Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

מעשר שני ונטע רבעי

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יאא/388 הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ דרך אמונה
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קיח
א/רה"פ עשר תעשר הל' רו-רטו, רמז-רמט
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אגרות הגרי"ד עמ' קעא {מנין המצוות ח}
א/א אמונת עתיך גל' 113 עמ' 138
א/א בכורי הארץ עמ' 236 {מנין המצוות - להתוודות}
א/א בן אריה
א/א גבורת יצחק שביעית עמ' יד, מ"ש עמ' א {מנין המצוות}
א/א דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' כג
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קע
א/א יד בנימין ר"ה עמ' ו {ר"י קורקוס - גדר חנטה}, קנד {ר"י קורקוס}
א/א כך דרכו של תלמוד עמ' 27
א/א כתבי משה זילברג עמ' 27
א/א כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' ל
א/א לקוטי סופר ח"א דף לז ע"ג
א/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 79
א/א משכן בצלאל ח"א סי' נג
א/א משנת יעקב
א/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' כה {שעה"מ}
א/א פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רפד
א/א קהלות יעקב ר"ה יב
א/א קרית מלך
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שעח {מנין המצוות אות ג}
א/א תהלה לדוד (אורט') יו"ד סי' קלא
א/א תולדות ההלכה ח"ג עמ' 140 {המקור למעשר שני ועני}
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קסג
א/ב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פב
א/ב אהל תורה (קוק) עמ' קנט
א/ב אולם המשפט סי' רט סעיף ג
א/ב אוצרות הרמב"ם
א/ב אור הישר [פנים מאירות על ירושלמי ר"ה פ"א ה"ב]
א/ב אחיעזר ח"ב סי' יד ס"ק ד
א/ב אמונת אליעזר מעשרות עמ' קסה
א/ב אמונת עתיך גל' 113 עמ' 138
א/ב אמונת עתיך גל' 114 עמ' 118-119
א/ב אמונת עתיך גל' 117 עמ' 16
א/ב אמונת עתיך גל' 118 עמ' 204 {השלב הקובע לענין ערלה}, 205 {הגדרת חנטה}
א/ב אמונת עתיך גל' 122 עמ' 67
א/ב אנצי"ת ע' אילן הע' 47
א/ב אש תמיד עמ' תתסא-תתסב
א/ב בכורי הארץ עמ' 419-420 {חנטה קובעת את עונת המעשרות}
א/ב ברור הלכה ר"ה יב ע"א ציון ו, טו ע"ב ציון ב
א/ב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קסח
א/ב גבורת יצחק ר"ה עמ' פג {ר"י קורקוס}
א/ב גבורת יצחק שביעית עמ' לב, קצז
א/ב דבר סיני על מועדי השנה עמ' עו {טו בשבט}
א/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 208
א/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' ל
א/ב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' טו ס"ק א
א/ב חזו"א על הרמב"ם
א/ב חזו"א שביעית סי' ז ס"ק יג, כ
א/ב חקרי זמנים ח"א עמ' שיא
א/ב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' יא
א/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסו
א/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכה
א/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכח
א/ב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' סח ע"א
א/ב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תנב
א/ב מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' טו
א/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' רלד
א/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תלו {לח"מ}
א/ב מנחת שלמה שביעית עמ' סו, סט
א/ב מעיני המים
א/ב מקדש דוד זרעים - חנטה ולקיטה ושליש סי' א
א/ב מקדש דוד סי' ס אות א
א/ב מקור ברוך (פייתוס) דף רצ ע"א
א/ב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קנב-קנג, קנה
א/ב משנת משה ר"ה עמ' סא
א/ב משנת ר' אהרן זרעים עמ' קמא-קמב, קמד
א/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רמה {קטניות - הבאת שליש}, רמו
א/ב נאות אפרים ח"ב עמ' סב
א/ב עטרת חן ח"א עמ' נז, ס
א/ב עטרת צבי שביעית עמ' רפד
א/ב עלה יונה עמ' קסו {עונת המעשרות}
א/ב פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 76
א/ב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רפד
א/ב פרפרת התורה עמ' שפז
א/ב צמח ארז עמ' קפ {חנטה שונה מזמן עונת המעשרות}, קפא {עונת המעשר הוא שנת המעשר}
א/ב קהלות יעקב ר"ה יד, שביעית ד
א/ב קול דודי (תשף)
א/ב קול דודי ר"ה סי' רסב
א/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' שט
א/ב קול צופיך עמ' רסו
א/ב קרית מלך
א/ב שדה שמואל (שביעית) עמ' יד
א/ב שלמי יוסף ר"ה עמ' ק, קכב
א/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' צ
א/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 98
א/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 233
א/ב תורת זרעים עמ' ס {באילן לא הולכים אחר חנטה אלא אחר עוה"מ}
א/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' ס
א/ב תפארת אבות (סופר) עמ' כה
א/ג אהל משה (הורוביץ) ח"א ר"ה יג ע"ב, ח"ב סי' פב
א/ג אהל שרה לאה עמ' תרסו {ראב"ד}
א/ג אור הישר
א/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 211, 234
א/ג אחרית השנים עמ' לה
א/ג אמונת אליעזר מעשרות עמ' קנה {חרובין}
א/ג ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קפו
א/ג אש תמיד עמ' תתסב
א/ג בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לד ע"ד
א/ג בכורי הארץ עמ' 420 {הואיל ומעשר חרובים דרבנן}
א/ג ברור הלכה ר"ה יב ע"א, טו ע"ב ציון ב
א/ג גינת ראובן תרומות עמ' תתרעה
א/ג דברי משה (מזרחי) עמ' כח, ל {ראב"ד}
א/ג דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 55
א/ג דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קט
א/ג המשפט העברי עמ' 738 {ראב"ד}
א/ג והמה בכתובים (תרסט) עמ' 4 {כ"מ}
א/ג זהב התרומה מ"ש עמ' עז {ראב"ד}
א/ג זכר יהודה עמ' רס
א/ג חזו"א על הרמב"ם
א/ג חזו"א שביעית סי' ז ס"ק יט, כג, כו
א/ג חזון נחום זרעים ח"ג עמ' סו
א/ג חיים ומלך
א/ג יד פשוטה אהבה עמ' תתרצו
א/ג יצחק ירנן
א/ג כל נדרי פ' לט הע' כב
א/ג כפתור ופרח (תשו) דף מ ע"א, מז ע"ב, קס ע"ד
א/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' סה
א/ג כתר המלך
א/ג מזכרת עמ' 562 {ראב"ד}
א/ג מחקרי ארץ או"ח סי' כה
א/ג מחקרים בספרות התשובות (כהנא) עמ' 115 {ראב"ד}
א/ג מטה מנשה עמ' רפט
א/ג מילי דמרדכי
א/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שפו
א/ג מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' זיתים וענבים למעשר
א/ג מנחת שלמה שביעית עמ' סז
א/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קנג {כ"מ}, קנז, קס {כ"מ}
א/ג מעיני המים
א/ג מעשה רקח
א/ג מקדש דוד זרעים - חנטה ולקיטה ושליש סי' ג {חרובים}, ו {ראב"ד}
א/ג מקדש דוד סי' ס אות א
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ג משנת חיים דברים עמ' שכד
א/ג משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קנב
א/ג משנת יעקב
א/ג משפטי שכנים פ"א שאלה ב {ראב"ד}
א/ג נאות אפרים ח"ב עמ' סב
א/ג סופר המלך ח"א עמ' סו
א/ג סמיכה לחיים דף ט ע"ב {ראב"ד}
א/ג עטרת צבי שביעית עמ' רפה
א/ג עיון בלומדות עמ' עו
א/ג עין יהודה עמ' רמב
א/ג ענפי ארז (זי') דף קע ע"ב {או"ש}
א/ג ערכי משפט ויהדות עמ' 47
א/ג פי' הרמ"ז על הזוהר (תשנח) - בראשית והקדמת הזוהר עמ' שמו
א/ג פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 76
א/ג פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רפד
א/ג ציץ אליעזר ח"א סי' ח אות ב
א/ג קהל יהודה - חי' הש"ס דף לח ע"ג {ראב"ד}
א/ג קהלות יעקב שביעית יא
א/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' רפח {אור שמח}, תיד
א/ג שדה שמואל (שביעית) עמ' רכג
א/ג שדה שמואל שביעית עמ' ריט {חרובי צלמונה}
א/ג שלמי יוסף ר"ה עמ' תפד
א/ג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' קיט
א/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קטו
א/ג שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 264
א/ג שער המלך ח"ב עמ' ר
א/ג שפת אמת על התלמוד ח"א דף צב ע"א, ח"ב דף כז ע"ב
א/ג תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רכ
א/ג תורת המועדים (תשכד) עמ' 233
א/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 245
א/ג תורת זרעים עמ' סא
א/ג תניא רבתי ח"א עמ' 182
א/ג תפארת בחורים פאה עמ' צט {חרובים}
א/ג תשובה מיראה (תשסו) עמ' יד
א/ד אגרות הגרי"ד עמ' קסב
א/ד אמונת עתיך גל' 113 עמ' 138
א/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כ
א/ד בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קעג
א/ד בדבר מלך ח"ט עמ' ה
א/ד בדבר מלך חט"ו עמ' רמט {הירק בשעת לקיטתו עישורו כיצד אם נלקט ביום ר"ה של שלישית אע"פ שבא לענות המעשרות ונגמר בשנייה מפרישין ממנו מעשר עני וכו' וראב"ד}
א/ד ברור הלכה ר"ה יב ע"א ציון ו
א/ד גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קעט {רדב"ז}
א/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' ל [קידושין ג ע"א, ביכורים פ"ב מ"ו] {כ"מ}
א/ד חזו"א על הרמב"ם
א/ד חזו"א שביעית סי' ז ס"ק ה
א/ד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' עח
א/ד מוריה גל' קעט עמ' נה
א/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' פה
א/ד מנחת שלמה שביעית עמ' סט, שכא
א/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רסט {נגמר לפני ר"ה ונלקט אחרי ר"ה}
א/ד צבי גאון יעקב סי' מג
א/ד קובץ השמיטה עמ' שפב
א/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' שיז, שכג
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רב
א/ד שדה שמואל (שביעית) עמ' רטז
א/ד שלמי יוסף ר"ה עמ' קכה, קלח
א/ד שעורי הרב חלה עמ' קלא, קפט-קצ
א/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תסה
א/ד שערי זיו ח"ב דף רז ע"ב
א/ד תורת ראובן עמ' 15
א/ד תרומות חיים סעיף נז אות יא
א/ה אביר יעקב (גירון) דף ד ע"ג
א/ה אהל חייא עמ' קנו
א/ה אוצר יסודי שביעית עמ' מז
א/ה אור שמח
א/ה אמונת עתיך גל' 109 עמ' 75 {או"ש}
א/ה אמונת עתיך גל' 117 עמ' 16
א/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כ אות א
א/ה אפיקי מגינים קידושין סי' ב
א/ה באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' מט {ראב"ד}
א/ה בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קעו
א/ה בדבר מלך ח"ט עמ' ה, ח, קפג
א/ה בדבר מלך חט"ו עמ' רנב {וכן האתרוג בלבד השא פירות האילן הדי הוא כירק והולכין אחר לקיטתו בין למעשר בין לשביעית}
א/ה בית המדרש
א/ה בית פנחס (וולף) עמ' 106
א/ה בן אשר סי' ה הערה ג {או"ש}
א/ה ברור הלכה ר"ה יב ע"א ציון ו, יד ע"ב ציון א
א/ה ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קסז
א/ה דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קיח-קכב
א/ה דברי משפט - חי' מהרי"א סי' רג אות א
א/ה דודאי משה עמ' סט
א/ה ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' תמה
א/ה זבחי תרועה סי' טו אות א, סי' יז אות ג
א/ה זהב התרומה ביכורים עמ' קכז
א/ה זכר שמואל או"ח סי' ה לדף לט ע"ב {ראב"ד}
א/ה זכר שמואל שביעית סי' ה ס"ק ו {ראב"ד}
א/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' ל
א/ה חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' טו ס"ק ד
א/ה חוות בנימין ח"א עמ' עא-עב
א/ה חזו"א על הרמב"ם
א/ה חזו"א שביעית סי' ז ס"ק י, סי' כז ס"ק ו
א/ה חי' הגרנ"ט סי' צג
א/ה חי' חפץ חיים
א/ה חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' מא
א/ה יד בנימין ר"ה עמ' קפ {או"ש}
א/ה יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' שה-שו
א/ה ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ה ישועת משה עמ' כ-כו, מו, מח
א/ה כרם ציון שביעית ח"ב עמ' ע
א/ה מאור למלך נדרים עמ' קכד-קכו {או"ש}
א/ה מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' עח, קכה, רעה, תמח, תמט, תנב, תנג
א/ה מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' רע
א/ה מועדים וזמנים ח"א סי' יח
א/ה מוריה גל' קעה עמ' קט, גל' קעט עמ' נד, גל' רה עמ' כ, גל' רכו עמ' עד-עה {אתרוג כירק}
א/ה מוריה שנה ח גל' ח עמ' יח {אור שמח}
א/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' ריז
א/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' עב
א/ה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רמו, רעא
א/ה מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנז-רנח
א/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רנה, ח"ג עמ' פח
א/ה מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תכא
א/ה מנחת שלמה שביעית עמ' סב
א/ה מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' כג, נג, קכא, קפ
א/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קפט {אור שמח}
א/ה מעשה רקח
א/ה מצעדי גבר קדושין סי' ו ענף ב-ג
א/ה מקור ברוך (פייתוס) דף רצ ע"ג
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' כט, לג
א/ה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תי
א/ה משנת יעבץ שמיטה עמ' מא, קצג
א/ה משנת יעקב
א/ה משנת ר' אהרן זרעים עמ' קכט, קלד-קלה, קלח
א/ה ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רח
א/ה סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רפז-רצב
א/ה פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 75, 77
א/ה פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רפד
א/ה פרי עץ חיים (קרויס) עמ' פג-פד
א/ה פרי שמואל שביעית עמ' טז
א/ה צהר הבית עמ' מט
א/ה קהלות יעקב יבמות סי' י ס"ק ב
א/ה קובץ השמיטה עמ' יג, שמז, שפא, תלט
א/ה קול דודי (תשף)
א/ה קול דודי ר"ה סי' רמט, רנח
א/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' שיז, שכג, תיא
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רב
א/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' קפג
א/ה שדה שמואל (שביעית) עמ' ריז
א/ה שירת דוד יבמות-קידושין עמ' ריג
א/ה שמועות דוד עמ' לה, קלה
א/ה שמות בארץ (תשנט) עמ' רצד-רצה
א/ה שעורי הרב חלה עמ' קצ
א/ה שעורי ר' שמואל קדושין עמ' יז-יח
א/ה שער המלך ח"ב עמ' רי
א/ה שער המלך כאן
א/ה שערי זיו ח"ב דף רו ע"ד
א/ה שרשי הים דף קמו ע"א
א/ה תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רכב-רכג
א/ה תורת המועדים (תשנו) עמ' 245
א/ה תורת חיים וחסד עמ' שיג {ראב"ד}
א/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' סח
א/ה תחומין ח"ז עמ' 21
א/ה תפארת אבות (סופר) עמ' כז
א/ה תרומות חיים סעיף נז אות יב {שעה"מ}, כ
א/ו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רכט
א/ו אוצר יסודי שביעית עמ' נא, נח
א/ו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' כ אות א
א/ו בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קעג
א/ו בדבר מלך ח"ט עמ' ה, קפג
א/ו בדבר מלך חט"ו עמ' רמט, רנו {ואע"פ שהולכין אחר לקיטתו אתרוג בת ששית שנכנסה לשביעית אפילו היתה כזית ונעשית כככר חייבת במעשר}
א/ו בית פנחס (וולף) עמ' 106
א/ו ברור הלכה ר"ה יד ע"ב ציון א
א/ו גינת ראובן תרומות עמ' תתצ
א/ו דודאי משה עמ' סט
א/ו זבחי תרועה סי' יז אות ו
א/ו זהב התרומה ביכורים עמ' קכו
א/ו זכר שמואל או"ח סי' ה לדף לט ע"ב {ראב"ד}
א/ו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' טו ס"ק ד
א/ו חוות בנימין ח"א עמ' ע {ראב"ד}
א/ו חוף ימים ח"ב סי' יז אות ד
א/ו חזו"א מעשרות סי' א ס"ק י, שביעית סי' ז ס"ק י
א/ו חזו"א על הרמב"ם
א/ו חזון נחום זרעים ח"ג עמ' סו
א/ו חי' הגרנ"ט סי' צג
א/ו יד בנימין ר"ה עמ' קצא {כזית}
א/ו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' שה-שו
א/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקיח
א/ו מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' עח, רעה, רצז, תמח, תמט, תנב, תנג
א/ו מועדים וזמנים ח"א סי' יח
א/ו מוריה גל' קעה עמ' קט, גל' קעט עמ' נד
א/ו מטה יחיאל סי' פב ס"ק ב
א/ו מי ימצא סוכה עמ' רצט
א/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' עב
א/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רמו, רעא
א/ו מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנז
א/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תד
א/ו מצעדי גבר קדושין סי' ו ענף ב-ג
א/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תי
א/ו משנת יעבץ שמיטה עמ' מא-מג
א/ו סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רפז-רצב
א/ו עטרת צבי שביעית עמ' רפה
א/ו ענפי ארז (זי') דף קכ ע"ג
א/ו פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 19
א/ו פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 75, 77
א/ו פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רפד
א/ו פרי שמואל שביעית עמ' טז-יח
א/ו צהר הבית עמ' מט
א/ו קהלות יעקב ר"ה יב
א/ו קובץ השמיטה עמ' תלט
א/ו קול דודי (תשף)
א/ו קול דודי ר"ה סי' רנז
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רב
א/ו שדה שמואל (שביעית) עמ' ריז
א/ו שהם וישפה ח"ב
א/ו שלמי יוסף ר"ה עמ' קמב
א/ו שעורי הרב חלה עמ' קצ
א/ו שער המלך ח"ב עמ' רי
א/ו שערי זיו ח"ב דף רו ע"ד
א/ו תהלה לדוד (אורט') ח"ג יו"ד "יד" שכז
א/ו תהלה לדוד (אורט') יו"ד סי' קלא
א/ו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' סח, ע
א/ו תפארת אבות (סופר) עמ' כז-כח
א/ז אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פב-פג
א/ז בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' סז אות ד
א/ז בית יצחק (ברטלר) קדושין סי' ט אות ד
א/ז ברור הלכה ברכות לו ע"א ציון מ
א/ז ברור הלכה חולין קלד ע"א ציון ד פרק א {ספק}
א/ז הר המלך ח"ד עמ' מג
א/ז חזו"א טהרות בליקוטים בסופו, שביעית סי' ז ס"ק טו
א/ז חזו"א על הרמב"ם
א/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נז
א/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רלט
א/ז מוריה גל' רכו עמ' קג
א/ז מטה אהרן (הלוי) דף ד ע"א-ע"ג
א/ז מילי דמרדכי
א/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רכו
א/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קסב
א/ז מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' ב
א/ז מקדש דוד סי' נח אות א
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ז משכן בצלאל ח"א סי' נג
א/ז משנת יעקב
א/ז ניצוצי אש עמ' שכד
א/ז נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' קכד ס"ק י
א/ז קרית מלך
א/ז שלמי יוסף ר"ה עמ' קלה
א/ז שערי זיו ח"ב דף רז ע"ג
א/ח אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' פה
א/ח אוצמפה"ת ב"מ מ ע"א ח"ב הע' 69 {ראב"ד}
א/ח אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ט הע' 27 {ראב"ד}, 32, 33
א/ח אור הישר [מל"מ הל' מעשר פ"ו ה"ז]
א/ח אנצי"ת ע' בילה הע' 9, 34 {ראב"ד}
א/ח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קט, קיא {ראב"ד}
א/ח בחיר חיים
א/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' קעו סעיף ד {ראב"ד}
א/ח בית יצחק (חבר) ח"ב דף ו ע"א, מב ע"ג
א/ח בית יצחק יו"ד ח"ב סי' קיד אות י
א/ח גבורת יצחק שביעית עמ' קפט
א/ח דבר שאול חלה סי' כג ס"ק ג
א/ח דברי שירה שביעית עמ' לט-מ
א/ח הרועים בשושנים
א/ח חוות בנימין ח"א עמ' לא
א/ח חזו"א יו"ד סי' קצו ס"ק יז, שביעית סי' ז ס"ק ל
א/ח חזו"א על הרמב"ם
א/ח חקל יצחק (שו"ת) עמ' פא-פב
א/ח יד בנימין ר"ה עמ' קסג-קסה, קסח
א/ח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' טז
א/ח יד מלאכי כללי הרמב"ם סי' לח {ר"י קורקוס}
א/ח ישועת משה עמ' כ-כו, מו, מח
א/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכח
א/ח כרם ציון שביעית ח"ב עמ' סט ע"א
א/ח כתר המלך
א/ח מוריה גל' קעט עמ' מה-מו, נג-נד
א/ח מנחת שלמה שביעית עמ' סו
א/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' פו, רה
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
א/ח משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קנא, קנה
א/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רמו-רנ {פול המצרי}
א/ח עמודי אור סי' עא אות ו
א/ח פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 74
א/ח פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' ע
א/ח קהל יהודה - חי' הש"ס דף לז ע"ד
א/ח קובץ השמיטה עמ' קנא, שפא
א/ח קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ח קול דודי ר"ה סי' רמה
א/ח רלב"ג דברים פכ"ו פסוק יג עמ' רעח
א/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצח פ"ד הי"א
א/ח שדה שמואל (שביעית) עמ' יג
א/ח שו"ת ר"י מסלוצק סי' יז עמ' פט
א/ח שלום ירושלים עמ' נד {ראב"ד}
א/ח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קי ע"ד {כ"מ}
א/ח תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' ריז-ריט
א/ח תורת הקדש ח"א עמ' שח
א/ח תורת זרעים עמ' נו {אורז ודוחן - לפי גמר פרי}
א/ח תשובות ר"י אלחנן עמ' ח {ראב"ד}
א/ט אמונת יהושע עמ' תקד
א/ט חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 145
א/ט מעשה רקח
א/ט פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' ע
א/י אהלי יהודה (הכהן) דף צו
א/י אמונת יהושע עמ' תקו
א/י דברי שירה שביעית עמ' לה, לח-מג, מה
א/י דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קז
א/י הגהות רימ"א {כ"מ}
א/י הוראות שעה פ"ד
א/י התורה והמדינה ח"ד עמ' קפד {כ"מ}
א/י והמה בכתובים (תרסט) עמ' 4 {כ"מ}
א/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' ל [שו"ת פני יהושע יו"ד סי' ה]
א/י חזו"א על הרמב"ם
א/י חזו"א שביעית סי' ז ס"ק א-ב, ד-ו, י, טו, מעשרות סי' א ס"ק ח, טז
א/י חסדי דוד ח"א עמ' רפז
א/י יד בנימין ר"ה עמ' קסז {ראב"ד}, קסט {מחשבתו}
א/י יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' טז
א/י ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/י לקט שבלים (תשמט) עמ' ס, סח
א/י מגד יהודה ח"א סי' רכח אות יד
א/י מוריה גל' קעט עמ' מה-מז
א/י מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שצד
א/י מנחת שלמה שביעית עמ' סו-סח
א/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קנה, קנו, קסב, קסג, תשפה
א/י מקדש דוד זרעים - חנטה ולקיטה ושליש סי' י, כ, מעשרות סי' ב
א/י מקדש דוד סי' ס אות ב-ג
א/י מקור ברוך (פייתוס) דף רצ ע"א
א/י מרכבת המשנה מהדו"ק
א/י משנת המדינה עמ' 238, 241
א/י משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קנז, קנט
א/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רמו-רמט {פול המצרי}
א/י נצר מטעי (פרידמן) סי' כח סעיף ד {כ"מ - כירושלמי נגד תוספתא}
א/י סופר המלך ח"א עמ' מז {כ"מ - תוספתא}
א/י פאר הלכה פסחים עמ' רצ
א/י פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' ע
א/י קהלות יעקב ר"ה סי' יג
א/י קובץ השמיטה עמ' קנא-קנב
א/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רלט
א/י שדה שמואל (שביעית) עמ' יד {ראב"ד}, טו
א/י שרידי אש ח"ב עמ' תקצ
א/י תורת זרעים עמ' נו
א/י תרומות חיים סעיף נז אות כד
א/יא אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נג
א/יא אור שמח
א/יא אמונת עתיך גל' 102 עמ' 18
א/יא ארזא דבי רב יבמות עמ' כט
א/יא אריה ליש עמ' קח
א/יא אשר למלך
א/יא ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' מ
א/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' קכה סעיף א ד"ה תנן, סי' קכט פ"ב אות ח
א/יא בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תצא
א/יא בכורי יוסף (הוטנר) דף ו ע"א
א/יא ברור הלכה חולין קלד ע"א ציון ד פרק א {ספק}
א/יא גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מז ע"ב
א/יא גור אריה (צרמון) [תוי"ט]
א/יא דברות אליהו ח"א עמ' קא
א/יא דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקצא
א/יא דרכי משה ח"א שמעתתא ז פ' יד
א/יא הר צבי זרעים ח"א עמ' קב
א/יא חזו"א טהרות בליקוטים בסופו, שביעית סי' ז ס"ק טו
א/יא חזו"א על הרמב"ם
א/יא חזו"א על הרמב"ם - השמטות
א/יא חזון יחזקאל דמאי פ"ד ה"י
א/יא חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' פב
א/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' ח-ט
א/יא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א סי' קי דף קנז ע"ד, קנח ע"ב
א/יא טורי אבן המפואר ר"ה עמ' קמ, קמה
א/יא יד אברהם מכשירין פ"ב ה"יא אות א {ראב"ד וכ"מ}
א/יא יד בנימין ר"ה עמ' קעד {ראב"ד}
א/יא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נח
א/יא יין המשמח סי' קכט ס"ק כז {ראב"ד}
א/יא ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' מו-מז
א/יא כרם ציון שביעית ח"ב עמ' צז ע"א
א/יא כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' מד
א/יא מאור למלך נדרים עמ' נו-נז
א/יא מוריה גל' רכו עמ' קא-קה
א/יא מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' רכג-רכד, רכט, רלא
א/יא מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רכו
א/יא מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קנ
א/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכד
א/יא מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' א-ב
א/יא מקדש דוד סי' נח אות א
א/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יא משכן בצלאל ח"א סי' נג
א/יא משנת יעקב
א/יא ניצוצי אש עמ' שכה
א/יא נתיב מאיר
א/יא נתיבות מרדכי גיטין עמ' תכא
א/יא עדות בישראל
א/יא פתח האהל דף כה ע"ב
א/יא צפנת פענח בראשית עמ' עו, דברים עמ' פח
א/יא קהלות יעקב חולין לה
א/יא קובץ השמיטה עמ' שסד, שסו
א/יא קרית מלך
א/יא שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ט
א/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קפג, ח"ה סי' קנא
א/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' עה אות ט {רדב"ז וכ"מ}
א/יא שלמי יוסף ר"ה עמ' קלה, קלז, תפח
א/יא שמועות דוד עמ' מ
א/יא שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קעט
א/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' צ
א/יא שער המלך
א/יא שער המלך ח"א עמ' קנט, ח"ב עמ' ר
א/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 251
א/יא תורת זרעים עמ' קכב
א/יב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 8 {שעה"מ}
א/יב אחרית השנים עמ' לג {מל"מ}
א/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קמח {מל"מ}
א/יב בדבר מלך ח"ט עמ' קס
א/יב בדבר מלך חי"ב עמ' רנה
א/יב בינת נבונים דף סז ע"א, סח ע"ב, סט ע"ג, עט ע"א
א/יב בית ישחק
א/יב בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קטו {שעה"מ}
א/יב גאון יעקב עמ' ד
א/יב גבורת יצחק תרומות עמ' כט, מ"ש עמ' יא
א/יב גדולי ציון (תשנב) עמ' רלח {מל"מ בשם סמ"ג}
א/יב גינת ראובן תרומות עמ' רה, תתתז
א/יב דברי חיים (אוירבך) לולב סי' ב ד"ה ונראה
א/יב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קעב
א/יב חזו"א על הרמב"ם {מל"מ}
א/יב חזו"א שביעית סי' ז ס"ק כה
א/יב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שצג {שעה"מ}
א/יב יקב זאב דף סה ע"ג
א/יב כבוד יו"ט
א/יב מגיני שלמה עמ' עה
א/יב מוריה גל' קעט עמ' עב
א/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' שפא, ח"ג עמ' רלד, תמה
א/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רכה
א/יב מנחת כהן (יוסף חיים) דף פז [מצוין פו] ע"ד {שעה"מ}
א/יב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רסב
א/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רעג, תשיא
א/יב מענה אליהו עמ' רעט {מל"מ}
א/יב משנת יעבץ שמיטה עמ' נב, פט, קעב, קצג
א/יב נועם חכ"ג עמ' נא {שעה"מ}, חכ"ה עמ' קו
א/יב עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' נב
א/יב עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קסד {מל"מ}
א/יב פני משה (שלז')
א/יב פתח האהל דף כד ע"ב
א/יב צבי תפארת סי' פב
א/יב ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ד מ"ז
א/יב קובץ השמיטה עמ' שמב
א/יב קרית מלך
א/יב שם טוב - השלמה
א/יב שער המלך כאן, וח"א עמ' רעח, ח"ב עמ' ר
א/יב תבואת יקב (פרידמן) עמ' קכה-קכו {מל"מ}
א/יב תועפת ראם (גטיניו) דף צ ע"ב {מל"מ}
א/יב תרומות חיים סעיף יג אות ט
א/יג אורים גדולים (תקיח) דף ט ע"א
א/יג אורים גדולים (תשסג) עמ' סה
א/יג גינת ראובן תרומות עמ' תתתז
א/יג דובר מישרים דף כט ע"ג-ע"ד
א/יג חזו"א מעשרות סי' י ס"ק טו, שביעית סי' ז ס"ק יג
א/יג חזו"א על הרמב"ם
א/יג חיבת הקודש עמ' כ
א/יג כפתור ופרח (תשו) דף נב ע"ד, נג ע"ב
א/יג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קפו
א/יג מילי דמרדכי
א/יג מעשה רקח
א/יג תורת לויים דף מג
א/יד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נ, נג
א/יד אגרות הגרי"ד עמ' קסג, קעב
א/יד אוצמפה"ת חלה פ"ד מי"א הע' 18, 20 {ר"ח הלוי}
א/יד אוצר א"י ח"ד עמ' 76, 230, ח"ה עמ' 96
א/יד אור הישר [עי' כפתור ופרח ספי"ג]
א/יד אישים ושיטות (תשסז) עמ' לט {מחו"ל}
א/יד אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 230 {ר"ח הלוי}
א/יד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קלא-קלב
א/יד בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מד, מז
א/יד ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לז אות כז
א/יד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קלח
א/יד גבורת יצחק תרומות עמ' לז, שביעית עמ' צ
א/יד גינת ראובן תרומות עמ' תתתע, תתתעז
א/יד דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' כג
א/יד הדר איתמר עמ' קג {חייבו מדרבנן}
א/יד הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנג
א/יד חזו"א על הרמב"ם
א/יד חזו"א ערלה סי' יא ס"ק יא, יז
א/יד חזון נחום זרעים ח"ג עמ' סו
א/יד חי' ר' חיים הלוי
א/יד חי' ר' חיים הלוי דף לד, מג
א/יד חשבונות של מצוה עמ' תלו
א/יד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קפח
א/יד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' מו-מז {רמב"ם}, מח {ר"ח הלוי}
א/יד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נח
א/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קלג, קלט {ראב"ד}
א/יד מאיר נתיבים עמ' 268 {סוריא}
א/יד מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' ה
א/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רח-רט
א/יד מעדני ארץ שביעית (תשד) דף מב
א/יד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קה, קכב
א/יד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ח, לא, לב {רדב"ז}, לג, מד, פג, קח, קיב
א/יד מעדני מלך (תשמח) עמ' רעא-רעג
א/יד מעשה רקח
א/יד מקדש דוד זרעים - שביעית סי' ב, תרומות סי' ד, דמאי סי' ח, כב
א/יד מקדש דוד סי' נט (דף לו ע"ב)
א/יד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף ו
א/יד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' ריג
א/יד מראות הים עמ' קסג-קסט
א/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
א/יד משכן בצלאל ח"א סי' נג
א/יד משנת יעקב
א/יד נועם ח"ב עמ' טו
א/יד עבודת הזבח תמורה סי' ט ס"ק ו {ר"ח הלוי}
א/יד עיני דוד
א/יד ענפי ארז (זי') דף רז ע"א
א/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לה
א/יד ציץ אליעזר ח"ב סי' יג אות א
א/יד צמח ארז עמ' קל {בסוריא}
א/יד קדשי יהושע עמ' פז {ר"ח הלוי}
א/יד קובץ חי' תורה (סול') עמ' צז-קו
א/יד קול דודי (תשף)
א/יד קרית מלך
א/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעח, קפג, רפג
א/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תה, תז
א/יד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רו
א/יד שיח ערב קדשים עמ' תז {ר"ח הלוי}
א/יד שמחתי באומרים לי עמ' קנו, קסד {ר"ח הלוי}
א/יד שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סג אות ב ד"ה אכן
א/יד שעורי הרב חלה עמ' קטו, קנג, קס-קסא, רא
א/יד שערי טהר ח"ב שער ד סי' כז אות ב
א/יד תורת הקדש ח"א עמ' שח-שט, ח"ג עמ' י
א/יד תורת זרעים עמ' צ-צא
א/יד תפארת בחורים פאה עמ' תקלג {סוריא}
א/יד תשובה מיראה (תשסו) עמ' יד, עג
א/יד תשובה מיראה


ב/389 הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ דרך אמונה
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קיט-קכ
ב/רה"פ עשר תעשר הל' רנ-רנג
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אגרות הגרי"ד עמ' קסג, קעא
ב/א אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 19
ב/א אוצמפה"ת חלה פ"ד מי"א הע' 7
ב/א אוצר יסודי שביעית עמ' שפב
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור הישר [אור הישר מכות יט ע"א]
ב/א אור ליהודה (תשנט) עמ' ד {בפני הבית}
ב/א אור תורה (בלומ') דף סה ע"ג {אינו נאכל אלא בפני הבית}
ב/א אוריתא יד עמ' צג, צה
ב/א אות היא לעולם ח"ב דף קטו ע"א {כ"מ}
ב/א אם למסורת (ביא') עמ' 68
ב/א אמונת יהושע עמ' תתקמז, אלף סז, אלף קי, אלף רנז
ב/א אמונת עתיך גל' 121 עמ' 35 {רק בפני הבית}, 39
ב/א אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' מז אות ד
ב/א אנצי"ת ע' אכילת מ"ש הע' 7, 8
ב/א אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קצז, רכח
ב/א אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' מט
ב/א אפר קדשים עמ' קז
ב/א ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שמ
ב/א באר ראי עמ' ו
ב/א בדבר מלך ח"ט עמ' כג
ב/א בנין אריאל יאיר עמ' 275 {רק בפני הבית}
ב/א ברור הלכה ב"מ גליון רצ"י עמ' א
ב/א ברור הלכה מכות יט ע"א ציון ג
ב/א ברכות שמים מכות פ"ג אות שלז
ב/א בשבילי השמחה סי' טו אות ג {שלמי שמחה צריכים מזבח}
ב/א גבורת יצחק מכות עמ' שיט
ב/א גבורת יצחק שביעית עמ' קסו, מ"ש עמ' א, מ, פא, קמג, ביכורים עמ' סט
ב/א גינת ראובן תרומות עמ' תתתקכד
ב/א גליונות אבני נזר {כ"מ}
ב/א גליוני הגר"ש עמ' פב [עיי' לח"מ הל' ממרים פ"ז ה"ב]
ב/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' נט אות ח
ב/א דברי אהרן עמ' נב {הוקש לבכור}
ב/א דברי אמת (תשעט) עמ' תקיא {אבל אינו נאכל בירושלים אלא בפני הבית}
ב/א דברי חפץ עמ' צז
ב/א דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' קג
ב/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רי
ב/א דין אמת (תשסז) עמ' רפה {כ"מ}
ב/א דרך ישרה ח"ב עמ' מ
ב/א הגהות חבר בן חיים
ב/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' עט, פג-פו
ב/א הלכות קטנות ח"ב, הגהת מהרמ"ג בדף כג ע"א סי' יד
ב/א המקדש וקדשיו עמ' כד, ל, לה, רכו, רמה
ב/א הרמב"ם והלכותיו
ב/א התורה והתלמוד ח"ד עמ' 304
ב/א ויוסף שאול דף סז ע"ב, סח ע"ג
ב/א זבחי תרועה סי' מג אות א
ב/א זהב התרומה מ"ש עמ' נו
ב/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' שנג-שנד {אינו נאכל אלא בפני הבית - סתירה להל' ביה"ב פ"ו}
ב/א זכרון דברים (תשכז) מאמר א עמ' כ, כד
ב/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' ל
ב/א זכרון סופרים {כ"מ - כתב סמ"ג וכו'} [עיין כפת תמרים סוכה דף לד ע"ב, ועיין חת"ס יו"ד סימן רל"ה]
ב/א זכרון שלמה (ורנר) עמ' פ {מ"ש לא נאכל בזה"ז כי צריך בית בנוי}
ב/א זר זהב (פראג) עמ' קכ {ואכלת לפני ה'}
ב/א חזו"א דמאי סי' ב ס"ק ה
ב/א חזון יחזקאל סנהדרין פ"ג ה"ג
ב/א חזון נחום זרעים ח"ג עמ' סו
ב/א חי' הריצ"ד
ב/א חי' חתם סופר
ב/א חסדי דוד ח"א עמ' תמו, ח"ה עמ' תקכו
ב/א יבין שמועה (מע"ש) פי"ד ע"א
ב/א יד דוד (קרלין) ח"ב דף ו
ב/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' שג-שד
ב/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מא
ב/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/א כך דרכו של תלמוד עמ' 28
ב/א כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' עב
ב/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תב
ב/א כתבי העלוי מראקוב עמ' קנד
ב/א כתבי משה זילברג עמ' 28
ב/א לב בנים עמ' קסט
ב/א לקט שבלים (תשסד) עמ' קפב
ב/א מאור הקודש תמורה עמ' קלד
ב/א מועדים וזמנים ח"ה סי' שמח
ב/א מטה אהרן (הלוי) דף רעה ע"ב {כ"מ}
ב/א מטה אהרן ר"ה עמ' קמה
ב/א מילי דמרדכי
ב/א מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' יח
ב/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 124
ב/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רח
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' ע, ח"ב עמ' רנ-רנג, ח"ג עמ' רלד, תלד
ב/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ו
ב/א מעדני מלך (תשמח) עמ' רעב
ב/א מעיני המים
ב/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רנו ע"ג
ב/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קעט
ב/א מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רלה]
ב/א משאת מרדכי מכות עמ' קטו, קיח
ב/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תיט
ב/א משנת יעקב
ב/א משנת יעקב עבודה עמ' י, יט
ב/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' צג, צז
ב/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' קעח, קפג
ב/א ניר לדוד
ב/א סוכת דוד (מן) סוכה סי' לא ס"ק טו
ב/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' רסז
ב/א עונג שבת סי' כג
ב/א עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' עג, ח"ג עמ' נב
ב/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עה, כרך ב ח"ב עמ' כד
ב/א פי' הרדב"ז הל' ביה"ב פ"ו הט"ז
ב/א פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' רא
ב/א פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 164
ב/א פרי שמואל שביעית עמ' סח, עח
ב/א ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"א, פ"ד מ"ג
ב/א קדושת הר עמ' מ-מא
ב/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' צה, קו
ב/א קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/א קול יהודה (פרלוב) עמ' נא {אינו נאכל אם אין בית}
ב/א קרית מלך
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קסט, קעו, רפג, רצט
ב/א שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 13 {בזה"ז}
ב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קנד, ח"ה קונטרס המצוות סי' ח
ב/א שביעי קדש עמ' סט
ב/א שו"ת ר"י מילר עמ' קסז
ב/א שושן עדות דף קפד ע"ג
ב/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' טז, ח"ב עמ' א, לב, רפ
ב/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רפ {רק בפני הבית}
ב/א שלמי יוסף ר"ה עמ' קכב-קכג
ב/א שלמי יוסף ר"ה עמ' שעה
ב/א שמות בארץ (תשנט) עמ' רלט
ב/א שמחת החג דף קא ע"ב {בזה"ז}
ב/א שמש ומגן יו"ד סי' כה עמ' קצ {מה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית}
ב/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' נז
ב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' צא, קעב
ב/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' יד
ב/א שער דלתי הלבנון סי' ז {צריך מזבח}
ב/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' כז אות ב
ב/א שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ק ע"ד
ב/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כט
ב/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 449
ב/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 482
ב/א תורת הקדש ח"א עמ' שיד, ח"ב עמ' לז, רנו
ב/א תורת שביעית (סור') סי' טז
ב/ב אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' צח
ב/ב אבקת רוכל (תשסב) עמ' י-יא
ב/ב אבקת רוכל (תשעז) עמ' י
ב/ב אהל יצחק גיטין עמ' תכח
ב/ב אוצמפה"ת ב"מ נז ע"א הע' 31
ב/ב אוצר יסודי שביעית עמ' תקמו
ב/ב אור הישר [לח"מ הל' מאא"ס פ"י הי"ז, אור הישר משניות מע"ש פ"ה מ"ז]
ב/ב אור יקרות
ב/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' שמה, שמח
ב/ב אחרית השנים עמ' מג
ב/ב אמונת יהושע עמ' רמ, אלף מב
ב/ב אמונת עתיך גל' 113 עמ' 14-15
ב/ב אמרי יושר בכורות דף נג ע"א
ב/ב אמרי יושר פסחים סי' ו ס"ק ד
ב/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' מה
ב/ב גבורת יצחק מ"ש עמ' פ, קצד
ב/ב גדולי שמואל ב"מ דף נב
ב/ב גינת ראובן תרומות עמ' תתתקפח
ב/ב דרכי אהרן ח"ב עמ' מו
ב/ב הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קכב ע"א-ע"ב
ב/ב העמק שאלה ח"ב שאלתא ק אות ח {מדת חסידות}
ב/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 199
ב/ב ויטע אשל עמ' צט {מדת חסידות}
ב/ב זבחי תרועה סי' מג אות ג
ב/ב זהב התרומה מ"ש עמ' קיב, רסב
ב/ב זכרון שמואל עמ' נ
ב/ב זר זהב (פראג) עמ' עח {בזה"ז לכתחילה}
ב/ב חזו"א דמאי סי' ג ס"ק ט, יב
ב/ב חזו"א על הרמב"ם
ב/ב חי' הגר"ח ב"מ עמ' קלח
ב/ב חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' לה
ב/ב יבין שמועה (מע"ש) פ"ו ע"ה-ע"ו
ב/ב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קעב
ב/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ס
ב/ב יסודי הצדקה עמ' 424
ב/ב יקר הערך דף קיד ע"א {בפרוטה}
ב/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/ב ישועת משה עמ' לד
ב/ב כפתור ופרח (תשו) דף י ע"ד, יד ע"ג, קט ע"א
ב/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' ח, ח"ב עמ' תה-תו, תח, ח"ג עמ' יד
ב/ב מאמר מרדכי (נסים) דף פז ע"ג
ב/ב מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 477
ב/ב מועדים וזמנים ח"ה סי' שמח
ב/ב מוריה גל' קעט עמ' יח
ב/ב מטה אהרן ר"ה עמ' קמה
ב/ב מנחם שלמה - תוספתא כריתות פ"ב ה"ב
ב/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קלד
ב/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רנג
ב/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שס, תטז
ב/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכז, רל
ב/ב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כח אות ה]
ב/ב מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' ג
ב/ב מקדש דוד סי' נח אות ב
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תיט
ב/ב משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קס
ב/ב משנת יעקב
ב/ב משנת יעקב עבודה עמ' רפד
ב/ב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 73 {ראב"ד}
ב/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעה
ב/ב נר למאור (פרצקי) עמ' יט
ב/ב ספרי דבי רב ח"ג עמ' רסט
ב/ב עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קכד
ב/ב עזר משפט עמ' תסה
ב/ב צמח ארז עמ' רב
ב/ב קהלות יעקב בכורות יא, זרעים יז, ערכין יא
ב/ב קובץ השמיטה עמ' כט
ב/ב קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ח
ב/ב קרית מלך
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעה-קעו
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תח, תי
ב/ב שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 13
ב/ב שלמי יוסף מנחות עמ' שמט
ב/ב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רעב
ב/ב תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות כ
ב/ג אבקת רוכל (תשסב) עמ' יא-יב
ב/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' יא
ב/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' שמה
ב/ג אמונת עתיך גל' 113 עמ' 14-15
ב/ג אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' לו, קלז
ב/ג גבורת יצחק מ"ש עמ' עו, פה
ב/ג דברות משה ברכות עמ' קעה {וכן אם חילל מעשר שוה מנה על שוה פרוטה מפירות אחרות מחולל ורדב"ז}
ב/ג הארת ירוחם קדושין ח"ב דף קכב ע"א-ע"ב
ב/ג זהב התרומה מ"ש עמ' קיא-קיב
ב/ג זכר יצחק (תשן) עמ' רלז
ב/ג זכרון דברים (תשכז) מאמר א עמ' כד
ב/ג זכרון יהונתן דף קכד
ב/ג חזו"א דמאי סי' ג ס"ק ו, י, יב
ב/ג חזו"א על הרמב"ם
ב/ג חי' הגרז"ס קדשים עמ' רצג, שא
ב/ג חקרי לב (לווינבוק) דף כב ע"ד
ב/ג יבין שמועה (מע"ש) פ"ז ע"א
ב/ג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קסח
ב/ג מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 477
ב/ג מטה אהרן ר"ה עמ' קמה
ב/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מח ע"ג
ב/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' רלז
ב/ג מנחת שי חלה עמ' קיט {רדב"ז}
ב/ג משנת יעקב
ב/ג משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 73
ב/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעה
ב/ג נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלח ע"ג
ב/ג עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' מד
ב/ג קרית מלך
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעה-קעו
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תח-תט
ב/ג תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תנא
ב/ד אגרא לישרים סי' ז
ב/ד אור הישר [אור שמח הל' ממרים פ"ב ה"ב]
ב/ד אוריתא יד עמ' לו, צו
ב/ד אם למסורת (ביא') עמ' 68
ב/ד אמונת יהושע עמ' רמ
ב/ד אמונת עתיך גל' 114 עמ' 16
ב/ד אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' לה-לח, נד
ב/ד בית אהרן וישראל גל' ט עמ' לג {כ"מ בשם ירושלמי}
ב/ד ברור הלכה מכות יט ע"א ציון ג, יט ע"ב ציון ג
ב/ד גבורת יצחק מ"ש עמ' פ, פב, קמד, קצא, ביכורים עמ' קכא
ב/ד גבורת יצחק מכות עמ' שטז, שכב, שכד
ב/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קנד
ב/ד גבורת יצחק ר"ה עמ' לז
ב/ד דברי אמת (תשעט) עמ' תקי {אף בזמן הזה אין מוציאין אותו משם אלא מניחין אותו שם עד שירקב}
ב/ד דברי חפץ עמ' צז
ב/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' פג
ב/ד זבחי תרועה סי' מג אות ב
ב/ד זהב התרומה מ"ש עמ' קלו
ב/ד זכרון שמואל עמ' מד
ב/ד זר זהב (פראג) עמ' עז {כ"מ}
ב/ד חזו"א חו"מ לקוטים סי' כ לדף נג, שביעית סי' ג ס"ק יד, סי' ה ס"ק י
ב/ד חזון יחזקאל מע"ש פ"ד ה"א
ב/ד חזון נחום זרעים ח"ג עמ' סו
ב/ד חכמת גרשון עמ' נד
ב/ד חסדי דוד ח"א עמ' תסז
ב/ד יבין שמועה (מע"ש) פי"ד ע"א
ב/ד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קנט
ב/ד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' יד,יז, כ-כא
ב/ד לקט שבלים (תשסד) עמ' קפ, ר
ב/ד מגן צבי עמ' קצח
ב/ד מטה אהרן ר"ה עמ' קמה
ב/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' קפה, רלה
ב/ד מנחת חינוך מצוה תמב (דף מח ע"ב)
ב/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תיח {כ"מ}
ב/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רנה ע"ד
ב/ד מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' יט, כח
ב/ד משב יעקב ח"ב
ב/ד משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' מה-מו
ב/ד משנת יעקב עבודה עמ' י
ב/ד משפט כהן עמ' פב ע"א, קצד ע"ב, קצו ע"א
ב/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רמד {חנטה - עונת המעשרות}
ב/ד עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' סב, ח"ג עמ' לח נב, נז, נט-ס
ב/ד שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 14
ב/ד שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מא, מד {כ"מ - ר' פנחס הוה מסאב לה}
ב/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קנד
ב/ד שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרלג, תשלא
ב/ד שם משמעון (סטרליץ) עמ' קמ, קמד-קמה
ב/ד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רצד
ב/ה אבני דרך עמ' רמא, רמה
ב/ה אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' יז ד"ה אם
ב/ה אנצי"ת ע' אכילת מ"ש הע' 36-37, 39, 42
ב/ה אסיפת שמועות תשרי עמ' כח, לא
ב/ה אפיקי ים ח"ב דף קנה
ב/ה ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' מו
ב/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' תכה, תקנב-תקנג, תקסד {רביעית}
ב/ה בדבר מלך חי"ז עמ' קלו {כל האוכל כזית מ"ש או ששתה ממנו רביעית יין חוץ לחומת ירושלים לוקה שנאמר לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ולוקה על כל אחד ואחד בפני עצמו לפיכך אם אכל שלשתן חוץ לחומה לוקה שלש וכו'}
ב/ה בית המדרש
ב/ה בנין ציון (עטלינגר) ח"ג סי' ו
ב/ה ברור הלכה מכות יז ע"א ציון ד, כ ע"א ציון ב
ב/ה ברכות שמים מכות פ"ג אות שסא
ב/ה גבורת יצחק תרומות עמ' קנב
ב/ה גינת ראובן תרומות עמ' עג
ב/ה הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קמט
ב/ה הפלאות נדרים (תשעג) עמ' צ
ב/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קא
ב/ה זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' קיט
ב/ה זהב התרומה מ"ש עמ' שעא
ב/ה חי' בר נחמני דף נג ע"ב {רביעית}
ב/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' קנט
ב/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קמ
ב/ה יבין שמועה (מע"ש) פי"ד ע"א
ב/ה ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/ה כנה"ג
ב/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תב
ב/ה לב איש עמ' תע, תעג, תפז
ב/ה מבוא למשנה תורה עמ' 236
ב/ה מגילת ספר לאוין דף קכג ע"ג
ב/ה מועדים וזמנים ח"ז סי' ריא
ב/ה מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מא ע"ג
ב/ה מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' קסז {שתה רביעית}
ב/ה מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' רלד
ב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קג-קד, שע, שפא, ח"ג עמ' רלה, תלג, תלד
ב/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קנז-קנח
ב/ה מקדש דוד זרעים - מעשרות סי' א
ב/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תק
ב/ה משנה הלכות ח"ו סי' קיג
ב/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקטז {לוקה על כל אחד}
ב/ה משנת חיים במדבר עמ' צ
ב/ה משנת יעקב
ב/ה משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קסח
ב/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קיא, קכט
ב/ה נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנ, קפה
ב/ה ס' הפרנס עמ' תעט
ב/ה ספרי דבי רב ח"ג עמ' קצה
ב/ה עין יהודה עמ' סב {שתייה ברביעית}
ב/ה פרי שמואל מכות עמ' קמא
ב/ה קונטרסי שעורים ב"מ שעור כג אות ד
ב/ה רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' נו {רדב"ז}
ב/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' טו-טז {כזית שמן}
ב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קע, רפג, ש
ב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נה
ב/ה שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 11
ב/ה שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צ ע"ב
ב/ה שדה שמואל (שביעית) עמ' מג
ב/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' צט-ק
ב/ה שעורי הרב חלה עמ' ה-ו
ב/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שמה
ב/ה שערי ברכה עמ' קצג
ב/ה שערי תורת בבל עמ' 206
ב/ה תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' סט, קפג
ב/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נד
ב/ו אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 138
ב/ו אור הישר [טעם המלך הל' אישות פ"ח סוף ה"ו, מעין החכמה דף קה ע"ב]
ב/ו אמת ליעקב נשים עמ' רמד {משנכנס לירושלים}
ב/ו אנצי"ת ע' אכילת מ"ש הע' 50-51
ב/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 252 {מכת מרדות}
ב/ו ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קעב
ב/ו בדבר מלך חט"ו עמ' רמח {אינו לוקה מן התודה עד שיאכלנו אחר שנכנס לחומת ירושלים שנא' לא תוכל לאכול בשעריך}
ב/ו ברור הלכה מכות יט ע"ב ציון ו
ב/ו ברכה למנחם עמ' 67 {כ"מ}
ב/ו ברכות שמים מכות פ"ג אות שפח
ב/ו גבורת יצחק מ"ש עמ' קמו, קצא, ביכורים עמ' קכא
ב/ו גבורת יצחק מכות עמ' שטז
ב/ו גבורת יצחק ר"ה עמ' לז
ב/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' סז
ב/ו דברות משה ביצה עמ' קנה {שיאכלנו אחרי שנכנס לחומה}
ב/ו הר המלך ח"ג עמ' רה
ב/ו זהב התרומה מ"ש עמ' שנד
ב/ו זר זהב (פראג) עמ' נח {לוקה אם אכל אחרי שנכנס}
ב/ו חזון יחזקאל ערכין פ"ה ה"ז
ב/ו יד המלך (פלומבו)
ב/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מא
ב/ו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תב
ב/ו מוריה גל' קפא עמ' מ
ב/ו מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' צג
ב/ו מנחת חינוך ח"א עמ' ע, ח"ב עמ' שע, ח"ג עמ' קפד, תלג, תמג
ב/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קנח
ב/ו מעין החכמה עמ' רסג {רק אם נכנס ויצא}
ב/ו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף י
ב/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' לב
ב/ו משאת מרדכי מכות עמ' קיח
ב/ו משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תק
ב/ו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקטז
ב/ו משנת יעקב
ב/ו משפטי דרבנן עמ' לד, מט
ב/ו משפטים לישראל עמ' רה
ב/ו נועם חכ"ג עמ' מז, חכ"ה עמ' לה
ב/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קכט
ב/ו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף קב ע"ד
ב/ו נשמת כל חי ח"א דף כג ע"ד {יצחק ירנן}, כז ע"ד
ב/ו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' ג, כג, נג
ב/ו עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קיז
ב/ו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תמח
ב/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תעד
ב/ו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רכח-רכט
ב/ו צפנת פענח דברים עמ' פה
ב/ו קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קמד
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קע, ש, שג
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קסה, שבועות עמ' נו
ב/ו שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 11
ב/ו שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' כ (עמ' שח)
ב/ו שם טוב - השלמה
ב/ו שמחת החג דף קא ע"ג
ב/ו שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' פה
ב/ו שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שעז
ב/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' כה אות ב
ב/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' מ ס"ק א
ב/ו תורת המועדים (תשנו) עמ' 484
ב/ו תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק ה
ב/ו תורת מיכאל עמ' יט
ב/ז אורים גדולים (תשסג) עמ' ע
ב/ז אנצי"ת ע' אכילת מ"ש הע' 56
ב/ז ברכה למנחם עמ' 67
ב/ז זהב התרומה מ"ש עמ' קכז
ב/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קלה
ב/ז משפטים לישראל עמ' מז
ב/ז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קיא, קכט-קל
ב/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנא, קפה
ב/ז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' כה
ב/ז קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קעא
ב/ז קרית מלך
ב/ז שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' כ (עמ' שט)
ב/ח אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 7
ב/ח אור שמח
ב/ח איים בים מכות פ"ג סי' כה אות ה {נקיט בקניא}
ב/ח אמונת יהושע עמ' רלט-רמ
ב/ח בדבר מלך ח"ט עמ' צג
ב/ח בני יעקב
ב/ח ברור הלכה מכות יט ע"ב ציון ג, יט ע"ב ציון ד
ב/ח ברכות שמים מכות פ"ג אות שסט-שעא, תי
ב/ח בתי כנסיות דף יז ע"ב
ב/ח גבורת יצחק מ"ש עמ' קנז
ב/ח ויוסף שאול דף סח ע"א {נטמא}
ב/ח חדושים ובאורים (גרי') מכות יט ע"ב
ב/ח חוף ימים ח"ב סי' יז אות ג, סי' כא אות ה
ב/ח חזו"א זרעים ליקוטים סי' ט ס"ק ב (שבת סי' מה ס"ק ב), חו"מ לקוטים סי' כג לדף יט ע"א
ב/ח חזו"א על הרמב"ם
ב/ח חי' הגרי"ח עמ' ק
ב/ח חי' חפץ חיים
ב/ח ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' כב
ב/ח לקוטי שיחות חל"ד עמ' 76 {אוחז בקנה}
ב/ח מוריה גל' רז עמ' נה {משאו בחוץ}
ב/ח מחקרי ארץ או"ח סי' נב
ב/ח מילי דמרדכי
ב/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' קפה, רלה
ב/ח מנחת חינוך מצוה תמב (דף מח ע"ב)
ב/ח מר קשישא עמ' יט
ב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ח משאת מרדכי מכות עמ' קיז
ב/ח משכן בצלאל ח"א סי' נג (בסופו)
ב/ח משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תיט
ב/ח משנת יעקב
ב/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קיא, קכח
ב/ח נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנ, קפד
ב/ח נתן פריו מכות עמ' קפח
ב/ח עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' נב, נד, נט
ב/ח פאר הלכה פסחים עמ' רצב
ב/ח קרית מלך
ב/ח קרית מלך [הדרשה מירושלמי מ"ש פ"א ה"ג]
ב/ח רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ח הי"ד
ב/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צ ע"א
ב/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' ש
ב/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' שסב
ב/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרפא
ב/ח שערי טהר ח"ב שער ד סי' כד אות א
ב/ח תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשעט, תשפא
ב/ט אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' נא-נד
ב/ט אבן ציון עמ' תסד
ב/ט אבקת רוכל (תשעז) עמ' י
ב/ט אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 66
ב/ט אורח צדקה עמ' רכג
ב/ט אמונת אליעזר דמאי עמ' טו, סד
ב/ט אמונת יהושע עמ' אלף לז
ב/ט אנצי"ת ע' אכילת מ"ש הע' 55
ב/ט אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' רכח
ב/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רה
ב/ט בית זבול ח"ג סי' מ ס"ק א-ב, י
ב/ט ברור הלכה ב"מ נב ע"ב ציון ז, נג ע"ב ציון ב פסקה א
ב/ט ברור הלכה פסחים לח ע"א אחרי ציון ג
ב/ט ברכת מרדכי ב"מ עמ' רצה
ב/ט גבורת יצחק מ"ש עמ' קל, קמה
ב/ט דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה נח
ב/ט דברות משה זרעים עמ' תשא {מעשר שני שנכנס לירושלים אפילו של דמאי אסור להוציאו משם שכבר קלטוהו מחיצות}
ב/ט הר צבי זרעים ח"ב עמ' מד
ב/ט ויקן יוסף דף קעג ע"א
ב/ט זהב התרומה מ"ש עמ' קמ, שסב, שעג
ב/ט זכר שמואל מעשר שני סי' ב ס"ק ב
ב/ט חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ט ס"ק ט
ב/ט חזו"א דמאי סי' ג ס"ק ב-ג, יג, חו"מ לקוטים סי' כ לדף מה, נג
ב/ט חזו"א על הרמב"ם
ב/ט חזון נחום זרעים ח"ג עמ' כו, סז
ב/ט חמדת ישראל ח"א דף קיז ע"ד
ב/ט יבין שמועה (מע"ש) פ"ו ע"ה וע"ט
ב/ט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קנא, קנח, קעד
ב/ט ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/ט כל נדרי פ' סז הע' ד
ב/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' יג, טו
ב/ט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' פו
ב/ט מועדים וזמנים ח"ד סי' רעח
ב/ט מילי דמרדכי
ב/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רו, ח"ג עמ' קנא
ב/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' רלה
ב/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שלג {כ"מ}
ב/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' של, שס
ב/ט מעדני ארץ מתנ"ע עמ' צט
ב/ט מעיני המים
ב/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קסז, קסט
ב/ט מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' ז, יז
ב/ט מקדש דוד סי' נח אות ב, ד
ב/ט מקור ברוך (פייתוס) דף שג ע"ב
ב/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רנה
ב/ט מראה אש ח"א עמ' יא
ב/ט מרגליות הים סנהדרין קיב ע"ב אות ג
ב/ט משנת יעקב
ב/ט משפט כהן עמ' פד ע"א
ב/ט נשמה של שבת עמ' 612-614
ב/ט עטרת חן ח"א עמ' קנה
ב/ט עין יהודה עמ' רמא
ב/ט עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' מד
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עה
ב/ט פרי שמואל מכות עמ' קמב
ב/ט ציץ אליעזר ח"א סי' ה אות ח, ח"ב - משנת המעשר פ"ג מ"ו
ב/ט קונטרסי שעורים ב"מ שעור כג אות ד
ב/ט קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קנז {מחיצות קולטות מדרבנן}
ב/ט שלמי שמחה ח"א עמ' רסג
ב/ט שערי טהר ח"ב שער ד סי' כז אות ב
ב/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 9
ב/ט שרגי נהורא (ספיר) עמ' 103
ב/ט תורת זרעים עמ' קט
ב/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נג, ח"ח עמ' פז
ב/י אור שמח (פעמיים)
ב/י אורים גדולים (תקיח) דף ט ע"ד
ב/י אורים גדולים (תשסג) עמ' סט
ב/י אמונת אליעזר דמאי עמ' טז
ב/י ארץ הצבי (שכטר) עמ' עב
ב/י בדי הארון (הכהן) עמ' 20
ב/י בריכת המלך עמ' מז
ב/י גבורת יצחק מ"ש עמ' קמז-קמח
ב/י גבורת יצחק מכות עמ' שכה
ב/י דברי משפט סי' רג סעיף א
ב/י זהב התרומה מ"ש עמ' קלב
ב/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' ל [ירושלמי שם] {כ"מ}
ב/י זר זהב (פראג) עמ' ס
ב/י חוף ימים ח"ב סי' עג אות ד
ב/י חזון יחזקאל מע"ש פ"ד ה"א
ב/י יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קסא
ב/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' יג
ב/י מנחת חינוך ח"ג עמ' קפה
ב/י מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קעו
ב/י מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' יט
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/י משאת המלך ח"ב סי' רנג {כמי שהורמו}
ב/י משכן בצלאל ח"א סי' נג
ב/י עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' נח
ב/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עה
ב/י קרית מלך
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שג
ב/י שם משמעון (סטרליץ) עמ' קמ
ב/י שמחת החג דף צט ע"ד, ק ע"ד, קא ע"א
ב/י שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רצד
ב/י שעורי הרב חלה עמ' קעד
ב/י שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' פה
ב/י שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שעז
ב/יא גבורת יצחק מ"ש עמ' קמו
ב/יא דברות משה זרעים עמ' תשא {וכן פירות דמאי אע"פ שנגמרה מלאכתן ועברו בירושלים ויצאו פודין מעשר שני שלהן בחוץ}
ב/יא זהב התרומה מ"ש עמ' קמ
ב/יא חוף ימים ח"ב סי' עג אות ד-ה
ב/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' יג
ב/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רנב {ר"י קורקוס}
ב/יא משנת יעקב
ב/יא נשמה של שבת עמ' 612-614
ב/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עה
ב/יא שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רסו {ר"י קורקוס}
ב/יא שערי טהר ח"א שער ג סי' כב אות ו
ב/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 9
ב/יב אבן ישראל (פישר)
ב/יב אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 1
ב/יב אור הישר [תורת האהל דף ע ע"ב, אור הישר ירושלמי מע"ש פ"ג ה"ה]
ב/יב אור שמח
ב/יב אמרי בינה (אוירבך) - שחיטה סי' כד ד"ה ובאמת
ב/יב אתוון דאורייתא כלל י (דף כג ע"א)
ב/יב גבורת יצחק מ"ש עמ' קנו
ב/יב דרשות מהר"ם בריסק עמ' ט
ב/יב הלכה רבה ח"ב עמ' 23
ב/יב ויקן יוסף דף קעג ע"א
ב/יב זהב התרומה מ"ש עמ' קנ
ב/יב זכרון שמואל עמ' מה
ב/יב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' כז
ב/יב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קסא
ב/יב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ב/יב כלילת יופי דף יז
ב/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' יז
ב/יב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קלב ע"א
ב/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' רלה
ב/יב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שכז
ב/יב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקיח
ב/יב נועם חי"ט עמ' נה
ב/יב שם טוב - השלמה
ב/יב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רצז
ב/יב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תסה
ב/יב שערי טהר ח"ב שער ד סי' כד אות א, סי' לד אות א, ח
ב/יב תורת האוהל (תשנג) עמ' קמב
ב/יב תורת האשם עמ' קח
ב/יג אתוון דאורייתא כלל י (דף כג ע"א)
ב/יג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ג
ב/יג הלכה רבה ח"ב עמ' 23
ב/יג חזון נחום זרעים ח"א עמ' קמט
ב/יג חמדת ישראל ח"א דף קיז ע"ד
ב/יג מילי דמרדכי
ב/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקיח
ב/יג שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צא ע"א
ב/יג שלמי שמחה ח"א עמ' רסג
ב/יג שערי טהר ח"א שער ג סי' כב אות ו, ח"ב שער ד סי' לד אות א, ח
ב/יד אור הישר [אור הישר משניות מע"ש פ"ב מ"ג]
ב/יד אור שמח
ב/יד אנצי"ת ע' אכילת מ"ש הע' 30, 34
ב/יד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ו
ב/יד גבורת יצחק מ"ש עמ' קל
ב/יד חזון נחום זרעים ח"ג עמ' יג-יד, יט
ב/יד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קנא
ב/יד מילי דמרדכי
ב/יד מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שכז, של {ראב"ד}, ח"ג עמ' קצ {ראב"ד}
ב/יד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שצה {ראב"ד}
ב/יד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קמז, קסו, קסח {ראב"ד}, רעד {ראב"ד}, תפט {ראב"ד}, תשפה
ב/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יד ענפי ארז (זי') דף קכג ע"ב
ב/יד ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ב מ"ד
ב/יד קובץ חי' תורה (סול') עמ' עד
ב/יד קרית מלך
ב/יד שערי טהר ח"ב שער ד סי' כג אות ג
ב/טו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פח
ב/טו אגרא לישרים סי' ז
ב/טו אור עולם (שניאורסון) עמ' 187
ב/טו אמונת אליעזר מעשרות עמ' קו-קז
ב/טו אמונת יהושע עמ' אלף ט
ב/טו בית פנחס (וולף) עמ' 157
ב/טו ברור הלכה מכות יב ע"א ציון ע, יב ע"ב ציון א
ב/טו ברכות שמים מכות פ"ב אות שנז, שנט-שס, שעח
ב/טו גבורת יצחק מ"ש עמ' קמט
ב/טו גבורת יצחק מכות עמ' רעה
ב/טו דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' כא
ב/טו זהב התרומה מ"ש עמ' קמא-קמב
ב/טו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"א עמ' רמט
ב/טו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' ל [עי' קרבן העדה שם] {כ"מ}
ב/טו חזון יחזקאל מכות פ"ב ה"ב
ב/טו חזון יחזקאל ערכין פ"ה ה"ז
ב/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות יב ע"ב]
ב/טו חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' ק
ב/טו יוסף חי
ב/טו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תסו
ב/טו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קצז
ב/טו מור דרור קו"א סי' סה {אילן העומד בפנים}
ב/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' רלה
ב/טו מנפת צוף עמ' 277
ב/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/טו משאת מרדכי מכות עמ' פד
ב/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקפו {מרכה"מ}
ב/טו משנת יעקב
ב/טו משנת יעקב עבודה עמ' כח
ב/טו משנת ירושלים עמ' קסח {תחת נופו}, קעו {מרכה"מ}
ב/טו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קי-קיא
ב/טו נזר אברהם מכות ועדות עמ' קמט, קנא
ב/טו ענפי ארז (זי') דף לג ע"ד
ב/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפו {כ"מ}
ב/טו פאר הלבנון ח"א סי' כו אות ה-ו, סי' כז אות ג
ב/טו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קמ
ב/טו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רג
ב/טו שהם וישפה ח"ב
ב/טו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קסח
ב/טו שופריה דיעקב (מערך) דף לא
ב/טו שם משמעון (סטרליץ) עמ' קכט
ב/טו שערי המקדש סי' לב אות א, ג-ד
ב/טו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרפד, תרצו
ב/טז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' צא
ב/טז אגרות משה ח"ח עמ' שג
ב/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' יא-יב {חלונות - לא חילק בין שוים לקרקע ללא שוים}, יג
ב/טז אור שמח
ב/טז אמונת יהושע עמ' תתצט {עובי החומה}, תתק {או"ש}, אלף ט {חלונות}
ב/טז בדבר מלך ח"ד עמ' קד, ח"ה עמ' רנה
ב/טז בית אהרן וישראל גל' צד עמ' כה
ב/טז ברור הלכה פסחים פה ע"ב ציון ה
ב/טז ברכות שמים מכות פ"ב אות של {להחמיר}, שנט
ב/טז דרך הקודש (תשסז) עמ' קצב
ב/טז הגהות חבר בן חיים
ב/טז הדר איתמר עמ' רנב {חלונות ועובי החומה}
ב/טז הדרום כ עמ' 124
ב/טז הר המלך ח"ז עמ' עג
ב/טז זהב התרומה מ"ש עמ' קמג
ב/טז חזון נחום זרעים ח"ג עמ' כו
ב/טז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ירושלמי מע"ש פ"ג ה"ד]
ב/טז חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קב
ב/טז חסדי דוד ח"א עמ' תלא
ב/טז ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תסו
ב/טז כנה"ג [עי' תוי"ט]
ב/טז מגן גבורים (או"ח) סי' נה ס"ק ו
ב/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' קסא, ח"ג עמ' ג-ה, רלה
ב/טז מנחת חינוך מצוה שסב (דף ב ע"א-ע"ב)
ב/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/טז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקפו
ב/טז משכן בצלאל ח"א סי' טז, יח
ב/טז משנת יעקב
ב/טז משנת ירושלים עמ' קיח, קכ, קעג, ריט
ב/טז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קפה
ב/טז נזר אברהם מכות ועדות עמ' קמה
ב/טז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנג
ב/טז עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מט
ב/טז על גדות ים התלמוד עמ' 265
ב/טז פאר הלבנון ח"א סי' ו אות י, סי' יז אות א, סי' כד אות ב, סי' כו אות ד-ו
ב/טז ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ג מ"ז
ב/טז צפנת פענח בראשית עמ' פב
ב/טז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שו
ב/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"ו קונטרס הקדשים סי' ז
ב/טז שם טוב - השלמה
ב/טז שמועת חיים יומא ח"א עמ' רה
ב/טז שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' שכד
ב/טז שמחת הלוי דף ט ע"ב, י ע"א
ב/טז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רצה {כ"מ}
ב/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' צו
ב/טז שערי זיו ח"ג דף א ע"ב
ב/טז שערי טהר ח"א שער ג סי' ו אות א, ח"ג שער ג סי' טז אות ב
ב/טז תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רלז
ב/טז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תיד


ג/390 הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ דרך אמונה
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קכא-קכג
ג/רה"פ עשר תעשר הל' רסט-רעב
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבי עזרי ח"א
ג/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נד
ג/א אברהם יגל
ג/א אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 7
ג/א אור ליהודה יבמות עמ' רפח, רצא
ג/א איים בים מכות פ"ג סי' כד אות א, ד
ג/א אנצי"ת ע' אכילת מ"ש הע' 58
ג/א אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' רכח
ג/א אפיקי ים ח"א דף כ
ג/א אש תמיד עמ' רנ
ג/א בדבר מלך ח"ט עמ' יז, יט
ג/א בדבר מלך חי"ח עמ' קמו {האוכל מע"ש בטומאה לוקה וכו' בין שהמעשר טמא והאוכל טהור וכו'}
ג/א בדרך המלך עמ' רכג
ג/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תס
ג/א ברור הלכה יבמות עג ע"א ציון ט
ג/א ברור הלכה יבמות עד ע"א {דרך אמונה, אבי עזרי}
ג/א ברכות שמים מכות פ"ג אות שסב {רק בירושלים}, שסד-שסה {לא בערתי ממנו}, שסו-שסז, שפב {בירושלים}
ג/א דבר שאול ידים סי' ב ס"ק א
ג/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רנד, רס
ג/א דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' לו
ג/א דברי שאול דברים עמ' רא
ג/א דורש לציון (תקצד) דרוש י-יא
ג/א דורש לציון (תשנה) עמ' קטז, קכ
ג/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' ריז-ריט
ג/א ויוסף שאול דף סח ע"ג
ג/א זהב התרומה מ"ש עמ' קלה, שמב, שמה
ג/א זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 231
ג/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' ל [קרבן העדה סוטה פ"ה ה"ב]
ג/א זכרון שמואל עמ' ד
ג/א חדושים ובאורים (גרי') מכות יט ע"ב
ג/א חוף ימים ח"ב סי' כא אות ה
ג/א חזו"א דמאי סי' ג ס"ק ב (ע"ז סי' לז ס"ק ה), חו"מ לקוטים סי' כג לדף יט ע"ב
ג/א חזו"א על הרמב"ם
ג/א חזון נחום זרעים ח"ג עמ' סז-סח
ג/א חי' הריצ"ד
ג/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף נ
ג/א חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פא
ג/א חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קב
ג/א יבין שמועה (מע"ש) פ"ג ע"ב
ג/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רפז
ג/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/א כמו השחר דף לב ע"ב
ג/א כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קלב ע"א
ג/א מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' שלג
ג/א מוריה גל' קעט עמ' סט {לוקה על אכילתו בטומאה רק בירושלים}, ע {ולא ביערתי}, גל' קפא עמ' מ, גל' רג עמ' סד-סה {לוקה}, סט {ישועות מלכו}, עא {או"ש}
ג/א מלאכת חשב עמ' קסג
ג/א מלבושי יו"ט ח"ב קל וחמור סי' יא
ג/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רו
ג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' צא, שע, ח"ג עמ' תלד-תלה
ג/א מעין החכמה עמ' שלח
ג/א מעשה רקח
ג/א מצעדי גבר יבמות סי' נג אות א, סי' נז
ג/א משאת המלך (תשסז) עמ' ק, קלו
ג/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלז עמ' 422
ג/א נועם ח"י עמ' עה
ג/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף לא ע"ב {איסור אכילת מ"ש בטומאה - רק בירושלים}
ג/א נתן פריו מכות עמ' קפה
ג/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' קצה
ג/א עזר משפט עמ' תסג
ג/א עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' ג, כד, כו
ג/א עמק הנצי"ב פ' ראה פסקא כ
ג/א עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ג
ג/א פאר הלכה פסחים עמ' עח-עט
ג/א פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רכג
ג/א פרי שמואל מכות עמ' קלח
ג/א קובץ השמיטה עמ' שצג-שצד
ג/א קרית מלך
ג/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קסט
ג/א שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 12
ג/א שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מג
ג/א שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רצ
ג/א שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שמ
ג/א שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רא
ג/א שעורי הרב חלה עמ' קסט
ג/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קנה, שעח
ג/א שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה סי"א {שנאמר לא בערתי}
ג/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' כב, ח"ה שער ב סי' ג אות ד
ג/ב אבי עזרי ח"א
ג/ב אהל משה (הורוביץ) ח"א יבמות עג ע"ב
ג/ב אומר השכחה (ר"י פיק) יבמות עד ע"א {השמיט היתר סיכה במ"ש טמא}
ג/ב איים בים מכות פ"ג סי' כד אות א, ד
ג/ב אנצי"ת ע' אכילת מ"ש הע' 64, 72, 74
ג/ב בית המדרש
ג/ב ברור הלכה יבמות עג ע"א ציון ט
ג/ב ברכות שמים מכות פ"ג אות שסו
ג/ב גור אריה דברים פ' כו הע' 164
ג/ב גינת ורדים (תאומים) עמ' כט
ג/ב זהב התרומה מ"ש עמ' שמ
ג/ב זכרון שמואל עמ' ד
ג/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף נא
ג/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תג-תד, תטז
ג/ב מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תס
ג/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' תלד
ג/ב מעשה רקח
ג/ב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' ד אות יח]
ג/ב משאת המלך (תשסז) עמ' ק {נר}
ג/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תיט
ג/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף לא ע"ב {מדליק בשמן של מ"ש טמאה לא כתב שלוקה}
ג/ב עזר משפט עמ' תסג
ג/ב עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' מה
ג/ב פרי שמואל מכות עמ' קמ
ג/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנד
ג/ב שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' כ (עמ' שט)
ג/ב שירת הלויים פסחים סי' מח אות יב
ג/ב שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רצ
ג/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שמ
ג/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' שעט
ג/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' כב
ג/ב תורה תמימה דברים פ' כו אות סט
ג/ב תחומין חכ"א עמ' 11
ג/ג אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 7
ג/ג אחרית השנים עמ' טז
ג/ג אמונת יהושע עמ' תתקסז {או"ש}
ג/ג אמונת עתיך גל' 111 עמ' 52
ג/ג ברור הלכה מכות יט ע"ב ציון ג
ג/ג גבורת יצחק מ"ש עמ' רי
ג/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' ל [ירושלמי מע"ש פ"ג]
ג/ג חכמת גרשון עמ' קצ
ג/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' יח
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג משנת משה ר"ה עמ' סו
ג/ג עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' ד, קמט
ג/ג קבא דתירוצא עמ' ז
ג/ג קרית מלך
ג/ג שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' כ (עמ' שיא)
ג/ג שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תשלא
ג/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שמ
ג/ג שערי טהר ח"ב שער ד סי' כא אות א
ג/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 484
ג/ד אחרית השנים עמ' צד
ג/ד אנצי"ת ע' אכילת מ"ש הע' 90
ג/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קסא
ג/ד בדבר מלך חי"א עמ' עד
ג/ד בדבר מלך חי"ח עמ' קמו {הערל כטמא ואם אכל מ"ש לוקה מן התורה כדרך שלוקה על אכילת תרומה וכו'}
ג/ד בדרך המלך עמ' רכג
ג/ד בית אהרן וישראל גל' נח עמ' מג, מז
ג/ד בית מועד (גטיניו) דף לב ע"ד
ג/ד בני יעקב [לח"מ הל' חגיגה פ"ב]
ג/ד ברור הלכה חולין לג ע"ב ציון ב
ג/ד ברור הלכה יבמות עג ע"א ציון ב
ג/ד ברור הלכה ר"ה כט ע"ב ציון ה פסקה ד
ג/ד דרכי יושר (שרף) ח"א עמ' קצא
ג/ד וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סז
ג/ד זהב התרומה מ"ש עמ' שמח, שנג
ג/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' ל [מהרש"א יבמות עב בראשו] {מל"מ}
ג/ד חי' הגרי"ח עמ' ק
ג/ד חי' מהרי"א צטרון עמ' קכה
ג/ד יד אברהם פרה עמ' רג
ג/ד ישמח אב עמ' קמא-קמב
ג/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תג
ג/ד כרם אברהם עמ' קלא
ג/ד למודי ה' (תקמז) דף צד ע"ד
ג/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תלב
ג/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' שסד, שסט-שע
ג/ד מעשה רקח
ג/ד מראה איש ח"ב עמ' לב
ג/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלז עמ' 422
ג/ד משנת יעקב
ג/ד משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קעח-קעט
ג/ד משנת יעקב קרבנות עמ' רלג {כ"מ}
ג/ד משנת רבנו עמ' צה {לוקה}
ג/ד עורה שחר דף כ ע"ד {מל"מ}, לז ע"א
ג/ד עזר משפט עמ' תסב-תסד
ג/ד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קי
ג/ד עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק א אות ג
ג/ד ערהשה"ע זרעים סי' עד אות א
ג/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' נז
ג/ד שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' קכג
ג/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' רכו
ג/ד שעורי ר"א ליכטנשטין טהרות עמ' 96, 101
ג/ד שרידי אש ח"ב עמ' תקצח
ג/ד תורת המועדים (תשכד) עמ' 447
ג/ד תורת הקדש ח"א עמ' שטז
ג/ד תכלת מרדכי (קלצקי) דף סו ע"ב וע"ד
ג/ד תשובות יהודה דף לה ע"ג
ג/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נד
ג/ה אור הישר [מל"מ הל' אבל פ"ג ה"י ד"ה הן אמת]
ג/ה אור ליהודה יבמות עמ' רצ
ג/ה אור שמח
ג/ה אורח ישר דף ע ע"א
ג/ה אחרית השנים עמ' לד, סא
ג/ה אנצי"ת ע' אכילת מ"ש הע' 93, 97, 98, 100
ג/ה אשר למלך
ג/ה בדבר מלך ח"ט עמ' יט
ג/ה ברור הלכה יבמות עג ע"א ציון ז
ג/ה ברור הלכה יבמות עג ע"א ציון ט פרק ב {ר"י קורקוס}
ג/ה גבורת יצחק (תשמח) דף עב
ג/ה גבורת יצחק (תשסו) עמ' סח, עג
ג/ה גבורת יצחק מ"ש עמ' רט, ביכורים עמ' קכז
ג/ה גבורת יצחק מכות עמ' רפח
ג/ה גור אריה דברים פ' כו הע' 142
ג/ה דברי שאול דברים עמ' ר
ג/ה הר המלך ח"ז עמ' עד
ג/ה זהב התרומה מ"ש עמ' קלה, שמה
ג/ה חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ה ס"ק ב
ג/ה חזון נחום זרעים ח"ג עמ' סא
ג/ה חי' הגר"מ הלוי
ג/ה ישמח אב עמ' קמא
ג/ה כפי אהרן (זס') תנינא עמ' נ
ג/ה כתר המלך
ג/ה לקוטי סופר ח"א דף לו ע"ב
ג/ה מוריה גל' רג עמ' סד {לוקה}, סו
ג/ה מוריה ו גל' ב (ר"א חברוני)
ג/ה מלאכת חשב עמ' קסג
ג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' שע-שעא, ח"ג עמ' תלג-תלד
ג/ה מנחת חינוך מצוה תרח (דף קט ע"א-ע"ב)
ג/ה מעשה נסים (הכהן)
ג/ה מעשה רקח
ג/ה מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף י
ג/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' לב
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלב עמ' רד
ג/ה משנת אליעזר (רבינ') עמ' קסד
ג/ה משנת יעקב
ג/ה משנת יעקב עבודה עמ' פא
ג/ה משפטי דרבנן עמ' מח
ג/ה ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קטו
ג/ה פני משה (שלז')
ג/ה פרי שמואל מכות עמ' קלח
ג/ה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קסא
ג/ה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שז {בירושלים}
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפג
ג/ה שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכא {כ"מ}
ג/ה שם דרך כתובות עמ' מו
ג/ה שעורי הרב חלה עמ' קנה, קסה
ג/ה שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' טז
ג/ה שערי זיו ח"א דף סא ע"ג
ג/ה שערי טהר ח"ה שער ב סי' ג אות ד
ג/ו אות היא לעולם ח"ב דף לב ע"ב {כ"מ}
ג/ו אנצי"ת ע' אנינות הע' 17
ג/ו אשר למלך
ג/ו בדבר מלך ח"ד עמ' קטז
ג/ו בית מועד (גטיניו) דף לב ע"ד {ר"י קורקוס}
ג/ו ברכת ראובן דף כו ע"א
ג/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קסא
ג/ו זכרון זאב עמ' קסט
ג/ו חוף ימים ח"ב סי' עה אות ז
ג/ו חזון נחום זרעים ח"א עמ' רלד, ח"ג עמ' י
ג/ו חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רמא
ג/ו חיים שנים ישלם עמ' קנח
ג/ו טוב ירושלים על הרמב"ן דברים פכ"ו פסוק יד
ג/ו כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רנט
ג/ו לחם חקי עמ' רעט-רפא
ג/ו מוריה שנה ו גל' ב (ר"א חברוני)
ג/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שמו
ג/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רסד
ג/ו משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלב עמ' רד
ג/ו משנת יעקב
ג/ו נאות אפרים ח"ב עמ' עג
ג/ו נתיב אברהם ח"א עמ' לו
ג/ו עטרת חן ח"א עמ' פז
ג/ו קרית מלך
ג/ו רמת רחל עמ' סו {אנינות מה"ת ביום מיתה בלי קבורה}
ג/ו שלמי יוסף יומא ח"א עמ' יח {לא חילק בין מת בחול למת בשבת ויו"ט}
ג/ו שם דרך כתובות עמ' מו
ג/ו שעורי הרב - אבלות עמ' כח
ג/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רפג
ג/ו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' שלז
ג/ז אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ב ד"ה ודע
ג/ז בית אהרן וישראל גל' נג עמ' לז
ג/ז ברור הלכה סוכה לה ע"ב ציון ז
ג/ז גבורת יצחק (תשמח) דף עב
ג/ז גבורת יצחק (תשסו) עמ' סח, עג
ג/ז גבורת יצחק מ"ש עמ' קפב, ביכורים עמ' קכו
ג/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 24
ג/ז זבח טוב שער יב סי' י
ג/ז זכרון יצחק (מחלמא, תקפב) סי' עח
ג/ז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' עח {באנינות}
ג/ז חי' הגרי"ז דף יז ע"א
ג/ז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רצה
ג/ז ישמח אב עמ' קמא
ג/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כא ס"ק ה
ג/ז מוריה ו גל' ב (ר"א חברוני)
ג/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' קפו
ג/ז מעשה רקח
ג/ז משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלב עמ' רד
ג/ז משנת יעקב
ג/ז נאות אפרים ח"ב עמ' סא
ג/ז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף פה ע"א
ג/ז ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קלג
ג/ז סופר המלך
ג/ז קדשי יהושע עמ' אלף רעה
ג/ז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שו {לוקה}
ג/ז שם דרך כתובות עמ' מו
ג/ז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תסח
ג/ז שערי טהר ח"ה שער ב סי' ג אות ד
ג/ז תכלת מרדכי (קלצקי) דף סו ע"ב
ג/ח אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 1 {ישועות מלכו}
ג/ח אור הישר [עין יצחק יו"ד סי' כד, שו"ת הריב"ש סי' רט ד"ה והשלישית]
ג/ח אמונת אליעזר דמאי עמ' כד
ג/ח בית פנחס (וולף) עמ' 131-130
ג/ח דברות משה זרעים עמ' תש {ומותר לאכול מע"ש של דמאי באנינות}, תשח {וליתנו לעם הארץ}
ג/ח דברי אמת (תרכא) דף מ ע"א {כ"מ}
ג/ח דברי אמת (תשעט) עמ' ח, תקסא {ראב"ד, דאין מפקידין מעשר שני היינו דוקא במעות, וכ"מ}
ג/ח דרך המלך (חוידינסקי) דף לא ע"ב
ג/ח הכה"ג והסגן סי' ז אות א
ג/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' מב
ג/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרצט
ג/ח זהב התרומה מ"ש עמ' קכד
ג/ח חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ט ס"ק יד
ג/ח חזו"א דמאי סי' ג ס"ק ב
ג/ח חזו"א על הרמב"ם
ג/ח חק לישראל שומרים עמ' 1118
ג/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שכו, של, שלב {ראב"ד}
ג/ח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רכא ע"ג, רכד
ג/ח ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' מח
ג/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תפו
ג/ח מעשה רקח
ג/ח מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' כד, דמאי סי' לג
ג/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקיט, תקכב
ג/ח משפט כהן עמ' שכג ע"ב
ג/ח משפטי עזיאל ח"ו עמ' קא
ג/ח נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף קב ע"ג
ג/ח עין יצחק ח"א עמ' רכח
ג/ח פני אברהם (שפירא) עמ' רצג {ישועות מלכו}
ג/ח קרית מלך
ג/ח שלום ירושלים עמ' פב
ג/ח שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רצב {ראב"ד}
ג/ח שער המלך ח"א עמ' רסה
ג/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 9
ג/ט אוצרות הרמב"ם
ג/ט אמונת אליעזר דמאי עמ' כד
ג/ט אמונת יהושע עמ' תקנח
ג/ט בית זבול ח"ג סי' מ אות יב
ג/ט דברות משה זרעים עמ' תשה-תשו {מע"ש אסור לאבד אפילו מיעוטו בדרכים אלא מוליכו כל שהוא או מוליך דמיו לירושלים וכ"מ}, תשו-תשז {וכמה היא מיעוט פחות מכגרוגרת בין באוכל שלם בין בפרוס אבל כגרוגרות אין מאבדין אותו וראב"ד וכ"מ}, תשז-תשח {והמפריש מעשר שני של דמאי פחות מכגרוגרת נותנו לעם הארץ וכ"מ}, תשט {אבל לא יפרישנו לכתחלה לאבדו שאין מפרישין לאבד}
ג/ט חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ט ס"ק יד
ג/ט חזו"א דמאי סי' ג ס"ק ב
ג/ט חזו"א על הרמב"ם
ג/ט חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קנא, רפח
ג/ט חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' כ
ג/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שיד-שטו
ג/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קיט {לא יפריש לכתחילה}
ג/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רפד
ג/ט מעיני המים
ג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ט ס' השדה דף מז ע"א-ע"ב
ג/ט עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' נט
ג/ט עץ השדה סי' טז הערה יח
ג/ט קרית מלך
ג/ט שערי טהר ח"ב שער ד סי' ח אות א, סי' יז אות א-ב, סי' כד אות ב, סי' כה אות ב
ג/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 10
ג/ט תורת מיכאל עמ' יז-יח
ג/ט תשובות ר' יעקב מליסא דף כג
ג/י אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קלד, ח"ג עמ' סב, ח"ז עמ' צב
ג/י אברהם יגל
ג/י אגרות הגרי"ד עמ' קמב, קסח, קעד
ג/י אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 106-107, 110
ג/י אוצר יסודי שביעית עמ' תקנב
ג/י אור שמח
ג/י אות היא לעולם ח"ב דף לג ע"ב
ג/י אישים ושיטות (תשסז) עמ' קלב {בגדים}
ג/י אמונת יהושע עמ' תקעט {אוכל כנגדו}, תתקכד {שאר צרכיו}, תתקעח {אוכל כנגדו}, תתקפא {סיכה כשתיה}, תתקפח {או"ש}
ג/י אנצי"ת ע' אכילת מ"ש הע' 14
ג/י ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' שעב
ג/י בדבר מלך ח"ד עמ' מד
ג/י בית יעקב (מסקין) סי' כא
ג/י ברור הלכה יבמות עד ע"א
ג/י גבורת יצחק שביעית עמ' קמז, קס, מ"ש עמ' פח, צב, צז, קא, קו, קט, קיא, קכז, קעג
ג/י גור אריה דברים פ' כו הע' 146
ג/י דברות משה זרעים עמ' תסא, א'קעא {ואסור להוציאו בשאר צרכיו כגון ליקח בו כלים ובגדים ועבדים}
ג/י דברות משה קדושין סי' נ הערה סב, ב"ק ח"ב סי' עג ענף ז
ג/י דברי שאול דברים עמ' רא {כ"מ}
ג/י הרמב"ם כמחנך עמ' 207
ג/י ויען יצחק עמ' רסה-רסו
ג/י זהב התרומה מ"ש עמ' שטו, שמג
ג/י זכרון שמואל עמ' ג-ד
ג/י חוף ימים ח"ב סי' יד אות ב-ג
ג/י חזון נחום זרעים ח"ב עמ' קלה
ג/י חי' הגר"ח החדש עמ' לב
ג/י חי' הגרי"ז דף עח ע"ד
ג/י חי' עזיאל
ג/י חיי נפש ח"ו עמ' קיא
ג/י יבין שמועה (מע"ש) פ"ח ע"א
ג/י יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' נה, קמה, קמט-קנ
ג/י יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' קז {דבר שאינו מתקיים}
ג/י כרם יעקב עמ' ריז
ג/י כרם ציון שביעית ח"א דף טו ע"ב, ח"ב עמ' קל ע"א, קס ע"ב, קע ע"ב
ג/י מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נז
ג/י מוריה גל' רג עמ' סד, סו, סח, ע, גל' רכו עמ' צד
ג/י מילי דמרדכי
ג/י מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רכב
ג/י מנחת חינוך ח"ג עמ' תלד
ג/י מעין החכמה עמ' שלו
ג/י מעשה רקח
ג/י מצעדי גבר יבמות סי' נז אות ג
ג/י מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' כג
ג/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקיט
ג/י משנת חיים דברים עמ' תפד
ג/י משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קא, קסו, קעב
ג/י משנת יעקב כאן וזרעים ח"ב עמ' ריח
ג/י נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מה אות א
ג/י סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קלג
ג/י ספרי דבי רב ח"ד עמ' רא
ג/י עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף ס ע"א
ג/י עומק הפשט ח"ג עמ' קס
ג/י עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קעח {רדב"ז}
ג/י עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' מה-מו
ג/י פני מנחם - תורה ומועדים נישואין וש"ב עמ' קלא {לא נתתי ממנו למת כלומר לא הוצאתי אותו בדבר שאינו מקיים את הגוף}
ג/י פרי שמואל מכות עמ' קלח
ג/י פרי שמואל שביעית עמ' ס-סא
ג/י ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"ה
ג/י צמח דוד (רפפורט) אות רכד
ג/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשלא
ג/י קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קיד
ג/י קרבן אליצור דף קיח ע"ד
ג/י קרית מלך
ג/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רצד, תפז
ג/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרכח
ג/י שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' צא
ג/י שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' מד
ג/י שביעי קדש עמ' פח, קיג
ג/י שהם וישפה ח"א
ג/י שולי הגליון עמ' קכ
ג/י שמות בארץ (תשנט) עמ' רפז
ג/י שעורי הרב חלה עמ' קסז
ג/י שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קיז
ג/י שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' ח, תקנז
ג/י שערי זיו ח"ב דף קסד ע"ד
ג/י שערי טהר ח"ב שער ד סי' ז, סי' ח אות א, סי' כה אות ב, סי' כז אות ב, ד
ג/י תורת הקדש ח"ב עמ' קסא
ג/י תורת זרעים עמ' סט
ג/י תורת שביעית (סור') סי' יד {רדב"ז}
ג/י תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' יז
ג/יא אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' עט
ג/יא אגרות הגרי"ד עמ' קמב, קמו, קמז, קס, קסג-קסד, קעא, קפ
ג/יא אהלי חיים עמ' פט
ג/יא אמונת יהושע עמ' תתמ {פקעה הקדושה}, תתקפז {יין וחומץ}
ג/יא אנצי"ת ע' אכילת מ"ש הע' 19, 21, 35
ג/יא אשל אברהם (שפירא) עמ' תקנד {כזית}, תקנז {נפסל מאכילת אדם}
ג/יא באר ראי עמ' טו
ג/יא באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' פא
ג/יא בית מועד (זלזניק) עמ' רכא
ג/יא ברכת מרדכי ענינים עמ' פט
ג/יא גבורת יצחק שביעית עמ' ק, קג, קמד, קמח, קעט, מ"ש עמ' כ, נ, קיג, קטז, קיט-קכ, קכה
ג/יא דברי שירה שביעית עמ' קכה
ג/יא הר המלך ח"ז עמ' עד
ג/יא זהב התרומה מ"ש עמ' נד, עט
ג/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' ל [ירושלמי מע"ש פ"ב ה"ב]
ג/יא חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ז ס"ק א, סי' ט ס"ק יז
ג/יא חזו"א שביעית סי' יד ס"ק י, דמאי סי' טו ס"ק א, ערלה סי' ג ס"ק ו (ערלה סי' יד ס"ק ב)
ג/יא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' נו, קמט
ג/יא יצחק ירנן
ג/יא ישועות כהן שביעית סי' ג ס"ק ג
ג/יא ישועת משה עמ' קטז, שצג
ג/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' טז, קלז
ג/יא כרם ציון שביעית ח"א דף קיט ע"א
ג/יא מאורות חיים תרומות עמ' סג
ג/יא מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' פה
ג/יא מוריה גל' קפה עמ' נט
ג/יא מילי דמרדכי
ג/יא מים חיים (שמולביץ) מקואות עמ' קנח
ג/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' תלד
ג/יא מנחת עני (תקמז) דף כז ע"ב {פת שעיפשה}
ג/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שכא
ג/יא מנחת שלמה שביעית עמ' קפז
ג/יא מעדני ארץ שביעית (תשד) דף סב
ג/יא מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קנו, שצז
ג/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תפט
ג/יא מעשה רקח
ג/יא מפענח צפונות עמ' 122
ג/יא מראה הנוגה [נחמד למראה ח"א דף קסח ע"ב] {שמן שנסרח}
ג/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' כב עמ' לא, סי' ל עמ' 94, 96, סי' לו עמ' 110
ג/יא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקכ
ג/יא משנת השמיטה סי' ג הערה ב, סי' ד הערה ט
ג/יא משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קה, קטו
ג/יא משנת יעבץ שמיטה עמ' עב, פב, קצט
ג/יא נחמד למראה ח"א דף קסט ע"ב
ג/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' צט
ג/יא עומק הפשט ח"ג עמ' קס
ג/יא עזר משפט עמ' תמט
ג/יא ערהשה"ע זרעים סי' פא אות ד
ג/יא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמז
ג/יא פרי שמואל שביעית עמ' ז
ג/יא קובץ חי' תורה (סול') עמ' צו
ג/יא קול דודי (תשף)
ג/יא קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנד
ג/יא קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקנז, תקצ
ג/יא קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' עא-עב, עה
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעט
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרכח
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ת, תיא
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רג
ג/יא שביעי קדש עמ' קיב, קס
ג/יא שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' קצז {פת שעיפשה}
ג/יא שמחתי באומרים לי עמ' קנט-קסא
ג/יא שעורי הרב חלה עמ' קו, קצא
ג/יא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רצט
ג/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תכ
ג/יא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקנו
ג/יא שערי טהר ח"ב שער ד סי' ב אות ג, סי' ז, סי' ח אות א, סי' טז אות א, סי' כא אות ב, ח"ג שער א סי' יא אות ב, ח"ח סי' א אות א
ג/יא תורת הקדש ח"א עמ' שכג, ח"ב עמ' קסא
ג/יא תורת זרעים עמ' ע, עה, צ, קז, קט
ג/יא תורת שביעית (סור') סי' ו-ח, כ
ג/יב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' לא
ג/יב אור שמח
ג/יב אמרי בינה דיני יו"ט סי' כא דף סז ע"א
ג/יב דברות משה זרעים עמ' תמט {שמרים של מע"ש שנתן עליהם מים ראשון אסור כמעשר ושני מותר כחולין}
ג/יב דברות משה חולין עמ' רו
ג/יב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' ל [נלמד מחכמים במע"ש פ"ב מ"ב]
ג/יב חזון יחזקאל תרומות פ"י הי"ב
ג/יב חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' לד
ג/יב משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קטז
ג/יב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 558
ג/יב קרית מלך
ג/יב שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' כ (עמ' שי)
ג/יב שיח התורה עמ' שמח {דרך אמונה}
ג/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקנו
ג/יג אמונת יהושע עמ' תקצב
ג/יג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' י ס"ק י
ג/יג יבין שמועה (מע"ש) פ"ה ע"ג
ג/יג מעשה רקח
ג/יג שמחת מלך עמ' 144
ג/יד אהל תורה (קוק) עמ' קמח
ג/יד אור שמח
ג/יד אמונת יהושע עמ' תתקצב
ג/יד זכר שמואל מעשר שני סי' ג ס"ק ג
ג/יד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' י ס"ק י
ג/יד יבין שמועה (מע"ש) פ"ה ע"ג
ג/יד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/יד כרם אברהם עמ' קכה
ג/יד מי באר (אופנהיימר) דף יג ע"ד
ג/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יד נזיר אחיו (סאויצקי) עמ' לח
ג/יד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 546
ג/יד קהלות יעקב זרעים סי' טו
ג/יד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רעט {ראב"ד}
ג/יד תורת חיים וחסד עמ' תקט {או"ש}
ג/טו באר אברהם (טרויב)
ג/טו דליית הכרם עמ' תתתיט [בדפוס וויניציא בד' זוזים פחות רביע]
ג/טו המדות לחקר ההלכה מדה כב אות נב
ג/טו עזר משפט עמ' תנד-תנז
ג/טו ציוני מהר"נ
ג/טו קובץ השמיטה עמ' שפו
ג/טז אגרות הגרי"ד עמ' קנז
ג/טז אוצר יסודי שביעית עמ' תעט
ג/טז אות היא לעולם ח"ב דף לב ע"ב
ג/טז אנצי"ת ע' אכילת מ"ש הע' 27-28
ג/טז גבורת יצחק שביעית עמ' קלח, מ"ש עמ' קו
ג/טז דברי יחזקאל (תרצה) דף עד ע"ג, קיב ע"ב
ג/טז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' מו
ג/טז זר זהב (פראג) עמ' כה {על צינית}
ג/טז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קכו ע"א, שס
ג/טז מוריה גל' קעט עמ' סא-סב, צד, צו
ג/טז מנחת חינוך ח"ג עמ' רלד
ג/טז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קיז
ג/טז נועם ח"א עמ' טז
ג/טז עולת ראיה (וייס) עמ' קכא
ג/טז קובץ השמיטה עמ' שפה, תיב
ג/טז קובץ חי' תורה (סול') עמ' עט
ג/טז קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' עה
ג/טז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תרסב
ג/טז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רעט
ג/טז שערי טהר ח"ב שער ד סי' יז אות א
ג/טז שרידי אש ח"א עמ' רנח
ג/יז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נח, ס, ח"ז עמ' צא, צג
ג/יז אבני זכרון (פפר) ח"א דף כז ע"א
ג/יז אבני ציון ח"ג עמ' רעו
ג/יז אגרות הגרי"ד עמ' קנב, קנו-קנז
ג/יז אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמה
ג/יז אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קעא
ג/יז אוצמפה"ת ב"מ מה ע"ב הע' 154 {כ"מ}
ג/יז אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 110 {ישועות מלכו}, 123-148
ג/יז אוצר יסודי שביעית עמ' תקלח
ג/יז אור הישר [לח"מ הל' אישות פ"ה ה"ד]
ג/יז אור ליהודה (תשנט) עמ' שמו {מתנה ומכר}
ג/יז אור שמח
ג/יז אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק כ
ג/יז אורים גדולים (תקיח) דף יט ע"ג-ע"ד {ר"י קורקוס}
ג/יז אורים גדולים (תקיח) דף כ ע"ב {כ"מ}
ג/יז אורים גדולים (תשסג) עמ' סז, ע
ג/יז אוריתא יד עמ' קיג {כ"מ}
ג/יז אמונת יהושע עמ' רמ, רעב, רעט, תתקכ, תתקכה-תתקכו
ג/יז אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ל ע"א-ע"ב וע"ד, לט ע"ג
ג/יז אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' מז
ג/יז אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' צב, צז
ג/יז אפיקי מגינים ב"ק סי' כט
ג/יז אפיקי מגינים זבחים סי' ט
ג/יז אפיקי מגינים חלה פ"ג מ"ג אות ג
ג/יז אפיקי מגינים פסחים סי' סג
ג/יז אפיקי מגינים קידושין סי' נ
ג/יז אפר קדשים עמ' נז, קז
ג/יז אריה ליש עמ' קלו, קנט, קסד
ג/יז ארץ הצבי (שכטר) עמ' עב {כ"מ}
ג/יז אש תמיד עמ' רנט
ג/יז אשר למלך הל' שופר פ"א ה"ג {ממון גבוה}
ג/יז באר בשדה עמ' רעג {מע"ש ממון גבוה}
ג/יז באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ח ה"א מושב שרים אות ג
ג/יז בדבר מלך ח"ט עמ' יט
ג/יז בדבר מלך חט"ו עמ' רמא, רמו {מ"ש ממון גבוה הוא שנאמר לה' הוא לפיכך אינו נקנה במתנה אא"כ נתן לו הטבל והמקבל מפריש המעשר}
ג/יז בדבר מלך חי"א עמ' רצג
ג/יז בדבר מלך חי"ח עמ' מד {מע"ש ממון גבוה הוא וכו' לפיכך אינו נקנה במתנה וכו' ואין מקדשיו בו את האשה ואין מוכרין אותו ואין ממשכנין אותו וכו'}
ג/יז בדי הארון (הכהן) עמ' 10, 18, 20
ג/יז בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כט
ג/יז בית הלוי ח"א סי' כה עמ' קח, סי' קז עמ' קכב
ג/יז בית המדרש
ג/יז בית זבול ח"ג סי' לו {כ"מ}
ג/יז בית יעקב (טבשונסקי) סי' תו סעיף א
ג/יז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שלא
ג/יז בית יצחק (חבר) ח"ב דף לט ע"ב
ג/יז בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' פט
ג/יז בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' סד
ג/יז בית שערים או"ח סי' קה
ג/יז בכורי אליהו עמ' מח
ג/יז בני יעקב
ג/יז בני שמואל
ג/יז בצל החכמה ח"ו סי' קיג אות ג {מתנה}
ג/יז ברור הלכה יבמות עד ע"א {ממון גבוה}
ג/יז ברור הלכה פסחים לז ע"ב ציון ג, לח ע"א ציון א, סוכה לה ע"א ציון ב, ב"מ מה ע"ב ציון ד {או"ש}, צ ע"א ציון ה פסקה ד, סנהדרין קיב ע"ב אחרי ציון ד, מכות כ ע"א ציון ב
ג/יז בריכת המלך עמ' מד, מו, קנ-קנא
ג/יז ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קד, קיז
ג/יז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קע
ג/יז ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' טו אות א
ג/יז ברכת מרדכי פסחים עמ' קנח
ג/יז ברכת שלמה (תשז) עמ' טו
ג/יז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ה, קב, שנז
ג/יז בשבילי הקודש סי' י אות ו {ממון גבוה}
ג/יז גבורת יצחק מ"ש עמ' ו-ז, ט, יב, סו, קמג, קמז, קסח, קעו
ג/יז גדולי שמואל ב"מ דף מה, נב {או"ש}
ג/יז גינת ראובן תרומות עמ' תתקעג, תתתקנא, תתתקנח
ג/יז דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קטו
ג/יז דברות משה זרעים עמ' שעד, תשלה {מע"ש ממון גבוה הוא}
ג/יז דברי יחזקאל (מישור) עמ' שמז {כ"מ}
ג/יז דברי יחזקאל (תרצה) דף קיב ע"ג {כ"מ}
ג/יז דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קצח
ג/יז דברי משפט - חי' מהרי"א סי' רג אות א
ג/יז דברי משפט סי' רג סעיף א {כ"מ}
ג/יז דובר מישרים
ג/יז דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1287, פ"ה הערה 1335
ג/יז דרכי אהרן ח"ב עמ' מג
ג/יז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקלח
ג/יז המדות לחקר ההלכה מדה ג אות ל
ג/יז הערות ר"י ליינר
ג/יז הררי קדם (תשס) עמ' רכה
ג/יז זהב התרומה מ"ש עמ' ה
ג/יז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' ל
ג/יז זכרון סופרים {כ"מ - משנה בריש מע"ש וכו'} [שם הוא גבי מעשר בהמה, והוא הדין במע"ש במ"א]
ג/יז זכרון סופרים {מע"ש ממון גבוה הוא} [עיין פרק ו' הלכה ח' מחמץ ומצה]
ג/יז זכרון צבי מנחם דף סד ע"ג-ע"ד {א"א להקנות מ"ש לאחר במתנה}
ג/יז זר זהב (פראג) עמ' טז, נח
ג/יז חוף ימים ח"א סי' סד אות א, ח"ב סי' כג אות א, סי' ל אות א, סי' ע אות א
ג/יז חזו"א ב"ק סי' ג ס"ק טו
ג/יז חזון יחזקאל מע"ש פ"א ה"א
ג/יז חזון נחום זרעים ח"ג עמ' ב, נה, סח
ג/יז חי' בן אריה ח"א סי' יח אות ז
ג/יז חי' בעל שרידי אש עמ' רסז
ג/יז חי' הגאון אדר"ת עמ' ז {כ"מ}, ח-ט, יד, כ, כב, כז {כולם - אם ניתן לו במתנה}, עו {ניתן במתנה}, קב {מכירת מעשר לא מועילה}
ג/יז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שע
ג/יז חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד) סי' צא
ג/יז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צא
ג/יז חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קמב
ג/יז חי' מהרי"א צטרון עמ' יג
ג/יז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קעו
ג/יז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שעז, שפב
ג/יז חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' שמב
ג/יז חיי אריה דף מב ע"א
ג/יז חיים ומלך
ג/יז חסדי דוד ח"א עמ' תח
ג/יז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שעו
ג/יז יבין שמועה (מע"ש) פ"ח ע"א
ג/יז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קס
ג/יז יהל אור דף י ע"א {ממון גבוה}
ג/יז יחל ישראל (תשנב) עמ' קנד
ג/יז יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' סט
ג/יז ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קפא
ג/יז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/יז כבוד יו"ט
ג/יז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רנח
ג/יז כנה"ג [עצמות יוסף דף צ ע"ב]
ג/יז כנפי נשרים
ג/יז כפתור ופרח (תשו) דף יד ע"ג
ג/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תג, ח"ג עמ' כט, רלא
ג/יז כתב סופר או"ח סי' קכה ד"ה ומה שכתבת
ג/יז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' צב
ג/יז לב בנים עמ' קעג
ג/יז לב יוסף (גפן) עמ' 132
ג/יז לב יוסף עמ' 132
ג/יז להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' ל
ג/יז להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רמב
ג/יז לחם בכורים עמ' 13, 17
ג/יז לחם חקי עמ' צז
ג/יז לקוטי שיחות חל"ד עמ' 81 {ממון גבוה}
ג/יז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כה אות ג {ממון גבוה, אסור למוכרו}
ג/יז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קיז
ג/יז מגילת ספר לאוין דף קמט ע"ב
ג/יז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רצה, שז
ג/יז מוריה גל' קה עמ' נג {ממון גבוה}, גל' רג עמ' ע {ר"י קורקוס}
ג/יז מילי דמרדכי
ג/יז ממעיני ישועה (הירשהורן) דף כז ע"א וע"ג, כח ע"ב
ג/יז מנחת אשר פסחים עמ' קכג, ב"ק עמ' רז
ג/יז מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קיב
ג/יז מנחת חינוך ח"א עמ' ע, קג, רנז, ח"ב עמ' קכד, רנ-רנא, ח"ג עמ' קפה, רכד, רלז, שפד
ג/יז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שלט
ג/יז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קס
ג/יז מעשה רקח
ג/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קסה ע"ג
ג/יז מצעדי גבר ב"ק סי' סד אות ט
ג/יז מקדש דוד זרעים - תרומות סי' לא
ג/יז מקדשי השם ח"ב עמ' צב {ממון גבוה} צד {או"ש}
ג/יז מקראי קדש (תשנג) עמ' צא, רנד
ג/יז מרומי גלים עמ' פח
ג/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יז משאת המלך ח"ב סי' רנג
ג/יז משאת משה (חברוני) פסחים סי' סא עמ' 184, סי' צט עמ' 306 {ממון גבוה}
ג/יז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תצט
ג/יז משה ידבר (תשעו) עמ' שעז
ג/יז משכן בצלאל ח"א סי' א, נג
ג/יז משנת יעקב
ג/יז משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפג
ג/יז משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעה-קעו
ג/יז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קיז
ג/יז נזר אברהם מכות ועדות עמ' קפט
ג/יז נזר הקדש (קפלן)
ג/יז נטעי נתן (פריד) סי' ל
ג/יז נתיב אברהם ח"א עמ' סח {ממון גבוה}
ג/יז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקו
ג/יז סוכה וארבעת המינים עמ' 455 {לקדש אשה}
ג/יז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רצג-רצו
ג/יז עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף ס ע"ב {ממון גבוה}
ג/יז עטרת חן ח"א עמ' קנג
ג/יז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קצח
ג/יז עין יהודה עמ' רלז, רלט {לא נקנה במתנה}
ג/יז עיני דוד הל' שכירות פ"י ה"א (נג ע"ג) {מרהינים}
ג/יז עליות משה (תשנב) ח"א עמ' צו
ג/יז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' רפג, ח"ב עמ' תיא
ג/יז עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קנג
ג/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסה
ג/יז עצמות יוסף קידושין דף נד (עמ' ריב)
ג/יז ערהשה"ע זרעים סי' קיז אות ז-ט
ג/יז פאר הלכה פסחים עמ' רצג
ג/יז פני משה (שלז')
ג/יז פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קכד
ג/יז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רעא
ג/יז פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' שמא
ג/יז פרי עץ חיים (הורביץ) ט ע"א
ג/יז פרי שמואל מכות עמ' קלט
ג/יז ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"א
ג/יז צמח ארז עמ' תצו
ג/יז קובץ הערות (תשסג) סי' נב אות יג
ג/יז קובץ השמיטה עמ' שפו
ג/יז קובץ חי' תורה (סול') עמ' עט-פ, צ-צא
ג/יז קמח סולת עמ' רצז
ג/יז קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' לג, דברים עמ' קנג {ממון גבוה}
ג/יז קרבן ציון עמ' רסב
ג/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעג, רפג, רצב, רצד, תריג
ג/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תיט-תכ
ג/יז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קסז
ג/יז שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף לו ע"א-ע"ב
ג/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קנד, ח"ו סי' נח, ריא
ג/יז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקכ
ג/יז שיבת ציון (לנדא) סי' טז
ג/יז שלמי יוסף מנחות עמ' תה
ג/יז שלמי שמחה ח"א עמ' רכח
ג/יז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קנה, שי
ג/יז שמחת החג דף פח ע"ד, צח ע"ד, ק ע"א
ג/יז שנות חיים (קלוגר) עמ' רלח, תקיז {כ"מ}
ג/יז שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' עא, עג
ג/יז שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' פד-פה, קדשים עמ' עג
ג/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' סא
ג/יז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' צ
ג/יז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' י
ג/יז שעורי ר' שמואל קדושין עמ' שסה, ב"ב ח"ב עמ' קנט
ג/יז שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 153
ג/יז שער המלך
ג/יז שער המלך ח"א עמ' רנא, טעם המלך ח"א עמ' שעז
ג/יז שערי טהר ח"ב שער ד סי' כג אות ג, סי' כה אות ב, סי' כז אות ב
ג/יז שערי ישר שער ו פט"ז אות ז
ג/יז שערי תורת בבל עמ' 130
ג/יז תורת הקדש ח"א עמ' שיב, ח"ב עמ' קמב, קס, קסב-קסג, רנו
ג/יז תורת זרעים עמ' קו {ממון גבוה}
ג/יז תורת יצחק ח"א עמ' צה
ג/יז תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרנד
ג/יז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תיח
ג/יז תפארת בחורים פאה עמ' תקלח {ממון גבוה}
ג/יז תפארת ציון (ריבקין) סי' ד אות א, סי' ז אות יט
ג/יז תשובה שלמה אהע"ז סי' נ דף נח ע"א {כ"מ}
ג/יז תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רה
ג/יח אבן ישראל (פישר)
ג/יח אריה ליש עמ' קס
ג/יח בית ישחק הל' שכירות פ"י ה"א (דף קכא ע"ג)
ג/יח בריכת המלך עמ' קנ-קנא
ג/יח זר זהב (פראג) עמ' יז
ג/יח חזון נחום זרעים ח"ג עמ' ב
ג/יח חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' ריח
ג/יח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קעו
ג/יח חסדי דוד ח"א עמ' תח
ג/יח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' צב
ג/יח מילי דמרדכי
ג/יח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רעא
ג/יח מראות הצובאות (תשסז) עמ' תסה
ג/יח פני משה (שלז')
ג/יח פרי החג דף יז ע"ב {הבדל בין משכון למרהין}
ג/יח צמח ארז עמ' תצד
ג/יח קובץ השמיטה עמ' שפז
ג/יח קרבן אליצור דף קטז ע"ב
ג/יח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תריג
ג/יח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' צא
ג/יח שערי תורת בבל עמ' 130
ג/יח תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 714
ג/יט אבי עזרי ח"ג
ג/יט אביר יעקב (אביגדור) דף נט ע"א-ע"ב {שמא לא יכוון משקלותיו - מדוע לא אמר משום ביזוי}
ג/יט אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' קמה
ג/יט אבני נזר או"ח סי' תקה אות ג, חו"מ סי' עח
ג/יט אנצי"ת ע' בזוי מצוה הע' 38
ג/יט ארבעים לבינה ח"א סי' כא-כב, ח"ב סי' סה-סו
ג/יט אשר למלך
ג/יט בית אהרן וישראל גל' לז עמ' צט, גל' סב עמ' יז {שמא לא יכוון משקלותיו}
ג/יט בית הלל (מטיסמניץ) דף לו ע"ג
ג/יט בית המדרש
ג/יט בית המלך (בוים) דף כג ע"ב
ג/יט בן אריה
ג/יט בן הרמה הל' חנוכה פ"ד ה"ט דף ע ע"א-ע"ג {שמא לא יכוון משקלותיו}
ג/יט ברור הלכה שבת כב ע"א ציון ז פסקה ב, כב ע"ב ציון א
ג/יט ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רמט
ג/יט דעת סופר או"ח סי' קיז
ג/יט דרור יקרא עמ' קפג
ג/יט הוד תהלה (חרל"פ) דף ח ע"ג, ט ע"ג, לח ע"ב
ג/יט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' ל [עי' ירושלמי מע"ש פ"א ה"א]
ג/יט חי' הגרי"ז דף נט ע"א
ג/יט חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' קס
ג/יט חי' מהר"ם שיק שבת עמ' רפג, רפט
ג/יט חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' מ-מא
ג/יט חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' צ, צד-צה, ק
ג/יט חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כ עמ' סה-סו {קושיה מהל' חנוכה}
ג/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תג
ג/יט לב שלם הל' חנוכה פ"ד ה"ט
ג/יט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות ט
ג/יט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שטו, תא
ג/יט מועדים וזמנים ח"ב סי' קנא
ג/יט מוריה גל' קעט עמ' צה {אבי עזרי}
ג/יט מילי דמרדכי
ג/יט מילי דמרדכי הל' חנוכה פ"ד ה"ט
ג/יט מנוחת אשר ח"א דף ט ע"ב וע"ד, י ע"א {שמא יכוין משקלותיו}
ג/יט מנוחת אשר ח"ב דף ג ע"ג {שמא יכוין משקלותיו}
ג/יט מנחת נתנאל דף ו ע"ד, ז ע"א
ג/יט מקראי קדש (תשנג) עמ' שכו
ג/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יט משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תיז-תכ
ג/יט משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקכב
ג/יט נרות אהרן הל' חנוכה פ"ד ה"ט
ג/יט נתיב מאיר הל' חנוכה פ"ד ה"ט
ג/יט ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתרעה-תתתרעו, תתתרעט
ג/יט עללת הבציר דף יח ע"א {שמא יכוון משקלות}
ג/יט ענפי ארז (זי') דף קפו ע"ג
ג/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסט
ג/יט עצי חיים על מועדים עמ' רמח
ג/יט פני משה (שלז')
ג/יט קובץ השמיטה עמ' תיג
ג/יט קרית מלך
ג/יט רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שנד
ג/יט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תריג
ג/יט שבט סופר [שבט סופר או"ח סי' פ]
ג/יט שולי הגליון עמ' קכא
ג/יט שלום ירושלים עמ' קס
ג/יט שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רסא
ג/יט שעורי הרב חלה עמ' לג
ג/יט שפת אמת על התלמוד ח"א דף לד ע"ב
ג/יט תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 713
ג/יט תורה לשמה (תשעג) עמ' של
ג/יט תורה מציון שנה ה חוב' ב סי' ב אות יא-יב
ג/יט תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' ב
ג/כ אגרות הגרי"ד עמ' קנז
ג/כ אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמה
ג/כ אריה ליש עמ' קלז
ג/כ ברור הלכה שבת כב ע"ב ציון א
ג/כ גבורת יצחק מ"ש עמ' ז
ג/כ דברות משה זרעים עמ' שעד {האחים שחלקו מע"ש אין שוקלין זה כנגד זה}
ג/כ זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לא [מהרי"ט אלגזי הל' בכורות פ"ה אות לו]
ג/כ חזון יחזקאל מע"ש פ"א ה"א
ג/כ חזון נחום זרעים ח"ג עמ' ב
ג/כ חיי אריה דף מב ע"א
ג/כ חסדי דוד ח"א עמ' קנח
ג/כ יבין שמועה (מע"ש) פ"ב ע"ב וע"ה
ג/כ כתר המלך
ג/כ מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לו {כ"מ}
ג/כ מועדי ה' (נתנזון) חנוכה עמ' סו
ג/כ מועדים וזמנים ח"ב סי' קנא
ג/כ מילי דמרדכי
ג/כ מנחת חינוך ח"ג עמ' רלו
ג/כ מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קכו ע"א] {כ"מ}
ג/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/כ משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקכב
ג/כ נתן פריו סוכה עמ' רפו
ג/כ פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קכד
ג/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קנד
ג/כ שלום ירושלים עמ' קס
ג/כ שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רנח {כ"מ}, רס {ראב"ד}
ג/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 189
ג/כא אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קל
ג/כא אגרות הגרי"ד עמ' קנז
ג/כא אמרי יושר ח"א סי' קז {פריעת חוב}
ג/כא בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' רסה, רעו
ג/כא בדבר מלך ח"ט עמ' רב, ריג
ג/כא בדבר מלך ח"י עמ' רמט, רס
ג/כא בריכת המלך עמ' מב
ג/כא גבורת יצחק מ"ש עמ' צו
ג/כא דברי אור ח"ד עמ' רעה
ג/כא חוף ימים ח"ב סי' יד אות ו, סי' סט אות ב
ג/כא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' סח, קלה, קמד
ג/כא מוריה גל' רכו עמ' צה {אין פורעים בו חוב}
ג/כא מילי דמרדכי
ג/כא משכנות אפרים שבת סי' לה אות מח {פריעת חוב}
ג/כא משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקכג {אין פורעין חוב}
ג/כא משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קמא-קמב
ג/כא משנת יעבץ שמיטה עמ' צג
ג/כא נחמד למראה ח"א דף נא ע"ד
ג/כא ענפי ארז (זי') דף קכג ע"ב
ג/כא קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' צג
ג/כא תחומין חכ"א עמ' 20
ג/כא תלמי השדה עמ' רסה
ג/כב בדבר מלך ח"ט עמ' יט
ג/כב גבורת יצחק מ"ש עמ' קמב
ג/כב זכור לדוד עמ' קד
ג/כב חוף ימים ח"ב סי' סט אות א, ג, סי' עד אות ו
ג/כב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' יז
ג/כב ישא איש דף כ ע"ג
ג/כב מטה אהרן (הלוי) דף עג ע"א
ג/כב קרבן אליצור דף קיז ע"ב {כ"מ}
ג/כב שעורי הרב חלה עמ' לב
ג/כג זכר יצחק (תשח) עמ' רכז
ג/כג יבין שמועה (מע"ש) פ"ג ע"ג
ג/כג יצחק ירנן [עי' חידושי הל' תרומות פי"א ה"ח]
ג/כג ערהשה"ע זרעים סי' קיז אות ט
ג/כג ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ב מ"ב
ג/כג שם טוב - השלמה
ג/כג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רפא
ג/כג שערי טהר ח"ב שער ד סי' כז אות א
ג/כד אבני זכרון (פפר) ח"א דף פג ע"א
ג/כד אגרות הגרי"ד עמ' קנו
ג/כד אוצמפה"ת ב"מ נז ע"ב הע' 77, 79
ג/כד אור הישר [לח"מ ושעה"מ הל' חמץ פ"ו ה"ח]
ג/כד אור ליהודה (תשנט) עמ' רצט {כפל}, שמו
ג/כד אור שמח
ג/כד אור תורה (בלומ') דף סו ע"א
ג/כד אמונת יהושע עמ' רעו, תתקיח, תתקלח {כפל}
ג/כד אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא [ב] ד"ה מש"כ
ג/כד אפיקי מגינים ב"ק סי' כט
ג/כד אפיקי מגינים זבחים סי' ט
ג/כד אפיקי מגינים חלה פ"ג מ"ג אות ג
ג/כד אפיקי מגינים מנחות סי' נט
ג/כד אפיקי מגינים פסחים סי' סג
ג/כד אפיקי מגינים קידושין סי' נ
ג/כד בדבר מלך חי"ח עמ' מד {כבר ביארנו שהמעשר ממון גבוה הוא לפיכך אנו אומרים שהגונב מע"ש אינו משלם תשלומי כפל והגוזלו אינו משלם חומש}
ג/כד בריכת המלך עמ' מו, נ, עב, פה
ג/כד ברכת מרדכי ענינים עמ' קכח
ג/כד ברכת מרדכי פסחים עמ' קנח, קסה
ג/כד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קב
ג/כד גדולי שמואל ב"ק דף סב ע"ב, עו, ב"מ דף נז ע"ב
ג/כד גידולי שמואל ב"מ נז ע"ב
ג/כד דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קיג
ג/כד דברות משה ב"ק ח"א סי' ו ענף ו
ג/כד דגל ראובן ח"ג סי' יז
ג/כד דרכי אהרן ח"ב עמ' מא-מב
ג/כד זהב התרומה מ"ש עמ' שטו
ג/כד זכרון סופרים {כ"מ - לעיל פרק זה} [הלכה יג, ועיין כסף משנה פרק ו מבכורים הלכה ד]
ג/כד חי' הגאון אדר"ת עמ' ז, ט, עה {ממון גבוה}
ג/כד חי' ר' שמואל ב"ק עמ' עו, עח
ג/כד חלקת לוי עמ' ס
ג/כד יבין שמועה (מע"ש) פ"ב ע"ד
ג/כד יד דוד (קרלין) ח"ב דף לד
ג/כד יד ישראל ח"ב
ג/כד לב בנים עמ' קעב
ג/כד מוריה ז גל' ו (ר"מ אילן)
ג/כד מעשה רקח
ג/כד משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' 122, סי' צט עמ' 306
ג/כד משך חכמה שמות פכ"ב פס' ו
ג/כד משכן בצלאל ח"א סי' א, ב
ג/כד נר מצוה (ואלק) שרשים דף לא ע"ד {מ"ש ממון גבוה}, מצוות דף מא ע"ד {ממון גבוה}
ג/כד עין יהודה עמ' רלו {ממון גבוה}, רמב-רמג
ג/כד פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קכה
ג/כד פתחי שמועות ב"ק פ"ז עמ' רצד
ג/כד צפנת פענח דברים עמ' רטז
ג/כד קובץ חי' תורה (סול') עמ' עח
ג/כד קול יהודה (פרלוב) עמ' נא {ממון גבוה}
ג/כד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' פז
ג/כד קרית מלך
ג/כד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רצג, שסט, תיח, תריג
ג/כד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' שמט, תיט
ג/כד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכא
ג/כד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קלג
ג/כד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קצט
ג/כד שם טוב - השלמה
ג/כד שמחת החג דף פח ע"ד
ג/כד שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נ ד"ה ועי'
ג/כד שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 202
ג/כד שער המלך ח"א עמ' רמט
ג/כד שערי זיו ח"ג דף עד ע"א-ע"ב
ג/כד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 187
ג/כד שערי ישר שער ו פט"ז אות ז-ט
ג/כד תורה שלמה שמות פכ"ב אות קנ+
ג/כד תורת האוהל (תשנג) עמ' תא {כפל}
ג/כד תורת הקדש ח"ב עמ' קלה, קמ, קמט, קסג, ח"ג עמ' קיט
ג/כד תורת מיכאל עמ' לא {רדב"ז}
ג/כד תחומין חכ"א עמ' 106
ג/כה אגרות הגרי"ד עמ' קנג, קנח
ג/כה אמונת יהושע עמ' רעג, תתקיז, תתקכד
ג/כה אפיקי מגינים חלה פ"ג מ"ג אות ג
ג/כה אפיקי מגינים מנחות סי' נט
ג/כה אפיקי מגינים פסחים סי' סג
ג/כה אפיקי מגינים קידושין סי' נ
ג/כה בדבר מלך ח"ט עמ' כ, צג
ג/כה בדבר מלך חי"ז עמ' רכ {יכול להקדיש מ"ש}
ג/כה בדבר מלך חי"ח עמ' מד {המקדיש מ"ש שלו לבדק הבית ה"ז פודה אותו מי שפודהו ע"מ להקדש שלו ולמש"ע את שלו וכו'}
ג/כה בדי הארון (הכהן) עמ' 14
ג/כה בית אהרן וישראל גל' לח עמ' מט {ממון גבוה}
ג/כה בריכת המלך עמ' נב, עב
ג/כה ברכת מרדכי ענינים עמ' קכח
ג/כה ברכת מרדכי פסחים עמ' קסו
ג/כה ברכת שלמה אהע"ז עמ' רעז
ג/כה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שמד
ג/כה גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' עד
ג/כה גבורת יצחק תרומות עמ' כב, מ"ש עמ' ב-ד, ז-ח, יב, נח, קס, קעה, קעז, קפ
ג/כה גדולי שמואל ביצה דף ה, נדרים דף יג ע"ב, ב"ק דף עו, ב"מ דף מה, נב
ג/כה גט מקושר (אלגזי) דף כג ע"ב
ג/כה גינת ראובן תרומות עמ' תתתקנח
ג/כה דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קצח
ג/כה דרכי אהרן ח"ב עמ' מה
ג/כה זהב התרומה מ"ש עמ' לד, שטו
ג/כה חוף ימים ח"ב סי' ל אות יג
ג/כה חזון יחזקאל מע"ש פ"ה הי"ב
ג/כה חי' הגרי"ז דף נח ע"ד
ג/כה חי' מהרי"א צטרון עמ' יג, קכו
ג/כה חסדי דוד ח"א עמ' תסט
ג/כה יבין שמועה (מע"ש) פ"ב ע"א וע"ג
ג/כה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסג
ג/כה לחם חקי עמ' צח {כ"מ}
ג/כה לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' לו
ג/כה מוריה ז גל' ו (ר"מ אילן)
ג/כה מילי דמרדכי
ג/כה מנחת חזקיה מנחות עמ' רמא
ג/כה מנחת חינוך ח"ג עמ' רלו
ג/כה מנחת חינוך מצוה תעג (דף סא ע"ב)
ג/כה משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' 122, סי' צט עמ' 306
ג/כה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תנד
ג/כה משכן בצלאל ח"א סי' א
ג/כה משנת יעקב
ג/כה נוה שלום (פיעטרקוב תרצא) עמ' 314
ג/כה נועם חכ"ג עמ' פה
ג/כה נטעי נתן (פריד) סי' ל
ג/כה נתיב אברהם ח"א עמ' כט ע"ב, ל ע"א-ע"ב
ג/כה ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תעב
ג/כה עין יהודה עמ' רמב-רמד
ג/כה ערך יעקב עמ' רה, רכו
ג/כה פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרצא {רדב"ז}
ג/כה קובץ חי' תורה (סול') עמ' פד, קא
ג/כה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רצב, תריג
ג/כה שיח ערב קדשים עמ' רכו
ג/כה שלמי יוסף מנחות עמ' תה
ג/כה שלמי יוסף ר"ה עמ' שפ
ג/כה שלמי שמחה ח"א עמ' רכד
ג/כה שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קעו
ג/כה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' סא
ג/כה שערי טהר ח"ה שער ב סי' ב אות ג
ג/כה תורת הקדש ח"ב עמ' קמא, קנה, ח"ג עמ' קכא
ג/כה תורת הקדש ח"ב עמ' קנה
ג/כה תכריך מרדכי סי' יב עמ' פג {מקדיש מ"ש}


ד/391 הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ דרך אמונה
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קכד-קכה
ד/רה"פ עשר תעשר הל' רנד-רסב, רסד-רסו
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבי עזרי ח"ג
ד/א אבקת רוכל (תשסב) עמ' יא-יב
ד/א אמונת יהושע עמ' רמ
ד/א אסיפת גאונים החדש (תשע) עמ' קיז
ד/א אפיקי מגינים קידושין סי' ח
ד/א גבורת יצחק מ"ש עמ' עד
ד/א דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה סא
ד/א דברות משה זרעים עמ' תסז {ואם לא פירש אלא הפריש מעות בלבד כנגד הפירות דיו ואינו צריך לפרש ובמגיה}
ד/א דמשק אליעזר (רלב"ג) - תשובות סי' ו {והוא שעסוקין באותו ענין}
ד/א הארת ירוחם קדושין ח"ב דף פ ע"ג
ד/א הר המלך ח"ז עמ' עד
ד/א זהב התרומה מ"ש עמ' קצא
ד/א זכרון יהודה (לאש) דף סא ע"א
ד/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לא [תוי"ט מע"ש פ"ד מ"ז]
ד/א חזו"א דמאי סי' טו ס"ק ה
ד/א חזון יחזקאל מע"ש פ"ב ה"ז
ד/א חי' הגר"ח החדש עמ' תקיג
ד/א חי' הגר"מ זמבה סי' ל אות א
ד/א חכמת גרשון עמ' נג
ד/א חמדת אהרן עמ' לא, לג
ד/א חסדי דוד ח"א עמ' שכג, תנז
ד/א יבין שמועה (מע"ש) פ"ד ע"א
ד/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קפב
ד/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסה
ד/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ד/א כך דרכו של תלמוד עמ' 9, 28
ד/א כנה"ג [תוי"ט מעשר שני פ"ד]
ד/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תי
ד/א כתבי משה זילברג עמ' 9, 28
ד/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 78
ד/א מאור למלך קדושין עמ' נ-נא
ד/א מחנה יוסף (תשעב) סי' כז אות א
ד/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קפה
ד/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שעט, שפא, תמ, תשצ
ד/א מעשה רקח
ד/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/א משנת יעקב
ד/א משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 73
ד/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לד
ד/א ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ד מ"ז
ד/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' שמה אות טו
ד/א קדשי יהושע עמ' תתמה, אלף קצג
ד/א קרית מלך
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעו
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תח
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רה
ד/א שיח התורה עמ' שמט {דרך אמונה}
ד/א שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' רטו
ד/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' נג-נד, נו-נז
ד/א תורת הקדש ח"ב עמ' קעו
ד/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' קצא
ד/ב אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 62
ד/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' שמה
ד/ב אמונת אליעזר דמאי עמ' כה
ד/ב אמונת יהושע עמ' רפו
ד/ב אמונת עתיך גל' 113 עמ' 15
ד/ב אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' לז
ד/ב אשר למלך
ד/ב ברור הלכה סוכה מא ע"א לפני ציון ב, ב"מ מו ע"ב ציון ז
ד/ב גבורת יצחק מ"ש עמ' מ
ד/ב גדולי ציון (תשנב) עמ' קלה
ד/ב דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה סב
ד/ב דברות משה זרעים עמ' תעט, תפד {וכן אם רצה לחלל פידות המעשר על פירות אחרות וראב"ד}
ד/ב דברי חיים ב"מ מד ע"ב {כ"מ}
ד/ב דברי יוסף (קונביץ) עמ' 102, 105, 109, 111, 115
ד/ב זבח שלמה ח"א עמ' יט
ד/ב זהב התרומה מ"ש עמ' קח, קנג
ד/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לא [כפות תמרים סוכה מא]
ד/ב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יא ס"ק יא-יב, ח"ב סי' ט ס"ק יב
ד/ב חזו"א דמאי סי' ג ס"ק ו-ט
ד/ב חזו"א על הרמב"ם
ד/ב חי' הגרז"ס קדשים עמ' רפב, שא
ד/ב חי' מהרי"א צטרון עמ' קכד
ד/ב חסדי דוד ח"א עמ' תכב
ד/ב טל אורות (ג'ויא), תשובות דף י-יא {כ"מ}
ד/ב יבין שמועה (מע"ש) פ"ז ע"א, פ"ח ע"ב
ד/ב יוסף חי
ד/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסד
ד/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ד/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תו-תח
ד/ב לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נא אות ד
ד/ב מאמר מרדכי (נסים) דף פז ע"ב
ד/ב מילי דמרדכי
ד/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קסח {ראב"ד}
ד/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רנ, ח"ג עמ' קפה
ד/ב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' רלז
ד/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שמד, שנב, ח"ג עמ' רי {ראב"ד}
ד/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שצא
ד/ב מעיני המים
ד/ב מעשה רקח
ד/ב מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' ג, ח
ד/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ב משנת יעקב
ד/ב משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קעב
ד/ב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 73
ד/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף לט ע"א-ע"ב
ד/ב נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' קז עמ' קעט
ד/ב נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מה אות ג
ד/ב נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"מ פ"ד ה"ה (ד"ה ונותנה)
ד/ב עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' עג {כ"מ}, עד
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסו
ד/ב פני אברהם (שפירא) עמ' פה {ראב"ד}
ד/ב פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רעז
ד/ב צרור החיים (חייקא)
ד/ב קרית מלך
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעד-קעו
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תח-תט
ד/ב שמות בארץ (תשנט) עמ' שא, שד-שה
ד/ב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' שב
ד/ב שעורי הרב חלה עמ' קצט
ד/ב שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' לב-לג
ד/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' שצח, תד {חילול מ"ש על פירות}
ד/ג אבקת רוכל (תשעז) עמ' י
ד/ג אמונת יהושע עמ' רפה
ד/ג אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צג ע"א {מנין חיוב הברכה}
ד/ג אמרי חן (לוונברג) תרומות-מע"ש עמ' קנז-קס
ד/ג אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 237
ד/ג בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קיח
ד/ג גבורת יצחק מ"ש עמ' עד, עט, קלז, קמא
ד/ג דברות משה זרעים עמ' תשלט {ואם חיללן על פירות אחרות או שחילל מעות על הפירות מברך על חילול מע"ש וכראב"ד}
ד/ג דברי יוסף (קונביץ) עמ' 107
ד/ג זהב התרומה מ"ש עמ' ק, קט, רסג
ד/ג חזו"א דמאי סי' ג ס"ק טז
ד/ג חי' הגרז"ס קדשים עמ' רפב, שא
ד/ג חמדת אהרן עמ' לג
ד/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' תקסט
ד/ג יבין שמועה (מע"ש) פ"ז ע"א
ד/ג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קצז
ד/ג יד פשוטה אהבה עמ' תתת
ד/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תח
ד/ג כרתי ופלתי סי' קב אות ה
ד/ג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 77-78 {ברכה}
ד/ג מנוחה וקדושה (זס') עמ' נא-נב
ד/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' רלה
ד/ג מעשה רקח
ד/ג מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' ח {מברך}
ד/ג מקדש דוד סי' נח אות ב בסופו
ד/ג מקור הברכה (מרגליות) עמ' כז, מח
ד/ג משנת יעקב
ד/ג משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 73
ד/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעז
ד/ג עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' עג {רדב"ז}
ד/ג פני משה (שלז')
ד/ג קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ח
ד/ג קרית מלך
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעג-קעד, קעו-קעז
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרנז
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תח, תי
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קפו
ד/ג שו"ת הריטב"א סי' קמה
ד/ג שולי הגליון עמ' קכב
ד/ג שעורי הרב חלה עמ' קסב, קצט
ד/ג שערי טהר ח"ב שער ד סי' כא אות ב
ד/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 173
ד/ג שפת אמת על התלמוד ח"א דף לד ע"ב
ד/ד אחר האסף עמ' ת
ד/ד אשר למלך
ד/ד דברות משה קדושין סי' לו ענף ה
ד/ד דברי יוסף (קונביץ) עמ' 115
ד/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לא
ד/ד חוף ימים ח"ב סי' ל אות יג
ד/ד חסדי דוד ח"א עמ' תנד
ד/ד יוסף חי
ד/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תד
ד/ד מלבושי יו"ט ח"ב קל וחמור סי' יא
ד/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שמ
ד/ד מעיני המים
ד/ד מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' ג {רק לשם חולין}
ד/ד ערך יעקב עמ' רמז
ד/ד קונטרסי שעורים ב"מ שעור כב אות ח
ד/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שצז
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעד, קעו
ד/ד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' שב
ד/ה אבקת רוכל (תשסב) עמ' יא
ד/ה אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 64-65
ד/ה אוצמפה"ת ב"מ נה ע"ב ח"ב הע' 41
ד/ה אוצמפה"ת ב"מ נו ע"א ח"א הע' 9
ד/ה אמונת יהושע עמ' רפו
ד/ה בית זבול ח"ג סי' מ אות ז
ד/ה בית שערים יו"ד סי' תט
ד/ה ברור הלכה ב"מ מה ע"א ציון ד
ד/ה גבורת יצחק מ"ש עמ' קלז, קלט
ד/ה גדולי ציון (תשנב) עמ' קלה
ד/ה דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה סה
ד/ה דברות משה זרעים עמ' תסד{אין מחללין}, תרצט {ואם עבר וחילל הרי אלו מחוללין}, תשיג {אין מחללין מעות מעשר שני על מעות אחרות בין שהיו אלו ואלו כסף או אלו ואלו נחושת}
ד/ה דברי יוסף (קונביץ) עמ' 119, 117
ד/ה חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יא ס"ק ג
ד/ה חזו"א דמאי סי' ג ס"ק ד, יב (פסחים סי' לג ס"ק א), חו"מ לקוטים סי' כ לדף מה
ד/ה חזו"א על הרמב"ם
ד/ה חזון נחום זרעים ח"ג עמ' יז
ד/ה חי' הגר"ח החדש עמ' תקיג
ד/ה יבין שמועה (מע"ש) פ"ח ע"ג
ד/ה יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קנב, קנד
ד/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שסד
ד/ה להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פב
ד/ה מילי דמרדכי
ד/ה מנחת יהודה (בוים) דף טו ע"ג {מעות על מעות}
ד/ה מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' יא {על מעות אחרות}
ד/ה מראה הנוגה
ד/ה משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תיח-תיט
ד/ה משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 71
ד/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעז
ד/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף לט ע"ד
ד/ה נתן פריו ביצה עמ' לא
ד/ה ספרי דבי רב ח"ג עמ' רעא
ד/ה עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' עה
ד/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לד
ד/ה ערהשה"ע זרעים סי' קכו אות א
ד/ה פני שלמה (גנצפריד) עירובין עמ' קצ
ד/ה צמח ארז עמ' תצח
ד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעא, קעד, קעו, קפה
ד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תח
ד/ה שושן עדות דף טו
ד/ה שעורי הרב חלה עמ' קס
ד/ו בדבר מלך ח"ד עמ' לג
ד/ו ברור הלכה סוכה מ ע"ב ציון ו, קדושין נה ע"ב ציון י, ב"מ מד ע"ב ציון ב, נה ע"ב ציון ס
ד/ו גבורת יצחק מ"ש עמ' עח
ד/ו דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה סב
ד/ו דברות משה זרעים עמ' תפה {ואם חילל לא קנה מעשר שמא יגדל מהם עדרים עדרים}
ד/ו זהב התרומה מ"ש עמ' קכה
ד/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לא
ד/ו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יא ס"ק יג, ח"ב סי' ט ס"ק ה-ו, כ
ד/ו חוף ימים ח"ב סי' יז אות ב, ד
ד/ו חזון יחזקאל מע"ש פ"א הט"ו
ד/ו חסדי דוד ח"א עמ' שכד
ד/ו יבין שמועה (מע"ש) פ"ח ע"ב
ד/ו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ד/ו מעשה רקח
ד/ו משנת יעקב משפטים עמ' קלו
ד/ו נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עא ע"ג
ד/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף מ ע"ג, מא ע"ב
ד/ו ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"ו
ד/ו צמח ארז עמ' תצו
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעד, קפה
ד/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' שא, שג
ד/ו שמחת החג דף צט ע"ב
ד/ו שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שנג
ד/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' כה אות ב
ד/ו תורה אור (שנגהי) עמ' לה
ד/ו תורת המועדים (תשכד) עמ' 450
ד/ו תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות טו הערה 5
ד/ז אמונת עתיך גל' 125 עמ' 58
ד/ז דברי יוסף (קונביץ) עמ' 118, 113
ד/ז חזו"א דמאי סי' ג ס"ק ד, יב (פסחים סי' לג ס"ק א), חו"מ לקוטים סי' כ לדף מה
ד/ז חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפו
ד/ז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קנב
ד/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ד/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תד, תטו
ד/ז מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' יא
ד/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעז
ד/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף לט ע"ד
ד/ז ערהשה"ע זרעים סי' קכו אות ט
ד/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעא
ד/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' א אות ג
ד/ח אוצמפה"ת ב"מ נה ע"ב ח"ב הע' 59
ד/ח ברור הלכה ב"מ נה ע"ב ציון ס
ד/ח דברות משה זרעים עמ' תשיג {מעשר שני של דמאי מחללים אותו לכתחלה כסף על כסף}, תשיד {ויעלו אותן חפירות ויאכלו בירושלים}
ד/ח דברי משה (פריצקר) עמ' ט-י
ד/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שסד, תד
ד/ח להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פב
ד/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תכח {רדב"ז}
ד/ח מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' יא {כסף על כסף}
ד/ח קרית מלך
ד/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 9
ד/ט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נא
ד/ט אבן פינה (נשר) עמ' קלו
ד/ט אגרות משה יו"ד ח"א סי' קצ
ד/ט אוצמפה"ת ב"מ מד ע"א הע' 44, 87 {אסימון}
ד/ט אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 60
ד/ט אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 53-54
ד/ט אור הישר [לח"מ הל' מכירה פ"ו ה"ב, אור הישר ערכין כז ע"א ועדויות פ"ג מ"ב ובכורות נא ע"א]
ד/ט אמונת יהושע עמ' רפח
ד/ט אמונת עתיך גל' 124 עמ' 117, 126 {מטבע וירטואלי}, 127 {דרך אמונה}, 128
ד/ט אנצי"ת ע' אסימון הע' 5, 6, 13, 18
ד/ט בית אהרן וישראל גל' י עמ' כד
ד/ט בית זבול ח"ג סי' מ אות ב, ד
ד/ט ברור הלכה סוכה מא ע"א לפני ציון ב, ב"מ מד ע"א ציון ז פסקה ד
ד/ט ברית עולם (ולר) סי' סג אות ג
ד/ט גבורת יצחק מ"ש עמ' לד, לו, לט, עט
ד/ט גט מקושר (אלגזי) דף כב ע"ב
ד/ט דברות משה זרעים עמ' תסח {פחות מפרוטה}, תעט {אין פודין פירות מעשר אלא בכסף שנאמר וצרת הכסף}, תפה {ואין פודין בכסף שאינו מטבע אלא בכסף מפותח שיש עליו צורה או כתב}, תפז {ואין פודין בפחות מפרוטה מפני שהוא כפודה כאסימון וכ"מ}
ד/ט דברות משה קדושין סי' ג ענף ד, סי' כג הערה ה, נב, פט, ב"מ ח"ב סי' מב ענף א, סי' נד הערה נט, סב, סי' נה ענף א
ד/ט דברי יוסף (קונביץ) עמ' 106, 108, 118
ד/ט הארת ירוחם קדושין ח"ב דף כז ע"ב
ד/ט הר צבי זרעים ח"א עמ' קעט
ד/ט ויטע אשל עמ' תעב {פחות מפרוטה}
ד/ט זהב התרומה מ"ש עמ' שעה-שעו
ד/ט זית רענן ח"ב עמ' קפג {כ"מ}
ד/ט חזו"א דמאי סי' ג ס"ק יב-יג, חו"מ לקוטים סי' כ לדף נג
ד/ט חזו"א על הרמב"ם
ד/ט חזון יחזקאל מע"ש פ"ב ה"ז, גיטין פ"ג ה"ד
ד/ט חזון נחום זרעים ח"ג עמ' ד
ד/ט חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קנט
ד/ט טל אורות (ג'ויא), תשובות דף יא ע"ד
ד/ט יבין שמועה (מע"ש) פ"ו ע"ז, פ"ח ע"ג
ד/ט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קלט, קסז
ד/ט יוסף חי [עי' חידושי לדמאי פ"א מ"ב]
ד/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תה
ד/ט לב מבין
ד/ט מועדים וזמנים ח"ד סי' רעח
ד/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' רלז
ד/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שמט
ד/ט מעשה רקח
ד/ט מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' ד {כאסימון}
ד/ט מקדש דוד סי' נח אות ב
ד/ט מרומי גלים עמ' קסד
ד/ט משאת המלך ח"ב סי' רע {כפודה באסימון}
ד/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' שלז
ד/ט משנת יעקב
ד/ט משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קסט
ד/ט משפט כהן עמ' קג ע"ב
ד/ט משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 55
ד/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעז
ד/ט נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' רנט
ד/ט נחל יצחק סי' סו ס"ק י ענף ב
ד/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף לט ע"ב וע"ד
ד/ט נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מה אות ב
ד/ט ספרי דבי רב ח"ג עמ' רעא
ד/ט עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' עג, עז
ד/ט ענפי ארז (זי') דף קז ע"א
ד/ט קהלות יעקב סנהדרין טז
ד/ט קונטרסי שעורים ב"מ שעור כג אות ה
ד/ט קרית מלך
ד/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעד
ד/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שעא {פחות מפרוטה - כאסימון}
ד/ט שושן עדות דף טז ע"א, סו ע"ד
ד/ט שיח התורה עמ' שלד
ד/ט שם משמעון (פולק) ח"ב דף פו
ד/ט שמועת חיים יומא ח"ב עמ' פט
ד/ט שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רסו
ד/ט שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות י
ד/ט שעורי הרב חלה עמ' קסד
ד/ט שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שכב
ד/ט שעורי ר' שלמה עמ' רנט
ד/ט תורה תמימה דברים פ' יד אות סא
ד/ט תפארת ציון (קואינקה) עמ' קלב
ד/י אבן פינה (נשר) עמ' קלו
ד/י אמונת יהושע עמ' תתקמד {מטבע שאינו יוצא}
ד/י אמונת עתיך גל' 124 עמ' 117, 126
ד/י גבורת יצחק מ"ש עמ' לו-לז
ד/י דברות משה ב"ק ח"ב סי' סח ענף ה
ד/י דברות משה זרעים עמ' תנח, תסט, תעח {אין פודין במטבע שאינו יוצא באותו זמן ובאותו מקום שנאמר ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך עד שיהיה ראוי להוצאה}
ד/י חזו"א חו"מ לקוטים סי' יט לדף צז ע"ב, מעשרות סי' ז ס"ק כג (פסחים סי' לג ס"ק ב)
ד/י חזון יחזקאל גיטין פ"ג ה"ד
ד/י יבין שמועה (מע"ש) פ"י ע"א
ד/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רכב, תה
ד/י מגילת ספר לאוין דף קב ע"ד, קג ע"ג
ד/י מוריה גל' רטו עמ' צב
ד/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רלב
ד/י מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' טו {מטבע שאינו יוצא}
ד/י מקדש דוד סי' נח אות ג
ד/י משאת מרדכי ב"ק עמ' שלח
ד/י משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קסט
ד/י משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 58
ד/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף לח ע"ד, לט ע"א {לא מחללים מעל בהמה חיה שמא יגדל עדרים}
ד/י שמחת החג דף צט ע"ב
ד/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שכב
ד/י שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קמב
ד/יא אבן פינה (נשר) עמ' קלו
ד/יא אבני נזר או"ח סי' שכח אות ג
ד/יא אמונת עתיך גל' 124 עמ' 126
ד/יא אפיקי ים ח"ב דף רלה
ד/יא בית אהרן וישראל גל' י עמ' כב
ד/יא גבורת יצחק מ"ש עמ' לו-לז
ד/יא דברי יחזקאל (תרצה) דף קיב ע"ב
ד/יא חזון יחזקאל גיטין פ"ג ה"ד
ד/יא חזון נחום זרעים ח"ג עמ' ד
ד/יא יבין שמועה (מע"ש) פ"י ע"ב
ד/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תה
ד/יא מוריה גל' רטו עמ' צב
ד/יא מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' טו {שאינן ברשותו}
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' שלח, שפב
ד/יא משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעז
ד/יא ספרי דבי רב ח"ג עמ' רעא
ד/יא קול יהודה (גרשוני) עמ' שיג
ד/יא קרית מלך
ד/יא שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף לא ע"א
ד/יא שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 144
ד/יא שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קמב
ד/יא תורת ראובן עמ' 182
ד/יא תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרנג
ד/יב אשר למלך
ד/יב בצל החכמה (שטרן) ח"ג סי' נא אות ו
ד/יב גבורת יצחק מ"ש עמ' לו
ד/יב גדולי שמואל ב"ק דף יז
ד/יב דברי יחזקאל (תרצה) דף קיב ע"ב
ד/יב חזון יחזקאל גיטין פ"ג ה"ד
ד/יב יבין שמועה (מע"ש) פ"י ע"ג
ד/יב יד דוד (קרלין) ח"ב דף עז
ד/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' רלה
ד/יב מנחת יוסף ח"א עמ' פ
ד/יב מעשה רקח
ד/יב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' טז אות ח]
ד/יב משאת מרדכי ב"ק עמ' שפב-שפג
ד/יב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעז
ד/יב נר מצוה (ואלק) מצוות דף מא ע"א
ד/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לה
ד/יב קול יהודה (גרשוני) עמ' שכג
ד/יב שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף לא ע"א
ד/יב שעורי ר' שמואל ב"מ ח"ב עמ' קלג
ד/יב שערי טהר ח"ב שער ד סי' יז אות ב
ד/יב תורת ראובן עמ' 182
ד/יג דברי יחזקאל (מישור) עמ' שמו
ד/יג חדושים ובאורים (גרי') ב"מ ח"ב סי' כז ס"ק ה-ו
ד/יג חזון יחזקאל גיטין פ"ג ה"ד
ד/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תיב
ד/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רי {או"ש}
ד/יג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעז
ד/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לד
ד/יג שם טוב - השלמה
ד/יג תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרנב
ד/יד אבן פינה (נשר) עמ' קלו
ד/יד ברור הלכה ב"ק צז ע"ב ציון ד
ד/יד גביע הכסף ח"ב עמ' קיא {דרך אמונה}
ד/יד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לא [ספרי דבי רב (פרדו) ראה דף רכא]
ד/יד חוף ימים ח"ב סי' יז אות ד
ד/יד חזו"א חו"מ לקוטים סי' יט לדף צז ע"ב, מעשרות סי' ז ס"ק כג (פסחים סי' לג ס"ק ב)
ד/יד חזו"א על הרמב"ם
ד/יד חי' הריצ"ד
ד/יד יבין שמועה (מע"ש) פ"י ע"א
ד/יד מועדים וזמנים ח"ד סי' רעח
ד/יד מור דרור קו"א סי' סו {יש לו מעות בבבל}
ד/יד מוריה גל' רטו עמ' צב-צג
ד/יד מילי דמרדכי
ד/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רלב
ד/יד מעשה רקח
ד/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' שלח
ד/יד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 68-69
ד/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף לח ע"ג-ע"ד, מד ע"ב
ד/יד ס' המקח עמ' שעד
ד/יד שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכב
ד/יד תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 717
ד/טו אהלי יהודה (הכהן) דף ח, לז ע"ב
ד/טו אוצרות הרמב"ם
ד/טו אוצרות יהושע עמ' קסד
ד/טו אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' יב [ח] ד"ה אך
ד/טו אנצי"ת ע' ברירה הע' 53 {כ"מ}, 145, 164
ד/טו בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף יא ע"א
ד/טו בדבר מלך חי"ז עמ' מב {האומר מ"ש מחולל על סלע שתעלה בידי מכיס זה וכו' הרי זה חילל וסלע שתעלה בידו או שיפרוט תהי מעשר}
ד/טו בית יצחק (חבר) ח"ב דף לא ע"א, לט ע"א, מד ע"ב
ד/טו בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' נח, פח
ד/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רכו
ד/טו בריכת המלך עמ' צג-צד
ד/טו ברכות חיים ח"א עמ' עו
ד/טו גט מקושר (אלגזי) עמ' שסה, שסח
ד/טו דברות משה גיטין עמ' שפא, שצו
ד/טו דברי חיים השמטות סי' כה
ד/טו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב
ד/טו דברי חיים פ' בשלח ד"ה הרמב"ם
ד/טו דודאי משה עמ' סא
ד/טו הגהות חבר בן חיים
ד/טו הדרת אפרים ח"ב עמ' רעו
ד/טו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קלח-קלט {שעלה בידו מהכיס - ברירה}
ד/טו המדות לחקר ההלכה מדה כב אות קטז
ד/טו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' רכ
ד/טו זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיב ע"ב
ד/טו חזו"א דמאי סי' טז ס"ק יב
ד/טו חזו"א על הרמב"ם
ד/טו חזון יחזקאל מע"ש פ"ב הי"ג
ד/טו חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' שו
ד/טו חי' הגרנ"ט סי' פא
ד/טו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רעו-רעז
ד/טו חי' ר' חיים הלוי דף מד
ד/טו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפה
ד/טו חיבת הקודש עמ' קיד
ד/טו חסדי דוד ח"א עמ' תנה
ד/טו חק לישראל שליחות עמ' 156
ד/טו יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיב
ד/טו ישועות ישראל סי' סא סעיף ג
ד/טו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ד/טו כרם אברהם עמ' לא, קו
ד/טו לב ים גיטין עמ' ר-רא {ר"י קורקוס}
ד/טו מועדים וזמנים ח"ד סי' שכז
ד/טו מנחת יהודה (בוים) דף טו ע"ג {שתעלה בידי}
ד/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קנא, קצ {כ"מ}
ד/טו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שצט {כ"מ}
ד/טו מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קמ {כ"מ}
ד/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' צד, תשמ, תשצ {כ"מ}
ד/טו מעדני מלך (תשמח) עמ' רלז
ד/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' קצט
ד/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טו משנת יעקב
ד/טו משנת ר' אהרן גיטין עמ' קלב
ד/טו נזר הקדש (קפלן)
ד/טו נזר הקדש (רזין) מנחות דף קכח ע"א
ד/טו נתיבות שמואל דף נג ע"ב, נד ע"ב, נט ע"ג
ד/טו סופר המלך ח"ב עמ' רצ
ד/טו עבד המלך (תשסט) עמ' שכא
ד/טו עטרת תפארת דף נב ע"ד, נג ע"ב
ד/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לג {כ"מ}
ד/טו פני שלמה (גנצפריד) עירובין עמ' קפט-קצ
ד/טו צבי גאון יעקב סי' י
ד/טו ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ב מ"י
ד/טו צמח ארז עמ' תצח
ד/טו קהלות יעקב עירובין יד, גיטין יח ב
ד/טו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שא {כ"מ}
ד/טו קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף פב ע"ג
ד/טו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קיג {כ"מ}
ד/טו קרבן אליצור דף קפד ע"א
ד/טו קרית מלך רב (תשסו) עמ' שפז
ד/טו ראש אליהו ח"ב עמ' רלב
ד/טו ראשית בכורים דף קח
ד/טו שו"ת מהרא"ל צינץ חו"מ סי' לח אות ז דף סה ע"ד, סו ע"א {ברירה}
ד/טו שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' סד
ד/טו שופרא דשטרא שער יז פי"ט
ד/טו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שנט {כ"מ}
ד/טו שמחת יו"ט (אלגזי) דף קנה ע"א
ד/טו שמן הטוב (תשפ) עמ' שכט
ד/טו שנות חיים (קלוגר) עמ' תד {כ"מ}
ד/טו שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' כג, כה
ד/טו שעורי ר' שמואל גיטין עמ' שכו, קדושין עמ' שמא-שמב
ד/טו תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 773
ד/טו תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תלט
ד/טז אמונת יהושע עמ' תקכד {כ"מ}
ד/טז בינת נבונים דף סט ע"ג
ד/טז הדרת אפרים ח"ב עמ' רעו
ד/טז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לא [ירושלמי תרומות פ"ג]
ד/טז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נט
ד/טז מועדים וזמנים ח"ה סי' שמח
ד/טז שהם וישפה ח"ב
ד/טז שם טוב - השלמה
ד/יז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסד, כרך ב ח"ב עמ' נז
ד/יז ישועת משה עמ' כז
ד/יז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רנ, תשפב
ד/יז משנת יעקב
ד/יז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סב עמ' קלה
ד/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קפח, קצ, ח"ט סי' א אות ג
ד/יז שערי טהר ח"ב שער ד סי' כה אות ב
ד/יז תורת זרעים עמ' כט
ד/יח אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' צה
ד/יח אור הישר [חיל המלך פ"ה ה"א]
ד/יח אמונת יהושע עמ' אלף מב {ה"ז מחולל}
ד/יח בית אהרן וישראל גל' מב עמ' צט
ד/יח בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' סג-סד
ד/יח ברור הלכה ב"מ נב ע"ב ציון ו
ד/יח גבורת יצחק שביעית עמ' קי, מ"ש עמ' נ, פ, צ, קע, קצה
ד/יח ויטע אשל עמ' תקכג
ד/יח זהב התרומה מ"ש עמ' קיא
ד/יח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לא [ירושלמי מע"ש רפ"ד]
ד/יח חזון יחזקאל סנהדרין פ"א ה"א, ערכין פ"ד ה"א
ד/יח חזון נחום זרעים ח"ג עמ' לד
ד/יח חי' הגר"ח החדש עמ' שעז
ד/יח חי' הגר"מ זמבה סי' ל אות א
ד/יח יבין שמועה (מע"ש) פ"ו ע"ה
ד/יח ישועת משה עמ' לד
ד/יח כטל אמרתי עמ' רכח
ד/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תיב
ד/יח מנחת חינוך ח"ב עמ' רנא, ח"ג עמ' רלה
ד/יח מעשה רקח
ד/יח מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' ג-ד
ד/יח מקדש דוד סי' נח אות ב
ד/יח עין יהודה עמ' רלח
ד/יח קרית מלך
ד/יח שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רסו
ד/יח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רעה
ד/יח תורת שביעית (סור') סי' כב ס"ק ב
ד/יח תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות יט
ד/יט אוצמפה"ת ב"מ נב ע"ב הע' 16, 21-31, 54, 58, 71-73
ד/יט ברור הלכה ב"מ נב ע"ב ציון ו
ד/יט גדולי שמואל ב"מ דף נב
ד/יט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לא [קרבן אהרן בהר פרשה ג ברייתא ד]
ד/יט חסדי דוד ח"א עמ' תמ
ד/יט יבין שמועה (מע"ש) פ"י ע"ד
ד/יט ים התלמוד (עדיל) עמ' תערב
ד/יט לב מבין
ד/יט מים טהורים עמ' קכד
ד/יט משיב דבר ח"ג סי' ג
ד/יט משפטי אמת עמ' רטז
ד/יט תרומת הכרי עמ' קיב
ד/כ אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 171 {ראב"ד}
ד/כ אורים ותומים - תומים סי' קג ס"ק ב
ד/כ אנצי"ת ע' גוי הע' 884
ד/כ בצדק ובמשפט עמ' רי
ד/כ ברור הלכה סנהדרין יד ע"ב ציון ג, ד
ד/כ בריכת המלך עמ' מג
ד/כ גור אריה יהודה (זמבא) עמ' יט
ד/כ דברות משה סנהדרין עמ' מז
ד/כ הגהות חבר בן חיים
ד/כ היכל מלך
ד/כ ויטע אשל עמ' תנו {ראב"ד}
ד/כ זהב התרומה מ"ש עמ' קסה
ד/כ זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לא [סנהדרין יד ע"ב, תוספתא מע"ש פ"ג] {אפילו אחד גוי}
ד/כ חזון יחזקאל סנהדרין פ"א ה"א, ערכין פ"ד ה"א וה"ט
ד/כ חיים ומלך
ד/כ חסדי דוד ח"א עמ' תלח, תסט
ד/כ יבין שמועה (מע"ש) פ"א ע"ז
ד/כ יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קסט
ד/כ יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסד
ד/כ כטל אמרתי עמ' רכז
ד/כ כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תו
ד/כ כתר המלך
ד/כ לקט שבלים (תשסד) עמ' קנא
ד/כ מאור הקודש ערכין עמ' פג
ד/כ מילי דמרדכי
ד/כ מנחת חינוך ח"ג עמ' רלו
ד/כ מנחת חינוך מצוה תעג (דף ס ע"ד)
ד/כ מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקלז {ר"י קורקוס}
ד/כ מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' כא-כב
ד/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/כ נחמד למראה ח"א דף קע ע"ב
ד/כ נר יצחק (ארדיט) עמ' סא
ד/כ נר מצוה (ואלק) מצוות דף לו ע"ד
ד/כ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לד
ד/כ ערך יעקב עמ' רכז
ד/כ שיח התורה עמ' שמט {דרך אמונה}
ד/כ שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות ח
ד/כ שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' שג
ד/כ שערי טהר ח"ב שער ד סי' כה אות ב
ד/כ תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 753
ד/כ תורת הקדש ח"ב עמ' קמט
ד/כא זהב התרומה מ"ש עמ' קסב
ד/כא חוות יאיר (תשנז) עמ' תרלו
ד/כא חוות יאיר סי' רכד
ד/כא חזון יחזקאל מע"ש פ"ד הט"ו
ד/כא משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קסד
ד/כא נקדש בצדקה סי' רמט
ד/כא נשאל דוד או"ח עמ' קיב
ד/כא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסו
ד/כב.


ה/392 הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ דרך אמונה
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קכז
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אבי עזרי ח"ה
ה/א אבן האזל קדשים ח"ב דף עד ע"ב
ה/א אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קכז
ה/א אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קמה
ה/א אהל חייא עמ' תנו
ה/א אור הישר [אור הישר ערכין כז ע"א]
ה/א אור שמח
ה/א אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לט ע"א-ע"ג {במתנה}
ה/א אש תמיד עמ' רז
ה/א בדי הארון (הכהן) עמ' 20
ה/א בן מלך - עניינים בש"ס עמ' תכח
ה/א ברכת שלמה אהע"ז עמ' רעג
ה/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שלט
ה/א גור אריה יהודה (זמבא) עמ' כז-כח
ה/א דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קיג
ה/א דברות משה זרעים עמ' שעד {הפודה מעשרו לעצמו בין שהוא שלו בין שנפל לו בירושה}
ה/א דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' ר
ה/א דרכי אהרן ח"ב עמ' מג
ה/א חוף ימים ח"ב סי' עג אות ד
ה/א חזון נחום זרעים ח"ג עמ' ב
ה/א חי' הגאון אדר"ת עמ' ט {יורש}
ה/א חי' הגרז"ס קדשים עמ' קלט
ה/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קצה
ה/א חיי נפש ח"ג עמ' רמד
ה/א חלקת לוי עמ' לט
ה/א יבין שמועה (מע"ש) פ"א ע"ה
ה/א יד אברהם כלים עמ' יג
ה/א יד דוד (קרלין) ח"ב דף לו ע"ב
ה/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסו, כרך ב ח"ב עמ' ס
ה/א כך דרכו של תלמוד עמ' 28
ה/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תג
ה/א כתבי משה זילברג עמ' 28
ה/א לב מבין
ה/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כה אות ג {נפל בירושה}
ה/א מטה אפרים ח"ב
ה/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רטז
ה/א מנחת חינוך ח"ג עמ' רלז
ה/א מנחת יוסף ח"א עמ' לא
ה/א מעשה רקח
ה/א מקדשי השם ח"ב עמ' צב {ירושה}
ה/א משאת המלך ח"ב סי' רנג {לא כמי שהורמו}
ה/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תסה, תצט
ה/א משכן בצלאל ח"א סי' א
ה/א משנת חיים מנחות עמ' תקצג
ה/א משנת יעקב
ה/א משנת ר' אהרן זרעים עמ' פד, פז
ה/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שסג
ה/א עטרת חן ח"א עמ' קנג
ה/א עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' כה
ה/א עמק הלכה (בוימל) עמ' ריט
ה/א ערך יעקב עמ' קכז {דרך אמונה}, רמז
ה/א קרית מלך
ה/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קסט
ה/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' נט
ה/א שמחת החג דף צח ע"ד {בטבלו}
ה/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' עא
ה/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' צא
ה/א תורת הקדש ח"ג עמ' קכד
ה/ב אבי עזרי ח"ד
ה/ב אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' קטז
ה/ב אור הישר [שעה"מ הל' ערכין פ"ה ה"ג]
ה/ב אמר יוסף (אלקלעי)
ה/ב אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' יא ס"ק ז
ה/ב אנצי"ת ע' אשה הע' 492
ה/ב בגדי כהונה (פרחיא) דף קמו ע"ג {האשה חייבת בתרו"מ}
ה/ב בן מלך - עניינים בש"ס עמ' תל
ה/ב ברור הלכה קדושין כד ע"א ציון א
ה/ב הר המוריה (אדר"ת) עמ' קנט-קס
ה/ב הרמב"ם והלכותיו
ה/ב זהב התרומה מ"ש עמ' קסח
ה/ב חזו"א דמאי סי' ג ס"ק טז
ה/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שלא
ה/ב חי' מהרי"א צטרון עמ' קכה
ה/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' שכג
ה/ב יבין שמועה (מע"ש) פ"א ע"ה
ה/ב יקח מצוות עמ' שעב {אשה}
ה/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תג
ה/ב מטה אפרים ח"ב
ה/ב מעשה רקח
ה/ב משך חכמה ויקרא פכ"ז פס' לא
ה/ב משנת המדינה עמ' 32
ה/ב משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קעב
ה/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' סט
ה/ב עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' ה, כא
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסה
ה/ב צפנת פענח ויקרא עמ' רנט
ה/ב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' שז
ה/ב שער המלך ח"ב עמ' קנח
ה/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' כא אות א
ה/ב תורת הקדש ח"ג עמ' קכב, קכד
ה/ג אדרת אליהו (ראם) עמ' שלג
ה/ג אריה ליש עמ' קלא {אבי עזרי}
ה/ג זהב התרומה מ"ש עמ' צח, קעב
ה/ג חי' הגר"ח ב"מ עמ' קלז
ה/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תעו
ה/ג חי' מהרי"א צטרון עמ' קכה
ה/ג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קנג, קנו
ה/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסד
ה/ג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תטז
ה/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסה, כרך ב ח"ב עמ' לד
ה/ג פרי שמואל שביעית עמ' סב
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעא
ה/ג תורת הקדש ח"ג עמ' קכב
ה/ד אבן ישראל (פישר) כאן, וח"א עמ' קמג
ה/ד אדמת יהודה
ה/ד אוצמפה"ת ב"מ נב ע"ב הע' 104 {ישועות מלכו}
ה/ד אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 56 {ישועות מלכו}, 60-65, 69, 73
ה/ד אוצמפה"ת ב"מ נה ע"א ח"ב הע' 47
ה/ד אוצמפה"ת ב"מ נה ע"ב ח"ב הע' 8
ה/ד אור הישר [לח"מ הל' ערכין פ"ה סוף ה"א]
ה/ד אמונת יהושע עמ' קלא, אלף לו
ה/ד אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפח, נזיקין ח"א עמ' סח
ה/ד באר אברהם (אבלי) עמ' שלד
ה/ד בית זבול ח"ג סי' מ אות ו
ה/ד בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' סו
ה/ד בני שלמה עמ' עד
ה/ד ברור הלכה ב"מ נג ע"ב ציון ה
ה/ד ברכת מרדכי ב"מ עמ' רפט
ה/ד גדולי שמואל ב"מ דף נב
ה/ד דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה נט
ה/ד דברות משה זרעים עמ' תרחצ {ומע"ש של דמאי אינו מוסיף עליו חומש}
ה/ד הר צבי זרעים ח"א עמ' קעח, ח"ב עמ' מד
ה/ד זהב התרומה מ"ש עמ' שעג
ה/ד זית רענן ח"ב עמ' קפג
ה/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לא [ירושלמי מע"ש פ"ד] {כ"מ}
ה/ד זכרון שמואל עמ' מו-מח
ה/ד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ט ס"ק ט
ה/ד חזו"א דמאי סי' ג ס"ק יב, טו
ה/ד חזו"א על הרמב"ם
ה/ד חי' הגרז"ס קדשים עמ' קסז
ה/ד חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' קנט
ה/ד יבין שמועה (מע"ש) פ"ו ע"ב וע"ה
ה/ד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קסז, קעג
ה/ד יהגה האריה עמ' עד
ה/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסד, כרך ב ח"ב עמ' נט
ה/ד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/ד ישועות עוזו עמ' 393
ה/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תו, תיא
ה/ד לב מבין
ה/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף כג ע"א
ה/ד מנחת חינוך ח"א עמ' עה, ח"ב עמ' תקנח, ח"ג עמ' רלו-רלז
ה/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שנג, ח"ג עמ' קיט
ה/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שמח
ה/ד מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קכו
ה/ד מעשה רק"ם (קורייאט) דף סז ע"א
ה/ד מעשה רקח
ה/ד מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' ה-ו
ה/ד מקדש דוד סי' נח אות ב
ה/ד משנת יעקב [משנת יעקב הל' תרומות פ"י הי"ד], זרעים ח"א עמ' קסט
ה/ד נר למאור (פרצקי) עמ' כ
ה/ד נתיבות ירושלים על ירושלמי ב"ק פ"ט ה"ו
ה/ד נתיבות מרדכי גיטין עמ' קמה
ה/ד נתן פריו ב"מ עמ' רפ
ה/ד ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תעג-תעד
ה/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסו, כרך ב ח"ב עמ' עה
ה/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 126
ה/ד פרי שמואל מכות עמ' קמב
ה/ד ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ד מ"ג
ה/ד קהלות יעקב גיטין י, ערכין ח
ה/ד קונטרסי שעורים ב"מ שעור כג אות א, ג-ד
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפב
ה/ד שיח התורה עמ' שמט {דרך אמונה}
ה/ד שלום ירושלים עמ' נד
ה/ד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' רסד
ה/ד שמועת חיים ערכין ח"ב עמ' רלב
ה/ד שנות חיים (קלוגר) עמ' תקיח
ה/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שכג
ה/ד שעורי ר' שלמה עמ' רנח
ה/ד שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 9
ה/ד שרגי נהורא (ספיר) עמ' 102
ה/ד שרגי נהורא עמ' 102-104
ה/ד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תתנו
ה/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נא-נב
ה/ה אור תורה (בלומ') דף סה ע"ד
ה/ה אשר למלך
ה/ה באר אברהם (אבלי) עמ' שלד
ה/ה ברור הלכה ב"מ נב ע"ב ציון ו, ז, נג ע"ב ציון ה
ה/ה דברות משה ב"מ ח"ב סי' מח ענף ג
ה/ה זהב התרומה מ"ש עמ' שעג
ה/ה זכר שמואל מעשר שני סי' ב ס"ק ג
ה/ה חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ט ס"ק ט
ה/ה חזו"א דמאי סי' ג ס"ק טו
ה/ה חי' ר"י נחמיה סי' יז אות ד
ה/ה חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' לב ענף ד
ה/ה יבין שמועה (מע"ש) פ"ו ע"ב וע"ה
ה/ה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסד
ה/ה ישועות עוזו עמ' 393
ה/ה מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קמג
ה/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' רלו
ה/ה מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקסח
ה/ה מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' ו {היה לו מ"ש שלא נפדה}
ה/ה משפט כהן עמ' פג ע"ב
ה/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעז
ה/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסו
ה/ה ערך יעקב עמ' קכו {אבי עזרי}
ה/ה ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ד מ"ג
ה/ה קונטרסי שעורים ב"מ שעור כג אות ג-ד
ה/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפב
ה/ה שעורי הרב חלה עמ' קסג
ה/ו אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נא
ה/ו אוצמפה"ת ב"מ נב ע"ב הע' 92-93
ה/ו אוצמפה"ת ב"מ נז ע"א הע' 34
ה/ו אור הישר [אור שמח לקמן פ"ח ה"ז]
ה/ו אמונת יהושע עמ' אלף מא {לא נתפסה}
ה/ו אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' י ד"ה ועוד קשה, בב"ח סי' ט ד"ה ודבריו
ה/ו אפיקי מגינים ב"ק סי' כט
ה/ו בית המדרש
ה/ו בית זבול ח"ג סי' מ אות ד, ובקונטרס ונצדק קדש סי' לה
ה/ו בריכת המלך עמ' מד
ה/ו גבורת יצחק מ"ש עמ' קצה
ה/ו גליונות אבני נזר
ה/ו דברות משה ב"מ ח"ב סי' מח ענף ג
ה/ו זהב התרומה מ"ש עמ' שסח, שפא-שפב
ה/ו זית רענן ח"ב עמ' קפד
ה/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לא [ירושלמי סנהדרין פ"א, וקרבן העדה שם דף י]
ה/ו זכרון שמואל עמ' נ
ה/ו חזו"א שביעית סי' י ס"ק יג
ה/ו חי' הגר"ח החדש עמ' תקיג
ה/ו חי' הגר"מ זמבה סי' ל אות י
ה/ו חי' ר' חיים הלוי דף מד
ה/ו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קסח
ה/ו יוסף חי
ה/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסד, כרך ב ח"ב עמ' נט
ה/ו ישועות ישראל סי' סא סעיף ג
ה/ו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/ו מנחת חינוך ח"א עמ' עה, קטז, ח"ב עמ' תקיא, ח"ג עמ' רלו
ה/ו מנחת חינוך מצוה שכח (דף קלג ע"ב), תעג (דף ס ע"ד), יא (דף כג ע"א), כב (דף לד ע"ב)
ה/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקסח
ה/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שמב, שמט
ה/ו מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' ג, ה
ה/ו מקדש דוד סי' נח אות ב
ה/ו משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעה
ה/ו משפט כהן עמ' קב ע"א
ה/ו עזר משפט עמ' תסה, תסז, תסח
ה/ו עשר תעשר הל' רסז
ה/ו פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 127
ה/ו קונטרסי שעורים ב"מ שעור כג אות ב
ה/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפב
ה/ו שומר אמת שביעית עמ' לה
ה/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תיג
ה/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רעה, שכד
ה/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' כא אות א
ה/ז חזון נחום זרעים ח"ג עמ' לד
ה/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/ז כך דרכו של תלמוד עמ' 28
ה/ז כתבי משה זילברג עמ' 28
ה/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תסה
ה/ז משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' ד
ה/ז שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קנו
ה/ז שערי טהר ח"ג שער ג סי' יד אות ד
ה/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 196
ה/ח אוצרות הרמב"ם
ה/ח אמונת יהושע עמ' אלף נז
ה/ח אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפח, נזיקין ח"א עמ' סז
ה/ח בית אפרים (שו"ת) או"ח סי' לג
ה/ח בית אפרים או"ח (תרמד) דף סא ע"ג-ע"ד {הערמה בדאורייתא}
ה/ח בני ציון (שפירא) דף כג ע"ד
ה/ח בנין עולם (חבר) או"ח סי' כא {הערמה בדאורייתא}
ה/ח בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קנה
ה/ח ברור הלכה גיטין סד ע"ב ציון ז
ה/ח דבר השמיטה (לוי) עמ' ל
ה/ח דברות משה ב"מ ח"ב עמ' ריב
ה/ח חזו"א מעשרות סי' ז ס"ק כג
ה/ח חזון נחום זרעים ח"ג עמ' לה
ה/ח חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 80
ה/ח טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שנט, שעה
ה/ח יבין שמועה (מע"ש) פ"א ע"א
ה/ח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קעה
ה/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסו
ה/ח מגיני שלמה עמ' שלז
ה/ח מילי דמרדכי
ה/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רנ
ה/ח מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רצז
ה/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שלה
ה/ח מקוה המים (מלכה) ח"א חו"מ סי' עז עמ' רע
ה/ח מקור חיים (מליסא) סי' תמח ביאורים ס"ק יא {בדאורייתא}
ה/ח מקור חיים סי' תמח ס' יא
ה/ח משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תסה
ה/ח משנת חיים עירובין עמ' עד
ה/ח משנת יעקב
ה/ח משנת ר' אהרן קדושין עמ' סט
ה/ח נחלת יעקב (מליסא) שו"ת סי' א {הערמה בדאורייתא}
ה/ח פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' כד
ה/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 195
ה/ח תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 766
ה/ח תורת זרעים עמ' קח
ה/ח תשובות ר' יעקב מליסא דף יז
ה/ט אוצמפה"ת ב"מ נב ע"ב הע' 98
ה/ט אחיעזר ח"ב סי' יד ס"ק ד
ה/ט אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ח ד"ה הדרן
ה/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רט
ה/ט בית יצחק אהע"ז ח"ב סי' י אות ה
ה/ט בני ציון (שפירא) דף כג ע"ד
ה/ט הגהות מוהר"י קרט עמ' מב
ה/ט חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' י ס"ק ג
ה/ט טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שנט
ה/ט ישועות יעקב נזיקין עמ' לד
ה/ט ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/ט כתב סופר או"ח סי' קכח (ד"ה והיה נ"ל)
ה/ט כתב סופר או"ח סי' קכח ד"ה והיה רחוק
ה/ט מגיני שלמה כתובות מז ע"א עמ' שלז {קטן שאין סמוך על שולחנו}
ה/ט מגיני שלמה עמ' שלז
ה/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' רלז
ה/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רסד
ה/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' שלה
ה/ט מקור חיים (מליסא) סי' תמח ביאורים ס"ק יא {בדאורייתא}
ה/ט מקור חיים סי' תמח ס' יא
ה/ט מקנה וקנין (הורוויץ, תרכה) כב ע"ד
ה/ט צמח ארז עמ' סט, קצו
ה/ט שו"ת השבי"ט ח"א עמ' פה
ה/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 195
ה/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 196
ה/ט תשובות ר' יעקב מליסא דף יז
ה/י אוצמפה"ת ב"מ מה ע"ב הע' 154
ה/י אוצמפה"ת ב"מ מו ע"א הע' 2 {השמיט שאין בידו מעות}
ה/י אחיעזר ח"ב סי' יד ס"ק ד
ה/י אמונת עתיך גל' 103 עמ' 67 {הרכבת עץ מאכל על אילן סרק}
ה/י ברור הלכה ב"מ מה ע"ב ציון ד
ה/י דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' קיד
ה/י דברי חיים בתרא ד"ה הזהב, הרמב"ם
ה/י דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קמז
ה/י דרכי אהרן ח"ב עמ' מג, מו
ה/י זהב התרומה מ"ש עמ' קעג, שטז
ה/י חקרי זמנים ח"ג עמ' רע
ה/י יבין שמועה (מע"ש) פ"א ע"ג
ה/י יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נט
ה/י ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/י מעשה רקח
ה/י מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' ח {נותן במתנה כשהוא בטבלו}
ה/י משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תסא
ה/י משנת ישראל סי' ה הרחבת המשנה אות ח {דרך אמונה}
ה/י ענפי ארז (זי') דף רכה ע"ג
ה/י קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' לג
ה/י שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רעז {ר"י קורקוס}
ה/י תשובה שלמה אהע"ז סי' נ דף נח ע"א
ה/יא אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קכז
ה/יא אהל חייא עמ' תנו
ה/יא אמונת יהושע עמ' תתקיח, תתקלח
ה/יא ביכורי יעקב סי' תרנז ס"ק ה
ה/יא ברור הלכה קדושין כד ע"א ציון א
ה/יא בשמן רענן ח"ב עמ' רצו
ה/יא הר המוריה (אדר"ת) עמ' קנט
ה/יא זר זהב (פראג) עמ' יט
ה/יא כך דרכו של תלמוד עמ' 28
ה/יא כתבי משה זילברג עמ' 28
ה/יא מעשה רקח
ה/יא משנת יעקב
ה/יא נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רכח
ה/יא קובץ ביאורים (שפירא) נשים עמ' פ
ה/יא קרית מלך
ה/יא שמן הטוב (תשפ) עמ' שכט
ה/יא תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 738
ה/יב אוצמפה"ת ב"מ נד ע"א הע' 9-10, 12
ה/יב אמונת יהושע עמ' אלף מו
ה/יב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' סט, זרעים וטהרות עמ' רפח
ה/יב אשר למלך
ה/יב באר בשדה עמ' רעא {הפודה מע"ש לעצמו}
ה/יב ברור הלכה ברכות מז ע"ב ציון א, שבת קכז ע"ב ציון ה, ב"מ נד ע"א ציון ב
ה/יב גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קמד
ה/יב זהב התרומה מ"ש עמ' קסו
ה/יב זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' לג {אסור לאכול אם לא נתן חומש}
ה/יב חוף ימים ח"ב סי' יח אות ג
ה/יב חי' הריצ"ד
ה/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסד
ה/יב ישועות ישראל סי' סא סעיף ג
ה/יב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/יב יתר הבז (תשסח) עמ' קנט
ה/יב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' מג
ה/יב לב מבין
ה/יב מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ד
ה/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' רלז
ה/יב מעין החכמה עמ' שלו
ה/יב מעיני המים
ה/יב מעשה רקח
ה/יב מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' כב אות ב, סי' כז אות ט {בשבת}
ה/יב נתן פריו ב"מ עמ' רפ
ה/יב ערך יעקב עמ' רמד, רנז
ה/יב פרי אברהם - ענינים שונים סי' א אות א, סי' יח אות א
ה/יב פרי אברהם פסחים סי' יב אות א
ה/יב שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף טו ע"ב
ה/יב שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' שד
ה/יג אגרות משה יו"ד ח"א סי' קצ-קצא
ה/יג אוצמפה"ת ב"מ מה ע"ב הע' 10-11
ה/יג ברור הלכה ב"מ מד ע"א ציון ה פסקה ד, מד ע"ב ציון ב
ה/יג ברכת מרדכי ב"מ עמ' רעג
ה/יג דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה סא
ה/יג דברות משה זרעים עמ' תסו {ואם צרפן לעצמו אינו מוסיף חומש שאין זה דרך פדייה}, תסח {מעות מע"ש אם רצה לצרפם בדינרי זהב כדי להקל משאן מצרפן}
ה/יג דברות משה מועד ח"א עמ' שיד {אינו מוסיף חומש שאין זה דרך פדייה}
ה/יג דברי יוסף (קונביץ) עמ' 117
ה/יג זהב התרומה מ"ש עמ' צח, ק
ה/יג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יא ס"ק ג, י
ה/יג חזון יחזקאל מע"ש פ"ב ה"ז
ה/יג חזון נחום זרעים ח"ג עמ' יט
ה/יג חי' הגר"ח ב"מ עמ' קלז
ה/יג חי' הגר"ח החדש עמ' תעו-תעז
ה/יג יד איתן
ה/יג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קנג-קנה
ה/יג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ה/יג מילי דמרדכי
ה/יג מעשה רקח
ה/יג מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' יא, כ
ה/יג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף מח
ה/יג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שנו
ה/יג משנת יעקב [משנת יעקב הל' שקלים פ"א ה"ג]
ה/יג משנת יעקב משפטים עמ' קלג
ה/יג משנת יעקב קנין עמ' מ
ה/יג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קסו, קעב
ה/יג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעז
ה/יג מתנובות שדי ב"מ סי' צא
ה/יג קרית מלך
ה/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעא
ה/יג שושן עדות דף טו
ה/יג שעורי הרב חלה עמ' קנט, קסב, קעו, קפב
ה/יג תפארת חיים (שאכעט) דף עו ע"א
ה/יד אברהם יגל
ה/יד אוצמפה"ת ב"מ מה ע"א הע' 28-30, 101, מה ע"ב הע' 15
ה/יד אוצמפה"ת ב"מ נה ע"ב ח"ב הע' 40
ה/יד ברור הלכה ב"מ מה ע"א ציון ג, ד
ה/יד גבורת יצחק מכות עמ' רפג
ה/יד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יא ס"ק ד
ה/יד חזו"א דמאי סי' ג ס"ק יב
ה/יד חזו"א על הרמב"ם
ה/יד יבין שמועה (מע"ש) פ"ו ע"ז, פ"ח ע"ג
ה/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רט
ה/יד לב מבין דף קטו ע"ד {רמב"ם}, קטז ע"א {רדב"ז}
ה/יד מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' יא
ה/יד מקדש דוד סי' נח אות ג
ה/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף לט ע"ג {סלע של מ"ש שמחולל על פרוטות של חול}
ה/יד פרדס מרדכי עמ' תקג
ה/יד שושן עדות דף טו ע"ג
ה/טו ברור הלכה ב"מ מה ע"א ציון ד
ה/טו גבורת יצחק מ"ש עמ' קלח
ה/טו דברי יוסף (קונביץ) עמ' 114-116
ה/טו זהב התרומה מ"ש עמ' קיג
ה/טו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יא ס"ק ט
ה/טו חזו"א דמאי סי' ג ס"ק ד, יב (פסחים סי' לג ס"ק א), חו"מ לקוטים סי' כ לדף מה
ה/טו חזו"א על הרמב"ם
ה/טו חזון יחזקאל מע"ש פ"ב ה"ז
ה/טו חזון נחום זרעים ח"ג עמ' כ
ה/טו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' שכד {כ"מ}
ה/טו חלת לחם (תשנח) עמ' ב
ה/טו לב מבין
ה/טו מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' יב
ה/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/טו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קיז
ה/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לד
ה/טו ערהשה"ע זרעים סי' קכו אות טו
ה/טו שושן עדות דף יז ע"ד


ו/393 הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ דרך אמונה
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קכח-קכט
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אמונת יהושע עמ' אלף
ו/א אמרי בינה (תשע) בשר בחלב סי' כא ד"ה גם י"ל {ק"ס}
ו/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קי
ו/א בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' ח
ו/א ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תכ
ו/א דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה סה
ו/א דברות משה זרעים עמ' תסה {מתנה ואומר אם אלו שבידי הן המעשר השאר חולין}
ו/א דברי משפט סי' רמו סעיף א {מ"מ}
ו/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לא [עי' רא"ש על משניות מע"ש פ"ב]
ו/א חזו"א דמאי סי' יב ס"ק יד
ו/א חזו"א על הרמב"ם
ו/א חזון נחום זרעים ח"ג עמ' טז
ו/א חי' בר נחמני דף מה ע"א
ו/א חסדי דוד ח"א עמ' תכ
ו/א יבין שמועה (מע"ש) פי"ג ע"א
ו/א מילי דמרדכי
ו/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רד, רה
ו/א מעשה רקח
ו/א נאם דוד
ו/א נתיבות המשפט סי' רצב ס"ק טז
ו/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת חו"מ סי' עא
ו/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' יז עמ' פט
ו/א שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רפד
ו/ב אוצמפה"ת ב"מ נה ע"ב ח"ב הע' 47-49
ו/ב גבורת יצחק מ"ש עמ' קלט
ו/ב דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה סה
ו/ב דברות משה זרעים עמ' תסד, תסה {סלע של מעשר שני ושל חולין שנתערבו מביא בסלע מעות ואפילו מעות נחשת}
ו/ב דעת מרדכי ח"א דף לה ע"א
ו/ב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יא ס"ק ז
ו/ב חוף ימים ח"א סי' כה אות ד
ו/ב יבין שמועה (מע"ש) פ"ח ע"ג
ו/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ו/ב לב מבין
ו/ב מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' י-יב
ו/ב מראה אש ח"ב עמ' ריד
ו/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' שפז
ו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קעא
ו/ב תשובה מאהבה ח"ב דף יז ע"א
ו/ג אהל משה (לוין) ח"ג דף ח ע"א
ו/ג אור הישר [חי' מהר"ם ברבי ביצה י ע"ב]
ו/ג באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' חקת דרוש ד אות ב {רדב"ז - בסתם, כל מקום שנאמר "חד אמר" ראשון ראשון קודם}
ו/ג בני שמואל דף יא ע"ד
ו/ג ברור הלכה פסחים י ע"א ציון ז (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ו/ג גבורת יצחק מ"ש עמ' קעב
ו/ג גור אריה יהודה (תשעח) עמ' פו
ו/ג דובר מישרים
ו/ג דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קפו, רו
ו/ג הוד יוסף עמ' סח
ו/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לא
ו/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רפו {רדב"ז}
ו/ג חזון נחום זרעים ח"ג עמ' מה
ו/ג חזקה רבה יו"ד הלכה קמב עמ' 172
ו/ג חי' חתם סופר
ו/ג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' קלו ד"ה הנה {הניח מנה מעשר ונמצא מאתים וכו' אפי' הן בשני כיסין הכל חולין}, עמ' קנז ד"ה ובדיוקא {אמר לו הרי שם מנה ונמצא מאתים השאר חולין וכו'}
ו/ג חיי אברהם (טייב) דף ס ע"ד
ו/ג חסדי דוד ח"א עמ' תסג, ח"ח עמ' רצז
ו/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' קס
ו/ג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ו/ג מקראי קדש (תפט) דף קלט ע"א
ו/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רלד, שנו
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ג נחמד למראה ח"ב דף קצ ע"ד
ו/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' תשעז, תשפד-תשפה
ו/ג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' שיג
ו/ג שמן הטוב (תשפ) עמ' קסב-קסג
ו/ג שער המלך ח"א עמ' ריד
ו/ג תוספת יו"ט (קלוגר) עמ' נד-נה
ו/ד דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה סה
ו/ד דברות משה זרעים עמ' תסה {אמר לו אביו כים מעשר שני לי בבית הלך ומצא שם שלשה כיסים}
ו/ה חסדי דוד ח"א עמ' תסד
ו/ה מעשה רקח
ו/ה פרי שמואל (תשלה)
ו/ו אור הישר [שיבת ציון (לנדא) סי' נב]
ו/ו אורי חיים ח"א עמ' קט
ו/ו בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רא
ו/ו בצל החכמה (חזות) עמ' 31, 33
ו/ו דברי יציב יו"ד עמ' רצז {דברי חלומות}
ו/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קכח
ו/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לא [עי' סנהדרין ל ע"א, ירושלמי מע"ש פ"ד]
ו/ו חסדי דוד ח"א עמ' תמא, תסד
ו/ו מזרח שמש דף לה ע"ג
ו/ו מלך שלם
ו/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 141 {דברי חלומות}
ו/ו משנת יעקב
ו/ו נחמד למראה ח"א דף קע ע"ג {כ"מ}
ו/ו עין יהודה עמ' רמ
ו/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תשמה
ו/ו קרית מלך
ו/ו שעורי הרב חלה עמ' קעה
ו/ו שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שפב
ו/ו תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' טז
ו/ז אורים ותומים - תומים סי' פא ס"ק כה
ו/ז ארזא דבי רב קידושין עמ' סח
ו/ז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קעב
ו/ז מעשה רקח
ו/ז משנת יעקב
ו/ז קרית מלך
ו/ח אור הישר [שו"ת מהרי"ק סי' קסא]
ו/ח ברור הלכה יבמות קטו ע"ב ציון ב
ו/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' מט
ו/ח גבורת יצחק מ"ש עמ' קעב
ו/ח דברי יששכר דף קה ע"א
ו/ח ויקח אברהם [בתי כהונה (תצו) בית אבות לב ע"ב]
ו/ח ושב הכהן (תשמח) עמ' קכד
ו/ח חי' חתם סופר
ו/ח חסדי דוד ח"א עמ' תמא
ו/ח כנה"ג
ו/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שפ {לח"מ}
ו/ח מעשה רקח
ו/ח מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' שלז]
ו/ח מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' שלה
ו/ח נחל יצחק (תשעב) ח"ג עמ' רצג
ו/ח נתיב אברהם ח"א עמ' ל ע"א
ו/ח קונטרסי שעורים גיטין שעור ו הערה 1
ו/ח שו"ת ר"י מפוזנא עמ' נא
ו/ח שושנת יעקב (הורוויץ) סי' קמ סעיף ה
ו/ח שמן למאור (ביימאייל) דף יב ע"ג-ע"ד {לא חוששים שפינן}
ו/ט אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קל
ו/ט אהלי יצחק
ו/ט אור הישר [אור הישר משניות מע"ש פ"ד מ"ט]
ו/ט ברור הלכה פסחים ז ע"א ציון ג (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ו/ט גבורת יהודה פסחים סי' יא ס"ק ח
ו/ט גבורת יצחק מ"ש עמ' קעא
ו/ט דרך הקודש (תשסז) עמ' פט
ו/ט האיר ממזרח פסחים סי' ז אות יא {מעות הנמצאות וכו' - לא כתב דין פת שעיפשה (פסחים ז ע"א), דסמך עמש"כ כאן}
ו/ט הפלאות נדרים (תשעג) עמ' צ
ו/ט חזון נחום זרעים ח"ג עמ' מב
ו/ט חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' נז
ו/ט חסדי דוד ח"א עמ' תכז
ו/ט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קפד
ו/ט ישא מדברותיך פסחים עמ' פא {בתר בתרא}
ו/ט מחזה אברהם (בוטון) דף לד ע"ג
ו/ט מעשה רקח
ו/ט ענפי ארז (זי') דף קנט ע"ד
ו/ט קרית מלך
ו/ט קרני ראם (ירמוש) עמ' רסא
ו/ט שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' ז
ו/ט שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' יב
ו/י אוצמפה"ת ב"מ כו ע"א הע' 138
ו/י אם למסורת (ביא') עמ' 40
ו/י ברור הלכה ברכות סב ע"ב ציון ה, פסחים ז ע"א ציון ג (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ו/י גדולי שמואל ב"מ דף כו ע"א
ו/י דברי חיים בתרא ד"ה דמצא
ו/י חזקה רבה יו"ד הלכה קנו
ו/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רסו
ו/י משנת יעקב
ו/י קרני ראם (ירמוש) עמ' רסא {ר"י קורקוס}
ו/י שירת הלויים פסחים סי' כז אות ה
ו/י שם טוב - השלמה
ו/יא אבי עזרי ח"ד
ו/יא אדמת יהודה
ו/יא אוצרות הרמב"ם
ו/יא אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ז ע"ב
ו/יא אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' יח [א] ד"ה קושיא
ו/יא אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 129
ו/יא באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רכז
ו/יא בחיר חיים
ו/יא ברור הלכה פסחים ז ע"א ציון ד, וציון ו (גם בברורי הראי"ה סוה"ס)
ו/יא גדולי שמואל ב"מ דף כו ע"א
ו/יא דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקפה, תקפז
ו/יא ויאמר שמואל דף עב ע"א-ע"ב
ו/יא ונגש הכהן כלל ד פ"י
ו/יא זכרון צבי מנחם דף מה ע"א-ע"ג
ו/יא חזקה רבה יו"ד הלכה מו עמ' 212, הלכה קנה
ו/יא חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' נו
ו/יא חסדי דוד ח"א עמ' תכו
ו/יא טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שפח
ו/יא יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שסז-שסח
ו/יא ישועות מלכו (קרית ארבע)
ו/יא מגידות (תשמ) עמ' קעו
ו/יא מגידות (תשעג) סי' סח עמ' קעה
ו/יא מלך שלם
ו/יא מעיני המים
ו/יא מעשה רקח
ו/יא מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' טז {השתמש בתיבה חולין ומ"ש}
ו/יא מקדש דוד סי' נח אות ג בסופו
ו/יא מראה הנוגה
ו/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יא משנת יעקב
ו/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קנ
ו/יא נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' ר
ו/יא נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' לא
ו/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' ריב
ו/יא עין יצחק ח"ב עמ' קמה
ו/יא צבי גאון יעקב סי' ה
ו/יא קונטרסי שעורים ב"ב דף 188
ו/יא קרית מלך
ו/יא שיח התורה עמ' שמט {דרך אמונה}
ו/יא שנות חיים (קלוגר) עמ' תה
ו/יא שער המלך ח"א עמ' קס
ו/יא שערי זיו ח"ב דף עה ע"ג
ו/יא שערי שמואל עמ' סח-סט
ו/יא תבונה (קרש') ח"ב
ו/יא תורת איש לוי - חזקה עמ' קפד
ו/יא תשובות ר"י אלחנן עמ' קיט
ו/יב אבי עזרי ח"ד
ו/יב אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ז ע"ב
ו/יב אות היא לעולם ח"ב דף קנז ע"א {כ"מ}
ו/יב אמונת עתיך גל' 121 עמ' 21 {דרך אמונה}
ו/יב ברור הלכה חולין לג ע"ב ציון ב {רחיצת ידיים כתרומה}
ו/יב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקפה
ו/יב דרכי שלום (מרגונטו) דף ג ע"ד
ו/יב זכרון צבי מנחם דף מה ע"ב-ע"ג
ו/יב חזקה רבה יו"ד הלכה מו עמ' 212, הלכה קלב, קנה
ו/יב חסדי דוד ח"א עמ' תכה, תרו
ו/יב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שפח
ו/יב יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' שסז-שסח
ו/יב מעיני המים
ו/יב מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ו/יב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קנ
ו/יב נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' ר
ו/יב נחל יצחק (תשעב) ח"ב עמ' לא
ו/יב עין יצחק ח"ב עמ' קמה
ו/יב פרי עץ חיים (קרויס) עמ' ס
ו/יב קונטרסי שעורים ב"ב דף 188
ו/יב קרית מלך
ו/יב שנות חיים (קלוגר) עמ' תה
ו/יב שערי דעת (פלדמן) ח"ב פ"ה הע' 230
ו/יב שערי שמואל עמ' סח
ו/יב תורת איש לוי - חזקה עמ' קפד
ו/יג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסו
ו/יג מילי דמרדכי
ו/יג מרכבת המשנה מהדו"ק
ו/יד אבן האזל קדשים ח"א דף פז ע"א
ו/יד אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 39-49
ו/יד אמונת יהושע עמ' תתקצג
ו/יד אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 206
ו/יד אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' לו
ו/יד אפר קדשים עמ' מג
ו/יד דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' מה ד"ה ולפ"ז מתורץ
ו/יד דובר ישרים פסח עמ' קמט
ו/יד דליית הכרם עמ' תתתיט
ו/יד דעת מרדכי ח"א דף לה ע"ב
ו/יד הגהות רימ"א {מל"מ}
ו/יד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' תכה, תכז
ו/יד הר המלך ח"ז עמ' עד
ו/יד ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א רפג ע"ב]
ו/יד ונגש הכהן כלל ד פ"י
ו/יד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לא
ו/יד זכרון סופרים {כ"מ - ומ"ש כמנין וכו'} [עיין תוס' יו"ט פ"ב דבכורים משנה ב, ועיין פרי חדש סימן ק"ב סק"ח]
ו/יד זכרון צבי מנחם דף מה ע"ג {מ"ש הוא דשיל"מ}
ו/יד חוף ימים ח"א סי' כד אות ז
ו/יד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רצז
ו/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסה
ו/יד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ו/יד כנה"ג
ו/יד כרתי ופלתי סי' קב אות ה
ו/יד מהרי"ט אלגזי דף כה ע"ב
ו/יד מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ט
ו/יד ממעיני ישועה (הירשהורן) דף כח ע"ד
ו/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רמב
ו/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' רנ
ו/יד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' כג
ו/יד מעשה רקח
ו/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קלו ע"ב
ו/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יד משנה הלכות ח"ז סי' קג {דשיל"מ}
ו/יד משנת יעקב
ו/יד נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיא ע"ג
ו/יד נחלת ברוך דף יט ע"א, כ ע"ג
ו/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצו
ו/יד עץ חיים (אבלסון) עמ' קמז
ו/יד ציץ אליעזר ח"א סי' ה לפני אות א, ואות ה, ז
ו/יד קרית מלך
ו/יד שלום ירושלים עמ' קסב
ו/יד שער המלך ח"א עמ' קס, ח"ב עמ' קב
ו/יד תשובה מאהבה ח"א סי' ג
ו/יד תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' טז
ו/טו אוריתא טו עמ' שיח
ו/טו אמונת יהושע עמ' תטז, תתטו
ו/טו אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' י ד"ה ועוד קשה
ו/טו אנצי"ת ע' גדולי הקדש הע' 29, 34, ע' גדולין הע' 140, 146
ו/טו אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' לו
ו/טו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' תכה, תכז
ו/טו זהב התרומה ביכורים עמ' קו
ו/טו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לא [ירושלמי תרומות פ"ט, קרבן העדה נדרים פ"ג ה"ו]
ו/טו חזון יחזקאל תרומות פ"ח ה"ד
ו/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תלד-תלו
ו/טו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רפב
ו/טו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' שא
ו/טו יד המלך (פלומבו)
ו/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסג
ו/טו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ו/טו לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כז ע"ד, כח ע"ב
ו/טו מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ט
ו/טו מזבח חדש דף כב ע"א
ו/טו ממעיני ישועה (הירשהורן) דף כח ע"ד
ו/טו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ו/טו עשר תעשר הל' רסח
ו/טו פני משה (שלז')
ו/טו קהלות יעקב נדרים לא ה
ו/טו רוח יעקב (שלם) דף יב ע"ד
ו/טו שלום ירושלים עמ' קסב
ו/טו שלמי יוסף מנחות עמ' שמב
ו/טו שלמי יוסף מנחות עמ' שמב
ו/טו שער המלך ח"ב עמ' קב
ו/טו תורת המועדים (תשנו) עמ' 482
ו/טז אבן האזל קדשים ח"א דף יג ע"א, פו ע"ד
ו/טז אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' נא-נב, נד
ו/טז אבן ציון עמ' תסג
ו/טז אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 22, 38-50
ו/טז אוריתא יד עמ' צג, צה
ו/טז אות היא לעולם ח"ב דף קטו ע"ד {מרכה"מ}
ו/טז אמרי חן (לוונברג) תרומות-מע"ש עמ' קס-קסג
ו/טז אמרי שפר (פינטו) עמ' ש {הוא דשיל"מ}
ו/טז אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 6, 204, 208
ו/טז אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' לה, ע
ו/טז אשר למלך
ו/טז בית זבול ח"ג סי' מ אות א, יב
ו/טז בית ישי - דרשות עמ' תיז
ו/טז ביתאל ח"א דף כב ע"א
ו/טז בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' ב
ו/טז ברור הלכה ב"מ נג ע"ב ציון ב, צ ע"א ציון ח
ו/טז ברכת מרדכי ב"מ עמ' רפט
ו/טז גן שושנים ח"ב עמ' רי {קלטוהו מחיצות}
ו/טז דברות משה ב"מ ח"ב סי' מח ענף ג
ו/טז דברי חיים ב"מ נד
ו/טז דודאי משה עמ' קעג
ו/טז דעת מרדכי ח"א דף לה ע"ב
ו/טז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' עט, פג
ו/טז המקדש וקדשיו עמ' מא
ו/טז הר צבי זרעים ח"ב עמ' מד
ו/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קל
ו/טז זהב התרומה מ"ש עמ' שעו
ו/טז זכרון דברים (תשכז) מאמר א עמ' כד-כה
ו/טז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לב [צ"ע בב"מ נג והל' ביה"ב ספ"ו]
ו/טז זכרון שמואל עמ' מ, מג
ו/טז חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ה ס"ק ז
ו/טז חוף ימים ח"א סי' כה אות ב
ו/טז חזו"א חו"מ לקוטים סי' כ לדף נג, שביעית סי' ג ס"ק יד
ו/טז חזו"א על הרמב"ם
ו/טז חזון יחזקאל סנהדרין פ"ג ה"ג
ו/טז חי' הריצ"ד
ו/טז חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' קמז {נפלו מחיצות}
ו/טז טהרת יו"ט חי"ח עמ' יב
ו/טז טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' תלח
ו/טז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קנח-קנט, רצח
ו/טז ישועות יעקב מועד עמ' תקכט
ו/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תיב
ו/טז כרתי ופלתי סי' קב אות ה
ו/טז לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יב אות ב, ז {אין שם מחיצות}
ו/טז לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כז ע"א
ו/טז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רעז
ו/טז מנחת חינוך ח"ג עמ' רלד
ו/טז מנחת יהודה (בוים) דף כג ע"ג
ו/טז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שכד {או"ש}, שנח, שס
ו/טז מעשה רקח
ו/טז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קנט, קסז, קסט
ו/טז מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ו/טז משא בני קהת
ו/טז משב יעקב ח"ב עמ' נט {בטל ברוב}
ו/טז משנה הלכות ח"ז סי' קג {דשיל"מ}
ו/טז משנת יעקב כאן
ו/טז משנת יעקב עבודה עמ' ט
ו/טז משפט כהן עמ' קצה ע"ב
ו/טז מתנובות שדי ב"מ סי' קג
ו/טז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' צז
ו/טז נזר אברהם מכות ועדות עמ' קפב
ו/טז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיא ע"ד
ו/טז נחלת ברוך דף כ ע"ד
ו/טז עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' סג
ו/טז פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' ר
ו/טז פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 163
ו/טז פרי שמואל מכות עמ' קמב
ו/טז ציץ אליעזר ח"א סי' ה אות א, ה-ח, ח"ב - משנת המעשר פ"ד מ"ג
ו/טז צרור החיים (יעקב)
ו/טז קדושת הר עמ' נ, נד
ו/טז קונטרסי שעורים ב"מ שעור כג אות ד
ו/טז שולי הגליון עמ' קכב
ו/טז שיבת ציון (לנדא) סי' נב
ו/טז שלום ירושלים עמ' קסב
ו/טז שמחת החג דף קא ע"ב-ע"ד
ו/טז שעורי הרב חלה עמ' קסד
ו/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' צב
ו/טז שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תס
ו/טז שער דלתי הלבנון סי' כב {נפלה החומה בטל ברוב}
ו/טז שרגי נהורא (ספיר) עמ' 103
ו/טז תורת המועדים (תשכד) עמ' 450
ו/טז תורת הקדש ח"ב עמ' לז


ז/394 הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ דרך אמונה
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קל-קלא
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אשר למלך
ז/א גבורת יצחק מ"ש עמ' פה
ז/א גט מקושר (אלגזי) עמ' שסז-שסח
ז/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 281-283
ז/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 75
ז/א מעשה רקח
ז/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' רעב
ז/א קרית מלך
ז/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' נז
ז/א שו"ת ר"י מילר עמ' קסז
ז/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' יד
ז/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' כה אות ב
ז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קסד-קעב
ז/ב אור שמח
ז/ב אורח משפט עמ' צב ע"א
ז/ב אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' לז
ז/ב גבורת יצחק מ"ש עמ' קנו
ז/ב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יא ס"ק יא
ז/ב חזו"א דמאי סי' ג ס"ק ז
ז/ב חזו"א על הרמב"ם
ז/ב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' ה, קא
ז/ב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קסג
ז/ב מרגליות הים סנהדרין פד ע"ב אות כ
ז/ב סופר המלך
ז/ב קרית מלך
ז/ב שו"ת ר"י מילר עמ' קסז
ז/ב שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קמז
ז/ג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כט-ל, מא, ח"ז עמ' לב
ז/ג אוצמפה"ת ב"מ נג ע"א הע' 117 {או"ש}
ז/ג אור שמח
ז/ג אמונת יהושע עמ' תתקנט
ז/ג אנצי"ת ע' גדולי קרקע הע' 26 {או"ש}, 40
ז/ג ארשת צבי עמ' קנז {או"ש}
ז/ג באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' טו הערה 63, סי' יז הערה 35 {או"ש}
ז/ג גבורת יצחק מ"ש עמ' קיז
ז/ג חזון נחום זרעים ח"ג עמ' ז
ז/ג חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קעב
ז/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רח, רכ
ז/ג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף סב ע"ג
ז/ג להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' יח
ז/ג מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קצב {או"ש}
ז/ג מהרי"ט אלגזי פ"ו אות נב או"ק א
ז/ג מילי דמרדכי
ז/ג מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' שצח {או"ש}
ז/ג מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ז/ג נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קפב {אור שמח}
ז/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקכ-תקכא
ז/ג קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' עג
ז/ג קרית מלך
ז/ג שהם וישפה ח"ב
ז/ג שיירי כנה"ג [באר שבע דף צא]
ז/ד אור שמח
ז/ד אמונת יהושע עמ' תתקנט
ז/ד אנצי"ת ע' גדולי קרקע הע' 32, 34, 37
ז/ד בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קיא
ז/ד גדולי ציון (תשנב) עמ' מב {כמהין ופטריות - לא גי"ק}
ז/ד זהב התרומה מ"ש עמ' מח
ז/ד חוף ימים ח"א סי' יב אות ה, ח"ב סי' יד אות ב, סי' עה אות ב
ז/ד חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קעב
ז/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רח, רכ, ח"ד עמ' לח
ז/ד חקרי לב (שאלוניקי) יו"ד סי' מא דף סו ע"ג {כמהין ופטריות - לא גי"ק}
ז/ד יבין שמועה (מע"ש) פ"ח ע"א
ז/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסה
ז/ד ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/ד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שסד
ז/ד מילי דמרדכי
ז/ד מסורה חט"ו עמ' יא
ז/ד מעדני ארץ שביעית (תשד) דף נ
ז/ד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' נב, תט
ז/ד מעשה רקח
ז/ד משנת חיים עירובין עמ' סח
ז/ד עירין קדישין עמ' תרמז
ז/ד פני משה (שלז')
ז/ד פרי אברהם - ענינים שונים סי' מא אות ד
ז/ד קרית מלך
ז/ד שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קמה
ז/ד תפארת בחורים פאה עמ' צד {כמהין ופטריות אין גידולם מהארץ}
ז/ה אבני נזר יו"ד סי' קיג אות ל
ז/ה אמרי בינה, יו"ד, שו"ת סי' יב, אות ט
ז/ה אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 309, ע' גדולי קרקע הע' 40
ז/ה דברות משה נדה וטהרות עמ' תתעח {שאע"פ שאינן גידולי קרקע הרי הן גידולי גידוליה}
ז/ה דברות משה שבת ח"א סי' יז ענף ח
ז/ה ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א סב ע"ב]
ז/ה חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' פז
ז/ה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רז
ז/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' כו
ז/ה יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' פג {ביצים}
ז/ה לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' י עמ' לג
ז/ה להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' לג ע"א
ז/ה קרית מלך
ז/ה שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות ג
ז/ו אבן ישראל (פישר) כאן, וח"א עמ' כט
ז/ו אבני נזר יו"ד סי' קיג אות כט
ז/ו אוצמפה"ת ב"מ נה ע"ב ח"ב הע' 41
ז/ו אמונת אליעזר מעשרות עמ' קמד {משהחמיץ}
ז/ו אמונת עתיך גל' 125 עמ' 57-58
ז/ו אמרי שפר (פינטו) עמ' רצו
ז/ו ברור הלכה חולין כה ע"ב ציון ה
ז/ו ברקאי ח"א עמ' 127-128
ז/ו גבורת יצחק מ"ש עמ' נה, נז
ז/ו דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' יז
ז/ו דברות משה זרעים עמ' תמג {התמד עד שלא החמיץ אינו נלקח בכסף מעשר מפני שהוא כמים ומשהחמיץ נלקח כיין וכשכר}
ז/ו דברות משה חולין עמ' רב
ז/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' תשנז {לקחו עד שלא החמיץ והחמיץ קנה מעשר}
ז/ו הליכות אליהו
ז/ו זהב התרומה מ"ש עמ' מ
ז/ו חזו"א יו"ד סי' קלב ס"ק י, מקואות ח"ב סי' ה ס"ק י
ז/ו חי' בר נחמני דף יג ע"ב, סד ע"א {יין מזוג}
ז/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין כו ע"א]
ז/ו חי' חתם סופר
ז/ו חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' צח, ק-קא
ז/ו ידיו של משה
ז/ו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' צד
ז/ו מוריה גל' קצא עמ' לא
ז/ו מעשה רקח
ז/ו משנת חיים דברים עמ' שכה, של
ז/ו משנת חיים עירובין עמ' סט
ז/ו משנת משה סנהדרין עמ' ק
ז/ו משנת ר' אהרן זרעים עמ' סג, סו-סז
ז/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף מג ע"ב
ז/ו נתיב אברהם ח"ב עמ' סב, סד
ז/ו פתח דבריך עמ' רפב
ז/ו שיבת ציון (לנדא) סי' נב
ז/ו תוספות אהרן עירובין דף קכז ע"ג
ז/ז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כט
ז/ז אגודות אזוב מדברי דף ז ע"ג-ע"ד {כ"מ - מקור מב"ב}, ח ע"א וע"ג
ז/ז אגרות הגרי"ד עמ' קסט
ז/ז אמונת עתיך גל' 125 עמ' 57
ז/ז ברור הלכה חולין כה ע"ב ציון ה
ז/ז המאור הגדול (יעבץ) עמ' ריט
ז/ז זהב התרומה מ"ש עמ' שצה
ז/ז חי' בר נחמני דף יג ע"ב
ז/ז חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' קא-קב
ז/ז יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' צב
ז/ז לב אריה (בראד) חולין כו ע"א (ד"ה בגמ')
ז/ז מוריה גל' קצא עמ' לא, גל' רג עמ' סד
ז/ז נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קצט
ז/ז נזר הקדש (רזין) מנחות דף קט ע"ג
ז/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף מג ע"ב-ע"ג
ז/ז שעורי הרב חלה עמ' קס
ז/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נה
ז/ח אור הישר [אור הישר ירושלמי שביעית פ"ד ה"ו]
ז/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' פו
ז/ח בדבר מלך ח"ט עמ' רכז
ז/ח בני יעקב
ז/ח גבורת יצחק שביעית עמ' צה
ז/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לב [צ"ע בהל' שבת פי"ח ה"ו והל' טו"א פ"א הי"ד, ושו"ת הרדב"ז לשונות הרמב"ם סי' נב]
ז/ח חסדי דוד ח"א עמ' תיב {ר"י קורקוס}
ז/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסו
ז/ח מי הדעת עוקצין עמ' קעג
ז/ח מילי דמרדכי
ז/ח מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תכה (נב)]
ז/ח משה ידבר (תשעו) עמ' רסו
ז/ח משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' ד
ז/ח קרית מלך
ז/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צח (להלכה ו)
ז/ח שיירי כנה"ג
ז/ח תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 724
ז/ט אגרות הגרי"ד עמ' קנה, קנח
ז/ט אור הישר [עטרת תפארת ברכות לו ע"א (דף טו ע"א בדפי הספר)]
ז/ט אמרי בינה, יו"ד, שו"ת סי' יב, אות ט
ז/ט בתי כנסיות דף מה ע"א, מז ע"ב
ז/ט גנזי ברכה סי' ז אות ח
ז/ט דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קמד
ז/ט חי' בר נחמני דף טו ע"ג
ז/ט יד פשוטה אהבה עמ' תתקנד
ז/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסו
ז/ט מאור הקדש בכורות עמ' נח
ז/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שעה
ז/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קצב ע"ד
ז/ט נחמד למראה ח"ב דף ק ע"ד {כ"מ}
ז/י אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כט
ז/י ברור הלכה חולין כה ע"ב ציון ה פרק ג
ז/י גבורת יצחק שביעית עמ' קלח, מ"ש עמ' נו
ז/י דברות משה ב"מ ח"ב סי' מב ענף א
ז/י חיבור לטהרה (תשסו) הל' מקואות עמ' ק
ז/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רט
ז/י יד פשוטה אהבה עמ' תתקנד
ז/י מי הדעת עוקצין עמ' קעא
ז/י מילי דמרדכי
ז/י משנת חיים דברים עמ' שכט
ז/י משנת חיים עירובין עמ' סו
ז/יא אוצר יסודי שביעית עמ' שצב, תמז
ז/יא אמונת יהושע עמ' תקנו, אלף א
ז/יא אנצי"ת ע' אין מביאין הע' 39
ז/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' יא סעיף ג
ז/יא בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' סה
ז/יא ברכת ראש נזיר ט ע"ב (טז ע"ד בדפי הספר)
ז/יא גבורת יצחק מ"ש עמ' מה, קכ
ז/יא גט מקושר (אלגזי) עמ' שס-שסא
ז/יא חוף ימים ח"ב סי' כ אות ב-ג
ז/יא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קנו
ז/יא כרם ציון שביעית ח"א דף קכ, ח"ב עמ' רמח ע"א
ז/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' תלד
ז/יא מעיני המים
ז/יא מקדש דוד קדשים סי' יד ס"ק ח
ז/יא מרגניתא דר"מ
ז/יא משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קנ, קנב, קנה
ז/יא משנת יעקב כאן
ז/יא משנת יעקב עבודה עמ' רכג
ז/יא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף עא ע"ג
ז/יא ספרי דבי רב ח"ג עמ' רעג
ז/יא עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' מד
ז/יא קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קב
ז/יא שביעי קדש עמ' קיא
ז/יא שומר אמת שביעית עמ' נא, נז
ז/יא שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רצ
ז/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תנד
ז/יא תלמי השדה עמ' רל
ז/יב אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קיט
ז/יב אור תורה (בלומ') דף סד ע"ד
ז/יב אמונת יהושע עמ' תתקנד
ז/יב אשר למלך
ז/יב ברור הלכה סוכה מ ע"ב ציון ו, קדושין נה ע"ב ציון י
ז/יב בריכת המלך עמ' נ
ז/יב גבורת יצחק מ"ש עמ' מה
ז/יב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ט ס"ק ה
ז/יב חוף ימים ח"ב סי' י אות ו, סי' טז אות ג, סי' כה אות ו
ז/יב חי' הגרי"ח עמ' קנ
ז/יב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ירושלמי מע"ש פ"א ה"ב]
ז/יב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף סב ע"ג
ז/יב יבין שמועה (מע"ש) פ"ח ע"ב
ז/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסה
ז/יב כנפי נשרים
ז/יב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רמט ע"ב
ז/יב מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ח
ז/יב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 84
ז/יב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כד אות ח]
ז/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יב משכן בצלאל ח"א סי' א
ז/יב משנת יעקב
ז/יב משפט כתוב (זיתון) חו"מ סי' מד {כלל ופרט וכלל מרבה מה שדומה לפרט משני צדדים}
ז/יב ספרי דבי רב ח"ג עמ' רעג
ז/יב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קעז
ז/יב ציץ הקודש ח"א דף כד ע"ג, קא ע"א
ז/יב שלמי שמחה ח"א עמ' רכד
ז/יב שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שנג
ז/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תסח
ז/יב תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 720
ז/יג אוצר יסודי שביעית עמ' שצב, תמח
ז/יג אור שמח
ז/יג ביצחק יקרא (תשע) סי' יא סעיף ג
ז/יג חוף ימים ח"ב סי' כ אות ג, סי' כא אות ד
ז/יג חכמת גרשון עמ' קצא {או"ש}
ז/יג כרם ציון שביעית ח"א דף קכ, ח"ב עמ' פב ע"א, רמח ע"א, רמט ע"ב
ז/יג מוריה גל' קה עמ' מ
ז/יג משנה הלכות ח"ז סי' קנו
ז/יג משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קנ, קנה
ז/יג משנת יעקב
ז/יג פרי שמואל שביעית עמ' ע {או"ש}
ז/יג קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' צז, צט, ק
ז/יג שביעי קדש עמ' קיא
ז/יג שומר אמת שביעית עמ' נ
ז/יג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רצ
ז/יג שערי טהר ח"ב שער ד סי' כד אות א
ז/יד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נה, פ
ז/יד אהל תורה (קוק) עמ' קמח
ז/יד אוצר יסודי שביעית עמ' תצג, תקמג, תקסז
ז/יד אמונת יהושע עמ' תקעח, תתקטז, תתקנט, תתקעז
ז/יד אמרי חן (לוונברג) תרומות-מע"ש עמ' קסג-קסו
ז/יד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תקטו
ז/יד ברור הלכה קדושין נה ע"ב ציון י
ז/יד גבורת יצחק מ"ש עמ' נ-נא, נז, עד, פח, קמא
ז/יד זבח שלמה ח"א עמ' כב-כג
ז/יד זהב התרומה מ"ש עמ' נב
ז/יד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ט ס"ק טז
ז/יד חוף ימים ח"ב סי' יד אות ב, ו, סי' עה אות ב
ז/יד חזו"א על הרמב"ם
ז/יד חזון נחום זרעים ח"ג עמ' ח
ז/יד חי' ר' חיים הלוי דף מה
ז/יד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף סב {רדב"ז}
ז/יד יבין שמועה (מע"ש) פ"ח ע"א-ע"ב
ז/יד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קמד
ז/יד ישועת משה עמ' מב
ז/יד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קכ ע"ב
ז/יד מלואי אבן ח"א עמ' קסח
ז/יד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' ריא
ז/יד מעיני המים
ז/יד מעשה רקח
ז/יד מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' כג
ז/יד מקדש דוד סי' נח אות ד
ז/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' ק עמ' 312
ז/יד משנת יעבץ שמיטה עמ' קסח-קסט
ז/יד משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קעא
ז/יד מתנת כהונה בכורות עמ' קצו
ז/יד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' מה אות א-ב
ז/יד ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רנב
ז/יד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קצט
ז/יד פרי שמואל שביעית עמ' ע
ז/יד ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"ה
ז/יד קדשי יהושע עמ' צט
ז/יד קובץ השמיטה עמ' תלא-תלב
ז/יד קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקנז
ז/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רצו
ז/יד שלום ירושלים עמ' קס
ז/יד שלמי יוסף בכורות עמ' קצו
ז/יד שמחתי באומרים לי עמ' קס, קעה
ז/יד שערי טהר ח"ג שער ג סי' יד אות ב
ז/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 188
ז/יד תורה אור (שנגהי) עמ' לד
ז/יד תורת זרעים עמ' קז
ז/יד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תמא, תכ
ז/יד תורת שביעית (סור') סי' יד
ז/טו אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 18
ז/טו אור הישר [כ"מ הל' ביה"ב ספ"ו]
ז/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' ד {מקדש - לא הזכיר מזבח}
ז/טו אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קצו
ז/טו אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' מז
ז/טו בית זבול ח"ג סי' לו (עמ' נט)
ז/טו גינת ביתן סי' ז (דף יח ע"ב)
ז/טו דברי אהרן עמ' נב {ירקב}
ז/טו דברי אמת (תשעט) עמ' תקי {ואם אין מקדש יניחם עד שירקבו}
ז/טו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' עח-עט
ז/טו הלכות קטנות ח"ב, הגהת מהרמ"ג בדף כג ע"א סי' יד
ז/טו ויוסף שאול דף סז ע"ב
ז/טו זכרון דברים (תשכז) מאמר א עמ' כ
ז/טו זכרון דברים (תשנט) עמ' ה {בשוגג}
ז/טו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לב [עי' לעיל פ"ד ה"ז, וכפות תמרים סוכה מ]
ז/טו זכרון שלמה (ורנר) עמ' פ {אם אין מקדש ירקב}
ז/טו מגילת ספר לאוין דף קסד ע"ב
ז/טו מעין גנים (מזרחי) דף מא ע"ב {יעקב}
ז/טו מעשה רקח
ז/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/טו משנת יעקב
ז/טו משפט כהן עמ' קצד ע"ב
ז/טו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' צב
ז/טו נזר אברהם מכות ועדות עמ' קעח
ז/טו עיר הקודש והמקדש ח"א עמ' סב
ז/טו עמק יהושע ח"א דף פ
ז/טו פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 163
ז/טו פרחי אהרן עמ' 15
ז/טו שו"ת ר"י מילר עמ' קסז
ז/טו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רפ
ז/טו שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רפ
ז/טו שם טוב - השלמה
ז/טו שמות בארץ (תשנט) עמ' שג
ז/טו שמש ומגן יו"ד סי' כה עמ' קצ {אם אין מקדש ירקבו}
ז/טז אור ליהודה (תשנט) עמ' ד {מקדש - לא הזכיר מזבח}
ז/טז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 159
ז/טז ברור הלכה קדושין נה ע"ב ציון י
ז/טז בריכת המלך עמ' עב
ז/טז גבורת יצחק שביעית עמ' קס
ז/טז הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' פג
ז/טז זכרון דברים (תשנט) עמ' ה
ז/טז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לב [עי' לעיל פ"ד ה"ו]
ז/טז חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ט ס"ק ו
ז/טז חוף ימים ח"ב סי' יז אות ג-ד
ז/טז חזון יחזקאל מע"ש פ"א הט"ו
ז/טז יבין שמועה (מע"ש) פ"ח ע"א-ע"ב
ז/טז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' סז, קנה
ז/טז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/טז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' רמא-רמד
ז/טז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' צב
ז/טז נזר אברהם מכות ועדות עמ' קעח
ז/טז נר מצוה (ואלק) מצוות דף מ ע"ג
ז/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עה
ז/טז פני משה (שלז')
ז/טז פרי האדמה ח"א
ז/טז ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"ו
ז/טז ציץ הקודש ח"א דף כג ע"ג, קא ע"א
ז/טז צמח ארז עמ' רג
ז/טז קדושת הר עמ' לט
ז/טז שו"ת ר"י מילר עמ' קסז
ז/טז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רפ
ז/טז שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רפ
ז/טז שמות בארץ (תשנט) עמ' רלט
ז/טז תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 727
ז/יז אבן האזל קדשים ח"א דף סח ע"ב
ז/יז אוצר יסודי שביעית עמ' תקנז, תקנט
ז/יז אמונת יהושע עמ' רעד, רפא, תתקטז, תתקסג, תתקסח, תתקעו-תתקעז
ז/יז בדבר מלך ח"ט עמ' כז
ז/יז ברור הלכה קדושין נה ע"ב ציון י
ז/יז בריכת המלך עמ' נה
ז/יז גבורת יצחק שביעית עמ' קסא-קסב, מ"ש עמ' פז, צה, צז
ז/יז גדולי שמואל קידושין דף נו ע"א
ז/יז חוף ימים ח"ב סי' יב אות ה, סי' טז אות ז, סי' כ אות ד, ז, סי' כג אות א, סי' כה אות ו, סי' נא אות א, סי' עד אות ג
ז/יז יבין שמועה (מע"ש) פ"ח ע"א
ז/יז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קמה
ז/יז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסו-קסז
ז/יז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קע ע"ב
ז/יז מוריה גל' קצא עמ' לב
ז/יז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפג ע"ג
ז/יז משנת אליעזר (רבינ') עמ' כג
ז/יז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' קסט
ז/יז משנת יעבץ שמיטה עמ' צב
ז/יז משנת יעקב
ז/יז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רפד
ז/יז נחלת עזרא ח"ב עמ' 127
ז/יז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' רא
ז/יז ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"ד {רדב"ז}
ז/יז קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקנד, תקפז
ז/יז קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קיג
ז/יז קרית מלך
ז/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קפג, רצז
ז/יז שדה שמואל (שביעית) עמ' קיג
ז/יז שיח התורה עמ' שנ {דרך אמונה}
ז/יז שלום ירושלים עמ' קס-קסא
ז/יז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רעד
ז/יז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' ט
ז/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 188
ז/יז שעת הכושר דף עג ע"ג
ז/יז תורה אור (שנגהי) עמ' לה
ז/יז תורת הקדש ח"ב עמ' קמא
ז/יז תורת שביעית (סור') סי' יד
ז/יח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נח
ז/יח אגרות הגרי"ד עמ' קנד, קנח, קפ
ז/יח אור תורה (בלומ') דף סד ע"ד
ז/יח אמונת יהושע עמ' תתקנה {בהמה לשמים}
ז/יח אמרי חן (לוונברג) תרומות-מע"ש עמ' קסו-קסח
ז/יח בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עא ע"ג-ע"ד
ז/יח בדבר מלך חי"ח עמ' מז {לקח בהמה לשלמים ונפל בה מום פקעה ממנה קדושת מעשר ופודה אותה ואין הדמים מעשר}
ז/יח בריכת המלך עמ' ע
ז/יח ברכת שלמה אהע"ז עמ' רעח
ז/יח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שמה
ז/יח גבורת יצחק מ"ש עמ' סג, סו, סט
ז/יח זהב התרומה מ"ש עמ' לב
ז/יח חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ט ס"ק ב, ד, טו
ז/יח חוף ימים ח"ב סי' כה אות א, ו, סי' כז אות ג
ז/יח חזון יחזקאל מע"ש פ"א הט"ו
ז/יח חי' הגר"מ זמבה סי' ד
ז/יח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות פב ע"א]
ז/יח חמדת ישראל ח"ב דף י ע"ג
ז/יח יבין שמועה (מע"ש) פ"ח ע"א {ר"י קורקוס}, פי"א ע"א
ז/יח יין הטוב עמ' רפא
ז/יח ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/יח כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קט ע"א
ז/יח לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' לט
ז/יח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קצ
ז/יח מוריה שנה ז גל' ו, ח (ר"מ אילן)
ז/יח מילי דמרדכי
ז/יח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רכח
ז/יח מעדני ארץ שביעית (תשד) דף קנח
ז/יח מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' כו, שלד, שצו
ז/יח מעשה רקח
ז/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קפג ע"ג
ז/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יח משאת משה (חברוני) פסחים סי' צט עמ' קנה-קנו
ז/יח משנת חיים מנחות עמ' תקצב, תקצז
ז/יח משנת יעקב כאן וזרעים ח"ב עמ' רלב
ז/יח נר מצוה (ואלק) מצוות דף מא ע"ד, מב ע"ג
ז/יח ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תעד
ז/יח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קעז
ז/יח פרי שמואל (תשלה)
ז/יח ציץ הקודש ח"א דף קא ע"א
ז/יח צמח ארז עמ' תצט
ז/יח קובץ חי' תורה (סול') עמ' פד, ק
ז/יח רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רצג
ז/יח שדה שמואל (שביעית) עמ' צ
ז/יח שיח התורה עמ' שנ {דרך אמונה}
ז/יח שלמי יוסף מנחות עמ' תד, תז
ז/יח שלמי שמחה ח"א עמ' רכד-רכה
ז/יח שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' רכו
ז/יח שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' י
ז/יח שערי חכמה - שב שמעתתא דף פב ע"ג
ז/יח שערי טהר ח"ב שער ז סי' כ אות ב, סי' כה אות ב
ז/יח תורה אור (שנגהי) עמ' לג-לד, לו
ז/יח תורת הקדש ח"ב עמ' קמא, ח"ג עמ' קכ, קכה-קכו
ז/יח תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תטו
ז/יט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נח, ח"ז עמ' צא
ז/יט אוצר יסודי שביעית עמ' תקלח
ז/יט אוצרות הרמב"ם
ז/יט אמונת יהושע עמ' רעה, רפב, תתקיח, תתקכג, תתקנז, תתקסב, תתקסח
ז/יט באר בשדה עמ' רעג {המתפיס מעות מעשר לשלמים}
ז/יט בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף עא ע"ג
ז/יט בדבר מלך ח"ט עמ' יט
ז/יט בדבר מלך חי"ח עמ' מד {המתפיס מעות מעשר לשלמים לא קנו שלמים שקדושת שלמים אינו חל על קדושת מעשר שהמעשר ממון גבוה ואין צריך לומר אם התפיס המעשר עצמם לשלמים לא קנו שלמים}
ז/יט בריכת המלך עמ' סח, ע, עב, קנא
ז/יט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שמה
ז/יט גבורת יצחק מ"ש עמ' ג, ט, סה-סז, סט, צב-צג, קס
ז/יט גבורת יצחק שקלים עמ' עב
ז/יט זהב התרומה מ"ש עמ' לד
ז/יט חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ט ס"ק ב
ז/יט חוף ימים ח"ב סי' כז אות ד, סי' ל אות יג
ז/יט חזון יחזקאל מע"ש פ"ה הי"ב, מנחות פ"ח הי"ד, ערכין פ"ד ה"ב, תמורה פ"א ה"ב
ז/יט יבין שמועה (מע"ש) פ"ב ע"א וע"ג
ז/יט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קמב
ז/יט יחל ישראל (תשנב) עמ' קנה
ז/יט יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' סט-ע
ז/יט ישועות מלכו (קרית ארבע)
ז/יט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כא ס"ק ה
ז/יט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קיז
ז/יט לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' לט
ז/יט מילי דמרדכי
ז/יט מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' ט-י
ז/יט מנחת חזקיה מנחות עמ' רמא
ז/יט מנחת חינוך ח"ב עמ' תו, ח"ג עמ' רלו
ז/יט מעשה רקח
ז/יט מפתח הבאורים [חי' ר' חיים הלוי דף מה, גרי"ז דף נט]
ז/יט משכן בצלאל ח"א סי' א
ז/יט משנת חיים מנחות עמ' תקפז, תקצא, תקצט
ז/יט משנת יעקב כאן וזרעים ח"ב עמ' רלב
ז/יט נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלב ע"ב
ז/יט נר מצוה (ואלק) מצוות דף מא ע"ד
ז/יט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קצח
ז/יט עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קנג
ז/יט פניני רבנו הגרי"ז עמ' תרצב
ז/יט פרי שמואל מכות עמ' קלב
ז/יט ציץ הקודש ח"א דף קא ע"א
ז/יט קובץ חי' תורה (סול') עמ' פו
ז/יט רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' נא {מתפיס לשלמים}
ז/יט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תכ
ז/יט שיח ערב קדשים עמ' רכו
ז/יט שלמי שמחה ח"א עמ' רכג {ק"ס}
ז/יט שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רסט
ז/יט שעורי הרב חלה עמ' לג
ז/יט שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' ד
ז/יט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' תסו
ז/יט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' י
ז/יט שערי חכמה - שב שמעתתא דף פב ע"ג
ז/יט שערי טהר ח"ב שער ד סי' כז אות ב, ח"ג שער ג סי' יד אות ב, ח"ה שער ב סי' ב אות ג
ז/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 189
ז/יט תורה אור (שנגהי) עמ' לד
ז/יט תורת הקדש ח"ב עמ' קמ-קמא, קס
ז/יט תורת יצחק ח"א עמ' צה
ז/יט תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תמב
ז/כ אמונת יהושע עמ' תתקכו
ז/כ בית אהרן וישראל גל' מ עמ' קכז {כ"מ - יצא בפתח}
ז/כ בית זבול ח"ג סי' לו
ז/כ גבורת יצחק מ"ש עמ' צח
ז/כ זבח שלמה ח"א עמ' כה
ז/כ חסדי דוד ח"א עמ' תמב
ז/כ יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסו
ז/כ מעיני המים
ז/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/כ פני מנחם - תורה ומועדים בשלח עמ' צ, ראה עמ' עט, פה {האוכל מעשר שני בתורת חולין אם פירות המעשר עצמן אכל יצעק לשמים (כ"ה גיר' הכ"מ)}
ז/כ פרדס מרדכי עמ' תרכג
ז/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 188
ז/כ שערי ישר שער ו פט"ז אות ח
ז/כ תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 756
ז/כ תרומות חיים סעיף מח אות ה


ח/395 הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ דרך אמונה
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קלב-קלד
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' נו
ח/א אגודות אזוב מדברי דף ז ע"ג {קנייה בהבלעה}
ח/א אוהב מישרים עמ' רטו-רטז
ח/א אמונת יהושע עמ' תתקמט
ח/א גבורת יצחק מ"ש עמ' מח, נב, קסב
ח/א חזון נחום זרעים ח"ג עמ' ה
ח/א יבין שמועה (מע"ש) פי"ב ע"א-ע"ב
ח/א ידבר שלום ח"ב עמ' קנא
ח/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסז
ח/א מעשה רקח
ח/א משנת חיים דברים עמ' שכט
ח/א משנת חיים עירובין עמ' סו, רסז
ח/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף מ ע"א
ח/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' קעט
ח/א קהלות יעקב ר"ה ב
ח/א שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רסז {ר"י קורקוס}
ח/א שפת אמת על התלמוד ח"א דף ק ע"א
ח/ב ברכת שלמה (תשז) עמ' כב
ח/ב גבורת יצחק מ"ש עמ' נה
ח/ב גליוני הגר"ש עמ' פב-פג {ראב"ד - להחמיר}
ח/ב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ט ס"ק ג
ח/ב יבין שמועה (מע"ש) פי"ב ע"א-ע"ב
ח/ב מעיני המים
ח/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ב משנת חיים דברים עמ' שלא
ח/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רה
ח/ב תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 747
ח/ג אבן ישראל (פישר)
ח/ג אמונת יהושע עמ' תתקנ {לא יצא הקנקן לחולין}
ח/ג חזו"א ערלה סי' ב ס"ק ב
ח/ג חזון נחום זרעים ח"ג עמ' לא
ח/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ג ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"א מ"ד
ח/ג שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רסז
ח/ד בית זבול ח"ג סי' מ ס"ק י, יג
ח/ד שם טוב - השלמה
ח/ה אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מד, נו
ח/ה אהל יששכר סי' עח
ח/ה אמונת יהושע עמ' תתקנ {קנה מעשר את הקנקן}
ח/ה גבורת יצחק מ"ש עמ' קסג
ח/ה ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א סב ע"ד]
ח/ה חזון נחום זרעים ח"ג עמ' ל
ח/ה חי' ר' חיים הלוי דף מה
ח/ה חסדי דוד ח"א עמ' תיג
ח/ה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' רט
ח/ה יבין שמועה (מע"ש) פי"ב ע"ב וע"ד
ח/ה ישועות מלכו (קרית ארבע)
ח/ו אבן ישראל (פישר)
ח/ו אור הישר [נועם ירושלמי מע"ש פ"ג]
ח/ו אמונת יהושע עמ' תתקמט, אלף כז
ח/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שפז
ח/ו בני יעקב
ח/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ו
ח/ו בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח
ח/ו גבורת יצחק מ"ש עמ' נב, קסב
ח/ו חזון נחום זרעים ח"ג עמ' כט, מ
ח/ו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ח/ו כנה"ג [עי' תוי"ט]
ח/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קלז
ח/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' רלה
ח/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שכז
ח/ו מעשה רקח
ח/ו צמח ארז עמ' קצז
ח/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' נ
ח/ו שם יוסף (מועטי)
ח/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' כג אות ג
ח/ז אבי עזרי ח"ד
ח/ז אבן ישראל (פישר)
ח/ז אגרות הגרי"ד עמ' קעח
ח/ז אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 133
ח/ז אור הישר [נועם ירושלמי מע"ש פ"ה, לח"מ הל' אישות פ"ה ה"ד]
ח/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' שנ
ח/ז אור שמח
ח/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) שביעית סי' יא ס"ק ב {ר"ח הלוי}
ח/ז בינת דניאל ח"א עמ' קכב {ר"ח הלוי}
ח/ז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שלד {ר"ח הלוי}
ח/ז בני יעקב [שער אפרים סי' פז]
ח/ז ברור הלכה קדושין נד ע"ב ציון י
ח/ז בריכת המלך עמ' מא, פז
ח/ז ברכת מרדכי ב"מ עמ' רעו
ח/ז בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף נט ע"ד
ח/ז גבורת יצחק מ"ש עמ' ז
ח/ז דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' צד ענף ג
ח/ז הר המלך ח"ז עמ' עד
ח/ז חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' י ס"ק ו-ז
ח/ז חזו"א על הרמב"ם
ח/ז חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ב {ר"ח הלוי}
ח/ז חזון נחום זרעים ח"ג עמ' לו
ח/ז חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' סט עמ' קעז {ר"ח הלוי}, סי' ע עמ' קעט {ר"ח הלוי}
ח/ז חי' הגר"ח החדש עמ' שי
ח/ז חי' ר' חיים הלוי
ח/ז חי' ר' חיים הלוי דף מד
ח/ז חסדי דוד ח"א עמ' תנח
ח/ז יבין שמועה (מע"ש) פ"ז ע"ב
ח/ז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קפ
ח/ז יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קעג {ר"ח הלוי}
ח/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ח/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רנח
ח/ז כרם אברהם עמ' ס
ח/ז מגנזי הגר"ח עמ' לט
ח/ז מילי דקדושין עמ' קכב {ר"ח הלוי}
ח/ז מעשה רקח
ח/ז מצעדי גבר ב"ק סי' סד אות ח
ח/ז מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' כא {פירות בסלע}
ח/ז מקדש דוד סי' נח אות ד
ח/ז מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ח/ז משנת יעבץ שמיטה עמ' קסח
ח/ז משנת יעקב כאן {רמב"ם} וזרעים ח"ב עמ' רלה {או"ש}
ח/ז משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' קעג
ח/ז משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעד
ח/ז משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 51, 65, 72 {ר"ח הלוי}
ח/ז נתיב אברהם ח"א עמ' ל ע"ב, לא ע"א
ח/ז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רנב
ח/ז ספיקא דרבנן עמ' כח, קפד-קפה, קפט
ח/ז עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' רא
ח/ז ערך יעקב עמ' קכו, ריג {ר"ח הלוי}
ח/ז פנת יקרת (תשנד) סי' ט, קכא, קכו אות ו {ר"ח הלוי}
ח/ז פנת יקרת (תשעא) עמ' לב, תקט, תקכז {ר"ח הלוי}
ח/ז פרי שמואל שביעית עמ' ע, עט
ח/ז ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ד מ"ו {מרכה"מ}
ח/ז קדשי יהושע עמ' צח, תתמה, אלף קעח {ר"ח הלוי}
ח/ז קובץ השמיטה עמ' תלא
ח/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנח, ח"ב עמ' רא
ח/ז שאל האיש דף קב ע"א
ח/ז שביבי אור קדושין סי' כב אות ב {ר"ח הלוי}
ח/ז שולי המעיל מעילה אות קסג {ר"ח הלוי}
ח/ז שם טוב - השלמה
ח/ז שמחתי באומרים לי עמ' קסא {ר"ח הלוי}
ח/ז שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קנג {ר"ח הלוי}
ח/ז שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור לא {ר"ח הלוי}
ח/ז שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קעז
ח/ז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רעו {ר"ח הלוי}
ח/ז שער המלך ח"א עמ' רנא
ח/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' יח אות ב, ח"ג שער ג סי' יד אות ב, ח"ו סי' יט אות א
ח/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 183
ח/ז שערי ישר שער ו פט"ז אות ד
ח/ז תורת כסף וחליפין עמ' קעה {ר"ח הלוי}
ח/ז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תלו
ח/ז תורת שביעית (סור') סי' יד
ח/ח אוצר א"י ח"ג עמ' 78
ח/ח בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' ז
ח/ח חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' י ס"ק ו-ז, ח"ב סי' ט ס"ק יד
ח/ח חזו"א על הרמב"ם
ח/ח חזו"א שביעית סי' י ס"ק יג
ח/ח חי' ר' חיים הלוי דף מה
ח/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף סב
ח/ח יבין שמועה (מע"ש) פ"ז ע"ב
ח/ח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' סד, קפ
ח/ח מילי דמרדכי
ח/ח משנת יעקב
ח/ח משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעד
ח/ח פאר הלכה פסחים עמ' רצב
ח/ח ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ד מ"ו {מרכה"מ}
ח/ח שאל האיש דף צט ע"ד
ח/ח שאל האיש חו"מ סי' טז (ק ע"ד)
ח/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 184
ח/ט חזו"א על הרמב"ם
ח/ט חזו"א שביעית סי' י ס"ק יג
ח/ט חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ב
ח/ט יבין שמועה (מע"ש) פ"ז ע"ב וע"ה
ח/ט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' סד, קפ
ח/ט משנת יעקב
ח/ט משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעד
ח/ט ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ד מ"ו
ח/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 184
ח/י אמרי בינה (אוירבך) - יו"ט סי' כא-ב [הערה ח] ד"ה וכמו {שעה"מ ד"ה ומ"מ}
ח/י מעשה רקח
ח/י עשר תעשר הל' רסג
ח/יא חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יא ס"ק יג
ח/יב אוצרות הרמב"ם
ח/יב אור שמח
ח/יב אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' כו ד"ה ויש עוד
ח/יב גבורת יצחק מ"ש עמ' קלא
ח/יב חזון יחזקאל ערכין פ"ד ה"ב
ח/יב ישועות עוזו עמ' 393 {או"ש}
ח/יב מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' כד
ח/יב מקדש דוד טהרות (תשסז) עמ' פה
ח/יב מקדש דוד סי' נח אות ד בסופו
ח/יב תורת הקדש ח"ג עמ' קכד
ח/יג אור הישר [אור הישר משניות מע"ש פ"ג מ"ג]
ח/יג דברות משה זרעים עמ' תשח {ומותר לחלל מעשר שני על פירות עם הארץ ועל מעותיו ואין חוששין להם שמא של מע"ש הם}
ח/יג הר המלך ח"ז עמ' עה
ח/יג חסדי דוד ח"א עמ' תנב
ח/יג ישועות מלכו (קרית ארבע)
ח/יג כנה"ג [עי' תוי"ט]
ח/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רב {ישועות מלכו}
ח/יג מעשה רקח
ח/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יג קרית מלך
ח/יג תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 771 {ראב"ד}
ח/יד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' נא, נד
ח/יד אור הישר [חיל המלך הל' ערכין פ"ה ה"א]
ח/יד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שפח {כ"מ}
ח/יד בית זבול ח"ג סי' מ אות ו
ח/יד בני שמואל דף נז ע"ב
ח/יד ברכת מרדכי ב"מ עמ' רצה
ח/יד דרכי משה ח"א שמעתתא ד פ"א
ח/יד הר המלך ח"ז עמ' עה
ח/יד זהב התרומה מ"ש עמ' שעו
ח/יד זית רענן ח"ב עמ' קפד
ח/יד זכרון שמואל עמ' מח-מט
ח/יד חזון נחום זרעים ח"ג עמ' כא-כב
ח/יד יבין שמועה (מע"ש) פ"ו ע"ב
ח/יד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קעג, שכב
ח/יד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסז
ח/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תיב
ח/יד מועדים וזמנים ח"ד סי' רעח
ח/יד מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' תלו {ר"י קורקוס}
ח/יד מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שנג, שנז, שנח, שסג, תטז-תיז, ח"ג עמ' ריב
ח/יד מעיני המים
ח/יד מעשה רקח
ח/יד מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' ה-ז
ח/יד מקדש דוד סי' נח אות ב
ח/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יד עין יצחק ח"א עמ' קב {כ"מ}
ח/יד קונטרסי שעורים ב"מ שעור כג אות ד
ח/יד קרית מלך
ח/יד שנות חיים (קלוגר) עמ' קס
ח/יד תורת זרעים עמ' קט
ח/טו אנצי"ת ע' ברירה הע' 114, 115
ח/טו בית יצחק (חבר) ח"ב דף לט ע"ג
ח/טו בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' צ
ח/טו בריכת המלך עמ' צג, צו
ח/טו גבורת יצחק מ"ש עמ' קמא
ח/טו גט מקושר (אלגזי) דף עא ע"ג, עב ע"ד
ח/טו גט מקושר (אלגזי) עמ' שנה-שנו, שס
ח/טו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב
ח/טו זהב התרומה מ"ש עמ' קטז
ח/טו זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיב ע"ד
ח/טו חוקת הפסח (טייב) סי' תנד ס"ק ב {ר"י קורקוס}
ח/טו חזון יחזקאל מע"ש פ"ב ה"י
ח/טו חק לישראל שליחות עמ' 156 {כ"מ}
ח/טו יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיב
ח/טו ישועות מלכו (קרית ארבע)
ח/טו מילי דמרדכי
ח/טו מנחת יהודה (בוים) דף יט ע"ד {ברירה}, כ ע"א {כ"מ}
ח/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' קצו
ח/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/טו משנת חיים עירובין עמ' פא {ראב"ד}
ח/טו סופר המלך ח"ב עמ' רצ
ח/טו ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ב מ"י
ח/טו קרבן אליצור דף קפז ע"ד, קפט ע"ב
ח/טו רחש לבב עמ' קכה
ח/טו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' סב עמ' קלו
ח/טו שו"ת מהרש"ם ח"ז סי' רו
ח/טו שולי הגליון עמ' קכב
ח/טו שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רפח
ח/טו שמן הטוב (תשפ) עמ' שכט
ח/טו שער המלך ח"א עמ' עח
ח/טו שער יהודה


ט/396 הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ דרך אמונה
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ נטע הארץ הל' א-ו, מז-נה
ט/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קלה
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אגרות הגרי"ד עמ' קסא, קסג, קסז, קעא
ט/א אור הישר [עטרת תפארת לברכות סוף קונ' מסגרת טפח]
ט/א אור ליהודה קדושין עמ' רפח {סוריא}
ט/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 557
ט/א אור תורה (בלומ') דף סה ע"ב-ע"ג {נטע רבעי כמע"ש לענין אכילה}
ט/א אמונת יהושע עמ' רלח, רמב
ט/א אמונת עתיך גל' 121 עמ' 39, 43, 46 {ישועות מלכו}
ט/א אמרי נועם (רייזקין) דף מט ע"ד {שעה"מ}
ט/א באר מרים פ"ז ה"ו אות ב
ט/א בית אהרן וישראל גל' מ עמ' מג {ישועות מלכו}
ט/א בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' כג {ישועות מלכו}
ט/א בן אריה
ט/א ברור הלכה ברכות לה ע"א ציון ה, ביצה ה ע"א ציון ד
ט/א גבורת יצחק תרומות עמ' קיז
ט/א גינת ראובן תרומות עמ' שמ, תתתעט, תתתקכב
ט/א גנזי ברכה סי' א אות ט
ט/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' נו {נטע רבעי ולא רק כרם}
ט/א דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקלא, תתקלד {רמב"ם}, תתקלה {רדב"ז}
ט/א הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' מג {שעה"מ}
ט/א הרמב"ם כמחנך עמ' 195
ט/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לב [בירושלמי סוטה פ"ח ה"ג מבואר כרמב"ם]
ט/א חזו"א ב"ק סי' יח ס"ק ה, ערלה סי' יא ס"ק יא
ט/א חזו"א על הרמב"ם
ט/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' פא, ריב, ח"ג עמ' מח, קסא
ט/א חי' ר' חיים הלוי דף מג
ט/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קפט, קצא
ט/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' מו
ט/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
ט/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקיז {לבעליו}
ט/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קלג, ח"ג עמ' רלא
ט/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ח ע"ד {נטע רבעי - לא רק כרם}
ט/א מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' נד
ט/א מוריה שנה ח גל' ח עמ' כז {כ"מ - נטע רבעי בחו"ל}
ט/א מילי דמרדכי
ט/א מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' יח
ט/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רנ
ט/א מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קנח {ישועות מלכו}
ט/א מקור ברוך (הגר) עמ' קטו {בעלים אוכלים}
ט/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שסט
ט/א משנת המדינה עמ' 32
ט/א משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' רכו
ט/א משפט המלחמה עמ' ע {אין כרם רבעי בחו"ל}
ט/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעז
ט/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' נ
ט/א נחלת שמואל דף ג ע"ג {נאכל לבעליו}
ט/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' שנב
ט/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סו
ט/א ספרי דבי רב ח"א עמ' מו
ט/א עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' ג {רדב"ז}, פז, צה, צז
ט/א עץ הדר השלם עמ' קנט, קעא
ט/א פרי שמואל שביעית עמ' סח
ט/א צפנת פענח ויקרא עמ' קצו
ט/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' צג, צה
ט/א קרית מלך
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קסט, קעח, קפ
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תה, תז
ט/א שאילת יעבץ ח"ב סי' כ
ט/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
ט/א שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשמד, ח"ז סי' עב, המיוחסות סי' קנו
ט/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' ל
ט/א שלום ירושלים עמ' קצב
ט/א שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רצ
ט/א שמחתי באומרים לי עמ' קמח-קנ, קסה
ט/א שעורי הרב חלה עמ' קנג
ט/א שער המלך כאן, וח"ב עמ' רב
ט/א שערי טהר ח"ב שער ד סי' כז אות א
ט/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף צו ע"א {רדב"ז}
ט/א תורת המצוה דף נה ע"ג
ט/א תורת הקדש ח"א עמ' שח, שטו, שיט-שכ
ט/א תפארת בחורים פאה עמ' תקכד {כל האילנות}, תקל {לבעל האילן}, תקלג-תקלד {סוריא}
ט/א תרומת הדשן שו"ת סי' קצב {סוריא}
ט/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ס, ח"ד עמ' קמז
ט/ב אגרות הגרי"ד עמ' קסו-קסז
ט/ב אהל משה (הורוויץ) ח"ב סי' פב
ט/ב אור הישר [אור שמח לעיל פ"ג הי"ז]
ט/ב אור שמח
ט/ב איים בים ב"ק סי' סח אות ו
ט/ב אלומות יוסף (תשלז) סי' א
ט/ב אמונת אליעזר ערלה עמ' רנט {בוסר נקנה במתנה}
ט/ב אמונת יהושע עמ' קכט, רלו {או"ש}, רלז, רמ-רמב
ט/ב אמונת עתיך גל' 108 עמ' 61
ט/ב אמונת עתיך גל' 121 עמ' 39
ט/ב אמרי חן (לוונברג) תרומות-מע"ש עמ' קסט-קעב
ט/ב אנצי"ת ע' בוסר הע' 22, 27
ט/ב אפיקי מגינים קידושין סי' נו
ט/ב ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 215
ט/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ב באר ראי עמ' ו
ט/ב בית אהרן (צוקרמן) עמ' שמו
ט/ב בית אפרים או"ח (תרמד) דף סז ע"א {צנועים}
ט/ב בכורי הארץ עמ' 409 {או"ש}
ט/ב בני דוד
ט/ב בני יעקב
ט/ב בני שמואל כאן, ודף קמד ע"א
ט/ב ברור הלכה ביצה ה ע"א ציון ד
ט/ב ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 65 {או"ש}
ט/ב גבורת יצחק ביכורים עמ' קפח, שביעית עמ' יד, מ"ש עמ' יב, קפה-קפז
ט/ב גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' לה {כ"מ}
ט/ב גדולי שמואל ב"ק דף סט
ט/ב גדולי שמואל נדרים דף כט ע"א
ט/ב גליונות אבני נזר
ט/ב דברות משה גיטין עמ' יד, ת, קדושין סי' מט ענף ב
ט/ב דברות משה זרעים עמ' תצה, תצט {ואין פודין אותו במחובר כמעשר שני}, תקנו {והרי הוא ממון גבוה כמעשר}
ט/ב דברי יחזקאל (מישור) עמ' שמז
ט/ב דברי יחזקאל (תרצה) דף קיב ע"ג
ט/ב דגל ראובן ח"ג סי' יז
ט/ב דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקלו, תתקמג, תתקמו
ט/ב דרשות מהר"ם חביב עמ' תסג {כ"מ}
ט/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שסד
ט/ב זהב התרומה מ"ש עמ' רט {במחובר}, רמה {ממון גבוה}
ט/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לב
ט/ב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' טו ס"ק ט
ט/ב חוקי חיים (גאגין) דף קלח ע"ד
ט/ב חזו"א על הרמב"ם
ט/ב חזו"א ערלה סי' ג ס"ק ה, שביעית סי' ז ס"ק כ
ט/ב חזון יחזקאל מע"ש פ"ה הי"א
ט/ב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' נ
ט/ב חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' עב עמ' קפא
ט/ב חי' הגר"ח החדש עמ' שמד
ט/ב חי' הגרי"ח עמ' צב
ט/ב יבין שמועה (מע"ש) פ"ה ע"ב
ט/ב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קצא-קצב
ט/ב יצחק ירנן
ט/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ט/ב כל בו ח"ה עמ' תשכז
ט/ב כנה"ג (גם כ"מ)
ט/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רל-רלא
ט/ב לב מבין
ט/ב לב מבין דף קיז ע"ד {בני דוד}
ט/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כא ס"ק ג
ט/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קטז
ט/ב מאור למלך ב"ק עמ' קצו
ט/ב מאמר המלך
ט/ב מהרי"ט אלגזי דף כה ע"ב
ט/ב מוריה גל' קה עמ' מג, נג {ממון גבוה}
ט/ב מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' טו
ט/ב מלילות ח"א עמ' 164
ט/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' ריד, רנ-רנא, ח"ג עמ' תלג
ט/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקכו
ט/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שכד
ט/ב מעדני ארץ מתנ"ע עמ' צט-ק
ט/ב מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קס
ט/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשס
ט/ב מעיני המים
ט/ב מצעדי גבר ב"ק סי' סד אות ג
ט/ב מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' לג
ט/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רנד, שלג
ט/ב מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ט/ב משכן בצלאל ח"א סי' נג
ט/ב משנת יוסף שביעית ח"א עמ' צא, ח"ב עמ' נח
ט/ב משנת שמחה
ט/ב משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעז
ט/ב נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלח ע"ב
ט/ב סוכה וארבעת המינים עמ' 457
ט/ב עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' פז-פ, צב
ט/ב ענפי ארז (זי') דף פד ע"א
ט/ב עץ הדר השלם עמ' קנט
ט/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעב
ט/ב פאר הלכה פסחים עמ' רצח
ט/ב פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' נא
ט/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תעה {כ"מ}
ט/ב פרי האדמה ח"ד
ט/ב ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ה מ"א
ט/ב צפנת פענח במדבר עמ' לז
ט/ב קדושת הר עמ' מח {שאר הדברים}
ט/ב קובץ השמיטה עמ' שיג
ט/ב קול דודי (תשף)
ט/ב קול דודי ר"ה סי' תקסה
ט/ב קרית מלך
ט/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' לד {עד שיעשה תבואה}
ט/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקנז, תרלג
ט/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכב
ט/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' מט
ט/ב שו"ת הריטב"א סי' קמה
ט/ב שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' קנו
ט/ב שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשמד
ט/ב שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' נח
ט/ב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקו
ט/ב שלמי יוסף ר"ה עמ' שעו
ט/ב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' ריז
ט/ב שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רצ
ט/ב שמן הטוב (תשפ) עמ' שכט
ט/ב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סג אות א ד"ה ובזה, אות ג ד"ה אמנם
ט/ב שעורי הרב חלה עמ' רג
ט/ב שרשי הים דף קמז ע"ב
ט/ב תבואת יוסף עמ' שלד
ט/ב תורת הקדש ח"א עמ' שי-שיב, שיד-שטו
ט/ב תורת זרעים עמ' נה
ט/ב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תרנד
ט/ב תפארת בחורים פאה עמ' תקכט {או"ש}, תקל {פודה בתלוש}
ט/ב תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות טו הערה 5
ט/ג אוצר יסודי שביעית עמ' תיא
ט/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שמא
ט/ג זאת ליעקב דברים עמ' רפה
ט/ג זהב התרומה מ"ש עמ' רד
ט/ג חזו"א ערלה סי' ב ס"ק ב
ט/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רלא
ט/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רנא
ט/ג משנת השמיטה סי' ג הערה ב
ט/ד אגרות הגרי"ד עמ' קנג
ט/ד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 93, 98
ט/ד אור עולם (שניאורסון) עמ' 557
ט/ד אמונת עתיך גל' 117 עמ' 16
ט/ד אמונת עתיך גל' 121 עמ' 39
ט/ד בדבר מלך ח"ט עמ' כו
ט/ד ברכת מרדכי פסחים עמ' קסז
ט/ד ברקאי ח"ג עמ' 168
ט/ד גבורת יצחק תרומות עמ' כז
ט/ד דברות משה זרעים עמ' רכב {ואין מפרישין ממנו תרומה ומעשרות כשם שאין מפרישין ממעשר שני}
ט/ד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקלה, תתקלח, תתקלט
ט/ד זר זהב (פראג) עמ' יט
ט/ד חוות בנימין ח"א עמ' יד
ט/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רלא
ט/ד לחם חקי עמ' ק
ט/ד מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ז
ט/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' ריד, רנג
ט/ד מנחת חינוך מצוה רכא (דף נד ע"ג)
ט/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רעג
ט/ד מקדש דוד זרעים - מ"ש ונט"ר סי' לג {פרט ועוללות בכרם רבעי}
ט/ד מקדש דוד סי' נח אות ו
ט/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רנד
ט/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' רעט
ט/ד משפט כהן עמ' שסא
ט/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעז
ט/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעב
ט/ד קובץ חי' תורה (סול') עמ' פג
ט/ד שער המלך ח"א עמ' רנב
ט/ד תורת המצוה דף נה ע"ג
ט/ד תורת הקדש ח"א עמ' שיב
ט/ד תפארת בחורים פאה עמ' תקכג {שכחה ופאה}, תקלח {דרך אמונה}
ט/ד תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רה
ט/ה אור עולם (שניאורסון) עמ' 559-558
ט/ה אמונת יהושע עמ' רלט
ט/ה אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' לט
ט/ה בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קסג, קסה {הפריש תרומת מעשר לפני מעשר}
ט/ה בני דוד
ט/ה ברור הלכה ביצה ה ע"א ציון ד
ט/ה ברקאי ח"ה עמ' 172 {תקנת העלאת נט"ר לירושלים - השמיט שתתבטל כשייבנה בהמ"ק}
ט/ה דבר יהושע על הש"ס עמ' כא
ט/ה דברות משה ביצה עמ' קח {נפדה סמוך לחומה}
ט/ה דברות משה זרעים עמ' תקא, תקב {ומשחרב בהמ"ק נפדה אפילו סמוך לחומה}
ט/ה דברי יואל מועדים ח"ה עמ' שפו {אחרי החורבן נפדה אפילו סמוך לחומה}
ט/ה דעת סופר או"ח סי' ב
ט/ה המקדש וקדשיו עמ' רמד
ט/ה הר המלך ח"ז עמ' עו
ט/ה זבחי תרועה סי' מג אות ג
ט/ה זהב התרומה מ"ש עמ' רכז-רכח, רלא
ט/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לב [צל"ח ביצה ה ע"ב (ד"ה וכבר) ושמחת יו"ט שם, ידי אליהו תיקון קז]
ט/ה חוות בנימין ח"ב עמ' תקו
ט/ה חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' קצח
ט/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שעח
ט/ה חסדי דוד ח"א עמ' תסז
ט/ה יד בנימין ר"ה עמ' תפא-תפב {התקנה רק בענבים}
ט/ה יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ב ה"ה אות ב ס"ק ד
ט/ה ידי אליהו תיקון קג
ט/ה כנה"ג [עי' תוי"ט]
ט/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רלב
ט/ה מזכרת עמ' 322, 324
ט/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רנה ע"ב
ט/ה משנת יעקב
ט/ה משפט כהן סי' ד (עמ' ח) {ביאור הירושלמי}
ט/ה ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רנג-רנד
ט/ה עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' צה
ט/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעב
ט/ה פרי האדמה ח"א
ט/ה קהל יהודה חי' ביצה דף ז ע"ב
ט/ה קהלות יעקב גיטין ו, זרעים כ
ט/ה קרית מלך
ט/ה שם ישראל עה"ת עמ' קעא
ט/ה שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' שיח
ט/ה שמעתתא דבי רב עמ' רנז
ט/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 247, ח"ג עמ' 102 {כ"מ}
ט/ה שפת אמת על התלמוד ח"ב דף לט ע"א
ט/ה תורת הקדש ח"א עמ' שכב
ט/ה תחומין חי"א עמ' 533
ט/ו אגרות הגרי"ד עמ' קעב
ט/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' שמו
ט/ו ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 215
ט/ו ברור הלכה סנהדרין יד ע"ב ציון ג
ט/ו גבורת יצחק מ"ש עמ' קפד
ט/ו גדולי שמואל ב"ק דף סט {חי' מחנ"א}
ט/ו דברי חיים (אוירבך) יו"ד, מים חיים סי' מה {כ"מ}
ט/ו דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קפד {הפטר לא פוטר מחילול נטע רבעי}
ט/ו הגהות חבר בן חיים
ט/ו חי' מחנה אפרים
ט/ו יבין שמועה (מע"ש) פ"א ע"ג
ט/ו כל בו ח"ה עמ' תשכו
ט/ו מילי דמרדכי
ט/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רכח
ט/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעו {בשמיטה}
ט/ו נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' מח עמ' צד
ט/ו פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קלא
ט/ו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' סח
ט/ו קהלות יעקב זרעים יז
ט/ו קובץ חי' תורה (סול') עמ' צז
ט/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קפג
ט/ו שערי טהר ח"ב שער ד סי' כה אות ב
ט/ו תלפיות ו חוב' ג עמ' 832
ט/ו תפארת בחורים פאה עמ' תקכב {דרך אמונה}
ט/ז אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' צב
ט/ז אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 189-190 {צנועין}
ט/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ט/ז אבן מלוכה (רביע)
ט/ז אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ס אות ו
ט/ז אגרות משה ח"ח עמ' קג
ט/ז אגרות משה יו"ד ח"א סי' קצד, ח"ג עמ' שלג
ט/ז אדמת יהודה
ט/ז אהבת אברהם עמ' צה
ט/ז אהל משה (וינברג) דף מז ע"ג {הצלת חוטא מחטא אחר}
ט/ז אוצרות הרמב"ם
ט/ז אור הישר [חמדת שלמה אהע"ז סי' פה, עי' ר"ש מע"ש רפ"ה]
ט/ז אור המאיר (שפירא) סי' סב אות ג
ט/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' שמו
ט/ז איים בים ב"ק סי' עב אות ב
ט/ז אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' א ד"ה ונראה, סוגיות סי' ב [ו] ד"ה עיין
ט/ז אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' לד
ט/ז אנצי"ת ע' דבר שאינו ברשותו הע' 36, 37
ט/ז אפיקי מגינים ב"ק סי' כט
ט/ז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רפג
ט/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ט/ז בדבר מלך חי"ז עמ' מח {הצנועין היו מניחין את המעות בשנת השמיטה ומפקירין}
ט/ז בית אבי ח"ב סי' קז עמ' קמח
ט/ז בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שכז
ט/ז בית יצחק (חבר) ח"ב דף כא ע"א, לט ע"א
ט/ז בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' כא, פח-פט
ט/ז בית לאבות דף פח ע"ב
ט/ז בני משה (מאג'אר) דף לח ע"א
ט/ז בני שמואל דף נו ע"ב וע"ד
ט/ז ברור הלכה חולין ו ע"א ציון ח פרק א
ט/ז ברור הלכה סוכה לט ע"א אחרי ציון ה, ב"ק סט ע"א ציון ז
ט/ז בריכת המלך עמ' קנ
ט/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ח, ח"ב עמ' יג
ט/ז גבורות שלמה דף נו ע"ב, נז ע"א {הלעיטהו לרשע והוא ימות}
ט/ז גבורת יצחק שביעית עמ' קו, מ"ש עמ' קעג, קעה-קעז, קעט
ט/ז גדולי שמואל ב"ק דף סט, ב"מ דף נב
ט/ז גור אריה יהודה (תשעח) עמ' יט
ט/ז גליונות אבני נזר
ט/ז דברות אליהו ח"א עמ' עה-עו {איך פדו הצנועים הרי אינו ברשותם}
ט/ז דברות משה זרעים עמ' תצא {נטע רבעי בשנת השמטה}, תצד {נטע רבעי בשנת השמטה}, תצד-תצו {והצנועין היו מניחין את המעות בשנת שמטה ואומרץ כל הנלקט מפירות רבעי אלו מחולל על המעות האלו וכ"מ}, תתקעז {מי שהיה לו נטע רבעי בשנת השמטה שיד הכל שוה צריך לציינו}
ט/ז דברות משה מועד ח"א עמ' תקעז {בשנת השמטה שיד הכל שוה צריך לציינו בקוזזות אדמה}
ט/ז דברות משה שבת ח"א סי' ב ענף ז, גיטין עמ' יד, שפב, שצח
ט/ז דברי חיים (אוירבך) גניבה סי' יז ד"ה במה
ט/ז דברי חיים (אוירבך) מים חיים סי' מה ד"ה ולפ"ז מיושב
ט/ז דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' צד ענף ג
ט/ז דברי יחזקאל (מישור) עמ' שמז
ט/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף קיב ע"ג
ט/ז דברי משפט סי' סא אות א
ט/ז דברי משפט סי' סא סעיף א
ט/ז דעת כהן עמ' שעה
ט/ז דעת מרדכי ח"א דף נט ע"ד {כרשב"ג}
ט/ז דרך ישרה ח"א עמ' קעט
ט/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקלח
ט/ז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקמו
ט/ז המדות לחקר ההלכה מדה כב אות קלז
ט/ז העמק שאלה ח"ב שאלתא ק אות טז
ט/ז הפלאות נדרים (תשעג) עמ' שסד, תפה
ט/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 199
ט/ז התורה והמדינה חי"א עמ' עט
ט/ז וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קכז
ט/ז זהב התרומה מ"ש עמ' רח {חרסית}, רמ {צנועין}
ט/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לב
ט/ז זר זהב (פראג) עמ' יד, פב
ט/ז זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיב ע"ג {צנועין}
ט/ז חוות יאיר סי' קמב
ט/ז חזו"א דמאי סי' טז ס"ק יז (ב"ק סי' יח ס"ק ה)
ט/ז חזו"א על הרמב"ם
ט/ז חזון נחום זרעים ח"א, קונ' ברירה עמ' רפז, רצו, ח"ג עמ' מז
ט/ז חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' סט עמ' קעו
ט/ז חי' הגר"ח החדש עמ' שמד
ט/ז חי' הגרי"ח עמ' צ-צא
ט/ז חי' חתם סופר
ט/ז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קצט
ט/ז חי' ר' חיים הלוי דף ק
ט/ז חכמת התורה במדבר עמ' רנט
ט/ז חמדת שלמה עמ' עתר
ט/ז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יג עמ' לט {כרשב"ג}
ט/ז טבעת החושן ח"ה עמ' נד, נה
ט/ז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תא
ט/ז יבין שמועה (מע"ש) פ"א ע"ג
ט/ז יד דוד (דהן) עמ' כ
ט/ז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קפו
ט/ז יהגה האריה עמ' נ
ט/ז יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' ע {כ"מ}
ט/ז יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' מב, ח"ב עמ' מו
ט/ז ישועות מלכו (קרית ארבע)
ט/ז ישועת משה עמ' מ
ט/ז כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רנח, ח"ב עמ' יד
ט/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתרג
ט/ז כנה"ג
ט/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רלג
ט/ז כרם אברהם עמ' סב
ט/ז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קנח ע"א, קעג ע"א, קעד ע"ב
ט/ז כתר המלך
ט/ז לב בנים עמ' קעא
ט/ז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' נא אות א-ז
ט/ז להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רפה {בשמיטה}
ט/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כא ס"ק א
ט/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קטו
ט/ז מאור למלך ב"ק עמ' קצג {כ"מ}, קצה {כ"מ}, קצז
ט/ז מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' סא, סג
ט/ז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקעז
ט/ז מועדים וזמנים ח"ג סי' רסב
ט/ז מוריה גל' קה עמ' מג {בשביעית פודהו בשוויו}, נב-נד
ט/ז מוריה שנה ט גל' ט (ר"י פרנקל)
ט/ז מילי דמרדכי
ט/ז מילי דנזיקין (קלוגר) עמ' רפב
ט/ז מלואי שלמה עמ' רעח
ט/ז מלילות ח"א עמ' 161
ט/ז מלך שלם - חי' הש"ס דף מח ע"ד
ט/ז מנחת יהודה (בוים) דף יט ע"ד, כ ע"ב {צנועין}
ט/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' רא
ט/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקכה {כ"מ}
ט/ז מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רסב
ט/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רעב
ט/ז מנחת שלמה שביעית עמ' רנב
ט/ז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קסא {או"ש}
ט/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תלא-תלג
ט/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/ז מעין החכמה עמ' קמ-קמא
ט/ז מענה אליהו עמ' רט, ריג
ט/ז מצעדי גבר ב"ק סי' סד
ט/ז מקום דוד [בית אברהם (כ"ץ) שאלה טז]
ט/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' קצו
ט/ז מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ט/ז מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קי אות ג {צנועין - בשביעית}
ט/ז משה ידבר (תשעו) עמ' שמ {ר"י קורקוס}
ט/ז משכן שילה עמ' תלו
ט/ז משנה הלכות ח"ג סי' יא, ח"ח סי' קכא, קנט (דף קיח-קיט)
ט/ז משנה הלכות ח"ח סי' קנט
ט/ז משנת חיים עירובין עמ' פא
ט/ז נהרות איתן ח"א עמ' שיב
ט/ז נועם ח"ה עמ' שיח [בצל החכמה סי' כז-כח]
ט/ז נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ח ע"א
ט/ז נטעי נתן (פריד) סי' קב
ט/ז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קצו
ט/ז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' רצו-רצט
ט/ז עטרת יעקב עמ' קא, קו
ט/ז עיונים ומחקרים ח"א עמ' 85, 309
ט/ז עין יצחק ח"א עמ' רצב
ט/ז עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' סז
ט/ז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' צח
ט/ז עמק הלכה (בוימל) עמ' ריג
ט/ז עמק יהושע (תרפה) סי' ז עמ' לו-לז
ט/ז עמק יהושע אחרון עמ' צא
ט/ז עמק יהושע ח"א דף לה-לו
ט/ז עמק שאלה (טברסקי) עמ' שיג
ט/ז עץ הדר השלם עמ' קסא
ט/ז ערך יעקב עמ' רכה
ט/ז פאת שדך יו"ד עמ' שמג, שצט
ט/ז פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קלא, רכ
ט/ז פרי יצחק (תשעו) עמ' תיד
ט/ז פתחי שמועות ב"ק פ"ז עמ' רסה
ט/ז צדקה לחיים (תקמז)
ט/ז צדקה לחיים (תשסח) עמ' מא
ט/ז צהר גל' ד עמ' 24 {הלעיטהו לרשע}, גל' ה עמ' 24 {הלעיטהו לרשע}
ט/ז ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ה מ"א
ט/ז צרור החיים (קליין) דף סה ע"ג {כל המתלקט}
ט/ז קהלות יעקב זרעים יז
ט/ז קובץ השמיטה עמ' שיג, שמח
ט/ז קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קסח-קע, קעג
ט/ז קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' לד
ט/ז קרבן אליצור דף קפט ע"ב, קצד ע"ב וע"ד
ט/ז קרית מלך
ט/ז קרן הצבי מצוה יד אות א
ט/ז רביד הזהב (אברך) דף נג ע"א
ט/ז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' עז {מציינים נטע רבעי בשביעית}
ט/ז שדה יצחק עמ' קמט
ט/ז שדי חמד, פאת השדה, כללים, מע' ב, סי' מג (כרך א עמ' 431)
ט/ז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקנג
ט/ז שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשמד
ט/ז שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' נז
ט/ז שו"ת רשב"ש עמ' מ
ט/ז שמועות דוד עמ' קלה
ט/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' רפז
ט/ז שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' שטז, חו"מ עמ' קפה
ט/ז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רצ
ט/ז שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סג אות א ד"ה הרמב"ם וד"ה ובזה
ט/ז שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 389
ט/ז שער המלך ח"א עמ' עז, ח"ב עמ' צא
ט/ז שערי טהר ח"ב שער ד סי' כה אות ב
ט/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 194
ט/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 185
ט/ז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 101 {כ"מ}
ט/ז שרידי אש ח"ב עמ' שסח
ט/ז תבואת יוסף עמ' שכה
ט/ז תורת הקדש ח"א עמ' שיא, שיד
ט/ז תורת הקנינים ח"ב עמ' תסב, תקא, תרכח
ט/ז תורת השליחות עמ' קכה
ט/ז תחומין ח"ט עמ' 163, 165, חי"ד עמ' 255
ט/ז תרומת הכרי עמ' קסג
ט/ז תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רז
ט/ח אור הישר [טורי אבן ר"ה ט ע"ב]
ט/ח אמונת עתיך גל' 116 עמ' 155-156
ט/ח אמרי יושר ר"ה ט ע"ב ס"ק ד
ט/ח אמרי נפתלי ח"ב עמ' נב
ט/ח בית לוי (גולדברג) דף נ ע"ג, נב ע"א
ט/ח בית פנחס (וולף) עמ' 105
ט/ח ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לו אות א
ט/ח ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קעו
ט/ח השיב משה (תשעה) סי' נד אות א עמ' שכז
ט/ח זבחי תרועה סי' יב אות א
ט/ח זכרון בנימין ח"א עמ' רעה
ט/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לב [תו"כ קדושים]
ט/ח חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יד ס"ק ט
ט/ח חזו"א כלאים סי' ד ס"ק ל, שביעית סי' כה ס"ק לז
ט/ח חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 145
ט/ח חי' מהר"ז בינגא עמ' רפה
ט/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רלד
ט/ח חיים לעולם ח"א דף נד ע"ג {כ"מ}
ט/ח טורי אבן המפואר ר"ה עמ' קג
ט/ח יד אברהם פרה עמ' ז
ט/ח יד בנימין ר"ה עמ' קכח {שתי שבתות}
ט/ח כל בו ח"ה עמ' תשטו
ט/ח מוריה שנה א גל' יב (ר"ב אזרחי)
ט/ח מטה אהרן ר"ה עמ' נט, סא, סז
ט/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רמח-רמט, תלו, תמ, תד, תעח, ח"ג עמ' קי
ט/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שצט
ט/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' עה, פה {קליטה - שתי שבתות}
ט/ח משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קמ, קמח, קנ
ט/ח משנת יעקב
ט/ח משפטי עזיאל ח"ה עמ' רפח
ט/ח נאות אפרים ח"א עמ' קלט, קמא-קמב
ט/ח נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' מט, נא
ט/ח נודע ביהודה קמא יו"ד סי' פז בשאלה
ט/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' ריא
ט/ח נזר המלך
ט/ח עין תרשיש
ט/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעב
ט/ח פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 15 {כ"מ - רמב"ם פירש כתוס'}, 34
ט/ח פרי השדה (דייטש) ח"א סי' יד {ל' יום בשנה חשוב שנה}
ט/ח פרת חטאת עמ' ו-ז
ט/ח קול דודי (תשף) (בקיצור)
ט/ח קול דודי ר"ה סי' קפג
ט/ח קול חיל עמ' יא
ט/ח שאגת אריה החדשות דף מ ע"ב
ט/ח שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א קו"א אות א ד"ה והנה
ט/ח שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קפב
ט/ח שלמי יוסף ר"ה עמ' צח
ט/ח שערי זיו ח"א דף מה ע"ג
ט/ח שפת אמת על התלמוד ח"ג דף נו ע"ד
ט/ח תבואת יוסף עמ' שנב
ט/ח תורת הקדש ח"א עמ' שכא
ט/ח תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' רפח, רצט
ט/ט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ג
ט/ט בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ב
ט/ט בן אריה
ט/ט ברור הלכה ר"ה י ע"א ציון א
ט/ט ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לו אות א
ט/ט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' כב
ט/ט דברות משה קדושין סי' כג הערה צ
ט/ט דברי משה (פריצקר) עמ' ז {שנות ערלה - לא פחות משתי שנים ומחצה}
ט/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 158
ט/ט חזו"א שביעית סי' כו ס"ק ב
ט/ט יד בנימין ר"ה עמ' ד {מ"ד יום}
ט/ט כטל אמרתי עמ' קסח
ט/ט מטה אהרן ר"ה עמ' נט, סא, סז
ט/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רמח
ט/ט מצודת דוד (שפרבר) עמ' פה {קליטה - שתי שבתות}
ט/ט משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תנג
ט/ט משנת יוסף שביעית ח"א עמ' קמה
ט/ט משנת יעקב
ט/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רצז
ט/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רט
ט/ט נועם חט"ז עמ' כב
ט/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעב
ט/ט פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רפג
ט/ט קול חיל עמ' יא
ט/ט שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א קו"א אות א ד"ה והנה
ט/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' צה, צח
ט/ט שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שד
ט/ט תורת הקדש ח"א עמ' שכא, שכג
ט/י אוצר יסודי שביעית עמ' קמג, קמה, קמז
ט/י אמונת עתיך גל' 116 עמ' 156
ט/י אמרי יושר ר"ה ט ע"ב ס"ק ה
ט/י ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 216
ט/י אש תמיד עמ' תתסג
ט/י ברור הלכה ר"ה י ע"א ציון א, מכות כ ע"א ציון ב
ט/י ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לו אות א
ט/י גבורת יצחק ר"ה עמ' פד
ט/י גבורת יצחק שביעית עמ' לב
ט/י חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' טו ס"ק ט
ט/י חזו"א על הרמב"ם
ט/י חזו"א שביעית סי' ז ס"ק כ, סי' יז ס"ק כט, לא
ט/י חקרי זמנים ח"א עמ' שיח
ט/י ישועות מלכו (קרית ארבע)
ט/י כל בו ח"ה עמ' תשל
ט/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רלג
ט/י מנחת חינוך ח"ב עמ' רמח
ט/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקכא {רמב"ם}, תקכב {ראב"ד}
ט/י מקדש דוד זרעים - חנטה ולקיטה ושליש סי' א
ט/י מקדש דוד סי' ס אות א
ט/י משנת יוסף שביעית ח"א עמ' צג, קנ
ט/י משנת יעקב
ט/י נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רי
ט/י עלה יונה עמ' קסז, קע
ט/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעב
ט/י פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 73
ט/י פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רפג
ט/י קול דודי (תשף)
ט/י קול דודי ר"ה סי' ט, יב, קעז
ט/י קול חיל עמ' יא
ט/י קול יהודה (גרשוני) עמ' של
ט/י שדה שמואל (שביעית) עמ' יג
ט/י שהם וישפה ח"א
ט/י שלמי יוסף ר"ה עמ' צח-צט, קט, קיא
ט/י תורת זרעים עמ' ס
ט/י תפארת בחורים פאה עמ' תקכד {גפן יחידי}
ט/יא אמונת עתיך גל' 116 עמ' 156
ט/יא אמרי יושר ר"ה ט ע"ב ס"ק ב, ד-ה
ט/יא אמרי נפתלי ח"ב עמ' יא
ט/יא ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 216
ט/יא בדבר מלך ח"ט עמ' לה
ט/יא ברור הלכה ר"ה י ע"א ציון א
ט/יא ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לו אות א
ט/יא גביע הכסף ח"א עמ' רסה {עד א' תשרי}
ט/יא הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנו
ט/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לב [טורי אבן ר"ה ט ע"ב ד"ה פחות, קרבן העדה ר"ה פ"א]
ט/יא חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יד ס"ק ב
ט/יא חזו"א יו"ד סי' קעז ס"ק ד-ז
ט/יא חזון יחזקאל שביעית פ"ב ה"ג
ט/יא כל בו ח"ה עמ' תשטז
ט/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' קמד, רלג
ט/יא מועדים וזמנים ח"ב סי' קנו
ט/יא מטה אהרן ר"ה עמ' נט, סא, סז
ט/יא מילי דמרדכי
ט/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' רמח, תסג, תעח
ט/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קכז
ט/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' יז
ט/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יא נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רי
ט/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעב
ט/יא פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רפג
ט/יא קול דודי (תשף)
ט/יא קול דודי ר"ה סי' ט
ט/יא קרית מלך
ט/יא שלמי יוסף ר"ה עמ' טו, יז, צו, צח, תפ
ט/יא תפארת אבות (סופר) עמ' כו
ט/יב אור הישר [עי' חי' הר"ן ר"ה י ע"א]
ט/יב אמונת עתיך גל' 116 עמ' 156
ט/יב אמרי יושר ר"ה ט ע"ב ס"ק ב, ד
ט/יב ארחות חיים ח"ב סי' יט עמ' 216
ט/יב בדבר מלך ח"ט עמ' לו
ט/יב ברור הלכה ר"ה י ע"א ציון א
ט/יב ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' לו אות א
ט/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 195
ט/יב ושב הכהן סי' עד, דף שכט
ט/יב חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' יד ס"ק ב
ט/יב חזו"א על הרמב"ם
ט/יב חזו"א שביעית סי' יז ס"ק לא
ט/יב חזון יחזקאל שביעית פ"ב ה"ג, דמאי פ"ג הי"ג
ט/יב חי' מהר"ז בינגא עמ' רפה
ט/יב יד בנימין ר"ה עמ' קכג
ט/יב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ט/יב כל בו ח"ה עמ' תשטז
ט/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רלג
ט/יב מבוא למשנה תורה עמ' 98
ט/יב מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 398, 477
ט/יב מטה אהרן ר"ה עמ' נט, סא, סז
ט/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' רמח
ט/יב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקכא {רמב"ם}, תקכב {הגהות רש"ש}
ט/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשנג
ט/יב מקור ברוך (פייתוס) דף רפט ע"ד
ט/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יב פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רפג
ט/יב קול דודי ר"ה סי' יב, קעז
ט/יב קרית מלך
ט/יב שלמי יוסף ר"ה עמ' יז, צה, צח, קז, תפ
ט/יג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' סב
ט/יג אבן פינה (נשר) עמ' יח
ט/יג אהל משה (הורוויץ) ח"ב סי' פב
ט/יג אור יעקב נדרים עמ' קלה
ט/יג אנצי"ת ע' בוסר הע' 20, ע' גרעינים הע' 15, 24
ט/יג אפיקי מגינים קידושין סי' נו
ט/יג ברור הלכה ברכות לו ע"ב ציון ה
ט/יג גבורת יצחק מ"ש עמ' קפה, קפז
ט/יג דברות משה זרעים עמ' תקנו {והסמדר מותר בערלה וברבעי.}
ט/יג ויען יצחק עמ' תמ
ט/יג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' טו ס"ק ט
ט/יג חזו"א על הרמב"ם
ט/יג חזו"א ערלה סי' ז ס"ק כ
ט/יג חי' מהר"ז בינגא עמ' רפה
ט/יג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קצב
ט/יג יד המלך (פלומבו)
ט/יג כל בו ח"ה עמ' תשל
ט/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רלו
ט/יג לקט שבלים (תשסד) עמ' קכז-קכח
ט/יג מי יהודה יו"ד סי' צד
ט/יג מילי דמרדכי [פסק כת"ק ולא כר' יוסי]
ט/יג מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' טז
ט/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' רמה, רנב
ט/יג מסורה ח"ב עמ' נה
ט/יג משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' נח
ט/יג משנת יעקב
ט/יג נחלת ברוך דף ט ע"ב {סמדר}
ט/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעג
ט/יג עצמות יוסף קידושין דף נד (עמ' ריב)
ט/יג ציץ אליעזר ח"ב סי' טו אות ה-ו
ט/יג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רסז אות ב {כ"מ}
ט/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כו אות א
ט/יג קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' לג
ט/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקנז, תרלב
ט/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכ, תכב, תנז
ט/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' מט
ט/יג שו"ע הרב או"ח סי' רב קו"א אות ה
ט/יג תבואת יוסף עמ' שיג
ט/יג תורת הקדש ח"א עמ' שכג


י/397 הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ דרך אמונה
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ נטע הארץ הל' ז-כה
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אגרות הגרי"ד עמ' קע
י/א אוצרות הרמב"ם
י/א אמונת עתיך גל' 118 עמ' 24
י/א אמונת עתיך גל' 121 עמ' 38
י/א אפיקי מגינים קידושין סי' נה
י/א ברור הלכה ברכות לה ע"א ציון ה
י/א ברכת אברהם (תשנד) חי' ש"ס עמ' א
י/א ברקאי ח"ג עמ' 168
י/א זהב התרומה מ"ש עמ' רב
י/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לב [סוטה מג ע"ב]
י/א חוות בנימין ח"א עמ' יד
י/א חזון יחזקאל תרומות פ"ב הי"ג
י/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/א כל בו ח"ה עמ' תשכד
י/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רלד
י/א לב מבין
י/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף סד ע"ג
י/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רנב, ח"ג עמ' שה
י/א נטע הארץ הל' מו
י/א נטע שעשועים (שליסל) עמ' קכג {למה פסק כמ"ד נטע רבעי}
י/א עלי עשור (זס') עמ' נה
י/א עמק הלכה (בוימל) עמ' קצג-קצד
י/א עץ הדר השלם עמ' קעט
י/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעא
י/א פני משה (שלז')
י/א ציץ אליעזר ח"ב סי' טו אות א, ג-ה
י/א קובץ חי' תורה (סול') עמ' צד
י/א קול יהודה (גרשוני) עמ' רמה
י/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות יא והערה 5
י/א רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' נו
י/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קסד
י/א שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רלא
י/א שעורי הרב חלה עמ' קנג
י/א שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' לח-לט
י/א שער המלך - מעשה חושב ח"א עמ' עז
י/א תורת הקדש ח"א עמ' שכג
י/א תפארת בחורים פאה עמ' תקכד {כל האילנות}
י/ב אגרות הגרי"ד עמ' קסו
י/ב אגרות הראי"ז עמ' יג
י/ב אדרת אליהו (ראם) עמ' תז
י/ב אור יעקב יבמות דף עט ע"ג
י/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' תו
י/ב אות ציון עמ' פא
י/ב אמונת אליעזר ערלה עמ' רכה
י/ב אמונת יהושע עמ' אלף רפב, אלף רפה, אלף רצב, אלף רצז, אלף שיב, אלף שיד
י/ב אמונת עתיך גל' 121 עמ' 47 {הנוטע כדי להשתמש בגזעים לכנות}
י/ב אמונת עתיך גל' 122 עמ' 61-62
י/ב אמר יוסף (אלקלעי)
י/ב אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' מז אות ד
י/ב באר מגד ירחים עמ' נח
י/ב באר מרים פ"ז ה"ו אות א
י/ב בית נפתלי (תשסו) עמ' תכג
י/ב בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' יד
י/ב ברור הלכה סוטה מג ע"ב ציון ג
י/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' סט {נטע לסייג}
י/ב גבול יהודה (ציר') דף יז ע"ב, יח ע"ב {נטע לקורה}
י/ב דגל ראובן ח"ב סי' כז
י/ב הר צבי זרעים ח"ב עמ' ו
י/ב זהב התרומה מ"ש עמ' רב
י/ב חזו"א על הרמב"ם
י/ב חזו"א ערלה סי' ב ס"ק ט, מעשרות סי' ב ס"ק ג
י/ב חי' מהר"ז בינגא עמ' רסה
י/ב חסדי דוד ח"א עמ' תצג
י/ב יבא שילה - קול יעקב סי' ט עמ' סח-סט
י/ב יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קיט
י/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/ב כל בו ח"ה עמ' תשיז
י/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשז
י/ב כפי אהרן (זס') קמא עמ' קח
י/ב כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קלג ע"א
י/ב לב מבין
י/ב להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' סה
י/ב להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קפה
י/ב לחם אבירים
י/ב לקט שבלים (תשסד) עמ' קכט
י/ב מטה אהרן ר"ה עמ' נז
י/ב מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' ג, ז
י/ב מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' קלג
י/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רמד
י/ב מנחת מאיר דף יא ע"ג
י/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקטו
י/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תכד
י/ב מנחת שלמה שביעית עמ' קעט
י/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קסה
י/ב מעשה רקח
י/ב מקדשי השם ח"א עמ' קסז
י/ב מראה הנוגה
י/ב משא בני קהת
י/ב משנת יעקב
י/ב משפט כהן עמ' מב ע"ב
י/ב נועם ח"ח עמ' רסג
י/ב ניצני שביעית עמ' 230
י/ב נתן פריו סוכה עמ' מח
י/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תרכט-תרלא
י/ב עמק הלכה (בוימל) עמ' קצג-קצד
י/ב פני משה (שלז')
י/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' טו אות ב {רדב"ז}
י/ב שאגת אריה החדשות דף כב ע"ב, כד ע"א
י/ב שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקסו
י/ב שו"ת הריב"ש עמ' שעג
י/ב שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שפג
י/ב שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רסה, רעז
י/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קכו
י/ב שערי זיו ח"א דף מד ע"ג
י/ב תבואת יוסף עמ' קמד
י/ב תבואת ישראל ערלה עמ' קט
י/ב תשובות יהודה דף לה ע"ד-לו ע"א {נוטע לסייג - ספק אם נטוע לסייג}
י/ג אור יעקב נדרים עמ' קלא
י/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 211
י/ג אמונת אליעזר ערלה עמ' רלב
י/ג אמונת יהושע עמ' אלף רצו-רצז
י/ג אמרי בינה (אש) דף יז ע"ג
י/ג אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' סב
י/ג בכורי יוסף (וינר) ח"א עמ' ז
י/ג ברור הלכה ברכות לו ע"א ציון כ
י/ג ברכת אריאל ח"ב עמ' סט-ע {צלף}
י/ג גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קכג
י/ג גליון מהרי"ל תחילת ערלה
י/ג דברות משה ברכות עמ' קצט, ר {והצלף חייב בערלה האביונות בלבד אבל הקפריסין מותרות ורדב"ז}
י/ג דברי שמואל (ראטה) עמ' שיז
י/ג הדר איתמר עמ' קמז
י/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לב [ב"י יו"ד סי' רצד]
י/ג זכרון שמואל עמ' ע
י/ג חזו"א מעשרות סי' ב ס"ק ו, ערלה סי' א ס"ק ח
י/ג חזו"א על הרמב"ם
י/ג חזון יחזקאל מע"ש פ"ב ה"ב
י/ג חי' מהר"ז בינגא עמ' רסה
י/ג חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' יא
י/ג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' כז
י/ג כל בו ח"ה עמ' תשיז, תשל
י/ג לב מבין
י/ג לקט שבלים (תשסד) עמ' קמ
י/ג מאור למלך נדרים עמ' קעא-קעב
י/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף עג ע"א
י/ג מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קצא
י/ג מבית מאיר ח"ג עמ' נט
י/ג מטה אהרן ר"ה עמ' נז
י/ג מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' קכט
י/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רמד-רמה
י/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קנד, קסב
י/ג מעשה רקח
י/ג משה ידבר (תשעו) עמ' רסב
י/ג משנת יעקב
י/ג משפט כהן עמ' נג ע"ב
י/ג נועם חכ"ה עמ' קצח
י/ג נחלת ברוך דף יז ע"ג
י/ג נתן פריו גיטין עמ' צו
י/ג ס' הפרנס עמ' תמה
י/ג עונג שבת סי' כא
י/ג פי אריה דף ט ע"א {קפריסים פטורים}
י/ג שדה שמואל (שביעית) עמ' ז
י/ג שו"ע הרב או"ח סי' רב קו"א אות ה
י/ג שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קכא
י/ג שי למלך (מלר) עמ' נו
י/ג שלמי יוסף ר"ה עמ' קח
י/ג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' קפד
י/ג שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 211
י/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קכד, קכז
י/ג שערי ברכה עמ' רז
י/ג שערי זיו ח"א דף מב ע"ב
י/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 84
י/ג שפת אמת על התלמוד ח"ב דף ה ע"ג
י/ג תבואת יוסף עמ' קמד
י/ג תורת מנחם חמ"ד עמ' 234
י/ד אבודרהם (תשכג) עמ' שנז
י/ד אבי עזרי ח"א
י/ד אבני נזר או"ח סי' סז אות ב
י/ד אור שמח
י/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קלג
י/ד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' רעב-רעג
י/ד בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קלו {חו"ל}
י/ד בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שלו
י/ד בית המדרש
י/ד ברור הלכה פסחים כב ע"ב ציון ה
י/ד ברכי יוסף יו"ד סי' רצד אות יט {נוטע לרבים}
י/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' כד
י/ד הר צבי זרעים ח"ב עמ' יח
י/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' יב
י/ד זר זהב (פראג) עמ' צח {חו"ל}
י/ד חזו"א יו"ד סי' קעז ס"ק טו, ערלה סי' א ס"ק יט
י/ד חזו"א על הרמב"ם
י/ד חי' מהר"ז בינגא עמ' רסו
י/ד חסדי דוד ח"א עמ' תצד
י/ד ישועות מלכו (קרית ארבע)
י/ד כל בו ח"ה עמ' תשיז
י/ד כרם ציון שביעית ח"א דף יח ע"ד
י/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ו {רדב"ז}
י/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רמה
י/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' צא
י/ד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תכד
י/ד מעיני המים
י/ד מעיני התורה ח"א עמ' קלח
י/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קסח ע"א
י/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שנו
י/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ד משנת חיים קדושין עמ' שכה
י/ד משנת יעקב
י/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קלא
י/ד נחלת שמואל דף ג ע"ג
י/ד סמוכים לעד (זס') עמ' ו
י/ד עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' לח עמ' קכה
י/ד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קנה
י/ד קמח סולת עמ' שיג
י/ד שאגת אריה החדשות דף כא ע"ד
י/ד שבת הארץ - מבוא עמ' 146
י/ד תבואת יוסף עמ' קפח, שו
י/ה אגרות הגרי"ד עמ' קסב, קסד, קע
י/ה אגרות הראי"ז עמ' יב
י/ה אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 123
י/ה אוצר א"י ח"ה עמ' 134, 141
י/ה אור יעקב יבמות דף עח ע"ב, עט ע"ב-ע"ג
י/ה איש על העדה (אלאביץ) עמ' 159
י/ה אמונת אליעזר ערלה עמ' רמ {בספינה}
י/ה אמונת יהושע עמ' אלף רפג-רפד
י/ה אמונת עתיך גל' 110 עמ' 48
י/ה אמרי זאב דף יא ע"א {גוי שנטע}
י/ה אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' ל ס"ק ז
י/ה ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רסה
י/ה בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 50
י/ה בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קלו {העולה מאליו - החרוב של מערב רשב"י}
י/ה בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' ט, טז
י/ה ברור הלכה סוטה מג ע"ב ציון ד
י/ה ברור הלכה פסחים כב ע"ב ציון ה
י/ה ברכי יוסף יו"ד דף נט ע"א
י/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' כד
י/ה גבורת יצחק תרומות עמ' קטו, קיח
י/ה גן שושנים ח"א עמ' קמ
י/ה דברי יחזקאל (תרצה) דף עט ע"ג
י/ה דברי שלמה (סלוין) עמ' כ {השמיט גוששת}, כט {העולה מאליו ברה"ר}, לד-לה {השמיט גוששת}
י/ה התורה והמדינה חי"א עמ' קסח-קסט
י/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לב [לרבים - כ"ה בתו"כ לפנינו] {כ"מ - פרט לעולה מאליו}
י/ה זכרון שמואל עמ' כז, לב
י/ה חזו"א יו"ד סי' קעז ס"ק טו, ערלה סי' א ס"ק יט
י/ה חזו"א על הרמב"ם
י/ה חזון יחזקאל ערלה פ"א ה"ב
י/ה חי' מהר"ז בינגא עמ' רסו
י/ה חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רפג
י/ה חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מו עמ' קמב
י/ה טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' תלד
י/ה יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רלג
י/ה כל בו ח"ה עמ' תשיז
י/ה כפי אהרן (זס') קמא עמ' קז, קט
י/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רלה, רס
י/ה לב שלמה (חלמא) עמ' קלו, קלח
י/ה להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' סד
י/ה להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קפד
י/ה מאור למלך גיטין עמ' עא
י/ה מבית מאיר ח"ג עמ' נז-נח, ס
י/ה מגן צבי עמ' תעה
י/ה מוריה גל' קה עמ' סב
י/ה מלאכת חשב עמ' קסח
י/ה מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' ב, ו
י/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רמג, רמה-רמו, רנב
י/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקיז
י/ה מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תיא {ק"ס}, ח"ג עמ' ריח
י/ה מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תח-תט
י/ה מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יב
י/ה מקדשי השם ח"א עמ' קסא {גוי שנטע}
י/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רכה
י/ה משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שסג, שפט
י/ה משנת אליעזר (קונשטט) עמ' ט {השמיט גוששת}
י/ה משנת יעקב
י/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קל, קלא, קלג, קלז-קלח, קעז {גוי שנטע}, רעז
י/ה נועם ח"ח עמ' רסב, חי"א עמ' קיח-קיט, חי"ח עמ' רנג [אור המזרח אלול תשיז]
י/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קכג, קכו
י/ה נתן פריו סוכה עמ' מח
י/ה עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קנב
י/ה עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קנה
י/ה עץ הדר השלם עמ' קפ
י/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעא
י/ה פרי האדמה ח"א
י/ה פרי הארץ (כהנוו) סי' סד
י/ה קובץ השמיטה עמ' קסח
י/ה קובץ חי' תורה (סול') עמ' צד
י/ה קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות ד, ו, י, והערה 1
י/ה קרית מלך
י/ה קרן הצבי מצוה נא אות ו
י/ה רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' נו
י/ה ריח השדה (חביב) סי' כו עמ' רפד
י/ה שאגת אריה החדשות דף כז ע"ב-ע"ג {גוי}
י/ה שדה הארץ ח"א דף י ע"א
י/ה שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' עח, קפז
י/ה שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רעד
י/ה שעורי הרב חלה עמ' יט, קמו
י/ה שערי טהר ח"ב שער א סי' ז
י/ה תבואת יוסף עמ' קצב
י/ה תבואת ישראל ערלה עמ' קעה
י/ה תורת הקדש ח"א עמ' שיז, שכג
י/ה תכריך מרדכי סי' ג עמ' ל {גוי}
י/ה תרומות חיים סעיף יג אות עג
י/ו אמונת יהושע עמ' אלף רפג
י/ו אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' ל ס"ק ז
י/ו אפיקי מגינים שבת דף לג ח"א
י/ו ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 218
י/ו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 50
י/ו בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' קלו {רדב"ז - העולה מאליו ברה"ר}, קלח {עלה מאליו בטרשים}
י/ו בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שכח
י/ו ביתאל ח"א דף כא ע"ב
י/ו ברור הלכה סוטה מג ע"ב ציון ד
י/ו ברכי יוסף יו"ד דף נט ע"ג {במקום תרדים}
י/ו ברכי יוסף יו"ד סי' רצד אות יט {במקום טרשים}
י/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רח
י/ו חזו"א יו"ד סי' קעז ס"ק טו, ערלה סי' א ס"ק יט
י/ו חזו"א על הרמב"ם
י/ו חי' מהר"ז בינגא עמ' רסו
י/ו כל בו ח"ה עמ' תשיט
י/ו מעיני המים
י/ו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף ח
י/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רכב
י/ו משנת יעקב [משנת יעקב זמנים ח"א עמ' עט וזרעים ח"א עמ' קיח]
י/ו נגינת לדוד עמ' כג {דרך אמונה}
י/ו נועם חי"ח עמ' רנג [אור המזרח אלול תשיז]
י/ו קרן הצבי מצוה נא אות ו
י/ו ריח השדה (חביב) סי' כו עמ' רפה {רמב"ם}, רצ {דרך אמונה}
י/ו תבואת יוסף עמ' רכח
י/ז אגרות הגרי"ד עמ' קסג, קע
י/ז אור הישר [אור שמח הל' לולב פ"ח ה"ב]
י/ז אור ליהודה (תשנט) עמ' תג
י/ז אור שמח
י/ז אמונת אליעזר ערלה עמ' רלט {הקדיש ואח"כ נטע}
י/ז אמונת יהושע עמ' אלף רפט, אלף שיד
י/ז אמונת עתיך גל' 121 עמ' 48
י/ז אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' יא ד"ה עכ"פ
י/ז ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 218
י/ז באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' מו
י/ז בינת נבונים דף כא ע"ד
י/ז בנין אהל מועד דף סז ע"ב {הנוטע למצוה}
י/ז גבורת יצחק תרומות עמ' קיט
י/ז גן שושנים ח"א עמ' קלט
י/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' נא
י/ז דברות משה זרעים עמ' רכה {הקדיש ואח"כ נטע פטור מן הערלה נטע ואח"כ הקדיש חייב בערלה}
י/ז דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רי
י/ז הר צבי זרעים ח"ב עמ' ט, יב
י/ז התורה והמדינה חי"א עמ' קסה, ר
י/ז זאת ליעקב ויקרא עמ' קפד
י/ז חזו"א על הרמב"ם
י/ז חזו"א ערלה סי' א ס"ק י
י/ז חי' מהר"ז בינגא עמ' רסז
י/ז חמדת ישראל ח"א דף קיח ע"א
י/ז יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קיח
י/ז כל בו ח"ה עמ' תשיט
י/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמ
י/ז כשרות ארבעת המינים עמ' עא
י/ז להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קפח ע"ב
י/ז מילי דמרדכי
י/ז מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 76 {ר"י קורקוס}
י/ז מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' קס
י/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רמה
י/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' צג
י/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תכו
י/ז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קנד
י/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רמז
י/ז מראה אש ח"ב עמ' ריח-ריט
י/ז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שכז
י/ז משברי ים אחע"א עמ' עה
י/ז משך חכמה ויקרא פכ"ה פס' ב-ג
י/ז משנה הלכות ח"ד סי' רטז
י/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קלט {הקדיש}
י/ז נתיב אברהם ח"ב עמ' קמח
י/ז סוכה וארבעת המינים עמ' 444-443
י/ז עין חיים ח"א עמ' רמד {נוטע למצוה}
י/ז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קנה {כ"מ}, קנח
י/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעא
י/ז פני המלך (שטרן)
י/ז ציץ אליעזר ח"ב סי' ה אות ז
י/ז קובץ חי' תורה (סול') עמ' צה
י/ז קרית מלך
י/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' רלח
י/ז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רסח
י/ז שערי זיו ח"א דף ע ע"ג
י/ז שערי טהר ח"ב שער א סי' ז
י/ז תבואת יוסף עמ' קעט, קפג
י/ז תורת הקדש ח"א עמ' שכג
י/ז תשובה מאהבה ח"ב דף מב ע"א
י/ח אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 125, 177, 179
י/ח אוצר יסודי שביעית עמ' רפ-רפא
י/ח אמונת יהושע עמ' אלף שלט, אלף שמו, אלף שמח
י/ח אמונת עתיך גל' 124 עמ' 17
י/ח ארחות חיים ח"ב סי' כ אות א עמ' 218
י/ח בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' צט
י/ח בד קודש (פוברסקי) ח"א דף י ע"א
י/ח בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קיד
י/ח ברכת השבת מס' שבת סי' ג פ"ב ס"ק ז
י/ח ברקאי ח"ג עמ' 165-166
י/ח דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' צה
י/ח דברי חן (נתנזון) דף לד ע"ב וע"ד, לה ע"א
י/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' לו, לח-לט, נ
י/ח דברי יחזקאל (תרצה) דף טו ע"ג
י/ח דברי שלמה (סלוין) עמ' לד
י/ח הר צבי זרעים ח"ב עמ' נו
י/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לב [מל"מ הל' ביכורים פ"ב]
י/ח חוות בנימין ח"א עמ' יב
י/ח חי' מהר"ז בינגא עמ' רסז
י/ח חלקת לוי עמ' פא
י/ח חמדת ישראל ח"ב דף נב ע"א
י/ח טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תרג-תרד
י/ח טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 95, 110, 112
י/ח יד ישראל ח"ב
י/ח כל בו ח"ה עמ' תשכ
י/ח כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רסח
י/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמ
י/ח כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' קכ
י/ח מאיר נתיבים עמ' 409
י/ח מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' שפ, שפא
י/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קפג
י/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רלד {לח"מ}
י/ח מנחת קנאות עמ' צז
י/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שצח, ת, ח"ג עמ' רכט, רלב
י/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תמב
י/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קיח {קרית ספר}, קכא
י/ח מעשה רקח
י/ח מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כה אות ט בהגהה]
י/ח מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יב
י/ח משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קמ
י/ח משנת יעקב כאן [משנת יעקב הל' תרומות פ"א הכ"ג אות לו-לז], זמנים ח"א עמ' עח, זרעים ח"א עמ' קיז-קיח
י/ח משפט הקנין ח"ג עמ' רצט
י/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעב
י/ח נועם חכ"ד עמ' רפה, רצד
י/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קכג
י/ח נפלאות מתורתך (תשסה) ע' עציץ
י/ח עץ הדר השלם עמ' מג
י/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעב
י/ח עץ החיים (קלוגר) עמ' שפד, שפו
י/ח ערהשה"ע זרעים סי' נז אות ט
י/ח ציץ אליעזר ח"א סי' יט אות לב
י/ח קהלות יעקב גיטין ו
י/ח קול יהודה (גרשוני) עמ' שג
י/ח קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות יב, והערה 1, 5
י/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קנו
י/ח שלמי יוסף ר"ה עמ' קו
י/ח שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רו
י/ח שמחת החג דף מה ע"ד
י/ח שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רנח
י/ח שעורי הרב חלה עמ' קנ
י/ח שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קטו
י/ח שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 132
י/ח שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות יב, יד
י/ח שערי עזרא (בצרי) עמ' קמז
י/ח תבואת יוסף עמ' רח
י/ח תורת המלאכות ח"א עמ' מה אות כז
י/ח תורת הקדש ח"א עמ' שכא, שכג
י/ח תחומין ח"א עמ' 153
י/ח תרומות חיים סעיף יג אות סח
י/ט אגרות הגרי"ד עמ' קסז
י/ט אוצר א"י ח"ג עמ' 77, 103, 147, ח"ה עמ' 135, 141
י/ט אוצר יסודי שביעית עמ' רעז
י/ט אור חדש (בלומ') דף סז ע"א, סח ע"ד
י/ט אור יעקב יבמות דף עט ע"ב-ע"ג, פא ע"ג
י/ט אמונת אליעזר ערלה עמ' רכט
י/ט אמונת יהושע עמ' תקכט {נטעו גוים}, אלף שג {נטעו גוים}, אלף שיט {רדב"ז}, אלף שלא {רדב"ז}, אלף שמ {בתוך הבית}
י/ט ארץ חמדה (ישראלי) עמ' פז, רב
י/ט בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קב
י/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' נ
י/ט דגל ראובן ח"ב סי' כז
י/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רמח, רנא
י/ט התורה והמדינה ח"ט עמ' שלז
י/ט זכרון יהונתן דף קסד ע"א
י/ט חוות בנימין ח"ג עמ' תרטו, תרכו
י/ט חזו"א שביעית סי' כב ס"ק א, סי' כו ס"ק ב
י/ט חי' מהר"ז בינגא עמ' רסז
י/ט חי' ר' שמואל גיטין עמ' קיד
י/ט חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' צ
י/ט יד ישראל ח"ב
י/ט ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שיח
י/ט כל בו ח"ה עמ' תשכ
י/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמ
י/ט מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' שפ, שפד
י/ט מבית מאיר ח"ג עמ' ס
י/ט מזבח חדש דף מג ע"ב
י/ט מילי דמרדכי
י/ט מנחה לאיש עמ' 70 {שנטעו גוים לפני שבאנו לא"י}
י/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' יא {רדב"ז}
י/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רמג, רמו
י/ט מנחת חינוך מצוה רמו (דף סא ע"ג)
י/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקיז, תקיט
י/ט מעיני המים
י/ט מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יב אות ב
י/ט משנת המדינה עמ' 238
י/ט משנת יעקב
י/ט נחלת שמואל דף ג ע"א {נטעו גוים לפני שנכנסו}
י/ט עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' ע
י/ט עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תלג
י/ט ענפי ארז (זי') דף סה ע"א
י/ט פני משה (שלז')
י/ט פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תסט
י/ט פרשת דרכים (תשנב) עמ' קח
י/ט פרשת דרכים (תשסה) עמ' קנד
י/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשסו
י/ט שבת הארץ - מבוא עמ' 130
י/ט שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' א
י/ט שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' פו
י/ט שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות יב, יד
י/ט תבואת יוסף עמ' רל
י/ט תורת הקדש ח"א עמ' שיח, שכא, שכג
י/ט תחומין ח"א עמ' 187, חי"ד עמ' 80
י/י אגרות הגרי"ד עמ' קסא, קסט
י/י אחיעזר ח"ב סי' לט ס"ק יג
י/י ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' רסה
י/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' קלג
י/י באר מרים פ"ז ה"ו אות א, פ"י ה"ו אות א
י/י בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קיא
י/י בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ה ע"ג
י/י בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' קכט {נטע רבעי של גוי}
י/י בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' כג
י/י בית אפרים או"ח (תרמד) דף צד ע"ד, צה ע"א
י/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' לד
י/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' לט
י/י ברור הלכה מכות כ ע"א ציון ב
י/י ברקאי ח"ג עמ' 152
י/י בתי כהונה (תשסה) עמ' קסג
י/י גבורת יצחק תרומות עמ' קטו, קיח
י/י גינת ראובן תרומות עמ' שלט
י/י דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקמז
י/י דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקמ
י/י זהב התרומה מ"ש עמ' ריז
י/י חזו"א מעשרות סי' ז ס"ק כ
י/י חזו"א על הרמב"ם
י/י חזון יחזקאל תרומות פ"ב הי"ג
י/י חי' מהר"ז בינגא עמ' רסח
י/י חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רפג
י/י יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' מו
י/י ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שט
י/י כל בו ח"ה עמ' תשכ
י/י כפי אהרן (זס') קמא עמ' קט
י/י כפתור ופרח (תשו) דף פו ע"ב
י/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רסב
י/י מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' ו
י/י מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קפו
י/י מנחת חינוך ח"ב עמ' רנב
י/י מנחת חינוך מצוה רמז (דף סג ע"א)
י/י מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקיט, תקכט
י/י מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' רח
י/י מעדני ארץ שביעית (תשד) דף נו, סג
י/י מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קמ, קנח, שמה, שעט
י/י מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רכה-רכו
י/י משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שסג
י/י משכנות אפרים שבת סי' טז אות לד {אם בא לנהוג מצוה זו}
י/י משנת יעקב
י/י משפט כהן עמ' מו ע"א
י/י נועם שיח ח"א עמ' סד
י/י עבודת מתנה עמ' רנ
י/י עלי עשור (זס') עמ' נה
י/י עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קד, ח"ב עמ' עד
י/י עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תלא, תלח
י/י עץ הדר השלם עמ' קע, קעג, קעח, קפו
י/י פני אברהם (שפירא) עמ' עה
י/י ציץ אליעזר ח"א סי' יט אות ו, ח"ב - משנת המעשר פ"ה מ"א
י/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תת
י/י קובץ חי' תורה (סול') עמ' צג-צד, צו
י/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשסו
י/י שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' ל
י/י שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רעז
י/י שמחתי באומרים לי עמ' קנח, קסד
י/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רכח
י/י שערי טהר ח"ב שער ד סי' כז אות א
י/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 391
י/י תורת האוהל (תשנג) עמ' קפט {אם בא לנהוג במצוה זו}
י/י תורת הקדש ח"ב עמ' רנו-רנז
י/י תורת זרעים עמ' צ
י/י תפארת בחורים פאה עמ' תקלד-תקלה {של גוי}
י/יא אור חדש (בלומ') דף סז ע"ב {ספק ערלה בא"י אסור}
י/יא אמונת אליעזר ערלה עמ' רמד {עקר את כל האילן}
י/יא חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קכב
י/יא כל בו ח"ה עמ' תשכ
י/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמ
י/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שעג
י/יא משפטי עוזיאל יו"ד עמ' קפא
י/יא משפטי עזיאל ח"א עמ' קפא
י/יא ציץ אליעזר ח"א סי' יט אות יב-יג, כו
י/יא קהלות יעקב זרעים כב
י/יא שערי עזרא (בצרי) עמ' קנ
י/יא תבואת יוסף עמ' רלח, רנד
י/יא תשובה שלמה יו"ד סי' מב
י/יב אהל שרה לאה עמ' רמ {שני}
י/יב אמונת אליעזר ערלה עמ' רמד, רמז {והחזירו למקומו}
י/יב אמונת עתיך גל' 113 עמ' 39
י/יב אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' לב ס"ק ז
י/יב ברכי יוסף יו"ד דף נז ע"ד {נשאר כ"ש}
י/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' נב
י/יב גליונות אבני נזר
י/יב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קכא
י/יב חי' מהר"ז בינגא עמ' רסח
י/יב כל בו ח"ה עמ' תשכא
י/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמ
י/יב מי הדעת עוקצין עמ' רא
י/יב משפט כהן עמ' מו ע"א, פב ע"ב
י/יב משפטי עזיאל ח"א עמ' קפא
י/יב נועם חכ"ד עמ' רצא
י/יב ציץ אליעזר ח"א סי' יט אות ב, ט, ל
י/יב שלמי יוסף ר"ה עמ' קא
י/יב שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רפא
י/יב שערי עזרא (בצרי) עמ' קמח, קנ
י/יב תבואת יוסף עמ' רלט, שלז
י/יב תחומין ח"א עמ' 161
י/יב תקות אהרן דף יג ע"ג
י/יג אבי עזרי ח"א
י/יג אגרות הראי"ז עמ' קיד {רדב"ז}
י/יג אור הישר [חיים שאל ח"ב סי' מב אות יט]
י/יג אמונת עתיך גל' 113 עמ' 42, 47
י/יג אשר למלך
י/יג בית המדרש
י/יג ברור הלכה סוטה מג ע"ב ציון ח
י/יג ברכי יוסף יו"ד סי' רצד אות ט {מעם הארץ}
י/יג גבורת יצחק שביעית עמ' טו
י/יג דבר שאול סוטה סי' סז אות ג
י/יג דברי שמואל (ראטה) עמ' שיז
י/יג הדר איתמר עמ' קמה-קמו, קמט
י/יג הערות רש"ב ורנר ליקר תפארת עמ' צ הערה 13 {רדב"ז, ראב"י}
י/יג חזו"א יו"ד סי' קעז ס"ק יב-יג, שביעית סי' יז ס"ק יא, כלאים סי' ד ס"ק כז
י/יג חזו"א על הרמב"ם
י/יג חזון יחזקאל ב"ב פ"א ה"ח
י/יג חי' מהר"ז בינגא עמ' רעא
י/יג חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קעו {כ"מ}
י/יג חיים שאל ח"ב סי' מב אות יט
י/יג ישועת משה עמ' שצב
י/יג כבודה של תורה ח"ג עמ' קסב
י/יג כל בו ח"ה עמ' תשכב
י/יג כרם ציון שביעית ח"א דף קלח ע"א
י/יג לב מבין
י/יג מוריה גל' רכו עמ' כח
י/יג מלך שלם
י/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ד {רדב"ז}
י/יג מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שעט, תו
י/יג מנחת שלמה שביעית עמ' כו
י/יג מקדש דוד זרעים - כלאים סי' יט
י/יג משנת יוסף שביעית ח"א עמ' צד-צז
י/יג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קצח
י/יג משפט כהן עמ' לד ע"א
י/יג נתיבות שלום (למפרט)
י/יג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רעו-רעז
י/יג קובץ השמיטה עמ' קלד
י/יג שביעי קדש עמ' ב
י/יג שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רלז
י/יג שו"ת הרשב"א ח"ז סי' שנח
י/יג שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קכז
י/יג תבואת יוסף עמ' רנט, שלב
י/יג תחומין ח"ג עמ' 392
י/יד אור הישר [כפתור ופרח פנ"ד, כ"מ הל' מלכים פ"ז ה"ו]
י/יד אור הציצית עמ' קנג
י/יד אמונת עתיך גל' 106 עמ' 38
י/יד אמונת עתיך גל' 113 עמ' 38, 39, 46
י/יד אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' לד ס"ק ו
י/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/יד באר מרים פ"ז ה"ו אות א
י/יד בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שמד
י/יד בית שערים או"ח סי' קה
י/יד בן אריה
י/יד ברור הלכה סוטה מג ע"ב ציון ב פסקה א
י/יד ברור הלכה ע"ז מח ע"ב ציון ו פסקה ה
י/יד גבול יהודה (ציר') דף יז ע"ב {הרכיב זקן וילדה}
י/יד דבר שאול סוטה סי' סו אות טז
י/יד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקמג
י/יד הר צבי זרעים ח"ב עמ' כ
י/יד זבחי תרועה סי' י אות ג, סי' יא אות ה
י/יד חזו"א על הרמב"ם
י/יד חזו"א ערלה סי' ב ס"ק ו, שביעית סי' כב ס"ק ה
י/יד חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קכד
י/יד חי' מהר"ז בינגא עמ' רעא
י/יד יד בנימין ר"ה עמ' קיז {ר"י קורקוס}
י/יד כל בו ח"ה עמ' תשכב
י/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמא
י/יד כתבי מהר"ם איררה עמ' פז {הרכבה}, פח-פט {השמיט ילדה שסיבכה בזקנה}, צ
י/יד לב מבין
י/יד לקט שבלים (תשמט) עמ' צג
י/יד לקט שבלים (תשסד) עמ' קלא, קלב {ר"י קורקוס}, קלח
י/יד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' רכ
י/יד מוריה גל' צז עמ' מז
י/יד מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תפ
י/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' רמה
י/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקיט
י/יד מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תד, תיב, ח"ג עמ' מח
י/יד מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שיד
י/יד מנחת שלמה שביעית עמ' נח
י/יד מעדני ארץ כלאים עמ' כז, עה
י/יד מקדש דוד זרעים - כלאים סי' יח
י/יד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רנט
י/יד משנת יעקב
י/יד משפט כהן עמ' לט ע"א, מא ע"א
י/יד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' קלד {הרכבה}
י/יד עץ הדר השלם עמ' קעו
י/יד ערהשה"ע לקוטים סי' עו אות יז
י/יד פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' לח דף מה ע"א-ע"ב {הרכבה - תלוי אם נפסק}
י/יד קובץ השמיטה עמ' ריג
י/יד שאגת אריה החדשות דף כג ע"ד
י/יד שאילת יעבץ ח"ב סי' יט
י/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קנד
י/יד שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רצא
י/יד שלמי יוסף ר"ה עמ' קד
י/יד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' רס
י/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 390
י/יד שערי עזרא (בצרי) עמ' קמא, קמד
י/יד תבואת יוסף עמ' רעט
י/יד תבואת ישראל ערלה עמ' קפה
י/יד תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' מב
י/יד תחומין ח"ג עמ' 399
י/יד תשובות הגאונים החדשות עמ' 255
י/טו אמונת עתיך גל' 106 עמ' 38
י/טו אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' לד ס"ק ו
י/טו בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שלו
י/טו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קלח {דרך אמונה}
י/טו הר צבי זרעים ח"ב עמ' יט
י/טו חזו"א על הרמב"ם
י/טו חי' מהר"ז בינגא עמ' רעב
י/טו כל בו ח"ה עמ' תשכב
י/טו לקט שבלים (תשמט) עמ' צה
י/טו מילי דמרדכי
י/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שפ
י/טו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קע
י/טו צמח ארז עמ' רכט
י/טו שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רצא
י/טו שלמי יוסף ר"ה עמ' צט
י/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 390
י/טו שערי עזרא (בצרי) עמ' קמד
י/טז אוצמפה"ת ב"מ נג ע"ב הע' 25 {מרכה"מ}
י/טז אור יעקב נדרים עמ' קכז, קלג
י/טז אמונת יהושע עמ' תטו, תקמ, תקמג
י/טז אמונת עתיך גל' 113 עמ' 46
י/טז אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' לד ס"ק ו
י/טז אמרי מנחם עמ' רד {גידולים לא מבטלים את העיקר}
י/טז אנצי"ת ע' גדולין הע' 201, 208
י/טז באר מים חיים (נוסינזון) נדרים דף נח
י/טז ברור הלכה נדרים נז ע"ב ציון ד
י/טז ברור הלכה נדרים ס ע"א ציון א פסקה ב
י/טז ברור הלכה סוטה מג ע"ב ציון ב
י/טז גינת ראובן תרומות עמ' תרצו
י/טז הדר איתמר עמ' קמז-קמח {גידולי היתר לא מעלים את האיסור}
י/טז זבחי תרועה סי' יא אות ה
י/טז חי' מהר"ז בינגא עמ' רעב
י/טז חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קסו
י/טז חי' ר' שמואל נדרים עמ' רמא
י/טז כל בו ח"ה עמ' תשכג
י/טז לב מבין
י/טז לקט שבלים (תשסד) עמ' קלד, קמג
י/טז מאור למלך נדרים עמ' קסד
י/טז מזבח חדש דף טו ע"א
י/טז מנחת חינוך ח"ב עמ' רמה
י/טז מעשה רקח
י/טז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' רנט
י/טז משכן בצלאל ח"א סי' נא
י/טז משנת יעקב
י/טז משפט כהן עמ' לח ע"ב
י/טז נדרי זריזין ח"א עמ' שצה
י/טז עץ הדר השלם עמ' רלג
י/טז פי' ר"א מן ההר נדרים נט ע"א
י/טז קהלות יעקב נדרים לא ד, שביעית טז ד
י/טז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' נה
י/טז שדה שמואל (שביעית) עמ' ז
י/טז שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא) עמ' שפ
י/טז שי למלך (מלר) עמ' מט
י/טז שלמי יוסף ר"ה עמ' קד
י/טז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' קיט
י/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 390
י/טז שערי עזרא (בצרי) עמ' קמב-קמד
י/טז תבואת יוסף עמ' רעט
י/טז תורת זרעים עמ' סד
י/יז אמונת עתיך גל' 113 עמ' 39
י/יז חי' מהר"ז בינגא עמ' רעב
י/יז כל בו ח"ה עמ' תשכג
י/יז מנחה טהורה דף צא ע"ד
י/יז מעשה רקח
י/יז תבואת יוסף עמ' רסח
י/יח אמונת עתיך גל' 113 עמ' 44
י/יח חי' מהר"ז בינגא עמ' רעב
י/יח כל בו ח"ה עמ' תשכג
י/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעא
י/יח שו"ת הריב"ש עמ' שעג
י/יח תבואת יוסף עמ' רעא
י/יח תקות אהרן דף יג ע"ג
י/יט אבני החושן סי' קסז סעיף א
י/יט אור יקרות
י/יט אור עולם (שניאורסון) עמ' 202, 213
י/יט אור שמח
י/יט אמונת יהושע עמ' אלף שלב
י/יט אמונת עתיך גל' 114 עמ' 134
י/יט ארץ חמדה (ישראלי) כלאים עמ' קעו
י/יט בית ארזים - ס' הגליונות
י/יט ברור הלכה ב"מ קיח ע"ב ציון נ
י/יט ברור הלכה סוטה מג ע"ב ציון ח
י/יט ברכי יוסף יו"ד סי' רצד אות י {מן השרשים חייב}
י/יט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"י עמ' קד
י/יט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' מז
י/יט גבורת יצחק שביעית עמ' טו
י/יט גליון מהרי"ל שביעית סוף פ"ח
י/יט דבר שאול סוטה סי' סז אות א-ב
י/יט דברות משה גיטין עמ' שיא
י/יט דברי יהודה דף כח ע"א וע"ג, לא ע"ג-ע"ד {היוצא מהגזע ומהשרשים}
י/יט דברי יהודה סי' ז אות ט, סי' ח אות א, סי' ט אות א
י/יט דגל יהודה (לוקץ) עמ' 179
י/יט הדר איתמר עמ' קמה, קמז
י/יט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לב [כגירסת הרמב"ם יש בסוף ב"מ]
י/יט זכרון סופרים {כ"מ - גירסא אחרת היתה לו} [גמרא מפורשת בב"מ דף קי"ט, ועיין ברכי יוסף יו"ד סימן רצ"ד ונודע ביהודה תנינא יו"ד סימן קפ"ה]
י/יט זכרון שמואל עמ' סט-ע, עב
י/יט חזו"א על הרמב"ם
י/יט חזו"א ערלה סי' ב ס"ק ח
י/יט חי' הגרא"א דסלר עמ' עג
י/יט חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קו
י/יט חי' מהר"ז בינגא עמ' רעב, רעד
י/יט חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' רעג
י/יט חיי משה (ברודנא) דף יד ע"ב
י/יט חיים שאל ח"ב סי' מב אות כב
י/יט חסדי דוד ח"א עמ' תצה
י/יט יערות דבש ח"ב עמ' רמג
י/יט יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות פד {היוצא מהגזע}
י/יט כבודה של תורה ח"ג עמ' קסג
י/יט כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' כה
י/יט כל בו ח"ה עמ' תשכד
י/יט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמא
י/יט כרם ציון שביעית ח"א דף קלח ע"א, ערלה פ"ג הערה ב, פ"ח הערה 1
י/יט כשרות ארבעת המינים עמ' עב
י/יט כתר המלך
י/יט לב מבין
י/יט מוריה גל' רכו עמ' כח
י/יט מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' ד
י/יט מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' ערלה
י/יט מנחת שלמה שביעית עמ' כז
י/יט מענה אליהו עמ' לז
י/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יט משכן בצלאל ח"א סי' נב
י/יט משנת יוסף שביעית ח"א עמ' צג, צו
י/יט משנת יעקב כאן [משנת יעקב הל' תרומות פ"א הכ"ד והכ"ה], זרעים ח"א עמ' קיח-קכא
י/יט משפט כהן עמ' לד ע"א, מה ע"ב
י/יט נאות אפרים ח"ב עמ' סג
י/יט נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קכט {כ"מ}
י/יט נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קפה {כ"מ}
י/יט נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלא ע"ד {רדב"ז}
י/יט נתיבות שלום (למפרט) עמ' קד
י/יט סיומי המסכתות עמ' 170 {כר' יהודה}
י/יט עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' רעו, רעח {כ"מ}
י/יט עץ הדר השלם עמ' נא, סד
י/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעא
י/יט פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תעג
י/יט ציוני מהר"נ
י/יט קהלות יעקב זרעים כ, כב
י/יט קובץ השמיטה עמ' קלד
י/יט קרית מלך
י/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' קסה, ח"י סי' קפד
י/יט שדה שמואל (שביעית) עמ' רכח
י/יט שם טוב - השלמה
י/יט שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רפד {כ"מ}
י/יט שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קכז
י/יט תבואת יוסף עמ' רסד
י/יט תחומין ח"ג עמ' 392, 396
י/כ אור יעקב נדרים עמ' קלב
י/כ אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ז ד"ה ובספר
י/כ בית ישחק
י/כ ברור הלכה ע"ז מח ע"ב ציון ו
י/כ ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קצז
י/כ חזו"א ערלה סי' ג ס"ק י
י/כ חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קלא
י/כ חי' מהר"ז בינגא עמ' רעט
י/כ חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' צ
י/כ כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' רמ
י/כ מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ט
י/כ מקראי קדש (תשנג) עמ' רצד
י/כ משה ידבר (תשעו) עמ' רנט
י/כ משכן בצלאל ח"א סי' מב
י/כ משנה הלכות ח"ח סי' רלח
י/כ משנת יעקב [משנת יעקב קדושה עמ' א, קל, קמא-קמב, קעו-קיז, ריא-ריב, רטז, רכא-רכז, רלא, רפ, משנת יעקב זרעים ח"א עמ' ד-ו, קכג-קכד]
י/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' לח
י/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 373, 389
י/כ תבואת יוסף עמ' שלז
י/כא אבן ישראל (פישר)
י/כא אור יעקב נדרים עמ' קלב
י/כא אמונת יהושע עמ' אלף שסד
י/כא אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ז ד"ה ובספר
י/כא באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שפו
י/כא בית אפרים או"ח (תרמד) דף צה ע"א {זה וזה גורם מותר}
י/כא בית ישחק
י/כא ברור הלכה ברכות לו ע"ב ציון ה
י/כא ברור הלכה ע"ז מח ע"ב ציון ו
י/כא גבול יהודה (ציר') דף יח ע"א {הרכבת כפניות על דקל}
י/כא דברי יהודה דף ל ע"ד {זה וזה גורם}
י/כא הליכות אליהו
י/כא הר המלך ח"ז עמ' עז
י/כא ויען יצחק עמ' תלח, תמ
י/כא זכרון שלמה (קליין) עמ' סה {זוז"ג מותר}
י/כא חזו"א על הרמב"ם
י/כא חזו"א שביעית סי' ז ס"ק כ
י/כא חזקה רבה אהע"ז ח"ד עמ' 6
י/כא חי' מהר"ז בינגא עמ' רעט
י/כא חסדי דוד ח"ה עמ' תתנד
י/כא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תלג-תלה, תנד
י/כא חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רפב ע"ב
י/כא יבא שילה - קול יעקב סי' ט עמ' סח-סט
י/כא כוכבי בוקר עמ' כ
י/כא כרם חמד (הלפנד) דף טו ע"א
י/כא כתר המלך
י/כא לב מרפא דף כה ע"ב
י/כא לקט שבלים (תשסד) עמ' קל
י/כא מאמר המלך
י/כא מעשה רקח
י/כא מראה אש ח"א עמ' לו
י/כא משה ידבר (תשעו) עמ' רנט, רסג-רסד
י/כא משכן בצלאל ח"א סי' מב
י/כא משנת יעקב
י/כא נחלת ברוך דף ט ע"ב
י/כא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קע
י/כא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רנ ע"ב
י/כא צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' קפג אות ג
י/כא שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רצב
י/כא שער יהודה דף מב
י/כא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 389
י/כא תורת ההגיון בהלכה עמ' 41
י/כא תשובה שלמה יו"ד סי' מה דף סח ע"ב {זוז"ג מותר}


יא/398 הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ דרך אמונה
יא/רה"פ הרמב"ם המדויק
יא/רה"פ השקפה לברכה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קלו
יא/רה"פ עשר תעשר הל' רפז-שד
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אור ליהודה קדושין עמ' רמ {ביעור ווידוי - מצוה אחת}
יא/א אחרית השנים עמ' לא
יא/א אמונת יהושע עמ' אלף קכא
יא/א אמרי יושר - חופה ונישואין (תשסו) עמ' מז
יא/א ארחות ימים עמ' קלג
יא/א באר מחוקק (תשעה) עמ' שכח
יא/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' שמו
יא/א גינת ראובן תרומות עמ' תתשעה
יא/א דברי חפץ עמ' נג, קכד
יא/א זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רפח {וידוי בפה}
יא/א חזון לימים ח"ב עמ' ריז
יא/א חזון נחום זרעים ח"ג עמ' סג
יא/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלו
יא/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
יא/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' שצה
יא/א מילי דמרדכי
יא/א מלאכת חשב עמ' קע
יא/א מנחת חינוך ח"ג עמ' תלא
יא/א משאת כפי עמ' טז
יא/א ניר לדוד
יא/א פרפרת משה ח"ב עמ' תטז
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תכא
יא/א שיח יוסף ח"ב עמ' שסב
יא/א שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שנח, ח"ב עמ' שיח
יא/ב אחרית השנים עמ' לא
יא/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 159
יא/ב אמרי יושר - חופה ונישואין (תשסו) עמ' מח
יא/ב לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רלט, רנח
יא/ב שם טוב - השלמה
יא/ג אחרית השנים עמ' לא, לג, קב
יא/ג אמרי יושר - חופה ונישואין (תשסו) עמ' מח-נא
יא/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' שמו
יא/ג גבורת יצחק מ"ש עמ' קפז
יא/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קנה
יא/ג חזון המקרא ח"ב עמ' 232 {בפסח - טעם להפטרת שבת הגדול}
יא/ג חמדת ישראל ח"א דף ז ע"ג
יא/ג ישועות מלכו (קרית ארבע)
יא/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' כה
יא/ג לב מבין
יא/ג להורות נתן מועדים ח"ב עמ' שצז
יא/ג לקט אמרי קודש (בעלז) דברים עמ' עז {יום אחרון של פסח}
יא/ג מנחת חינוך מצוה תרז (דף קח ע"ג)
יא/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעה
יא/ג ספרי דבי רב ח"ד עמ' קצז
יא/ג עצרת - שביעי של פסח עמ' כד, נט
יא/ג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שצו
יא/ג קרית מלך
יא/ד אבקת רוכל (תשסב) עמ' יא
יא/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' י
יא/ד אהל יששכר סי' עז
יא/ד אוצרות הרמב"ם
יא/ד אחרית השנים עמ' יג, לב, לה {ראב"ד}, לט
יא/ד איים בים מכות פ"ג סי' כב אות ב
יא/ד אם המלך עמ' פב {ראב"ד}
יא/ד אמרי יושר - חופה ונישואין (תשסו) עמ' נא
יא/ד אנצי"ת ע' בעור מעשרות הע' 14
יא/ד אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' סא
יא/ד אשר למלך
יא/ד בגדי כהונה (שחור) עמ' רמה
יא/ד בית ארזים - ס' הגליונות
יא/ד בכורי הארץ עמ' 237 {דוקא ביום}
יא/ד בני דוד
יא/ד בנין אב (שולמן) סי' ח אות א
יא/ד ברור הלכה סוטה מח ע"א ציון ב פסקה ב {בזה"ז}
יא/ד ברכות שמים מכות פ"ג אות שו, שמח
יא/ד בשבילי העבודה עמ' פז, פט
יא/ד גבורת יצחק מ"ש עמ' קצו, רכא
יא/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קנב
יא/ד גזע ישי דף קצג ע"ד
יא/ד דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קלו, רנח
יא/ד האיר ממזרח פסחים סי' יד אות יא {כל היום כשר וכו' - ולא הזכיר דין זריזין}
יא/ד הדרת מלך (זילברברג) דף נט ע"ד
יא/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קעה
יא/ד ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג טז ע"ב]
יא/ד זהב התרומה מ"ש עמ' רפז
יא/ד חזו"א דמאי סי' ב ס"ק ה
יא/ד חזו"א על הרמב"ם
יא/ד חזון נחום זרעים ח"ג עמ' נו
יא/ד חמדת ישראל ח"א דף ז ע"ג
יא/ד חמש דרשות (תשעב) עמ' 85
יא/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' נה
יא/ד יד בנימין מגילה עמ' קמח {כל היום ורק ביום}
יא/ד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קצט
יא/ד כבוד מלכים (מרגליות)
יא/ד כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קכד
יא/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' כו, לז-לח
יא/ד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שצ
יא/ד כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' נח
יא/ד כתר המלך
יא/ד לקוטי סופר ח"א דף מז ע"ב
יא/ד לקח טוב (תשפא) כלל ה אות צט {עיקר וידוי הוא במעשר שני טעם שהקדים מעשר שני לראשון אינו מתוודה אם החטא הוא במאוחר}
יא/ד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קיד
יא/ד מוריה ז גל' ב, ד (ר"י הקר)
יא/ד מכתם לדוד (חסן)
יא/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קנ {מרכה"מ}
יא/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' תכו, תלב, תצז
יא/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' רל
יא/ד מענה אליהו עמ' קסז {ראב"ד}
יא/ד מעשה רקח
יא/ד מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף נח
יא/ד מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שכח
יא/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ד משאת המלך (תשסז) עמ' צח {ביום}
יא/ד משאת המלך ח"ב סי' רעב {ראב"ד}
יא/ד משאת כפי עמ' יד
יא/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקג
יא/ד משפט כהן עמ' קז, ר
יא/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעה
יא/ד נר דוד ח"ב עמ' שה
יא/ד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' ד
יא/ד עלי עין עמ' יד
יא/ד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קט
יא/ד ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ה מ"י
יא/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' רנג
יא/ד קרית מלך
יא/ד קרן פני משה ח"א עמ' רו {ראב"ד}
יא/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצג
יא/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צג
יא/ד שו"ת ר"י מילר עמ' קסו
יא/ד שלמי יוסף ר"ה עמ' שסח
יא/ד שערי המקדש סי' לח אות ה
יא/ד שפת הים (זכריש) סי' לו ס"ק ג
יא/ד תורת הקדש ח"ב עמ' ד, לה
יא/ד תפארת למשה עמ' רנט
יא/ה אחרית השנים עמ' לח-לט, סו
יא/ה אישים ושיטות (תשסז) עמ' רכא {שלא בפני הבית}
יא/ה אמונת יהושע עמ' אלף קכא {רבים}
יא/ה אמרי יושר - חופה ונישואין (תשסו) עמ' נא-נב
יא/ה ארחות ימים עמ' קלג
יא/ה בדבר מלך ח"י עמ' קלב
יא/ה ברור הלכה סוטה לב ע"א ציון א
יא/ה גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ריז
יא/ה דביר הקודש מועדים עמ' קמב-קמג
יא/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תמד
יא/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שיח
יא/ה זהב התרומה מ"ש עמ' רפה
יא/ה חזון לימים ח"ב עמ' ריז
יא/ה יד ישראל ח"א
יא/ה יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קלח
יא/ה ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלו
יא/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' כו
יא/ה להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קי, חי"ב עמ' מה
יא/ה להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' פב
יא/ה להורות נתן במדבר עמ' לו
יא/ה מבוא למשנה תורה עמ' 249
יא/ה מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' קד אות ח
יא/ה מועדים וזמנים ח"ז סי' רלב
יא/ה מילי דמרדכי
יא/ה מנחת אשר פסחים עמ' רלח
יא/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' תלב
יא/ה מנחת חינוך מצוה תרז (דף קח ע"ד)
יא/ה משנת יעקב
יא/ה נר דוד ח"ב עמ' שה
יא/ה נתן פריו מגילה עמ' רכח
יא/ה עיון בלומדות עמ' פח
יא/ה פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קיג, שצו
יא/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רפ
יא/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רעא {בכל לשון}
יא/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קסה
יא/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צד
יא/ה שומע ומשמיע עמ' שו
יא/ה שלמי יוסף סוכה עמ' תנג
יא/ה תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' נד
יא/ה תורת אמך ח"א עמ' 139
יא/ו אחרית השנים עמ' לט, צ
יא/ו אם המלך עמ' פב
יא/ו אמרי יושר - חופה ונישואין (תשסו) עמ' נג
יא/ו אמרי נפתלי ח"ב עמ' קלט
יא/ו אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' ס
יא/ו בגדי כהונה (שחור) עמ' רמה
יא/ו בדבר מלך חי"ד עמ' שלג {כל אחד אומרו בפ"ע}
יא/ו בכורי הארץ עמ' 397
יא/ו ברכות שמים מכות פ"ג אות שז
יא/ו ברקאי ח"ה עמ' 68
יא/ו גבורת יצחק מ"ש עמ' רכא, ביכורים עמ' קכג
יא/ו גזע ישי דף קצד ע"א
יא/ו הדרת מלך (זילברברג) דף נט ע"ד
יא/ו זהב התרומה ביכורים עמ' ב
יא/ו חי' בן אריה ח"א סי' ז אות יב
יא/ו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף טז ע"ב
יא/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' כו
יא/ו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שצ, שצא
יא/ו מי החג עמ' קנז
יא/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' תכו, תלב, תצז
יא/ו משאת המלך (תשסז) עמ' ק {התודה מכל מקום}
יא/ו נועם ח"ז עמ' ר
יא/ו נר דוד ח"ב עמ' שה
יא/ו נתן פריו סוכה עמ' שלז
יא/ו ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רח
יא/ו עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 187 {ומצוותו במקדש ואם התוודה בכל מקום יצא}
יא/ו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קיז
יא/ו ענפי ארז (זי') דף קצד ע"ד {מרכה"מ}
יא/ו פאר יעקב ח"ד עמ' רמה
יא/ו ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ה מ"י
יא/ו קבא דתירוצא עמ' קנ
יא/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' רנג
יא/ו קרית מלך
יא/ו קרן פני משה ח"א עמ' רו
יא/ו שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' לא {כ"מ}
יא/ו תורת הקדש ח"ב עמ' ד
יא/ו תורת יצחק ח"א עמ' קלד
יא/ז אגרות משה ח"ח עמ' שכא
יא/ז אור יעקב יבמות דף סו ע"ג
יא/ז אור ליהודה קדושין עמ' רלט {בעל השדה חייב בביעור}
יא/ז אחרית השנים עמ' לט, מא
יא/ז אמונת עתיך גל' 108 עמ' 60
יא/ז אמרי יושר - חופה ונישואין (תשסו) עמ' נד
יא/ז אמרי יושר ר"ה ד ע"א
יא/ז אנצי"ת ע' בעור מעשרות הע' 53, 72
יא/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכא, שמו
יא/ז בכורי הארץ עמ' 397
יא/ז בנין אריאל ח"א עמ' רצו
יא/ז ברור הלכה סוטה מח ע"א ציון ב
יא/ז ברור הלכה ר"ה ד ע"א ציון א פסקה א
יא/ז ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 188
יא/ז גבורת יצחק מ"ש עמ' רא
יא/ז דברות משה זרעים עמ' תקיא, תקלג {וערב יום טוב האחרון היה הביעור ולמחר מתודין וכ"מ ורדב"ז}
יא/ז דברות משה חולין עמ' רסד
יא/ז דברות משה מועד ח"א עמ' שסג {וערב יום טוב האחרון היה הביעור}
יא/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרכו
יא/ז הר המלך ח"ז עמ' עז
יא/ז חזו"א דמאי סי' ב ס"ק ז
יא/ז חזו"א על הרמב"ם
יא/ז חזון נחום זרעים ח"ג עמ' נא
יא/ז חי' ר' חנוך הענאך עמ' רלז
יא/ז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ר
יא/ז כנה"ג [עי' תוי"ט]
יא/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' כה
יא/ז כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רמב ע"א
יא/ז כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' יא
יא/ז לב מבין
יא/ז מוריה גל' רט עמ' מח {ערב יו"ט אחרון}
יא/ז מלאכת חשב עמ' קע
יא/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קנ, קנד
יא/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' תל-תלא
יא/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' פט {כ"מ}
יא/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' שה
יא/ז מעיני המים
יא/ז מעשה רקח
יא/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקב {ערב יו"ט אחרון}
יא/ז משנת יעקב
יא/ז משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעה
יא/ז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קיד
יא/ז ענפי ארז (זי') דף קצד ע"ג
יא/ז עצרת - שביעי של פסח עמ' כד {כ"מ}
יא/ז ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ה מ"י
יא/ז צפנת פענח בראשית עמ' נ
יא/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתקכד
יא/ז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' ריא
יא/ז שו"ע הרב או"ח סי' תל ס"ג
יא/ז שם טוב - השלמה
יא/ז תפארת בחורים פאה עמ' תקכד {עיו"ט אחרון}
יא/ח אור יעקב יבמות דף סו ע"ג
יא/ח אחרית השנים עמ' מב-מד, נז, צא-צב
יא/ח אמונת אליעזר דמאי עמ' יב
יא/ח אמונת יהושע עמ' אלף קיח
יא/ח אמונת עתיך גל' 108 עמ' 60
יא/ח אמרי יושר - חופה ונישואין (תשסו) עמ' נד-נו
יא/ח אמרי יושר בכורות דף נג ע"א
יא/ח אמרי יושר פסחים סי' ו ס"ק ד
יא/ח אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' כז ס"ק ז
יא/ח אנצי"ת ע' בעור מעשרות הע' 15, 19, 25, 74
יא/ח בדבר מלך ח"ט עמ' ריח
יא/ח בדבר מלך חי"ד עמ' שנט
יא/ח בכורי הארץ עמ' 138 {טעונים ביעור}, 397-399 {ביכורים}
יא/ח ברור הלכה יבמות עג ע"א ציון ח
יא/ח ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 201
יא/ח גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קפד
יא/ח גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קנד
יא/ח גבורת יצחק ר"ה עמ' יב
יא/ח גבורת יצחק שביעית עמ' רח, מ"ש עמ' קפח-קצא, רי
יא/ח גינת ראובן תרומות עמ' שיב
יא/ח דברות משה זרעים עמ' תש {נשאר אצלו מעשר שני של דמאי אינו חייב לבער}
יא/ח דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קכב-קכד
יא/ח זהב התרומה ביכורים עמ' קב
יא/ח זהב התרומה מ"ש עמ' רמט, רנט
יא/ח חזו"א דמאי סי' ב ס"ק ה (ערלה סי' יז ס"ק כא)
יא/ח חזו"א על הרמב"ם
יא/ח חכמת גרשון עמ' קפט
יא/ח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' נא, קצד
יא/ח ישורון ח"כ עמ' תמב
יא/ח כפתור ופרח (תשו) דף כ ע"א
יא/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' כ, כו, לז
יא/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רט, ח"ג עמ' קנב {ביעור הדמים}, קנד-קנה, קסד
יא/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' תל
יא/ח מעדני ארץ שביעית (תשד) דף מב
יא/ח מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קו
יא/ח מעשה רקח
יא/ח מקדש דוד זרעים - דמאי סי' לא {כיצד עושה}
יא/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' סט עמ' 202
יא/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקג
יא/ח משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' פב, פד
יא/ח משנת יעקב
יא/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעה
יא/ח עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' פז, קח
יא/ח עלה יונה עמ' רלה {משליך לים}
יא/ח ענפי ארז (זי') דף קצד ע"ג
יא/ח פרי עץ חיים (קרויס) עמ' סד, רעג, רעד
יא/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רו
יא/ח שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ה אות ב, ד
יא/ח שמועות דוד עמ' מו
יא/ח שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שמח
יא/ח שעורי הרב חלה עמ' רא
יא/ח שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תנט
יא/ח שער המלך ח"ב עמ' צא, קו
יא/ח שערי טהר ח"ב שער ד סי' כב, סי' כג אות א
יא/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 9 {דמאי}
יא/ח תורת הקדש ח"א עמ' שטז
יא/ח תורת זרעים עמ' קט
יא/ח תורת ראובן עמ' 13
יא/ט אור יעקב יבמות דף סו ע"ג
יא/ט אחרית השנים עמ' מה
יא/ט אמרי יושר - חופה ונישואין (תשסו) עמ' נז-נח
יא/ט אמרי יושר ר"ה ד ע"א
יא/ט אנצי"ת ע' בעור מעשרות הע' 73, 76, 81
יא/ט גבורת יצחק מ"ש עמ' קצג-קצד
יא/ט זהב התרומה מ"ש עמ' רסא
יא/ט חזו"א דמאי סי' ב ס"ק ח
יא/ט חזו"א על הרמב"ם
יא/ט חיבת הקודש עמ' יט {מל"מ}
יא/ט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' נא, קצד
יא/ט ישועות מלכו (קרית ארבע)
יא/ט כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' שה
יא/ט כרם ציון שביעית ח"ב עמ' רמב ע"ב, שעד
יא/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' תלא
יא/ט משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' פד
יא/ט שיח יוסף ח"ב עמ' שסב, שסו
יא/ט שערי טהר ח"ב שער ד סי' כב
יא/י אבן ישראל (פישר)
יא/י אחרית השנים עמ' מו
יא/י אמונת אליעזר מעשרות עמ' קפ
יא/י אמרי יושר - חופה ונישואין (תשסו) עמ' נח-נט
יא/י אנצי"ת ע' בעור מעשרות הע' 85, 86
יא/י גינת ראובן תרומות עמ' תתשסו
יא/י חזו"א על הרמב"ם
יא/י מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קמא
יא/י משנת יעקב
יא/י שיח יוסף ח"ב עמ' שסב, שסד
יא/י שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 270
יא/י תפארת בחורים פאה עמ' שה {דרך אמונה}
יא/יא אבני החושן סי' רעו סעיף ד
יא/יא אברהם יגל
יא/יא אגם מים עמ' פא {אגב קרקע קונה מהתורה}
יא/יא אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' פג
יא/יא אחרית השנים עמ' לו, מז, נז {ר"י קורקוס}, צב
יא/יא איפת צדק רבית שער ה סי' ח אות ב {הקנאה באגב למ"ד טוה"נ אינה ממון}
יא/יא אמרי יושר - חופה ונישואין (תשסו) עמ' נט-ס
יא/יא אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפח
יא/יא אנצי"ת ע' בעור מעשרות הע' 41, 44, 47, 48
יא/יא ארץ נחלי מים דף יז ע"א-ע"ב {אגב קרקע}
יא/יא בית יעקב (מסקין) סי' טז
יא/יא בני יעקב (כ"מ)
יא/יא בעי חיי חו"מ ח"ב דף קיט ע"ג
יא/יא ברכות חיים ח"ב עמ' רעט
יא/יא ברכת מרדכי ב"מ עמ' קסו
יא/יא דברי יחזקאל (מישור) עמ' תנט
יא/יא דברי יחזקאל (תרצה) דף קמו ע"ג
יא/יא דברי משפט סי' רג סעיף א
יא/יא דור דורים עמ' תג
יא/יא דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תרעג
יא/יא היכל מלך
יא/יא הר המלך ח"ז עמ' עז
יא/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' כג
יא/יא זבח שלמה ח"א עמ' קלא {רדב"ז}
יא/יא זכר אליהו עמ' קנא
יא/יא חזו"א שביעית סי' כב ס"ק ה
יא/יא חזון יחזקאל ב"ב פ"ב ה"ה
יא/יא חזון נחום זרעים ח"ג עמ' נה
יא/יא חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 159, 163-162
יא/יא טבעת החושן ח"ב עמ' קכ, ח"ד עמ' 8
יא/יא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' קצח
יא/יא יהל אור דף כ ע"ג, כא ע"ב {אגב קרקע ולא בחליפין}
יא/יא יקר הערך דף קכ ע"ד {רדב"ז}
יא/יא כבוד יו"ט
יא/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' כז-כח, לב, מד
יא/יא לב אריה (הורביץ) עמ' ריד
יא/יא מאורות חיים תרומות עמ' ריג
יא/יא מילי דמרדכי
יא/יא מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קמא
יא/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' תל-תלא {מל"מ}
יא/יא מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שכ
יא/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשנח
יא/יא מעשה רקח
יא/יא מצעדי גבר ב"מ סי' לד אות ב
יא/יא מקנת חיים עמ' עח {אגב קרקע}
יא/יא מראה הנוגה מכירה פ"א הי"ח
יא/יא מרגליות הים סנהדרין יא ע"א אות כ {מל"מ}
יא/יא משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקג
יא/יא משפט הקנין ח"ב עמ' ריא
יא/יא משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעה {מזכה ע"י אחר}
יא/יא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קעה-קעו
יא/יא נחלת נפתלי דף יט
יא/יא נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' תכב
יא/יא נתיבות מרדכי גיטין עמ' תכא
יא/יא נתן פריו ב"מ עמ' פה
יא/יא עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' עו
יא/יא עיני דוד
יא/יא פני משה (שלז')
יא/יא פנת יקרת (תשנד) סי' ק אות א
יא/יא פנת יקרת (תשעא) עמ' תכה
יא/יא פרי השדה (דייטש) ח"א דף עו ע"א
יא/יא ציוני מהר"נ
יא/יא קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' כד
יא/יא שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף י ע"א, יד ע"ב
יא/יא שהם וישפה ח"ב
יא/יא שירת דוד (שיינין) עמ' קיח {ר"י קורקוס}
יא/יא שמחת יו"ט (אלגזי) קונ' טובת הנאה אות ו
יא/יא שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור מא, נב
יא/יא שער המלך ח"א עמ' עח {מל"מ}
יא/יא תורת הקנינים ח"ב עמ' רמא
יא/יא תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' תצג
יא/יב אור יעקב יבמות דף סו ע"ג
יא/יב אחרית השנים עמ' כא {דרך אמונה}, לח-לט, מב, מה, מח-מט, נג
יא/יב אמונת עתיך גל' 108 עמ' 60 {נקרא קודש}
יא/יב אמרי יושר - חופה ונישואין (תשסו) עמ' ס
יא/יב אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפח [עי' הל' תרומות פ"ג הי"ב]
יא/יב ברור הלכה סוטה מח ע"א ציון ב
יא/יב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' עג {דרך אמונה}
יא/יב גבורת יצחק מ"ש עמ' רד-רה
יא/יב דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה לח
יא/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרכו
יא/יב זהב התרומה ביכורים עמ' ק
יא/יב חזון יחזקאל סוטה פי"ג ה"י
יא/יב יצחק ירנן
יא/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' לג
יא/יב להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קלז
יא/יב להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רמט {זו חלה}
יא/יב מילי דמרדכי
יא/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' תלב
יא/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' שה
יא/יב מעדני ארץ מתנ"ע עמ' מט {זה מעשר עני}
יא/יב עטרת יעקב עמ' קט
יא/יב פני משה (שלז')
יא/יב קול דודי סוטה סי' אלף קלז
יא/יב קרית מלך
יא/יב שם טוב - השלמה
יא/יב שמועות דוד עמ' מז, קלה
יא/יב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נא ע"ג
יא/יג אהל משה (הורוביץ) ח"א סוטה מז ע"א, ח"ב סי' סט
יא/יג אור דוד עמ' קעב
יא/יג אור ליהודה קדושין עמ' רמא {נשרף}
יא/יג אחרית השנים עמ' כא-כב, לח, נד-נו, פז, צב
יא/יג אמונת יהושע עמ' אלף קכב {נשרף}
יא/יג אמרי יושר - חופה ונישואין (תשסו) עמ' סא
יא/יג אשר למלך
יא/יג ביצחק יקרא (תשע) סי' יב סעיף א ד"ה נצטונו
יא/יג ברור הלכה יבמות פו ע"א ציון ב
יא/יג ברור הלכה סוטה מח ע"א ציון ב
יא/יג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' תיא
יא/יג גבורת יצחק מ"ש עמ' רה
יא/יג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרכג, תרכז
יא/יג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קעג, קעה
יא/יג זהב התרומה ביכורים עמ' צו
יא/יג זהב התרומה מ"ש עמ' רצב {אבד טבלו}, שו {בזמן שנתנו לכהנים}
יא/יג זכר שמואל - לקוטים בענייני תרו"מ סי' ב ס"ק א
יא/יג זר זהב (פראג) עמ' י
יא/יג חזו"א על הרמב"ם
יא/יג חזו"א שביעית סי' כב ס"ק ג
יא/יג חזון יחזקאל סוטה פי"ג ה"י
יא/יג חי' חתם סופר
יא/יג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ר
יא/יג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצ
יא/יג כתר המלך
יא/יג לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רנט
יא/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קנד {נשרף טבלו}
יא/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' קח, תלב
יא/יג מנחת חינוך מצוה תרז (דף קח ע"ד)
יא/יג משנת יעקב
יא/יג משפט כהן עמ' קט ע"א
יא/יג ספרי דבי רב ח"ד עמ' ר
יא/יג ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ה מ"י
יא/יג קול יהודה (גרשוני) עמ' רנא
יא/יג קרית מלך
יא/יג שדה יצחק עמ' קטז-קיז
יא/יג שיח יוסף ח"ב עמ' שסב
יא/יג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רלו
יא/יג שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קנח
יא/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 18
יא/יג תורת לויים דף מ
יא/יג תורת ראובן עמ' 13
יא/יד אור יעקב יבמות דף סו ע"ג-ע"ד
יא/יד אור ליהודה קדושין עמ' רמ {מע"ש בלבד}
יא/יד אחרית השנים עמ' יח, כ, כג {רדב"ז}, לח, מד, מח-נ, נב, נז, סג
יא/יד אמרי יושר - חופה ונישואין (תשסו) עמ' סב-סג
יא/יד אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפט
יא/יד אשר למלך
יא/יד בדבר מלך חי"ח עמ' רצז {מי שאין לו אלא מ"ש בלבד מתודה שעיקר הוידוי במעשר הוא וכו'}
יא/יד בכורי הארץ עמ' 138 {וידוי על ביכורים}
יא/יד גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קכה {ר"ח הלוי}
יא/יד גבורת יצחק מ"ש עמ' רג, רה
יא/יד גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קפד
יא/יד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תרכג, תרכז {רדב"ז}
יא/יד העקיבות התרגומית עמ' 187
יא/יד ויקח אברהם [עץ החיים קלא ע"א]
יא/יד חזון יחזקאל סוטה פי"ג ה"י
יא/יד חזון נחום זרעים ח"ג עמ' סד
יא/יד חי' ר' חנוך הענאך עמ' רלו
יא/יד חסדי דוד ח"א עמ' תע
יא/יד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצ
יא/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' כה, לד
יא/יד כרם שלמה (אהרמן) יבמות עג ע"א
יא/יד לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רלט, רנט
יא/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ריד ע"ב
יא/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רג, ח"ג עמ' קנ-קנא, קנג-קנד
יא/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' תלא-תלב
יא/יד מנחת חינוך מצוה תרז (דף קח ע"ד)
יא/יד מענה לשון עמ' ריט
יא/יד מעשה רקח
יא/יד משפט כהן עמ' קיב ע"א
יא/יד נועם חכ"ה עמ' קז
יא/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכד
יא/יד ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' שלד
יא/יד ערבי נחל (תשסד) עמ' תתת
יא/יד פני אברהם (שפירא) עמ' פד
יא/יד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' סג, שצז
יא/יד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' קצא
יא/יד קול דודי סוטה סי' אלף קלז
יא/יד קול יהודה (גרשוני) עמ' רמח
יא/יד שמועות דוד עמ' מז
יא/יד שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קנט
יא/יד תורת הקדש ח"ב עמ' לה
יא/טו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יא/טו אגרות הגרי"ד עמ' קסח, קעד
יא/טו אור הישר [תורת רפאל סי' א דף ג ע"ב]
יא/טו אור ליהודה קדושין עמ' רמא
יא/טו אחרית השנים עמ' לח, נז, נט-סד, פז, צג, צה
יא/טו אמונת יהושע עמ' אלף קכג, אלף תרעה
יא/טו אמרי יושר - חופה ונישואין (תשסו) עמ' סג-סד
יא/טו אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רפט
יא/טו אמת ליעקב מקרא עמ' רצו
יא/טו אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 270
יא/טו בית אהרן (צוקרמן) עמ' שמז-שמח
יא/טו בכורי הארץ עמ' 394
יא/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' תיא
יא/טו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעח
יא/טו גבורת יצחק ר"ה עמ' רעג
יא/טו דברי יציב או"ח עמ' תעא {ושמחת בכל הטוב}
יא/טו המאור הגדול (יעבץ) עמ' רכ
יא/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרעט
יא/טו להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קיא
יא/טו מבוא למשנה תורה עמ' 318
יא/טו מגילת ספר לאוין דף קמט ע"ג
יא/טו מגן גבורים (או"ח) סי' ריד ס"ק א
יא/טו מילי דמרדכי
יא/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' שעא, ח"ג עמ' תלב
יא/טו מעשה רקח
יא/טו משנת חיים דברים עמ' תפא
יא/טו נתן פריו מגילה עמ' רכו
יא/טו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קכה
יא/טו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצג
יא/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' קפד
יא/טו תורת רפאל או"ח ח"א דף ג ע"ד
יא/טז אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' מו אות ח
יא/טז אחרית השנים עמ' סד
יא/טז אמרי יושר - חופה ונישואין (תשסו) עמ' סד
יא/טז אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 271, 275
יא/טז גבורת יצחק מ"ש עמ' רטז
יא/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' לה
יא/טז מגן צבי עמ' רצג
יא/טז מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תפח
יא/טז מענה לשון עמ' רכ
יא/טז רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רפב
יא/טז שו"ת ר"י מילר עמ' קג
יא/יז אבות הראש ח"א דף קנג ע"ד
יא/יז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קטו
יא/יז אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תע
יא/יז אחרית השנים עמ' סו-סז, צט
יא/יז אמונת יהושע עמ' רה
יא/יז אמרי יושר - חופה ונישואין (תשסו) עמ' סד-סה
יא/יז אנצי"ת ע' גר הע' 87
יא/יז אש דת (תשמח) עמ' רפט
יא/יז אשר למלך
יא/יז בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' כ
יא/יז בינת דניאל ח"א עמ' רפא
יא/יז בית אבי ח"ב סי' קמב עמ' קצג {חיוב לויים במצות ישוב א"י}
יא/יז בכורי הארץ עמ' 71 {כהנים ולויים}, 238 {גר}
יא/יז בני דוד (מהדורה אחרת)
יא/יז בני יעקב
יא/יז ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רכה
יא/יז גבורת יצחק מ"ש עמ' ריז-ריט, ביכורים עמ' כה, כז, עז
יא/יז דברות משה זרעים עמ' תקסט {ישראל וממזרים מתורים אבל לא גרים ועבדים משוחררים}
יא/יז דברי יוסף (קונביץ) עמ' 1
יא/יז דובב שפתי ישנים עמ' 123, 120
יא/יז דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קצד
יא/יז דרשות מהר"ם חביב עמ' תסז
יא/יז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צב {גוי}
יא/יז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קיט
יא/יז ויקח אברהם [בריכות מים יג ע"א]
יא/יז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לב [מל"מ הל' ביכורים פ"ד ה"ג, שו"ת שי למורא סי' נד, כפות תמרים סוכה לח, שו"ת הרדב"ז לשונות הרמב"ם סי' רכ, עץ החיים (אבולפיה) פ' כי תבוא, שו"ת שער אפרים סי' יד, לחם יהודה הל' ביכורים פ"ג, פרי עץ חיים (אביגדור) דף קו]
יא/יז זר זהב (פראג) עמ' ג
יא/יז חוקת עולם עמ' 142-143 {גר פטור מווידוי מע"ש}
יא/יז חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קעב
יא/יז חי' הגר"ח החדש עמ' תד, תז
יא/יז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רסא
יא/יז חיים ומלך
יא/יז יד המלך (פלומבו)
יא/יז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רח
יא/יז יין מלכות (שניאורסון) עמ' 284
יא/יז ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רא, רה {כהנים ולוויים}
יא/יז כיצד מזמנין ח"ב סי' ה אות ח ס"ק ו {גר}
יא/יז כנה"ג [שו"ת מהר"ש יונה סי' נד]
יא/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' לה
יא/יז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' ריז
יא/יז לב אריה (הורביץ) עמ' רלה-רלו
יא/יז להורות נתן דברים עמ' קל
יא/יז לחם חקי עמ' יז
יא/יז לקוטי סופר ח"א דף לח ע"ד
יא/יז לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 93 {לויים}
יא/יז מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קצח, רא
יא/יז מאורי אור (אתרוג) עמ' קסו
יא/יז מבוא למשנה תורה עמ' 362
יא/יז מגן גבורים (או"ח) סי' קפו ס"ק א, סי' קצט ס"ק א
יא/יז מגן צבי עמ' רצג, תלא
יא/יז מוריה גל' רטו עמ' ה, גל' רלו עמ' קטו {גר}
יא/יז מילי דמרדכי
יא/יז מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' שי
יא/יז מנחת חינוך ח"ג עמ' תלג
יא/יז מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' רמב
יא/יז מעשה רקח
יא/יז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' קצח
יא/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יז משיב דבר ח"ה סי' פו
יא/יז משנת חיים במדבר עמ' תקסג
יא/יז משנת חיים דברים עמ' שח
יא/יז משנת יעבץ שמיטה עמ' קמד, קמט
יא/יז משנת יעקב כאן, ומדע עמ' שה
יא/יז נוה צדק הל' מגילה פ"ג ה"ד {גר לא מתוודה}
יא/יז נוה צדק כאן
יא/יז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות יא
יא/יז נחלת עזרא ח"ב עמ' 132
יא/יז נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לח אות א
יא/יז נר מצוה (ואלק) מצוות דף צח ע"ב {גר לא מתוודה}
יא/יז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קמא
יא/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לט, ח"ב עמ' קכג
יא/יז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' כז, קפט, שצו
יא/יז פרפרת הפרשה פרשת כי-תבוא פרק כו פסוק ג
יא/יז ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ה מי"ד
יא/יז צמיחת גאולתנו עמ' רנב
יא/יז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רמג
יא/יז קובץ חי' תורה (סול') עמ' ב, ו
יא/יז קול דודי סוטה סי' אלף קלז
יא/יז קול יעקב (שאול)
יא/יז קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' פג {מפני שיש להם ערי מגרש}
יא/יז רווחא שמעתתא ח"א עמ' כב
יא/יז רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רפב {כהנים ולויים}
יא/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רעז
יא/יז שאגת אריה סי' מט
יא/יז שאילת יעבץ ח"א סי' קעב
יא/יז שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 86
יא/יז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקפד
יא/יז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צ, צב-צג
יא/יז שו"ת ר"י מילר עמ' קב-קג
יא/יז שלום ירושלים עמ' סא
יא/יז שמות בארץ (תשנט) עמ' רפ
יא/יז שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' רפה
יא/יז שערי טהר ח"ח סי' קכב אות ה (שצט ע"ג) {כהנים ולויים}
יא/יז תורת המקרא עמ' 264
יא/יז תורת ירוחם ח"ב דף עח ע"ב וע"ד
יא/יז תורת לויים דף מא
יא/יז תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קעג-קעז
יא/יז תפארת יהונתן (תרצד) דף עד ע"ב {גר}

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US