Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

ערכין וחרמין

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק חא/331 הלכות ערכין פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ בית יעקב (בירב)
א/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
א/רה"פ הפלאת ערכין
א/רה"פ חיל המלך
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' לג-לד
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ צפנת פענח
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' יב
א/א אבני נזר יו"ד סי' שטז אות ב {מל"מ}
א/א אגרות משה קדשים סי' יח {בל יחל}
א/א אוהב מישרים עמ' רנט {ערכין הם נדר}
א/א אור הישר [מל"מ הל' מעה"ק פי"ד הי"ג, מעין החכמה דף עו ע"ב]
א/א אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ב ע"ג
א/א אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כח [ד] ד"ה ועיין
א/א אנצי"ת ע' בל יחל הע' 31
א/א באר אלחנן עמ' נט {בל תאחר}
א/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף מג ע"ד {מל"מ}
א/א בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' כא
א/א בדבר מלך ח"ז עמ' ט-יד
א/א בית מרדכי (סאויצקי) דף מד ע"ג {צ"פ}
א/א בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' סד
א/א ברכי יוסף יו"ד סי' רנט אות ג {גוי}
א/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' טז
א/א ברכת ראובן דף קיא ע"א {מל"מ}
א/א גבורת יצחק ר"ה עמ' לא, מה
א/א דיני חוזים במשה"ע עמ' 279
א/א דקה מן הדקה דף נז ע"ג
א/א דרכי אהרן ח"א עמ' נט
א/א דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקע
א/א המשפט העברי עמ' 328
א/א העלם דבר סי' עה
א/א ויטע אשל עמ' טו {לא יחל ולא תאחר}
א/א חיים שאל ח"ב סי' ל
א/א חמדת ישראל ח"א דף כח ע"ב {מל"מ}
א/א יקר הערך דף סז ע"ג, סח ע"ב
א/א כבוד מלכים (מרגליות)
א/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רמג {מל"מ}
א/א כתר המלך
א/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 27
א/א מאור הקודש ערכין עמ' כב, כז
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 213, 215
א/א מגדל עז עמ' עו, עז
א/א מטה אהרן (הלוי) דף רמ ע"ב-ע"ג
א/א מטה אהרן ר"ה עמ' יט
א/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קכה {צ"פ}
א/א מעשה נסים (הכהן)
א/א מעשה רקח
א/א משאת המלך ח"ב סי' רמה {בל יחל}
א/א משך חכמה דברים פכ"ג פס' כד
א/א משמר הלוי עמ' מז
א/א משנת חיים ערכין עמ' כב-כד {מנין המצוות}, כה-ל, ע-עט
א/א משנת יעקב נשים ח"א עמ' כד
א/א משנת שמחה
א/א מתנת כהונה בכורות עמ' טז
א/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רו
א/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פח, צב-צג
א/א סיני ס' יובל עמ' רע
א/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' של
א/א עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 217 {צ"פ}
א/א ערהשה"ע קדשים סי' צא אות יד
א/א ערך יעקב עמ' א-ה, ז
א/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' מד
א/א קונטרסי שעורים נדרים שעור ג אות ד
א/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קלא {אם נעשה גם במחשבה}
א/א שארית ישראל (תשעד) דרוש א עמ' 8 {בל יחל, לא תאחר}
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכה
א/א שלמי יוסף בכורות עמ' טז
א/א שלמי יוסף ר"ה עמ' כו, נט
א/א שמועות הרמ"ש (סוף ס' מקורי הרמב"ם לרש"ש)
א/א שמועת חיים ערכין ח"א עמ' יט
א/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ג
א/א שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' יב
א/א שערי טהר ח"ו סי' סט אות ה, ח"ח סי' סא אות ב
א/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כח ס"ק ו
א/א תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' צג {מל"מ}
א/ב אנצי"ת ע' אשה הע' 495
א/ב דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קנה
א/ב ויטע אשל עמ' טו
א/ב חיים שאל ח"ב סי' ל
א/ב כנה"ג
א/ב מאור הקודש ערכין עמ' כה
א/ב משנת חיים ערכין עמ' כג-ל, ע-עט
א/ב ציון לנפש חנה חיה עמ' נט {קרית ספר - ערכך עלי}
א/ב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רמט
א/ב שמועת חיים ערכין ח"א עמ' טז
א/ג אברהם יגל
א/ג אור הישר [מקום שמואל סי' ל, אור הישר ערכין ה ע"א]
א/ג אנצי"ת ע' אין אדם מוציא הע' 26
א/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קמה-קמו
א/ג בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תעה
א/ג בני שמואל דף צט ע"ב
א/ג ברכי יוסף יו"ד סי' רנח אות ז {ערך כלי}
א/ג גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף לט ע"ב-ע"ד
א/ג גבול יהודה (ציר') דף קיג ע"א {כ"מ} וע"ג
א/ג גושפנקא דמלכא דף לו ע"א
א/ג דיני חוזים במשה"ע עמ' 279
א/ג המאיר לארץ
א/ג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רנו-רנז
א/ג הר המלך ח"ז עמ' מז
א/ג ויוסף שאול דף כ ע"א
א/ג חזקה רבה יו"ד הלכה קסא
א/ג חי' חפץ חיים
א/ג חי' כתב סופר כתובות עמ' קז
א/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קיט
א/ג חי' רעק"א (לקוטים)
א/ג חיים שאל ח"ב סי' ל
א/ג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' רטז
א/ג יד פשוטה אהבה עמ' תתתמב
א/ג יעלת חן עמ' רנט
א/ג כבוד יו"ט
א/ג כבוד מלכים (מרגליות)
א/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרסט
א/ג מאור הקודש ערכין עמ' לד
א/ג מבי"ט (רובינ') דף צז ע"ד, קיב ע"ב
א/ג מגדל עז עמ' עו, עח
א/ג מטה אהרן ר"ה עמ' ע
א/ג מעשה רקח
א/ג מקור ישראל דף עד ע"ב
א/ג מקור ישראל סי' מ דף עד ע"ב {אדם מוציא דבריו לבטלה}
א/ג נאם דוד
א/ג נדרי זריזין ח"א עמ' תקו
א/ג נועם חי"ב עמ' טו
א/ג סתירת זקנים - הלכה עמ' קכא
א/ג ענפי ארז (זי') דף סח ע"ד
א/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנה {כ"מ}
א/ג ערך יעקב עמ' ו-יב
א/ג פאת ים (מאיו) דף צג ע"א
א/ג צדקה לחיים (תקמז)
א/ג צדקה לחיים (תשסח) עמ' לט
א/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שלח
א/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' ו
א/ג שיירי כנה"ג
א/ג שער המלך ח"ב עמ' קנז
א/ג שערי זיו ח"ג דף צב ע"א
א/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' שב
א/ד אוצרות הרמב"ם
א/ד ברור הלכה ב"ק לו ע"ב ציון ד
א/ד גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ו סי' י
א/ד ויוסף שאול דף יד ע"א
א/ד וישאל שאול או"ח סי' ז {כ"מ}
א/ד חי' רעק"א
א/ד יהגה האריה עמ' קו
א/ד מזל שעה
א/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמט
א/ד מעשה רקח
א/ד משך חכמה ויקרא פכ"ז פס' ג
א/ד משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' תיח
א/ד נועם חי"ב עמ' טז, יט
א/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שלח
א/ד תאריך ישראל סי' יב הערה ב {כ"מ}
א/ד תניא רבתי ח"א עמ' 266
א/ד תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' טו {כ"מ}
א/ה אגרות הגרי"ד עמ' קעו
א/ה אוהב מישרים עמ' רסז
א/ה אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 160
א/ה בדבר מלך ח"ז עמ' טו-כ
א/ה בדבר מלך ח"ח עמ' צא
א/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קעה
א/ה זהב התרומה ביכורים עמ' רד {טומטום ואנדרוגינוס}
א/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תקז
א/ה מגדל עז עמ' עח
א/ה מים אדירים דף פ ע"ג
א/ה משך חכמה ויקרא פ"ו פס' ז-ח
א/ה משנת חיים ערכין עמ' כח-כט, עא-עט, צ-צג
א/ה קדשי יהושע עמ' אלף תקג
א/ה שלום ירושלים עמ' רח
א/ה שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות יא
א/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ג
א/ו אברהם יגל
א/ו אור הישר [מל"מ סוף הל' אבל (ד"ה והנה), אור הישר ערכין ה ע"ב]
א/ו אור לישרים (תשסג) עמ' מו
א/ו אור שמח
א/ו אורים גדולים (תקיח), דרושים דף טו ע"ד, טז ע"א
א/ו אמת ליעקב מקרא עמ' רלא
א/ו אנצי"ת ע' אין למדין מן הכללות הע' 17 {כ"מ}
א/ו אנצי"ת ע' גוי הע' 344 {צ"פ}, 345, 346, 359
א/ו אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמז
א/ו בית אהרן וישראל גל' נג עמ' מט, נד {גוי לא מעריך}, גל' נד עמ' קכט-קל
א/ו בני שמואל דף צט ע"ג
א/ו ברור הלכה ב"ק פה ע"ב ציון ה
א/ו ברכי יוסף יו"ד דף ל ע"א, לב ע"ד
א/ו ברכי יוסף יו"ד סי' רנט אות ג {ערך גוי}
א/ו גבורת יצחק שקלים עמ' נ {לח"מ}
א/ו הדר יוסף עמ' קצה-קצו, קצט
א/ו הדרת אפרים ח"ב עמ' רלח
א/ו הר המלך ח"ז עמ' מח
א/ו הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קי
א/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שי
א/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנ
א/ו חי' הראי"ה
א/ו חי' חתם סופר
א/ו חיים שאל ח"ב סי' ל
א/ו חסדי דוד ח"ב עמ' תרח, ח"ז עמ' תפז, תצ
א/ו יקר הערך דף נג ע"א-ע"ב
א/ו ירושלים דדהבא עמ' קכ
א/ו ישועות ישראל סי' סא סעיף ב
א/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קכב
א/ו מזבח חדש דף כו ע"א, ל ע"א
א/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' לו {לח"מ}, תקמח-תקמט, תקנא-תקנה, תקסה
א/ו מעיני המים
א/ו מרגניתא דר"מ [כ"מ ק"פ פ"ג ה"א]
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו משנת חיים ערכין עמ' כח-כט, עא-עט, צ-צג
א/ו משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רכו {לח"מ}
א/ו משנת יעקב זרעים ח"א עמ' צב-צג
א/ו משנת שמחה
א/ו נועם חט"ו עמ' קעה
א/ו ענפי ארז (זי') דף עט ע"ד
א/ו עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף סג ע"ב
א/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנד
א/ו ערך יעקב עמ' יח {לח"מ}, לה
א/ו פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' כ
א/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרסט
א/ו צרור החיים (יעקב)
א/ו שדה הארץ ח"ב דף כג ע"ב-ע"ג
א/ו שיח ערב קדשים עמ' תנג
א/ו שם יוסף (מועטי) ח"ב דף סא ע"ד {לח"מ}
א/ו שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קצה {לח"מ}
א/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ב, עט
א/ו שער יוסף דף א ע"ב
א/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עד ע"ד
א/ו שרשי הים דף קמ ע"ב
א/ו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' עא
א/ז אור שמח
א/ז אנצי"ת ע' גוי הע' 388
א/ז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ז מושב שרים אות לו {צ"פ}
א/ז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תנא
א/ז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' טז
א/ז גליונות אבני נזר [עי' לעיל ה"ו, ונתבות נתיב הלשון פ"ב]
א/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קס
א/ז חזון יחזקאל נזיר פ"ו ה"ד
א/ז חנוכת הבית עמ' קכא
א/ז יקר הערך דף יז ע"ב {רדב"ז}
א/ז כבוד מלכים (מרגליות)
א/ז מגדל עז עמ' עח
א/ז מוריה ג גל' ג (ר"א קוטיינר)
א/ז מעיני המים
א/ז מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א ח"ב סי' כב]
א/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שפט
א/ז משנת חיים ערכין עמ' כח
א/ז ערך יעקב עמ' יג-טו
א/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ב
א/ז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נז ע"ב
א/ח ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' יח
א/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' סז
א/ח יקר הערך דף נג ע"א-ע"ב
א/ח מגד יהודה ח"א סי' רנט אות ד
א/ח מגדל עז עמ' עח
א/ח שמועת חיים ערכין ח"א עמ' טז
א/ט אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 167
א/ט דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קנה
א/ט דובר מישרים
א/ט הגהות מוהר"י קרט עמ' קצג {שומת נערך כעבד}
א/ט הדרת אפרים ח"ב עמ' רלח
א/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 212
א/ט יד מלך (מן) הל' חובל פ"ב הי"ב
א/ט יד פשוטה אהבה עמ' תתתמב
א/ט כנה"ג
א/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנא
א/ט ערך יעקב עמ' כ, עח {ק"ס}
א/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תי
א/ט שו"ת מהרלב"ח סי' ג
א/ט שמועת חיים ערכין ח"א עמ' מג, מו
א/י אנצי"ת ע' בדק הבית הע' 11
א/י כך דרכו של תלמוד עמ' 10
א/י כתבי משה זילברג עמ' 10
א/י מנחת חינוך ח"ג עמ' שעו
א/י מצעדי גבר נדרים סי' ז אות ד
א/י משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רכו
א/י עיוני הפטרה ח"ב עמ' 622
א/י ערך יעקב עמ' טז
א/י רנת יצחק מלכים עמ' שיח {סתמן לבדק הבית}
א/י תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' עב
א/יא אבן האזל קדשים ח"ב דף ד ע"ב
א/יא אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קעא {מל"מ}
א/יא אנצי"ת ע' גוי הע' 358, 378
א/יא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנד {מל"מ}
א/יא בדבר מלך ח"ז עמ' כא-כד
א/יא בית אהרן וישראל גל' נג עמ' נ, נד-נה
א/יא בני שמואל דף צט ע"ג
א/יא ברכת מרדכי פסחים עמ' שסב
א/יא דרכי שלום (מרגונאטו) דף קכז ע"א
א/יא הדר יוסף עמ' קצה-קצט
א/יא הדרת אפרים ח"ב עמ' רלט
א/יא חדושים ובאורים (גרי') ערכין ה ע"ב
א/יא חזו"א על הרמב"ם
א/יא חזו"א קדשים ערכין סי' ל ס"ק ה
א/יא חי' חפץ חיים
א/יא חי' חתם סופר
א/יא חי' ר' אפרים מרדכי
א/יא חסדי דוד ח"ז עמ' תפט
א/יא יהגה האריה עמ' קיג
א/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפג
א/יא ירושלים דדהבא עמ' קיט
א/יא כתר המלך
א/יא להורות נתן על התורה ח"א עמ' לג
א/יא לקוטי שיחות חלק ל עמ' 72
א/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' לו, תקמח {מל"מ}, תקסה
א/יא מעיני המים
א/יא משבצות זהב עזרא עמ' רלו
א/יא משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רכו, זרעים ח"א עמ' צב-צג
א/יא ערך יעקב עמ' יז-כ
א/יא פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' כ, ל
א/יא פני שלמה (אמריליו) דרוש נ דף עח ע"ד
א/יא קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' יג
א/יא קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' נח
א/יא קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' קנו
א/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קצט
א/יא שדה הארץ ח"ב דף כג ע"ב-ע"ד, כד ע"א
א/יא שיח ערב קדשים עמ' תנד
א/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' עז, עט, פג
א/יא שערי טהר ח"ח סי' קטו אות ח
א/יא תורת הקדש ח"ב עמ' ט
א/יא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' עא-עב
א/יא תנובת ציון דף קכג ע"ג
א/יב אנצי"ת ע' גוי הע' 359, 381, 384, 385, ע' גניזה הע' 131
א/יב בדבר מלך ח"ז עמ' כא-כד
א/יב בית אהרן וישראל גל' נג עמ' נד, גל' נד עמ' קכח-קל
א/יב ברכת מרדכי פסחים עמ' שסב
א/יב הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קי
א/יב חזו"א על הרמב"ם {לח"מ}
א/יב חזו"א קדשים ערכין סי' ל ס"ק ה
א/יב חי' חתם סופר
א/יב חי' ר' אפרים מרדכי
א/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפג
א/יב ירושלים דדהבא עמ' קיט-קכ
א/יב ישועות ישראל סי' סא סעיף ב
א/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' לו, תקנב
א/יב מעשה רקח
א/יב משכיל לאיתן דף י ע"ב {קדשי גוים נגנזים}
א/יב משנת יעקב זרעים ח"א עמ' צב-צג
א/יב פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' כא
א/יב שדה הארץ ח"ב דף כג ע"ג-ע"ד {לשמים נדרתי}
א/יב שלמי ירוחם
א/יב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רמד, רמו
א/יב שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רט, ריא
א/יב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' עא
א/יב תנובת ציון דף קכה ע"א
א/יג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 176-178
א/יג אבן מלוכה (ברון, תשעז) עמ' 240-242
א/יג אבן מלוכה (רביע)
א/יג אהלי יהודה (הכהן) דף לט ע"א
א/יג אוהב מישרים עמ' רסז
א/יג אור הישר
א/יג אמרות טהורות (ישראל) דף רעא ע"ב {מל"מ}
א/יג אמרי בינה (אש) דף צ ע"ג {כל חרם}
א/יג אנצי"ת ע' גוסס הע' 112, 118, 119, 121, 124, 126, ע' גמר דין הע' 213, 214, 216
א/יג באר מרים פ"ג ה"ח אות א
א/יג בדבר מלך ח"ז עמ' כה-ל
א/יג בית אהרן וישראל גל' לג עמ' יג = וזאת ליהודה (עייאש) ח"ב דף כג
א/יג בית זבול ח"ג סי' נ בסופו {נגמר דינו להורגו}
א/יג בית ישחק
א/יג בני דוד
א/יג בני שמואל דף צט ע"ד
א/יג בעקבי הצאן עמ' רמז
א/יג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כח, מג
א/יג דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' פט
א/יג התורה והמדינה א עמ' יז
א/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שט
א/יג ויוסף שאול דף כ ע"א
א/יג ויטע אשל עמ' כט, קטז
א/יג זבד טוב עמ' 33
א/יג חזון יחזקאל ערכין פ"א ה"ב
א/יג חי' חפץ חיים
א/יג חי' חתם סופר
א/יג חי' עזיאל
א/יג חסדי דוד ח"ד עמ' קכה
א/יג יד מלך (מן) הל' חובל פ"ב הי"ב, הל' ממרים פ"ה ה"ח ס"ק ח, פ"ז ה"ה אות א ס"ק ה
א/יג יד פשוטה אהבה עמ' תתתמב
א/יג ידבר שלום ח"ב עמ' קכה
א/יג יחל ישראל (תשנב) עמ' תסד
א/יג יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רנב
א/יג יצחק ירנן [עי' בחידושי הל' תרומות פ"ט ה"ב] {מל"מ}
א/יג יקר הערך דף לו ע"א, לז ע"ד
א/יג כללי קלב"מ (תשסז) עמ' קלא
א/יג מגדל עז עמ' עז, עח
א/יג מזל שעה
א/יג מחנה דוד (בונאן) דף ב ע"ד
א/יג מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שפה-שפו, שפט
א/יג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עז ע"ד, עח ע"א
א/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמח, תקנא
א/יג מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' ערכין
א/יג מרגליות הים סנהדרין ג ע"ב אות יב {צ"פ}
א/יג מרומי גלים עמ' רה
א/יג מרחשת ח"ב סי' י אות ד
א/יג משנת חיים ערכין עמ' פ-צג
א/יג משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קסב
א/יג משנת יעקב נזיקין עמ' רפב
א/יג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תעא
א/יג ספרי דבי רב ח"ב עמ' ת
א/יג עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' יב, כג
א/יג עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 95
א/יג ענפי ארז (זי') דף רטז ע"א, רכ ע"ג
א/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 186
א/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 200
א/יג ערך יעקב עמ' כא-כג
א/יג פותח יד
א/יג קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 105, 147
א/יג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רטז
א/יג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שסד
א/יג קול צופיך עמ' ריז
א/יג ראש אליהו ח"א עמ' רסה
א/יג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעב
א/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קכא
א/יג שולי הגליון עמ' קג
א/יג שם משמעון (סטרליץ) עמ' רנח
א/יג שמועת חיים ערכין ח"א עמ' כו, מד, רטו
א/יג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קג
א/יג שמן ראש ז' אדר-פורים ח"ב עמ' פא
א/יג שעורי הגרד"ש ב"ק סי' מה אות ב ד"ה וצ"ע
א/יג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ו, צח
א/יג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עד ע"ג
א/יג תורת האוהל (תשנג) עמ' פד {ב"ד של ישראל}
א/יג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' עג
א/יג תורת מיכאל עמ' צח, ק
א/יג תחומין ח"ג עמ' 281 {צ"פ}, ח"ז עמ' 421-420, חי"א עמ' 343
א/יג תשובות יהודה דף מח ע"ב {גוסס}
א/יד אנצי"ת ע' גוסס הע' 126 {לח"מ}
א/יד ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' מב, מד
א/יד המלך ברמה עמ' 44-45 {גוסס}
א/יד יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' רנב
א/יד יקר הערך דף לו ע"א, לז ע"ד
א/יד מגדל עז עמ' עז
א/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמח
א/יד מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' ערכין
א/יד מרחשת ח"ב סי' י אות ד
א/יד ספרי דבי רב ח"ב עמ' ת
א/יד עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 95
א/יד קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 147-148
א/יד תחומין חי"א עמ' 342
א/טו בן אשר סי' כג אות ה
א/טו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קמה
א/טו ויוסף שאול דף כא ע"א
א/טו זבד טוב עמ' 32
א/טו זכר שמואל קדושין סי' מב ס"ק א
א/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנד
א/טו כל נדרי פ' סח הע' ל
א/טו מגדל עז עמ' עז, עח
א/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמח, תקמט
א/טו מפענח צפונות עמ' 137
א/טו משכן בצלאל ח"א סי' א
א/טו משמר הלוי עמ' כג
א/טו נזר הקדש (קפלן)
א/טו עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' שא {מופלא הסמוך לאיש}
א/טו ערך יעקב עמ' כד-כו, פ
א/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רטו
א/טו שלמי יוסף נזיר עמ' תקסה
א/טו שמועת חיים ערכין ח"א עמ' לו
א/טו תורה תמימה ויקרא פ' כז אות ד
א/טו תורת לויים דף סב
א/טז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קכט
א/טז מאור הקודש ערכין עמ' כו {צ"פ}
א/טז מגדל עז עמ' עח
א/טז ערך יעקב עמ' כו
א/יז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיח
א/יז מגדל עז עמ' עז
א/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמט
א/יז מעלין בקודש גל' ח עמ' 197
א/יז מראה אש ח"א עמ' צא
א/יז ערך כסף עמ' קעז
א/יז שו"ת מהר"ם מינץ עמ' רצה
א/יח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' יב
א/יח אור שמח
א/יח בית המדרש
א/יח ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כט, נד
א/יח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שנא
א/יח גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף לט ע"ד {ראב"ד}
א/יח ויטע אשל עמ' קעב {ערך אלו}
א/יח חדושים ובאורים (גרי') ערכין ד ע"א
א/יח חזו"א על הרמב"ם
א/יח חזו"א קדשים ערכין סי' כט ס"ק י
א/יח חזון יחזקאל ערכין פ"ב ה"ז
א/יח חנוכת הבית עמ' קכב
א/יח חסדי דוד ח"ז עמ' תקו
א/יח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפג, שיח
א/יח מאור הקודש ערכין עמ' כט
א/יח מגדל עז עמ' עח
א/יח משנת חיים ערכין עמ' סה-ע, קנד
א/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנה
א/יח ערך יעקב עמ' כז
א/יח שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קכה
א/יח שולי הגליון עמ' קד
א/יח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' נח
א/יח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עד ע"ג
א/יט ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' נד {רדב"ז}
א/יט המאיר לארץ [ש"ך חו"מ סי' לט ס"ב] {מגדל עוז}
א/יט חזון יחזקאל ערכין פ"ב ה"ז
א/יט מראה אש ח"א עמ' צא
א/יט ערך יעקב עמ' כח
א/כ גושפנקא דמלכא
א/כ חנוכת הבית עמ' קכא {ק"ס}
א/כ יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנא
א/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמח
א/כ קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ריב
א/כ שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' סא
א/כ שעת הכושר דף יד ע"ב
א/כא אבני נזר חו"מ סי' מט מחודש ג, ו
א/כא אהלי חיים עמ' שיז
א/כא אמונת שמואל (תשנט) עמ' קס
א/כא אמונת שמואל סי' נט
א/כא אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' מו [א] ד"ה והנה {ראב"ד}
א/כא אנצי"ת ע' גוסס הע' 119 {מרכה"מ}
א/כא בדבר מלך ח"ז עמ' לא-לה
א/כא בית אהרן (קארטשין) עמ' מז {לח"מ}
א/כא בכורי אברהם דף צב ע"ג-ע"ד
א/כא בני שמואל דף קד ע"ב
א/כא ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כז, כח, מד {ראב"ד}
א/כא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שנ-שנא
א/כא דברות משה ב"ק ח"א סי' ט ענף ו
א/כא דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' פט
א/כא המלך ברמה עמ' 43-45
א/כא הר המלך ח"ז עמ' מח
א/כא ויוסף שאול דף כ ע"א
א/כא ויטע אשל עמ' פא {מת לפני עמידה בדין}
א/כא ושב הכהן (תשמח) עמ' צז
א/כא זבד טוב עמ' 32
א/כא חד וחלק ח"ב דף ב ע"א
א/כא חזון יחזקאל ערכין פ"ג ה"ד
א/כא חי' הראי"ה
א/כא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין כ ע"א]
א/כא חי' חפץ חיים
א/כא חי' חתם סופר
א/כא חי' ר"י אלמידה דף ז ע"ג
א/כא חי' רעק"א
א/כא חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' צג {ראב"ד}
א/כא כבוד מלכים (מרגליות)
א/כא לחקרי הלכות סי' צו
א/כא מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף כד ע"ד
א/כא מטה אהרן הל' יו"ט עמ' רז
א/כא מים חיים (רק בדפוס אמשטרדם)
א/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנ, תקנב
א/כא מעיני המים
א/כא מעשה נסים (הכהן)
א/כא מעשה רקח
א/כא מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א סי' קנ]
א/כא מצודת בן ציון דף כז ע"א {עמד בדין}
א/כא מראה אש ח"א עמ' צ, צד
א/כא משנת חיים ערכין עמ' כד, סו, קסה-קעג
א/כא משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' רט {ראב"ד}
א/כא משנת שמחה
א/כא נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רעז {ראב"ד}
א/כא ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שיח
א/כא עבודת משא (מאיר) ח"א
א/כא ערך יעקב עמ' כא {לח"מ}
א/כא פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' יז, נ, נז
א/כא רלב"ג ויקרא פכ"ז פסוק ח עמ' שצב-שצג
א/כא שם משמעון (סטרליץ) עמ' רנט
א/כא שמועת חיים ערכין ח"א עמ' טו, ריד
א/כא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ב, צט-ק, רנ
א/כא שער משפט סי' ע ס"ק א {מגדל עוז}
א/כא שערי טהר ח"ו סי' סט אות ה
א/כא תולדות יעקב (וורשנא) דף מז ע"ב
א/כא תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' עב-עד
א/כא תחומין חכ"א עמ' 441
א/כב אהלי חיים עמ' שיז
א/כב ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כז
א/כב כנה"ג
א/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנב
א/כב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שיח
א/כב שו"ת מהרלב"ח סי' ג
א/כב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רנ
א/כב שערי טהר ח"ו סי' סט אות ה
א/כג אהלי חיים עמ' שיז
א/כג בית אהרן (קארטשין) עמ' מז
א/כג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כז-כח
א/כג המלך ברמה עמ' 43
א/כג הר המלך ח"ז עמ' מח
א/כג חדושים ובאורים (גרי') חולין כ ע"א
א/כג חזון יחזקאל ערכין פ"א ה"ב, פ"ג ה"ד
א/כג חי' הריצ"ד
א/כג חנוכת הבית עמ' קכד
א/כג מראה אש ח"א עמ' צ, צד
א/כג משנת חיים ערכין עמ' כד, סו, קסה-קעג
א/כג ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שיח
א/כג עבודת משא (מאיר) ח"א
א/כג ערהשה"ע לקוטים סי' לו אות ב
א/כג ערך יעקב עמ' כט-לא
א/כג פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' יח
א/כג צפנת פענח ויקרא עמ' רנג
א/כג שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קצט
א/כג שם דרך ויקרא עמ' ריב
א/כג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צט, רנ
א/כג שערי טהר ח"ו סי' סט אות ה
א/כג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' עב-עד


ב/332 הלכות ערכין פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ בית יעקב (בירב)
ב/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ב/רה"פ הפלאת ערכין
ב/רה"פ חיל המלך
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' לה
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אור הישר [חכם צבי סי' עד, פנים מאירות ח"א סי' כג, אור הישר ערכין כ ע"א]
ב/א אנצי"ת ע' אבר שהנשמה הע' 25, ע' אין אדם מוציא הע' 26
ב/א בשמים ראש סי' סא
ב/א גבול יהודה (ציר') דף קיג ע"ג
ב/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שסד
ב/א הר המלך ח"ד עמ' שעד, ח"ז עמ' מט
ב/א ויטע אשל תמורה ח"א עמ' תד
ב/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שכא
ב/א יחל ישראל (תשנב) עמ' תסא
ב/א מגדל עז עמ' עח
ב/א מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קכה
ב/א משנת יעקב
ב/א סתירת זקנים - הלכה עמ' קכא
ב/א ערך יעקב עמ' לב-לד
ב/א פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' נה
ב/א פרי האדמה ח"א
ב/א קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 101
ב/א קרן הצבי מצוה קז אות ה
ב/א שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' פד
ב/א שער המלך ח"ב עמ' קסב
ב/ב חנא וחסדא ח"ג דף יז ע"ג
ב/ב ערך יעקב עמ' לה-לו
ב/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רמז
ב/ג בני שמואל דף קד ע"א
ב/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' קכח
ב/ג חי' הראי"ה
ב/ג יד מלך (מן) הל' חובל פ"ב הי"ב {לח"מ}
ב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנב
ב/ג עיוני הלכות ח"ב עמ' תקכח
ב/ג פתח עינים ח"ב דף עח ע"ד
ב/ג צפנת פענח
ב/ג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' פב-פג
ב/ד גור אריה ויקרא פ' כז הע' 2 {מל"מ}
ב/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שסד
ב/ד הר המלך ח"ג עמ' עג
ב/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנג
ב/ד יקר הערך דף כא ע"ד {מל"מ}
ב/ד כנה"ג
ב/ד משנת יעקב
ב/ד ערך יעקב עמ' לד {מל"מ}
ב/ד צפנת פענח
ב/ד שו"ת מהרלב"ח סי' ג
ב/ה אנצי"ת ע' ארכבה הע' 34
ב/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיט
ב/ה כתר המלך
ב/ה מעיני המים
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה משנת חיים ערכין עמ' קסד-קסה
ב/ה נאם דוד
ב/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רמב
ב/ה תהלה לדוד (אמאדו) ח"ב דף ו ע"ד {לח"מ}
ב/ו אור הישר [אור הישר ערכין יט ע"א]
ב/ו מקור ישראל סי' מ דף עה ע"א
ב/ו משק ביתי סי' שכז (קסה ע"א) {רדב"ז}
ב/ו שו"ת מהרלב"ח סי' קכז
ב/ו שו"ת ר' משה מרוטנבורק האחרונים חו"מ סי' ח דף נא ע"א {לישנא יתירא - מלוא קומתי}
ב/ז אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' יט אות א
ב/ז אוהב מישרים עמ' רס {לח"מ}
ב/ז בני שמואל דף קד ע"א
ב/ז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' נד {לח"מ}
ב/ז חדושים ובאורים (גרי') ערכין יט ע"א
ב/ז חזון יחזקאל ערכין פ"ג ה"א
ב/ז חי' הראי"ה
ב/ז חי' חפץ חיים
ב/ז חסדי דוד ח"ז עמ' תקי
ב/ז יקר הערך דף סט ע"א {לח"מ}
ב/ז מאור הקודש ערכין עמ' נו
ב/ז מלך שלם דף יח ע"ב
ב/ז מעיני המים
ב/ז משנה הלכות נדרים דף מ ע"א, סי' ה
ב/ז משנת חיים ערכין עמ' קנח-קסה
ב/ז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קצז
ב/ז ערך יעקב עמ' לז
ב/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רלט
ב/ז תורה לשמה (תשעג) עמ' שכט
ב/ח אבני נזר יו"ד סי' שטז אות ג
ב/ח אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ב ע"ג
ב/ח אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מט ד"ה ומ"מ
ב/ח בדבר מלך ח"ז עמ' לו-לז
ב/ח דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקפב {רמב"ם}, תקפד {לח"מ}
ב/ח חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 296 {לח"מ}
ב/ח מגיני שלמה עמ' קכד
ב/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנג
ב/ח מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שמו
ב/ח ערך יעקב עמ' לח-מ, עב
ב/ח פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' נז
ב/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ריא
ב/ח קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף נח ע"א
ב/ח קרית מלך
ב/ח שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' סו
ב/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' נט, רלט, רמ
ב/ח שערי שמואל עמ' סט
ב/ט חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יא ס"ק יב
ב/ט חי' הראי"ה
ב/ט יד יצחק (הכהן)
ב/ט יקרא דשכבי (דוד) דרוש כד דף נו ע"ד
ב/ט כתר המלך
ב/ט מנחה טהורה דף קכא ע"א
ב/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ט מעיני המים
ב/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריא ע"ד
ב/ט תאיר נרי דף פ ע"א
ב/י אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מט ד"ה ומ"מ
ב/י דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקפג
ב/י הר המלך ח"ז עמ' מט
ב/י יד יצחק (הכהן)
ב/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ריא
ב/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף סח ע"ב
ב/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנג
ב/יא מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 126
ב/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שפז
ב/יא משנת יעקב
ב/יא קרית מלך
ב/יא שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות ג דף טז ע"ג, אות ד דף יז ע"א
ב/יא שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות ג-ד
ב/יב אבי עזרי ח"ב
ב/יב אגרא לישרים סי' לה
ב/יב אוצרות הרמב"ם
ב/יב ברכת מרדכי כתובות עמ' תקו
ב/יב ברכת מרדכי פסחים עמ' שס
ב/יב גבורת יצחק שקלים עמ' קנה-קנו {ראב"ד}
ב/יב חזון יחזקאל תמורה פ"ד ה"ד
ב/יב יתר הבז (תשסח) עמ' קנב
ב/יב כטל אמרתי עמ' נא
ב/יב לקוטי שיחות חל"ו עמ' 130 {לשכת חשאים}
ב/יב מראה אש ח"ב עמ' רלח, רמ, רסא
ב/יב מרגניתא דר"מ
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יב נקדש בצדקה סי' קז
ב/יב ענפי ארז (זי') דף קטו ע"ג
ב/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנט
ב/יב קדשי יהושע עמ' אלף קעו
ב/יב קרית מלך
ב/יב רוח יעקב דף כד ע"ד {ראב"ד, אחד קדשי מזבח}
ב/יב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רצט
ב/יב תורת הקדש ח"א עמ' קו
ב/יג אבי עזרי ח"ב
ב/יג ברכת מרדכי פסחים עמ' שס
ב/יג חדושים ובאורים (גרי') כתובות סי' י לדף קו
ב/יג חזון יחזקאל תמורה פ"ד ה"ד
ב/יג חי' הראי"ה
ב/יג יהגה האריה עמ' קכב
ב/יג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפג
ב/יג מועדים וזמנים ח"ב סי' קס
ב/יג מזל שעה
ב/יג מראה אש ח"ב עמ' רלח, רסא
ב/יג משנת יעקב
ב/יג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' פא
ב/יג ענפי ארז (זי') דף קטו ע"ג
ב/יג ערך יעקב עמ' מא-נ
ב/יג צפנת פענח דברים עמ' רמא
ב/יג קרית מלך
ב/יג שיח ערב קדשים עמ' רסח


ג/333 הלכות ערכין פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ בית יעקב (בירב)
ג/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ג/רה"פ הפלאת ערכין
ג/רה"פ חיל המלך
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' לו-לז
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ צפנת פענח
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א ידי אליהו (חידושים דף צ ע"ב)
ג/א מגדל עז עמ' עח
ג/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קא
ג/א ערך יעקב עמ' נא-נג
ג/א פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' ל, נ
ג/א שאר יוסף ח"ו
ג/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' יב
ג/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 183
ג/ב מגדל עז עמ' עז
ג/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנ
ג/ב משנת חיים ערכין עמ' כז, קעב, קצ, קצא
ג/ב משנת יעקב
ג/ב ערך יעקב עמ' לה {צ"פ}
ג/ב קרן הצבי מצוה צד אות כג
ג/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קיט, רכג, רפא
ג/ג מאור הקודש ערכין עמ' לז
ג/ג מגדל עז עמ' עז
ג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנ
ג/ג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קיג
ג/ג משנת יעקב
ג/ג פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' כט
ג/ג קרן הצבי מצוה צד אות כג
ג/ג שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' מט {מרכה"מ}
ג/ד אהלי חיים עמ' רלד
ג/ד ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' מח
ג/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שמט
ג/ד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' צא
ג/ד ויטע אשל עמ' קנח {פחות מסלע}
ג/ד חלקת יואב החדש הגהות על הל' חלה פ"ח אות פ"א
ג/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנב
ג/ד מאור הקודש ערכין עמ' לו-לז, לט {צ"פ}, נד
ג/ד מגדל עז עמ' עח
ג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנ
ג/ד מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' ע, קמב
ג/ד משנת חיים ערכין עמ' כז, קעב, קצ, קצא
ג/ד משנת יעקב
ג/ד סיני ק עמ' תתצא
ג/ד ערך יעקב עמ' נו {צ"פ}
ג/ד קרן הצבי מצוה צד אות כג
ג/ד שם יוסף (מועטי)
ג/ד שמועת חיים ערכין ח"א עמ' כה, כח, רמא, רמה
ג/ד שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות ב
ג/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' יב
ג/ה בדבר מלך ח"ז עמ' לח-מא
ג/ה ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כז, כט, מט
ג/ה ויטע אשל עמ' קנח, קסג, קעב {לח"מ}
ג/ה חוקת עולם עמ' 286 {עני והעשיר והעני}
ג/ה חזו"א על הרמב"ם
ג/ה חזו"א קדשים ערכין סי' כט ס"ק טו
ג/ה חי' הראי"ה
ג/ה יקר הערך דף מו ע"א {לח"מ}
ג/ה מאור הקודש ערכין עמ' נג
ג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנ
ג/ה משנה לחם (אחרי הל' מלכים)
ג/ה משנה לחם (תשסח) עמ' קלו-קלח
ג/ה משנת יעקב
ג/ה ערך יעקב עמ' נד-נח, סא
ג/ה פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' מט
ג/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרעב
ג/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קיט, רכג
ג/ה שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' לט {מרכה"מ}
ג/ה שער יוסף דף כה ע"ב {מל"מ}
ג/ו אבן האזל קדשים ח"ב דף כו ע"ב
ג/ו אבן ישראל (פישר)
ג/ו בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' עה
ג/ו בני שמואל דף קג ע"ג
ג/ו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קכח, קל
ג/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שנז
ג/ו בשמן רענן ח"ב עמ' שסז
ג/ו הגהות רימ"א
ג/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפו-קפח
ג/ו הר המלך ח"ז עמ' מט
ג/ו חוות יאיר (תשנז) עמ' תקכב
ג/ו חוות יאיר סי' קפו
ג/ו חי' הראי"ה
ג/ו חי' חפץ חיים
ג/ו ידי אליהו דף צ ע"ג
ג/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפד
ג/ו לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 102
ג/ו מאור הקודש ערכין עמ' כב
ג/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' שב
ג/ו מעיני המים
ג/ו מעלין בקודש גל' ח עמ' 198
ג/ו מקור ברוך (פייתוס) דף שח ע"ג
ג/ו משאת המלך ח"ב סי' רמז {ראב"ד}
ג/ו משנת חיים ערכין עמ' קנא-קנח
ג/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלג
ג/ו ערך יעקב עמ' נט-סא
ג/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ריז
ג/ז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' יב
ג/ז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' נ
ג/ז ויטע אשל עמ' קס
ג/ז חוות יאיר (תשנז) עמ' תקכב
ג/ז מאור הקודש ערכין עמ' נד
ג/ז ערך יעקב עמ' סב-סד
ג/ז שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תלו
ג/ז שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קצב, רמו
ג/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קיט
ג/ח חי' הראי"ה
ג/ח חי' הריצ"ד
ג/ח חי' חפץ חיים
ג/ח חיל המלך, הסכמת רצ"פ פרנק
ג/ח יהגה האריה עמ' קטו
ג/ח מראה אש ח"א עמ' צד
ג/ח משאת המלך ח"ב סי' רמז
ג/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קיג
ג/ח משנת חיים ערכין עמ' קעב, קצ, קצא
ג/ח נחלת יהושע דף כח
ג/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנד
ג/ח ערך יעקב עמ' יז, נו
ג/ח פנת יקרת (תשנד) סי' קנה
ג/ח שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קצח, רמ, רמה
ג/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ס
ג/ט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' יב
ג/ט אהלי חיים עמ' שכ
ג/ט ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' טו, קכט
ג/ט ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צז
ג/ט ויטע אשל עמ' פב
ג/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפד
ג/ט יקר הערך דף כג ע"ב
ג/ט מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' כח
ג/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנא
ג/ט מראה אש ח"א עמ' צ, צד
ג/ט משאת המלך ח"ב סי' רמז
ג/ט משנת יעקב
ג/ט ערך יעקב עמ' יז
ג/ט פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' יח, נח
ג/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ה, ס, רמח
ג/ט תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' קעט
ג/י חזון יחזקאל ערכין פ"א ה"ב
ג/י יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנב
ג/י משנת חיים ערכין עמ' קסט, קע
ג/י ערך יעקב עמ' סה-סו
ג/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ס
ג/יא אבני החושן סי' קד סעיף א
ג/יא אהלי חיים עמ' רלג
ג/יא איים בים כתובות סי' צ אות ד {ערכין אינו כחובות}
ג/יא אמרי בינה (אוירבך) - גביית חוב סי' ח [א] ד"ה וי"ל
ג/יא אנצי"ת ע' גבית מלוה הע' 418 {הקדש מאוחר - מה שגבה גבה}
ג/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ריח
ג/יא בית המדרש
ג/יא ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' נב, קמח
ג/יא דברות צבי חי"א סי' ט אות ז
ג/יא ויטע אשל עמ' קסו {מה שגבה גבה}
ג/יא חזון יחזקאל ערכין פ"ב ה"ז
ג/יא חי' הראי"ה
ג/יא טבעת החושן ח"ב עמ' קיד
ג/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפד, ח"ב עמ' קנב
ג/יא יקר הערך דף מה ע"ד {רדב"ז}
ג/יא לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' טו אות יב
ג/יא מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קלג-קלד
ג/יא מסורה ח"ח עמ' נז
ג/יא משנה לחם (תשסח) עמ' קלט-קמ
ג/יא משנת יעקב
ג/יא משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' ריא
ג/יא נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שסג, ח"ד עמ' רסב, שמג
ג/יא נחל יצחק סי' עג ס' יט ענף ד בהגהה
ג/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנו
ג/יא ערך יעקב עמ' סז-עא
ג/יא פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' כט
ג/יא קרית מלך
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רמ, תקמא
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קכ
ג/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קצט
ג/יא שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' רכ-רכא, רכו
ג/יא שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רנה
ג/יא שעורי הרב גיטין ח"א עמ' מ, מג
ג/יא שעורי הרב חלה עמ' צ
ג/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קיט, קכא, קכג
ג/יא שעורי ר"א ליכטנשטין ב"ב פ"ג עמ' 254
ג/יא שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 20
ג/יב אהלי חיים עמ' רלג
ג/יב ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' נג
ג/יב ויטע אשל עמ' קעא {שני ערכי עלי}
ג/יב ויקח אברהם [עץ החיים סג ע"ב]
ג/יב חזון יחזקאל ערכין פ"ב ה"ז
ג/יב חי' חפץ חיים
ג/יב חנוכת הבית עמ' קכב-קכג
ג/יב כבוד מלכים (מרגליות)
ג/יב מאור הקודש ערכין עמ' כט
ג/יב משנת חיים ערכין עמ' ע
ג/יב משנת יעקב כאן
ג/יב משנת יעקב משפטים עמ' פא {או"ש}
ג/יב עיוני הלכות ח"ב עמ' תקכח
ג/יב ערך יעקב עמ' כז, לט {רדב"ז}, מ, עב-עד
ג/יב פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' נז
ג/יב קרית מלך
ג/יב שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רסג
ג/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' נט, קכב
ג/יג אבני נזר יו"ד סי' קנז ס"ק ח {לח"מ}
ג/יג אמרי משפט ח"א עמ' רכד
ג/יג אנצי"ת ע' אחריות הע' 44
ג/יג בני יעקב
ג/יג ברור הלכה חולין קלט ע"ב ציון [א]
ג/יג דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקפג
ג/יג ויטע אשל עמ' ג {חייב באחריותן}
ג/יג זבד טוב עמ' 33
ג/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' פב
ג/יג חזון יחזקאל כתובות פ"ב ה"ג, סנהדרין פ"א ה"א
ג/יג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שכ
ג/יג מאור למלך נדרים עמ' קמב
ג/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנב
ג/יג משמר הלוי עמ' כט, לב, לז, מא, קח-קט
ג/יג משנת חיים ערכין עמ' קנז
ג/יג משנת יעקב
ג/יג ענפי ארז (זי') דף קז ע"א {צ"פ}, קמב ע"א
ג/יג ערך יעקב עמ' יז, נז {צ"פ}, עה-פא
ג/יג ציון לנפש חנה חיה עמ' נב
ג/יג רנת יצחק מלכים עמ' שיח {עד שיגיעו לגזבר}
ג/יג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלט
ג/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' ס
ג/יג שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות ד
ג/יג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ה, קכ
ג/יג שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' יד
ג/יד אור הישר [שו"ת מהר"ם ב"ב סי' רי, ש"ך חו"מ סי' עב ס"ק כו, בית מאיר סי' עג ס"ק ט]
ג/יד אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' כז
ג/יד אורים ותומים - תומים סי' קט ס"ק א
ג/יד אנצי"ת ע' איבה הע' 12
ג/יד בדבר מלך ח"ז עמ' מב-מה
ג/יד בית מאיר (תשע) סי' צ ס"טו עמ' קכ
ג/יד ברור הלכה ב"מ קיד ע"א ציון א
ג/יד גבורת יצחק שקלים עמ' כד
ג/יד המעין תשרי תשפ עמ' 45 {כ"מ - ומשמע דהוא הדין לחייבי דמים וכו' - נודע שהר"מ לא הביא רק המפורש בדברי רז"ל זולת כשהקדים "יראה לי", אבל באמנם זהו מפורש בתוספתא דערכין פ"ג}
ג/יד זבח שלמה ח"ג עמ' עא
ג/יד חסד לאברהם (אלקלעי) אהע"ז סי' א (א ע"ב)
ג/יד חסדי דוד ח"ז עמ' תקכח, תקלז
ג/יד יקר הערך דף עא ע"ג-ע"ד, פ ע"ב, פא
ג/יד כבוד מלכים (מרגליות)
ג/יד כנה"ג
ג/יד מאור הקודש ערכין עמ' נט
ג/יד מגדל עז עמ' עז
ג/יד מזבח חדש דף כה ע"ג {סתם ואח"כ מחלוקת}
ג/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמט, תקנג, ח"ג עמ' ת
ג/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' שמט
ג/יד משנת חיים ערכין עמ' קפו
ג/יד משנת יעקב
ג/יד משנת יעקב משפטים עמ' ק
ג/יד משפט איש תשיח-תשיט עמ' רלד
ג/יד נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' תכג
ג/יד ערך יעקב עמ' פב-פג
ג/יד פד"ר ח"ד עמ' 99
ג/יד קרית מלך
ג/יד שו"ת מהרלב"ח סי' ג
ג/יד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שעג
ג/יד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ח, עו, רנג, רפ, רפג, רפה
ג/יד שער משפט סי' ס ס"ק ד
ג/יד תורת אמת (תשסו) עמ' תכג
ג/טו אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' מד
ג/טו אורים ותומים - תומים סי' צז ס"ק כו
ג/טו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תפז
ג/טו אמת ליעקב מקרא עמ' שמו
ג/טו בדבר מלך ח"ז עמ' מו-מז
ג/טו ברור הלכה ב"מ קיג ע"ב ציון ט, קיד ע"א ציון א
ג/טו ברכת שלמה חו"מ עמ' עג
ג/טו התורה והמדינה ח"ט עמ' רלד
ג/טו מגדל עז עמ' עז
ג/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמט
ג/טו משנת חיים ערכין עמ' קפח
ג/טו משנת יעקב משפטים עמ' ק
ג/טו פני משה (שלז')
ג/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' צז סעיף ח
ג/טו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' עו, רפ
ג/טז אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' מג
ג/טז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 496
ג/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמט
ג/טז משה ידבר (תשעו) עמ' תמג
ג/טז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' צז סעיף ח
ג/יז אור יקרות
ג/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמט
ג/יז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' צז סעיף ח
ג/יח אגורה באהלך סוף הספר פ' בחוקותי
ג/יח אמונת עתיך גל' 102 עמ' 111
ג/יח בני שמואל דף קז ע"א
ג/יח מקור ברוך (פייתוס) דף שח ע"ד
ג/יח משנת יעקב
ג/יח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תלה, תלח
ג/יח שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קלב
ג/יט אוצרות הרמב"ם
ג/יט אמונת יהושע עמ' תשכ {מקומו ושעתו}
ג/יט אמרי כהן כתובות סי' ט ס"ק א
ג/יט בית מאיר (תשע) סי' קד ס"ד עמ' רפג
ג/יט בצור ירום (תשפ) חי"ג עמ' רעו הערה 375 {כיצד עושין מוכרין הכל במקומו ובשעתו כמה שהוא}
ג/יט בצור ירום ח"ה עמ' עז הערה 8
ג/יט דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה סח
ג/יט הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קכד ע"ב
ג/יט ויטע אשל עמ' שסט
ג/יט ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' שכה
ג/יט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין כד ע"א]
ג/יט חי' חפץ חיים
ג/יט חסדי דוד ח"ז עמ' תקלח
ג/יט כס המלך עמ' לא-לג
ג/יט מחנה יהודה (אשכנזי) דף יב ע"ג
ג/יט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קמו
ג/יט נקדש בצדקה סי' רמט
ג/יט נר יצחק (ארדיט) עמ' נז
ג/יט ערך יעקב עמ' טז, לח
ג/יט פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' סז
ג/יט קונטרסי שעורים קדושין שעור יד אות ג-ד
ג/יט שו"ע הרב הל' הלואה קו"א אות ג
ג/יט שם ישראל - שו"ת עמ' רלו {צ"פ}
ג/יט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קסה-קסו
ג/יט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רכט, רסג, רפה
ג/יט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עו ע"ג
ג/כ אהל משה (הורוביץ) ח"א ערכין כב ע"א
ג/כ אור הישר [אור הישר ירושלמי תרומות פ"ט ה"ב]
ג/כ אור שמח
ג/כ בני שמואל דף קה ע"ב
ג/כ כס המלך עמ' לא-לג
ג/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמט
ג/כ מעיני המים
ג/כ נתיבות מרדכי קדושין עמ' קסח, קעח
ג/כ קרית מלך
ג/כ שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קסו
ג/כ שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסג, רפה


ד/334 הלכות ערכין פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ בית יעקב (בירב)
ד/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ד/רה"פ הפלאת ערכין
ד/רה"פ חיל המלך
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ יקר הערך דף נג ע"ד ואילך, סו ע"א ואילך, פז ע"ב, צב ע"ב, צג ע"א, צד-צ, קז ע"ד ואילך
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ משנת יעקב
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' לה-לז
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ צפנת פענח
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א בית המדרש
ד/א ברור הלכה מגילה כג ע"ב ציון ל {צ"פ}
ד/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קיז
ד/א חזו"א בכורות סי' כז ס"ק א
ד/א חזו"א על הרמב"ם
ד/א יד הלוי (לוין) דף קל ע"ד {הבדל בין שדה אחוזה לשדה מקנה}
ד/א מאור הקודש ערכין עמ' סז
ד/א מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ט נתה"ח ס"ק כו
ד/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
ד/א מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שיט
ד/א עין חנוך עמ' רעא
ד/א ענפי ארז (זי') דף נב ע"ד, קכה ע"ג
ד/א ערך יעקב עמ' פד-פט
ד/א קרית מלך
ד/א רחש לבב עמ' לט
ד/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שיז
ד/ב אנצי"ת ע' בית כור הע' 8
ד/ב ישורון ח"ח עמ' קצב
ד/ב כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף יז ע"ד
ד/ב קרית מלך
ד/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רפט, רצה
ד/ב שערי זיו ח"ג דף קטו ע"ב
ד/ג הגהות מוהר"י קרט עמ' קפג-קפה
ד/ג חזו"א אהע"ז סי' סו ס"ק ז (חו"מ סי' טז ס"ק טז), יו"ד סי' קפב ס"ק ח
ד/ג חיים שנים ישלם עמ' ט-יב
ד/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' ריג
ד/ג משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' תיח
ד/ג קרית מלך
ד/ג שולי הגליון עמ' קד
ד/ד אנצי"ת ע' בית כור הע' 20, 23, 24, ע' בית סאה הע' 5
ד/ד בית אהרן וישראל גל' מא עמ' נח {חי' ר' שמואל ויטל}
ד/ד גבורות אליהו או"ח סי' קמו אות ג
ד/ד דברות משה זרעים עמ' קמא {נמצאת למד שהמקום שיש בשבות חמשה ושבעים אלף אמה}
ד/ד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תרל
ד/ד הגהות רימ"א
ד/ד זכרון יהונתן דף קעד
ד/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רמה
ד/ד פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קצג
ד/ד קרית מלך
ד/ה אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' כט
ד/ה אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קא
ד/ה אנצי"ת ע' גרעון הע' 23
ד/ה בדבר מלך ח"ז עמ' מח-נ
ד/ה חיל המקדש סי' א אות ג
ד/ה יבין שמועה (מע"ש) פ"א ע"ה
ד/ה יקח מצוות עמ' שעג
ד/ה להורות נתן על התורה ח"ג עמ' רנח
ד/ה מאור הקודש ערכין עמ' סז-סח
ד/ה מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ז נתה"ח ס"ק ד
ד/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תקס
ד/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ה משנת חיים ערכין עמ' רד, רה
ד/ה נר יצחק (ארדיט) עמ' נח
ד/ה ספיקא דרבנן עמ' ל
ד/ה ערך יעקב עמ' רמז
ד/ה קדשי יהושע עמ' אלף קע
ד/ה קרית מלך
ד/ה שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תכה, ח"ב עמ' קפז
ד/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רצ, שכו
ד/ה שעת הכושר דף קטו ע"ג {מל"מ}
ד/ו ערך יעקב עמ' צ-צא, קיט
ד/ז בית אהרן (כהן, תשך) דף יג ע"ד {מל"מ}
ד/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנט
ד/ז עיני דוד
ד/ז ערך יעקב עמ' קלה {צ"פ}
ד/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רצה
ד/ח ויוסף שאול דף כ ע"ב
ד/ח חדושים ובאורים (גרי') ערכין כה ע"א
ד/ח חי' הראי"ה
ד/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין כד ע"א]
ד/ח חי' חפץ חיים
ד/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנט
ד/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסא
ד/ח מעיני המים
ד/ח מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרנ (רפז)]
ד/ח עיני דוד
ד/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסד
ד/ח ערך יעקב עמ' צג {מרכה"מ}
ד/ח פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' ע
ד/ח צפנת פענח ויקרא עמ' רנט
ד/ח שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קע
ד/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שז
ד/ט איים בים חלק ז ערכין סי' י אות ג
ד/ט בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' קיב
ד/ט לקוטי שלמה (תרנד)
ד/ט קרית מלך
ד/ט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קעב, ריג
ד/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רפח, שז
ד/י בית המדרש
ד/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תמד
ד/י בני שמואל דף קז ע"א
ד/י הרועים בשושנים
ד/י ויקן יוסף דף קלה ע"ג-ע"ד
ד/י חדושים ובאורים (גרי') ערכין כד ע"א
ד/י חי' הראי"ה
ד/י חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין כד ע"ב]
ד/י חסדי דוד ח"ז עמ' תקלט, תקמ
ד/י מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסג
ד/י מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שיט
ד/י משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' ס
ד/י נחלת שמואל דף לז ע"ד
ד/י קרית מלך
ד/י רלב"ג ויקרא פכ"ז פסוק יז עמ' שצט
ד/י שהם וישפה ח"א
ד/י שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קפא
ד/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רצ
ד/י תורת לויים דף סג
ד/יא אבן האזל
ד/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסה
ד/יא שם טוב - השלמה
ד/יא תורת לויים דף סג
ד/יב בני שמואל דף קז ע"ב
ד/יב חדושים ובאורים (גרי') ערכין כד ע"א
ד/יב חי' הראי"ה
ד/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסא
ד/יב ערך יעקב עמ' צב-צג
ד/יב פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' עא
ד/יב שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קסח-קסט
ד/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רפט, רצה
ד/יג ויוסף שאול דף כ ע"ג
ד/יג חסדי דוד ח"ז עמ' תקמג-תקמד
ד/יג יד איתן
ד/יג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנח
ד/יג ימי שלמה
ד/יג ישועות מלכו (הגהות)
ד/יג נחפה בכסף (נבון) ח"א דף מב ע"ב {נקעים}
ד/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסד
ד/יג שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קפו
ד/יג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רצח
ד/יג שערי זיו ח"ג דף צז ע"ג
ד/יד בני שמואל דף קז ע"ד
ד/יד ברור הלכה קדושין סא ע"א ציון ו
ד/יד ויוסף שאול דף כ ע"ג
ד/יד ויקן יוסף דף קלה ע"ג
ד/יד חדושים ובאורים (גרי') ערכין כה ע"א
ד/יד חי' הראי"ה
ד/יד חי' חפץ חיים
ד/יד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' צט
ד/יד חיי אברהם (טייב) דף ס ע"ב
ד/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנח
ד/יד יקר הערך דף פח ע"א {מרכה"מ} וע"ב {רדב"ז}
ד/יד כנה"ג (גם כ"מ)
ד/יד מחנה יהודה (אשכנזי) דף רו ע"ג
ד/יד נחפה בכסף (נבון) ח"א דף מב ע"ד {כ"מ}
ד/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסד
ד/יד עצמות יוסף קידושין דף סא (עמ' רכז)
ד/יד ערך יעקב עמ' צד-ק
ד/יד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' נד, שח
ד/יד קדשי יהושע עמ' אלף קפח
ד/יד שדה הארץ ח"ג דף קג ע"ד
ד/יד שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קצא-קצב
ד/יד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ש
ד/יד שערי זיו ח"ג דף צז ע"ג
ד/טו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/טו בדבר מלך ח"ז עמ' נא-נג
ד/טו בית הלוי ח"א סי' מט עמ' ריג
ד/טו בני שמואל דף קב ע"א
ד/טו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קטז-קיז, קיט
ד/טו זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' לח, סוף הספר
ד/טו חדושים ובאורים (גרי') ערכין יד ע"ב
ד/טו חזון יחזקאל ב"ב פ"ד ה"ח
ד/טו חזון יחזקאל ערכין פ"ב ה"ה
ד/טו חי' הראי"ה
ד/טו חי' הריצ"ד
ד/טו חי' חפץ חיים
ד/טו חסדי דוד ח"ז עמ' תקג, תקמא-תקמב
ד/טו יהגה האריה עמ' קטו
ד/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנח
ד/טו יקר הערך דף נד ע"ג {רדב"ז}
ד/טו כבוד מלכים (מרגליות)
ד/טו מחנה יהודה (אשכנזי) דף רא ע"ג, רד ע"ב
ד/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רלו ע"ד
ד/טו מקור ברוך (פייתוס) דף שח ע"ב
ד/טו ערוך השלחן העתיד זרעים סי' לג ס' יח
ד/טו ערך יעקב עמ' קא-קז
ד/טו פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' מג
ד/טו שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תא
ד/טו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רז, רט
ד/טו שערי זיו ח"ג דף צז ע"ד
ד/טו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' עו-עז
ד/טז בני שמואל דף קז ע"ד
ד/טז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קיח-קיט
ד/טז חדושים ובאורים (גרי') ערכין יד ע"ב
ד/טז חזון יחזקאל ב"ב פ"ד ה"ח
ד/טז חזון יחזקאל ערכין פ"ב ה"ה {לח"מ}
ד/טז יהגה האריה עמ' קטו
ד/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסג
ד/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנג
ד/טז קרית מלך
ד/טז שומרי משפט (צ'כנוב) ח"ג עמ' קעה
ד/יז איים בים חלק ז ערכין סי' י אות ג
ד/יז בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' קטו
ד/יז חי' הראי"ה
ד/יז יקר הערך דף נד ע"ג {רדב"ז}
ד/יז מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' ל
ד/יז מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרנא (רפח)]
ד/יז מקור ברוך (פייתוס) דף שח ע"א
ד/יז ערך יעקב עמ' קח-קט
ד/יז שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תא-תב, ח"ב עמ' קצב
ד/יז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רו, רי
ד/יז שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' קיז
ד/יז שערי זיו ח"ג דף צח ע"א {חיל המלך}
ד/יח חדושים ובאורים (גרי') ערכין יד ע"ב
ד/יח חזון יחזקאל ערכין פ"ב ה"ה
ד/יח חי' הראי"ה
ד/יח חסדי דוד ח"ז עמ' תקמה
ד/יח שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' קצב
ד/יח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רי
ד/יח שערי זיו ח"ג דף צז ע"ד, צח ע"א
ד/יט אתוון דאורייתא כלל ב (דף ו ע"ד)
ד/יט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תפט
ד/יט בני שמואל דף קח ע"א
ד/יט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שסב
ד/יט הערות ר"א סופר למאירי קידושין יז ע"ב הערה ב
ד/יט חדושים ובאורים (גרי') ערכין כד ע"ב
ד/יט חי' הגר"ח החדש עמ' שעח, תקיג
ד/יט חי' הראי"ה
ד/יט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנט
ד/יט מאור הקודש ערכין עמ' עז
ד/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסא
ד/יט מרכבת יוסף דף לט ע"ג {הכהנים נותנים את דמיה}
ד/יט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קצב
ד/יט משנת חיים ערכין עמ' קצג-קצט
ד/יט נחלת שמואל דף לו ע"ג, לז ע"ד
ד/יט סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' תצח
ד/יט ערך יעקב עמ' פז, רסא, רסג
ד/יט פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' סה
ד/יט קרית מלך
ד/יט רלב"ג ויקרא פכ"ז פסוק יז עמ' שצט
ד/יט שדה הארץ ח"ג דף צג ע"ב
ד/יט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רטז
ד/יט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רפה, רצ, רצא, שט-שיא
ד/יט שערי זיו ח"ג דף קיד ע"ד
ד/יט שעת הכושר דף לד ע"א
ד/כ אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' פו
ד/כ אהל חייא עמ' תלד
ד/כ אמרי נועם (דילישקש) עמ' קל
ד/כ אנצי"ת ע' בת (א) הע' 30
ד/כ בדבר מלך ח"ז עמ' נד-נה
ד/כ ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שנט
ד/כ הערות ר"א סופר למאירי קידושין יז ע"ב הערה ג
ד/כ הר המלך ח"ז עמ' מט-נ
ד/כ ויטע אשל עמ' תנב, תקכו
ד/כ חי' הראי"ה
ד/כ חי' הריצ"ד
ד/כ יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנח-קנט
ד/כ יקר הערך דף פט ע"ד {מרכה"מ}, צ ע"א, צב ע"ד {רדב"ז}
ד/כ מאור הקודש ערכין עמ' עב
ד/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסא, תקסג
ד/כ מעיני המים
ד/כ משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קצב
ד/כ נחלת שמואל דף לח ע"ג
ד/כ ספיקא דרבנן עמ' לה, לז, לט-מ
ד/כ ענפי ארז (זי') דף נז ע"ב
ד/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסא
ד/כ ערך יעקב עמ' קי-קיד, רסא-רסב
ד/כ פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' עב
ד/כ פני מלך (גוטליב) ויקרא עמ' רלו
ד/כ שולי הגליון עמ' קד
ד/כ שלמי יוסף ר"ה עמ' עט
ד/כ שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קעה, ח"ב עמ' קעד, קצד, רטו, ריז
ד/כ שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רפה, שב, שג, שה-שו, שיא-שיב
ד/כ תורת מיכאל עמ' רט
ד/כא חזון יחזקאל ערכין פ"ב ה"ה
ד/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסה
ד/כא ענפי ארז (זי') דף פז ע"ג
ד/כא שהם וישפה ח"א
ד/כא שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שעט-שפ
ד/כא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רצ, שיד
ד/כא תורת לויים דף סג
ד/כב אוצרות הרמב"ם
ד/כב אור הישר [מל"מ הל' טוען פט"ו ה"ה]
ד/כב אורים ותומים - תומים סי' קלט ס"ק ב
ד/כב איים בים ב"מ סי' לז אות ו
ד/כב אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מ ד"ה ולכאורה
ד/כב ארץ הצבי (שכטר) עמ' רכב
ד/כב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' י {לח"מ}
ד/כב בדבר מלך ח"ז עמ' נו-נט
ד/כב בית אהרן וישראל גל' עה עמ' קג {אבי עזרי}, גל' עו עמ' נה
ד/כב בני דוד
ד/כב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שנח, שסא
ד/כב דברי אמת (תרכא) דף לא ע"ב
ד/כב דברי ריבות (תשעב) עמ' קג
ד/כב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קטז
ד/כב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפח
ד/כב הר המוריה (אדר"ת) עמ' קס
ד/כב הרועים בשושנים עמ' רנח
ד/כב ויטע אשל עמ' תמב
ד/כב חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 122-121, ח"ד עמ' 59
ד/כב חי' הראי"ה
ד/כב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין כה ע"ב]
ד/כב חי' חפץ חיים
ד/כב חי' רעק"א (פרדס)
ד/כב חנוכת הבית עמ' קכב
ד/כב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' שעה-שעו
ד/כב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף קיח ע"א
ד/כב יהגה האריה עמ' קטז
ד/כב ימי שלמה הל' זכיה פ"ד ה"ג
ד/כב יקח מצוות עמ' שעא
ד/כב יקר הערך דף צ ע"א, צב ע"ד {רדב"ז}
ד/כב כלילת יופי דף כ
ד/כב כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף יז ע"ג
ד/כב מחנה יהודה (אשכנזי) דף רנ ע"ג {לח"מ}
ד/כב מטה אהרן ב"ב עמ' קנג
ד/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסב, תקסד
ד/כב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ד/כב משנת יעקב משפטים עמ' רמג
ד/כב משנת יעקב קנין עמ' רעא
ד/כב משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' ד
ד/כב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קכד
ד/כב נחלת שמואל דף לח ע"ג
ד/כב נר יצחק (ארדיט) עמ' קפא {ראב"ד}
ד/כב ספיקא דרבנן עמ' לב, לה-לו, לח, מא-מב
ד/כב ענפי ארז (זי') דף נג ע"א {צ"פ}, נז ע"ג {צ"פ}, רכז ע"א {צ"פ}
ד/כב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף כ ע"ג, קכו ע"ג
ד/כב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסא
ד/כב צפנת פענח ויקרא עמ' רלח, דברים עמ' סה
ד/כב קדושת יו"ט (אלגזי) דף כב-כג
ד/כב רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קנז {מל"מ}
ד/כב שדה אלחנן ח"א עמ' קעז
ד/כב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתיט-תתכ
ד/כב שו"ת מהרש"ם ח"ז סי' מו
ד/כב שולי הגליון עמ' קד-קו
ד/כב שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רד, רז
ד/כב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שז
ד/כב שערי זיו ח"ג דף קטו ע"א
ד/כב תורת מיכאל עמ' רז
ד/כג אמרי נועם (דילישקש) עמ' קלד
ד/כג מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסג
ד/כג סיומי המסכתות עמ' 239
ד/כג שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 40
ד/כד אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ה ה"ח הע' 27 {מל"מ}, 45
ד/כד אור הישר [אור הישר ערכין יב ע"ב] {מל"מ בשם ירושלמי}
ד/כד אור ליהודה (תשנט) עמ' קכז {לאנשי משמר - לא רק לאנשי בית אב}
ד/כד אור שמח
ד/כד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 150
ד/כד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רצח-רצט
ד/כד אמרי נועם (דילישקש) עמ' קלד
ד/כד בני שמואל דף קי ע"ג
ד/כד גור אריה (צרמון) [חכם צבי סי' קכב]
ד/כד גליוני ישרון עמ' רטו
ד/כד הרועים בשושנים עמ' רנח
ד/כד זבחי תרועה סי' ז אות ג
ד/כד חוות בנימין ח"א עמ' נ-נא {מל"מ}
ד/כד חזו"א ב"ק סי' כ ס"ק יד
ד/כד חי' הראי"ה
ד/כד חי' חתם סופר
ד/כד חיל המקדש סי' א אות א
ד/כד חקרי זמנים ח"ב עמ' קפג, קפה, קצב
ד/כד ישמח לב חו"מ דף טו ע"ד
ד/כד כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ד/כד כתר המלך
ד/כד מזל שעה (השמטות, דף לז)
ד/כד מטה אהרן ר"ה עמ' לד, לז
ד/כד מנחת חינוך ח"ב עמ' תקטז, תקסא
ד/כד מנחת חינוך מצוה שנה (דף קמו ע"ג)
ד/כד מרגניתא דר"מ
ד/כד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קצא
ד/כד משנת יעבץ שמיטה עמ' קלד-קלה
ד/כד משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רעא-רעב
ד/כד משפט המלוכה עמ' תה {מל"מ}
ד/כד נאם דוד
ד/כד נתיבות שלום (למפרט)
ד/כד ספיקא דרבנן עמ' לו
ד/כד ערוך השלחן העתיד זרעים סי' לא ס' ו
ד/כד ערך יעקב עמ' קטו-קכ
ד/כד פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' פב
ד/כד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רמח
ד/כד קרן פני משה ח"א עמ' קמו-קמז {מל"מ}
ד/כד קרן פני משה ח"ב
ד/כד שארית נתן (לוברט)
ד/כד שלמי יוסף ר"ה עמ' עח
ד/כד שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רח, רמח
ד/כד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שמ, שסד
ד/כד שערי זיו ח"ג דף קיד ע"ב
ד/כד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 28
ד/כה איים בים חלק ז ערכין סי' י אות ג, סי' יט אות ה-ו
ד/כה בדבר מלך ח"ז עמ' ס
ד/כה ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קיח
ד/כה חזון יחזקאל ב"ב פ"ד ה"ח
ד/כה מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסד {מל"מ}
ד/כה מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רסה
ד/כה ערך יעקב עמ' קכא-קכג
ד/כה פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' מד
ד/כה קהלות יעקב ערכין ב
ד/כה שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תכ
ד/כו אבן ישראל (פישר)
ד/כו אהליך יעקב ב"ק סי' ד ס' כח
ד/כו אור ליהודה (תשנט) עמ' שמד
ד/כו אנצי"ת ע' דבר שאינו שלו הע' 206
ד/כו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תמד
ד/כו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תצ {מל"מ}
ד/כו בני שמואל דף קח ע"ג
ד/כו ברית הלוי השלם {מל"מ}
ד/כו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קטו {מל"מ}
ד/כו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנג {מל"מ}
ד/כו גליונות אבני נזר {מל"מ}
ד/כו דברי שאול ויקרא עמ' קצו {מל"מ}
ד/כו דרשות ר"י מסלוצק עמ' קפז {מל"מ}
ד/כו המעין תשרי תשפ עמ' 45 {מל"מ - לא ידעתי היכי רמיזי - מפליא שלא העיר ממשנה מפורשת בערכין י"ד ע"א 'בשדה אחוזה להקל ולהחמיר' וכו'}
ד/כו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רנד {מל"מ}
ד/כו חיים שאל ח"ב סי' ל
ד/כו חסדי דוד ח"ז עמ' תקמז
ד/כו כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ד/כו מאור הקודש ערכין עמ' עז-עח {מל"מ}
ד/כו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קכז, קכח
ד/כו מחנה יהודה (אשכנזי) דף רד ע"ג {מל"מ}
ד/כו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקס-תקסא, תקסג, תקסה
ד/כו מעין החכמה עמ' קצה {מל"מ}
ד/כו מראה הנוגה [דברים אחדים דף קע ע"א]
ד/כו משמר הלוי עמ' נו {צ"פ}
ד/כו נחלת שמואל דף לט ע"א {מל"מ}
ד/כו ניצוצי אור (מרגליות) ערכין יד ע"א {מל"מ - לא ידענא}
ד/כו נתיבות שמואל דף סד ע"ד, סו ע"ב
ד/כו ס' המקח עמ' ז
ד/כו ספיקא דרבנן עמ' לט
ד/כו עדות בישראל
ד/כו ערך יעקב עמ' קכד-קכח, רסב
ד/כו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרעה {מל"מ}
ד/כו ציון לנפש חנה חיה עמ' נג {צ"פ}
ד/כו קרית מלך
ד/כו שדה הארץ ח"ב דף כח ע"א
ד/כו שדה הארץ ח"ג דף צג ע"ב
ד/כו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שיא, שיח, שכא {מל"מ}
ד/כו שערי זיו ח"ג דף קיד ע"ג {מל"מ}
ד/כו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עה ע"א
ד/כז דברים אחדים - הגהות על שער יוסף סי' א דף קע ע"א {מל"מ}
ד/כז הערות ר"א סופר למאירי כתובות ק ע"ב הערה יד
ד/כז הר המלך ח"ד עמ' מא
ד/כז חי' הגרז"ס קדשים עמ' קס
ד/כז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין כא ע"ב]
ד/כז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסא
ד/כז מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/כז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' פב {מל"מ}
ד/כז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסג
ד/כז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עו ע"ג
ד/כח אבני החושן סי' קיא סעיף ג, סי' רמח סעיף ח
ד/כח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קכח
ד/כח מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסג
ד/כח מראה אש ח"ב עמ' סט
ד/כח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' תקג
ד/כח ספיקא דרבנן עמ' לח
ד/כח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קח סעיף יג
ד/כח שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רכז
ד/כח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שטז
ד/כח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' עה


ה/335 הלכות ערכין פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ בית יעקב (בירב)
ה/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ה/רה"פ הפלאת ערכין
ה/רה"פ חיל המלך
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' לח-לט
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ צפנת פענח
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נא-נב
ה/א אהל משה (הורוביץ) ח"א ערכין כז ע"א, ח"ב סי' קלד
ה/א אשר למלך
ה/א בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' נח
ה/א בית המדרש
ה/א בני שלמה עמ' עג {צריך חומש שו"פ}
ה/א בני שמואל דף קט ע"ג
ה/א בריכת המלך עמ' מד
ה/א גט מקושר (אלגזי) דף כב ע"ב
ה/א המעין תשרי תשפ עמ' 45 {בד"א בזמן שמצות יובל נוהגת' - מפורש בתוספתא ערכין פ"ד 'המקדיש שדה אחוזתו שלא בשעת היובל וכו' כופין' וכו'}
ה/א זית רענן ח"ב עמ' קפד {לח"מ}
ה/א חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ט
ה/א חי' הראי"ה
ה/א חי' חפץ חיים
ה/א חסדי דוד ח"ז עמ' תקנ, תקנב
ה/א יבין שמועה (מע"ש) פ"ו ע"ה
ה/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קסט, קעב-קעג
ה/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנח
ה/א יקר הערך דף צו ע"ג
ה/א כבוד מלכים (מרגליות)
ה/א כנפי נשרים
ה/א מאור הקודש ערכין עמ' עח-עט, פא
ה/א מגדנות נתן דף רצא ע"ג
ה/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כג ע"א
ה/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תקס-תקסא, תקסג, ח"ג עמ' רלו
ה/א מעיני המים
ה/א מראה אש ח"ב עמ' רנה
ה/א משנת חיים ערכין עמ' רד, רז {ראב"ד}
ה/א נר יצחק (ארדיט) עמ' נח-ס
ה/א עיני דוד
ה/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסב
ה/א ערהשה"ע זרעים סי' לה אות ד, ו
ה/א ערך יעקב עמ' קכט-קלא
ה/א פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' עה
ה/א קהלות יעקב גיטין י ה
ה/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור כג אות ה
ה/א שיורי ברכה יו"ד דף לב ע"ב-ע"ג
ה/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' צא, רסג
ה/א שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רסח
ה/א שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות ח
ה/א שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רפג
ה/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שכא, שכג
ה/א שער המלך ח"ב עמ' קסג
ה/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עח ע"ב
ה/ב אבני החושן סי' עד סעיף ח
ה/ב אוצרות הרמב"ם
ה/ב ארצות החיים סי' כז המאיר לארץ אות ד {האציל}
ה/ב בית יחזקאל (סרנה) קידושין דף יח ע"ב
ה/ב ויוסף שאול דף כ ע"ד
ה/ב חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ט
ה/ב חסדי דוד ח"ז עמ' תקנב
ה/ב יקר הערך דף קכה ע"ד {רדב"ז}
ה/ב מאור הקודש ערכין עמ' עב-עג
ה/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' קמז
ה/ב נר יצחק (ארדיט) עמ' ס
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסב
ה/ב ערך יעקב עמ' קלב-קלד
ה/ב קרית מלך
ה/ב שיורי ברכה יו"ד דף לב ע"ב-ע"ג
ה/ב שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות ח
ה/ב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רפג
ה/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שסו-שסז
ה/ג אור הישר [מפרשים בהל' מע"ש פ"ד ה"כ]
ה/ג אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קא
ה/ג אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' כב ד"ה ועיין תוס'
ה/ג אנצי"ת ע' בתי חצרים הע' 40, ע' בתי ערי הע' 112
ה/ג אפיקי מגינים זבחים סי' ט
ה/ג בית אהרן וישראל גל' נג עמ' מח {יורש מוסיף חומש}
ה/ג בית שערים או"ח סי' סג
ה/ג דברות משה ב"ק ח"א סי' ו ענף ב
ה/ג חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ט
ה/ג חי' הריצ"ד
ה/ג חסדי דוד ח"א עמ' תלט, ח"ז עמ' תקכג, תקנב
ה/ג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קסט
ה/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנח
ה/ג ישועות מלכו (הגהות)
ה/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רטו
ה/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנט, ח"ג עמ' רלז
ה/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ג משנת חיים ערכין עמ' רד, רו
ה/ג נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קלז
ה/ג נר יצחק (ארדיט) עמ' ס
ה/ג עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף י ע"ב
ה/ג ענפי ארז (זי') דף צו ע"ג {צ"פ}
ה/ג ערך יעקב עמ' קכט {ק"ס}, קלה-קלט
ה/ג פותח יד
ה/ג קרית מלך
ה/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרפג
ה/ג שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שכ, שמט
ה/ג שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות ח
ה/ג שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' רג
ה/ג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רפג
ה/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שכא
ה/ג שערי טהר ח"ג שער א סי' ג אות ה, שער ג סי' יד אות ג
ה/ג שעת הכושר דף קטו ע"ג {כ"מ}
ה/ד אנצי"ת ע' בתי חצרים הע' 38 {לח"מ}, 48
ה/ד ברקאי ח"א עמ' 130
ה/ד חי' הגרז"ס קדשים עמ' קעא {לח"מ}
ה/ד חי' הראי"ה
ה/ד חי' חפץ חיים
ה/ד חסדי דוד ח"ז עמ' תקסז
ה/ד יקר הערך דף קמא ע"ד
ה/ד מהרי"ט אלגזי דף מג ע"א
ה/ד מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קסד
ה/ד ענפי ארז (זי') דף נה ע"ג
ה/ד קרית מלך
ה/ד שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שמז
ה/ה אבן האזל קדשים ח"א דף סא ע"א, סח ע"ב
ה/ה אבני חפץ ח"א סי' נב {מל"מ}
ה/ה אבני ציון ח"א סי' י אות ח
ה/ה אור הישר
ה/ה אור יעקב נדרים עמ' קב
ה/ה אמרי כהן (הולנדר) עמ' קפו {מל"מ}
ה/ה אשר למלך
ה/ה בית מרדכי (סאויצקי) דף מג ע"ד {מל"מ}
ה/ה בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' לח, ח"ב עמ' סט
ה/ה בית שערים או"ח סי' פג
ה/ה בן יהודה סי' קו
ה/ה בריכת המלך עמ' סא, סה
ה/ה ברכת ראובן דף קעא ע"א
ה/ה בשבילי התלמוד ח"ג זבחים קיג ע"ב {מל"מ}
ה/ה גבורת יצחק שקלים עמ' קמו
ה/ה גור אריה ויקרא פ' כז הע' 60
ה/ה גינת ביתן סי' ה (דף טו ע"א)
ה/ה דביר הקודש זבחים עמ' שלט {מ"מ}
ה/ה דבר שאול תמורה סי' יב אות י, סי' נא אות ה, סי' נט אות ב, סי' עא אות ה, סי' עו אות ו
ה/ה דברות משה ב"ק ח"ב סי' סה ענף ד
ה/ה דברי אמת (תרכא) דף פה ע"א
ה/ה דברי חיים השמטות סי' כט {מל"מ}
ה/ה דורש לציון (תקצד) דרוש ט
ה/ה דורש לציון (תשנה) עמ' צו
ה/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קכו
ה/ה הלכה רבה ח"א עמ' 194
ה/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' עב
ה/ה הערות ר"א סופר למאירי ע"ז יג ע"א הערה יב {מל"מ}
ה/ה זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' לט
ה/ה זכר יצחק (תשן) עמ' קצד
ה/ה חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ט
ה/ה חי' הגר"י וינוגרד קדשים
ה/ה חי' הראי"ה
ה/ה חי' מהר"י וינוגרד
ה/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קיח, קכ
ה/ה חכמת אדם - בינת אדם בית הנשים סי' לא בסופו {אי עביד מהני}
ה/ה חסדי דוד ח"ז עמ' תקפב
ה/ה טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תכח
ה/ה כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קי, קיז {מל"מ}
ה/ה כמו השחר דף יח ע"ד {מל"מ}
ה/ה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' כח
ה/ה לב ים נדרים עמ' קמו
ה/ה מאור מרדכי ב"ב עמ' רכט {דוקא בהמה}
ה/ה מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מב או"ק ג {מל"מ}
ה/ה מזל שעה
ה/ה מחשבת הקודש ח"ב דף יג ע"ג {מל"מ}
ה/ה מלחמות יהודה דף קכט ע"ד, קמד ע"ג {מל"מ}
ה/ה מנחה טהורה דף קיז ע"ב {מל"מ}
ה/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' ריח {מל"מ}, ריט
ה/ה מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תסה
ה/ה מנחת חזקיה מנחות עמ' רצז
ה/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' תג, תקנז, ח"ג עמ' קעז
ה/ה מעין החכמה עמ' קצד {מל"מ}
ה/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצג ע"ד
ה/ה מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תצב (קיט), חי' ר' חיים הלוי דף סה]
ה/ה מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכד {המקדיש עוף תמים}
ה/ה מרגניתא דר"מ
ה/ה מרחשת, מנחת חינוך, מנחה שלוחה אות ו
ה/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' נו עמ' פד
ה/ה משנת יעקב כאן
ה/ה משנת יעקב עבודה עמ' ריד, שלז
ה/ה משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' יג ס"ק ב {מל"מ}
ה/ה נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנא ע"ד
ה/ה נטע שעשועים (שליסל) עמ' קכד {הראוי למזבח אינו יוצא מידי מזבח}
ה/ה עבודת הזבח מעילה סי' א ס"ק ז
ה/ה עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף י ע"ג {מל"מ}
ה/ה ענפי ארז (זי') דף רל ע"ב
ה/ה ערך יעקב עמ' קמ-קמה
ה/ה פרת חטאת עמ' כט {רמב"ם}, רנא {מל"מ}
ה/ה צמח ארז עמ' תצה
ה/ה קדשי יהושע עמ' תתכ, אלף קכז, אלף תקמה, אלף תקמט
ה/ה קהלות יעקב קדושין מא ב
ה/ה קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קעב
ה/ה קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שעה {מל"מ}
ה/ה שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) קו"א סי' ב
ה/ה שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קיד ע"א
ה/ה שדי חמד כללים מע' כ כלל ס עמ' 225 {אעל"מ}, כלל סט עמ' 245, 246
ה/ה שהם וישפה ח"ב
ה/ה שיח ערב קדשים עמ' רכז
ה/ה שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שצה
ה/ה שעורי הלכה עמ' קצד {מל"מ}
ה/ה שער המלך ח"ב עמ' קנט
ה/ה שער המלך כאן
ה/ה שערי זיו ח"ג דף צו ע"ג {מל"מ}
ה/ה שערי טהר ח"ב שער ד סי' א אות ד, ח"ג שער א סי' ג אות ז, ח"ה שער א סי' ג אות ז
ה/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 127
ה/ה שעת הכושר דף לו ע"ב
ה/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פא ע"א
ה/ה שרשי הים שורש זכיית קטן דף קסא ע"ב {מל"מ}
ה/ה תורת האשם עמ' קעה {מל"מ}
ה/ה תורת הקדש ח"א עמ' קלא {מל"מ}, קלג, ח"ב עמ' קנג, ח"ג עמ' לז
ה/ה תפארת אריה עמ' רכז {מל"מ - מדרבנן}
ה/ה תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות כט, סי' טו אות א
ה/ה תשובה שלמה אהע"ז סי' יז דף כג ע"ב
ה/ו אבן האזל קדשים ח"א דף סא ע"א, סח ע"ב
ה/ו אבני ציון ח"א סי' יח אות יא
ה/ו אברהם יגל
ה/ו אשר למלך
ה/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' שפו
ה/ו בית נפתלי (תרנט) סי' לט
ה/ו בית פנחס (גרהר) ח"א הקדמה עמ' 21
ה/ו בני דוד
ה/ו בני שמואל דף פב ע"א
ה/ו דברות משה ב"ק ח"ב סי' סה ענף ד
ה/ו דברות משה הבבות עמ' רלט
ה/ו דברי אמת (תרכא) דף פה ע"א {אין מלקות על לאו הבא מכלל עשה}
ה/ו דברי אמת (תשעט) עמ' רסז, רעו {המתפיס תמימים לבדק הבית ה"ז לאו הבא מכלל עשה}
ה/ו היכל מלך
ה/ו הלכה רבה ח"א עמ' 194
ה/ו המאיר לארץ [ברכת הזבח סוף ערכין, פמ"א ח"ב סי' קלה] {כ"מ}
ה/ו המעין תשרי תשפ עמ' 45 {מ"מ - ואיני יודע למה השמיט רבינו - בכוונה השמיטה כי כן היא דעת ר' יהודה שם, אבל רבנן פליגי עליה ועיין רש"י פסחים מב רע"א}
ה/ו העלם דבר סי' קלח
ה/ו הר המלך ח"ג עמ' עג
ה/ו הרועים בשושנים
ה/ו הרמב"ם והלכותיו
ה/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 181
ה/ו חוות בנימין ח"ב עמ' תסז
ה/ו חי' הגר"י וינוגרד קדשים
ה/ו חי' חתם סופר
ה/ו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' תטו ד"ה והנה {כ"מ - דעובר אף בלא תעשה דכתיב לאמר לאו נאמר בדברים ואיני יודע למה השמיטו רבינו}
ה/ו חי' מהר"י וינוגרד
ה/ו חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף מו
ה/ו חי' מהרי"ץ פסחים עמ' שכח {כ"מ - לאו אמור}
ה/ו חנוכת הבית עמ' קיג
ה/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שכ
ה/ו יקר הערך דף נט ע"ד
ה/ו כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ה/ו לב מבין דף קכז ע"ד {לח"מ}
ה/ו מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' ריט
ה/ו מנחת חינוך ח"א עמ' מב, ח"ב עמ' תקנח
ה/ו מעיני המים
ה/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' תכד {הדרשה}
ה/ו משנת יעקב עבודה עמ' ריד
ה/ו נועם חכ"ג עמ' נז
ה/ו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עד אות טו
ה/ו פאר הלכה פסחים עמ' פ
ה/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' פה {לח"מ}
ה/ו פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קלה
ה/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'סא
ה/ו קדשי יהושע עמ' אלף תקנ
ה/ו קרית מלך
ה/ו רלב"ג ויקרא פכ"ב פסוק כג עמ' שכט
ה/ו שערי ציון (כהן, תרצח) דף ז ע"ג {מל"מ}
ה/ו שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' עא {מל"מ}
ה/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' טו אות א
ה/ו תשובה מאהבה ח"ב דף ח ע"ב
ה/ז אבן האזל קדשים ח"א דף סח ע"ב, ח"ב דף כח ע"א, קכ ע"א
ה/ז אבני ציון ח"ג עמ' נא, נז
ה/ז אהל חייא עמ' רעד
ה/ז אור הישר [אור הישר ירושלמי שקלים פ"ד ה"ד]
ה/ז אמונת יהושע עמ' קה
ה/ז אמרי חיים (שיינברג) עמ' 55
ה/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלג
ה/ז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' נז, ח"ב עמ' קנד
ה/ז בני שמואל דף צה ע"א
ה/ז בריכת המלך עמ' סא, סג-סה
ה/ז ברכת ראובן דף קעו ע"ב
ה/ז גבורת יצחק שקלים עמ' קמד
ה/ז דבר שאול תמורה סי' יב אות י, סי' נא אות ה, סי' נט אות ב, סי' עא אות ה, סי' עו אות ו
ה/ז העמק דבר ויקרא פכ"ז פסוק ט
ה/ז העמק שאלה ח"א שאלתא ו אות ג
ה/ז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שסא
ה/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 207
ה/ז ויטע אשל תמורה ח"א עמ' קצ, רטו, ח"ב עמ' רטז
ה/ז זבח שלמה ח"א עמ' נד
ה/ז זכר יצחק (תשח) עמ' קפא
ה/ז זכר יצחק (תשן) עמ' קצד
ה/ז חזון יחזקאל זבחים פי"א ה"ד, ערכין פ"ד ה"ט
ה/ז חזקה רבה יו"ד הלכה קיז
ה/ז חי' הגרי"ז דף נט ע"ג
ה/ז חי' הריצ"ד
ה/ז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רעז
ה/ז לב ים נדרים עמ' קמו
ה/ז מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף סט ע"א
ה/ז מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ד
ה/ז מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תסד
ה/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' רצז
ה/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמג ע"א, רכב ע"א
ה/ז מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קכה
ה/ז מקדש דוד קדשים סי' לד ס"ק א
ה/ז מרחשת, מנחת חינוך, מנחה שלוחה אות ו
ה/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' נו עמ' פד
ה/ז משיב דבר ח"ה סי' סד
ה/ז משכן בצלאל ח"א סי' ז
ה/ז משנת יעקב עבודה עמ' ריד
ה/ז משנת ר' אהרן קדשים - בכורות ב ע"א, סוגיות סי' יג ס"ק ב, ח
ה/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנא ע"ג, קנב ע"א
ה/ז עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף י ע"ג
ה/ז פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' יח
ה/ז קדשי יהושע עמ' אלף קכז, אלף קעה, אלף תקמט
ה/ז קרית מלך
ה/ז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שעו
ה/ז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קיד ע"ב
ה/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' צ
ה/ז שושנת יעקב (רפפורט) עמ' פג
ה/ז שיח ערב קדשים עמ' רכז
ה/ז שמחת החג דף עז ע"ג, עח ע"ד, פ ע"ד
ה/ז שעורי הלכה עמ' קצד
ה/ז שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קלה
ה/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קנט
ה/ז שער המלך ח"ב עמ' קנט
ה/ז שערי זיו ח"ג דף צז ע"א
ה/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' א אות ד
ה/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 127
ה/ז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כט ע"ד
ה/ז תורת הקדש ח"ב עמ' קמה
ה/ז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שסט
ה/ז תכריך מרדכי סי' יד עמ' צא-צב
ה/ז תפארת ציון (ריבקין) סי' טו אות א
ה/ז תשובה שלמה יו"ד סי' לג
ה/ח אבן האזל קדשים ח"ב דף ט ע"ב
ה/ח אשר למלך
ה/ח בדבר מלך ח"ז עמ' סא-סז
ה/ח בריכת המלך עמ' ס, סג
ה/ח ברכת ראובן דף קעה ע"א, קעו ע"א
ה/ח גבורת יצחק שקלים עמ' קמד {ראב"ד}
ה/ח דברי חיים השמטות סי' כט
ה/ח היכל מלך (השמטה אחרי פ"ז)
ה/ח זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' לט
ה/ח זבח שלמה ח"א עמ' נד, נח
ה/ח מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' קכד {ראב"ד}
ה/ח מנחת חזקיה מנחות עמ' רצז
ה/ח מרחשת, מנחת חינוך, מנחה שלוחה אות ו
ה/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ח משארית יעקב עמ' כב
ה/ח משכן בצלאל ח"א סי' ז
ה/ח משנת אליעזר (רבינ') עמ' קנב
ה/ח משנת יעקב עבודה עמ' ריד
ה/ח נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קנט-קס
ה/ח סופר המלך
ה/ח עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף י ע"ב
ה/ח ענפי ארז (זי') דף קכא ע"ג {צ"פ}
ה/ח קדשי יהושע עמ' אלף קסח, אלף רטז, אלף תקמד
ה/ח קובץ חי' תורה (סול') עמ' פד
ה/ח שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קכא
ה/ח תכריך מרדכי סי' יד עמ' צא-צב
ה/ט אור הישר [שעה"מ הל' ביכורים פ"י ה"ב]
ה/ט אמונת יהושע עמ' קו
ה/ט אשר למלך
ה/ט בדבר מלך ח"ז עמ' סא-סז
ה/ט בית האוצר ח"א עמ' 146
ה/ט בית שערים או"ח סי' סג
ה/ט ביתאל ח"א דף יד ע"א, יז ע"ב
ה/ט ברכת ראובן דף קעג ע"ד
ה/ט ברכת שלמה (תשז) עמ' טז
ה/ט חזקה רבה יו"ד הלכה קיז
ה/ט חי' מהרא"ך ח"ב
ה/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף קכט
ה/ט יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קסד
ה/ט ישמח אב עמ' קמו
ה/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג
ה/ט כמו השחר דף יח ע"ד
ה/ט לב אריה (קרלין) עמ' ח
ה/ט מלחמות יהודה דף מג ע"ד
ה/ט מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קכח
ה/ט מקדש דוד סי' לד אות א
ה/ט מקדש דוד קדשים סי' לד ס"ק ב
ה/ט מקדש יחזקאל תמורה עמ' רו {או"ש}
ה/ט מרחשת ח"ג סי' יח אות א
ה/ט משכן בצלאל ח"א סי' ז
ה/ט משנת אליעזר (קונשטט) עמ' סא
ה/ט משנת אליעזר (רבינ') עמ' נח
ה/ט משנת יעקב
ה/ט נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קנט-קס
ה/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנא ע"א
ה/ט עבודת לוי (רוד') דף לב ע"ד
ה/ט ענפי ארז (זי') דף קכא ע"ג {צ"פ}
ה/ט עסק התורה עמ' פב
ה/ט פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' יט
ה/ט קדשי יהושע עמ' אלף קכה, אלף קל
ה/ט קהלת יעקב (אלגזי) תוספת דרבנן אות שיד (קי ע"א בדפוס שלוניקי)
ה/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תד
ה/ט קול בן לוי (תשסג) עמ' קטז
ה/ט קרית מלך
ה/ט שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) קו"א סי' ב
ה/ט שמחת החג דף עז ע"ג, פ ע"ד, פא ע"א
ה/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' ריח
ה/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' צט
ה/ט שערי טהר ח"ג שער א סי' טו אות א
ה/ט שערי יצחק (תשיז) עמ' קמו
ה/ט תפארת אריה עמ' רכח
ה/י אבני זכרון (פפר) ח"א דף ל ע"ד
ה/י ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קמב
ה/י בתי כנסיות דף כז ע"ב
ה/י גחלי אש דף כא ע"א {מל"מ}
ה/י הר המלך ח"ז עמ' נ
ה/י זכרון שלמה (קליין) עמ' קעט {שעה"מ}
ה/י חדושים ובאורים (גרי') מעילה יד ע"א
ה/י משאת המלך (אדרי)
ה/י משנת חיים חולין סי' סא עמ' רג
ה/י סופר המלך
ה/י ערך יעקב עמ' קמו-קמט
ה/י קרית מלך
ה/י שהם וישפה ח"א
ה/יא בית אהרן (צוקרמן) עמ' שיג
ה/יא ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קמז
ה/יא בתי כהונה (תשסה) עמ' צח-צט
ה/יא לחם יהודה
ה/יא מרומי גלים עמ' קז, קיא, קמג
ה/יא משנת יעקב כאן
ה/יא משנת יעקב עבודה עמ' קמט, שלט
ה/יא נתן פריו חולין עמ' קיז
ה/יא ערך יעקב עמ' קנ-קנה
ה/יא קדשי יהושע עמ' צג, תתלט
ה/יא שעורי הלכה עמ' קצג {מרכה"מ}
ה/יא שערי טהר ח"ג שער א סי' ג אות ה, שער ג סי' יא אות ב
ה/יא תורת הקדש ח"ב עמ' קעא
ה/יב אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' נו
ה/יב אבני ציון ח"ב סי' מ אות א
ה/יב אבני קודש מעילה עמ' קא
ה/יב אגרא לישרים סי' לא
ה/יב אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 53 {צ"פ}
ה/יב אור הישר [אור הישר ירושלמי מע"ש פ"ג ה"ו, אור שמח הל' מעילה פ"ה ה"י בסופו, לח"מ הל' אסו"מ פ"א ה"י]
ה/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' שכה {קדשי בה"ב}, שלא {בהמה טמאה}
ה/יב אמונת יהושע עמ' אלף כז
ה/יב בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' נח
ה/יב בדבר מלך ח"ה עמ' סה-סו
ה/יב בדבר מלך ח"ז עמ' סח-עג
ה/יב בדבר מלך חי"ג עמ' קכח
ה/יב בינת נבונים דף קכד ע"ב
ה/יב בית שערים או"ח סי' סג
ה/יב ביתאל ח"א דף יז ע"ב
ה/יב בני שמואל דף צו ע"ב
ה/יב ברור הלכה חולין קלה ע"א ציון ב פרק א {בדק הבית צריך העמדה והערכה}
ה/יב ברור הלכה סוטה כ ע"א ציון ג פסקה ב
ה/יב ברור הלכה שבועות יא ע"ב ציון ב פסקה א
ה/יב בריכת המלך עמ' סג
ה/יב ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כח
ה/יב גבורת יצחק מ"ש עמ' קסב
ה/יב דברי יצחק (הרצוג) דף מב ע"ב {מקדיש בהמה שחוטה}, סא ע"א
ה/יב דעת מרדכי ח"א דף צט ע"ג
ה/יב האיר ממזרח אבות עמ' קמד {אע"פ שההקדשות והחרמין והערכין וכו'}
ה/יב הערות ר"י ליינר
ה/יב ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' רפב
ה/יב זבד טוב עמ' 12
ה/יב חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ב
ה/יב חי' הגרז"ס קדשים עמ' רסז
ה/יב חי' הראי"ה
ה/יב חי' ירוחם
ה/יב חי' רעק"א (פרדס)
ה/יב חיבת הקודש עמ' פח
ה/יב חקרי לב (לווינבוק) דף יח ע"ג
ה/יב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' כח
ה/יב יסודי הצדקה עמ' 211
ה/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קג
ה/יב מאור הקודש תמורה עמ' קעג
ה/יב מלחמות יהודה דף מג ע"ג {רדב"ז}
ה/יב מנחת חזקיה מנחות עמ' רצו
ה/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' צו, תקנח-תקנט, ח"ג עמ' קפ, רפו
ה/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף יח ע"ב, כא (השני) ע"ב
ה/יב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקצד (רל), דבר אברהם ח"ב סי' כד אות י]
ה/יב מראה אש ח"א עמ' קעה, קפג-קפד, קפו
ה/יב מרגניתא דר"מ [שו"ת הרדב"ז, מעה"ק פט"ז]
ה/יב מרומי גלים עמ' עח-עט, קיב, קלב
ה/יב מרחשת ח"א סי' א אות ג
ה/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' לג עמ' נב, סי' לד עמ' נג
ה/יב משך חכמה ויקרא פכ"ז פס' יא
ה/יב משנת חיים חולין סי' סא עמ' רג
ה/יב משנת יעקב כאן
ה/יב משנת יעקב עבודה עמ' קמט, שלט
ה/יב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קנא ע"א וע"ג
ה/יב נר מצוה (ואלק) מצוות דף לו ע"ד
ה/יב נתיב אברהם ח"א עמ' נד {מקדיש נבילה לבדה"ב}, נח
ה/יב עבודת לוי (רוד') דף לב ע"ד, לג ע"א
ה/יב עין יהודה עמ' רל
ה/יב עין יצחק ח"א עמ' ק
ה/יב ענפי ארז (זי') דף רא ע"ב {צ"פ}
ה/יב ערך יעקב עמ' קנו-קס
ה/יב קדשי יהושע עמ' אלף קכה {מגדל עז}, אלף קעז, אלף קפ, אלף תקצ
ה/יב קובץ חי' תורה (סול') עמ' כו
ה/יב קרית מלך
ה/יב שלמי ירוחם
ה/יב שם משמעון (סטרליץ) עמ' רסח-רע
ה/יב שמחה לאיש (אלישר) דף ב ע"ד
ה/יב שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' ל
ה/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קצד
ה/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ק
ה/יב שער המלך כאן, ח"ב עמ' רד-רה, רכז, רכט
ה/יב שערי זיו ח"ג דף קיד ע"ב
ה/יב שערי טהר ח"ג שער ב סי' כה
ה/יב שעת הכושר דף לז ע"ב {כ"מ}
ה/יב תורת הקדש ח"ב עמ' רפא
ה/יב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קלא
ה/יב תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות כט
ה/יב תפארת ציון (ריבקין) סי' ח אות ג עמ' קלו {בין קדשי בה"ב בין קדשי מזבח}, אות יח עמ' קמג {שחוטה או נבילה}
ה/יג אבני ציון ח"ב סי' כא אות ד {מל"מ}, ח"ג עמ' שכה {מל"מ}
ה/יג אבני ציון ח"ד עמ' לה {מל"מ}, רכב {מל"מ}
ה/יג אור חדש (בלומ') דף פ ע"ג
ה/יג אור שמח
ה/יג ארשות החיים עמ' נד
ה/יג באר מרים פ"ט הי"א
ה/יג בדבר מלך ח"ז עמ' עד-צב
ה/יג בינת נבונים דף קכד ע"ב
ה/יג בית זבול ח"א סי' יא אות א
ה/יג בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' לט {שעה"מ}
ה/יג בני יעקב
ה/יג בנין הלכה עמ' קנג
ה/יג ברור הלכה חולין ל ע"א ציון ג
ה/יג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' לג
ה/יג ברכת מרדכי ענינים עמ' קעח
ה/יג דברות משה ב"ק ח"א סי' נג ענף א
ה/יג דגל ראובן ח"א סי' כד
ה/יג חדושים ובאורים (גרי') ערכין ד ע"א
ה/יג חי' הגר"ח החדש עמ' שמז-שמח
ה/יג חי' הגר"י סי' מא
ה/יג חי' משנה פסחים עמ' רצז
ה/יג חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' ח, קבא דקשייתא סי' לד
ה/יג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' כט, שסד
ה/יג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' כג אות א
ה/יג לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' ב ס"ק ב
ה/יג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' עד {מל"מ}
ה/יג מנחת יהודה (בוים) דף ע ע"ג
ה/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף סא ע"ג
ה/יג משנה הלכות ח"ו סי' רטז, ח"ז סי' רפא
ה/יג משנת חיים חולין סי' לז עמ' קלד, סי' סא עמ' רג, סי' פד עמ' רעט
ה/יג משנת יעקב
ה/יג משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' טו
ה/יג משנת ר' אהרן שבת עמ' קסב, ב"ק עמ' קפג
ה/יג נר מצוה (ואלק) שרשים דף מ ע"ב
ה/יג ענפי ארז (זי') דף רכ ע"ד
ה/יג קבא דקשייתא (מנדלבוים) עמ' לד
ה/יג קבא דתירוצא עמ' סח
ה/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' יח
ה/יג שערי זיו ח"ב דף קלה ע"ג-ע"ד, ח"ג דף צו ע"ד {חיל המלך}
ה/יג שערי טהר ח"ה שער ב סי' ג אות ג
ה/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 354
ה/יג תורת הקדש ח"ב עמ' קצב
ה/יג תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' עג
ה/יג תנופת זהב עמ' 7
ה/יד אבני ציון ח"א סי' נג אות ד, ח"ג עמ' קעג
ה/יד אגרא לישרים סי' לג
ה/יד אהלי יהודה (הכהן) דף מח ע"ב
ה/יד אור יעקב נדרים עמ' קה
ה/יד איש צעיר (עוזיאל) דף ח ע"ג {הקדיש זכר לדמיו קדוש קדושת הגוף}
ה/יד אמונת יהושע עמ' אלף שצז {כ"מ}
ה/יד אמרי נפתלי ח"ב עמ' רנד {לח"מ}, רנו
ה/יד אנצי"ת ע' אבר שהנשמה הע' 4 {שעה"מ}, 10 {לח"מ}, 13 {שעה"מ}, 14 {לח"מ}, 16, 17, 18, 39
ה/יד בדבר מלך ח"ז עמ' צג-צו
ה/יד בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפז {לח"מ}
ה/יד בית ישחק
ה/יד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תפח
ה/יד בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' סד, ח"ב עמ' קכא
ה/יד בני שמואל דף צט ע"א
ה/יד ברור הלכה נדרים כט ע"א ציון א ד"ה לכאורה
ה/יד ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' כה
ה/יד ברית יעקב (פייתוסי) דף ב ע"ג, ג ע"א
ה/יד ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' לג
ה/יד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ז
ה/יד דבר שאול תמורה סי' כו אות ח
ה/יד דברי חיים השמטות סי' ו
ה/יד דעת כהן עמ' תמט
ה/יד הארת ירוחם קדושין ח"ב דף צ ע"א
ה/יד הדר יוסף עמ' רג-רד
ה/יד הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' פח {שעה"מ}
ה/יד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שסג
ה/יד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שמח
ה/יד זכור לאברהם (אביגדור)
ה/יד זכור לאברהם (יפהן) עמ' פו, צ, צד
ה/יד זכרון בנימין ח"ב עמ' תקמז
ה/יד חוקי חיים (גאגין) דף קנא ע"א
ה/יד חזון יחזקאל מנחות פי"ג ה"ב
ה/יד חי' הגר"מ הלוי
ה/יד חי' הגר"מ זמבה סי' כז
ה/יד חי' הגרז"ס קדשים עמ' קעח
ה/יד חי' הראי"ה
ה/יד חי' הריצ"ד
ה/יד חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 126-127
ה/יד חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות שבועות עמ' 5
ה/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קיז-קיח
ה/יד חקרי לב (לווינבוק) דף יח ע"ג {לח"מ}
ה/יד יבין שמועה (לעוו) עמ' תיז
ה/יד יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' סא
ה/יד ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' לא
ה/יד יקר הערך דף כד ע"א ואילך, כו ע"ב
ה/יד ישא מדברותיך קדושין עמ' ש {שעה"מ}
ה/יד כרם אברהם עמ' קיט
ה/יד כתר המלך
ה/יד לב טהור עמ' ח
ה/יד לב ים נדרים עמ' קמה
ה/יד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קכד-קכה {לח"מ}
ה/יד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קצו
ה/יד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קצו
ה/יד מילי דקדושין עמ' רכא-רכב {שעה"מ}
ה/יד מלואי אבן ח"ב עמ' פג, פה, צז
ה/יד מלחמות יהודה דף קכז ע"ב, קכח ע"ג, קל ע"ד, קמז ע"ד
ה/יד מנחת חינוך ח"א עמ' קו
ה/יד מעיני המים
ה/יד מעשה נסים (הכהן)
ה/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קעד ע"ג
ה/יד מצעדי גבר קדושין סי' כו אות ג
ה/יד מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רלג
ה/יד מקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ב אות א, ג
ה/יד מראה אש ח"א עמ' קעג, קפו, קצג, ר
ה/יד מרחשת ח"ב סי' מ אות א
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יד מרכבת יוסף דף מב ע"א-ע"ב {הקדיש אבר לדמיה}, קיב ע"א, קיג ע"ב-ע"ג {ספק אם פשטה קדושה בכולה}
ה/יד משב יעקב ח"א עמ' צג {לח"מ}
ה/יד משנת אליעזר (רבינ') עמ' נט, קמ, קמד
ה/יד משנת חיים קדושין עמ' פד-צ {שעה"מ}
ה/יד משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' לה-לז
ה/יד משנת יעקב עבודה עמ' ריד, שמ
ה/יד נאם דוד
ה/יד נר למאור (רבינוביץ) דף יב ע"ב
ה/יד נתיבות מרדכי קדושין עמ' שמ {כ"מ}, תי {שעה"מ}
ה/יד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קמט
ה/יד ס' השבי"ט עמ' מח
ה/יד עבודת הזבח תמורה סי' יב ס"ק כג {צ"פ}
ה/יד ענפי ארז (זי') דף כו ע"ג, כז ע"א, רל ע"ב
ה/יד עסק התורה עמ' עח
ה/יד ערהשה"ע קדשים סי' צג אות כז, סי' קעב אות ו
ה/יד ערך יעקב עמ' קסא-קסה
ה/יד פניני רבנו הגרי"ז עמ' תשיט {צ"פ}
ה/יד צמח מנחם דף מז ע"ד {שעה"מ}
ה/יד קדושת יו"ט (אלגזי) דף סז ע"ג
ה/יד קדשי יהושע עמ' אלף קמד, אלף קסא {כ"מ}, אלף קסה {לח"מ}, אלף קפ {כ"מ}, אלף קפג {כ"מ}, אלף שצז {מרכה"מ, שעה"מ}, אלף תא, אלף תקנד, אלף תריב
ה/יד קהלות יעקב ערכין סי' ב
ה/יד קונטרסי שעורים קדושין שעור יא אות ג-ד, ט
ה/יד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קיד ע"א
ה/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' מב
ה/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רעא
ה/יד שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרפג
ה/יד שופריה דיעקב (מערך) דף כו-כח
ה/יד שושנת יעקב (רפפורט) עמ' פב-פג
ה/יד שיח ערב קידושין עמ' ע {שעה"מ}
ה/יד שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עז ע"א, עח ע"א {כ"מ}
ה/יד שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רמד {כ"מ}, רמה {שעה"מ}
ה/יד שמות בארץ (תשנט) עמ' כד
ה/יד שמחת החג דף עג ע"ב, עה ע"א, עו ע"ב, עט ע"ג
ה/יד שעורי הלכה עמ' קלה-קלז
ה/יד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' סח, עא
ה/יד שער המלך ח"ב עמ' קס-קסא
ה/יד שערי טהר ח"ג שער א סי' טז אות ד, שער ג סי' יג אות א, סי' טו אות ג-ד, ח"ה שער א סי' ב אות ב
ה/יד שערי יצחק (תשיז) עמ' קמה-קמז
ה/יד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פג ע"א
ה/יד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שמב, שמה
ה/יד תפארת ציון (ריבקין) סי' טו אות א
ה/טו אוצר א"י ח"ה עמ' 111
ה/טו אור יעקב נדרים עמ' קד-קה
ה/טו אנצי"ת ע' אבר שהנשמה הע' 15
ה/טו בדבר מלך ח"ז עמ' צג-צו
ה/טו ברכי יוסף יו"ד סי' רנט אות ג {הקדש גוי}
ה/טו זכור לאברהם (יפהן) עמ' פו-פז, פט-צא, צג
ה/טו חזון יחזקאל מנחות פי"ג ה"ב
ה/טו חי' הגר"מ הלוי
ה/טו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' סב
ה/טו כרם אברהם עמ' קכא
ה/טו לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קצו
ה/טו מבשר טוב קדשים עמ' פג
ה/טו מלואי אבן ח"ב עמ' פג
ה/טו מלחמות יהודה דף קכח ע"ג, קלא ע"ב
ה/טו מנחת חינוך ח"א עמ' קו
ה/טו מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' רמה
ה/טו מראה אש ח"א עמ' רב
ה/טו משנת אליעזר (רבינ') עמ' קמד
ה/טו משנת יעקב כאן
ה/טו משנת יעקב עבודה עמ' ריד, שמ
ה/טו משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' יג ס"ק ד
ה/טו עבודת לוי (רוד') דף מ ע"א
ה/טו עסק התורה עמ' עח
ה/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנט
ה/טו צרור הכסף (גטיניו) דף קטו ע"ב
ה/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רעא
ה/טו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרפג
ה/טו שושנת יעקב (רפפורט) עמ' פב-פג
ה/טו שמחת החג דף עג ע"ב, עה ע"ב, עו ע"ב, עז ע"א
ה/טו שעורי הלכה עמ' קלו
ה/טו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' סח, עא
ה/טו שער המלך ח"ב עמ' קס
ה/טו שערי טהר ח"ג שער ג סי' יג אות א, סי' טו אות ג
ה/טו תורת הקדש ח"ב עמ' קמד
ה/טז אמרי כהן (הולנדר) עמ' שא {שעה"מ}
ה/טז אנצי"ת ע' אבר שהנשמה הע' 19
ה/טז בני שמואל דף צח ע"ד
ה/טז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' לג
ה/טז זכור לאברהם (יפהן) עמ' צד
ה/טז חסדי דוד ח"ז עמ' תקכד, תקכו
ה/טז יבין שמועה (לעוו) עמ' תיט
ה/טז מלואי אבן ח"ב עמ' פה
ה/טז מנחת חינוך ח"א עמ' קו
ה/טז מראה אש ח"א עמ' רא, ח"ב עמ' רנז
ה/טז נועם חי"ד עמ' קז
ה/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנט
ה/טז ערך יעקב עמ' לג {כ"מ}
ה/טז קונטרסי שעורים קדושין שעור יא אות ט
ה/טז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' מב
ה/טז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רעא
ה/טז שלמי ירוחם
ה/טז שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קצו {ראב"ד}
ה/טז שעורי הלכה עמ' קלו-קלז
ה/טז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' סב
ה/טז שער המלך ח"ב עמ' קסב
ה/טז שערי טהר ח"ג שער ג סי' יג אות ד
ה/טז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שמד, שמה
ה/יז אור הישר [מל"מ סוף הל' אבל, אור הישר זבחים עא ע"ב וערכין ד ע"ב]
ה/יז אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לח ע"א
ה/יז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 151
ה/יז אמונת יהושע עמ' אלף שצז
ה/יז אמונת עתיך גל' 108 עמ' 132 {ר"י קאפח}
ה/יז אמרי נפתלי ח"ב עמ' רנו, רנח {שעה"מ}
ה/יז אנצי"ת ע' אבר שהנשמה הע' 19, 24-21, 44, ע' גזה הע' 66-67 {שעה"מ}, 72 {שעה"מ}, 74 {שעה"מ}, 76 {שעה"מ}
ה/יז אש דת (תשמח) עמ' קלד
ה/יז בית מאיר (תשע) סי' מ ס"ח עמ' רצב
ה/יז בית פנחס (גרהר) ח"א הקדמה עמ' 11, 12, 15, 17, וגוף הספר עמ' ה, ח"ב עמ' מז, קיט-קכ {שעה"מ}
ה/יז בני שמואל דף צח ע"ד
ה/יז ברור הלכה חולין קלה ע"א ציון ב פרק ב {שעה"מ}
ה/יז ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון ל פסקה ב
ה/יז ברכי יוסף יו"ד דף עט ע"ג {ראב"ד}
ה/יז ברכי יוסף יו"ד סי' שמט אות א {ראב"ד וכ"מ}
ה/יז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' לב {ראב"ד וכ"מ}
ה/יז דברות משה קדושין סי' יא ענף ב
ה/יז המאיר לארץ [שבות יעקב ח"א סי' פט] {ראב"ד}
ה/יז הרועים בשושנים
ה/יז ויוסף שאול דף כא ע"ב
ה/יז חי' הראי"ה
ה/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין ד ע"ב]
ה/יז חסדי דוד ח"ז עמ' תקכד, תקכו
ה/יז חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 34 {ראב"ד}
ה/יז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שכא
ה/יז יקר הערך דף יח ע"ד ואילך {כ"מ}
ה/יז מנחת חינוך ח"א עמ' קו
ה/יז מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קלה-קלט
ה/יז מעשה נסים (הכהן)
ה/יז מראה אש ח"א עמ' קצו, ח"ב עמ' רנז-רנח
ה/יז מרבה חיים סי' סד אות ג
ה/יז משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סו, סט
ה/יז משנת אליעזר (רבינ') עמ' נו
ה/יז נועם חי"ד עמ' לט
ה/יז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק לה פסוק א
ה/יז נר למאור (רבינוביץ) דף מג ע"ב
ה/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנט
ה/יז ערך יעקב עמ' לג, קסו-קסח
ה/יז פורת יוסף (שלופר) דף ל ע"ב
ה/יז צמח מנחם דף מז ע"א-ע"ג, מח ע"ב {שעה"מ}
ה/יז צרור הכסף (גטיניו) דף לה ע"ד {כ"מ}, קטו ע"ד {ראב"ד}
ה/יז קדשי יהושע עמ' אלף קפב {רמב"ם}, אלף שצט {שעה"מ}
ה/יז קהלות יעקב קדושין סי' יב
ה/יז שארית מנחם שמות עמ' עט
ה/יז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רעא
ה/יז שלמי ירוחם
ה/יז שם יוסף (מועטי) ח"א דף נד ע"ד
ה/יז שמועת חיים ערכין ח"א עמ' ר
ה/יז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לה אות ד בהערה {שעה"מ}
ה/יז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' סב, עג, עה
ה/יז שער המלך כאן, ח"ב עמ' קסב, קסג
ה/יז שערי טהר ח"ג שער ג סי' יג אות א
ה/יז שערי טהר ח"ו סי' פא דף ריח ע"ב {כ"מ}
ה/יז שערי שאול ב"ק עמ' קלד {כ"מ}
ה/יז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עד ע"ד
ה/יז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מא ס"ק א-ב, יד
ה/יז תורת הקדש ח"א עמ' קלח
ה/יז תפארת אריה עמ' רכט
ה/יז תשובה שלמה יו"ד סי' לג
ה/יח אמונת יהושע עמ' אלף שצז
ה/יח אנצי"ת ע' אבר שהנשמה הע' 4, 36, 37
ה/יח בית מאיר (תשע) סי' מ ס"ח עמ' רצב
ה/יח ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' לא
ה/יח זבח שלמה ח"א עמ' סד
ה/יח חזקה רבה חו"מ ח"ד עמ' 199
ה/יח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין ד ע"ב]
ה/יח חסדי דוד ח"ז עמ' תקכד, תקכו
ה/יח כבוד מלכים (מרגליות)
ה/יח להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קעב
ה/יח להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קכד {פשטה קדושה - בקדושת דמים}
ה/יח מאור למלך קדושין עמ' פג {שעה"מ}
ה/יח מעשה נסים (הכהן)
ה/יח מראה אש ח"ב עמ' רנה, רנט
ה/יח משנת ר' אהרן נדרים עמ' קנח
ה/יח עמקי המשפט עמק השיעבוד סי' יא אות י עמ' קנו {דעת הגרי"ז בדעתו דקדושת דמים הוא חלות לקדושה על גוף החפץ לדמיו, ואפ"ה שייך להחיל קדושה רק על הדמים}
ה/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנט
ה/יח ערך יעקב עמ' קסח-קע, קצו
ה/יח צמח מנחם דף מז ע"ב וע"ד {נידון בכבודו}
ה/יח קהלות יעקב נדרים יט
ה/יח קונטרסי שעורים קדושין שעור יא אות ט
ה/יח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' מג
ה/יח שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' רעא
ה/יח שלמי ירוחם
ה/יח שמועת חיים ערכין ח"א עמ' ר
ה/יח שמחת החג דף עא ע"ב, עב ע"א, עז ע"ג
ה/יח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לה אות ד
ה/יח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' סג, עה
ה/יח שער המלך ח"ב עמ' קסב
ה/יח שערי טהר ח"ג שער ג סי' יג אות א
ה/יח תפארת אריה עמ' רכט
ה/יח תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיט (צד) {בית המקדש הוי קדושת בדק הבית}
ה/יט אוהב מישרים עמ' רנט-רס {ספק ערך להחמיר}
ה/יט בית שערים או"ח סי' סג
ה/יט ויטע אשל עמ' צא
ה/יט חנוכת הבית עמ' קכב {רדב"ז}, קכג
ה/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנא
ה/יט מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שמו
ה/יט מראה אש ח"א עמ' צג
ה/יט משנת אליעזר (רבינ') עמ' קמ {לח"מ}
ה/יט משנת ר' אהרן קדושין עמ' קמז
ה/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנה
ה/יט ערך יעקב עמ' סט, עב, קעא-קעג
ה/יט פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' יח, נח
ה/יט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ריא-ריב
ה/יט שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שלג
ה/יט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' סו
ה/יט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' עג, עה


ו/336 הלכות ערכין פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ בית יעקב (בירב)
ו/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ו/רה"פ הפלאת ערכין
ו/רה"פ חיל המלך
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משנת יעקב
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' מ-מד
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ צפנת פענח
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ד-ה
ו/א אבני החושן סי' קעו סעיף ו
ו/א אור הישר [לח"מ הל' בכורות פ"א ה"ד]
ו/א איים בים נדרים סי' יג אות ג {מצוה להקדיש בכור}
ו/א אמרי כהן (וילמן) ערכין סי' ג ס"ק ז
ו/א אנצי"ת ע' דבר שאינו שלו הע' 207 {צ"פ}
ו/א אפיקי מגינים נדרים סי' ה
ו/א באר עשק סי' עה
ו/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' סד-סה
ו/א בדבר מלך ח"ז עמ' צז-קב
ו/א בדבר מלך חי"ח עמ' כב {יראה לי שאע"פ שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם אם אמר הרי עלי להקדישו הר"ז חייב להקדישו כשיבא לעולם משום נדרו וכו'}
ו/א בית המדרש
ו/א בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ז אות א, ג
ו/א בכורי אברהם דף צג ע"ב {סתם חרם לכהנים}
ו/א בני שמואל דף צה ע"ג, קי ע"ד
ו/א בנין יהושע (לנג)
ו/א בריכת ירושלים עמ' קמט
ו/א בשמן רענן ח"ב עמ' שנז
ו/א דברות משה מועד ח"א עמ' שסב {שסתם חרמים לכהנים וכ"מ}
ו/א העלם דבר סי' עב
ו/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שמה
ו/א השבת לקדשו דף פ ע"ב
ו/א חי' הראי"ה
ו/א חיים שאל ח"ב סי' לא
ו/א חקרי לב (לווינבוק) דף יח ע"ג
ו/א טורי אבן המפואר ר"ה עמ' יז
ו/א יהגה האריה עמ' קטז
ו/א יקר הערך דף קו ע"ב ואילך
ו/א יראה ואהבה עמ' צה
ו/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שסח
ו/א לב מבין
ו/א לב שמח דף ד ע"ב {כ"מ}
ו/א לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ב ע"ב
ו/א מאור הקודש ערכין עמ' פה-פו
ו/א מאור למלך נדרים עמ' קמב
ו/א מגילת ספר לאוין דף קל ע"ג
ו/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קל
ו/א מחנה דוד (בונאן) דף יא ע"ד {סתם לכהן}
ו/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לה ע"א
ו/א מנחם שלמה לקוטים סי' יט
ו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנב, תקסו, ח"ג עמ' שעו
ו/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תפה
ו/א מעין החכמה עמ' קצו
ו/א מעיני המים
ו/א מעשה בצלאל סי' שסח {לח"מ}
ו/א מעשה הבא בעבירה עמ' 288
ו/א מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שכה
ו/א מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לח
ו/א מראות הצובאות (תשסז) עמ' תמט
ו/א מרגליות הים סנהדרין לד ע"ב אות יב {מביא פסוק פשוט יותר}
ו/א משאת המלך ח"ב סי' רמד
ו/א משנת יעקב הפלאה עמ' קג-קד
ו/א נועם חכ"ה עמ' קלא
ו/א נזר הקדש (קפלן)
ו/א ניצוצי אור (מרגליות) ראש השנה ד ע"א {סתם חרמים}
ו/א נר למאור (רבינוביץ) דף יב ע"א
ו/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף מו ע"ד, מז ע"א {סתם חרמים לכהן}
ו/א נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף פג {כ"מ}
ו/א ס' הפרנס עמ' שעב
ו/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תנט-תס, תסה-תסו
ו/א סוכה וארבעת המינים עמ' 206
ו/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' קכח-קכט
ו/א עיני דוד
ו/א עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' סו-סז
ו/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שנב
ו/א ערהשה"ע לקוטים סי' נ אות ב
ו/א ערך יעקב עמ' קעד-קעו, קפב, רכ
ו/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 270
ו/א קדשי יהושע עמ' אלף כא, אלף קפז
ו/א קהלות יעקב נדרים ג
ו/א קול דודי (תשף)
ו/א קול דודי ר"ה סי' נ
ו/א קונטרסי שעורים נדרים שעור ג אות ב, ה, ו, שעור טז אות ה
ו/א קרית מלך
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצב
ו/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' מה, ריח, רכא
ו/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' צ
ו/א שיירי כנה"ג
ו/א שירת דוד (תשסג) עמ' קנח
ו/א שירת דוד ב"מ עמ' קנח
ו/א שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לה אות ד
ו/א שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור לז
ו/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שמה, שמט-שנ
ו/א שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' צא, ק
ו/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' כה אות ב, ח"ח סי' קכה אות ו
ו/א שפת אמת על התלמוד ח"ב דף יח ע"ד
ו/א תאריך ישראל סי' יז הערה ב {לח"מ}
ו/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' לו, קיד-קטו
ו/א תשובה מיראה
ו/ב אולם המשפט סי' רעו סעיף ד
ו/ב אור הישר [אור הישר תענית כד ע"א וערכין כח ע"א]
ו/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' שמג {לא יחרים מין שלם}
ו/ב אור שבעת הימים (ריינס) בהקדמה עמ' 11 (בספרות רומיות)
ו/ב אור שבעת הימים (ריינס) הקדמה עמ' 11 (בספרות רומיות)
ו/ב אמרי כהן (וילמן) ערכין סי' ג ס"ק ב, ז
ו/ב אנצי"ת ע' אין אדם מוציא הע' 27, 29
ו/ב אפיקי מגינים נדרים סי' ה
ו/ב בית המלך (בוים) דף מד ע"ד, מה ע"ד
ו/ב בית המלך (חסון)
ו/ב בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' צח
ו/ב בני שמואל דף קט ע"ד
ו/ב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 14
ו/ב המוסר והמשפט בישראל פ"ט אות ט
ו/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קצח
ו/ב חי' חתם סופר
ו/ב חיים שאל ח"ב סי' לא
ו/ב חסדי דוד ח"ז עמ' תקיט-תקכ
ו/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיט, ח"ב עמ' קסב, כרך ב ח"א עמ' עט
ו/ב לב מבין
ו/ב לבושי מרדכי ח"ד עמ' קמג
ו/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסה
ו/ב מנחת יוסף ח"א עמ' צא
ו/ב מעשה הבא בעבירה עמ' 46
ו/ב מרחשת ח"א סי' מב אות א
ו/ב נועם ח"י עמ' רסו
ו/ב נצר מטעי (פרידמן) סי' כז סעיף א, ג {לא יחרים כל נכסיו}
ו/ב נשמת חיים (תשסח) אהע"ז סי' עו עמ' קסג
ו/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסו {כ"מ}
ו/ב ערך יעקב עמ' קעז-קעט, רפו
ו/ב פד"ר חי"ח עמ' 263
ו/ב פני משה (שלז')
ו/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור ג אות ב, ה, ו
ו/ב קרית מלך
ו/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שלא
ו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצב
ו/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסו
ו/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' סא
ו/ב שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רלח-רלט
ו/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שלב-שלג, שלה, שמו-שמז
ו/ב תורת ירוחם ח"א דף מ ע"ד {כ"מ}
ו/ב תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' י
ו/ג אור הישר [אור הישר ערכין כג ע"ב]
ו/ג אור המאיר (שפירא) סי' יז אות ד
ו/ג אפיקי מגינים נדרים סי' ה
ו/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) נדרים סי' יג ס"ק ט {ראב"ד}
ו/ג בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ז אות ג
ו/ג בני שמואל דף קי ע"א
ו/ג בריכת ירושלים עמ' קנ, רלח-רמ
ו/ג העלם דבר סי' עג
ו/ג הרועים בשושנים
ו/ג ויוסף שאול דף כא ע"ג, פא ע"ב
ו/ג חי' הגרי"ז דף כ ע"ב
ו/ג חי' יחיאל דף ח ע"ג
ו/ג חיים שאל ח"ב סי' לא
ו/ג יקר הערך דף פא ע"ב
ו/ג ישועת משה עמ' יב, לא, רנב
ו/ג מראה איש ח"א יו"ד עמ' קא
ו/ג משמר הלוי עמ' ד
ו/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נט
ו/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור ג אות ב, ה, ו
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קצב
ו/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רפב
ו/ד אבני ציון ח"א סי' ו אות ז {כ"מ}, ח"ב סי' י אות ב, ח"ג עמ' סב
ו/ד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"א מושב שרים אות ג
ו/ד בדבר מלך ח"ז עמ' קג-קז
ו/ד בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ד אות ד
ו/ד בית שערים יו"ד בהקדמה {מל"מ}
ו/ד ברית אברהם (פרנס) עמ' תקעב
ו/ד ברכת ראובן דף קעב ע"ג
ו/ד גבורת יצחק מ"ש עמ' יז
ו/ד גינת ראובן תרומות עמ' תתתקעא
ו/ד דבר שאול תמורה סי' יב אות ה
ו/ד דברות משה מועד ח"א עמ' שסב {ועל חרם כהנים הוא אומר לא ימכר ולא יגאל}
ו/ד דגל יהודה (לוקץ) עמ' 101
ו/ד דעת משה (פרידמן) סי' ו
ו/ד דרכי אהרן ח"א עמ' סז
ו/ד ויטע אשל תמורה ח"א עמ' קטז
ו/ד זכרון יהודה (לאש) דף פב ע"א
ו/ד חזו"א בכורות סי' כו ס"ק ד
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד חי' הריצ"ד
ו/ד חלקת יואב מהדו"ת סי' יט
ו/ד חקרי לב (לווינבוק) דף יח ע"ג
ו/ד יד איתן
ו/ד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רעח
ו/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' לו, תקסח, ח"ג עמ' שעו
ו/ד משאת המלך (אדרי)
ו/ד משנת ר' אהרן נדרים עמ' קסו
ו/ד נועם חכ"ה עמ' קל
ו/ד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תנח-תנט, תסג
ו/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמט
ו/ד ערהשה"ע קדשים סי' צא אות ד
ו/ד ערך יעקב עמ' קפ-קפג
ו/ד פי' ר"א מן ההר נזיר ל ע"ב
ו/ד פני משה (שלז')
ו/ד קול דודי ר"ה סי' נ
ו/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור ג אות א-ב, ה-ו
ו/ד קרית מלך
ו/ד שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רלט, רנה
ו/ד שעורי עץ ארז שבת עמ' קנו {לבדק הבית}
ו/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שלט
ו/ד שערי ציון (כהן, תרצח) דף סא ע"א-ע"ב {כ"מ}
ו/ד שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' רמח-רמט {כ"מ}
ו/ד תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף י ע"ב-ע"ג
ו/ה אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 34 {בשעה שהחרים}, 47
ו/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' קכז {לאנשי משמר - לא רק לאנשי בית אב}
ו/ה אמונת יהושע עמ' שי, אלף רמו
ו/ה אמר יוסף (אלקלעי) דף פא ע"א {רדב"ז}
ו/ה בני שמואל דף קי ע"ב
ו/ה בתי כהונה (תשסה) עמ' קמה
ו/ה הדר איתמר עמ' נט {צ"פ}
ו/ה העלם דבר סי' עד
ו/ה זבחי תרועה סי' ד אות ג
ו/ה זכרון הרב עמ' 340 {המשמר שבשעה שהחרים}
ו/ה חוקי חיים (גאגין) דף קלט ע"א
ו/ה חזון יחזקאל מעשר שני פ"ג ה"ג, פ"ה הי"ב, ערכין פ"ד הי"א
ו/ה חיים שאל ח"ב סי' לא
ו/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שכב
ו/ה יקר הערך דף קב ע"ג, קה ע"ב-ע"ד
ו/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רטו
ו/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' לו
ו/ה מעין נצח ח"א סי' לה
ו/ה משנת חיים ערכין עמ' רי-ריב
ו/ה משנת יעקב הפלאה עמ' קג-קד
ו/ה משנת ר' אהרן נדרים עמ' קנח, קסא
ו/ה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שי
ו/ה נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' קכט
ו/ה סופר המלך
ו/ה ענפי ארז (זי') דף רה ע"ב, רכג ע"ב
ו/ה ערך יעקב עמ' קפד-קצ
ו/ה פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' עז, פא
ו/ה קול דודי (תשף)
ו/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור ג אות ב, ה, ו
ו/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרלא
ו/ה שלמי ירוחם
ו/ה שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תט
ו/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שלט, שמז-שמח
ו/ה תחומין ח"ט עמ' 457
ו/ו בדבר מלך ח"ז עמ' קח-קיב
ו/ו בכורי אברהם דף צא ע"ד, צב ע"א, צג ע"ב-ע"ד
ו/ו חדושים ובאורים (גרי') ערכין לד ע"א
ו/ו חי' חפץ חיים
ו/ו חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' קנו
ו/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסב
ו/ו יקר הערך דף קה ע"ג ואילך
ו/ו מועדים וזמנים ח"ב סי' קס
ו/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסו-תקסז
ו/ו נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כח אות א
ו/ו סיומי המסכתות עמ' 238-239
ו/ו ערך יעקב עמ' קצא-קצב
ו/ו פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' עט
ו/ו צור תעודה דף רלב ע"ב
ו/ו קונטרסי שעורים נדרים שעור ג אות ב, ה, ו
ו/ו קידש ידיד דף עד ע"ג
ו/ו קרית מלך
ו/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שיד, שלז, תכב
ו/ז בדבר מלך ח"ז עמ' קח-קיב
ו/ז בני שמואל דף קח ע"ב
ו/ז חיים שאל ח"ב סי' לא
ו/ז חסדי דוד ח"ז עמ' תקמח
ו/ז יקר הערך דף צד ע"ג {רדב"ז}, צט ע"ד {ק"ס}
ו/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסה-תקסו
ו/ז מעיני המים
ו/ז משאת המלך (אדרי)
ו/ז משנת חיים ערכין עמ' ריט
ו/ז משנת יעקב עבודה עמ' שלז
ו/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תסד
ו/ז קונטרסי שעורים נדרים שעור ג אות ה
ו/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שיד-שטו, שלז
ו/ז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עח ע"ג
ו/ז תורת לויים דף סד
ו/ח אגרות הגרי"ד עמ' קנג, קנח
ו/ח אולם המשפט סי' רעו סעיף ד
ו/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' שמב {צריך פדיון}, שמג
ו/ח אור לישרים (שולמן) עמ' כד {מל"מ}
ו/ח אמונת יהושע עמ' קא, רעד, שי {מל"מ}, תתקיח
ו/ח אנצי"ת ע' דבר שאינו שלו הע' 184
ו/ח באר חיים מרדכי דף יב {מל"מ}
ו/ח בדבר מלך ח"ז עמ' קיג-קכג
ו/ח בדבר מלך חי"ח עמ' מה {המקדיש קדשי מזבח לבדק הבית הרי ההקדש חל עליהן ותערך הבהמה ותפדה ויפלו דמיה לבדה"ב והבהמה תקרב למה שהיתה בתחלה}
ו/ח בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יג
ו/ח בן אשר סי' מו אות ח
ו/ח בריכת המלך עמ' עב
ו/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שע-שעא {מל"מ}
ו/ח בתי כנסיות דף לב ע"ג {מל"מ}
ו/ח גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' כא
ו/ח גבורת יצחק מ"ש עמ' קס
ו/ח גבורת יצחק שקלים עמ' קנה-קנו, רלט
ו/ח גט מקושר (אלגזי) דף כב ע"א {מל"מ}
ו/ח דברי יצחק (הרצוג) דף נח ע"ג
ו/ח הר המלך ח"ז עמ' שמ
ו/ח וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קסג
ו/ח ויוסף שאול דף כב ע"ב
ו/ח חוף ימים ח"ב סי' ל אות יג
ו/ח חזון לימים ח"א עמ' קמח
ו/ח חי' הגר"י סי' לד
ו/ח חי' הגר"מ זמבה סי' כו {קדושת בה"ב חלה על קדושת מזבח}
ו/ח חי' הגרי"ז דף נח ע"ד
ו/ח חסדי דוד ח"ז עמ' תקנח-תקנט
ו/ח יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קס
ו/ח כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ו/ח לב ים נדרים עמ' פו {הקדש עילוי}
ו/ח להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' נ ע"ב, קד ע"א
ו/ח להורות נתן על התורה ח"א עמ' ל
ו/ח מועדים וזמנים ח"ב סי' קס
ו/ח מזל שעה (השמטות דף לז)
ו/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסו {מל"מ}, ח"ג עמ' רלז
ו/ח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קמג ע"ב
ו/ח מצעדי גבר ב"ק סי' מ אות ב
ו/ח מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שכ, שכז
ו/ח מקדש יחזקאל תמורה עמ' רג, רי
ו/ח מראה אש ח"א עמ' קכד, ח"ב עמ' רמ-רמא, רנו, רנט, רסא
ו/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' נו עמ' פד
ו/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תנד
ו/ח משכן בצלאל ח"א סי' ב, ה
ו/ח נר למאור (רבינוביץ) דף יב ע"א
ו/ח נתיבות שלום (למפרט)
ו/ח נתן פריו נדרים עמ' קמ
ו/ח עטרת ישראל עמ' נג
ו/ח ענפי ארז (זי') דף קטו ע"א וע"ג
ו/ח ערך יעקב עמ' מג, קמב
ו/ח פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' פ
ו/ח פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרפג
ו/ח צמח מנחם דף מח ע"ד
ו/ח קדשי יהושע עמ' צג, קח, קטז, תשטז, אלף קע
ו/ח קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' רפז
ו/ח קובץ חי' תורה (סול') עמ' כו, קא
ו/ח ראשית בכורים דף קו
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שסה
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' מה, קב, רסח, שנא, תעט
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קעב
ו/ח שומר מצוה עמ' רח {מל"מ}
ו/ח שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' סב
ו/ח שלמי יוסף מנחות עמ' שסו, תה
ו/ח שלמי ירוחם
ו/ח שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות ח-ט {מל"מ}
ו/ח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רלא
ו/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שמד
ו/ח שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 140
ו/ח שערי זיו ח"ג דף קלו ע"ד {מל"מ}
ו/ח שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות ד דף יז ע"ג
ו/ח שערי טהר ח"ה שער ב סי' ב אות א, ג
ו/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 43, 303
ו/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 36
ו/ח תורת האוהל (תשנג) עמ' תכט {מל"מ}
ו/ח תורת הקדש ח"ב עמ' קמא, קנג, קסח, קעג
ו/ח תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף י ע"א
ו/ח תכריך מרדכי סי' יב עמ' עז, פ-פב
ו/ח תפארת אריה עמ' רכט
ו/ט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' כג
ו/ט אבני נזר אהע"ז סי' קפו אות ח, כד
ו/ט אהל חייא עמ' תשפב
ו/ט אור הישר [קובץ הערות סי' נט אות יד]
ו/ט אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' יח ד"ה ואם
ו/ט אמרי בינה (אש) דף קמו ע"ד, קמז ע"א
ו/ט בדבר מלך ח"ז עמ' קכד-קלא
ו/ט בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תפט
ו/ט בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קס
ו/ט גליונות אבני נזר
ו/ט דברי חיים (אוירבך) מתנות סי' יט ד"ה ועיין
ו/ט דברי חיים השמטות סי' ו
ו/ט הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שנו, שנח, שסד
ו/ט ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג קכו ע"ב]
ו/ט ושב הכהן (תשמח) עמ' צג
ו/ט זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף כט ע"ב, קלה ע"ד
ו/ט חוקי חיים (גאגין) דף קד ע"ג
ו/ט חזון יחזקאל תמורה פ"ג ה"א
ו/ט חי' הראי"ה
ו/ט חסדי דוד ח"ז עמ' תקצח
ו/ט חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 450
ו/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' תי, ח"ד עמ' תיח
ו/ט יד דוד (קרלין) ח"ב דף עד
ו/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפד, ח"ב עמ' קסב
ו/ט ישועות ישראל סי' מב סעיף ה
ו/ט כבוד יו"ט
ו/ט כהונת רפאל עמ' שצה
ו/ט לבושי מרדכי יו"ד עמ' תצו
ו/ט מאור למלך נדרים עמ' קטז {או"ש}
ו/ט מבית מאיר ח"ג עמ' עד
ו/ט מהרי"ט אלגזי פ"ג אות לג או"ק ג
ו/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שסז
ו/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תרצו
ו/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קעו ע"א
ו/ט מצעדי גבר קדושין סי' מא אות ג
ו/ט מראה אש ח"א עמ' קמז
ו/ט מרכבת יוסף דף מח ע"ב {מעכשיו ולאחר ל'}
ו/ט משיב דבר ח"ב סי' צד
ו/ט משנת אליעזר (רבינ') עמ' רא
ו/ט משנת ר' אהרן נדרים עמ' קעה
ו/ט ענפי ארז (זי') דף קצו ע"ב, רל ע"ב {צ"פ}
ו/ט ערך יעקב עמ' קצג-קצו
ו/ט פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קסז
ו/ט צבי גאון יעקב סי' ד
ו/ט צמח מנחם דף מה ע"א-ע"ג, מו ע"א-ע"ב {שחטו או חזר בו}
ו/ט קהלת יעקב (אלגזי) תוספת דרבנן אות שיד (קיא ע"ב בדפוס שלוניקי)
ו/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תח-תט, תיא
ו/ט קובץ הערות (תשסג) סי' נט אות יד
ו/ט קרית מלך
ו/ט שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' רד
ו/ט שואל ומשיב מהדו"ג ח"ג סי' כא
ו/ט שמחת יו"ט (אלגזי) דף רכד ע"א
ו/ט שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כה אות ו, סי' עד
ו/ט שמחתי באומרים לי עמ' שפט {או"ש}
ו/ט שערי זיו ח"ג דף קיד ע"א
ו/ט שערי טהר ח"ג שער א סי' ב אות ג, ח"ח סי' קכה אות ו
ו/ט תורת הקדש ח"ג עמ' פא
ו/ט תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תצב
ו/ט תשובות יהודה דף כז ע"ג-ע"ד, כח ע"א-ע"ד, כט ע"א {אחר ל' יום}
ו/ט תשורת שי מהדו"ק סי' רפא
ו/י אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 76 {צ"פ}
ו/י אור ליהודה (תשנט) עמ' שמב-שמד
ו/י אמונת יהושע עמ' צט, קא
ו/י אנצי"ת ע' גזבר הע' 45 {מל"מ}
ו/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנ
ו/י אשר למלך
ו/י ברכת שלמה אהע"ז עמ' רעז
ו/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שמד
ו/י דבר שאול תמורה סי' עד אות ה
ו/י היכל מלך
ו/י ויוסף שאול דף כב ע"ב
ו/י ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' רעט
ו/י חדושים ובאורים (גרי') ערכין כח ע"ב
ו/י חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 19 {מל"מ}
ו/י יבין שמועה (מע"ש) פ"ב ע"ג
ו/י יקר הערך דף קיא ע"ג ואילך
ו/י לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 166
ו/י מראה אש ח"ב עמ' רמ
ו/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' נו עמ' 168
ו/י משכן בצלאל ח"א סי' ב, ה
ו/י נועם חי"ח עמ' כח {מל"מ}
ו/י נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קעח {צ"פ}
ו/י נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' קנד {מל"מ ד"ה עוד}
ו/י ענפי ארז (זי') דף רב ע"א {צ"פ}, רג ע"א, רי ע"א {צ"פ}
ו/י פד"ר חי"ז עמ' 196 {רדב"ז}
ו/י קהלות יעקב ב"ק סי' יג ס"ק ה
ו/י שעורי עץ ארז שבת עמ' קנז {עיכוב גזברים}
ו/י שערי טהר ח"ה שער ב סי' ב אות ד
ו/י תורת הקדש ח"ב עמ' קנג, קנה
ו/י תכריך מרדכי סי' יב עמ' פ, פב
ו/י תפארת אריה עמ' רכט
ו/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' שמב-שמג
ו/יא אמונת יהושע עמ' קד, תתקיט
ו/יא באר אברהם (טרויב)
ו/יא בדבר מלך ח"ז עמ' קלב-קלו
ו/יא ברכת שלמה אהע"ז עמ' קעא
ו/יא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכט
ו/יא דבר שאול תמורה סי' עד אות ה
ו/יא דליית הכרם עמ' תתתיז {היו נדבה והחרימן} [תיבות אלו הם התחלת הי"ב]
ו/יא ויטע אשל תמורה ח"א עמ' שצו
ו/יא זבח שלמה ח"א עמ' עה
ו/יא חדושים ובאורים (גרי') ערכין כח ע"ב
ו/יא חזון יחזקאל ערכין פ"ד הי"א, תמורה פ"א ה"ג
ו/יא חי' הריצ"ד [צ"ל שיפדו למה שהן י"ב היו נדבה והחרימן כיצד]
ו/יא חסדי דוד ח"ז עמ' תקנח-תקנט
ו/יא יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קסב
ו/יא יקר הערך דף קיא ע"ג ואילך
ו/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסו {מל"מ}
ו/יא מראה אש ח"ב עמ' רנו
ו/יא משכן בצלאל ח"א סי' ב
ו/יא סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' תעא
ו/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קב
ו/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קה
ו/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שמד
ו/יא שערי זיו ח"ג דף קמח ע"א
ו/יא תורת הקדש ח"ב עמ' קנה, ח"ג עמ' ס
ו/יא תכריך מרדכי סי' יב עמ' פב
ו/יב אגרות הגרי"ד עמ' קצ, קצח, רה
ו/יב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' סו
ו/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' שמב-שמג
ו/יב אמונת יהושע עמ' קב, קג {מל"מ}, תתקיט
ו/יב באר אברהם (טרויב)
ו/יב בית זבול ח"א סי' יב אות א
ו/יב ברכת שלמה אהע"ז עמ' רעז
ו/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שמד
ו/יב בתי כנסיות דף לב ע"ג {מל"מ}
ו/יב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רמא
ו/יב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכט
ו/יב גבורת יצחק ר"ה עמ' נה
ו/יב גבורת יצחק שקלים עמ' רא
ו/יב דבר שאול תמורה סי' עד אות ה
ו/יב דברי אליעזר (פרבר) ח"א דף יד ע"ב {מל"מ}
ו/יב המוסר והמשפט בישראל פ"ט אות ט
ו/יב ויטע אשל תמורה ח"א עמ' רל, שצו, ח"ב עמ' שיט, ח"ג עמ' רעא, רעה
ו/יב זבח שלמה ח"א עמ' עה
ו/יב זכרון שמואל עמ' תכא
ו/יב חזון יחזקאל זבחים פי"א ה"ד, תמורה פ"א ה"ג
ו/יב חי' הגר"ח החדש עמ' קכו
ו/יב חי' הגרי"ז דף נח ע"ד
ו/יב חי' ר' שמואל גיטין עמ' קפא
ו/יב חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רסא, תא {מל"מ ד"ה וראיתי}
ו/יב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קסב
ו/יב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שכא
ו/יב יקר הערך דף קיא ע"ג ואילך
ו/יב לב חיים (פלג'י) ח"א דף עב ע"ב {מל"מ}
ו/יב מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' תיז
ו/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קע ע"א
ו/יב מצעדי גבר ב"ק סי' מ אות ב
ו/יב מראה אש ח"ב עמ' רנו
ו/יב משכן בצלאל ח"א סי' ה
ו/יב עטרת ישראל עמ' נג
ו/יב עין יהודה עמ' קז-קט {מל"מ}
ו/יב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קמג
ו/יב ערך יעקב עמ' קנ, קנג, קצט
ו/יב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרפה {מל"מ}
ו/יב פנת יקרת (תשנד) סי' סד אות א
ו/יב פנת יקרת (תשעא) עמ' רפט
ו/יב צמח מנחם דף מח ע"ב-ע"ד, מט ע"א {מל"מ}
ו/יב צפנת פענח ויקרא עמ' יג
ו/יב קדשי יהושע עמ' קו, אלף תקפא
ו/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קה
ו/יב שואל ומשיב מהדורא חמישאה סי' נב דף מט ע"א {מל"מ}
ו/יב שיח ערב קדשים עמ' רכה
ו/יב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ה
ו/יב שלמי יוסף מנחות עמ' שעג
ו/יב שמועת חיים יומא ח"א עמ' תח
ו/יב שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רנז
ו/יב שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות ז {מל"מ}
ו/יב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שמד
ו/יב שערי טהר ח"ה שער ב סי' ב אות א
ו/יב שעת הכושר דף ז ע"ד, קה ע"ב {מל"מ}
ו/יב תורת הקדש ח"ב עמ' קמא, קמה, קנה
ו/יב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שלט
ו/יב תכריך מרדכי סי' יב עמ' פא
ו/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' שמד
ו/יג אמונת יהושע עמ' שיב
ו/יג ברכת הזמן עמ' תכג
ו/יג דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקכג
ו/יג ויטע אשל תמורה ח"א עמ' רלו, רלט {החרימו הכהן}, רנח
ו/יג חי' ר' חיים הלוי דף לז
ו/יג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלא
ו/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף כה ע"ד
ו/יג ענפי ארז (זי') דף רז ע"א
ו/יג ערך יעקב עמ' קצז-קצח
ו/יג קדשי יהושע עמ' צה, קט
ו/יג שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רנח
ו/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תמא
ו/יג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שלה, שמד
ו/יג שערי זיו ח"ג דף ה ע"ג
ו/יג תכריך מרדכי סי' יב עמ' פא-פב, פד
ו/יד אגרא לישרים סי' לג
ו/יד אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 64-76
ו/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' שמד
ו/יד אמונת יהושע עמ' קה
ו/יד אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 108
ו/יד גור אריה דברים פ' טו הע' 36
ו/יד דברי יחזקיהו ח"א עניינים נפרדים (בסוה"ס) עמ' י {הקדש מפקיע}
ו/יד ויטע אשל עמ' תסח
ו/יד חזו"א על הרמב"ם
ו/יד טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שמ
ו/יד מוריה גל' קנד עמ' נב
ו/יד משנת ר' אהרן ב"ק עמ' רח
ו/יד נתן פריו ב"מ עמ' כה
ו/יד ענפי ארז (זי') דף רא ע"ב-ע"ג, רז ע"א
ו/יד ערך יעקב עמ' קצט-רג
ו/יד פני אריה (צינץ) ב"ב פד ע"ב (ד"ה כתב הרמב"ם)
ו/יד קדשי יהושע עמ' אלף קכג
ו/יד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/יד שהם וישפה ח"א
ו/יד שם יוסף (מועטי) ח"ב דף פא ע"ב
ו/יד שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רנז
ו/יד שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רכד
ו/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תמב, תמד
ו/יד תורת הקדש ח"ג עמ' ו, קיז
ו/יד תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תקפו
ו/טו בדבר מלך ח"ז עמ' קלז-קלט
ו/טו בדבר מלך חט"ו עמ' רמו {המחרים את המעשר הרי"ז כמחרים שלמי נדבה לפי שאינו חייב באחריותו}
ו/טו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קנ {המקדיש שקלים וביכורים}
ו/טו קדשי יהושע עמ' צז, קח
ו/טו קרית מלך
ו/טו שם יוסף (מועטי) ח"ב דף סב ע"א
ו/טו תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תקפו
ו/טז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שלו {ר"ח הלוי}
ו/טז אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 63, 111, 114 {ר"ח הלוי}
ו/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' קכט, רצב {ר"ח הלוי}
ו/טז אנצי"ת ע' אחריות הע' 39
ו/טז אנצי"ת ע' דבר שאינו שלו הע' 192, 193
ו/טז בדבר מלך ח"ז עמ' קמ-קמא
ו/טז בכורי הארץ עמ' 464 {ר"ח הלוי}, 466, 469 {ביכורים בזה"ז}
ו/טז ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 200 {ר"ח הלוי}
ו/טז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שסט
ו/טז גבורת יצחק ביכורים עמ' מ, סב, קמג
ו/טז גבורת יצחק שקלים עמ' רלט
ו/טז דברות צבי חי"א סי' כה אות טו {ר"ח הלוי}
ו/טז דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כג
ו/טז הדרת אפרים ח"ב עמ' כג-כד
ו/טז הר המלך ח"ז עמ' נ
ו/טז חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ד ס"ק ד
ו/טז חזו"א שבת סי' מד ס"ק ד
ו/טז חי' ר' חיים הלוי דף לז
ו/טז טל חיים (סגל) עמ' פב
ו/טז יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' ה, מא, מד {ר"ח הלוי}
ו/טז יד יצחק (הכהן) דף ט ע"ב
ו/טז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפד, שיח, שכ
ו/טז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קכט ע"א
ו/טז לבושי מרדכי יו"ד עמ' רלב
ו/טז מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מג או"ק ב {ר"ח הלוי}
ו/טז מוריה גל' קנד עמ' נב {ר"ח הלוי}
ו/טז מוריה גל' קעט עמ' סה-סו {ר"ח הלוי}
ו/טז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קכה {ר"ח הלוי}
ו/טז מנחת חינוך ח"א עמ' שפז
ו/טז מעדני מלך (תשמח) עמ' רעו {ר"ח הלוי}
ו/טז מראה אש ח"א עמ' קכד
ו/טז מרומי גלים עמ' קנח
ו/טז נועם ח"ז עמ' קצט
ו/טז נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' קעז, קפד-קפה
ו/טז עבודת הזבח תמורה סי' ח ס"ק יב {ר"ח הלוי}
ו/טז עיונים ומחקרים ח"א עמ' 45, 47
ו/טז ענפי ארז (זי') דף רד ע"ג {צ"פ}
ו/טז ערך יעקב עמ' רא {ר"ח הלוי}, רד {ק"ס, ר"ח הלוי}, רד-רי
ו/טז פני אברהם (שפירא) עמ' צד, ק {ר"ח הלוי}
ו/טז פניני רבנו הגרי"ז עמ' תמז {ר"ח הלוי}
ו/טז פנת יקרת (תשנד) סי' קסד אות ג {ר"ח הלוי}
ו/טז פנת יקרת (תשעא) עמ' תשיד {ר"ח הלוי}
ו/טז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קסב, רלו, שד
ו/טז קדשי יהושע עמ' צא, אלף קכג, אלף קפז {ר"ח הלוי}
ו/טז קונטרסי שעורים נדרים שעור ג אות ח
ו/טז קרית מלך
ו/טז שהם וישפה ח"א
ו/טז שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רנח
ו/טז שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' עד {ר"ח הלוי}
ו/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תמד {ר"ח הלוי}
ו/טז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שלח {ר"ח הלוי}
ו/טז שערי זיו ח"ג דף ה ע"ג
ו/טז שערי טהר ח"ה שער ב סי' ב אות ג-ג, סי' ד אות ה
ו/טז תורה שלמה שמות פכ"ב אות תפה {ר"ח הלוי}
ו/טז תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' תקפז
ו/טז תכריך מרדכי סי' יב עמ' עז, פב-פד
ו/טז תפארת ציון (ריבקין) סי' כג אות יד {ר"ח הלוי}
ו/יז אהליך יעקב ב"ק סי' ד ס' לא
ו/יז בדבר מלך ח"ז עמ' קמב-קמו
ו/יז בדבר מלך חי"ח עמ' שכא {וכל המקדיש עבדו ושפחתו הכנענים או המקדיש כל נכסיו והיו בהן עבדים הרי גופו קדש וכו' ובהשגות}
ו/יז בדרך המלך עמ' עד, ריז
ו/יז בית שמואל אחרון חו"מ סי' כט
ו/יז בני בנימין (נבון) ח"א דף ח ע"ב {מגדל עז}
ו/יז ברור הלכה גיטין לח ע"ב ציון ה
ו/יז ברכי יוסף יו"ד סי' רנח אות ז
ו/יז דברות משה יבמות עמ' תעז
ו/יז דובר מישרים (השמטות)
ו/יז הגהות רימ"א
ו/יז חי' הראי"ה
ו/יז חסדי דוד ח"ז עמ' תקיז, תקכג, תקנז
ו/יז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסב
ו/יז כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ו/יז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קמג
ו/יז לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קנט
ו/יז מגדל חננאל
ו/יז מנחת חינוך ח"א עמ' רנד, ח"ב עמ' לו, תקסו, תקסח
ו/יז מעין גנים (מזרחי) דף כה ע"א-ע"ב {המקדיש עבדו}
ו/יז מקנת כסף עמ' קעב
ו/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יז משנת ר' אהרן נדרים עמ' קנח
ו/יז נטיעות חיים דף כא ע"ד
ו/יז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שסז
ו/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסז
ו/יז ערך יעקב עמ' קסט {או"ש}
ו/יז קול דודי (תשף)
ו/יז קרית מלך
ו/יז רחובות יצחק עמ' קלד
ו/יז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף מא ע"ב
ו/יז שדה הארץ ח"א דף קטו ע"ב
ו/יז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשמד
ו/יז שעורי הרב חלה עמ' פט
ו/יח אהל יצחק גיטין עמ' שלו
ו/יח אהליך יעקב ב"ק סי' ד ס' לא
ו/יח אור שמח
ו/יח אנצי"ת ע' גזבר הע' 31
ו/יח ארץ הצבי (שכטר) עמ' קפב
ו/יח בדבר מלך ח"ז עמ' קמב-קמו
ו/יח בנין אפרים עמ' קלז
ו/יח ברור הלכה גיטין לח ע"ב ציון ה
ו/יח ברכת ראש נזיר ט ע"ב (טז ע"ד בדפי הספר)
ו/יח ויקן יוסף דף יג ע"ד
ו/יח חי' הראי"ה
ו/יח חסדי דוד ח"ז עמ' תקיז, תקכג
ו/יח לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קנט
ו/יח מחנה יהודה (אשכנזי) דף רלח ע"א {כ"מ}
ו/יח משנת יעקב קנין עמ' שס {מגדל עוז}
ו/יח משנת ר' אהרן גיטין עמ' קנו-קנז
ו/יח עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שסז
ו/יח ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' פה
ו/יח ענפי ארז (זי') דף קסז ע"ג {צ"פ}, ריג ע"ב, ריד ע"א וע"ג
ו/יח ערך יעקב עמ' ריא-ריד
ו/יח קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/יח רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תקמח
ו/יח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף מא ע"ב
ו/יח שעורי הרב חלה עמ' פט
ו/יח שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' סו
ו/יח שערי טהר ח"ח סי' פט אות ג
ו/יח שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' רנ
ו/יח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תרעח
ו/יט אור הישר [לח"מ הל' עבדים פ"ט ה"ו]
ו/יט אור שמח
ו/יט אמונת יהושע עמ' קל, אלף לח {או"ש}
ו/יט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יט בדבר מלך ח"ז עמ' קמז-קמח
ו/יט בית שערים יו"ד בהקדמה
ו/יט בני יעקב (כ"מ)
ו/יט בני שלמה עמ' ע-עב {או"ש}
ו/יט ברור הלכה גיטין יב ע"א ציון ח
ו/יט ברכי יוסף יו"ד סי' רנח אות ז {רדב"ז}
ו/יט ברכת מרדכי כתובות עמ' תכט
ו/יט בשולי גליוני עמ' תס
ו/יט גדולי שמואל ביצה דף לו
ו/יט גדולי שמואל כתובות דף נח, ב"מ דף נב {או"ש}
ו/יט דברות משה גיטין עמ' קכג
ו/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' ריד
ו/יט ויוסף שאול דף כג ע"ב
ו/יט זבח שלמה ח"ב עמ' נג, נה {אור שמח}
ו/יט זכרון זאב עמ' רנ
ו/יט חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"י, ערכין פ"ג ה"ז
ו/יט חי' כתב סופר כתובות עמ' קח
ו/יט חסדי דוד ח"ז עמ' תקיז, תקכג
ו/יט יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"י אות ב
ו/יט לב ים גיטין עמ' קיא {כיצד מתפרנס העבד}
ו/יט מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רו {רמב"ם}, ח"ג עמ' קנא {או"ש}
ו/יט מנחת חינוך ח"א עמ' רנד
ו/יט מקנת חיים עמ' מב {או"ש}
ו/יט משאת המלך ח"ג סי' שנז {או"ש}
ו/יט משק ביתי סי' רע (קכט ע"ב) {רדב"ז}
ו/יט נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקלא
ו/יט עמק יהושע אחרון עמ' עט
ו/יט ערך יעקב עמ' קסט, קפב {או"ש}, רטו-רטז
ו/יט פנת יקרת (תשנד) סי' מט
ו/יט פנת יקרת (תשעא) עמ' רלא
ו/יט קדשי יהושע עמ' תתכח, תתל {או"ש}
ו/יט קהלות יעקב גיטין סי' י ס"ק ג, ערכין סי' ח
ו/יט קונטרסי שעורים ב"ק שעור יז אות ה
ו/יט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' סח
ו/יט שלחן המלך דף סא ע"א
ו/יט שעורי הרב גיטין ח"א עמ' קלד
ו/יט שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות נא
ו/יט שערי טהר ח"ג שער ג סי' ב אות ב
ו/יט שערי יצחק (תשיז) עמ' קיב
ו/יט תפארת ציון (קואינקה) עמ' מז
ו/יט תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות יא {או"ש}
ו/כ אשר למלך
ו/כ בני יעקב (כ"מ)
ו/כ בני שמואל דף צט ע"ב
ו/כ ברור הלכה גיטין לט ע"א ציון א
ו/כ ברכי יוסף יו"ד דף ל ע"א
ו/כ ברכי יוסף יו"ד סי' רנח אות ז
ו/כ גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף לט ע"ב-ע"ד
ו/כ גבול יהודה (ציר') דף קיג ע"ג
ו/כ המאיר לארץ {מל"מ}
ו/כ הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רנו-רנח
ו/כ חזקה רבה יו"ד הלכה קסא {מל"מ}
ו/כ חי' הראי"ה
ו/כ חי' חתם סופר
ו/כ חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קיח-קיט
ו/כ כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרסט
ו/כ כנה"ג
ו/כ מעיני המים
ו/כ מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכט ע"ג
ו/כ נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ח ה"ד ד"ה ר"ל
ו/כ סתירת זקנים - הלכה עמ' קכא
ו/כ ערך יעקב עמ' ריז-ריט
ו/כ רחובות יצחק עמ' קלד
ו/כ שו"ת מהרלב"ח סי' ג
ו/כ שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' ק
ו/כא אוצר יסודי שביעית עמ' תקנב, תקנה
ו/כא אור הישר [חת"ס יו"ד סי' רכה, אור הישר ערכין כח ע"א]
ו/כא אור ליהודה (תשנט) עמ' שמד
ו/כא אנצי"ת ע' דבר שאינו שלו הע' 196-198, 207
ו/כא ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יא
ו/כא באר אלחנן עמ' קעד
ו/כא בינת זקנים - ויכתוב מרדכי סי' י
ו/כא ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קטו
ו/כא הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רלג
ו/כא ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' רעד {אין גופו שלו}
ו/כא חדושים ובאורים (גרי') ערכין כח ע"א
ו/כא חיים שאל ח"ב סי' לא
ו/כא חקרי זמנים ח"ד עמ' תכח
ו/כא ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רעז
ו/כא יקר הערך דף קב ע"ב
ו/כא כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קע ע"א
ו/כא לב מבין
ו/כא לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כא ס"ק ד
ו/כא לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קטו
ו/כא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקעח
ו/כא מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 331
ו/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסה
ו/כא מראה אש ח"ב עמ' רנו-רנז
ו/כא משאת מרדכי ב"ק עמ' רפ
ו/כא משנת חיים ערכין עמ' רטז
ו/כא משנת יעקב נזיקין עמ' קיד
ו/כא נתיבות שמואל דף מא ע"א
ו/כא עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שעג
ו/כא ערך יעקב עמ' פה, רכ-רכב, רע
ו/כא רחובות יצחק עמ' קלד
ו/כא רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קעא
ו/כא שו"ת הריב"ש עמ' קצ
ו/כא שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תרלג
ו/כא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שלג, שמז
ו/כא תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' נב, נה
ו/כא תורת השליחות עמ' קכה
ו/כא תשובה מיראה (תשסו) עמ' לט
ו/כא תשובה מיראה הל' נחלות
ו/כב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 179-180
ו/כב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/כב אבקת רוכל (תשעז) עמ' רסב
ו/כב אוצר יסודי שביעית עמ' תקנב, תקנה
ו/כב אור הישר [דברי ריבות סי' שז וסי' תטו]
ו/כב אור יעקב פסחים דף ד ע"א, ח ע"א
ו/כב אמונת עתיך גל' 114 עמ' 115
ו/כב אנצי"ת ע' דבר שאינו ברשותו הע' 46
ו/כב אפיקי מגינים ב"ב סי' כב
ו/כב אפיקי מגינים ב"מ סי' ט
ו/כב ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יא
ו/כב בינת זקנים - ויכתוב מרדכי סי' י
ו/כב בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' מד אות א
ו/כב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שלו
ו/כב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שלד
ו/כב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' שעד
ו/כב בני בנימין (נבון) חו"מ דף לא ע"א
ו/כב ברור הלכה ב"מ ז ע"א ציון ג
ו/כב ברור הלכה ב"ק סח ע"ב ציון ו
ו/כב הלכה רבה ח"ב עמ' 173
ו/כב המעלות לשלמה עמ' קס
ו/כב הר המלך ח"ה עמ' צד-צז
ו/כב השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 204
ו/כב זכר יצחק (תשן) עמ' קלא
ו/כב חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 110
ו/כב חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 121-122
ו/כב חי' חתם סופר
ו/כב חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קטז
ו/כב חק לישראל השבת אבדה עמ' 16
ו/כב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 423, 426
ו/כב חק לישראל שומרים עמ' 54, 244, 594 {שלשתם - צ"פ}, 700 {רמב"ם}, 710, 940, 989, 1056, 1059, 1070, 1373 {שבעתם - צ"פ}
ו/כב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תרנב
ו/כב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקעד, תשעה, תתה {ברשות בעלים}
ו/כב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קע ע"א
ו/כב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כא ס"ק ד
ו/כב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קטו
ו/כב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ד אות א {מפקיד לא יכול להקדיש}
ו/כב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ד ס"ק א
ו/כב מאור למלך ב"ק עמ' קצב, קצה
ו/כב מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 108
ו/כב מוריה גל' קה עמ' נב
ו/כב מוריה ה גל' ה עמ' לז {מל"מ}
ו/כב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קכו ע"ב
ו/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקס
ו/כב מנחת יוסף ח"ב עמ' לב
ו/כב מנחת עני (תקמז) דף ו ע"ד {דבר שאינו ברשותו}
ו/כב מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' עז]
ו/כב מצודת דוד (שפרבר) עמ' שמ {מל"מ}
ו/כב מרגליות הים סנהדרין פח ע"א אות ג {צ"פ}
ו/כב משאת מרדכי ב"ק עמ' רפ
ו/כב משנת יעקב נזיקין עמ' קטז
ו/כב משנת יעקב קנין עמ' קכב, קכו
ו/כב משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף נו ע"א
ו/כב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רח
ו/כב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קצו
ו/כב ספיקא דרבנן עמ' קלט
ו/כב עטרת מרדכי (וינברג) דף לז ע"ד
ו/כב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסז
ו/כב ערך יעקב עמ' רכג-רכד, רכח
ו/כב קובץ השמיטה עמ' שמח
ו/כב קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קסט, קעג
ו/כב קונטרסי שעורים ב"ק שעור כ אות יג
ו/כב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' עג עמ' קפג
ו/כב שו"ע הרב או"ח סי' רמו קו"א אות ג ד"ה מיהו
ו/כב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רמו
ו/כב שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח) עמ' קז
ו/כב שירת דוד (תשסג) עמ' פ
ו/כב שירת דוד ב"מ עמ' פ
ו/כב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' שיז {מל"מ}
ו/כב תורת אמת (תשסו) עמ' תקנח
ו/כב תרומת הכרי עמ' קסג
ו/כב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שיב
ו/כג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 179-180
ו/כג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/כג אנצי"ת ע' דבר שאינו ברשותו הע' 17, 18, 20
ו/כג ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יא
ו/כג בדבר מלך ח"ז עמ' קמט-קנ
ו/כג ברור הלכה ב"מ ז ע"א ציון ג
ו/כג חזקה רבה חו"מ ח"ג עמ' 249
ו/כג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 426
ו/כג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' עט
ו/כג מפתח הבאורים [נודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז סי' עז]
ו/כג מצעדי גבר ב"מ סי' כ אות י
ו/כג משנת יעקב נזיקין עמ' מו, קטו
ו/כג משנת יעקב קנין עמ' קכג, קכו
ו/כג משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף נו ע"א
ו/כג נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' רח
ו/כג נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' קנט
ו/כג נתן פריו סוכה עמ' קפה
ו/כג עוגת אליהו דף נ ע"ב
ו/כג עטרת מרדכי (וינברג) דף לח ע"א
ו/כג עין יצחק תנינא ח"ב עמ' רכו
ו/כג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסז
ו/כג ערך יעקב עמ' רפג
ו/כד אור הישר [לח"מ הל' שלוחין פ"ג ה"א, אור הישר ב"ק סח ע"ב]
ו/כד אנצי"ת ע' דבר שאינו ברשותו הע' 16, ע' דבר שאינו שלו הע' 171
ו/כד אפיקי מגינים ב"ק סי' כט
ו/כד אפיתחא דבבא ב"מ עמ' רכד
ו/כד ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יא
ו/כד באר דוד ב"ק ח"ג סי' כט אות א
ו/כד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א ה"ט מושב שרים אות מה
ו/כד בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' מד אות א
ו/כד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שכז, שלו
ו/כד ברור הלכה ב"ק סח ע"ב ציון ו, סט ע"א ציון ז
ו/כד ברור הלכה סוכה לט ע"א אחרי ציון ה
ו/כד דברות אליהו ח"א עמ' עה, קד
ו/כד דברי משפט סי' סא סעיף א
ו/כד דרכי משה ח"א שמעתתא ח פ"א
ו/כד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שסד
ו/כד הר המלך ח"ה עמ' צד-צז
ו/כד זבח שלמה ח"א עמ' מט
ו/כד חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' סט עמ' קעו
ו/כד חי' הגר"ח החדש עמ' שמד
ו/כד חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קצט
ו/כד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 422, 423
ו/כד יהגה האריה עמ' נ
ו/כד כנה"ג
ו/כד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רפב
ו/כד מנחת חינוך ח"א עמ' רנה, ח"ב עמ' תקס
ו/כד מצעדי גבר ב"ק סי' סב אות ד, סי' סד
ו/כד משאת מרדכי ב"ק עמ' רפ
ו/כד נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' מח עמ' צה, חו"מ סי' מא עמ' נט, פירות החב"ר סי' יז עמ' לג
ו/כד סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קכז
ו/כד ערך יעקב עמ' רכה-רכז
ו/כד פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' מט, נא
ו/כד קונטרסי שעורים ב"ק שעור כ אות יג
ו/כד רביד הזהב (אברך) דף מב ע"ב {נגזל לא יכול להקדיש}, נ ע"ג-ע"ד, נג ע"א
ו/כד שמות בארץ (תשנט) עמ' רפז
ו/כה אור הישר [אחיעזר יו"ד סי' טז]
ו/כה אנצי"ת ע' דבר שאינו ברשותו הע' 47, 48, 52
ו/כה ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יא
ו/כה בריכת המלך עמ' לג
ו/כה דיני חוזים במשה"ע עמ' 36
ו/כה הגהות חבר בן חיים
ו/כה הלכה רבה ח"ב עמ' 173
ו/כה הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שעז, שעט
ו/כה לב מבין
ו/כה מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 108
ו/כה מוריה גל' רלו עמ' לו {צ"פ}
ו/כה מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' קל
ו/כה נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' מא עמ' נט, פירות החב"ר סי' יז עמ' לג
ו/כה פני אברהם (שפירא) עמ' רצה
ו/כה פנס שלמה עמ' קעו
ו/כה שלמי ירוחם
ו/כה שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רט
ו/כה שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 87
ו/כה שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קטז
ו/כו אבני נזר חו"מ סי' ל
ו/כו אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 173
ו/כו ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יא
ו/כו בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קו
ו/כו בית מרדכי (סאויצקי) דף נ ע"א {צ"פ}
ו/כו בלכתך בדרך תשנט עמ' 83
ו/כו בני יעקב
ו/כו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שסב {מל"מ}
ו/כו גבול יהודה (ציר') דף קיג ע"ד {כ"מ}
ו/כו דברי ריבות (תשעב) עמ' תעז
ו/כו הגהות חבר בן חיים
ו/כו המשפט העברי עמ' 327
ו/כו זכור לאברהם (אביגדור)
ו/כו חי' כתב סופר כתובות עמ' קח
ו/כו חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' צו
ו/כו חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 428, 429
ו/כו חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' נח, קנד-קנה
ו/כו לחם רב (בוטון) סי' רכג
ו/כו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' תשד
ו/כו מרגליות הים סנהדרין מו ע"ב אות טו {צ"פ}
ו/כו משנת ר' אהרן נדרים עמ' רלו
ו/כו נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' מח עמ' פ
ו/כו נתיב אברהם ח"א עמ' נג {דשלבל"ע}
ו/כו נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שלו
ו/כו עליות אריה עמ' קעו
ו/כו ערך יעקב עמ' רכח-רל
ו/כו קרית מלך
ו/כו שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שצה
ו/כו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' לט, קצג-קצה
ו/כו שם עולם (רבין) ח"א עמ' לח
ו/כו שעות דרבנן סימן א (ב ע"ב-ע"ד)
ו/כו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 267, 279
ו/כז אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 338
ו/כז המשפט העברי עמ' 327
ו/כז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקד
ו/כז חזון יחזקאל ערכין פ"ג ה"ז
ו/כז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שכא
ו/כז משנת ר' אהרן נדרים עמ' רלו
ו/כז פניני רבנו הגרי"ז עמ' תשיג {צ"פ}
ו/כז שעות דרבנן סימן א (ב ע"ב-ע"ד)
ו/כח אבן ישראל (פישר)
ו/כח אבני נזר אהע"ז סי' שכז אות ג
ו/כח אהלי יהודה (הכהן) דף לא ע"א
ו/כח אור הישר [שעה"מ הל' נדרים פי"ב ה"א, כ"מ הל' שלוחין פ"ד ה"א, תשובות לשואל - קונ' דברי חיים (שו"ת) ח"א אות ה דף פו ע"א]
ו/כח אור עולם (שניאורסון) עמ' 816
ו/כח אמונה ומסחר עמ' תקל
ו/כח אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' לא-לד
ו/כח אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' יא ד"ה וראיתי באב"מ
ו/כח אמרי בינה (אש) דף צו ע"א, קמח ע"ג
ו/כח אנצי"ת ע' אין אדם מוציא הע' 26
ו/כח אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 172, 279
ו/כח אשל אברהם (שפירא) עמ' רסד
ו/כח באר מים חיים (נוסינזון) כתובות דף נט {לעושיהן}
ו/כח בית אהרן וישראל גל' כב עמ' קז
ו/כח בית אהרן וישראל גל' לז עמ' צג {יקדשו ידיך לעושיהן - כל מ"י קדוש}
ו/כח בית יעקב (מליסא) כתובות נח ע"ב ד"ה וליישב, ד"ה י"א, ד"ה ולפ"ז, ע ע"ב ד"ה וליישב
ו/כח בית יעקב (מליסא) סי' פא ס"א
ו/כח בית מאיר (תשע) סי' פא ס"א עמ' נז
ו/כח בכורי אליהו עמ' נה, ס
ו/כח בעי חיי חו"מ ח"א דף קנח ע"א
ו/כח ברור הלכה כתובות נח ע"ב ציון א
ו/כח ברכת מרדכי כתובות עמ' תלג
ו/כח גבול יהודה (ציר') דף קיג ע"ג-ע"ד
ו/כח גדולי שמואל כתובות דף נח, סה, קידושין דף יד ע"ב, ב"ב דף נ ע"א
ו/כח דברי חיים (אוירבך) כתובה סי' ז ד"ה כתב
ו/כח דברי יחזקיהו (שבתי) ח"א עניינים נפרדים עמ' יד
ו/כח דברי יחזקיהו ח"א עניינים נפרדים (בסוה"ס) עמ' יד-טז {מעשיה קודש}
ו/כח דברי תורה (תאומים) דף ב ע"ד {המקדיש מעשה ידי אשתו}
ו/כח דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רצב {הרי הוא דשלבל"ע}
ו/כח המעמד האישי בישראל עמ' 405
ו/כח הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' מד
ו/כח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רמד
ו/כח ויוסף שאול דף כב ע"ד
ו/כח זית רענן ח"ב עמ' רעב
ו/כח חזו"א על הרמב"ם
ו/כח חזון יחזקאל ערכין פ"ג ה"ז
ו/כח חי' הראי"ה
ו/כח חי' כתב סופר כאן
ו/כח חי' כתב סופר כתובות עמ' קו-קח
ו/כח חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' צו
ו/כח חי' רעק"א (לקוטים)
ו/כח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רכא
ו/כח ידבר שלום ח"א עמ' קנ
ו/כח יעלת חן עמ' רנה, רעג
ו/כח יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קנו-קנז, קסו, ח"ב עמ' צא {כ"מ}
ו/כח ישועות יעקב נשים עמ' רס, רסו
ו/כח לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לח אות ד-יא
ו/כח לקוטים (פיינברג) עמ' מד
ו/כח מלואי אבן ח"ג עמ' פג
ו/כח מנוחת משה דף ח ע"ג {הרי פסק שיכולה לומר איני ניזונית}
ו/כח מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רכה, אבני מילואים סי' פא אות ד]
ו/כח משנת יעקב נשים ח"א עמ' קסח
ו/כח משנת ר' אהרן נדרים עמ' רז
ו/כח משנת רבנו עמ' כד {יקדשו ידיך לעושיהן}
ו/כח נטעי נתן (פריד) סי' מט
ו/כח נימוקי מלב"ם ב"מ סי' טו
ו/כח נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רטז
ו/כח נשמת חיים (תשסח) חו"מ פירות החב"ר סי' לד עמ' נא
ו/כח נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רסג, שלו
ו/כח נתיבות משפט (אלגזי, תכט) דף רו ע"ג
ו/כח נתיבות משפט (אלגזי, תשעא) עמ' שכט
ו/כח נתיבות שמואל דף מ ע"ד, מא ע"א
ו/כח ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תצו
ו/כח ערך יעקב עמ' ריז
ו/כח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קפג אות ד ואילך
ו/כח קהל יהודה - חי' הש"ס דף מ ע"ג
ו/כח קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קלב
ו/כח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקעא
ו/כח קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' שיד
ו/כח קרית מלך
ו/כח קרית מלך רב (תשסו) עמ' רנב
ו/כח שבט סופר [שבט סופר אהע"ז סי' ט]
ו/כח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שעו
ו/כח שו"ת הר"ן סי' לה
ו/כח שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תנג
ו/כח שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' ד
ו/כח שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' צב
ו/כח שם דרך כתובות עמ' רפב
ו/כח שער המלך ח"ב עמ' קנז
ו/כח שערי זיו ח"א דף קיד ע"ד, קטו ע"א, ח"ג דף פט ע"ב
ו/כח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 266
ו/כח תבונה (ליפקין) סי' מה
ו/כח תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק לד
ו/כח תולדות יצחק (הורוביץ) דף נג ע"א-ע"ב {נעשה כאומר לה יקדשו ידיך לעושיהן}
ו/כח תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קעו-קעז
ו/כח תחומין חט"ז עמ' 308
ו/כט אור הישר [מל"מ הל' אישות פ"ד ה"ז]
ו/כט אנצי"ת ע' בידו הע' 37
ו/כט אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 377
ו/כט בדבר מלך ח"ז עמ' קנא-קנד
ו/כט בכורי אליהו עמ' ס-סא
ו/כט ברור הלכה נדרים מו ע"ב ציון ב פסקה ה
ו/כט ברכת מרדכי כתובות עמ' תכו
ו/כט דברי יהודה דף לד ע"ב-ע"ג, לה ע"ד, לז ע"ד {לכשאקננה יהיה הקדש}, מב ע"ב {בידו לפדותה}
ו/כט דברי יהודה סי' יא אות ו
ו/כט דור דורים עמ' מב
ו/כט דליית הכרם עמ' תתתיז [לידו - צ"ל בידו]
ו/כט חוקות הדיינים ח"ג עמ' רט
ו/כט חזון יחזקאל נדרים פ"ב ה"ד
ו/כט חק לישראל שכירות עמ' 481
ו/כט חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' רצד
ו/כט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקעב
ו/כט מקור ישראל דף קג ע"ג, קה ע"א {לכשאפדנה}
ו/כט מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/כט פד"ר ח"ג עמ' 315
ו/כט פרי השדה (דייטש) ח"א סי' לז
ו/כט צמח ארז עמ' רעג {צריך לומר בפירוש "כשאפדנה תקדש"}
ו/כט שלחן המלך
ו/כט שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 300 {מרכה"מ}
ו/כט תורת הקנינים ח"ב עמ' שצז
ו/ל אבן האזל קדשים ח"ב דף קטו ע"א
ו/ל אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 27 {צ"פ}
ו/ל אור הישר [ברית יעקב סי' צה, דברי ריבות סי' קצו, מל"מ הל' מעילה פ"ה ה"ה]
ו/ל אור שמח
ו/ל אישים ושיטות (תשסז) עמ' קיב {השוכר מעל}
ו/ל אמרי אמת (גולדשלאג, תרפ"א) דף עד ע"ד
ו/ל אנצי"ת ע' דבר שאינו ברשותו הע' 83 {רדב"ז}, 93, 94, 96, 101, 104, 105
ו/ל אפיקי מגינים נדרים סי' מב
ו/ל ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יב
ו/ל אש קודש מעילה עמ' קעג {השוכר מעל}
ו/ל באר אלחנן עמ' רלד
ו/ל באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף טו
ו/ל בדבר מלך ח"ז עמ' קנא-קנד
ו/ל בדבר מלך חי"ז עמ' קצא {המשכיר בית לחבירו וחזר והקדישו הרי זה קדש ופקעה השכירות ואם דר בו השוכר מעל}
ו/ל בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' רלג
ו/ל בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' נו
ו/ל בני בנימין (נבון) חו"מ דף לא ע"ב, לד ע"א
ו/ל בני דוד
ו/ל בני שמואל דף קד ע"ד
ו/ל ברור הלכה נדרים מו ע"ב ציון ב פסקה ה
ו/ל ברכת ראובן דף קפ ע"ב
ו/ל דברי יציב או"ח עמ' קנו
ו/ל דברי ריבות (תשעב) עמ' שד
ו/ל דעת ותבונה מכשירין עמ' תמג
ו/ל היכל צמח
ו/ל וישב אברהם דף כו ע"ב {מל"מ}
ו/ל חזו"א מעילה סי' לח ס"ק א
ו/ל חי' הראי"ה
ו/ל חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין כא ע"א]
ו/ל חי' חתם סופר
ו/ל חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רח
ו/ל חי' מהרי"א צטרון עמ' קמד
ו/ל חי' רעק"א (פרדס)
ו/ל חלק יעקב (אלבעלי) דף קיז ע"א {לח"מ}
ו/ל חסדי דוד ח"ד עמ' שכא
ו/ל חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 425
ו/ל חק לישראל שכירות עמ' 481
ו/ל יד סופר עמ' ז
ו/ל לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לח אות י {דר בה השוכר}
ו/ל לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' יג ס"ק א
ו/ל לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' עו
ו/ל לשד השמן (לוין, תרפט) דף נט ע"א
ו/ל מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שסא
ו/ל מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נג
ו/ל מחנה יהודה (חסמן) עמ' קנה-קנו
ו/ל מנחת חינוך ח"ב עמ' לו, תקס
ו/ל מנחת חינוך מצוה קכז (דף י ע"א)
ו/ל מנחת יוסף ח"ב עמ' צד
ו/ל מנחת מחבת עמ' רכד
ו/ל מעין החכמה עמ' קצד
ו/ל מעיני המים
ו/ל מעיני מים מקואות עמ' שסז
ו/ל מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שפב
ו/ל מפענח צפונות עמ' 75
ו/ל מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תצב (קיט)]
ו/ל מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שפט
ו/ל מקור ברוך (פייתוס) דף שט ע"ב
ו/ל מקור ישראל דף קג ע"ג-ע"ד, קה ע"א
ו/ל מראה אש ח"ב עמ' רכב
ו/ל מרכבת המלך עמ' שפג, שפה
ו/ל משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' צז
ו/ל משנת יעקב עבודה עמ' שמד
ו/ל משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' כג אות ח
ו/ל משנת רבנו יוסף עמ' 210
ו/ל נזר הקודש (רוזין, שו"ת) אהע"ז סי' מב אות ד
ו/ל נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' כג {תלוש ובסוף חברו}
ו/ל נתיבות מרדכי גיטין עמ' שמח
ו/ל עבד המלך (תשסט) עמ' יט
ו/ל ענפי ארז (זי') דף קו ע"ב
ו/ל ערהשה"ע קדשים סי' קעד אות יב, טז-יז
ו/ל ערך יעקב עמ' רלא-רלד
ו/ל פד"ר ח"ג עמ' 315
ו/ל פד"ר ח"ג עמ' 315
ו/ל פד"ר חי"ז עמ' 195
ו/ל פד"ר חי"ז עמ' 195
ו/ל פרי השדה (דייטש) ח"א סי' לז
ו/ל צמח ארז עמ' תקיג {לח"מ}, תקיד
ו/ל שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף לח ע"א
ו/ל שו"ת הרשב"א ח"ז סי' שפא
ו/ל שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' צב
ו/ל שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רד
ו/ל שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 299-300
ו/ל שער המלך
ו/ל שער המלך ח"א עמ' של, ח"ב עמ' רנד
ו/ל שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות י דף כג ע"א
ו/ל שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות י-יא
ו/ל שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 324, 328
ו/ל שערי ישר שער ג פכ"ד אות ז
ו/ל תבונה (קרש') ח"ב
ו/לא לג נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' מח עמ' פ
ו/לא אבי עזרי ח"א
ו/לא אבן האזל קדשים ח"ב דף עב ע"א
ו/לא אברהם במחזה דף קכג ע"ב {לח"מ}
ו/לא אוצרות הרמב"ם
ו/לא אור הישר [אור הישר ערכין ו ע"ב]
ו/לא אור הנפש (זייצ'יק) פרשת נשא עמ' רח {"הרי עלי להקדישו"}
ו/לא אור יעקב פסחים דף 179, 183
ו/לא אור לי כתובות סי' טז ס"ק ה
ו/לא אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ח ע"ד
ו/לא אוריין תליתאי (תאומים) סי' ז (ז ע"ד)
ו/לא איים בים נדרים סי' א אות יא {ראיה מיעקב אבינו שהתחייב עשר אעשרנו לך}
ו/לא אמונת עתיך גל' 106 עמ' 120-121
ו/לא אמרי איש עמ' שכ-שכא
ו/לא אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צב ע"ג {ראיה מהחרם בפ' חוקת}
ו/לא אמרי בינה (אוירבך) - הלואה סי' סג [יח] ד"ה ולכאורה
ו/לא אמרי כהן תענית סי' א
ו/לא אמרי נפתלי ח"ב עמ' צו {לח"מ}
ו/לא אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 185
ו/לא אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 89, 114, 406
ו/לא אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' מג
ו/לא אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' מד, מו
ו/לא באר בשדה עמ' מז, תקמו {חייב להקדישו כשיבא לעולם}
ו/לא באר לחי ראי
ו/לא בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' טו
ו/לא בדבר מלך ח"ז עמ' קנה-קנט
ו/לא בינת דניאל ח"א עמ' קלה-קלו
ו/לא בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קו
ו/לא בית יעקב (טבשונסקי) סי' שנד סעיף ג
ו/לא בית יעקב (מליסא) כתובות נח ע"ב ד"ה ולפ"ז
ו/לא בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' כג אות א, ד
ו/לא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רסד
ו/לא בית שערים יו"ד סי' שה
ו/לא בלכתך בדרך תשנט עמ' 83
ו/לא ברור הלכה נדרים ג ע"ב ציון ג
ו/לא בתי כהונה (תצו) בית ועד דף צט ע"ב
ו/לא דבר שמואל (אבוהב) סי' סו
ו/לא דברות משה גיטין עמ' תה
ו/לא דברות משה זרעים עמ' תרנג {אם אמר הרי עלי להקדישו הרי זה חייב להקדישו}
ו/לא דברי יחזקאל (מישור) עמ' ר
ו/לא דברי ירמיהו קידושין עמ' רכז
ו/לא דודאי משה עמ' ךל
ו/לא דרך השער עמ' יא
ו/לא דרכי אהרן ח"א עמ' נה
ו/לא דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' ג
ו/לא הדרת מלך (זילברברג) דף נה ע"ד, נו ע"א
ו/לא ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 393, 392, 101
ו/לא היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' יג-יד
ו/לא המשפט העברי עמ' 328
ו/לא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רעה
ו/לא הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ג, שסח
ו/לא הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' כח
ו/לא ויטע אשל עמ' כג
ו/לא ויטע אשל תמורה ח"א עמ' תב
ו/לא ויקח אברהם [עץ החיים ח"ב קכו ע"ג]
ו/לא זבחי תרועה סי' ד אות ג
ו/לא זכר יצחק (תשן) עמ' קצב
ו/לא חי' הגרנ"ט סי' נא
ו/לא חי' הראי"ה
ו/לא חי' כתב סופר כתובות עמ' קח {לח"מ}
ו/לא חי' עזיאל
ו/לא חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' צד
ו/לא חי' רעק"א (פרדס)
ו/לא חסדי דוד ח"ג עמ' שמא
ו/לא חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 428
ו/לא חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' קנב-קנד, קנו, קנט
ו/לא חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"ב דף נא-נג
ו/לא טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 527 {לח"מ}
ו/לא יביע אומר ח"ג חו"מ סי' סי' ה אות כא
ו/לא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קטז
ו/לא יורו משפטיך ליעקב סי' קלג
ו/לא ישורון ד עמ' תשו {יראה לי - דשלבל"ע}
ו/לא כל נדרי פ' ב הע' יא, פ' סא הע' ח
ו/לא כנסת מחקרים - ספרד עמ' 50
ו/לא לב ים נדרים עמ' קפה
ו/לא לב מרפא דף ח ע"א {לח"מ}
ו/לא לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לח אות ד-ו
ו/לא לבושי מרדכי יו"ד עמ' קט, תצו, ח"ד עמ' צז
ו/לא לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 176
ו/לא לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' י, יג-יד
ו/לא מאור למלך נדרים עמ' קיד-קטו {לח"מ}
ו/לא מבוא למשנה תורה עמ' 46, 116
ו/לא מכתם לדוד (פרדו) דף ר ע"ג
ו/לא מלואי אבן - שו"ת עמ' צו
ו/לא מסורה ח"ג עמ' נא
ו/לא מעין גנים (מזרחי) דף יג ע"ב {שבועה בדשלבל"ע}
ו/לא מעיני המים
ו/לא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף צו ע"ג
ו/לא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקעג-תקעד
ו/לא מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' כז אות יג
ו/לא מצעדי גבר נדרים סי' ח אות ז, סי' יח אות א, ג
ו/לא מקדש דוד ב"ב עמ' שי
ו/לא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שכג
ו/לא מראות הים עמ' קכא-קכה
ו/לא משיב משפט עמ' סב
ו/לא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קלז {יראה לי שאע"פ שאין ארם מקדיש דבר שלא בא לעולם - הרי זה חייב להקדישו כשיבא לעולם}
ו/לא משנת ר' אהרן נדרים עמ' קסא, רלג, שכנים עמ' קטז
ו/לא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' צט
ו/לא נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קנד
ו/לא נזר הקדש (קפלן)
ו/לא נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ג אות ז
ו/לא נר דוד ח"א עמ' קפו
ו/לא נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' מח עמ' פ
ו/לא נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קיג ס"ק א
ו/לא נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' שסד
ו/לא נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שלו
ו/לא נתיבות מרדכי גיטין עמ' קמו, שמח
ו/לא נתיבות מרדכי גיטין עמ' שע
ו/לא סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רנז-רסד
ו/לא סיומי המסכתות עמ' 127, 129, 236
ו/לא עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קז, קי
ו/לא עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רמה
ו/לא עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שמה, שנט
ו/לא ענפי ארז (זי') דף קצו ע"ב {צ"פ}
ו/לא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פג
ו/לא פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' ס
ו/לא פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 44 {דורש דרשה מעצמו}
ו/לא פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קפב
ו/לא פלס חיים גיטין עמ' קסה
ו/לא פני חיים (פלג'י) עמ' כט
ו/לא פני מלך (גוטליב) בראשית עמ' קמט
ו/לא פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קסז
ו/לא פניני רבנו הגרי"ז עמ' שז
ו/לא פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תקכב-תקכג
ו/לא פרי השדה נדרים עמ' ל
ו/לא פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' יח
ו/לא פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 258
ו/לא צמח מנחם דף מ ע"א {לח"מ}
ו/לא צמח מנחם דף מה ע"ד
ו/לא צפנת פענח בראשית עמ' קל
ו/לא קדושת יו"ט (אלגזי) (אלגזי) סי' ו דף יא ע"א
ו/לא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' יא
ו/לא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' טז, רכה, תכה
ו/לא קובץ ביאורים (שפירא)
ו/לא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ריט
ו/לא קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות י, שעור כו אות ח
ו/לא קרבן אשה
ו/לא קרית מלך
ו/לא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רלב, תקכב
ו/לא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רנט, שבועות ח"א עמ' קכז, קסג
ו/לא שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ע עמ' קעא
ו/לא שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קכד
ו/לא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' מד
ו/לא שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' תיד, ח"ג עמ' שסו, ח"ד עמ' רז
ו/לא שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' ה
ו/לא שלמי יוסף נזיר עמ' נז, פג, פז, צא, קט
ו/לא שלמי נזיר עמ' שנא
ו/לא שמועת חיים ערכין ח"א עמ' כד
ו/לא שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קמז, קנא-קנב
ו/לא שמחתי באומרים לי עמ' שסו-שצט
ו/לא שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור ט
ו/לא שעורי ר' שלמה עמ' קלד
ו/לא שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' נא {לח"מ}, קכח, קנו
ו/לא שערי יצחק (תשיז) עמ' פה {לח"מ}
ו/לא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 261, 278
ו/לא שערי ישר שער ה פ"כ אות ד, יב
ו/לא שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שמט
ו/לא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק א-ד, טז, לו-מה, סי' יא ס"ק ד, סי' כח ס"ק ו
ו/לא תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' לט, מב, מד, מח, נד
ו/לא תורת החוף ימים סי' לו אות קסה
ו/לא תורת הקנינים ח"ב עמ' שס, תג
ו/לא תורת חיים (תשסג) ח"ב עמ' צח, קא
ו/לא תורת ירוחם ח"א דף נ ע"א
ו/לא תפארת יהונתן (תרצד) דף סט ע"ג
ו/לא תשובה מיראה (תשסו) עמ' יא
ו/לב אוצמפה"ת ב"מ ט ע"ב ח"ב הע' 67
ו/לב אור יעקב פסחים דף 179
ו/לב אור לי כתובות סי' טז ס"ק ה
ו/לב אורח צדקה עמ' קנב
ו/לב אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ח ע"ד
ו/לב אמונה ומסחר עמ' תקל
ו/לב אמונת עתיך גל' 106 עמ' 120
ו/לב אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 185
ו/לב ארחות חיים ח"ב סי' מד אות יא
ו/לב אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' מג
ו/לב אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' מד
ו/לב באר לחי ראי
ו/לב בדבר מלך ח"ז עמ' קנה-קנט
ו/לב בית אהרן וישראל גל' יח עמ' נא
ו/לב ברור הלכה נדרים ג ע"ב ציון ג
ו/לב דברות משה ב"מ ח"ב סי' מה ענף ו
ו/לב דעת משה (פרידמן) סי' ו
ו/לב דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' ג
ו/לב ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 393, 392
ו/לב היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' יג
ו/לב היכל מלך
ו/לב המשפט העברי עמ' 328
ו/לב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רעה
ו/לב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקה
ו/לב זכר יצחק (תשח) עמ' קעח
ו/לב יורו משפטיך ליעקב סי' קלג
ו/לב כהונת עולם דף ה ע"ג
ו/לב כל נדרי פ' ב הע' יא, פ' סא הע' ח
ו/לב כלי שרת סי' מט
ו/לב כנסת מחקרים - ספרד עמ' 50
ו/לב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 176
ו/לב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' י, יג-יד
ו/לב מאה שערים (הורוביץ) דף ד ע"ג
ו/לב מאור למלך נדרים עמ' קיד
ו/לב מבוא למשנה תורה עמ' 46, 116
ו/לב מלואי אבן - שו"ת עמ' צא, צה, צו
ו/לב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
ו/לב מראות הים עמ' קכא-קכה
ו/לב משנת ר' אהרן נדרים עמ' קסא
ו/לב נתיבות מרדכי גיטין עמ' שמח
ו/לב נתיבות מרדכי גיטין עמ' שע
ו/לב סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רנז-רסד
ו/לב סיומי המסכתות עמ' 127
ו/לב סיני ק עמ' תקעה
ו/לב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קג, קו, קח
ו/לב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רמה
ו/לב פניני רבנו הגרי"ז עמ' שז
ו/לב פרי האדמה ח"א
ו/לב פרי השדה (דייטש) ח"א סי' קכג בסופו
ו/לב פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' יח
ו/לב פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 258
ו/לב קול יעקב (שאול)
ו/לב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ריט
ו/לב קרית מלך
ו/לב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רלב, תקכב
ו/לב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רנט
ו/לב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכז, קסג
ו/לב שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' רט
ו/לב שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תס
ו/לב שלמי יוסף נזיר עמ' נז, פג, פז, צא, קט
ו/לב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רמה
ו/לב שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קמז, קנב
ו/לב שמחתי באומרים לי עמ' שפה
ו/לב שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור ט
ו/לב שעורי ר' שלמה עמ' קלז
ו/לב שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קנו
ו/לב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 278
ו/לב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק א-ד, טז, לו-מה
ו/לב תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' לט, מב, מד, מח
ו/לב תורת הקנינים ח"ב עמ' שס, תג
ו/לג אור לי כתובות סי' טז ס"ק ה
ו/לג אידנו עמ' 131-133
ו/לג איים בים כתובות סי' עב אות א {חיוב יעקב אבינו לעשר ממונו}
ו/לג איים בים נדרים סי' א אות יא {ראיה מיעקב אבינו שהתחייב עשר אעשרנו לך}
ו/לג אמונה ומסחר עמ' תקל
ו/לג אמונת עתיך גל' 106 עמ' 120
ו/לג אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 185
ו/לג אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 89, 114, 406
ו/לג אפיקי מגינים נדרים סי' ז
ו/לג אשל אברהם (שפירא) עמ' נה {חיוב נדר לפני מתן תורה}
ו/לג אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' מג
ו/לג אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' מד
ו/לג באר לחי ראי
ו/לג בדבר מלך ח"ז עמ' קנה-קנט
ו/לג בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קו-קז
ו/לג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רלב
ו/לג בלכתך בדרך תשנט עמ' 83
ו/לג בנין שאול עמ' קנו
ו/לג ברור הלכה נדרים ג ע"ב ציון ג
ו/לג דברי אמת (בכר דוד) דרוש יא (כד ע"ד בדפוס הלברשטאט) {הראיה מיעקב - אף שהיה לפני מתן תורה, ראב"ד}
ו/לג דודאי משה עמ' לח
ו/לג דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ"ג
ו/לג האיר ממזרח פסחים סי' יח אות ו {וראיה לדבר זה וכו' - ביאור הלשון}
ו/לג היכל התורה (פינצוק) חוב' ג עמ' יג-יד
ו/לג המדות לחקר ההלכה, מבוא פ"א אות ה
ו/לג המשפט העברי עמ' 328
ו/לג הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רעה
ו/לג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מא
ו/לג ויקח אברהם [עץ החיים ח"ב קכו ע"ג]
ו/לג זכר יצחק (תשן) עמ' קצב
ו/לג חי' הגרנ"ט סי' נא
ו/לג חי' הראי"ה
ו/לג חי' חתם סופר
ו/לג חי' ר' שמואל נדרים עמ' לב, לט-מ
ו/לג חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' צט {לח"מ}
ו/לג חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' כא
ו/לג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 429
ו/לג יוסף אומץ דף כט ע"ד
ו/לג יורו משפטיך ליעקב סי' קלג
ו/לג כל נדרי פ' ב הע' יא, פ' סא הע' ח
ו/לג כנסת מחקרים - ספרד עמ' 50
ו/לג לב ים נדרים עמ' לא, לו
ו/לג לבושי מרדכי יו"ד עמ' קי
ו/לג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 176
ו/לג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' י, יג-יד
ו/לג מאור למלך נדרים עמ' כה-כו, קיד
ו/לג מבוא למשנה תורה עמ' 115, 46, 116
ו/לג מלואי אבן - שו"ת עמ' צא, צה, צו
ו/לג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקסה, תקסז, תקעב
ו/לג מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א, חתם סופר יו"ד סי' רמג, חו"מ סי' קי]
ו/לג מצעדי גבר נדרים סי' ח אות ז-ח
ו/לג מראות הים עמ' קכא-קכה
ו/לג משמר הלוי עמ' כט
ו/לג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' שעח {הרי עלי להקדישו}
ו/לג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קלז {ראיה לדבר זה מה שאמר יעקב אבינו וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך ונאמר אשר נדרת לי שם נדר}
ו/לג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כד {נדר יעקב}
ו/לג נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' מח עמ' פ
ו/לג נתיבות מרדכי גיטין עמ' שמח
ו/לג סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רנז-רסד
ו/לג סיומי המסכתות עמ' 127-129
ו/לג סיני ק עמ' תקעה-תקעו
ו/לג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קה, קי
ו/לג עינות מים דף נא ע"א
ו/לג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רמה
ו/לג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שמה
ו/לג פני מנחם - תורה ומועדים נישואין וש"ב עמ' קלו {רדב"ז - ומההוא דיעקב אבינו וכו' לא היה בדעתו שיחול הנדר מיד}
ו/לג פניני רבנו הגרי"ז עמ' שז
ו/לג פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' יח
ו/לג צפנת פענח בראשית עמ' רל
ו/לג קדושת יו"ט (אלגזי) (אלגזי) סי' ו דף יא ע"א-ע"ב {מדוע לא הביא ראיה מהחרם בפ' חוקת}
ו/לג קדושת יו"ט (אלגזי) דף יא ע"א
ו/לג קובץ ביאורים (שפירא)
ו/לג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ריט
ו/לג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רלב, תקכב
ו/לג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רנט
ו/לג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קיח, קכז, קסג
ו/לג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' קכד
ו/לג שואל ומשיב מהדו"ה סי' כו (כד ע"א)
ו/לג שואל ומשיב מהדורא תליתאה ח"ב סי' קסג {קניית דשלבל"ע לפני מתן תורה}
ו/לג שלמי יוסף נזיר עמ' נז, פג, פז, צא, קט
ו/לג שלמי נזיר עמ' ב-ח
ו/לג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רמה
ו/לג שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' קמז
ו/לג שמחתי באומרים לי עמ' שעד
ו/לג שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור ט
ו/לג שעורי ר' שלמה עמ' קלד
ו/לג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' עח
ו/לג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' צג
ו/לג שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' נב {מרכה"מ}, קנו
ו/לג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' י ס"ק א-ד, טז, לו-מה
ו/לג תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' לט, מב, מד, מח, נב, נה-נו
ו/לג תורת הקנינים ח"ב עמ' רנו, שנה
ו/לג תורת ירוחם ח"א דף נ ע"א
ו/לג תשובה מיראה (תשסו) עמ' יא {ראב"ד}
ו/לד אבני דרך עמ' רט
ו/לד אבני ציון ח"א סי' ה אות ז, יא
ו/לד אוצמפה"ת ב"מ נה ע"א ח"א הע' 18, 34 {כ"מ ולח"מ}
ו/לד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 151
ו/לד אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ד ד"ה וראיתי
ו/לד אמרי כהן (הולנדר) עמ' שב {כ"מ}
ו/לד בינת דניאל ח"א עמ' קלז, ח"ה עמ' קסח
ו/לד בית אהרן וישראל גל' ל עמ' קלה {מל"מ}
ו/לד בית יצחק (ברטלר) נדרים סי' ט אות ה עמ' מב {מל"מ}
ו/לד בית יצחק (תשט"ז) עמ' 25, 14
ו/לד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תקיא
ו/לד ברכת ראובן דף סג ע"ג-ע"ד
ו/לד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שמח {כ"מ}
ו/לד דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' ג, פ-פב
ו/לד דברי יוסף (קונביץ) עמ' 121
ו/לד דור דורים עמ' שנ
ו/לד דלתי עזה עמ' קטו {מל"מ}
ו/לד הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רנג
ו/לד ויקח אברהם [חוקי חיים קלט ע"א]
ו/לד חי' הראי"ה
ו/לד חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 115
ו/לד חי' רעק"א (פרדס)
ו/לד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 447
ו/לד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שכ
ו/לד כל נדרי פ' סט הע' כד
ו/לד לקח טוב (תשפא) כלל יז אות לז {הקדש טעות אינו הקדש - כבית הלל שלא לומדים הקדש ראשון מתמורה שחל בטעות}
ו/לד מאור למלך נדרים עמ' מט-נא
ו/לד מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' מט
ו/לד מחשבת הקודש ח"א דף נו ע"ד {מל"מ}
ו/לד מנחת חינוך ח"ב עמ' שצב {מל"מ}, תקנז, תקנט
ו/לד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תמח (עה)]
ו/לד מרומי גלים עמ' קפא-קפב
ו/לד משנת ר' אהרן נדרים עמ' ד, קצ, קצח
ו/לד נועם חי"ח עמ' יב
ו/לד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קא
ו/לד ערך יעקב עמ' רלה-רלח
ו/לד פרשת נזיר עמ' קפד
ו/לד קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ז, שעור ז עמ' 122
ו/לד קרבן אליצור דף עא ע"ד {לח"מ}
ו/לד שלמי נזיר עמ' מו
ו/לד שערי זיו ח"ג דף קכח ע"ב-ע"ג
ו/לד תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קא
ו/לד תשורת שי מהדו"ק סי' רפא


ז/337 הלכות ערכין פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ בית יעקב (בירב)
ז/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ז/רה"פ הפלאת ערכין
ז/רה"פ חיל המלך
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' מה-מח
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ צפנת פענח
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נז
ז/א אמת ליעקב מקרא עמ' רלב
ז/א בדבר מלך ח"ז עמ' קס-קסו
ז/א בית שערים יו"ד סי' תט
ז/א גבורת יצחק מ"ש עמ' עג
ז/א דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' ר
ז/א דרכי אהרן ח"ב עמ' סט
ז/א הארת ירוחם קדושין ח"ב דף לד ע"ב
ז/א מהרי"ט אלגזי פ"ה אות נא או"ק ז {או"ש}
ז/א מנחת חינוך ח"א עמ' קיד
ז/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שנב, שנה
ז/א מעשה רקח
ז/א משנת חיים קדושין עמ' מה, מו
ז/א משנת יעקב
ז/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' שסח {או"ש}
ז/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' קיז
ז/א עמודי אור סי' קה אות ז
ז/א ענפי ארז (זי') דף פג ע"ד {צ"פ}, קלט ע"ד
ז/א ערך יעקב עמ' רלט-רמ, רפט
ז/א קובץ ביאורים (שפירא)
ז/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שנו {קרקע ועבד}
ז/א שמועות הרמ"ש (סוף ס' מקורי הרמב"ם לרש"ש)
ז/א שערי טהר ח"ג שער ג סי' יד אות ב, ח"ו סי' ל אות ב, סי' סה אות ג
ז/א שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' רנה
ז/א תורת הקדש ח"ב עמ' קלד, קסג
ז/ב אוצמפה"ת ב"מ נד ע"ב הע' 50-51 {או"ש}
ז/ב אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קא
ז/ב אמרי סופר עמ' לח
ז/ב בית אהרן וישראל גל' נג עמ' מח {יורש מוסיף חומש}
ז/ב ברור הלכה ב"מ נד ע"ב ציון ז, נה ע"א ציון א {צ"פ}
ז/ב גדולי שמואל ב"מ דף נד {או"ש}
ז/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' יט
ז/ב ויטע אשל תמורה ח"א עמ' שנג
ז/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנו, קנח
ז/ב מזל שעה (השמטות, דף לח)
ז/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רטו
ז/ב מעשה רקח
ז/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ב משנת חיים ערכין עמ' רד, רה
ז/ב משנת יעקב
ז/ב ענפי ארז (זי') דף פג ע"ד
ז/ב ערך יעקב עמ' רכז, רמא-רמג, רמו {או"ש}, רפח-רפט
ז/ב צפנת פענח ויקרא עמ' רנט
ז/ב קרית מלך
ז/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קצא
ז/ב תורת הקדש ח"ב עמ' רמא {אור שמח}
ז/ג אוצר השבת ח"א עמ' עא
ז/ג אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כד ד"ה אגב
ז/ג בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' לט
ז/ג ברור הלכה ברכות מז ע"ב ציון א, שבת קכז ע"ב ציון ה פסקה ב, ב"מ נד ע"א ציון ב
ז/ג בריכת המלך עמ' ק
ז/ג חי' הריצ"ד
ז/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנו
ז/ג יתר הבז (תשסח) עמ' קנט
ז/ג מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ד
ז/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנז, ח"ג עמ' רלז
ז/ג ערך יעקב עמ' רמד-רמז
ז/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שג
ז/ג שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רסד
ז/ג שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' קלא
ז/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עב ע"א
ז/ד בדבר מלך ח"ז עמ' קסז-קסח
ז/ד ברור הלכה ב"מ נד ע"ב ציון ז
ז/ד ברית עולם (ולר) סי' ס אות ד
ז/ד גט מקושר (אלגזי) דף טז ע"ב
ז/ד דבר שאול תמורה סי' כ אות ו
ז/ד ויטע אשל תמורה ח"א עמ' רכה
ז/ד חזון יחזקאל מעשר שני פ"ג ה"ג, ערכין פ"ד ה"ט
ז/ד חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 116
ז/ד חי' רעק"א (פרדס)
ז/ד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קח {צ"פ}
ז/ד מאור הקודש תמורה עמ' סט, עא
ז/ד מחנה לויה (תשעד) עמ' שלה
ז/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנז-תקנח
ז/ד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' שצו
ז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' צט עמ' קנו
ז/ד ערך יעקב עמ' רמו {או"ש}, רמח-רמט
ז/ד קדשי יהושע עמ' אלף קלח, אלף שצט, אלף תמג
ז/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קפו {צ"פ}
ז/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שכג
ז/ד שלום ירושלים עמ' קסד
ז/ד שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רכח
ז/ד שערי טהר ח"ב שער ד סי' כ אות ב, סי' כא אות א, ח"ג שער א סי' ג אות ה, סי' טו אות ד
ז/ה אור הישר [נועם ירושלמי מע"ש פ"ג]
ז/ה ברור הלכה ב"מ נד ע"ב ציון ז
ז/ה דבר שאול תמורה סי' כ אות ו
ז/ה העמק דבר ויקרא פכ"ז פסוק טו
ז/ה ויטע אשל תמורה ח"א עמ' שכח
ז/ה חיל המקדש סי' א אות ב
ז/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנו
ז/ה יסודי הצדקה עמ' 430
ז/ה מאור הקודש תמורה עמ' עא
ז/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' פח {צ"פ}
ז/ה ערך יעקב עמ' רפט
ז/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שכג
ז/ה שערי טהר ח"ח סי' פז אות ב
ז/ה תרומות חיים סעיף מו אות יד {צ"פ}
ז/ו בנין הלכה עמ' קסו
ז/ו גליוני הגר"ש עמ' עז {לח"מ - ר"ל אע"פ} [עי' מל"מ הל' מתנ"ע פ"ד הכ"ז]
ז/ו דבר שאול תמורה סי' כ אות ו
ז/ו חי' הראי"ה
ז/ו חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 122
ז/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' רלז
ז/ו מעשה רקח
ז/ו משנת יעקב
ז/ו משנת ר' אהרן קדשים, זבחים סי' ח
ז/ו ערך יעקב עמ' רנ-רנב
ז/ו קדשי יהושע עמ' אלף רסב
ז/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שכג
ז/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פב ע"ב
ז/ו תורה אור (שנגהי) עמ' לד
ז/ז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' נז, ח"ב עמ' קנד
ז/ז היכל מלך
ז/ז ויטע אשל תמורה ח"ג עמ' ע
ז/ז חי' הריצ"ד
ז/ז כל נדרי פ' ט הע' לה
ז/ז מנחת מחבת עמ' רכד
ז/ז משנת יעקב
ז/ז נועם חכ"ה עמ' מב {צ"פ}
ז/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קא
ז/ז ערהשה"ע זרעים סי' קכד אות א, קדשים סי' רלח אות ח
ז/ז ערך יעקב עמ' רנא {משנת יעקב}, רנג-רנד
ז/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' כא אות א
ז/ח אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' צח
ז/ח אבני חפץ ח"א סי' פ
ז/ח אור הישר [אור הישר ירושלמי כתובות פי"א ה"ד]
ז/ח אנצי"ת ע' אונאה הע' 136
ז/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' תרמה
ז/ח בית האוצר ח"ב עמ' 103
ז/ח בית זבול ח"ג סי' מ אות י
ז/ח בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' לח-לט, ח"ב עמ' סה-סו
ז/ח בנין שלמה (רבינ') סי' ז
ז/ח ברור הלכה ב"מ נה ע"א ציון א, נז ע"א ציון א
ז/ח בריכת המלך עמ' כח
ז/ח בשבילי הפסח סי' כג אות ז {לכתחלה}
ז/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רי
ז/ח דבר שאול תמורה סי' סא אות ה, יג
ז/ח דברות משה ב"מ ח"ב סי' מד ענף ג
ז/ח דובר מישרים
ז/ח דעת מרדכי ח"א דף צט ע"ד
ז/ח זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קנה {חלל על שו"פ}
ז/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ נז ע"א]
ז/ח חי' רעק"א (פרדס)
ז/ח מבית מאיר ח"ג עמ' קסה
ז/ח מגיני שלמה עמ' רי
ז/ח מהרי"ט אלגזי דף מה ע"ב
ז/ח מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מג או"ק ג
ז/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קיד, קטו, ח"ב עמ' רנא
ז/ח מראה אש ח"א עמ' צג
ז/ח משנת יעקב
ז/ח משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 71
ז/ח נחלת שמואל דף לט ע"ב
ז/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כח אות יא
ז/ח ס' המקח עמ' תכט
ז/ח סופר המלך ח"ב עמ' ריז
ז/ח עין יהודה עמ' רלא
ז/ח קדשי יהושע עמ' אלף קע, אלף קעב
ז/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שכ, תה
ז/ח שהם וישפה ח"ב
ז/ח שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רסג
ז/ח שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רכו, רנו
ז/ח שערי טהר ח"ו סי' סה אות ג
ז/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 232
ז/ח תורת הקדש ח"ב עמ' קסד
ז/ח תורת כסף וחליפין עמ' נא
ז/ט בית זבול ח"ג סי' מ אות י
ז/ט חי' הריצ"ד
ז/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף קכו {רדב"ז}
ז/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קסט
ז/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קטו
ז/ט מקור ישראל דף קה ע"ב
ז/ט משנת יעקב
ז/ט תנובת ציון דף קכא ע"ג
ז/י באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קמו
ז/י בית דינו של שמואל עמ' 520, 524
ז/י בית זבול ח"ג סי' מ אות י
ז/י משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' יג-יד
ז/י נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' שסג, ח"ד עמ' רסב
ז/י נחל יצחק סי' עג ס' יט ענף ד בהגהה
ז/י נתיבות אדם ח"ב עמ' ז
ז/י שער משפט סי' קג ס"ק ג
ז/יא אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' צח {או"ש}
ז/יא אוצמפה"ת ב"מ נב ע"ב הע' 93, 104 {או"ש}
ז/יא אוצמפה"ת ב"מ נה ע"א ח"א הע' 33-40
ז/יא אוצמפה"ת ב"מ נז ע"א הע' 35, 44
ז/יא אוצר יסודי שביעית עמ' תקמה-תקמו
ז/יא אות היא לעולם ח"א דף ק ע"ג {רדב"ז}
ז/יא ברור הלכה ב"מ נה ע"א ציון א, נו ע"א ציון ו פסקה ב {או"ש}
ז/יא בריכת המלך עמ' מד
ז/יא גדולי שמואל ב"מ דף נב, נד {רמב"ם}, נז ע"א {או"ש}
ז/יא חי' הגר"מ זמבה סי' ל אות י
ז/יא חי' הגרנ"ט סי' קסב
ז/יא חיים ומלך
ז/יא יבין שמועה (מע"ש) פ"ו ע"א
ז/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שכא, ח"ב עמ' קנז
ז/יא מים חיים (קרייזוירטה) עמ' תקפט
ז/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קטז, ח"ב עמ' רלו
ז/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקסט
ז/יא ספיקא דרבנן עמ' כו
ז/יא עולת שלמה ח"ב עמ' שמב
ז/יא עין יצחק ח"ב עמ' תסח
ז/יא ענפי ארז (זי') דף רכו ע"א
ז/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ע אות ב
ז/יא קרית מלך
ז/יא שלום ירושלים עמ' קסד {כ"מ}
ז/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תיג
ז/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שכה
ז/יא שעורי ר' שלמה עמ' רסא
ז/יב אגרות הגרי"ד עמ' קכ
ז/יב באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף כט
ז/יב בית אהרן וישראל גל' מז עמ' יח-יט
ז/יב ברור הלכה קדושין כט ע"א ציון א
ז/יב בריכת המלך עמ' לד, פז
ז/יב חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ב
ז/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנז
ז/יב מחשבת הקודש ח"א דף סג ע"ד
ז/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יב משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' קסו-קסז
ז/יב ספיקא דרבנן עמ' כג, כו, כח
ז/יב עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קג
ז/יב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קמד
ז/יב ענפי ארז (זי') דף ד ע"ד
ז/יב ערך יעקב עמ' רנה-רנח
ז/יב פרי האדמה ח"א
ז/יב צפנת פענח ויקרא עמ' רנח
ז/יב קהלות יעקב קדושין כז
ז/יב שולי הגליון עמ' קו
ז/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 181
ז/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 19
ז/יג אגרות הגרי"ד עמ' קיח
ז/יג אהל יצחק גיטין עמ' שפו
ז/יג אור הישר [אור גדול קונ' קרני אור דף קסח, מפרשים בהל' מכירה פ"ט ה"ב]
ז/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לב הערה ב
ז/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לב הערה ב
ז/יג באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לב ע"ב-ע"ג {אינו נותן אלא מנה}
ז/יג ברור הלכה קדושין כט ע"א ציון א
ז/יג בריכת המלך עמ' לד-לה, מ-מא
ז/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קנג
ז/יג זכר שמואל קדושין סי' כח ס"ק א
ז/יג חזון יחזקאל קידושין פ"א ה"ז
ז/יג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שלו
ז/יג מעשה רקח
ז/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רכט ע"ד
ז/יג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' יג-יד
ז/יג משנת יעקב כאן
ז/יג משנת יעקב עבודה עמ' שנט
ז/יג משנת יעקב קנין עמ' טז, נא
ז/יג משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעא, קעג
ז/יג משפט הקנין ח"א עמ' תג
ז/יג נחלת שמואל דף סט ע"ג
ז/יג ענפי ארז (זי') דף ק ע"ד
ז/יג צפנת פענח ויקרא עמ' רנח
ז/יג קרבן אליצור דף קלב ע"ג
ז/יג רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' קד
ז/יג שולי הגליון עמ' קו
ז/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 180
ז/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ג עמ' 19
ז/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשע
ז/יג תכריך מרדכי סי' יג עמ' פה {צ"פ}
ז/יד אבן ציון עמ' תקסד, תקסז
ז/יד אבן שלמה (ניימן) עמ' קכג
ז/יד אבני חפץ ח"א סי' נג {כ"מ}
ז/יד אהל יצחק גיטין עמ' תקכ
ז/יד אהלי יהודה (הכהן) דף נג ע"א
ז/יד אוצרות הרמב"ם
ז/יד אור הישר [לח"מ הל' מלוה פי"ט ה"ח]
ז/יד אות זכרון - הקדמה עמ' 6 וגוף הספר דף ג ע"ב {שההקדש מפקיע השעבוד שקדם}
ז/יד אחיעזר ח"ג סי' א אות ה
ז/יד אנצי"ת ע' אין אדם עושה קנוניא הע' 10
ז/יד ארץ נחלי מים דף כז ע"ב, כח ע"א-ע"ב
ז/יד אש תמיד עמ' רעו
ז/יד באר אלחנן עמ' רלד {ראב"ד}
ז/יד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קה
ז/יד בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' קיט
ז/יד בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קיא {ראב"ד}
ז/יד בדבר מלך ח"ז עמ' קסט-קעא
ז/יד בדבר מלך חי"ח עמ' שכ {המקדיש כל נכסיו והיתה עליו כתובת אשה או שטרי בע"ח וכו' הא למה זה דומה לשני לקוחות וכו' ובהשגות}
ז/יד בני שמואל דף קו ע"ד
ז/יד ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' נב
ז/יד ברכת מרדכי כתובות עמ' תכו
ז/יד גוילין נצולין עמ' קלא
ז/יד דברי חיים השמטות סי' ו
ז/יד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קעה
ז/יד דגל יהודה (קמינר) עמ' רכו
ז/יד דודאי משה עמ' סג
ז/יד דור דורים עמ' לז
ז/יד דליית הכרם עמ' תתתיז {ראב"ד}
ז/יד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקעח, תתקפ {כ"מ}, תתקפב
ז/יד העמק דבר ויקרא פכ"ז פסוק טו בהרחב דבר
ז/יד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' תיז
ז/יד זכרון הרב עמ' 337-338 {ראב"ד}
ז/יד חזון יחזקאל כתובות פ"ז ה"א
ז/יד חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"א וה"ג
ז/יד חי' הגר"ח ב"מ עמ' קנח
ז/יד חי' הגר"ח החדש עמ' רפז, שעז, תקיג
ז/יד חי' הגרנ"ט סי' פה
ז/יד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עה
ז/יד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עה
ז/יד חי' הראי"ה
ז/יד חי' חתם סופר
ז/יד חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' שכח ד"ה עיין {כ"מ - אלא דעדיפא מיניה אהדר ליה}
ז/יד חי' כתב סופר כתובות עמ' קכג {ראב"ד}
ז/יד חי' מהרי"א צטרון עמ' קמה
ז/יד חיי דוד עמ' שמו
ז/יד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 425
ז/יד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' תלז-תלח
ז/יד ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' לו
ז/יד יקר הערך דף עט ע"ד {כ"מ}
ז/יד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קנז, ח"ב עמ' רמח
ז/יד ישועות ישראל סי' לט סעיף ב
ז/יד כהונת רפאל עמ' קפג
ז/יד כלילת יופי דף כב
ז/יד לב ים נדרים עמ' קמט, קנא
ז/יד לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' סא אות י
ז/יד לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' נא, נג-נה
ז/יד מבי"ט (רובינ') דף צח ע"ב
ז/יד מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לה או"ק ב
ז/יד מחנה יוסף פסחים עמ' ס
ז/יד מחקרים במשפט התלמודי עמ' 75
ז/יד מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ט נתה"ח ס"ק כו
ז/יד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' קפב
ז/יד מלך שלם דף פד ע"א
ז/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ריג
ז/יד מנחת חינוך ח"א עמ' רנו
ז/יד מעיני המים
ז/יד מעשה איש דף עג ע"ב
ז/יד מצעדי גבר נדרים סי' יג אות א-ב
ז/יד מקור ישראל דף קה ע"א
ז/יד מראה אש ח"ב עמ' רכד, רכו, רנה
ז/יד מרגניתא דר"מ [קצוה"ח סי' קיז]
ז/יד מרומי גלים עמ' כו, קלב
ז/יד מרכבת המלך עמ' שפה
ז/יד משיב דבר ח"ה סי' סד
ז/יד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקלז {צ"פ}
ז/יד משנה הלכות גיטין סי' ב
ז/יד משנה הלכות ח"ג סי' קלד
ז/יד משנת יעקב כאן
ז/יד משנת יעקב משפטים עמ' קנט
ז/יד משנת ר' אהרן ב"ק עמ' רטו
ז/יד משנת ר' אהרן נדרים עמ' קסו, קעח, קפא, קדושין עמ' קלח
ז/יד נחלת יהושע דף נא
ז/יד נחלת יעקב (קמינצקי) סי' י
ז/יד נחלת שמואל דף לח ע"ד
ז/יד סופר המלך ח"ב עמ' שכד
ז/יד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קפז
ז/יד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שסו
ז/יד עמקי המשפט עמק החוב סי' י אות א עמ' ס {ביאור הקצות בדעת הראב"ד דחילול הקדש ע"י חוב מהני דנתינת החוב נחשב כנתינת דמים}, סי' יא אות ג עמ' קכב {דעת האו"ש והגרי"ז בדעת הראב"ד דקדושת דמים הוא ג"כ חלות קדושה דאינו יוצאת בלא פדיון}, אות ח עמ' קנה {דעת הרדב"ז בדעתו דקדושת דמים הוא רק שיעבוד דאינו יוצאת בלא פדיון}
ז/יד ערך יעקב עמ' סח, רנט-רסג
ז/יד פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' סה, סז
ז/יד פד"ר חי"ז עמ' 195 {הקדש מפקיע שעבוד}
ז/יד פי' ר"א מן ההר יבמות עו ע"ב
ז/יד צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' ע אות ב
ז/יד קהלות יעקב ערכין ה
ז/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' פג
ז/יד קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף כג ע"ב
ז/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רלג, תקמ
ז/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קצט
ז/יד שביעי קדש עמ' קסג
ז/יד שדה יצחק עמ' כז
ז/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תיג
ז/יד שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נג
ז/יד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קעז
ז/יד שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קיז סעיף י
ז/יד שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קלו, קס
ז/יד שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' צז
ז/יד שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור כח, מו
ז/יד שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' קיג
ז/יד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ב אות שנה
ז/יד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קכה, רעד, רעז
ז/יד שער המלך ח"ב עמ' קמט
ז/יד שערי אור - שעבודים שער ח פ"ו סעיף ד, יב
ז/יד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' עו
ז/יד תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' שכא
ז/יד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' קנא
ז/יד תורת רפאל ח"ג עמ' מח
ז/יד תפארת בחורים פאה עמ' תקנג {קדושת דמים מפקיע}
ז/יד תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' עח
ז/טו אהלי יהודה (הכהן) דף קיג ע"א
ז/טו אור שמח
ז/טו אמרי אמת (גולדשלאג, תרפ"א) דף סו ע"ג
ז/טו ארץ נחלי מים דף כח ע"ב
ז/טו בד קודש (דאנון)
ז/טו בדבר מלך ח"ז עמ' קסט-קעא
ז/טו ברור הלכה כתובות צה ע"א ציון א {כ"מ}
ז/טו גוילין נצולין עמ' קלא
ז/טו דברי חיים השמטות סי' ו
ז/טו ושב הכהן (תשמח) עמ' שיט
ז/טו חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"א וה"ג
ז/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עה
ז/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עה
ז/טו חי' הראי"ה
ז/טו חי' כתב סופר כתובות עמ' קכג
ז/טו חי' מהרי"א צטרון עמ' קמה
ז/טו משנה הלכות גיטין סי' ב
ז/טו עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קפז
ז/טו עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שסו
ז/טו עמקי המשפט עמק השיעבוד סי' יא אות ג עמ' קכב {דעת האו"ש והגרי"ז בדעת הראב"ד דקדושת דמים הוא ג"כ חלות קדושה דאינו יוצאת בלא פדיון}, אות ח עמ' קנה {דעת הרדב"ז בדעתו דקדושת דמים הוא רק שיעבוד דאינו יוצאת בלא פדיון}
ז/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' תיג
ז/טו שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' פב
ז/טו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' יא {ראב"ד}
ז/טו שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קיח סעיף ד {ראב"ד}
ז/טו שער משפט סי' קיח ס"ק ב
ז/טו תוס' רי"ד על ירושלמי כתובות פ"ט ה"א דף נא ע"ב
ז/טו תורת יקותיאל (כץ) בהקדמה
ז/טז אורים ותומים - תומים סי' סו ס"ק סה
ז/טז אנצי"ת ע' אין אדם עושה קנוניא הע' 10, 46
ז/טז ארץ נחלי מים דף כח ע"א-ע"ב
ז/טז אש תמיד עמ' רעו
ז/טז בדבר מלך ח"ז עמ' קסט-קעא
ז/טז בני שמואל דף קו ע"ד
ז/טז ברור הלכה גיטין לה ע"ב ציון ג
ז/טז גוילין נצולין עמ' קלא
ז/טז חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ג
ז/טז חי' הגר"ח החדש עמ' רפח
ז/טז חי' הראי"ה
ז/טז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין כג ע"ב]
ז/טז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קצב
ז/טז חסדי דוד ח"ז עמ' תקלו
ז/טז יקר הערך דף פד ע"ב
ז/טז כהונת רפאל עמ' קפג
ז/טז מחנה יהודה (אשכנזי) דף קג ע"ד
ז/טז מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רנ
ז/טז מעשה רקח
ז/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/טז משנה הלכות גיטין סי' ב
ז/טז משנה הלכות ח"ג סי' קלד
ז/טז משנת יעקב כאן
ז/טז משנת יעקב משפטים עמ' קנט
ז/טז נתיבות מרדכי גיטין עמ' שפג
ז/טז עטרת ישראל עמ' רסה
ז/טז פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' סו
ז/טז פני אברהם (שפירא) עמ' צ
ז/טז קהלות יעקב ב"ק יג ו
ז/טז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קח ע"ב, קכב ע"ב
ז/טז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' צא
ז/טז שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קט סעיף ד {ראב"ד וכ"מ}
ז/טז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רעד, רעח-רעט, שי
ז/טז שערי אור - שעבודים שער ח פ"ו סעיף ו-ז
ז/טז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' עו-עז
ז/טז תורת ראשי הישיבות ב"ק עמ' שכא
ז/טז תורת רפאל ח"ג עמ' מח
ז/יז אבן שלמה (ניימן) עמ' קכה
ז/יז אבני ציון ח"ג עמ' קסח, קע
ז/יז אברהם יגל
ז/יז אהל משה (הורוביץ) ח"א ערכין כג ע"א
ז/יז אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' פו
ז/יז אור עולם (שניאורסון) עמ' 720-721
ז/יז אור תורה (שוורץ) ח"ד סי' י
ז/יז אות זכרון - הקדמה עמ' 6 וגוף הספר דף ג ע"א {אינו גובה עד שידירנה הנאה}, ה ע"ב {ואין אומרים אילו רצה היה אומר בטעות הקדשתי}
ז/יז אמרי נפתלי ח"ב עמ' קצט {כ"מ}
ז/יז אנצי"ת ע' אין אדם עושה קנוניא הע' 28, 32, 36, 43
ז/יז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קו
ז/יז בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' עח
ז/יז בית שערים או"ח סי' שכו
ז/יז בן יהודה סי' עב
ז/יז בני שמואל דף קו ע"ב
ז/יז ברית עולם (ולר) סי' לח אות ב, ד
ז/יז דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' קס {כ"מ}
ז/יז הגהות חבר בן חיים
ז/יז הדרת מרדכי דף מט ע"ב {בהקדש לא מועילה שאילה אלא רק פתח}
ז/יז הר המלך ח"ז עמ' נא
ז/יז זכרון אהרן סי' יט, עמ' מב-מג
ז/יז זכרון יהודה (לאש) דף פב ע"א
ז/יז חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ג
ז/יז חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 115, 118, 120
ז/יז חי' הראי"ה
ז/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין כג ע"א]
ז/יז חי' חתם סופר
ז/יז חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' רלג
ז/יז חי' רעק"א (פרדס)
ז/יז חיים של שלום ח"א סי' נח
ז/יז חקרי לב (לווינבוק) דף כב ע"א
ז/יז ידיו של משה דף קצג ע"ג {כ"מ}
ז/יז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' רמז, רמט
ז/יז ישועות יעקב קדשים עמ' שמח
ז/יז כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ז/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרלז
ז/יז מגילת ספר לאוין דף קכא ע"א
ז/יז מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לה או"ק ב, חלה אות י או"ק ג
ז/יז מחנ"א הל' צדקה סי' ה
ז/יז מחנה יהודה (אשכנזי) דף רלח ע"א
ז/יז מים שאובים עמ' תנא, תנו, תעח, תצג, תקכ
ז/יז מנחת בכורים (מיוחס) דף סב ע"ב {כ"מ ולח"מ}
ז/יז מעשה רקח
ז/יז משנה הלכות ח"ג סי' קלד
ז/יז נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' ח {צ"פ}
ז/יז נחלת יעקב (קמינצקי) סי' י
ז/יז נר יצחק (ריף) עמ' יד, טז
ז/יז נתיבות המשפט סי' רנה ס"ק א
ז/יז סופר המלך
ז/יז סופר מהיר ח"א דף יב ע"א, ח"ב עמ' קכ, קכט
ז/יז ענפי ארז (זי') דף ע ע"ד {צ"פ}
ז/יז ערך יעקב עמ' רסד-רסה
ז/יז פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' צב
ז/יז פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קפב
ז/יז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קפז
ז/יז קהלת יעקב (אלגזי) תוספת דרבנן אות שיד (קי ע"ג בדפוס שלוניקי)
ז/יז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תה
ז/יז קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף קי ע"ג
ז/יז ראשית בכורים דף סז ע"ג
ז/יז שדה יצחק עמ' כו, כח-כט
ז/יז שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קח
ז/יז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' קעז, ח"ב עמ' צ
ז/יז שם יוסף (מועטי)
ז/יז שם משמעון (פולק) ח"ב דף עג
ז/יז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסח
ז/יז שער המלך ח"ב עמ' קכ
ז/יז שערי זיו ח"ג דף קיח ע"א, קיט ע"ב
ז/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 324
ז/יז שערי ישר שער ה פכ"ב אות כו
ז/יז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עז ע"ד
ז/יז תורת רפאל ח"ג עמ' מט
ז/יז תנובת ציון דף קמא ע"ד
ז/יח אבני החושן סי' רנה סעיף א-ב
ז/יח אור שמח
ז/יח אמרי אמת (גולדשלאג, תרפ"א) דף סו ע"ב-ע"ג
ז/יח אנצי"ת ע' אין אדם עושה קנוניא הע' 1, 4, 7, 24, 25
ז/יח בית אהרן (קארטשין) עמ' רב
ז/יח גינת ורדים (הלוי) חו"מ כלל ג סי' יב
ז/יח דברי אליעזר (פרבר) ח"א דף ב ע"ג
ז/יח דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' קסב {קושיית ש"ך סי' רנה}
ז/יח זכרון יהודה (לאש) דף מא ע"ד
ז/יח חי' הראי"ה
ז/יח חקרי לב (לווינבוק) דף כב ע"א
ז/יח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' פח
ז/יח לחקרי הלכות סי' צז
ז/יח מים שאובים עמ' תצב
ז/יח מעיני המים
ז/יח משנת יעקב
ז/יח נתיב מאיר
ז/יח ערך יעקב עמ' רסו-רסז
ז/יח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' מו, מט
ז/יח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שנ-שנד
ז/יח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסט
ז/יח שער יהודה דף כז {כ"מ}
ז/יח שערי זיו ח"ג דף קיח ע"ד, קיט ע"א
ז/יח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שנח
ז/יח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רעט
ז/יח שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רמב
ז/יט אולם המשפט סי' רנה סעיף א
ז/יט אור שמח
ז/יט אחיעזר ח"ב סי' כב אות יא
ז/יט אנצי"ת ע' אין אדם עושה קנוניא הע' 1, 4, 7, 12
ז/יט בית יעקב (מסקין) סי' יג
ז/יט דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' קסב {קושיית ש"ך סי' רנה}
ז/יט זכרון אהרן סי' יט, עמ' מב
ז/יט חזקה רבה יו"ד הלכה קסד עמ' 253, אהע"ז ח"ב עמ' 115
ז/יט חי' הראי"ה
ז/יט חי' חתם סופר
ז/יט יבול היובלות עמ' 56, 58
ז/יט מנוחת אשר ח"ב דף טו ע"ד
ז/יט מקור ישראל דף סג ע"ד {אין אדם חוטא לאחרים}, קט ע"ב {חולה}
ז/יט משנת יעקב
ז/יט משפטי שבועות עמ' צו
ז/יט נאם דוד
ז/יט ענפי ארז (זי') דף ע ע"ד
ז/יט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' ט
ז/יט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שנ-שנד
ז/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רכג
ז/יט שמחת יו"ט (אלגזי) סי' טו אות ב {מגדל עוז}
ז/יט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רסט
ז/יט שער משפט סי' רנה ס"ק א
ז/יט שערי זיו ח"ג דף קיח ע"ד
ז/כ ברור הלכה גיטין פט ע"א ציון ב
ז/כ מעשה רקח
ז/כ ערך יעקב עמ' רסח-רסט
ז/כ תשורת שי מהדו"ק סי' תקמד


ח/338 הלכות ערכין פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ בית יעקב (בירב)
ח/רה"פ הלכות מקדש וקדשיו
ח/רה"פ הפלאת ערכין
ח/רה"פ חיל המלך
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד לקוטים סי' מט-נ
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ צפנת פענח
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אור הישר [רדב"ז תחלת הל' כלאים]
ח/א בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' שסה {צרכי רבים בא' אדר}
ח/א טעם ודעת הל' פרה פ"א ה"א ביאה"ל ד"ה ובעיקר
ח/א מאור הקודש ערכין עמ' פא
ח/א מאור הקודש תמורה עמ' קסה
ח/א משנת יעקב
ח/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקיא
ח/א קרית מלך
ח/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' קצד
ח/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 46
ח/א תורת מנחם חל"ט עמ' 179
ח/ב אמרי בינה (אש) דף קמה ע"ג {קרקע שפדאו בדיעבד בלי עשרה}
ח/ב ברור הלכה חולין קלט ע"ב ציון [א]
ח/ב ברור הלכה מגילה כג ע"ב ציון ל
ח/ב גבורת יצחק מ"ש עמ' קפד
ח/ב דבר אברהם ח"ב סי' כד ס"ק ג {עבד}
ח/ב דבר שאול תמורה סי' סא אות יב {האם שלש לעיכובא}
ח/ב דברי אהרן עמ' קטז {"הרי עלי מנה" וגבו מקרקע - בכמה שמין}
ח/ב דובר מישרים (השמטות)
ח/ב המדות לחקר ההלכה מדה יט אות נא {שיער העומד ליגזז}
ח/ב יד המלך הל' אישות פ"י ה"ה {עבד}
ח/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 176 {ג' בקיאין}
ח/ב מוריה גל' קז עמ' כה {מל"מ}
ח/ב מטה יחיאל - הערות באהב"ח פ"ט נתה"ח ס"ק כו
ח/ב מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קמ, קמב
ח/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקנב, תקנט
ח/ב מעשה רקח [שו"ת מהרלב"ח סי' ג]
ח/ב מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ח/ב מרגליות הים סנהדרין ג ע"ב אות ד {צ"פ}, ו ע"א אות ו {צ"פ}, יד ע"ב אות א {בשלשה - שלא כראב"י}, עו ע"ב אות יז {צ"פ}, עח ע"ב אות ט {צ"פ}
ח/ב משנת יעקב
ח/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף לו ע"ד
ח/ב סופר המלך סי' קט {ואחד כהן - בגמ' נשאר בקשיא}
ח/ב ערך יעקב עמ' רע-רעב
ח/ב פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' נו
ח/ב פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' לז
ח/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' רפב
ח/ב קדשי יהושע עמ' אלף קעב, אלף ריב, אלף תקנב
ח/ב רלב"ג ויקרא פכ"ז פסוק יב עמ' שצו-שצז
ח/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קטו {צ"פ}
ח/ב שו"ת מהרלב"ח סי' ג
ח/ב שושן עדות דף טז ע"ד
ח/ב שם דרך ויקרא עמ' ריא
ח/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שלב
ח/ב תבונה (קרש') סי' כה {עשרה אינו ב"ד שקול}
ח/ג בית שערים או"ח סי' סג
ח/ג הגהות חבר בן חיים
ח/ג המאיר לארץ
ח/ג הר המלך ח"ב עמ' פ-פב
ח/ג חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ה
ח/ג חי' הראי"ה
ח/ג חי' הריצ"ד
ח/ג יד המלך הל' אישות פ"י ה"ה {הכרזה במטלטלין}
ח/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שכב
ח/ג כבוד יו"ט
ח/ג כבודה של תורה א עמ' ד
ח/ג לב מרפא דף ח ע"א
ח/ג מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קמג
ח/ג מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' קיח
ח/ג ערהשה"ע זרעים סי' לה אות ד
ח/ג ערך יעקב עמ' רעג-רעד
ח/ג צמח צדק (קרוכמל) סי' עב
ח/ג צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' שטו
ח/ג קרית מלך
ח/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רפה
ח/ד הר המלך ח"ב עמ' פ-פב
ח/ד חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ה
ח/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין כז ע"ב]
ח/ד יקר הערך דף צח ע"ב-ע"ג, צט ע"ב
ח/ד ערך יעקב עמ' רעה {צ"פ}
ח/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שכה
ח/ה אור הישר [אור הישר ערכין כז ע"א]
ח/ה אחיעזר ח"ב סי' מ אות ז
ח/ה בדבר מלך ח"ז עמ' קעב-קעה
ח/ה בן אריה
ח/ה הגיון א עמ' 42
ח/ה ויוסף שאול דף יח ע"ג, יט ע"א
ח/ה זהב התרומה מ"ש עמ' קע
ח/ה חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ט
ח/ה חי' הראי"ה
ח/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין כז ע"ב]
ח/ה יבין שמועה (מע"ש) פ"א ע"ז
ח/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנו
ח/ה יקר הערך דף צז ע"ב ואילך
ח/ה מאור הקודש תמורה עמ' קסה
ח/ה מהרי"ט אלגזי פ"ח אות עט (השני)
ח/ה מחנה חיים ח"ג עמ' נד
ח/ה משנת חיים ערכין עמ' ריג-רטז
ח/ה עיונים ומחקרים ח"א עמ' 45
ח/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסא
ח/ה ערך יעקב עמ' רעה-רעז
ח/ה פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' עה
ח/ה קדשי שעה (פישמן) פ"ג אות כב {איך הקדישו הנשיאים את השוורים}
ח/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שיח
ח/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שלב
ח/ו חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ט
ח/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ערכין כז ע"ב]
ח/ו נתן פריו סוכה עמ' סא
ח/ו ערך יעקב עמ' רעח-רעט
ח/ז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שכב, ח"ב עמ' קנו
ח/ז מגן גבורים (או"ח) סי' א ס"ק י (ד ע"ב)
ח/ז מקור ברוך (פייתוס) דף שט ע"ב {שתקו}
ח/ז נוכח השלחן (לבטון) דף ח ע"ג
ח/ח אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צו אות א
ח/ח אברהם יגל
ח/ח אור הישר [אור הישר בכורות נג ע"א]
ח/ח אור הנר (ראטה) עמ' 176
ח/ח אור חדש (בלומ') דף לז ע"ב {הקדיש בזה"ז - ימות}
ח/ח אור שמח
ח/ח אמרי יושר בכורות דף נג ע"א
ח/ח אמרי יושר פסחים סי' ו ס"ק ד
ח/ח אמרי כהן (הולנדר) עמ' קסב {ראב"ד ולח"מ}
ח/ח אמת ליעקב מועד עמ' קפז, רסב {ים המלח}
ח/ח אמת ליעקב מקרא עמ' שכב
ח/ח אשר למלך
ח/ח באר ראי עמ' תעז
ח/ח בדבר מלך ח"ח עמ' פט
ח/ח בית אהרן וישראל גל' נג עמ' מא, מג-מה
ח/ח בית פנחס (גרהר) ח"ב הקדמה עמ' 46-47
ח/ח בני יוסף (טנוג'י) דף לא ע"ב
ח/ח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקעא
ח/ח ברור הלכה ע"ז יג ע"ב ציון ב פסקה ב
ח/ח גינת ראובן תרומות עמ' תתתפג
ח/ח הלכה רבה ח"ב עמ' 158
ח/ח הר המוריה (אדר"ת) עמ' ל
ח/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קסו
ח/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קעז
ח/ח חזון יחזקאל כתובות פ"ב ה"ג, סנהדרין פ"א ה"א
ח/ח חי' הגר"מ זמבה סי' ל אות ג
ח/ח חי' הגרז"ס קדשים עמ' קסט
ח/ח חי' הראי"ה
ח/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תקט
ח/ח יד פשוטה מדע עמ' תרא
ח/ח יקר הערך דף צה ע"ב {מרכה"מ}, קיג ע"ג ואילך, קיד ע"ג-ע"ד
ח/ח כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ח/ח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קכו {ראב"ד}
ח/ח כל נדרי פ' סט הע' י
ח/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' עב
ח/ח לב שמח דף ד ע"א
ח/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קסח {ראב"ד}
ח/ח מגדל עז עמ' עז
ח/ח מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מז או"ק ב
ח/ח מוריה גל' רכו עמ' מט {חרמי בדק הבית נוהגים בזה"ז}
ח/ח מלחמות יהודה דף קג ע"ב
ח/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' תג, תקסז, ח"ג עמ' תקסז
ח/ח מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שכה-שכו
ח/ח מקור ברוך (פייתוס) דף שט ע"ג
ח/ח משכנות ידידיה עמ' פז {ראב"ד}, פח {לח"מ}
ח/ח משמר הלוי עמ' לב
ח/ח משנת יעקב
ח/ח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' מד
ח/ח נתיב אברהם ח"א עמ' פ
ח/ח עטרת ישראל עמ' מח-מט
ח/ח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' כט
ח/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רצה
ח/ח ענפי ארז (זי') דף קט ע"ג
ח/ח ערך יעקב עמ' רפ-רפא
ח/ח פני משה (שלז')
ח/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 233
ח/ח קדושת הר עמ' ע
ח/ח קדשי יהושע עמ' אלף רא
ח/ח קהלות יעקב יומא סי' יז
ח/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תתטו
ח/ח קובץ השמיטה עמ' רסט
ח/ח קרן הצבי מצוה מו אות ז
ח/ח שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נג
ח/ח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' פט
ח/ח שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רמב, רמו, רמח, רסב
ח/ח שמועת חיים ערכין ח"א עמ' רט
ח/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' פד, שמז
ח/ח שערי היכל יומא מערכה קנז {להחרים}
ח/ח שערי זיו ח"ג דף פז ע"ד
ח/ח שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' יד
ח/ח תפארת בחורים פאה עמ' רפב {האם מותר לפדות מיטלטלין}
ח/ט אור האורים סי' כט {עבד כנעני כגוי}
ח/ט אמרי כהן (הולנדר) עמ' קסב {כ"מ ורדב"ז}
ח/ט ושב הכהן (תשמח) עמ' שנו
ח/ט משנת יעקב
ח/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לז
ח/י אור ליהודה (תשנט) עמ' שמה
ח/י אמרי יושר בכורות דף נג ע"א
ח/י אמרי יושר פסחים סי' ו ס"ק ד
ח/י אמרי כהן (הולנדר) עמ' קסב
ח/י בית אהרן וישראל גל' נג עמ' מא, מג, גל' נד עמ' קכח
ח/י דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה נט
ח/י הר המוריה (אדר"ת) עמ' ל {ראב"ד}
ח/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קעז
ח/י חי' הגרז"ס קדשים עמ' קסז
ח/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תקט
ח/י ימי זכרון עמ' מו
ח/י ישועת משה ח"א עמ' שצא {אפשר לפדות הקדש בזה"ז}
ח/י כל נדרי פ' סט הע' טו
ח/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תז
ח/י מגיני שלמה עמ' רי
ח/י מזכרת חיים עמ' קנט
ח/י מנחת חינוך ח"ב עמ' רנא, תקנג
ח/י מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שכה
ח/י משכנות ידידיה עמ' פז {פדיון מטלטלין בזה"ז}
ח/י משנת יעקב
ח/י משנת יעקב עבודה עמ' רפד
ח/י משנת ר' אהרן קדשים - בכורות דף יא ע"א ד"ה או
ח/י עטרת ישראל עמ' מז-מט
ח/י עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' ל
ח/י ענפי ארז (זי') דף קנב ע"א {צ"פ}
ח/י פני משה (שלז')
ח/י רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' מ
ח/י שו"ת הריב"ש עמ' קצ
ח/י שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נג
ח/י שמועת חיים יומא ח"ב עמ' פח
ח/י שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רסד
ח/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' פד, רעח, שמז
ח/י שערי היכל יומא מערכה קנז {לאבדם בזה"ז}
ח/יא בדבר מלך ח"ז עמ' קעו-קעח
ח/יא ברית אברהם (פרנס) עמ' תפא
ח/יא זכרון הרב עמ' 331 {ראב"ד - סתם חרם שבגליל}, 342 {ראב"ד}
ח/יא חי' ר' שמואל נדרים עמ' קיד-קיט
ח/יא יד ימין דף קעב ע"ב וע"ד
ח/יא יהגה האריה עמ' קטז
ח/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קסא
ח/יא לב מבין
ח/יא לב שמח דף ד ע"ב
ח/יא מוריה גל' רכו עמ' נ {ראב"ד - חרמים נוהגים רק בזמן היובל}
ח/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רט, רטז
ח/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסה, תקסז
ח/יא מעין החכמה עמ' קצו-קצז {לח"מ}
ח/יא מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שכב
ח/יא משנת חיים ערכין עמ' ריג-רטז
ח/יא משנת ר' אהרן נדרים עמ' קנט, קסא
ח/יא נועם חכ"ה עמ' קלא
ח/יא נחלת עזריאל (הלוי) ע"ז דף יג {לח"מ}
ח/יא נשאל דוד אהע"ז עמ' ריג ע"א
ח/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תסו
ח/יא סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' תעו
ח/יא ערך יעקב עמ' קעו, רכא {לח"מ}, רפב-רפד
ח/יא פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' פא
ח/יא קונטרסי שעורים נדרים שעור ג אות ו
ח/יא שו"ת הריב"ש עמ' קצ
ח/יא שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רנט
ח/יא שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רסט
ח/יא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שמח-שמט
ח/יא תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' שלז
ח/יא תחומין ח"ט עמ' 457
ח/יא תפארת יהונתן (תרצד) דף נח ע"א
ח/יב אהבת חסד עמ' רמה
ח/יב ברור הלכה נדרים ט ע"א ציון ד פסקה ה
ח/יב הערות ר"י ליינר
ח/יב הר המלך ח"א עמ' קנג-קנט, ח"ב עמ' רמ-רמג
ח/יב הרמב"ם והזוהר
ח/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 44
ח/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ג
ח/יב חי' הראי"ה
ח/יב יסודי הצדקה עמ' 207, 432, 433
ח/יב כס המלך עמ' מח
ח/יב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 219, חכ"ט עמ' 132 {לח"מ}, 133
ח/יב מבוא למשנה תורה עמ' 312, 323
ח/יב מעיני המים
ח/יב מרגניתא דר"מ
ח/יב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תריב
ח/יב נקדש בצדקה סי' קלג
ח/יב עבודת הזבח תמורה סי' יב ס"ק יא {רדב"ז}
ח/יב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד-קמה
ח/יב קרית מלך
ח/יב שיח דוד (תשסד) עמ' פג {אין בכך כלום}
ח/יב שיח דוד (תשסח) עמ' צה {אין בכך כלום}
ח/יב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שטז
ח/יב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יב ס"ק יד
ח/יב תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף רמח
ח/יג אגרות משה ח"ח עמ' קנא
ח/יג אוצרות הרמב"ם
ח/יג אוצרות יהושע עמ' קיז
ח/יג אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 136
ח/יג אור ליהודה (תשנט) עמ' שמג
ח/יג אור עולם (שניאורסון) עמ' 721
ח/יג אורות חיים פ' ד אות א
ח/יג אמר יצחק דף יג ע"ד
ח/יג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' כח אות י
ח/יג בית אהרן וישראל גל' סא עמ' צה {צ"פ}, צו-צז
ח/יג בית דינו של שלמה יו"ד סי' א
ח/יג בצל החכמה (חזות) עמ' 15
ח/יג ברור הלכה כתובות נ ע"א ציון ב
ח/יג ברור הלכה כתובות סז ע"ב ציון ט {נתינה אחרי מיתה}
ח/יג ברכי יוסף יו"ד סי' רמט אות א {מפזר כל נכסיו}
ח/יג ברכת שלמה (מדע) עמ' מא
ח/יג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ריט
ח/יג בשמן רענן ח"ב עמ' קפג
ח/יג בתורתו יהגה ח"ג עמ' לו {לא יותר מחומש}
ח/יג דבר בעתו (בוגין) דף יג ע"ג {לא יחרים כל נכסיו}
ח/יג דברות אליהו ח"ב עמ' נה
ח/יג דברות משה זרעים עמ' רעא {אלא כל המפזר ממונו במצות אל יפזר יותר מחומש}
ח/יג דברי חיל עמ' פה
ח/יג דברי יוסף (קונביץ) עמ' 14
ח/יג דברי יחזקיהו ח"א עניינים נפרדים (בסוה"ס) עמ' ה {חומש}
ח/יג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' סט
ח/יג דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' עג-עו {חומש}
ח/יג דברי פנחס ח"ב עמ' שסג-שסד
ח/יג האיר ממזרח הושענות כמנהג הספרדים עמ' קלט {ים הגדול ים המלח}
ח/יג ההגנה על צנעת הפרט עמ' 245, 321
ח/יג המאיר לארץ
ח/יג המוסר והמשפט בישראל פי"א אות ד
ח/יג הר המלך ח"א עמ' קנג-קנט, ח"ב עמ' רמ-רמג, ח"ד עמ' מא
ח/יג הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 87, 115
ח/יג הרמב"ם והזוהר (גם במילואים)
ח/יג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רכח
ח/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 44, 255
ח/יג התורה והמדינה חי"א עמ' רמז, תעב, תעו
ח/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ג
ח/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' נב, רנט, תרו
ח/יג ויחי יעקב - צדקת ארץ פ"א סעיף ה ובביאורים ובהערה ו, יג
ח/יג זכרון סופרים {מים חיים - דהא ר"א תלמיד ר"ע} [פלא דהא ר"א רבו של רע"ק]
ח/יג חוות אליעזר עמ' סח
ח/יג חוקות הדיינים ח"ג עמ' קח
ח/יג חזון נחום זרעים ח"א עמ' קכ
ח/יג חיים זכו עמ' לה, מ-מד
ח/יג חנן אלקים עמ' פה
ח/יג חקרי זמנים ח"ד עמ' תסב
ח/יג חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 174
ח/יג יד פשוטה מדע עמ' ריג, רצט
ח/יג יד שלמה (עזרא) דף כ ע"ד
ח/יג יין מלכות (שניאורסון) עמ' 263-268
ח/יג יסודי הצדקה עמ' 159, 430, 433
ח/יג ישורון ד עמ' תקלג = חי' הרד"ל למשניות פאה {חומש}
ח/יג כס המלך עמ' מח-מט
ח/יג לב מבין
ח/יג להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' פה ע"ב
ח/יג לקוטי שיחות הדרת מלך ח"ב עמ' יג, המאור אב-אלול תשדם
ח/יג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 217
ח/יג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 90 {לא יותר מחומש}
ח/יג לקוטי שיחות חל"ח עמ' 113
ח/יג מבוא למשנה תורה עמ' 278
ח/יג מוריה ב גל' יא (ר"י גולדמן)
ח/יג מוריה גל' קנד עמ' עו, גל' רלג עמ' ס
ח/יג מלאכת שמואל עמ' קמט, קנב
ח/יג מלואי שלמה עמ' רכא, רלג-רלד
ח/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' תקסה
ח/יג מעין חיים ח"ג עמ' קיד, ח"ד עמ' רטו
ח/יג מקור חסד עמ' רצ, תקמ
ח/יג מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/יג משאת מרדכי ב"ק עמ' כח
ח/יג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תריא
ח/יג משנת יעקב כאן, מדע עמ' כז-כח, זמנים ח"ב עמ' רטו, זרעים ח"א עמ' פב-פג
ח/יג נוכח השלחן (לבטון) דף ח ע"ב
ח/יג נועם ח"י עמ' רסז
ח/יג נקדש בצדקה סי' לא, רטז, שט
ח/יג נתן פריו ב"מ עמ' קצז
ח/יג ס' משלי בדברי חז"ל עמ' רל
ח/יג ערך יעקב עמ' קעז, רפה-רפט
ח/יג פד"ר חי"ח עמ' 262
ח/יג פותח יד
ח/יג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שמ
ח/יג פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תקכה
ח/יג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 10
ח/יג קובץ ביאורים (שפירא)
ח/יג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרכד
ח/יג קול יהודה (גרשוני) עמ' תקפב
ח/יג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמה
ח/יג קרית מלך
ח/יג קרן הצבי מצוה פג אות כא
ח/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שלא
ח/יג רווחא שמעתתא ח"ב עמ' מג
ח/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' סא
ח/יג שיח יוסף ח"ב עמ' סז
ח/יג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שלה, שמו
ח/יג שערי שאול ב"ק עמ' קט
ח/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 272-273
ח/יג שעת הכושר דף סה ע"ד
ח/יג תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' ח
ח/יג תורת ירוחם ח"ג דף לב ע"ב
ח/יג תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' צח-קי
ח/יג תורת מנחם חל"ט עמ' 179
ח/יג תורת מנחם חס"ט עמ' 310 {לעולם לא יקדיש אדם כד' כל נכסיו כו' שהרי הוא אומר מכל אשר לו ולא כל אשר לו וכו'}
ח/יג תפארת בחורים פאה עמ' כט-ל
ח/יג תשובה מאהבה ח"ב דף מג ע"ב
ח/יג תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' י

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US