Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

מעשר

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק ידא/374 הלכות מעשר פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ דרך אמונה
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' צב-צג
א/רה"פ עשר תעשר הל' קלג-קמא
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' סז, ח"ח עמ' צה
א/א אדרת אליהו (ראם) עמ' שנח
א/א אהבת עולם (דיהרנפורט) דף פו ע"ב
א/א אמונת עתיך גל' 114 עמ' 38-39 {נקבות}
א/א בית אהרן וישראל גל' יח עמ' לח, מא
א/א ברור הלכה יבמות פו ע"א ציון ב
א/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קעב עמ' תצ {מנין המצוות - לתת ללויים}
א/א גנא דפלפלי עמ' עג {אין כהן אוכל}
א/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' ב
א/א דעת ותבונה מכשירין עמ' קפה
א/א דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1109
א/א זכרון חי עמ' סח {מצוות נתינה בנתינה ללוייה}
א/א חזון יחזקאל תרומות פ"ב הי"ב
א/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף צב
א/א כרם שלמה (אהרמן) יבמות פו ע"א
א/א מילי דמרדכי
א/א מכשירי מצוה עמ' סה
א/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קא, קח, רפא
א/א מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קד {מנין המצוות}
א/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' מח {מניין המצוות רמז א)
א/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' 120, סי' מ עמ' סג {מניין המצוות}
א/א משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' פט
א/א משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קכג
א/א משנת יעקב כאן
א/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סח
א/א עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קנד
א/א פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' נה
א/א קול יהודה (גרשוני) עמ' רנא
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף צו ע"ג
א/א תורה תמימה במדבר פ' יח אות פז
א/א תורת לויים דף מו
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קס-קסא {קדימת תרומה למעשר}
א/א תרומות חיים סעיף יט אות מה
א/ב אבי עזרי ח"א
א/ב אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' מט אות ד
א/ב אור הישר [מל"מ הל' ביכורים פ"ט ה"כ ופי"א הי"א]
א/ב אור שמח
א/ב אורים גדולים (תקיח) דף טז ע"ב
א/ב אורים גדולים (תשסג) עמ' נב
א/ב אחיעזר ח"ב סי' לח ס"ק ז
א/ב אמונת אליעזר דמאי עמ' תפה
א/ב בית אהרן וישראל גל' ז עמ' לד-לו, גל' יח עמ' לח, לט, מא, גל' כא עמ' קיח
א/ב ברור הלכה יבמות פה ע"ב ציון ב
א/ב ברור הלכה נדרים פד ע"ב אחרי ציון ב פסקה ג
א/ב גליוני הגר"ש עמ' פא-פב {מל"מ}
א/ב גן שושנים ח"ב עמ' קמח
א/ב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קד-קט
א/ב הר המוריה (אדר"ת) עמ' לב
א/ב זכרון חי עמ' פ {אבי עזרי}
א/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כז [ספרי ס"פ קורח]
א/ב חוזה דוד מזמור קיח {עזרא קנס}
א/ב חזון יחזקאל יבמות פ"ח ה"א
א/ב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רעט, שיד
א/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תקח
א/ב חי' הגר"מ הלוי
א/ב חי' הגרנ"ט סי' יח
א/ב יד איתן
א/ב יד ישראל ח"א
א/ב יקב זאב דף סא ע"א
א/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ב כבוד מלכים (מרגליות)
א/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שיח, שכג
א/ב כרם שלמה (אהרמן) יבמות פו ע"א
א/ב כתבי מהר"ם איררה עמ' קיט {אסורה במעשר}
א/ב לב בנים עמ' קעז
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קנד
א/ב מוריה גל' קעט עמ' יז, גל' רט עמ' מח {מותר לזרים}
א/ב מילי דמרדכי
א/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שפא
א/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' שטו
א/ב משאת המלך (אדרי)
א/ב משנת יעקב
א/ב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' עב
א/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' קע
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נג
א/ב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' נה
א/ב פני משה (שלז')
א/ב קבא דתירוצא עמ' ו
א/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתקכד
א/ב קובץ השמיטה עמ' כט
א/ב קובץ חי' תורה (סול') עמ' יג
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרטז
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' תעט
א/ב שיחות לספר במדבר עמ' קסב {המעשר חולין}
א/ב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' עה
א/ב שעורי ר' שמואל יבמות ח"ב עמ' רד-רה
א/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות ז
א/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לו ס"ק ג {מל"מ}
א/ב תולדות ההלכה ח"ב עמ' 172
א/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 252
א/ב תורת לויים דף ג ע"ב, מו-מז
א/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מט, סז
א/ג אור יעקב נדרים עמ' נב
א/ג אמונת אליעזר דמאי עמ' תפה
א/ג אמונת יהושע עמ' שג, שיא
א/ג אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ח ד"ה ובהך
א/ג בית שערים ח"ג סי' כד
א/ג בית שערים יו"ד סי' תיד
א/ג בכורי הארץ עמ' 181 {כהנים ולויים}
א/ג בן אשר סי' ד אות ב
א/ג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קע-קעא
א/ג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' פז, פט, קע, קעב עמ' תצג
א/ג ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רעז {מ"מ}
א/ג גינת ראובן תרומות עמ' שיג-שיד
א/ג דברות משה שבת ח"א סי' כד ענף ב
א/ג זכר שמואל שבת סי' לא לדף כו ע"א
א/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כז [נרמז ביומא פג ע"א]
א/ג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' שיד
א/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קל ע"א]
א/ג חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קסב
א/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שמט, שפב
א/ג חיים ומלך
א/ג יד סופר עמ' קסה-קסו
א/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעד
א/ג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' סא
א/ג ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ג כנה"ג
א/ג כרם ציון שביעית ח"ב עמ' צג ע"א
א/ג לקט שבלים (תשסד) עמ' קז
א/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שנב
א/ג מהרי"ט אלגזי פ"א אות א או"ק ג
א/ג מזל שעה
א/ג מילי דמרדכי
א/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ב
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' עא, ח"ב עמ' קו
א/ג מנחת שי חלה עמ' סה
א/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רא
א/ג מעדני ארץ שביעית (תשד) דף מא, קמח
א/ג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קד, קעא
א/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ג, מח, נג
א/ג מענה לשון עמ' רכד
א/ג מעשה אברהם דף קיט ע"ג
א/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף צח ע"א
א/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' קכז
א/ג מראות הים עמ' קנט-קסב {חרובים}
א/ג מתנת כהונה בכורות עמ' רעט, רפא
א/ג נועם ח"ב עמ' כה
א/ג נתן פריו סוכה עמ' רסט
א/ג סמיכה לחיים דף י ע"ג
א/ג ספרי דבי רב ח"ב עמ' קסב, קסד
א/ג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' כט
א/ג עמק הנצי"ב פ' קרח פסקא ו עמ' קכז
א/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פה
א/ג פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' תעג
א/ג ציץ אליעזר ח"א סי' ו אות ד
א/ג קדשי יהושע עמ' אלף קטז
א/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' רמח, רנז
א/ג שדה שמואל שביעית עמ' מה
א/ג שירת דוד יבמות-קידושין עמ' שנט
א/ג שלמי יוסף בכורות עמ' רעט, רפא
א/ג שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 294
א/ג שער המלך, הגהות רעק"א ח"ב עמ' קפא
א/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 252
א/ג תורת לויים דף מז
א/ג תרומות חיים סעיף ד אות נ {ישועות מלכו}
א/ד אבי עזרי ח"ג
א/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' סז
א/ד אהל משה (הורוביץ) ח"א סוטה מז ע"א
א/ד אהלי יעקב (לויטאן) עמ' לב, לה {קנס עזרא}
א/ד אוצמפה"ת ב"מ לח ע"א הע' 86 {כ"מ}, 87 {שעה"מ}
א/ד אור ליהודה יבמות עמ' שלה
א/ד אחרית השנים עמ' נו
א/ד אלומות יוסף (תשנ) עמ' קמד
א/ד אם למסורת (ביא') עמ' 110
א/ד אמונת אליעזר דמאי עמ' שנג
א/ד אמונת יהושע עמ' שיא {אין מוציאים מכהן}
א/ד ארץ הצבי (שכטר) עמ' עא
א/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שנה {כ"מ}
א/ד בגדי כהונה (פרחיא) דף פג ע"א {כ"מ - אך קשה דתניא בתר הכי זה הכלל}
א/ד בינת דניאל ח"א עמ' רעט {רדב"ז}
א/ד בית זבול ח"א סי' כה אות יב
א/ד בית מועד (גטיניו)
א/ד ביתאל ח"א דף פו ע"ג
א/ד בעקבי הצאן עמ' קלה
א/ד ברור הלכה יבמות פו ע"א ציון ב
א/ד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעד
א/ד גן שושנים ח"ב עמ' קמח-קמט
א/ד דברות משה זרעים עמ' רנב {וכן הכהנים מפרישין שאר תרומות ומעשרות לעצמן}
א/ד דברי חיים (אוירבך) לולב סי' ב ד"ה ונראה
א/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרכג
א/ד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קנג {שעה"מ}
א/ד המעמד האישי בישראל עמ' 274
א/ד הר המלך ח"ד עמ' מב, ח"ה עמ' סג
א/ד הרועים בשושנים
א/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קעג
א/ד זהב התרומה מ"ש עמ' שו
א/ד זכור לדוד עמ' קכ
א/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כז
א/ד זר זהב (פראג) עמ' א, ה
א/ד חזו"א דמאי סי' ב ס"ק ג
א/ד חזו"א על הרמב"ם
א/ד חזון נחום זרעים ח"ב עמ' שטז
א/ד חי' בן אריה ח"ב סי' כ ס"ק ה
א/ד חי' הגאון אדר"ת עמ' רנג {בזמנו}
א/ד חי' הריצ"ד
א/ד חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 56
א/ד יד ישראל ח"א
א/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעד, כרך ב ח"א עמ' פג, פז, ח"ב עמ' קצ
א/ד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' סא
א/ד יצחק ירנן
א/ד כל נדרי פ' סח הע' לד
א/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קצד
א/ד כנה"ג (גם כ"מ)
א/ד כפתור ופרח (תשו) דף ה ע"ד
א/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שטז
א/ד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' צב ע"ב
א/ד כרם שלמה (אהרמן) יבמות פו ע"ב
א/ד כתבי העלוי מראקוב עמ' קנג
א/ד מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קצח {שעה"מ}
א/ד מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סז או"ק א
א/ד מילי דמרדכי
א/ד מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' נג
א/ד מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' נ
א/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קכה {שעה"מ}, קנט {קנס עזרא}
א/ד מנחת חינוך ח"א עמ' עא, ח"ב עמ' קו, ח"ג עמ' קז קצב, תלב
א/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' מח, שלג
א/ד מעיני המים
א/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' סט {כ"מ}
א/ד משבצות זהב עזרא עמ' קסא
א/ד משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתנט-תתס
א/ד משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קכג
א/ד משנת יעקב כאן
א/ד משנת ר' אהרן זרעים עמ' פד-פה
א/ד משפט כהן עמ' קט ע"א
א/ד מתנת כהונה בכורות עמ' רפא
א/ד נועם ח"ב עמ' כד
א/ד נר למאור (רבינוביץ) דף טו ע"ג {הזמנה}
א/ד נתן פריו מכות עמ' רכה
א/ד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 115
א/ד ספרי דבי רב ח"ב עמ' קנב, קסג
א/ד עבד המלך (תשא)
א/ד עין תרשיש
א/ד עץ יהודה (בעהאק) - הכהנים הלויים עמ' 46
א/ד פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שכב
א/ד ציוני מהר"נ
א/ד צמח דוד (נגאר)
א/ד צפנת פענח דברים עמ' סא
א/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' רמו, רנ-רנא
א/ד שבת הארץ - מבוא עמ' 122
א/ד שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תשפז
א/ד שלום ירושלים עמ' צג, קסו
א/ד שלמי יוסף בכורות עמ' רפא
א/ד שם יוסף (מועטי)
א/ד שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רלו
א/ד שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תקו
א/ד שער המלך כאן, ח"ב עמ' קצ-קצא
א/ד שעת הכושר דף מז ע"א {כ"מ}
א/ד שפתי רננות (אריאש) דף לו ע"ד, לז ע"א {עזרא קנס}, מה ע"ב {רדב"ז}
א/ד תולדות ההלכה ח"ג עמ' 136-137
א/ד תורת לויים דף מ ע"ד {כ"מ}, מז-מח
א/ד תרומות חיים סעיף יט אות מה
א/ה אבי עזרי ח"א
א/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' כ, כט
א/ה אבני החושן סי' רעח סעיף ג
א/ה אברהם יגל
א/ה אור הישר [עונג יו"ט סי' קלה]
א/ה אורים גדולים (תשסג) עמ' ע
א/ה אחיעזר ח"א סי' כא ס"ק ו
א/ה אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ד ד"ה ודע
א/ה ארץ נחלי מים דף יז ע"ב
א/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סז
א/ה בית אהרן וישראל גל' לח עמ' נא {אין לכהן חלק בטבל אלא לאחר הרמה}
א/ה בית המדרש
א/ה בית זבול ח"ג סי' לו
א/ה בעי חיי יו"ד דף נו ע"ג
א/ה ברור הלכה חולין קל ע"ב ציון ד
א/ה דברות משה זרעים עמ' תתקנה {ובחוצה לארץ מותר לאדם להיות אוכל והולך תחלה ואח"כ מפריש תרומה ומעשרות}
א/ה דברי יחזקאל (מישור) עמ' רסח
א/ה דברי יחזקאל (תרצה) דף פח ע"ג
א/ה דברי משפט סי' רג סעיף א
א/ה דגל יהודה (בילו') עמ' כג, כז
א/ה הליכות אליהו
א/ה זרעא דיוסף דף סב ע"ב
א/ה חוף ימים ח"א סי' כה אות ד
א/ה חי' הגרנ"ט סי' צג
א/ה חלת לחם (תשנח) עמ' לה
א/ה חמדת יעקב עמ' 187
א/ה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רכז
א/ה יצחק ירנן
א/ה ישועת משה עמ' שצט-ת
א/ה כתר המלך
א/ה לב אריה (בראד) חולין קלא ע"א
א/ה לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תפח
א/ה להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קמד
א/ה לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כה אות ו
א/ה מגן בעדי עמ' 128
א/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רמ
א/ה מנחת ברוך סי' צו ענף ב
א/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ריז
א/ה מנחת מאיר דף נב ע"א
א/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' לב
א/ה מענה לשון עמ' רכב
א/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' 118
א/ה משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קיב
א/ה משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קכה-קכו
א/ה משנת יעקב כאן
א/ה משנת ר' אהרן זרעים עמ' פה-פו
א/ה מתת מלך עמ' קכו
א/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קיט-קכ
א/ה נזר אברהם מכות ועדות עמ' קצ
א/ה נתן פריו ב"מ עמ' כח
א/ה נתן פריו סוכה עמ' רסח
א/ה ספרי דבי רב ח"ב עמ' קנד
א/ה עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קטז
א/ה עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תכו, תכז
א/ה פני אברהם (שפירא) עמ' פז-פח
א/ה ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"א
א/ה קבא דתירוצא עמ' יא
א/ה קהלות יעקב שביעית סי' יד ס"ק ב
א/ה ראש אליהו ח"ב עמ' קלב
א/ה שהם וישפה ח"ב
א/ה שיבת ציון (לנדא) סי' טז
א/ה שעורי הגרד"ש ב"ק הערה 192
א/ה שעורי יומא דף ח ע"ב ד"ה שם בגמ' תנן התם
א/ה תולדות ההלכה ח"ג עמ' 148 {האוכל פירותיו טבל}
א/ה תורת לויים דף מח
א/ה תנופת זהב עמ' 106
א/ו גבורת יצחק תרומות עמ' נט, ביכורים עמ' קסד
א/ו גינת ראובן תרומות עמ' קנג, קעט, קפז-קפח
א/ו דבר שאול חלה סי' יח ס"ק א
א/ו דברות משה זרעים עמ' תקפג {מעשרין ממקום זה על מקום אחר ואינו צריך לעשר מן המוקף וכ"מ}
א/ו דברות משה חולין עמ' רס
א/ו דברי אמת (תרכא) דף מז ע"ג
א/ו דברי אמת (תשעט) עמ' תצב {מעשר א"צ להפריש מן המוקף}
א/ו הר צבי זרעים ח"ב עמ' עב
א/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כז [מפורש בירושלמי מעש"ש רפ"ד]
א/ו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ז ס"ק י
א/ו חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קפג
א/ו חי' הגרנ"ט סי' צג
א/ו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רכא
א/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סא
א/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכב-שכג
א/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' קז
א/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רעב
א/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רצג {רדב"ז}
א/ו משאת המלך (אדרי)
א/ו משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קמח-קמט
א/ו משנת יעקב כאן
א/ו ערהשה"ע זרעים סי' סב אות ב, טז
א/ו פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רמו
א/ו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' עח
א/ו צמח דוד (רפפורט) אות רסה
א/ו קהלות יעקב גיטין כ ב
א/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ו שאלי ציון ח"א סי' ג אות ד
א/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' נ
א/ו תורת לויים דף מח
א/ו תפארת אהרן עמ' קפז
א/ז אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' רא
א/ז אבקת רוכל (תשעז) עמ' כד
א/ז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פג
א/ז אור הישר [גבורת ארי יומא ט ע"א]
א/ז אור יעקב פסחים דף 174
א/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' תיד, תטו, תיח
א/ז אחרית השנים עמ' נט
א/ז אמונת עתיך גל' 115 עמ' 33 {רדב"ז}
א/ז באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 432
א/ז בדבר מלך חי"ב עמ' רנה
א/ז בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' כ
א/ז גבורת ארי עמ' סח
א/ז גבורת יצחק תרומות עמ' כט, נט, ביכורים עמ' קסד
א/ז גינת ראובן תרומות עמ' קנג, קפז, רה, רכו, תתתז-תתתח, תתתי
א/ז ויטע אשל תמורה ח"א עמ' מ
א/ז זכר טוב עמ' צג
א/ז חזו"א דמאי סי' טו ס"ק ה
א/ז חזו"א על הרמב"ם
א/ז חזון יחזקאל זרעים החדש הוספות לשביעית - שיטת הרמב"ם
א/ז חי' הגאון אדר"ת עמ' רלד {מעשר במחשבה מועיל}
א/ז חשבונות של מצוה עמ' תפא
א/ז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רכב
א/ז כל נדרי פ' סד הע' כד
א/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכב-שכג
א/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' רלד, תמה
א/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קלו, רנ, רעג, שלב, תכא
א/ז מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' טז אות ח]
א/ז משנת יעבץ שמיטה עמ' יב, פט, קעב, קצג
א/ז משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קנב
א/ז עדות ושטרות עמ' 303
א/ז קובץ השמיטה עמ' רעו
א/ז שם טוב - השלמה
א/ז שם משמעון (סטרליץ) עמ' קנא
א/ז שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' שה
א/ז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קמו
א/ז תרומות חיים סעיף יג אות ט, סעיף נג אות ג
א/ח אור שמח
א/ח אמונת יהושע עמ' תתפו
א/ח אמונת עתיך גל' 112 עמ' 143-144
א/ח גבול יהודה (ציר') דף ע ע"ב
א/ח דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' ו
א/ח דרכי איש דף לג ע"א
א/ח חזו"א על הרמב"ם
א/ח חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 22
א/ח חי' חתם סופר
א/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכב-שכג
א/ח מחצית השקל או"ח סי' תט
א/ח מטה אהרן (הלוי) דף קיא ע"ד {רדב"ז}
א/ח מנוחת משה דף קיב ע"ד {כ"מ}
א/ח מנחת יהודה (בוים) דף מז ע"א, מח ע"ג
א/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שלז
א/ח משנה התלמוד ח"ג דף מה
א/ח משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קמח-קמט
א/ח משנת יעקב כאן
א/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' שעג
א/ח עשר תעשר הל' צח
א/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' נה אות ה, סי' רפה אות ד
א/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' מב
א/ח שו"ת ר"י מסלוצק סי' נג עמ' קפה
א/ח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תעו, תעח
א/ח תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ה ע"ג
א/ח תרומות חיים סעיף לד אות ה-ו, יב
א/ט אגרות הגרי"ד עמ' קלא
א/ט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פג
א/ט אור הישר [עטרת תפארת ברכות לו ע"א, תורת רפאל הל' שבת סי' לג, אור הישר זבחים עג ע"א ובכורות נד ע"א, עי' לעיל הל' תרומות פ"ג ה"ג]
א/ט אור פני יהושע עמ' קלז
א/ט איש מבין ח"ב דף כב ע"ב
א/ט אמונת אליעזר מעשרות עמ' ב {ראב"ד}, כז {שקדים מרים}, קנה {חרובים}
א/ט אמרי בינה (אש) דף נז ע"א {מעשר פירות מדאורייתא}
א/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכה {ראב"ד}
א/ט ארץ הצבי (שכטר) עמ' קמה
א/ט ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רסח-רע
א/ט בדבר מלך ח"ט עמ' רד
א/ט בית אהרן וישראל גל' כב עמ' נד {תרומת פירות מה"ת}
א/ט ברור הלכה חולין כה ע"ב ציון ד
א/ט ברור הלכה ר"ה יב ע"א
א/ט ברכות שמים מכות פ"ג אות תרמב
א/ט גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קלג
א/ט גינת ראובן תרומות עמ' תתרעה
א/ט דברות אליהו ח"ג עמ' קיז {פירות אילן - דאורייתא}
א/ט דברות משה ברכות עמ' קצב, שלד {והשקדים המרים בין בגדלן בין בקטנן פטורין לפי שאינן אוכל}
א/ט דברות משה זרעים עמ' תכט {והשקדים המרים בין בגדלן בין בקטנן פטורין לפי שאינן אוכל וכ"מ}
א/ט דברות משה מועד ח"א עמ' צ {והשקדים המרים בין בגדלן בין בקטנן פטורין לפי שאינן אוכל וכ"מ}
א/ט דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' פח, צז, קה
א/ט דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קט
א/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' עה
א/ט זכר יהודה עמ' רס
א/ט זכרון אהרן סי' יד, עמ' לו
א/ט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כז [מים חיים הל' מתנ"ע פ"ח]
א/ט חוות יאיר (תשנז) עמ' תרמ
א/ט חזון יחזקאל זרעים החדש הוספות לברכות דף טו ע"א
א/ט חזון לימים ח"א עמ' קעב
א/ט חזקה רבה יו"ד הלכה קפב עמ' 314
א/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קיג
א/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין כה ע"ב]
א/ט חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' יב אות א
א/ט חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 405 {ראב"ד}
א/ט טורי אבן המפואר ר"ה עמ' קנה
א/ט יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' נה
א/ט יד בנימין ר"ה עמ' קמז, קסד {פירות האילן}
א/ט יד פשוטה אהבה עמ' תתרטז, תתרצו
א/ט יצחק ירנן
א/ט יראה ואהבה עמ' רצו
א/ט כל נדרי פ' לט הע' כב
א/ט כפתור ופרח (תשו) דף מ ע"א, מז ע"ב, נ ע"ד {ראב"ד}, קס ע"ד
א/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' סה, ח"ב עמ' שכג, שכט
א/ט כתר כהונה במדבר סי' לב {ראב"ד}, צב {ראב"ד}
א/ט לב אריה (בראד, תשסד) עמ' צב {כ"מ}
א/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קפז, קפח
א/ט מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק ג
א/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ריח ע"ד {ראב"ד}
א/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' קא, קג, רפא
א/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שצה
א/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קסז, תשפו
א/ט מעיני המים
א/ט מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' א
א/ט משך חכמה דברים פט"ז פס' טו
א/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תצט
א/ט משנת יעקב כאן, מדע עמ' שכז, זרעים ח"א עמ' קכו-קכז, ח"ב עמ' לט
א/ט משנת יעקב קנין עמ' צב
א/ט נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מא
א/ט נשאל דוד או"ח עמ' קטו
א/ט נתיבות מרדכי קדושין עמ' תצג
א/ט סוכה וארבעת המינים עמ' 421
א/ט סופר המלך ח"א עמ' סו
א/ט עין יהודה עמ' רמב
א/ט עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק ג
א/ט ערהשה"ע זרעים סי' נד אות ה
א/ט עשר תעשר הל' כו
א/ט פי אריה דף ח ע"ד, ט ע"א
א/ט פי' הרמ"ז על הזוהר (תשנח) - בראשית והקדמת הזוהר עמ' שמו {ראב"ד}
א/ט פרח שושן דף יא ע"א {כ"מ - ואנהרינהו לעיינין}
א/ט ציץ אליעזר ח"א סי' ח אות ב {ראב"ד}, ח"ב סי' יז אות א
א/ט קובץ חי' תורה (סול') עמ' סז-סח
א/ט קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' צ
א/ט קרבן אליצור דף כג ע"א {ראב"ד}
א/ט רביד הזהב (אברך) דף נח ע"ב {ראב"ד}
א/ט רביד הזהב (אברך) סי' לח אות ט {כ"מ}
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקצו-תקצז
א/ט שאגת אריה סי' נו
א/ט שארית יהודה (בלום) דף עד ע"א {ראב"ד}
א/ט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סד {ראב"ד}
א/ט שו"ע הרב או"ח סי' קנח ס"א {ראב"ד}
א/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' טז
א/ט שם משמעון (סטרליץ) עמ' קמט
א/ט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קטו
א/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תטו
א/ט שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 56
א/ט שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ז הע' 29 {ראב"ד}
א/ט שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 94 {ראב"ד}
א/ט תורת האוהל (תשנג) עמ' שפט-שצ {ראב"ד}
א/ט תורת הקדש ח"א עמ' שכב
א/ט תורת רפאל או"ח ח"ב דף נה ע"ג
א/ט תחומין חט"ו עמ' 41
א/ט תפארת בחורים פאה עמ' צט {חרובים}, ק {שקדים מרים}
א/ט תרומות חיים סעיף יג אות ה {ראב"ד}
א/י אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' טז, כב
א/י אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 37, 38, 130
א/י אמונת עתיך גל' 106 עמ' 37
א/י אמונת עתיך גל' 121 עמ' 26, 29
א/י ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סד, קט
א/י ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קסב, קצא, רעו
א/י בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קב
א/י בחיר חיים
א/י בית פנחס (גרהר) ח"א הקדמה עמ' 10, 15 {רמב"ם}, ח"ב עמ' עה {ישועות מלכו}
א/י גדולי ציון (תשנב) עמ' סט {הגדל בבית}
א/י דברי יחזקאל (מישור) עמ' לו
א/י דברי שלמה (סלוין) עמ' כא, כט {בבית אינו דרך זריעה}
א/י הר צבי זרעים ח"ב עמ' פו
א/י התורה והמדינה ח"ד עמ' קנ
א/י זכר טוב עמ' צ
א/י זכר שמואל - לקוטים בענייני תרו"מ סי' ד ס"ק ב
א/י זכר שמואל שבת סי' לא לדף פא ע"ב
א/י חוות בנימין ח"ג עמ' תרטו-תריז, תרכו-תרכז
א/י חזו"א יו"ד סי' קעז ס"ק יד, יז, שביעית סי' כב ס"ק א, מעשרות סי' יז ס"ק ה
א/י חזו"א על הרמב"ם
א/י חזון יחזקאל תרומות פ"ב הי"ב, גיטין פ"א ה"א
א/י חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קצב
א/י ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנב
א/י כרם ציון שביעית ח"א דף נז ע"ב, סב ע"א, צב ע"א, ח"ב עמ' פט ע"א, שלז
א/י להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קלט ע"ב, ח"י עמ' קיא
א/י לקט שבלים (תשסד) עמ' סא {ראב"ד}, עא
א/י מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' רכז, שפד
א/י מטה יחיאל סי' א ס"ק ב
א/י מטה מנשה עמ' סה
א/י מילי דמרדכי
א/י מנחת חינוך ח"ג עמ' קז
א/י מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רנ
א/י מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תט
א/י מנחת שלמה שביעית עמ' מ
א/י מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קסא
א/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קי, קיג, קיט, קס
א/י מעיני המים
א/י מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יב אות ב
א/י מקדש דוד זרעים - שביעית סי' יד
א/י מקדש דוד סי' נט (דף לח ע"א)
א/י מראות הים עמ' קמו-קמט
א/י מרכבת המשנה מהדו"ב
א/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תצ, תצג
א/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תצז
א/י משנת אליעזר (קונשטט) עמ' י
א/י משנת המדינה עמ' 238, 241
א/י משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' מו
א/י משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ב-ד
א/י משנת יעקב כאן
א/י משנת ר' אהרן זרעים עמ' עה
א/י משפט כהן עמ' צט
א/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעב {ראב"ד}
א/י נועם ח"ב עמ' יז
א/י נר למאור (פרצקי) עמ' טז
א/י ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קלז {נוטע בבית}
א/י ענפי ארז (זי') דף סה ע"א, קנט ע"ד
א/י פניני ים סי' ח אות ב-ג, ה, סי' מא אות א
א/י קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות ח-ט והערה 1
א/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קסז
א/י שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' ריא
א/י שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קכד
א/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שפא
א/י שערי זיו ח"א דף א ע"א
א/י שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות יא, ח"ו סי' נ אות ד
א/י תבואת יוסף עמ' רל
א/י תבואת יקב (פרידמן) עמ' קמו-קמז
א/י תורת הקדש ח"א עמ' שכא
א/י תחומין ח"א עמ' 187, 189, חי"ד עמ' 80, 82-84
א/י תשובה מיראה
א/י תשובה מיראה (תשסו) עמ' יב
א/יא אור שמח
א/יא אמונת יהושע עמ' תתקז, אלף שנג
א/יא אמונת עתיך גל' 121 עמ' 28 {או"ש}
א/יא אפיקי מגינים נדרים סי' סו
א/יא בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 22
א/יא דברות משה זרעים עמ' שצז {בצלים שהשרישו זה בצד זה אפילו השרישו בקרקע עלייה פטורין מן המעשרות}
א/יא דברות משה נדה וטהרות עמ' תתלז, תתקנה {אפילו השרישו בקרקע עלייה פטורין מן המעשרות}
א/יא דעת ותבונה מכשירין עמ' קע, קעג, קעז, קעט, קפה, תכו
א/יא דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' יד
א/יא הר צבי זרעים ח"ב עמ' לט-מ
א/יא חזו"א מעשרות סי' ז ס"ק ה
א/יא חזון יחזקאל תרומות פ"ב הי"ב
א/יא חזון נחום זרעים ח"ב עמ' שיז
א/יא כרם ציון שביעית ח"א דף נח ע"ב
א/יא משאת כפי עמ' סח
א/יא משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קמו
א/יא נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלז ע"ד
א/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקכה
א/יא קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שכח {השרישו}
א/יא שם משמעון (סטרליץ) עמ' נ, צט
א/יא שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות יא
א/יא תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 702
א/יא תחומין חי"ד עמ' 85
א/יב אור הישר [חת"ס אהע"ז סי' פה]
א/יב אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק פו, פח
א/יב אמונת עתיך גל' 115 עמ' 37
א/יב אנצי"ת ע' גזל הע' 409
א/יב בית מרדכי (סאויצקי) דף פ ע"ג {סופי תאנים וסופי ענבים}
א/יב בכורי אברהם דף עב ע"ד, עג ע"א וע"ג
א/יב ברור הלכה פסחים ו ע"ב ציון ב (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
א/יב גינת ראובן תרומות עמ' תתתי
א/יב דברות משה זרעים עמ' תרחצ {המשמר שדהו מפני ענביו ובא אחר ואסף את התאנים הנשארות באותה שדה}
א/יב זכר יצחק (תשן) עמ' קמה
א/יב חביון עוז
א/יב חזון יחזקאל מעשרות פ"ד הי"ג
א/יב חי' הגרז"ס נשים עמ' תנז
א/יב חי' חתם סופר
א/יב חלקת יצחק עמ' קפג, קפח
א/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' לב
א/יב מחנה חיים ח"א סי' סז דף קה ע"ד
א/יב משנה הלכות ח"ז סי' רסז
א/יב משנה הלכות חלק ז סי' רסז
א/יב משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' ד
א/יב נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' מ
א/יב רביד הזהב (אברך) דף נו ע"ד, נח ע"ג
א/יב רביד הזהב (אברך) סי' לח אות א
א/יב רביד הזהב (אברך) סי' לח אות א, י
א/יב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רסח
א/יב שלום ירושלים עמ' פב
א/יב תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 704
א/יב תורת זרעים עמ' כה
א/יג אוצרות הרמב"ם
א/יג אור ליהודה יבמות עמ' שסב
א/יג גבורת יצחק תרומות עמ' קכט, קלא
א/יג גינת ראובן תרומות עמ' רלב
א/יג הדרום כו עמ' 95
א/יג חוף ימים ח"א סי' כו אות ג
א/יג כל נדרי פ' סד הע' כד
א/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שי, שכג
א/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' תמה
א/יג נזר הקדש (רזין) מנחות דף קט
א/יג עמק הנצי"ב פ' קרח פסקא ז עמ' קלא {מן המובחר}
א/יג ערהשה"ע זרעים סי' סה אות ב
א/יג תרומות חיים סעיף נב אות יט
א/יד אמונת יהושע עמ' תשז {באומד}
א/יד אמרי חן (לוונברג) תרומות-מע"ש עמ' קמ-קמב
א/יד בית זבול ח"ג סי' מד אות ה, יז
א/יד במעגלי יושר בראשית עמ' 107
א/יד ברור הלכה קדושין נ ע"ב ציון ו
א/יד גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קכה
א/יד גינת ראובן תרומות עמ' שסה, תתשכב
א/יד דבר מלכות ויקרא עמ' 112
א/יד דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1434
א/יד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כז
א/יד חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' צא
א/יד חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צא
א/יד חק לישראל שומרים עמ' 1138 {ראב"ד}
א/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכג
א/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' עו, ח"ג עמ' קט
א/יד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רנג, תח
א/יד משכן בצלאל ח"א סי' נג
א/יד משנת ר' אהרן נדרים עמ' קסג
א/יד נחלת אבות סי' ט עמ' כב
א/יד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' סח
א/יד פניני ים סי' ח אות ו
א/יד שו"ת מהרלב"ח סי' קטו
א/יד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שמד
א/יד תורת ראובן עמ' 17
א/יד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' שעא
א/טו אבי עזרי ח"א
א/טו אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שפז
א/טו אור הישר [נועם ירושלמי תרומות פ"ד, אור הישר לירושלמי ולמשניות תרומות פ"ד מ"א]
א/טו אמונת אליעזר דמאי עמ' תפג {אבי עזרי}
א/טו אמונת יהושע עמ' תרעט, תרפב, תרפה-תרפו
א/טו אמונת עתיך גל' 115 עמ' 41
א/טו אמונת עתיך גל' 116 עמ' 46
א/טו אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' א ד"ה ודעת {ראב"ד}
א/טו בית יצחק יו"ד ח"ב סי' קיד אות ג
א/טו בן אשר סי' ג אות ד
א/טו גבורת יצחק ביכורים עמ' יא
א/טו גליוני הגר"ש עמ' פב {ראב"ד} [עי' ראב"ד הל' שבועות פ"ד ה"ט]
א/טו דברות משה זרעים עמ' שסח {ראב"ד - הילכך יכול לתרום ולעשר ממנו על כרי אחר ויאמר סאה של טבל שהיא בכרי הזה יהא מעשר על תשע שבכרי הזה}, א'צ {המפריש מקצת מעשר אינו מעשר אלא כמי שחלק את הערמה וראב"ד}
א/טו דברות משה מועד ח"א עמ' רח, רט {ויאמר סאה של טבל שהיא בכרי הזה יהא מעשר על תשע שבכרי הזה}
א/טו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' יח {רמב"ם}, כז {ראב"ד}
א/טו המאור הגדול (יעבץ) עמ' רי
א/טו העלם דבר סי' קלז
א/טו זהב התרומה תרומות עמ' יד, עד
א/טו זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלה
א/טו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ח ס"ק ג
א/טו חזו"א דמאי סי' יא ס"ק יח-יט
א/טו חזו"א על הרמב"ם
א/טו חזו"א על הרמב"ם - השמטות
א/טו חזון יחזקאל דמאי פ"ח ה"י
א/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' צא
א/טו חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צא
א/טו חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קכג, קצו
א/טו חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' י אות א
א/טו טל חיים (טל) ח"ג עמ' רצט
א/טו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' נג-נד
א/טו יד ישראל ח"ב
א/טו ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/טו כל נדרי פ' סד הע' יז
א/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסו
א/טו כרם אברהם עמ' מט
א/טו לקט שבלים (תשסד) עמ' קו
א/טו מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף יג ע"ג
א/טו מהרי"ט אלגזי פ"ח אות פא או"ק ח
א/טו מנחת חזקיה מנחות עמ' ריא
א/טו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רעא
א/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שה
א/טו מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קלד
א/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רמ {מרכבת המשנה}, רמה, רמז {מרכבת המשנה}, שב, שי, תלג, תרצה, תשמג
א/טו מצודת דוד (שפרבר) עמ' קיד
א/טו מרבה חיים סי' מב אות א, ג
א/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
א/טו משמר הלוי עמ' מה
א/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תפז
א/טו נתיב מאיר
א/טו עיוני הלכות ח"ב עמ' תקלא
א/טו פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' יד
א/טו פרי יצחק (בלזר) ח"א דף סג ע"ג
א/טו פרי יצחק (תשעו) עמ' רד {ראב"ד}
א/טו ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"א מ"א
א/טו קדשי יהושע עמ' אלף רט
א/טו קהלות יעקב זרעים י
א/טו קול יהודה (גרשוני) עמ' רסט
א/טו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קכח-קכט
א/טו ראש אליהו ח"ב עמ' שח
א/טו ראשית בכורים דף ק
א/טו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סב עמ' קלה
א/טו שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקיט
א/טו שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' ריד
א/טו שו"ת מהרלב"ח סי' קטו
א/טו שלום ירושלים עמ' קלד
א/טו שמועות דוד עמ' קלד
א/טו שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קלב
א/טו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קסב {ראב"ד}
א/טו שערי טהר ח"ו סי' פו אות ב, ח"ח סי' קכה אות ו
א/טו תורת זרעים עמ' ב
א/טו תפארת בחורים פאה עמ' יד {אבי עזרי}, טו-טז {הפריש פחות מכשיעור}
א/טו תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקעו {ראב"ד}
א/טז אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' ריג
א/טז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' פד-פה
א/טז אמונת אליעזר דמאי עמ' רסב
א/טז אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 260
א/טז אפר קדשים עמ' עו
א/טז ארצות החיים סי' כה ארץ יהודה אות ב עמ' שנו-שנז {ברכה אחת}, המאיר לארץ אות מז
א/טז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לד
א/טז בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' סה
א/טז בדבר מלך חי"ב עמ' תא
א/טז ברקאי ח"ג עמ' 98 {ברכה על הפרשת מעשר}
א/טז בשולי גליוני עמ' תלו
א/טז גור אריה דברים פ' כו הע' 126
א/טז גינת ראובן תרומות עמ' צד
א/טז דברות משה זרעים עמ' א'פט {ואם הפריש הכל זה אחר זה מיד ולא סח ביניהן כוללן בברכה אחת ומברך להפריש תרומות ומעשרות}
א/טז חוף ימים ח"א סי' כט אות ב
א/טז חמדת אהרן עמ' לא, לד {השמיט קריאת שם}
א/טז חקרי זמנים ח"ד עמ' עו
א/טז חתן סופר או"ח ח"א עמ' רכט, רלא
א/טז יד פשוטה אהבה עמ' תריג
א/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שיח, ח"ג עמ' קיא
א/טז מגן גבורים (או"ח) סי' כה ס"ק ו, סי' רכח ס"ק א
א/טז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכד, שסג
א/טז מעשה אברהם דף קעו ע"ג
א/טז מקור הברכה (מרגליות) עמ' מד
א/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' תמז
א/טז מראה הנוגה [נחמד למראה ח"א דף ס ע"ג-ע"ד] {אם הפריש הכל}
א/טז משנה הלכות ח"ו סי' קה {כוללן בברכה אחת}
א/טז משנת חיים ויקרא עמ' תלב
א/טז משנת חיים מנחות עמ' תפט
א/טז משנת יהודה ח"א פכ"ט הי"ב
א/טז נתיבות אדם ח"א עמ' כג
א/טז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תיט
א/טז עץ החיים (קלוגר) עמ' שכז
א/טז ערך כסף עמ' לו {כוללן בברכה אחת}
א/טז עשר תעשר הל' מא
א/טז פאר המלך עמ' קצה
א/טז פרי השדה (דייטש) ח"א סי' עט {לכלול את כל המעשרות בברכה אחת}
א/טז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' צה
א/טז פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' יד, תסד
א/טז צמח ארז עמ' מה, רטו-רטז {מברך ברכה אחת על הפרשת תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני ותרומת מעשר}
א/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקמג
א/טז שארית יהודה (בלום) דף נז ע"ד {להפריש תרומות ומעשרות}
א/טז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סב עמ' קלה
א/טז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלג
א/טז שו"ת מהר"ם די בוטון סי' לח
א/טז שם משמעון (סטרליץ) עמ' צו
א/טז שם משמעון (פולק) ח"ב דף מה
א/טז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 175
א/טז תהלה לדוד (מן) קדשים סי' מה ס"ק ג
א/טז תניא רבתי ח"א עמ' 142
א/טז תפארת אבות (סופר) עמ' קח-קט {ברכה אחת על כולן}


ב/375 הלכות מעשר פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ דרך אמונה
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' צד-צה
ב/רה"פ עשר תעשר הל' קמב-קמז
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבי עזרי ח"א
ב/א אבן ישראל (פישר)
ב/א אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שעא
ב/א אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"א הע' 13
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור הישר [שערי ציון סי' י]
ב/א אור יעקב נדרים עמ' סו
ב/א אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק טז
ב/א איש מבין ח"א דף פח ע"ד
ב/א אמונת אליעזר מעשרות עמ' קפג
ב/א אמונת יהושע עמ' אלף רצא
ב/א אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ג ד"ה בחיוב, שו"ת ח"א סי' יא ד"ה והנה
ב/א אמרי חן (לוונברג) תרומות-מע"ש עמ' קמב-קמו
ב/א אמרי יושר בכורות דף יא ע"ב
ב/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קמח
ב/א אשר למלך
ב/א באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' א ס"ק ב, והערה 7, סי' ב ס"ק ו, סי' כ ס"ק ג, ו {ר"ח הלוי}, סי' כב ס"ק א, ד, ח {ראב"ד}, י, סי' לב ס"ק ד
ב/א בית מועד (גטיניו) דף לב ע"ב
ב/א בית שערים או"ח סי' שז, יו"ד סי' תח
ב/א בכורי הארץ עמ' 156 {רק הגומר ע"מ לאכול בעצמו ולא ע"מ להביא ביכורים}
ב/א בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' ח
ב/א בני יעקב
ב/א בנין אהל מועד דף סז ע"א-ע"ב
ב/א ברור הלכה ב"מ פח ע"ב ציון א
ב/א גבורת יצחק תרומות עמ' קכז, ביכורים עמ' סד
ב/א גדולי שמואל ב"מ דף פח ע"א
ב/א גזע ישי דף קסג ע"ג
ב/א דברות משה זרעים עמ' כו, תלה, תקכד, תרנט {אבל הגומרן למכרן פטור מן התורה וחייב מדבריהם שנאמר עשר תעשר וגו'}
ב/א דברות משה חולין עמ' רסה
ב/א דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קמג
ב/א דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' רכה
ב/א דור רביעי ח"ב עמ' קג
ב/א דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קכב {כ"מ}, קלח, קנב, קסד {ר"ח הלוי}, קסח, רסא, תתקסז
ב/א הר צבי זרעים ח"א עמ' לג, קנו
ב/א התורה והמדינה חי"א עמ' קסה
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תס
ב/א חוות בנימין ח"א עמ' כד
ב/א חוף ימים ח"ב סי' ע אות א, ח"ג סי' כו אות ד
ב/א חזו"א על הרמב"ם
ב/א חזו"א שביעית סי' א ס"ק טז, כא, דמאי סי' ד ס"ק ב
ב/א חזון יחזקאל חולין פ"י ה"א
ב/א חי' הגר"מ זמבה סי' ג
ב/א חי' חתם סופר
ב/א חי' ר' חיים הלוי דף מב
ב/א חי' ר"י נחמיה סי' פב אות ט
ב/א חלת לחם (תשנח) עמ' מה
ב/א חמדת שלמה עמ' רסו
ב/א חנא וחסדא ח"ג דף צג ע"ד {רדב"ז}
ב/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ק, קב
ב/א יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קיח
ב/א יחי ראובן (זסלנסקי) עמ' צ
ב/א יקב זאב דף פ ע"ג
ב/א ישועות כהן לקוטים סי' ב ס"ק ד ואילך
ב/א כפתור ופרח (תשו) דף קט ע"ג
ב/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' מז
ב/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קכט ע"ב, קל ע"א, קפח ע"ב
ב/א מבית מאיר ח"ג עמ' כא
ב/א מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סז או"ק ב
ב/א מוריה ב גל' א (ר"י יפה)
ב/א מחנה דוד (בונאן) דף ו ע"א
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' ע, ח"ב עמ' תקכג, ח"ג עמ' קג-קד
ב/א מנחת חינוך מצוה שצה (דף כט ע"א)
ב/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רעט
ב/א מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תכד
ב/א מנחת שלמה שביעית עמ' שלו
ב/א מסורה ח"ט עמ' קה
ב/א מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קנד
ב/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' נב {חי' ר"ח הלוי}, עה {חי' ר"ח הלוי}, קו, קסו
ב/א מענה אליהו עמ' כט
ב/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' סו
ב/א מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף ט
ב/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רכד
ב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רכב
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/א משא יד ח"א עמ' רפח {ר"ח הלוי}, רפט {דרך אמונה}
ב/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תסב
ב/א משב יעקב ח"א
ב/א משנת אליעזר (קונשטט) עמ' פא {ר"ח הלוי}
ב/א משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קעו
ב/א משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קכה-קכו
ב/א משנת יעקב כאן
ב/א משנת ר' אהרן זרעים עמ' ח, מו, שו"ת סי' מ אות ד ובתשובת הגרא"ז שם
ב/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' קיז, קלט
ב/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קכו {הגומרן לאוכלן}
ב/א משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כט עמ' קנ
ב/א נזר הקדש (קפלן)
ב/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף קא ע"ג
ב/א נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' רל עמ' שפב
ב/א נתן פריו ב"מ עמ' תיא
ב/א ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קלח {ע"מ למכור}
ב/א סוכה וארבעת המינים עמ' 442, 462
ב/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' רסז
ב/א עין חיים ח"א עמ' רמד {רק הגומר פירות לאכול לעצמו חייב מהתורה}
ב/א עינים למשפט קידושין עמ' קסג, קסז
ב/א עמודי אור סי' עה אות א
ב/א פאר הלכה פסחים עמ' רצד
ב/א פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' נד
ב/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שיג
ב/א ציץ אליעזר ח"א סי' י אות י
ב/א רביד הזהב (אברך) דף נח ע"ד
ב/א רביד הזהב (אברך) סי' לח אות י
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקפב
ב/א שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' מג {ראב"ד}
ב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קנה
ב/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' ה עמ' יח
ב/א שלום ירושלים עמ' פ, קנט
ב/א שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קלו
ב/א שמות בארץ (תשנט) עמ' רלז
ב/א שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' עו
ב/א שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קס
ב/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רכא
ב/א שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רנא
ב/א שערי זיו ח"א דף מ ע"ג, ע ע"ג, עא ע"א
ב/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות ד, ח"ד שער א סי' ד אות א
ב/א שערי ישועה עמ' קכג
ב/א שערי תודה ח"ב דף כח ע"ב-ע"ג
ב/א תבואת ישראל תרומות עמ' יג
ב/א תולדות יעקב (וורשנא) דף נז ע"א
ב/א תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' יא אות ב
ב/א תחומין חי"ג עמ' 41
ב/א תפארת בחורים פאה עמ' קיז {גמר מלאכתו ע"ד לאכול}, קכא {כ"מ בדעת הראב"ד}, קכב {ר"ח הלוי}
ב/א תרומות חיים סעיף סא אות ג, ח {ר"ח הלוי}, יא {ר"ח הלוי}, יט, כב
ב/א תשובות יהודה דף עה ע"ג {לקוח חייב מדרבנן}
ב/ב אבני ציון ח"א סי' טז אות א
ב/ב אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שפט
ב/ב אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שעא
ב/ב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 225 {ישועות מלכו}
ב/ב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 41
ב/ב אור הישר [מל"מ הל' תרומות פ"ב ה"ט]
ב/ב אור יעקב נדרים עמ' סו
ב/ב אור שמח
ב/ב אחיעזר ח"ב סי' יד ס"ק ד
ב/ב איים בים נדרים סי' לו אות ו {לקוח פטור מדין הפקיר}
ב/ב אמונת אליעזר דמאי עמ' סב
ב/ב אמונת אליעזר מעשרות עמ' י
ב/ב אמונת עתיך גל' 117 עמ' 40
ב/ב אמרי זאב דף י ע"ג {ראב"ד}
ב/ב אמרי חן (לוונברג) תרומות-מע"ש עמ' קמב-קמו
ב/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קמח
ב/ב אשל אברהם (ניימרק) זרעים עמ' לג
ב/ב אשר למלך
ב/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' כב ס"ק ב, סי' כג ס"ק ג
ב/ב בדבר מלך ח"ט עמ' ג
ב/ב בית אב (יודלביץ) חמישאי סי' שלד {כ"מ}
ב/ב בית זבול ח"ג סי' לח, נו
ב/ב בית יצחק (חבר) ח"ב דף יח ע"ב
ב/ב בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' יב
ב/ב בית נפתלי (תרנט) סי' ג
ב/ב בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קז {ישועות מלכו}, קיא
ב/ב בני דוד
ב/ב ברור הלכה ב"מ פח ע"ב ציון א
ב/ב בריכת המלך עמ' מט
ב/ב בתי כהונה (תצו) בית ועד דף כ ע"א, כא ע"ג
ב/ב גבורות אליהו יו"ד סי' קנא
ב/ב גבורות יצחק עמ' קעג
ב/ב גבורת יצחק ביכורים עמ' סד
ב/ב גדולי ציון (תרע) דף יד ע"ג
ב/ב גדולי ציון (תשנב) עמ' רמ {ראב"ד - לקוח בכל ענין פטור}
ב/ב גדולי שמואל ב"מ דף פח ע"א
ב/ב גדולי שמואל ביצה דף לה {או"ש}, ב"ב דף כו ע"ב {או"ש}, סא ע"א {או"ש}, עב ע"א {או"ש}, פא ע"א, השמטות עמ' רג
ב/ב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' ט
ב/ב גליונות אבני נזר {כ"מ} [עי' חי' הר"ן ב"מ פח ע"ב ד"ה תבואת]
ב/ב דבר יהושע על הש"ס עמ' צא
ב/ב דברות משה ביצה עמ' רכז {בד"א}
ב/ב דברות משה זרעים עמ' כג, תה, תקכד, תרנט, תתקלה, א'קג {בד"א בשלקחן אחר שנגמרו מלאכתן ביד מוכר וראב"ד וכ"מ ורדב"ז}
ב/ב דברות משה מועד ח"א עמ' קז {בד"א בשלקחן אחר שנגמרו מלאכתן ביד מוכר וראב"ד וכ"מ}
ב/ב דברות משה שבת ח"א סי' י ענף ו, סי' כד ענף ב, גיטין עמ' שעה, תכד, תקנג
ב/ב דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קמג
ב/ב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קסג
ב/ב דור רביעי ח"ב עמ' קג
ב/ב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קיט {ראב"ד}, קכא, קמט, קנו-קנז, קס
ב/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' ריא
ב/ב הר המוריה (אדר"ת) עמ' פו {ראב"ד}
ב/ב זהב התרומה - חלה עמ' תע {נגמרו ביד לוקח}
ב/ב זכר יצחק (תשן) עמ' קמה
ב/ב זכרון יהונתן דף קסב
ב/ב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' א ס"ק ט-י
ב/ב חוות בנימין ח"א עמ' כד
ב/ב חוף ימים ח"ב סי' ע אות א
ב/ב חזו"א על הרמב"ם
ב/ב חזו"א שביעית סי' א ס"ק ה, דמאי סי' ב ס"ק ה
ב/ב חזון יחזקאל פאה פ"א ה"ו, חולין פ"י ה"א
ב/ב חזון נחום זרעים ח"א עמ' קכט
ב/ב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' שיח
ב/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' כג, קנב {רק קונה לפני מירוח חייב}
ב/ב חי' הגרז"ס נשים עמ' תנו
ב/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' כד
ב/ב חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קלא, קנו
ב/ב חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קמד
ב/ב חלת לחם (תשנח) עמ' מה
ב/ב חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 405
ב/ב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קב
ב/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ס
ב/ב יחי ראובן (אונג') עמ' קצו
ב/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קפד
ב/ב ישועות כהן לקוטים סי' ב ס"ק ד ואילך
ב/ב ישועות מלכו (קרית ארבע, והגהות)
ב/ב כפתור ופרח (תשו) דף כב ע"א, עד ע"ד, קי ע"ג, קיא ע"א
ב/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' מז
ב/ב כרם אברהם עמ' נט
ב/ב להורות נתן מועדים ח"ה עמ' יג
ב/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קצא
ב/ב מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קג
ב/ב מילי דמרדכי
ב/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ריד ע"א
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שנד, ח"ב עמ' שפה, תקכג, ח"ג עמ' קד, קה {ראב"ד}, קז, רפא
ב/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רעז, רפ
ב/ב מעשה רקח
ב/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שלג
ב/ב מראה אש ח"א עמ' ט
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' טז אות א {לקוח אחרי מירוח}
ב/ב משאת המלך ח"ב סי' רנג {וכן הלוקח}
ב/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תסב
ב/ב משב יעקב ח"א
ב/ב משך חכמה בראשית פמ"ב פס' ז, רות פ"ב פס' טז
ב/ב משמר הלוי עמ' קכט {או"ש}
ב/ב משנת יעקב
ב/ב משנת ר' אהרן זרעים עמ' סח, ע, עד, עח-עט, פג, שו"ת סי' מ אות ד ובתשובת הגרא"ז שם
ב/ב משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' תמג
ב/ב משנת שמחה
ב/ב משפטי עזיאל ח"ו עמ' קטז
ב/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קכו {לקוח}, קכז {ראב"ד}
ב/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קג ע"א
ב/ב נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יא אות ב
ב/ב סוכה וארבעת המינים עמ' 436
ב/ב פאר הלכה פסחים עמ' רצד
ב/ב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' נ
ב/ב פני משה (שלז')
ב/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שיז
ב/ב קול דודי (תשף)
ב/ב קונטרסי שעורים ב"ב דף 236
ב/ב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רנט
ב/ב רביד הזהב (אברך) דף יב ע"א, יז ע"ג-ע"ד
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקפב-תקפג, תקצג
ב/ב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' מד, מה (עמ' קכא)
ב/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קעב אות ד
ב/ב שדה שמואל שביעית עמ' יח
ב/ב שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' ס
ב/ב שלום ירושלים עמ' פ, קנט
ב/ב שם משמעון (סטרליץ) עמ' כט, מט
ב/ב שם עולם (רבין) ח"ב עמ' קב
ב/ב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' פו, רנט
ב/ב שמחת יו"ט (אלגזי) דף רלה ע"א
ב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רנא
ב/ב שער המלך ח"א עמ' רצג
ב/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות ב
ב/ב שערי ישועה עמ' קכג
ב/ב שערי תודה ח"ב דף כח ע"ג
ב/ב תבואת יקב (פרידמן) עמ' לה
ב/ב תבואת ישראל תרומות עמ' יג
ב/ב תורת זרעים עמ' ו
ב/ב תורת חיים וחסד עמ' תקלא {לוקח פטור}
ב/ב תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתקכט
ב/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תיח
ב/ב תחומין חי"ג עמ' 41
ב/ב תנובת ציון דף ח ע"ג, ט ע"א
ב/ב תפארת בחורים פאה עמ' קיט {קונה לפני מירוח}, קכב-קכג {ראב"ד}, שב {קונה לפני מירוח}
ב/ב תרומות חיים סעיף סא אות ד {ראב"ד}, יח-יט
ב/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רל
ב/ג אגרות הגרי"ד עמ' קלא, קנ, קעא
ב/ג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פב
ב/ג אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק סט
ב/ג אמונת אליעזר דמאי עמ' סב
ב/ג אמונת אליעזר מעשרות עמ' כא
ב/ג אמונת יהושע עמ' תקיח
ב/ג אפיקי מגינים קידושין סי' נו
ב/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' א הערה 1
ב/ג ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קכ
ב/ג ברכת שלמה אהע"ז עמ' רעה
ב/ג גבורת יצחק ביכורים עמ' קפח
ב/ג דברות משה קדושין סי' מט ענף ב
ב/ג דברי שירה שביעית עמ' לז
ב/ג הר המלך ח"ז עמ' סו
ב/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' כג {בקוטנן}
ב/ג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קג
ב/ג ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קא
ב/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכו, שכט
ב/ג מי הדעת עוקצין עמ' קפא {בוסר}
ב/ג מי השלוח (רובינשטין) - מים מן הסלע אות ד
ב/ג מילי דמרדכי
ב/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' ריד, רנ
ב/ג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קעז
ב/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קפב
ב/ג משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' כח
ב/ג משנת יעקב
ב/ג משפטי עזיאל ח"ו עמ' קיח
ב/ג פאר הלכה פסחים עמ' רצח
ב/ג פי אריה דף ז ע"ג, ח ע"ב-ע"ד
ב/ג קובץ חי' תורה (סול') עמ' סז
ב/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' כח {עד שיהיה פרי}
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקצ
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקנז
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תנז
ב/ג שלמי יוסף ר"ה עמ' קכב
ב/ג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קסט
ב/ג שמן הטוב (תשפ) עמ' רצג
ב/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קפה
ב/ד אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קסז
ב/ד אגרות הגרי"ד עמ' קעא
ב/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פב
ב/ד אמונת אליעזר מעשרות עמ' קעא
ב/ד ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קכ
ב/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ס
ב/ד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קעז
ב/ד מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' ה
ב/ד משנת יעקב
ב/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כח ע"א
ב/ד קובץ חי' תורה (סול') עמ' סז
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקצ
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקנז
ב/ד שלום ירושלים עמ' קנב
ב/ד שם טוב - השלמה
ב/ד שם משמעון (סטרליץ) עמ' א
ב/ה אביר יעקב (גירון) דף ד ע"ג
ב/ה אבן ישראל (פישר)
ב/ה אבני נזר או"ח סי' תפב אות ג
ב/ה אגרות הגרי"ד עמ' קל, קלה, קלו, קעא
ב/ה אגרות משה או"ח ח"א סי' נז ענף א
ב/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פב
ב/ה אור יעקב פסחים דף 171
ב/ה אור שמח
ב/ה אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק סט
ב/ה אישים ושיטות (תשסז) עמ' שד {כשאור}
ב/ה אמונת אליעזר דמאי עמ' סב
ב/ה אמונת אליעזר מעשרות עמ' יא {תאנים}, טז {אגוזים ושקדים}, כב {זיתים}, כג {ראב"ד}, כה {כ"מ}, קסג
ב/ה אמונת יהושע עמ' תרלב {מל"מ}
ב/ה אמונת עתיך גל' 108 עמ' 29, 136
ב/ה אמונת עתיך גל' 114 עמ' 119
ב/ה אמונת עתיך גל' 124 עמ' 16 {בטנים}
ב/ה בן אריה
ב/ה ברור הלכה חולין כה ע"ב ציון ד
ב/ה ברור הלכה ר"ה יב ע"א ציון ו
ב/ה ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קכ
ב/ה גבורות אליהו או"ח סי' נז
ב/ה גבורת יצחק שביעית עמ' מז
ב/ה גדולי ציון (תשנב) עמ' קנא {לענין שנת המעשר קובעת עונת המעשרות}
ב/ה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' קלג
ב/ה גינת ראובן תרומות עמ' תקמג
ב/ה דברות משה ברכות עמ' קצב, שלד {אי זו היא עונת המעשרות משיגיעו הפירות להזריע ולצמוח הכל לפי מה שהוא הפרי}
ב/ה הר המלך ח"ו עמ' קד
ב/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 22
ב/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כז [משיראה החיצון - ירושלמי שם]
ב/ה חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ב ס"ק יב
ב/ה חזו"א מעשרות סי' א ס"ק ד, י, כה, שביעית סי' ז ס"ק יב, כב, סי' יט ס"ק כג
ב/ה חזו"א על הרמב"ם
ב/ה חזו"א על הרמב"ם - השמטות
ב/ה חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רפא, שיח
ב/ה יד בנימין ר"ה עמ' קנ, קנב, קסט, קצא
ב/ה ישורון ד עמ' תקנ = חי' הרד"ל למשניות שביעית
ב/ה ישורון ד עמ' תקעה-תקעו = חי' הרד"ל למשניות ביכורים
ב/ה ישורון ח"כ עמ' תעח {מל"מ}
ב/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' מט, ח"ב עמ' שכה-שכו, שכט
ב/ה מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סו, עח
ב/ה מי הדעת עוקצין עמ' קפב
ב/ה מילי דמרדכי
ב/ה מנחת חזקיה מנחות עמ' רה
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' ריד, רנ, תסד, תע, ח"ג עמ' רלד
ב/ה מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רעח
ב/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שכו
ב/ה מנחת שלמה שביעית עמ' קו {ראב"ד}
ב/ה מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קעז
ב/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' פה, קפב
ב/ה מעשה רקח
ב/ה מצודת דוד (שפרבר) עמ' צד
ב/ה מקדש דוד זרעים - פאה סי' כו {גרגיר יחידי}
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' מה, מז-מח, נ
ב/ה משנת יעקב
ב/ה נאם דוד
ב/ה נחמד למראה ח"א דף קסג ע"ג, קפג ע"א וע"ג {כ"מ}
ב/ה עמודי שלמה ח"ב עמ' שי
ב/ה פי אריה דף ז ע"ג, ח ע"ג-ע"ד {עונת התאנים, אתרוג}
ב/ה פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 73
ב/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כח ע"א
ב/ה צפנת פענח במדבר עמ' שב
ב/ה קובץ השמיטה עמ' קכב
ב/ה קובץ חי' תורה (סול') עמ' סז, עא, צו
ב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקצ
ב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקנז
ב/ה שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סה {שקדים המרים}
ב/ה שדה שמואל שביעית עמ' מד
ב/ה שו"ת ר"י מסלוצק סי' ה עמ' כ
ב/ה שלום ירושלים עמ' קיט, קנב
ב/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' קכב
ב/ה שם משמעון (סטרליץ) עמ' א-ג, קיא
ב/ה שמות בארץ (תשנט) עמ' רנו
ב/ה שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' סג {ראב"ד}, קכז, קל-קלא, קלג-קלד
ב/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תסה
ב/ה תורת המועדים (תשכד) עמ' 232, 234
ב/ה תורת המועדים (תשנו) עמ' 251
ב/ה תורת זרעים עמ' נו {עונת מעשרות בקטניות - הבאת שליש}
ב/ה תחומין חט"ו עמ' 47, 55
ב/ה תפארת ירושלים מעשרות פ"א {לענין שנת המעשר קובעת עונת המעשרות}
ב/ו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' לא
ב/ו אור הישר [אור הישר ירושלמי מעשרות פ"ה ה"ב]
ב/ו אשר למלך
ב/ו באר יוסף ח"א עמ' ע
ב/ו באר מרים ח"ב פ"ז ה"ה אות ב
ב/ו הר צבי זרעים ח"א עמ' ס
ב/ו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ה ס"ק ח
ב/ו חיים ומלך
ב/ו יד איתן
ב/ו יד בנימין ר"ה עמ' קנב {רדב"ז}
ב/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' סב
ב/ו מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' ה
ב/ו מקדש דוד סי' נו אות ב
ב/ו נחמד למראה ח"א דף קסז ע"ב {רדב"ז}
ב/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלה אות ה
ב/ו צפנת פענח בראשית עמ' קח
ב/ו שדה שמואל שביעית עמ' רכב
ב/ו שם טוב - השלמה
ב/ו שם משמעון (סטרליץ) עמ' נד
ב/ו שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קצ
ב/ז אבן ישראל (פישר) כאן, וח"א עמ' ל, ח"ג עמ' כח
ב/ז אבני נזר יו"ד סי' קיג אות כט
ב/ז אגודות אזוב מדברי דף ז ע"ד {מפריש על המותר בלבד}, ח ע"ג
ב/ז אגרות משה יו"ד ח"א סי' סג
ב/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' רנא
ב/ז אור הישר [עטרת ראש ברכות יב ע"א (דף לט ע"א בדפי הספר)]
ב/ז אור שמח
ב/ז אורים גדולים (תשסג) עמ' לח
ב/ז אמונת אליעזר מעשרות עמ' קמד
ב/ז אמונת עתיך גל' 123 עמ' 47
ב/ז אמונת עתיך גל' 125 עמ' 57-58
ב/ז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רי
ב/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ז ברור הלכה חולין כה ע"ב ציון ה
ב/ז דברי חיים מקואות עמ' סד
ב/ז זהב התרומה מ"ש עמ' מא
ב/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כז [מהריט"ץ סי' כב]
ב/ז חזון יחזקאל פאה פ"א ה"י, מנחות פ"ו ה"ז
ב/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים מב ע"ב, וחולין כו ע"א]
ב/ז חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' צח, ק
ב/ז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' ריח
ב/ז ישועת משה עמ' שיז, שצז
ב/ז לב אריה (בראד) חולין כו ע"א (ד"ה בגמ')
ב/ז לב אריה (בראד, תשסד) עמ' צד
ב/ז לה' הארץ ומלואה ח"א עמ' ט
ב/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף רטו ע"א
ב/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רב
ב/ז מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' ו
ב/ז משנת ר' אהרן זרעים עמ' סג, סו-סז
ב/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קח ע"ג, קט ע"א
ב/ז נתיב אברהם ח"ב עמ' סד
ב/ז שם משמעון (סטרליץ) עמ' קלח
ב/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' סט, ח"ח עמ' קסח
ב/ח אגרות הגרי"ד עמ' קלב, קמט
ב/ח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 6
ב/ח אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ד הע' 11
ב/ח אור יעקב פסחים דף 171, 173
ב/ח אות היא לעולם ח"ב דף קמג ע"א
ב/ח אחיעזר ח"ב סי' לט ס"ק ט
ב/ח איש מבין ח"א דף פח ע"ד
ב/ח אמונת יהושע עמ' רכג {השמיט פטור הקדש}, רכה {הבאת שליש אינו מעשה}, תקמה, תרכט, תתעה, תתעח, תתקט, אלף קצט
ב/ח אפיקי מגינים חלה פ"ג מ"ד אות א
ב/ח באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' לד ס"ק א
ב/ח ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' טו אות יג
ב/ח ברכת מרדכי פסחים עמ' קסח
ב/ח גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' פא
ב/ח גבורת יצחק תרומות עמ' קיח
ב/ח דברות משה זרעים עמ' פו, תרמ {ואם באו לעונת המעשרות והם ביד הגזבר ואחר כך פדאן פטורין}
ב/ח דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקג {ר"י קורקוס}
ב/ח זהב התרומה - חלה עמ' שלב-שלד
ב/ח חזו"א יו"ד סי' רא ס"ק ג, שביעית סי' א ס"ק כב, סי' ו ס"ק ג
ב/ח חזו"א על הרמב"ם
ב/ח חזון נחום זרעים ח"א עמ' קסט, ח"ב עמ' שיט
ב/ח חי' ר' חיים הלוי דף מ
ב/ח חי' ר' שמואל פסחים עמ' כז
ב/ח יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רב, שעט, תנו
ב/ח לקט שבלים (תשמט) עמ' נט
ב/ח לקט שבלים (תשסד) עמ' ס
ב/ח מבית מאיר ח"ג עמ' ה
ב/ח מדרכי משה דף ט ע"ג
ב/ח מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ז, אות יב או"ק ב
ב/ח מוריה גל' קצא עמ' עט
ב/ח מנחת חזקיה מנחות עמ' קצד
ב/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תיט
ב/ח מנחת שלמה שביעית עמ' סד
ב/ח מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קעג, קעז
ב/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' פב, קט
ב/ח מעשה רקח
ב/ח מקדש דוד זרעים - תרומות סי' ב
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ב/ח משנת ר' אהרן זרעים עמ' קמו
ב/ח ערהשה"ע זרעים סי' נח אות י
ב/ח פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קלב
ב/ח פני אברהם (שפירא) עמ' נט
ב/ח צבי גאון יעקב סי' כג
ב/ח קובץ חי' תורה (סול') עמ' עט
ב/ח קול דודי (תשף)
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשסד, תשסט
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תלו, תנח
ב/ח שהם וישפה ח"ב
ב/ח שלום ירושלים עמ' סב, קיט
ב/ח שלמי יוסף מנחות עמ' שיח
ב/ח שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' שכג
ב/ח שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קנג
ב/ח שעורי הרב חלה עמ' כא, קכג, קמג
ב/ח תפארת בחורים פאה עמ' רפו-רפז
ב/ח תרומות חיים סעיף ה אות י


ג/376 הלכות מעשר פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ דרך אמונה
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' צח-ק
ג/רה"פ עשר תעשר הל' קמח-קנב, קפח-רה
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבקת רוכל (תשסב) עמ' כז {ונתלשו}
ג/א אהלי יהודה (הכהן) דף צג ע"ג, צה
ג/א אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שעט
ג/א אור הישר [מל"מ לקמן פי"א ה"ט]
ג/א אור יעקב נדרים עמ' נג
ג/א אמונת יהושע עמ' תתעח, תתקד
ג/א אמונת עתיך גל' 115 עמ' 32
ג/א אמונת עתיך גל' 124 עמ' 51
ג/א אנצי"ת ע' אכילת עראי הע' 16
ג/א אפיקי מגינים חלה פ"ג מ"ד אות א
ג/א באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' ב ס"ק ו, סי' ג ס"ק א, סי' כב ס"ק ב
ג/א באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תמז
ג/א ברור הלכה ב"מ פח ע"א ציון א
ג/א גן שושנים ח"ב עמ' ריג
ג/א דברות משה שבת ח"א סי' כד ענף א
ג/א דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קט-קיב
ג/א דגל יהודה (בילו') עמ' יא (השני)
ג/א דור רביעי ח"ב עמ' קג
ג/א חזו"א חו"מ לקוטים סי' כ לדף פח, שביעית סי' א ס"ק כ
ג/א חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רפג
ג/א חזקה רבה יו"ד הלכה קנ
ג/א חי' הגר"ח החדש עמ' כח
ג/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' צט, קז
ג/א כפתור ופרח (תשו) דף מג ע"א, נב ע"ב, נו ע"ד
ג/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' מז, ח"ב עמ' שכט
ג/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פט ע"ב
ג/א מבית מאיר ח"ג עמ' כג, כה
ג/א מחנה יוסף פסחים עמ' מו
ג/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קג
ג/א מנחת חינוך מצוה שצה (דף כח ע"ד)
ג/א מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' כב-כג
ג/א מנחת שי חלה עמ' קפג
ג/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רעח
ג/א מעיני המים
ג/א מקדש דוד סי' נו אות ג
ג/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תסג
ג/א משנת יעקב
ג/א משנת ר' אהרן גיטין עמ' סא, שו"ת סי' מ אות י
ג/א משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כט עמ' קנא-קנג
ג/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תרלה
ג/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רז, רי
ג/א עמודי אור סי' קכב אות כב
ג/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נב
ג/א פני משה (שלז')
ג/א קול דודי (תשף)
ג/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור כז אות יא
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקצג
ג/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' עג
ג/א שם משמעון (סטרליץ) עמ' קא, קנד
ג/א שעורי הרב חלה עמ' קכא
ג/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רמג
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' נב
ג/א תפארת בחורים פאה עמ' רפו
ג/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מח
ג/ב אהלי יהודה (הכהן) דף צג ע"ג {מל"מ}
ג/ב אור יעקב נדרים עמ' נג
ג/ב אמונת עתיך גל' 115 עמ' 32
ג/ב אמונת עתיך גל' 124 עמ' 51 {דרך אמונה}
ג/ב אנצי"ת ע' אכילת עראי הע' 16
ג/ב אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 14, 17, 18
ג/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' א ס"ק ט, סי' ג ס"ק א, ד, והערה 61 {מל"מ}, סי' ח ס"ק ד
ג/ב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 25
ג/ב בני דוד
ג/ב ברכת הזבח
ג/ב גבורת יצחק תרומות עמ' רלה
ג/ב דור רביעי ח"ב עמ' קג
ג/ב דעת ותבונה מכשירין עמ' תכב
ג/ב הגהות חבר בן חיים
ג/ב הר המלך ח"ג עמ' עה
ג/ב חזו"א חו"מ לקוטים סי' כ לדף פח, מעשרות סי' ג ס"ק יג, שביעית סי' א ס"ק כ
ג/ב חזו"א על הרמב"ם
ג/ב חזון יחזקאל מעשרות פ"ב הכ"ד
ג/ב חזקה רבה יו"ד הלכה קנ
ג/ב חסדי דוד ח"א עמ' שצג
ג/ב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קז
ג/ב יצחק ירנן [עי' מל"מ פי"א ה"ט]
ג/ב ישועות כהן לקוטים סי' ב ס"ק ט
ג/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/ב כפתור ופרח (תשו) דף נב ע"ב
ג/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' מז, ח"ב עמ' שלד, שלח, שמא
ג/ב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' פט ע"ב
ג/ב מאורות חיים תרומות עמ' קמז {ראב"ד}
ג/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קפח
ג/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קג
ג/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רעט
ג/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' עב, עה, קיא
ג/ב מעשה רקח
ג/ב מפתח הבאורים [גרי"ז דף ל]
ג/ב מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' טו
ג/ב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תסג
ג/ב משנת יעקב
ג/ב משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מ אות י
ג/ב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קנה-קנו
ג/ב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קלח {אכילת קסע בבהמה}
ג/ב ספרי דבי רב ח"ג עמ' רסו
ג/ב עמודי אור סי' קכב אות כב
ג/ב פאת ים (מאיו) דף יז ע"א
ג/ב קול דודי (תשף)
ג/ב קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקמד
ג/ב קונטרסי שעורים ב"מ שעור כז אות יא
ג/ב קרבן אליצור דף כג ע"ב
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקצג, תקצו
ג/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' שא {כ"מ}
ג/ב שם משמעון (סטרליץ) עמ' ח, קיב, קטז
ג/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רנג
ג/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מו-מח
ג/ג אבני נזר או"ח סי' ת אות יא
ג/ג אוצרות הרמב"ם
ג/ג אור המאיר (שפירא) סי' לז אות א {שבת - רק בדבר שנגמרה מלאכתו}
ג/ג אמונת אליעזר מעשרות עמ' מב, קח {ר"י קורקוס וכ"מ}, קמג, רג-רד
ג/ג אמונת יהושע עמ' תתקא
ג/ג אמרי חן (לוונברג) תרומות-מע"ש עמ' קמו-קנ
ג/ג אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 13
ג/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' יג ס"ק ב
ג/ג בדבר מלך חי"ח עמ' קנד {אחד מששה דברים קובע הפירות למעשרות החצר והמקח וכו' והשבת וכולן אין קובעין אלא בדבר שנגמרה מלאכתו}
ג/ג ברור הלכה ב"מ פח ע"א ציון א פסקה ג
ג/ג ברור הלכה ביצה לד ע"ב ציון ג, ד, לה ע"א ציון א
ג/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רטז
ג/ג גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' עב-עג
ג/ג גבורת יצחק תרומות עמ' כג
ג/ג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' ג
ג/ג גן שושנים ח"ב עמ' ריג
ג/ג דברות משה ביצה עמ' רכא {רק בדבר שנגמ"ל}
ג/ג דברות משה זרעים עמ' תא {וכולן אין קובעין אלא בדבר שנגמרה מלאכתו}, תלו {אחד מששה דברים קובע הפירות למעשרות החצר והמקח והאש והמלח והתרומה והשבת}
ג/ג דברות משה מועד ח"א עמ' רסד {אחד מששה דברים קובע הפירות למעשרות החצר והמקח והאש}
ג/ג דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה סו
ג/ג דברי חן (נתנזון) דף לז ע"א
ג/ג דור רביעי ח"ב עמ' ק
ג/ג דרשות מהר"ם חביב עמ' מח
ג/ג הגהות רימ"א {מל"מ}
ג/ג היכל מלך דף לו ע"ג
ג/ג הר המלך ח"ג עמ' עה, ח"ז עמ' סו, ח"ח עמ' שצ-שצב
ג/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קע
ג/ג וישב אברהם דף יג ע"א {מל"מ}
ג/ג זכור לאברהם (אביגדור)
ג/ג זכר שמואל - לקוטים בענייני תרו"מ סי' ה ס"ק ג
ג/ג זכרון סופרים {אחד מששה דברים קובע הפירות למעשרות וכו' והשבת} [והוא הדין יו"ט, פמ"ג או"ח סימן ר"ס ושער המלך לקמן בפרק ה אבל בפני יהושע וצל"ח ביצה דף לה נקטו איפכא דרק שבת קובע ולא יו"ט, ועיין חת"ס ביצה שם דתליא בפלוגתא דתנאי, ועיין יבמות דף צ"ג ע"א למען תלמד וכו' וע"ב (ועיין לקמן פרק ד הלכה ב' דאין קובעין אלו אלא מדרבנן, ובתוס' ישנים יומא דף נ"ו משמע דשבת אפשר קובע מן התורה)]
ג/ג חזו"א מעשרות סי' ד ס"ק יז, כא, סי' ה ס"ק ז
ג/ג חזו"א על הרמב"ם
ג/ג חזון יחזקאל מעשרות פ"א ה"ח
ג/ג חזון לימים ח"א עמ' קעג
ג/ג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' שב
ג/ג חי' הגר"מ זמבה סי' ב, י
ג/ג טל חיים (טל) ח"ג עמ' קצג
ג/ג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' תסא
ג/ג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קכה
ג/ג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קא
ג/ג יד ישראל ח"ב
ג/ג יצחק ירנן
ג/ג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/ג כנה"ג (גם כ"מ)
ג/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' מז, ח"ב עמ' שלד, שלח, שמא
ג/ג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קנד
ג/ג לשד השמן (ירוש')
ג/ג מבית מאיר ח"ג עמ' כג
ג/ג מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ה
ג/ג מזבח חדש דף לז ע"ג
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' קמ
ג/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שיז, ח"ג עמ' קב
ג/ג מעיני המים
ג/ג מעשה רקח
ג/ג מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' י, טז
ג/ג משנת יעקב
ג/ג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מ אות י
ג/ג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' עב
ג/ג נודע ביהודה קמא או"ח סי' לו
ג/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קנו
ג/ג עין יצחק ח"א עמ' נא
ג/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כז ע"ב
ג/ג קול דודי (תשף)
ג/ג קול יעקב (שאול) חדושי הלכות דף ט ע"א
ג/ג קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקלט, תקמג
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקעח, תקצג-תקצד
ג/ג שדה הארץ ח"ג דף קנא ע"ב
ג/ג שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים קז
ג/ג שלום ירושלים עמ' קנז {ראב"ד}
ג/ג שם משמעון (סטרליץ) עמ' קכ, קכט
ג/ג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קפ
ג/ג שמן הטוב (תשפ) עמ' רצג
ג/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רכ, רמו
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קכ
ג/ג שער המלך כאן, ח"ב עמ' קצד
ג/ג שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות א-ב, ד
ג/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף טז ע"ד
ג/ג שרידי אש ח"ב עמ' תקצ
ג/ג תורת זרעים עמ' קד {אש קובעת רק בדבר שנגמ"ל}
ג/ד אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צז
ג/ד אור שמח
ג/ד אמונת אליעזר מעשרות עמ' לז, צב, קצג
ג/ד אמונת עתיך גל' 124 עמ' 51
ג/ד אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 202
ג/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קט {כ"מ}
ג/ד באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' ג ס"ק ב, סי' ח ס"ק א
ג/ד בית נאמן (תרמא) דף יג ע"ד
ג/ד ברור הלכה ב"מ פח ע"א ציון א
ג/ד ברור הלכה ביצה לה ע"א ציון ב
ג/ד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' יז
ג/ד גליון מהרי"ל מעשרות פ"א מ"ה
ג/ד דברות משה זרעים עמ' תל {הכניס קישואין ודילועין לבית קודם שישפשף משיתחיל לשפשף אחת נקבעו הכל למעשר}
ג/ד דברי יוסף (קונביץ) עמ' 5
ג/ד דברי פנחס ח"ב עמ' שלג-שלד
ג/ד דור רביעי ח"ב עמ' קג
ג/ד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ב ס"ק ח
ג/ד חוף ימים ח"ג סי' כו אות ד
ג/ד חזו"א חו"מ לקוטים סי' כ לדף פח, מעשרות סי' ג ס"ק כו, סי' ה ס"ק ז, שביעית סי' א ס"ק יח, כ, דמאי סי' א ס"ק א
ג/ד חזו"א על הרמב"ם
ג/ד חזון יחזקאל מעשרות פ"א ה"ד
ג/ד חי' הגר"ח החדש עמ' כח
ג/ד יגיעת ערב פסחים עמ' יב, קנד
ג/ד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קכ
ג/ד כפתור ופרח (תשו) דף קב ע"ד
ג/ד מאורות חיים תרומות עמ' קמ {כ"מ}, קמא {מל"מ}
ג/ד מבית מאיר ח"ג עמ' עח
ג/ד מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ה
ג/ד מנחת אשר פסחים עמ' מו-מז
ג/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' קב
ג/ד מעדני ארץ מתנ"ע עמ' צה
ג/ד מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' ח אות ב
ג/ד משברי ים חזקה עמ' קכז
ג/ד משנת יעקב
ג/ד משפט הצבא בישראל עמ' קמ, קמב-קמג
ג/ד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קנד
ג/ד נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קפה
ג/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רט
ג/ד ערהשה"ע זרעים סי' צו אות ד, סי' צז אות כד
ג/ד פירות מפוזרין עמ' סו {כ"מ}
ג/ד פני משה (שלז')
ג/ד צפנת פענח דברים עמ' צא
ג/ד קונטרסי שעורים ב"מ שעור כז אות ו
ג/ד קרית מלך
ג/ד קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רסג
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקעח, תקפט-תקצ
ג/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' פב
ג/ד שם משמעון (סטרליץ) עמ' עה
ג/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שכ
ג/ד שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות א, ח"ה שער א סי' טז אות יא
ג/ד תולדות ההלכה ח"ג עמ' 147 {גמר מלאכה או שיראה פני הבית}
ג/ד תשובה מיראה (תשסו) עמ' יג {כ"מ}
ג/ד,ו נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קפט עמ' שלא
ג/ה אור הישר [עי' הל' תרומות פ"ה ה"ה]
ג/ה אמונת יהושע עמ' תתקב
ג/ה אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 54, 64, 70
ג/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סא
ג/ה בני שמואל דף יב ע"ד
ג/ה ברור הלכה ביצה יג ע"א ציון א
ג/ה גבורת יצחק תרומות עמ' נא
ג/ה דברות משה ביצה עמ' רכג {בקטניות}
ג/ה דברות משה זרעים עמ' תב {בד"א בתבואה אבל בקטניות לא נקבעו למעשר}
ג/ה חזו"א מעשרות סי' ג ס"ק כג, סי' ו ס"ק א
ג/ה חזו"א על הרמב"ם
ג/ה חזקה רבה יו"ד הלכה קעד
ג/ה חלת לחם (תשנח) עמ' קמז
ג/ה יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' כד
ג/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שלו
ג/ה כתר המלך
ג/ה מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ה
ג/ה מנחת אשר פסחים עמ' מו-מז
ג/ה מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' ז
ג/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף יז ע"א {לא חילק בין חול לשבת לענין אונן}
ג/ה נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קפה
ג/ה ערהשה"ע זרעים סי' סז אות ז
ג/ה שער המלך
ג/ה שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות א
ג/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ע
ג/ו אברהם יגל
ג/ו אור המאיר (שפירא) סי' לז אות ז
ג/ו אמונת אליעזר מעשרות עמ' קעח, קפח
ג/ו אמונת עתיך גל' 113 עמ' 12
ג/ו אמונת עתיך גל' 120 עמ' 74
ג/ו אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 19, 20, 202
ג/ו אפיקי ים ח"ב דף רנה
ג/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סא
ג/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' ג ס"ק ג, סי' ז הערה 40, סי' ח ס"ק א
ג/ו ברור הלכה שבת כו ע"א ציון א פסקה ג, פסחים ט ע"א ציון ה (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), ב"מ פח ע"א ציון א פסקה ב-ג
ג/ו ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 152
ג/ו בשבילי הפסח סי' ל אות כא {מותר להערים}
ג/ו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' סב
ג/ו גבורת יצחק תרומות עמ' רסה
ג/ו גליונות אבני נזר
ג/ו דברות משה ברכות עמ' קמד {וזורה מעט מעט אחר שהכניס לביתו ופטור לעולם מן התרומה}
ג/ו דברות משה שבת ח"א סי' כד ענף ו
ג/ו דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קי
ג/ו דעת אביעזרי עמ' תה
ג/ו חזו"א חו"מ לקוטים סי' כ לדף פח, שביעית סי' א ס"ק יח, מעשרות סי' ד ס"ק לא
ג/ו חזו"א על הרמב"ם
ג/ו חזון יחזקאל מעשרות פ"א ה"ד
ג/ו חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קז
ג/ו חזקה רבה יו"ד הלכה קפב עמ' 313
ג/ו חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' מג
ג/ו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שסד
ג/ו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' צח
ג/ו יד ישראל ח"ב
ג/ו יצחק ירנן
ג/ו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שלו-שלז
ג/ו מבית מאיר ח"ג עמ' ל
ג/ו מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ה
ג/ו מחנה יוסף פסחים עמ' מח
ג/ו מנחת אשר פסחים עמ' מו-מז
ג/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' קב
ג/ו מנחת חינוך מצוה שצה (דף כח ע"ג)
ג/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' סז
ג/ו מעשה רקח
ג/ו מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' כט, מ"ש ונט"ר סי' יט
ג/ו מקדש דוד סי' נו אות ד
ג/ו מקום דוד [קול יעקב דף פו]
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ו משא יד ח"א עמ' רפח
ג/ו משברי ים עדל"ת סי' טו ס"ק ה
ג/ו משנת יעקב
ג/ו משנת ר' אהרן זרעים עמ' עו-עז
ג/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קנד
ג/ו נתיבות אדם ח"ב עמ' ע
ג/ו נתיבים במשפט העברי עמ' 226
ג/ו עבודת מתנה עמ' קד
ג/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' ריא
ג/ו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' נד
ג/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קצו {מל"מ}
ג/ו קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקמב, תקמו, תקמט
ג/ו קונטרסי שעורים ב"מ שעור כז אות ו
ג/ו קרבן אליצור דף כג ע"ב
ג/ו קרית מלך
ג/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רסג {זורה מעט מעט}
ג/ו רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים עמ' קנ
ג/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רמב, שכ
ג/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות ב
ג/ו תולדות ההלכה ח"ג עמ' 147
ג/ו תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קיז
ג/ו תפארת בחורים פאה עמ' קיא {אם מירח בבית}
ג/ז אבן ישראל (פישר)
ג/ז אהלי יעקב (לויטאן) עמ' כז
ג/ז אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ז הע' 16, 27
ג/ז אור הישר [שעה"מ הל' ביכורים פ"י הי"ט]
ג/ז אמונת אליעזר מעשרות עמ' קצט, רח
ג/ז אמונת יהושע עמ' תתקב
ג/ז אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כד ד"ה ובגוף, שו"ת ח"א סי' יא ד"ה ועוד
ג/ז אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 261, 263, 266
ג/ז בדבר מלך חי"א עמ' רפט
ג/ז ברורים ברמב"ם סי' כו
ג/ז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' לא
ג/ז האיר ממזרח יהושע עמ' רצב {הלוקח מבעלי אוצר בצידון וכו'}
ג/ז זכר שמואל חלה סי' ד ס"ק ב
ג/ז חזו"א מעשרות סי' ו ס"ק א
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז חזקה רבה יו"ד הלכה קעד
ג/ז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קנח
ג/ז חלת לחם (תשנח) עמ' קכא, קמא
ג/ז חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 18
ג/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' תכט
ג/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שלז
ג/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' קג
ג/ז מנחת שי חלה עמ' קכו
ג/ז מעדני ארץ מתנ"ע עמ' נא {פירות חברו}
ג/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' עא
ג/ז מרחשת ח"א סי' א אות א
ג/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקנט
ג/ז משנת יעקב
ג/ז פד"ר ח"ז עמ' 141
ג/ז צפנת פענח דברים עמ' פו, קמא
ג/ז קובץ השמיטה עמ' קעו
ג/ז קונטרסי שעורים ב"מ שעור כז אות ה
ג/ז ראשית בכורים דף לא
ג/ז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לט עמ' קט, סי' מח, סי' עב עמ' קעז
ג/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' עד אות ג
ג/ז שולי הגליון עמ' קיח
ג/ז שער המלך ח"ב עמ' רג
ג/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות א, ג-ד
ג/ז תורת האוהל (תשנג) עמ' תקה
ג/ז תורת יצחק ח"א עמ' צא
ג/ז תפארת בחורים פאה עמ' קיא {הפקיר אחרי מירוח}
ג/ח אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"מ פח ע"ב
ג/ח אור המאיר (שפירא) סי' לז אות ז
ג/ח אמונת אליעזר דמאי עמ' תקג
ג/ח אמונת אליעזר מעשרות עמ' ל, לז {כ"מ}
ג/ח אמונת יהושע עמ' תתעח, תתקד
ג/ח אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 191, 196, 201, 202, 205, 206, 207
ג/ח אפיקי מגינים חלה פ"ג מ"ד אות א
ג/ח באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' ח ס"ק א
ג/ח ברור הלכה ביצה יג ע"ב ציון ו, ב"מ פח ע"א ציון א
ג/ח גליון מהרי"ל מעשרות פ"א מ"ה
ג/ח דברות משה זרעים עמ' תל {היה משפשף אחת אחת כיון שגמר כל צרכו נגמרה מלאכתן וכ"מ}
ג/ח חזו"א חו"מ לקוטים סי' כ לדף פח, שביעית סי' א ס"ק יח, כ
ג/ח חזו"א על הרמב"ם
ג/ח חזון יחזקאל מעשרות פ"א ה"ד, פ"ב ה"כ
ג/ח חלקת לוי עמ' פג, פה
ג/ח חלת לחם (תשנח) עמ' קמז
ג/ח חסדי דוד ח"א עמ' שעט
ג/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שכו
ג/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' של, שלט
ג/ח מילי דמרדכי
ג/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רפב
ג/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' עה, עח, תיא
ג/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קנו
ג/ח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רי
ג/ח עקדת משה ח"א עמ' קד
ג/ח פרי האדמה ח"ד
ג/ח קרית מלך
ג/ח שם משמעון (סטרליץ) עמ' ז-ח, סז, קיב, קנד
ג/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שכ
ג/ח תרומות חיים סעיף נד אות כז
ג/ט אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 209, 213, 214
ג/ט חלת לחם (תשנח) עמ' קמז
ג/ט יד בנימין ר"ה עמ' קמה
ג/ט מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תלא
ג/ט סידורא דפת עמ' שח
ג/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מד, ח"ח עמ' צה
ג/י אמונת אליעזר מעשרות עמ' לא {משיחפה בעלים}
ג/י אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 216, 221
ג/י בית ארזים - ס' הגליונות
ג/י חזון יחזקאל מעשרות פ"א ה"ד
ג/י מקום דוד [ס' חרדים בהקדמה למצות א"י]
ג/יא אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 215
ג/יא חזו"א שביעית סי' א ס"ק יט
ג/יא חלת לחם (תשנח) עמ' קמז
ג/יא שלום ירושלים עמ' קס {כ"מ}
ג/יב אור שמח
ג/יב אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 99, 100, 101, 210, 211, 224, 226
ג/יב בני יוסף (טנוג'י) דף לא ע"ב
ג/יב ברור הלכה ביצה יג ע"ב ציון ז
ג/יב הגהות חבר בן חיים
ג/יב ויאמר שמואל דף עו ע"א
ג/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שלא
ג/יב מאורי המועדים עמ' שכז {טעונים שלמים}
ג/יב שם משמעון (סטרליץ) עמ' ט, קיג
ג/יג אור המאיר (שפירא) סי' לז אות ה
ג/יג אור שמח
ג/יג אמונת אליעזר מעשרות עמ' לה, קעו
ג/יג אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 26-28, 32, 40, 42, 45, 46
ג/יג באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' ז ס"ק ה
ג/יג בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 22
ג/יג גליונות אבני נזר [עי' מנחות ע ע"א שיבולת שמרחו]
ג/יג דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קיח
ג/יג חזו"א מעשרות סי' ד ס"ק כו, שביעית סי' ח ס"ק יב
ג/יג חזו"א על הרמב"ם
ג/יג חזון יחזקאל תרומות פ"ג הי"א
ג/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שלא-שלב
ג/יג מבית מאיר ח"ג עמ' לב
ג/יג מילי דמרדכי
ג/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רפג
ג/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' מו, עה, קעג, רעח, תיד
ג/יג משפט ופעולה עמ' 128 {המייפה}
ג/יג נצח ישראל עמ' מט
ג/יג ציץ אליעזר ח"א סי' ט אות ד
ג/יג קול צופיך עמ' רצט
ג/יג קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקמ-תקמב
ג/יג קרבן אליצור דף קט ע"ד, קי ע"ג
ג/יג קרית מלך
ג/יג שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' כו
ג/יג שם משמעון (סטרליץ) עמ' ט-י, קיג, קנא, קנד
ג/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רמד
ג/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קלד
ג/יג שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות ד
ג/יג שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"ב עמ' 306
ג/יג תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 673
ג/יג תורת זרעים עמ' פד
ג/יג תפארת בחורים פאה עמ' קיג {הגדרת מירוח}
ג/יד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' לא, ח"ג עמ' מח
ג/יד אמונת עתיך גל' 124 עמ' 44, 45, 47
ג/יד אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 153, 154, 157
ג/יד בית אהרן וישראל גל' כט עמ' י
ג/יד ברור הלכה ע"ז נו ע"א ציון ג
ג/יד גבורות יצחק עמ' קעג
ג/יד גבורת יצחק תרומות עמ' נה
ג/יד זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שמה
ג/יד חזו"א חו"מ לקוטים סי' כ לדף צב, מעשרות סי' ד ס"ק א
ג/יד חזו"א על הרמב"ם
ג/יד חזון יחזקאל תרומות פ"ג הי"א, מעשרות פ"א ה"ח
ג/יד חי' הגרי"ז דף כט ע"ד
ג/יד יד המלך (פלומבו)
ג/יד כוכבי בוקר עמ' תסג
ג/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שלב
ג/יד מאורי המועדים עמ' סג
ג/יד מוריה גל' קעט עמ' סב
ג/יד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תיד
ג/יד מעיני המים
ג/יד מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' ח {משישלה}
ג/יד נועם חט"ו עמ' מ
ג/יד עמודי אור סי' קכב אות כב
ג/יד צפנת פענח בראשית עמ' קמז
ג/יד קול צופיך עמ' רצט
ג/יד קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקמ-תקמב
ג/יד קרית מלך
ג/יד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קסג, קסה
ג/יד שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' סב
ג/יד שמועות דוד עמ' קלד
ג/יד שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קמ, קמג
ג/יד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קצא
ג/טו אור הלבנה (חילו) בישול עמ' רלו
ג/טו אור לציון ח"ב פרק ל אות טז
ג/טו אמונת אליעזר מעשרות עמ' רג
ג/טו אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 164, 167
ג/טו באר ראי עמ' מג, קו, קח
ג/טו בית אהרן וישראל גל' עא עמ' יז-יח, גל' עב עמ' עה, עט-פא, פו-פז, גל' עח עמ' קמב-קמד
ג/טו בית יעקב (טבשונסקי) סי' שסז סעיף ה
ג/טו ברור הלכה שבת מב ע"א ציון ו פסקה ג
ג/טו ברכי יוסף יו"ד סי' קה שיורי ברכה אות ה {חם ביותר}
ג/טו גבורת יצחק תרומות עמ' נה
ג/טו גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' ב, ט
ג/טו גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' שנג
ג/טו הדרת זקנים שבת סי' ח ס"ק י
ג/טו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' ט ס"ק מב
ג/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' כ
ג/טו ויען יצחק עמ' עד
ג/טו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כז [כפתור ופרח פכ"ח]
ג/טו חזו"א או"ח סי' נב ס"ק ט, מעשרות סי' ד ס"ק טו, יח, או"ח סי' נב ס"ק יט
ג/טו חזו"א על הרמב"ם
ג/טו חזון יחזקאל תרומות פ"ג הי"א
ג/טו חי' הגרי"ז דף כט ע"ד
ג/טו חסדי דוד ח"א עמ' שפב-שפג
ג/טו טל אמרתי עמ' 111
ג/טו טל נתן עמ' פו
ג/טו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שלג, שלט
ג/טו להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' יז ע"א
ג/טו מחנה יוסף שבת עמ' קכא
ג/טו מעין נצח ח"ב סי' פג
ג/טו מעיני המים
ג/טו מצעדי גבר שבת סי' לא אות ו
ג/טו משנת יעקב
ג/טו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' צ
ג/טו נועם אליעזר (בן פורת) עמ' קכ {אם היד נכוית בו}
ג/טו נחפה בכסף (נבון) ח"א דף יד ע"ג
ג/טו פאת ים (מאיו) דף יז ע"א
ג/טו קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקלט-תקמב
ג/טו שביתת השבת מבשל אות קיח, כללי מבשל אות ט {כדי שתכוה}
ג/טו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תיח
ג/טו שם משמעון (סטרליץ) עמ' יא, סט
ג/טו תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' רכג
ג/טו תורת המלאכות ח"ב עמ' קמג אות קטז, עמ' קמה אות קיז, עמ' קנב אות קכו-קכז
ג/טו תורת מלאכת המבשל עמ' רעג {אף שהוא חם}
ג/טו תשובות רי"ח זוננפלד עמ' עג
ג/טז אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 106, 109, 113, 127
ג/טז גליון מהרי"ל מעשרות פ"א מ"ח
ג/טז הר המלך ח"ז עמ' סז
ג/טז חנא וחסדא ח"ג דף סה ע"ג
ג/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שלט
ג/טז מילי דמרדכי
ג/טז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' ריח
ג/טז שארית ישראל (מינצברג), חידושים סי' ג-ה {פסק כת"ק במשנה מעשרות סוף פ"א}
ג/יז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מח
ג/יז אמונת אליעזר מעשרות עמ' עד {נטל ממוקצה}
ג/יז ברור הלכה ביצה לד ע"ב ציון ג
ג/יז דובר מישרים
ג/יז דעת ותבונה מכשירין עמ' ט, לב
ג/יז חזו"א מעשרות סי' ד ס"ק ל-לא
ג/יז חזו"א על הרמב"ם
ג/יז חזון יחזקאל מעשר שני פ"ד ה"א
ג/יז חסדי דוד ח"א עמ' שצ
ג/יז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קטו, קכה
ג/יז ימי שלמה
ג/יז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/יז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יז אות ג-ו {ממון גבוה}
ג/יז מנחת חינוך ח"ג עמ' עח
ג/יז מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' יא
ג/יז מקדש דוד סי' נה אות ז
ג/יז פירות מפוזרין עמ' סח
ג/יז קרבן אליצור דף קי ע"ג
ג/יז קרבן אליצור דף קי ע"ג-ע"ד
ג/יז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קס-קסא
ג/יז שרשי הים דף קמג ע"א
ג/יז תורת זרעים עמ' קה
ג/יז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תלו
ג/יח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מח
ג/יח אמר יוסף (אלקלעי) דף כא ע"ב
ג/יח חזו"א מעשרות סי' ד ס"ק לב
ג/יח חזו"א על הרמב"ם
ג/יח חזון יחזקאל מעשרות פ"ב ה"כ
ג/יח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קטו, קכז
ג/יח ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/יח מעשה רקח
ג/יח מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' ל
ג/יח משנת יעקב
ג/יח ציוני מהר"נ
ג/יח שם משמעון (סטרליץ) עמ' לב, פז
ג/יט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מז
ג/יט אור שמח
ג/יט אמונת אליעזר מעשרות עמ' ס, קכ
ג/יט אמונת עתיך גל' 124 עמ' 50
ג/יט אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' יט ס"ק טז
ג/יט אנצי"ת ע' אכילת עראי הע' 19
ג/יט אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 74, 77, 83, 87, 90-94, 148, 180, 182
ג/יט אפיקי ים ח"א דף נה
ג/יט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קמח
ג/יט אש דת (דוברין) דף עח ע"ב
ג/יט בית אהרן וישראל גל' ח עמ' מב, גל' כד עמ' לג, לו
ג/יט בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קסג {הקדימו בשבלים}
ג/יט בן אריה
ג/יט ברור הלכה ביצה יג ע"א ציון ו, יג ע"ב ציון ג
ג/יט ברור הלכה ע"ז נו ע"א ציון ג פסקה ד
ג/יט גבורת יצחק תרומות עמ' כב
ג/יט גדולי שמואל ביצה דף יג
ג/יט גינת ראובן תרומות עמ' עח
ג/יט דברות משה ביצה עמ' רכא, רכג, רלג {מכת מרדות}
ג/יט דברות משה זרעים עמ' ת, תג, תיא {מע"ר שהקדימו בשבלים אסור לאכול ממנו עראי קודם שיפריש תרומתו ורדב"ז}
ג/יט דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' נה
ג/יט הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לג ס"ק ח
ג/יט הר צבי זרעים ח"א עמ' קכט
ג/יט זהב התרומה תרומות עמ' ריד {מדרבנן}
ג/יט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כז [ירושלמי תרומות ספ"ח]
ג/יט חזו"א מעשרות סי' ד ס"ק יא, יד-טו, יז, כא
ג/יט חזו"א על הרמב"ם
ג/יט חזון יחזקאל מעשרות פ"א ה"ח
ג/יט חסדי דוד ח"א עמ' שפב
ג/יט טל חיים (סגל) עמ' עג
ג/יט ישועות כהן שבת סי' קט ס"ק ב
ג/יט ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שמ, שנה
ג/יט לה' הארץ ומלואה ח"א עמ' ה
ג/יט מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ה {מל"מ}
ג/יט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קסד
ג/יט מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קו
ג/יט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רעא, ערה, רפ, דש
ג/יט מעשה רקח
ג/יט מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' ז, לו
ג/יט מקדש דוד סי' נו אות ב
ג/יט עמק הנצי"ב פ' קרח פסקא ו עמ' קכה {מכת מרדות}
ג/יט ערהשה"ע זרעים סי' קג אות ו
ג/יט פרי עץ חיים (קרויס) עמ' פ, שלב
ג/יט ציוני מהר"נ
ג/יט קהלות יעקב ביצה ט, זרעים יד
ג/יט קול צופיך עמ' רצז, ש
ג/יט קרית מלך
ג/יט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקצד
ג/יט שאר יוסף ח"א עמ' קכא
ג/יט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סא
ג/יט שביתת השבת זורה אות יג {מנפה מיד}
ג/יט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קסג
ג/יט שם משמעון (סטרליץ) עמ' מב, מו, קל
ג/יט שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קלח
ג/יט תורת זרעים עמ' פד
ג/יט תורת לויים דף מג
ג/כ אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מח
ג/כ אוצמפה"ת ב"מ כא ע"ב הע' 139
ג/כ אוצרות יהושע עמ' תקיד
ג/כ אור הישר [מל"מ הל' תרומות פ"ו ה"א]
ג/כ אור שמח
ג/כ אמונת אליעזר דמאי עמ' קלו
ג/כ אמונת אליעזר מעשרות עמ' כח {כ"מ}, פה, קעו {ראב"ד}, קעח {כ"מ}, ריח
ג/כ אמונת עתיך גל' 127 עמ' 48 {מל"מ}
ג/כ אמרי חן (לוונברג) תרומות-מע"ש עמ' קנ-קנג
ג/כ אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 101, 103, 104
ג/כ אפיקי מגינים שבת דף כו
ג/כ אשר למלך
ג/כ באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' ח ס"ק א
ג/כ בינת נבונים דף סז ע"ב
ג/כ בית המדרש
ג/כ ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ד פרק ד {כ"מ}
ג/כ ברור הלכה שבת כו ע"א ציון א פסקה ג
ג/כ גבורת יצחק תרומות עמ' רלה, רסה, ביכורים עמ' קלב
ג/כ גליונות אבני נזר
ג/כ דברות משה ברכות עמ' קמד {ומותר להאכיל לבהמה עראי מן הטבל ואפילו בתוך הבית}
ג/כ דברות משה שבת ח"א סי' כד ענף א, ו
ג/כ דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קי
ג/כ דברי אמת (תשעט) עמ' תמה {כ"מ}
ג/כ דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קכ-קכב, קמח, קנא {רמב"ם}, קנב {כ"מ, ר"י קורקוס, רדב"ז}
ג/כ זכר שמואל שבת סי' לא לדף כו ע"א
ג/כ זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כז
ג/כ חזו"א חו"מ לקוטים סי' כ לדף פח, טהרות בליקוטים בסופו, מעשרות סי' ג ס"ק ח, יא, סי' ד ס"ק לא, שביעית סי' ב ס"ק ה, דמאי סי' ז ס"ק ח
ג/כ חזו"א על הרמב"ם
ג/כ חזון יחזקאל דמאי פ"א הי"ח, מעשרות פ"ב ה"כ, ב"מ פ"ח ה"ג
ג/כ חזון נחום זרעים ח"ב עמ' שכ
ג/כ חי' הגר"ח החדש עמ' כח
ג/כ חי' הגרי"ז דף ל ע"ד
ג/כ חסד יצחק עמ' נז
ג/כ חסדי דוד ח"א עמ' קי
ג/כ יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קטז
ג/כ יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קטז
ג/כ ישועת משה עמ' צח
ג/כ כפתור ופרח (תשו) דף מג ע"א
ג/כ כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שלה
ג/כ מבית מאיר ח"ג עמ' ה, קסז
ג/כ מנחת חינוך ח"ג עמ' תיא
ג/כ מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' טו
ג/כ מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רכח
ג/כ מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קפד
ג/כ מענה לשון עמ' סד
ג/כ מעשה רקח
ג/כ מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' כג, כט-ל, תרומות סי' מז
ג/כ מקדש דוד סי' נו אות ג-ד
ג/כ מקור ישראל דף כג ע"ב
ג/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/כ משא יד ח"א עמ' רפז
ג/כ משה ידבר (תשעו) עמ' צג
ג/כ משנת יעקב
ג/כ משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קכה-קכו
ג/כ משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כט עמ' קנא-קנג
ג/כ נועם ח"ג עמ' כ {מל"מ}
ג/כ נתיבות אדם ח"ב עמ' סח
ג/כ ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קלח {אכילת קסע בבהמה}
ג/כ עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רח
ג/כ פרי אברהם אליעזר עמ' שצד {גרי"ז}
ג/כ צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יט ע"ב
ג/כ קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/כ קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקמד
ג/כ קונטרסי שעורים ב"מ שעור כז אות א, ג
ג/כ קרית מלך
ג/כ קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רסד {לבהמה}
ג/כ רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' כז
ג/כ שדה שמואל שביעית עמ' עו {כ"מ}
ג/כ שלום ירושלים עמ' נג
ג/כ שם משמעון (סטרליץ) עמ' קנה
ג/כ שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שסד {כ"מ}
ג/כ שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' עח
ג/כ שערי תורת בבל עמ' 143
ג/כ שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכא ע"ד
ג/כ תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 689
ג/כ תורה שלמה שמות פכ"ג אות קמט {מל"מ}
ג/כ תורת זרעים עמ' קה
ג/כ תפארת בחורים פאה עמ' קי {אכילת בהמה אחרי ראיית פני הבית}, קיב {לא יפקיר, ר"י קורקוס בשם ירושלמי}
ג/כ תפארת ציון (קואינקה) עמ' צג
ג/כא אוצר יסודי שביעית עמ' תמה
ג/כא אמונת יהושע עמ' תתצא
ג/כא ברור הלכה ב"מ כא ע"ב ציון ח
ג/כא ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ו ע"ב ציון ב
ג/כא גוילין נצולין עמ' רלז
ג/כא חזו"א דמאי סי' ז ס"ק ח
ג/כא חזו"א על הרמב"ם
ג/כא חזון נחום זרעים ח"ב עמ' שכא
ג/כא חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 277
ג/כא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קיט
ג/כא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קפד, קפח
ג/כא משאת מרדכי ב"ק עמ' רעט
ג/כא משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' פט
ג/כא ספרי דבי רב ח"ב עמ' קנה
ג/כא עולת שלמה ח"ב עמ' תיא, תיג
ג/כא פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קיח
ג/כא קרית מלך
ג/כא שלום ירושלים עמ' קנו
ג/כא שם משמעון (סטרליץ) עמ' קכז
ג/כב אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' נ
ג/כב אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שעט
ג/כב אור דוד עמ' קעג, קעז
ג/כב אור הישר [מל"מ לקמן פי"א ה"ט]
ג/כב אור יעקב נדרים עמ' נג
ג/כב אמונת אליעזר דמאי עמ' שלד
ג/כב באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' ד ס"ק ה
ג/כב חזו"א דמאי סי' ז ס"ק ח, יא
ג/כב חזו"א על הרמב"ם
ג/כב חיבת הקודש עמ' מד
ג/כב חסדי דוד ח"א עמ' שצב
ג/כב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קיז, קיט
ג/כב מילי דמרדכי
ג/כב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קפד, קפח, שו
ג/כב מקדש דוד זרעים - תרומות סי' יח, כד, לב, דמאי סי' יט
ג/כב מקדש דוד סי' נה אות ב, ז, סי' נז אות ד
ג/כב משברי ים חזקה עמ' קפו
ג/כב משנת יעקב
ג/כב ספרי דבי רב ח"ב עמ' קנה
ג/כב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/כב קרית מלך
ג/כב שהם וישפה ח"ב
ג/כב שער המלך ח"א עמ' רצד {ר"י קורקוס}
ג/כב תבואת ישראל תרומות עמ' צו
ג/כג אור הישר [אור הישר משניות מעשרות פ"ה מ"ז]
ג/כג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כז [שעה"מ הל' מאא"ס פ"ח הי"א]
ג/כד אברהם יגל
ג/כד אוצמפה"ת ב"מ כא ע"ב הע' 135-140
ג/כד אור שמח
ג/כד אמונת אליעזר מעשרות עמ' פא {מצא תאנים}
ג/כד אמרי נפתלי ח"ב עמ' מד
ג/כד אפיקי מגינים ב"מ סי' כא
ג/כד אפיקי מגינים ב"ק - אלו מציאות סי' א
ג/כד בית זבול ח"ג סי' לח, ח"ד עמ' קנט, קסא
ג/כד ביתאל ח"א דף פז ע"ג
ג/כד בכורי אברהם דף עג ע"ג {תחת התאנה}
ג/כד בני יעקב [לח"מ הל' גזילה פט"ו]
ג/כד ברור הלכה ב"מ כא ע"ב ציון ח
ג/כד ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ו ע"ב ציון ב
ג/כד גוילין נצולין עמ' רלו-רלז
ג/כד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' יח
ג/כד דברי חיים (אוירבך) אבידה סי' א ד"ה ועיין
ג/כד דברי חיים ב"מ כא ע"ב ד"ה ועפי"ז
ג/כד זכרון משה (קרונז'ק) עמ' יב
ג/כד חדושים ובאורים (גרי') ב"מ סי' יג ס"ק יח
ג/כד חזו"א דמאי סי' ז ס"ק ח
ג/כד חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רצה
ג/כד חי' ר"י אלמידה דף כא ע"ד
ג/כד חיים ומלך
ג/כד חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 277-276 {רדב"ז}
ג/כד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קטז
ג/כד יהגה האריה עמ' סז
ג/כד יצחק ירנן
ג/כד מעשה רקח
ג/כד מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' ו
ג/כד מקדש דוד סי' נו אות ב
ג/כד מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/כד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/כד משיב נפש (גרוס) ח"ב עמ' פח
ג/כד משנת יעקב
ג/כד משנת יעקב נזיקין עמ' רט
ג/כד משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קטז
ג/כד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיג ע"ב {כ"מ}
ג/כד נשמת כל חי ח"ב דף סח ע"ד, סט ע"ב
ג/כד עין תרשיש
ג/כד פי אריה דף ו ע"ד, ז ע"ב
ג/כד רביד הזהב (אברך) דף נח ע"ב
ג/כד רביד הזהב (אברך) סי' לח אות ח
ג/כד שם טוב - השלמה
ג/כד שם משמעון (סטרליץ) עמ' לא, קמח
ג/כד שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קמה
ג/כד שער המלך ח"ב עמ' פח
ג/כד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תרכז
ג/כד תורת רפאל ח"ג עמ' סג
ג/כד תרומות חיים סעיף נ אות י
ג/כה אבן ישראל (פישר)
ג/כה אגרות הגרי"ד עמ' קלב, קמט
ג/כה אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 6
ג/כה אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ד הע' 11, 60
ג/כה אור יעקב פסחים דף 171, 173
ג/כה אור שמח
ג/כה אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק טז
ג/כה אחיעזר ח"ב סי' לט ס"ק ט
ג/כה אמונת יהושע עמ' תרכט, תרלג, תתקה, אלף קצט
ג/כה אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 269
ג/כה אפיקי מגינים חלה פ"ג מ"ד אות א
ג/כה באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' לד ס"ק א
ג/כה בדבר מלך חי"ח עמ' קנד {המקדיש פירות תלושין ופדאן קודם שתגמר מלאכתן חייב לעשר ואם נגמרה מלאכתן ביד הקדש ואח"כ פדאן קודם השבת שבשעת חובתן הוו פטורין מן המעשרות}
ג/כה ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' טו אות יג
ג/כה ברכת מרדכי פסחים עמ' קסח
ג/כה גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' כא, פא
ג/כה גור אריה יהודה (זמבא) עמ' יט
ג/כה גליונות אבני נזר {מל"מ} [עי' ירושלמי חלה פ"ג ה"ג]
ג/כה דברות משה זרעים עמ' פו, תרמ {ואם נגמרה מלאכתן ביד ההקדש ואחר כך פדאן פטורין מן המעשרות}
ג/כה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קסד
ג/כה דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקג, תקז
ג/כה היכל מלך
ג/כה זהב התרומה - חלה עמ' שלב-שלד, תקסב {מקדיש קמה}, תקעו
ג/כה זהב התרומה תרומות עמ' רעט, רפט
ג/כה חזון יחזקאל פאה פ"א ה"י, מנחות פ"י ה"ז
ג/כה חזון נחום זרעים ח"א עמ' קסט
ג/כה חי' ר' חיים הלוי דף מ
ג/כה חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 18
ג/כה יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רב, שעט, תנו
ג/כה מבית מאיר ח"ג עמ' ד-ה
ג/כה מהרי"ט אלגזי חלה אות יב או"ק ב {רדב"ז}
ג/כה מוריה גל' קצא עמ' עט
ג/כה מילי דמרדכי
ג/כה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' סא, עח, צא, קצה
ג/כה מקדש דוד זרעים - תרומות סי' ב
ג/כה מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ג/כה משכן בצלאל ח"א סי' ב
ג/כה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' צז-צח, קיט
ג/כה סוכה וארבעת המינים עמ' 436
ג/כה ערהשה"ע זרעים סי' נח אות י
ג/כה פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קלב
ג/כה פרי יצחק (תשעו) עמ' תעג
ג/כה קובץ חי' תורה (סול') עמ' עט
ג/כה קול דודי (תשף)
ג/כה קרית מלך
ג/כה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקעח
ג/כה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תלז, תנח
ג/כה שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' עד עמ' קפה {הקדיש קמה}
ג/כה שלום ירושלים עמ' סב {כ"מ}
ג/כה שעורי הרב חלה עמ' כא, קכג
ג/כה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רס
ג/כה שער המלך ח"א עמ' רצג
ג/כה תפארת בחורים פאה עמ' קיג {ראיית פני הבית}, רפו {הקדש}, רפז {דרך אמונה}


ד/377 הלכות מעשר פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ דרך אמונה
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' צו-צז, קא
ד/רה"פ עשר תעשר הל' קנג-קסו
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבן ישראל (פישר) כאן, ח"ג עמ' מד, ח"ח עמ' צה
ד/א אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שעח
ד/א אוצרות הרמב"ם
ד/א אור הישר [אור הישר ב"מ פח ע"א, כ"מ לעיל פ"ג ה"ד]
ד/א אור המאיר (שפירא) סי' לז אות א {ראב"ד}
ד/א אור יעקב נדרים עמ' נג
ד/א אמונת יהושע עמ' תרל, תרלג, תתקא, תתקד
ד/א אמונת עתיך גל' 113 עמ' 12 {דרך גגות}
ד/א אמונת עתיך גל' 120 עמ' 74 {דרך אמונה}
ד/א אמונת עתיך גל' 124 עמ' 51 {ראב"ד}
ד/א אמרי חן (לוונברג) תרומות-מע"ש עמ' קנג-קנו
ד/א אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 20 {ראב"ד}
ד/א אשר למלך
ד/א באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' כב ס"ק ב
ד/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 25 {ראב"ד}
ד/א בית אהרן וישראל גל' ח עמ' מב {לוקים על טבל רק אם נקבע בכניסה לבית}
ד/א בית שערים יו"ד סי' תח
ד/א ברור הלכה ב"מ פח ע"א ציון א
ד/א ברכת הריח ח"ב עמ' קי {דרך גגים}
ד/א גדולי שמואל ביצה דף יג
ד/א גן שושנים ח"ב עמ' ריד
ד/א חזו"א חו"מ לקוטים סי' כ לדף פח, מעשרות סי' ג ס"ק יב, סי' ה ס"ק טו, שביעית סי' א ס"ק יח
ד/א חזו"א על הרמב"ם
ד/א חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רצז, שכא
ד/א טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תשיח
ד/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שסד
ד/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קא
ד/א יורה חכימא (תשח) עמ' רנט
ד/א כפתור ופרח (תשו) דף נב ע"ב, נו ע"ד
ד/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכג, שלה
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' צה ע"א
ד/א מאורות חיים תרומות עמ' קמו-קמז
ד/א מגיני שלמה עמ' רמב-רמג
ד/א מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק ב
ד/א מחנה יוסף (תשעב) סי' סז אות ח
ד/א מחנה יוסף פסחים עמ' מו, סוטה עמ' קמב
ד/א מילי דמרדכי
ד/א מנחת חינוך ח"ב עמ' שפו, ח"ג עמ' קב-קג
ד/א מקדש דוד סי' נו אות ג
ד/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/א משא יד ח"א עמ' רפז-רפח
ד/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תסג
ד/א משנת יעקב
ד/א משנת ר' אהרן נדרים עמ' רג
ד/א נתיבות אדם ח"ב עמ' ע
ד/א נתיבות פסיקה עמ' 41
ד/א ערהשה"ע זרעים סי' צב אות ז
ד/א פירות מפוזרין עמ' סה-סו
ד/א פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' לט {דרך גגות וקרפיפות}
ד/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שלב
ד/א קונטרסי שעורים ב"מ שעור כז אות א, ה, יא, יד
ד/א קרבן אליצור דף יט ע"ג
ד/א קרית מלך
ד/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רסג
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקעח, תקצו
ד/א שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קסט, קעא
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קיח
ד/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' נ
ד/א תולדות ההלכה ח"ג עמ' 142, 147
ד/א תורה תמימה דברים פ' כו אות נח
ד/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מה
ד/ב אדרת אליהו (ראם) עמ' רפז
ד/ב אהלי יהודה (הכהן) דף ז ע"א
ד/ב אור דוד עמ' קעח
ד/ב אור הישר [מל"מ לעיל פ"ג הי"ט ופי"א ה"ט]
ד/ב אמונת אליעזר מעשרות עמ' קעז, קפג, קצה
ד/ב אמרי חן (לוונברג) תרומות-מע"ש עמ' קנג-קנו
ד/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קט {כ"מ}, רה, ריט
ד/ב ארשות החיים עמ' לז
ד/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' ח ס"ק ג, סי' כ ס"ק ט, סי' כב ס"ק ג
ד/ב בית זבול ח"ג סי' לח
ד/ב בית שערים יו"ד סי' תח
ד/ב גבורת יצחק תרומות עמ' כג
ד/ב גן שושנים ח"ב עמ' ריד-רטז
ד/ב דברות משה זרעים עמ' תלה {כ"מ}
ד/ב דור רביעי ח"ב עמ' ק, קב-קג
ד/ב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קסד
ד/ב זבח שלמה ח"א עמ' מד
ד/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כז [עי' יומא י ע"א אלא מעשר מי איכא למימר מדרבנן]
ד/ב חזו"א חו"מ לקוטים סי' כ לדף פט, מעשרות סי' ד ס"ק כג, סי' ה ס"ק ז, דמאי סי' ז ס"ק יח
ד/ב חזו"א על הרמב"ם
ד/ב חסדי דוד ח"א עמ' שעט
ד/ב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' צט-ק, קז
ד/ב יצחק ירנן
ד/ב ישועות כהן לקוטים סי' ב ס"ק ט
ד/ב כפתור ופרח (תשו) דף קז ע"ג
ד/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שלד-שלה
ד/ב לבושי מרדכי ח"ד עמ' מ
ד/ב מאורות חיים תרומות עמ' קמו
ד/ב מבית מאיר ח"ג עמ' כג
ד/ב מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ה
ד/ב מחנה דוד (בונאן) דף יג ע"ג
ד/ב מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' מג
ד/ב מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' לה
ד/ב מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' קמ
ד/ב מעיני המים
ד/ב מעשה רקח
ד/ב מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' טו-טז
ד/ב מקום דוד [אור יקרות דף מו ע"א, קול יעקב בחידושי אחיו דף ו ע"ג]
ד/ב מראות הים עמ' קנ-קנג
ד/ב משנת יעקב
ד/ב משפטי שלמה (קרליץ) ח"ב סי' כט עמ' קנ-קנב
ד/ב נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תרלה
ד/ב פירות מפוזרין עמ' סו-סז
ד/ב פניני ים סי' ח אות ח
ד/ב קהלות יעקב ביצה ט
ד/ב קונטרסי שעורים ב"מ שעור כז אות יא
ד/ב קרית מלך
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקעח-תקעט, תקצד
ד/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קעה
ד/ב שלום ירושלים עמ' קנז
ד/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קיח
ד/ב תורת החוף ימים סי' י אות ה
ד/ב תשובה מיראה
ד/ב תשובה מיראה (תשסו) עמ' יב, יג, עא
ד/ג אמונת אליעזר מעשרות עמ' צא {פחות מד"א}
ד/ג אמונת יהושע עמ' תתצה
ד/ג אמר יוסף (אלקלעי) דף קיא ע"א
ד/ג אשר למלך
ד/ג בעקבי הצאן עמ' עה
ד/ג חוף ימים ח"א סי' כ אות ב
ד/ג חזו"א מעשרות סי' ה ס"ק טז
ד/ג חזו"א על הרמב"ם
ד/ג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רסג-רסד
ד/ג כנה"ג
ד/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכג, שמט
ד/ג מילי דמרדכי
ד/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קס
ד/ג מעשה רקח
ד/ג מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' יז
ד/ג מקדש דוד סי' נו אות ג
ד/ג ספרי דבי רב ח"ד עמ' נא
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקפ
ד/ג שמועת חיים יומא ח"א עמ' קכז
ד/ד אבני נזר יו"ד סי' שפד אות ב
ד/ד אמונת אליעזר מעשרות עמ' צג {ארבעה עמודים}
ד/ד אמונת יהושע עמ' תתצה
ד/ד אנצי"ת ע' בית הע' 52
ד/ד אשר למלך
ד/ד גליונות אבני נזר
ד/ד דברי אור ח"א עמ' קפו
ד/ד חזו"א מעשרות סי' ה ס"ק יא
ד/ד חי' חתם סופר
ד/ד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קכב-קכג
ד/ד ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רסג-רסד
ד/ד מזבח חדש דף טו ע"א
ד/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' קטז
ד/ד משנה שכיר יו"ד עמ' תד
ד/ד משנת יעקב
ד/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' לב-לג
ד/ד קרית מלך
ד/ד שם משמעון (סטרליץ) עמ' לד
ד/ד שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' של
ד/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מו
ד/ה אוצר השבת ח"א עמ' קיד
ד/ה אמונת יהושע עמ' תתצו
ד/ה אנצי"ת ע' בית המדרש הע' 91
ד/ה אשר למלך
ד/ה ויען יצחק עמ' צח
ד/ה חזו"א על הרמב"ם
ד/ה יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קכא
ד/ה ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רסג-רסד
ד/ה מעשה רקח
ד/ה קרית אריאל עמ' עב
ד/ה שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' קפד
ד/ה שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קנב
ד/ה שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות ו
ד/ה תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 691
ד/ה תשובה מאהבה ח"ב דף יז ע"א
ד/ו אור הישר [עי' הל' טו"צ פי"ד הי"ד]
ד/ו אוריתא יד עמ' ריח
ד/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 157
ד/ו אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 512, ע' בית המדרש הע' 91
ד/ו אשר למלך
ד/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' סד
ד/ו זכר שמואל - לקוטים בענייני תרו"מ סי' ה ס"ק ד
ד/ו זכר שמואל נגעים סי' יב ס"ק ה
ד/ו זכר שמואל עירובין סי' נה ס"ק ב
ד/ו חי' הגאון אדר"ת עמ' קנג {דוקא אם יש בו בית דירה}
ד/ו חסדי דוד ח"א עמ' שצד
ד/ו ירחי כלה סוכה ח"א עמ' רסג-רסד
ד/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנא
ד/ו מעשה רקח
ד/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עח ע"ג
ד/ו קרית אריאל עמ' עט, פו
ד/ו שולי הגליון עמ' קיח
ד/ו שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' קפד
ד/ו שם טוב - השלמה
ד/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות ו
ד/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שעז
ד/ז אוריתא יד עמ' ריח
ד/ז אמונת אליעזר מעשרות עמ' קצא
ד/ז אשר למלך עמ' רצה
ד/ז ברור הלכה ב"מ פח ע"א ציון א
ד/ז ויען יצחק עמ' קא, קב, קד
ד/ז חזו"א מעשרות סי' ה ס"ק ז
ד/ז חזו"א על הרמב"ם
ד/ז טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' תסא
ד/ז מאורות חיים תרומות עמ' קמ {חצר}
ד/ז משנת יעקב
ד/ז פירות מפוזרין עמ' סה-סז
ד/ז קרית מלך
ד/ז שולי הגליון עמ' קיח
ד/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות א
ד/ח אדמת יהודה
ד/ח אור הישר [אור הישר למשניות מעשרות פ"ב מ"ב ולירושלמי מעשרות פ"ב ה"א]
ד/ח אמונת אליעזר מעשרות עמ' פח-פט
ד/ח ברור הלכה ב"מ פח ע"א ציון א
ד/ח ויען יצחק עמ' קא
ד/ח חזו"א מעשרות סי' ה ס"ק יב
ד/ח חזו"א על הרמב"ם
ד/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שיג
ד/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשנב
ד/ח מעיני המים
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקפ
ד/ח שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות ו
ד/ט אנצי"ת ע' בית הע' 40, ע' בית שער הע' 57
ד/ט ויען יצחק עמ' קב
ד/ט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קכג
ד/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנ
ד/י אור שמח
ד/י חזו"א מעשרות סי' ה ס"ק יד
ד/י חזו"א על הרמב"ם
ד/י יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קכג
ד/י ישועת משה עמ' שלח
ד/י מעשה רקח
ד/י משנת יעקב
ד/י עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 546
ד/י קרית מלך
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקפ
ד/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' נא {מל"מ}
ד/י שדה אלחנן ח"א עמ' לה
ד/י שולי הגליון עמ' קיט
ד/יא אור הישר [מל"מ לקמן פ"ה הכ"ב ד"ה וראיתי]
ד/יא אוריתא יד עמ' ריח
ד/יא ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שלט
ד/יא ברור הלכה ביצה לד ע"ב ציון ג
ד/יא גדולי שמואל ב"מ דף פח ע"א
ד/יא דור רביעי ח"ב עמ' קג
ד/יא ויען יצחק עמ' קד
ד/יא חוף ימים ח"ב סי' מג אות א
ד/יא חזו"א חו"מ לקוטים סי' כ לדף פח, שביעית סי' א ס"ק כ, מעשרות סי' ג ס"ק כב
ד/יא חזו"א על הרמב"ם
ד/יא חסדי דוד ח"א עמ' שפה
ד/יא טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' פב
ד/יא טל חיים (טל) שבת עמ' 82 {מגמה}
ד/יא כפתור ופרח (תשו) דף מג ע"א
ד/יא מבוא למשנה תורה עמ' 49
ד/יא פני משה (שלז')
ד/יא שולי הגליון עמ' קיט
ד/יא שמן הטוב (תשפ) עמ' רצג
ד/יא שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות ב
ד/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מו
ד/יב חזו"א מעשרות סי' ג ס"ק כב
ד/יב חזו"א על הרמב"ם
ד/יג אהל תורה (קוק) עמ' קסו
ד/יג אור שמח
ד/יג אמונת אליעזר מעשרות עמ' קפא {ר"י קורקוס}
ד/יג אמונת יהושע עמ' אלף קסו
ד/יג בני יעקב
ד/יג הגהות חבר בן חיים
ד/יג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כז [עי' חסדי דוד בתוספתא שם] {כ"מ}
ד/יג חוף ימים ח"ב סי' מג אות א
ד/יג חזו"א מעשרות סי' ה ס"ק ו-ז
ד/יג חזו"א על הרמב"ם
ד/יג חזון יחזקאל מעשרות פ"ב ה"י
ד/יג חסדי דוד ח"א עמ' שפט
ד/יג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קכ, קכב
ד/יג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ד/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנ-שנא
ד/יג כתבי העלוי מראקוב עמ' קנד
ד/יג מאורות חיים תרומות עמ' קלח, קמו
ד/יג מבית מאיר ח"ג עמ' כה-כו
ד/יג מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' כה
ד/יג מעשה רקח
ד/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יג קונטרסי שעורים ב"מ שעור כז אות ה
ד/יג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לד {כ"מ}
ד/יג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קנב, קעד
ד/יג שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות א-ב
ד/יג תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 683
ד/יד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 158
ד/יד אמונת עתיך גל' 116 עמ' 158 {דרך אמונה}
ד/יד דובב מישרים (וידנפלד) עמ' ב
ד/יד הגות והלכה עמ' 171, 172
ד/יד הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יט ס"ק מא {ראב"ד}
ד/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 215
ד/יד חוות בנימין ח"ג עמ' תריז {ראב"ד}
ד/יד חזו"א מעשרות סי' ה ס"ק ה
ד/יד חזו"א על הרמב"ם
ד/יד חסדי דוד ח"א עמ' שצד
ד/יד כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ג
ד/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנב
ד/יד מילי דמרדכי
ד/יד מעיני המים
ד/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יד משנת ר' אהרן זרעים עמ' עו
ד/יד עמודי אור סי' קכב אות כב
ד/יד פניני ים סי' ח אות ב-ג
ד/יד שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קעה {רדב"ז}
ד/טו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מז
ד/טו אמונת אליעזר מעשרות עמ' ק
ד/טו אנצי"ת ע' אויר (א) הע' 29
ד/טו גליונות אבני נזר [עי' רש"י זבחים פח ע"א ד"ה רב אשי]
ד/טו חי' הגרנ"ט סי' פא
ד/טו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קכד
ד/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנב
ד/טו כתר תורה (תשסז) עמ' רלז
ד/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רס {כ"מ}
ד/טו מעשה רקח
ד/טו שם משמעון (סטרליץ) עמ' לו
ד/טו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שנא {כ"מ ושעה"מ}
ד/טו שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קמ
ד/טו שערי טהר ח"ג שער ב סי' ל אות א
ד/טז אור שמח
ד/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנב-שנג
ד/טז מאורי המועדים עמ' שמט {משיכנסו כולם יתחילו לקרוא}
ד/טז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קלו {כ"מ}
ד/טז מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/טז קרית מלך
ד/יז אבן ישראל (פישר)
ד/יז באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' יג ס"ק ב
ד/יז בני שמואל דף כג ע"ד
ד/יז ברור הלכה ביצה לה ע"א ציון ג
ד/יז גינת ראובן תרומות עמ' רצז, תרט
ד/יז הר המלך ח"ז עמ' סז
ד/יז חזו"א מעשרות סי' ד ס"ק ח, סי' ו ס"ק ו
ד/יז חזו"א על הרמב"ם
ד/יז חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רצ
ד/יז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קא
ד/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שמג, שנב-שנג
ד/יז מעשה רקח
ד/יז מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' י
ד/יז מקדש דוד סי' נו אות ב
ד/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יז פני משה (שלז')
ד/יז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כז ע"א-ע"ב
ד/יז קול יעקב (שאול) חדושי הלכות דף ט ע"א
ד/יז קרית מלך
ד/יז שדה הארץ ח"ג דף קנא ע"ב
ד/יז שמן הטוב (תשפ) עמ' רצג
ד/יח מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' כב
ד/יח מקדש דוד סי' נו אות ג
ד/יח פניני ים סי' ח אות ד-ה


ה/378 הלכות מעשר פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ דרך אמונה
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' צז, קב-קג
ה/רה"פ עשר תעשר הל' קסז-קפז
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבן ישראל (פישר)
ה/א אהל תורה (קוק) עמ' קסז
ה/א אוצמפה"ת ב"מ מח ע"א הע' 170 {נתינת כסף קובעת בלי משיכה}
ה/א אור הישר [אור הישר משניות דמאי פ"ג מ"ב]
ה/א אמונת אליעזר דמאי עמ' קמה, קמח
ה/א אמונת אליעזר מעשרות עמ' קכח, קצז-קצח
ה/א אשר למלך
ה/א בריכת המלך עמ' כב
ה/א דברות משה זרעים עמ' תתעה {ואם היה ירא שמים משגמר בלכו מעשר ואח"כ יחזיר למוכר אם רצה להחזיר}
ה/א הגהות חבר בן חיים
ה/א ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 410
ה/א העמק שאלה ח"א שאלתא לו אות ג
ה/א חוף ימים ח"ב סי' ע אות ד
ה/א חוקות החיים סי' סד {ירא שמים}, דף צו ע"ג
ה/א חזו"א דמאי סי' ז ס"ק ו, כג
ה/א חזו"א על הרמב"ם
ה/א חזון נחום זרעים ח"ב עמ' שכא
ה/א חיים ביד סי' נז (עב ע"ב) {ירא שמים}
ה/א חיים ומלך
ה/א כבוד מלכים (מרגליות)
ה/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שמד
ה/א לב מבין
ה/א מוריה גל' קה עמ' נז
ה/א מחקרי משפט ח"ב עמ' 48
ה/א מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' ריט
ה/א מעשה רקח
ה/א מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' יז, לו
ה/א מקור ישראל דף קח ע"ג {משנתן דמים}
ה/א משנת יעקב
ה/א נתיבות אדם ח"ב עמ' סה {דרך אמונה}
ה/א ס' השדה דף נה ע"ב
ה/א סמיכה לחיים יו"ד סי' ד דף כה ע"א {בלבו}
ה/א ציץ אליעזר ח"א סי' א אות ט, יז
ה/א קובץ השמיטה עמ' תז
ה/א קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' תלא
ה/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' לט
ה/א קרבן אליצור דף קלד ע"ב
ה/א קרית מלך
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרט
ה/א שאל האיש דף קא ע"ד
ה/א שם משמעון (סטרליץ) עמ' צד
ה/א שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קנו
ה/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות ג
ה/א תורת הקדש ח"א עמ' שלא
ה/א תורת הקנינים ח"א עמ' רעד
ה/ב אור שמח
ה/ב אמונת אליעזר מעשרות עמ' קכח {קונה במחובר}
ה/ב אמונת עתיך גל' 125 עמ' 30 {במחובר}
ה/ב דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קיא
ה/ב הר המלך ח"ז עמ' סז
ה/ב התורה והמדינה ח"ד עמ' קנ
ה/ב חזו"א מעשרות סי' ו ס"ק יב, דמאי סי' ז ס"ק כה
ה/ב חזו"א על הרמב"ם
ה/ב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רצא
ה/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שמב
ה/ב מילי דמרדכי
ה/ב מקדש דוד סי' נו אות ד
ה/ב עין ימין
ה/ב קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקמה
ה/ב שם משמעון (סטרליץ) עמ' צד, קכ, קלה
ה/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות ב
ה/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נ, ח"ה עמ' קצו
ה/ג חזו"א מעשרות סי' ו ס"ק ה
ה/ג חזו"א על הרמב"ם
ה/ג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רפח
ה/ג יד הלוי (לוין) דף כב ע"ב
ה/ג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קכד
ה/ג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שמב-שמד
ה/ג מנחת שלמה שביעית עמ' ק
ה/ג מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' לז
ה/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ג קרית מלך
ה/ג שלום ירושלים עמ' קנה {ראב"ד}
ה/ג שם משמעון (סטרליץ) עמ' יח, כד, עו, קיט
ה/ד אגרות הראי"ז עמ' קטו {כ"מ}
ה/ד אנצי"ת ע' גדולין הע' 232
ה/ד ברור הלכה ביצה לה ע"ב ציון א
ה/ד הר המלך ח"ז עמ' סז
ה/ד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שמד
ה/ד מעשה רקח
ה/ד שמו משה דף קצו ע"א
ה/ה חוקות הדיינים ח"ב עמ' שנ
ה/ה חזו"א על הרמב"ם
ה/ה חזון יחזקאל מעשרות פ"ב ה"ח
ה/ה חסדי דוד ח"א עמ' שפז
ה/ה מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' לו
ה/ה מקדש דוד סי' נו אות ד
ה/ה פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קיד
ה/ה קרית מלך
ה/ה שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קסב ע"א
ה/ה שם משמעון (סטרליץ) עמ' יד
ה/ה שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קמז
ה/ה שער המלך ח"ב עמ' קצג
ה/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נ
ה/ו אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שעט
ה/ו אור הישר
ה/ו אמונת אליעזר מעשרות עמ' נ {מתנה}
ה/ו אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 178
ה/ו בית זבול ח"ג סי' לח
ה/ו בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' ז {ישועות מלכו}
ה/ו חזו"א על הרמב"ם
ה/ו חזו"א שביעית סי' ג ס"ק ז, דמאי סי' ז ס"ק יב
ה/ו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קד, קי
ה/ו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנו
ה/ו מוריה גל' רכט עמ' פ {כ"מ}
ה/ו מילי דמרדכי
ה/ו מעיני המים
ה/ו מעשה רקח
ה/ו מקדש דוד זרעים - תרומות סי' יח, דמאי סי' יט, מעשרות סי' יב
ה/ו מקדש דוד סי' נה אות ב, סי' נז אות ב
ה/ו משה ידבר (תקפז) הל' זכיה סי' א (נו ע"ג)
ה/ו משה ידבר (תשעו) עמ' שכב
ה/ו משנת ר' אהרן זרעים עמ' עא, פ, שו"ת סי' מ אות י
ה/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קכז
ה/ו שלום ירושלים עמ' קנד
ה/ו שם משמעון (סטרליץ) עמ' כו, עא
ה/ז חזו"א דמאי סי' ז ס"ק יד-טו
ה/ז חזו"א על הרמב"ם
ה/ז חלת לחם (תשנח) עמ' רד
ה/ח אהל תורה (קוק) עמ' קנז
ה/ח אמונת אליעזר מעשרות עמ' עו, קפב, קפד
ה/ח אמונת יהושע עמ' תתצו {בית שאינו שלו}
ה/ח גדולי שמואל ב"מ דף פח ע"א
ה/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כז [חסדי דוד מעשרות פ"א]
ה/ח חזו"א דמאי סי' ז ס"ק יד-טו
ה/ח חזו"א על הרמב"ם
ה/ח חזון יחזקאל מעשרות פ"ב ה"י
ה/ח חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' יד
ה/ח מבית מאיר ח"ג עמ' כה
ה/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ח משנת ר' אהרן זרעים עמ' עט
ה/ח נטריקן (תשעד) עמ' קכט
ה/ח קונטרסי שעורים ב"מ שעור כז אות ה
ה/ח שם משמעון (סטרליץ) עמ' עג, קיט
ה/ח שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קנא-קנב
ה/ח שערי טהר ח"ב שער ד סי' לד אות א-ב
ה/ט הר המלך ח"ד עמ' מב
ה/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 157
ה/ט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח [ידי אליהו תיקון נד]
ה/ט חוף ימים ח"ב סי' מג אות ב-ג
ה/ט חזו"א דמאי סי' ז ס"ק יט
ה/ט חזו"א על הרמב"ם
ה/ט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קיד
ה/ט מעשה רקח
ה/ט מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' יב
ה/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרז
ה/י אוצר יסודי שביעית עמ' רט
ה/י חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רפז
ה/י מנחת שלמה שביעית עמ' מב {ראב"ד}
ה/י מעשה רקח
ה/י ראש אליהו ח"א עמ' רעא {או"ש}
ה/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרז
ה/י שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קמז {רדב"ז}
ה/יא אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מז
ה/יא אור הישר [מ"מ הל' שכירות פי"ב ה"י]
ה/יא ברור הלכה ב"מ פט ע"ב ציון ז
ה/יא חוף ימים ח"ב סי' מג אות ב-ג, סי' מז אות ה
ה/יא חזו"א דמאי סי' ז ס"ק יט
ה/יא חזו"א על הרמב"ם
ה/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ב"מ פט ע"ב]
ה/יא מגילת ספר לאוין דף צב ע"ב
ה/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרז
ה/יא שם משמעון (סטרליץ) עמ' קכב
ה/יא שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קמז
ה/יב אור הישר [אור הישר משניות מעשרות פ"ב מ"ח]
ה/יב אמונת אליעזר מעשרות עמ' ע
ה/יג אמונת אליעזר דמאי עמ' שא
ה/יג אמונת אליעזר מעשרות עמ' עז, קפ, ריא
ה/יג גינת ראובן תרומות עמ' קמח, תשז
ה/יג דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תרמ
ה/יג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח [ידי אליהו תיקון נד]
ה/יג חוף ימים ח"ב סי' מ אות ג, סי' מג אות א
ה/יג חזו"א דמאי סי' ז ס"ק ו, יט, כו
ה/יג חזו"א על הרמב"ם
ה/יג חזון יחזקאל מעשרות פ"ה הי"א
ה/יג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' רצד
ה/יג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קז, קיג-קיד
ה/יג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנז
ה/יג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קלו {פריעת חוב}
ה/יג מאמר המלך
ה/יג מילי דמרדכי
ה/יג מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' יב, יז, תרומות סי' יח
ה/יג מקדש דוד סי' נו אות ב-ג
ה/יג משנת יעקב
ה/יג ערך כסף עמ' קסה
ה/יג קרבן אליצור דף קט ע"ד
ה/יג קרית מלך
ה/יג שלום ירושלים עמ' קנו
ה/יג שם משמעון (סטרליץ) עמ' כה-כו, קכב
ה/יג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קס-קסא
ה/יג תורת זרעים עמ' קה
ה/יג תפארת בחורים פאה עמ' שלה {פריעת חוב מטבל לפני מירוח}
ה/יד אור הישר [מל"מ לעיל פ"ג ה"ג]
ה/יד אמונת יהושע עמ' תתקא
ה/יד אמר יוסף (אלקלעי) דף כא ע"א {רדב"ז}
ה/יד אמר יוסף (אלקלעי) כאן
ה/יד באר ראי עמ' מג, קח
ה/יד בד קודש (דאנון)
ה/יד בית אהרן וישראל גל' סח עמ' כ {מעושן - ספק}
ה/יד היכל מלך
ה/יד חזו"א מעשרות סי' ד ס"ק כא
ה/יד חזו"א על הרמב"ם
ה/יד חזון נחום זרעים ח"ב עמ' שב
ה/יד חלת לחם (תשנח) עמ' לד
ה/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שלח, שמא
ה/יד מעשה רקח
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יד משנת יעקב
ה/יד צמח ארז עמ' תקג {כ"מ}
ה/יד קרית מלך
ה/יד שלום ירושלים עמ' קנז
ה/יד שם משמעון (סטרליץ) עמ' מא
ה/יד תורת המלאכות ח"ב עמ' יג אות ט
ה/טו אמונת אליעזר דמאי עמ' רעג
ה/טו חזו"א מעשרות סי' ד ס"ק יח, לג
ה/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שלח
ה/טו שם טוב - השלמה
ה/טז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' סט, ח"ג עמ' מז
ה/טז אמונת אליעזר מעשרות עמ' קיח, רד
ה/טז אמר יוסף (אלקלעי) דף כא ע"ב
ה/טז אמרי בינה (אוירבך) - שבת סי' כד ד"ה וכן
ה/טז באר ראי עמ' מו
ה/טז בית אהרן וישראל גל' עב עמ' עט {נתן שמן לקדרה}, גל' עח עמ' קמג
ה/טז דברות משה זרעים עמ' תלו {הנותן יין לתבשיל חם או שנתן שמן לקדרה באלפס כשהן מרותחין נקבעו למעשר וככ"מ ורדב"ז}
ה/טז דברות משה מועד ח"א עמ' רסד {כשהן מרותחין נקבעו למעשר}
ה/טז דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה סו
ה/טז חסדי דוד ח"א עמ' שפב-שפג
ה/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שלח
ה/טז כתר המלך
ה/טז מגידות (תשמ) עמ' רסב
ה/טז מגידות (תשעג) סי' קיד עמ' רסב, רסד
ה/טז מילי דמרדכי
ה/טז נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' מז
ה/טז קרית מלך
ה/טז שביתת השבת מבשל אות קיח
ה/טז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קסג
ה/טז שם משמעון (סטרליץ) עמ' מו, פח
ה/טז תשובות רי"ח זוננפלד עמ' עה
ה/יז אבן ישראל (פישר)
ה/יז אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 162, 163
ה/יז באר ראי עמ' מה
ה/יז חזו"א מעשרות סי' ד ס"ק יז
ה/יז חזו"א על הרמב"ם
ה/יז מגידות (תשעג) סי' קיד עמ' רסג, רסד
ה/יז מילי דמרדכי
ה/יז מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' ט {סוחט לתוך כוס}
ה/יז מקדש דוד סי' נו אות ב
ה/יז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' פג {רדב"ז}
ה/יז צפנת פענח בראשית עמ' קמו
ה/יז קונטרסי שעורים ב"מ שעור כז אות י
ה/יח אבן ישראל (פישר)
ה/יח אמונת אליעזר מעשרות עמ' קט
ה/יח אמר יוסף (אלקלעי)
ה/יח ברור הלכה ביצה לה ע"א ציון א
ה/יח זבח שלמה ח"ב עמ' קי
ה/יח חזו"א מעשרות סי' ד ס"ק יז
ה/יח חזון נחום זרעים ח"ב עמ' שד
ה/יח חסדי דוד ח"א עמ' שצט
ה/יח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קכז
ה/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שלח, שמא
ה/יח מילי דמרדכי
ה/יח מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' כה
ה/יח מקום דוד [אור יקרות דף מו ע"א]
ה/יח קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקלט, תקמג
ה/יח שלמי יוסף ר"ה עמ' ק
ה/יט אור שמח
ה/יט הר המור
ה/יט חזו"א מעשרות סי' ו ס"ק טו
ה/יט חזו"א על הרמב"ם
ה/יט חיים ומלך
ה/יט כפתור ופרח (תשו) דף נב ע"ד
ה/יט מילי דמרדכי
ה/יט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תכח {אור שמח}
ה/יט ציוני מהר"נ
ה/יט קרית מלך
ה/כ אוצר השבת ח"א עמ' סב {כ"מ}
ה/כ אור הישר [אור הישר לירושלמי מעשרות פ"ב ה"ב]
ה/כ באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' י ס"ק א, ז, סי' יג ס"ק א
ה/כ ברור הלכה ביצה לד ע"ב ציון ב
ה/כ חזון נחום זרעים ח"ב עמ' שג
ה/כ יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קכו
ה/כ יד ישראל ח"ב
ה/כ כוכבי יצחק ח"ב סי' ב אות י {כ"מ}
ה/כ כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שמה
ה/כ מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' נז
ה/כ מילי דמרדכי
ה/כ מכתב לחזקיהו דף נד ע"א
ה/כא אור הישר [מל"מ הל' טו"א פי"ד ה"ב, אור הישר חולין דף יב-יג]
ה/כא אמונת אליעזר מעשרות עמ' קיב {רדב"ז}
ה/כא ברור הלכה ביצה לד ע"ב ציון ב
ה/כא חזו"א מעשרות סי' ה ס"ק ד
ה/כא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קכו
ה/כא יד ישראל ח"ב
ה/כא שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קפג
ה/כב אבני ציון ח"א סי' ל אות יד {שעה"מ}
ה/כב אברהם יגל
ה/כב אגודות אזוב מדברי דף ט ע"ד {מל"מ}
ה/כב אוצר השבת ח"א עמ' עא
ה/כב אוצרות הקידוש סי' כז אות א, ה {שעה"מ}
ה/כב אוצרות הרמב"ם
ה/כב אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 67 {מל"מ}
ה/כב אמונת אליעזר מעשרות עמ' קיב
ה/כב אש פנחס עמ' לח-לט {מל"מ}
ה/כב באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' יג ס"ק א
ה/כב בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' תמז {מל"מ}
ה/כב בית אהרן וישראל גל' לט עמ' פח {מל"מ}, גל' נא עמ' ס {מל"מ - לעשר בשבת מה שחייב מדרבנן}
ה/כב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' לב, ח"ב עמ' סב
ה/כב ברור הלכה ביצה לד ע"ב ציון ב {רדב"ז}
ה/כב גדולי ציון (תרע) דף ד (הראשון) ע"א
ה/כב גדולי ציון (תשנב) עמ' רכ {מל"מ}
ה/כב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' ט, כא
ה/כב דברות משה פסחים עמ' רנא {שעה"מ}
ה/כב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח [צל"ח ביצה לה]
ה/כב חזו"א על הרמב"ם
ה/כב חי' הגר"מ זמבה סי' י {מל"מ}
ה/כב חלת לחם (תשנח) עמ' רכז {מל"מ}
ה/כב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קכו
ה/כב יד ישראל ח"ב
ה/כב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/כב כמו השחר דף מג ע"א {מל"מ}
ה/כב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שמה
ה/כב מאיר עיני חכמים ח"א דף סח ע"ד
ה/כב מגיני שלמה עמ' רמג {שעה"מ}
ה/כב מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קכג
ה/כב מעדני מלך (תשמח) עמ' קנו {שעה"מ}
ה/כב מעשה רקח
ה/כב מקדש דוד סי' נו אות ד {מל"מ}
ה/כב מרגניתא דר"מ
ה/כב עורה שחר דף נד ע"א {מל"מ}
ה/כב פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף יד ע"ג
ה/כב צל"ח החדש דף פו ע"א {מל"מ}
ה/כב שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' לח {מל"מ}
ה/כב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' פג
ה/כב שדה אלחנן ח"א עמ' קיח, קלב {שעה"מ}
ה/כב שדה הארץ ח"ג
ה/כב שו"ע הרב או"ח סי' רעא קו"א אות ה
ה/כב שם משמעון (סטרליץ) עמ' מג
ה/כב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' שד {מל"מ}
ה/כב שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קפב-קפג
ה/כב שער המלך
ה/כב שערי ציון (כהן, תרצח) דף לב ע"ג {הגהת מל"מ}
ה/כב שרשי הים דף קמג
ה/כב תשובה מאהבה ח"ב סי' רמ {שבת קובעת}
ה/כב תשובות ר' איסר יהודה עמ' רח {מל"מ}
ה/כג אבן ישראל (פישר)
ה/כג אור הישר [חי' מהר"ם ברבי ביצה ספ"ד]
ה/כג אור תורה (בלומ') דף פב ע"ג, פג ע"א-ע"ג, פד ע"ג
ה/כג אמונת אליעזר מעשרות עמ' קיא {מל"מ}, ריג, ריז {מל"מ}
ה/כג אמר יוסף (אלקלעי)
ה/כג אנצי"ת ע' אכילת עראי הע' 22 {שעה"מ}
ה/כג באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' יג ס"ק א
ה/כג בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' תכד, תכו
ה/כג בני שמואל דף כג ע"ד
ה/כג ברור הלכה ביצה לד ע"ב ציון ד, דף לה ע"א ציון ד
ה/כג גדולי שמואל ביצה דף יב, לד {מל"מ, שעה"מ}
ה/כג גינת ראובן תרומות עמ' תרט
ה/כג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח {כ"מ} [וכן משמע בירושלמי מעשרות פ"א ד]
ה/כג זכרון שלמה (ורנר) עמ' רמא
ה/כג חזו"א מעשרות סי' ד ס"ק ט
ה/כג חזו"א על הרמב"ם
ה/כג חי' הגר"מ זמבה סי' י
ה/כג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' מז
ה/כג יד ישראל ח"ב
ה/כג מאורות חיים תרומות עמ' קלח
ה/כג מחנה יהודה (קצין) ח"ב סי' מד
ה/כג מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' נז
ה/כג מילי דמרדכי
ה/כג מכתם לדוד (פרדו) דף קיב {כ"מ}
ה/כג מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיח ע"ד
ה/כג מעיני המים
ה/כג מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' י
ה/כג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ה/כג משנה יפה תרומות פ"ח מ"ג
ה/כג עטרת תפארת דף לה ע"ג
ה/כג עץ החיים (קלוגר) עמ' רנו {מל"מ}
ה/כג פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקיז
ה/כג ציץ אליעזר ח"א סי' יג אות ו {מל"מ}
ה/כג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף כז ע"א-ע"ב
ה/כג קול יעקב (שאול) חדושי הלכות דף ט ע"א
ה/כג קרית מלך
ה/כג שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' טו {הגהת מל"מ}
ה/כג שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' פב
ה/כג שושן עדות דף קכ ע"ד
ה/כג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קכ {מל"מ}
ה/כג שער המלך ח"ב עמ' קצג {מל"מ}
ה/כג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף טז ע"ב
ה/כג תורת החוף ימים סי' יא אות ד {מל"מ}


ו/379 הלכות מעשר פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ דרך אמונה
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קד-קה
ו/רה"פ עשר תעשר הל' יא, רטז-רלה
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אור הישר [אור הישר ירושלמי מעשרות פ"א ה"ה, מל"מ הל' תרומות פ"ב הי"ד]
ו/א אמונת אליעזר מעשרות עמ' מז
ו/א גבורת יצחק תרומות עמ' רנו
ו/א דברות משה זרעים עמ' תיט {וכל שאסור לזרים לאוכלו בתרומה כגון הגרעינין וכיוצא בהן כך אסור לאוכלו מן הטבל}
ו/א דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' יב
ו/א חזו"א מעשרות סי' ז ס"ק ג
ו/א חיי משה (ברודנא) דף י ע"ד
ו/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רכה
ו/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קכה
ו/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ו/א מילי דמרדכי
ו/א מעשה רקח
ו/א משכיל לאיתן דף יב ע"א {לומדים דיני טבל מתרומה}
ו/א משנת יעקב
ו/א פי אריה דף ל ע"א {הנאה של כילוי אסורה בטבל}
ו/א צמח מנחם דף סב ע"ב {כל שאסור בתרומה אסור בטבל}
ו/א קרית מלך
ו/א שלום ירושלים עמ' קנג
ו/ב אבי עזרי ח"ב
ו/ב אגרות הגרי"ד עמ' קמב, קמח
ו/ב אמונת יהושע עמ' רסח {רדב"ז}
ו/ב אמונת עתיך גל' 111 עמ' 55 {"משמרת תרומותי"}
ו/ב בית אהרן וישראל גל' מג עמ' נח
ו/ב בית המלך (חסון)
ו/ב בן אשר סי' יג אות ג {אבי עזרי}
ו/ב ברור הלכה שבת כו ע"א ציון א
ו/ב דברות משה שבת ח"א סי' כד ענף ב
ו/ב דובר ישרים פסח עמ' קנט
ו/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' רסו
ו/ב וזאת התורה עמ' רכה
ו/ב זכר שמואל - לקוטים בענייני תרו"מ סי' א ס"ק א
ו/ב זכר שמואל שבת סי' לא לדף כו ע"א
ו/ב חזו"א דמאי סי' ד ס"ק ב
ו/ב חזו"א על הרמב"ם
ו/ב ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' קנו
ו/ב מבית מאיר ח"ג עמ' מד {רדב"ז}
ו/ב מילי דמרדכי
ו/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' שפב
ו/ב מנחת שי חלה עמ' סה
ו/ב מעשה רקח
ו/ב משנת יעקב
ו/ב שדה שמואל שביעית עמ' קנב {ר"י קורקוס}
ו/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רס
ו/ב תשובה מאהבה ח"ב סי' רמ {ואצ"ל בשבת}
ו/ג אמונת אליעזר מעשרות עמ' קפ
ו/ג אמונת עתיך גל' 127 עמ' 16
ו/ג דברות משה זרעים עמ' כב, תיט {ואפילו פירות שלא נגמרה מלאכתן אסור לזרוע מהן עד שיעשר}, תשטז {אין מחפין בטבל ואין זורעין את הטבל}
ו/ג דברות משה שבת ח"א סי' כד ענף ב
ו/ג דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קכג
ו/ג חוות בנימין ח"א עמ' כז
ו/ג חזו"א מעשרות סי' ו ס"ק ח, סי' ז ס"ק יב
ו/ג חזו"א על הרמב"ם
ו/ג חזון יחזקאל דמאי פ"ב הי"ב
ו/ג חזון נחום זרעים ח"ב עמ' שז
ו/ג כפתור ופרח (תשו) דף פב ע"ג
ו/ג מילי דמרדכי
ו/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רמא
ו/ג מקדש דוד זרעים - תרומות סי' מז
ו/ג מקדש דוד סי' נה אות י
ו/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקיב
ו/ג משנת יעקב
ו/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' רסו
ו/ג פי אריה דף כט ע"ד
ו/ג פרנס לדורו עמ' 380
ו/ג קרית מלך
ו/ג שלום ירושלים עמ' קנח
ו/ג שם משמעון (סטרליץ) עמ' מח-מט, קלד-קלה
ו/ג שמחת עולם (לגו)
ו/ג שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רלח
ו/ג תפארת בחורים פאה עמ' קלא
ו/ד אור הישר [אור הישר מנחות ע ע"א]
ו/ד אור יעקב נדרים עמ' קכז
ו/ד אור שמח
ו/ד אמונת יהושע עמ' תקמד, תקמז
ו/ד אנצי"ת ע' גדולין הע' 215, 217
ו/ד אש דת (תשמח) עמ' קעג
ו/ד בני דוד
ו/ד ברור הלכה נדרים נז ע"ב ציון ו
ו/ד ברור הלכה נדרים נח ע"ב ציון א
ו/ד גדולי שמואל נדרים דף נח ע"ב {או"ש}
ו/ד חוות יאיר סי' רכד
ו/ד חזו"א שביעית סי' ח ס"ק ו
ו/ד חי' ר' שמואל נדרים עמ' רמד
ו/ד חלק יעקב (אלבעלי) דף קי-קיא {ר"י קורקוס}
ו/ד יצחק ירנן
ו/ד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ו/ד כתר המלך
ו/ד לב מבין
ו/ד מזבח חדש דף כב ע"ב
ו/ד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קעו
ו/ד משכן בצלאל ח"א סי' נא
ו/ד נדרי זריזין ח"א עמ' שצו
ו/ד נחלת ברוך דף לה ע"ב, לט ע"ב
ו/ד נשאל דוד או"ח עמ' קט, קיא
ו/ד שדה שמואל שביעית עמ' רכח
ו/ד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רכט
ו/ד שער המלך
ו/ד תורת זרעים עמ' סד
ו/ה אגרות משה יו"ד ח"א סי' ריח ענף יב
ו/ה אור שמח
ו/ה אמר יוסף (אלקלעי)
ו/ה אש דת (תשמח) עמ' קעג
ו/ה דברות משה זרעים עמ' פט, תרמב {ספק אם חייבין במעשר מדבריהם הואיל והוסיפו}
ו/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 212
ו/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח [ברכת הזבח מנחות ע ע"א]
ו/ה חזו"א על הרמב"ם
ו/ה חזו"א שביעית סי' ח ס"ק יב
ו/ה חי' ר' שמואל נדרים עמ' רמה
ו/ה מזבח חדש דף כג ע"ד
ו/ה מילי דמרדכי
ו/ה מנחה טהורה דף צא ע"ג
ו/ה פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קלד
ו/ה קרית מלך
ו/ה שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רל {ראב"ד}
ו/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שיא
ו/ה שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נו ע"ג
ו/ו אבן ישראל (פישר)
ו/ו אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שפה
ו/ו אור הישר [מל"מ הל' תרומות פי"א הכ"ב]
ו/ו אור יעקב נדרים עמ' קכז
ו/ו אור שמח
ו/ו אמונת אליעזר דמאי עמ' צח, קנז, רצט, שסא
ו/ו אמונת אליעזר מעשרות עמ' עז-עח
ו/ו אמונת יהושע עמ' שסב, תטז, תקלח
ו/ו אנצי"ת ע' גדולין הע' 114, 119, 121-123, 127-129, 137
ו/ו באר ראי עמ' תפג
ו/ו בית זבול ח"ג קונטרס ונצדק קדש סי' טו אות ב
ו/ו ברור הלכה נדרים ס ע"א ציון ג
ו/ו גינת ראובן תרומות עמ' תרצז, תשה, תשז, תתתקצג
ו/ו דברות משה זרעים עמ' קנד {אין מוכרין את הטבל אלא לצורך ולחבר}, תשיז {הזורע את הטבל בין דבר שזרעו כלה בין דבר שאין זרעו כלה}, תשצו, תתפג {ואסור לשלח את הטבל ואפילו חבר לחבר שמא יסמכו זה על זה ויאכל הטבל וכ"מ}
ו/ו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' תכד
ו/ו הר המלך ח"ז עמ' סח
ו/ו זכר ישעיהו
ו/ו חוף ימים ח"ב סי' עג אות ד
ו/ו חזו"א על הרמב"ם
ו/ו חזו"א שביעית סי' ח ס"ק ב
ו/ו חי' הגר"מ זמבה סי' ג
ו/ו חלת לחם (תשנח) עמ' מה
ו/ו חסדי דוד ח"א עמ' קי
ו/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רטז
ו/ו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף סז ע"ב
ו/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנז, שעג
ו/ו מעשה רקח
ו/ו משנת יעקב
ו/ו משנת ר' אהרן זרעים עמ' סא, נדרים עמ' רא, רו
ו/ו מתנת כהונה בכורות עמ' קפג
ו/ו נדרי זריזין ח"א עמ' שצו, תג, ח"ב עמ' סז
ו/ו נחמד למראה ח"א דף מד ע"ד
ו/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' שלט
ו/ו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' ריב
ו/ו ציוני מהר"נ
ו/ו קהלות יעקב נדרים לב ג, זרעים יג
ו/ו קרית מלך
ו/ו שלום ירושלים עמ' צא
ו/ו שלמי יוסף בכורות עמ' קפג
ו/ו שלמי יוסף מנחות עמ' שמב
ו/ו שלמי יוסף מנחות עמ' שמב
ו/ו שם יוסף (מועטי) ח"ב דף צד ע"א, צה ע"ב
ו/ו שם משמעון (סטרליץ) עמ' קכב
ו/ו שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רעז {ר"י קורקוס}
ו/ו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רלד
ו/ו תורת זרעים עמ' קא
ו/ז אור הישר [מל"מ לקמן פי"ד ה"ח]
ו/ז אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ה ד"ה והנה הא
ו/ז אנצי"ת ע' בילה הע' 9 {ראב"ד}
ו/ז בית יצחק (חבר) ח"ב דף יא ע"ג
ו/ז בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' נב
ו/ז בית שערים יו"ד סי' תיב
ו/ז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מו ע"ג {כ"מ}
ו/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח [מהרלב"ח סי' קיד-קטז]
ו/ז חזו"א יו"ד סי' קצו ס"ק טז-יז, שביעית סי' ז ס"ק כט
ו/ז חזו"א על הרמב"ם
ו/ז חזון יחזקאל דמאי פ"ח ה"ג
ו/ז חי' מהרי"א צטרון עמ' קיז
ו/ז חלת לחם (תשנח) עמ' לה, מד, קצ
ו/ז ישועות כהן חלה סי' כד ס"ק ב, ט
ו/ז כנה"ג [מהרלב"ח סי' קיד-קטז]
ו/ז כרם אברהם עמ' כט
ו/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' עח
ו/ז מעשה רקח
ו/ז מראה הנוגה
ו/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ז משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קעה
ו/ז משפטי עזיאל ח"ד עמ' קעא
ו/ז ציץ אליעזר ח"א סי' ב אות י
ו/ז קרית מלך
ו/ז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' נד
ו/ז שו"ת מהרלב"ח סי' קיד-קטז
ו/ז שער המלך ח"ב עמ' קפה
ו/ז תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 755 {ראב"ד}
ו/ח דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רכט
ו/ח מעשה רקח
ו/ט אמונת אליעזר מעשרות עמ' עז {פריעת חוב}
ו/ט אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ה ד"ה וברמב"ם
ו/ט בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רסז
ו/ט בדבר מלך ח"י עמ' רנא
ו/ט חוף ימים ח"א סי' כה אות ד, ח"ב סי' מ אות ג
ו/ט חי' הגר"מ זמבה סי' ג
ו/ט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ט
ו/ט חלת לחם (תשנח) עמ' מה
ו/ט חסדי דוד ח"א עמ' קנז
ו/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנט
ו/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' פו
ו/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שנג
ו/ט מקדש דוד זרעים - תרומות סי' יח {כמוכרו}
ו/ט משנת יעקב
ו/ט ס' המקח עמ' רל
ו/ט ציץ אליעזר ח"א סי' ב אות י
ו/ט קרית מלך
ו/ט שם משמעון (סטרליץ) עמ' קכב
ו/ט שערי תודה ח"ב דף לג ע"א {פריעת חוב מטבל}
ו/ט שפת אמת על התלמוד ח"א דף פג ע"ג
ו/ט תפארת יהונתן (תרצד) דף מח ע"ג
ו/י אבי עזרי ח"א
ו/י אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ג ד"ה ולפי"ז, סי' ה ד"ה וברמב"ם
ו/י בדבר מלך ח"ט עמ' קי
ו/י בית שערים יו"ד סי' תיב
ו/י ברור הלכה חולין קל ע"ב ציון א פרק ב
ו/י חוף ימים ח"א סי' כה אות ד
ו/י חזו"א דמאי סי' יד ס"ק ג, שביעית סי' א ס"ק כח, סי' ד ס"ק כב, יו"ד סי' ריד לדף קלא ע"א
ו/י חזו"א על הרמב"ם
ו/י חי' מהרי"א צטרון עמ' קיט
ו/י ישועות מלכו (קרית ארבע)
ו/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שס
ו/י לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תפט
ו/י לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כו ס"ק א, ה
ו/י מאור למלך ב"ק עמ' קנה {אבי עזרי}
ו/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רי
ו/י מקראי קדש (תשנג) עמ' קצח
ו/י משנת יעקב
ו/י משנת ר' אהרן שכנים עמ' סד בהגהה
ו/י סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' עד
ו/י פרי חיים (תרסז) סי' ט
ו/י ציץ אליעזר ח"א סי' ב אות י
ו/י שם טוב - השלמה
ו/י שערי תודה ח"ב דף לג ע"א וע"ג-ע"ד {לקח בית המלך}
ו/י תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תפב
ו/יא אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שעח
ו/יא אור הישר [אור הישר משניות דמאי פ"ו מ"א]
ו/יא אמונת עתיך גל' 123 עמ' 61 {רדב"ז}
ו/יא אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 136
ו/יא חזו"א שביעית סי' ד ס"ק יג
ו/יא חזון נחום זרעים ח"א עמ' רנט, שלח
ו/יא חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 297-296
ו/יא חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' צא
ו/יא חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' ל
ו/יא חסדי דוד ח"א עמ' קנג
ו/יא יגיעת ערב פסחים עמ' מא, קנא-קנב
ו/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנט-שס
ו/יא מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לב או"ק ד
ו/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' סג
ו/יא מעשה רקח
ו/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' סח
ו/יא ציץ אליעזר ח"א סי' ב אות יד-טו
ו/יא קרית מלך
ו/יא שלום ירושלים עמ' צב
ו/יא תרומות חיים סעיף נז אות יט
ו/יב אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 50 {ר"י קורקוס}
ו/יב אות היא לעולם ח"ב דף קנז ע"א
ו/יב אמונת אליעזר דמאי עמ' שמא
ו/יב בית זבול ח"ג סי' לז אות ו, ח
ו/יב ברור הלכה ב"מ קא ע"א ציון ד
ו/יב גשר יהושע עמ' 230
ו/יב דברי יציב יו"ד עמ' תפז
ו/יב הר צבי זרעים ח"א עמ' עד
ו/יב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח [פני משה ב"מ פ"ח ה"ז]
ו/יב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' א ס"ק כא
ו/יב חזו"א דמאי סי' יד ס"ק ג, שביעית סי' ד ס"ק ז, כב, חו"מ לקוטים סי' כ לדף קא
ו/יב חזו"א על הרמב"ם
ו/יב חי' הריצ"ד
ו/יב יגיעת ערב פסחים עמ' מא, קנא-קנב
ו/יב מאור למלך נדרים עמ' קנג {ר"י קורקוס}
ו/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רי
ו/יב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קלט
ו/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' לז, פח
ו/יב נועם חי"ח עמ' רנה [בית אב (ענתבי)י סי' צט]
ו/יב ס' השדה דף סח ע"ב, סט ע"ב
ו/יב עמק הלכה (אורנשטין) סי' כ אות ג
ו/יב פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף מח ע"ד
ו/יב ציץ אליעזר ח"א סי' ב אות ו
ו/יב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רפב
ו/יג אור הישר [אור הישר משניות דמאי פ"ו מ"ח]
ו/יג חסדי דוד ח"א עמ' קנה
ו/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' פז
ו/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' צו
ו/יג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' רעד
ו/יד אמונת אליעזר דמאי עמ' שפט, שצד
ו/יד בית יצחק (חבר) ח"ב דף כז ע"ג
ו/יד בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' מה
ו/יד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תרפב
ו/יד חזון נחום זרעים ח"א עמ' רסד
ו/יד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ק
ו/יד מעשה רקח
ו/יד משנת יעקב
ו/יד פי אריה דף טז ע"ד
ו/יד קרבן אליצור דף קפד ע"ג
ו/טו אור ליהודה קדושין עמ' שצו
ו/טו אור שמח
ו/טו אמונת עתיך גל' 114 עמ' 39-40
ו/טו אפר קדשים עמ' קסא
ו/טו גדולי שמואל ב"ק דף קי, ב"מ דף פח ע"א, ב"ב דף קלג ע"א {או"ש}
ו/טו גינת ראובן תרומות עמ' תתתקח {או"ש}
ו/טו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קכג, קנג {רדב"ז}, קנה {ראב"ד, כ"מ}, רצו, תרעא {רדב"ז}, תתרס {רדב"ז}
ו/טו זר זהב (פראג) עמ' נו
ו/טו חזו"א דמאי סי' יד ס"ק טו
ו/טו חזו"א על הרמב"ם
ו/טו חזון נחום זרעים ח"א עמ' קלא, ח"ב עמ' רפו
ו/טו יד דוד (קרלין) ח"ב דף לז
ו/טו יד ישראל ח"א
ו/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שסא
ו/טו מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קכ
ו/טו מנחת חינוך ח"א עמ' שנד
ו/טו מעדני ארץ שביעית (תשד) דף לז
ו/טו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' צה
ו/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רעז
ו/טו מעיני המים
ו/טו מעשה רקח
ו/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/טו משנת ר' אהרן זרעים עמ' יט, לב {רדב"ז}, פד, פו, צג
ו/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רצז {ראב"ד}
ו/טו קרית מלך
ו/טו שהם וישפה ח"א
ו/טו שלום ירושלים עמ' נד
ו/טו שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' קמו {ראב"ד}
ו/טו שער המלך ח"ב עמ' קצב {ראב"ד}
ו/טו תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 278
ו/טו תורת לויים דף מח
ו/טז אור ליהודה קדושין עמ' שצה
ו/טז אמרי יושר בכורות על יו"ד סי' שכא אות מד
ו/טז בית המדרש
ו/טז דגל יהודה (בילו') עמ' ט
ו/טז המדות לחקר ההלכה מדה ט אות יח
ו/טז זר זהב (פראג) עמ' סא
ו/טז חסדי דוד ח"א עמ' קסג
ו/טז מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סז או"ק ב
ו/טז מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קעח ע"ג-ע"ד]
ו/טז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תסג
ו/טז משנת יעקב
ו/טז משנת ר' אהרן זרעים עמ' פד, פז
ו/טז פרשת הכסף דף עג ע"א
ו/טז תורת לויים דף מט
ו/יז אמונת אליעזר דמאי עמ' שנח, שסו
ו/יז אמונת יהושע עמ' שיא
ו/יז הר המלך ח"ז עמ' סח
ו/יז חזון נחום זרעים ח"א עמ' רסא, שלח
ו/יז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שנב
ו/יז מצודת דוד (שפרבר) עמ' סט {כ"מ בשם תוספתא}
ו/יז שם טוב - השלמה
ו/יז תורת לויים דף מט
ו/יח אמונת אליעזר דמאי עמ' שסא
ו/יח הר המלך ח"ז עמ' סח
ו/יח זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קצז
ו/יח חזו"א דמאי סי' יד ס"ק יד
ו/יח חזון נחום זרעים ח"א עמ' רסב
ו/יח מעיני המים
ו/יח מצודת דוד (שפרבר) עמ' סט-ע {כ"מ}
ו/יח תורת לויים דף מט
ו/יט אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב ברא"ש פ"ד ס"ז
ו/יט אור הישר [מחנ"א הל' מוכר דשלב"ל סי' ה, מ"מ הל' אישות ספכ"ג]
ו/יט אוריין תליתאי (תאומים) סי' פב {מל"מ}
ו/יט אמונת אליעזר דמאי עמ' שנ, שנו, שנז, שסו
ו/יט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קח-קי
ו/יט אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפז
ו/יט אנצי"ת ע' דבר שלא בא לעולם הע' 118-119
ו/יט אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 154
ו/יט בית דוד (פילוסוף) חו"מ דף קלא ע"ד, קלב
ו/יט בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תמז, תנג
ו/יט בית מאיר (תשע) סי' לח ס"א עמ' רסט
ו/יט בעי חיי יו"ד דף נה ע"א
ו/יט ברכות חיים ח"ב עמ' סט
ו/יט בשמן רענן ח"ב עמ' רו
ו/יט דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' לא
ו/יט דברי משפט סי' ריב סעיף ג
ו/יט דברי רננה עמ' סד
ו/יט דיני מסחר במשה"ע עמ' 217
ו/יט דרך המלך (לוין) דף ד ע"ב, ה ע"א
ו/יט דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' שנו {סתירה להל' ביכורים}
ו/יט הגהות חבר בן חיים
ו/יט הדרת מרדכי דף נז ע"ב {מל"מ}
ו/יט הר המלך ח"ד עמ' מג
ו/יט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח [שו"ת אהלי יעקב (מהריק"ש) סי' א]
ו/יט זכרון סופרים {נעשה כמי ששייר מקום המעשר} [עיין טו"ז וש"ך סוף סימן ס"א]
ו/יט חי' הגאון אדר"ת עמ' קפה {כהן שמכר - לא נקט לוי}
ו/יט חי' ר' חיים מטלז ב"מ נא ע"א עמ' קעד-קעה
ו/יט חסדי דוד ח"א עמ' קסה
ו/יט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' שטז
ו/יט חקרי לב יו"ד ח"ב סי' נב דף צט ע"ב {לעולם}
ו/יט חשבונות של מצוה עמ' תז
ו/יט טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קלח, קע, מהדו"ד עמ' רו
ו/יט יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיט
ו/יט יד המלך (פלומבו)
ו/יט יד ישראל ח"א
ו/יט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעה
ו/יט יעלת חן עמ' רעד
ו/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שסא
ו/יט לב אריה (בראד) חולין קלד ע"א
ו/יט לב מבין
ו/יט לחקרי הלכות ח"א סי' נט, עמ' פח
ו/יט מטה אהרן ב"ב עמ' קסד
ו/יט מים שאל דף סז ע"ב
ו/יט מעשה רקח
ו/יט מקור ישראל דף קיג ע"ד
ו/יט מקור ישראל דף קיג ע"ד
ו/יט מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/יט מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ו/יט משנה שכיר יו"ד עמ' פד
ו/יט משנת יעקב
ו/יט משפטי אמת עמ' קצ {רדב"ז}
ו/יט נחפה בכסף (נבון) ח"א דף כד ע"ג
ו/יט נתיבות המשפט סי' ריב ס"ק ד
ו/יט ס' המקח עמ' רל
ו/יט פני אברהם (פרלמן) דף צא ע"ג {שייר מקומו}
ו/יט פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' רז
ו/יט פרי האדמה ח"א
ו/יט פתח בית דוד דף קלא ע"ד, קלב {ע"מ הוא שיור}
ו/יט צור תעודה דף רלז ע"א, רלח ע"א
ו/יט קהלות יעקב חולין לד, יומא בלקוטים סי' י
ו/יט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון בני אדם עמ' מו
ו/יט קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' נו
ו/יט קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' של
ו/יט קרית מלך (חב"ד) עמ' מה
ו/יט קרני ראם (ירמוש) עמ' שסב, שפ
ו/יט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קסג
ו/יט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכא
ו/יט שו"ת רשב"ש עמ' כא, קג
ו/יט שופרא דישראל עמ' שכח
ו/יט שיירי כנה"ג
ו/יט שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רכה {ר"י קורקוס}, רפו {מל"מ}
ו/יט שמלה שניה דף יט ע"ב {מל"מ}
ו/יט שמעתתא דבי רב עמ' תיט
ו/יט שנות חיים (קלוגר) עמ' רלט
ו/יט שערי ציון (סופר) ח"ב עמ' קז
ו/יט תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ג ס"ק א, כז
ו/יט תורת לויים דף מט
ו/יט תשורת שי מהדו"ק סי' קסא
ו/כ אבני ציון ח"ג עמ' רפד
ו/כ אגורה באהלך דף כה ע"ב
ו/כ אור הישר [נועם ירושלמי דמאי ספ"ו]
ו/כ חזו"א דמאי סי' יד ס"ק טו
ו/כ חזו"א על הרמב"ם
ו/כ חסדי דוד ח"א עמ' קסו
ו/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/כ ס' השדה דף ע ע"ג {כ"מ}
ו/כ ענפי ארז (זי') דף צא ע"א
ו/כ שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קצ
ו/כ שם טוב - השלמה
ו/כ שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רכו
ו/כ תורת לויים דף נ
ו/כא אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נג {כמי שהורמו}
ו/כא אוצמפה"ת ב"מ מה ע"ב הע' 154
ו/כא אורים גדולים (תשסג) עמ' סז, ע
ו/כא אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ל ע"ב, לט ע"ג {כמי שהורמו}
ו/כא אמרי יושר בכורות דף יא ע"א
ו/כא אפר קדשים עמ' נז
ו/כא בדי הארון (הכהן) עמ' 20
ו/כא בית המדרש
ו/כא בריכת המלך עמ' מו-מז {כמי שהורמו}
ו/כא ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קעב
ו/כא ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' פז, קע, קעב עמ' תצו
ו/כא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שנז
ו/כא גבורת יצחק מ"ש עמ' קמז, קסח
ו/כא דברי משפט סי' רג סעיף א
ו/כא דגל יהודה (בילו') עמ' יב (הראשון והשני), כג
ו/כא זר זהב (פראג) עמ' נט {כמי שהורמו}
ו/כא חוף ימים ח"ב סי' עב אות ג
ו/כא חי' הגאון אדר"ת עמ' ז {מתנות שלא הורמו כמי שהורמו}
ו/כא יד דוד (קרלין) ח"ב דף לו ע"ב
ו/כא יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רכז
ו/כא מהרי"ט אלגזי דף נז ע"ב
ו/כא מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סז או"ק א
ו/כא מנחת חינוך ח"ג עמ' רלז
ו/כא משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תסג
ו/כא משכן בצלאל ח"א סי' נג
ו/כא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקכ {כמי שהורמו}
ו/כא משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפג
ו/כא משנת יעקב כאן
ו/כא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קיז
ו/כא נזר אברהם מכות ועדות עמ' קפח
ו/כא פאר הלכה פסחים עמ' רצג
ו/כא ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"א
ו/כא ראשית בכורים דף לא ע"ב, לב ע"א
ו/כא רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רו {הראוי ליתרם}
ו/כא שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סט עמ' קס
ו/כא שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקכ
ו/כא שיבת ציון (לנדא) סי' טז
ו/כא שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' פד-פה
ו/כא שערי טהר ח"ב שער ד סי' כה אות ב
ו/כא תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תיח
ו/כב אורח משפט עמ' רמט ע"ב
ו/כב אמונת אליעזר מעשרות עמ' קלד-קלה
ו/כב בית זבול ח"ג סי' לז אות א
ו/כב הר צבי זרעים ח"א עמ' עג, עו, פ
ו/כב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ה ס"ק ח
ו/כב חזו"א דמאי סי' ז ס"ק ו, סי' יב ס"ק יח, סי' יד ס"ק ב, שביעית סי' ב ס"ק ב, סי' ד ס"ק יב, סי' יט ס"ק כד
ו/כב חזו"א על הרמב"ם
ו/כב חזון נחום זרעים ח"ב עמ' שח
ו/כב כפתור ופרח (תשו) דף פז ע"ד
ו/כב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שנז
ו/כב מחקרי ארץ יו"ד סי' יח
ו/כב מילי דמרדכי
ו/כב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' סב
ו/כב מקור ברוך ח"ב דף מח ע"ב
ו/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/כב משנת יעקב
ו/כב משנת משה ביצה עמ' קכ
ו/כב ס' השדה דף סז ע"ב-ע"ג
ו/כב ציץ אליעזר ח"א סי' ב אות א, ו-ז
ו/כב תרומות חיים סעיף ו אות ט


ז/380 הלכות מעשר פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ דרך אמונה
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קו
ז/רה"פ עשר תעשר הל' רלו-רמו
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אוצמפה"ת ב"מ ו ע"ב הע' 75 {דרך המלך}
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אוצרות יהושע עמ' קסג
ז/א אור הישר [שעה"מ הל' עירובין פ"ה ה"ז, לח"מ הל' נזירות פ"א ה"ד, אור הישר חולין יד ע"א וקדושין כו ע"ב ויומא נו ע"ב וסוכה כג ע"ב וכתובות עא ע"א]
ז/א אור שמח
ז/א אישים ושיטות (תשסז) עמ' שד
ז/א אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' יב [ט] ד"ה אך, אמרי שלמה סי' א ד"ה ונראה
ז/א אנצי"ת ע' ברירה הע' 53
ז/א בארות יצחק (הכהן) עמ' שי
ז/א בדבר מלך חי"ז עמ' מא {מי שהיו לו מאה לוג של יין טבול מה"ת ואמר שני לוגין שאני עתיד להפריש מהן הרי הן תרומה ועשרה מעשר ראשון וכו' לא יתחיל וישתה עד שיניח בסוף שיעור תרומות ומעשרות אלא יפריש ואח"כ ישתה וכו'}
ז/א בדרך המלך עמ' פח
ז/א בית אברהם (רובינשטיין) דף לא ע"ד
ז/א בית יצחק (חבר) ח"ב דף יח ע"ב, לא ע"א וע"ג, מד ע"ב
ז/א בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' יב, נח, ס
ז/א בכורי אברהם דף ק ע"ג-ע"ד, קא ע"א
ז/א בכורי חיים ח"ד עמ' רלו
ז/א בן אשר סי' יב אות יד
ז/א בני שמואל דף נז ע"ב
ז/א בנין עולם (חבר) אהע"ז עמ' רנח
ז/א בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תלג
ז/א ברור הלכה ביצה לח ע"א ציון א, לט ע"ב ציון ב
ז/א ברור הלכה נדרים מה ע"ב ציון א פסקה א {בריירה בדרבנן ולא בדאורייתא}
ז/א ברור הלכה סוטה יח ע"א ציון ג פסקה ב {אין ברירה}
ז/א בריכת המלך עמ' צו
ז/א ברית עולם (ולר) סי' סב אות ב, ה
ז/א ברכה למנחם עמ' 79
ז/א ברכות חיים ח"א עמ' פח
ז/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רלב
ז/א דברות משה גיטין עמ' שפא
ז/א דברות משה מועד ח"א עמ' קלה {ואין אומרין בשל תורה נחשוב כאילו נברר עד שיברור}
ז/א דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' צד ענף א
ז/א דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלא
ז/א דברי חיים פ' בשלח ד"ה הרמב"ם
ז/א דודאי משה עמ' סא
ז/א דינא דחיי ח"ב דף צט ע"ד
ז/א דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' יב
ז/א הגהות חבר בן חיים
ז/א הדרת אפרים ח"ב עמ' רעו-רעז
ז/א המעמד האישי בישראל עמ' 278
ז/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' תפה
ז/א הר המלך ח"ה עמ' צח-צט
ז/א הר צבי זרעים ח"א עמ' קכה
ז/א הרמב"ם כמחנך עמ' 230
ז/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קלח
ז/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרצז
ז/א ויאמר שמואל דף קד ע"ב
ז/א ונגש הכהן כלל ד פ"ה
ז/א זכר ישעיהו
ז/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח [לח"מ הל' נזירות רפ"א]
ז/א זכרון משה אליהו עמ' מ
ז/א זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' תב-תג
ז/א חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ג ס"ק ז
ז/א חזו"א על הרמב"ם
ז/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' רע, קונ' ברירה עמ' רפג, רפו
ז/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שיד
ז/א חי' הגרנ"ט סי' פא
ז/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' צא
ז/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צא
ז/א חי' הריצ"ד
ז/א חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קנב
ז/א חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' שכג
ז/א חיבת הקודש עמ' קיד
ז/א חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' ט אות ה
ז/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רצב, רצט, שכו-שכז
ז/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף ריד ע"ד, רכה ע"א
ז/א יד דוד (קרלין) ח"ב דף קמא
ז/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/א כפתור ופרח (תשו) דף קמט ע"ד, קנ ע"א
ז/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' סו-סז
ז/א כרם אברהם עמ' לא
ז/א כתר המלך
ז/א לב אריה (בראד) חולין יד ע"ב
ז/א לב אריה (בראד, תשסד) עמ' נו
ז/א לב ים גיטין עמ' ריד, ריט {אין ברירה}
ז/א מגן שאול (קצנ') עמ' יב
ז/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תפח
ז/א מעדני מלך (תשמח) עמ' רלח
ז/א מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ל אות ב, ד]
ז/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קצח
ז/א משה מבחוריו דף כג ע"ג-ע"ד {ברירה}
ז/א משנת יעקב
ז/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 322
ז/א נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' עו, פה, פז-פח
ז/א נזר הקדש (קפלן)
ז/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף קכח ע"א, קנו ע"ב
ז/א נצר מטעי (פרידמן) סי' כט סעיף ד-ה
ז/א נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שנב
ז/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' רכח
ז/א נתיבות שמואל דף נג ע"ב
ז/א עולת חודש ח"ג מאמר קכז, רפב
ז/א עטרת תפארת דף נב ע"ד, נג ע"א {אין ברירה בדאורייתא}
ז/א עמק שאלה (טברסקי) עמ' שי
ז/א פי אריה דף מג ע"ג {שני לוגין שאני עתיד להפריש}
ז/א פני שלמה (גנצפריד) עירובין עמ' קצא
ז/א פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' קלה
ז/א קדשי יהושע עמ' אלף רז
ז/א קהלות יעקב גיטין יח ד, חולין ז, לקוטים ח"ג סי' יא, יומא סי' טו
ז/א קונטרסי שעורים גיטין שעור יב אות ב, ד, והערה 1
ז/א קרבן אליצור דף קעט ע"ב
ז/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' שפה
ז/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ב הי"א, פ"ג ה"א
ז/א שאלת שלום (רבינ') דף יז ע"ד
ז/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קיב ע"א
ז/א שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סח
ז/א שדה הארץ ח"ג
ז/א שו"ת מהרלב"ח סי' קטו
ז/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' נז
ז/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' שמא
ז/א שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 268
ז/א שער המלך ח"א עמ' עז, רסד, מעשה חושב ח"א עמ' רסב
ז/א שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קלט-קמ
ז/א שערי טהר ח"ב שער א סי' ה אות ד
ז/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 285
ז/א תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קנט
ז/א תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תקמג
ז/א תחומין חי"ב עמ' 277
ז/א תפארת נתן עמ' ק {אין ברירה}
ז/א תשובות יהודה דף עה ע"ג {גמרן לאוכלן ונמלך למכור}
ז/ב אורים גדולים (תקיח) דף יח ע"ב
ז/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקה
ז/ב ברכות חיים ח"א עמ' עו
ז/ב חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' י ס"ק ו
ז/ב חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רפד
ז/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שטו
ז/ב חלת לחם (תשנח) עמ' קב
ז/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רנב
ז/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' לז
ז/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' כז אות ב
ז/ב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סב עמ' קלד-קלה
ז/ב שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מו
ז/ג אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ד הע' 24 {או"ש}
ז/ג אור שמח
ז/ג אורים גדולים (תקיח) דף יח ע"ב-ע"ד
ז/ג אורים גדולים (תשסג) עמ' סג
ז/ג דברות משה זרעים עמ' תשנח {ויש לאדם לקבוע מעשר שני ופודהו ועושהו מעשר ראשון על אותן הפירות או תרומת מעשר למקום אחר וראב"ד}
ז/ג הר צבי זרעים ח"א עמ' קכח
ז/ג זכר טוב עמ' צד
ז/ג חזו"א דמאי סי' יא ס"ק יג
ז/ג חזו"א על הרמב"ם
ז/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' רסה
ז/ג ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קב {דגים}
ז/ג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/ג לקט שבלים (תשמט) עמ' מא, מג, מה-מו
ז/ג לקט שבלים (תשסד) עמ' קה, קז, קי, קכב
ז/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפט ע"ג
ז/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שז
ז/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' לב, רעג, רעז {אור שמח}, שא-שב, דש {אור שמח}, שי {אור שמח}, שנט
ז/ג מקדש דוד זרעים - תרומות סי' כ {זריעת טבל}
ז/ג מקדש דוד סי' נה אות ב
ז/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ג משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קנז
ז/ג פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' לז
ז/ג שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רמב
ז/ג שערי זיו ח"א דף קפא ע"א
ז/ד אוצמפה"ת ב"מ לח ע"א הע' 80
ז/ד אור יקרות
ז/ד באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' רכה {כ"מ ורדב"ז}, רכח
ז/ד בית נאמן (תשעא) עמ' עג
ז/ד בכורי אליהו עמ' קמד-קמה
ז/ד בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רכ
ז/ד ברור הלכה גיטין לא ע"ב ציון א
ז/ד דבר שאול חלה סי' יח ס"ק ה
ז/ד דברות משה זרעים עמ' תתקנו {מצאן שאבדו חושש לכל שהפריש ואינו מעשר ודאי}
ז/ד דברי אמת (תרכא) דף מז ע"ג
ז/ד דברי אמת (תשעט) עמ' תצב {המניח פירות להיות מפריש עליהן מעשרות}
ז/ד דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' מא ד"ה כתב
ז/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' שמו
ז/ד דברי יחזקאל (תרצה) דף קיב ע"א
ז/ד הגהות חבר בן חיים
ז/ד היכלי שן ח"ב סי' פט
ז/ד זכר יצחק (תשן) עמ' רכח {מל"מ}
ז/ד זכר מנחם סי' מב
ז/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח
ז/ד חד וחלק ח"א דף מו ע"ג-ע"ד {מל"מ}
ז/ד חוות בנימין ח"ב עמ' תה {מל"מ}
ז/ד חזון יחזקאל גיטין פ"ג ה"ד
ז/ד חזקה רבה יו"ד הלכה לד עמ' 146 {מל"מ}, אהע"ז ח"א עמ' 74
ז/ד חי' חתם סופר
ז/ד חי' מהר"ם שיק נדה עמ' יז
ז/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' צה
ז/ד חסדי דוד ח"א עמ' קמ
ז/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' נו
ז/ד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף טז ע"ב, קעג ע"ד
ז/ד יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיא
ז/ד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קפג
ז/ד ידי משה (בוצק' תשמג) סי' קלה
ז/ד ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קב {דגים}
ז/ד יצחק ירנן
ז/ד לב שלמה (הלוי) דף קנז ע"ב
ז/ד לחם יהודה
ז/ד מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קמב
ז/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף לד ע"ג
ז/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רנה
ז/ד מעיני המים
ז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ד משברי ים חזקה עמ' נג
ז/ד משנת חיים נדה סי' ב עמ' ט-י
ז/ד משק ביתי סי' שיח (קנט ע"א) {רדב"ז}
ז/ד נאם דוד
ז/ד פד"ר ח"י עמ' 185
ז/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף מג ע"ד, קלח ע"א
ז/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 275
ז/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' כז אות ב, סי' עג
ז/ד קול בן לוי
ז/ד קול בן לוי (תשסג) עמ' עט {כ"מ}
ז/ד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קע-קעא
ז/ד רוח יעקב (שלם) דף כה ע"א {כ"מ, השמיט}
ז/ד שהם וישפה ח"ב
ז/ד שער המלך ח"ב עמ' קפד
ז/ד שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' רלא
ז/ד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרנב
ז/ה אגורה באהלך דף כה ע"ב
ז/ה אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' כד {מ"מ}
ז/ה אור יקרות
ז/ה אמונת עתיך גל' 118 עמ' 206
ז/ה אמונת עתיך גל' 120 עמ' 36
ז/ה בתי כהונה (תצו) בית ועד דף נח ע"ב
ז/ה בתי כהונה (תשסה) עמ' סט
ז/ה היכל מלך
ז/ה הלכה רבה ח"ב עמ' 200
ז/ה הר המלך ח"ז עמ' סח
ז/ה ויחי יעקב - צדקת ארץ פ"ב סעיף כא בביאורים
ז/ה זכרון שלמה (ורנר) עמ' רנד
ז/ה חי' הרי"ט עמ' קצג
ז/ה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פד
ז/ה כנה"ג
ז/ה לחם יהודה
ז/ה מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שז
ז/ה מגילת ספר לאוין דף קנו ע"א-ע"ב
ז/ה מוריה גל' קסא עמ' צד
ז/ה מחקרי ארץ ח"ח יו"ד סימן יט
ז/ה מקום דוד [מגילת ספר לאוין דף קט]
ז/ה מרכבת המלך עמ' שיד-שיז
ז/ה משנת יעקב
ז/ה נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קנ
ז/ה נועם ח"כ עמ' שסו
ז/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' סג
ז/ה נר יצחק (ארדיט) עמ' רכז
ז/ה פד"ר ח"י עמ' 189
ז/ה צבי תפארת סי' א, קח
ז/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רלז
ז/ה שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שמ
ז/ה שער יהושע ח"א עמ' קג
ז/ה שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 99
ז/ה תורת לויים דף נ
ז/ה תחומין חי"ג עמ' 384-383
ז/ו אבני חפץ ח"א סי' פו
ז/ו אבקת רוכל (תשעז) עמ' סא
ז/ו אגורה באהלך דף כג ע"ב {מל"מ}
ז/ו אגורה באהלך דף כג ע"ב {מל"מ}
ז/ו אוצמפה"ת ב"מ ו ע"ב הע' 50 {דרך המלך}, יב ע"א ח"ב הע' 58
ז/ו אור שמח
ז/ו אחיעזר ח"ג סי' מב ס"ק ג
ז/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 158
ז/ו אמונת עתיך גל' 108 עמ' 68
ז/ו אמונת עתיך גל' 116 עמ' 94 {נתינת כל מתנותיו לכהן אחד}
ז/ו אמונת עתיך גל' 120 עמ' 36
ז/ו אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ד ד"ה ונראה
ז/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ח
ז/ו בארות יצחק (הכהן) עמ' שי
ז/ו בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' עב {דרך אמונה}
ז/ו בית נפתלי (תרנט) סי' עא דף סו ע"ד, סז ע"ב וע"ד
ז/ו בית נפתלי (תשסו) עמ' שעה, שעט
ז/ו ברור הלכה גיטין ל ע"א ציון ו
ז/ו בריכת המלך עמ' שכג
ז/ו גור אריה (צרמון)
ז/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' ח
ז/ו דברי חיים מקואות עמ' סד, סו
ז/ו דברי יואל - שו"ת עמ' רצ
ז/ו דרך המלך (רבי)
ז/ו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תרעו, תתריד
ז/ו הגהות חבר בן חיים
ז/ו הגהות רימ"א {מל"מ}
ז/ו הדר יוסף עמ' קסט {מזכה ע"י אחר}
ז/ו ויחי יעקב - צדקת ארץ פ"ה סעיף י במקורות וביאורים
ז/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח [פני משה גיטין פ"ג ה"ז]
ז/ו זכרון שלמה (ורנר) עמ' רנד
ז/ו חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ו ס"ק ח {מל"מ}
ז/ו חזקה רבה או"ח הלכה סח, יו"ד הלכה קנז עמ' 230-231, אהע"ז ח"א עמ' 73, חו"מ ח"ג עמ' 248
ז/ו חי' חתם סופר
ז/ו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קנו {מל"מ}
ז/ו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קכד ד"ה תו
ז/ו חלת לחם (תשנח) עמ' קח
ז/ו חמדת שלמה עמ' יג {למה לא פסק הרמב"ם כאוקימתא דעולא}
ז/ו חסדי דוד ח"א עמ' קסו, ח"ג עמ' רב
ז/ו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קמ
ז/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעה
ז/ו יין הטוב עמ' רעה-רעו
ז/ו ישועת משה עמ' רנב
ז/ו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ל {מל"מ}
ז/ו כתר המלך
ז/ו לב אריה (הורביץ) עמ' רמד {מל"מ}
ז/ו מאור החיים עמ' מא
ז/ו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' שז
ז/ו מוריה גל' קסא עמ' צד
ז/ו מחנה יהודה (אשכנזי) דף רטו ע"א {כ"מ}
ז/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רמו-רמז, רנב-רנג
ז/ו מעדני ארץ מתנ"ע עמ' קיז {מל"מ}
ז/ו מעיני החכמה ח"א אות שסב, שסז
ז/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נ ע"א
ז/ו מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רלז]
ז/ו מראה הנוגה
ז/ו מרכבת המלך עמ' שיד
ז/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ו משנת יעקב כאן וזרעים ח"ב עמ' קיז
ז/ו משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף סו ע"א
ז/ו נאם דוד
ז/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' לא, קמט
ז/ו נודע בשערים (מנד') שער גבאי צדקה דף יד ע"א {מל"מ}
ז/ו נועם ח"כ עמ' שסו
ז/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' סג
ז/ו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקס-תקסא
ז/ו סיני כרך צט (תשמו) עמ' קנה
ז/ו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' עב
ז/ו עמק יהושע אחרון עמ' צו {מל"מ}
ז/ו פד"ר ח"י עמ' 189
ז/ו פרי השדה (דייטש) ח"א סי' נט
ז/ו פרי יצחק (בלזר) ח"א דף פד ע"ג {מל"מ}
ז/ו פרי יצחק (תשעו) עמ' רעד, רעו {מל"מ}
ז/ו צבי תפארת סי' א, קח
ז/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רל ע"ב
ז/ו קהלות יעקב גיטין כא
ז/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שג
ז/ו קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף פג ע"א
ז/ו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' קכה {מל"מ}
ז/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקמ-תקמב
ז/ו קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' רס
ז/ו קרית מלך
ז/ו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שנה
ז/ו שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קפו
ז/ו שולי האדרת גיטין עמ' לד
ז/ו שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' שב
ז/ו שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות ג
ז/ו שער יהושע ח"א עמ' קג
ז/ו תורת לויים דף נ
ז/ו תורתו של ר"מ סי' י
ז/ו תפארת בחורים פאה עמ' שמג-שמד {לא עשו שאינו זוכה כזוכה}
ז/ו תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' תקעז {מלוה לכהן}
ז/ז אבן ישראל (פישר)
ז/ז אור יקרות
ז/ז אות היא לעולם ח"א דף קלד ע"ד
ז/ז אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ז ד"ה ודע
ז/ז בית אהרן (קריספין) דף נא ע"ד
ז/ז בית הלוי ח"א סי' לח עמ' קעב
ז/ז ברור הלכה גיטין ל ע"א ציון ה, ח, י
ז/ז גן נעול כפתור ג פרח ד אות ז
ז/ז דברי חיים מקואות עמ' סד, סו
ז/ז הלכה רבה ח"ב עמ' 214
ז/ז הר המלך ח"ג עמ' עה, ח"ז עמ' סח
ז/ז ויאמר שמואל דף קד ע"ב
ז/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח
ז/ז זכרון שלמה (ורנר) עמ' רנד
ז/ז חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כא ס"ק ט
ז/ז חזון יחזקאל גיטין פ"ג ה"א
ז/ז חזקה רבה יו"ד הלכה קעה, אהע"ז ח"א עמ' 72-71
ז/ז חי' הגרז"ס נשים עמ' שמה
ז/ז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קנח
ז/ז טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תקכו
ז/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעה
ז/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/ז ישועת משה עמ' רנב
ז/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' ל
ז/ז לחם יהודה
ז/ז מעיני החכמה ח"א אות שסא {רק אם הניח קרקע}
ז/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ז משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' קנז
ז/ז משנת יעקב
ז/ז נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קנ
ז/ז נודע בשערים (מנד') שער גבאי צדקה דף טו ע"א
ז/ז נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' עג [אור תורה תשרי תשל]
ז/ז נר יצחק (ארדיט) עמ' רכז
ז/ז ס' התרומות עמ' תתתקפ
ז/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רל ע"ג
ז/ז קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף פג ע"א
ז/ז קרית מלך
ז/ז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שכח
ז/ז שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 171
ז/ז שער יהושע ח"א עמ' קג
ז/ז שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' צג
ז/ז שעת הכושר דף יד ע"ב
ז/ח אות היא לעולם ח"א דף י ע"ב
ז/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' לג אות א
ז/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' לג
ז/ח בית אהרן וישראל גל' י עמ' כו
ז/ח בית דינו של שמואל עמ' 65
ז/ח ברור הלכה ב"מ מט ע"א ציון ה
ז/ח גדולי ציון (תשנב) עמ' שכה
ז/ח דברי יהודה דף מב ע"ב {יעשנו תרומ"ע על מקום אחר}
ז/ח דור דורים עמ' שז
ז/ח ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/ח לחם יהודה
ז/ח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' ריט {כ"מ}
ז/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קיז {מל"מ}
ז/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שמה
ז/ח מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קכה {כ"מ}
ז/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תרעא {כ"מ}
ז/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פו
ז/ח פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קמד
ז/ח קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות יא-יג
ז/ח שעורי ר' שמואל ב"ב ח"ב עמ' קסד
ז/ח שערי לימוד (לוריא) ח"ג עמ' נח
ז/ח תורת לויים דף נא
ז/ח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' מג
ז/ח תחומין חי"ג עמ' 381
ז/ט אור הישר [אור הישר ירושלמי תרומות פ"ד ה"ב]
ז/ט הר המלך ח"ז עמ' סט
ז/ט זבח שלמה ח"ג עמ' קז
ז/ט זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלה
ז/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קפא-קפב
ז/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שעה
ז/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשעב-תשעג
ז/ט מרבה חיים סי' מב אות יח
ז/ט פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קמד
ז/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' ריד
ז/ט שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קסד
ז/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 17
ז/י אהל תורה (קוק) עמ' קנ
ז/י דברות משה זרעים עמ' קנד {וזה שנטלו ממנו חייב אע"פ שהוא חלף מתנותיהן הפטורין}
ז/י דברי יששכר דף עח ע"ב
ז/י דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תרפג, תרפד, תשט
ז/י הרמב"ם כמחנך עמ' 158
ז/י חזון נחום זרעים ח"א עמ' קפג
ז/י מילי דמרדכי
ז/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קעג
ז/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שצ
ז/י משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמד
ז/י משנת יעקב קנין עמ' ג {מל"מ}
ז/י פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' ריב
ז/י פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קמד
ז/י תפארת בחורים פאה עמ' פד {ראב"ד - דוקא אם מירח בשדה}, שסא {אע"פ שהוא חלף}
ז/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' רי
ז/יא אמונת יהושע עמ' שנד, שנו, שסא
ז/יא אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ז ד"ה ועיין
ז/יא בדבר מלך חט"ז עמ' רפה
ז/יא בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קכז
ז/יא בית זבול ח"ג סי' מד אות ח
ז/יא בני שמואל דף צא ע"א
ז/יא גבורת יצחק תרומות עמ' ק
ז/יא גינת ראובן תרומות עמ' רצג
ז/יא המאור הגדול (יעבץ) עמ' ריב
ז/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח
ז/יא חזו"א דמאי סי' ט ס"ק כא
ז/יא חזון נחום זרעים ח"א עמ' רע, קונ' ברירה עמ' שו
ז/יא יד איתן
ז/יא יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיא-קיב
ז/יא ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/יא מחנה יהודה (אשכנזי) דף רח ע"ג, רסה ע"ג
ז/יא מילי דמרדכי
ז/יא משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' כב-כו
ז/יא נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קפו
ז/יא ס' השדה דף עה ע"א
ז/יא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' תלג
ז/יא קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף קיח ע"א
ז/יא שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סב עמ' קלה
ז/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קפח
ז/יא שו"ת מהרלב"ח סי' קטז
ז/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' נג
ז/יא שערי זיו ח"א דף קסט ע"א
ז/יא שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' עד {רדב"ז}
ז/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 334
ז/יא תורה שלמה שמות פכ"ב אות תעז {רדב"ז}
ז/יב אמונת יהושע עמ' תרנח
ז/יב גבורת יצחק תרומות עמ' ק, קכט
ז/יב גינת ראובן תרומות עמ' רצג
ז/יב ויטע אשל תמורה ח"א עמ' סט
ז/יב חזו"א דמאי סי' יא ס"ק יב
ז/יב חזו"א על הרמב"ם
ז/יב חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' צא
ז/יב חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צא
ז/יב יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיא-קיב
ז/יב ישועות ישראל סי' סא סעיף ג
ז/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רנ, רנו
ז/יב משנת יעקב
ז/יב משפט כתוב חו"מ סי' מד {עוף}
ז/יב שו"ת מהרלב"ח סי' קטו
ז/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 334
ז/יג דבר שאול תמורה סי' י אות ד
ז/יג חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' צא
ז/יג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צא
ז/יג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סב עמ' קלו
ז/יג שו"ת מהרלב"ח סי' קיד


ח/381 הלכות מעשר פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ דרך אמונה
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קז
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אגרות הגרי"ד עמ' קמח
ח/א אמונת יהושע עמ' שא
ח/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' סג
ח/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' ריב-ריד
ח/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' יז
ח/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רג {מרכבת המשנה}
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ח/א משנת יעקב
ח/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שלב
ח/א שעורי יומא דף ח ע"ב ד"ה ואפשר
ח/ב אגרא לישרים סי' יד
ח/ב אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 11-24, 31
ח/ב אורים גדולים (תקיח) דף יא ע"ג
ח/ב אורים גדולים (תשסג) עמ' לח
ח/ב אמונת יהושע עמ' אלף רכח
ח/ב בית אהרן וישראל גל' סט עמ' נה-נח
ח/ב בית יצחק (חבר) ח"ב דף יא ע"ג
ח/ב בנין הלכה עמ' קפד-קפה, קפז-קפח, קצד
ח/ב דובר ישרים פסח עמ' שפג
ח/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' ריב-ריד
ח/ב זכרון שלמה (קליין) עמ' קפד
ח/ב חזון יחזקאל תרומות פ"ה הי"ח
ח/ב חי' בר נחמני דף טז ע"ג, כד ע"ד
ח/ב חלת לחם (תשנח) עמ' קא
ח/ב כפתור ופרח (תשו) דף מו ע"ב, פ ע"ג
ח/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' כו, ח"ב עמ' רפג-רפד
ח/ב לב מרפא דף נד ע"ד
ח/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רא
ח/ב משנת יעקב
ח/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נה
ח/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ח/ב קרית מלך
ח/ב שו"ת מהרלב"ח סי' פח
ח/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ב אות א, דף ו ע"א, ח ע"א
ח/ב תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קמו
ח/ג אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 11-24
ח/ג אוצרות הרמב"ם
ח/ג אמונת אליעזר דמאי עמ' תע
ח/ג אמונת יהושע עמ' שא {מל"מ}
ח/ג בית אהרן וישראל גל' סט עמ' נה-נח
ח/ג ברור הלכה יבמות פה ע"ב ציון ב פרק ב {מל"מ}
ח/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' ריב-ריד
ח/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח [עי' משנת חכמים] {מל"מ}
ח/ג זכרון שלמה (קליין) עמ' קפד-קפה, קפח-קפט, קצא
ח/ג חזו"א דמאי סי' יא ס"ק א-ג {ראב"ד}
ח/ג חזו"א על הרמב"ם
ח/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' רע-רעא
ח/ג חלת לחם (תשנח) עמ' צט, קא
ח/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רפג-רפד
ח/ג מטה אהרן (הלוי) דף ה ע"א {מל"מ}
ח/ג מילי דמרדכי
ח/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשלט {ראב"ד}
ח/ג מעשה רקח
ח/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ח/ג קרית מלך
ח/ג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סא {מל"מ}
ח/ג תורת ציון עמ' 175 {ראב"ד}
ח/ד חזו"א דמאי סי' יא ס"ק ב
ח/ד חזו"א על הרמב"ם
ח/ד חלת לחם (תשנח) עמ' קא
ח/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' ריג-ריד
ח/ה חלת לחם (תשנח) עמ' קא
ח/ו אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 42
ח/ו הר המלך ח"ז עמ' סט
ח/ו חזו"א דמאי סי' יא ס"ק ג-ד
ח/ו חזו"א על הרמב"ם
ח/ו מעשה רקח
ח/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ו משק ביתי סי' רצו (דף קמה-קמו) {מל"מ}
ח/ו קרית מלך
ח/ו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סב עמ' קלז {ראב"ד}
ח/ז אור הישר
ח/ז חזו"א דמאי סי' יא ס"ק טו
ח/ז חזו"א על הרמב"ם
ח/ז חקרי לב (לווינבוק) דף כט ע"ג
ח/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שנ {ר"ח הלוי}
ח/ז מעשה רקח
ח/ז משפט כהן עמ' צא ע"א
ח/ז שמחת יהודה דף קנו ע"ב
ח/ח חזו"א על הרמב"ם
ח/ח חזון נחום זרעים ח"א עמ' רעא-רעב
ח/ח שם טוב - השלמה
ח/ט חזו"א דמאי סי' יא ס"ק טו


ט/382 הלכות מעשר פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ דרך אמונה
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קח-קט
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ קרית מלך
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אבן פינה (קלצקין) עמ' 16 {אבל מעשר ראשון ומעשר שני היו מקלין}
ט/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רכז {ראב"ד}
ט/א אגרות משה אהע"ז ח"א סי' צו
ט/א אומר לציון סי' ח
ט/א אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 51 {מל"מ}
ט/א אוצרות הרמב"ם
ט/א אור דוד עמ' קעב
ט/א איש מבין ח"א דף קלה ע"ג {ר"י קורקוס}
ט/א אמונת אליעזר דמאי עמ' עג, תצז
ט/א אמרי יושר בכורות דף כ ע"א
ט/א בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' תלב
ט/א בית דוד (תשעט) או"ח סי' שפד
ט/א בית זבול ח"ג סי' לח עמ' סו {מל"מ}
ט/א בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' לו, ח"ב עמ' ג-ח, יג, יח-כב {מל"מ}
ט/א בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תלג
ט/א ברור הלכה סוטה מח ע"א ציון ג
ט/א ברור הלכה ר"ה ל ע"א ציון ב פסקה ה {"גבול ישראל"}
ט/א ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 186
ט/א גבורת יצחק מ"ש עמ' רכג
ט/א גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קפ
ט/א גדולי שמואל ביצה דף לה {מל"מ}
ט/א גור אריה (צרמון)
ט/א גזע ישי דף קצא ע"א
ט/א גינת ראובן תרומות עמ' שיא, שיד, תתקמו, תתשסח
ט/א גליוני הגר"ש עמ' פב {מל"מ}
ט/א דברות משה זרעים עמ' תקיג, תקטו {בימי יוחנן כהן גדול שהיה אחר שמעון הצדיק וכ"מ}
ט/א דברות משה שבת ח"א סי' כב ענף ד
ט/א דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתרלג {ר"י קורקוס}
ט/א הגהות רימ"א {כ"מ}
ט/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח [ידי אליהו תיקון ז, מעשה רוקח דמאי רפ"א]
ט/א זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' פד {מל"מ}
ט/א חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ד ס"ק ב
ט/א חזו"א דמאי סי' א ס"ק ג
ט/א חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
ט/א חזון יחזקאל דמאי פ"א ה"א, ה"כ, פ"ב הי"ב
ט/א חזון יחזקאל סוטה פי"ג ה"י {מל"מ}
ט/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' רלא
ט/א חזון נחום זרעים ח"ג עמ' סג, סה
ט/א חזקה רבה יו"ד הלכה קנ {מל"מ}
ט/א חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קנ
ט/א חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קי
ט/א חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' רסו
ט/א חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' רטו
ט/א יד אברהם מכשירין פ"ב ה"י אות ב
ט/א ידי אליהו
ט/א יפה תואר (תשעח) ח"ב עמ' תקצג
ט/א יצחק ירנן
ט/א כבוד יו"ט
ט/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רצו, תה
ט/א כפתור ופרח (תשו) דף מה ע"ד, מו ע"א {מל"מ}
ט/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' מא, סה, ח"ב עמ' שפג, ח"ג עמ' קי
ט/א מבוא למשנה תורה עמ' 86
ט/א מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לב או"ק ב
ט/א מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' רכו {מל"מ}
ט/א מטה אהרן (הלוי) דף עא ע"ג, עב ע"ד, עג ע"ב-ע"ג {מל"מ}
ט/א מילי דמרדכי
ט/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' סג
ט/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיח ע"ד {ספק}
ט/א מעשה רקח
ט/א מקיץ נרדמים (תרסד) דף מ ע"א
ט/א משנת יהודה ח"א פ"ה הט"ו
ט/א משנת יעקב כאן, מדע עמ' שלה, זמנים ח"ב עמ' קל, זרעים ח"א עמ' קעד, קפב, ח"ב עמ' רע
ט/א משפט עם הארץ עמ' מב
ט/א נחלת אריה עמ' כז {מל"מ}
ט/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ד אות ג {שני יוחנן כה"ג}
ט/א נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קפה {מל"מ}
ט/א נתן פריו חנוכה עמ' קמח
ט/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פו
ט/א ערהשה"ע זרעים סי' צד אות ח
ט/א קדשי הגבול פ"ט דף יב ע"ב
ט/א קרבן אליצור דף יח ע"א {מל"מ}
ט/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קסב ע"א
ט/א שלום ירושלים עמ' פא, פט {מל"מ}
ט/א שלמי יוסף ר"ה עמ' רלא
ט/א שם יוסף (מועטי) ח"ב דף צד ע"ב {יצחק ירנן}
ט/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שנג {מל"מ}
ט/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קכז-קכח
ט/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 1, 4
ט/א תרומות חיים סעיף נט אות טז
ט/ב אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ו הע' 98 {שעה"מ}, 100 {מל"מ}, 103-104 {מל"מ}, 106 {מל"מ}, 107 {שעה"מ}, 111-113 {שעה"מ}
ט/ב אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 44, 49 {מל"מ}
ט/ב אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 166 {שעה"מ}
ט/ב אות היא לעולם ח"א דף עה ע"ב
ט/ב אמונת אליעזר דמאי עמ' יג, תפח, תצט
ט/ב אמונת יהושע עמ' רצז-רצח
ט/ב אמר יוסף (אלקלעי) דף כ ע"ג {מל"מ}
ט/ב אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' ב ד"ה וראיתי בספר {שעה"מ}
ט/ב אנצי"ת ע' גזל השבט הע' 54 {שעה"מ}, ע' גר הע' 350 {מל"מ ושעה"מ}
ט/ב אפיקי מגינים יבמות סי' לז
ט/ב ארזי לבנון עמ' ח {מל"מ}
ט/ב ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' מ
ט/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' קכה סעיף א ד"ה ולכאורה
ט/ב בית אהרן וישראל גל' לח עמ' קד
ט/ב בציר אליעזר ח"ב דף ל ע"ב {הטבול למ"ע}
ט/ב ברור הלכה נדרים פד ע"ב ציון א
ט/ב ברור הלכה סוטה מח ע"א ציון ג
ט/ב בתי כהונה (תצו) בית ועד דף יח ע"ג, כב ע"ב
ט/ב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קמב-קמג, קמח
ט/ב גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קפה
ט/ב גור אריה (צרמון)
ט/ב גורן דוד ח"ב סי' לב אות ו
ט/ב גרים וגרות עמ' פח {מל"מ}
ט/ב דברות משה זרעים עמ' תתצו {מעשר ראשון ומעשר עני אין מפריש}, תתקפד {ומעשר שני שאין בזה הפסד שהרי בעליו אוכלין אותו}, א'נה {אבל מעשר ראשון ומעשר עני אין מפריש מן הדמאי מפני שהוא ספק והמוציא מחבירו עליו הראיה ומל"מ}
ט/ב דברי אמת (תשעט) עמ' תקג {מל"מ}
ט/ב דברי חיים (אוירבך) לולב סי' ב ד"ה ולכאורה {מל"מ}
ט/ב דברי מלכיאל חלק ב סי' פט {שעה"מ}
ט/ב דעת ותבונה מכשירין עמ' קעז
ט/ב דרור יקרא עמ' פח
ט/ב הגהות חבר בן חיים
ט/ב הגהות רימ"א {מל"מ}
ט/ב זרעא דיוסף דף סח ע"ד {מל"מ}
ט/ב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק יד
ט/ב חזו"א דמאי סי' א ס"ק ד, סי' ו ס"ק ד
ט/ב חזו"א על הרמב"ם
ט/ב חזון יחזקאל סוטה פי"ג ה"י
ט/ב חי' הגרז"ס נשים עמ' שלג
ט/ב חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קמז {מל"מ}
ט/ב חיים ומלך
ט/ב ידיו של משה דף קיב ע"ג {מל"מ}
ט/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נח
ט/ב יצחק ירנן
ט/ב ישועות יעקב חו"מ סי' ר סעיף א
ט/ב ישועות יעקב נזיקין עמ' לח
ט/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ט/ב כנפי נשרים
ט/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שסב
ט/ב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' צג ע"ב
ט/ב לב מבין
ט/ב למודי ה' (תשפא) עמ' שנב {שעה"מ}, שנג, שנה {שעה"מ}
ט/ב מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ד, פ"ד אות מו או"ק ב
ט/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' ד {שעה"מ}, קכח {מל"מ}
ט/ב מחשבת הקודש ח"ב דף יא ע"ב {מל"מ}
ט/ב מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קצח
ט/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רא, שכח
ט/ב מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קמח
ט/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ג, מט, שעח
ט/ב מקדש דוד זרעים - דמאי סי' לא {רק תרו"מ}
ט/ב מקור ישראל דף כג ע"ג
ט/ב משכן בצלאל ח"א סי' נג
ט/ב משנת יעקב
ט/ב נועם חי"ט עמ' רנד
ט/ב נר למאור (רבינוביץ) דף כד ע"ב {מל"מ}
ט/ב עקדת משה ח"א עמ' קפה {שעה"מ}
ט/ב פתחי מגדים עמ' קנ {מל"מ}
ט/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' לז
ט/ב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רטו {כ"מ}
ט/ב שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' נא עמ' קצ
ט/ב שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רצט {שעה"מ}
ט/ב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' עט {מל"מ}
ט/ב שעורי הרב חלה עמ' קמג
ט/ב שער המלך כאן, ח"ב עמ' קצה-קצו, טעם המלך ח"א עמ' שעג
ט/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 6
ט/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נג
ט/ג אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 38 {ר"י קורקוס}
ט/ג אור שמח
ט/ג אמונת אליעזר דמאי עמ' רכא
ט/ג אפיקי מגינים יבמות סי' לז
ט/ג ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' מ
ט/ג ביצחק יקרא (תשע) סי' קכה סעיף א ד"ה ולכאורה
ט/ג בית דוד (פילוסוף) או"ח דף צב ע"ב
ט/ג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תלה
ט/ג ברור הלכה נדרים פד ע"ב ציון א
ט/ג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קעב עמ' תצד {או"ש}
ט/ג גורן דוד ח"ב סי' לב אות ו
ט/ג גינת ראובן תרומות עמ' תתתיא {או"ש}
ט/ג דברות משה זרעים עמ' תתקפד {כדי לקבוע מעשר שני שמעשר עני בשלישית וששית במקום מעשר שני של שאר שני השבוע}
ט/ג דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' כא
ט/ג דעת ותבונה מכשירין עמ' קעז, קפה
ט/ג המאור הגדול (יעבץ) עמ' ריד
ט/ג הר המלך ח"ז עמ' סט
ט/ג חזו"א דמאי סי' א ס"ק ד
ט/ג חזו"א על הרמב"ם
ט/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' רלב
ט/ג חי' הגרז"ס נשים עמ' שלג
ט/ג כנה"ג [עי' תוי"ט]
ט/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שצ, ח"ג עמ' מד
ט/ג כרם ציון שביעית ח"ב עמ' צד ע"ב
ט/ג כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' ל
ט/ג לקט שבלים (תשסד) עמ' קח
ט/ג מבית מאיר ח"ג עמ' לט
ט/ג מוריה גל' רכו עמ' קז {ר"י קורקוס}
ט/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רס {או"ש}, ח"ג עמ' קמו {או"ש}
ט/ג מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קלח, קמט
ט/ג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קד
ט/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' נ {אור שמח}, רנ, תפח {אור שמח}, תשד {אור שמח}, תשכג {אור שמח}
ט/ג מעיני המים
ט/ג מקדש דוד זרעים - דמאי סי' ח
ט/ג מקדש דוד סי' נז אות א
ט/ג משאת כפי עמ' סח
ט/ג משאת מרדכי מכות עמ' קז
ט/ג משכן בצלאל ח"א סי' נג
ט/ג משנת יעקב
ט/ג נועם ח"ב עמ' כח {אור שמח}
ט/ג נתן פריו מכות עמ' קסג
ט/ג ס' השדה דף סא ע"א
ט/ג סיני ס' יובל עמ' רצב {או"ש}
ט/ג קובץ השמיטה עמ' שע
ט/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קס
ט/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קסא
ט/ג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 6
ט/ג שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פ ע"ג
ט/ג תחומין חי"ג עמ' 383
ט/ג תפארת ציון (ריבקין) סי' י אות מט
ט/ד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קמב
ט/ד אוצרות יהושע עמ' רכד
ט/ד אור הישר [מל"מ לעיל פ"ה הכ"ב]
ט/ד אמונת אליעזר דמאי עמ' נט
ט/ד בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' תלא
ט/ד בית דוד (תשעט) או"ח סי' שפו
ט/ד ברכת הזמן עמ' כז {כ"מ}
ט/ד גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' יח
ט/ד גינת ראובן תרומות עמ' צח
ט/ד דברות משה זרעים עמ' תשלט, תשמא {כשמפרישין מן הרמאי תרומת מעשר ומעשר שני אין מברכין עליהן לפי שהוא ספק וכ"מ}
ט/ד דברות משה שבת ח"א סי' כד ענף א
ט/ד היכלי שן ח"ב סי' פט
ט/ד חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' רטו
ט/ד יד ישראל ח"ב
ט/ד כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קלג
ט/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שיט
ט/ד מילי דמרדכי
ט/ד מעשה רקח
ט/ד משנת יעקב
ט/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' נא
ט/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשנז
ט/ד ר"י קארו - קובץ עמ' קצה
ט/ד שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סא
ט/ד שם יוסף (מועטי) ח"ב דף צד ע"א
ט/ד שערי ישועה עמ' קכז
ט/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 8
ט/ד תורה לשמה (תשעג) עמ' קנד
ט/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מט
ט/ה אוצמפה"ת ב"מ נה ע"ב ח"ב הע' 5
ט/ה אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 38
ט/ה אור הישר [מל"מ הל' תרומות פ"י הי"ד]
ט/ה אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' מו
ט/ה אורים גדולים (תקיח) דף יח ע"א
ט/ה אורים גדולים (תשסג) עמ' סב
ט/ה אמונת אליעזר דמאי עמ' נו, קלג, רמח, רנג
ט/ה אמונת יהושע עמ' שא
ט/ה אפיקי ים ח"א דף נב
ט/ה בית הלוי ח"א סי' נב עמ' ריט
ט/ה בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' ז
ט/ה בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תלה
ט/ה ברור הלכה יבמות פה ע"ב ציון ב פרק ב
ט/ה ברור הלכה סוטה מח ע"א ציון ג
ט/ה גבורת יצחק מכות עמ' רפו
ט/ה גבורת יצחק תרומות עמ' כג
ט/ה גורן דוד ח"ב סי' לב אות ו
ט/ה גינת ראובן תרומות עמ' עז, ש, שיא
ט/ה דברות משה זרעים עמ' תשנז {מפריש כדי תרומת מעשר שהוא אחד ממאה מן הכל ומניחה בצד הפירות ואומר זה מעשר ושאר מעשר סמוך לו}, תתפט {ונוטל אותה ונותנה לכהן}, א'צב {שאינו רשאי להפריש תרומת מעשר קודם המעשר לכתחלה וכ"מ}
ט/ה דברות משה שבת ח"א סי' כד ענף ב
ט/ה דעת מרדכי ח"א דף ל ע"ד
ט/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרלד
ט/ה הר צבי זרעים ח"א עמ' קכו
ט/ה ויטע אשל תמורה ח"א עמ' סו
ט/ה חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק יד
ט/ה חזו"א דמאי סי' א ס"ק ה
ט/ה חזון יחזקאל דמאי פ"ג הי"א, פ"ד ה"ו
ט/ה חזון נחום זרעים ח"א עמ' רלו, רנג
ט/ה חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קמז
ט/ה חיים ומלך
ט/ה יקב זאב דף עד ע"ג
ט/ה ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רב
ט/ה ישועות יעקב חו"מ סי' ר סעיף א
ט/ה ישועות יעקב מועד עמ' שעד, תקסג
ט/ה כבוד יו"ט
ט/ה כפתור ופרח (תשו) דף לא ע"ב
ט/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שסט
ט/ה כרם שלמה (אהרמן) יבמות פו ע"א
ט/ה מהרי"ט אלגזי דף כא ע"ב
ט/ה מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק ב
ט/ה מוריה ג גל' ח, י (ר"א זלזניק)
ט/ה מחנה לויה (תשעד) עמ' קכח
ט/ה מטה אהרן (הלוי) דף קנא, קנב ע"ג
ט/ה מלאכת מחשבת עמ' קפח
ט/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' שעט
ט/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' נה, רלה
ט/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רעג
ט/ה מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קה {ר"י קורקוס}
ט/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רנ {ר"י קורקוס}, ש, תלג
ט/ה מעשה רקח
ט/ה מצודת דוד (שפרבר) עמ' סג, עב
ט/ה משנת יעקב
ט/ה משנת יעקב קדושה עמ' רכו
ט/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' עג
ט/ה נזר אברהם מכות ועדות עמ' קעא
ט/ה פני משה (שלז')
ט/ה פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שלב
ט/ה פרי שמואל מכות עמ' קי
ט/ה פתחי מגדים עמ' קנ
ט/ה שושן עדות דף צח ע"א
ט/ה שלום ירושלים עמ' פ
ט/ה שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רצח
ט/ה שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' עה
ט/ה שמחת יהודה דף כח ע"ג
ט/ה שעורי יומא דף ח ע"ב ד"ה ואפשר
ט/ה שער המלך ח"ב עמ' קצה
ט/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 6
ט/ה תרומות חיים סעיף כ אות ג
ט/ה תשובות יהודה דף עז ע"א {הפריש תרו"מ לפני מעשר ראשון}
ט/ו אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 37 {כ"מ}
ט/ו אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 114, 116
ט/ו אורים גדולים (תשסג) עמ' סב
ט/ו אמונת יהושע עמ' שא
ט/ו אפיקי ים ח"א דף נב
ט/ו בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קסב {כ"מ}
ט/ו ברור הלכה ביצה לו ע"ב ציון ח
ט/ו ברור הלכה יבמות פה ע"ב ציון ב פרק ב {כ"מ}
ט/ו ברור הלכה יומא ח ע"ב ציון ה פרק ב
ט/ו גינת ראובן תרומות עמ' שיא
ט/ו דברות משה זרעים עמ' תשנד {להפריש מעשר שני קודם}, תשנה {ואם רצה אומר מעשר שני של פירות אלו בצפונם או בדרומם והרי הוא מחולל על המעות}, א'נג {ומותר להפריש מעשר שני קודם הראשון בדמאי}, א'סז, א'פא {מפריש ממנה כדי תר"מ וחלה ואומר אחד ממאה ממה שיש כאן הרי הוא מעשר ושאר מעשר סמוך לו}
ט/ו דברות משה שבת ח"א סי' כד ענף ב
ט/ו ויטע אשל תמורה ח"א עמ' סז
ט/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח [פלוגתא בירושלמי דמאי ספ"א]
ט/ו חזו"א דמאי סי' י ס"ק ג
ט/ו חזו"א על הרמב"ם
ט/ו חזון נחום זרעים ח"א עמ' רנג
ט/ו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ט/ו כל נדרי פ' סד הע' ז
ט/ו כנה"ג
ט/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שפ {כ"מ}
ט/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רכט
ט/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שז
ט/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רנ, רעג, שא {כ"מ}, שב, שיב, שיג, תשמו
ט/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' עב
ט/ו משפטי עזיאל ח"ו עמ' קא, קה
ט/ו פני משה (שלז')
ט/ו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רסח, שלב
ט/ו ציוני מהר"נ
ט/ו ציץ אליעזר ח"א סי' יד אות ח
ט/ו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סא, סב עמ' קלה, סי' סז עמ' קנב {כ"מ}
ט/ו תרומות חיים סעיף כז אות ב
ט/ז אמונת אליעזר דמאי עמ' רנה
ט/ז ברור הלכה ביצה לו ע"ב ציון ח
ט/ז דברות משה זרעים עמ' תתקלח {מי שהיה לו נטע רבעי בשנת השמטה שיד הכל שוה צריך לציינו בקוזזות אדמה כדי שיכירו בו}
ט/ז הליכות חיים יו"ט פ"א אות כג, הע' מד
ט/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח [ירושלמי דמאי פ"ז, מעשה רוקח על המשנה]
ט/ז חזון יחזקאל דמאי פ"ח ה"ג
ט/ז חזון נחום זרעים ח"א עמ' רסז
ט/ז חי' הגרי"ח עמ' פט
ט/ז חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קסב
ט/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' לז
ט/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שפב
ט/ז מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' צו
ט/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שנב
ט/ז מוריה גל' רכט עמ' קיט
ט/ז מחנה דוד (בונאן) דף ט ע"ד, י ע"א-ע"ב
ט/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקכה {כ"מ}
ט/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שסג, שסח, שצג
ט/ז משנת יעקב
ט/ז משנת יעקב קנין עמ' רכז
ט/ז נשמת אברהם ח"ב עמ' רד
ט/ז ס' השדה דף עד ע"ב
ט/ז פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' מט-נא
ט/ז ציץ אליעזר ח"א סי' טו אות א-ב
ט/ז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סו עמ' קמט
ט/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קסג
ט/ז שו"ת מהרש"ם ח"ז סי' לח
ט/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 11
ט/ז תהלתו בפי עמ' פד = ישכיל עבדי ח"ח השמטות סי' ז
ט/ז תחומין ח"ה עמ' 374
ט/ח אברהם יגל
ט/ח אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שמט
ט/ח אמונת אליעזר דמאי עמ' תנז
ט/ח בני שמואל דף נח ע"א
ט/ח ברור הלכה ביצה לו ע"ב ציון ח, לט ע"ב ציון ב
ט/ח בריכות מים דף לג ע"ג, לו ע"ג
ט/ח ברכה למנחם עמ' 79-80
ט/ח גט מקושר (אלגזי) עמ' שמח-שמט, שסד
ט/ח גינת ראובן תרומות עמ' קעו, תתעח
ט/ח דברי תלמוד ח"א עמ' קצג
ט/ח הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רכא
ט/ח הר המלך ח"ז עמ' ע
ט/ח חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ד ס"ק ה
ט/ח חזו"א דמאי סי' ט ס"ק ו
ט/ח חזון יחזקאל דמאי פ"ח ה"ג
ט/ח חזון נחום זרעים ח"א עמ' רסט
ט/ח חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' ט אות ה
ט/ח חסדי דוד ח"א עמ' קע
ט/ח ישועות ישראל סי' סא סעיף ג
ט/ח ישועות מלכו (קרית ארבע)
ט/ח מוריה גל' רכט עמ' קיט
ט/ח מילי דמרדכי
ט/ח מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קלח
ט/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשז, תשפח
ט/ח מעיני המים
ט/ח משנת יעקב
ט/ח ציץ הקודש ח"א דף לו ע"א
ט/ח שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' יח
ט/ח שער יהודה
ט/ח תהלתו בפי עמ' פד = ישכיל עבדי ח"ח השמטות סי' ז
ט/ח תשובה שלמה או"ח סי' יח דף כא ע"ג
ט/ט אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שמט-שנ
ט/ט אור הישר [אור שמח הל' שבת פכ"ג הט"ז]
ט/ט אמונת אליעזר דמאי עמ' תכז
ט/ט ברור הלכה ביצה לו ע"ב ציון ח
ט/ט ברכה למנחם עמ' 79
ט/ט גט מקושר (אלגזי) דף יא ע"ג
ט/ט דברי תלמוד ח"א עמ' קצ
ט/ט חזו"א דמאי סי' ט ס"ק יא
ט/ט חזו"א על הרמב"ם
ט/ט חזון יחזקאל דמאי פ"ח ה"ג
ט/ט חסדי דוד ח"א עמ' קסט
ט/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שפ, שפט
ט/ט מוריה גל' רכט עמ' קיט
ט/ט מילי דמרדכי
ט/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קלו, קמא
ט/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שסח
ט/ט מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קלג, קלה
ט/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תרצג, תרצז
ט/ט מפענח צפונות עמ' 206
ט/ט מקדש דוד זרעים - תרומות סי' לח
ט/ט מקדש דוד סי' נה אות ח
ט/ט נחלת ישראל עמ' שכו
ט/ט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סו עמ' קנ
ט/ט שער המלך
ט/י אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שנ
ט/י אמונת אליעזר דמאי עמ' תלד
ט/י חזון יחזקאל דמאי פ"ה הכ"ד
ט/י חזון נחום זרעים ח"א עמ' רסז
ט/י חסדי דוד ח"א עמ' קסט
ט/י כל נדרי פ' סג הע' לג
ט/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שפו
ט/י מילי דמרדכי
ט/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רנה {רדב"ז}
ט/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' עב
ט/י משנת יעקב
ט/י ס' השדה דף עג ע"א
ט/יא אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שנ
ט/יא אור הישר [אור הישר משניות דמאי פ"ז מ"ג]
ט/יא אמונת אליעזר דמאי עמ' תמג, תמה
ט/יא אמרי נפתלי ח"ב עמ' רצד
ט/יא הר המלך ח"ז עמ' ע
ט/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כח-כט
ט/יא חזו"א דמאי סי' יא ס"ק כב {ראב"ד}
ט/יא חזו"א על הרמב"ם
ט/יא חזון נחום זרעים ח"א עמ' רסח
ט/יא ידי אליהו
ט/יא ידי אליהו דף נד ע"ב-ע"ד
ט/יא מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' צו
ט/יא מילי דמרדכי
ט/יא מעשה רקח
ט/יא מצודת דוד (שפרבר) עמ' עב
ט/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יא משנת יעקב
ט/יא ס' השדה דף נד ע"ד {רמב"ם}, עג ע"ג {רדב"ז}
ט/יא פאת שדך יו"ד עמ' שלה
ט/יא שו"ת מהרי"ט ח"א סי' קנ בתחלתו
ט/יא שער יהודה
ט/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 16
ט/יב אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"א הע' 26 {ישועות מלכו}
ט/יב אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 46 {ר"י קורקוס}
ט/יב אמונת אליעזר דמאי עמ' רעג
ט/יב ברור הלכה יומא ח ע"ב ציון ה
ט/יב גבורת ארי עמ' סו
ט/יב דברות משה זרעים עמ' תתכב {כדי שיפרישנה בטהרה עם החלה וכ"מ}, תתלא, תתלה {אבל המוכר לפלטר או בחנות הסמוכה לפלטר חייב להפריש אף מעשר שני}, תתלו, א'מו {הנחתומים לא חייבום חכמים להפריש מע"ש מן הרמאי אלא תרומת מעשר בלבד}
ט/יב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כט [ידי אליהו סי' קב]
ט/יב חזו"א דמאי סי' ו ס"ק ג, ח
ט/יב חזו"א על הרמב"ם
ט/יב חזון נחום זרעים ח"א עמ' רמג, רנד
ט/יב חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קי
ט/יב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ט/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שסח
ט/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' נו-נז
ט/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רכט
ט/יב מעשה רקח
ט/יב משפטי עזיאל ח"ו עמ' קא
ט/יב ס' השדה דף נב ע"ג
ט/יב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 13
ט/יב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף מג ע"ד
ט/יג אור הישר [אור הישר משניות דמאי פ"ו מ"ז]
ט/יג איש על העדה (אלאביץ) עמ' 158
ט/יג אמונת אליעזר דמאי עמ' שעח
ט/יג אמרי נפתלי ח"ב עמ' לו, קיד
ט/יג אנצי"ת ע' ברירה הע' 187
ט/יג בית יצחק (חבר) ח"ב דף כז ע"ב
ט/יג בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' מה
ט/יג גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קמב
ט/יג הר המלך ח"ז עמ' ע
ט/יג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כט
ט/יג חזו"א על הרמב"ם
ט/יג חזו"א שביעית סי' ד ס"ק י
ט/יג חזון נחום זרעים ח"א עמ' רסג
ט/יג חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' לג אות ו
ט/יג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ט/יג כנה"ג [עי' תוי"ט]
ט/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' שעב
ט/יג לב מרפא דף יג ע"ב {כ"מ}
ט/יג מכתם לדוד (פרדו) דף קל {כ"מ}
ט/יג מנחת יהודה (בוים) דף יח ע"ג
ט/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ק {ראב"ד}
ט/יג מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' יג אות ו
ט/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יג משנה יפה דמאי פ"ו מ"ז
ט/יג עמק שאלה (טברסקי) עמ' שטז
ט/יג קרבן אליצור דף קפא ע"ג, קפג, קפד ע"א
ט/יג שמן הטוב (תשפ) עמ' של
ט/יג תורת זרעים עמ' כט


י/383 הלכות מעשר פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ דרך אמונה
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קי
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אור הישר [משנה ראשונה דמאי פ"ב מ"ב ואור הישר שם]
י/א אמונת אליעזר דמאי עמ' עד
י/א ברור הלכה פסחים ט ע"א אחרי ציון ד, ברורי הראי"ה ד ע"ב ציון א
י/א דברות משה זרעים עמ' תשפח {וצריך שיקבל עליו}, תשצג {ואינו מתארח אצל ע"ה}, תשצה {וצריך שיקבל עליו דברים אלו ברבים וכשיבואו עדים נאמנין שקיבל דברים אלו ברבים ושהוא רגיל בהם תמיד הרי זה נאמן}
י/א דליית הכרם עמ' תתתיט [צ"ל נאמן על המעשרות]
י/א הערות ר"י ליינר
י/א הר המלך ח"ד עמ' שעד
י/א חזו"א דמאי סי' ה ס"ק ה, יו"ד סי' מג ס"ק ג
י/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' רלט-רמ
י/א חיים ביד דף עב ע"ב
י/א חיים ומלך
י/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' שפב
י/א טובים מאורות (שטינמן) עמ' ד
י/א טל חיים (טל) ברכות עמ' רלא
י/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שסו
י/א מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לב או"ק ב
י/א מטה מנשה עמ' כז
י/א מילי דמרדכי
י/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' נג
י/א מעשה רקח
י/א מקדש דוד זרעים - דמאי סי' טו
י/א משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשפד
י/א משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפב
י/א משנת יעקב כאן
י/א נועם חכ"ד עמ' כג-כד
י/א ס' השדה דף נ ע"ד, סג ע"ד
י/א פני משה (שלז')
י/א קול דודי (תשף)
י/א קול דודי סוטה סי' תרג
י/א קרית מלך
י/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רלו
י/א שלמי יוסף ר"ה עמ' רלג
י/ב אמונת אליעזר דמאי עמ' קנב
י/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' קלו {מל"מ}
י/ב ברור הלכה פסחים ט ע"א אחרי ציון ד, ברורי הראי"ה ד ע"ב ציון א
י/ב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קכז
י/ב דברות משה זרעים עמ' תלב {ת"ח שמת והניח פירות אפילו כנסם באותו היום הרי הן בחזקת מתוקנין ומל"מ}, תשצה {כל תלמיד חכם לעולם נאמן ואינו צריך בדיקה אחריו, ובניו ובני ביתו ועבדיו ואשתו הרי הם כמוהו}
י/ב דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה צג
י/ב דעת כהן עמ' קנג
י/ב זכרון אהרן סי' יד {מל"מ}, עמ' לה
י/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כט [ירושלמי מעשרות פ"ג]
י/ב חזו"א טהרות בליקוטים בסופו, יו"ד סי' מב ס"ק ב, שביעית סי' א ס"ק ל, סי' י ס"ק ח, דמאי סי' ו ס"ק יא
י/ב חזו"א על הרמב"ם
י/ב חזון יחזקאל דמאי פ"ב הי"ב
י/ב חזקה רבה יו"ד הלכה לז, קפב עמ' 313 {מל"מ}
י/ב טל חיים (טל) ברכות עמ' רלא
י/ב יד המלך (פלומבו)
י/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לא ע"ב, לב ע"א
י/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' לב, לד
י/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רפב
י/ב מעשה רקח
י/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רע-רעא
י/ב משנת יעקב
י/ב נחלת אבות סי' לג עמ' עה
י/ב עזרת כהן עמ' שנב
י/ב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קפב-קפד
י/ב עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קיז
י/ב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קלה
י/ב קול דודי סוטה סי' תרג
י/ב קרבן אליצור דף יז ע"ב
י/ב קרית מלך
י/ב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' עב עמ' קעג {מל"מ}
י/ב שערי חכמה - שב שמעתתא דף צד ע"ד
י/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קפז
י/ב שפת אמת על התלמוד ח"א דף כא ע"ד
י/ג אבן ישראל (פישר)
י/ג אור הישר [עי' הל' מטמאי מו"מ פ"י ה"ו]
י/ג חזו"א יו"ד סי' מב ס"ק ב, שביעית סי' י ס"ק ח
י/ג מילי דמרדכי
י/ג מנחת אלימלך עמ' רכא
י/ג ס' השדה דף נ ע"ד
י/ג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קפד
י/ד אנצי"ת ע' אורח הע' 40א
י/ד דברות משה זרעים עמ' תשצט {מי שאינו נאמן והיה אחד מבניו או מעבדיו נאמן או אחד ממשפחתו לוקחין ממנו ואוכלין על פיהן וכ"מ}
י/ד הר המלך ח"ד עמ' שעד
י/ד חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קיז
י/ד מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק ב
י/ד מעשה רקח
י/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קפב
י/ד תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 227
י/ה אנצי"ת ע' אורח הע' 40א
י/ה גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קלד, קלו
י/ה דברות משה זרעים עמ' תשצח {היה הוא נאמן ואשתו אינה נאמנת לוקחים ממנו ואין מתארחין אצלו}, תשצט {היתה אשתו נאמנת והוא אינו נאמן מתארחין אצלו ואין לוקחין ממנו}
י/ה מילי דמרדכי
י/ה עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קפב-קפג
י/ה תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 227
י/ו דברות משה זרעים עמ' תת {לא ישמש חבר לא במשתה עם הארץ ולא בסעודתו אא"כ היה הכל מעושר ומתוקן מתחת ידו}, תתב {ראוהו מיסב עם עמי הארץ אין הסעודה בחזקת מעושרת שמא החבר על התנאים שבלבו הוא סומך}
י/ו חזו"א דמאי סי' ט ס"ק כב
י/ו חזו"א על הרמב"ם
י/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' ת
י/ו מזבח חדש דף יט ע"ד
י/ו מילי דמרדכי
י/ו נחמד למראה ח"א דף נ ע"ג
י/ו ס' השדה דף עג ע"א
י/ו שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שנה {חזקה על חבר}
י/ו שלום ירושלים עמ' צא
י/ז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קכט, קלא
י/ז דברות משה זרעים עמ' תתב {כשם שאדם סועד אצל ע"ה וסומך על תנאו כך הוא צריך להיות מתנה על בנו}
י/ז חזו"א דמאי סי' ט ס"ק כב
י/ז חזו"א על הרמב"ם
י/ז חלת לחם (תשנח) עמ' קלה
י/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' ת
י/ז מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף ג
י/ז מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רג
י/ז משנת יעקב
י/ז ס' השדה דף עג ע"א
י/ז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' רצט
י/ח אור הישר [שאילת שלום סי' ט אות י]
י/ח אנצי"ת ע' ברירה הע' 182, 183
י/ח בארות יצחק (הכהן) עמ' שיא
י/ח בית יצחק (חבר) ח"ב דף יט ע"ב-ע"ג, מד ע"ב
י/ח בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' טו
י/ח דינא דחיי ח"ב דף ק ע"ב
י/ח דעת ותבונה מכשירין עמ' קעב
י/ח הר המלך ח"ז עמ' עא
י/ח ויקח אברהם [מים קדושים - תשובות דף לו ע"ב]
י/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כט [שעה"מ הל' מא"ס פ"ח הי"א]
י/ח חזו"א דמאי סי' יד ס"ק יב {כ"מ}
י/ח חזון נחום זרעים ח"א עמ' רסו, ח"ב עמ' שכב
י/ח יד ימין חו"מ סי' טז {כ"מ}
י/ח ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/ח מים קדושים - תשובות דף ל ע"ב, לו ע"ב
י/ח מעשה רקח
י/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשסז
י/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' תמח ס' א
י/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף כב ע"ג
י/ח קרבן אליצור דף קפב ע"ד
י/ח שאלת שלום (רבינ') דף טז ע"ד
י/ח שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סח
י/ח שו"ת הרב"ז ח"ג סי' ח
י/ח שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' נז
י/ח שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 343
י/ח שער המלך ח"ב עמ' פח
י/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקיט {רדב"ז}
י/ט פד"ר ח"ד עמ' 80
י/ט קרית מלך
י/ט שלום ירושלים עמ' קנד
י/י אור הישר [מל"מ הל' בכורות פ"ד ה"א ד"ה וראיתי]
י/י איש על העדה (אלאביץ) עמ' 158
י/י אמונת עתיך גל' 111 עמ' 63
י/י בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 27
י/י בית אהרן (קארטשין) עמ' ח
י/י בית זבול ח"ג סי' לו
י/י בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' יג-יד, טז-יז {ישועות מלכו}
י/י בני יעקב
י/י גינת ראובן תרומות עמ' קעג, תתעז
י/י דעת כהן עמ' שב
י/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רכה
י/י זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' נז
י/י זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' נז
י/י חזו"א דמאי סי' ז ס"ק יז, חו"מ לקוטים סי' כ לדף פט
י/י חזון נחום זרעים ח"א עמ' רמד, של
י/י חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 3
י/י חלת לחם (תשנח) עמ' קלה
י/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תנב
י/י ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/י מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 225
י/י מילי דמרדכי
י/י מעשה רקח
י/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רעה
י/י מרכבת המשנה מהדו"ב
י/י נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"א עמ' ד
י/י נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' ב
י/י נועם חכ"ד עמ' קכו
י/י נר למאור (רבינוביץ) דף יד ע"א
י/י נשאל דוד או"ח עמ' קח {כרבי}
י/י עץ החיים (קלוגר) עמ' שמד
י/י צהר גל' ה עמ' 21
י/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' מה
י/י קרן הצבי מצוה מז אות ד
י/י קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נז
י/י ראשי בשמים (רבין) עמ' שלא
י/י שאילת יעבץ ח"ב סי' א
י/י שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סו עמ' קנב
י/י שושן עדות דף ל ע"ד
י/י שושנת העמקים (תאומים) עמ' רכז
י/י שלום ירושלים עמ' קנד
י/י תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 680
י/י תרומות חיים סעיף כה אות כד
י/יא אברהם יגל
י/יא בני יעקב
י/יא ברור הלכה פסחים לה ע"ב ציון ג
י/יא דברות משה זרעים עמ' תתמד, תתמה, תתמז, תתנח {מותר להאכיל את העניים ואת האורחים דמאי וצריך להודיען}
י/יא דברות משה מועד ח"א עמ' סד {מותר להאכיל את העניים ואת האורחים דמאי}
י/יא דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' כ
י/יא הר המלך ח"ז עמ' עא
י/יא הר צבי זרעים ח"א עמ' עט
י/יא חזו"א על הרמב"ם
י/יא חזון יחזקאל דמאי פ"ה ה"א
י/יא חזון נחום זרעים ח"א עמ' רמד
י/יא חסד יצחק עמ' נז
י/יא יד יצחק (זלזניק) עמ' רנח
י/יא כנפי נשרים
י/יא מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' ד
י/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' נז
י/יא מעשה רקח
י/יא מקום דוד [קול יעקב דף צז ע"א]
י/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' רכא
י/יא משנת יעקב
י/יא ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשנח
י/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קסח
י/יא שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תקטז
י/יא שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רנב, רסט
י/יב אמונת אליעזר דמאי עמ' קח
י/יב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קלז
י/יב גליונות אבני נזר
י/יב דברות משה זרעים עמ' תתמח, תתנח {גבאי צדקה גובין סתם מכל אדם ומחלקים סתם והרוצה לתקן יתקן}
י/יב הר המלך ח"ז עמ' עא
י/יב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כט
י/יב קרן הצבי מצוה עט אות יג
י/יג אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קכא
י/יג אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' רמב, רמג
י/יג אחיעזר ח"ד סי' ה ס"ק א
י/יג באר המים עמ' קכב
י/יג בית מרדכי (סאויצקי) דף עז ע"ג
י/יג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שמד
י/יג דברות משה זרעים עמ' תתנה {רופא חבר שהיה מאכיל לחולה ע"ה מפירות ע"ה נותן לתוך ידו אבל לא לתוך פיו וכ"מ}
י/יג דברות משה יבמות עמ' קפג
י/יג דברי יוסף (קונביץ) עמ' 184
י/יג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כט [סברת כ"מ היא בהגהת סמ"ק סי' ריד]
י/יג חזו"א על הרמב"ם
י/יג חזקה רבה יו"ד הלכה קלו
י/יג ידבר שלום ח"א עמ' קסד, קסז
י/יג לבושי מרדכי יו"ד עמ' פח
י/יג מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' ט
י/יג פסקי אליהו ח"א עמ' ט
י/יג ציץ אליעזר ח"ב סי' יג אות ו {כ"מ}
י/יג שירת הים סי' כא ענף ז אות ז
י/יג שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רנג
י/יג שרידי אש ח"ב עמ' שסה


יא/384 הלכות מעשר פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ דרך אמונה
יא/רה"פ הרמב"ם המדויק
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קיא
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אוצרות הרמב"ם
יא/א אור הישר [חזקה רבה יו"ד סי' קלו]
יא/א אמונת אליעזר דמאי עמ' קח, קסב
יא/א בית שערים יו"ד סי' תיד
יא/א ברור הלכה חולין ו ע"ב לפני ציון ב ד"ה הרמב"ם
יא/א דברות משה זרעים עמ' תשצז, תתפג {אבל מוכרין ומשלחין אותו לתלמידי חכמים שאין תלמיד חכם אוכל עד שיעשר}
יא/א דברי יוסף (קונביץ) עמ' 184
יא/א זכור לאברהם (אביגדור)
יא/א זכור לדוד עמ' יט
יא/א חזו"א דמאי סי' ו ס"ק י, טו
יא/א חזו"א על הרמב"ם
יא/א חסדי דוד ח"א עמ' קכז
יא/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שסז
יא/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ס
יא/א מעשה רקח
יא/א צמח ארז עמ' תפג
יא/א קרית מלך
יא/א שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' עו
יא/ב אמונת אליעזר דמאי עמ' קה
יא/ב ברור הלכה ב"מ נו ע"א ציון ב
יא/ב דברות משה זרעים עמ' תתכב {כל המשפיעין במרה גסה כגון הסיטונות ומוכרי תבואה מותרין למכור את הדמאי}, תתכח, תתלא {מפני שהן מוסיפין על המרה התקינו חכמים שיהיה הלוקח או זה שנשתלחו לו הוא המפריש מעשר דמאי}
יא/ב חזו"א דמאי סי' ו ס"ק ז
יא/ב חסדי דוד ח"א עמ' קכו
יא/ב ידי אליהו
יא/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שסו-שסז
יא/ב קרית מלך
יא/ב שהם וישפה ח"ב
יא/ב תורת זרעים עמ' כד {התירו למכור דמאי במדה גסה}
יא/ג אוצר השבת ח"א עמ' כא
יא/ג דברות משה זרעים עמ' תתלז {ביבש חצי סאה ובלח מרה שמחזקת שוה דינר}
יא/ג חזו"א דמאי סי' טו ס"ק ד
יא/ג חסדי דוד ח"א עמ' קכו
יא/ג ס' השדה דף נג ע"ב
יא/ג שמחת יהודה דף ז ע"ג
יא/ד דברות משה זרעים עמ' תתלח {סלי זיתים וענבים וקופות של ירק אף על פי שהוא מוכרן אכסרה אסור למוכרן דמאי וראב"ד}
יא/ד חזון נחום זרעים ח"א עמ' רמג, רמה
יא/ד חסדי דוד ח"א עמ' קכו
יא/ד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' נט
יא/ד מעשה רקח
יא/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 16
יא/ה אמונת אליעזר דמאי עמ' קז
יא/ה דברות משה זרעים עמ' תתמ, תתמא {בין שהיה מוכר בדקה או בגסה המוכר מפריש תרומת מעשר והלוקח מפריש מעשר שני וראב"ד}
יא/ה חזו"א דמאי סי' ו ס"ק יג
יא/ה חזו"א על הרמב"ם
יא/ה מילי דמרדכי
יא/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ה משנת יהודה ח"א פכ"ט ה"ז
יא/ה ס' השדה דף נג ע"א
יא/ה ערהשה"ע זרעים סי' צג אות ד
יא/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 16
יא/ו אור הישר [אור הישר חגיגה כה ע"ב]
יא/ו אמונת אליעזר דמאי עמ' שצד
יא/ו אנצי"ת ע' ברירה הע' 191
יא/ו בד קודש (פוברסקי) ב"ק-ב"מ עמ' סב
יא/ו ברכות חיים ח"ב עמ' קיט
יא/ו דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קיב-קיז
יא/ו דעת מרדכי ח"א דף עב ע"א
יא/ו הר המלך ח"ז עמ' עא
יא/ו חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' שח
יא/ו מלבושי יו"ט ח"א דף פא ע"ב, פב ע"ג
יא/ו שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קצב
יא/ז אמונת אליעזר מעשרות עמ' קמז {רדב"ז}
יא/ז גליוני הגר"ש עמ' פב {רדב"ז}
יא/ז דברי יוסף (קונביץ) עמ' 184
יא/ז דעת ותבונה מכשירין עמ' קסה
יא/ז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קכ
יא/ז זכרון משה (קרונז'ק) עמ' יג
יא/ז חזו"א דמאי סי' ז ס"ק ה
יא/ז חזו"א על הרמב"ם
יא/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שסז
יא/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ס
יא/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קפה, קצ
יא/ז מעיני המים
יא/ז מראה אש ח"א עמ' ט
יא/ז ציץ אליעזר ח"א סי' א אות א
יא/ז קרית מלך
יא/ז שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רנה {ר"י קורקוס}
יא/ח אמונת אליעזר דמאי עמ' קמה
יא/ח דברות משה זרעים עמ' תתעג, תתעה {הלוקח ירק מן השוק ומשך אע"פ שלא שקל ולא מדד ולא נתן דמים}
יא/ח חזו"א דמאי סי' ז ס"ק ו
יא/ח חזו"א על הרמב"ם
יא/ח חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קנו
יא/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שסז
יא/ח משנת יעקב
יא/ח נר למאור (רבינוביץ) דף טו ע"ג
יא/ח ציץ אליעזר ח"א סי' א אות ט, יז
יא/ט אבן ישראל (פישר)
יא/ט אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שסז, שעט-שפ
יא/ט אור דוד עמ' קעז
יא/ט אמונת אליעזר דמאי עמ' תקו {מל"מ}
יא/ט אמונת אליעזר מעשרות עמ' נא {מל"מ}
יא/ט בית זבול ח"ג סי' לח {מל"מ}
יא/ט דברות משה זרעים עמ' תתעט {המוצא פירות בדרך אם רוב מכניסין לבתיהן פטור מלעשר}
יא/ט דובר מישרים דף לג ע"ד, לד {מל"מ}
יא/ט דעת ותבונה מכשירין עמ' קסו, תכ
יא/ט הר המלך ח"ג עמ' עה
יא/ט חזו"א דמאי סי' ז ס"ק ט, טהרות בליקוטים בסופו
יא/ט יד אברהם מכשירין פ"ב ה"י אות א
יא/ט יצחק ירנן
יא/ט ישועות מלכו (קרית ארבע)
יא/ט מוריה גל' רכט עמ' פ {מל"מ - אכילת קבע בדמאי}
יא/ט מטה אהרן (הלוי) דף עב ע"ד
יא/ט מעשה רקח
יא/ט מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' כה
יא/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ט נחלת אבות סי' לג עמ' עז {מל"מ}
יא/ט נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' קפו {מל"מ}
יא/ט נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קפט עמ' שלב {מל"מ}
יא/ט ס' השדה דף נו ע"ב
יא/ט צמח ארז עמ' תקב {מל"מ}
יא/ט קול ישראל שנה ב (תרפב) חוב' ב עמ' קטו {מל"מ - אכילת קבע בדמאי}
יא/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קלו
יא/ט שלום ירושלים עמ' צא {מל"מ}
יא/ט שם משמעון (סטרליץ) עמ' קכז
יא/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קכ {מל"מ}
יא/י אור הישר [אור הישר משניות דמאי פ"ג מ"ג]
יא/י אמונת אליעזר דמאי עמ' קח, קנב
יא/י דברות משה זרעים עמ' תתעט {ואם נטלם מתחלה שלא יאבדו הרי זה מותר לשהותן אצלו עד שירצה לאוכלן}
יא/י דברי יחזקאל (תרצה) דף י ע"ד
יא/י דעת ותבונה מכשירין עמ' קסה
יא/י חזו"א דמאי סי' ז ס"ק י
יא/י חזו"א על הרמב"ם
יא/י מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ס
יא/יא אור המאיר (שפירא) סי' סב אות ג
יא/יא דעת ותבונה מכשירין עמ' קסז
יא/יא חזו"א דמאי סי' ז ס"ק ב
יא/יא חזון נחום זרעים ח"א עמ' רלא
יא/יא מילי דמרדכי
יא/יא מקדש דוד זרעים - תרומות סי' כו {קניבת ירק}
יא/יא שלום ירושלים עמ' פא
יא/יב אור הישר [אור הישר ירושלמי דמאי פ"ג ה"ה]
יא/יב אורח צדקה עמ' קעד
יא/יב אמונת אליעזר דמאי עמ' קעט
יא/יב ארץ חמדה (ישראלי) עמ' רלד
יא/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/יב בית אהרן (קריספין) דף ס ע"ד {ר"י קורקוס}
יא/יב ברור הלכה חולין ו ע"א ציון ח
יא/יב גבורות שלמה דף נו ע"ב, נז ע"א {הנותן לחמותו מעשר את שהוא נותן לה}
יא/יב דברות משה זרעים עמ' תשיח {הנותן לפונדקית}, תשכ {אבל אם לא נתן חושש משום מעשרות וחושש משום שביעית}, תתקכא {הנותן לפונדקית לבשל לו ולאפות לו מעשר את שהוא נותן לה כדי שלא יהיה תקלה לאחרים}, תתקמא-תתקמב {אבל הנותן לחמותו}, תתקמג {ולפיכך אם היתה שנת שמיטה אסור שמא השאור מספיחי שביעית הוא}, תתקמה {אבל הנותן לחמותו בין שנשא בתה בין שאירס או לשכנתו פת לאפות ותבשיל לבשל אינו חושש לא משום מעשר ולא משום שביעית}
יא/יב דברי אור ח"ד עמ' קפב {כ"מ}
יא/יב דעת מרדכי ח"א דף נט ע"ד
יא/יב וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קכו
יא/יב זכר שמואל מעשר שני סי' ג ס"ק ג
יא/יב חוות יאיר סי' קמב
יא/יב חזו"א דמאי סי' ח ס"ק ח, י-יא
יא/יב חזו"א על הרמב"ם
יא/יב חזון נחום זרעים ח"א עמ' רמז, שלב
יא/יב חכמת התורה במדבר עמ' רנט
יא/יב חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יג עמ' לט {מעשר מה שהוא נותן לה}
יא/יב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' יד
יא/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שסז
יא/יב לחם אבירים דף סג ע"ד
יא/יב לחם יהודה
יא/יב מחקרי ארץ יו"ד סי' יח
יא/יב מילי דמרדכי
יא/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' רא
יא/יב מענה אליהו עמ' רט
יא/יב מעשה רקח
יא/יב מצודת דוד (שפרבר) עמ' נט
יא/יב נועם ח"ה עמ' שיח [בצל החכמה סי' כז-כח]
יא/יב ס' השדה דף נח ע"ב
יא/יב עמק הלכה (בוימל) עמ' ריג
יא/יב קהלות יעקב זרעים טו
יא/יב שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קצ
יא/יב שרידי אש ח"ב עמ' שסח
יא/יב תחומין חי"ד עמ' 255
יא/יג אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שסח
יא/יג אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"א הע' 10 {ראב"ד}
יא/יג אור דוד עמ' קעד
יא/יג אור הישר [ווי העמודים על ס' יראים סי' כד אות יא, עין יצחק אהע"ז ח"א סי' כב אות יח, מל"מ לעיל פ"ט ה"א]
יא/יג אוריין תליתאי (תאומים) סי' פט
יא/יג אמונת אליעזר דמאי עמ' ג, קסז, תקד
יא/יג אמונת יהושע עמ' רצ
יא/יג אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' יז [ב] ד"ה והנה {כ"מ}, בב"ח סי' כד ד"ה אך שם {ראב"ד}, סי' כח ד"ה אך ראיתי, יו"ט סי' יז [א] ד"ה ואני
יא/יג אמרי יושר פסחים סי' כט לדף מב ע"ב
יא/יג ארץ חמדה (ישראלי) עמ' רלד
יא/יג בינת זקנים - שער בינה בהלכה סי' טו
יא/יג בית אהרן וישראל גל' ז עמ' לט
יא/יג בית יצחק (שמעלקיש) או"ח סי' סא אות ו
יא/יג בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' יט-כ
יא/יג בני סמיכי
יא/יג גדולי שמואל ביצה דף ח {ראב"ד}
יא/יג גליון מהרי"ל תחילת דמאי
יא/יג דברות משה זרעים עמ' תרפ, תרצג, תתצב, תתצג, תתקכו, תתקלט, תתקעז, א'מז {הוליכן לטוחן עכו"ם הרי הם דמאי שמא החליפן בחיטים של עם הארץ וראב"ד וכ"מ}
יא/יג דברות משה חולין עמ' מח, נח
יא/יג דברות משה מועד ח"א עמ' פ {כ"מ}
יא/יג דברי חיים (אוירבך) אישות סי' ד ד"ה ועיין {כס"מ}
יא/יג דעת ותבונה מכשירין עמ' קעה
יא/יג דעת מרדכי ח"ב עמ' יג-יד {כ"מ - ס"ס בדמאי}
יא/יג דעת סופר יו"ד סי' ד
יא/יג היכל מלך
יא/יג זכרון משה (קרונז'ק) עמ' יג
יא/יג חזו"א על הרמב"ם
יא/יג חזו"א שביעית סי' כ בסופו, דמאי סי' א ס"ק ז, סי' ח ס"ק ח
יא/יג חזון יחזקאל כתובות פ"א ה"א
יא/יג חזון נחום זרעים ח"א עמ' רמה-רמו, שכג, שלג
יא/יג חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 84
יא/יג חי' חתם סופר
יא/יג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רצז {כ"מ}
יא/יג חסדי דוד ח"א עמ' קלז
יא/יג חקרי לב (לווינבוק) דף כט ע"א
יא/יג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קו
יא/יג יד סופר עמ' צו
יא/יג יין המשמח סי' קל ס"ק י
יא/יג ישועות מלכו (קרית ארבע)
יא/יג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"ב עמ' לה {כ"מ}
יא/יג כנה"ג (גם כ"מ)
יא/יג כפתור ופרח (תשו) דף מה ע"ד
יא/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' מג
יא/יג כתב סופר יו"ד סי' עו ד"ה ועיין השגת {ראב"ד - האומר לאשתו, כ"מ - מכר הכהן פרתו}
יא/יג מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לא או"ק א, אות לב או"ק א
יא/יג מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קסד
יא/יג מוריה גל' רכט עמ' פ {המוליך חטים לטחון גוי}
יא/יג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' רנ
יא/יג מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מה
יא/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קד {ראב"ד}, תנב {כ"מ}
יא/יג מפתח הבאורים [חתם סופר ח"ו סי' יא]
יא/יג מצודת דוד (שפרבר) עמ' נז, סב, סו-סז {כ"מ - החמירו בדמאי}
יא/יג מקדש דוד זרעים - דמאי סי' ב, יט
יא/יג מקדש דוד סי' נז אות ב בסופו
יא/יג מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קיח ע"ב]
יא/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יג משנת יעקב
יא/יג משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מ אות ב ובתשובת הגרא"ז שם
יא/יג משנת ר' אהרן כתובות עמ' קה
יא/יג נוכח השלחן (לבטון) דף ה ע"א
יא/יג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ו {חמותו}
יא/יג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לז אות ו {חמותו}
יא/יג נתיב מאיר
יא/יג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שפט {ספק דרבנן בחזקת איסור}
יא/יג ס' השדה דף נז ע"ג {ראב"ד}
יא/יג עין יצחק ח"ב עמ' יט-כ
יא/יג עין יצחק תנינא ח"ב עמ' קכט {ראב"ד}
יא/יג עינות מים דף לח ע"ד
יא/יג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 203
יא/יג צמח ארז עמ' תקב {כ"מ}
יא/יג קהל יהודה - חי' השו"ע דף לז ע"ג {כ"מ}
יא/יג קול ישראל שנה ב (תרפב) חוב' ב עמ' קטו {כ"מ}
יא/יג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קז {כ"מ}
יא/יג קרבן אליצור דף יח ע"ד
יא/יג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קכז
יא/יג שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' ג
יא/יג שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' כה
יא/יג שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שנה, שסה {כ"מ}
יא/יג שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' סד
יא/יג שלום ירושלים עמ' פז, צד
יא/יג שם משמעון (סטרליץ) עמ' קמט
יא/יג שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' כז {ראב"ד - ס"ס}
יא/יג שמחת יהודה דף ז ע"ד {ר"י קורקוס}
יא/יג שמחת יו"ט (אלגזי) דף מ ע"ד, מא ע"א {כ"מ}
יא/יג שמחת יו"ט (אלגזי) סי' יא אות ב
יא/יג שער המלך ח"א עמ' קב, ח"ב עמ' פח
יא/יג שערי עזרא (בצרי) עמ' רה
יא/יג שערי שמואל עמ' ק, קכג {כ"מ - ס"ס}
יא/יג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' ה, כרך ב עמ' רעה
יא/יג שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' שא
יא/יג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מה ע"א
יא/יג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קצד
יא/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 14
יא/יג תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קסא {ראב"ד}
יא/יג תשובות ר' איסר יהודה עמ' קכד {כ"מ - ס"ס}
יא/יד חזו"א דמאי סי' ח ס"ק יב
יא/יד חזו"א על הרמב"ם
יא/יד מעיני המים
יא/טו אבני נזר יו"ד סי' שמב אות ח
יא/טו אמונת אליעזר דמאי עמ' קעג {ראב"ד}
יא/טו אנצי"ת ע' גוי הע' 433 {ראב"ד}, 435 {ראב"ד}, 438-441, ע' גמר מלאכה הע' 329, 330, 331
יא/טו בני דוד
יא/טו בני משה (מאג'אר) דף לג ע"ב-ע"ד
יא/טו ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' יח, רעז
יא/טו דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כ
יא/טו הוראות שעה פי"ט
יא/טו הרי בשמים (הורוביץ) ח"ב סי' לא {ראב"ד}
יא/טו זכר יצחק (תשח) עמ' כד
יא/טו זכר יצחק (תשן) עמ' כג
יא/טו חזו"א על הרמב"ם
יא/טו חזו"א שביעית סי' א ס"ק י, סי' כ בסופו, דמאי סי' ח ס"ק א-ג, ה
יא/טו חזון יחזקאל דמאי פ"ד הט"ז
יא/טו חזון נחום זרעים ח"א עמ' רמה, רנט, שלא
יא/טו חזקה רבה יו"ד הלכה קנ
יא/טו חשבונות של מצוה עמ' תלו
יא/טו ישועות מלכו (קרית ארבע)
יא/טו כנה"ג (גם כ"מ)
יא/טו כפתור ופרח (תשו) דף מה ע"ד, סג ע"א, פט ע"ד
יא/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' כח, לג, מז
יא/טו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' צ ע"ב
יא/טו לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יב ע"א
יא/טו לשון למודים יו"ד דף כד ע"ג, כה ע"א
יא/טו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רה-רו {ראב"ד}
יא/טו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קלו
יא/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' מה, סב {כ"מ}, סד {ראב"ד}, שסה {כ"מ}
יא/טו מעשה רקח
יא/טו מקדש דוד זרעים - דמאי סי' ב
יא/טו מקור ישראל דף כב ע"א, כג ע"ב
יא/טו מראות הים עמ' קנד-קנח
יא/טו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יא/טו משנת יעקב
יא/טו משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קח-קט
יא/טו נועם ח"ח עמ' קנז
יא/טו נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קכ עמ' ריז {ראב"ד}
יא/טו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רסב
יא/טו ר"י קארו - קובץ עמ' קע
יא/טו שביעי קדש עמ' קע
יא/טו שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' כו, כח, לד
יא/טו שמוש חכמים ג עמ' כב
יא/טו שעורי הרב חלה עמ' קלז
יא/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רלט
יא/טו שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רמד
יא/טו שער המלך ח"ב עמ' קעח
יא/טו תרומות חיים סעיף ד אות ח
יא/טו תשובה מיראה (תשסו) עמ' יג, עד
יא/טו תשובה מיראה


יב/385 הלכות מעשר פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ דרך אמונה
יב/רה"פ הרמב"ם המדויק
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מעשה רקח
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קיב-קיג
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אגרות משה או"ח ח"ב סי' לד
יב/א אוצרות הרמב"ם
יב/א אור שמח
יב/א אמונת אליעזר דמאי עמ' קצב
יב/א בית זבול ח"ג סי' לח עמ' סו
יב/א בני שלשים עמ' נ
יב/א דברות משה זרעים עמ' תתקנ {אימת שבת}, תתקנג {אימת שבת}, תתקנח {ואפילו היו לו פירות אחרות מתוקנין מאותו המין}, תתקנט {אימת שבת}, תתקסג {הלוקח פירות ממי שאינו נאמן על המעשרות ושכח לעשרן ונכנסה שבת או יום טוב}, תתקסה, א'לב {וכן אם אמר לו אחד שאינו נאמן מעושרין הן אוכל על פיו באותה שבת}, א'לז {מפני שאימת שבת על עמי הארץ ואינו עובר בה עבירה}
יב/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' רמח, רסז, שלב
יב/א חלת לחם (תשנח) עמ' מד
יב/א יד ישראל ח"ב
יב/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 280 {שבת}
יב/א לקוטי שיחות חל"ז עמ' 21
יב/א מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לב או"ק א, ג
יב/א מילי דמרדכי
יב/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' צג {ר"י קורקוס}
יב/א מקדש דוד זרעים - דמאי סי' יג
יב/א מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מח
יב/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שנז
יב/א משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשפב
יב/א משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קעה
יב/א משנת יהודה ח"א פ"ה הט"ו
יב/א משנת יעקב
יב/א מתנת חיים - שבת ור"ח עמ' צט, קא
יב/א מתנת חיים ימים נוראים עמ' סג {אימת שבת}
יב/א נוה צדק
יב/א ס' השדה דף נח ע"ד
יב/א ס' יהושע - שו"ת עמ' קעח
יב/א עלי שור ח"א שער ב פרק ח
יב/א פני משה (שלז')
יב/א פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' מד
יב/א ציץ אליעזר ח"א סי' ג אות א, י
יב/א צמח ארז עמ' פב {יו"ט}, קפב {יו"ט}
יב/א שו"ת הרמ"ז סי' נא
יב/א שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רעז
יב/א שמן למאור (ביימאייל) דף יט ע"ג
יב/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תסג
יב/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קיט
יב/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 11
יב/א תורת אברהם עמ' קסב {אימת שבת}
יב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קסב
יב/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' שנ-שנא
יב/ב אבן ישראל (פישר) כאן, וח"א עמ' קמג
יב/ב אגרות משה או"ח ח"ב סי' לד
יב/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 786
יב/ב אמונת אליעזר דמאי עמ' קצה
יב/ב אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' טז [ג] ד"ה ועיין
יב/ב בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' כב
יב/ב בני דוד
יב/ב בני יעקב [עי' הל' ערכין פ"ז ה"ג]
יב/ב גדולי ציון (תשנב) עמ' סה
יב/ב גליוני הגר"ש עמ' פב {כ"מ}
יב/ב דברות משה זרעים עמ' תתקנג {שבת ויו"ט סמוך לה}, תתקנה {הרי זה לא יאכל מאותן הפירות למוצאי שבת עד שיעשר דמאי על הכל על שאכל בשבת ועל הנשאר}, תתקנט {היתה שבת ויו"ט סמוך לה ושאלו באחד מהן אוכל אף בשני}
יב/ב הליכות חיים יו"ט פ"א אות לא
יב/ב ויוסף שאול דף פג ע"א
יב/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כט [צ"ע מעירובין לט] {כ"מ}
יב/ב חזו"א דמאי סי' ט ס"ק א, יו"ד סי' מג ס"ק ג
יב/ב חזו"א על הרמב"ם
יב/ב חזון נחום זרעים ח"א עמ' רמח
יב/ב חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 103
יב/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
יב/ב ישועת משה עמ' שצח, ת
יב/ב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 21
יב/ב מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קכה
יב/ב מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' לא
יב/ב מילי דמרדכי
יב/ב מנוחת משה דף נו ע"ד
יב/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' סג-סד
יב/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' עט
יב/ב מקדש דוד זרעים - דמאי סי' כט {אע"פ שאוכל על פיו בשבת}
יב/ב מקדש דוד סי' נז אות ג
יב/ב משנה הלכות כתובות דף קנג ע"ג-ע"ד, קנה ע"ב
יב/ב ס' השדה דף נט ע"ג
יב/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' מד
יב/ב ציץ אליעזר ח"א סי' ג אות א, יא, יג
יב/ב צמח ארז עמ' פא
יב/ב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' צב
יב/ב קרית מלך
יב/ב שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' ט
יב/ב שלום ירושלים עמ' פח
יב/ב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רעז
יב/ב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רסב
יב/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 11
יב/ב תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' מט
יב/ב תורה מציון שנה ג חוב' ג סי' א אות ז דף ד ע"ב-ע"ג {יו"ט שני}
יב/ב תורת זרעים עמ' כו
יב/ג אור שמח
יב/ג אמונת אליעזר דמאי עמ' רו, ריד
יב/ג אנצי"ת ע' בוסר הע' 5, 7
יב/ג ביתאל ח"א דף פז ע"ד
יב/ג דברות משה זרעים עמ' תתקסג {אבל בשבת שנייה אע"פ שנדר ממנו הנאה אם לא יאכל אצלו לא יאכל עד שיעשו דמאי}, תתקעט-תתקפ, תתקפב {הנשבע על חבירו שיאכל עמו בשבת והוא אינו מאמינו על המעשרות שואל ואוכל על פיו בשבת הראשונה בלבד}
יב/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' רמח, רסז, שמ
יב/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שפח
יב/ג ס' השדה דף ס ע"ג
יב/ד אמונת אליעזר דמאי עמ' רב
יב/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/ד ביתאל ח"א דף פז ע"ד
יב/ד דברות משה זרעים עמ' תשכט {מי שאינו נאמן שראינוהו שהפריש תרומת מעשר מפירותיו שהן דמאי וראינוהו שחזרה ונפלה בפנינו}, תתקעא, תתקעג-תתקעה {וראינוהו שחזרה ונפלה בפנינו בין למקום אחר בין למקומה וחזר ואמר הפרשתיה נאמן אפילו בחול וראב"ד וכ"מ}
יב/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כט [כחכמים בתוספתא תרומות פ"ה]
יב/ד חזו"א דמאי סי' ט ס"ק ב
יב/ד חזו"א על הרמב"ם
יב/ד חזון נחום זרעים ח"א עמ' רלה, ח"ב עמ' שכב
יב/ד חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קנח
יב/ד חקרי זמנים ח"ד עמ' רסה
יב/ד ישועות מלכו (קרית ארבע)
יב/ד כפתור ופרח (תשו) דף נ ע"ג
יב/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שצג
יב/ד מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק ב
יב/ד מעיני המים
יב/ד מקדש דוד זרעים - דמאי סי' כח
יב/ד מקדש דוד סי' נז אות ג
יב/ד מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף סו ע"א-ע"ב]
יב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ד משנת יהודה ח"א פ"ה הט"ו
יב/ד ס' השדה דף ס ע"א-ע"ב
יב/ד שו"ת הרמ"ז סי' נא
יב/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תסג
יב/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קיב
יב/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 12
יב/ד שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שלט {אימת שבת}
יב/ה ביתאל ח"א דף פז ע"ד
יב/ה דברות משה זרעים עמ' תתקפח-תתקפט {והנאמן על השני אינו נאמן על הראשון והנאמן על הראשון נאמן על השני וכ"מ}, תתקפט {ואם אמר אלו מעשר שני אינו נאמן והרי הן דמאי ומפרישין מהן תרומת מעשר}, תתקצ-תתקצב {לפיכך מי שאינו נאמן שהוציא פירות מביתו ואמר אלו מע"ר נאמן ואין מפרישין מהן תרומות ומעשרות וראב"ד וכ"מ}, תתקצב {ויראה לי שהוא פודה את כולם}, א'כד {הפריש מעשר שני בפנינו ואמר שהפריש מעשר ראשון אינו נאמן שהשני שלו}
יב/ה ויטע אשל תמורה ח"א עמ' סז
יב/ה חזו"א דמאי סי' י ס"ק ב-ג
יב/ה חזו"א על הרמב"ם
יב/ה חזון יחזקאל תרומות פ"ד הי"ג
יב/ה מילי דמרדכי
יב/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רס
יב/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשמו
יב/ה מקדש דוד זרעים - תרומות סי' כט {ראוהו שהפריש}, דמאי סי' ט, יד
יב/ה מקדש דוד סי' נה אות ו
יב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ה ס' השדה דף סב ע"ב
יב/ה קרית מלך
יב/ה שלום ירושלים עמ' צ
יב/ה תפארת בחורים פאה עמ' תקפז {הנאמן על מעשר שני}
יב/ו אהלי שם (פרץ) כתובות סי' קכד, קכז {כ"מ}
יב/ו גבול יהודה (ציר') דף ע ע"א
יב/ו דברות משה זרעים עמ' א'יד {ואם אמר לו קח לי מאיש פלוני נאמן לומר ממנו לקחתי}
יב/ו חזו"א יו"ד סי' מג ס"ק ג
יב/ו חזון נחום זרעים ח"א עמ' רנא
יב/ו מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קיח ע"ב]
יב/ו שלום ירושלים עמ' פח
יב/ו תורה מציון שנה ז חוב' א סי' ב דף ה ע"ב
יב/ז אנצי"ת ע' גומלין הע' 5, 28-30
יב/ז דברות משה זרעים עמ' תתקסח {הנכנס לעיר ואינו מכיר אדם שם}, א'כו {אמר לו איש פלוני נאמן וראב"ד}
יב/ז דברי יוסף (קונביץ) עמ' 37
יב/ז חזו"א דמאי סי' י ס"ק יב
יב/ז חזו"א על הרמב"ם
יב/ז חזון נחום זרעים ח"א עמ' רנב
יב/ז חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ה
יב/ז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' שפב
יב/ז מחנה יוסף פסחים עמ' לד
יב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ז ס' השדה דף סג ע"ב
יב/ז קהל יהודה - חי' השו"ע דף נ ע"ג
יב/ח אור הישר [מקום שמואל ליו"ד סי' קיט ס"ז]
יב/ח בית זבול ח"ג סי' לח עמ' סו
יב/ח בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' נב-נג
יב/ח דברות משה זרעים עמ' תתקסח, א'יח, א'כא-א'כג {אבל אם מכיר אדם שם}, א'כד {ואם שהה שם שלשים יום אע"פ שאינו מכיר אדם שם לא יקח אלא מן המומחה}, א'לד, א'לט {אבל אם מכיר אדם שם לא יקח אלא מן המומחה וראב"ד}
יב/ח דברות משה כתובות עמ' קסג, קסו {ראב"ד}
יב/ח דברי יהודה סי' יא אות ו
יב/ח זכור לדוד עמ' נד
יב/ח חזו"א דמאי סי' י ס"ק יג
יב/ח חזו"א על הרמב"ם
יב/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' שפב
יב/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' סב-סג
יב/ח מקדש דוד זרעים - דמאי סי' טז
יב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ח משב יעקב ח"א עמ' קט
יב/ח משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשפד
יב/ח נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יג אות מב
יב/ח ס' השדה דף סג ע"ג
יב/ח צמח ארז עמ' פא-פב
יב/ח שמן למאור (ביימאייל) דף יט ע"ג {נאמן רק משום חיי נפש}
יב/ט דברות משה זרעים עמ' א'כב, א'לט {אבל לענין פירות שביעית או לענין טהרות לא יקח אלא מן המומחה}
יב/ט חזון נחום זרעים ח"א עמ' רנא
יב/ט מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לב או"ק ב, אות לג
יב/ט שלום ירושלים עמ' פח
יב/י אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קו
יב/י אהלי שם כתובות סי' קלב
יב/י אמונת אליעזר דמאי עמ' רמו
יב/י אמונת עתיך גל' 111 עמ' 143
יב/י אנצי"ת ע' גומלין הע' 10 {כ"מ}, 23, 24, 36
יב/י ארץ יהודה
יב/י בגדי יו"ט (קלוגר) עמ' תלה {כ"מ}
יב/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/י בית מאיר (תשע) סי' ג ס"ד עמ' טז
יב/י בית מאיר סי' ג אות ד עמ' טו
יב/י ברור הלכה כתובות כד ע"א ציון א
יב/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' צא
יב/י דברות משה זרעים עמ' א'ל, א'לב {אינו נאמן שמא קנוניא עשו ביניהן וכ"מ}
יב/י דברות משה כתובות עמ' קסב {כ"מ}
יב/י דברי יוסף (קונביץ) עמ' 37
יב/י דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' רנה {סתירה להל' איסו"ב}
יב/י המאור הגדול (יעבץ) עמ' ריד
יב/י חזו"א דמאי סי' י ס"ק ו, יג, יו"ד סי' מג ס"ק ג
יב/י חזו"א על הרמב"ם
יב/י חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' כה-כו
יב/י חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף ז ע"ג
יב/י כנה"ג (כ"מ)
יב/י מילי דמרדכי
יב/י מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
יב/י מצודת דוד (שפרבר) עמ' סג
יב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/י משנת יעקב
יב/י ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשס
יב/י עצי ארזים סי' ג ס"ק ו
יב/י צפיחית בדבש דף קמא ע"ג {כ"מ}
יב/י קרית מלך
יב/י שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תפט
יב/י שם יוסף (מועטי)
יב/י שער יהודה דף מ {ר"י קורקוס}
יב/יא אבי עזרי ח"א
יב/יא אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שעב
יב/יא אוצר א"י ח"ד עמ' 229
יב/יא אמונת אליעזר דמאי עמ' לז, תז
יב/יא דברות משה זרעים עמ' תתקג {מעושרין הן נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר}
יב/יא זכרון משה (קרונז'ק) עמ' יד
יב/יא חזון יחזקאל פאה פ"ד ה"א
יב/יא חזון נחום זרעים ח"א עמ' רסה
יב/יא חסדי דוד ח"א עמ' קג
יב/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שסז
יב/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' כז, צג, קטו
יב/יא מקדש דוד זרעים - דמאי סי' ז
יב/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יא משנת יעקב
יב/יא משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קצב
יב/יא משנת ר' אהרן גיטין עמ' נט
יב/יא משפט הצבא בישראל עמ' קמ
יב/יא עשר תעשר הל' יט
יב/יא צמח ארז עמ' תפג
יב/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים יו"ד עמ' 254, דף קכז ע"ד
יב/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות ז
יב/יא שם משמעון (סטרליץ) עמ' עב
יב/יא תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קסה
יב/יא תרומות חיים סעיף י אות ג {ראב"ד}
יב/יב דברות משה זרעים עמ' רמא {הרי אלו נאמנין כל זמן הגרנות שהלקט והשכחה והפאה מצויים}, רמג {ואם אמרו של מעשר עני הם הרי אלו נאמנין כל השנה כולה}
יב/יב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתרכז, תתרכט, תתרלא, תתרמג, תתרמח
יב/יב חזו"א דמאי סי' י ס"ק ג
יב/יב חזו"א על הרמב"ם
יב/יב חזון נחום זרעים ח"א עמ' ריח
יב/יב חלת לחם (תשנח) עמ' מד
יב/יב כנה"ג
יב/יב ס' השדה דף לט ע"ב-ע"ג
יב/יב פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שיג-שטו
יב/יב קרית מלך
יב/יב שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' קיב
יב/יב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שצד
יב/יב תפארת בחורים פאה עמ' תקפה {נאמנות - ע"ה}, תקפו {בלי דיבורם}, תקפז {דרך אמונה}, תקפט {קרוב לגורן}, תקצ {דרך אמונה}
יב/יג דברות משה זרעים עמ' רמח, רמט {כיצד חיטים אלו לקט שכחה ופאה הם הרי אלו נאמנים}
יב/יג דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתרלח, תתרלט, תתרמח
יב/יג חי' חתם סופר
יב/יג כנה"ג
יב/יג מילי דמרדכי
יב/יג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שיט
יב/יג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' מ
יב/יג שערי תורה (שו"ת, תשסה) עמ' קיב
יב/יג שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שצד
יב/יג תפארת בחורים פאה עמ' תקצג {לקט שכחה ופאה}, תקצד {דרך אמונה} , תקצז {חטים ניתן לי ועשיתים קמח}, תקצט {חטים ניתן לי ועשיתים קמח}
יב/יד גליון מהרי"ל פאה סוף פ"ח
יב/יד דברות משה זרעים עמ' רנ {ואין נאמנין לומר של זיתי ניקוף הם}, רנא {ומתוך שיכול לומר הבעל הבית נתנו לי יכול לומר אני בשלתיו ממתנותי}
יב/יד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתרמג, תתרמז-תתרמח
יב/יד חזו"א דמאי סי' י ס"ק ג
יב/יד חזו"א על הרמב"ם
יב/יד חזון נחום זרעים ח"א עמ' רכ
יב/יד חנא וחסדא ח"ג דף קכג ע"ד
יב/יד כתר המלך
יב/יד מצודת דוד (שפרבר) עמ' מה {מתוך שיכול לומר}
יב/יד פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שכא
יב/יד שלום ירושלים עמ' עו
יב/יד שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רכד
יב/יד תפארת בחורים פאה עמ' תפח {דרך אמונה}, תקצח {שמן של זיתי ניקוף}, תקצט {ירק מבושל מועט}
יב/טו דברות משה זרעים עמ' רמה, רמז {וכן בן לוי שאמר פירות אלו ממעשר ראשון שניטלה תרומתו הם הרי זה נאמן לעולם על תרומת מעשר}
יב/טו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתרכז, תתרלא {רמב"ם}, תתרלב {ר"י קורקוס}
יב/טו חזו"א דמאי סי' י ס"ק ג
יב/טו חזו"א על הרמב"ם
יב/טו מילי דמרדכי
יב/טו מקדש דוד זרעים - דמאי סי' ט, יד
יב/טו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שטו, שיח
יב/טו שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רכג
יב/טו תורת לויים דף נא
יב/טו תפארת בחורים פאה עמ' תקפז {נאמן שהפריש תרומת מעשר}
יב/טז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קעט {קנס מדבריהם}
יב/טז אור הישר [אבקת רוגכל סי' קפח, אור הישר בכורות ל ע"א]
יב/טז בית ישחק
יב/טז גבול יהודה (ציר') דף סז ע"א
יב/טז דברות משה זרעים עמ' רנב, תתקנ {אין כל הדברים האלו אמורין אלא בעם הארץ שאינו לא חשוד ולא נאמן}
יב/טז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתרכח
יב/טז הר המלך ח"ז עמ' עב
יב/טז ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א טז ע"ג]
יב/טז חזו"א דמאי סי' י ס"ק ג
יב/טז חזו"א על הרמב"ם
יב/טז חנא וחסדא ח"ב דף צה ע"ב
יב/טז חסדי דוד ח"ה עמ' תתפו
יב/טז חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' נא
יב/טז טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' מו
יב/טז מגילת ספר לאוין דף קיא ע"ד
יב/טז מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לא או"ק ב, אות לב או"ק א
יב/טז מטה מנשה עמ' כח
יב/טז מילי דמרדכי
יב/טז מצודת דוד (שפרבר) עמ' שסו {כר"ש}
יב/טז מקיץ נרדמים (תרסד) דף מ ע"ב
יב/טז משפט עם הארץ עמ' מב
יב/טז ס' המקח עמ' קלג
יב/טז פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' שכב
יב/טז ציוני מהר"נ
יב/טז קרית מלך
יב/טז שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' שז
יב/טז תורה מציון שנה ו חוב' ד סי' א דף ה ע"א-ע"ג
יב/טז תפארת בחורים פאה עמ' תקפה {בעם הארץ}
יב/יז אבן ציון עמ' צה
יב/יז אבני נזר אהע"ז סי' נז אות ד
יב/יז אומר לציון סי' שט
יב/יז אור הישר [מקום שמואל תשובה ל ובחידושיו ליו"ד סי' קיט ס"ז, כ"מ הל' שמיטה פ"ח הי"ז, מ"מ הל' מאא"ס פ"ג ה"כ, מפרשים בהל' עדות פי"א ה"ז]
יב/יז אור יעקב פסחים דף נה ע"ב
יב/יז אור שמח
יב/יז אמונת אליעזר דמאי עמ' רמא
יב/יז אמונת יהושע עמ' רפט {רמב"ם}, רצד {או"ש}
יב/יז אנצי"ת ע' אין אדם חוטא הע' 12, 13
יב/יז אנצי"ת ע' גומלין הע' 15, 30-32
יב/יז בית המדרש
יב/יז ברכי יוסף יו"ד סי' קיט שיורי ברכה אות א {העיד על אחרים}
יב/יז דבר שמואל (אבוהב) סי' סט
יב/יז דברות משה זרעים עמ' תתקסה, תתקסט {חשוד שהעיד}, א'יז {כ"מ}, א'יח, א'כו, א'כט, א'לב {חשוד שהעיד על של אחרים נאמן חזקה אין אדם חוטא ולא לו וראב"ד}
יב/יז דברות משה נדרים עמ' סו
יב/יז דברי אמת (תרכא) דף עז ע"א {ראב"ד}
יב/יז דברי אמת (תשעט) עמ' רל {ראב"ד}
יב/יז הליכות אליהו
יב/יז הרמב"ם כמחנך עמ' 230
יב/יז זכרון אהרן עמ' לו
יב/יז חזו"א דמאי סי' י ס"ק ו, סי' ד ס"ק ז, יו"ד סי' מג ס"ק ג
יב/יז חזו"א על הרמב"ם
יב/יז חזקה רבה יו"ד הלכה קסד עמ' 250
יב/יז חי' מהרי"א צטרון עמ' קכג
יב/יז חיים ומלך
יב/יז חמדת משה (בעק) דף פח ע"ג
יב/יז חסדי דוד ח"א עמ' קלח
יב/יז יין המשמח סי' קכז ס"ק יג, יח
יב/יז יצחק ירנן
יב/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' עח, ח"ב עמ' שצא-שצב
יב/יז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ל אות ט
יב/יז לבושי מרדכי או"ח עמ' שו
יב/יז מאור הקדש בכורות עמ' צה
יב/יז מהרי"ט אלגזי פ"ד אות לב או"ק א-ב
יב/יז מוריה גל' רכט עמ' צג
יב/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' מ
יב/יז מנחת עני (תקמז) דף כד ע"ג-ע"ד {ע"ה נאמן יותר מחשוד}
יב/יז מנחת שמואל (קופנהגן תקעז) עמ' מז-מח
יב/יז מצודת דוד (שפרבר) עמ' שעו {ראב"ד}
יב/יז מקדש דוד זרעים - דמאי סי' יג, טו
יב/יז מקדש דוד סי' נז אות ב
יב/יז מקור ישראל דף סד ע"ב {ראב"ד}
יב/יז מראה הנוגה
יב/יז מראות הצובאות (תשסז) עמ' עא
יב/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יז משב יעקב ח"א
יב/יז משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשפב-תשפה
יב/יז משכנות לאביר יעקב ח"ב דף מג ע"א {ראב"ד}
יב/יז משנת יעקב
יב/יז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' עז אות א עמ' רפב {ראב"ד}
יב/יז נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקיז
יב/יז ס' יהושע - שו"ת עמ' קעח
יב/יז סמיכה לחיים דף פב ע"ב
יב/יז ערוך השלחן העתיד זרעים סי' כט ס' יח
יב/יז פד"ר חי"ד עמ' 377 {ראב"ד}
יב/יז צמח ארז עמ' פא-פב, פה
יב/יז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' צב
יב/יז קול דודי (תשף)
יב/יז קול דודי ר"ה סי' שעד
יב/יז קרית מלך
יב/יז שו"ת הרמ"ז סי' נ, נא
יב/יז שו"ת רשב"ש עמ' רמג-רמד, תסג
יב/יז שיורי ברכה יו"ד דף כד ע"ג {בשל אחרים נאמן}
יב/יז שלמי יוסף ר"ה עמ' רלא, רלו
יב/יז שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רסט {ראב"ד}
יב/יז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קצו
יב/יז שמן למאור (ביימאייל) דף יט ע"ב-ע"ג {נאמן בשל אחרים כי אין אדם חוטא ולא לו}
יב/יז שערי טהר ח"ח סי' כח אות א
יב/יז שערי שמואל עמ' רנו
יב/יז תולדות יצחק (הורוביץ) דף עה ע"ב
יב/יח אהל משה (לוין) ח"ב דף סא ע"ד
יב/יח אוהב מישרים עמ' קכח-קכט
יב/יח אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ח הע' 11, 13, 14, 22 {חי' מחנ"א}
יב/יח אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"י הע' 23 {חי' מחנ"א}
יב/יח אור יעקב פסחים דף נה ע"ב
יב/יח אור ליהודה קדושין עמ' תל
יב/יח אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' יב ד"ה וקצת
יב/יח אשר למלך עמ' שח
יב/יח באר ראי עמ' תפב
יב/יח בדרך המלך עמ' פה
יב/יח בני דוד
יב/יח בני יעקב
יב/יח ברור הלכה גיטין נד ע"ב ציון ד
יב/יח דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' כט ד"ה לכאורה {מחנ"א}
יב/יח דברי יחזקאל (מישור) עמ' קפ
יב/יח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כט [מהרי"ט אלגזי הל' בכורות פ"ה אות נא]
יב/יח חזו"א דמאי סי' ו ס"ק י
יב/יח חזון יחזקאל תרומות פ"ב ה"א
יב/יח חזקה רבה יו"ד ח"ג עמ' 33, חו"מ ח"ב עמ' 166
יב/יח חי' חתם סופר
יב/יח חלת לחם (תשנח) עמ' רה
יב/יח חסדי דוד ח"א עמ' קפו, תמה
יב/יח חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 140, 417 {רדב"ז}
יב/יח יין המשמח סי' קכז ס"ק יג, יח
יב/יח ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' רסב-רסג
יב/יח כתב סופר יו"ד דף סב ע"ב
יב/יח כתב סופר יו"ד סי' ד ד"ה וכל {לא הקילו במעשר בספק ספיקא}, סי' פא ד"ה ואחד {ואם האמינו ה"ז משובח}, ד"ה ואני {ואם מפני הספק הזה הלא הוא ספק}
יב/יח מהרי"ט אלגזי דף מט ע"א
יב/יח מהרי"ט אלגזי פ"ה אות נא או"ק ב {רדב"ז}
יב/יח מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' קפט
יב/יח מנחת יהודה (בוים) דף קז ע"ב
יב/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יח משנת אליעזר (רבינ') עמ' לח
יב/יח נתיב אברהם ח"א עמ' קד-קה, קז
יב/יח נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' כג אות א
יב/יח נתיבות מרדכי גיטין עמ' תמג
יב/יח נתיבות שמואל דף פה ע"ב, פז ע"א
יב/יח ציץ אליעזר ח"ב סי' יג אות ו {ראב"ד}
יב/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' נד אות ג בהוספות
יב/יח קרית מלך
יב/יח שם ישראל - שו"ת עמ' קמה {רדב"ז}
יב/יח שער יהודה דף סח {כ"מ}
יב/יח שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 149
יב/יח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 34
יב/יח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רפז
יב/יח תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' ריט


יג/386 הלכות מעשר פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ דרך אמונה
יג/רה"פ הרמב"ם המדויק
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קיג-קטו
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שם טוב
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' כג
יג/א אור הישר [עין יצחק אהע"ז ח"א סי' כב אות ה]
יג/א איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' תפט
יג/א אמונת אליעזר דמאי עמ' ז
יג/א אמונת אליעזר מעשרות עמ' טו
יג/א אמרי יושר פסחים סי' כט לדף מב ע"ב
יג/א אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפז
יג/א גליון מהרי"ל תחילת דמאי
יג/א דברות משה זרעים עמ' תרפ, תרפב {והלוקחן מעם הארץ אינו צריך להפריש מהן תרומת מעשר ולא מעשר שני מפני שחזקתן מן ההפקר}, תרצ {ונובלות תמרה והן שעדיין לא הטילו שאור}, תרצג {והכסבר וכיוצא בהן פטורין מן הרמאי}
יג/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' רטו
יג/א הר המלך ח"ז עמ' עב
יג/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כט [ברכות מ בסופו, חסדי דוד תוספתא דמאי רפ"א]
יג/א חזו"א יו"ד סי' קעז ס"ק ב, שביעית סי' ז ס"ק כא, ערלה סי' ג ס"ק ח, דמאי סי' א ס"ק ו, ט, יג
יג/א חזו"א על הרמב"ם
יג/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' רלב-רלג
יג/א חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קנ, קנז
יג/א חסדי דוד ח"א עמ' קב
יג/א חקרי לב (לווינבוק) דף כו ע"ב
יג/א יצחק ירנן [עי' חידושי הל' ברכות פ"ז סוף ה"ח]
יג/א כנה"ג [עי' תוי"ט]
יג/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שעה-שעו
יג/א כתר המלך
יג/א מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מו או"ק ב
יג/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' כח, ר
יג/א מעיני המים
יג/א מעשה רקח
יג/א משנת יעקב
יג/א נשאל דוד או"ח עמ' יג {נובלות תמרה}
יג/א ס' השדה דף מה ע"א וע"ד
יג/א עין יצחק ח"ב עמ' כ
יג/א פי אריה דף ו ע"ג-ע"ד {נובלות}, ז ע"א-ע"ג
יג/א קובץ השמיטה עמ' צ
יג/א קרבן אליצור דף יח ע"ג
יג/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קטז {נובלות}
יג/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' ה עמ' יח
יג/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קע
יג/א שלום ירושלים עמ' פב
יג/א שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רלד
יג/א שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 14
יג/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 159
יג/ב אמרי יושר פסחים סי' כט לדף מב ע"ב
יג/ב דברות משה זרעים עמ' תרצב {וכן החומץ העשוי מן התמרים פטור מן הרמאי}, תרצד, תרצז {כל הפירות שבכרו עד שלא הושיבו שומר על הבקעה לשמור פירותיה}
יג/ב חזו"א דמאי סי' א ס"ק יא
יג/ב חזו"א על הרמב"ם
יג/ב מעשה רקח
יג/ב משנה יפה דמאי פ"א מ"א
יג/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קכז
יג/ב שלום ירושלים עמ' פג
יג/ג אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קסב, שעב
יג/ג אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 26
יג/ג אוצר א"י ח"ג עמ' 131, 133, ח"ד עמ' 13, 51, 75, 156, 229, ח"ה עמ' 98, 99, ח"ו עמ' 141
יג/ג אמונת אליעזר דמאי עמ' ח, לו
יג/ג אנצי"ת ע' א"י ח"א הע' 341, 342
יג/ג אשר למלך ח"ד עמ' רלח
יג/ג בית זבול ח"ג סי' לח
יג/ג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ק {צור וצידון}
יג/ג ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לז אות כז
יג/ג דברות משה זרעים עמ' תרעט {וכל הפירות הנמצאות מכזיב ולחוץ פטורין מן הרמאי שחזקתן מפירות מקום שנמצאו בו}, תשכד {כשגזרו על הרמאי לא גזרו אלא על פירות הארץ שהחזיקו בה עולי בבל בלבד שהוא מכזיב ולפנים וכזיב עצמה כלחוץ}
יג/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כט [דבריו מבוארים בירושלמי דמאי פ"ב דף ו ע"ב]
יג/ג חזו"א על הרמב"ם
יג/ג חזו"א שביעית סי' ד ס"ק ג
יג/ג חסדי דוד ח"א עמ' קג
יג/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נט
יג/ג ישועות כהן חלה סי' לא ס"ק ד
יג/ג ישורון ד עמ' תרמא
יג/ג מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קכב
יג/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ריט ע"ד
יג/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רה
יג/ג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קה, קכד
יג/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' כז, כח, צג
יג/ג מעשה רקח
יג/ג משנת המדינה עמ' 273
יג/ג משנת ר' אהרן גיטין עמ' נט
יג/ג ציץ אליעזר ח"א סי' יד אות ב
יג/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלה אות ז
יג/ג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קסה
יג/ג תחומין ח"ב עמ' 366
יג/ג תרומות חיים סעיף יב אות כה
יג/ג תשורת שי מהדו"ק סי' נ
יג/ד אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קסב
יג/ד אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 40
יג/ד אוצר א"י ח"ד עמ' 74, 229
יג/ד אוצרות הרמב"ם
יג/ד אור הישר [מל"מ הל' תרומות פ"א הכ"ב]
יג/ד אחיעזר ח"ב סי' לט ס"ק ד
יג/ד אמונת אליעזר דמאי עמ' סח, עא
יג/ד אמונת עתיך גל' 111 עמ' 16
יג/ד אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 387, 388, 390, 391, 393, 396
יג/ד אשר למלך ח"ד עמ' רלח
יג/ד בכורי הארץ עמ' 141 {בכל א"י}
יג/ד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קסו-קסז
יג/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' פו
יג/ד ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לז אות כז
יג/ד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קלח
יג/ד גבורות אליהו יו"ד סי' קנא
יג/ד דברות משה זרעים עמ' תשסא-תשסג {פירות שידוע שהן מפירות הארץ שהחזיקו בה עולי בבל אף על פי שהן נמצאות בסוריא ואין צריך לומר בארץ וכ"מ}, תשסב {לפיכך הדבילה השמינה שאין כמותה אלא בארץ שהחזיקו עולי בבל}, תשסג {וכן התמרים הגדולים והחרובין השוים והאורז הלבן ביותר והכמון הגדול}
יג/ד הארץ הטובה עמ' 22
יג/ד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ו ס"ק ד, חלה סי' ד ס"ק ד
יג/ד חוות בנימין ח"א עמ' כב
יג/ד חזו"א על הרמב"ם
יג/ד חזו"א שביעית סי' ד ס"ק ב, ד, דמאי סי' ה ס"ק ג, סי' טו ס"ק ד
יג/ד חזון נחום זרעים ח"א עמ' רלז
יג/ד יורה חכימא (תשח) עמ' רנו, רנז
יג/ד יצחק ירנן [עי' חידושי הל' תרומות פ"א הכ"ב]
יג/ד ישועות כהן חלה סי' לא ס"ק ד
יג/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שעז-שעח
יג/ד כתבי העלוי מראקוב עמ' קנד
יג/ד לקט שבלים (תשסד) עמ' סז
יג/ד מאור למלך נדרים עמ' קמט {כ"מ}
יג/ד מילי דמרדכי
יג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' שפה
יג/ד מנחת חינוך מצוה רפד (דף צח ע"ד)
יג/ד מנחת שלמה שביעית עמ' קמג
יג/ד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קיג, קכז
יג/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' כז, מה {ר"י קורקוס}, קד {ר"י קורקוס}, קה {רדב"ז}, קיא, קטו, קטז
יג/ד מעיני המים
יג/ד משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' תב
יג/ד משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תכ
יג/ד משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קנא
יג/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' נט, סא, שו"ת סי' מ אות ה, ז
יג/ד נחלת שמואל דף ז ע"ג, ט ע"ב
יג/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלה אות ז
יג/ד קרית מלך
יג/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 13
יג/ד תבואת ישראל תרומות עמ' יג
יג/ד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קסה-קסו
יג/ה אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שעה
יג/ה אמונת אליעזר דמאי עמ' ע
יג/ה בית אהרן וישראל גל' נו עמ' קיד
יג/ה דברות משה זרעים עמ' תשכו {החמרים שהביאו פירות לצור חייבין בדמאי שחזקתן מהארץ שהחזיקו עולי בבל}, תשפא {והאורז אין חוששין לו}
יג/ה הר המלך ח"ז עמ' עג
יג/ה חזו"א דמאי סי' ה ס"ק ד
יג/ה חזו"א על הרמב"ם
יג/ה משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מ אות ח ובתשובת הגרא"ז שם
יג/ה נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לד אות יג
יג/ה קובץ השמיטה עמ' פח
יג/ה שיירי כנה"ג [שדה יהושע דף קא ע"ג]
יג/ה תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 198
יג/ו אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שעה
יג/ו אור שמח
יג/ו חזו"א שביעית סי' ג ס"ק יט
יג/ו כנה"ג
יג/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קעד
יג/ו משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מ אות ח ובתשובת הגרא"ז שם
יג/ז אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שעה
יג/ז אור שמח
יג/ז ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קצד-קצה
יג/ז גליוני הגר"ש עמ' פב {קרובה מצור}
יג/ז חזו"א שביעית סי' ג ס"ק יט
יג/ז חי' הגרי"ז דף עח ע"ד
יג/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קעד
יג/ז מילי דמרדכי
יג/ז מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' נב
יג/ז משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' מ אות ח ובתשובת הגרא"ז שם
יג/ז עזר משפט עמ' תנ-תנא
יג/ח בכורי הארץ עמ' 141
יג/ח ברור הלכה ר"ה כא ע"א ציון א
יג/ח דברות משה זרעים עמ' תשסח {אם היה תגר עכו"ם שלוקח מישראל הרי פירותיו דמאי}
יג/ח דעת ותבונה מכשירין עמ' קעה
יג/ח חזו"א או"ח סי' קלב ס"ק א, מעשרות סי' ט ס"ק א, שביעית סי' ד ס"ק ד
יג/ח חזו"א על הרמב"ם
יג/ח חזון נחום זרעים ח"א עמ' רלא
יג/ח כפתור ופרח (תשו) דף פח ע"ד
יג/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' מב
יג/ח מילי דמרדכי
יג/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' סד {רדב"ז}
יג/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קכז
יג/ח ס' השדה דף מט ע"ד
יג/ח קובץ השמיטה עמ' פו
יג/ח שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' מה עמ' קכ
יג/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רלד {רוב א"י ביד ישראל}
יג/ח שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' לה
יג/ט אישים ושיטות (תשסז) עמ' רלח {חזקת תגר}
יג/ט אמונת אליעזר דמאי עמ' קלו
יג/ט אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפז
יג/ט דברות משה זרעים עמ' תשסח {אי זהו תגר זה שהביא ב' וג' פעמים}, תשסח-תשסט {אבל אם הביא פעם אחת אפילו הביא שלש משואות בבת אחת}
יג/ט דעת כהן עמ' טז
יג/ט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נח
יג/ט מילי דמרדכי
יג/ט מעשה רקח
יג/ט נחמד למראה ח"א דף מט ע"ב וע"ד, קסג ע"ג
יג/ט ס' השדה דף מט ע"ד, נ ע"א {השמיט ספק האם נעשה תגר למפרע}
יג/ט עזרת כהן עמ' מג
יג/ט תחומין חכ"ב עמ' 260
יג/י אחיעזר ח"ב סי' לט ס"ק ד
יג/י בית זבול ח"ג סי' לח
יג/י דברות משה זרעים עמ' תשעא {כשגזרו על הדמאי לא גזרו על פירות ח"ל שנכנסו לארץ}
יג/י חזו"א על הרמב"ם
יג/י חזו"א שביעית סי' ד ס"ק ד, דמאי סי' ה ס"ק א
יג/י חזון יחזקאל דמאי פ"א ה"ז
יג/י חלת לחם (תשנח) עמ' כה
יג/י יורה חכימא (תשח) עמ' רנו-רנז
יג/י ישועות כהן חלה סי' לא ס"ק א
יג/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קלה
יג/י לקט שבלים (תשסד) עמ' סז
יג/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קי, קיב, קטו
יג/י מעשה רקח
יג/י תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 197
יג/יא אחיעזר ח"ב סי' לט ס"ק יא
יג/יא דעת ותבונה מכשירין עמ' קעג, קעה
יג/יא חזו"א דמאי סי' ה ס"ק א
יג/יא חזון יחזקאל דמאי פ"א ה"א, ה"ז
יג/יא חסדי דוד ח"א עמ' קה
יג/יא ישועות כהן חלה סי' לא ס"ק א
יג/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קלה
יג/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רז
יג/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קסא
יג/יא מקדש דוד זרעים - דמאי סי' כ {פירות א"י שרבו על של חו"ל}
יג/יא מקדש דוד סי' נז אות ב בסופו
יג/יב באר ראי עמ' שה
יג/יב דברות משה זרעים עמ' תשע {לא הלכו חכמים בפירות ח"ל לא אחר המראה ולא אחר הטעם והריח אלא אחר הרוב}
יג/יב חסדי דוד ח"א עמ' קלב
יג/יב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' ח, יא {רדב"ז}
יג/יב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א סי' קי דף קנז ע"ד, קנח
יג/יב מקדש דוד זרעים - דמאי סי' כא {רדב"ז}
יג/יב ס' השדה דף מט ע"ג {השמיט טעם יין חדש וישן}
יג/יג באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' תפז
יג/יג דברות משה זרעים עמ' תשעא {רבו פירות ח"ל בשוק ונתמעטו חזר השוק ליושנו והלוקח ממנו חייב בדמאי}
יג/יג חסדי דוד ח"א עמ' קלג
יג/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קיב
יג/יג שערי תורה (לעוו) ח"ג דף עד ע"ד
יג/יד אור הישר
יג/יד אור שמח
יג/יד אמונת אליעזר דמאי עמ' לד, תצח
יג/יד אמונת יהושע עמ' אלף תקנ
יג/יד אמרי נפתלי ח"ב עמ' לו
יג/יד ביצחק יקרא (תשע) סי' יד ד"ה והרמב"ם
יג/יד בית זבול ח"ג סי' לח עמ' סה {רדב"ז}
יג/יד גבורת יצחק ביכורים עמ' ריח
יג/יד גדולי שמואל השמטות עמ' רג
יג/יד דברות משה זרעים עמ' תשטו {ואלו דברים שלא גזרו עליהן}, תשכד {קמח לעורות או למלוגמא או לרטייה שמן להדלקת הנר או לסוך בו את הכלים יין לקילור}, תשכח {כל אלו פטורים מן הדמאי וכיון שאמר לו ע"ה מתוקנין הם אינו צריך לעשר}, תשלג {וחלת עם הארץ והמדומע}, תתקפט {ואלו דברים שלא גזרו עליהן בשעה שגזרו על הדמאי הלוקח פירות לזריעה}, תתקצ {והלקוח בכסף מעשר שני ושירי המנחות ותוספת הבכורים}, א'סז {וחלת עם הארץ והמדומע}
יג/יד היכלי שן ח"ג סי' ב
יג/יד זהב התרומה ביכורים עמ' קעח
יג/יד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כט [עי' ירושלמי דמאי רפ"ה]
יג/יד זר זהב (פראג) עמ' כו {מלוגמא}
יג/יד חזו"א דמאי סי' ד ס"ק ד
יג/יד חזו"א על הרמב"ם
יג/יד חזון יחזקאל דמאי פ"א ה"כ, בכורים פ"ב ה"ט
יג/יד חזון יחזקאל סוטה פי"ד ה"י {רדב"ז}
יג/יד חזון נחום זרעים ח"א עמ' רלה
יג/יד חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קצז
יג/יד חי' ר' חנוך הענאך עמ' רמב
יג/יד חסדי דוד ח"א עמ' קיג
יג/יד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' שיב
יג/יד ישורון ד עמ' תקפ = חי' הרד"ל למשניות ביכורים
יג/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שלה
יג/יד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קכו ע"ב
יג/יד מועדים וזמנים ח"ד סי' שכב
יג/יד מועדים וזמנים ח"ח סי' שכב עמ' פ {תוספת ביכורים}
יג/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ריט ע"ג
יג/יד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' מט
יג/יד מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' דבר דרבנן אי מפיק דאורייתא
יג/יד מעיני המים
יג/יד מעשה רקח
יג/יד מקדש דוד זרעים - דמאי סי' כד
יג/יד משנת יעקב [משנת יעקב הל' ביכורים פ"ב הי"ז]
יג/יד משנת ר' אהרן זרעים עמ' לז
יג/יד ס' השדה דף מח ע"ד
יג/יד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' מד, קכב, רכו
יג/יד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רכא
יג/יד שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סח
יג/יד שהם וישפה ח"א
יג/יד שלום ירושלים עמ' פג
יג/יד שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רמ
יג/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 14-15
יג/טו דברות משה זרעים עמ' תשטו {הלוקח פירות לאכילה ונמלך עליהם לבהמה לא ימכרם לעכו"ם}
יג/טו דליית הכרם עמ' תתתיט [צ"ל ולא יאכילם לבהמה]
יג/טו חזו"א דמאי סי' ד ס"ק ה
יג/טו חזו"א על הרמב"ם
יג/טו חסדי דוד ח"א עמ' קט
יג/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שלה
יג/טו מנחת אשר שבת עמ' קיט
יג/טו מקדש דוד זרעים - דמאי סי' כה {נמלך לבהמה}
יג/טו מקדש דוד סי' נז אות ג
יג/טו מראה אש ח"א עמ' י
יג/טו משה ידבר (תשעו) עמ' צג
יג/טו פרפרת משה ח"ב עמ' תכ
יג/טז אמונת אליעזר דמאי עמ' מו
יג/טז אמונת יהושע עמ' תתקפא
יג/טז באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קה
יג/טז בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' קצה
יג/טז בדבר מלך ח"ד עמ' מד
יג/טז ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קיד
יג/טז דברות משה זרעים עמ' תשלו {שמן ערב פטור מן הדמאי שאין חזקתו לאכילה}, תשסא {שמן שלקח הסורק לתתו בצמר פטור מן הרמאי מפני שהוא נבלע בצמר}
יג/טז זכרון שמואל עמ' ד
יג/טז חזו"א דמאי סי' ד ס"ק יג
יג/טז חזו"א על הרמב"ם
יג/טז חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף טז
יג/טז יראה ואהבה עמ' ריב
יג/טז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קכו ע"ב
יג/טז מעשה רקח
יג/טז מצודת דוד (שפרבר) עמ' נד
יג/טז משנת יעקב
יג/טז נשמת אברהם ח"א עמ' קסב
יג/טז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשלא
יג/טז שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קנ
יג/יז אור הישר [מל"מ הל' תרומות פי"א ה"ח]
יג/יז אמונת יהושע עמ' שז
יג/יז זר זהב (פראג) עמ' כו-כז
יג/יז חזו"א דמאי סי' ד ס"ק ה, ז
יג/יז חזו"א על הרמב"ם
יג/יז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קכו ע"ב
יג/יז מוריה גל' קעט עמ' סב
יג/יז מנחת חינוך ח"א עמ' שצד, ח"ב עמ' שפב
יג/יז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תצג
יג/יז משנת יעקב
יג/יז קול דודי (תשף) (בקיצור)
יג/יז קול דודי כריתות סי' קמג
יג/יז שערי זבולון יו"ד סי' ד ס"ק ה
יג/יז שערי טהר ח"ב שער ד סי' כז אות א
יג/יז תורת זרעים עמ' כז
יג/יח אור הישר [באר יצחק או"ח סי' יא]
יג/יח אמונת אליעזר דמאי עמ' מו
יג/יח אשר לשלמה (אשכנזי)
יג/יח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קה
יג/יח ברור הלכה חולין ו ע"א ציון ז
יג/יח גינת ראובן תרומות עמ' תשמ {טעמו ניכר}
יג/יח דברות משה זרעים עמ' תשיז {תערובת דמאי}, תשיח {הלוקח יין}, תשכ {דבר שחייב בדמאי שנתערב}, תשכא {הלוקח יין למורייס או לאלונתית או קטניות לעשות טחינין חייב בדמאי}, תתקכד {שלא גזרו על תערובת דמאי}, תתקלז {דבר שחייב בדמאי שנתערב}, תתקמג {ואם היה הדבר שחייב בדמאי שנתערב כגון תבלין ושאור הואיל וטעמו ניכר אינן בטלים}
יג/יח דברות משה חולין עמ' מז
יג/יח זר זהב (פראג) עמ' כז
יג/יח חזו"א דמאי סי' ד ס"ק יד
יג/יח חזו"א על הרמב"ם
יג/יח חסדי דוד ח"א עמ' קי
יג/יח ישועות מלכו (קרית ארבע)
יג/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' מב
יג/יח כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קכז ע"א
יג/יח מוריה גל' קעט עמ' סג
יג/יח מעשה רקח
יג/יח משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' רמד {תערובת דמאי לא גזרו}
יג/יח משנת יעקב
יג/יח מתנת כהונה בכורות עמ' רכד
יג/יח נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נה
יג/יח נתן פריו חולין עמ' לה
יג/יח קהלות יעקב זרעים טו
יג/יח שו"ת מהרלב"ח סי' קכא
יג/יח שלמי יוסף בכורות עמ' רכד
יג/יח שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 15
יג/יח תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קמא
יג/יח תורת רפאל או"ח ח"ב דף צו ע"ד {תבלין ושאור}
יג/יט אור דוד עמ' קעג
יג/יט אור שמח
יג/יט אמונת אליעזר דמאי עמ' שכג {ראב"ד}
יג/יט אמונת יהושע עמ' רעב, רעד {או"ש}, רעט, תתקסד
יג/יט דברות משה זרעים עמ' תשלה {כל אלו הפטורין מן הרמאי שלא גורו עליהם אם התקינן דמאי והפריש מהם תרומת מעשר ומעשר שני מה שעשה עשוי וכ"מ}
יג/יט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כט [צ"ע הרי בעירובין מז נפסק הלכה כר' יוסי מחברו] {כ"מ}
יג/יט חזו"א דמאי סי' ד ס"ק ט, יא
יג/יט חזו"א על הרמב"ם
יג/יט יד איתן
יג/יט ישועות מלכו (קרית ארבע)
יג/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רסז
יג/יט מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ח {או"ש}
יג/יט מוריה גל' קעט עמ' סג
יג/יט מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קג
יג/יט מקדש דוד זרעים - דמאי סי' לד
יג/יט מקדש דוד סי' נז אות ג בסופו
יג/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יט ס' השדה דף מח ע"ד
יג/יט פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' לה
יג/יט שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רמ
יג/יט תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 236
יג/יט תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תיז
יג/יט תרומות חיים סעיף ס אות יא {ראב"ד}
יג/כ אמונת אליעזר דמאי עמ' קיז
יג/כ חזו"א דמאי סי' א ס"ק יז
יג/כ חזו"א על הרמב"ם
יג/כ ישועות מלכו (קרית ארבע)
יג/כ מילי דמרדכי
יג/כ מקדש דוד זרעים - דמאי סי' לה {אחד מוכר דמאי}
יג/כ משברי ים חזקה עמ' קפו
יג/כ משנת יעקב
יג/כ שערים בקבוע עמ' יט
יג/כ תורת זרעים עמ' כד
יג/כא ביצחק יקרא (תשע) סי' יב סעיף א ד"ה נצטונו, וסעיף ב ד"ה וצ"ע
יג/כא חזו"א דמאי סי' א ס"ק יז
יג/כא חזו"א על הרמב"ם
יג/כא כרם ציון שביעית ח"ב עמ' צה ע"א
יג/כא מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שח
יג/כא מנחת שלמה שביעית עמ' שז
יג/כא מעדני ארץ שביעית (תשד) דף מא, קלח, קמט
יג/כא מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' נג, קד
יג/כא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' נ, תשה
יג/כא מקדש דוד זרעים - דמאי סי' ב
יג/כא מתנת כהונה בכורות עמ' קסו
יג/כא נועם ח"ב עמ' כח
יג/כא סיני ס' יובל עמ' רצב
יג/כא קרית מלך
יג/כא שלמי יוסף בכורות עמ' קסו


יד/387 הלכות מעשר פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ דרך אמונה
יד/רה"פ הרמב"ם המדויק
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קטז
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שם טוב
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אוצרות הרמב"ם
יד/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' רנו
יד/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רה
יד/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' סה
יד/א משנת יעקב
יד/א ס' השדה דף סו ע"ג
יד/א קרית מלך
יד/א שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קצ
יד/א שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' רד
יד/א שלום ירושלים עמ' צא
יד/א שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רעה
יד/א תורת זרעים עמ' כו
יד/א תרומות חיים סעיף נט אות טו
יד/ב חזו"א דמאי סי' יב ס"ק טו
יד/ב חזו"א על הרמב"ם
יד/ב ס' השדה דף סו ע"ד
יד/ב ערהשה"ע זרעים סי' קטז אות ט
יד/ב תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 254
יד/ב תרומות חיים סעיף נט אות טו
יד/ג חזקה רבה יו"ד הלכה קלח
יד/ג תרומות חיים סעיף נט אות טו
יד/ד אור הישר
יד/ד אמונת אליעזר דמאי עמ' רפט, רצה
יד/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כט [עי' מעשה רוקח] {כ"מ}
יד/ד חזו"א דמאי סי' יב ס"ק טו
יד/ד חזו"א על הרמב"ם
יד/ד חזקה רבה יו"ד הלכה קלח
יד/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' סה
יד/ד תרומות חיים סעיף נט אות טו
יד/ה אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"א הע' 30 {מל"מ}
יד/ה אמונת אליעזר דמאי עמ' רעא, רעט
יד/ה ברור הלכה ב"מ נו ע"א ציון ג
יד/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' רטו
יד/ה חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קס
יד/ה חלת לחם (תשנח) עמ' צ {מל"מ}
יד/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שע {מל"מ}
יד/ה לב מבין
יד/ה מזבח חדש דף כט ע"ד
יד/ה מעיני המים
יד/ה מעשה רקח
יד/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ה ערהשה"ע זרעים סי' קטז אות יא
יד/ה תרומות חיים סעיף נט אות טו
יד/ו אמונת אליעזר דמאי עמ' רעח
יד/ו ברור הלכה ב"מ נו ע"א ציון ג
יד/ו הר המלך ח"ז עמ' עג
יד/ו חזון יחזקאל דמאי פ"ד ה"ו
יד/ו מעשה רקח
יד/ו פסה"ד בענין האח והאחות עמ' 93
יד/ז חזון נחום זרעים ח"א עמ' רנו
יד/ז ערהשה"ע זרעים סי' קטז אות טז
יד/ח אומר לציון סי' שה (דף קו ע"ג)
יד/ח אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ח הע' 66 {מל"מ}
יד/ח אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 32 {מל"מ}
יד/ח אמונת יהושע עמ' אלף רלב {מל"מ}
יד/ח אמונת עתיך גל' 125 עמ' 58
יד/ח אנצי"ת ע' בילה הע' 7, 8, 10, 14, 38, 42 {מל"מ}
יד/ח בית אהרן וישראל גל' סט עמ' נה {מל"מ}
יד/ח בית יצחק (חבר) ח"ב דף יא ע"ג {מל"מ}
יד/ח בית יצחק (פלקלס) יו"ד ח"ב סי' קיד אות י
יד/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' כט
יד/ח זכרון שלמה (קליין) עמ' קפה-קפו, קצא {מל"מ}
יד/ח חזו"א יו"ד סי' קצו ס"ק יז, שביעית סי' ז ס"ק ל
יד/ח חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
יד/ח חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קסא {מל"מ}
יד/ח חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' לג אות ב {מל"מ}
יד/ח חסדי דוד ח"א עמ' קמד {מל"מ}
יד/ח ישועות כהן חלה סי' כד ס"ק ב, ה, ז
יד/ח כרם אברהם עמ' כט
יד/ח מטה אהרן (הלוי) דף ה ע"ב-ע"ד {מל"מ}
יד/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רו
יד/ח מקדש דוד סי' נז אות ג
יד/ח מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' יג אות ב
יד/ח מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
יד/ח נקדש בצדקה סי' עד
יד/ח נתיבות אדם ח"א עמ' שלא {מל"מ}
יד/ח ס' השדה דף סו ע"א
יד/ח עמודי אור סי' עא אות ב
יד/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' לז {מל"מ}
יד/ח פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' מו
יד/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' עא
יד/ח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רלג {מל"מ}
יד/ח קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' שכח {מל"מ}
יד/ח קול דודי ר"ה סי' רמה, כריתות סי' קיט
יד/ח שו"ת ר"י מסלוצק סי' יז עמ' פט
יד/ח שמחת יו"ט (אלגזי) סי' ב אות א {מל"מ}
יד/ח שרשי הים דף קמה ע"ב
יד/ט גליוני הגר"ש עמ' פב [הלשון אינו מדויק שהרי את הגרוגרות לא שחק]
יד/ט מעשה רקח
יד/ט ערהשה"ע זרעים סי' קטז אות כב
יד/י מנחת כהן (יוסף חיים) דף קיט

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US