Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

כלאים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק יא/339 הלכות כלאים פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ בית יעקב (בירב)
א/רה"פ דרך אמונה
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ זהב הארץ עמ' כג-לז
א/רה"פ זרע הארץ הל' א-ו
א/רה"פ חוקות הארץ
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ צפנת פענח
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אברהם יגל
א/א אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 27, 72, 74, 101 {צ"פ}
א/א אור הישר [עי' ראב"ן סי' נג]
א/א אמונת יהושע עמ' אלף שנא-שנב
א/א אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 291 {צ"פ}
א/א אפיקי ים ח"ב דף לט
א/א ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 219
א/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלז
א/א ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קמה, כלאים עמ' קנד, רעו
א/א בדבר מלך חי"א עמ' עב
א/א בית הלוי ח"א סי' א עמ' א, סי' ב עמ' י, יח, סי' ג עמ' כ
א/א ברור הלכה חולין ס ע"א ציון א פרק ב
א/א ברכת אריאל ח"א סי' לב ס"ק א
א/א גשר יהושע עמ' 180 {נאסר מיד כשקידש עזרא}
א/א הערות וחדושים (טויב) שבת סי' א ס"ק טז
א/א התורה והמדינה חי"א עמ' תרפז
א/א חוקי חיים (גאגין) דף ט ע"ד, י ע"א
א/א חזו"א יו"ד סי' ריד לדף ס, כלאים סי' א ס"ק ט, יב
א/א חזו"א על הרמב"ם
א/א חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קצא, רכג {כ"מ}
א/א חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 265 {צ"פ}
א/א טל נתן עמ' שפ
א/א יד פשוטה אהבה עמ' תתרפג
א/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ב
א/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמד
א/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רנה
א/א כרם אברהם עמ' לד
א/א כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 3
א/א לב מבין
א/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 252
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 230
א/א מגידות (תשמ) עמ' לג
א/א מוריה א גל' יא (ר"ש קרליץ)
א/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רלט, רמא {מל"מ}, רנה
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקט {מל"מ}
א/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' לה-לו, לח, מ, מג, מט, נה-נז
א/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רצט, שיז
א/א מעדני ארץ כלאים עמ' א, לב {מל"מ}, רטז
א/א מעין החכמה עמ' קמ {מל"מ}
א/א מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רפז]
א/א מרגליות הים סנהדרין יא ע"ב אות יט {צ"פ}
א/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שעב
א/א משנה הלכות ח"ג סי' קפה
א/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' נו {הזורע שני מיני זרעים כאחד בארץ ישראל לוקה}
א/א משנת יעקב
א/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' נב
א/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' עד
א/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' קצד
א/א עמק הלכה (אורנשטין) סי' ח, טז
א/א עמק המלך (אורנשטיין) דף א ע"א-ג ע"ג, ז ע"א
א/א פי אריה דף כו ע"ג, כח ע"ד
א/א פרי הארץ (כהנוו) סי' ה
א/א ציץ אליעזר ח"א סי' טז אות ד
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' עד {מנין המצוות}
א/א שדה שמואל (שביעית) עמ' רכב {צ"פ}
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שלום ירושלים עמ' צח
א/א שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רלח
א/א שער המלך
א/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נו ע"ג
א/א תורת מנחם חל"ט עמ' 178 {טעם הקדמת הלכות כלאים}
א/א תורת ציון עמ' 185
א/א תחומין ח"א עמ' 210-208, 213, 215
א/ב אבן ציון עמ' רעב
א/ב אגלי טל חורש סי' ז אות יד, יז, ח"ב סי' קצג אות כג
א/ב אור הישר [דברי אברהם סי' קכח]
א/ב אמונת יהושע עמ' שעח
א/ב אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' ג
א/ב אנצי"ת ע' בן נח הע' 300
א/ב אפיקי ים ח"ב דף לו
א/ב אפיקי מגינים שבת דף קג
א/ב ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 219
א/ב ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קסב
א/ב באר מלך שבת פ"ח ה"א אות מא
א/ב בית אהרן וישראל גל' נט עמ' קמה {עציץ נקוב}
א/ב ברור הלכה מו"ק ב ע"ב ציון ג
א/ב ברכות שמים מכות פ"ג אות תצא {מנכש}
א/ב ברכת אריאל ח"א סי' לב ס"ק א
א/ב ברקאי ח"ג עמ' 166
א/ב דברי אברהם (מנדלסון) דף נה ע"ג {מנכש}
א/ב הר צבי זרעים ח"ב עמ' נו, סה
א/ב חדשים גם ישנים עמ' 105 {כ"מ}
א/ב חוות בנימין ח"א עמ' יב, יג, לד, ח"ג עמ' תרסה
א/ב חותמי ברכה תשובה קה {כ"מ}
א/ב חזו"א יו"ד סי' קפ ס"ק א, סי' ריד לדף ס, כלאים סי' א ס"ק ט, יב, סי' ב ס"ק ח
א/ב חזו"א על הרמב"ם
א/ב חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רלג
א/ב חי' משנה פסחים עמ' רנה
א/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' תה {כ"מ}
א/ב חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רטז {מחפה}
א/ב יבין שמועה (לעוו) עמ' שעג
א/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמד
א/ב יראה ואהבה עמ' רפ
א/ב כנה"ג [שו"ת רשב"א סי' תרנט וסי' אלף קע]
א/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רנה
א/ב כרם אברהם עמ' לד
א/ב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' נט ע"ב
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קלח ע"א
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' מו
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קטו {עציץ שאינו נקוב}
א/ב לקט שבלים (תשמט) עמ' פח
א/ב לקט שבלים (תשסד) עמ' טו
א/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ט ע"ג-ע"ד {מנכש}
א/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' ס
א/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקעב-תקעג
א/ב מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רטו
א/ב מוריה גל' קפז עמ' לט-מ {עציץ שאינו נקוב מקדש רק מדרבנן}
א/ב מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' לה
א/ב מטה יחיאל סי' סז ס"ק ב, סי' קיא
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קמט-קנא, ח"ב עמ' רמ-רמא, תקו {כ"מ}, ח"ג עמ' שלח-שלט
א/ב מנחת יהודה (בוים) דף קלט ע"ד {מנכש ומחפה}
א/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רטז, ח"ג עמ' מח
א/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שד, שיד
א/ב מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' קי, קלט, שביעית דף קנה
א/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קט
א/ב מעשה רקח
א/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקסד (ר)]
א/ב מקדש דוד זרעים - כלאים סי' יג {המנכש והמחפה לוקה}
א/ב מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' נו {ואחד הזורע או המנכש או המחפה}
א/ב משנת המדינה עמ' 231, 234
א/ב משנת יהודה ח"ב פ"ז ה"ג
א/ב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' כה, כח
א/ב משנת יעקב
א/ב משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קנח
א/ב משנת שמחה {ברגלו}
א/ב משפטי דרבנן עמ' מח
א/ב משפטי עזיאל ח"ו עמ' נב
א/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' סא {ניכוש}, עג {מנכש לוקה}, צז
א/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' קצד
א/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קי ע"א
א/ב נחפה בכסף (נבון) ח"א דף לד ע"ג {עציץ שאינו נקוב}
א/ב נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' סא עמ' קסא
א/ב סדר משנה הל' שבת פ"ח ה"א
א/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' נב
א/ב עמק הלכה (אורנשטין) סי' ד
א/ב עמק המלך (אורנשטיין) דף ג ע"ג-ד ע"ג, ז ע"א
א/ב פורת יוסף (צוייג) ח"ב סי' ב
א/ב פי אריה דף כו ע"ג, כז ע"א-ע"ד, כט ע"א
א/ב פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תתלא
א/ב פרי הארץ (כהנוו) סי' ה, י
א/ב פרי עץ חיים (אביגדור)
א/ב צרור החיים (יעקב)
א/ב קרבן אליצור דף קנד ע"א {ר"י קורקוס}
א/ב קרן פני משה ח"ב {רדב"ז} [צ"ל ושיעור הנקב כשורש קטן]
א/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קסו, ח"ח סי' רמו אות א, ח"ט סי' רפח אות ב, סי' רמג
א/ב שדה שמואל (שביעית) עמ' קצד
א/ב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רלח
א/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שכו
א/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קלח, קמ
א/ב שעורי ר' שמואל מכות ח"א ס"ק רטז-ריז
א/ב שער המלך ח"ב עמ' קסז
א/ב שערי שאול שבת עמ' רכב
א/ב תורה תמימה ויקרא פ' יט אות קמ
א/ב תורת המלאכות ח"א עמ' יז אות א, עמ' יח אות ג
א/ב תחומין ח"א עמ' 208-207
א/ג אבני ציון ח"ג עמ' ר {רמב"ם}, ח"ד עמ' לט {שעה"מ}
א/ג אגלי טל חורש סי' ז אות יז
א/ג אדמת קדש ח"ב דף כד ע"ד, נ ע"ג
א/ג אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 218 {בית ישחק}
א/ג אור הישר [חת"ס ח"ו סי' כד, חוט המשולש (וולוזין) סי' כד, תורת רפאל הל' חוה"מ סי' צד]
א/ג אורות חיים פ' ז אות מד
א/ג אמונת יהושע עמ' שעח, שעט {ראב"ד}, תכז
א/ג אמונת עתיך גל' 108 עמ' 30 {ע"י גוי - או בגרמא}
א/ג אמונת עתיך גל' 120 עמ' 46 {מנחת שלמה, חוקות הארץ}
א/ג אנצי"ת ע' אמירה לנכרי הע' 81 {ראב"ד}, 91, 93, 94
א/ג ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 219
א/ג ארחות ימים עמ' קנז
א/ג ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קסה-קסו, קעז, רטז-רכ
א/ג ארצות החיים סי' יג ארץ יהודה אות ג עמ' רסח {אינו לוקה}
א/ג אשר למלך
א/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' כו ס"ק א
א/ג באר מרים פ"ה ה"ח אות ב
א/ג בגדי ישע
א/ג בישורון מלך ח"א עמ' תד
א/ג בית אהרן וישראל גל' כ עמ' טו
א/ג בית אהרן וישראל גל' סד עמ' סד {כ"מ - רמב"ם לא סובר שכל המיקל בארץ וכו'}
א/ג בית דינו של שמואל עמ' 1087-1088
א/ג בית זבול ח"ג סי' לג אות א
א/ג בית ישחק
א/ג בית שערים ח"ג סי' לח {שעה"מ}
א/ג בית שערים יו"ד סי' שעט
א/ג ביתאל ח"א דף פז ע"ג
א/ג בכורי אברהם דף יא ע"ד, יב ע"א {לומר לגוי}
א/ג בני דוד
א/ג בני יוסף (טנוג'י) דף לא ע"ב
א/ג בני יעקב
א/ג בני סמיכי
א/ג בני שלשים עמ' מ
א/ג ברור הלכה ב"מ צ ע"א ציון ג פסקה ג-ד
א/ג ברור הלכה מו"ק ב ע"ב ציון ג
א/ג ברור הלכה סנהדרין נו ע"ב לפני ציון א
א/ג ברור הלכה ע"ז סג ע"ב ציון ד פסקה ג
א/ג ברכות שמים מכות פ"ב אות מח {איסור מקיים}
א/ג ברכי יוסף יו"ד סי' רצה אות ז, סי' רצז אות א-ב
א/ג בשמים ראש סי' שפח
א/ג גבורת יצחק מכות עמ' קכ
א/ג גביע הכסף ח"ב עמ' קנא {חובת עקירתם - לא כתב זאת בכלאי אילן}
א/ג גור אריה (צרמון)
א/ג גליונות אבני נזר {כ"מ}
א/ג דברות משה ב"ק ח"א סי' כ ענף ה {מל"מ}
א/ג דברות משה זרעים עמ' שיג {ואסור לאדם לקיים כלאי זרעים בשדהו אלא עוקרן ואם קיימן אינו לוקה וככ"מ ומל"מ}, שיד {ומותר לומר לנכרי לזרוע לו כלאי זרעים וראב"ד}
א/ג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' שנד {ואסור לאדם לקיים כלאי זרעים בשדהו, וכ"מ ומל"מ}
א/ג דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' צב, קו
א/ג דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' ס
א/ג דברי חפץ עמ' לז
א/ג דברי יואל - שו"ת עמ' שיז
א/ג דברי יוסף (אירגס) סי' כד דף מד ע"ג, מה ע"א {אם קיים אינו לוקה}
א/ג דברי פנחס ח"ב עמ' רמא-רמב {שעה"מ}, רמב-רמג {ר"י קורקוס}
א/ג דור דורים עמ' סז
א/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקמט
א/ג הגהות חבר בן חיים
א/ג הגיוני לב (ראשגולין) דף קג ע"ג
א/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפט
א/ג המדות לחקר ההלכה מדה טו אות ד
א/ג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' נא
א/ג הר צבי זרעים ח"ב עמ' סא, סד, סז
א/ג הרועים בשושנים
א/ג הרמב"ם והלכותיו
א/ג התורה והמדינה ח"ט עמ' תרע, קובץ יא עמ' ריב
א/ג ויחי ויתן דף צט ע"ב
א/ג זכור לאברהם (אביגדור)
א/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' טז [פרי עץ חיים דף קו, וצ"ע מהל' תרומות פ"א ה"ו והל' ביכורים פ"ב הט"ו]
א/ג זרע אברהם (יצחקי) או"ח דף יג-יד {לגוי}
א/ג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ב ס"ק ב
א/ג חוות בנימין ח"ג עמ' תרסה, תרסז
א/ג חוקי חיים (גאגין) דף י ע"ב
א/ג חזו"א יו"ד סי' קעח ס"ק יב, סי' קפ ס"ק א, כלאים סי' ב ס"ק ח, יא, סי' ג ס"ק כג
א/ג חזו"א על הרמב"ם
א/ג חזון לימים ח"א עמ' פג
א/ג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' ט, כד
א/ג חי' הרי"ט עמ' ר
א/ג חי' חתם סופר
א/ג חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ג עמ' שיז
א/ג חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קצ-קצא, מכות עמ' רלג
א/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תרפח
א/ג חק לישראל שליחות עמ' 186 {בית ישחק}
א/ג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רפב
א/ג טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקנה
א/ג טל חיים (טל) ח"ג עמ' תה {ראב"ד}, תט
א/ג יד דוד (אופנהיים) עמ' יב {בחו"ל}
א/ג יד דוד (לוריא)
א/ג יחל ישראל (תשנב) עמ' רנג
א/ג יחל ישראל (תשסג) ח"ג עמ' קנ
א/ג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמד
א/ג יעיר אזן דף מח ע"ב {מל"מ}
א/ג יצחק ירנן
א/ג יראה ואהבה עמ' רפ
א/ג ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ג כבוד יו"ט
א/ג כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
א/ג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' כט {כ"מ}
א/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעה
א/ג כפי אהרן (זס') קמא עמ' קכ, קכז, תנינא עמ' נד, תליתאה עמ' צה
א/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רנו, רצו
א/ג כרם אברהם עמ' מה-מו
א/ג כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 4
א/ג כתר המלך
א/ג לב מבין
א/ג לבושי מרדכי או"ח עמ' קכב
א/ג להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שנב
א/ג למודי ה' (תקמז) דף ל ע"ד, נ ע"ג {מקיים}
א/ג למודי ה' (תשפא) עמ' קסח {רמב"ם}, רפה {שעה"מ}
א/ג לקט שבלים (תשמט) עמ' פג, פו
א/ג לקט שבלים (תשסד) עמ' ט, טו
א/ג מאור למלך נדרים עמ' קנג-קנד {כ"מ}
א/ג מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' יב
א/ג מאמר המלך
א/ג מבית מאיר ח"ג עמ' נז
א/ג מגידות (תשעג) סי' ריז עמ' שמ
א/ג מגילת ספר לאוין דף קנב ע"ד, קנג ע"א וע"ד {כ"מ}
א/ג מגן שאול (חנניה) דף ז ע"א
א/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקעב-תקעג
א/ג מחנה חיים ח"ד עמ' ז
א/ג מחנה יוסף פסחים עמ' כב
א/ג מטה אשר דף עה ע"ב {כ"מ}
א/ג מטה יחיאל סי' יא ס"ק ב, סי' צה
א/ג מי יהודה יו"ד סי' צה
א/ג מלאכת שלמה (קמחי), תשובות דף ו ע"ד
א/ג מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' כג ס"ק יז
א/ג מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שמז
א/ג מנחת חינוך מצוה רמה (דף ס ע"ב-ע"ג, סא ע"ב), ח"א עמ' קמט {כ"מ}, ח"ב עמ' רמ-רמג, תקו, ח"ג עמ' שלט
א/ג מנחת כהן (יוסף חיים) דף לח ע"ג
א/ג מנחת מרדכי (תשז), קונטרס תשובות עמ' ד, ז
א/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שפג {שעה"מ}, ח"ג עמ' תקז {שעה"מ}, תקח {כ"מ}
א/ג מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קלט-קמב
א/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' לו, מב, מה
א/ג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ש
א/ג מנחת שלמה שביעית עמ' קל
א/ג מסורה ח"ה עמ' טו
א/ג מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' ג, כב, לז, מ, מח {מל"מ}, עח-עט, צז, קלז קמח, ריא, רטז, רכ {מל"מ}
א/ג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קמא {ר"י קורקוס}
א/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ח, לח
א/ג מעדני מלך (תשמח) עמ' לא {לאו שאין בו מעשה}
א/ג מעיני המים
א/ג מעשה רקח
א/ג מפתח הבאורים [חתם סופר ח"ו סי' כד]
א/ג מקדש דוד זרעים - כלאים סי' א {אסור לקיים כלאי זרעים, מותר לומר לגוי}
א/ג מקדש דוד סי' סא אות א
א/ג מקדשי השם ח"א עמ' קנה, רמה {כ"מ}
א/ג מרגליות הים סנהדרין נו ע"ב אות לו {כ"מ}, ס ע"ב אות ה {כ"מ - אינו לוקה}
א/ג מרחשת ח"א סי' מו אות ד
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קלו אות ד {לא לוקה}
א/ג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שעב
א/ג משנה כסף (כולי) דף עא {כ"מ בשם ר"י קורקוס}
א/ג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף ט {לומר לגוי לזרוע כלאים}
א/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תיט {לומר לגוי לזרוע}
א/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' נז {ואסור לאדם לקיים כלאי זרעים בשדהו אלא עוקרן ואם קיימן אינו לוקה}, ס, עא {אסור לזרוע כלאים לנכרי - ומותר לומר לנכרי לזרוע לו כלאי זרעים}
א/ג משנת יעקב
א/ג משנת יעקב משפטים עמ' סז
א/ג משפט כהן עמ' לב ע"א, לג ע"א, לו ע"א, נ ע"א
א/ג משפטי עזיאל ח"ו עמ' נב
א/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ס {איסור לקיים}, עא {אמירה לגוי}, עג {מקיים לא לוקה}, עד {ראב"ד}, עה, צט {כ"מ - מקיים לפני השרשה}, קצט-רא {כ"מ - מנכש}
א/ג משרת משה (עטייה)
א/ג נאם דוד
א/ג נוכח השלחן (לבטון) דף ז ע"ד
א/ג נועם ח"ב עמ' רט {ר"י קורקוס}
א/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' עד, עו
א/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' קצד-קצז
א/ג נזר הקדש (רזין) מנחות דף קי ע"ב-ע"ג
א/ג נחלת עזרא ח"ב סי' לד
א/ג נחפה בכסף (נבון) ח"א דף ל ע"א {ראב"ד}
א/ג נשמת אברהם ח"ג עמ' עג {ראב"ד}
א/ג נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער א סי' ב ס"ק ו {כ"מ}
א/ג נתן פריו מכות עמ' לא, רה
א/ג ס' הנייר עמ' פח
א/ג סדר משנה הל' שבת פ"ח ה"א
א/ג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קנ
א/ג סולם מוצב עמ' עד
א/ג סופר המלך ח"ב עמ' רכו
א/ג עבודת הלוי עמ' כח {כ"מ}
א/ג עולת ראיה (וייס) עמ' ל
א/ג עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קעב
א/ג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קעה
א/ג עמודי שלמה ח"ב עמ' שיד-שטו
א/ג עמק הלכה (אורנשטין) סי' ה, ז, יא, יח אות ב, וסי' ל
א/ג עמק המלך (אורנשטיין) דף ד ע"ג-ו ע"א, ז ע"א-ע"ג
א/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' שכג {ראב"ד}
א/ג עץ הדר השלם עמ' מט, צז, קצא
א/ג פורת יוסף (צוייג) ח"ב סי' ב
א/ג פי אריה דף כח ע"ג {מל"מ}, כט ע"ד {כלאים של גוי}
א/ג פי שנים דף מא ע"ב
א/ג פני משה (שלז')
א/ג פרי הארץ (כהנוו) סי' טו-יז, יט-כ
א/ג פרי יצחק (תשעו) עמ' עז {מל"מ ושעה"מ}
א/ג צור תעודה דף צח ע"ד {ר"י קורקוס}
א/ג צמח ארז עמ' צד-צה
א/ג צפנת פענח דברים עמ' קפז
א/ג קהל יהודה חי' ביצה דף ט ע"א {כ"מ}
א/ג קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 60, 82
א/ג קול דודי סוטה סי' אלף לו
א/ג קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קיא {שעה"מ}
א/ג קרבן אליצור דף קנב ע"א-ע"ב, קנג ע"ב-ע"ג, קנד ע"א
א/ג קרבן פסח עמ' קד
א/ג קרבן ציון עמ' רכ {שעה"מ}, רצז {שעה"מ}, שכז
א/ג ראש אליהו ח"א עמ' רכח
א/ג שאגת אריה החדשות דף סט ע"ב {מל"מ}
א/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסה, קסז, ח"ט סי' פח אות א {כ"מ}
א/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קעז {כ"מ, שעה"מ}, שביעית עמ' קנג, קצד
א/ג שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקסד
א/ג שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' שסב
א/ג שומע ומשמיע עמ' תנז
א/ג שיח יצחק (חיות) מכות ח ע"א (ד"ה דילמא) {איסור לקיים}
א/ג שם משמעון (פולק) ח"א דף מד {כ"מ}
א/ג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שכג
א/ג שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רנו
א/ג שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רלח
א/ג שמחתי באומרים לי עמ' יט
א/ג שמן המשחה (קושטא) דף יט ע"ד
א/ג שנות חיים (קלוגר) עמ' תו {כ"מ}
א/ג שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תעט-תפא
א/ג שער המלך ח"ב עמ' קסז, קסט {מל"מ}, תכו
א/ג שער יהודה
א/ג שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות ד
א/ג שערי עזרא (בצרי) עמ' קנד
א/ג שערי ציון (כהן, תרצח) דף נב ע"ב {כ"מ}
א/ג שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' ריח {כ"מ}
א/ג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קע {כ"מ}
א/ג תורת זרעים עמ' לז, מ
א/ג תורת חיים וחסד עמ' תקיז {לומר לנכרי}
א/ג תורת רפאל או"ח ח"ב דף קכט ע"ב-ע"ג
א/ג תחומין ח"א עמ' 207, 209, 211, 214, ח"ה עמ' 114, 135
א/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' סט {ראב"ד}
א/ג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קנד
א/ג תשורת שי מהדו"ק סי' שכה, של
א/ד אדרת אליהו (ראם) עמ' צ
א/ד אור הישר [שבות יעקב ח"א סי' לו]
א/ד אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' י ד"ה וכן {ר"י קורקוס}, ד"ה אגב
א/ד ארזי לבנון עמ' יב
א/ד ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קנז-קנח, רכ, רעח, שטו
א/ד באר חיים מרדכי דף קיא
א/ד גדולי ציון (תשנב) עמ' צז {כ"מ}, צח-צט {זרעים הראויים למאכל אדם}, קא
א/ד גליון מהרי"ל תחילת כלאים
א/ד הר צבי זרעים ח"ב עמ' סז
א/ד הרועים בשושנים
א/ד ולאשר אמר תהלים עמ' תשא {אין אסור כלאים אלא בראויין למאכל}
א/ד חזו"א יו"ד סי' ריד לדף ס, כלאים סי' א ס"ק יב
א/ד חזו"א על הרמב"ם
א/ד חזון נחום זרעים ח"ב עמ' א
א/ד ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמד
א/ד ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ד ישורון ח"כ עמ' תיח
א/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רנו, רפו
א/ד כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 4-5
א/ד מוריה שנה ח גל' ח עמ' טז
א/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רמא
א/ד מנחת חינוך מצוה רמה (דף ס ע"ג)
א/ד מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' צט
א/ד מעיני המים
א/ד מעשה רקח
א/ד מקדש דוד זרעים - כלאים סי' כ-כא
א/ד מקדש דוד סי' סא אות ד בסופו
א/ד מראה הנוגה [נחמד למראה ח"א דף נב ע"ב]
א/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ד משפט כהן עמ' סח ע"ב
א/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' עב-עג {מאכל בהמה}, קה {מאכל בהמה}
א/ד נחלת נפתלי דף לג
א/ד נחמד למראה ח"א דף צב ע"ב
א/ד נטריקן (תשעד) עמ' קו {כ"מ}
א/ד עמק הלכה (אורנשטין) סי' ח
א/ד עמק המלך (אורנשטיין) דף ו ע"א, ז ע"ג-ע"ד
א/ד צמח ארז עמ' צו, תקח {כ"מ}
א/ד צמח ארז עמ' קב {דברים מרים שעומדים רק לרפואה אין בהם משום כלאים}
א/ד צפנת פענח בראשית עמ' סא
א/ד צרור החיים (יעקב) דף צו ע"ד
א/ד קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 93
א/ד שלום ירושלים עמ' צח
א/ד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' טו {כ"מ}, טז
א/ד תורה שלמה בראשית פ"א אות תקפג
א/ד תחומין ח"א עמ' 209-208, 212-211
א/ה אביר יעקב (גירון) דף ד ע"ג
א/ה אוצרות הרמב"ם
א/ה אמונת עתיך גל' 102 עמ' 73
א/ה אמונת עתיך גל' 103 עמ' 66
א/ה אמונת עתיך גל' 116 עמ' 156
א/ה אמונת עתיך גל' 125 עמ' 65 {חוקות הארץ}
א/ה אמונת עתיך גל' 127 עמ' 52, 53, 57
א/ה ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 219
א/ה ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קעג-קעד, קצה, רסז
א/ה באר מרים פ"י ה"ו אות א
א/ה בישורון מלך ח"א עמ' תד
א/ה בני יהודה דף לו ע"ג
א/ה ברור הלכה חולין ס ע"א ציון א
א/ה ברורים ברמב"ם סי' כא
א/ה בתי כהונה (תשסה) עמ' קסג
א/ה דברי יוסף (אירגס) סי' כד דף מד ע"ד {כ"מ - השמיט שאסור להרכיב ירק בירק}
א/ה הגהות חבר בן חיים
א/ה הוראות שעה פכ"א
א/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' קפט-קצא
א/ה התורה והמדינה ח"ט עמ' רפה
א/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' טז {כ"מ}
א/ה זרע הארץ, הל' כלאי אילנות, הל' א
א/ה חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יב ס"ק ט
א/ה חוות בנימין ח"ג עמ' תרסט {כ"מ}
א/ה חזו"א חו"מ לקוטים סי' כא לדף צד, כלאים סי' א ס"ק טו, סי' ד ס"ק ח, י
א/ה חזו"א על הרמב"ם
א/ה חזון נחום זרעים ח"ב עמ' א-ב, ח
א/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין ס ע"א]
א/ה חי' חתם סופר
א/ה חיבת הקודש עמ' כז, סד
א/ה טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקנד
א/ה יד דוד (אופנהיים) עמ' יב
א/ה ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמד
א/ה יצחק ירנן
א/ה ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ה ישועת משה עמ' ח-ט, כג, כז, מח, שעד
א/ה כל בו ח"ה עמ' תרפח
א/ה כפי אהרן (זס') קמא עמ' קיט
א/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שד-שה
א/ה כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 5
א/ה כשרות ארבעת המינים עמ' קעח
א/ה לב אריה (בראד) חולין ס ע"א (ד"ה הרכיב) {השמיט ירק בירק}
א/ה לב אריה (בראד, תשסד) עמ' ריט
א/ה להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שנב
א/ה מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' יב
א/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקע
א/ה מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' לו
א/ה מחקרי ארץ ח"ז יו"ד סי' כז
א/ה מטה יחיאל סי' ה ס"ק ב-ד, סי' ו ס"ק א, סי' סד ס"ק ב
א/ה מי יהודה יו"ד סי' צה
א/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רמא, רמג
א/ה מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' ק, ריא
א/ה מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רפז]
א/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' פא {כיצד המרכיב אילן באילן - וכן המרכיב ירק באילן או אילן בירק, כלאי האילנות הרי הם בכלל מה שנאמר שדך לא תזרע כלאים}
א/ה משנת יעקב
א/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' סב, עא {כ"מ}
א/ה סוכת דוד סוכה עמ' קפ
א/ה סופר המלך
א/ה עלי עין עמ' קז
א/ה עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' עא
א/ה עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תלה
א/ה עמק הלכה (אורנשטין) סי' י-יא
א/ה עמק המלך (אורנשטיין) דף ו ע"ב-ע"ד, ז ע"ד-ח ע"ג
א/ה עץ הדר השלם עמ' קעח
א/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכא אות ג
א/ה צרור החיים (יעקב) דף צו ע"ד
א/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תרנד
א/ה שאגת אריה החדשות דף כד ע"ב
א/ה שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כח עמ' מה
א/ה שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכ {כ"מ}
א/ה שובע שמחות עמ' רמה
א/ה שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רמו
א/ה שערי זיו ח"א דף קפב ע"ג
א/ה שערי שאול שבת עמ' רז {כ"מ}
א/ה תורה שלמה בראשית פ"א אות תקפג
א/ה תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' מא
א/ה תורת זרעים עמ' לד-לה
א/ה תחומין ח"א עמ' 210-208, 215-212, ח"ב עמ' 136 {אתרוג}, ח"ה עמ' 160
א/ה תחומין חי"ח עמ' 329-330
א/ו אבני ציון ח"א סי' לה אות ב, ח"ג עמ' רסה
א/ו אברהם יגל
א/ו אדרת אליהו (ראם) עמ' פז
א/ו אור הישר [חיים שאל ח"א סי' צו]
א/ו אמרות יצחק תנינא עמ' נט {כלאי אילן רק בהרכבה}
א/ו אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' י ד"ה והטעם
א/ו אמרי ישראל (ויינרייך) עמ' סו-סז
א/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 246 {מל"מ}
א/ו ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 219
א/ו ארחות משפט עמ' שכז {מל"מ}
א/ו ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קנז, קס, קעב, קעה, קעז, קפד {ראב"ד}, רסד, רסז, רפה
א/ו באר מרים פ"י ה"ו אות א
א/ו בית אהרן וישראל גל' יט עמ' מד-מז
א/ו בית זבול ח"ב סי' יא אות א, ד
א/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ו בית לוי (גולדברג) דף עא ע"ג
א/ו בית שערים יו"ד סי' שעט
א/ו בכורי אברהם דף יא ע"ב-ע"ד, יב ע"א
א/ו בן אשר סי' מו אות טו-יז, כא, כג
א/ו בני יהודה דף לו ע"ג
א/ו ברור הלכה ב"מ צ ע"א ציון ג פסקה ד, סנהדרין נו ע"ב לפני ציון א, ובציון א
א/ו ברורים ברמב"ם סי' כב
א/ו ברית הלוי השלם
א/ו ברכי יוסף יו"ד דף ס ע"א, סג ע"א
א/ו ברכי יוסף יו"ד סי' רצה אות א {כ"מ ומל"מ}, ב {זרעים וזרע אילן}
א/ו ברכת אריאל ח"א סי' לב ס"ק ג
א/ו גבעת פנחס (ביליצר) עמ' רפח
א/ו גדולי ציון (תשנב) עמ' צג {כ"מ}
א/ו גליון מהרי"ל כלאים סוף פ"א
א/ו גליונות אבני נזר {כ"מ}
א/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' כ אות ג {מל"מ}, ח"ד סי' טז ס"ק ב
א/ו דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' ס
א/ו דברי חפץ עמ' לח
א/ו דברי יואל - שו"ת עמ' שיב-שיג, שיז
א/ו דברי יוסף (אירגס) סי' כד דף מה ע"א {מותר לערב כלאי אילנות}
א/ו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קיא, שלא
א/ו דת אש
א/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רמט, רנא {גוי}
א/ו ההגנה על צנעת הפרט עמ' 231 {מל"מ}
א/ו העלם דבר סי' ל
א/ו העמק שאלה ח"ב שאלתא צט אות ב
א/ו הר המלך ח"ד עמ' י-יט
א/ו הר צבי זרעים ח"ב עמ' סה
א/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 214
א/ו התורה והמדינה ח"ט עמ' תרלג, קובץ יא עמ' ריא, תנח
א/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תד
א/ו זכור לאברהם (אביגדור) (פעמיים)
א/ו זר זהב (פראג) עמ' פד {זרעים וזרע אילן}
א/ו זרע הארץ, הל' כלאי אילנות, הל' ב-ג
א/ו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יב ס"ק ח
א/ו חוסן יוסף במפתחות סי' שלא {מל"מ}
א/ו חזו"א יו"ד סי' קעז ס"ק יג, כלאים סי' ג ס"ק י, סי' י ס"ק ד, ערלה סי' יב ס"ק ג
א/ו חזו"א על הרמב"ם
א/ו חזון יחזקאל כלאים פ"ב הט"ו
א/ו חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' לט
א/ו חלקת יעקב (ברייש) ח"ג סי' קלו {מל"מ}
א/ו חסדי דוד ח"א עמ' שלט, ח"ה עמ' תתקה
א/ו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקנה, מהדו"ג ח"ב עמ' רעט
א/ו טל חיים (טל) ח"ג עמ' תיד
א/ו יבול היובלות עמ' 392 {מל"מ}
א/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ד
א/ו ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ו כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
א/ו כל בו ח"ה עמ' תרפט
א/ו כפי אהרן (זס') קמא עמ' קיט
א/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסה, שה-שו
א/ו כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 6
א/ו לקט שבלים (תשמט) עמ' עא, עג
א/ו לקט שבלים (תשסד) עמ' כ, כג
א/ו מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' יב
א/ו מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' לז
א/ו מחקרי ארץ ח"ז יו"ד סי' כז
א/ו מטה יחיאל סי' א ס"ק ב {רדב"ז}, סי' ד ס"ק א-ג, סי' ה ס"ק א, סי' ו ס"ק א, סי' מו
א/ו מי יהודה יו"ד סי' צה
א/ו מילי דמרדכי
א/ו מים שאובים עמ' קמו, שעד
א/ו מלך שלם
א/ו מנחת חינוך מצוה רמד (דף נט ע"ג), ח"ב עמ' רלח, רמג, תקח, ח"ג עמ' שלח
א/ו מנחת מרדכי (תשז), קונטרס תשובות עמ' ה {זרעים וזרע אילן}
א/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקג {כ"מ, מל"מ}
א/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קצד {ראב"ד}, ח"ג עמ' נה {ראב"ד}
א/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שיח {ראב"ד}
א/ו מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' לג {ראב"ד}, סב {ראב"ד}, רט, ריא-ריב
א/ו מעיני המים
א/ו מענה לשון עמ' נז
א/ו מעשה רקח
א/ו מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רפח, שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקסד (ר)]
א/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' צט {מל"מ - לפני עיוור בשתיקה}
א/ו מקדשי השם ח"א עמ' קנז, ח"ב עמ' קג
א/ו מרגליות הים סנהדרין נו ע"ב אות ה {מרכה"מ}
א/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ו משיב משפט עמ' טז, קטו
א/ו משיב נבונים סי' ט
א/ו משנה הלכות ח"י סי' ר
א/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ס, פא {ואסור לישראל להניח לנכרי שירכיב לו אילנות כלאים}
א/ו משנת יעקב
א/ו משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' כט {מל"מ}
א/ו משפט כהן עמ' כד ע"א, לג ע"א, נ ע"א, סא ע"ב, סו ע"א
א/ו משפטי עזיאל ח"א עמ' קצו
א/ו נאם דוד
א/ו נועם ח"י עמ' קלא {מל"מ}
א/ו נחלת עזרא ח"ב עמ' 111
א/ו נשמת כל חי ח"א דף לו ע"ד {מל"מ}
א/ו סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סה אות יט {מל"מ}
א/ו עמק הלכה (אורנשטין) סי' ה, יב
א/ו עמק המלך (אורנשטיין) דף ו ע"ד-ז ע"א, ח ע"ג
א/ו עץ הדר השלם עמ' קמז, קלז, קפא
א/ו פד"ר יג עמ' 7 {מל"מ}
א/ו ציץ אליעזר ח"א סי' טז אות ג {כ"מ}
א/ו צרור החיים (יעקב) דף צו ע"ד
א/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קכה
א/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רי {מל"מ}
א/ו קרבן אליצור דף קנג ע"ב, קנד
א/ו ראש אליהו ח"א עמ' רכז
א/ו ראשית בכורים דף קו
א/ו שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' ט
א/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' סז
א/ו שבת הארץ - מבוא עמ' 96
א/ו שלום ירושלים עמ' צג, צט-ק
א/ו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' יט
א/ו שער יהודה
א/ו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט {מל"מ}
א/ו תורה שלמה בראשית פ"א אות תקס
א/ו תורת זרעים עמ' לה-לו
א/ו תחומין ח"א עמ' 170 {זרע אילנות}, 208, 214-211, ח"ה עמ' 114, 144, 155, 369-367 {מל"מ}, חי"ד עמ' 244
א/ו תפארת בחורים פאה עמ' קו
א/ז אדמת קדש ח"ב דף כד ע"ב
א/ז אור הישר [לח"מ הל' מלכים פ"ז ה"ו]
א/ז אמונת יהושע עמ' שעז
א/ז אמונת עתיך גל' 127 עמ' 54
א/ז ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 219
א/ז באר מרים פ"י ה"ו אות א
א/ז בישורון מלך ח"א עמ' תד
א/ז בית שערים יו"ד סי' שעט
א/ז ברכות שמים מכות פ"ב אות מח {מותר לקיים כלאי אילן}
א/ז גור אריה (צרמון)
א/ז דברי יוסף (אירגס) סי' כד דף מה ע"ב {מותר ליטע יחור מאילן כלאים}
א/ז התורה והמדינה חי"א עמ' רכא
א/ז זרע הארץ, הל' כלאי זרעים הל' ה, הל' כלאי אילנות הל' יא-יב
א/ז חזו"א יו"ד סי' קעח ס"ק ד, כלאים סי' ב ס"ק ו
א/ז חזון יחזקאל כלאים פ"ב הט"ו
א/ז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' נח
א/ז חיים ומלך
א/ז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ג
א/ז ישורון ד עמ' תקמ-תקמא = חי' הרד"ל למשניות כלאים {כ"מ}
א/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' כח
א/ז כל בו ח"ה עמ' תרצ
א/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שז
א/ז להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שנב
א/ז למודי ה' (תקמז) דף מד ע"ד
א/ז למודי ה' (תשפא) עמ' רנד {כ"מ}
א/ז לקט שבלים (תשמט) עמ' עו
א/ז לקט שבלים (תשסד) עמ' כז
א/ז מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' יג {מחנ"א}
א/ז מגד יהודה ח"א סי' רכב אות ה
א/ז מגידות (תשמ) עמ' לב
א/ז מגידות (תשעג) סי' כ עמ' לב, לג
א/ז מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' יג (דף נד ע"א)
א/ז מנחת מרדכי (תשז), קונטרס תשובות עמ' ג, ה {יחור מאילן מורכב}
א/ז מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' סג, קד {רדב"ז}, ריב, ריד
א/ז מעיל שמואל (פלורנטין) דף כה ע"ד
א/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' כז עמ' 78
א/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' סא, פא {הזורע זרעים כלאים וכו'}
א/ז משנת יעקב
א/ז משפט כהן עמ' לד ע"ב, מא ע"ב
א/ז משפטי עזיאל ח"א עמ' רו
א/ז עמק המלך (אורנשטיין) דף ח ע"ג-ט ע"א
א/ז עץ הדר השלם עמ' ק
א/ז פרפרת משה ח"ב עמ' צב
א/ז ציץ אליעזר ח"א סי' טז אות ה
א/ז צמח ארז עמ' קה
א/ז צרור החיים (יעקב)
א/ז קרן הצבי מצוה יט אות ז
א/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רנד
א/ז שער המלך
א/ז תורת זרעים עמ' לא
א/ז תחומין ח"ה עמ' 145, 152, 154
א/ח אבני החושן סי' רעד סעיף א
א/ח אדרת אליהו (ראם) עמ' צד
א/ח אור הישר [תוי"ט ריש כלאים]
א/ח אורח משפט עמ' קיז ע"א
א/ח אמונת עתיך גל' 124 עמ' 16 {בטנים - קטניות}
א/ח אנצי"ת ע' ברכת הפרות הע' 126
א/ח ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 218-219
א/ח ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קנו, קצה, קצו, רפז-רפט, שטו
א/ח דרכי דוד (קסל) פאה עמ' צה, קז
א/ח חדשים גם ישנים עמ' 29
א/ח חוות בנימין ח"ג עמ' תרסח-תרסט, תרעא
א/ח חזו"א כלאים סי' ח ס"ק ב
א/ח חזו"א על הרמב"ם
א/ח יד פשוטה אהבה עמ' תתרפב
א/ח ישועת משה ח"א עמ' כא
א/ח ישורון ח"כ עמ' תיט
א/ח ישמח חיים מע' ד אות לד
א/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רנז, רעה
א/ח כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 6
א/ח מטה יחיאל סי' מט ס"ק ב, סי' נב, סי' פב ס"ק ב-ג
א/ח מנחה לאיש עמ' 177
א/ח מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנז
א/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שצה
א/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קלז, קלח
א/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' עג {לשון דשא}
א/ח מקדש דוד זרעים - חנטה ולקיטה ושליש סי' י
א/ח מקדש דוד סי' ס אות ב
א/ח מרחשת ח"א סי' ג אות א
א/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' רסז
א/ח משנת יעקב
א/ח משפטי עזיאל ח"ו עמ' סג
א/ח סיני ס' יובל עמ' תקלב {שומשומין}
א/ח פי' ר"א מן ההר יבמות פג ע"א
א/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תרל
א/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שיא
א/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שסז, שסט
א/ח תחומין ח"א עמ' 107
א/ט אז ישיר עמ' קסג
א/ט ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 218-219
א/ט ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קנו, קצד, קצה, רפח
א/ט דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קז
א/ט חוות בנימין ח"ג עמ' תרסח
א/ט חזו"א כלאים סי' א ס"ק יא, סי' ז ס"ק כד
א/ט חזו"א על הרמב"ם
א/ט חזון נחום זרעים ח"ב עמ' ג
א/ט ישועת משה ח"א עמ' כא
א/ט ישורון ח"כ עמ' תיט
א/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רעה
א/ט לב אריה (בראד, תשסד) עמ' כה
א/ט מטה יחיאל סי' לא ס"ק א, סי' מה, סי' מט ס"ק ב, סי' סו ס"ק א, סי' פב ס"ק ב-ג
א/ט מילי דמרדכי
א/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רמא
א/ט מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנז
א/ט מקדש דוד זרעים - כלאים סי' כד
א/ט משפטי עזיאל ח"ו עמ' סג
א/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' צה {הבדל בין זרעים לירקות}
א/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שסט
א/ט תורת זרעים עמ' מד
א/ט תחומין ח"א עמ' 108


ב/340 הלכות כלאים פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ בית יעקב (בירב)
ב/רה"פ דרך אמונה
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ זהב הארץ עמ' לז-נג
ב/רה"פ זרע הארץ הל' ז-יז
ב/רה"פ חוקות הארץ
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ צפנת פענח
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבני אש (מילר) עמ' שעא {לוקה}
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור הישר [שו"ת הרשב"א סי' רנט]
ב/א אמונת יהושע עמ' שעב
ב/א אמונת עתיך גל' 114 עמ' 14
ב/א אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' י ד"ה בצק {כ"מ}
ב/א אמרי נפתלי ח"ב עמ' מג
ב/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' נו {כ"מ}
ב/א ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קסד
ב/א אשיחה בחקיך פרה עמ' רל {כ"מ}
ב/א בית זבול ח"ג סי' לג אות ו
ב/א בני דוד
ב/א בני חיי דף יד ע"ג
ב/א בני יעקב
ב/א ברכת אריאל ח"א סי' ל
ב/א דברי אמת (תשעט) עמ' צ {כ"מ, דכלאים אינו אלא מפני מראית העין}
ב/א דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תט
ב/א דת אש
ב/א היכל מלך
ב/א הערות ר"י ליינר
ב/א זכור לאברהם (אביגדור)
ב/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' טז [שו"ת הרשב"א סי' רנט, צרור החיים דף צח-צט, בני חיי דף יד]
ב/א חוות בנימין ח"ג עמ' תרסז
ב/א חזו"א חו"מ לקוטים סי' כא לדף צד, כלאים סי' ד ס"ק ח, יא
ב/א חזון יחזקאל כלאים פ"א הי"א
ב/א חזון נחום זרעים ח"ב עמ' יב, כד, נט
ב/א חי' מהר"ם שיק שבת עמ' תכד
ב/א חלקת יצחק עמ' מג, מה, מט-נ
ב/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצו, ח"ג עמ' רסז
ב/א כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 7
ב/א לב שלמה (הלוי) דף קנז ע"ג
ב/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' מט
ב/א מחנה יהודה (אשכנזי) דף ריב ע"ג
ב/א מחנה לויה (תקעט) דף עה ע"א
ב/א מחנה לויה (תשעד) עמ' שז
ב/א מטה יחיאל סי' יא ס"ק א, סי' יד ס"ק ב, סי' יז, יט
ב/א מילי דמרדכי
ב/א מלואי אבן - שו"ת עמ' לט
ב/א מנחת חינוך מצוה רמה (דף ס ע"ג), ח"ב עמ' רמא-רמב
ב/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקיא
ב/א מעדני ארץ
ב/א מעשה רקח
ב/א מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א סי' ריא]
ב/א מקדש דוד זרעים - כלאים סי' ח {רובע לסאה}
ב/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קלו אות ג-ד
ב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' סב {זרע שנתערב בו זרע אחר - הרי זה אסור לזרוע את המעורב - ואם זרע לוקה}
ב/א משנת יעקב
ב/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' נו {אסור מדאורייתא}, נז, סב
ב/א נוכח השלחן (לבטון) דף ח ע"ב
ב/א נחלת נפתלי דף לה
ב/א עמק הלכה (אורנשטין) סי' יג-יד
ב/א עמק המלך (אורנשטיין) דף ט ע"א-י ע"ב
ב/א פני חמה דף מו ע"ב {לוקה}
ב/א צמח דוד (רפפורט) אות רלט
ב/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כ ע"א
ב/א צרור החיים (יעקב)
ב/א קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 65
ב/א קרית מלך
ב/א ראשית בכורים דף כב, צד
ב/א רלב"ג ויקרא פי"ט פסוק יט עמ' ש
ב/א שלום ירושלים עמ' קא {ק"ס}
ב/א שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' כח
ב/א תורת זרעים עמ' לב-לג, מד
ב/א תחומין ח"ה עמ' 148
ב/ב ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קסה {רדב"ז}
ב/ב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' ד
ב/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצו
ב/ב מטה יחיאל סי' יא ס"ק א {רדב"ז}, סי' יד ס"ק א-ב {רדב"ז}, סי' סז {רדב"ז}
ב/ב מצודת דוד (שפרבר) עמ' עה-עו
ב/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' נח-נט {רדב"ז}
ב/ב עמק הלכה (אורנשטין) סי' טו
ב/ב עמק המלך (אורנשטיין) דף י ע"ב-ע"ג
ב/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קצט
ב/ג חוות יאיר סי' קצב
ב/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שטז
ב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רמב
ב/ג מעדני ארץ
ב/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' נז-נח
ב/ג עמק הלכה (אורנשטין) סי' טז
ב/ג עמק המלך (אורנשטיין) דף י ע"ג-ע"ד
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פב
ב/ג תרומת הדשן שו"ת סי' צ
ב/ד באר מרים פ"י ה"ו אות א {רדב"ז}
ב/ד בכורי הארץ עמ' 313 {משקין כמותם}
ב/ד חוות יאיר (תשנז) עמ' תעג
ב/ד חוות יאיר סי' קסח
ב/ד חזו"א כלאים סי' ד ס"ק ו
ב/ד חזו"א על הרמב"ם
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רמב
ב/ד מעדני ארץ
ב/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' נז-נח
ב/ד עמודי שלמה ח"ב עמ' שטו
ב/ד פני משה (שלז')
ב/ה ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קנח
ב/ה מטה יחיאל סי' יד ס"ק ג
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רמב
ב/ה מעדני ארץ
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה עמודי שלמה ח"ב עמ' שטו
ב/ו אמונת יהושע עמ' שע, שעב-שעג
ב/ו ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קסג {כ"מ}, קסד-קסה
ב/ו בית זבול ח"ג סי' לג אות ו {כ"מ}
ב/ו ברכת אריאל ח"א סי' ל ס"ק א
ב/ו חזו"א כלאים סי' ד ס"ק כב
ב/ו חזו"א על הרמב"ם
ב/ו חזון יחזקאל כלאים פ"א הי"א
ב/ו חלקת יצחק עמ' מו {קרי"ס}
ב/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ד
ב/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצו, ח"ג עמ' רסז
ב/ו כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 7
ב/ו מחנה לויה (תשעד) עמ' שז
ב/ו מטה יחיאל סי' יד ס"ק א, ג, סי' טו ס"ק א-ב, סי' טז, סי' כא ס"ק ד
ב/ו מי החג עמ' פ
ב/ו מי טהרה עמ' פט {התכוון לערב - אסור לזרוע}
ב/ו מכתב סופר
ב/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' נח {ראב"ד}
ב/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שכ {ראב"ד}
ב/ו מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' פז, צ
ב/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קלו אות ג {במתכוון}
ב/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' נח-ס
ב/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כ ע"א-ע"ב
ב/ו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' כז
ב/ו תחומין ח"ה עמ' 149
ב/ז אבני אש (מילר) עמ' שעא
ב/ז אמונת יהושע עמ' שעח, תכז
ב/ז ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קסד-קסה, רכ
ב/ז ברור הלכה ב"ק פא ע"א ציון ה
ב/ז ברכת אריאל ח"א סי' ל ס"ק ב
ב/ז התורה והמדינה ח"ט עמ' תרעא, קובץ יא עמ' ריב
ב/ז זר זהב (פראג) עמ' סד {מראית עין}
ב/ז חוות בנימין ח"ג עמ' תרסז
ב/ז חזו"א חו"מ לקוטים סי' יט לדף פא, כלאים סי' א ס"ק טז, סי' ג ס"ק יד, סי' ד ס"ק ז
ב/ז חזו"א על הרמב"ם
ב/ז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' יג
ב/ז חלקת יצחק עמ' מג-מד
ב/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסז
ב/ז מגדל צופים ח"ד סי' פ
ב/ז מטה יחיאל סי' יב, יז, סי' כא ס"ק א, סי' צה
ב/ז מילי דמרדכי
ב/ז מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שמח
ב/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקיא
ב/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שכ
ב/ז מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' קעט
ב/ז מקדש דוד זרעים - כלאים סי' א, ד {ילקט מפני מראית עין}
ב/ז מקדש דוד סי' סא אות א
ב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עד {הזורע שדהו מין מן המינין וכשיצמח ראה בו כלאים - הרי זה ילקט עד שימעטנו מפני מראית העין}
ב/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' נט, סב, עג, עה
ב/ז סם חיי דף ב
ב/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קעה
ב/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תסה
ב/ז קרית מלך
ב/ז שהם וישפה ח"א
ב/ז תורת זרעים עמ' לז, לט
ב/ח אמונת יהושע עמ' שעח, תכז
ב/ח ברור הלכה ב"ק פא ע"א ציון ה
ב/ח דברות משה זרעים עמ' שיד {במה דברים אמורים בזמן שיש מקום לחשד}
ב/ח כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 8
ב/ח מטה יחיאל סי' מד ס"ק ב, סי' צה
ב/ח מעדני ארץ
ב/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' רצז
ב/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' סב {רדב"ז}, קה {רדב"ז - מאכל בהמה}
ב/ח קהלות יעקב ב"ב ד ג
ב/ט ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קנח {רמב"ם}, רעו {רדב"ז}
ב/ט ברור הלכה ב"ק פא ע"א ציון ה
ב/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף יב ע"ב
ב/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסח
ב/ט מילי דמרדכי
ב/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רכג {מל"מ}
ב/ט מעדני ארץ
ב/י אור הישר [לח"מ הל' נז"מ פ"ה ה"ג]
ב/י אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לט
ב/י ברור הלכה ב"ק פא ע"א ציון ה
ב/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסח
ב/י כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 8
ב/י מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' נד
ב/י מעדני ארץ
ב/י צרור החיים (יעקב)
ב/י קרית מלך
ב/י שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעד סעיף א
ב/יא אמונת עתיך גל' 125 עמ' 65 {מעדני ארץ}
ב/יא ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קעז, רח, רסד-רסו
ב/יא גליונות אבני נזר
ב/יא דברי יחזקאל (מישור) עמ' מג
ב/יא דברי יחזקאל (תרצה) דף יג ע"ג
ב/יא דת אש {ראב"ד - עלים מגולים משום שבת}
ב/יא המאור הגדול (יעבץ) עמ' קצא
ב/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' טז [כר' יוחנן בירושלמי, ועי' כסף משנה לקמן פ"ג ה"ו, צרור החיים דף צט-ק]
ב/יא זרע הארץ, הל' כלאי אילנות, הל' ו-ז
ב/יא חזו"א כלאים סי' ג ס"ק י, יג, שביעית סי' יב ס"ק ג
ב/יא חזו"א על הרמב"ם
ב/יא חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קסט
ב/יא ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שי
ב/יא מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' לח
ב/יא מילי דמרדכי
ב/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצז
ב/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' ס-סא
ב/יא מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' פב
ב/יא מעיני המים
ב/יא מעשה רקח
ב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יא נזר אברהם שבת-ביצה עמ' סב-סג
ב/יא פאת שדך יו"ד עמ' שצח {ראב"ד}
ב/יא ציץ אליעזר ח"א סי' טז אות ג
ב/יא צרור החיים (יעקב)
ב/יא שלום ירושלים עמ' קא
ב/יא שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' כד {ראב"ד}
ב/יא תורת זרעים עמ' לו
ב/יא תרומות חיים סעיף טז אות לו-לז
ב/יב ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קסג
ב/יב גליון מהרי"ל כלאים פ"ב מ"ג
ב/יב האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רכא {קנבוס - ראב"ד}
ב/יב חזו"א כלאים סי' ד ס"ק כח
ב/יב חזו"א על הרמב"ם
ב/יב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' טז
ב/יב ישורון ד עמ' תקמ = חי' הרד"ל למשניות כלאים
ב/יב כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 9
ב/יב מטה יחיאל סי' כ {ראב"ד}
ב/יב מעיני המים
ב/יב מקדש דוד זרעים - כלאים סי' מ
ב/יב מקדש דוד סי' סא אות ז בסופו
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יב נפלאות מתורתך ע' עקרב
ב/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכא אות ג
ב/יב שלום ירושלים עמ' קב
ב/יב תורת זרעים עמ' מ
ב/יג אמרי נפתלי ח"ב עמ' נד
ב/יג ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קסב
ב/יג הערות וחדושים (טויב) שבת סי' מב ס"ק א
ב/יג חזו"א כלאים סי' ד ס"ק כד, כו
ב/יג חזו"א על הרמב"ם
ב/יג חזון יחזקאל כלאים פ"א הי"ב
ב/יג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' טו
ב/יג חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קעא
ב/יג חסדי דוד ח"א עמ' שמ
ב/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקיח
ב/יג כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 9
ב/יג מילי דמרדכי
ב/יג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שמ
ב/יג מעדני ארץ
ב/יג מצודת דוד (שפרבר) עמ' עד-עה {כמו ג' ימים}
ב/יג שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' סב
ב/יג שלום ירושלים עמ' קא
ב/יג תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 605 {ראב"ד}
ב/יג תורת זרעים עמ' מ
ב/יד אמונת עתיך גל' 120 עמ' 52 {חוקות הארץ}
ב/יד ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קסג
ב/יד חזו"א כלאים סי' ד ס"ק כח
ב/יד מטה יחיאל סי' כ
ב/טו אמונת עתיך גל' 114 עמ' 119
ב/טו אמונת עתיך גל' 118 עמ' 207-208
ב/טו אנצי"ת ע' בית דין הע' 434
ב/טו ברור הלכה מו"ק ו ע"א ציון ז
ב/טו טעם ודעת הל' פרה פי"א ה"א ביאה"ל ד"ה ובעיקר
ב/טו מטה יחיאל סי' ק
ב/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' רמב
ב/טו משנת יעקב
ב/טו קרן הצבי מצוה פט אות א
ב/טו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נז
ב/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 43
ב/טז אהבת אברהם עמ' מא
ב/טז אנצי"ת ע' בית דין הע' 435
ב/טז בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' פא
ב/טז ברור הלכה מו"ק ו ע"א ציון ז
ב/טז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' טז [ידי אליהו תיקון צד]
ב/טז חזו"א כלאים סי' א ס"ק טז, סי' ב ס"ק יא
ב/טז ידי אליהו תיקון צד
ב/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסד, ש
ב/טז מנחת חינוך מצוה רמה (דף ס ע"ד), ח"ב עמ' רמב
ב/טז מעדני ארץ
ב/טז משנת משה מו"ק עמ' כב
ב/טז קרן הצבי מצוה פט אות א
ב/טז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נז
ב/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 44
ב/טז תחומין חי"ג עמ' 107
ב/יז ברור הלכה מו"ק ו ע"א ציון ז
ב/יז ברכי יוסף או"ח סי' תקמד ס"א
ב/יז הר המלך ח"ז עמ' נב
ב/יז זר זהב (פראג) עמ' סה {חוה"מ פסח}
ב/יז חזו"א על הרמב"ם
ב/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' רמב
ב/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 43
ב/יז תורת רפאל או"ח ח"ב דף קכט ע"ב (הל' חוה"מ סי' צד)


ג/341 הלכות כלאים פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ בית יעקב (בירב)
ג/רה"פ דרך אמונה
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ זהב הארץ עמ' נג-סח
ג/רה"פ זרע הארץ הל' יח-כט, מד-מו
ג/רה"פ חוקות הארץ
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אגרות משה או"ח ח"ד עמ' ריד
ג/א אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק טו
ג/א אמונת עתיך גל' 123 עמ' 67 {מיני אגסים}
ג/א ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קפא-קפב, קפד {כ"מ}, רפב, רפג-רפה {כ"מ}
ג/א בית אהרן וישראל גל' צו עמ' קיד {למי מראית העין}
ג/א דברות משה זרעים עמ' רפא, רפב {יש מינין בזרעין שיהיה המין האחד נפרד לצורות הרבה מפני שינוי מקומות והעבודה שעובדין הארץ וכ"מ}
ג/א דעת הרמב"ם עמ' 413
ג/א התורה והמדינה ח"ט עמ' תרלד, תרעג
ג/א חזו"א כלאים סי' ג ס"ק א-ג, ה, שבת סי' מו ס"ק ה
ג/א חזו"א על הרמב"ם
ג/א חי' בר נחמני דף כה ע"א
ג/א ישורון ד עמ' תקמ = חי' הרד"ל למשניות כלאים
ג/א מגד יהודה ח"א סי' קכ אות יט
ג/א מוריה ו גל' ז (ר"ע בצרי)
ג/א מטה יחיאל סי' א ס"ק א, סי' ג ס"ק ב
ג/א מנחת יהודה וירושלים עמ' 200-199
ג/א מעדני ארץ
ג/א מעיני המים
ג/א מקדש דוד זרעים - כלאים סי' יז
ג/א מקדש דוד סי' סא אות ד
ג/א מרגליות הים סנהדרין קח ע"א אות כד {צ"פ}
ג/א משנת יעקב
ג/א משפט כהן עמ' כד ע"ב, מד ע"ב, מח ע"א
ג/א עץ הדר השלם עמ' מו, רה, ריח, רנו
ג/א פרי שמואל (תשלה)
ג/א צפנת פענח
ג/א שו"ת בית מאיר עמ' כז
ג/א שערי עזרא (בצרי) עמ' קנד
ג/א תחומין ח"א עמ' 214
ג/א תרומות חיים סעיף טז אות לז {כ"מ}, סעיף נג אות טז
ג/ב אמונת עתיך גל' 123 עמ' 67 {מיני אגסים}
ג/ב ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קפא, רלב, רפב, רפו
ג/ב התורה והמדינה ח"ט עמ' תרעג
ג/ב חזו"א כלאים סי' ג ס"ק א-ב, ה
ג/ב לקט שבלים (תשסד) עמ' כט
ג/ב מעדני ארץ
ג/ב משפט כהן עמ' מח ע"א
ג/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' יב אות ד
ג/ב שערי עזרא (בצרי) עמ' קנד
ג/ב תחומין ח"ב עמ' 140, ח"ה עמ' 168
ג/ב תרומות חיים סעיף נג אות טז
ג/ג אידנו עמ' 51 {רדב"ז}
ג/ג אמונת עתיך גל' 123 עמ' 67 {מיני אגסים}
ג/ג חזו"א כלאים סי' ג ס"ק א-ב, ה
ג/ג חזו"א על הרמב"ם
ג/ג חסדי דוד ח"א עמ' שלה
ג/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ב
ג/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רפב
ג/ג כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 10
ג/ג מטה יחיאל סי' ג ס"ק ב
ג/ג מעדני ארץ
ג/ג מעשה רקח
ג/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' סא {כיצד החזרת עם חזרת גלים - וכן החטין עם הזונין - אינן כלאים זה עם זה}
ג/ג נשמת כל חי ח"א דף כט ע"ד {צרור החיים}
ג/ג עמודי שלמה ח"ב עמ' שטו
ג/ג פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' לט דף מו ע"א-ע"ב {דלעת הרמוצה והמצרית, צנון ונפוס}
ג/ג ציץ אליעזר ח"ב סי' יב אות ב, ד
ג/ג שמחתי באומרים לי עמ' רמב {ר"י קורקוס}
ג/ג תרומות חיים סעיף נג אות טז
ג/ג תרחם ציון עמ' רצו, שד {קישות}
ג/ד אידנו עמ' 51
ג/ד אמונת עתיך גל' 123 עמ' 67 {מיני אגסים}
ג/ד ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קפח, רסז, רפב
ג/ד התורה והמדינה ח"ט עמ' תרעג
ג/ד זרע הארץ, הל' כלאי אילנות, הל' ד
ג/ד חזו"א כלאים סי' ג ס"ק א-ב, ה
ג/ד חזו"א על הרמב"ם
ג/ד חיבת הקודש עמ' כז
ג/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שז
ג/ד מטה יחיאל סי' יז
ג/ד מעדני ארץ
ג/ד משפטי עזיאל ח"א עמ' צג
ג/ד נחמד למראה ח"א דף עה ע"א
ג/ד סוכת דוד סוכה עמ' קפ
ג/ד עץ הדר השלם עמ' כד, לב, קכ, קלו, קמד
ג/ד ציץ אליעזר ח"ב סי' יב אות ד
ג/ד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' מה
ג/ד שערי עזרא (בצרי) עמ' קנד, קנו
ג/ד תחומין ח"ה עמ' 162-161, חי"ח עמ' 330
ג/ה אבן ציון עמ' קמב
ג/ה אגרות משה או"ח ח"ד עמ' ריד {שני מינים בטבעם}
ג/ה אוצרות הרמב"ם
ג/ה אידנו עמ' 50
ג/ה אמונת עתיך גל' 123 עמ' 43, 67 {מיני אגסים}, 69 {בטבעם}
ג/ה ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קפג, קפח, רפד, רפו
ג/ה גבורת יצחק תרומות עמ' סז
ג/ה דברות משה זרעים עמ' רפא, רפב, תקצט {וכן אם יש שם זרעים ואילנות אחרות אע"פ שהן שני מינין בטבען}
ג/ה דברות משה מועד ח"א עמ' תמג {הואיל ועלין של זה דומין לעלין של זה}
ג/ה דברות משה קדושין סי' ב ענף ו
ג/ה התורה והמדינה ח"ט עמ' תרלד, תרעג
ג/ה זרע הארץ, הל' כלאי אילנות, הל' ה
ג/ה חזו"א יו"ד סי' קעח ס"ק ד
ג/ה חזו"א כלאים סי' ג ס"ק א-ג, ה, ז, סי' ב ס"ק ו, טו, ערלה סי' יב ס"ק ג
ג/ה חזו"א על הרמב"ם
ג/ה חזון יחזקאל כלאים פ"א הי"א
ג/ה חי' בר נחמני דף כז ע"ד
ג/ה חיבת הקודש עמ' כז
ג/ה חלקת יצחק עמ' מה-מז
ג/ה להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' כג ע"ב
ג/ה מגד יהודה ח"א סי' קיט אות יד
ג/ה מטה יחיאל סי' א ס"ק א, סי' ג ס"ק ב-ג, סי' ה ס"ק ג, סי' יב, סי' יד ס"ק ב, סי' פב ס"ק א
ג/ה מעדני ארץ
ג/ה מקדש דוד זרעים - כלאים סי' ח, טז {אחר מראית העין}
ג/ה מקדש דוד סי' סא אות ב, ד
ג/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' סו {וכן אם יש שם זרעים ואילנות אחרות אע"פ שהן שני מינין בטבען וכו'}
ג/ה משנת יעקב
ג/ה עץ הדר השלם עמ' כד, לב, קכ, קלו, קמד, קמו
ג/ה ציץ אליעזר ח"ב סי' יב אות ג-ד
ג/ה קרית מלך
ג/ה שמחתי באומרים לי עמ' רסח
ג/ה שערי זיו ח"א דף קפג ע"ג
ג/ה שערי עזרא (בצרי) עמ' קנה
ג/ה תורת זרעים עמ' לא
ג/ה תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קיא
ג/ה תחומין ח"ה עמ' 162, 168
ג/ה תרומות חיים סעיף נג אות ה, טז
ג/ו אגרות משה או"ח ח"ד עמ' ריד {ראב"ד}
ג/ו אור הישר [משנה ראשונה כלאים פ"א מ"ג]
ג/ו אידנו עמ' 50
ג/ו אמונת עתיך גל' 123 עמ' 67-68 {מיני אגסים}
ג/ו ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קפג, קפד, קפח, רלא, רפב-רפו
ג/ו גדולי ציון (תשנב) עמ' צב {כ"מ - שרשי הלפת יעברו בלפת}
ג/ו גליונות אבני נזר
ג/ו דברות משה זרעים עמ' רפא {כיצד הלפת עם הצנון אינן כלאים זה בזה מפני שפרייהן שוין וראב"ד}
ג/ו הר המלך ח"ז עמ' נב
ג/ו התורה והמדינה ח"ט עמ' תרלד
ג/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יז [רא"ש פ' בהמה המקשה סי' ז, ואת"ל דהתם ספיקא דאורייתא, עי' תוס' פסחים ח]
ג/ו זכרון שלמה (ורנר) עמ' לד {הואיל וטעמם רחוק מאד זה מזה}
ג/ו זר זהב (פראג) עמ' צג {לפת וצנון}
ג/ו חזו"א כלאים סי' ג ס"ק א, ד, ה
ג/ו חזו"א על הרמב"ם
ג/ו חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קסה, קסז
ג/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסב, שי
ג/ו לבושי מרדכי יו"ד עמ' רסז
ג/ו מטה יחיאל סי' ג ס"ק ג {ר"י קורקוס}, סי' ד ס"ק א, סי' לה, מו, פב ס"ק א
ג/ו מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' פב, קה
ג/ו מקדש דוד זרעים - כלאים סי' טז {טעם רחוק}, כו {לפת וצנון}
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' סא {הלפת עם הצנון אינן כלאים זה בזה}
ג/ו עץ הדר השלם עמ' כד, לב, קכ, קלו, קמד-קמז, רטו
ג/ו פני משה (הכהן) עמ' רד
ג/ו ציץ אליעזר ח"ב סי' יב אות ג-ד
ג/ו צרור החיים (יעקב)
ג/ו שלום ירושלים עמ' ק, קלב
ג/ו תחומין ח"א עמ' 217, ח"ה עמ' 162
ג/ו תרומות חיים סעיף נג אות טז
ג/ז ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רכז
ג/ז ברכת אריאל ח"א סי' לב
ג/ז הגהות חבר בן חיים
ג/ז הר המלך ח"ה עמ' רפז-רצג
ג/ז חזו"א כלאים סי' ח ס"ק א
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז מעדני ארץ
ג/ז משנת יעקב
ג/ז תורת זרעים עמ' לב
ג/ח הר המלך ח"ה עמ' רפז-רצג
ג/ח חזו"א על הרמב"ם
ג/ח פי' קדמון לספר הכוזרי עמ' 186
ג/ט איים בים ב"מ סי' י אות ד
ג/ט אנצי"ת ע' בית סאה הע' 35
ג/ט ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רכח, רלו, ש-שב, שה, שיא
ג/ט בית זבול ח"ג סי' לג אות יא
ג/ט דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' צב, קט
ג/ט דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קפג, קפט, קצ, תט
ג/ט חזו"א כלאים סי' ב ס"ק ו, סי' ה ס"ק א, ז-ט, סי' ו ס"ק ח, סי' ז ס"ק כא, כה
ג/ט חזו"א על הרמב"ם
ג/ט חזון יחזקאל כלאים פ"ב ה"ו
ג/ט חזון נחום זרעים ח"ב עמ' כג
ג/ט חיים ביד דף ק ע"א
ג/ט חיים ומלך
ג/ט ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסו, רעב
ג/ט כרם אברהם עמ' לג, לה
ג/ט מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' יג
ג/ט מטה יחיאל סי' כה ס"ק א, סי' כו ס"ק א, סי' מב, נ, סי' סד ס"ק ב-ג, סי' פט ס"ק ב
ג/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' מא
ג/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שד, שיא
ג/ט מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' יא, כא
ג/ט מעשה רקח
ג/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' סח {כיצד שדהו שהיתה זרועה מין תבואה - ואינו לוקה עד שיהיו קרובים בתוך ששה טפחים}
ג/ט עלי עין עמ' עד
ג/ט קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 62, 73, 83
ג/ט שעורי הלכה עמ' קעח
ג/ט תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 609
ג/ט תורת רפאל או"ח ח"ב דף קלג ע"א {כ"מ}
ג/י ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קנט, רלה-רלו, רפח, רצד, ש-שב
ג/י חזו"א כלאים סי' ה ס"ק א, סי' ח ס"ק י
ג/י חזו"א על הרמב"ם
ג/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רעו
ג/י מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' יג
ג/י מטה יחיאל סי' נ, סד ס"ק א-ב, סי' סז ס"ק ב, סי' עא ס"ק ב, סי' עד, עו ס"ק ב, סי' עט, פב ס"ק ב, סי' פט ס"ק ב
ג/י מעדני ארץ
ג/י מקדש דוד זרעים - כלאים סי' כה
ג/י מקדש דוד סי' סא אות ה
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' סח {היתה שדהו זרועה ירק ובקש לזרוע בצדה שדה ירק אחר}, ע {היתה שדהו זרועה ירק - מחלוקת רמב"ם וראב"ד}
ג/י משפטי עזיאל ח"ו עמ' סו
ג/י נחלת נפתלי דף לה
ג/י עמודי שלמה ח"ב עמ' שטז-שיז
ג/י צפנת פענח
ג/י קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 92
ג/י תורת זרעים עמ' לה
ג/יא ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רכט, רלה {רדב"ז}, רפח
ג/יא חזו"א יו"ד סי' קפ דיני כלאי זרעים סעיף יח, כלאים סי' ה ס"ק ג
ג/יא חזו"א על הרמב"ם
ג/יא עמודי שלמה ח"ב עמ' שטז-שיז
ג/יא שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' נג
ג/יב ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רפח, רצו-רצז
ג/יב בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' פב
ג/יב חזו"א כלאים סי' ח ס"ק ה, ח-ט
ג/יב חזו"א על הרמב"ם
ג/יב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' פ
ג/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רעב
ג/יב מטה יחיאל סי' לא ס"ק ב, סי' סח ס"ק א, סי' עא ס"ק א, סי' עח ס"ק ב
ג/יב מעדני ארץ
ג/יב מעשה רקח
ג/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ע {אבל אם היתה שדהו זרועה ירק וכו'}
ג/יב עמודי שלמה ח"ב עמ' שטז-שיז
ג/יב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' מו
ג/יב תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 608 ואילך {ראב"ד}
ג/יג אור הישר [רדב"ז לקמן פ"ד ה"ג]
ג/יג ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רכט, רפח, רצד
ג/יג היכל מלך
ג/יג חזו"א כלאים סי' ט ס"ק ב, יב
ג/יג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' כג
ג/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רעה-רעו
ג/יג מטה יחיאל סי' נא ס"ק ד, סי' סח ס"ק א, סי' עא ס"ק א
ג/יג מילי דמרדכי
ג/יד ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רפח
ג/יד המאור הגדול (יעבץ) עמ' קצב
ג/יד חזו"א כלאים סי' ט ס"ק ב
ג/יד מטה יחיאל סי' נו
ג/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' סו {הרחיק בין שני המינון הרחקה הראויה להן וכו'}
ג/יד משפטי עזיאל ח"ו עמ' סו
ג/טו ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רכז, רלו
ג/טו בני בנים ח"א עמ' טז
ג/טו בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' פט
ג/טו ברכת אריאל ח"א סי' לב ס"ק א
ג/טו היכל מלך
ג/טו חזו"א כלאים סי' ח ס"ק ח
ג/טו חזו"א על הרמב"ם
ג/טו חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קעב
ג/טו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/טו כבוד מלכים (מרגליות) {רדב"ז}
ג/טו כרם אברהם עמ' לו
ג/טו כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' קכ
ג/טו מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קסג
ג/טו מטה יחיאל סי' לד {רדב"ז}, נו, סח ס"ק א
ג/טו מילי דמרדכי
ג/טו מעדני ארץ
ג/טו מעשה רקח
ג/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עא {היה בין שני המינים - נדר שהוא גבוה עשרה טפחים או חריץ שהוא עמוק עשרה טפחים}
ג/טו שמועות דוד עמ' יח {השמיט צוה"פ}
ג/טו תורת זרעים עמ' מג
ג/טו תפארת בחורים פאה עמ' קמח, קסב {מעדני ארץ}
ג/טז אבני נזר יו"ד סי' שפח אות א {ראב"ד}
ג/טז אדרת אליהו (ראם) עמ' ק
ג/טז אוצר יסודי שביעית עמ' י
ג/טז אמונת יהושע עמ' שעה
ג/טז ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 219
ג/טז ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קס, קסה, רלז, רצו, שז, שיב-שיד
ג/טז אשל אברהם (שפירא) עמ' תרסו, תרסט
ג/טז בית זבול ח"ג סי' לג אות א
ג/טז דברות משה זרעים עמ' רצ {אבל אם היתה שדהו זרועה חטים מותר לחבירו לזרוע בצדה שעורים}
ג/טז דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' צב-צג
ג/טז התורה והמדינה ח"ט עמ' שלה, תרלב
ג/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלא
ג/טז חוסן יוסף סי' יט
ג/טז חזו"א כלאים סי' ג ס"ק טז, סי' ה ס"ק יא-יג
ג/טז חזו"א על הרמב"ם
ג/טז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' יט
ג/טז חמדת ישראל ח"א דף ח ע"ב {ראב"ד}, לג ע"ג {ראב"ד}
ג/טז חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 259, 260, 262, 265 {צ"פ}
ג/טז יין מלכות (שניאורסון) עמ' 269-270
ג/טז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסט-רע
ג/טז כרם אברהם עמ' מה
ג/טז כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 10-11
ג/טז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' לה ע"ב
ג/טז לשנת השמיטה עמ' נה
ג/טז מאורות הדף היומי ח"ח עמ' קפד {היתר מכירה לכלאים}
ג/טז מטה יחיאל סי' כג-כד, כז, לד, לח, נו, פב ס"ק א, סי' ק, קא ס"ק א, ג
ג/טז מילי דמרדכי
ג/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' רמב, תלה
ג/טז מנחת חינוך מצוה רמה (דף ס ע"ד)
ג/טז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' סד {ראב"ד}
ג/טז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שכה {ראב"ד}
ג/טז מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' מד, קסב
ג/טז מעשה רקח
ג/טז מרגליות הים סנהדרין נז ע"א אות ב {צ"פ}
ג/טז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שע
ג/טז משנה הלכות ח"ג סי' קפה
ג/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עא {אבל אם היתה שדהו זרועה חטים מותר לחבית וכו' - ולא עוד אלא אפילו זרע בתוך שדהו וכו'}
ג/טז משנת יעקב
ג/טז עלי עשור (זס') עמ' נח
ג/טז צפנת פענח
ג/טז צרור החיים (יעקב)
ג/טז קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 57-65, 82
ג/טז קרית מלך
ג/טז קרני ראם (ירמוש) עמ' שפח
ג/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רלז
ג/טז שלום ירושלים עמ' קב
ג/טז שמעתתא דבי רב עמ' קעד
ג/טז שעורי הלכה עמ' מז-מח, נא, קעח {ראב"ד}
ג/טז שערי ציון (כהן, תרצח) דף מה ע"א
ג/טז שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קצד
ג/טז תורת זרעים עמ' מא
ג/טז תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קיב-קיג
ג/טז תורת רפאל או"ח ח"ב דף קלב ע"ד {רדב"ז}
ג/טז תפארת בחורים פאה עמ' קלז {שלו ושל חברו}
ג/יז אמונת יהושע עמ' שעה
ג/יז אמרי נפתלי ח"ב עמ' כג
ג/יז ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קצח
ג/יז בית זבול ח"ג סי' לג אות יג
ג/יז דת אש
ג/יז התורה והמדינה ח"ט עמ' שנט
ג/יז חזו"א כלאים סי' ה ס"ק טו
ג/יז חזו"א על הרמב"ם
ג/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רע
ג/יז מטה יחיאל סי' כג-כד, כו ס"ק א-ב, סי' כח-כט, סי' לא ס"ק א-ב, סי' לד, מד ס"ק ב, סי' מז
ג/יז מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' קסח
ג/יז מעיני המים
ג/יז מעשה רקח
ג/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קה {כזורע להשחתה}, קו
ג/יז קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 76, 79, 97
ג/יז שמעתתא דבי רב עמ' קעד
ג/יח ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רלז
ג/יח בית זבול ח"ג סי' לג אות ג-ד
ג/יח ברור הלכה שבת פד ע"ב ציון ב בסופו
ג/יח המאור הגדול (יעבץ) עמ' קצג
ג/יח הר המלך ח"ז עמ' נב
ג/יח חזו"א כלאים סי' ה ס"ק י, יג-טו, סי' ו ס"ק כ
ג/יח חזו"א על הרמב"ם
ג/יח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' כא
ג/יח ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/יח כנה"ג [עי' תוי"ט]
ג/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רע, רעג-רעד
ג/יח מטה יחיאל סי' כו ס"ק א-ב, סי' כז-כט, ל ס"ק א, סי' לא ס"ק א-ב, סי' מ, מג, מד ס"ק ב, סי' מט ס"ק ב, סי' נו, ס
ג/יח מעדני ארץ
ג/יח מעשה רקח
ג/יח צרור החיים (יעקב)
ג/יח קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 63
ג/יח קרית מלך
ג/יח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' לא {רדב"ז}


ד/342 הלכות כלאים פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ בית יעקב (בירב)
ד/רה"פ דרך אמונה
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ זהב הארץ עמ' סח-פא
ד/רה"פ זרע הארץ הל' ל-מג
ד/רה"פ חוקות הארץ
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבני שיש (רוזנברג) עמ' 175
ד/א ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רלא, רצו
ד/א דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קח, קיג
ד/א חזו"א כלאים סי' ח ס"ק יז
ד/א חזו"א על הרמב"ם
ד/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ד/א מטה יחיאל סי' עא ס"ק א, סי' עה ס"ק א-ב, סי' עו ס"ק א, סי' עז, עח ס"ק א-ב
ד/א מעשה רקח
ד/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' ע {מותר לזרוע שתי שורות - ותלם בין כל מין ומין}
ד/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' סו
ד/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רד {לשון זריעה על מה שהמשנה אמרה "נטיעה"}
ד/א שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' מח
ד/ב ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רלא, רנב
ד/ב חזו"א כלאים סי' ח ס"ק יז
ד/ב חזו"א על הרמב"ם
ד/ב מטה יחיאל סי' עה ס"ק ב {רדב"ז}, סי' עו ס"ק א
ד/ב נחמד למראה ח"א דף פ ע"ב
ד/ב שם טוב - השלמה
ד/ב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' נא
ד/ג אור שמח
ד/ג ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רכז, רלב, שו
ד/ג חזו"א כלאים סי' ו ס"ק טו, סי' ט ס"ק יב
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 11-12
ד/ג מטה יחיאל סי' מו
ד/ג מעדני ארץ
ד/ג מעיני המים
ד/ד אמונת עתיך גל' 112 עמ' 34
ד/ד חזו"א כלאים סי' ח ס"ק א, ח
ד/ד חזו"א על הרמב"ם
ד/ד מטה יחיאל סי' יד ס"ק ב, סי' סו ס"ק ב
ד/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רד {לשון זריעה על מה שהמשנה אמרה "נטיעה"}
ד/ד שם טוב - השלמה
ד/ד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' מב
ד/ה אמונת עתיך גל' 112 עמ' 34 {חוקות הארץ}
ד/ה ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רלה, רנה
ד/ה חזו"א כלאים סי' ט ס"ק ו
ד/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רעד
ד/ה מעדני ארץ כלאים עמ' מב
ד/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' סו {ומותר לנטוע שני מינין בתוך גומא אחת ואפילו קישות ודלעת}
ד/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רד {לשון "נוטע"}
ד/ה שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' נ
ד/ו ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רלג, רצו-רצז, שג
ד/ו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קפג
ד/ו הר המלך ח"ז עמ' נב
ד/ו חזו"א כלאים סי' ה ס"ק יח
ד/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסט
ד/ו מטה יחיאל סי' לז ס"ק א, סי' לט-מא, סי' סח ס"ק א, סי' פא
ד/ו מעדני ארץ כלאים עמ' קיד
ד/ו מעשה רקח
ד/ו נועם ח"א עמ' רלה
ד/ז אור הישר [אור הישר משניות כלאים פ"ב מ"ט]
ד/ז ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רו, רכט-רל, רצו-רצז
ד/ז הר המלך ח"ז עמ' נב
ד/ז חזו"א כלאים סי' ו ס"ק יג-יד
ד/ז כנה"ג
ד/ז לב מבין דף צט {רדב"ז}
ד/ז מטה יחיאל סי' מג
ד/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שיט {כ"מ}
ד/ז מעיני המים
ד/ז מעשה רקח
ד/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' לז
ד/ח אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קצג
ד/ח ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רכט, רל, רצז, רצח
ד/ח מטה יחיאל סי' לז ס"ק א, סי' מא, מג
ד/ט אוצרות הרמב"ם
ד/ט אור הישר [אור הישר משניות כלאים פ"ג מ"א]
ד/ט אמונת עתיך גל' 112 עמ' 34-36
ד/ט ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רפח, רצג
ד/ט ברור הלכה שבת פד ע"ב ציון ב
ד/ט גושפנקא דמלכא דף לו ע"א
ד/ט דברות משה זרעים עמ' רפז {לפי שמינין הרבה בערוגה כזו הרי הן כנטועין בערבוביא}
ד/ט דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קט
ד/ט חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יג ס"ק ו
ד/ט חזו"א כלאים סי' ה ס"ק א, סי' ז ס"ק ט, סי' ח ס"ק א-ב
ד/ט חזו"א על הרמב"ם
ד/ט כנסת מחקרים - ספרד עמ' 33
ד/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רעא
ד/ט כתר המלך
ד/ט מבוא למשנה תורה עמ' 126
ד/ט מטה יחיאל סי' נז, ס, סג ס"ק א, סי' סה ס"ק ב, סי' סו ס"ק א-ב
ד/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רמב
ד/ט מקדש דוד זרעים - כלאים סי' כד
ד/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ט קרית מלך
ד/י אהל שרה לאה עמ' רמא-רמב {חרבה}
ד/י ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רלא, רלג, רצד, רצז
ד/י ברור הלכה שבת פה ע"א ציון א, פה ע"ב ציון ג
ד/י דת אש
ד/י חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יג ס"ק ו
ד/י חזו"א כלאים סי' ח ס"ק א, ח
ד/י חזו"א על הרמב"ם
ד/י מטה יחיאל סי' נה ס"ק א, סי' סו ס"ק ג, סי' עא ס"ק א, סי' עה ס"ק ב, סי' עז
ד/י מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רפו
ד/יא ברור הלכה שבת פה ע"א ציון א
ד/יא חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יא ס"ק ה, סי' יג ס"ק ו
ד/יא חזו"א כלאים סי' ח ס"ק א
ד/יא חזו"א על הרמב"ם
ד/יא מטה יחיאל סי' נה ס"ק א, סי' עט
ד/יב אמונת עתיך גל' 112 עמ' 35
ד/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/יב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קצד-קצה
ד/יב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יג ס"ק ז
ד/יב חזו"א כלאים סי' ח ס"ק א, ח
ד/יב חזו"א על הרמב"ם
ד/יב מטה יחיאל סי' לג, ס, סה ס"ק א-ב, סי' סו ס"ק א, סי' סט
ד/יב מעשה רקח
ד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יב קרית מלך
ד/יג חזו"א כלאים סי' ז ס"ק כד, סי' ח ס"ק ב
ד/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רעה
ד/יג מטה יחיאל סי' סו ס"ק א, סי' פב ס"ק ב
ד/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' נז
ד/יג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שיט
ד/יד אמונת יהושע עמ' שעז, שפד
ד/יד אמונת עתיך גל' 112 עמ' 35 {ר"י קורקוס}
ד/יד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יז [עי' בירושלמי] {כ"מ}
ד/יד חזו"א כלאים סי' ח ס"ק ח
ד/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רעה
ד/יד מטה יחיאל סי' נט ס"ק ג, סי' סז ס"ק א, סי' סט
ד/יד נחמד למראה ח"א דף עח ע"ב
ד/יד צפנת פענח
ד/טו אמונת עתיך גל' 112 עמ' 36
ד/טו ברור הלכה שבת פה ע"ב ציון ד
ד/טו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יג ס"ק ט
ד/טו חזו"א כלאים סי' ב ס"ק ח, י, סי' ז ס"ק ה, סי' ח ס"ק א
ד/טו חזו"א על הרמב"ם
ד/טו חזון יחזקאל כלאים פ"ב ה"ו
ד/טו מטה יחיאל סי' ס, סג ס"ק א-ד
ד/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טז אמונת יהושע עמ' שעג {משום מראית עין}
ד/טז אמונת עתיך גל' 112 עמ' 36
ד/טז ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קנט, רא {כ"מ}, ריז, רלה-רלו
ד/טז בית זבול ח"ג סי' לג אות ב
ד/טז בית ישחק
ד/טז ברכת אריאל ח"א סי' לב ס"ק א
ד/טז דברות משה זרעים עמ' רפו, רצ {ובזמן שיראו מובדלים זה מזה אין חוששים ליניקתן אפילו הן זה בצד זה}
ד/טז דברי אברהם (שדמי) ח"א עמ' קח
ד/טז התורה והמדינה חי"א עמ' רכג
ד/טז חזו"א יו"ד סי' קפ ס"ק א, סי' ריד לדף ס
ד/טז חזו"א על הרמב"ם
ד/טז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' כג
ד/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסו {כ"מ}
ד/טז כרם אברהם עמ' לג-לד
ד/טז לב מבין דף צח ע"ב-ע"ג {רדב"ז}
ד/טז מטה יחיאל סי' נז, סד ס"ק א-ב, סי' סח ס"ק ג, סי' סט, סי' עא ס"ק א, סי' עב ס"ק ב, סי' עט {כולם - כ"מ}
ד/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' רמ, רמב, ח"ג עמ' שלח
ד/טז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' מג {מרכה"מ}
ד/טז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שיא, שיט
ד/טז מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' כב, לד-לה, צח, קכב, קלט
ד/טז מעשה רקח
ד/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' סח {מכל אלו הדברים נתבאר לך וכו'}
ד/טז משנת יעקב
ד/טז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' עג {כ"מ}, רד {כ"מ - גדר מפולת יד}
ד/טז קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 83
ד/טז שעורי הלכה עמ' מח
ד/טז תורת זרעים עמ' לה {כלאים בלי הרחקה הם מדרבנן כי אינם במפולת יד}
ד/טז תורת רפאל או"ח ח"ב דף קלב ע"ד {כ"מ}


ה/343 הלכות כלאים פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ בית יעקב (בירב)
ה/רה"פ דרך אמונה
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ זהב הארץ עמ' פא-קיט
ה/רה"פ חוקות הארץ
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ כרם הארץ הל' א-כו
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ צפנת פענח
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אמונת עתיך גל' 120 עמ' 42, 47
ה/א ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קנט, רנ
ה/א ביצחק יקרא (תשע) סי' ט ד"ה והדברים
ה/א בית אהרן וישראל גל' יט עמ' מה {כ"מ - בכלאי זרעים א"צ מפולת יד}
ה/א בית זבול ח"ג סי' לג אות ב
ה/א בית לוי (גולדברג) דף עא ע"ב-ע"ג
ה/א דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקסב
ה/א חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' ס {מדאורייתא בזה"ז}
ה/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלב
ה/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסו {כ"מ}
ה/א לקט שבלים (תשסד) עמ' כב
ה/א מגיני שלמה עמ' קכ
ה/א מזבח חדש דף כט ע"ב
ה/א מנחת חינוך ח"ג עמ' שלח
ה/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' מד {ר"י קורקוס}, מה {כ"מ}
ה/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רצט, שיא {כ"מ}
ה/א מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' ב, ד, כ {ר"י קורקוס}, כד
ה/א מעשה רקח
ה/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עא {הזורע שני מיני תבואה או שני מיני ירק עם זרע הכרם הרי זה לוקה שתים}
ה/א משנת יעקב
ה/א משנת שמחה
ה/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' נב
ה/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' צז, ק {רמב"ם}, רד {כ"מ - גדר מפולת יד}
ה/א נחמד למראה ח"א דף פו ע"ב
ה/א עמק הלכה (אורנשטין) סי' ב
ה/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פא
ה/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסה
ה/א שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 165
ה/א תורה מציון שנה ב חוב' ד סי' ב
ה/א תורת זרעים עמ' לד
ה/ב אוצר א"י ח"ה עמ' 143
ה/ב אור הישר [לח"מ הל' מאא"ס פ"י ה"ו]
ה/ב אמונת יהושע עמ' שצד
ה/ב אמונת עתיך גל' 120 עמ' 42, 47
ה/ב אפיקי ים ח"ב דף לט
ה/ב ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רב, רמו
ה/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' תרע
ה/ב ברור הלכה חולין ס ע"א ציון א פרק ב
ה/ב ברור הלכה קדושין לט ע"א ציון ד
ה/ב ברכת אריאל ח"א סי' לב ס"ק א
ה/ב דברות משה ב"ק ח"א סי' לג ענף א-ב
ה/ב התורה והמדינה חי"א עמ' שפב
ה/ב חזו"א יו"ד סי' קפ ס"ק א, כלאים סי' ב ס"ק ח
ה/ב חזו"א על הרמב"ם
ה/ב חזון יחזקאל כלאים פ"ב ה"ו
ה/ב חנן אלקים עמ' רנט
ה/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלא
ה/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסד-רסו
ה/ב כרם אברהם עמ' לד {מפולת יד}
ה/ב כתבי העלוי מראקוב עמ' לג
ה/ב מחנה יהודה (אשכנזי) דף רד ע"ד
ה/ב מטה יחיאל סי' ד ס"ק ג, סי' יא ס"ק ג
ה/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' שלח
ה/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' מח
ה/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שי
ה/ב מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' לח, מ {השמיט מנכש}
ה/ב מקדש דוד זרעים - כלאים סי' יג {המחפה לוקה}
ה/ב מקדש דוד סי' סא אות ג
ה/ב משנת יעקב
ה/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיא ע"ג {חייב רק במפולת יד}
ה/ב נתן פריו סוכה עמ' רעו
ה/ב עץ הדר השלם עמ' קיא
ה/ב ציץ אליעזר ח"א סי' יח אות טו {כ"מ}
ה/ב צפנת פענח דברים עמ' קיג
ה/ב קרית מלך
ה/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסה
ה/ב שם טוב - השלמה
ה/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' ריא
ה/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שסח
ה/ב שער יהודה
ה/ב שערי טהר ח"ב שער א סי' ג, שער ג סי' יג אות ג
ה/ב תורת זרעים עמ' מג {איסור זריעה - רק במפולת יד}
ה/ב תיבת גומא (ורשנר) עמ' שד
ה/ג אדרת אליהו (ראם) עמ' צא
ה/ג אמונת עתיך גל' 120 עמ' 50 {מעדני ארץ}
ה/ג אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' י ד"ה ואשר {כ"מ}
ה/ג ארץ חמדה (ישראלי) עמ' צא, כלאים עמ' קצה {כ"מ}, ריא, רנג, רצ, של, שלז, שלח
ה/ג אשר למלך
ה/ג ברור הלכה קדושין לט ע"א ציון ד
ה/ג גדולי ציון (תשנב) עמ' צא, צג, צו {כ"מ - זרעים שאין נאכלים}, צז
ה/ג דליית הכרם עמ' תתתיז
ה/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקמח
ה/ג דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קז {רדב"ז}
ה/ג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יב ס"ק י
ה/ג חוות בנימין ח"ג עמ' תרסט-תרעב
ה/ג חוות יאיר (תשנז) עמ' תקמו
ה/ג חוות יאיר סי' קצב
ה/ג חזו"א כלאים סי' א ס"ק יא
ה/ג חזו"א על הרמב"ם {כ"מ}
ה/ג חסדי דוד ח"א עמ' שנו
ה/ג יראה ואהבה עמ' רעז {כ"מ}
ה/ג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/ג כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ה/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסה-רסו, רפו
ה/ג כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 12-13
ה/ג מגיני שלמה עמ' קכ
ה/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תח
ה/ג מילי דמרדכי
ה/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' שלט
ה/ג מעדני ארץ
ה/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עב {ואינו חייב מן התורה אלא על קנבוס ולוף וכיוצא בהן}
ה/ג משנת יעקב
ה/ג משפטי עזיאל ח"ו עמ' נב, ס, סד
ה/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' צד-צה, ק {קנבוס ולוף}
ה/ג נחלת נפתלי דף לד
ה/ג עמק הלכה (אורנשטין) סי' ג
ה/ג עץ הדר השלם עמ' קיב
ה/ג פני משה (שלז')
ה/ג קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 94
ה/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסה
ה/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נט, סג-סד
ה/ג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' עג
ה/ג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שכ, ח"ב עמ' טז
ה/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' ריא
ה/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שסז, שסט-שע
ה/ג תבואת יוסף עמ' קה
ה/ג תורת זרעים עמ' מז
ה/ג תורת ציון עמ' 183
ה/ד ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 218
ה/ד באר מרים פ"י ה"ו אות א {כ"מ}
ה/ד ברכת אריאל ח"א סי' לב ס"ק א
ה/ד מעדני ארץ
ה/ד מעשה רקח
ה/ד משנת יעקב
ה/ד משפטי עזיאל ח"ו עמ' נב
ה/ד נחלת נפתלי דף לד
ה/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסה
ה/ד שדה שמואל (שביעית) עמ' רכח
ה/ה אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' יב ד"ה והא דאיתא
ה/ה ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קצח, ריב {רדב"ז}, ריח, רנז
ה/ה ביתאל ח"א דף פז ע"ג
ה/ה ברור הלכה ע"ז סג ע"ב ציון ד
ה/ה זכר יצחק (תשח) עמ' טז
ה/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יז [צל"ח ביצה ג] {כ"מ}
ה/ה חזו"א על הרמב"ם
ה/ה חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רפג, רפו
ה/ה לקט שבלים (תשסד) עמ' ט
ה/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תט
ה/ה מטה יחיאל סי' ב ס"ק ב
ה/ה מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קצא
ה/ה מעדני ארץ
ה/ה משפט כהן עמ' סט
ה/ה עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות טו
ה/ה קהלות יעקב זרעים ז
ה/ה קרבן אליצור דף קנא ע"ד
ה/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסה, קסז
ה/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קעז
ה/ו ארזי לבנון עמ' יב
ה/ו ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קנח, קצה {כ"מ}, קצו, של-שלא, שלג {כ"מ}, שלד, שלז
ה/ו בית אהרן וישראל גל' יט עמ' מו-מז
ה/ו גדולי ציון (תשנב) עמ' צז, ק
ה/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יז [תוספתא כלאים פ"ו, ירושלמי פאה פ"ו]
ה/ו חוות בנימין ח"ג עמ' תרעב
ה/ו חזו"א כלאים סי' א ס"ק ט
ה/ו חזו"א על הרמב"ם
ה/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסו
ה/ו כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 13
ה/ו כתר אפרים עמ' תסז
ה/ו לקט שבלים (תשסד) עמ' כג
ה/ו מחקרי ארץ ח"ז יו"ד סי' כז
ה/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' רמא {כ"מ}
ה/ו מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' פג
ה/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ו משפט כהן עמ' עא
ה/ו משפטי עזיאל ח"ו עמ' ס
ה/ו עמודי שלמה ח"ב עמ' שטז
ה/ו עץ הדר השלם עמ' קיב
ה/ו פני משה (שלז')
ה/ו ציץ אליעזר ח"א סי' יז אות א
ה/ו קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 94
ה/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסה, ח"ח סי' רלד אות א
ה/ו שם טוב - השלמה
ה/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שסט
ה/ו תורת ציון עמ' 184, 186
ה/ז אברהם יגל
ה/ז אדרת אליהו (ראם) עמ' צב
ה/ז אהל שרה לאה עמ' קכז {המצוה לשרוף כלאי הכרם שנאמר "פן תקדש"}
ה/ז אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' תיח
ה/ז אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' א {מדוע עיקרם נאסר}
ה/ז אחיעזר ח"ג סי' סה ס"ק א
ה/ז אמונת יהושע עמ' שפ {כ"מ}, שצז, תכו, תכח
ה/ז אמונת עתיך גל' 120 עמ' 40, 42, 47
ה/ז ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קנט, קצב, קצו, קצח, רא, רב, רד, רו, ריא, שלא, שמ-שמא, שמט
ה/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' תרעא
ה/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' שמג
ה/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ז בית ישחק
ה/ז בני יעקב
ה/ז בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק סב
ה/ז ברור הלכה קדושין לט ע"א ציון ד
ה/ז ברכת אריאל ח"א סי' לב ס"ק ב
ה/ז ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שכג
ה/ז גינת ורדים (תאומים) עמ' עא {כ"מ}
ה/ז גליונות אבני נזר {כ"מ}
ה/ז דברות משה זרעים עמ' תקנח {ואם עשה כן אע"פ שאינו לוקה הרי זה קדש ונאסרו שניהם בהנאה}
ה/ז דברות משה קדושין סי' מט ענף ד, סי' נ הערה סז, ב"ק ח"א סי' לג ענף א-ב
ה/ז דת אש {כ"מ בשם ר"ן}
ה/ז הגהות חבר בן חיים
ה/ז התורה והמדינה חי"א עמ' רכג
ה/ז חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יב ס"ק ג
ה/ז חוות בנימין ח"ג עמ' תרעב
ה/ז חזו"א כלאים סי' א ס"ק ב, ו, סי' ג ס"ק יב, כז
ה/ז חזו"א על הרמב"ם
ה/ז חיי דוד עמ' רנא
ה/ז יד דוד (אופנהיים) עמ' יג
ה/ז ידיו של משה כאן, ודף קיב ע"א {כ"מ}
ה/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלג
ה/ז יראה ואהבה עמ' רעז, רעט
ה/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסה
ה/ז כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 14
ה/ז כתר המלך
ה/ז להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שנב
ה/ז לקט שבלים (תשסד) עמ' כב, כד
ה/ז מזבח חדש דף פו ע"ג
ה/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' שה, שלט {כ"מ}
ה/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקלד, תקלח, ח"ג עמ' מה, מז, נז
ה/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שו, שיב, שיט
ה/ז מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' טו, כב, קמא, רג
ה/ז מעשה רקח
ה/ז מקדש דוד זרעים - כלאים סי' לה
ה/ז מרגניתא דר"מ
ה/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' פ {אסור לזרוע ירקות או תבואה בצד הגפנים}
ה/ז משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רכד
ה/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' עד {בצד - שלא במפולת יד, כ"מ בשם הר"ן}, צה-צח {גם במין אחד יקדש}
ה/ז נאם דוד
ה/ז נועם ח"ז עמ' רד
ה/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף כד ע"א
ה/ז נחלת נפתלי דף לד
ה/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף קט ע"ב {עצים של כלאי הכרם אסורים בהנאה}
ה/ז ס' הנייר עמ' פח
ה/ז עמק הלכה (אורנשטין) סי' ב, יב
ה/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פא
ה/ז פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' סו
ה/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תסה
ה/ז ציץ אליעזר ח"א סי' יח אות טו
ה/ז קול יעקב (שאול) ח"ב
ה/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רצב
ה/ז קרבן אשר עמ' שיג {שריפה}
ה/ז קרית מלך
ה/ז שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' ט
ה/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסה-קסו
ה/ז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רו {כ"מ}
ה/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נג-נו, ס-סב, סד
ה/ז שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' סא, סט, עג {כ"מ}
ה/ז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' נג
ה/ז שעורי הלכה עמ' קעח
ה/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' ריא
ה/ז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שסח
ה/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 378
ה/ז תורת זרעים עמ' {איסור הנאה גם שלא במפולת יד}
ה/ז תחומין ח"ז עמ' 99
ה/ח אבני נזר יו"ד סי' שפח אות א, ג
ה/ח אוצרות הרמב"ם
ה/ח אור הישר [מכאן קשה על מש"כ באור הישר ירושלמי כלאים פ"ד ה"ה]
ה/ח אורים ותומים - תומים סי' קמא ס"ק ז
ה/ח אחיעזר ח"ג סי' סה ס"ק ב
ה/ח אמונת יהושע עמ' רעז, שעה, שצא, תכד, תכז, תרכ
ה/ח אמונת עתיך גל' 120 עמ' 40, 42, 46-49
ה/ח אמרי נפתלי ח"ב עמ' כג
ה/ח אנצי"ת ע' דבר שאינו שלו הע' 33, 34, 36, 236
ה/ח ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קצה, שח, של
ה/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' תעד {אין אדם אוסר דבר שאינו שלו}, תרסז-תרסט
ה/ח בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יב
ה/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' קמא סעיף ה
ה/ח בית נאמן (תרמא) דף לא ע"ג
ה/ח בית נאמן (תשעא) עמ' קסג
ה/ח ביתאל ח"א דף נה ע"ג
ה/ח בן ימין עמ' סד
ה/ח ברור הלכה יבמות פג ע"א ציון א
ה/ח ברכות שמים מכות פ"ג אות תעז
ה/ח ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' קכט
ה/ח דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה ב
ה/ח דברות משה זרעים עמ' שה {ואין אדם מקדש דבר שאינו שלו}, שו {לפיכך המסכך גפנו על גבי תבואתו של חבירו קדש גפנו ולא נתקדשה התבואה}
ה/ח דעת כהן עמ' כו
ה/ח דת אש
ה/ח הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' ריז
ה/ח הר צבי זרעים ח"ב עמ' סב
ה/ח זית רענן ח"א עמ' תשו-תשז
ה/ח זכר יצחק (תשן) עמ' יח, כא
ה/ח חד וחלק ח"א דף יח ע"א, כ ע"ד
ה/ח חזו"א יו"ד סי' קפ ס"ק א, כלאים סי' ב ס"ק ח, סי' ג ס"ק יז, כ, כט, סי' ה ס"ק יג
ה/ח חזו"א על הרמב"ם
ה/ח חזון יחזקאל כלאים פ"ג ה"ד
ה/ח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' נד
ה/ח חזקה רבה או"ח הלכה א
ה/ח חי' חתם סופר
ה/ח חי' ירוחם
ה/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קמד
ה/ח חלקת יצחק עמ' מה {כ"מ}
ה/ח יד פשוטה מדע עמ' תשכד
ה/ח ימין משה עמ' קכו
ה/ח ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/ח כבוד מלכים (מרגליות)
ה/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רע, רצח, שיג
ה/ח כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רב ע"ב, רטו ע"ב
ה/ח לב מבין דף צח ע"ב {ר"י קורקוס}
ה/ח להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קפה ע"ב
ה/ח מאיר נתיבים עמ' 513
ה/ח מגילת ספר לאוין דף קנג ע"ב
ה/ח מחקרים במשפט התלמודי עמ' 73
ה/ח מטה אהרן ב"ב עמ' יד
ה/ח מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' מא
ה/ח מטה יחיאל סי' כז, צה, ק, קא ס"ק א, ג, סי' קב, קה, קח ס"ק ב
ה/ח מי יהודה או"ח סי' צו, צט אות א
ה/ח מילי דמרדכי
ה/ח מלאכת חשב עמ' קמט
ה/ח מנחה טהורה דף כד ע"ג
ה/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' ריד, רמה, תלה, ח"ג עמ' שמ
ה/ח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' ל
ה/ח מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רסט
ה/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' סד
ה/ח מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' קכג, קכה, קצה, קצט
ה/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' רצו
ה/ח מצעדי גבר ב"ב סי' ג אות ה
ה/ח מקדש דוד זרעים - כלאים סי' לד, לו, לט
ה/ח מקדש דוד סי' סא אות ז
ה/ח מראה אש ח"ב עמ' כח-כט
ה/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ח משאת כפי עמ' לט
ה/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שעה
ה/ח משנה הלכות ח"ב דף צה ע"ב
ה/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תיט
ה/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עד {אחד הנוטע ואחד המקיים וכו', ואין אדם מקדש דבר שאינו שלו}
ה/ח משנת השמיטה סי' ג הערה ה
ה/ח משנת יוסף שביעית ח"א עמ' כט
ה/ח משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' רכא
ה/ח משנת ר' אהרן ב"ק עמ' כז
ה/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ק-קא {כר' יוחנן}
ה/ח נבכי נהרות סי' ו ס"ק י, סי' יב ס"ק ו
ה/ח נזר הקדש (קפלן)
ה/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף כד ע"א
ה/ח נחלת אריה עמ' כג
ה/ח נחלת בנימין עמ' ק
ה/ח נחמד למראה ח"א דף עב, פו ע"ב, צ ע"ב, צא ע"ד {כ"מ}
ה/ח נצר מטעי (פרידמן) סי' כו סעיף ו
ה/ח סוגיות בדיני ממונות עמ' 177-178
ה/ח ספרי דבי רב ח"ד עמ' נד
ה/ח עבודת מתנה עמ' כז
ה/ח עלי עין עמ' פה
ה/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פב, קסו
ה/ח פי אריה דף כט ע"ד {מסכך על תבואת חברו}
ה/ח פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תסה
ה/ח פרחי שושנה עמ' טז
ה/ח פרי האדמה ח"א
ה/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצב אות ו
ה/ח קהלות יעקב ב"ב ד א
ה/ח רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רנח
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תיז
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תח
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קלג
ה/ח שאל האיש דף מח ע"ג
ה/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף כו ע"א
ה/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסה, קצט
ה/ח שדה שמואל (שביעית) עמ' רכג-רכד
ה/ח שהם וישפה ח"ב
ה/ח שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' נה
ה/ח שעורי הלכה עמ' מז-מט, קעח
ה/ח שעורי עיון התלמוד יבמות שעור י עמ' כ
ה/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שסח
ה/ח שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' סד-סה
ה/ח שערי טהר ח"ד שער א סי' כב אות א-ב
ה/ח שערי ציון (כהן, תרצח) דף יד ע"א, יח ע"ג, כט ע"ג, סו ע"ג, עא ע"א
ה/ח שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' צג, קח, קמד, רסז, רפב
ה/ח תורת זרעים עמ' מח
ה/ט אדרת אליהו (ראם) עמ' צז
ה/ט אמונת עתיך גל' 120 עמ' 51-53
ה/ט ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רנ
ה/ט בית זבול ח"ג סי' לג אות א
ה/ט דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' ס
ה/ט דת אש
ה/ט השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 258
ה/ט התורה והמדינה ח"ג עמ' צה
ה/ט זכר יצחק (תשח) עמ' טז
ה/ט זכר יצחק (תשן) עמ' יד-טו, יח, כא
ה/ט חד וחלק ח"א דף יט ע"ד
ה/ט חזו"א יו"ד סי' סד ס"ק ה, כלאים סי' ד ס"ק יח-יט, שביעית סי' כא ס"ק ה, חו"מ סי' א ס"ק כז
ה/ט חזו"א על הרמב"ם
ה/ט חיי דוד עמ' ריח
ה/ט חסדי דוד ח"א עמ' שנו, ח"ב עמ' תרו
ה/ט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלא
ה/ט ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/ט כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 15
ה/ט כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רג ע"א
ה/ט להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' עט-פ
ה/ט מטה אהרן ב"ב עמ' יד
ה/ט מטה יחיאל סי' ק
ה/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שכט, תיב
ה/ט מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' קסז
ה/ט מעשה רקח
ה/ט מקדש דוד זרעים - כלאים סי' ד
ה/ט מראה אש ח"א עמ' כח, ח"ב עמ' כח-כט
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' תיט
ה/ט משנת שמחה
ה/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' צח {כ"מ - בעוסק במלאכתו}
ה/ט נחמד למראה ח"א דף פז ע"א
ה/ט נתיב מאיר
ה/ט נתן פריו סוכה עמ' קפה
ה/ט עמק הלכה (אורנשטין) סי' א
ה/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסו, כרך ב ח"ב עמ' פב
ה/ט ציץ אליעזר ח"ב סי' ה אות ה
ה/ט צפנת פענח דברים עמ' קפח
ה/ט קהלות יעקב ב"ב ד ד, זרעים ז ב
ה/ט קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 61
ה/ט שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' עד-עה
ה/ט תורת זרעים עמ' מה-מו
ה/י אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קכב
ה/י אושר ירוחם עמ' קסג
ה/י בית יעקב (טבשונסקי) סי' שעא סעיף א
ה/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ז
ה/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ח
ה/י דברות משה ב"ב ח"ב סי' לו ענף א
ה/י דברות משה זרעים עמ' שח {ואם לא נשתקעו הבעלים אף על פי שנתייאשו אינו מקדש אלא מדברי סופרים}
ה/י דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקלו
ה/י דרכי חושן ח"א עמ' שעא {רדב"ז}
ה/י דת אש
ה/י זר זהב (פראג) עמ' סז, סט, עג
ה/י חזון יחזקאל סוטה פ"ז ה"י
ה/י חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' רסז, רע
ה/י יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלא
ה/י כרם ציון שביעית ח"ב עמ' כה ע"א
ה/י מעדני ארץ
ה/י מערכי לב (ציר') עמ' רי
ה/י משפטי הלוי ח"ב סי' יז אות לג עמ' רצז {יאוש בקרקע}
ה/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' צח {באנס - קידש}
ה/י ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתנה, תתתסז
ה/י עמק הלכה (אורנשטין) סי' ט
ה/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רמז אות ב ואילך
ה/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תיז
ה/י רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קלג
ה/י שכר שכיר סוגיות ח"א סי' מז אות ב
ה/י שמות בארץ (תשנט) עמ' קפט
ה/י שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' צד
ה/י שמרו משפט ח"א עמ' שכו
ה/י שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שע
ה/י שערי טהר ח"א דף ט ע"ד
ה/י שערי טהר ח"א שער א סי' ב אות א דף ט ע"ד
ה/יא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 152
ה/יא ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 188
ה/יא הר המלך ח"ג עמ' עג-עד, ח"ז עמ' נג
ה/יא מעיני המים
ה/יא מעשה רקח
ה/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עה {הרוח שעקרה פארות הגפן}
ה/יא נחמד למראה ח"א דף צא ע"ב וע"ד {כ"מ}
ה/יב אמונת יהושע עמ' תכה, תלב
ה/יב אמונת עתיך גל' 120 עמ' 52
ה/יב ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רט {רדב"ז}, רי
ה/יב דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' ס
ה/יב הר המלך ח"ז עמ' נג
ה/יב זר זהב (פראג) עמ' סג, סו
ה/יב חזו"א כלאים סי' ד ס"ק טו
ה/יב חזו"א על הרמב"ם
ה/יב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' נה
ה/יב מטה יחיאל סי' קט
ה/יב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' סז
ה/יב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שכח
ה/יב מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' קסד
ה/יב מעיני המים
ה/יב מקדם לביתאל עמ' 74
ה/יב מקדש דוד זרעים - כלאים סי' ג {אנס}
ה/יב מקדש דוד סי' סא אות א
ה/יב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' צח-ק {אנס שזרע}
ה/יב נחמד למראה ח"א דף צא ע"ב
ה/יב ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 230
ה/יב תרומת הכרי עמ' קעד
ה/יג אגרות משה או"ח ח"א סי' נז ענף א
ה/יג אור הישר [ראב"ן סי' נג, אור הישר חולין קטז ע"א]
ה/יג אמונת יהושע עמ' תכח, תלב
ה/יג אמונת עתיך גל' 114 עמ' 13-14
ה/יג אמונת עתיך גל' 120 עמ' 43
ה/יג ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קצב, רג-רו, רצא, שמא
ה/יג בית אהרן וישראל גל' יט עמ' מו {רדב"ז}
ה/יג דברות משה ברכות עמ' קצב, שלד {שנאמר המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם עד שיזרע זה ויהיה זה תבואה}
ה/יג דברות משה זרעים עמ' שיא, א'קלו {שנאמר המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם עד שיזרע זה ויהיה זה תבואה}
ה/יג דעת כהן עמ' כו
ה/יג התורה והמדינה חי"א עמ' ריז
ה/יג חזו"א כלאים סי' ג ס"ק כא
ה/יג חזו"א על הרמב"ם
ה/יג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלא, רלב
ה/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפד, רצט
ה/יג כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 15
ה/יג כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רח ע"א
ה/יג לקט שבלים (תשסד) עמ' כד
ה/יג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' סה
ה/יג מוריה גל' קסט עמ' כא
ה/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' ריד, רמג, תלו, ח"ג עמ' שמ
ה/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקלח, ח"ג עמ' לט
ה/יג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שג
ה/יג מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' ו, ח, קנז {רדב"ז}, קסא
ה/יג מעיני המים
ה/יג מעשה רקח
ה/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עו {מאימתי תבואה או ירק מתקדשין}
ה/יג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' כט
ה/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פג
ה/יג פני משה (שלז')
ה/יג ציץ אליעזר ח"א סי' יח אות יב
ה/יג קרית מלך
ה/יג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נז-נח
ה/יג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' סה
ה/יג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' צה {רדב"ז}
ה/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' ריא
ה/יג תחומין ח"ז עמ' 96
ה/יד אישים ושיטות (תשסז) עמ' שו
ה/יד אמונת יהושע עמ' תלב
ה/יד אמונת עתיך גל' 116 עמ' 156 {ישועות מלכו}
ה/יד ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רד, שלז-שלח
ה/יד דת אש
ה/יד הרועים בשושנים
ה/יד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יז [חסדי דוד תוספתא כלאים ספ"ד]
ה/יד זר זהב (פראג) עמ' סז {אוסרים את הזרע}
ה/יד חזו"א יו"ד סי' קעט ס"ק א, כלאים סי' ב ס"ק יז, כא, כג, כו-כז
ה/יד חזו"א על הרמב"ם
ה/יד חזון נחום זרעים ח"ב עמ' יד, נו
ה/יד חסדי דוד ח"א עמ' שסג
ה/יד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלב
ה/יד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/יד מילי דמרדכי
ה/יד מעדני ארץ כלאים כאן {רמב"ם}, ועמ' קמו {רדב"ז}
ה/יד מעיני המים
ה/יד מעשה רקח
ה/יד מקדש דוד זרעים - כלאים סי' לד-לה, לט
ה/יד מקדש דוד סי' סא אות ז
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עו {כרם שלא הניעו ענביו להיות כפול הלבן}
ה/יד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ק-קג {כפול הלבן}
ה/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פב
ה/יד פני משה (שלז')
ה/יד פרי האדמה ח"ד
ה/יד ציץ אליעזר ח"א סי' יח אות יב-טו
ה/יד ציץ הקודש ח"א דף לב ע"א, לג ע"ד
ה/יד קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 95
ה/יד קיצור סמ"ג עמ' 228
ה/יד קרית מלך
ה/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' מד
ה/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נז-נח, סב
ה/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' סה
ה/יד תחומין ח"ז עמ' 96, 99
ה/טו אמונת יהושע עמ' תכח
ה/טו ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רד, שמא
ה/טו חזו"א כלאים סי' ג ס"ק כג
ה/טו חזו"א על הרמב"ם
ה/טו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/טו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רג ע"א, רו ע"ב
ה/טו מטה יחיאל סי' קח ס"ק א-ב
ה/טו מילי דמרדכי
ה/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' רמג
ה/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקלה, ח"ג עמ' לו
ה/טו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ש
ה/טו מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' ב, קנז
ה/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/טו משפט כהן עמ' סז ע"א
ה/טו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קג {בלי תוספת מאתים}
ה/טו נזר הקדש (רזין) מנחות דף קט ע"ד, קי ע"א
ה/טו עמק הלכה (אורנשטין) סי' א
ה/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נז-נח, סב
ה/טו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' סה
ה/טז אהל יצחק גיטין עמ' תרצט
ה/טז אור שמח
ה/טז אמונת עתיך גל' 118 עמ' 23
ה/טז אמונת עתיך גל' 120 עמ' 43
ה/טז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קמ
ה/טז ארעא דרבנן סי' שלח {כ"מ}
ה/טז ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רד, ריא
ה/טז בית אהרן וישראל גל' יט עמ' מז
ה/טז ברקאי ח"ג עמ' 166
ה/טז המאור הגדול (יעבץ) עמ' קצה
ה/טז הר המלך ח"ג עמ' עד, ח"ז עמ' נד
ה/טז הר צבי זרעים ח"ב עמ' נו, ס
ה/טז ויען יצחק עמ' רלז
ה/טז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יז [קרבן העדה ביצה פ"ה ה"ב]
ה/טז חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יב לדף ע
ה/טז חוות בנימין ח"א עמ' יב
ה/טז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' נז
ה/טז טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 119
ה/טז יד ישראל ח"ב
ה/טז ישועות יעקב מועד עמ' תסה
ה/טז כנפי נשרים
ה/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רצט
ה/טז להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קלח ע"א
ה/טז לקט שבלים (תשסד) עמ' כה
ה/טז מוריה גל' רכו עמ' קטז {עציץ שאינו נקוב}
ה/טז מילי דמרדכי
ה/טז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רכח
ה/טז מנחת שלמה שביעית עמ' שפה
ה/טז מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' סח
ה/טז מעשה רקח
ה/טז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כה אות ז]
ה/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עו {גפן שיבשו העלין שלה, וכן הזורע בעציץ שאינו נקוב המונח בכרם}
ה/טז פותח יד
ה/טז פרי הארץ (כהנוו) סי' ה
ה/טז ציוני מהר"נ
ה/טז צמח ארז עמ' קד {גפן יבשה}
ה/טז קרית מלך
ה/טז קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רעד
ה/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסה, ח"ו סי' קסז
ה/טז שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 28 {מכת מרדות}
ה/טז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' ל
ה/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שכו
ה/טז שערי זבולון הל' שבת סי' מב אות ז
ה/טז שערי טהר ח"ו סי' א אות ב
ה/טז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רנד
ה/טז שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' יג
ה/טז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ח
ה/טז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נו ע"ג
ה/יז אמונת יהושע עמ' שצז
ה/יז אמונת עתיך גל' 120 עמ' 47, 52
ה/יז ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רט, שמא
ה/יז המאור הגדול (יעבץ) עמ' קצו
ה/יז חזו"א כלאים סי' ג ס"ק כז, סי' ד ס"ק כט
ה/יז חזו"א על הרמב"ם
ה/יז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' מה
ה/יז חי' מהר"ם פדואה
ה/יז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפד
ה/יז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' נט ע"ב
ה/יז לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקא
ה/יז מילי דמרדכי
ה/יז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רטז
ה/יז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רפט {ראב"ד}, שכ
ה/יז מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קנה
ה/יז מעיני המים
ה/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' פד {לא זרע}, קג {רדב"ז - תוספת מאתים בגפן}, קה-קו
ה/יז נחמד למראה ח"א דף פז ע"א
ה/יז קרית מלך
ה/יז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרנב
ה/יז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' עו
ה/יז תורת זרעים עמ' מו
ה/יז תרומת הדשן שו"ת סי' קצד
ה/יח אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' יב
ה/יח אורח משפט עמ' רסה ע"א
ה/יח אמונת עתיך גל' 106 עמ' 72 {קוצים}
ה/יח אמונת עתיך גל' 120 עמ' 42-43, 45, 51
ה/יח ארזי לבנון עמ' יב
ה/יח ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קנח, רט
ה/יח ארשות החיים עמ' תפז
ה/יח ברור הלכה שבת צב ע"ב לפני ציון ג
ה/יח דת אש
ה/יח הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יב ס"ק כט
ה/יח זכרון שלמה (ורנר) עמ' לו
ה/יח חזו"א או"ח סי' לג ס"ק ה, יו"ד סי' ריד לדף ס ולדף קכ ע"ב, כלאים סי' א ס"ק ט, יב, שביעית סי' ט ס"ק יז, סי' יד ס"ק י, סי' כה ס"ק לב
ה/יח חזו"א על הרמב"ם
ה/יח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' ב
ה/יח טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קי
ה/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפה-רפו, תו
ה/יח מוריה שנה ח גל' ח עמ' טז
ה/יח מטה יחיאל סי' יב
ה/יח מילי דמרדכי
ה/יח מעדני ארץ כלאים עמ' נט
ה/יח מעשה רקח
ה/יח מקדש דוד זרעים - כלאים סי' כ-כא
ה/יח מקדש דוד סי' סא אות ד בסופו
ה/יח מקראי קדש (תשנג) עמ' רע
ה/יח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עד {הרואה בכרם עשב שאין דרך בני אדם לזורעו}
ה/יח משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' כ, קח, קי-קיא
ה/יח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' סב, עב {קוצים}, קה {לרפואה}
ה/יח נחלת נפתלי דף לד {שרוצה בקיומו}
ה/יח נחמד למראה ח"א דף פז ע"ב, צב ע"ב
ה/יח עמק הלכה (אורנשטין) סי' ח
ה/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסו
ה/יח צפנת פענח דברים עמ' קפג
ה/יח צרור החיים (יעקב)
ה/יח קובץ לזכרו של הרב גדליה אונא עמ' 93
ה/יח קרן הצבי מצוה לב אות ב
ה/יח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' טו
ה/יח שערי טהר ח"ו סי' א אות ב
ה/יח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקג
ה/יט אגלי טל קוצר סי' נט אות ג
ה/יט אור עולם (שניאורסון) עמ' 197
ה/יט אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' י ד"ה ואשר
ה/יט אנצי"ת ע' אילן הע' 22
ה/יט ארזי לבנון עמ' יב
ה/יט ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קנח, קצה-קצו, קצח, רצ
ה/יט ברכת אריאל ח"ב עמ' סח
ה/יט בתי כנסיות דף מד ע"א
ה/יט גליונות אבני נזר
ה/יט דברי יששכר דף עז ע"ב
ה/יט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יז [עירובין לד ע"ב]
ה/יט חוות בנימין ח"ג עמ' תרסט-תרעא
ה/יט חזו"א יו"ד סי' ריד לדף ס, חו"מ לקוטים סי' יט לדף פא, כלאים סי' א ס"ק י-יב, טז
ה/יט חזו"א על הרמב"ם
ה/יט חזון נחום זרעים ח"ב עמ' מג
ה/יט חסדי דוד ח"א עמ' שנז
ה/יט יד פשוטה אהבה עמ' תתרצד
ה/יט ישועת משה ח"א עמ' כז-כח {רדב"ז}
ה/יט ישועת משה עמ' כב, כז
ה/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסו, רפז
ה/יט כתר אפרים עמ' תסז
ה/יט כתר המלך
ה/יט מאורות הדף היומי ח"ח עמ' קפב {דשא ליד גפן}
ה/יט מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יז ע"ב {קנים}
ה/יט מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קיז
ה/יט מילי דמרדכי
ה/יט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' שסו
ה/יט מעדני ארץ כלאים עמ' פג
ה/יט מקדש דוד זרעים - כלאים סי' יב {פול המצרי}
ה/יט מרחשת ח"א סי' ג אות א
ה/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עו {הקנים והוורד והאטדין מיני אילן הם}
ה/יט משנת חיים עירובין עמ' רמה
ה/יט ס' העתים עמ' 335
ה/יט ציץ אליעזר ח"א סי' יז אות א {ראב"ד}
ה/יט צמח ארז עמ' צו
ה/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רלד אות א
ה/יט שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקסו
ה/יט שלום ירושלים עמ' קפט
ה/יט שם טוב - השלמה
ה/יט שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' פט {רדב"ז}
ה/יט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' ריא
ה/יט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שסז
ה/יט תבואת יוסף עמ' קנח
ה/יט תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 632 {ראב"ד}
ה/יט תורת זרעים עמ' מז
ה/יט תחומין חי"ח עמ' 388
ה/כ אגודות אזוב מדברי דף כט ע"ד {פטל}
ה/כ אור עולם (שניאורסון) עמ' 176, 179, 195, 217
ה/כ אמונת עתיך גל' 127 עמ' 39, 44
ה/כ אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' סג
ה/כ אנצי"ת ע' אילן הע' 1, 9, 39, 41
ה/כ בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 23 {צ"פ}
ה/כ ברור הלכה ברכות לו ע"א ציון מ, מ ע"א ציון נ
ה/כ בתי כנסיות דף מד ע"א
ה/כ וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קח
ה/כ יד פשוטה אהבה עמ' תתרצו
ה/כ מבוא למשנה תורה עמ' 108
ה/כ מילי דמרדכי
ה/כ משפטי עזיאל ח"ו עמ' נט, סא
ה/כ עץ הדר השלם עמ' מג, קמא
ה/כ פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' כח דף כח ע"ב {בננה}
ה/כ ציץ אליעזר ח"א סי' יז אות ו
ה/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רלד אות ג
ה/כ שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקסו
ה/כ שם טוב - השלמה
ה/כ תבואת יוסף עמ' קנ
ה/כ תחומין חי"ז עמ' 138, חי"ח עמ' 389-390, 402, 405
ה/כ תשובות ראב"י אב"ד סי' כג
ה/כא אמונת יהושע עמ' תיט, תכב
ה/כא אמונת עתיך גל' 120 עמ' 50 {חוקות הארץ}
ה/כא ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רה, רט, שמא
ה/כא הרמב"ם כמחנך עמ' 221
ה/כא חזו"א כלאים סי' ג ס"ק יד, סי' ד ס"ק יט
ה/כא חזו"א על הרמב"ם
ה/כא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפג {ראב"ד}
ה/כא מטה יחיאל סי' צה
ה/כא מנחת חינוך ח"ג עמ' שמ
ה/כא מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקלד, תקלח, ח"ג עמ' ס
ה/כא מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שכב
ה/כא מנחת שלמה שביעית עמ' רמו
ה/כא מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' קנ, קע
ה/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עד {הרואה ירק בכרם וכו'}
ה/כא משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' צח {כשאגיע אלקטנו}, קג {תוספת מאתים בירק}
ה/כא שלום ירושלים עמ' קה {ראב"ד}
ה/כא שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' עה
ה/כא שעורי הלכה עמ' קעח
ה/כב אדרת אליהו (ראם) עמ' צח
ה/כב אוצרות יהושע עמ' שכט
ה/כב ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רה, שמא
ה/כב דברות משה זרעים עמ' ש {רואין אם נחתך ירק זה או מין תבואה זה מן הארץ בכמה זמן ייבש וראב"ד ורדב"ז}
ה/כב דברות משה קדושין סי' ב ענף ג
ה/כב הרמב"ם כמחנך עמ' 221
ה/כב חזו"א כלאים סי' ד ס"ק כ
ה/כב חזו"א על הרמב"ם
ה/כב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפג {ראב"ד}
ה/כב כרם ציון גל' ח הוספה עמ' 16
ה/כב מקדש דוד זרעים - כלאים סי' מג {שומירה}
ה/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עד {וכיצד משערין שיעור זה}
ה/כב משפט כהן עמ' פב ע"ב
ה/כב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' צב {אסור - לכתחלה}, קג {תוספת מאתים בירק}
ה/כב פני משה (שלז')
ה/כב צל החכמה דף ל ע"ג
ה/כב שיחות מוסר (תשסב) עמ' שצח {לפי הזמן שייבש}
ה/כב תבואת יוסף עמ' רעד
ה/כג אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 73, 83 {לחם יהודה}
ה/כג אמונת יהושע עמ' תכח
ה/כג ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קסא, רי, שמא
ה/כג ברור הלכה חולין קטז ע"א ציון א
ה/כג ברור הלכה שבת פא ע"ב ציון ג פסקה ג
ה/כג דבר שאול חלה סי' י ס"ק ה
ה/כג דברות משה גיטין עמ' נד, נח
ה/כג דברות משה זרעים עמ' שיב {ואם הניחו תחת הגפן ונשתהה שם בארץ כדי להוסיף אחד ממאתים הרי זה קידש}
ה/כג דברי יחזקאל (מישור) עמ' לח
ה/כג הר המלך ח"ז עמ' נד
ה/כג חזון יחזקאל תרומות פ"ב הי"ב
ה/כג חסדי דוד ח"א עמ' שסד
ה/כג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/כג ישורון ד עמ' תקפה = חי' הרד"ל למשניות שבת {עציץ שאינו נקוב - ספק מקדש בכרם}
ה/כג כנה"ג [עי' תוי"ט]
ה/כג כרם ציון שביעית ח"ב עמ' נט ע"ב
ה/כג לחם יהודה
ה/כג מוריה גל' קסט עמ' כא
ה/כג מילי דמרדכי
ה/כג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רטז {רדב"ז}, שג {צ"פ}, תקלד, תקלח
ה/כג מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' מב, קנ
ה/כג מעשה רקח
ה/כג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כה אות ז]
ה/כג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קג {רדב"ז - תוספת מאתים בגפן}
ה/כג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' כט
ה/כג קרית מלך
ה/כג שלום ירושלים עמ' קז
ה/כג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' צו
ה/כד אור יעקב נדרים עמ' קלא, קלג
ה/כד אמונת אליעזר ערלה עמ' רלב, רנ
ה/כד אמונת יהושע עמ' תטו, תקמג, אלף רצו, אלף רצט-ש, אלף שב
ה/כד אמונת עתיך גל' 125 עמ' 55 {צ"פ}
ה/כד אנצי"ת ע' גדולין הע' 210, 214
ה/כד ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רו, שמח
ה/כד באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף נח
ה/כד ברור הלכה נדרים נז ע"ב ציון ד פסקה ב
ה/כד ברור הלכה נדרים ס ע"א ציון א פסקה ב
ה/כד דת אש
ה/כד הדר איתמר עמ' קמז-קמח {גידולי היתר לא מעלים את האיסור}
ה/כד הר צבי זרעים ח"ב עמ' מב
ה/כד חזו"א על הרמב"ם
ה/כד חזו"א שביעית סי' ח ס"ק א
ה/כד חי' ר' שמואל נדרים עמ' רמא-רמב
ה/כד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/כד מאור למלך נדרים עמ' קסד, קסח, קעא-קעב
ה/כד מעשה רקח
ה/כד מראה אש ח"ב עמ' ריד
ה/כד משנת ר' אהרן נדרים עמ' רא
ה/כד נחלת ברוך דף לה ע"ב
ה/כד פי' ר"א מן ההר נדרים נז ע"ב, נט ע"א
ה/כד שי למלך (מלר) עמ' מט, נו
ה/כד שם טוב - השלמה
ה/כד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קיט, קמג
ה/כד שער המלך כאן, וח"א עמ' שלח
ה/כד תורת זרעים עמ' סד-סו


ו/344 הלכות כלאים פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ בית יעקב (בירב)
ו/רה"פ דרך אמונה
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ זהב הארץ עמ' קיט-קלד
ו/רה"פ חוקות הארץ
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ כרם הארץ הל' כז-מ
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אוצרות הרמב"ם
ו/א ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רנ, שמא
ו/א דת אש
ו/א חזו"א כלאים סי' ג ס"ק כג
ו/א חזו"א על הרמב"ם
ו/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ו/א כנה"ג [עי' תוי"ט]
ו/א מוריה שנה ח גל' ח עמ' יז {מקיים}
ו/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תקמ
ו/א מעדני ארץ כלאים עמ' קנ
ו/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קג {תוספת מאתים בירק}
ו/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רלד אות ב
ו/א שלמי יוסף ר"ה עמ' קח
ו/ב ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רנא, רנז {כ"מ}
ו/ב בית אהרן וישראל גל' יז עמ' מ {ראב"ד}
ו/ב דגל ראובן ח"ג סי' לה
ו/ב המשפט העברי עמ' 988 {ראב"ד}
ו/ב הר המלך ח"ז עמ' נד
ו/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רטז
ו/ב חזו"א כלאים סי' יב ס"ק א-ג
ו/ב חזו"א על הרמב"ם
ו/ב חלקת יואב החדש תשובות סי' טז {ראב"ד}
ו/ב חסדי דוד ח"א עמ' שעב
ו/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שצט
ו/ב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 103
ו/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' פב {כ"מ - נאמרו למשה מסיני}
ו/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תשסט
ו/ב תכלת בציצית בימינו עמ' טו
ו/ב תלפיות ו חוב' ג עמ' 882 {ראב"ד - מלאכה גדולה}
ו/ג ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רנו-רנז
ו/ג דת אש
ו/ג חזו"א כלאים סי' י ס"ק יז
ו/ג חזו"א על הרמב"ם
ו/ג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' מב
ו/ג מטה יחיאל סי' פח, פט ס"ק א-ב, סי' קו
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ג קרית מלך
ו/ד ברור הלכה סוטה מג ע"ב ציון נ
ו/ד דבר שאול סוטה סי' סז אות ד
ו/ד חזו"א כלאים סי' יא ס"ק יא
ו/ד חזו"א על הרמב"ם
ו/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' נא
ו/ד מילי דמרדכי
ו/ד מעדני ארץ כלאים עמ' קמג
ו/ד מעשה רקח
ו/ד קול דודי סוטה סי' אלף מו
ו/ד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' צא
ו/ד שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קכז
ו/ה ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רנג, שמד
ו/ה חזו"א כלאים סי' יג ס"ק ז
ו/ה חזו"א על הרמב"ם
ו/ה צפנת פענח
ו/ה קרית מלך
ו/ה רחש לבב עמ' עח
ו/ה שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קנה
ו/ה תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קיד
ו/ו דת אש
ו/ו חסדי דוד ח"א עמ' שמא
ו/ו מטה יחיאל סי' כ {רדב"ז}
ו/ו מילי דמרדכי
ו/ו מעשה רקח
ו/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' עה
ו/ו מקדש דוד זרעים - כלאים סי' יט {אם רצה לקוץ}
ו/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פג
ו/ו שלום ירושלים עמ' קב
ו/ז זר זהב (פראג) עמ' צד {לזרוע בצידה}
ו/ז זרע הארץ, הל' כלאי אילנות, הל' ח
ו/ז יראה ואהבה עמ' רפ
ו/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רצז
ו/ז מילי דמרדכי
ו/ז מעדני ארץ
ו/ז מעשה רקח
ו/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' פד {המבריך את הנפן בארץ}
ו/ז שערי טהר ח"ח סי' ב אות ב
ו/ז תורת זרעים עמ' מד
ו/ח זרע הארץ, הל' כלאי אילנות, הל' ט
ו/ח חזו"א כלאים סי' יג ס"ק יג
ו/ח חזו"א על הרמב"ם
ו/ח יראה ואהבה עמ' רפא
ו/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רעז
ו/ח מעשה רקח
ו/ט אהלי יהודה (הכהן) דף עב ע"ג
ו/ט ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רמד, רנא
ו/ט חזו"א חו"מ לקוטים סי' כא לדף פג, כלאים סי' יג ס"ק יב
ו/ט חזו"א על הרמב"ם
ו/ט מילי דמרדכי
ו/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ט שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קנו
ו/י אהלי יהודה (הכהן) דף עב ע"ב
ו/י ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רמד
ו/י מילי דמרדכי
ו/י מרגליות הים סנהדרין עא ע"א אות כד {צ"פ}
ו/י קרית מלך
ו/יא הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רטו
ו/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רצא
ו/יא מטה יחיאל סי' סח ס"ק א
ו/יא נחמד למראה ח"א דף פט ע"א {כ"מ}, ע"ד
ו/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פג
ו/יא צפנת פענח
ו/יא שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רו
ו/יא שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' צא
ו/יב אמונת יהושע עמ' תכא
ו/יב הר המלך ח"ז עמ' נד
ו/יב חזו"א כלאים סי' יג ס"ק ב
ו/יב חזו"א על הרמב"ם
ו/יב חזון יחזקאל כלאים פ"ד ה"ד
ו/יב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ו/יב מטה יחיאל סי' צט ס"ק א
ו/יב מעשה רקח
ו/יב משפטי עזיאל ח"ו עמ' קמה
ו/יב צפנת פענח
ו/יב קרית מלך
ו/יג בינת נבונים דף מו ע"א, מט ע"ג
ו/יג חזו"א כלאים סי' יג ס"ק א
ו/יג חזו"א על הרמב"ם
ו/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רצא
ו/יג מטה יחיאל סי' צט ס"ק א
ו/יג קרית מלך
ו/יג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' צ
ו/יד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' פז
ו/טו.
ו/טז פרי האדמה ח"א
ו/יח ניצוצי אש עמ' ריג


ז/345 הלכות כלאים פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ בית יעקב (בירב)
ז/רה"פ דרך אמונה
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ זהב הארץ עמ' קלה-קנח
ז/רה"פ חוקות הארץ
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ כרם הארץ הל' מח-עא
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אור הישר [כ"מ לעיל פ"ו ה"ט]
ז/א אמונת יהושע עמ' שצג
ז/א אמונת עתיך גל' 114 עמ' 13
ז/א ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רמג
ז/א דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תשסח {כ"מ}
ז/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רצה, ש-שא
ז/א מטה יחיאל סי' פט ס"ק א
ז/א מקדש דוד זרעים - שכחה סי' א
ז/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עח {היו שתי שורות הרי אלו כרם}
ז/א משנת יעקב כאן
ז/א משנת יעקב קנין עמ' רצז {דרך אמונה}
ז/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פב
ז/א קרית מלך
ז/א שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' סג, פב
ז/ב ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רמד-רמו, רמח
ז/ב באר משה (שטרן) ח"ד סי' טז
ז/ב בית המדרש
ז/ב דברות משה ב"ב ח"א סי' כט ענף א
ז/ב דברות משה זרעים עמ' רצה {היו שלש שורות אף על פי שיש ביניהן פחות מארבע הרי אלו כרם ורואין את האמצעיות כאילו אינם}
ז/ב דברות משה מועד ח"א עמ' ד {כ"מ}
ז/ב דת אש
ז/ב הר המלך ח"ז עמ' נה
ז/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יז
ז/ב זכרון משה אליהו עמ' צה
ז/ב חזו"א חו"מ לקוטים סי' כא לדף פב, כלאים סי' י ס"ק יג, סי' יא ס"ק א, סי' יב ס"ק כג
ז/ב חזו"א על הרמב"ם
ז/ב חי' חתם סופר
ז/ב חיי דוד עמ' רמט {כ"מ}
ז/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שא, שג
ז/ב מטה יחיאל סי' צ ס"ק א, סי' צד ס"ק א
ז/ב מעשה רקח
ז/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עז {וכמה יהי' בכל שורה}
ז/ב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' צה
ז/ב משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' קפז
ז/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' פ {שתי שורות של שלש שלש}, פז
ז/ב נחמד למראה ח"א דף פד ע"ד, פה ע"א-ע"ב
ז/ב צפנת פענח
ז/ב קרית מלך
ז/ב שלום ירושלים עמ' קז
ז/ב שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' כד
ז/ב תורת זרעים עמ' מה
ז/ג ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רמז, רמט
ז/ג דברות משה ב"ב ח"א סי' ו ענף א, סי' כט ענף א
ז/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' קצז
ז/ג הר המלך ח"ז עמ' נה
ז/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יז
ז/ג חזו"א כלאים סי' י ס"ק יא, יג, סי' יא ס"ק ב, יד
ז/ג חזו"א על הרמב"ם
ז/ג חיי דוד עמ' רלה {כ"מ}
ז/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפב, שא
ז/ג מטה יחיאל סי' פג, פו, צד ס"ק א-ב
ז/ג מילי דמרדכי
ז/ג מעיני המים
ז/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ג עמודי שלמה ח"ב עמ' שיט
ז/ג ציץ אליעזר ח"א סי' יח אות א, ו
ז/ד ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רמט
ז/ד באר ראי עמ' תפא
ז/ד בדבר מלך חט"ז עמ' שלד
ז/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' קצז
ז/ד הר המלך ח"ז עמ' נה
ז/ד חזו"א כלאים סי' י ס"ק ד, יא, יד, סי' יג ס"ק יד
ז/ד חזו"א על הרמב"ם
ז/ד חזון נחום זרעים ח"ב עמ' לז
ז/ד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/ד כנה"ג
ז/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רעט, שב
ז/ד מטה יחיאל סי' פו, פז ס"ק א-ב
ז/ד מעיני המים
ז/ד מעשה רקח
ז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ד עמודי שלמה ח"ב עמ' שיט
ז/ד פי' ר"א מן ההר יבמות פג ע"א
ז/ד ציוני מהר"נ
ז/ד צפנת פענח
ז/ד קרית מלך
ז/ד שהם וישפה ח"ב
ז/ד תורת זרעים עמ' מד
ז/ה אור שמח
ז/ה דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קפו
ז/ה דת אש
ז/ה חזו"א כלאים סי' יא ס"ק ו
ז/ה חזו"א על הרמב"ם
ז/ה חזון נחום זרעים ח"ב עמ' לו
ז/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שב
ז/ה מטה יחיאל סי' פו, קב
ז/ה מנחת שלמה שביעית עמ' רנד
ז/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ה ס' השדה דף ז ע"ד
ז/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יז [בעיא דאפשיטא בירושלמי פ"ו]
ז/ו חזו"א כלאים סי' יב ס"ק כג
ז/ו חזו"א על הרמב"ם
ז/ו מעשה רקח
ז/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' עז
ז/ו מקדש דוד זרעים - כלאים סי' לג
ז/ז אור הישר
ז/ז ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רמה-רמו
ז/ז חזו"א כלאים סי' י ס"ק יג, סי' יא ס"ק א
ז/ז חזו"א על הרמב"ם
ז/ז חסדי דוד ח"א עמ' שנא
ז/ז יראה ואהבה עמ' רעט
ז/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפא, ש
ז/ז מעיני המים
ז/ז מעשה רקח
ז/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עט {הנוטע חמש נפנים שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב}
ז/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' פ-פג {כ"מ - מקום הזנב}
ז/ז צפנת פענח
ז/ז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' סב {כ"מ}
ז/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קסט
ז/ח ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רמה, רנ
ז/ח חד וחלק ח"א דף יט ע"ג
ז/ח חזו"א כלאים סי' י ס"ק ח, סי' יא ס"ק א
ז/ח חזו"א על הרמב"ם
ז/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפב
ז/ח מטה יחיאל סי' צב
ז/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' פא
ז/ח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' נז-נח
ז/ט מילי דמרדכי
ז/ט קרית מלך
ז/ט שם טוב - השלמה
ז/י עץ הדר השלם עמ' לט
ז/יא יראה ואהבה עמ' רעט
ז/יא ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/יא מטה יחיאל סי' פו, פז ס"ק א
ז/יא מילי דמרדכי
ז/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עט {כרם שחרב באמצעו}
ז/יא שם טוב - השלמה
ז/יב ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 139-140
ז/יג ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רמט
ז/יג באר ראי עמ' תפא
ז/יג חזו"א כלאים סי' יא ס"ק ב
ז/יג חזו"א על הרמב"ם
ז/יג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד עירובין צג ע"א]
ז/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפ
ז/יג מטה יחיאל סי' פז ס"ק א, ג
ז/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עט {במה דברים אמורים בכרם גדול אבל בקטן אין לו מחול}
ז/יג משנת שמחה
ז/יג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' נח {רדב"ז}
ז/יג תורת זרעים עמ' מה
ז/יד דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' סה
ז/יד חזו"א כלאים סי' יא ס"ק ב
ז/יד חזו"א על הרמב"ם
ז/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפ
ז/טו בן אריה
ז/טו ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 141, 144 {כ"מ}
ז/טו חזו"א כלאים סי' יב ס"ק ט, כד
ז/טו חזון נחום זרעים ח"ב עמ' לג
ז/טו מטה יחיאל סי' צח
ז/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קצב
ז/טו מעדני ארץ
ז/טו משפט כהן עמ' סז
ז/טו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קלג
ז/טו צפנת פענח
ז/טו קרית מלך
ז/טו שם טוב - השלמה
ז/טו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' נז, עא
ז/טו תשובות ר' איסר יהודה עמ' טו, יז {חריץ רחב ד'}
ז/טז אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"א הע' 191 {לא הצריך שיהיה בעומד רוחב ד}
ז/טז אור שמח
ז/טז בית גמליאל ח"א עמ' קיג
ז/טז בצדק ובמשפט עמ' כח
ז/טז דת אש
ז/טז הליכות אליהו
ז/טז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יב ס"ק י, טו, סי' יד ס"ק ג, יט
ז/טז חזו"א כלאים סי' יא ס"ק ח
ז/טז חזו"א על הרמב"ם
ז/טז ירחי כלה סוכה ח"א עמ' ריז, רכב
ז/טז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפא
ז/טז כרם אברהם עמ' לו
ז/טז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קצב
ז/טז מעדני ארץ
ז/טז מעשה רקח
ז/טז מראה הפנים כלאים פ"ד ה"ב {לא הצריך שיהיה בעומד רוחב ד}
ז/טז נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כא
ז/טז ספרי דבי רב ח"ד עמ' נג
ז/טז שיירי כנה"ג [רמ"ע מפאנו סי' עד]
ז/טז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' ס
ז/טז תשובות ר' איסר יהודה עמ' טו {פרוץ מרובה}
ז/יז אמונת עתיך גל' 114 עמ' 13 {חוקות הארץ}
ז/יז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רנג
ז/יז אנצי"ת ע' גרמא הע' 49
ז/יז בית נאמן (תרמא) דף לא ע"ד
ז/יז בית נאמן (תשעא) עמ' קסד
ז/יז בצדק ובמשפט עמ' כח
ז/יז דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה ב
ז/יז דברות משה זרעים עמ' שו {נתייאש ממנה ולא גדרה הרי זה קידש}
ז/יז דברי יחזקאל (מישור) עמ' שסב
ז/יז דברי יחזקאל (תרצה) דף קיז ע"א
ז/יז דת אש
ז/יז הלכה פסוקה ח"א סי' א הערה 143א
ז/יז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' ריז
ז/יז חזו"א חו"מ לקוטים סי' כא לדף ב, כלאים סי' יג ס"ק יז
ז/יז חזו"א על הרמב"ם
ז/יז חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קכא
ז/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רעט
ז/יז כתר ח"ו עמ' 279
ז/יז מטה אהרן ב"ב עמ' יד
ז/יז מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' מא-מב
ז/יז מטה יחיאל סי' כז, קא ס"ק ג
ז/יז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קצב, תקכח
ז/יז מעדני ארץ כלאים כאן ועמ' קכג, קנה, קסו, קעט, קצה
ז/יז מעשה רקח
ז/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יז משאת מרדכי ב"ק עמ' שמב
ז/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' עט {מחיצת הכרם שנפרצה אומרים לו גדור}
ז/יז משנת יעקב כאן
ז/יז משנת יעקב קנין עמ' רצד
ז/יז משנת ר' אהרן ב"ק עמ' כז
ז/יז נחמד למראה ח"א דף פו ע"ב, פז ע"ב
ז/יז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רסד
ז/יז פרחי שושנה עמ' טו
ז/יז פרי העץ דף קכו ע"ג
ז/יז קרני ראם (ירמוש) עמ' שפט
ז/יז שיח התורה עמ' שמא {דרך אמונה}
ז/יז שעורי הלכה עמ' מז
ז/יז שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' סא-סב
ז/יז תורת זרעים עמ' מח
ז/יח אבן ישראל (פישר)
ז/יח אוצרות הרמב"ם
ז/יח ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רלו, רעו
ז/יח ברכת השבת עירובין סי' יז ס"ק לב
ז/יח דברי יחזקאל (מישור) עמ' צ
ז/יח דברי יחזקאל (תרצה) דף כט ע"ב
ז/יח דת אש
ז/יח הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' טז ס"ק כד
ז/יח מילי דמרדכי
ז/יח מעשה רקח
ז/יח תכריך מרדכי סי' ב עמ' כא {פי תקרה}
ז/יט אמונת יהושע עמ' תלב
ז/יט ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות יב עמ' קסט
ז/יט ארשת צבי עמ' קמג {השמיט בנכנסים}, קמה
ז/יט ברכת השבת עירובין סי' ז ס"ק כט, סי' יד ס"ק ד {דרך אמונה}
ז/יט דת אש
ז/יט חזו"א כלאים סי' יא ס"ק ח
ז/יט חזו"א על הרמב"ם
ז/יט ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/יט מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קצב
ז/יט מעשה רקח
ז/יט צפנת פענח
ז/יט תוספות אהרן עירובין דף קיח ע"ג
ז/כ אור הישר [אור הישר משניות כלאים פ"ה מ"ג]
ז/כ ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רנג, שמה
ז/כ חזו"א יו"ד סי' קעט ס"ק ב, ד, כלאים סי' ב ס"ק ג, סי' יג ס"ק ח, ערלה סי' יב ס"ק ב
ז/כ כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפג
ז/כ מטה יחיאל סי' פט ס"ק א
ז/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פג
ז/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רלד אות ב
ז/כ שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' עא
ז/כא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יז [עי' בירושלמי שגם בעפר דוקא, פיה"מ לרמב"ם כלאים פ"ד מ"ג]
ז/כא חזון נחום זרעים ח"ב עמ' לו
ז/כא מטה יחיאל סי' פו, פז ס"ק א
ז/כא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' פד {שביל שבין שני הכרמים וכו'}
ז/כא צפנת פענח
ז/כא שם טוב - השלמה
ז/כב אפיקי מגינים שבת דף ז עמ' כח
ז/כב ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רנג
ז/כב הגהות חבר בן חיים
ז/כב מטה יחיאל סי' לה
ז/כב מקדש דוד זרעים - כלאים סי' לא {בית שבכרם}
ז/כב צפנת פענח
ז/כג ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רנד
ז/כג חזו"א כלאים סי' יא ס"ק יח
ז/כג חזו"א על הרמב"ם
ז/כג מילי דמרדכי
ז/כג מעשה רקח
ז/כג מקדש דוד זרעים - כלאים סי' מד {בתוך נקע}
ז/כג עולת איש ברכות עמ' קלט
ז/כג שלום ירושלים עמ' קה
ז/כג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' עב
ז/כד אפיקי מגינים שבת דף ז
ז/כד חזו"א כלאים סי' יא ס"ק יח
ז/כד חזו"א על הרמב"ם
ז/כד חסדי דוד ח"א עמ' שנה
ז/כד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רעח
ז/כה ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רנד-רנה
ז/כה חזו"א חו"מ לקוטים סי' כא לדף ב, כלאים סי' ו ס"ק א, סי' י ס"ק ז, סי' יא ס"ק י, טז, יח, סי' יב ס"ק יז
ז/כה חזו"א על הרמב"ם
ז/כה קרית מלך


ח/346 הלכות כלאים פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ בית יעקב (בירב)
ח/רה"פ דרך אמונה
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ זהב הארץ עמ' קנח-קעב
ח/רה"פ חוקות הארץ
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ כרם הארץ הל' לז, מא-מז, עב-עז
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אמונת יהושע עמ' תכ
ח/א ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קנג, קנו
ח/א בית הלוי ח"א סי' לה עמ' קנז, קסא
ח/א ברכת אריאל ח"א סי' לב ס"ק א
ח/א חזו"א כלאים סי' יב ס"ק ט
ח/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עג
ח/א מטה יחיאל סי' צט ס"ק א
ח/א פרי העץ דף עב ע"ב
ח/א תורת זרעים עמ' מז
ח/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' עא
ח/ב דת אש
ח/ב הגהות מוהר"י קרט עמ' קפו
ח/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קצז
ח/ב ישועת משה עמ' ל
ח/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפח
ח/ב כרם אברהם עמ' לח
ח/ב לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' ד אות ב-ג
ח/ב להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קעז
ח/ב מעשה רקח
ח/ב מקדש דוד זרעים - כלאים סי' מג-מד
ח/ב מקדש דוד סי' סא אות ח
ח/ב צפנת פענח
ח/ב שלום ירושלים עמ' קו
ח/ב שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' לג
ח/ב תורת זרעים עמ' מז
ח/ג ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רנא, רנג
ח/ג דברות משה זרעים עמ' שג {מודד מן הכותל ארבע אמות וזורע וראב"ד וכ"מ}
ח/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' קצז-קצט
ח/ג חזו"א כלאים סי' יב ס"ק ט
ח/ג חזו"א על הרמב"ם
ח/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפח
ח/ג מטה יחיאל סי' צו ס"ק א
ח/ג מכתב לחזקיהו דף מה ע"א
ח/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ג שושן עדות דף נ ע"א
ח/ד דברות משה זרעים עמ' שד {אחד הבונה את הגדר ואחר כך נטע או שנטע ואחר כך עשה הגדר}
ח/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפט
ח/ד מילי דמרדכי
ח/ד נחמד למראה ח"א דף פח ע"א-ע"ב
ח/ד שם טוב - השלמה
ח/ה אור הישר [אור הישר משניות כלאים פ"ו מ"ו]
ח/ה אחיעזר ח"ג סי' סה ס"ק א
ח/ה ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רנא, שמה, שנב-שנג
ח/ה חזו"א יו"ד סי' קעט ס"ק ד, כלאים סי' יב ס"ק יא-יב, יד, סי' יג ס"ק ח
ח/ה חזו"א על הרמב"ם
ח/ה חזון נחום זרעים ח"ב עמ' נא
ח/ה חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קכט
ח/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפז, רצב
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ה משנת חיים בראשית עמ' צט
ח/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' פה-פז
ח/ה צפנת פענח
ח/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רלד אות ב
ח/ה שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' פד {ראב"ד}
ח/ה תורת זרעים עמ' מז
ח/ו אור הישר [אור הישר ירושלמי כלאים פ"ו ה"ד]
ח/ו חזו"א כלאים סי' יב ס"ק יד, כא
ח/ו חזו"א על הרמב"ם
ח/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רצג-רצד
ח/ו שם טוב - השלמה
ח/ו תפארת בחורים פאה עמ' תקנה {רגליות}
ח/ז ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רכ, רנג-רנד
ח/ז דת אש
ח/ז הר המלך ח"ז עמ' נו
ח/ז מעשה רקח
ח/ז מקדש דוד זרעים - כלאים סי' מג-מד
ח/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ז משנת יוסף שביעית ח"א עמ' צה
ח/ז ציץ הקודש ח"א דף לב ע"ד, לג ע"א
ח/ז שאר יוסף ח"א עמ' צח
ח/ז שהם וישפה ח"ב
ח/ח אור הישר [אור הישר משניות כלאים פ"ו מ"ב]
ח/ח ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רנ, שנג
ח/ח התורה והמדינה ח"ט עמ' שלד
ח/ח חזו"א יו"ד סי' קעט ס"ק ד, כלאים סי' יג ס"ק ח
ח/ח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' מז
ח/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפט-רצ
ח/ח לשנת השמיטה עמ' נד
ח/ח מטה יחיאל סי' צז
ח/ח מעשה רקח
ח/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' פה, פז
ח/ח עלי עשור (זס') עמ' נז
ח/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רלד אות ב
ח/ח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רו
ח/ח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קד
ח/ח תורה שלמה שמות פכ"ג אות קמב {צ"פ}
ח/ט חזו"א כלאים סי' יב ס"ק יט
ח/ט חזו"א על הרמב"ם
ח/ט מילי דמרדכי
ח/ט מעשה רקח
ח/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ט משנת יוסף שביעית ח"א עמ' צה
ח/ט קרית מלך
ח/ט שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' פו {ראב"ד}
ח/ט תורת זרעים עמ' מז
ח/י ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רנט
ח/י ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 187
ח/י גליון מהרי"ל כלאים תחילת פ"ז
ח/י דת אש
ח/י הרועים בשושנים
ח/י חזו"א כלאים סי' יג ס"ק ח, יג
ח/י חזו"א על הרמב"ם
ח/י חזון נחום זרעים ח"ב עמ' נג
ח/י כבוד מלכים (מרגליות)
ח/י נתיב אברהם ח"ב עמ' נא
ח/י רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תפה
ח/י שלום ירושלים עמ' קז
ח/יא אמונת יהושע עמ' תטו, אלף ש
ח/יא ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' שלט, שמא, שמד, שמט-שנ
ח/יא באר ראי עמ' תפא
ח/יא גליוני הגר"ש עמ' עז {יד איתן}
ח/יא הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' רטו
ח/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יז [ירושלמי פ"א ה"ג ופ"ה הט"ו ושם מחק תיבת אפילו]
ח/יא חזו"א יו"ד סי' קעח ס"ק ו, סי' קעט ס"ק ז, כלאים סי' ב ס"ק כז, סי' יג ס"ק ט-י
ח/יא חזו"א על הרמב"ם
ח/יא חסדי דוד ח"א עמ' שסב
ח/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רעז, רצה, רצט
ח/יא מטה יחיאל סי' כ {רדב"ז}, סח ס"ק א, סי' צח, צט ס"ק א
ח/יא מילי דמרדכי
ח/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' פד {כבר בארנו שאף על פי וכו'}
ח/יא צפנת פענח
ח/יא קרית מלך
ח/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' קנד
ח/יא שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' עא
ח/יב אור הישר [שו"ת הרשב"א סי' שטז, שו"ת הריב"ש סי' רכה, תורת חיים עירובין ד ע"א]
ח/יב דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' סה
ח/יב דת אש
ח/יב חזו"א כלאים סי' י ס"ק יז, סי' יא ס"ק א
ח/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רצה
ח/יב מטה יחיאל סי' צ ס"ק א
ח/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' פד {כבר בארנו שאף על פי וכו'}
ח/יב משפטי עזיאל ח"ד עמ' ריח
ח/יב שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 228
ח/יג אוצר א"י ח"ד עמ' 181
ח/יג אוצרות הרמב"ם
ח/יג ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 218
ח/יג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ער
ח/יג ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' ריב
ח/יג בית אהרן (צוקרמן) עמ' קז
ח/יג בית דינו של שמואל עמ' 1088
ח/יג בכורי אברהם דף יב ע"א
ח/יג ברור הלכה קדושין לט ע"א ציון ד
ח/יג ברכי יוסף יו"ד סי' רצז אות א-ב
ח/יג דת אש
ח/יג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יב ס"ק ג
ח/יג חזו"א יו"ד סי' קעח ס"ק יב, כלאים סי' ב ס"ק יא
ח/יג חזו"א על הרמב"ם
ח/יג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רפב-רפג
ח/יג כל בו ח"ה עמ' תרפו
ח/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רצה-רצו
ח/יג מילי דמרדכי
ח/יג מלאכת שלמה (חכים) דף י ע"ג {מ"מ}
ח/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' מב
ח/יג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שה
ח/יג מעדני ארץ כלאים עמ' יג {חו"ל}
ח/יג מעשה רקח
ח/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' פד {אבל בחוצה לארץ מותר לזרוע בצד הגפנים בתוך הכרם לכתחילה, כל השיעורין האלו וכו'}
ח/יג משנת יעקב
ח/יג עמודי שלמה ח"ב עמ' שיז
ח/יג ציץ הקודש ח"א דף לג ע"א
ח/יג צפנת פענח
ח/יג ריח שדה דף נב ע"ג
ח/יג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נד
ח/יג שובע שמחות עמ' רנג
ח/יג שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תקלו
ח/יג תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קטו
ח/יד אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' תיח
ח/יד אמונת יהושע עמ' שפ, תכו {כ"מ}
ח/יד ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 218
ח/יד ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' ריא {כ"מ}, רמד, שלט
ח/יד בינת נבונים דף טז ע"ב
ח/יד בית אהרן (צוקרמן) עמ' קז, שמה
ח/יד בית אהרן וישראל גל' יט עמ' מו {כ"מ}
ח/יד ברור הלכה קדושין לט ע"א ציון ד
ח/יד דברות משה זרעים עמ' תקנד {והוא שיראה אותו לוקט ומוכר אבל ספיקו מותר}
ח/יד התורה והמדינה חי"א עמ' רכג
ח/יד חזו"א כלאים סי' א ס"ק ב-ג, ערלה סי' יא ס"ק ט
ח/יד חזו"א על הרמב"ם
ח/יד יד דוד (קרלין) ח"ב דף יב ע"א
ח/יד כל בו ח"ה עמ' תרפז
ח/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רפו, רצו
ח/יד לקט שבלים (תשמט) עמ' עג
ח/יד לקט שבלים (תשסד) עמ' כד
ח/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' שלח, שמ {כ"מ}
ח/יד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' מ
ח/יד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שה
ח/יד מעדני ארץ כלאים עמ' קמז
ח/יד מעיני המים
ח/יד מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רפו]
ח/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' פד {ואף על פי שמותר - הרי אותו הירק הזרוע שם אסור באכילה ואפילו בחוצה לארץ}
ח/יד משנת יעקב
ח/יד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' עג, צה-צח {כ"מ}
ח/יד נזר הקדש (קפלן)
ח/יד נחלת יצחק קידושין סי' כא
ח/יד עמודי שלמה ח"ב עמ' שיח
ח/יד ציץ אליעזר ח"א סי' יח אות טו {כ"מ}
ח/יד ציץ הקודש ח"א דף קב ע"א
ח/יד קמח סולת עמ' שח
ח/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' נה, סא
ח/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' סא {כ"מ}
ח/יד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שסח-שסט
ח/יד תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קטו


ט/347 הלכות כלאים פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ בית יעקב (בירב)
ט/רה"פ דרך אמונה
ט/רה"פ דת אש
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ זהב הארץ עמ' קעג-קפב
ט/רה"פ חוקות הארץ
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ משנת יעקב
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ צפנת פענח
ט/רה"פ קרית מלך
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אור הישר [אור הישר חולין עא ע"א]
ט/א אור תורה (בלומ') דף קז ע"ד, קח ע"ב-ע"ג {כלאים - רק טמאה וטהורה}
ט/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כז
ט/א אנצי"ת ע' בעלי חיים הע' 17, ע' גזה הע' 199 {צ"פ}
ט/א בית הלוי ח"א סי' ה עמ' לו
ט/א בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רצז {שני מינים שבים}
ט/א ברור הלכה ב"ק נד ע"ב ציון ז, ב"מ צא ע"א ציון י
ט/א גביע הכסף ח"ד עמ' שכג {מיני חיות שבים - השמיט דגים}
ט/א גור אריה (צרמון)
ט/א גינת ורדים (תאומים) עמ' קפא
ט/א דברות משה סנהדרין עמ' תכח
ט/א הר המלך ח"ד עמ' מא
ט/א ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב לב ע"ד]
ט/א זכר יצחק (תשן) עמ' קפז
ט/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יז
ט/א חזון לימים ח"א עמ' סב
ט/א חזון נחום זרעים ח"ב עמ' ז
ט/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' מו
ט/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמט
ט/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמד
ט/א כל בו ח"ה עמ' תרצג
ט/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שיג-שיד
ט/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' פח
ט/א מוריה ח גל' ח עמ' יז
ט/א מילי דמרדכי
ט/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רלז, ח"ג עמ' שמב
ט/א מנחת חינוך, קומץ מנחה רמד
ט/א מעדני ארץ כלאים עמ' פד
ט/א מעין החכמה עמ' קלט
ט/א מעשה רקח
ט/א מקדשי השם ח"א עמ' קס {הרבעת בהמת חברו}
ט/א מקורות לפסקי הרמב"ם
ט/א משנה הלכות ח"ו סי' רטז
ט/א משנה שכיר יו"ד עמ' תכב-תכג
ט/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' פז, צ {המרכיב זכר על נקבה שאינו מינו וכו'}, רכא {ואינו לוקה עד שיכניס בידו כמכחול בשפופרת}
ט/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' עז
ט/א נתיב אברהם ח"א עמ' נא {מכחול בשפופרת}
ט/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קנג
ט/א פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' פה
ט/א צפנת פענח ויקרא עמ' יח
ט/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רלה
ט/א תורה שלמה בראשית פ"א אות תרצח
ט/ב ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רכא
ט/ב באר מרים פ"י ה"ו אות א
ט/ב בינת נבונים דף נה ע"ב
ט/ב ברור הלכה ב"מ צ ע"א ציון ג פסקה ד, צא ע"א ציון י
ט/ב ברור הלכה סנהדרין נו ע"ב ציון א
ט/ב ברכי יוסף יו"ד סי' רצה אות א {כ"מ ור"י קורקוס}
ט/ב דברי יצחק (הרצוג) דף ס ע"ד {אמירה לגוי}
ט/ב העלם דבר סי' ל
ט/ב ושב הכהן (תשמח) עמ' ריא
ט/ב חי' הגרז"ס קדשים עמ' קנ
ט/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ צא ע"ב]
ט/ב חיי אברהם (טייב) דף ס ע"ב
ט/ב כל בו ח"ה עמ' תרצג, תרצח
ט/ב כפי אהרן (זס') קמא עמ' קמג
ט/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שיד, שטז
ט/ב לב מבין
ט/ב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 126
ט/ב מילי דמרדכי
ט/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רלח
ט/ב מנחת מרדכי (תשז), קונטרס תשובות עמ' ט {לתת בהמתו לגוי}
ט/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רכח {צפנת פענח}
ט/ב מעשה רקח
ט/ב משאת מרדכי מכות עמ' קלג
ט/ב נאם דוד
ט/ב עלי עין עמ' קו
ט/ב עמק הלכה (אורנשטין) סי' ד
ט/ב פרפרת הפרשה פרשת וישלח פרק לג פסוק יז
ט/ב צרור החיים (יעקב)
ט/ב קובץ על יד ח"א
ט/ב קרבן אליצור דף קנג ע"ב
ט/ב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקסד
ט/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' סט
ט/ג ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 220
ט/ג אשר למלך
ט/ג גורן דוד ח"ב סי' יא אות א
ט/ג הגהות חבר בן חיים
ט/ג התורה והתלמוד ח"ד עמ' 330
ט/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קצה
ט/ג חי' הגרז"ס קדשים עמ' קנ
ט/ג חיים ומלך
ט/ג כל בו ח"ה עמ' תרצג
ט/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שטז
ט/ג לבושי מרדכי יו"ד עמ' טז
ט/ג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 125-126
ט/ג מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' יג
ט/ג משנה שכיר יו"ד עמ' תכב-תכג
ט/ג נשמת כל חי ח"א דף כט ע"ב
ט/ג ציוני מהר"נ
ט/ג שער המלך ח"ב עמ' קעא
ט/ג תשובות הרי"ד עמ' קפט
ט/ד אדמת קדש ח"ב דף כד ע"ב
ט/ד אז ישיר עמ' קמט
ט/ד גורן דוד ח"ב סי' יא אות א
ט/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' קצט
ט/ד חיים ומלך
ט/ד יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קנג
ט/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שטז
ט/ד נחמד למראה ח"א דף עא ע"ב
ט/ד תחומין ח"א עמ' 218
ט/ה אמת ליעקב מועד עמ' רעט {כוי}, נזיקין ח"א עמ' כז
ט/ה אמת ליעקב מקרא עמ' ריא
ט/ה אנצי"ת ע' אין כפרה הע' 32 {צ"פ}
ט/ה בן אברהם (תשי) עמ' קצט
ט/ה בני סמיכי
ט/ה ברור הלכה ב"ק נה ע"א ציון ב
ט/ה ברור הלכה חולין פ ע"א ציון ה פרק ב {רדב"ז}
ט/ה גינת ורדים (תאומים) עמ' קעט {שעה"מ}, קפג {רדב"ז}, קפח
ט/ה גליונות אבני נזר
ט/ה הארת ירוחם קדושין ח"ב דף מז ע"ג-ע"ד
ט/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יח [משנה וירושלמי פ"ח]
ט/ה חזון נחום זרעים ח"ב עמ' סח
ט/ה ישועות מלכו (קרית ארבע)
ט/ה ישועת משה עמ' רסז
ט/ה כל בו ח"ה עמ' תרצח
ט/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שטז, שיח
ט/ה מגידות (תשמ) עמ' לב
ט/ה מגידות (תשעג) סי' כ עמ' לב
ט/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רלח
ט/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תצט {שעה"מ}
ט/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ה משפט כהן עמ' מו ע"ב
ט/ה משפטי עזיאל ח"ו עמ' עז
ט/ה נאם דוד
ט/ה עין ימין דף מא ע"א
ט/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכא אות ג
ט/ה צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' צג
ט/ה שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שטו
ט/ה שואל ומשיב ח"ז עמ' קל
ט/ה שולי הגליון עמ' קז
ט/ה שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רטו
ט/ה שם טוב - השלמה
ט/ה שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קנו
ט/ה שער המלך
ט/ה שער המלך ח"ב עמ' קעו
ט/ה תורה שלמה אסתר פ"ח אות כו
ט/ו אבן הספיר (ספרקה) עמ' נב
ט/ו אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צג אות ג
ט/ו אהל משה (לוין) ח"א דף מ ע"ד, מא ע"ד, מב ע"א
ט/ו אור המאיר (שפירא) סי' יד
ט/ו אחיעזר ח"א סי' יג ס"ק ב
ט/ו אמת ליעקב מועד עמ' רעט {פרד}
ט/ו ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 220
ט/ו אשר למלך
ט/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ו באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף עט
ט/ו בית אהרן (סוויאדישץ) דף יז ע"ד, יח ע"ב, כ ע"ד, כא ע"ג, כב ע"א {האם חוששים לזרע האב}
ט/ו בית נאמן (תרמא) דף יט ע"ב
ט/ו בית נאמן (תשעא) עמ' ק
ט/ו בכור שור עמ' רח
ט/ו בכורי אברהם דף קז ע"ג
ט/ו בן אברהם (תשי) עמ' קצח
ט/ו בני בנים ח"א עמ' קפז
ט/ו בני דוד
ט/ו בני יעקב
ט/ו ברור הלכה ביצה ו ע"א ציון א
ט/ו ברור הלכה חולין עט ע"א ציון א
ט/ו ברורים ברמב"ם סי' כג
ט/ו גינת ורדים (תאומים) עמ' קפ-קפא
ט/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עז
ט/ו דעת מרדכי ח"א דף פה ע"א
ט/ו הארת ירוחם קדושין ח"ב דף מז ע"ג-ע"ד
ט/ו הלכה רבה ח"א עמ' 213
ט/ו הרועים בשושנים
ט/ו ויקח אברהם [נשמת כל חי ח"א כט ע"ג, חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז נח ע"ב]
ט/ו זכר יהוסף אהע"ז עמ' קיט
ט/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יח
ט/ו חי' הריצ"ד
ט/ו חי' כתב סופר נזיקין עמ' עא
ט/ו חי' מהרי"א הכהן עמ' ריז
ט/ו חנא וחסדא ח"ג דף יז ע"ב
ט/ו חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' צ
ט/ו טל חיים (טל) ח"ג עמ' תיב {כ"מ}
ט/ו יד יוסף (שטרן) ב"מ כח ע"א ד"ה והנה הרב {לפיכך הרוצה להרכיב פרד על פרדה וכו'}
ט/ו יעיר אזן דף נח ע"ב
ט/ו ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף לט ע"ג
ט/ו ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קלב
ט/ו ישועות יעקב קדשים עמ' רלז
ט/ו כל בו ח"ה עמ' תרצד
ט/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שטז
ט/ו לב דוד (פלדמן) עמ' קפ {כ"מ - מכת מרדות}
ט/ו מגידות (תשמ) עמ' לב
ט/ו מגידות (תשעג) סי' כ עמ' לב
ט/ו מגילת ספר לאוין דף עה ע"ג
ט/ו מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רלב
ט/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' רלח-רלט
ט/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקא {רדב"ז}, תקג, תקמד {כ"מ}
ט/ו מעדני ארץ כלאים עמ' פד
ט/ו מעיני המים
ט/ו מעשה רקח
ט/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נח ע"א
ט/ו מפענח צפונות עמ' 210
ט/ו מר קשישא עמ' קה
ט/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ו משפטי דרבנן עמ' מב
ט/ו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שלו, שנז
ט/ו נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' נח
ט/ו נוה צדק
ט/ו נחלת אבות סי' יז עמ' מא
ט/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' נט אות ג {מכת מרדות}
ט/ו נחלת שמעון (אמוראי) דף צז
ט/ו נחמד למראה ח"א דף צג ע"ב
ט/ו נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' י ס"ק ב
ט/ו ס' הפרדס לרש"י עמ' שעא
ט/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' סג
ט/ו עטרת ישראל עמ' שנב
ט/ו עטרת שלמה ח"ב עמ' י
ט/ו עמק הלכה (אורנשטין) סי' ה
ט/ו עצי ארזים סי' יז ס"ק כח
ט/ו פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' סז
ט/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' פז אות ג
ט/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רב {כ"מ}
ט/ו קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף נה ע"ג
ט/ו קול בן לוי
ט/ו קול בן לוי (תשסג) עמ' עח
ט/ו שאר יוסף ח"א עמ' קיא
ט/ו שארית נתן (פולק) דף כ ע"א
ט/ו שו"ע הרב שו"ת סי' כח אות כ ד"ה להאי
ט/ו שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרצו
ט/ו שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' ריד
ט/ו שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' קיט
ט/ו שובע שמחות עמ' תקעב
ט/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' קג
ט/ו שם יוסף (מועטי) ח"א דף יט ע"ג, ח"ב דף עז ע"ג
ט/ו שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רמה
ט/ו שמן רקח ח"א דף לב ע"א
ט/ו שנות חיים (קלוגר) עמ' שסג
ט/ו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קלא
ט/ו שער המלך ח"ב עמ' קעג
ט/ו שפתי דעת ח"ג עמ' רכה-רכו
ט/ו תורת ההגיון בהלכה עמ' 24, 32
ט/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רה
ט/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' לח {בודקים בסימנים}, רב {כ"מ - אין דרכו לקרוא למכת מרדות "מלקות"}
ט/ז אוצרות הרמב"ם
ט/ז אור הישר [אור הישר חולין עט ע"ב]
ט/ז אור המאיר (שפירא) סי' יד
ט/ז אישים ושיטות (תשסז) עמ' קכא {אחת טהורה ואחת טמאה}
ט/ז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כז, מקרא עמ' רפט
ט/ז ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 220
ט/ז באהלה של תורה או"ח סי' כט אות ג
ט/ז באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף כה ע"ג, כו ע"א {בקול}
ט/ז בכורי אביב (ביק) תחילת פרשת ראה {אחת טהורה ואחת טמאה}
ט/ז בן יהודה סי' ז
ט/ז ברור הלכה ב"ק נד ע"ב ציון ז, ב"מ צ ע"ב ציון כ {ר"י קורקוס}, מ, נ
ט/ז ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעה {אחת טמאה ואחת טהורה}
ט/ז ברכות שמים מכות פ"ג אות תקנט
ט/ז ברכת מרדכי ב"מ עמ' קמז
ט/ז בשמים ראש סי' קו
ט/ז גדולי ציון (תשנב) עמ' שפה-שפו {רק טהור עם טמא}
ט/ז גור אריה (צרמון)
ט/ז גינת ורדים (תאומים) עמ' קעט, קפא
ט/ז דברי יצחק (הרצוג) דף ס ע"א, סא ע"ב-ע"ג {רק טהור וטמא}
ט/ז דגל יהודה (בילו') עמ' מד
ט/ז דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קצג
ט/ז האיר ממזרח משלי עמ' מח {כלאים בטמא וטהור}
ט/ז הגהות חבר בן חיים
ט/ז המקנה קידושין יז ע"א {מלאכה בפרד}
ט/ז העלם דבר סי' ל
ט/ז הר המלך ח"ז עמ' נו
ט/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קסד-קסה
ט/ז חזון יחזקאל כלאים פ"ה ה"ד
ט/ז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' סד, סח
ט/ז חי' הגר"ח ב"מ עמ' קפז
ט/ז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמח
ט/ז חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' 132, 136
ט/ז חמדת ישראל ח"א דף לג ע"ד
ט/ז חשבונות של מצוה עמ' קצו
ט/ז יד פשוטה אהבה עמ' י
ט/ז יראה ואהבה עמ' רפב
ט/ז ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף לט ע"ג, מ ע"ג
ט/ז ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קלב, קלו
ט/ז ישועות יעקב נשים עמ' קנט
ט/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ט/ז כל בו ח"ה עמ' תרצו
ט/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שיב-שיג
ט/ז לב מבין
ט/ז לבושי מרדכי אהע"ז עמ' לא
ט/ז מגידות (תשמ) עמ' לא, לג
ט/ז מגידות (תשעג) סי' כ עמ' לא
ט/ז מגילת ספר לאוין דף עה ע"ד
ט/ז מטה יחיאל סי' ג ס"ק ג
ט/ז מי החג עמ' קמא
ט/ז מילי דמרדכי
ט/ז מנוחת אשר ח"א דף נט ע"א {דוקא אחת טמאה ואחת טהורה}
ט/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רלז, רלט, ח"ג עמ' שמא-שמב
ט/ז מנחת חינוך מצוה רמד (דף נט ע"ג), קנ (דף פו ע"ב)
ט/ז מנחת מחבת עמ' רכה
ט/ז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' סה
ט/ז מעדני ארץ כלאים עמ' ל
ט/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/ז מעשה רקח
ט/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ריג ע"א
ט/ז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נז אות ג {רק טהורה עם טמאה}
ט/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מ אות ד {טמאה בטמאה - דרבנן}, סי' נא אות ה {רק טמאה וטהורה}
ט/ז משאת מרדכי ב"ק עמ' רמו
ט/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' לז עמ' נז
ט/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רעז
ט/ז משך חכמה דברים פכ"ב פס' י
ט/ז משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' תיח {הנהיג בקול}
ט/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' צד {ואפילו בקול לוקה שנאמר יחדו מכל מקום}
ט/ז משפטי עזיאל ח"ד עמ' רפו
ט/ז משפטים לישראל עמ' רסח
ט/ז נמוקי מהרא"י
ט/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' צה
ט/ז עבד המלך (תשסט) עמ' רלו
ט/ז עטרת שלמה ח"ב עמ' י
ט/ז עץ הדר השלם עמ' ריט
ט/ז פותח יד
ט/ז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' צ
ט/ז פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' פה
ט/ז קול דודי כריתות סי' עז
ט/ז קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רלד {אחת טהורה ואחת טמאה}
ט/ז רלב"ג דברים פכ"ב פסוק י עמ' רטז
ט/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רכג
ט/ז שארית נתן (פולק) דף יג ע"ד
ט/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שיח
ט/ז שו"ת הרא"ש עמ' יד
ט/ז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תנח
ט/ז שו"ת ר"י מסלוצק סי' סה עמ' רלג, עמ' שסו {דוקא טהור וטמא}
ט/ז שי כהן עמ' ריח
ט/ז שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קנו
ט/ז שערי זיו ח"ג דף קג ע"א
ט/ז תבואת יקב (פרידמן) עמ' נ {דוקא טהורה עם טמאה}
ט/ז תהלה לדוד (והרמן) פ"לא פסוק כ הערה טו, פק"ד פסוק כג הערה לא, י"ג עיקרים אות כח
ט/ז תחומין חי"ט עמ' 345
ט/ז תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קסד
ט/ח אוצמפה"ת ב"מ כז ע"ב הע' 39 {שני מינים טהורים}
ט/ח אור הישר [אור הישר משניות כלאים פ"ח מ"ב]
ט/ח אור המאיר (שפירא) סי' לא אות ג {טמא וטהור - מהזוהר}
ט/ח אורים ותומים - תומים סי' סה ס"ק יב
ט/ח אחיעזר ח"א סי' יג ס"ק א
ט/ח אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כז
ט/ח ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 220
ט/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלז, רעב
ט/ח באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף עט
ט/ח בדבר מלך ח"ו עמ' רלה
ט/ח בית הלוי ח"ג סי' יב עמ' עב
ט/ח בית מאיר (תשע) סי' יז ס"כח עמ' קפה
ט/ח בית מאיר סי' יז אות כח עמ' קפ-קפא
ט/ח ברור הלכה ב"ק נד ע"ב ציון ז, נה ע"א ציון ה
ט/ח ברית אברהם (פיעטרקוב) יו"ד סי' כב
ט/ח ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעה {עז עם שבוט}
ט/ח ברכי יוסף יו"ד סי' רצז אות ב, יד {רדב"ז}
ט/ח גבול יהודה (ציר') דף סח ע"ב, סט ע"ג
ט/ח גינת ורדים (תאומים) עמ' קעט-קפ, קפב, קפז
ט/ח גליון מהרי"ל כלאים פ"ח מ"ו
ט/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' עז, קסח
ט/ח דברות משה ב"ק ח"א סי' לג ענף א-ב
ט/ח דברי חיים (אוירבך) אישות סי' ד ד"ה שוב
ט/ח דברי יואל - שו"ת עמ' קעא
ט/ח דגל יהודה (בילו') עמ' מד-מה
ט/ח דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רנח
ט/ח דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 130
ט/ח האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תב {מין בהמה טהורה ומין בהמה טמאה}
ט/ח הגהות חבר בן חיים
ט/ח הדרת אפרים ח"ב עמ' רי
ט/ח הערות ר"י ליינר
ט/ח הרמב"ם והזוהר
ט/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קסד-קסה, שח
ט/ח ויקן יוסף דף קסד ע"א
ט/ח זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 141
ט/ח זכר יהודה עמ' רסח
ט/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יח [ים של שלמה ב"ק פ"ה סי' מו]
ט/ח חי' הגרז"ס קדשים עמ' קנ
ט/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' מה
ט/ח חי' הרי"ט עמ' רעד
ט/ח חי' כתב סופר נזיקין עמ' עב
ט/ח חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קעב
ט/ח חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמח
ט/ח חשבונות של מצוה עמ' קצז
ט/ח טהרת יו"ט ח"ג עמ' מג, חט"ו עמ' רעד
ט/ח ימין משה עמ' קכו
ט/ח ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף לט ע"ג, מ ע"ג
ט/ח ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קלב, קלו
ט/ח ישועות יעקב קדשים עמ' רלה
ט/ח כל בו ח"ה עמ' תרצה
ט/ח כלילת יופי דף נב
ט/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שיד
ט/ח כתר כהונה (כץ) עמ' שמ
ט/ח לב אריה (בראד) חולין עח ע"ב
ט/ח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רצד
ט/ח לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 146
ט/ח מגידות (תשמ) עמ' לא, לג
ט/ח מגידות (תשעג) סי' כ עמ' לא
ט/ח מחנה חיים ח"ב עמ' ס {עם חיה שבים}
ט/ח מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכח
ט/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רלז, רלט, ח"ג עמ' שמב
ט/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תצח, תצט {כ"מ}, תק {רדב"ז}
ט/ח מקור מים חיים (פאדווא) ענף עץ אבות סי' ב דף פג ע"ב {סימנים}
ט/ח מרגליות הים סנהדרין נו ע"ב אות ו {טמא וטהור יחד}
ט/ח מרחשת ח"ב סי' ז אות ב
ט/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכה אות ג {טמאה עם טמאה - מדרבנן}
ט/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' רמו
ט/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' לז עמ' 112
ט/ח משנה הלכות ח"ו סי' רטז
ט/ח משנה יפה כלאים פ"ח מ"ב
ט/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' צב {ואסור להנהיג בהמה מן היבשה עם חיה שבים}, צד {כל שני מיגין שאחד טמא ואחד טהור}
ט/ח משפטי דרבנן עמ' מח, נב
ט/ח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קמז
ט/ח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' מ אות ג {חיה שבים}
ט/ח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קו אות ב, ד {שיבוטא}
ט/ח נר מצוה (ואלק) שרשים דף לו ע"ב-ע"ג
ט/ח נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' ש
ט/ח נתיבות שלום (למפרט) כאן, ועמ' צה
ט/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' צה
ט/ח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קנג
ט/ח פירושי רס"ג לבראשית עמ' 189
ט/ח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 258, ח"ב הערה 408
ט/ח צמח צדק (קרוכמל), קו"א לסי' כט
ט/ח רלב"ג דברים פכ"ב פסוק י עמ' רטז
ט/ח שדה הארץ ח"ג דף מא ע"ב
ט/ח שו"ת הרא"ש עמ' יד
ט/ח שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קפג
ט/ח שובע שמחות עמ' תקעא
ט/ח שלום ירושלים עמ' קח
ט/ח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' כ
ט/ח שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' לג ס"ק ה-יב
ט/ח שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קנו
ט/ח שער המלך ח"ב עמ' קעג-קעה
ט/ח תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ו ע"ג
ט/ח תורה תמימה דברים פ' כב אות קג
ט/ח תורת המלאכות ח"ה עמ' קעה אות קיח
ט/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רד
ט/ח תלפיות ו חוב' א עמ' 418 {כ"מ}
ט/ט אב בחכמה דף נד ע"א, נה ע"א-ע"ב, וע"ד {היושב בעגלה לוקה אע"פ שלא הנהיג}, נו ע"ב {השמיט בצד הקרון או אחורי הקרון}
ט/ט אבי עזרי ח"א
ט/ט אבן פינה (פורת) עמ' יב {מאה שהנהיגו}
ט/ט אבני החושן סי' קצז סעיף א
ט/ט אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שס, שסד {כ"מ}
ט/ט אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' מג
ט/ט אוצמפה"ת ב"מ ח ע"ב הע' 6-8, ט ע"א הע' 137
ט/ט אמונת עתיך גל' 123 עמ' 42
ט/ט ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 220
ט/ט אשר למלך
ט/ט באהלה של תורה או"ח סי' כט אות ג
ט/ט באר יוסף ח"ג עמ' מ
ט/ט באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קפו
ט/ט בן יהודה סי' עו
ט/ט בנין יהושע (וילדמן) דף מז ע"ג, מח ע"ב
ט/ט ברור הלכה ב"מ ח ע"ב ציון א
ט/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ט עמ' פג
ט/ט ברכת מרדכי ב"מ עמ' קמה, קמז
ט/ט ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קא
ט/ט דברות אליהו ח"א עמ' קיג
ט/ט דברות משה ב"מ ח"א סי' כ הערה סג
ט/ט דרך ישרה ח"ב עמ' קנב
ט/ט הרועים בשושנים
ט/ט זכור לאברהם (יפהן) עמ' צה {חי' רעק"א}
ט/ט חוות יאיר (תשנז) עמ' תו
ט/ט חוות יאיר סי' קנ
ט/ט חזון נחום זרעים ח"ב עמ' סו
ט/ט חי' חתם סופר
ט/ט חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' כח
ט/ט חמדת ימים עמ' צד
ט/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קפ-קפא {שעה"מ}
ט/ט חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף יח
ט/ט יד יצחק (הכהן) דף כב ע"ד
ט/ט ישועות מלכו (קרית ארבע)
ט/ט כל בו ח"ה עמ' תרצח
ט/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתרב
ט/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שיג
ט/ט להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' יח ע"א
ט/ט להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' יז
ט/ט מאור למלך ב"מ עמ' קכט, קלב, קלה
ט/ט מוריה גל' רמג עמ' כז {רוכב חייב}
ט/ט מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קנד {אפילו מאה}
ט/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' עו
ט/ט מעיני החכמה ח"א אות רנט-רס {היושב בעגלה לוקה}
ט/ט מעשה רקח
ט/ט מפי כהן זבים סי' י אות ג
ט/ט מקור הברכה (שטרן) הל' שבת סי' יח אות א
ט/ט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רעט
ט/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' צג {עגלה שהיו מושכין אותה כלאים היושב בהעגלה לוקה}, צה {וכן אם הי' יושב אחד בעגלה ואחד מנהיג וכו'}
ט/ט משנת המדינה עמ' 232
ט/ט משפט הקנין ח"א עמ' קפה, ח"ב עמ' שכו
ט/ט נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תקפז {היושב בקרון לוקה}
ט/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' ראה
ט/ט נתן פריו ב"מ עמ' לט
ט/ט פרי האדמה ח"א
ט/ט פרי השדה (דייטש) ח"ב דף קטז ע"ב, קיז ע"ד
ט/ט צרור החיים (קליין) דף עב ע"ב-ע"ג
ט/ט קדשי יהושע עמ' תרנז
ט/ט קול חיל עמ' כג
ט/ט רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ריח, רכג
ט/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שיז
ט/ט שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקעג
ט/ט שיירי כנה"ג [מהר"ם די בוטון סי' סג]
ט/ט שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רצג, תקלה
ט/ט שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרז, ח"ב עמ' שכה, ח"ג עמ' צז
ט/ט שם טוב - השלמה
ט/ט שערי שאול שבת עמ' מד {מאה שהנהיגו}
ט/ט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' לד
ט/ט תחומין חי"ט עמ' 344
ט/ט תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שעג
ט/ט תרומת הגורן ח"א עמ' 231
ט/י אור תורה (בלומ') דף קז ע"ד, קח ע"א
ט/י גור אריה (צרמון)
ט/י גינת ורדים (תאומים) עמ' קפח
ט/י הרמב"ם כמחנך עמ' 154
ט/י כל בו ח"ה עמ' תרצח
ט/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שכא
ט/י ספרי דבי רב ח"ד עמ' נו
ט/י קרן הצבי מצוה קיח אות ב
ט/יא אבי עזרי ח"א
ט/יא אבני ציון ח"ד עמ' קלז
ט/יא אור הישר [דברי יצחק (הרצוג) באריכות, מל"מ הל' מעילה פ"א ה"ט]
ט/יא אור תורה (בלומ') דף קז ע"ד, קח ע"א
ט/יא איים בים מכות פ"ג סי' לג אות ב {שור פסולי המוקדשין}
ט/יא אנצי"ת ע' גופין הע' 39 {שעה"מ}, 40 {שעה"מ}, ע' גזה הע' 202 {מל"מ}
ט/יא ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 221
ט/יא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלז {ראב"ד}
ט/יא אשר למלך
ט/יא באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קנד, רפג, דברים עמ' תרע
ט/יא בזך לבונה עמ' שכב
ט/יא בית ישחק
ט/יא בכורי אביב (ביק) תחילת פרשת ראה
ט/יא בן יהודה סי' עו-עז
ט/יא ברור הלכה יומא עב ע"א ציון א {מל"מ}
ט/יא ברור הלכה מכות כב ע"א ציון ט
ט/יא ברורים ברמב"ם סי' כד
ט/יא ברכות שמים מכות פ"ג אות תקמ-תקמב, תקנז-תקנח {מל"מ}
ט/יא ברכי יוסף יו"ד דף סג ע"ב
ט/יא ברכי יוסף יו"ד סי' רצז אות ב, יד {מל"מ}
ט/יא בשבילי התלמוד ח"ג חולין עט ע"א {מל"מ}
ט/יא בשמים ראש סי' קו
ט/יא גבול יהודה (ציר') דף יח ע"ב
ט/יא גינת ורדים (תאומים) עמ' קסח, קפג, קפה
ט/יא דברי דוד (מילדולה) דף קכד ע"ג
ט/יא דברי יצחק (הרצוג) דף מד ע"ד {מפי השמועה}, ס ע"ג-ע"ד, סא ע"א-ע"ד
ט/יא דגל יהודה (בילו') עמ' מד
ט/יא הגהות חבר בן חיים
ט/יא הדרת אפרים ח"ב עמ' רט
ט/יא הרמב"ם והלכותיו
ט/יא ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' כא, קמב {מל"מ}
ט/יא זכר יצחק (תשן) עמ' קפז
ט/יא חדרי בטן כי תצא אות לד
ט/יא חזו"א על הרמב"ם [חזו"א כריתות סי' לז ס"ק ד] {שעה"מ}
ט/יא חי' הגרז"ס קדשים עמ' קנ
ט/יא חי' חתם סופר
ט/יא חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קמט (ד"ה אולם וד"ה דע)
ט/יא חי' ר' אפרים מרדכי
ט/יא חמדת ישראל ח"א דף לג ע"ד {מל"מ}
ט/יא חנן אלקים עמ' רס
ט/יא חקרי זמנים ח"ב עמ' 25
ט/יא חשבונות של מצוה עמ' רמז
ט/יא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלג
ט/יא ימין משה עמ' קכט
ט/יא יראה ואהבה עמ' עט {מל"מ}, רפג
ט/יא ישועות מלכו (קרית ארבע) (רשום ה"י)
ט/יא כל בו ח"ה עמ' תרצט
ט/יא להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' פז
ט/יא לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כ ס"ק ב {מל"מ}
ט/יא מגדל צופים ח"ד סי' ס
ט/יא מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מא או"ק ב
ט/יא מילי דמרדכי
ט/יא מים אדירים דף לז ע"ג
ט/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' רלט
ט/יא מנחת מרדכי (תשז), קונטרס תשובות עמ' ד
ט/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שנב, ח"ג עמ' תק, תקג {מל"מ}
ט/יא מעין החכמה עמ' קלח-קלט
ט/יא מעיני המים
ט/יא מעשה רקח
ט/יא מפענח צפונות עמ' 202
ט/יא מקום דוד דף סז ע"ב
ט/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' נא אות א {מל"מ}, ב {מרביע אינו לוקה משום עבודה בקדשים}, ה {מל"מ}
ט/יא משאת המלך (אדרי)
ט/יא משאת מרדכי מכות עמ' קלג {מל"מ}
ט/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' לז עמ' 112
ט/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' פז {בהמת פסולי המוקדשים אע"פ שהיא גוף אחד עשאה הכתוב כשני נופץ}, פט {ואיסור זה מדברי קבלה}
ט/יא משנת חיים דברים עמ' רמו
ט/יא משפט כהן עמ' מה ע"א, שסו
ט/יא נאם דוד
ט/יא נחלת שמעון (אמוראי) דף קא-קב
ט/יא נחמד למראה ח"ד דף צג ע"א {ר"י קורקוס}
ט/יא נתיב אברהם ח"א עמ' נא {מל"מ}
ט/יא נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קלח-קלט
ט/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' צד-צה
ט/יא סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קיד
ט/יא ענפי ארז (זי') דף קיג ע"ד {מל"מ}, קמב ע"ג {צ"פ}, רכ ע"א
ט/יא עץ הדר השלם עמ' ריט
ט/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פג
ט/יא ציוני מהר"נ (נדפס בתוך הגהותיו על הל' פסולי המוקדשים פ"ט)
ט/יא צפנת פענח ויקרא עמ' יח, דברים עמ' פד
ט/יא קדושת יו"ט (אלגזי) דף סג ע"ב {מל"מ}
ט/יא קדשי יהושע עמ' אלף עו
ט/יא קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רלד-רלה
ט/יא ראשית בכורים דף טו, פא
ט/יא שארית נתן (פולק) דף מג ע"ב
ט/יא שבות יהודה (תנ"ך) עמ' שמה {לימוד מוסר מדין זה}
ט/יא שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תנח
ט/יא שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תקיג
ט/יא שם טוב - השלמה
ט/יא שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קנו, רסה
ט/יא שער המלך
ט/יא שער המלך ח"ב עמ' קעג-קעד
ט/יא שערי זיו ח"ג דף עה ע"א {מל"מ}
ט/יא תורת ההגיון בהלכה עמ' 25
ט/יא תורת זרעים עמ' לא {מל"מ}
ט/יא תנופת זהב עמ' 362-364
ט/יא תפארת ציון (קואינקה) עמ' עט, צה
ט/יא תפארת ציון (ריבקין) סי' ה הערה 5


י/348 הלכות כלאים פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ בית יעקב (בירב)
י/רה"פ דרך אמונה
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ זהב הארץ עמ' קפב-קצה
י/רה"פ חוקות הארץ
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אהל שרה לאה עמ' רמא {כלך}
י/א אהלי חיים עמ' מ
י/א אהלי יהודה (הכהן) דף קג ע"ג
י/א אחר האסף עמ' רלז
י/א איים בים ב"מ סי' כח אות ג
י/א אמר יוסף (אלקלעי) דף יז ע"ב {רדב"ז}
י/א אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' ח ד"ה עוד
י/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לא אות ד {צ"פ}
י/א אמת ליעקב מועד עמ' קפז {כרכי הים}
י/א אמת ליעקב מקרא עמ' שכב
י/א ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 221
י/א באר בשדה עמ' קה {המלביש את חבירו כלאים}
י/א ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שנג {צמר על אבנים שבים}
י/א דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רעו
י/א הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 9 {כ"מ}
י/א חוקות הדיינים ח"א עמ' מא
י/א חיים ומלך
י/א חסדי דוד ח"ה עמ' תרסט
י/א חק המלך יבמות עמ' י
י/א יד פשוטה אהבה עמ' תתנה
י/א ידבר שלום ח"א עמ' קמ
י/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 597-600
י/א כל בו ח"ה עמ' תש
י/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תריד
י/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שכו
י/א לב מבין דף צט ע"ג {רדב"ז}
י/א לבושי יוסף עמ' לח, סד
י/א להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קלה ע"ב, ח"ב עמ' ח ע"ב
י/א להורות נתן על התורה ח"א עמ' כא
י/א למודי ה' (תשפא) עמ' שיז
י/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 127 {שעה"מ}
י/א לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' ט
י/א מחנה יוסף ציצית עמ' סב
י/א מילי דמרדכי
י/א מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קכד
י/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רצה
י/א מנחת חינוך מצוה תקנא (דף פו ע"ד)
י/א מנחת מאיר דף נו ע"ג, נח ע"ב
י/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' צו {אין אסור בכלאי בגדים אלא צמר ופשתן בלבד - וכן השירים והכלך אסורין מפני מראית העין}
י/א נזר הראש עמ' קמב
י/א נחלת צבי (כהנא) עמ' קכט
י/א נשמת כל חי ח"א דף לז ע"ב
י/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' נז
י/א עץ הדר השלם עמ' קה
י/א צפנת פענח
י/א קרית מלך
י/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"ח מקור 16
י/א שאילת יעבץ ח"ב סי' קלד
י/א שער המלך
י/א שערי זבולון הל' שבת סי' עד אות יא
י/א שערי זבולון יו"ד סי' עה ס"ק י
י/א שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קמ-קמא
י/א שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות ה
י/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף לט ע"ד
י/א תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ז אות ג
י/א תורה שלמה חי"ב עמ' 96
י/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שיח-שכא
י/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשפו
י/ב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ח הע' 149 {צ"פ}
י/ב אוצר יסודי שביעית עמ' תח
י/ב אור הישר [לח"מ הל' בכורות פ"ב ה"ו והל' עדות פ"י ה"ג]
י/ב אור ליהודה יבמות עמ' כ
י/ב אחר האסף עמ' רמ {כ"מ}
י/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לא אות א
י/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לא אות א
י/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלו, קצט
י/ב ארעא דרבנן סי' תקלז {רחל בת עז}
י/ב ארצות החיים סי' ט ארץ יהודה אות א עמ' קפב
י/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
י/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קמג-קמד
י/ב באר לחי ראי
י/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מא ע"א
י/ב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' ג, כו
י/ב בינת נבונים דף מג ע"ג
י/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' קלב, שצח-שצט
י/ב בית המדרש
י/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
י/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קז
י/ב בית שערים יו"ד סי' שפא
י/ב בכורי חיים ח"ג עמ' רע
י/ב בן אברהם (תשי) עמ' שעה
י/ב בן אשר סי' מה הערה י
י/ב ברור הלכה גיטין ז ע"א ציון ד
י/ב ברור הלכה חולין קלז ע"א ציון א {צ"פ}
י/ב ברור הלכה יומא סח ע"ב ציון ל פרק ג {צ"פ}
י/ב ברכת ראובן דף נח ע"א
י/ב גבורת יצחק מכות עמ' שכז
י/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שסד
י/ב גדולת מרדכי (מוסקוביץ) עמ' קמח {איך ישבו במשתה על "תכריך בוץ וארגמן"}
י/ב דברי יהודה סי' ד אות ח
י/ב דברי ריבות (תשעב) עמ' קב
י/ב דברים אחדים (קלצקין) עמ' קלד {רחל בת עז}
י/ב דגל יהודה (בילו') עמ' לג-לד
י/ב הגהות חבר בן חיים
י/ב המדרש והמעשה פ' וארא {כ"מ - שוע לבד}
י/ב המנהיג עמ' תרנ
י/ב הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לו ס"ק ז
י/ב הר המלך ח"ד עמ' רעז-רפו
י/ב הרועים בשושנים
י/ב הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קסב
י/ב ויקח אברהם [אמר יוסף יז ע"א]
י/ב זכרון בנימין ח"א עמ' שעט
י/ב חזו"א יו"ד סי' ב ס"ק יג, סי' קפא ס"ק ב, סי' קצ ס"ק ד, אהע"ז סי' קלד לדף ה ע"ב ס"ק ב (דף רטז ע"ב)
י/ב חזו"א על הרמב"ם
י/ב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' עו
י/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תקמ
י/ב חי' הרי"ט עמ' רצט
י/ב חי' חתם סופר
י/ב חידושין על התורה לרבנו תם עמ' תמז {ר"י קורקוס}
י/ב חמודי צבי מועדים עמ' שיד
י/ב חסדי דוד ח"א עמ' שעה
י/ב חתן סופר או"ח ח"א עמ' נח
י/ב טורי אבן המפואר חגיגה עמ' יב
י/ב יד הלוי (פלוונא) דף לז ע"ג
י/ב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רסה
י/ב יד המלך (פלומבו)
י/ב ידבר שלום ח"א עמ' קמ
י/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עג
י/ב ימי שלמה
י/ב יצחק ירנן
י/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/ב ישועת משה עמ' תמא
י/ב כל בו ח"ה עמ' תש
י/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שכב-שכג, שלה-שלו, שלח
י/ב כתר המלך
י/ב לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ד אות א-ג
י/ב לבושי יוסף עמ' יז, כג {מהרי"ק}, לו, סח
י/ב לבושי מרדכי ח"ד עמ' קנט
י/ב לבני בנימין דף כג ע"ד {שוע או טווי או נוז}
י/ב לחם שלמה (ערנרייך) סי' יב אות ח, סי' יז-יט
י/ב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 124 {ר"י קורקוס}, 125
י/ב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' יג {ראב"ד}, טו
י/ב מאור הקדש בכורות עמ' מד
י/ב מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' ז-ח
י/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רעא, רפט
י/ב מגד יהודה ח"א סי' רמה אות ה, סי' רמח אות א
י/ב מגילת ספר לאוין דף קנד ע"ב
י/ב מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק ט
י/ב מילי דמרדכי
י/ב מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קמא
י/ב מלחמת יהושע עמ' צד
י/ב מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' קצז
י/ב מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' לו
י/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קסח, ח"ג עמ' רפד-רפה, שמג
י/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שמח {רדב"ז}
י/ב מעין גנים (מזרחי) דף קסג ע"ב-קסד ע"א
י/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף נז ע"ד
י/ב מצעדי גבר יבמות סי' יח אות ג-ד
י/ב מרגליות הים סנהדרין פט ע"א אות א {צ"פ}
י/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ב מרכבת יוסף דף קד ע"ג, קה ע"א {טווי לחוד}
י/ב משנה הלכות ח"ו סי' א
י/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' צט {כיון שנתחבר הצמר עם הפשתן צד חיבור בעולם הרי זה כלאים מן התורה}
י/ב משנת חיים בכורות עמ' רנג
י/ב משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רפ
י/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכד-תכז
י/ב משנת ר' אהרן יבמות סי' ו אות א, ו
י/ב משפט כהן עמ' מה ע"א, סו ע"א
י/ב נזר הראש עמ' קמב
י/ב נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' ל עמ' נא, נג, סי' לא עמ' נו
י/ב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' נ, נד
י/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' נז
י/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פג
י/ב ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' שטז, שיח {שוע או טווי או נוז וחיברם בב' תכיפות נמי הוי כלאים דאורייתא}
י/ב פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' עג
י/ב פרח שושן דף לט ע"א
י/ב צמח מנחם דף יג ע"ב-ע"ג {אם אינו שוע טווי ונוז}
י/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כב ע"ב
י/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שנג
י/ב צפנת פענח
י/ב קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף ע ע"ד {ר"י קורקוס}
י/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקיח
י/ב קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' ב-ד
י/ב קרית מלך
י/ב רלב"ג ויקרא פי"ט פסוק יט עמ' שב
י/ב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שע {מפני האבנט}
י/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קג
י/ב שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' ח
י/ב שארית נתן (לוברט)
י/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קפז אות ד
י/ב שדה אלחנן ח"א עמ' קעה
י/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' כב {ראב"ד}
י/ב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' טז אות א
י/ב שלום ירושלים עמ' קיא
י/ב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' ג
י/ב שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קעב
י/ב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קנו
י/ב שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' ז אות ו
י/ב שער המלך ח"ב עמ' קעז
י/ב שערי טהר ח"ו סי' מט אות ב, סי' נ אות א
י/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 249
י/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עא ע"ג
י/ב תולדות יצחק (הורוביץ) דף ב ע"ב {או שוע או טוי או נוז}
י/ב תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קיט
י/ב תורת המלאכות ח"ד עמ' ב אות ד
י/ב תורת זרעים עמ' לא, נ
י/ב תורת יצחק ח"ב עמ' ריא, רכג
י/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קטו-קכ
י/ב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' שכד
י/ב תשובות ראב"י אב"ד סי' קט הערה 1
י/ג אב בחכמה דף נה ע"א {כר' חנינא בן גמליאל בספרי - לא יקשור סרט צמר בשל פשתן לחגור בו מתניו}, נו ע"א {כלאי בגדים - אפילו חיבור ע"י דבר אחר}
י/ג איים בים כתובות סי' מח אות ו {חוטי פשתן עם חוטי צמר}
י/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 152
י/ג אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' א ס"ק י, סי' יא ס"ק ז
י/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לא אות א
י/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לא אות א
י/ג ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 221, אות ב
י/ג ארצות החיים סי' ט ארץ יהודה אות ו עמ' רב
י/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מא ע"א
י/ג בית אהרן וישראל גל' עד עמ' לא-לב, לה {רחל בת עז}
י/ג בן אברהם (תשי) עמ' שעז
י/ג בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' סז
י/ג ברכת ראובן דף נח ע"א
י/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שסד
י/ג דברות משה זרעים עמ' שלב {ואפילו קשר גדיל של צמר בגריל של פשתן אע"פ שהרצועה באמצע}
י/ג דברות משה שבת ח"ב סי' מה ענף א
י/ג דת אש
י/ג המנהיג עמ' תרנ
י/ג הר המלך ח"ד עמ' רעז-רפו
י/ג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קסב
י/ג זכר ישעיהו
י/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יח [ספרי דבי רב (פרדו) כי תצא דף רסז]
י/ג חוות יאיר סי' קמג
י/ג חי' בר נחמני דף סב ע"א-ע"ב {צמר ופשתן בשק}
י/ג חסדי דוד ח"א עמ' שעג
י/ג חתן סופר או"ח ח"א עמ' סא
י/ג כל בו ח"ה עמ' תשא
י/ג לבושי יוסף עמ' קלב, קלד, קלז-קלח, קנה
י/ג מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' ז-ח
י/ג מאמר יחזקאל ח"א עמ' קב {כשיש מין אחר בין הצמר לפשתן}
י/ג מילי דמרדכי
י/ג מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף לז ע"ד
י/ג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ה
י/ג מצעדי גבר יבמות סי' יח אות ג-ד
י/ג משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רפ
י/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכד-תכז
י/ג משנת ר' אהרן יבמות סי' ו אות ב
י/ג משנת רבנו עמ' קה {רצועה באמצע}
י/ג נועם ח"ג עמ' יד {שתי תכיפות חיבור}
י/ג נזר הראש עמ' קמב
י/ג נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' רכו עמ' תטז
י/ג ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' נב, סא
י/ג ספרי דבי רב ח"ד עמ' נז-נח
י/ג ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' שטז, שיח {שוע או טווי או נוז וחיברם בב' תכיפות נמי הוי כלאים דאורייתא}
י/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' קו
י/ג צפנת פענח
י/ג קרית מלך
י/ג רלב"ג ויקרא פי"ט פסוק יט עמ' שב
י/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קג
י/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קעא {רמב"ם}, ח"י סי' קפט אות ד {רדב"ז}
י/ג שו"ת וחי' ר"ע קורניצר דף ל
י/ג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יז אות ד
י/ג שלום ירושלים עמ' קיב
י/ג שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קנו
י/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 249-250
י/ג תורת יצחק ח"ב עמ' רכג
י/ג תחומין חט"ז עמ' 420
י/ג תרומת הדשן שו"ת סי' רצז
י/ג תשובות ראב"י אב"ד סי' קט הערה 13
י/ד אהלי תם עמ' קסג
י/ד איים בים כתובות סי' מח אות ו {חוטי פשתן עם חוטי צמר}
י/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לא אות א
י/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לא אות א
י/ד בית יהודה (פרנקל) פ' משפטים סי' לד
י/ד בית שערים או"ח סי' שסח
י/ד ברכת מרדכי פסחים עמ' קנז
י/ד ברכת ראובן דף נז ע"ד {כ"מ}
י/ד דברי אמת (תשעט) עמ' תטו {דאינו ממעט הכתוב דבר שהוא אסור מדברי סופרים}
י/ד דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 15
י/ד דובר מישרים
י/ד הון יוסף דף נ
י/ד הר המלך ח"ד עמ' רעז-רפו
י/ד הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קסב
י/ד הרמב"ם והלכותיו
י/ד חוות יאיר סי' קמג
י/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תקמ-תקמא
י/ד חי' הריצ"ד
י/ד ידבר שלום ח"א עמ' קלט
י/ד יפה נוף עמ' קמ
י/ד ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שכג
י/ד לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ד אות ב
י/ד למודי ה' (תקמז) דף סה ע"ג
י/ד למודי ה' (תשפא) עמ' שפב
י/ד לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 122
י/ד לשון למודים או"ח דף י ע"א
י/ד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' לט
י/ד מגן גבורים (או"ח) סי' יז ס"ק ג
י/ד מחנה יוסף ציצית עמ' ע
י/ד מילי דמרדכי
י/ד מנחם שלמה סי' קצז
י/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' י
י/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ה
י/ד משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רעט-רפ
י/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכד-תכז
י/ד משנת ר' אהרן יבמות סי' ו אות ב
י/ד נזר הראש עמ' קמב
י/ד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' מז
י/ד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' עה
י/ד פני המלך (שטרן)
י/ד רלב"ג ויקרא פי"ט פסוק יט עמ' שב
י/ד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קג
י/ד שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קעה
י/ד שעורי ר' יחיאל מיכל כלים ח"ג אות תקז
י/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תמח
י/ד שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' ח
י/ד תורת יצחק ח"ב עמ' רכג
י/ד תחומין חט"ז עמ' 420
י/ה אדני נחושת עמ' שטו
י/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לא אות א
י/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לא אות א
י/ה ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ב
י/ה בינת נבונים דף נב ע"ב
י/ה בתי כהונה (תשסה) עמ' קלב
י/ה הלכה רבה ח"ב עמ' 197
י/ה הר המלך ח"ד עמ' רעז-רפו
י/ה חי' בר נחמני דף סא ע"ג {חוט - לא נימה} וע"ד
י/ה יד ישראל ח"ב
י/ה ישועת משה עמ' רסז
י/ה כל בו ח"ה עמ' תשב
י/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שלט
י/ה לב מבין
י/ה לבושי יוסף עמ' מט, קמו
י/ה מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' ז
י/ה מגד יהודה ח"א סי' רנג אות יא
י/ה מחנה יהודה (חסמן) עמ' רי-ריא
י/ה מילי דמרדכי
י/ה מעשה רקח
י/ה משנת יעקב
י/ה צבי תפארת סי' נב
י/ה צמח ארז עמ' קח-קט {אין דין ביטול בחוטים}
י/ה קרית מלך
י/ה רחש לבב עמ' טו-טז
י/ה תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ז אות א
י/ה תורת יצחק ח"ב עמ' רכד
י/ו אבי עזרי ח"ג
י/ו אבני ציון ח"ג עמ' לא
י/ו אבני ציון ח"ד עמ' יד
י/ו אדני נחושת עמ' שטו
י/ו אור ליהודה יבמות עמ' כג
י/ו אידנו עמ' 48, 53, 54
י/ו אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' יא ס"ק ה
י/ו אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כז אות ד
י/ו ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ב
י/ו ארצות החיים סי' ט ארץ יהודה אות א עמ' קפ {רוב}, קפד, קפז
י/ו באר ראי עמ' קמט-קנ
י/ו בינת נבונים דף נב ע"ב
י/ו בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שנד
י/ו בית שערים יו"ד סי' שפא, שפג
י/ו בן אברהם (תשי) עמ' שעז
י/ו ברכת אריאל ח"א סי' ל ס"ק ג
י/ו ברכת ראובן דף נז ע"ג
י/ו גדולי ציון (תשנב) עמ' קב {כ"מ - חוטי צמר וחוטי גמלים לא בטלים}
י/ו דברות משה זרעים עמ' שיז {ואין חוששין לנימות של צמר המעורבת כהן מפני שאינן חוטי צמר וכ"מ}
י/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' קפט, תצב {ואין חוששין לנימות של צמר המעורבת בהז וכ"מ}
י/ו דברות משה שבועות-ע"ז עמ' שנז {ואין חוששין לנימות של צמר המעורבת בהן, וכ"מ}
י/ו דברי דוד (מילדולה) דף ריג ע"ב
י/ו דגל יהודה (בילו') עמ' לב
י/ו דובר מישרים
י/ו הגהות חבר בן חיים
י/ו הגהות רימ"א {כ"מ}
י/ו זכור לדוד עמ' מח
י/ו זכרון בנימין ח"א עמ' שעח
י/ו חזון נחום זרעים ח"ב עמ' ע
י/ו חי' בר נחמני דף יד ע"א, לב ע"ג {אין חוששים לנימות של צמר}, נט ע"ב-ע"ג, ס ע"ג, סא ע"ב-ע"ג, סב ע"ג, סג ע"ב, סח ע"א-ע"ג, ע ע"ב
י/ו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' שסז {שעה"מ}
י/ו חי' כתב סופר
י/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שמה-שמו
י/ו יד ישראל ח"ב
י/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלג
י/ו יראה ואהבה עמ' פב
י/ו ישורון ד עמ' תרמג {צורת הכל צורת צמר גמלים}
י/ו כל בו ח"ה עמ' תשב
י/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שכד-שכה
י/ו כתב סופר יו"ד דף מא ע"ג
י/ו לבושי יוסף עמ' מ, מב
י/ו להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קיז ע"א
י/ו לקט שבלים (תשמט) עמ' עג
י/ו מגד יהודה ח"א סי' רנג אות יא
י/ו מגן גבורים (או"ח) סי' ט ס"ק א
י/ו מחנה יהודה (חסמן) עמ' רד, רי
י/ו מכתב סופר
י/ו מלחמת יהושע סי' כט, עמ' צג
י/ו מנחת אפרים סי' ו אות ד
י/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' רכח
י/ו מפענח צפונות עמ' 174
י/ו מצעדי גבר יבמות סי' יח אות ה
י/ו מרכבת יוסף דף פו ע"ג {ביטול ברוב}
י/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קא {ואם הי' הרוב מן הגמלים מותר לערבו עם הפשתן}
י/ו משנת יעקב
י/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קל
י/ו נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קפו
י/ו נתן פריו נדרים עמ' קכט
י/ו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 546
י/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פג
י/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' שד
י/ו צפנת פענח
י/ו קרבן אליצור דף קעב ע"ב, קעג ע"א
י/ו רחש לבב עמ' יח
י/ו שארית נתן בנימין עמ' סז
י/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסח, ח"י סי' קפח
י/ו שבט סופר (תשמו) עמ' מ
י/ו שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' פו
י/ו שם טוב - השלמה
י/ו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קה
י/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 248, 250
י/ו שערי ישר שער ג פכ"א אות א
י/ו שערי שמחה (רפיש) דף מא ע"ב
י/ו שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ט ע"א, עז ע"ג
י/ו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' לח
י/ו שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' קכט
י/ו תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק ב סי' ז אות ג
י/ו תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קד
י/ו תורת זרעים עמ' נ-נא
י/ו תורת יצחק ח"ב עמ' רי, רכה
י/ו תכריך מרדכי סי' ו עמ' מג {צורת צמר גמלים}
י/ו תרומת הגורן ח"ב עמ' 154
י/ו תשובות ר' איסר יהודה עמ' סא {רוב מן הגמלים - חוטים בחוטים, מחצה על מחצה}, סב {נימות של צמר}
י/ז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תכו
י/ז אידנו עמ' 53, 54
י/ז ארזא דבי רב יבמות עמ' ו
י/ז ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ב
י/ז ארצות החיים סי' ט ארץ יהודה אות א עמ' קפז
י/ז ארצות החיים סי' יח ארץ יהודה אות א עמ' שיז {ראב"ד}
י/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מא ע"ב {ראב"ד}
י/ז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' כט
י/ז בינת נבונים דף נב ע"א-ע"ב
י/ז בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שנד
י/ז בית שערים יו"ד סי' שפא
י/ז ברכת אריאל ח"א סי' ל ס"ק ב
י/ז ברכת ראובן דף נח ע"ד
י/ז דברות משה זרעים עמ' שיז {ואין חוששין לנימות של צמר אף על פי שנכרכו בכלל חוט הפשתן שתפרו בו שהרי בטלו במיעוטן וראב"ד וכ"מ}
י/ז דברות משה נדה וטהרות עמ' קצ {לפיכך עורות הכבשים שעושין מהן בגדים }
י/ז דברות משה שבועות-ע"ז עמ' שנז, שנח {לפיכך עורות הכבשים שעושין מהן בגדים, וכ"מ}
י/ז דגל יהודה (בילו') עמ' לב
י/ז דת אש
י/ז העמק דבר דברים פ"כ פסוק כ {ראב"ד}
י/ז זכור לאברהם (אביגדור)
י/ז זכרון בנימין ח"א עמ' שעח
י/ז חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יד ס"ק ב
י/ז חי' בר נחמני דף נט ע"ג, סא ע"ב-ע"ג {עורות כבשים}
י/ז חי' הגר"ח החדש עמ' תקמ
י/ז חי' כתב סופר נזיקין עמ' קמו
י/ז חי' כתב סופר שבת עמ' עג
י/ז חי' ר"י נחמיה סי' קפג אות ב
י/ז יד ישראל ח"ב
י/ז ישועת משה עמ' רסז, תמא
י/ז כל בו ח"ה עמ' תשג
י/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שלד
י/ז לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ד אות ג
י/ז לבושי יוסף עמ' מז
י/ז להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קיח ע"א
י/ז מגילת ספר לאוין דף קנה ע"א {כ"מ}
י/ז מגן גבורים (או"ח) סי' ט ס"ק א
י/ז מחנה יהודה (חסמן) עמ' רד, רי
י/ז מטה יחיאל סי' יא ס"ק א, סי' יד ס"ק ב, סי' טו ס"ק ב
י/ז מי השלוח (זס') עמ' קי
י/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ז מצעדי גבר יבמות סי' יח אות ד
י/ז מרגליות הים סנהדרין סו ע"ב אות יג {צ"פ}
י/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ז מרכבת יוסף דף נג ע"ב-ע"ג {בטלו במיעוטן}
י/ז משנת יעקב
י/ז משנת ר' אהרן יבמות סי' ו אות א
י/ז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קלב
י/ז נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קפו
י/ז צמח ארז עמ' קח-קט {צמר שתפור בעור טפל לעור}
י/ז צפנת פענח
י/ז ראש אליהו ח"ב עמ' קמו
י/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסח, ח"י סי' קפז אות א, סי' קפח
י/ז שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' פה
י/ז שלום ירושלים עמ' קט
י/ז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קה
י/ז שמש ומגן יו"ד סי' ח עמ' קנג-קנד {תערובת צמר רחלים וצמר גמלים}
י/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 248, 250
י/ז שערי ישר שער ג פכ"א אות א
י/ז תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קו
י/ז תורת זרעים עמ' לא
י/ז תורת יצחק ח"ב עמ' רי, ריז, רכד-רכה
י/ז תרומת הגורן ח"ב עמ' 154
י/ח ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ב
י/ח כל בו ח"ה עמ' תשג
י/ח משנת יעקב
י/ח תורת יצחק ח"ב עמ' רי, רכה
י/ט אדני נחושת עמ' שטז
י/ט אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ג הע' 9
י/ט ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ב
י/ט ארצות החיים סי' ט ארץ יהודה אות ו עמ' רב
י/ט בית שערים או"ח סי' שסט
י/ט דבר שמואל (אבוהב) סי' קסט
י/ט דברות משה זרעים עמ' שלב {העושה בגד כולו צמר גמלים או צמר ארנבים או קנבוס}
י/ט חסדי דוד ח"א עמ' שסט
י/ט כל בו ח"ה עמ' תשג
י/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שכו
י/ט לבושי יוסף עמ' נא, נד
י/ט מגידות (תשעג) סי' קפו עמ' רכ
י/ט ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' סא
י/ט שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קפא
י/ט שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קה
י/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 239, 243, 250
י/ט שערי ישר שער ג פ"כ אות ה
י/ט תורת יצחק ח"ב עמ' רי, רכה
י/י חזון נחום זרעים ח"ב עמ' עב
י/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שכו
י/י לבושי יוסף עמ' קנה
י/י ס' הפרדס לרש"י עמ' עג
י/יא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 152
י/יא ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ב
י/יא בתורתו יהגה (תשעב) עמ' תסא {בגדי צמר ופשתן וחוגר עליהן}
י/יא דינא דמלכותא דינא עמ' 298
י/יא דת אש
י/יא כל בו ח"ה עמ' תשד
י/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שכ
י/יא לבושי יוסף עמ' קס
י/יא מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' ח
י/יא מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל ב סי' טז]
י/יא ס' הפרדס לרש"י עמ' עג
י/יא שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קפד
י/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 251
י/יב אדני נחושת עמ' נב, נה
י/יב אור יעקב יבמות דף ח ע"ד
י/יב אחר האסף עמ' רל, רלו-רלז
י/יב ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ב
י/יב בינת נבונים דף מו ע"ב, מז ע"ב
י/יב ברור הלכה ביצה יד ע"ב ציון י
י/יב ברור הלכה יבמות ד ע"ב ציון א
י/יב ברכת אריאל ח"ב עמ' פד {לבישה דוקא}
י/יב גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ו סי' יג
י/יב דברות אליהו ח"ו עמ' ק
י/יב דברות משה ביצה עמ' רמה {דרך לבישה}
י/יב דברות משה זרעים עמ' שכה {כגון אהל שהוא כלאים מותר לישב תחתיו}
י/יב הד משה עמ' 45 {דרך לבישה}
י/יב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יד ס"ק ט
י/יב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קה
י/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עג-עד
י/יב ישועות יעקב קדשים עמ' נו
י/יב כל בו ח"ה עמ' תשד
י/יב כנף איש יהודי עמ' שעב
י/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שלט
י/יב לבושי יוסף עמ' עג-עד, קמז
י/יב מגידות (תשעג) סי' קפו עמ' רכ
י/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' שמג
י/יב משנה הלכות ח"ז סי' קצח
י/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קב {וכן מותר מן התורה לישב על מצעות של כלאים}
י/יב משנת יעקב
י/יב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתנב
י/יב צפנת פענח
י/יב קרית מלך
י/יב שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 27 {מטריה מכלאים}
י/יב שער המלך
י/יג אחר האסף עמ' רלז
י/יג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' כז {קשים}
י/יג אמרות יצחק תנינא עמ' קיד-קטו
י/יג בינת נבונים דף מו ע"ב-ע"ד
י/יג בית הלוי ח"א סי' ג עמ' כא
י/יג ברור הלכה ביצה יד ע"ב ציון י
י/יג בשבילי התלמוד ח"ב יבמות ד ע"א
י/יג גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ו סי' יג
י/יג דברות אליהו ח"ו עמ' ק
י/יג הר המלך ח"ג עמ' כד
י/יג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יד ס"ק ט
י/יג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' עא
י/יג טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קד
י/יג כל בו ח"ה עמ' תשה
י/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שכז, שמ
י/יג לבושי יוסף עמ' עד, קטז
י/יג מילי דמרדכי
י/יג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' עג
י/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יג משמר הלוי עמ' עא
י/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קג {במה דברים אמורים ברכין כגון יריעות ושמלות וכו'}
י/יג עבד המלך (תשסט) עמ' שפו
י/יג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תתנב
י/יג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רמט
י/יג שאילת יעבץ ח"ב סי' צד
י/יג שלום ירושלים עמ' קי
י/יג שם טוב - השלמה
י/יג שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קסג
י/יג שמלה שניה דף טז ע"ב {קשים}
י/יג שפתי רננות (מיכלדורף) דף יג ע"ב {קשים - אסור בלבישה והעלאה}
י/יג תכריך מרדכי סי' ו עמ' מב {איסור בקשים - אף בלי הנאה}
י/יג תשובות הרי"ד עמ' קצ
י/יג תשובות ראב"י אב"ד סי' קט הערה 21
י/יד אחר האסף עמ' רלז-רלח
י/יד ברור הלכה ביצה טו ע"א ציון א
י/יד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יד ס"ק ט
י/יד יד אברהם כלים עמ' רכט
י/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ד
י/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שמ
י/יד לבושי יוסף עמ' קסב
י/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף סא ע"ד, סב ע"א
י/יד ענפי ארז (זי') דף טז ע"א
י/יד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ו ע"ב
י/טו אדני נחושת עמ' נב
י/טו אחר האסף עמ' רלג
י/טו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 153
י/טו אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' יא ס"ק י
י/טו ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ב
י/טו בית אהרן (צוקרמן) עמ' רסה, תא
י/טו בשבילי התלמוד ח"ב יבמות ד ע"א
י/טו דת אש
י/טו הרועים בשושנים [תוי"ט פ"ט מ"ז]
י/טו כל בו ח"ה עמ' תשה
י/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שלד
י/טו לבושי יוסף עמ' קכח
י/טו מילי דמרדכי
י/טו מעיני המים
י/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/טו משרת משה (עטייה)
י/טו נר מצוה (ואלק) שרשים דף לג ע"ג
י/טו קרית מלך
י/טו שולי הגליון עמ' קז
י/טו שירת דוד יבמות-קידושין עמ' לט
י/טו שם דרך פסחים עמ' קנב
י/טו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קט {ראב"ד}
י/טו תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קיד
י/טו תורת יצחק ח"ב עמ' רכ, רכב
י/טז אדני נחושת עמ' נב
י/טז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קמא
י/טז אור ליהודה יבמות עמ' יג
י/טז אחר האסף עמ' רכו, רכח
י/טז אמרי בינה (אש) דף יב ע"א, יג ע"א
י/טז אמרי יהודה (רוזנר) כלל יז בתחלתו
י/טז אמרי נפתלי ח"ב עמ' קל
י/טז אנצי"ת ע' דבר שאינו מתכון הע' 89, 97
י/טז ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ג
י/טז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' נט
י/טז באר משה (שטרן) ח"ב סי' קא אות ב, סי' קב אות ג-ד
י/טז בינת נבונים דף מג ע"א
י/טז בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף כז
י/טז בית שערים או"ח סי' קיח, קכד (דף נד)
י/טז בכורי אברהם דף לח ע"א, סז ע"א {מוכרי כסות}
י/טז בכורי הרים סוכה עמ' קכט-קל, קלז-קלח {שלא יתכוון להתחמם - אפילו אין עליו בגד אחר}
י/טז בן יהודה סי' פד
י/טז בני יהודה דף לה ע"א
י/טז בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' י-יא
י/טז בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' ב
י/טז ברור הלכה יבמות ד ע"ב ציון א
י/טז ברור הלכה שבת כט ע"ב ציון ה, וקונטרס מלאכת מחשבת, דבר שאינו מתכוון פסקה א
י/טז ברכת מרדכי יבמות עמ' עא
י/טז גבורות יצחק עמ' קטו
י/טז גבורת יהודה פסחים סי' כב ס"ק א
י/טז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קלב, שסו
י/טז דברות משה ביצה עמ' רמג {מפני החמה וגשמים}
י/טז דברות משה זרעים עמ' שכד, של {תופרי כסות תופרין כדרכן ובלבד שלא יתכוונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים}
י/טז דברות משה שבת ח"ב סי' מה ענף ג, כתובות עמ' לח
י/טז דברי אור ח"ג עמ' צ
י/טז דברי דוד (מילדולה) דף לד ע"א
י/טז דברי יהודה דף יז ע"א, יח ע"א, כא ע"א {מוכרי כסות}, סי' ד אות ג
י/טז דברי שלמה (ברייער) עמ' 151
י/טז דגל יהודה (קמינר) עמ' שנ
י/טז דובר ישרים פסח עמ' רכז
י/טז הוד תהלה (חרל"פ) דף ז ע"ד, ח ע"ב
י/טז המחשבה הפלילית עמ' 43
י/טז ויען יצחק עמ' ל
י/טז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יח [אחרונים על יו"ד סי' שא, שו"ת דברי דוד סי' טז, חוות יאיר סי' קנח]
י/טז חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יד ס"ק יג
י/טז חוות יאיר (תשנז) עמ' תקכד
י/טז חוות יאיר סי' קפח
י/טז חותמי ברכה תשובה סט אות ה
י/טז חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ג עמ' רלג
י/טז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רנ ד"ה והנה (הב') {תופרי כסות תופרין כדרכן וכו'}
י/טז חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קעד
י/טז חלקת יצחק עמ' רטז
י/טז חנן אלקים עמ' רו
י/טז חתן סופר או"ח ח"א עמ' סב
י/טז טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קב-קג
י/טז טל חיים (טל) שבת עמ' 102
י/טז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עד
י/טז כבוד מלכים (מרגליות)
י/טז כוונת הלב עמ' רכז
י/טז כל בו ח"ה עמ' תשו
י/טז כנף איש יהודי עמ' שעג
י/טז כרם אברהם עמ' מד
י/טז כרם יהושע (ולרשטיין) דף נג ע"ב-ע"ד {מוכרי כסות}
י/טז לבושי יוסף עמ' צז, קיח, קמז
י/טז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' ז-ט
י/טז מאור למלך יבמות עמ' כו, כז
י/טז מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ה ע"ד, ו ע"א {מוכרי כסות}
י/טז מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' כ ס"ק כה-כו
י/טז מנחת אשר שבת עמ' קיא
י/טז מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' קמג
י/טז מעשה בצלאל סי' תקפה {שאינו מכוון להנאת הגוף}
י/טז מעשה רקח
י/טז מר קשישא עמ' קה
י/טז מרחשת ח"א סי' מד אות א
י/טז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לד אות יא {מוכרי כסות}
י/טז משארית יעקב עמ' יג
י/טז משמרת חיים ח"א עמ' ו {כדרכם}
י/טז משנה הלכות ח"ד סי' קפו
י/טז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' ב-ד
י/טז משנת יעקב כאן
י/טז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' פ
י/טז נזר הקדש (קפלן)
י/טז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כה ע"ג, כו ע"א וע"ג
י/טז נטעי נתן (פריד) סי' א
י/טז נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תקנח {תופרי כסות תופרין כדרכן וכו'}
י/טז נצר מטעי (פרידמן) סי' מ סעיף ה, ט {מוכרים}
י/טז נר מצוה (ואלק) שרשים דף לג ע"ב-ע"ד
י/טז נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ה סי' ז ס"ק יא
י/טז עטרת חכמים (פרנקל-תאומים) יו"ד סי' כג
י/טז פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תרס
י/טז פרחי כהונה (קצבורג) עמ' טז-יז {מוכרי כסות}
י/טז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקד
י/טז קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' קצב
י/טז קול דודי (תשף) (בקיצור)
י/טז קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קלא {מוכרי כסות - רק דרך העלאה}
י/טז שאלת שלום (רבינ') דף נ ע"ב
י/טז שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 27 {מטריה מכלאים}
י/טז שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רנא
י/טז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' יב, יד
י/טז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קסח
י/טז שיח ערב פסחים עמ' קכא-קכב
י/טז שירת דוד יבמות-קידושין עמ' לא, לז
י/טז שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' לה
י/טז שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' כ
י/טז שעורי ר' אליהו מאיר יבמות הערה יב
י/טז שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' שטז
י/טז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לה ס"ק כב
י/טז תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קיב, קטז
י/טז תורת השבת עמ' קיא
י/טז תורת יצחק ח"ב עמ' ריט, רכא
י/טז תחומין ח"א עמ' 228
י/טז תשובות רי"ח זוננפלד עמ' יח
י/יז אחר האסף עמ' רלה, רמ
י/יז ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ג
י/יז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רלג
י/יז באר משה (שטרן) ח"ב סי' קא אות ב, סי' קב אות ג-ד
י/יז הגהות חבר בן חיים
י/יז ויען יצחק עמ' ל
י/יז חוות יאיר (תשנז) עמ' תקכד
י/יז חי' מהר"ם פדואה
י/יז ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/יז כל בו ח"ה עמ' תשו
י/יז לב מבין
י/יז לבושי יוסף עמ' קד
י/יז לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' ז-ט
י/יז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף נ ע"ג
י/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יז רחש לבב עמ' כה
י/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסט, קעא
י/יז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' יב
י/יז שיח ערב פסחים עמ' קכא-קכב
י/יז שלום ירושלים עמ' קי
י/יז שערי זבולון יו"ד סי' עג ס"ק ה {ביצה חמה}
י/יז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף עו ע"ג
י/יז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לה ס"ק טז
י/יז תורת יצחק ח"ב עמ' רכ
י/יח אבי עזרי ח"א וח"ה
י/יח אבני ציון ח"א סי' יג אות ו
י/יח אברהם יגל
י/יח אדני נחושת עמ' נא, נה
י/יח אהליך יעקב יבמות סי' ב ס' יב
י/יח אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קמא, קנא {כ"מ}
י/יח אור הישר [שאלת שלום סי' כב-כג, אור הישר ב"ק קיג ע"א]
י/יח אחר האסף עמ' רכו
י/יח איים בים ב"ק סי' ק אות ד {הברחת מכס}
י/יח אמרי בינה (אש) דף יג ע"א-ע"ב {לגנוב מכס}
י/יח אמרי דוד (שליסל) דף ע ע"א
י/יח אמרי נפתלי ח"ב עמ' קל
י/יח אנצי"ת ע' דבר שאינו מתכון הע' 103 {כ"מ}, 104
י/יח ארזא דבי רב יבמות עמ' פט
י/יח ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ג
י/יח ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' נט
י/יח אשר למלך
י/יח באר לחי ראי
י/יח בדרך המלך עמ' קסג
י/יח בינת נבונים דף מב ע"א-ע"ג, מג ע"ב
י/יח בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף כז
י/יח בית שערים או"ח סי' קיח, קכד (דף ס)
י/יח בכורי אברהם דף לח ע"א {מכס}
י/יח בכורי הרים סוכה עמ' קלז
י/יח בן יהודה סי' פד
י/יח בני יהודה דף לה ע"א
י/יח בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' י
י/יח בציר אליעזר ח"ב דף כ ע"ד, כא ע"א-ע"ב, כג ע"ב {מוכרי כסות, גניבת מכס}
י/יח ברור הלכה יבמות ד ע"ב ציון א
י/יח ברור הלכה שבת כט ע"ב ציון ה, וקונטרס מלאכת מחשבת, דבר שאינו מתכוון פסקה א
י/יח ברכת מרדכי יבמות עמ' עב
י/יח בשבילי התלמוד ח"ב יבמות ד ע"א
י/יח בתי כהונה (תצו) בית דין דף קל ע"א
י/יח בתי כהונה (תשסה) עמ' קלב
י/יח גבורת יהודה פסחים סי' כב ס"ק א
י/יח גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קלב, שסו
י/יח דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' עב
י/יח דברות משה ביצה עמ' רמג {להבריח מכס}
י/יח דברות משה זרעים עמ' שכד, של {לא ילבש אדם כלאים עראי ואפילו על גבי עשרה בגדים שאינו מהנהו כלום ואפילו להבריח את המכס וכ"מ}
י/יח דברות משה שבת ח"ב סי' מה ענף ג
י/יח דברי דוד (מילדולה) דף לד ע"א
י/יח דברי יהודה דף כ ע"ב-ע"ד, כא ע"א-ע"ב {לגנוב מכס}, סי' ד אות ח
י/יח דברי שלמה (ברייער) עמ' 151
י/יח דברי שמואל (ראטה) עמ' ג
י/יח דינא דמלכותא דינא עמ' 311, 27
י/יח דת אש
י/יח הגהות חבר בן חיים
י/יח הוד תהלה (חרל"פ) דף ז ע"ד, ח ע"ב
י/יח המאור הגדול (יעבץ) עמ' קצט
י/יח המחשבה הפלילית עמ' 43
י/יח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקא
י/יח ויען יצחק עמ' ל
י/יח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יח [כתר תורה דף ד] {לגנוב מכס}
י/יח זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' עח {דבר שאין מתכוון}
י/יח חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יד ס"ק יג
י/יח חוות יאיר (תשנז) עמ' תקכד
י/יח חוות יאיר סי' קפח
י/יח חותמי ברכה תשובה סט אות ה
י/יח חזו"א על הרמב"ם
י/יח חזון יחזקאל כלאים פ"ה הי"ד
י/יח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' עב
י/יח חי' חתם סופר
י/יח חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' שסז
י/יח חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רנ ד"ה והנה (השני) {לא ילבש אדם כלאים וכו' ואפי' להבריח את המכס, כ"מ - ורבינו פסקה לזו ולזו וכו' ואע"ג דפ' הגוזל בתרא וכו'}
י/יח חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' ט
י/יח חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רכח, רל {כ"מ}
י/יח חנן אלקים עמ' רו, רפא
י/יח חתן סופר או"ח ח"א עמ' סב
י/יח טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קג, קיב
י/יח יראה ואהבה עמ' פב
י/יח כבוד מלכים (מרגליות)
י/יח כבודה של תורה ח"ג עמ' קמד
י/יח כל בו ח"ה עמ' תשז
י/יח כלילת יופי דף לה
י/יח כנף איש יהודי עמ' שסט, שעג
י/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שכז, שכח
י/יח כרם אברהם עמ' מד
י/יח כרם יהושע (ולרשטיין) דף נג ע"ב {כ"מ}
י/יח כתר תורה (תשיז) עמ' כט
י/יח כתר תורה (תשסז) עמ' סה {עראי בלי הנאה}
י/יח לבושי יוסף עמ' פב-פג, צז
י/יח להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' א
י/יח לחם שלמה (ערנרייך) סי' יח
י/יח לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' ז-ט
י/יח לשון למודים או"ח דף עז
י/יח מאור למלך יבמות עמ' כה-כו
י/יח מאיר נתיבים עמ' 469
י/יח מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ה ע"ד, ו ע"א {מכס}
י/יח מגד יהודה ח"א סי' רמו אות ו
י/יח מור דרור קו"א סי' כב {להבריח מכס}
י/יח מילי דמרדכי
י/יח מנחת איש (שפירא, תשסח) - באורים סי' כ ס"ק כה-כו
י/יח מנחת אשר שבת עמ' קיא
י/יח מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' קמד
י/יח מעשה בצלאל סי' רלא
י/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קיא ע"א
י/יח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' כג
י/יח מצעדי גבר יבמות סי' יב אות א ס"ק ב, ה, אות ב ס"ק ח
י/יח מקום דוד [בית דין ח"א דף קל ע"א]
י/יח מקראי קדש (תשנג) עמ' רסג
י/יח מר קשישא עמ' קה
י/יח מרחשת ח"א סי' מד אות א
י/יח מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
י/יח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לד אות יא {לוקה}
י/יח משארית יעקב עמ' יג
י/יח משאת מרדכי ב"ק עמ' שעד
י/יח משברי ים עדל"ת סי' ב ס"ק ג
י/יח משמרת חיים ח"א עמ' ו {לגנוב מכס}
י/יח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קג {לא ילבש אדם כלאים עראי ואפילו על גבי עשרה בגדים - ואם לבש כן לוקה}
י/יח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' ב-ד
י/יח משנת ר' אהרן יבמות סי' ד אות א, ד
י/יח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' פ
י/יח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כה ע"ג {כ"מ}
י/יח נטעי נתן (פריד) סי' א, יד
י/יח נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' תקנח {לא ילבש אדם כלאים עראי וכו'}
י/יח נצר מטעי (פרידמן) סי' מ סעיף ה, ט {מכס}
י/יח נר מצוה (ואלק) שרשים דף לג ע"ב, לד ע"ב
י/יח סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רסה-רסח
י/יח עבודת ישראל (קמחי) דף פז
י/יח עץ החיים (קלוגר) עמ' כה, כז {כ"מ}
י/יח עץ חיים (אבלסון) עמ' תסט
י/יח פאת שדך יו"ד עמ' שכג
י/יח פרחי כהונה (קצבורג) עמ' יז {לגנוב מכס}
י/יח קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קיט
י/יח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקד
י/יח קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' קצב
י/יח קול דודי (תשף)
י/יח קול דודי כריתות סי' תנא
י/יח קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רנא {אסור ללבוש כלאים להעביר מכס}
י/יח קרית מלך
י/יח רחש לבב עמ' כה
י/יח שאלת שלום (רבינ') דף מו ע"ד, מז ע"ג, מח ע"ג
י/יח שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' א {מכס}
י/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קסט
י/יח שביתת השבת תשובת ר' אברהם סי' יט {לא ילבש}
י/יח שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רנא
י/יח שו"ת ר"י מפוזנא עמ' יב
י/יח שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קסח, קעו
י/יח שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' פז
י/יח שיח ערב פסחים עמ' קכא-קכב, קל
י/יח שירת דוד יבמות-קידושין עמ' לא, לז
י/יח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' ע
י/יח שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' לה
י/יח שם דרך פסחים עמ' קנא
י/יח שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' כ
י/יח שעורי ר' אליהו מאיר יבמות הערה יב
י/יח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תפז
י/יח שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' שטז
י/יח תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לה ס"ק כב-כה
י/יח תורת השבת עמ' קיא
י/יח תורת יצחק ח"א עמ' ג
י/יח תורת יצחק ח"ב עמ' ריט, רכא
י/יח תשובות רי"ח זוננפלד עמ' יח
י/יח תשורת שי מהדו"ת סי' קפח {מרכבת המשנה}
י/יט אגרות משה ח"ח עמ' סד
י/יט אור שמח
י/יט אחר האסף עמ' רלד, רלו
י/יט אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' יא ס"ק ט
י/יט ארזא דבי רב יבמות עמ' פט
י/יט ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ג
י/יט אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יא ס"ק ג ברכת אברהם אות נג
י/יט ברור הלכה ביצה טו ע"א ציון ב
י/יט בשבילי התלמוד ח"ב יבמות ד ע"א
י/יט דברות משה ביצה עמ' רמד {דרך חימום}
י/יט דברות משה זרעים עמ' שכד, שלא {אין אסור משום כלאים אלא בגדים שהן דרך חימום}, שלג {הרי אלו מותרין אע"פ שבשרו נוגע בהן שאין דרך חימום בכך}
י/יט דברות משה שבת ח"ב סי' מה ענף א
י/יט דברי יהודה דף כ ע"ג {בגד הראוי להנאה}
י/יט זכרון בנימין ח"א עמ' תסח
י/יט חזון יחזקאל כלאים פ"ה הי"ד
י/יט חתן סופר או"ח ח"א עמ' סא
י/יט ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/יט כל בו ח"ה עמ' תשז
י/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שמ-שמא
י/יט לבושי יוסף עמ' קסח, קעא
י/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קג {אין אסור - אלא בגדים שהן דרך חימום וכו'}, קד {וסמרטוט שמניחין עליו רטיה וכו'}
י/יט נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' פא, פד
י/יט צפנת פענח
י/יט קרית מלך
י/יט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' נב {או"ש}
י/יט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' טז אות ב
י/יט שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תפג
י/יט שם טוב - השלמה
י/יט תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לה ס"ק טז
י/יט תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קיב
י/יט תורת יצחק ח"ב עמ' רח, רכא
י/כ אהל תורה (קוק) עמ' קי
י/כ אחר האסף עמ' רמא
י/כ בגדי נהורין ח"ב סי' כ עמ' קסח {צ"פ}
י/כ ברור הלכה שבת נז ע"ב ציון ה
י/כ דברות משה זרעים עמ' שלב {אין בו משום כלאים שאין דרך חימום בכך}
י/כ חי' בר נחמני דף סב ע"ב {ציץ של עור}
י/כ חי' ר' שמואל יבמות עמ' קנא
י/כ יד הלוי (שכטר) אהלות עמ' קכ
י/כ כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שמא
י/כ מגד יהודה ח"א סי' רמו אות ו
י/כ מכתב סופר
י/כ מעשה רקח
י/כ מצעדי גבר יבמות סי' יח אות ו
י/כ משנת רבנו עמ' נז {ציץ של עור או משי}
י/כ נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קנז, שעז-שעח
י/כ שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 27
י/כ שירת דוד יבמות-קידושין עמ' לח
י/כ שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יח אות ד
י/כ שערי זבולון יו"ד סי' עג ס"ק ו {ציץ של עור}
י/כ תורה תמימה דברים פ' כב אות קיב
י/כ תורת יצחק ח"ב עמ' ריח, רכא
י/כא אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קנא
י/כא אז ישיר עמ' קמט
י/כא אחר האסף עמ' רמ
י/כא אמרי נפתלי ח"ב עמ' קו
י/כא אנצי"ת ע' דבר שאינו מתכון הע' 110
י/כא ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ג
י/כא באר משה (שטרן) ח"ב סי' קא אות ב
י/כא ברכת אריאל ח"ב עמ' פד
י/כא דברי יהודה דף כ ע"ד {חבלים של כלאים}
י/כא חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יד ס"ק יג
י/כא טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קג
י/כא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עד
י/כא ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקנג {למת}
י/כא יראה ואהבה עמ' פב
י/כא כל בו ח"ה עמ' תשח
י/כא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שמא
י/כא לבושי יוסף עמ' קע
י/כא מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' ח
י/כא מגד יהודה ח"א סי' רמו אות ו
י/כא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קה {המנהיג בהמות ומכניס חבלים לתוך ידו מהם פשתים ומהם צמר הרי זה מותר}
י/כא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' פד
י/כא שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' קנא-קנג
י/כא שערי שמואל עמ' קב
י/כא תורת יצחק ח"ב עמ' ריח, רכא
י/כב אחר האסף עמ' רלג-רלד, רלו, רמא
י/כב אמרי נפתלי ח"ב עמ' קו
י/כב ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ג
י/כב בשבילי התלמוד ח"ב יבמות ד ע"א {רדב"ז}
י/כב גחלי אש דף ט ע"ג-ע"ד, יא ע"א
י/כב דברי יהודה סי' ד אות י, דף כ ע"ג, כא ע"א
י/כב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' קמה
י/כב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יח [טעם זה כתב מרדכי מגילה סי' תתקנ בשם או"ז]
י/כב חסדי דוד ח"א עמ' שע
י/כב כל בו ח"ה עמ' תשח
י/כב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שכט
י/כב לב מבין
י/כב לבושי יוסף עמ' קב, קה
י/כב מעשה רקח
י/כב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קד {מטפחות ספרים אסורים משום כלאים}
י/כב משרת משה (עטייה)
י/כב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' פג
י/כב נמוקי מהרא"י
י/כב תורת יצחק ח"ב עמ' ריח, רכא
י/כג חי' בר נחמני דף סא ע"ב {אותות שעושים הכובסים}
י/כג ילקוט יוסף הל' שבת סי' שא ביאור ס"ק יט {אינו חשוב}
י/כג ישועות כהן שבת סי' עח ס"ק ב
י/כג כל בו ח"ה עמ' תשד
י/כג לבושי יוסף עמ' קמו
י/כג תורת יצחק ח"ב עמ' ריח, רכ-רכא
י/כד אבני נזר או"ח סי' קפח אות ה
י/כד אגלי טל ח"ב סי' לב
י/כד אומר לציון סי' שמד
י/כד ארצות החיים סי' יא ארץ יהודה אות טו עמ' רמה-רמח, סי' יב ארץ יהודה אות א עמ' רנ
י/כד באר דוד שבת ח"ב סי' יט אות ז
י/כד באר מלך שבת קונטרס המלאכות - תופר ד"ה עוד מצינו
י/כד בית אבא (גוטווירטה) דף מט ע"ג {שתי תחיבות בלי קשר}
י/כד ברור הלכה יבמות ה ע"ב ציון ב
י/כד ברור הלכה שבת עד ע"ב ציון כ
י/כד גדולי ציון (תשנב) עמ' ב {קשר שני ראשי חוטים}
י/כד דברות משה זרעים עמ' שלב {קבץ שני ראשי החוט כאחד או שתכף שתי תכיפות הדי זה כלאים}
י/כד הערות וחדושים (טויב) שבת סי' כז ס"ק ג
י/כד חוות יאיר (תשנז) עמ' שפז
י/כד חוות יאיר סי' קמג
י/כד חזו"א או"ח סי' ג ס"ק יב
י/כד טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 264
י/כד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שכג
י/כד לבושי יוסף עמ' קנ
י/כד לבושי מרדכי או"ח עמ' ו
י/כד לחמי תודה (בסן) דף סט
י/כד מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק יח (לד ע"א)
י/כד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף טו ע"ג
י/כד משנת יהודה ח"א פ"י ה"ט
י/כד נזר הראש עמ' קמב, קמד
י/כד פנת יקרת (תשעא) עמ' קח
י/כד קרית מלך
י/כד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קב-קג
י/כד שדה הארץ ח"ג דף מב ע"ג
י/כד שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רמט-רנ, תצ-תצא
י/כד שלמי ניסן - קושר ומתיר עמ' סו
י/כד תורת המלאכות ח"ד עמ' קכג אות ד, עמ' רכה אות מ
י/כד תורת יצחק ח"ב עמ' ריח, רכא
י/כה אור לי דף קמד ע"ג {מצוות בטלות לע"ל}
י/כה אחר האסף עמ' רלד, רלט
י/כה אישי יובל עמ' 65
י/כה אמונת יהושע עמ' אלף תשיב {תכריכין}
י/כה ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ג
י/כה אשר למלך
י/כה בית מועד (גטיניו) דף מב ע"ג {יצחק ירנן}
י/כה בית מועד (גטיניו) כאן
י/כה בית מרדכי (סאויצקי) דף נ ע"א {צ"פ}
י/כה בכורי אברהם דף סג ע"ג {לקבור בכלאים}
י/כה בן אשר סי' מו אות יב-יג
י/כה בשבילי הפורים סי' יא הערה לו {תכריכין}
י/כה הלכות עולם (קאראסיק) נדה טו ע"ד [כ"מ - המלים "וכן נראה מדברי הר"ש וכו'" צ"ל אחרי "למד כן מדין הכרים והכסתות"]
י/כה וזאת ליהודה (זלצר) עמ' נט
י/כה זכרון יהודה (לאש) דף יב ע"ג, סח ע"א
י/כה חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יד ס"ק יג
י/כה חי' כתב סופר נזיקין עמ' קנז
י/כה חי' כתב סופר קדשים עמ' שא
י/כה חיים ומלך
י/כה טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' קטז
י/כה ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שיט {תכריכים}
י/כה יצחק ירנן
י/כה ירושלים דדהבא עמ' לב
י/כה כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' פט {מצוות בטלות לע"ל}
י/כה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' של
י/כה לב חיים (פלג'י) ח"א דף לג ע"ב {יצחק ירנן}, לד ע"א
י/כה לבושי יוסף עמ' קט
י/כה לשון למודים או"ח דף עז ע"א
י/כה מגן גבורים (או"ח) סי' כג ס"ק א
י/כה מועדים וזמנים ח"ב סי' קלז
י/כה מילי דמרדכי
י/כה מענה רך (קליין, תרו) עמ' 3
י/כה מעשה רקח
י/כה מרגליות הים סנהדרין מח ע"א אות יט {צ"פ}
י/כה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קד {מותר לעשות מן הכלאים תכריכין למת}
י/כה נטע שעשועים (שליסל) עמ' כג {תכריכים}
י/כה נר מצוה (ואלק) שרשים דף ב ע"א-ע"ב
י/כה ס' החיים (קלוגר) עמ' פה
י/כה עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רכח-רלב
י/כה עטרת ישראל עמ' רלז
י/כה צפנת פענח
י/כה קדשי שעה (פישמן) עמ' קמ ואילך {סתירה להל' מגילה}
י/כה קונטרס רשימות שעורים (קלמנסון) ב"מ - קונטרס חידושים וביאורים ברמב"ם סי' ט-יא {מצוות בטלות לע"ל}
י/כה קרית מלך
י/כה ראה חיים ח"ב דף צד ע"ב (עמ' שלג) {יצחק ירנן}
י/כה שו"ת מהרלב"ח סי' סג
י/כה שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קסח
י/כה שלום ירושלים עמ' קי
י/כה שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קח
י/כה שעורי עץ ארז שבת עמ' קע-קעא {אין על המתים מצוה}
י/כה תפארת ישראל סי' תתכה
י/כו אחר האסף עמ' רלט
י/כו ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ג
י/כו בית אהרן (סוויאדישץ) דף יג ע"ד, יד ע"ג, יט ע"ב {ספק מד"ס - דאורייתא}
י/כו מגילת ספר לאוין דף נח ע"ב
י/כו מילי דמרדכי
י/כו מעשה רקח
י/כו שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כא ע"ג
י/כו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' צ
י/כו תשובות ר' איסר יהודה עמ' עא
י/כז אבני החושן סי' רס סעיף יב, סי' שלז סעיף ה
י/כז אבני ציון ח"א סי' ב אות ה, ח"ב סי' ה אות א, סי' לב אות ג, ח"ג עמ' מה, קפ, קפד, רכז, רנח, רצ, ח"ד עמ' מח, סג, סט, צד
י/כז אגרא דשמעתא ח"א עמ' צ
י/כז אהל חייא עמ' תשלג
י/כז אהל משה (לוין) ח"א דף א ע"א {ספקות מדרבנן}, ב ע"ב {ראב"ד}
י/כז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שכז {ראב"ד}, של
י/כז אהלי יהודה (הכהן) דף קג ע"ב
י/כז אוצמפה"ת ב"מ ז ע"א הע' 74
י/כז אור הישר [אור הישר נדה סא ע"ב, מעין החכמה דף קכ ע"א, שב שמעתתא שמעתא א, כ"מ הל' טו"מ פ"ט הי"ב]
י/כז אור שרגא עמ' שעג
י/כז אחיעזר ח"א סי' לד ס"ק א, ח"ג סי' מג ס"ק ג
י/כז אם המלך עמ' מח
י/כז אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' לא [ב] ד"ה ולענ"ד
י/כז אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לא אות יח
י/כז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לא אות ו, ח"ב סי' כג אות א
י/כז אנצי"ת ע' אכילת פסחים הע' 56 {צ"פ}
י/כז אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קכה
י/כז ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ד
י/כז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קעב
י/כז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' צז, קכז, תה
י/כז ארצות החיים סי' ט ארץ יהודה אות א עמ' קפו
י/כז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רצד, ח"ב עמ' מה
י/כז בדי הארון (הכהן) עמ' 195
י/כז בינת נבונים דף נב ע"ב, נג ע"ג, עג ע"ד
י/כז ביצחק יקרא (תשע) סי' פד ד"ה ונראה {ראב"ד}
י/כז בית דוד (פילוסוף) או"ח דף צב ע"ב-ע"ד
י/כז בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף לא
י/כז בית מאיר (תשע) שו"ת סי' יג עמ' קלט
י/כז בית מרדכי (סאויצקי) דף ד ע"ג
י/כז בית שערים יו"ד סי' שפב
י/כז בכורי הארץ עמ' 250 {ספק דאורייתא לקולא מהתורה}
י/כז בן אברהם (תשי) עמ' א
י/כז בני דוד
י/כז בני יהודה דף לה ע"א
י/כז בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' וישלח אות סב, מקץ אות נו, חנוכה אות כט
י/כז בנין משה עמ' נו
י/כז ברית יצחק (איזקסון) דף כה ע"ד, כו ע"א {צובעו ומותר}
י/כז ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קיז, קכ-קכא
י/כז בתים לבדים עמ' ז, ט, י
י/כז גורן דוד ח"ב סי' ל
י/כז גינת ורדים (תאומים) עמ' לט {ראב"ד}
י/כז גנזי אבא עמ' קכא
י/כז דבר בעתו (לוין), דברי הלכה אות ב ד"ה והנה
י/כז דברות אליהו ח"ג עמ' א
י/כז דברי אמת (תרכא) דף קט ע"ב-ע"ג {מותר שמא נשמט}, קיא ע"ב
י/כז דברי אמת (תשעט) עמ' תיט, תלא {דאיסור כל הספקות מדבריהם}
י/כז דברי חיים ח"ב יו"ד סי' נב
י/כז דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שמג
י/כז דברי יששכר דף סב ע"א, קלב ע"א
י/כז דברי פנחס ח"ב עמ' שיז
י/כז דגל יהודה (קמינר) עמ' רח, שנה
י/כז דעת אביעזרי עמ' כ-כג, קנט, קסג, רסז, רעח
י/כז דעת סופר יו"ד סי' קה
י/כז דרך ישראל חולין סי' לט ס"ק א
י/כז דרכי משה ח"א שמעתתא א פ' ט
י/כז דת אש
י/כז הגהות חבר בן חיים
י/כז הלכה רבה ח"ב עמ' 197, ח"ג עמ' 33
י/כז הלכות קטנות ח"ב סי' רעז
י/כז המדות לחקר ההלכה מדה ב אות כ
י/כז המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 27
י/כז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רסה
י/כז ויגד יעקב (תשסח) עמ' תשכה {סד"א לקולא מדאורייתא}
י/כז ויקח אברהם [עוגת אליהו יב ע"ב]
י/כז זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רפו
י/כז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יח [ט"ז יו"ד סי' שב ס"ק ב] {כ"מ - מילתא דלא שכיחא}
י/כז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' יב, לו, עה {ספיקא דאורייתא מדאורייתא לקולא}
י/כז זכרון משה (קרונז'ק) עמ' יא-יב {ראב"ד}
י/כז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' כג {צ"פ}
י/כז חוקות הדיינים ח"א עמ' סט
י/כז חזון יחזקאל קידושין פ"ה ה"א
י/כז חי' בן אריה ח"א סי' טו אות ז, יא
י/כז חי' בר נחמני דף סא ע"ג {רדב"ז} וע"ד {שכל הספקות מדבריהם}
י/כז חי' חתם סופר
י/כז חי' כתב סופר נזיקין עמ' קנד, קנו, קדשים עמ' שג
י/כז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שי {ראב"ד}
י/כז חי' ר"י נחמיה סי' קפג אות ב
י/כז חיי נפש בראשית ח"ב עמ' ד, קנה, קסד, ח"ג עמ' קעב, ח"ו עמ' נח, ע, קכד
י/כז חיי נפש ח"ד עמ' פג
י/כז חיי עמרם עמ' עו, פה {ראב"ד}
י/כז חכמת גרשון עמ' רסד {צ"פ}
י/כז חכמת התורה קדושים עמ' קפא
י/כז חכמת התורה שמיני עמ' תלח
י/כז חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' לח
י/כז חמודי צבי בראשית עמ' תיב {סד"א לקולא}
י/כז חמודי צבי ויקרא עמ' פא, פד, פו, קיט, רז, ריג
י/כז חמודי צבי ח"ב עמ' קכט, קלו, רנז, רעג, רעט, שיט
י/כז חמודי צבי מועדים עמ' י, יב, מו, נד, קג, קיט, קעו, רנב, רעג, שב, שפה, ת, תכג, תכה, תסב, תפ, תקיב, תקטז, תקפה, תרלה
י/כז חמודי צבי שמות עמ' לט, סא, קנו, רלז {סד"א לקולא}
י/כז חסד לאברהם (טרוימן) דף י ע"א {ראב"ד מודה שספק דאורייתא לקולא מהתורה}
י/כז חק לישראל שומרים עמ' 756, 763 {צ"פ}
י/כז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' קמ
י/כז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קצז
י/כז טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קפא
י/כז טורי אבן המפואר חגיגה עמ' מב
י/כז טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' ת
י/כז יד אברהם נגעים עמ' סז, פא
י/כז יד לגילת עמ' 202
י/כז ידבר שלום ח"א עמ' קמג, קסז
י/כז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עד
י/כז יין המשמח סי' קכז ס"ק ו עמ' עט
י/כז ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' כא, כד
י/כז ישא מדברותיך מגילה עמ' קכו
י/כז ישא מדברותיך פסחים עמ' נח, קה, קצב
י/כז כבוד מלכים (מרגליות)
י/כז כל בו ח"ה עמ' תשט
י/כז כל נדרי פ' לא הע' לה-לו
י/כז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשו-תשז {ספקות דרבנן}
י/כז כלילת יופי דף ט
י/כז כללי המצוות (תאומים) עמ' קלז
י/כז כנה"ג
י/כז כתר המלך
י/כז לב מבין
י/כז לבושי יוסף עמ' יג, קטז
י/כז מאיר נתיבים עמ' 49
י/כז מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סד ע"ד {ראב"ד}
י/כז מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רב
י/כז מבוא למשנה תורה עמ' 163
י/כז מגד יהודה ח"א סי' רנ אות ו
י/כז מגילת ספר לאוין דף קנד ע"ד
י/כז מגן גבורים (או"ח) סי' יא ס"ק ח
י/כז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תפג
י/כז מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ב
י/כז מוריה גל' קסא עמ' נז, גל' ריט עמ' ס
י/כז מזכרת חיים עמ' קסט
י/כז מחנה יהודה (חסמן) עמ' רז
י/כז מחנה לויה (תשעד) עמ' שכז
י/כז מים אדירים דף לג ע"א
י/כז מים שאובים עמ' רמז, רסה, שסו, שפ
י/כז מכתב סופר
י/כז מלחמות יהודה דף כז ע"ב {צ"פ}, פט ע"ג, קכו ע"א {צ"פ}
י/כז מנחת יוסף ח"א עמ' נא
י/כז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' פה
י/כז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קנו, קעז, ח"ב עמ' סב, עו
י/כז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קל, ח"ג עמ' קסה
י/כז מעדני אשר - נישואין עמ' קמח
י/כז מעין החכמה עמ' רצח
י/כז מעשה רקח
י/כז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מג ע"א, סו ע"ב
י/כז מקור ישראל דף קח ע"ג
י/כז מרכבת המשנה מהדו"ב
י/כז משברי ים חזקה עמ' רצז {סד"א מותר מדאורייתא}
י/כז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' שא
י/כז משנת חיים נדה סי' מא עמ' קס
י/כז משנת יעקב כאן
י/כז משנת יעקב קדושה עמ' א
י/כז משנת משה ביצה עמ' לא, קידושין עמ' רפג
י/כז משנת ר' אהרן יבמות סי' ו אות א, ה
י/כז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' עז, קכה
י/כז נועם שיח ח"א עמ' ד, מז, צ, רה, רעב, רפא
י/כז נחלת מים סי' כז אות א
י/כז נר מצוה (ואלק) שרשים דף ב ע"א
י/כז נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' י, תכו
י/כז נתן פריו ב"מ עמ' כט
י/כז נתן פריו סוגיות ח"א עמ' כט, קא
י/כז נתן פריו סוכה עמ' רסב {ספק לקולא}
י/כז ס' החיים (קלוגר) עמ' פב
י/כז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שצב {מדוע צריך פסוק להתיר ממזר ספק}
י/כז סוכה וארבעת המינים עמ' 9
י/כז סופר המלך ח"ב עמ' שו {ספק}
י/כז עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' מב, שז
י/כז עיונים (פאור) עמ' 17, 20
י/כז עין חיים ח"א עמ' צט {ספק דאורייתא לקולא מהתורה}
י/כז עמק הלכה (בוימל) עמ' רפב
י/כז עמק יהושע אחרון עמ' צג בהערה {סד"א לקולא}
י/כז ענפי ארז (זי') דף מט ע"ג
י/כז עץ הדר השלם עמ' כה
י/כז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפה
י/כז עצי ארזים סי' ד ס"ק סז, סי' ו ס"ק יא
י/כז פאר אהרן עמ' קכו
י/כז פאר יעקב ח"ד עמ' רא
י/כז פרחי כהונה (קצבורג) עמ' ריג-ריד {כ"מ}
י/כז פרי האדמה ח"א
י/כז צבי תפארת סי' כו, לח, נב, עג, פב, רשומי דברים ד"ה במדרש
י/כז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סה ע"ג
י/כז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רפד ע"ג
י/כז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 568
י/כז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' מט אות ח
י/כז צפנת פענח
י/כז צרור המור (רוטלוי) סי' יז עמ' צב
י/כז קדשי יהושע עמ' שמט {צ"פ}, תלז {צ"פ}, תנג {צ"פ}, אלף שסח, אלף שעב
י/כז קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' פ
י/כז קול דודי (תשף)
י/כז קול דודי כריתות סי' תב
י/כז קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' סו
י/כז קונטרסי שעורים קדושין שעור כג אות ג
י/כז קרבן אשר עמ' שט, שיט
י/כז קרבן ציון עמ' צא, קעט, רעג
י/כז רחש לבב עמ' טז
י/כז שאגת אריה החדשות דף יא ע"ב
י/כז שאגת אריה סי' קד, קז
י/כז שארית נתן בנימין עמ' סז, רג {ספק לקולא}
י/כז שב שמעתתא (תשנא) שמעתא א פ"א
י/כז שבט סופר (תשמו) עמ' לח
י/כז שו"ת הריב"ש עמ' רעו
י/כז שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' קס
י/כז שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רמט
י/כז שו"ת ר"י מפוזנא עמ' שסג
י/כז שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' יד, רצה
י/כז שו"ת ראנ"ח ח"א סי' א, ח, נב, סח
י/כז שופריה דיעקב (מערך) דף כז, כט
י/כז שושנת העמקים (תאומים) עמ' קכב {ראב"ד}
י/כז שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' רנו {ספק לקולא מדאורייתא}
י/כז שירת הלויים פסחים סי' לט אות ב, ד
י/כז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קטו
י/כז שלמי שמחה ח"א עמ' צה {צ"פ}, ח"ה עמ' רלא {צ"פ}
י/כז שמות בארץ (תשנט) עמ' סה, קסה
י/כז שמחת החג דף לה ע"ב
י/כז שמש ומגן יו"ד סי' כג עמ' קפו {ראב"ד - ספיקא דאורייתא}
י/כז שער המלך ח"ב עמ' רצג
י/כז שערי טהר ח"ב שער א סי' ג
י/כז שערי יעקב תפלה סי' א סעיף ה
י/כז שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 37
י/כז שערי ישר שער א פ"א אות א
י/כז שערי ציון (כהן, תרצח) דף יב ע"א
י/כז שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' פו
י/כז שערי שמואל עמ' לא, סד
י/כז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' יט-כ, קפט, תטו, כרך ב עמ' רצט, שעד, תטו, תקיד, תקיט
י/כז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף א ע"ד, כ ע"ד, עו ע"ד
י/כז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' ה, פז, כרך ב עמ' מט
י/כז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' ע, עא, קיא, שנא, תעא, סוגיות ודרושים עמ' קמב
י/כז תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 22
י/כז תורת יצחק ח"ב עמ' ריג, ריז, רכו
י/כז תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קה
י/כז תרומת הכרי עמ' מג
י/כח ארזי לבנון עמ' מ
י/כח ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ד
י/כח כל בו ח"ה עמ' תשי
י/כח כנה"ג [בני שמואל על חו"מ סי' כח]
י/כח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שמא
י/כח לבושי יוסף עמ' קכ
י/כח מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רצח
י/כח מרגליות הים סנהדרין ז ע"ב אות ח {צ"פ}
י/כח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קה {הלוקח כלי צמר מן הגוים צריך לבדקו יפה יפה}
י/כח עוגת אליהו דף יב ע"ב
י/כח צפנת פענח
י/כט אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קיד
י/כט אבני חפץ ח"ד עמ' קמט
י/כט אבני נזר או"ח סי' שיח אות יג
י/כט אור הישר [שדה יצחק סי' לה, מקום שמואל סי' ז, לח"מ הל' עדות פ"א ה"ג]
י/כט אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 88 {רדב"ז}
י/כט אור עולם (שניאורסון) עמ' 480, 481, 483
י/כט אור שמח
י/כט אורח ישר דף ט ע"ג-ע"ד, י ע"ג
י/כט אורים ותומים - תומים סי' כח ס"ק יב-יג
י/כט אלף המגן (ר' מרדכי גימפל) דף לה ע"א
י/כט אנצי"ת ע' אפרושי הע' 2, 6, 24
י/כט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 245 {חובת אפרושי מאיסורא}, 249 {גרימת נזק ע"י קריעה}
י/כט ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ד
י/כט באהלה של תורה או"ח סי' כב אות ב-ג
י/כט באר מרים פ"ג ה"ז אות ב
י/כט בארות נתן ח"ב עמ' נג
י/כט בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רצ
י/כט בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' יג
י/כט בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ט ע"ג-ע"ד, י ע"א, יא ע"א
י/כט בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' פה
י/כט בדבר מלך חי"ג עמ' קסה
י/כט ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' ד
י/כט ביצחק יקרא (תשע) סי' ח ד"ה והנה דעת הרא"ש
י/כט בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' כח סעיף ה
י/כט בית הלל שנה ז גל' א עמ' עו {בדרבנן קורעו בביתו, קריעה שיש בה נזק, לובש שוגג}, עז {במזיד}, עט {פטור מלשלם}
י/כט בית יעקב (מסקין) סי' ב
י/כט בית יצחק (שמלקיש) יורה דעה ח"א סי' קנט אות ט {אפילו רבו}
י/כט בית שערים או"ח סי' שסט
י/כט ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קיג, קמג, קנו
י/כט ברור הלכה ברכות יט ע"ב ציון ב
י/כט בשמן רענן ח"ב עמ' נא
י/כט גבורות יצחק עמ' קנד
י/כט גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רלב, רלד
י/כט גדול כבוד הבריות עמ' 44-42, 94, 95, 99, 105, 106, 112-108, 115, 173, 183, 184, 185 {צ"פ}, 189-186, 191
י/כט גושפנקא דמלכא
י/כט גליונות אבני נזר
י/כט דבר אהרן חו"מ סי' ג אות א
י/כט דברות אליהו ח"ד עמ' נא-נב {כלאים על חברו}
י/כט דברי דוד (מילדולה) דף לד ע"א
י/כט דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' לה
י/כט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קעא
י/כט דובר ישרים פסח עמ' תנח
י/כט דעת הרמב"ם עמ' 75
י/כט דעת סופר יו"ד סי' קו
י/כט דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 27
י/כט הלכה פסוקה ח"ג עמ' קח
י/כט הר המוריה (אדר"ת) עמ' קמו
י/כט הר המלך ח"ד עמ' מב, רפז-רצא
י/כט הרועים בשושנים
י/כט הרמב"ם והלכותיו
י/כט הרמב"ם כמחנך עמ' 210
י/כט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקח
י/כט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' רנב
י/כט ויטע אשל עמ' שכה
י/כט זבחי צדק (דיסקין) עמ' שכז {לא תסור}
י/כט זה השער שער ג סי' ד
י/כט זכר יצחק (תשן) עמ' רעח-רעט
י/כט זכרון דברים (תשכז) מאמר ז עמ' מז
י/כט זכרון דברים (תשנט) עמ' מ
י/כט זכרון יהודה (לאש) דף יב ע"ג, כא ע"ד, פו ע"א
י/כט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יח [דברי דוד סי' יז, מקראי קדש דף פב, קמא]
י/כט זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף ע ע"א
י/כט חי' בן אריה ח"א סי' י אות ב, ח
י/כט חי' הגר"ח החדש עמ' כה
י/כט חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קפה
י/כט חי' כתב סופר
י/כט חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' קל
י/כט חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' פא, קג
י/כט חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קנח
י/כט חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' קיג
י/כט חיים זכו עמ' קמו-קמז
י/כט חמדת שלמה עמ' עו, פד {למה לא כתב שהוא דין שוא"ת}
י/כט חפץ חיים כלל ט ס"ק יב
י/כט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מט עמ' קנג, קנה {השמיט שב ואל תעשה שאני}
י/כט חקרי הלכות (שומיאץ) דף מא ע"א
י/כט טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תרט, תריב
י/כט טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מד, פו
י/כט טל חיים (סגל) עמ' מא
י/כט יד אליהו (בוקובזה) סי' ח אות ד
י/כט יד המלך (פלומבו)
י/כט יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"ב ס"ק ב, ה-ו
י/כט ידבר שלום ח"א עמ' קמב
י/כט ימין משה עמ' קכט
י/כט יצחק ירנן
י/כט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקנה
י/כט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שלב, שמא-שמב
י/כט כתב סופר יו"ד דף קכו ע"ג
י/כט כתב סופר יו"ד סי' קסט ד"ה ועדיין יש, ובדרך {להרא"ש לא בעינן שישמיע לאזנו}
י/כט כתנות אור (ורזיר, תשעג) פ' בהעלותך אות א
י/כט לב לדעת זבחים סי' טז אות יב, סי' לו אות ה
י/כט לבושי יוסף עמ' נה, נט, סא
י/כט להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' נג {כבוד הבריות לא דוחה דאורייתא}
י/כט להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שנט
י/כט להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קעא
י/כט למודי ה' (תקמז) דף כא ע"ג
י/כט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' ריז
י/כט מאיר עיני חכמים ח"א דף נג ע"א
י/כט מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עה ע"ג, צא ע"ג, צג ע"ב, צד ע"ד, צה ע"א-ע"ג
י/כט מבוא למשנה תורה עמ' 265
י/כט מבי"ט (רובינ') דף צא ע"ב וע"ד
י/כט מגל חי"ג עמ' 236-237
י/כט מגן גבורים (או"ח) סי' יג ס"ק ה, ז
י/כט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שנד
י/כט מחנה חיים ח"ב עמ' נז {וקורעו מיד}, ח"ז עמ' סז
י/כט מטה אהרן שבועות עמ' קעז
י/כט מטה שמעון (הלפרין) ח"ג - הסכמת ראי"ה קוק
י/כט מטה שמעון (הלפרין) חלק ג בהסכמת הרב קוק = הסכמות הראי"ה סימן נז = טוב רואי ברכות יט ע"ב
י/כט מטומאה לקדושה עמ' 416
י/כט מי נדה - שירי טהרה עמ' כח
י/כט מילי דמרדכי
י/כט מלבושי יו"ט ח"א דף נג ע"ד
י/כט מלילות ח"א עמ' 121, 132, 135, 147
י/כט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 258 {בכלאים דאורייתא}
י/כט מנחת כהן (יוסף חיים) דף לא, נג, קג
י/כט מנחת כהן (כץ) ח"ב דף נא ע"ג
י/כט מסורה חי"א עמ' מו
י/כט מעדני שמואל עמ' טו-יז
י/כט מעיל שמואל (פלורנטין)
י/כט מעשה רקח
י/כט מקורות לפסקי הרמב"ם
י/כט מקראי קדש (תשנג) עמ' רכה, שנ, שנט
י/כט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' א אות א-ב, ה-ו, ח-ט, יד-טו
י/כט מרפא לשון (ארדיט) דף יב ע"א
י/כט משאת המלך ח"ד סי' תקנח {איך דוחה לא תסור}
י/כט משאת מרדכי מגילה עמ' יד
י/כט משברי ים עדל"ת סי' מה ס"ק ג
י/כט משיב משפט עמ' רמא, רמג
י/כט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תשכה
י/כט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קו {הרואה כלאים של תורה על חבירו וכו', אבל דבר שאיסורו מדבריהם הרי הוא נדחה מפגי כבוד הבריות בכל מקום}
י/כט משנת חיים בראשית עמ' תצא
י/כט משנת יעקב כאן, מדע עמ' לח, נז, זמנים ח"א עמ' קעג-קעו, זרעים ח"א עמ' רכב {משנת יעקב}
י/כט משנת יעקב נזיקין עמ' רמו {קורעו}
י/כט משפטי הלוי ח"א סי' יב אות א עמ' רעז
י/כט משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' ל עמ' קנד
י/כט משפטים לישראל עמ' רנה
י/כט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' סג
י/כט נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' יג, טו
י/כט נזר אברהם מכות ועדות עמ' רטז, רכא {כבוד הבריות - רק בממון}
י/כט נחלת עזריאל (הלוי) שבועות ל
י/כט נטע שורק דף קמא ע"א {מפשיטו אפילו בשוק}
י/כט ס' החיים (קלוגר) עמ' עג, עו, עט-פ, פג-פד, פז
י/כט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תצו
י/כט ס' יהושע - שו"ת עמ' קפט
י/כט סופר מהיר ח"ב עמ' קה, קו
י/כט עבודת משא (מאיר) ח"א
י/כט עטרת ישראל עמ' ריב
י/כט עיונים (פאור) עמ' 17
י/כט עין יצחק ח"ב עמ' תכ
י/כט עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' כז
י/כט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שעז
י/כט עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שמב
י/כט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעז, קפט
י/כט עץ חיים (אבלסון) עמ' תה
י/כט עקדת משה ח"א עמ' קלז
י/כט פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' צ
י/כט פאת ים שבועות עמ' סד
י/כט פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תסו
י/כט פרי יצחק (בלזר) ח"א דף לה ע"ד, לו ע"ד, לח ע"ד, סי' נב (פט ע"ג)
י/כט פרי יצחק (תשעו) עמ' קכג, רצב
י/כט פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' לט
י/כט פתחי שערים דף י ע"ג {ולאחותו}
י/כט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צג אות ג
י/כט צפנת פענח
י/כט צרור החיים (יעקב)
י/כט קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 73
י/כט קרית מלך
י/כט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תתצג
י/כט קרן הצבי מצוה מז אות א
י/כט רנת יצחק משלי עמ' צא
י/כט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ריב {לאו של ממון}
י/כט שאגת אריה סי' נח
י/כט שאילת יעבץ ח"ב סי' קלד
י/כט שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 120
י/כט שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רי, ריד
י/כט שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' מט
י/כט שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רי, ריד
י/כט שושן עדות דף לא ע"ג
י/כט שושנת העמקים (תאומים) עמ' סט, עב, פ
י/כט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רעב סעיף ב
י/כט שיח יצחק (שמלקיש) דף יז ע"ב {אפילו רבו}
י/כט שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קעט
י/כט שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 144
י/כט שנתון המשפט העברי חי"ג עמ' 325
י/כט שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' סו
י/כט שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רצח
י/כט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תיז
י/כט שעורי ר' שלמה עמ' כג, כה
י/כט שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' רס
י/כט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 52
י/כט שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שסג, שעד
י/כט תולדות יעקב (מאהלר) עמ' ו
י/כט תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק לד
י/כט תורת חיים וחסד עמ' רכז
י/כט תחומין ח"ה עמ' 283, ח"ז עמ' 333
י/כט תחומין חי"ד עמ' 248, 328, חט"ז עמ' 335, חי"ז עמ' 140
י/ל אבן שלמה (ניימן) עמ' פח
י/ל אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לט אות ד
י/ל אבני נזר או"ח סי' צד אות ד
י/ל אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' י {צ"פ}
י/ל אדני נחושת עמ' נו
י/ל אהל שרה לאה עמ' תשכב
י/ל אור הישר [טורי אבן קו"א ר"ה ד ע"א, לח"מ הל' אבל פ"ג ה"ד-ה]
י/ל אור ליהודה (תשנט) עמ' שטז {חילוק התראות}
י/ל אור ליהודה קדושין עמ' תנג
י/ל אחר האסף עמ' רלא
י/ל אמרי יהודה (רוזנר) כלל יז פרט ב אות ו
י/ל ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ד
י/ל אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יג ס"ק א ברכת אברהם אות א
י/ל באר מרים פ"ה ה"ח אות ב
י/ל בדבר מלך ח"ו עמ' פז
י/ל בית אבי ח"ב סי' עג עמ' קח {כל שהייה ושהייה}
י/ל בית אהרן וישראל גל' צו עמ' יז, יט {שהה כדי לפשוט וללבוש חמש פעמים}
י/ל בני דוד
י/ל בני משה (הכהן)
י/ל בצל חמדה עמ' קמט
י/ל ברור הלכה מכות כא ע"ב ציון א
י/ל ברכות שמים מכות פ"ג אות תפו-תפח, תקה
י/ל ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קמא
י/ל גדול כבוד הבריות עמ' 190
י/ל גור אריה (צרמון)
י/ל גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ש
י/ל דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' פו
י/ל דברות משה ב"מ ח"ב סי' נו ענף ד
י/ל דברי יציב יו"ד עמ' תמט
י/ל דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' נח
י/ל דרשות מהר"ם חביב עמ' רח
י/ל הד משה עמ' 45-47 {הוציא ראשו}
י/ל הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' תרלד
י/ל הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מז
י/ל התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' ט
י/ל התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' צט
י/ל ויצו יוסף עמ' עו {כ"מ בשם ריטב"א}
י/ל ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקפד
י/ל זכרון בנימין ח"ב עמ' תקעו
י/ל זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יח [עץ חיים (חגיז) מכות פ"ג] {כ"מ - מאחר שאינו עושה מעשה}
י/ל זכרון סופרים {כ"מ - וכ"כ הריטב"א וכו'} [ועיין תוס' שבועות דף י"ז דרב אשי חשב שהייה כמעשה כיון דתחילת הלבישה ע"י מעשה]
י/ל זכרון סופרים {כ"מ - וצ"ל שמ"ש בד"א וכו'} [והרבותא ברישא דאפילו הוציא ראשו והחזירו וכו' דלא שהה בזה כלי לפשוט וללבוש מ"מ חייב וז"פ]
י/ל חי' מהר"ם שיק נדה עמ' לב
י/ל חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קג-קד
י/ל חיי אברהם (טייב) דף ס ע"ג
י/ל חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' לו-לז
י/ל חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קמב ע"א
י/ל טהרת יו"ט ח"י עמ' קנא
י/ל יבין שמועה (לעוו) עמ' תשה-תשו
י/ל ידות נדרים השלם עמ' רי-ריא {שהה כדי לפשוט וללבוש}
י/ל יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עג-עד
י/ל יחוה דעת ח"ה עמ' ריב
י/ל יצחק ירנן
י/ל יראה ואהבה עמ' כט
י/ל כל בו ח"ה עמ' תשיא
י/ל כרם מנחם סי' כג
י/ל לב מבין
י/ל לב מרפא דף לא ע"א
י/ל למודי ה' (תקמז) דף פח ע"א
י/ל מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פה ע"ד, צג ע"ג
י/ל מגילת ספר לאוין דף קס ע"א
י/ל מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' יז
י/ל מחנה לויה (תשעד) עמ' שב {כ"מ}
י/ל מילי דמרדכי
י/ל מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קמו
י/ל מנחת חינוך ח"א עמ' עז, ח"ב עמ' סא, קט, ח"ג עמ' יד, שכח-שכט, שמט
י/ל מנחת כהן (יוסף חיים) דף נג [מצויין נד] ע"ב {שהה}
י/ל מקראי קדש (תפט) דף קלז ע"ב
י/ל מקראי קדש (תשנג) עמ' שנב
י/ל מרגליות הים סנהדרין עח ע"א אות ג {צ"פ}
י/ל מרפא לנפש בראשית עמ' סה {כ"מ - שהה}
י/ל משאת מרדכי מכות עמ' קכ
י/ל משמרת חיים ח"א עמ' יג {כ"מ בשם ריטב"א}
י/ל משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף ה {היה לבוש כלאים כל היום}
י/ל משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רלג {מה שאינו פושט נחשב מעשה}
י/ל נתיב חיים (קנובליך) ח"ב שער ו סי' ג ס"ק ט {כ"מ}
י/ל סופר המלך כאן, וח"א עמ' צב
י/ל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנד
י/ל עץ חיים (אבלסון) עמ' תה
י/ל פני מבין ח"א דף לד ע"ב {כל שהייה ושהייה}
י/ל פרשת נזיר עמ' קכה
י/ל פתחי שערים דף טז ע"ג
י/ל צבי ישראל (קזלובסקי) דף יח ע"א
י/ל צל"ח החדש דף כ ע"א
י/ל צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' צג אות ג ואילך
י/ל צפנת פענח כאן, ודברים עמ' רע
י/ל קול דודי (תשף) (בקיצור)
י/ל קול דודי ר"ה סי' תקח
י/ל קרבן אליצור דף קנה ע"ג
י/ל קרית מלך
י/ל רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' פז
י/ל רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קצ
י/ל שאגת אריה החדשות דף יח ע"ב {כ"מ}
י/ל שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צו ע"ב {כ"מ - הרי אין בו מעשה}
י/ל שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' כג
י/ל שומע ומשמיע עמ' תמט {כ"מ}
י/ל שלום בחילך עמ' סא {כ"מ}
י/ל שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' שיח-שכא
י/ל שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קפא
י/ל שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' רצח, שז
י/ל שערי טהר ח"ח סי' סו אות א
י/ל שערי ציון (כהן, תרצח) דף טז ע"ד
י/ל שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קא {כ"מ}
י/ל שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' יד, שעה
י/ל תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לה ס"ק ח-ט {כ"מ בשם ריטב"א}
י/ל תורה לשמה (תשעג) עמ' רס
י/ל תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשפט
י/ל תחומין חי"ז עמ' 139 {כ"מ}
י/לא אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לט אות ד
י/לא אבני נזר או"ח סי' צד אות ד
י/לא אבני ציון ח"ג עמ' רה, רח, ריא, ח"ד עמ' קיד {כ"מ}
י/לא אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' קכד
י/לא אגרא לישרים סי' ה
י/לא אהל חייא עמ' תתעא
י/לא אהלי יהודה (הכהן) דף כג ע"ג
י/לא אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רנד
י/לא אור הישר [שאילת שלום סי' כד]
י/לא אור ליהודה יבמות עמ' טו
י/לא אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' רמב
י/לא אחיעזר ח"ב סי' כ ס"ק ב, ח"ג סי' פא ס' ו
י/לא אמונת יהושע עמ' אלף תרצג
י/לא אמר יוסף (אלקלעי)
י/לא אפריון ט עמ' טז-יז
י/לא ארזא דבי רב יבמות עמ' צ
י/לא ארחות חיים ח"ב סי' כ אות ד
י/לא אתוון דאורייתא כלל כ (דף לד ע"ב)
י/לא באהלה של תורה או"ח סי' כב אות ב
י/לא באר מרים פ"ה ה"ח אות ב
י/לא באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קנה
י/לא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' עא אות ד
י/לא בדבר מלך ח"ו עמ' עד
י/לא בדבר מלך חי"א עמ' ע
י/לא בדרך המלך עמ' קסג
י/לא בית אהרן וישראל גל' נט עמ' טו
י/לא בית זבול ח"ב סי' ט אות ה
י/לא בית מרדכי (סאויצקי) דף נא ע"ג {צ"פ}
י/לא בכורי אברהם דף יט ע"ב {מלקות על לפני עיור}
י/לא בכורי חיים ח"ה עמ' נא-נב
י/לא ברית הלוי השלם
י/לא בשולי גליוני עמ' פב {כ"מ}
י/לא גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קלד
י/לא גדול כבוד הבריות עמ' 185
י/לא דברי שאול במדבר עמ' קפא
י/לא דור דורים עמ' רמ
י/לא דעת מרדכי ח"א דף סא ע"א-ע"ב
י/לא דרשות מהר"ם חביב עמ' רט {כ"מ}
י/לא דת אש
י/לא הד משה עמ' 46 {המלביש}
י/לא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שכג
י/לא הר המוריה (אדר"ת) עמ' קמד
י/לא הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' לח
י/לא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' צח
י/לא ואם תאמר ח"א קושיה 613, ח"ב קושיה 1018
י/לא וגר זאב עמ' שלו-שלז
י/לא זבח שלמה ח"ב עמ' קנא
י/לא זית רענן ח"א עמ' פה
י/לא חזון יחזקאל מכות פ"ג ה"א
י/לא חי' בן אריה ח"א סי' ז אות ט
י/לא חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' יג
י/לא חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קנח
י/לא חקרי זמנים ח"א עמ' עב
י/לא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תצו-תצז
י/לא חתן סופר או"ח ח"א עמ' עב
י/לא טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 70 {כ"מ}
י/לא טל חיים (סגל) עמ' מ
י/לא יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד הכ"ב
י/לא ידבר שלום ח"א עמ' קסה-קסו
י/לא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עג-עד, צא
י/לא יצחק ירנן [עי' חידושי הל' אבל רפ"ג]
י/לא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לז
י/לא כל בו ח"ה עמ' תשיא
י/לא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קצה, תרטו {כ"מ - לאו שבכללות}
י/לא כללי המצוות (תאומים) עמ' קעט
י/לא כרם חמד (פריידש)
י/לא כרם מנחם סי' כג
י/לא לב דוד (פלדמן) עמ' לג {לפני עוור}
י/לא לבושי יוסף עמ' נט
י/לא להורות נתן על התורה ח"ג עמ' פו
י/לא למודי ה' (תקמז) דף פט ע"א, קד ע"ב {המלביש לוקה}
י/לא למודי ה' (תשפא) עמ' עו {כ"מ}
י/לא לקוטי סופר ח"א דף עט ע"ד, פא ע"ד, קה ע"ג
י/לא מאור הקודש ערכין עמ' מט {צ"פ}
י/לא מאור למלך יבמות עמ' כה
י/לא מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סו ע"ג
י/לא מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' נה {כ"מ}
י/לא מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קמט
י/לא מוריה ח גל' ח עמ' יז
י/לא מזבח חדש דף כח ע"ב
י/לא מחנה יוסף שבת עמ' קסה {כ"מ}
י/לא מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' ח
י/לא מטה אהרן שבועות עמ' מו
י/לא מילי דמרדכי
י/לא מכלול גל' כג עמ' 80 {כ"מ}
י/לא מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' יט
י/לא מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קכד
י/לא מנחת חינוך ח"א עמ' פא-פב, שצד, ח"ג עמ' שמג
י/לא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' שמד
י/לא מנחת משה (גולדברג) סי' כב ענף ג אות ג
י/לא מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קפא
י/לא מעיל שמואל (פלורנטין) [שו"ת הרא"ש כלל ב סי' טז]
י/לא מצעדי גבר יבמות סי' נו אות א ס"ק ג
י/לא מרגליות הים סנהדרין סו ע"ב אות יא {צ"פ}
י/לא מרחשת ח"א סי' מד אות א
י/לא מרכבת המשנה מהדו"ב
י/לא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כד אות ז {כ"מ}, סי' כה אות ג {המלביש לוקה}, סי' לד אות יא {המלביש לוקה}
י/לא משברי ים עדל"ת סי' יב ס"ק ז
י/לא משיב נבונים סי' נד
י/לא משך חכמה ויקרא פי"ט פס' יט
י/לא משכיל ליהודה עמ' סח, ע
י/לא משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף ו {המלביש את חברו כלאים}
י/לא משנת יהודה ח"א פי"ג ה"ז
י/לא משנת ישראל סי' יב הרחבת המשנה אות ט
י/לא משנת ר' אהרן קדושין עמ' קנו
י/לא מתת מלך עמ' עה
י/לא נועם ח"ב עמ' לח, חי"ט עמ' יד
י/לא נר מצוה (ואלק) מצוות דף פ ע"ג {המלביש חברו כלאים}
י/לא נתיבות שמואל דף כ ע"ג
י/לא נתן פריו ב"מ עמ' שפא, מכות עמ' קצד
י/לא נתן פריו מגילה עמ' שפט
י/לא עבודת ישראל (קמחי) דף עד ע"א {כ"מ}
י/לא עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' שה {כ"מ}
י/לא עטרת יעקב עמ' עו {לפני עור}, פג
י/לא עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שפא
י/לא עמק שאלה (טברסקי) עמ' עב
י/לא עץ חיים (אבלסון) עמ' תה
י/לא פני אברהם (שפירא) עמ' קעה
י/לא פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' שיא, ויקרא עמ' תסו
י/לא פרדס מרדכי עמ' קמו, תרלח
י/לא פרי אברהם פסחים סי' עג אות ב {כ"מ}
י/לא פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' לט
י/לא צפנת פענח כאן, וויקרא עמ' קב
י/לא קדושת יו"ט (אלגזי) דף נד ע"ד
י/לא קובץ הערות (תשסג) סי' סט אות כ {כ"מ}
י/לא קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות יב
י/לא קרני ראם (ירמוש) עמ' יד
י/לא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' ריא
י/לא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קצג
י/לא שאלת שלום (רבינ') דף נ ע"ג
י/לא שארית מנחם ויקרא-במדבר עמ' רעז
י/לא שו"ת הרא"ש עמ' יד
י/לא שומע ומשמיע עמ' תסז-תסח
י/לא שופריה דיעקב (מערך) דף כט
י/לא שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צה
י/לא שיחות חכמה ומוסר מאמר לט אות ז
י/לא שירת דוד יבמות-קידושין עמ' לט
י/לא שלמי יוסף נזיר עמ' עג, שכו, שלז, תקמט, תקנו
י/לא שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' שיח-שכא
י/לא שלמי נזיר עמ' קפח-קצג
י/לא שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רצד
י/לא שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' לג ס"ק י-יא
י/לא שעורי הרב חלה עמ' קפד
י/לא שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' שיב-שיג
י/לא שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תעג-תעד
י/לא שערי זבולון יו"ד סי' עז ס"ק ו
י/לא שערי טהר ח"ד שער א סי' ג אות א דף כד ע"א, שער ב סי' טז
י/לא שערי טהר ח"ז סי' סד אות א (קפ ע"ב)
י/לא שערי תודה ח"א דף סג ע"ב, סד ע"א
י/לא שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קמא
י/לא תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט
י/לא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לה ס"ק ד-ה, יג
י/לא תולדות יצחק (הורוביץ) דף סב ע"ב
י/לא תורת זרעים עמ' נא
י/לא תחומין חי"א עמ' 46, 410
י/לא תכריך מרדכי סי' ו עמ' מב {המלביש - אף בלי הנאה}
י/לב אבן האזל קדשים ח"א דף יט ע"ב
י/לב אבן שלמה (ניימן) עמ' פג
י/לב אבני זכרון (פפר) ח"א דף נט ע"א
י/לב אבני ציון ח"ב סי' יד אות ב, סי' כח אות ג-ה, ח"ג עמ' קעט, ח"ד עמ' עא
י/לב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רא {ראב"ד}
י/לב אברהם יגל
י/לב אגודות אזוב מדברי דף קיא ע"ב {איך כה"ג עובד בדבר שכהן הדיוט יכול לעשות הרי בזה לובש כלאים שלא לצורך}
י/לב אגרא לישרים סי' ב-ג
י/לב אהלי יצחק
י/לב אומר לציון סי' שלח
י/לב אוצרות הרמב"ם
י/לב אור הישר [אור הישר ערכין ג ע"ב, ווי העמודים על ס' יראים סי' יז אות ט]
י/לב אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 74 {ראב"ד}
י/לב אור חדש (בלומ') דף פה ע"ג
י/לב אור יעקב יבמות דף ז ע"ד
י/לב אור ליהודה (תשנט) עמ' ע
י/לב אור לישרים (שולמן) עמ' ריב {שמעון הצדיק לבש בגדי כהונה לפגוש את אלכסנדר}
י/לב אור שמח
י/לב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק פ {רדב"ז}
י/לב אוריין תליתאי (תאומים) סי' ע (סד ע"א)
י/לב אמונת יהושע עמ' תיג, תמה
י/לב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' כה-כז, כט, לד
י/לב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קסח {ראב"ד}
י/לב אמרות יצחק תנינא עמ' קו-קח, קי-קיב, קיד-קטז, קיח, קכד-קכה, קלב-קלג, קלה, קנג
י/לב אמרי בינה (תקסו) פ' תרומה
י/לב אמרי דוד (שליסל) דף סט ע"ד
י/לב אנצי"ת ע' אבנט הע' 46, 56, ע' אפוד הע' 9 {ראב"ד}
י/לב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 422
י/לב ארזא דבי רב יבמות עמ' פז-פח {בגדי כהונה שלא בשעת עבודה}
י/לב ארחות ימים עמ' לז
י/לב ארצות החיים סי' יח ארץ יהודה אות א עמ' שטו-שיט
י/לב אש פנחס עמ' מח
י/לב אשל חיים ח"ב עמ' רא-רב {בשעת עבודה מותר מטעם עדל"ת}
י/לב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/לב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' פד
י/לב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' עג אות א
י/לב בגדי כהונה (שחור) עמ' נט
י/לב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' כב
י/לב בדבר מלך ח"ד עמ' קסה, רב
י/לב בדבר מלך חט"ז עמ' ג
י/לב בדבר מלך חי"ד עמ' א, שיח
י/לב בדבר מלך חי"ז עמ' קמ {כהנים שלבשו בגדי כהונה שלא בשעת עבודה אפילו במקדש לוקין מפני האבנט שהוא כלאים ולא הותרו בו אלא בשעת עבודה שהיא מצות עשה כציצית וראב"ד}
י/לב בדרך המלך עמ' קסג
י/לב בינת נבונים דף מד ע"ג, מה ע"ג, מח ע"א, נט ע"ג
י/לב ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' ד, כב
י/לב ביצחק יקרא (תשע) סי' ח ד"ה והנה דעת, וסי' מט סעיף א ד"ה אלא
י/לב ביצחק יקרא (תשע) סי' מט סעיף א עמ' 196
י/לב בית אביגדור
י/לב בית אהרן וישראל גל' נ עמ' לט-מ, מד-מה
י/לב בית יהודה (פרנקל) פ' משפטים סי' לד
י/לב בית נפתלי (תרנט) סי' צא-צב
י/לב בית נפתלי (תשסו) עמ' תכה, תכז
י/לב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' יב
י/לב בית שערים או"ח סי' יב, ו (דף ו-ז)
י/לב בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 133
י/לב בכורי אברהם דף נב ע"ב
י/לב בכורי ציון (הלוי) ענף יא פרח ד-ז, יב, יד
י/לב בנין אריאל יאיר עמ' 212-213, 355
י/לב בנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות יד
י/לב בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' מז
י/לב בנין הלכה עמ' קלה, קלח
י/לב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רב
י/לב בציר אליעזר ח"ב דף כ ע"ד, כא ע"א-ע"ד, כב ע"ג {בגדי כהונה}
י/לב ברור הלכה יבמות ג ע"ב ציון א {ראב"ד}
י/לב ברור הלכה יומא כב ע"א ציון ב פרק א
י/לב ברור הלכה יומא כד ע"ב ציון ב
י/לב ברור הלכה יומא סח ע"ב ציון ל
י/לב ברכת חיים (אגרנטי) עמ' כז, נח, צח, קצט
י/לב ברכת יצחק (פאלער) עמ' קכב
י/לב ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' יא אות ב
י/לב ברכת מרדכי יבמות עמ' פ
י/לב בשבילי הקודש סי' יט אות טו
י/לב בשבילי התלמוד ח"ב יבמות ד ע"א
י/לב בתי כהונה (תצו) בית ועד דף סב ע"ד
י/לב בתי כהונה (תשסה) עמ' פ
י/לב גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רכז
י/לב גור אריה במדבר פ' כ הע' 93
י/לב גליונות אבני נזר
י/לב גליוני קדש עמ' 34
י/לב דבר בעתו (בוגין) דף ד ע"א-ע"ד {שלא בשעת עבודה}
י/לב דברי חיים (אוירבך) יו"ט סי' י ד"ה ולכאורה
י/לב דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שט, שלו {ראב"ד}
י/לב דברי חיים פ' בשלח ד"ה הרמב"ם, ופ' פקודי
י/לב דברי יצחק (הרצוג) דף נד ע"ד, נה ע"א {רמב"ם}, עא ע"ד {ראב"ד}
י/לב דברי יציב יו"ד עמ' תקלז
י/לב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רעט
י/לב דברי פנחס ח"ב עמ' פ-פא
י/לב דברי שאול ויקרא עמ' רצד, במדבר עמ' קפ
י/לב דברי שלום (הלברשטם, תשעג) עמ' ריז
י/לב דגל יהודה (בילו') עמ' נט
י/לב דגל יהודה (לוקץ) עמ' 53
י/לב דגל יהודה (קמינר) עמ' שנ
י/לב דקה מן הדקה דף יט ע"ג
י/לב דרישת ציון (תשסב) עמ' 158
י/לב דרך המלך (חוידינסקי)
י/לב דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קנב-קנג {ראב"ד}
י/לב דרכי משה ח"ב שמעתתא ז פ' כג
י/לב הגהות חבר בן חיים
י/לב הד משה עמ' 43, 47, 48
י/לב הדרת מרדכי דף ב ע"ד, ג ע"א-ע"ב
י/לב הלכות והליכות עמ' קפו-קפז
י/לב העמק שאלה שאלתא קכו ס"ק ב
י/לב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' לא
י/לב הערות ר"י ליינר
י/לב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' נ, סח
י/לב ואם תאמר ח"א קושיה 217
י/לב וגר זאב עמ' רטו-ריז
י/לב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שכב
י/לב ויואל משה מאמר ב סי' קטז
י/לב ויואל משה עמ' שכג
י/לב ויחי ויתן דף צט ע"א
י/לב זאת ליעקב במדבר עמ' קצג
י/לב זבחי תרועה סי' מח אות א
י/לב זכר ישעיהו
י/לב זכרון יהונתן דף קנ ע"ד
י/לב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' יח
י/לב זכרון יחזקאל עמ' א, כט-ל
י/לב זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' נח, עח
י/לב זרע יצחק (לומברוזו)
י/לב חדוותא דשמעתתא ח"ב דף ב ע"א {כלאים שלא בשעת עבודה}
י/לב חוות אליעזר עמ' נ
י/לב חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שנה
י/לב חוסן יוסף דף סד ע"א
י/לב חוקת עולם עמ' 160
י/לב חזון יחזקאל כלאים פ"ה הי"ד
י/לב חזון לימים ח"א עמ' קעא
י/לב חי' הגר"ח החדש עמ' קח, תנ {ראב"ד}, תקמא
י/לב חי' הרי"ט עמ' קנא
י/לב חי' מהר"ז בינגא הל' ציצית סי' עח
י/לב חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רלה
י/לב חי' ר' חנוך הענאך עמ' רס
י/לב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' כט, ח"ב עמ' רכו
י/לב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רכז, רל
י/לב חי' רעק"א (פרדס) [תיבת גומא פ' חוקת אות ב]
י/לב חי' ש"י דף כח ע"ד
י/לב חכמת התורה פקודי עמ' צה {ראב"ד}
י/לב חסד יצחק עמ' טז
י/לב חקרי הלכות (שומיאץ) סי' ל דף ג ע"א
י/לב יד אליהו (בוקובזה) סי' ח הערה 3
י/לב יד ישראל ח"ב
י/לב יד פשוטה אהבה עמ' תתעה
י/לב ידי משה (בוצק') הל' כלה"מ סי' כב
י/לב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלד
י/לב יקח מצוות עמ' תלג
י/לב יקר הערך דף יב ע"א {ר"י קורקוס}
י/לב יראה ואהבה עמ' כח
י/לב ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שלב
י/לב ישועות יעקב קדשים עמ' מח {ראב"ד}
י/לב כבוד מלכים (מרגליות)
י/לב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קנט, תרמה, תשע-תשעא
י/לב כלי טהור עמ' קעד, שו
י/לב כלילת יופי דף לו
י/לב כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' רכ
י/לב כתר נהורא עמ' קל
י/לב לב מבין
י/לב לבושי יוסף עמ' פד
י/לב להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צה {כ"מ - לפני עיור}
י/לב להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קעח
י/לב לחם חקי עמ' רצג, רצה
י/לב לחמי תודה (הורביץ) דף קסו ע"ג
י/לב לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 196 {כלאים בחושן ואפוד}, 313, חכ"ט עמ' 122
י/לב לקוטי שיחות חל"ו עמ' 153
י/לב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 145
י/לב לקוטי שלמה (תרנד)
י/לב מאור יעקב דף סא ע"א
י/לב מאור למלך יבמות עמ' כב
י/לב מאיר עיני חכמים ח"א דף נג ע"א, עה ע"ד, קטו ע"ד, מהדו"ת ח"א דף מו ע"ג
י/לב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף סה ע"ג, סז ע"ד, סט ע"א, עא ע"ד, צג ע"א, קה ע"א
י/לב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' נט
י/לב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ג ע"ד, יח ע"א-ע"ב
י/לב מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קכד
י/לב מבי"ט (רובינ') דף קה ע"ג
י/לב מגן גבורים (או"ח) סי' יח ס"ק א
י/לב מגנזי הגר"ח עמ' סג {ראב"ד}, עג
י/לב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רצו, רצט
י/לב מוריה גל' קסט עמ' לד-לה, גל' קעה עמ' מד
י/לב מוריה שנה י גל' יא (ר"ש ניימן)
י/לב מזכרת חיים עמ' קסח
י/לב מחנה יוסף ציצית עמ' סט
י/לב מחנה לויה (תקעט) דף פ ע"ד
י/לב מחנה לויה (תשעד) עמ' שכו
י/לב מים אדירים דף נב ע"ג
י/לב מים שאובים עמ' שסג, תקיח, תריג
י/לב מנוחת אשר ח"ב דף כז ע"ב, כט ע"ג-ע"ד
י/לב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רפו {רדב"ז}
י/לב מנחת חינוך ח"א עמ' שעח
י/לב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שמה {ראב"ד}
י/לב מעדני מלך (תשמח) עמ' מד
י/לב מעלין בקודש גל' ח עמ' 46
י/לב מעשה רקח
י/לב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רמא ע"ב
י/לב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שמג, ח"ב עמ' רנו
י/לב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' כב אות ג, שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרנג (רצ)]
י/לב מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' קסו
י/לב מקדשי השם ח"ב עמ' פג
י/לב מקנת כסף עמ' קצא
י/לב מראות ישרים יבמות סי' ו עמ' כח, סי' ז עמ' לו
י/לב מרגליות הים סנהדרין כו ע"א אות ה {צ"פ}
י/לב מרכבת המשנה מהדו"ב
י/לב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לב אות ג
י/לב משברי ים עדל"ת סי' ד ס"ק יב, סי' ז ס"ק ג עמ' קלא, סי' לב ס"ק ה
י/לב משמר הלוי עמ' סז, עא-עג, עה-עו, פ, צ-צא, צג, צח, קיח-קיט, קמ
י/לב משמרת חיים ח"א עמ' יח
י/לב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף ו {אין כהנים רשאים ללבוש אבנט}
י/לב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קז {כהנים שלבשו בגדי כהונה שלא בשעת עבודה אפילו במקדש לוקין מפני האבנט שהוא כלאים}
י/לב משנת חיים יומא עמ' תקח
י/לב משנת יעקב עבודה עמ' קיא
י/לב משפט המלחמה עמ' צח
י/לב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רלא, רלה
י/לב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף כה ע"א, מנחות דף קכו ע"א
י/לב נזר הראש עמ' קמב
י/לב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק ס פסוק כג
י/לב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ח אות ד, סי' לא אות לה
י/לב ניצוצי אור (מרגליות) ערכין ג ע"ב
י/לב נצר מטעי (פרידמן) סי' מ סעיף ח-ט
י/לב נר מצוה (ואלק) שרשים דף כא ע"ב-ע"ג {בגדי כהונה שלא בשעת עבודה}, מצוות דף לו ע"ד {בבגדי כהונה דחויה ולא הותרה}
י/לב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' סג {ראב"ד}
י/לב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תצו
י/לב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' סז
י/לב סופר מהיר ח"ב עמ' קה, קמב
י/לב עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' סא
י/לב עטרת חכמים (פרנקל-תאומים) יו"ד סי' כג
י/לב עטרת תפארת דף ב ע"ב, ג ע"ד, ד ע"א, ה ע"ג, כה ע"ד, כו ע"ב
י/לב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שפו-שפט
י/לב עין חיים ח"א עמ' מב, צב, צו, קמ, רטז {ראב"ד}, רלז
י/לב עין חיים ח"ב עמ' ק
י/לב עיצומו של יום סי' ד ס"ק י
י/לב עמודי אור סי' קיט אות יג
י/לב ענפי ארז (זי') דף טו ע"ג {צ"פ}, קעו ע"א
י/לב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קכב ע"ג
י/לב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פד
י/לב עץ החיים (קלוגר) עמ' כד, כח
י/לב ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' פח
י/לב ערבי נחל (תשסד) עמ' תקכג
י/לב ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' שכ {כהנים שלבשו בגדי כהונה שלא בשעת עבודה לוקין}
י/לב פורת יוסף (שלופר) דף כז ע"ב
י/לב פי אריה דף טו ע"א
י/לב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 43
י/לב פנינים על התורה ומועדים עמ' עג-עד
י/לב פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תרנט
י/לב פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' י
י/לב פרפרת משה ח"א עמ' תעב, תרז
י/לב פתחי שערים דף כו ע"ב
י/לב צבי תפארת סי' עג
י/לב צדקת יוסף עמ' קפח
י/לב ציץ הקודש ח"א דף מח ע"א
י/לב צל"ח החדש דף קכח ע"ג
י/לב צמח דוד (סקאליע) עמ' שעב
י/לב צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' עא
י/לב צפנת פענח
י/לב קדשי יהושע עמ' קצא
י/לב קובץ הערות (תשסג) סי' ט אות א {ראב"ד}
י/לב קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' ג, יח
י/לב קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' סא
י/לב קול דודי (תשף) (בקיצור)
י/לב קול יעקב (שאול)
י/לב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צו, קח-קט
י/לב קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קל-קלב, במדבר עמ' צז-צח, דברים עמ' רנא {בגדי כהונה שלא בשעת עבודה}
י/לב קרבן ציון עמ' סג, סח
י/לב קרית מלך
י/לב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' קלז
י/לב קרן הצבי מצוה א אות ג, מצוה קב אות ג
י/לב רווחא שמעתתא ח"א עמ' ח, נ {ראב"ד}
י/לב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רסג
י/לב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' פג
י/לב שאגת אריה החדשות דף יב ע"ג
י/לב שאגת אריה סי' כט-ל, לז
י/לב שאלת הכהנים תורה דף סו
י/לב שאלת שלום (רבינ') דף מז ע"ב, מח ע"ב, מט ע"א {קשים}, נ ע"א
י/לב שארית כלב עמ' קלז
י/לב שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 14
י/לב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רכג
י/לב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרנב
י/לב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קל, קלג {ראב"ד}, קנז {ראב"ד}
י/לב שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' לז, מא
י/לב שיח ערב קדשים עמ' תנ
י/לב שיירי כנה"ג [באר שבע דף כח]
י/לב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' סב, צה, תפג-תפד, תקסז
י/לב שלמי יוסף סוכה עמ' תקיג {כ"מ}
י/לב שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תלד
י/לב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רמד {כ"מ}
י/לב שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' כב, מד
י/לב שעורי הגרי"ד תפילין עמ' רב-רג
י/לב שעורי יומא דף ה ע"א ד"ה ומבואר, כד ע"ב ד"ה שם בגמ' ר"ש אומר {ראב"ד}
י/לב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קכג
י/לב שעורי עיון התלמוד יבמות שעור ט עמ' יז
י/לב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תצח {ראב"ד}
י/לב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שנח
י/לב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' מד, מז-מח, נג
י/לב שער המלך
י/לב שערי היכל יומא מערכה קעא
י/לב שערי המקדש סי' מד אות א, ד-ה
י/לב שערי זיו ח"ג דף קג ע"ב, קד ע"א
י/לב שערי טהר ח"ו סי' נ אות א דף קיח ע"ג
י/לב שערי ציון (כהן, תרצח) דף כד ע"ב, כה ע"א, מא ע"ד, הסכמות עמ' ט {ראב"ד}
י/לב שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קכו, קפג
י/לב שפתי ראם דף מא ע"א
י/לב שפתי רננות (מיכלדורף) דף יג ע"א
י/לב תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לט ס"ק לז, מז, נ
י/לב תולדות יצחק (הורוביץ) דף סא ע"ג-ע"ד, סב ע"ב-ע"ג
י/לב תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 665
י/לב תורה לשמה (תשעג) עמ' שמא
י/לב תורת הקדש ח"ב עמ' רו
י/לב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קכא-קלה
י/לב תיבת גומא (ורשנר) עמ' קסא, קפ
י/לב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שכו, שכז {כ"מ}, שסז, ח"ב עמ' עט, פא
י/לב תיבת גומא (תשסז) עמ' קכב, קלג, רה
י/לב תכלת מרדכי (קלצקי) דף ס ע"ד, סא ע"א, סד ע"ב, עח ע"א וע"ג
י/לב תנופת זהב עמ' 147
י/לב תפארת חיים (שוורץ) עמ' ריח
י/לב תפארת ציון (ריבקין) סי' כד אות א

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US