Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

תרומות

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טוא/359 הלכות תרומות פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ בית יעקב (בירב)
א/רה"פ דרך אמונה
א/רה"פ הר בשן
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעדני ארץ
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' נג, נה-נז
א/רה"פ עשר תעשר הל' א-י, יב-יח, כא-כד
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תע
א/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' לד
א/א אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 126, 127
א/א אוצר א"י ח"א עמ' 20, ח"ב עמ' 98, 99, ח"ג עמ' 99, ח"ד עמ' 25, 26, 129, 137, 180, 192, 205, 212, ח"ה עמ' 79, 88
א/א אור הישר [אבקת רוכל סי' י]
א/א אור הנר (ראטה) עמ' 30
א/א אור יעקב יבמות דף פה ע"א
א/א אור תורה (ריסקין) במדבר עמ' 210
א/א אוריתא טז עמ' מה
א/א אחר האסף עמ' קצ
א/א אמונת עתיך גל' 103 עמ' 59
א/א אמונת עתיך גל' 121 עמ' 33 {ר"י קורקוס}, 46 {עולי מצרים}
א/א אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 54 {צ"פ}
א/א אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' נז-נח
א/א אפיקי מגינים מנחות סי' כה {מנין המצוות}
א/א ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' ה
א/א ארץ חמדה (ישראלי) עמ' נו, עז, צא-צב, צה, קכד
א/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' ק
א/א בדבר מלך חי"א עמ' עח {מנין המצוות אות ו}
א/א בדבר מלך חי"ב עמ' קלד
א/א בינת דניאל ח"א עמ' רפה
א/א בינת נבונים דף עד ע"ג
א/א בית הלוי ח"ג סי' א עמ' יב
א/א בית מועד (גטיניו) דף מא ע"א
א/א בני ציון (שפירא) דף נו ע"א
א/א ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ט
א/א ברור הלכה חולין ו ע"ב לפני ציון ב {חו"ל}
א/א ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ד
א/א ברכות שמים שבת אות תתרנב
א/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' רג
א/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קעב עמ' תצ {מנין המצות - לא כתב לתת לכהן}
א/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קעז
א/א גשר יהושע עמ' 179, 194, 239
א/א דברות משה זרעים עמ' תשכד {והחכמים הראשונים התקינו שיהיו נוהגות אף בארץ מצרים ובארץ עמון ומואב מפני שהם סביבות לא"י}
א/א דברות משה קדושין סי' מב הערה לו
א/א דברי ירמיהו קידושין עמ' קמט
א/א דרך הקודש (תשסז) עמ' יח
א/א הארץ הטובה עמ' 40
א/א הדרום י עמ' 122
א/א המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 26
א/א הר המלך ח"ו עמ' רעח-רצ
א/א הרמב"ם כמחנך עמ' 13
א/א התורה והמדינה חי"א עמ' רלה
א/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קעו
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קע
א/א ויען יצחק עמ' רס
א/א זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' ג ס"ק ה {בארצות הסמוכות}, סי' ס ס"ק ב {תקנת הנביאים}, סי' סח ס"ק ו {בארצות הסמוכות}
א/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' רל
א/א חזו"א יו"ד סי' סד ס"ק ה, שביעית סי' כא ס"ק ה
א/א חזו"א על הרמב"ם
א/א חזון יחזקאל גיטין פ"ז ה"ג
א/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רה
א/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רלט, שפ {מנין המצוות}
א/א חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' ג אות א
א/א חלת לחם (תשנח) עמ' ח
א/א חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף קמא
א/א טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קו
א/א טורי אבן המפואר ר"ה עמ' קנה
א/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קמה-קמו
א/א ידי אליהו
א/א יצחק ירנן
א/א ירושלים דדהבא עמ' ל-לא
א/א כל בו ח"ה עמ' תשלו
א/א כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף טו ע"ג
א/א כפתור ופרח (תשו) דף קל ע"ב, קנ ע"א
א/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' נח, סו-סז
א/א כרתי ופלתי סי' כט אות ב {מנין המצוות}
א/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שצו
א/א לאור ההלכה (תשסד) עמ' קא, קט
א/א לב איש עמ' תקכג
א/א לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נג אות יא
א/א לבני בנימין דף מ ע"ד {מנין המצוות - איסור לטמא תרומה}
א/א להורות נתן דברים עמ' סא
א/א לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יב ע"א
א/א מאור הקודש ערכין עמ' צד {צ"פ}
א/א מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קעח-קעט
א/א מגן צבי עמ' קנד, תלה
א/א מוריה גל' רכו עמ' קלח, קמא {רדב"ז - אדום}
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' מה אות ג, סי' סז אות ח
א/א מילי דמרדכי
א/א מישור הערבה עמ' קמז {רדב"ז}
א/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שסט-שע {מנין המצוות}
א/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רנח
א/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיט
א/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קד {ר"י קורקוס}
א/א מנחת שלמה שביעית עמ' קל, שמא
א/א מסורה חי"ב עמ' סו
א/א מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קמו
א/א מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קד {מנין המצוות}
א/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' מח {מנין המצוות רמז א-ב}, קל {ר"י קורקוס}, קסא
א/א מעיני המים
א/א משאת כפי עמ' יד
א/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' ס, סי' מ עמ' סג {מנין המצוות}
א/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שמז
א/א משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שצט
א/א משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תיז
א/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' רח {מעדני ארץ אות ד}
א/א משכן שילה עמ' תעט
א/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קיח {התרומות והמעשרות אינן מהנין מן התורה אלא בארץ ישראל בין בפני הבית בין שלא בפני הבית וכו'}
א/א משנת המדינה עמ' 167
א/א משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קסז, קעא-קעב
א/א משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' סז
א/א משנת ירושלים עמ' ג, יג, מא, קלו {צ"פ}
א/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' מט
א/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' יד {שלא בפני הבית}
א/א נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' ב
א/א נועם חט"ו עמ' קמב {עמון ומואב}, קנב {שנער סמוכה לא"י}
א/א נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 535
א/א ניצני שביעית עמ' 53
א/א נרות שלמה עמ' צג
א/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' לא
א/א ס' השבי"ט עמ' סג
א/א ס' סת"ם עמ' תסד
א/א סיומי המסכתות עמ' 118 {ארצות הקרובות לא"י}
א/א עבודת הגרשוני עמ' ד
א/א עומק הפשט ח"ג עמ' נו, פד, צב
א/א עטרת חן ח"א עמ' קכד
א/א עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' עג
א/א עמק הלכה (אורנשטין) סי' ו, כב אות ד
א/א ענבי פתחיה עמ' 304
א/א ענפי ארז (זי') דף קנה ע"ג {צ"פ}
א/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכט
א/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 219-220
א/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 236
א/א ערהשה"ע זרעים סי' א אות י
א/א פני חמה דף ל ע"א-ע"ב {במואב מדרבנן}
א/א פני משה (שלז')
א/א פניני ים סי' מב אות א
א/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' ע
א/א צפנת פענח
א/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רלד-רלה
א/א קובץ השמיטה עמ' קסט, קעו, רנד, שסב
א/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תצח {שעה"מ}
א/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קמב
א/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רלח
א/א קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קלד {שנער}
א/א קונטרסי שעורים ב"ב דף קכג
א/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ו הערה 4, שעור ז אות יז, יט, שעור יג אות ג והערה 4
א/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' ב {מדינות הסמוכות לא"י}
א/א קרבן ציון עמ' שס
א/א קרית מלך
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שח
א/א שאגת אריה החדשות דף נב ע"א
א/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' פז, ח"י סי' קצג, רג אות ד
א/א שבת הארץ - מבוא עמ' 100
א/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רסט
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים ע, ח"ח סי' א
א/א שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' ב, ה
א/א שולי הגליון עמ' קיא
א/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 315 {תרומה דרבנן בחו"ל}
א/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' צז
א/א שעורי הרב חלה עמ' קיט, קכג
א/א שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' צז
א/א שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 95
א/א שעת הכושר דף פז ע"ג
א/א שרשים במועדות עמ' לה
א/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף צה ע"ג, קיח ע"ד
א/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 604
א/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 648
א/א תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק יז-יח
א/א תורת הקדש ח"א עמ' שיד, ח"ב עמ' קיט, קכד
א/א תחומין ח"ד עמ' 299 {מצרים, עמון ומואב}, ח"י עמ' 25
א/א תיבת גומא (תשסז) עמ' רי {מנין המצוות - השמיט מצוה לשרוף תרומה טמאה}
א/א תלמי השדה עמ' פז
א/א תרומות חיים סעיף א אות ב, ג {ר"י קורקוס}, סעיף יד אות ג
א/ב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קיד {ר"ח הלוי}
א/ב אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 183
א/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/ב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קפה, רפה, שב {צ"פ}
א/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שעה {רדב"ז}, ח"ב עמ' רלט, רסד
א/ב אגרות הגרי"ד עמ' פא, קע, רסז, רצ
א/ב אהל יצחק גיטין עמ' קמט, תרס
א/ב אהלי חיים עמ' צד, צו
א/ב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 24 {צ"פ}
א/ב אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 17 {ר"י קורקוס}, 18, 21 {מעדני ארץ}
א/ב אוצר א"י ח"א עמ' 9, 11, 20, 25, 43, 44, 59, 73, 83, ח"ב עמ' 18, ח"ג עמ' 7, 35, 50, 52, 65, 66, 71, 76, 77, 93, 97, 103-105, 107, 111, 112, 115-119, 121-123, 125, 139, 140, 147, 161, ח"ד עמ' 205, 220, ח"ה עמ' 29, 30, 88, 137, 140, 146, 159, 175, 179, 233, 262, 285, ח"ו עמ' 57 {רדב"ז}, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 109, 116
א/ב אור הישר [כפתור ופרח פ"י, תורת האהל דף ב ע"ב]
א/ב אור הנר (ראטה) עמ' 30-32
א/ב אור חדש (בלומ') דף יא ע"ב {כיבוש יהושע}, סז ע"ב-ע"ג
א/ב אור יעקב יבמות דף עב ע"ד, עה ע"ג, פ ע"ב, פה ע"ג
א/ב אור תורה (ריסקין) במדבר עמ' 210
א/ב אחר האסף עמ' קפז, קצ, קצד, תקמט
א/ב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 191
א/ב אישי יובל עמ' 108
א/ב אם למסורת (ביא') עמ' 20
א/ב אמונת יהושע עמ' תקכו, אלף שד, אלף תקנט
א/ב אמונת עתיך גל' 111 עמ' 41, 44-45, 48
א/ב אמונת עתיך גל' 118 עמ' 191
א/ב אמונת עתיך גל' 120 עמ' 93 {עדיפות כיבוש רבים}, 95
א/ב אמרי סופר עמ' פח, צא
א/ב אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 82-84, 87, 88, 90, 91, 144, 430, 438, 442, ע' בבל הע' 33, 34
א/ב אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' נג-נד
א/ב אפיקי מגינים חלה פ"ד מזו"ח אות א
א/ב ארץ חמדה (ישראלי) עמ' נט, עז-עח, פח, קו, קט, קיט, קכא-קכד, קלט-קמ, קמו, קנז
א/ב אשר למלך
א/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק א פסוק ז
א/ב באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' שיג
א/ב באר מרים פ"ה ה"א אות ב, ה"ב אות א, ה"ו
א/ב בארות נתן עמ' קכט
א/ב בגדי כהונה (שחור) עמ' רצו, שיד
א/ב בדבר מלך חי"ב עמ' קלה
א/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 329
א/ב בינת דניאל ח"א עמ' צ, רעו, רפה
א/ב ביצחק יקרא (תשמט) קונטרס ביה"ב פ"ו הט"ז
א/ב בית אהרן וישראל גל' לב עמ' קלא, גל' מ עמ' מו {ישועות מלכו}, גל' עה עמ' סו-סז
א/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' יא
א/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' י
א/ב בכורי הארץ עמ' 139 {האמורה בכל מקום}, 204 {כיבוד יחיד אינו כיבוש}
א/ב בן מלך - שבת עמ' רכה
א/ב בנין אב (שולמן) סי' לח
א/ב ברור הלכה גיטין ח ע"א ציון ג, ו, סנהדרין קיב ע"א ציון ט
א/ב בריכת המלך עמ' יד, קז
א/ב ברכי יוסף או"ח סי' תפט ס"ג {רדב"ז}
א/ב ברכת ראובן דף קנה ע"ג
א/ב ברקאי ח"א עמ' 190, 192, ח"ה עמ' 200
א/ב בשבילי המלך סי' י אות יא-יב
א/ב בשבילי התלמוד ח"ג תמורה ו ע"א {ר"ח הלוי}
א/ב בשם אומרם עמ' 24, 32, 43
א/ב גבורת יצחק חגיגה עמ' נא
א/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' פט, קמח
א/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלו
א/ב גט מקושר (אלגזי) דף עג ע"ב
א/ב גשר יהושע עמ' 239, 194, 179
א/ב דברות משה ב"ב ח"ב סי' נח הערה קח
א/ב דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' פ
א/ב דברי חפץ עמ' מב, מה
א/ב דברי טובה יהושע א-ח עמ' יז
א/ב דברי טובה יהושע ט-יד עמ' תקנד, תשעב
א/ב דברי יציב חו"מ עמ' רז
א/ב דברי פנחס ח"ב עמ' שיח-שיט {ישועות מלכו}
א/ב דרך ישרה ח"ב עמ' רא
א/ב דרכי חושן ח"א עמ' שפח
א/ב הארץ הטובה עמ' 32, 40, 44
א/ב הדר איתמר עמ' קא
א/ב הוראות שעה פ"ב
א/ב הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' פא
א/ב הלכות מדינה ח"א עמ' כ
א/ב הר המלך ח"ו עמ' רעח-רצ
א/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 21, 242
א/ב הררי קדם (תשס) עמ' שטו
א/ב התורה והמדינה ח"ב עמ' עו, פט, קובץ ג עמ' לב, לה, קכט, קנה, קובץ ז עמ' מ
א/ב וגר זאב עמ' צד {כיבוש יחיד - בלי רוב ישראל}
א/ב ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 25 {כיבוש - נ"מ של ריבונות}
א/ב זכר יהודה עמ' כו
א/ב זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' עג ס"ק ב {מלך}
א/ב זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קנו
א/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לה אות ו, סי' מ אות ד
א/ב חוות בנימין ח"א עמ' צט, ח"ב עמ' תקפו
א/ב חוקת עולם עמ' 45 {מפני מה חילק יהושע}, 67, 75, 133 {כיבוש רבים נחשב א"י}, 134, 140 {יהושע חילק את א"י כדי שלא יהיה כיבוש יחיד}, 331 {אם כבשו ארץ בחו"ל דינו כא"י}
א/ב חזו"א חו"מ לקוטים סי' כד לדף טז, שביעית סי' ג ס"ק א, טז, ערלה סי' א ס"ק יב
א/ב חזו"א על הרמב"ם
א/ב חזון יחזקאל פאה פ"ב ה"ט, חזון יחזקאל זרעים החדש הוספות לשביעית - שיטת הרמב"ם, ושיטת המבי"ט, מכות פ"ב ה"א
א/ב חי' הגר"ח החדש עמ' רס, רסה, תו, תיב
א/ב חי' כתב סופר
א/ב חי' משנה פסחים עמ' ריט
א/ב חיים ומלך
א/ב חכמה ומוסר (זיו) ח"ב עמ' ד
א/ב חכמת גרשון עמ' קצה, קצח, רג-רד
א/ב חנן אלקים עמ' נ
א/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' רפה
א/ב חקרי לב (לווינבוק) דף לב ע"ג
א/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צד, כרך ב ח"א עמ' רצב
א/ב יחי המלך פרק מו {מדעת רוב ישראל}
א/ב יחל ישראל (תשנב) עמ' קנ
א/ב ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קפד {כיבוש יחיד}
א/ב יצחק ירנן
א/ב ירושלים דדהבא עמ' לא
א/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רנט, ח"ב עמ' פד
א/ב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רפג ע"ב, שכה
א/ב כתר אפרים עמ' ט, סא
א/ב לאור ההלכה (תשסד) עמ' כג-כד, צג-צה, צח-צט, קג-קט
א/ב לב ים גיטין עמ' נו-נט, סא
א/ב לבושי מרדכי או"ח עמ' תעג
א/ב להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קמו
א/ב להורות נתן במדבר עמ' קצח
א/ב לחם חקי עמ' כט-ל, לג-לו, לט, מב
א/ב לקוטי סופר ח"א דף לג ע"א
א/ב לקוטי שיחות ח"ה עמ' 9, חט"ו עמ' 101, חי"ח עמ' 403
א/ב לקוטי שיחות חל"ח עמ' 105-106
א/ב לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ז ס"ק א
א/ב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קא
א/ב מאור למלך גיטין עמ' עד-עז
א/ב מבית מאיר ח"ג עמ' נ
א/ב מגן צבי עמ' פ, קלו, קמז, קעח, קפט, רמב-רמג, רפד, רצ, רצט, תכח-תכט, תנז
א/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שנ
א/ב מועדים וזמנים ח"ה סי' שמה
א/ב מוריה גל' ריט עמ' פב {רמב"ם}, גל' רכו עמ' קלח {מעדני ארץ}
א/ב מוריה שנה ה גל' ט (ר"ב רבינוביץ)
א/ב מזכרת למשה עמ' סב, סה, קי-קיא, קיג, קיז, קכב, קלה, קלז, קמב
א/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' מה אות ג
א/ב מילי דמרדכי
א/ב מלך שלם
א/ב מלכות יהודה וישראל עמ' 278, 384
א/ב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 91
א/ב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' קלא
א/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ריח, רכג, ח"ג עמ' ריב {נביא}
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רמו, תנז, תקלא, תקלד, ח"ג עמ' קעא, ריד
א/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' עו
א/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רעד
א/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' כהנים ולויים בביזה
א/ב מנחת שלמה שביעית עמ' קלה
א/ב מסורה חי"א עמ' ד
א/ב מעדני ארץ שביעית (תשד) דף עו
א/ב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קנא, קצ-קצא
א/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' יא, כד, כו
א/ב מעלין בקודש גל' ח עמ' 185 {כיבוש בעלייה להר הבית}
א/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' כז, ח"ב עמ' קצח
א/ב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' י אות ח, י]
א/ב מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יג אות ב {ר"י קורקוס}
א/ב מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כה אות א, ד
א/ב מקדש דוד זרעים - תרומות סי' ז, י
א/ב מקדש דוד סי' נה אות א
א/ב משאת המלך ח"ב סי' רנא
א/ב משבצות זהב עזרא עמ' כו
א/ב משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שפא
א/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קכב, קכד, קכו-קכח, קלד, ח"ב עמ' שצח
א/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקה {צ"פ}
א/ב משכן שילה עמ' קג, קה, שפז
א/ב משמרת חיים ח"ב עמ' קיא
א/ב משמרת חיים ח"ב עמ' קיא
א/ב משנה שלמה עמ' רצא
א/ב משנת המדינה עמ' 35, 157, 164, 268
א/ב משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קמ, קמב
א/ב משנת יעבץ שמיטה עמ' סו, סח, ע, קו, קלה, קמו, קנה, קעה, קעז, קפד, קצ, ריא
א/ב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קל, נשים ח"ב עמ' קמט, זרעים ח"א עמ' קצד-קצה, רט {רמב"ם}, רכב {משנת יעקב}, ח"ב עמ' רע, רעז-רעח
א/ב משנת יעקב עבודה עמ' לח, מ-מא
א/ב משנת ר' אהרן נדרים עמ' רב, גיטין עמ' נז
א/ב משפט המלחמה עמ' קעד
א/ב משפט הצבא בישראל עמ' קלג-קלד, קלז-קלט
א/ב משפט כהן עמ' שמט ע"ב
א/ב משפטי עזיאל ח"א עמ' רו
א/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' ה {מקום שנכבש מתקדש}, יח {חלוקת יהושע, נביא}, לה {בארצות שכיבשן - בלי כיבוש אין שם א"י}, קצב, תה {רוב ישראל}
א/ב נועם ח"ו עמ' קסז
א/ב נחלי מים עמ' לא
א/ב נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 554
א/ב נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נד אות ב
א/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' יב אות ג
א/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות ה
א/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יג אות ב
א/ב ניצני שביעית עמ' 53, 55, 83
א/ב נר למאור (פרצקי) עמ' ט
א/ב נתיבות מרדכי גיטין עמ' רפח-רפט
א/ב נתיבים במשפט העברי עמ' 75
א/ב נתן פריו גיטין עמ' לח-לט
א/ב נתן פריו מכות עמ' צד, קפב
א/ב ס' השבי"ט עמ' סג
א/ב סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רעח-רפו
א/ב ספרי דבי רב ח"א עמ' י
א/ב עומק הפשט ח"ג עמ' צב
א/ב עורה שחר דף ד ע"א
א/ב עטרת חן ח"א עמ' קמב
א/ב עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קסו
א/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קכט, רי, ח"ב עמ' קנה
א/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' נט
א/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' מ
א/ב על גדות ים התלמוד עמ' 124
א/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' כ, לה, עא, קלה
א/ב עמק הלכה (אורנשטין) סי' כב אות ד {כל ארץ שכבשו}
א/ב עמק יהושע ח"א דף עד
א/ב ענבי פתחיה עמ' 36, 43
א/ב ענפי ארז (זי') דף קנה ע"ג {צ"פ}
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פד
א/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 219-220, 158, 58, 39, 25
א/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 28, 45, 65, 170, 236
א/ב פחד יצחק (הוטנר) סוכות מאמר יג {יהושע}
א/ב פני אברהם (שפירא) עמ' רמט {ישועות מלכו}
א/ב פנינים על התורה ומועדים עמ' ו
א/ב פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 151
א/ב פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' קעז
א/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' יג אות ב, ד
א/ב צמח ארז עמ' תעט {כרבנן דר"ע}
א/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף כד ע"ד
א/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קנח אות א
א/ב צפנת פענח
א/ב קהלות יעקב שביעית סי' ה ג, שביעית סי' יז
א/ב קובץ חי' תורה (סול') עמ' ה, נא
א/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' קמד, קמז, קנה, קסח, שלב, תטז
א/ב קול צופיך עמ' קלב, קלב, קמד, קנ, קעו, קעח
א/ב קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קכו, קלא, קלג
א/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף קכה
א/ב קונטרסי שעורים גיטין שעור ו הערה 1, 4, 50, שעור ז אות א, ו, יח
א/ב קרבן אשה
א/ב קרית מלך
א/ב קרן פני משה ח"ב
א/ב רנת יצחק דברי הימים עמ' פא {מלך ישראל מדעת רוב ישראל}
א/ב רנת יצחק יהושע עמ' קח, קכג {כיבוש יחיד}, קיז, קל, רי {מלך ישראל מדעת רוב ישראל}, שפט {כיבוש יחיד}, שמואל עמ' שנו {מלך ישראל מדעת רוב ישראל}
א/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנא, תו
א/ב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עב
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שח, שי
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' לד-לה
א/ב שבי ציון סי' טו
א/ב שביעי קדש עמ' נא, נג, נט, קל, קמח
א/ב שדה שמואל (שביעית) עמ' קמה {ר"י קורקוס}
א/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כב, מד
א/ב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרא
א/ב שולי האדרת גיטין עמ' י-יא, יג
א/ב שולי הגליון עמ' קיא
א/ב שיחות לספר בראשית עמ' נ {שכבש מלך ישראל}
א/ב שיחות לספר שמות עמ' רפב {שכבש מלך ישראל}
א/ב שם משמואל פרשת מטות שנת תרפ"א {כיבוש מקדש}, ופרשת נצבים שנת תר"פ {כיבוש יחיד לא שמיה כיבוש}
א/ב שנה בשנה תשמז עמ' 196
א/ב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' צ
א/ב שעורי הרב חלה עמ' קלא
א/ב שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' ל
א/ב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' פה-פו
א/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רב, תא, תטז, תיט
א/ב שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קכב
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קעא
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קצא
א/ב שער החצר דף קכג ע"ג
א/ב שערי המקדש סי' לג אות ד
א/ב שערי טהר ח"א שער ג סי' יז אות ה, סי' יח אות א, ג, סי' כ אות א, סי' כא אות ה, ח"ח סי' קיז
א/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' ג {כיבוש רבים}, מה
א/ב תורת המדינה עמ' 73, 74, 77 {יהושע לא כבש את כל א"י}
א/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 630, 621-622, 615-616, 604
א/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 648, 652, 658, 660, 665, 666, 675
א/ב תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק כ
א/ב תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רטו
א/ב תורת הקדש ח"א עמ' שכד-שכו, שכט-שלא, ח"ב עמ' עז, קיט
א/ב תורת השבת והמועד עמ' 528-529
א/ב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתיג, תתסד
א/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשכה
א/ב תחומין ח"ב עמ' 368, ח"ג עמ' 406, ח"ד עמ' 295, ח"ו עמ' 442, ח"י עמ' 22, חי"א עמ' 423, חי"ב עמ' 460, 467, חי"ד עמ' 29, חי"ז עמ' 100
א/ב תרומות חיים סעיף א אות יד
א/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' 3
א/ג אבן ישראל (פישר)
א/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רנא
א/ג אגרות הגרי"ד עמ' פא
א/ג אהל יצחק גיטין עמ' קמט
א/ג אהלי חיים עמ' צד
א/ג אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קסא
א/ג אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 121
א/ג אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 1, 3, 18
א/ג אוצר א"י ח"א עמ' 20, 47, 59, 83, 86, ח"ב עמ' 100, 101, 112, 114, 121, ח"ג עמ' 35-36 {רדב"ז}, עמ' 106 {כסף משנה}, 118, 161, ח"ד עמ' 5, 11, 12, 26-28, 178, 180, 182, 184, 185, 188-190, 192, 197, 201, 202, 205, 211, 228, 230, ח"ה עמ' 159, 164
א/ג אור חדש (בלומ') דף יד ע"ב {כיבוש יחיד בסוריא}
א/ג אור חדש על ציון דף כז ע"א-ע"ב
א/ג אור יעקב יבמות דף עב ע"ד, עה ע"ג
א/ג אור לישרים (שולמן) עמ' קטו {ארצות שכובשים בחו"ל}
א/ג אוריתא יד עמ' קג-קד
א/ג אחר האסף עמ' קפז, קצ-קצא, קצג, תקמט-תקנ
א/ג אישי יובל עמ' 108
א/ג אמונת יהושע עמ' תקכח {רדב"ז}
א/ג אמונת עתיך גל' 103 עמ' 40 {ר"י קורקוס - גבולות אברהם}, 64-65
א/ג אמרי דבש דף קכא ע"א
א/ג אמרי חן (לוונברג) ח"ה - הסכמת ר"ש קוטלר הערה ג
א/ג אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 425, 426, 428, 431
א/ג אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' נג, נח
א/ג אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רלו
א/ג אפיקי מגינים פסחים סי' לד
א/ג ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קכב, קכג, קמ, קמא, קמו
א/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קנא
א/ג באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק א פסוק ז
א/ג באר מרים פ"ה ה"א אות ב, ה"ב אות א, ה"ו
א/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רלו
א/ג בארות נתן עמ' קסה
א/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ה ע"ד, ח"ה עמ' ט-י
א/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 329
א/ג בינת דניאל ח"א עמ' רעו
א/ג בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מה, מז, גל' עה עמ' סד, סו
א/ג בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' קלח {דרך אמונה}
א/ג בית המדרש
א/ג בכורי הארץ עמ' 140 {ארץ כנען לגבולותיה}
א/ג בני בנים ח"א עמ' קסא
א/ג בנין אב (שולמן) סי' לח, סי' לט אות ז
א/ג ברור הלכה גיטין ח ע"א ציון ו
א/ג בריכת המלך עמ' יז
א/ג ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לז אות לה
א/ג ברכת ראובן דף קנה ע"ג-ע"ד {כ"מ}, קנו ע"א וע"ד
א/ג ברקאי ח"ג עמ' 125 {כיבוש יחיד - לפני כל א"י}, ח"ה עמ' 200-201
א/ג גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' נג, קלה-קלו
א/ג גבורת יצחק מכות עמ' רד-רה
א/ג גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קס
א/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' פט, קס
א/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלו
א/ג גבורת יצחק שקלים עמ' קה-קו {רדב"ז}
א/ג גבורת יצחק תרומות עמ' לז, לט, ביכורים עמ' ק, שביעית עמ' פא, פד-פה
א/ג דברות משה ב"ב ח"ב סי' נח הערה קח
א/ג דברי חפץ עמ' מג-מד
א/ג דברי טובה יהושע א-ח עמ' יז
א/ג דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שלח-שלט, שמא
א/ג דברי יואל - שו"ת עמ' רפד
א/ג דברי שאול במדבר עמ' רעז
א/ג הארץ הטובה עמ' 40, 41, 43
א/ג הדר איתמר עמ' קא
א/ג הוראות שעה פ"ב
א/ג הלכות יום העצמאות עמ' קפט {רדב"ז}
א/ג הלכות מדינה ח"ב עמ' קז
א/ג המדות לחקר ההלכה מדה יא אות קכב
א/ג התורה והמדינה ח"א עמ' צג, צח, קובץ ב עמ' עו, פט, קובץ ג עמ' לה
א/ג וגר זאב עמ' צד {כיבוש יחיד - לפני כיבוש ירושלים}
א/ג ויואל משה מאמר ב סי' יב
א/ג ויואל משה עמ' רי
א/ג זכרון זאב עמ' רנה
א/ג זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' טז ס"ק ג {כיבוש חו"ל}
א/ג זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ד ענף א ס"ק יא
א/ג זר זהב (פראג) עמ' מט {רדב"ז}
א/ג חוות בנימין ח"א עמ' קיב
א/ג חוקת עולם עמ' 41
א/ג חזו"א ערלה סי' יג ס"ק א, זרעים ליקוטים סי' י ס"ק א
א/ג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' שיב
א/ג חי' הגר"ח החדש עמ' לא {הבדלים בין סוריא לכיבוש עולי מצרים}, רסה, תיב
א/ג חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' פ
א/ג חכמת גרשון עמ' קצה, רג, שמא
א/ג חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נא אות ו
א/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' תקלג
א/ג טוב ראיה סוטה ג ע"א
א/ג יד פשוטה מדע עמ' תשפא
א/ג ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קצח
א/ג יצחק ירנן
א/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרלב
א/ג כפי אהרן (זס') קמא עמ' קסז
א/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' לד
א/ג כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רסח ע"א
א/ג כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' רכז
א/ג כתר אפרים עמ' ט, סא
א/ג לאור ההלכה (תשסד) עמ' צט, קג-קט {כיבוש יחיד}
א/ג לב ים גיטין עמ' נו-סב
א/ג לדוד עד עולם עמ' 81-84, 87-88
א/ג לחם חקי עמ' לג, עב
א/ג לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 495
א/ג לקוטי שיחות חל"ח עמ' 105-106
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ו ס"ק ה-ו, סי' ז ס"ק א
א/ג לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' צט-ק {רדב"ז}, קא-קב
א/ג מאור למלך גיטין עמ' עד-עז
א/ג מבית מאיר ח"ג עמ' מז
א/ג מגילת סמנים עמ' פד
א/ג מגן צבי עמ' קנו, קעח, רעה, רצא, תה, תכח, תעח
א/ג מועדים וזמנים ח"ה סי' שמה
א/ג מוריה גל' ריט עמ' עה-עו
א/ג מזכרת למשה עמ' סב, קי-קיב, קיז-קיח, קכב, קלד, קמ, קמב-קמג
א/ג מחזה עליון עמ' כב {רדב"ז}
א/ג מי מרום על הגדה של פסח - הוספות (במהד' תשמט) עמ' קיז
א/ג מילי דמרדכי
א/ג מישור הערבה עמ' צ {ארץ כנען לגבולותיה}
א/ג מלאכת חשב עמ' לד, קנג, קסט
א/ג מלך ישראל עמ' 567
א/ג מלכות יהודה וישראל עמ' 278
א/ג מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 47
א/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' ריא {רדב"ז}
א/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שפח, ח"ג עמ' קלב-קלג, רצח, שי
א/ג מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' כהנים ולויים בביזה
א/ג מסורה חי"ד עמ' נט
א/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' יב-יג
א/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' כז, ח"ב עמ' קצח
א/ג מצות ראיה עמ' צב
א/ג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יג
א/ג מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כה אות א, ד-ה
א/ג מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות ל
א/ג משבצות זהב שמואל ב עמ' קיא
א/ג משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' כד, קה, קכד
א/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקטז {מעדני ארץ}, תקיז
א/ג משכן שילה עמ' קה {רדב"ז}, קו, שו
א/ג משמרת חיים ח"ב עמ' קיא
א/ג משמרת חיים ח"ב עמ' קיא
א/ג משנת המדינה עמ' 22, 34, 35
א/ג משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קיב, קמג, קסא, קעב
א/ג משנת יעבץ שמיטה עמ' סד, סו, סח-סט, קלו, קעז-קעט, קפא, קפה, קפט, רי
א/ג משנת יעקב זמנים ח"א עמ' סב-סג, ח"ב עמ' קל, זרעים ח"א עמ' רכב {משנת יעקב}, זרעים ח"ב עמ' לה-לו, רע, רעז-רעח
א/ג משנת יעקב קרבנות עמ' ר
א/ג משנת ירושלים עמ' כ {רדב"ז}
א/ג משנת ר' אהרן גיטין עמ' נז, זרעים עמ' לו
א/ג משפט המלחמה עמ' קעד-קעה
א/ג משפט הצבא בישראל עמ' פג, קלג, קלז, קמד
א/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' יט, לה, תה, תמד {מקום שנכבש נחשב א"י}
א/ג נועם ח"ו עמ' קסט, חט"ו עמ' רכב, חכ"א עמ' קנו, חכ"ד עמ' קמו
א/ג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 241, 603
א/ג נחלת שמואל דף עא ע"ד
א/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כג אות ג
א/ג נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ז אות ב
א/ג ניצני שביעית עמ' 170, 174 {מעדני ארץ}
א/ג נפש הרב עמ' פא
א/ג נפש הרב עמ' פא
א/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קו ע"ג {סוריא נכבשה לפני ירושלים}
א/ג נתיבות מרדכי גיטין עמ' פה, רפח, רצא
א/ג נתיבים במשפט העברי עמ' 75
א/ג נתן פריו גיטין עמ' לח
א/ג נתן פריו מכות עמ' קפג
א/ג סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סט אות ה
א/ג סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רעח-רפג
א/ג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' פ עמ' רנט
א/ג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קכט, רי, ח"ב עמ' קנה
א/ג עינות מים דף נה ע"ג
א/ג עיר הקודש והמקדש ח"ה, הארץ לגבולותיה עמ' כד, כו
א/ג על גדות ים התלמוד עמ' 124
א/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' לה, עא, קלה
א/ג עמודי אור סי' עד אות ב
א/ג ענבי פתחיה עמ' 273
א/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נא
א/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 219-220, 158, 58, 21
א/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 28, 65, 170, 236
א/ג ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' שצ, שצז
א/ג ערבי נחל (תשסד) עמ' תתכ, תתכז
א/ג עת הזמיר הגיע עמ' עו {רק עשה}
א/ג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' נז {כ"מ}
א/ג פנינים על התורה ומועדים עמ' ה-ו
א/ג פרי הארץ (כהנוו) סי' סד
א/ג פרשת דרכים (תשנב) עמ' עו
א/ג פרשת דרכים (תשסה) עמ' קיד
א/ג ציץ אליעזר ח"א סי' ד אות ג
א/ג צפנת פענח בראשית עמ' נח, דברים עמ' מד
א/ג קובץ חי' תורה (סול') עמ' נא-סד
א/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' קיט
א/ג קול צופיך עמ' קלה, קנ
א/ג קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קכו, קלא, קלג
א/ג קונטרסי שעורים ב"ב דף 246
א/ג קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות יט, כג, שעור ז אות א, יג, יז, יח
א/ג קרית מלך
א/ג רנת יצחק יהושע עמ' קיא {כבש אותה לפני כל א"י}
א/ג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעא
א/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רכג {נכבשו קודם כיבוש א"י}
א/ג רנת יצחק שמואל עמ' שנו {ע"פ ב"ד הגדול}, מלכים עמ' שלט {אילו תפס ארץ כנען קודם}
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שט
א/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רנט {עבר הירדן נכבשה לפני א"י}
א/ג שבי ציון סי' טו
א/ג שביעי קדש עמ' רט
א/ג שדה שמואל (שביעית) עמ' קמו {רדב"ז}
א/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תרא
א/ג שולי האדרת גיטין עמ' י-יא, יג
א/ג שולי הגליון עמ' קיא
א/ג שיח ערב סנהדרין עמ' רג {כבש דוד לצורך ישראל}
א/ג שיח ערב קידושין עמ' קיב
א/ג שיחות לספר בראשית עמ' נ {התפשטות קדושת א"י לשכנותיה}
א/ג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רכו {רדב"ז}
א/ג שמרו משפט ח"א עמ' שמט
א/ג שנה בשנה תשמז עמ' 199 {מדוע לא כבש את ירושלים תחלה}
א/ג שנות ימין ח"ב דף קכט ע"ד {מפני שכבשם לפני שכבש כל א"י}
א/ג שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רצח
א/ג שעורי הרב גיטין ח"א עמ' צ
א/ג שעורי הרב חלה עמ' קכז, קל-קלא
א/ג שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' לו {רדב"ז}
א/ג שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' פה-פו
א/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רב, תא, תטז, תיט
א/ג שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קכב
א/ג שערי טהר ח"א שער ג סי' יח אות א, סי' יט
א/ג תורת המדינה עמ' 23-24
א/ג תורת המועדים (תשכד) עמ' 630, 619
א/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 663, 675
א/ג תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק כ
א/ג תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' רטז
א/ג תורת המקרא עמ' 409
א/ג תורת הקדש ח"א עמ' שכד, שכו, שכח-של, שלג, שלה
א/ג תורת השבת והמועד עמ' 101
א/ג תורת יחיאל (שלזינגר) במדבר עמ' תמא
א/ג תורת לויים דף ב ע"ד, מ
א/ג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קסד
א/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשכה
א/ג תורת שביעית (סור') סי' ג
א/ג תחומין ח"ב עמ' 378, ח"י עמ' 23, חי"ז עמ' 100
א/ג תרומות חיים סעיף א אות יג
א/ד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רמה {כ"מ}
א/ד אדרת אליהו (ראם) עמ' לח
א/ד אהל יצחק גיטין עמ' קנ, תשד
א/ד אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 22, 24
א/ד אוצר א"י ח"א עמ' 20, ח"ג עמ' 135, ח"ד עמ' 181, 185, 186, 188, 192, 211, 214, ח"ה עמ' 106
א/ד אחר האסף עמ' קפח, קצג-קצד, תקנא
א/ד אמונת עתיך גל' 103 עמ' 64-65
א/ד אמרי סופר עמ' פח, צא
א/ד אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 40
א/ד אפיקי מגינים חלה פ"ד מזו"ח אות א
א/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קצט
א/ד בית אהרן וישראל גל' יג עמ' מג, גל' מ עמ' מד {כ"מ}
א/ד ברור הלכה גיטין ח ע"א ציון ו
א/ד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף ז ע"ב {כ"מ}
א/ד גבורת יצחק שביעית עמ' עו
א/ד גינת ראובן תרומות עמ' צא
א/ד הארץ הטובה עמ' 42-43
א/ד התורה והמדינה ח"ד עמ' קע, קעז, קובץ ט עמ' שכד, קובץ יא עמ' רלד
א/ד זהב התרומה - חלה עמ' תעב {כקונה בא"י}
א/ד זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קנו
א/ד זר זהב (פראג) עמ' מה
א/ד חוות בנימין ח"ג עמ' תרמד, תרנ
א/ד חזו"א יו"ד סי' רא ס"ק ב, שביעית סי' כ ס"ק ז
א/ד חזו"א על הרמב"ם
א/ד חי' ר' חנוך הענאך עמ' רנה
א/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ס
א/ד חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נא אות ה
א/ד חלת לחם (תשנח) עמ' יד {כ"מ}
א/ד חקרי לב (לווינבוק) דף לב ע"ג
א/ד חתן סופר או"ח ח"א עמ' ח
א/ד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קמה
א/ד יצחק ירנן
א/ד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רנג
א/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תה
א/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קלא {ר"י קורקוס}
א/ד כרם ציון שביעית ח"א דף עא ע"א
א/ד כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' לח
א/ד לאור ההלכה (תשסד) עמ' צט, קג-קט {כיבוש יחיד}
א/ד לחם חקי עמ' לג {כ"מ}
א/ד לשנת השמיטה עמ' לח
א/ד מאור למלך גיטין עמ' עה {ר"י קורקוס}
א/ד מגן צבי עמ' קנו
א/ד מזכרת למשה עמ' נט-ס, סג, קכ
א/ד מילי דמרדכי
א/ד מים טהורים עמ' תעא
א/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קלד
א/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שנג
א/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רפט {רדב"ז}
א/ד מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' כהנים ולויים בביזה
א/ד מנחת שלמה שביעית עמ' קמה
א/ד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קטו-קטז, תטז
א/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' יח
א/ד מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יג אות ה
א/ד מרגניתא דר"מ [מל"מ שמיטה פי"ג ה"י]
א/ד משנת המדינה עמ' 22, 268
א/ד משנת יעבץ שמיטה עמ' נח, קפג, קפז
א/ד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' סב-סג
א/ד משפט הצבא בישראל עמ' קלז
א/ד נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 241
א/ד נחלת שמואל דף עא ע"ד
א/ד נשמה של שבת עמ' 453 {גולן הוא סוריא}
א/ד נתיבות מרדכי גיטין עמ' רפח, רצא
א/ד נתן פריו גיטין עמ' לט {רדב"ז}, מ {כ"מ}
א/ד עטרת חן ח"א עמ' קכה
א/ד עינות מים דף נה ע"ג
א/ד ענבי פתחיה עמ' 277 {ר"י קורקוס}
א/ד ענפי ארז (זי') דף טז ע"ד {צ"פ}
א/ד פרי הארץ (כהנוו) סי' י
א/ד צפנת פענח דברים עמ' רלב
א/ד קובץ השמיטה עמ' רנז
א/ד קול דודי (תשף)
א/ד קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קכו, קלו
א/ד קונטרסי שעורים ב"ב דף קכ
א/ד קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות ג, ז
א/ד קרבן אשה
א/ד קרית מלך
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שט-שי
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכ
א/ד שביעי קדש עמ' קכט
א/ד שיח ערב קידושין עמ' קיב
א/ד שלמי יוסף מנחות עמ' תי
א/ד שם טוב - השלמה
א/ד שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' עד
א/ד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' פח
א/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תעו
א/ד תורת הקדש ח"א עמ' שכח, שלא
א/ד תורת שביעית (סור') סי' ב
א/ד תחומין ח"י עמ' 17, 23, חי"ז עמ' 100
א/ה אבני נזר יו"ד סי' תנד אות ס
א/ה אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רנג, רנה, רנט, רעח
א/ה אבקת רוכל (תשעז) עמ' לט
א/ה אגרות הנצי"ב עמ' קעט
א/ה אהל דוד (קהן) ח"א ירמיהו פי"א פס' ה
א/ה אהל יצחק גיטין עמ' תרצח
א/ה אהל משה (שיינרמן) עמ' שיג
א/ה אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 119 {רדב"ז}
א/ה אוצר א"י ח"א עמ' 20, ח"ג עמ' 24, 63, 97, 127 {רדב"ז}, 132, 133, 135, 151, 152, 153 {כ"מ}, 156-157 {רדב"ז}, ח"ד עמ' 13, 56, 57, 59, 76, 156, ח"ה עמ' 79, 81, 82, 88, 91, 94, 96, 98, 99, 145, 146, ח"ו עמ' 137
א/ה אוצרות הרמב"ם
א/ה אוצרות יהושע עמ' תסו
א/ה אור הישר [שאגת אריה סי' נו, טורי אבן ר"ה טו ע"ב]
א/ה אור הנר (ראטה) עמ' 33 {רדב"ז}, 35
א/ה אור חדש (בלומ') דף יב ע"א {קדושה ראשונה לא קדשה לע"ל}
א/ה אור יעקב יבמות דף עג ע"ב, עד ע"ד, עה ע"ד, פא ע"א, פה ע"א, פו ע"ג, פז ע"ב
א/ה אור עולם (בלומנפלד) דף נה ע"ב {רדב"ז}
א/ה אוריתא יד עמ' צ, צב, ק
א/ה אידנו עמ' 85-86
א/ה אמונת יהושע עמ' תקכב, תקכה, אלף תקסז
א/ה אמונת עתיך גל' 103 עמ' 53 {ר"י קורקוס}, 55
א/ה אמונת עתיך גל' 104 עמ' 31 {רדב"ז - קידוש בלי קידוש בפה}
א/ה אמונת עתיך גל' 105 עמ' 148
א/ה אמונת עתיך גל' 111 עמ' 42-43, 48
א/ה אמונת עתיך גל' 121 עמ' 36 {רדב"ז}, 37 {מעדני ארץ}, 44 {עולי מצרים}, 46 {עולי מצרים}
א/ה אמרי כהן (הולנדר) עמ' עח, קלב {צ"פ}
א/ה אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 329, 334, ח"ב הע' 54, 91-89, 117-114, 183, 186, 187
א/ה אסיפת מחקרים תורניים שנת תשלג עמ' נב, שנת תשלז עמ' נז-נח, עה {רמב"ם}, עז {רדב"ז}
א/ה אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רל, רלה
א/ה ארזא דבי רב קידושין עמ' ע
א/ה ארץ הצבי (שכטר) עמ' רט
א/ה ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קיט, קכא, קכד-קכח, קלה, קנ-קנא, קנג, קנז, קעח, קפז-קפח
א/ה אשר למלך
א/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ה באר לחי ראי
א/ה באר מרים פ"ה ה"ו
א/ה בארות נתן עמ' קסד
א/ה בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קיג
א/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ו ע"ד, ח"ה עמ' ז
א/ה בדבר מלך ח"ט עמ' קעז, קפא
א/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 32
א/ה בחיר חיים
א/ה בית אהרן וישראל גל' כב עמ' קכ {כיבוש עולי מצרים}, גל' נו עמ' קטז {בית שאן}
א/ה בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קנח {לא קדשה לע"ל}
א/ה בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תצב
א/ה ביתאל ח"א דף פד ע"ב
א/ה בכורי הארץ עמ' 203 {קדושה ראשונה לא קדשה לע"ל}
א/ה ברור הלכה גיטין ח ע"א ציון ו, לו ע"א ציון ט
א/ה ברור הלכה חולין ו ע"ב ציון ב {מקומות שהניחו עולי בבל}
א/ה ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ד
א/ה בריכת המלך עמ' יד, יח, קח
א/ה ברכי יוסף יו"ד דף עא ע"ב {כ"מ}
א/ה בשם אומרם עמ' 24
א/ה גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' מח, קל, קלג, קלו
א/ה גבורת יצחק שביעית עמ' סח-ע, עב, פב, פט, צא, רו, תרומות עמ' קיז
א/ה גדולי ציון (תרע) דף לט ע"ב
א/ה גן שושנים ח"א עמ' ק
א/ה גשר יהושע עמ' 182
א/ה דברות משה זרעים עמ' תשכד {והניחו אותם המקומות שהחזיקו בהם עולי מצרים ולא החזיקו בהם עולי בבל כשהיו ולא פטרום מן התרומה והמעשרות}, תשעה-תשעו {ורבינו הקדוש התיר בית שאן ומל"מ}, תשעו {והוא נמנה על אשקלון ופטרה מן המעשרות}
א/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תכה {קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא}
א/ה דברות משה שבת ח"א סי' י ענף ג
א/ה דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קכא
א/ה דברי חפץ עמ' מה
א/ה דברי טובה יהושע ט-יד עמ' תקנה
א/ה דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שלט {רדב"ז}
א/ה דברי יציב חו"מ עמ' רז {מפני כיבוש בלבד}
א/ה דגל ראובן ח"ב סי' כז
א/ה דליית הכרם עמ' תתתיח
א/ה דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תרכז {מל"מ}
א/ה הארץ הטובה עמ' 35-36
א/ה הדר איתמר עמ' קב, קד
א/ה הדרום חט"ז עמ' 72
א/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' כד {קדושת הארץ}
א/ה הוראות שעה פ' ב, ג
א/ה הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' פא
א/ה המקדש וקדשיו עמ' לד
א/ה הר צבי זרעים ח"א עמ' לה
א/ה התורה והמדינה ח"ב עמ' ק
א/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קעו
א/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סו
א/ה זבחי ראיה עמ' לג
א/ה זכרון דברים (תשכז) מאמר א עמ' כא
א/ה זכרון דברים (תשנט) עמ' ו
א/ה זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ה ס"ק ח
א/ה זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' עג ס"ק ז, סי' עד ס"ק ג {רדב"ז}
א/ה זכרון ישעיהו דף א ע"ד, ב ע"ב וע"ד, יא ע"ג
א/ה זכרון סופרים {לפי שהיתה מפני הכיבוש בלבד וכו'} [עיין מ"ש בפרק ו' מבית הבחירה הלכה ט"ז]
א/ה זכרון שלמה (ורנר) עמ' רל
א/ה זמן חרותנו עמ' 73-74
א/ה זר זהב (פראג) עמ' נא {ר"י קורקוס}
א/ה חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' א ס"ק ב, סי' ג ס"ק ה
א/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מ אות א
א/ה חדשים גם ישנים עמ' 123
א/ה חוות בנימין ח"ג עמ' תרמח {ר"י קורקוס}
א/ה חזו"א יו"ד סי' סד ס"ק ה, שביעית סי' ג ס"ק א, יז, כ, כד, סי' כ ס"ק ה
א/ה חזו"א על הרמב"ם
א/ה חזון לימים ח"א עמ' קא
א/ה חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קיז, רנא
א/ה חי' הגר"ח החדש עמ' רסו, רע, תה
א/ה חי' ר' אפרים מרדכי
א/ה חיים שאל ח"ב סי' לט
א/ה חכמת גרשון עמ' רא {רדב"ז}
א/ה חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' לד, נא אות ו
א/ה חסדי דוד ח"ח עמ' יז
א/ה חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 258, 259, 265 {צ"פ}
א/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' תקלד
א/ה חקרי לב (הימן) בראשית עמ' כז
א/ה יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' לב
א/ה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קמז
א/ה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצ, ח"ב עמ' לו
א/ה יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' נט
א/ה ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שיח
א/ה יצחק ירנן
א/ה יקר הערך דף קלט ע"א {רדב"ז}
א/ה ירושלים דדהבא עמ' לב, מא {כ"מ}, קמה
א/ה ישועת משה עמ' פח, צ
א/ה כי שרית עמ' 97
א/ה כפתור ופרח (תשו) דף מח ע"ב, קמג ע"ב, קמו ע"א, קמח ע"ד קסה ע"א
א/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' כ, נג, נט-ס, סג-סו, רנד
א/ה כרם ציון שביעית ח"א דף כב ע"ד, קכט ע"א, ח"ב עמ' שכו
א/ה כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' קכד
א/ה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נג אות ה, ח
א/ה להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' עג ע"ב
א/ה לחם חקי עמ' לב, פב
א/ה לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' צט
א/ה לקט שבלים (תשמט) עמ' יח
א/ה לקט שבלים (תשסד) עמ' עה, קעח
א/ה לשם שבו ואחלמה ספר הכללים כלל ב ענף ג אות ט {קדושה שניה קידשה לע"ל}
א/ה מאורי שערים עמ' תיט
א/ה מבוא למשנה תורה עמ' 86, 216
א/ה מבית מאיר ח"ג עמ' נח
א/ה מגן צבי עמ' צד, קנא, קנה, תיב
א/ה מהלכי משפט ח"ד עמ' 80
א/ה מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק ג
א/ה מועדי הרב עמ' 226, 231, 241
א/ה מוריה גל' צז עמ' לב, לה, גל' קעט עמ' יז-יח, גל' רז עמ' ס
א/ה מוריה שנה ט גל' א (ר"מ באסין)
א/ה מזכרת למשה עמ' קלז-קלט
א/ה מי מרום חי"ג עמ' מה {קדושה ב' קדשה לעת"ל}
א/ה מילי דמרדכי
א/ה מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' ב
א/ה מלחמות יהודה דף קלג ע"ג {צ"פ}
א/ה מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 93, 96
א/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נד {רדב"ז}
א/ה מנחת אלימלך עמ' ס
א/ה מנחת חינוך ח"א עמ' יט, ח"ב עמ' טו, ריא, רמו, שפז, שפט, תקלה, ח"ג עמ' שח, שלט
א/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכז
א/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נט
א/ה מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיח ע"ב {רדב"ז}
א/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קצד {רדב"ז}
א/ה מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קמד {רדב"ז}
א/ה מנחת שלמה שביעית עמ' קלא, קמב
א/ה מסורה חי"ג עמ' לב
א/ה מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קיד, קיח-קכד, קפו, קצ, שכח, תי-תיא, תטו
א/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ח {ר"י קורקוס}, לו, מה {ר"י קורקוס}, קל {רדב"ז}, תשצב {ר"י קורקוס}, תשצג {רדב"ז}
א/ה מעיני המים
א/ה מענה אליהו עמ' ד
א/ה מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' י אות ח, י]
א/ה מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ב אות ד
א/ה מקדש דוד זרעים - שביעית סי' א
א/ה מקדש דוד סי' נט (דף לה ע"ג)
א/ה מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף ה, ח
א/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רי, רכא
א/ה מראה איש ח"א יו"ד עמ' קיא
א/ה מרחשת ח"א סי' מו אות ג
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שמז
א/ה משבצות זהב עזרא עמ' תלד
א/ה משבצות זהב שמואל א עמ' תעט
א/ה משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שעה, תא, תד
א/ה משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' שיז
א/ה משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שצא, תיט, תכב, ח"ג עמ' שלט
א/ה משך חכמה דברים פל"ב פס' מט
א/ה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תמו
א/ה משכן שילה עמ' קג, שו
א/ה משנת המדינה עמ' 157, 164, 165, 257, 260, 264, 265, 278
א/ה משנת יעבץ שמיטה עמ' נג, נה
א/ה משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנט-תס
א/ה משנת יעקב עבודה עמ' מ
א/ה משנת יעקב קדושה עמ' קמא, הפלאה עמ' שג-שד, זרעים ח"א עמ' ד-ו, קצד, קצח, ח"ב עמ' לה-לו, ריב
א/ה משנת ירושלים עמ' מב {רדב"ז}
א/ה משנת משה מכות עמ' צא
א/ה משנת ר' אהרן גיטין עמ' נז, נט
א/ה משנת שמחה
א/ה משפט הצבא בישראל עמ' קכב, קמ
א/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' יד {רדב"ז}, כא {רדב"ז - קידוש בפה}, כב {רדב"ז}, לט {עולי מצרים}, מ {כ"מ}, מב {ר"י קורקוס}, מג {כ"מ}, מה {כ"מ - קידוש ערי חומה}, מז {רדב"ז}, מט
א/ה נאות אפרים ח"א עמ' קסב
א/ה נועם ח"ו עמ' קמה
א/ה נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' ס-סא {צ"פ}
א/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' פח, צ
א/ה נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 330
א/ה נחלת שמואל דף ג ע"א, ד ע"ד, נה ע"ג, עא ע"ד
א/ה נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נ אות ב, ד
א/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ו אות ד
א/ה ניצני שביעית עמ' 56 {קדושת עזרא קדשה לע"ל}
א/ה נתיבות מרדכי גיטין עמ' רמא, תרח
א/ה נתן פריו גיטין עמ' ד
א/ה נתן פריו מכות עמ' קפא-קפב
א/ה ס' השדה דף מח ע"א וע"ג
א/ה סתירת זקנים - הלכה עמ' שיד
א/ה עבודת לוי (רוד') דף יג ע"א
א/ה עונג שבת סי' כד
א/ה עטרת חן ח"א עמ' קכד
א/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' נה, נז
א/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' לז-לח
א/ה עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' ל-לב, ח"ג עמ' רעג-רעד
א/ה על גדות ים התלמוד עמ' 125
א/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' לג, רצה
א/ה ענבי פתחיה עמ' 22, 27, 29, 35
א/ה ענפי ארז (זי') דף לד ע"ג {צ"פ}, קסו ע"ג {צ"פ}
א/ה ערהשה"ע טהרות סי' כד אות ד
א/ה פניני רבנו הגרי"ז עמ' קפו-קצא
א/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תסט
א/ה פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קעד, שכב
א/ה ציץ אליעזר ח"ב סי' יג אות ג
א/ה צפנת פענח כאן, ובראשית עמ' נח
א/ה קהלות יעקב שביעית יד ב, זרעים ב, יבמות י ב
א/ה קהלת יעקב (קלוגר) פסח עמ' תקלה {קדשה לע"ל}
א/ה קובץ השמיטה עמ' כט-ל, רסג, רסו, רעו
א/ה קובץ חי' תורה (סול') עמ' ג
א/ה קול דודי (תשף)
א/ה קונטרסי שעורים גיטין שעור ו הערה 1
א/ה קרית מלך
א/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' י
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שיא, שיד
א/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' פט, צא
א/ה שביעי קדש עמ' נד, קל, קמו, קעד, רד
א/ה שבת הארץ - מבוא עמ' 131
א/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' לג {רדב"ז}, שביעית עמ' קמו
א/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' כב
א/ה שו"ת מהרלב"ח סי' קמג
א/ה שיח ערב קדשים עמ' רלו
א/ה שירת דוד כתובות עמ' קפג
א/ה שם דרך יומא עמ' קצט
א/ה שם דרך מגילה עמ' יח
א/ה שם מרדכי עמ' 182-183 {קדושה שניה - לעולם}
א/ה שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רנז
א/ה שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' עד
א/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רסו
א/ה שעורי הרב חלה עמ' קלא, קלה
א/ה שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קכט
א/ה שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' ל {רדב"ז}
א/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' תעו {רדב"ז}
א/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קעא
א/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קצא, שצו
א/ה שערי המקדש סי' כח אות ב {כ"מ}
א/ה שערי טהר ח"א שער ג סי' טז אות ה-ו, ח, סי' יט, ח"ח סי' פג אות ב
א/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 99
א/ה שפת הים (זכריש) סי' לו ס"ק ב
א/ה תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כט ס"ק י-יא
א/ה תורת המדינה עמ' 24, 78, 80, 82, 111
א/ה תורת המועדים (תשכד) עמ' 636, 617-618, 614, 607, 602
א/ה תורת המועדים (תשנו) עמ' 647, 654, 655, 658, 662, 676, 682
א/ה תורת הקדש ח"ב עמ' כד
א/ה תורת השבת והמועד עמ' 306
א/ה תורת מנחם חל"ח עמ' 80, 88 {לעתיד לבוא}
א/ה תורת מנחם חנ"ז עמ' 238
א/ה תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתיב
א/ה תורת שביעית (סור') סי' א ס"ק ב, סי' ג
א/ה תחומין ח"ב עמ' 365, 367, 373, 375, 380, ח"ה עמ' 193, ח"ו עמ' 441-440, 420, ח"ז עמ' 514-513, ח"י עמ' 18, חי"ב עמ' 458, 466, חי"ג עמ' 31, חט"ז עמ' 236, חי"ז עמ' 100, 111
א/ה תפארת ציון (קואינקה) עמ' קסח {ראב"ד}
א/ה תרומות חיים סעיף ב אות א
א/ה תרומת הגורן ח"ב עמ' 107
א/ו אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 94
א/ו אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 127
א/ו אוצר א"י ח"א עמ' 20, ח"ג עמ' 120, ח"ד עמ' 25, 41, 73, 76, 129, 181, 192, 212, ח"ה עמ' 88
א/ו אמונת אליעזר דמאי עמ' לז
א/ו אמונת עתיך גל' 102 עמ' 65-67
א/ו אמונת עתיך גל' 111 עמ' 39, 42
א/ו אמונת עתיך גל' 117 עמ' 41 {מעדני ארץ}
א/ו אמונת עתיך גל' 121 עמ' 91 {מעדני ארץ}
א/ו אמרי דבש דף פג ע"ב
א/ו אנצי"ת ע' אין קנין לנכרי הע' 28, ע' א"י ח"א הע' 322, ח"ב הע' 43
א/ו ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קנא, קנב, קצט, רג, רה
א/ו באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' בהר סי' א אות ו {רדב"ז - הלכה למשה מסיני}
א/ו בדבר מלך ח"ט עמ' קעח
א/ו בדי הארון (הכהן) עמ' 32
א/ו ברור הלכה חולין ו ע"ב לפני ציון ב {חו"ל}
א/ו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' רג
א/ו ברקאי ח"ה עמ' 201
א/ו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קט
א/ו גבורת יצחק שביעית עמ' עא, עג, תרומות עמ' לח, מ
א/ו גדולי ציון (תשנב) עמ' קט
א/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' נו ס"ק ו
א/ו הארץ הטובה עמ' 39
א/ו הדר איתמר עמ' קו {שנער}
א/ו המדות לחקר ההלכה מדה ז אות יד
א/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 21, 235
א/ו התורה והמדינה ח"ט עמ' שלח
א/ו וגר זאב עמ' צד-צה {הבדל בין סוריא לעמון ומואב}
א/ו זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ב ענף א ס"ק ט {רדב"ז}, סי' ד ענף א ס"ק י
א/ו זכרון שלמה (ורנר) עמ' רל
א/ו חזו"א יו"ד סי' רא ס"ק ד, ערלה סי' יג ס"ק א-ב, זרעים ליקוטים סי' י ס"ק א-ב
א/ו חי' הגר"ח החדש עמ' תסט
א/ו חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' ג אות א
א/ו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קמז
א/ו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"ג ס"ק ו
א/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' צד
א/ו ישועות ישראל סי' סא סעיף ג
א/ו ישועות כהן חלה סי' לו ס"ק ג
א/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' מט, ח"ב עמ' קל
א/ו מאכסניא של התורה סי' כז
א/ו מגן צבי עמ' קמח, קנד, קנו, רט
א/ו מוריה גל' קעט עמ' יז, גל' רכו עמ' קלח, קמב
א/ו מים ראשונים (רבינ') עמ' פב
א/ו מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' יז
א/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכ ע"א
א/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שפז, ח"ג עמ' רצח
א/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצה
א/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נט
א/ו מנחת שי חלה עמ' ב
א/ו מסורה חי"ג עמ' לב
א/ו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קיז, קכב
א/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' יא {רדב"ז}, קטז, רלד
א/ו מקדש דוד זרעים - תרומות סי' טז
א/ו משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שפח
א/ו משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תד, תיח
א/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקט
א/ו משנת יעבץ שמיטה עמ' סא
א/ו משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קל, זרעים ח"א עמ' קצח, ח"ב עמ' פח {רדב"ז}
א/ו משנת יעקב עבודה עמ' מ
א/ו משנת יעקב קרבנות עמ' ריב
א/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' עד
א/ו נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 203
א/ו עטרת חן ח"א עמ' קכה
א/ו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רעא
א/ו על התשועות עמ' 146
א/ו עמק יהושע ח"א דף ק
א/ו עץ הדר השלם עמ' קעב
א/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נב
א/ו צהר גל' י עמ' 244
א/ו קובץ השמיטה עמ' כט, תרס
א/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' שלא
א/ו קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קכז, קלא
א/ו קונטרסי שעורים גיטין שעור ו הערה 7, 47, שעור ז אות ו-ז, יח
א/ו קרית מלך
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שי
א/ו שארית נתן בנימין עמ' קעז
א/ו שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף קה
א/ו שיח ערב קידושין עמ' קיג
א/ו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' פח
א/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תצ
א/ו שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 95
א/ו תורת המועדים (תשנו) עמ' 303
א/ו תורת הקדש ח"א עמ' שלא
א/ו תורת שביעית (סור') סי' א ס"ק ב, סי' ג
א/ו תחומין ח"י עמ' 17
א/ו תרומות חיים סעיף א אות כה
א/ז אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רמו, רמט, רסה, רע, רעו, רפז
א/ז אהל יצחק גיטין עמ' תרצח
א/ז אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 20, 39, 43, 49
א/ז אוצר א"י ח"א עמ' 7, 20, ח"ב עמ' 24 {מרכבת המשנה}, 63 {מרכבת המשנה}, 125, ח"ג עמ' 7, ח"ד עמ' 13, 16, 51, 58-60, 66, 72, 76, 78, 147, 149-152, 154, 155, 156, 158, 163, 165, 168, 190, 198, 223, ח"ה עמ' 79, 91, 99, 232, 315, 317, 336
א/ז אישי יובל עמ' 106
א/ז אמונת יהושע עמ' תקלא
א/ז אמונת עתיך גל' 102 עמ' 65-67, 68 {נחל מצרים}, 70-71
א/ז אמונת עתיך גל' 103 עמ' 45 {מאשקלון}, 46 {דרך אמונה - כזיב}, 64
א/ז אמונת עתיך גל' 106 עמ' 60-61 {מעדני ארץ}
א/ז אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 252, 336, 337, 350, 379
א/ז ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קנא, קעו, קפח, רה
א/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ז באר מרים פ"ה ה"ו
א/ז בדבר מלך ח"ט עמ' קעז
א/ז בית אהרן וישראל גל' נו עמ' קיג, קטו {אשקלון ועכו}, קטז
א/ז בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' קלד {דרך אמונה}
א/ז בכורי הארץ עמ' 139, 200
א/ז בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קצט
א/ז ברור הלכה גיטין ז ע"ב ציון ב
א/ז גבול פאת נגב עמ' מד {דרך אמונה}
א/ז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' ח
א/ז דברות משה חולין עמ' רנז
א/ז דברי טובה יהושע ט-יד עמ' תקנד
א/ז הארץ הטובה עמ' 34
א/ז הדר איתמר עמ' קה {עד עכו}
א/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כא
א/ז זכרון שלמה (ורנר) עמ' קסט
א/ז חוות בנימין ח"א עמ' לב {דרומה מאשקלון לא היה אף בכיבוש עו"מ}
א/ז חוקת עולם עמ' 132 {איים}
א/ז חזו"א על הרמב"ם
א/ז חזו"א שביעית סי' ג ס"ק יח, כו, לב, סי' ד ס"ק ג, שבת סי' לח ס"ק א-ד
א/ז טהרת יו"ט חי"ח עמ' רמ
א/ז ירושלים דדהבא עמ' קמה {כ"מ}
א/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' נג, קסז, קעא, ח"ב עמ' יז, לז, מה
א/ז כרם אברהם עמ' כ
א/ז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רע ע"א, רעא ע"א, רעז ע"א, רפ ע"א
א/ז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נג אות ב-ט
א/ז מאורות הדף היומי ח"ו עמ' קה-קז
א/ז מועדי הרב עמ' 228, 237
א/ז מועדים וזמנים ח"ה סי' שמה
א/ז מוריה גל' רכו עמ' קנא {אשקלון לדרום}
א/ז מילי דמרדכי
א/ז מישור הערבה עמ' יט {דרך אמונה}, סב {מאשקלון לדרום}, סה {גבול דרומי}, קע {דרך אמונה}
א/ז מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' יז
א/ז מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קפט
א/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רפט
א/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קצג
א/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קמג
א/ז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קיח, קכב
א/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' כז, תשצב
א/ז מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ב אות ג
א/ז מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כה אות ב, ז
א/ז מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקכה
א/ז מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות לא {עכו - חו"ל}
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ז משוש הארץ עמ' קלט {טעם שהביא את הגבולות בהל' תרומות}
א/ז משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שעה, שפב
א/ז משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שצא-שצב, תא, תה
א/ז משכן שילה עמ' קה
א/ז משנת המדינה עמ' 167, 261, 265, 267-273
א/ז משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קטו, קכ, קכג, קכה, קלא, קלג
א/ז משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קמח-קמט
א/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' לט-מא {אשקלון}, מג-מו {טומאת ארץ העמים}, מח, נ, נא-נג {מעכו לכזיב}
א/ז נוכח השלחן (הכהן) עמ' קפז
א/ז נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 62-63 {מעדני ארץ}
א/ז נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נד אות ו
א/ז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ו אות ה
א/ז סדר משנה (תאומים) עמ' יא
א/ז עטרת חן ח"א עמ' קכה
א/ז עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' לט עמ' קכט
א/ז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קנז
א/ז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' סו, רמז, רסז, ח"ה - הארץ לגבולותיה עמ' כא
א/ז קובץ השמיטה עמ' תרעג
א/ז קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' כו
א/ז קול יהודה (גרשוני) עמ' קיד
א/ז קול צופיך עמ' קלא
א/ז קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות טו
א/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רנח
א/ז שעורי הרב חלה עמ' קח
א/ז שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קל
א/ז תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כט ס"ק ט-יא
א/ז תורת המדינה עמ' 84-85
א/ז תורת המועדים (תשנו) עמ' 676
א/ז תורת השבת והמועד עמ' 528
א/ז תחומין ח"ב עמ' 387-386, 390, 400-398, 403, 366-365, ח"ד עמ' 281, ח"ה עמ' 189, 191, חי"א עמ' 428, 447
א/ח אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תעו, ח"ב עמ' רסו, רעא
א/ח אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 15, 26, 42, 43
א/ח אוצר א"י ח"א עמ' 7, 20, ח"ב עמ' 33, 51, 62, ח"ד עמ' 64, 81, 83, 127, 154, 155, 156, 162, 165, 198, ח"ה עמ' 8, 75, 79, 88, 315
א/ח אמונת עתיך גל' 102 עמ' 65-67, 69-70
א/ח אמונת עתיך גל' 117 עמ' 41 {דרך אמונה}
א/ח אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 255, 341, 342, 346
א/ח ברור הלכה גיטין ז ע"ב ציון ב
א/ח דברי יששכר דף נו ע"ב
א/ח הארץ הטובה עמ' 38
א/ח הוראות שעה פט"ז
א/ח הר צבי זרעים ח"א עמ' קסז
א/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 21
א/ח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' ריא
א/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' לב-לג
א/ח כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רעח ע"א
א/ח מוריה גל' צז עמ' עה
א/ח מילי דמרדכי
א/ח מנחת שלמה שביעית עמ' קלה
א/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' כז, תשצב
א/ח משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שעח, שפד
א/ח משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שצד, תא
א/ח משנת המדינה עמ' 265, 267, 272, 273
א/ח משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קכ-קכא, קכג
א/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' לט {טורי אמנום}, מא {מזרחה לכזיב}, נב-נג {מכזיב למזרח}
א/ח נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 42
א/ח נר למאור (רבינוביץ) דף ו ע"ג
א/ח סתירת זקנים - הלכה עמ' קלו
א/ח עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' לט עמ' קכט
א/ח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קנז
א/ח עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רמז
א/ח ערך כסף עמ' קלה
א/ח קובץ השמיטה עמ' קנה
א/ח קונטרס תוספת שביעית (סו"ס בית הרידב"ז) דף לא ע"ב-ע"ג
א/ח שלום ירושלים עמ' פד
א/ח שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' עב
א/ח תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' שכו
א/ח תחומין ח"ב עמ' 366, 390, 399, 403, 404, ח"ה עמ' 191
א/ט אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רסו
א/ט אבקת רוכל (תשעז) עמ' לט
א/ט אהלי חיים עמ' צד
א/ט אוצר א"י ח"א עמ' 7, 20, ח"ב עמ' 104, 114, 121, ח"ד עמ' 13, 29, 30, 31, 49 {כסף משנה}, 51 {כסף משנה}, 56, 58, 59, 68, 189-192, 232, 235, ח"ה עמ' 90
א/ט אמונת עתיך גל' 102 עמ' 71
א/ט אמונת עתיך גל' 103 עמ' 45 {מאשקלון}
א/ט אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 314, 338, 361
א/ט ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קסח
א/ט בארות נתן עמ' קסד
א/ט בית אהרן וישראל גל' נו עמ' קי {אשקלון ועכו}, קיג, קטז
א/ט בית אהרן וישראל גל' נו עמ' קיד {צור היא סוריא}
א/ט בנין אריאל יאיר עמ' 228 {כ"מ - אשקלון}
א/ט ברור הלכה גיטין ז ע"ב ציון ב
א/ט ברית הלוי השלם
א/ט גדולי שמואל גיטין בסופו
א/ט דברות משה קדושין סי' יז ענף ד
א/ט הארץ הטובה עמ' 41
א/ט הדר איתמר עמ' ק {עכו}, קו {עד שנער}
א/ט הדרום טז עמ' 70
א/ט זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ה ס"ק ח
א/ט חזו"א על הרמב"ם
א/ט חזו"א שביעית סי' ג ס"ק כו, ל, סי' ד ס"ק ג
א/ט חמדת ישראל ח"א דף לו ע"ב
א/ט חק המלך יבמות עמ' קלח
א/ט יחל ישראל (תשנב) עמ' צד
א/ט יצחק ירנן
א/ט ירושלים דדהבא עמ' קמג-קמד
א/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קמח, ח"ב עמ' מה, נ, ח"ג עמ' לד
א/ט כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רסח ע"ב, רעז ע"א
א/ט כתר המלך
א/ט לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נג אות ב-ט
א/ט מועדי הרב עמ' 228
א/ט מועדים וזמנים ח"ה סי' שמה
א/ט מילי דמרדכי
א/ט מים טהורים עמ' תעא
א/ט מישור הערבה עמ' קלא {עד נהר פרת - סוריא}
א/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' קצג {רדב"ז}
א/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קמג {רדב"ז}
א/ט מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קכג
א/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשצב {רדב"ז}
א/ט מעיני המים
א/ט מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' ב אות ג
א/ט מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קז ע"ד]
א/ט משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שעה
א/ט משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שצא-שצב
א/ט משנת המדינה עמ' 267, 268, 270, 273
א/ט משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קיב, קכ, קלב, ח"ד עמ' נב
א/ט משנת יעקב נשים ח"ב עמ' קמח-קמט
א/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' יא {סוריא בתוך גבולות האבות}, לט {עכו}, מ {כ"מ - תלה אשקלון בעכו}
א/ט נועם ח"ו עמ' קסא {רדב"ז}
א/ט ניצני שביעית עמ' 241 {משמן על זיתים}
א/ט עטרת חן ח"א עמ' קכה
א/ט עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' לט עמ' קכט
א/ט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קנז
א/ט עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רסה, ח"ה - הארץ לגבולותיה עמ' כד
א/ט עניינות בספרות הגאונים עמ' 250
א/ט פני משה (שלז')
א/ט קרית מלך
א/ט שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמ
א/ט שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' עב {כ"מ}
א/ט תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כט ס"ק ח, י-יא
א/ט תורת הקדש ח"א עמ' שכט, שלה {קרית ספר}, ח"ב עמ' קיט
א/ט תורת השבת והמועד עמ' 528
א/ט תחומין ח"ב עמ' 400, 403, ח"ד עמ' 282, חי"א עמ' 439
א/י אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קיז {ר"ח הלוי}, ח"ג עמ' כ, פו, ח"ו עמ' קצד
א/י אבני נזר או"ח סי' מד אות ב
א/י אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רנה
א/י אבקת רוכל (תשסב) עמ' קא, קח-קט
א/י אגרות הגרי"ד עמ' קנב
א/י אגרות הראי"ז עמ' קא-קב
א/י אגרות משה יו"ד ח"א סי' ריח ענף יא
א/י אדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 75 {ומביא בכורים מן התורה}
א/י אהל יצחק גיטין עמ' קמט-קנ, שסד
א/י אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קסא
א/י אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 22 {ר"ח הלוי}
א/י אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ה הע' 46 {ישועות מלכו}
א/י אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 26, 91
א/י אוצר א"י ח"ג עמ' 151, 158, ח"ד עמ' 234
א/י אור הישר [שאילת דוד קונ' השביעית, צבי גאון יעקב סי' כג]
א/י אור חדש (בלומ') דף מח ע"א {חזר ישראל וקנה מהגוי - זה כיבוש יחיד}
א/י אור חדש על ציון דף כט ע"ב {קנייה ככיבוש}
א/י אחיעזר ח"ב סי' לט ס"ק ה, יג
א/י איים בים כתובות סי' לד אות ד {וחי' הגר"ח (שם ד"ה ולפי זה)}
א/י אמונת אליעזר ערלה עמ' רלח {כ"מ}
א/י אמונת יהושע עמ' תקמה
א/י אמונת עתיך (נאור) עמ' לו, לח
א/י אמונת עתיך גל' 103 עמ' 51-52, 55
א/י אמונת עתיך גל' 111 עמ' 49
א/י אמר יוסף (אלקלעי)
א/י אמרי נפתלי ח"ב עמ' טו {כ"מ}
א/י אנצי"ת ע' אין קנין לנכרי הע' 1, 15, 31, 38 {רמב"ם}, 65 {ר"ח הלוי - אינה נמכרת לצמיתות}
א/י אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' נח
א/י אפיקי מגינים מנחות סי' נז
א/י אפיקי מגינים קידושין סי' ל {ר"ח הלוי}, לח
א/י ארץ חמדה (ישראלי) עמ' פ, קצט-ר, רג {כ"מ}, רה, רל
א/י ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' צד
א/י באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' כה ס"ק א, ב-ג {ר"ח הלוי}, סי' כו ס"ק ד
א/י באר יהודה הל' ע"ז פ"י ה"ג
א/י באר מרים פ"ה ה"ו
א/י באר ראי עמ' שז
א/י בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קיז
א/י בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ד ע"ד, ה ע"א
א/י בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' צט
א/י בינת דניאל ח"א עמ' פט, צא {ר"ח הלוי}
א/י בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 22
א/י בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' כ {ר"ח הלוי}
א/י בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' כד {כ"מ}
א/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תקיט-תקכ
א/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' יא {ר"ח הלוי}
א/י בית מועד (זלזניק) עמ' רמז {ר"ח הלוי}
א/י בית מרדכי (סאויצקי) דף טז ע"ג
א/י בית שערים יו"ד סי' תד
א/י בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קנא
א/י ברור הלכה גיטין מז ע"א ציון ב, ג, ד, ב"מ קא ע"א ציון ד פסקה ג
א/י ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ד פרק ג {ר"ח הלוי}
א/י בריכת המלך עמ' קז
א/י ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יט אות יז
א/י ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' כט
א/י ברכת ראובן דף קנז ע"א-ע"ב
א/י גבורת יצחק ביכורים עמ' קג
א/י גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' מה, קט-קי {ר"ח הלוי}
א/י גדולי ציון (תשנב) עמ' קמט, קנא {אין קנין לגוי}
א/י גן שושנים ח"א עמ' קלג, קלח-קלט
א/י גשר יהושע עמ' 231
א/י דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' נה
א/י דברות משה גיטין עמ' תכב
א/י דברות משה זרעים עמ' פז, תרמא, א'קא, א'קב {עכו"ם שקנה קרקע בא"י לא הפקיעוה מן המצוות}
א/י דברי יואל - שו"ת עמ' שלב, שסב
א/י דברי יוסף (אירגס) סי' כד דף מד ע"ד {יש קנין לגוי כשהוא עדיין בידו}
א/י דברי יציב יו"ד עמ' תפז {חזר ישראל ולקחה}
א/י דרכי דוד (קסל) פאה עמ' שיב, תעז, תעט, תקיא, תקכח
א/י הארץ הטובה עמ' 35-36
א/י הגהות רש"ש כתובות מה ע"ב
א/י הדר איתמר עמ' קב
א/י הוראות שעה פ' ב, ג (בסופו), ז, ט, י, כט (בסופו)
א/י הלכה רבה ח"א עמ' 5
א/י הר המלך ח"ז עמ' סא
א/י התורה והמדינה ח"ד עמ' קעז
א/י ויאמר יעקב (זלקינד) עמ' 166-167
א/י ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 32
א/י ויקח אברהם [פנים מאירות (תקצג) ח"ב דף ח ע"א]
א/י זהב התרומה - חלה עמ' תקפא
א/י זהב התרומה תרומות עמ' רצ
א/י זכר יצחק (תשח) עמ' רנו
א/י זכר יצחק (תשן) עמ' רסה, שמב
א/י חוות בנימין ח"ג עמ' תרלח, תרמז
א/י חוקת עולם עמ' 41 {אין קנין לגוי להפקיע}, 69-70, 97, 381 {אין קנין לגוי}
א/י חזו"א טהרות בליקוטים בסופו, יו"ד סי' סה ס"ק ד, שביעית סי' א ס"ק ב-ג, כט, סי' ג ס"ק כה, סי' כ בסופו, סי' כד ס"ק ד
א/י חזו"א על הרמב"ם
א/י חזון יחזקאל פאה פ"ג הכ"א, תרומות פ"ב הי"ג, חזון יחזקאל נדה החדש על משנה כלים פ"א מ"ו
א/י חזון נחום זרעים ח"א עמ' קעא, רנח, ח"ב עמ' רנב
א/י חי' הגר"ח החדש עמ' רנח, רסד-רסה, רעא
א/י חי' חתם סופר
א/י חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' ריט, רלח, רמ
א/י חי' ר' חיים הלוי כאן, ודף לז, מה-מו
א/י חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' טז
א/י חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נא אות ה-ו
א/י יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' עד, רנט
א/י יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' כב {ר"ח הלוי}
א/י יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' מה, נא {ר"ח הלוי}, קמו-קמז
א/י יד המלך (פלומבו)
א/י יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לו ע"ב
א/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעז
א/י יורה חכימא (תשח) עמ' רנז {אין קנין לגוי}
א/י ים התלמוד (עדיל) עמ' תלה
א/י יצחק ירנן
א/י יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שנה
א/י ישועות כהן חלה סי' לב ס"ק ב
א/י ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/י ישורון ח"כ עמ' תסב
א/י כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קיט
א/י כפתור ופרח (תשו) דף עג ע"א וע"ג, עו ע"א, עז ע"ב וע"ד, עט ע"ב, פא ע"א, קה ע"א
א/י כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' כג, לז
א/י כרם ציון שביעית ח"ב עמ' לא ע"א
א/י לאור ההלכה (תשסד) עמ' קמ-קמא
א/י לב ים גיטין עמ' רפט {ר"ח הלוי}, רצ-רצב, רצד
א/י להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רפ
א/י לחם חקי עמ' לז, מא, סד, עה-עז
א/י לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' ז ס"ק א
א/י לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' קב
א/י לשנת השמיטה עמ' מו
א/י מאור למלך גיטין עמ' עד
א/י מאור למלך נדרים עמ' קנ-קנא, קנג, קנד {כ"מ}, קנה, קנח {כ"מ}
א/י מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תכה, תכח
א/י מבית מאיר ח"ג עמ' מט
א/י מגל ח"י עמ' 6 {קדושה ראשונה לא קדשה לע"ל}
א/י מגן צבי עמ' קצ
א/י מגנזי הגר"ח עמ' א
א/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שנא
א/י מועדי הרב עמ' 236 {ר"ח הלוי}
א/י מוריה גל' קעט עמ' יח, מט, עא, גל' ריג עמ' פה-פו
א/י מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש ז
א/י מזבח חדש דף כו ע"ג
א/י מילי דמרדכי
א/י מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' ו
א/י מלכות יהודה וישראל עמ' 380
א/י מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ריא
א/י מנחת חינוך ח"ב עמ' רמג {כ"מ}, רמה, רנב, תנז, תע {כ"מ}, תקיא, ח"ג עמ' קז
א/י מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קצד
א/י מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' נט
א/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת - לקוטי תשובות עמ' קח
א/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' רלז
א/י מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' ש
א/י מנחת שי חלה עמ' רכה
א/י מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רמח, שיב, ח"ב עמ' עב, ח"ג עמ' פב
א/י מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תטז {כ"מ}
א/י מנחת שלמה שביעית עמ' קלב, קמו, קמט, שכז-שכח
א/י מעדני ארץ שביעית (תשד) דף נה, נט
א/י מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' יב, קכה, קכח, קלה-קמח, קנ, קנב, קפו, קצג {ק"ס}, רכב {ר"ח הלוי}, רמו, רנט, שא {ק"ס}, שמד {ר"ח הלוי}, שעח
א/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ז, יב, טו, יז, סב, סז {ישועות מלכו}, תשנ {חי' ר"ח הלוי}
א/י מעין החכמה עמ' קפח
א/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף יב ע"ד, רמה ע"ג
א/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' פ, ח"ב עמ' קסז, רג, רכ, רכה, רכח, רכט, רמ, רמה-רמו, רנא
א/י מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יג אות ד
א/י מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כה אות ד
א/י מקדש דוד זרעים - תרומות סי' ח
א/י מקדש דוד סי' נה אות א
א/י מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף י
א/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רכח
א/י מראה הנוגה
א/י מרכבת המלך עמ' שסג {ר"ח הלוי}
א/י מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/י משב יעקב ח"ב
א/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקפג
א/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקעז
א/י משכיל ליהודה עמ' קטז-קיז {ר"ח הלוי}
א/י משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קז
א/י משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' כא, ח"ג עמ' קה
א/י משנת יעבץ שמיטה עמ' סח
א/י משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קצ, קדושה עמ' קלט, הפלאה עמ' שא, שכא-שכב, זרעים ח"א עמ' ד-ו, קצד, קצח {רמב"ם}, רכב {משנת יעקב}, ח"ב עמ' רט
א/י משנת ירושלים עמ' יט {ר"ח הלוי}
א/י משנת ר' אהרן גיטין עמ' נח, סב, זרעים עמ' מח-נ, נז
א/י משפט המלחמה עמ' קעא
א/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קל {אין קנין לגוי}, קעז {אין קנין לגוי}, קפ {כ"מ}, קצ
א/י נועם ח"ג עמ' כג, ח"ח עמ' רסג
א/י נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' ק
א/י נזר הקדש (קפלן)
א/י נחלת שמואל דף ד ע"ד, ט ע"ג, יב ע"ד
א/י נחמד למראה ח"א דף נג ע"א
א/י ניר לדוד
א/י נשאל דוד או"ח עמ' קכ
א/י נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקפד-תקפה
א/י נתיבות שלום (למפרט) עמ' עג
א/י נתיבות שמואל דף סה ע"ג {ר"ח הלוי}
א/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תעט
א/י עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' עא, עו
א/י עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קסה, קעא
א/י עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' עח
א/י עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' עח {ר"ח הלוי}
א/י עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' צא {כ"מ}
א/י עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' פג
א/י עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' שפו
א/י עמק הלכה (אורנשטין) סי' ג, יח אות ב
א/י ענבי פתחיה עמ' 31-33
א/י ענפי ארז (זי') דף נב ע"ד {צ"פ}, קנט ע"ג
א/י פני אברהם (שפירא) עמ' עט {כ"מ}
א/י פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' כו, קמ
א/י פנת יקרת (תשנד) סי' פד
א/י פנת יקרת (תשעא) עמ' שסה {ר"ח הלוי}, שסו
א/י פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 151
א/י פרי הארץ (כהנוו) סי' מח-נג, סא-סב
א/י פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף מח ע"ד
א/י פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שכא
א/י צהר גל' ד עמ' 16
א/י ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ד מ"ט
א/י ציץ הקודש ח"א דף כח ע"ד
א/י צפנת פענח כאן, ויקרא עמ' רמא
א/י צרור החיים (יעקב)
א/י קובץ השמיטה עמ' שמב, שעו, תקטז
א/י קול דודי (תשף)
א/י קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות כב והערה 1
א/י קרית מלך
א/י ראש אליהו ח"א עמ' רכח {כ"מ}
א/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשס-תשסב
א/י שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' כב
א/י שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' מה (עמ' קכ), מח, נג
א/י שביעי קדש עמ' נב, נז, ס, קמח, קנ, קנט, קסה, קע, קעד-קעה, קעט, קפד, קפז-קפח, קצב, קצד, קצו, רו, רי
א/י שדה שמואל (שביעית) עמ' קנא {ר"ח הלוי}, קנב
א/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' כה, ח"ב עמ' רסט
א/י שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים ע
א/י שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רעד-רעו
א/י שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' יד, החדשות (תשעו) עמ' תקל
א/י שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' ה
א/י שושנת יעקב (רפפורט) עמ' נח
א/י שיח יוסף ח"ב עמ' שנז
א/י שיח ערב קידושין עמ' קיג {ר"ח הלוי}
א/י שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שלה
א/י שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ג אות א
א/י שלמי יוסף מנחות עמ' שטו
א/י שלמי יוסף ר"ה עמ' קכז
א/י שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' סב
א/י שמועות דוד עמ' פ
א/י שמוש חכמים ג עמ' כא
א/י שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' שסה
א/י שעורי הרב גיטין ח"א עמ' צא
א/י שעורי הרב חלה עמ' טז, יט, קלו
א/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רכא
א/י שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קצג, קצה
א/י שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רמט
א/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קכח
א/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קפח, קצ-קצא, רב, שצו, תב {ר"ח הלוי}
א/י שערי טהר ח"א שער ג סי' יז אות א, ד-ה, סי' כ אות ד, ח"ה שער א סי' ו אות טו
א/י שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות טו דף ק ע"א {אין קנין לגוי}
א/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 277
א/י תבואות הארץ (שוורץ תרס) פ"א עמ' נא
א/י תורה תמימה ויקרא פ' כה אות קטז
א/י תורת המדינה עמ' 82
א/י תורת המועדים (תשכד) עמ' 635
א/י תורת המועדים (תשנו) עמ' 680
א/י תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קסד, תתסב, תתסט, תתעא
א/י תחומין ח"ג עמ' 406, ח"ה עמ' 179 {ככיבוש יחיד}, ח"ז עמ' 21-20, ח"ז עמ' 514 {ר"ח הלוי}, חי"ב עמ' 460, 464
א/י תלמי השדה עמ' צז-צח, צט-ק {ר"ח הלוי}, רי
א/י תפארת בחורים פאה עמ' שו {ר"ח הלוי}, שז {אין קנין}
א/י תרומות חיים סעיף ג אות ב-ג, ט
א/יא אב בחכמה דף י ע"א, יז ע"ג {שעה"מ}
א/יא אב בחכמה דף י ע"א-ע"ב {כ"מ - תמה על מי שכתב שלוחו כמותו בגוי}
א/יא אבי עזרי ח"א
א/יא אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' קכא, ח"ה עמ' רכט
א/יא אבני ציון ח"א סי' טז אות א {מל"מ}, סי' סו אות ה {מל"מ}, ח"ד עמ' רנז {שעה"מ}
א/יא אבקת רוכל (תשסב) עמ' כה-ל, קו
א/יא אבקת רוכל (תשעז) עמ' כו, צב, צו
א/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' ריח ענף יא
א/יא אהלה של תורה ח"ב עמ' קסט, קעב
א/יא אוצמפה"ת ב"מ י ע"א ח"א הע' 31 {שעה"מ}
א/יא אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 227 {מל"מ}, 229
א/יא אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ה הע' 46
א/יא אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 46, 92
א/יא אוצר א"י ח"ד עמ' 234
א/יא אוצר חיים ח"ב דף קלד
א/יא אוצר יסודי שביעית עמ' פו
א/יא אוצרות יהושע עמ' רכו {שעה"מ}
א/יא אור הישר [עי' הל' מעשר פ"ב ה"ב, נועם ירושלמי דמאי פ"ה]
א/יא אור יעקב פסחים דף 172-173
א/יא אור ליהודה קדושין עמ' שט
א/יא אור עולם (שניאורסון) עמ' 336 {כ"מ}
א/יא אישים ושיטות (תשסז) עמ' מו
א/יא אמונת אליעזר דמאי עמ' שמא
א/יא אמונת אליעזר מעשרות עמ' קעב
א/יא אמונת יהושע עמ' שה
א/יא אמונת עתיך גל' 111 עמ' 60
א/יא אמונת עתיך גל' 115 עמ' 33
א/יא אמר יוסף (אלקלעי) דף יט ע"ג
א/יא אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' יא ד"ה וראיתי {שעה"מ}, ד"ה ועוד
א/יא אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יח ד"ה ואף {שעה"מ}
א/יא אמרי זאב דף יד ע"ב {מל"מ - לקוח}
א/יא אמרי נועם מועדים תשובה א מבן המחבר {כ"מ}
א/יא אמרי נפתלי ח"ב עמ' לג-לד {כ"מ}, נא
א/יא אמרי שבת דף פב ע"ב {כ"מ}
א/יא אנצי"ת ע' אין קנין לנכרי הע' 28, 38-36, ע' גוי הע' 433 {כ"מ}, ע' גמר מלאכה הע' 304, 308, 317, 327, 329, 332
א/יא אפיקי מגינים מנחות סי' נז
א/יא אפיקי מגינים קידושין סי' לח
א/יא אפר קדשים עמ' קסא
א/יא ארחות חיים ח"ב סי' יז אות ו
א/יא ארץ חמדה (ישראלי) עמ' רה-רו
א/יא אשר למלך ח"ד, מילואים
א/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' יט ס"ק ה-ו
א/יא באר המים עמ' כד
א/יא באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קצד-קצה
א/יא בד קודש (דאנון)
א/יא בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' עח, קיט
א/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ז ע"ד {ראב"ד}, ט ע"א
א/יא בדבר מלך ח"ט עמ' א
א/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' קא סעיף א ד"ה והמחנה {כ"מ}
א/יא בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קז {שעה"מ}, גל' עא עמ' קיב {כ"מ - קם אחד מתחסד}
א/יא בית אהרן וישראל גל' צב עמ' נא {מוכרו לכהן}
א/יא בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' כא {ר"ח הלוי}, כד {צרור החיים}
א/יא בית המדרש
א/יא בית לוי (גולדברג) דף עג ע"ג
א/יא בכורי חיים ח"ג עמ' קכ {כ"מ}
א/יא בני דוד
א/יא ברור הלכה גיטין מז ע"א ציון ג, ב"מ פח ע"ב ציון א {מל"מ}
א/יא בריכת המלך עמ' קיא
א/יא ברכי יוסף יו"ד סי' שלא אות ו {כ"מ}
א/יא ברכת אברהם (תשמ"ו, על ירושלמי פאה) עמ' קד-קח
א/יא ברכת הארץ (מאשבוים) עמ' טז
א/יא ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעא
א/יא ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' פז, קעב
א/יא ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קנב, ר"ה-מגילה עמ' כו
א/יא ברכת ראובן דף מב ע"א וע"ג, מו ע"ד, קנז ע"ג
א/יא גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מז ע"א {כ"מ}
א/יא גבורת יצחק ביכורים עמ' קמה, תרומות עמ' פד, קכד, קכז
א/יא גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' לא-לב, פח
א/יא גדולי ציון (תרע) דף יד ע"ג
א/יא גדולי ציון (תשנב) עמ' עד {מל"מ}, קכא {כ"מ}, קלג {קונה מגוי לפני גממ"ל}, רמ {מל"מ בשם מהרי"ט - לקוח חייב בתרומה מדאו'}
א/יא גדולי שמואל ב"מ דף פח ע"א {מל"מ}
א/יא גזע ישי דף עא ע"א
א/יא גליונות אבני נזר
א/יא גנזי המלך (תשסג) עמ' עה {כ"מ בשם ראב"ד}
א/יא גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' פג {כ"מ}
א/יא דבר אהרן חו"מ סי' לט אות ג {שעה"מ}
א/יא דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' נה
א/יא דברות אליהו ח"ג עמ' קיח
א/יא דברות משה זרעים עמ' פז, תרמא, תשסח {פטורין מכלום}, תתצ, תתצב {אני באתי מכח איש שאין אתם יכולין ליטול ממנו כלום}, תתקיז {אם נגמרה מלאכתם ביד עכו"ם ומרחן העכו"ם פטורין מכלום שנאמר דגנך ולא דגן עכו"ם וכ"מ}
א/יא דברות משה שבת ח"א סי' כב ענף ד, גיטין עמ' תקנג
א/יא דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' סב
א/יא דברי חיים בתרא דף פח
א/יא דברי יששכר דף יז ע"ג
א/יא דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' מא
א/יא דברי סופר עמ' מז {כ"מ, שעה"מ}
א/יא דברי שמואל (מאדלינגר) דף כ ע"ג {שעה"מ}
א/יא דגל יהודה (בילו') עמ' י
א/יא דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קע {ר"ח הלוי}, רמא, תקנג
א/יא הגהות רימ"א {כ"מ}
א/יא הוראות שעה פ' ז, י, יא, יט
א/יא המאור הגדול (יעבץ) עמ' רד
א/יא המדות לחקר ההלכה מדה ז אות יד, מדה ט אות טז
א/יא הר המוריה (אדר"ת) עמ' קיא {כ"מ}
א/יא הר צבי זרעים ח"א עמ' מג-מד, נה, ס-סא, עח
א/יא התורה והמדינה ח"ט עמ' שכט, קובץ יא עמ' תקפח
א/יא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קסא
א/יא זכר אליהו עמ' קסג, קסה
א/יא זכר יצחק (תשח) עמ' קנט, רנו
א/יא זכר יצחק (תשן) עמ' כג, קעד, רסה
א/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כא-כב
א/יא זכרון ציון (גולדברגר) דף כד ע"ב
א/יא זכרון שלמה (ורנר) עמ' רע {כ"מ}
א/יא זכרון שלמה (קליין) עמ' קפג
א/יא חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' א ס"ק ז, ט, יד
א/יא חוף ימים ח"א סי' נא אות ד
א/יא חזו"א טהרות בליקוטים בסופו, יו"ד סי' רא ס"ק ג, שביעית סי' א ס"ק ג, כא, כט, סי' י ס"ק ג, סי' כ ס"ק ז וס"ס, דמאי סי' ד ס"ק ז, סי' ח ס"ק ז
א/יא חזו"א על הרמב"ם
א/יא חזון יחזקאל דמאי פ"ד הט"ז
א/יא חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רנב
א/יא חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 33, חו"מ ח"ב עמ' 303, ח"ג עמ' 1
א/יא חי' הגאון אדר"ת עמ' רנג {מל"מ}
א/יא חי' הרז"ה ח"ב עמ' קסח
א/יא חי' חתם סופר
א/יא חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רלט, ב"מ עמ' קצג, רכ {כ"מ}
א/יא חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קמה, קמח, קנ, קנו {מל"מ}
א/יא חי' עזיאל
א/יא חי' ר' חיים הלוי דף לט, מה-מו
א/יא חי' ר"ח הלוי
א/יא חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שפ {שעה"מ}
א/יא חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' ח אות א
א/יא חלת לחם (תשנח) עמ' קכא {כ"מ}
א/יא חמדת ישראל ח"א דף לו ע"ג
א/יא חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 12 {שעה"מ}
א/יא חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 83
א/יא חק לישראל שליחות עמ' 59 {כ"מ}
א/יא חקרי זמנים ח"א עמ' צח
א/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' נד {כ"מ, שעה"מ}
א/יא חשבונות של מצוה עמ' תמא
א/יא טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תכט {שעה"מ}, מהדו"ג ח"ב עמ' שמג {כ"מ}, סי' קצא דף פב ע"ב (במהד' פודגורזע)
א/יא יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' מה, קמח, קנ
א/יא יורה חכימא (תשח) עמ' רנז {מירוח גוי}
א/יא יחוה דעת ח"ג עמ' רעה
א/יא יין הטוב עמ' פט
א/יא יצחק ירנן
א/יא יקב זאב דף פ ע"ד
א/יא כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רסא {מל"מ}
א/יא כל נדרי פ' סח הע' לד
א/יא כנפי נשרים
א/יא כפתור ופרח (תשו) דף ב ע"ג {מל"מ}, כג ע"ב, סג ע"א, עא ע"ג, עג ע"ד, עד ע"ג, עה ע"ב, עו ע"א וע"ג, פט ע"א, קא ע"א וע"ד, קו ע"ב, קז ע"ב
א/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' כו-כט, לב, לו, מו, נ-נא, ח"ג עמ' קנב
א/יא כרם ציון שביעית ח"א עמ' קכו ע"א, ח"ב עמ' עז ע"א, פו ע"א, פט ע"א
א/יא לב ים גיטין עמ' רצג
א/יא לבושי מרדכי לקו"ת עמ' צט {מל"מ}
א/יא להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קכט ע"ב, קל ע"א, קלג ע"ב
א/יא להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רפב
א/יא להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קעז
א/יא לחם בכורים עמ' קב
א/יא מאור הקדש בכורות עמ' קנב
א/יא מאור למלך נדרים עמ' קנג, קנח {מרכה"מ}, קסא, קסב {ר"ח הלוי}
א/יא מאיר נתיבים עמ' 267
א/יא מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סז {כ"מ}, תכט-תלא, תלט {כ"מ}, תמא, תמב
א/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פח ע"ב, צ ע"ב
א/יא מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קנג {כ"מ}
א/יא מבית מאיר ח"ג עמ' נג
א/יא מגיני שלמה עמ' רמב {מל"מ}
א/יא מגן גבורים (או"ח) סי' רב ס"ק ג
א/יא מדרכי משה דף ט ע"א
א/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קצ, קצא
א/יא מהרי"ט אלגזי דף נז ע"ב
א/יא מהרי"ט אלגזי פ"ד אות נ, אות נא או"ק א {כ"מ}, פ"ח אות סז או"ק א-ב
א/יא מוריה גל' צז עמ' לו {כ"מ - אין שליחות לגוי}
א/יא מוריה גל' קה עמ' מו {כ"מ}, סג {כ"מ}, גל' קעט עמ' עא, גל' קצז עמ' מ, גל' ריג עמ' פה, גל' רכו עמ' צט, קח
א/יא מזבח חדש דף יח ע"ג
א/יא מזכרת חיים עמ' עא, צג
א/יא מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קג
א/יא מילי דמרדכי
א/יא מנהגי ישראל ח"ד עמ' רפה {כ"מ - מתחסד}
א/יא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 298, 299, 301, 309 {כ"מ}
א/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' קז, רפא
א/יא מנחת חינוך מצוה שצה (דף כט ע"ד)
א/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ל
א/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רלו {כ"מ}, רלז
א/יא מנחת כהן (כץ) ח"ב דף כ ע"ד
א/יא מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שלו, ח"ב עמ' פו, צד
א/יא מנחת שי חלה עמ' רכה, רכז
א/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קצט, רז, רפג, רצג, ח"ג עמ' צז, קנט, קפט
א/יא מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שלה
א/יא מנחת שלמה שביעית עמ' שכח, שמט
א/יא מעדני ארץ שביעית (תשד) דף מא, קמז
א/יא מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' צט {מל"מ}, קג-קה, קו {מל"מ}, קלד, קלו, קמא, תכט
א/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ז {כ"מ}, כה, לז {כ"מ}, לט, ס {כ"מ}, סד {כ"מ}, סו {חי' ר"ח הלוי}, קפא {כ"מ}, ריא {כ"מ}, רעז {מל"מ}, שסז {מרכבת המשנה}, תשפז {כ"מ}
א/יא מעיני התורה ח"ב עמ' רלה-רלו {כ"מ}
א/יא מענה אליהו עמ' לו {מל"מ}
א/יא מעשה אברהם דף לד ע"ב {כ"מ בשם ארחות חיים}
א/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קמח ע"א
א/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' פא, שלה, ח"ב עמ' רלט
א/יא מקדש דוד זרעים - דמאי סי' ב
א/יא מקדש דוד סי' נז אות א
א/יא מקדשי השם ח"ב עמ' כ {מל"מ}
א/יא מקור ישראל דף כב ע"א
א/יא מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קעח ע"ב]
א/יא מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/יא משארית יעקב עמ' יד
א/יא משכנות אפרים שבת סי' טז אות לד {ר"ח הלוי}
א/יא משמרת חיים ח"ב עמ' קיז {כ"מ}
א/יא משמרת חיים ח"ב עמ' קיז {כ"מ}
א/יא משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קפט
א/יא משנת אליעזר (קונשטט) עמ' י, מ
א/יא משנת אליעזר (רבינ') עמ' סב
א/יא משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' צב
א/יא משנת יעקב הפלאה עמ' שטז, זרעים ח"א עמ' ד-ו, קצד, קצח {רמב"ם}, רכב {משנת יעקב}
א/יא משנת ר' אהרן זרעים עמ' כא
א/יא משפט כהן עמ' פג ע"א
א/יא משפטי עזיאל ח"ו עמ' קח, רטז
א/יא משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קפז {מירוח ישראל}, רמח {כ"מ - קהילות א"י נוהגות כרמב"ם}
א/יא משפטי שאול - פסקי דין עמ' קצט-ר {כ"מ}
א/יא מתנת כהונה בכורות עמ' קסא
א/יא נועם ח"ב עמ' יט, כא-כב, ל, ח"ח עמ' קנז, קנט
א/יא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' צז, צט {ר"ח הלוי}, קא
א/יא נזר הקדש (קפלן)
א/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף קב ע"ד, קג ע"א, קיח ע"א
א/יא נחמד למראה ח"א דף נג ע"א
א/יא נטע שעשועים (שליסל) עמ' צח {כ"מ ומים חיים}
א/יא נר למאור (רבינוביץ) דף יג ע"ב
א/יא נתן פריו גיטין עמ' קיט {מל"מ}
א/יא ס' החיים (קלוגר) עמ' תסו {שעה"מ}
א/יא ס' השדה דף נ ע"א, נז ע"ב
א/יא ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תפ-תפא, תקעא-תקעז
א/יא עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' עד, עו
א/יא עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קע, קעב
א/יא עינות מים דף קו ע"ג
א/יא עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' פו
א/יא עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' שפז, שע
א/יא עמק הלכה (אורנשטין) סי' יט
א/יא עמק הלכה (אורנשטין) סי' כ אות ב
א/יא ענפי ארז (זי') דף קפה ע"ד
א/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יא, נג
א/יא ערוך השלחן העתיד זרעים סי' טז ס' ג
א/יא פד"ר ח"ט עמ' 262
א/יא פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' נג, נז, קלג
א/יא פינות הבית דף נט ע"ג {כ"מ}
א/יא פני אברהם (שפירא) עמ' נט
א/יא פני משה (שלז')
א/יא פרי הארץ (כהנוו) סי' מח-מט, סב
א/יא פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף מט ע"ב {כ"מ}
א/יא פרי יצחק (תשעו) עמ' תעג
א/יא פרי עץ חיים (אביגדור)
א/יא פרי שמואל מכות עמ' קכח
א/יא פרקי שליחות עמ' 57
א/יא צור תעודה דף צה ע"ג {כ"מ}
א/יא ציץ אליעזר ח"א סי' ז לפני אות א {כ"מ}
א/יא ציץ הקודש ח"א דף כט ע"א
א/יא צמח ארז עמ' קל {מל"מ}, קמב
א/יא צמח ארז עמ' ריח {הקונה אחרי מירוח גוי אין חייב מדרבנן}
א/יא צרור החיים (יעקב)
א/יא קהלות יעקב שביעית א יג, זרעים ט, בכורות ט, קדושין לז
א/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' שפד
א/יא קובץ השמיטה עמ' שמב, שעא
א/יא קול דודי (תשף)
א/יא קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקמא
א/יא קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' עג
א/יא קונטרסי שעורים ב"מ שעור כז אות יד
א/יא קרבן אליצור דף קפא ע"ד
א/יא קרבן ציון עמ' קכו {שעה"מ}
א/יא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רנז, רסב-רסג
א/יא ר"י קארו - קובץ עמ' קע
א/יא ראש אליהו ח"א עמ' רלב {שעה"מ}
א/יא ראשית בכורים דף ל-לא
א/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשסה, תשסז
א/יא שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' כב
א/יא שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סג, סז עמ' קנד, סי' עב עמ' קעז {כ"מ}
א/יא שביעי קדש עמ' קסח, קעא, קעו, קצ-קצא, קצו, רו, רח
א/יא שדה שמואל (שביעית) עמ' קנג
א/יא שדי חמד מע' ל כלל כה {כ"מ - מתחסד}
א/יא שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' מז
א/יא שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רט
א/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רעד
א/יא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' יד, החדשות (תשעו) עמ' תקל
א/יא שו"ת מהרלב"ח סי' מד
א/יא שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' ט, כג, כו-כז, לט
א/יא שו"ת ר"א בן ארחא עמ' מה, מח
א/יא שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' צג
א/יא שיח ערב קידושין עמ' קעא {שעה"מ}
א/יא שירת דוד (תשסג) עמ' קנט {שעה"מ}
א/יא שירת דוד ב"מ עמ' קנט {שעה"מ}
א/יא שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ג אות ב, סי' ד אות ב
א/יא שלום ירושלים עמ' צב
א/יא שלום ירושלים עמ' צב {שעה"מ}
א/יא שלמי יוסף בכורות עמ' קסא
א/יא שלמי יוסף מנחות עמ' שטו
א/יא שם יוסף (מועטי) כאן, וח"ב דף צב ע"ג, צד ע"א {כ"מ}
א/יא שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רצב {פרי עץ חיים}
א/יא שם משמעון (סטרליץ) עמ' קנה
א/יא שמועת חיים יומא ח"ב עמ' צג
א/יא שמוש חכמים ג עמ' כא-כב
א/יא שמחתי באומרים לי עמ' יט {שעה"מ}
א/יא שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 349
א/יא שעורי הרב חלה עמ' נג, קמ
א/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תעד
א/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רכו, רלט, רנח
א/יא שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קצג
א/יא שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רמד-רמה, רמט, רנג
א/יא שער המלך
א/יא שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שיח-שיט
א/יא שערי תודה ח"ב דף כט ע"א {מל"מ}
א/יא שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נה ע"ב, ע ע"ג
א/יא תבואת יקב (פרידמן) עמ' לד
א/יא תולדות יעקב (וורשנא) דף פז ע"ב
א/יא תורת השליחות עמ' כא {כ"מ}
א/יא תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתעז
א/יא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' צה, צז
א/יא תחומין ח"א עמ' 180
א/יא תלמי השדה עמ' צח
א/יא תפארת בחורים פאה עמ' קפא {כ"מ בשם ראב"ד}
א/יא תרומות חיים סעיף ד אות ד-ה {כ"מ}, ט {כ"מ}, מג {ר"ח הלוי}, סעיף ז אות י {כ"מ}, יא {שעה"מ}, יג {שעה"מ}, סעיף סא אות ג {מל"מ}
א/יא תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קמט
א/יב אבן ישראל (פישר)
א/יב אבקת רוכל (תשסב) עמ' כה-ל, קו
א/יב אבקת רוכל (תשעז) עמ' כו
א/יב אגרות משה יו"ד ח"א סי' ריח ענף יא
א/יב אדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 75 {מכר העכו"ם לישראל הפרות שלו כשהן מחוברים לקרקע}
א/יב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 144 {צ"פ}
א/יב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 67, 72 {צ"פ}
א/יב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 63
א/יב אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ד הע' 11
א/יב אור יעקב פסחים דף 172-173
א/יב אמונת יהושע עמ' תקמה, תתקט
א/יב אנצי"ת ע' אין קנין לנכרי הע' 39
א/יב באר מרים פ"ה ה"ו
א/יב דברות משה זרעים עמ' פז, תלט {ואם מכרן אחר שבאו לעונת המעשרות מפריש תרומת מעשר ומעשר ונותן מהן לבעלים לפי חשבון}, תרמא {כיצד לקח תבואה זרועה מן העכו"ם אחר שהביאה שליש ונגמרה ביד ישראל וכ"מ}
א/יב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' שג {מרכה"מ}, תקז-תקט
א/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 22
א/יב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' א ס"ק יג, ח"ב סי' ז ס"ק א
א/יב חזו"א יו"ד סי' ריד לדף קלא ע"ב, שביעית סי' א ס"ק כב, סי' ו ס"ק ג, סי' יט ס"ק כג, מעשרות סי' ז ס"ק כב
א/יב חזו"א על הרמב"ם
א/יב חיי משה (ברודנא) דף טז ע"ב
א/יב חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' יז אות ד
א/יב ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/יב כפתור ופרח (תשו) דף קו ע"ב
א/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' מט-נ
א/יב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' צב ע"א, צה ע"ב
א/יב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רפב
א/יב מאור למלך נדרים עמ' קנב
א/יב מבית מאיר ח"ג עמ' סה
א/יב מהרי"ט אלגזי חלה אות יב או"ק ב
א/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' תנו
א/יב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רג
א/יב מנחת שלמה שביעית עמ' קו, שמט, שנב
א/יב מעדני ארץ שביעית (תשד) דף סט, קמח-קמט
א/יב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' צט-ק, קז, קמא, קמה, קעג, שנט, תל
א/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' מז, קפב
א/יב מקדש דוד זרעים - חנטה ולקיטה ושליש סי' כא
א/יב מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/יב משנת ר' אהרן זרעים עמ' קמו
א/יב נועם ח"ב עמ' כג, כט-ל
א/יב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' צט
א/יב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קלג {כ"מ}
א/יב צמח דוד (רפפורט) אות רצו
א/יב צפנת פענח
א/יב צרור החיים (יעקב)
א/יב קהלות יעקב בכורות ט
א/יב קול דודי (תשף)
א/יב קול יהודה (גרשוני) עמ' רפב
א/יב שביעי קדש עמ' קפה, ר, רו, רח
א/יב שדה שמואל (שביעית) עמ' קנו
א/יב שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' יד, החדשות (תשעו) עמ' תקל
א/יב שיח יוסף ח"ב עמ' שנח-שנט
א/יב שמלה שניה דף יט ע"א {מרכבת המשנה}
א/יב שעורי הרב חלה עמ' נג, קמ, קמג
א/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קמג
א/יב שערי זיו ח"ב דף ס ע"ג
א/יב תרומות חיים סעיף ה אות ד, ח, סעיף יב אות לג
א/יג אבני נזר יו"ד סי' תכה אות א
א/יג אבקת רוכל (תשסב) עמ' כה-ל, קו
א/יג אגרות הגרי"ד עמ' קעד
א/יג אהל חייא עמ' תקלט
א/יג אהלה של תורה ח"ב עמ' קעב
א/יג אהלי יעקב (לויטאן) עמ' כז
א/יג אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שסז
א/יג אוצמפה"ת ב"מ עב ע"א הע' 72 {צ"פ}
א/יג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 27 {צ"פ}
א/יג אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 34 {צ"פ}, 44 {צ"פ}, 59 {מעדני ארץ}, 74 {צ"פ}
א/יג אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ה הע' 45, 46
א/יג אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 69 {צ"פ}
א/יג אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 46 {כ"מ}
א/יג אמונת אליעזר דמאי עמ' ד
א/יג אמונת יהושע עמ' תרל
א/יג אמונת עתיך גל' 117 עמ' 41 {מעדני ארץ}
א/יג אנצי"ת ע' אין קנין לנכרי הע' 15 {ראב"ד}, 33-34, ע' גמר מלאכה הע' 304, 305, 308, 312, 313, 327, 329
א/יג אפיקי מגינים מנחות סי' נז
א/יג אפיקי מגינים קידושין סי' לח
א/יג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפט
א/יג ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קצו, רג, רד {כ"מ}, רו, רי-ריא {ראב"ד}, רלד
א/יג באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' יט ס"ק א, סי' כז ס"ק ג, ה
א/יג בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קכ
א/יג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ט ע"א
א/יג בית זבול ח"ג סי' לז אות ה {כ"מ}, ז
א/יג בני יעקב
א/יג ברור הלכה גיטין מז ע"א ציון ג
א/יג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קנב
א/יג גבורת יצחק תרומות עמ' קכד, קכז
א/יג גדולי ציון (תשנב) עמ' קכא {כ"מ}
א/יג גינת המלך עמ' יז
א/יג גליונות אבני נזר
א/יג דבר יהושע על הש"ס עמ' צא
א/יג דברות משה זרעים עמ' כט {כ"מ}
א/יג דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שמו
א/יג דרכי דוד (קסל) פאה עמ' רט, רמח
א/יג הוראות שעה פ' ז, ט
א/יג הלכה רבה ח"א עמ' 5-6
א/יג הר צבי זרעים ח"א עמ' מג, סא
א/יג התורה והמדינה ח"ד עמ' קסב
א/יג ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב סי' נב דף טז ע"א]
א/יג זהב התרומה - חלה עמ' שלה, שמ, שמד, תקסב
א/יג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קצד
א/יג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' א ס"ק יב, טו
א/יג חזו"א על הרמב"ם
א/יג חזו"א שביעית סי' א ס"ק כב, דמאי סי' ד ס"ק טו, סי' יב ס"ק יט
א/יג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רלט
א/יג חי' ר' חיים הלוי דף מו
א/יג חלת לחם (תשנח) עמ' קעב
א/יג חמדת יעקב עמ' 99
א/יג טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קו
א/יג טל חיים (סגל) עמ' עב {מל"מ}
א/יג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' נ, קג
א/יג יורה חכימא (תשח) עמ' רנז {מירוח גוי}
א/יג יצחק ירנן
א/יג ישורון ח"כ עמ' תלו {מירוח גוי}, תסד
א/יג כנה"ג [שו"ת ר' בצלאל סי' א]
א/יג כפתור ופרח (תשו) דף סח ע"ב, עח ע"א, פב ע"א, קד ע"ד, קה ע"ג, קו ע"ב
א/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' לג, לו-לז, מח-נ
א/יג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קכט ע"ב
א/יג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רפב
א/יג לחם בכורים עמ' קב
א/יג לחם חקי עמ' צ
א/יג לקט שבלים (תשסד) עמ' ס
א/יג מאור למלך נדרים עמ' קנח
א/יג מהרי"ט אלגזי פ"ד אות נא או"ק א {כ"מ}
א/יג מוריה גל' קעט עמ' יח {ראב"ד}, גל' ריג עמ' פה-פו
א/יג מזכרת חיים עמ' ע
א/יג מנחת חינוך ח"א עמ' שיח, ח"ג עמ' קז
א/יג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רס, ח"ח עמ' רנט, רפו {כ"מ}
א/יג מנחת שי חלה עמ' רכה
א/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רעט, ח"ב עמ' עב, ח"ג עמ' ע, קנט
א/יג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שעג, תיג, תטז
א/יג מסורה ח"ט עמ' קה
א/יג מעדני ארץ מתנ"ע עמ' נו {כ"מ}
א/יג מעדני ארץ שביעית (תשד) דף נג, נה, נט, קנב
א/יג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' ז, קלה, קלז-קלט, קעא, קפט, קצו
א/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' לז {כ"מ}, לח, סח {ראב"ד}, פט, צב {ראב"ד}, צט {ראב"ד}, תשע
א/יג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רכח
א/יג מקדש דוד זרעים - תרומות סי' יח
א/יג מקור ברוך (ערמן) דף לח ע"ב
א/יג מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף עג ע"ב]
א/יג מרבה חיים סי' מא אות א, כב
א/יג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/יג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקנט {דרך אמונה}
א/יג משנת ר' אהרן זרעים עמ' נז-נח
א/יג משפט כהן עמ' עה
א/יג משפטי עזיאל ח"ד עמ' קכד, ח"ו עמ' קיז, רטז
א/יג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' צח, קא
א/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף מד ע"ג
א/יג עמק שאלה (טברסקי) עמ' רנה {כ"מ}
א/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכב {ראב"ד}
א/יג פרשת דרכים (תשנב) עמ' רלג
א/יג ציץ הקודש ח"א דף כח ע"ד, כט ע"א
א/יג צפנת פענח
א/יג צרור החיים (יעקב)
א/יג קהלות יעקב קדושין לז, בכורות י, זרעים ט
א/יג קול דודי (תשף)
א/יג קול יהודה (גרשוני) עמ' רצט
א/יג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רנט
א/יג ראשית בכורים דף לא
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשסג
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תלו
א/יג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' מג {מירוח גוי פוטר}
א/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' נח
א/יג שביעי קדש עמ' קע-קעא, קפו, קצט, רו, רח
א/יג שדה שמואל (שביעית) עמ' קנג {ר"י קורקוס}, קנד, קנו
א/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רע
א/יג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רעד
א/יג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' יד, החדשות (תשעו) עמ' תקל
א/יג שו"ת ר"א בן ארחא עמ' מד, נ
א/יג שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שסח
א/יג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ג אות ה
א/יג שלמי יוסף מנחות עמ' שטז-שיז
א/יג שם יוסף (מועטי) ח"ב דף צב ע"ב
א/יג שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רצב-רצג, רצח
א/יג שמוש חכמים ג עמ' כא-כב
א/יג שעורי הרב חלה עמ' כא, נג, קלז, קמ
א/יג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רמד, רמט
א/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' נט, ע
א/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תיח
א/יג תורת יצחק ח"א עמ' צג
א/יג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' צז
א/יג תפארת בחורים פאה עמ' קפב
א/יג תרומות חיים סעיף ו אות א, ד-ה {כ"מ}, יד {כ"מ}, טז, סעיף ז אות ג, כו {צ"פ}, סעיף ט אות ד
א/יג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רו
א/יד אבקת רוכל (תשסב) עמ' כה-ל, קו
א/יד אבקת רוכל (תשעז) עמ' כה-כו
א/יד אהל תורה (קוק) עמ' קנט
א/יד אהלה של תורה ח"ב עמ' קעב
א/יד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ז הע' 7 {מעדני ארץ}
א/יד אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 67 {מעדני ארץ}
א/יד אמונת אליעזר דמאי עמ' ד
א/יד אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 304, 329
א/יד באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' יז ס"ק א, ג {מרכה"מ}, סי' יט ס"ק ג
א/יד ברור הלכה גיטין מז ע"א ציון ג
א/יד גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' לא
א/יד גבורת יצחק תרומות עמ' קכד, קכז
א/יד דברות אליהו ח"ג עמ' קיט {רדב"ז}
א/יד דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שמו
א/יד הר צבי זרעים ח"א עמ' ס
א/יד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' א ס"ק טו
א/יד חזו"א יו"ד סי' רא ס"ק ג, שביעית סי' א ס"ק טז
א/יד חזו"א על הרמב"ם
א/יד חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רנ {מל"מ}
א/יד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רלט
א/יד חמדת יעקב עמ' 99
א/יד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קנא
א/יד כפתור ופרח (תשו) דף עד ע"א וע"ג, קו ע"ב
א/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' מט-נ
א/יד לחם בכורים עמ' קב
א/יד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תלב, תלג {רדב"ז}
א/יד מהרי"ט אלגזי דף כג ע"ב
א/יד מהרי"ט אלגזי פ"ד אות נא או"ק א {כ"מ}
א/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רלז
א/יד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קלט, קמד, קצח
א/יד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' מה
א/יד מקור ישראל דף כב ע"א
א/יד מרכבת המשנה מהדו"ק
א/יד משפטי עזיאל ח"ו עמ' רטז, רכ
א/יד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשסג
א/יד פרי האדמה ח"ד
א/יד ציץ אליעזר ח"א סי' ט אות ה {רדב"ז}
א/יד קהלות יעקב בכורות סי' י, זרעים סי' ט, קדושין סי' לז
א/יד קול דודי (תשף)
א/יד קול יהודה (גרשוני) עמ' שה, שנד
א/יד קרית מלך
א/יד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רסב
א/יד שביעי קדש עמ' קעא
א/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רעא, רעח
א/יד שו"ת ר"א בן ארחא עמ' מט
א/יד שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שסח
א/יד שלמי יוסף מנחות עמ' שטז
א/יד שעורי הרב חלה עמ' קמג
א/יד שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רמח-רמט
א/יד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' סט
א/יד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תסז
א/יד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' צז
א/יד תשובה מאהבה ח"ב דף מג ע"ב
א/טו אבן ישפה עמ' 6 {הקונה בסוריא כקונה בירושלים}
א/טו אהל יצחק גיטין עמ' תשג
א/טו אוצר א"י ח"ד עמ' 38, 214, ח"ה עמ' 165
א/טו אור הישר [כפתור ופרח פי"ג]
א/טו אמונת עתיך גל' 121 עמ' 36 {ירושלים בזה"ז}
א/טו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' כא
א/טו אנצי"ת ע' אין קנין לנכרי הע' 66
א/טו אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' יג
א/טו באר מרים פ"ה ה"ו
א/טו ברור הלכה גיטין ח ע"א ציון ו, מז ע"א ציון ג
א/טו גבורת יצחק שביעית עמ' עז
א/טו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קצו
א/טו הוראות שעה פ' ז, ט
א/טו הר המלך ח"ז עמ' סא
א/טו התורה והמדינה ח"ט עמ' שכד
א/טו זהב התרומה - חלה עמ' תעב
א/טו זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' לה ס"ק ד
א/טו זר זהב (פראג) עמ' מז
א/טו חזו"א שביעית סי' ד ס"ק ז, סי' ו ס"ק ב
א/טו חזון יחזקאל דמאי פ"א ה"ז, מעשרות פ"ג הט"ו
א/טו חזון נחום זרעים ח"א עמ' רסה, ח"ב עמ' שט
א/טו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ס
א/טו חסדי דוד ח"א עמ' תד
א/טו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קמו, קנג
א/טו יצחק ירנן
א/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' סז, ח"ב עמ' קלא
א/טו כרם ציון שביעית ח"א דף עא ע"א, ח"ב עמ' שכא
א/טו כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' לח-לט
א/טו לחם חקי עמ' לה, עו
א/טו לשנת השמיטה עמ' לח
א/טו מועדים וזמנים ח"ח סי' שמה
א/טו מזכרת למשה עמ' נט, סג
א/טו מילי דמרדכי
א/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' שלג, ח"ו עמ' מא, ח"ט עמ' רטו
א/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' עא
א/טו מנחת שלמה שביעית עמ' קלז
א/טו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קטו, תיז
א/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' כג
א/טו משנת יעבץ שמיטה עמ' קפז-קפח, קצ
א/טו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' סג
א/טו משנת ר' אהרן זרעים עמ' קמו
א/טו נתיבות מרדכי גיטין עמ' רצא
א/טו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קעב, רצח
א/טו ציץ אליעזר ח"א סי' יא אות ג, ח"ב סי' יג אות ז
א/טו קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קל, קלג, קלה
א/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רעא, רעח
א/טו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' ל
א/טו שעורי הרב חלה עמ' קמג
א/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תעו
א/טו תורת הקדש ח"א עמ' קמה, שכח, שלא
א/טו תורת שביעית (סור') סי' ב
א/טו תרומות חיים סעיף ז אות טו
א/טז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' כ, ח"ט עמ' ר
א/טז אבני נזר יו"ד סי' תנה אות ג
א/טז אגרות משה יו"ד ח"א סי' ריח ענף יא
א/טז אור יעקב פסחים דף 172
א/טז אמונת יהושע עמ' תתקט {הגיע לעונת המעשרות ביד גוי}
א/טז אנצי"ת ע' אין קנין לנכרי הע' 68
א/טז אפיקי מגינים מנחות סי' נז
א/טז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' מה, קי
א/טז גבורת יצחק תרומות עמ' לט
א/טז גליון מהרי"ל מעשרות סוף פ"ה
א/טז דברות משה זרעים עמ' פז, פח, תרמא {אם הגיעו לעונת המעשרות ביד העכו"ם פטורין}
א/טז הוראות שעה פ' ז, ט
א/טז הר המלך ח"ז עמ' סא
א/טז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כב [משנת חכמים בשם שושנים לדוד] {מל"מ}
א/טז חזו"א על הרמב"ם
א/טז חזו"א שביעית סי' א ס"ק כב, סי' ד ס"ק ז
א/טז לחם חקי עמ' עה
א/טז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' נו, פא
א/טז מעיני המים
א/טז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קלה ע"ד
א/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/טז משנה יפה מעשרות פ"ה מ"ה
א/טז נתיבות מרדכי גיטין עמ' רצא
א/טז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קלג-קלד
א/טז קול דודי (תשף)
א/טז שלמי יוסף מנחות עמ' שיח
א/טז שם משמעון (סטרליץ) עמ' קלז
א/טז שעורי הרב חלה עמ' קמג
א/טז תרומות חיים סעיף ז אות ל {מל"מ}
א/יז אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 30, 32, 44, 56, 79
א/יז אוצר א"י ח"ד עמ' 234
א/יז בית זבול ח"ג סי' לז אות א {רדב"ז}
א/יז ברור הלכה גיטין מג ע"ב ציון ד
א/יז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קח-קט
א/יז דינא דמלכותא (שור) עמ' קלה
א/יז זהב התרומה - חלה עמ' תעג {בסוריא}
א/יז חזו"א שביעית סי' ד ס"ק ז
א/יז כתר המלך
א/יז לחם חקי עמ' פו
א/יז מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' י
א/יז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' עט
א/יז מעדני ארץ שביעית (תשד) דף ס
א/יז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קנב, רנב, רסא, שמג, שעח
א/יז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' סג {רדב"ז}, פא
א/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יז משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רא-רב {רמב"ם}, רכב {משנת יעקב}
א/יז עמק שאלה (טברסקי) עמ' רנד
א/יז ענפי ארז (זי') דף קנט ע"ב
א/יז ציץ אליעזר ח"א סי' ב אות ג {רדב"ז}
א/יז ציץ הקודש ח"א דף כט ע"א
א/יז צמח ארז עמ' נח {רדב"ז}
א/יז צרור החיים (יעקב)
א/יז קול דודי (תשף)
א/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תמג
א/יז שדה שמואל (שביעית) עמ' קסא
א/יז שהם וישפה ח"ב
א/יז שו"ת ר"א בן ארחא עמ' מג-מד
א/יז תחומין ח"ב עמ' 367 {מל"מ}
א/יח אדרת אליהו (ראם) עמ' כ
א/יח אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ג הע' 80
א/יח אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 28 {מעדני ארץ}
א/יח אוריין תליתאי (תאומים) סי' קסא {מל"מ}
א/יח אוריתא יד עמ' קסו
א/יח אמונת עתיך גל' 124 עמ' 42
א/יח אפיקי מגינים מנחות סי' נז
א/יח ברור הלכה גיטין מז ע"א ציון ה
א/יח הוראות שעה פ"ט
א/יח חזו"א על הרמב"ם
א/יח חזו"א שביעית סי' א ס"ק כד
א/יח יצחק ירנן
א/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קלא
א/יח מילי דמרדכי
א/יח מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קלו, קעז, קצו, רסא {כ"מ}
א/יח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' נב {רדב"ז}, סה, סו {רדב"ז}, פו
א/יח מעשה איש דף ט ע"ב
א/יח מקדש דוד זרעים - חנטה ולקיטה ושליש סי' ה
א/יח מקדש דוד סי' ס אות א
א/יח מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/יח עליות אריה עמ' כה
א/יח עמק הלכה (אורנשטין) סי' כב אות ח
א/יח שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' כט
א/יח שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קצב {רדב"ז}
א/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' תיח
א/יח תרומות חיים סעיף ט אות ב-ג {כ"מ}, סעיף טז אות י
א/יט אמונת עתיך גל' 124 עמ' 42
א/יט אמרי נפתלי ח"ב עמ' לה {כ"מ}
א/יט טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תרצא
א/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קלב
א/יט מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רסב
א/יט שביעי קדש עמ' מח
א/יט תרומות חיים סעיף י אות ב, ד {רדב"ז}
א/כ אבן ישראל (פישר) ח"ד הל' זכיה פי"ב הי"ג עמ' קיד-קטז {כל קלח - כרש"י, שיטתו בהגדרת שותפות}
א/כ אבני נזר אהע"ז סי' שעד אות א
א/כ אהליך יעקב בכורות סי' א ס' ח
א/כ אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ו הע' 24 {ישועות מלכו}
א/כ אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 46 {כ"מ}, 47 {רדב"ז}
א/כ אוצרות יהושע עמ' קסג
א/כ אוריתא יג עמ' פד, פז {כרש"י שכל חיטה חצייה של ישראל}
א/כ אמרי נפתלי ח"ב עמ' לז
א/כ אנצי"ת ע' ברירה הע' 198, 202
א/כ ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ריט
א/כ ארשות החיים עמ' שלה
א/כ באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' כו ס"ק ד {כ"מ}
א/כ בינת נבונים דף סט ע"ב-ע"ד {כ"מ - בזה"ז גם בא"י יש ברירה, רדב"ז - דרבנן שיש לו עיקר מהתורה}, ע ע"א {מדוע במירוח גוי אין ברירה}
א/כ בית אברהם (רובינשטיין) דף לא ע"ג
א/כ בית יצחק (חבר) ח"ב דף א ע"ב-ע"ג {כרש"י שוודאי אין ברירה, ההבדל בין דאורייתא לדרבנן}, יח ע"ג-ע"ד {כשכותב סתם דין לא מתכוון לזה"ז שבו תרומה דרבנן}, כא ע"א {מדוע במירוח הגוי אין ברירה הרי מדאורייתא פטור}, לא ע"א {בדרבנן שעיקרו מהתורה - אין ברירה}, מג ע"ב {מדוע מועיל לעשר מיניה וביה}
א/כ בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' ד, יג, נח
א/כ בן אשר סי' לו ענף א אות ז-ח, ענף ב אות ד, ענף ד אות ג
א/כ בציר אליעזר ח"א דף ז ע"ג-ע"ד {טבל וחולין מערובים}
א/כ ברור הלכה חולין קלד ע"א ציון ו פרק ב {ישועות מלכו}
א/כ ברור הלכה חולין קלה ע"ב ציון א
א/כ בריכת המלך עמ' צד
א/כ ברכות חיים ח"א עמ' עב {כל קלח - כרש"י}
א/כ גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קח
א/כ דברות משה גיטין עמ' שפא, תא {ברירה דרבנן או דאורייתא}
א/כ דעת מרדכי ח"א דף עב ע"א {מדוע אין אומרים ברירה הרי מירוח גוי מדרבנן}
א/כ דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תצא
א/כ דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 84-85, 50, 48
א/כ הגהות מוהר"י קרט עמ' עו {אין ברירה בדאורייתא}
א/כ הדרת אפרים ח"ב עמ' רעו {אין ברירה בדאורייתא}
א/כ המדות לחקר ההלכה מדה כב אות סג {אין ברירה כי העיקר הוא האיסור ולא הממון}, צג {כל קלח וקלח - כרש"י}
א/כ העמק שאלה ח"א שאלתא כו ס"ק כד {כל קלח וקלח חצי לזה וחצי לזה, חלקו של ישראל כולו טבל}
א/כ הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' ריח
א/כ הר צבי זרעים ח"א עמ' פ {בתרומה בזה"ז יש ברירה}
א/כ ונגש הכהן כלל ד פ"ה (בהגהה)
א/כ זכרון יהונתן דף ט ע"ב
א/כ חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' א ס"ק ב {אפילו חלקו בקמתה, אפילו מירח גוי}, סי' ג ס"ק ז {מפריש מיניה וביה}
א/כ חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תמט
א/כ חזו"א יו"ד סי' קצו ס"ק יז {כל קלח וקלח - כרש"י}, שביעית סי' א ס"ק כד, סי' ד ס"ק י, סי' ו ס"ק ג, סי' ז ס"ק ל, דמאי סי' ט ס"ק יב, כא, סי' טז ס"ק י
א/כ חזו"א על הרמב"ם
א/כ חזון יחזקאל פאה פ"ב ה"ט {כל קלח - כרש"י}, דמאי פ"א ה"א {כ"מ - בזה"ז בא"י יש ברירה}
א/כ חזון נחום זרעים ח"א עמ' רסד {אינו מחלק בין גדיש לקמה}
א/כ חי' הגרא"א דסלר עמ' קנו
א/כ חי' ר' חיים הלוי דף מו
א/כ חיי נפש בראשית ח"ב עמ' ג {אין ברירה}
א/כ חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' יט אות ג
א/כ חסדי דוד ח"א עמ' פח {חיוב תרומה בעוללות שבשותפות גוי וישראל}
א/כ חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 25 {כתר המלך}, 29-27, 179
א/כ חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תנב
א/כ טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שמד {כ"מ}
א/כ יטב פנים ח"א דף קא
א/כ יצחק ירנן {כ"מ - הו"מ לשנויי, אין ברירה בדרבנן אם עיקרו מדאורייתא}
א/כ ישועות כהן חלה סי' כד ס"ק ה, ט
א/כ ישורון ח"כ עמ' תסג {כ"מ}
א/כ כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף כו ע"א
א/כ כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שפה = דף עו ע"א-ע"ג (במהדו' תש"ו) {כ"מ - מדוע לא פסק שבא"י הכל טבל, חלקו של ישראל כולו טבל, רדב"ז - יש לו עיקר מהתורה}
א/כ כתר המלך {כל קלח - כרש"י, ראיה לרש"י מירושלמי דמאי פ"ו ומסוטה מג ע"ב}
א/כ מגילת ספר לאוין דף קמט ע"ב
א/כ מהרי"ט אלגזי חלה אות י או"ק ו {שותפות גוי חייבת}
א/כ מי יהודה אהע"ז סי' טו {כ"מ}
א/כ מלבושי יו"ט ח"א דף צא ע"ב
א/כ מנחת חינוך ח"א עמ' שנב {אין ברירה}
א/כ מנחת יהודה (בוים) דף טז ע"ג-ע"ד
א/כ מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קיז {ישועות מלכו - ספק תרומה בזה"ז לחומרא}, קנב {רדב"ז - דרבנן שיש לו עיקר מהתורה}
א/כ מעדני ארץ שביעית (תשד) סי' ו אות ד דף קמ ע"ב {רדב"ז - דרבנן שיש לו עיקר מהתורה}
א/כ מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קלה, קלז, קצו
א/כ מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' לז {כ"מ}, סב, סט {קרית ספר}, קא {רדב"ז}, שמג, תשי {רדב"ז}
א/כ מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' טז אות ג
א/כ מקראי קדש (תשנג) עמ' קצט
א/כ מרגליות הים סנהדרין קיב ע"א אות כב {אין ברירה}
א/כ מרכבת המשנה מהדו"ק {קושיית כ"מ, חלקו של ישראל כולו טבל}
א/כ מרכבת יוסף דף פג ע"א {מעורבין בכל קלח}
א/כ משנת ר' אהרן ב"ק עמ' סח {כל קלח - כרש"י}
א/כ משפטי עזיאל ח"ו עמ' קיג
א/כ נועם ח"ב עמ' כא {קרית ספר - מירח ישראל ביעודן ברשות גוי - חייב מהתורה}
א/כ נזיר אחיו שקלים פ"ו ה"ד עמ' עז {כל קלח - כרש"י}
א/כ נתיבות שמואל נתיב ו אות ב דף נג ע"ב {אין ברירה}
א/כ עולת שמואל (לובצר) ח"א סי' מא דף כט ע"א {כל קלח - כרש"י}
א/כ עונג יו"ט סי' לד {כל קלח - כרש"י}
א/כ עליות משה (תשנב) ח"א עמ' צה
א/כ עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תג
א/כ עמק הלכה (בוימל) ח"א סי' נט עמ' קסז {כל קלח - כרש"י}
א/כ עמק שאלה (טברסקי) עמ' רנה, שיב
א/כ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' נה אות יד {חצי של ישראל חייב מהתורה, תרומת א"י בזה"ז דינו כדאורייתא}
א/כ פני אברהם (פרלמן) סי' ב דף ה ע"ב {שותפות גוי חייבת אף שכתוב "דגנך"}
א/כ פנת יקרת (תשעא) עמ' תקלח
א/כ ציץ הקודש ח"א סי' טז אות טו דף כח ע"ד {כ"מ - גם למ"ד אין קנין לגוי מ"מ כשהקרקע ביד גוי היא מופקעת}
א/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכ
א/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכ {מדאורייתא גם בקמה אין ברירה}, רלה אות ה {אין ברירה}
א/כ צרור החיים (יעקב)
א/כ קהלות יעקב זרעים ה
א/כ קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קמז {כרש"י שכל חטה חציה טבל וחציה חולין}
א/כ קרבן אליצור דף קפ ע"ב
א/כ קרית מלך רב (תשסו) עמ' שפח-שפט
א/כ שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סג {חציו חייב}, סח {ברירה בדבר דרבנן שעיקרו מהתורה}
א/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רפח אות א
א/כ שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' סו {דין א"י בזה"ז, כ"מ בשם ר"י קורקוס, החלק של ישראל כולו טבל}
א/כ שלום ירושלים עמ' צד {כל קלח - כרש"י, כ"מ - הו"מ לשנויי}
א/כ שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שנט
א/כ שעורי הרב חלה עמ' קה
א/כ שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רמט
א/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 288
א/כ שערי שאול ב"ק עמ' צה
א/כ שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רכב
א/כ תורת זרעים עמ' כח, פח {כל קלח - כרש"י}
א/כ תפארת יהונתן (תרצד) דף סט ע"א {אין ברירה בדאורייתא}
א/כ תרומות חיים סעיף יא אות א, ח, י {כ"מ}, יג {רדב"ז}, כג {רדב"ז}, לב
א/כא אבני החושן סי' קסג סעיף א
א/כא אבני חן יומא עמ' קיג
א/כא אבני נזר אהע"ז סי' שעד אות א
א/כא אוצרות יהושע עמ' קסג
א/כא אור הישר [אור שמח הל' שקלים פ"ג ה"ד, כ"מ הל' מע"ש פ"ד הט"ו]
א/כא אמונת עתיך גל' 108 עמ' 73 {ברירה}
א/כא אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' יב [ח] ד"ה אך, סוגיות סי' ב [ב] ד"ה אך
א/כא אמרי נפתלי ח"ב עמ' לז
א/כא אנצי"ת ע' ברירה הע' 53, 203, 204, 206, 207
א/כא ארזי לבנון עמ' כא {ברירה בדאוריתא}
א/כא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' עו {כ"מ}
א/כא בד קודש ח"א דף כט ע"ג {אין ברירה}
א/כא בית אהרן (קארטשין) עמ' רלז
א/כא בית אהרן וישראל גל' כד עמ' לח {בדאורייתא אין ברירה}
א/כא בית יצחק (חבר) ח"ב דף יח ע"ד
א/כא בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' יג
א/כא ברור הלכה חולין קלה ע"ב ציון א
א/כא ברור הלכה נדרים מה ע"ב ציון א פסקה א {בריירה בדרבנן ולא בדאורייתא}
א/כא ברכות שמים מכות פ"ג אות שפו {מל"מ}
א/כא גט מקושר (אלגזי) עמ' שסט-שע
א/כא דברות משה מועד ח"א עמ' קלה {בד"א בא"י שהמעשרות של תורה}
א/כא דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלא
א/כא דברי חיים פ' בשלח ד"ה בסוגיה
א/כא דינא דחיי ח"ב דף צט ע"ד
א/כא דעת מרדכי ח"א דף עב ע"א
א/כא דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 48, 50, 85-84
א/כא הר צבי זרעים ח"א עמ' קכה
א/כא הרמב"ם כמחנך עמ' 230
א/כא חזו"א דמאי סי' ט ס"ק כא, סי' טז ס"ק י
א/כא חזו"א על הרמב"ם
א/כא חזון יחזקאל פאה פ"ב ה"ט, דמאי פ"ו הי"ב, חזון יחזקאל זרעים החדש הוספות לשביעית - שיטת הרמב"ם
א/כא חזון נחום זרעים ח"א עמ' רסד, וקונ' ברירה עמ' רפג
א/כא חיי נפש בראשית ח"ב עמ' ג
א/כא חסדי דוד ח"א עמ' פח
א/כא יד פשוטה מדע עמ' תרו
א/כא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קסו
א/כא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קלא, שפה
א/כא מוריה גל' קצא עמ' עח-עט, פא {ר"ח הלוי}
א/כא מזכרת חיים עמ' עג {אין ברירה בדאו'}
א/כא מילי דמרדכי
א/כא מנוחת אשר ח"א דף ו ע"ב {אין ברירה באורייתא}
א/כא מנחת חינוך ח"א עמ' שנב
א/כא מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רכט {כ"מ}
א/כא מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קצח, רמב
א/כא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רלד
א/כא מעדני מלך (תשמח) עמ' רלז
א/כא מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ל אות ב]
א/כא מקור ישראל דף כא ע"ב, כג ע"ב
א/כא משנה שכיר יו"ד עמ' קלח
א/כא משנת יעקב הפלאה עמ' שא, שכא-שכב
א/כא משנת ר' אהרן ב"ק עמ' רו
א/כא נודע ביהודה קמא או"ח סי' לו
א/כא נזר הקדש (רזין) מנחות דף קכח ע"א
א/כא נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 113
א/כא נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקסט
א/כא סופר המלך ח"ב עמ' רצ {אין ברירה}
א/כא עטרת תפארת דף נב ע"ד {אין ברירה בדאורייתא}
א/כא עמק הלכה (אורנשטין) סי' ג, יט
א/כא עמק שאלה (טברסקי) עמ' רנה
א/כא פני משה (שלז')
א/כא פרי האדמה ח"א
א/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכ, שנב אות ב ואילך
א/כא צרור החיים (קליין) דף סה ע"ג, סו ע"א {ספק אם יש ברירה}
א/כא קדשי יהושע עמ' אלף רז
א/כא קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' לה {אין ברירה}
א/כא קרית מלך רב (תשסו) עמ' שפה
א/כא שדה שמואל (שביעית) עמ' רכח
א/כא שו"ת הרמ"ז סי' טז
א/כא שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' סו, עו
א/כא שלום ירושלים עמ' צד
א/כא שם טוב - השלמה
א/כא שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שנט
א/כא שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רמט
א/כא שער המלך ח"א עמ' עז, תקמב
א/כא שערי טהר ח"ז סי' י אות ב (מא ע"א) {צ"פ}
א/כא תורת המלך (צדוק) סי' ט ס"ק יב
א/כא תחומין חי"ב עמ' 277
א/כא תפארת נתן עמ' ק {אין ברירה}
א/כא תרומות חיים סעיף יא אות ח
א/כב אבי עזרי ח"ד
א/כב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' כא, מד, ח"ח עמ' צה
א/כב אבני נזר יו"ד סי' תכב אות א, סי' תנח אות ט {כ"מ}
א/כב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תע
א/כב אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רמא
א/כב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמד, ח"ג עמ' שפט
א/כב אהל שרה לאה עמ' תתמ {פירות חו"ל שנתמרחו בא"י}
א/כב אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קסג, שעב
א/כב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 30 {ר"ח הלוי}, 161, 162 {צ"פ}, 231-233
א/כב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ו הע' 69, 71 {מעדני ארץ}
א/כב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 37 {כ"מ}, 38 {ר"ח הלוי}, 39, 40, 44 {ר"ח הלוי}, 45, 49-79, 81, 85, 90-98
א/כב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 43 {ישועות מלכו}, 49-55 {כ"מ}, 61 {צ"פ}, 63 {צ"פ}, 94 {צ"פ}, 96 {צ"פ}, 102, 104 {מעדני ארץ}, 113 {צ"פ}, 116 {צ"פ}
א/כב אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ד הע' 46, 50 {ר"ח הלוי}
א/כב אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ד הע' 16, 17 {ר"ח הלוי}
א/כב אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 99 {ר"ח הלוי}
א/כב אוצמפה"ת חלה פ"ד מי"א הע' 101 {ר"ח הלוי}
א/כב אוצר א"י ח"ה עמ' 11
א/כב אוצר יסודי שביעית עמ' סא, רכד
א/כב אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ד
א/כב אות לישראל (מובשוביץ) עמ' רפח {ר"ח הלוי}
א/כב אחיעזר ח"ב סי' לט ס"ק א
א/כב אחרית השנים עמ' מד
א/כב אמונת אליעזר דמאי עמ' סח
א/כב אמונת אליעזר מעשרות עמ' קעז
א/כב אמונת יהושע עמ' אלף קפא, אלף רב, אלף תסג, אלף תעז-תעח
א/כב אמונת עתיך גל' 106 עמ' 66
א/כב אמונת עתיך גל' 111 עמ' 16-17
א/כב אמונת עתיך גל' 117 עמ' 37, 38-39 {כ"מ}, 41-42 {כ"מ}, 43 {ר"ח הלוי}
א/כב אמונת עתיך גל' 121 עמ' 32 {השוואה לחלה}
א/כב אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' יא ד"ה זה
א/כב אמרי בינה (אש) דף קח ע"ב
א/כב אמרי זאב דף יב ע"א {מל"מ}, יד ע"א-ע"ב
א/כב אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 363, 365, 366, 371-375, 377-379, 386-389, 391, 394, 395, 397, 408, 409, 412
א/כב אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' כ
א/כב אפיקי מגינים חלה פ"ב מ"א אות א, פ"ג מ"ב אות א
א/כב אפיקי מגינים קידושין סי' ע {ר"ח הלוי}
א/כב אפר קדשים עמ' סט
א/כב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפט
א/כב ארץ חמדה (ישראלי) עמ' רה, רט, ריא {כ"מ}
א/כב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שלט
א/כב באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' ל ס"ק ב {כ"מ}, והערה 33 {ר"ח הלוי}, סי' לא ס"ק א {כ"מ}, סי' לב ס"ק א
א/כב באר מרים פ"ה ה"ו
א/כב בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קח
א/כב בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' ה-ו
א/כב ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' מט
א/כב ביצחק יקרא (תשע) סי' פו ד"ה עוד
א/כב בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מו
א/כב בית יעקב (מסקין) סי' יד
א/כב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' לד
א/כב בית לוי (גולדברג) דף ע ע"א, עג ע"ג
א/כב בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' צא
א/כב בריכת המלך עמ' יז, קז
א/כב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' פו
א/כב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לז אות כד, כז
א/כב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קלז, קלט
א/כב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' מח
א/כב ברקאי ח"ג עמ' 168
א/כב גבורות אליהו יו"ד סי' קנא
א/כב גבורת יצחק אבות עמ' רס
א/כב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' כב, מד, מו, מח, נד, נח, פב
א/כב גבורת יצחק תרומות עמ' לו, לט
א/כב גדולי שמואל גיטין בסופו, נדרים עמ' קטז, השמטות עמ' רד {כ"מ}
א/כב גינת ראובן תרומות עמ' פח {ר"ח הלוי}, תתרד, תתרו {ר"ח הלוי}, תתשיז
א/כב גליונות אבני נזר
א/כב גן שושנים ח"א עמ' קלד
א/כב דבר שאול חלה סי' ט ס"ק ה
א/כב דברות אליהו ח"ג עמ' קכא-קכג
א/כב דברות משה זרעים עמ' תקכג, תרנט, תשסא, תשסב, תשסט {פירות א"י שיצאו חוצה לארץ פטורין מן החלה ומן התרומות ומן המעשרות וראב"ד ומל"מ ורדב"ז}, תשעב {ואם נקבעו למעשר ביד ישראל אחר שנכנסו לארץ חייבין במעשרות מדבריהם}
א/כב דברות משה שבת ח"א סי' י ענף ג
א/כב דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שמה
א/כב דברי יואל - שו"ת עמ' שכ
א/כב דגל יהודה (בילו') עמ' לה
א/כב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קלה {ראב"ד, מל"מ}, ש {כ"מ}, שא
א/כב הליכות אליהו
א/כב הר המוריה (אדר"ת) עמ' יז {כ"מ}
א/כב הר צבי זרעים ח"א עמ' מח, סד, סז, סח {תירוץ ראשון בכ"מ}
א/כב זהב התרומה - חלה עמ' מא, קנה, קסט-קע, קעב-קעד, קפ-קפב, קצט, רכד-רכה, תקעד-תקעז
א/כב זהב התרומה תרומות עמ' כ, רפז
א/כב זכר יצחק (תשח) עמ' רנו
א/כב זכר יצחק (תשן) עמ' רסה
א/כב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כב [זרע אברהם על ספרי שלח פסקה כו]
א/כב זכרון שלמה (ורנר) עמ' קי {פירות חו"ל שבאו לא"י}, רלו {כ"מ}
א/כב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ו ס"ק ד
א/כב חוות בנימין ח"א עמ' יד, יט-כ, כב
א/כב חזו"א יו"ד סי' ז (א) ס"ק ג, סי' ר ס"ק א-ב, סי' רג ס"ק א תנינא, שביעית סי' ב ס"ק א, סי' ד ס"ק ד, סי' ז בסופו, דמאי סי' ה ס"ק ד
א/כב חזו"א על הרמב"ם
א/כב חזון יחזקאל דמאי פ"א ה"ז, תרומות פ"ב הי"ב, מעשרות פ"ב הכ"ד, חזון יחזקאל זרעים החדש הוספות לשביעית - שיטת הרמב"ם, מנחות פ"ו ה"ז {ר"ח הלוי}
א/כב חזון נחום זרעים ח"א עמ' רלז, ח"ב עמ' רנה, ח"ג עמ' פז
א/כב חי' הגר"ח החדש עמ' קנב, תע
א/כב חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' רב
א/כב חי' ר' חיים הלוי
א/כב חי' ר' חיים הלוי דף לט
א/כב חי' ר' חנוך הענאך עמ' רנג, רנה
א/כב חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' לד אות א
א/כב חלקת יואב החדש הגהות על מנ"ח סי' שפה
א/כב חלת לחם (תשנח) עמ' כג-כד, כו
א/כב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' ר, רב {ר"ח הלוי}, שעח, שעט {ר"ח הלוי}, תנה, תנו {ר"ח הלוי}
א/כב יד דוד (קרלין) ח"ב דף ה ע"ב
א/כב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רסג
א/כב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' יח {ר"ח הלוי}, קמה {ר"ח הלוי}, קנא, קנב {ר"ח הלוי}, קנג
א/כב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כה
א/כב יורה חכימא (תשח) עמ' רנו {מל"מ - פירות שיצאו לחו"ל}, רנז, רנט
א/כב יצחק ירנן
א/כב ישועות כהן חלה סי' כט ס"ק א-ג, ה, סי' ל ס"ק א-ד, סי' לא ס"ק א, ד-ה, סי' לו
א/כב ישועות מלכו (קרית ארבע, וגם הגהות)
א/כב ישורון ח"כ עמ' תכד {כ"מ - אם הגלגול בא"י}
א/כב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קלד-קלה, שעח
א/כב כרם אברהם עמ' סד
א/כב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' כז ע"ב, נו ע"א, פז ע"א, פח ע"א, צ ע"ב, שמג-שמד
א/כב כתבי העלוי מראקוב עמ' קנד
א/כב כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' מז
א/כב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רפא
א/כב לב ים גיטין עמ' נט {ר"ח הלוי}
א/כב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נג אות ד
א/כב לדוד עד עולם עמ' 88 {ר"ח הלוי}
א/כב להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' סא ע"א, ח"ו עמ' קכט ע"ב
א/כב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' נ, קעב
א/כב לחם בכורים עמ' ז
א/כב לחם חקי עמ' סא {כ"מ}
א/כב לקט שבלים (תשמט) עמ' נט
א/כב לקט שבלים (תשסד) עמ' נט-ס, סו-סז, עא
א/כב מאור למלך גיטין עמ' עד, עו {רדב"ז}
א/כב מאור למלך נדרים עמ' קמח-קנ, קנט
א/כב מאורות חיים תרומות עמ' ריד-רטז
א/כב מאיר נתיבים עמ' 435
א/כב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תמג
א/כב מבית מאיר ח"ג עמ' נב, נד, סח
א/כב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' נו
א/כב מהרי"ט אלגזי פ"ד אות נא או"ק א {אבי עזרי, ר"ח הלוי}, חלה אות ב או"ק יב
א/כב מועדי הרב עמ' 242 {ר"ח הלוי}
א/כב מוריה גל' קצא עמ' עט {ר"ח הלוי}
א/כב מזכרת למשה עמ' קכ {ר"ח הלוי}
א/כב מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' מג
א/כב מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' ג, ז
א/כב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רד, ח"ג עמ' ריא {כ"מ}
א/כב מנחת חזקיה מנחות עמ' רה
א/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' שפה-שפז, תקעה, ח"ג עמ' עז, קו
א/כב מנחת חינוך מצוה רפד (דף צח ע"ד, צט ע"א), שצה (דף כט ע"ג)
א/כב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רפ
א/כב מנחת מאיר דף יג ע"ג
א/כב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רסב
א/כב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קצה {רדב"ז}, קצו {כ"מ}, ריג {ישועות מלכו}, רעט {ר"ח הלוי}, רצב, רצו, שפח {צ"פ}, ח"ג עמ' רל {כ"מ}
א/כב מנחת שלמה שביעית עמ' רצו
א/כב מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קמו {רדב"ז}
א/כב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' צז {צ"פ}, קמו {ר"ח הלוי}, קצח
א/כב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ח-ט, יא {כ"מ}, לא {רדב"ז}, לח {חי' ר"ח הלוי}, מד {ראב"ד}, פג {רדב"ז}, קסא {ראב"ד}, רכה, תמז {ישועות מלכו}
א/כב מצודת דוד (שפרבר) עמ' נה {מל"מ}
א/כב מקדש דוד זרעים - תרומות סי' ב-ג, ו
א/כב מקדש דוד סי' נה אות א
א/כב מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' טו אות א
א/כב מרחשת ח"א סי' מו אות ג
א/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שמז, שמח
א/כב משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שצח
א/כב משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תטז
א/כב משך חכמה במדבר פי"ח פס' כו
א/כב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקה {כ"מ}, תקו {ר"ח הלוי}
א/כב משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' קנב
א/כב משנה יפה מע"ש פ"ה מי"א
א/כב משנה שלמה עמ' רפב {כ"מ}
א/כב משנת יעבץ שמיטה עמ' מב, קעג, קעד
א/כב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' סב-סג, ח"ב עמ' צז-צט, זרעים ח"ב עמ' רט
א/כב משנת ר' אהרן גיטין עמ' ס, שו"ת סי' מ אות ד, ז, ט, ובתשובת הגרא"ז שם, זרעים עמ' לח, נ, קיא-קיב, קטז-קיז
א/כב משפטי עזיאל ח"ו עמ' קטו
א/כב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קכו {מל"מ ורדב"ז}
א/כב נועם ח"ב עמ' טו-טז, חי"ז עמ' רמג [משואות ניסן תשכג]
א/כב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קכו
א/כב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קב ע"ב {כ"מ}
א/כב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לו
א/כב נחלת שמואל דף ז ע"ג, ח ע"ג
א/כב נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקפו
א/כב ס' העתים עמ' 20
א/כב עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' לט עמ' קל
א/כב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קסב-קסג
א/כב עלי עשור (זס') עמ' לד
א/כב עמודי אור סי' קכב אות כ
א/כב עמק הלכה (אורנשטין) סי' ג, כ אות ג
א/כב עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ד עמ' כד {כ"מ}
א/כב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נד
א/כב פנת יקרת (תשנד) סי' צג אות ב
א/כב פנת יקרת (תשעא) עמ' ת
א/כב פרי הארץ (כהנוו) סי' נב, נד, סב
א/כב ציץ אליעזר ח"א הסכמות עמ' 4, וסי' ט אות ח {כ"מ}
א/כב ציץ הקודש ח"א דף לא ע"א
א/כב צמח ארז עמ' עח {כ"מ}, ריג, תקג
א/כב צפנת פענח
א/כב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' יח
א/כב קובץ השמיטה עמ' שמא
א/כב קול דודי (תשף)
א/כב קול יהודה (גרשוני) עמ' רמג, רעה-רעו, רפא, רפד, רפז, תטו
א/כב קונטרס תוספת שביעית (סו"ס בית הרידב"ז) דף לב ע"א
א/כב קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות כה-כו, הערה 49
א/כב קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' ב
א/כב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רנז
א/כב ראשית בכורים דף לא {מל"מ}, עג ע"ד
א/כב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשסט
א/כב שביעי קדש עמ' קפ-קפא
א/כב שדה הארץ ח"ג דף ג ע"ב
א/כב שדה שמואל (שביעית) עמ' רכח
א/כב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רעא
א/כב שו"ת מהרש"ם ח"א סי' עב {מל"מ}
א/כב שיח יוסף ח"ב עמ' שנה
א/כב שיר למעלות גל' ד עמ' 128
א/כב שלמי יוסף ר"ה עמ' קיז
א/כב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' פח {ר"ח הלוי}
א/כב שעורי הרב חלה עמ' כו, לה, ס, קכו, קמד
א/כב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תעה {ר"ח הלוי - תרומה בסוריא}
א/כב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רנה {ר"ח הלוי - פירות חו"ל בארץ}
א/כב שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור כד {ר"ח הלוי}
א/כב שערי זיו ח"ב דף קסח ע"ב
א/כב שפת אמת על התלמוד ח"א דף קלט ע"ב
א/כב שרידים גל' יב עמ' מז {מל"מ - פירות שנגמרה מלאכתם בא"י ויצאו לחו"ל}
א/כב תבואת ישראל ערלה עמ' קמא
א/כב תבואת ישראל תרומות עמ' י-יג
א/כב תורת המועדים (תשכד) עמ' 609
א/כב תורת המועדים (תשנו) עמ' 653
א/כב תורת הקדש ח"א עמ' שכח {רדב"ז}, שלא
א/כב תורת זרעים עמ' פו, קיא
א/כב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קסו, תתעט
א/כב תורת שביעית (סור') סי' א-ב {ר"ח הלוי}
א/כב תחומין חט"ו עמ' 41-44
א/כב תפארת בחורים פאה עמ' קכב {ר"ח הלוי}, קצ {מעדני ארץ}, עמ' רעו {גליונות חזו"א על חי' ר"ח הלוי}, רעז {ר"ח הלוי}, רפח {ר"ח הלוי}
א/כב תרומות חיים סעיף ג אות י {ר"ח הלוי}, סעיף יב אות ב, ד {ראב"ד}, יב {ראב"ד}, טו, יז {ר"ח הלוי}, כב, לו {רדב"ז}, סעיף נח אות ד {כ"מ}
א/כב תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קלח, קמב
א/כג אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' ריז
א/כג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 183-185
א/כג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/כג אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רח {צ"פ}
א/כג אגלי טל קוצר סי' ו אות ה
א/כג אהל יצחק גיטין עמ' תשב
א/כג אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 64, 67
א/כג אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 9, 17, 20-29, 41, 45, 55, 73, 100-102, 114, 120-133, 214
א/כג אוצר א"י ח"ה עמ' 11, 81, 106, 121
א/כג אוצר יסודי שביעית עמ' רצט
א/כג אחיעזר ח"ב סי' לט ס"ק ד
א/כג אמונת אליעזר ערלה עמ' רמ {גוששת}
א/כג אמונת עתיך גל' 105 עמ' 73
א/כג אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' מב
א/כג באר אלחנן עמ' פז-פח
א/כג באר דוד שבת ח"א סי' יא אות ו
א/כג באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' צ-צא {צ"פ}
א/כג ברור הלכה גיטין ז ע"ב ציון ד, ב"ק עא ע"א ציון ד {צ"פ}
א/כג ברכת השבת מס' שבת סי' ג פ"ב ס"ק ב
א/כג ברקאי ח"ג עמ' 160, 168, 172 {עפר הבא בספינה}
א/כג גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' נד, קלו
א/כג דבר שאול חלה סי' י ס"ק יג
א/כג דברות משה גיטין עמ' נד, נח
א/כג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' צג-צה
א/כג דברי יחזקאל (מישור) עמ' ל, לו
א/כג דברי יחזקאל (תרצה) דף ח ע"ג, י ע"ד
א/כג דברי שלמה (סלוין) עמ' כ, לד-לה {דוקא גוששת}
א/כג הגיור עמ' 33
א/כג הרועים בשושנים
א/כג זכרון חי עמ' סב {צ"פ}
א/כג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כב [מל"מ הל' ביכורים פ"ב, לחם יהודה הל' כלאים]
א/כג זכרון שמואל עמ' כז, לב
א/כג חוות בנימין ח"א עמ' ח, יד, יז
א/כג חוקת עולם עמ' 132 {ספינה גוששת}
א/כג חזו"א יו"ד סי' ר ס"ק א, מעשרות סי' ז ס"ק ה
א/כג חזו"א על הרמב"ם
א/כג חזון יחזקאל גיטין פ"א ה"א
א/כג חזון נחום זרעים ח"ג עמ' פז
א/כג יד אברהם אהלות עמ' קכה
א/כג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רלג
א/כג יחוה דעת ח"ו עמ' עח
א/כג כרם ציון שביעית ח"ב עמ' נה ע"א, שלד
א/כג לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ו אות א, ה-ו
א/כג להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קיד
א/כג מאור למלך גיטין עמ' עא
א/כג מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' שפא
א/כג מוריה גל' רכט עמ' צה {בזמן שאינה גוששת דינה כחו"ל}
א/כג מוריה שנה ח גל' ח עמ' יח
א/כג מחקרי ארץ יו"ד סי' כג
א/כג מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' יט
א/כג מלחמות יהודה דף כה ע"ד {צ"פ}, קמב ע"א {צ"פ}
א/כג מנחת חינוך ח"ב עמ' שפו, תקו
א/כג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רצא
א/כג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' ריב
א/כג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תא
א/כג מנחת שלמה שביעית עמ' מג
א/כג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' תלג
א/כג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תמו, תשצא
א/כג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כה אות ג]
א/כג מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יב
א/כג מצעדי גבר גיטין (תשסד) סי' כב אות ד
א/כג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תצה, תצז
א/כג משכן בצלאל ח"א סי' נב
א/כג משנת אליעזר (קונשטט) עמ' ט
א/כג משפט הצבא בישראל עמ' קמד-קמו
א/כג משפטי ישראל עמ' 110 {צ"פ}
א/כג משפטי עזיאל ח"ו עמ' קלג
א/כג נועם חכ"ד עמ' ש
א/כג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קכב, קכו
א/כג נזר אברהם שבת-ביצה עמ' סו
א/כג נחלת שמואל דף ח ע"ב
א/כג נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' ג ס"ק ב
א/כג נתיבות מרדכי גיטין עמ' פג, רפו
א/כג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקכד
א/כג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' לח עמ' קכה
א/כג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קנב
א/כג ענפי ארז (זי') דף קט ע"ג
א/כג ערוך השלחן העתיד זרעים סי' טז ס' א
א/כג פרי הארץ (כהנוו) סי' ח-ט, סב, סד-סה
א/כג צמח ארז עמ' ריג
א/כג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעב
א/כג צפנת פענח
א/כג קהלות יעקב זרעים כ, גיטין ו
א/כג קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות ד, ו, יד, טז, כה-כו, הערה 1, 49
א/כג שאר יוסף ח"ב עמ' עה
א/כג שי למלך (מלר) עמ' נט
א/כג שיח דוד (תשסד) עמ' סב {גוששת}
א/כג שיח דוד (תשסח) עמ' סט
א/כג שלום ירושלים עמ' קז
א/כג שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' רפו
א/כג שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' פא, פג, פד
א/כג שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קיד
א/כג שערי זיו ח"ג דף ט ע"ד
א/כג שערי טהר ח"ד שער א סי' י אות ב, סי' יט אות ב
א/כג תבואת יוסף עמ' רח
א/כג תבואת ישראל ערלה עמ' קעה
א/כג תורת הקדש ח"א עמ' שלא
א/כג תחומין חי"ד עמ' 87 {צ"פ}
א/כג תרומות חיים סעיף יג אות עג
א/כד אבן ישראל (פישר)
א/כד אדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 91 {אילן העומד בחו"ל}
א/כד אהל יצחק גיטין עמ' תשע
א/כד אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 62
א/כד אוצר א"י ח"ה עמ' 11
א/כד אור יעקב יבמות דף עט ע"ב, פ ע"א, פה ע"ד, פו ע"ב
א/כד אור עולם (שניאורסון) עמ' 187
א/כד אחיעזר ח"ב סי' לט ס"ק ד
א/כד אמונת יהושע עמ' אלף שמה, אלף שמט
א/כד אמרי בינה (אש) דף יז ע"ד
א/כד אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפב
א/כד אנצי"ת ע' ברירה הע' 135
א/כד באר דוד שבת ח"א סי' יא אות ו
א/כד בדי הארון (הכהן) עמ' 28
א/כד בינת נבונים דף סט ע"ג
א/כד בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קסא
א/כד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ג, ה
א/כד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ה
א/כד בכורי הארץ עמ' 336 {גרי"ז}, 337 {אחר עיקרו}
א/כד בן אברהם (תשי) עמ' קסט
א/כד ברכת מרדכי ב"ב עמ' קסח
א/כד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קפא
א/כד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' מח
א/כד גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' נד
א/כד דברות משה גיטין עמ' נז
א/כד דברי יהודה דף כח ע"א-ע"ד, ל ע"ד, לא ע"ד {אחר העיקר}
א/כד דברי יהודה סי' ז אות ג-ד, סי' ח אות א, סי' ט אות א, סי' י אות א
א/כד דברי יחזקאל (מישור) עמ' מז
א/כד דברי יחזקאל (תרצה) דף יד ע"ג
א/כד דגל ראובן ח"ג סי' מא
א/כד זהב התרומה - חלה עמ' תקפ
א/כד זהב התרומה תרומות עמ' רצ
א/כד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כב [פסק כרבי כי כך אמר ר' יוחנן בירושלמי ערלה פ"א]
א/כד זכרון שמואל עמ' פא
א/כד חוות בנימין עמ' יד, יט, כב
א/כד חזו"א חו"מ לקוטים סי' כא לדף כז, יו"ד סי' ר ס"ק א, ערלה סי' ב ס"ק ג (סנהדרין סי' מד ס"ק ו)
א/כד חזון יחזקאל מעשרות פ"ב הכ"ד, מכות פ"ב ה"ב, ערכין פ"ה ה"ז
א/כד חזון נחום זרעים ח"א עמ' קמח
א/כד חי' הגר"ח ב"מ עמ' רלה
א/כד חי' הגר"ח החדש עמ' רמח
א/כד חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קיב, קיד
א/כד חי' הגרי"ז
א/כד חי' ר' אפרים מרדכי
א/כד חי' ר' חיים הלוי דף מ
א/כד חיי משה (ברודנא) דף יד ע"ב
א/כד יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' קצט-ר, רג, שעז-שעח, שכא
א/כד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קנג, קנד {גרי"ז}, קנו
א/כד יורה חכימא (תשח) עמ' רנו, רנח, רסא, רסה {גם אם לא מפסיק צונמא}
א/כד יערות דבש ח"ב עמ' רמג
א/כד יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות פד {אם השריש נופו הולך אחרי עיקרו}
א/כד ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/כד לב מבין דף קכ
א/כד לדוד עד עולם עמ' 95, 100
א/כד מאור למלך נדרים עמ' קמט {גרי"ז}
א/כד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' שפא
א/כד מזבח חדש דף לב ע"א {מל"מ}
א/כד מזכרת חיים עמ' עז
א/כד מי הדעת עוקצין עמ' קיח {גרי"ז}
א/כד מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' יט
א/כד מנחת חינוך ח"ב עמ' ריד, שפו, ח"ג עמ' קז
א/כד מנחת משה (שיינברגר) שבת סי' ח [ב] ס"ק א
א/כד מנפת צוף עמ' 272, 403
א/כד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קכז
א/כד משכן בצלאל ח"א סי' נב
א/כד משפט הצבא בישראל עמ' קמד
א/כד משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' כז סעיף ג ס"ק א
א/כד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קכה {גרי"ז}, קכו
א/כד נחלת שמואל דף ח ע"ב
א/כד ענפי ארז (זי') דף סד ע"ד {צ"פ}
א/כד עץ הדר השלם עמ' רלב
א/כד פי אריה דף מד ע"ב
א/כד פרי הארץ (כהנוו) סי' סב
א/כד צפנת פענח
א/כד קרית מלך
א/כד שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' נה
א/כד שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קפז
א/כד שכר שכיר סוגיות ח"ב סי' לא אות א, ג
א/כד שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' כג ס"ב ס"ק ב {השמיט דוקא אם מפסיק צונמא}
א/כד תבואת ישראל ערלה עמ' קמח
א/כד תבואת ישראל תרומות עמ' יב
א/כד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תסח, תתפב
א/כד תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרפד
א/כד תשובה שלמה יו"ד סי' מה דף סח ע"ב
א/כה אהל יצחק גיטין עמ' תשעא
א/כה אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 63
א/כה אור יעקב יבמות דף עד ע"ב
א/כה אחיעזר ח"ב סי' לט ס"ק ד
א/כה אמונת יהושע עמ' אלף שנא
א/כה אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' נח {כ"מ}
א/כה בדי הארון (הכהן) עמ' 28
א/כה ברור הלכה גיטין כב ע"א ציון ו
א/כה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' מז
א/כה דברות משה גיטין עמ' נז
א/כה דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קפט
א/כה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כב [מל"מ הל' ביכורים פ"ב]
א/כה חזו"א עוקצין סי' ד ס"ק י, ערלה סי' א ס"ק טז (עוקצין סי' א ס"ק טז)
א/כה חזו"א על הרמב"ם
א/כה חי' הגר"ח החדש עמ' מו
א/כה חסדי דוד ח"י עמ' רעט
א/כה חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' י {כ"מ}
א/כה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קנו
א/כה ירושלים דדהבא עמ' לב-לג
א/כה יתר הבז (תשסח) עמ' קעב
א/כה כפתור ופרח (תשו) דף קלב ע"ג
א/כה כרם ציון שביעית ח"ב עמ' נז ע"ב
א/כה לב מבין דף קכ
א/כה לבוש מרדכי נשים (תשעה) גיטין סי' ו אות א, ה-ו
א/כה מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' שפא
א/כה מגן צבי עמ' קנב
א/כה מטה יחיאל סי' קיב
א/כה מי הדעת עוקצין עמ' קיז
א/כה מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 97
א/כה מנחת חינוך ח"ב עמ' שפו, ח"ג עמ' קז
א/כה מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' ריד
א/כה מנפת צוף עמ' 272, 273, 277
א/כה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תמח
א/כה משכן בצלאל ח"א סי' נב
א/כה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קכד
א/כה נזר אברהם שבת-ביצה עמ' סו
א/כה סידורא דפת עמ' פט
א/כה עץ הדר השלם עמ' ל
א/כה פרי הארץ (כהנוו) סי' סב
א/כה צרור הכסף (גטיניו) דף קיב ע"ד {כ"מ - דלאו לקושטא דמילתא קאמרינן}
א/כה קובץ חי' תורה (סול') עמ' י
א/כה קול דודי (תשף)
א/כה קרית מלך
א/כה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צב
א/כה שי למלך (מלר) עמ' נט
א/כה שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רו {מעדני ארץ}
א/כה שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רט {מעדני ארץ}
א/כה שערי טהר ח"ב שער א סי' א אות ב, ח"ח סי' פג אות ב
א/כה שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נג ע"ג {כ"מ}
א/כה תורת רפאל או"ח ח"ב דף לט ע"א
א/כה תלמי השדה עמ' פז {כסף משנה}
א/כו אבן האזל קדשים ח"א דף יג ע"ב
א/כו אבן ישפה עמ' 7 {תרומה בזמן הזה דרבנן}
א/כו אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קכ, ח"ג עמ' כג
א/כו אבני הלבנון סי' ט {כי תבואו - ביאת כולכם}
א/כו אבני נזר חו"מ סי' לה
א/כו אבקת רוכל (תשעז) עמ' כג
א/כו אברהם יגל
א/כו אגרות הנצי"ב עמ' קעז
א/כו אגרות הראי"ז עמ' קב
א/כו אדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 73 {תרומה בזמן הזה אינה מהתורה}
א/כו אדרת אליהו (ראם) עמ' רעו, שכז
א/כו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג, צא
א/כו אהלי יהודה (הכהן) דף ח ע"ב, כז ע"א, קלה ע"ב
א/כו אומר לציון דף ב ע"ד
א/כו אוצמפה"ת ב"מ יא ע"ב הע' 33, כב ע"א הע' 53
א/כו אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ב הע' 82 {צ"פ}
א/כו אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 134 {צ"פ}
א/כו אוצמפה"ת חלה פ"ד מי"א הע' 26
א/כו אוצר א"י ח"ג עמ' 52, 62, 63, 96, 98, 100, 103, 112, 133, 138, 141, 143, 144, 146, 151-153, 155, 157, 158, 161, ח"ה עמ' 79, 89, 108, 145, ח"ו עמ' 165, 176
א/כו אור דוד עמ' קעו
א/כו אור הישר [כפתור ופרח פ"ה, עין יצחק אהע"ז ח"א סי' סז, עטרת תפארת ברכות לו ע"א, רדב"ז לקמן פ"ו ה"ב ובכורים פ"ה ה"ה, כ"מ הל' בכורים פ"ו הט"ז, מל"מ הל' בכורות פ"ד ה"א (ד"ה ובלבד), שערי ציון סי' א]
א/כו אור הנר (ראטה) עמ' 35-38
א/כו אור חדש על ציון דף כ ע"ב, כא ע"א, כב ע"א, כג ע"א-ע"ב, כד ע"א, כו ע"א, כט ע"ב
א/כו אור יעקב יבמות דף עד ע"ב וע"ד, עה ע"ב, עו ע"א, עז ע"ד, פ ע"ג, פג ע"ב, פד ע"ב
א/כו אור שמח
א/כו אורח משפט עמ' רעב ע"א
א/כו אחיעזר ח"ב סי' יד ס"ק ד, סי' לט ס"ק יב
א/כו אחר האסף עמ' קפט
א/כו איים בים כתובות סי' לד אות ב {תרומה בזמן הזה}
א/כו אם הבנים שמחה פ"ג אות ע הערה 1100
א/כו אם למסורת (ביא') עמ' 21
א/כו אמונת יהושע עמ' שסג, שסד {ראב"ד}, תקכב
א/כו אמונת עתיך גל' 111 עמ' 40, 49
א/כו אמונת עתיך גל' 117 עמ' 37
א/כו אמונת עתיך גל' 121 עמ' 31 {ראב"ד, או"ש}, 32, 33 {או"ש, מעדני ארץ}, 34, 37 {קרית ארבע}, 43
א/כו אמונת עתיך גל' 122 עמ' 40
א/כו אמונת עתיך גל' 124 עמ' 57
א/כו אמונת עתיך גל' 125 עמ' 145
א/כו אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' מב {בזה"ז דרבנן}
א/כו אמרי מנחם עמ' ריא
א/כו אמרי שבת דף פה ע"א
א/כו אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 41 {כ"מ}, 106, 109, 122, 128
א/כו אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קסג
א/כו אסיפת מחקרים תורניים שנת תשלג עמ' נט, שנת תשלז עמ' נו-נח, סא, עה
א/כו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכד-רכה
א/כו ארעא דרבנן סי' תרכט
א/כו ארץ הצבי (שכטר) עמ' רח
א/כו ארץ חמדה (ישראלי) עמ' עו, עט, פ, צה, קכו, קנח
א/כו ארצות החיים סי' ג ארץ יהודה אות ג עמ' צד
א/כו אשל אברהם (שפירא) עמ' תפז {דרבנן}
א/כו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' פא
א/כו בארות נתן עמ' קסג, קסו, קסט, ח"ב עמ' ט
א/כו בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' פה, קי
א/כו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ה ע"ב, ח"ד דף ז ע"ג-ע"ד, ח"ה עמ' ו
א/כו בדבר מלך ח"ט עמ' קעח, רמז
א/כו בים דרך עמ' פג
א/כו בינת דניאל ח"א עמ' רעט-רפא
א/כו בינת נבונים דף עד ע"ג
א/כו בית אהרן (כהן, תשך) דף צ ע"ב, צא ע"ג, קה ע"ד, קו ע"ד, קז ע"ב
א/כו בית אהרן (קארטשין) עמ' ח
א/כו בית אהרן וישראל גל' יג עמ' מג-מו
א/כו בית הלוי ח"ג סי' א עמ' י, יב
א/כו בית המדרש
א/כו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ז
א/כו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' יא
א/כו בכורי הארץ עמ' 108 {כ"מ}, 109 {זכותא דאברהם}
א/כו בכורי חיים ח"ג עמ' יד
א/כו בנין אב (שולמן) סי' מ, סי' מב אות ד
א/כו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קנב
א/כו ברור הלכה גיטין כח ע"א ציון ג, לו ע"א ציון ט, מז ע"א ציון ג פסקה ו
א/כו ברור הלכה חולין קלו ע"ב ציון ה פרק ג {ראשית הגז בזה"ז}
א/כו ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ד
א/כו בריכת המלך עמ' טז, קח, קיד
א/כו ברית עולם (ולר) סי' סט אות ה
א/כו ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 188 {ישועות מלכו}
א/כו ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לז אות א
א/כו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קכז, קלג
א/כו בשבילי המלך סי' ט אות ג
א/כו בשמים ראש סי' קסב
א/כו גאון יעקב עמ' א, ח
א/כו גבורת יצחק שביעית עמ' יד, סז
א/כו גדולי ציון (תרע) דף לח ע"ב, לט ע"א
א/כו גדולי ציון (תשנב) עמ' קג, קכה, קכו, קלו-קלז, קפג {ראב"ד}, רכד, רלז, רלח {ראב"ד}, שי
א/כו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שי
א/כו גינת ראובן תרומות עמ' תתקמז {או"ש}
א/כו גליונות אבני נזר
א/כו גן שושנים ח"א עמ' קלג, קלז
א/כו גשר יהושע עמ' 181, 239, 194, 185, 180
א/כו דברות אליהו ח"ב עמ' ה
א/כו דברות אליהו ח"ג עמ' קטז-קיז, קכ
א/כו דברות משה ברכות עמ' קצט {וכן יראה לי שהוא הדין במעשרות וכ"מ}
א/כו דברות משה גיטין עמ' תצב
א/כו דברות משה זרעים עמ' שפב, תרפד {לא כשהיו בירושה שנייה שהיתה בימי עזרא שהיתה ביאת מקצתן ולפיכך לא חייבה אותן מן התורה}
א/כו דברי אמת (תרכא) דף קכג ע"ג
א/כו דברי אמת (תשעט) עמ' ס, תקו {התרומה בזמן הזה וכו' אינה מן התורה אלא מדבריהם, וראב"ד}
א/כו דברי חיים ב"מ נה ע"ב
א/כו דברי יואל - שו"ת עמ' שנג
א/כו דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז כט שבט עו
א/כו דברי יחזקיהו ח"א עמ' יז {כ"מ - אין מי שסובר שקדושה שניה לא קדשה לע"ל}, יח {לא באו כולם}
א/כו דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קנו
א/כו דברי משה (מזרחי) עמ' נז
א/כו דברי סופרים (סופר) עמ' קנד
א/כו דגל יהודה (בילו') עמ' לח
א/כו דגל ראובן ח"ב סי' כז
א/כו דרך עץ החיים (אלגזי) דף פט ע"ג
א/כו דרך עץ החיים (אלגזי) דף פט ע"ג-ע"ד, צ ע"א-ע"ב {כ"מ}
א/כו דרכי אהרן ח"א עמ' סג
א/כו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרכד
א/כו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קלד, שיג
א/כו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 28
א/כו דרשות הצל"ח השלם עמ' קפו
א/כו הארץ הטובה עמ' 36
א/כו הדרת אפרים ח"ב עמ' כז
א/כו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' כד
א/כו הוראות שעה פ' יא
א/כו הלכות קטנות ח"ב סי' רמז
א/כו המאור הגדול (יעבץ) עמ' רד
א/כו המקדש וקדשיו עמ' עח
א/כו הע' דברות משה ביצה עמ' פח
א/כו הר צבי זרעים ח"א עמ' לח, מא, סז, קפב
א/כו הרמב"ם כמחנך עמ' 21
א/כו התורה והמדינה חי"א עמ' רמב
א/כו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' יח-יט, קיג, רמא
א/כו התקופה הגדולה (תשלב) עמ' תמד {ישועות מלכו}
א/כו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' נ
א/כו ויען יצחק עמ' רמג, רס
א/כו זהב התרומה ביכורים עמ' קיא {ראב"ד}
א/כו זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צג
א/כו זכר טוב עמ' צג
א/כו זכר יהודה עמ' שכה-שכו
א/כו זכר יצחק (תשן) עמ' קצו, רצז
א/כו זכרון דברים (תשכז) מאמר א עמ' כח
א/כו זכרון יהונתן דף יב, קסא ע"א, קסב ע"ד
א/כו זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 16 {בזה"ז דרבנן}
א/כו זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ב ענף א ס"ק ג-ה, י
א/כו זכרון ישעיהו דף ב ע"ב, ה ע"ד, טז ע"ב
א/כו זכרון סופרים {שהיתה ביאת מקצת} [עיין מ"ש בפרק י"ב משמיטה ויובל הלכה ט"ו]
א/כו זכרון שלמה (ורנר) עמ' רל
א/כו זכרון שמואל עמ' תסה {רדב"ז}
א/כו זר זהב (פראג) עמ' ב, נא
א/כו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' ריב
א/כו חדשים גם ישנים עמ' 123
א/כו חוקת עולם עמ' 121 {בטלה קדושת הארץ}, 318, 394 {ביטול הקדושה - לענין איסור השגת גבול}, 414, 593
א/כו חזו"א יו"ד סי' ז (א) ס"ק ג, סי' סד ס"ק ה, סי' רא ס"ק א, שביעית סי' א ס"ק כה, סי' ג ס"ק ז, ט, טו, סי' ו ס"ק א, סי' כא ס"ק ה
א/כו חזו"א על הרמב"ם
א/כו חזון יחזקאל דמאי פ"א ה"ז, ה"ט
א/כו חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רנז
א/כו חזקה רבה יו"ד הלכה קפב עמ' 313, אהע"ז ח"ב עמ' 3
א/כו חי' בן אריה ח"ב סי' כ ס"ק ב
א/כו חי' הגר"ח החדש עמ' קסג, רסג-רסד, רעא, רפ
א/כו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' שמיטה פי"ב הט"ו]
א/כו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קיד
א/כו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' תג ד"ה אתרוג ובהערה {התרומה בזמן הזה ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל ואפילו בימי עזרא אינה מן התורה אלא מדבריהן}
א/כו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קצג-קצד
א/כו חי' ר' חיים הלוי דף לח, נ
א/כו חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' נט-ס
א/כו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שצד
א/כו חיי נפש ח"ג עמ' קנב, קסב
א/כו חכמת גרשון עמ' קכה
א/כו חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' נא אות ד
א/כו חלת לחם (תשנח) עמ' א-ג {כ"מ}
א/כו חנן אלקים עמ' נ
א/כו חסדי דוד ח"ט עמ' סז
א/כו חק לישראל שומרים עמ' 756, 763, 984 {צ"פ}
א/כו חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שכו, חו"מ ח"ג עמ' ז, י
א/כו חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף ב ע"ג
א/כו טוב הארץ עמ' תעה
א/כו טירת כסף דף קיח ע"ד, קצו ע"ד
א/כו טל חיים (טל) ברכות עמ' קצב
א/כו טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' נג
א/כו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' לג
א/כו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קמה, קנז
א/כו יד ישראל ח"ב
א/כו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמ, ח"ב עמ' צג-צד, כרך ב ח"א עמ' רצא
א/כו יחוה דעת ח"ג עמ' רעח, ח"ו עמ' רצח
א/כו יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' קמב-קמד
א/כו יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' נו, נח
א/כו יין המשמח סי' קלד ס"ק כ
א/כו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קי, קצח, שיח
א/כו יקב זאב דף סג ע"ג {כ"מ}
א/כו ירושלים דדהבא עמ' מא, פד, פח, קמב, קמח
א/כו ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף לד ע"ד
א/כו ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קיד
א/כו ישועות יעקב נשים עמ' סז
א/כו ישועות ישראל סי' סז סעיף ב
א/כו ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/כו כבוד יו"ט
א/כו כבוד מלכים (מרגליות) {כי תבואו}
א/כו כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רעד
א/כו כפתור ופרח (תשו) דף נא ע"א, קכג ע"ב, קל ע"א, קנ ע"ב
א/כו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' נב-נג, נז-נח, ס, סו-סח, ח"ב עמ' שפה
א/כו כרם אברהם עמ' נט
א/כו כרם היה לידידי עמ' 260
א/כו כרם ציון שביעית ח"א דף י ע"ב, כב ע"ד, כג ע"א, קכט ע"א, ח"ב עמ' כב ע"ב, כט ע"א, פז ע"א, רפה ע"א, רפז ע"ב, ש ע"ב
א/כו כרם שלמה (אהרמן) יבמות פב ע"ב
א/כו כתב סופר אהע"ז סי' ה דף ו ע"א {תרומה בזה"ז מדרבנן}
א/כו כתר ישועה כריתות כד ע"ב (ד"ה הכותב)
א/כו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רפא, שצו
א/כו לאור ההלכה (תשסד) עמ' צה, קא, קלג-קלד, קצז-קצח
א/כו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נג אות ג-ז
א/כו לבושי מרדכי או"ח עמ' רצד
א/כו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רפז
א/כו לחם בכורים עמ' כא
א/כו לחם חקי עמ' נה, נז-נח
א/כו לקט שבלים (תשמט) עמ' ז
א/כו לקט שבלים (תשסד) עמ' עד
א/כו מאור הקדש בכורות עמ' קנז
א/כו מאור למלך נדרים עמ' קמו
א/כו מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' מו-מז
א/כו מאיר עיני חכמים ח"א דף א ע"ב
א/כו מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קעח-קעט, קפד
א/כו מבוא למשנה תורה עמ' 86, 88
א/כו מבית מאיר ח"ג עמ' מט, נח
א/כו מגידות (תשעג) סי' קצג עמ' רלח
א/כו מגן צבי עמ' קח, קנא-קנד, קעו, רצ, תכז, תלב, תלד, תלו
א/כו מדה טובה ח"ב עמ' 312 {כ"מ}
א/כו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רנט, רעט, ח"ב עמ' שנ
א/כו מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק ג {ראב"ד}
א/כו מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קו
א/כו מועדי ישראל (גורן) עמ' 59
א/כו מוריה ב גל' יא (ר"י בלוי)
א/כו מוריה גל' צז עמ' ל-לא, לג, לה, גל' קעה עמ' פו, גל' קעט עמ' טז, יח, גל' רז עמ' נט-סא, גל' רכו עמ' נא, עג {בזה"ז דרבנן}
א/כו מזבח חדש דף פח ע"א
א/כו מזכרת למשה עמ' קלא, קלח-קלט, קמח-קנב
א/כו מחזה עליון עמ' י, כה
א/כו מחנה חיים ח"ח עמ' קמג
א/כו מטה יחיאל - הערות באהב"ח ח"ב פי"ח ס"א
א/כו מי מרום ויקרא מאמר ב עמ' יא
א/כו מילי דמרדכי
א/כו מלאכת מחשבת עמ' רד
א/כו מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' ג
א/כו מלכות יהודה וישראל עמ' 378, 382, 389, 395
א/כו מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 83, 93, 96
א/כו מנוחת משה דף טז ע"ד
א/כו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מא ע"א
א/כו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קעב {שנאמר כי תבואו}
א/כו מנחת חינוך ח"א עמ' קב, קד, שיח, שנג, ח"ב עמ' קסא, קעז, ריא, רמג, רנב, רנג, שמז, שמח, שנו, שפז, תב, תקי, תקעה, ח"ג עמ' קו, קח, קפ, קפה, רפ, רפג, תכט, תלד
א/כו מנחת חינוך מצוה שצה (דף ל ע"א)
א/כו מנחת יהודה (בוים) דף מט ע"ב {בזה"ז דרבנן}
א/כו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' ח, ט
א/כו מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיח ע"ב
א/כו מנחת מאיר דף מז ע"ד
א/כו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רסא, ח"ג עמ' תקכט
א/כו מנחת עני (זינצהיים) ח"א עמ' צה
א/כו מנחת שי חלה עמ' ה
א/כו מנחת שלמה (לוין) עמ' רלז
א/כו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קפה, קצ-קצא, שכז
א/כו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ו, טז {ראב"ד}, כג, קלג {קרית ספר}
א/כו מעדני מלך (תשמח) עמ' רעב
א/כו מעיל צדקה (תשעח) עמ' פח
א/כו מעין נצח ח"א סי' סח
א/כו מעיני המים
א/כו מעלין בקודש גל' ח עמ' 122
א/כו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קמה ע"א
א/כו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רכא-רכב, רכד-רכה
א/כו מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יג אות ג
א/כו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף ד-ה
א/כו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רז, רט
א/כו מקור ישראל דף כ ע"ב, כא ע"ג, כג ע"ג
א/כו מקנת חיים עמ' עח
א/כו מראה איש ח"א יו"ד עמ' קט
א/כו מראות הים עמ' קלד-קלו
א/כו מרחשת ח"א סי' מו אות ג
א/כו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/כו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קסז אות א, ג
א/כו משאת כפי עמ' יז
א/כו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שדמ, שמט
א/כו משב יעקב ח"ב
א/כו משיב דבר ח"ב בקונטרס דף נו ע"ב
א/כו משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תט
א/כו משך חכמה במדבר פל"ה פס' יג, דברים פ"ל פס' ה
א/כו משכיל ליהודה עמ' קטז, קכא
א/כו משכן שילה עמ' קא, תעט, תפד
א/כו משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשצז, תתל-תתלב
א/כו משנה הלכות ח"ה סי' שי {בבית שני היתה ביאת מקצת}
א/כו משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' יב, מהדו"ת ח"ג עמ' קסו
א/כו משנה התלמוד ח"ג דף מח
א/כו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ב עמ' קעו
א/כו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קיט {התרומה בזמן הזה ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל ואפילו בימי עזרא אינה מן התורה אלא מדבריהן}
א/כו משנת המדינה עמ' 20, 60
א/כו משנת יעבץ שמיטה עמ' יא, יג-יד, קמ, קמה, קנח
א/כו משנת יעקב קדושה עמ' קלח-קמא, זרעים ח"ב עמ' א-ב, צא, רנג-רנד, רסח
א/כו משנת ירושלים עמ' כ {או"ש}, כא
א/כו משנת ר' אהרן גיטין עמ' נט, סב, זרעים עמ' קמב, קנ-קנא
א/כו משפט הצבא בישראל עמ' קכב, קכג, קכח-קלא, קלג
א/כו משפט כהן עמ' קח ע"א, קיג ע"ב, ריא ע"א, רטז ע"ב, ריז ע"ב
א/כו משפטי עזיאל ח"א עמ' קפז
א/כו משפטי עזיאל ח"ו עמ' מט, קיט
א/כו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' י {בזה"ז מדרבנן}, יד {כ"מ}, נ, קיא-קיג {כי תבואו}, קכ, קמא, קנה, קפח {במקום שאין תרומה אין מעשרות}
א/כו נבכי נהרות סי' א ס"ק א
א/כו נגינת לדוד עמ' סז {רק אם רוב יושביה עליה}
א/כו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' ע-עא {כ"מ}, אהע"ז ח"א עמ' ג
א/כו נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' ב
א/כו נועם ח"א עמ' קעו
א/כו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' צ-צא
א/כו נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 117, 164, 342, 553, 555, 556
א/כו נחלת עזרא ח"ב עמ' 127
א/כו נחלת שמואל דף ד ע"א, ה ע"ד, ו ע"ד, י ע"ב, נה ע"א, סד ע"ג, עא ע"ד
א/כו נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נ אות א
א/כו ניצני שביעית עמ' 54, 56-64, 66-69, 73, 74
א/כו נצר מטעי (פרידמן) סי' כט סעיף ב-ג, ה, סי' לד סעיף ג
א/כו נר למאור (פרצקי) עמ' יז
א/כו נר מצוה (ואלק) שרשים דף מג ע"ג-ע"ד, מד ע"א, מצוות דף כח ע"ג, מד ע"ד
א/כו נתיבות מרדכי גיטין עמ' רמא {כ"מ}, רמה, רצ, תרח
א/כו נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' ש
א/כו נתיבים במשפט העברי עמ' 75
א/כו נתן פריו מכות עמ' קפב
א/כו נתן פריו סוגיות ח"א עמ' לא
א/כו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרלט
א/כו סוכה של מי עמ' קנד
א/כו ספרי דבי רב ח"ג עמ' רעט
א/כו עבודת לוי (רוד') דף טו ע"א, יח ע"ב
א/כו עוללות אפרים עמ' מח
א/כו עונג שבת סי' כד
א/כו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קס-קסא
א/כו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' נח, סא
א/כו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' לט, מא
א/כו עין יצחק ח"א עמ' קמ, ח"ב עמ' רצג
א/כו עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' ל-לא, לג, עג, ח"ג עמ' סה
א/כו עמק הלכה (אורנשטין) סי' כ אות ג-ד, סי' כב אות ז
א/כו ענפי ארז (זי') דף קעב ע"א, ר ע"ג
א/כו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נא
א/כו עקבי ברכה עמ' סז
א/כו ערהשה"ע זרעים סי' נב אות א
א/כו ערוך השלחן העתיד זרעים סי' לד ס' כ
א/כו פד"ר חי"א עמ' 284
א/כו פותח יד
א/כו פני משה (שלז')
א/כו פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רב, רה-רו
א/כו פניני ים סי' מב אות א
א/כו פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 176
א/כו פרי הארץ (כהנוו) סי' נד
א/כו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שכב
א/כו פרפרת אליעזר בא פרק יב פסוק א
א/כו פרפרת התורה עמ' שסד
א/כו צהר גל' ד עמ' 15
א/כו ציץ אליעזר ח"ב סי' יג אות ג
א/כו ציץ הקודש ח"א דף כב ע"ג
א/כו צל"ח החדש דף נד ע"ד
א/כו צמח ארז עמ' קל, תפז
א/כו צמח מנחם דף נח ע"ד {מדרבנן בזה"ז}
א/כו צפנת פענח
א/כו צרור החיים (יעקב)
א/כו קובץ הערות (תשסג) סי' סב אות ד {כ"מ}
א/כו קובץ השמיטה עמ' כז, רסא-רסב, רסד, רסו, רעו, שמה
א/כו קול דודי (תשף)
א/כו קול יהודה (גרשוני) עמ' קנה, רלד, רנ, שסא
א/כו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קמב, קמד
א/כו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רלח-רמא
א/כו קול צופיך עמ' קמט
א/כו קונטרסי שעורים ב"ב דף קכג
א/כו קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות י, יט, שעור יג אות ג והערה 4
א/כו קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' א
א/כו קרית ארבע (אקריש) סי' נח {כ"מ}
א/כו קרית מלך
א/כו ר"י ששפורטש עמ' 351
א/כו רב ברכות (רי"ח) עמ' טו
א/כו רביד הזהב (אברך) דף טו ע"א
א/כו רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רלה, תמד
א/כו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסט
א/כו רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רצ
א/כו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שיג-שיד, תשסו
א/כו שאגת אריה החדשות דף מב ע"א-ע"ב, נב ע"ג, נג ע"א-ע"ב
א/כו שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 13, 40
א/כו שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' יח
א/כו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שא {ביאת כולכם}
א/כו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' פט
א/כו שארית נתן בנימין עמ' קעז
א/כו שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קנד, ח"ו סי' פז, ח"ה סי' קעא אות א {בימי עזרא}, ח"ה קונטרס המצוות סי' ח, לד
א/כו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שמ
א/כו שביעי קדש עמ' כ, נו, סד, סז, ע, קמו, קמח, קנח, קעד, קעח, קפח, קצב, רד, רח
א/כו שבת הארץ - מבוא עמ' 84, 94, 99, 100, 102, 104, 108, 127, 129, 131, 132, 161-163
א/כו שבת הארץ מבוא עמ' עט
א/כו שו"ת אור שמח דף סו-סז
א/כו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רצא
א/כו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקמו
א/כו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' צז, ח"ג עמ' מז
א/כו שו"ת הרד"ך עמ' קצ
א/כו שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תשלא
א/כו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכו
א/כו שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קטו
א/כו שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שנה {בזה"ז - דרבנן}
א/כו שולי האדרת גיטין עמ' יב, טו
א/כו שירת דוד כתובות עמ' קפא, קפג
א/כו שם מרדכי עמ' 182
א/כו שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' צח-צט
א/כו שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קכ
א/כו שמש מרפא עמ' קנב
א/כו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קעא
א/כו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קצ, שצו-שצח
א/כו שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 264
א/כו שערי זיו ח"ג דף פג ע"ב
א/כו שערי טהר ח"א שער ג סי' יט, סי' כ אות ג, ח"ח סי' פג אות ב
א/כו שערי שמואל עמ' קיז
א/כו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רלב, רצ
א/כו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רלח
א/כו שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 96
א/כו שפת הים (זכריש) סי' לו ס"ק ב
א/כו שרשי הים דף קמב ע"א
א/כו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כט ס"ק יא
א/כו תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רכט
א/כו תורה מציון שנה ג חוב' ג סי' יב דף יח ע"א
א/כו תורה תמימה ויקרא פ' כה אות נה, במדבר פ' טו אות מ, דברים פ' ל אות ב
א/כו תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קו, קכד
א/כו תורת החוף ימים סי' לד אות טו, כא
א/כו תורת המדינה עמ' 38, 74, 77, 78, 81, 82, 115, 445
א/כו תורת המועדים (תשכד) עמ' 282, 609, 612, 616, 637
א/כו תורת המועדים (תשנו) עמ' 653, 656, 660, 683
א/כו תורת המלך (אריאלי) הל' מלכים פי"א ה"א עמ' שטז
א/כו תורת המקרא עמ' 409
א/כו תורת הקדש ח"א עמ' שיד, שכח, שלה, ח"ב עמ' קכד {ראב"ד - "בדבריו בתחלת הפרק"}, ח"ג עמ' קכז
א/כו תורת השבת והמועד עמ' 294, 589
א/כו תורת זרעים עמ' כו, סג
א/כו תורת מנחם חכ"ט עמ' 253
א/כו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשכח
א/כו תורת רפאל או"ח ח"ב דף צב ע"ד, צג ע"א
א/כו תחומין ח"ב עמ' 172, 369, ח"ו עמ' 441, ח"ז עמ' 514, ח"י עמ' 17, 19, 20, 25, חי"ג עמ' 41, חט"ז עמ' 237
א/כו תלמי השדה עמ' פז
א/כו תרומות חיים סעיף א אות ב, סעיף ב אות ב, ה-ו
א/כו תשובה מיראה
א/כו תשובה מיראה (תשסו) עמ' יב, עג
א/כו תשובות הרי"ד עמ' פב


ב/360 הלכות תרומות פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ בית יעקב (בירב)
ב/רה"פ דרך אמונה
ב/רה"פ הר בשן
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעדני ארץ
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משנת יעקב
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' נד, נח-נט
ב/רה"פ עשר תעשר הל' כה, כז-לח
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבן ישראל (פישר)
ב/א אבני ציון ח"ד עמ' נט {מל"מ}
ב/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רכז
ב/א אגרות הגרי"ד עמ' קלא
ב/א אגרות הראי"ז עמ' עד, פ
ב/א אהל חייא עמ' קנז
ב/א אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 7
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' כג, עטרת תפארת ברכות לו ע"א (דף ז ע"א ודף יד ע"ד בדפי הספר), מל"מ לקמן פ"ג הי"ז, רדב"ז הל' מעשר פ"א ה"ט, כ"מ הל' מע"ש פ"א ה"ג]
ב/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 557 {או"ש}
ב/א אור פני יהושע עמ' עד
ב/א אור שמח
ב/א איים בים ב"ק סי' ג אות ה
ב/א אמונת אליעזר מעשרות עמ' ו, קנב, קנו
ב/א אמונת יהושע עמ' רכה
ב/א אמונת עתיך גל' 102 עמ' 45 {רק מאכל אדם}
ב/א אמונת עתיך גל' 113 עמ' 55 {אוכל אדם - צנוברים}
ב/א אמונת עתיך גל' 121 עמ' 45 {או"ש}, גל' 127 עמ' 18
ב/א אמונת עתיך גל' 122 עמ' 66-67
ב/א אמונת עתיך גל' 123 עמ' 46
ב/א אמונת עתיך גל' 123 עמ' 51 {ישועות מלכו}, 54 {מעדני ארץ}
ב/א אמונת עתיך גל' 124 עמ' 42 {ישועות מלכו}
ב/א אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כ ד"ה ובב"י {מל"מ}
ב/א אמרי חן (לוונברג) תרומות-מע"ש עמ' קלא-קלג
ב/א אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 384
ב/א אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' ל
ב/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפט, רכו
ב/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/א באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' יט ס"ק ה, סי' כ ס"ק ז {או"ש}
ב/א באר המים עמ' כד
ב/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שלה
ב/א בגדי כהונה (פרחיא) דף פג ע"ב
ב/א בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קפד
ב/א בדבר מלך ח"ט עמ' טז
ב/א בדבר מלך חט"ו עמ' רסא {כל אוכל אדם הנשמר שגידוליו מן הארץ חייב בתרומה ומ"ע להפריש ממנו ראשית לכהן וכו'}
ב/א בינת נבונים דף סז ע"א, סט ע"ג
ב/א בית לוי (גולדברג) דף עו ע"ד
ב/א בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' טז
ב/א בכורי הארץ עמ' 72 {מ"ע להפריש}, 420 {מעשר פירות האילן - דאורייתא}
ב/א ברור הלכה ברכות לו ע"א ציון כ
ב/א ברור הלכה ר"ה יב ע"א
ב/א גבול יהודה (ציר') דף ע ע"ג
ב/א גבורת יצחק ביכורים עמ' קלט, קסה, מ"ש עמ' יא
ב/א גדולי ציון (תשנב) עמ' סח {מה דגן ותירוש שהם גי"ק}, סט, עד {חיוב מעשר באילן מדאו'}, קכה {שאר פירות חייבים בתרו"מ מדאו'}, רמד {תרומת פירות דאו'}
ב/א גדולי שמואל ביצה דף ט {או"ש}
ב/א גור אריה ויקרא פ' כז הע' 76
ב/א דברות אליהו ח"ג עמ' קיז {פירות אילן - דאורייתא}
ב/א דברות משה ביצה עמ' פח
ב/א דברות משה מועד ח"א עמ' תמד {אף כל כיוצא בהן חייב בתרומות וכן במעשרות}
ב/א דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' פט, צה, צז, קד
ב/א דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 55
ב/א דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1101
ב/א דרכי אהרן ח"א עמ' כח
ב/א הר המלך ח"ז עמ' סא
ב/א התורה והמדינה ח"ג עמ' קנ
ב/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' עה
ב/א ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' שנב, שנו
ב/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' לד {מעדני ארץ}
ב/א זהב התרומה - חלה עמ' לז
ב/א זהב התרומה מ"ש עמ' פט
ב/א זכר טוב עמ' צו
ב/א זכר יהודה עמ' רס
ב/א זכרון אהרן סי' יד
ב/א זכרון יהודה (לאש) דף סט ע"א וע"ג {מל"מ}
ב/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' קי {מעשר פירות דאורייתא}
ב/א חוות יאיר (תשנז) עמ' תרמ
ב/א חוקי חיים (גאגין) דף קמ ע"ג
ב/א חזו"א על הרמב"ם
ב/א חזו"א שביעית סי' ז ס"ק כה
ב/א חזון יחזקאל תרומות פ"ח ה"ד
ב/א חזקה רבה יו"ד הלכה קפב עמ' 314, אהע"ז ח"ב עמ' 3
ב/א חי' הגרז"ס נשים עמ' תנו
ב/א חי' הרי"ט עמ' קמז
ב/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קס
ב/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קס, סנהדרין עמ' לד
ב/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף צב
ב/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רצה, נשים ח"א עמ' קנג
ב/א חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' נט {תרומת פירות דאורייתא}
ב/א חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' יב אות א
ב/א חקרי לב (לווינבוק) דף כט ע"א {כ"מ}
ב/א טוב ירושלים על הרמב"ן דברים פי"ד פסוק כב
ב/א יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' נה
ב/א יד המלך (פלומבו)
ב/א יד פשוטה אהבה עמ' תתרטז
ב/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ס
ב/א יצחק ירנן
ב/א יראה ואהבה עמ' רצו
ב/א ישועות יעקב קדשים עמ' רס
ב/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/א כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ב/א כנפי נשרים
ב/א כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קנב
ב/א כפתור ופרח (תשו) דף מ ע"א, מז ע"ב, קס ע"ד
ב/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' כא {כ"מ}
ב/א כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' קיב {פירות האילן}, ח"ב עמ' ל
ב/א כתר כהונה במדבר סי' לב {פירות דאורייתא}
ב/א כתר תורה (תשסז) עמ' רמ
ב/א לב אריה (קרלין) עמ' נט
ב/א למודי ה' (תשפא) עמ' לג, מ {שעה"מ}
ב/א מאורות חיים תרומות עמ' קעא
ב/א מגדנות נתן (ב"מ)
ב/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קפו
ב/א מועדים וזמנים ח"ב סי' קנו, ח"ד סי' שכב
ב/א מוריה גל' צז עמ' סו {רמב"ם}, גל' קצז עמ' לט {או"ש}
ב/א מחנה יוסף ציצית עמ' פט
ב/א מחשבת חיים או"ח עמ' צג
ב/א מטה אהרן פסחים עמ' נז
ב/א מטה יחיאל סי' א ס"ק ב
ב/א מי הדעת עוקצין עמ' קיד, קפט
ב/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ריח ע"ד {מל"מ}
ב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שסג, שפו, ח"ג עמ' קא, קפז, רלד, רפא
ב/א מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ת
ב/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קעב, קפג {או"ש}
ב/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שמא {או"ש}
ב/א מעדני ארץ מתנ"ע עמ' יא
ב/א מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קו {או"ש}
ב/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' לו {אור שמח}, קנב
ב/א מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' א
ב/א מקדש דוד סי' נו אות א
ב/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' מ עמ' סג {מצות עשה}
ב/א משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' כו-כח
ב/א משנה התלמוד ח"ג דף נב
ב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תצו {פירות חייבים מהתורה}, תצז
ב/א משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' ב, י, סז, צא
ב/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קכ {פירות האילן מדאורייתא}
ב/א מתנת כהונה בכורות עמ' קב
ב/א נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' ד
ב/א נועם ח"ג עמ' עה {קטניות}, עז, פא
ב/א נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מא
ב/א ניר לדוד
ב/א נשאל דוד או"ח עמ' קטו
ב/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קנו {או"ש}
ב/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקפח
ב/א נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' תכז
ב/א נתן פריו גיטין עמ' לא {תרומת האילן מהתורה}
ב/א נתן פריו מכות עמ' קפה
ב/א נתן פריו הל' נט"י עמ' יט
ב/א סוכה וארבעת המינים עמ' 421
ב/א סופר מהיר ח"ב עמ' קלא
ב/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' רסד
ב/א עין יהודה עמ' רמא
ב/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 111
ב/א עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קנב {כ"מ}
ב/א עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ב, ס"ק ג
ב/א ערהשה"ע זרעים סי' סג אות כ
ב/א פורת יוסף (שלופר) דף כה ע"ג
ב/א פי' הרמ"ז על הזוהר (תשנח) - בראשית והקדמת הזוהר עמ' שמו
ב/א פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) - הקדמת הזוהר עמ' שנו
ב/א פינות הבית דף קמ ע"א
ב/א פני אברהם (שפירא) עמ' עג {או"ש}
ב/א פני משה (שלז')
ב/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקטז
ב/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' סט, קכה
ב/א ציץ אליעזר ח"ב סי' יז אות א
ב/א ציץ הקודש ח"א דף עז ע"ד {תרומת פירות דאוריתא}
ב/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כז ע"ג-ע"ד
ב/א צפנת פענח
ב/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' שפג {או"ש}
ב/א קובץ השמיטה עמ' תמה
ב/א שאגת אריה סי' נו
ב/א שארית יהודה (בלום) דף עד ע"א
ב/א שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סה {מעשר פירות האילן - דאורייתא}
ב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רלט
ב/א שבת הארץ - מבוא עמ' 138
ב/א שדה שמואל שביעית עמ' עו, שבועות-ע"ז-נדה עמ' שא
ב/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רי
ב/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' סב, שנד-שנה {תרומת פירות דאורייתא}
ב/א שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קמה
ב/א שיח התורה עמ' שמג {דרך אמונה}
ב/א שלמי יוסף בכורות עמ' קב
ב/א שלמי יוסף ר"ה עמ' טז, קלז
ב/א שם משמעון (סטרליץ) עמ' א, קיא, קמו-קמז
ב/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' ריב
ב/א שעורי הרב חלה עמ' כג, כו
ב/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' י, נא, קטו
ב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תטו
ב/א שער המלך ח"א עמ' רעח {כ"מ}
ב/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שיח {או"ש}
ב/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' כ אות ג, ח"ו סי' לב
ב/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תקז
ב/א שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נא ע"ד {כ"מ}
ב/א שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רכב
ב/א שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 98 {כ"מ}
ב/א שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 94 95
ב/א תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ה ע"ד
ב/א תורת השבת והמועד עמ' 297
ב/א תורת זרעים עמ' צב {תרומת פירות דאורייתא}
ב/א תנופת זהב עמ' 223
ב/א תפארת בחורים פאה עמ' צט {אוכל אדם}
ב/א תקות אהרן דף ז ע"ב {כל הפירות חייבים במעשר מדאורייתא}
ב/א תרומות חיים סעיף יג אות ב
ב/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רל
ב/ב אגרות הגרי"ד עמ' קלז
ב/ב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 214 {צ"פ}
ב/ב אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 53 {צ"פ}
ב/ב אוצר יסודי שביעית עמ' תצ
ב/ב אור הישר [עי' הל' טו"א פ"א ה"ט]
ב/ב אור שמח
ב/ב אמונת אליעזר מעשרות עמ' קנו
ב/ב אמונת יהושע עמ' אלף רצא
ב/ב אמונת עתיך גל' 113 עמ' 56
ב/ב אמונת עתיך גל' 120 עמ' 50
ב/ב אפר קדשים עמ' קסא
ב/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' פא {מחשבת חיבור}
ב/ב בדבר מלך ח"ט עמ' קצג
ב/ב בית אהרן (קארטשין) עמ' כ
ב/ב בית שערים או"ח סי' קיב (דף מט-נ)
ב/ב ברכי יוסף או"ח דף כה ע"א {מל"מ} וע"ג {קרית מלך רב}
ב/ב גבורת יצחק תרומות עמ' רנח
ב/ב הר צבי זרעים ח"א עמ' קל
ב/ב זהב התרומה - חלה עמ' תקלא {כרשינין}
ב/ב זהב התרומה תרומות עמ' רנח
ב/ב זכרון בנימין ח"א עמ' שלח
ב/ב חוף ימים ח"ג סי' נו אות כ
ב/ב חזו"א מעשרות סי' א ס"ק כב-כג
ב/ב חזו"א על הרמב"ם
ב/ב חי' משנה פסחים עמ' רכג {כרשינין}
ב/ב חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' יב אות א
ב/ב חסדי דוד ח"י עמ' רפז
ב/ב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קו
ב/ב טעם ודעת הל' פרה פי"א ה"ז בטו"ד אות קי"א וביאה"ל שם
ב/ב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קס, רכו
ב/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/ב ישועת משה עמ' קכו
ב/ב לקוטי סופר ח"ב דף עו ע"ב {כ"מ}
ב/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' צ {רדב"ז}, קפט
ב/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שצה, תכג
ב/ב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קעד
ב/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קנו, תשפה
ב/ב מרומי גלים עמ' צ
ב/ב משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' צה
ב/ב משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רב {רמב"ם}, רכב {משנת יעקב}, ח"ב עמ' ב, י, סז, צא
ב/ב משנת יעקב משפטים עמ' סח
ב/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קיז-קיח {מה שנאכל בשנת רעבון}
ב/ב נועם ח"ז עמ' תא [דובב מישרים ח"ג סי' נ]
ב/ב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' לה
ב/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רפ-רפא
ב/ב פניני ים סי' ח אות ד
ב/ב ציץ אליעזר ח"א סי' א אות ד, ח"ב סי' יז אות א-ב
ב/ב צפנת פענח
ב/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ס, ח"ב עמ' קצח
ב/ב קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' סט
ב/ב שדה שמואל שביעית עמ' עה, קעה, שבועות-ע"ז-נדה עמ' שא
ב/ב שלום ירושלים עמ' קנ
ב/ב שם ישראל - שו"ת עמ' נה {צ"פ}
ב/ב שם משמעון (סטרליץ) עמ' קכט
ב/ב שם עולם (רבין) ח"א עמ' כח
ב/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' עב {כ"מ}
ב/ב שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 53
ב/ב שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 271
ב/ב שערי טהר ח"ו סי' פו אות ב, ח"ח סי' יז אות א
ב/ב תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק יג {צ"פ}
ב/ב תרומות חיים סעיף יג אות מג, נ
ב/ג אמונת עתיך גל' 113 עמ' 56
ב/ג אמונת עתיך גל' 123 עמ' 53 {מעדני ארץ}
ב/ג המדות לחקר ההלכה מדה טז אות נה
ב/ג זהב התרומה תרומות עמ' מג
ב/ג חמדת יעקב עמ' 94
ב/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קצ
ב/ג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שצה
ב/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קלז, רא, תשפה
ב/ג משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' תי
ב/ג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' סז
ב/ג נטע שעשועים (שליסל) עמ' טז {כר"ג - לא יחדש בה דבר}
ב/ג עורה שחר דף י ע"ד
ב/ג קובץ השמיטה עמ' תמה
ב/ד אבן פינה (נשר) עמ' קלה
ב/ד ברור הלכה ברכות לו ע"א ציון כ, מ
ב/ד דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רסד
ב/ד דיני חוזים במשה"ע עמ' 286
ב/ד הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' טו
ב/ד הרועים בשושנים
ב/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כב [עי' ירושלמי מעשרות פ"א שחכמים חולקים על ר"ע]
ב/ד חזו"א מעשרות סי' ב ס"ק ו
ב/ד חזו"א על הרמב"ם
ב/ד חזון יחזקאל תרומות פ"ו הי"ד
ב/ד טל אורות (ג'ויא), תשובות דף ט ע"ב {מל"מ}
ב/ד יד בנימין ר"ה עמ' קמז {צלף}
ב/ד יד פשוטה אהבה עמ' תתרצו
ב/ד ידבר שלום ח"א עמ' קיג
ב/ד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/ד מטה יחיאל סי' פב ס"ק ב
ב/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קעה-קעו {רדב"ז}
ב/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שצד {רדב"ז}
ב/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קנה, קסב, תשפד
ב/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קכד {אביונות}
ב/ד צפנת פענח
ב/ד קהלות יעקב שביעית סי' יא
ב/ד שדה שמואל (שביעית) עמ' יז, כה
ב/ד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' נו-נז
ב/ד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' נז
ב/ד שם משמעון (סטרליץ) עמ' מח
ב/ד שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 211
ב/ה אגרות הגרי"ד עמ' קסז
ב/ה אמונת אליעזר מעשרות עמ' קכא {רדב"ז}
ב/ה ארזי לבנון עמ' קסד
ב/ה ארחות חיים (כהנא) סי' רמו ס"ק ד {כ"מ}
ב/ה ברור הלכה ב"מ קה ע"א ציון ח פסקה ב
ב/ה התורה והמדינה ח"ג עמ' קנ
ב/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כב [עי' הל' מע"ש פ"ז ה"י]
ב/ה חזו"א מעשרות סי' ב ס"ק ו
ב/ה מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' ק
ב/ה מטה יחיאל סי' פב ס"ק ב
ב/ה מעיני המים
ב/ה מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' קיז
ב/ה מרגליות הים סנהדרין נז ע"א אות ב {צ"פ}
ב/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רלט
ב/ה שדה שמואל (שביעית) עמ' טז, כו
ב/ה שם משמעון (סטרליץ) עמ' מז
ב/ו אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' פו
ב/ו אבני זכרון (פפר) ח"א דף קד ע"ב
ב/ו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רכז, רל
ב/ו אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 7
ב/ו אור הישר [מל"מ לקמן פ"ג ה"ג]
ב/ו אור פני יהושע עמ' קלז-קלח
ב/ו אור שמח
ב/ו אוריין תליתאי (תאומים) סי' קסא
ב/ו אחרית השנים עמ' לג
ב/ו אמונת עתיך גל' 122 עמ' 67
ב/ו אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כ ד"ה ובח"ס
ב/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קכח
ב/ו בית יעקב (מסקין) סי' כא, כז
ב/ו בני סמיכי דף מב ע"ג
ב/ו ברור הלכה ר"ה יב ע"א
ב/ו גור אריה בראשית פ' כה הע' 156
ב/ו דברות משה זרעים עמ' תר {הירקות אע"פ שהן מאכל אדם אינן חייבין במעשרות אלא מדבריהן}
ב/ו דברי יחזקאל (תרצה) דף קו ע"א
ב/ו דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רכו
ב/ו וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קח
ב/ו חבורי טהרה עמ' פב
ב/ו חד וחלק ח"א דף ד ע"א
ב/ו חזו"א על הרמב"ם
ב/ו חזו"א שביעית סי' ז ס"ק כה
ב/ו חי' הרי"ט עמ' קמז
ב/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפז
ב/ו חיים ומלך
ב/ו חשבונות של מצוה עמ' תלה
ב/ו ימי שלמה
ב/ו ישועות כהן חלה סי' לו ס"ק ג
ב/ו יתר הבז (תשסח) עמ' קיג
ב/ו כבוד מלכים (מרגליות)
ב/ו כפתור ופרח (תשו) דף נ ע"ד
ב/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רעא
ב/ו כרם ציון שביעית ח"א דף לד ע"א
ב/ו כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' קמא
ב/ו מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק ג
ב/ו מי הדעת עוקצין עמ' קצ {רדב"ז}
ב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שסט, שפו, ח"ג עמ' רפא
ב/ו מנחת שלמה שביעית עמ' סח {רדב"ז}
ב/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קלז
ב/ו מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' א
ב/ו מראות הים עמ' קלז-קמ
ב/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תצו
ב/ו משפטי עזיאל ח"ד עמ' נה, ח"ו עמ' סה
ב/ו משק ביתי סי' תקט (רלב ע"ד) {רדב"ז}
ב/ו נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' צ
ב/ו נודע ביהודה תנינא חו"מ סי' ג
ב/ו נצר מטעי (פרידמן) סי' כט סעיף ד
ב/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' מא
ב/ו פותח יד
ב/ו פני משה (שלז')
ב/ו ציץ אליעזר ח"ב סי' טז אות ה
ב/ו צפנת פענח
ב/ו רלב"ג דברים פי"ד פסוק כב עמ' קיז
ב/ו שאגת אריה סי' נו
ב/ו שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 12 {מעדני ארץ}
ב/ו שבת הארץ - מבוא עמ' 138
ב/ו שלום ירושלים עמ' קנב
ב/ו שם טוב - השלמה
ב/ו שער החצר דף קצ ע"א
ב/ו שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 99
ב/ו תשובה מיראה
ב/ו תשובה מיראה (תשסו) עמ' יב, עג
ב/ז אגרות משה או"ח ח"א סי' נז ענף ב
ב/ז דברות משה ברכות עמ' שלז {התבואה והקטנית שזרען לירק בטלה דעתו אצל כל אדם והירק שלהן פטור}
ב/ז דברות משה מועד ח"א עמ' פז {בטלה דעתו אצל כל אדם והירק שלהן פטור}
ב/ז העובר בהלכה עמ' 126
ב/ז חזו"א יו"ד סי' רא ס"ק ד, שביעית סי' ו ס"ק ד
ב/ז חזו"א על הרמב"ם
ב/ז חסדי דוד ח"א עמ' רפח
ב/ז ישועות כהן חלה סי' כט ס"ק יא, סי' לו ס"ק ג
ב/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' כד, לא, לג, קי, קיא, קנד {כ"מ}, תשצו
ב/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' רסז
ב/ז צפנת פענח
ב/ז קונטרסי שעורים גיטין שעור ו הערה 4, 53
ב/ז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קכח-קכט
ב/ז שדה שמואל שביעית עמ' עו {מעדני ארץ}, שבועות-ע"ז-נדה עמ' שא {מעדני ארץ}
ב/ז שערי ברכה עמ' רו
ב/ז תורת חיים וחסד עמ' תקכח
ב/ז תפארת בחורים פאה עמ' תסד-תסה {מעדני ארץ}
ב/ז תרומות חיים סעיף יד אות ג
ב/ח אגרות הגרי"ד עמ' קלז
ב/ח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ח הע' 243 {מעדני ארץ}
ב/ח אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 99, 101 {מעדני ארץ}
ב/ח אמונת אליעזר מעשרות עמ' יט {תלתן}
ב/ח אמונת עתיך גל' 113 עמ' 56
ב/ח אמונת עתיך גל' 123 עמ' 48 {מעדני ארץ}
ב/ח אמונת עתיך גל' 125 עמ' 54 {מעדני ארץ}
ב/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' פז {תלתן}
ב/ח ברור הלכה ר"ה יב ע"א ציון ו
ב/ח הרועים בשושנים
ב/ח זהב התרומה - חלה עמ' תקלא {תלתן}
ב/ח זהב התרומה מ"ש עמ' צ
ב/ח זהב התרומה תרומות עמ' רנח {תלתן}
ב/ח חזו"א מעשרות סי' ב ס"ק ו
ב/ח חזו"א על הרמב"ם
ב/ח חזון יחזקאל תרומות פ"ו הי"ד
ב/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' שפג
ב/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קנה {ראב"ד}
ב/ח מעיני המים
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רפא
ב/ח שם טוב - השלמה
ב/ח תחומין ח"ז עמ' 12
ב/ח תרומות חיים סעיף יג אות מב, נח
ב/ט אבן ישפה עמ' 6 {מ"ח ערים שלקחו הלווים חייבים בתרומה}
ב/ט אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' מח {מל"מ}
ב/ט אבני שהם (פרץ) דף נא ע"ד {מל"מ}
ב/ט אולם המשפט סי' רעג סעיף ב {מל"מ}
ב/ט אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 54 {מעדני ארץ}
ב/ט אוצרות יהושע עמ' שמג, תקנ {מל"מ}
ב/ט אור יעקב פסחים דף 173
ב/ט אור לישרים (שולמן) עמ' רט {מל"מ}
ב/ט אור עולם (שניאורסון) עמ' 336 {גורן}
ב/ט אור שמח
ב/ט אמונת יהושע עמ' רכג {השמיט פטור הקדש}
ב/ט אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' עט {מל"מ}
ב/ט באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף לט ע"א-ע"ב {מל"מ}
ב/ט באר שרים (שולמן) עמ' צח
ב/ט בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' יא {מל"מ}
ב/ט בדבר מלך ח"ט עמ' קס
ב/ט בדבר מלך חי"ב עמ' רנה
ב/ט בית אהרן וישראל גל' כט עמ' י
ב/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' יב
ב/ט בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' כג
ב/ט בן אשר סי' ד אות א {מל"מ}, ב {מעדני ארץ}, ד {מל"מ}, ה {או"ש}, יא-יב {מל"מ}, סי' ה אות ג {מל"מ}, ח {מל"מ}, יט {מעדני ארץ}
ב/ט בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קלה
ב/ט ברכי יוסף או"ח סי' תלד ס"ה {מל"מ}
ב/ט ברכת ראובן דף מא ע"ג-ע"ד
ב/ט גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' טז-יז
ב/ט גבורת יצחק תרומות עמ' יח, כ
ב/ט גדולי שמואל נדרים דף ו ע"ב {מל"מ}
ב/ט גור אריה (צרמון)
ב/ט גינת ראובן תרומות עמ' ה
ב/ט גליוני הגר"ש עמ' עט-פ {מל"מ}
ב/ט דברות משה ברכות עמ' רמב {ואם עשה מהן גורן בשדה הוקבעו למעשרות}
ב/ט דברות משה גיטין עמ' תקנד {מל"מ}
ב/ט דברות משה זרעים עמ' כה {אבל אם עשה הגורן בעיר פטורין}, קטז {מל"מ}
ב/ט דברי יציב יו"ד עמ' תפח {מל"מ}
ב/ט דגל שמעון סי' ד אות א, ה
ב/ט דרכי דוד (קסל) פאה עמ' סו {מל"מ}, קלב {מל"מ}, קלח {כ"מ}, קמ {מל"מ}, תקכג {מל"מ}, תקנח {מל"מ}, תקנט {אור שמח}, תרכא {מל"מ}, תרמא {מל"מ}, תרסז {מל"מ}, תרפד, תשל {מל"מ}, תשנא {מל"מ}, תתקיט {מל"מ}, תתרז ואילך {מל"מ}, תתרטו ואילך {מל"מ}
ב/ט המאור הגדול (יעבץ) עמ' רה {מל"מ}
ב/ט המעמד האישי בישראל עמ' 275
ב/ט הפלאות נדרים (תשעג) עמ' צה, תנט
ב/ט הרועים בשושנים
ב/ט הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' קכז
ב/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תנח
ב/ט זבחי תרועה סי' ג אות ב {מל"מ}
ב/ט זהב התרומה תרומות עמ' סא
ב/ט זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלו
ב/ט חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ה ס"ק א {מל"מ}
ב/ט חזו"א דמאי סי' א ס"ק ט
ב/ט חזו"א על הרמב"ם
ב/ט חזון נחום זרעים ח"א עמ' קכט-קל, קפג
ב/ט חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קלז, קמ, קצ {מל"מ}
ב/ט חי' עזיאל
ב/ט חיבת הקודש עמ' סז
ב/ט חיים ומלך
ב/ט יד הלוי (לוין) דף צ ע"ד
ב/ט יחי ראובן (אונג') עמ' קצז
ב/ט יסודי הצדקה עמ' 155
ב/ט יצחק ירנן
ב/ט כבוד יו"ט
ב/ט כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ב/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' ריז
ב/ט לב ים גיטין עמ' קד {מל"מ}
ב/ט להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' ק ע"ב, ח"ו עמ' לו ע"א, ח"ז עמ' קמ
ב/ט להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רנב
ב/ט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קצז {מל"מ}
ב/ט מאור למלך נדרים עמ' קכה {מל"מ}
ב/ט מאורות חיים תרומות עמ' יח-יט {מל"מ}
ב/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקכה, תקכח
ב/ט מוריה גל' קסא עמ' סט-עא, עז-עח {מל"מ}, גל' קעה עמ' קמח {מל"מ}
ב/ט מילי דמרדכי
ב/ט מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' עא {מל"מ}
ב/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' קד-קה
ב/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' כט
ב/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' שנה, שסג {מל"מ}
ב/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תכד, תכו {מל"מ}
ב/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קעא {מל"מ}
ב/ט מסורה חי"א עמ' כו
ב/ט מעדני ארץ מתנ"ע עמ' לד, לו {מל"מ}
ב/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קפ {מל"מ}, קפד
ב/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקכא, תקכו, ח"ב עמ' רל, רלו, רלח
ב/ט מקדש דוד זרעים - פאה סי' כח
ב/ט מרומי גלים עמ' פב, צא, קסג
ב/ט משה מבחוריו דף ג ע"ד, ד ע"א, ה ע"ב {מל"מ}
ב/ט משנת יעבץ שמיטה עמ' מח
ב/ט משנת יעקב הפלאה עמ' קד-קז {מל"מ}, זרעים ח"א עמ' מג {מל"מ}
ב/ט מתת מלך {מל"מ}
ב/ט נחמד למראה ח"א דף פט ע"א-ע"ב {כ"מ}
ב/ט נר יצחק (ריף) עמ' נד-נח {מל"מ}
ב/ט נר למאור (רבינוביץ) דף טו ע"ב
ב/ט נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' סד, קפח {מל"מ}
ב/ט נתיבות שלום (למפרט)
ב/ט נתן פריו ב"מ עמ' קד
ב/ט סיני ס' יובל עמ' שעז {מל"מ}
ב/ט ספרי דבי רב ח"ג עמ' רעו
ב/ט עמק יהושע אחרון עמ' עז {מל"מ}
ב/ט עץ חיים (אבלסון) עמ' קפח {מל"מ}
ב/ט פי אריה דף ח ע"א
ב/ט פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' נב, קסא {מל"מ}, קסט {מל"מ}
ב/ט ציץ אליעזר ח"א סי' ד אות ב {מל"מ}, סי' יג אות א {מל"מ}, פאת שדה פ"ד מ"ט, ח"ב סי' יד אות ג {מל"מ}
ב/ט צמח ארז עמ' נה, נח, נט {רמב"ם}, תעח {מל"מ - לקט פטור ממעשר מיד}
ב/ט צפנת פענח
ב/ט קהלות יעקב זרעים א, נדרים ז, גיטין כט
ב/ט קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קכה {מל"מ}
ב/ט קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקלט {מל"מ}
ב/ט קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' רנה
ב/ט קול דודי סוטה סי' אלף מה
ב/ט קול יהודה (גרשוני) עמ' רלז
ב/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור ב אות ח, שעור יא אות ח, ב"מ שעור כא אות ה {מל"מ}
ב/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תרז {מל"מ}
ב/ט קרן פני משה ח"ב [תוס' רעק"א פאה פ"ד מ"ט, רש"ש גיטין מז ע"א]
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תנט
ב/ט שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' לד {מל"מ}
ב/ט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ס {מל"מ}
ב/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קעה
ב/ט שדה יצחק עמ' פו {מל"מ}
ב/ט שואל ומשיב מהדו"ד ח"ב סי' רכג
ב/ט שירת הפסח אות קפא {רדב"ז}
ב/ט שלום ירושלים עמ' סח {מל"מ}
ב/ט שלמי ירוחם
ב/ט שם עולם (רבין) ח"א עמ' לג
ב/ט שמועות דוד עמ' פ
ב/ט שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' רל {מל"מ}
ב/ט שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קכג
ב/ט שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רכ {מל"מ}
ב/ט שעורי הרב חלה עמ' כז
ב/ט שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קלה {מל"מ}
ב/ט שערי ישר שער ה פ"כ אות א {מל"מ}
ב/ט שערי לימוד (לוריא) ח"א סי' י אות ג ד"ה ואפשר
ב/ט תועפת ראם (גטיניו) דף צו ע"ב {מל"מ}
ב/ט תורת זרעים עמ' יב {מל"מ}
ב/ט תכריך מרדכי סי' י עמ' סח-סט {מל"מ}
ב/ט תפארת בחורים פאה עמ' קכז {מל"מ}, רמח {מל"מ}, רצב {מל"מ}, רצד-רצה, שב {מל"מ}, שכד {מעדני ארץ}, שלה {הוקבע מדרבנן}, שלו {מל"מ}, שנו-שנז {מל"מ}, שסא-שסג {מל"מ}, תו {מל"מ, או"ש}, תנז {מל"מ}, תקסז {מל"מ}, תקצד {חייב מדרבנן}
ב/ט תרומות חיים סעיף נח אות יא
ב/י אבן ישראל (פישר)
ב/י אוצר חיים ח"ב דף קלו {מל"מ}
ב/י אמונת אליעזר מעשרות עמ' קסג
ב/י אמונת יהושע עמ' תקיח, תקמה {עבר והפריש}
ב/י בית אהרן (סוויאדישץ) דף כב ע"ד {הפריש מתבואה שלא הביאה שליש}
ב/י ברור הלכה ר"ה יב ע"א ציון ו, גיטין מז ע"א ציון ד
ב/י גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' טז
ב/י גבורת יצחק תרומות עמ' ל
ב/י דברות משה זרעים עמ' קטז {הלקט והשכחה והפאה של עכו"ם חייבין בתרומה ומעשרות}
ב/י דברי יחזקאל (מישור) עמ' שכה {מל"מ}
ב/י דעת סופר יו"ד סי' פג
ב/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כב
ב/י חזו"א על הרמב"ם
ב/י חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קעא
ב/י חק לישראל שומרים עמ' 675, 692, 723, 741, 1323 {כולם - צ"פ}
ב/י יד איתן
ב/י ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/י כל נדרי פ' עא הע' יד
ב/י כפתור ופרח (תשו) דף מט ע"ב, נה ע"ב, ס ע"ג
ב/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסז, ח"ג עמ' רכב
ב/י מגן גבורים (או"ח) סי' רב ס"ק יא
ב/י מילי דמרדכי
ב/י מנחת חינוך ח"ג עמ' קה
ב/י מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רעח
ב/י מנחת שי חלה עמ' קפג
ב/י מנחת שלמה שביעית עמ' סא, סז
ב/י מנפת צוף עמ' 588 {צ"פ}
ב/י מסורה חי"א עמ' כו
ב/י מעדני ארץ מתנ"ע עמ' נה
ב/י מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תלב
ב/י נזר הקדש (רזין) מנחות דף קב ע"ד
ב/י עמק יהושע ח"א דף פד {מל"מ}
ב/י פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 73
ב/י פרי שמואל שביעית עמ' סה
ב/י צפנת פענח
ב/י קבא דתירוצא עמ' קכד
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקנז
ב/י שדה שמואל (שביעית) עמ' מג {צ"פ}
ב/י שלמי יוסף ר"ה עמ' קכא
ב/י שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קלב
ב/י שעורי הרב חלה עמ' כז
ב/י שפתי ראם דף כ ע"ב, כא ע"ב, כב ע"א-ע"ב {מל"מ}
ב/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' יא ס"ק יג
ב/י תחומין ח"ט עמ' 308, חט"ו עמ' 55
ב/י תרומות חיים סעיף טו אות ז, סעיף מד אות י
ב/יא אבן ישפה עמ' 6 {זורע קרקע של עפר חייב בתרומה}
ב/יא אבן ציון עמ' שכג
ב/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' ריח ענף ט
ב/יא אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ג הע' 2 {צ"פ}
ב/יא אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ד הע' 31 {מעדני ארץ}
ב/יא איש מבין ח"ב דף כב ע"ב
ב/יא אמונת אליעזר דמאי עמ' קלו
ב/יא אמונת עתיך גל' 115 עמ' 31, 33 {הפקיר אחרי גמר מלאכה}
ב/יא אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' טז
ב/יא ארץ הצבי (שכטר) עמ' קצג
ב/יא ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' ש
ב/יא באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' סה אות ז
ב/יא באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שלו
ב/יא באר ראי עמ' קנח
ב/יא בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קעח
ב/יא בדבר מלך ח"ט עמ' ט, קנה
ב/יא בדבר מלך חט"ו עמ' רנד, רנח {וכן ההפקר פטור מן התרומה ומן המעשרות אבל הזורע שדה הפקר חייב בתרומה}
ב/יא בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' יז {הזורע שדה הפקר הפירות שלו}
ב/יא בית מרדכי (סאויצקי) דף טז ע"ד {כ"מ}
ב/יא בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' עה
ב/יא בן אשר סי' ה אות ג {רמב"ם}, כג {מעדני ארץ}
ב/יא בני ציון (שפירא) דף כ ע"א {שדה הפקר}
ב/יא ברור הלכה גיטין מז ע"א ציון ד
ב/יא ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קעד
ב/יא דברות משה זרעים עמ' פב, תרלח {אבל הזורע שדה הפקר חייב בתרומה ומעשרות}
ב/יא דברי השקפה עמ' טו
ב/יא דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קצז
ב/יא דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קסא
ב/יא המעמד האישי בישראל עמ' 275
ב/יא הר צבי זרעים ח"א עמ' מב
ב/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תנט
ב/יא וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' פה
ב/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כב
ב/יא חזו"א על הרמב"ם
ב/יא חזו"א שביעית סי' ב ס"ק ד
ב/יא חי' ר' חיים הלוי דף קה
ב/יא חי' ר' חנוך הענאך עמ' רלט
ב/יא חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' י
ב/יא חלת לחם (תשנח) עמ' רכב
ב/יא יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תשי
ב/יא יגיעת ערב ב"מ עמ' רב, רצג
ב/יא יד דוד (קרלין) ח"ב דף ד
ב/יא ישועות ישראל סי' מב סעיף ה
ב/יא ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/יא כפתור ופרח (תשו) דף קיב ע"ב
ב/יא כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רד ע"א, ריא ע"א
ב/יא לחם חקי עמ' פו, פח
ב/יא מבית מאיר ח"ג עמ' ט
ב/יא מילי דמרדכי
ב/יא מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף מב ע"ב
ב/יא מלחמות יהודה דף קח ע"ג
ב/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' קה
ב/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' ריג
ב/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שיא, ח"ג עמ' ע
ב/יא מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תיב
ב/יא מסורה חי"א עמ' כו
ב/יא מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קה
ב/יא מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רנט
ב/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' טז, לט, מג, קו, קעה, שמד
ב/יא משנה הלכות ח"ג סי' קסז
ב/יא משנת יעבץ שמיטה עמ' קעב
ב/יא משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קנב
ב/יא משנת ר' אהרן ב"ק עמ' קעד
ב/יא משפטי עזיאל ח"ו עמ' קז, קלח
ב/יא נר יצחק (ריף) עמ' ט, כו
ב/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' י אות א
ב/יא עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קנג-קנד
ב/יא עמקי המשפט עמק השיעבוד סי' ז אות יב עמ' קי {מח' הש"ך והגר"ח בדעתו בשבח דממילא דאישתני}
ב/יא פי אריה דף ז ע"ד, מד ע"ב
ב/יא פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קל
ב/יא פני משה (שלז')
ב/יא פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' פא
ב/יא פרי יצחק (תשעו) עמ' תעג
ב/יא ציץ אליעזר ח"א סי' ב אות ח
ב/יא צמח ארז עמ' תק {רדב"ז}
ב/יא צפנת פענח כאן, ויקרא עמ' רלג
ב/יא קהלות יעקב שביעית סי' ב
ב/יא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' סו, ע
ב/יא קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף יח ע"ב, יט ע"ב
ב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שמז
ב/יא שהם וישפה ח"ב
ב/יא שם טוב - השלמה
ב/יא שמועות דוד עמ' נ
ב/יא שמוש חכמים ג עמ' טו
ב/יא שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רפו
ב/יא שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' שמא
ב/יא שעורי הרב חלה עמ' כו-כז
ב/יא שערי זיו ח"א דף כח ע"ב
ב/יא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' רעט
ב/יא תחומין ח"ה עמ' 272
ב/יא תפארת בחורים פאה עמ' קיא {הפקיר אחרי מירוח}
ב/יא תרומות חיים סעיף יב אות ה, סעיף טז אות ה-ו {ישועות מלכו}, יב {ישועות מלכו}, יד {ישועות מלכו}, כד
ב/יב אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ב עמ' קכה, ח"ג עמ' עד, ח"ז עמ' נ
ב/יב אגרות משה יו"ד ח"א סי' ריח ענף ט
ב/יב אהל חייא עמ' תרכז
ב/יב אהל תורה (קוק) עמ' קעב {ראב"ד}
ב/יב אהלי יעקב (לויטאן) עמ' ל {ראב"ד}
ב/יב אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 22
ב/יב אור הישר [שעה"מ הל' לולב פ"ח ה"ב]
ב/יב אור יעקב פסחים דף 171, 174, נדרים עמ' סז
ב/יב אור שמח
ב/יב איים בים נדרים סי' לו אות ו {הפקיר קמה ואחר כך זכה}
ב/יב איש מבין ח"ב דף כב ע"ב
ב/יב אמונת יהושע עמ' רכז, תתעד, אלף רכט, אלף תשב, אלף תרצג
ב/יב אמר יוסף (אלקלעי)
ב/יב אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ב ד"ה ודע דראיתי
ב/יב אמרי זאב דף י ע"ד
ב/יב אמרי חן (לוונברג) תרומות-מע"ש עמ' קלג-קלד
ב/יב באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' יח ס"ק ד
ב/יב בדבר מלך ח"ט עמ' י
ב/יב בדבר מלך חט"ו עמ' רנה {הפקיר קמה וזכה בה ועבר והפריש ממנה תרומה הר"ז תרומה אבל אם הפקיר שבלים וזכה בהם ועבר והפריש מהן תרומה אינו תרומה}
ב/יב בית אהרן (סוויאדישץ) דף כב ע"ג-ע"ד, כג ע"א-ע"ב {הפקיר ועבר והפריש}
ב/יב בית יצחק תשכ"א עמ' 40
ב/יב בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' קכ
ב/יב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' יא
ב/יב גבורת יצחק תרומות עמ' כא
ב/יב גדולי שמואל ביצה דף ט, נדרים דף יח ע"ב, סו ע"ב, גיטין בסופו
ב/יב גוילין נצולין עמ' רי
ב/יב דברות משה זרעים עמ' לא {ומפרש בירושלמי מה בין קמה לשבלין}, פד, תרלט {וכן כל המפריש מדבר שאינו חייב תרומה אינה תרומה}
ב/יב דברי יחזקאל (מישור) עמ' שנא
ב/יב דגל יהודה (בילו') עמ' יד
ב/יב דודאי משה עמ' סט
ב/יב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קלא, קמג, קסא
ב/יב הר צבי זרעים ח"א עמ' לה, קיב
ב/יב השבת לקדשו דף סז ע"ג {צ"פ}
ב/יב התורה והמדינה ח"ג עמ' קיט
ב/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קצ
ב/יב זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלו
ב/יב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' י ס"ק א
ב/יב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' טו
ב/יב חוף ימים ח"ג סי' נו אות יד
ב/יב חזו"א יו"ד סי' קפ ס"ק ד, סי' רא ס"ק ה, כלאים סי' א ס"ק טז, דמאי סי' טו ס"ק א, סנהדרין סי' לה ס"ק א, שביעית סי' ב ס"ק ה, מעשרות סי' ב ס"ק ז
ב/יב חזו"א על הרמב"ם
ב/יב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' שיא
ב/יב חי' הגרנ"ט סי' צג
ב/יב חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קלט {כ"מ}
ב/יב חי' ר' שמואל פסחים עמ' מה
ב/יב חלת לחם (תשנח) עמ' רכב
ב/יב חסדי דוד ח"א עמ' תו
ב/יב טל חיים (סגל) עמ' נו {אור שמח}
ב/יב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' לב
ב/יב יצחק ירנן
ב/יב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/יב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' צו
ב/יב כפתור ופרח (תשו) דף מח ע"ג, מט ע"א, קיב ע"ב
ב/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' כא {ראב"ד}
ב/יב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קג ע"ב
ב/יב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קלא ע"ב
ב/יב לחם חקי עמ' צג-צד, צו
ב/יב לקט שבלים (תשמט) עמ' מח
ב/יב לקט שבלים (תשסד) עמ' קיד
ב/יב מאור למלך נדרים עמ' קכו
ב/יב מאורות חיים תרומות עמ' יט
ב/יב מבית מאיר ח"ג עמ' ד, י, טו
ב/יב מוריה גל' צז עמ' סב-סד, סו, גל' קצא עמ' פא
ב/יב מילי דמרדכי
ב/יב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ריד ע"א
ב/יב מנחת אשר פסחים עמ' קטו {מל"מ}
ב/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רפא
ב/יב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רצז
ב/יב מנחת שלמה שביעית עמ' שכג
ב/יב מעדני ארץ מתנ"ע עמ' ל, צה
ב/יב מעדני ארץ שביעית (תשד) דף עב
ב/יב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קג, קפא, קצב
ב/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קלו, קמז, קסא, קעד, רב, רכג
ב/יב מקדש דוד זרעים - תרומות סי' כג
ב/יב מקדש דוד סי' נה אות ג
ב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יב משכן בצלאל ח"א סי' ב
ב/יב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קנב, הפלאה עמ' פח, קו-קז, זרעים ח"א עמ' נ-נא {ראב"ד}
ב/יב מתנת כהונה בכורות עמ' קסח
ב/יב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קלו
ב/יב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' פט
ב/יב סוכה וארבעת המינים עמ' 436
ב/יב פחד יצחק (זס') עמ' כג
ב/יב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' נט {ראב"ד}, קלא
ב/יב פני אברהם (שפירא) עמ' ס
ב/יב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' פא
ב/יב פרי יצחק (בלזר) ח"ב דף לט ע"ד
ב/יב פרי יצחק (תשעו) עמ' תעד
ב/יב צמח ארז עמ' תקד
ב/יב צפנת פענח
ב/יב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' סז
ב/יב קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף יט ע"א
ב/יב קובץ השמיטה עמ' תמב
ב/יב קול יהודה (גרשוני) עמ' רס, רסה, תיב
ב/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקנח
ב/יב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סד
ב/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קעה
ב/יב שביעי קדש עמ' קנג, קסו
ב/יב שלמי יוסף בכורות עמ' קסח
ב/יב שלמי יוסף ר"ה עמ' קכא, קכה
ב/יב שם משמעון (סטרליץ) עמ' נז-נח, קלח
ב/יב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קכג {ראב"ד}
ב/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלט
ב/יב שער המלך ח"א עמ' רצג
ב/יב שערי זיו ח"ב דף רו ע"ד, רז ע"א-ע"ב, ח"ג דף עג ע"א-ע"ב, קיט ע"ג
ב/יב תורת האוהל (תשנג) עמ' שפט-שצ, שצב-שצג {הפקיר וזכה}, תיג-תיד
ב/יב תורת זרעים עמ' ז-ט
ב/יב תורת מיכאל עמ' רי
ב/יב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרסו
ב/יב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' סח
ב/יב תפארת בחורים פאה עמ' רעד {אם הפריש}
ב/יב תרומות חיים סעיף טז אות יא
ב/יג אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' מז, פה
ב/יג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' מט אות ד
ב/יג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 65 {צ"פ}
ב/יג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 98 {צ"פ}
ב/יג אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ג הע' 73 {צ"פ}
ב/יג אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ה הע' 44 {צ"פ}
ב/יג אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ח הע' 93 {צ"פ}
ב/יג אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ח הע' 26 {מעדני ארץ}
ב/יג אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 11-24, 35
ב/יג אמונת יהושע עמ' אלף רכח
ב/יג אמונת עתיך גל' 114 עמ' 18
ב/יג אנצי"ת ע' בילה הע' 8
ב/יג בית אהרן וישראל גל' סט עמ' נד-נה {מעדני ארץ}
ב/יג בית יצחק יו"ד ח"ב סי' קיד אות י
ב/יג זבח שלמה ח"ב עמ' קמט, ח"ג עמ' קו, קח
ב/יג זהב התרומה - חלה עמ' תי
ב/יג זכרון חי עמ' סו {צ"פ}
ב/יג חזו"א יו"ד סי' קצו ס"ק יז, מעשרות סי' ז ס"ק ל
ב/יג חזו"א על הרמב"ם
ב/יג חלת לחם (תשנח) עמ' קעג
ב/יג חסדי דוד ח"א עמ' תכ
ב/יג טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תשטז
ב/יג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קסג
ב/יג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/יג מילי דמרדכי
ב/יג מלחמות יהודה דף קז ע"ב
ב/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' שפג
ב/יג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' רמה
ב/יג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' סא
ב/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קפא
ב/יג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שעה
ב/יג מסורה חט"ז עמ' סא
ב/יג מעדני ארץ מתנ"ע עמ' ס
ב/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשעב-תשעג
ב/יג מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' יג אות א-ב
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/יג משפטי עזיאל ח"ו עמ' קז
ב/יג עמק הלכה (אורנשטין) סי' יד
ב/יג צפנת פענח
ב/יג קול דודי (תשף)
ב/יג קול דודי ר"ה סי' רמה
ב/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רמג
ב/יג שו"ת ר"י מסלוצק סי' יז עמ' צ
ב/יג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שנה {מעדני ארץ}
ב/יג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ב אות א
ב/יג שערי טהר ח"ח סי' י אות ב
ב/יד אבי עזרי ח"א
ב/יד אבני ציון ח"א סי' יא אות א, ג {מל"מ}, סי' סט אות ב, ח"ב סי' ג אות ג {מל"מ}, ח"ג עמ' רפד {מל"מ}, ח"ד עמ' קכז {מל"מ}
ב/יד אגרות הגרי"ד עמ' קמג
ב/יד אגרות משה או"ח ח"א סי' קצא {מל"מ}
ב/יד אהלי יהודה (הכהן) דף פו ע"ד
ב/יד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 36 {מל"מ}
ב/יד אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 57
ב/יד אוצר חיים ח"ב דף נג {מל"מ}
ב/יד אור הישר [עין יצחק או"ח סו"ס כב, עמק הלכה או"ח ח"ב סו"ס קלב]
ב/יד אורח משפט עמ' קיב ע"ב
ב/יד אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לד ע"א
ב/יד אוריין תליתאי (תאומים) סי' קיב, קלה
ב/יד אחרית השנים עמ' צה {מל"מ}
ב/יד אמונת אליעזר מעשרות עמ' קנז
ב/יד אמונת יהושע עמ' רסט {מל"מ}, שז, תג, תתסה {מל"מ}, תתסו, תתסט {מל"מ}, תתקפח, אלף תמט
ב/יד אמונת עתיך גל' 102 עמ' 24, 51 {מל"מ}, 61
ב/יד אמונת עתיך גל' 111 עמ' 55 {"משמרת תרומותי"}
ב/יד אמונת עתיך גל' 114 עמ' 18 {מל"מ}
ב/יד אמונת עתיך גל' 127 עמ' 16 {מל"מ}
ב/יד אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יא ד"ה ואף {מל"מ}
ב/יד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לד ע"ג {מל"מ}
ב/יד אמרי זאב דף יד ע"ג, לו ע"ד {מל"מ}, סג ע"ב {מל"מ - כלוי בטבל דרבנן}
ב/יד אמרי יושר פסחים סי' ז ס"ק ה {מל"מ}
ב/יד אמרי נועם (רייזקין) דף מח ע"א-ע"ג {מל"מ}
ב/יד אמת ליעקב מועד עמ' עג, קד {מל"מ}, קיד-קטו, זרעים וטהרות עמ' רפב
ב/יד אפיקי מגינים ב"ק סי' לא
ב/יד אפיקי מגינים זבחים סי' ט
ב/יד אפיקי מגינים יבמות סי' לב
ב/יד אפיקי מגינים נדרים - השמטות סי' עה
ב/יד אפיקי מגינים פסחים סי' יח
ב/יד אפיקי מגינים שבת דף כא, כו
ב/יד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קה {מל"מ}
ב/יד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' פא
ב/יד בדבר מלך ח"ט עמ' קעד
ב/יד בית אבא (גוטווירטה) דף ז ע"א {מל"מ}
ב/יד בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 5 {מל"מ בשם מהרי"ט}
ב/יד בית אהרן וישראל גל' מג עמ' נד, נו, נח {מל"מ}
ב/יד בית המדרש
ב/יד בית זבול ח"ג סי' מד אות כב {מל"מ}
ב/יד בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' פט
ב/יד בית יעקב (מסקין) סי' כא, כז
ב/יד בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' כט {מל"מ}
ב/יד בית שערים או"ח סי' שז {מל"מ}
ב/יד בציר אליעזר ח"ב דף יח ע"א {מל"מ}
ב/יד ברור הלכה פסחים לג ע"א ציון ב
ב/יד ברור הלכה שבת כה ע"א ציון א {רמב"ם}, כו ע"א ציון א פסקה א-ב {מל"מ}
ב/יד ברכת יצחק (פאלער) עמ' שיד-שטו
ב/יד ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף כא ע"ב
ב/יד ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' עא
ב/יד ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שכג
ב/יד גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קה {מל"מ}
ב/יד גבורת יצחק תרומות עמ' סא, עא, פ, קמג, קנט, רלט-רמא, ביכורים עמ' קל, מ"ש עמ' קד, קיא, שביעית עמ' קמה, קמז
ב/יד גדולי שמואל ב"מ דף לח {מל"מ}
ב/יד גינת ראובן תרומות עמ' קנד, שנד, תלא, תתקז, תתקכ, תרנז
ב/יד דבר בעתו (לוין), דברי הלכה אות י ד"ה וכעין {מל"מ}
ב/יד דברות משה זרעים עמ' תיט, תכג {מל"מ ד"ה ודע}
ב/יד דברות משה שבת ח"א סי' כד ענף א {מל"מ]
ב/יד דברי יהודה סי' מ אות ד {מל"מ}
ב/יד דברי יחזקאל (מישור) עמ' רכ {מל"מ}
ב/יד דברי יחזקאל (תרצה) דף עג ע"א {מל"מ}
ב/יד דברי סופרים (סופר) עמ' עז {מל"מ}
ב/יד דברי שמואל (ראטה) עמ' קפט
ב/יד דגל יהודה (בילו') עמ' טז
ב/יד דעת מרדכי ח"א דף כז ע"ג {מל"מ}, כח ע"ב {מל"מ}
ב/יד דעת סופר או"ח סי' לג {מל"מ}
ב/יד דרור יקרא עמ' נו {מל"מ}
ב/יד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קנב {מל"מ}
ב/יד הגהות עמק המלך
ב/יד החפץ חיים (פאלאג'י) סי' עז אות ד {הנאה של כילוי}
ב/יד הר המוריה (אדר"ת) עמ' כה {מל"מ}
ב/יד וזאת התורה עמ' רכב {מל"מ}, רכד-רכה
ב/יד זהב התרומה תרומות עמ' קעו, רסא
ב/יד זכר שמואל שבת סי' לא לדף כו ע"א
ב/יד זכרון חי עמ' מח-מט {הנאה משריפת הטמאה - ואסור להפסידה}
ב/יד זכרון יהודה (לאש) דף סד ע"ג, סה ע"ג, פז ע"ג {מל"מ}
ב/יד חוקי חיים (גאגין) דף קמ ע"ג
ב/יד חזו"א דמאי סי' ד ס"ק ב
ב/יד חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ב/יד חזון יחזקאל דמאי פ"א הי"ח
ב/יד חזון יחזקאל מכות פ"ג ה"א
ב/יד חי' הגאון אדר"ת עמ' קנב {מל"מ - הנאה של כילוי}
ב/יד חי' הגרז"ס נשים עמ' תסא {מל"מ}
ב/יד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רג
ב/יד חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רנג
ב/יד חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תלד {מל"מ}
ב/יד חיי משה (ברודנא) דף י ע"ד, יא ע"ג
ב/יד חיים ומלך
ב/יד חלת לחם (תשנח) עמ' ו, כט {מל"מ}
ב/יד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מח עמ' קמה
ב/יד חקרי זמנים ח"ג עמ' קפז
ב/יד יד דוד (קרלין) ח"ב דף ה ע"א
ב/יד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קסד
ב/יד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ב ה"ה אות ב ס"ק ב {מל"מ}
ב/יד ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קנה-קנו
ב/יד ימצא חיים עמ' קט {מל"מ}
ב/יד ישועות יעקב מועד עמ' תקנז, תשל {מל"מ}
ב/יד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/יד ישועת משה עמ' קג, קה, קט
ב/יד כבוד הלבנון דף סז ע"ב {מל"מ בשם ר"ש}
ב/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשמ {מל"מ}
ב/יד כמו השחר דף נ ע"א {מל"מ}
ב/יד כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף סט ע"א
ב/יד כפתור ופרח (תשו) דף יב ע"ג, טז ע"ד, כא ע"ב, כג ע"ג
ב/יד כתר המלך
ב/יד לבושי מרדכי או"ח עמ' לה, יו"ד עמ' רעב
ב/יד להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' נו
ב/יד לקוטי שלמה (תרנד) [צל"ח ברכות מז ע"א]
ב/יד מאורות חיים תרומות עמ' קצט, רא-רב, רד {מל"מ}
ב/יד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תסא-תסג
ב/יד מבית מאיר ח"ג עמ' מד
ב/יד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תצא
ב/יד מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' כה
ב/יד מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' כא, לה, סב {מל"מ}
ב/יד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רפד {מל"מ}
ב/יד מועדי הרב עמ' 122
ב/יד מוריה גל' קפה עמ' נז, סא
ב/יד מי הדעת עוקצין עמ' קפח
ב/יד מכתב לחזקיהו דף קו ע"ג
ב/יד מלאכת מחשבת עמ' קעה
ב/יד מנחה טהורה דף עא ע"ב {מל"מ}, פד ע"ג {הגהת מל"מ}
ב/יד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שעב
ב/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' צו, שנד, שסז, שפב-שפג {שלשתם - מל"מ}, תמו, ח"ג עמ' תמה
ב/יד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שכב
ב/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' קסז {מל"מ}
ב/יד מנחת כהן (יוסף חיים) דף צח ע"ד
ב/יד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תנא
ב/יד מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' תרומה טמאה
ב/יד מנחת עני (תקמז) דף כט ע"ג {מל"מ}
ב/יד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קפ {מל"מ}
ב/יד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שפב {מל"מ}
ב/יד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קנח
ב/יד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תצב, תשעט {מל"מ}
ב/יד מענה אליהו עמ' כט {מל"מ}
ב/יד מפענח צפונות עמ' 217
ב/יד מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יח אות ג
ב/יד מרגליות הים סנהדרין נג ע"א אות יא {מל"מ}
ב/יד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נז אות ב-ג {מל"מ}
ב/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' שמו
ב/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' כב עמ' 60
ב/יד משה ידבר (תשעו) עמ' צה
ב/יד משכנות אפרים שבת סי' ו
ב/יד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רנג
ב/יד משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קסט
ב/יד משנת יעבץ שמיטה עמ' עג
ב/יד משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' פד
ב/יד משנת ר' אהרן נדרים עמ' קנו {מל"מ}
ב/יד נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רעז {מל"מ}
ב/יד נודע ביהודה תנינא או"ח סי' קלד {מל"מ}
ב/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קד ע"א-ע"ג {מל"מ}
ב/יד נחמד למראה ח"א דף קלו ע"א {מל"מ}
ב/יד נטע שעשועים (שליסל) עמ' קכז {רמב"ם}, קעד {גם טמאה}
ב/יד נתיב אברהם ח"ב עמ' קמח {מל"מ}
ב/יד נתיבות המשפט סי' ר ס"ק א {מל"מ}
ב/יד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' רצב {מל"מ}
ב/יד סוכת דוד סוכה עמ' שכה
ב/יד סופר המלך ח"ב עמ' שכב
ב/יד סופר מהיר ח"ב עמ' פז {מל"מ}
ב/יד סיני ק עמ' של {מל"מ}
ב/יד עונג שבת סי' ג
ב/יד עזר משפט עמ' תמח, תנא
ב/יד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' נד
ב/יד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' נד {מל"מ}
ב/יד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' פד
ב/יד עטרת תפארת דף לו ע"ד {מל"מ}
ב/יד עין חיים ח"א עמ' רנא {איסור הנאה של כילוי מטבל - מדאורייתא או מדרבנן}, רסז {מל"מ - הדלקה בחנוכה}
ב/יד עין יהודה עמ' סג {מל"מ - הנאה של כילוי, מהתורה או מדרבנן}
ב/יד עין ימין
ב/יד עין יצחק ח"א עמ' קג, קו {מל"מ}
ב/יד עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 111
ב/יד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' לט {מל"מ}, נ, עט-פ, פב
ב/יד עליות אריה עמ' צז, קט {מל"מ}
ב/יד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תיד
ב/יד עמודי אור סי' עב אות ו
ב/יד עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קנט {מל"מ}, קסא
ב/יד פרחי כהונה (קצבורג) עמ' צח {הפרשה מטבל טמא}
ב/יד פרי יצחק (בלזר) ח"ב דף כז ע"ב {מל"מ}
ב/יד פרי יצחק (תשעו) עמ' תכז
ב/יד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רלט, רמד
ב/יד פרי שמואל מכות עמ' קלז
ב/יד פתחי מגדים עמ' צו {מל"מ}, רכד {מל"מ}
ב/יד ציץ הקודש ח"א דף עז ע"ג {מל"מ}
ב/יד צמח ארז עמ' תצג-תצד {מל"מ}
ב/יד קבא דתירוצא עמ' קסא
ב/יד קדשי הגבול פ"א דף ב ע"ב, ג ע"א, פ"ב דף ד ע"א, פ"ד דף ה ע"א {מל"מ}
ב/יד קול יהודה (גרשוני) עמ' שעא
ב/יד קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' לא, עג, פד
ב/יד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קכג, דברים עמ' יז
ב/יד קרן לדוד מועדים עמ' שמד {מל"מ}
ב/יד קרני ראם (ירמוש) עמ' קצג {מל"מ}
ב/יד רמת רחל סי' ח אות ה {מל"מ}
ב/יד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רסד
ב/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרכה
ב/יד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קנב
ב/יד שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' פט
ב/יד שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' נט
ב/יד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקיט {מל"מ - הנאת כילוי}
ב/יד שולי הגליון עמ' קיא
ב/יד שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קעב {מל"מ}
ב/יד שיח התורה עמ' שמג {דרך אמונה}
ב/יד שירת הלויים פסחים סי' נ אות ג-ז {אבי עזרי}
ב/יד שלום ירושלים עמ' קנ {מל"מ}
ב/יד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תכו
ב/יד שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרסח
ב/יד שלשה שריגים (קרמר) דף ד ע"א {מל"מ}
ב/יד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קפ {מל"מ}
ב/יד שמן למאור (ביימאייל) דף ד ע"ג {מל"מ}
ב/יד שנות חיים (קיצע, תשמב) חי' הש"ס עמ' סט {מל"מ}
ב/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שלט
ב/יד שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' נח {מל"מ}
ב/יד שער נפתלי דף כב ע"ב {מל"מ}
ב/יד שערי זיו ח"א דף לה ע"ב {מל"מ}
ב/יד שערי טהר ח"ב שער ד סי' ה אות ב, סי' ז, סי' ח אות א-ב, סי' כג אות ב
ב/יד שערי ציון (כהן, תרצח) דף יח ע"א {מל"מ}
ב/יד שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קו {מל"מ}
ב/יד שערי שאול שבת עמ' קסט {מל"מ}
ב/יד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קלח ע"ב
ב/יד שרידי אש ח"א עמ' קעב, ח"ב עמ' תקצג {מל"מ}
ב/יד תורת חיים וחסד עמ' תקלב {דרך אמונה}
ב/יד תורת מיכאל עמ' יח {מל"מ}
ב/יד תורת שביעית (סור') סי' ז
ב/יד תלמי השדה עמ' רכז-רכח {משנה למלך}
ב/יד תרומות חיים סעיף יט אות י
ב/יד תשובה מיראה (תשסו) עמ' טו
ב/יד תשובות יהודה דף עז ע"ג {מל"מ}
ב/טו אבי עזרי ח"א
ב/טו אחרית השנים עמ' לג
ב/טו אמונת עתיך גל' 102 עמ' 24
ב/טו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תשמז {מל"מ}
ב/טו ישורון ח"כ עמ' תכט
ב/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שיג
ב/טו מי הדעת עוקצין עמ' קפח
ב/טו מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שעב
ב/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקכט
ב/טו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שעב
ב/טו מפענח צפונות עמ' 217
ב/טו משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קסט
ב/טו משנת יעקב הפלאה עמ' פח, קו-קז
ב/טו תבואת ישראל תרומות עמ' יט, כא
ב/טו תורת לויים דף מא
ב/טז אמונת עתיך גל' 125 עמ' 33 {דרך אמונה ציון הלכה ס"ק תלב}
ב/טז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סו
ב/טז בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קיח
ב/טז גינת ראובן תרומות עמ' צד
ב/טז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רלב
ב/טז חמדת אהרן עמ' לא, לד {השמיט קריאת שם}
ב/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שיג
ב/טז כרם מנחם סי' כה
ב/טז מענה לשון עמ' קכה
ב/טז מרגליות הים סנהדרין קיב ע"ב אות יז {צ"פ}
ב/טז נתיבות אדם ח"א עמ' כח {מעדני ארץ}
ב/טז פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' תסד, תסז, תעב
ב/טז צפנת פענח
ב/טז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לו
ב/טז שיח התורה עמ' שמג {דרך אמונה}
ב/טז שם טוב - השלמה
ב/טז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קמו
ב/טז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 174
ב/טז תורת לויים דף מא
ב/יז אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 50 {או"ש}, 105
ב/יז אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"י הע' 13, 15, 26
ב/יז אוצמפה"ת חלה פ"ד מי"א הע' 110 {מעדני ארץ}
ב/יז אור שמח
ב/יז אות היא לעולם ח"ב דף קצג ע"ג {כ"מ}
ב/יז אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 388 {או"ש}
ב/יז בית אהרן וישראל גל' סז עמ' קג
ב/יז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קכד
ב/יז גבורת יצחק שביעית עמ' צב
ב/יז גליוני הגר"ש עמ' פ {כ"מ - ירושלמי}
ב/יז דברות משה זרעים עמ' תקלד {ולא תחזור לחוצה לארץ שמא יאמרו מוציאין תרומה לחוצה לארץ}
ב/יז דברות משה שבת ח"א סי' כג ענף ב
ב/יז הר המלך ח"ז עמ' סא
ב/יז זהב התרומה - חלה עמ' תקלח
ב/יז זית רענן ח"א עמ' שפט {מל"מ}
ב/יז חזו"א יו"ד סי' קצג (א) ס"ק ט, שביעית סי' ה ס"ק ט
ב/יז חזו"א על הרמב"ם
ב/יז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' כח
ב/יז חיים ומלך
ב/יז חלת לחם (תשנח) עמ' ו, ז, כו, כט
ב/יז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' מ
ב/יז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עד
ב/יז כרם ציון שביעית ח"א דף י ע"ד, ח"ב עמ' פה ע"א
ב/יז מילי דמרדכי
ב/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רט
ב/יז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קצג {או"ש}
ב/יז מנחת שלמה שביעית עמ' קנט
ב/יז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ריז, תקא {אור שמח}
ב/יז משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קסד, קסז, קסט-קע
ב/יז משפטי עזיאל ח"ו עמ' קח
ב/יז נועם חט"ו עמ' קמב
ב/יז קול דודי (תשף)
ב/יז שדה שמואל (שביעית) עמ' נה
ב/יז שערי טהר ח"ב שער ד סי' יא
ב/יז תורת חיים וחסד עמ' תקלב {או"ש}
ב/יז תפארת צבי (ספינקא) שמות עמ' שעז
ב/יז תרומות חיים סעיף יב אות לו {או"ש}


ג/361 הלכות תרומות פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ בית יעקב (בירב)
ג/רה"פ דרך אמונה
ג/רה"פ הר בשן
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעדני ארץ
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' ס-סב
ג/רה"פ עשר תעשר הל' מב-מד, סט-עט, פז-צא
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבני זכרון (פפר) ח"א דף פט ע"ד
ג/א אגרות הראי"ז עמ' עו-עז, פ
ג/א אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שפז, אהע"ז ח"ד עמ' עה
ג/א אהל שרה לאה עמ' תקנז-תקנח {צ"פ}
ג/א אומר לציון סי' א
ג/א אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 31, 110
ג/א אור הישר [עטרת תפארת קונ' מסגרת טפח דף כג ע"ב]
ג/א אור שמח
ג/א אמונת אליעזר דמאי עמ' תפג
ג/א אמונת עתיך גל' 102 עמ' 41-42 {כלשהו}
ג/א אפיקי מגינים ב"ק סי' לא
ג/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכה
ג/א באר הגולה (הרטמן) הקדמה הערה 40
ג/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שעב
ג/א בית אהרן וישראל גל' מא עמ' ח {גם מה שהפריש יותר מחיטה אחת, האוכלו חייב מהתורה}
ג/א בית המדרש
ג/א בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קלז
ג/א ברכות שמים שבת אות תתקעח {בזה"ז יפריש כלשהו}
ג/א גבורת ארי עמ' שי
ג/א גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' ע, קז
ג/א גבורת יצחק תרומות עמ' יב, קלא, קלג-קלד, ביכורים עמ' קלו-קלז, קסח, ריז
ג/א גינת ראובן תרומות עמ' רמ, שנג, שנו, שנח, תתס
ג/א דבר שאול חלה סי' יז ס"ק ב
ג/א דברות משה זרעים עמ' שסז, שסט {ולכתחלה לא יפריש אלא כשיעור שנתנו חכמים}, תקח {ובזמן הזה שהיא עומדת לשריפה מפני הטומאה יש לו להפריש כל שהוא לכתחלה}
ג/א דברות משה מועד ח"א עמ' רז {ולכתחלה לא יפריש אלא כשיעור}
ג/א הררי קדם (תשס) עמ' קסג
ג/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קיג
ג/א זהב התרומה - חלה עמ' רעב, רעד
ג/א זהב התרומה תרומות עמ' פ
ג/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כב [ירושלמי תרומות פ"ד]
ג/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלד
ג/א חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קפה
ג/א חי' בעל שרידי אש עמ' רסז
ג/א חלת לחם (תשנח) עמ' ה
ג/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' נו
ג/א יד סופר עמ' קסה
ג/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צא
ג/א יצחק ירנן
ג/א כפתור ופרח (תשו) דף ג ע"ג, ח ע"ב, י ע"ג, יא ע"ג, יד ע"ב
ג/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' ח, ח"ב עמ' קעא, ח"ג עמ' קיב
ג/א לקוטי שיחות חי"ח עמ' 182
ג/א מטה אהרן פסחים עמ' נט
ג/א מנחת חינוך ח"ג עמ' רפג
ג/א מנחת שי חלה עמ' קיח-קיט
ג/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רל {אור שמח}, רלב
ג/א מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/א משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קסט
ג/א משנת יעקב
ג/א משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' פג
ג/א נאות אפרים ח"ב עמ' עג
ג/א נועם ח"א עמ' טז
ג/א עץ השדה סי' יד הערה ו
ג/א פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' קנ
ג/א ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"א מ"א
ג/א צפנת פענח
ג/א קול דודי (תשף)
ג/א קרית מלך
ג/א קרן הצבי מצוה פג אות ו
ג/א ראשי בשמים (רבין) עמ' קפו
ג/א שאלת שלום (רבינ') דף יד ע"ב
ג/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' מט
ג/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רז
ג/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שסז
ג/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' מב
ג/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 61, ח"ג עמ' 91
ג/א שרידי אש ח"א עמ' רנח
ג/א שרשי הים דף קמב
ג/א תורת לויים דף מב ע"א
ג/א תפארת בחורים פאה עמ' כא {שיעור שנתנו חכמים}
ג/א תרומות חיים סעיף יט אות ג, ו-ז
ג/ב אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שפז {לא יפחות מאחד בששים}
ג/ב אוצמפה"ת ב"מ מט ע"א הע' 43-44
ג/ב אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 9 {מעדני ארץ}
ג/ב אור שמח
ג/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לג אות ו
ג/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לג אות ב
ג/ב בית יעקב (טבשונסקי) סי' רד סעיף ה
ג/ב בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' רמב
ג/ב גבורת יצחק תרומות עמ' סד
ג/ב דברות משה זרעים עמ' שסז {ולא יפחות מאחד מששים}
ג/ב דרכי חושן ח"א עמ' רפח
ג/ב זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלד
ג/ב חבל יעקב ח"א סי' ז אות ב
ג/ב יסודי הצדקה עמ' 467
ג/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' י
ג/ב לב ים גיטין עמ' רכא
ג/ב לב מבין
ג/ב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף כז
ג/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רפו
ג/ב משך חכמה ויקרא פכ"ג פס' מ
ג/ב משנת יעקב
ג/ב משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' פג
ג/ב ס' העתים עמ' 120
ג/ב עולת ראיה (וייס) עמ' פז {ראב"ד}
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נא
ג/ב פרי עץ חיים (קרויס) עמ' עז
ג/ב ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"א מ"א
ג/ב קהלות יעקב בכורות סי' כד
ג/ב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' לב
ג/ב תחומין חי"ג עמ' 375
ג/ג אור הישר [נועם ירושלמי דמאי פ"ה]
ג/ג אורים גדולים (תקיח) דף טז ע"ג, יז ע"א
ג/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכו
ג/ג ברור הלכה חולין קלז ע"ב ציון ה
ג/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קסג
ג/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כב
ג/ג זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלד
ג/ג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רנח
ג/ג חלת לחם (תשנח) עמ' ה
ג/ג חסדי דוד ח"א עמ' ריז
ג/ג חקרי לב (לווינבוק) דף כט ע"א {מל"מ}
ג/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסב
ג/ג מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף יא ע"ב
ג/ג מנחת שי חלה עמ' קיט
ג/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' פז, קנג {מל"מ}, רלא, רלו
ג/ג מעשה רקח
ג/ג מקדש דוד זרעים - תרומות סי' לו
ג/ג מקדש דוד סי' נה אות ח
ג/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ג משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קסט
ג/ג משנת יעקב
ג/ג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' פג
ג/ג עמק יהושע ח"א סי' כא, דף ק
ג/ג פנת יקרת (תשנד) סי' סה הערה ד, סי' צ הערה ב
ג/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' רצח, שצב
ג/ג קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' פד
ג/ג קרית מלך
ג/ג שמחת יו"ט (אלגזי) דף רכט ע"ג
ג/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 60-61
ג/ג תורה שלמה שמות פכ"ב אות תעה {רדב"ז}
ג/ג תרומות חיים סעיף א אות ו
ג/ד אברהם יגל
ג/ד אורים גדולים (תקיח) דף יז {ראב"ד}
ג/ד אורים גדולים (תשסג) עמ' נח
ג/ד אות היא לעולם ח"ב דף קפח ע"א
ג/ד אמונת יהושע עמ' תשו
ג/ד אמרי נפתלי ח"ב עמ' ל
ג/ד אנצי"ת ע' אומד הע' 5-10
ג/ד בית אהרן (קארטשין) עמ' קצט
ג/ד בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קלו {כ"מ}
ג/ד ברור הלכה ביצה יג ע"ב ציון א, גיטין לא ע"א ציון א
ג/ד גינת ראובן תרומות עמ' קיב, קטו, קיז, תתשמט
ג/ד דברות משה זרעים עמ' א'צד {כ"מ ומל"מ}
ג/ד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רנז
ג/ד דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' נה
ג/ד הגהות חבר בן חיים
ג/ד זכרון מנחם (מיארה) {מינוי שליח, זכייה מדין שליחות}
ג/ד זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלה, רמז {מפרישים רק באומד}
ג/ד חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' ב אות א
ג/ד ישורון ד עמ' תקלג = חי' הרד"ל למשניות פאה {כ"מ - איך מותר לתרום מאומד}
ג/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסג-רסד
ג/ד מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' מח-מט
ג/ד מאורות חיים תרומות עמ' ל-לא, לג, לה-לח
ג/ד מזל שעה
ג/ד מילי דמרדכי
ג/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קפד
ג/ד מעשה רקח
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ד נאם דוד
ג/ד נהור שרגא יבמות פט ע"ב (ד"ה הפקר) {כ"מ}
ג/ד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' סו
ג/ד פרפרת משה ח"ב עמ' רכח
ג/ד קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות ד
ג/ד קרית מלך
ג/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' מב
ג/ד שלמי יוסף סוכה עמ' תעא-תעב
ג/ד שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רעא
ג/ד שעורי הרב חלה עמ' פו
ג/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' מה, מז
ג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' מג
ג/ד שער המלך ח"א עמ' רצה {כ"מ}
ג/ד תבואת ישראל תרומות עמ' טו, יט
ג/ד תרומות חיים סעיף כד אות ב {כ"מ}, ד-ה
ג/ה אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 176 {רדב"ז}, 191 {מעדני ארץ}
ג/ה אמונת יהושע עמ' תשעג {מרכה"מ}
ג/ה בית זבול ח"ג סי' מד אות ב
ג/ה בכורי הארץ עמ' 72 {צריך לשייר מקצת}
ג/ה גליונות אבני נזר {כ"מ}
ג/ה דברות משה מועד ח"א עמ' רח {המתכוין לתרום אחד מי' ועלתה בידו אחד מששים}
ג/ה דגל יהודה (בילו') עמ' טו
ג/ה הדר איתמר עמ' רכ {התכוון לתרום אחד מששים}
ג/ה הררי קדם (תשס) עמ' קלג
ג/ה זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלד {כ"מ}
ג/ה חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קצד
ג/ה חלת לחם (תשנח) עמ' צז
ג/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עו עמ' רנא
ג/ה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קסז, קעד
ג/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צא
ג/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסד-רסה
ג/ה מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' מח-מט
ג/ה מאורות חיים תרומות עמ' לז
ג/ה מהרי"ט אלגזי חלה אות ח או"ק א
ג/ה מזבח חדש דף כא ע"ד
ג/ה מחשבת הקודש ח"א דף נד ע"ב
ג/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' רפג
ג/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רלו, רמא, שמ, תסד
ג/ה מעשה רקח
ג/ה מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' טז אות י, סי' ל אות ה]
ג/ה מקור ישראל דף לז ע"א
ג/ה מראה אש ח"א עמ' קמו, קמח
ג/ה מרבה חיים סי' מב אות יד
ג/ה משא בני קהת
ג/ה משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' סג
ג/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נא
ג/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קפח
ג/ה שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' לב
ג/ה שיח התורה עמ' שמד {דרך אמונה}
ג/ה שלום ירושלים עמ' קלה
ג/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' יט, כז, ח"ה עמ' רכט
ג/ו אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שפז
ג/ו אמר יוסף (אלקלעי) כאן, ודף יט ע"ג {רדב"ז}
ג/ו אנצי"ת ע' אומד הע' 15, ע' גדולין הע' 81-82
ג/ו גבורת יצחק תרומות עמ' יב, קלד
ג/ו דברות משה זרעים עמ' שסז {תרם ועלתה בידו אחד מששים ואחד הרי זו תרומה ויחזור ויתרום פעם שנייה}
ג/ו דברות משה מועד ח"א עמ' רז {תרם ועלתה בידו אחד מששים}
ג/ו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' ח
ג/ו זהב התרומה תרומות עמ' עה
ג/ו זכרון שלמה (ורנר) עמ' קסט, רלד
ג/ו חבש פאר עמ' קיח
ג/ו חזון יחזקאל תרומות פ"ה ה"ו, פ"ח ה"ב
ג/ו חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' ב אות ג
ג/ו טל חיים (טל) ח"ג עמ' ש
ג/ו יצחק ירנן
ג/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסד-רסה
ג/ו מאור תורה (שנגהי) חוב' ב עמ' מט
ג/ו מאורות חיים תרומות עמ' לז
ג/ו מאורות חיים תרומות עמ' עד
ג/ו מילי דמרדכי
ג/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קעז, רלט, רמד
ג/ו מעיני המים
ג/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' קטו
ג/ו מקדש דוד זרעים - תרומות סי' לה
ג/ו מקדש דוד סי' נה אות ח
ג/ו מרבה חיים סי' מב אות א, ו
ג/ו ס' השדה דף ב ע"ב
ג/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ו ראשית בכורים דף קט
ג/ו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שמו
ג/ו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קסה
ג/ו תורת ירוחם ח"ב דף כה ע"ב
ג/ו תרומות חיים סעיף כה אות כ
ג/ז אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שפז
ג/ז אוצר השבת ח"א עמ' עא {מל"מ}
ג/ז אור הישר [נועם ירושלמי תרומות פ"ד, עי' הל' מעשר פ"א הט"ו]
ג/ז אור המאיר (שפירא) סי' יט אות ד
ג/ז אמונת יהושע עמ' תרנח, תרפב, תרפו
ג/ז אמונת עתיך גל' 115 עמ' 41
ג/ז אמונת עתיך גל' 116 עמ' 46
ג/ז אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' א ד"ה כתב, סי' ב ד"ה וכן משמע
ג/ז בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קלד-קלה
ג/ז בן אשר סי' ג אות ד
ג/ז גבורת יצחק תרומות עמ' קכט, קלא, קלה
ג/ז גינת ראובן תרומות עמ' שנח
ג/ז גליון מהרי"ל תרומות תחילת פ"ד
ג/ז דברות משה זרעים עמ' שסז {המפריש מקצת התרומה אותו המקצת אינו תרומה}
ג/ז דברות משה מועד ח"א עמ' רז {אותו המקצת אינו תרומה והרי הוא כחלק הכרי}
ג/ז דגל יהודה (קמינר) עמ' רכד
ג/ז דרכי אהרן ח"א עמ' סב
ג/ז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' יח
ג/ז המאור הגדול (יעבץ) עמ' רה
ג/ז הר צבי זרעים ח"א עמ' קיז
ג/ז זהב התרומה תרומות עמ' יד, עד
ג/ז זכרון שלמה (ורנר) עמ' קסט, רלה
ג/ז חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ח ס"ק ג
ג/ז חזו"א דמאי סי' יא ס"ק יט
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז חזון יחזקאל דמאי פ"ח ה"י
ג/ז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קצב, רנח
ג/ז חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' י אות א
ג/ז חמדת ישראל ח"א דף קכד ע"ד, קכה ע"א
ג/ז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' נד
ג/ז יד ישראל ח"ב
ג/ז יחי ראובן (אונג') עמ' רלא
ג/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסו
ג/ז כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' פה
ג/ז מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף יג ע"ג
ג/ז מהרי"ט אלגזי פ"ח אות פא או"ק ח
ג/ז מוריה גל' קה עמ' מו
ג/ז מנחת חזקיה מנחות עמ' ריא
ג/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' קט
ג/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תטז {רדב"ז}
ג/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שה
ג/ז מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קלד
ג/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רמא, תלג, תרצה, תשמג
ג/ז מצודת דוד (שפרבר) עמ' קיד
ג/ז מרבה חיים סי' מב אות א, ו
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ז משמר הלוי עמ' מה
ג/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תפז
ג/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נג
ג/ז פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' יד
ג/ז פרי יצחק (בלזר) ח"א דף סג ע"ג
ג/ז פרי יצחק (תשעו) עמ' רד
ג/ז ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"א מ"א
ג/ז קרית מלך
ג/ז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לח {ישועות מלכו}
ג/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' פד
ג/ז שיח התורה עמ' שמד {דרך אמונה}
ג/ז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עט אות ג
ג/ז שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רלב
ג/ז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קסב
ג/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' נד
ג/ז שערי טהר ח"ו סי' פו אות ב, ח"ח סי' קכה אות ו
ג/ז תפארת אריה עמ' מח
ג/ז תפארת בחורים פאה עמ' טו-טז {הפריש פחות מכשיעור}
ג/ז תרומות חיים סעיף מח אות יג-יד {ישועות מלכו}
ג/ח אור הישר [עונג יו"ט סי' לג בהגהה, נועם ירושלמי תרומות פ"ג, אור הישר יבמות ט ע"א]
ג/ח אמונת אליעזר דמאי עמ' סג, תסא, תסד
ג/ח אמונת יהושע עמ' שב, תרנו
ג/ח אמרי נפתלי ח"ב עמ' כג
ג/ח בחיר חיים
ג/ח בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קסו
ג/ח בית זבול ח"ג סי' מד אות ז, יג
ג/ח גבורת יצחק תרומות עמ' ק, קכט
ג/ח גינת ראובן תרומות עמ' רצא, רצג, רצד, רצז
ג/ח זהב התרומה תרומות עמ' סד
ג/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כב [משנה תרומות פ"ב]
ג/ח זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלה
ג/ח חוות בנימין ח"א עמ' לג
ג/ח חזון יחזקאל תרומות פ"ה הי"ח
ג/ח חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רמד
ג/ח חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' צא
ג/ח חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צא
ג/ח חי' משנה פסחים עמ' לו {אם לא ציין מקום}
ג/ח חלת לחם (תשנח) עמ' קב
ג/ח חסדי דוד ח"א עמ' רח, תמח
ג/ח חקל יצחק (שו"ת) עמ' מו
ג/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עו עמ' רנא
ג/ח יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיא
ג/ח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' נד
ג/ח ישועות ישראל סי' סא סעיף ג
ג/ח ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסה, תיד
ג/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רעב
ג/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רצד, שב, ח"ג עמ' קמז, קסא-קסב
ג/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שלא, שעד
ג/ח מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קלח
ג/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ריד, רמז, שעז, תשו, תשלט, תשעא, תשפ
ג/ח מקדש דוד זרעים - תרומות סי' כח
ג/ח מקדש דוד סי' נה אות ה
ג/ח מרחשת ח"ג סי' לה אות א
ג/ח משובב נתיבות עמ' קצג {מעדני ארץ}
ג/ח משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' כב-כג
ג/ח עיונים ומחקרים ח"א עמ' 315
ג/ח פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' פז
ג/ח פרי שמואל מכות עמ' קמג {קרית ספר}
ג/ח ציץ אליעזר ח"א סי' טו אות ג
ג/ח קובץ חי' תורה (סול') עמ' עד
ג/ח קונטרסי שעורים גיטין שעור יב אות ז
ג/ח קרית מלך
ג/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קפח, קצ, קצב
ג/ח שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רטז {מעדני ארץ}
ג/ח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קנח
ג/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' נג
ג/ח תרומות חיים סעיף כב אות ב, ח
ג/ט אדרת אליהו (ראם) עמ' מב
ג/ט בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' פא {רדב"ז}
ג/ט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כב [מהר"י בן חביב סי' קטו]
ג/ט מילי דמרדכי
ג/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רנה
ג/ט מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' טז אות י, סי' ל אות ה]
ג/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף קג ע"ב {מל"מ}
ג/ט פני אברהם (שפירא) עמ' סו {מרכה"מ}
ג/ט קרית מלך
ג/ט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סב עמ' קלז
ג/ט שו"ת מהרלב"ח סי' קטו
ג/ט תרומות חיים סעיף כג אות א, ג
ג/י אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קכה
ג/י אברהם יגל
ג/י אורים גדולים (תשסג) עמ' נז-נח
ג/י אמונת יהושע עמ' תשז {באומד}
ג/י אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ז ד"ה ועיין
ג/י אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' טז ס"ק א
ג/י אנצי"ת ע' אומד הע' 19
ג/י במעגלי יושר בראשית עמ' 107
ג/י ברור הלכה ביצה יג ע"א אחרי ציון ו, סוכה - ברורי הראי"ה ו ע"א ציון ד, גיטין ל ע"ב ציון ה, לא ע"א ציון א
ג/י בשבילי השביתה החדש סי' יג אות ד
ג/י גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף לב ע"א
ג/י גינת ראובן תרומות עמ' שעה, שעט, תתשכב, תתשמט, תתתלז-תתתלח
ג/י דברות משה זרעים עמ' תקיא, תקפג, א'פח {תרומת מעשר אין מפרישין אותה באומד אלא מדקדק בשיעורה}
ג/י דברי אמת (תשעט) עמ' תצד {גבי נטילת תרומה מאומד}
ג/י דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1434
ג/י חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק יח
ג/י יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' כא
ג/י יד ישראל ח"ב
ג/י ישמח לב (לוי) גיטין ל ע"ב, לא ע"ב (ד"ה ועפ"ז)
ג/י כפתור ופרח (תשו) דף כט ע"ד
ג/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שי
ג/י מים חיים
ג/י מנחת חינוך ח"ג עמ' קט, רפג
ג/י מעשה רקח
ג/י מראה אש ח"א עמ' קמט
ג/י משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קסט
ג/י נזר הקדש (רזין) מנחות דף פג ע"א {רדב"ז}, קכב ע"ד
ג/י פני משה (שלז')
ג/י קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות יא-יב
ג/י קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' ריג
ג/י רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצא
ג/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' פד
ג/י שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסה
ג/י שיח התורה עמ' שמד {דרך אמונה}
ג/י שם טוב - השלמה
ג/י שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קלה {רדב"ז}
ג/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' מג
ג/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' מג
ג/י שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' קסה
ג/י שרידי יהודה דף לו ע"ב
ג/י תורה תמימה במדבר פ' יח אות קא
ג/י תורת לויים דף מב
ג/י תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' צד
ג/י תרומות חיים סעיף כ אות ב
ג/יא אורים גדולים (תשסג) עמ' נח
ג/יא גינת ראובן תרומות עמ' שעה, שעט, תתשכב, תתשמט, תתתלז-תתתלח
ג/יא זכות אבות סי' כו אות ט
ג/יא זכר שמואל עירובין סי' מב ס"ק א
ג/יא חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק יט
ג/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שי
ג/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רסב-רסג
ג/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' קיז {השמיט בשלשה פרקים משערים את הכלכלה}
ג/יא נחלת נפתלי דף כ
ג/יא עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' סח
ג/יא פני משה (שלז')
ג/יא קרית מלך
ג/יא רמת שמואל (אג'ייני) דף קמו ע"ב [זכות אבות סי' כו אות ט] {והשוקל משובח}
ג/יא שו"ת מהרלב"ח סי' קטז
ג/יא שערי טהר ח"ב שער ד סי' ז
ג/יא תורת לויים דף מב
ג/יא תרומות חיים סעיף כו אות ט
ג/יב אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שצ
ג/יב אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 114
ג/יב אורים גדולים (תשסג) עמ' נז
ג/יב אחרית השנים עמ' עב
ג/יב אמונת יהושע עמ' שב
ג/יב אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפב
ג/יב באר ראי עמ' נג, סב
ג/יב בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קסג {הפרשה ע"י ישראל}
ג/יב בית יעקב (מסקין) סי' ד
ג/יב בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' טו
ג/יב ברור הלכה גיטין ל ע"ב ציון ה
ג/יב ברכי יוסף יו"ד דף עב ע"ב
ג/יב ברכי יוסף יו"ד סי' שלא אות יב
ג/יב ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תכב
ג/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' לב, לד
ג/יב גבורת יצחק תרומות עמ' קז
ג/יב גינת ראובן תרומות עמ' שטז
ג/יב דברות משה ב"מ ח"א סי' כ הערה פו
ג/יב דברות משה זרעים עמ' תקיא, א'צג {ויש לישראל להפריש אותה וליתנה לכהן}
ג/יב דברי אמת (תרכא) דף קכא ע"ג
ג/יב דברי אמת (תשעט) עמ' תצד {מצות תרומת מעשר שיפריש אותה בן לוי ממעשרו, וכ"מ}
ג/יב דברי יהודה דף יג ע"א-ע"ד {בעה"ב יכול להפריש תרומת מעשר}
ג/יב דברי יהודה סי' ג אות א
ג/יב דגל יהודה (בילו') עמ' יג
ג/יב העלם דבר סי' ח
ג/יב הר המוריה (אדר"ת) עמ' יג
ג/יב הר צבי זרעים ח"א עמ' טו
ג/יב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כב [מהרי"ט ח"א סי' פה, ידי אליהו תיקון ז]
ג/יב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק יח
ג/יב חזו"א מעשרות סי' ז ס"ק יד
ג/יב חזו"א על הרמב"ם
ג/יב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' עד
ג/יב חיי אברהם (צציק) עמ' רב
ג/יב חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' ד אות א
ג/יב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פה, ח"ב עמ' קצא
ג/יב כפתור ופרח (תשו) דף כט ע"ד
ג/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שי
ג/יב לפלגות ראובן ח"ג הדרן על ב"ק פלג ה דף ב ע"ג בהגהה
ג/יב לקוטי שיחות חל"ח עמ' 69
ג/יב מבית מאיר ח"ג עמ' מה
ג/יב מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קה
ג/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' שפ, ח"ג עמ' קט
ג/יב מענה לשון עמ' רכד
ג/יב מפתח הבאורים [שו"ת הרשב"א סי' שט]
ג/יב מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תל
ג/יב מראה הנוגה
ג/יב משנת יעקב
ג/יב נר מצוה (ואלק) שרשים דף מד ע"ב-ע"ג
ג/יב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תפא
ג/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יא, פה
ג/יב פני אברהם (פרלמן) דף יח ע"ד
ג/יב פניני רבנו הגרי"ז עמ' תשלא
ג/יב פרי יצחק (תשעו) עמ' רעז
ג/יב פרפרת משה ח"ב עמ' רכג
ג/יב קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות יא-יב
ג/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' ריג
ג/יב שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסה
ג/יב שלום ירושלים עמ' צ, קכח
ג/יב שמעתתא דבי רב עמ' תעה
ג/יב שעורי הלכה עמ' יז
ג/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' מג
ג/יב שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' קסה
ג/יב שרידי יהודה דף לו ע"ב
ג/יב תורת לויים דף מב, מה ע"א
ג/יב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' מד
ג/יב תרומות חיים סעיף כ אות ב, ח
ג/יב תשובות יהודה דף עז ע"ב {בעה"ב יכול להפריש תרומת מעשר}
ג/יב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תלד
ג/יג אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שפא
ג/יג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 73 {מעדני ארץ}, 87
ג/יג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 222 {מעדני ארץ}
ג/יג אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ד הע' 24 {מעדני ארץ}
ג/יג אור דוד עמ' קעח
ג/יג אור הישר [נועם ירושלמי ברכות פ"א וחלה פ"א]
ג/יג אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 112 {מל"מ}
ג/יג אמונת יהושע עמ' אלף קסא
ג/יג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רה {מל"מ}
ג/יג ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' רכה
ג/יג בית אהרן וישראל גל' כד עמ' לד {מל"מ}
ג/יג בית המדרש
ג/יג ברור הלכה ביצה יג ע"ב ציון ב, ב"מ נד ע"א ציון ל
ג/יג גבורת יצחק תרומות עמ' כו
ג/יג גדולי שמואל ביצה דף יג
ג/יג דבר שאול חלה סי' יח ס"ק ה
ג/יג דברות משה ביצה עמ' רכ-רכא {מל"מ}, רכב, רלג
ג/יג דברות משה זרעים עמ' ת-תב, תיא {אין הלוי חייב להפריש ממנו תרומה גדולה אחר שידושנו אלא תרומת מעשר בלבד ומל"מ ד"ה ומ"מ ורדב"ז}
ג/יג דגל יהודה (בילו') עמ' יא (הראשון והשני)
ג/יג דגל ראובן ח"ב סי' ל
ג/יג דובר מישרים דף כט ע"ב {מל"מ}
ג/יג הרועים בשושנים
ג/יג וגר זאב עמ' רצח {מל"מ}
ג/יג זיר יצחק דף ו ע"ד
ג/יג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כב [מהרי"ט אלגזי ריש הל' חלה] {מל"מ}
ג/יג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק כא
ג/יג חי' הגרי"ז דף לא ע"א
ג/יג חי' ר' חיים הלוי דף מג
ג/יג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פד
ג/יג יצחק ירנן
ג/יג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/יג ישמח ישראל (רבינוביץ) דף כו ע"ג
ג/יג כפתור ופרח (תשו) דף נא ע"ב, נו ע"ג
ג/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שיג
ג/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תא-תב {מל"מ}
ג/יג לקט שבלים (תשמט) עמ' מז
ג/יג לקט שבלים (תשסד) עמ' קיג, קיז
ג/יג מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' כב {מל"מ}
ג/יג מאורות חיים תרומות עמ' קסד {מל"מ}
ג/יג מהרי"ט אלגזי דף כד ע"א
ג/יג מהרי"ט אלגזי חלה אות א {מל"מ}
ג/יג מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קו, סוכות עמ' רו {מל"מ}, יו"ט עמ' קפב
ג/יג מזל שעה
ג/יג מחנה יוסף פסחים עמ' מז
ג/יג מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קכא {מל"מ}
ג/יג מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' צט {מל"מ}
ג/יג מנחת חינוך ח"א עמ' שיז, ח"ג עמ' עח-עט
ג/יג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רסט
ג/יג מנחת שי חלה עמ' קפג
ג/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קסח {מל"מ}
ג/יג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שלז {מל"מ}
ג/יג מסורה ח"ט עמ' קד
ג/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רסח
ג/יג מראה הנוגה [שרידי יאודה דף לו ע"ב]
ג/יג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' יב, צב-צג {מל"מ}
ג/יג משנת יעקב כאן
ג/יג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מ אות יא
ג/יג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תט
ג/יג עמודי אור סי' קכב אות כא
ג/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פה, ח"ב עמ' קכד
ג/יג ערהשה"ע זרעים סי' קכה אות ט
ג/יג פני שלמה (גנצפריד) עירובין עמ' קפד {מל"מ}
ג/יג פרפרת משה ח"ב עמ' רכג
ג/יג צדקה לחיים (תקמז)
ג/יג צדקה לחיים (תשסח) עמ' מ
ג/יג קול דודי (תשף)
ג/יג קול יהודה (גרשוני) עמ' רצז
ג/יג קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקמז-תקמח
ג/יג רלב"ג במדבר פי"ח פסוק כח עמ' פו
ג/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקפב
ג/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקד
ג/יג שו"ת הרשב"א ח"א סי' שט
ג/יג שם משמעון (סטרליץ) עמ' קנו
ג/יג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שנא {מל"מ}
ג/יג שעורי הרב חלה עמ' קכא
ג/יג שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות ח
ג/יג תורת האוהל (תשנג) עמ' שצא {שאר הכרי חייב בתרומה}
ג/יג תורת לויים דף מב
ג/יג תחומין ח"י עמ' 18, 23
ג/יג תפארת בחורים פאה עמ' קיג {הקדימו בכרי לפני שראה פני הבית}
ג/יג תרומות חיים סעיף נד אות ב {מל"מ}
ג/יד אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כד ד"ה ומה דכתב
ג/יד אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קלה
ג/יד אפיקי ים ח"א דף רכ
ג/יד ברור הלכה ביצה יג ע"א ציון ג
ג/יד גדולי שמואל ביצה דף יג
ג/יד דברות משה ביצה עמ' רכג {מפני מה קנסוהו}
ג/יד דברות משה זרעים עמ' תא, תג {בן לוי שלקח מעשר שבלים לא יתן תרומתו לכהן שבלים אלא קונסין אותו לדוש ולזרות}
ג/יד דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קנ, קסא
ג/יד דברי יציב יו"ד עמ' תפא {לקח שבלים}
ג/יד דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קפו
ג/יד דובר מישרים
ג/יד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תלז
ג/יד זהב התרומה תרומות עמ' סז, ריב
ג/יד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק ה
ג/יד חוות בנימין ח"א עמ' ל
ג/יד חזון יחזקאל תרומות פ"ג ה"ז
ג/יד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פה
ג/יד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קז
ג/יד כפתור ופרח (תשו) דף נו ע"ב
ג/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שיג
ג/יד מאורות חיים תרומות עמ' קסד-קסז
ג/יד מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קכא
ג/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפט ע"א
ג/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' עט
ג/יד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' עד, ערב, רעו
ג/יד מקור ישראל דף כג ע"א
ג/יד משנת יעקב
ג/יד נמוקי חיים עמ' רנ
ג/יד עין יצחק תנינא ח"ב עמ' כח {מל"מ}
ג/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פה
ג/יד פרפרת משה ח"ב עמ' רכג
ג/יד קול צופיך עמ' ש
ג/יד שאר יוסף ח"ו
ג/יד תורת זרעים עמ' פד
ג/יד תורת לויים דף מג
ג/יד תפארת בחורים פאה עמ' שלח {כ"מ}
ג/יד תרומות חיים סעיף נד אות ב
ג/טו אורים גדולים (תקיח) דף יז ע"ג
ג/טו אורים גדולים (תשסג) עמ' ס
ג/טו באר ראי עמ' סב
ג/טו ברור הלכה גיטין ל ע"ב ציון ד
ג/טו גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף לא ע"ד, לב ע"א
ג/טו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כב [ברכת הזבח מנחות נד ע"ב]
ג/טו חזו"א מעשרות סי' ז ס"ק יד {כ"מ}
ג/טו חזו"א על הרמב"ם
ג/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין ל ע"ב]
ג/טו חי' חתם סופר
ג/טו יד דוד (קרלין) ח"ב דף רכט
ג/טו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פד
ג/טו יצחק ירנן
ג/טו יתר הבז (תקמז)
ג/טו יתר הבז (תשסח) עמ' קנג
ג/טו כתר תורה (תשסז) עמ' קסא
ג/טו מעיני המים
ג/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פה
ג/טו צפנת פענח במדבר עמ' רג
ג/טו שרידי יהודה דף לו ע"א-ע"ג {כ"מ}
ג/טו תורת לויים דף מג
ג/טז אור שמח
ג/טז אמונת אליעזר דמאי עמ' כב
ג/טז אנצי"ת ע' ברירה הע' 174
ג/טז באר המים עמ' כד
ג/טז גבורת יצחק תרומות עמ' רסב
ג/טז גינת ראובן תרומות עמ' רלט, תתסה, תתקיט, תתשסג, תתשצג
ג/טז דובר מישרים דף לא ע"ג {מל"מ}
ג/טז זהב התרומה תרומות עמ' רנ
ג/טז חזו"א דמאי סי' ג ס"ק א
ג/טז חזו"א על הרמב"ם
ג/טז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רמז
ג/טז חסדי דוד ח"א עמ' רע
ג/טז יצחק ירנן
ג/טז כפתור ופרח (תשו) דף יב ע"ד, יג ע"ב
ג/טז מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק ג {ראב"ד}
ג/טז מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' קפא
ג/טז מנחת חינוך ח"ג עמ' עט
ג/טז מנחת שי חלה עמ' קיח
ג/טז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קמד, קמה, רצה
ג/טז מעשה רקח
ג/טז מקדש דוד החדש טהרות עמ' סה
ג/טז מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' צה
ג/טז מקדש דוד סי' מא אות ב
ג/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/טז נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' לז {מל"מ}
ג/טז צמח ארז עמ' קסט
ג/טז שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכ
ג/טז שולי הגליון עמ' קיב
ג/טז שיבת ציון (לנדא) סי' טז
ג/טז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רנא {ראב"ד}
ג/טז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 10
ג/טז תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 468
ג/טז תורת זרעים עמ' קג
ג/טז תורת לויים דף מד
ג/טז תחומין חי"ג עמ' 41
ג/יז אבן ישראל (פישר)
ג/יז אהלי יצחק
ג/יז אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 101 {מל"מ}, 119, 124 {מעדני ארץ}, 130 {הר בשן}, 142, 148 {מעדני ארץ}
ג/יז אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ח הע' 46 {מעדני ארץ}
ג/יז אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"א הע' 324 {מעדני ארץ}
ג/יז אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 62 {מעדני ארץ}
ג/יז אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 320-321, 323, 327 {מעדני ארץ}
ג/יז אוצרות הרמב"ם
ג/יז אוצרות יהושע עמ' לט, שצא
ג/יז אור הישר [עטרת תפארת קונ' מסגרת טפח דף ב ע"ב, אור הישר משניות תרומות פ"ד מ"ג]
ג/יז אמונת עתיך גל' 102 עמ' 20
ג/יז אמונת עתיך גל' 111 עמ' 63
ג/יז אמרי חן (לוונברג) תרומות-מע"ש עמ' קלד-קלז
ג/יז אנצי"ת ע' אין מפרישין הע' 22
ג/יז אפיקי מגינים ב"ק סי' לה
ג/יז אפיקי מגינים חלה פ"ב מ"ה אות ב
ג/יז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' לח-לט
ג/יז בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 24
ג/יז בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' קמז {הגהת מל"מ}
ג/יז בית יעקב (מסקין) דף ס ע"ג
ג/יז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' לה-לו, ח"ב עמ' כא-כב
ג/יז בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' תז-תח
ג/יז ברור הלכה ב"ק קטו ע"ב ציון ד
ג/יז ברור הלכה יבמות צג ע"א פרק ד {הפרשה שלא מן המוקף לעונג שבת}
ג/יז ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קפז {מל"מ}
ג/יז בשמן רענן ח"ב עמ' ר {מל"מ}
ג/יז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף לב ע"א {מל"מ}
ג/יז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קז {דרך אמונה}
ג/יז גינת ראובן תרומות עמ' קסו, קע, קעא, קעט, קפא
ג/יז דברי אמת (תרכא) דף קכא ע"ד {כ"מ}
ג/יז דברי אמת (תשעט) עמ' תצז {הפריש שלא מן המוקף תרומתו תרומה}
ג/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תס
ג/יז זכרון שלמה (ורנר) עמ' רסט {מל"מ}
ג/יז חזו"א ב"ק סי' כא ס"ק לג
ג/יז חזקה רבה יו"ד הלכה קפג {מל"מ}
ג/יז חי' הגאון אדר"ת עמ' צא, צז {מן המוקף}
ג/יז חי' הגרי"ז דף כט ע"ב
ג/יז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תכד
ג/יז חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' ב {מל"מ}
ג/יז חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' ב אות ב, סי' טו אות א
ג/יז חלת לחם (תשנח) עמ' מח, קלה {מל"מ}
ג/יז טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תרצב
ג/יז יבין שמועה (מע"ש) פ"י ע"ג
ג/יז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קסח
ג/יז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פו
ג/יז יקב זאב דף עג ע"ד
ג/יז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/יז כבוד יו"ט
ג/יז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רעו, רעט {מל"מ}
ג/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רנו
ג/יז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שכו
ג/יז מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף יד ע"א {מל"מ}
ג/יז מוריה גל' קנז עמ' פב
ג/יז מטה אהרן (הלוי) דף יח ע"ג, יט ע"א {מל"מ}
ג/יז מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 156 {הגהת מל"מ}, 303 {מ"מ}
ג/יז מכתב לחזקיהו דף לה ע"ד
ג/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' לח
ג/יז מנחת חינוך ח"ג עמ' קז, רפב
ג/יז מנחת כהן (יוסף חיים) דף כז, לט ע"ב-ע"ג
ג/יז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' פח {רדב"ז}
ג/יז מנחת שי חלה עמ' קיד {מהר"י קורקוס}, קטו {מל"מ}
ג/יז מעין נצח ח"א סי' נג {מל"מ}
ג/יז מענה לשון עמ' נט, קכה
ג/יז מעשה רב (סוף טהרה)
ג/יז מעשה רקח
ג/יז מצות ראיה עמ' נג
ג/יז משאת מרדכי ב"ק עמ' שפב
ג/יז משנת יעקב
ג/יז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קכה {רדב"ז - דין מוקף מדרבנן}
ג/יז משק ביתי סי' שיט (קנט ע"ב) {רדב"ז}
ג/יז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רסה {מל"מ}
ג/יז נחלת אריה עמ' כח {מל"מ}
ג/יז נתן פריו ב"מ עמ' רכה
ג/יז ס' החיים (קלוגר) עמ' תיט {מל"מ}
ג/יז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קמב
ג/יז עטרת זקנים דף ט ע"ד
ג/יז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' צא
ג/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פו
ג/יז פתחי שערים דף מט ע"ד
ג/יז ציץ אליעזר ח"ב סי' ד אות ג, סי' יג אות ג {מל"מ}
ג/יז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' עג {מל"מ}
ג/יז קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/יז קרית מלך
ג/יז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סו עמ' קנא {מל"מ}
ג/יז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' עב
ג/יז שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תשלא
ג/יז שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שנה {הגהת מל"מ}
ג/יז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קעד {מל"מ}
ג/יז שם ישראל - שו"ת עמ' קכו {מל"מ}
ג/יז שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שלו, שמו
ג/יז שמחת יהודה דף כט ע"א {מל"מ}
ג/יז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שלה
ג/יז שעורי הרב חלה עמ' עד
ג/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' מג, מח
ג/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שמו
ג/יז שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קלג
ג/יז שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 175
ג/יז שער המלך כאן, וקובץ מפרשים ח"ב עמ' קפו
ג/יז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף נא ע"ד {מל"מ}
ג/יז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רכב
ג/יז תפארת אריה עמ' כו {מל"מ}, נא
ג/יז תרומות חיים סעיף כד אות לב {מל"מ}, סעיף כה אות ח {מל"מ}, כח {מעשה רקח}, לז
ג/יח אבן ישראל (פישר)
ג/יח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 112
ג/יח אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ח הע' 70, 92 {מעדני ארץ}
ג/יח אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' כט ס"ק ח
ג/יח בית אהרן (קריספין) דף ס ע"ב
ג/יח גינת ראובן תרומות עמ' קע, קפא
ג/יח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תא
ג/יח חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שיג
ג/יח חלת לחם (תשנח) עמ' מד, קלא, קלד, קנז
ג/יח חסדי דוד ח"א עמ' קצז
ג/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רנח
ג/יח לחם בכורים עמ' מו
ג/יח מוריה גל' קנז עמ' פב-פד, פו
ג/יח מילי דמרדכי
ג/יח מענה לשון עמ' קכה
ג/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יח עלה יונה עמ' קסא
ג/יח פני משה (שלז')
ג/יח קרית מלך
ג/יח שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שמח
ג/יח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קמב
ג/יח שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שלה
ג/יח תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 327
ג/יח תפארת אריה עמ' כח, כט {מ"מ}, לג-לד, מט, נא-נב
ג/יח תרומות חיים סעיף כו אות ט-י {ר"י קורקוס}
ג/יט אבן ישראל (פישר)
ג/יט אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ח הע' 60 {ר"י קורקוס}
ג/יט אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ג הע' 40-44
ג/יט בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 25
ג/יט גינת ראובן תרומות עמ' קפא
ג/יט חידושין על התורה לרבנו תם עמ' שיג
ג/יט חלת לחם (תשנח) עמ' קלג-קלד
ג/יט חסדי דוד ח"א עמ' קצז
ג/יט כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רכג
ג/יט כפתור ופרח (תשו) דף נא ע"ב, נד ע"א
ג/יט שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קמב
ג/יט תרומות חיים סעיף כו אות ט {ר"י קורקוס}, יג, כג {ר"י קורקוס}
ג/כ אוצמפה"ת ב"מ לח ע"א הע' 58, 59
ג/כ אוצמפה"ת ב"מ מט ע"א הע' 103 {ראב"ד}
ג/כ אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 117 {ראב"ד}, 124, 137, 141 {ראב"ד}, 142, 144-146
ג/כ אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ח הע' 72 {מעדני ארץ}
ג/כ אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 117, 122 {מעדני ארץ}
ג/כ אור הישר [אור הישר ביכורים פ"ב מ"ה]
ג/כ אור המאיר (שפירא) סי' יט אות ד
ג/כ אמונת אליעזר דמאי עמ' רנד
ג/כ אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפב
ג/כ באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/כ באר ראי עמ' תפא
ג/כ בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 24 {ראב"ד}
ג/כ בית אהרן (צוקרמן) עמ' שיז
ג/כ בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קסו {שלא מן המוקף}
ג/כ בית ישחק
ג/כ בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' כח
ג/כ בן אשר סי' יג אות ט {מעדני ארץ}
ג/כ ברור הלכה גיטין ל ע"ב לפני ציון ד
ג/כ ברכי יוסף יו"ד דף עג ע"א
ג/כ גינת ראובן תרומות עמ' קעט
ג/כ דבר שאול חלה סי' יח ס"ק ו
ג/כ דברות משה ביצה עמ' ריט
ג/כ דברות משה זרעים עמ' תקפג, תשנז, תתקצו, א'ט {ות"ח אין תורמין אלא מן המוקף ואפילו תרומת מעשר וראב"ד}
ג/כ דברי אמת (תשעט) עמ' תצא {תרומת מעשר מפרישין אותו שלא מן המוקף וכו' ות"ח אין תורמין אלא מן המוקף}
ג/כ דובר מישרים
ג/כ דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תב
ג/כ הדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קצז אות ג {ראב"ד - לוי שתורם תרומת מעשר צריך להפריש מן המוקף ואינו רשאי להפריש ממקום אחר}
ג/כ זהב התרומה ביכורים עמ' קכד {שלא מן המוקף}
ג/כ זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלה {ראב"ד}, רסט
ג/כ חוות בנימין ח"א עמ' לא
ג/כ חזון יחזקאל דמאי פ"ה הכ"א
ג/כ חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קפג
ג/כ חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמז
ג/כ חי' חתם סופר
ג/כ חיים ומלך
ג/כ חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' ב אות ב {ראב"ד}
ג/כ יד סופר עמ' קג
ג/כ יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עז
ג/כ ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/כ כבוד יו"ט
ג/כ כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רנו
ג/כ מזל שעה
ג/כ מטה אפרים ח"ב
ג/כ מנחת חינוך ח"ג עמ' קט
ג/כ מנחת כהן (יוסף חיים) דף לט ע"ג {רדב"ז}
ג/כ מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' פז
ג/כ מנחת שי חלה עמ' קטו {רדב"ז}, קיז, קכ {ראב"ד}
ג/כ מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רלו {ראב"ד}, רלח {ראב"ד}, רסז {ראב"ד}, רפו, שמו, שצא
ג/כ מענה לשון עמ' קכה {רדב"ז}
ג/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/כ נתן פריו ב"מ עמ' רכה
ג/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פו
ג/כ פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקיז
ג/כ פרי עץ חיים (קרויס) עמ' עח
ג/כ קהלות יעקב גיטין סי' כ ב, זרעים סי' כג
ג/כ קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' פד
ג/כ קול דודי (תשף)
ג/כ קול יהודה (גרשוני) עמ' רצא-רצב {מל"מ}
ג/כ קרית מלך
ג/כ שארית יעקב (ביבאס)
ג/כ שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסד
ג/כ שו"ת הרשב"א ח"א סי' רצ
ג/כ שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שלו, שמה
ג/כ שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שלה {ראב"ד}
ג/כ שעורי הרב חלה עמ' קה
ג/כ שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' מח
ג/כ שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' מג, מז
ג/כ שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' לט {ראב"ד}
ג/כ שער החצר דף קלט ע"ד
ג/כ שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קנב
ג/כ שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' קסד
ג/כ תורת לויים דף מד
ג/כ תפארת אריה עמ' כו-כז {תרו"מ שלא מן המוקף}, מב {רדב"ז - מדרבנן}, מג-מד {ראב"ד}
ג/כ תפארת ראובן עמ' קיח
ג/כ תרומות חיים סעיף כד אות כט-ל, סעיף כה אות ו
ג/כא אבי עזרי ח"ה
ג/כא אורים גדולים (תשסג) עמ' נד
ג/כא בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קסו
ג/כא בית זבול ח"ג סי' לו
ג/כא המאור הגדול (יעבץ) עמ' רו
ג/כא חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק ח
ג/כא יד ישראל ח"ב
ג/כא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שיג
ג/כא כרם אברהם עמ' עב
ג/כא לקט שבלים (תשסד) עמ' קכ
ג/כא מהרי"ט אלגזי חלב אות ב או"ק ו
ג/כא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רנה, רסז, רע
ג/כא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ערה {ר"י קורקוס}
ג/כא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פה
ג/כא קרית מלך
ג/כא שעורי הרב חלה עמ' לא
ג/כא תורת לויים דף מה ע"ב
ג/כא תפארת אהרן עמ' קפז
ג/כב אבי עזרי ח"ה
ג/כב אות היא לעולם ח"ב דף סו ע"ג {כ"מ}
ג/כב אמרי נפתלי ח"ב עמ' כז
ג/כב הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ד {כ"מ בשם סמ"ג}
ג/כב זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלו
ג/כב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק ח
ג/כב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסה, שיג
ג/כב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שצד
ג/כב לקט שבלים (תשמט) עמ' לח
ג/כב לקט שבלים (תשסד) עמ' ק, קב
ג/כב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ערה, רצו
ג/כב מעשה רקח
ג/כב מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' יב
ג/כב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נא
ג/כב ערהשה"ע זרעים סי' ע אות י
ג/כב תורת לויים דף מה
ג/כג אבני ציון ח"ג עמ' סח
ג/כג אגם מים עמ' עב-עג {לא לוקה}
ג/כג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 227 {מעדני ארץ}
ג/כג אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 39 {מעדני ארץ}
ג/כג אמונת יהושע עמ' תרסה
ג/כג אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' כא ד"ה כתב
ג/כג אמרי דוד (שליסל) דף נד ע"ג
ג/כג אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' קלה-קלו
ג/כג אנצי"ת ע' בכורים הע' 189, 192
ג/כג באר מחוקק עמ' קנב (עמ' קצב במהד' תשעה) {מקדים שני לראשון}
ג/כג בזך לבונה עמ' שפו-שפז
ג/כג בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קכט
ג/כג בית יצחק (תשיד) עמ' 20
ג/כג בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' לא, לג {רמב"ם}, ח"ב עמ' קכח {ישועות מלכו}
ג/כג בני דוד
ג/כג בני שמואל דף עט ע"א
ג/כג גבורת יצחק תרומות עמ' קב
ג/כג גינת ראובן תרומות עמ' שה
ג/כג דבר שאול תמורה סי' יא אות ד
ג/כג דברי חיים (אוירבך) דיני דיינים סי' ב
ג/כג דברי ירמיהו קידושין עמ' קמט
ג/כג דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רסט
ג/כג הדרת מלך (זילברברג) דף נח ע"א {לא לוקה}
ג/כג היכל מלך
ג/כג היכל צמח
ג/כג הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 9 {כ"מ}
ג/כג הלכה רבה ח"א עמ' 200
ג/כג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כב-כג
ג/כג זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 54 {מה שעשה עשוי}
ג/כג זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלח
ג/כג זרע אברהם (באנדי) דף טז ע"א
ג/כג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רנט
ג/כג חי' הגאון אדר"ת עמ' ריט {לא לוקה}, רכא {השמיט שזו מצוות עשה}, רכב {השמיט שגם לפני מירוח אסור לשנות את הסדר}
ג/כג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' רנג
ג/כג חכמת אדם - בינת אדם בית הנשים סי' לא בסופו {אי עביד מהני}
ג/כג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קע
ג/כג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעב, כרך ב ח"א עמ' כג, עח
ג/כג ימי שלמה
ג/כג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/כג כל נדרי פ' סד הע' א
ג/כג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקיט
ג/כג כנפי נשרים
ג/כג כפתור ופרח (תשו) דף לב ע"א
ג/כג כתר המלך
ג/כג למודי ה' (תקמז) דף פח ע"ד
ג/כג מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קמ, קמב {ר"י קורקוס ורע"א}
ג/כג מאורות חיים תרומות עמ' נה
ג/כג מזל שעה
ג/כג מי החג עמ' קלב
ג/כג מלך שלם
ג/כג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סא ע"ד, ח"ב דף קפב ע"ד
ג/כג מנחת חינוך ח"א עמ' שיא, שיז, ח"ב עמ' שעט
ג/כג מנחת כהן (יוסף חיים) דף צג ע"ג
ג/כג מנחת מאיר דף מו ע"ג
ג/כג מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רז
ג/כג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שט {קרית ספר}
ג/כג מעיני המים
ג/כג מרגליות הים סנהדרין ס ע"ב אות ה {כ"מ}
ג/כג מרומי גלים עמ' קעג
ג/כג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כד אות ז, סי' קנא אות ג {כ"מ}
ג/כג משא בני קהת
ג/כג משאת משה (חברוני) פסחים סי' נ עמ' 152
ג/כג משכן בצלאל ח"א סי' נג
ג/כג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תלג
ג/כג משנת חיים ויקרא עמ' תלב
ג/כג משנת ר' אהרן קדשים, תמורה סי' ב ס"ק ב
ג/כג משפט כהן עמ' קיא ע"ב
ג/כג ס' השדה דף נה ע"ג
ג/כג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קלה
ג/כג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נד
ג/כג ערהשה"ע זרעים סי' קיז אות ג
ג/כג פורת יוסף (צוייג) ח"ב דף ח ע"ג
ג/כג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קסח {רדב"ז}
ג/כג קרבן ציון עמ' רט
ג/כג ראש אליהו ח"ב עמ' שי
ג/כג שושנת העמקים (תאומים) עמ' קצו
ג/כג שלום ירושלים עמ' קלג
ג/כג שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עה ע"ג {כ"מ}
ג/כג שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רלט {כ"מ}
ג/כג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קס
ג/כג תורה שלמה חי"ח עמ' 194
ג/כג תרומות חיים סעיף כז אות כא {ק"ס}
ג/כג תשובות יהודה דף עז ע"ב {הפריש תרומת מעשר ואח"כ מעשר ראשון}
ג/כד דברות משה זרעים עמ' א'פח {וזה הנשאר יתר על התרומה ממה שהפרשתי הרי הוא תרומת מעשר על הכל וראב"ד}
ג/כד זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמו
ג/כד חזו"א דמאי סי' יב ס"ק א
ג/כד חזו"א על הרמב"ם
ג/כד חזון נחום זרעים ח"א עמ' רנד, שלז
ג/כד חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' ט אות א, ד
ג/כד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שיג, ח"ג עמ' קט
ג/כד מזל שעה
ג/כד מטה אהרן (הלוי) דף עז ע"ב {רדב"ז}
ג/כד מנחת חינוך ח"ג עמ' רפג
ג/כד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שב
ג/כד מעשה רקח
ג/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/כד פרפרת משה ח"ב עמ' תיח, תכ
ג/כד תרומות חיים סעיף כח אות א
ג/כד תשובות יהודה דף עז ע"ב {הפריש תרומת מעשר ואח"כ מעשר ראשון}


ד/362 הלכות תרומות פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ בית יעקב (בירב)
ד/רה"פ דרך אמונה
ד/רה"פ הר בשן
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעדני ארץ
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' סג-סה
ד/רה"פ עשר תעשר הל' צב-צז, צט-קי
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 185
ד/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/א אבני ציון ח"ג עמ' נ
ד/א אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רעו {מל"מ}
ד/א אמר יוסף (אלקלעי) דף נז
ד/א אנצי"ת ע' גוי הע' 776
ד/א ארצות החיים סי' כו ארץ יהודה אות ב
ד/א אשר למלך
ד/א בדרך המלך עמ' רעה
ד/א בני יעקב [עצמות יוסף קדושין פ"ב]
ד/א בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' יב אות ז
ד/א ברור הלכה ב"מ כב ע"א ציון ב
ד/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' יז
ד/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קנד
ד/א גבורות שלמה דף פד ע"ב {עושה אדם שליח}
ד/א גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שנב
ד/א גינת ראובן תרומות עמ' תתשפה
ד/א דברי אור ח"ב עמ' קח
ד/א דברי משפט - חי' מהרי"א סי' קפח אות א
ד/א דברי משפט סי' קפח סעיף א
ד/א הר המלך ח"ב עמ' רמט-רנב
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריח
ד/א וישאל שאול אהע"ז סי' סז
ד/א זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רלב, רלט
ד/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כג [עצמות יוסף קידושין מא]
ד/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלא {מל"מ בשם סמ"ג}
ד/א חד וחלק ח"ב דף מג ע"ב
ד/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קנז-קנח
ד/א חכמת התורה ויקהל עמ' עה
ד/א חכמת התורה שמיני עמ' רסג
ד/א חלת לחם (תשנח) עמ' רד {מל"מ}
ד/א חק המלך יבמות עמ' קמח
ד/א חק לישראל שליחות עמ' 231 {מל"מ}, 235 {ישועות מלכו}, 600 {מעדני ארץ}, 605 {מעדני ארץ}
ד/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' שכה {מל"מ}
ד/א חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קד {מל"מ}
ד/א טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קה, מהדו"ד עמ' תרצה, תרצח, תשא-תשב
ד/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 273-275
ד/א יצחק ירנן
ד/א יקח מצוות עמ' קפז, רפט
ד/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ד/א כתר המלך
ד/א כתר תורה (קאדני)
ד/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 113 {שליחות בגוי}
ד/א מאור למלך קדושין עמ' קסא, קסג, קסו-קסז
ד/א מאורות חיים תרומות עמ' עז {גוי}
ד/א מוריה גל' רמג עמ' עו {שליח גוי לא מועיל}
ד/א מחנה חיים ח"ב עמ' נד
ד/א מחשבות משה דף נב ע"א-ע"ב {אין עושה שליח נכרי}
ד/א מטה אהרן (הלוי) דף רכה ע"ב
ד/א מי השלוח (זס') עמ' לד
ד/א מנחת יהודה (בוים) דף נ ע"ב {מל"מ}
ד/א מנחת מאיר דף טו ע"ב
ד/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קכד
ד/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שנב
ד/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שכה
ד/א מערכות חיים עמ' עח
ד/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקסח {מל"מ}, תקע {דרך אמונה}
ד/א משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' שסב
ד/א משנה התלמוד ח"ג דף כג
ד/א משנת חיים קדושין עמ' שלג, שלט
ד/א משנת יעקב
ד/א משנת ר' אהרן זרעים עמ' מ, נב, קדשים - תמורה סי' א ס"ק ד
ד/א משרת משה (עטייה)
ד/א נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' פה, קמד, קצו
ד/א נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף ס {מל"מ}
ד/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' מו
ד/א נתיבי ים קדושין עמ' קסג
ד/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתשפד
ד/א ס' הפרנס עמ' קיט {מל"מ}
ד/א סופר המלך ח"ב עמ' רמז
ד/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' קסד
ד/א עבודת הזבח תמורה סי' ג ס"ק ג
ד/א עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קה
ד/א עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' רכח
ד/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעה
ד/א עצמות יוסף קידושין דף מא (עמ' קסט)
ד/א פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף מט ע"ד
ד/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 351
ד/א צור תעודה דף קב ע"א, קג ע"ג
ד/א קהלת יעקב (קלוגר) סוכות עמ' שמז
ד/א קרבן פסח עמ' תקלא
ד/א קרית מלך
ד/א ראשי בשמים (רבין) עמ' שיג {מל"מ}
ד/א רב ברכות (רי"ח) עמ' עט {מל"מ בשם סמ"ג}
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' כד
ד/א שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סו עמ' קמח {מל"מ}, סי' סז עמ' קנג
ד/א שדה אלחנן ח"א עמ' קמד
ד/א שושן עדות דף קסד ע"א
ד/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' רמט {מל"מ}
ד/א שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 275
ד/א שעורי הלכה עמ' מד
ד/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רל
ד/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רנה-רנו
ד/א שער המלך ח"ב עמ' קפא
ד/א שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קל, קלב
ד/א תאיר נרי סי' ב דף יא ע"א
ד/א תורת השליחות עמ' יד
ד/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קמה
ד/א תרומות חיים סעיף כט אות ה {מל"מ}, סעיף מח אות יד
ד/ב אבי עזרי ח"ד
ד/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' סא
ד/ב אבני נזר אהע"ז סי' רכג אות מא
ד/ב אבני שהם (פרץ) דף נא ע"ד {מל"מ}
ד/ב אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שצ
ד/ב אדרת אליהו (ראם) עמ' רפח {מל"מ}
ד/ב אהל תורה (קוק) עמ' קנד {של חברו}
ד/ב אוהב מישרים עמ' תלב {או"ש}
ד/ב אוצמפה"ת ב"מ מט ע"א הע' 50 {או"ש}
ד/ב אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"י הע' 54
ד/ב אוצרות הרמב"ם
ד/ב אוצרות יהושע עמ' קצד
ד/ב אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' צז
ד/ב אור הישר [מחנה אפרים הל' זכיה ומתנה סי' ז, נועם ירושלמי דמאי פ"ה]
ד/ב אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 59
ד/ב אור יעקב נדרים עמ' קט-קי
ד/ב אור לי כתובות סי' טז ס"ק ט
ד/ב אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ב {משלו על של חברו}
ד/ב אור שמח
ד/ב אות היא לעולם ח"ב דף כז ע"ד
ד/ב איים בים נדרים סי' לה אות א {תורם משלו על של חבירו}
ד/ב אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' כ ד"ה והנה {מל"מ}
ד/ב אמרי כהן (הולנדר) עמ' קפט, רעג
ד/ב אנצי"ת ע' גוי הע' 442, 776
ד/ב אנצי"ת ע' דבר שאינו שלו הע' 178
ד/ב אפיקי מגינים מנחות סי' כח
ד/ב אפר קדשים עמ' נ
ד/ב ארצות החיים סי' יד ארץ יהודה אות ג עמ' רעז {משלו על של חברו}
ד/ב אשר למלך
ד/ב באר ראי עמ' רצח
ד/ב בגדי כהונה (כהן) דף כט ע"ג
ד/ב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 26 {מל"מ}, 40 {תורם משלו על של חברו א"צ דעת}
ד/ב בית אהרן (קארטשין) עמ' יב, כ
ד/ב בית אהרן וישראל גל' פא עמ' קכו
ד/ב בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שלד {או"ש}
ד/ב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' נג
ד/ב בית שערים יו"ד סי' שמו
ד/ב בכורי אברהם דף כ ע"ג {מל"מ}
ד/ב בני יעקב
ד/ב ברור הלכה נדרים לו ע"ב ציון א
ד/ב בשמן רענן ח"ב עמ' תקלב
ד/ב גדולי שמואל ביצה דף ט {או"ש}, נדרים דף לד ע"ב {או"ש}, לו ע"ב, מב ע"א {או"ש}, גיטין דף כג ע"ב {או"ש}, סו ע"א {או"ש}, ובסופו, קידושין דף מא ע"א {או"ש}, ב"ק דף יז {או"ש}, סז {או"ש}, קטז {או"ש}, ב"מ דף מה {או"ש}, מז {או"ש}, נב {או"ש}, עא
ד/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' יא
ד/ב גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קעב
ד/ב גורן דוד ח"ב סי' לו
ד/ב גינת ראובן תרומות עמ' נו, תתתא
ד/ב דברות משה זרעים עמ' א'צ {אבל התורם משלו על של אחרים הרי זו תרומה ותיקן פירותיהם}
ד/ב דברי חיים ח"ב אהע"ז סי' עג
ד/ב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 48
ד/ב דברי יציב יו"ד עמ' תלו {משלו על אחרים}
ד/ב דברי שמואל (אידלזק) סי' ה
ד/ב דברי תורה (תאומים) דף א ע"ד
ד/ב דברים אחדים (קלצקין) עמ' מט {משלו על של חברו}
ד/ב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' מב
ד/ב דרכי שמחה עמ' נב
ד/ב המדות לחקר ההלכה מדה יב אות סד ואות עא
ד/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' שפב
ד/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תל, תלד
ד/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' כב, קסח, קעד
ד/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שנד
ד/ב זכות משה (תשסב, תשסו) עמ' מב {כ"מ ומל"מ}
ד/ב זכר יצחק (תשח) עמ' רכח
ד/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רלח
ד/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כג [מהרי"ט אלגזי הל' בכורות פ"א אות ז] {מל"מ}
ד/ב זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלב-רלג
ד/ב חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' א ס"ק יא {מל"מ}
ד/ב חוף ימים ח"א סי' כז אות א, ח"ב סי' סה אות א
ד/ב חזו"א יו"ד סי' קצו ס"ק טז, שביעית סי' ד ס"ק ח, סי' ז ס"ק כט, בכורות סי' יז ס"ק ח
ד/ב חזון יחזקאל דמאי פ"ח ה"ג
ד/ב חזקה רבה או"ח הלכה יז
ד/ב חי' הגרז"ס קדשים עמ' רצד
ד/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' נו
ד/ב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' נו
ד/ב חי' חתם סופר
ד/ב חי' כתב סופר נשים ח"א עמ' לט
ד/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' פח, ב"מ עמ' קצד, רסז
ד/ב חי' משנה פסחים עמ' לב
ד/ב חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' כ
ד/ב חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' יח אות ב
ד/ב חלת לחם (תשנח) עמ' קסה
ד/ב חמדת שלמה עמ' רסא, רסג, רסז {מל"מ}
ד/ב חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 11
ד/ב חתן סופר קניינים ח"ב עמ' כו
ד/ב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תשו {כ"מ}
ד/ב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' ז, קעב
ד/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עח, קעד, כרך ב ח"א עמ' פב-פג
ד/ב יין המשמח סי' קכז ס"ק יח
ד/ב ימין משה עמ' קמב
ד/ב יסודי ישורון ח"ב עמ' צ {שאינו שלו - לא ניחא לעביד מצוה בממוניה}
ד/ב יצחק ירנן
ד/ב יקח מצוות עמ' רפה {משלו על של חברו}
ד/ב ישועות יעקב מועד עמ' קפו
ד/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ד/ב כבוד יו"ט
ד/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' קנ
ד/ב כוכב מיעקב (גרינברג) דף לב ע"א-ע"ג {משלו על של חברו}
ד/ב כל נדרי פ' סח הע' טז
ד/ב כפי אהרן (זסלנסקי) תנינא עמ' ח
ד/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסג, רסו
ד/ב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קעח ע"א, קעט ע"א
ד/ב כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' כט
ד/ב לב ים נדרים עמ' קסג-קסו {משלו על של חברו}
ד/ב להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קל
ד/ב לקוטי סופר ח"א דף קטו ע"ד
ד/ב לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כא ע"ג
ד/ב מאור למלך קדושין עמ' קסא, קסד
ד/ב מאורות הדף היומי ח"ג עמ' קנו
ד/ב מאורות חיים תרומות עמ' עז {גוי}
ד/ב מאורות נתן (הורוביץ) דף סז ע"א {מל"מ}
ד/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף קג ע"א, קד ע"א, קו ע"ד {על של חברו}
ד/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' יב, טו
ד/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תמח
ד/ב מהרי"ט אלגזי פ"א אות ז או"ק א, ב, ד, פ"ד אות לב או"ק ג
ד/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' כח אות ג
ד/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' שלה
ד/ב מכתם לדוד (פרדו) דף טו ע"א, יז ע"ב {מל"מ}
ד/ב מלאת אבן אהע"ז סי' לז ס' יא (פח ע"ב) {מל"מ}
ד/ב מלואת אבן סי' כח סעיף יט דף ע ע"ג {מל"מ}
ד/ב מלחמות יהודה דף מא ע"א {ישועות מלכו}, נט ע"ב {ישועות מלכו}
ד/ב מנוחת אשר ח"א דף טו ע"ד {משלו על של חברו}
ד/ב מנוחת משה דף קיט ע"ג {התורם משלו על של חברו א"צ דעת בעלים}
ד/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קטז-קיז, ח"ב עמ' שפג, ח"ג עמ' רלז, רפב, שפה
ד/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קד, ריז
ד/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רצג {מל"מ}
ד/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קכד {או"ש}
ד/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רפו {אור שמח}, שכו {מל"מ}, שכז
ד/ב מעיני המים
ד/ב מערכות חיים עמ' עח
ד/ב מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רצה]
ד/ב מצווה ועושה ח"ב עמ' תרט
ד/ב מראה יחזקאל (וילנא תרנה) דף טו ע"ב
ד/ב משארית יעקב עמ' יז {קטן}
ד/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תל
ד/ב משכן שילה עמ' צה, צו
ד/ב משמר הלוי עמ' קיב {או"ש}
ד/ב משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' שמו
ד/ב משנה התלמוד ח"ג דף כט {משלו על של חברו}
ד/ב משנת יעקב
ד/ב משנת ר' אהרן נדרים עמ' רמד
ד/ב משנת שמחה
ד/ב משפט החוב (אטינגר) סי' מט עמ' רלח {או"ש}
ד/ב משפטי עזיאל ח"ה עמ' תכא
ד/ב נאם דוד
ד/ב נדרי זריזין ח"א עמ' רעז {מל"מ}, רעח-רעט, רפא {מל"מ}
ד/ב נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' עד, קמג
ד/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קכה, תא {כ"מ}
ד/ב נועם התלמוד קידושין עמ' קד-קה, קז {משלו על של חברו}
ד/ב נועם חי"ח עמ' קלו-קלז
ד/ב נר יצחק (ארדיט) עמ' עה, פא {מל"מ}
ד/ב נר למאור (רבינוביץ) דף יד ע"א
ד/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף כח ע"ב
ד/ב נתיבות החיים
ד/ב נתן פריו נדרים עמ' פה, ב"מ עמ' קט
ד/ב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תנב
ד/ב ספיקא דרבנן עמ' קמח
ד/ב עבודת הזבח תמורה סי' ג ס"ק ג
ד/ב עין יהודה עמ' רמ {מל"מ}
ד/ב עינות מים דף לח ע"ב
ד/ב עמק יהושע ח"א סי' כג, דף קז
ד/ב פני אברהם (שפירא) עמ' סג {או"ש}
ד/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' נב
ד/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' צא
ד/ב פרחי אהרן עמ' 192, 197
ד/ב פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' ל דף לג ע"ב-ע"ד, לד ע"ג, לה ע"א {משלו על של חברו - בקטן שתרם}
ד/ב צדקה לחיים (תקמז)
ד/ב צדקה לחיים (תשסח) עמ' מ
ד/ב ציץ אליעזר ח"א סי' טו אות ד
ד/ב צמח ארז עמ' רכו {מל"מ}
ד/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כד ע"א, מ ע"ב
ד/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ל אות ד ואילך
ד/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכב אות ב ואילך, סי' רלה אות ח, אהע"ז סי' תנג
ד/ב קהלות יעקב נדרים כד
ד/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' פא
ד/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' מו
ד/ב קול דודי (תשף)
ד/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור י אות י
ד/ב ראשית בכורים דף ב ע"ד {מל"מ}, ל ע"ב {מל"מ}
ד/ב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סו עמ' קמד-קמה
ד/ב שדה אברהם דף יט ע"ג, כא ע"ב
ד/ב שו"ת בית מאיר עמ' צח
ד/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רס {משלו על של חברו}
ד/ב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קי
ד/ב שולי הגליון עמ' קיב
ד/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' רמט
ד/ב שיבת ציון (לנדא) סי' טז
ד/ב שם מרדכי עמ' 171
ד/ב שמוש חכמים ב עמ' מב {מל"מ}
ד/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עז אות ב
ד/ב שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות ד
ד/ב שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 287
ד/ב שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב עמ' רג
ד/ב שערי זיו ח"א דף כז ע"ב {כ"מ}, ח"ג דף קט ע"ד
ד/ב שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות יח
ד/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 10
ד/ב שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' קפז
ד/ב שערי שמים דף קא ע"ב
ד/ב שערי תודה ח"א דף נט ע"א {מל"מ}
ד/ב תהלתו בפי עמ' רח {משלו על של חברו}
ד/ב תורת המשפט ח"א עמ' 122
ד/ב תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תקסג
ד/ב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תעה
ד/ב תרומות חיים סעיף ל אות ז
ד/ב תשובות רי"ח זוננפלד עמ' סא {על של חברו}
ד/ג אבי עזרי ח"ב
ד/ג אבן ישראל (פישר)
ד/ג אבני החושן סי' רסב סעיף ג
ד/ג אבני נועם ח"ב עמ' ז
ד/ג אבני נזר אהע"ז סי' קלט אות כה
ד/ג אהל חייא עמ' תרכז, תשצו
ד/ג אוהב מישרים עמ' רצו
ד/ג אוצמפה"ת ב"מ כב ע"א הע' 17, 25-35, 41-73
ד/ג אור הישר [חיי אריה או"ח סי' ה אות ב, שדה יצחק סי' כד, נועם ירושלמי דמאי פ"ה]
ד/ג אור יעקב פסחים דף 207, נדרים עמ' קי
ד/ג אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' קלד
ד/ג אור תורה (כהן) גל' תקנו (מרחשון תשעד) סי' טז עמ' קכב-קכג
ד/ג אושר ירוחם עמ' קנה
ד/ג אחיעזר ח"א סי' כט ס"ק י
ד/ג אחר האסף עמ' תצט
ד/ג אמונת יהושע עמ' תרז
ד/ג אמונת עתיך גל' 108 עמ' 122
ד/ג אמרות טהורות (ישראל) דף רמט ע"ד
ד/ג אמרי איש עמ' רפה, רפח
ד/ג אמרי בינה (אוירבך) - אבן העזר סי' נב [ג] ד"ה אמנם
ד/ג אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ו ד"ה והנה, נדרים סי' כב ד"ה וכן נראה
ד/ג אנצי"ת ע' גלוי דעת הע' 103
ד/ג ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רד, שז
ד/ג ארצות החיים סי' יד ארץ יהודה אות ג עמ' רעט
ד/ג אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות תתסה
ד/ג אשר למלך
ד/ג באר ראי עמ' שג
ד/ג בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' רעו
ד/ג בדבר מלך חי"ז עמ' ג {התורם שלא ברשות כדי שיקחם ותורם אם בא בעה"ב ואמר לו כלך אצל יפות וכו' ובכס"מ}
ד/ג בינת דניאל ח"א עמ' נז, קפה
ד/ג בית אהרן (קארטשין) עמ' נא
ד/ג בית אהרן וישראל גל' י עמ' כח
ד/ג בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קלט-קמ {כלך אצל יפות}
ד/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסב סעיף ב
ד/ג בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' נו אות ד
ד/ג בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קמז, קמט
ד/ג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רמו
ד/ג בנין דוד ב"מ עמ' קו {כ"מ}
ד/ג בנין שלמה (רבינ') סי' א
ד/ג ברור הלכה ב"מ כב ע"א ציון ב
ד/ג ברור הלכה קדושין נב ע"ב ציון ד {מל"מ}
ד/ג בריכות מים דף קג ע"ד
ד/ג ברכות חיים ח"ב עמ' כ
ד/ג ברכי יוסף יו"ד סי' שלא אות טו
ד/ג ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תכב
ד/ג ברכת ראובן דף צ ע"ד
ד/ג ברכת ראש סי' עא עמ' רנו
ד/ג גבורת יצחק תרומות עמ' כא, צו
ד/ג גורן דוד ח"ב סי' לו
ד/ג גינת ראובן תרומות עמ' לה
ד/ג דבר משה (רוזמרין) ב"מ כב ע"א אות לז עמ' תפג
ד/ג דברות משה ב"מ ח"א סי' כא ענף א, סי' לא הערה י
ד/ג דברי אמת (תשעט) עמ' שכב {בתרומה סגי בגילוי דעת לבד ולא צריך שליחות}
ד/ג דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' פו
ד/ג דברי יוסף (קונביץ) עמ' 74
ד/ג דברי יששכר דף כו ע"ב
ד/ג דברי משה (ברנשטיין) ב"מ עמ' יח-יט, כג {לא העמיד בשעשאו שליח}
ד/ג דברי משפט - חי' מהרי"א סי' קפח אות א
ד/ג דברי משפט סי' קפח סעיף א
ד/ג דברי שמואל (אידלזק) סי' ד
ד/ג דגל מחנה אפרים (לניאדו) יו"ד סי' ד סעיף לב עמ' קע {כ"מ}
ד/ג דודאי משה עמ' ק
ד/ג הדרום יא עמ' 166
ד/ג המדות לחקר ההלכה מדה יב אות סד, מדה טז אות נח
ד/ג הר צבי זרעים ח"א עמ' יט, כג
ד/ג הרועים בשושנים
ד/ג ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' ב, ד-ו
ד/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שנה
ד/ג זית רענן ח"א עמ' שסא-שסב
ד/ג זכרון ליהודה סי' ב אות י {כ"מ}
ד/ג זכרון צבי מנחם סי' ה דף ו ע"ד {מל"מ - כלך אצל יפות}
ד/ג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ה ס"ק ה
ד/ג חזו"א חו"מ לקוטים סי' יד ס"ק ה, מעשרות סי' ז ס"ק יד, קדושין סי' מח ס"ק טו
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג חזון יחזקאל תרומות פ"א ה"ה
ד/ג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קסג
ד/ג חי' בן אריה ח"א סי' טז אות ד-ט, יז-יט
ד/ג חי' בעל שרידי אש עמ' רנט
ד/ג חי' הגרנ"ט סי' קנא
ד/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' נו
ד/ג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' נו
ד/ג חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קעו, ב"מ עמ' מא
ד/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רכ
ד/ג חיים ומלך
ד/ג חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מז
ד/ג חלת לחם (תשנח) עמ' לה, קעא, רא
ד/ג חמדת ישראל ח"ב דף ו ע"ב
ד/ג חק המלך כאן, ויבמות עמ' קמט
ד/ג חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 17
ד/ג חק לישראל שליחות עמ' 600 {מעדני ארץ}, 605 {מעדני ארץ}, 778 {אבי עזרי, מהדו"ת}, 796 {אבי עזרי, מהדו"ת}, 799 {אבי עזרי, מהדו"ת}, 810-811 {אבי עזרי, מהדו"ת}
ד/ג טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תשו, תשח
ד/ג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קעב
ד/ג יד יוסף (שטרן) ב"מ כב ע"א ד"ה כתב הרמב"ם {התורם שלא ברשות כו'}
ד/ג יטב פנים ח"א דף קח
ד/ג ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רג, רו
ד/ג ימי שלמה
ד/ג יצחק ירנן
ד/ג יקח מצוות עמ' רפח
ד/ג ישועות יעקב מועד עמ' שסט {כ"מ}, שעו
ד/ג ישועות מלכו (קרית ארבע, והגהות)
ד/ג כבוד הלבנון דף י ע"א {ניחותא דמצוה}, יא ע"ד {כלך אצל יפות}, מד ע"ג {כלך אצל יפות}
ד/ג כבודה של תורה ח"ג עמ' קמז
ד/ג כוכב מיעקב (גרינברג) דף לב ע"ג-ע"ד, לג ע"א-ע"ב {ליקט שלא ברשות}
ד/ג כל נדרי פ' סו הע' יג
ד/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסז-רסח
ד/ג כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קעט ע"א
ד/ג כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' נד
ד/ג לב ים נדרים עמ' קסא {כ"מ}
ד/ג לבוש מרדכי ב"מ (תשעד) סי' כ אות א-טו
ד/ג לבושי מרדכי אהע"ז עמ' קטו
ד/ג להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קד
ד/ג לחם בכורים עמ' עג
ד/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' יא ס"ק א
ד/ג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קצט
ד/ג מאור למלך ב"ק עמ' קצג {או"ש}
ד/ג מאור למלך קדושין עמ' קסב, קסו-קסז
ד/ג מאור מרדכי ב"מ עמ' יז
ד/ג מאורות חיים תרומות עמ' עח
ד/ג מאמר המלך
ד/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' כח אות ו
ד/ג מחנה יוסף שבת עמ' קצט
ד/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' שצ
ד/ג מחשבת הקודש ח"ב דף י ע"ד
ד/ג מלואת אבן סי' כח סעיף יט דף ע ע"ב {השמיט שעשאו שליח}
ד/ג מנוחת אשר ח"א דף נה ע"ב {לא העמיד בשליח}
ד/ג מנחת אשר פסחים עמ' קצו {מל"מ}
ד/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קה-קז
ד/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קכב
ד/ג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שנא
ד/ג מנחת שלמה (לוין) עמ' קיא {כלך אצל יפות}
ד/ג מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קכז
ד/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכד, רפו, שכד, שלו, שלח {מל"מ}, תרעח-תרפ
ד/ג מעין גנים (עבאדי) חו"מ סי' ט עמ' 161
ד/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ה ע"א, נב ע"ד, קסט ע"ג
ד/ג מצודת בן ציון דף ה ע"ב {השמיט ששליח שווייה}
ד/ג מצווה ועושה ח"ב עמ' תרי
ד/ג מצעדי גבר קדושין סי' לד אות ד-ה
ד/ג מראה הנוגה [עינות מים דף לח ע"ב, הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף יז ע"א]
ד/ג משאת משה (ישראל) ח"א או"ח סי' ד (יב ע"ג)
ד/ג משיב משפט עמ' קסוא??
ד/ג משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' כט-לג
ד/ג משכן שילה עמ' יח
ד/ג משנה הלכות ח"י סי' רפח {כלך אצל יפות}
ד/ג משנה התלמוד ח"ג דף כג, ס
ד/ג משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' קלב
ד/ג משנת יעקב נזיקין עמ' רג
ד/ג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רכה-רכו
ד/ג משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף מו ע"ג, מז ע"א-ע"ג, מח ע"א
ד/ג נועם ח"א עמ' ו-יא, טו, יח, חט"ו עמ' קצ, קצב, חי"ח עמ' רלג
ד/ג ניר לדוד
ד/ג נרות זכריה עמ' קפב {בלא רשות}
ד/ג נשמת כל חי ח"א דף פח ע"ג
ד/ג נשמת כל חי יו"ד סי' נב עמ' רכח
ד/ג נתיב מאיר
ד/ג נתיבות אדם ח"ב עמ' קנב
ד/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' רפה
ד/ג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' לד, מא, מז {מל"מ}, קסא, קצא
ד/ג נתן פריו נדרים עמ' פה, ב"מ עמ' קח-קט
ד/ג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תא {לא העמיד שעשאו שליח}
ד/ג ספרי דבי רב ח"ב עמ' קעב
ד/ג עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קמב
ד/ג עמודי אור סי' ל אות ח, סי' סח אות ב
ד/ג עצי ארזים סי' כח ס"ק נד
ד/ג ערך שי חו"מ סי' קצב סעיף ג {כ"מ}
ד/ג פני חיים (פלג'י) עמ' ב {ר"י קורקוס}
ד/ג פני משה (שלז')
ד/ג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תמג
ד/ג פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"ב עמ' שכו {גילוי דעת}
ד/ג פרי האדמה ח"א
ד/ג פרקי שליחות עמ' 130
ד/ג פתח הבית (טיקטין תקפ) סי' א ענף ו דף ב ע"ג
ד/ג צור תעודה דף ט ע"ג, יד ע"ג, יז ע"א וע"ג
ד/ג צמח ארז עמ' כא {כלך אצל יפות מועיל גם אם לא עשאו שליח}
ד/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ל אות ב ואילך
ד/ג קהלות יעקב ב"מ כג
ד/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' רנא
ד/ג קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קכג
ד/ג קונטרסי שעורים ב"מ שעור טז אות ז, עמ' 136, 180
ד/ג קרבן פסח עמ' תקכד, תקל
ד/ג קרית מלך רב (תשסו) עמ' קעד, שצז
ד/ג קרני ראם (ירמוש) עמ' קמו
ד/ג רב ברכות (רי"ח) עמ' פ
ד/ג רני ושמחי דף ב ע"א-ע"ג
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' כד
ד/ג שארית הפליטה (לר"ש אביגדור), תשובה בתחלת הספר, אות כא
ד/ג שארית יהודה (ינוביץ) אהע"ז סי' מה תשובת מהרי"ל ס"ג
ד/ג שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף סב ע"א
ד/ג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ס, סו עמ' קמג-קמה, קמח, סי' עב עמ' קפא
ד/ג שדה אברהם דף כ ע"ד, כב ע"ג {מל"מ}
ד/ג שדה נפתלי עמ' כה
ד/ג שו"ת מהרש"ם ח"ז סי' קנח
ד/ג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' נז
ד/ג שובע שמחות עמ' שסט
ד/ג שושנת העמקים (תאומים) עמ' רכח-רכט
ד/ג שיבת ציון (לנדא) סי' טז
ד/ג שם מרדכי עמ' 169-172
ד/ג שמן למאור (ביימאייל) דף לו ע"ב-ע"ד {אם היו יפות מהן}
ד/ג שמרו משפט ח"א עמ' שכז
ד/ג שעורי הלכה עמ' מד, מו, קעז
ד/ג שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור סה {מל"מ}
ד/ג שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קכ
ד/ג שעורי ר' שמואל קדושין עמ' שמח, ב"מ עמ' קנז-קסב
ד/ג שער המלך ח"א עמ' תקיח
ד/ג שערי זיו ח"א דף כז ע"ג
ד/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 10
ד/ג שרידי אש ח"א עמ' רנא
ד/ג תאיר נרי דף א ע"ג
ד/ג תאיר נרי סי' ב דף ה ע"ג-ע"ד, ו ע"א וע"ד, ז ע"ג, סי' ג דף יא ע"ד
ד/ג תולדות יעקב (מאהלר) עמ' טז {כ"מ}
ד/ג תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 296
ד/ג תורת השליחות עמ' קכו
ד/ג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תקנט, תקפז
ד/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' מב, מט, נח, תיג
ד/ג תפארת מנחם דף ח ע"ד
ד/ג תשובה שלמה או"ח סי' א דף ג ע"ב {כ"מ - למפרע הוא תרומה}
ד/ג תשובה שלמה יו"ד סי' מג
ד/ג תשובות ר' איסר יהודה עמ' כו {כלך אצל יפות}
ד/ד אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' לג
ד/ד אור הישר [שבות יעקב ח"ב סי' לג]
ד/ד אורח ישראל סי' יב הערה צא-צב
ד/ד אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ח ד"ה כתב {רדב"ז ומהר"י קורקוס}
ד/ד אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 48, 53
ד/ד אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ד ברכת אברהם אות נט
ד/ד בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' לא
ד/ד בדבר מלך ח"י עמ' קלא
ד/ד בחיר חיים
ד/ד בית אהרן (קריספין) דף ס ע"ב {רדב"ז}
ד/ד בית יצחק (תשט"ז) עמ' 107
ד/ד בן אשר סי' ג אות ו
ד/ד בן אשר סי' יג אות ד {מעדני ארץ}
ד/ד ברור הלכה ברכות טו ע"א ציון ז
ד/ד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' מ
ד/ד גינת ראובן תרומות עמ' צח
ד/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קכ
ד/ד דברות משה ברכות עמ' קח {והאלם ששומע ואינו מדבר והערום מפני שאינן יכולין לברך}
ד/ד דברות משה זרעים עמ' תשמו {והערום מפני שאינן יכולין לברך}
ד/ד דברות משה שבת ח"א סי' כב ענף ג
ד/ד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קיד, קיט
ד/ד דברי משה (מזרחי) עמ' לג {אילם לא יכול לברך}
ד/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רפ
ד/ד זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלד
ד/ד יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' תג
ד/ד לשד השמן (ירוש')
ד/ד לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף ה ע"ג {חרש}
ד/ד מילי דמרדכי
ד/ד מעין נצח ח"א סי' ח {מל"מ}
ד/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תרעט {רדב"ז}
ד/ד משנה הלכות נדרים דף מב ע"ב
ד/ד נשמת אברהם ח"ב עמ' ג
ד/ד שולי הגליון עמ' קיב
ד/ד תבואת ישראל תרומות עמ' ד
ד/ד תחומין ח"ג עמ' 213
ד/ד תחומין חכ"א עמ' 148 הערה 28
ד/ה אגרות משה אהע"ז ח"א סי' קע ענף ב
ד/ה אומר לציון סי' רסו
ד/ה אור הישר [מל"מ הל' נדרים פי"א ה"ד והל' נזירות פ"ב הי"ג]
ד/ה אמונת יהושע עמ' תרכב
ד/ה אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ח ד"ה כתב
ד/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קנד
ד/ה בדבר מלך חי"ז עמ' פב, פד {קטן שהגיע לעונת נדרים אע"פ שלא הביא שתי שערות ולא נעשה גדול אם תרם תרומתו וכו'}
ד/ה בית אהרן וישראל גל' ע עמ' קנה-קנו
ד/ה בית יעקב (מסקין) סי' יג
ד/ה בית יצחק (תשי"ג) עמ' 105
ד/ה בית מלך (חב"ד) עמ' 17
ד/ה בית שערים יו"ד סי' שמו
ד/ה בן אשר סי' ג אות ו {מעדני ארץ}
ד/ה ברכת מרדכי ענינים עמ' קד
ד/ה גבורת יצחק תרומות עמ' ט
ד/ה גינת ראובן תרומות עמ' נו
ד/ה דבר שאול תמורה סי' ו אות ד
ד/ה דברי חיים (אוירבך) מיאון סי' ב ד"ה אב"ה
ד/ה זכור זאת ליעקב עמ' ריד-רטו
ד/ה זכר שמואל קדושין סי' מב ס"ק א
ד/ה זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלג
ד/ה חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק ג
ד/ה חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 110
ד/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רע
ד/ה חי' ש"י דף ו ע"א
ד/ה חלת לחם (תשנח) עמ' קצה
ד/ה חק לישראל שליחות עמ' 182 {רמב"ם}, 242 {מעדני ארץ}
ד/ה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' ז-ח
ד/ה יצחק ירנן [עי' רדב"ז ומל"מ הל' נזירות פ"ב הי"ג]
ד/ה ישועות יעקב מועד עמ' שעו {מל"מ}
ד/ה כל נדרי פ' סח הע' ג, ה
ד/ה כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף כה ע"ג
ד/ה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תריז
ד/ה מגילת ספר לאוין דף קלב ע"ג
ד/ה מועדים וזמנים ח"ד סי' רפח
ד/ה מחשבות משה דף עב ע"א {מופלא סמוך לאיש - מהתורה}
ד/ה מי באר (פסח) דף פד ע"ב
ד/ה מילי דמרדכי
ד/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' רז
ד/ה מנחת חינוך ח"א עמ' שכה, ח"ב עמ' שס, ח"ג עמ' רלז, רפב
ד/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רנח
ד/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' קכה עמ' קצג
ד/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תז
ד/ה משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' תח
ד/ה משנה הלכות נדרים דף נג ע"ד
ד/ה משנת יעקב
ד/ה נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף נא ע"א
ד/ה עוגת אליהו דף כד ע"ב, מט ע"ב
ד/ה פני אברהם (שפירא) עמ' קפא-קפב
ד/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כד ע"א, עז ע"ג
ד/ה קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רטו
ד/ה קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קצג
ד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רעג
ד/ה שערי טהר ח"ו סי' יח אות א, ח"ח סי' סב אות א
ד/ה תורת החוף ימים סי' ח אות ז
ד/ה תורת הקנינים ח"ב עמ' תרלו
ד/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' מט, קח
ד/ה תחומין חי"ג עמ' 45
ד/ה תרומות חיים סעיף לג אות ב
ד/ו אב בחכמה דף יא ע"ד
ד/ו אהל חייא עמ' תקלב
ד/ו אורים ותומים - תומים סי' צא ס"ק ג
ד/ו אמונת יהושע עמ' תתפז
ד/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קיא
ד/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' פ
ד/ו בינת נבונים דף פא ע"א
ד/ו בית אהרן (קארטשין) עמ' ח
ד/ו בית ישחק
ד/ו ביתאל ח"ב דף כד ע"ב
ד/ו ברכת ראובן דף צא ע"א
ד/ו גבול יהודה (ציר') דף ע ע"ב
ד/ו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קסא
ד/ו דרכי הים דף קס ע"ד {כ"מ}
ד/ו הר צבי זרעים ח"א עמ' כד
ד/ו הרועים בשושנים [מג"א תט ס"ק יז]
ד/ו ואשיבה שופטיך עמ' צה
ד/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קלז
ד/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כג
ד/ו זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלב
ד/ו חזו"א מעשרות סי' ז ס"ק טז-יז
ד/ו חזו"א על הרמב"ם
ד/ו חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קצט, רס
ד/ו חזקה רבה יו"ד הלכה קפב עמ' 316, אהע"ז ח"ב עמ' 3
ד/ו חי' משנה פסחים עמ' פד
ד/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' כה
ד/ו חיבת הקודש עמ' קמג
ד/ו חלת לחם (תשנח) עמ' קצב, קצז {שעה"מ}
ד/ו טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' קמד
ד/ו יצחק ירנן
ד/ו ישועות יעקב מועד עמ' שסט, שעא
ד/ו ישועות ישראל סי' סז סעיף ב
ד/ו כבודה של תורה ח"ג עמ' קמז
ד/ו כתר כהונה (כץ) עמ' י
ד/ו ליבא בעי דף קד-קה
ד/ו מטה אהרן (הלוי) דף קז ע"ד
ד/ו מטה אהרן שבועות עמ' שטז-שיז
ד/ו מנוחת אשר ח"א דף נה ע"ב-ע"ג {אין חזקה שליח עושה שליחותו}
ד/ו מנוחת משה דף טז ע"ד {אין חזקה שליח עושה שליחותו}
ד/ו מנחת יהודה (בוים) דף מח ע"ב {מל"מ} וע"ג-ע"ד, מט ע"ב
ד/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קה
ד/ו מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיט ע"ג {ר"י קורקוס}
ד/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ה ע"א
ד/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שסג
ד/ו משנה הלכות קדושין סי' י
ד/ו משנה התלמוד ח"ג דף מז, ס-סא
ד/ו משנת יעקב
ד/ו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' ג
ד/ו נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' ב
ד/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' ריג
ד/ו נמוקי חיים עמ' רנ {מל"מ}
ד/ו עוגת אליהו דף מט ע"ב
ד/ו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' סז
ד/ו פאת שדך יו"ד עמ' שמד
ד/ו פני שלמה (גנצפריד) עירובין עמ' קפה
ד/ו צור תעודה דף יא ע"א
ד/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' תנג
ד/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' מ
ד/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' שצז
ד/ו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סו עמ' קמב {ק"ס}, סי' עב עמ' קפא
ד/ו שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רל, ח"ז סי' מה
ד/ו שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שנה
ד/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' קלח {מל"מ}, רכז, רכח {מל"מ}, רכט {ק"ס}
ד/ו שערי בינה (תשעט) עמ' תנח {אין חזקה שליח עושה שליחותו להקל}
ד/ו שערי זיו ח"א דף לט ע"ב {מל"מ}
ד/ו שערי שמואל עמ' קיז {מל"מ}
ד/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תעח, תפה
ד/ו תורה לשמה (תשעג) עמ' רלה
ד/ו תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ה ע"ג
ד/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצ
ד/ו תרומות חיים סעיף לד אות א, סעיף נ אות ט
ד/ז אברהם יגל
ד/ז אהל חייא עמ' תקלב
ד/ז איים בים קידושין פ"ב סי' ו אות ג-ד
ד/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 153
ד/ז אמונת יהושע עמ' תרצד
ד/ז בכורי אברהם דף צ ע"א
ד/ז הדר איתמר עמ' ריט-רכ
ד/ז הרועים בשושנים [רע"ב ור"ש]
ד/ז זהב התרומה תרומות עמ' פב
ד/ז זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלב
ד/ז חזון יחזקאל תרומות פ"ה ה"ה
ד/ז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קפח, קצט
ד/ז חסדי דוד ח"א עמ' רטו
ד/ז חק לישראל שליחות עמ' 257
ד/ז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קעד
ד/ז יסודי הצדקה עמ' 467
ד/ז ישועות יעקב מועד עמ' שעא
ד/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ד/ז לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' רכד
ד/ז מאמר מרדכי (נסים) דף פה ע"א
ד/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רמא
ד/ז מעשה רק"ם (קורייאט) דף לב ע"ג
ד/ז מקור ישראל דף לד ע"ג
ד/ז מראה אש ח"א עמ' קמו, קמח
ד/ז משנת יעקב
ד/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שנג
ד/ז עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קמב
ד/ז ציוני מהר"נ
ד/ז קרית מלך
ד/ז שולי הגליון עמ' קיג
ד/ז שושנת העמקים (תאומים) עמ' רכז
ד/ז שלום ירושלים עמ' קלה
ד/ז שערי חיים (ס' המקח) דף סה ע"ב
ד/ח אוהב מישרים עמ' רצו
ד/ח אוצמפה"ת ב"מ כב ע"א הע' 50
ד/ח אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 41 {מעדני ארץ}
ד/ח אוצר יסודי שביעית עמ' לא
ד/ח אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ח ד"ה אולם מלבד
ד/ח אמרי בינה (אש) דף קי ע"א {שותף שתרם}
ד/ח אנצי"ת ע' אומר מותר הע' 56
ד/ח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' יא
ד/ח בן אשר סי' לו ענף א אות ו, ענף ד אות א, ה
ד/ח ברור הלכה גיטין נב ע"א ציון ג
ד/ח גבורת יצחק תרומות עמ' צד
ד/ח גינת ראובן תרומות עמ' כז, רעג
ד/ח דבר שאול חלה סי' כא ס"ק יב
ד/ח דברי משפט סי' קפח סעיף א
ד/ח דגל יהודה (בילו') עמ' כט
ד/ח הר צבי זרעים ח"ב עמ' צט
ד/ח ויטע אשל תמורה ח"א עמ' תמב {שותפים}, תמו {לא תרם הראשון כשיעור}
ד/ח זהב התרומה תרומות עמ' נט
ד/ח זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רלט
ד/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כג
ד/ח זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלא
ד/ח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קפו
ד/ח חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קנז-קנח
ד/ח חלת לחם (תשנח) עמ' ר
ד/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' צו, צח, קא-קג
ד/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף כט-לא
ד/ח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קעז
ד/ח יצחק ירנן [עי' כ"ה בשם הרי"ק ומ"ש בהלכה י גבי אריס ומל"מ שם]
ד/ח יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' תג
ד/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסח
ד/ח לחם בכורים עמ' עה
ד/ח מאורות נתן (הורוביץ) דף כב ע"א, נה ע"א
ד/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' תרומת שותפים
ד/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קכ
ד/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שמח
ד/ח מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קכו
ד/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שכח, שנג, תרעה
ד/ח מעיני המים
ד/ח משפטי עזיאל ח"ו עמ' קיג
ד/ח משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף מח ע"ג {שותף, בן ושכיר}
ד/ח עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קמח
ד/ח קרית מלך
ד/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קצב
ד/ח שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שסד
ד/ח שירת הלויים פסחים סי' סט אות ב {אבי עזרי}
ד/ח שלום ירושלים עמ' קכח {כ"מ}
ד/ח שלמי יוסף נזיר עמ' רסו
ד/ח שם טוב - השלמה
ד/ח שם יוסף (מועטי) ח"ב דף עז ע"ד {כ"מ}
ד/ח שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רמז {כ"מ}
ד/ח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קנג
ד/ח שעורי הלכה עמ' מג
ד/ח שער המלך ח"ב עמ' קפ
ד/ח תורת זרעים עמ' פט {שותף יכול לתרום}
ד/ח תורת חיים וחסד עמ' תקכו {שותפין}
ד/ח תרומות חיים סעיף לה אות ב, ז
ד/ט אבן ציון עמ' שלה
ד/ט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' י אות ד
ד/ט אבני ציון ח"ב סי' עו אות ב
ד/ט אבני ציון ח"ד עמ' כט {כ"מ}
ד/ט אבק דרכים דף ה ע"ב
ד/ט אהל חייא עמ' תרעג-תרעד
ד/ט אוהב מישרים עמ' רצו
ד/ט אור אברהם
ד/ט אור שמח
ד/ט אות היא לעולם ח"א דף ט ע"ד
ד/ט איים בים גיטין סי' לא אות ו
ד/ט אמרי נפתלי ח"ב עמ' כח
ד/ט אנצי"ת ע' דבור הע' 67, 73, 74, 77
ד/ט אפיקי מגינים ב"מ סי' יז, כג
ד/ט אפיקי מגינים ב"ק סי' לא, לה, אלו מציאות סי' ג
ד/ט אפיקי מגינים יבמות סי' לח
ד/ט אפיקי מגינים פסחים סי' מט, עא
ד/ט אפיקי מגינים קידושין סי' מג, סג
ד/ט אפר קדשים עמ' נו
ד/ט באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תנב
ד/ט בית אהרן (קארטשין) עמ' רה
ד/ט בית אהרן וישראל גל' י עמ' כה, כז-כט
ד/ט בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שלה
ד/ט בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' נו אות א, ד
ד/ט בני משה (הכהן)
ד/ט ברור הלכה קדושין נט ע"א ציון ז
ד/ט ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' קא
ד/ט ברכת שלמה חו"מ עמ' קמח
ד/ט בשמן רענן ח"ב עמ' תקלד {מרכה"מ}
ד/ט גבורת יצחק תרומות עמ' צו
ד/ט גור אריה (צרמון)
ד/ט גינת ראובן תרומות עמ' כז, רעג
ד/ט דברות משה חולין עמ' רס {שעה"מ}
ד/ט דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' מו ד"ה ולפ"ז, יו"ד סי' נח ד"ה ותו {כס"מ}
ד/ט דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קסח
ד/ט דברי עוזיאל (מייזלס) עמ' קכה {עבד כשליח}
ד/ט דברי תורה (תאומים) דף ג ע"ד
ד/ט די השב, סוף הספר
ד/ט דרך עץ החיים (אלגזי) דף ט ע"ד
ד/ט המדות לחקר ההלכה מדה יב אות סו
ד/ט הר צבי זרעים ח"א עמ' ז
ד/ט הרועים בשושנים
ד/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 215
ד/ט השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 62-61, 64
ד/ט זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלב
ד/ט חי' בעל שרידי אש עמ' מו, רע
ד/ט חי' יפה לב עמ' שא {דיבור לא מבטל דיבור}
ד/ט חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רנו-רנז
ד/ט חי' מהרי"א הכהן עמ' עא
ד/ט חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קז-קט
ד/ט חיי אריה דף כז ע"ד
ד/ט חיים ומלך
ד/ט חיים שאל ח"ב סי' מט אות ב
ד/ט חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' כ אות ב
ד/ט חק לישראל שליחות עמ' 121 {רדב"ז}, 311 {כ"מ}, 314, 315, 603 {ר"י קורקוס}, 604, 605
ד/ט טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תשי-תשיא
ד/ט יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קעט
ד/ט יצחק ירנן
ד/ט יקב זאב דף עד ע"א
ד/ט ישרי לב עמ' נה
ד/ט כבוד הלבנון דף מה ע"ד {ביטל שליחותו}
ד/ט לב מבין
ד/ט לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' רכה
ד/ט לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף ז ע"א
ד/ט מוריה גל' רמג עמ' עד, עו
ד/ט מלאת אבן אהע"ז סי' לז ס' י (פח ע"א)
ד/ט מנוחת אשר ח"א דף נה ע"ב {שינה שליחותו}
ד/ט מנוחת משה דף טז ע"ג
ד/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קיט
ד/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שמח
ד/ט מסוא משה עמ' קנו
ד/ט מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קכו
ד/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכד, רסח, שכד, תרעד
ד/ט מעיני המים
ד/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכט ע"ג
ד/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קלד
ד/ט מצעדי גבר קדושין סי' מ אות א, ד-ה, ז
ד/ט מקדשי השם ח"ג עמ' א {ר"י קורקוס}
ד/ט מקור הברכה (מרגליות) עמ' ז {כ"מ}
ד/ט מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' יז אות ב {ראב"ד וכ"מ}
ד/ט מראה אש ח"א עמ' קמו-קמז
ד/ט מרחשת ח"א סי' מד אות ב, סי' נא אות טו, ח"ג סי' לב אות א, סי' לה אות א
ד/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ט משארית יעקב עמ' טו
ד/ט משנה התלמוד ח"ג דף ס
ד/ט משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קסה {כ"מ}
ד/ט משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף מח ע"ב-ע"ד, מט ע"א-ע"ב {ביטול שליחות}
ד/ט נדרי זריזין ח"א עמ' שפד
ד/ט נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קמב
ד/ט נוכח השלחן (לבטון) דף ד ע"ב
ד/ט נועם ח"א עמ' טז, יח
ד/ט סופר מהיר ח"ב עמ' קכה
ד/ט סיני ס' יובל עמ' רפא
ד/ט עורה שחר דף יז ע"א {כ"מ}
ד/ט עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' נ עמ' קסה
ד/ט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' רלד
ד/ט עמק הלכה (בוימל) עמ' שמא
ד/ט עמק יהושע אחרון עמ' עז {כ"מ}, פב
ד/ט ענפי ארז (זי') דף קפח ע"ב
ד/ט פני משה (שלז')
ד/ט פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' פב, פו
ד/ט פתח דבריך עמ' קנא
ד/ט צבא המלך עמ' קע
ד/ט צור תעודה דף ריא ע"ג, ריב ע"ב
ד/ט קהלות יעקב זרעים ח
ד/ט קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' כב, קכג
ד/ט קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' פג, תקלג
ד/ט קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' קצז
ד/ט קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קא
ד/ט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קסו-קע
ד/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות יב
ד/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' כה
ד/ט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סו עמ' קמג {כ"מ}
ד/ט שארית כלב עמ' פד
ד/ט שו"ת מהרש"ם ח"א סי' ריח
ד/ט שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' צ
ד/ט שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שסד
ד/ט שלום ירושלים עמ' קלג
ד/ט שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רמב
ד/ט שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קנד
ד/ט שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' פב
ד/ט שעורי ר' שמואל קדושין עמ' רסד-רסה, ב"מ עמ' קסב-קסג
ד/ט שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 309
ד/ט שער המלך
ד/ט שער המלך ח"ב עמ' קעט
ד/ט שערי טהר ח"ה שער ב סי' כח אות ד
ד/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 327, 329
ד/ט שערי ישר שער ה פכ"ב אות לא, שער ז פ"ח אות טז
ד/ט שערי ציון (כהן, תרצח) דף עא ע"ג {כ"מ}
ד/ט שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' רפד {כ"מ}
ד/ט שרידי אש ח"א עמ' רנח
ד/ט תורת השליחות עמ' יד {כ"מ}, נד {כ"מ}, רב
ד/ט תורת זרעים עמ' פט
ד/ט תורת נתן עמ' 27
ד/ט תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרנא
ד/ט תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' לט-מ, תצו, תק
ד/ט תחומין חכ"ב עמ' 18
ד/ט תרומות חיים סעיף לו אות ב {או"ש}, ה, סעיף מ אות יב {מרכה"מ}
ד/י אוהב מישרים עמ' רצו
ד/י אמונת אליעזר דמאי עמ' שכז
ד/י באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קט, קנ {כ"מ}
ד/י באר ראי עמ' נו
ד/י ברור הלכה גיטין נב ע"א ציון א, ד
ד/י גינת ראובן תרומות עמ' כז, רעג
ד/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רצג
ד/י זכר אליהו עמ' קסד
ד/י חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רסא
ד/י חלת לחם (תשנח) עמ' רב {מל"מ}
ד/י חסדי דוד ח"א עמ' קפא
ד/י חק לישראל שליחות עמ' 270
ד/י טל חיים (סגל) עמ' עז
ד/י יגיעת ערב ב"מ עמ' שמג {אפוטרופוס}
ד/י יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קכד
ד/י יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קעז
ד/י ידיו של משה דף קא ע"ג {מל"מ}
ד/י יצחק ירנן
ד/י כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף כה ע"ג
ד/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסח
ד/י מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לב או"ק ד
ד/י מנוחת משה דף קעא ע"ב {בדיעבד תרומתו תרומה}
ד/י מנחת כהן (כץ) ח"ב דף כ ע"ד
ד/י מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' תרומת שותפים
ד/י מעיני המים
ד/י משנה התלמוד ח"ג דף כג-כד
ד/י משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' פ-פא
ד/י משנת יעקב כאן
ד/י משנת יעקב משפטים עמ' רצח, שח
ד/י משנת יעקב קנין עמ' שעו {אפוטרופסים}
ד/י משנת ר' אהרן זרעים עמ' נה
ד/י נוה צדק
ד/י עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קג
ד/י עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' רכו
ד/י ערהשה"ע זרעים סי' נו אות י
ד/י פני חיים (פלג'י) עמ' עד
ד/י פתח דבריך עמ' קנא
ד/י צרור החיים (קליין) דף נה ע"א וע"ג {לא דרש "אתם ולא שותפין"}
ד/י שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סז עמ' קנו
ד/י שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שסד
ד/י שער המלך ח"ב עמ' קפ {כ"מ}
ד/י תרומות חיים סעיף לז אות ב, ג {מל"מ}, ה {ר"י קורקוס}, סעיף לח אות ב-ג
ד/יא אבן ישראל (בוהוש) עמ' קל
ד/יא אהל יוסף (מולכו) דף צ ע"ד
ד/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/יא בית מלך (חב"ד) עמ' 106
ד/יא דברות משה ב"ק ח"ב סי' פג ענף א
ד/יא דברי יחזקאל (תרצה) דף קיג ע"ג
ד/יא דרכי הים דף צה ע"א {כ"מ}
ד/יא הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קכח ע"א
ד/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שנה
ד/יא זכרון בנימין ח"ב עמ' תעו
ד/יא זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רצח, שא
ד/יא חוקות הדיינים ח"א עמ' סב
ד/יא חסדי דוד ח"א עמ' קעט
ד/יא יחל ישראל (תשנב) עמ' קנה
ד/יא יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' ע
ד/יא יצחק ירנן
ד/יא כל נדרי פ' סו הע' טז
ד/יא לב מבין
ד/יא מאור למלך ב"ק עמ' קצג, קצז-קצח
ד/יא מצעדי גבר ב"ק סי' סב אות ג
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' רעו
ד/יא משנת יעקב נזיקין עמ' צח
ד/יא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' ריא {כ"מ}
ד/יא ניר לדוד
ד/יא ספיקא דרבנן עמ' קמב, קמו
ד/יא ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קס-קסא, קפו, קצט
ד/יא פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רטו, רכב
ד/יא קרן הצבי מצוה יט אות ב
ד/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שצב
ד/יא שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ס
ד/יא שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 125, 138
ד/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קלז אות ז
ד/יא שו"ע הרב הל' גזילה קו"א אות ט ד"ה וטעמיה
ד/יא שושנת יעקב (הורוויץ) סי' שסח סעיף א {כ"מ}
ד/יא שם מרדכי עמ' 174-175
ד/יא תולעת שני דף צא ע"ב-ע"ד
ד/יא תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרנח
ד/יא תרומות חיים סעיף לט אות ב {כ"מ}
ד/יב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ג הע' 34 {מל"מ}
ד/יב אור שמח
ד/יב אמר יוסף (אלקלעי) דף יט ע"א {ראב"ד}
ד/יב אפיקי מגינים יבמות סי' לח
ד/יב אפיקי מגינים פסחים סי' עא
ד/יב אפר קדשים עמ' נ {אור שמח}
ד/יב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קצ
ד/יב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שעג, שעה
ד/יב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שטז
ד/יב גדולי שמואל ב"ק דף צד {או"ש}
ד/יב גינת ראובן תרומות עמ' לא {רמב"ם}, שפב {או"ש}
ד/יב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 74, 86, 88
ד/יב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רסז
ד/יב הר צבי זרעים ח"א עמ' יז
ד/יב זהב התרומה תרומות עמ' יב
ד/יב זכרון הרב עמ' 332 {או"ש}
ד/יב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כג [ספרי דבי רב (פרדו) ס"פ קורח]
ד/יב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ה ס"ק י
ד/יב חזו"א מעשרות סי' ז ס"ק טו
ד/יב חי' ר"י נחמיה סי' צ אות א
ד/יב חלת לחם (תשנח) עמ' קלה, קצט
ד/יב יין הטוב עמ' קצט {מל"מ}, רפז {או"ש}
ד/יב ישורון ח"כ עמ' תלא {או"ש}
ד/יב כרם שלמה (אהרמן) יבמות פו ע"א
ד/יב לחם בכורים עמ' עג
ד/יב מוריה גל' קה עמ' נח
ד/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רי {או"ש}
ד/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שטו, שיז {אור שמח}, שמה
ד/יב מעין נצח ח"א סי' ח, כג
ד/יב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף כז
ד/יב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רפח
ד/יב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקע-תקעא
ד/יב משנת יעקב קנין עמ' רכז
ד/יב ספרי דבי רב ח"ב עמ' קעא
ד/יב עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' עב
ד/יב קובץ השמיטה עמ' תח
ד/יב שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות יח
ד/יב תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 298
ד/יב תרומות חיים סעיף מ אות ב {או"ש}, ח {מל"מ}, סעיף מא אות ג {מל"מ}
ד/יג ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קצ {מל"מ}
ד/יג גינת ראובן תרומות עמ' תתתד
ד/יג חלת לחם (תשנח) עמ' קצו
ד/יג יד דוד (קרלין) ח"א דף נב
ד/יג מילי דמרדכי
ד/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שסח
ד/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקע
ד/יג משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רכה-רכו
ד/יג שלום ירושלים עמ' קלג
ד/יג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שיט {יד פועל כיד בעה"ב}
ד/יג תרומות חיים סעיף מב אות ב, ו
ד/יד אור הישר [מל"מ הל' מעשר פ"ט ה"א]
ד/יד אור שמח
ד/יד אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' יח ס"ק יב
ד/יד אשר למלך
ד/יד באר ראי עמ' תפב
ד/יד בית אהרן (קארטשין) עמ' קצח
ד/יד בכורי אברהם דף צא ע"ב
ד/יד ברור הלכה ב"ק קיד ע"א ציון ל
ד/יד בשמן רענן ח"ב עמ' קצז
ד/יד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף לא ע"ב
ד/יד דברי חיים ב"מ יא ע"א
ד/יד דרך עץ החיים (אלגזי) דף ט ע"ג {מל"מ}
ד/יד דרך עץ החיים (אלגזי) דף ט ע"ג {ר"י קורקוס}
ד/יד זכרון שלמה (ורנר) עמ' קנד, רלא
ד/יד חי' חתם סופר
ד/יד חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קט {מל"מ}
ד/יד חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' ג
ד/יד יצחק ירנן
ד/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסד
ד/יד לב טהור עמ' רכה
ד/יד מחנה ישראל (אליהו)
ד/יד מי יהודה או"ח סי' פא אות כב {מל"מ}
ד/יד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שסב
ד/יד מצודת דוד (שפרבר) עמ' קיג
ד/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יד נאם דוד
ד/יד ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' צו-צז
ד/יד קרבן אליצור דף יז ע"ד, יח
ד/יד קרית מלך
ד/יד שיח השדה (פרומר) עמ' קלא {מל"מ}
ד/יד תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 299
ד/יד תורת זרעים עמ' פט
ד/יד תרומות חיים סעיף מג אות א, ג
ד/טו אהל חייא עמ' תקלט
ד/טו אהל יצחק גיטין עמ' תרעג
ד/טו אור ליהודה קדושין עמ' שח
ד/טו אמונת יהושע עמ' תרעח
ד/טו אמרי בינה (אש) דף קי ע"א {תרומת גוי אינה מדמעת}
ד/טו אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפב
ד/טו אנצי"ת ע' גוי הע' 429 {רדב"ז}, 433 {ר"י קורקוס}, 436, 437, ע' גזרה הע' 92, ע' גמר מלאכה הע' 327, ע' גניזה הע' 136
ד/טו אפיקי מגינים קידושין סי' לח
ד/טו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכז
ד/טו אשר למלך
ד/טו בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' כד-כה {תרומה של גוי}
ד/טו בית המדרש
ד/טו בן אשר סי' כד אות יד
ד/טו ברור הלכה גיטין כג ע"ב ציון ב, לא ע"א ציון א
ד/טו בריכת המלך עמ' קט
ד/טו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קנב
ד/טו גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף צה ע"ג
ד/טו גבורת יצחק תרומות עמ' קטו-קטז, קיח, קכה
ד/טו גדולי שמואל גיטין בסופו
ד/טו דברות משה זרעים עמ' תתנז {ומדבריהן גזרו שתהיה תרומתו תרומה משום בעלי כיסין}
ד/טו דברות משה שבת ח"א סי' כב ענף ד
ד/טו דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' צה-צו
ד/טו דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' לד
ד/טו דברי משפט סי' קפח סעיף א
ד/טו הוראות שעה פי"ט
ד/טו הר המור
ד/טו וישאל שאול אהע"ז סי' סז
ד/טו זכר אליהו עמ' קסג
ד/טו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' רלה
ד/טו זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלד
ד/טו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' א ס"ק י
ד/טו חזו"א על הרמב"ם
ד/טו חזו"א שביעית סי' א ס"ק כב, סי' ד ס"ק ז
ד/טו חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קנו
ד/טו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קנז-קנח
ד/טו חי' מהרי"א הכהן עמ' סט {תרומת נכרי בדימוע}
ד/טו חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קפו-קפז
ד/טו חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קנג
ד/טו חיים ומלך
ד/טו חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 83
ד/טו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שעב, שפב
ד/טו יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קכב
ד/טו יטב פנים ח"ב דף קיב
ד/טו יקר הערך דף לב ע"א
ד/טו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ד/טו כפתור ופרח (תשו) דף ע ע"ג, קא ע"א
ד/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' לב, לו, מא
ד/טו להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קלב-קלג
ד/טו מאור למלך קדושין עמ' קסא
ד/טו מאורות נתן (הורוביץ) דף כב ע"א
ד/טו מבית מאיר ח"ג עמ' צ
ד/טו מגנזי הגר"ח עמ' א
ד/טו מהרי"ט אלגזי דף ו ע"א
ד/טו מהרי"ט אלגזי פ"א אות ז או"ק ג
ד/טו מוריה גל' ריג עמ' לא
ד/טו מזבח חדש דף סד ע"ב
ד/טו מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' ו
ד/טו מנוחת משה דף קעא ע"ב {גוי}
ד/טו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רנט
ד/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' עט {ראב"ד}, קנח
ד/טו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שעב
ד/טו מעדני ארץ שביעית (תשד) דף סג, סז, קכח
ד/טו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קלח, קנח, קעא, קצו
ד/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' מח, נח, ס, סד, שכה, תשסט
ד/טו מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' טז אות ה]
ד/טו מראה הנוגה [שרידי יאודה דף צח ע"א]
ד/טו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שפט
ד/טו משיב משפט עמ' ק
ד/טו משכנות אפרים שבת סי' טז אות לד
ד/טו משנה התלמוד ח"ג דף כא-כג
ד/טו משנת חיים קדושין עמ' שלט-שמג
ד/טו משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' סב-סג
ד/טו משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' רכז
ד/טו משנת ר' אהרן זרעים עמ' נב, נה-נו, קדשים - תמורה סי' א ס"ק ד
ד/טו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' ריא
ד/טו נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' עז
ד/טו נועם ח"ד עמ' קצח
ד/טו נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיז ע"ד
ד/טו ס' השדה דף נז ע"ב
ד/טו עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' קד
ד/טו עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' רכז
ד/טו עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' רכח {שעה"מ}
ד/טו עין יצחק ח"א עמ' כ
ד/טו עץ הדר השלם עמ' קעב
ד/טו עץ הדר עמ' טז
ד/טו ערהשה"ע זרעים סי' נה אות ה
ד/טו פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' כו
ד/טו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שמה
ד/טו צמח ארז עמ' קמב {גוי שהפריש תרומה משלו}
ד/טו צרור החיים (קליין) דף נה ע"א וע"ג {כר"ש}
ד/טו קרית מלך
ד/טו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רסא-רסב
ד/טו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סז עמ' קנג
ד/טו שביעי קדש עמ' קסא, קצח
ד/טו שבת הארץ - מבוא עמ' 156
ד/טו שדה הארץ ח"ב דף כג ע"ג-ע"ד
ד/טו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' כ, לט
ד/טו שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא עמ' קע
ד/טו שולי הגליון עמ' קיג
ד/טו שיח ערב קדשים עמ' קנט
ד/טו שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שסד
ד/טו שלמי יוסף מנחות עמ' שטז
ד/טו שם יוסף (מועטי) ח"ב דף צב ע"ג
ד/טו שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רצג
ד/טו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קכד
ד/טו שמן המור ח"ב דף ה ע"ד, ו ע"א
ד/טו שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 319
ד/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רכו
ד/טו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' פג-פד
ד/טו שער המלך
ד/טו שערי טהר ח"ג שער ג סי' ב אות ד
ד/טו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קצט
ד/טו שרידי יהודה דף כח ע"א
ד/טו תורת הקדש ח"א עמ' שיח, ח"ב עמ' רנז
ד/טו תורת השליחות עמ' יד
ד/טו תורת זרעים עמ' פט
ד/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' מה
ד/טו תרומות חיים סעיף ד אות ו, סעיף מד אות ג, ט
ד/טז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שנ
ד/טז אות היא לעולם ח"א דף עז ע"ב
ד/טז אילה שלוחה (הלברשטם) דף ג ע"א
ד/טז אמונת יהושע עמ' תרע
ד/טז אמרי נפתלי ח"ב עמ' לא
ד/טז ארשת צבי עמ' כד-כה
ד/טז בית אהרן וישראל גל' מז עמ' כד
ד/טז בית זבול ח"ג סי' מד אות יט {כ"מ}
ד/טז בית יעקב (מסקין) סי' ד, יד
ד/טז בן אשר סי' יג אות יב {מעדני ארץ}
ד/טז בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' שעב
ד/טז ברור הלכה פסחים סג ע"א ציון א
ד/טז ברכת אמת סי' ה עמ' לד, מ
ד/טז גבורת יצחק תרומות עמ' מא, קי, קלו
ד/טז גדולי שמואל ביצה דף לו, השמטות עמ' רג {שעה"מ}
ד/טז גינת ראובן תרומות עמ' תתשמז, תתשמט
ד/טז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רכו
ד/טז דברות משה זרעים עמ' תפט {שנאמר ונחשב לכם תרומתכם כד גן מן הגרן במחשבה בלבד תהיה תרומה}
ד/טז דברות משה קדושין סי' ו ענף ב
ד/טז דברי שמואל (מאדלינגר) דף ב ע"ב
ד/טז דלתי עזה עמ' סו
ד/טז דרכי משה ח"א שמעתתא ו פ' ז, יא, שמעתתא ז פ' י
ד/טז המדות לחקר ההלכה מדה יב אות סה
ד/טז הר המלך ח"א עמ' קסב-קסג
ד/טז השיב משה (תשעה) או"ח פלפול א עמ' קסד
ד/טז זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלח
ד/טז חזו"א על הרמב"ם
ד/טז חזו"א ערלה סי' ה ס"ק ט, דמאי סי' ט ס"ק יח, סי' טו ס"ק ה
ד/טז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קד
ד/טז חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' לד, ח"ב עמ' רמג
ד/טז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רנו
ד/טז חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' ז אות ה
ד/טז חלת לחם (תשנח) עמ' קצב-קצג, קצו {שעה"מ}, קצז
ד/טז חסד יצחק עמ' כה
ד/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' עו עמ' רנא
ד/טז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קמח
ד/טז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' נא
ד/טז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עח
ד/טז ישמח לב (לוי) גיטין לא ע"א (ד"ה תוס' במחשבה)
ד/טז כפי אהרן (זסלנסקי) תנינא עמ' קנא
ד/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסה
ד/טז כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' קו, קיא
ד/טז כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' רלד {שעה"מ}
ד/טז לקוטי שיחות חל"ח עמ' 63
ד/טז מאור למלך נדרים עמ' כא
ד/טז מאורות חיים תרומות עמ' נח {הפרשה במחשבה שנאמר "ונחשב"}, נט {המתכוון לומר תרומה ואמר מעשר}
ד/טז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רכט, ח"ב עמ' קצא, שנא
ד/טז מחנה יוסף (תשעב) סי' כח אות ד
ד/טז מים שאובים עמ' קמה
ד/טז מנחת חינוך ח"ג עמ' קט
ד/טז מנחת חינוך מצוה שצו (דף ל ע"ב)
ד/טז מקור הברכה (מרגליות) עמ' ו
ד/טז מרחשת ח"א סי' נא אות א, ח"ג סי' לה אות א
ד/טז משאת משה (חברוני) פסחים סי' פד עמ' 256, 258
ד/טז משנה הלכות ח"ז סי' ר
ד/טז משנת יעקב כאן, זמנים ח"א עמ' קנב-קנה, הפלאה עמ' ט-יא, יד-טו, יט-כג, כז, ל-לא, צט-קב, קנו-קנט, זרעים ח"ב עמ' ל-לא
ד/טז משנת יעקב עבודה עמ' ח
ד/טז נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רא
ד/טז נחל יצחק סי' צח ענף ב
ד/טז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה, סי' מג אות ג
ד/טז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כ אות ה, סי' קיג אות ג
ד/טז סופר מהיר ח"א דף יט ע"ב {במחשבתו}, ח"ב עמ' קכה {במחשבתו}
ד/טז עדות ושטרות עמ' 302
ד/טז עין יצחק ח"א עמ' כ
ד/טז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קעד-קעה
ד/טז ערהשה"ע זרעים סי' ס אות לא
ד/טז פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 351
ד/טז ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ד מ"ז
ד/טז ציץ הקודש ח"א דף לה ע"ד, לו ע"א
ד/טז צל"ח החדש דף מב ע"א
ד/טז קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קכ {שעה"מ}, קכא {במחשבתו}, קכב, דברים עמ' קסו {שעה"מ}
ד/טז קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קכ-קכב {שעה"מ}
ד/טז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' פז
ד/טז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קנב, קנד
ד/טז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' ריח
ד/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קצב
ד/טז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' פט
ד/טז שלום ירושלים עמ' קלד
ד/טז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' נח אות ג
ד/טז שמן הטוב (תשפ) עמ' שג {שעה"מ}
ד/טז שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' קנז {ר"י קורקוס}
ד/טז שער המלך כאן, וח"ב עמ' קפג
ד/טז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מו ע"א
ד/טז תבואת יקב (פרידמן) עמ' ה {שעה"מ}
ד/טז תורת הקדש ח"ב עמ' קעד
ד/טז תורת השליחות עמ' יד, ס
ד/טז תורת ירוחם ח"ג דף מ ע"א-ע"ב
ד/טז תפארת צבי (ספינקא) במדבר עמ' שסה
ד/טז תרומות חיים סעיף מו אות ד-ה
ד/יז אבי עזרי ח"ב וח"ה
ד/יז אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' סה
ד/יז אבני נזר יו"ד סי' רצ אות ג
ד/יז אהל חייא עמ' תקלח
ד/יז אהל שרה לאה עמ' לב {מעדני ארץ}, שסה {מעדני ארץ}
ד/יז אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' נא
ד/יז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' עב
ד/יז אור עולם (שניאורסון) עמ' 721
ד/יז אות זכרון דף ו ע"א {נשאל לחכם ומתיר לו}
ד/יז אמונת עתיך גל' 110 עמ' 59 {אבי עזרי}, 62-63
ד/יז אמונת עתיך גל' 115 עמ' 39-41 {שאלה אחרי שהתרומה הוקנתה לכהן}
ד/יז אמונת עתיך גל' 116 עמ' 42 {מעדני ארץ}, 44 {אבי עזרי}, 46 {מעדני ארץ}
ד/יז אמונת עתיך גל' 122 עמ' 40
ד/יז אמונת עתיך גל' 125 עמ' 32
ד/יז אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' א ד"ה והנה מ"ש
ד/יז אמרי סופר עמ' לא
ד/יז אנצי"ת ע' גבאי צדקה הע' 84
ד/יז אפר קדשים עמ' נה
ד/יז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קח, קמט
ד/יז בית אהרן וישראל גל' נג עמ' ז {מעדני ארץ}
ד/יז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/יז בית יעקב (מסקין) סי' לח
ד/יז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' כא, ח"ב עמ' עח-עט
ד/יז בית שערים יו"ד סי' תיט
ד/יז בן אשר סי' ג אות ו
ד/יז בנימין זאב אחרון (וילר) דף פד ע"א {שאלה בתרומה שבאה ליד כהן}
ד/יז גינת ראובן תרומות עמ' רסב, של
ד/יז דברות משה זרעים עמ' תתקעז {כ"מ}
ד/יז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קעב
ד/יז דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קמג
ד/יז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קלט
ד/יז דלתי עזה עמ' קיד
ד/יז דרכי אהרן ח"א עמ' נט
ד/יז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קלח {שאלה על מעשר}
ד/יז חזו"א דמאי סי' יב ס"ק כד, או"ח סי' ל ס"ק טו, סי' לד ס"ק כא, יו"ד סי' קצד ס"ק א
ד/יז חזו"א על הרמב"ם
ד/יז חלת לחם (תשנח) עמ' קפה
ד/יז חקרי לב (לווינבוק) דף מה ע"ד
ד/יז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קעח
ד/יז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעד, כרך ב ח"א עמ' עח, פא, פו-פז
ד/יז יין הטוב עמ' ר, רפג
ד/יז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' סב
ד/יז כל נדרי פ' סג הע' א-ה, פ' סה הע' כט-ל, פ' סז הע' א
ד/יז כפי אהרן (זס') קמא עמ' קג
ד/יז לב טהור עמ' רכד
ד/יז לבוש מרדכי ב"מ סי' כ דף מו ע"ד
ד/יז להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קז ע"א
ד/יז מאור הקודש תמורה עמ' לו-לז
ד/יז מאור למלך נדרים עמ' קט {כ"מ}, קי {אבי עזרי}, קמא {אבי עזרי}, קנב {דרך אמונה}
ד/יז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קפח
ד/יז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' לח
ד/יז מוריה גל' קעט עמ' כב
ד/יז מחנה יוסף פסחים עמ' עו
ד/יז מחשבת הקודש ח"א דף נה ע"ד
ד/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' שסא
ד/יז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שעח
ד/יז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קכז
ד/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' קיד עמ' קסט
ד/יז משנה הלכות ח"ה סי' רג
ד/יז משפט כהן עמ' פז-פח
ד/יז נדרי זריזין ח"ג עמ' צה
ד/יז נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קעז
ד/יז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' צב, צז, אהע"ז ח"ב עמ' רטז
ד/יז נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קמט, קנד, אהע"ז סי' עז
ד/יז נועם חי"ד עמ' עד
ד/יז נמוקי חיים עמ' רנ {כ"מ}
ד/יז נתן פריו נדרים עמ' קמג
ד/יז סופר מהיר ח"ב עמ' קכט {לישאל}
ד/יז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' צו
ד/יז פני אברהם (שפירא) עמ' קלד-קלה, קס {שאלה}
ד/יז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קעח, קפד, קפו, שסה
ד/יז צל"ח החדש דף מא ע"א
ד/יז קובץ השמיטה עמ' לד
ד/יז קול דודי (תשף)
ד/יז קונטרסי שעורים נדרים שעור כ אות יג
ד/יז קמח סולת עמ' תצט
ד/יז קנה חכמה פ"ז ה"ז ס"ק ב {נשאל לחכם}
ד/יז קרית מלך
ד/יז רב ברכות (רי"ח) עמ' סב {נשאל לחכם}
ד/יז שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קטז ע"ב
ד/יז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' פז-פח
ד/יז שלום ירושלים עמ' לז {כ"מ}
ד/יז שלמי יוסף נזיר עמ' קעד
ד/יז שם טוב - השלמה
ד/יז שערי טהר ח"ב שער ד סי' לז אות ז
ד/יז תורת השליחות עמ' רלט
ד/יז תרומות חיים סעיף מז אות א {רדב"ז}, סעיף מח אות יא
ד/יז תשובה שלמה או"ח סי' יח דף כא ע"ג {כ"מ}
ד/יח אמר יוסף (אלקלעי)
ד/יח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רסג-רסד
ד/יח חסדי דוד ח"י עמ' רנו-רנז
ד/יח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פז
ד/יח מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' לה {כ"מ}
ד/יח מנחת מאיר דף יט ע"ב
ד/יח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רצא
ד/יח מראה הנוגה
ד/יח עמק הלכה (בוימל) ח"א סי' מב
ד/יח פני משה (בנבנשתי) ח"א סי' יב דף כו ע"ד
ד/יח פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קסב
ד/יח פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'קצז
ד/יח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קס
ד/יח קרית מלך
ד/יט אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 111, 141
ד/יט אור שמח
ד/יט אמרי נפתלי ח"ב עמ' כה
ד/יט בית יעקב (מסקין) סי' ד
ד/יט גינת ראובן תרומות עמ' רפה, תתשפג
ד/יט דברי אמת (תרכא) דף קכב ע"א
ד/יט דברי אמת (תשעט) עמ' תצז {אבל בתרומת מעשר שמותר לתרום שלא מן המוקף וכו', וראב"ד}
ד/יט חזו"א זרעים ליקוטים סי' ד ס"ק ח (טבול יום סי' ו ס"ק ח), יו"ד סי' קצג (א) ס"ק ח
ד/יט חזו"א על הרמב"ם
ד/יט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רפח, רצג, רצו
ד/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יט צמח ארז עמ' תצ
ד/יט קרית מלך
ד/יט תרומות חיים סעיף מז אות ב
ד/כ גינת ראובן תרומות עמ' שג
ד/כ מילי דמרדכי
ד/כ עטרת ישראל עמ' רעח
ד/כ פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' צו
ד/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלה אות ה
ד/כ תרומות חיים סעיף מט אות ד {רדב"ז}
ד/כא אבן ישראל (פישר)
ד/כא אור שמח
ד/כא אמונת עתיך גל' 102 עמ' 19
ד/כא אמונת עתיך גל' 125 עמ' 54 {דרך אמונה}
ד/כא גינת ראובן תרומות עמ' קכה {או"ש}, קכו, תתשלה
ד/כא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' לד
ד/כא חזו"א דמאי סי' טו ס"ק ו (ערלה סי' יד ס"ק ד)
ד/כא חלת לחם (תשנח) עמ' קלד
ד/כא חסדי דוד ח"א עמ' קצה
ד/כא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסח
ד/כא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רד
ד/כא מקדש דוד זרעים - תרומות סי' יט
ד/כא מקדש דוד סי' נה אות ב
ד/כא נזר הקדש (רזין) מנחות דף קט ע"ד
ד/כא ערהשה"ע זרעים סי' ס אות טו
ד/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלה אות ה
ד/כא צפנת פענח בראשית עמ' קח
ד/כא קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקלט, תקמד
ד/כא קרית מלך
ד/כא שם משמעון (סטרליץ) עמ' קא-קב
ד/כא תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רנא
ד/כא תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 324-323
ד/כא תלפיות ו חוב' ג עמ' 832
ד/כא תרומות חיים סעיף נ אות ד {ר"י קורקוס}, ה {או"ש}, סעיף נא אות א, סעיף סה אות יב


ה/363 הלכות תרומות פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ בית יעקב (בירב)
ה/רה"פ דרך אמונה
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' סו, סח-ע
ה/רה"פ עשר תעשר הל' קיא-קלב
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אור ליהודה (תשנט) עמ' תיז
ה/א אור ליהודה יבמות עמ' שנח
ה/א ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קצה
ה/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קי
ה/א גבורת יצחק תרומות עמ' סח-ע
ה/א גינת ראובן תרומות עמ' רמה, רנד
ה/א זכר ישעיהו
ה/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלז
ה/א חוות בנימין ח"א עמ' ל
ה/א חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קעט
ה/א חסדי דוד ח"א עמ' רה
ה/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פח
ה/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 276
ה/א כל נדרי פ' סד הע' כב
ה/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 122-123
ה/א מוריה גל' רה עמ' ק {ר"י קורקוס}
ה/א מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' רכט {רדב"ז}
ה/א מנחת חינוך ח"ג עמ' תמה
ה/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רע
ה/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' קיב {בהרימכם את חלבו}
ה/א משנת יעקב
ה/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף מב ע"ג
ה/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' קעב
ה/א עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' קמב
ה/א פני מבין ח"ב דף צ ע"ג {ר"י קורקוס}
ה/א ציץ אליעזר ח"א סי' א אות ז
ה/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' ריד {במקום שאין כהן}
ה/א רנת יצחק יהושע עמ' קסג {מן היפה, מן המתקיים}
ה/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' מז {מעדני ארץ}
ה/א שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קפו, ח"ב עמ' קמח
ה/א שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' ריג {תורמים מן היפה}
ה/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' נז
ה/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 56
ה/א תאיר נרי סי' ב דף ט ע"ג
ה/א תורה לשמה (תשעג) עמ' קנב
ה/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קמו-קנג
ה/א תורת מנחם חכ"ט עמ' 254 {מן היפה}
ה/א תרומות חיים סעיף נב אות י-יב, סעיף סג אות ג, י
ה/ב אור הישר [אור הישר תמורה ה ע"א]
ה/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' תטז
ה/ב אמונת עתיך גל' 102 עמ' 20
ה/ב ביתאל ח"א דף פז ע"א
ה/ב ברור הלכה ברכות לט ע"ב ציון ג
ה/ב גבורת יצחק תרומות עמ' מט, עד, עו, עח
ה/ב גינת ראובן תרומות עמ' קנו, רטו, רלד, תתתצו, תתתקב
ה/ב דברות משה ברכות עמ' רלו {תורמין בצל שלם אע"פ שהוא קטן אבל לא חצי בצל אע"פ שהוא גדול וכ"מ}
ה/ב דברות משה זרעים עמ' שמט, א'צז {תורמין בצל שלם אע"פ שהוא קטן}
ה/ב דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' קה
ה/ב הר המלך ח"ז עמ' סב
ה/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 179
ה/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כג [עי' חולין קלו ע"ב וחי' הר"ן שם, ופנים מאירות ח"א סי' ו]
ה/ב זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' כה
ה/ב זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלו
ה/ב חוף ימים ח"א סי' כז אות א
ה/ב יבין שמועה (לעוו) עמ' תקב
ה/ב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' ל
ה/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' ס
ה/ב יצחק ירנן [עי' חידושי הל' ברכות פ"ז ה"ד] {כ"מ}
ה/ב לקט שבלים (תשמט) עמ' מד
ה/ב לקט שבלים (תשסד) עמ' קח
ה/ב מגן גבורים (או"ח) סי' קסח ס"ק ב, ה
ה/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קפח
ה/ב מילי דמרדכי
ה/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' תרומה
ה/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קמט ע"ב
ה/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' כה
ה/ב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' סד
ה/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקטז
ה/ב קרית מלך
ה/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' צד-צה {שלם עדיף}
ה/ב שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קכח, קנג, קעז
ה/ב שושן עדות דף קלא ע"א
ה/ב שלום ירושלים עמ' לג, קלא
ה/ב שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' קסט
ה/ב שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קעג
ה/ב שם שלמה (ארדיט) דף כט ע"ד ואילך {מל"מ}
ה/ב שמחת יו"ט (אלגזי) דף כו ע"א
ה/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שלו
ה/ב שערי ברכה עמ' רצג
ה/ב תרומות חיים סעיף נב אות יג-יד, סעיף נג אות א, כ
ה/ג אור יעקב נדרים עמ' פ
ה/ג אמונת עתיך גל' 102 עמ' 20
ה/ג אפיקי מגינים ב"מ סי' כג
ה/ג אפיקי מגינים ב"ק - אלו מציאות סי' ג
ה/ג אשר למלך
ה/ג באר אברהם (טרויב)
ה/ג ברור הלכה חולין קלו ע"ב ציון א
ה/ג גבורת יצחק תרומות עמ' עז
ה/ג גינת ראובן תרומות עמ' סא, סד, רכ {מזה על זה}, תתשפו
ה/ג גליונות אבני נזר
ה/ג דברות משה שבת ח"א סי' י ענף א
ה/ג דליית הכרם עמ' תתתיט [הכשות - צ"ל הקשות]
ה/ג ויטע אשל תמורה ח"א עמ' תמו
ה/ג זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' כה
ה/ג זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלו
ה/ג חזו"א דמאי סי' יא ס"ק כז
ה/ג חזו"א על הרמב"ם
ה/ג חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קמב
ה/ג חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קסז
ה/ג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רסב
ה/ג מגן גבורים (או"ח) סי' רכה ס"ק ב
ה/ג מחנה לויה (תשעד) עמ' כה, לב
ה/ג מילי דמרדכי
ה/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שמו, תל
ה/ג מפענח צפונות עמ' 80
ה/ג משנת אליעזר (רבינ') עמ' נו
ה/ג פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' קו
ה/ג קרית מלך
ה/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קפד
ה/ג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קי
ה/ג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' יז
ה/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תיח
ה/ג שערי זיו ח"ג דף צה ע"ד
ה/ג תרומות חיים סעיף נג אות ו
ה/ג תרחם ציון עמ' רצו {קישות}
ה/ד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 158
ה/ד אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ה הע' 8 {או"ש}
ה/ד אור שמח
ה/ד אמונת יהושע עמ' אלף תשג
ה/ד אמונת עתיך גל' 116 עמ' 11
ה/ד אמונת עתיך גל' 120 עמ' 25
ה/ד אמונת עתיך גל' 124 עמ' 42
ה/ד אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 21, 23, 37, 39, 160, 207
ה/ד ארצות החיים סי' כח ארץ יהודה אות א
ה/ד בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 23 {או"ש}
ה/ד בית אהרן וישראל גל' כט עמ' י
ה/ד בית המדרש
ה/ד בית נאמן (תרמא) דף יא ע"א
ה/ד גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' עה {דרך אמונה}
ה/ד גבורת יצחק תרומות עמ' טו
ה/ד גדולי שמואל ב"מ דף פח ע"א {או"ש}
ה/ד גינת ראובן תרומות עמ' קכד {או"ש}
ה/ד היכל צמח
ה/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כג [ספרי קורח, תוספתא תרומות פ"ג, ירושלמי שם ספ"א]
ה/ד זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלז
ה/ד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק ו
ה/ד חוות בנימין ח"א עמ' כט
ה/ד חיבת הקודש עמ' סד
ה/ד חלקת לוי עמ' פה
ה/ד יד ישראל ח"ב
ה/ד כנה"ג [עי' תוי"ט]
ה/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכט
ה/ד לקט שבלים (תשמט) עמ' מד
ה/ד לקט שבלים (תשסד) עמ' קח
ה/ד מאור החיים עמ' סב
ה/ד מבית מאיר ח"ג עמ' לה
ה/ד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קמה {או"ש}
ה/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שצד
ה/ד משנת חיים נדה סי' ב עמ' ה
ה/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' ס
ה/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רפט
ה/ד פותח יד
ה/ד קונטרסי שעורים ב"מ שעור כז אות יב
ה/ד קרית מלך
ה/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' עד
ה/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' צז
ה/ד שם משמעון (סטרליץ) עמ' קא {אור שמח}
ה/ד תרומות חיים סעיף נד אות א, ב {או"ש}, ה, יא {או"ש}, יד, כד {או"ש}, כה, כז {או"ש}, סעיף סב אות ט {או"ש}
ה/ה אחרית השנים עמ' מט
ה/ה אמונת אליעזר דמאי עמ' שיא
ה/ה בן אשר סי' ג אות ו
ה/ה גבורת יצחק תרומות עמ' י, כב, נא
ה/ה דרשות מהר"ם חביב עמ' מז
ה/ה זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלא
ה/ה חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק ז
ה/ה חזו"א מעשרות סי' ג ס"ק כג, סי' יד ס"ק יד
ה/ה חזו"א על הרמב"ם
ה/ה חזון יחזקאל תרומות פ"ג הי"א, הי"ז
ה/ה חי' הגר"ח החדש עמ' ל
ה/ה חי' הגרי"ז דף ל ע"ב
ה/ה חלקת לוי עמ' פג-פד
ה/ה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' כד
ה/ה יד ישראל ח"ב
ה/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסט
ה/ה מבית מאיר ח"ג עמ' לג
ה/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רפג
ה/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' מ, מו, קעג
ה/ה מקדש דוד זרעים - תרומות סי' יט {משיברור}
ה/ה ערהשה"ע זרעים סי' צב אות ו
ה/ה פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' מא
ה/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קע
ה/ה קול צופיך עמ' רצט
ה/ה קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקלט-תקמב, תקמד
ה/ה שם משמעון (סטרליץ) עמ' קנג
ה/ה שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קלח
ה/ה תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 328
ה/ה תורת זרעים עמ' פד
ה/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשכד
ה/ה תרומות חיים סעיף נ אות ז
ה/ו אמונת אליעזר מעשרות עמ' לט {מאימתי תורמים גת}
ה/ו אמונת עתיך גל' 124 עמ' 49
ה/ו אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 159
ה/ו גבורת יצחק תרומות עמ' י, מט, נה
ה/ו גינת ראובן תרומות עמ' קכט, קלו
ה/ו היכל צמח
ה/ו הר צבי זרעים ח"א עמ' פה
ה/ו זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלא
ה/ו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק ז
ה/ו חזון יחזקאל תרומות פ"ג הי"א
ה/ו חי' הגרי"ז דף כט ע"ד
ה/ו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' כד
ה/ו מילי דמרדכי
ה/ו ערהשה"ע זרעים סי' צח אות ז
ה/ו קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקמ, תקמב-תקמג
ה/ו קרית מלך
ה/ו שם משמעון (סטרליץ) עמ' קנא, קנג
ה/ו תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 330
ה/ז ח נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קפג עמ' שכא
ה/ז אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 95, 96
ה/ז אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ח הע' 89
ה/ז אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' ה ד"ה ועל דברי
ה/ז אמרי חן (לוונברג) תרומות-מע"ש עמ' קלז-קלט
ה/ז אנצי"ת ע' באמת הע' 15
ה/ז אפיקי מגינים חלה פ"ב מ"ח אות א
ה/ז בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קלה
ה/ז ברור הלכה סוטה ל ע"א ציון ח פסקה ד
ה/ז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קו-קז
ה/ז גבורת יצחק תרומות עמ' נט, ביכורים עמ' קסד
ה/ז גינת ראובן תרומות עמ' קנח, קסא, קע, רה, תתשצד
ה/ז דבר שאול חלה סי' יח ס"ק ט
ה/ז דברי אמת (תשעט) עמ' ת {תורם מן הטהור על הטמא במזיד תרומתו תרומה }, תצא {אין תורמין מן הטהור על הטמא}
ה/ז המדות לחקר ההלכה מדה ב אות כג
ה/ז המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 17
ה/ז זהב התרומה - חלה עמ' קנז
ה/ז זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלו
ה/ז חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ז ס"ק יב
ה/ז חוות יאיר (תשנז) עמ' תקלז
ה/ז חוות יאיר סי' קצב
ה/ז חוף ימים ח"א סי' כט אות ג, סי' ל אות ב
ה/ז חזקה רבה יו"ד הלכה קפג
ה/ז יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף יא ע"ג
ה/ז יסודי הצדקה עמ' 221, 423
ה/ז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' פא ע"א, פה ע"ב
ה/ז לחם בכורים עמ' נא
ה/ז מים ראשונים (רבינ') עמ' פב
ה/ז מנחת שלמה שביעית עמ' קלד
ה/ז מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קנא
ה/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' 124
ה/ז משפטים לישראל עמ' רכב
ה/ז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' סו אות ב
ה/ז נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קפא
ה/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתעז
ה/ז סולם מוצב עמ' ל-לא
ה/ז ספרי דבי רב ח"ב עמ' קעד
ה/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קמא, קמז
ה/ז עין חיים ח"א עמ' צה
ה/ז פי' ר' פרחיה שבת יא הערה 120
ה/ז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' עו, עח
ה/ז צידה ברוך פ' קרח
ה/ז ציץ אליעזר ח"א סי' טו אות ד
ה/ז קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/ז קרית מלך
ה/ז קרני ראם (ירמוש) עמ' סב
ה/ז שלום ירושלים עמ' קל
ה/ז שעורי הרב חלה עמ' קה
ה/ז שערי חיים (ס' המקח) דף סו ע"ג
ה/ח אבי עזרי ח"ה
ה/ח אבני נזר או"ח סי' שמד אות ו
ה/ח אבני ציון ח"ג עמ' קכב
ה/ח אהל יעקב (מנשה) דף עג ע"ב, עד ע"ב
ה/ח אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ג הע' 100, 105 {ישועות מלכו}
ה/ח אור הישר [חיים שאל ח"א סי' מח, אור הישר ירושלמי תרומות פ"א ה"ב]
ה/ח אור שמח
ה/ח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שיט {כר' נתן בר אושעיא}
ה/ח אנצי"ת ע' גזל השבט הע' 29
ה/ח באר מרים פ"י ה"א אות ד
ה/ח באר משה (שטרן) ח"א סי' יג אות ד עמ' כט
ה/ח בית ישחק
ה/ח בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' לו, ח"ב עמ' קלז
ה/ח בכורי אליהו עמ' טז
ה/ח בני ציון (שפירא) דף נה ע"א
ה/ח בנין אריאל ח"ב עמ' קמב
ה/ח ברור הלכה פסחים לג ע"א ציון ב, ביצה יג ע"א ציון א
ה/ח גבורת יצחק תרומות עמ' לח, נט, סד, פט
ה/ח גזע ישי דף קלח ע"ב, קמו ע"ב
ה/ח גינת ראובן תרומות עמ' שנג
ה/ח דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רפב
ה/ח זהב התרומה תרומות עמ' יד
ה/ח זכור לאברהם (אביגדור)
ה/ח זכרון יהודה (לאש) דף עא ע"ב
ה/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כג [צ"ע מהל' שגגות פי"ג ה"ה, והל' רוצח פ"ו ה"י]
ה/ח זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלו
ה/ח חבש פאר עמ' קנב
ה/ח חזו"א דמאי סי' יא ס"ק כז, זרעים ליקוטים סי' ג ס"ק ב (שבת סי' מ ס"ק ב), יו"ד סי' קצז ס"ק ב
ה/ח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קעז
ה/ח חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 71
ה/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' רכב {השמיט שאם היה לה שעת הכושר תרומתו תרומה}
ה/ח חי' הגרא"א דסלר עמ' קצא
ה/ח חי' הגרא"א דסלר עמ' רה
ה/ח חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 134 {אומר מותר}
ה/ח חי' חתם סופר
ה/ח חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קצה
ה/ח חי' עזיאל
ה/ח חלת לחם (תשנח) עמ' רטו, רכא
ה/ח חתן סופר או"ח ח"א עמ' כב
ה/ח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קסו
ה/ח יד ישראל ח"א
ה/ח יצחק ירנן
ה/ח ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/ח כנה"ג (כ"מ)
ה/ח כרתי ופלתי סי' צט אות יב
ה/ח כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' מא
ה/ח לב מרפא (פניז'יל) דף ד ע"א
ה/ח להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קט
ה/ח לשון למודים או"ח דף פג ע"ג
ה/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צא ע"ג
ה/ח מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' רפו
ה/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רכט
ה/ח מהרי"ט אלגזי חלה אות כ
ה/ח מחקרים במשה"ע עמ' 239
ה/ח מטה אהרן (הלוי) דף לד ע"א, קסט ע"ב
ה/ח מכתם לדוד (פרדו) דף סז
ה/ח מכתם לדוד (פרדו) דף סז {כ"מ - פסק כר"נ משום דכל ראיות דאייתי ר"ח וכו'}
ה/ח מנחת אפרים סי' ג אות ה
ה/ח מנחת מרדכי (תשז) עמ' קצה {אומר מותר - מזיד}
ה/ח מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רכט
ה/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' מבטל איסור
ה/ח מעשה הבא בעבירה עמ' 92
ה/ח מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' פח]
ה/ח מרומי גלים עמ' קפד
ה/ח מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כט אות י {שגג שמותר}
ה/ח משנת יעקב
ה/ח נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' שלד
ה/ח נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' קמב
ה/ח נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף לח {מל"מ}
ה/ח נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קפא
ה/ח ס' העתים עמ' 30
ה/ח סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' סח כלל ה פרט ד א
ה/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 115
ה/ח עונג שבת סי' ג
ה/ח עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' רמה {טעה בדין}
ה/ח עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 113 {רדב"ז}, 115, 118 {רדב"ז}, 120, 121
ה/ח עיר מקלט עמ' מג ביאור הלכה
ה/ח עלה יונה עמ' רלה
ה/ח ענבי פתחיה עמ' 61
ה/ח עצי חיים על מועדים עמ' קכה
ה/ח פני חמה דף י ע"ב {שוגג כמזיד}
ה/ח פני משה (שלז')
ה/ח פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' פד
ה/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כד ע"א-ע"ב
ה/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' פו אות יא, סי' רצב אות ו
ה/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' טו
ה/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שט, שצט
ה/ח קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רמד, רמט
ה/ח קרני ראם (ירמוש) עמ' סב
ה/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף קכד ע"ב
ה/ח שדה הארץ ח"ג דף לו ע"ג {לח"מ}
ה/ח שהם וישפה ח"ב
ה/ח שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף שעח
ה/ח שו"ת ר"י מסלוצק סי' ח עמ' לב
ה/ח שירת הלויים פסחים סי' סט אות ב {השמיט "לו ולא לאורו"}
ה/ח שלום ירושלים עמ' קל-קלא {כ"מ}
ה/ח שמחת יו"ט (אלגזי) דף כו ע"ב
ה/ח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ו אות ב
ה/ח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קמג {ר"י קורקוס}
ה/ח שמן למאור (ביימאייל) דף ו ע"ד {שוגג - אומר מותר}
ה/ח שנתון המשפט העברי ח"ט עמ' 145
ה/ח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקצד
ה/ח שער המלך ח"ב עמ' תי
ה/ח שערי זיו ח"א דף לב ע"ג
ה/ח שערי חכמה - שב שמעתתא דף ס ע"ג
ה/ח שערי טהר ח"ג שער א סי' י אות א
ה/ח שערי תורה (לעוו) חולין עמ' עד
ה/ח שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' יד
ה/ח שעת הכושר דף כה ע"ד
ה/ח שפת אמת על התלמוד ח"א דף קלח ע"ב
ה/ח תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' קיא, קטו
ה/ח תשובות יהודה דף נו ע"א {אין כח לחכמים לעקור בקו"ע}
ה/ח תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קפה {עקירת דבר מהתורה}
ה/ט אבי עזרי ח"א
ה/ט אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' כה
ה/ט אבני נזר או"ח סי' שלא אות יג
ה/ט אור עולם (שניאורסון) עמ' 82
ה/ט אור שמח
ה/ט אחיעזר ח"ג סי' סב ס"ק ג
ה/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 154
ה/ט אמונת עתיך גל' 116 עמ' 29
ה/ט אמונת עתיך גל' 121 עמ' 27
ה/ט אמר יוסף (אלקלעי) דף נ ע"ב {כ"מ}
ה/ט אמרות טהורות (ישראל) דף צב ע"ד
ה/ט אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 160, 209, 212, 361
ה/ט ארשות החיים עמ' רמח, שלו
ה/ט באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף סב {לכשייתלשו}
ה/ט באר ראי עמ' רצז
ה/ט בדבר מלך ח"ה עמ' קעז
ה/ט בית אהרן (סוויאדישץ) דף כג ע"ג-ע"ד, כד ע"ד, כה ע"א {לכשייתלשו}
ה/ט בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' כח
ה/ט בלכתך בדרך תשנט עמ' 82
ה/ט בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' קסג
ה/ט ברור הלכה קדושין סב ע"א ציון ד
ה/ט ברכה למנחם עמ' 174
ה/ט גבורת יצחק תרומות עמ' ל-לא
ה/ט גינת ראובן תרומות עמ' עב, עד
ה/ט גליון מהרש"א (מורחב) על כתובות עמ' ר
ה/ט דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' צד ענף ג
ה/ט דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמד
ה/ט דברי יהודה דף מ ע"א, מב ע"ב {לכשייתלשו ונתלשו}
ה/ט דברי יהודה סי' יא אות ו
ה/ט דברי ירמיהו קידושין עמ' רמ
ה/ט דברי משפט - חי' מהרי"א סי' רט אות א {כ"מ}
ה/ט דברי משפט סי' רט סעיף א {כ"מ}
ה/ט דגל יהודה (בילו') עמ' יז
ה/ט דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קלז, תקכח-תקלב, תרסז {מל"מ}
ה/ט הגהות חבר בן חיים
ה/ט העובר בהלכה עמ' 137-139
ה/ט הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קמח
ה/ט הרועים בשושנים [תאמי צביה סי' מ]
ה/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' כא
ה/ט ואם תאמר ח"ד קושיה 1111
ה/ט ויקח אברהם [אמר יוסף דף נ ע"ב]
ה/ט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כג
ה/ט זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלח {ישועות מלכו}
ה/ט חזו"א על הרמב"ם
ה/ט חזו"א שביעית סי' ז ס"ק יב (ערלה סי' יז ס"ק יח), דמאי סי' יז
ה/ט חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"ז
ה/ט חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רפג-רפה
ה/ט חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ עמ' קלג
ה/ט חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' צח
ה/ט יד דוד (קרלין) ח"א דף סב
ה/ט יהגה האריה עמ' כא
ה/ט ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/ט כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רעח {כ"מ}
ה/ט כנה"ג (גם כ"מ)
ה/ט כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קו
ה/ט כפתור ופרח (תשו) דף מט ע"ב
ה/ט לקט שבלים (תשמט) עמ' נו
ה/ט לקט שבלים (תשסד) עמ' פח, צד
ה/ט מהרי"ט אלגזי חלה אות כב או"ק א
ה/ט מילי דמרדכי
ה/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רנ
ה/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רעא {כ"מ}, רעו {כ"מ}, שכג {או"ש}, ח"ג עמ' קנ, רח, שכג {או"ש}
ה/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תעט {או"ש}
ה/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קפג {כ"מ}, תשא {אור שמח}, תשט {אור שמח}, תשס {אור שמח}, תשסב {אור שמח}
ה/ט מענה לשון עמ' קכד
ה/ט מצעדי גבר קדושין סי' מה אות ב-ג, ח
ה/ט מרומי גלים עמ' ריז
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקסז {או"ש}
ה/ט משנה הלכות ח"ו סי' צח {מל"מ}
ה/ט משנת חיים קדושין עמ' תסו
ה/ט משפטי אמת עמ' קפח
ה/ט נחלי מים עמ' מד
ה/ט נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' לח עמ' נד
ה/ט ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תה-תו
ה/ט ספרי דבי רב ח"ג עמ' רצט
ה/ט עונג שבת סי' מח
ה/ט ענפי ארז (זי') דף קלא ע"ב
ה/ט עצי ארזים סי' מ ס"ק כ
ה/ט ציץ אליעזר ח"א סי' טו אות ב-ד
ה/ט קהלת יעקב (אלגזי) תוספת דרבנן אות שיד (קטז ע"ד בדפוס שלוניקי)
ה/ט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תכח
ה/ט קול דודי (תשף)
ה/ט קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רמא
ה/ט קרבן אליצור דף קצא ע"ב
ה/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשסח
ה/ט ראשית בכורים דף מה
ה/ט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סו עמ' קמז {כ"מ}
ה/ט שובע שמחות עמ' שצח
ה/ט שלום ירושלים עמ' קכט {כ"מ}
ה/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' קכא-קכב
ה/ט שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 272
ה/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 205
ה/ט תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תקסח
ה/ט תפארת בחורים (הכהן) סוכה לה ע"ב {מל"מ}
ה/ט תפארת בחורים פאה עמ' קכא {אבי עזרי}
ה/ט תרומות חיים סעיף נה אות א {ר"י קורקוס}, יב, יז {או"ש}, יט {או"ש}, כד {כ"מ}
ה/י גינת ראובן תרומות עמ' עב, עד, רמב
ה/י דרכי דוד (קסל) פאה עמ' שמה
ה/י זכרון חי עמ' עד {רדב"ז}
ה/י זר זהב (פראג) עמ' מט
ה/י חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' ה אות ד
ה/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסז
ה/י מקדש דוד זרעים - פאה סי' ד {לח על יבש}
ה/י מקדש דוד סי' סב אות א
ה/י עין יצחק ח"ב עמ' רצד
ה/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קמט
ה/י שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' ו
ה/י שואל ומשיב ח"ז עמ' לב
ה/י שמחת יו"ט (אלגזי) דף יז ע"ג {כ"מ}
ה/י שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ב אות ג {כ"מ}
ה/י תפארת בחורים פאה עמ' צח {מלפפון}
ה/י תרומות חיים סעיף נו אות א, ד
ה/יא אביר יעקב (גירון) דף ד ע"ג
ה/יא אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ד הע' 4
ה/יא אוצרות הרמב"ם
ה/יא אמונת עתיך גל' 113 עמ' 138
ה/יא אמונת עתיך גל' 114 עמ' 119
ה/יא ביתאל ח"א דף פז ע"ב
ה/יא ברור הלכה ר"ה יב ע"א ציון ו
ה/יא גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קב
ה/יא גבורת יצחק תרומות עמ' לד-לה, רג
ה/יא גור אריה דברים פ' יד הע' 96
ה/יא גינת ראובן תרומות עמ' עב, עד, תתתצה
ה/יא דברות משה זרעים עמ' תקצא {ליקט ירק ערב ראש השנה עד שלא באה השמש}
ה/יא דברות משה מועד ח"א עמ' תלו {ליקט ירק ערב ראש השנה}
ה/יא דברות משה קדושין סי' ב ענף ג
ה/יא דעת ותבונה מכשירין עמ' קפז
ה/יא הר צבי זרעים ח"א עמ' מז
ה/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רכג
ה/יא זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלט
ה/יא חקרי זמנים ח"א עמ' שיא
ה/יא כפתור ופרח (תשו) דף עח ע"ד
ה/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסז
ה/יא כתר המלך
ה/יא מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק יב
ה/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' פ
ה/יא מנחת שי חלה עמ' ריב
ה/יא מנחת שלמה שביעית עמ' קפג, רצט
ה/יא משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' מב
ה/יא מתנת כהונה בכורות עמ' שטו
ה/יא ספרי דבי רב ח"ב עמ' קנח
ה/יא פרי יצחק (תשעו) עמ' ריד
ה/יא קול יהודה (גרשוני) עמ' רפג
ה/יא קרית מלך
ה/יא שולי הגליון עמ' קיד
ה/יא שלום ירושלים עמ' קכט
ה/יא שלמי יוסף בכורות עמ' שטו
ה/יא שמן המשחה (קושטא) דף טו ע"א
ה/יא שרידי אש ח"ב עמ' תרב
ה/יא תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' שח ס"ק ד
ה/יא תולעת שני דף צא ע"ב-ע"ד
ה/יא תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 311
ה/יא תפארת אבות (סופר) עמ' כה
ה/יא תרומות חיים סעיף נז אות א, ב {רדב"ז}, ה, כ
ה/יב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 84 {ר"י קורקוס}
ה/יב אוצר א"י ח"ד עמ' 181
ה/יב אמונת עתיך גל' 117 עמ' 42-43
ה/יב באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' לד ס"ק ה
ה/יב באר מרים פ"ה ה"ו
ה/יב באר ראי עמ' רצא
ה/יב בדבר מלך ח"ט עמ' קסד
ה/יב בדבר מלך חי"ב עמ' רנט
ה/יב בדבר מלך חי"ח עמ' כח {אין תורמין פירות הארץ על פידות חוץ לארץ ולא על פידות הארץ וכו' ולא מפירות שאינן חייבין בתרומה כגון לקט שכחה ופאה וכו' ולא מפירות שחייבין בתרומה על פירות הפטוורין ואם תרם אינה תרומה}
ה/יב בית זבול ח"ג סי' מד אות יח
ה/יב בן אשר סי' ה אות י {רדב"ז}
ה/יב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' מו, קט
ה/יב גבורת יצחק תרומות עמ' כ-כא, כט, לא, לו, לח, מא
ה/יב גדולי שמואל גיטין בסופו
ה/יב גינת ראובן תרומות עמ' ו,עב, עד, פז
ה/יב דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' לג
ה/יב דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ב סעיף ס עמ' מט
ה/יב זהב התרומה תרומות עמ' כ
ה/יב זר זהב (פראג) עמ' מח
ה/יב חזון יחזקאל תרומות פ"ב הי"ב
ה/יב חי' הגר"ח החדש עמ' לא, תסט
ה/יב חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' ג אות א
ה/יב חסדי דוד ח"א עמ' קצא
ה/יב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רה
ה/יב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' לב
ה/יב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קמה, קעט
ה/יב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסו-רסז
ה/יב לדוד עד עולם עמ' 85 {כ"מ}
ה/יב מאורות חיים תרומות עמ' רטז
ה/יב מאיר נתיבים עמ' 393
ה/יב מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק יב
ה/יב מנחת מאיר דף יג ע"ב
ה/יב מנחת שי חלה עמ' סא
ה/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' לא, לב, רצז
ה/יב מקדש דוד זרעים - תרומות סי' ד, כג
ה/יב מקדש דוד סי' נה אות א
ה/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' לז עמ' נו
ה/יב משנת יעקב
ה/יב נחלת שמואל דף ח ע"ג {כ"מ}
ה/יב קול יהודה (גרשוני) עמ' רפד
ה/יב קרן פני משה ח"ב
ה/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקפו
ה/יב שהם וישפה ח"ב
ה/יב שיח יוסף ח"ב עמ' שס-שסא
ה/יב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ב אות ג
ה/יב תבואת ישראל תרומות עמ' ח
ה/יב תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 313
ה/יב תורת זרעים עמ' פו
ה/יב תרומות חיים סעיף נח אות א {כ"מ}, ב, ה {ישועות מלכו}, ז {רדב"ז}, ט, י {רדב"ז}
ה/יב תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קמו, קמט
ה/יג אבני ציון ח"א סי' סח אות א {מל"מ}, ח"ב סי' טז אות ג {מל"מ}, ח"ג עמ' שב, ח"ד עמ' צח {מל"מ}, קעב {מל"מ}
ה/יג אהל תורה (קוק) עמ' קפא
ה/יג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 93 {ישועות מלכו}
ה/יג אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 66, 69
ה/יג אור הישר [נועם ירושלמי תרומות פ"ד וחלה פ"ג]
ה/יג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רמג {מל"מ - לא זהירים בדרבנן}
ה/יג בני משה (מאג'אר) דף לב ע"ב
ה/יג גבורת יצחק תרומות עמ' כא-כב, כד
ה/יג גינת ראובן תרומות עמ' ו,עב, עד, עו, פז, קפז
ה/יג דברי טובה יהושע טו-כד עמ' תתד {מל"מ}
ה/יג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קסג
ה/יג הגהות רימ"א
ה/יג המאור הגדול (יעבץ) עמ' רו
ה/יג הר המלך ח"ז עמ' סב
ה/יג וגר זאב עמ' רצז, רצח
ה/יג ויקח אברהם [רדב"ז ח"ג סי' תקנב]
ה/יג זכר טוב עמ' צד
ה/יג זכר יצחק (תשן) עמ' שמט
ה/יג זכרון חי עמ' עד {רדב"ז}, עה
ה/יג זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלו
ה/יג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק ח
ה/יג חזו"א על הרמב"ם
ה/יג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קסט
ה/יג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' צא
ה/יג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צא
ה/יג חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קצב {מל"מ}
ה/יג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קעט
ה/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסה
ה/יג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שצד
ה/יג לקט שבלים (תשמט) עמ' לח
ה/יג לקט שבלים (תשסד) עמ' ק, קיב, קכ-קכא
ה/יג מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' כב-כג
ה/יג מאורות חיים תרומות עמ' פה
ה/יג מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף כא ע"ב {מל"מ}
ה/יג מים חיים
ה/יג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רנג, רסז
ה/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שח {מל"מ}, ח"ג עמ' קסה
ה/יג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שלד
ה/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' לב {מל"מ}, קצח {מל"מ}, רג {מל"מ}, רסח {מל"מ}, ערה {מרכבת המשנה}, רצו {מל"מ}, ש {מל"מ}, תשמו {מל"מ}
ה/יג מקדש דוד זרעים - תרומות סי' ד, כט
ה/יג מקדש דוד סי' נה אות ג, ו
ה/יג מרומי גלים עמ' קסה
ה/יג משנת יעקב
ה/יג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שטז
ה/יג קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נט {מל"מ}
ה/יג קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' ריט {מל"מ}
ה/יג קול דודי (תשף)
ה/יג קול יהודה (גרשוני) עמ' רצו
ה/יג קול צופיך עמ' שב {מל"מ}
ה/יג קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקמז {מל"מ}
ה/יג קרית מלך
ה/יג קרן פני משה ח"ב
ה/יג שלום ירושלים עמ' קכט {מל"מ}
ה/יג שמחת יהודה דף כט ע"ג {מל"מ}
ה/יג שעורי הרב חלה עמ' כט-ל {מל"מ}
ה/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' ריט
ה/יג שערי ציון (כהן, תרצח) דף יב ע"ד {הגהת מל"מ}
ה/יג שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' פט {מל"מ}
ה/יג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קצא
ה/יג תורת זרעים עמ' פה-פו {מל"מ}
ה/יג תורת לויים דף מה ע"ג
ה/יג תרומות חיים סעיף כז אות ז, יג {מל"מ}, יד, טז, יז {מל"מ}
ה/יד אבני ציון ח"ד עמ' קכה {מל"מ}
ה/יד בית שערים יו"ד סי' תיא
ה/יד בן אשר סי' ה אות י
ה/יד גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קט
ה/יד גבורת יצחק תרומות עמ' לו, לח
ה/יד דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' ב סעיף ס עמ' מט
ה/יד הלכות קטנות ח"ב סי' רמז
ה/יד זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלו
ה/יד חוף ימים ח"ב סי' ע אות א
ה/יד ישועות כהן לקוטים סי' א ס"ק א
ה/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' כו, ח"ב עמ' רסז
ה/יד מאיר נתיבים עמ' 393
ה/יד מבית מאיר ח"ג עמ' לה
ה/יד מוריה גל' רכו עמ' קטז {עציץ שאינו נקוב}
ה/יד מנחת שי חלה עמ' סא
ה/יד משברי ים חזקה עמ' נג, תז, תי
ה/יד משנת יעקב
ה/יד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קכ {מדרבנן על דאורייתא}, רעב
ה/יד נחלי מים עמ' יד
ה/יד נחפה בכסף (נבון) ח"א דף לד ע"ג
ה/יד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רעא
ה/יד ציץ אליעזר ח"א סי' יג אות א-ד
ה/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רעז
ה/יד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ב אות ג
ה/יד תורת זרעים עמ' פו
ה/יד תרומות חיים סעיף נט אות א, סעיף ס אות א
ה/טו אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' צה
ה/טו אגרות משה יו"ד ח"א סי' ריח ענף יא
ה/טו אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 22
ה/טו אוצר יסודי שביעית עמ' רפט
ה/טו אוצרות הקידוש סי' יז אות ד {כ"מ}
ה/טו אמונת יהושע עמ' תקמה, תתקט, אלף שלט, אלף שמד-שמה, אלף שנ
ה/טו ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רעו
ה/טו בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קטו
ה/טו ברור הלכה גיטין ז ע"ב ציון ד
ה/טו ברכת השבת מס' שבת סי' ג פ"ב ס"ק ב
ה/טו ברכת מרדכי יבמות עמ' קפד
ה/טו ברקאי ח"ג עמ' 166
ה/טו בשבילי הקדושה סי' ג אות ז {פסק כירושלמי}
ה/טו בשבילי השבת סי' יז אות ד {כ"מ}
ה/טו דברות משה זרעים עמ' פח, פט, תרמא, תרמב {זרע תבואה בעציץ שאינו נקוב והביאה שליש ואח"כ נקבו ונגמרה התבואה והוא נקוב}
ה/טו דברי יחזקאל (מישור) עמ' מו
ה/טו דברי יחזקאל (תרצה) דף יד ע"ב
ה/טו דברי שלמה (סלוין) עמ' לד {לא חילק בין עץ לחרס}
ה/טו הר צבי זרעים ח"ב עמ' מט
ה/טו ויען יצחק עמ' רלז
ה/טו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כג
ה/טו חוות בנימין ח"א עמ' יב
ה/טו חזו"א על הרמב"ם
ה/טו חזו"א שביעית סי' ח ס"ק יב
ה/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות ע ע"א]
ה/טו חי' משנה פסחים עמ' רמז {כ"מ - ספק בבלי וודאי בירושלמי}
ה/טו חי' ר' שמואל יבמות עמ' קסב-קסד
ה/טו חי' ר' שמואל נדרים עמ' רמו
ה/טו חיי משה (ברודנא) דף טז ע"ב
ה/טו חמדת ישראל ח"ב דף נ ע"ב
ה/טו טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 106 {כ"מ}
ה/טו טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' ריג {כ"מ}
ה/טו ישועות כהן חלה סי' לג ס"ק א
ה/טו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/טו לב ים גיטין עמ' רסט {כ"מ - פסיקה כודאי של ירושלמי}
ה/טו מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' נז
ה/טו מזבח חדש דף כד ע"א
ה/טו מי הדעת עוקצין עמ' קכו
ה/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' תנו
ה/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רלח
ה/טו מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנא
ה/טו מנחת שי חלה עמ' סא
ה/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תא
ה/טו מנחת שלמה שביעית עמ' סד, שכא
ה/טו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קעה
ה/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קיג
ה/טו מקדש דוד זרעים - חנטה ולקיטה ושליש סי' כא
ה/טו מקדש דוד סי' ס אות ג
ה/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תצט
ה/טו משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' ג-ד
ה/טו נועם חכ"ד עמ' רצא
ה/טו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קכד
ה/טו נחמד למראה ח"ב דף ס ע"ג {כ"מ}
ה/טו סופר המלך ח"ב עמ' רעז {כ"מ}
ה/טו ערהשה"ע זרעים סי' נז אות ט
ה/טו פותח יד
ה/טו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קלג-קלד
ה/טו צמח ארז עמ' תקג
ה/טו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ה/טו קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות א והערה 1
ה/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רלב אות ה
ה/טו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ב אות ג
ה/טו שעורי הרב גיטין ח"א עמ' פה
ה/טו שעורי הרב חלה עמ' קכא
ה/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שיב
ה/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קמג
ה/טו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נו ע"ג
ה/טו תורת המלאכות ח"א עמ' לח אות טו
ה/טו תחומין חי"ד עמ' 88
ה/טו תרומות חיים סעיף ס אות א
ה/טו תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קמו
ה/טז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' סט
ה/טז אמונת אליעזר דמאי עמ' שכג
ה/טז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ל
ה/טז גליון מהרי"ל תרומות פ"א מ"ח
ה/טז ישועות כהן חלה סי' לג ס"ק א
ה/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שע
ה/טז להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קלח, ח"י עמ' קטו
ה/טז להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' מו
ה/טז מי באר (פסח) דף סז ע"ד, סח ע"א {כרב אסי}
ה/טז מנחת שי חלה עמ' סא
ה/טז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שצח
ה/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/טז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תצט
ה/טז משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' ג-ד, קיא
ה/טז נחפה בכסף (נבון) ח"א דף לד ע"ג
ה/טז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רעד
ה/טז פרי הארץ (כהנוו) סי' י
ה/טז קונטרסי שעורים גיטין שעור ו הערה 21
ה/טז שו"ת מהרלב"ח סי' קיד
ה/טז שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' ריב
ה/טז שמחת יו"ט (אלגזי) דף ו ע"ג {מל"מ}
ה/טז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ב אות א, ג
ה/טז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קמ
ה/טז תבואת יוסף עמ' ריג
ה/טז תורת הקדש ח"א עמ' שכב
ה/טז תחומין חי"ד עמ' 88
ה/טז תרומות חיים סעיף נט אות א, סעיף ס אות א, ט
ה/יז אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 57, 125 {מל"מ}
ה/יז אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 16-17, 19, 31, 33, 35 {כולם - מרכה"מ}, 62 {מל"מ}
ה/יז אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 148 {ר"י קורקוס}
ה/יז אור דוד עמ' קעה
ה/יז אור הישר [ווי העמודים לס' יראים סי' כד אות יא]
ה/יז אור חדש (בלומ') דף קיז ע"א
ה/יז אורח ישראל סי' ח הערה לז {מל"מ}
ה/יז אמונת אליעזר דמאי עמ' שכג
ה/יז אמונת יהושע עמ' אלף רכח {מרכה"מ}
ה/יז אמונת עתיך גל' 117 עמ' 40 {מל"מ}
ה/יז אנצי"ת ע' בילה הע' 9 {מרכה"מ}
ה/יז אתוון דאורייתא כלל ו (דף טז ע"א)
ה/יז בית אהרן וישראל גל' סט עמ' נד {מרכה"מ}
ה/יז בית יצחק (חבר) ח"ב דף ב ע"ד {מל"מ}
ה/יז בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קח, קיב-קיג, קיח {מל"מ}
ה/יז בכורי אברהם דף קב ע"ד {מל"מ}
ה/יז בן אשר סי' ט אות יא
ה/יז בעקבי הצאן עמ' קעח {מל"מ}
ה/יז ברור הלכה גיטין נד ע"א ציון ב {ר"י קורקוס}
ה/יז גדולי ציון (תשנב) עמ' קל {מל"מ בשם מהר"ם - אסור לעשר מחד דרבנן על תרי דרבנן}
ה/יז גליוני הגר"ש עמ' פ {מל"מ} [עי' תוס' מגילה כד ע"א - תרי דרבנן]
ה/יז הליכות חיים יו"ט פ"א הע' מה {מל"מ}
ה/יז חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ט ס"ק יז
ה/יז חזו"א על הרמב"ם
ה/יז חזו"א שביעית סי' א ס"ק יז, סי' ז ס"ק יח, דמאי סי' ד ס"ק יב
ה/יז חזון יחזקאל דמאי פ"ה הכ"ד
ה/יז חי' הגרז"ס קדשים עמ' עה {מל"מ}
ה/יז חלת לחם (תשנח) עמ' מ, מה, צז, קו, קטז, קלד, קסט, רא {מל"מ}
ה/יז ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רד {מל"מ}
ה/יז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/יז כפתור ופרח (תשו) דף סג ע"א, עט ע"ד
ה/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שע
ה/יז לבושי מרדכי חו"מ עמ' לו
ה/יז מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף י ע"א, יא ע"ב {מל"מ}
ה/יז מילי דמרדכי
ה/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' שפג-שפד
ה/יז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רה
ה/יז מנחת שי חלה עמ' סא {מל"מ}
ה/יז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' לב {מל"מ}, סו {מל"מ}, רג {מרכבת המשנה}, רו {מרכבת המשנה}
ה/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יז משנת יעקב כאן, קדושה עמ' רסה, זרעים ח"א עמ' רכב {משנת יעקב}, זרעים ח"ב עמ' כו-כז {מל"מ}
ה/יז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קכ {מל"מ}
ה/יז נזר הקדש (רזין) מנחות דף מז ע"ג
ה/יז נתיבות אדם ח"ב עמ' קצב
ה/יז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשסג {מל"מ}
ה/יז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' רעא, רעג
ה/יז פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' מו
ה/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף רפו ע"ב
ה/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 571 {מל"מ}
ה/יז קהלות יעקב זרעים ד
ה/יז רביד הזהב (אברך) דף יב ע"ב, יח ע"א {מל"מ}
ה/יז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סז עמ' קנד {מל"מ}
ה/יז שהם וישפה ח"ב
ה/יז שו"ת מהרלב"ח סי' קטו
ה/יז שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' ו
ה/יז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ב אות ב {מל"מ}
ה/יז שעורי הרב חלה עמ' צח {מל"מ}
ה/יז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תעד
ה/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קכו {מל"מ}
ה/יז תורת זרעים עמ' כה-כו {מל"מ}
ה/יז תורת חיים וחסד עמ' תקכה {מל"מ}
ה/יז תחומין ח"ב עמ' 378 {מל"מ}
ה/יז תרומות חיים סעיף נט אות א, יב-יג {מל"מ}, יח {ר"י קורקוס}, יט {ישועות מלכו}, סעיף ס אות א-ב
ה/יז תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קמו
ה/יח אבן ישראל (פישר)
ה/יח אור דוד עמ' קעג
ה/יח אור ליהודה (תשנט) עמ' שעז {לפי חשבון}, תיד-תטז, תיח
ה/יח אמונת עתיך גל' 114 עמ' 18 {הפריש מזיתים ואח"כ עשאם שמן}
ה/יח אמונת עתיך גל' 120 עמ' 25
ה/יח אמונת עתיך גל' 122 עמ' 66
ה/יח אמונת עתיך גל' 124 עמ' 43
ה/יח אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' שיט
ה/יח אנצי"ת ע' גזל השבט הע' 1, 3, 4, 12, 17
ה/יח בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 23 {ר"י קורקוס}
ה/יח בכורי אליהו עמ' טו-טז
ה/יח גבורת יצחק תרומות עמ' יא, יג-יד, טז, מט, נא, סו, רג
ה/יח גביע הכסף ח"ב עמ' קנח {הפרשה מחטים על פת}
ה/יח גינת ראובן תרומות עמ' ס-סא, קלח, רכא, רכד, רמו, תקנה
ה/יח גליון מהרי"ל תרומות פ"א על רעק"א אות ד
ה/יח דברות משה זרעים עמ' שנג {למה זה דומה לתורם משני מינין שאינן כלאים זה בזה}, שנח {ואם תרם אינה תרומה גזירה שמא יטריח הכהן לדרוך ולכתוש}
ה/יח זהב התרומה תרומות עמ' יד
ה/יח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כג
ה/יח זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלז
ה/יח חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק ו, מנחות סי' ו ס"ק ו
ה/יח חזו"א דמאי סי' יא ס"ק כז
ה/יח חזו"א על הרמב"ם
ה/יח חזון יחזקאל תרומות פ"ד ה"ז, ה"ח
ה/יח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קעה, קעז
ה/יח חי' הגרי"ז דף כט ע"ד
ה/יח חי' מחנה אפרים
ה/יח חיי אברהם (צציק) עמ' לה-לו
ה/יח חסדי דוד ח"א עמ' ר, רג, רה
ה/יח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' יא
ה/יח ישועות יעקב נזיקין עמ' ריז
ה/יח ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רעז, רעט
ה/יח כרם ציון שביעית ח"א עמ' קטז ע"א
ה/יח מאורות חיים תרומות עמ' טז {מדרבנן}
ה/יח מגן גבורים (או"ח) סי' רב ס"ק א
ה/יח מילי דמרדכי
ה/יח מנוחת משה דף נח (השני) ע"ב
ה/יח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שו, ח"ג עמ' קעה
ה/יח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שצד
ה/יח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רנג, ש, תא, תו, תז, תשפד, תשצט
ה/יח מעיני המים
ה/יח מעשה הבא בעבירה עמ' 87
ה/יח מקדש דוד זרעים - תרומות סי' כב {שני מינים שאינם כלאים}, לד {רדב"ז}
ה/יח מקדש דוד סי' נה אות ח
ה/יח משנת יעקב
ה/יח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 115
ה/יח ספרי דבי רב ח"ב עמ' קסא
ה/יח עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רפט
ה/יח פאת שדך יו"ד עמ' שלב-שלג
ה/יח פני חיים (צימרמן) עמ' פה
ה/יח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כד ע"ב
ה/יח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' ריג {תאנים על גרוגרות}
ה/יח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' רעז
ה/יח שו"ת מהרלב"ח סי' קטז
ה/יח שואל ומשיב ח"ז עמ' כח
ה/יח שמועות דוד עמ' קלד
ה/יח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קל, קמח
ה/יח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' מב, נב
ה/יח תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 338
ה/יח תרומות חיים סעיף נד אות יא, יד, טו-טז {ר"י קורקוס}, סעיף סב אות ט, סעיף סג אות ב-ה, ז, ט {ר"י קורקוס}, יג {ר"י קורקוס}, יז-יח {ר"י קורקוס}, כ, כא {רדב"ז}
ה/יט אמונת עתיך גל' 120 עמ' 25
ה/יט אמונת עתיך גל' 124 עמ' 43
ה/יט בכורי הארץ עמ' 311 {תרומה ויחזור ויתרום}
ה/יט בשמן רענן ח"ב עמ' שיח
ה/יט גבורת יצחק תרומות עמ' י, טז
ה/יט גינת ראובן תרומות עמ' ס-סא, קכג, קכז, קלח {צימוקים}, קמד
ה/יט המאור הגדול (יעבץ) עמ' רז
ה/יט זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלז
ה/יט חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק ו
ה/יט חסדי דוד ח"א עמ' קצט
ה/יט מילי דמרדכי
ה/יט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קנג {רדב"ז}
ה/יט משנת חיים דברים עמ' רנח
ה/יט נחלי מים עמ' מד
ה/יט קרית מלך
ה/יט תרומות חיים סעיף נד אות ז
ה/כ אמונת עתיך גל' 122 עמ' 66 {מעדני ארץ}
ה/כ אמונת עתיך גל' 124 עמ' 42 {מעדני ארץ}
ה/כ גבורת יצחק תרומות עמ' נב
ה/כ גינת ראובן תרומות עמ' קלח
ה/כ דברי יציב יו"ד עמ' תפא {זיתים על זיתים}
ה/כ הר צבי זרעים ח"א עמ' צה
ה/כ חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק ו
ה/כ מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רפב
ה/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' כז אות ב
ה/כ שם טוב - השלמה
ה/כא אגרות משה יו"ד ח"א סי' ריג
ה/כא אור הישר [חמדת שלמה יו"ד סי' ט]
ה/כא אורח צדקה עמ' מז
ה/כא אשדות הפסגה ח"א דף פח ע"ג
ה/כא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/כא בכורי אליהו עמ' יב, יד, יח, כא
ה/כא גבורת יצחק תרומות עמ' פח
ה/כא דברות משה ברכות עמ' עא, שלג {היה בלבו לתרום חומץ על חומץ ונמצא החומץ שתרם יין תרומתו תרומה}
ה/כא דברות משה זרעים עמ' שדמ {היה בלבו לתרום חומץ על חומץ ונמצא החומץ שתרם יין תרומתו תרומה}
ה/כא דברי יחזקאל (מישור) עמ' שנג
ה/כא דברי יחזקאל (תרצה) דף קיד ע"ג
ה/כא היכלי שן ח"ב סי' פט
ה/כא זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלז-רלח
ה/כא חי' בר נחמני דף כז ע"א, סג ע"ד
ה/כא חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רפג ד"ה בע"ז {שהיין והחומץ מין אחד הן}
ה/כא חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף צא
ה/כא חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' ה אות ג
ה/כא חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' כד-כה
ה/כא חמדת שלמה עמ' קפד, רמא
ה/כא חסדי דוד ח"א עמ' רז, ח"ד עמ' תכד
ה/כא כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' צג {כ"מ}
ה/כא כרם ציון שביעית ח"א עמ' קמ ע"ב
ה/כא מאורות חיים תרומות עמ' לט
ה/כא מילי דמרדכי
ה/כא מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' מא
ה/כא מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף לד ע"א, לה ע"ב
ה/כא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תט, תכח {כ"מ ורדב"ז}
ה/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כא פני אברהם (פרלמן) דף כא ע"ב
ה/כא פני משה (שלז')
ה/כא פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' יז
ה/כא שלום ירושלים עמ' קלב
ה/כא שם טוב - השלמה
ה/כא שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קכה
ה/כא שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 321
ה/כא תבואת ישראל תרומות עמ' לג
ה/כא תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 344
ה/כא תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרסג
ה/כא תרומות חיים סעיף סד אות א, סעיף סה אות יג
ה/כב אגרא דשמעתא ח"ב עמ' שיד
ה/כב אגרות משה יו"ד ח"א סי' ריג
ה/כב אוצר השבת ח"א עמ' לח {שעה"מ}
ה/כב אור הישר [מחנ"א הל' נדרים סי' ג]
ה/כב אור ליהודה (תשנט) עמ' תסו-תסז {ספק}
ה/כב אחיעזר ח"ב סי' ב ס"ק י
ה/כב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 154
ה/כב אמונת יהושע עמ' תרמא
ה/כב אמונת עתיך גל' 111 עמ' 57
ה/כב אמונת עתיך גל' 117 עמ' 43 {דרך אמונה}
ה/כב באהלה של תורה או"ח סי' סד אות ג-ד
ה/כב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/כב בכורי אליהו עמ' יב, יד, יז-יח, כב
ה/כב בן ידיד
ה/כב גבורת יצחק תרומות עמ' פג, פח
ה/כב גינת ראובן תרומות עמ' רסא
ה/כב דברות משה ברכות עמ' עא, שלג {וכן התורם קישות ונמצאת מרה}
ה/כב דברות משה זרעים עמ' שמה {וכן התורם קישות ונמצאת מרה}
ה/כב זהב התרומה תרומות עמ' נה
ה/כב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כג
ה/כב זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלז
ה/כב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ח ס"ק ב
ה/כב חותמי ברכה תשובה כט אות ד
ה/כב חזון יחזקאל תרומות פ"ד ה"ח
ה/כב חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' ה אות ג
ה/כב חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' כו, מהדו"ת סי' יא
ה/כב חסדי דוד ח"א עמ' רסג
ה/כב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' סא
ה/כב טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תשיב, תשטו
ה/כב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קפ
ה/כב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעד
ה/כב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/כב מגידות (תשמ) עמ' ח
ה/כב מגידות (תשעג) סי' ו עמ' ח
ה/כב מהרי"ט אלגזי חלה אות ז או"ק א
ה/כב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ריט {כ"מ}, תט {כ"מ ורדב"ז}, תכח {כ"מ ורדב"ז}, תשצט {כ"מ}
ה/כב מעיני המים
ה/כב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תיב
ה/כב משנת יעקב
ה/כב נחלת עזריאל (הלוי) נדה דף ג
ה/כב עלה יונה עמ' רלד
ה/כב פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' יז
ה/כב צפנת פענח ויקרא עמ' ריג
ה/כב קול דודי (תשף)
ה/כב קול יהודה (גרשוני) עמ' רפט
ה/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קפט
ה/כב שם טוב - השלמה
ה/כב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ו אות ב
ה/כב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תצה
ה/כב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קכה
ה/כב שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 319, 321
ה/כב שערי ישר שער ב פ"ג אות ג
ה/כב תרומות חיים סעיף סה אות א, ו, יג, טו, כ
ה/כג אבני נזר יו"ד סי' שמא אות ה
ה/כג אמונת יהושע עמ' תרמא
ה/כג ברור הלכה חולין קלד ע"א ציון ו פרק ב {ספק}
ה/כג גבורת יצחק תרומות עמ' פה, פז
ה/כג גינת ראובן תרומות עמ' רסד
ה/כג זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלז-רלח
ה/כג מגידות (תשעג) סי' ו עמ' ח
ה/כג מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ו
ה/כג מקדש דוד זרעים - דמאי סי' א {לכהן אחד}
ה/כג קול דודי (תשף)
ה/כד אבי עזרי ח"ה
ה/כד אבני אש (מילר) עמ' שה, שכז
ה/כד אגרא דשמעתא ח"ב עמ' שיד {כ"מ}
ה/כד אהל משה (לוין) ח"א דף מח ע"ב, עח ע"ב-ע"ג
ה/כד אהל משה (לוין) ח"ג דף כ ע"א {מכאן ואילך ספק}
ה/כד אהלי חיים עמ' ריד
ה/כד אוהב מישרים עמ' תפז {שעה"מ}, תפח-תפט
ה/כד אולם המשפט סי' רל סעיף ד
ה/כד אור הישר [מל"מ הל' מעשר פ"ז ה"ד והל' מקואות פ"י ה"ז]
ה/כד אחיעזר ח"ב סי' ג ס"ק א
ה/כד אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ח ד"ה נס יש {כ"מ}
ה/כד באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רכה-רכז, רל
ה/כד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קס
ה/כד ביצחק יקרא (תשע) סי' צח ד"ה והנה בגמ'
ה/כד בית דוד (מרגרטן) כלל ב פ"ב עמ' טז
ה/כד בית המדרש
ה/כד בית נאמן (תשעא) עמ' נט-ס
ה/כד בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' נב-נג {שעה"מ}, ח"ב עמ' כב
ה/כד בכורי אליהו עמ' יג, קמב, קמד-קמה
ה/כד בני דוד
ה/כד בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' קמב
ה/כד בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רכא
ה/כד ברור הלכה גיטין לא ע"ב ציון א
ה/כד ברית הלוי השלם
ה/כד ברית עולם (ולר) סי' לט אות א, ד
ה/כד ברכת הזבח
ה/כד ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' רכג
ה/כד ברכת מרדכי כתובות עמ' קלד
ה/כד ברכת שלמה (תשז) עמ' ע
ה/כד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שצח
ה/כד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף לב ע"ב {כ"מ}
ה/כד גבול יהודה (ציר') דף ל ע"ג
ה/כד גינת ורדים (תאומים) עמ' רד
ה/כד דברי אמת (תרכא) דף קיא ע"א
ה/כד דברי אמת (תשעט) עמ' תלא {שפסק גבי חבית ספק}
ה/כד דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' לט ד"ה הרמב"ם {כס"מ}
ה/כד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רעו
ה/כד דברי תורה (תאומים) דף יא ע"ב {כ"מ}
ה/כד דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' שיט
ה/כד הגהות חבר בן חיים
ה/כד זבח שלמה ח"ג עמ' קז, קי
ה/כד זכר יצחק (תשח) עמ' קמד, ריז
ה/כד זכר יצחק (תשן) עמ' עט, קס, רכח
ה/כד זכר מנחם סי' מב
ה/כד זכרון חי עמ' קכג {אבי עזרי}
ה/כד זכרון יהודה (לאש) דף פ ע"א
ה/כד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כד [עי' הל' מקואות פ"י ה"ו ומל"מ שם, משנת חכמים מקואות פ"ב, שיירי קרבן גיטין ספ"ג, מחנה אפרים הל' אישות סי' ג]
ה/כד חד וחלק ח"א דף מו ע"ד
ה/כד חוף ימים ח"ג סי' יח אות ד
ה/כד חזו"א יו"ד סי' לא ס"ק ב
ה/כד חזון יחזקאל גיטין פ"ג ה"ד
ה/כד חזקה רבה יו"ד הלכה כג, לד עמ' 150, 146, 125, אהע"ז ח"א עמ' 74
ה/כד חי' הגרז"ס נשים עמ' שמח
ה/כד חי' הריצ"ד
ה/כד חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קסד, נדה עמ' יז-יח
ה/כד חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תכב {שעה"מ}
ה/כד חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' ר {שעה"מ}
ה/כד חלת לחם (תשנח) עמ' לט, מד, מו {שעה"מ}
ה/כד חמדת שלמה עמ' קפ, קפא {שעה"מ}, קפד-קפה, רמ-רמא
ה/כד חסדי דוד ח"א עמ' רז
ה/כד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' נג
ה/כד טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תשיב, תשטו
ה/כד יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיא
ה/כד יד הלוי (פלוונא) דף ו ע"ב
ה/כד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קפב
ה/כד ישועות יעקב קדשים עמ' קטז
ה/כד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/כד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רח
ה/כד לב דוד (פלדמן) עמ' קפח-קפט
ה/כד לבוש מרדכי נשים (תשעה) כתובות סי' ו אות ו-י
ה/כד לחקרי הלכות סי' רלד
ה/כד מאור למלך כתובות עמ' מה {שעה"מ}
ה/כד מגידות (תשמ) עמ' ח
ה/כד מגידות (תשעג) סי' ו עמ' ח
ה/כד מזכרת חיים עמ' סד
ה/כד מחנה יהודה (אשכנזי) דף ריד ע"ג
ה/כד מחשבות משה דף ע ע"ב, עא ע"א {כל שלשה ימים ראשונים ודאי}
ה/כד מטה אהרן פסחים עמ' נז
ה/כד מטה אפרים ח"ב
ה/כד מי נדה עמ' מב
ה/כד מילי דמרדכי
ה/כד מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' לח
ה/כד מלבושי יו"ט ח"ב דיני חזקות סי' ג
ה/כד מלחמת יהושע עמ' קלד
ה/כד מנוחת אשר ח"א דף נג ע"ג-ע"ד, נד ע"א וע"ג, נה ע"א
ה/כד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' עח {שעה"מ}
ה/כד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שעו
ה/כד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשעב
ה/כד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף סט ע"א
ה/כד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף מב ע"ג
ה/כד מפתח הבאורים [שערי ישר שער ב פ"ג]
ה/כד מצודת בן ציון דף נד ע"ג-ע"ד, נה ע"א
ה/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כד משנה הלכות כתובות דף קנה ע"ב
ה/כד משנת ר' אהרן שבת עמ' קלב
ה/כד נר למאור (רבינוביץ) דף לט ע"ב
ה/כד נשמת חיים (תשסח) חו"מ פירות החב"ר סי' טו עמ' יב
ה/כד נתיבות החיים
ה/כד ס' החיים (קלוגר) עמ' תנז, תתרמו {שעה"מ}
ה/כד סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קנה
ה/כד עולת שלמה ח"ב עמ' צז
ה/כד עמק הלכה (אורנשטין) סי' מח אות א
ה/כד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תתלז
ה/כד פני אברהם (פרלמן) דף כא ע"ב
ה/כד פנת יקרת (תשעא) עמ' תלב
ה/כד פרי אברהם - ענינים שונים סי' מ אות א
ה/כד פרי האדמה ח"א
ה/כד פרי עץ חיים (אביגדור)
ה/כד ציץ אליעזר ח"א סי' ג אות ב
ה/כד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף מ ע"ב
ה/כד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 79
ה/כד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' כז אות ב
ה/כד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' עג
ה/כד קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קעז-קעח {שעה"מ}
ה/כד קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' צו {שעה"מ}
ה/כד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קסט-קעא
ה/כד קרבן פסח עמ' תקלט {שעה"מ}
ה/כד ראש יוסף (כולל) א עמ' לא
ה/כד שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ג פ"א, פ"ג, פ"ח, פ"טו, שמעתא ד פ"יב, שמעתא ה פ"י
ה/כד שב שמעתתא שמעתא ג פ"א, שמעתא ד פי"ב, שמעתא ה פ"י
ה/כד שבילי דחזקה עמ' רו
ה/כד שם טוב - השלמה
ה/כד שמחת החג דף לח ע"ב, מ ע"ד
ה/כד שני שבילין, שבילי דחזקה סי' לא עמ' רטז
ה/כד שער המלך כאן, ח"ב עמ' קפג
ה/כד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קכד
ה/כד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 319, 322
ה/כד שערי ישר שער ב פ"ג אות ג
ה/כד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רג {שעה"מ}, כרך ב עמ' רכג {שעה"מ}, רלא, רלב {שעה"מ}
ה/כד תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רצט
ה/כד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרנב
ה/כד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תתיד
ה/כד תפארת אהרן עמ' קיז
ה/כד תשורת שי מהדו"ת סי' קצד
ה/כה אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"ב סי' סה ענף ד]
ה/כה דעת סופר יו"ד סי' עב
ה/כה הר המלך ח"ז עמ' סב
ה/כה כתר המלך
ה/כה לחם יהודה
ה/כה מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 517
ה/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/כה עין יצחק תנינא ח"ב עמ' ר
ה/כו אהל משה (לוין) ח"א דף עח ע"ג {חושש לכל מה שתיקן}
ה/כו אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 142
ה/כו אור הישר [אור הישר גיטין ל ע"ב]
ה/כו אנצי"ת ע' ברירה הע' 170
ה/כו ברור הלכה גיטין לא ע"ב ציון א
ה/כו דברות משה זרעים עמ' תתקנו {מצאן שאבדו חושש לכל מה שתקן שמא לא הפריש עליהן אלא אחר שאבדו לפיכך מפריש תרומה שנייה}
ה/כו דברי אמת (תרכא) דף קכא ע"ב
ה/כו דברי אמת (תשעט) עמ' תצג {המניח פירות להיות מפריש עליהן עד שיעשו תרומה}
ה/כו דברי יחזקאל (מישור) עמ' שמו
ה/כו דרך המלך (רבי)
ה/כו הר המלך ח"ג עמ' עד, ח"ז עמ' סג
ה/כו זכר מנחם סי' מב
ה/כו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כד [פני משה גיטין ספ"ג, חסדי דוד גיטין פ"ג]
ה/כו חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רסד
ה/כו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תכב
ה/כו חסדי דוד ח"ג עמ' רה
ה/כו יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיא
ה/כו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קפג
ה/כו לחם יהודה
ה/כו מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קמב
ה/כו מילי דמרדכי
ה/כו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' עט
ה/כו מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיח
ה/כו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רנה
ה/כו משנה הלכות כתובות דף קנג ע"ג
ה/כו משנת חיים נדה סי' ב עמ' ט-יא
ה/כו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פו
ה/כו ערהשה"ע זרעים סי' סב אות יח
ה/כו קול בן לוי (תשסג) עמ' עט
ה/כו קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קע
ה/כו שער המלך ח"ב עמ' קפה
ה/כו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 321-322
ה/כו תולדות יצחק (שור) דף כד ע"ד {על דברי תוי"ט}
ה/כו תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 405
ה/כו תפארת אריה עמ' מב, מז {מן המוקף - רק מצוה}
ה/כו תרומות חיים סעיף כה אות טו, יט


ו/364 הלכות תרומות פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ בית יעקב (בירב)
ו/רה"פ דרך אמונה
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' עא-עב
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ קרית מלך
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אביר יעקב (אביגדור) דף כד ע"א {שגג במיתה והזיד בלאו}
ו/א אבן ישראל (פישר)
ו/א אגרות הגרי"ד עמ' קמא
ו/א אדרת אליהו (ראם) עמ' שנח
ו/א אוצרות הרמב"ם
ו/א אות היא לעולם ח"ב דף טז ע"ב
ו/א אמר יוסף (אלקלעי)
ו/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קפט, זרעים וטהרות עמ' רפב
ו/א אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 21, ע' בת כהן הע' 1, 69
ו/א אפיקי מגינים יבמות סי' לג
ו/א בזך לבונה עמ' ק
ו/א בית אהרן וישראל גל' יח עמ' לט
ו/א ברור הלכה ב"מ צ ע"א ציון ה פסקה ד
ו/א בריכת המלך עמ' לב
ו/א בשבילי הקודש סי' יג אות ג {לכהנים ולעבדיהם}
ו/א גינת ראובן תרומות עמ' תתטז
ו/א דברי יוסף (קונביץ) עמ' 199
ו/א דעת כהן עמ' תנד
ו/א הון יוסף דף מז {מל"מ}
ו/א הלכה רבה ח"א עמ' 18-19
ו/א זהב התרומה - חלה עמ' תקלב
ו/א זכרון חי עמ' סח {מצוות נתינה בנתינה לכהנת}
ו/א חבש פאר עמ' קיד
ו/א חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ז ס"ק א
ו/א חדשים גם ישנים עמ' 81
ו/א חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רסו
ו/א חי' מהר"ם שיק מכות עמ' ריב
ו/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קמ, ח"ב עמ' קכט
ו/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שמה
ו/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקב
ו/א ישועת משה עמ' צו, קפט
ו/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שח
ו/א כתבי העלוי מראקוב עמ' קנג
ו/א לב מבין
ו/א להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קה ע"ב
ו/א מגידות (תשמ) עמ' יט
ו/א מגידות (תשעג) סי' יב עמ' יט
ו/א מהרי"ט אלגזי דף כ ע"ב
ו/א מחנה חיים ח"א סי' סה דף קא ע"ג
ו/א מכתב לחזקיהו דף לט ע"ג
ו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שמח, שמט, שנג-שנד, ח"ג עמ' קט, תיא
ו/א מנחת שי חלה עמ' טז
ו/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' צא
ו/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תכד {מל"מ}
ו/א מעשה רקח
ו/א מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף סד ע"ג]
ו/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תמב {עבד שברח}
ו/א משנת יעקב כאן
ו/א משנת יעקב משפטים עמ' סח
ו/א נתיבות אדם ח"א עמ' שלג {מל"מ}
ו/א נתן פריו נדרים עמ' קמא
ו/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 111
ו/א עמק יהושע ח"א דף סט
ו/א עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ג
ו/א פרי אברהם - ענינים שונים סי' ב אות ד
ו/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמ
ו/א קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' קכב {מל"מ}
ו/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ס, ח"ב עמ' קצח {מל"מ}
ו/א שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רה אות ה
ו/א שדה שמואל (שביעית) עמ' רמ
ו/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רח
ו/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' עב-עג
ו/א תורת מיכאל עמ' יח
ו/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קנד
ו/ב אבן הספיר (ספרקה) עמ' עו, קב
ו/ב אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 285, 306
ו/ב אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 2, 12 {מרכה"מ}, 15, 20, 31, 32, 91-99
ו/ב אור שמח
ו/ב אוריין תליתאי (תאומים) סי' פז
ו/ב אמר יוסף (אלקלעי) כאן, דף צ ע"ג {כ"מ}
ו/ב אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 78
ו/ב אפיקי מגינים שבת דף כו
ו/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכה
ו/ב בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קסב {דרך אמונה}
ו/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' קפ
ו/ב ברור הלכה חולין קל ע"ב ציון ב
ו/ב ברית הלוי השלם
ו/ב בשמן רענן ח"ב עמ' תקכו
ו/ב גינת ראובן תרומות עמ' תתתד
ו/ב דברות משה שבת ח"א סי' י ענף ג
ו/ב הגהות חבר בן חיים
ו/ב הדרש והעיון פ' משפטים מאמר קעג אות ב
ו/ב היכל מלך
ו/ב הר צבי זרעים ח"א עמ' לח
ו/ב זהב התרומה - חלה עמ' תקכה
ו/ב זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ב ענף א ס"ק י {רדב"ז}
ו/ב זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' ג ס"ק ה {רדב"ז}
ו/ב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קד
ו/ב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' מח עמ' קלט {דרך אמונה}
ו/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' יד
ו/ב חיים שאל ח"ב סי' מב אות ג
ו/ב חקרי לב (לווינבוק) דף מא ע"ג
ו/ב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קפה
ו/ב יצחק ירנן
ו/ב כבוד יו"ט
ו/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שיד
ו/ב כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' לה
ו/ב מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מג או"ק ב, אות מד או"ק ד
ו/ב מזל שעה
ו/ב מטה אהרן (הלוי) דף קסה ע"ב
ו/ב מילי דמרדכי
ו/ב מנחת אשר פסחים עמ' קא
ו/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שמח, תקסז
ו/ב מעיני המים
ו/ב מעלין בקודש גל' כו עמ' 37 {רדב"ז}
ו/ב מעשה רקח
ו/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תמג {לכל כהן}
ו/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמח
ו/ב משנת יעקב
ו/ב משנת ירושלים עמ' כ {רדב"ז}
ו/ב משפטי עזיאל ח"ה עמ' כח
ו/ב נטריקן (תשעד) עמ' קעג {כל כהן שירצה}
ו/ב סופר המלך
ו/ב עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' כד, כז
ו/ב ערהשה"ע זרעים סי' עה אות יג
ו/ב רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' רלט {ראב"ד}
ו/ב שושן עדות דף יג ע"ד
ו/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תלד
ו/ב שערי תורת בבל עמ' 206
ו/ב שפתי רננות (אריאש) דף לה ע"ב-ע"ג
ו/ב תבואת יקב (פרידמן) עמ' צז-צח
ו/ב תנופה חיים דף קצג ע"ד
ו/ב תרומות חיים סעיף יט אות יד, יח
ו/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' לז
ו/ג אבני ציון ח"ג עמ' רח
ו/ג אהל חייא עמ' שכז
ו/ג אור הישר [שו"ת ר"ב אשכנזי סי' יח, אור הישר נדה מד ע"ב]
ו/ג אור שמח
ו/ג אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 39, 41, ע' אשת כהן הע' 76, 77
ו/ג באר מרים פ"ט ה"ז
ו/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף לב ע"ג, לח ע"ג
ו/ג בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קכא, קכו
ו/ג בדבר מלך חי"ז עמ' שמה {דין תורה שתאכלת משנתארסה שהרי הוא קנינו}
ו/ג בדי הארון (הכהן) עמ' 290
ו/ג בית יעקב (מליסא) כתובות מח ע"ב ד"ה בתוס'
ו/ג בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' כז
ו/ג ברור הלכה גיטין נה ע"א ציון ב
ו/ג ברור הלכה חולין קל ע"ב ציון ב פרק א {מרכה"מ}
ו/ג ברור הלכה כתובות נז ע"ב ציון א
ו/ג ברכת מרדכי יבמות עמ' שכב
ו/ג דברות משה קדושין סי' יח ענף א
ו/ג דגל ראובן ח"ב סי' כה
ו/ג דורש לציון (תקצד) דרוש יב
ו/ג דורש לציון (תשנה) עמ' קמד
ו/ג הגהות חבר בן חיים
ו/ג הר המלך ח"ז עמ' סג
ו/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 232
ו/ג זהב התרומה תרומות עמ' שז
ו/ג זיר יצחק דף יט ע"א
ו/ג זכר יצחק (תשן) עמ' קלח
ו/ג זכרון חי עמ' סא {רדב"ז}
ו/ג חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 108, 103
ו/ג חי' הגר"מ זמבה סי' כט
ו/ג חי' הריצ"ד
ו/ג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רצ
ו/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' רז
ו/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תשעח
ו/ג יד דוד (קרלין) ח"ב דף קמו
ו/ג יד דוד (קרלין) ח"ב דף קמו ע"ב
ו/ג יד המלך (פלומבו)
ו/ג יעלת חן עמ' פט
ו/ג יצחק ירנן
ו/ג כך דרכו של תלמוד עמ' 27
ו/ג כלילת יופי דף כח
ו/ג כתבי משה זילברג עמ' 27
ו/ג לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' ח אות ג, ו
ו/ג לחם יהודה
ו/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף יח ע"ב, עא ע"ג {שמא תאכיל}
ו/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קפט
ו/ג מגילת ספר לאוין דף קמו ע"ג
ו/ג מגיני שלמה עמ' שמז
ו/ג מילי דקדושין עמ' שנד {לאביה}
ו/ג מכתם לדוד (פרדו) דף סז
ו/ג מלואי אבן - שו"ת עמ' קא
ו/ג מלך שלם - חי' הש"ס דף מד ע"ד
ו/ג מנוחת משה דף צט ע"ג
ו/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קעג
ו/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף נא ע"א
ו/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שנא
ו/ג מנחת יהודה (בוים) דף קכו ע"ד {קטנה}
ו/ג מעיני התורה ח"א עמ' רח
ו/ג משנת יעקב
ו/ג ענפי ארז (זי') דף קנח ע"ב, קצט ע"ב
ו/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפג
ו/ג עצי ארזים סי' ד ס"ק מא, סי' נז ס"ק ה
ו/ג פד"ר חי"ט עמ' 179
ו/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ח אות ג
ו/ג קהלות יעקב קדושין סי' ג
ו/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ס
ו/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' ו
ו/ג שבט סופר (תשמו) עמ' קא
ו/ג שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' קמז
ו/ג שובע שמחות עמ' נא
ו/ג שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' ז
ו/ג שם מרדכי עמ' 177
ו/ג שמן למאור (ביימאייל) דף לח ע"א {שמא תאכיל}
ו/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' עג
ו/ג שערי זיו ח"ג דף סה ע"ג {או"ש}
ו/ג שפע חיים - נישואין עמ' פו
ו/ג תלמוד מהד' מתיבתא קידושין יא ע"א ביאורי הפשט הערה ט {"לאביה" - חשש שתאכיל גדולים}
ו/ג תשובה שלמה אהע"ז סי' מא
ו/ד אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' פא
ו/ד אור שמח
ו/ד אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 103
ו/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קטז
ו/ד באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' טו-טז
ו/ד בדרך המלך עמ' קפג
ו/ד ברור הלכה גיטין נה ע"א ציון ז
ו/ד גליונות אבני נזר
ו/ד הגהות חבר בן חיים
ו/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 232
ו/ד חזון יחזקאל יבמות פ"ט ה"ז, נדה פ"ב ה"ז
ו/ד חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רפט
ו/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רמב
ו/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' כז
ו/ד חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קלט ע"ג
ו/ד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ו/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף יח ע"א
ו/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קפה
ו/ד מילי דמרדכי
ו/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' שנא
ו/ד מנחת חינוך מצוה רפ (דף פט ע"א)
ו/ד מנחת יהודה (בוים) דף קכז ע"א {חרשת}
ו/ד מעיני המים
ו/ד מעשה רקח
ו/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תמג
ו/ד סופר מהיר ח"א דף יז ע"ג {כ"מ}
ו/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפג
ו/ד ערהשה"ע קדשים סי' קסו אות י
ו/ד שבט סופר (תשמו) עמ' קא
ו/ד שופריה דיעקב (מערך) דף כח
ו/ד שושן עדות דף קעא-קעב
ו/ד תוספתא כפשוטה נשים עמ' 86
ו/ה אור ליהודה יבמות עמ' רסח
ו/ה אור שמח
ו/ה אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפג
ו/ה אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 136 {כ"מ}, ע' בת כהן הע' 5, 11, 12
ו/ה בדבר מלך חי"ז עמ' שמה {הזר אסור לאכול בתרומה שנאמר וכו' אפילו הי' תושב כהן או שכירו וכו'}
ו/ה ברור הלכה יבמות סח ע"א ציון ו
ו/ה ברור הלכה יבמות ע ע"א ציון ו
ו/ה ברית הלוי השלם {כ"מ}
ו/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שכח
ו/ה גבורת יצחק מכות עמ' רצז
ו/ה גבורת יצחק תרומות עמ' קנא, קנח, קס, קסב, ריח-ריט, רכא, רכג
ו/ה דבר שמואל (אבוהב) סי' שכו
ו/ה דברות יוסף קידושין סי' ח
ו/ה דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' רה
ו/ה דובב שפתי ישנים עמ' 101
ו/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שמז
ו/ה הארת ירוחם קדושין ח"ב דף נח ע"ג
ו/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 232
ו/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' מג
ו/ה זכרון חי עמ' סד {בת כהן שנישאת לישראל - כמו זר}
ו/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' קצז, רד {למה צריך פסוק שע"ע לא אוכל תרומה}
ו/ה חי' הגר"ח החדש עמ' לא, לג {השמיט סיכה כשתיה}
ו/ה חי' הגרי"ח עמ' לא
ו/ה יצחק ירנן
ו/ה ירושלים דדהבא עמ' לא {כ"מ}
ו/ה ישורון ח"כ עמ' קיא
ו/ה כך דרכו של תלמוד עמ' 26
ו/ה כנה"ג
ו/ה כתבי משה זילברג עמ' 26
ו/ה מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מ או"ק א
ו/ה מוריה גל' קסא עמ' סא
ו/ה מחנה חיים ח"א סי' סה דף קג ע"ב
ו/ה מילי דמרדכי
ו/ה מילי דקדושין עמ' רנז {ר"י קורקוס}
ו/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' שנ, שנד, שנה {כ"מ}, שעה
ו/ה מנחת חינוך מצוה רפ (דף צ ע"א)
ו/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ה
ו/ה מעשה רקח
ו/ה מצעדי גבר יבמות סי' נו אות א ס"ק ה
ו/ה מצעדי גבר קדושין סי' יב אות ב-ג
ו/ה מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף סד ע"ג]
ו/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקנג
ו/ה משך חכמה ויקרא פכ"ב פס' יא
ו/ה משנת אליעזר (רבינ') עמ' טז
ו/ה משנת יעקב
ו/ה נאם דוד
ו/ה נתיבות מרדכי קדושין עמ' שע
ו/ה ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רמד
ו/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' קצ {כ"מ}, תנד
ו/ה עמודי שלמה ח"ב עמ' שה
ו/ה פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רנה {כ"מ}
ו/ה קהלות יעקב קדושין ג
ו/ה קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' לא
ו/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות י
ו/ה קרן הצבי מצוה צו אות ב
ו/ה שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ח עמ' סו
ו/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' מט
ו/ה שביבי אור קדושין סי' כא אות ה
ו/ה שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רמו
ו/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תכד {השמיט איסור סיכה}
ו/ה שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' נט
ו/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קצו
ו/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קנד
ו/ה שערי טהר ח"ח סי' קיא
ו/ה שרשי הים דף קמב
ו/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לו ס"ק יט-כג
ו/ה תורת המועדים (תשכד) עמ' 342
ו/ה תורת המועדים (תשנו) עמ' 368
ו/ה תורת הקדש ח"ב עמ' קמח
ו/ה תורת מיכאל עמ' יד {אשת זר}
ו/ה תפארת אהרן עמ' לה-לו
ו/ו אבן ישראל (פישר)
ו/ו אבני נזר יו"ד סי' תקלה אות טז
ו/ו אבני ציון ח"ב סי' סד אות ד
ו/ו אגודות אזוב מדברי דף ס ע"ג {חיוב מיתה תלוי בדין חומש}
ו/ו אגרא לישרים סי' לו
ו/ו אגרות משה יו"ד ח"א סי' רו
ו/ו אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 20 {כ"מ}, 49 {לשון ערומים}
ו/ו אור הישר [אור שמח תחלת הל' מעילה, לח"מ הל' סנהדרין פי"ט ה"ב]
ו/ו אור טהרה סי' סא
ו/ו אור יעקב יבמות דף ס ע"א
ו/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' תכו, תכח, תלד
ו/ו אור שמח
ו/ו אות היא לעולם ח"ב דף קצ-קצא
ו/ו אחיעזר ח"א סי' כא ס"ק ו
ו/ו אמונת יהושע עמ' שז, תשעב, תשעח, אלף תקסט-תקע
ו/ו אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ט ד"ה כתב
ו/ו אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפג
ו/ו אמת ליעקב נשים עמ' צה {לוקה ואינו משלם}
ו/ו אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 112-115
ו/ו ארץ בנימין עמ' שמא
ו/ו אש תמיד עמ' קצ {מל"מ}
ו/ו אשר למלך
ו/ו אתוון דאורייתא כלל טו (דף כז ע"ד)
ו/ו באר בשדה עמ' קלח {האוכל תרומה בזדון}
ו/ו באר ראי עמ' רמו
ו/ו באר שרים (שולמן) עמ' פב
ו/ו בדבר מלך ח"ה עמ' ט
ו/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעט, תטז
ו/ו בית אהרן וישראל גל' נט עמ' נו-נז
ו/ו בית המדרש
ו/ו בית זבול ח"א סי' כה אות יב
ו/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/ו בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' נ-נא
ו/ו בית שערים יו"ד סי' תטז
ו/ו ביתאל ח"א דף יז ע"ג
ו/ו ברור הלכה כתובות ל ע"ב ציון א
ו/ו ברור הלכה כתובות לא ע"א ציון א פסקה ב {אבן ישראל}
ו/ו ברור הלכה שבת צא ע"א ציון ה פסקה ד, סנהדרין פג ע"א ציון ו
ו/ו ברית הלוי השלם
ו/ו ברית עולם (ולר) סי' כג אות ח
ו/ו ברכת ראובן דף קז ע"ב
ו/ו גבורת יהודה פסחים סי' לה
ו/ו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' לז
ו/ו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמה
ו/ו גבורת יצחק תרומות עמ' קנט, קסא, ביכורים עמ' קיג
ו/ו גינת ראובן תרומות עמ' תקלז
ו/ו גליון מהרש"א (מורחב) על כתובות עמ' קפח
ו/ו גרי"ז הלוי ירמיהו פ"ב פסוק ג
ו/ו דבר שמואל (אבוהב) סי' שכו
ו/ו דברות אליהו ח"א עמ' פב {אין לוקה ומשלם}
ו/ו דברות משה כתובות עמ' רא
ו/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' תרסא {בין שאכל טמאה חייב מיתה בידי שמים}
ו/ו דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' צט, קב
ו/ו דברי חיים ב"מ סד ד"ה הט"ז
ו/ו דברי ירמיהו קידושין עמ' טו
ו/ו דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רב
ו/ו דברי שמואל (מאדלינגר) דף יט ע"א {תרומה טמאה במיתה}
ו/ו היכל מלך
ו/ו הלכה רבה ח"ג עמ' 243
ו/ו הר המלך ח"ב עמ' רנג-רנז, ח"ז עמ' סג
ו/ו הרועים בשושנים [שני שדיך פסחים פ"א]
ו/ו ויוסף שאול דף עט ע"ד
ו/ו זכר שמואל שבת סי' לא לדף כו ע"א
ו/ו זכרון חי עמ' עד
ו/ו זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמא
ו/ו זרעא דיוסף דף סג ע"ג
ו/ו חזו"א חו"מ סי' יט ס"ק ה
ו/ו חזו"א על הרמב"ם
ו/ו חזון יחזקאל תרומות פ"ז ה"י
ו/ו חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רסה
ו/ו חי' הגאון אדר"ת עמ' סז {זר חייב מיתה על תרומה טמאה}, סח {זר האוכל תרומה לוקה}
ו/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רכט
ו/ו חי' הגרי"ח עמ' יב
ו/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' עו
ו/ו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' עו
ו/ו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קמו
ו/ו חי' ר' אפרים מרדכי
ו/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שה {מל"מ}
ו/ו חיי אברהם (טייב) דף ס ע"ד
ו/ו חמדת יעקב עמ' 189, 204, 175, 102
ו/ו חנא וחסדא ח"ב דף קנח ע"ג {רדב"ז}
ו/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קח
ו/ו חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב עמ' שמג
ו/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שכו
ו/ו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקצו-תקצז {מל"מ}
ו/ו יבול היובלות עמ' 85
ו/ו יד איתן
ו/ו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קפח
ו/ו יד סופר כאן, ודף לה
ו/ו יחלק שלל ח"ג עמ' קכא {לוקה ואינו משלם}
ו/ו יטב פנים ח"ב דף פה
ו/ו יצחק ירנן
ו/ו יקב זאב דף סח ע"ג
ו/ו יקרא דאורייתא על ההגדה עמ' רנט
ו/ו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ו/ו כבוד הלבנון דף מ ע"ב {אין לוקה ומשלם}
ו/ו כבוד מלכים (מרגליות)
ו/ו כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רכב, רנג, רעה, שלג
ו/ו כתבי העלוי מראקוב עמ' קנג
ו/ו לב טהור עמ' רכג
ו/ו לבושי מרדכי ח"ד עמ' עו
ו/ו לקוטי שלמה (תרנד) [ברוך טעם, סוגיית עשה דוחה ל"ת פ' ד, ותוס' ישנים יומא פא ע"א ד"ה בזר]
ו/ו לשון ערומים
ו/ו מאור למלך כתובות עמ' רכד, רכה {מל"מ}, רכו-רכח
ו/ו מאורות חיים תרומות עמ' קכח-קל {מל"מ}
ו/ו מגילת ספר לאוין דף קמח ע"ד
ו/ו מגן בעדי עמ' 272-273
ו/ו מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מ או"ק א
ו/ו מוריה גל' קז עמ' כה {מל"מ}, גל' קעה עמ' צה
ו/ו מזל שעה
ו/ו מחנה חיים ח"א סי' צג דף קנ ע"א
ו/ו מחנה יוסף פסחים עמ' סד
ו/ו מחנה ישראל (אליהו)
ו/ו מחשבות משה דף מה ע"ב {מל"מ - מדוע לא כתב שמדובר שתחב לו חברו}
ו/ו מטה אהרן (הלוי) דף קסה ע"ב, קצה
ו/ו מי החג עמ' קפד, קצד
ו/ו מילי דמרדכי
ו/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שנא, שנח, שסח, שעט
ו/ו מנחת יהודה (בוים) דף קמג ע"ב
ו/ו מנחת מחבת עמ' פה
ו/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' סד {רדב"ז}
ו/ו מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' סיכה
ו/ו מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קמד
ו/ו מעין החכמה עמ' קנט
ו/ו מעיני המים
ו/ו מעשה אברהם דף עט ע"ב
ו/ו מעשה רקח
ו/ו מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כו אות כט]
ו/ו מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כג אות ח
ו/ו מקדש מרדכי (אילן) פ' אמור עמ' קנז
ו/ו מרגליות הים סנהדרין פג ע"א אות ט {אכל תרומה טמאה}
ו/ו מרגניתא דר"מ
ו/ו מרחשת ח"א סי' נב אות ב
ו/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ו משאת המלך ח"ב סי' רסג {רדב"ז}
ו/ו משברי ים אחע"א עמ' קו
ו/ו משכיל לאיתן דף ה ע"ב, יב ע"א {זר האוכל תרומה טמאה במיתה}
ו/ו משכנות אפרים שבת סי' ו אות ב
ו/ו משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קי-קיד
ו/ו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רנט-רסא
ו/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תמד, תפח
ו/ו משנת יעקב
ו/ו מתת מלך עמ' קיח {מל"מ}, קכג, קכח
ו/ו נאם דוד
ו/ו נועם חי"ט עמ' ח, חכ"א עמ' יח
ו/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קג
ו/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קכט
ו/ו סוגיות בדיני ממונות עמ' 171
ו/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' כז
ו/ו עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' רלב
ו/ו עדות ביעקב (ריינס) עמ' רסד {אין לוקה ומשלם}
ו/ו עטרת תפארת דף כד ע"ב, כה ע"א-ע"ב {אין לוקה ומשלם}
ו/ו פני מבין ח"ב דף צ ע"ד, צא ע"ג
ו/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קלב
ו/ו פסקי אליהו ח"א עמ' סג
ו/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' שצג-שצד, ויקרא עמ' תקכ
ו/ו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קמה
ו/ו פרשת דרכים (תשנב) עמ' רי
ו/ו פרשת דרכים (תשסה) עמ' רחצ
ו/ו צדקה לחיים (תשסח) עמ' מא
ו/ו ציוני מהר"נ
ו/ו צמח מנחם דף ס ע"א-ע"ג {זר שאוכל תרומה טמאה - במיתה}
ו/ו קדושת יו"ט (אלגזי) דף ס ע"ב
ו/ו קדשי יהושע עמ' תתנא
ו/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' שפז
ו/ו קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קנח-קנט {רדב"ז}
ו/ו קונטרסי שעורים ב"מ שעור כד אות ז
ו/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שיז-שיח
ו/ו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ש, ח"ב עמ' קנט {מל"מ}
ו/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רמג
ו/ו שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' פג
ו/ו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ז עמ' ס
ו/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קלב-קלג {מל"מ}
ו/ו שו"ת מהרש"ם ח"ו סי' רמא
ו/ו שושנת העמקים (תאומים) עמ' רטו
ו/ו שיחות לספר ויקרא עמ' טז {לוקה ואינו משלם}
ו/ו שם דרך פסחים עמ' קפב
ו/ו שמחת עולם (לגו)
ו/ו שעורי ראשי ישיבות ליטא עמ' שמו
ו/ו שער המלך ח"ב עמ' לט, טעם המלך ח"ב עמ' שלח
ו/ו שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 293
ו/ו שערי זיו ח"ג דף מג ע"ג, קג ע"ג-ע"ד
ו/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שט
ו/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' ב אות ב, סי' ה אות ב, סי' כט אות ב, ח"ג שער א סי' יג אות ז, שער ב סי' כא אות ג
ו/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 152
ו/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 309
ו/ו שערי ישר שער ג פכ"ג אות יב
ו/ו שעת הכושר דף כב ע"א {מל"מ}
ו/ו תורה מציון שנה ה חוב' ב סי' ה דף יא ע"ב {תרומה טמאה}
ו/ו תורה מציון שנה ה חוב' ג סי' טו אות יא {תרומה טמאה}
ו/ו תורת האוהל (תשנג) עמ' קמו {רדב"ז}
ו/ו תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' טו אות ג, ה
ו/ו תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כג ע"ג
ו/ו תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' פ
ו/ו תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' לז אות ו
ו/ו תורת מיכאל עמ' כ
ו/ו תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף סא (השני) ע"א {עונש לגוים האוכלים את ישראל כזר האוכל תרומה}
ו/ו תנופת זהב עמ' 80, 98, 293
ו/ו תפארת אהרן עמ' לו-לז
ו/ו תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קפז
ו/ז אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קג
ו/ז אבני נזר יו"ד סי' תמא אות ה,אהע"ז סי' כג אות ט
ו/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קכו
ו/ז אוצמפה"ת ב"מ נד ע"א הע' 31 {רדב"ז}
ו/ז אור הישר [מל"מ לקמן פ"ז הי"ז]
ו/ז אור יעקב יבמות דף נז ע"ג, נט ע"ג-ע"ד, ס ע"א וע"ג
ו/ז אור ליהודה יבמות עמ' רסו
ו/ז אור תורה (בלומ') דף נג ע"ד
ו/ז אישים ושיטות (תשסז) עמ' מא {חלל כזר}
ו/ז אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קפח-קצ
ו/ז אנצי"ת ע' אהדריה הע' 20, ע' אכילת תרומה הע' 185-186, 189, 199, 200, ע' בת כהן הע' 20 {רדב"ז}, 53, 55
ו/ז אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קיג
ו/ז אפיקי מגינים יבמות סי' לד-לה
ו/ז ארחות חיים ח"ב סי' יז אות ו {בת כהן הנשואה לישראל לא אוכלת}
ו/ז אתוון דאורייתא כלל יח (דף לב ע"ג)
ו/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מב ע"ג
ו/ז בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' עא
ו/ז בינה בספרים עמ' רלח
ו/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' רעט, תטז
ו/ז בית אהרן וישראל גל' ז עמ' לג-לד
ו/ז בית המדרש
ו/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/ז בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קסא
ו/ז ברור הלכה יבמות סח ע"א ציון ד
ו/ז ברור הלכה יבמות סט ע"א לפני ציון ב
ו/ז ברור הלכה יבמות עד ע"ב ציון ב
ו/ז ברור הלכה יבמות פז ע"א ציון ד
ו/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שנו {חלל כזר}
ו/ז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמג
ו/ז גבורת יצחק תרומות עמ' קנב, קנט, קסב, רכ, רכב
ו/ז גור אריה ויקרא פ' כא הע' 37
ו/ז גן שושנים ח"ב עמ' קנ
ו/ז דברות משה יבמות עמ' תסו
ו/ז דברי אהרן עמ' קטז {מל"מ}
ו/ז דברי יששכר דף לב ע"ג
ו/ז דברי שמואל (מאדלינגר) דף י ע"ד
ו/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שפט
ו/ז היכל מלך
ו/ז המעין תשרי תשפ עמ' 46 {כ"מ - ומשמע דרבנן פליגי עליה והלכה כרבים' - זה יפלא, מנא ליה לאפושי פלוגתא ולומר דרבנן פליגי וע"י זה לדחותו מהלכה? אמנם באמת מפורש שרבנן פליגי עליה בכתובות לה ע"ב}
ו/ז הר המלך ח"ה עמ' סב-סג
ו/ז זבח שלמה ח"ב עמ' קסד
ו/ז זהב התרומה תרומות עמ' שב
ו/ז זכרון חי עמ' סה
ו/ז זכרון יהונתן דף קמג
ו/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כד [צ"ע מיבמות פז] {שני עניינים בלאו זה}
ו/ז חזון יחזקאל יבמות פ"ח ה"א
ו/ז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רסז
ו/ז חי' ר' חיים הלוי דף ל
ו/ז חי' ר' חנוך הענאך עמ' פז
ו/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' עג
ו/ז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' כח
ו/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פב
ו/ז ים התלמוד (עדיל) עמ' תקיד
ו/ז ישועות יעקב נשים עמ' תשסז
ו/ז כבוד הלבנון דף סה ע"א-ע"ב {זונה וחללה אינן במיתה אלא בלאו}
ו/ז כרם שלמה (אהרמן) יבמות סט ע"א
ו/ז מגילת ספר לאוין דף קסא ע"ד
ו/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' לג
ו/ז מהרי"ט אלגזי דף מא ע"א
ו/ז מחנה יוסף ח"ג עמ' סח
ו/ז מלואי אבן ח"א עמ' סט
ו/ז מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' סו
ו/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' שכב, שעא-שעב, שעד, שעז-שעח, ח"ג עמ' פט
ו/ז מסורה חי"ג עמ' מג
ו/ז מעין החכמה עמ' קסא
ו/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רצד ע"ב
ו/ז מצעדי גבר יבמות סי' נג אות א ס"ק ג
ו/ז מקור ישראל דף ב ע"א
ו/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/ז מקנת כסף עמ' קצח
ו/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקנג
ו/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תמה
ו/ז משנת רבנו עמ' קיג {היא בתרומת הקדשים לא תאכל}
ו/ז נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' רב
ו/ז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מה פסוק ד
ו/ז ניצוצי אש עמ' רצ
ו/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף ק ע"א {רדב"ז}
ו/ז נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רעה
ו/ז נתן פריו מכות עמ' קכב
ו/ז עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' כא עמ' עב
ו/ז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' יט, כב
ו/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פג
ו/ז פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קה
ו/ז פנת יקרת (תשנד) סי' לו
ו/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' קסז
ו/ז פרי שמואל מכות עמ' טז, קטו
ו/ז צבא המלך עמ' מט, נב
ו/ז קדשי יהושע עמ' אלף פה
ו/ז קהלות יעקב יבמות סי' לד, זבחים סי' יד
ו/ז קונטרסי שעורים קדושין שעור יג אות ז
ו/ז קרבן ציון עמ' שמז
ו/ז רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קטז
ו/ז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' כה
ו/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צא, קו-קז
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תעח
ו/ז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ח עמ' סה-סו {רדב"ז}
ו/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' ט
ו/ז שיח התורה עמ' שמה {דרך אמונה}
ו/ז שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רצ
ו/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קכ
ו/ז שעורי ר' שלמה עמ' נ
ו/ז שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רג-רד
ו/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' ז
ו/ז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לו ס"ק ג
ו/ז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כד ס"ק טו
ו/ז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' פב-פג {חלל כזר}
ו/ז תורת מיכאל עמ' קסה
ו/ח אבן האזל, השמטות אחרי הל' מלוה דף פט ע"א
ו/ח אנצי"ת ע' בת כהן הע' 25
ו/ח בני דוד
ו/ח ברור הלכה יבמות פז ע"א ציון ד
ו/ח גינת ראובן תרומות עמ' תשצט
ו/ח דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלג
ו/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' שעח
ו/ט אור הישר [מל"מ הל' מעה"ק פ"י ה"ה]
ו/ט אמונת אליעזר דמאי עמ' שלג
ו/ט אמונת יהושע עמ' רמט
ו/ט אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 114, ע' בת כהן הע' 59, 68
ו/ט בית אהרן וישראל גל' ז עמ' לד-לו
ו/ט ברור הלכה יבמות עד ע"ב ציון ב {רדב"ז}
ו/ט ברור הלכה יבמות פז ע"א ציון ד
ו/ט זכרון חי עמ' סז {רדב"ז}
ו/ט לחיים בירושלים דף ע ע"ד
ו/ט מאיר עיני חכמים ח"א דף יז ע"א {רדב"ז}
ו/ט מהרי"ט אלגזי פ"ה אות מ או"ק א {רדב"ז}
ו/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' שעח
ו/ט מקור ישראל דף כא ע"ב
ו/ט משנת רבנו עמ' קיג {מלחם ולא כל לחם}
ו/ט פרי שמואל מכות עמ' צז
ו/ט שם טוב - השלמה
ו/ט תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לו ס"ק כ {רדב"ז}
ו/ט תפארת ציון (קואינקה) עמ' קסה
ו/י אוצמפה"ת ב"מ נב ע"ב הע' 111 {כ"מ}
ו/י אור יעקב יבמות דף נז ע"ד, נט ע"ד
ו/י אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קפט
ו/י אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 115
ו/י ארשות החיים עמ' קכב
ו/י ברור הלכה יבמות סח ע"א ציון ד
ו/י דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' כו
ו/י הר צבי זרעים ח"א עמ' לח
ו/י חזון יחזקאל יבמות פ"ח ה"א
ו/י מילי דמרדכי
ו/י מנחת חינוך ח"ב עמ' שעה
ו/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תפ
ו/י משנה הלכות ח"ה סי' רמ
ו/י משנת ר' אהרן כתובות עמ' קצו
ו/י משנת ר' אהרן קדושין עמ' יג
ו/י נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מב אות ב
ו/י פנת יקרת (תשנד) סי' לו הערה ו
ו/י פנת יקרת (תשעא) עמ' קסח
ו/י פסקי אליהו ח"א עמ' סא
ו/י פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תכד
ו/י שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' ט
ו/י שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' נט
ו/י שער המלך ח"ב עמ' סא
ו/יא אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 203-202
ו/יא בית יעקב (טבשונסקי) סי' רלד סעיף א
ו/יא ברכת מרדכי כתובות עמ' שעג
ו/יא זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמא
ו/יא יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קפח
ו/יא יעלת חן עמ' קמא
ו/יא כבוד הלבנון דף סב ע"ג {נזיר}
ו/יא משנת יעקב
ו/יא משנת ר' אהרן כתובות עמ' קצו
ו/יא שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' ט
ו/יא שושן עדות דף עב ע"ג
ו/יא שלמי שמחה ח"א עמ' פו
ו/יא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכ ע"ד
ו/יא שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך ב עמ' רב
ו/יב אור הישר [מל"מ לקמן פ"ז הי"ד]
ו/יב אור המאיר (שפירא) סי' נג {הלכה כר"י נגד ר"א}
ו/יב אמונת עתיך גל' 114 עמ' 37-38
ו/יב אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 51, 62, ע' בן הע' 17
ו/יב דברי יחזקאל (תרצה) דף פח ע"א
ו/יב הארת ירוחם קדושין ח"ב דף נו ע"ב
ו/יב מנחת חינוך ח"א עמ' קיט
ו/יב מרחשת ח"א סי' נב אות ב
ו/יב נאם דוד
ו/יב עמק הלכה (אורנשטין) סי' מד
ו/יב פתחי שערים דף נח ע"ג
ו/יב שיח דוד (תשסח) עמ' עד
ו/יב שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רצ
ו/יג אנצי"ת ע' בת כהן הע' 27
ו/יג זהב התרומה תרומות עמ' רצה
ו/יג מילי דמרדכי
ו/יג מפתח הבאורים [אבני מילואים סי' קעד ס"ק א]
ו/יג משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' קסח-קסט
ו/יג צבא המלך עמ' צט
ו/יד אור שמח
ו/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/יד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קעד
ו/יד מילי דמרדכי
ו/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' שעה
ו/יד נועם ח"כ עמ' מד
ו/יד צפנת פענח ויקרא עמ' ריא
ו/טו אור שמח
ו/טו אנצי"ת ע' בת כהן הע' 30
ו/טו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/טו הר המלך ח"ה עמ' סג
ו/טו מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/טו משנת יעקב משפטים עמ' רנד {או"ש}
ו/טו משנת יעקב קנין עמ' קכ {או"ש}
ו/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' מ
ו/טו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כח
ו/טז אנצי"ת ע' בת כהן הע' 33, 34
ו/טז באר מרים פ"ח ה"ח
ו/טז דברות משה שבת ח"א סי' י ענף ג
ו/טז דרך עץ החיים (אלגזי) דף פט ע"ג
ו/טז דרך עץ החיים (אלגזי) דף פט ע"ג {כ"מ}
ו/טז הר צבי זרעים ח"א עמ' קעט
ו/טז חזון יחזקאל דמאי פ"ז ה"ד
ו/טז מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סה (הראשון) או"ק ג
ו/טז מילי דמרדכי
ו/טז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' פד-פה
ו/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפג
ו/טז צפנת פענח ויקרא עמ' ריב
ו/יז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/יז ביתאל ח"א דף פז ע"ב
ו/יז חי' הגאון אדר"ת עמ' רג {שינה מלשון המשנה כי להלכה בשתי פעמים יש חזקה}
ו/יז חשבונות של מצוה עמ' תלב
ו/יז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שמה, שעט
ו/יז מעשה רקח
ו/יז ענפי ארז (זי') דף פא ע"ג {כ"מ}
ו/יז פני משה (שלז')
ו/יז שולי הגליון עמ' קיד
ו/יז שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' קב
ו/יז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רנט {מל"מ}
ו/יח אנצי"ת ע' בת כהן הע' 32
ו/יח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/יח ברור הלכה יבמות פז ע"א ציון ד
ו/יח חי' הגאון אדר"ת עמ' רג {שינה מלשון המשנה כי להלכה בשתי פעמים יש חזקה}
ו/יח נחלת עזרא ח"ב עמ' 117
ו/יח פני משה (שלז')
ו/יט אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפד
ו/יט ברור הלכה יבמות פז ע"א ציון ד
ו/יט זכרון חי עמ' עג-עד, עו
ו/יט חי' הגאון אדר"ת עמ' רג {שינה מלשון המשנה כי להלכה בשתי פעמים יש חזקה}
ו/יט נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' תכט [צ"ע מה מקורו]
ו/יט עמודי שלמה ח"ב עמ' שו
ו/יט פני משה (שלז')
ו/יט תפארת ציון (קואינקה) עמ' קסה


ז/365 הלכות תרומות פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ בית יעקב (בירב)
ז/רה"פ דרך אמונה
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' עג-עה
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אבני ציון ח"א סי' יח אות ו, סי' כד אות ג, סי' נד אות ג, ח"ב סי' עג אות ג {מל"מ}, ח"ג עמ' קד, רכח, רלד-רלה, ח"ד עמ' קח, קטז
ז/א אברהם יגל
ז/א אגרא לישרים סי' לו
ז/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' רו
ז/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צא {מל"מ}
ז/א אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 93
ז/א אור הישר [מל"מ הל' טו"צ פי"א ה"ב (ד"ה עוד ראיתי), נועם ירושלמי חלה פ"ג ובכורים רפ"ב, תורת האהל דף עא ע"א, כ"מ הל' פרה פי"ד ה"י, לח"מ הל' סנהדרין פי"ט ה"ב]
ז/א אור המאיר (שפירא) סי' ז אות ה {מל"מ}
ז/א אור המאיר (שפירא) סי' ע אות א {לאו חל על עשה}
ז/א אור תורה (בלומ') דף צג ע"ב
ז/א אורח ישראל סי' י הערה יג, סי' כח הערה עה (כוכבית) {מל"מ}
ז/א אורח צדקה עמ' רכג {מל"מ}
ז/א אוריין תליתאי (תאומים) סי' קנט {מל"מ}, קסב {מל"מ}
ז/א אות ציון עמ' צא {מל"מ}
ז/א אילה שלוחה (קאהם) עמ' 26-27 {בלאו ואינו לוקה}
ז/א אמונת יהושע עמ' שז
ז/א אמר יוסף (אלקלעי)
ז/א אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 169
ז/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ר, רכו, רסד {מל"מ}
ז/א ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות יב עמ' קעב
ז/א אשדות הפסגה דף קכה ע"ג
ז/א אשר למלך
ז/א אתוון דאורייתא כלל ז (דף יז ע"א, ע"ב), טו (דף כז ע"ד)
ז/א באר חיים מרדכי דף כח
ז/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסט
ז/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קלב {מל"מ}
ז/א באר שרים (שולמן) עמ' פב
ז/א בארות יצחק (הכהן) עמ' שי
ז/א בד קודש (דאנון)
ז/א בדבר מלך ח"ה עמ' רנא
ז/א ביצחק יקרא (תשע) סי' קה ד"ה איתא
ז/א בית אבא (גוטווירטה) דף מח ע"ג {מל"מ}
ז/א בית אהרן וישראל גל' לד עמ' כט {מל"מ - האם קנין דרבנן מועיל לדאורייתא}, גל' נ עמ' מט {מל"מ}
ז/א בית האוצר ח"א עמ' 200, ח"ב עמ' 68
ז/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/א בית יעקב (מסקין) סי' כא
ז/א בית יצחק (תשט"ז) עמ' 126 {מל"מ}
ז/א בית נפתלי (תרנט) סי' סא
ז/א בית נפתלי (תשסו) עמ' של {מל"מ}
ז/א בית פנחס (גרהר) ח"ב הקדמה עמ' 74, וגוף הספר עמ' פז {מל"מ}
ז/א בית שערים או"ח סי' קסג {מל"מ}
ז/א בכורי אברהם דף קג ע"א {מל"מ}
ז/א בני יעקב
ז/א בני ישראל (קרלי) סי' ג אות ב {מל"מ}
ז/א בני משה (מאג'אר) דף כט ע"ד {מל"מ}
ז/א בני ציון (שפירא) דף צ ע"ג {מל"מ - אינו ראוי}
ז/א בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' קכז {מל"מ}
ז/א בנין הלכה עמ' רב {מל"מ}
ז/א בציר אליעזר ח"ב דף ח ע"ד {מל"מ}, לד ע"א-ע"ב {נטמא הגוף ואח"כ התרומה}
ז/א ברור הלכה ב"מ צ ע"א ציון ה פסקה ג {מל"מ}, סנהדרין פג ע"א ציון ו, מכות יד ע"ב ציון ג
ז/א ברית אברהם (אמריליו) דף קיד ע"א-ע"ב
ז/א ברכות שמים מכות פ"ג אות שפ {מל"מ}
ז/א ברכת אהרן מאמר צז אות ב {מל"מ}
ז/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צ
ז/א ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קח {מל"מ}
ז/א ברכת שלמה (תשז) עמ' מג
ז/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שכג, ח"ב עמ' רס
ז/א בשבילי התלמוד ח"ב כתובות כט ע"א {מל"מ}
ז/א בשבילי התלמוד ח"ג זבחים צב ע"א {מל"מ}
ז/א בשמים ראש סי' צב
ז/א בתי כנסיות דף מב ע"ב {מל"מ}
ז/א גבורת יהודה פסחים סי' יט ס"ק י {מל"מ}
ז/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' טז
ז/א גבורת יצחק תרומות עמ' קנא, קנח
ז/א גור אריה (צרמון)
ז/א גט מקושר (אלגזי) עמ' רב
ז/א גן דוד דף נ ע"ב {מל"מ}
ז/א גן שושנים ח"ב עמ' קלז-קלח
ז/א דברות משה נדרים עמ' קנו
ז/א דברי אמת (תשעט) עמ' רכד {כהן טמא אסור לאכול תרומה טמאה בלאו}
ז/א דברי יהודה דף לג ע"א {מל"מ}
ז/א דברי יציב לקוטים עמ' צג {מל"מ}
ז/א דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' כו
ז/א דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רסד {אינה קודש}
ז/א דברי משפט סי' רב סעיף א {מל"מ ד"ה וטמא}
ז/א דברי שמואל (מאדלינגר) דף יח ע"ד {מל"מ}
ז/א דעת מרדכי ח"א דף נב ע"א {מל"מ}, צז ע"ג {מל"מ}, קג ע"ג {מל"מ}
ז/א הגהות מוהר"י קרט עמ' פח {מל"מ}
ז/א הורה גבר (תקסב) דף כה ע"ב
ז/א הורה גבר (תשסג) עמ' צט {מל"מ}
ז/א הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 104 {מל"מ}
ז/א הלכה רבה ח"א עמ' 194, ח"ב עמ' 80, 68-69, 3-4
ז/א הערות למאירי כתובות עמ' 136 הערה יג
ז/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תעה
ז/א הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"א הע' 45
ז/א הר המלך ח"ד עמ' מב
ז/א ויקח אברהם [דברי שלמה נא ע"א, צא ע"א]
ז/א ויקן יוסף דף קעא-קעד {מל"מ}
ז/א זבח שלמה ח"א עמ' יב, ח"ב עמ' יז {מל"מ}
ז/א זהב התרומה תרומות עמ' קפט
ז/א זית רענן ח"א עמ' תצא {מל"מ}
ז/א זכר יצחק (תשח) עמ' קפז
ז/א זכר יצחק (תשן) עמ' קצט
ז/א זכרון יהושע (הלוי) ח"ב עמ' 27 {שאינו קודש}
ז/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כד
ז/א זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מז {מל"מ}, פו {אכל תרומה טמאה אינו לוקה}
ז/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמא {טמא שאכל תרומה טמאה}
ז/א זרעא דיוסף דף נד ע"א {מל"מ}
ז/א חדוותא דשמעתתא ח"ב דף כד ע"ג {מל"מ}
ז/א חוות אליעזר עמ' מח, צו
ז/א חזו"א דמאי סי' טז ס"ק ט-י
ז/א חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רעא
ז/א חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 157
ז/א חי' הגאון אדר"ת עמ' קכג {מל"מ}
ז/א חי' הגר"ח החדש עמ' לא, לג {השמיט סיכה כשתיה}
ז/א חי' הגרי"ח עמ' יב
ז/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' יט
ז/א חי' מהרי"א צטרון עמ' מג
ז/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' סא, נשים ח"ב עמ' מה {מל"מ}
ז/א חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קז
ז/א חי' ש"י דף נב ע"א {לאו חל על עשה}
ז/א חיי אריה דף כח ע"ד
ז/א חיים ומלך
ז/א חלת לחם (תשנח) עמ' ל
ז/א חמדת יעקב עמ' 120
ז/א חמדת ישראל ח"ב דף סד ע"א
ז/א חנא וחסדא ח"ב דף קנ ע"ג {מל"מ}
ז/א טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תע {מל"מ}
ז/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רו
ז/א יבול היובלות עמ' 85
ז/א יד אברהם פרה עמ' קצג
ז/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קפז
ז/א יד סופר כאן, ודף לה, קמג
ז/א יד שלמה (עזרא) דף יד ע"א {מל"מ}
ז/א ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רמג
ז/א יצחק ירנן
ז/א יקב זאב דף סח ע"ד, פא ע"א
ז/א ישועות יעקב נזיקין עמ' שד, קדשים עמ' פ {מל"מ}
ז/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/א ישועת משה עמ' שלז
ז/א יתר הבז (תשסח) עמ' כו
ז/א כבוד הלבנון דף ו ע"א, כו ע"ב, כז ע"א, מא ע"ג {מל"מ}
ז/א כבוד יו"ט
ז/א כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ז/א כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' כ, רסא {מל"מ}
ז/א כלילת יופי דף יז-יח, כ, כד {מל"מ}
ז/א כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' רנז
ז/א לב מרפא דף ס ע"ג {מל"מ}
ז/א לבושי מרדכי לקו"ת עמ' קלא {מל"מ}
ז/א להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קכ
ז/א להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קסג
ז/א ללמוד על הכלל עמ' יז, קיד
ז/א לקוטי סופר ח"א דף פג ע"ג {מל"מ}
ז/א מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף ב ע"ג
ז/א מגידות (תשעג) סי' קפא, ריח עמ' ריט, שנב
ז/א מגילת ספר לאוין דף קמח ע"ד
ז/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' לג
ז/א מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מד או"ק ד, פ"ה אות מ או"ק א
ז/א מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קט {מל"מ}, ר"ה עמ' רעו {מל"מ}
ז/א מוריה גל' רמא עמ' כח {מל"מ}
ז/א מזל שעה
ז/א מחנה חיים ח"ח עמ' נג {מל"מ}
ז/א מחנה לויה (תשעד) עמ' שג {מל"מ}
ז/א מחשבת הקודש ח"ב דף מב ע"ב {מל"מ}
ז/א מי נח (ברנשטין) דף צג ע"ג {מל"מ}
ז/א מים אדירים דף טז ע"ב
ז/א מנחה טהורה דף עח ע"ג {מל"מ}
ז/א מנחת חינוך ח"א עמ' נא, פו, קכג, רעט, שמו {חמשתם - מל"מ}, ח"ב עמ' ע, קיא, קעח {שלשתם - מל"מ}, רצד, שט {מל"מ}, שמה, שמו {מל"מ}, שסח, תמו {מל"מ}, ח"ג עמ' קיז, רלה, תיב {שלשתם - מל"מ}
ז/א מנחת מאיר דף יב ע"ב
ז/א מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ל, קעג
ז/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תנד {מל"מ}
ז/א מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' דבר דרבנן אי מפיק דאורייתא {מל"מ}, וע' מי חטאת
ז/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קפב {מל"מ}
ז/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רי {מל"מ}, תעו
ז/א מעיני התורה ח"א עמ' לח
ז/א מעיני מים מקואות עמ' רכח {מל"מ}
ז/א מענה אליהו עמ' קלה {מל"מ}
ז/א מעשה רקח
ז/א מפענח צפונות עמ' 218
ז/א מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' ל {מל"מ}
ז/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שצח
ז/א מקדש דוד קדשים סי' לא ס"ק ד
ז/א מקור חסד עמ' רצא
ז/א מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/א מקנת חיים עמ' קה {מל"מ}
ז/א מרכבת יוסף דף סו ע"ב-ע"ד {טמא שאכל תרומה טמאה - שהרי אינה קודש}
ז/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' טז אות ה {מל"מ}
ז/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מ אות א, סי' סז אות יב {מל"מ}, סי' קנ אות א-ב {טמא שאכל תרומה טמאה פטור כי מחוללת ועומדת ולא כתב כי אין איסור חל על איסור כי לאו חל על עשה}
ז/א מרפא לשון (ארדיט)
ז/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלז עמ' ריב
ז/א משברי ים אחע"א עמ' שלה, תקס
ז/א משכיל לאיתן דף ה ע"ב {שנטמאת בטומאה דרבנן}
ז/א משכנות אפרים שבת סי' ו אות ב
ז/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תמג {אכל תרומה טמאה}, תנו {מל"מ}, תעו
ז/א משנת אליעזר (רבינ') עמ' טז
ז/א משנת יעקב
ז/א מתת מלך כאן ועמ' קיא
ז/א נבכי נהרות סי' א ס"ק א
ז/א נדרי זריזין ח"ב עמ' רסא
ז/א נועם חי"ט עמ' מ
ז/א נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף קא {מל"מ}
ז/א ניצוצי אש עמ' תרז
ז/א נתיבות שלום (למפרט) דף קג ע"ב
ז/א ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' נז, רסא {מל"מ}, רסח {מל"מ}, רעה {מל"מ}, רעח {מל"מ}
ז/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קל
ז/א עדות ביעקב (ריינס) עמ' רנט {מל"מ}
ז/א עטרת תפארת דף נד ע"ב, נה ע"ד {מל"מ}
ז/א עין יהודה עמ' פח {מל"מ - אוכל תרומה טמאה מדרבנן}, רכא {מל"מ}, רמב {מל"מ}
ז/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 111
ז/א עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' כז
ז/א עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רצד {מל"מ}
ז/א ענפי ארז (זי') דף קנב ע"ב {מל"מ}
ז/א עצי אלמוגים סי' קסב ס"ק ז אות ג
ז/א ערהשה"ע זרעים סי' עב אות ה-ו
ז/א פי אריה דף ב ע"א {מל"מ}
ז/א פני מבין ח"ב דף פח ע"ד, פט ע"ג {מל"מ}
ז/א פני משה (שלז')
ז/א פניני ים סי' כא אות ו
ז/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקכ
ז/א פרי יצחק (תשעו) עמ' קנג {מל"מ}
ז/א צבי תפארת סי' ה, כג {מל"מ}
ז/א ציץ אליעזר ח"א סי' כ פ"ד אות ט {מל"מ}
ז/א צפנת פענח במדבר עמ' שכא
ז/א צרור החיים (קליין) דף סו ע"א {מל"מ}
ז/א קדשי יהושע עמ' תתיח {מל"מ}
ז/א קהלות יעקב לקוטים ח"ד סי' ה
ז/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שו {מל"מ}
ז/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תי, תרסז, ח"ב עמ' תיד
ז/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' ה
ז/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' כט
ז/א קול אריה (שוורץ, תשעא) או"ח עמ' קג
ז/א קול דודי כריתות סי' קטו
ז/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קו {מל"מ}
ז/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור כד אות ז
ז/א קרית מלך
ז/א ראשי בשמים (רבין) עמ' כ {מל"מ}
ז/א רב ברכות (רי"ח) עמ' ז, י {מל"מ}
ז/א רווחא שמעתתא ח"א עמ' קכה
ז/א רחש לבב עמ' פז {קדמה טומאת הגוף לטומאת התרומה}
ז/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' לז
ז/א שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' פג
ז/א שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ז עמ' ס, סי' ח עמ' סו
ז/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קנו, ח"ו סי' ג {מל"מ}
ז/א שבי בנימין דף ו ע"ד, לא ע"ג {מל"מ}, מו ע"ב {מל"מ}
ז/א שביתת יו"ט
ז/א שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' ריב, רעד, רצג, ח"ב עמ' סד, שיג, שלו {מל"מ}
ז/א שומר אמת שביעית עמ' סח {מל"מ}
ז/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' פה {מל"מ}
ז/א שיבת ציון (לנדא) סי' טז
ז/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' שפח {מל"מ}
ז/א שם דרך פסחים עמ' קפב
ז/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שיב
ז/א שם עולם (רבין) ח"א עמ' סו {מל"מ}
ז/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תצב
ז/א שעורי הרב חלה עמ' סג
ז/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תפח
ז/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קצו
ז/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכא
ז/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קנה, שפ
ז/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תטו
ז/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תסה-תסו {מל"מ}
ז/א שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 176
ז/א שער החיים [ספר החיים] (ביק) - חוקת הפסח דף מד ע"א {מל"מ}
ז/א שער המלך ח"א עמ' מד, ח"ב עמ' לח-לט, טעם המלך ח"א עמ' שעט, תעה, ח"ב עמ' קלא
ז/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ב הע' 293
ז/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' ב אות ב-ג, סי' ה אות ב, סי' ז, סי' כד אות ב-ג, ח"ג שער א סי' יג אות ג, ז, ח"ח סי' נד אות ב
ז/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 42, 95
ז/א שערי ציון (כהן, תרצח) דף ד ע"ב, ז ע"ב, יב ע"א, טו ע"ד, כב ע"ב, כז ע"ד, ל ע"ד {מל"מ}, לב ע"ב {לאו חל על עשה}, לז ע"ד {מל"מ}, סב ע"ג, סח ע"ד {מל"מ}
ז/א שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' עא, קמח {מל"מ}, קעא {מל"מ}, רנג, רעד {מל"מ}
ז/א שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קעח, תטז {מל"מ}
ז/א שערי תורה (לעוו) חולין עמ' טו {מל"מ}
ז/א שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' קצח {מל"מ}
ז/א שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מט ע"ג {מל"מ}, קטו ע"ד {מל"מ}
ז/א שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' ריז, כרך ב עמ' קעח {מל"מ}
ז/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' ח
ז/א שעת הכושר דף מד ע"ד {מל"מ}
ז/א שרגא בטהרה עמ' קיב {מל"מ}
ז/א שרשי הים שורש זכיית קטן דף קסא ע"ב-ע"ג {מל"מ}
ז/א תבואת יקב (פרידמן) עמ' קמד {מל"מ}
ז/א תולדות יצחק (שור) דף יז ע"ד {מל"מ}
ז/א תורת האוהל (תשנג) עמ' קמג {מל"מ}, קמה-קמו {שהרי אינה קודש}
ז/א תורת האשם עמ' לט {מל"מ}
ז/א תורת מיכאל עמ' כ
ז/א תנופת זהב עמ' 99
ז/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמח {מל"מ}
ז/א תפארת נתן עמ' נג {מל"מ}
ז/א תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' ו {מל"מ}
ז/ב אבני אש (מילר) עמ' קצז
ז/ב אוצרות הרמב"ם
ז/ב אור הישר [שערי ציון סי' א]
ז/ב אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רעו
ז/ב אור המערב תשרי תשמט עמ' לב
ז/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 155
ז/ב אמרי פנחס (עובדיה) סי' רסא סעיף א, ג
ז/ב ארשות החיים עמ' תנח
ז/ב בית אהרן וישראל גל' סה עמ' קכד-קכה, גל' סז עמ' קג-קד, קטז {שליש שעה}, גל' סט עמ' קח
ז/ב ברור הלכה שבת לד ע"ב ציון ג, גיטין מד ע"ב ציון ח
ז/ב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' כה
ז/ב גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלב ע"ב
ז/ב גפן פוריה עמ' קלד {שליש שעה}
ז/ב דעת ותבונה מכשירין עמ' רסט
ז/ב זכרון שמואל עמ' פט
ז/ב חזון נחום זרעים ח"א עמ' ה-ו
ז/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' סא
ז/ב יד פשוטה אהבה עמ' לא, מ
ז/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רנה
ז/ב כרם מנחם סי' יח
ז/ב כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' רו
ז/ב לפרקים (תשסב) עמ' שלו
ז/ב מוריה גל' צט עמ' ט
ז/ב מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' יח, כג, כה
ז/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' קנו, רצד, שמז
ז/ב מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פ"י אות יא
ז/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תנז {שלשה כוכבים}
ז/ב משנת יעקב כאן, ומדע עמ' קמ
ז/ב מתת מלך
ז/ב נחלת עזרא ח"ב עמ' 171
ז/ב ספרי הפרדס ח"ב עמ' ע
ז/ב ערהשה"ע טהרות סי' קמב אות ג
ז/ב פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' ב
ז/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"א
ז/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 7
ז/ב צפנת פענח ויקרא עמ' רט
ז/ב קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' לד
ז/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' נד
ז/ב קרית מלך
ז/ב רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' שיט
ז/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' רט
ז/ב שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רפח
ז/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קס, ח"ג סי' נג, קנו, ח"ה סי' קע
ז/ב שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ו עמ' כז
ז/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שכא
ז/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קנה
ז/ג אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 98
ז/ג אור הישר [מעין החכמה (דפוס רדלהיים) דף קיח ע"ב]
ז/ג אמונת יהושע עמ' שז
ז/ג אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 155, 159
ז/ג בית נפתלי (תרנט) סי' סא
ז/ג בית שערים יו"ד סי' שד
ז/ג דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קה
ז/ג דברי אמת (תשעט) עמ' רסו {כהן טהור שאכל תרומה טמאה באיסור עשה}
ז/ג דברי יציב לקוטים עמ' קיט {מל"מ}
ז/ג דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' כו
ז/ג הר המלך ח"ה עמ' סג
ז/ג זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלט-רמ
ז/ג חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 156
ז/ג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף מז
ז/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קצח
ז/ג ידבר שלום ח"ב עמ' קכט
ז/ג מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף א ע"ב, לח ע"ג
ז/ג מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מד או"ק ד
ז/ג מוריה גל' קצא עמ' כח
ז/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' צב, רצד, שמה, ח"ג עמ' תמג
ז/ג מעין החכמה עמ' קס, רצא
ז/ג מעשה רקח
ז/ג מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' מג עמ' סז
ז/ג משכנות אפרים שבת סי' ו אות א
ז/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תסב, תקמ
ז/ג עצי אלמוגים סי' קסב ס"ק ז אות ג
ז/ג ערהשה"ע זרעים סי' קמ אות טז
ז/ג פאר הלכה פסחים עמ' עח, קסז
ז/ג פרשת דרכים (תשסה) עמ' שא
ז/ג ציץ אליעזר ח"א סי' יג אות ח
ז/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קטו ע"א
ז/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 229
ז/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשח
ז/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קנה
ז/ג שפת אמת על התלמוד ח"א דף לט ע"א
ז/ג תורת האשם עמ' פ {מים חיים}
ז/ד אור שמח
ז/ד אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יג ד"ה אך נראה
ז/ד אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 49
ז/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/ד דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' לא
ז/ד דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' ג ד"ה אב"ה {מל"מ}
ז/ד הלכות עולם (קאראסיק) נדה טו ע"ד {באמה}
ז/ד חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות נדרים עמ' 36
ז/ד חסד יצחק עמ' נב
ז/ד טהרת הבית ח"א עמ' יד
ז/ד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קעב
ז/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' שמז
ז/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תעו {אור שמח}
ז/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שכב
ז/ד מרחשת ח"א סי' נב אות ג
ז/ד נר יצחק (ארדיט) עמ' רכט
ז/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטו
ז/ד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רמג
ז/ד שער המלך
ז/ה אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שיג
ז/ה אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 101, ע' דבר שאין בו דעת הע' 18
ז/ה גדולי שמואל השמטות עמ' רי
ז/ה חזון יחזקאל נדה פ"ב ה"ז, פ"ה ה"ו
ז/ה חסדי דוד ח"ט עמ' קצו
ז/ה כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קלא ע"ב {מל"מ}
ז/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' שמז
ז/ה שם טוב - השלמה
ז/ה שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רמג
ז/ו אוצר הרעיון והמחשבה (חייט) עמ' 104
ז/ו אוצר הרעיון והמחשבה (חייט) עמ' 104, 106
ז/ו אוריתא טז עמ' מד {לח"מ}
ז/ו אות היא לעולם ח"ב דף טז ע"ג
ז/ו אמרי בינה (אש) דף כג ע"א {לוקה ואינו משלם} וע"ב {מל"מ}
ז/ו אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 102, 103
ז/ו כבוד יו"ט
ז/ו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רסט {מל"מ}
ז/ו מהרי"ט אלגזי דף מא ע"א
ז/ו מועדים וזמנים ח"ו סי' לג
ז/ו מלאכת שלמה (חכים)
ז/ו מעשה רקח
ז/ו משנה הלכות ח"ו סי' רכט
ז/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטו, קפח
ז/ו פלגי מים מקואות פ"ח מ"ג אות ב
ז/ו קדשי יהושע עמ' אלף שמח
ז/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' כו אות ד
ז/ז אור שמח
ז/ז אושר ירוחם עמ' קכט
ז/ז באר ראי עמ' תטז, תפב
ז/ז בינת אמת עמ' שלו
ז/ז ביתאל ח"א דף פד ע"ד
ז/ז בני דוד
ז/ז ברור הלכה יבמות סט ע"ב ציון ז פרק ב
ז/ז ברור הלכה שבת פו ע"א ציון ד פסקה ג
ז/ז בשולי גליוני עמ' תלז
ז/ז בתי כהונה (תצו) בית אבות דף עו ע"ב
ז/ז זכרון בנימין ח"ב עמ' סג
ז/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כד [כלישנא אחרינא ברש"י נדה מב] {נתהפכה}
ז/ז חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 275
ז/ז חי' חתם סופר
ז/ז חיי נפש ח"ג דף קנב
ז/ז חלת לחם (תשנח) עמ' יב
ז/ז טהרת הבית ח"ב עמ' שצז, ת
ז/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קעא
ז/ז מי נדה עמ' שעז
ז/ז מעיני המים
ז/ז מעשה רקח
ז/ז מקור ישראל דף ב ע"א
ז/ז מרחשת ח"א סי' לו אות א
ז/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ז משנת יעקב
ז/ז משפטי עזיאל ח"ד עמ' רפא
ז/ז ענפי ארז (זי') דף קמה ע"ג
ז/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפח
ז/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שצח
ז/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רפח
ז/ז שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' צז-ק
ז/ז שם טוב - השלמה
ז/ז שער משפט סי' קכו ס"ק יא
ז/ז תורת מיכאל עמ' טו {רדב"ז}
ז/ז תחומין ח"ז עמ' 495
ז/ז תחומין חכ"ב עמ' 219
ז/ז תנופת זהב עמ' 104
ז/ח אברהם יגל
ז/ח אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 199 {כ"מ}, 214-217 {ראב"ד}
ז/ח אור הישר [כ"מ הל' בכורים פ"ה ה"ח]
ז/ח אור יעקב יבמות דף סג ע"ג
ז/ח אם המלך עמ' מג {ר"י קורקוס}
ז/ח אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' י
ז/ח אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 179-178
ז/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכו
ז/ח בית אהרן וישראל גל' סז עמ' קג
ז/ח ביתאל ח"א דף פד ע"ג
ז/ח היכל מלך
ז/ח הר המלך ח"ה עמ' סג
ז/ח זהב התרומה - חלה עמ' תקיז, תרכב
ז/ח חזו"א יו"ד סי' קצג (א) ס"ק ז
ז/ח חזו"א על הרמב"ם
ז/ח חלת לחם (תשנח) עמ' ט {ראב"ד}
ז/ח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רסא
ז/ח יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קכג
ז/ח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קמה, קפט
ז/ח יד המלך (פלומבו)
ז/ח כפתור ופרח (תשו) דף יא ע"ג
ז/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קעו
ז/ח לחם בכורים עמ' טז
ז/ח מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שעא
ז/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' שמח
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ח משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קעא
ז/ח משנת ירושלים עמ' צא
ז/ח עקבי ברכה עמ' קעד
ז/ח פרי שמואל מכות עמ' קיד
ז/ח קרית מלך
ז/ח שדה שמואל (שביעית) עמ' נה
ז/ח שו"ע הרב או"ח סי' תנז ס' כ
ז/ח שיח התורה עמ' שמה {דרך אמונה}
ז/ח שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רנג
ז/ח שמועת חיים יומא ח"א עמ' עז
ז/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 502
ז/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 50, 52
ז/ט אגרא לישרים סי' ט
ז/ט אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 164, 169, 189
ז/ט אור הישר [עי' ראב"ן סי' נד]
ז/ט אור שמח
ז/ט אלומות יוסף (תשנ) עמ' קיא, קלח
ז/ט אמונת יהושע עמ' אלף צג, אלף קב
ז/ט אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' י
ז/ט בדבר מלך חט"ז עמ' שי
ז/ט בנין אפרים עמ' ריד
ז/ט בנין הלכה עמ' לט
ז/ט בנין שאול עמ' קפ
ז/ט ברכי יוסף או"ח סי' תנז ס"ה
ז/ט דבר שאול חלה סי' כה ס"ק ד
ז/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' צח
ז/ט זהב התרומה - חלה עמ' תרכה
ז/ט חלקת יואב החדש הגהות על מנ"ח סי' קסט
ז/ט חלת לחם (תשנח) עמ' טז
ז/ט יד דוד (קרלין) ח"ב דף רכח
ז/ט יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קכג
ז/ט כפתור ופרח (תשו) דף יא ע"ג
ז/ט להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קו, במדבר עמ' קא
ז/ט לקוטי שיחות חל"ב עמ' 88 {כהן מיוחס}
ז/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תעא
ז/ט מטה אהרן (לוין), מצוקי ארץ - דברי הלכה אות יח {רדב"ז}
ז/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' קמז
ז/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רמט {רדב"ז}
ז/ט מעשה רקח
ז/ט מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שפח {רדב"ז}
ז/ט מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' קנ, תקצ
ז/ט משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' קלו
ז/ט משנת יעקב קרבנות עמ' רמ
ז/ט משנת ירושלים עמ' עא, פח
ז/ט עבודת לוי (רוד') דף כג ע"א
ז/ט עין חנוך עמ' רעב
ז/ט עקבי ברכה עמ' קעד
ז/ט קרבן פסח עמ' תתנ
ז/ט קרית מלך
ז/ט שדה שמואל (שביעית) עמ' נה
ז/ט שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' ר, ח"ה סי' עב, ח"ח סי' א, ריא
ז/ט שולי הגליון עמ' קיד
ז/ט שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רנד
ז/ט שמועת חיים יומא ח"א עמ' עז
ז/ט שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות טז
ז/ט תורה לשמה (תשעג) עמ' נח
ז/ט תורה תמימה ויקרא פ' יג אות יח
ז/ט תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' לח
ז/ט תורת חיים וחסד עמ' תפד {מצורע}
ז/ט תחומין ח"ט עמ' 457
ז/י אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' לז
ז/י אבן ציון עמ' שיא
ז/י אבני נזר יו"ד סי' שלד אות כ
ז/י אור הישר [מנחת חינוך תחלת מצוה יז, מל"מ הל' מלכים פ"י ה"ז (ד"ה יצא זרעו)]
ז/י אור יעקב יבמות דף סג ע"ב
ז/י אור ליהודה יבמות עמ' רפד
ז/י אור שמח
ז/י אז שמח עמ' תיד {משוך}
ז/י אמת ליעקב מועד עמ' כו {כר"א}, כז
ז/י אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 139, 143, 146
ז/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קמד {מל"מ}
ז/י אשר למלך
ז/י בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף מב ע"ג, ח"ה עמ' קס {ערלה כבושה}
ז/י בדבר מלך חי"א עמ' עד
ז/י בדבר מלך חי"ח עמ' קמה {כהן ערל אסור לאכול בתרומה מדין תודה שהרי נאמד תושב ושכיר בתרומה ונאמד תושב ושכיר בפסח וכו' אף תושב ושכיר האמור בתרומה ערל אסור בו ואם אכל לוקה מהי'ת}
ז/י בדרך המלך עמ' רמז
ז/י בים דרך עמ' מא
ז/י בית אהרן וישראל גל' סג עמ' לב {דרך אמונה}
ז/י בני יעקב
ז/י בני שלשים עמ' פז {ערל}
ז/י בני שמואל דף כז ע"א
ז/י ברור הלכה חגיגה ד ע"ב ציון ב {דרשת ר"א}
ז/י ברור הלכה יבמות ע ע"א ציון ב
ז/י ברור הלכה יבמות עב ע"א ציון א
ז/י בריכת המלך עמ' ריט
ז/י ברכת מרדכי יבמות עמ' שמז
ז/י גן שושנים ח"ב עמ' קלב {ערל לא אוכל תרומה שנאמר תושב ושכיר}
ז/י דברות משה קדושין סי' יז ענף ד
ז/י דגל יהודה (קמינר) עמ' קנ
ז/י דגל ראובן ח"ב סי' כא
ז/י דעת כהן עמ' שעו
ז/י דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קצא {ערל}
ז/י התורה והתלמוד ח"ד עמ' 247, 252, 254
ז/י וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קסד
ז/י זהב התרומה מ"ש עמ' שנג
ז/י זיר יצחק דף ו ע"ד
ז/י זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' עה
ז/י זכרון יהונתן דף קצג
ז/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כד [פני משה יבמות דף יט]
ז/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' שכד
ז/י חי' משנה פסחים עמ' שמב
ז/י חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קמ
ז/י טל חיים (סגל) עמ' נא
ז/י טעם ודעת הל' פרה פ"י ה"ו ביאה"ל ד"ה שאין
ז/י יד פשוטה אהבה עמ' תתתכט, תתתעח
ז/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכו
ז/י ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רמד
ז/י ישמח לב יו"ד דף כא ע"ג
ז/י כלילת יופי דף סו-סז
ז/י כרם שלמה (אהרמן) יבמות עא ע"א
ז/י למודי ה' (תקמז) דף צד ע"ג-ע"ד
ז/י למודי ה' (תשפא) עמ' תקלט
ז/י לקוטי סופר ח"א דף פח ע"ד
ז/י לקוטי שיחות חל"ה עמ' 47 {משוך}
ז/י לקוטי שיחות חלק ל עמ' 47
ז/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' מו
ז/י מוריה גל' קעה עמ' קעז, קעט-קפ, גל' רכט עמ' פו {ערל}
ז/י מי נדה - שירי טהרה עמ' קטז {כ"מ}
ז/י מנוחת אשר ח"א דף פד ע"ד {גוי}
ז/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כו ע"ד
ז/י מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' מג
ז/י מנחת בצלאל (תשלז) עמ' כה
ז/י מנחת חינוך ח"א עמ' צב-צג, ח"ב עמ' שמו, שסד-שסה, שסח-שסט, שעא
ז/י מנחת חינוך מצוה ב (דף ד ע"א), רפב (דף צב ע"ד)
ז/י מנחת נתנאל דף כט ע"א {מקור שערל אסור בתרומה}
ז/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' לב {כ"מ}, ריד, רמא {כ"מ}
ז/י מסורה ח"ו עמ' י
ז/י מעין החכמה עמ' יג, טו {מל"מ}, קסא
ז/י מעשה רקח
ז/י מצעדי גבר יבמות סי' נו אות א-ב
ז/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רצ
ז/י מראה אש ח"ב עמ' קנה
ז/י מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יא אות ו {גז"ש מפסח}
ז/י משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלז עמ' 422
ז/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תס, תעד
ז/י משנת יעקב כאן, מדע עמ' שמז, זרעים ח"ב עמ' מט
ז/י נאות אפרים ח"ב עמ' יח
ז/י נדרי זריזין ח"ג עמ' סז
ז/י נועם חי"ב עמ' ו, חי"ח עמ' נג, חכ"ה עמ' מט
ז/י נחל הברית ח"א עמ' עז, ח"ב עמ' לא, קכג
ז/י ניר לדוד
ז/י נר מצוה (ואלק) שרשים דף ח ע"ד {ערל}, מצוות דף צח ע"ד
ז/י נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רעג
ז/י סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תסח {משוך}
ז/י סהמ"צ לרס"ג ח"א דף י ע"ב
ז/י עבודת הזבח תמורה סי' ב ס"ק ב
ז/י עטרת חן ח"א עמ' ק
ז/י עמודי אור סי' עב אות ז
ז/י ערהשה"ע קדשים סי' קפח אות יד
ז/י פני משה (שלז')
ז/י פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' פ
ז/י פרי יצחק (בלזר) ח"א דף מ ע"ד, מא ע"ג, ח"ב דף לה ע"ד
ז/י פרי יצחק (תשעו) עמ' קלב, קמא, קפג, תנ, תנב, תנט
ז/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף נה ע"ב-ע"ג, נז ע"א
ז/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רא
ז/י קדשי יהושע עמ' אלף שכט, אלף שס {או"ש}, אלף תנא {או"ש}, אלף תקכה {או"ש}
ז/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תרו, ח"ב עמ' תשצו
ז/י קרן הצבי מצוה קטז אות ז
ז/י קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' סט
ז/י רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"ז מקור 27, ה"ח מקור 44
ז/י שארית יהודה (ינוביץ) יו"ד סי' יד ד"ה ובאמת
ז/י שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מג
ז/י שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קכג
ז/י שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' סה
ז/י שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 125
ז/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קצו
ז/י שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' שטו
ז/י שערי טהר ח"ח סי' נד אות ב
ז/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לב ס"ק ז
ז/י תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נו ס"ק ו, סי' נז ס"ק א, ב
ז/י תוספתא כפשוטה נשים עמ' 93
ז/י תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף כג ע"ב
ז/י תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' יז עמ' צח
ז/י תשובה שלמה יו"ד סי' לז
ז/י תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקנח {ערל}
ז/יא אבן שלמה (ניימן) עמ' עח
ז/יא אגרות הגרי"ד עמ' קז, קי
ז/יא אור הישר [מל"מ בהלכה יז]
ז/יא אות לישראל (מובשוביץ) עמ' ו, צט, קג, קה, קכו, רא, רפה
ז/יא אז שמח עמ' תז {נולד מהול}
ז/יא אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 148, 151, ע' אנדרוגינוס הע' 108
ז/יא בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קמט
ז/יא בינת נבונים דף סז ע"ג
ז/יא בית אהרן וישראל גל' מב עמ' מג
ז/יא בית המדרש
ז/יא ברור הלכה יבמות עב ע"א ציון ה
ז/יא ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ד פרק ד
ז/יא ברור הלכה שבת קלה ע"א ציון ג פסקה ה
ז/יא ברכת מרדכי יבמות עמ' שמג, שמה
ז/יא גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' פט
ז/יא דברי אמת (תשעט) עמ' תמה {טומטום אינו אוכל מפני שהוא ספק ערל}
ז/יא דברי יחזקאל (מישור) עמ' תב
ז/יא דברי יציב יו"ד עמ' שנה {נולד מהול}
ז/יא דברי סופרים (תנש"א) עמ' לט {נולד מהול}
ז/יא דגל יהודה (קמינר) עמ' קנג
ז/יא דגל ראובן ח"ב סי' כא
ז/יא הר צבי זרעים ח"א עמ' נט
ז/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שמג
ז/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלט
ז/יא וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קסד
ז/יא זהב התרומה תרומות עמ' שכד
ז/יא זכר יצחק (תשח) עמ' ט
ז/יא זכר יצחק (תשן) עמ' ט, יא, קכז, קלו
ז/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כד [אפילו בתרומה דרבנן - הקדמת ס' ארעא דרבנן]
ז/יא חזון יחזקאל יבמות פ"י הי"ב
ז/יא חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' צב עמ' רלג
ז/יא חי' הגר"ח החדש עמ' מח, תמה
ז/יא חי' הגרז"ס נשים עמ' קכה, תמז
ז/יא חי' כתב סופר
ז/יא חי' מהרי"א צטרון עמ' קסד
ז/יא חי' משנה פסחים עמ' רפד
ז/יא חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' יח
ז/יא חק המלך יבמות עמ' צד-צה, קו
ז/יא חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף ג {מל"מ}
ז/יא טל חיים (סגל) עמ' לה, מו
ז/יא יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' רמט
ז/יא יד פשוטה אהבה עמ' תתתכח
ז/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכו
ז/יא כי בא מועד עמ' כח
ז/יא כלי שרת סי' עז
ז/יא כלילת יופי דף סז
ז/יא כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קלו
ז/יא כרם שלמה (אהרמן) יבמות עא ע"א
ז/יא כתב סופר יו"ד דף פו ע"א
ז/יא כתר אפרים עמ' סז
ז/יא כתר ישועה כריתות כד ע"ב (ד"ה הכותב)
ז/יא לקוטי סופר ח"א דף מ ע"ד, פח ע"ג
ז/יא לקוטי שיחות חלק ל עמ' 51 {נולד מהול}
ז/יא מוריה גל' קנד עמ' צב-צג, גל' קעה עמ' קעו, קעח-קפ
ז/יא מילי דמרדכי
ז/יא מלאכת שלמה (מילר)
ז/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' סב
ז/יא מנחת בצלאל (תשלז) עמ' כה
ז/יא מנחת חינוך ח"א עמ' יא, צג, ח"ב עמ' שד, שמא, שסה, שעו
ז/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רמא {רדב"ז}
ז/יא מסורה ח"ו עמ' י
ז/יא מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קפח
ז/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' יא אות ה-ו {נולד מהול}
ז/יא משא יד ח"א עמ' י, ס-סב {נולד מהול}
ז/יא משאת המלך ח"א סי' קה
ז/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקצא
ז/יא משנת יעקב כאן, ומדע עמ' שמד
ז/יא משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' לה אות ח
ז/יא נדרי זריזין ח"ג עמ' סז
ז/יא נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קלד, קלט
ז/יא נחל הברית ח"א עמ' ס
ז/יא ניצוצי אש עמ' קיז
ז/יא נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מא אות ב
ז/יא נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' ש
ז/יא נתיבי ים קדושין עמ' קנד
ז/יא עבודת הזבח תמורה סי' ב ס"ק ב
ז/יא עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קפב
ז/יא עטרת חן ח"א עמ' צט
ז/יא עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' לה
ז/יא עין חיים ח"א עמ' כה {נולד מהול אוכל בתרומה}
ז/יא עליות משה (תשנב) ח"א עמ' רכו
ז/יא עליות משה (תשעו) ח"א עמ' עב
ז/יא פני חמה דף נח ע"א {מל"מ}
ז/יא פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 132
ז/יא פרי יצחק (בלזר) ח"א דף נד ע"א-ע"ב, ח"ב דף לג ע"ג
ז/יא פרי יצחק (תשעו) עמ' קפ, תסב
ז/יא צפנת פענח שמות עמ' מז
ז/יא קדשי יהושע עמ' אלף שכח
ז/יא קהלות יעקב שבת סי' מח
ז/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תריב
ז/יא קונ' בענין גרות עמ' יג
ז/יא רנת יצחק תהלים עמ' רנ
ז/יא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תצג
ז/יא שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' ריא
ז/יא שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף פט ע"ב
ז/יא שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' פד-פה
ז/יא שדה שמואל (שביעית) עמ' קע
ז/יא שירת דוד יבמות-קידושין עמ' קלד
ז/יא שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' שנ, תקכט
ז/יא שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שנא, שסד
ז/יא שעורי עץ ארז שבת עמ' קלא
ז/יא שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' שי
ז/יא שערי טהר ח"ז סי' נב אות ב (קמח ע"ב)
ז/יא שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רמח
ז/יא תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' שלא ס"ק ו
ז/יא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לב ס"ק ו
ז/יא תהלה לדוד (מן) קדשים סי' נו ס"ק ו
ז/יא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תרמח, תשפ
ז/יב אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קג, קלו
ז/יב בית שערים יו"ד סי' תטז
ז/יב ברור הלכה יבמות ע ע"א ציון ב
ז/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' שסז
ז/יב נחלת עזרא ח"ב עמ' 125
ז/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפה
ז/יב קדשי הגבול פ"ב דף ד ע"א
ז/יג אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 206, 209
ז/יג בית מאיר (תשע) סי' ד ס"כג עמ' לא
ז/יג בית שערים יו"ד סי' קצח
ז/יג ברור הלכה יבמות נז ע"א ציון ג
ז/יג דברי אהרן עמ' קב {בת גרים}
ז/יג הר צבי זרעים ח"ב עמ' צג
ז/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' סא
ז/יג זכר יצחק (תשח) עמ' קכז
ז/יג זכר יצחק (תשן) עמ' קלח
ז/יג חי' ר' חיים הלוי דף כט
ז/יג ישועות יעקב נשים עמ' תשסז
ז/יג כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ס ע"ב
ז/יג כרם ציון שביעית ח"א דף עט ע"ב
ז/יג מגידות (תשמ) עמ' קיד
ז/יג מגידות (תשעג) סי' מג עמ' קיג
ז/יג מנחה לאיש עמ' 69
ז/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' שעג, שעה
ז/יג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' סא אות ב {לא יאכלו בתרומה אף דאינם זר מעיקרא}
ז/יג משנה הלכות ח"ג סי' כב
ז/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תעו {אם לא ידעה}
ז/יג משנת יעקב כאן {רמב"ם}, וזרעים ח"א עמ' רכב {משנת יעקב}
ז/יג נחלת עזרא ח"ב עמ' 125
ז/יג עין חיים ח"ב עמ' קעו
ז/יג עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ב ס"ק יא
ז/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' של
ז/יג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' סד
ז/יג שם דרך כתובות עמ' רמד
ז/יג שם טוב - השלמה
ז/יג שער המלך ח"ב עמ' יח
ז/יג שערי חיים (ס' המקח) דף טו ע"ג {מל"מ}
ז/יג שערי טהר ח"ח סי' מח
ז/יד אהל משה (לוין) ח"א דף יג ע"ב {אנדרוגינוס}
ז/יד אור יעקב יבמות דף עד ע"ב-ע"ג
ז/יד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' כא {אנדרוגינוס לא מאכיל}
ז/יד אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 210, ע' אנדרוגינוס הע' 118-119, ע' אשת כהן הע' 124
ז/יד בינת נבונים דף סז ע"ג
ז/יד ברור הלכה יבמות נו ע"ב ציון ו
ז/יד ברור הלכה יבמות עב ע"א ציון ד
ז/יד ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ב, ציון ד פרק ד
ז/יד גאון יעקב עמ' א
ז/יד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קע
ז/יד דברי אמת (תשעט) עמ' תמה {טומטום ואנדרוגינוס נשותיהן אינן אוכלות משום ספק נקבה}
ז/יד דגל ראובן ח"א סי' ח
ז/יד זכר יצחק (תשן) עמ' רנד, רצז
ז/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שט
ז/יד יד דוד (קרלין) ח"א דף כד ע"ב
ז/יד יעלת חן עמ' קסב
ז/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשמ
ז/יד כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף ס ע"ב
ז/יד מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' קו אות א
ז/יד מים אדירים דף עח ע"ג, פ ע"א
ז/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' שכג, שכז, שנב, שעו
ז/יד מנחת חינוך מצוה רסו (דף פא ע"ד)
ז/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' רג
ז/יד משנה הלכות ח"ג סי' כב
ז/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תעח {קידש בת כהן}
ז/יד משנת יעקב
ז/יד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' קצט
ז/יד נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' א
ז/יד עקבי ברכה עמ' סז
ז/יד פני משה (שלז')
ז/יד פרי יצחק (בלזר) ח"א דף נז ע"א
ז/יד פרי יצחק (תשעו) עמ' קפב
ז/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קס
ז/יד שבת הארץ - מבוא עמ' 132-134
ז/יד שבת הארץ מבוא עמ' עט
ז/יד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שנא
ז/יד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תכא
ז/יד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כב ס"ק יב {מל"מ}
ז/טו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' לה
ז/טו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קל
ז/טו אור לי (מדיני) סי' לא אות יז, כח, עו-עז
ז/טו אמרי בינה (אוירבך) - קנינים סי' טו [א] ד"ה ובספר
ז/טו בית המדרש
ז/טו דברי חיים (אוירבך) קידושין סי' ח ד"ה ועיין (בהמ"ח)
ז/טו דגל ראובן ח"ג סי' יח
ז/טו חזון יחזקאל יבמות פ"ט ה"ד
ז/טו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קצ
ז/טו לב שלמה (חלמא) עמ' קכ
ז/טו לקוטי סופר ח"א דף פח ע"ב {כ"מ}
ז/טו מהרי"ט אלגזי פ"ח אות עח או"ק ד
ז/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' שנג
ז/טו מעשה רקח
ז/טו משפט הקנין ח"ב עמ' רפו
ז/טו נועם ח"ד עמ' פז, חי"ח עמ' קלד
ז/טו נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' קנה
ז/טו נחל יצחק סי' צו סעיף ב ענף ד דף קפח ע"ב
ז/טו פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תקכט-תקלא
ז/טו קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף יב ע"א ואילך
ז/טו רב ברכות (רי"ח) עמ' טו, יז, יט
ז/טו תורת מיכאל עמ' רטז
ז/טז אהל משה (לוין) ח"א דף יז ע"ד, יח ע"א
ז/טז אור הישר [פנים מאירות לירושלמי יבמות ספ"ח]
ז/טז אור יעקב יבמות דף עד ע"ב
ז/טז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' כ-כא
ז/טז אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' כ-כב
ז/טז אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 7 {ראב"ד}, 127-121
ז/טז באר שרים (שולמן) עמ' ו
ז/טז בדבר מלך ח"ח עמ' צא
ז/טז ביתאל ח"א דף פה ע"ב
ז/טז בני יעקב [לח"מ הל' אישות פ"ד]
ז/טז ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ב פרק ב {אנדרוגינוס}
ז/טז גליונות אבני נזר
ז/טז דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' לז
ז/טז דברי יוסף (אירגס) סי' יב דף כג ע"א-ע"ב {אנדרוגינוס ספק}
ז/טז זהב התרומה ביכורים עמ' קצב {אנדרוגינוס}
ז/טז זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' עג
ז/טז חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ו ס"ק ז
ז/טז חי' הגר"ח החדש עמ' קמה, תקח
ז/טז חסדי דוד ח"א עמ' תקיג
ז/טז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קצא, קצג
ז/טז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' נב, ח"ב עמ' פו
ז/טז כרם שלמה (אהרמן) יבמות פג ע"א
ז/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' שכג, שעו, שעז
ז/טז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רלז, ח"ג עמ' תא {ראב"ד}
ז/טז מעשה רקח
ז/טז מפענח צפונות עמ' 167
ז/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' רג {כ"מ}, שלא
ז/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תמב
ז/טז נשמת אברהם ח"ג עמ' קלד {ראב"ד}
ז/טז פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' יב
ז/טז קובץ חי' תורה (סול') עמ' יד
ז/טז רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תעט
ז/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קמט
ז/טז שו"ת אור שמח דף ק
ז/טז שולי הגליון עמ' קטו
ז/טז שלום ירושלים עמ' רג
ז/טז תורת המלך (צדוק) סי' א ס"ק מג
ז/יז אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' לד-לה
ז/יז אבני החושן סי' קעא סעיף ה
ז/יז אבני נזר יו"ד סי' פו אות י
ז/יז אגרות משה או"ח ח"ב סי' לג ענף ב
ז/יז אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' סז ענף ד, מל"מ הל' מעה"ק פ"י ה"ה]
ז/יז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 159
ז/יז אור יעקב יבמות דף מז ע"א, עד ע"ב-ע"ג
ז/יז אור עולם (שניאורסון) עמ' 336 {מל"מ}
ז/יז אורח משפט עמ' רעב ע"ב
ז/יז אות היא לעולם ח"ב דף צג ע"ג
ז/יז אמונת יהושע עמ' תתנט
ז/יז אמרי בינה דיני שבת סי' ג דף יד ע"ד
ז/יז אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 117 {מל"מ}, ע' גר הע' 345 {מל"מ}
ז/יז ארזא דבי רב יבמות עמ' נה, קכה, קכח
ז/יז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכה, רמג {מל"מ}, רנ {מל"מ}, רעו {מל"מ}, רפז {מל"מ}
ז/יז אשר למלך
ז/יז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שנה {מל"מ}
ז/יז בדבר מלך חי"ז עמ' קפו {עבד של שני שותפיו שהי' אחד מהן כהן אינו מאכיל וכו'}
ז/יז בינת נבונים דף סז ע"ג, סט ע"ג, ע ע"ד, עט ע"ג, פ ע"ג
ז/יז ביצחק יקרא (תשע) סי' יב סעיף א ד"ה ולכאורה, וסי' קכה סעיף א ד"ה ורישא
ז/יז בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 26 {מל"מ - תרומה בזה"ז חמורה}
ז/יז בית הלוי ח"ג סי' א עמ' טו
ז/יז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/יז בית יצחק (תשי"ג) עמ' 106
ז/יז בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' סז {מל"מ}
ז/יז בית שערים יו"ד סי' תטז
ז/יז בכורי חיים ח"ה עמ' קס-קסא
ז/יז ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ב פרק ה {מל"מ}
ז/יז ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ד פרק ג {כ"מ, מל"מ}, פרק ד
ז/יז ברור הלכה יבמות פז ע"א ציון ד
ז/יז ברכת מרדכי יבמות עמ' שכה, שכז
ז/יז גאון יעקב עמ' ג
ז/יז גדולי ציון (תשנב) עמ' ה {מל"מ - ספק תרומה לחומרא}
ז/יז גדולי ציון (תשנב) עמ' קכח
ז/יז גדולי שמואל כתובות דף קא
ז/יז גליוני הגר"ש עמ' פ {מל"מ}
ז/יז גרים וגרות עמ' פח {מל"מ}
ז/יז דברות אליהו ח"ה עמ' עב {מל"מ - ספק חלה בזה"ז}
ז/יז דברי ירמיהו קידושין עמ' קפה {מל"מ}
ז/יז דברי שמואל (מאדלינגר) דף יא ע"א {מל"מ}
ז/יז דרכי איש דף ב ע"ד
ז/יז הדרת אפרים ח"ב עמ' רעז {מל"מ}
ז/יז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קצט
ז/יז הר המוריה (אדר"ת) עמ' כז
ז/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רצא
ז/יז זהב התרומה תרומות עמ' רנה, שלא
ז/יז זכר יצחק (תשח) עמ' קג
ז/יז זכר יצחק (תשן) עמ' צח, רנד {מל"מ}, רצז
ז/יז זכרון חי עמ' עט-פ
ז/יז זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ב ענף א ס"ק ז {מל"מ}
ז/יז זכרון שמואל עמ' עה {מל"מ}
ז/יז חוקי חיים (גאגין) דף קמ ע"ב
ז/יז חזון יחזקאל יבמות פ"ט ה"ה
ז/יז חיי נפש ח"ג עמ' קנב {מל"מ}
ז/יז חלת לחם (תשנח) עמ' ה {מל"מ}
ז/יז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' תכח, ח"ב עמ' כח, אהע"ז עמ' יב-יג {כולם - מל"מ}
ז/יז חקרי לב (לווינבוק) דף כט ע"א {מל"מ}
ז/יז טל חיים (סגל) עמ' סט
ז/יז יד אברהם יו"ד סי' של ס' ד {מל"מ - ספק תרומה לחומרא}
ז/יז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קמה
ז/יז יד ישראל ח"ב
ז/יז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכו
ז/יז יחי ראובן (נאוי) עמ' יד {מל"מ}
ז/יז יצחק ירנן כאן, ולעיל פ"א ה"כ {מל"מ}
ז/יז ישועת משה עמ' קו, קלד
ז/יז ישרש יעקב יבמות סז ע"א {כ"מ}
ז/יז כבוד הלבנון דף סד ע"ד {עבד של כהן, וזר}
ז/יז כלי שרת סי' עח
ז/יז כפתור ופרח (תשו) דף קב ע"ב {מל"מ}
ז/יז מאור החיים עמ' כו
ז/יז מאורות נתן (הורוביץ) דף ב ע"ב, נא ע"ד {מל"מ}
ז/יז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' צו {מל"מ}
ז/יז מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' סח, יו"כ עמ' קו, קיז {מל"מ}
ז/יז מוריה גל' רכו עמ' נא {מל"מ}
ז/יז מחנה חיים ח"א סי' סו דף קג ע"ג
ז/יז מי השלוח (זס') עמ' עג
ז/יז מילי דמרדכי
ז/יז מלואי אבן - שו"ת עמ' קב, קלט, קמ
ז/יז מנוחה וקדושה (זס') עמ' עו
ז/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' שמט-שנ, שנב, שסט {שניהם - מל"מ}
ז/יז מנחת חינוך מצוה רפ (דף פח ע"ג), ק"מ רפ
ז/יז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רסג
ז/יז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' י, ח"ח עמ' שיח-שיט, ח"ט עמ' ריח, רכד {מל"מ}
ז/יז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רצ {מל"מ}, ח"ג עמ' קעו, קפג
ז/יז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' שכז {מל"מ}
ז/יז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תרעא {מל"מ}, תשעו
ז/יז מעיני המים
ז/יז מעשה רקח
ז/יז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ז/יז מצעדי גבר יבמות סי' נב אות א
ז/יז מקור ישראל דף כ ע"ב {כ"מ}
ז/יז מקור ישראל דף כא ע"ג {מל"מ}
ז/יז מקנת כסף עמ' רה
ז/יז מרבה חיים סי' מא אות כב {מל"מ}
ז/יז משאת המלך (תשסז) עמ' נד
ז/יז משה מבחוריו דף כד ע"ב-ע"ג, כה ע"ג
ז/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תפג
ז/יז משנת רבנו עמ' צא-צב {שותפות כהן וישראל}
ז/יז נועם ח"ג עמ' עה {מל"מ}
ז/יז נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' ט, ח"ג עמ' קיג {מל"מ}
ז/יז נחלת שמואל דף ג ע"ב {מל"מ}
ז/יז נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקפה
ז/יז נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רצט
ז/יז נתן פריו ב"מ עמ' רפז
ז/יז ס' המקח עמ' כ
ז/יז עין יהודה עמ' פח {עבד של כהנים שותפים אוכל תרומה}
ז/יז עין יצחק ח"א עמ' קמא, ח"ב עמ' רצג {מל"מ}
ז/יז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' סה {מל"מ}
ז/יז עלי עין עמ' לז
ז/יז עלי עשור (זס') עמ' לב
ז/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפג
ז/יז עקבי ברכה עמ' סז
ז/יז פאת ים (מאיו) דף ק ע"ד {מל"מ}
ז/יז פחד יצחק (זס') עמ' יד
ז/יז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקכא
ז/יז צמח ארז עמ' תצג-תצד
ז/יז קבא דתירוצא עמ' רכד
ז/יז קבוצי אפרים שנה א חוב' א עמ' 10 {מל"מ - בתרומה ספק דרבנן לחומרא}
ז/יז קובץ הערות (תשסג) הוספות אות ה {מל"מ}
ז/יז קרית מלך
ז/יז רב ברכות עמ' טו, יז, יט {כ"מ}
ז/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שפט
ז/יז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סח {מל"מ}, סי' ע עמ' קסה {מל"מ}
ז/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' קצג {מל"מ - ספק בתרומה בזה"ז}
ז/יז שביתת יו"ט
ז/יז שבת הארץ - מבוא עמ' 131 {מל"מ}, 132-135, 137-140
ז/יז שבת הארץ מבוא עמ' עט
ז/יז שושנת העמקים (תאומים) עמ' מה {מל"מ}
ז/יז שם ישראל עה"ת עמ' קטו {מל"מ}
ז/יז שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שנא, שס
ז/יז שמחת יו"ט (אלגזי) דף קצו ע"א
ז/יז שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לו אות ה
ז/יז שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קמג
ז/יז שעורי הגרב"ד פסחים עמ' צג
ז/יז שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' טו {מל"מ}
ז/יז שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' סא
ז/יז שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קיב {מל"מ}
ז/יז שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תיט {עבד של שותף זר}, תכא {מל"מ}
ז/יז שערי טהר ח"ב שער ד סי' כ אות ג
ז/יז שערי שמואל עמ' קכח {מל"מ}
ז/יז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רכג {מל"מ}, כרך ב עמ' רלב {מל"מ}
ז/יז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לא ע"א {מל"מ}, קטז ע"ב, ח"ג דף נא ע"ד {מל"מ}, נז ע"ד {מל"מ}, סב ע"ב {מל"מ}
ז/יז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קלב, כרך ב עמ' קפא {מל"מ}
ז/יז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רכב
ז/יז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רלב {מל"מ}
ז/יז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לו ס"ק יג-טו
ז/יז תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' פב-פד
ז/יז תורת מהרא"ל עמ' כח {מל"מ}
ז/יז תורת מיכאל עמ' יא, יז
ז/יז תורת רפאל ח"ג עמ' קיג
ז/יז תרומות חיים סעיף ב אות ג
ז/יח אור הישר [אור שמח הל' גזילה פי"ז הי"ג]
ז/יח אור יעקב יבמות דף מו ע"א
ז/יח אור ליהודה יבמות עמ' רנו
ז/יח אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 76
ז/יח ארזא דבי רב יבמות עמ' קלה
ז/יח אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' רסז
ז/יח בכורי אליהו (בסופו) - מזכרת צבי עמ' כו
ז/יח ברור הלכה יבמות סו ע"א ציון ב, ו
ז/יח ברכת מרדכי יבמות עמ' שכב
ז/יח דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רלט
ז/יח הדר איתמר עמ' קי
ז/יח זכר יצחק (תשן) עמ' קלט
ז/יח זכרון חי עמ' נד {ישועות מלכו}
ז/יח חזון יחזקאל יבמות פ"ט ה"ה, כתובות פ"ו ה"ג
ז/יח טל חיים (סגל) עמ' סא-סב
ז/יח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכו
ז/יח ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/יח מלואי אבן - שו"ת עמ' קלח, קמ
ז/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' שנה
ז/יח מעין החכמה עמ' קס
ז/יח מצעדי גבר יבמות סי' נג אות ב
ז/יח מקוה המים עמ' כג-כד {עבד של עבד - הרי אין קנין עבד בלא רבו}
ז/יח מרחשת ח"ב סי' לח אות ד
ז/יח משאת המלך (תשסז) עמ' נג
ז/יח משב יעקב ח"א
ז/יח משה מבחוריו דף כד ע"ג, כה ע"א {עבד שקנה עבד}
ז/יח משנת יעקב
ז/יח נחלת עזרא ח"ב עמ' 126
ז/יח ניצוצי אש עמ' רעד
ז/יח עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ב ס"ק יב
ז/יח פני אברהם (שפירא) עמ' רכג {מל"מ}
ז/יח רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צז
ז/יח שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שכה-שכו
ז/יח שעורי ר' שמואל קדושין עמ' צג
ז/יח שערי טהר ח"ה שער ב סי' לא אות ג
ז/יח שערי טהר ח"ה שער ב סי' לא אות ג דף רפ ע"ב {עבדי אשתו שקנו עבדים}, רפא ע"א
ז/יח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 99
ז/יח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רסח
ז/יח שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' תיג {מל"מ}
ז/יח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 152
ז/יח תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לו ס"ק ז, ט-י
ז/יח תשובה שלמה יו"ד סי' לח
ז/יט היכל מלך
ז/יט זכרון חי עמ' סג {רדב"ז}
ז/יט משברי ים עדל"ת סי' כח ס"ק ו
ז/יט ניצוצי אש עמ' רעד
ז/כ אבי עזרי ח"ה
ז/כ אבני נזר אהע"ז סי' לז אות ז
ז/כ אור ליהודה יבמות עמ' רלד
ז/כ אור שמח
ז/כ אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 219, 221
ז/כ ארזא דבי רב יבמות עמ' נא, קכ
ז/כ באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' מו אות ח
ז/כ בית המדרש
ז/כ בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/כ ברור הלכה יבמות סו ע"א ציון ב
ז/כ גליונות אבני נזר
ז/כ דליית הכרם עמ' תתתיט
ז/כ דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שפח
ז/כ זכר יצחק (תשן) עמ' קלט
ז/כ זכרון חי עמ' נב, עט {אבי עזרי}
ז/כ חזון יחזקאל כתובות פ"ו ה"ג
ז/כ חי' מחנה אפרים
ז/כ טל חיים (סגל) עמ' סא
ז/כ יצחק ירנן
ז/כ ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/כ כתר המלך
ז/כ מוריה גל' רלו עמ' קיח
ז/כ מילי דמרדכי
ז/כ מלואי אבן - שו"ת עמ' קלג
ז/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' שנה, שעו
ז/כ מעשה רקח
ז/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/כ משאת המלך ח"ב סי' רסא
ז/כ משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' רסט-רעב {מרכה"מ}
ז/כ משנת רבנו עמ' פח {שניה אוכלת ועבדי מלוג לא יאכלו}
ז/כ ענפי ארז (גורביץ) הל' עבדים עמ' קכג
ז/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפג
ז/כ עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ב ס"ק יא-יב
ז/כ קרן הצבי מצוה מג אות ד
ז/כ רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צז
ז/כ שערי טהר ח"ה שער ב סי' לא אות ג
ז/כ שערי טהר ח"ה שער ב סי' לא אות ג דף רפ ע"א וע"ג-ע"ד {שנייה}
ז/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 99
ז/כ שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 152
ז/כ תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לו ס"ק י
ז/כא אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' לג, לה
ז/כא אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ב אות ו
ז/כא אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מט אות ב
ז/כא אבני ציון ח"ד עמ' קנח
ז/כא אור הישר [כתונת פסים יבמות כג ע"א, מל"מ הל' אישות פ"ג הי"א]
ז/כא אוריתא טו עמ' נג, נז, קצו {מל"מ}
ז/כא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' רלב-רלג {יש חופה לפסולות}
ז/כא אמרי בינה (אש) דף נא ע"ד {חופה לפסולות}
ז/כא אמרי דוד (שליסל) דף נ ע"ד
ז/כא אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 210, 213
ז/כא אפיקי מגינים יבמות סי' ל
ז/כא אפיקי מגינים כתובות סי' ג
ז/כא ארץ הצבי (שכטר) עמ' קיד
ז/כא אשר למלך
ז/כא באר שרים (ליפשיץ) הל' אישות פי"א עמ' ב
ז/כא בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף לג ע"ג
ז/כא בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קכח
ז/כא בדבר מלך חי"ז עמ' קצז {כהנת אלמנה שנתארסה לכהן גדול או גרושה לכהן הדיוט הואיל והן משתמרות לביאה פסולה של תורה הרי אלו לא יאכלו וכו'}
ז/כא בדי הארון (הכהן) עמ' 292
ז/כא בית מאיר (תשע) סי' ז ס"יב עמ' קה
ז/כא בית מאיר סי' ז אות יב עמ' ק
ז/כא ברור הלכה גיטין פה ע"א ציון כ
ז/כא ברור הלכה יבמות נו ע"ב ציון ו
ז/כא ברור הלכה יבמות נז ע"ב ציון א
ז/כא גאון יעקב עמ' קיג
ז/כא גדולי אריה עמ' יג {חופה לפסולות}
ז/כא גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תה
ז/כא גן שושנים ח"ב עמ' קכו {יש חופה לפסולות}
ז/כא גשר יהושע עמ' 134
ז/כא דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' כח-ל
ז/כא דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' סה
ז/כא דברי יחזקאל (תרצה) דף קכט ע"ב
ז/כא הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קכח
ז/כא היכל מלך
ז/כא המאור הגדול (יעבץ) עמ' רז
ז/כא ויען יצחק עמ' רצח
ז/כא זכור לאברהם (יפהן) עמ' קמ {יש חופה לפסולות}
ז/כא חוקות הדיינים ח"ג עמ' טז
ז/כא חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' כב
ז/כא יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קצד, קצח
ז/כא יעלת חן עמ' קט, קטז, קלז, קמג
ז/כא יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' קעה
ז/כא ישועות יעקב נשים עמ' רלו, תשעג
ז/כא כנה"ג [שו"ת ר"א ששון סי' קפג]
ז/כא לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' צג
ז/כא מאור למלך כתובות עמ' רנט-רס
ז/כא מאור למלך קדושין עמ' טז, רה
ז/כא מגילת סמנים עמ' סו
ז/כא מי באר (פסח) דף לח ע"ג, לט ע"א-ע"ד {חופה לפסולות}
ז/כא מילי דמרדכי
ז/כא מנוחת אשר ח"א דף מט ע"ד {חופה לפסולות}
ז/כא מנוחת משה דף פג ע"ג {חופה לפסולות}
ז/כא מנחת חינוך ח"ב עמ' שעה
ז/כא מעשה רקח
ז/כא משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' פב
ז/כא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תמה
ז/כא משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' שא
ז/כא משנת ר' אהרן כתובות עמ' קפט
ז/כא משנת ר' אהרן קדושין עמ' ס, קנד
ז/כא נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קו
ז/כא נחמד למראה ח"ג דף יט ע"א
ז/כא ניצוצי אש עמ' רעג
ז/כא נשאל דוד אהע"ז עמ' ה ע"ב
ז/כא נתיבות החיים עמ' ס
ז/כא ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' ו {חופה לפסולות - קושיה מהל' אישות}
ז/כא עורה שחר דף כח ע"ב, כט ע"א
ז/כא עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' מג
ז/כא פי' ר"א מן ההר יבמות נח ע"א-ע"ב
ז/כא קונטרסי שעורים כתובות קונ' א שעור י אות א עמ' לג
ז/כא רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' סה
ז/כא רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צז
ז/כא שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כב אות י
ז/כא שם דרך כתובות עמ' יח
ז/כא שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' מ
ז/כא שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' י
ז/כא שער המלך ח"א עמ' תסח, תפ, טעם המלך ח"א עמ' תעג
ז/כא שערי נשואין עמ' קצה
ז/כא שערי ציון (כהן, תרצח) דף סח ע"א {יש חופה לפסולות}
ז/כא תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' כב ס"ק ב
ז/כא תורת אמת (תשסו) עמ' תרלז
ז/כא תורת יצחק ח"ב עמ' רנז, רסב
ז/כב זכרון חי עמ' נא-נב
ז/כב חק המלך יבמות עמ' לז
ז/כב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' ר
ז/כב משנת רבנו עמ' צג {יבמים שיש בהם חלל}
ז/כב נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' שי, ח"ב עמ' רפג
ז/כב שדה הארץ ח"ג דף עד ע"ד
ז/כג אור שמח
ז/כג אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפד
ז/כג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צג
ז/כג ברור הלכה יבמות נו ע"ב ציון ו {חלוצה שנתארסה}
ז/כג הגהות רימ"א {כ"מ}
ז/כג כרם שלמה (אהרמן) יבמות נח ע"ב
ז/כג כתר המלך
ז/כג מנחת חינוך ח"ב עמ' שעה-שעו
ז/כג מעשה רב על הל' נערה פ"א ה"ה
ז/כג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/כג משנת יעקב
ז/כג עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ב ס"ק יב
ז/כג קרית מלך


ח/366 הלכות תרומות פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ בית יעקב (בירב)
ח/רה"פ דרך אמונה
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' עו
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אנצי"ת ע' בת כהן הע' 31, 36, 45
ח/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' ר
ח/א ישא איש דף כז ע"א
ח/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פג
ח/א שמחתי באומרים לי עמ' רצה
ח/א שעורי הגרד"ש מכות סי' א ד"ה ובירושלמי
ח/א תשובה שלמה אהע"ז סי' מא
ח/ב אמרי כהן (הולנדר) עמ' רצה
ח/ב אנצי"ת ע' בת כהן הע' 31
ח/ב ברית אברהם (פרנס) עמ' תקח
ח/ב חי' הגרנ"ט סי' קצא
ח/ב מגילת ספר לאוין דף קמח ע"ד
ח/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שנא
ח/ב מנחת יהודה (בוים) דף קא ע"ג
ח/ב מעשה רקח
ח/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תעח {בשביל העובר}
ח/ב ספר היובל לש' פדרבוש (תשכא) עמ' רנד
ח/ב צרור החיים (חייקא)
ח/ב רפואה והלכה (שילת) עמ' 131, 220, 236
ח/ב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קסט
ח/ג אוצרות הרמב"ם
ח/ג אור שמח
ח/ג אמר יוסף (אלקלעי) כאן, ודף כ ע"ד
ח/ג אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפד
ח/ג אנצי"ת ע' בת כהן הע' 47, 49, 51
ח/ג אסיא חוב' סז עמ' 113 {מים בעלמא}
ח/ג אפיקי מגינים יבמות סי' לו
ח/ג בני דוד
ח/ג ברור הלכה יבמות סט ע"ב ציון ז
ח/ג השבת לקדשו דף פח ע"ג {או"ש}
ח/ג זכרון חי עמ' סא {ישועות מלכו, או"ש}
ח/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כד [עי' ירושלמי יבמות רפ"ז וקרבן העדה שם]
ח/ג חמדת ישראל ח"א דף פח ע"ד
ח/ג חסדי דוד ח"ג עמ' מ
ח/ג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ח/ג לב שלמה (חלמא) עמ' קכד
ח/ג מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' קעא
ח/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קא
ח/ג משנת יעקב קנין עמ' קכט
ח/ג נועם ח"א עמ' קכו
ח/ג נשמת אברהם ח"ג עמ' רכב
ח/ג נתיב אברהם ח"א עמ' לה, לח
ח/ג סיני כרך סו (תשל) עמ' כה
ח/ג קונטרסי שעורים כתובות קונ' ג אות ו עמ' 172, קונ' ח אות כ עמ' 338
ח/ג קרית מלך
ח/ג שמחת החג דף טו ע"ג
ח/ד אבי עזרי ח"א וח"ג
ח/ד אבן ישראל (פישר)
ח/ד אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 186-188
ח/ד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ח/ד אבן מלוכה (רביע)
ח/ד אור הישר [קובץ הערות סי' מ]
ח/ד אור שמח
ח/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ד באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' פה אות ז {ר"ח הלוי}
ח/ד באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף סב {עובר לא יורש}
ח/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' מא {ר"ח הלוי}
ח/ד בית אהרן וישראל גל' עה עמ' צו {ר"ח הלוי}
ח/ד בית שערים יו"ד סי' תטז
ח/ד בלכתך בדרך תשנט עמ' 76
ח/ד ברור הלכה יבמות סז ע"א ציון ב
ח/ד ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' קו
ח/ד ברכת מרדכי ב"ב עמ' תלג
ח/ד ברכת מרדכי יבמות עמ' שכג
ח/ד גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' נז-נח
ח/ד דגל ראובן ח"ב סי' כו
ח/ד הירושה והצוואה במשה"ע עמ' 105 {ראב"ד}
ח/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' רח
ח/ד המדות לחקר ההלכה מדה יג אות מו, מדה יח אות עב
ח/ד העובר בהלכה עמ' 103 {רדב"ז}, 112, 115
ח/ד הר המלך ח"ג עמ' רצד-רצז, ח"ז עמ' סד
ח/ד ויקח אברהם דף לה ע"ג {ראב"ד}
ח/ד זית רענן ח"א עמ' שפב
ח/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כד
ח/ד זכרון שמואל עמ' קפד-קפה
ח/ד זרעו של אברהם (חג'אג') ח"ב דף נב ע"א
ח/ד חוות בנימין ח"ב עמ' תכ {כ"מ}
ח/ד חזו"א על הרמב"ם
ח/ד חזון יחזקאל יבמות פ"ט ה"ב
ח/ד חי' הגר"ח החדש עמ' תיד
ח/ד חי' הגרז"ס נשים עמ' תלח
ח/ד חי' חתם סופר
ח/ד חי' ר' חיים הלוי
ח/ד חי' ר' חיים הלוי דף מ
ח/ד חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' יא
ח/ד יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקמט, תקנ-תקנא {ר"ח הלוי}, תרסב {ר"ח הלוי}
ח/ד יד דוד (קרלין) ח"א - שאילת דוד סי' ה דף רלה ע"ג-ע"ד, רלו ע"א
ח/ד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קמא {ר"ח הלוי}, רא
ח/ד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ח/ד כלי שרת סי' לב
ח/ד כרם שלמה (אהרמן) יבמות סז ע"א
ח/ד להורות נתן על התורה ח"ג עמ' ריט
ח/ד לוחות אבן ב"ב עמ' רעז {ר"ח הלוי}, רעח, רעט {ר"ח הלוי}
ח/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עג ע"א
ח/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קצא
ח/ד מוריה גל' קצג עמ' פח {כ"מ}, גל' רלו עמ' קיח
ח/ד מוריה שנה ו גל' ב (ר"מ עפשטיין)
ח/ד מילי דמרדכי
ח/ד מלואי אבן - שו"ת עמ' קסג
ח/ד מנחת יהודה (בוים) דף קא ע"ג-ע"ד, ק ע"א
ח/ד מעיני המים
ח/ד מעשה רקח
ח/ד מצעדי גבר יבמות סי' נד אות ד, ו
ח/ד מקדש דוד ב"ב עמ' רצד-רצז
ח/ד מקנת כסף עמ' ר
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ד משב יעקב ח"א
ח/ד משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' רכב
ח/ד משנת יעקב
ח/ד משנת יעקב משפטים עמ' רסה {ר"ח הלוי}
ח/ד משנת יעקב קנין עמ' קכג, קכח {ר"ח הלוי}
ח/ד משנת ר' אהרן יבמות סי' כה אות א, קדשים - בכורות ב ע"א ד"ה הרי"ט
ח/ד משנת ר' אהרן כתובות עמ' קיט
ח/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קסג-קסד, אהע"ז ח"א עמ' רמח
ח/ד נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' רז
ח/ד נודע בשערים (אשכנזי) יבמות סז ע"א ד"ה במשנה
ח/ד נחלת יעקב (צלניק) עמ' 221
ח/ד ניר לדוד
ח/ד נתיב מאיר כאן, ובהשמטות להל' תפלה
ח/ד נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' כח אות א
ח/ד נתיבות שלום (למפרט)
ח/ד סיני כרך סו (תשל) עמ' כד
ח/ד עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' מב עמ' קמא
ח/ד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קפ
ח/ד עצי אלמוגים הל' שניות לעריות סי' ב ס"ק יב
ח/ד פנת יקרת (תשנד) סי' מ הערה ד, סי' קלז אות ג, סי' קמד אות ג {ר"ח הלוי}
ח/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' קעז, תרכו, תרמח {ר"ח הלוי}
ח/ד פתח הבית (טיקטין, תק"פ) סי' לה דף פו ע"א {ראב"ד}, פח ע"א
ח/ד קובץ הערות (תשסג) סי' מ אות ד
ח/ד שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' רה
ח/ד שהם וישפה ח"ב
ח/ד שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' רי
ח/ד שו"ת מהרש"ם ח"א סי' צט
ח/ד שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' סג
ח/ד שיח דוד (תשסח) עמ' עד
ח/ד שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' סג
ח/ד שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' ח, עז {ר"ח הלוי ד"ה והנ"ל}
ח/ד שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור ה {ר"ח הלוי}
ח/ד שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור נד {ר"ח הלוי}
ח/ד שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' רכב, רכט-רל
ח/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שטז {ר"ח הלוי}
ח/ד שער המלך ח"א עמ' תריח
ח/ד שערי טהר ח"ח סי' קכד אות ב
ח/ד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לו ס"ק טו
ח/ד תורת הקנינים ח"ב עמ' שפט {ראב"ד}
ח/ד תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' קפב
ח/ד תורת ישראל (וולפין) ח"ב עמ' קסט-קע {ר"ח הלוי}
ח/ד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' פא-פב, פד
ח/ה אברהם יגל
ח/ה אוהב מישרים עמ' רכז {עדיין לא קנאה}
ח/ה אור הישר [אור שמח הל' סוטה פ"ב ה"ב]
ח/ה אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 44, ע' בת כהן הע' 36, 37
ח/ה ברור הלכה כתובות נז ע"א ציון ו
ח/ה הר המלך ח"ה עמ' סג
ח/ה הר צבי זרעים ח"א עמ' קמ
ח/ה זכר יצחק (תשח) עמ' יב
ח/ה זכרון חי עמ' נא
ח/ה חק המלך יבמות עמ' לז
ח/ה ישועות מלכו (קרית ארבע)
ח/ה כלי שרת סי' עג עמ' קכו
ח/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' שנא
ח/ה מעשה רקח
ח/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תעט
ח/ה משנת ר' אהרן יבמות סי' כו אות ז עמ' רלב {יבמה מן הנישואין}
ח/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ח אות ג
ח/ו אב בחכמה דף כד ע"ב {נפלה מן האירוסין ביאה באונס לא קנאה לכל}
ח/ו אור הישר [כתונת פסים יבמות כב ע"ב]
ח/ו אוריתא טו עמ' עז-עח
ח/ו אנצי"ת ע' ביאה הע' 73
ח/ו אפיקי מגינים יבמות סי' לא
ח/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף כה ע"א
ח/ו בדבר מלך חי"ז עמ' קסו {כהן שבא על יבמתו באונם או בשגגה או שהערה בה ולא גמר אע"פ שקנאה וכו'}
ח/ו בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' כב אות ב, ה, סי' כג אות א
ח/ו בית שערים ח"ג סי' סט
ח/ו ברור הלכה יבמות נו ע"א ציון א
ח/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' שצט
ח/ו גן שושנים ח"ב עמ' קכג
ח/ו חזו"א אהע"ז סי' קכג ס"ק א
ח/ו חזו"א על הרמב"ם
ח/ו חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' קצ
ח/ו חי' ר' שמואל יבמות עמ' רכט
ח/ו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רג
ח/ו ישועות יעקב נשים עמ' סב
ח/ו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ח/ו כרם שלמה (אהרמן) יבמות נו ע"א
ח/ו מוריה גל' רטו עמ' מז {מערה}
ח/ו מילי דמרדכי
ח/ו מלואי אבן ח"ב עמ' קל, קלב, קלו
ח/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קסג ע"א {כ"מ}
ח/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' לו
ח/ו מעיני התורה ח"א עמ' רח
ח/ו מעשה רקח
ח/ו מצעדי גבר יבמות סי' מו אות ג-ד
ח/ו מרחשת ח"ב סי' יט אות א
ח/ו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' רל
ח/ו משנת חיים קדושין עמ' קכה
ח/ו משנת יעקב כאן, ונשים ח"א עמ' לג-לד, ח"ב עמ' רלח
ח/ו משנת ר' אהרן כתובות עמ' עב
ח/ו משנת ר' אהרן קדושין עמ' נח, קד, קי
ח/ו פי' ר"א מן ההר יבמות נה ע"ב
ח/ו קונטרסי שעורים קדושין שעור יג אות ב
ח/ו שי למלך (מלר) עמ' עח-עט
ח/ו שעורי ר' שלמה עמ' סט, עא
ח/ו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לב ס"ק יא
ח/ז אור הישר [מ"מ הל' אישות פ"א ה"ב]
ח/ז אור לי כתובות סי' ג ס"ק כה
ח/ז אנצי"ת ע' בת כהן הע' 13, 14
ח/ז בית יעקב (מליסא) כתובות מח ע"ב ד"ה בתוס'
ח/ז ברור הלכה כתובות נז ע"ב ציון א
ח/ז זהב התרומה תרומות עמ' שז
ח/ז זכרון חי עמ' סד {שהרי יש לה בה קנין}
ח/ז יד דוד (קרלין) ח"ב דף קמו
ח/ז יהל אור דף כז ע"ד {שמא תאכיל}
ח/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רעא
ח/ז מגילת ספר לאוין דף קמו ע"ג
ח/ז מגיני שלמה עמ' שמז
ח/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף נא ע"ב
ח/ז מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף לג
ח/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תמב
ח/ז משנת יעקב
ח/ז נדרי זריזין ח"א עמ' תעא
ח/ז נחמד למראה ח"ג דף טז ע"א
ח/ז קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות י
ח/ז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לח
ח/ז שבט סופר (תשמו) עמ' פ
ח/ז שם טוב - השלמה
ח/ז שערי אלימלך עמ' מה {שמא תאכיל}
ח/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כח
ח/ח חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' ע
ח/ח מערכות חיים עמ' ח
ח/ח משנת חיים קדושין עמ' תמב
ח/ח עליות אריה עמ' קצז
ח/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' ח אות ג
ח/ח קהלת יעקב (אלגזי) תוספת דרבנן אות שיד (קי ע"א בדפוס שלוניקי)
ח/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תד
ח/ח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' עד
ח/ט אנצי"ת ע' בת כהן הע' 45, 46
ח/ט מילי דמרדכי
ח/ט מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' קסח
ח/ט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תעט
ח/ט משנת חיים במדבר עמ' רצב
ח/ט משנת יעקב
ח/ט רב ברכות עמ' טז
ח/ט שובע שמחות עמ' שסח
ח/ט שם טוב - השלמה
ח/ט תשובה שלמה אהע"ז סי' כג דף לה ע"א
ח/י אור שמח
ח/י ארזא דבי רב יבמות עמ' קלד {או"ש}
ח/י מזבח חדש דף פה ע"ב
ח/י מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לב
ח/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שד
ח/י משנת יעקב
ח/י שם טוב - השלמה
ח/י תורת ראשי הישיבות יבמות עמ' תריט
ח/יא אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ט עמ' קנד
ח/יא אור הישר [שערי ציון סי' א]
ח/יא אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קסה
ח/יא אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 99, 123
ח/יא באר מרים פ"ט ה"ו אות ג
ח/יא בדבר מלך ח"ו עמ' קמג
ח/יא בית זבול ח"א סי' ח אות ט
ח/יא בית מאיר (תשע) סי' ו ס"ט עמ' עד
ח/יא בית מאיר סי' ו אות ט עמ' סט
ח/יא בית נאמן (תרמא) דף י ע"ג
ח/יא בית נאמן (תשעא) עמ' נז
ח/יא בנין הלכה עמ' עא {שחוף פוסל מתרומה או מכהונה בביאתו}
ח/יא ברור הלכה יבמות נה ע"ב ציון ב {שחוף}
ח/יא ברור הלכה יבמות סז ע"ב ציון ו
ח/יא זהב התרומה תרומות עמ' שיד
ח/יא חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' טז
ח/יא חמדת ישראל ח"ב דף א ע"ד, ב ע"ב
ח/יא יד דוד (קרלין) ח"א דף סד
ח/יא ישועות מלכו (קרית ארבע)
ח/יא כלי שרת סי' עג עמ' קכו
ח/יא כלילת יופי דף עא
ח/יא כתר המלך
ח/יא מאיר עיני חכמים ח"א דף טז ע"ד
ח/יא מטה אהרן שבועות עמ' נו
ח/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' שכב, שעז
ח/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' שעז
ח/יא משנת יעקב
ח/יא נתיב אברהם ח"ב עמ' קלח
ח/יא פני משה (שלז')
ח/יא צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' רצה אות יא
ח/יא קונטרסי שעורים קדושין שעור יג אות ז
ח/יא שו"ת רי"ט וייל אהע"ז סי' נא
ח/יא שערי טהר ח"ו סי' יח אות א, ח"ח סי' מ אות ב
ח/יא תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' ט ס"ק יא
ח/יא תשובה שלמה אהע"ז סי' נג דף ס ע"ד
ח/יב אבי עזרי ח"ה
ח/יב אור שמח
ח/יב אורח משפט עמ' רעב ע"ב
ח/יב בינת נבונים דף עט ע"ג
ח/יב זהב התרומה תרומות עמ' קיח
ח/יב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כד [שעה"מ הל' איסו"ב פט"ו הי"ח]
ח/יב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שכג
ח/יב כרם שלמה (אהרמן) יבמות סט ע"ב
ח/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' שנב
ח/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תפג
ח/יב משנה הלכות ח"ז סי' רנב דף קעח ע"ד, קעט ע"א
ח/יב עיני כל חי (תשסח) עמ' תו (דף קלב ע"ד במהד' תרלח) {לח"מ}
ח/יב ציץ אליעזר ח"א, הסכמות עמ' 4
ח/יב רב ברכות (רי"ח) עמ' טז
ח/יב רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ד הע' 20
ח/יב שבת הארץ - מבוא עמ' 139
ח/יב שם מרדכי עמ' 177
ח/יב שמחת מלך עמ' 22 {רדב"ז}
ח/יג אור יעקב יבמות דף ס ע"ד
ח/יג אנצי"ת ע' בת כהן הע' 39, 41
ח/יג ברור הלכה יבמות סט ע"א ציון ה
ח/יג לב שלמה (חלמא) עמ' קכד
ח/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תפג {רדב"ז}
ח/יג עטרת ישראל עמ' קד
ח/יד אבני נזר אהע"ז סי' ע אות יג
ח/יד אגרא דשמעתא ח"ב עמ' רמט
ח/יד אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 120, ע' בת כהן הע' 43, 44
ח/יד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קטו
ח/יד בית מאיר (תשע) סי' ד ס"כו עמ' מו, מח
ח/יד בית מאיר סי' ד אות כו עמ' מא-מג
ח/יד בנין אריאל ח"ב עמ' קלט
ח/יד בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' כא
ח/יד ברור הלכה יבמות סט ע"א ציון ה
ח/יד ברור הלכה יבמות סט ע"ב ציון י פרק ב
ח/יד ברית אברהם (פיעטרקוב) אהע"ז סי' יא
ח/יד ברכת מרדכי יבמות עמ' שכט
ח/יד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תסז
ח/יד גורן דוד ח"ב סי' נט
ח/יד גרים וגרות עמ' עא-עב
ח/יד דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' סז
ח/יד דברי חיים (אוירבך) אה"ע סי' א ד"ה וראיתי
ח/יד דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' צו, ח"ב אהע"ז סי' קפ
ח/יד דברי משה (מזרחי) עמ' נז-נט
ח/יד הלכה רבה ח"ג עמ' 217
ח/יד הר המלך ח"ה עמ' סג
ח/יד ושב הכהן (תשמח) עמ' רא
ח/יד זית רענן ח"א עמ' רכט, תיא
ח/יד זכרון חי עמ' עד
ח/יד חזו"א אהע"ז סי' א ס"ק ה
ח/יד חזו"א על הרמב"ם
ח/יד חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 66, 79, 148
ח/יד חי' הגר"י סי' כח
ח/יד חי' כתב סופר כתובות עמ' מו, נשים ח"א עמ' נא
ח/יד חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' שס
ח/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' קעט
ח/יד חי' ר' שמואל יבמות עמ' עב
ח/יד ישועות יעקב נשים עמ' סז
ח/יד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שכג
ח/יד כתב סופר אהע"ז סי' ה ד"ה והנה הה"מ {מי וכו' שפיתה אותה כהן וילדה אוכלת בשביל בנה וכו' שלא יצא עליה קול עם אחר}, סי' לב ד"ה הנה הרמב"ם, ועדיין פש {כהן שפיתה אשה וילדה אוכלת תרומה בשביל בנה אע"פ שספק אולי מאחר נתעברה הרי הולד בחזקת זה שבא עליה}
ח/יד כתב סופר אהע"ז סי' ה דף ו ע"א-ע"ג
ח/יד כתב סופר אהע"ז סי' לב
ח/יד לבושי מרדכי אהע"ז עמ' יט
ח/יד להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קמז
ח/יד לוחות אבן ב"ב עמ' קסו {אבי עזרי}
ח/יד מאור למלך כתובות עמ' קו-קז
ח/יד מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף ס ע"א וע"ג, סא ע"ב
ח/יד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קכה
ח/יד מבי"ט (רובינ') דף קכו ע"ב
ח/יד מלבושי יו"ט ח"ב דיני חזקות סי' יב
ח/יד מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' נו
ח/יד מעשה רקח
ח/יד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
ח/יד מקור ישראל דף כ ע"ד
ח/יד מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/יד משאת המלך ח"ב סי' רנח
ח/יד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקנב
ח/יד משיב משפט עמ' רב
ח/יד משנה הלכות ח"ז סי' רנב דף קעז ע"ד, קעח ע"ג, קעט ע"ב
ח/יד משנת יעקב
ח/יד משפטי עזיאל ח"ה עמ' כח
ח/יד משפטי עזיאל ח"ז סי' ב עמ' טז
ח/יד משפטי שאול - פסקי דין עמ' כח
ח/יד נזר אברהם מכות ועדות עמ' רעא
ח/יד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כה אות ו
ח/יד עבודת הגרשוני עמ' ב
ח/יד ענפי ארז (זי') דף קמו ע"א
ח/יד פאר הלכה פסחים עמ' רעג
ח/יד פד"ר ח"ט עמ' 310
ח/יד פי' ר"א מן ההר יבמות ע ע"א
ח/יד פנת יקרת (תשנד) סי' מ
ח/יד פנת יקרת (תשעא) עמ' קעד
ח/יד צבא המלך עמ' קא
ח/יד ציץ אליעזר ח"א, הסכמות עמ' 4
ח/יד צפנת פענח בראשית עמ' קמב
ח/יד קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות י
ח/יד שאילת יעבץ ח"ב סי' קיב
ח/יד שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' א עמ' רד-רה, רט
ח/יד שו"ת בית מאיר עמ' קסג
ח/יד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' רצא
ח/יד שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' תתקסא
ח/יד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רכב
ח/יד שו"ת מהרש"ך ח"א עמ' שמג
ח/יד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' רלח
ח/יד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' לז
ח/יד שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' מט, פב
ח/יד שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' לו
ח/יד שו"ת רי"ט וייל או"ח סי' ו, נא
ח/יד שו"ת רשב"ש עמ' שלא
ח/יד שיבת ציון (לנדא) סי' סז
ח/יד שעורי הגרד"ש מכות סי' א ד"ה ובזה
ח/יד שער המלך כאן, וח"ב עמ' כב
ח/יד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' קלט {בחזקת זה שבא עליה}
ח/יד שערי עזרא (בצרי) עמ' קעט
ח/יד תורה תמימה בראשית פ' לח אות לג
ח/טו אוצר הסוטה
ח/טו אור הישר [מל"מ הל' סוטה פ"ב הי"ב]
ח/טו אור ליהודה יבמות עמ' מ
ח/טו אור שמח
ח/טו אחיעזר ח"א סי' ה ס"ק ה
ח/טו אם המלך עמ' ו, טו, כט
ח/טו אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 60, 67, 71, 73
ח/טו אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' ג
ח/טו בדבר מלך ח"ה עמ' קס
ח/טו בינת צבי עמ' שצ
ח/טו בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' לח אות ב
ח/טו ברור הלכה נדרים צ ע"ב ציון א
ח/טו ברור הלכה סוטה ו ע"א ציון ג
ח/טו גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' יט
ח/טו גושפנקא דמלכא דף לז ע"ג
ח/טו דבר שאול סוטה סי' ח אות ח {מל"מ}
ח/טו דברי אהרן עמ' פה
ח/טו דובב שפתי ישנים עמ' 163
ח/טו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' ס, סו {מל"מ}, רז {מל"מ}
ח/טו הדר איתמר עמ' קי
ח/טו השבת לקדשו דף עח ע"ג
ח/טו זכר יהודה עמ' רצח
ח/טו זכרון שמואל עמ' קעט, קפב
ח/טו זרעא דיוסף דף ק ואילך {מל"מ}
ח/טו יצחק ירנן
ח/טו ישועות יעקב נשים עמ' שצו {מל"מ}
ח/טו כנפי נשרים
ח/טו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' רעט
ח/טו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' רכג
ח/טו מגילת ספר עשין דף עה ע"ג
ח/טו מוריה גל' רלו עמ' פג {אסורה בתרומה מטעם זונה}
ח/טו מעשה רקח
ח/טו מצעדי גבר יבמות סי' לג אות ד
ח/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שצג
ח/טו משנת יעקב כאן, נשים ח"א עמ' רצא, ח"ב עמ' קצב-קצד, שח-שט, קדושה עמ' קכח
ח/טו משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' סד אות יב
ח/טו משפטי שאול - פסקי דין עמ' עב
ח/טו נדרי זריזין ח"א עמ' תקנט
ח/טו סיני חוב' צג עמ' קיא {מל"מ}
ח/טו קול דודי סוטה סי' קיב, תקנ
ח/טו שו"ת אור שמח דף ו {מל"מ}
ח/טו שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' י
ח/טו שיח התורה עמ' שמו {דרך אמונה}
ח/טו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נא ע"ד, נג ע"א
ח/טו שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רלה
ח/טז אור הישר [מל"מ לעיל פ"ז הי"ז]
ח/טז אוריין תליתאי (תאומים) סי' קנג
ח/טז אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 93, 95, 97
ח/טז בית יצחק (חבר) דף מו ע"א
ח/טז בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' שיח
ח/טז בית מאיר (תשע) סי' לז ס"יא עמ' רסה, שו"ת סי' ב עמ' טז
ח/טז בית מאיר השלם סי' לז סי"א עמ' עב
ח/טז בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' סז
ח/טז דברות צבי חי"א סי' ז אות ג
ח/טז דברי ירוחם סי' יז
ח/טז הוספות להגהות מיימוניות (השמטות)
ח/טז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' צא {קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה}
ח/טז חי' הר"ר שמעלקא קדושין מה
ח/טז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קעו
ח/טז יד דוד (קרלין) ח"א דף נח ע"א, ס ע"א
ח/טז יעלת חן עמ' קסב
ח/טז כתר המלך
ח/טז לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ב ע"ב
ח/טז מאור צבי (תשס) עמ' כב
ח/טז מאור צבי (תשסה) עמ' כב
ח/טז מעשה רקח
ח/טז משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' צז
ח/טז משנת יעקב קרבנות עמ' רמג
ח/טז נזיר ה' סי' לז סעיף יא
ח/טז סוכת דוד (דיאס)
ח/טז עמודי אור סי' צה אות ז
ח/טז עצי ארזים סי' לז ס"ק כג
ח/טז פינות הבית דף קמח ע"ג, קמט ע"ג
ח/טז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' לה
ח/טז שו"ת מהרי"ק סי' ל
ח/טז שושן עדות דף קעא ע"ד
ח/טז שער המלך כאן, וטעם המלך ח"א עמ' תעד
ח/טז שרשי הים דף קמג ע"א
ח/טז תשורת שי מהדו"ק סי' תרלה


ט/367 הלכות תרומות פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ בית יעקב (בירב)
ט/רה"פ דרך אמונה
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ יצחק ירנן
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' עז-עח
ט/רה"פ עשר תעשר הל' נה-נח
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אביר יעקב (אביגדור) דף ב ע"ג {חוששין למיתה}
ט/א אבני חן יומא עמ' ו
ט/א אבני ציון ח"ג עמ' רנט
ט/א אגרות משה אהע"ז ח"א סי' מב, חו"מ ח"א סי' ז
ט/א אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' פב
ט/א אור הישר [באר יצחק אהע"ז סי' א]
ט/א אור חדש (בלומ') דף קב ע"ג {הרי זה גיטיך שעה אחת קודם מותי}
ט/א אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' צד
ט/א אורח מישור (קרמניצר) דף לז ע"ד
ט/א אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ב ד"ה והא דבש"ס
ט/א אמרי בינה (אש) דף מח ע"ג {ה"ז גיטך שעה קודם מיתתי}
ט/א אמרי יושר סוכה דף כג ע"א עמ' פז {חיישינן למיתה}
ט/א אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 103, ע' אשת כהן הע' 125, 126, 128, 129
ט/א אשר למלך
ט/א באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' ה
ט/א בית דוד (מרגרטן) כלל כ פ"א עמ' קלט, כלל כב פ"א עמ' קנ {שעה אחת קודם מותי}
ט/א בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קעז
ט/א בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' נט
ט/א בית פנחס (וולף) עמ' 130
ט/א בני דוד
ט/א בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' רנח
ט/א ברור הלכה גיטין סה ע"א ציון ע, פ
ט/א ברור הלכה יבמות סט ע"ב ציון ו
ט/א גחלי אש דף יג ע"ג
ט/א גן נעול כפתור ג פרח כד אות ג (דף סה ע"ג, סו ע"ב)
ט/א דברי אמת (תרכא) דף מז ע"ג
ט/א דברי אמת (תשעט) עמ' נו {הרי זה גיטיך שעה אחת קודם מיתתי אסורה לאכול מיד}, שסז {בספק גירושין אינה אוכלת בתרומה כדין עד אחד אומר מת}
ט/א דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' לט ד"ה כתב וד"ה לכאורה
ט/א הגהות חבר בן חיים
ט/א הכה"ג והסגן סי' ז אות א, ג
ט/א הר המלך ח"ז עמ' סד
ט/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרצד
ט/א זכרון משה אליהו עמ' לט
ט/א חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 78-77
ט/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קמו
ט/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קמו {חוששים למיתה בזמן מועט}
ט/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' כא, סח
ט/א חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' קצז
ט/א חיי נפש ח"ד עמ' נז {ה"ז גיטך שעה לפני מותי}
ט/א חיי נפש ח"ו עמ' קצב
ט/א חק לישראל שומרים עמ' 827
ט/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רצב, רצט, ש, של
ט/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף ריד ע"ג
ט/א יד הלוי (לוין) דף ב ע"א {שעה אחת קודם מיתתי}
ט/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ט/א כטל אמרתי עמ' לד
ט/א כנה"ג [עי' תוי"ט]
ט/א כפתור ופרח (תשו) דף קמט ע"ד
ט/א כתב סופר או"ח סי' קג ד"ה ועיין ברא"ש
ט/א לב ים גיטין עמ' ריב-ריג, ריט {גט שעה אחת לפני מותי}
ט/א לב שלמה (חלמא) עמ' קכד
ט/א מגן שאול (קצנ') עמ' יא
ט/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רנא
ט/א מנחת שלמה (לוין) עמ' נד-נה {שעה אחת לפני מותי}
ט/א מעיל צדקה (לנדסופר) סי' מח
ט/א מעיל צדקה (תשעח) עמ' קנח, קס
ט/א מרכבת יוסף דף מח ע"א {שמא ימות}
ט/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לג אות ז {חוששים למיתה}
ט/א משא בני קהת
ט/א משברי ים עדל"ת סי' לה ס"ק א
ט/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רצא {שעה אחת קודם מיתתי}
ט/א משנת חיים במדבר עמ' תקעב
ט/א משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' קפא {רמב"ם}, וזרעים ח"א עמ' רכב {משנת יעקב}
ט/א נועם ח"כ עמ' פג
ט/א נחלת בנימין עמ' קז
ט/א נתיב מאיר
ט/א עבודת המקדש (כהן) ח"ב עמ' סב
ט/א עמק התורה (אדר תשעד) אחרי אות כו
ט/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' רפ
ט/א פתחי שערים דף מא ע"ב
ט/א צבי תפארת סי' ד
ט/א קהלות יעקב לקוטים ח"ג סי' ט
ט/א קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' קפז
ט/א קרבן ציון עמ' קפז
ט/א קרן הצבי מצוה עא אות א
ט/א שו"ת הריב"ש סי' רט, עמ' רסא
ט/א שער המלך ח"א עמ' רסא, רסד, רסה, תריט, טעם המלך ח"א עמ' רסב
ט/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תכב {שמא ימות}
ט/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 392
ט/א שערי ישר שער ב פ"י אות א
ט/א תוס' חדשים גיטין פ"ו מ"ד
ט/א תורה לשמה (תשעג) עמ' תלו
ט/א תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' סב
ט/א תורת כסף וחליפין עמ' קטז
ט/ב אבני שהם (רובינשטיין) דף כז ע"ג {חזקה}
ט/ב אמרות טהורות (ישראל) דף רעא ע"ב {מל"מ}
ט/ב אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפד
ט/ב אמת ליעקב נשים עמ' קמז {כ"מ - "והניחוהו בבית הסקילה"}
ט/ב אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 132, 133, 135, 136, ע' גמר דין הע' 233
ט/ב באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח
ט/ב בית אברהם (חנניה) עמ' קנב
ט/ב בני דוד
ט/ב ברור הלכה גיטין כח ע"א ציון ג, כח ע"ב ציון ה
ט/ב גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כט ע"ד
ט/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רא {כ"מ, דפסק הרמב"ם כלישנא בתרא}
ט/ב דרך ישרה ח"ב עמ' רלט
ט/ב הרועים בשושנים [תאמי צביה סי' יז]
ט/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קסח, שט
ט/ב חזו"א אהע"ז סי' לא ס"ק ט
ט/ב חזקה רבה אהע"ז ח"א עמ' 61, ח"ד עמ' 192
ט/ב חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קנב, נדה עמ' כ
ט/ב חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' 86, פח, צה
ט/ב חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שיח, שכו
ט/ב כנה"ג [מהרח"ש בקונטרס עיגונא דאיתתא דף סג]
ט/ב מזכרת עמ' 177, 193
ט/ב מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שפו {בדיני ישראל או או"ה}
ט/ב מכמני עוזיאל עמ' שפו
ט/ב מראות הצובאות (תשסז) עמ' שנז
ט/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ב משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' סד, צו, כו
ט/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' קח
ט/ב משנת יעקב
ט/ב משפטים לישראל עמ' רלט
ט/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' יז
ט/ב עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' יב, כג
ט/ב עטרת שלמה ח"א עמ' ע-עא
ט/ב עמק הנצי"ב פ' מסעי פסקא ג עמ' של {הניחוהו בבית הסקילה}
ט/ב פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' שטו
ט/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' רטז
ט/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שסד-שסה
ט/ב שו"ת אור שמח דף נ
ט/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקמז {בבית הסקילה}
ט/ב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' י {בחזקת קיימים}
ט/ב תחומין ח"ז עמ' 419, חי"א עמ' 341
ט/ב תשובה שלמה אהע"ז סי' טז
ט/ג אור הישר
ט/ג אמרות טהורות (ישראל) דף רע ע"ג
ט/ג אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' ה ד"ה ועיין רמב"ם
ט/ג אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 137, 138, ע' גוסס הע' 153-155
ט/ג בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' קיד
ט/ג ברור הלכה גיטין כח ע"א ציון ב {כ"מ}, ג, ד, ה, כח ע"ב ציון ג
ט/ג דברי אמת (תרכא) דף ק ע"ג
ט/ג דברי אמת (תשעט) עמ' שסז {בספק גירושין אינה אוכלת בתרומה כדין עד אחד אומר מת}
ט/ג זכרון חי עמ' סה, פט
ט/ג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קפה
ט/ג חזקה רבה יו"ד הלכה קסו, אהע"ז ח"ד עמ' 189
ט/ג חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 143
ט/ג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רה
ט/ג כתר המלך
ט/ג מקור ישראל דף כא ע"א
ט/ג מרחשת ח"ב סי' י אות ד
ט/ג משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' קד
ט/ג משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תרס, תרסג
ט/ג נאם דוד
ט/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קכ
ט/ג עזרת נשים (מאירי) ח"ב עמ' נט
ט/ג עמק יהושע אחרון עמ' צד-צה
ט/ג שאגת אריה החדשות דף סז ע"ג
ט/ג שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' מח
ט/ג שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' ז ס"ד ס"ק ח, סי' מז ענף ג ס"ק ד
ט/ד אגרא דשמעתא ח"ד עמ' תיב, תיג
ט/ד אור הישר
ט/ד אחיעזר ח"א סי' ה ס"ק ד
ט/ד אם המלך עמ' כט
ט/ד אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 141, 142
ט/ד ארזא דבי רב יבמות עמ' קלה
ט/ד אשר למלך
ט/ד בית אהרן (קארטשין) עמ' רא
ט/ד בית דוד (מרגרטן) כלל כ פ"א עמ' קלט {בחזקת שבעלה קיים}
ט/ד בית יעקב (מסקין) סי' מט (דף סו ע"א וע"ד)
ט/ד בית מאיר (תשע) סי' יז ס"מה עמ' קצט
ט/ד בכורי אברהם דף סב ע"א-ע"ב
ט/ד בני יעקב [מהרש"ך ח"א סי' י]
ט/ד בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' רצ, שיג
ט/ד ברור הלכה יבמות קיח ע"א ציון ב
ט/ד ברור הלכה סוטה לא ע"א ציון ד
ט/ד ברקאי ח"א עמ' 98
ט/ד דגל ראובן ח"ב סי' יט
ט/ד זכרון אהרן סי' מ, עמ' פג-פה
ט/ד חזון יחזקאל סוטה פ"ה ה"ד
ט/ד חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 133
ט/ד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רו
ט/ד כתר המלך
ט/ד כתר כהונה (כץ) עמ' שיד
ט/ד מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רלא
ט/ד מנוחת אשר ח"ב דף סג ע"ב-ע"ג
ט/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קמ
ט/ד מעיני המים
ט/ד מראות הצובאות (תשסז) עמ' תא
ט/ד מרחשת ח"ב סי' יד אות א
ט/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' סג אות ד {בתרומה דאורייתא}
ט/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' סה
ט/ד נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' שנה
ט/ד נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' סד
ט/ד נתיב אברהם ח"א עמ' קג
ט/ד עצי ארזים סי' יז ס"ק טו, סי' מט ס"ק א
ט/ד פנים חדשות [מהרש"ך ח"א דף פג ע"א, פו] {ראב"ד}
ט/ד פנת יקרת (תשנד) סי' מח אות ב
ט/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' רכז
ט/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רכד ע"א, רלו ע"ב
ט/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 108
ט/ד קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף סז ע"ד, סח ע"ב
ט/ד קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' מז-מח
ט/ד שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"ב, פ"ד
ט/ד שב שמעתתא שמעתא ז פ"ב, פ"ד
ט/ד שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קסג
ט/ד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קכא
ט/ד שערי זיו ח"א דף צח ע"א
ט/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 100
ט/ד שערי ישר שער ו פ"י אות א
ט/ד שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' קסז
ט/ה אבן האזל הל' זכיה פ"ד ה"א
ט/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' לז
ט/ה אור הישר [תשובות לשואל סי' כח]
ט/ה אות היא לעולם ח"ב דף צג ע"ד {מל"מ}
ט/ה אמונת עתיך גל' 102 עמ' 59 {מעוכב גט שחרור לא אוכל תרומה}
ט/ה אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' ה ד"ה ויש
ט/ה אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 106
ט/ה ארזא דבי רב יבמות עמ' קכד
ט/ה בדרך המלך עמ' קב
ט/ה בית מאיר (תשע) סי' ד ס"יב עמ' כג
ט/ה בית מאיר סי' ד אות יב עמ' כ-כא
ט/ה בכורי אברהם דף פא ע"ב {מעוכב ג"ש}
ט/ה בני יעקב [מהרי"ט אהע"ז סי' ז]
ט/ה ברור הלכה גיטין מב ע"ב ציון ז
ט/ה ברכת הנצי"ב (תשנז) תו"כ עמ' לה
ט/ה גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מג ע"א
ט/ה גבעת פנחס (ארביטמן) עמ' נט {מעוכב גט שחרור}
ט/ה דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' ג ד"ה והאריך וד"ה ומה
ט/ה דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קלה
ט/ה האשכול (אוירבך) במפתח בסוף הספר עמ' 176
ט/ה הלכות קטנות ח"ב סי' סט
ט/ה זית רענן ח"א עמ' תנו
ט/ה זכר יצחק (תשן) עמ' קלט
ט/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כד
ט/ה חזו"א אהע"ז סי' קמז דף רע ע"א
ט/ה חזו"א על הרמב"ם
ט/ה חזון יחזקאל יבמות פ"ט ה"ה
ט/ה חסדי דוד ח"ד עמ' תמה-תמז
ט/ה ישועות יעקב נשים עמ' תכא
ט/ה לקוטי סופר ח"ב דף סט ע"א
ט/ה מאורות נתן (הורוביץ) דף סה ע"א
ט/ה מלאכת שלמה (חכים)
ט/ה מלאכת שלמה (חכים) דף יד ע"ב {ר"י קורקוס}
ט/ה מלואי אבן - שו"ת עמ' קלו
ט/ה מנחת חינוך ח"א עמ' צה, קפב, ח"ב עמ' שמט, ח"ג עמ' שסז
ט/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רמג, ח"ב עמ' עה
ט/ה מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' עבד קנינו
ט/ה מקדש דוד ב"ב עמ' רצה
ט/ה מקוה המים עמ' כג {מעוכב ג"ש אינו אוכל}
ט/ה מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מח
ט/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שנח
ט/ה מראות הצובאות (תשסז) עמ' שצט
ט/ה מרחשת ח"ב סי' כז אות א
ט/ה משה מבחוריו דף כד ע"ד, כה ע"א-ע"ב {מעוכב ג"ש}
ט/ה משנת רבנו עמ' פו {מעוכב גט שחרור}
ט/ה נאם דוד
ט/ה נטע שעשועים (שליסל) עמ' קפב
ט/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף קטז ע"ד, קיז ע"א-ע"ב
ט/ה נר תמיד כריתות כד ע"ב (ד"ה קסבר)
ט/ה נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' יד
ט/ה נתיבות שלום (למפרט) עמ' קד
ט/ה ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רלו {מעוכב ג"ש}
ט/ה עמק יהושע ח"א דף לא
ט/ה פנס שלמה עמ' רו
ט/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקא
ט/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
ט/ה קול דודי כריתות סי' תקפג
ט/ה קונטרסי שעורים גיטין שעור ח הערה 2
ט/ה קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קלח {מעוכב ג"ש לא אוכל}
ט/ה ריח שדה דף סח ע"א
ט/ה שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעז
ט/ה שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעז
ט/ה שו"ת ר"י מסלוצק סי' פד עמ' רפט
ט/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תכד
ט/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תכד { דרך אמונה}
ט/ה שמחת יהודה (נגאר) כריתות כד ע"ב
ט/ה שמחת יו"ט (אלגזי) דף קמד ע"ב, קמו ע"ב
ט/ה שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לו אות ה
ט/ה שערי יצחק (תשיז) עמ' קכח, קלא
ט/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לו ס"ק טו
ט/ה תפארת ציון (ריבקין) סי' י אות לד, סי' יב אות כא
ט/ו אבן האזל הל' זכיה פ"ד ה"א
ט/ו אברהם יגל
ט/ו אגרות משה אהע"ז ח"א סי' ס
ט/ו אור הלבנה (רובין) ח"ב עמ' סא, עא
ט/ו אות היא לעולם ח"ב דף טז ע"ג
ט/ו אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' י ד"ה כתב
ט/ו אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפד
ט/ו אש תמיד עמ' תקלה
ט/ו בית שערים יו"ד סי' שנו
ט/ו ברור הלכה גיטין מב ע"ב ציון ז {כ"מ}
ט/ו בשמים ראש סי' צב
ט/ו גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מג ע"א {כ"מ}
ט/ו גליוני הגר"ש עמ' פ {רדב"ז} [בהל' מע"ש פ"י הי"ג לא כתב כן]
ט/ו גליוני קדש עמ' 34 {כ"מ - ואמרינן התם} [כריתות כד]
ט/ו גרש ירחים גיטין לב ע"ב ד"ה ועיין
ט/ו דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' ג ד"ה והאריך וד"ה ומה
ט/ו דעת כהן עמ' תנח
ט/ו האשכול (אוירבך) במפתח בסוף הספר עמ' 176
ט/ו הגיור עמ' 333
ט/ו הלכות קטנות ח"ב סי' סט
ט/ו המעין תשרי תשפ עמ' 46 {מל"מ - אין שם זכר למעוכב גט שחרור וכו' - זהו מבואר בכריתות כד ע"ב 'מיתיבי הכותב נכסיו וכו' וקסבר מעוכב גט שחרור אוכל בתרומה' וכו'}
ט/ו הערות רש"ב ורנר ליקר תפארת עמ' צ הערה 13 {רדב"ז, ראב"י}
ט/ו זית רענן ח"א עמ' תט
ט/ו זכרון חי עמ' נח
ט/ו חזו"א אהע"ז סי' קמז דף רע ע"א
ט/ו חזו"א על הרמב"ם
ט/ו חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות כריתות עמ' 33
ט/ו חסדי דוד ח"ד עמ' תמה-תמז
ט/ו טוב לישראל סי' ע {רדב"ז}
ט/ו יד בנימין כריתות כד ע"ב
ט/ו ידיו של משה
ט/ו יוסף חי
ט/ו ישועות יעקב נשים עמ' תכא
ט/ו כבוד יו"ט
ט/ו כבוד מלכים (מרגליות) {מל"מ}
ט/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
ט/ו כנה"ג [שו"ת ר"י הלוי סי' קד]
ט/ו כתר המלך
ט/ו כתר ישועה כריתות כד ע"ב (ד"ה הכותב)
ט/ו להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' נ
ט/ו מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תקעה, תקעה
ט/ו מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' קפה
ט/ו מטה אהרן (הלוי) דף רלא ע"ב-ע"ג
ט/ו מטה אפרים ח"ב
ט/ו מלואי אבן - שו"ת עמ' קיג
ט/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שמט
ט/ו מנחת חינוך מצוה רפ (דף פח ע"ג)
ט/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תריב
ט/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עה {כ"מ}
ט/ו מעיני המים
ט/ו מקוה המים עמ' כד {אם שניהם כהנים}
ט/ו מקור ישראל דף כ ע"ד
ט/ו מקורי הרמב"ם לרש"ש (מילואים)
ט/ו משאת המלך ח"ג סי' שנו {לא מועילה חזקת מרא קמא}
ט/ו משק ביתי סי' רלז (קיא ע"ב) {יצחק ירנן}
ט/ו נחלת יהושע דף סב ע"ג
ט/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף קיז ע"א-ע"ב
ט/ו נר תמיד כריתות כד ע"ב (ד"ה קסבר)
ט/ו נתיבות שלום (למפרט)
ט/ו עין יצחק ח"ב עמ' רלה
ט/ו עין תרשיש
ט/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' תנו
ט/ו פאת ים (מאיו) דף פד ע"ג {מל"מ}
ט/ו קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' ו {ר"י קורקוס}
ט/ו קול דודי (תשף)
ט/ו קול דודי כריתות סי' תקפג
ט/ו קרית מלך
ט/ו ריח שדה דף סח ע"א
ט/ו שו"ת בית אפרים חו"מ סי' מב
ט/ו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעז
ט/ו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעז
ט/ו שולי הגליון עמ' קטו
ט/ו שם יוסף (מועטי)
ט/ו שמחת יהודה (נגאר) כריתות כד ע"ב
ט/ו שמחת יו"ט (אלגזי) דף קמה ע"ד, קמו ע"ב
ט/ו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' כה אות ה, סי' לו אות ה
ט/ו שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תכ-תכא
ט/ו שערי טהר ח"ח דף תכו ע"א-ע"ד
ט/ו שערי יצחק (תשיז) עמ' קכח-קל
ט/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 91-92
ט/ו שערי ישר שער ה פ"ח אות ב
ט/ו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרע
ט/ו תכלת מרדכי (קלצקי) דף לג ע"ב
ט/ז אמונת עתיך גל' 127 עמ' 74 {שכירות אינה כמכר}
ט/ז אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 127
ט/ז באר שרים (שולמן) עמ' עט
ט/ז בדבר מלך חי"ז עמ' קפא {ישראל ששכר בהמה מכהן מאכילה תרומה וכהן ששכר בהמת ישראל אעפ"י שהוא חייב במזונותיי לא יאכילנה תרומה מפני שאינה כספו}
ט/ז בית נפתלי (תשסו) עמ' תמ {מל"מ}
ט/ז ברור הלכה יבמות סו ע"ב ציון ב
ט/ז בריכת המלך עמ' לב
ט/ז גנזי המלך (תשסח) ח"א-ח"ב עמ' תקכא
ט/ז דברות משה זרעים עמ' תיט {לא יאכילנה תרומה מפני שאינה קניין כספו}
ט/ז דור רביעי ח"ב עמ' צג
ט/ז הר צבי זרעים ח"א עמ' קסז
ט/ז וזאת התורה עמ' רכד-רכה
ט/ז ושב הכהן (תשמח) עמ' רנא
ט/ז חזון יחזקאל תרומות פ"ח ה"ד, פ"י ה"ז
ט/ז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רה
ט/ז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קנו
ט/ז ישועת משה עמ' צו, קז
ט/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שח, ח"ג עמ' לב
ט/ז לב מבין אור שמח
ט/ז מאורות חיים תרומות עמ' קצז-קצח
ט/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' שנג
ט/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רסו
ט/ז מנחת שי חלה עמ' טז
ט/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' צא
ט/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תכד
ט/ז מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יח אות ד
ט/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נז אות ו {קנין כספו}
ט/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תפב
ט/ז משנת יעקב
ט/ז משנת יעקב משפטים עמ' סח
ט/ז ענפי ארז (זי') דף קלז ע"א {מל"מ}
ט/ז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמ
ט/ז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רלט
ט/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' רה אות ה
ט/ז שו"ע הרב או"ח סי' רמג מהדו"ת ד"ה וחילוק
ט/ז שופריה דיעקב (מערך) דף לז {כהן ששכר}
ט/ז שושן עדות דף יג
ט/ז שיירי כנה"ג [מהר"ש יונה סי' כ]
ט/ז שמו משה דף קצט ע"א
ט/ז שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שלא
ט/ח אבק דרכים דף סג ע"א
ט/ח אמונת יהושע עמ' תתנח
ט/ח אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 67
ט/ח ארזא דבי רב יבמות עמ' נג, קכד
ט/ח באורי סוגיות (הוניגסברג) פ' איזהו נשך סי' מו אות ה
ט/ח ברור הלכה יבמות סו ע"ב ציון ב
ט/ח דעת תרבית סי' לז
ט/ח הערות ר"י ליינר
ט/ח הר צבי זרעים ח"א עמ' קעב
ט/ח חזון יחזקאל יבמות פ"ט ה"א, כתובות פ"ו ה"ג
ט/ח חק לישראל שומרים עמ' 989
ט/ח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קמב
ט/ח ישועת משה עמ' צו, קז
ט/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שח
ט/ח מאור יעקב דף כז ע"ג, כט ע"ד
ט/ח מנחת שי חלה עמ' טז
ט/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קעז
ט/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שעט
ט/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תעח, תשעז
ט/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תפג
ט/ח פי' ר"א מן ההר יבמות סו ע"ב
ט/ח פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמ
ט/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קמז ע"א
ט/ח קבא דתירוצא עמ' רכד
ט/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שיח
ט/ח שם טוב - השלמה
ט/ח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רנב {ר"י קורקוס}
ט/ח שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' סג
ט/ח תבואת ישראל תרומות עמ' פו
ט/ט אור שמח
ט/ט אות היא לעולם ח"ב דף קט ע"א {בן ידיד}
ט/ט אמונת יהושע עמ' שיב, שטז
ט/ט אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ד ד"ה עוד הקשה
ט/ט אמרי זאב דף ס ע"ב
ט/ט אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 63, ע' בכור בהמה הע' 129-130
ט/ט ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' רכו, רכח {כ"מ}
ט/ט בני דוד
ט/ט גור אריה שמות פ' כב הע' 237
ט/ט גט מקושר (אלגזי) דף יז ע"ב
ט/ט גינת ראובן תרומות עמ' תתנה {או"ש}
ט/ט דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קיז
ט/ט המדות לחקר ההלכה מדה טז אות עא
ט/ט ויטע אשל תמורה ח"א עמ' רלז
ט/ט זהב התרומה מ"ש עמ' טו
ט/ט זכר טוב עמ' סג
ט/ט זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמד
ט/ט חזון יחזקאל תרומות פ"י ה"ז
ט/ט יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקסא, תרסד
ט/ט יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רח
ט/ט ישועת משה עמ' צו, קז
ט/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שח
ט/ט לקוטי סופר ח"א דף צד ע"א
ט/ט מילי דמרדכי
ט/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' שנג
ט/ט מנחת חינוך מצוה רפ (דף פט ע"ג-ע"ד)
ט/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קמז
ט/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שנב
ט/ט מרכבת המלך עמ' שכט-של
ט/ט משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' שנא
ט/ט משנת חיים בכורות עמ' שיח, שנ
ט/ט משנת יעקב
ט/ט משנת יעקב משפטים עמ' סח
ט/ט סופר המלך ח"ב עמ' רצח
ט/ט עבודת הזבח תמורה סי' ח ס"ק טו
ט/ט פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף כג ע"ב
ט/ט קדשי יהושע עמ' אלף פב, אלף קז, אלף קכב
ט/ט ראש אליהו ח"ב עמ' מד {או"ש}
ט/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנב
ט/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' נה
ט/ט שלמי ירוחם
ט/ט שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות ה
ט/ט שערי צדק כרך יד עמ' 132
ט/ט תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 469
ט/ט תורת הקדש ח"ג עמ' ו
ט/י אבן שלמה (ניימן) עמ' עב
ט/י אבני נזר חו"מ סי' לה
ט/י אגודת אזוב ח"א דף קח ע"ג
ט/י אגרא דשמעתא ח"א עמ' קכד, מלואי אבן ח"א עמ' נה, קפז, רד
ט/י אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קטו
ט/י אהל שרה לאה עמ' לא
ט/י אוצמפה"ת ב"מ מח ע"א הע' 78 {מרכה"מ}, 175-181
ט/י אוצרות הרמב"ם
ט/י אוצרות יהושע עמ' רטו
ט/י אור הישר [חי' חת"ס ע"ז עא ע"א, נועם ירושלמי שביעית פ"ח]
ט/י אור לי (מדיני) סי' לא אות כ-כא, כד, כו, לא, עו-עז
ט/י אור ליהודה קדושין עמ' שלה
ט/י אור שמח
ט/י אורח משפט עמ' ריח ע"ב
ט/י אחיעזר ח"ג סי' לו ס"ק א
ט/י אמונת אליעזר דמאי עמ' קמה
ט/י אמונת עתיך גל' 120 עמ' 33 {קנין דרבנן לא מועיל מהתורה}
ט/י אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ה ע"א, ז ע"ג-ע"ד, ח ע"ג-ע"ד
ט/י אמרי משפט ח"א עמ' כג
ט/י אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לב אות א
ט/י אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לב {תקנה בקנין מעות}
ט/י אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 119
ט/י אסיפת שמועות תשרי עמ' פ
ט/י ארזא דבי רב יבמות עמ' קלב, קלד {מעות קונות}
ט/י באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שעג
ט/י בדבר מלך ח"ה עמ' עב
ט/י בינת זקנים - שער בינה בהלכה סי' יא
ט/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רכ
ט/י בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' מ
ט/י בריכת המלך עמ' יט, כב, כד, לא, לג
ט/י ברית עולם (ולר) סי' סט אות א-ב, ה
ט/י בתי כהונה (תצו) בית אבות דף לא ע"א, לג ע"ד
ט/י בתים לבדים עמ' שפו
ט/י גאון יעקב עמ' ה
ט/י גדולי שמואל ב"מ דף מז, צו ע"ב
ט/י גט מקושר (אלגזי) דף טו ע"א
ט/י גינת ראובן תרומות עמ' תתנז {או"ש}
ט/י דברות אליהו ח"א עמ' קכה
ט/י דברי אהרן עמ' קטז-קיז {בקנין דרבנן}
ט/י דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' נ ד"ה כתב, מכירה סי' ט ד"ה ומיושב וד"ה ולכאורה
ט/י דברי ירוחם סי' יז
ט/י דרכי משה ח"א שמעתתא ה פ' יד
ט/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קמד-קמו, קמח, קנג, קנה {ד"ת מעות קונות}
ט/י הון יוסף דף לב
ט/י הלכה רבה ח"ב עמ' ט, 11, 13, 24, 128
ט/י המדות לחקר ההלכה מדה יח אות עה
ט/י הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' ריא
ט/י הר צבי זרעים ח"א עמ' יד, לו
ט/י הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' נח
ט/י ויוסף שאול דף עא ע"ג
ט/י זיר יצחק דף ח ע"ד, יח ע"ד, כב ע"ב
ט/י זית רענן ח"א עמ' קצו, ח"ב עמ' תמד
ט/י זכרון יהודה (לאש) דף פה ע"ב
ט/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כד [צ"ע מהל' איסו"מ פ"ד הי"ג והל' מעילה פ"ו ה"י, ועי' עץ החיים (אבולפיה) פ' בא דף סד, בני יעקב שו"ת סי' ב, שו"ת שמן המור אהע"ז סי' ג דף לט ע"ג]
ט/י זרעא דיוסף דף קכט ע"א
ט/י חזון יחזקאל ב"מ פ"א ה"ט, מעילה פ"ב ה"א
ט/י חזון נחום זרעים ח"א עמ' רמה, של, ח"ב עמ' רמח
ט/י חי' הגר"ח ב"מ עמ' קמה
ט/י חי' חתם סופר
ט/י חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' לה
ט/י יבול היובלות עמ' 192
ט/י יד דוד (קרלין) ח"א דף קטז
ט/י ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף סז ע"ג
ט/י ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' רל
ט/י ישועות מלכו (קרית ארבע)
ט/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שח
ט/י כרם ציון שביעית ח"א דף יד ע"א
ט/י כרם שלמה (אהרמן) יבמות קט ע"ב
ט/י כתב סופר יו"ד דף קטז ע"ב
ט/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' תסה
ט/י מאור יעקב דף יד ע"ג, ל ע"א
ט/י מאור למלך ב"מ עמ' קנו, קנח
ט/י מאור צבי (תשס) עמ' נד-נז
ט/י מאור צבי (תשסה) עמ' נד-נז
ט/י מבוא למשנה תורה עמ' 164
ט/י מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לז או"ק ז
ט/י מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קמז
ט/י מחנה חיים ח"ג עמ' קפו {יראה לי}
ט/י מלבושי יו"ט ח"ב חו"מ סי' ד
ט/י מנחת חינוך ח"ב עמ' שנג
ט/י מנחת חינוך מצוה רפ (דף פט ע"ג-ע"ד)
ט/י מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תריב
ט/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' שיג
ט/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רל ע"ג
ט/י מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שיד, שערי ישר שער ה פ"ט]
ט/י מקנת חיים עמ' קד, קו
ט/י מקנת כסף עמ' קפט
ט/י מקראי קדש (תשנג) עמ' שמב
ט/י מראות הים עמ' קמא-קמה
ט/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/י מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נז אות ג
ט/י מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכה אות ה
ט/י משנת יעבץ חו"מ סי' לג אות יג
ט/י משנת יעבץ שמיטה עמ' קי-קיא
ט/י משנת יעקב כאן, וזרעים ח"ב עמ' יג-יד
ט/י משנת יעקב משפטים עמ' סח {או"ש}
ט/י משנת יעקב קנין עמ' יט
ט/י משנת ר' אהרן קדשים, מעילה ס"ק א, י
ט/י משנת רבנו יוסף עמ' 221
ט/י משפט הקנין ח"א עמ' שיד
ט/י נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מ
ט/י נשמת חיים (תשסח) חו"מ סי' לו עמ' נב
ט/י נתיבות מאיר (בן שושן) יבמות סי' ל אות א
ט/י נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקעו
ט/י נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רפד
ט/י עומק הפשט ח"א עמ' סח
ט/י עיון בלומדות עמ' קס
ט/י עליות אריה עמ' קצג
ט/י עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ח ע"א
ט/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנו, ח"ב עמ' קפג, כרך ב ח"ב עמ' ר
ט/י ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קפג {יראה לי שאם מכר הכהן פרתו לישראל ולקח הדמים וכו'}
ט/י ערך שי חו"מ סי' רד סעיף ג
ט/י פי שנים דף ע ע"ב
ט/י פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקטו
ט/י פרי האדמה ח"א
ט/י צרור הכסף (גטיניו)
ט/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קצו-קצז
ט/י קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' שנב
ט/י קונטרסי שעורים ב"מ שעור כא אות ט
ט/י קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' לט
ט/י קרבן אליצור דף קלד ע"א
ט/י קרן פני משה ח"ב
ט/י ראש אליהו ח"ב עמ' מב-מג
ט/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רכה, רמא, רסא
ט/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תלב
ט/י שאל האיש דף קא ע"ג
ט/י שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סט עמ' קנח
ט/י שארית נתן בנימין עמ' קב
ט/י שו"ת מהרש"ל (לנגסם) סי' כו בסופו
ט/י שו"ת מהרש"ם ח"א סי' קטו, ח"ב סי' קטו, ח"ו סי' טז
ט/י שו"ת ר"י מסלוצק סי' צג עמ' שח
ט/י שולי הגליון עמ' קטז
ט/י שירת דוד כתובות עמ' רנו
ט/י שם משמעון (שטרן) דף מט ע"ד {ישראל שקנה פרה מכהן בכסף בלי משיכה}
ט/י שמחת יו"ט (אלגזי) דף קמ ע"ג
ט/י שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות א
ט/י שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' סא
ט/י שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' טז אות י
ט/י שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' קנ-קנא
ט/י שער משפט סי' רמה ס"ק ג
ט/י שערי טהר ח"ב שער ד סי' כג אות ב
ט/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 111, 127
ט/י שערי ישר שער ה פ"ט אות ב, ה
ט/י תורת הקנינים ח"א עמ' רכד, רעא
ט/י תפארת אריה עמ' פה {קנין דרבנן לא מועיל לדאורייתא}
ט/י תשובה מיראה
ט/י תשובה מיראה (תשסו) עמ' יב
ט/טו הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קכה ע"ד


י/368 הלכות תרומות פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ בית יעקב (בירב)
י/רה"פ דרך אמונה
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ משנת יעקב
י/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' עט-פ
י/רה"פ עשר תעשר הל' ס-סז
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבן האזל קדשים ח"ב דף יח ע"ב
י/א אהלי אהרן ח"א סי' ל
י/א אוצר חיים ח"ב דף קלו
י/א אור ליהודה (תשנט) עמ' תיא, תכו
י/א אמונת יהושע עמ' תרמח {לא ידע שחייב מיתה}, תשנה
י/א באר המים עמ' יב
י/א בדרך המלך עמ' קסה
י/א בית המדרש
י/א בית מועד (גטיניו) דף מא ע"א
י/א בית מלך (חב"ד) עמ' 125
י/א בית שערים או"ח סי' שח {מל"מ}
י/א ביתאל ח"א דף פה ע"א
י/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקמה
י/א ברור הלכה שבת סט ע"ב ציון ב
י/א ברית אברהם (אמריליו) דף קטו ע"א {מל"מ}
י/א בתי כנסיות דף קיח ע"ד {מל"מ}
י/א גבורת יצחק תרומות עמ' קסט, ביכורים עמ' קיד
י/א גינת ראובן תרומות עמ' תצ, תצח
י/א גנזי ברכה סי' ג אות ה
י/א דגל יהודה (בילו') עמ' ה
י/א המדות לחקר ההלכה מדה יא אות סה
י/א ונתן לכהן עמ' קמו {מל"מ}
י/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמ
י/א חזון יחזקאל מכות פ"ג ה"א {מל"מ}
י/א חי' הגר"ח החדש עמ' קסו
י/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' יג {מל"מ}
י/א חי' ירוחם
י/א טהרת יו"ט ח"ג עמ' יב
י/א טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רלג {מל"מ}
י/א יד דוד (קרלין) ח"ב דף יד
י/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' פו, רט
י/א יצחק ירנן
י/א יצחק ירנן [אגורה באהלך דף כב ע"א] {מל"מ}
י/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/א כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קנג {מל"מ}
י/א כפתור ופרח (תשו) דף י ע"ב {מל"מ}
י/א כרם יהושע (ולרשטיין) דף י ע"א {מל"מ}
י/א כתר המלך
י/א לב מרפא (פניז'יל) דף ד ע"א
י/א מאורות חיים תרומות עמ' קכט, קלט
י/א מגדל צופים ח"ה סי' פו {מל"מ}
י/א מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מד או"ק ה, חלה אות יא או"ק ג
י/א מילי דמרדכי
י/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שנו {מל"מ}, שנח, שסא {מל"מ}
י/א מענה לשון עמ' רכב
י/א מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כג אות ח
י/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רנה {מל"מ}, רנז {כ"מ}
י/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תצב {מל"מ}
י/א משנת חיים במדבר עמ' צא
י/א נועם חי"ט עמ' רמב {מל"מ}, רנג {ישועות מלכו}, חכ"ה עמ' קו
י/א ניצוצי אש עמ' תקל {מל"מ}
י/א נר למאור (רבינוביץ) דף יג ע"ב
י/א נתן פריו ב"מ עמ' כח
י/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפד
י/א פאר הלכה פסחים עמ' רעא
י/א פחד יצחק (זס') עמ' יח
י/א פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קכו {מל"מ}
י/א פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קסג
י/א פרי האדמה ח"א
י/א פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף לא ע"א
י/א צבא המלך עמ' נב
י/א צמח ארז עמ' קנז {מל"מ}
י/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' רמז
י/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צג
י/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רמג {שגגה}
י/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תיא
י/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צד ע"ב
י/א שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' לט {מל"מ}
י/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' רטז
י/א שלום ירושלים עמ' קלט {מל"מ}
י/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שעא, שעה
י/א שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קצג {מל"מ}
י/א שערי זיו ח"ב דף קצא ע"ב
י/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' ד אות א, סי' ה אות ב, סי' ז
י/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ו אות ז {מל"מ}
י/ב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כז, ח"ב עמ' קלה, קלז
י/ב אבני דרך עמ' רמב
י/ב אברהם יגל
י/ב אגרות הגרי"ד עמ' קמז
י/ב אגרות משה או"ח ח"ג סי' סב
י/ב אהבת קדומים עמ' פז, פט
י/ב אוצמפה"ת ב"מ נד ע"א הע' 36 {ישועות מלכו}
י/ב אור הישר [אור הישר ירושלמי שבת פ"ט ה"ד]
י/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' תיא, תכג, תכז, תכט, תלג
י/ב אור ליהודה יבמות עמ' רצד
י/ב אמונת יהושע עמ' תתקפא
י/ב אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יא ד"ה כתב, פסח סי' ח ד"ה וגם
י/ב אנצי"ת ע' אכילה הע' 32, ע' אכילת תרומה הע' 90
י/ב אסיפת שמועות תשרי עמ' כט
י/ב אפיקי מגינים יבמות סי' לו
י/ב ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' מו
י/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סא
י/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קצה
י/ב בדבר מלך ח"ד עמ' מד, ח"ה עמ' יא
י/ב בדבר מלך חי"ז עמ' קל {אחד האוכל דבר שדרכו לאכול ואחד השותה דבר שדרכו לשתות ואחד הסך דבר שדרכו לסוך שנאמר ולא חללו את קדשי בני ישראל לרבות את הסך ואחד האוכל תרומה טהורה או טמאה בשגגה משלם קרן וחומש וכו' ואין אכילה פחותה מכזית}
י/ב בית אפרים או"ח (תרמד) דף כה ע"א
י/ב בית המדרש
י/ב בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' כז אות ה {כ"מ}
י/ב בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' נ
י/ב בית שערים יו"ד סי' תכ
י/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' נא, ח"ג סי' ו
י/ב ברור הלכה פסחים לב ע"ב ציון ב
י/ב ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קי
י/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' פח, צא
י/ב גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' כז
י/ב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' לח-לט
י/ב גבורת יצחק מ"ש עמ' קא, קג, קה-קו, תרומות עמ' קנא-קנב, קנח-קס, קסב, ביכורים עמ' קיב-קיד, שביעית עמ' קלח
י/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמב, קמד
י/ב גדולי ציון (תשנב) עמ' קכו
י/ב גינת ראובן תרומות עמ' תקמג, תקמה
י/ב גן שושנים ח"ב עמ' קלז-קלח
י/ב דברות משה זרעים עמ' רס-רסא {וכשם שאכילת תרומה בכזית כך שתייה בכזית}, שעב, תסא {שנאמר ולא יחללו את קדשי בני ישראל לרבות את הסך}
י/ב דברות משה מועד ח"א עמ' ק, קא {וכשם שאכילת תרומה בכזית כך שתייה בכזית}
י/ב דברי יהודה דף יז ע"ד {סך בדבר שדרכו לסוך}, יט ע"א {סיכה דאורייתא}
י/ב דברי יהודה סי' ד אות ג, ו
י/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' רכו
י/ב דברי יחזקאל (תרצה) דף עד ע"ג
י/ב דגל יהודה (בילו') עמ' ו
י/ב היכל מלך דף ח ע"ד
י/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 218
י/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' לג
י/ב זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיח
י/ב זכרון חי עמ' מט {כמה משלם על תרומה טמאה}
י/ב זכרון יהודה (לאש) דף לג ע"א, נו ע"א
י/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כד [שיירי הקרבן פסחים פ"ב ה"ג]
י/ב זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמ
י/ב זכרון שמואל עמ' ו, לג-לד
י/ב זרע אברהם (יצחקי) או"ח דף ה ע"ד {כזית}
י/ב חדושים ובאורים (גרי') מנחות סי' יב לדף מח, כריתות סי' ב ס"ק יב
י/ב חזון יחזקאל תרומות פ"א ה"ח, מכות פ"ג ה"א {מל"מ}
י/ב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רי
י/ב חי' בר נחמני דף נב ע"ד, נד ע"ב {שתייה בכזית}
י/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' קנט {שתיית כזית}
י/ב חי' הגר"ח החדש עמ' לא-לב
י/ב חי' הגרי"ז דף עח ע"ג
י/ב חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קכח
י/ב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קיא
י/ב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רמט
י/ב חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' ט
י/ב חק המלך יבמות עמ' קטז
י/ב טל חיים (טל) ברכות עמ' תלט
י/ב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רי
י/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רעב
י/ב כרם יעקב עמ' רטז-ריז
י/ב כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' מ
י/ב כתר המלך
י/ב לב איש עמ' תע, תקכג
י/ב לחם יהודה
י/ב מאורות חיים תרומות עמ' קמט {שתייה בכזית}
י/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף י ע"א-ע"ב {זר שאכל תרומה טמאה חייב מיתה}
י/ב מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כט ע"ב {רביעית}
י/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שיז
י/ב מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' פו
י/ב מועדים וזמנים ח"ז סי' ריא
י/ב מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קמג
י/ב מוריה ח גל' ח עמ' יט
י/ב מזל שעה
י/ב מילי דמרדכי
י/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מב ע"א
י/ב מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ב
י/ב מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קסז {כך שתיה בכזית}, מנחות עמ' רלד
י/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף לא ע"ג
י/ב מנחת אשר פסחים עמ' ק
י/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' לז, קג, שמו-שמז
י/ב מנחת כהן (כץ) ח"ב דף נח ע"ב {כזית}
י/ב מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' כז
י/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' סיכה
י/ב משאת המלך (תשסז) עמ' מ {כזית}
י/ב משאת המלך ח"ב סי' ריז {ראב"ד}, רסב {כ"מ - עבד אינו זר מעיקרא}, רסד {הבדל בין קרן לחומש}
י/ב משאת המלך מועדים עמ' רט {כך שתייה}
י/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קסה, קצח
י/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תפה {שותה שמן}, תפו {סך}
י/ב משנת חיים במדבר עמ' צא
י/ב משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קיד
י/ב משנת יעקב עבודה עמ' עח
י/ב ניר לדוד
י/ב נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' קפה עמ' שנח
י/ב ס' הפרנס עמ' תעט
י/ב עין יהודה עמ' סב {שתייה בכזית}
י/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' צב
י/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' שצו
י/ב פאת ים שבועות עמ' מג
י/ב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שכט-שלא
י/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'סד
י/ב פסקי אליהו ח"א עמ' לב
י/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקכ
י/ב פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמג
י/ב פרי שמואל שביעית עמ' סג-סד
י/ב פרשת נזיר עמ' קצח
י/ב פתח המלך עמ' רעד-רפה
י/ב צמח ארז עמ' קנז, קנט
י/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשלא
י/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תסח
י/ב קרית מלך
י/ב ראש אליהו ח"ב עמ' קכה {כזית בשתייה}
י/ב רלב"ג ויקרא פכ"ב פסוק טו עמ' שכז
י/ב רנת יצחק תענית עמ' רסו {לא יחללו - דרשה מהתורה}
י/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' סח {שתייה בכזית}
י/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תיא
י/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נה
י/ב שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' טו
י/ב שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' פו-פט, צא {סיכה}
י/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קמא
י/ב שו"ע הרב שער השמועה אות ט
י/ב שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ריב
י/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קלט {מל"מ}
י/ב שירת הלויים פסחים סי' סד אות ו, ט {דרך אמונה}
י/ב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' כ, ח"ב עמ' צו, צט
י/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תכד {דרך אמונה}, תכה {שתייה בכזית}
י/ב שלמי יוסף נזיר עמ' תמ
י/ב שם דרך פסחים עמ' קעב
י/ב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קעג, ח"ב עמ' שיג, שעא
י/ב שנות חיים (קלוגר) עמ' קפה
י/ב שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קסט
י/ב שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קיז
י/ב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רכח
י/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קצו
י/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קלו
י/ב שערי זיו ח"ב דף קסד ע"ד, קסה ע"א
י/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' ד אות א, סי' ה אות ב, סי' ז, סי' כז אות ג-ד
י/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף קלז ע"ב
י/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' שכא, שכג {אין חיוב מיתה בסיכה}
י/ב תכלת מרדכי (קלצקי) דף לב ע"ב
י/ב תכריך מרדכי סי' ג עמ' כז
י/ב תנופת זהב עמ' 160
י/ג אב"י יושב אהל עמ' 95
י/ג אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' לז
י/ג אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"ב סי' ט(נ"א) [ג] ד"ה ומש"ב
י/ג אסיפת שמועות תשרי עמ' כד, לז
י/ג אפיקי ים ח"ב דף כד, ח"ב דף קנב
י/ג אפיקי מגינים יבמות סי' לו
י/ג בד קודש (פוברסקי) נדרים עמ' קצג
י/ג בדבר מלך חי"א עמ' שע
י/ג בדבר מלך חי"ז עמ' קל {אכל וחזר ואכל שתה וחזר ושתה אם יש מתחלת אכילה ראשונה עד סוף אכילה אחרונה כדי אכילת פרם ומתחלת שתייה ראשונה עד סוף שתייה אחרונה כדי שתיית רביעית הרי אלו מצטרפין לכזית וראב"ד}
י/ג בית אפרים או"ח (תרמד) דף כה ע"א {מצטרפין}
י/ג ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' ו אות ד
י/ג גינת ראובן תרומות עמ' תקמה
י/ג דברות משה זרעים עמ' רס {אכל וחזר ואכל שתה וחזר ושתה וראב"ד}
י/ג דברות משה מועד ח"א עמ' ק {אכל וחזר ואכל שתה וחזר ושתה}
י/ג דברי אור ח"א עמ' קכא {כ"מ}
י/ג דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' קיד
י/ג האשכול (אוירבך) במפתח בסוף הספר עמ' 174
י/ג הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' קכג
י/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' ריח
י/ג ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תטו
י/ג זכרון שמואל עמ' לג-לד
י/ג חזון יחזקאל תרומות פ"ז ה"ג
י/ג חי' בר נחמני דף נג ע"ד {כ"מ}, נד ע"א וע"ג {כדי שתיית רביעית}
י/ג חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קנג, סנהדרין עמ' יז
י/ג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' רמט, רנא
י/ג חסדי דוד ח"ב עמ' רמה
י/ג טל חיים (טל) ברכות עמ' תכב, תכג {ראב"ד}, תכח {כ"מ}
י/ג יגיעת ערב פסחים עמ' רטז
י/ג יד סופר עמ' פא
י/ג ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/ג לב איש עמ' רעז
י/ג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קפג, קפט
י/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כט ע"ב {רביעית}
י/ג מועדים וזמנים ח"ג סי' ריז
י/ג מוריה גל' רמג עמ' קיג {ר"י קורקוס}
י/ג מטה אהרן שבועות עמ' צה {רדב"ז ור"י קורקוס}
י/ג מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קנד
י/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כד ע"ד {כ"מ}
י/ג מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ב
י/ג מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' צט
י/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שמז, שנו, תפו
י/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ג משאת המלך מועדים עמ' רט {מצטרפים}
י/ג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רנה {מל"מ}
י/ג משנת יעקב עבודה עמ' עח
י/ג משנת יעקב קדושה עמ' קסד
י/ג נועם חי"ט עמ' לו {רדב"ז}
י/ג נשמת אברהם ח"א עמ' שד {ראב"ד}
י/ג נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קכא ס"ק ב
י/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרכד-תתרכה {ראב"ד}
י/ג עמק הלכה (אורנשטין) סי' כה
י/ג עץ החיים (קלוגר) עמ' שעט {ראב"ד}
י/ג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' של
י/ג פסקי אליהו ח"א עמ' לב
י/ג קדשי יהושע עמ' תרעא-תרעב {כ"מ}
י/ג קול דודי (תשף)
י/ג קול דודי כריתות סי' שח, שי
י/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קכז {בכדי אכילת פרס}
י/ג שארית יהודה (ינוביץ) או"ח סי' טו
י/ג שו"ע הרב או"ח סי' תעב ס' כ, סי' תריב ס' טו, לוח ברכות הנהנין פ"ב אות ז {ראב"ד}, שער השמועה אות ט
י/ג שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' ריב
י/ג שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רי
י/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צז
י/ג שם דרך פסחים עמ' קלא
י/ג שם ישראל - שו"ת עמ' נט {ראב"ד}
י/ג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קפו
י/ג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' סד {כ"מ}
י/ג שנות חיים (קלוגר) עמ' קפה
י/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מקואות אות קיז
י/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' ל אות ב דף רעד ע"א
י/ג תוצאות חיים (תשסה) עמ' קו {כ"מ}
י/ג תכלת מרדכי (קלצקי) דף יז ע"ג, לב ע"ב-ע"ג, לג ע"ב-ע"ג
י/ג תפארת אריה עמ' עח {רודה פת חמה}
י/ג תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שצא
י/ג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' נב, סט
י/ד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קמג
י/ד אוצמפה"ת ב"מ נה ע"ב ח"ב הע' 36-37
י/ד אור הישר [לח"מ הל' סנהדרין פי"ט ה"ב]
י/ד אור שמח
י/ד אורים גדולים (תשסג) עמ' נג
י/ד אמונת אליעזר דמאי עמ' י
י/ד אמונת יהושע עמ' אלף תשז
י/ד אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כח ד"ה וראיתי ביקר
י/ד אמרי כהן (הולנדר) עמ' רג
י/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכז, רלה
י/ד בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קיח
י/ד בעקבי הצאן עמ' ר
י/ד ברור הלכה גיטין סא ע"א ציון ו
י/ד גבורת יצחק תרומות עמ' קמב
י/ד גינת ראובן תרומות עמ' שיא
י/ד דברי יחזקאל (תרצה) דף עד ע"ג
י/ד דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' כז
י/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' רט
י/ד הר המלך ח"ז עמ' סה
י/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 218
י/ד זכר יצחק (תשח) עמ' יח
י/ד חזו"א דמאי סי' ב ס"ק א
י/ד חזו"א על הרמב"ם
י/ד חזון יחזקאל דמאי פ"ד ה"ו
י/ד חזון נחום זרעים ח"א עמ' שכה
י/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ נה ע"ב]
י/ד חיי אריה דף פג ע"ב {מל"מ}
י/ד חסדי דוד ח"א עמ' רכה
י/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שיד
י/ד לב מבין
י/ד לחם בכורים עמ' קי
י/ד לקוטי יהודא (שלזינגר) ח"ג הקדמה עמ' א-ד
י/ד מגילת ספר לאוין דף קמט ע"א {כ"מ}
י/ד מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ב, פ"ד אות מו או"ק א, חלה אות יא או"ק ב
י/ד מזבח חדש דף יח ע"ד
י/ד מטה אהרן פסחים עמ' מא-מג, קד
י/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' שמו, שסג, שסד, שע
י/ד מקור ישראל דף כא ע"א
י/ד מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף סו ע"ב]
י/ד ס' השדה דף מו ע"ד
י/ד עין יצחק ח"ב עמ' רצה
י/ד עמק הלכה (בוימל) עמ' רכז
י/ד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמג
י/ד קרית מלך
י/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שמז
י/ד שלום ירושלים עמ' פג
י/ד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ג אות א
י/ד שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רלה {כ"מ}
י/ד שמש מרפא עמ' כו
י/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 11 (בספרות רומיות), ח"ב מח' א עמ' 9
י/ד תנופת זהב עמ' 222
י/ד תפארת אריה עמ' עח
י/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' כח
י/ה אור יעקב סנהדרין דף סד ע"א
י/ה אור ליהודה (תשנט) עמ' תכז-תכח
י/ה אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפד
י/ה אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 94
י/ה באר ראי עמ' רמו
י/ה בית המדרש
י/ה בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' נ-נא
י/ה ביתאל ח"א דף פה ע"א
י/ה ברכת מרדכי ענינים עמ' כא
י/ה גינת ראובן תרומות עמ' תקמה, תקסו
י/ה דברי חיים (אוירבך) דיני נזקי ממון סי' א דף קכז ע"א {דמי עצים}
י/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' רט
י/ה זכרון יהודה (לאש) דף נא ע"א
י/ה זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמא
י/ה חזו"א או"ח סי' קכד דף רא ע"ב {מל"מ}, חו"מ סי' יט ס"ק ה
י/ה חי' הריצ"ד
י/ה כללי קלב"מ (תשסז) עמ' שלג
י/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רעג
י/ה כרם יהושע (ולרשטיין) דף י ע"ג {לוקה ואינו משלם}
י/ה מי החג עמ' קפד, קצד
י/ה מילי דמרדכי
י/ה מלואי אבן - שו"ת עמ' קו
י/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' שמז, שנז-שנח
י/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רט, ריא, רפה, תפו
י/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' לה עמ' 108
י/ה משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קי
י/ה משנה הלכות ח"ד סי' רנ {לוקה בכזית}
י/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תפח
י/ה סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רפג-רפו
י/ה ספרי דבי רב ח"א עמ' כז
י/ה עטרת תפארת דף כב ע"ב-ע"ג {לוקה ולא משלם}
י/ה פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקכג
י/ה צמח ארז עמ' קנז {משלם רק דמי עצים}, קנט-קס
י/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות י
י/ה קרית מלך
י/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קמא
י/ה שדה יצחק עמ' סח {אכילה גסה}
י/ה שהם וישפה ח"א הל' גניבה פ"ב ה"א
י/ה שירת הלויים פסחים סי' סו אות ז
י/ה שערי עזרא (בצרי) עמ' ל
י/ה שפת אמת על התלמוד ח"א דף קלז ע"ב
י/ה תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' טו אות ב-ה
י/ה תכריך מרדכי סי' ג עמ' כז
י/ה תנופת זהב עמ' 98, 104, 154, 292
י/ה תפארת ציון (ריבקין) סי' ו אות ד
י/ו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קכג
י/ו אבני זכרון (פפר) ח"א דף ב ע"א
י/ו אוצמפה"ת ב"מ נה ע"ב ח"ב הע' 26
י/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' תכו {תרומת חמץ}, תכז, תלג
י/ו אור שמח
י/ו אמרי בינה (אש) דף כג ע"ג {תרומת חמץ}
י/ו אפיקי מגינים פסחים סי' לד
י/ו ארצות החיים סי' ט המאיר לארץ אות ה {פסק כשיטה}
י/ו בית ישחק
י/ו בית שערים או"ח סי' קפ
י/ו ביתאל ח"א דף פה ע"ב
י/ו ברור הלכה פסחים לב ע"א ציון ב
י/ו גבורת יהודה פסחים סי' לו ס"ק א
י/ו גדולי אריה עמ' כד
י/ו גורן דוד ח"ב סי' סה
י/ו גינת ראובן תרומות עמ' שנג
י/ו דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' צט-קא
י/ו דברי סופרים (רזין) דף ג ע"ד {תרומת חמץ פטור}
י/ו דעת סופר חו"מ סי' כח
י/ו דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רס {חזר בו מפירושו למשנה}
י/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' רט
י/ו הר המלך ח"ז עמ' סה
י/ו הרועים בשושנים
י/ו זכרון יהודה (לאש) דף נו ע"א
י/ו חזון יחזקאל תרומות פ"ז ה"ז
י/ו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קיט-קכ, קכב-קכג
י/ו חי' מהרי"א צטרון עמ' א
י/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רלה
י/ו חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קיא, קיג
י/ו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קפב, רי
י/ו יחי ראובן (נאוי) עמ' קח
י/ו יטב פנים ח"ב דף פג
י/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
י/ו כרם יהושע (ולרשטיין) דף י ע"א
י/ו לב מבין
י/ו לבני בנימין דף א ע"א {לא הזכיר התראה}, ג ע"ג {לפי דמים משלם}, ד ע"ב-ע"ד
י/ו לקוטי שלמה (תרנד)
י/ו מגן בעדי עמ' 272
י/ו מטה אהרן פסחים עמ' מא-מג, קד
י/ו מנוחת אשר ח"א דף צב ע"ב {לפי דמים משלם}
י/ו מנוחת אשר ח"ב דף מד ע"ג-ע"ד, מה ע"ב-ע"ג
י/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שסא
י/ו מנחת יהודה (בוים) דף קמב ע"ב {שהרי אין לו דמים} וע"ד {ראב"ד}, קמג ע"א-ע"ב
י/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' פח
י/ו מנחת כהן (כץ) ח"ב דף ח ע"א, נח ע"א
י/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רפט
י/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רט
י/ו מעין החכמה עמ' רא
י/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף עה ע"א
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כ אות א-ב, ז {חמץ - לפי דמים משלם}
י/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' לה עמ' נד {חמץ בפסח}, סי' לח עמ' 114 {לפי דמים}
י/ו משבצות זהב שמואל ב עמ' תקצב
י/ו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רנט
י/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תפט {נזיר}
י/ו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קעג
י/ו מתת מלך עמ' קטו
י/ו נטע שורק דף לד ע"א
י/ו נטע שעשועים (שליסל) עמ' מ {הרי לפי מידה משלם}
י/ו עטרת תפארת דף כב ע"ב-ע"ג, כה ע"ד {חמץ בפסח}
י/ו עליות אריה עמ' צד-צה
י/ו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קכד-קכו, קלב-קלג
י/ו פרי החג דף כג ע"א {לפי דמים משלם}
י/ו צמח ארז עמ' קנז, קס {לפי דמים משלם}, רס
י/ו קהלות יעקב כתובות כג
י/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' רעח
י/ו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קנט
י/ו רביד הזהב (אברך) דף ע ע"א {מל"מ} וע"ב
י/ו רביד הזהב (אברך) סי' מה אות י-יא
י/ו שארית כלב עמ' קמז
י/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קמא, ח"ח סי' שיא
י/ו שבט סופר [שבט סופר או"ח סי' סז]
י/ו שופרא דישראל עמ' שלח {תרומת חמץ בפסח}
י/ו שירת הלויים פסחים סי' סו אות ב {דרך אמונה}, סי' סט אות ו
י/ו שלום ירושלים עמ' קמא
י/ו שם משמעון (שטרן) דף א ע"ד {לפי מידה משלם}
י/ו שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' סז
י/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלט
י/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' כז אות ג
י/ו תורת האוהל (תשנג) עמ' תיד
י/ו תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' טו אות א
י/ו תכריך מרדכי סי' ג עמ' כז
י/ו תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' מו
י/ו תפארת ציון (קואינקה) עמ' כה, קיז
י/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' ו אות א
י/ו תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' ר
י/ז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כו-כז, ח"ב עמ' קלו
י/ז אבני ציון ח"א סי' לג אות ד, סי' נב אות א {רמב"ם}, סי' נח אות א {רדב"ז}
י/ז אגלי טל טוחן סי' סב
י/ז אדרת אליהו (ראם) עמ' שפו
י/ז אהל יצחק גיטין עמ' שעד
י/ז אוצרות הרמב"ם
י/ז אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 96
י/ז אור יקרות
י/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' תיא-תיב {כוסס חטים}, תכז, תלב, תלג {כוסס חטים}, תלד
י/ז אור עולם (שניאורסון) עמ' 364 {כ"מ}
י/ז אור שמח
י/ז אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לא ע"ב בהערה
י/ז אוריין תליתאי (תאומים) סי' עז
י/ז אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יא ד"ה עוד הביא
י/ז אמרי נפתלי ח"ב עמ' א
י/ז ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קפב
י/ז ארץ יהודה
י/ז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שפו, ח"ב עמ' מז, רטז
י/ז אשר למלך
י/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' יז, קלה
י/ז בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' מט-נ
י/ז בעקבי הצאן עמ' לז
י/ז ברור הלכה יומא פא ע"ב ציון י פרק ג
י/ז ברכת יצחק (פאלער) עמ' קלו, קלח-קלט
י/ז ברכת מרדכי ענינים עמ' כא
י/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' פח
י/ז גבורת ארי עמ' שיח {ראב"ד}
י/ז גבורת יצחק שביעית עמ' קמג, תרומות עמ' קמט, קפט, מ"ש עמ' קיז
י/ז גדולי ציון (תשנב) עמ' ט {כוסס חטה}, רמט {ראב"ד - הכוסס חטה}
י/ז גורן דוד ח"ב סי' סד-סה
י/ז גינת ראובן תרומות עמ' רסה, תקסו {רמב"ם}, תקסז {או"ש}
י/ז גליונות אבני נזר
י/ז גן שושנים ח"ב עמ' קכה
י/ז גנזי ברכה סי' ג אות ה
י/ז דברי חן (נתנזון) דף כח ע"ב-ע"ג
י/ז דברי חפץ עמ' לט
י/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף עד ע"ב
י/ז דגל ראובן ח"ג סי' יח
י/ז הדרום חמ"ב עמ' 58
י/ז הר צבי זרעים ח"א עמ' סט, צ
י/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שמו
י/ז זהב התרומה תרומות עמ' קעג
י/ז זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קכד {יין שנתגלה}
י/ז זכרון יהודה (לאש) דף נא ע"א
י/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כה [ירושלמי שבת פי"ד וקרבן העדה שם]
י/ז זכרון סופרים {או שאכל תרומה נקורה} [עיין תשו' מהר"ם שיק או"ח סימן ר"ס]
י/ז זכרון שמואל עמ' לו-לז
י/ז חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' י ס"ק ד
י/ז חזון נחום זרעים ח"א עמ' עד, ח"ב עמ' רסז
י/ז חי' הגאון אדר"ת עמ' קנז
י/ז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שסה
י/ז חי' חתם סופר
י/ז חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שמב
י/ז חיי אריה דף לא ע"ב
י/ז חיים זכו עמ' צג-צה, רו
י/ז חלקת יואב מהדו"ת סי' כ
י/ז חסדי דוד ח"א עמ' רלה
י/ז חשב סופר עמ' קמח
י/ז טל חיים (טל) ברכות עמ' תלה
י/ז יבול היובלות עמ' 178 {ראב"ד}
י/ז יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף יא ע"ד, יב ע"א
י/ז ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' כ
י/ז יצחק ירנן [עי' חידושי הל' ברכות פ"ג ה"א] {ראב"ד}
י/ז ישועות יעקב מועד עמ' פט, צא, צז {ראב"ד}
י/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/ז ישועת משה עמ' קמב, קצ
י/ז ישורון ח"כ עמ' תלה
י/ז כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
י/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רעג
י/ז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שנט
י/ז כתב סופר או"ח דף כט ע"א
י/ז כתר המלך
י/ז לב מבין
י/ז לה' הארץ ומלואה ח"א עמ' רנו
י/ז לחם שלמה (ערנרייך) סי' ג אות ב, סי' קט אות ו
י/ז מאורות חיים תרומות עמ' קלד-קלה
י/ז מאורות נתן (הורוביץ) דף טז ע"ג
י/ז מאיר עיני חכמים ח"א דף טז ע"ג {רדב"ז}
י/ז מבי"ט (רובינ') דף סח ע"ב
י/ז מבית מאיר ח"ג עמ' קיא
י/ז מגן גבורים (או"ח) סי' רח ס"ק ג
י/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' לד, קמח
י/ז מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' פה-פו {כ"מ}
י/ז מועדים וזמנים ח"ג סי' רסו
י/ז מוריה גל' קעה עמ' קנד-קנח
י/ז מילי דמרדכי
י/ז מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קסד
י/ז מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' קלח
י/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' מא, מה
י/ז מנחת ברוך סי' ע
י/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' שס
י/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכ
י/ז מעיני המים
י/ז מפענח צפונות עמ' 61
י/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כ אות ז, סי' לז אות א {ביוה"כ}
י/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' לה עמ' 108, סי' לו עמ' נה, 108
י/ז משנה הלכות ח"ד סי' עז
י/ז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רנז
י/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תפו {גמע חומץ}
י/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסד
י/ז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קיד
י/ז משנת יעקב קדושה עמ' רפז
י/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קטו-קטז {מגולה}
י/ז מתת מלך עמ' קטו
י/ז נודע ביהודה תנינא אהע"ז סי' ד
י/ז נועם חכ"ב עמ' קפא {רדב"ז}
י/ז נחמד למראה ח"א דף קנז ע"ב
י/ז נתיבות שלום (למפרט)
י/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתריד
י/ז עוללות אפרים עמ' כז
י/ז עטרת חן ח"א עמ' ו
י/ז פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' מ {ראב"ד}, פסחים עמ' קל
י/ז צל"ח החדש דף קל ע"א
י/ז צפנת פענח במדבר עמ' מג
י/ז קובץ חי' תורה (לודז') עמ' לו {כוסס חטים}
י/ז קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' עד
י/ז קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רלה
י/ז קול בן לוי (תשסג) עמ' נ {ראב"ד}
י/ז קונטרסי שעורים ב"מ שעור כד אות ג
י/ז קרבן ציון עמ' שמג
י/ז קרית מלך
י/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' יד {כוסס חטים}, לז-לח {חומץ}, מז-מח {כוסס חטים}
י/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קסד
י/ז שירת הלויים פסחים סי' סו אות ז {או"ש}
י/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קכה, תרפ
י/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' קד
י/ז שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' צ
י/ז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קצא {ראב"ד}, קצה
י/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' ז, סי' ג אות ג, ח"ה שער א סי' טז אות ב
י/ז שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' א
י/ז שפת אמת על התלמוד ח"א דף פג ע"א
י/ז תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' טו אות א
י/ז תורת שביעית (סור') סי' ו
י/ז תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ריח (קעח) {כסף משנה ד"ה אבל}
י/ז תשובות יהודה דף א ע"ב
י/ח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כז-כח
י/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' תל
י/ח אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' יז ד"ה ומלבד
י/ח בדבר מלך ח"ה עמ' נב
י/ח בדבר מלך חי"א עמ' שעד
י/ח בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' פט
י/ח בית שערים או"ח סי' קסג
י/ח ברור הלכה יומא פ ע"ב ציון ו
י/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' פז
י/ח גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' כד, כו-כז
י/ח גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' לט
י/ח גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמד
י/ח גבורת יצחק שביעית עמ' קמג, תרומות עמ' קנ, קנג, מ"ש עמ' קיז
י/ח גנזי ברכה סי' ג אות ה, סי' ד אות ז
י/ח דברות משה גיטין עמ' תקס, הבבות עמ' נו
י/ח דברות משה זרעים עמ' שעב {שנאמר כי יאכל לא שיזיק את עצמו}
י/ח דברי חפץ עמ' מ
י/ח הר צבי זרעים ח"א עמ' צט
י/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' קנח-קנט
י/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קעז
י/ח חיים זכו עמ' פו, צה-צו
י/ח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' פט
י/ח יד פשוטה מדע עמ' רסה, אהבה עמ' תתקמח
י/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' כט
י/ח ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' כה
י/ח ישועת משה עמ' קיג, קפט
י/ח כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' פה
י/ח לה' הארץ ומלואה ח"א עמ' רנו
י/ח מוריה גל' קעה עמ' קנה, קנז
י/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' מא-מב
י/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' שנז
י/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' טו
י/ח משפטי ישראל עמ' 69 {לא שיזיק את עצמו}
י/ח נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רנא
י/ח נחלת עזרא ח"ב עמ' 192
י/ח נטע שורק דף סה ע"ב
י/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרטז
י/ח עליות משה (תשנב) ח"א עמ' פט, צב, ח"ב עמ' ריג
י/ח עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' שצג, שצז
י/ח עמק החכמה עמ' קכ {מזיק עצמו}
י/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' מט
י/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ו
י/ח פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' מט
י/ח קהלות יעקב פסחים סי' כה
י/ח קרן פני משה ח"ב
י/ח רב טובך סי' א דף ג ע"א-ע"ב, ד ע"א {ולא שיזיק את עצמו}
י/ח רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ז הע' 8
י/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' כ {מפני שהזיק עצמו}
י/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קסו אות ו {מל"מ}
י/ח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרעד
י/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רא, רג
י/ח שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תכז
י/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' צה
י/ח שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רצח
י/ח שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' צ
י/ח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קצב
י/ח שער יוסף דף צו ע"ב {ק"ס}
י/ח שער יוסף דף קו ע"א {ק"ס}
י/ח שערי ברכה עמ' יב, קצה
י/ח שערי זיו ח"ג דף קז ע"א
י/ח שערי טהר ח"ב שער ד סי' כז אות ב
י/ח תורת שביעית (סור') סי' ו
י/ח תפארת ציון (ריבקין) סי' ו אות כ
י/ח תשובות יהודה דף א ע"ב {מפני שהזיק עצמו}
י/ט אברהם יגל
י/ט ברור הלכה יומא פא ע"א ציון א
י/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' שמז
י/ט עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קלט
י/ט עליות משה (תשעו) ח"א עמ' צג
י/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קצו
י/ט תפארת ציון (קואינקה) עמ' ס
י/י אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קלו, ח"ז עמ' קנז
י/י אבני ציון ח"א סי' לג אות ה
י/י אוצר השבת ח"א עמ' קלב
י/י אור גדול דף קפב ע"ג, קפג ע"ג
י/י אור ליהודה (תשנט) עמ' תל-תלג
י/י אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ג
י/י אור עולם (שניאורסון) עמ' 316
י/י אוריין תליתאי (תאומים) סי' עז
י/י אמר יוסף הל' מכירה פט"ז דף לח ע"א {רדב"ז}
י/י אפר קדשים עמ' קיד
י/י ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' מח, רטז
י/י בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' רי {או"ש}
י/י ביתאל ח"א דף פה ע"ד
י/י ברוך אומר חו"מ עמ' נד
י/י גליוני הגר"ש עמ' פא {רדב"ז}
י/י דברי חיים (אוירבך) דיני נזקי ממון סי' א דף קכו ע"ג
י/י דור דורים עמ' צד
י/י דור רביעי ח"ב עמ' לט
י/י הדרת אפרים ח"ב עמ' סא
י/י זהב התרומה תרומות עמ' קלג
י/י זכר יצחק (תשח) עמ' יז
י/י זכר יצחק (תשן) עמ' טו, שיב, שמ
י/י חזון יחזקאל מעשר שני פ"ג הי"ב
י/י חזון נחום זרעים ח"ב עמ' ריב
י/י חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קיא
י/י חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שמו
י/י יבול היובלות עמ' 256, 179
י/י יצחק ירנן
י/י לבושי מרדכי או"ח עמ' שפז, תד, ח"ד עמ' קה
י/י להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' טו {נפשו חותה}
י/י מאור החיים עמ' ט
י/י מהרי"ט אלגזי דף מט ע"א
י/י מהרי"ט אלגזי פ"ה אות נא או"ק ג, ה
י/י מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קיב
י/י מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' פט
י/י מזבח חדש דף יח ע"ד
י/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' מב, מה
י/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף כב ע"ד
י/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קמא
י/י מפענח צפונות עמ' 61
י/י מרגליות הים סנהדרין נא ע"א אות ט
י/י מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כ אות ו {רדב"ז}
י/י משה ידבר (תשעו) עמ' רצו
י/י משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' רו
י/י מתת מלך עמ' קכו
י/י נועם חי"ח עמ' נח
י/י נזר הקודש (רוזין, שו"ת) אהע"ז סי' מב אות יג
י/י נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 609
י/י נחלת עזרא ח"ב סי' לה
י/י עקבי ברכה עמ' צב
י/י עקדת משה ח"ב עמ' קיד
י/י פני מנחם - תורה ומועדים פינחס עמ' קעט {שדבר האסור נפשו של אדם חותה ממנו}
י/י פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קל
י/י פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקיג
י/י צל"ח החדש דף קכט ע"ג
י/י קונ' בענין גרות עמ' טו
י/י קונטרסי שעורים ב"מ שעור כד אות ח
י/י ראשי בשמים (רבין) עמ' פז
י/י ראשית בכורים דף עד ע"א
י/י שארית כלב עמ' לד
י/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' שיא
י/י שולי הגליון עמ' קיז
י/י שם דרך פסחים עמ' קע
י/י שם טוב - השלמה
י/י שנות חיים (קלוגר) עמ' סז
י/י שנות ימין ח"ב דף ה ע"ג
י/י תולדות יצחק (שור) דף כב ע"א
י/י תשובה מאהבה ח"ב דף מח ע"ב
י/י תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' צט
י/יא אבני ציון ח"א סי' נב אות א, ח"ד עמ' עג
י/יא אגלי טל טוחן סי' סב
י/יא אהל יצחק גיטין עמ' שעד
י/יא אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 95 {כ"מ}
י/יא אור ליהודה (תשנט) עמ' תכט-תלד
י/יא אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ב
י/יא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 155
י/יא אמונת יהושע עמ' תשעח
י/יא אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צב ע"ד
י/יא אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יב ד"ה כתב {ראב"ד וכ"מ}
י/יא אמרי זאב דף נב ע"ד, נג ע"א-ע"ב {נזיר}
י/יא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכו
י/יא בית אהרן (קארטשין) עמ' רנג
י/יא בית אהרן וישראל גל' כה עמ' מא-מב, מד, גל' מא עמ' קי
י/יא בית האוצר ח"א עמ' 151, 193
י/יא בית המדרש
י/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' פז
י/יא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קא
י/יא בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' יט, ח"ב עמ' נ
י/יא בית שערים יו"ד סי' תכ
י/יא בריכת ירושלים עמ' פד, פז
י/יא גבורת יצחק תרומות עמ' קפט, רכז
י/יא גורן דוד ח"ב סי' סד
י/יא גינת ראובן תרומות עמ' תקמג
י/יא גנזי ברכה סי' ג אות ה
י/יא דברות אליהו ח"ו עמ' נא
י/יא דברי חן (נתנזון) דף כז ע"ג
י/יא דור רביעי ח"ב עמ' מ
י/יא המאור הגדול (יעבץ) עמ' רט
י/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' לג
י/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שמו
י/יא זהב התרומה תרומות עמ' קכה
י/יא זכור לדוד עמ' קיט
י/יא זכר יצחק (תשח) עמ' יז
י/יא זכר יצחק (תשן) עמ' טו, שיב, שמ, שמא
י/יא זכרון יהודה (לאש) דף נ ע"ג
י/יא זר זהב (פראג) עמ' לג {כ"מ}
י/יא חי' הגרי"ח עמ' קעה
י/יא חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שמב-שמג {כ"מ}
י/יא חיי אריה דף לא ע"ב, לב ע"א
י/יא חלק יעקב (אלבעלי) דף קא ע"ד {מ"מ}
י/יא חלקת יואב מהדו"ת סי' כ
י/יא חק המלך
י/יא יד פשוטה אהבה עמ' תתקמט
י/יא יצחק ירנן
י/יא ישועות יעקב או"ח אחרי סי' תקפו דף נה ע"ב
י/יא ישועות יעקב מועד עמ' תרסג
י/יא ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/יא כבוד הלבנון דף מ ע"א
י/יא כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רכ
י/יא כיצד מברכים עמ' קמט
י/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' לז
י/יא כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קל ע"א
י/יא כתב סופר או"ח דף כט ע"א
י/יא כתב סופר או"ח סי' קיז ד"ה והנה מלבד {כ"מ}
י/יא לב איש עמ' תעג
י/יא מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף כט ע"ב {שותה שמן}
י/יא מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' קצה
י/יא מהרי"ט אלגזי חלה אות יא או"ק ב
י/יא מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' פה-פו
י/יא מוריה גל' קעה עמ' קנז, גל' קעט עמ' סז
י/יא מילי דמרדכי
י/יא מכתב סופר
י/יא מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קסג
י/יא מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' קלח
י/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' קג, שסא, שסד, ח"ג עמ' קפו
י/יא מנחת כהן (כץ) ח"ב דף ט ע"ב
י/יא מעיני המים
י/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כ אות א-ב, ז, סי' לז אות א {נזיר}
י/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' לו עמ' 108
י/יא משנה לחם (רבינוביץ - סקאליע) דף לה ע"ג
י/יא משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רנו-רנז, רס
י/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' כה {ונזיר ששגג ושתה יין של תרומה וכו'}
י/יא משפט שלמה (זפרני) ח"ד עמ' רו
י/יא מתת מלך עמ' קכו
י/יא ס' החיים (קלוגר) עמ' תתריד, תתרטז
י/יא עין יהודה עמ' נח {נזיר}
י/יא עין יצחק ח"א עמ' רסה
י/יא עליות משה (תשנב) ח"א עמ' צא, קמ
י/יא עליות משה (תשעו) ח"א עמ' צד, שצה
י/יא פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קל
י/יא פרי אברהם - ענינים שונים סי' כט
י/יא פרי שמואל שביעית עמ' טז
י/יא צל"ח החדש דף קל ע"א, קלא ע"ג
י/יא צפנת פענח (ורשה תרצה) סי' מד
י/יא קהלות יעקב פסחים כה ה
י/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' רלג
י/יא קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' עד, קיט
י/יא קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקז
י/יא קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' קצה
י/יא קרבן ציון עמ' שמג
י/יא קרית מלך
י/יא ראשי בשמים (רבין) עמ' פז
י/יא רווחא שמעתתא ח"א עמ' ה
י/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תיא
י/יא שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לט עמ' קה
י/יא שואל ומשיב ח"ז עמ' קכו
י/יא שלום ירושלים עמ' קמב
י/יא שנות חיים (קלוגר) עמ' סו
י/יא שערי ברכה עמ' קצה
י/יא שערי טהר ח"ב שער ד סי' ז, סי' כז אות ב
י/יא תולדות יצחק (שור) דף כב ע"א
י/יא תורת זרעים עמ' צז
י/יא תפארת אהרן עמ' לו-לז
י/יא תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קצא {כ"מ - אינה שתייה}
י/יא תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנח (תקלב) {כ"מ - כיון שהוא אסור ביין לאו שתיה הוא, והוי שלא כדרך אכילה}
י/יב אבן ישראל (פישר)
י/יב אבני ציון ח"ג עמ' קפח
י/יב אגודות אזוב מדברי דף ס ע"ג {ספק מיתה בידי שמים}
י/יב אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' קעד
י/יב אור הישר [נועם ירושלמי תרומות פ"ז, תשובות רבי אליעזר סי' טו, אברהם יגל תחלת הל' שגגות]
י/יב אור יעקב שבת דף ט ע"ג, יבמות דף ס ע"א
י/יב אור ליהודה (תשנט) עמ' תכח-תכט
י/יב אוריתא יד עמ' קה {כ"מ}
י/יב אמונת יהושע עמ' תשעו, תשעט
י/יב אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפה
י/יב אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 16-18, 21, 24, ע' בת כהן הע' 21
י/יב אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' פד
י/יב אפיקי מגינים יבמות סי' לה
י/יב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שנה
י/יב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קצב
י/יב בדבר מלך ח"ה עמ' רז
י/יב בדבר מלך חי"ג עמ' קכ
י/יב בינה בספרים עמ' רמא
י/יב בית אהרן (צוקרמן) עמ' תיז {כ"מ}
י/יב בית אהרן וישראל גל' עו עמ' קכו {היה אוכל בתרומה ונודע שהוא ב"ג וב"ח}
י/יב בית המדרש
י/יב בית זבול ח"א סי' כד אות ט, יא
י/יב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' כו
י/יב בית מלך (חב"ד) עמ' 124
י/יב ביתאל ח"א דף פה ע"ג
י/יב ברור הלכה יבמות סח ע"א ציון ו
י/יב ברור הלכה פסחים עב ע"ב ציון ה, קדושין סו ע"ב ציון ב
י/יב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רכב
י/יב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קכב
י/יב גבורת יצחק תרומות עמ' ריח, רכה, רל-רלב, רלד
י/יב גינת ראובן תרומות עמ' תקצה, תקצז, תר
י/יב גליון מהרי"ל תרומות פ"ח מ"ח
י/יב דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קה
י/יב דברות אליהו ח"ו עמ' ז {כר' יהושע}
י/יב דברות משה שבת ח"א סי' יב ענף ג, קדושין סי' כג הערה סו
י/יב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קא-קג
י/יב דברי יחזקאל (מישור) עמ' רסז {כ"מ}
י/יב דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' טו
י/יב דגל ראובן ח"ב סי' א
י/יב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' עא
י/יב דעת מרדכי ח"א דף יא ע"ג
י/יב הר המלך ח"ה עמ' סג
י/יב זהב התרומה תרומות עמ' קנח, קס
י/יב זכרון חי עמ' סד, פ {כ"מ}, צז
י/יב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כה
י/יב זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמ-רמא
י/יב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' ריז
י/יב חי' הגר"ח החדש עמ' לה
י/יב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' רכא
י/יב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רג ד"ה אמנם {ואם היתה תרומת חמץ וכו' הרי אלו פטורין מלשלם מפני שזמנה בהול}
י/יב חי' מהר"ם שיק שבת עמ' תכ
י/יב חיי אריה דף עה ע"א
י/יב חלקת יואב החדש הגהות על מנ"ח סי' רפ
י/יב חמדת שלמה עמ' קנח, קסב
י/יב יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קיט
י/יב יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' נד
י/יב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' צו, ריב
י/יב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שצג
י/יב יקב זאב דף נט ע"ג
י/יב ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/יב כבוד הלבנון דף סה ע"ב
י/יב כבוד מלכים (מרגליות)
י/יב כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' פה
י/יב לחם חקי עמ' שג
י/יב ליבא בעי דף כד
י/יב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קצ-קצא {כ"מ}, קצב {דרך אמונה}
י/יב מאורות חיים תרומות עמ' קלב
י/יב מגילת ספר לאוין דף קמח ע"ד
י/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שנ
י/יב מועדים וזמנים ח"ג סי' רלה
י/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' שנ, שנז
י/יב מנחת חינוך מצוה רפ (דף פח ע"ד, צ ע"ד)
י/יב מנחת יהודה (בוים) דף פה ע"א {ערב פסח}
י/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שכג
י/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קמה {רדב"ז}
י/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תעב
י/יב מקדש דוד זרעים - תרומות סי' נב
י/יב מקדש דוד סי' נה אות יא
י/יב מקור ישראל דף ב ע"א
י/יב מקור ישראל דף ב ע"א {בת כהן שנפסלה פטורה מחומש}
י/יב מקורות לפסקי הרמב"ם
י/יב מרחשת ח"א סי' ח אות ב, סי' נב אות ג
י/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יב משאת המלך (תשסז) עמ' קמ {קרן בלבד}
י/יב משאת המלך ח"ב סי' רסב {קרן בלבד}
י/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' 118
י/יב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תקכא
י/יב משב יעקב ח"ב עמ' סד
י/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תמו
י/יב מתת מלך כאן, ועמ' קי, קיב, קכו
י/יב נאות אפרים ח"א עמ' קלה
י/יב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קה, קז
י/יב נזר אברהם מכות ועדות עמ' קלה, קלח
י/יב נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קמג
י/יב נתיבות שלום (למפרט)
י/יב ספיקא דרבנן עמ' יב, יד
י/יב עדות ביעקב (ריינס) עמ' ל-לא, ריא {נודע שהוא בן גרושה - חייב לשלם קרן}
י/יב עונג שבת סי' יא
י/יב עיוני הלכות ח"א עמ' תלג, תלה, תלח
י/יב עמק הלכה (בוימל) עמ' שכ
י/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפה
י/יב ערהשה"ע קדשים סי' קעח אות יט
י/יב פני אברהם (פרלמן) דף לט ע"ד, מ ע"ג, מא ע"ב
י/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקכא
י/יב פרי השדה (דייטש) ח"א סי' צב
י/יב פרי שמואל מכות עמ' צז
י/יב ציוני מהר"נ
י/יב קהלות יעקב מכות ט ב, זבחים יד
י/יב קונטרסי שעורים ב"מ שעור כד אות ו
י/יב קרית מלך
י/יב שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כד (עמ' לג)
י/יב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קפד
י/יב שולי הגליון עמ' קיז
י/יב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' נ אות א, ג
י/יב שלום ירושלים עמ' קמד
י/יב שם משמעון (פולק) ח"א דף קעג
י/יב שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' קצד-קצה
י/יב שער המלך ח"ב עמ' רכד, רכו
י/יב שער שושן עמ' לג
י/יב שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' לג
י/יב שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנו ע"ד
י/יב תורת זרעים עמ' צח
י/יב תורת יצחק ח"ב עמ' פה
י/יב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' עח-עט
י/יב תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרנא, תרנו, תרסא
י/יב תנובת ציון דף ק ע"א
י/יב תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רמא
י/יב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קמג {משלם קרן בלבד}
י/יג בית שערים או"ח סי' קסג
י/יג זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמא
י/יג ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/יג ענפי ארז (זי') דף ריט ע"ג
י/יג שערי טהר ח"ב שער ד סי' ג אות א
י/יד אבי עזרי ח"ה
י/יד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 199 {רדב"ז}
י/יד אור הישר [תשובות ר' אליעזר סי' טו אות טו]
י/יד אור יעקב יבמות דף פג ע"ב
י/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' תכז
י/יד אוריין תליתאי (תאומים) סי' קסא {מל"מ}
י/יד אמונת יהושע עמ' תרמא, תשסא, אלף מח
י/יד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לט ע"ד {מל"מ}
י/יד בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' נב {מל"מ}
י/יד גאון יעקב עמ' ג
י/יד גבורת יצחק תרומות עמ' רב, רכח
י/יד גינת ראובן תרומות עמ' תקסד, תקעב, תקעה, תקצד
י/יד גליון מהרי"ל תרומות פ"ז מ"ה
י/יד זהב התרומה תרומות עמ' קנג
י/יד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כה [עי' לעיל פ"ה הכ"ג] {מל"מ}
י/יד זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלט
י/יד זרעא דיוסף דף סג ע"ג {מל"מ}
י/יד חזון יחזקאל תרומות פ"ו ה"א
י/יד חי' מהרי"א צטרון עמ' ב {ספק}
י/יד חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' סז-סח
י/יד חק לישראל שומרים עמ' 1122 {מל"מ}
י/יד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' צא
י/יד יצחק ירנן
י/יד לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קסה-קסח
י/יד מאורות חיים תרומות עמ' קלא-קלב
י/יד מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ו {מל"מ}, חלה אות ז או"ק א, אות יא או"ק א {מל"מ}, אות יט או"ק ג {רדב"ז}
י/יד מחנה דוד (בונאן) דף ט ע"ג
י/יד מחנה ישראל (אליהו)
י/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' שמט, שנו {מל"מ}
י/יד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרנז (רצד)]
י/יד מקור חסד עמ' קכב
י/יד משאת המלך (אדרי)
י/יד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קפט {מל"מ}
י/יד מתת מלך עמ' קכב
י/יד נחלת יהושע (שפירא) סי' ז דף כג ע"ב
י/יד פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קב {מל"מ}
י/יד פתחי שערים (ויינוט) ב"מ דף נד ע"א (בדפי הספר) {מל"מ}
י/יד קול דודי (תשף)
י/יד קונטרסי שעורים ב"מ שעור כד אות ג
י/יד שאר יוסף ח"ו
י/יד שו"ת ר"י מסלוצק סי' לז עמ' קמה
י/יד שלום ירושלים עמ' קמג
י/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 411
י/יד תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קנו {שתי קופות}
י/טו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מא
י/טו אבני זכרון (פפר) ח"א דף פג ע"ג
י/טו אוצמפה"ת ב"מ נד ע"ב הע' 10-11 {לב מבין}, 19
י/טו אור הישר [מל"מ לקמן ספי"א]
י/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' תכו, תכט
י/טו אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לג ע"א
י/טו אמונת יהושע עמ' תשנח {תשלומין כתרומה}
י/טו אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 99, ע' גדולין הע' 79
י/טו ארזא דבי רב יבמות עמ' עד
י/טו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קז
י/טו אש דת (דוברין) דף צד ע"א
י/טו בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לח {תשלומין חולין}
י/טו בית יעקב (צויזמיר) סי' קסד דף קכד ע"א
י/טו בתי כנסיות דף קיח ע"ג
י/טו בתי כנסיות דף קיח ע"ד
י/טו דברי יששכר דף לג ע"ב
י/טו דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' כז
י/טו דגל ראובן ח"ג סי' יח
י/טו דובב מישרים (וידנפלד) עמ' ז, קסח
י/טו זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמא
י/טו חזון יחזקאל תרומות פ"ד ה"ז
י/טו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' ריג
י/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רעב
י/טו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קסה-קסח
י/טו מאורות חיים תרומות עמ' קכא-קכג
י/טו מהרי"ט אלגזי חלה אות יא או"ק ב
י/טו מועדים וזמנים ח"ג סי' רסו
י/טו מזבח חדש דף יח ע"ב {מל"מ}
י/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' שסא
י/טו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תכד
י/טו מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כג
י/טו משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' 118
י/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תצא
י/טו ניצוצי אש עמ' תקלט
י/טו ענפי ארז (זי') דף קצד ע"ד {נתינה מקדשת}
י/טו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קכ
י/טו קול דודי (תשף)
י/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שכא-שכב
י/טו שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' סח
י/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' סז
י/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' תכג-תכד
י/טז אחיעזר ח"א סי' כא ס"ק ו
י/טז אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' טו ד"ה כתב
י/טז אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 11
י/טז בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' לו {שלא זכה בה כהן}
י/טז ביתאל ח"א דף פה ע"א
י/טז גבורת יצחק תרומות עמ' קפו
י/טז דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קד
י/טז זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמא
י/טז חזון יחזקאל דמאי פ"ג ה"ב, תרומות פ"ז ה"ד, כתובות פ"ט ה"א
י/טז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' טז
י/טז יגיעת ערב פסחים עמ' ר
י/טז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' ריג
י/טז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעד
י/טז מהרי"ט אלגזי חלה אות יא או"ק ג
י/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' שנז, שסג
י/טז מנחת חינוך מצוה רפ (דף צ ע"ד)
י/טז מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כג
י/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
י/טז מתת מלך עמ' קי
י/טז נר למאור (רבינוביץ) דף יג ע"ב
י/טז נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' יד
י/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפד-קפה
י/טז קונטרסי שעורים נדרים שעור יד אות י
י/טז רביד הזהב (אברך) דף סט ע"ג-ע"ד
י/טז רביד הזהב (אברך) סי' מה אות ז-ח
י/טז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קצד
י/טז שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רמה
י/טז תפארת ציון (ריבקין) סי' ו אות ב
י/יז אנצי"ת ע' אשת כהן הע' 12
י/יז בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' לו {בין כך ובין כך}
י/יז בית שערים או"ח סי' קפ
י/יז גינת ראובן תרומות עמ' תצג
י/יז גליון מהרי"ל תרומות פ"ז מ"ב
י/יז זכרון שלמה (ורנר) עמ' רט, רמא
י/יז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' פא, ריג
י/יז מנחת אשר פסחים עמ' קטו
י/יז משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קח-קט
י/יז נחלת יהושע (שפירא) סי' ז דף כג ע"ג
י/יז נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' יד
י/יז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קצד
י/יז שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רמה
י/יח אגורה באהלך דף כב ע"א, כג ע"ד {מל"מ}
י/יח אגורה באהלך דף כג ע"ד
י/יח אגרות משה יו"ד ח"א סי' רח
י/יח אוצמפה"ת ב"מ נד ע"א הע' 24, 36, 44-46
י/יח אור הישר [אור הישר משניות תרומות פ"ו מ"ה וירושלמי תרומות פ"ו ה"ג]
י/יח אור השמש (פולייב) עמ' 206 {מל"מ}
י/יח אור ליהודה (תשנט) עמ' תכז
י/יח אור שמח
י/יח אחיעזר ח"א סי' כא ס"ק ו
י/יח אמונת יהושע עמ' שסד {או"ש}, תשנח, תשעח
י/יח אמרי בינה (אש) דף כג ע"ב
י/יח אפיקי מגינים פסחים סי' לד
י/יח ארזא דבי רב יבמות עמ' עג {מל"מ}, עד
י/יח אש תמיד עמ' קפו
י/יח באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תפח
י/יח באר ראי עמ' רמד
י/יח בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' לו {דרך אמונה}
י/יח בנין דוד (טאוב) ח"ג עמ' יט {מל"מ}
י/יח ברור הלכה ב"מ נד ע"א ציון ל
י/יח ברכת מרדכי ענינים עמ' יז
י/יח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' פט
י/יח בתי כנסיות דף קיח ע"ד {מל"מ}, קכ ע"ד
י/יח גבורת יהודה פסחים סי' לו ס"ק ב
י/יח גבורת יצחק תרומות עמ' קנז, קסג, קצ, רא, רה-רו, רטו, ריח, רנב
י/יח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' יג
י/יח גורן דוד ח"ב סי' סה
י/יח גינת ראובן תרומות עמ' תפח, תקל, תקלז
י/יח דברות משה זרעים עמ' שפ {כל האוכל תרומה בין בשוגג בין במזיד אינו משלם אלא מן החולין המתוקנים}
י/יח דברות משה שבת ח"ב סי' נו ענף ג
י/יח דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' צז
י/יח דברי חיים (אוירבך) דיני נזקי ממון סי' א דף קכו ע"ד {מל"מ}
י/יח דברי חיים (אוירבך) נזקי ממון סי' א ד"ה וראיתי {מל"מ}
י/יח דברי סופרים (רזין) דף ב ע"א, ג ע"א {במזיד משלם חולין מתוקנים}
י/יח דגל יהודה (בילו') עמ' ה
י/יח העמק שאלה שאלתא קיט ס"ק א {גם במזיד צריך לשלם במה שראוי להיות תרומה - ראיה לכך}
י/יח ונתן לכהן עמ' קמו
י/יח זהב התרומה תרומות עמ' קלו, קמ
י/יח זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קכג-קכד {במזיד משלם חולין מתוקנים}
י/יח זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמא
י/יח חביון עוז
י/יח חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
י/יח חזון יחזקאל תרומות פ"ז ה"ו, ה"י
י/יח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' ריד
י/יח חי' הגר"ח החדש עמ' לד, קסח
י/יח חי' הגרי"ז דף פ ע"א
י/יח חי' מהרי"א הכהן עמ' קפד
י/יח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רלה
י/יח חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קיא-קיב
י/יח חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קלג
י/יח טהור רעיונים דף ח ע"ב
י/יח יד דוד (קרלין) ח"ב דף ה ע"ב {לשו"פ}
י/יח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קפו, ריב
י/יח ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/יח כללי קלב"מ (תשסז) עמ' רעה
י/יח כפתור ופרח (תשו) דף יח ע"א
י/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רעה
י/יח כרם יהושע (ולרשטיין) דף י ע"ג {חולין מתוקנים}
י/יח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רפא
י/יח לב מבין
י/יח לבני בנימין דף א ע"א, ג ע"ג-ע"ד {מל"מ - מזיד משלם חולין מתוקנים}
י/יח לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קסז
י/יח מאורות חיים תרומות עמ' קכא
י/יח מאורי שערים עמ' של {מל"מ}
י/יח מבית מאיר ח"ג עמ' קלז {מל"מ}
י/יח מהרי"ט אלגזי פ"ה אות נא או"ק ו {ר"י קורקוס}
י/יח מועדים וזמנים ח"ז סי' רז
י/יח מוריה גל' קעה עמ' צה
י/יח מילי דמרדכי
י/יח מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' לה
י/יח מכתב סופר
י/יח מנחת אשר פסחים עמ' קטו
י/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' שנו {מל"מ}, שסג, שסד {מל"מ}
י/יח מנחת חינוך מצוה רפא (דף צב ע"ג-ע"ד)
י/יח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' פט, צ
י/יח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רעו, תעג
י/יח מעיני המים
י/יח מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כג אות ח
י/יח מקדש דוד זרעים - תרומות סי' נב
י/יח מקדש דוד סי' נה אות יא
י/יח מרגליות הים סנהדרין נא ע"א אות ט {דמי תרומה בזול}
י/יח מרומי גלים עמ' קסג
י/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יח משאת המלך ח"ב סי' רסב {במזיד}, רסג {חולין מתוקנים}
י/יח משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' 118
י/יח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שסא
י/יח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קיג
י/יח משנת רבנו עמ' קמא {במזיד}
י/יח מתת מלך עמ' קט, קכז-קכח
י/יח ניצוצי אש עמ' תקכה {מל"מ}
י/יח נר למאור (רבינוביץ) דף יד ע"ג
י/יח נתן פריו ב"מ עמ' כח
י/יח עטרת תפארת דף כה ע"א {משלם חולין מתוקנים}
י/יח עליות משה (תשנב) ח"א עמ' צא
י/יח עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' שצה
י/יח עצי חיים על מועדים עמ' שכו
י/יח פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קכ-קכב, קכו
י/יח פניני רבנו הגרי"ז עמ' תשכט {או"ש}
י/יח פרחי כהונה (קצבורג) עמ' צה-צז, צט-קא {בין בשוגג בין במזיד משלם חולין}
י/יח פרי החג דף כב ע"ב {מזיד משלם חולין מתוקנים}
י/יח פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמ
י/יח קהלות יעקב פסחים סי' כה
י/יח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' רעז
י/יח קובץ השמיטה עמ' שמ
י/יח קונטרסי שעורים ב"מ שעור כד אות ב-ג, ט
י/יח קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קנט {רק ממין על מינו}
י/יח קרית מלך
י/יח קרני ראם (ירמוש) עמ' קפז
י/יח רביד הזהב (אברך) דף סט ע"ג {מל"מ - בזול}
י/יח רביד הזהב (אברך) סי' מה אות ו {מל"מ}
י/יח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שכא
י/יח שארית כלב עמ' קמז
י/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קמא, ח"ב סי' קצה, ח"ט סי' רלד אות ב, ה
י/יח שבט סופר [שבט סופר או"ח סי' סז]
י/יח שירת הלויים פסחים סי' סד אות א-ב, ה, סי' סה אות ו
י/יח שלום ירושלים עמ' קמ-קמב {מל"מ}
י/יח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קצח
י/יח שנות ימין ח"ב דף ה ע"ב {מל"מ}
י/יח שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' סט {מל"מ}, ע, עג {מל"מ}
י/יח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' סז
י/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תיז {מל"מ}
י/יח שערי זיו ח"ג דף ט ע"א {או"ש}
י/יח שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שי, שיב-שיג
י/יח שערי טהר ח"ב שער ד סי' כז אות ג
י/יח תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' טו אות ב, ד
י/יח תורת הקדש ח"ב עמ' רפד
י/יח תכריך מרדכי סי' ג עמ' כז {מל"מ}
י/יח תפארת אהרן עמ' לה
י/יח תפארת ציון (ריבקין) סי' ו אות ד
י/יח תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' קצח {מל"מ}
י/יח תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קנה {חולין מתוקנים}
י/יט גינת ראובן תרומות עמ' תקנו
י/יט חזון יחזקאל תרומות פ"ז ה"ו
י/יט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רפא
י/יט מילי דמרדכי
י/יט מנחת שלמה שביעית עמ' רצט
י/יט פרי שמואל שביעית עמ' כו
י/יט קובץ השמיטה עמ' שמ
י/יט קרית מלך
י/יט שדה שמואל (שביעית) עמ' קעה
י/יט שומר אמת שביעית עמ' מט, נא
י/יט שלום ירושלים עמ' קמב
י/יט שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קצח
י/יט שערי זיו ח"א דף לד ע"ג
י/כ אוצרות יהושע עמ' קפט
י/כ בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' מו {דרך אמונה}
י/כ ברור הלכה גיטין נד ע"א ציון ב
י/כ גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף סא ע"ג
י/כ גבורת יצחק תרומות עמ' קנו
י/כ גינת ראובן תרומות עמ' תפט
י/כ זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כה [צ"ע מלקמן פי"ג ה"ו, ועי' פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קסג, וס' מים חיים דף ט]
י/כ זכרון משה (ברומר) דף ק ע"ד
י/כ זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמא
י/כ חי' חתם סופר
י/כ חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רפא
י/כ טהרת יו"ט ח"ג עמ' יב
י/כ לב מרפא דף ד ע"ב
י/כ מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מד או"ק ה
י/כ מילי דמרדכי
י/כ מים חיים
י/כ מנחת אפרים סי' ג אות א
י/כ מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עח
י/כ מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רפט
י/כ מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קצט {רדב"ז}, רט
י/כ עליות משה (תשנב) ח"א עמ' פג
י/כ עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' שפד
י/כ עמק הלכה (בוימל) עמ' כה
י/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפד, כרך ב ח"ב עמ' קצד
י/כ פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'רט, א'ריב
י/כ תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 400
י/כ תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' טו אות ג, סי' יז אות ד
י/כא אבן ישראל (פישר)
י/כא אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמה
י/כא אור ליהודה (תשנט) עמ' תכא
י/כא אמונת יהושע עמ' תשסא, תשסז
י/כא אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' ז ד"ה וראיתי בספר
י/כא אמרי כהן (הולנדר) עמ' רצד
י/כא אשר למלך
י/כא בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' לח {אכל תרומת ע"ה}
י/כא גבורת יצחק תרומות עמ' קפא, קפה
י/כא גינת ראובן תרומות עמ' תקסט
י/כא דברות משה זרעים עמ' שעג {אכל תרומת עם הארץ משלם לחבר ונוטל דמיה ממנו ונותן לעם הארץ שאכל תרומתו}
י/כא דברי סופרים (רזין) דף ב ע"ג
י/כא דגל יהודה (בילו') עמ' ח
י/כא דגל ראובן ח"ג סי' יח
י/כא ויקח אברהם [עץ החיים קמא ע"ד]
י/כא זכרון שמואל עמ' יא, יג, כג
י/כא חזון יחזקאל דמאי פ"ג ה"ב, תרומות פ"ז ה"ד
י/כא חי' ר' חנוך הענאך עמ' רג
י/כא חסדי דוד ח"א עמ' רלו
י/כא חק לישראל שומרים עמ' 1123
י/כא מחשבת הקודש ח"ב דף יא ע"ב
י/כא מילי דמרדכי
י/כא מענה לשון עמ' רכב
י/כא משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קסה-קסו
י/כא פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קסג
י/כא שירת הלויים פסחים סי' סה אות ג {דרך אמונה}
י/כא שערי טהר ח"ה שער א סי' ד אות ח
י/כא תפארת ציון (ריבקין) סי' ו אות ז, יז
י/כב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמה
י/כב אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ו הע' 43
י/כב אור ליהודה (תשנט) עמ' תכג
י/כב אחיעזר ח"א סי' כא ס"ק ו
י/כב אמונת יהושע עמ' תשסא, תשסג
י/כב אשר למלך
י/כב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' לא
י/כב בן פורת (ענגל) ח"א סי' יא דף נא ע"ג-ע"ד, נד ע"א
י/כב ברכת מרדכי ענינים עמ' טז
י/כב בתי כנסיות דף קטו ע"א
י/כב גבורת יצחק מכות עמ' קצ
י/כב גבורת יצחק תרומות עמ' קעג, קעט, קפב, קפה, קפז, קצג, קצה, רו
י/כב גינת ראובן תרומות עמ' תקלו
י/כב דברות משה זרעים עמ' שעג {גזל תרומה מאבי אמו כהן ואכלה ואח"כ מת אבי אמו אינו משלם לעצמו}
י/כב דגל ראובן ח"ג סי' יח
י/כב זהב התרומה תרומות עמ' קכב
י/כב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כה
י/כב זכרון שלמה (ורנר) עמ' רט, רמא
י/כב זכרון שמואל עמ' יג, יט, כב-כג
י/כב חזון יחזקאל תרומות פ"ד ה"ז, פ"ז ה"ד, ה"ז
י/כב חי' הגר"ח החדש עמ' קסז
י/כב חי' הגרי"ז דף עט ע"ד
י/כב חי' מהרי"א צטרון עמ' קג
י/כב חי' ר' חנוך הענאך עמ' רג
י/כב חסדי דוד ח"א עמ' רלז
י/כב יגיעת ערב פסחים עמ' ר
י/כב כפתור ופרח (תשו) דף יז ע"ג, כג ע"א
י/כב לב מבין
י/כב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קסו, קסח
י/כב לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קסז
י/כב מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מד או"ק ה, חלה אות יא או"ק ג, ה
י/כב מועדים וזמנים ח"ז סי' רז
י/כב מזבח חדש דף יח ע"ד
י/כב מי החג עמ' קפח
י/כב מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כג
י/כב מקדש דוד זרעים - תרומות סי' מט {גזל מאבי אמו}
י/כב מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף צג ע"ב]
י/כב מרחשת ח"ב סי' לב אות ג
י/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
י/כב משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' נח, ס
י/כב משב יעקב ח"א
י/כב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קט, קסא-קסה
י/כב מתת מלך עמ' קי, קכא, קל
י/כב נועם חי"ט עמ' רמב, רמד, רמז
י/כב נחלת יהושע (שפירא) סי' ז דף כג ע"ג-ע"ד {כר' יוחנן}
י/כב ניצוצי אש עמ' תקלו
י/כב נתיבות חיים (קארב) ח"ג - מלואים למשפט סי' יד
י/כב ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קצ
י/כב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יא
י/כב קדשי יהושע עמ' תתכו
י/כב קול דודי (תשף)
י/כב קונטרסי שעורים ב"מ שעור כד אות ד-ה
י/כב קרית מלך
י/כב קרני ראם (ירמוש) עמ' קצא
י/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קצד
י/כב שביעי קדש עמ' קסח, קצא
י/כב שהם וישפה ח"ב
י/כב שיח התורה עמ' שמו {דרך אמונה}
י/כב שירת דוד כתובות עמ' רטז
י/כב שירת הלויים פסחים סי' סה אות א-ב {דרך אמונה}
י/כב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קצו
י/כב שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' ע {אם נפלה לו}
י/כב שערי זיו ח"ב דף קז ע"א-ע"ב
י/כב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שטו, שכ-שכא
י/כב שערי טהר ח"ה שער א סי' ד אות ח-ט, כ
י/כב תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' יז אות ג
י/כב תורת זרעים (פומרנצ'יק) תרומות פ"ו מ"א עמ' קה
י/כב תפארת ציון (ריבקין) סי' ו אות יג
י/כג אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יג ד"ה אף דקיי"ל
י/כג בית אפרים חו"מ דף צה ע"ב
י/כג בית שערים או"ח סי' קפ {כ"מ}
י/כג ברכת מרדכי ענינים עמ' יח
י/כג גליונות אבני נזר {כ"מ}
י/כג זהב התרומה תרומות עמ' קכא
י/כג זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמא
י/כג חי' הריצ"ד
י/כג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רעד
י/כג מועדים וזמנים ח"ז סי' רז
י/כג מענה לשון עמ' רכב
י/כג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפד
י/כג שארית נתן (לוברט)
י/כג תורת ירוחם ח"ג דף מט ע"ב
י/כג תנופת זהב עמ' 160
י/כד אברהם יגל
י/כד אהבת עולם (דיהרנפורט) דף פו ע"א
י/כד אור ליהודה (תשנט) עמ' תכט, תלג
י/כד אמונת יהושע עמ' תרמו
י/כד אמרי בינה (אש) דף כג ע"ב {לפי דמים}
י/כד אמת ליעקב מועד עמ' רסד {פחות משו"פ}, זרעים וטהרות עמ' רפה
י/כד בדבר מלך ח"ה עמ' נז
י/כד בית מלך (חב"ד) עמ' 126
י/כד בית שערים או"ח סי' קפ
י/כד ברור הלכה פסחים לב ע"ב ציון ב
י/כד גבורת יצחק תרומות עמ' קפו, קפט, קצד, קצו
י/כד גינת ראובן תרומות עמ' תקסה
י/כד גליונות אבני נזר
י/כד דברי חפץ עמ' קסד
י/כד דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קנז
י/כד דגל יהודה (בילו') עמ' ו
י/כד זהב התרומה תרומות עמ' קלד
י/כד זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמא
י/כד זכרון שמואל עמ' ש
י/כד חזון נחום זרעים ח"ב עמ' ריג, רסז
י/כד חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' יז
י/כד חי' משנה פסחים עמ' קטז
י/כד חמדת יעקב עמ' 224
י/כד חסדי דוד ח"א עמ' רלח
י/כד טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שע
י/כד כבוד הלבנון דף סה ע"ד
י/כד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רעד
י/כד לב אריה (קרלין) עמ' ט {פמש"פ}
י/כד מהרי"ט אלגזי דף נ ע"א
י/כד מהרי"ט אלגזי פ"ה אות נא או"ק ו {כ"מ}
י/כד מועדים וזמנים ח"ג סי' רג
י/כד מטה אהרן פסחים עמ' מא-מג, קד
י/כד מי החג עמ' קפה, קפז, קצב
י/כד מילי דמרדכי
י/כד מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' כג אות ב, יד
י/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
י/כד משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' סא, 114
י/כד משנה הלכות ח"י סי' רעג
י/כד משנת יעקב עבודה עמ' שכח
י/כד מתת מלך עמ' קי, קיז, קכא, קל
י/כד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפד
י/כד פורת יוסף (שלופר) דף ה ע"ד
י/כד פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' ק
י/כד פנת יקרת (תשנד) סי' ט, מג אות א
י/כד פנת יקרת (תשעא) עמ' לא-לב, רטו
י/כד פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 346
י/כד צל"ח החדש דף לו ע"ד
י/כד קהלות יעקב חולין סי' יט, כריתות סי' ה
י/כד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' רלג
י/כד קונטרסי שעורים ב"מ שעור כד אות ח
י/כד קרני ראם (ירמוש) עמ' קצז
י/כד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' עד
י/כד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' צז
י/כד שארית נתן (לוברט)
י/כד שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קעב
י/כד שירת דוד כתובות עמ' רכא
י/כד שירת הלויים פסחים סי' סד
י/כד שער המלך - טעם המלך ח"ב עמ' לו
י/כד שערי טהר ח"ה שער ב סי' ב אות ד
י/כד שעת הכושר דף מד ע"ב
י/כד תורת זרעים עמ' צז
י/כד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' מג
י/כד תכריך מרדכי סי' יב עמ' פג
י/כד תנופת זהב עמ' 160
י/כד תפארת ציון (ריבקין) סי' ו אות א
י/כה אור הישר [טעם המלך הל' אי"ב פי"ז ה"ח, נועם ירושלמי תרומות פ"ו]
י/כה אפר קדשים עמ' מה
י/כה בדבר מלך ח"ה עמ' נז
י/כה הגהות רימ"א [שביארנו - בהל' איסו"ב פי"ז ה"ח]
י/כה זכרון יהודה (לאש) דף נו ע"א
י/כה חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 19
י/כה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רעד
י/כה מבוא למשנה תורה עמ' 164-163, 211
י/כה מנחת מאיר דף נב ע"ד
י/כה משברי ים אחע"א עמ' צא, רכו, רעז, תיח, תמו, תרנג
י/כה משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעג
י/כה עטרת תפארת דף כב ע"ג {הקדש חל על תרומה}
י/כה עין יצחק ח"ב עמ' תסה, תסז
י/כה פורת יוסף (שלופר) דף ה ע"ד
י/כה קרית מלך
י/כה שער המלך - טעם המלך ח"ב עמ' לו
י/כה תנופת זהב עמ' 161
י/כו אבני נזר חו"מ סי' קמד-קמה {לפי דמים משלם}
י/כו אור הישר [מעין החכמה דף פ ע"א]
י/כו אור ליהודה (תשנט) עמ' תכא, תכו, תלב
י/כו אור שמח
י/כו אמונת יהושע עמ' תרמז, תשסו
י/כו אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יב ד"ה וראיתי, סי' יג ד"ה ולפי"ז
י/כו אמת ליעקב מועד עמ' רסד {לפי דמים}
י/כו אנצי"ת ע' גזל הע' 91 {כ"מ}
י/כו אפיקי מגינים פסחים סי' ל, לד
י/כו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' כה
י/כו ביתאל ח"א דף פה ע"ג
י/כו בן פורת (ענגל) ח"א סי' יא דף נב ע"ד {ראב"ד}, נג ע"א-ע"ב וע"ד, נד ע"א
י/כו בן פורת (ענגל) ח"א סי' יא דף נב ע"ד, נג ע"א-ע"ד
י/כו ברכת מרדכי ענינים עמ' יז, יט
י/כו גבורת יצחק תרומות עמ' קצג
י/כו גינת ראובן תרומות עמ' תצב, תקכז, תקסד
י/כו דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' צז
י/כו דברי סופרים (רזין) דף ג ע"ד {לפי מידה ולא לפי דמים}
י/כו דגל ראובן ח"ג סי' יח
י/כו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כה
י/כו זכרון שמואל עמ' טז-יח
י/כו חזון יחזקאל תרומות פ"ז ה"ז, קידושין פ"א ה"ז
י/כו חי' בן אריה ח"ב סי' ג ס"ק ה {לפי דמים}
י/כו חי' הגרז"ס קדשים עמ' רה
י/כו חי' הגרי"ז דף פ ע"א
י/כו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רלה, רלז
י/כו חלקת יואב החדש קונטרס הערות בשם המחבר סי' מ
י/כו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שע
י/כו יטב פנים ח"ב דף פה {כ"מ}
י/כו ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/כו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רעב, רעד, שו
י/כו מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לז ע"ד
י/כו מגילת ספר לאוין דף קמט ע"א
י/כו מהרי"ט אלגזי חלה אות יא או"ק ו {או"ש}
י/כו מי החג עמ' קפד, קפו
י/כו מנחת כהן (כץ) ח"ב דף נח ע"א
י/כו מעיני המים
י/כו מקדש דוד זרעים - תרומות סי' נב
י/כו מקדש דוד סי' נה אות יא
י/כו מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף צד ע"ד]
י/כו מרחשת ח"ב סי' לב אות ג
י/כו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/כו משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' 116
י/כו משה ידבר (תשעו) עמ' רצו
י/כו משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קיד, תקמג
י/כו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רנה
י/כו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תצג
י/כו מתת מלך עמ' קי, קכא, קל
י/כו נועם חי"ט עמ' רלט, רמו
י/כו עצי אלמוגים הל' עירובין סי' שפו ס"ק יז
י/כו פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' קכד-קכה, קכח
י/כו פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' ק
י/כו פרחי כהונה (קצבורג) עמ' צד-צה, צז-קא {לפי דמים משלם}
י/כו קהלות יעקב פסחים סי' כה, זרעים סי' יב
י/כו קונטרסי שעורים ב"ק שעור ז אות ב
י/כו שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' שיא
י/כו שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' רכד
י/כו תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' טו אות ב, סי' יז אות ד
י/כו תורת זרעים עמ' צז


יא/369 הלכות תרומות פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ דרך אמונה
יא/רה"פ הרמב"ם המדויק
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' פא-פג
יא/רה"פ עשר תעשר הל' מה-נד, נט
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כו, ח"ב עמ' קלד-קלה
יא/א אגרות הגרי"ד עמ' קמב-קמג
יא/א אוצר יסודי שביעית עמ' תפא
יא/א אור יעקב פסחים דף כא ע"ב
יא/א אמונת יהושע עמ' תקנח, תתקפא
יא/א אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יא ד"ה כתב
יא/א אמת ליעקב מועד עמ' עג, קיג
יא/א אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 10, 13
יא/א אפיקי מגינים ב"ק סי' לא
יא/א אפיקי מגינים זבחים סי' ט
יא/א אפיקי מגינים יבמות סי' לב
יא/א אפיקי מגינים נדרים - השמטות סי' עה
יא/א אפיקי מגינים פסחים סי' יח
יא/א אפיקי מגינים שבת דף כו
יא/א באר מחוקק (תשמט) עמ' רנט
יא/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' פא
יא/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קצה
יא/א בדבר מלך ח"ד עמ' מד
יא/א בדבר מלך ח"ט עמ' רנח
יא/א בדבר מלך חט"ז עמ' פג
יא/א ברור הלכה שבת כה ע"א ציון א
יא/א ברית הלוי השלם
יא/א ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קי
יא/א גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' כז
יא/א גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' לז-לח
יא/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמב, קמד, רמד
יא/א גבורת יצחק שביעית עמ' קלח, קמג, קמז, תרומות עמ' קנט, רלט-רמא, מ"ש עמ' מא, קד, קיא, קיז, קכ, ביכורים עמ' קל
יא/א גינת ראובן תרומות עמ' תלא, תק, תתיא, תתקז, תרנז
יא/א גן שושנים ח"ב עמ' קכט {מדליק שמן טמא}, קל {נקרא שמן שריפה}
יא/א דברות משה זרעים עמ' תיד {התרומה ניתנת לאכילה ולשתייה ולסיכה}
יא/א דברי אור ח"ד עמ' רא
יא/א דברי חפץ עמ' צד
יא/א דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' מה
יא/א הר המלך ח"ד עמ' שעד
יא/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמג
יא/א זכרון שמואל עמ' ד-ה
יא/א חוט שני עמ' רכב
יא/א חזו"א דמאי סי' טו ס"ק א, יו"ד סי' רא ס"ק ה
יא/א חזון יחזקאל מנחות פ"ח הי"ד
יא/א חי' הגר"ח החדש עמ' לב-לג
יא/א חי' הגרי"ז דף עח ע"ד
יא/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שצא
יא/א יד אליהו (בוקובזה) סי' ו הערה 7
יא/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' נה, קנ
יא/א כרם יעקב עמ' ריז
יא/א כרם ציון שביעית ח"א עמ' קב ע"ב
יא/א כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' מ
יא/א מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תנט
יא/א מגילת ספר לאוין דף י ע"ג
יא/א מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק יא
יא/א מועדי הרב עמ' 122
יא/א מוריה גל' קעט עמ' צד-צו {השמיט סיכת שמן על מכתו}, גל' קפה עמ' סב
יא/א מי הדעת עוקצין עמ' קפח
יא/א מי ימצא סוכה עמ' רע
יא/א מלאכת מחשבת עמ' לב, רא
יא/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שעב
יא/א מנחת חינוך ח"א עמ' שצד, ח"ב עמ' שמז, תמו
יא/א מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' כח
יא/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' צא
יא/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תכד
יא/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תפה
יא/א מעשה רקח
יא/א מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יח אות ג
יא/א משאת מרדכי ב"ק עמ' שמו
יא/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' כב עמ' 60, סי' ל עמ' 96, סי' לו עמ' 110
יא/א משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קצח
יא/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תצה {שממעטו}
יא/א משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' ק
יא/א משנת יעקב כאן, וזרעים ח"ב עמ' ריח
יא/א משנת יעקב משפטים עמ' סח
יא/א עולת ראיה (וייס) עמ' קכא
יא/א עזר משפט עמ' תנב
יא/א עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' לט
יא/א פרחי כהונה (קצבורג) עמ' צח {מדליק את הטמא}
יא/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רלט, רמג, רמד
יא/א פרי שמואל שביעית עמ' מט, ס, מכות עמ' קיג
יא/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשלא
יא/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תע
יא/א קובץ השמיטה עמ' תיב
יא/א קובץ חי' תורה (לודז') עמ' לו
יא/א קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' עח, פד
יא/א קרית מלך
יא/א ראשית בכורים דף סט
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רצ
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרכח
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תיא
יא/א שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' פו, צא {סיכה}
יא/א שביעי קדש עמ' קיג
יא/א שדה שמואל (שביעית) עמ' עט
יא/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קעג, ח"ב עמ' שיג
יא/א שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קסט
יא/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' ריז, שלא
יא/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקנו
יא/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' ד אות א, סי' ה אות ב, סי' ז, סי' ח אות א, סי' כג אות ב, סי' כז אות ב, ד, ח"ח סי' מח
יא/א תורת זרעים עמ' סט {סיכה כשתיה}
יא/א תורת חיים וחסד עמ' תפז
יא/א תורת שביעית (סור') סי' ו-ז
יא/א תחומין חכ"א עמ' 11
יא/ב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כו, ח"ט עמ' קסב
יא/ב אור הישר [לח"מ הל' מאא"ס פ"י הכ"ב]
יא/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' תיב
יא/ב אמונת יהושע עמ' תתלה {שכר}
יא/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תסד {מכת מרדות}
יא/ב אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 15, 16
יא/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' סו
יא/ב בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' לו, מא
יא/ב בית דוד (פילוסוף) יו"ד סי' קנה {דבש תמרים}
יא/ב בית המדרש
יא/ב בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' מט-נ
יא/ב ברור הלכה ברכות לח ע"א ציון ו
יא/ב ברכת יצחק (קויפמן) עמ' סח
יא/ב גבורת יצחק תרומות עמ' רנב, רנד-רנה
יא/ב גינת ראובן תרומות עמ' תתח, תתכ, תתכח
יא/ב גליון מהרי"ל תרומות פי"א מ"ב
יא/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רסב
יא/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' רכו
יא/ב דברי יחזקאל (תרצה) דף עד ע"א
יא/ב דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנז
יא/ב הר צבי זרעים ח"א עמ' סט
יא/ב ויקח אברהם [נשמת כל חי ח"א כט ע"ג] {שאכל דבש}
יא/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כה [ירושלמי שם - בתחילה אף ר' יהושע מודה]
יא/ב זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמג
יא/ב חוות יאיר (תשנז) עמ' תקפה
יא/ב חזו"א מעשרות סי' ז ס"ק יב {סנהדרין סי' לו ס"ק ב)
יא/ב חיי אריה דף עג ע"ד
יא/ב חלת לחם (תשנח) עמ' לז
יא/ב חסדי דוד ח"א עמ' רסה
יא/ב יבול היובלות עמ' 178
יא/ב יד פשוטה אהבה עמ' תתרצז
יא/ב ידי משה (בוצק') הל' תמידין סי' ט
יא/ב ישועות כהן לקוטים סי' א ס"ק יג
יא/ב ישורון ח"כ עמ' תלה
יא/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רעג, ח"ג עמ' קלז
יא/ב כרם ציון שביעית ח"א עמ' צח ע"ב, ח"ב עמ' שנט
יא/ב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' פד, שלו-שלז
יא/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קסה ע"ג
יא/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קסו
יא/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רלג
יא/ב מנחת שלמה שביעית עמ' קפה
יא/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קמה {קרית ספר}
יא/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ב מרכבת יוסף דף נא ע"א {משקי תרומה - כר' יהושע}
יא/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' ל עמ' 96
יא/ב משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קיג
יא/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תצה {לקבצם כעיגול דבילה}
יא/ב משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' ק
יא/ב משנת יעקב כאן, זמנים ח"א עמ' רנז, קדושה עמ' רל
יא/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תז-תח
יא/ב משפטי דרבנן עמ' צא
יא/ב ניצני שביעית עמ' 240
יא/ב עולת ראיה (וייס) עמ' קטו-קיז
יא/ב עטרת ישועה (תשלו) עמ' נג
יא/ב עיוני הלכות ח"א עמ' תלו
יא/ב עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' פג
יא/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רפד
יא/ב ענפי ארז (זי') דף קג ע"ד
יא/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יא
יא/ב פאת שדך יו"ד עמ' תג
יא/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קח
יא/ב ציץ אליעזר ח"א סי' ח אות ד
יא/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רב
יא/ב קרית מלך
יא/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' נב-נו {עשה האוכל משקה}
יא/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצח פ"ה ה"ג
יא/ב שביעי קדש עמ' פח
יא/ב שדה שמואל (שביעית) עמ' עו {ר"י קורקוס}, עט {ר"י קורקוס}, רמ
יא/ב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קסז-קסח
יא/ב שושנת העמקים (תאומים) עמ' קיב
יא/ב שירת הלויים פסחים סי' ע אות ג {דרך אמונה}
יא/ב שלום ירושלים עמ' קמט
יא/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שנג
יא/ב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רג
יא/ב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קכח
יא/ב שערי ברכה עמ' נט
יא/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' ח אות א
יא/ב תחומין ח"א עמ' 88 {יין תפוחים}, חי"ד עמ' 108
יא/ב תלמי השדה עמ' קפז-קפח, קצא-קצג
יא/ב תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קנה {דבש תמרים}, תקעו {ראב"ד}
יא/ג אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קנח
יא/ג אות היא לעולם ח"א דף קל ע"ב
יא/ג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 155
יא/ג אמונת עתיך גל' 111 עמ' 15
יא/ג באר אברהם (אבלי) עמ' רכז
יא/ג גבורת יצחק תרומות עמ' רנא, מ"ש עמ' קכ
יא/ג גינת ראובן תרומות עמ' תתי
יא/ג דברות משה זרעים עמ' תשכב {אבל נותנין את היין לתוך המורייס}
יא/ג דברי יחזקאל (מישור) עמ' לו
יא/ג דברי יחזקאל (תרצה) דף י ע"ד
יא/ג זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמג
יא/ג חוט שני עמ' רכח
יא/ג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קלב, ח"ג עמ' י
יא/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' כט
יא/ג חסדי דוד ח"א עמ' רסז
יא/ג כרם ציון שביעית ח"א דף יד ע"ב, קיט ע"א, ח"ב עמ' שנט
יא/ג מילי דמרדכי
יא/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רכג
יא/ג מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' זיתים וענבים למעשר
יא/ג מעשה רקח
יא/ג משנת השמיטה סי' ג הערה ט
יא/ג משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קיט
יא/ג משנת יעקב
יא/ג משנת יעקב משפטים עמ' סט
יא/ג סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נג אות יא
יא/ג עולת ראיה (וייס) עמ' קכא
יא/ג פרי שמואל (תשלה) כאן, שביעית עמ' סז, מכות עמ' קיג
יא/ג קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' עב
יא/ג קרית מלך
יא/ג שביעי קדש עמ' קמד
יא/ג שדה שמואל (שביעית) עמ' עט-פ, רמ
יא/ג שלום ירושלים עמ' קסב
יא/ג שמחת מלך עמ' 89
יא/ג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רמה
יא/ג שערי טהר ח"ב שער ד סי' ח אות א
יא/ג תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 455
יא/ד אבני ציון ח"ד עמ' רמו
יא/ד אוצר יסודי שביעית עמ' תמז
יא/ד בדבר מלך ח"ט עמ' קפה
יא/ד בית אהרן וישראל גל' כב עמ' נד {אסור לבשל יין של תרומה}, גל' מט עמ' סו
יא/ד גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמה
יא/ד זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמג
יא/ד חוט שני עמ' רכט
יא/ד חסדי דוד ח"א עמ' רעה
יא/ד ישועות יעקב נזיקין עמ' ריז
יא/ד כפתור ופרח (תשו) דף קא ע"ג, קיד ע"ג
יא/ד כרם ציון שביעית ח"א דף קיד ע"א
יא/ד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' צח
יא/ד מילי דמרדכי
יא/ד מראה הנוגה
יא/ד משנת השמיטה סי' ג הערה ז
יא/ד משנת יעקב משפטים עמ' סט
יא/ד נחמד למראה ח"א דף קנט ע"ג
יא/ד נר למאור (רבינוביץ) דף ו ע"ג {אין מבשלין}
יא/ד פרי שמואל שביעית עמ' סז
יא/ד שביעי קדש עמ' קיד
יא/ד שדה שמואל (שביעית) עמ' פ
יא/ד שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רמא
יא/ד שערי טהר ח"ב שער ד סי' ח אות א
יא/ד תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 445
יא/ד תחומין חי"ד עמ' 92, 94
יא/ה אמונת עתיך גל' 108 עמ' 135
יא/ה אמונת עתיך גל' 121 עמ' 31 {קדושה שניה לע"ל}
יא/ה בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קנב
יא/ה בתי כנסיות דף קד ע"ב {מל"מ}
יא/ה דבר שאול סוטה סי' יט אות ח
יא/ה חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ז ס"ק ב
יא/ה משנת השמיטה סי' ד הערה ד
יא/ה משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קו
יא/ה צמח מנחם דף סב ע"ב {כמו שמרקדין קמח בחולין כך בתרומה}
יא/ה קונטרסי שעורים גיטין שעור ו הערה 1
יא/ה קרבן משה עמ' קעד
יא/ו אגרות הגרי"ד עמ' קמה
יא/ו אור הישר [עי' הל' שמיטה פ"ה ה"ז]
יא/ו ברכת יצחק (פאלער) עמ' קמ
יא/ו גבורת יצחק שביעית עמ' קעא
יא/ו גינת ראובן תרומות עמ' תתיג
יא/ו מוריה גל' קעט עמ' צז {כ"מ}
יא/ו מעשה רקח
יא/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' רח {רדב"ז}
יא/ו משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קיח
יא/ו עולת ראיה (וייס) עמ' קכא
יא/ו עטרת חן ח"ב עמ' קמו
יא/ו פרי שמואל שביעית עמ' עח
יא/ו ציץ אליעזר ח"ב סי' טז אות א
יא/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' שכו-שכז, של
יא/ו קובץ השמיטה עמ' תטו
יא/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רצ
יא/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרלא
יא/ו שדה שמואל (שביעית) עמ' עט
יא/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' כז אות א
יא/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 152
יא/ז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' לח-מ
יא/ז אבן שלמה (ניימן) עמ' פא
יא/ז אבני נזר יו"ד סי' ג אות ג-ד
יא/ז אגרות משה או"ח ח"ג סי' צד ענף ג
יא/ז אהבת אברהם עמ' כב
יא/ז אהלי יצחק
יא/ז אור הישר [אור שמח הל' אה"ט פ"ח ה"ח, באר יצחק או"ח סי' יט]
יא/ז אור יעקב יבמות דף סה ע"ד
יא/ז אות לישראל (מובשוביץ) עמ' ו, קג, קכד, רפו
יא/ז אמונת יהושע עמ' תתקפה
יא/ז אמרי יושר חגיגה יח ע"ב
יא/ז אמרי יושר חולין סי' ט ס"ק ב
יא/ז אמת ליעקב מועד עמ' יט {ערלה שלא בזמנה}, כא {נולד מהול}, כב-כג {לסוכו בליל שמיני}, כה
יא/ז אנצי"ת ע' אכילת תרומה הע' 18, 20
יא/ז אפר קדשים עמ' קסה
יא/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
יא/ז באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קפא
יא/ז בדבר מלך ח"ד עמ' מד
יא/ז בדרך המלך עמ' רכט
יא/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/ז בית מועד (גטיניו) דף מא ע"ב
יא/ז בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 101 {מסואבות}
יא/ז בכורי חיים ח"ד עמ' קסח {כ"מ}
יא/ז בני יעקב
יא/ז ברור הלכה חגיגה יח ע"ב ציון ב, ואחרי ציון ע פסקה ב {למעשר}
יא/ז ברור הלכה חולין לג ע"ב ציון ב {מעשר}
יא/ז ברור הלכה יבמות עא ע"א ציון ז
יא/ז בריכת המלך עמ' ריט
יא/ז ברכת מרדכי יבמות עמ' שמז
יא/ז ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קיד
יא/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רסג
יא/ז גבורת יצחק תרומות עמ' קנא
יא/ז גביע הכסף ח"ב עמ' קל {לפני יום שמיני אינו ערל}
יא/ז גינת ראובן תרומות עמ' תרמ, תתיב
יא/ז גליונות אבני נזר
יא/ז דבר מאיר (ראק) סי' ד
יא/ז דבר שאול ידים סי' ב ס"ק א
יא/ז דברי חפץ עמ' סט
יא/ז דגל ראובן ח"ב סי' כא
יא/ז הגהות חבר בן חיים
יא/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קפ
יא/ז זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' קא
יא/ז זכר יצחק (תשח) עמ' ג
יא/ז זכר יצחק (תשן) עמ' ב, ה, קכז
יא/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כה
יא/ז זכרון משה אליהו עמ' מז
יא/ז חי' בן אריה ח"א סי' יז אות ד
יא/ז חי' הגר"ח החדש עמ' לא
יא/ז חי' הגרז"ס נשים עמ' תמז
יא/ז חי' הגרי"ז דף עח ע"ג
יא/ז חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות יבמות עמ' 26
יא/ז חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קלג
יא/ז חי' משנה פסחים עמ' רמז {סכין את הקטן}
יא/ז חי' משנה פסחים עמ' שמב
יא/ז חק המלך יבמות עמ' קז-קח
יא/ז חשבונות של מצוה עמ' לט
יא/ז טל חיים (סגל) עמ' נא
יא/ז יגיעת ערב פסחים עמ' יא, קמא
יא/ז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רטו
יא/ז יד ישראל ח"ב
יא/ז יד משה (אמריליו) דף קנז ע"ד
יא/ז ידי משה (בוצק' תשמג) סי' סח
יא/ז יעיר אזן דף יט ע"ב
יא/ז כי בא מועד עמ' לה
יא/ז כרם יעקב עמ' רטז
יא/ז כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' עה
יא/ז כתר המלך
יא/ז מאור החיים עמ' עה
יא/ז מועדים וזמנים ח"ו סי' ז
יא/ז מחשבות יעקב סי' לה-לו
יא/ז מי השלוח (זס') עמ' סט
יא/ז מי טהרה עמ' רנט {כ"מ}
יא/ז מי נח (ברנשטין) דף צא ע"ד
יא/ז מילי דמרדכי
יא/ז מים ראשונים (רבינ') עמ' כט
יא/ז מלך שלם
יא/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לג ע"א
יא/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' שמו, שסו, שסז
יא/ז מנחת חינוך מצוה רפב (דף צג ע"ב)
יא/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רלז
יא/ז מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' ערל בתרומה ופסח
יא/ז מעשה רקח
יא/ז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כב אות ח]
יא/ז מקוה המים עמ' נג {כ"מ}
יא/ז מראה אש ח"ב עמ' קנה
יא/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' סב {מילה שלא בזמנה}
יא/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' ל עמ' 96 {דבש תמרים}
יא/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שו
יא/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תצו {נטילת ידים}
יא/ז משנת השמיטה סי' ג הערה ב, ד
יא/ז משנת יעקב
יא/ז משנת יעקב קרבנות עמ' מב
יא/ז משפטי המלך עמ' קלג
יא/ז נדרי זריזין ח"ג עמ' סו
יא/ז נחלת עזרא ח"ב סי' לו
יא/ז נחלת צבי (תשסג) עמ' יב
יא/ז נחמד למראה ח"ב דף ס ע"ג {כ"מ}
יא/ז ניצוצי אש עמ' קיז
יא/ז עין חיים ח"א עמ' סז-סח {סכין קטן תוך שבעה}
יא/ז עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קסו, רכו
יא/ז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' עב, ח"ב עמ' תרח
יא/ז עמק יהושע ח"א סי' כ, דף צז
יא/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פג, ח"ב עמ' קנג
יא/ז פי אריה דף כג ע"ג-ע"ד
יא/ז פרי יצחק (תשעו) עמ' של
יא/ז ציוני מהר"נ
יא/ז קדשי יהושע עמ' תריב, תתא, אלף שסה
יא/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשלא, ח"ג עמ' שכו
יא/ז קונטרסי שעורים קדושין שעור יט אות א
יא/ז קרית מלך
יא/ז שם משמואל פרשת לך לך - לילה שקודם המילה שנת תרע"א, ופרשת וישב - שלישי למילה תרע"ד-תרע"ה {קטן ערל מותר לסוכו בשמן של תרומה}
יא/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' צד
יא/ז שעורי עץ ארז שבת עמ' קלד {תוך ז' לא נחשב ערלה}
יא/ז שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות קז
יא/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קצו
יא/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קצט
יא/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רמג
יא/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' י
יא/ז תאריך ישראל סי' יד הערה כא
יא/ז תורה לשמה (תשעג) עמ' רנד
יא/ז תורת זרעים עמ' ע {שמן של תרומה על בשרו, משפשף בידים טמאות}
יא/ח אבני ציון ח"א סי' יא אות ב-ג, סי' טו אות ח-ט, ח"ב סי' יא אות ה {מל"מ}, ח"ג עמ' נג, רסז, רפ-רפא {מל"מ}
יא/ח אגרות משה יו"ד ח"א סי' סד {מל"מ}
יא/ח אות היא לעולם ח"ב דף קפט ע"א {מ"מ}, קצ ע"ד {כ"מ}
יא/ח אמונת יהושע עמ' שו, תתסו, תתקפה
יא/ח אמרי נפתלי ח"ב עמ' ד {מל"מ}
יא/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תפז
יא/ח בדבר מלך ח"ד עמ' מד
יא/ח בית המדרש
יא/ח בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' נא {מל"מ}
יא/ח בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 101 {מל"מ}
יא/ח ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' עב {מל"מ}
יא/ח ברור הלכה יומא פא ע"א ציון א
יא/ח ברכת מרדכי ענינים עמ' פו
יא/ח גבורת יצחק ביכורים עמ' קיב, קיד, תרומות עמ' קנא, קנח, קס, קסב, מ"ש עמ' קא, קה-קו, קכב, קכז
יא/ח גינת ראובן תרומות עמ' תתיא
יא/ח גליוני קדש עמ' 34 {מל"מ - לפי שלא נתחלל בהיתר] [עיי' תוס' מנחות סט ע"א ות"י יומא פ"א ותי' כתובות ל ע"ב]
יא/ח דברי חיים ח"ב יו"ד סי' מט
יא/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' רכו {מל"מ}
יא/ח דברי יחזקאל (תרצה) דף עד ע"ד {מל"מ}
יא/ח דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' כו
יא/ח דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' מח
יא/ח הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנ {מל"מ}
יא/ח הר צבי זרעים ח"א עמ' קס, קע
יא/ח השבת לקדשו דף מז ע"א
יא/ח זכרון יהודה (לאש) דף פז ע"ד
יא/ח זר זהב (פראג) עמ' כז
יא/ח חזון נחום זרעים ח"ג עמ' יב
יא/ח חי' הגר"ח החדש עמ' לא-לג
יא/ח חי' הגרי"ז דף עח ע"ג
יא/ח חמדת יעקב עמ' 102
יא/ח טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רסה
יא/ח יבין שמועה (מע"ש) פ"ג ע"ג
יא/ח יצחק ירנן
יא/ח כבוד הלבנון דף סה ע"ד, סו ע"א {מל"מ}
יא/ח כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' קטו
יא/ח כרם יעקב עמ' קד
יא/ח כרם ציון שביעית ח"א דף קמח ע"ב, ח"ב עמ' קכז ע"א
יא/ח כתבי העלוי מראקוב עמ' קמט
יא/ח לקח טוב (תשפא) כלל ג אות נו {מל"מ ד"ה עוד, טבל שבלעו אם נתחלל קדושתו אם שייך חילול אם כן כשנסתלק האיסור מן הטבל נעשה שינוי ורושם בגופו}
יא/ח מוריה גל' קעט עמ' סב {מל"מ}, סג, גל' קפה עמ' ס {מל"מ - נתן גוי ע"ג טבלה}
יא/ח מטה אהרן (הלוי) דף קנה ע"ד {מל"מ - ואלולי דברי רבנו אפשר דהירושלמי ס"ל}
יא/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שצד, ח"ב עמ' שמו-שמז, שפב
יא/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קעט {מל"מ}
יא/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שפא {מל"מ}
יא/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רג, תעג, תצו, תקג {מל"מ}
יא/ח מעין חיים ח"ג עמ' קצז
יא/ח מעשה רקח
יא/ח מקדשי השם ח"א עמ' קמח {מל"מ}
יא/ח מרחשת ח"א סי' נב אות א
יא/ח משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קצח
יא/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תצח {מעגלו}
יא/ח משנת יעקב
יא/ח מתת מלך עמ' קיד
יא/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף קח ע"א
יא/ח נר למאור (רבינוביץ) דף ו ע"ב, סז ע"א {מל"מ}
יא/ח ספיקא דרבנן עמ' יד
יא/ח עזר משפט עמ' תנ-תנא {מל"מ}
יא/ח עטרת חן ח"ב עמ' קמז
יא/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' יא
יא/ח פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקכ {מל"מ}
יא/ח פרי יצחק (תשעו) עמ' סג {מל"מ}
יא/ח פרי שמואל שביעית עמ' עח
יא/ח ציוני מהר"נ
יא/ח ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ב מ"ב
יא/ח צל"ח החדש דף מד ע"ב, מה ע"ב
יא/ח צמח ארז עמ' תצז {מל"מ}
יא/ח קבא דתירוצא עמ' מט
יא/ח קדשי יהושע עמ' תתנ {מל"מ}
יא/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' שכו-שכז, שלב
יא/ח קובץ השמיטה עמ' שפז
יא/ח קול דודי (תשף)
יא/ח קול דודי כריתות סי' קמג
יא/ח קרבן משה עמ' קעד
יא/ח ראשית בכורים דף יט
יא/ח רנת יצחק תענית עמ' רסו
יא/ח שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' פד
יא/ח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רפ {מל"מ}
יא/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רצט
יא/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' קצו
יא/ח שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תיד {מל"מ}
יא/ח שערי טהר ח"ב שער ד סי' ב אות ב, סי' ג אות א, ג, סי' ד אות א, סי' כז אות א
יא/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 152
יא/ח שערי ציון (כהן, תרצח) דף מז ע"א {מל"מ}
יא/ח תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 472
יא/ח תורת מיכאל עמ' יט {מל"מ}
יא/ט אמונת יהושע עמ' תתסו
יא/ט אנצי"ת ע' אכילה ע"י הדחק הע' 22 {כ"מ}
יא/ט בית דוד (תשעט) או"ח סי' ת
יא/ט גבורת יצחק מ"ש עמ' קכו
יא/ט גליונות אבני נזר
יא/ט זהב התרומה - חלה עמ' תקלב
יא/ט זהב התרומה מ"ש עמ' צ
יא/ט זהב התרומה תרומות עמ' רנח
יא/ט חזון יחזקאל תרומות פ"י ה"ד
יא/ט חסדי דוד ח"א עמ' רע
יא/ט יבין שמועה (מע"ש) פ"ג ע"ג
יא/ט כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שנח
יא/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קצ
יא/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שצה
יא/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קסו, קע, תשפה
יא/ט מעשה רקח
יא/ט עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רפא
יא/ט קרית מלך
יא/ט שערי טהר ח"ב שער ד סי' ב אות ג, סי' כז אות א
יא/ט תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 467
יא/י אור הישר [אור שמח הל' מע"ש פ"ג הי"ב, אור הישר משניות תרומות פי"א מ"ד]
יא/י אור שמח
יא/י אמונת עתיך גל' 123 עמ' 50 {דרך אמונה}
יא/י אמונת עתיך גל' 127 עמ' 49
יא/י באר אברהם (טרויב)
יא/י בדבר מלך ח"ט עמ' רנו
יא/י גבורת יצחק תרומות עמ' רנז
יא/י גינת ראובן תרומות עמ' תשעב, תתמא {קליפי פולין}
יא/י דליית הכרם עמ' תתתיט [ומיני אבטיח - נראה דצ"ל מעי אבטיח וכ"ה במשנה]
יא/י הגהות חבר בן חיים
יא/י זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמג
יא/י חוט שני עמ' רס
יא/י חזו"א שביעית סי' יד ס"ק י
יא/י חי' הגר"ח החדש עמ' קיז {עוקצים}
יא/י חסדי דוד ח"א עמ' רסה
יא/י כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' עו
יא/י להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קפח ע"א
יא/י מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קג, שנד-שנח
יא/י מי הדעת עוקצין עמ' סב {עוקצי תאנים}, פ
יא/י מעיני מים מקואות עמ' מט
יא/י מקדש דוד זרעים - תרומות סי' כו
יא/י משנת השמיטה סי' ד הערה ט
יא/י משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קו
יא/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קכא-קכב {קליפת אתרוג}
יא/י נועם חכ"ב עמ' קפב
יא/י נתיבות אדם ח"ב עמ' קלב {דרך אמונה}
יא/י פרי שמואל שביעית עמ' סג {כ"מ}
יא/י ציץ אליעזר ח"א סי' ג אות ד, ח"ב סי' טז אות א
יא/י שושן עדות דף סז
יא/י שערי טהר ח"ב שער ד סי' ב אות ג
יא/י תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק מא
יא/יא אור שמח
יא/יא אמונת יהושע עמ' תתלח
יא/יא אמונת עתיך גל' 123 עמ' 46-47 {גרעינים}
יא/יא אמונת עתיך גל' 127 עמ' 50-51
יא/יא אנצי"ת ע' גרעינים הע' 8, 9, 11
יא/יא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' רמח
יא/יא בדבר מלך חט"ז עמ' סד
יא/יא בדרך המלך עמ' קעג
יא/יא גינת ראובן תרומות עמ' תתלט
יא/יא גליון מהרי"ל תרומות פי"א מ"ה
יא/יא די השב, סוף הספר
יא/יא הערות ר"י ליינר
יא/יא הרמב"ם - שמרנות עמ' 159 {ר"י קורקוס}
יא/יא ואשיבה שופטיך עמ' נד {ר"י קורקוס}
יא/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כה [חסדי דוד תרומות רפ"י]
יא/יא זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמג
יא/יא חבורי טהרה עמ' קנד
יא/יא חוט שני עמ' רסב
יא/יא חזו"א או"ח סי' קנה ס"ק ג, חו"מ לקוטים סי' יט לדף קא ע"ב, מעשרות סי' א ס"ק לא, שביעית סי' א ס"ק כא-כב, עוקצין סי' ב ס"ק א, ה
יא/יא חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רמה
יא/יא חסדי דוד ח"א עמ' רסח
יא/יא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' מו
יא/יא כרם ציון שביעית ח"א עמ' קנב ע"ב, ח"ב עמ' שסד
יא/יא מאורות חיים תרומות עמ' קפט-קצב
יא/יא מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' שנד-שנח
יא/יא מזבח חדש דף כט ע"ד
יא/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רצח
יא/יא מנחת שלמה שביעית עמ' קסט
יא/יא מעדני מלך (תשמח) עמ' רמט {ר"י קורקוס}
יא/יא מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קיח
יא/יא משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' כז-כח
יא/יא משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רכח-רכט
יא/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף קד ע"ד {מל"מ}
יא/יא ניצני שביעית עמ' 213, 215
יא/יא נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קצ
יא/יא נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' רה עמ' שמח
יא/יא נתיב אברהם ח"ב עמ' קמח
יא/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' רח {כ"מ}
יא/יא פרי שמואל שביעית עמ' טז
יא/יא ציץ אליעזר ח"ב סי' טז אות א, ג
יא/יא צפנת פענח במדבר עמ' מב, רי
יא/יא קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' לא
יא/יא קרית מלך
יא/יא רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' לב {גרעינים}
יא/יא שביעי קדש עמ' קיד
יא/יא שדה שמואל (שביעית) עמ' סב
יא/יא שלום ירושלים עמ' קנ
יא/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרכה
יא/יא תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 463-464
יא/יב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ו הע' 167
יא/יב בית מלך (חב"ד) עמ' 113
יא/יב זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמג
יא/יב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יג ס"ק ד
יא/יב מנחת שלמה שביעית עמ' קסט
יא/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קע, תצב
יא/יב מעשה רקח
יא/יב נטע שורק דף עד ע"ב
יא/יב ניצני שביעית עמ' 213
יא/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רעה {סובין חדשים}
יא/יב שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' מח
יא/יב שלום ירושלים עמ' קנ
יא/יב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רמט {רדב"ז}
יא/יג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' לא
יא/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/יג באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' ז ס"ק ו
יא/יג דברות משה זרעים עמ' תמט {שמרים של תרומה שנתן עליהם מים הראשון והשני אסור לזרים והשלישי מותר}
יא/יג דברי חיים ח"ב יו"ד סי' מט
יא/יג דברים אחדים (קלצקין) עמ' קמג {שמרים}
יא/יג הגהות חבר בן חיים
יא/יג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ז ס"ק א, ד, ה
יא/יג חוט שני עמ' רסג
יא/יג חזו"א דמאי סי' טו ס"ק א (ערלה סי' יד ס"ק ב)
יא/יג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' ריח
יא/יג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קצא {כ"מ}
יא/יג כי בא מועד עמ' ס
יא/יג מאמר המלך
יא/יג מילי דמרדכי
יא/יג מנחת שלמה שביעית עמ' קע
יא/יג מעשה רב (סוף טהרה)
יא/יג משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קטז
יא/יג מתת מלך עמ' קטז
יא/יג ערהשה"ע זרעים סי' קכב אות ח
יא/יג קרבן אליצור דף יח ע"א, קסח ע"א
יא/יג קרית מלך
יא/יג שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' סו
יא/יג שולי הגליון עמ' קיז
יא/יג תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 475
יא/יד אור הישר [אור הישר משניות תרומות פי"א מ"ז]
יא/יד אמונת יהושע עמ' תתמג, תתמט
יא/יד אמונת עתיך גל' 109 עמ' 21
יא/יד אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' טז ד"ה והנה הפר"ח
יא/יד דברי אהרן עמ' מא
יא/יד ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א עד ע"ד]
יא/יד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כה [עי' שו"ת הרשב"א ח"א סי' רכב]
יא/יד חוט שני עמ' רסד
יא/יד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קלח
יא/יד כפתור ופרח (תשו) דף מו ע"א
יא/יד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' צא
יא/יד מוריה גל' קפה עמ' ס {מגורה שפינה}
יא/יד שו"ת הרשב"א ח"א סי' רכב
יא/יד תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' י אות ו
יא/יד תשורת שי מהדו"ק סי' שעט, מהדו"ת סי' מג
יא/טו אמונת עתיך גל' 109 עמ' 21
יא/טו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קצח, זרעים וטהרות עמ' רפו
יא/טו גבורת יצחק תרומות עמ' רסב
יא/טו חוט שני עמ' רסו
יא/טו כפתור ופרח (תשו) דף מו ע"א
יא/טו מאורות חיים תרומות עמ' קצג
יא/טו מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' צא
יא/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רמד
יא/טו מעשה רקח
יא/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נב
יא/טו שעורי הרב חלה עמ' קלז
יא/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 269
יא/טז אגרות הראי"ז עמ' ו
יא/טז אמונת יהושע עמ' תתסד
יא/טז אמונת עתיך גל' 102 עמ' 24
יא/טז בדבר מלך חי"ז עמ' קצה {כהן שהיה שותף עם הישראל מותר ישראל להדליק שמן שריפה}
יא/טז בית שערים או"ח סי' שמט
יא/טז הר צבי זרעים ח"א עמ' קסו
יא/טז זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמד
יא/טז חזו"א שביעית סי' א ס"ק כב, סי' ד ס"ק ז
יא/טז ישועת משה עמ' קח
יא/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שח
יא/טז מנוחה וקדושה (זס') עמ' עה
יא/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' צו
יא/טז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רלד
יא/טז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תפג, תק
יא/טז נתן פריו ב"מ עמ' רפז
יא/טז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' נג
יא/טז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' נ
יא/טז צמח ארז עמ' תצג
יא/טז קבא דתירוצא עמ' רכד
יא/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קפב
יא/יז אורח משפט עמ' קיב ע"ב
יא/יז אמונת עתיך גל' 102 עמ' 24
יא/יז אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפו
יא/יז בית שערים יו"ד סי' שג
יא/יז דברות משה זרעים עמ' תיט {וטובל הישראל פתילה בנר הכהן ומדליק לילך בה}
יא/יז דברות משה שבת ח"א סי' כד ענף א
יא/יז זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמד
יא/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שח
יא/יז מנחת חינוך ח"ב עמ' שסז
יא/יז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רלד
יא/יז מעשה רקח
יא/יז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מא אות א
יא/יז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' נד
יא/יז עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קלא ע"ג
יא/יז שדה שמואל שביעית עמ' מ
יא/יז שערי טהר ח"ב שער ד סי' ד אות ב
יא/יז תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' י אות ו
יא/יז תרומות חיים סעיף יט אות לז
יא/יח אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' נו
יא/יח אבן פינה (נשר) עמ' עא
יא/יח אבני ציון ח"ב סי' יא אות ד {מל"מ}
יא/יח אגרות הגרי"ד עמ' קמא
יא/יח אגרות הראי"ז עמ' ז
יא/יח אגרות משה או"ח ח"א סי' קצא
יא/יח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 36 {מל"מ}
יא/יח אוצרות הראיה (תשסב) ח"ג עמ' 210
יא/יח אוצרות הרמב"ם
יא/יח אור הישר [מל"מ לעיל פ"ב הי"ד]
יא/יח אור יעקב שבת דף יג ע"ג
יא/יח אורח משפט עמ' קיב ע"ב, קעז ע"א, קעח ע"ב
יא/יח אוריין תליתאי (אפשטיין) דף לד ע"א
יא/יח אמונת יהושע עמ' תתסד, תתסז, תתסט
יא/יח אמונת עתיך גל' 102 עמ' 24, 49, 50, 60
יא/יח אמונת עתיך גל' 113 עמ' 140
יא/יח אמר יוסף (אלקלעי) כאן, ודף כ ע"ד {רדב"ז}
יא/יח אמרי איש עמ' פה {נר חנוכה}
יא/יח אמרי נועם (רייזקין) דף מח ע"ב {נר חנוכה בשמן שריפה}
יא/יח אמת ליעקב מועד עמ' קטז
יא/יח אפיקי מגינים שבת דף כא ח"א
יא/יח בית אבא (גוטווירטה) דף ז ע"א {מל"מ}
יא/יח בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ד עמ' 5, 34-35 {נר חנוכה בשמן שריפה}
יא/יח בית אהרן וישראל גל' ג עמ' פז {רדב"ז}, גל' מג עמ' נח
יא/יח בית זבול ח"ג סי' ד
יא/יח בית נפתלי (תרנט) סי' צט {מל"מ}
יא/יח בית נפתלי (תשסו) עמ' תמא {מל"מ}
יא/יח בית שערים או"ח סי' שמט
יא/יח ביתאל ח"א דף פו ע"א
יא/יח בן יהודה סי' צב
יא/יח בציר אליעזר ח"ב דף יח ע"א {נר חנוכה}
יא/יח ברור הלכה שבת כג ע"ב אחרי ציון ז {רדב"ז}
יא/יח ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף כא ע"ב
יא/יח ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' עא
יא/יח גבורת יצחק שביעית עמ' קמה
יא/יח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' יא
יא/יח גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קנג
יא/יח גינת ראובן תרומות עמ' תתקיג
יא/יח גן שושנים ח"ב עמ' קל, קלז
יא/יח דברות משה זרעים עמ' תיט-תכ {וכן מדליקין שמן שריפה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפלים שלא ברשות כהן}, תכג {ומי שאין לו חולין להדליק נר חנוכה מדליק שמן שריפה שלא ברשות הכהן}
יא/יח דברות משה שבת ח"א סי' כד ענף א
יא/יח דברי שמואל (ראטה) עמ' קפט
יא/יח דעת מרדכי ח"א דף כז ע"ג
יא/יח דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תק {מל"מ}
יא/יח הוד תהלה (חרל"פ) דף לח ע"ב, מג ע"ג
יא/יח החפץ חיים (פאלאג'י) סי' עז אות ד {הנאה של כילוי}
יא/יח המאור הגדול (יעבץ) עמ' רי
יא/יח ואם תאמר ח"ב קושיה 929
יא/יח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' קלט
יא/יח זהב התרומה תרומות עמ' רסב
יא/יח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כה [קרבן העדה שבת רפ"ב] {מל"מ}
יא/יח זכרון שלמה (ורנר) עמ' רכט {כהן אצל ישראל}, רמד
יא/יח חיים ומלך
יא/יח חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' יא אות ג
יא/יח חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' כג
יא/יח חסדי דוד ח"א עמ' רעב
יא/יח טל אורות (ג'ויא), תשובות דף יא ע"ד
יא/יח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רכא
יא/יח יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ב ה"ה אות ב ס"ק ב {מל"מ}
יא/יח יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' ו
יא/יח ישועות מלכו (קרית ארבע)
יא/יח ישועת משה עמ' קה
יא/יח כבוד הלבנון דף סד ע"ד, סו ע"ב {מל"מ בשם ר"ש}
יא/יח כבוד מלכים (מרגליות)
יא/יח כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' צו
יא/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שח
יא/יח לב דוד (פלדמן) עמ' עה
יא/יח להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' נו
יא/יח לחם שלמה (ערנרייך) סי' קיז
יא/יח מאור יהושע סי' יט
יא/יח מאורות חיים תרומות עמ' רב
יא/יח מאורי אש השלם עמ' רפט
יא/יח מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תסא, תסג, תסד, תסה-תסו {רדב"ז}, תסח-תסט, תע {רדב"ז}
יא/יח מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' כד
יא/יח מועדים וזמנים ח"ב סי' קמה, ח"ח סי' קמה
יא/יח מזבח חדש דף מט ע"ג {מל"מ}
יא/יח מילי דמרדכי
יא/יח מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' צא
יא/יח מנוחה וקדושה (זס') עמ' עה
יא/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' שנג {מל"מ}, שסז
יא/יח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רלג, רלד
יא/יח מנחת כהן (יוסף חיים) דף סו ע"א {רדב"ז, מל"מ}
יא/יח מנחת עני (תקמז) דף כט ע"ג
יא/יח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קעז {מל"מ}
יא/יח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שפ {מל"מ}
יא/יח מנחת שלמה שביעית עמ' קצב
יא/יח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשעז {מל"מ}
יא/יח מעשה רקח
יא/יח מצודת דוד (שפרבר) עמ' קלא
יא/יח מציאות קטן סי' פא
יא/יח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קכה אות ה {מל"מ - הנאת כילוי אסורה מדרבנן}
יא/יח משנה הלכות ח"ו סי' קיח, ח"ח סי' ריט
יא/יח משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תכו
יא/יח משנת השמיטה סי' ד הערה ח
יא/יח משנת יעקב
יא/יח נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רלו
יא/יח סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עא אות ו
יא/יח סופר מהיר ח"ב עמ' פז
יא/יח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' נד
יא/יח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' נד {מל"מ}
יא/יח עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' לט, מט
יא/יח עליות אריה עמ' צז, קט {מל"מ}
יא/יח ערהשה"ע זרעים סי' נט אות ז
יא/יח פאת שדך יו"ד עמ' שפח
יא/יח פני משה (שלז')
יא/יח פרי יצחק (בלזר) ח"ב דף כז ע"ב
יא/יח פרי יצחק (תשעו) עמ' תכז
יא/יח פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רלח
יא/יח פתחי מגדים עמ' צז-צח, רכג
יא/יח צמח ארז עמ' קסט {מל"מ - איסור כילוי תרומה ע"י ישראל}
יא/יח קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' קפא
יא/יח קובץ השמיטה עמ' תנח
יא/יח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עב
יא/יח קונטרסי שעורים ב"מ שעור כד אות ח {מל"מ}
יא/יח קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קכא, קכג
יא/יח קרבן משה עמ' קטז, קיז
יא/יח רמת רחל סי' ח אות ה
יא/יח שאל האיש דף טז ע"ד
יא/יח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קעא {חנוכה}
יא/יח שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' פז {חנוכה}
יא/יח שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צה, קיג, קכ
יא/יח שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קסב-קסג, קסז
יא/יח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תכו
יא/יח שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרסז
יא/יח שלשה שריגים (קרמר) דף ד ע"א, ה ע"א, ח ע"ב {בחנוכה}
יא/יח שמן למאור (ביימאייל) דף ד ע"ג {נר חנוכה}
יא/יח שנות חיים (קלוגר) עמ' רצא, תפא
יא/יח שערי טהר ח"ב שער ד סי' ד אות א
יא/יח שערי ציון (כהן, תרצח) דף יח ע"א {מל"מ}
יא/יח שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קו {מל"מ}
יא/יח שערי שאול שבת עמ' קסט, קעד
יא/יח שרידי אש ח"ב עמ' תקצג
יא/יח תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' יא אות א
יא/יח תחומין חכ"א עמ' 12-13
יא/יח תלמי השדה עמ' רכח, רלה
יא/יח תנובת ציון דף פט ע"ב
יא/יח תרומות חיים סעיף יט אות לד
יא/יט אוריין תליתאי (אפשטיין) דף כד ע"א בהערה
יא/יט אמונת יהושע עמ' תתסד
יא/יט אמונת עתיך גל' 102 עמ' 49-50
יא/יט גינת ראובן תרומות עמ' תתקיג
יא/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שח
יא/יט מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תסב {ר"י קורקוס}
יא/יט מטה אהרן (הלוי) דף שג ע"ד {רדב"ז}
יא/יט מילי דמרדכי
יא/יט מעשה רקח
יא/יט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' נד
יא/יט שם משמעון (פולק) ח"א דף סג
יא/כ אור הישר [אור הישר למשניות ולירושלמי תרומות פ"ט מ"א]
יא/כ אור שמח
יא/כ גינת ראובן תרומות עמ' תרפא
יא/כ זהב התרומה תרומות עמ' קפט
יא/כ חזו"א מעשרות סי' א ס"ק כ
יא/כ חזו"א על הרמב"ם
יא/כ חזון יחזקאל דמאי פ"א ה"כ
יא/כ חלת לחם (תשנח) עמ' רטו
יא/כ כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שד
יא/כ מילי דמרדכי
יא/כ מקדש דוד סי' נה אות י
יא/כ צמח ארז עמ' קסח
יא/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קצו
יא/כ שואל ומשיב ח"ז עמ' לה
יא/כ שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רכח {ר"י קורקוס}
יא/כא אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קע
יא/כא אבני נזר או"ח סי' תפט אות ז
יא/כא אהלי יהודה (הכהן) דף נט ע"א
יא/כא אור הישר [רדב"ז הל' מעשר פ"ו ה"ו]
יא/כא אור שמח
יא/כא אוריין תליתאי (תאומים) סי' קס
יא/כא אמונת יהושע עמ' תטז, תיז {מרכה"מ}, תתטו, תתיז {מרכה"מ}, תשנז
יא/כא אנצי"ת ע' גדולין הע' 4, 9, 17, 18, 27, 28, 63-65, 67-69, 125
יא/כא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פו
יא/כא בדבר מלך חי"ב עמ' צו
יא/כא ברור הלכה ב"מ צ ע"א ציון ה פסקה ג
יא/כא ברור הלכה נדרים ס ע"א ציון א, ג
יא/כא גבורת יצחק תרומות עמ' קלד
יא/כא גינת ראובן תרומות עמ' תרעג, תרצא
יא/כא דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' יב
יא/כא דברי יששכר דף לג ע"ב
יא/כא זהב התרומה תרומות עמ' קפח
יא/כא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כה [עפרא דארעא על ארעא דרבנן סי' מט]
יא/כא חזו"א טהרות סי' א ס"ק כ, שביעית סי' ח ס"ק ב
יא/כא חזו"א על הרמב"ם
יא/כא חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רכה
יא/כא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ש
יא/כא מאורות חיים תרומות עמ' קנה
יא/כא מזבח חדש דף טו ע"א, יט ע"א {מל"מ}, ע"ג
יא/כא מנחת חינוך ח"ג עמ' תיב
יא/כא מעיני המים
יא/כא מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יא/כא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקמט
יא/כא משנת יעקב
יא/כא משנת ר' אהרן נדרים עמ' ר
יא/כא נחלת ברוך דף לה ע"ג
יא/כא עמק שאלה (טברסקי) עמ' שמ {מל"מ}
יא/כא פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קז
יא/כא שו"ת ר"י מילר עמ' תג
יא/כא שלמי יוסף מנחות עמ' שמב
יא/כא שלמי יוסף מנחות עמ' שמב
יא/כא תבואת יקב (פרידמן) עמ' קמד
יא/כא תהלה לדוד (והרמן) פ"סו פסוק יג הערה יח
יא/כא תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רצו
יא/כב אור יעקב נדרים עמ' קכז
יא/כב אור שמח
יא/כב אמונת יהושע עמ' תטו-תטז, תקמד, תתטז
יא/כב אמונת עתיך גל' 123 עמ' 53
יא/כב אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כה ד"ה הנה
יא/כב אנצי"ת ע' גדולין הע' 57-60, 63, 65, 66, 69, 76, 77, 80-83, 85, 87, 88
יא/כב בדבר מלך חי"ב עמ' קלו
יא/כב בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' יד
יא/כב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' ע
יא/כב ברור הלכה נדרים ס ע"א ציון א
יא/כב גינת ראובן תרומות עמ' תרצו, תשד
יא/כב דבר יהושע (שו"ת) ח"ו סי' יט
יא/כב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתיב {כ"מ}
יא/כב חזו"א מעשרות סי' א ס"ק כ, שביעית סי' ח ס"ק א-ב
יא/כב חזו"א על הרמב"ם
יא/כב חזון יחזקאל תרומות פ"ח ה"ב
יא/כב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' שיב
יא/כב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' קצח-קצט, ח"ג עמ' רטז
יא/כב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף ריד ע"ב, ח"ב דף סז ע"ב
יא/כב מאור למלך נדרים עמ' קסד
יא/כב מאורות חיים תרומות עמ' קנו-קנז {ר"י קורקוס}
יא/כב מנחת אשר פסחים עמ' קיד
יא/כב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קצ-קצא
יא/כב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שצה
יא/כב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קנב, קעז, רמב, תשעג, תשפה
יא/כב מעשה רקח
יא/כב מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יא/כב משנה הלכות ח"ג סי' פט
יא/כב משנה יפה מעשרות פ"ה מ"ח
יא/כב משנת יעקב
יא/כב משנת ר' אהרן זרעים עמ' ס-סב, נדרים עמ' ר
יא/כב נדרי זריזין ח"א עמ' שצה
יא/כב נחלת ברוך דף לה ע"ב, מח ע"ב
יא/כב עמק שאלה (טברסקי) עמ' שמ
יא/כב פחד יצחק (זס') עמ' טז
יא/כב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קז
יא/כב קהלות יעקב נדרים לא ד, לב ג, זרעים יג ג
יא/כב קרית מלך
יא/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קצו
יא/כב שלמי יוסף מנחות עמ' שמב
יא/כב שלמי יוסף מנחות עמ' שמב
יא/כב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רלג {כ"מ}
יא/כב תורת זרעים עמ' קא
יא/כג אבן האזל קדשים ח"א דף עד ע"ב
יא/כג אגרות הגרי"ד עמ' קפז
יא/כג אור שמח
יא/כג אחיעזר ח"ב סי' א ס"ק ו
יא/כג אמונת יהושע עמ' תשנז, תתכא, תתכה {רמב"ם}, תתכו {או"ש}
יא/כג אנצי"ת ע' גדולין הע' 96, 98, 102, 113
יא/כג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קז
יא/כג באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' רצ
יא/כג בדבר מלך חט"ז עמ' קסב
יא/כג בית המדרש
יא/כג בית יצחק (תשי"ג) עמ' 111
יא/כג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' פז
יא/כג בית מלך (חב"ד) עמ' 113
יא/כג בית מרדכי (סאויצקי) דף ב ע"ג
יא/כג בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קיג
יא/כג ברור הלכה פסחים לד ע"א ציון א
יא/כג בריכת המלך עמ' קצה
יא/כג גינת ראובן תרומות עמ' תשיד
יא/כג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קלט
יא/כג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כה
יא/כג זכרון שמואל עמ' קנג
יא/כג חוקי חיים (גאגין) דף קמ ע"ב
יא/כג חזו"א על הרמב"ם
יא/כג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רכח
יא/כג חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ב ס"ק ט
יא/כג חי' חתם סופר
יא/כג חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' קא
יא/כג חי' משנה פסחים עמ' קמב
יא/כג חי' ר' שמואל פסחים עמ' נז, ע
יא/כג חי' ר"י נחמיה סי' מט אות א
יא/כג ישועות מלכו (קרית ארבע)
יא/כג מאורות חיים תרומות עמ' קנח
יא/כג מזבח חדש דף כא ע"ב, כב ע"ג
יא/כג מחנה דוד (בונאן) דף יד ע"ג {רדב"ז}
יא/כג מלואי אבן - שו"ת עמ' ש
יא/כג מקדש דוד החדש טהרות עמ' רלח
יא/כג מקדש דוד זרעים - תרומות סי' מו
יא/כג מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שה-שו
יא/כג מקדש דוד סי' נה אות י
יא/כג מקדש דוד קדשים סי' לג ס"ק ב
יא/כג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יא/כג משאת משה (חברוני) פסחים סי' מג עמ' 132
יא/כג משנת יעקב עבודה עמ' קנא
יא/כג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קעד
יא/כג קובץ הערות (תשסג) סי' לח אות י
יא/כג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' יח
יא/כג ראשית בכורים דף סא
יא/כג שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' נו
יא/כג שערי טהר ח"ב שער ד סי' לב אות ח, ח"ג שער א סי' ב אות ט
יא/כג תהלה לדוד (והרמן) פ"סו פסוק יג הערה יח
יא/כג תורת האשם עמ' קעג {כ"מ}
יא/כג תורת זרעים עמ' קא
יא/כג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רצו
יא/כד אור שמח
יא/כד אמונת יהושע עמ' תשנז
יא/כד אנצי"ת ע' גדולין הע' 33 {מרכה"מ}, 109, 110, 112
יא/כד מקדש דוד זרעים - תרומות סי' נ
יא/כד מקדש דוד סי' נה אות יא
יא/כד מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יא/כה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ריג
יא/כה משאת משה (חברוני) פסחים סי' מג עמ' סז
יא/כה.
יא/כו אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קסא
יא/כו אגלי טל קוצר סי' כט אות א
יא/כו אור המאיר (שפירא) סי' מ אות ה
יא/כו אור שמח
יא/כו אחיעזר ח"ב סי' נ ס"ק ב
יא/כו אמונת יהושע עמ' רמא, תיז, תקלח, תקמג, תקמו, תתיט, אלף שסו
יא/כו אנצי"ת ע' גדולין הע' 16
יא/כו בית אהרן (סוויאדישץ) דף כה ע"א, כו ע"ב {עשאה תרומה קודם שיזרענה}
יא/כו בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' נ
יא/כו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקלז
יא/כו הרמב"ם (בנדיקט) עמ' לה
יא/כו זבח שלמה ח"א עמ' מא
יא/כו זהב התרומה תרומות עמ' יט
יא/כו חזו"א מעשרות סי' ד ס"ק כו, שביעית סי' ח ס"ק יב
יא/כו חזון יחזקאל תרומות פ"ח ה"ד, מעשרות פ"א ה"ו
יא/כו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רסח
יא/כו כפתור ופרח (תשו) דף נו ע"א
יא/כו מילי דמרדכי
יא/כו מנחת חזקיה מנחות עמ' רז
יא/כו מנחת חינוך ח"ב עמ' שנז, שסא, תסה
יא/כו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רצד, שטז, שכג
יא/כו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ריד, תשנה, תשס
יא/כו מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כח אות ג]
יא/כו מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שסא
יא/כו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקנ
יא/כו משנת ר' אהרן זרעים עמ' מב
יא/כו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רנא
יא/כו נודע ביהודה תנינא או"ח סי' קטו
יא/כו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקכו
יא/כו צמח מנחם דף לט ע"ב
יא/כו קהלות יעקב פסחים סי' כח, סנהדרין סי' י
יא/כו קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקנ
יא/כו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רעד
יא/כו קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פה
יא/כו שלמי יוסף מנחות עמ' שמב
יא/כו שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' ריג
יא/כו שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' צב
יא/כו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שי, שכ, שכא
יא/כו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קלד-קלה
יא/כו שערי טהר ח"ב שער א סי' א אות א, ח"ח סי' א אות א
יא/כו שערי טהר ח"ה שער א סי' ג אות כב דף סא ע"ב {בטלה דעתו}
יא/כו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נו ע"ג
יא/כו תורת זרעים עמ' קא
יא/כו תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתקכו
יא/כז אמונת יהושע עמ' תטז
יא/כז אנצי"ת ע' גדולין הע' 34, 38-40, 42, 44, 45
יא/כז גינת ראובן תרומות עמ' תרפד, תרפז
יא/כז חוף ימים ח"ג סי' כד אות יב
יא/כז מזבח חדש דף מח ע"ב
יא/כז מילי דמרדכי
יא/כז משנה הלכות ח"ג סי' פט
יא/כז נחמד למראה ח"א דף קנז ע"ב-ע"ג
יא/כז תורה לשמה (תשעג) עמ' קנ
יא/כח אנצי"ת ע' גדולין הע' 53, 56
יא/כח ברור הלכה ב"מ צ ע"א ציון ה
יא/כח בריכת המלך עמ' לב
יא/כח גינת ראובן תרומות עמ' תרפט
יא/כח דברות משה זרעים עמ' שצו {והדש בבהמה כיצד יעשה תולה כפיפות בצוארי בהמה}
יא/כח ויקן יוסף דף קעב ע"ב
יא/כח טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רסה
יא/כח כתבי העלוי מראקוב עמ' קנג


יב/370 הלכות תרומות פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ דרך אמונה
יב/רה"פ הרמב"ם המדויק
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' פד-פה
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אבני ציון ח"ג עמ' קמה
יב/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' רטו ענף א
יב/א אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 100
יב/א אור שמח
יב/א אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק כא
יב/א אחיעזר ח"ב סי' מ ס"ק ד
יב/א אמונת יהושע עמ' שז, תתא, תתסו
יב/א אמונת עתיך גל' 111 עמ' 54 {המטמא תרומה כמטמא קדשים}, 55
יב/א אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפו
יב/א אפיקי מגינים נדרים - השמטות סי' עה
יב/א אפיקי מגינים פסחים סי' יח
יב/א אפיקי מגינים שבת דף כו
יב/א אשל אברהם (שפירא) עמ' קעח {גרמא}
יב/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קצז
יב/א בדבר מלך ח"ט עמ' קפט
יב/א בדרך המלך עמ' ס
יב/א בית אהרן וישראל גל' כב עמ' נד {השמיט שאסור להכשיר תרומה}
יב/א בית יעקב (מסקין) סי' כא
יב/א בית לוי (גולדברג) דף עח ע"ד
יב/א בית שערים או"ח סי' קל, קעו, שו
יב/א בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 101 {להכשיר תרומה}
יב/א בכורי אברהם דף לב ע"א-ע"ב {מל"מ - המטמא תרומה לוקה}
יב/א ברור הלכה מכות יד ע"ב ציון ג
יב/א ברכות שמים מכות פ"ג אות קו {מל"מ}
יב/א בשבילי הקודש סי' יג אות ג
יב/א גבורת יצחק אבות עמ' קעז
יב/א גבורת יצחק מ"ש עמ' קט, קכח, קכט
יב/א גדולי אריה עמ' מג {לא יפסידנה}
יב/א גינת ראובן תרומות עמ' תלב, תרנז, תרסא, תרסז
יב/א גן שושנים ח"ב עמ' קל, קלז
יב/א דבר שאול תמורה סי' עז אות ה
יב/א דברות משה ביצה עמ' תלו
יב/א דברות משה שבת ח"א סי' כג ענף ב
יב/א דברי אמת (תשעט) עמ' תפט {מל"מ, טמא שנגע בתרומה לוקה}
יב/א דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' כז, לד
יב/א דעת ותבונה מכשירין עמ' סב, עא, צז
יב/א הערות ובאורים (אדלשטיין) טהרות עמ' א
יב/א וזאת ליהודה (זלצר) עמ' לו
יב/א זהב התרומה תרומות עמ' קעה, קעז, רסב
יב/א זכר טוב עמ' קיא
יב/א זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' ק-קא
יב/א זכרון חי עמ' מח-מט {מדליק את הטמאה - ואסור להפסידה}
יב/א זכרון יהודה (גרינוולד, תרפג) סי' רע
יב/א זכרון שלמה (קליין) עמ' קעח {ביטול תרומה בחולין - הפסד התרומה}
יב/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רעא {מל"מ}
יב/א חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רעא {מל"מ}, שבועות עמ' רנה
יב/א חלת לחם (תשנח) עמ' א
יב/א חמדת יעקב עמ' 122
יב/א חסדי דוד ח"י עמ' קפז
יב/א חק המלך יבמות עמ' קטז
יב/א טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' צג
יב/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רכא-רכב
יב/א יד ישראל ח"א
יב/א ישועת משה עמ' קד
יב/א כבוד יו"ט
יב/א כל נדרי פ' סג הע' טז
יב/א כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רפו
יב/א כרם אפרים דף ז
יב/א כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' מג
יב/א לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רסב
יב/א לבני בנימין דף מא ע"א {אסור לטמא - כי בזה מפסיד אותה}
יב/א להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' לח ע"א
יב/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קלח
יב/א להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' לג, קסב
יב/א להורות נתן מועדים ח"א עמ' יח
יב/א להורות נתן על התורה ח"ב עמ' נה {מצוות שימור}
יב/א למודי ה' (תשפא) עמ' תכה {שעה"מ}
יב/א מאור החיים עמ' לד, פח
יב/א מאיר נתיבים עמ' 147
יב/א מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מד או"ק ד, חלה אות ב או"ק יא
יב/א מי הדעת עוקצין עמ' קפח
יב/א מי השלוח (זס') עמ' עב
יב/א מילי דמרדכי
יב/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ב עמ' קכו, מנחות עמ' שע-שעב
יב/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף קכד
יב/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף קכד ע"ג
יב/א מנחת מחבת עמ' פו
יב/א מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שלז
יב/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רמ {מל"מ}
יב/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שצג {מל"מ}
יב/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכא, רכו
יב/א מעשה בצלאל סי' רלו
יב/א מעשה חושב ערכין כב ע"ב
יב/א מעשה רקח
יב/א מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יח
יב/א מקדש דוד החדש טהרות עמ' קח
יב/א מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קפו, שז, שכא-שכב
יב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/א מרכבת יוסף דף סו ע"ג {אסור לטמא תרומה}
יב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקא
יב/א משנת יעבץ שמיטה עמ' עד
יב/א משנת יעקב
יב/א נשמת אברהם ח"ב עמ' רג
יב/א נתן פריו גיטין עמ' סו
יב/א נתן פריו הל' נט"י עמ' יג
יב/א נתן פריו מכות עמ' קמד-קמו, חולין עמ' ט
יב/א עטרת ישראל עמ' של, שסד
יב/א עין חיים ח"א עמ' צו {איסור הפסד תרומה}
יב/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 4 הע' 111
יב/א עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' כט
יב/א עמודי אור סי' קיז אות ד
יב/א פני אברהם (שפירא) עמ' קל
יב/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רלט, רמד
יב/א פרי שמואל שביעית עמ' סה, מכות עמ' קיד, קלז
יב/א צמח מנחם דף ס ע"א {מל"מ - המטמא תרומה לא לוקה}
יב/א קול צופיך עמ' רצב {שריפת תרומה טמאה - גם בביכורים}
יב/א קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' פד
יב/א קרית מלך
יב/א ראשית בכורים דף סג-סד, סט
יב/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קע
יב/א שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מב {מל"מ - לאו}
יב/א שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קטו, קס, ח"ג סי' רכג, ח"ח סי' לט, פ
יב/א שושנת העמקים (תאומים) עמ' קנא
יב/א שי למלך (מלר) עמ' סא
יב/א שירת הלויים פסחים סי' נא אות ג
יב/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' רכא
יב/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רלט
יב/א שמוש חכמים ב עמ' לג
יב/א שמות בארץ (תשנט) עמ' רמט
יב/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קלב
יב/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תפז {מל"מ}
יב/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רסג
יב/א שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' לח
יב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קנג
יב/א שער המלך כאן, וח"ב עמ' קפח
יב/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' א אות ב, סי' ט, סי' יא, סי' יז אות א-ב, סי' יח אות א
יב/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 96
יב/א שערי שאול פסחים עמ' נח
יב/א שפת אמת על התלמוד ח"ב דף צז ע"א
יב/א תורת האשם עמ' צה, קסג {אסור לטמא}
יב/א תורת זרעים עמ' קג
יב/א תורת ירוחם ח"ב דף לה ע"ד
יב/א תיבת גומא (ורשנר) עמ' שיט
יב/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קב
יב/א תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף סא (השני) ע"א {אסור לבשל יין תרומה}
יב/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ו אות ה
יב/ב אמונת יהושע עמ' תשמא, תשמח, תשצז
יב/ב בית גמליאל ח"א עמ' קכט
יב/ב בית המדרש
יב/ב גינת ראובן תרומות עמ' תרנט
יב/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 31
יב/ב חי' ר"י באב"ד
יב/ב חלק יעקב (אלבעלי) דף קכב, קכח ע"א
יב/ב יגיעת ערב פסחים עמ' עז, פ, קסא
יב/ב יד סופר עמ' קמד
יב/ב מעשה רקח
יב/ב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 321 {שם}
יב/ב ערהשה"ע זרעים סי' פט אות ג
יב/ב ציץ אליעזר ח"א סי' ג אות ד, ח
יב/ב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' נט
יב/ב שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' מ
יב/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קב
יב/ג אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רכב
יב/ג אמונת יהושע עמ' תשצז
יב/ג אמונת עתיך גל' 111 עמ' 55, 64
יב/ג אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כד ד"ה ומה דכתב
יב/ג גינת ראובן תרומות עמ' תרנח
יב/ג הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כה ע"ב {ספק טומאה}
יב/ג זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צט, קג-קד
יב/ג זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמא
יב/ג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רכ
יב/ג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קפב
יב/ג טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תע
יב/ג יגיעת ערב פסחים עמ' עז, פ, קסא
יב/ג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קה, ריז
יב/ג יצחק ירנן
יב/ג מעשה רקח
יב/ג משנת יעקב
יב/ג משנת יעקב נזיקין עמ' רפט
יב/ג קרית מלך
יב/ג ראשית בכורים דף סט
יב/ג שערי תורת בבל עמ' 260
יב/ג תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף סא (השני) ע"א בהגהה
יב/ד אחיעזר ח"ב סי' מ ס"ק ד
יב/ד אמונת יהושע עמ' תשצז
יב/ד אמר יוסף (אלקלעי)
יב/ד בית המדרש
יב/ד בצל החכמה (שטרן) ח"ג סי' נא אות ד-ה
יב/ד ברור הלכה פסחים כ ע"ב ציון ג
יב/ד גבורת יצחק תרומות עמ' רמו
יב/ד גינת ראובן תרומות עמ' תרסב, תרסה
יב/ד דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' לא
יב/ד דעת כהן עמ' רצח
יב/ד הר המלך ח"ג עמ' עה
יב/ד ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א קפב ע"א]
יב/ד זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' צט, קב
יב/ד זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמב
יב/ד חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רכא
יב/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' כה
יב/ד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קה, ריז
יב/ד מאור החיים עמ' פ
יב/ד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' פג
יב/ד מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שע
יב/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' קלד
יב/ד מעיני המים
יב/ד מקדש דוד החדש טהרות עמ' רמג
יב/ד מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שכא
יב/ד מקדש דוד סי' מו בסופו
יב/ד נועם חי"ח עמ' שכג [בצל החכמה ח"ג סי' נא]
יב/ד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' ל, לג
יב/ד צל"ח החדש דף מה ע"ב
יב/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' עא
יב/ד שלום ירושלים עמ' קמה
יב/ד שמוש חכמים ב עמ' לב
יב/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' רסד
יב/ד שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' לח, ס
יב/ד שערי טהר ח"ב שער ד סי' ב אות א, סי' י
יב/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכה ע"א
יב/ה אור שמח
יב/ה אמונת יהושע עמ' תשצז
יב/ה בצל החכמה (שטרן) ח"ג סי' נא אות ד-ה
יב/ה ברור הלכה פסחים כ ע"ב ציון ג
יב/ה גינת ראובן תרומות עמ' תרסב
יב/ה זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמב
יב/ה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רכג
יב/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצה
יב/ה מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שעא
יב/ה נועם חי"ח עמ' שכג [בצל החכמה ח"ג סי' נא]
יב/ה שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' מ
יב/ו אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נח עמ' 63
יב/ו דברות אליהו ח"ג עמ' קסט
יב/ו ידבר שלום ח"א עמ' קסח
יב/ו לב השבת סי' יג הערה 14
יב/ו לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות עמ' קט
יב/ו מילי דמרדכי
יב/ו עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות צג
יב/ז אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קסג
יב/ז אבני נזר יו"ד סי' תמח אות ט {כ"מ}
יב/ז אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 135-145
יב/ז אור הישר [מפרשים לעיל פ"ב ה"ח, אור הישר משניות מע"ש פ"ב מ"ד ועדיות פ"א מ"ח וחלה פ"ד מ"ט]
יב/ז אור יעקב שבת דף יד ע"ג
יב/ז אחיעזר ח"ב סי' יא ס"ק ח, סי' מ ס"ק ה
יב/ז אנצי"ת ע' אכילה ע"י הדחק הע' 22 {רדב"ז}
יב/ז ארזי לבנון עמ' נ
יב/ז גבורת יצחק מ"ש עמ' קכט
יב/ז דברות משה ביצה עמ' תלו {בעת שמאכילן לבהמה}
יב/ז דברות משה זרעים עמ' תסג {התלתן והכרשינין של תרומה הואיל ואינו מאכל אדם מותר לעשות כל מעשיהן בטומאה}
יב/ז זהב התרומה - חלה עמ' תקלא
יב/ז זהב התרומה מ"ש עמ' צ-צא
יב/ז זהב התרומה תרומות עמ' רנח
יב/ז חזון נחום זרעים ח"ג עמ' טו
יב/ז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קנא
יב/ז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רכה
יב/ז ישועת משה עמ' קג
יב/ז מילי דמרדכי
יב/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קצ
יב/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שצה
יב/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קסו, תשפה
יב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ז משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רב {רמב"ם}, רכב {משנת יעקב}
יב/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קיט-קכ {רדב"ז}
יב/ז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' מח
יב/ז קול דודי (תשף)
יב/ז קרית מלך
יב/ז שושן עדות דף יג ע"ג
יב/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' ב אות ג, סי' כ אות ג
יב/ז תרומות חיים סעיף יג אות מב
יב/ח אור שמח
יב/ח ברור הלכה גיטין סא ע"א ציון ו {כ"מ}, סא ע"ב ציון א
יב/ח גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף סד ע"ד, סה ע"ב
יב/ח היכל מלך
יב/ח זבד טוב עמ' 23
יב/ח חזו"א על הרמב"ם
יב/ח חזו"א שביעית סי' יב ס"ק יב
יב/ח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רסח
יב/ח חי' הגר"י סי' לח
יב/ח חק לישראל שומרים עמ' 1118
יב/ח יד סופר עמ' נו
יב/ח כנה"ג [שו"ת מהר"ם אלשיך סי' קכג]
יב/ח מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' שמא
יב/ח מעשה רקח
יב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ח נתיב מאיר
יב/ח ספרי דבי רב ח"ב עמ' קסו
יב/ח פנים חדשות [מהר"ם אלשיך קכג]
יב/ח צפנת פענח מהדו"ת דף עג ע"ג
יב/ח שו"ת הסבא קדישא יו"ד סי' טז עמ' צט
יב/ח שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקמט
יב/ח שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' תיח
יב/ח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכא
יב/ח שערי טהר ח"ב שער ד סי' כח
יב/ח שרידי יהודה דף כח ע"ג-ע"ד
יב/ח תורת האשם עמ' עב
יב/ט אש תמיד עמ' תכח
יב/ט ברור הלכה גיטין סב ע"א ציון א
יב/ט מילי דמרדכי
יב/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קיח
יב/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' מט
יב/ט מעשה רקח
יב/ט משנת יעקב
יב/ט משנת פקוח נפש סי' עד אות ב
יב/ט שהם וישפה ח"ב
יב/ט שעורי ר' שמואל ב"מ ח"א עמ' ק
יב/ט תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קכה
יב/י אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ב הע' 72
יב/י אור הישר [משיב דבר ח"ב סו"ס לב]
יב/י ברור הלכה ע"ז נה ע"ב ציון א
יב/י דבר שאול חלה סי' כ ס"ק י
יב/י חזו"א על הרמב"ם
יב/י יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רלט
יב/י כוכבי בוקר עמ' תסא {דרך אמונה}
יב/י מילי דמרדכי
יב/י מקדש דוד החדש טהרות עמ' נט
יב/י מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' פז, קפו
יב/י צרור הכסף (גטיניו) דף קה ע"ב
יב/י תרומת הגורן ח"א עמ' 239
יב/יא אברהם יגל
יב/יא אור דוד עמ' קסג
יב/יא אור יעקב שבת דף לב ע"ג
יב/יא אמונת יהושע עמ' תתכא
יב/יא ארץ יהודה
יב/יא בית מלך (חב"ד) עמ' 111
יב/יא ביתאל ח"א דף יג ע"ג
יב/יא ברור הלכה פסחים לג ע"ב ציון א
יב/יא דברי אהרן עמ' קיז
יב/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כה-כו
יב/יא חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רסח
יב/יא חי' בר נחמני דף כג ע"ב {לנסכים}
יב/יא חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קמ
יב/יא חסדי דוד ח"א עמ' רסה
יב/יא חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פז עמ' רפב {כ"מ}
יב/יא יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף כ ע"ב
יב/יא ידבר שלום ח"א עמ' קסח
יב/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קלב {ראב"ד}
יב/יא מאור החיים עמ' פ
יב/יא מאמר מרדכי (נסים) דף פד ע"א
יב/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רצא, ח"ג עמ' קפד
יב/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ריא, תפו
יב/יא מעשה רקח
יב/יא מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' קמח
יב/יא מקדש דוד סי' מב אות ז בסופו
יב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יא משנת יעקב עבודה עמ' קנב
יב/יא נתיבות שלום (למפרט)
יב/יא צרור הכסף (גטיניו) דף קה ע"ב
יב/יא קרית מלך
יב/יא שמחת עולם (לגו)
יב/יא שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' עז
יב/יא שערי דעת (פלדמן) ח"א פ"ח הערה 138
יב/יא שערי טהר ח"ד שער א סי' כא אות ד-ה
יב/יא תורת האשם עמ' קסח
יב/יא תורת זרעים עמ' קב
יב/יב אגרות הגרי"ד עמ' קמח
יב/יב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צא
יב/יב אור שמח
יב/יב אמונת יהושע עמ' שצז, תב {קוברים משקין}, תח, אלף תנ-תנא
יב/יב אמונת עתיך גל' 102 עמ' 43
יב/יב אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' טו ד"ה וראיתי
יב/יב אמרי יושר פסחים סי' כט לדף לג ע"ב
יב/יב אמת ליעקב מועד עמ' עד
יב/יב בית הלוי ח"א סי' נב עמ' ריט
יב/יב בית המדרש
יב/יב בית ישחק
יב/יב ברור הלכה פסחים כ ע"ב ציון ג, לג ע"ב ציון ג
יב/יב גבורת יצחק תרומות עמ' רלט-רמ, רנו
יב/יב הר המלך ח"ג עמ' כה
יב/יב חסדי דוד ח"א עמ' רסז
יב/יב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' פב עמ' רעג
יב/יב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' רטו
יב/יב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קג
יב/יב יין המשמח סי' קלד ס"ק כ
יב/יב כתב סופר יו"ד דף נח ע"ב
יב/יב לחם יהודה
יב/יב לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף טז ע"ג
יב/יב מהרי"ט אלגזי פ"ח אות פב או"ק א
יב/יב מוריה גל' קפה עמ' סג
יב/יב מלואי שלמה עמ' קפא
יב/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שכב
יב/יב מנחת עני (תקמז) דף כז ע"ד
יב/יב מנחת שי חלה עמ' יא
יב/יב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רפט
יב/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכא, תפו
יב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יב משאת משה (חברוני) פסחים סי' כב עמ' לא, סי' לה עמ' 108
יב/יב משנת אליעזר (רבינ') עמ' לד
יב/יב משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' צט
יב/יב משנת יעקב
יב/יב משפט כהן עמ' עח ע"א
יב/יב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עא אות ח
יב/יב עזר משפט עמ' תנג
יב/יב עלה יונה עמ' רצג
יב/יב עמודי שלמה ח"ב עמ' שט
יב/יב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רצב
יב/יב קרית מלך
יב/יב רביד הזהב (אברך) דף ג ע"ג {תקלה}
יב/יב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קטז
יב/יב שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמא סעיף ב {ראב"ד}
יב/יב שירת הלויים פסחים סי' נא אות ד
יב/יב שם טוב - השלמה
יב/יב שמות בארץ (תשנט) עמ' רפט
יב/יב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קעט
יב/יב שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' נה, ס
יב/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקנו
יב/יב שערי תורת בבל עמ' 260
יב/יב תבואות שמש דף נא ע"ב {כ"מ}
יב/יג אמונת יהושע עמ' שצח
יב/יג אמונת עתיך גל' 111 עמ' 56 {ההבדל בין זה לחמץ בשעה חמישית}, 64
יב/יג אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' יב ד"ה אך זאת
יב/יג אנצי"ת ע' גלוי הע' 212
יב/יג גינת ראובן תרומות עמ' תרלב, תרנח
יב/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רלז
יב/יג מעשה רקח
יב/יג משאת משה (חברוני) פסחים סי' לה עמ' 108
יב/יג משנת יעקב
יב/יג משנת יעקב נזיקין עמ' רפט
יב/יג קונטרס שמירת נפש עמ' לו
יב/יג קרית מלך
יב/יג שירת הלויים פסחים סי' נא אות ד
יב/יג שמירת נפש עמ' מד
יב/יד אנצי"ת ע' גלוי הע' 27, 29
יב/יד בתי כנסיות דף קיח ע"ג
יב/יד גינת ראובן תרומות עמ' תרלב, תרנח
יב/יד מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"ב עמ' יח
יב/יד משנת יעקב נזיקין עמ' רצ {ששתו תשעה}
יב/יד קונטרס שמירת נפש עמ' לו
יב/יד שירת הלויים פסחים סי' נא אות ד
יב/יד שמירת נפש עמ' מד
יב/יד תורה שלמה שמות פכ"ג אות רסה {מל"מ}
יב/טו אהבת אברהם עמ' קיז {טוה"נ אינה ממון}
יב/טו אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' פ-פא
יב/טו אוצמפה"ת ב"מ יא ע"ב הע' 124
יב/טו אור הישר [מחנ"א הל' טובת הנאה סי' א, שעה"מ הל' מעשר פ"א ה"ד, באר יצחק יו"ד סי' כה, מל"מ הל' מעשר פ"ז ה"ו]
יב/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' קכט {לכל כהן שירצה}
יב/טו אור ליהודה קדושין עמ' שצה
יב/טו אמונת יהושע עמ' שט
יב/טו אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ד ד"ה ומהאי, נדרים סי' י ד"ה עוד יש מקום
יב/טו אפר קדשים עמ' כד
יב/טו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שנה
יב/טו בית אהרן וישראל גל' לא עמ' מג
יב/טו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/טו בני נפתלי (סופר) - בית אפרים דף ו ע"ג
יב/טו ברור הלכה חולין קלא ע"א ציון ב פרק א {טוה"נ אינה ממון}, ציון ד
יב/טו ברכת מרדכי ב"מ עמ' קעא
יב/טו גבורת יצחק (תשמח) דף ע
יב/טו גבורת יצחק (תשסו) עמ' סה, סז
יב/טו גבורת יצחק תרומות עמ' יט, קפא
יב/טו גור אריה במדבר פ' ה הע' 53
יב/טו דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קיז
יב/טו דברות אליהו ח"א עמ' קג
יב/טו דברות משה ביצה עמ' קנו {טוה"נ אינה ממון}
יב/טו דברי יחזקאל (מישור) עמ' תנז-תנח
יב/טו דברי יחזקאל (תרצה) דף קמו ע"א וע"ג
יב/טו דברי משפט סי' רג סעיף א
יב/טו דור דורים עמ' רמה
יב/טו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תרעא, תרעד, תתרס
יב/טו הלכה רבה ח"א עמ' 204
יב/טו חזו"א יו"ד סי' טו ס"ק כא, סי' רב ס"ק ה
יב/טו חזקה רבה יו"ד הלכה צג, קנז, חו"מ ח"ב עמ' 165, 162
יב/טו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שסז
יב/טו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רמו
יב/טו חי' ר' שמואל גיטין עמ' קמט
יב/טו חי' ר"י נחמיה סי' קיב אות ב
יב/טו חלקת יואב מהדו"ק חו"מ סי' כג
יב/טו חנוכת הבית עמ' עא
יב/טו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קצח
יב/טו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רכו
יב/טו יהל אור דף יט ע"ב {התרומה שייכת לישראל כל זמן שלא נתן}
יב/טו ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' נח
יב/טו ישועות יעקב נשים עמ' תרסד
יב/טו כפתור ופרח (תשו) דף מא ע"ב
יב/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסט, ח"ג עמ' מב
יב/טו לב אריה (הורביץ) עמ' רטו
יב/טו לקוטי סופר ח"א דף צד ע"א
יב/טו לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כז ס"ק א
יב/טו מאור הקדש בכורות עמ' עה
יב/טו מילי דמרדכי
יב/טו מים חיים
יב/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' רט
יב/טו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ג ע"ג
יב/טו מצעדי גבר ב"מ סי' לד אות ו
יב/טו מקנת חיים עמ' עח {טוה"נ אינה ממון}, צא {זכה הכהן}
יב/טו מרכבת המלך עמ' של
יב/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קלב {ולא יטלם אחר שהורמו אלא מדעת בעלים}
יב/טו משנת חיים בכורות עמ' שלח, שמ, שמח, שמט
יב/טו משנת יעקב
יב/טו משנת יעקב נזיקין עמ' רצ
יב/טו משנת ר' אהרן זרעים עמ' יט, כד
יב/טו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' סה, קיח, קכא, קעד, קעו
יב/טו נזר אברהם מכות ועדות עמ' קפט, קצג
יב/טו נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיג ע"ג
יב/טו נטעי שושנה עמ' קנה, קנז
יב/טו נקדש בצדקה סי' תקג
יב/טו נתן פריו מכות עמ' צו
יב/טו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקנט
יב/טו ספרי דבי רב ח"א עמ' מט
יב/טו עמודי שלמה ח"ב עמ' רסה
יב/טו עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רו
יב/טו עמק יהושע אחרון עמ' צו
יב/טו פני חיים (פלג'י) עמ' מד
יב/טו פרי יצחק (תשעו) עמ' תקמח, תקנ
יב/טו ציץ אליעזר ח"א סי' יב אות י
יב/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' קמג
יב/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רצז
יב/טו קרית מלך
יב/טו שולי האדרת גיטין עמ' לו
יב/טו שם עולם (רבין) ח"ב עמ' ע
יב/טו שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות ג
יב/טו שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' פד-פה
יב/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' צה
יב/טו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שלח
יב/טו שער המלך ח"ב עמ' קצב, טעם המלך ח"א עמ' שעד, שעו
יב/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 73
יב/טו שערי עזרא (בצרי) עמ' קכא
יב/טו שפתי ראם דף כט ע"ב
יב/טו תולדות ההלכה ח"ב עמ' 63
יב/טו תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' טו אות ו-ז, סי' יז אות א
יב/טו תורת הקדש ח"ג עמ' ו
יב/טו תורת ירוחם ח"ג דף מ ע"ג
יב/טו תורת לויים דף נ ע"ד
יב/טו תורת מנחם חכ"ט עמ' 254
יב/טו תורתו של ר"מ סי' י
יב/טו תפארת מנחם דף כח ע"ד, לא ע"א
יב/טו תקפו של רפאל סי' ה
יב/טז באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ח
יב/טז חזון יחזקאל תרומות פ"י הט"ז
יב/טז כללא דרביתא עמ' קנה
יב/טז מילי דמרדכי
יב/טז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קפב, רמב
יב/טז תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 478
יב/יז אגורה באהלך דף כא ע"ב
יב/יז אגורה באהלך דף כא ע"ב-ע"ג
יב/יז אגרות הראי"ז עמ' כז
יב/יז אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמה
יב/יז אהבת עולם (דיהרנפורט) דף פו ע"א
יב/יז אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' פג
יב/יז אוצרות הרמב"ם
יב/יז אור הישר [אור הישר משניות ביכורים פ"ב מ"ד]
יב/יז אורח ישראל מילואים לסי' יב ח"א אות ז
יב/יז אמונת עתיך גל' 120 עמ' 35 {דרך אמונה - מעשר עני בזה"ז}
יב/יז אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ד ד"ה ועפי"ז
יב/יז בית המלך (חסון)
יב/יז בית יעקב (מסקין) סי' כא
יב/יז ברור הלכה חולין קלד ע"ב ציון ב
יב/יז בתי כנסיות דף קכא ע"ד
יב/יז גבורת יצחק תרומות עמ' עד, רסב, מ"ש עמ' קטו
יב/יז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' ו
יב/יז דברות משה זרעים עמ' תשד {ואם היתה חיה או בהמה אוכלתה שם ואינה משתמרת שם מהם התקינו חכמים שיטפל בה ויביאנה לעיר}
יב/יז דרכי אהרן ח"ב עמ' לג
יב/יז הערות ר"י ליינר
יב/יז זהב התרומה מ"ש עמ' קסד
יב/יז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כו
יב/יז חבל יעקב ח"א סי' ח אות ה
יב/יז חזו"א יו"ד סי' ז (א) ס"ק א, שביעית סי' יד ס"ק י, דמאי סי' ג ס"ק א
יב/יז חזו"א על הרמב"ם
יב/יז חזון יחזקאל תרומות פ"י הי"ז
יב/יז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רמו
יב/יז חיבת הקודש עמ' ז
יב/יז חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' א אות ד, סי' כד אות ג
יב/יז חסדי דוד ח"א עמ' תמד
יב/יז יד דוד (לוריא)
יב/יז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' לא
יב/יז ידי אליהו
יב/יז ידי אליהו דף נג ע"א
יב/יז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צא
יב/יז ישועת משה עמ' קיג
יב/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רע, שסג
יב/יז כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' מא
יב/יז להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קא
יב/יז לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' כג
יב/יז מאור הקדש בכורות עמ' פג
יב/יז מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' פח
יב/יז מוריה ו גל' ז (ר"א יעקובוביץ)
יב/יז מזבח חדש דף יז ע"ב
יב/יז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רפג
יב/יז מעשה רקח
יב/יז מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מג
יב/יז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שמ
יב/יז מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' ד אות ב
יב/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' מ עמ' סג
יב/יז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקד {חילל השם}
יב/יז משנת יעקב כאן, וזרעים ח"ב עמ' ז, פד-פה
יב/יז משק ביתי סי' תע (רכג ע"א)
יב/יז נוה צדק (השמטות)
יב/יז נתן פריו מכות עמ' צו
יב/יז נתן פריו סוכה עמ' רפו
יב/יז ס' השדה דף ד ע"א-ע"ב
יב/יז סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רעח ע"ב
יב/יז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' סו
יב/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' י, ח"ב עמ' נג
יב/יז פחד יצחק (זס') עמ' לד
יב/יז ציוני מהר"נ
יב/יז קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' עב
יב/יז קרית מלך
יב/יז קרן פני משה ח"א עמ' רמג
יב/יז רנת יצחק משלי עמ' שנג
יב/יז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' נט
יב/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קעח, ח"י סי' רה אות ט
יב/יז שהם וישפה ח"ב
יב/יז שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רלו
יב/יז שערי טהר ח"ב שער ד סי' יז אות א-ב
יב/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 62
יב/יז שרשים במועדות עמ' קלב
יב/יז תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף צו ע"ג
יב/יז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ג ס"ק יא
יב/יז תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ט ע"א
יב/יז תורת ירוחם ח"ג דף מ ע"ד
יב/יז תורת מיכאל עמ' יא, יט
יב/יח אהל חייא עמ' רמו
יב/יח אמונת יהושע עמ' שד
יב/יח אמונת עתיך גל' 122 עמ' 58-59
יב/יח בית אהרן (צוקרמן) עמ' קמ, שיא
יב/יח גז צאנך עמ' סז-סט
יב/יח גינת ראובן תרומות עמ' תתכב, תתקלא, תתרפג
יב/יח דברות אליהו ח"ה עמ' סו-סז
יב/יח ויטע אשל תמורה ח"א עמ' רפא {בכבוד}
יב/יח זאת ליעקב קידושין עמ' קצג
יב/יח חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ו ס"ק יב, תמורה סי' א לדף ח ע"ב
יב/יח חי' בעל שרידי אש עמ' צד-צה
יב/יח טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קנז
יב/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רע
יב/יח להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קא-קב
יב/יח לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' כג
יב/יח מאור הקדש בכורות עמ' פג, קנ
יב/יח מבוא למשנה תורה עמ' 302
יב/יח מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מה
יב/יח מנוחת משה דף קטז ע"א
יב/יח מעין חיים ח"ג עמ' קצז
יב/יח מעשה רקח
יב/יח משנת חיים בכורות עמ' שלז-שמג
יב/יח מתנת כהונה בכורות עמ' יב
יב/יח ספרי דבי רב ח"א עמ' מט
יב/יח קרית מלך
יב/יח שדה הארץ ח"ב דף נא ע"א
יב/יח שלמי יוסף בכורות עמ' יב
יב/יח שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רס
יב/יח שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות א
יב/יח שפתי דעת ח"ג עמ' קלד
יב/יח תורת לויים דף מו
יב/יט אור הישר [עי' הל' ביכורים פ"ה הי"ב]
יב/יט אמונת עתיך גל' 111 עמ' 55 {"משמרת תרומותי"}
יב/יט אמונת עתיך גל' 122 עמ' 59
יב/יט אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' א ד"ה אם יכול
יב/יט אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כה אות יט
יב/יט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כה אות א
יב/יט ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' קנה
יב/יט אתוון דאורייתא כלל ב (דף ו ע"א)
יב/יט בדי הארון (הכהן) עמ' 22
יב/יט בית אברהם (ישראל, תשסג) סי' צט סעיף ב
יב/יט בית אהרן (צוקרמן) עמ' קמ
יב/יט ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קעב עמ' תפט
יב/יט ברכת ראש סי' סז עמ' רנ
יב/יט בשבילי הקרבנות סי' ג אות יג, סי' ז אות ד
יב/יט בתי כנסיות דף קיח ע"ג
יב/יט גור אריה יהודה (זמבא) הסכמת האדמו"ר מגור, ועמ' ב, יג
יב/יט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' רסה
יב/יט גז צאנך עמ' סז-סט
יב/יט הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' נב
יב/יט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקו
יב/יט וזאת התורה עמ' רכה
יב/יט זבד טוב עמ' 23
יב/יט זהב התרומה תרומות עמ' קס
יב/יט זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמב
יב/יט חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ו ס"ק יב, תמורה סי' א לדף ח ע"ב
יב/יט חי' הגאון אדר"ת עמ' קפה {תרומה - לא נקט מעשר}
יב/יט חי' חתם סופר
יב/יט חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שפ
יב/יט חשבונות של מצוה עמ' תז
יב/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רע
יב/יט כרם ציון שביעית ח"ב עמ' צג ע"ב
יב/יט לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 115
יב/יט מאור הקדש בכורות עמ' פג
יב/יט מבוא למשנה תורה עמ' 302
יב/יט מזכרת למשה עמ' קג
יב/יט מחנה יוסף ח"ג עמ' סז
יב/יט מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' סד
יב/יט מלאכת מחשבת עמ' קפב
יב/יט מנוחת משה דף קטז ע"א
יב/יט מנחת עני (פראג תקמ) דף ז ע"א
יב/יט מנחת עני (תקמ) דף ז ע"א {ע"מ להחזיר}
יב/יט מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שיא
יב/יט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' מט, תשמט
יב/יט מעין חיים ח"ג עמ' קצז
יב/יט מעשה רקח
יב/יט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ח ע"ג
יב/יט מצעדי גבר ב"מ סי' לד אות ה
יב/יט משאת משה (חברוני) פסחים סי' יד עמ' 38, סי' לט עמ' 124, סי' סא עמ' 184, סי' קט עמ' 346
יב/יט משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תצו
יב/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקה
יב/יט משנת יעקב
יב/יט נועם ח"ב עמ' כו
יב/יט נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיג ע"ד
יב/יט נתן פריו נדרים עמ' סד, ב"מ עמ' כו
יב/יט עשר תעשר הל' פד
יב/יט פרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' ד, כח {משלחן גבוה}
יב/יט פרחי כהונה (קצבורג) עמ' ק {נוטלין בכבוד}
יב/יט פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קכב, רנח
יב/יט ציץ אליעזר ח"א סי' י לפני אות א, סי' יב אות י
יב/יט צל"ח החדש דף מא ע"א
יב/יט קדשי הגבול פ"ו דף ח ע"ב
יב/יט קרית מלך
יב/יט קרן פני משה ח"ב [עי' רדב"ז סוף הלכה יז]
יב/יט קרני ראם (ירמוש) עמ' שסג
יב/יט שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קסו ע"א
יב/יט שביעי קדש עמ' מח
יב/יט שו"ת רשב"ש עמ' קג
יב/יט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רס
יב/יט שערי טהר ח"ב שער ד סי' כג אות א, סי' כז אות ב
יב/יט תועפת ראם (גטיניו) דף צב ע"ב
יב/יט תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' יז אות א
יב/יט תורת מיכאל עמ' יח
יב/יט תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תריג {ע"מ להחזיר}
יב/כ אור הישר [אור שמח הל' בכורות פ"ב ה"ז]
יב/כ אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 96
יב/כ אור לישרים (שולמן) עמ' קמג {שאר מתנות}
יב/כ אור שמח
יב/כ אחיעזר ח"ב סי' לו ס"ק ב
יב/כ אמונת יהושע עמ' שיג-שיד
יב/כ אמונת עתיך גל' 122 עמ' 58
יב/כ אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לט ע"ג
יב/כ אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 108-110
יב/כ ארץ יהודה
יב/כ בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' מז
יב/כ ברכות חיים ח"ב עמ' רפ
יב/כ גט מקושר (אלגזי) דף טו ע"ב
יב/כ דברי יהודה דף פג ע"א {טוה"נ}
יב/כ דברי יהודה סי' כד אות ט
יב/כ דברי ירמיהו קידושין עמ' רי {רשאי}
יב/כ דור דורים עמ' רמט
יב/כ דעת כהן עמ' שסב
יב/כ זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כו [ספרי דבי רב (פרדו) פ' נשא, מהרי"ט אלגזי הל' בכורות פ"ד]
יב/כ חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ה ס"ק ב
יב/כ חי' הגר"י סי' לה
יב/כ חסדי דוד ח"א עמ' קמח
יב/כ טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קעא, ח"ב עמ' שמ
יב/כ יד דוד (קרלין) ח"ב דף ו
יב/כ יד המלך (פלומבו)
יב/כ יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עד
יב/כ יצחק ירנן
יב/כ כפתור ופרח (תשו) דף מא ע"א
יב/כ כתר המלך
יב/כ לב מרפא דף לא ע"ד
יב/כ לקוטי סופר ח"א דף צד ע"ב
יב/כ מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מב או"ק ח, אות מג או"ק ב, אות מה, פ"ה אות מג או"ק ד
יב/כ מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לט ע"ג
יב/כ מנחת חינוך ח"א עמ' צח, קיז
יב/כ מנחת חינוך מצוה יח (דף כט ע"ב)
יב/כ מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רנ
יב/כ מנחת צבי (שפיץ) ח"ג דף קה
יב/כ מעין חיים ח"ג עמ' ריד
יב/כ מצודת דוד (שפרבר) עמ' שצ {טובת הנאה}
יב/כ מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף סא ע"ג]
יב/כ משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקה
יב/כ משנת חיים בכורות עמ' שמג-שמח
יב/כ משנת ר' אהרן קדשים - בכורות יא ע"א
יב/כ משק ביתי סי' רמח דף קטו ע"א {ר"י קורקוס}, דף קטו ע"ב {מל"מ}
יב/כ נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיג ע"ג
יב/כ נר יצחק (ארדיט) עמ' רכח
יב/כ סופר המלך ח"ב עמ' רכח
יב/כ עין יהודה עמ' קיא
יב/כ ענפי ארז (זי') דף קלז ע"ג
יב/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' י
יב/כ קול צופיך עמ' רצד
יב/כ קרית מלך
יב/כ ראשית בכורים דף סא
יב/כ שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קי
יב/כ שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 84
יב/כ שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות א
יב/כ שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שעג
יב/כ שערי תורת בבל עמ' 241
יב/כ תבואת יקב (פרידמן) עמ' א-ב, ד
יב/כ תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' רפח
יב/כא אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 96
יב/כא אמונת יהושע עמ' שיג-שיד
יב/כא אמונת עתיך גל' 122 עמ' 58
יב/כא אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקצה
יב/כא ארעא דרבנן (תשעט) עמ' נז
יב/כא בדבר מלך ח"ט עמ' קמב
יב/כא בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' יז
יב/כא גבורת יצחק מ"ש עמ' קכב
יב/כא גט מקושר (אלגזי) דף טו ע"ב
יב/כא דור דורים עמ' רמט
יב/כא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קעא
יב/כא חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ה ס"ק ב
יב/כא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רטז {רדב"ז}
יב/כא יד ישראל ח"ב
יב/כא יצחק ירנן
יב/כא כפתור ופרח (תשו) דף כו ע"ב
יב/כא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רע
יב/כא לב מרפא דף לב ע"א
יב/כא מחנה לויה (תשעד) עמ' שע {ר"י קורקוס}
יב/כא מנחת צבי (שפיץ) ח"ג דף קה
יב/כא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקו
יב/כא משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' לד
יב/כא משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רלד
יב/כא משנת ר' אהרן זרעים עמ' לב {רדב"ז}
יב/כא משק ביתי סי' רמח (קיד ע"ב, קטו ע"א)
יב/כא ספרי דבי רב ח"א עמ' מט
יב/כא עין יהודה עמ' קיא
יב/כא עין יצחק ח"ב עמ' רצד
יב/כא עמודי שלמה ח"ב עמ' שט
יב/כא עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רד
יב/כא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' י
יב/כא פרי יצחק (תשעו) עמ' תקמז
יב/כא פרי שמואל שביעית עמ' מט, נא
יב/כא קול צופיך עמ' רצד
יב/כא שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 84
יב/כא שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות ב
יב/כא תבואת יקב (פרידמן) עמ' ב, ד {בחינם}
יב/כא תורת האוהל (תשנג) עמ' תי
יב/כא תורת לויים דף מו
יב/כב אגורה באהלך דף כ ע"ב
יב/כב אגורה באהלך דף כ ע"ב-ע"ג
יב/כב אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קלא, ב"מ סי' פג
יב/כב אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 109-110, ע' אשת כהן הע' 7
יב/כב בית אהרן (צוקרמן) עמ' תטז
יב/כב ברור הלכה יבמות צט ע"ב ציון א
יב/כב ברור הלכה סוכה מב ע"א ציון מ
יב/כב ברכת הורי סי' יז הע' ח {ר"י קורקוס}
יב/כב גבורת יצחק תרומות עמ' קפג
יב/כב דברות משה גיטין עמ' תקלו
יב/כב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנ
יב/כב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כו [תוי"ט כתובות פ"ב מ"ח]
יב/כב חי' הגר"י סי' מד
יב/כב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ה
יב/כב חנא וחסדא ח"ב דף קד ע"ד {יצחק ירנן}
יב/כב חסדי דוד ח"א עמ' צב
יב/כב חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף ז ע"ג
יב/כב יצחק ירנן
יב/כב כתר המלך
יב/כב מילי דמרדכי
יב/כב מים אדירים דף פג ע"ג
יב/כב מעשה רקח
יב/כב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רצז ע"ד
יב/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/כב משנה הלכות ח"ג סי' קפד {קטן}
יב/כב משנה הלכות ח"ג סי' קפד, קצח, רו
יב/כב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקז
יב/כב משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' פב
יב/כב נועם חט"ו עמ' קלז {ערל וטמא אין משלחים להם}
יב/כב נתיבות שלום (למפרט) כאן, ועמ' סב
יב/כב ענפי ארז (זי') דף רמא ע"ב {מל"מ}
יב/כב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פג, ח"ב עמ' נג
יב/כב פי' ר"א מן ההר יבמות ק ע"א
יב/כב פתח עינים ח"א דף עט ע"ב, קיד ע"ב
יב/כב צפנת פענח ויקרא עמ' צב
יב/כב ראש יוסף מגילה כד ע"א
יב/כב שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כד (עמ' לד) {ערל}
יב/כב שמות בארץ (תשנט) עמ' שיח-שיט
יב/כב שער יוסף דף ז ע"א
יב/כב תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 480


יג/371 הלכות תרומות פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ דרך אמונה
יג/רה"פ הרמב"ם המדויק
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מעשה רקח
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' פו-פז
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם טוב
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א איש מבין ח"א דף קלה ע"א {ר"י קורקוס}
יג/א אמונת אליעזר דמאי עמ' תצב
יג/א אמונת יהושע עמ' אלף תח
יג/א אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 32, ע' גזל השבט הע' 41, 45, 46, 59
יג/א אפיקי מגינים נדרים - השמטות סי' עו
יג/א בית נפתלי (תשסו) עמ' שא
יג/א בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' נא
יג/א בכורי אברהם דף עב ע"ד
יג/א בני דוד
יג/א ברור הלכה חולין צז ע"א ציון ה
יג/א גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' כה
יג/א גינת ראובן תרומות עמ' תנ, תשכב, תתשנח
יג/א דברות משה זרעים עמ' תתקעב {מפריש מן הכל סאה אחת ונותנה לכהן והשאר מותר לזרים}, תתקעג {וכל תרומה שאין הכהנים מקפידין עליה כגון תרומת הכליסין והחרובין והשעורים של אדום אינו צריך להגביה}
יג/א דברי אמת (תשעט) עמ' תע {תרומה עולה באחת ומאה כר' אליעזר}
יג/א דברי שמואל (ראטה) עמ' רמב
יג/א זכר ישעיהו
יג/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלח
יג/א חזו"א דמאי סי' טז ס"ק טו
יג/א חזו"א על הרמב"ם
יג/א חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קלח
יג/א חסדי דוד ח"א עמ' רכח
יג/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' לה, סב, רלד
יג/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 277-278
יג/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
יג/א כנה"ג
יג/א כפתור ופרח (תשו) דף כ ע"ב
יג/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רפג
יג/א לחם בכורים עמ' כה-כו
יג/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 60
יג/א מאורות חיים תרומות עמ' צא, קב
יג/א מהרי"ט אלגזי דף כא ע"ב
יג/א מחנה חיים ח"א סי' סז דף קה ע"ד
יג/א מנחת שי חלה עמ' לז
יג/א מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רצז
יג/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רלד, תשלד
יג/א מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' ל
יג/א מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף סח ע"ב-ע"ג]
יג/א נזר הקדש (קפלן)
יג/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שלח {כ"מ}
יג/א עטרת ישראל עמ' שס
יג/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' י
יג/א צמח מנחם דף נט ע"ג-ע"ד {מרים סאה לכהן}
יג/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כט ע"ד
יג/א קהלות יעקב בכורות יט
יג/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קיז
יג/א קרית מלך
יג/א רביד הזהב (אברך) דף נו ע"ד {אין מקפידים}
יג/א רביד הזהב (אברך) סי' לח אות א
יג/א רביד הזהב (אברך) סי' לח אות א
יג/א שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רמט
יג/א שיח התורה עמ' שמו-שמז {דרך אמונה}
יג/א שלום ירושלים עמ' קלה
יג/א שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קסט
יג/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תסד
יג/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תכד
יג/א שער המלך ח"ב עמ' קצו
יג/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 124
יג/א שערי ישר שער ג פי"א אות ט
יג/ב אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 3
יג/ב אוצרות הרמב"ם
יג/ב ברור הלכה חולין צז ע"א ציון ה
יג/ב ברור הלכה נדרים פד ע"ב אחרי ציון ב פסקה ג
יג/ב גינת ראובן תרומות עמ' תלה, תשכ, תשכג
יג/ב זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלח
יג/ב חוף ימים ח"ג סי' כד אות יב
יג/ב חיי אריה דף מ ע"ג
יג/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רפג, רפה-רפו
יג/ב מעיני מים מקואות עמ' יא
יג/ב צמח מנחם דף נט ע"ג-ע"ד {הכל מותר לזרים}
יג/ב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קיז
יג/ב קרית מלך
יג/ב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלד-תקלה
יג/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 65
יג/ג אבן ישראל (פישר)
יג/ג אהל תורה (קוק) עמ' קעד
יג/ג אמונת יהושע עמ' תשיח
יג/ג גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מז ע"ב
יג/ג דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' שלז
יג/ג הגהות רימ"א
יג/ג ויטע אשל תמורה ח"א עמ' תכד
יג/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כו [שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ב-ג]
יג/ג זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמ
יג/ג חזון יחזקאל תרומות פ"ו ה"י
יג/ג חלת לחם (תשנח) עמ' צח
יג/ג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' סח, רכח
יג/ג ישועות מלכו (קרית ארבע)
יג/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רפה-רפו
יג/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רו
יג/ג מעיני מים מקואות עמ' לה, נ
יג/ג מפתח הבאורים [שערי ישר שער ג פי"א]
יג/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' קיט-קכא
יג/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' תג
יג/ג מרכבת המשנה מהדו"ק
יג/ג נתיבות המשפט סי' רצב ס"ק טז {לפי חשבון}
יג/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קלה
יג/ג קהל יהודה - חי' הש"ס דף לז ע"ד
יג/ג קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' נד
יג/ג קול דודי (תשף)
יג/ג קול דודי ר"ה סי' רמה
יג/ג קרן פני משה ח"ב
יג/ג שאר יוסף ח"ז
יג/ג שהם וישפה ח"א וח"ב
יג/ג שו"ת ר"י מסלוצק סי' יז עמ' צ
יג/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תכז
יג/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 133
יג/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 112-113
יג/ג שערי ישר שער ג פי"א אות ג
יג/ג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' נב
יג/ד אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' פה
יג/ד אהלי יהודה (הכהן) דף יט ע"ב
יג/ד אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 32
יג/ד אור גדול דף קמט ע"ג, קנ ע"א
יג/ד אור הישר [מל"מ הל' מטמאי מו"מ פ"א הי"ד ד"ה עוד]
יג/ד אורח משפט עמ' צו ע"ב
יג/ד אמונת עתיך גל' 114 עמ' 18 {יש בילה בלח}
יג/ד אמונת עתיך גל' 122 עמ' 70
יג/ד אנצי"ת ע' בילה הע' 9, 34
יג/ד באהלה של תורה או"ח סי' סא
יג/ד בית יצחק (חבר) ח"ב דף יא ע"ג, טז ע"ד {קמח בקמח}
יג/ד בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קצח {קמח בקמח - יבש ביבש}
יג/ד זבח שלמה ח"ג עמ' קי
יג/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כו [חי' הרמב"ן ע"ז עג ע"א תמה על הרמב"ם]
יג/ד זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמ
יג/ד חזו"א דמאי סי' יג ס"ק ג, שביעית סי' ז ס"ק ל
יג/ד חזו"א על הרמב"ם
יג/ד חזון יחזקאל תרומות פ"ו ה"י
יג/ד חי' בר נחמני דף מה ע"ד, מו ע"ג
יג/ד חי' משנה פסחים עמ' קפ
יג/ד חלקת יואב מהדו"ת סי' טז
יג/ד חלת לחם (תשנח) עמ' צח, קח
יג/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רפה-רפו
יג/ד כרם אברהם עמ' ט {קמח}
יג/ד כרתי ופלתי סי' קט אות א, כרתי סי' קט אות ג
יג/ד לבושי עז הל' תערובות עמ' שמה {קמח בקמח נחשב יבש ביבש}, שמו-שמז {פי שניים}
יג/ד לחם אבירים דף סג ע"ד
יג/ד מילי דמרדכי [עי' תוס' יבמות פב ע"א]
יג/ד מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ב פ"א אות ט
יג/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שעו
יג/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רה, תשעג
יג/ד מעיני מים מקואות עמ' יד
יג/ד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף ב
יג/ד מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' יג אות א-ב
יג/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' תג
יג/ד משא בני קהת
יג/ד משנה הלכות ח"ה סי' קסא
יג/ד נועם חכ"ד עמ' כג, כה
יג/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף מז ע"ב
יג/ד עמודי אור סי' קיח אות ח
יג/ד פי אריה דף מב ע"ד {קמח הוא יבש ביבש}
יג/ד קול דודי (תשף)
יג/ד קול דודי ר"ה סי' רמה
יג/ד שארית יעקב (רוטבלום) ח"א השמטה דף ח
יג/ד שו"ע הרב או"ח סי' תמו קו"א אות ב
יג/ד שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רמט, ח"ג סי' קצה
יג/ד שו"ת ר"י מסלוצק עמ' נה, צ
יג/ד שמחת יו"ט (אלגזי) דף ו ע"א, ח ע"ג
יג/ד שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ב אות א
יג/ד שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' ריא {רדב"ז}
יג/ד שעורי הרב חלה עמ' פו
יג/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 107, 113
יג/ד שערי ישר שער ג פ"י אות ו
יג/ד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ו ע"ג
יג/ד שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' כח
יג/ד תורת זרעים עמ' צג
יג/ד תשובה מאהבה ח"א סי' ס {קמח בקמח}
יג/ה אור שמח
יג/ה אמונת יהושע עמ' תשלג, תשלד {מרכה"מ}, אלף תשח
יג/ה אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ז [א] ד"ה והנה קושיא
יג/ה גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מז ע"ב
יג/ה גינת ראובן תרומות עמ' תסג
יג/ה חזון נחום זרעים ח"ב עמ' כו
יג/ה חי' הגרי"ז כאן, ודף ל ע"ג
יג/ה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' סב, רכח
יג/ה כרם אברהם עמ' נג
יג/ה לחם בכורים עמ' כז
יג/ה מאורות חיים תרומות עמ' קח-קט, קיב
יג/ה נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' צא עמ' קעג
יג/ה קהל יהודה - חי' הש"ס דף לז ע"ד, לח ע"א
יג/ה ראשית בכורים דף סב
יג/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 118
יג/ה שערי ישר שער ג פ"י אות ו
יג/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מג
יג/ו אמונת יהושע עמ' אלף תכא, אלף תכה
יג/ו אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ז [א] ד"ה והנה קושיא
יג/ו בדבר מלך ח"ח עמ' נח
יג/ו ברור הלכה שבת קמב ע"א ציון מ
יג/ו גינת ראובן תרומות עמ' תסג
יג/ו גליון מהרי"ל תרומות פ"ה מ"ח {ראב"ד}
יג/ו דבש תמר
יג/ו המדות לחקר ההלכה מדה יט אות לז
יג/ו זהב התרומה תרומות עמ' קטו
יג/ו זית רענן ח"ב עמ' צד
יג/ו זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמ
יג/ו חד וחלק ח"ב דף יז ע"ד {מהר"י קורקוס}
יג/ו חזו"א יו"ד סי' כח ס"ק יג, ערלה סי' ד ס"ק ג, יג
יג/ו חזו"א על הרמב"ם
יג/ו חי' בר נחמני דף לה ע"א-ע"ב {נפלה עוד סאה}
יג/ו חסדי דוד ח"א עמ' רנג
יג/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רפו
יג/ו כרתי ופלתי סי' צט אות יב
יג/ו מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' מג
יג/ו מנחת יהודה (בוים) דף ע ע"ד, עא ע"א {אם ידע בראשונה}
יג/ו מעיני המים
יג/ו מעיני מים מקואות עמ' כב, לט, מא, מט, נא, נד
יג/ו משה ידבר (תשעו) עמ' קלו
יג/ו משרת משה (עטייה)
יג/ו נוכח השלחן (לבטון) דף ד ע"ב
יג/ו נועם חכ"ג עמ' סה
יג/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רז
יג/ו קדשי יהושע עמ' תתקז, תתקפג
יג/ו שלום ירושלים עמ' קלח
יג/ו שנות חיים (קלוגר) עמ' רלו {ראב"ד}
יג/ו שער המלך ח"א עמ' תקנט
יג/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 120, 128
יג/ו שערי ישר שער ג פי"א אות יג
יג/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 12
יג/ז אמונת יהושע עמ' אלף שנו
יג/ז בית יצחק (חבר) דף כא ע"ב
יג/ז בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' קנח
יג/ז ברור הלכה חולין צח ע"ב ציון א פרק ב
יג/ז גינת ראובן תרומות עמ' תסח
יג/ז הר המלך ח"ד עמ' שעד
יג/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כו [עי' ירושלמי נזיר ספ"ו וקרבן העדה ופני משה שם]
יג/ז זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמ
יג/ז חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יג ס"ק ד, ו
יג/ז חי' בר נחמני דף לה ע"א-ע"ב {מורסן של תרומה}
יג/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תקה-תקו
יג/ז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קנב ע"א
יג/ז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רל
יג/ז כנה"ג [בני שמואל דף קמ]
יג/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רפז
יג/ז מאורות חיים תרומות עמ' קטו-קיז
יג/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' רצד {כ"מ}
יג/ז מעיני מים מקואות עמ' ג
יג/ז מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרנט (רצו)]
יג/ז נודע ביהודה השלם או"ח עמ' עה
יג/ז פקודת אלעזר עמ' קסד
יג/ז צמח מנחם דף נו ע"א {טינופת של תרומה}
יג/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כד ע"ד, כה ע"א
יג/ז שו"ת מהרלב"ח סי' פח
יג/ז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רי
יג/ז שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קסג
יג/ז שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ט ע"ב, יב ע"ד
יג/ז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' נד
יג/ז תורת מנחם חס"ח עמ' 168 {עולה במאה}
יג/ז תחומין ח"א עמ' 87, ח"ז עמ' 12
יג/ח אור הישר [אור שמח הל' מאא"ס פט"ז סוף הט"ו]
יג/ח אור שמח
יג/ח בן אריה
יג/ח ברור הלכה חולין צח ע"ב ציון א פרק ב {רדב"ז}
יג/ח חזון יחזקאל תרומות פ"ו ה"ט
יג/ח חי' בר נחמני דף לו ע"ב {רמב"ם}, נו ע"ד {ראב"ד}
יג/ח חסדי דוד ח"א עמ' רל
יג/ח יראה ואהבה עמ' רנה
יג/ח מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרנט (רצו)]
יג/ח קרית מלך
יג/ט אור גדול דף קנ ע"ג
יג/ט אור שמח
יג/ט אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לד {ר"ח הלוי}
יג/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תנז {חי' הר"ח}
יג/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תק {ר"ח הלוי}
יג/ט גינת ראובן תרומות עמ' תשסד
יג/ט דברי שמואל (ראטה) עמ' רמג
יג/ט דרך ישראל חולין סי' ל ס"ק ז
יג/ט הר המלך ח"ה עמ' רצד-שא
יג/ט חזו"א יו"ד סי' כז ס"ק י, ערלה סי' ח ס"ק יב
יג/ט חזון יחזקאל תרומות פ"ו ה"ז
יג/ט חי' בר נחמני דף ה ע"ד, ו ע"ב-ע"ג {מים לא מעלים יין}, ט ע"ד {ראב"ד}, יג ע"ב-ע"ג {אין מים מעלים יין}, כז ע"ב, סב ע"ד, סג ע"ב
יג/ט חי' ר' חיים הלוי
יג/ט חי' ר' חיים הלוי דף מב
יג/ט יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלא {רמב"ם}, רלב {ר"ח הלוי}
יג/ט מלואי אבן - שו"ת עמ' כא
יג/ט משנת יעקב
יג/ט שולי הגליון עמ' קיח
יג/ט שולי המעיל מעילה אות קצד {ר"ח הלוי}
יג/ט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רנז {ר"ח הלוי}
יג/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' ש
יג/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלו
יג/י אור גדול דף קמט ע"ד
יג/י אמונת אליעזר דמאי עמ' רד
יג/י אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' טז ד"ה ועיין
יג/י אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפו
יג/י גבורת יצחק תרומות עמ' קמד
יג/י דברות משה ביצה עמ' פח {אין מבטלים איסור}
יג/י זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמ
יג/י זכרון שלמה (קליין) עמ' קעו, קעח-קפ
יג/י חזו"א דמאי סי' טז ס"ק יז (שבת סי' לט ס"ק ד), יו"ד סי' כח ס"ק יט
יג/י חזו"א על הרמב"ם
יג/י לקוטי שיחות חל"ח עמ' 62
יג/י מנחת אפרים סי' א אות ו
יג/י משנת יעקב
יג/י פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קסג
יג/י פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'ריב
יג/י צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ר ע"ד
יג/י תורת מנחם חס"ח עמ' 168 {עולה במאה}
יג/יא אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מג, סט
יג/יא אבני נזר יו"ד סי' תלא אות ז-ח
יג/יא אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 252
יג/יא אור הישר [אור הישר חולין קד ע"א, עי' ראב"ן סי' נד]
יג/יא אמונת יהושע עמ' אלף רמה
יג/יא אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפו
יג/יא דבר שאול חלה סי' כה ס"ק ח, יב
יג/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כו [מהרי"ט אלגזי הל' בכורות פ"ד אות מז] {ראב"ד}
יג/יא חלת לחם (תשנח) עמ' כט
יג/יא יד המלך (פלומבו)
יג/יא יפה נוף עמ' קמב
יג/יא ישועות מלכו (קרית ארבע)
יג/יא לחם בכורים עמ' כט
יג/יא מהרי"ט אלגזי דף כב ע"א
יג/יא מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק א, אות מז או"ק א
יג/יא מנחת אפרים סי' א אות ו
יג/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' שמח
יג/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשלד, תת
יג/יא מראה הנוגה
יג/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקי
יג/יא משנת אליעזר (רבינ') עמ' יז
יג/יא מתנת כהונה בכורות עמ' רכד
יג/יא נר למאור (רבינוביץ) דף כח ע"ד
יג/יא עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' פה
יג/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצג
יג/יא פני משה (שלז')
יג/יא צל"ח החדש דף נ ע"ג
יג/יא קונטרסי שעורים ב"ק שעור ו אות יג
יג/יא קרית מלך
יג/יא ראשית בכורים דף סא ע"ב
יג/יא שאגת אריה החדשות דף נ ע"ג
יג/יא שלמי יוסף בכורות עמ' רכד
יג/יא תורת הבית (רשב"א) ח"ב עמ' 63
יג/יב אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' טז ד"ה ודע דקשה
יג/יב אנצי"ת ע' גדולין הע' 75, 90, 93
יג/יב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' ד
יג/יב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קמא
יג/יב זהב התרומה תרומות עמ' ר
יג/יב חלקת יואב מהדו"ת סי' ה
יג/יב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רנה
יג/יב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף עז ע"א
יג/יב ישועות מלכו (קרית ארבע)
יג/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שד
יג/יב מנחת אפרים סי' א אות ג
יג/יב מצודת דוד (שפרבר) עמ' קכח {לגגה}
יג/יב פאת השדה יו"ד סי' לט
יג/יב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קיח
יג/יב שלום ירושלים עמ' קפג
יג/יב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רז
יג/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 535
יג/יג אור יעקב יבמות דף פא ע"ד, פב ע"א וע"ד, פג ע"א
יג/יג אמונת יהושע עמ' תשטו
יג/יג אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כה ד"ה הנה, סי' כו ד"ה הא
יג/יג אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 86 {ראב"ד}, 128 {ראב"ד}
יג/יג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעה
יג/יג בינת נבונים דף סז ע"א
יג/יג גינת ראובן תרומות עמ' תקעב, תקעה
יג/יג זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלט
יג/יג חזון יחזקאל תרומות פ"ו ה"א
יג/יג חזקה רבה יו"ד הלכה מה עמ' 205, הלכה מו
יג/יג טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' שמג
יג/יג כרם אברהם עמ' יב
יג/יג לבושי עז הל' תערובות עמ' תסב, תסו, תפה
יג/יג מהרי"ט אלגזי חלה אות יט או"ק ג
יג/יג מוריה גל' קעט עמ' יח
יג/יג משברי ים חזקה עמ' תעא
יג/יג עונג שבת סי' כד {ראב"ד}
יג/יג קונטרסי שעורים ב"מ שעור כז אות ב-ג
יג/יג קרית מלך
יג/יג שו"ת ר"י מסלוצק סי' לז עמ' קמה
יג/יג שלום ירושלים עמ' קמג
יג/יג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רז
יג/יג שער המלך ח"ב עמ' שה, שיח
יג/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 411
יג/יד אבן ישראל (פישר)
יג/יד אור הישר [מל"מ לעיל פ"ז הי"ז]
יג/יד אור יעקב יבמות דף פג ע"א-ע"ב
יג/יד אמונת יהושע עמ' תקכג {ראב"ד}
יג/יד אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קצח, רא-רב
יג/יד אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כה ד"ה הנה
יג/יד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכה
יג/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/יד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קעה
יג/יד בינת נבונים דף סז ע"א
יג/יד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רכו
יג/יד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רנז בהערה
יג/יד בכורי אברהם דף פ ע"ב-ע"ג
יג/יד ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ד
יג/יד ברור הלכה פסחים ט ע"ב ציון ו (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
יג/יד גאון יעקב עמ' ב
יג/יד גינת ראובן תרומות עמ' תסב
יג/יד גליון מהרי"ל תרומות פ"ז מ"ה
יג/יד דרך עץ החיים (אלגזי) דף צ ע"ב {ראב"ד}
יג/יד זכר יצחק (תשן) עמ' כב, צח, קצו
יג/יד חזו"א יו"ד סי' קצו ס"ק ג, יז
יג/יד חזון יחזקאל תרומות פ"ו ה"א
יג/יד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' צא
יג/יד כפתור ופרח (תשו) דף קל ע"א
יג/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' נט, ח"ב עמ' רפז
יג/יד לבושי עז הל' תערובות עמ' תפה {דרבנן או דאורייתא, ר"י קורקוס}
יג/יד מאורות חיים תרומות עמ' קלב
יג/יד מגן שאול (קצנ') עמ' לג
יג/יד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קלא
יג/יד מעיני מים מקואות עמ' פה
יג/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקיב {עד שירבו}
יג/יד משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' רעט
יג/יד נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' שא
יג/יד שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) סי' כד
יג/יד שו"ת ר"י מסלוצק סי' לז עמ' קמד
יג/יד שער המלך ח"ב עמ' שו
יג/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 411
יג/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 135
יג/יד שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ז ע"ב
יג/יד שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' לא
יג/יד תרומות חיים סעיף ב אות ג
יג/טו אמונת יהושע עמ' שב, תרנז
יג/טו אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' טז ד"ה ויש לדון
יג/טו גדולי שמואל ב"ב דף צו ע"א
יג/טו גינת ראובן תרומות עמ' רצב, רצו, תתשכח
יג/טו דברי משפט (שירת דבורה) ח"ג עמ' נו
יג/טו זהב התרומה תרומות עמ' סד
יג/טו חזו"א דמאי סי' יא ס"ק י, סי' טו ס"ק ח-ט
יג/טו חזו"א על הרמב"ם
יג/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' צא
יג/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צא
יג/טו יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיא
יג/טו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' יד
יג/טו מילי דמרדכי
יג/טו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רמד, רעו
יג/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רסז, רצז, שב, ח"ג עמ' קמא, קמד, קסא
יג/טו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שלא, שסח, תנז
יג/טו מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קלה, קלז
יג/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רנא, רנו-רנח, שצג, תרחצ, תשב, תשלב, תשלד, תשפ
יג/טו מקדש דוד זרעים - תרומות סי' כח {חולקים לשנים}
יג/טו משובב נתיבות עמ' קצג
יג/טו פאת שדך יו"ד עמ' שלח
יג/טו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' נו, סב עמ' קלה
יג/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קצב
יג/טו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קנז-קנח
יג/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' נד
יג/טו תחומין חי"ג עמ' 45
יג/טו תרומות חיים סעיף כב אות ב, ד-ה, ח, יז
יג/טז יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיא
יג/טז ישועות ישראל סי' סא סעיף ג
יג/טז ישועות מלכו (קרית ארבע)
יג/טז מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תלז
יג/טז צמח ארז עמ' תצא
יג/טז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' נו, סב עמ' קלה
יג/טז תרומות חיים סעיף כב אות יח, כב


יד/372 הלכות תרומות פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ דרך אמונה
יד/רה"פ הרמב"ם המדויק
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' פח-פט
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שם טוב
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אוצרות הרמב"ם
יד/א אור הישר [אור הישר תרומות פ"ד מ"ט, עי' ס' חסידים סי' תתמח]
יד/א גליון מהרי"ל תרומות פ"ד (ד"ה עגולי דבילה)
יד/א זהב התרומה תרומות עמ' צ
יד/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלט
יד/א חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קמב
יד/א חי' בר נחמני דף מב ע"א {אם אין ידוע}
יד/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 60
יד/א מגידות (תשעג) סי' ר עמ' רסה
יד/א מילי דמרדכי
יד/א מעשה רקח
יד/א משכנות אפרים שבת סי' ו אות א {לא יפסידנה אלא אוכל הטהורה}
יד/א נחלת אבות סי' ז עמ' טז {כ"מ}
יד/א צמח מנחם דף נט ע"א {שחורות לא מעלות את הלבנות}
יד/א שלום ירושלים עמ' קלו
יד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 65
יד/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קנו-קנט
יד/ב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלג
יד/ב כרם אברהם עמ' נא
יד/ב מגידות (תשעג) סי' ר עמ' רסה
יד/ב ספיקא דרבנן עמ' קלז
יד/ג אורח משפט עמ' צז ע"א
יד/ג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יג ס"ק ד
יד/ג חזון יחזקאל תרומות פ"ו ה"ז
יד/ג חי' בר נחמני דף ה ע"ד {קמח וסולת לא מצטרפים}, ט ע"ג {קמח וסולת}, י ע"ג {קמח וסולת}
יד/ג חי' ר' חיים הלוי דף מב
יד/ג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלא, רלג
יד/ג שו"ת מהרלב"ח סי' פח
יד/ד אמונת עתיך גל' 125 עמ' 58
יד/ד זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלט
יד/ד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יג ס"ק ד
יד/ד חזון יחזקאל תרומות פ"ו ה"ז
יד/ד מעשה רקח
יד/ד ס' השדה דף ס ע"א
יד/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 119
יד/ה אבן ישראל (פישר)
יד/ה גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קמ
יד/ה גבורת יצחק תרומות עמ' קמו
יד/ה גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל א סי' כה
יד/ה גינת ראובן תרומות עמ' תיח-תכ
יד/ה זהב התרומה תרומות עמ' קז
יד/ה זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלט
יד/ה לבושי עז הל' תערובות עמ' תקח-תקי {לפי שקרוב הדבר לקבצן}
יד/ה מעשה רקח
יד/ה שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' כט עמ' קח
יד/ה שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קפז
יד/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 62
יד/ה שערי ישר שער ג פ"ו אות ג
יד/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שפו
יד/ו אבן ישראל (פישר)
יד/ו באר אברהם (טרויב)
יד/ו ברור הלכה ביצה ד ע"א ציון א
יד/ו גינת ראובן תרומות עמ' תטז
יד/ו דליית הכרם עמ' תתתיט
יד/ו זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלט
יד/ו חזו"א ערלה סי' ה ס"ק ג
יד/ו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' סז
יד/ו מוריה גל' קנד עמ' קג {מוכרה לכהן}
יד/ו מעשה רקח
יד/ו משק ביתי סי' קטו (לט ע"ב) {המגיה}
יד/ו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 564
יד/ו עמק הלכה (הורוביץ) עמ' רפה
יד/ו פאת ים (מאיו) דף ב ע"ג
יד/ו קהל יהודה - חי' השו"ע דף מב ע"ג
יד/ו שלום ירושלים עמ' קלו
יד/ז אהלי יהודה (הכהן) דף יח ע"ד
יד/ז אור שמח
יד/ז אמונת יהושע עמ' תשטו, תשיח
יד/ז ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' רא
יד/ז ברור הלכה ביצה ד ע"א ציון א, ג
יד/ז דליית הכרם עמ' תתתיט
יד/ז זהב התרומה תרומות עמ' צ
יד/ז חזון יחזקאל תרומות פ"ה הי"ג
יד/ז חי' בר נחמני דף מב ע"א
יד/ז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' סז
יד/ז מילי דמרדכי
יד/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ס
יד/ז קהל יהודה - חי' השו"ע דף מב ע"ג
יד/ז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קעג
יד/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 149
יד/ז תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 371
יד/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 156
יד/ח אמונת יהושע עמ' תשיד
יד/ח ביתאל ח"א דף כד ע"ד
יד/ח גבורת יצחק תרומות עמ' צא
יד/ח חי' הגרי"ז דף ל ע"ג
יד/ח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלה
יד/ח כפתור ופרח (תשו) דף קנז ע"ד, קנח ע"א
יד/ח כרם אברהם עמ' נב
יד/ח לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות כג
יד/ח משנת יעקב
יד/ח צמח מנחם דף סב ע"ד {ראב"ד}
יד/ח שהם וישפה ח"ב
יד/ח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קעא {כ"מ}
יד/ח שנות חיים (אויסאיבל) תקנת עגונות סי' מט ס"א ס"ק י {ראב"ד}
יד/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 149
יד/ח שערי שמואל עמ' קד, קיא
יד/ח תהלה לדוד (אורט') ח"ג יו"ד "יד" קא, סי' לד {כ"מ}
יד/ח תורת זרעים עמ' צב
יד/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 156
יד/ט אמונת יהושע עמ' תשטו
יד/ט בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' כג אות א
יד/ט דברי אהרן עמ' נח
יד/ט טהרת הבית ח"ב עמ' רמז
יד/ט כרם אברהם עמ' נב
יד/ט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות כב, כד
יד/ט מקור חיים סי' תמז ס' יח
יד/ט מקור ישראל דף כ ע"ב
יד/ט מקור ישראל דף כ ע"ב
יד/ט מקור ישראל דף כג ע"ד
יד/ט משנת יעקב
יד/ט קרית מלך
יד/ט שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קעא
יד/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 149
יד/י גינת ראובן תרומות עמ' תלה, תלז, תנ
יד/י משנת יעקב
יד/י קרית מלך
יד/י שיח התורה עמ' שמז {דרך אמונה}
יד/יא אור שמח
יד/יא אפיקי מגינים נדרים - השמטות סי' עו
יד/יא גינת ראובן תרומות עמ' קסז {או"ש}, תתקכא
יד/יא גן שושנים ח"ב עמ' קל {מדליק תרומה טמאה}
יד/יא הר המלך ח"ז עמ' סה
יד/יא זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלט
יד/יא יבין שמועה (מע"ש) פ"ג ע"ב
יד/יא מעשה רקח
יד/יא מקדש דוד החדש טהרות עמ' רלז-רלח
יד/יא מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שה, שט, שיא
יד/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/יא משנת יעקב
יד/יא ציץ אליעזר ח"א סי' יג אות ט
יד/יא שו"ת ר"י מילר עמ' שפז
יד/יא שיח התורה עמ' שמז {דרך אמונה}
יד/יא שלום ירושלים עמ' קלז
יד/יא שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' נד
יד/יב דברות משה זרעים עמ' תתו {והכהן אוכל מדומע זה קליות או ילוש אותו במי פירות}
יד/יב זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלט
יד/יב צמח ארז עמ' קנב {פחות מכביצה}
יד/יב צמח מנחם דף ס ע"א
יד/יב קרית מלך
יד/יג אנצי"ת ע' גזל השבט הע' 68
יד/יג גינת ראובן תרומות עמ' תמח
יד/יג חוף ימים ח"א סי' כד אות ו
יד/יג יד המלך (פלומבו)
יד/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקיג
יד/יג שו"ת מהרלב"ח סי' פח
יד/יג שיח התורה עמ' שמח {דרך אמונה}
יד/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 96
יד/יד אבן ישראל (פישר)
יד/יד אנצי"ת ע' גזל השבט הע' 74
יד/יד גינת ראובן תרומות עמ' תנז
יד/יד זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלט, רמ
יד/יד חוף ימים ח"א סי' כד אות ו
יד/יד משה ידבר (תשעו) עמ' קלו {מל"מ}
יד/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקיג
יד/יד צמח מנחם דף נו ע"ג {הכל נעשה תרומה טהורה}
יד/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כד ע"ד
יד/יד קרית מלך
יד/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 95
יד/טו אור שמח
יד/טו באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' ריח
יד/טו ברור הלכה ע"ז סו ע"א ציון ב {או"ש}
יד/טו גינת ראובן תרומות עמ' תקעג, תקצא, תשמא
יד/טו חזו"א שביעית סי' א ס"ק כד
יד/טו חי' מהר"ם פדואה
יד/טו לבושי עז הל' תערובות עמ' תקב {תולים קלקלה במקולקל}
יד/טו מעשה רקח
יד/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/טו מתנת כהונה בכורות עמ' קסו
יד/טו שאלו שלום ירושלים (פלאצקי) סי' כד
יד/טו שלמי יוסף בכורות עמ' קסו
יד/טו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קעו
יד/טז גינת ראובן תרומות עמ' תקעג, תקצא, תשמא
יד/טז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כו
יד/טז מעשה רקח
יד/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/טז ציוני מהר"נ
יד/טז קרית מלך
יד/טז שיח יוסף נדה ח"א עמ' רפ
יד/יז חי' בר נחמני דף טו ע"ב, יז ע"ב
יד/יז מנחה בלולה דף ב ע"א וע"ג, ג ע"ב-ע"ג
יד/יז מעיני המים
יד/יז מעשה רקח
יד/יז מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרס (רצז)]
יד/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/יז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קה
יד/יז משנת יעקב
יד/יז תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 393
יד/יח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 157
יד/יח באר אברהם (טרויב)
יד/יח טוב טעם ודעת מהדו"ב עמ' שצה
יד/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/יח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 546
יד/יח קרית מלך
יד/יט אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' סט
יד/יט דליית הכרם עמ' תתתיט
יד/יט חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רסט
יד/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/יט תורה לשמה (תשעג) עמ' תלב
יד/כ חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שטו
יד/כ מעשה רקח
יד/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/כ צמח מנחם דף נט ע"א {כ"מ}
יד/כא אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' ר {תולים קלקלה במקולקל רק באיסור דרבנן}
יד/כא חזון יחזקאל תרומות פ"ח הי"ד
יד/כא לקוטי שיחות חל"ח עמ' 62
יד/כא מבוא למשנה תורה עמ' 163
יד/כא מילי דמרדכי
יד/כא מעין החכמה עמ' שלו
יד/כא מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ל אות ד]
יד/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/כא פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' לו
יד/כא צמח מנחם דף נח ע"ד {שתיהן אסורות}
יד/כא קובץ השמיטה עמ' קסא
יד/כא קרית מלך
יד/כא שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ב אות א


טו/373 הלכות תרומות פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ דרך אמונה
טו/רה"פ הרמב"ם המדויק
טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' צ-צא
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ רמב"ם הערוך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שם טוב
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אבן ישראל (פישר)
טו/א אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' סז ענף ה]
טו/א בית דינו של שלמה או"ח סי' יא
טו/א גבורת יצחק מ"ש עמ' קסג
טו/א כרתי ופלתי סי' קא אות ב
טו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שעה
טו/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תקד
טו/א מעשה רקח
טו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/א שמחתי באומרים לי עמ' שס
טו/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 148
טו/ב אבן ישראל (בוהוש) עמ' עט {ראב"ד}
טו/ב אברהם יגל
טו/ב אור הישר [לח"מ הל' ע"ז פ"ז ה"י]
טו/ב אור שמח
טו/ב אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' י ד"ה ועיין, סי' יט ד"ה כל
טו/ב אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפז
טו/ב באר חיים מרדכי דף לד-לה
טו/ב בית דינו של שלמה יו"ד סי' א {כ"מ}
טו/ב בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' כג אות א
טו/ב בית יצחק (חבר) דף כד ע"ג
טו/ב בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' קעט
טו/ב בריכות מים דף נה ע"ד {כ"מ}
טו/ב דברי אהרן עמ' נח
טו/ב דעת אביעזרי עמ' רכב
טו/ב הגהות חבר בן חיים
טו/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כו [עי' הל' פסוה"מ ספ"ו, שלטי הגבורים ע"ז פ"ג אות ב, הל' ע"ז פ"ז ה"י, ברכת הזבח וצאן קדשים זבחים עד]
טו/ב זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' ז
טו/ב חזו"א על הרמב"ם
טו/ב חזו"א ערלה סי' ח ס"ק יב, יו"ד סי' יב ס"ק י, סי' כז ס"ק י, סי' לז ס"ק י
טו/ב חי' כתב סופר קדשים עמ' ד-ה
טו/ב חי' ר"י נחמיה סי' קעח אות א, ג
טו/ב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שצו {כ"מ}
טו/ב יביע אומר (גרוברט) עמ' 157 {ים הגדול}
טו/ב יברך ישראל זבחים עמ' קצט {תאנה שנפלה למאה}
טו/ב יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלד
טו/ב יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שט {כ"מ}
טו/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רלד {כ"מ}
טו/ב כנה"ג
טו/ב כרם אברהם עמ' נג, צז
טו/ב כרתי ופלתי סי' קא אות ב {כ"מ}
טו/ב לב יוסף עמ' 235
טו/ב לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות א, כב, כד
טו/ב לבושי עז הל' תערובות עמ' תיא {אם נפל אחד לים}
טו/ב מים שאל דף עו ע"ב
טו/ב מקור חיים סי' תמז ס' יח
טו/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' קצט, רצג
טו/ב מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
טו/ב משנת יעקב
טו/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף סט ע"א
טו/ב פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תתפו
טו/ב פרשת הכסף דף מז ע"ב
טו/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף קצב ע"ד
טו/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רפח אות א
טו/ב קהל יהודה חי' ביצה דף ג ע"א
טו/ב שהם וישפה ח"ב
טו/ב שו"ת הרשב"א ח"א סי' שכה
טו/ב שמן הטוב (תשפ) עמ' עב
טו/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תכד
טו/ב שער המים דף צא ע"ד
טו/ב שערי היכל זבחים עמ' תרנא {הותרו כולם - קשה מפסוה"מ ו,כא}
טו/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 149
טו/ב שערי שמואל עמ' קה {רדב"ז}
טו/ב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף לה ע"א
טו/ב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קמה
טו/ב שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כג ע"א
טו/ב תורת זרעים עמ' צב
טו/ג אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כ ד"ה ובב"י
טו/ג חי' בר נחמני דף מב ע"ב {נפחתה אחת מהן}
טו/ג יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שנז
טו/ג מילי דמרדכי
טו/ג מעשה רקח
טו/ג משנת ר' אהרן שבת עמ' קפז
טו/ג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 557
טו/ג ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קלה
טו/ג קרבן משה עמ' עז
טו/ג שמחת יהודה דף כב ע"ד
טו/ג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תכה
טו/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 148
טו/ד אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קסז
טו/ד אורים גדולים (תשסג) עמ' כח
טו/ד אמרי יהודה (רוזנר) דף כג ע"ג
טו/ד בדבר מלך חי"א עמ' ריט
טו/ד ברור הלכה ביצה לח ע"ב ציון ג
טו/ד גבול יהודה (ציר') דף טז ע"ד, יט ע"א וע"ג
טו/ד גינת ראובן תרומות עמ' תשצח
טו/ד חזו"א יו"ד סי' כה ס"ק ב, ערלה סי' ה ס"ק ב
טו/ד חזו"א על הרמב"ם
טו/ד חי' בר נחמני דף יד ע"ד
טו/ד חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות מנחות עמ' 43
טו/ד חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' שפד ד"ה עיין {אם ריסק תפוח של תרומה ונתנו לתוך העיסה וכו'}
טו/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' שמב-שמג
טו/ד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רנו ע"א
טו/ד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלו
טו/ד מגילת ספר לאוין דף כ ע"ב
טו/ד מנחת חזקיה מנחות עמ' קנו
טו/ד מעשה רקח
טו/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קסד ע"ג
טו/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' קכט {ריסק תפוח}
טו/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רמה
טו/ד משנת יעקב
טו/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף פב ע"ב
טו/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סא
טו/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רז
טו/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' י, כד
טו/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' כט
טו/ד שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלט
טו/ה אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 272
טו/ה גינת ראובן תרומות עמ' תשצח
טו/ה חי' בר נחמני דף יד ע"ד
טו/ה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף ריב {ר"י קורקוס}
טו/ה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלו
טו/ה כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף יב ע"ד
טו/ה נתיבות אדם ח"ב עמ' קפה
טו/ו אור שמח
טו/ו אמונת יהושע עמ' אלף תכד-תכו
טו/ו אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כ ד"ה ובס' {ר"י קורקוס}
טו/ו גינת ראובן תרומות עמ' תשצח
טו/ו ויטע אשל תמורה ח"א עמ' תכח
טו/ו חזו"א יו"ד סי' כח ס"ק יג, ערלה סי' ד ס"ק יג
טו/ו חזו"א על הרמב"ם
טו/ו חי' בר נחמני דף לה ע"ב
טו/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' קצ
טו/ו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף ריב {רדב"ז}
טו/ו שהם וישפה ח"ב
טו/ו שמחת יו"ט (אלגזי) סי' לט אות ב
טו/ז אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 34, 40
טו/ז בית שערים יו"ד סי' קפג
טו/ז חסדי דוד ח"א עמ' רנד
טו/ז מילי דמרדכי
טו/ז מעשה רקח
טו/ז שלום ירושלים עמ' קמז
טו/ז תורת חיים וחסד עמ' תקיא
טו/ח אור הישר [אור הישר משניות תרומות פ"י מ"א]
טו/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 157
טו/ח בית שערים יו"ד סי' קפג
טו/ח גינת ראובן תרומות עמ' תשסב, תשצט
טו/ח זהב התרומה תרומות עמ' רג
טו/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כו
טו/ח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רל
טו/ח חי' בר נחמני דף נח ע"ג {רדב"ז}
טו/ח כרתי ופלתי סי' צח אות ט
טו/ח מעשה רקח
טו/ח שלום ירושלים עמ' קמז
טו/ט אנצי"ת ע' דבר חריף הע' 137, 139
טו/ט ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון ג
טו/ט גינת ראובן תרומות עמ' תשצא {כבוש}
טו/ט דברות משה כתובות עמ' רו
טו/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין צז ע"ב]
טו/ט חסדי דוד ח"א עמ' רנט
טו/ט מאורות חיים תרומות עמ' קסט, קעא-קעב, קעד, קעז
טו/ט מילי דמרדכי
טו/ט מעשה רקח
טו/ט קרית מלך
טו/ט שערי שמחה (רפיש) דף נ ע"ב
טו/י ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון ג
טו/י גינת ראובן תרומות עמ' תשפ
טו/י זבח שלמה ח"ב עמ' קמט
טו/י חזון יחזקאל תרומות פ"ח ה"ט
טו/י כנה"ג [מהרי"ק שורש נב]
טו/י מאורות חיים תרומות עמ' קסט, קעז
טו/י קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' קכו
טו/י רביד הזהב (אברך) דף יט ע"ג {כבוש אוסר}
טו/י שו"ת מהרי"ק סי' קנא
טו/יא באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' קלז
טו/יא ברור הלכה חולין צז ע"ב ציון ג
טו/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' לג
טו/יא מעיני המים
טו/יא משנת יעקב
טו/יב.
טו/יג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תמו
טו/יג אור הישר [לח"מ הל' מאא"ס פ"ט הכ"ג]
טו/יג אמונת יהושע עמ' תתלא
טו/יג אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 85
טו/יג בזך לבונה עמ' קז
טו/יג בן יהודה סי' קמד
טו/יג ברור הלכה פסחים עו ע"ב ציון ג
טו/יג גינת ראובן תרומות עמ' תשנא, תתב
טו/יג גליונות אבני נזר {כ"מ}
טו/יג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שנו
טו/יג טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' שכד, שפז
טו/יג כרתי ופלתי סי' קח כרתי אות יח
טו/יג לבושי עז הל' תערובות עמ' שיג {כ"מ בשם ר"י קורקוס}, שלד-שלה {לא חילק בין פת חמה או צוננת או חבית פתוחה או סתומה}, שלו {פת שעורים חמה}
טו/יג מכתב סופר
טו/יג מעשה רקח
טו/יג מצודת דוד (שפרבר) עמ' תפו {לא הזכיר פת שעורים שמונח על פת חטים}
טו/יג משה ידבר (תשעו) עמ' קעב
טו/יג משנה שכיר יו"ד עמ' קנד
טו/יג משפטי עזיאל ח"ב עמ' מה
טו/יג צבי תפארת סי' י
טו/יג שופריה דיעקב (מערך) דף כח
טו/יג שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רפו {לח"מ}
טו/יג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רלז
טו/יג שער המלך ח"ב עמ' צז
טו/יג שפת אמת על התלמוד ח"א דף קנט ע"ג
טו/יד בן יהודה סי' קמב
טו/יד לחם אבירים
טו/יד משנת חיים פסחים ח"ב עמ' ריט
טו/יד שם יוסף (מועטי) ח"ב דף צ ע"א
טו/יד שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רפה
טו/יד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רלח
טו/טו ביתאל ח"ב דף עט ע"ב
טו/טו גינת ראובן תרומות עמ' תשמד
טו/טו להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קמז
טו/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשלד
טו/טו משנת יעקב
טו/טו עוללות (מרגליות) סי' יא עמ' 28 {"אע"פ" במובן "הואיל"}
טו/טו פי שנים דף נג ע"א {ר"י קורקוס}
טו/טו קרית מלך
טו/טו שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קסו אות ד
טו/טז חי' בר נחמני דף יג ע"ג
טו/יז אור גדול דף קמח ע"ב, קמט ע"ג
טו/יז אור הישר [אור שמח הל' מאא"ס פט"ו ה"ל, עטרת ראש ברכות יב ע"א (דף לז ע"א בדפי הספר)]
טו/יז ברור הלכה ביצה לח ע"ב ציון א
טו/יז גינת ראובן תרומות עמ' תשסד
טו/יז דעת סופר יו"ד סי' נ
טו/יז חזו"א יו"ד סי' כו ס"ק ב, סי' כז ס"ק י, ערלה סי' ז ס"ק יב, סי' ח ס"ק יב
טו/יז חזון יחזקאל תרומות פ"ו ה"י
טו/יז חי' בר נחמני דף ה ע"ד, ו ע"ב {מים לא מעלים יין}, יא ע"ג-ע"ב, יג ע"ב-ע"ג {יין ומים}
טו/יז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ע"ז עג ע"ב]
טו/יז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלב
טו/יז מלואי אבן - שו"ת עמ' כא
טו/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/יז משנת יעקב
טו/יז מתת מלך עמ' נח
טו/יז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקלה
טו/יח ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' עד
טו/יח חי' בר נחמני דף ו ע"ד{יקפה היין}
טו/יט אבן האזל קדשים ח"ב דף טו ע"ב
טו/יט אוצרות הרמב"ם
טו/יט אמונת יהושע עמ' תתנג, תתנז
טו/יט אמונת עתיך גל' 122 עמ' 41-42
טו/יט אמרי כהן (הולנדר) עמ' ב {ראב"ד וכ"מ}
טו/יט אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' פח {כ"מ}
טו/יט אפיקי מגינים ב"ק סי' לה
טו/יט אפיקי מגינים זבחים סי' נז
טו/יט אפיקי מגינים נדרים - השמטות סי' עו
טו/יט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רפא
טו/יט בדבר מלך חי"ז עמ' סה {קדרה שבישל בה תרומה לא יבשל בה חולין וכו' ואם שטף הקדרה במים או ביין הר"ז מותר לבשל בה}
טו/יט ביתאל ח"א דף יב ע"ג
טו/יט ברור הלכה חולין צז ע"א ציון ה
טו/יט בתי כנסיות דף נה ע"ב
טו/יט גדולי ציון (תשנב) עמ' קפג-קפה, ר {בישל בה תרומה והשתמש אח"כ בקדירה, התבשיל מותר}
טו/יט גינת ראובן תרומות עמ' תתמט
טו/יט גליוני הגר"ש עמ' פא {ראב"ד}
טו/יט דברות משה זרעים עמ' תטו, תטז {ואם שטף הקדרה במים או ביין מותר לבשל בה וראב"ד וכ"מ}
טו/יט הגהות חבר בן חיים
טו/יט הגהות רימ"א {כ"מ}
טו/יט הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קח
טו/יט ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א עד ע"ד]
טו/יט זהב התרומה תרומות עמ' רמט
טו/יט חוט שני עמ' רסז
טו/יט חי' הגרי"ז דף עט ע"ב
טו/יט חי' חפץ חיים = לקוטי הלכות זבחים עמ' 114
טו/יט חלת לחם (תשנח) עמ' לו {ראב"ד}
טו/יט חפץ יהונתן ויקרא פ"ו פסוק כא
טו/יט טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' קמה
טו/יט יברך ישראל זבחים עמ' רנה
טו/יט יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלט
טו/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' נד, נו
טו/יט כרם אברהם עמ' נו
טו/יט כרתי ופלתי סי' צב אות יא
טו/יט מאורות חיים תרומות עמ' קצד-קצו
טו/יט מבוא למשנה תורה עמ' 122
טו/יט מילי דמרדכי
טו/יט מנחת אפרים סי' ו אות כה
טו/יט מנחת יהודה (בוים) דף צג ע"ד, צד ע"א {א"צ מריקה ושטיפה}
טו/יט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשלג, תשנה
טו/יט מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' יט
טו/יט מקדש דוד זרעים - כלאים סי' י {א"צ הגעלה}
טו/יט מקדש דוד קדשים סי' לא ס"ק א גם במנחת מרדכי
טו/יט משיב דבר ח"א סי' כח
טו/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקיד
טו/יט משנת חיים זבחים עמ' קפט
טו/יט מתת מלך עמ' קיד
טו/יט נזר הקדש (רזין) מנחות דף קט ע"ב
טו/יט נתיבות שלום (למפרט) עמ' עב
טו/יט פני המזבח (עמרם) עמ' שצה
טו/יט פני משה (שלז')
טו/יט צמח דוד (רפפורט) אות שלו
טו/יט קרית מלך
טו/יט רביד הזהב (אברך) דף יט ע"ד {א"צ הגעלה}
טו/יט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' סט, שצח
טו/יט שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רכג-רכד, תקטו
טו/יט שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רנ {כ"מ}
טו/יט שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קסג
טו/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קצה
טו/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרכו
טו/יט שערי היכל זבחים עמ' תתפד {ואם שטף הקדרה - אפילו בצונן}
טו/יט תבואת יקב (פרידמן) עמ' קנד-קנה
טו/יט תבואת ישראל תרומות עמ' נג
טו/יט תלפיות ו חוב' ג עמ' 832
טו/כ אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' כ, ח"ה עמ' רל
טו/כ אמונת יהושע עמ' שט
טו/כ אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כח ד"ה וראיתי ביקר
טו/כ אנצי"ת ע' אכילת בכורים הע' 5, 7
טו/כ בדבר מלך ח"ט עמ' נג, קנח, קס
טו/כ בדבר מלך חי"ב עמ' רנה
טו/כ בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' קכג {ברכה בלי ה' הידיעה}
טו/כ גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קמט
טו/כ גבורת יצחק תרומות עמ' כח, קמא, ביכורים עמ' צג-צד
טו/כ גינת ראובן תרומות עמ' שיא
טו/כ חסדי דוד ח"א עמ' רכב
טו/כ יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רפח
טו/כ יד ישראל ח"ב
טו/כ כפתור ופרח (תשו) דף לז ע"ד
טו/כ מילי דמרדכי
טו/כ מים אדירים דף נז ע"ב
טו/כ מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קכב-קכג {השמיט תרומת לחמי תודה}
טו/כ מנחת חינוך ח"ב עמ' שע, שפ
טו/כ מקדש דוד זרעים - דמאי סי' ד {נקראו תרומה}
טו/כ משנת יעבץ שמיטה עמ' קצה
טו/כ פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רלח, רעה, רפט
טו/כ קרית מלך
טו/כ שו"ת מהרלב"ח סי' פח
טו/כ שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תפח
טו/כ שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רי
טו/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 96
טו/כ תורת הקדש ח"ב עמ' רנז
טו/כא אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' כ, ח"ה עמ' רל
טו/כא אוצמפה"ת ב"מ נה ע"ב ח"ב הע' 37 {תרו"מ של דמאי}
טו/כא אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ה {ביכורים לשריפה}
טו/כא אידנו עמ' 118 {ישרפו}
טו/כא אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' כח ד"ה וראיתי ביקר
טו/כא אנצי"ת ע' גזל השבט הע' 47
טו/כא בדבר מלך ח"ט עמ' קס, קעב
טו/כא בדבר מלך חי"ב עמ' רנה, רסז
טו/כא בית שערים או"ח סי' קיב
טו/כא גינת ראובן תרומות עמ' שיא
טו/כא גליון מהרי"ל ערלה תחילת פ"ב
טו/כא גשר יהושע עמ' 181
טו/כא דברות משה זרעים עמ' תתקעב {ודין תרומת מעשר של דמאי בכל אלו הדרכים כתרומת מעשר של ודאי}
טו/כא דעת ותבונה מכשירין עמ' קעב
טו/כא ויקן יוסף דף קעא ע"ב
טו/כא זהב התרומה ביכורים עמ' עב {ביכורים כתרומה}
טו/כא חי' בר נחמני דף ח ע"ד
טו/כא חסדי דוד ח"א עמ' רכב
טו/כא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רסג
טו/כא כבוד יו"ט
טו/כא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רפג
טו/כא מבית מאיר ח"ג עמ' פו
טו/כא מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק א-ב
טו/כא מנחת כהן (יוסף חיים) דף קכד ע"ד
טו/כא מעשה רקח
טו/כא משא יד ח"א עמ' שמג-שמד
טו/כא משנת יעבץ שמיטה עמ' קצו
טו/כא עין יצחק ח"ב עמ' רצה
טו/כא פרי שמואל מכות עמ' קלז
טו/כא קרית מלך
טו/כא שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' נז
טו/כא שו"ת מהרלב"ח סי' פח
טו/כא שמוש חכמים ג עמ' לג {ביכורים טמאים}
טו/כא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תסד
טו/כא שער המלך ח"ב עמ' קז
טו/כא תורת זרעים עמ' קכ
טו/כב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מ
טו/כב אבני ציון ח"ב סי' יא אות ג, ח"ג עמ' קפז-קפח
טו/כב אגרות הראי"ז עמ' כח-ל
טו/כב אגרות משה יו"ד ח"א סי' רטו ענף א
טו/כב אהל משה (הורוביץ) ח"א פסחים קכא ע"א
טו/כב אוהב מישרים עמ' קצב
טו/כב אוצר יסודי שביעית עמ' שצב, תג
טו/כב אור תורה (בלומ') דף נא ע"ב
טו/כב אורח ישראל סי' ה אות ג, סי' יב הערה סה, מילואים לסי' יב ח"א אות ז, וב"המשך" אות ד
טו/כב אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קלה, קס
טו/כב אחרית השנים עמ' ז
טו/כב אמונת יהושע עמ' תתס {וצונו לאכול תרומה}, אלף צח {בחלת חו"ל}
טו/כב אמונת עתיך גל' 103 עמ' 168 {דרך אמונה}
טו/כב אמונת עתיך גל' 106 עמ' 48 {ברכה על אכילת פירות שביעית}
טו/כב אמונת עתיך גל' 110 עמ' 61 {נקראת עבודה}
טו/כב אמת ליעקב נשים עמ' קמ {רדב"ז}
טו/כב אנצי"ת ע' אכילת בכורים הע' 7, ע' אכילת תרומה הע' 6, ע' ברכת המצות הע' 242
טו/כב בדרך המלך עמ' כט
טו/כב בית אהרן וישראל גל' עז עמ' קלא {כל האוכל תרומה מברך}
טו/כב בית המלך (בוים) דף מג ע"א
טו/כב בית זבול ח"א סי' כד אות י
טו/כב בן אריה
טו/כב גבורת יצחק ביכורים עמ' קכה
טו/כב גינת ראובן תרומות עמ' שיא, תרה, תתקסז
טו/כב גליוני הגר"ש עמ' פא {רדב"ז} [עי' משמר הלויים חולין פח ע"ב]
טו/כב גליוני קדש עמ' 34 {אכילת קדשי גבול כעבודה} [פסחים עג ע"א]
טו/כב גן שושנים ח"ב עמ' קלא {מברכים על אכילת תרומה}
טו/כב גשר יהושע עמ' 181
טו/כב דברות משה יבמות עמ' רפא, תקלז, קדושין סי' ח ענף א, סי' יז ענף ג
טו/כב דברי אמת (תשעט) עמ' רסט {האוכל תרומה מברך אשר קדשנו וכו' לאכול תרומה}
טו/כב דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' סא
טו/כב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' לו-לח
טו/כב דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' יג
טו/כב דרישת ציון (תשסב) עמ' 115 {מברכים בחלת חו"ל}
טו/כב הדר דוד עמ' כד
טו/כב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' סז
טו/כב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצא
טו/כב זהב התרומה - חלה עמ' תצב
טו/כב זהב התרומה תרומות עמ' קס
טו/כב זכרון חי עמ' עג, עח {גם כהנת מברכת}
טו/כב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כו
טו/כב חוות בנימין ח"ב עמ' תרז
טו/כב חוף ימים ח"א סי' כו אות ג, ח"ג סי' כו אות ט
טו/כב חזו"א שביעית סי' יד ס"ק י
טו/כב חזון יחזקאל יבמות פ"ט ה"ה
טו/כב חי' משנה פסחים עמ' רפב
טו/כב חיבת הקודש עמ' ז
טו/כב חמדת ישראל ח"א דף ד ע"ד {כ"מ}
טו/כב חנוכת הבית עמ' לט
טו/כב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תקנב-תקנג
טו/כב טל חיים (טל) ח"ג עמ' צח
טו/כב ישועת משה ח"א עמ' צט {יד איתן}, ק {אשת כהן ועבד כהן - האם מברכים על אכילת תרומה}
טו/כב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תנ
טו/כב כיצד מזמנין ח"ב סי' קצו אות ח ס"ק ד
טו/כב כל בו ח"ה עמ' תרמ
טו/כב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקע
טו/כב כסא דוד (תקנד) דף כ ע"ב {רדב"ז - אכילת תרומה רשות}
טו/כב כסא דוד (תקנד) דף כ ע"ב {רדב"ז - אכילת תרומה רשות}
טו/כב כסא דוד (תשנ) עמ' פג {רדב"ז - רשות}
טו/כב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שמט
טו/כב להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קז ע"א, חי"ב עמ' ג
טו/כב להורות נתן מועדים ח"א עמ' יט
טו/כב להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קמה, במדבר עמ' ס
טו/כב מאורות חיים תרומות עמ' קצד
טו/כב מאורי שערים עמ' רצז {רדב"ז}
טו/כב מבוא למשנה תורה עמ' 89
טו/כב מוריה גל' קעא עמ' סז {רדב"ז}
טו/כב מטה אהרן פסחים עמ' קכה
טו/כב מילי דמרדכי
טו/כב מנחת אשר פסחים עמ' קעו, רע
טו/כב מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קכג
טו/כב מנחת חינוך ח"ב עמ' שפב, ח"ג עמ' תמג
טו/כב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שנה
טו/כב מנחת שלמה שביעית עמ' קפח
טו/כב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קנז
טו/כב מעין חיים ח"ג עמ' רז, ריב, ח"ד עמ' רמג
טו/כב מענה אליהו עמ' צג
טו/כב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף לג
טו/כב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' קג
טו/כב מקור הברכה (מרגליות) עמ' יט, מה
טו/כב מרגליות הים סנהדרין נא ע"א אות ב {מצוה לאכול - בכהנת}
טו/כב משאת כפי עמ' לד
טו/כב משכנות לאביר יעקב ח"ב דף נב ע"ג {כ"מ}
טו/כב משנה הלכות ח"ג סי' קכט, קעו, ריז
טו/כב משנה הלכות ח"ח סי' קצג
טו/כב משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' נד {רדב"ז}
טו/כב משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' תסא {רדב"ז}
טו/כב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקטו
טו/כב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תקסג
טו/כב משנת יעקב
טו/כב משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' יד
טו/כב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כב אות ו
טו/כב נר יצחק (ארדיט) עמ' סח
טו/כב נתיבות מרדכי קדושין עמ' תלח
טו/כב נתן פריו גיטין עמ' סו
טו/כב נתן פריו נדרים עמ' קמג
טו/כב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רלו {רדב"ז - לא מברכים על מצוה קיומית}
טו/כב עבודת הלוי עמ' צו
טו/כב עטרת מרדכי (מילר) עמ' קכה
טו/כב עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' לז
טו/כב פני אברהם (פרלמן) דף ג ע"ג, מ ע"ג
טו/כב פרחי כהונה (קצבורג) עמ' צו, קג
טו/כב ציץ אליעזר ח"א סי' י אות ה
טו/כב צל"ח החדש דף ד ע"ד, קח ע"ד
טו/כב קבא דתירוצא עמ' מח
טו/כב קובץ השמיטה עמ' לה
טו/כב קול דודי סוטה סי' תתקנג
טו/כב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קא-קב
טו/כב קרית מלך
טו/כב קרן הצבי מצוה עא אות ח
טו/כב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יא
טו/כב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' נה
טו/כב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שכו
טו/כב רנת יצחק שמואל עמ' קא
טו/כב שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' פט-צ
טו/כב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קסה ע"ב
טו/כב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שלח
טו/כב שדה יצחק עמ' לז
טו/כב שדה נפתלי עמ' א, לג
טו/כב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלג
טו/כב שיח התורה עמ' שמח {דרך אמונה}
טו/כב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' קעה
טו/כב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שעג
טו/כב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רמג
טו/כב שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' קצב-קצג
טו/כב שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תיח {מברך}
טו/כב שערי טהר ח"ב שער ד סי' כא אות ב, סי' כט אות א, ח"ח סי' מח
טו/כב שערי תודה ח"ב דף נז ע"ב, ס ע"ג-ע"ד, סב ע"א וע"ג {מצוות אכילת תרומה}
טו/כב שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכא ע"ב {כ"מ}
טו/כב שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רלט
טו/כב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 175
טו/כב שפתי דעת ח"ג עמ' קפא
טו/כב תאריך ישראל סי' כג הערה כז {רדב"ז}
טו/כב תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' י אות ו
טו/כב תורת המנחה (רוקח) עמ' קצג
טו/כב תורת המצוה דף סה ע"א {כ"מ}
טו/כב תורת הקדש ח"ב עמ' רנז
טו/כב תורת ירוחם ח"ב דף לה ע"ג, ח"ג דף מג ע"א
טו/כב תורת מיכאל עמ' יג, יח, קעג
טו/כב תורת מנחם ח"י עמ' 243 {כל האוכל תרומה מברך וכו'}

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US