיק נדה עמ' סג {מל"מ}, סח, פב {מל"מ}
ב/יג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רע {לח"מ}
ב/יג חי' ר' שמואל גיטין עמ' קפב
ב/יג חי' ר' שמואל נדרים עמ' רלט
ב/יג חי' רעק"א
ב/יג חיים ומלך
ב/יג חיים שאל ח"ב סי' מב אות יז
ב/יג חינוך הבנים למצוות עמ' קסה
ב/יג חלת לחם (תשנח) עמ' קצה {מל"מ}
ב/יג חמדת ישראל ח"ב דף א ע"ג, ב ע"ג {ראב"ד}
ב/יג חק לישראל שליחות עמ' 242 {ראב"ד}
ב/יג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' תנ-תנב
ב/יג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף קמא ע"ג
ב/יג חשבונות של מצוה עמ' שצג
ב/יג טבעת החושן ח"ג עמ' פ {ראב"ד}
ב/יג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפח
ב/יג ימין משה עמ' מז {הלכה היא בנזיר}
ב/יג ימצא חיים עמ' ריב
ב/יג יראה ואהבה עמ' עו {מל"מ}
ב/יג ישא מדברותיך קדושין עמ' שפו {ראב"ד}
ב/יג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שיד-שטו
ב/יג כנסת ישראל (ששון) דף ה ע"ג {איש מדיר בנו בנזיר, ולא בשאר נדרים}
ב/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' פד, תריז, תרנג
ב/יג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' יח
ב/יג למודי ה' (תקמז) דף לג ע"ד {מל"מ}
ב/יג למודי ה' (תשפא) עמ' קצ {מל"מ}
ב/יג מאור החיים, הקדמה עמ' כז
ב/יג מאור למלך נדרים עמ' לג
ב/יג מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לב-לג
ב/יג מאיר נתיבים עמ' 70
ב/יג מבי"ט (רובינ') דף קה ע"ג
ב/יג מגילת ספר לאוין דף קלב ע"ג
ב/יג מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קס {מל"מ}
ב/יג מועדים וזמנים ח"ד סי' רפה
ב/יג מזבח חדש דף צט ע"א {מל"מ}
ב/יג מחנה לויה (תקעט) דף סו ע"ג {מל"מ}, פד ע"ד {מל"מ}, פה ע"ב
ב/יג מחנה לויה (תשעד) עמ' רסו, רסז {מל"מ}, רעא {מל"מ}, שנא, שנג
ב/יג מי באר (פסח) דף פד ע"ב
ב/יג מי נדה עמ' תכ {מל"מ}, תכא {ראב"ד}, תמ {מל"מ}
ב/יג מנוחת אשר ח"א דף נה ע"ד {מל"מ - שאלה}
ב/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ח ע"ב
ב/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רא-רב
ב/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' מד {ראב"ד}, שס, תי {מל"מ}, תקמט {מל"מ}, תקסה, ח"ג עמ' מד, מה {מל"מ}, קלא, רלז {ראב"ד}, רפב {ראב"ד}
ב/יג מנחת יהודה (בוים) דף קכה ע"ד, קכו ע"א {מל"מ - האם הבן יכול להישאל} וע"ב
ב/יג מנחת מאיר דף נז ע"ב
ב/יג מנחת עני (תקמז) דף יד ע"א
ב/יג מעיני המים
ב/יג מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א ח"ב סי' קה]
ב/יג משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכו עמ' 388
ב/יג משמר הלוי עמ' כב
ב/יג משנה הלכות נדרים דף נג ע"ד
ב/יג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שלט-שמ {מל"מ}
ב/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שצה, תכה
ב/יג משנת חיים ויקרא עמ' קמו, רצט-ש
ב/יג משנת חיים ערכין עמ' שלח, תקעח
ב/יג משנת יעקב
ב/יג משנת שמחה
ב/יג נאם דוד
ב/יג נדרי זריזין ח"ג עמ' לו {מל"מ}
ב/יג נזיר אחיו ח"ג עמ' כח-כט
ב/יג נזר הראש עמ' פו
ב/יג נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רכה
ב/יג נחלת עזרא ח"ב סי' לב-לג {מל"מ}
ב/יג סופר מהיר ח"א דף יח ע"א
ב/יג ספרי דבי רב ח"א עמ' קלז, קמ-קמא
ב/יג עין יצחק ח"א עמ' קלא {מל"מ}
ב/יג ענפי ארז (זי') דף יב ע"ד {צ"פ}, רכז ע"ג {צ"פ}
ב/יג ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' שמה {האיש מדיר את בנו קטן בנזיר וכו' ודבר זה הלכה וכו' ואינו נוהג בשאר נדרים, מל"מ - אב שהדיר את בנו בנזיר, לא האב ולא הבן יכולים לשאול עליו}
ב/יג פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' סב
ב/יג פי אריה דף ג ע"א {מל"מ}
ב/יג פירות מפוזרין עמ' כג {מדיר את בנו ולא את בתו}
ב/יג פני אברהם (שפירא) עמ' קעג
ב/יג פני דוד דף קלא ע"א {מל"מ}
ב/יג פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קצז {מל"מ}
ב/יג פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' יט
ב/יג צמח מנחם דף לז ע"א {מופלא סמוך לאיש}
ב/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כד ע"א, עז ע"ג
ב/יג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רטו-ריז
ב/יג קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף נט ע"ב
ב/יג קול דודי (תשף)
ב/יג קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קלב, במדבר עמ' קצג
ב/יג קרבן פסח עמ' תר {מל"מ}
ב/יג קרית מלך
ב/יג קרן הצבי מצוה קכט אות ג
ב/יג רב ברכות (רי"ח) עמ' ט {עונת נדרים}
ב/יג רלב"ג במדבר פ"ו פסוק ב עמ' טז
ב/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קפד, רעג
ב/יג שאלת הכהנים תורה דף עז
ב/יג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סט עמ' קס
ב/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רסד {ראב"ד}
ב/יג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' עא {מל"מ}
ב/יג שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קו
ב/יג שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' א עמ' ד
ב/יג שלמי יוסף נזיר עמ' קסו {מל"מ}
ב/יג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רא {מל"מ}
ב/יג שנות חיים (קלוגר) עמ' תיב {מל"מ}
ב/יג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רנח
ב/יג שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 229
ב/יג שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' לד
ב/יג שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' קל {מל"מ}
ב/יג שערי טהר ח"ו סי' יז אות ב דף מג ע"ג
ב/יג שערי טהר ח"ו סי' סח אות ג
ב/יג שערי טהר ח"ז סי' נח אות א (קסד ע"א)
ב/יג שערי טהר ח"ח סי' סב אות ב, סי' סג אות ב
ב/יג שערי ציון (כהן, תרצח) דף ב ע"א {מל"מ}, כה ע"ב {מל"מ}
ב/יג שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' נד, קל {מל"מ}
ב/יג שרידי אש ח"ב עמ' תצ
ב/יג תולדות יצחק (הורוביץ) דף נו ע"א {מל"מ - האם קטן יכול לישאל}
ב/יג תורת העולה ח"ג פ' עא עמ' רעח
ב/יג תורת העולה עמ' תקצו
ב/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' קלח
ב/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שמא
ב/יג תפארת ישראל סי' תתריד
ב/יג תרומות חיים סעיף מח אות כא {מל"מ}
ב/יג תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' טו {מופלא סמוך לאיש דאורייתא}
ב/יד אבני דרך עמ' ריט-רכא
ב/יד אוריין תליתאי (תאומים) סי' קיא (עד ע"ג) {מל"מ}
ב/יד אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קעה
ב/יד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שעז
ב/יד בדבר מלך ח"ו עמ' כט-ל
ב/יד בית מרדכי (סאויצקי) דף לז ע"ד, מב ע"ד {מל"מ}
ב/יד בן מלך - עניינים בש"ס עמ' שסא
ב/יד ברכת מרדכי ענינים עמ' צו
ב/יד דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קטו, קיז
ב/יד דרך הקודש (תשסז) עמ' מא
ב/יד הדר דוד עמ' סג
ב/יד הר המלך ח"ז עמ' מ
ב/יד ויגש יצחק עמ' טז
ב/יד זכרון שמואל עמ' תכה-תכו
ב/יד חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"ט
ב/יד חי' הגר"ח החדש עמ' תקיט
ב/יד חי' הראי"ה
ב/יד חי' חפץ חיים
ב/יד חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' קד
ב/יד חלת לחם (תשנח) עמ' טז
ב/יד כתר כהונה במדבר סי' ט {מל"מ}
ב/יד מטה אפרים
ב/יד מכשירי מצוה עמ' לו
ב/יד משנת חיים ערכין עמ' שלח, תקעח
ב/יד משנת יעקב
ב/יד נזיר אחיו ח"ג עמ' כח-כט
ב/יד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ג אות ה
ב/יד פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' סא, סג
ב/יד פרשת נזיר עמ' קעג
ב/יד קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רכז
ב/יד קול דודי כריתות סי' קעט
ב/יד שהם וישפה ח"א
ב/יד שלמי נזיר עמ' נה-סא
ב/יד שמועת חיים ערכין ח"א עמ' מז, פח
ב/יד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רנח
ב/יד שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' קנב {מל"מ}
ב/יד שערי טהר ח"ו סי' סח אות ג, ח"ח סי' סג אות ב
ב/יד תורת הקדש ח"א עמ' שז
ב/טו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לט
ב/טו בדבר מלך ח"ו עמ' כט-ל, לב
ב/טו בדבר מלך חי"ז עמ' פב, צא {האב מדיר את בנו עד שיגדיל ויעשה איש}
ב/טו בית יצחק (תשי"ג) עמ' 103
ב/טו בית מרדכי (סאויצקי) דף לו ע"ג {מל"מ}
ב/טו בן מלך - עניינים בש"ס עמ' שסא
ב/טו ברכת מרדכי ענינים עמ' צו
ב/טו דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קטז
ב/טו דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' כח
ב/טו הר המלך ח"ז עמ' מ
ב/טו חי' הגאון אדר"ת עמ' עז {הבן יכול למחות}
ב/טו חי' הראי"ה
ב/טו חמדת ישראל ח"ב דף א ע"ד
ב/טו כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שטו
ב/טו מאור הקדש נזיר עמ' לט
ב/טו מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' לב-לג
ב/טו מחנה יהודה (חסמן) עמ' קנה
ב/טו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף ח ע"ב {כ"מ}
ב/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' מד, נד
ב/טו מנחת יהודה (בוים) דף קכו ע"ב {עד מתי יכול להדירו}
ב/טו משנה הלכות נדרים דף נד ע"ד
ב/טו משנת יעקב
ב/טו פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' סב
ב/טו פרחי אהרן עמ' 179
ב/טו פרשת נזיר עמ' קעו
ב/טו קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קצג {עד שיביא שתי שערות}
ב/טו שלמי נזיר עמ' סא-סד
ב/טו שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' רט-רי
ב/טו שער המלך - טעם המלך ח"ב עמ' פז {מל"מ}
ב/טו שערי זיו ח"ב דף קכט ע"ב
ב/טו שערי טהר ח"ח סי' סג אות ב
ב/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' קמו, קמז
ב/טו תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רע
ב/טז אבני נזר יו"ד סי' תע אות יב {לח"מ}
ב/טז אוצרות הרמב"ם
ב/טז אנצי"ת ע' גוי הע' 402
ב/טז דובר מישרים
ב/טז למודי ה' (תקמז) דף יב ע"ב {מל"מ}
ב/טז למודי ה' (תשפא) עמ' סד {מל"מ}
ב/טז לקוטי שיחות חל"ח עמ' 30
ב/טז מנחת יהודה (בוים) דף קכו ע"א
ב/טז ענפי ארז (זי') דף כט ע"ד {כ"מ}
ב/טז תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' צ-צו
ב/יז אבני ציון ח"ב פתיחה דף ט {מל"מ}, ח"ג עמ' קכו, קמו, קפב, רכא
ב/יז אבני ציון ח"ד עמ' קב {מל"מ}
ב/יז אבנים יקרות עמ' קנב {מל"מ}
ב/יז אור הישר [אור הישר נזיר סא ע"א, כסא דהרסנא על בשמים ראש סי' רד, כ"מ הל' שבועות פי"ב ה"ו, לח"מ הל' עבדים פ"ח הי"ז]
ב/יז אות ציון עמ' קח {מל"מ}
ב/יז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' ה {מל"מ}
ב/יז אמרי כהן (הולנדר) עמ' מסז {מל"מ}
ב/יז אנצי"ת ע' אין מזהירין הע' 55 {מל"מ}, ע' אין עונשין הע' 59 {מל"מ}
ב/יז אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' נח {מל"מ}
ב/יז באר שרים (שולמן) עמ' סז
ב/יז בית אהרן וישראל גל' נח עמ' מז {מל"מ}
ב/יז בית הלוי ח"א סי' לב עמ' קמד {מל"מ}
ב/יז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/יז בית יעקב (מסקין) סי' כג
ב/יז בן אברהם (תשי) עמ' של
ב/יז בריכת ירושלים עמ' נד
ב/יז ברכות שמים מכות פ"ג אות צד {מל"מ}
ב/יז ברכת ראובן דף סה ע"ב {מל"מ}
ב/יז גינת ורדים (תאומים) עמ' לג {מל"מ}
ב/יז דברות משה קדושין סי' ד ענף ב
ב/יז דעת סופר אהע"ז סי' לא {מל"מ}
ב/יז המאיר לארץ [שעה"מ הל' שחיטה פ"ב ה"א] {מל"מ}
ב/יז זבח שלמה ח"ב עמ' קנד {מל"מ}, קצא
ב/יז זכרון שלמה (קליין) עמ' קע {מל"מ}
ב/יז חדושים ובאורים (גרי') נזיר סב ע"ב
ב/יז חי' חתם סופר
ב/יז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ב {מל"מ}
ב/יז חקל יצחק (שו"ת) עמ' רנה-רנו {מל"מ}
ב/יז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקעג {מל"מ}
ב/יז ישא מדברותיך קדושין עמ' רמד {מל"מ}
ב/יז כל נדרי פ' לח הע' ט
ב/יז מאורות נתן (הורוביץ) דף ט ע"ב {מל"מ}
ב/יז מגדל חננאל
ב/יז מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' כד {מל"מ}
ב/יז מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קפא {מל"מ}
ב/יז מחנה יוסף (תשעב) סי' נה אות ח
ב/יז מחנה לויה (תקעט) דף צב ע"א {מל"מ}
ב/יז מחנה לויה (תשעד) עמ' שלג, שפ {מל"מ}
ב/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' רכ {מל"מ}, ח"ג עמ' מד
ב/יז מעין נצח ח"א סי' טז {מל"מ}
ב/יז מקדש יחזקאל
ב/יז מרגליות הים סנהדרין סד ע"ב אות ז {מל"מ}, סו ע"א אות יט {מל"מ}
ב/יז משמרת חיים ח"ב עמ' קיב {מל"מ}
ב/יז משמרת חיים ח"ב עמ' קיב {מל"מ}
ב/יז משנת יעקב
ב/יז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' ריז {תורת הנזיר}
ב/יז סופר המלך ח"ב עמ' שס
ב/יז עבודת הלוי עמ' לב {מל"מ}
ב/יז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קכ
ב/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכג
ב/יז פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' מח {מל"מ}
ב/יז פני מבין (פריד) או"ח סי' קסא {מל"מ}
ב/יז קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף סז עב
ב/יז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תצז
ב/יז קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 54
ב/יז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רצו {מל"מ}
ב/יז קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות ב
ב/יז קרבן ציון עמ' קנד {מל"מ}
ב/יז שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' לב
ב/יז שלמי נזיר עמ' סד-סח
ב/יז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רסב {מל"מ}
ב/יז שער המלך ח"א עמ' רג, ח"ב עמ' קיב, טעם המלך ח"א עמ' תסה, תצא, ח"ב עמ' קיא {כולם - מל"מ}
ב/יז שערי ציון (כהן, תרצח) דף יט ע"ג {מל"מ - נזירות שמשון באשה}
ב/יז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רג {מל"מ}
ב/יז תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעב (טו, טז) {משנה למלך ד"ה והאב, אם במה מצינו עונשין מן הדין}
ב/יז תפארת ציון (ריבקין) סי' י הערה 10 עמ' קעה {מל"מ}
ב/יח אבני דרך עמ' רכא-רכג
ב/יח אהבת אברהם עמ' סג-סד {הפר לעבדו}
ב/יח אור הישר [אור שמח הל' שבועות פי"ב ה"ו]
ב/יח אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' פז
ב/יח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יח בדבר מלך ח"ו עמ' קעח
ב/יח בריכת ירושלים עמ' נו, ריט-רכא, רלו, רמא
ב/יח דברות משה קדושין סי' ד ענף ב, סי' לג הערה ד
ב/יח דברי שאול במדבר עמ' רסה
ב/יח דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' יג
ב/יח וזאת ליהודה (עייאש)
ב/יח ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג סח ע"א]
ב/יח חדושים ובאורים (גרי') נזיר סב ע"ב
ב/יח חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ד-ה"ה
ב/יח חי' הגר"ח החדש עמ' רא
ב/יח חי' הראי"ה
ב/יח חי' חפץ חיים
ב/יח חי' יפה לב עמ' שב {כאוסר נכסי חברו}
ב/יח חי' ר' שמואל נדרים עמ' קע
ב/יח חנוכת הבית עמ' קכא
ב/יח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' רכד
ב/יח כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' סז
ב/יח מאור הקדש נזיר עמ' קכו, קכט
ב/יח מוריה ג גל' ג (ר"א קוטיינר)
ב/יח מפענח צפונות עמ' 221
ב/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שפט
ב/יח משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רפח
ב/יח נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רסז
ב/יח עמודי אור סי' סא אות יז
ב/יח ערך יעקב עמ' יג
ב/יח פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קטז
ב/יח פי' ר"א מן ההר נדרים עז ע"ב
ב/יח פנת יקרת (תשנד) סי' כח
ב/יח פנת יקרת (תשעא) עמ' קמג
ב/יח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שטז
ב/יח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תצז
ב/יח קרן הצבי מצוה סא אות ד
ב/יח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שט
ב/יח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתיח
ב/יח שלמי נזיר עמ' סט-עא
ב/יח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ב
ב/יח תורת מיכאל עמ' יב, רז
ב/יח תחומין חט"ז עמ' 286
ב/יט אבני דרך עמ' רנו
ב/יט אברהם יגל
ב/יט אהלי יהודה (הכהן) דף צט ע"ב
ב/יט בריכת ירושלים עמ' רלב, רלה, רלז, רלט-רמ
ב/יט הר המלך ח"ז עמ' מ
ב/יט וזאת ליהודה (עייאש)
ב/יט חד וחלק ח"א דף ח ע"ג
ב/יט חדושים ובאורים (גרי') נזיר סב ע"ב
ב/יט חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ה
ב/יט חי' הראי"ה
ב/יט חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קפ
ב/יט לב מבין
ב/יט מזבח חדש דף כט ע"ד
ב/יט מים חיים (רק בדפוס אמשטרדם)
ב/יט מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רה
ב/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמא
ב/יט מרגניתא דר"מ
ב/יט משק ביתי סי' שס (קעט ע"א) {רדב"ז}
ב/יט פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קטז
ב/יט פרשת נזיר עמ' קכה
ב/יט קונטרסי שעורים כתובות קונ' ח אות כג עמ' קעא
ב/יט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתיח
ב/יט שלמי נזיר עמ' עא-עה
ב/כ אהלי תם עמ' קכד
ב/כ ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' סח
ב/כ בית אהרן וישראל גל' כב עמ' עא, עח
ב/כ דברי ריבות (תשעב) עמ' תקפו
ב/כ חי' הראי"ה
ב/כ חלקת יואב מהדו"ת סי' ט ענף ו
ב/כ כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קפט
ב/כ משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תכו {כופין לעלות}
ב/כ משנת יעקב כאן
ב/כ משנת יעקב עבודה עמ' א
ב/כ נזיר אחיו ח"ג עמ' לח
ב/כ ס' הפרנס עמ' תפט
ב/כ ספרי דבי רב ח"א עמ' רי
ב/כ צמח מנחם דף ב ע"ד {נזיר עולם}
ב/כ קרבן שמואל דף לו ע"ג
ב/כ קרית מלך
ב/כ שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' יז
ב/כ שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' פו
ב/כ שערי המקדש סי' כה אות ד
ב/כ תורה לשמה (תשעג) עמ' רסג
ב/כא אבני דרך עמ' רכג-רכה, רסה
ב/כא אהליך יעקב גיטין סי' ח ס' ה
ב/כא אור הישר [כנסת יחזקאל סי' כג, דברי ריבות סי' תח]
ב/כא אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 258, 259
ב/כא ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' סח
ב/כא בים דרך עמ' קיא
ב/כא בית המדרש
ב/כא בית יצחק (תשט"ז) עמ' 127
ב/כא דברי יציב או"ח עמ' יז, לקוטים עמ' צג
ב/כא דברי ריבות (תשעב) עמ' תקפו
ב/כא דברים אחדים (קלצקין) עמ' קעה
ב/כא הר המלך ח"ז עמ' מ
ב/כא וזאת ליהודה (עייאש)
ב/כא זכרון סופרים {לפיכך מי שנזר בזה"ז וכו'} [עיין בארצות החיים סימן א', באר"י סק"ג]
ב/כא חזו"א על הרמב"ם
ב/כא חי' הראי"ה
ב/כא חכמת גרשון עמ' שפז {ראב"ד}
ב/כא כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קלט, קפט
ב/כא כתר תורה (תשיז) עמ' כה
ב/כא כתר תורה (תשסז) עמ' נט {כופים לעלות}
ב/כא מאור הקדש נזיר עמ' סז
ב/כא מחנה לויה (תשעד) עמ' שמ
ב/כא מנחת חינוך ח"ג עמ' נז
ב/כא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קלו ע"ג
ב/כא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קעא, קעב
ב/כא משך חכמה במדבר פ"ו פס' כא
ב/כא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקי
ב/כא משנה הלכות נדרים דף לו ע"ג
ב/כא משנת יעקב כאן
ב/כא משנת יעקב עבודה עמ' א
ב/כא נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות כ
ב/כא ס' הפרנס עמ' תפט
ב/כא צמח מנחם דף א ע"ג-ע"ד, ב ע"א-ע"ג {לוקה}
ב/כא צמח מנחם דף לג ע"א {כ"מ}
ב/כא קדושת הר עמ' כד {עד שיבנה בהמ"ק}
ב/כא קרן הצבי מצוה לה אות ג, מצוה קכו אות ז
ב/כא שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' יז
ב/כא שושן עדות דף קכב ע"ד
ב/כא שלמי יוסף נזיר עמ' של, תפא-תפג
ב/כא שלמי נזיר עמ' עו-פא
ב/כא שערי המקדש סי' כה אות ד
ב/כא שערי טהר ח"א שער ב סי' ד אות א
ב/כא תורת העולה ח"ג פ' עא עמ' רעח
ב/כא תורת העולה עמ' תקצז
ב/כא תחומין חי"ז עמ' 98
ב/כב גליוני הגר"ש עמ' עז {רדב"ז} [עי' שו"ת הרשב"א סי' שכד]
ב/כב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קפט
ב/כב מאור הקדש נזיר עמ' סז
ב/כב מנחת חינוך ח"ג עמ' נז
ב/כב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קעב
ב/כב נזיר אחיו ח"ג עמ' לח
ב/כב ס' הפרנס עמ' תפט
ב/כב פני משה (שלז')
ב/כב קרית מלך
ב/כב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רסח


ג/323 הלכות נזירות פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ בית יעקב (בירב)
ג/רה"פ הפלאת נזירות
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' ח-ט
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ פתחי נזיר
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/רה"פ תורת הנזיר
ג/א בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף יח
ג/א חזו"א על הרמב"ם
ג/א חי' הגרי"ז דף יח ע"ב
ג/א חיי אברהם (צציק) עמ' כז
ג/א חיתו ארץ עמ' 133
ג/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפח
ג/א מאור הקדש נזיר עמ' מא
ג/א מרכבת המלך עמ' שט
ג/א משנה הלכות נדרים דף לז ע"ג, סי' ג
ג/א משנת יעקב
ג/א ספרי דבי רב ח"א עמ' קעא
ג/א פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' טז
ג/א פניני רבנו יחזקאל עמ' סח-סט
ג/א פרשת נזיר עמ' כג
ג/א שלמי יוסף נזיר עמ' כג
ג/א תורת העולה ח"ג פ' עא עמ' רעז
ג/א תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קיב
ג/ב אבני דרך עמ' רכה
ג/ב אהל יששכר סי' קד
ג/ב אור שמח
ג/ב אנצי"ת ע' גימטריא הע' 22
ג/ב בדבר מלך ח"ו עמ' לז, נ, קלד
ג/ב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ו עמ' 50-51 {מפי הקבלה - גמטריא}
ג/ב בית שערים או"ח סי' קמב
ג/ב בני יעקב
ג/ב בשבילי העבודה עמ' קט {מל"מ}
ג/ב הרמב"ם והלכותיו
ג/ב זכר יצחק (תשן) עמ' קא
ג/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' נה
ג/ב חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ד, סוטה פ"ג ה"ד
ג/ב כתר המלך
ג/ב מאור הקדש נזיר עמ' מא
ג/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' תה
ג/ב משנה הלכות נדרים דף לח ע"ג {מל"מ}, סי' ב
ג/ב משנת יעקב כאן
ג/ב משנת יעקב עבודה עמ' עט
ג/ב ספרי דבי רב ח"א עמ' קעא
ג/ב פני משה (בנבנשתי) ח"א סי' לח (דף צג ע"א)
ג/ב קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רסד
ג/ב קרית מלך
ג/ב שושן עדות דף קסג
ג/ב שלמי יוסף נזיר עמ' כג, תנד
ג/ב שלמי נזיר עמ' פב-פד
ג/ב תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תשכז
ג/ג אש פנחס עמ' קפא-קפג, קפה
ג/ג בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קנא
ג/ג ויקן יוסף דף קסט ע"ג {מל"מ}
ג/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצז
ג/ג מרכבת המלך עמ' שט
ג/ג פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' כח
ג/ג קרית מלך
ג/ג שלמי יוסף נזיר עמ' כג
ג/ד ספרי דבי רב ח"א עמ' קעא
ג/ד שארית נתן (לוברט)
ג/ד שו"ת מהרלב"ח סי' נו
ג/ד שלמי יוסף נזיר עמ' כג, קצא-קצב
ג/ד שלמי נזיר עמ' פד-פו
ג/ה ביתאל ח"א דף עג ע"ב {מל"מ}
ג/ה דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' יח
ג/ה הגהות רימ"א {מל"מ}
ג/ה חזו"א אהע"ז סי' קלז ס"ק יב
ג/ה חזו"א על הרמב"ם
ג/ה חי' הגרז"ס נשים עמ' רנח {מל"מ}
ג/ה חי' הראי"ה
ג/ה משנה הלכות נדרים דף לח ע"ד, מ ע"ג
ג/ה צפנת פענח
ג/ה שלמי יוסף נזיר עמ' כג-כד
ג/ה שלמי נזיר עמ' קט
ג/ה שער יוסף דף ל ע"א {מל"מ}
ג/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קיב, קיד
ג/ו אבני דרך עמ' רכה-רכח
ג/ו אור לי כתובות סי' יח הערה 1 {או"ש}
ג/ו ואם תאמר ח"ב קושיה 1102, ח"ג קושיה 1007
ג/ו זבחי צדק (דיסקין) עמ' רנ {מאה אלף}
ג/ו חי' הראי"ה
ג/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפז
ג/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' מג
ג/ו ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רטו {תורת הנזיר}
ג/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כח
ג/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור כ אות ו
ג/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קנו
ג/ו שלמי נזיר עמ' פו-צא, קטז
ג/ו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קטו-קטז
ג/ז אור הישר [מל"מ בהלכה יח]
ג/ז ביתאל ח"א דף עג ע"ג
ג/ז הר המלך ח"ז עמ' מא
ג/ז חי' הראי"ה
ג/ז חסדי דוד ח"ג עמ' שנג, שנו
ג/ז טורי אבן המפואר ר"ה עמ' קכו
ג/ז לשון למודים או"ח דף עה ע"א {כ"מ}
ג/ז מגילת ספר לאוין דף קלט ע"א {כ"מ}
ג/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שצב
ג/ז פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' כח
ג/ז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'רס
ג/ז שלמי יוסף נזיר עמ' כה
ג/ז שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רפה
ג/ח אור הישר [אור הישר נזיר ז ע"ב וערכין יט ע"א]
ג/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ח ביתאל ח"א דף צ ע"ב
ג/ח בריכות מים דף קסד ע"ד, קסה ע"ד
ג/ח הר המוריה (אדר"ת) עמ' רנח
ג/ח חי' הראי"ה
ג/ח חי' חפץ חיים
ג/ח חי' רעק"א (פרדס) [שו"ת מהרי"ט חו"מ סי' פא]
ג/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפח
ג/ח יקר הערך דף סט ע"ב
ג/ח יתר הבז (תקמז) דף נג ע"ב
ג/ח יתר הבז (תשסח) עמ' קמח
ג/ח כנה"ג
ג/ח מים שאל דף סה ע"ב
ג/ח מכתם לדוד (פרדו) דף מג ע"א {ל' יום ויום אחד}
ג/ח מעיני המים
ג/ח מקור ישראל דף עה ע"א
ג/ח מקור ישראל סי' מ דף עה ע"א
ג/ח משנה הלכות נדרים דף לט ע"ד, סי' ה
ג/ח משק ביתי סי' שכז (קסה ע"א) {רדב"ז}
ג/ח נאם דוד
ג/ח נחפה בכסף (נבון) ח"א דף קיז ע"ג
ג/ח נחפה בכסף ח"א חו"מ סי' כא דף קטז ע"ג
ג/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כד
ג/ח פי' ר"א מן ההר נזיר ז ע"ב
ג/ח פרי האדמה ח"א
ג/ח צור תעודה דף רלב ע"ב
ג/ח שו"ת מהרלב"ח סי' קכז
ג/ח שו"ת ר' משה מרוטנבורק האחרונים חו"מ סי' ח דף נא ע"א {לישנא יתירא - ויום אחד}
ג/ח שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קמו
ג/ח שער יהושע ח"ב עמ' שלב
ג/ח שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' תיג
ג/ח תפארת ציון (קואינקה) עמ' מה
ג/ט אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' עד
ג/ט אשר למלך
ג/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רלב
ג/ט בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' ל סעיף ג
ג/ט בית המדרש
ג/ט בית מרדכי (סאויצקי) דף לז ע"ג
ג/ט בנין שלמה (מז) דף לח ע"ב
ג/ט ברכת מרדכי ב"ב עמ' רס
ג/ט דברי אמת (תרכא) דף קב ע"ב
ג/ט דברי אמת (תשעט) עמ' שעח, שעט {אלו מעידין שנזר שתים ואלו מעידין שנזר חמש הרי זה נזיר שתים}
ג/ט הוד יוסף עמ' צב-צג
ג/ט הלכה פסוקה ח"ד עמ' לח הערה 123
ג/ט המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין לא] {לח"מ}
ג/ט הרמב"ם (בנדיקט) עמ' כו
ג/ט חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ז ס"ק יא
ג/ט חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"א
ג/ט חי' הגרא"א דסלר עמ' יג
ג/ט חי' הראי"ה
ג/ט חיי דוד עמ' רצח
ג/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' תרג
ג/ט יד דוד (קרלין) ח"א דף קמד ע"ב
ג/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפז
ג/ט יתר הבז (תקמז) דף נג ע"ב
ג/ט יתר הבז (תשסח) עמ' קמח
ג/ט כנה"ג [בני שמואל על חו"מ סי' ל]
ג/ט לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' יט אות א
ג/ט מחנה יהודה (אשכנזי) דף יב ע"ג
ג/ט מחנה לויה (תקעט) דף עח ע"ד
ג/ט מחנה לויה (תשעד) עמ' שכב
ג/ט מעיני המים
ג/ט מפתח הבאורים [שערי ישר שער ו פ"ז]
ג/ט מרחשת ח"ב סי' יג אות א
ג/ט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתסד, תתפו
ג/ט משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' נ
ג/ט נאם דוד
ג/ט נזר אברהם מכות ועדות עמ' רלג
ג/ט סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רנה-רנו
ג/ט פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' מא
ג/ט פני יהושע (חנדלי) דף פה ע"ג
ג/ט פרשת נזיר עמ' קמ
ג/ט צבי גאון יעקב סי' טו
ג/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' נ אות ב ואילך, סי' פו אות ה, סי' רצז אות ט
ג/ט צפנת פענח (השמטות, דף נח)
ג/ט שולי הגליון עמ' קא
ג/ט שושן עדות עדויות פ"ד מי"ב דף קכג ע"ג
ג/ט שלמי יוסף נזיר עמ' כה
ג/ט שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' כ ס"ב ס"ק ג {לח"מ}
ג/ט שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רסג
ג/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 71
ג/ט שערי ישר שער ו פ"ז אות א, ו
ג/ט תורת מהרא"ל עמ' נח, סג
ג/י אור הישר [כ"מ הל' נדרים פי"ג ה"ב]
ג/י אור יעקב נדרים עמ' פ-פא
ג/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/י ביתאל ח"א דף עג ע"ג
ג/י ברור הלכה נדרים יז ע"א ציון ב
ג/י בריכת ירושלים עמ' מט, נב, קלז
ג/י חזון יחזקאל נזיר פ"ב הי"א
ג/י חי' חתם סופר
ג/י חסדי דוד ח"ג עמ' שסז
ג/י חשבונות של מצוה עמ' רנח
ג/י יד איתן
ג/י יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצה-קצח
ג/י כבוד מלכים (מרגליות)
ג/י כל נדרי פ' ל הע' יט, מילואים סי' א
ג/י כתבי העלוי מראקוב עמ' קנג
ג/י כתר המלך
ג/י מים שאובים עמ' שמט
ג/י מצעדי גבר נדרים סי' ח אות ו
ג/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כח
ג/י פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קצז
ג/י קובץ ביאורים (שפירא)
ג/י קול דודי שבועות סי' תיב
ג/י קונטרסי שעורים נדרים שעור ז עמ' סב, שעור טז אות ה
ג/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קסג-קסד, קסז
ג/י רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תקנב
ג/י שלמי יוסף נזיר עמ' כו
ג/י שלמי נזיר עמ' צא-צד
ג/י שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור נב
ג/י שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קצ
ג/י שער המלך ח"ב עמ' קכה
ג/יא אישי יובל עמ' 60 {גרי"ז}
ג/יא אנצי"ת ע' גרושין הע' 638
ג/יא בדבר מלך ח"ו עמ' לב, לז
ג/יא בית אהרן וישראל גל' כב עמ' עז
ג/יא דברי אמת (תשעט) עמ' תקסא {ואם אמר הריני נזיר אלף שנה וכו'}
ג/יא דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' מד
ג/יא המדות לחקר ההלכה מדה טז אות כז
ג/יא חזו"א על הרמב"ם
ג/יא חי' הגרי"ז דף יח ע"א, כ ע"ב
ג/יא חי' הראי"ה
ג/יא חיי אברהם (צציק) עמ' כא
ג/יא לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' רפט
ג/יא לב ים נדרים עמ' לג {גרי"ז}
ג/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' מו
ג/יא מפענח צפונות עמ' 110
ג/יא מרכבת המלך עמ' שט-שיג
ג/יא משך חכמה במדבר פ"ו פס' ו
ג/יא משנה הלכות נדרים דף מ ע"ד, סי' ו
ג/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תכז
ג/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' מא {מי שאמר הריני נזיר לעולם או הריני נזיר כל ימי חיי הרי זה נזיר לעולם}
ג/יא עמק הנציב פ' נשא עמ' קטז-קיז בהגהה
ג/יא פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' טז
ג/יא פני משה (שלז')
ג/יא פרחי אהרן עמ' 180
ג/יא פרשת נזיר עמ' כד
ג/יא תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קטז
ג/יב אבני דרך עמ' רכח-רל
ג/יב אגרות הגרי"ד עמ' קיח
ג/יב בדבר מלך ח"ו עמ' לב, לז, מ, נ
ג/יב בית ישחק
ג/יב בית מרדכי (סאויצקי) דף מ ע"ד {נזיר עולם מגלח ולא מיקל}
ג/יב ביתאל ח"א דף עג ע"ג
ג/יב בכורי אברהם דף יא ע"ג-ע"ד {מדברי קבלה}
ג/יב בן מלך - עניינים בש"ס עמ' שס
ג/יב ברכת ראובן דף סג ע"ד, סד ע"א-ע"ב
ג/יב גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שנ {אבשלום}
ג/יב דובר מישרים (השמטות)
ג/יב הגהות מוהר"י קרט עמ' קצט
ג/יב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפא
ג/יב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' קצב
ג/יב זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיח ע"ג
ג/יב חוות יאיר סי' קצב
ג/יב חי' הגרז"ס נשים עמ' רנד-רנה
ג/יב יוסף את אחיו עמ' מז
ג/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפט
ג/יב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' יט
ג/יב כתר המלך
ג/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קכא
ג/יב כתר כהונה במדבר סי' קב
ג/יב להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' סז
ג/יב מאור הקדש נזיר עמ' לא-לב
ג/יב מחנה לויה (תקעט) דף פג ע"ד
ג/יב מחנה לויה (תשעד) עמ' נח {מל"מ}, שלט
ג/יב מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 292
ג/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' מו
ג/יב משבצות זהב שמואל א עמ' רעא
ג/יב משברי ים עדל"ת סי' טו ס"ק יב
ג/יב משנה הלכות נדרים סי' ו
ג/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תכז {מיקל בתער}
ג/יב משנת יעקב
ג/יב נאם דוד
ג/יב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לב אות ג, ה
ג/יב ספרי דבי רב ח"א עמ' קסו
ג/יב פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' יג, סא
ג/יב פי' ר"א מן ההר נזיר ד ע"א, ח ע"א
ג/יב פני משה (שלז')
ג/יב פרשת נזיר עמ' יח
ג/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צג אות יד
ג/יב קרית מלך
ג/יב קרן הצבי מצוה יג אות ב
ג/יב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ר
ג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קיט
ג/יב שלמי יוסף נזיר עמ' מו, תצט
ג/יב שלמי נזיר עמ' צד-קא
ג/יב תורת העולה ח"ג פ' עא עמ' רעט
ג/יב תורת העולה עמ' תקצז
ג/יג אבי עזרי ח"ג
ג/יג אהלי יהודה (הכהן) דף קא ע"ב
ג/יג אוצרות הרמב"ם
ג/יג אידנו עמ' 133-134
ג/יג אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קכט
ג/יג בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' יז, נט
ג/יג בדבר מלך ח"ו עמ' לו, לח-לט
ג/יג בית אהרן וישראל גל' כח עמ' יא
ג/יג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/יג בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף סח
ג/יג בית ישחק
ג/יג בית מרדכי (סאויצקי) דף לו ע"ב {כ"מ - מנוח הזיר את שמשון מדין אב המזיר את בנו}, מג ע"ב {כ"מ}
ג/יג בית פנחס (גרהר) ח"א הקדמה עמ' 6, וגוף הספר עמ' נט, ח"ב עמ' לו-לח, מ
ג/יג בן מלך - עניינים בש"ס עמ' שנו
ג/יג בריכת ירושלים עמ' קיח
ג/יג ברכות שמים מכות פ"ג אות תקמז
ג/יג ברכת ראובן דף סג ע"א {כ"מ}
ג/יג גבורת יצחק מכות עמ' שכט
ג/יג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' נט
ג/יג דרך הקודש (תשסז) עמ' מא {כ"מ}
ג/יג הדר איתמר עמ' קיב
ג/יג הדרת אפרים ח"א עמ' פו
ג/יג המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפא
ג/יג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שנה
ג/יג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רנד
ג/יג הר המלך ח"ז עמ' מא
ג/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 242
ג/יג וזאת ליהודה (עייאש)
ג/יג זכרון מלך (א"ש)
ג/יג חדושים ובאורים (גרי') נזיר ד ע"ב
ג/יג חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ה
ג/יג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קיא, קמ
ג/יג חי' הראי"ה
ג/יג חי' ר' שמואל נדרים עמ' נג, רכה
ג/יג חי' רעק"א (פרדס)
ג/יג ישועות יעקב נזיקין עמ' רפט
ג/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשצז
ג/יג כנה"ג
ג/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' פד
ג/יג כתר תורה (תשסז) עמ' סד {מפי הקבלה}
ג/יג לקוטי שיחות חל"ח עמ' 32
ג/יג מאור הקדש נזיר עמ' לז
ג/יג מבי"ט (רובינ') דף קה ע"ב
ג/יג מגילת ספר לאוין דף קמ ע"ב
ג/יג מוריה שנה י גל' ז (ר"י אילן)
ג/יג מחנה יהודה (חסמן) עמ' קנד
ג/יג מחנה לויה (תשעד) עמ' רמח {לח"מ}, שעח {כ"מ}
ג/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רמו
ג/יג מעיני המים
ג/יג מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' ריט, נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קג, גרי"ז דף יח]
ג/יג משא יד ח"א עמ' רמג-רמה
ג/יג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף לח {שמשון}
ג/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רעג {לא היה נזיר גמור}
ג/יג משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צא
ג/יג משנת יעקב
ג/יג משנת ר' אהרן נדרים עמ' קצט {כ"מ}
ג/יג נאם דוד
ג/יג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' צד
ג/יג נזיר אחיו ח"ג עמ' כג
ג/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף צה ע"א
ג/יג נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לא אות ב, סי' לב אות ג, יא
ג/יג נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיד ס"ק ו
ג/יג סיומי המסכתות עמ' 129-130
ג/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכ
ג/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיא
ג/יג פאר הלכה פסחים עמ' רנט
ג/יג פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' יא
ג/יג פני יהושע (חנדלי) דף פז ע"ד
ג/יג פרחי אהרן עמ' 178
ג/יג פרשת נזיר עמ' טז
ג/יג צפונות טז עמ' כא, כד
ג/יג צרור הכסף (גטיניו) דף קטו ע"א {כ"מ}
ג/יג קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רעה, רפד
ג/יג קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות ב
ג/יג קרית מלך
ג/יג קרן הצבי מצוה מז אות ז
ג/יג ריח שדה דף נז ע"ד, נח ע"ד, נט ע"ד, ס ע"ד
ג/יג רלב"ג במדבר פ"ו פסוק ב עמ' טז
ג/יג רנת יצחק יהושע עמ' שמח {לא היה נזיר גמור}
ג/יג רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' מב
ג/יג שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) דף ריא = שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נא
ג/יג שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שסא
ג/יג שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' א עמ' ד {כ"מ ולח"מ}
ג/יג שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 104-105 {בית יעקב}
ג/יג שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ו
ג/יג שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' פד {כ"מ}
ג/יג שלמי יוסף נזיר עמ' כו, לג, קעא
ג/יג שלמי נזיר עמ' קא-קו
ג/יג שמחת החג דף נד ע"ד, נו ע"ד, נז ע"ב
ג/יג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תצג-תצד
ג/יג שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' לו
ג/יג תורת העולה ח"ג פ' עא עמ' רעט
ג/יג תורת העולה עמ' תקצח
ג/יג תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג דף לו ע"א {כ"מ}
ג/יג תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' עז
ג/יג תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' צז
ג/יג תורת מנחם חמ"ד עמ' 73, 201
ג/יג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שיד
ג/יד אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' עד
ג/יד אבני דרך עמ' רל-רלו
ג/יד אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ב אות ו
ג/יד אגרות הגרי"ד עמ' קיח
ג/יד אהלי תם עמ' קכו
ג/יד אור הישר [אור הישר יבמות ה ע"א]
ג/יד אור שמח
ג/יד אמת ליעקב מועד עמ' רלב
ג/יד אמת ליעקב נשים עמ' קיז
ג/יד אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קכט
ג/יד באר יוסף ח"ג עמ' רמא
ג/יד באר שרים (שולמן) עמ' סז
ג/יד בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' יז, נט
ג/יד בדבר מלך ח"ו עמ' לו-לז, מ
ג/יד בית אהרן וישראל גל' כב עמ' עז-עח
ג/יד בית דינו של שמואל עמ' 554
ג/יד בית ישחק
ג/יד בית מרדכי (סאויצקי) דף מג ע"ג
ג/יד ביתאל ח"א דף עד ע"א
ג/יד בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' פא
ג/יד ברור הלכה נדרים יח ע"ב ציון א פסקה ה {לח"מ}
ג/יד בריכת ירושלים עמ' קיח
ג/יד גבורת יצחק מכות עמ' שכט
ג/יד גדולי ציון (תשנב) עמ' רסג {אין לו היתר בשאלה}
ג/יד דברות משה יבמות עמ' רעט
ג/יד דברי ריבות (תשעב) עמ' תקפו
ג/יד דרכי משה ח"א שמעתתא ד פ' י
ג/יד הדר איתמר עמ' קיב
ג/יד הדרת אפרים ח"א עמ' פו
ג/יד הלכות קטנות, הל' נזירות סי' א
ג/יד המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפב
ג/יד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רנג
ג/יד ויקח אברהם [לשון למודים או"ח עה ע"ב]
ג/יד זבחי צדק (דיסקין) עמ' רנד
ג/יד זכר ישעיהו
ג/יד חוות יאיר (תשנז) עמ' סז
ג/יד חוות יאיר סי' טו
ג/יד חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ה
ג/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' כב
ג/יד חי' רעק"א (פרדס)
ג/יד חיי אברהם (צציק) עמ' כא
ג/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצ
ג/יד כל נדרי פ' פ הע' יג, מילואים סי' ג
ג/יד כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף נו ע"ג
ג/יד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' פד-פה
ג/יד כתר תורה (תשסז) עמ' סג {אין לו שאלה}
ג/יד לב ים נדרים עמ' קכו
ג/יד לקוטי שיחות חי"ח עמ' 70
ג/יד מאור הקדש נזיר עמ' לא
ג/יד מבי"ט (רובינ') דף קה ע"ב
ג/יד מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד) חי' ש"ס עמ' כה
ג/יד מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קפא {שאלה בנזירות שמשון}
ג/יד מגילת ספר לאוין דף קמא ע"ד {כ"מ}
ג/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תסב
ג/יד מוריה ה גל' ט (ר"י ניימן), שנה י גל' ז (ר"י אילן)
ג/יד מחנה לויה (תקעט) דף סו ע"ב {כ"מ}, צב ע"א
ג/יד מחנה לויה (תשעד) עמ' רע {כ"מ}, שפ
ג/יד מנחת מאיר דף נז ע"ב
ג/יד מעיני המים
ג/יד משא יד ח"א עמ' רמג-רמו
ג/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תכז {אינו בשאלה}
ג/יד משנת יעקב
ג/יד משנת רבנו יוסף עמ' 38
ג/יד נזיר אחיו ח"ג עמ' כז
ג/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף צה ע"ב
ג/יד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לא אות ד, ז, סי' לב אות ה, סי' נג אות ח
ג/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף ס ע"ג {נזירות שמשון}
ג/יד ספיקא דרבנן עמ' קנב
ג/יד עמודי שלמה ח"ב עמ' שג
ג/יד עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא כח עמ' קכב {לא במלקות}
ג/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכג
ג/יד ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' שמה {מי שאמר הריני נזיר כשמשון הרי זה נזיר וכו'}
ג/יד פאר הלכה פסחים עמ' רנט
ג/יד פרחי אהרן עמ' 180
ג/יד פרי האדמה ח"א
ג/יד פרשת נזיר עמ' טז
ג/יד צפנת פענח כאן, ובראשית עמ' 38
ג/יד קונטרסי שעורים נדרים שעור ז עמ' סב, שעור י אות ב, שעור כ אות ג
ג/יד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' עא-עב
ג/יד קרן הצבי מצוה יג אות ג
ג/יד רלב"ג במדבר פ"ו פסוק ב עמ' טז
ג/יד רנת יצחק יהושע עמ' שמו
ג/יד רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' מ
ג/יד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' יט
ג/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רסז
ג/יד שו"ת הרדב"ז ח"א סי' קלג
ג/יד שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' לז דף סג
ג/יד שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' פט, שסא
ג/יד שו"ת מהר"י בן לב ח"א חידושי דינים דפוס אמשטרדם דף נט ע"א
ג/יד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קפא {כ"מ}
ג/יד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקמט
ג/יד שו"ת מהרלב"ח סי' נו
ג/יד שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 105
ג/יד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' ה
ג/יד שולי הגליון עמ' קב
ג/יד שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ב עמ' כה {נזירות שמשון אינו בשאלה}
ג/יד שלמי יוסף נזיר עמ' כז, לא, קסו-קסט
ג/יד שלמי נזיר עמ' קא-קז
ג/יד שמחת החג דף נה ע"א וע"ג, נו ע"ב
ג/יד שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תצב-תצג
ג/יד שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' לו, צט
ג/יד שער המלך - מעשה חושב ח"ב עמ' קלא
ג/יד שערי זיו ח"ב דף קלז ע"ג
ג/יד שערי טהר ח"ח סי' נח אות ב
ג/יד תוספתא כפשוטה נשים עמ' 509
ג/יד תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קיד
ג/יד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קד, קז
ג/יד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' קמו
ג/טו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' עו
ג/טו אהל דוד (קהן) ח"ב שמואל פט"ו פס' לג
ג/טו אהל משה (הורוביץ) ח"א נזיר ד ע"א
ג/טו אהלי תם עמ' קכו
ג/טו אור המאיר (שפירא) סי' ד אות יא {כ"מ}, סי' ל אות ג
ג/טו בית דינו של שמואל עמ' 554
ג/טו ביתאל ח"א דף עד ע"ב
ג/טו דבר שמואל (אבוהב) סי' כח
ג/טו היכל מלך
ג/טו הלכות קטנות, הלכות נזירות למהריק"ש סי' לו-לז
ג/טו חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ה
ג/טו חי' הראי"ה
ג/טו חי' חפץ חיים
ג/טו ישורון כרך יא עמ' תתעז {כ"מ}
ג/טו מגילת ספר לאוין דף קמ ע"ד, קמא ע"א-ע"ב {כ"מ}
ג/טו מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קלח-קלט {כ"מ}
ג/טו משה ידבר (תשעו) עמ' ריט, רכב
ג/טו נאם דוד
ג/טו נועם חכ"ד עמ' י
ג/טו עמק יהושע ח"א דף פב
ג/טו פאר הלכה פסחים עמ' רנט
ג/טו צפונות גל' טז עמ' טו {כ"מ}
ג/טו צפונות טז עמ' טז {בית יעקב}, יז {רדב"ז}
ג/טו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קעו {כ"מ}
ג/טו שארית נתן (פולק) דף סו ע"ד
ג/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' קמט, ח"ב עמ' כ
ג/טו שו"ת הרדב"ז ח"א סי' מב, קלג
ג/טו שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' לז דף סג
ג/טו שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' פט, שסא
ג/טו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' מז
ג/טו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקמט
ג/טו שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 104-105
ג/טו שו"ת ר"מ גאויזון עמ' י
ג/טו שער יהושע ח"ב עמ' רכט
ג/טו שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות כה
ג/טו שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות כה דף לז ע"ב
ג/טו תוספתא כפשוטה נשים עמ' 509
ג/טו תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג דף נב ע"ג, נג ע"ג {כ"מ}
ג/טו תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קיג
ג/טז אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרצז {שמואל}
ג/טז אהל דוד (קהן) ח"ז שמואל א פט"ו פסוק לג
ג/טז אור האורים סי' לז {שמואל היה נזיר עולם}
ג/טז אור הישר [פתח השער לשו"ת עין יצחק אהע"ז ח"ב]
ג/טז אור לישרים (שולמן) עמ' קסד-קסה {שמואל}
ג/טז אידנו עמ' 133, 135
ג/טז אשר למלך
ג/טז בית אהרן וישראל גל' מב עמ' צז
ג/טז בית לוי (קאפשטיין) דף יא ע"א
ג/טז בית מרדכי (סאויצקי) דף לו ע"א וע"ג, מז ע"ב
ג/טז בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' לח-לט
ג/טז בן פורת יוסף (מפולנאה) פרשת וירא
ג/טז בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קפח
ג/טז בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קנא
ג/טז בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קי
ג/טז דברי יצחק (הרצוג) דף סו ע"ד, סז ע"א
ג/טז דורש לציון (תקצד) דרוש ה
ג/טז דורש לציון (תשנה) עמ' מו
ג/טז הדרת אפרים ח"א עמ' פה
ג/טז הר המלך ח"ז עמ' מב
ג/טז וזאת ליהודה (עייאש) דף לה ע"ב
ג/טז זר זהב (פראג) עמ' קסט
ג/טז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קיד
ג/טז חי' עזיאל
ג/טז חיי אברהם (צציק) עמ' פג
ג/טז חיי נפש ח"ד עמ' צד
ג/טז כתר אפרים עמ' נו
ג/טז כתר המלך
ג/טז לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 186
ג/טז מאור הקדש נזיר עמ' קלט
ג/טז מחנה יהודה (חסמן) עמ' קנה
ג/טז משבצות זהב שופטים עמ' ריח
ג/טז משבצות זהב שמואל א עמ' לז, רעא
ג/טז משך חכמה במדבר פ"ו פס' כא
ג/טז משנת יעקב
ג/טז משפט המלחמה עמ' מא
ג/טז נועם חכ"ד עמ' י
ג/טז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ג אות א
ג/טז סיומי המסכתות עמ' 129 {שמואל - נזיר עולם}, 132
ג/טז עולת שלמה ח"ב עמ' קצג
ג/טז ערך כסף עמ' קצ
ג/טז פאר הלכה פסחים עמ' רנט, רסג
ג/טז פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' יט
ג/טז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' עא-עב {כשמואל}
ג/טז קרן הצבי מצוה צו אות ז
ג/טז שלמי יוסף נזיר עמ' לג
ג/טז שערי תורת בבל עמ' 113
ג/טז תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתמז
ג/טז תוספתא כפשוטה נשים עמ' 509-510
ג/טז תורת הבמה עמ' קע {רדב"ז}
ג/טז תורת מנחם חמ"ד עמ' 201
ג/טז תכלת מרדכי (קלצקי) דף לה ע"ג-ע"ד, לו ע"ב
ג/יז אהל משה (הורוביץ) ח"א נזיר ז ע"א
ג/יז אור הישר [מל"מ הי"ח ד"ה תו]
ג/יז אורח מישור (קרמניצר)
ג/יז בדבר מלך ח"ו עמ' מא
ג/יז בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף יט
ג/יז בית שערים או"ח סי' קמב
ג/יז ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' קלח
ג/יז הליכות אליהו
ג/יז הר המלך ח"ז עמ' מב
ג/יז זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיח ע"ב
ג/יז חדושים ובאורים (גרי') נזיר ח ע"א
ג/יז חזו"א על הרמב"ם
ג/יז חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ד, סוטה פ"ג ה"ד
ג/יז חי' הגרז"ס נשים עמ' רנט
ג/יז חי' הגרי"ז דף יח ע"ב
ג/יז חי' הראי"ה
ג/יז חי' רעק"א (פרדס)
ג/יז כתב סופר או"ח דף יג ע"ג {מל"מ}
ג/יז להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' סז
ג/יז מחנה לויה (תשעד) עמ' שעח
ג/יז מעיני המים
ג/יז מרכבת המלך עמ' שט
ג/יז משאת המלך (אדרי)
ג/יז נוה שלום (איזרלסון) עמ' 83
ג/יז נתיב מאיר
ג/יז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רטז {תורת הנזיר}
ג/יז פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' טז
ג/יז פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קג
ג/יז פרי האדמה ח"ד
ג/יז קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רעד
ג/יז רביד הזהב (אברך) דף פ ע"ג
ג/יז שו"ת ר' משה מרוטנבורק האחרונים חו"מ סי' ח דף נא ע"א {כר' יוחנן}
ג/יז שלמי יוסף נזיר עמ' קצג-קצה
ג/יז שלמי נזיר עמ' קח-קיב
ג/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 345
ג/יז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קיב
ג/יח אהל משה (הורוביץ) ח"א נזיר ז ע"א
ג/יח אורח מישור (קרמניצר)
ג/יח אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קסא {מל"מ}
ג/יח בדבר מלך ח"ו עמ' מא-מב, מד-מה, נג
ג/יח בית מרדכי (סאויצקי) דף מ ע"ב, מא ע"ב
ג/יח בית שערים או"ח סי' קמב
ג/יח ביתאל ח"א דף עג ע"ג {מל"מ}
ג/יח בריכת ירושלים עמ' קלא
ג/יח ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' קלח
ג/יח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' סד, רסו
ג/יח זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיח ע"ב
ג/יח חדושים ובאורים (גרי') נזיר ד ע"א {מל"מ}, ה ע"א, ח ע"א וע"ב
ג/יח חזו"א על הרמב"ם
ג/יח חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ד
ג/יח חי' הגרז"ס נשים עמ' רנח, רס {מל"מ}
ג/יח חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' מ
ג/יח חי' חתם סופר
ג/יח חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' י {מל"מ}
ג/יח חי' רעק"א (פרדס)
ג/יח חסדי דוד ח"ג עמ' שנג, שנו
ג/יח חשבונות של מצוה עמ' רנח
ג/יח למודי ה' (תשפא) עמ' קצ
ג/יח מחנה לויה (תקעט) דף פד ע"ג {מל"מ}
ג/יח מחנה לויה (תשעד) עמ' שמז {מל"מ}
ג/יח מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רב
ג/יח מנחת חינוך ח"ג עמ' מד {מל"מ}, מו, מז {מל"מ}
ג/יח מעשה אברהם דף רטו ע"ב {מל"מ ד"ה כתב מרן}
ג/יח משנה הלכות נדרים דף כח ע"א {מל"מ}
ג/יח משנת יעקב
ג/יח נזיר אחיו ח"ג עמ' יז
ג/יח עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא כד עמ' קיח
ג/יח פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' יז
ג/יח פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קג
ג/יח פרשת נזיר עמ' כו, כח
ג/יח קרית מלך
ג/יח רביד הזהב (אברך) דף פ ע"ג
ג/יח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קסה
ג/יח שו"ת ר' משה מרוטנבורק האחרונים חו"מ סי' ח דף נא ע"א {כר' יוחנן}
ג/יח שלמי יוסף נזיר עמ' כה, כז, עט, קעו {מל"מ}
ג/יח שלמי נזיר עמ' קיב-קיח
ג/יח שער המלך ח"א עמ' כו {מל"מ}
ג/יח תוספתא כפשוטה נשים עמ' 555
ג/יח תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קיז, קכ
ג/יח תורת רפאל ח"ג עמ' צב
ג/יט אור יעקב נדרים עמ' פא, פג-פד, פו-פז
ג/יט אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קסב
ג/יט ביתאל ח"א דף עד ע"ד
ג/יט ברור הלכה נדרים יז ע"א ציון ב
ג/יט חי' ר' שמואל נדרים עמ' לד
ג/יט משאת המלך (אדרי)
ג/יט נדרי זריזין ח"א עמ' קלז
ג/יט שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קלז
ג/יט שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קז
ג/יט שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קלז
ג/יט שלמי יוסף נזיר עמ' כח


ד/324 הלכות נזירות פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ בית יעקב (בירב)
ד/רה"פ הפלאת נזירות
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' י-יב
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ פתחי נזיר
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/רה"פ תורת הנזיר
ד/א אור הישר [אור הישר נזיר טז ע"א]
ד/א בדבר מלך ח"ו עמ' מז
ד/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' רצד
ד/א ביתאל ח"א דף עו ע"א
ד/א חדושים ובאורים (גרי') נזיר טז ע"א
ד/א חי' הגרי"ז
ד/א כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף נ ע"ב
ד/א מחנה יוסף פסחים עמ' כב, סוטה עמ' סא
ד/א מנחת חינוך ח"ב עמ' קה, ח"ג עמ' מג
ד/א משנה הלכות נדרים סי' ב
ד/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקנו {גרי"ז}
ד/א קונטרסי שעורים נדרים שעור טז אות ה
ד/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נא
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכח
ד/א שושן עדות דף קסג ע"א
ד/א שלמי נזיר עמ' קיט-קכו
ד/א שם טוב
ד/ב אור יעקב נדרים עמ' פא
ד/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' קלא
ד/ב ברור הלכה נדרים יז ע"א ציון ב
ד/ב חדושים ובאורים (גרי') נזיר טז ע"א
ד/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפז
ד/ב כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף נ ע"ב
ד/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור טז אות ה
ד/ב שלמי יוסף נזיר עמ' כח
ד/ג אבני דרך עמ' רלו-רלט, רנד
ד/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 148
ד/ג בדבר מלך ח"ו עמ' מט, נג, נו, ס
ד/ג בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' כב אות ג
ד/ג דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' מ
ד/ג וזאת ליהודה (עייאש)
ד/ג חדושים ובאורים (גרי') נזיר יג ע"ב, טו ע"א
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג חי' הגרי"ז דף כ ע"ד
ד/ג חי' הראי"ה
ד/ג חי' רעק"א (פרדס)
ד/ג כנה"ג
ד/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' רלג-רלד
ד/ג מקנת כסף עמ' קנה
ד/ג משנה הלכות נדרים דף נו ע"ג, סי' כט
ד/ג משנת יעקב
ד/ג ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' ריב {תורת הנזיר}
ד/ג פרשת נזיר עמ' קא, קג
ד/ג קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רסז, רעא
ד/ג שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קז
ד/ג שלמי נזיר עמ' קכו-קלו
ד/ג שם טוב
ד/ד בדבר מלך ח"ה עמ' קסא, ח"ו עמ' מט, נה
ד/ד הר המלך ח"ז עמ' מב
ד/ד חדושים ובאורים (גרי') נזיר יג ע"ב, טו ע"א
ד/ד חי' הגרי"ז דף כ ע"ג
ד/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קצט
ד/ד משנת יעקב כאן
ד/ד משנת יעקב קרבנות עמ' קפא
ד/ד פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' לא
ד/ד שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' קז
ד/ד שלמי נזיר עמ' קלב-קלו
ד/ד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קכ
ד/ה חדושים ובאורים (גרי') נזיר יג ע"ב, טו ע"א
ד/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קצט
ד/ה מפתח הבאורים [גרי"ז דף כ]
ד/ה משנת יעקב
ד/ה שלמי נזיר עמ' קלב-קמ
ד/ו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' עה {לח"מ}
ד/ו אור המאיר (שפירא) סי' ל אות ב {לח"מ}
ד/ו באר שרים (שולמן) עמ' סח
ד/ו ביתאל ח"א דף עה ע"א
ד/ו זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קכג ע"א, קכה ע"ג
ד/ו חדושים ובאורים (גרי') נזיר יד ע"א
ד/ו חזון יחזקאל נזיר פ"ב ה"ה
ד/ו חי' הגאון אדר"ת עמ' קצג {לח"מ - השמיט כמשה בז' אדר}
ד/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצ
ד/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' מח {לח"מ}
ד/ו משנת יעקב
ד/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כד
ד/ו קול יעקב (שאול)
ד/ו ריח שדה דף ס ע"ג {לח"מ}
ד/ו שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' סד
ד/ו שלמי נזיר עמ' קמג
ד/ו שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' צ {לח"מ}
ד/ו תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קכא
ד/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ז בדבר מלך ח"ו עמ' נט, סב, קעח
ד/ז בית שערים או"ח סי' קמב
ד/ז חדושים ובאורים (גרי') נזיר יד ע"א
ד/ז חי' הגרי"ז דף כ ע"ד
ד/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ז משנת יעקב
ד/ז נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' א
ד/ז פרשת נזיר עמ' קב
ד/ז קול יעקב (שאול)
ד/ז שלמי יוסף נזיר עמ' רעז-רעט
ד/ז שלמי נזיר עמ' קמ-קמד
ד/ח בית שערים יו"ד סי' תלח
ד/ח דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' מד
ד/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שנח
ד/ח חשבונות של מצוה עמ' תיז
ד/ח לחם רב (בוטון) סי' ל
ד/ח מאור הקדש נזיר עמ' סד
ד/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ח קול יעקב (שאול)
ד/ח שדה אלחנן ח"א עמ' סג
ד/ח שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) דף רי (=שו"ת רא"ם סי' נא)
ד/ח שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שס
ד/ח שלמי יוסף נזיר עמ' קא, רעט
ד/ח שלמי נזיר עמ' קמד-קמח
ד/ח תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' עג, קכא
ד/ט אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' עה
ד/ט אור שמח
ד/ט אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' נא {כ"מ}
ד/ט באהלה של תורה או"ח סי' קח אות ב
ד/ט באר שרים (שולמן) עמ' סח, ע
ד/ט בדבר מלך ח"ו עמ' לח
ד/ט דברי סופרים (סופר) עמ' קמט
ד/ט דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' יח
ד/ט הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רנא-רנב, שנח
ד/ט חי' הראי"ה
ד/ט חיי אברהם (צציק) עמ' קצה {לח"מ}
ד/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצז
ד/ט כלילת יופי דף עו
ד/ט כתר המלך
ד/ט לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' ק
ד/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' מח
ד/ט מקום דוד [זרע אברהם יו"ד סי' לא]
ד/ט משנת יעקב
ד/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף צד ע"ג {נזירות שמשון לחומרא}, צה ע"ב
ד/ט נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לב אות א
ד/ט פאר הלכה פסחים עמ' רסב
ד/ט פני יהושע (חנדלי) דף פו ע"ג
ד/ט פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקס
ד/ט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רב {כ"מ}
ד/ט קול יעקב (שאול)
ד/ט ריח שדה דף נט ע"ב, ס ע"ג
ד/ט שלמי יוסף נזיר עמ' קצט, רעט
ד/ט שלמי נזיר עמ' קמח
ד/ט שם טוב
ד/ט שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קלז {כ"מ}
ד/ט תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קכא
ד/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ה
ד/י אבן ציון עמ' תקי
ד/י אהל יששכר סי' קד
ד/י אוצרות הרמב"ם
ד/י בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' טו
ד/י בית מרדכי (סאויצקי) דף מד ע"ד, מה ע"א-ע"ג
ד/י בן אשר סי' כג הערה א {גרי"ז}
ד/י ברור הלכה נדרים ג ע"ב ציון ג
ד/י בשבילי התלמוד ח"ב נדרים יז ע"א
ד/י דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' כז
ד/י הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מא, מה
ד/י חדושים ובאורים (גרי') נזיר יד ע"א
ד/י חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ד, סוטה פ"ג ה"ד
ד/י חי' הגאון אדר"ת עמ' קצג
ד/י חי' ר' שמואל נדרים עמ' לט {כ"מ}
ד/י חיי אברהם (צציק) עמ' כ, כב
ד/י חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' כא
ד/י לב ים נדרים עמ' לא
ד/י מאיר נתיבים עמ' 433
ד/י מנחת חינוך ח"ג עמ' מז
ד/י מנחת מחבת עמ' רכד
ד/י מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שלו
ד/י מפענח צפונות עמ' 110
ד/י מפתח הבאורים [גרי"ז דף כ]
ד/י משא בני קהת
ד/י משמר הלוי עמ' יז, כז {ר"ח הלוי}
ד/י משנת אליעזר (קונשטט) עמ' סד
ד/י משנת יעקב
ד/י נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נט אות א
ד/י פני משה (שלז')
ד/י פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקס
ד/י פניני רבנו יחזקאל עמ' סב, סד, ע
ד/י קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רנז
ד/י שלמי יוסף נזיר עמ' צא
ד/י שלמי נזיר עמ' קמט-קנב
ד/י שם טוב
ד/י שמחתי באומרים לי עמ' שצז
ד/יא אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' עה
ד/יא אבני נזר או"ח סי' נד אות ז
ד/יא אבני שהם (פרץ) דף נט ע"ג {לח"מ}
ד/יא אגלי טל ח"ב סי' רג אות ז
ד/יא אגרות משה ח"ח עמ' ריג
ד/יא אהבת עולם (דיהרנפורט) דף מו ע"ב
ד/יא אהבת עולם (תשס) עמ' שז {כ"מ}, שח
ד/יא אור הישר [מחנ"א הל' נדרים סי' יג]
ד/יא אמונת יהושע עמ' פט
ד/יא אמונת עתיך (נאור) עמ' קלה {כ"מ}
ד/יא אמרי נועם מועדים תשובה יג מבן המחבר
ד/יא באר שרים (שולמן) עמ' קפ
ד/יא בארות נתן ח"ב עמ' יג
ד/יא בדבר מלך ח"ד עמ' כא, ח"ו עמ' כ, סב
ד/יא בית שערים או"ח סי' קמב, קמד, יו"ד סי' ת
ד/יא ביתאל ח"א דף עג ע"ג
ד/יא בני יוסף (קאריו) דף יא ע"ד
ד/יא בנין אריאל ח"ב עמ' עב
ד/יא ברקאי ח"ג עמ' 112 {כ"מ}
ד/יא גאולה וישועה (לונץ) דף יג ע"ב
ד/יא דבר מלכות ויקרא עמ' 197
ד/יא דברות משה מועד ח"א עמ' קסו, תקצח {האומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא בו}
ד/יא דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 162-163
ד/יא דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' נד
ד/יא דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' יח, מד
ד/יא המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים סו]
ד/יא הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מא, מה
ד/יא התקופה הגדולה עמ' שנד {לא נימק מצד שאליהו לא בא מאתמול}
ד/יא התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 37
ד/יא וזאת ליהודה (עייאש)
ד/יא ויואל משה מאמר א סי' נא
ד/יא ויואל משה עמ' סד
ד/יא ויקן יוסף דף ב ע"ג, ג ע"א
ד/יא זרעא דיוסף דף ד ע"א
ד/יא חזון יחזקאל נזיר פ"ב ה"ד
ד/יא חי' הראי"ה
ד/יא חי' כתב סופר
ד/יא חי' כתב סופר פסחים עמ' כט
ד/יא חי' משנה פסחים עמ' סח
ד/יא חקרי זמנים ח"ד עמ' שכג-שכד
ד/יא ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ז, צב
ד/יא ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כב {יום שבן דוד בא}
ד/יא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נז
ד/יא כלילת יופי דף עו
ד/יא כנה"ג
ד/יא כתב סופר או"ח דף נ ע"ד
ד/יא כתב סופר או"ח סי' נג ד"ה וליישב {לח"מ}
ד/יא כתר נהורא עמ' ס
ד/יא לקוטי סופר ח"ב דף א ע"א-ע"ב
ד/יא לקוטי שיחות ח"ה עמ' 419, חכ"ג עמ' 394
ד/יא לקוטי שיחות חל"ח עמ' 32
ד/יא לשון למודים או"ח דף עה ע"ג
ד/יא מבי"ט (רובינ') דף פט ע"א
ד/יא מחנה יוסף (תשעב) הדרת מלך סי' א אות א
ד/יא מלכי בקדש (מלכי) דף קיט ע"ד
ד/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' מה
ד/יא מעינות האמונה עמ' תל, תקיח
ד/יא מעיני המים
ד/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רנד ע"ד, רנה ע"א
ד/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכז ע"א
ד/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' קסז
ד/יא מרגליות הים סנהדרין כב ע"ב אות ח {ספק אם יבוא בשבת}
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יא משנת יעקב
ד/יא משנת ישראל סי' כג אות יא, מא
ד/יא נאם דוד
ד/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף צד ע"ג, צה ע"א
ד/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף צח ע"ב
ד/יא נתיבות החיים
ד/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נט אות א
ד/יא ספיקא דרבנן עמ' צח
ד/יא עיונים (פאור) עמ' 2-3
ד/יא עללת הבציר דף מז ע"א וע"ד
ד/יא פאר הלכה פסחים עמ' רסב
ד/יא פני יהושע (חנדלי) דף פז ע"א
ד/יא פניני רבנו הגרי"ז עמ' שפו {אליהו}
ד/יא פתח עינים ח"א דף מט ע"ד
ד/יא צמח מנחם דף ג ע"א {אסור כל ימי החול}
ד/יא קדשי יחזקאל דף ה ע"א
ד/יא קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקסז {כ"מ}
ד/יא קרית מלך (חב"ד) עמ' קלו, קלז, קמא, קמג
ד/יא קרן הצבי מצוה עא אות א
ד/יא שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' א
ד/יא שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים סו
ד/יא שיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 67, 68
ד/יא שם טוב
ד/יא תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג דף לג ע"ד {כ"מ}
ד/יב בדבר מלך ח"ו עמ' נב
ד/יב ביתאל ח"א דף עד ע"א
ד/יב בריכת ירושלים עמ' רלט
ד/יב דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' יח
ד/יב חיים שאל ח"ב סי' מג אות ג
ד/יב ידבר שלום ח"א עמ' סה
ד/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קצז, רא, ח"ג עמ' קז
ד/יב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ה אות ב]
ד/יב משב יעקב ח"א
ד/יב נאם דוד
ד/יב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רטז {תורת הנזיר}
ד/יב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' כה
ד/יב ספרי דבי רב ח"א עמ' קע, קצח
ד/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כד
ד/יב שמוש חכמים ג עמ' נ
ד/יג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קסו, רצ
ד/יג בדבר מלך ח"ו עמ' סג-סד
ד/יג ברור הלכה נדרים כ ע"א ציון ה פסקה ב {מל"מ}
ד/יג גבול יהודה (ציר') דף מ ע"א-ע"ג {מל"מ}
ד/יג חי' חתם סופר
ד/יג חסדי דוד ח"ג עמ' שעז
ד/יג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפט
ד/יג יכין ובועז ח"א סי' נח עמ' 147
ד/יג כל נדרי פ' לב הע' כג
ד/יג משאת המלך (אדרי)
ד/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כב
ד/יג צפנת פענח
ד/יג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' טו
ד/יג קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף קכא ע"ד
ד/יג קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רמו
ד/יג קרית מלך
ד/יג שו"ת רשב"ש עמ' תקיד
ד/יג שלמי נזיר עמ' קנב-קנו
ד/יג שם טוב
ד/יג שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קד, קט
ד/יד בדבר מלך ח"ו עמ' סג
ד/יד גבול יהודה (ציר') דף מ ע"ב
ד/יד הר המלך ח"ה עמ' שפח
ד/יד יכין ובועז ח"א סי' נח עמ' 147
ד/יד מחנה לויה (תשעד) עמ' שמד {לח"מ}
ד/יד מקור ישראל דף קי ע"ד
ד/יד משאת המלך (אדרי)
ד/יד משפטי דרבנן עמ' נ
ד/יד קרית מלך
ד/יד שלמי נזיר עמ' קנב-קנו
ד/יד שם טוב
ד/יד שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קו
ד/טו אהלי תם עמ' תכג
ד/טו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קמח
ד/טו בדבר מלך ח"ו עמ' סג
ד/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קה
ד/טו מי באר (אופנהיימר) דף לו ע"ג
ד/טו נחמד למראה ח"א דף קעב ע"א {רדב"ז}
ד/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כב
ד/טו עץ חיים (גאגין) עמ' 95, 107, 172
ד/טו פי' ר"א מן ההר נזיר לב ע"א
ד/טו קרית מלך
ד/טו שו"ת הרשב"א ח"ה סי' רנח
ד/טו שלמי נזיר עמ' קנב-קנו
ד/טו שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קח
ד/טו תורת הקדש ח"ב עמ' קנח
ד/טז ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יז עמ' 507
ד/טז ברור הלכה נדרים כ ע"א ציון ה
ד/טז דברי חיים ח"ב יו"ד סי' ו
ד/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקיא
ד/טז חי' רעק"א (פרדס)
ד/טז עץ חיים (גאגין) עמ' 95, 107, 172
ד/טז שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) סי' ט
ד/טז שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' רפח
ד/טז שו"ת רשב"ש עמ' שסט
ד/טז שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 327
ד/יז אבני דרך עמ' רלט-רמא
ד/יז אור הישר [אור הישר נזיר כח ע"א]
ד/יז בדבר מלך ח"ו עמ' קלה
ד/יז דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' יט
ד/יז חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"ז
ד/יז חיי אברהם (צציק) עמ' קצו {צ"פ}
ד/יז מלחמות יהודה דף עא ע"ג
ד/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קז
ד/יז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רטו
ד/יז ענפי ארז (זי') דף סז ע"ב {צ"פ}, קכג ע"ג {או"ש}
ד/יז פני אברהם (שפירא) עמ' קנג {או"ש}
ד/יז קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רעב
ד/יז שלמי יוסף נזיר עמ' צט, קג
ד/יז שלמי נזיר עמ' קנו-קסג
ד/יז שם טוב


ה/325 הלכות נזירות פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ בית יעקב (בירב)
ה/רה"פ הפלאת נזירות
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/רה"פ משנת יעקב
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' יג-טז
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ פתחי נזיר
ה/רה"פ צפנת פענח
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אור הישר [עטרת ראש ברכות יב ע"א (דף לה ע"ב בדפי הספר)]
ה/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמז
ה/א בני בנים ח"א עמ' כג {לח"מ}
ה/א דור דורים עמ' רמב
ה/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפג
ה/א זהב התרומה מ"ש עמ' שצב
ה/א זכרון יהונתן דף רט
ה/א חזון יחזקאל מנחות פ"ט ה"ב
ה/א חי' בן אריה ח"א סי' טז אות כט
ה/א חמדת ישראל ח"א דף לב ע"ג
ה/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קפט
ה/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' פט
ה/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רו {לח"מ}
ה/א מנחת חינוך ח"ג עמ' מט
ה/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' יג
ה/א מעין החכמה עמ' רה {כ"מ}
ה/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תז, תט
ה/א נוכח השלחן (הכהן) עמ' רנד
ה/א נועם ח"ד עמ' שד
ה/א ספרי דבי רב ח"א עמ' קנא
ה/א עיני כל חי (תשסח) עמ' קסז (דף מה ע"א במהד' תרלח) {כ"מ}
ה/א פותח יד
ה/א קרית מלך
ה/א שער שושן - נכח השלחן עמ' רנד
ה/ב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קלז
ה/ב אבני דרך עמ' רמא
ה/ב אגרות הגרי"ד עמ' קלא
ה/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פב
ה/ב אור האגדה (לנגנר) ביצה ג ע"א עמ' 190 {חרצנים}
ה/ב אור הישר [דורות ראשונים ח"א מאמר המשנה ביסודה פכ"ד]
ה/ב אמונת אליעזר ערלה עמ' רנח
ה/ב אמונת יהושע עמ' תקיט {בוסר}
ה/ב אמת ליעקב נשים עמ' קיח {יין הקרוש}
ה/ב אנצי"ת ע' בוסר הע' 14
ה/ב אסיפת שמועות תשרי עמ' כח
ה/ב ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' מו
ה/ב אש דת (דוברין) דף פג ע"ד
ה/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמו, תקנב-תקנג, תקסד
ה/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' צ
ה/ב בדבר מלך חי"ז עמ' קלו {וכן אם שתה רביעית יין או אכל כזית מיין קרוש שהוא הפרי או שתה רביעית חומץ שהוא פסולת הפרי הרי זה לוקה}
ה/ב ביתאל ח"א דף עב ע"ג
ה/ב בכורי אברהם דף קב ע"א
ה/ב בנין הלכה עמ' צו, קיח, קכ {גם ענבה שלמה צריכה כזית}
ה/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' נא
ה/ב ברור הלכה סוכה - ברורי הראי"ה ו ע"א ציון ג
ה/ב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קמא
ה/ב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיט
ה/ב חוות יאיר סי' קצב
ה/ב חי' בר נחמני דף נג ע"ד {כזית יין קרוש}
ה/ב חי' כתב סופר שבת עמ' צב
ה/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קצז
ה/ב חי' ש"י דף נב ע"ג
ה/ב חיים ומלך
ה/ב חמדת שלמה עמ' רט {יין קרוש דינו כמשקין, ומה שהוא בכזית הוא הואיל ואי ימחה יהיה שיעורו רביעית}
ה/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שלח
ה/ב יד ישראל ח"ב
ה/ב יד פשוטה אהבה עמ' תתרפא
ה/ב מבוא למשנה תורה עמ' 236
ה/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קמה
ה/ב מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' פו
ה/ב מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קמג
ה/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' רעז
ה/ב מכתם לדוד (חסן)
ה/ב מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' יט
ה/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ריג, רסא
ה/ב מפי בעלי לשונות עמ' 313
ה/ב מר קשישא עמ' פד
ה/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תח
ה/ב משנת חיים במדבר עמ' צ
ה/ב משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קסח
ה/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף ס ע"ד
ה/ב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נח אות א
ה/ב ספרי דבי רב ח"א עמ' קמח, קנז, קנט-קס
ה/ב פאר הלכה פסחים עמ' כג
ה/ב פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' עג
ה/ב פני משה (שלז')
ה/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמד ע"ב
ה/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 11
ה/ב צפנת פענח במדבר עמ' לט-מ
ה/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תצב
ה/ב קובץ חי' תורה (סול') עמ' סז
ה/ב קול דודי ר"ה סי' ע
ה/ב קרית מלך
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תנז
ה/ב שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' טו
ה/ב שביתת השבת שהייה והטמנה אות מ {כזית מפסולת}
ה/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קעט, קפו, קפח
ה/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צט-ק
ה/ב שלמי יוסף נזיר עמ' תמד
ה/ב שלמי נזיר עמ' קסד-קסח
ה/ב שנות חיים (קלוגר) עמ' קצב {כ"מ}
ה/ב שערי מאיר עמ' 12
ה/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קסו
ה/ג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פב, קי
ה/ג אנצי"ת ע' אסורים מצטרפים הע' 6
ה/ג אש דת (דוברין) דף פג ע"ד
ה/ג בדבר מלך חי"ז עמ' קלו {וכן אם שתה רביעית תערובת יין וחומץ לוקה}
ה/ג בזך לבונה עמ' פ
ה/ג בית אבא (גוטווירטה) דף כז ע"ב
ה/ג דרך ישראל חולין סי' כט ס"ק ג, כ
ה/ג חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"א
ה/ג חי' הראי"ה
ה/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קצד
ה/ג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רסח
ה/ג יד ישראל ח"ב
ה/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפח
ה/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' נט
ה/ג מבוא למשנה תורה עמ' 236
ה/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קמו
ה/ג מטה אהרן שבועות עמ' צד
ה/ג מנחם שלמה לקוטים סי' מא
ה/ג מנחת חינוך ח"א עמ' מח, ח"ג עמ' נא
ה/ג מעין החכמה עמ' רה
ה/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תח
ה/ג נאם דוד
ה/ג נדרי זריזין ח"ב עמ' רכז
ה/ג ספרי דבי רב ח"א עמ' קנח
ה/ג פני משה (שלז')
ה/ג פרשת נזיר עמ' רעא
ה/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תצב
ה/ג קול יעקב (פישר) סי' כז אות ה
ה/ג קרבן אשר עמ' רט
ה/ד אבני דרך עמ' רמו, רמט
ה/ד אבני ציון ח"ג עמ' לח
ה/ד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' פו
ה/ד אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רסו
ה/ד אור הישר [באר יצחק או"ח סי' י]
ה/ד אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ז ד"ה כתב
ה/ד אפיקי מגינים פסחים סי' מג
ה/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמז, תקסה
ה/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' צד, צו
ה/ד בזך לבונה עמ' פ
ה/ד בכורי אברהם דף קב ע"א
ה/ד בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' נ
ה/ד בר ריב"א עמ' קיח
ה/ד ברור הלכה פסחים מד ע"א ציון ו
ה/ד גבורות אליהו יו"ד סי' טז אות א
ה/ד גן שושנים ח"ב עמ' מז {או"ש}
ה/ד גפן פוריה עמ' קמ
ה/ד דברי אמת (תשעט) עמ' תעב {טעם כעיקר אסור מדרבנן}, תעט {יין שנתערב בדבש הוי דבר המותר עם דבר האסור}
ה/ד היכלי שן ח"ב סי' ב
ה/ד זכרון יהודה (לאש) דף נז ע"ד
ה/ד חוף ימים ח"א סי' כ אות א, סי' כא אות א
ה/ד חי' בר נחמני דף יב ע"א-ע"ב, יד ע"א, כח ע"ב, מ ע"א
ה/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' חמץ פ"א ה"ו, חי' הריצ"ד פסחים מד ע"א]
ה/ד חי' כתב סופר שבת עמ' פג
ה/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קצד, נשים ח"א עמ' קנו
ה/ד חמדת שלמה עמ' נט {ראיה לשיטתו דריו"ח ל"ל דר"ע דהמצל"א}
ה/ד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' עה
ה/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קמה, קמז
ה/ד מחנה לויה (תשעד) עמ' שמו {כ"מ}
ה/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כד ע"ג
ה/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' נ
ה/ד מנחת חינוך מצוה יב (דף כג ע"ד)
ה/ד מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"א אות ג, פ"ב אות יב, פ"ו אות ה, ז
ה/ד מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 91-90, 94-93
ה/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף פה ע"ב
ה/ד מצודת בן ציון דף מט ע"א {אם אכל שלש ביצים}
ה/ד מרכבת יוסף דף יז ע"א, יט ע"א, כ ע"א {אין היתר מצטרף לאיסור}, קיב ע"ב
ה/ד משכן בצלאל ח"א סי' מו, מז
ה/ד משנת ר' אהרן שבת עמ' קצז
ה/ד נדרי זריזין ח"ג עמ' קפה
ה/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תרלג
ה/ד ספרי דבי רב ח"א עמ' קנא
ה/ד ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קא, קה {דבר המותר אינו מצטרף לדבר האסור}
ה/ד פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קסט
ה/ד פסקי אליהו ח"א עמ' לג
ה/ד פרי החג דף לד ע"ג {בכדי שלוש ביצים}, לח ע"ג {ראב"ד}
ה/ד פרשת נזיר עמ' רכו
ה/ד פתחי שערים דף יז ע"ב {כ"מ}
ה/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סח ע"א
ה/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כח אות ד
ה/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תצב
ה/ד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' סד-סה, סז {אין היתר מצטרף לאיסור}
ה/ד שארית נתן בנימין עמ' קלא {בכזית בכדי אכילת פרס}
ה/ד שו"ע הרב שער השמועה אות ט
ה/ד שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רמד
ה/ד שלמי יוסף נזיר עמ' תלט
ה/ד שנות חיים (קלוגר) עמ' קצב {כ"מ}
ה/ד שער נפתלי דף כה ע"ג
ה/ד תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' י אות ו
ה/ד תורת העולה ח"ג פ' עא עמ' רעט
ה/ד תורת העולה עמ' תקצח
ה/ד תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רכ
ה/ה אבני דרך עמ' רמו
ה/ה אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' פו
ה/ה אישי יובל עמ' 69
ה/ה אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ז [ב-ה] ד"ה ראיתי {לח"מ}
ה/ה אסיפת שמועות תשרי עמ' כד
ה/ה אפיקי מגינים פסחים סי' מג
ה/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' תכה, תקנא
ה/ה באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' קטז
ה/ה באורי סוגיות (הוניגסברג) חולין עמ' תד
ה/ה בדבר מלך חי"ז עמ' קל {וכן אם שרה פתו ביין והיה הרביעית יין בכדי פרס מן הפת ואכל כדי פרם שנמצא שאכל רביעית יין הרי זה לוקה}
ה/ה בית אבא (גוטווירטה) דף כז ע"ב {משרת - מלמד שטעם כעיקר}
ה/ה בית המדרש
ה/ה בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קנה
ה/ה ברור הלכה ע"ז סז ע"א ציון ד פסקה ד
ה/ה ברור הלכה פסחים, גליון רצ"י דף מד
ה/ה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' פג
ה/ה ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות יב, סי' ז אות ו
ה/ה ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' שיט, פסחים עמ' קכ, קעו
ה/ה בשבילי התלמוד ח"ג זבחים קט ע"א, חולין קכ ע"א
ה/ה גבורות אליהו יו"ד סי' טז אות א
ה/ה גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' פה {אם שרה פתו ביין}
ה/ה גפן פוריה עמ' קמ-קמא
ה/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' קעח {ראב"ד}
ה/ה דברי יחזקאל (תרצה) דף נט ע"א
ה/ה דרך ישראל חולין סי' כט ס"ק ג, כ
ה/ה היכלי שן ח"ב סי' ב
ה/ה הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' תכח
ה/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קמה
ה/ה ויגד יעקב (גרינוולד) שמות עמ' שסה {לח"מ}
ה/ה זית רענן ח"א עמ' תרצח
ה/ה זכרון יהודה (מונק) דף עט ע"ד, פ ע"א
ה/ה חבורי טהרה עמ' סט
ה/ה חדושים ובאורים (גרי') נזיר לו ע"א
ה/ה חוף ימים ח"א סי' כא אות ד
ה/ה חזו"א טבול יום סי' ג ס"ק טז, יו"ד סי' כד ס"ק טז
ה/ה חי' בר נחמני דף כח ע"א, לג ע"ב {רביעית}, מז ע"ד {בכא"פ}, נג ע"א {רביעית בכא"פ} וע"ד, נד ע"א, נה ע"א, נו ע"ד {כא"פ בלי טעמו}, סד ע"ד, סה ע"א {בכא"פ}
ה/ה חי' הראי"ה
ה/ה חי' חתם סופר
ה/ה חי' כתב סופר נזיקין עמ' קסז
ה/ה חי' כתב סופר שבת עמ' צט
ה/ה חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קנד, קנח-קנט
ה/ה חי' ר' חיים הלוי דף לד
ה/ה חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רנ
ה/ה חמדת שלמה עמ' רה {קו' הלח"מ דמש"כ הרמב"ם בדרשת משרת הוא דלא כמאן}
ה/ה חסדי דוד ח"ז עמ' תרצט
ה/ה טוב טעם עמ' ט, כד {לח"מ}
ה/ה יגיעת ערב פסחים עמ' ריז
ה/ה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' עה
ה/ה יד פשוטה אהבה עמ' תתקנג
ה/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' נז
ה/ה ישועת משה עמ' קכ
ה/ה כתר כהונה (כץ) עמ' קנד
ה/ה לב איש עמ' תפח
ה/ה לשון למודים או"ח דף צ ע"ד
ה/ה מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' לט עמ' צב
ה/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לח ע"ד
ה/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' צז
ה/ה מועדים וזמנים ח"ג סי' ריז, ח"ז סי' ריא
ה/ה מוריה גל' קצז עמ' נ {שרה פתו ביין בכא"פ}
ה/ה מי החג עמ' עז
ה/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כד ע"ג, כה ע"ב
ה/ה מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רלד
ה/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קד, ח"ג עמ' נ
ה/ה מנחת חינוך מצוה יב (דף כג ע"ד)
ה/ה מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"ה אות ב, פ"ו אות ט
ה/ה מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 90, 94-93
ה/ה מעין החכמה עמ' רה {לח"מ}
ה/ה מעיני המים
ה/ה מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כט אות יא, יג, טו, סי' ל אות א-י, סי' לב אות ב
ה/ה מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ט אות יא-יד
ה/ה משאת המלך (תשסז) עמ' מא
ה/ה משאת המלך מועדים עמ' רי
ה/ה משב יעקב ח"ב עמ' מט
ה/ה משנת אליעזר (קונשטט) עמ' סו
ה/ה נוכח השלחן (הכהן) עמ' רנד
ה/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קעב
ה/ה נחלת צבי (כהנא) עמ' לא
ה/ה נשמת חיים (תשסח) חו"מ הערות עמ' קצג
ה/ה ספרי דבי רב ח"א עמ' קנא
ה/ה עיונים (פאור) עמ' 3 {מל"מ}
ה/ה עמודי אור סי' ו אות ח, סי' קח אות א
ה/ה ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קז {וכן אם שרה פתו ביין וכו' וכל משרת ענבים וכו'}
ה/ה פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' עא
ה/ה פני משה (שלז')
ה/ה פרי החג דף לו ע"ג {שרה פתו ביין}
ה/ה פרשת נזיר עמ' רמה
ה/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כח אות ד
ה/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תצב
ה/ה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' לח
ה/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' טז {בכדי אכילת פרס}
ה/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רלד {בכדי אכילת פרס}
ה/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צז, ק
ה/ה שלמי יוסף נזיר עמ' תכח, תלו-תמב, זבחים ח"א עמ' רי
ה/ה שלמי נזיר עמ' קסח
ה/ה שנות חיים (קלוגר) עמ' סה
ה/ה תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' י אות ו
ה/ה תורת רפאל או"ח ח"ב דף צו ע"ד {לח"מ}
ה/ו אבני דרך עמ' רמז
ה/ו אור יעקב יבמות דף פג ע"ג {ראב"ד}
ה/ו אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כו אות ג
ה/ו בדבר מלך חי"א עמ' שנ
ה/ו ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות יב
ה/ו ברכת מרדכי פסחים עמ' קעו
ה/ו דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תפג {לא יהיה זה חמור מחלב ודם}
ה/ו דור דורים עמ' מה
ה/ו הגהות רי"צ דינר ב"ק קה ע"א
ה/ו חוף ימים ח"א סי' כב אות א
ה/ו חי' בר נחמני דף טז ע"ג, לז ע"א {ממשו ולא טעמו - מדרבנן}, מז ע"ב {ראב"ד}
ה/ו טוב טעם עמ' כח {ראב"ד בשם בה"ג}
ה/ו יגיעת ערב פסחים עמ' ריח
ה/ו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' צג
ה/ו יד פשוטה אהבה עמ' תתקנג
ה/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשי
ה/ו לב מבין דף צד ע"ג {רדב"ז}
ה/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' קיב {ראב"ד}, ח"ג עמ' נ
ה/ו מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כט אות ד, ט {ראב"ד}
ה/ו מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ט אות טו
ה/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שפט
ה/ו משאת המלך (אדרי)
ה/ו משנה הלכות ח"ו סי' רה
ה/ו משנת יעקב קדושה עמ' רנח
ה/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קעב
ה/ו פי' ר"א מן ההר נזיר יג ע"א
ה/ו פסקי אליהו ח"א עמ' ע
ה/ו קרבן ציון עמ' קא {לח"מ, מל"מ}
ה/ו קרית מלך
ה/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רד
ה/ו שלמי יוסף נזיר עמ' תמב, זבחים ח"א עמ' רי
ה/ו שער המלך ח"א עמ' רג {ראב"ד}
ה/ז אבני דרך עמ' רמז-רנ
ה/ז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' פז {טעמו ולא ממשו - מד"ס}
ה/ז אהל שרה לאה עמ' רעג {פחות מכא"פ - מדרבנן}
ה/ז אור הישר [חמדת שלמה או"ח סי' טו, תורת רפאל הל' פסח סי' סט והל' יוה"כ סי' קז]
ה/ז אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כח אות ב
ה/ז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' סו
ה/ז בדבר מלך ח"ו עמ' סו
ה/ז בדבר מלך חי"א עמ' רסג, שנ
ה/ז בדבר מלך חי"ז עמ' קלא {אם נתערב יין בדבש והיה בו טעם יין ואין שם רביעית בכדי אכילת פרס הרי זה אסור מדברי סופרים}
ה/ז בדרך המלך הל' ק"פ עמ' קעה {טעם כעיקר מדרבנן}
ה/ז בדרך המלך עמ' קעה
ה/ז בית אהרן וישראל גל' כא עמ' ח {פחות מכזית בכא"פ הוא מדרבנן}
ה/ז בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' כב
ה/ז בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק יג
ה/ז ברור הלכה ע"ז סז ע"א ציון ד פסקה ד
ה/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' סז
ה/ז גפן פוריה עמ' קמב
ה/ז דברי אמת (תשעט) עמ' תעב, תעו {ראב"ד, טעם כעיקר אסור מה"ת ואין לוקין עליו}
ה/ז דרך ישראל חולין סי' כט ס"ק ג, כ
ה/ז הר המוריה (אדר"ת) עמ' סב
ה/ז ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' סה
ה/ז זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' כב, כה
ה/ז חי' בר נחמני דף מט ע"ב, סז ע"ב {מכת מרדות}
ה/ז חי' הגר"ח החדש עמ' לו
ה/ז חי' הראי"ה
ה/ז חי' ר' חיים הלוי דף לד
ה/ז יגיעת ערב פסחים עמ' ריח
ה/ז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רו
ה/ז יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' סח
ה/ז כתר אפרים עמ' צה
ה/ז לקוטי סופר ח"א דף עח ע"ד
ה/ז מי החג עמ' ע, עו
ה/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כד ע"ג
ה/ז מנחת חינוך ח"א עמ' עח, ח"ג עמ' נ
ה/ז מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כט אות יג
ה/ז מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ט אות יג
ה/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רלב, רמד-רמה
ה/ז משכן בצלאל ח"א סי' מו, מז
ה/ז משנת יעבץ או"ח סי' כד אות ב {ראב"ד - טכ"ע מדאוריתא}
ה/ז משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' יא
ה/ז נטע שורק דף פט ע"ג
ה/ז סתרי ומגיני (תשכג) עמ' צב
ה/ז עמודי אור סי' עא אות ו
ה/ז פי' ר"א מן ההר נזיר יג ע"א
ה/ז פסקי אליהו ח"א עמ' ע
ה/ז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 214
ה/ז קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקסח
ה/ז רנת יצחק יהושע עמ' שמד {טעם בלי רביעית בכדי פרס}
ה/ז שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רי
ה/ז שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רסז
ה/ז תורת רפאל או"ח ח"ב דף קסג ע"א
ה/ח אבני דרך עמ' רנ
ה/ח אברהם יגל
ה/ח אגודות אזוב מדברי דף י ע"ד {כ"מ}
ה/ח אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קמט
ה/ח אמרי נפתלי ח"ב עמ' קנט
ה/ח אמת ליעקב מועד עמ' רכו {רדב"ז - כאביי}
ה/ח אמת ליעקב נשים עמ' קיח {השמיט בין הביניים}
ה/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנ
ה/ח בדבר מלך חי"ז עמ' קלו {נזיר שאכל כזית ענבים וכזית חרצן וכזית זג וכזית צמוקים ושתה רביעית יין ואפילו סחט אשכול ושתה ממנו רביעית הרי זה לוקה חמש מלקיות שכל אחד מהן בלאו אחד הוא ולוקה מלקות ששית משום לא יחל דברו שהוא שוה בכל הנדרים וכו'}
ה/ח בית יעקב (מסקין) סי' לב
ה/ח ביתאל ח"א דף עב ע"ד
ה/ח ברור הלכה פסחים מא ע"ב ציון א
ה/ח דברות משה פסחים עמ' קמח
ה/ח דברי אמת (תשעט) עמ' קפט {חרצן וזג לוקה שנים}
ה/ח דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' יט
ה/ח הדרת מלך (זילברברג) דף נז ע"א
ה/ח המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפג
ה/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' לט
ה/ח זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 31, 177
ה/ח זכור לאברהם (אביגדור)
ה/ח זכרון יהונתן דף קמד
ה/ח חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"א
ה/ח חי' הראי"ה
ה/ח חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף נט, סא
ה/ח חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קכב
ה/ח כתבי מהר"ם איררה עמ' רכד {סחט אשכול}
ה/ח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' צב, צד
ה/ח לב אריה (קרלין) עמ' נה
ה/ח לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' לה
ה/ח מחובר לטהור סי' י אות ד
ה/ח מחשבת הקודש ח"ב דף לא ע"א
ה/ח מנחת חינוך ח"א עמ' מח, ח"ב עמ' קג, ח"ג עמ' מט-נב
ה/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רנב ע"ד
ה/ח מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף שפח (טו)]
ה/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תח
ה/ח נאם דוד
ה/ח נר מצוה (ואלק) שרשים דף לז ע"ד {זג וחרצן - שני לאוים}
ה/ח עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' פא, פד
ה/ח פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' עא
ה/ח פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' כט
ה/ח פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' טז {לוקה חמש}
ה/ח פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קמג-קמד
ה/ח פרשת נזיר עמ' שח
ה/ח קרית מלך
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קפ
ה/ח שופריה דיעקב (מערך) דף לב
ה/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' קעח
ה/ח שלמי יוסף נזיר עמ' שכד
ה/ח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' מא אות יז
ה/ח שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"א אות ד
ה/ח תפארת ציון (קואינקה) עמ' קנג
ה/ט אור שמח
ה/ט אמת ליעקב נשים עמ' קיח
ה/ט אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמה-תקמז, תקנא
ה/ט ביתאל ח"א דף עב ע"ד
ה/ט בנין הלכה עמ' קעב {צ"פ}
ה/ט בתי כנסיות דף סד ע"א
ה/ט חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"א, מכות פ"ד ה"א
ה/ט חי' הראי"ה
ה/ט חי' הריצ"ד
ה/ט חמדת ישראל ח"א דף לב ע"ג
ה/ט חסדי דוד ח"ד עמ' תכד
ה/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' שכה
ה/ט כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ה/ט כתר אפרים עמ' נג
ה/ט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' צב
ה/ט מכשירי מצוה עמ' סח {ראב"ד}
ה/ט מלך שלם
ה/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' יג
ה/ט מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' תכג
ה/ט מעין החכמה עמ' רד {ראב"ד}
ה/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רנב ע"ד
ה/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תט
ה/ט משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' יז
ה/ט נר מצוה (ואלק) שרשים דף לז ע"ב {יין וחומץ}
ה/ט סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קנא
ה/ט ספרי דבי רב ח"א עמ' קנד
ה/ט צמח ארז עמ' תקח {צ"פ}
ה/ט צפנת פענח במדבר עמ' רעז
ה/ט קהלות יעקב לקוטים ח"ד סי' יא
ה/ט קרית מלך
ה/ט שלמי יוסף נזיר עמ' שכד
ה/ט שלמי נזיר עמ' קסח-קעא
ה/י אבני ציון ח"ב סי' עא אות א
ה/י אור ליהודה (תשנט) עמ' שטו, שיח
ה/י אור ליהודה קדושין עמ' תנב
ה/י איים בים נדרים סי' יח אות ב {התחלקות אכילה לנזירות}
ה/י אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רמז
ה/י בדבר מלך ח"ו עמ' קיא
ה/י ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' יח
ה/י ביצחק יקרא (תשע) סי' לז ד"ה תנן
ה/י ברור הלכה מכות כא ע"א ציון ג
ה/י דברי אמת (תרכא) דף נו ע"ג {כ"מ}
ה/י הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' כו, ק, קכט
ה/י הערות ר"י ליינר
ה/י הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנא
ה/י הרמב"ם והזוהר
ה/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' ט
ה/י זכר שמואל שבת סי' ל ס"ק ג
ה/י חדושים ובאורים (גרי') נזיר מב ע"א, מכות כא ע"א
ה/י כהונת רפאל עמ' קיט
ה/י לב לדעת זבחים סי' יח הע' 8
ה/י מזכרת למשה עמ' צב
ה/י מחנה לויה (תשעד) עמ' שעח
ה/י מחשבת זקנים עמ' קסה
ה/י מחשבת מוסר ח"א עמ' תקיב
ה/י מחשבת מוסר ח"ג עמ' רפה
ה/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' רמז {בכלי עם כמה רביעיות}
ה/י משאת מרדכי מכות עמ' קכ
ה/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תט {חייב לשמים}
ה/י עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות עד
ה/י עליות משה (תשנב) ח"א עמ' סג
ה/י עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שנז
ה/י צפנת פענח דברים עמ' רע
ה/י צרור הכסף (גטיניו) דף קיד ע"א
ה/י קהלות יעקב לקוטים ח"ד סי' יא
ה/י קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' ע
ה/י קרן הצבי מצוה פא אות ח
ה/י שלום בחילך עמ' סב
ה/י שמלה שניה דף ג ע"ב {היה שותה יין כל היום אינו חייב אלא אחת}
ה/י שערי חכמה - שב שמעתתא דף צ ע"ג
ה/י תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רפ-רפא
ה/יא אבן ציון עמ' תפט-תצ
ה/יא אבני דרך עמ' רכט, רנ
ה/יא אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' כד
ה/יא אור הישר [מעין החכמה דף פב ע"א, צבי גאון יעקב סי' יא]
ה/יא אורח מישור (קרמניצר) דף מב ע"א
ה/יא אמר יוסף (אלקלעי) דף נז ע"ד {כ"מ}
ה/יא אנצי"ת ע' גדול פרע הע' 21 {מל"מ}
ה/יא ארזא דבי רב יבמות עמ' י
ה/יא ארשות החיים עמ' קפד
ה/יא באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף ל ע"ג
ה/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' מח {מל"מ}
ה/יא בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' פח
ה/יא בדבר מלך ח"ו עמ' עד-עה
ה/יא בית אהרן וישראל גל' נג עמ' קח
ה/יא ביתאל ח"א דף עד ע"ג
ה/יא בכורי אביב (ביק) פ' משפטים אות ב דף כו ע"א
ה/יא בני דוד
ה/יא בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' קכב
ה/יא דברי אמת (תשעט) עמ' קט {כ"מ דפסק כרב יאשיה}
ה/יא הלכות קטנות, הלכות נזירות למהריק"ש סי' נה
ה/יא המדות לחקר ההלכה מדה טז אות עט
ה/יא ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תר
ה/יא חדוותא דשמעתא עמ' 6 {כדי לכוף ראשו לעיקרו}
ה/יא חדוותא דשמעתתא ח"ב דף ב ע"א {לכוף ראשו לעיקרו}
ה/יא חזו"א על הרמב"ם
ה/יא חזו"א על הרמב"ם - השמטות
ה/יא חי' הראי"ה
ה/יא חי' רעק"א (פרדס)
ה/יא חסדי דוד ח"ג עמ' שפ
ה/יא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כח עמ' צ {שערה אחת}
ה/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רצ
ה/יא יחי ראובן (נאוי) עמ' קה
ה/יא ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' יט
ה/יא כתר המלך
ה/יא כתר תורה (תשסז) עמ' סד {אחרי תגלחת כל ראשו}
ה/יא לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ח אות ב
ה/יא לשון למודים או"ח דף עד ע"ג
ה/יא מאור החיים עמ' יא
ה/יא מגן גבורים (או"ח) סי' ט ס"ק ג
ה/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קנא
ה/יא מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (השני) או"ק ב {לח"מ}
ה/יא מוריה גל' קנז עמ' כח
ה/יא מזבח חדש דף קב ע"ג {שייר כדי לכוף}
ה/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קיג ע"א {כ"מ}, רנד ע"א {כ"מ}
ה/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קו, רסא-רסב, ח"ג עמ' כה, נב-נג, נה
ה/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' שע
ה/יא מנחת מאיר דף נז ע"א {מגלח ומתגלח}
ה/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קמט {ראב"ד}
ה/יא מעין החכמה עמ' רו {לח"מ}
ה/יא מעיני המים
ה/יא מציון אורה ח"א עמ' קפז-קפח
ה/יא משאת המלך (תשסז) עמ' מד {כדי לכוף}
ה/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיד עמ' 358
ה/יא משברי ים עדל"ת סי' כז ס"ק ז
ה/יא משכיל ליהודה עמ' סט
ה/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תיא {שקצצה כעין תער}
ה/יא מתת מלך
ה/יא נאם דוד
ה/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף ס ע"ד
ה/יא נתן פריו מכות עמ' קצד
ה/יא סופר המלך ח"א עמ' קל
ה/יא ספרי דבי רב ח"א עמ' קסד
ה/יא סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קסח
ה/יא עוללות ישראל עמ' כז
ה/יא עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רעט {צ"פ}
ה/יא פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' עג, עו
ה/יא פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 162
ה/יא פרי אברהם פסחים סי' עד אות א
ה/יא צבי גאון יעקב סי' יא
ה/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צג אות ב ואילך
ה/יא קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' סא
ה/יא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' צד-צה, ק
ה/יא רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רא
ה/יא שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 11
ה/יא שלמי יוסף נזיר עמ' סט, תסג, תסה, תקנז, זבחים ח"ב עמ' רט
ה/יא שלמי נזיר עמ' קעא-קעה
ה/יא שמוש חכמים ג עמ' מז-מח
ה/יא שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' רעד-רעה
ה/יא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ט ס"ק כב, סי' לה ס"ק ה
ה/יא תורת רפאל או"ח ח"ב דף מה ע"ב
ה/יא תחומין חי"ג עמ' 203
ה/יב אבן ציון עמ' תצ
ה/יב אבני דרך עמ' רנ, רנד
ה/יב אנצי"ת ע' גדול פרע הע' 21, 23
ה/יב ארשות החיים עמ' קפח
ה/יב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' פו
ה/יב בית יחזקאל (סרנה) גליונות עמ' רצ
ה/יב ברכת חיים (אגרנטי) עמ' ריג
ה/יב בתי כהונה (תצו) בית ועד דף נז ע"א
ה/יב בתי כהונה (תשסה) עמ' סב
ה/יב דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כח
ה/יב היכל צמח
ה/יב הערות ר"י ליינר
ה/יב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנא
ה/יב הררי קדם שבת עמ' כה
ה/יב זכרון יהונתן דף קעח
ה/יב חי' הגר"ח החדש עמ' קלג
ה/יב חי' הגרי"ז דף כו ע"ב
ה/יב חי' הראי"ה
ה/יב חי' ר' שמואל נדרים עמ' קסז
ה/יב חנן אלקים עמ' רו
ה/יב ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
ה/יב ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף ל ע"ד
ה/יב ישועות יעקב נשים עמ' ב
ה/יב כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ה/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' ק
ה/יב כתר כהונה במדבר סי' קיב
ה/יב לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ח אות ב
ה/יב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' יז-יח
ה/יב לשון למודים או"ח דף עד ע"ג
ה/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קצד
ה/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קו, ח"ג עמ' כה, נב-נג, נה, נז
ה/יב מציון אורה ח"א עמ' קפז
ה/יב מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקעט
ה/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיד עמ' 358
ה/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תיג
ה/יב נאם דוד
ה/יב נתיב אברהם ח"א עמ' כג, קכד
ה/יב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' קיב
ה/יב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סא
ה/יב ספרי דבי רב ח"א עמ' קסד-קסה
ה/יב עין חנוך עמ' רעא
ה/יב עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא כה עמ' קו {סם}
ה/יב פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' עג, קיב
ה/יב פותח יד
ה/יב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקעא {בנשא}
ה/יב פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 46, 166
ה/יב פרשת נזיר עמ' רעז
ה/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צג אות ז
ה/יב קובץ ביאורים (שפירא)
ה/יב קובץ חי' תורה (סול') עמ' לג
ה/יב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' סא
ה/יב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ק-קב
ה/יב קרית מלך
ה/יב רלב"ג במדבר פ"ו פסוק ה עמ' יז
ה/יב שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 11
ה/יב שלמי יוסף נזיר עמ' תסג, זבחים ח"ב עמ' רט
ה/יב שלמי נזיר עמ' קעא-קעה
ה/יב שמוש חכמים ג עמ' מז
ה/יב שמירה טובה עמ' 85
ה/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' פח
ה/יב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תעב
ה/יב שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' רפח
ה/יב תורה תמימה במדבר פ' ו אות לט
ה/יג אתוון דאורייתא כלל כ (דף לד ע"א)
ה/יג בדבר מלך ח"ו עמ' קיא
ה/יג חדושים ובאורים (גרי') נזיר מב ע"א, מכות כא ע"א
ה/יג חשבונות של מצוה עמ' רעט
ה/יג יעקב לחק (סניגליא) לימוד טו
ה/יג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' טו
ה/יג משאת המלך (אדרי)
ה/יג נתיב אברהם ח"א עמ' כג ע"ב
ה/יג פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרסט {מל"מ}
ה/יג קדשי יהושע עמ' אלף שפו {מל"מ}
ה/יג קרבן ציון עמ' פז {מל"מ}, שי
ה/יד אור יעקב סנהדרין דף לד ע"ד
ה/יד אמרי יהודה (רוזנר) כלל יז בתחלתו
ה/יד אנצי"ת ע' דבר שאינו מתכון הע' 122, 189, 192, 193, 195, 196
ה/יד באר שרים (שולמן) עמ' סח
ה/יד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' עד
ה/יד בית אהרן וישראל גל' נג עמ' קח-קט
ה/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות עמ' רצ
ה/יד ביתאל ח"א דף עב ע"ד
ה/יד ברור הלכה ביצה לה ע"ב ציון ז
ה/יד ברור הלכה שבת נ ע"ב ציון א, וקונטרס מלאכת מחשבת, דבר שאינו מתכוון פסקה א
ה/יד בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף נו ע"ד
ה/יד בתי כהונה (תשסה) עמ' סא
ה/יד דברי אור ח"ג עמ' צ
ה/יד הליכות אליהו דף ו ע"א
ה/יד הר המלך ח"ז עמ' מג
ה/יד הררי קדם שבת עמ' קפד
ה/יד ויען יצחק עמ' כז
ה/יד וישאל שאול או"ח סי' ל-לא
ה/יד זכור ליצחק דף קכד-קכה
ה/יד זרע אברהם (יצחקי) אהע"ז דף א ע"ב
ה/יד חי' הראי"ה
ה/יד חי' חפץ חיים
ה/יד חנן אלקים עמ' רה {כ"מ}, רו, רפא
ה/יד טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קכז
ה/יד ימי שלמה
ה/יד ישועות יעקב מועד עמ' ריז
ה/יד יתר הבז (תשסח) עמ' קנ
ה/יד כלילת יופי דף עו
ה/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קפט
ה/יד כתונת יוסף דף כז ע"ב
ה/יד לב חיים (פלג'י) ח"ג דף כג ע"א
ה/יד לשון למודים או"ח דף עד ע"ג, עה ע"א {כ"מ}
ה/יד מחנה לויה (תקעט) דף פה ע"א
ה/יד מחנה לויה (תשעד) עמ' שמד-שמה, שמח
ה/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קצה
ה/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' רסב, ח"ג עמ' נד
ה/יד מסורה ח"ה עמ' נא
ה/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קיא ע"א
ה/יד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' כג
ה/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' רסג
ה/יד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לד אות י {פסיק רישיה}, יא {לא לוקה}, יג {כ"מ - באדמה}
ה/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' טז עמ' 44, סי' קיד עמ' 358
ה/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תיז
ה/יד נאם דוד
ה/יד עבודת ישראל (קמחי) דף עא-עב
ה/יד עין תרשיש
ה/יד פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 162, 166
ה/יד פרי האדמה ח"א
ה/יד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' סא
ה/יד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ק-קא
ה/יד קרבן ציון עמ' קמב {שעה"מ}, קמח, קנ, קנב-קנג, רכב, שכח
ה/יד קרית מלך רב (תשסו) עמ' ד {כ"מ}
ה/יד ראשית בכורים דף ד
ה/יד רנת יצחק יהושע עמ' שעו {מפני שמשרת ודאי}
ה/יד שאלת שלום (רבינ') דף מז ע"ב
ה/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסט
ה/יד שלמי נזיר עמ' קעה-קעח
ה/יד שמוש חכמים ג עמ' מח
ה/יד תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' רלה
ה/יד תורת המלאכות ח"ג עמ' כג
ה/יד תורת רפאל או"ח ח"ב דף מה ע"א-ע"ב, ח"ג עמ' צז {לח"מ}
ה/יד תשובה שלמה או"ח סי' ד דף ט ע"ב-ע"ג {כ"מ}
ה/טו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ז
ה/טו אבני נזר יו"ד סי' תסו אות א {ראב"ד}
ה/טו אור האורים סי' לז {לוקה על חרב כחלל ולא מגלח}
ה/טו אור המאיר (שפירא) סי' א אות יב-יג {ראב"ד - בזה"ז}
ה/טו אור יעקב פסחים דף 199
ה/טו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכד
ה/טו אשר למלך
ה/טו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קמב
ה/טו באר שרים ח"א סי' טו אות א-ב {ראב"ד}
ה/טו בדבר מלך ח"ו עמ' קד, קו
ה/טו בדרך המלך עמ' קיג
ה/טו בית אהרן וישראל גל' כב עמ' עד
ה/טו בית הלוי ח"א סי' יז עמ' עו
ה/טו בית יצחק (תשט"ז) עמ' 129
ה/טו בית שערים יו"ד סי' תלח
ה/טו בכורי אברהם דף קא ע"ד
ה/טו בריכת ירושלים עמ' רכה, רכח
ה/טו גבול יהודה (ציר') דף מו ע"ד {ראב"ד}
ה/טו גבורת יצחק (תשמח) דף קיד
ה/טו גבורת יצחק (תשסו) עמ' קיז
ה/טו דבר שאול שבועות סי' יב ס"ק ד
ה/טו דברי אמת (תרכא) דף פ ע"ב, קט ע"ב
ה/טו דברי אמת (תרכא) דף קט ע"ב {לוקה}
ה/טו דברי אמת (תשעט) עמ' רמח, רנ, תיח {נזיר שנטמא בטומאה שאין הנזיר מגלח עליה לוקה, ומל"מ}
ה/טו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 86
ה/טו היכל התורה (פינצוק) חוב' א עמ' ד
ה/טו ויואל משה מאמר ב סי' צח
ה/טו ויואל משה עמ' שג
ה/טו ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קסח {ראב"ד}
ה/טו זית רענן ח"ב עמ' קפז {ראב"ד}
ה/טו זכר יצחק (תשח) עמ' ריז
ה/טו זכר יצחק (תשן) עמ' רכח
ה/טו זכרון אהרן סי' לג, עמ' עב {ראב"ד}
ה/טו זכרון סופרים {ראב"ד - אין עליהן חיוב טומאה וכו'} [עיין דג"מ ליו"ד סימן שע"ב, ושו"ת חת"ס יו"ד סימן של"ח, ועיין ארצות החיים דף ח]
ה/טו זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף נא ע"א
ה/טו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' לג {ראב"ד}
ה/טו חזו"א על הרמב"ם
ה/טו חזקה רבה או"ח הלכה מב
ה/טו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קכא
ה/טו חי' הגרי"ז דף מט ע"ג
ה/טו טהרת יו"ט ח"ג עמ' רסב
ה/טו יסודי ישורון ח"ב עמ' סו, שטו
ה/טו כבוד מלכים (מרגליות)
ה/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרעח
ה/טו כלי טהור עמ' רטז, רכב
ה/טו כפי אהרן (זס') תנינא עמ' פה
ה/טו כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף ס ע"א
ה/טו כתר כהונה במדבר סי' קיב
ה/טו להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' צב
ה/טו ליבא בעי דף כח
ה/טו לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' טו
ה/טו מחנה לויה (תשעד) עמ' שב-שג, תכא
ה/טו מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' כו
ה/טו מחשבת הקודש ח"ב דף לב ע"ב
ה/טו מלך שלם דף צב ע"א {מל"מ}
ה/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפב, רפה
ה/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' רפז, רצ-רצא, ח"ג עמ' י, נח, סז
ה/טו מעין החכמה עמ' רו
ה/טו מעיני המים
ה/טו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קעב
ה/טו מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף ע, חתם סופר יו"ד סי' שמ]
ה/טו מקדש דוד החדש טהרות עמ' שיד {ראב"ד}
ה/טו מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תלד {ראב"ד}
ה/טו מקדש דוד סי' מט אות ד
ה/טו מקור ישראל דף יז ע"א-ע"ב
ה/טו משיב נפש (שרהיי) דף כז ע"א
ה/טו משנת יעקב קרבנות עמ' קפ
ה/טו משנת ר' אהרן זרעים עמ' ריב
ה/טו מתת מלך
ה/טו נגינת לדוד עמ' נה {ראב"ד}
ה/טו נועם ח"ב עמ' נט, חי"ד עמ' סד
ה/טו נזיר אחיו ח"ג עמ' טו-טז
ה/טו נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מה ע"ד {מל"מ}
ה/טו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' צג אות כג {ראב"ד}
ה/טו נשמת אברהם ח"ב עמ' רסט {ראב"ד}
ה/טו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קא
ה/טו סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קמז {ראב"ד - מרבה בטומאה}
ה/טו עמק הלכה (בוימל) עמ' קעה
ה/טו עמק שאלה (טברסקי) עמ' רעו {ראב"ד}
ה/טו פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צב
ה/טו פניני רבנו הגרי"ז עמ' תעב
ה/טו פרשת נזיר עמ' שמ {מל"מ}
ה/טו פתח האהל דף כ ע"א, ל ע"א {ראב"ד}
ה/טו פתחי שערים דף לה ע"א {ראב"ד}
ה/טו ציץ אליעזר ח"ב סי' לד אות א
ה/טו צמח מנחם דף לב ע"ב {ראב"ד}, נח ע"ד {טומאה בזה"ז}
ה/טו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלח
ה/טו קרית מלך
ה/טו קרן הצבי מצוה ג אות א {רמב"ם}, נה אות יא {ראב׳׳ד}
ה/טו רמת שמואל (אג'ייני) דף קמו ע"ב [מל"מ הל' אבל פ"ג ה"א] {ראב"ד}
ה/טו שאגת אריה החדשות דף יד ע"ג {ראב"ד}
ה/טו שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 66 {ראב"ד - כהנים בזה"ז}
ה/טו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קט
ה/טו שלמי יוסף נזיר עמ' שכז-שלא, תעט
ה/טו שלמי נזיר עמ' קעח
ה/טו שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רסה {ראב"ד}
ה/טו שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 245
ה/טו שערי זיו ח"ג דף י ע"ב
ה/טו שערי טהר ח"א שער ב סי' ד אות א, סי' ה אות ב, ח"ד שער ב סי' ד אות ב, סי' יב אות ד, סי' יד אות ה-ו, ח"ה שער ב סי' יג אות ה
ה/טו שפתי דעת ח"ג עמ' רי {ראב"ד}
ה/טו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשצג
ה/טו תחומין חי"ט עמ' 333 {ראב"ד}
ה/טו תיבת גומא (ורשנר) עמ' תנח
ה/טו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שיז
ה/טו תנובת ציון דף סו ע"ד {ראב"ד}
ה/טו תנופת זהב עמ' 9
ה/טו תפארת ציון (קואינקה) עמ' מה, קנג
ה/טו תשובות ר' איסר יהודה עמ' רא {מל"מ}
ה/טז אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' יג אות ב
ה/טז אוצרות הרמב"ם
ה/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' שטו
ה/טז איים בים חלק ז סוטה סי' ח אות י
ה/טז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שכט
ה/טז ארצות החיים סי' יג ארץ יהודה אות ג עמ' רסז
ה/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/טז ביתאל ח"א דף צ ע"ב
ה/טז בנין הלכה עמ' קסב
ה/טז בעקבי הצאן עמ' רלד
ה/טז גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שב {חייב מלקות על כל אחד לשמים}
ה/טז דברות אליהו ח"ב עמ' נח-סא
ה/טז דברות אליהו ח"ג עמ' קלח
ה/טז דברי יציב לקוטים עמ' צג
ה/טז דגל יהודה (בילו') עמ' קי
ה/טז הדרת מלך (זילברברג) דף לט ע"ג-ע"ד
ה/טז זכרון זאב עמ' רכב
ה/טז זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף סח ע"ג {לח"מ}
ה/טז חי' הגרי"ז דף עד ע"ג
ה/טז חי' הראי"ה
ה/טז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' לב-לג
ה/טז חיים ומלך דף מח ע"ד
ה/טז יחל ישראל (תשנב) עמ' תסט
ה/טז יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רס
ה/טז ישועות יעקב נשים עמ' תקיג {ראב"ד}
ה/טז כלילת יופי דף יב {מל"מ}
ה/טז לב מבין דף צו ע"ב {מל"מ}
ה/טז מחנה לויה (תשעד) עמ' תכ
ה/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' רצ, שלג {לח"מ}
ה/טז מנחת שלמה (לוין) עמ' קנ, קנב {ראב"ד - אם הוא כבר טמא אינו מוזהר מלהיטמא}
ה/טז מעין החכמה עמ' רו-רז {לח"מ}
ה/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רעב ע"ב
ה/טז מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שלט]
ה/טז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תלד
ה/טז מרכבת יוסף דף סו ע"ב {נטמא וחזר ונטמא}
ה/טז משאת המלך (אדרי)
ה/טז משאת מרדכי מכות עמ' קכ
ה/טז משנת ר' אהרן נדרים עמ' רמב
ה/טז משפט המלחמה עמ' מג {ראב"ד}
ה/טז נועם ח"ב עמ' נט
ה/טז נר תמיד כריתות כד ע"ב (ד"ה והנה) {כ"מ}
ה/טז עליות משה (תשנב) ח"א עמ' סד
ה/טז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שנח
ה/טז ענפי ארז (זי') דף רו ע"ב {צ"פ}
ה/טז פרשת נזיר עמ' רפג
ה/טז צמח מנחם דף ב ע"ב
ה/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלח
ה/טז שושן עדות דף קטו ע"א
ה/טז שלום בחילך עמ' סב
ה/טז שלמי יוסף נזיר עמ' שיא, תסט, תפב
ה/טז שלמי נזיר עמ' קעט-קפד
ה/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' מב
ה/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' נה
ה/טז שערי טהר ח"ד שער ב סי' ד אות ה, ח"ה שער ב סי' יג אות ה
ה/טז שפתי דעת ח"ג עמ' רי {ראב"ד}
ה/טז תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשד
ה/טז תחומין ח"א עמ' 228
ה/טז תשורת שי מהדו"ק סי' תרלה {ראב"ד}
ה/יז אבני נזר או"ח סי' קמט אות א
ה/יז אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות יז ע"א
ה/יז אור הישר [עי' תוס' ב"ב קיד ע"ב ובמש"כ שם על הגליון] {רדב"ז}
ה/יז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שכט, ח"ב עמ' שכא
ה/יז ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' סח {ראב"ד}
ה/יז ארצות החיים סי' יג ארץ יהודה אות ג עמ' רסז
ה/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/יז בנין הלכה עמ' קסב
ה/יז בעקבי הצאן עמ' רלד
ה/יז ברור הלכה פסחים קח ע"א ציון ז
ה/יז גדולי ציון (תשנב) עמ' רפו
ה/יז דברות אליהו ח"ב עמ' נח
ה/יז דברות אליהו ח"ג עמ' קלז-קלח, קמא, קמג
ה/יז דברות אליהו ח"ה עמ' סד {ראב"ד - כהן בזה"ז רשאי להיטמא}
ה/יז דגל יהודה (בילו') עמ' קי
ה/יז זית רענן ח"ב עמ' קפז {ראב"ד}
ה/יז זכרון יעקב (מרל) ח"ב סי' כח(1) ס"ק ג {ראב"ד}
ה/יז חזון יחזקאל נזיר פ"ב ה"ט
ה/יז חי' הגאון אדר"ת עמ' עא-עב {גם נזיר טמא אסור להיטמא}
ה/יז חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קפב
ה/יז חי' הראי"ה
ה/יז חי' ר' חיים הלוי דף נג-נד
ה/יז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' כו
ה/יז חכמת גרשון עמ' שפז {ראב"ד}
ה/יז חלקת יואב מהדו"ת סי' ט ענף ה, חלקת יואב החדש תשובות סי' נד
ה/יז יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רס {ראב"ד}
ה/יז כנפי נשרים
ה/יז לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' טו
ה/יז מגילת ספר לאוין דף קמג ע"א {כ"מ - וכתב רבי' מדעתו כלו'}
ה/יז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קנה
ה/יז מחנה לויה (תשעד) עמ' תכ
ה/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' רצ {כ"מ}
ה/יז מעין החכמה עמ' רו-רז
ה/יז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תלד
ה/יז מקראי קדש (תשנג) עמ' רמ
ה/יז מרכבת יוסף דף כד ע"א {נטמא וחזר ונטמא חייב}, סו ע"ב {אם היה נוגע}
ה/יז משנת יעקב קרבנות עמ' קצט
ה/יז משנת ר' אהרן זרעים עמ' רט, ריא, נדרים עמ' רמב
ה/יז נאם דוד
ה/יז נועם חי"א עמ' סג
ה/יז נזר הקדש (רזין) מנחות דף לח ע"ג
ה/יז נתן פריו סוכה עמ' עו
ה/יז פרשת נזיר עמ' רפג
ה/יז פתחי שערים דף לה ע"ג
ה/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלח
ה/יז קהלות יעקב שבת יג
ה/יז שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' צד
ה/יז שלמי יוסף נזיר עמ' שיא, תסט, תפב
ה/יז שלמי נזיר עמ' קעט-קפד
ה/יז שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' צח
ה/יז שערי טהר ח"ד שער ב סי' יד אות ה-ו, ח"ה שער ב סי' יג אות ה
ה/יז תהלתו בפי עמ' רטז {ראב"ד}
ה/יח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קכה
ה/יח אהל שרה לאה עמ' תשכד
ה/יח אור הישר [מל"מ הל' טו"מ פי"א ה"א]
ה/יח ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שכו
ה/יח ארצות החיים סי' יג ארץ יהודה אות ג עמ' רסז
ה/יח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפב-קפג
ה/יח באר מרים פ"ה ה"ח אות ב
ה/יח באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קנה
ה/יח בדבר מלך ח"ו עמ' סד, סח, ע, פג, פה-פו
ה/יח בית מועד (גטיניו) דף לה ע"ב
ה/יח ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קלד, קמה
ה/יח בתי כנסיות דף כ ע"א
ה/יח דברות אליהו ח"ב עמ' סג-סד {אוהל זרוק}
ה/יח דברות משה נדה וטהרות עמ' תקמד {ובא חבירו ופרע גג התיבה מעליו מדעתו}
ה/יח דברות משה שבת ח"א סי' יד ענף ה
ה/יח דגל יהודה (קמינר) עמ' שמז
ה/יח דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רטז
ה/יח זכרון בנימין ח"ב עמ' תקעז
ה/יח זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' כג
ה/יח חזו"א על הרמב"ם
ה/יח חי' רעק"א (פרדס)
ה/יח חלקת יואב מהדו"ת סי' ט ענף ה
ה/יח חנן אלקים עמ' סח
ה/יח חסדי דוד ח"ט עמ' עד
ה/יח חק נתן דף רכה ע"ב
ה/יח יד אברהם אהלות עמ' לז, קלג
ה/יח יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קכו
ה/יח ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קיח ס"ק ב
ה/יח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצא
ה/יח יצחק ירנן
ה/יח כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קנד ע"א
ה/יח מאורי אש השלם עמ' ריא
ה/יח מגילת ספר לאוין דף קמב ע"ד
ה/יח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' יז
ה/יח מטה אהרן שבועות עמ' מד-מו
ה/יח מי באר (אופנהיימר) דף נו ע"ב
ה/יח מנחת חינוך ח"ג עמ' יד, נח
ה/יח מקור ישראל דף יט ע"א
ה/יח מקראי קדש (תשנג) עמ' קכט
ה/יח משאת המלך (אדרי)
ה/יח משנה הלכות ח"ג סי' קכד, ח"ו סי' פז, ח"ח סי' צו
ה/יח משנה הלכות ח"ו סי' פז {אוהל זרוק}
ה/יח משנה הלכות ח"ח סי' צו {אהל זרוק}
ה/יח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תכח
ה/יח מתת מלך
ה/יח נחלת עזריאל (הלוי) שבועות טז (קו ע"ב בדפי הספר) {חוטמו}
ה/יח נר מצוה (ואלק) מצוות דף ס ע"ב {לאוין בטומאה}
ה/יח עורה שחר דף ט ע"ב
ה/יח פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' לד
ה/יח פני מבין ח"א דף לד ע"א
ה/יח פתח האהל דף מד ע"ג, מו ע"ב
ה/יח צפנת פענח ויקרא עמ' לא
ה/יח קול צופיך עמ' תכח
ה/יח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קצ
ה/יח שאגת אריה החדשות דף יט ע"ג
ה/יח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צו ע"א
ה/יח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צו ע"א-ע"ב
ה/יח שארית ישראל (שלוניקי) דף ו ע"ב {עד שמת המת}
ה/יח שארית ישראל (שלוניקי) דרוש ב (ד"ה אמנם יגעתי)
ה/יח שארית ישראל (תשעד) דרוש ב עמ' 44
ה/יח שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עח
ה/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קמה
ה/יח שומע ומשמיע עמ' תנג, תסח
ה/יח שושן עדות דף קטו ע"א
ה/יח שלמי יוסף נזיר עמ' שכה, שלח
ה/יח שלמי נזיר עמ' קפד-קפח
ה/יח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תיא
ה/יח שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' צה, צח
ה/יח שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"י הערה 292
ה/יח שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קמ-קמא
ה/יח שערי טהר ח"א שער א סי' א אות א, סי' ז אות א, שער ב סי' א אות א, שער ג סי' ב אות ב, ח"ד שער ג סי' ח אות ג
ה/יח תורת נזיר (מוטאל)
ה/יח תחומין חכ"ב עמ' 498
ה/יח תלפיות ו חוב' א עמ' 454-455
ה/יט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קכה
ה/יט אור הישר [לח"מ הל' אבל פ"ג ה"ד]
ה/יט אלומת עלומים סי' א דף ד ע"ג-ע"ד {לוקה על שהייה}
ה/יט אנצי"ת ע' בית הקברות הע' 192
ה/יט ארחות חיים ח"ב סי' עא אות ח
ה/יט ארצות החיים סי' יג ארץ יהודה אות ג עמ' רסז
ה/יט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קמ
ה/יט בדבר מלך ח"ו עמ' סד-סה, סט, פו
ה/יט דבר שאול שבועות סי' יב ס"ק ד
ה/יט הוד יוסף עמ' קכב
ה/יט הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רפ {לח"מ}
ה/יט זכרון בנימין ח"ב עמ' תקעו
ה/יט חזו"א על הרמב"ם
ה/יט חי' הראי"ה עמ' צז
ה/יט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד שבועות יז ע"א]
ה/יט חי' חפץ חיים
ה/יט חי' ר' חיים הלוי דף נד
ה/יט חלקת יואב מהדו"ת סי' ט ענף ה
ה/יט חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' לז, יו"ד ח"ב עמ' תקמח-תקמט
ה/יט יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' פב
ה/יט יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' קמב
ה/יט יד יהודה (אשכנזי) דף כז ע"ד
ה/יט ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' יט
ה/יט מגילת ספר לאוין דף קנט ע"ג
ה/יט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קנה
ה/יט מחנה לויה (תשעד) עמ' שב
ה/יט מטה אהרן שבועות עמ' מד-מו
ה/יט מנחת כהן (יוסף חיים) דף נג [מצויין נד] ע"ב
ה/יט מעין החכמה עמ' רז {לח"מ}
ה/יט מעיני המים
ה/יט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רעב ע"ב
ה/יט משנת ר' אהרן זרעים עמ' רטז-ריז
ה/יט נאם דוד
ה/יט נועם חכ"ה עמ' סד
ה/יט עיונים ומחקרים ח"א עמ' 201
ה/יט ענפי ארז (זי') דף טו ע"ד
ה/יט פאת ים שבועות עמ' לג
ה/יט פני משה (שלז')
ה/יט צפנת פענח ויקרא עמ' לא
ה/יט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' יג
ה/יט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רעא
ה/יט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קפט
ה/יט שאגת אריה החדשות דף יח ע"ב-ע"ג
ה/יט שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צו ע"ב {אורח מישור}
ה/יט שומע ומשמיע עמ' תנג, תסח
ה/יט שלמי יוסף נזיר עמ' שכד, שלט
ה/יט שלמי נזיר עמ' קפח
ה/יט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שנא
ה/יט שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' צח
ה/יט תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' פה-פו
ה/כ אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לד
ה/כ אהלי חיים עמ' מ
ה/כ אהלי יהודה (הכהן) דף כג ע"ג
ה/כ אור ליהודה (תשנט) עמ' שיז
ה/כ אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' רמב
ה/כ אמונת יהושע עמ' אלף תרצז
ה/כ אפריון ט עמ' טז
ה/כ באר בשדה עמ' קו {המטמא את הנזיר}
ה/כ באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קנה
ה/כ בדבר מלך ח"ו עמ' עד
ה/כ בית זבול ח"ב סי' ט אות ה
ה/כ בכורי חיים ח"ה עמ' נב
ה/כ ברור הלכה ע"ז ו ע"א פסקה ג
ה/כ הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שכה
ה/כ זבח שלמה ח"ב עמ' קנב
ה/כ זית רענן ח"א עמ' פה
ה/כ חיים ומלך
ה/כ חסדי דוד ח"ה עמ' תרסט
ה/כ חקרי זמנים ח"א עמ' עב
ה/כ חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תצז
ה/כ חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף קנ ע"ב
ה/כ יד ישראל ח"ב
ה/כ ידבר שלום ח"א עמ' סו, קסה, קסז, קעא
ה/כ כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תריד
ה/כ לב דוד (פלדמן) עמ' לג {לפני עוור}
ה/כ למודי ה' (תקמז) דף קד ע"ב
ה/כ לקח טוב (תשפא) כלל ב אות כה-כו {המטמא נזיר עובר על לפני עור ואינו לוקה מפסוק קשה דבלאו הכי הרי אין עונשין מן הדין}
ה/כ מגילת ספר לאוין דף ז ע"ד
ה/כ מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' ח
ה/כ מטה אהרן שבועות עמ' מד-מו
ה/כ מנחת משה (גולדברג) סי' כב ענף ג אות ג, ענף ה אות א
ה/כ משאת המלך (אדרי)
ה/כ משנת יהודה ח"א פי"ג ה"ז
ה/כ משנת יעקב נזיקין עמ' רמט
ה/כ מתת מלך
ה/כ ניר לדוד
ה/כ נשמת כל חי ח"א דף לו ע"ב, לז ע"ב
ה/כ ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרא
ה/כ עטרת יעקב עמ' עו
ה/כ פרי העץ דף עב ע"א
ה/כ פרשת נזיר עמ' רצ
ה/כ צהר גל' ח עמ' 41 {רדב"ז - תרי עברי דנהרא}
ה/כ קרית מלך
ה/כ קרני ראם (ירמוש) עמ' יד
ה/כ שומע ומשמיע עמ' תסז
ה/כ שלמי יוסף נזיר עמ' עג, תקס
ה/כ שלמי נזיר עמ' קפח-קצג
ה/כ שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רצה
ה/כ שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קמ-קמא
ה/כ שערי טהר ח"ד שער א סי' ג אות א דף כד ע"א
ה/כ שערי טהר ח"ז סי' סד אות א (קפ ע"ב)
ה/כ תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט
ה/כ תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לה ס"ק ד-ו
ה/כ תורת נזיר (מוטאל)
ה/כ תחומין חי"א עמ' 46, 410
ה/כ תנובת ציון דף קכב ע"ב
ה/כא אבן האזל קדשים ח"ב דף כז ע"ב, צג ע"ב
ה/כא אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ה, ח"ז עמ' קנא
ה/כא אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 174-175
ה/כא אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ה/כא אבני דרך עמ' רנג
ה/כא אור הישר [חיל המלך פ"א ה"א]
ה/כא אות ציון עמ' קכד
ה/כא אחיעזר ח"ב סי' כ אות ב
ה/כא אנצי"ת ע' בל תאחר הע' 107-110
ה/כא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' נד
ה/כא אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' נב
ה/כא באר מרים פ"ה ה"ח אות ב
ה/כא בדבר מלך ח"ו עמ' פז, קו, קסח, קעח
ה/כא בית אבא (גוטווירטה) דף ז ע"ג-ע"ד
ה/כא בית אהרן וישראל גל' סב עמ' לה, לז, מא-מב, גל' סז עמ' כח
ה/כא בית הלוי ח"א סי' יז עמ' עו
ה/כא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קג, קה
ה/כא בית מרדכי (סאויצקי) דף מא ע"א וע"ג
ה/כא בית שערים או"ח סי' קיב, שו
ה/כא ברור הלכה נדרים ד ע"א ציון ב
ה/כא ברכות שמים מכות פ"ג אות תצז
ה/כא גדולי שמואל נדרים דף ד ע"א
ה/כא דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רכו
ה/כא דקה מן הדקה דף יד ע"ב
ה/כא דרכי משה ח"א שמעתתא ב פ"י, שמעתתא ג פ' לא
ה/כא המדות לחקר ההלכה מדה ג אות טז
ה/כא הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ס, סג
ה/כא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שלז
ה/כא זבחי תרועה סי' א אות ג
ה/כא זכרון בנימין ח"ב עמ' תקעו
ה/כא זכרון זאב עמ' רכ
ה/כא זכרון יהונתן דף רט ע"ב
ה/כא חזו"א על הרמב"ם
ה/כא חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ד
ה/כא חכמת גרשון עמ' רסז, שפט
ה/כא חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' לז
ה/כא טורי אבן המפואר ר"ה עמ' נד
ה/כא ישועות מלכו (הגהות)
ה/כא כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רלה ע"ב
ה/כא כתר כהונה במדבר סי' קיב {לא הזכיר עשה דקדוש יהיה}
ה/כא לב ים נדרים עמ' לז
ה/כא למודי ה' (תקמז) דף נב ע"ג
ה/כא לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' טו
ה/כא מגילת ספר לאוין דף קטו ע"ג, קסג ע"ד
ה/כא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קנה
ה/כא מי נדה - שירי טהרה עמ' פז
ה/כא מלבושי יו"ט ח"ב קל וחמור סי' יג
ה/כא מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף יח ע"א
ה/כא מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' מג, ח"ב עמ' ר, ח"ג עמ' קט-קי
ה/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' שלד, ח"ג עמ' נו, נח, ס, שעח-שעט
ה/כא מנחת מחבת עמ' קלב
ה/כא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קנד
ה/כא מנחת עני (תקמז) דף יד ע"א {בל תאחר}
ה/כא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רחצ
ה/כא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שעח
ה/כא מקראי קדש (תפט) דף קלז ע"ב {נדר בבה"ק}
ה/כא מקראי קדש (תשנג) עמ' שנב
ה/כא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מז אות ו {השמיט לאו של "תשמור"}
ה/כא משב יעקב ח"ב
ה/כא משברי ים עדל"ת סי' ג ס"ק ה
ה/כא משמר הלוי עמ' מה
ה/כא משנה הלכות ח"ט סי' רכב
ה/כא משנת ר' אהרן נדרים עמ' סא, רמב
ה/כא מתת מלך
ה/כא נזר הקדש (רזין) זבחים מהדו"ת דף מו ע"א
ה/כא נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' נה עמ' פט
ה/כא נתן פריו נדרים עמ' ו-ז
ה/כא סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' כג
ה/כא עמק יהושע ח"א דף טו
ה/כא ענפי ארז (זי') דף רי ע"א
ה/כא פרי השדה נדרים עמ' טו-טז
ה/כא פתיל תכלת עמ' קכד
ה/כא קדושת יו"ט (אלגזי) דף נה ע"ב {רדב"ז}
ה/כא קובץ ביאורים (שפירא)
ה/כא קובץ חי' תורה (סול') עמ' מה
ה/כא קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/כא קול דודי ר"ה סי' סז
ה/כא קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות ג
ה/כא קרן הצבי מצוה כט אות ה, מצוה נא אות ב
ה/כא קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נא
ה/כא רווחא שמעתתא ח"א עמ' נו
ה/כא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קטז, קכט-קלא, קלד, קעט-קפ
ה/כא שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קט
ה/כא שלמי יוסף נזיר עמ' שכד, שכח, שלח
ה/כא שלמי נזיר עמ' קצג-קצו
ה/כא שער המלך ח"ב עמ' צח, טעם המלך ח"ב עמ' צט
ה/כא שערי זיו ח"ג דף י ע"ג
ה/כא שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קז
ה/כא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כח ס"ק כט-ל
ה/כא תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יב ע"ד
ה/כא תורת ירוחם ח"א דף כו ע"א
ה/כא תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשצב


ו/326 הלכות נזירות פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ בית יעקב (בירב)
ו/רה"פ הפלאת נזירות
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' יז-כ
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ פתחי נזיר
ו/רה"פ צפנת פענח
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבני דרך עמ' רנג-רנו
ו/א אהל משה (הורוביץ) ח"א נזיר לט ע"א
ו/א אור הישר [צבי גאון יעקב סי' יא]
ו/א אור שמח
ו/א אנצי"ת ע' גדול פרע הע' 15
ו/א ארשות החיים עמ' קפד
ו/א בדבר מלך ח"ו עמ' נב, עו-עז, פ, קז
ו/א בן מלך - עניינים בש"ס עמ' שנז
ו/א ברכות שמים מכות פ"ג אות תסז {נתגלח רוב שערו סותר}
ו/א בתי כהונה (תשסה) עמ' סג
ו/א דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' מא
ו/א ויקח אברהם [טירת כסף רכב ע"ג]
ו/א חזו"א על הרמב"ם
ו/א חזו"א על הרמב"ם - השמטות
ו/א טירת כסף דף רכב ע"ג {נתגלח רוב ראשו}
ו/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצ
ו/א לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ח אות ב
ו/א מלך שלם
ו/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רו
ו/א מנחת חזקיה מנחות עמ' רכא
ו/א מנחת חינוך ח"ג עמ' נה
ו/א מסורה חט"ז עמ' לו
ו/א מעיני המים
ו/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תיג {כדי לכוף ראשו לעיקרו}
ו/א משנת יעקב
ו/א נתיב אברהם ח"א עמ' כא, כג
ו/א נתיבות החיים
ו/א נתן פריו נדרים עמ' ז
ו/א ספרי דבי רב ח"א עמ' קצה
ו/א עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא כה עמ' קה
ו/א פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' עג
ו/א פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רע
ו/א פרשת נזיר עמ' רעג, שמט
ו/א צבי גאון יעקב סי' יא
ו/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צג אות יג
ו/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צג אות יז
ו/א קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רס
ו/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' מו
ו/א קרית מלך
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקנד
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קלא, קפ
ו/א שו"ת אור שמח (מהד' תשנח) עמ' קעב {או"ש}
ו/א שלמי יוסף נזיר עמ' תסו
ו/א שלמי נזיר עמ' קצז-רד
ו/א שמוש חכמים ג עמ' מח
ו/א תפארת אריה עמ' קמג-קמד
ו/ב אבן ציון עמ' תפ, תקיג
ו/ב אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' מא
ו/ב אנצי"ת ע' גדול פרע הע' 15, 16
ו/ב בדבר מלך ח"ו עמ' עו, פ, פג, קז
ו/ב ביתאל ח"א דף פט ע"ד
ו/ב בשבילי התלמוד ח"ב נדרים ד ע"א
ו/ב דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' כ, מא
ו/ב הר המלך ח"ז עמ' מג
ו/ב חזו"א על הרמב"ם
ו/ב חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ו, פ"ב ה"ה, פ"ד ה"ד
ו/ב חי' הגרז"ס נשים עמ' רעד
ו/ב חי' הראי"ה
ו/ב יד דוד (קרלין) ח"ב דף יט
ו/ב יד משה (אמריליו) דף קמט ע"ב
ו/ב ידי משה (בוצק') הל' קר"פ סי' כו
ו/ב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' כ
ו/ב מאור הקדש נזיר עמ' עו
ו/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קצח
ו/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' נה
ו/ב מעשה רקח
ו/ב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ה אות ב]
ו/ב מקנת כסף עמ' קנה
ו/ב משנת יעקב
ו/ב משנת יעקב משפטים עמ' קמ-קמא {או"ש}
ו/ב משנת ר' אהרן נדרים עמ' קלו
ו/ב נאם דוד
ו/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נג אות ח
ו/ב נתיב אברהם ח"א עמ' כא, סב
ו/ב נתיבות החיים
ו/ב פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' עה
ו/ב קובץ חי' תורה (סול') עמ' מו
ו/ב קרית מלך
ו/ב רנת יצחק יהושע עמ' שמח, שעז {כל דקדוקי נזירות עליו אלא שאין עולים לו}
ו/ב רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' מב
ו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקנד
ו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קלא, קפ
ו/ב שלמי יוסף נזיר עמ' ס, תס, תסו
ו/ב שלמי נזיר עמ' קצז-רד
ו/ב תפארת אריה עמ' קמג
ו/ג אבני דרך עמ' רנו
ו/ג אור הישר [לח"מ הל' שגגות פ"י ה"ה, חיל המלך פ"א ה"א]
ו/ג בדבר מלך ח"ו עמ' נג, עח-עט
ו/ג בתי כנסיות דף א ע"ג
ו/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רמב
ו/ג דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קיח
ו/ג דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' מא
ו/ג חי' ר"י באב"ד
ו/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עה עמ' רמה
ו/ג ידבר שלום ח"א עמ' סג
ו/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצד
ו/ג כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף נ ע"ב
ו/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' סב
ו/ג ספרי דבי רב ח"א עמ' קצד
ו/ג קובץ חי' תורה (סול') עמ' לז
ו/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות ח
ו/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 34
ו/ד אבני דרך עמ' רנז-רנט
ו/ד בדבר מלך ח"ו עמ' לד, נג, עח
ו/ד זכרון שמואל עמ' רפג
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"ד וה"ז
ו/ד חי' הגר"ח החדש עמ' רטו
ו/ד חי' חפץ חיים
ו/ד חכמת גרשון עמ' רסה-רסו
ו/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עה עמ' רמג, רמה
ו/ד לב שלמה (חלמא) עמ' קס
ו/ד מוריה גל' קא עמ' פו
ו/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' מג, ח"ב עמ' קצח
ו/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' סב
ו/ד משנה הלכות נדרים סי' ב
ו/ד נזיר אחיו ח"ג עמ' כא
ו/ד ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' ריד
ו/ד ספרי דבי רב ח"א עמ' קפא
ו/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כד
ו/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות ח
ו/ד קרבן ציון עמ' ט, כ, פד, קנז, קפו, קצו, רמב, שלג {כ"מ}
ו/ד רנת יצחק שמואל עמ' תיז {סתר ל' יום בלבד}
ו/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קסה
ו/ד שאילת יעבץ ח"א סי' קסג
ו/ד שלמי יוסף נזיר עמ' תח, קעט, רצו
ו/ד שלמי נזיר עמ' רד-ריג
ו/ד שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור יב
ו/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' ע
ו/ה אור שמח
ו/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מו ע"א
ו/ה בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' כו
ו/ה בדבר מלך ח"ו עמ' פ, קכג
ו/ה דברי יוסף (שוורץ, תרה) תבואות שמש בסוף הספר
ו/ה חזו"א על הרמב"ם
ו/ה חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"ד
ו/ה חי' הגר"ח החדש עמ' רטו
ו/ה חי' הגר"מ הלוי
ו/ה חי' חפץ חיים
ו/ה חי' חתם סופר
ו/ה חי' ר' שמואל נדרים עמ' קפא
ו/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' מג, ח"ב עמ' קצח
ו/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' נז
ו/ה משנת יעקב כאן
ו/ה משנת יעקב קרבנות עמ' קפ
ו/ה נזיר אחיו ח"ג עמ' כא
ו/ה נתיב אברהם ח"א עמ' סב
ו/ה ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' ריב {או"ש}
ו/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות ח
ו/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קסה
ו/ה שלמי יוסף נזיר עמ' תסח
ו/ה שלמי נזיר עמ' ריד
ו/ה שמוש חכמים ג עמ' נ
ו/ה שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור יב
ו/ה שערי טהר ח"ד שער ב סי' יב אות ד
ו/ה תבואות השמש (שוורץ, תרג) בסוף הספר
ו/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ח
ו/ו אבני דרך עמ' רנט-רסד
ו/ו בדבר מלך ח"ו עמ' עט
ו/ו בית הלוי ח"א סי' נא עמ' ריח
ו/ו ביתאל ח"א דף פט ע"ד
ו/ו הר המלך ח"ז עמ' מג
ו/ו חדושים ובאורים (גרי') נזיר יח ע"ב, יט ע"ב
ו/ו חזו"א על הרמב"ם
ו/ו חזון יחזקאל נזיר פ"ב ה"ט, פ"ד ה"ד
ו/ו חי' הראי"ה
ו/ו חלקת יואב החדש תשובות סי' נד
ו/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצג
ו/ו כנה"ג
ו/ו מזבח חדש דף נד ע"ד
ו/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קצג {כ"מ}
ו/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' סב
ו/ו משיב נפש (שרהיי) דף מז ע"א
ו/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' קצד
ו/ו פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' לא, מ, מד, עו
ו/ו פרשת נזיר עמ' קטז, קיט, קכג
ו/ו קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רפב-רפג
ו/ו שלמי יוסף נזיר עמ' רפט, קב, שד, שנ, שצז, תב, תסא
ו/ו שלמי נזיר עמ' ריד-ריט
ו/ו תורת נזיר (מוטאל)
ו/ז אבני דרך עמ' רסד
ו/ז אור הישר [כנסת יחזקאל סי' כג]
ו/ז אור יעקב נדרים עמ' פו
ו/ז בדבר מלך ח"ו עמ' צד
ו/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שצג
ו/ז הרמב"ם והלכותיו
ו/ז חזו"א אהע"ז סי' קמה לדף נז (נגעים סי' יג ס"ק א)
ו/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצב-קצג
ו/ז מחנה לויה (תשעד) עמ' שי
ו/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' סב
ו/ז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' כז
ו/ז נחלת עזרא ח"ב עמ' 147
ו/ז פרשת נזיר עמ' קלא
ו/ז קובץ חי' תורה (סול') עמ' לח
ו/ז שלמי נזיר עמ' ריט-רכג
ו/ח אבני דרך עמ' רסה
ו/ח אבני נזר או"ח סי' שלו אות יא
ו/ח אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות יז ע"א {מל"מ}
ו/ח אור הישר [עטרת ראש ברכות יט ע"ב]
ו/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 149
ו/ח ארץ יהודה
ו/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ח באר מים חיים (נוסינזון) נזיר דף יז
ו/ח באר מרים פ"ה ה"ח אות ב
ו/ח בדבר מלך ח"ו עמ' סה, סט, צז, קד, קו
ו/ח בית אהרן (צוקרמן) עמ' קכח, רפט {כ"מ}
ו/ח בית אהרן וישראל גל' כב עמ' עא
ו/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קה, תלח, תעד
ו/ח בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תקיד, תקיז
ו/ח בריכת ירושלים עמ' רכט
ו/ח גבורת יצחק (תשמח) דף קיד
ו/ח גבורת יצחק (תשסו) עמ' קיג, קיז
ו/ח דבר שאול שבועות סי' יב ס"ק ג
ו/ח דברי אמת (תרכא) דף קט ע"ב {כ"מ - לא מגלח על טומאת בית הקברות}
ו/ח דברי אמת (תשעט) עמ' רמח {בטומאת בית הקברות אין הנזיר מגלח}, תיח {כ"מ - אין הנזיר מגלח על טומאת בית הקברות}
ו/ח דברי שמואל (מאדלינגר) דף כא ע"ג {כ"מ - אינו מגלח}
ו/ח דורש לציון (תקצד) דרוש ג
ו/ח דורש לציון (תשנה) עמ' כא
ו/ח דעת כהן עמ' תנח
ו/ח דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' לו
ו/ח הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רפ {לח"מ}
ו/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מו
ו/ח הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 88 {לוקה על שהייתו}
ו/ח חדושים ובאורים (גרי') נזיר יז ע"א
ו/ח חזו"א על הרמב"ם
ו/ח חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ג
ו/ח חי' הראי"ה כאן, ועמ' צז
ו/ח חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' מג
ו/ח חי' ר' חיים הלוי דף נג, ע-עא
ו/ח חקרי הלכות (שומיאץ) סי' לא דף ז ע"א
ו/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' לז
ו/ח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קמב
ו/ח יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' קמג {כמה ימים}
ו/ח יד יהודה (אשכנזי) דף כא ע"ב, כו ע"ב {מל"מ}
ו/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצא
ו/ח ימין משה עמ' קלו
ו/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שפב {מל"מ}
ו/ח כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קנג ע"ד {מל"מ}
ו/ח להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' צו
ו/ח ליבא בעי דף כח
ו/ח למודי ה' (תקמז) דף פח ע"ב
ו/ח לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' כ
ו/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קנד
ו/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רצ {כ"מ}, ח"ג עמ' יד
ו/ח מעין החכמה עמ' רז, רי
ו/ח מעיני המים
ו/ח מעשה רקח
ו/ח מקנת כסף עמ' קנד
ו/ח משנה הלכות ח"ט סי' רכב
ו/ח משנת יעקב כאן
ו/ח משנת יעקב קרבנות עמ' קעט, קפב
ו/ח משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קיח
ו/ח מתת מלך עמ' סט, עח-צ
ו/ח נתיב אברהם ח"א עמ' יב
ו/ח ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' ריב
ו/ח ענפי ארז (זי') דף טו ע"ד
ו/ח פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' פ
ו/ח פרשת נזיר עמ' קטו, קכו, שלד-שלה
ו/ח פתח האהל דף מד ע"ג
ו/ח ציץ הקודש ח"א דף יט ע"ד
ו/ח קול דודי ר"ה סי' סז
ו/ח קול דודי שבועות סי' רכז
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רעא
ו/ח שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצה {נזירות חלה גם כשהוא בבית הקברות}
ו/ח שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ו פ"י
ו/ח שב שמעתתא שמעתא ו פ"י
ו/ח שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' לד
ו/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' עא, קג
ו/ח שלמי יוסף נזיר עמ' צו, שכז-שלא
ו/ח שלמי נזיר עמ' רכד-רכח
ו/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שטו
ו/ח שערי טהר ח"א שער א סי' א אות א, שער ב סי' ח אות ב, ח"ב שער ג סי' כא אות ה, ח"ד שער ב סי' ד אות ב, סי' יד אות ו
ו/ט אבני נזר יו"ד סי' תסז אות טו {ראב"ד}
ו/ט אוצרות הרמב"ם
ו/ט אור אברהם
ו/ט אור הישר [מעין החכמה דף פב]
ו/ט אלומת עלומים סי' א דף ד ע"ג-ע"ד {לא לוקה על שהייה}
ו/ט ארצות החיים סי' יג ארץ יהודה אות ג עמ' רסז
ו/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קמ, קפג
ו/ט באר מים חיים (נוסינזון) נזיר דף יז
ו/ט באר מרים פ"ה ה"ח אות ב
ו/ט בדבר מלך ח"ו עמ' סט, פג
ו/ט בית מועד (גטיניו) דף לה ע"ב
ו/ט גבורת יהודה פסחים סי' יז ס"ק ח
ו/ט גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עז, עט
ו/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' פו
ו/ט דבר שאול שבועות סי' יב ס"ק ד
ו/ט דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' יט
ו/ט דברי יציב יו"ד עמ' תמט {פרע עליו מעזיבה}
ו/ט דברי יששכר דף לא ע"ד
ו/ט דברי רננה עמ' נט
ו/ט דגל יהודה (קמינר) עמ' שמח
ו/ט הוד יוסף עמ' קכב, קכה
ו/ט הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רפ
ו/ט הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מז
ו/ט ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) או"ח קמב ע"ב]
ו/ט זכרון בנימין ח"ב עמ' תקעו
ו/ט זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף ע ע"ב
ו/ט חדושים ובאורים (גרי') נזיר יז ע"א
ו/ט חזו"א אהע"ז סי' קמג ס"ק יא, חו"מ לקוטים סי' כד לדף יז ע"א
ו/ט חזו"א על הרמב"ם
ו/ט חי' הגר"ח החדש עמ' ריט
ו/ט חי' הגרא"א דסלר עמ' רצ
ו/ט חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות שבועות עמ' 11
ו/ט חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' מג
ו/ט חלקת יואב מהדו"ת סי' ט ענף ה
ו/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' לו-לז
ו/ט טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' סה
ו/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' פב
ו/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' קמב
ו/ט יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קכו
ו/ט יד יהודה (אשכנזי) דף כז ע"ב-ע"ד
ו/ט ימין משה עמ' קלו
ו/ט יצחק ירנן
ו/ט יתר הבז (תקמז)
ו/ט יתר הבז (תשסח) עמ' קנ
ו/ט כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קנג ע"ד
ו/ט מגילת ספר לאוין דף קמב ע"א {ראב"ד - אין דרך הסוגיה כן}
ו/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' יז, קנה
ו/ט מטה אהרן שבועות עמ' מה
ו/ט מי באר (אופנהיימר) דף נו ע"ב {מכת מרדות}
ו/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפד
ו/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' נח, ס, סג
ו/ט מקור ישראל דף יט ע"א
ו/ט מראה אש ח"ב עמ' רי
ו/ט משנה הלכות ח"ח סי' צו {אהל זרוק}
ו/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תכט
ו/ט משנת יעקב
ו/ט משנת יעקב עבודה עמ' פו-פז
ו/ט משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קיח, זרעים עמ' ריז
ו/ט משפטי דרבנן עמ' מג
ו/ט מתת מלך עמ' פג-צ
ו/ט נתיבות החיים
ו/ט עורה שחר דף ט ע"ב
ו/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קפט
ו/ט פרשת נזיר עמ' קכה
ו/ט פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 265
ו/ט צפנת פענח ויקרא עמ' לא-לב
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קפט
ו/ט שאגת אריה החדשות דף יד ע"ד, יח ע"ב, יט ע"ב
ו/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' עא, קג
ו/ט שלמי יוסף נזיר עמ' שלט
ו/ט שלמי נזיר עמ' רכח-רלג
ו/ט תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' פה-פו
ו/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ח
ו/י אבני דרך עמ' רסב
ו/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תעד
ו/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תקיז
ו/י זכר יצחק (תשח) עמ' רמג
ו/י חדושים ובאורים (גרי') נזיר יז ע"א
ו/י חזו"א על הרמב"ם
ו/י חזון יחזקאל נזיר פ"ב ה"ט, פ"ו ה"ג, ובמילואים
ו/י חשבונות של מצוה עמ' שמח
ו/י לב מבין דף צז ע"ב {כ"מ}
ו/י למודי ה' (תקמז) דף פח ע"ב
ו/י מנחת חינוך ח"ג עמ' סב
ו/י משנת יעקב
ו/י מתת מלך עמ' סט, פז-צ
ו/י צמח מנחם דף א ע"ב-ע"ג
ו/י שלמי יוסף נזיר עמ' שא, שד, שנ, תא
ו/י שלמי נזיר עמ' רלד-רלז
ו/י תורת נזיר (מוטאל)
ו/יא אבני דרך עמ' רסה-רסז
ו/יא בדבר מלך ח"ו עמ' קנד
ו/יא דעת מרדכי ח"א דף כד ע"ב
ו/יא חותמי ברכה תשובה קצה אות ב
ו/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצב
ו/יא לב חיים (פלג'י) ח"א דף כג ע"ב {מל"מ}
ו/יא לקוטי שיחות חל"ב עמ' 234
ו/יא לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' יח
ו/יא מאמר המלך
ו/יא מגן גבורים (או"ח) סי' א ס"ק י
ו/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' מח
ו/יא נשמת חיים (אבולפיה), דרושים דף ס {מל"מ}
ו/יא ערהשה"ע קדשים סי' רלה אות ה
ו/יא פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' כט
ו/יא פרשת נזיר עמ' רצא
ו/יא שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' עו
ו/יא שופריה דיעקב (מערך) דף כט
ו/יא שלמי יוסף נזיר עמ' תקלו
ו/יא שלמי נזיר עמ' רלז-רמג
ו/יב אנצי"ת ע' אשם נזיר הע' 18
ו/יב בדבר מלך ח"ו עמ' צד, קה
ו/יב בני שמואל דף קד ע"ד
ו/יב דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' יט
ו/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 212
ו/יב חדושים ובאורים (גרי') נזיר יח ע"ב
ו/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעה
ו/יב מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"א הט"ז
ו/יב מראה עיני הכהן דף פו ע"א, פח ע"א {אשם ועולה לא מעכבים}
ו/יב ספרי דבי רב ח"א עמ' קפג
ו/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כה
ו/יב פרשת נזיר עמ' קלא
ו/יב קובץ חי' תורה (סול') עמ' לח
ו/יב שלמי נזיר עמ' רמג-רמה
ו/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רכג
ו/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' נב
ו/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 507
ו/יג אור הישר [מל"מ לקמן פ"ט הי"א]
ו/יג בדבר מלך ח"ה עמ' קמב, ח"ו עמ' קה
ו/יג בינת נבונים דף סב ע"ד
ו/יג בית אבא (גוטווירטה) דף ז ע"ג-ע"ד
ו/יג בני יעקב
ו/יג הר המלך ח"ז עמ' מד
ו/יג חזו"א אהע"ז סי' קלט ס"ק ה
ו/יג חזו"א על הרמב"ם
ו/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעה
ו/יג כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רלה ע"ב
ו/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' שט
ו/יג משברי ים עדל"ת סי' ג ס"ק ה
ו/יג קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רפד
ו/יג שמחת החג דף כז ע"ג
ו/יד אמונת יהושע עמ' אלף תמז
ו/יד אמת ליעקב נשים עמ' קיט
ו/יד בדבר מלך ח"ו עמ' פט
ו/יד בריכת ירושלים עמ' קא
ו/יד בתי כהונה (תצו) בית ועד דף עב ע"ג
ו/יד בתי כהונה (תשסה) עמ' סח
ו/יד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' פו
ו/יד דבר שאול תמורה סי' עז אות יב
ו/יד הר המלך ח"ז עמ' מד
ו/יד חזו"א על הרמב"ם
ו/יד חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"ה
ו/יד חי' חפץ חיים
ו/יד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' יח
ו/יד לקח טוב (תשפא) תשובת המחבר בהסכמת כוכב מיעקב אות יא {כשמגלח הנזיר תגלחת טומאה אינו צריך לגלח פתח המקדש וכו' מוכח שאיסור שער דנזיר רק לאחר גילוח דמצוה}
ו/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' צו, ח"ג עמ' סג
ו/יד פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' עו, פד
ו/יד פרשת נזיר עמ' רצו-רצז
ו/יד קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רסט
ו/יד קובץ חי' תורה (סול') עמ' לו, מ
ו/יד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קצ {נקבר}
ו/יד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שיז
ו/יד שהם וישפה ח"א
ו/יד שלמי יוסף נזיר עמ' סט, תפד
ו/יד שלמי נזיר עמ' רמו-רנב
ו/יד שמחת החג דף כח ע"ד
ו/יד שערי זיו ח"ג דף קמה ע"ב
ו/טו אבן ישראל (פישר)
ו/טו אבני דרך עמ' רסז-רע
ו/טו אברהם יגל
ו/טו אורח מישור (קרמניצר) דף מ ע"ד
ו/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/טו בדבר מלך ח"ו עמ' צג, ח"ח עמ' קלט
ו/טו בנין ציון (שמושקוביץ) סי' מד דף מט ע"ב-ע"ג
ו/טו ברור הלכה חגיגה ט ע"א ציון ד פסקה ד
ו/טו דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שעג
ו/טו דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' לב
ו/טו חזו"א על הרמב"ם
ו/טו חי' בן אריה ח"א סי' יז אות ז
ו/טו חי' הראי"ה
ו/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד כריתות ט ע"ב]
ו/טו חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות כריתות עמ' 16
ו/טו חי' יחיאל דף ח ע"ב
ו/טו חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' כד
ו/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצב
ו/טו מאור למלך יבמות עמ' מ
ו/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קנד
ו/טו מנחם שלמה סי' כג
ו/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' נח, סג
ו/טו מסורה חט"ז עמ' לו
ו/טו מרומי גלים עמ' כא, כג-כד
ו/טו נאם דוד
ו/טו נחלת עזרא ח"ב עמ' 112
ו/טו ספרי דבי רב ח"א עמ' קצג
ו/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כו-כז
ו/טו פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' כט
ו/טו פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קכ
ו/טו פרשת נזיר עמ' קלא
ו/טו קדשי יהושע עמ' תריג
ו/טו קול דודי (תשף)
ו/טו קול דודי כריתות סי' רכד, רכו
ו/טו שלמי נזיר עמ' רנב-רנח
ו/טו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קסב
ו/טו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קמט ע"ב
ו/טו תורת נזיר (מוטאל)
ו/טז אבן האזל קדשים ח"א דף לב ע"א
ו/טז אהל משה (לוין) ח"א דף נח ע"א
ו/טז בית שערים או"ח סי' שיח
ו/טז ביתאל ח"א דף כג ע"ג
ו/טז בנין ציון (שמושקוביץ) סי' מד דף מח ע"ד, מט ע"א וע"ד, נ ע"ב
ו/טז ברור הלכה פסחים פ ע"ב ציון ב, פא ע"ב ציון ב
ו/טז ברכת שלמה (תשז) עמ' עג-עד
ו/טז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תא
ו/טז הליכות אליהו
ו/טז חדושים ובאורים (גרי') נזיר יח ע"ב
ו/טז חי' משנה פסחים עמ' שיא
ו/טז חי' ר' חיים הלוי דף נו
ו/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עה עמ' רמד-רמה
ו/טז לב שלמה (חלמא) עמ' קס {רמב"ם}, קסא {מרכה"מ}
ו/טז מגנזי הגר"ח עמ' ט
ו/טז מנחת חינוך ח"ג עמ' נח
ו/טז מרומי גלים עמ' נג
ו/טז משנה הלכות ח"ג סי' ריד
ו/טז משנת יעקב כאן
ו/טז משנת יעקב עבודה עמ' פט
ו/טז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכ
ו/טז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיא
ו/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כו
ו/טז פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רמב
ו/טז קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רעב
ו/טז שלמי נזיר עמ' רנח-רסה
ו/טז שם דרך פסחים עמ' קעו
ו/טז שמחת החג דף כז ע"ב
ו/יז אבן האזל קדשים ח"א דף לד ע"א
ו/יז אברהם יגל
ו/יז אהל משה (לוין) ח"א דף נח ע"ג
ו/יז בדבר מלך ח"ה עמ' קסט, קעה
ו/יז בני דוד
ו/יז בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קלה-קלו
ו/יז בנין ציון (שמושקוביץ) סי' מד דף מח ע"ד, מט ע"א וע"ד, נ ע"א
ו/יז ברור הלכה פסחים פא ע"ב ציון ב
ו/יז דברי אמת (תרכא) דף עז ע"ג
ו/יז דברי אמת (תשעט) עמ' רלג {דאין תגלחת מעכבת}
ו/יז דברי יצחק (הרצוג) דף ע ע"ב
ו/יז הגהות עמק המלך
ו/יז זבח פסח (אייכנשטיין) עמ' צא
ו/יז חזו"א על הרמב"ם
ו/יז חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ג
ו/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים פא ע"ב]
ו/יז חי' ר' חיים הלוי דף נה
ו/יז חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שי {נטמא קודם זריקה}
ו/יז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עה עמ' רלח-רמא, רמז
ו/יז יוסף חי
ו/יז לב איש עמ' קצד
ו/יז לב שלמה (חלמא) עמ' קס-קסא {לח"מ}
ו/יז מגנזי הגר"ח עמ' ט
ו/יז מלבושי יו"ט ח"ב קל וחמור סי' יג
ו/יז מנחת חינוך ח"ג עמ' נח
ו/יז מרומי גלים עמ' נג-נה, נז
ו/יז משנת יעקב
ו/יז נאם דוד
ו/יז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפד
ו/יז ספרי דבי רב ח"א עמ' קעט
ו/יז פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רמב
ו/יז קרית מלך
ו/יז שהם וישפה ח"א
ו/יז שלמי נזיר עמ' רנח-רסה
ו/יז שם דרך פסחים עמ' קעו
ו/יז שפת אמת על התלמוד ח"א דף קסז ע"ד
ו/יז תפארת ציון (קואינקה) עמ' סד
ו/יז תפארת ציון (קואינקה) עמ' סד {מרכה"מ}
ו/יח אביר יעקב (אביגדור) דף כג ע"ב {במת בלבד}
ו/יח אברהם יגל
ו/יח בדבר מלך ח"ה עמ' קסא
ו/יח בדרך המלך עמ' קיד
ו/יח בית יצחק (חבר) דף ב ע"ד
ו/יח בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' לד
ו/יח ביתאל ח"א דף כג ע"ב
ו/יח ברור הלכה פסחים פ ע"ב ציון ה, פא ע"א ציון א
ו/יח ברכת הארץ (מאשבוים) הסכמת רא"ז מלצר
ו/יח גבול יהודה (אשכנזי) ליקוטים דף כו ע"ג
ו/יח דברי סופרים (רזין) דף ט ע"א, יא ע"ד, יב ע"א {ראב"ד - טומאת התהום בזיבה}
ו/יח הר המלך ח"ה עמ' סב
ו/יח חי' הראי"ה
ו/יח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים פ ע"ב]
ו/יח חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות פסחים עמ' 28
ו/יח חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' שח
ו/יח חסדי דוד ח"י עמ' קצד
ו/יח כתר המלך
ו/יח לב איש עמ' קצד
ו/יח מנחת חינוך ח"ג עמ' נח
ו/יח מעיני המים
ו/יח מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ו/יח מקראי קדש (תשנג) עמ' שנא
ו/יח משנת יעקב
ו/יח משנת משה קידושין עמ' קפד
ו/יח משנת ר' אהרן זרעים עמ' רי
ו/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כז
ו/יח קדשי יהושע עמ' אלף תקו
ו/יח קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' נג
ו/יח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ד ה"ב מקור 17, פ"ו הי"א
ו/יח שארית נתן (לוברט)
ו/יח שם דרך פסחים עמ' קעד
ו/יח שערי טהר ח"א שער א סי' ה אות א
ו/יח תורה לשמה (תשעג) עמ' תיב
ו/יט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים פא ע"ב]
ו/יט חסדי דוד ח"י עמ' קצד
ו/יט לב מבין דף צז ע"ב {רדב"ז}
ו/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כז
ו/יט פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קכ
ו/כ אהל משה (לוין) ח"א דף נז ע"ד, נח ע"א
ו/כ אחיעזר ח"ג סי' סט אות א
ו/כ באר מים חיים (נוסינזון) נזיר דף יז
ו/כ בדבר מלך ח"ה עמ' קע, קעח
ו/כ בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' קעה
ו/כ בית הלוי ח"ב סי' כב עמ' פה
ו/כ דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שנו
ו/כ וזאת ליהודה (עייאש)
ו/כ זכרון יהונתן דף רג
ו/כ חדושים ובאורים (גרי') נזיר סג ע"א
ו/כ חוקות הדיינים ח"א עמ' מא
ו/כ חי' הראי"ה
ו/כ חי' חפץ חיים
ו/כ חסד יצחק עמ' מט
ו/כ חסדי דוד ח"א עמ' שצו
ו/כ מועדים וזמנים ח"ג סי' רלח
ו/כ משנת יעקב
ו/כ עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא כח עמ' קיח
ו/כ קדושת יו"ט (אלגזי) דף נה ע"א
ו/כ שאר יוסף ח"ו
ו/כ שלמי נזיר עמ' רסה-רעא
ו/כ שם דרך פסחים עמ' קעה
ו/כ שערי טהר ח"א שער א סי' ט אות ב
ו/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 507


ז/327 הלכות נזירות פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ בית יעקב (בירב)
ז/רה"פ הפלאת נזירות
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' כא-כב
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ פתחי נזיר
ז/רה"פ צפנת פענח
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבן האזל קדשים ח"א דף לו ע"ב
ז/א אור הישר [עטרת ראש ברכות יט ע"ב]
ז/א אור יעקב פסחים דף 199
ז/א אוריתא יד עמ' יד
ז/א אשר למלך
ז/א בדבר מלך ח"ו עמ' צז, קה, קנב, קנו
ז/א בדרך המלך עמ' קיג
ז/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תנג
ז/א בכורי אברהם דף קא ע"ד
ז/א בן מלך - עניינים בש"ס עמ' שנט
ז/א ברכת מרדכי פסחים עמ' קב
ז/א דברי יצחק (הרצוג) דף סו ע"ד, סז ע"א וע"ג
ז/א דברי תלמוד ח"א עמ' מג
ז/א זכרון בנימין ח"ב עמ' נו, שסא
ז/א חזו"א אהע"ז סי' קמה בתחלתו (אהלות סי' י ס"ק ח)
ז/א חזו"א על הרמב"ם
ז/א חזון יחזקאל נזיר פ"ה ה"ג וה"ה, פ"ו ה"ג, שבועות פ"א ה"ד, מכות פ"ג ה"י
ז/א חי' הגר"ח החדש עמ' רכה, תמג
ז/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קמא
ז/א חי' הגרי"ז דף מט ע"ד
ז/א חכמת גרשון עמ' שפט
ז/א טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' תיא
ז/א יד אברהם אהלות עמ' טז
ז/א יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' ב, קכב
ז/א כלי טהור עמ' ריג, רטז, רע
ז/א כפי אהרן (זס') תנינא עמ' פו
ז/א להורות נתן במדבר עמ' קכג
ז/א ליבא בעי דף כח
ז/א לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' ל
ז/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפד
ז/א מסורה ח"ט עמ' קח
ז/א משיב נפש (שרהיי) דף כז ע"א
ז/א משנת יעקב
ז/א משנת יעקב קרבנות עמ' קפא
ז/א משנת ר' אהרן זרעים עמ' רט-ריא, יבמות סי' ה אות א
ז/א נתיב אברהם ח"א עמ' כג ע"ב
ז/א פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צא
ז/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' תנח
ז/א פרשת נזיר עמ' שמ
ז/א קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רצ
ז/א קרבן ציון עמ' רפח {או"ש}
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' נט
ז/א שחר אורך עמ' פג {רק טומאה מעצמו של מת}, פד
ז/א שלמי יוסף נזיר עמ' תקא
ז/א שלמי נזיר עמ' רעב-רעח
ז/א שערי זיו ח"א דף נח ע"ב
ז/א שערי טהר ח"א שער א סי' ג אות א, שער ב סי' ח אות ב, שער ד סי' ז אות ד, ח"ב שער ג סי' ט אות ו, ח"ד שער ב סי' ד אות ב, סי' ה אות א, סי' יב אות ד, שער ג סי' י
ז/א תורת הלוי עמ' קכח
ז/א תורת העולה ח"ג פ' עא עמ' רעט
ז/א תורת העולה עמ' תקצח
ז/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' סג {כתוב "מת" ולא "נפש"}
ז/א תחומין ח"ה עמ' 238
ז/ב אהבת קדומים עמ' רכג
ז/ב אנצי"ת ע' גלגלת הע' 16, 24, 25
ז/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפא
ז/ב בארות יצחק (הכהן) עמ' שח
ז/ב בדבר מלך ח"ו עמ' צז
ז/ב בית ישחק
ז/ב ביתאל ח"א דף צ ע"א
ז/ב הלכות קטנות ח"ב סי' סט
ז/ב חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שלט
ז/ב חזו"א אהע"ז סי' קמה לדף נה (אהלות סי' כא ס"ק יב)
ז/ב חזו"א על הרמב"ם
ז/ב חי' הגרי"ז דף כג ע"ב
ז/ב חי' הראי"ה
ז/ב יד סופר עמ' עט
ז/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצח
ז/ב כלי טהור עמ' רכט, רלא, רמא, רמג-רמד, רמז, רנב
ז/ב כנה"ג
ז/ב להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' צה
ז/ב ליבא בעי דף כח
ז/ב מאור הקדש נזיר עמ' צט, קד
ז/ב מחנה לויה (תקעט) דף עא ע"ב
ז/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' רצב-רצג
ז/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רפד, רפה, רפח, רצ
ז/ב מעיל צדקה (לנדסופר) סי' מה
ז/ב מעיני המים
ז/ב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' תיג
ז/ב מקור ישראל דף יח ע"א {לא מנה קבר סתום}
ז/ב משנת יעקב
ז/ב נאם דוד
ז/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קעג
ז/ב עין יצחק ח"א עמ' רפד
ז/ב פרשת נזיר עמ' שטז
ז/ב קהלות יעקב סנהדרין ד
ז/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשפו
ז/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קצז
ז/ב שאלת הכהנים תורה דף ז
ז/ב שושן עדות דף יב ע"ג
ז/ב שחר אורך עמ' צה {רקב}
ז/ב שלמי נזיר עמ' רעח-רפה
ז/ב שערי טהר ח"א שער ד סי' ה אות ד ודף ע ע"ג, ח"ב שער ג סי' י
ז/ג אהליך יעקב גיטין סי' ח ס' א {לח"מ}
ז/ג אור שמח
ז/ג אורח מישור (קרמניצר) דף מב ע"ב
ז/ג אנצי"ת ע' ארץ העמים הע' 54 {לח"מ}
ז/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' כה
ז/ג דברות משה נדה וטהרות עמ' תקלב {לח"מ}
ז/ג דברות משה שבת ח"א סי' יד ענף א
ז/ג הגהות עמק המלך
ז/ג זכר יצחק (תשן) עמ' רסג
ז/ג חזו"א אהע"ז סי' קמה לדף נא (אהלות סי' כב ס"ק מב)
ז/ג חי' הגרי"ז דף כג ע"א, מט ע"ד
ז/ג חי' הראי"ה עמ' קב-קג
ז/ג יד דוד (קרלין) ח"ב דף יט
ז/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצא
ז/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רפט, רצא
ז/ג מעשה רקח
ז/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ג משנה הלכות נדרים דף נג ע"א {או"ש}
ז/ג פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קב
ז/ג קרית מלך
ז/ג שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' יד
ז/ג שלמי נזיר עמ' רפו-רפט
ז/ג שערי טהר ח"א שער ד סי' ה אות ה, ח"ב שער ב סי' א אות ג, שער ג סי' ט אות ב
ז/ג תלפיות ו חוב' א עמ' 449, 451
ז/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף קטו ע"ג
ז/ד ברכת מרדכי פסחים עמ' קה
ז/ד דברי תלמוד ח"א עמ' קמט
ז/ד העובר בהלכה עמ' 67
ז/ד חזו"א אהע"ז סי' קמה לדף נב (אהלות סי' כא ס"ק י)
ז/ד חי' הראי"ה
ז/ד חי' חפץ חיים
ז/ד יד אברהם אהלות עמ' יד
ז/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצא
ז/ד כלי טהור עמ' רמב, רמו, רמט
ז/ד מאור הקדש נזיר עמ' קב
ז/ד מחנה לויה (תשעד) עמ' רצה
ז/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רפו, רפח, רפט, רצא
ז/ד מפתח הבאורים [גרי"ז דף כב-כג]
ז/ד משנת יעקב
ז/ד משנת יעקב קרבנות עמ' קפא
ז/ד נאם דוד
ז/ד נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' ס עמ' קיט
ז/ד פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' עח, צז
ז/ד פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקס {גרי"ז}
ז/ד פרי העץ דף עד ע"ב
ז/ד שלמי יוסף נזיר עמ' תקמו
ז/ד שלמי נזיר עמ' רפט-רצב
ז/ה באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' מו אות ג-ד, ו
ז/ה בדבר מלך ח"ו עמ' צז-צח
ז/ה זכרון בנימין ח"ב עמ' שפח
ז/ה חסדי דוד ח"ח עמ' רכח
ז/ה יד אברהם אהלות עמ' קלח
ז/ה יד סופר עמ' עח
ז/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצג
ז/ה להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' צב
ז/ה פרשת נזיר עמ' שיא
ז/ה פתח האהל דף צ ע"ב
ז/ה קרית מלך
ז/ה שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 249
ז/ה שערי טהר ח"ד שער ב סי' ד אות ב, סי' יב אות ד
ז/ה תורת האשם - שבט מנשה עמ' לג {רקב לא מטמא המגע}
ז/ה תורת רפאל ח"ג עמ' נג
ז/ה תשובות ר' איסר יהודה עמ' רא
ז/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קסד
ז/ו אבני דרך עמ' רע
ז/ו אור שמח
ז/ו אחיעזר ח"א סי' א אות ב
ז/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 149
ז/ו אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 169, ע' גולל הע' 143
ז/ו ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' סט
ז/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קפה
ז/ו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' מו אות ה
ז/ו בדבר מלך ח"ה עמ' קנח, קעה, ח"ו עמ' צח, קד, רכו
ז/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפט
ז/ו בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' טז
ז/ו ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קלב
ז/ו ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' פא
ז/ו דברי אמת (תשעט) עמ' רמח {רביעית דם ורובע עצמות מזה עליהן שלישי ושביעי}
ז/ו דברי תלמוד ח"א עמ' מג
ז/ו דליית הכרם עמ' תתתיז
ז/ו הר המלך ח"ז עמ' מד
ז/ו זיר יצחק דף יב ע"א
ז/ו זכרון בנימין ח"ב עמ' שסא, תקט
ז/ו זרע אברהם (יצחקי) חו"מ דף קט ע"ג
ז/ו חוות יאיר (תשנז) עמ' תקמב
ז/ו חוות יאיר סי' קצב
ז/ו חזו"א אהע"ז סי' קמה בתחלתו ולדף נד (אהלות סי' י ס"ק ח, סי' כה ס"ק ו)
ז/ו חזו"א על הרמב"ם
ז/ו חזון יחזקאל שבועות פ"א ה"ד, נדה פ"ט ה"ה
ז/ו חי' הראי"ה
ז/ו חי' חפץ חיים
ז/ו חכמת גרשון עמ' שפח
ז/ו טעם ודעת הל' טו"מ פ"ג ה"ג בביאוה"ל, פ"ח ה"א בביאוה"ל
ז/ו יד אברהם אהלות עמ' קיד
ז/ו ישמח אב עמ' קעו
ז/ו כלי טהור עמ' רטז, רכב-רכד, רכט, רלא, רמו, רמט, רפא, רפח, רצ
ז/ו כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף נט ע"ג
ז/ו מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' י {גוש ארץ העמים}
ז/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קסב
ז/ו מחובר לטהור סי' לט אות ו
ז/ו מחנה לויה (תקעט) דף עב ע"ג-ע"ג, עה ע"ג
ז/ו מחנה לויה (תשעד) עמ' רנה, רצה, רצז
ז/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' רפז-רפח, רצ-רצא, ח"ג עמ' י, יב
ז/ו מעשה רקח
ז/ו מפתח הבאורים [גרי"ז דף כג]
ז/ו מר קשישא עמ' פט
ז/ו משנת יעקב
ז/ו עיונים (פאור) עמ' 32
ז/ו פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קה
ז/ו פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' נד
ז/ו פותח יד
ז/ו פרשת נזיר עמ' שכח
ז/ו קרית מלך
ז/ו רמת שמואל (אג'ייני) דף קמו ע"ב [באר משה נזיר דף נד ד"ה ואגב] {"עליו"}
ז/ו שהם וישפה ח"א
ז/ו שו"ת ר"י מילר עמ' קפא
ז/ו שחר אורך עמ' צה {במגע מגלח}
ז/ו שלמי נזיר עמ' רצב-ש
ז/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' שעו
ז/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שטו
ז/ו שערי שמואל עמ' עה
ז/ו תפארת בחורים פאה עמ' קעז {לימוד ק"ו מהל"מ}
ז/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' רה
ז/ז אנצי"ת ע' בית הפרס הע' 169, ע' גולל הע' 143
ז/ז בדבר מלך ח"ה עמ' קנח, קעה, ח"ו עמ' קג-קד, קנב, רכו
ז/ז בית אהרן וישראל גל' כב עמ' עה
ז/ז בית שערים או"ח סי' יא
ז/ז בריכת ירושלים עמ' רל
ז/ז דברי אמת (תשעט) עמ' רמח {רביעית דם ורובע עצמות מזה עליהן שלישי ושביעי}
ז/ז דברי יחזקיהו ח"א עמ' עז
ז/ז חזון יחזקאל נזיר פ"ב ה"ט, פ"ה ה"ה, ובמילואים
ז/ז חי' הגר"ח החדש עמ' תמג
ז/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצד
ז/ז כלי טהור עמ' רטז
ז/ז לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' טו
ז/ז מחנה לויה (תשעד) עמ' שח
ז/ז מלאכת שלמה (חכים)
ז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רפז-רפח, רצא, ח"ג עמ' נו
ז/ז מפתח הבאורים [גרי"ז דף נ]
ז/ז משנת יעקב
ז/ז נחלת אריה עמ' נב
ז/ז נתיב אברהם ח"א עמ' כג ע"א, כד ע"ב
ז/ז פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' נד
ז/ז פרשת נזיר עמ' קלא
ז/ז צמח מנחם דף א ע"ב
ז/ז קובץ חי' תורה (סול') עמ' לז
ז/ז שערי זיו ח"ג דף י ע"ב
ז/ז תחומין ח"ה עמ' 238
ז/ח אור המאיר (שפירא) סי' מד אות ב
ז/ח אור עולם (בלומנפלד) דף צו ע"ב
ז/ח איש אמונים דף עז ע"ג {כ"מ}
ז/ח אמונת עתיך גל' 112 עמ' 154 {ראב"ד - סתירה לפירושו על הספרי}
ז/ח אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קצב
ז/ח ארזא דבי רב יבמות עמ' סא
ז/ח ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' סח {לח"מ}, סט
ז/ח אשר למלך
ז/ח בגדי כהונה (שחור) עמ' צט
ז/ח בדבר מלך ח"ה עמ' קנח, קעה, ח"ו עמ' צח, קג, קנב, קנו
ז/ח בית אהרן וישראל גל' כב עמ' עד
ז/ח בית ארזים - ס' הגליונות
ז/ח בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תצה הערה ט
ז/ח בריכת ירושלים עמ' רכה, רל
ז/ח ברכת מרדכי פסחים עמ' ק
ז/ח דברי אמת (תשעט) עמ' רמט {טומאה שאין הנזיר מגלח עליה אינו מזה שלישי ושביעי}
ז/ח דברי יצחק (הרצוג) דף סח ע"א-ע"ד, סט ע"א-ע"ב
ז/ח הערות רש"ב ורנר ליקר תפארת על הל' עבדים פ"ג הי"ד הערה 8
ז/ח הר המלך ח"ז עמ' מד-מה
ז/ח זכרון בנימין ח"ב עמ' שעז-שעח
ז/ח חדושים ובאורים (גרי') אהלות סי' א ס"ק ו
ז/ח חזו"א אהע"ז סי' קמה לדף מב ולדף נד (אהלות סי' ט ס"ק ו, סי' כ ס"ק ח, סי' כה ס"ק ו)
ז/ח חזו"א על הרמב"ם
ז/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' קכא
ז/ח חי' הראי"ה
ז/ח חי' ר' חיים הלוי דף ע, עד
ז/ח חכמת גרשון עמ' שפז-שפח
ז/ח חלקת יואב מהדו"ת סי' ט ענף ו
ז/ח חלת לחם (תשנח) עמ' טז
ז/ח טעם ודעת הל' טו"מ פ"ד שעה"צ אות כג
ז/ח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קסח, שנח
ז/ח יד אברהם אהלות עמ' ה
ז/ח כלי טהור עמ' רטז, רכ, רכג, רסח
ז/ח לחמי תודה (הורביץ) דף כט ע"ג {נגע בכלי מתכת}
ז/ח לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 208
ז/ח מוריה גל' קפז עמ' מט
ז/ח מחובר לטהור סי' כד אות יג
ז/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' שח {כ"מ}
ז/ח מנחת אהרן (בריסק) דף מט ע"א
ז/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רפז-רפט, רצא, רצט, ח"ג עמ' נט, סב
ז/ח מעיל צדקה (תשעח) עמ' קנב
ז/ח מעין גנים (מזרחי) דף מט ע"ב
ז/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שצג
ז/ח מראות הים עמ' קיד-קכ
ז/ח מרכבת יוסף דף סא ע"ב {הנוגע בכלי שנגע במת}
ז/ח משנת יעקב
ז/ח משנת יעקב קרבנות עמ' קפ-קפא
ז/ח משנת ר' אהרן זרעים עמ' ריא
ז/ח מתת מלך
ז/ח עמק הלכה (בוימל) עמ' שפג {חיבורין}
ז/ח פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קב
ז/ח פרשת נזיר עמ' שלח
ז/ח צפנת פענח במדבר עמ' נד
ז/ח קרני ראם (ירמוש) עמ' שיב
ז/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תעח
ז/ח שלמי נזיר עמ' שא-שה
ז/ח שעורי ר' יחיאל מיכל ב"ק ח"ב אות קו
ז/ח שערי טהר ח"א שער ב סי' ח אות ב, ח"ד שער ב סי' יד אות ו
ז/ח שערי ציון (כהן, תרצח) דף כ ע"ד {נטמא בכלי שנגע במת}
ז/ח שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קטו
ז/ח תחומין ח"ה עמ' 238
ז/ח תיבת גומא (ורשנר) עמ' תנח
ז/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שיז
ז/ח תנופת זהב עמ' 11-10
ז/ח תשובה מיראה (תשסו) עמ' יא
ז/ט אבני דרך עמ' רעא-רעג
ז/ט אור הישר [מל"מ הל' ט"צ פ"ח ה"ג]
ז/ט אמת ליעקב נשים עמ' קכ
ז/ט אנצי"ת ע' באמת הע' 15
ז/ט ארזא דבי רב יבמות עמ' יב {ימי חלוטו לא עולים}
ז/ט בדבר מלך ח"ו עמ' נב, קז, רכה
ז/ט ביתאל ח"א דף צ ע"א
ז/ט בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' צג
ז/ט דברי יצחק (הרצוג) דף סח ע"ד
ז/ט היכל מלך
ז/ט המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 17
ז/ט חוות יאיר (תשנז) עמ' תקמב
ז/ט חוות יאיר סי' קצב
ז/ט חי' הגר"ח החדש עמ' רטז
ז/ט חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' קפב
ז/ט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רלג
ז/ט חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' ב
ז/ט יד אברהם נגעים עמ' קטו
ז/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצד
ז/ט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קה, קיט
ז/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קנד, ח"ג עמ' נג
ז/ט מקדש יחזקאל
ז/ט מקנת כסף עמ' קנד
ז/ט משפטים לישראל עמ' רכב
ז/ט ספרי דבי רב ח"א עמ' קצז
ז/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קמח
ז/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כו
ז/ט ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' שמו {ימי הסגר עולין לו}
ז/ט ציץ הקודש ח"א דף יז ע"ד {ק"ס}
ז/ט קול יהודה (גרשוני) עמ' פה
ז/ט קרית מלך
ז/ט שלמי יוסף נזיר עמ' סח, תסב
ז/ט שמוש חכמים ג עמ' מז, מט
ז/ט תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יב ע"ב
ז/י אור שמח
ז/י בדבר מלך ח"ו עמ' נב, קיב
ז/י בנין הלכה עמ' לט {צ"פ}
ז/י נתיב אברהם ח"א עמ' כד ע"א
ז/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קמח
ז/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כו
ז/י פרשת נזיר עמ' קד
ז/י צפנת פענח ויקרא עמ' קכו
ז/י קרית מלך
ז/יא אבי עזרי ח"ה
ז/יא אבן ציון עמ' תפד
ז/יא אבני דרך עמ' רעג-רעה
ז/יא אוצרות הרמב"ם
ז/יא אורח ישראל סי' כ הערה כב
ז/יא ארשות החיים עמ' רסז
ז/יא בדבר מלך ח"ו עמ' קעו
ז/יא בית אהרן וישראל גל' כח עמ' טו
ז/יא בריכת ירושלים עמ' רלא
ז/יא גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ב סי' ב
ז/יא דברי אמת (תשעט) עמ' תז {קידוש על היין אי הוי מה"ת או מד"ס}
ז/יא דגל ראובן ח"א סי' כא
ז/יא חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רעה
ז/יא יד ישראל ח"א
ז/יא ים שמחה עמ' קכט {יין מצוה}
ז/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קפט
ז/יא לקוטי סופר ח"ב דף לד ע"א
ז/יא מגילת ספר לאוין דף קכ ע"ג, קכב ע"א וע"ג, קמב ע"ג
ז/יא מחנה לויה (תשעד) עמ' שפא
ז/יא מים חיים (רק בדפוס אמשטרדם)
ז/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' נא
ז/יא מקנת כסף עמ' קנו
ז/יא משארית יעקב עמ' י
ז/יא משנת יעקב
ז/יא ס' הפרדס לרש"י עמ' שסג
ז/יא ספרי דבי רב ח"א עמ' קמט
ז/יא עיונים (פאור) עמ' 31
ז/יא ציץ הקודש ח"א דף יט ע"ג
ז/יא שאגת אריה (תשע) עמ' תעד
ז/יא שו"ת הרשב"א ח"א סי' תריד
ז/יא שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קעא
ז/יא שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שכט {אסור ביין מצוה}
ז/יא שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 111
ז/יא שער המלך ח"ב עמ' לה
ז/יא שער יהודה הל' נדרים פ"ג ה"ט (נה ע"ג)
ז/יא תורה שלמה חי"ב עמ' 95
ז/יא תורת העולה ח"ג פ' עא עמ' רעו
ז/יא תורת העולה עמ' תקצג
ז/יב ארשות החיים עמ' רסז
ז/יב ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קיג, קכא
ז/יב זכר יצחק (תשן) עמ' רעט
ז/יב זרע אמת ח"ב סי' קמג דף קסט ע"א
ז/יב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תשמט
ז/יב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' יט
ז/יב מחנה חיים ח"ז עמ' סז {מפי קבלה}
ז/יב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף נט ע"ג
ז/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקמ {דברי קבלה}
ז/יב משנת יעקב
ז/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תצו
ז/יב ענפי ארז (זי') דף יג ע"ב {צ"פ}, מב ע"א {צ"פ}
ז/יב עקבי ברכה עמ' נט
ז/יב קול שמואל (קונפורטי) דף ס ע"ב {נזיר שנטמא למ"מ}
ז/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שנד
ז/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' מד
ז/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' נז
ז/יג אור תורה (בלומ') דף צז ע"ד, צח ע"א
ז/יג אמר יוסף (אלקלעי)
ז/יג בית מרדכי (סאויצקי) דף לז ע"ג-ע"ד, מג ע"ג
ז/יג בית שערים או"ח סי' קיב
ז/יג ברור הלכה יומא פג ע"א ציון ה פרק ד {נזיר ולא כהן}
ז/יג ברכי יוסף או"ח סי' צ ס"ג {יקדים איזו שירצה}, דף לז ע"ג
ז/יג ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קכג
ז/יג דרך הקודש (תשסז) עמ' מג
ז/יג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תט, תכג-תכד
ז/יג חי' רעק"א (פרדס)
ז/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קה
ז/יג למודי ה' (תקמז) דף נב ע"ג
ז/יג לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 74
ז/יג לקח טוב (תשפא) כלל טז אות ז {כהן גדול ונזיר שפגעו במת מצוה יטמא נזיר קדושת עולם עדיף ממעלה עצמותית}
ז/יג מגן שאול (קצנ') עמ' א
ז/יג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' פה
ז/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' שלד, ח"ג עמ' נט
ז/יג משאת המלך (אדרי)
ז/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף סב ע"א
ז/יג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרמז
ז/יג סופר המלך ח"א עמ' קכד
ז/יג עמק הלכה (הורוביץ) עמ' סח
ז/יג פי אריה דף ב ע"ד {לח"מ}
ז/יג פרי השדה נדרים עמ' יא, יט
ז/יג קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רסט, רפא, רפד
ז/יג רוח חיים (חיד"א) עמ' קעא
ז/יג שושנת העמקים (תאומים) עמ' צא
ז/יג שיח שרפי קודש - מועדים אות יא (עמ' קעח במהד' תשמ"ט)
ז/יג שלמי יוסף נזיר עמ' תקא
ז/יג שער המלך ח"ב עמ' צח
ז/יג תורה לשמה (תשעג) עמ' רסג
ז/יג תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיא {יטמא נזיר ולא כהן גדול, קדושת עולם עדיף ממעלה עצמותית}
ז/יד אור שמח
ז/יד בית מרדכי (סאויצקי) דף לט ע"ד, מ ע"א-ע"ב
ז/יד בריכת המלך עמ' קמה
ז/יד חדושים ובאורים (גרי') נזיר ד ע"א
ז/יד מאור למלך נדרים עמ' לב {או"ש}
ז/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' ס
ז/יד מעיני המים
ז/יד נאם דוד
ז/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף נז ע"א {מל"מ}
ז/יד פרי השדה נדרים עמ' יח
ז/יד קדשי יהושע עמ' אלף עה {או"ש}
ז/יד קרן הצבי מצוה יג אות ב
ז/יד שלמי נזיר עמ' שה-שו
ז/טו אבי עזרי ח"ה
ז/טו אבן ציון עמ' תעט, תצא, תקח
ז/טו אגרא לישרים סי' כו
ז/טו אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' מ
ז/טו אוצמפה"ת ב"מ ל ע"א הע' 82
ז/טו אור דוד עמ' לז
ז/טו אור הישר [מטה לוי סי' א, אור שמח סוף הל' נזירות, מל"מ הל' טו"צ פ"ח ה"ג]
ז/טו אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 164
ז/טו אור יעקב נדרים עמ' פה
ז/טו אור תורה (בלומ') דף צא ע"ב, צג ע"ג
ז/טו אורח ישראל מילואים לסי' יב ח"א ב"המשך" אות ד
ז/טו אוריין תליתאי (אפשטיין) דף י ע"א, מד ע"ד
ז/טו אחיעזר ח"ב סי' כ אות א
ז/טו אמרי בינה (אש) דף סה ע"ד, סו ע"א
ז/טו אמרי השכל עמ' 119 {ולמה דוחה עשה דתגלחת הנוגע לנזירות}
ז/טו אמרי מנחם עמ' רטו-ריט, רכד
ז/טו אמרי נפתלי ח"ב עמ' קנו, קצה {ראב"ד}
ז/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ל אות א, ב, יג
ז/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ל
ז/טו ארזא דבי רב יבמות עמ' ט {גילוח מצורע דוחה לאו דנזיר}, צג {טהרת מצורע}
ז/טו ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' ע
ז/טו אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' נב
ז/טו אתוון דאורייתא כלל ז (דף טז ע"ב)
ז/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/טו בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' מז-מח
ז/טו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' פד
ז/טו בדבר מלך ח"ו עמ' מ, קי, קיב, קעח
ז/טו בינת דניאל ח"ה עמ' קכב
ז/טו בית אהרן (סוויאדישץ) דף טו ע"ג, טז ע"א-ע"ב {טעם שהעשה דוחה}
ז/טו בית אהרן וישראל גל' טו עמ' ס
ז/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קד, רנז, תקיב
ז/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קכא בהערה, רצב
ז/טו בית מועד (גטיניו) דף ח ע"ב
ז/טו בית מרדכי (סאויצקי) דף מ ע"ב, מה ע"ד
ז/טו בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' ק-קא
ז/טו בית שערים או"ח סי' יא, יו"ד סי' תלח
ז/טו ביתאל ח"א דף צ ע"א
ז/טו בכורי אברהם דף נט ע"ב-ע"ג
ז/טו בכורי חיים ח"ה עמ' יג
ז/טו בני דוד
ז/טו בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' צ
ז/טו בנין הלכה עמ' קיט-קכ, קצח
ז/טו ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קסח
ז/טו בריכת ירושלים עמ' פג, ק-קא
ז/טו ברית אברהם (פרנס) עמ' שלח
ז/טו ברית עולם (ולר) סי' ז אות ו-ז
ז/טו ברכת הזבח
ז/טו ברכת חיים (אגרנטי) עמ' רא, ריב
ז/טו ברכת מרדכי יבמות עמ' צו
ז/טו בשבילי הקדושה סי' לט אות ג
ז/טו בשבילי התלמוד ח"ב נדרים טו ע"ב
ז/טו גדולי שמואל קידושין דף מא ע"א, ב"מ דף ל
ז/טו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שצג
ז/טו דברי אברהם (מנדלסון) דף ד ע"א, ז ע"ב {מפני שכבר נטמא}, כג ע"א {שהרי אינו קדוש}
ז/טו דברי אמת (תרכא) דף פז ע"א
ז/טו דברי אמת (תשעט) עמ' רפח {נזיר שנצטרע ונרפא מצרעתו בתוך ימי נזירות ה"ז מגלח}
ז/טו דברי יחזקאל (מישור) עמ' רמה-רמו, שטז
ז/טו דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' ג
ז/טו דברי שמואל (אידלזק) סי' י
ז/טו דגל יהודה (לוקץ) עמ' 31
ז/טו דגל ראובן ח"ג סי' טז
ז/טו דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קעז {ראב"ד}
ז/טו דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' א, ה, יא, יט, מא, שמעתתא ד פ' מב
ז/טו הדרת מלך (זילברברג) דף נו ע"ג
ז/טו היכל צמח
ז/טו המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפג
ז/טו העמק דבר במדבר פ"ו פסוק ה
ז/טו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' לט
ז/טו הר המלך ח"ב עמ' סג-עט, ח"ז עמ' מה, תעד-תפא
ז/טו ואם תאמר ח"ג קושיה 221
ז/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רצג
ז/טו זית רענן ח"א עמ' תקפ
ז/טו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' קפו
ז/טו זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' סז, סט {עשה דמצורע דוחה ל"ת ועשה}
ז/טו זכרון משה (ברומר) דף ק ע"ב
ז/טו זכרון משה (קרונז'ק) עמ' ג-ה {טעם שתגלחת מצורע דוחה איסור נזיר}
ז/טו חביון עוז
ז/טו חוסן יוסף דף סד ע"ב
ז/טו חזו"א אהע"ז סי' קמ ס"ק יט
ז/טו חזו"א על הרמב"ם
ז/טו חזו"א על הרמב"ם - השמטות
ז/טו חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"ג-ה"ד
ז/טו חי' הגאון אדר"ת עמ' עב {והרי אינו קדוש}
ז/טו חי' הגר"ח החדש עמ' קלג
ז/טו חי' הראי"ה
ז/טו חי' חתם סופר
ז/טו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' ש ד"ה מיהו {ולמה דוחה עשה של תגלחת הנגע לנזירות וכו'}, והערה יג {ראב"ד - א"א אני שונה בראש מם' יבמות וכו'}
ז/טו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קכא
ז/טו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שצו
ז/טו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' כב, ח"ב עמ' לד-לה
ז/טו חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קמב
ז/טו חי' ר' שמואל יבמות עמ' קנד, קסא
ז/טו חי' ר' שמואל נדרים עמ' קסז
ז/טו חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' א
ז/טו חי' ש"י דף מא ע"ג
ז/טו חמודי צבי ויקרא עמ' פט
ז/טו חק המלך יבמות עמ' מה
ז/טו חתן סופר קניינים ח"ב עמ' סג
ז/טו יד אברהם נגעים עמ' קטו
ז/טו יד הלוי (לוין) דף מא ע"ד
ז/טו יצחק ירנן
ז/טו ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף לא ע"א וע"ג
ז/טו ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קב, קד-קה
ז/טו ישועות יעקב נשים עמ' ב
ז/טו כבוד הלבנון דף ג ע"א {במצורע אין עשה "קדוש יהיה"}
ז/טו כנה"ג
ז/טו כתר המלך
ז/טו כתר תורה (תשיז) עמ' כח
ז/טו כתר תורה (תשסז) עמ' סג
ז/טו לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ח אות א-ג
ז/טו לבושי מרדכי יו"ד עמ' רכב
ז/טו ליבא בעי דף ו (רדב"ז}, יג, כח
ז/טו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' טו-יח
ז/טו לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' יז-יח
ז/טו לקח טוב (תשפא) תשובת המחבר בהסכמת כוכב מיעקב אות ב, ד {נזיר שנצטרע הרי זה מגלח כל שערו וכו' ויגמי הלוטו אין עולין לו והרי אינו קדוש בהם יש סברא שפקע איסור בקדושת השער}
ז/טו מאור הקדש נזיר עמ' עא, פ
ז/טו מאור למלך יבמות עמ' מב {רדב"ז}, מז
ז/טו מאיר נתיבים עמ' 150
ז/טו מבי"ט (רובינ') דף קו ע"א
ז/טו מגילת ספר לאוין דף קמה ע"ב
ז/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תסב
ז/טו מועדים וזמנים ח"ד סי' שו
ז/טו מוריה ז גל' ו (ר"ח סופר), שנה י גל' ז (ר"י אילן)
ז/טו מי יהודה יו"ד סי' מ
ז/טו מילי דמרדכי
ז/טו מים טהורים עמ' תקסה, תקע {ראב"ד}
ז/טו מים שאובים עמ' תנג
ז/טו מלבושי יו"ט ח"א דף מט ע"ג
ז/טו מלואי אבן - שו"ת עמ' רנו
ז/טו מנוחת אשר ח"ב דף ל ע"א-ע"ב
ז/טו מנוחת משה דף קג ע"ב-ע"ג
ז/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רד
ז/טו מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שלט
ז/טו מנחת חינוך ח"א עמ' קמא, ח"ב עמ' קנה, ח"ג עמ' נג, נה, נו, סג, שכה
ז/טו מנחת חינוך מצוה שעג (דף טו ע"ד)
ז/טו מנחת נתנאל דף כח ע"ד
ז/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' ו, רע
ז/טו מעשה רוקח (ר"א רוקח) פ' מצורע דף ל ע"א
ז/טו מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ה אות ב, ה]
ז/טו מצעדי גבר יבמות סי' יז
ז/טו מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' רסב
ז/טו מרכבת יוסף דף קה ע"א {עשה דוחה ל"ת - סברה}
ז/טו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' עה אות ב {רמב"ם}, סי' קכו אות ב {כ"מ}
ז/טו משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיד עמ' 356, 358
ז/טו משברי ים עדל"ת סי' ג ס"ק ה, ט, סי' ה ס"ק ב, ד, סי' מ ס"ק י
ז/טו משה מבחוריו דף יח ע"א-ע"ב
ז/טו משך חכמה ויקרא פכ"א פס' יג
ז/טו משנת יעקב
ז/טו משנת ר' אהרן נדרים עמ' קלו
ז/טו מתת מלך
ז/טו נוה צדק
ז/טו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ג אות ד
ז/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף לה ע"ד {מדוע עשה גילוח דוחה לאו של נזיר}, ס ע"ג, סא ע"א
ז/טו נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' ס עמ' צו
ז/טו נתיב אברהם ח"א עמ' כ-כא, כג
ז/טו נתיב מאיר
ז/טו נתיבות החיים
ז/טו נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' פט-צ, קג, קיח, תמח, תעב, תפז
ז/טו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקפח
ז/טו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' צה
ז/טו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' טז-יח, כב
ז/טו סהמ"צ לרס"ג ח"א דף שלז ע"ב, שלח ע"א, שלט ע"ג
ז/טו סוכת דוד (שירירו) דף מד ע"א
ז/טו ספרי דבי רב ח"א עמ' קסו
ז/טו עוללות ישראל עמ' כא
ז/טו עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא כה עמ' קט
ז/טו ענפי ארז (זי') דף יב ע"ד, עט ע"ב, צג ע"א
ז/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כג
ז/טו ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' שמג {נזיר שנצטרע וכו' וכל מקום שאתה מוצא מצות עשה וכו' וראב"ד וכ"מ}
ז/טו פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' עו
ז/טו פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' שסו
ז/טו פרי האדמה ח"א
ז/טו פרשת נזיר עמ' רעז
ז/טו צבי גאון יעקב סי' יא
ז/טו צבי תפארת סי' סו
ז/טו צמח מנחם דף כג ע"ד, כד ע"א וע"ג {מפני שכבר נטמא}
ז/טו צפנת פענח ויקרא עמ' קכו
ז/טו צרור החיים (יעקב)
ז/טו קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רנח, רסג, רעו
ז/טו קובץ חי' תורה (סול') עמ' לג
ז/טו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' עא-עב
ז/טו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רנז, רסג
ז/טו קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רטו
ז/טו קול יהודה (גרשוני) עמ' פד
ז/טו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' ע, ויקרא עמ' עה {בימי חלוטו אין "קדוש יהיה"}, צו-צח, במדבר עמ' עא-עב
ז/טו קרית מלך
ז/טו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קצט
ז/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' כו
ז/טו שאל האיש דף יט ע"ג
ז/טו שבי בנימין דף ח ע"ב, לג ע"א
ז/טו שדה אלחנן ח"א עמ' קסט
ז/טו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקה {מדוע לא כתב מטעם יש שאלה בנזירות}
ז/טו שו"ת ר"י מסלוצק סי' טו עמ' פג
ז/טו שולי הגליון עמ' קב
ז/טו שושנת העמקים (תאומים) עמ' צב, צה
ז/טו שי למלך עמ' קו
ז/טו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תעח
ז/טו שלמי יוסף נזיר עמ' נט-עב, תסב, תצא, זבחים ח"ב עמ' רט
ז/טו שלמי נזיר עמ' שז-שי
ז/טו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רה
ז/טו שמוש חכמים ג עמ' מה
ז/טו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קסב
ז/טו שמחת החג דף כא-כג
ז/טו שער המלך ח"ב עמ' קל
ז/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 85
ז/טו שערי ציון (כהן, תרצח) דף ה ע"ג, ו ע"ד, יט ע"א, לט ע"ד, מג ע"א, סט ע"ד, עא ע"א
ז/טו שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' סה, סט, קט, קעז, קפח, רעח, רפב
ז/טו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לט ס"ק טז, כב, כד
ז/טו תורת האוהל (תשנג) עמ' רפז
ז/טו תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף יא ע"ג
ז/טו תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ח עמ' מח, נא


ח/328 הלכות נזירות פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ בית יעקב (בירב)
ח/רה"פ הפלאת נזירות
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' כג-כו
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ פתחי נזיר
ח/רה"פ צפנת פענח
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 149
ח/א אמונת יהושע עמ' אלף תמו
ח/א אמת ליעקב מקרא עמ' רלט
ח/א אמת ליעקב נשים עמ' קיט {סדר הקרבנות}
ח/א אנצי"ת ע' איל נזיר הע' 3, 7, 12-14, 33
ח/א בכורי אברהם דף קב ע"א {הל"מ}
ח/א בריכת ירושלים עמ' קכד
ח/א ברכת מרדכי פסחים עמ' רעד
ח/א דרכי אהרן ח"א עמ' טו
ח/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קיב
ח/א המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 12
ח/א העמק דבר במדבר פ"ו פסוק טו
ח/א חי' הראי"ה
ח/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קיט
ח/א כתר המלך
ח/א מאור הקדש נזיר עמ' צא
ח/א מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קכג {גרי"ז}
ח/א מחנה יוסף סוטה עמ' עח
ח/א מי נדה עמ' תרפט
ח/א מנחת חינוך ח"ג עמ' סד
ח/א מפתח הבאורים [גרי"ז דף כד]
ח/א משמר הלוי עמ' יב {ר"ח הלוי}
ח/א משנת יעקב
ח/א ספרי דבי רב ח"א עמ' רא, רג
ח/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלב
ח/א ענפי ארז (זי') דף רלג ע"ד {צ"פ}
ח/א פורת יוסף (שלופר) דף ח ע"א
ח/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקסא {תנופה}, תקע {גרי"ז}
ח/א פרשת נזיר עמ' רצח
ח/א קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רכז
ח/א קרית מלך
ח/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קסג
ח/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' עא {גרי"ז}
ח/א שערי טהר ח"ו סי' מב אות ב, סי' סח אות ב
ח/ב אבני דרך עמ' רעה
ח/ב אור יעקב נדרים עמ' יט
ח/ב אמת ליעקב נשים עמ' קיח {נותן על השער}, קיט
ח/ב אנצי"ת ע' איל נזיר הע' 21-22, 25, 27, 84
ח/ב בדבר מלך ח"ו עמ' קטז
ח/ב ביתאל ח"א דף עד ע"ד
ח/ב בן ימין עמ' ט
ח/ב בנין ציון (שמושקוביץ) סי' מד דף נ ע"א
ח/ב ברור הלכה מו"ק יז ע"ב ציון ב פסקה א
ח/ב בריכת המלך עמ' ריג
ח/ב בריכת ירושלים עמ' רלט
ח/ב דעת קדושים דף פא
ח/ב המדות לחקר ההלכה מדה א אות ל
ח/ב העמק דבר במדבר פ"ו פסוק יז בהרחב דבר
ח/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' סג
ח/ב הר המלך ח"ז עמ' מה
ח/ב חדושים ובאורים (גרי') נזיר מה ע"א
ח/ב חזו"א על הרמב"ם
ח/ב חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ז
ח/ב חי' מהר"ם פדוואה
ח/ב חיים ומלך
ח/ב כנה"ג (כ"מ)
ח/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קכב
ח/ב כתר תורה (תשסז) עמ' סא {סדר הקרבנות}
ח/ב לב חיים (פלג'י) ח"א דף נה ע"א
ח/ב מאור הקדש נזיר עמ' פט
ח/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' שמז {לח"מ}
ח/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רג
ח/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' מד, סד
ח/ב מעיני המים
ח/ב משמר הלוי עמ' ה, יא
ח/ב משנת חיים במדבר עמ' קיג
ח/ב משנת חיים ויקרא עמ' שא
ח/ב משנת יעקב
ח/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סד
ח/ב ספרי דבי רב ח"א עמ' רו
ח/ב ענפי ארז (זי') דף סד ע"ג {צ"פ}
ח/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כט
ח/ב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקסה {צ"פ}
ח/ב פניני רבנו יחזקאל עמ' ס-סא {חטאת תחלה}
ח/ב קרית מלך
ח/ב שלמי נזיר עמ' שיא-שטז
ח/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עו ע"ב
ח/ב תורת העולה עמ' תקצה
ח/ג אור יעקב נדרים עמ' יט
ח/ג אמונת יהושע עמ' אלף תמו-תמז
ח/ג אמת ליעקב נשים עמ' קיט
ח/ג באר שרים (שולמן) עמ' קפב
ח/ג בדבר מלך חי"ד עמ' לו
ח/ג בית נפתלי (תרנט) סי' סט
ח/ג בית נפתלי (תשסו) עמ' שסו
ח/ג ביתאל ח"א דף עו ע"א
ח/ג דבר שאול תמורה סי' עז אות יב
ח/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף סח ע"ב
ח/ג וזאת ליהודה (זלצר) עמ' צא
ח/ג ויקח אברהם [לב חיים ח"א נה ע"א]
ח/ג חזו"א על הרמב"ם
ח/ג חי' הראי"ה
ח/ג חי' חפץ חיים
ח/ג חסדי דוד ח"ג עמ' שפג
ח/ג ידבר שלום ח"א עמ' סה
ח/ג יחוה דעת ח"ה עמ' קסה
ח/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קכד
ח/ג להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' סח
ח/ג מאור הקדש נזיר עמ' פו
ח/ג מאורות הדף היומי ח"ג עמ' רסד
ח/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף ט ע"א {גילח במדינה יצא}
ח/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קלח
ח/ג מלחמות יהודה דף קיג ע"ג
ח/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' צה, ח"ג עמ' סד
ח/ג מרגניתא דר"מ
ח/ג משאת המלך (אדרי)
ח/ג ספרי דבי רב ח"א עמ' רז
ח/ג ענפי ארז (זי') דף סד ע"ג
ח/ג פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' פב
ח/ג פרשת נזיר עמ' רצג
ח/ג קמח סולת עמ' תה
ח/ג רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' לא
ח/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' פו
ח/ג שערי זיו ח"ג דף קמה ע"ג-ע"ד
ח/ג שערי תודה ח"א דף עה ע"א {רדב"ז}
ח/ג תנופת זהב עמ' 310
ח/ד אמת ליעקב נשים עמ' קיח {נותן על כפי הנזיר}, קיט
ח/ד אנצי"ת ע' איל נזיר הע' 89 {לח"מ}
ח/ד בדבר מלך ח"ו עמ' קיז, קכא
ח/ד בדבר מלך חי"ב עמ' קע
ח/ד בית שערים או"ח סי' קמב
ח/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קיב
ח/ד זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קיח
ח/ד חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"ט
ח/ד חי' הגר"ח החדש עמ' ריד
ח/ד חי' הראי"ה
ח/ד יד דוד (קרלין) ח"ב דף קכט
ח/ד כתר המלך
ח/ד מאור הקדש נזיר עמ' צד
ח/ד מחנה יוסף סוטה עמ' סא-סב
ח/ד מלחמות יהודה דף טז ע"ד, יז ע"ב, יח ע"ד
ח/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' סד
ח/ד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מט
ח/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שסב
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ד משך חכמה במדבר פ"ו פס' יט
ח/ד משנת חיים במדבר עמ' קד, קט
ח/ד משנת חיים מנחות עמ' תיט
ח/ד משנת חיים קדושין עמ' שח, שיב
ח/ד נזיר אחיו ח"ג עמ' יח, כ
ח/ד נחמד למראה ח"ג דף כח ע"ב
ח/ד ספרי דבי רב ח"א עמ' רו
ח/ד עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' נה
ח/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שסב
ח/ד עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא כד עמ' קד
ח/ד פרשת נזיר עמ' רצט
ח/ד קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רפה
ח/ד קרית מלך
ח/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רמב {על כפיהם}
ח/ד רווחא שמעתתא ח"ב עמ' פג
ח/ד שלמי יוסף נזיר עמ' עו
ח/ד שלמי נזיר עמ' שטז-שכא
ח/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' ע
ח/ד תורה תמימה במדבר פ' ו אות קז {לח"מ}, קיט
ח/ה אבני דרך עמ' רעו
ח/ה אור שמח
ח/ה אמונת יהושע עמ' רז
ח/ה אמת ליעקב נשים עמ' קיט
ח/ה אנצי"ת ע' איל נזיר הע' 89
ח/ה אנצי"ת ע' גדם הע' 65
ח/ה אשר למלך
ח/ה באר דוד ב"ק ח"ג סי' ל אות ד {מ"מ}
ח/ה בדבר מלך ח"ו עמ' פג, קיז-קיח, קכא, רכד
ח/ה בדבר מלך חי"ב עמ' קסב
ח/ה ביתאל ח"א דף עד ע"ג
ח/ה בנין ציון (שמושקוביץ) סי' מד דף נ ע"א
ח/ה בריכת ירושלים עמ' קל, קמה, רכב, רלג
ח/ה גינת ורדים (הלוי) אהע"ז כלל ב סי' ג
ח/ה דברי אמת (תרכא) דף עו ע"ב {כ"מ}
ח/ה דברי אמת (תשעט) עמ' רכה {דתגלחת למצוה ולא לעיכובא}, רלג {נזיר ממורט אינו צריך להעביר תער, וכ"מ}
ח/ה דרכי אהרן ח"א עמ' טו
ח/ה הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רסו
ח/ה הר המלך ח"ז עמ' מו-מז
ח/ה חדושים ובאורים (גרי') נזיר מו ע"ב
ח/ה חוות יאיר (תשנז) עמ' תסז
ח/ה חוות יאיר סי' קסז
ח/ה חזו"א על הרמב"ם
ח/ה חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ו-ה"ז, פ"ד ה"ט
ח/ה חי' הגר"ח החדש עמ' ריד
ח/ה חי' הגרי"ז דף כה ע"א
ח/ה חי' הראי"ה
ח/ה חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' פז
ח/ה חכמת גרשון עמ' רסה-רסו
ח/ה חנוכת הבית עמ' קכח
ח/ה חסד יצחק עמ' מה
ח/ה חסדי דוד ח"ג עמ' שנח
ח/ה חקל יצחק (שו"ת) עמ' קיד
ח/ה חשבונות של מצוה עמ' רנח
ח/ה טירת כסף דף רכב ע"ב
ח/ה יד אברהם נגעים עמ' קעט {לח"מ}
ח/ה ידבר שלום ח"א עמ' סה
ח/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצג, קצו, קצח
ח/ה כנה"ג (גם כ"מ)
ח/ה כתר המלך
ח/ה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קד
ח/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף ט ע"א
ח/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קלח
ח/ה מזבח חדש דף כה ע"ג {סתם ואח"כ מחלוקת}, עו ע"א
ח/ה מטה אהרן (הלוי) דף קה ע"ב-ע"ד
ח/ה מלחמות יהודה דף יז ע"א
ח/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' מב
ח/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קצט
ח/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קנד, קנה, קנט, ח"ג עמ' לז, מג, נה, סג-סד
ח/ה מעיני המים
ח/ה מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כז אות ז]
ח/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שסב
ח/ה מרגליות הים סנהדרין מה ע"ב אות יט {לח"מ}
ח/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תיא
ח/ה משנת חיים במדבר עמ' עז, קי
ח/ה משנת חיים מנחות עמ' תכה
ח/ה משנת חיים קדושין עמ' שט
ח/ה משנת יעקב
ח/ה נאם דוד
ח/ה נזיר אחיו ח"ג עמ' יז-יח, כ
ח/ה נחלת עזריאל (הלוי) שבועות ג (צט ע"ד בדפי הספר) {לח"מ - גילוח מעכב}
ח/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף לה ע"ג {נזיר ממורט}
ח/ה נתיב אברהם ח"א עמ' סא-סא, סג
ח/ה ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' ריג
ח/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' כז
ח/ה סופר המלך ח"ב עמ' שעד
ח/ה ספרי דבי רב ח"א עמ' קסא, קסז, קעח
ח/ה עיני כל חי (תשסח) עמ' קסח (דף מה ע"ב במהד' תרלח)
ח/ה פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' פו
ח/ה פרשת נזיר עמ' רצט
ח/ה צפנת פענח במדבר עמ' נה
ח/ה קדשי יהושע עמ' תקנד
ח/ה קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רפד
ח/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' פח
ח/ה קרבן שמואל דף נז ע"ב
ח/ה קרית מלך
ח/ה קרן הצבי מצוה פא אות יג
ח/ה שיבת ציון (לנדא) סי' צח
ח/ה שיירי כנה"ג
ח/ה שלמי יוסף נזיר עמ' עו, צז
ח/ה שלמי נזיר עמ' שטז-שכד
ח/ה שמחת עולם (לגו)
ח/ה שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קז
ח/ה שער המלך - מעשה חושב ח"א עמ' כו
ח/ה שעת הכושר דף ב ע"ב {לח"מ}
ח/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צה ע"ד
ח/ה תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קטז
ח/ה תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קכ
ח/ו אוצרות הרמב"ם
ח/ו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' כה {לח"מ}
ח/ו אור הישר [לח"מ לעיל פ"ד הי"ב]
ח/ו אשר למלך
ח/ו בדבר מלך ח"ו עמ' פג, רכד
ח/ו ביתאל ח"א דף צ ע"ב
ח/ו בנין ציון (שמושקוביץ) סי' מד דף נ ע"א
ח/ו בריכת ירושלים עמ' רלד
ח/ו דברי אמת (תרכא) דף עו ע"ב {למצוה}
ח/ו חזון יחזקאל נזיר פ"א ה"ז, פ"ה ה"ד
ח/ו חי' הגרז"ס נשים עמ' רעו
ח/ו חנוכת הבית עמ' קכח
ח/ו חשבונות של מצוה עמ' רנט
ח/ו כתר המלך
ח/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' סג-סה
ח/ו מעין החכמה עמ' קיא {כ"מ}
ח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ו משאת המלך (אדרי)
ח/ו משנת יעקב
ח/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף לה ע"א-ע"ב {גילוח לא מעכב}
ח/ו נתיב אברהם ח"א עמ' סא, סג, קכד {אחרי זמן מרובה}
ח/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' קפג
ח/ו ערהשה"ע לקוטים סי' יז אות יז
ח/ו צבי תפארת סי' ע
ח/ו קובץ ביאורים (שפירא)
ח/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' פט, צא
ח/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' סב
ח/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קב-קג
ח/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות ג
ח/ו קרית מלך
ח/ו קרן הצבי מצוה צו אות ז
ח/ו רנת יצחק שמואל עמ' תיז {מצוה לגלח אפילו אחר זמן}
ח/ו שלמי יוסף נזיר עמ' עז, שצד
ח/ו שלמי נזיר עמ' שכד-שכט
ח/ז בדבר מלך ח"ו עמ' קכב
ח/ז ביתאל ח"א דף צ ע"ב
ח/ז זבח שלמה ח"ב עמ' קנ
ח/ז חזו"א על הרמב"ם
ח/ז חזון יחזקאל נזיר פ"ה ה"ד
ח/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"ק קה ע"א]
ח/ז יד אברהם נגעים עמ' קעה {כ"מ}
ח/ז מחנה לויה (תשעד) עמ' שמו {כ"מ}
ח/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' קנד, ח"ג עמ' סה
ח/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ז משאת המלך (אדרי)
ח/ז ניר לדוד
ח/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כט
ח/ז פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' עח
ח/ז פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' ל
ח/ז שלמי יוסף נזיר עמ' עז, תקעב
ח/ז שלמי נזיר עמ' שכד-שכט
ח/ח אור הישר [לח"מ לקמן פ"י הי"ב]
ח/ח אנצי"ת ע' איל נזיר הע' 28, 29, 43
ח/ח ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות ז עמ' עד
ח/ח בדבר מלך ח"ו עמ' פב
ח/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצו
ח/ח מאור הקדש נזיר עמ' צד
ח/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קצט
ח/ח משארית יעקב עמ' יא
ח/ח משנת חיים ויקרא עמ' שא
ח/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נט אות א
ח/ח ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' ריב
ח/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ל
ח/ח קדשי יהושע עמ' נא {צ"פ}
ח/ח שיח ערב קדשים עמ' כא
ח/ח שלמי נזיר עמ' של-שלא
ח/ט חזון יחזקאל נזיר פ"ה ה"ד
ח/ט יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"ב עמ' נח-נט
ח/ט מלחמות יהודה דף קכג ע"א
ח/ט משארית יעקב עמ' יב
ח/ט שיח ערב קדשים עמ' כא
ח/ט שלמי יוסף נזיר עמ' תיב
ח/י אנצי"ת ע' איל נזיר הע' 86 {לח"מ}
ח/י דברי אמת (תשעט) עמ' רלד {לח"מ}
ח/י חי' הראי"ה
ח/י חיי אברהם (צציק) עמ' קיב
ח/י משארית יעקב עמ' יב
ח/י משמר הלוי עמ' ו
ח/י משנת חיים זבחים עמ' רנט {לח"מ}
ח/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף לה ע"ב
ח/י פניני רבנו יחזקאל עמ' ס {לח"מ}
ח/י שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סט עמ' קס {לח"מ}
ח/יא אבני דרך עמ' רנד, רעו
ח/יא אור הישר [אור שמח לעיל פ"ו ה"ה]
ח/יא אנצי"ת ע' איל נזיר הע' 44
ח/יא בדבר מלך ח"ו עמ' פב-פג, קכא
ח/יא בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' צ
ח/יא חזו"א אהע"ז סי' קמ ס"ק י
ח/יא חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"ד
ח/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קא
ח/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קצט
ח/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' סד
ח/יא נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' צ
ח/יא ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' ריב
ח/יא קרית מלך
ח/יב אבני דרך עמ' רעז
ח/יב אורח מישור (קרמניצר) דף מא ע"ד
ח/יב אמת ליעקב נשים עמ' קיח {מתנות}
ח/יב אנצי"ת ע' איל נזיר הע' 52, 56, 76, 80, 81, 91
ח/יב אשר למלך
ח/יב בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' צ
ח/יב חזו"א על הרמב"ם
ח/יב חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"ח
ח/יב חי' הראי"ה
ח/יב חסדי דוד ח"ג עמ' שפו
ח/יב כתר המלך
ח/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קא
ח/יב מאור הקדש נזיר עמ' צד
ח/יב מלחמות יהודה דף יז ע"א וע"ד
ח/יב מנחת חזקיה מנחות עמ' קלז
ח/יב מעיני המים
ח/יב משנת חיים במדבר עמ' עז, קי
ח/יב משנת חיים קדושין עמ' שח, שט
ח/יב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' צ
ח/יב ספרי דבי רב ח"א עמ' ריב
ח/יב שלמי נזיר עמ' שלב-שלג
ח/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' מו
ח/יג אמונת יהושע עמ' רפ {מן החולין}
ח/יג בדבר מלך ח"ו עמ' קכה
ח/יג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' טז
ח/יג מלחמות יהודה דף קכג ע"א
ח/יד אנצי"ת ע' דבר שבחובה הע' 87, 90, 93
ח/יד אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קכז
ח/יד בדבר מלך ח"ו עמ' כח, לה, קכה
ח/יד בדבר מלך חט"ז עמ' רעג
ח/יד בית אהרן (קארטשין) עמ' רלד
ח/יד ברור הלכה ביצה כ ע"א ציון א
ח/יד דרכי משה ח"א שמעתתא ו פ' א
ח/יד חוקות הדיינים ח"ב עמ' קמט-קנא
ח/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצח
ח/יד כנה"ג
ח/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפב ע"ג
ח/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' קו עמ' קסח
ח/יד משמר הלוי עמ' כה-כז
ח/יד פרשת נזיר עמ' נא
ח/יד קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רכד
ח/יד ראש אליהו ח"ב עמ' רפח {כ"מ}
ח/יד שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' יד
ח/יד שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' תיב
ח/יד שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' צד
ח/יד שלמי יוסף נזיר עמ' רעב, שצח
ח/יד שלמי נזיר עמ' שלג-שמ
ח/יד שערי זיו ח"ג דף סט ע"ג
ח/יד שרשי הים דף קלט ע"א
ח/יד תורת הקדש ח"ב עמ' קלו
ח/טו אור הישר [אור הישר נזיר ל ע"ב]
ח/טו אנצי"ת ע' אשה הע' 488, 489
ח/טו בדבר מלך ח"ו עמ' קכג
ח/טו הרמב"ם והלכותיו
ח/טו זכר יצחק (תשן) עמ' שכב
ח/טו חוות יאיר (תשנז) עמ' תקלט
ח/טו חוות יאיר סי' קצב
ח/טו חזו"א יו"ד סי' רי ס"ק יג
ח/טו חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"ט
ח/טו חלקת יואב החדש הגהות על מנ"ח סי' ת
ח/טו יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקסז, תרסה
ח/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעה
ח/טו כתר המלך
ח/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' סה, קכג
ח/טו מראה איש ח"ב עמ' קמו
ח/טו מרחשת ח"א סי' מ אות א
ח/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/טו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רא
ח/טו משק ביתי סי' שכה (קסג ע"ב, קסד ע"א-ע"ב) {רדב"ז}
ח/טו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קמט
ח/טו ענפי ארז (זי') דף ריט ע"א {צ"פ}
ח/טו פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' סג
ח/טו קול דודי סוטה סי' תרמ
ח/טו שיח ערב קדשים עמ' לה
ח/טו שלמי נזיר עמ' שמ-שמה
ח/טו שעת הכושר דף יז ע"ג {כ"מ}
ח/טו תורת העולה ח"ג פ' עא עמ' רעח
ח/טו תורת העולה עמ' תקצז
ח/טו תורת הקדש ח"ב עמ' קנח
ח/טז בדבר מלך ח"ו עמ' לה
ח/טז חד וחלק ח"א דף ג ע"ב
ח/טז מנחת חינוך ח"ג עמ' סה
ח/טז מרגניתא דר"מ
ח/טז משפטי עזיאל ח"ו עמ' קצב
ח/טז משק ביתי סי' שכה (קסג ע"ב, קסד ע"א-ע"ב) {רדב"ז}
ח/טז שובע שמחות (בורשטיין) דף כח ע"ג
ח/טז שלמי נזיר עמ' שמה-שמו
ח/יז אמר יוסף (אלקלעי)
ח/יז אמר יוסף (אלקלעי) דף טז ע"ד {רדב"ז}
ח/יז בדבר מלך ח"ד עמ' קפח, קצג, ח"ו עמ' לו
ח/יז בית יצחק (חבר) דף נד ע"א
ח/יז בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' שפד
ח/יז ביתאל ח"א דף צ ע"ב
ח/יז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצז
ח/יז מחנה לויה (תקעט) דף פ ע"א
ח/יז מחנה לויה (תשעד) עמ' שכד
ח/יז מנחת חינוך ח"ג עמ' סו
ח/יז מר קשישא עמ' יד
ח/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יז משפטי עזיאל ח"ו עמ' קצב
ח/יז קדשי יהושע עמ' אלף תקטו
ח/יז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קט
ח/יז שלמי נזיר עמ' שמו-שמז
ח/יז שרשי הים דף קמ ע"ב
ח/יז תורת העולה ח"ג פ' עא עמ' רעח
ח/יז תורת העולה עמ' תקצז
ח/יח בדבר מלך ח"ו עמ' כח, קלא
ח/יח היכל מלך
ח/יח חי' הראי"ה
ח/יח יצחק ירנן
ח/יח יתר הבז (תקמז)
ח/יח יתר הבז (תשסח) עמ' קנא
ח/יח מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרמז (רפד)]
ח/יח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פט-צב
ח/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כו
ח/יח קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רכא
ח/יח שלמי נזיר עמ' שמז-שנב
ח/יח שמועת חיים יומא ח"ב עמ' נח
ח/יט אורים גדולים (תשסג) עמ' קסח, קפט
ח/יט באר מים חיים (נוסינזון) נזיר דף יז
ח/יט בית ישחק
ח/יט זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף נד ע"א
ח/יט חוות יאיר (תשנז) עמ' סח
ח/יט חי' רעק"א (פרדס)
ח/יט למודי ה' (תקמז) דף פח ע"ב
ח/יט לשון ערומים
ח/יט מלחמות יהודה דף קכג ע"ג
ח/יט פי' ר"א מן ההר נזיר יא ע"ב
ח/יט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תכב
ח/יט שלמי יוסף נזיר עמ' רמט
ח/יט תורה לשמה (תשעג) עמ' רנג
ח/יט תורת אמת (תשסו) עמ' תקלא
ח/כ בני יעקב
ח/כ חי' הראי"ה
ח/כ פניני רבנו הגרי"ז עמ' שט {צ"פ}


ט/329 הלכות נזירות פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ בית יעקב (בירב)
ט/רה"פ הפלאת נזירות
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ משנת יעקב
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' כז-כט
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ פתחי נזיר
ט/רה"פ צפנת פענח
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א חדושים ובאורים (גרי') נזיר כו ע"ב
ט/א ספיקא דרבנן עמ' עב-עג
ט/א שלמי יוסף נזיר עמ' שפו
ט/א שלמי נזיר עמ' שנג-שנו
ט/ב בשמן רענן ח"ב עמ' שסז
ט/ב חדושים ובאורים (גרי') נזיר כו ע"ב
ט/ב חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"ח {רמב"ם}
ט/ב יד פשוטה מדע עמ' תתקלה
ט/ב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שפו
ט/ב שיח השדה (פרומר) עמ' קעב
ט/ב שלמי נזיר עמ' שנז-שנח
ט/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צה ע"ד
ט/ג אמרי יושר בכורות דף נג ע"א
ט/ג אמרי יושר פסחים סי' ו ס"ק ד
ט/ג בדבר מלך ח"ו עמ' קכו
ט/ג היכל מלך
ט/ג זרעא דיוסף דף צא ע"ד {מל"מ}
ט/ג חזו"א מנחות סי' לב ס"ק טז
ט/ג חזון יחזקאל נזיר פ"ד ה"ח
ט/ג חי' הראי"ה
ט/ג חיי אברהם (טייב) דף ס ע"א
ט/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' שלט {מל"מ}
ט/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' סה
ט/ג מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קלב-קלג
ט/ג נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' צא-צב {מל"מ}
ט/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כז
ט/ג שלמי נזיר עמ' שנח-שסב
ט/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' סב {מל"מ}
ט/ד בדבר מלך ח"ו עמ' קכו-קכז
ט/ד בכורי חיים ח"א סי' כח
ט/ד היכל מלך
ט/ד חדושים ובאורים (גרי') נזיר כו ע"ב
ט/ד חזון יחזקאל מעילה פ"א ה"ה
ט/ד חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"ח
ט/ד חיים לעולם ח"א דף צז ע"ב
ט/ד מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קלב-קלג
ט/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ד פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' נה
ט/ד קדשי יהושע עמ' אלף רג, אלף רד {לח"מ}
ט/ד שלמי יוסף נזיר עמ' שצ
ט/ד שלמי נזיר עמ' שנח-שסב
ט/ה אהל משה (הורוביץ) ח"א נזיר כו ע"ב
ט/ה אור שמח
ט/ה אורח מישור (קרמניצר) דף לח ע"ד
ט/ה בדבר מלך ח"ו עמ' ריב
ט/ה חי' חפץ חיים
ט/ה מעיני המים
ט/ה מקדש דוד קדשים קונ' א ס"ק ב
ט/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ה נאם דוד
ט/ה קדשי יהושע עמ' אלף רב
ט/ה שלמי נזיר עמ' שסב-שסה
ט/ה שערי טהר ח"ג שער א סי' טז אות ג
ט/ו חדושים ובאורים (גרי') נזיר כו ע"ב
ט/ו חי' הראי"ה
ט/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' נב
ט/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ו משאת המלך (אדרי)
ט/ו פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' נו
ט/ו שלמי נזיר עמ' שסה-שסח
ט/ז בדבר מלך ח"ה עמ' לח, קכז
ט/ז חדושים ובאורים (גרי') נזיר כו ע"ב
ט/ז חזון יחזקאל נזיר פ"ג ה"ח
ט/ז פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 105
ט/ח אהל משה (קצנלנבויגן) סי' לא דף כה ע"ד, כו ע"ג
ט/ח בדבר מלך ח"ו עמ' סג
ט/ח הר המלך ח"ה עמ' שפח
ט/ח חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 448
ט/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' שלז
ט/ח נטיעות חיים דף כא ע"ד
ט/ח סופר המלך ח"ב עמ' רכג
ט/ח פרשת נזיר עמ' קפה
ט/ח שלמי נזיר עמ' שסח-שעד
ט/ט אבני עזר ח"א סי' כג אות ב
ט/ט אפיקי מגינים פסחים סי' עב
ט/ט בדבר מלך ח"ו עמ' רג {מל"מ}
ט/ט בדבר מלך ח"ח עמ' קכב
ט/ט בדבר מלך חי"ז עמ' שסא {האשה שנדרה בנזיר והפרישה קרבנותיה ואח"כ הפר לה בעלה אם שלו היתה הבהמה תצא ותרעה בעדר וכו'}
ט/ט בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יג
ט/ט ברוך אומר חו"מ עמ' קו*
ט/ט ברור הלכה כתובות סה ע"ב ציון א פסקה ב
ט/ט דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' ריז {צפנת פענח}
ט/ט דברי יחזקיהו ח"א עמ' קמח {ע"מ שלא יהיה לבעלך רשות בהם}
ט/ט חזו"א אהע"ז סי' קמב ס"ק א (מנחות סי' לב ס"ק כח)
ט/ט חזו"א על הרמב"ם
ט/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קכ-קכא
ט/ט מאור הקדש נזיר עמ' עב
ט/ט מלחמות יהודה דף נ ע"א {צ"פ}, צג ע"ג
ט/ט מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' נ
ט/ט מקור ישראל דף מו ע"ג {השמיט שאם קימצה בעיסתה לא קנה בעלה}
ט/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ט משנת עזר ח"א עמ' רמו
ט/ט מתנות באדם עמ' 118
ט/ט מתת מלך
ט/ט נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קעט
ט/ט נחלת יהושע דף יט
ט/ט עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קנד
ט/ט עומק הפשט ח"ג עמ' תס
ט/ט ענפי ארז (זי') דף קלד ע"ג {צ"פ}, קצד ע"א {צ"פ}
ט/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כז
ט/ט קדשי יהושע עמ' אלף שסו, אלף תפא {צ"פ}
ט/ט קרית מלך
ט/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שנט {צ"פ}
ט/ט שלמי יוסף נזיר עמ' שפז, שצז
ט/ט שלמי נזיר עמ' שעד-שעח
ט/ט שעורי אבני עזר ח"א עמ' קסא
ט/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' מו
ט/ט תורת הקדש ח"א עמ' שה
ט/ט תשובה מאהבה ח"א סי' פ, פב
ט/י אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קסב
ט/יא אנצי"ת ע' אשם נזיר הע' 24
ט/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/יא בדבר מלך ח"ו עמ' קל, קלג, רד, רח
ט/יא בריכת ירושלים עמ' נג
ט/יא חדושים ובאורים (גרי') נזיר כב ע"א
ט/יא חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"א, נזיר פ"ג ה"ז
ט/יא חי' מהר"ם פדואה
ט/יא מאור הקדש נזיר עמ' עב
ט/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' מז, סג, סד
ט/יא מקוה המים עמ' מ
ט/יא משנת יעקב הפלאה עמ' קמט-קנ
ט/יא מתנות באדם עמ' 119
ט/יא מתת מלך
ט/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף לב ע"ב
ט/יא עומק הפשט ח"ג עמ' תס
ט/יא פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' מד
ט/יא פרשת נזיר עמ' קלז
ט/יא שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' עו
ט/יא שלמי יוסף נזיר עמ' שצז
ט/יא שלמי נזיר עמ' שעח-שפד
ט/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' לג
ט/יא תשובה שלמה יו"ד סי' כז
ט/יב בדבר מלך ח"ו עמ' קכו-קכז
ט/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצח
ט/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כז
ט/יב פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' סג
ט/יב שו"ת מהר"ש לובלין עמ' כב
ט/יב שערי טהר ח"ו סי' סח אות ג
ט/יב תורת הקדש ח"א עמ' שז
ט/יג אהל משה (הורוביץ) ח"א נזיר יג ע"א {מל"מ}
ט/יג בדבר מלך ח"ו עמ' קלז, רלא
ט/יג ביתאל ח"א דף צ ע"ב
ט/יג דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' מג
ט/יג הר המלך ח"ה עמ' שפח
ט/יג הרועים בשושנים
ט/יג חדושים ובאורים (גרי') מעילה יב ע"א
ט/יג חזו"א על הרמב"ם
ט/יג מלחמות יהודה דף קנא ע"ג {צ"פ}
ט/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' שב {מל"מ}
ט/יג נאם דוד
ט/יג פרשת נזיר עמ' שנח
ט/יג צדקה לחיים (תקמז)
ט/יג צדקה לחיים (תשסח) עמ' לט
ט/יג קדשי יהושע עמ' אלף תמח
ט/יג קהלת יעקב (אלגזי) תוספת דרבנן אות שיד (קטז ע"ג בדפוס שלוניקי)
ט/יג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תכח-תכט
ט/יג שלמי יוסף נזיר עמ' שפו, תט
ט/יג שלמי נזיר עמ' שפד-שפח
ט/יג שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות יג
ט/יד אבני דרך עמ' רעח-רפא
ט/יד אור יעקב פסחים דף 116
ט/יד אורח מישור (קרמניצר) דף מג ע"א
ט/יד בדבר מלך ח"ו עמ' קנב-קנג
ט/יד ברכות שמים מכות פ"ג אות תקמח
ט/יד ברכת אריאל ח"א סי' כא ס"ק ט
ט/יד ברכת שלמה (תשז) עמ' עא
ט/יד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצח
ט/יד דברות משה שבת ח"ב סי' נט ענף ה
ט/יד הדרום ה עמ' 51
ט/יד חזון יחזקאל כריתות פ"ב ה"ז
ט/יד חי' הגר"מ הלוי
ט/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצד
ט/יד מטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' טז
ט/יד מלואי שלמה עמ' ד, יח-יט
ט/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף לה ע"ג {ספק שני נזירין מגלחים תגלחת אחת}, לו ע"א
ט/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כו
ט/יד קדשי יהושע עמ' אלף תפג
ט/יד קול דודי (תשף)
ט/יד קול דודי כריתות סי' קעג
ט/יד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קצא
ט/יד שלמי נזיר עמ' שפט-שצה
ט/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תסב
ט/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 202
ט/יד שערי ישר שער א פי"ג אות א
ט/יד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' עז
ט/טו אור שמח
ט/טו אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כד ד"ה וכן דעת, ד"ה ומה שהקשה
ט/טו בדבר מלך ח"ו עמ' רכה
ט/טו בינת נבונים דף סב ע"ד
ט/טו בית ארזים - ס' הגליונות
ט/טו ביתאל ח"א דף צ ע"ב
ט/טו בכורי חיים ח"א סי' כח
ט/טו ברוך השם סי' ט
ט/טו זבח שלמה ח"ב עמ' קנ
ט/טו חדושים ובאורים (גרי') נזיר נז ע"א
ט/טו חזו"א על הרמב"ם
ט/טו חזון יחזקאל כריתות פ"ב ה"ז
ט/טו חי' הגר"מ הלוי
ט/טו חי' חפץ חיים
ט/טו חסד יצחק עמ' מב, מח
ט/טו חסדי דוד ח"ג עמ' שצא
ט/טו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פה עמ' רעז
ט/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קצא
ט/טו יד יהודה (אשכנזי) דף ג ע"ג
ט/טו כתר המלך
ט/טו מאיר נתיבים עמ' 387
ט/טו מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק יב
ט/טו מחנה לויה (תשעד) עמ' רעט, שכו
ט/טו מנחם שלמה סי' קיז
ט/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' רפז
ט/טו מעיני המים
ט/טו נאם דוד
ט/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף לו ע"א
ט/טו קדשי יהושע עמ' אלף תפא
ט/טו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ט/טו קול דודי כריתות סי' קעד
ט/טו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קצא
ט/טו שלמי יוסף נזיר עמ' תט
ט/טו שלמי נזיר עמ' שצה-שצט
ט/טו שער המלך ח"א עמ' כח, ח"ב עמ' קיג
ט/טו שערי טהר ח"ו סי' סח אות ג
ט/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 200-201
ט/טו שערי ישר שער א פי"ג אות א
ט/טז אב בחכמה דף נט ע"א {רבים הם שלשה}
ט/טז אבני דרך עמ' רפא
ט/טז אבני נזר חו"מ סי' קמא
ט/טז אגרא דשמעתא ח"א עמ' שמא
ט/טז אומר לציון סי' רכג
ט/טז אור הישר [תשובות רבי אליעזר סי' יט]
ט/טז אור יעקב פסחים דף 116
ט/טז אור לי כתובות סי' ה ס"ק ו {ר"ח הלוי}
ט/טז אם המלך עמ' ז
ט/טז בדבר מלך ח"ה עמ' קנט, ח"ו עמ' קמ, קנב-קנג, קנה
ט/טז בינת צבי ענייני ספק טומאה עמ' לח, נט, סז, צו, קד-קה, קלא, שב
ט/טז בית נאמן (תשעא) עמ' קפט
ט/טז בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקמב
ט/טז ברור הלכה גיטין נה ע"א ציון ה פסקה א {רבים - שלשה}
ט/טז ברור הלכה סוטה כח ע"א ציון ג פסקה ז
ט/טז ברכת שלמה (תשז) עמ' עב
ט/טז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצח, ת
ט/טז דבר שאול סוטה סי' נג אות יז
ט/טז דגל יהודה (לוקץ) עמ' 107
ט/טז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שעא
ט/טז הליכות אליהו
ט/טז המאיר לארץ [מעשה רוקח (ר"א מאמשטרדם) על מס' נזיר] {קושיה מהל' סוטה פ"א ה"ג}
ט/טז חזו"א נגעים סי' יג ס"ק י
ט/טז חזון יחזקאל נזיר פ"ה ה"ה
ט/טז חזקה רבה יו"ד הלכה קסג, ח"ג עמ' 13, 33
ט/טז חי' הגר"ח החדש עמ' רכה
ט/טז חי' הראי"ה
ט/טז חי' חתם סופר
ט/טז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רמה
ט/טז חי' ר' שמואל פסחים עמ' נ
ט/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נו עמ' קפג
ט/טז יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קכג
ט/טז יד סופר עמ' מה, צה
ט/טז כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף סא ע"א
ט/טז להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' צט
ט/טז מזכרת למשה עמ' קנז
ט/טז מחנה לויה (תקעט) דף סח ע"ב
ט/טז מחנה לויה (תשעד) עמ' רעח
ט/טז מטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' טז
ט/טז מי נדה - שירי טהרה עמ' נז
ט/טז מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שנה
ט/טז מנחת חינוך ח"ג עמ' ל
ט/טז מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קכט
ט/טז מנחת שלמה (לוין) עמ' קנ {שלשה אנשים - רה"ר}
ט/טז מסורה חי"ג עמ' כח
ט/טז מעיני המים
ט/טז משנה הלכות ח"ו סי' ריב-ריג
ט/טז נאם דוד
ט/טז נתיב אברהם ח"א עמ' כד ע"א
ט/טז פאר הלכה פסחים עמ' פה
ט/טז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' קא, קיא
ט/טז פרשת נזיר עמ' שנו
ט/טז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' עו
ט/טז קול דודי (תשף)
ט/טז קול דודי כריתות סי' קעד, קעז
ט/טז קרבן שמואל דף לב ע"א
ט/טז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קצא
ט/טז שב שמעתתא שמעתא ד פ"ח, שמעתא ו פ"י, פי"ב
ט/טז שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 23
ט/טז שושן עדות דף קפא ע"א
ט/טז שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' פא
ט/טז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קנד
ט/טז שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קב, קז
ט/טז שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 176
ט/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 201, 206, 223, 227
ט/טז שערי ישר שער א פי"ג אות א, פט"ו אות ג
ט/טז שערי שמואל עמ' עא
ט/טז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תקיז
ט/טז תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' ר {עמהם בחצר}
ט/יז אבן ישראל (פישר)
ט/יז אבני החושן סי' צב סעיף א
ט/יז אגודת אזוב ח"ב דף יב ע"ג, טו ע"א
ט/יז אגרא דשמעתא ח"א עמ' שב, ח"ד עמ' קיב, קטז, קלג, קפא, קפה, קפו, קצג, קצד, קצז, מלואי אבן ח"א עמ' מג-מד
ט/יז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קכג
ט/יז אהל שרה לאה עמ' קלח {מל"מ}
ט/יז אוהב מישרים עמ' עו {ע"א עדיף מחזקה}, קכו-קכז, קלה, קמב, קמו
ט/יז אומר לציון סי' רכח
ט/יז אוצרות הרמב"ם
ט/יז אור הישר [שבות יעקב ח"א סי' מג]
ט/יז אור יעקב פסחים דף 116
ט/יז אורים גדולים (ריינס) דף סו ע"א
ט/יז אורים ותומים - תומים סי' צב ס"ק א
ט/יז אמרי בינה (אש) דף עו ע"ב {נאמן על עצמו}
ט/יז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' נב אות ט
ט/יז אשר למלך
ט/יז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שז
ט/יז באר שרים (שולמן) עמ' סח
ט/יז בדבר מלך ח"ו עמ' קמה
ט/יז בדבר מלך חי"ז עמ' קעט {בד"א כששתקו הנזירים שניהם או נסתפק להן הדבר אבל אם אמר אחד מהן אני לא נטמאתי אפי' שני עדים מעידים עליו שנטמא אינו מביא קרבן על פיהם וכו'}
ט/יז בית יחזקאל (סרנה) יבמות דף טז ע"ב
ט/יז בית נאמן (תרמא) דף ג ע"ג
ט/יז בית נאמן (תשעא) עמ' כא, קפט
ט/יז בית נאמן (תשעא) עמ' כח {אף שעיקר הנזירות ע"פ עד אחד}
ט/יז בית שערים יו"ד סי' טו
ט/יז בציר אליעזר ח"א דף א ע"ג {ע"א נאמן נגד חזקה}
ט/יז בציר אליעזר ח"א דף יז ע"ג {עד אחד}, כז ע"ב {שתק או הסתפק}, כט ע"ב {עד אחד}
ט/יז ברכת אריאל ח"א סי' יט ס"ק ו
ט/יז ברכת שלמה (תשז) עמ' עא
ט/יז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצט
ט/יז בשמים ראש סי' רצט
ט/יז בתים לבדים עמ' רצד
ט/יז דברי אמת (תשעט) עמ' ריא {נהג נזירות ע"פ אחד שתה יין ונטמא למתים והתרו בו שנים אקח}
ט/יז דברי חיים ח"ב חו"מ סי' ד
ט/יז דברי יחזקאל (מישור) עמ' רנז
ט/יז דגל ראובן ח"ג סי' יד
ט/יז דעת מרדכי ח"ב עמ' לט {עד אחד}
ט/יז דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' יז
ט/יז הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' מד
ט/יז הלכה רבה ח"ב עמ' 181, ח"ג עמ' 123
ט/יז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קנב,רלז, רמ, שכה
ט/יז התורה והמדינה חי"א עמ' תקס
ט/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיז
ט/יז זכרון יוסף (שטיינהרט) אהע"ז סי' ח
ט/יז חוות בנימין ח"ב עמ' תקלו
ט/יז חזו"א אהע"ז סי' ד ס"ק יט, סי' נט ס"ק יח, יו"ד סי' נג ס"ק יט-כ
ט/יז חזקה רבה או"ח הלכה י, יו"ד ח"ג עמ' 11, 13, 33, אהע"ז ח"א עמ' 163, 196, 290, ח"ג עמ' 170
ט/יז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' לח
ט/יז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' לח
ט/יז חי' חתם סופר
ט/יז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רפח
ט/יז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' כא
ט/יז יד ישראל ח"ב
ט/יז יין המשמח סי' קכז ס"ק ח עמ' צב
ט/יז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רנח, רס
ט/יז כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קמו ע"ב
ט/יז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ל אות ג-יב
ט/יז לקוטי חיים עמ' שמט-שנ
ט/יז מים שאובים עמ' קמז
ט/יז מנחם שלמה סי' קנד
ט/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קב אות ז {לוקה ע"פ עד אחד}
ט/יז משאת המלך ח"ד סי' תקד
ט/יז משברי ים חזקה עמ' רצה
ט/יז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רה
ט/יז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשסז
ט/יז משנת יעקב קדושה עמ' ד-ה
ט/יז נזר אברהם מכות ועדות עמ' רפה
ט/יז נחלת מים סי' טז אות ג
ט/יז נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' רה עמ' שפח
ט/יז נתיב אברהם ח"א עמ' יב-טו
ט/יז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כ אות ב, סי' כג אות ב
ט/יז נתיבות שמואל דף פט ע"ג, צ ע"ב, צט ע"ב
ט/יז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקסז-תקסח
ט/יז עדות ביעקב (ריינס) עמ' שפח {שני עדים}
ט/יז עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' קעח
ט/יז עץ הדר השלם עמ' קנד
ט/יז עקדת משה ח"ב עמ' קס
ט/יז ערהשה"ע קדשים סי' רט אות טז
ט/יז פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' מד
ט/יז צבי גאון יעקב סי' יא
ט/יז קול דודי (תשף) (בקיצור)
ט/יז קול דודי כריתות סי' רפג
ט/יז שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' קצה
ט/יז שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ד פ"ח, שמעתא ו פ"ז, פ"י, פ"יב
ט/יז שב שמעתתא שמעתא ד פ"ח, שמעתא ו פ"י, פי"ב
ט/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קסג אות ד
ט/יז שבט סופר (תשמו) עמ' קלט, קמא
ט/יז שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 82-83
ט/יז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' נא
ט/יז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' עו
ט/יז שולי הגליון עמ' קג
ט/יז שמן רקח ח"א דף לח ע"א
ט/יז שערי טהר ח"ז סי' כז אות ב (פא ע"ד, פב ע"ב) {עד אחד}
ט/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 40, 71, 78, 84
ט/יז שערי ישר שער ו פ"ז אות א, ד, ז, פ"ח אות ב-ד
ט/יז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רכב, שו"ת עמ' קיג, קלז
ט/יז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תרפ
ט/יז תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קכא
ט/יח אברהם יגל
ט/יח אהל משה (לוין) ח"א דף נח ע"ג-ע"ד
ט/יח בדבר מלך ח"ו עמ' קנא, קנד
ט/יח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רנא
ט/יח ברור הלכה פסחים פא ע"ב ציון ג
ט/יח ברכת שלמה (תשז) עמ' עג
ט/יח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' ת-תא
ט/יח דברי יצחק (הרצוג) דף ע ע"א
ט/יח חדושים ובאורים (גרי') נזיר סג ע"א
ט/יח חזון יחזקאל נזיר פ"ה ה"ה
ט/יח חי' הראי"ה
ט/יח חי' משנה פסחים עמ' שיא
ט/יח מעיני המים
ט/יח מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרמח (רפה), חי' ר' חיים הלוי דף פ]
ט/יח משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיב עמ' 352
ט/יח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תכט
ט/יח נאם דוד
ט/יח נחלת נפתלי דף ב
ט/יח ערהשה"ע לקוטים סי' כ אות ח
ט/יח פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קיח
ט/יח שלמי נזיר עמ' שצט-תב
ט/יט בדבר מלך ח"ו עמ' קנא
ט/יט ברור הלכה פסחים פא ע"ב ציון ג
ט/יט ברכת שלמה (תשז) עמ' עג
ט/יט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' ת-תא
ט/יט חזון יחזקאל נזיר פ"ה ה"ה
ט/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תכט
ט/יט עקבי ברכה עמ' קנו
ט/יט שלמי נזיר עמ' שצט-תב


י/330 הלכות נזירות פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ הפלאת נזירות
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
י/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' ל-לב
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ פתחי נזיר
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אשר למלך
י/א בית יעקב (בירב)
י/א בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' צ
י/א בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' קכב
י/א דברי אמת (תרכא) דף קט ע"ב {כ"מ}
י/א הגהות רימ"א {כ"מ}
י/א חזו"א על הרמב"ם
י/א חזון יחזקאל נזיר פ"ה ה"ד
י/א חי' הראי"ה
י/א חשק שלמה
י/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קצו, שג
י/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף לה ע"א {ארבע תגלחות מספק}
י/א נשאל דוד או"ח עמ' לט
י/א פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קיא
י/א צפנת פענח
י/א שלמי נזיר עמ' תג-תח
י/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תסג
י/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 202
י/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שכו
י/ב אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' מב
י/ב אשר למלך
י/ב בדבר מלך ח"ו עמ' קיא-קיב
י/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קכא {או"ש}
י/ב בריכת ירושלים עמ' קא
י/ב בשמן רענן ח"ב עמ' שע
י/ב חזו"א על הרמב"ם
י/ב חי' הגר"ח החדש עמ' קלד
י/ב חי' ר' שמואל יבמות עמ' קס-קסא
י/ב חכמת גרשון עמ' תיח {לח"מ}
י/ב חק נתן דף רכה ע"ב
י/ב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' יז
י/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שג
י/ב מעיני המים
י/ב מעשה רקח
י/ב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ה אות ב, ה]
י/ב משנת ר' אהרן יבמות סי' ה אות ב
י/ב משנת ר' אהרן נדרים עמ' קלו
י/ב נתיב אברהם ח"א עמ' כא
י/ב ספרי דבי רב ח"א עמ' קסו
י/ב פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' עו
י/ב צפנת פענח במדבר עמ' שו
י/ב קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רנח, רסח
י/ב קובץ חי' תורה (סול') עמ' לד
י/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' צא
י/ב קרית מלך
י/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' ק
י/ב שלמי יוסף נזיר עמ' סא
י/ב שערי טהר ח"ח סי' סב אות א
י/ג בית יעקב (בירב)
י/ג פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' לא
י/ג קדשי יהושע עמ' אלף שב
י/ד בית שערים יו"ד סי' י
י/ד חשבונות של מצוה עמ' שסז
י/ד מגן גבורים (או"ח) סי' א ס"ק ט (ג ע"ג) {לא יכול להביא חטאת ולהתנות}
י/ד מחנה לויה (תשעד) עמ' שכו
י/ד מעשה רקח
י/ד מרגניתא דר"מ
י/ד פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רסח {רק חטאת העוף באה על הספק}
י/ד קרית מלך
י/ד תורת האוהל (תשנג) עמ' קכו {כותב נכסיו לאחרים}
י/ה אור הישר [לח"מ הל' שגגות פי"ג ה"ד]
י/ה ויקן יוסף דף עח ע"ד {חטאת העוף ספק}
י/ה חזו"א אהע"ז סי' קלט ס"ק ב, נגעים סי' יא ס"ק טו
י/ו בית יעקב (בירב)
י/ו בנין אפרים עמ' כד {לח"מ}
י/ו בנין הלכה עמ' קעז {תנאי מועיל בעולה ולא בחטאת}
י/ו ברכת שלמה (תשז) עמ' נה
י/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' תלד {לח"מ}
י/ו חי' הראי"ה
י/ו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רב {לח"מ}
י/ו משנת חיים ויקרא עמ' לא
י/ו משנת חיים זבחים עמ' רנח
י/ו משנת חיים יומא עמ' תעה
י/ו צמח ארז עמ' תטו
י/ו קרית מלך
י/ו שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' תכ
י/ו שלמי נזיר עמ' תח-תיז
י/ו שערי תודה ח"ב דף מו ע"ג, נ ע"ד {לח"מ}
י/ז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פח
י/ז חי' הראי"ה
י/ז מעיני המים
י/ז מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרמט (רפו)]
י/ז נתיב אברהם ח"א עמ' כב-כג
י/ז שלמי יוסף נזיר עמ' קעז
י/ז שלמי נזיר עמ' תח-תיז
י/ח אברהם יגל
י/ח אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קי
י/ח אור הישר [מל"מ הל' מחו"כ פ"א ה"ה]
י/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' רפה {אשם לא מעכב}, רפז
י/ח אנצי"ת ע' אשם מצרע הע' 24 {ראב"ד}, 26, 32, 38
י/ח ארשת צבי עמ' קנה, קנז-קנח
י/ח בית יעקב (בירב)
י/ח בני שמואל דף קד ע"ד
י/ח ברור הלכה פסחים נט ע"א ציון ז
י/ח העמק דבר במדבר פ"ו פסוק יב
י/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' סא
י/ח ויקן יוסף דף יג ע"ד
י/ח חזו"א על הרמב"ם
י/ח חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"א
י/ח חי' הגר"מ הלוי
י/ח חי' הגרי"ז דף נו ע"א
י/ח חי' הראי"ה
י/ח חי' חפץ חיים
י/ח חנוכת הבית עמ' סד
י/ח חקל יצחק (שו"ת) עמ' מז
י/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' יט-כב
י/ח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף ה ע"א
י/ח יד אברהם נגעים עמ' קפב {לח"מ}
י/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצג
י/ח יקר הערך דף עב ע"ב
י/ח כתר המלך
י/ח מוריה גל' רטו עמ' קט {צ"פ}
י/ח מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש כה {לח"מ}
י/ח מלואי שלמה עמ' א
י/ח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' לא
י/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שג
י/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קנט
י/ח מעין החכמה עמ' קיא
י/ח מעשה רקח
י/ח מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' רעא
י/ח מקדש דוד סי' יב אות ד
י/ח מקדש דוד קדשים סי' יב ס"ק ג-ד
י/ח משמר הלוי עמ' ז
י/ח משנה אחרונה פרה פ"א מ"ד
י/ח משנת יעקב עבודה עמ' רנא, רנד {לח"מ}
י/ח עומק הפשט ח"ג עמ' תקפה
י/ח עטרת ישועה (תשלו) עמ' סט
י/ח ענפי ארז (זי') דף סג ע"ג {לח"מ - ממשכנים}, קסה ע"ב
י/ח קדשי יהושע עמ' אלף שב, אלף תפ
י/ח קול יהודה (גרשוני) עמ' פג
י/ח קרבן שמואל דף כט ע"ג
י/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' ז {אשר ועולה אין מעכבים}
י/ח שלמי יוסף מנחות עמ' ח
י/ח שלמי יוסף נזיר עמ' תי
י/ח שלמי נזיר עמ' תח-תכב
י/ח שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קב
י/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' קח
י/ח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' פ
י/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קמד
י/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' נב
י/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רכו
י/ח שערי היכל זבחים עמ' תרלט {אשם מצורע לא מעכב - החידוש ומקורו}
י/ט אגרות הגרי"ד עמ' רעט
י/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 150
י/ט אמת ליעקב נשים עמ' קכ
י/ט אשר למלך
י/ט בדבר מלך ח"ו עמ' רכד
י/ט בית יעקב (בירב)
י/ט בנין אפרים עמ' ריב
י/ט הגהות רימ"א
י/ט חדושים ובאורים (גרי') נזיר נז ע"א
י/ט חזו"א על הרמב"ם
י/ט חזו"א על הרמב"ם - השמטות
י/ט חי' הראי"ה
י/ט חכמת גרשון עמ' תיט-תכ
י/ט חסד יצחק עמ' מח
י/ט יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' קמד
י/ט כבוד חכמים - עטרת פז עמ' רעד
י/ט מחנה לויה (תשעד) עמ' רצ
י/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רפז
י/ט מעין החכמה עמ' קי {לח"מ}
י/ט מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרמט (רפו)]
י/ט משנה הלכות ח"ג סי' קכד
י/ט נחלת עזריאל (הלוי) שבועות ג (צט ע"ד בדפי הספר) {גילוח לא מעכב}
י/ט נתיב אברהם ח"א עמ' כב
י/ט קרית מלך
י/ט רחש לבב עמ' קיב {רק תגלחת טהרה}
י/ט שלמי יוסף נזיר עמ' סה, סט
י/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תסא-תסב
י/ט שערי זיו ח"א דף קכו ע"ג-ע"ד
י/י בית יעקב (בירב)
י/י זכר יצחק (תשן) עמ' רנג
י/י טעם ודעת הל' פרה פי"א ה"ג שעה"צ אות קכ"ח
י/י נתיב אברהם ח"א עמ' כא-כג
י/י ענפי ארז (זי') דף קסה ע"ב
י/י שלמי יוסף נזיר עמ' תקסב
י/י שלמי נזיר עמ' תכב-תכג
י/יא חי' הגר"מ הלוי
י/יא חי' הראי"ה
י/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עו
י/יא נתיב אברהם ח"א עמ' כב, כד
י/יא שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרמט
י/יא שלמי יוסף נזיר עמ' תקלח
י/יא שלמי נזיר עמ' תכג-תכז
י/יב לב טהור עמ' קפב
י/יב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' יח
י/יב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' יח
י/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קצו
י/יב מעדני ביאורים עמ' קמו-קמח
י/יב שלמי יוסף נזיר עמ' רצה, תקסג
י/יג בית שערים או"ח סי' שו
י/יג בריכת ירושלים עמ' רל
י/יג חי' הגר"ח החדש עמ' רטז
י/יג פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' לא, קי
י/יג פרשת נזיר עמ' קלב, שנב
י/יג קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רסז
י/יג קובץ חי' תורה (סול') עמ' לו
י/יג שלמי יוסף נזיר עמ' רצה, שמב
י/יג שלמי נזיר עמ' תכז-תלב
י/יד אוצרות הרמב"ם
י/יד אור הישר [אור הישר נזיר ב ע"ב]
י/יד אור יעקב נדרים עמ' מב
י/יד אז ישיר עמ' ד
י/יד באר יוסף ח"ג עמ' רמב
י/יד באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צז, יהושע-שמואל עמ' תעג
י/יד בדבר מלך ח"ו עמ' קסח, קפא
י/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
י/יד בית יעקב (בירב)
י/יד ברור הלכה נדרים ט ע"א ציון ד
י/יד ברור הלכה תענית יא ע"ב ציון א
י/יד דברי ברוך ח"ב מאמר כב אות ב
י/יד דעת הרמב"ם עמ' 96
י/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 44, 255
י/יד חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 124
י/יד חיים ומלך
י/יד חיתו ארץ עמ' 139 {חיים ומלך}
י/יד חקרי זמנים ח"ד עמ' תסב
י/יד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנו
י/יד יסוד הדעת שיעור כב, כד
י/יד כל נדרי פ' ו הע' טז
י/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קפט
י/יד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' פה
י/יד כתר תורה (תשסז) עמ' ס {כ"מ}
י/יד לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 130
י/יד לקוטי שיחות חל"ח עמ' 27, 31
י/יד מבוא למשנה תורה עמ' 202, 215, 216, 228, 348
י/יד מגולה לגאולה עמ' 133
י/יד מחנה לויה (תשעד) עמ' רמה, שנד
י/יד מנפת צוף עמ' 836, 837
י/יד מעליות חי"ד עמ' 319-326
י/יד מעשה רקח
י/יד משנת יעקב
י/יד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לב אות ו
י/יד ספרי דבי רב ח"א עמ' קצא
י/יד עבודת הלוי עמ' כ
י/יד עין חנוך עמ' רעא [ספרי זוטא פ' נשוא ו' ח']
י/יד ערהשה"ע לקוטים סי' א אות ב
י/יד פני חמה דף ג ע"א {נזיר - חוטא}
י/יד קרית מלך
י/יד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רפט
י/יד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנב
י/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קמב
י/יד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קלז
י/יד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קלז
י/יד שו"ת ר"י אלגזי עמ' רד
י/יד שיחות מוסר (תשסב) עמ' שיג {דרך קדושה}
י/יד שלמי נזיר עמ' תלב-תמ
י/יד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יב ס"ק יד
י/יד תולדות יעקב (וורשנא) דף יא ע"ג
י/יד תחומין חט"ז עמ' 276

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US