Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יבא/399 הלכות בכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ דרך אמונה
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ עטור בכורים
א/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קלז
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שנא, אהע"ז ח"ב סי' ד
א/א אור החיים במדבר פ"ה פסוק ט
א/א אור תורה (בלומ') דף מח ע"ג-ע"ד {שאינו מודה בעבודה}
א/א אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 155-157
א/א אמונת יהושע עמ' שח
א/א אמונת עתיך גל' 124 עמ' 39
א/א אמרי יושר בכורות דף ל ע"ב, ועל יו"ד סי' שה אות ז
א/א אמרי יושר חולין קל ע"ב
א/א אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצ
א/א אפיקי מגינים מנחות סי' כה
א/א בדבר מלך ח"ט עמ' לח
א/א בכורי הארץ עמ' 236 {מנין המצוות - לקרוא ולא כתב להתוודות}
א/א ברור הלכה חולין קלג ע"א ציון א
א/א ברור הלכה פסחים ג ע"ב ציון ב
א/א ברך יצחק (ברכה) פ' תולדות {כהן שאינו מודה בהן}
א/א גבורת יצחק ביכורים עמ' מא-מב, מז, עט-פ, צב, קלח, קסה, קעח
א/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צ-צא {כהן שאינו מודה}
א/א הר המלך ח"ג עמ' עה, ח"ה עמ' סד
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שצב
א/א זאת ליעקב דברים עמ' שכט
א/א זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לג [ספרי דבי רב (פרדו) קורח דף קיח]
א/א חזון נחום זרעים ח"ג עמ' ר
א/א חי' ר' יהודה זרחיה עמ' קיא {אין לו חלק בכהנים}
א/א חיים ומלך
א/א חלת לחם (תשנח) עמ' קסה
א/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' נז-נח
א/א יסודי ישורון ח"ב עמ' מב
א/א יצחק ירנן
א/א להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קמה
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 211, 265
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' נו אות א
א/א מחשבת הקודש ח"ב דף לח ע"א {כ"מ}
א/א מטה אהרן פסחים עמ' קכה
א/א מנחה טהורה דף לה ע"א
א/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' עא
א/א מעין חיים ח"ג עמ' רז
א/א מעיני המים
א/א מעשה רקח
א/א מקורות לפסקי הרמב"ם
א/א מראות טהורות (וולפסון) נגעים עמ' תקפב
א/א מרגניתא דר"מ
א/א מרחשת ח"ג סי' יב אות א
א/א מרכבת המשנה מהדו"ב
א/א משכנות יעקב (נעים) דף כט ע"א
א/א משכנות לאביר יעקב ח"ב דף נב ע"ג
א/א משנת חיים בכורות עמ' שמו
א/א משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קצג
א/א משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' סח-עב, קס
א/א משנת יעקב עבודה עמ' קנז
א/א משפטים לישראל עמ' רכ
א/א נזר הקדש (רזין) מנחות דף כט ע"א
א/א ס' השבי"ט עמ' צב
א/א ספרי דבי רב ח"ב עמ' קנא
א/א עטור בכורים ח"ב עמ' שנז-שסב
א/א עיני דוד
א/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' עא {פתיחה}
א/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקפט {מנין המצוות}
א/א פני חמה דף מה ע"א {שאינו מודה בהן}
א/א קול יהודה (גרשוני) עמ' שמו
א/א קרית מלך
א/א רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' רלט
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ש, שיב
א/א שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כד (עמ' לב) {אין לו חלק}
א/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קעב
א/א שיח התורה עמ' שנ {דרך אמונה}
א/א שם טוב
א/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רמב
א/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תל, תלב, תלה
א/א שרשים במועדות עמ' קל, קלב
א/א תורת המצוה דף מ ע"ד
א/א תורת הקדש ח"ב עמ' קכה
א/א תורת ירוחם ח"ב דף לה ע"ג
א/א תורת לויים דף ד ע"ב
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קעג-קעז
א/ב אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' קסז
א/ב אור הישר [מל"מ הל' מעה"ק פ"א ה"א ורפ"י, אור הישר ברכות מח ע"ב ופסחים נט ע"א ודף עז ע"ב]
א/ב אור יעקב נדרים עמ' מח
א/ב אורח ישראל מילואים לסי' יב ח"א אות ז
א/ב אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קלד, קס
א/ב אמונת עתיך גל' 103 עמ' 168 {ברכה על אכילת בכור בעל מום}
א/ב אנצי"ת ע' אכילת בכורים הע' 7, ע' אכילת קדשים הע' 16, ע' אכילת תרומה הע' 7
א/ב אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 243
א/ב בדבר מלך חי"א עמ' פא
א/ב בית אהרן וישראל גל' עב עמ' מד
א/ב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קמ
א/ב דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' סא
א/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' לח
א/ב דרכי אהרן ח"ב עמ' לג
א/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צ {ברכה על האכילה}
א/ב הפלאות נדרים (תשעג) עמ' סז
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצא
א/ב זכרון חי עמ' עח {ישועות מלכו}
א/ב חזו"א שביעית סי' יד ס"ק י
א/ב יצחק ירנן
א/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רסד
א/ב להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קמז
א/ב מטה אהרן פסחים עמ' קכה
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שפב
א/ב מענה אליהו עמ' עט
א/ב מערכי לב (ציר') עמ' שסב
א/ב מעשה רקח
א/ב מקדש דוד החדש קדשים ח"ב עמ' שטז-שיז
א/ב מקדש דוד קדשים קונ' ה ס"ק ז
א/ב מקור הברכה (מרגליות) עמ' מה
א/ב משאת כפי עמ' לד
א/ב משכנות לאביר יעקב ח"ב דף נב ע"ג
א/ב משנת חיים פסחים ח"ב עמ' תקנז, תקסג
א/ב משנת יעקב [משנת יעקב הל' תרומות פט"ו הכ"ב]
א/ב משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קצג
א/ב משנת יעקב עבודה עמ' קנז
א/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כה אות ה
א/ב ניר לדוד
א/ב ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קטו
א/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' קנא
א/ב עבודת הלוי עמ' צו
א/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' טז אות ח
א/ב קול דודי סוטה סי' תתקנג-תתקנד
א/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קב
א/ב קרית מלך
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ש
א/ב שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' צ
א/ב שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' לז
א/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קלג
א/ב שלמי ירוחם
א/ב שם טוב
א/ב שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קלה
א/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רמג
א/ב שערי טהר ח"ב שער ד סי' כא אות ב, ח"ה שער ב סי' לא אות ב
א/ב שערי תודה ח"ב דף נג ע"א, נז ע"א-ע"ב, ס ע"ג-ע"ד, סב ע"א וע"ג {מצוה לאכול ביכורים}
א/ב תורת המנחה (רוקח) עמ' קצג
א/ב תורת מיכאל עמ' יג, יח {רדב"ז}
א/ג אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצ
א/ג יבול היובלות עמ' 27
א/ג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קצב
א/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' יג
א/ג מחנה יוסף ח"ג עמ' סח
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ג משנת יעקב
א/ג ספרי דבי רב ח"ב עמ' קמו
א/ג קול דודי (תשף)
א/ג שם טוב
א/ג שפתי רננות (אריאש) דף מא ע"א
א/ד אור יעקב נדרים עמ' סב
א/ד אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' כט ד"ה ועיין בטור
א/ד בתי כנסיות קו"א סי' רב ס"ד
א/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שפה
א/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנ
א/ד סופר המלך ח"ב עמ' רלט
א/ד שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' ריד
א/ד שפתי רננות (אריאש) דף מא ע"א
א/ד תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' רסו
א/ד תורת מנחם חס"ב עמ' 67 { לאבותינו}
א/ה אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 118
א/ה אמונת יהושע עמ' שט {כאכילת תרומה}
א/ה אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 82, ע' בכורים הע' 342
א/ה אשר למלך
א/ה בינה בספרים עמ' צב
א/ה בית אהרן (קריספין) דף מא ע"ב {מל"מ}
א/ה ונתן לכהן עמ' קמב
א/ה חי' הגרז"ס קדשים עמ' נח
א/ה חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' רב
א/ה מחנה יוסף ח"ג עמ' סח
א/ה משב יעקב ח"ב עמ' סה
א/ה משנת יעקב
א/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קל
א/ה נזר אברהם מכות ועדות עמ' קפו
א/ה נתן פריו ב"מ עמ' כה
א/ה פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רנג, שעח
א/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ה שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קעה
א/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' מו
א/ה תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' רסו
א/ו אנצי"ת ע' בכורים הע' 59
א/ו בית אהרן וישראל גל' סז עמ' קג
א/ו בית יצחק תשכ"א עמ' 22
א/ו גבורת יצחק שביעית עמ' צ
א/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 27
א/ו חלת לחם (תשנח) עמ' קמא
א/ו חנוכת הבית עמ' ע-עא
א/ו כתר המלך
א/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקי {נאכלת רק בא"י}
א/ו קרית מלך
א/ז אנצי"ת ע' גזל הגר הע' 92, 95, 123, 128
א/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לד אות ב
א/ז לקוטי שיחות חל"ו עמ' 63
א/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קיז
א/ז מעשה רקח
א/ז נועם ח"ו עמ' שכא [אפרקסתא דעניא סי' קלה]
א/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קעב
א/ז תורת המנחה (רוקח) עמ' קכז
א/ח אנצי"ת ע' גזל הגר הע' 144, 147
א/ח הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"א [אפילו שותפות עם גוי]
א/ח זבח טוב שער יב סי' ז
א/ח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שפה
א/ח משנת חיים זבחים עמ' רב
א/ח קרית מלך
א/ח שיח ערב קדשים עמ' רא
א/ח תורת שביעית (סור') סי' א ס"ק ב
א/ט אור יעקב נדרים עמ' סב
א/ט התורה והמדינה ח"ט עמ' שלח
א/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמז
א/ט מסורה חי"ג עמ' מא
א/ט קרית מלך
א/ט שם טוב - השלמה
א/ט שם יוסף (מועטי) ח"ב דף צד ע"ב
א/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' מד
א/י אהל חייא עמ' שא
א/י אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 66-76 {לכל כהן}, 116
א/י אור יעקב פסחים דף מח ע"ב, יבמות דף סח ע"ב, נדרים עמ' סג
א/י אור ליהודה (תשנט) עמ' קכט-קל {בכור}
א/י אור לישרים (שולמן) עמ' קמב, קמד {כל הקרבנות לאנשי משמר}
א/י אור שמח
א/י אות היא לעולם ח"ב דף צז ע"א
א/י אלומות יוסף (תשנ) עמ' קכט
א/י אמונת יהושע עמ' שיד, תיג, אלף תמא
א/י אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' א ד"ה ולדינא אם אריך {מל"מ}
א/י אמרי זאב דף יב ע"ג {ביכורים - לאנשי משמר}
א/י אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצ
א/י אמת ליעקב מקרא עמ' רלז
א/י אנצי"ת ע' אכילת בכורים הע' 8, ע' אשת כהן הע' 9
א/י אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 93, 94, 167, ע' בכורים הע' 89, 90, ע' בת כהן הע' 92, 93, 99-101
א/י אנצי"ת ע' גזל הגר הע' 99
א/י אשר לשלמה (ברמן) נדרים עמ' קכד
א/י בית אהרן וישראל גל' מא עמ' ט, יב {פדיון הבן - רק לזכרי כהונה}
א/י ברור הלכה חולין קלא ע"ב ציון ג פרק ו
א/י ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 201
א/י בשבילי הקודש סי' ב אות ו {קדשים קלים}
א/י בשבילי הקרבנות סי' ה אות ה
א/י בשבילי התלמוד ח"ב נדרים יא ע"ב
א/י בשמן רענן ח"ב עמ' שנח
א/י דברות משה נדרים עמ' קג
א/י דעת כהן עמ' תנד
א/י דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' רח
א/י הר המלך ח"ד עמ' מג
א/י ויטע אשל תמורה ח"א עמ' רלג, רנט, רפב
א/י ונתן לכהן עמ' קמב
א/י זכר יצחק (תשן) עמ' צח-צט
א/י זכרון חי עמ' עב {לאהרן ולבניו}
א/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לג [ספרי דבי רב (פרדו) קורח דף קיז, מהרי"ט אלגזי הל' בכורות פ"א דף ד]
א/י זכרון סופרים {וכן פדיון הבן לזכרי כהונה} [עיין חידושי רעק"א יו"ד סימן ס"א]
א/י זרע יצחק (לומברוזו) [רא"ש סוף בכורות]
א/י חזו"א זרעים ליקוטים סי' ח ס"ק ד (שבת סי' מד ס"ק ד)
א/י חזו"א על הרמב"ם
א/י חזון יחזקאל תמורה פ"א ה"א
א/י חי' הגרז"ס קדשים עמ' נח
א/י חי' הגרי"ז דף נד ע"א
א/י חי' ר' חיים הלוי דף לז
א/י חנוכת הבית עמ' סט, עא
א/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקא
א/י יצחק ירנן
א/י ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/י כתר אפרים עמ' עד
א/י כתר המלך
א/י כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שעא {מל"מ}
א/י לב ים נדרים עמ' פב-פג {ביכורים ניתנים רק לזכרי כהונה, מל"מ}
א/י להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קח
א/י לקוטי סופר ח"א דף צ ע"א וע"ג, קטו ע"ב
א/י לקוטי שיחות חל"ו עמ' 63
א/י מאור הקדש בכורות עמ' עו
א/י מאור למלך נדרים עמ' פט
א/י מגל חי"ג עמ' 99
א/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שלו, ח"ב עמ' קפא
א/י מהרי"ט אלגזי פ"א בראש הפרק או"ק ד, אות א או"ק ג {מל"מ}, פ"ד אות מג או"ק ב
א/י מוריה גל' קנד עמ' נב
א/י מחשבת הקודש ח"ב דף יא ע"ג
א/י מילי דקדושין עמ' רנח {פדיון הבן לזכרים}
א/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לט ע"א-ע"ב
א/י מנחת חינוך ח"א עמ' עג, קו, קיח, ח"ב עמ' ד, שנד, ח"ג עמ' צה
א/י מעדני מלך (תשמח) עמ' רעה
א/י מעין החכמה עמ' רכח {מל"מ}
א/י מקורות לפסקי הרמב"ם
א/י משברי ים חזקה עמ' תלג
א/י משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לא ע"ב, לב {פדיון הבן}
א/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תנא {פדיון הבן}
א/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קצח {וכן פדיון הבן לזכרי כהונה שכן נאמר בו ונתת הכסף לאהרן ולבניו}
א/י משנת חיים ערכין עמ' סא
א/י משנת חיים קדושין עמ' רנז
א/י משנת ר' אהרן נדרים עמ' קסד-קסה
א/י נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קל
א/י נזר אברהם מכות ועדות עמ' קפו
א/י נר יצחק (ארדיט) עמ' פו
א/י נתן פריו ב"מ עמ' כה
א/י ספרי דבי רב ח"ב עמ' קמו
א/י עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רלט
א/י עליות משה (תשנב) ח"א עמ' עא
א/י עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקפט
א/י ענפי ארז (זי') דף קמו ע"ג, רא ע"ב {צ"פ}
א/י פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קל, רפו, שעח
א/י קדשי יהושע עמ' אלף פב, אלף קכב, אלף קכג, אלף תקלג, אלף תקלה
א/י קהלות יעקב בכורות כד
א/י קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קמח
א/י קול דודי (תשף)
א/י קרית מלך
א/י קרן הצבי מצוה עא אות ג
א/י רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קפו
א/י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לח, רסה
א/י שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף רסז
א/י שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' לב
א/י שולי הגליון עמ' קכג
א/י שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רנב
א/י שם טוב
א/י שעורי יומא דף כו ע"ב ד"ה שם במשנה אבל
א/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' תא
א/י שעורי ר' יחיאל מיכל זבחים פ"א אות פז
א/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תמג
א/י שערי טהר ח"ה שער ב סי' ד אות ה
א/י שרידי אש ח"ב עמ' תקפח
א/י תורת המנחה (רוקח) עמ' קכז, קלג
א/י תורת הקדש ח"ב עמ' רנט
א/י תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תנו {פדיון פטר חמור ניתן לזכרי כהונה}
א/יא אדרת אליהו (ראם) עמ' שנח
א/יא אור יעקב פסחים דף מח ע"ב
א/יא אנצי"ת ע' בכורים הע' 94, 108, ע' בת כהן הע' 72, 82, 89, ע' גזל הגר הע' 103, 106
א/יא בית אהרן וישראל גל' יח עמ' לח-מ
א/יא ברור הלכה חולין קלא ע"ב ציון ג
א/יא דעת כהן עמ' תנד
א/יא הר המוריה (אדר"ת) עמ' לב
א/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 234
א/יא התורה והמדינה ח"ט עמ' שכג
א/יא זכרון חי עמ' סח-סט {לנקבות}
א/יא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עז
א/יא לקוטי סופר ח"א דף צב ע"ב, קטו ע"ג
א/יא מאור למלך נדרים עמ' פט
א/יא מבוא למשנה תורה עמ' 107, 211
א/יא מגל חי"ג עמ' 99
א/יא מזכרת למשה עמ' פז {מל"מ}
א/יא מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף לט ע"ב {ק"ס}
א/יא מעשה רקח
א/יא עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קטז
א/יא עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תכו
א/יא ערהשה"ע זרעים סי' נא אות ב
א/יא פנת יקרת חולין פ"י עמ' כז
א/יא קרית מלך
א/יא שם טוב
א/יב דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 567
א/יב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שפה
א/יב מבוא למשנה תורה עמ' 211
א/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' צט {כ"מ}
א/יב מרחשת ח"ב סי' כו אות א
א/יב משנת יעקב
א/יב ספרי דבי רב ח"ב עמ' קמו
א/יב קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/יב קרבן מנחה (תשעד) עמ' סג
א/יב שם טוב
א/יג אנצי"ת ע' בכורים הע' 70-74, 77-80, 95 {ראב"ד}
א/יג אנצי"ת ע' גזל הגר הע' 110, 112, 114
א/יג המדות לחקר ההלכה מדה יד אות מג
א/יג משנת ר' אהרן נדרים עמ' עא
א/יד אוצרות הרמב"ם
א/יד אמונת יהושע עמ' רמו
א/יד אנצי"ת ע' בכור בהמה הע' 82, ע' בכורים הע' 342
א/יד מנחת שי חלה עמ' סא
א/יד שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 323
א/טו אור שמח
א/טו אנצי"ת ע' גזל הגר הע' 121
א/טו דקה מן הדקה דף ג ע"ג
א/טו דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 567
א/טו חיי אברהם (צציק) עמ' נו
א/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שפה
א/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' עב
א/טו מעשה רקח
א/טו ספרי דבי רב ח"ב עמ' קמו
א/טו קרית מלך
א/טו שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' פט
א/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' כ
א/טז בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' מח {שאינם תלויים בקרבנות}
א/טז בכורי הארץ עמ' 71 {נזכרו בספר הפלאה}
א/טז הרמב"ם כמחנך עמ' 27
א/טז מחנה יוסף (תשעב) סי' נד אות ד
א/טז משנת יעקב


ב/400 הלכות בכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ דרך אמונה
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/רה"פ עטור בכורים
ב/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קלח-קמ
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבי עזרי ח"ד
ב/א אבן פינה (נשר) עמ' קלח
ב/א אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שטו
ב/א אוצמפה"ת חלה פ"ד מי"א הע' 97-98, 100-102, 115, 117
ב/א אוצר א"י ח"ג עמ' 36, 131, ח"ד עמ' 214, ח"ה עמ' 149, 164, 165, ח"ו עמ' 117, 147
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור הנר (ראטה) עמ' 34
ב/א אור חדש (בלומ') דף י ע"ד, יב ע"א, יג ע"א-ע"ב
ב/א אור יעקב יבמות דף פה ע"ד
ב/א אור ליהודה (תשנט) עמ' ה
ב/א אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ד
ב/א אור לישרים (שולמן) עמ' קטו
ב/א אחרית השנים עמ' לד, סה
ב/א אמונת יהושע עמ' שט-שי, אלף תקנז, אלף תקעב
ב/א אמרי חן (לוונברג) חלה וביכורים עמ' קט-קיב
ב/א אמרי כהן (הולנדר) עמ' רמה {כ"מ}
ב/א אנצי"ת ע' בכורים הע' 2, 10, 27, 42, 46-49
ב/א אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' יח
ב/א אפר קדשים עמ' סו
ב/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רמח
ב/א באר מרים פ"ה ה"ו
ב/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שנא
ב/א בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' פא-פב
ב/א בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ו ע"א-ע"ג
ב/א בדבר מלך ח"ט עמ' נב
ב/א בדבר מלך חט"ז עמ' שלט
ב/א בדבר מלך חי"ב עמ' קלב {סיחון ועוג}, קלד
ב/א בדי הארון (הכהן) עמ' 114
ב/א בינת דניאל ח"א עמ' רפד-רפה
ב/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 39 {אין ביכורים בזה"ז שנאמר בית ה' אלקיך}
ב/א בית אהרן וישראל גל' כב עמ' קכ
ב/א בית הלוי ח"ב סי' נ עמ' רא
ב/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שסב
ב/א בית לוי (גולדברג) דף עא ע"א
ב/א בכורי הארץ עמ' 72 {מ"ע להביא}, 137 {ר"י קורקוס - ביכורים הם מצוה התלויה בארץ}, 138 {בא"י}, 197-198, 201 {מעבר הירדן מדרבנן}, 203, 204, 206 {עבר הירדן - מדרבנן}, 286 {אדמתך}, 377 {עבר הירדן}, 384 {רק בא"י}, 435 {האם זו מצוה התלויה בארץ}, 466, 481 {רק בפני הבית}
ב/א בן מלך - שבת עמ' רכח
ב/א ברכי יוסף או"ח סי' תפט ס"ג {מהר"י קורקוס}, דף קמה ע"א
ב/א גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מו ע"ד
ב/א גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' מה, קי, קכד
ב/א גבורת יצחק מכות עמ' שיח-שיט
ב/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קנח
ב/א גבורת יצחק שביעית עמ' עז, צב, תרומות עמ' לט, ביכורים עמ' א, ח, מו, עד, עו, פח, צא, צז, צט, קיז, קכ, קלח, קמ, קנח, רה, ריט
ב/א גליונות אבני נזר {כ"מ}
ב/א גשר יהושע עמ' 194
ב/א דברות משה זרעים עמ' תרי {מצות עשה להביא בכורים למקדש}
ב/א דברי חפץ עמ' מד
ב/א דברי טובה יהושע טו-כד עמ' תתקצג
ב/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קצו
ב/א דליית הכרם עמ' תתתיט {כ"מ}
ב/א דרך המלך (רבי)
ב/א דרך הקודש (תשסז) עמ' טז, כב
ב/א דרך ישרה ח"ב עמ' לט, מב
ב/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קלז
ב/א דרכי דוד (קסל) פאה עמ' שח, שי
ב/א הגהות חבר בן חיים
ב/א הגהות רימ"א {כ"מ}
ב/א הדר דוד עמ' כד
ב/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צה {עבר הירדן, ביכורים בשביעית}
ב/א הוראות שעה פ"ח
ב/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' רכא
ב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 234
ב/א השיר והשבח (פרדס) ח"א עמ' שעד
ב/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קעה
ב/א זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קיד {בפני הבית}
ב/א זהב התרומה ביכורים עמ' רלח {עבר הירדן}
ב/א זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צד
ב/א זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' לה {סוריא}
ב/א זרע יצחק (לומברוזו)
ב/א חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' א ס"ק ח
ב/א חזו"א יו"ד סי' קצג (א) ס"ק ט, שביעית סי' ה ס"ק ט, ערלה סי' יא ס"ק כ, מנחות סי' לב ס"ק ב
ב/א חזו"א על הרמב"ם
ב/א חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קעח
ב/א חי' הגאון אדר"ת עמ' ו {ביכורים דרבנן}, לה {כ"מ}
ב/א חי' הגר"ח החדש עמ' תיא
ב/א חי' יחיאל דף ח ע"ד
ב/א חי' משנה פסחים עמ' רכ
ב/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' רנד
ב/א חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קע-קעא, ב"ק-ע"ז עמ' כז, ב"ב עמ' מג
ב/א חיים שאל ח"ב סי' מב אות כא
ב/א טירת כסף דף רפד ע"ג
ב/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' מב-מג, רצ, שב, שד, שיח
ב/א יד לרמב"ם עמ' 75-76
ב/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפו
ב/א יצחק ירנן
ב/א ישורון ח"כ עמ' תיג {עמון ומואב}
ב/א כלי טהור עמ' כ
ב/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רנב, ח"ג עמ' קכט
ב/א כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שכא
ב/א כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' לא, ח"ב עמ' לט
ב/א כתר המלך
ב/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' רלב
ב/א לחם חקי עמ' לט {רדב"ז}, ע
ב/א לחקרי הלכות ח"ב עמ' רמה
ב/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 150
ב/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כב ס"ק ה
ב/א מאור הקודש תמורה עמ' קלד
ב/א מאיר עיני חכמים ח"א דף א ע"ב {בבית שני}
ב/א מבוא למשנה תורה עמ' 224
ב/א מגן צבי עמ' ריא, רכג, תמב
ב/א מגן שאול (קצנ') עמ' צט
ב/א מוריה גל' קעט עמ' צא, צח-צט {מ"ע להביא ביכורים - משמע גם בשביעית}
ב/א מוריה ז גל' ח (ר"מ בן שמעון)
ב/א מזכרת למשה עמ' ס
ב/א מזכרת למשה עמ' קלה {עבר הירדן}, קלט-קמ {לא חילק בין תחום עולי מצרים לעולי בבל}
ב/א מטה אהרן (הלוי) דף פט ע"ד
ב/א מילי דמרדכי
ב/א מנחה חדשה (חן טוב) פ' תבוא
ב/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רטז ע"ג, ריז ע"ב-ע"ג
ב/א מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' שטו {בפני הבית}
ב/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קלא {מדבריהם}
ב/א מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' קכ
ב/א מנחת חינוך ח"א עמ' עא, שנא, שנג, ח"ב עמ' שמח, ח"ג עמ' קצא
ב/א מנחת חינוך מצוה צא (דף קא ע"ג)
ב/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ה עמ' שלג, ח"ו עמ' מב, ח"ט עמ' רטו
ב/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' י, כ
ב/א מעין גנים (מזרחי) דף כא ע"ב {סיחון ועוג}
ב/א מענה לשון עמ' ריח
ב/א מעשה רקח
ב/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קסג ע"ב
ב/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שכד, שכח
ב/א מרגניתא דר"מ
ב/א משאת מרדכי מכות עמ' קטו
ב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקכג {ערי סיחון ועוג}
ב/א משנת חיים דברים עמ' תעח
ב/א משנת יעבץ שמיטה עמ' סח, קלו, קפח, קצה
ב/א משנת יעקב
ב/א משנת ר' אהרן זרעים עמ' קיט
ב/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' קכג
ב/א נועם ח"ז עמ' קצט, רו
ב/א נזר הקדש (קפלן)
ב/א נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נד אות ב, יא
ב/א נחמד למראה ח"ד דף מד ע"ד {מל"מ}
ב/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סז
ב/א סופר המלך ח"ב עמ' רמז
ב/א ספרי דבי רב ח"ד עמ' קצד
ב/א עיני דוד
ב/א עלי עשור (זס') עמ' ס
ב/א עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' עה
ב/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תמה
ב/א פאר יעקב ח"ד עמ' רלח
ב/א פותח יד
ב/א פרחי אהרן עמ' 21
ב/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' נ, ע, קי, קיט, קכז, קעד, רז, רכח, רצד, רצח, שכד
ב/א פרשת דרכים (תשנב) עמ' צה
ב/א ציץ אליעזר ח"א סי' יא אות ג
ב/א צפנת פענח דברים עמ' רלג
ב/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נא
ב/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קפז, רד, ריט, רכח, רלב
ב/א קול דודי (תשף)
ב/א קול דודי סוטה סי' שפא
ב/א קול יהודה (גרשוני) עמ' קטו {ערי סיחון}, קנג
ב/א קול צופיך עמ' קלב, קמח
ב/א קרית מלך
ב/א קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שכז
ב/א רוח אליהו
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפג, שא, שיב
ב/א שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' כ (עמ' שט)
ב/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תצב
ב/א שבי ציון סי' טו
ב/א שביעי קדש עמ' מט-נ
ב/א שבת הארץ - מבוא עמ' 84 {רק בזמן הבית}
ב/א שדה הארץ ח"ב דף קיז ע"ד {ערי סיחון ועוג}
ב/א שדה שמואל (שביעית) עמ' נו, קנב
ב/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צא
ב/א שו"ת מהרי"ק סי' קכב
ב/א שיירי כנה"ג [שדה יהושע דף קפ]
ב/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' רפ {רק בפני הבית}
ב/א שלמי ירוחם
ב/א שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שמג-שמד
ב/א שנות חיים (אויסאיבל) נזקי שכנים סי' כג ס"ג ס"ק ד
ב/א שעורי הגרב"ד זבחים ח"ב עמ' שא
ב/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' רמח
ב/א שעורי הרב חלה עמ' קיט, קכג, קכט, קנד
ב/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תעו
ב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קעב
ב/א שערי המקדש סי' כה אות ד {בפני הבית}
ב/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 98
ב/א שערי שיש יהושע ח"א עמ' צו
ב/א תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 832
ב/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות רנט, רסג
ב/א תורה תמימה שמות פ' כג אות קלד, דברים פ' כו אות י
ב/א תורת הבמה עמ' צב {כ"מ}
ב/א תורת הקדש ח"א עמ' שלא, ח"ב עמ' קכה
ב/א תורת מנחם חכ"ט עמ' 254 {בפני הבית ובא"י}
ב/א תורת שביעית (סור') סי' ב
ב/א תחומין ח"ה עמ' 201
ב/א תפארת בחורים פאה עמ' תקכט {דרך אמונה}
ב/א תפארת למשה עמ' רנו
ב/א תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קלט
ב/ב אבני נזר יו"ד סי' קטז אות ב
ב/ב אות היא לעולם ח"א דף נב ע"ב {ר"י קורקוס}
ב/ב אנצי"ת ע' בכורים הע' 126, 128, 135
ב/ב בדבר מלך חט"ז עמ' קח
ב/ב בית אהרן וישראל גל' לד עמ' נב
ב/ב בכורי הארץ עמ' 384 {שבעת המינים}
ב/ב גבורת יצחק תרומות עמ' יב, קט
ב/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צד
ב/ב זבחי צדק (דיסקין) עמ' שנא
ב/ב חי' משנה פסחים עמ' רכח
ב/ב חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף סד
ב/ב טל חיים (סגל) עמ' פ
ב/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלג
ב/ב מגל ח"י עמ' 87 {או"ש}
ב/ב מגן צבי עמ' רכג
ב/ב מועדים וזמנים ח"ד סי' שכב
ב/ב מוריה גל' קעט עמ' צג {חיוב אחריות}
ב/ב מטה אפרים
ב/ב מילי דמרדכי
ב/ב מים חיים
ב/ב מלבי"ם נחמיה פ"י פסוק לו {ביכורים משאר מינים}
ב/ב מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' כו
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שנא
ב/ב משא בני קהת
ב/ב סופר המלך
ב/ב עיני דוד
ב/ב פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קיט, קצד, קצו, שמ, שנא, שפט
ב/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רח
ב/ב קובץ השמיטה עמ' שנג
ב/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/ב רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רפב
ב/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שפז
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תכו
ב/ב שדה שמואל (שביעית) עמ' קמו {רדב"ז}
ב/ב שעורי הרב חלה עמ' ז
ב/ב תורת הקדש ח"ב עמ' רנט
ב/ב תורת מנחם חכ"ט עמ' 254
ב/ג אגרות הגרי"ד עמ' קעז
ב/ג אגרות משה קדשים סי' א
ב/ג אמונת עתיך גל' 122 עמ' 8
ב/ג אנצי"ת ע' בכורים הע' 144, 145, 147
ב/ג בדבר מלך חט"ז עמ' שלו
ב/ג בכורי הארץ עמ' 312 {מן המובחר}
ב/ג בני דוד
ב/ג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קיח
ב/ג דביר הקודש מנחות עמ' רעח {שלא מן המובחר}
ב/ג דבר שאול חלה סי' י ס"ק ג
ב/ג דברות משה זרעים עמ' תקסז, תרסה {ואם הביא שלא מן המבחר כגון תמרים שבהרים ותאנים סורות ומרוקבות וענבים מאובקות ומעושנות לא נתקדשו}
ב/ג זהב התרומה ביכורים עמ' קיא
ב/ג יד איתן
ב/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עח
ב/ג כתר המלך
ב/ג מגן צבי עמ' רצד
ב/ג מילי דמרדכי
ב/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רטו ע"ד
ב/ג מנחת אהרן ביכורים עמ' כו, לא
ב/ג מעשה רקח
ב/ג משך חכמה דברים פכ"ו פס' טו
ב/ג משמר הלוי עמ' קכט
ב/ג משנת יעקב
ב/ג נועם ח"ז עמ' רח
ב/ג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' תו
ב/ג ספרי דבי רב ח"ד עמ' קפו
ב/ג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' כב-כג
ב/ג ציץ אליעזר ח"א סי' ט אות ב
ב/ג קובץ חי' תורה (סול') עמ' קיג
ב/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/ג רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רפב
ב/ג שם דרך בראשית ח"א עמ' קפט
ב/ג שמחת החג דף מו ע"ב
ב/ג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שלג {מל"מ}
ב/ד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תסז
ב/ד אוצמפה"ת חלה פ"ד מי"א הע' 42, 51 {רדב"ז}, 52 {או"ש}, 58 {כ"מ}, 60-65
ב/ד אור שמח
ב/ד אמר יוסף (אלקלעי)
ב/ד אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לח אות ג
ב/ד אנצי"ת ע' בכורים הע' 196, 198, 199, 207
ב/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ד בית אהרן וישראל גל' לד עמ' נא
ב/ד בכורי הארץ עמ' 276-278 {לא כתב דוקא אם ליקטן משעה הראשונה לכך}, 279, 309-312, 317-320, 412
ב/ד ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' שכט
ב/ד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' כד
ב/ד גליון מהרי"ל תרומות פי"א מ"ג
ב/ד גן שושנים ח"ב עמ' מה
ב/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רסב, רסה
ב/ד דברות משה זרעים עמ' שנט, תיג, תמו, תקסז, תרסה {אין מביאין בכורים משקין חוץ מזיתים וענבים בלבד}
ב/ד דברות משה חולין עמ' רג
ב/ד דברי יציב יו"ד עמ' תצב
ב/ד דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנא
ב/ד הר המלך ח"ג עמ' עו
ב/ד זר זהב (פראג) עמ' כט
ב/ד חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ד ס"ק ו
ב/ד חזון ישעיהו (שור) דף י ע"ג {אין מביאים ביכורים משקים}
ב/ד חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קו, קפט
ב/ד יד לרמב"ם עמ' 63-76
ב/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפב, כרך ב ח"א עמ' עח
ב/ד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלג-רלד
ב/ד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קכח ע"א
ב/ד מאור למלך פסחים עמ' ק
ב/ד מגל ח"י עמ' 89-90
ב/ד מוריה גל' קעט עמ' סד
ב/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קד, שנב, ח"ב עמ' קד, ח"ג עמ' קצ
ב/ד מעיני המים
ב/ד מעליות ח"כ עמ' 88-102
ב/ד מעשה רקח
ב/ד מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ד]
ב/ד משך חכמה ויקרא פ"ב פס' יא-יב
ב/ד משנת יעקב כאן [משנת יעקב הל' ברכות פ"ח ה"ב-ה"ד, והל' מאא"ס פ"י הכ"ב], מדע עמ' שכג, קדושה עמ' רכז
ב/ד ספרי דבי רב ח"ד עמ' קפז
ב/ד עיני דוד
ב/ד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קיב
ב/ד ענפי ארז (זי') דף קג ע"ד
ב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכא
ב/ד פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף לח ע"ג {כ"מ}
ב/ד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' כט, קעו, שנב
ב/ד קובץ השמיטה עמ' שפח
ב/ד קול דודי (תשף)
ב/ד קרבן אליצור דף קסח ע"א
ב/ד שאגת אריה החדשות דף מה ע"ב
ב/ד שדה שמואל (שביעית) עמ' רלח
ב/ד שלום ירושלים עמ' קצה
ב/ד שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רמח {כ"מ}
ב/ד שעורי הרב חלה עמ' קיד
ב/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קעד
ב/ד שערי ישר שער ה פ"ז אות ה
ב/ד תורה שלמה שמות פכ"ג אות רנג
ב/ה בתי כנסיות דף נח ע"ג
ב/ה דברות משה זרעים עמ' תיג {והרחוקין מביאין אותן גרוגרות וצמוקין}
ב/ה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פח
ב/ה ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלג
ב/ה כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף כו ע"א
ב/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קד
ב/ה נועם חכ"ד עמ' קצד
ב/ה נחלת יהושע דף עט
ב/ה עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קב, קיב
ב/ה פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שסט
ב/ה שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקעו
ב/ו אגרות משה קדשים סי' א {רדב"ז}
ב/ו אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"י הע' 65-78
ב/ו אור יעקב יבמות דף סז ע"א וע"ד
ב/ו אור לישרים (שולמן) עמ' נז-נח
ב/ו אורים ותומים קיצור תקפו כהן סי' א-ב
ב/ו אמונת יהושע עמ' אלף תקז
ב/ו אמונת עתיך (נאור) עמ' סג {ראב"ד}
ב/ו אמרי חן (לוונברג) חלה וביכורים עמ' קיב-קטו
ב/ו אנצי"ת ע' אכילת בכורים הע' 67-69, ע' בכורים הע' 240, 242, 243, 248, 252, 255, 257, 259
ב/ו אש תמיד עמ' תתסב
ב/ו אשר למלך
ב/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ו בדבר מלך ח"ט עמ' מא
ב/ו בדבר מלך חט"ז עמ' שכח, שמו
ב/ו בית אהרן וישראל גל' לד עמ' נא-נג
ב/ו בכורי הארץ עמ' 281 {כ"מ - אחרי חנוכה}, 282, 386, 387, 390-394, 399-405
ב/ו ברור הלכה חולין קלז ע"א ציון ג {ארעי}
ב/ו גבורת יצחק ביכורים עמ' טו-טז, יח, כ, מח, פג-פד, צח
ב/ו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קיז-קכ, קכב
ב/ו גבורת יצחק ר"ה עמ' קו
ב/ו גבורת יצחק שבועות עמ' נה {ק"ס}, נו, נט, סב {קודם עצרת}
ב/ו גליונות אבני נזר
ב/ו דברות משה זרעים עמ' תקסה {רדב"ז}, תקסח, תרסד {רדב"ז ד"ה אין מביאין}, תרסה {אלא יניחם שם עד שתבוא עצרת ויקרא עליהן וראב"ד}תקפא {שהבכורים שבכרו אחר חנוכה הן חשובין משנה הבאה ויניחם עד אחר עצרת וראב"ד}
ב/ו דברי יהודה דף פב ע"ד, פג ע"ב {רדב"ז}
ב/ו דברי יהודה סי' כד אות ט
ב/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צג
ב/ו הערות ר"י ליינר
ב/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תצז
ב/ו זהב התרומה - חלה עמ' תקמ-תקמא {לפני עצרת}
ב/ו זהב התרומה ביכורים עמ' נט, קכא
ב/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לג
ב/ו חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ד ס"ק א-ב, ה
ב/ו חזו"א זרעים ליקוטים סי' ח ס"ק א-ב (שבת סי' מד ס"ק א-ב)
ב/ו חזו"א על הרמב"ם
ב/ו חזון לימים ח"א עמ' קמג
ב/ו חזון נחום זרעים ח"ג עמ' רא
ב/ו חי' הגר"ח החדש עמ' מ {לפני עצרת}
ב/ו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קיז
ב/ו חסדי דוד ח"א עמ' תקא
ב/ו חקרי הלכות (שומיאץ) דף נא ע"ב
ב/ו טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כו {ראב"ד}
ב/ו טורי אבן המפואר עמ' קעו
ב/ו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רע
ב/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עח
ב/ו מאורות הדף היומי ח"ח עמ' רעו {פירות שלא הופרשו בין עצרת לחנוכה}
ב/ו מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מב או"ק ז
ב/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רטו ע"ד
ב/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קכ-קכא, קכד, קמז
ב/ו מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' לב, מ, מג, מו
ב/ו מנחת חינוך ח"א עמ' עג, שנד
ב/ו מנחת חינוך מצוה צא (דף קא ע"ד)
ב/ו מעשה רקח
ב/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שלב
ב/ו מצודת בן ציון דף ל ע"ד {אחרי חנוכה}
ב/ו מרגניתא דר"מ
ב/ו משנה שכיר יו"ד עמ' רצה
ב/ו משנת יעקב
ב/ו משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קכג-קכד
ב/ו נועם חכ"ד עמ' רז
ב/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' מב אות ב {ראב"ד - ירושלמי}
ב/ו ניצוצי אש עמ' שפט
ב/ו ספרי דבי רב ח"ד עמ' קפח
ב/ו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קד {ראב"ד}, קיב
ב/ו עמק הנצי"ב פ' פנחס פסקא יח עמ' רסד {אחרי חנוכה}
ב/ו ענפי ארז (זי') דף רד ע"ג
ב/ו פני משה (שלז')
ב/ו פני שלמה (אמריליו) דרוש נה דף פג ע"ג {אחרי חנוכה}
ב/ו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' יט, כד, לו, עז, קמב, קצה, רעה, רפא, רפז, שסז, שסח, שפא
ב/ו צפנת פענח דברים עמ' רלג
ב/ו קול דודי (תשף)
ב/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' שמג
ב/ו קונטרס הספקות כלל ב סי' א
ב/ו שדה הארץ ח"ב דף קכב ע"ב {חשובין משנה הבאה}
ב/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' פ-פא, פג
ב/ו שי למלך עמ' עח
ב/ו שלום ירושלים עמ' קעח
ב/ו שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שמ-שמא
ב/ו שמחתי באומרים לי עמ' עא
ב/ו שעורי הגרד"ש ב"ק הערה 192 {מל"מ}
ב/ו שעורי הרב חלה עמ' קיג
ב/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' עז
ב/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רפב
ב/ו שפת אמת על התלמוד ח"ב דף יט ע"ד
ב/ו שפתי רננות (אריאש) דף לו ע"א-ע"ב
ב/ו תורה שלמה שמות פכ"ג אות ריג
ב/ו תורת זרעים עמ' קכא
ב/ו תורת ירוחם ח"ב דף פו ע"א {ראב"ד}
ב/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' תל {ראב"ד}
ב/ו תקפו כהן סי' א
ב/ו תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קלג
ב/ז אור חדש על ציון דף ס ע"ב, סא ע"א
ב/ז אור יעקב יבמות דף סז ע"ב וע"ד
ב/ז אנצי"ת ע' בכורים הע' 161, 193, 195
ב/ז אש תמיד עמ' תתסב-תתסג
ב/ז בדבר מלך ח"ט עמ' מא
ב/ז בדבר מלך חט"ז עמ' שכח, שמו
ב/ז בכורי הארץ עמ' 394, 419
ב/ז ברור הלכה ר"ה יב ע"א ציון ו, טו ע"ב ציון ב פסקה ב
ב/ז גבורת יצחק ביכורים עמ' פד
ב/ז דברי יהודה דף פב ע"א {אחד מששים}
ב/ז חי' הגר"ח החדש עמ' מ
ב/ז מקדש דוד זרעים - חנטה ולקיטה ושליש סי' א
ב/ז מקדש דוד סי' ס אות א
ב/ז ניצוצי אש עמ' שפט
ב/ז עלה יונה עמ' קסז, קע
ב/ז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' כב, קמב, קעט, שטו, שנא, שסג
ב/ז קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/ז קרית מלך
ב/ז שלום ירושלים עמ' קצד
ב/ז שמחת החג דף מו ע"ב
ב/ז תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' רכ
ב/ז תורת המועדים (תשכד) עמ' 233
ב/ז תורת המועדים (תשנו) עמ' 252
ב/ח אוצר יסודי שביעית עמ' לא
ב/ח אור שמח
ב/ח אמר יוסף (אלקלעי) דף קיא ע"ד
ב/ח אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ח ד"ה אולם מלבד
ב/ח אנצי"ת ע' בכורים הע' 165, 166, 208
ב/ח אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' יח
ב/ח בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רמא
ב/ח בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' קט
ב/ח בכורי הארץ עמ' 167 {פירות השותפים}
ב/ח בן אשר סי' לו ענף ד אות א, ה
ב/ח ברור הלכה חולין קלו ע"א ציון ד
ב/ח גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קח
ב/ח גינת ראובן תרומות עמ' כו
ב/ח דגל יהודה (בילו') עמ' כט
ב/ח דגל ראובן ח"ב סי' מג
ב/ח הר צבי זרעים ח"ב עמ' צט
ב/ח חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קעא
ב/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף כט ע"ג, לא ע"ב
ב/ח יטב פנים ח"א דף קג, קו
ב/ח מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' ח
ב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שנב
ב/ח מעשה רקח
ב/ח מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' י אות ג
ב/ח משכנות אפרים שבת סי' יד {מל"מ}
ב/ח משנת שמחה
ב/ח משפטי עזיאל ח"א עמ' רו
ב/ח נועם חכ"ד עמ' ש {מל"מ}
ב/ח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 546
ב/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פ
ב/ח פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שיא, שנו
ב/ח קונטרסי שעורים ב"ב דף 226
ב/ח שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' רצב
ב/ח שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רעט
ב/ח שיירי כנה"ג
ב/ח שם טוב - השלמה
ב/ח שמחת החג דף מו ע"ב
ב/ח שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שלא
ב/ח תורת ירוחם ח"ב דף מז ע"א
ב/ח תפארת ציון (ריבקין) סי' כג אות א עמ' שכה {השמיט שמניפים יחד}
ב/ט אבני נזר יו"ד סי' תכג אות א {מל"מ}
ב/ט אדמת קדש ח"ב דף קלג ע"ב {כ"מ}
ב/ט אהל יצחק גיטין עמ' קמח {מל"מ}
ב/ט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קכט {מל"מ}
ב/ט אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 10 {מל"מ}, 21-23, 47, 107 {מל"מ}, 124 {מל"מ}, 126-128 {מל"מ}, 136 {מל"מ}, 158 {מל"מ}, 166 {מל"מ}, 174-175 {מל"מ}, 177-179 {מל"מ}, 185 {מל"מ}, 190 {מל"מ}
ב/ט אוצר יסודי שביעית עמ' רעט, רפב, רצד
ב/ט אמונת יהושע עמ' אלף שלט, אלף שמא
ב/ט אמונת עתיך גל' 105 עמ' 73 {מל"מ}
ב/ט אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קכד {מל"מ}
ב/ט אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצ
ב/ט אנצי"ת ע' בכורים הע' 153-157
ב/ט אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' מא, מד
ב/ט באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' לב ס"ק ג {מל"מ}
ב/ט באר אלחנן עמ' פז, פט {מל"מ}
ב/ט באר דוד שבת ח"א סי' יא אות ו, י {מל"מ}
ב/ט בדי הארון (הכהן) עמ' 28
ב/ט בית מועד (זלזניק) עמ' רנא {מל"מ}
ב/ט ברור הלכה גיטין ז ע"ב ציון ד {מל"מ}
ב/ט ברכי יוסף יו"ד סי' רד אות יא {מל"מ}
ב/ט ברכת השבת מס' שבת סי' ג פ"ב ס"ק ב
ב/ט ברקאי ח"ג עמ' 158, 173 {כלי חרס נחשב נקוב לאילנות, וכלי עץ נחשב נקוב גם לזרעים}
ב/ט ברקאי ח"ג עמ' 160, 163, 165
ב/ט גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' נב, נח, קלה
ב/ט גליונות אבני נזר {מל"מ}
ב/ט דביר הקודש מנחות עמ' רעח {גג או חורבה}
ב/ט דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' צג {מל"מ}
ב/ט דברי יחזקאל (מישור) עמ' לא-לב, לד, לו, לט-מא, מו {מל"מ}
ב/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף יד ע"ב
ב/ט דברי שלמה (סלוין) עמ' כ, לה {מל"מ}, לו
ב/ט המאור הגדול (יעבץ) עמ' רכא
ב/ט הר המלך ח"ז עמ' תפב-תפה
ב/ט התורה והמדינה ח"ט עמ' שלח
ב/ט זהב התרומה ביכורים עמ' כא-כב
ב/ט זכרון שמואל עמ' כז, כט, לב {מל"מ}
ב/ט חוות בנימין ח"א עמ' ח, יא, יב
ב/ט חזו"א או"ח סי' סב ס"ק כא {מל"מ}, יו"ד סי' קעז ס"ק יז-יח, ערלה סי' א ס"ק טז, יח, שביעית סי' כב ס"ק א, עוקצין סי' ד ס"ק א-ב, ה, ח, י
ב/ט חזו"א על הרמב"ם
ב/ט חזון יחזקאל תרומות פ"ב הי"ב
ב/ט חזון נחום זרעים ח"ג עמ' רא
ב/ט חי' הגר"ח החדש עמ' מה {גג או חורבה}
ב/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קח-קט
ב/ט חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קעא
ב/ט חמדת ישראל ח"ב דף נב ע"א {מל"מ}, נב ע"ד, נג ע"א
ב/ט טל אורות (ג'ויא תשמז) עמ' 106, 110 {מל"מ}
ב/ט טל אורות (ג'ויא) - ביאור המרדכי דף כא ע"ג, כב ע"ד {מל"מ}
ב/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפא
ב/ט כנה"ג (גם כ"מ)
ב/ט כרם ציון שביעית ח"ב דף כז ע"ב, נז ע"א
ב/ט כתר המלך
ב/ט להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קמ ע"ב, ח"י עמ' קיד
ב/ט להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' מח
ב/ט מאור למלך גיטין עמ' ע-עג {מל"מ}
ב/ט מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' נז {מל"מ}, שעט, שפ
ב/ט מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף י ע"ד, יד ע"ב {מל"מ}
ב/ט מוריה גל' רכט עמ' פט {ראב"ד}
ב/ט מי הדעת עוקצין עמ' קטז {מל"מ}, קיז, קכד {מל"מ}
ב/ט מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' טו
ב/ט מלחמת יהושע עמ' קמב {מל"מ}
ב/ט מנחה טהורה דף קח ע"ד {מל"מ}
ב/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' לו {ראב"ד}
ב/ט מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' כז-כח
ב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קמט {מל"מ}, קנא {מל"מ}, שנב, ח"ב עמ' רמא {מל"מ}, רמג, רמה {מל"מ}, תקו {מל"מ}, ח"ג עמ' רפג {מל"מ}
ב/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' רלט {מל"מ}
ב/ט מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רנ
ב/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' ריד {מל"מ}
ב/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תט, תפט {מל"מ}
ב/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קיח-קיט, קכא, קכה, קכז, תמז
ב/ט מעיני המים
ב/ט מעשה רקח
ב/ט מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' כה אות ח]
ב/ט מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' יב אות ה
ב/ט משאת המלך ח"ב סי' רנב {עפר חו"ל}
ב/ט משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קמ {מל"מ}
ב/ט משנת יעקב כאן [משנת יעקב הל' כלאים פ"א ה"ב, הל' שבת פ"ח ה"ג, משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' צו-צט], מדע עמ' שכב, זמנים ח"א עמ' עו-עט, זרעים ח"א עמ' ג-ד, קטו-קיח {מל"מ}
ב/ט משפט הצבא בישראל עמ' קמו {מל"מ}
ב/ט משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' רעב {מל"מ}
ב/ט נועם חכ"ד עמ' רצה
ב/ט נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קכג, קכד, קכז
ב/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף קלז ע"ד, קלח ע"א
ב/ט נחלת עזרא ח"ב סי' לח {מל"מ}
ב/ט נחפה בכסף (נבון) ח"א דף לד ע"ד {כ"מ}, לה ע"א-לו ע"ג {מל"מ}
ב/ט נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' ב ס"ק א {מל"מ}
ב/ט נתיבות מרדכי גיטין עמ' פג, תקסט
ב/ט נתן פריו גיטין עמ' קט {מל"מ}
ב/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תקכג
ב/ט סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' תו
ב/ט סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף סז ע"ב
ב/ט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קנב {מל"מ}
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פ
ב/ט עץ החיים (קלוגר) עמ' שפו {מל"מ}
ב/ט פרי הארץ (כהנוו) סי' ו, ח, סד
ב/ט פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שנא
ב/ט צפנת פענח ויקרא עמ' כז
ב/ט קובץ השמיטה עמ' תסב
ב/ט קובץ חי' תורה (סול') עמ' ט
ב/ט קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/ט קול יהודה (גרשוני) עמ' שג, שה, שט, שנה {מל"מ}
ב/ט קונטרסי שעורים ב"ב דף 242
ב/ט קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות ד, ו, ט, כא, והערה 1
ב/ט קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' שכח
ב/ט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' נה {מל"מ}
ב/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' קנו
ב/ט שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צא {ראב"ד}, צב
ב/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכג
ב/ט שלום ירושלים עמ' קח {מל"מ}
ב/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' קו, קיח {מל"מ}
ב/ט שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רו {מל"מ}, ריא {מל"מ}, ריב-ריג
ב/ט שמחת החג דף מה ע"ג, מו ע"א {מל"מ - השמיט ירושלמי}
ב/ט שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רעט {מל"מ}
ב/ט שעורי הרב גיטין ח"א עמ' פה
ב/ט שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' פא-פד
ב/ט שעורי ר' שמואל גיטין עמ' קט-קי, קטו, קיז {מל"מ}
ב/ט שערי טהר ח"ד שער א סי' ט אות ד
ב/ט שעשועי תורה שבת עמ' פה {מל"מ}
ב/ט שפתי רננות (אריאש) דף לו ע"א-ע"ב
ב/ט תבואת יוסף עמ' רח
ב/ט תבואת ישראל ערלה עמ' קעה-קעו {מל"מ}
ב/ט תורת הקדש ח"א עמ' שכב {מל"מ}, ח"ב עמ' רנז
ב/ט תחומין ח"א עמ' 154 {מל"מ}, 187
ב/ט תנופת זהב עמ' 150
ב/ט תרומות חיים סעיף יג אות סח-סט, עא, עג, עו, עח, פא-פג {מל"מ}
ב/י אבי עזרי ח"ד
ב/י אמונת יהושע עמ' אלף תפו
ב/י אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 359
ב/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ה
ב/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ה
ב/י ברכת מרדכי ב"ב עמ' קסז, קע
ב/י ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קפא
ב/י גבורת יצחק ביכורים עמ' ד
ב/י דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' א
ב/י דגל ראובן ח"ג סי' מא
ב/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צג
ב/י זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 243-244
ב/י יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רסט
ב/י כרם ציון שביעית ח"ב עמ' שמג
ב/י לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' לח
ב/י לקוטי שיחות חל"ד עמ' 149
ב/י מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' י-יא
ב/י משכן בצלאל ח"א סי' נב
ב/י משנת יעקב
ב/י סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סז
ב/י סופר המלך
ב/י ענפי ארז (זי') דף רה ע"א
ב/י פני משה (שלז')
ב/י פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שנד
ב/י קרית מלך
ב/י שם טוב - השלמה
ב/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 396
ב/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 98
ב/י תבואת יקב (פרידמן) עמ' י {רה"י באמצע}
ב/י תורה שלמה שמות פכ"ג אות רנח
ב/יא אור הישר [לח"מ הל' נז"מ פ"ה ה"ג]
ב/יא אמרי חן (לוונברג) חלה וביכורים עמ' קטז-קכ
ב/יא אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצ, נזיקין ח"א עמ' לט
ב/יא אשר למלך
ב/יא באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פ"ה ה"ג מושב שרים אות יד
ב/יא ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נו
ב/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' צז סעיף א ד"ה והנה הרמב"ם
ב/יא בכורי הארץ עמ' 322, 326, 327, 333, 335-340
ב/יא בן אברהם (תשי) עמ' קסח
ב/יא ברור הלכה ב"ק פ ע"ב ציון ט, ב"מ קז ע"א ציון ו פסקה ו
ב/יא ברכת מרדכי ב"ב עמ' קסז, קע
ב/יא ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קפא, קפז
ב/יא בשמן רענן ח"ב עמ' קסה-קסו
ב/יא גבורת יצחק ביכורים עמ' ד
ב/יא גדולי שמואל ב"ב דף כה ע"ב
ב/יא דברות משה גיטין עמ' שז, ב"ב ח"א סי' יט ענף ב
ב/יא דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' א-ב
ב/יא דגל ראובן ח"ג סי' מא
ב/יא האיר ממזרח יהושע עמ' כא {ע"מ כן הנחיל יהושע הארץ}
ב/יא הלכות מדינה ח"ג עמ' ז
ב/יא זהב התרומה ביכורים עמ' ו
ב/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לג
ב/יא זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 244, 241-242
ב/יא זכרון שמואל עמ' עח-עט, פה
ב/יא חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ב ס"ק ד, ו
ב/יא חוות בנימין ח"ב עמ' תקסה {מל"מ}
ב/יא חזון יחזקאל מעשרות פ"ב הכ"ד, ב"ב פ"ד ה"ז
ב/יא חי' הגאון אדר"ת עמ' ג {מחל לו}
ב/יא חי' הגר"ח החדש עמ' תט {רשות להבריך}
ב/יא חי' ר' שמואל ב"ב עמ' קי, קיא
ב/יא חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' מא-מב, ב"ק-ע"ז עמ' כו
ב/יא חלקת יואב החדש הגהות על מקור חיים סי' תמח ס"א
ב/יא חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 287, 288
ב/יא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רסט
ב/יא ידי אליהו כאן, דף נו ע"ג
ב/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפא, כרך ב ח"ב עמ' קפט
ב/יא יורה חכימא (תשח) עמ' רנו {אילן הסמוך למצר חברו - שע"מ כן הנחיל יהושע}, רסד-רסה
ב/יא לדוד עד עולם עמ' 96, 99 {תקנת יהושע}
ב/יא מגן צבי עמ' רכד
ב/יא מוריה גל' רה עמ' עג-עד
ב/יא מזכרת חיים עמ' עו-עז
ב/יא מחנה יהודה (אשכנזי) דף קנז ע"ב
ב/יא מחנה ישראל (אליהו)
ב/יא מטה אהרן ב"ב עמ' עו-עז
ב/יא מילי דמרדכי
ב/יא מלבושי יו"ט ח"א דף פו ע"א
ב/יא מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' י-יא
ב/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' רצט, שז, שט
ב/יא מנחת מרדכי (תשז), קונטרס תשובות עמ' ח
ב/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קכג, שנח
ב/יא מעשה רקח
ב/יא משאת מרדכי ב"ק עמ' רצח
ב/יא משכן בצלאל ח"א סי' נב
ב/יא משנת יעקב
ב/יא משנת יעקב קנין עמ' רצה
ב/יא משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' עא
ב/יא נאם דוד
ב/יא נחלת יהושע דף סד
ב/יא נתיבים במשפט העברי עמ' 59, 57
ב/יא סוכה וארבעת המינים עמ' 373
ב/יא עומק הפשט ח"ג עמ' כג
ב/יא עמק יהושע ח"א דף עז
ב/יא ענפי ארז (זי') דף סד ע"ב
ב/יא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קלז, רנה, שא, שז, שנד
ב/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קצד, רכא
ב/יא קונטרסי שעורים ב"ב דף 208
ב/יא קרית מלך
ב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשסג
ב/יא שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' רפח
ב/יא שיח התורה עמ' שנ {דרך אמונה}
ב/יא שלום ירושלים עמ' קצד
ב/יא שמועות דוד עמ' פו
ב/יא שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שכח {מרכה"מ}
ב/יא שערי זיו ח"ב דף עז ע"ב
ב/יא שערי ישר שער ג פכ"ה אות לח
ב/יא שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 67
ב/יב אות היא לעולם ח"א דף נב ע"א
ב/יב אמונת יהושע עמ' אלף תצ
ב/יב אמרי חן (לוונברג) חלה וביכורים עמ' קכ-קכג
ב/יב אמרי כהן (הולנדר) עמ' רמז-רמח {כ"מ ורדב"ז}
ב/יב אנצי"ת ע' בכורים הע' 63, 64
ב/יב בדבר מלך ח"ט עמ' מז
ב/יב בדבר מלך חי"ז עמ' שב {האריסין והחכירין ובעלי זרוע שאונסין את הבעלים ולוקחין מהן ארצותם בפחות, והגזלנין אינן מביאין בכורים, ואפילו נתייאשו הבעלים שנאמר בכורי אדמתך}
ב/יב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קפו
ב/יב גבורת יצחק ביכורים עמ' קמא, קסא
ב/יב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קח
ב/יב החזקה במשפט העברי עמ' 176
ב/יב הרועים בשושנים
ב/יב זהב התרומה ביכורים עמ' טו
ב/יב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קסו
ב/יב חי' ר' חנוך הענאך עמ' רלט
ב/יב חיים ומלך
ב/יב יד דוד (קרלין) ח"ב דף מב
ב/יב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רסט
ב/יב יראה ואהבה עמ' רצג
ב/יב כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף כו ע"א
ב/יב מבית מאיר ח"ג עמ' כ
ב/יב מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' יד, יז, יט
ב/יב משנת יעקב
ב/יב משנת יעקב קנין עמ' קלט {או"ש}
ב/יב ספיקא דרבנן עמ' קמז
ב/יב ספרי דבי רב ח"ד עמ' קפח
ב/יב פרי עץ חיים (קרויס) עמ' יח, שנג, שנד
ב/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קצז
ב/יב קונטרסי שעורים ב"ב דף קז
ב/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שצא, תמג, תשיג
ב/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקלב
ב/יב שהם וישפה ח"ב
ב/יב שולי הגליון עמ' קכג
ב/יב שם טוב - השלמה
ב/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 98
ב/יב תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 297
ב/יב תורת הקדש ח"ב עמ' רס
ב/יג אבי עזרי ח"א
ב/יג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' סג, ח"ז עמ' פז
ב/יג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 191
ב/יג אבן מלוכה (רביע)
ב/יג אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 67, 70 {אבי עזרי}
ב/יג אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' עה
ב/יג אור שמח
ב/יג אוריתא יג עמ' עז, קעח
ב/יג אמונת יהושע עמ' רו {רדב"ז}, אלף תקמד {או"ש}, אלף תקמו {ראב"ד}
ב/יג אמרי חן (לוונברג) חלה וביכורים עמ' קכג-קכח
ב/יג אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצ, נזיקין ח"א עמ' קפו
ב/יג אנצי"ת ע' בכורים הע' 83
ב/יג אפר קדשים עמ' סח {טור שמח}
ב/יג אשר למלך
ב/יג באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' לא הערה 14 {אבי עזרי}
ב/יג בית אהרן וישראל גל' מד עמ' לז {או"ש}, גל' ס עמ' לב-לג
ב/יג בית יחזקאל (סרנה) ב"ב עמ' קג
ב/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רטז סעיף ה
ב/יג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ג
ב/יג בכורי אברהם הקדמה עמ' 2-3
ב/יג בכורי הארץ עמ' 219-221, 326-327, 427 {קונה שלש אילנות}, 433 {מרכה"מ}
ב/יג בכורי חיים ח"א סי' פ
ב/יג ברורים ברמב"ם סי' כז
ב/יג ברכת מרדכי ב"ב עמ' קעב, קעד, קעו
ב/יג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קפה
ב/יג גבורת יצחק ביכורים עמ' נא, קט
ב/יג גדולי שמואל ב"ב דף כו ע"ב, פא ע"א {או"ש}
ב/יג גליון מהרי"ל ביכורים פ"א מ"ב, פ"ב מי"א
ב/יג דברות משה זרעים עמ' תקעח, תקעט {שלשה יש לו קרקע ואף על פי שאין לו אלא אילנות בלבד הרי הוא כמי שקנה קרקע וראב"ד וכ"מ ורדב"ז}
ב/יג דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קכד-קכה
ב/יג דברי לוי הל' כלים - שעורים במסכתות עמ' א-ב {ראב"ד}
ב/יג דגל ראובן ח"ג סי' מא
ב/יג זהב התרומה ביכורים עמ' ה, פב
ב/יג זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 241-242
ב/יג זכרון שלמה (קליין) עמ' קלה {כ"מ}
ב/יג זכרון שמואל עמ' פה
ב/יג זרע יעקב (ניניו) דרוש ב דף כח ע"ג
ב/יג חוט המשולש (דיוואן) דף סד ע"ב {אילן וקרקעו}
ב/יג חזון יחזקאל ב"ב פ"ד ה"ז
ב/יג חי' הגר"ח החדש עמ' תט
ב/יג חי' ר' חיים הלוי
ב/יג חי' ר' חיים הלוי דף מה
ב/יג חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קז, קט, קמט
ב/יג חיים שאל ח"ב סי' מב אות כה
ב/יג יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' רט {אבי עזרי}, רסו, רסח {אבי עזרי}, תיג, תיד {אבי עזרי}
ב/יג יגיעת ערב פסחים עמ' לט
ב/יג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רסח
ב/יג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רמו {ר"ח הלוי}
ב/יג יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לו ע"ד, לז ע"א
ב/יג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפא
ב/יג יורה חכימא (תשח) עמ' רנו {כ"מ - אינו קורא}
ב/יג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלד
ב/יג כתר המלך
ב/יג לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' יד ס"ק ג {ר"ח הלוי}
ב/יג מהרי"ט אלגזי פ"ב אות יז או"ק ה {או"ש}
ב/יג מוריה גל' קצא עמ' עט {אבי עזרי}
ב/יג מזכרת חיים עמ' עו
ב/יג מכתם לדוד (חסן)
ב/יג מלבושי יו"ט ח"א דף פז ע"ג
ב/יג מנחת אהרן ביכורים עמ' יד
ב/יג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שט
ב/יג מנחת מרדכי (תשז), קונטרס תשובות עמ' ח
ב/יג מקדש דוד ב"ב עמ' מג-מד, מז-מח
ב/יג משכן בצלאל ח"א סי' נב
ב/יג משנת יעקב
ב/יג משנת ר' אהרן ב"מ-ב"ב עמ' נו, רא
ב/יג נאם דוד
ב/יג נוה צדק
ב/יג ניצוצי אש עמ' ש {ר"ח הלוי}
ב/יג ניר לדוד
ב/יג סוכה וארבעת המינים עמ' 373
ב/יג עומק הפשט ח"ג עמ' מה
ב/יג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' פא
ב/יג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' ת
ב/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכב
ב/יג פותח יד
ב/יג פרי עץ חיים (הורביץ) אחרי ההקדמה
ב/יג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' טז, נג, קלד, שז, שי, שנג, שנד
ב/יג קונטרסי שעורים ב"ב דף 222
ב/יג קרית מלך
ב/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקלב
ב/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' רי
ב/יג שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' שלב
ב/יג שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תכב
ב/יג שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' צט {ר"ח הלוי}
ב/יג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' קג, קה
ב/יג שערי זיו ח"ב דף עו ע"ב, ח"ג דף צח ע"א
ב/יג שערי טהר ח"א שער ג סי' יז אות ח
ב/יג שערי ישר שער ג פכ"ה אות לח {ראב"ד}
ב/יג תורת רפאל ח"ג עמ' יז
ב/יג תפארת ציון (ריבקין) סי' י הערה 8, סי' יד הערה 7 {או"ש}
ב/יד אגרות משה יו"ד ח"א סי' ריח ענף ה
ב/יד אוצר יסודי שביעית עמ' סד
ב/יד אור שמח
ב/יד אמרי חן (לוונברג) חלה וביכורים עמ' קכח-קלב
ב/יד אנצי"ת ע' בכורים הע' 60, 62
ב/יד ארצות החיים סי' כו ארץ יהודה אות ב עמ' שפ {מל"מ}
ב/יד אש תמיד עמ' שצא
ב/יד באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' צג אות יט
ב/יד באורי סוגיות (הוניגסברג) ב"ב סי' צג אות יט {רדב"ז}
ב/יד בית אהרן וישראל גל' מ עמ' יז {שוהם וישפה}
ב/יד בכורי הארץ עמ' 155 {קונה מהשוק}, 157 {אם אח"כ קנה קרקע}, 223-224, 430, 432, 433
ב/יד גבורת יצחק ביכורים עמ' פז, קלג, קלה-קלו, קס-קסא, קסז
ב/יד גבורת יצחק ר"ה עמ' כז-כח
ב/יד דברות משה זרעים עמ' עד, תרלב {הלוקח פירות תלושין ולקח הקרקע הרי זה מביא בכורים}
ב/יד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קכח
ב/יד הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צג
ב/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 234
ב/יד זהב התרומה ביכורים עמ' כח, לא, סד
ב/יד זכר יצחק (תשן) עמ' שמב-שמג
ב/יד זכרון יהונתן דף ט
ב/יד חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ג ס"ק ג
ב/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפב, כרך ב ח"ב עמ' קפז
ב/יד כפתור ופרח (תשו) דף עח ע"ב
ב/יד לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' לט
ב/יד מאור מרדכי ב"ב עמ' רלה {או"ש}
ב/יד מוריה א גל' ח (ר"ד וילמובסקי)
ב/יד מוריה גל' קעט עמ' צב
ב/יד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ריג ע"ג {כ"מ}
ב/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ריא, ריג
ב/יד מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' נ, נח
ב/יד משכן בצלאל ח"א סי' נב
ב/יד משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקנב
ב/יד משנת יעקב
ב/יד נחלי מים עמ' לב
ב/יד עומק הפשט ח"ג עמ' סג
ב/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' שיד
ב/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פא
ב/יד עצרת - שביעי של פסח עמ' כ
ב/יד ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' נג
ב/יד ערבי נחל (תשסד) עמ' ו, תפט
ב/יד פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קכד
ב/יד פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' קמה
ב/יד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' לט, צג, קנט, קעד, שב, שנו
ב/יד קהלות יעקב גיטין ל
ב/יד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קפב
ב/יד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רלז
ב/יד קובץ השמיטה עמ' שנב
ב/יד שהם וישפה ח"א וח"ב
ב/יד שלום ירושלים עמ' קצו
ב/יד שם טוב - השלמה
ב/יד תורת זרעים עמ' קיט-קכ
ב/יד תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתסט
ב/טו אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' קלד
ב/טו אבני נזר יו"ד סי' תמה אות ב
ב/טו אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רנה
ב/טו אגרות הגרי"ד עמ' קנב
ב/טו אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קסא
ב/טו אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ה הע' 46 {ר"ח הלוי}
ב/טו אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ג הע' 80
ב/טו אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 46, 83, 86, 94 {ר"ח הלוי}
ב/טו אור הישר [שאילת דוד קונ' השביעית]
ב/טו אמונת יהושע עמ' תקכט {כ"מ}
ב/טו אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' כג אות ג {ר"ח הלוי}
ב/טו אנצי"ת ע' אין קנין לנכרי הע' 30, 49-47
ב/טו אפיקי מגינים מנחות סי' נז
ב/טו אפיקי מגינים קידושין סי' ל
ב/טו ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קצט-ר, רו
ב/טו באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' יט ס"ק א {ר"ח הלוי}, סי' כב ס"ק י {ר"ח הלוי}, סי' כה ס"ק א {ר"ח הלוי}, סי' כו ס"ק ד {כ"מ}, סי' כז ס"ק א {ר"ח הלוי}
ב/טו באר מרים פ"ה ה"ו
ב/טו בינת דניאל ח"א עמ' פט-צ
ב/טו בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' כד {ר"ח הלוי}
ב/טו ביתאל ח"א דף פד ע"ג
ב/טו בכורי הארץ עמ' 423-425, 434
ב/טו ברור הלכה גיטין מז ע"א ציון ב
ב/טו ברורים ברמב"ם סי' כח
ב/טו גבורת יצחק ביכורים עמ' קפו
ב/טו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קכח, תפא
ב/טו הוראות שעה פרק א, ב, ז, ט
ב/טו הלכה רבה ח"א עמ' 5
ב/טו התורה והמדינה ח"ט עמ' שכט
ב/טו זהב התרומה - חלה עמ' תקפא
ב/טו זהב התרומה תרומות עמ' רצ
ב/טו זכר יצחק (תשן) עמ' שמב
ב/טו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קצה
ב/טו חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' א ס"ק יז, בכורים סי' ג ס"ק ה
ב/טו חזו"א על הרמב"ם
ב/טו חזו"א שביעית סי' א ס"ק ג
ב/טו חי' הגר"ח החדש עמ' רנח
ב/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין מו ע"ב]
ב/טו חי' חתם סופר
ב/טו חי' ר' חיים הלוי
ב/טו חי' ר' חיים הלוי דף לז-לח, מה
ב/טו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קפ-קפא
ב/טו יד דוד (קרלין) ח"ב דף יד
ב/טו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' עד
ב/טו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' נ, קנ, קסא {ר"ח הלוי}
ב/טו ידי אליהו כאן, דף נו ע"ד, נז ע"ב
ב/טו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפח-קפט
ב/טו כנה"ג [שו"ת ר' בצלאל סי' א]
ב/טו כפתור ופרח (תשו) דף עז ע"ב
ב/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' כג
ב/טו כרם ציון שביעית ח"ב עמ' פה ע"א
ב/טו לב ים גיטין עמ' רצ, רצג, רצה
ב/טו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רפ, רפא, רפו
ב/טו לחם בכורים עמ' קב
ב/טו לחם חקי עמ' סד, צ
ב/טו לשנת השמיטה עמ' מו
ב/טו מאור למלך נדרים עמ' קנא, קנג, קנח
ב/טו מבית מאיר ח"ג עמ' נו
ב/טו מוריה גל' ריג עמ' פז
ב/טו מילי דמרדכי
ב/טו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ריא
ב/טו מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' מח
ב/טו מנחת חינוך מצוה רמה (דף ס ע"ד, סא ע"ב)
ב/טו מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' ש
ב/טו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' רעט {ר"ח הלוי}, רפא {כ"מ}
ב/טו מנחת שלמה שביעית עמ' שכז-שכט
ב/טו מס' גיטין (ארזי) עמ' 106
ב/טו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קלה, קלז, קמ, קמז
ב/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' לז {כ"מ}, לח-לט {חי' ר"ח הלוי}, מו {ר"י קורקוס}, עז {כ"מ}, צח {חי' ר"ח הלוי}
ב/טו מעשה רקח
ב/טו מקדש דוד זרעים - חנטה ולקיטה ושליש סי' ב
ב/טו מקדש דוד סי' ס אות א
ב/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
ב/טו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקעז {ר"ח הלוי}
ב/טו משכן בצלאל ח"א סי' נב
ב/טו משנה הלכות ח"ב דף לו ע"א
ב/טו משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קז
ב/טו משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קה
ב/טו משפטי עזיאל ח"ו עמ' קכד
ב/טו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' צט-ק
ב/טו נתיבות מרדכי גיטין עמ' תקפה
ב/טו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סז
ב/טו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' עט {ראב"ד}
ב/טו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קי
ב/טו עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' פג-פד
ב/טו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' שפו
ב/טו עמק הלכה (אורנשטין) סי' כ אות ב
ב/טו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קלח {כ"מ}
ב/טו פני אברהם (שפירא) עמ' נט {כ"מ}
ב/טו פרי הארץ (כהנוו) סי' מח, נג
ב/טו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' יט, קסח, שנה
ב/טו ציץ אליעזר ח"א סי' י אות יב
ב/טו קול דודי (תשף)
ב/טו קונטרסי שעורים ב"ב דף קלא
ב/טו קרית מלך
ב/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשס, תשסג, תשסד, תשסו
ב/טו שביעי קדש עמ' קסז, קסט, קע, קפא-קפג, קפו, קצד, קצו, רו, רח
ב/טו שדה שמואל (שביעית) עמ' קנה
ב/טו שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ג אות ג, ה {ר"ח הלוי}
ב/טו שמוש חכמים ג עמ' כג
ב/טו שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' רעט {ר"ח הלוי}
ב/טו שעורי הרב חלה עמ' קלח, קמו-קמז
ב/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רנז
ב/טו שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רמט
ב/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' נב {ר"ח הלוי}, סט {ר"ח הלוי}, ע {כ"מ}, עא {ר"ח הלוי}
ב/טו שערי טהר ח"א שער ג סי' יז אות א
ב/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 95
ב/טו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 278
ב/טו תורה תמימה ויקרא פ' כה אות קטז
ב/טו תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' קסד, תתסב, תתעא
ב/טו תלמי השדה עמ' צז-ק
ב/טו תפארת בחורים פאה עמ' שו {כ"מ, ר"ח הלוי}
ב/טו תרומות חיים סעיף ג אות יד, סעיף ו אות ז, סעיף יא אות טו {ר"ח הלוי}
ב/טו תשובה שלמה אהע"ז סי' מ דף מט ע"ד
ב/טז אמונת יהושע עמ' אלף רנג {כקדשי מקדש}
ב/טז אמרי כהן (הולנדר) עמ' רמח
ב/טז אנצי"ת ע' בכורים הע' 172
ב/טז אתוון דאורייתא כלל יב (דף כה ע"ב)
ב/טז בית הלל (כגן) ע"ז עמ' יב-יד, ל, מח
ב/טז ביתאל ח"א דף פה ע"ד
ב/טז בכורי הארץ עמ' 175 {כקדשי המקדש}
ב/טז בני יעקב
ב/טז ברכות שמים מכות פ"ג אות שטז
ב/טז בשבילי הקודש סי' ב אות ו {אשרה שבטלה}
ב/טז גבורת יצחק ביכורים עמ' נד, קכז
ב/טז גור אריה יהודה (זמבא) עמ' כז
ב/טז דברי שמואל (מאדלינגר) דף ו ע"ד
ב/טז הון יוסף דף מו, נה
ב/טז זהב התרומה ביכורים עמ' רכ
ב/טז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לג [ירושלמי ביכורים פ"א]
ב/טז זכרון שמואל עמ' שנח
ב/טז חזו"א על הרמב"ם
ב/טז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רמא
ב/טז חיי אברהם (צציק) עמ' מו
ב/טז יברך ישראל זבחים עמ' קעו {כקדשי מקדש}
ב/טז יד פשוטה אהבה עמ' תתיז
ב/טז יצחק ירנן
ב/טז כתר המלך
ב/טז מי השלוח (זס') עמ' עא
ב/טז מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' טו
ב/טז מרחשת, מנחת חינוך, שמן המנחה אות ח, ל
ב/טז משא יד ח"א עמ' שמב
ב/טז משנת חיים נדה סי' לב עמ' קכט
ב/טז משנת חיים ערכין עמ' תקיח
ב/טז משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' עח-עט
ב/טז נועם חכ"ד עמ' רח {קרית ספר}
ב/טז נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קלד
ב/טז נזר אברהם מכות ועדות עמ' קעד
ב/טז ניצוצי אש עמ' תפט
ב/טז סופר המלך ח"ב עמ' רמו
ב/טז ספרי דבי רב ח"ד עמ' קפח
ב/טז עבודת מתנה עמ' מא, ע, קנ
ב/טז עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף כ ע"א
ב/טז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קט
ב/טז עלי עשור (זס') עמ' ה
ב/טז ענבי פתחיה עמ' 263 {רדב"ז}
ב/טז ענפי ארז (זי') דף רד ע"ג
ב/טז פניני רבנו הגרי"ז עמ' תמח {אשרה שביטלה}
ב/טז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' צז, שסג, שסט
ב/טז פרי שמואל מכות עמ' קלו
ב/טז קול צופיך עמ' רצ
ב/טז קרן פני משה ח"א עמ' רמז, ח"ב כאן [עי' ירושלמי ביכורים פ"א ה"ב]
ב/טז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שז {כקדשי המקדש}
ב/טז שיירי כנה"ג [שדה יהושע דף קפא]
ב/טז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' תג
ב/טז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרצז
ב/טז שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קה
ב/טז שערי טהר ח"ה שער ב סי' ב אות ד
ב/טז תורת הקדש ח"ב עמ' קעד, רנח
ב/טז תשובות ר' איסר יהודה עמ' 4
ב/יז אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' עה
ב/יז אור שמח
ב/יז אמונת יהושע עמ' אלף תשז
ב/יז אמרי נועם (דילישקש) עמ' סא {מדרבנן צריך אחד מששים}
ב/יז אנצי"ת ע' בכורים הע' 224-226 ,221
ב/יז באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' נה אות ו {אחד מששים}
ב/יז בית יצחק תשכ"א עמ' 35 ,34
ב/יז בכורי הארץ עמ' 72 {עושה כל שדהו ביכורים}
ב/יז ברור הלכה חולין קלז ע"ב ציון ח
ב/יז גבורת יצחק ביכורים עמ' קלו-קלז, קמו, רטז
ב/יז גביע הכסף ח"ד עמ' קפג
ב/יז גינת ראובן תרומות עמ' כו, שסט
ב/יז דברות משה ב"מ ח"א סי' לז ענף א
ב/יז דברות משה זרעים עמ' תקפב {אבל מדבריהם צריך להפריש אחד מששים}
ב/יז דברי יהודה סי' כד אות ח
ב/יז דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רסד
ב/יז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' טז {רמב"ם}, יז {כ"מ}
ב/יז זהב התרומה ביכורים עמ' קט, קעט
ב/יז חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' א ס"ק א
ב/יז חזון יחזקאל פאה פ"א ה"א
ב/יז חי' הרי"ט עמ' שיט
ב/יז חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קכו
ב/יז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפא
ב/יז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלה
ב/יז יצחק ירנן [תועפות ראם דף קי ע"ג]
ב/יז מהרי"ט אלגזי חלה אות ח או"ק ב {ר"י קורקוס}
ב/יז מנחת חינוך ח"א עמ' שנב
ב/יז משך חכמה ויקרא פכ"ג פס' מ
ב/יז משנת יעקב
ב/יז נועם חכ"ד עמ' קפט, רג
ב/יז ענפי ארז (זי') דף רה ע"ג
ב/יז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' סט, עט, צד, קכא, קסה, רנז, שסב
ב/יז ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"א מ"א
ב/יז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף יט ע"ב
ב/יז קרן פני משה ח"א עמ' רלח
ב/יז שלום ירושלים עמ' קצט
ב/יז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' מב
ב/יז שערי תורת התקנות ח"ג עמ' 90
ב/יז תועפת ראם (גטיניו) דף יח ע"ג {מל"מ}
ב/יז תפארת בחורים פאה עמ' ב {שיעור מדרבנן}, כא {שיעור מהתורה ומדרבנן}
ב/יז תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' קעו
ב/יח אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק צב
ב/יח אנצי"ת ע' אכילת בכורים הע' 62, ע' בכורים הע' 230
ב/יח ביצחק יקרא (תשע) סי' יד ד"ה והרמב"ם
ב/יח בית המדרש
ב/יח בית יצחק תשכ"א עמ' 35
ב/יח גבורת יצחק ביכורים עמ' קצג-קצד, רטז, ריח
ב/יח דברות משה זרעים עמ' תתקצ {ואע"פ שאינה כבכורים אינה נאכלת אלא בטהרה}
ב/יח זהב התרומה ביכורים עמ' קעט, קפא
ב/יח חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' א ס"ק ח, סי' ג ס"ק יא
ב/יח חזון יחזקאל פאה פ"א ה"א
ב/יח חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קצה
ב/יח חי' ר' חנוך הענאך עמ' רלט, רמא
ב/יח טירת כסף דף רפה ע"ב
ב/יח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' שיג
ב/יח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפב
ב/יח יצחק ירנן
ב/יח ישורון ד עמ' תקעג-תקעד = חי' הרד"ל למשניות ביכורים {ביכורים מעבר הירדן}
ב/יח לב בנים עמ' קעו-קעז
ב/יח לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 148
ב/יח מגן שאול (קצנ') עמ' צט
ב/יח מועדים וזמנים ח"ד סי' שכב
ב/יח מילי דמרדכי
ב/יח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ריט ע"ד
ב/יח מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' עה
ב/יח מנחת חינוך ח"א עמ' שנב
ב/יח מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' דבר דרבנן אי מפיק דאורייתא
ב/יח משנת יעקב
ב/יח משנת ר' אהרן זרעים עמ' ז
ב/יח ענפי ארז (זי') דף רה ע"ג
ב/יח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכב
ב/יח פני משה (שלז')
ב/יח פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קיט, קכא, קכד, קכו, קכז, קלט, קנט, רכה, רכז, שפד, שפה
ב/יח קרית מלך
ב/יח שו"ת ר"י מילר עמ' רטו
ב/יח שלום ירושלים עמ' ר
ב/יח תחומין ח"ה עמ' 201
ב/יט אבן ישראל (פישר)
ב/יט אגרות הגרי"ד עמ' קעו-קעז
ב/יט אוהב מישרים עמ' רעב
ב/יט אור יעקב יבמות דף עב ע"א {מל"מ}
ב/יט אור שמח
ב/יט אמונת אליעזר דמאי עמ' רלו
ב/יט אמונת יהושע עמ' רג, רמב, אלף תרה, אלף תשז
ב/יט אמר יוסף (אלקלעי) דף כא ע"ג-ע"ד {מל"מ}
ב/יט אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צג ע"א {מל"מ - יכול דבש ממש}
ב/יט אמרי כהן (הולנדר) עמ' רמח-רנ
ב/יט אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' לג ס"ק י
ב/יט אנצי"ת ע' אין מפרישין הע' 15, ע' בכורים הע' 364 ,212 ,186 ,185 ,179 ,176 ,175
ב/יט אש תמיד עמ' תתסב
ב/יט באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' כח ס"ק ב
ב/יט באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' טו אות ב-ג
ב/יט בדבר מלך ח"ט עמ' נג, קס, קעא-קעב
ב/יט בדבר מלך חט"ז עמ' שמ, שמג
ב/יט בדבר מלך חי"ב עמ' קלה, רנה, רסו-רסז, רסט
ב/יט ביצחק יקרא (תשע) סי' יד ד"ה והר"ש
ב/יט בית אהרן וישראל גל' לג עמ' יד {לא בשלו כל צרכם}
ב/יט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/יט בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ה
ב/יט בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קכו
ב/יט בכורי אביב (רוטנברג) עמ' 99
ב/יט בכורי הארץ עמ' 174-176, 260 {הפרשה בתלוש או במחובר}, 418, 420
ב/יט גבורת יצחק ביכורים עמ' מב, פט, צו, קל, קלב, קלה, קסה-קסו, קעז, קעט, קפא, קפד, קפז, רטז
ב/יט גור אריה יהודה (זמבא) עמ' טו, כד, כז, סח
ב/יט גינת ראובן תרומות עמ' קסב
ב/יט גליונות אבני נזר
ב/יט דברי אור ח"ג עמ' קכא
ב/יט דברי שאול ויקרא עמ' יג, דברים עמ' קצו {מל"מ}
ב/יט דרכי נועם דרוש יג
ב/יט הדר דוד עמ' כג
ב/יט הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צב {שאין מפרישים לאיבוד}, צד
ב/יט הוראות שעה פ"ז (בסופו)
ב/יט היכלי שן ח"ג סי' ב
ב/יט הר צבי זרעים ח"ב עמ' קז
ב/יט הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנג
ב/יט הרמב"ם כמחנך עמ' 15
ב/יט ויקן יוסף דף נא ע"א {מל"מ}
ב/יט זהב התרומה ביכורים עמ' עב, צו, קח, קיא, קכ, קמג
ב/יט זכר יצחק (תשן) עמ' שמג
ב/יט זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלח
ב/יט זכרון שלמה עמ' קו {מל"מ - דבש במעשרות}
ב/יט זכרון שמואל עמ' א
ב/יט זר זהב (פראג) עמ' ל {הסקה}
ב/יט חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ג ס"ק ג
ב/יט חזו"א שביעית סי' א ס"ק ג
ב/יט חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קפא, קפז
ב/יט חי' הגאון אדר"ת עמ' רכב {אינו מפריש בטומאה}
ב/יט חי' מהרי"א צטרון עמ' 14 (בספרות רומיות)
ב/יט חמדת ישראל ח"ב דף סד ע"א
ב/יט חסדי דוד ח"א עמ' תקטו
ב/יט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רפז
ב/יט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפא {אע"פ שלא בשלו}
ב/יט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפח
ב/יט יין הטוב עמ' קסה {מל"מ}
ב/יט ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלד
ב/יט יראה ואהבה עמ' רצד {א"צ לחזור ולקרוא}
ב/יט ישורון ח"כ עמ' תכח
ב/יט כבוד מלכים (מרגליות) {וכן יראה לי}
ב/יט כפתור ופרח (תשו) דף כ ע"א
ב/יט כרם ציון שביעית ח"ב עמ' עט ע"ב, קכח ע"ב
ב/יט לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כב אות ו
ב/יט מבית מאיר ח"ג עמ' עג, פו, צה
ב/יט מגדל צופים ח"ד סי' עא
ב/יט מגל ח"י עמ' 91 {מל"מ}
ב/יט מגן גבורים (או"ח) סי' רב ס"ק ט
ב/יט מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לז או"ק ה
ב/יט מוריה גל' קעט עמ' סד, גל' קפה עמ' נח, גל' רכט עמ' קכא
ב/יט מחשבת הקודש ח"ב דף לח ע"ב {מל"מ}
ב/יט מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רג, ריב, ח"ג עמ' קיט, קמט, קנא, קנג
ב/יט מנחת אהרן ביכורים עמ' קח, קיד
ב/יט מנחת בכורים (מיוחס) דף נט ע"א
ב/יט מנחת חינוך ח"א עמ' עא, שנב, ח"ב עמ' שסב
ב/יט מנחת שי חלה עמ' קכט
ב/יט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רפד
ב/יט מעיני המים
ב/יט מעשה הבא בעבירה עמ' 291
ב/יט מעשה רקח
ב/יט מראות הים עמ' קע-קעא
ב/יט מרומי גלים עמ' קנט
ב/יט משא יד ח"א עמ' שמב-שמד
ב/יט משנת יעבץ שמיטה עמ' מט, קצה-קצו
ב/יט משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' רכח
ב/יט משנת יעקב עבודה עמ' קטו
ב/יט נועם ח"ז עמ' רה-רו, חכ"ד עמ' קצב
ב/יט נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קל
ב/יט נזר אברהם מכות ועדות עמ' קפו
ב/יט נזר הקדש (רזין) מנחות דף פט ע"ד {מל"מ}
ב/יט נתן פריו מכות עמ' קעז, קפ
ב/יט ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רצב
ב/יט סופר המלך ח"ב עמ' רמ {מל"מ - דבש}
ב/יט עזר משפט עמ' תמח, תנב
ב/יט עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' צח, קט-קיא
ב/יט עמודי אור סי' עב אות א
ב/יט ענפי ארז (זי') דף קט ע"א, רה ע"ג
ב/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכב
ב/יט פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' מה
ב/יט פרי עץ חיים (קרויס) עמ' מה, מו, נט, עו, עז, צב, קמ, רה, ריד, רלז, רמג, רמח, רנ, רסז, רפא, רפה, רפז, שמ, שסג, שצא
ב/יט פרי שמואל מכות עמ' קלו-קלז {קרית ספר}
ב/יט ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"א מ"א
ב/יט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רכא, רמד
ב/יט קובץ השמיטה עמ' שפח, תרכה
ב/יט קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף מט ע"א-ע"ג
ב/יט קול דודי (תשף) (בקיצור)
ב/יט קול צופיך עמ' רצ, רצד
ב/יט קרית מלך
ב/יט רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' יב
ב/יט רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רעז
ב/יט שלום ירושלים עמ' קצד
ב/יט שלמי שמחה ח"ה עמ' קעא
ב/יט שם דרך דברים עמ' קכח
ב/יט שם טוב - השלמה
ב/יט שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' ריז {קריאת שם במחובר}
ב/יט שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שמו
ב/יט שעורי הרב חלה עמ' קכד-קכה
ב/יט שעורי ר"א ליכטנשטין פסחים עמ' 123
ב/יט שערי זיו ח"ג דף ט ע"ג
ב/יט תורה שלמה שמות פכ"ג אות רנד {מל"מ}, רסה {יראה לי}
ב/יט תורת החוף ימים סי' ג אות א
ב/יט תורת הקדש ח"ב עמ' קעד, רנז, רס-רסא
ב/יט תורת זרעים עמ' קיט
ב/יט תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תתע
ב/יט תשובה מיראה
ב/יט תשובה מיראה (תשסו) עמ' יד, עא
ב/יט תשובות ר' איסר יהודה עמ' 4 {חיוב - משיתלשו}
ב/כ אגרות הגרי"ד עמ' קעז
ב/כ אור הישר [אור הישר משניות ביכורים פ"א מ"ח ופ"ב מ"ד]
ב/כ אחיעזר ח"ב סי' לח ס"ק ז
ב/כ אמונת יהושע עמ' אלף תרה
ב/כ אמרי כהן (הולנדר) עמ' רנא
ב/כ אנצי"ת ע' אחריות הע' 50, ע' בכורים הע' 235
ב/כ באר ראי עמ' רפז
ב/כ בדבר מלך ח"ט עמ' נב, נד
ב/כ בדבר מלך חט"ז עמ' שלט, שמא
ב/כ בכורי הארץ עמ' 176 {חייב באחריותם}
ב/כ בתי כנסיות דף קיד ע"ב
ב/כ גבורת יצחק ביכורים עמ' צא, צז
ב/כ זהב התרומה ביכורים עמ' עג
ב/כ חי' ר' חנוך הענאך עמ' רלט
ב/כ חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' א אות י, סי' ל אות ג
ב/כ יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רפט
ב/כ ישורון ד עמ' תקעג = חי' הרד"ל למשניות ביכורים {נמקו ונבזזו}
ב/כ כרם אפרים דף ז
ב/כ כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קכו
ב/כ לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כב אות ז
ב/כ לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כו ס"ק ג
ב/כ מילי דמרדכי
ב/כ מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רלא
ב/כ מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' קט
ב/כ מנחת חינוך ח"ג עמ' תכט
ב/כ מעשה רקח
ב/כ מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' י אות ג
ב/כ משכנות לאביר יעקב ח"ב דף ז ע"ב
ב/כ משנת יעקב
ב/כ עטור בכורים ח"ב עמ' שסב-שסד
ב/כ פני אברהם (שפירא) עמ' קסג
ב/כ פרי עץ חיים (קרויס) עמ' מו-מז
ב/כ רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תפב
ב/כ רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קלה, ב"ק ח"א עמ' קז, רסט, שבועות עמ' קעב
ב/כ שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קעב
ב/כ תורה שלמה שמות פכ"ג אות רסא
ב/כ תורת האוהל (תשנג) עמ' תיט {אחריות}
ב/כ תורת הקדש ח"ב עמ' רסב
ב/כ תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קלט
ב/כא אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' סה
ב/כא אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צט
ב/כא אמונת יהושע עמ' אלף תקכט
ב/כא אמרי כהן (הולנדר) עמ' רנב
ב/כא אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לח אות ג
ב/כא אפר קדשים עמ' סו
ב/כא ארצות החיים סי' כו ארץ יהודה אות ב עמ' שפד
ב/כא בדבר מלך ח"ט עמ' מג
ב/כא בדבר מלך חט"ז עמ' של
ב/כא בדי הארון (הכהן) עמ' 117
ב/כא בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רצא
ב/כא בכורי הארץ עמ' 244, 246, 247, 259-262, 264
ב/כא ברכת מרדכי ב"ב עמ' שז
ב/כא גבורת יצחק ביכורים עמ' לז, מ
ב/כא זהב התרומה ביכורים עמ' מה
ב/כא זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רפד
ב/כא חזון לימים ח"א עמ' צה
ב/כא חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קעה
ב/כא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רעד
ב/כא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפח
ב/כא כרם אברהם עמ' עא
ב/כא לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כב אות א, ג, יא {ליקט ע"מ לשלוח ביד שליח}
ב/כא לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כב ס"ק א, יא
ב/כא מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' יא
ב/כא עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קב
ב/כא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכג
ב/כא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' לא, רפב, שס
ב/כא פרי שמואל מכות עמ' קלב
ב/כא צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף צ ע"ג {לקט ע"ד לשלוח}
ב/כא צפנת פענח שמות עמ' קלז
ב/כא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רו
ב/כא שו"ת השבי"ט ח"א עמ' פג
ב/כא שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' קפט
ב/כא שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קצג
ב/כא שנות חיים (קלוגר) עמ' טו
ב/כא שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רלט
ב/כא שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קעד


ג/401 הלכות בכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ דרך אמונה
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ עטור בכורים
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' סח
ג/א אדמת יהודה
ג/א אור יעקב יבמות דף סח ע"ב
ג/א אור שמח
ג/א אורים גדולים (תשסג) עמ' נג
ג/א אות היא לעולם ח"א דף צה ע"ד
ג/א אחיעזר ח"ב סי' לח ס"ק ד
ג/א אמונת יהושע עמ' רג {או"ש}, שט, אלף תשז
ג/א אמרי כהן (הולנדר) עמ' רכה, רמד, רנג
ג/א אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצ
ג/א אמת ליעקב נשים עמ' רמד
ג/א אנצי"ת ע' אכילת בכורים הע' 41, 42, ע' בכורים הע' 362
ג/א אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' רכח
ג/א אפר קדשים עמ' סו
ג/א באר ראי עמ' רפז
ג/א בדבר מלך ח"ט עמ' נב
ג/א בדבר מלך חט"ז עמ' שלט
ג/א בדי הארון (הכהן) עמ' 118
ג/א בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' יב {אסור לזרים}
ג/א בית זבול ח"א סי' כה אות יב
ג/א בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' לח
ג/א בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ה {או"ש}
ג/א בכורי הארץ עמ' 55 {לאנשי משמר}, 177 {כקדשי המקדש}, 274 {אחרי שייכנסו לחומה}, 425
ג/א ברור הלכה מכות יט ע"א ציון א
ג/א ברכות שמים מכות פ"ג אות שיג, שטז {או"ש}, שכז, שלב {לחומת ירושלים}
ג/א ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 164
ג/א בשמן רענן ח"ב עמ' קסג
ג/א גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קכד
ג/א גבורת יצחק מכות עמ' שטז
ג/א גבורת יצחק שביעית עמ' צב, ביכורים עמ' מ, סח, צו, קטז-קיז, קיט, קכא, קלג, קלז, קמג-קמד
ג/א גור אריה דברים פ' יב הע' 137
ג/א גן שושנים ח"ב עמ' קלו {אחרי שנכנסו לחומה}
ג/א דרך ישרה ח"ב עמ' מא
ג/א הדר דוד עמ' כד
ג/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צב-צג {לאנשי משמר}, צד {חומת ירושלים מקדשת}
ג/א הר המלך ח"ה עמ' סד
ג/א זהב התרומה ביכורים עמ' פו {לאנשי משמר}
ג/א זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רפד
ג/א חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ה ס"ק ג-ד, מכות יט ע"א
ג/א חזו"א על הרמב"ם
ג/א חזו"א שבת סי' מה ס"ק ב, חו"מ לקוטים סי' כג לדף יט ע"א
ג/א חי' הגאון אדר"ת עמ' ג {כקדשי המקדש}
ג/א חי' ר' חיים הלוי דף סט
ג/א חיי אברהם (צציק) עמ' נה
ג/א חקל יצחק (שו"ת) עמ' קה
ג/א טל חיים (סגל) עמ' פב
ג/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רפח, רצג, רצה
ג/א יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קיא
ג/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעג
ג/א יצחק ירנן
ג/א כרם אברהם עמ' פא
ג/א לקוטי סופר ח"א דף צד ע"א {לאנשי משמר}
ג/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כב אות ו {לאנשי משמר}
ג/א לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כב ס"ק ו
ג/א מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מג או"ק ב
ג/א מחנה יוסף ח"ג עמ' סח
ג/א מחשבת הקודש ח"ב דף לח ע"ב
ג/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קכא-קכו
ג/א מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' צב
ג/א מנחת חינוך ח"א עמ' שנד, ח"ב עמ' שמח, שסב-שג, שע, ח"ג עמ' קפו, קצ
ג/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שב
ג/א מעין החכמה עמ' רסו {כ"מ}
ג/א מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/א משא יד ח"א עמ' שמב-שמד
ג/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקכה
ג/א משנת יעקב מדע עמ' שכב, קדושה עמ' רכח
ג/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' קכג, קכד
ג/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קכט-קל, קלד
ג/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' קעד, קפה-קפו
ג/א נתן פריו מכות עמ' קפ
ג/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קלא
ג/א עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קח {רדב"ז}
ג/א עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' עח
ג/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תמח
ג/א פאר הלכה פסחים עמ' עט
ג/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' תמח {או"ש}
ג/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' נו-נז, סב, צט, ריב, רל, רמב, רסח, שמ, שעח, שפב
ג/א פרי שמואל מכות עמ' קלג, קלה
ג/א פתרון תורה עמ' 279
ג/א ציץ אליעזר ח"א סי' יב אות ו
ג/א צפנת פענח שמות עמ' קלז, דברים עמ' רמג
ג/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רח
ג/א קול צופיך עמ' רצא
ג/א קרית מלך
ג/א רנת יצחק מלכים עמ' רסד
ג/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ר
ג/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרמו
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפג, תרטז
ג/א שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' כ (עמ' שט)
ג/א שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ח עמ' סה
ג/א שארית ישראל (תשעד) דרוש ב עמ' 26
ג/א שלמי יוסף מנחות עמ' שסט
ג/א שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שנח
ג/א שעורי הרב חלה עמ' קכה
ג/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' רכו
ג/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קעג
ג/א שערי טהר ח"ה שער ב סי' ב אות ד
ג/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 88
ג/א שערי מאיר עמ' פג
ג/א תורה שלמה שמות פכ"ב אות תפה, פכ"ג אות רסב
ג/א תורת הקדש ח"ב עמ' קנז, רנח
ג/א תורת מנחם חכ"ט עמ' 254
ג/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרסג, תשעט
ג/א תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קלט
ג/ב אוהב מישרים עמ' רעב
ג/ב אחיעזר ח"ב סי' לח ס"ק ד
ג/ב אמונת יהושע עמ' רג
ג/ב אנצי"ת ע' אגד הע' 16, ע' אכילת בכורים הע' 47
ג/ב בדבר מלך ח"ט עמ' נג
ג/ב בדבר מלך חט"ז עמ' שמ
ג/ב בדי הארון (הכהן) עמ' 118
ג/ב בכורי הארץ עמ' 176, 274 {אחרי שייכנסו לחומה}, 425
ג/ב ברור הלכה מכות יט ע"א ציון ב
ג/ב ברכה למנחם עמ' 66
ג/ב ברכות שמים מכות פ"ג אות שלא
ג/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' מא
ג/ב גבורת יצחק ביכורים עמ' קכ, קלז, קמד, קצג
ג/ב דרור יקרא עמ' רכט
ג/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צד
ג/ב הר צבי זרעים ח"ב עמ' קמו
ג/ב זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רפד, רפו
ג/ב חזו"א זרעים ליקוטים סי' ט ס"ק א-ב
ג/ב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רצג
ג/ב ישורון ח"כ עמ' תכח
ג/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קצ
ג/ב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שה
ג/ב מרומי גלים עמ' קסב
ג/ב משכנות אפרים שבת סי' ג
ג/ב משנת חיים במדבר עמ' תעב
ג/ב משפטי עזיאל ח"ו עמ' קכד
ג/ב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קכט
ג/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' קפה
ג/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף לז ע"ד {השמיט הנחה בלילה}
ג/ב עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קא
ג/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תמח
ג/ב ענפי ארז (זי') דף רד ע"א
ג/ב פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קסד, קפ, רלב, רפב, שפג
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרטז
ג/ב שי למלך (מלר) עמ' קסב
ג/ב שעורי הרב חלה עמ' קעה
ג/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קעג
ג/ב תורת הקדש ח"ב עמ' קכח, רנח, רס
ג/ג אגרות משה או"ח ח"א סי' טז ענף ג {כ"מ}
ג/ג אור הישר [אור הישר זבחים מז ע"א]
ג/ג אחרית השנים עמ' מו
ג/ג איים בים מכות פ"ג סי' כג אות א {הנחה מעכבת}
ג/ג אמונת יהושע עמ' אלף תקמב {לוקה}
ג/ג אנצי"ת ע' אכילת בכורים הע' 13, 15, 21, 35, 36
ג/ג אש דת (דוברין) דף צב ע"א
ג/ג בדבר מלך ח"ט עמ' נב
ג/ג בדבר מלך חט"ז עמ' שלח
ג/ג בית ישחק
ג/ג בכורי הארץ עמ' 177
ג/ג ברור הלכה מכות יז ע"א ציון ל, יט ע"א ציון א
ג/ג ברכות שמים מכות פ"ג אות שה
ג/ג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רכח
ג/ג גבורת יצחק ביכורים עמ' צד-צה, קטז, קכא, רו
ג/ג גבורת יצחק מכות עמ' שיד
ג/ג דברות משה זרעים עמ' תריט {וכן אם אכלן הכהן בירושלים קודם הנחה בעזרה לוקה מן התורה}
ג/ג דברות משה פסחים עמ' ר
ג/ג הדר דוד עמ' כד
ג/ג הדרת מלך (זילברברג) דף נט ע"ג-ע"ד
ג/ג הרועים בשושנים
ג/ג זהב התרומה ביכורים עמ' קסז {לוקה}
ג/ג חזו"א על הרמב"ם
ג/ג חזו"א שבת סי' מה ס"ק א-ב
ג/ג חזון יחזקאל תרומות פ"ב הי"ב, ערכין פ"ה ה"ז
ג/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' יד
ג/ג חיי אברהם (צציק) עמ' מו
ג/ג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רצג
ג/ג יראה ואהבה עמ' רצד
ג/ג מועדים וזמנים ח"ד סי' שכב
ג/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קל {הנחה בעזרה}
ג/ג מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' לה, צב
ג/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קד, שסג, שע, ח"ג עמ' קצ
ג/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שו
ג/ג מסורה חי"א עמ' יח
ג/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תכה
ג/ג מעשה רקח
ג/ג מרחשת, מנחת חינוך, שמן המנחה אות כט
ג/ג משאת מרדכי מכות עמ' קיב, קיט
ג/ג משב יעקב ח"א
ג/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקכג
ג/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קכט
ג/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' קפה
ג/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' קצח
ג/ג עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' ג
ג/ג עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' עח
ג/ג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תמח
ג/ג ענפי ארז (זי') דף רה ע"ב
ג/ג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' סג, רט, רכט, שעח
ג/ג פרי שמואל מכות עמ' קלא, קלד
ג/ג רלב"ג דברים פי"ב פסוק יז עמ' צד
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קו
ג/ג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ח עמ' סה
ג/ג שעורי הרב חלה עמ' קסד
ג/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רלט
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' מו
ג/ג שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קעב-קעג
ג/ג שערי עזרא (בצרי) עמ' תב
ג/ג תורת החוף ימים סי' ג אות ב
ג/ג תורת הקדש ח"ב עמ' רנח
ג/ג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשעח
ג/ד אב בחכמה דף ט ע"א-ע"ב {מל"מ בשם רד"ך}
ג/ד אוצרות יהושע עמ' קצ, תקט {מל"מ}
ג/ד אוריין תליתאי (אפשטיין) דף מא ע"א
ג/ד אחרית השנים עמ' כח
ג/ד אמונת יהושע עמ' אלף תקצו
ג/ד אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 165 {מל"מ}, ע' אכילת בכורים הע' 26
ג/ד בדבר מלך חי"ב עמ' רסז
ג/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 112
ג/ד בינת נבונים דף פ ע"ב
ג/ד בכורי הארץ עמ' 178, 230 {הנחה לפני קריאה}, 235 {וידוי}, 236 {וידוי היינו קריאה}, 267, 270, 271, 273 {מל"מ - אילם}
ג/ד ברור הלכה מכות יז ע"א ציון ל
ג/ד ברכות שמים מכות פ"ג אות שיד-שטז
ג/ד ברכת אהרן מאמר קצה אות א
ג/ד גבורת יצחק ביכורים עמ' קלט, קצח, רז
ג/ד גבורת יצחק מכות עמ' שיד, שיח
ג/ד דברי יששכר דף א ע"א
ג/ד המקדש וקדשיו עמ' קלד
ג/ד זהב התרומה ביכורים עמ' מו {מל"מ}, קסז
ג/ד זכרון ליהודה סי' ב אות יג {מל"מ}
ג/ד זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 73 {מל"מ}
ג/ד חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' א ס"ק א
ג/ד חיי אברהם (צציק) עמ' מו
ג/ד חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' א
ג/ד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רע
ג/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעד, כרך ב ח"א עמ' עט
ג/ד מאור מרדכי ב"ב עמ' רלו {מל"מ}
ג/ד מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מב או"ק ז
ג/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' כג אות ח
ג/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קל {הנחה בעזרה}
ג/ד מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' סה
ג/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' קצא {מל"מ}, תכו
ג/ד מסורה חי"א עמ' יח
ג/ד משאת המלך ח"ב סי' רעג {לינה}
ג/ד משנת משה ר"ה עמ' קלא
ג/ד משנת שמחה
ג/ד נחלת עזרא ח"ב סי' לט {מל"מ}
ג/ד נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' רסא {מל"מ}
ג/ד נתן פריו מכות עמ' קסט, קעז
ג/ד ספיקא דרבנן עמ' קסח
ג/ד עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' שח
ג/ד עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 188 {ואע"פ שעדיין לא התוודה עליהם שאין הקריאה מעכבת}
ג/ד ענפי ארז (זי') דף רה ע"ב
ג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פא
ג/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פא
ג/ד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קו, קיג, קיד, קנג, רא, שעד
ג/ד פרי שמואל מכות עמ' קלא, קלד
ג/ד פתרון תורה עמ' 279
ג/ד צבי תפארת סי' מד ח"ב
ג/ד ציץ הקודש ח"א דף מ ע"ג, מז ע"ב
ג/ד קול דודי סוטה סי' תתלה
ג/ד קרית מלך
ג/ד ראש אליהו ח"ב עמ' רמז {מל"מ}
ג/ד ראשי בשמים (רבין) עמ' קסג {מל"מ}
ג/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רסו
ג/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שב {קריאה לא מעכבת}
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפג
ג/ד שנות חיים (קלוגר) עמ' רלד {מל"מ}
ג/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קנח {מל"מ}
ג/ד שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' מו
ג/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קעב
ג/ד שרידי אש ח"א עמ' שצז
ג/ד תורת הקדש ח"ב עמ' רנח
ג/ה אור שמח
ג/ה אנצי"ת ע' אכילת בכורים הע' 11, 55, 60
ג/ה אתוון דאורייתא כלל ב (דף ו ע"ג)
ג/ה בדבר מלך חט"ז עמ' שלט
ג/ה בדבר מלך חי"ח עמ' רצז {אכילת בכורים כאכילת תרומה לכל דבריו יתר בביכורים שהן אסורין לאונן וכו'}
ג/ה בכורי הארץ עמ' 179 {רמב"ם}, 237 {ר"י קורקוס}
ג/ה ברור הלכה יבמות עג ע"א ציון ז
ג/ה בשבילי הקרבנות סי' ב אות ד, סי' ג אות יד {כאכילת תרומה}
ג/ה הגהות חבר בן חיים
ג/ה הדר דוד עמ' כד
ג/ה זהב התרומה ביכורים עמ' רטז, ריח
ג/ה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רפה
ג/ה חזון יחזקאל כתובות פ"ה ה"א
ג/ה יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רפז, רצו
ג/ה מחנה יוסף ח"ג עמ' סח
ג/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רג, ח"ג עמ' קנא, קנג {לימוד ממעשר שני}
ג/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' שמה, שע-שעא
ג/ה מנחת חינוך מצוה רפב (דף צד ע"ג)
ג/ה מסורה חי"א עמ' יח
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה משא יד ח"א עמ' שמב, שמד
ג/ה נר מצוה (ואלק) שרשים דף לא ע"ג
ג/ה פרי עץ חיים (קרויס) עמ' סא, רלט, שעח, שפ
ג/ה ציץ אליעזר ח"ב סי' טז אות ח
ג/ה קרית מלך
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפד
ג/ה שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תפח
ג/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רי
ג/ה שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' קנה
ג/ה תורת הקדש ח"ב עמ' רנח-רנט
ג/ו אבני אש (מילר) עמ' שעז
ג/ו אברהם יגל
ג/ו אוצרות הרמב"ם
ג/ו אור שמח
ג/ו אחרית השנים עמ' צד
ג/ו אמרי כהן (הולנדר) עמ' רנד-רנה {כ"מ ורדב"ז}
ג/ו בדבר מלך חי"ח עמ' רצח {ומנין שהביכורים אסורין לאונן שהרי נאמד בהן ושמחת בכל הטוב מכלל שהוא חייב לאוכלן בשמחה ולא באנינות והאוכלן באנינות מכין אותו מכת מרדות}
ג/ו בני שלשים עמ' עו {ביכורים אסורים לכהן}
ג/ו ברור הלכה יבמות עג ע"א ציון ז
ג/ו גבורת יצחק ביכורים עמ' קכה-קכו
ג/ו גבורת יצחק מכות עמ' שח
ג/ו הפרדס שנה כ חוב' ד עמ' 28
ג/ו זהב התרומה ביכורים עמ' ק, קס
ג/ו זכרון סופרים {שהרי נאמר בהן ושמחת וכו'} [עיין תשו' מהרי"א יו"ד סימן שע"ב]
ג/ו זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רפה-רפו
ג/ו חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שיא {אונן}
ג/ו חזון יחזקאל תרומות פ"ז ה"י
ג/ו חי' הגאון אדר"ת עמ' ו {שנאמר ושמחת}
ג/ו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רצו
ג/ו יד יצחק (הכהן)
ג/ו ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלה
ג/ו יצחק ירנן
ג/ו כתר המלך דף לא ע"ב
ג/ו מבית מאיר ח"ג עמ' צו
ג/ו מגילת ספר לאוין דף קמט ע"ג
ג/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף ריד ע"ב
ג/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רג, ח"ג עמ' קנ-קנא, קנג
ג/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' שע-שעא
ג/ו מנחת חינוך מצוה רפב (דף צד ע"ג)
ג/ו מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רסח
ג/ו מסורה ח"ג עמ' כא, חי"א עמ' יח
ג/ו מעיני המים
ג/ו מעשה רקח
ג/ו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"א דף י
ג/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' לב
ג/ו משא יד ח"א עמ' שמב, שמד
ג/ו נועם חי"ח עמ' י
ג/ו נחלת עזריאל (גרין) עמ' קצח
ג/ו נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' קג עמ' קע
ג/ו נשמת כל חי ח"א דף כז ע"ב
ג/ו נתן פריו מגילה עמ' רלג
ג/ו עמודי אור סי' עב אות א
ג/ו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' צט, רכא
ג/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לה
ג/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נז
ג/ו קול צופיך עמ' רצג
ג/ו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קנג, קנז-קנח {ושמחת בכל הטוב}
ג/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצ
ג/ו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שו
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' רפד
ג/ו שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שמו
ג/ו שעורי הרב חלה עמ' קנה, קסה
ג/ו שרשי הים דף קמח
ג/ו תורת המלך (צדוק) סי' ז ס"ק ה
ג/ו תורת הקדש ח"ב עמ' רנט
ג/ו תחומין ח"ב עמ' 148
ג/ו תכלת מרדכי (קלצקי) דף סה ע"א-ע"ג, סו ע"א-ע"ד
ג/ז אנצי"ת ע' בכורים הע' 261-263
ג/ז גבורת יצחק ביכורים עמ' קסב, קצה, קצז, ריג
ג/ז הערות ר"י ליינר
ג/ז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' שו
ג/ז זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שכט
ג/ז זהב התרומה ביכורים עמ' קעה
ג/ז חי' משנה פסחים עמ' רכח
ג/ז חסדי דוד ח"א עמ' תקטו
ג/ז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רע
ג/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפז
ג/ז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלד
ג/ז יראה ואהבה עמ' רצג
ג/ז ישורון ד עמ' תקע = חי' הרד"ל למשניות ביכורים {אין מעטרים בפירות שלא משבעת המינים}
ג/ז לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 145
ג/ז מעשה רקח
ג/ז ספרי דבי רב ח"ד עמ' קפט
ג/ז ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' קפד
ג/ז ערבי נחל (תשסד) עמ' תרטז
ג/ז ערהשה"ע זרעים סי' קמ אות יח
ג/ז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' עה, צח, רכב, שמא, שעו
ג/ז צפנת פענח שמות עמ' קלז, קלט, דברים עמ' רלו
ג/ז קרית מלך
ג/ז קרן פני משה ח"א עמ' רלט
ג/ז רלב"ג דברים פכ"ו פסוק ב עמ' רעה
ג/ז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שא {הביאם בכלי אחד}
ג/ז רנת יצחק תענית עמ' רלג-רלה
ג/ז תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קעח-קפד
ג/ח אמרי חן (לוונברג) חלה וביכורים עמ' קלב-קלג
ג/ח אנצי"ת ע' בכורים הע' 265-267, 269
ג/ח גבורת יצחק ביכורים עמ' צד, צו, ריג
ג/ח העלם דבר סי' קכה
ג/ח זהב התרומה ביכורים עמ' ע
ג/ח חי' ר' חנוך הענאך עמ' רלח
ג/ח חלת לחם (תשנח) עמ' רכב
ג/ח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רפה
ג/ח יין מלכות (שניאורסון) עמ' 285-290
ג/ח ישורון ד עמ' תקעח = חי' הרד"ל למשניות ביכורים {בכלי מתכות}
ג/ח לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 145
ג/ח מוריה ה גל' יא (ר"ח שעוועל)
ג/ח מחשבת הקודש ח"ב דף לז ע"ג, לח ע"ג, לט ע"א-ע"ג
ג/ח מעשה רקח
ג/ח משנת יעקב
ג/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פא
ג/ח ערהשה"ע זרעים סי' קמ אות יט
ג/ח פרי עץ חיים (קרויס) עמ' מט, קה, קיז, קיח, קכח, קמב, ריח, ריט, שעה, שעז
ג/ח צבי תפארת סי' לו
ג/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קצ, קצב
ג/ח קרן פני משה ח"א עמ' רמ
ג/ח שם טוב - השלמה
ג/ח תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קעח-קפד
ג/ט אמונת יהושע עמ' אלף תריג {לעטר}
ג/ט אנצי"ת ע' בכורים הע' 271-273, 277, 278
ג/ט בני יעקב
ג/ט גבורת יצחק ביכורים עמ' סט, רא-רב
ג/ט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לג [ירושלמי ביכורים פ"ג]
ג/ט חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קצ
ג/ט חסדי דוד ח"א עמ' תקיז
ג/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעג, כרך ב ח"ב עמ' קצ
ג/ט ישורון ד עמ' תקעז = חי' הרד"ל למשניות ביכורים {"הגוזלות שבידם"}
ג/ט לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 147
ג/ט מחנה יוסף (תשעב) סי' נז אות ז
ג/ט מטה יחיאל סי' קיב {מל"מ}
ג/ט מילי דמרדכי
ג/ט מנחת אהרן ביכורים עמ' קכה
ג/ט מנחת חינוך ח"א עמ' שנה, ח"ב עמ' תעה
ג/ט מעשה רקח
ג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ט נועם חכ"ה עמ' לה
ג/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פא
ג/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכב
ג/ט פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קג, שע
ג/ט פתרון תורה עמ' 279
ג/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קצב {ראב"ד}
ג/ט קול יעקב (שאול)
ג/ט קרית מלך
ג/ט ראשית בכורים דף סא ע"א {קרבן עמו}
ג/ט שו"ת ר"י מילר עמ' ריג {ראב"ד}
ג/י אבני חפץ ח"ד עמ' פ
ג/י אהל יששכר סי' עז
ג/י אחרית השנים עמ' כח
ג/י אמרי כהן (הולנדר) עמ' רנה {כ"מ}
ג/י אמת ליעקב מקרא עמ' רצד, רצז
ג/י ארחות ימים עמ' קלד
ג/י בדבר מלך ח"י עמ' קלב
ג/י בדי הארון (הכהן) עמ' 111
ג/י בכורי הארץ עמ' 73 {וידוי}, 228-229 {אלו פסוקים הוא קורא, קריאה בלה"ק}, 231 {וידוי והבאה יחד}, 234, 237
ג/י ברכות שמים מכות פ"ג אות שז
ג/י גבורת יצחק (תשמח) דף עג
ג/י גבורת יצחק (תשסו) עמ' סט
ג/י גבורת יצחק ביכורים עמ' כח, נו, רב, רד-רה
ג/י גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' ו, יח, קלה
ג/י גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' יח {דרך אמונה}
ג/י דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תמד
ג/י ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תרס
ג/י זאת ליעקב דברים עמ' תמה
ג/י זהב התרומה ביכורים עמ' קנט, קסא
ג/י זהב התרומה מ"ש עמ' רפח
ג/י זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רפה
ג/י זרע אברהם (כטורזא) דף עו ע"ב, עז ע"ב
ג/י חי' הגאון אדר"ת עמ' צ {מ"ע לקרוא}
ג/י חי' הרי"ט עמ' קמז
ג/י חי' ר' חנוך הענאך עמ' רלה
ג/י חי' ר"י באב"ד
ג/י חקרי זמנים ח"ב עמ' שטו
ג/י ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלה
ג/י כח מעשיו הגיד לעמו דף מו ע"ג
ג/י להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קב
ג/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כב אות ה {מצות קריאה נפרדת ממצות הבאה}
ג/י לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כב ס"ק ה
ג/י לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצה
ג/י מילי דמרדכי
ג/י מנחת חינוך ח"ג עמ' תכו
ג/י מענה לשון עמ' ריט
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/י משאת המלך (תשסז) עמ' צח
ג/י נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קכה
ג/י נתן פריו מגילה עמ' רלג
ג/י ספרי דבי רב ח"ד עמ' קצב
ג/י עבודת משא (מאיר) ח"א
ג/י עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 188 {מצות עשה להתוודות במקדש על הביכורים, מתחיל וקורא ואין קורין אלא בלשון הקודש}
ג/י ערהשה"ע זרעים סי' קמא אות א
ג/י פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קט, שעד
ג/י פרי שמואל מכות עמ' קל, קלג
ג/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רד
ג/י קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשצ
ג/י קול דודי סוטה סי' תתלה
ג/י רלב"ג דברים פכ"ו פסוק ג עמ' רעו
ג/י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שד
ג/י שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעז) עמ' תלב
ג/י שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צג
ג/י שיח ערב קדשים עמ' תנא
ג/י שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שמג
ג/י שערי זיו ח"א דף צב ע"ב
ג/יא בדי הארון (הכהן) עמ' 111
ג/יא בית אלהים שער א עמ' שטו
ג/יא ידי אליהו
ג/יא ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלד
ג/יא להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קי
ג/יא משנת חיים מנחות עמ' שמז
ג/יא משנת רבנו עמ' ריב {בקול רם}
ג/יא נתן פריו מגילה עמ' רל
ג/יא נתן פריו מכות עמ' קעח
ג/יא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שעד
ג/יא שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 47
ג/יא תחומין ח"ו עמ' 92
ג/יב אדמת יהודה
ג/יב אולם המשפט סי' קד סעיף ג {כ"מ}
ג/יב אור הישר [לח"מ הל' בכורות פ"א הט"ז]
ג/יב אור שמח
ג/יב אלומות יוסף (תשנ) עמ' ריט
ג/יב אמונת יהושע עמ' אלף תקעח {קרבן ושיר}, אלף תקפט {מניף}
ג/יב אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קלו
ג/יב אמרי כהן (הולנדר) עמ' רנו
ג/יב אנצי"ת ע' בכורים הע' 279, 280, 290, 292, 295, 297, 301, 312
ג/יב אשר למלך
ג/יב באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קסה
ג/יב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' נח אות ב
ג/יב בדבר מלך ח"ט עמ' ס
ג/יב בדבר מלך חי"ב עמ' רצב
ג/יב בדי הארון (הכהן) עמ' 111
ג/יב בדרך המלך עמ' לח, רמב
ג/יב בית ישחק
ג/יב בכורי הארץ עמ' 73, 178, 180, 229-230 {תנופה}, 404
ג/יב בנין אריאל יאיר עמ' 157-158 {מלך גדול}
ג/יב ברור הלכה מכות יז ע"א ציון ל, יח ע"ב ציון ה
ג/יב ברור הלכה סוטה יט ע"א ציון ג פסקה ב {מעשה רקח}
ג/יב ברכות שמים מכות פ"ג אות שיד-שטו
ג/יב ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קסו
ג/יב בשבילי הקרבנות סי' ב אות י {מצות הנחה}
ג/יב גבורת יצחק ביכורים עמ' קמט, קנא, קנג-קנה, קסג, קצא, קצו-קצז, רו
ג/יב גבורת יצחק מכות עמ' שיד-שטו
ג/יב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קכב {בקרן מערבית דרומית}
ג/יב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעג
ג/יב גור אריה דברים פ' כו הע' 99
ג/יב גן שושנים ח"ב עמ' עא
ג/יב דברות משה זרעים עמ' תרה {הגיע להר הבית נוטל הסל על כתיפו הוא בעצמו ואפילו היה מלך גדול שבישראל}
ג/יב דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קסה {קרבן לא מעכב}
ג/יב דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיא {קרבן ושיר}
ג/יב הערות ר"י ליינר
ג/יב הר המלך ח"ז עמ' עז
ג/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 15
ג/יב וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רסה
ג/יב וזרח השמש עמ' שכח
ג/יב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' של
ג/יב זהב התרומה ביכורים עמ' לו, קסו
ג/יב זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רפה
ג/יב חדושים ובאורים (גרי') חגיגה ח ע"א
ג/יב חי' הגאון אדר"ת עמ' פה {קרבן לא מעכב}
ג/יב חי' הגר"מ והגרי"ד
ג/יב חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' לו
ג/יב חי' הריצ"ד
ג/יב חי' ר' חנוך הענאך עמ' רלה
ג/יב חי' ר"י באב"ד
ג/יב חיי אברהם (צציק) עמ' לט-מ, נא
ג/יב חנוכת הבית עמ' סו
ג/יב חסדי דוד ח"א עמ' תקיח
ג/יב יד בנימין ר"ה עמ' מו {הקרבן אינו בגדר מצוות שמחה}
ג/יב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' שיא
ג/יב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעג
ג/יב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלד
ג/יב כנה"ג [עי' תוי"ט]
ג/יב כרע רבץ עמ' תרכא {השתחוה}
ג/יב לחם יהודה
ג/יב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 67
ג/יב מדה טובה ח"ב עמ' 413-415, 419-420, 446 {רדב"ז}
ג/יב מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מב או"ק ז
ג/יב מחנה יוסף סוטה עמ' סא
ג/יב מלכות יהודה וישראל עמ' 68, 211
ג/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קל {הנחה בצד המזבח ולא בקרן}
ג/יב מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' צח, קכא
ג/יב מנחת חינוך ח"א עמ' צח, שנד-שנה, ח"ב עמ' סה {כ"מ}, תעה
ג/יב מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שו
ג/יב מעשה רקח
ג/יב מרגניתא דר"מ
ג/יב משאת מרדכי מכות עמ' קיג
ג/יב משנה יפה ביכורים פ"ב מ"ד
ג/יב משנת חיים שמות עמ' רטו
ג/יב משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' שח-שט
ג/יב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תסה-תסו
ג/יב משנת יעקב קרבנות עמ' ו
ג/יב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קלב {כ"מ}
ג/יב נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קפו {כ"מ}
ג/יב נועם חכ"ד עמ' רג
ג/יב עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קכא
ג/יב ענפי ארז (זי') דף עא ע"ד, רה ע"ב
ג/יב פני משה (שלז')
ג/יב פרי עץ חיים (קרויס) עמ' עב, צט, קח, קט, קיא, קכח, קצח, רב, רד, ריג, שעא, שעב
ג/יב פרי שמואל מכות עמ' קל-קלא
ג/יב צהר גל' ו עמ' 30 {המלך בא}
ג/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רלט
ג/יב קול יהודה (גרשוני) עמ' שנב
ג/יב קול צופיך עמ' רצב
ג/יב קרית מלך
ג/יב קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רלח {בקרן דרומית מערבית}
ג/יב קרן פני משה ח"ב [רש"י דברים כו פסוק י]
ג/יב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כז
ג/יב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שא {הקרבן לא מעכב}
ג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תג
ג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רנא
ג/יב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שלט
ג/יב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צג
ג/יב שיח ערב קדשים עמ' תנב
ג/יב שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קמט
ג/יב שלמי שמחה ח"א עמ' קפו {כ"מ}
ג/יב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שמ
ג/יב שנות חיים (קלוגר) עמ' יט
ג/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רלט
ג/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קז, קלה, קלז, קלח
ג/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' רטז
ג/יב שעת הכושר דף פה ע"ד {כ"מ}
ג/יב תורה שלמה שמות פכ"ב אות תפב
ג/יב תורת החוף ימים סי' ג אות ב
ג/יב תורת המלך (צדוק) סי' ד ס"ק ד
ג/יב תורת זרעים עמ' קכא-קכב
ג/יב תורת רפאל או"ח ח"ב דף קכו ע"ב
ג/יג אור הישר [אור הישר משניות ביכורים פ"ג מ"ב]
ג/יג אמונת יהושע עמ' אלף תרפט
ג/יג אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קלו
ג/יג אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קפג
ג/יג אנצי"ת ע' בכורים הע' 305
ג/יג אשר למלך
ג/יג בדבר מלך חט"ז עמ' קח
ג/יג בכורי הארץ עמ' 73, 178, 180
ג/יג בשבילי ההודאה סי' יא ס"ק י
ג/יג בשבילי הפסח סי' לג אות י, סי' לח אות י {משיגיעו לעזרה}
ג/יג גן שושנים ח"ב עמ' עא
ג/יג חי' הגר"מ והגרי"ד
ג/יג חסדי דוד ח"א עמ' תקיז
ג/יג חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף סד ע"ג
ג/יג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עט
ג/יג יחי המלך פרק כז
ג/יג מגידות (תשמ) עמ' רסא
ג/יג משנת יעקב
ג/יג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תסה-תסו
ג/יג פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' לב
ג/יג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שעא
ג/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שמח
ג/יג שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' קצא
ג/יג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שמ
ג/יג שנות חיים (קלוגר) עמ' יג
ג/יג תורת לויים דף לג
ג/יד אבי עזרי ח"ה
ג/יד אהבת אברהם עמ' כה {טוען לינה}
ג/יד אמרי כהן (הולנדר) עמ' רנז
ג/יד אנצי"ת ע' בכורים הע' 308, 309, 311
ג/יד אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' רכח
ג/יד בארות נתן עמ' סב, סח
ג/יד בדבר מלך ח"ה עמ' רד
ג/יד בדרך המלך עמ' קפו
ג/יד בית אבי ח"ב סי' סז עמ' צז {לינה בכה"ג המקריב חביתין}
ג/יד בכורי הארץ עמ' 73, 79, 178, 396
ג/יד ברור הלכה חגיגה יז ע"א
ג/יד ברור הלכה פסחים צה ע"ב אחרי ציון ג, סוכה מז ע"א אחרי ציון ד
ג/יד ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 190
ג/יד בשבילי הקרבנות סי' ב אות יב {תנופה מעכבת}
ג/יד גבורת יצחק ביכורים עמ' יח, סא, צה, קנח, קסב-קסג, קצז
ג/יד גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קכא
ג/יד גבורת יצחק מכות עמ' שטז
ג/יד גבורת יצחק שבועות עמ' נט {שבעה דברים}
ג/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 235
ג/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמט
ג/יד ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקנא, תקנג
ג/יד זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שכו
ג/יד זהב התרומה ביכורים עמ' קיט
ג/יד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לג
ג/יד זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רפה-רפז
ג/יד חי' ר' חנוך הענאך עמ' רלח
ג/יד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' נג-נד
ג/יד חנוכת הבית עמ' כג, סו
ג/יד חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רכד-רכה
ג/יד יד בנימין ר"ה עמ' מא {השמיט לינה ברגלים}
ג/יד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלד
ג/יד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' רצח
ג/יד ישועות כהן לקוטים סי' לד ס"ק ה
ג/יד כתר המלך דף לא ע"א
ג/יד כתר כהונה במדבר סי' תרסח
ג/יד לחם חקי עמ' רלז, רצז-רצח
ג/יד לחם יהודה
ג/יד מחשבת הקודש ח"ב דף כד ע"ג
ג/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קל {השמיט הנחה}
ג/יד מנחת חינוך ח"א עמ' שנה, ח"ב עמ' סה, קנ
ג/יד מעשה רקח
ג/יד מקדש דוד קדשים קונ' ה ס"ק ו במנחת מרדכי
ג/יד מרגניתא דר"מ
ג/יד משנת יעקב כאן, והפלאה עמ' שח-שט
ג/יד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תסה-תסו
ג/יד נועם חט"ו עמ' קמו {טעון לינה}
ג/יד נזר המלך
ג/יד ספיקא דרבנן עמ' סט
ג/יד ספרי דבי רב ח"ב עמ' שכב, ח"ג עמ' שכד
ג/יד עמק הנצי"ב פ' פנחס פסקא כא עמ' רע {לינה}
ג/יד ענפי ארז (זי') דף רג ע"ד
ג/יד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' עד-עה, צח, קט, קיח, רכ, רכב, שעה
ג/יד פרי שמואל מכות עמ' קל-קלא
ג/יד צפנת פענח שמות עמ' קלז
ג/יד קול דודי ר"ה סי' עג
ג/יד קרית מלך
ג/יד קרן פני משה ח"ב
ג/יד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הט"ו מקור 44 {לינה}
ג/יד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שא
ג/יד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רנא
ג/יד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' עה {מדוע לא כתב דין לינה בקרבנות}
ג/יד שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תצח
ג/יד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קצה
ג/יד שם משמואל פרשת תבוא שנת תרע"ב, ושנת תרע"ה, ושנת תרע"ו, ושנת תרע"ט {ז' דברים}
ג/יד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שכד
ג/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קז, קלה, קלז, קלח
ג/יד שעורי ר' יחיאל מיכל חגיגה אות ע, עד
ג/יד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קד ע"ג
ג/יד תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' רסו
ג/יד תורת רפאל או"ח ח"ב דף קכה ע"ד


ד/402 הלכות בכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ דרך אמונה
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ עטור בכורים
ד/רה"פ ערוך השלחן העתיד זרעים סי' קמא-קמב
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אור שמח
ד/א אמונת עתיך גל' 111 עמ' 147 {חזקה שליח עושה שליחותו במעשה שתלוי באחרים}
ד/א אמרי כהן (הולנדר) עמ' רנז
ד/א אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' ריב
ד/א בדבר מלך ח"ט עמ' סא
ד/א בית פנחס (וולף) עמ' 69
ד/א בכורי הארץ עמ' 236 {וידוי היינו קריאה}, 240, 396
ד/א בשבילי ההודאה סי' יא ס"ק י {קרבן ושיר}
ד/א בשבילי הפסח סי' לג אות י, סי' לח אות י {קרבן ושיר}
ד/א גבורת יצחק ביכורים עמ' קמט, קנב, קנד, קסב
ד/א דבר מאיר (ראק) סי' מו
ד/א דגל יהודה (קמינר) עמ' קטז
ד/א זהב התרומה ביכורים עמ' קכ
ד/א חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ד
ד/א חי' הרי"ט עמ' קמג
ד/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' רלח
ד/א חי' ר"י באב"ד
ד/א להורות נתן דברים עמ' קכט
ד/א מגל ח"י עמ' 88
ד/א מדה טובה ח"ד עמ' 307
ד/א מנחת חינוך ח"א עמ' שנה, ח"ג עמ' ק
ד/א מעין החכמה עמ' רפב
ד/א משאת מרדכי מכות עמ' קיג
ד/א משנת יעקב
ד/א משנת יעקב הפלאה עמ' שח-שט
ד/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תסה-תסו
ד/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' קכד
ד/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף צח ע"ב {אשה}
ד/א סוגיות בדיני ממונות עמ' 22
ד/א ספיקא דרבנן עמ' סט
ד/א עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 188 {אבל הוידוי אינו שווה בכל לפי שיש שחייבין להביא ואינן קורין}
ד/א פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רב, שנח, שעג
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תג
ד/א שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קנו
ד/א שלמי יוסף ר"ה עמ' שעב
ד/א שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' קצא
ד/א שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קצה
ד/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 296
ד/א שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' תקנג {מל"מ}
ד/א שפת אמת על התלמוד ח"ב דף כ ע"ב
ד/א תורת לויים דף לג
ד/ב אבן ישראל (פישר)
ד/ב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קטו
ד/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תסט
ד/ב אגרות הגרי"ד עמ' קעו
ד/ב אור הישר [אור הישר ערכין ג ע"א]
ד/ב אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 271 {מל"מ}, 280, 284, ע' אנדרוגינוס הע' 49-50
ד/ב אנצי"ת ע' בכורים הע' 52, 54
ד/ב ארצות החיים סי' כו ארץ יהודה אות ב עמ' שפה
ד/ב אשר למלך
ד/ב בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' לג
ד/ב בדבר מלך ח"ט עמ' מב
ד/ב בדבר מלך חט"ז עמ' שכט, שלז
ד/ב בית מאיר (תשע) שו"ת סי' א עמ' ב
ד/ב בכורי הארץ עמ' 261 {שליח}, 376 {אשה}, 402 {אשה}
ד/ב ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רכה
ד/ב ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קכו {גר}
ד/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רפט
ד/ב גרים וגרות עמ' צח
ד/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קעה
ד/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לג [ספרי דבי רב (פרדו) פ' כי תבוא דף רצד-רצה]
ד/ב חי' הגר"ח החדש עמ' תד
ד/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קיז
ד/ב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קעא
ד/ב חכמת גרשון עמ' קמו
ד/ב חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מו
ד/ב חמדת ישראל ח"ב דף כג ע"ד
ד/ב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רעז
ד/ב יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לז ע"ד
ד/ב ישורון ד עמ' תקעב = חי' הרד"ל למשניות ביכורים
ד/ב כיצד מזמנין ח"ב סי' ה אות ח ס"ק ו {אשה ועבד}
ד/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כב אות א, יא {ספק}
ד/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כב ס"ק יא
ד/ב מילי דמרדכי
ד/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שנד-שנה, ח"ג עמ' תכז, תלג
ד/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שלב
ד/ב מקדש יחזקאל
ד/ב משאת המלך ח"א סי' קי
ד/ב משנת יעקב
ד/ב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קלג, קלו
ד/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' קעג
ד/ב נחלת עזרא ח"ב עמ' 131
ד/ב נר יצחק (ארדיט) עמ' עא
ד/ב ספיקא דרבנן עמ' סט
ד/ב ספרי דבי רב ח"ד עמ' קצ
ד/ב עיון בלומדות עמ' קמז
ד/ב עיר מקלט עמ' קכ
ד/ב פני המלך (שטרן)
ד/ב פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שנח
ד/ב קובץ חי' תורה (סול') עמ' ח
ד/ב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רעז
ד/ב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' עב עמ' קעח-קעט {שליח ואשה בתנופה}
ד/ב שדה הארץ ח"ב דף טו ע"ד
ד/ב שהם וישפה ח"ב
ד/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' פח
ד/ב שפע טוב (טייטלבוים) עמ' קצג {שליח}
ד/ב שפתי ראם דף לד ע"ב {אשה}
ד/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 192
ד/ג אבן מלוכה (רביע)
ד/ג אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' קטו
ד/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תע {מל"מ}
ד/ג אגרות משה או"ח ח"ב סי' קיג {מל"מ}
ד/ג אדם וביתו (תשסב) עמ' 114-115
ד/ג אדם וביתו (תשסט) עמ' 139
ד/ג אדרת אליהו (ראם) עמ' קט
ד/ג אהל שרה לאה עמ' תרעח
ד/ג אהלי יהודה (הכהן) דף מ ע"א {מל"מ}, מג ע"א
ד/ג אוצר א"י ח"ג עמ' 126, ח"ה עמ' 177-178, 182
ד/ג אוצרות הרמב"ם
ד/ג אור חדש (בלומ') דף יג ע"ג
ד/ג אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 210
ד/ג אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' ז
ד/ג אחרית השנים עמ' סז
ד/ג איים בים מכות פ"ג סי' כג אות ד
ד/ג אמרי חן (לוונברג) חלה וביכורים עמ' קלג-קלז
ד/ג אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצא, נזיקין ח"א עמ' קפה, מקרא עמ' ס
ד/ג אנצי"ת ע' אבות (א) הע' 32, 34, 37, ע' גר הע' 92, 94, 99
ד/ג אש דת (תשמח) עמ' רפט
ד/ג אש תמיד עמ' תסג
ד/ג אשר למלך
ד/ג באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנה
ד/ג בגדי כהונה (פרחיא) דף מב ע"ג
ד/ג בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' יט
ד/ג בדבר מלך ח"ט עמ' מז
ד/ג בדבר מלך חט"ז עמ' שלד
ד/ג בית אהרן וישראל גל' לא עמ' לט {מל"מ}
ד/ג בית ארזים - ס' הגליונות
ד/ג בית נפתלי (תשסו) עמ' רלד
ד/ג בכורי הארץ עמ' 238, 252 {גר}
ד/ג בני יעקב [עי' כנה"ג]
ד/ג בנין אב (שולמן) סי' מג אות ב
ד/ג בנין אריאל ח"א עמ' רצו
ד/ג ברור הלכה נדרים לא ע"א ציון ד פסקה א
ד/ג בריכות מים דף א ע"ב {מל"מ}, יג ע"ג
ד/ג ברכות אבי דף מה ע"א
ד/ג ברכות שמים מכות פ"ג אות שמא-שמב, שמד
ד/ג ברכי יוסף או"ח סי' קצט ס"א
ד/ג ברכת הארץ (עמנואל) עמ' 202
ד/ג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לא
ד/ג גבורת יצחק (תשמח) דף עו-עז
ד/ג גבורת יצחק (תשסו) עמ' עב-עג
ד/ג גבורת יצחק מ"ש עמ' ריז-ריט, ביכורים עמ' כב, כד-כה, כז, עז
ד/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצד
ד/ג גליונות אבני נזר
ד/ג גליוני הגר"ש עמ' פג {מל"מ}
ד/ג גרים וגרות עמ' צז-צט, קא, קה
ד/ג דברות משה גיטין עמ' תקה
ד/ג דברות משה זרעים עמ' תקסט, תקע {ולאברהם היתה השבועה תחלה שיירשו בניו את הארץ וכ"מ}, תקעו {הגר מביא וקורא ומל"מ}
ד/ג דברי איש דף יג ע"א
ד/ג דברי יואל מועדים ח"ה עמ' רפט {גר}
ד/ג דברי יואל שמות ח"ב עמ' קנז, דברים עמ' קס
ד/ג דברי יוסף (קונביץ) עמ' 1
ד/ג דברי שאול בראשית עמ' רעד, במדבר עמ' נ, דברים עמ' קמה
ד/ג דברי שלמה (שלם) דף כב ע"א
ד/ג דברי שמואל (מודליאנו) עמ' מ
ד/ג דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תיח {מל"מ}
ד/ג דרשות מהר"ם חביב עמ' תסו
ד/ג הדרום ז עמ' 36
ד/ג המנהיג עמ' רכו
ד/ג הערות ר"י ליינר
ד/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לו
ד/ג ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א פה ע"ב]
ד/ג וכתורה יעשה ח"ב דף יד ע"א
ד/ג וענפיה ארזי אל (תשסו) בראשית-שמות עמ' קח {מל"מ}
ד/ג זהב התרומה - חלה עמ' תרטז
ד/ג זהב התרומה ביכורים עמ' כז
ד/ג זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תרנג {גר יכול לומר לאבותינו}
ד/ג זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קצו
ד/ג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לג [עי' סוף הל' מע"ש, שו"ת הרדב"ז לשונות הרמב"ם סי' רכ, פרי עץ חיים (אביגדור) דף קו, שנות חיים פ' כי תבוא, עדות ביהוסף ח"ב דף קיז]
ד/ג זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' לד ס"ק א
ד/ג חוקת עולם עמ' 142-143 {גר}
ד/ג חזו"א זרעים ליקוטים סי' ט ס"ק ב, שבת סי' מה ס"ק ב
ד/ג חזון יחזקאל בכורים פ"א ה"ג
ד/ג חזון נחום זרעים ח"ג עמ' סב, קע, קעב-קעג
ד/ג חי' הגר"ח החדש עמ' תד, תו, תח, תיב
ד/ג חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רסא
ד/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ריב
ד/ג חידושין על התורה לרבנו תם עמ' תסא
ד/ג חכמת גרשון עמ' רד-רה
ד/ג חכמת התורה בהעלותך עמ' רצג {מל"מ}
ד/ג חלקת יוסף (ברקוביץ) סי' מו
ד/ג חלת לחם (תשנח) עמ' נו {כ"מ}
ד/ג חקרי לב (המאור) חו"מ ח"א עמ' רס
ד/ג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רעג
ד/ג יד המלך (פלומבו)
ד/ג יד ישראל ח"א
ד/ג ידיו של משה
ד/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפח, קצ
ד/ג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלב
ד/ג ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קצה, רא {כהנים ולוויים}
ד/ג ימי שלמה
ד/ג יסודי ישורון ח"ב עמ' קצב
ד/ג יצחק ירנן
ד/ג יקב זאב דף עג ע"ב
ד/ג יתר הבז (תקמז)
ד/ג יתר הבז (תשסח) עמ' קנג
ד/ג כהונת רפאל עמ' כא, קצה
ד/ג כנה"ג
ד/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' לה
ד/ג כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' ריח
ד/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' ריז
ד/ג כתר כהונה במדבר סי' רכג {מל"מ}
ד/ג כתר נהורא (קאפלין) סי' ע אות ב
ד/ג כתר נהורא עמ' קעח
ד/ג להורות נתן דברים עמ' קל
ד/ג לחם חקי עמ' יז, כג, כה, כז
ד/ג לפרקים (תשסב) עמ' שה
ד/ג לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 291
ד/ג לקוטי שיחות חלק ל עמ' 87
ד/ג לשון למודים או"ח דף יז ע"ג
ד/ג מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קצח {כ"מ}
ד/ג מבוא למשנה תורה עמ' 362
ד/ג מגדל צופים ח"ה סי' פז
ד/ג מגדנות נתן דף רצא ע"ד
ד/ג מגן גבורים (או"ח) סי' נג ס"ק ו, סי' קצט ס"ק א
ד/ג מגן צבי עמ' צז, קכג, רצג, תל, תמא, תמד, תמו, תמט
ד/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' תפח
ד/ג מוריה גל' רלו עמ' קטו
ד/ג מחנה יהודה (אשכנזי) דף קנז ע"א
ד/ג מטה אהרן (הלוי) דף נז ע"ב
ד/ג מי מרום על הגדה של פסח - הוספות (במהד' תשמט) עמ' קיז {לויים חייבים}
ד/ג מילי דמרדכי
ד/ג מכתב לחזקיהו דף יד ע"ב, עט ע"ד
ד/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ריד, ח"ג עמ' קכה {כהן מעשרם}
ד/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' תכז
ד/ג מנחת חינוך מצוה תרו (דף קז ע"ג)
ד/ג מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' רמב
ד/ג מעיני המים
ד/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף יג ע"א
ד/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' פא, שלה, ח"ב עמ' קצח
ד/ג מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקפד (רכ)]
ד/ג מקום דוד [משאת משה או"ח סי' י]
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ג משאת המלך (תשסז) עמ' צט {אברהם}
ד/ג משאת המלך ח"ב סי' רעב {ולאברהם}
ד/ג משיב דבר ח"ה סי' פו
ד/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקכד
ד/ג משנת חיים דברים עמ' תפב
ד/ג משנת חיים הל' פסח עמ' קז-קח
ד/ג משנת יעבץ שמיטה עמ' קנא, קנד
ד/ג משנת יעקב כאן, מדע עמ' שה, נשים ח"ב עמ' שטז
ד/ג משפטי עזיאל ח"ב עמ' רח, רטו
ד/ג משק ביתי סי' קכד (נד ע"ב)
ד/ג נוה צדק הל' מגילה פ"ג ה"ד {גר}
ד/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות יא
ד/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' א אות ח, סי' יט אות יא
ד/ג נחלת עזרא ח"ב עמ' 131 {מל"מ}
ד/ג נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לח אות א
ד/ג נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ה אות יא
ד/ג נחמד למראה ח"ב דף קצא ע"א
ד/ג נמוקי הגרי"ב
ד/ג נפש הרב עמ' נז
ד/ג נר למאור (רבינוביץ) דף טו ע"ד {מל"מ}
ד/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף צח ע"ב-ע"ג {גר מביא וקורא}
ד/ג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סז
ד/ג ספרי דבי רב ח"א עמ' ריח, ח"ד עמ' קצ, קצה
ד/ג עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ד/ג עיון בלומדות עמ' קמז
ד/ג עין חיים ח"א עמ' קעד {כהנים ולויים מביאים וקוראים}
ד/ג עין חנוך עמ' רעב
ד/ג עיני דוד
ד/ג עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קלו
ד/ג עיר מקלט עמ' קיז
ד/ג עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' מ
ד/ג עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקצח
ד/ג ענבי פתחיה עמ' 152, 164 {הגהות מל"מ}
ד/ג ענפי ארז (זי') דף רה ע"א
ד/ג עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף עח ע"ד {כהנים ולויים}
ד/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לט, ח"ב עמ' קכג
ד/ג פאר יעקב ח"ד עמ' רמד
ד/ג פני חמה דף כד ע"א
ד/ג פני משה (שלז')
ד/ג פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תשלד
ד/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' שס
ד/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תקנח {מל"מ}
ד/ג פרי עץ חיים (אביגדור)
ד/ג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' כו-כז, קפט-קצ, שנח, שס
ד/ג פרי צדיק (ר' צדוק) ויגש אות ד, בחוקותי אות יד {הגר מביא וקורא שנאמר לאברהם אב המון}
ד/ג פרי צדיק (ר' צדוק) לט"ו בשבט אות ג {וכן כהנים ולויים מביאין וקורין מפני שיש להם ערי מגרש}
ד/ג פרפרת הפרשה פרשת לך-לך פרק יז פסוק ה-ו, פרשת כי-תבוא פרק כו פסוק ג
ד/ג פרשת דרכים (תשנב) עמ' פז
ד/ג פרשת דרכים (תשסה) עמ' קכז
ד/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 169
ד/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 529
ד/ג ציוני מהר"נ
ד/ג ציץ אליעזר ח"ב - משנת המעשר פ"ה מי"ד
ד/ג צמיחת גאולתנו עמ' רנא
ד/ג צרור הכסף (גטיניו) דף קטו ע"ב
ד/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רמב-רמג
ד/ג קובץ חי' תורה (סול') עמ' א, ה
ד/ג קול דודי (תשף)
ד/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' רלט
ד/ג קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' פג {מפני שיש להם ערי מגרש}
ד/ג קרית מלך
ד/ג קרן פני משה ח"ב
ד/ג רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלו {גר}
ד/ג רווחא שמעתתא ח"א עמ' כב
ד/ג רמת שמואל (אג'ייני) דף קמו ע"ב [קרית חנה סי' כו]
ד/ג רנת יצחק יהושע עמ' קיד {שבועה לאברהם}
ד/ג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' ריט, משלי עמ' שנה
ד/ג רנת יצחק פ' חלק עמ' תקב
ד/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שלא, ח"ב עמ' קכח, שצג
ד/ג רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' כח
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רעז
ד/ג שאגת אריה סי' מט
ד/ג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' עב
ד/ג שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' צז
ד/ג שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 86
ד/ג שביתת יו"ט
ד/ג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צ, צב-צד
ד/ג שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' רי
ד/ג שו"ת מהרלב"ח סי' כד
ד/ג שו"ת ר"י מילר עמ' קב
ד/ג שמות בארץ (תשנט) עמ' רפ
ד/ג שמן ראש חנוכה ח"ב עמ' רפה
ד/ג שמע יעקב (פיעטרקוב תרסא) דף נה ע"א-נו ע"ג
ד/ג שנות חיים (קלוגר) עמ' טז
ד/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קנט
ד/ג שער יוסף דף קיד ע"ג {כנה"ג}
ד/ג שער יוסף דף קכד ע"א {כנה"ג}
ד/ג שערי זיו ח"א דף לח ע"א {כ"מ}
ד/ג שערי טהר ח"ח סי' קכב אות ה (שצט ע"ג) {כהנים ולויים}
ד/ג שפתי ראם דף לד ע"ב
ד/ג תורה שלמה בראשית פי"ז אות מב, שמות פכ"ג אות רנט
ד/ג תורה תמימה דברים פ' כו אות טז
ד/ג תורת המקרא עמ' 264
ד/ג תורת ירוחם ח"ב דף עח ע"ב {מל"מ}
ד/ג תורת לויים דף לד
ד/ג תורת מנחם - יין מלכות ח"ב עמ' קפה-קפז
ד/ג תורת מנחם ח"ס עמ' 340, 461
ד/ג תחומין חי"ב עמ' 90
ד/ג תפארת יהונתן (תרצד) דף עד ע"ב
ד/ד אבי עזרי ח"ד
ד/ד אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' פז
ד/ד אבן מלוכה (רביע) עמ' פט-צב
ד/ד אגרות הגרי"ד עמ' קעו
ד/ד אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שעו, שפג, קדשים סי' א
ד/ד אוהב מישרים עמ' יז {אבי עזרי}
ד/ד אור הישר [אור הישר ירושלמי ביכורים פ"א ה"ז]
ד/ד אור שמח
ד/ד אחר האסף עמ' תקכה
ד/ד איים בים מכות פ"ג סי' כג אות ב
ד/ד אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצא, נזיקין ח"א עמ' קפט
ד/ד אנצי"ת ע' בכורים הע' 82, 217
ד/ד אפר קדשים עמ' סו
ד/ד בדבר מלך ח"ט עמ' מד, רמא
ד/ד בדבר מלך חט"ז עמ' שלא
ד/ד בדבר מלך חי"ב עמ' קלה
ד/ד בית אהרן וישראל גל' ס עמ' לא, לה {הקונה שני אילנות - מביא וקורא}
ד/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רטז סעיף ה
ד/ד בכורי אברהם הקדמה עמ' 2-3
ד/ד בכורי הארץ עמ' 240-242 {קריאה מעכבת כשיש ספק}, 246-250, 261-265, 328-329, 427
ד/ד בני יהודה דף י
ד/ד ברכת מרדכי ב"ב עמ' שא
ד/ד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קצ
ד/ד גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מו ע"ד
ד/ד גבורת יצחק ביכורים עמ' לט, נא, נו, סא, סג
ד/ד דברות משה זרעים עמ' תקסו {קריאה מעכבת}, תקעג {קריאה מעכבת}, תקעז {הקונה שני אילנות}, תרכ {קריאה מעכבת}, תרסד {קריאה מעכבת}, תרסח {הקונה שני אילנות בתוך שדה של חבירו מביא ואינו קורא}, תרעה {שכל שאינו ראוי לקריאה מפני הספק הקריאה מעכבת בו}
ד/ד דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' קכד-קכז
ד/ד דברי יציב חו"מ עמ' רפא-רפב {מקדיש לבדק הבית}
ד/ד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתקלח
ד/ד הוראות שעה פ"ח
ד/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קמד
ד/ד זהב התרומה ביכורים עמ' מב, מז, קפט
ד/ד זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צד
ד/ד זר זהב (פראג) עמ' י, לא
ד/ד חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' א ס"ק ב, סי' ג ס"ק יא
ד/ד חי' הגאון אדר"ת עמ' א, ז-ח {מקדיש אותו}, פ, פז {כהן פודה}, פט-צ {שמא יבוא להפקיעם מתרו"מ, ולא משום מיחזי כשיקרא}
ד/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קפד, קפח
ד/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קט
ד/ד חמדת ישראל ח"ב דף כג ע"ג
ד/ד יורה חכימא (תשח) עמ' רסא
ד/ד יחוה דעת ח"ו עמ' פד
ד/ד כלילת יופי דף נה
ד/ד כרם אברהם עמ' פב
ד/ד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קכט ע"א
ד/ד לחם אבירים
ד/ד לחם יהודה
ד/ד מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' י-יא
ד/ד מדה טובה ח"ד עמ' 307
ד/ד מועדים וזמנים ח"ב סי' קכ
ד/ד מוריה גל' קעט עמ' סה
ד/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שנב-שנג, ח"ב עמ' שסג, ח"ג עמ' תכז
ד/ד מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' דבר דרבנן אי מפיק דאורייתא
ד/ד משנת יעקב קנין עמ' קלט
ד/ד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קלב
ד/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' קעג
ד/ד נחלת עזרא ח"ב עמ' 129
ד/ד עולת חודש ח"ג מאמר קכז, רפב
ד/ד עומק הפשט ח"ג עמ' מו
ד/ד עין יצחק תנינא ח"א עמ' רעה
ד/ד ענפי ארז (זי') דף רה ע"ג
ד/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכב
ד/ד ערהשה"ע זרעים סי' קלט אות ז
ד/ד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שנג
ד/ד פרי שמואל מכות עמ' קל
ד/ד קהלות יעקב ב"מ כא ג
ד/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' נא
ד/ד קובץ השמיטה עמ' שפט
ד/ד קונטרסי שעורים ב"ב דף קיד
ד/ד שאגת אריה סי' צ
ד/ד שו"ת מהרלב"ח סי' כד
ד/ד שיח התורה עמ' שנא {דרך אמונה}
ד/ד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קצא-קצב
ד/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 295
ד/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 96
ד/ד תניא רבתי ח"א עמ' 444
ד/ה אמונת יהושע עמ' אלף תקנ, אלף תרצא
ד/ה אנצי"ת ע' בכורים הע' 116, 118, 120-122, 125
ד/ה ארצות החיים סי' כו ארץ יהודה אות ב עמ' שפה
ד/ה באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' כח ס"ק ב
ד/ה בדבר מלך ח"ט עמ' מג, מו
ד/ה בדבר מלך חט"ז עמ' של, שלג
ד/ה בדי הארון (הכהן) עמ' 113, 117
ד/ה בכורי הארץ עמ' 167, 244-245
ד/ה ברכת מרדכי ב"ב עמ' שב, שז
ד/ה ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קצ, קצה
ד/ה גבורת יצחק ביכורים עמ' פו-פז, צ, צב
ד/ה היכל מלך
ד/ה התורה והמדינה חי"א עמ' תריט
ד/ה חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' א ס"ק ו
ד/ה חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קעה
ד/ה חי' ר' חנוך הענאך עמ' רמ
ד/ה חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קפד
ד/ה חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' רו
ד/ה יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רפד
ד/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפא
ד/ה יורה חכימא (תשח) עמ' רסג
ד/ה כרם אברהם עמ' עא, פא
ד/ה מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' עג, פב, פה, פח
ד/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' תכח
ד/ה משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקנב
ד/ה משנת יעקב
ד/ה נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קלה
ד/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף כב ע"ג
ד/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' שיז
ד/ה עטור בכורים ח"ב עמ' שנד
ד/ה עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קב
ד/ה עמק שאלה (טברסקי) עמ' שטו
ד/ה ענפי ארז (זי') דף קעב ע"א
ד/ה פרי עץ חיים (קרויס) עמ' לט, מא, קמ, קצו, רלג, שנז
ד/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/ה קרית מלך
ד/ה שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' קפח
ד/ה שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קצא-קצב
ד/ה שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שמג
ד/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 49
ד/ה תורת זרעים עמ' קיט
ד/ו אבי עזרי ח"ה
ד/ו אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' קיג
ד/ו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 193-196
ד/ו אבני זכרון (פפר) ח"א דף קו ע"ג, ח"ב - אבנים שלמות סי' כט אות א
ד/ו אבני נזר אהע"ז סי' שעה אות א
ד/ו אגם מים עמ' צג {בעל בנכסי אשתו, קנין פירות אינו כקנין הגוף}
ד/ו אוצרות יהושע עמ' קפב
ד/ו אור הישר [מל"מ הל' מלוה פ"ד הי"ד ד"ה עוד כתב]
ד/ו אור לישרים (איידליץ, תשב) דף רכז ע"ג
ד/ו אורים גדולים (תקיח), דרושים דף כד ע"ג-ע"ד
ד/ו אוריתא יג עמ' עח, קעח
ד/ו אחיעזר ח"ד סי' סג ס"ק א
ד/ו אחר האסף עמ' תקכה
ד/ו אנצי"ת ע' בכורים הע' 110
ד/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 278
ד/ו אש דת (תשמח) עמ' רפז
ד/ו אשר למלך
ד/ו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רט
ד/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קל-קלא
ד/ו בדבר מלך ח"ט עמ' מו
ד/ו בדבר מלך חט"ז עמ' שלג
ד/ו בדבר מלך חי"ז עמ' רחצ {המוכר שדהו לפירות הלוקח מביא ואינו קורא שקנין פירות אינו כקנין הגוף אבל מביא אדם מנכסי אשתו בכורים וקורא אע"פ שאין לו גוף הקרקע}
ד/ו בית הלוי ח"א סי' מט עמ' רטו
ד/ו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רכה
ד/ו בכורי הארץ עמ' 155 {מנכסי מלוג}, 157-158, 427
ד/ו בן יהודה סי' קכה
ד/ו בני דוד
ד/ו בני יעקב
ד/ו בני שמואל דף קח ע"ד
ד/ו ברור הלכה גיטין מז ע"ב ציון ד
ד/ו ברכות חיים ח"א עמ' פז
ד/ו גבורת יצחק ביכורים עמ' מט
ד/ו גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תרס
ד/ו דברות משה זרעים עמ' תקפ {המוכר שדהו לפירות הלוקח מביא ואינו קורא}
ד/ו דברי אברהם (מנדלסון) דף כו ע"ד {קנין פירות אינו כקנין הגוף}
ד/ו דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' צד ענף א, ה
ד/ו דברי יהודה דף פב ע"ב {קנין פירות לא כקנין הגוף}
ד/ו דברי יהודה סי' כד אות ח
ד/ו דברי יציב חו"מ עמ' קסד, רפא {אינו כקנין הגוף}
ד/ו דובב מישרים (וידנפלד) עמ' קד
ד/ו דובב שפתי ישנים עמ' 101
ד/ו דעת סופר אהע"ז סי' ל
ד/ו דרכי משה ח"א שמעתתא ה פ' יד, ח"ב שמעתתא ה פ' יב
ד/ו דרכי משה ח"ב שמעתתא ה פ' יב
ד/ו המשפט העברי עמ' 153
ד/ו הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רנט, תפו
ד/ו הר המלך ח"ד עמ' מג
ד/ו זבחי שלמה עמ' עד
ד/ו זהב התרומה ביכורים עמ' רסה, רפה
ד/ו זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קצד-קצה, קצט
ד/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לג [ברכת הזבח ערכין כו]
ד/ו זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 245, 241
ד/ו זכרון משה אליהו עמ' לו
ד/ו זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיג ע"א
ד/ו חדות הבושם עמ' סח {קנין פירות אינו כקנין הגוף}
ד/ו חוות אליעזר עמ' נא
ד/ו חוות בנימין ח"ג עמ' תרכח
ד/ו חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שט
ד/ו חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תמז
ד/ו חותם תכנית (ריינס) עמ' רלז
ד/ו חזון יחזקאל יבמות פ"ט ה"ד
ד/ו חזקה רבה חו"מ ח"ב עמ' 186
ד/ו חי' הגאון אדר"ת עמ' ז, כא {קנין פירות לאו כקנין הגוף}
ד/ו חי' הרי"ט עמ' קמה-קמו
ד/ו חי' חתם סופר
ד/ו חי' כתב סופר נזיקין עמ' יב
ד/ו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רמז, רמט, רנט, שבועות עמ' רג
ד/ו חי' ר' חנוך הענאך עמ' רמ
ד/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קפב-קפד, קפז
ד/ו חי' ר"א גוטמכר נשים עמ' קס, ב"ב עמ' קעא
ד/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קיב
ד/ו חיי נפש ח"ד עמ' שכד
ד/ו חיי נפש ח"ו עמ' צד
ד/ו חשב סופר עמ' קצג
ד/ו טהור רעיונים דף כד ע"א וע"ד
ד/ו טורי אבן המפואר חגיגה עמ' לו
ד/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א עמ' ס, תיז
ד/ו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רעו
ד/ו ימצא חיים עמ' רמט {קנין פירות אינו כקנין הגוף}
ד/ו יצחק ירנן
ד/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' שנד, שנה
ד/ו כתב סופר חו"מ סי' כט אות יח
ד/ו כתר נהורא עמ' קעח
ד/ו לבוש מרדכי ב"ב (תשעד) סי' כ אות ה
ד/ו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יב אות יא-יד
ד/ו לחם יהודה
ד/ו לחם רב (בוטון) סי' עו
ד/ו לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' רמז
ד/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רעז, ח"ב עמ' רצד
ד/ו מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש ז
ד/ו מזכרת חיים עמ' עו
ד/ו מילי דמרדכי
ד/ו מנוחת אשר ח"א דף ה ע"ד, ו ע"א {קנין פירות אינו כקנין הגוף}
ד/ו מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' ס
ד/ו מנחת חינוך ח"א עמ' שנב, ח"ג עמ' תכז, תכו
ד/ו מנחת יהודה (בוים) דף טז ע"ד {קנין פירות אינו כקנין הגוף}
ד/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שח, שי
ד/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ו עמ' רסא, ח"ז עמ' קנב, ח"ח עמ' רנט, ח"י עמ' שנט
ד/ו מנחת כהן (כץ) ח"ב דף נה ע"א
ד/ו מנחת משה (קרויס) עמ' ס {מוכר שדהו לפירות מביא ואינו קורא}
ד/ו מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רנה
ד/ו מעין החכמה עמ' שלה
ד/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' פח, צ
ד/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' ר
ד/ו מרכבת המלך עמ' שסה
ד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ו משאת המלך ח"א סי' נ
ד/ו משכן בצלאל ח"א סי' נב
ד/ו משנת יעקב [משנת יעקב הל' אישות פכ"ב ה"ז]
ד/ו משנת יעקב קנין עמ' שכז, שסה
ד/ו נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קלו, רצז
ד/ו נזר אברהם מכות ועדות עמ' קעו
ד/ו נחל יצחק (תשעב) ח"ד עמ' רכח
ד/ו נחלי מים עמ' כו, כט, לא
ד/ו נחלת עזרא ח"ב סי' מ
ד/ו נטע שורק דף קעו ע"ב, קעז ע"ב
ד/ו נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' מח עמ' צג-צד
ד/ו נתיבות מרדכי גיטין עמ' תיט, תכה
ד/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תקפד
ד/ו ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שפ {יורש מביא וקורא אף שהוא קנין פירות}
ד/ו ס' יהושע - פו"כ סי' תקפב
ד/ו ספיקא דרבנן עמ' נ
ד/ו עולת חודש ח"ג מאמר עב
ד/ו עולת שמואל (לובצר) ח"א דף ל ע"א
ד/ו עטור בכורים ח"ב עמ' שנה
ד/ו עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' עז, פא
ד/ו עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קעז, קפב
ד/ו עטרת ישראל עמ' ע
ד/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"א עמ' קפג
ד/ו עיר מקלט עמ' קיז
ד/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' שיג
ד/ו פרדס דוד (תקמו) דף רלז
ד/ו פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' רנז
ד/ו פרחי אהרן עמ' 293
ד/ו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' כג, רצז, שיב, שלט, שנה, שנח
ד/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רלז ע"ד
ד/ו צרור החיים (קליין) דף סה ע"ג
ד/ו צרור הכסף (גטיניו) דף קטו ע"ב
ד/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קעב
ד/ו קהלת יעקב (ברוכין, מקרלין), סוכה מא (דף מ ע"ב, מא ע"א וע"ד מדפי הספר)
ד/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קצד
ד/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/ו קונטרסי שעורים ב"ב דף קיג
ד/ו קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קמ, קמו {קנין פירות אינו כקנין הגוף}, דברים עמ' קסא, קסג {קנין פירות אינו כקנין הגוף}
ד/ו קרבן אליצור דף קצד ע"ד
ד/ו קרבן אשר עמ' שיד
ד/ו קרבן ציון עמ' רסב
ד/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' שצ
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' שצא, תשיג
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקלב
ד/ו שאגת אריה סי' צ
ד/ו שדה יצחק עמ' מט
ד/ו שולי הגליון עמ' קכג
ד/ו שמועות דוד עמ' פח
ד/ו שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שלב
ד/ו שער המלך
ד/ו שערי טהר ח"ח סי' קכב אות ד
ד/ו שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שכד
ד/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 145
ד/ו תורה מציון שנה ח חוב' ג סי' ג {קנין פירות}
ד/ו תורת המדינה עמ' 349 {קנין פירות אינו כקנין הגוף}
ד/ו תורת המועדים (תשכד) עמ' 342
ד/ו תורת המועדים (תשנו) עמ' 367
ד/ו תורת הקדש ח"ב עמ' רסא
ד/ו תלפיות ו חוב' ג עמ' 647
ד/ו תשובה שלמה אהע"ז סי' ז דף ט ע"ד {קנין פירות אינו כקה"ג}
ד/ז אבי עזרי ח"א
ד/ז אבני זכרון (פפר) ח"א דף קו ע"ג
ד/ז אבני ציון ח"א סי' ז אות א, ג, סי' טז אות ד, ח"ד עמ' לט
ד/ז אהל יצחק גיטין עמ' שיז {אבי עזרי}
ד/ז אהלי יהודה (הכהן) דף קכג ע"א
ד/ז אוצרות יהושע עמ' קפב
ד/ז אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ה
ד/ז אור לישרים (תשסג) עמ' עה
ד/ז אוריתא יג עמ' עט
ד/ז אמונת יהושע עמ' רו
ד/ז אמרי בינה (אש) דף קכט ע"ב-ע"ג {קנין פירות אינו כקנין קרקע}
ד/ז אש פנחס עמ' קעב
ד/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קל-קלא
ד/ז בדבר מלך ח"ט עמ' מו
ד/ז בדבר מלך חט"ז עמ' שלג
ד/ז בית אהרן (קלפפיש) ב"ק סו ע"א (לג ע"א בדפי הספר) {ק"פ אינו כקה"ג}
ד/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ז בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' מא
ד/ז בכורי אברהם הקדמה עמ' 2
ד/ז בני דוד
ד/ז בני שמואל דף קט ע"א
ד/ז ברור הלכה גיטין מח ע"א ציון א, ואחרי ציון ו
ד/ז ברכות חיים ח"א עמ' פז
ד/ז ברכות חיים ח"ב עמ' סח
ד/ז ברכת מרדכי ב"ב עמ' סד
ד/ז גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף מח ע"א-ע"ג
ד/ז גושפנקא דמלכא
ד/ז דברות משה זרעים עמ' תקפ {אבל אם חזר ומכרה ביובל שני מביא ואינו קורא שהרי סמכה דעתו שאין לו אלא הפירות}
ד/ז דברי יהודה דף פב ע"ב
ד/ז דברי יציב חו"מ עמ' רכד {ביובל ראשון}
ד/ז דרכי אהרן ח"א עמ' סו
ד/ז המדות לחקר ההלכה מדה ב אות לח
ד/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' ריב
ד/ז הר המלך ח"ד עמ' שעה
ד/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תפג
ד/ז ויקח אברהם [פנים מאירות (תקצג) ח"ב דף ט ע"א]
ד/ז זהב התרומה ביכורים עמ' רסו
ד/ז זכרון משה אליהו עמ' לו
ד/ז חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ג ס"ק י
ד/ז חוות בנימין ח"ג עמ' תרלב
ד/ז חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קי
ד/ז חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד גיטין מח ע"א]
ד/ז חי' חתם סופר
ד/ז חי' כתב סופר נזיקין עמ' ח
ד/ז חי' ר' חנוך הענאך עמ' רמא
ד/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קפז-קפח
ד/ז חידושי ר' נחום (פרצוביץ) בבא קמא ט ע"א אות שכד
ד/ז חיי נפש ח"ג עמ' רנח
ד/ז חיי נפש ח"ד עמ' לד
ד/ז חקרי לב (לווינבוק) דף לג ע"ב
ד/ז יד בנימין ר"ה עמ' קיג
ד/ז יד משה (אמריליו) דף קנז ע"א
ד/ז יורה חכימא (תשח) עמ' רסא
ד/ז כתב סופר חו"מ סי' יג
ד/ז לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יב אות יג
ד/ז לחמי תודה (בסן) דף קב
ד/ז מטה אהרן ר"ה עמ' לה
ד/ז מלואי אבן - שו"ת עמ' קיד
ד/ז מנוחת משה דף קמו ע"ג-ע"ד, קמז ע"ב
ד/ז מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' כג
ד/ז מנחת חינוך ח"א עמ' לז, שנב, ח"ב עמ' תקלא, ח"ג עמ' תכח, תלט
ד/ז מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' רכג
ד/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף א ע"ד, פג ע"ד
ד/ז מרכבת המלך עמ' שסב, שסד
ד/ז משנת יעקב
ד/ז משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 126
ד/ז נחלי מים עמ' כד, לא
ד/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ד עמ' שצז
ד/ז נתיבות מרדכי גיטין עמ' תכד
ד/ז נתיבות שמואל דף לח ע"ב
ד/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תקנט
ד/ז ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שפ {הבדל בין זה למוכר שדהו ביובל}
ד/ז עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קעז
ד/ז עטרת ישראל עמ' סז, קלט-קמ
ד/ז עטרת צבי שביעית עמ' רפה
ד/ז עין חיים ח"א עמ' עא {המוכר שדהו מביא וקורא רק ביובל ראשון}
ד/ז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קסו
ד/ז עיר מקלט עמ' קכ
ד/ז עליות משה (תשנב) ח"א עמ' פא
ד/ז עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' ת
ד/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכג
ד/ז ערהשה"ע זרעים סי' קלט אות יג
ד/ז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' נג, שז
ד/ז קהלות יעקב ר"ה ט
ד/ז קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/ז קרבן ציון עמ' מה
ד/ז שאגת אריה סי' צ
ד/ז שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' קסד
ד/ז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רג
ד/ז שדה יצחק עמ' נ
ד/ז שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' סט
ד/ז שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רנד
ד/ז שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' קה
ד/ז שערי טהר ח"א שער ג סי' כ אות ד, ח"ח סי' קכב אות ד, סי' קכה אות ה
ד/ז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שכד
ד/ז תורת ירוחם ח"ב דף עח ע"א
ד/ח אור הישר [אור הישר ירושלמי ביכורים פ"א ה"ה]
ד/ח אמונת יהושע עמ' אלף תקכח {חלה}
ד/ח אשר למלך
ד/ח בדבר מלך ח"ט עמ' מב
ד/ח בדבר מלך חט"ז עמ' שכט
ד/ח בדי הארון (הכהן) עמ' 117
ד/ח בית אהרן (קריספין) דף לא ע"א, מה ע"א {מרכה"מ}
ד/ח בכורי הארץ עמ' 244-245
ד/ח ברור הלכה גיטין מז ע"ב ציון ו
ד/ח בשמן רענן ח"ב עמ' קסה
ד/ח גבורת יצחק ביכורים עמ' לז
ד/ח זהב התרומה ביכורים עמ' לו, מד
ד/ח חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ג ס"ק ט
ד/ח כרם אברהם עמ' פא
ד/ח לחם יהודה
ד/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' תכז
ד/ח מס' גיטין (ארזי) עמ' 113
ד/ח מעשה רב (סוף שופטים מהדורה א)
ד/ח משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקנב
ד/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קלה
ד/ח פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רעט, שנח
ד/ח קונטרסי שעורים ב"ב דף קכא
ד/ח שיירי כנה"ג [שדה יהושע דף קפד, קפה]
ד/ח שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' קפח
ד/ח שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קצא-קצב
ד/ח שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שלח
ד/ח שנות חיים (קלוגר) עמ' טו
ד/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 49
ד/ח תורת הקדש ח"ב עמ' קנז, רסא
ד/ט אנצי"ת ע' בכורים הע' 236
ד/ט בדבר מלך ח"ט עמ' מו, נב, נד, נז
ד/ט בדבר מלך חט"ז עמ' שלג, שלט, שמא
ד/ט בדי הארון (הכהן) עמ' 114
ד/ט בית פנחס (גרהר) ח"ב עמ' קכו
ד/ט גבורת יצחק ביכורים עמ' צא
ד/ט דברי יציב חו"מ עמ' רפה {חומש על השניים}
ד/ט הר המלך ח"ז עמ' עח
ד/ט זר זהב (פראג) עמ' יב {אבדו קודם שיגיע}
ד/ט חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' א ס"ק ה, סי' ד ס"ק ד
ד/ט חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קעו
ד/ט חסדי דוד ח"א עמ' תקג
ד/ט מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' פא, פו
ד/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' תכט
ד/ט משנת יעקב
ד/ט ענפי ארז (זי') דף רד ע"ב
ד/ט פני אברהם (שפירא) עמ' קסג
ד/ט פני משה (שלז')
ד/ט פרי עץ חיים (קרויס) עמ' מא, מד, מח, נז, קס, שפח
ד/ט צפנת פענח דברים עמ' צ
ד/ט קול צופיך עמ' רצא
ד/ט קול צופיך עמ' רצו {אין חומש על השניים}
ד/ט קונטרסי שעורים ב"ב דף קכא
ד/ט קרית מלך
ד/ט תורת הקדש ח"ב עמ' רנח, רסב
ד/י אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' סג
ד/י אגרות הגרי"ד עמ' קעג, קעו
ד/י אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ד
ד/י בדבר מלך ח"ט עמ' נו, קעב
ד/י בדבר מלך חט"ז עמ' שמג
ד/י בדבר מלך חי"ב עמ' רסו
ד/י בית שערים יו"ד סי' תטו
ד/י בן אשר סי' לו ענף ד אות ג
ד/י גבורת יצחק ביכורים עמ' צג
ד/י הר המלך ח"ז עמ' עח
ד/י זהב התרומה ביכורים עמ' עא
ד/י חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ג ס"ק ו
ד/י חי' הגר"ח החדש עמ' מב {נופץ שם}
ד/י חי' חפץ חיים
ד/י חי' ר' חנוך הענאך עמ' רלח
ד/י חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קט
ד/י יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רפה
ד/י מחשבת הקודש ח"ב דף לח ע"ד
ד/י מילי דמרדכי
ד/י מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' עח
ד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/י משנת יעבץ שמיטה עמ' קצו
ד/י ספרי דבי רב ח"ד עמ' קצב
ד/י פרי עץ חיים (קרויס) עמ' מח, מט, סו, קיז, רמו, רנ, שפז
ד/י פרי שמואל מכות עמ' קלב
ד/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קפח, קצ
ד/י קול צופיך עמ' רצד
ד/י שו"ת מהרלב"ח סי' קיב, קיד
ד/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רי
ד/י שעת הכושר דף פז ע"א
ד/י תורת הקדש ח"ב עמ' רסא
ד/י תורת זרעים עמ' קכ
ד/י תשובה מיראה (תשסו) עמ' טו
ד/יא ברכת מרדכי ב"ב עמ' שא
ד/יא ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קצ
ד/יא גבורת יצחק ביכורים עמ' צח
ד/יא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רפד
ד/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתכה
ד/יא מנחת אהרן (רוט) ביכורים עמ' פו
ד/יא מנחת חינוך ח"א עמ' שנב
ד/יא משנת יעקב
ד/יא עמודי אור סי' עב אות ח
ד/יא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שס
ד/יא קרית מלך
ד/יא שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צא
ד/יא שם טוב - השלמה
ד/יא תורת מנחם חמ"ז עמ' 322
ד/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' סד, ח"ז עמ' פז
ד/יב אדני נחושת עמ' קצ
ד/יב אור הישר [אור הישר משניות ביכורים פ"א מ"ו ומכות יח ע"ב]
ד/יב אור לישרים (שולמן) עמ' נח {נקצץ האילן}
ד/יב ארצות החיים סי' כו ארץ יהודה אות ב עמ' שפה
ד/יב בדבר מלך ח"ט עמ' מג, מו
ד/יב בדבר מלך חט"ז עמ' של, שלג
ד/יב בדי הארון (הכהן) עמ' 117
ד/יב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ב
ד/יב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' ב
ד/יב בכורי הארץ עמ' 245, 258, 259
ד/יב ברור הלכה ברכות מ ע"א ציון ל, מ
ד/יב ברכות שמים מכות פ"ג אות שו, שיז, שכו
ד/יב ברכי יוסף או"ח סי' רו ס"א
ד/יב ברכת מרדכי ב"ב עמ' שא, שז
ד/יב ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קצ, קצה
ד/יב גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' עב-עג {כ"מ}
ד/יב גן שושנים ח"א עמ' יח
ד/יב דברות משה ברכות עמ' רלח {הפריש בכוריו ויבש המעיין או שנקצץ האילן מביא ואינו קורא}
ד/יב דברות משה זרעים עמ' תקפא {הפריש בכוריו ויבש המעיין או שנקצץ האילן מביא ואינו קורא}
ד/יב דברי יציב או"ח עמ' קסא {כמי שאין לו קרקע}
ד/יב זהב התרומה ביכורים עמ' מד, נו
ד/יב זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' קצו
ד/יב זכרון שלמה (קליין) עמ' קלח {נקצץ}
ד/יב חי' חתם סופר
ד/יב חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' רב, רו
ד/יב חמדת ישראל ח"ב דף כג ע"ג
ד/יב יבול היובלות עמ' 254
ד/יב יד פשוטה אהבה עמ' תתשב
ד/יב יחוה דעת ח"ו עמ' פג
ד/יב כרם אברהם עמ' פא
ד/יב מילי דמרדכי
ד/יב מנחת אהרן ביכורים עמ' מח, סג
ד/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' תכט
ד/יב מעדני ארץ מתנ"ע עמ' י
ד/יב משנת יעקב משפטים עמ' רצט
ד/יב משנת יעקב קנין עמ' שעו
ד/יב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קלה
ד/יב ס' החיים (קלוגר) עמ' שטו, שיז
ד/יב עולת איש ברכות עמ' שמב
ד/יב ענפי ארז (זי') דף רד ע"ד
ד/יב פרי עץ חיים (קרויס) עמ' לה, שטז, שנח, שסד
ד/יב פרפרת משה ח"א עמ' שסב
ד/יב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ו ע"ד
ד/יב צפנת פענח שמות עמ' קלח, דברים עמ' פו
ד/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' קצז
ד/יב קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קעז
ד/יב רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קד-קה {נקצץ האילן}
ד/יב שאגת אריה סי' כג
ד/יב שארית מנחם דברים עמ' קנ
ד/יב שו"ת מהרלב"ח סי' פט
ד/יב שו"ת ממעמקים ח"ג עמ' שלב
ד/יב שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קסט
ד/יב שיירי כנה"ג [שדה יהושע דף קפו]
ד/יב שלום ירושלים עמ' לג
ד/יב שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' קפה, קפח, שיא
ד/יב שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קפח, קצ-קצב, שטז
ד/יב שערי ברכה עמ' רצז
ד/יב שערי זיו ח"ב דף עו ע"ב
ד/יב תורת אמך ח"ב עמ' 113
ד/יג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' סה
ד/יג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 196-197
ד/יג אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שפג, אהע"ז ח"א סי' קנה {כ"מ}, קדשים סי' א
ד/יג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' צט {כ"מ}
ד/יג אור יעקב יבמות דף סז ע"ב
ד/יג אור שמח
ד/יג איים בים מכות פ"ג סי' כב אות ג
ד/יג אמונת יהושע עמ' רג {מרכה"מ}, אלף תקכב, אלף תקכג {או"ש}
ד/יג אמר יוסף (אלקלעי) כאן, ודף כא ע"ד {ר"י קורקוס}
ד/יג אמרי חן (לוונברג) חלה וביכורים עמ' קלז-קמ
ד/יג אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' לח
ד/יג ארצות החיים סי' כו ארץ יהודה אות ב עמ' שפד
ד/יג אשר למלך
ד/יג בדבר מלך ח"ט עמ' מג
ד/יג בדי הארון (הכהן) עמ' 117
ד/יג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' לז
ד/יג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' מה
ד/יג בית פנחס (וולף) עמ' 69
ד/יג בכורי הארץ עמ' 245-247, 249, 255, 256, 258, 261-264, 271-275, 279, 390 ,403
ד/יג בן יהודה סי' קכה
ד/יג בני דוד
ד/יג בני יעקב
ד/יג ברכות שמים מכות פ"ג אות שח-שט
ד/יג ברכת מרדכי ב"ב עמ' שא
ד/יג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קצ
ד/יג בשמן רענן ח"ב עמ' קסג
ד/יג גבורת יצחק ביכורים עמ' לט, פא-פב, קמט, קסב, קפט
ד/יג גבורת יצחק סוכות עמ' קנח {אחר החג}, קנט {משעת שמחה עד סוף החג}
ד/יג דברות משה זרעים עמ' תקסו, תקעב, תקעג, תרכ, תרסד, תרעה {המביא בכורים מאחר חג הסכות ועד חנוכה אע"פ שהפרישן קודם החג מביא ואינו קורא וכ"מ}
ד/יג היכל מלך
ד/יג הר המלך ח"ג עמ' רצח-רצט
ד/יג הר צבי זרעים ח"ב עמ' קמט
ד/יג זהב התרומה ביכורים עמ' מד
ד/יג חביון עוז
ד/יג חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ג ס"ק יא
ד/יג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רפז
ד/יג יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף לח ע"א
ד/יג יצחק ירנן
ד/יג כרם אברהם עמ' עא, פא
ד/יג לחם יהודה
ד/יג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כב אות א, י {הפריש לפני החג}
ד/יג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כב ס"ק א
ד/יג מאור מרדכי ב"ב עמ' רלז {כ"מ}
ד/יג מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' י-יא
ד/יג מבית מאיר ח"ג עמ' פז, צו
ד/יג מגן גבורים (או"ח) סי' קפו ס"ק א, סי' רו ס"ק א
ד/יג מדה טובה ח"ד עמ' 308
ד/יג מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קכא, קכד {מרכה"מ}
ד/יג מנחת חינוך ח"א עמ' שנב {ראב"ד}, ח"ב עמ' שעא, ח"ג עמ' קצא, תכז {כ"מ}, תכט
ד/יג מעיל צדקה (לנדסופר) סי' ח
ד/יג מעיל צדקה (תשעח) עמ' לה
ד/יג מעין החכמה עמ' נז {כ"מ}
ד/יג מרחשת, מנחת חינוך, שמן המנחה אות כט
ד/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תקנג
ד/יג משנת יעקב
ד/יג נועם חכ"ג עמ' סו
ד/יג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קלב
ד/יג נזר אברהם מכות ועדות עמ' קעב
ד/יג נחלת עזרא ח"ב עמ' 129
ד/יג נפש הרב עמ' נז
ד/יג עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף כד ע"ג
ד/יג עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קד
ד/יג ענפי ארז (זי') דף רד ע"ד
ד/יג עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קלא ע"ב
ד/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכג {כ"מ}
ד/יג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קעז, רעח, רפב, שיז, שסז
ד/יג פרי שמואל מכות עמ' קלב
ד/יג צפנת פענח שמות עמ' קלז-קלח
ד/יג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רא, רז, רלח
ד/יג שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' קצא
ד/יג שנות חיים (קלוגר) עמ' יג, יח, רלה
ד/יג שעורי הרב חלה עמ' קיד
ד/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רלט
ד/יג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קנו
ד/יג תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשעט
ד/יד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 1 {רדב"ז}
ד/יד אנצי"ת ע' בכורים הע' 365, 366, 368, 369
ד/יד בית פנחס (וולף) עמ' 69
ד/יד בריתי יעקב ח"ב עמ' פג
ד/יד גבורת יצחק ביכורים עמ' קיז
ד/יד דרכי נועם דרוש יג
ד/יד הדר דוד עמ' כד
ד/יד זכר יצחק (תשח) עמ' לד
ד/יד חבש פאר עמ' קכח
ד/יד חזון נחום זרעים ח"א עמ' עא
ד/יד חיי אברהם (צציק) עמ' מד
ד/יד יסודי ישורון ח"ב עמ' קכו {רדב"ז}
ד/יד לב מבין דף לט ע"ב {רדב"ז - וקונה ס"ת}
ד/יד למודי ה' (תקמז) דף ס ע"ב
ד/יד למודי ה' (תשפא) עמ' שנג
ד/יד מרומי גלים עמ' קנח
ד/יד משנת יעקב
ד/יד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קל
ד/יד נזר אברהם מכות ועדות עמ' קפו
ד/יד נחלת עזרא ח"ב סי' לז
ד/יד ענפי ארז (זי') דף קסא ע"ג
ד/יד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שנו
ד/יד שולי הגליון עמ' קכד
ד/יד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קעד
ד/יד שערי תודה ח"ב דף נז ע"ב {קונה בהם ס"ת}
ד/טו אברהם יגל
ד/טו אהל שרה לאה עמ' תק, תקב
ד/טו אור דוד עמ' קעה
ד/טו אור הישר [מל"מ הל' מע"ש פ"ו הי"ד]
ד/טו אנצי"ת ע' גדולין הע' 25-26 {מרכה"מ}, 55 {מרכה"מ}, 150, 153, 155
ד/טו אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 210, 267 {רדב"ז}, 272
ד/טו בית אהרן וישראל גל' סד עמ' נג {ביכורים שנתערבו - דשיל"מ}
ד/טו בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' ע
ד/טו בכורי הארץ עמ' 176 {גידוליו חולין}
ד/טו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקל {אפילו לזרים אוסר בכ"ש}
ד/טו ברכה למנחם עמ' 66
ד/טו גדולי שמואל נדרים דף מז ע"א
ד/טו דודאי משה עמ' קעו
ד/טו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' תכה, תכז
ד/טו זהב התרומה ביכורים עמ' פז
ד/טו זכרון שלמה (קליין) עמ' פז
ד/טו חבש פאר עמ' קכח
ד/טו חדושים ובאורים (גרי') בכורים סי' ה ס"ק ז
ד/טו חוף ימים ח"א סי' כד אות ז
ד/טו חיי אברהם (צציק) עמ' מד
ד/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תלד-תלו
ד/טו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רפב ע"ב
ד/טו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רצח
ד/טו יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קיא
ד/טו ישועות יעקב מועד עמ' שעד
ד/טו כרתי ופלתי סי' קב אות י
ד/טו לבושי עז הל' תערובות עמ' קנג {נתערבו בחולין}
ד/טו מבית מאיר ח"ג עמ' פא, פה, פז
ד/טו מחשבת הקודש ח"ב דף לז ע"ג
ד/טו מילי דמרדכי
ד/טו מנחת חינוך ח"א עמ' קד
ד/טו מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ד/טו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מג אות יד {דיל"מ}
ד/טו משנה הלכות ח"ז סי' קג
ד/טו משנת יעקב
ד/טו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קעה
ד/טו נחלת אבות סי' ז עמ' טז
ד/טו נחלת ברוך דף יח ע"ג
ד/טו עין יצחק ח"א עמ' צא
ד/טו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קח-קט
ד/טו פי אריה דף טז ע"ד, יז ע"א וע"ד
ד/טו פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' מח
ד/טו פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רסח, רעא, שצב
ד/טו ציץ אליעזר ח"א סי' ה אות ג
ד/טו צפנת פענח ויקרא עמ' מח
ד/טו קהלות יעקב נדרים לא ה
ד/טו קרבן משה עמ' עט
ד/טו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ז עמ' נח
ד/טו שארית נתן (לוברט)
ד/טו שביעי קדש עמ' עח
ד/טו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שנד
ד/טו שער המלך ח"ב עמ' קב {כ"מ}
ד/טו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 394
ד/טו תורת הקדש ח"ב עמ' רסא
ד/טו תשובה מאהבה ח"א סי' ג (ה ע"ב, ו ע"ג)
ד/טז אוצר א"י ח"ה עמ' 162
ד/טז אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קלז
ד/טז אנצי"ת ע' בכורים הע' 317, 319-321, 323, 324, 328, 330, 331, 333-336, 338, 339, 341, ע' ברב עם הע' 23
ד/טז בכורי הארץ עמ' 146 {ברב עם הדרת מלך, השמיט חביבה מצוה בשעתה}
ד/טז ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קפז
ד/טז בתורתו יהגה ח"ב עמ' מז, מט {כדי שלא יעלו יחידים}, תמה {כל העיירות שבמעמד מתכנסות}
ד/טז גבורת יצחק ביכורים עמ' כ, קסב, קפח, קצ, קצד, רב
ד/טז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קכב
ד/טז גבורת יצחק שבועות עמ' סב {כיצד מעלין}
ד/טז היכל מלך דף לח
ד/טז הר המלך ח"ו עמ' קד
ד/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרלח
ד/טז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לג [ירושלמי ביכורים פ"ב]
ד/טז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רלה
ד/טז יקח מצוות עמ' תו
ד/טז ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 94
ד/טז לישרים תהלה (תשסד) עמ' קיג
ד/טז לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' לב
ד/טז מזרח שמש דף יט ע"א וע"ג
ד/טז מלאכת שמואל עמ' קסו
ד/טז מקדם לביתאל עמ' 21
ד/טז נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 109
ד/טז נגינת לדוד עמ' פח {מביא תיאור מעשה שנהגו}
ד/טז נועם חכ"ד עמ' קצד-קצה, קצח
ד/טז פני אברהם (שפירא) עמ' קד {עיטור ביכורים - פטור ממעשר}
ד/טז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' סה, צט, קב, שמא, שסט-שע
ד/טז ציץ אליעזר ח"א סי' ה אות ד
ד/טז קרית מלך
ד/טז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רעה
ד/טז שם דרך דברים עמ' רל
ד/טז שעור ליום השבת עמ' תלב
ד/יז אוצר א"י ח"ה עמ' 162
ד/יז אמונת עתיך גל' 103 עמ' 39 {שמחה בהר הבית}
ד/יז אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קלז
ד/יז באר שרים (שולמן) עמ' קנב
ד/יז בדבר מלך ח"ט עמ' סא
ד/יז בשבילי ההודאה סי' יא ס"ק י {דברו הלויים}
ד/יז בשבילי הפסח סי' לח אות י {הגיעו לעזרה}
ד/יז גבורת יצחק ביכורים עמ' קנו, קצה
ד/יז דברות משה זרעים עמ' תרה {הגיעו להר הבית נוטל כל אחד ואחד סלו על כתיפו}
ד/יז חיים ומלך
ד/יז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פ
ד/יז יחי המלך פרק כז
ד/יז ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 94
ד/יז מלאכת שמואל עמ' קסג-קסו
ד/יז משנת יעקב
ד/יז נועם חכ"ד עמ' רד
ד/יז עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קכא
ד/יז פרי עץ חיים (קרויס) עמ' ק-קא, שכח
ד/יז קדשי יהושע עמ' אלף רמד
ד/יז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רעה
ד/יז שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 125


ה/403 הלכות בכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ דרך אמונה
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ עטור בכורים
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אגרות הראי"ז עמ' עד, עו
ה/א אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 163, 167 {ר"י קורקוס}
ה/א אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ו הע' 54
ה/א אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ז הע' 12-18, 24
ה/א אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצא
ה/א בדבר מלך חי"ב עמ' רלז
ה/א בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' צ
ה/א בית ישראל (תרצח) פתיחה עמ' יד {אין שיעור מהתורה}
ה/א ברכות שמים שבת אות תתקעח {אין שיעור מהתורה}
ה/א גינת ראובן תרומות עמ' שנב
ה/א דברות משה זרעים עמ' תקכח {וראשית זו אין לה שיעור מן התורה אפילו הפריש כשעורה פטר את העיסה}
ה/א דברות משה מועד ח"א עמ' ריג {אפילו הפריש כשעורה פטר את העיסה}
ה/א דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה צד
ה/א דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1110
ה/א זהב התרומה - חלה עמ' רסז
ה/א חי' הגרז"ס קדשים עמ' צ
ה/א חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' א אות ב, סי' כד אות א
ה/א חלת לחם (תשנח) עמ' א, ה
ה/א יד ישראל ח"ב
ה/א יד סופר עמ' כח
ה/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 601
ה/א כל בו ח"ה עמ' תרלו, תרסט
ה/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' יב, ח"ב עמ' קסח
ה/א להורות נתן במדבר עמ' לח
ה/א לקוטי שיחות חי"ח עמ' 182
ה/א מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ד, אות כ
ה/א מועדים וזמנים ח"ג סי' רסח
ה/א מטה אהרן פסחים עמ' נז
ה/א מילי דמרדכי
ה/א מלאכת חשב עמ' קנו
ה/א מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' ר
ה/א מנחת אשר פסחים עמ' קב {רדב"ז}
ה/א מנחת חינוך ח"ג עמ' עט
ה/א מעיני המים
ה/א מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' ד אות ד
ה/א משא בני קהת
ה/א משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' קיט-קכא, קלה-קלו
ה/א נאות אפרים ח"ב עמ' סו, עב
ה/א נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קנא, קנד
ה/א נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' רא
ה/א סופר המלך
ה/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכא
ה/א קובץ השמיטה עמ' לג
ה/א רביד הזהב (אברך) דף לט ע"א
ה/א שו"ע הרב או"ח סי' תנז ס"ו
ה/א שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רז
ה/א שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' מב
ה/א שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' פה, רלח, רמ
ה/א תורת מנחם חי"ז עמ' 23 {אפילו הפריש כשעורה פטר את העיסה}
ה/ב אגרות הראי"ז עמ' עד, עו, פ
ה/ב אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שפה
ה/ב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ו הע' 54
ה/ב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ז הע' 8, 10, 11 {ר"י קורקוס}, 12-18, 23-26, 47, 51, 59
ה/ב ברכי יוסף יו"ד דף פ ע"ב
ה/ב גבורת יצחק ביכורים עמ' קלז, קסח
ה/ב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' סט
ה/ב דבר שאול חלה סי' יז ס"ק ה
ה/ב דברות משה זרעים עמ' שסט {ומדברי סופרים שמפרישין אחד מארבעה ועשרים מן העיסה}
ה/ב דברות משה מועד ח"א עמ' ריא {לפי שעיסתו מרובה יש בשיעור זה כדי מתנה}
ה/ב חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' א אות ב, סי' כד אות א
ה/ב כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' רנח
ה/ב כפתור ופרח (תשו) דף ט ע"ב
ה/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קסח
ה/ב לחם בכורים עמ' ד, טו, כ
ה/ב מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף יג ע"ד
ה/ב מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' ר
ה/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' עט
ה/ב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכח
ה/ב מעשה רקח
ה/ב משנת יעקב
ה/ב מתנת כהונה בכורות עמ' רכא
ה/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קנד
ה/ב נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' רא
ה/ב קול דודי (תשף)
ה/ב שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רז
ה/ב שלמי יוסף בכורות עמ' רכא
ה/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 57, 59
ה/ב תפארת בחורים פאה עמ' כא {שיעור מהתורה ומדרבנן}
ה/ג אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ז הע' 36-38, 59, 74-78
ה/ג אור המאיר (שפירא) סי' יט אות ד
ה/ג המדות לחקר ההלכה מדה יח אות ק
ה/ג לקוטי סופר ח"א דף צא ע"א
ה/ג קול דודי (תשף)
ה/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קעח
ה/ג תקפו כהן סי' ב
ה/ד אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצא {טעם שנקט שוגג לפני אונס}
ה/ד בית שערים ח"ג סי' מה עמ' קנב {חלה טמאה מותרת לכהן}
ה/ד גשר יהושע עמ' 181
ה/ד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 370
ה/ד כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' רנח {אחד ממ"ח אם נטמא}
ה/ד כפתור ופרח (תשו) דף יא ע"ב {השוואה לשיעור הפרשה מתרומה טמאה}
ה/ד מעשה רקח [בנ"א כ"י מוסיף "מותרת לכהן"]
ה/ד קובץ השמיטה עמ' כח = מוריה גל' קעט עמ' טז {חלה טמאה מותרת לכהן}
ה/ד קול דודי (תשף)
ה/ה אהל יצחק גיטין עמ' תרצח
ה/ה אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 202
ה/ה אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 31, 78
ה/ה אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 95, 108
ה/ה אוצר א"י ח"ג עמ' 131, 132, 137, ח"ד עמ' 151, ח"ה עמ' 9, 114, 124, 129, 148, 149
ה/ה אוצרות הרמב"ם
ה/ה אור הישר [שאילת דוד קונ' שביעית, כפתור ופרח רפט"ו]
ה/ה אור הנר (ראטה) עמ' 36, 38
ה/ה אור חדש על ציון דף כג ע"ב {בזה"ז מדרבנן}
ה/ה אור יעקב יבמות דף פ ע"ב, פא ע"ג, פד ע"ג
ה/ה אידנו עמ' 119
ה/ה אמונת יהושע עמ' אלף קפג
ה/ה אמונת עתיך גל' 108 עמ' 73 {חלה דרבנן בזה"ז}
ה/ה אמונת עתיך גל' 117 עמ' 39
ה/ה אמונת עתיך גל' 122 עמ' 40
ה/ה אמונת עתיך גל' 124 עמ' 57
ה/ה אנצי"ת ע' א"י ח"ב הע' 164
ה/ה אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קסג
ה/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קט
ה/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סו
ה/ה בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קט-קי, קכ
ה/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' ה-ו
ה/ה בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לח {חלה בזה"ז דרבנן}
ה/ה בכורי הארץ עמ' 108 {כשאין רוב יושביה עליה - מדרבנן}
ה/ה בנין אב (שולמן) סי' מ
ה/ה ברור הלכה גיטין לו ע"א ציון ט
ה/ה ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ד
ה/ה ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קכז
ה/ה גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' מג, קיא
ה/ה גשר יהושע עמ' 187
ה/ה דברי אור ח"א עמ' כה
ה/ה זכרון יהונתן דף יג, קסג, קסט
ה/ה זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ב ענף א ס"ק ג
ה/ה חזון יחזקאל זרעים החדש הוספות לשביעית - שיטת הרמב"ם
ה/ה חזון נחום זרעים ח"א עמ' רלח
ה/ה חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף ב ע"ג
ה/ה יבין שמועה (לעוו) עמ' תצד
ה/ה ידי אליהו דף נח ע"א
ה/ה ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' מו
ה/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' יב, ח"ב עמ' קסז
ה/ה כרם ציון שביעית ח"ב דף כט ע"ב
ה/ה כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רפא
ה/ה להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' פח
ה/ה לחם בכורים עמ' יב, כא
ה/ה מאורות חיים תרומות עמ' ריז
ה/ה מועדי הרב עמ' 235
ה/ה מזכרת למשה עמ' קנא
ה/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' מה אות ג
ה/ה מלכות יהודה וישראל עמ' 377, 389, 396
ה/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' עז
ה/ה מנחת שי חלה עמ' ה
ה/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קל, קלה
ה/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ה משנת יעקב כאן, זמנים ח"ב עמ' צט, זרעים ח"א עמ' קיג
ה/ה משנת ר' אהרן גיטין עמ' נט
ה/ה נועם ח"א עמ' קעו
ה/ה ניצני שביעית עמ' 59
ה/ה נר מצוה (ואלק) שרשים דף מד ע"א {חלה בזה"ז דרבנן}, מצוות דף מד ע"ד {חלה בימי עזרא - מברכים}
ה/ה עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קנט-קסא
ה/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' סב
ה/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' מב
ה/ה ענפי ארז (זי') דף קנה ע"ג
ה/ה ערהשה"ע זרעים סי' נב אות ג
ה/ה ציץ אליעזר ח"א סי' טו אות ט
ה/ה קובץ השמיטה עמ' רעו
ה/ה קול דודי (תשף)
ה/ה שאגת אריה החדשות דף נב ע"ג, נג ע"ב
ה/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' מה
ה/ה שירת דוד כתובות עמ' קפא
ה/ה שם טוב - השלמה
ה/ה שעורי הרב חלה עמ' קיט
ה/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 48
ה/ה תורת המועדים (תשכד) עמ' 609
ה/ה תורת המועדים (תשנו) עמ' 653, 660
ה/ה תורת רפאל או"ח ח"ב דף צג ע"א
ה/ה תחומין ח"ו עמ' 444
ה/ה תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' תטו
ה/ה תשובה מאהבה ח"ב דף כט ע"ג
ה/ה תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קלא
ה/ו אבני נזר יו"ד סי' תכב אות א
ה/ו אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 37 {רדב"ז}, 45, 55, 88 {ראב"ד}, 89, 99-105 {ראב"ד}
ה/ו אוצר א"י ח"ה עמ' 129
ה/ו אור הישר
ה/ו אחיעזר ח"ב סי' לט ס"ק ט
ה/ו אמונת עתיך גל' 117 עמ' 38, 44
ה/ו אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 386, 408
ה/ו דבר שאול חלה סי' ט
ה/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שנט
ה/ו זהב התרומה - חלה עמ' קפב, תמד
ה/ו זהב התרומה תרומות עמ' רעה
ה/ו חזון יחזקאל מנחות פ"י ה"ו
ה/ו חזון נחום זרעים ח"א עמ' רלח
ה/ו חלת לחם (תשנח) עמ' עא
ה/ו חסד יצחק עמ' נג
ה/ו יורה חכימא (תשח) עמ' רנח {כר"ע - פירות א"י שיצאו לחו"ל פטורים מחלה}, רנט {שנאמר "שמה"}
ה/ו יצחק ירנן [עי' חידושי הל' תרומות פ"א הכ"ב] {כ"מ}
ה/ו ישועות כהן חלה סי' ל ס"ק א-ב
ה/ו ישורון ד עמ' תקעד = חי' הרד"ל למשניות ביכורים
ה/ו כנפי נשרים
ה/ו לחם בכורים עמ' ה
ה/ו לקט שבלים (תשמט) עמ' סו
ה/ו לקט שבלים (תשסד) עמ' ע
ה/ו מאורות חיים תרומות עמ' ריז
ה/ו מוריה גל' קצא עמ' עח
ה/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' עז
ה/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכו, תכה
ה/ו מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' טו אות א
ה/ו מראה הנוגה
ה/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ו משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תיז
ה/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקה
ה/ו משנת יעקב
ה/ו משנת ר' אהרן גיטין עמ' ס
ה/ו משפטי עזיאל ח"ו עמ' קיד
ה/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קסב-קסג
ה/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נד
ה/ו שארית נתן בנימין עמ' קעג {עיסה של חו"ל שהכניסה לא"י - חייב}
ה/ו שדה הארץ ח"ג דף ג ע"ד
ה/ו שם טוב - השלמה
ה/ז אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 89
ה/ז אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 125, 128
ה/ז אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"י הע' 18, 26
ה/ז אוצמפה"ת חלה פ"ד מי"א הע' 102
ה/ז אוצר א"י ח"ד עמ' 45, ח"ה עמ' 129
ה/ז אור הנר (ראטה) עמ' 39
ה/ז אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ד
ה/ז אמונת יהושע עמ' אלף רמד {ר"י קורקוס}
ה/ז אשר למלך
ה/ז בן אשר סי' יג אות ו {ר"י קורקוס}, יא, טז {ר"י קורקוס}
ה/ז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קיז
ה/ז דבר שאול חלה סי' כה
ה/ז דברות משה זרעים עמ' תקלד {רדב"ז}
ה/ז התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קיג
ה/ז חזו"א יו"ד סי' קצג (א) ס"ק ט, שביעית סי' ה ס"ק ט
ה/ז חזו"א על הרמב"ם
ה/ז חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קה
ה/ז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' מב, רסא
ה/ז ידי אליהו כאן, ודף נז ע"ד
ה/ז ישורון ח"י עמ' רעז
ה/ז לחם בכורים עמ' יא, יז
ה/ז מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מז או"ק ב {ר"י קורקוס}
ה/ז מחנה יוסף שבת עמ' ע
ה/ז מילי דמרדכי
ה/ז מלבושי יו"ט ח"ב חובת קרקע סי' טו
ה/ז מנחת שי חלה עמ' ב
ה/ז מנחת שלמה שביעית עמ' קלו
ה/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ט
ה/ז מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף פז ע"ד]
ה/ז משנת יעקב
ה/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נא
ה/ז קול דודי (תשף)
ה/ז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לח
ה/ז שדה שמואל (שביעית) עמ' נו
ה/ז שו"ע הרב או"ח סי' תנז ס"כ
ה/ז שמעתתא דבי רב עמ' תמז
ה/ז שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תעח
ה/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 51
ה/ז תחומין ח"ב עמ' 399
ה/ז תשובה שלמה או"ח סי' יח דף כא ע"ב
ה/ח אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' רמז
ה/ח אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 99 {ראב"ד}
ה/ח אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ה הע' 55
ה/ח אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 98, 121
ה/ח אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 8, 46, 49, 56, 66, 67, 70, 74, 83, 91, 98, 115, 119, 128, 130, 134, 151, 156-158, 214 {ראב"ד}, 217 {כ"מ}, 218
ה/ח אוצר א"י ח"ג עמ' 132, 150, ח"ד עמ' 41, 46, 47, 74, 75, 228, 234, ח"ה עמ' 30, 114, 129, 149, ח"ו עמ' 141
ה/ח אור הישר [מל"מ הל' טו"מ פי"א ה"ו ד"ה ודע]
ה/ח אור שמח
ה/ח אישים ושיטות (תשסז) עמ' שה {ראב"ד}
ה/ח אמונת יהושע עמ' אלף רלט, אלף רמב
ה/ח אפיקי מגינים חלה פ"ד מזו"ח אות א
ה/ח ארחות חיים ח"ב סי' יז אות א עמ' 200
ה/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סו
ה/ח בדבר מלך ח"ט עמ' קעח
ה/ח בית אהרן וישראל גל' נו עמ' קיב
ה/ח בן אריה
ה/ח ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קסז
ה/ח גבורת יצחק חגיגה עמ' נא
ה/ח גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' מה, קט-קי, קיב, קיד
ה/ח גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קיג {דרך אמונה}
ה/ח גבורת יצחק שביעית עמ' עג
ה/ח דבר שאול חלה סי' כה
ה/ח דליית הכרם עמ' תתתיט [בזמן הזה שאין שם עיסה טהורה - תיבות אלו הם צ"ל התחלת ה"ט]
ה/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פג
ה/ח זהב התרומה - חלה עמ' תפו, תפט, תצא
ה/ח חזו"א יו"ד סי' קצג (א) ס"ק ג-ד, ז, אהלות סי' כה ס"ק ה, שביעית סי' ג ס"ק יז, סי' ה ס"ק ג-ד, ז
ה/ח חזו"א על הרמב"ם
ה/ח חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קג
ה/ח חי' הגר"ח החדש עמ' רסו, רע
ה/ח חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' א אות ב
ה/ח חלת לחם (תשנח) עמ' ח, י {ראב"ד}
ה/ח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רסב
ה/ח יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קנב
ה/ח יד המלך (פלומבו)
ה/ח ישועות כהן חלה סי' כז ס"ק א-ב, ד
ה/ח כל בו ח"ה עמ' תרלט
ה/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רנג, ח"ב עמ' קע, קעג, קעה, קפו
ה/ח לחם בכורים עמ' יא, יט
ה/ח לחם יהודה
ה/ח מועדי הרב עמ' 230, 235-238
ה/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רפט
ה/ח מנחת שלמה שביעית עמ' קלו, קמג
ה/ח מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קיג
ה/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' כז, לז, רפה
ה/ח מעיני המים
ה/ח מעשה רקח
ה/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' שמו
ה/ח משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תתכד
ה/ח משנת המדינה עמ' 271
ה/ח משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' קלא, קלג
ה/ח משנת יעקב [משנת יעקב הל' תרומות פ"א]
ה/ח משנת ר' אהרן גיטין עמ' נט
ה/ח משפטי עזיאל ח"א עמ' קפח
ה/ח משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' מג, מה {כיבוש עולי מצרים}
ה/ח סדר משנה (תאומים) עמ' יא
ה/ח עיר הקודש והמקדש ח"ה, הארץ לגבולותיה עמ' כא {ר"י קורקוס}
ה/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נב
ה/ח ערהשה"ע טהרות סי' כד אות ד
ה/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלה אות ז
ה/ח קול דודי (תשף)
ה/ח שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לט עמ' קד-קה
ה/ח שעורי הרב חלה עמ' קכה
ה/ח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 51, 53
ה/ח תחומין ח"ב עמ' 366
ה/ח תשורת שי מהדו"ק סי' קצט
ה/ט אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ג הע' 103 {רדב"ז}
ה/ט אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 31, 56, 62, 80, 81
ה/ט אוצר א"י ח"ד עמ' 74, 228
ה/ט אור שמח
ה/ט אמונת אליעזר דמאי עמ' תפג
ה/ט אמונת יהושע עמ' אלף רמה
ה/ט ברכות שמים שבת אות תתקעח {בזה"ז מפריש אחד ממ"ח}
ה/ט גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קז, קיג
ה/ט גבורת יצחק שביעית עמ' קסז, קעב
ה/ט גינת ראובן תרומות עמ' שנב
ה/ט דבר שאול חלה סי' כה
ה/ט דברות משה זרעים עמ' תקכט {בזמן הזה שאין שם עיסה טהורה מפני טומאת המת מפרישין חלה אחת בכל א"י אחד ממ"ח}
ה/ט דברות משה קדושין סי' מב הערה לו
ה/ט דברי יחזקאל (תרצה) דף ט ע"א
ה/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שנח
ה/ט זהב התרומה - חלה עמ' רעד, תעח-תפ
ה/ט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לג [של"ה דף עה, עטרת ראש קונ' מסגרת טופח דף כג]
ה/ט חזו"א יו"ד סי' קצג (א) ס"ק ד
ה/ט חלת לחם (תשנח) עמ' ו, יד, נב
ה/ט יחי ראובן (נאוי) עמ' יד
ה/ט כל בו ח"ה עמ' תרלו
ה/ט כפתור ופרח (תשו) דף יא ע"ג, יד ע"א
ה/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קעג, ח"ג עמ' קיב
ה/ט מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קצה
ה/ט מועדי הרב עמ' 235
ה/ט מוריה גל' קעט עמ' כא {חלת חו"ל - בלי שיעור}
ה/ט מחקרי ארץ יו"ד סי' כא
ה/ט מטה אהרן פסחים עמ' נט
ה/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רל, רפה
ה/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תכה {רדב"ז}
ה/ט משנת יעקב
ה/ט עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ד עמ' לה {אחד ממ"ח}
ה/ט עץ השדה סי' יד הערה ו
ה/ט פרי יצחק (תשעו) עמ' ריז
ה/ט ציץ אליעזר ח"א סי' טו אות ט
ה/ט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לח, סי' לט עמ' קה
ה/ט שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' מט
ה/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' רז
ה/ט שעורי הרב חלה עמ' קז
ה/ט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 53, 55
ה/ט תשובות הגאונים החדשות עמ' 120
ה/ט תשובות ראב"י אב"ד סי' לט
ה/י אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 145, 150, 167, 203
ה/י אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ד {חלת סוריא}
ה/י אור שמח
ה/י אידנו עמ' 118
ה/י אמונת יהושע עמ' אלף רמ, אלף רמג {כהן קטן}
ה/י בדבר מלך ח"ט עמ' קעח
ה/י בינת נבונים דף עט ע"ב
ה/י ברכי יוסף או"ח סי' תנז ס"ה
ה/י גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קיד
ה/י גבורת יצחק שביעית עמ' עז
ה/י גור אריה (צרמון)
ה/י גינת ראובן תרומות עמ' פט
ה/י דבר שאול חלה סי' כה
ה/י זהב התרומה - חלה עמ' תפז
ה/י זכרון יהונתן דף יג
ה/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לג [ידי אליהו תיקון קז]
ה/י חזו"א יו"ד סי' קצג (א) ס"ק ט, שביעית סי' ה ס"ק ז, ט
ה/י חזו"א על הרמב"ם
ה/י חלת לחם (תשנח) עמ' יד, קס {כ"מ}
ה/י יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רסא-רסב
ה/י ידי אליהו דף נח ע"ד
ה/י כוכבי בוקר עמ' לא {או"ש}
ה/י כל בו ח"ה עמ' תרלז
ה/י כפתור ופרח (תשו) דף יא ע"ב
ה/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קסו, קעה, קעז
ה/י לחם בכורים עמ' יא, יט
ה/י מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' שז
ה/י מוריה גל' קצג עמ' מד {או"ש}
ה/י מנחת שי חלה עמ' קעח
ה/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/י שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לח
ה/י שעורי הרב חלה עמ' קי
ה/י שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 52-53
ה/י תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 811
ה/י תורת זרעים עמ' פז
ה/י תורת שביעית (סור') סי' ב
ה/יא אבודרהם (תשכג) עמ' שעא
ה/יא אבן ישראל (בוהוש) עמ' צו {ראב"ד}
ה/יא אבן ישראל (פישר)
ה/יא אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ג הע' 2, 22, 62, 64-66, 71-72
ה/יא אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ז הע' 121 {כ"מ}
ה/יא אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 150
ה/יא אוצר א"י ח"ד עמ' 228
ה/יא אור חדש (בלומ'), הסכמת רי"י ויינברג
ה/יא אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 53
ה/יא ארחות חיים ח"ב סי' יז אות א עמ' 200
ה/יא אשר למלך
ה/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סו
ה/יא בדבר מלך ח"ט עמ' קעד
ה/יא בדבר מלך חט"ז עמ' פג
ה/יא בדבר מלך חי"ב עמ' רסט
ה/יא ברכת יצחק (פאלער) עמ' קמב
ה/יא גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' סב
ה/יא גבורת יצחק תרומות עמ' ו
ה/יא גורן דוד ח"ב סי' לב אות ו
ה/יא גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רלב
ה/יא דבר שאול חלה סי' יב ס"ק ט, סי' יג ס"ק ז, סי' כה
ה/יא דברות משה ברכות עמ' קח {אבל האשה הערומה שישבה וכל פניה טוחות בקרקע מברכת ומפרשת חלה}
ה/יא דברות משה זרעים עמ' תשמו {אבל האשה הערומה שישבה וכל פניה טוחות בקרקע מברכת ומפרשת חלה}
ה/יא דברות משה שבת ח"א סי' כב ענף ג
ה/יא המנהיג עמ' תנט
ה/יא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א, קונ' נר חנה עמ' א
ה/יא זהב התרומה - חלה עמ' רכה {מברך על הטמאה}
ה/יא חזון נחום זרעים ח"ג עמ' צ
ה/יא חמדת אהרן עמ' לא {ראב"ד}, לב-לז
ה/יא יד ישראל ח"ב
ה/יא ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' מו
ה/יא כל בו ח"ה עמ' תרלה
ה/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קסו, קעה, קפח, קצח, ח"ג עמ' לג
ה/יא לחם בכורים עמ' יא
ה/יא מאורות חיים תרומות עמ' כא {להפריש חלה}
ה/יא מנחת שי חלה עמ' קס, קסב, קסג
ה/יא מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' ת {ר"י קורקוס}
ה/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשצ {ר"י קורקוס}
ה/יא מקור הברכה (מרגליות) עמ' ו {ראב"ד}, מד
ה/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' רמג
ה/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יא משנת יעקב [משנת יעקב ל' שבת פכ"ג הי"ט, והל' תרומות פ"ד הט"ז]
ה/יא נועם חי"ח עמ' שכה [בצל החכמה ח"ג סי' עג]
ה/יא נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף ח ע"ד
ה/יא ס' הנייר עמ' צא
ה/יא ס' הפרדס לרש"י עמ' מג
ה/יא ס' הפרנס עמ' קיד
ה/יא ענפי ארז (זי') דף רלה ע"א
ה/יא פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' תסד-תסה
ה/יא קול דודי (תשף)
ה/יא קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תב
ה/יא ראש אליהו ח"ב עמ' רצט {ראב"ד}
ה/יא שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לו, לח
ה/יא שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 175
ה/יא תורת רפאל או"ח ח"א דף ו ע"א
ה/יא תפארת אריה עמ' מח
ה/יב אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' מג
ה/יב אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 162, 237-238, 243, 249, 251, 253, 254, 256, 259, 285, 292
ה/יב אור שמח
ה/יב אמונת יהושע עמ' אלף רמה {שוה בשוה}
ה/יב אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 52
ה/יב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכו
ה/יב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/יב בן אשר סי' יג אות יג {שעה"מ}
ה/יב ברור הלכה ביצה ט ע"א ציון ב
ה/יב ברור הלכה חולין קד ע"ב ציון א
ה/יב ברור הלכה חולין קל ע"ב ציון ב פרק ב {כהן ע"ה}
ה/יב ברכי יוסף יו"ד סי' שכג אות ב {כ"מ}
ה/יב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' סב
ה/יב גבורת יצחק תרומות עמ' ו
ה/יב דבר שאול חלה סי' כה
ה/יב דליית הכרם עמ' תתתיט
ה/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שנד
ה/יב חד וחלק ח"א דף לט ע"ב
ה/יב חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' טו
ה/יב חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שפ
ה/יב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תלה
ה/יב חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' יא
ה/יב חלת לחם (תשנח) עמ' כט, קצה
ה/יב טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קנו
ה/יב יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פז {אוכל ואח"כ מפריש}
ה/יב ישועות כהן חלה סי' יד ס"ק ז, יג
ה/יב כל בו ח"ה עמ' תרמט
ה/יב כפתור ופרח (תשו) דף נ ע"ג
ה/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קעו
ה/יב לחם בכורים עמ' כה
ה/יב לחם יהודה
ה/יב מהרי"ט אלגזי דף כב ע"א
ה/יב מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מה, אות מו או"ק א, אות מז או"ק ב-ג
ה/יב מוריה גל' קעט עמ' כח
ה/יב מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קכג
ה/יב מנוחת משה דף עה ע"ד {חלת חו"ל מותר לבטל לכתחילה}, קטז ע"א {מסייע בבית הגרנות}
ה/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' שמח
ה/יב מעשה רקח
ה/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יב משנת יעקב
ה/יב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 546
ה/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נב, ח"ב עמ' קצד
ה/יב ערהשה"ע זרעים סי' פז אות כב
ה/יב פרי האדמה ח"ג
ה/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלה אות ו
ה/יב קובץ השמיטה עמ' לט-מ
ה/יב ראשית בכורים דף סב
ה/יב שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' קלא
ה/יב שו"ת ר"י מילר עמ' שפט
ה/יב שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' עו
ה/יב שער המלך
ה/יב תורת לויים דף מו ע"ב
ה/יב תפארת אריה עמ' מח
ה/יב תשובה שלמה או"ח סי' יח דף כא ע"ב
ה/יג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 97, 109, 125, 142
ה/יג אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ח הע' 89-93
ה/יג אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ב הע' 13
ה/יג אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ד הע' 5
ה/יג בדבר מלך ח"י עמ' רצב
ה/יג בית אבא (גוטווירטה) דף כה ע"ד {ר"י קורקוס}
ה/יג בן אשר סי' יג אות יג {ר"י קורקוס}
ה/יג ברור הלכה סוטה ל ע"א ציון ח
ה/יג גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' מ {ר"י קורקוס}, קז
ה/יג דבר שאול חלה סי' יח ס"ק יא, סוטה סי' נד אות יד
ה/יג דבר שמואל (אבוהב) סי' רנא
ה/יג הגהות רימ"א
ה/יג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"א סי' ז ס"ק יא
ה/יג חזו"א זרעים ליקוטים סי' ד ס"ק ג, טבול יום סי' ו ס"ק ג
ה/יג חזו"א על הרמב"ם
ה/יג חי' הריצ"ד [צ"ל ואם רצה לאכול תחלה ואח"כ יפריש החלה בחו"ל מותר שאין עיקרה אלא מדבריהם]
ה/יג חיים שאל ח"ב סי' מב אות כה
ה/יג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רלה
ה/יג לחם בכורים עמ' לג, מו, נב
ה/יג מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מז או"ק ב {ר"י קורקוס}
ה/יג מנחת שי חלה עמ' טו, קכ
ה/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רפט-רצא
ה/יג משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' שמב
ה/יג משנת יעקב
ה/יג ציץ הקודש ח"א דף לח ע"ב
ה/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלה אות ו
ה/יג קול דודי (תשף)
ה/יג שו"ע הרב או"ח סי' תנז ס"ח
ה/יג שו"ת וחי' ר"ע קורניצר דף לא
ה/יג שעורי הרב חלה עמ' עה
ה/יג תורת זרעים עמ' קיג
ה/יג תפארת אריה עמ' מח
ה/יג תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קמט, קנה {נקראת תרומה}
ה/יד אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ח הע' 69
ה/יד אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ח הע' 44
ה/יד אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ב הע' 13
ה/יד אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ד הע' 5
ה/יד אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 62
ה/יד אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ח הע' 324
ה/יד אידנו עמ' 118 {חלה טמאה נשרפת כמו תרומה}
ה/יד אמונת עתיך גל' 123 עמ' 56
ה/יד בית המדרש
ה/יד בני דוד
ה/יד דרך ישראל חלה סי' א ס"ק ג, יב
ה/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שנט
ה/יד זהב התרומה - חלה עמ' תמא
ה/יד חזו"א יו"ד סי' קצג (ב) ס"ק ג
ה/יד חלת לחם (תשנח) עמ' קנו, קנח
ה/יד כפתור ופרח (תשו) דף כב ע"ב, קכד ע"א
ה/יד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רפא
ה/יד לשד השמן (ירוש')
ה/יד מאורות חיים תרומות עמ' רטז
ה/יד מהרי"ט אלגזי דף כב ע"א
ה/יד מטה יחיאל סי' א ס"ק ג
ה/יד מנחת שי חלה עמ' טו
ה/יד מעשה רקח
ה/יד משנת יעקב כאן [משנת יעקב הל' תרומות פ"א הכ"ג], זמנים ח"ב עמ' צז-צט, זרעים ח"א עמ' קיא-קיג
ה/יד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' שטו
ה/יד ציץ אליעזר ח"א סי' טו אות ד
ה/יד שו"ת רי"ט וייל או"ח סי' מא
ה/יד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' ריב
ה/יד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שלז
ה/יד תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קמט
ה/טו אבן ישראל (פישר)
ה/טו אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 46 {אבן ישראל}
ה/טו אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 114
ה/טו אשר למלך
ה/טו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' ל
ה/טו בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' לה
ה/טו בתי כנסיות דף קיז ע"א {רדב"ז}
ה/טו גינת ראובן תרומות עמ' צח, תתשמד
ה/טו גליוני הגר"ש עמ' פג {כ"מ}
ה/טו הגהות חבר בן חיים
ה/טו זהב התרומה - חלה עמ' תסז
ה/טו חלת לחם (תשנח) עמ' רכב
ה/טו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רפא
ה/טו לחם בכורים עמ' עא
ה/טו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רלז
ה/טו מעשה רקח
ה/טו סיני כרך ע עמ' ריג
ה/טו ציץ אליעזר ח"א סי' טו אות ד
ה/טו שם משמעון (פולק) ח"ב דף צז, צט
ה/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שלז
ה/טו תרומות חיים סעיף נב אות ה


ו/404 הלכות בכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ דרך אמונה
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ עטור בכורים
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 46 {כ"מ}, 118
ו/א אור הישר [לח"מ הל' חמץ פ"ו ה"ח והל' אישות פ"ה ה"ד]
ו/א אור שמח
ו/א אמונת יהושע עמ' רצז
ו/א אמונת עתיך גל' 123 עמ' 59
ו/א ביתאל ח"א דף פו ע"ב
ו/א ברור הלכה ביצה לט ע"ב ציון ג, ב"מ נו ע"א ציון ג
ו/א דבר שאול חלה סי' כד ס"ק ד
ו/א דברות משה זרעים עמ' א'מו, א'מז {הלוקח מן הנחתום חייב בחלה ומפריש מן החמה על הצוננת ומן הצוננת על החמה אפילו מדפוסין הרבה וכ"מ}
ו/א זהב התרומה - חלה עמ' תנט
ו/א חזו"א דמאי סי' ו ס"ק ג, טבול יום סי' ג ס"ק י, זרעים ליקוטים סי' א (שבת סי' מא)
ו/א חזו"א על הרמב"ם
ו/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' רנד
ו/א חי' עזיאל
ו/א יצחק ירנן
ו/א לחם בכורים עמ' עא
ו/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שה
ו/א מועדי ישראל (שוורץ) פסח סי' סו אות ו {כ"מ}
ו/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' נו
ו/א מעיני המים
ו/א מעשה רקח
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א משפטי עזיאל ח"ו עמ' קה
ו/א ציץ אליעזר ח"א סי' יד אות ח, י
ו/א ציץ הקודש ח"א דף לז ע"ד
ו/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלה אות ח
ו/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קפה
ו/א קרית מלך
ו/א שער המלך ח"א עמ' רנא
ו/ב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"א הע' 5 {"מינין" ולא "דברים"}, 30 {השמיט גז"ש לחם - לחם}
ו/ב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 10-11, 13
ו/ב אוצרות הרמב"ם
ו/ב אור ליהודה (תשנט) עמ' תלו {השמיט כוסמין שיבולת שועל ושיפון}
ו/ב אמונת יהושע עמ' אלף קפט {או"ש}
ו/ב אנצי"ת ע' אורז הע' 55, 60-62
ו/ב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' ג, ו
ו/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' פח
ו/ב המאיר לארץ {קושיית נוב"י מבכורות סא ע"א}
ו/ב ולאשר אמר (תשמא) עמ' קח
ו/ב חזון יחזקאל מנחות פ"י ה"ו
ו/ב חי' בר נחמני דף סה ע"ד {לחם שאינו בא לידי חימוץ}
ו/ב חלת לחם (תשנח) עמ' נג
ו/ב יצחק ירנן
ו/ב יקב זאב דף נד ע"ב
ו/ב כל בו ח"ה עמ' תרמט
ו/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפח
ו/ב מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מב או"ק ד
ו/ב מוריה גל' קיג עמ' יד, גל' קעט עמ' כט
ו/ב משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' פה
ו/ב נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קפט
ו/ב עטרת יעקב עמ' קנז
ו/ב פרי שמואל (תשלה)
ו/ב קובץ השמיטה עמ' מ
ו/ב ראשית בכורים דף קו
ו/ב שיר למעלות גל' ד עמ' 129
ו/ב שערי זיו ח"ג דף פו ע"ג
ו/ג אבי עזרי ח"ג
ו/ג אבן ישראל (פישר) ח"ח עמ' קסז
ו/ג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 16 {ר"י קורקוס}, 21, 67 {ר"י קורקוס}, 72-78, 80-81, 99-100, 137, 166-174, 177
ו/ג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 217 {או"ש}, 249 {אבי עזרי}
ו/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' תלו {מ"ש שנפדה}
ו/ג אור שמח
ו/ג אמונת יהושע עמ' אלף קסד
ו/ג בדבר מלך חי"א עמ' רז
ו/ג בית אהרן (סוויאדישץ) דף כב ע"ד
ו/ג בית אהרן וישראל גל' נ עמ' עז {עיסת הפקר פטורה מחלה}
ו/ג בית לוי (גולדברג) דף ע ע"א
ו/ג גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' פה
ו/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קסב
ו/ג זהב התרומה - חלה עמ' נ
ו/ג חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' יב ס"ק יב
ו/ג חזון יחזקאל תרומות פ"ד ה"י, פ"ז ה"י
ו/ג חמדת יעקב עמ' 161
ו/ג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רט
ו/ג ישועות כהן חלה סי' ד ס"ק יג
ו/ג ישועות כהן חלה סי' לד ס"ק ד
ו/ג לחם בכורים עמ' 13
ו/ג לקט שבלים (תשמט) עמ' מט
ו/ג לקט שבלים (תשסד) עמ' קטז
ו/ג מוריה גל' קצא עמ' עט
ו/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' תסה, ח"ג עמ' עח
ו/ג מנחת חינוך מצוה שפה (דף כב ע"ב)
ו/ג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' ערה, רעו
ו/ג מעשה רקח
ו/ג מקדש דוד זרעים - תרומות סי' כה
ו/ג משאת משה (חברוני) פסחים סי' יד עמ' יט
ו/ג משה ידבר (תשעו) עמ' שעט {רדב"ז}
ו/ג משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' קא
ו/ג משנת יעקב
ו/ג נאות אפרים ח"ב עמ' עו
ו/ג נועם ד עמ' רנב {לקט שו"פ}
ו/ג נועם ח"ד עמ' רנב
ו/ג נתיב אברהם ח"א עמ' כט ע"א
ו/ג פרי שמואל (תשלה)
ו/ג קול דודי (תשף)
ו/ג קרית מלך
ו/ג קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רנו
ו/ג שהם וישפה ח"ב
ו/ג שי למלך עמ' פא
ו/ג שעורי הרב חלה עמ' לה
ו/ג שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 69
ו/ג שער המלך ח"א עמ' רנא
ו/ג תוצאות חיים (תשסה) עמ' קנח
ו/ג תחומין ח"ט עמ' 308-307
ו/ד אבי עזרי ח"ד
ו/ד אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' מג
ו/ד אגרות הגרי"ד עמ' קנג
ו/ד אגרות משה קדשים סי' כז ענף ג {כ"מ}
ו/ד אהלי יצחק
ו/ד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 121-148
ו/ד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 120 {ר"י קורקוס}, 142 {בני דוד}, 175 {ר"י קורקוס}, 187 {ר"י קורקוס}, 198-205, 208
ו/ד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ו הע' 53
ו/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' תלד, תלו {מ"ש}
ו/ד אמונת יהושע עמ' רעג {מ"ש}, רעה {מ"ש}, אלף קע {מדומע}
ו/ד אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ב ד"ה ודע, סי' כג ד"ה אך {כ"מ}, סי' כד ד"ה ונראה {ר"י קורקוס}, תרו"מ סי' ד ד"ה ועיין, סי' כ ד"ה הגם {ר"י קורקוס}, יו"ט סי' ה ד"ה ולענ"ד {כ"מ בשם הר"י קורקוס}, סי' כא [א] ד"ה ברם {כ"מ בשם הר"י קורקוס}
ו/ד אמרי בינה (תשע) יו"ט סי' כא(ב) ד"ה מש"כ {חי' מחנ"א}
ו/ד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ל ע"ג-ע"ד {עיסה של מ"ש}
ו/ד אמרי נפתלי ח"ב עמ' צז
ו/ד אנצי"ת ע' אין הלכה כתלמיד הע' 5 {כ"מ}
ו/ד אפיקי מגינים ב"ק סי' לא
ו/ד אפיקי מגינים חלה פ"ג מ"ג אות ג
ו/ד ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רפו
ו/ד באר חיים מרדכי דף קטז
ו/ד בדבר מלך ח"ט עמ' כא, קלח
ו/ד בדבר מלך חט"ו עמ' רמז {עיסה של מ"ש אינה חייבת בחלה אלא בירושלים שיש לו בה היתד אכילה אבל לא בגבולין}
ו/ד בדבר מלך חי"א עמ' רצג
ו/ד בדבר מלך חי"ב עמ' רפ
ו/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 11
ו/ד בית אהרן וישראל גל' לח עמ' מט {מ"ש}
ו/ד בית הלוי ח"א סי' כה עמ' קח
ו/ד בית המדרש
ו/ד בית יחזקאל (סרנה) ב"ק עמ' לג
ו/ד בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' שכט
ו/ד בכורי אליהו עמ' מח
ו/ד בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' כט
ו/ד בני דוד
ו/ד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קעא
ו/ד ברור הלכה פסחים לז ע"ב ציון ג
ו/ד בריכת המלך עמ' מו
ו/ד ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' טו אות א
ו/ד ברכת מרדכי פסחים עמ' קנח
ו/ד ברכת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עז
ו/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ו, קב
ו/ד גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' כו, כז {ק"ס}, עה-עו
ו/ד גדולי שמואל ב"מ דף נב
ו/ד גינת ראובן תרומות עמ' תתקעג {מ"ש}
ו/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' נט אות ב
ו/ד דבר שאול חלה סי' ב ס"ק ו, ט, סי' ד ס"ק ה
ו/ד דברות משה זרעים עמ' תשלה, א'עה {עיסה של מע"ש בירושלים ועיסת שביעית וספק מדומע חייבין בחלה}
ו/ד דברות משה נדרים עמ' קג
ו/ד דברי חיים (אוירבך) לולב סי' ב ד"ה ודעת {כס"מ}
ו/ד דברי יחזקאל (מישור) עמ' רלג
ו/ד דברי ירמיהו קידושין עמ' קצא
ו/ד דעת ותבונה מכשירין עמ' יט, לב
ו/ד דרכי אהרן ח"ב עמ' לה, מה
ו/ד הרועים בשושנים [שני שדיך פסחים פ"ב]
ו/ד הררי קדם (תשס) עמ' רכה
ו/ד זהב התרומה - חלה עמ' נט
ו/ד זהב התרומה מ"ש עמ' שיד, שכה, שלג
ו/ד זכרון בנימין ח"ב עמ' קמ
ו/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לד [עי' ירושלמי חלה פ"א ותרומות פ"ח, מהרי"ט אלגזי הל' חלה אות יט]
ו/ד זכרון שלמה (ורנר) עמ' רלט
ו/ד זר זהב (פראג) עמ' יט {בגבולין}
ו/ד חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ג ס"ק ג
ו/ד חזון יחזקאל תרומות פ"ז ה"ח
ו/ד חזון נחום זרעים ח"ג עמ' עח
ו/ד חי' הגאון אדר"ת עמ' ט, יד, כ, סו-סז {מעשר שני חייב בחלה}
ו/ד חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות ו
ו/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' כד
ו/ד חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' קמב
ו/ד חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' שלט, שמא
ו/ד חסדי דוד ח"א עמ' רלח, תלח, תעח, ח"י עמ' רנג
ו/ד יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף כג ע"ד
ו/ד יהל אור דף י ע"א {כ"מ}
ו/ד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קפא {כ"מ}
ו/ד כלי שרת סי' סו
ו/ד כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' לה
ו/ד כפתור ופרח (תשו) דף יד ע"ג, קנח ע"ב
ו/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קצו
ו/ד כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קי ע"א
ו/ד כתב סופר או"ח סי' קכה ד"ה ומה שכתבת {מהר"י קורקוס}
ו/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רפז
ו/ד כתר תורה (תשסז) עמ' קז
ו/ד לב בנים עמ' קעג
ו/ד להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' פז ע"ב, ח"י עמ' סב, חי"ב עמ' ל
ו/ד להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רמב
ו/ד לחם בכורים עמ' כא
ו/ד לחם חקי עמ' צז {כ"מ}
ו/ד ליבא בעי דף קכד
ו/ד לקוטי סופר ח"א דף צא ע"ד {כ"מ}
ו/ד לקוטי שעורים (שטיין) פסחים ח"ב (תשסז) סי' טו ס"ק ב
ו/ד מאור למלך סוכה עמ' קכא, קנב
ו/ד מאור למלך פסחים עמ' קיד-קטו {כ"מ}
ו/ד מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' קכז
ו/ד מגילת ספר לאוין דף קמט ע"ב {מעשר שני}
ו/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רצה
ו/ד מהרי"ט אלגזי חלה אות ב או"ק ח, אות יט או"ק ג-ד (דף כה ע"א-ע"ב)
ו/ד מור דרור קו"א סי' נ-נא
ו/ד מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' רה
ו/ד מילי דמרדכי
ו/ד מכתב לחזקיהו דף מ ע"ג
ו/ד מנחת אשר פסחים עמ' קכג-קכד, ב"ק עמ' רז
ו/ד מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קסט
ו/ד מנחת חינוך ח"א עמ' ע, קג-קד, ח"ב עמ' קכד, ח"ג עמ' עח-עט, רכד
ו/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' קפט {שעה"מ}
ו/ד מנחת שי חלה עמ' רכז
ו/ד מנחת שלמה שביעית עמ' קנז
ו/ד מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רעג, שג
ו/ד מעשה רקח
ו/ד מקום דוד דף סח ע"ב
ו/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רנד-רנה
ו/ד מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קד ע"ג]
ו/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' סא עמ' 184 {כ"מ בשם ר"י קורקוס}
ו/ד משה ידבר (תקפז) שו"ת דף סח ע"ב {כ"מ}
ו/ד משה ידבר (תשעו) עמ' שעח {כ"מ}, שעט
ו/ד משכן בצלאל ח"א סי' א
ו/ד משנת יעבץ שמיטה עמ' קסה, רא {עיסת שביעית חייבת}
ו/ד משנת יעקב
ו/ד משנת ר' אהרן גיטין עמ' קעו, קדושין עמ' סט
ו/ד נועם חכ"ה עמ' קמ
ו/ד נזר הקדש (קפלן)
ו/ד נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' קסג {כ"מ}
ו/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף מא ע"ד, מב ע"א-ע"ב
ו/ד נתיבות אדם ח"ב עמ' י, קנג {ר"י קורקוס}
ו/ד נתן פריו סוכה עמ' רעג
ו/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקד
ו/ד סוכה וארבעת המינים עמ' 154, 385, 457-455
ו/ד סוכת דוד סוכה עמ' קכא
ו/ד ספיקא דרבנן עמ' קצ
ו/ד ספרי דבי רב ח"ב עמ' לח
ו/ד עין יצחק ח"א עמ' קמ
ו/ד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' כה, מב
ו/ד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תיא
ו/ד עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קנג
ו/ד עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ד עמ' לב
ו/ד ענפי ארז (זי') דף רא ע"ג
ו/ד ערהשה"ע זרעים סי' קיז אות ח
ו/ד פרי הארץ (כהנוו) סי' כח
ו/ד פרשת הכסף דף צה ע"ג {כ"מ}
ו/ד צמח מנחם דף סג ע"ג {ספק דימוע חייב בחלה}
ו/ד קדשי יהושע עמ' קד
ו/ד קובץ חי' תורה (סול') עמ' פג
ו/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור ו אות יא
ו/ד קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' פז-פח
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תכ
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קסז
ו/ד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף קסד ע"ב
ו/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ג סי' קנד, ח"ו סי' נח, ח"י סי' עד אות א
ו/ד שומר אמת שביעית עמ' נז
ו/ד שלמי יוסף סוכה עמ' תל-תלא
ו/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' רמח
ו/ד שמחת החג דף פח ע"ג
ו/ד שעורי הרב חלה עמ' נו
ו/ד שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 68-69
ו/ד שער המלך ח"א עמ' רמט, רנא
ו/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 132
ו/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 186
ו/ד תורה מציון שנה ט חוב' ד סי' ז
ו/ד תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ה אות ה
ו/ד תורת הקדש ח"ב עמ' קמח, קסא-קסב
ו/ד תורת זרעים עמ' קו
ו/ד תורת יצחק ח"א עמ' פג, צו
ו/ד תורת מיכאל עמ' לא
ו/ד תורת רפאל ח"ג עמ' לד {כ"מ}, לז
ו/ד תלמי השדה עמ' רסט
ו/ד תנופת זהב עמ' 177
ו/ד תפארת בחורים פאה עמ' תקלח {עיסת מ"ש}
ו/ד תפארת ציון (ריבקין) סי' ד אות א
ו/ד תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' רה
ו/ה אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ו הע' 59 {ר"י קורקוס}, 76
ו/ה באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' ו אות י
ו/ה בדבר מלך חי"א עמ' רצב
ו/ה בשבילי התלמוד ח"ג חולין ב ע"א
ו/ה דבר שאול חלה סי' ה ס"ק ב
ו/ה דרכי דוד (קסל) פאה עמ' שה, תקט
ו/ה זהב התרומה - חלה עמ' קטו
ו/ה כפתור ופרח (תשו) דף נז ע"א
ו/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' שצ
ו/ה משאת המלך ח"א סי' מז
ו/ה משנת יעקב
ו/ה עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' קנד
ו/ה קול דודי (תשף)
ו/ה שעורי הרב חלה עמ' נא
ו/ה תורת יצחק ח"א עמ' צד
ו/ו אגרות משה או"ח ח"ב סי' טו
ו/ו אהבת קדומים עמ' ריד
ו/ו אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ה הע' 73 {רדב"ז}, 80, 97 {ר"י קורקוס}
ו/ו אוצר יסודי שביעית עמ' תנד
ו/ו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' נח
ו/ו אות היא לעולם ח"ב דף קכא ע"ב, קנא ע"ב {רדב"ז}
ו/ו אמונת יהושע עמ' אלף רח
ו/ו אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' כ ד"ה ומלשונו {ר"י קורקוס}, או"ח סי' ח ד"ה ואם
ו/ו בדבר מלך ח"י עמ' רצז
ו/ו בדבר מלך חט"ז עמ' קכט, קלט
ו/ו בן אשר סי' לו ענף א אות ד-ו, ח-יא, ענף ב אות א
ו/ו ברור הלכה חולין קלה ע"א ציון י פרק ב
ו/ו ברור הלכה חולין קלה ע"ב ציון ד
ו/ו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' פו
ו/ו דגל יהודה (בילו') עמ' כח-כט
ו/ו חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ח ס"ק ג
ו/ו חזון יחזקאל חלה פ"א ה"א
ו/ו חי' ר' חיים הלוי דף מח
ו/ו חלת לחם (תשנח) עמ' קמ
ו/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כב
ו/ו כל בו ח"ה עמ' תרמט
ו/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפז
ו/ו לחם בכורים עמ' קג
ו/ו מנוחה וקדושה (זס') עמ' נז {שותפים}
ו/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' רפו
ו/ו מסורה ח"ז עמ' נ
ו/ו מעשה רקח
ו/ו משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תיב
ו/ו משנת יעקב
ו/ו משנת ר' אהרן קדשים - בכורות ב ע"א ד"ה ת"ש
ו/ו משפטי עזיאל ח"א עמ' רו
ו/ו נתן פריו סוכה עמ' רע
ו/ו קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' קסג {ר"י קורקוס}
ו/ו שאלת שלום (רבינ') דף כ ע"ב
ו/ו שעורי הרב חלה עמ' סט
ו/ו שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' יז
ו/ו תורת ירוחם ח"ב דף מו ע"ב-ע"ג
ו/ז אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 213 {ר"י קורקוס}, 224-227, 241
ו/ז אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ה הע' 73 {ר"י קורקוס}
ו/ז אוריתא יד עמ' קיג
ו/ז אנצי"ת ע' גזה הע' 87 {כ"מ}
ו/ז בית יהודה (פלאצקי) דף ח ע"א
ו/ז גבורת יצחק ביכורים עמ' צג
ו/ז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' כז
ו/ז הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנא
ו/ז חזון יחזקאל תרומות פ"ד ה"י
ו/ז חלת לחם (תשנח) עמ' ע, קנח
ו/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כג
ו/ז לחם בכורים עמ' 13
ו/ז מהרי"ט אלגזי חלה אות ח או"ק א, אות ט אות ד
ו/ז מילי דמרדכי
ו/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' עח-עט, שפה
ו/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שסט
ו/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכ, רעג, דש
ו/ז משנת יעקב
ו/ז נתן פריו סוכה עמ' רע
ו/ז סוכה וארבעת המינים עמ' 457
ו/ז עליות משה (תשנב) ח"א עמ' ק
ו/ז עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תטז
ו/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נג
ו/ז קול דודי (תשף)
ו/ז רב ברכות (רי"ח) עמ' פז
ו/ז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' מ עמ' קטו
ו/ז שלמי יוסף סוכה עמ' תכז
ו/ז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רט, רנו
ו/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תרצט
ו/ז תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' פו
ו/ח אגרות הראי"ז עמ' פא {כ"מ}
ו/ח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ה הע' 68 {להאכיל הפת שלה}
ו/ח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ח הע' 16, 17, 24, 30, 44, 46, 51, 69 {כולם - ר"י קורקוס}, 82, 84
ו/ח אנצי"ת ע' ארנונא הע' 55 {רדב"ז}, ע' גוי הע' 457
ו/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' עז אות ה
ו/ח בדבר מלך ח"ט עמ' פח
ו/ח בדבר מלך חי"א עמ' שטו, שלא, שלג
ו/ח בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רמב
ו/ח בית לוי (גולדברג) דף עט ע"ג
ו/ח בן אשר סי' לו ענף א אות ד
ו/ח ברור הלכה ביצה כא ע"א ציון ג
ו/ח ברכי יוסף או"ח סי' תנד ס"ג {כ"מ - עיסת כלבים}
ו/ח דבר שאול חלה סי' ז ס"ק ד
ו/ח דברות משה זרעים עמ' תקכא {העושה עיסה להאכיל הפת שלה לבהמה או לחיה פטורה וכ"מ}
ו/ח דברות משה פסחים עמ' רב
ו/ח דרכי דוד (קסל) פאה עמ' שה
ו/ח המדות לחקר ההלכה מדה יד אות ג
ו/ח וזאת ליהודה (זלצר) עמ' טו
ו/ח זרע יצחק (חדאד) עמ' קכד-קכה
ו/ח חזון נחום זרעים ח"ג עמ' פג
ו/ח חי' ר' חיים הלוי דף יב
ו/ח חלקת יצחק עמ' טו {רדב"ז}
ו/ח חלת לחם (תשנח) עמ' רה
ו/ח חסדי דוד ח"א עמ' תפ
ו/ח יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ריט
ו/ח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כג
ו/ח כל בו ח"ה עמ' תרנ
ו/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' יב, לד, ח"ב עמ' קפח
ו/ח להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קטז
ו/ח לחם בכורים עמ' ק
ו/ח מהרי"ט אלגזי חלה אות ה
ו/ח מוריה גל' רלג עמ' צה {עיסת הכלבים}
ו/ח מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קסא
ו/ח מנחת חינוך ח"א עמ' סז
ו/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קסד
ו/ח מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' יב אות ג
ו/ח משאת מרדכי מגילה עמ' קלז
ו/ח משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' צ
ו/ח נאות אפרים ח"ב עמ' פ
ו/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף מד ע"ג
ו/ח עטרת ישראל עמ' שו
ו/ח פניני ים סי' טז אות א
ו/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תיד
ו/ח קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/ח קונטרס תוספת שביעית (סו"ס בית הרידב"ז) דף לב ע"א
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תלב
ו/ח שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לג-לד
ו/ח שעורי הרב חלה עמ' נד
ו/ח שערי מאיר עמ' קב
ו/ח תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' צח
ו/ח תורת יצחק ח"א עמ' צד
ו/ט אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ה הע' 108 {הרי זו חייבת}, 147-148 {ר"י קורקוס}
ו/ט אוצר יסודי שביעית עמ' תנד
ו/ט אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' נח
ו/ט אות היא לעולם ח"א דף קכה ע"ד {רדב"ז}
ו/ט אמונת יהושע עמ' אלף ריא
ו/ט בדבר מלך ח"ט עמ' קמד
ו/ט בדבר מלך חט"ז עמ' קלט
ו/ט בדבר מלך חי"א עמ' רצא
ו/ט בית יצחק (חבר) ח"ב דף יא ע"ג
ו/ט בן אשר סי' לו ענף א אות ד, ז, ענף ב אות ד, ענף ג אות א, ד
ו/ט ברור הלכה פסחים ו ע"א ציון ב
ו/ט דגל ראובן ח"ב סי' לב
ו/ט הר המלך ח"ג עמ' כה, עו
ו/ט זכר יצחק (תשח) עמ' רכח
ו/ט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לד [מהרי"ט אלגזי הל' חלה דף מה אות י]
ו/ט חבש פאר עמ' קכד
ו/ט חי' הגרז"ס קדשים עמ' רצד
ו/ט חיים ומלך
ו/ט יד הלוי (שכטר) נגעים עמ' מד
ו/ט יצחק ירנן
ו/ט כל בו ח"ה עמ' תרנ
ו/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפו
ו/ט כתר אפרים עמ' קנב
ו/ט לב אריה (הורביץ) עמ' רמט
ו/ט לחם בכורים עמ' קג
ו/ט מהרי"ט אלגזי חלה אות י או"ק א
ו/ט משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שצה
ו/ט משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תיב
ו/ט קהלות יעקב זרעים כ
ו/ט קול דודי (תשף)
ו/ט רב ברכות (רי"ח) עמ' פז
ו/ט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לג-לד
ו/ט שו"ת הרשב"א ח"א סי' שמ
ו/ט שעורי הרב חלה עמ' צב
ו/ט תורת ירוחם ח"ב דף מו ע"ב
ו/י אור הישר [אור הישר מנחות סז ע"א]
ו/י אנצי"ת ע' גוי הע' 453, 455
ו/י בדבר מלך חי"ב עמ' פד
ו/י ברור הלכה ביצה לט ע"ב ציון ג, ד
ו/י דבר שאול חלה סי' כא ס"ק ה
ו/י דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' לד
ו/י חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קז
ו/י חמדת שלמה או"ח סי' א (ב ע"ג)
ו/י כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' לא
ו/י מילי דמרדכי
ו/י מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קנט
ו/י מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שעג
ו/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' סא, שסז
ו/י מעשה רקח
ו/י מתנת כהונה בכורות עמ' שכא
ו/י נזר הקדש (רזין) מנחות דף קיח ע"א
ו/י קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רסא {גוי}
ו/י שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' רטו
ו/י שו"ת ר' בצלאל אשכנזי עמ' כא
ו/י שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קעו
ו/י שלמי יוסף בכורות עמ' שכא
ו/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' נו
ו/י תשובות ר"י אלחנן עמ' קע
ו/יא אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' מט אות ד
ו/יא אברהם יגל
ו/יא אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ז הע' 13, 25, 26, 61, 63, 67, 70-73, 86, 113, 116, 122, 143
ו/יא אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"י הע' 6, 9, 14, 16, 32, 33
ו/יא אור יעקב פסחים דף 167
ו/יא אור שמח
ו/יא אורים גדולים (תקיח) דף יא ע"ד
ו/יא אמונת יהושע עמ' אלף רכג
ו/יא אמר יוסף (אלקלעי) כאן, דף כב ע"א {רדב"ז} וע"ב {ראב"ד}
ו/יא אמרי חן (לוונברג) חלה וביכורים עמ' קמא-קמט
ו/יא אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כד
ו/יא אנצי"ת ע' אורז הע' 44, 46, 48 {כ"מ}
ו/יא אפיקי מגינים חלה פ"ג מ"ז אות ג
ו/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יא באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עו
ו/יא בדבר מלך ח"י עמ' רפא
ו/יא בדבר מלך חי"א עמ' שמז
ו/יא בית גמליאל ח"א עמ' קמ, קמח
ו/יא בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק כג
ו/יא ברכת מרדכי פסחים עמ' קמ
ו/יא גבורות אליהו יו"ד סי' טז אות א
ו/יא גנזי ברכה סי' ח אות טז
ו/יא דבר שאול חלה סי' כב ס"ק ז
ו/יא דברי אברהם (מנדלסון) דף נ ע"ד {חטים ואורז}
ו/יא דברי אהרן עמ' קיז-קיח
ו/יא דברי אמת (תרכא) דף קיז ע"א
ו/יא דברי אמת (תשעט) עמ' תסט {העושה עיסה מן החיטין ומן האורז, וראב"ד וכ"מ}
ו/יא דברי יחזקאל (מישור) עמ' קעח {כ"מ}
ו/יא דברי יחזקאל (תרצה) דף נט ע"א
ו/יא דרך ישראל חולין סי' כט ס"ק כה
ו/יא דרך ישראל חלה סי' ח ס"ק ה
ו/יא ויוסף שאול דף סו ע"ד, סז ע"ג
ו/יא ולאשר אמר (תשמא) עמ' קו
ו/יא זהב התרומה - חלה עמ' שעט, תה
ו/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לד [מהרי"ט אלגזי הל' חלה אות יג, שעה"מ הל' חמץ פ"ו ה"ה]
ו/יא חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ח ס"ק יח-יט
ו/יא חזו"א יו"ד סי' כד ס"ק י-יא, סי' קצה
ו/יא חזו"א על הרמב"ם
ו/יא חזון נחום זרעים ח"ג עמ' צח
ו/יא חי' בר נחמני דף כב ע"ב
ו/יא חי' בר נחמני דף סה ע"א-ע"ב {טעם דגן}, סז ע"א {ראב"ד}
ו/יא חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' רנח ד"ה וצ"ל {ראב"ד - נראה מן הירושלמי דבעינן שיהא בה דגן כשיעור כרשב"ג}
ו/יא חי' ר' חיים הלוי דף יא
ו/יא חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' כב אות א
ו/יא חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' לג
ו/יא טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שלח
ו/יא טוב טעם עמ' כד {טעם דגן}
ו/יא יד המלך (פלומבו)
ו/יא יד ישראל ח"ב
ו/יא יחי ראובן (נאוי) עמ' כז
ו/יא ישועות כהן יו"ד סי' א אות יח
ו/יא כל בו ח"ה עמ' תרנג
ו/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפח
ו/יא כרם אברהם עמ' ו, סו
ו/יא לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' טו אות א
ו/יא לה' הארץ ומלואה ח"א עמ' ה
ו/יא להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קה
ו/יא מגן גבורים (או"ח) סי' רח ס"ק ו
ו/יא מהרי"ט אלגזי חלה אות ט או"ק ב, אות יג או"ק א-ג, אות טו או"ק ב
ו/יא מועדים וזמנים ח"ג סי' רטז, ח"ח סי' רטז
ו/יא מוריה גל' קג עמ' סא, גל' רלג עמ' לא
ו/יא מי החג עמ' סט
ו/יא מנחת יהודה (בוים) דף נט [מסומן נח] ע"ב-ע"ג {חטים ואורז}
ו/יא מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"א פ"ד אות ד
ו/יא מעשה רקח
ו/יא מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' ב אות א, ד
ו/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יא משאת משה (חברוני) פסחים סי' מז עמ' עב
ו/יא משכן בצלאל ח"א סי' מח
ו/יא משנת יעקב
ו/יא מתת מלך עמ' ס
ו/יא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קע
ו/יא ס' החיים (קלוגר) עמ' תרסב
ו/יא עוללות אפרים עמ' צח, קד, קה, קז
ו/יא עטרת יעקב עמ' קנח
ו/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמו, כרך ב ח"א עמ' נב {ראב"ד}
ו/יא קהלות יעקב פסחים ל
ו/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תד, ח"ב עמ' תרפ
ו/יא קובץ השמיטה עמ' תפז
ו/יא קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/יא שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לז, לט עמ' קט
ו/יא שארית נתן (לוברט)
ו/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנה
ו/יא שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רלד
ו/יא שעורי הגרב"ד פסחים עמ' נז
ו/יא שעורי הרב חלה עמ' צד
ו/יא שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' רכד
ו/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תפו
ו/יא שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תקסה
ו/יא שער המלך ח"א עמ' רמח
ו/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 186, 194, 198, 199
ו/יא שערי ישר שער ג פי"ז אות ד
ו/יא שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קלב ע"ד
ו/יא שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רצ
ו/יא תולדות יצחק (פחימא) חולין חלק א סי' י אות ו
ו/יא תורת אמך ח"ב עמ' 45
ו/יא תשובות הראב"ד סי' צב הערה 26 {ראב"ד}
ו/יב אבני נזר יו"ד סי' תכג אות ב, סי' תמו אות יב
ו/יב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 46, 73
ו/יב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ה הע' 26, 77, 81, 117, 138
ו/יב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ו הע' 44, 45
ו/יב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ח הע' 84
ו/יב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 35, 36 {או"ש}
ו/יב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 202-203 {ר"י קורקוס}, 214 {או"ש}, 216-217 {או"ש}, 220 {מאמר המלך}, 229 {כ"מ}, 230 {ר"י קורקוס}, 231 {מעשה רקח}, 233 {ר"י קורקוס}
ו/יב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ו הע' 157 {סובין או מורסן}
ו/יב אור שמח
ו/יב אמונת יהושע עמ' אלף קצא
ו/יב אמונת עתיך גל' 111 עמ' 17
ו/יב אמרי דעת יו"ד סי' ז עמ' צט
ו/יב אפיקי מגינים חלה פ"א מ"ד אות ד
ו/יב ארחות חיים ח"ב סי' יז אות ד
ו/יב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' ו אות י
ו/יב בדבר מלך חי"ח עמ' קכב {עיסה שנילושה ביין או שמן או דבש או מים רותחים או שנתן לתוכה תבלין וכו' אם אפאה בין בתנור בין בקרקע וכו' כל אלו חייבין בחלה}
ו/יב בית דוד (פילוסוף) או"ח דף נט ע"א {כ"מ}
ו/יב בית דוד (תשעט) או"ח סי' רנא
ו/יב ברור הלכה ברכות לז ע"ב ציון ו, פסחים לז ע"א ציון ז
ו/יב גבול יהודה (ציר') דף מב ע"ד, מג ע"א
ו/יב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' ל {דרך אמונה}
ו/יב גור אריה יהודה (זמבא) עמ' כו
ו/יב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' כד
ו/יב גליונות אבני נזר
ו/יב גנזי ברכה סי' יג אות ה, סי' יד אות יב
ו/יב דבר שאול חלה סי' ג ס"ק יא, סי' יא ס"ק ג
ו/יב דברות משה זרעים עמ' תקלד {עיסה שנילושה ביין או שמן או דבש או מים רותחים}
ו/יב דברות משה שבת ח"א סי' כג ענף ב
ו/יב דליית הכרם עמ' תתתיט {ראב"ד} [השגה זו מקומה בעמוד הבא הי"ט]
ו/יב דרך ישראל חלה סי' ו ס"ק יג, סי' ט
ו/יב זהב התרומה - חלה עמ' רה
ו/יב זכר שמואל חלה סי' ב ס"ק ח
ו/יב חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ב ס"ק ב, ד
ו/יב חזון יחזקאל חלה פ"א ה"א
ו/יב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' פח
ו/יב חי' הריצ"ד
ו/יב חלת לחם (תשנח) עמ' קצא, רה
ו/יב טל חיים (טל) ח"ג עמ' רסה
ו/יב יד אברהם טהרות עמ' רטו
ו/יב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רי
ו/יב יד המלך (פלומבו)
ו/יב יד פשוטה אהבה עמ' תתקסב
ו/יב ימי שלמה
ו/יב יפה נוף עמ' קמד
ו/יב כל בו ח"ה עמ' תרנד
ו/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפט, קצד, קצז
ו/יב לחם בכורים עמ' פח, צז
ו/יב מאמר המלך
ו/יב מהרי"ט אלגזי חלה אות ג
ו/יב מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 111
ו/יב מוריה גל' קסט עמ' יא, גל' קעט עמ' כט
ו/יב מחנה יוסף פסחים עמ' סח
ו/יב מכתם לדוד (חסן)
ו/יב מלחמת יהושע סי' ל, עמ' צז-צח, קא
ו/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' פ
ו/יב מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שסה
ו/יב מערכי לב (לב) עמ' תכד, תנב
ו/יב מעשה רקח
ו/יב משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' צא-צד
ו/יב נר מצוה (ואלק) מצוות דף כח ע"ד {עיסה שלשה ביין ושמן ודבש}
ו/יב ס' הנייר עמ' קלז
ו/יב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' יט
ו/יב פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תשמג
ו/יב פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' לח
ו/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלו אות ב
ו/יב צפנת פענח בראשית עמ' עב
ו/יב קול דודי (תשף)
ו/יב קרית מלך
ו/יב רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' נא {אפאה בקרקע}
ו/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תלב, תמ, תמב
ו/יב שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' מ עמ' קיג
ו/יב שו"ת הריב"ש עמ' לו
ו/יב שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן) סי' קצג הערה 17
ו/יב שושן עדות דף קלא ע"ד
ו/יב שם משמעון (פולק) ח"ב דף קצט
ו/יב שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' ריד, ריז, רכו
ו/יב שעורי הרב חלה עמ' מ, נה
ו/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שכג
ו/יב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' כח, כט
ו/יב שער המלך ח"א עמ' מה
ו/יב תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' קלא
ו/יב תורת אמך ח"ב עמ' 59, 66
ו/יב תחומין ח"ח עמ' 30, ח"י עמ' 412, 414
ו/יג אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' כט
ו/יג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ה הע' 2, 66, 77, 91
ו/יג אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 82 {אבי עזרי}
ו/יג אור יעקב פסחים דף 175
ו/יג אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' קצב
ו/יג אפיקי מגינים חלה פ"א מ"ז אות א
ו/יג בדבר מלך ח"י עמ' רפד
ו/יג גנזי ברכה סי' יג אות ה, סי' יד אות יב
ו/יג דבר שאול חלה סי' ג ס"ק יא
ו/יג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ריא
ו/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קצה
ו/יג לחם בכורים עמ' פט
ו/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף ל ע"ד {קמח קלי}
ו/יג מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח) עמ' רז {קלי}
ו/יג מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' כח
ו/יג מוריה גל' קסט עמ' יא
ו/יג מילי דמרדכי
ו/יג מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף צז ע"ג]
ו/יג משנת יעקב
ו/יג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' יט
ו/יג פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' לח
ו/יג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/יג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' מ עמ' קיג
ו/יג שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' ריז
ו/יג תורת אמך ח"ב עמ' 59
ו/יד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 70 {ר"י קורקוס}, 71, 73
ו/יד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ה הע' 48 {ר"י קורקוס}, 91, 111 {ר"י קורקוס}, 115 {ר"י קורקוס}
ו/יד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ח הע' 85-86
ו/יד אמרי דוד (שליסל) דף סה ע"א
ו/יד גבול יהודה (ציר') דף מב ע"ד, מג ע"א
ו/יד גנזי ברכה סי' יג אות ה, סי' יד אות יב
ו/יד דבר שאול חלה סי' ג ס"ק ה
ו/יד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תצא, תצו
ו/יד יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ריא
ו/יד ישועות כהן חלה סי' ד ס"ק י
ו/יד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קצה
ו/יד לחם בכורים עמ' עז-עח, צ
ו/יד מועדי ה' (נתנזון) יו"ט עמ' כח
ו/יד מוריה גל' קסט עמ' יא, גל' רלג עמ' צו {לא משנה במה נילושה}
ו/יד מנחת כהן (יוסף חיים) דף קטז ע"א {יד המלך}
ו/יד מעיני המים
ו/יד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' יט
ו/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תלב
ו/יד שם טוב - השלמה
ו/יד שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רטז-ריז
ו/יד שעורי הרב חלה עמ' לז, נד
ו/יד שער המלך ח"ב עמ' רד
ו/יד שערי ברכה עמ' רמד {רדב"ז}
ו/יד תורת אמך ח"ב עמ' 59, 66
ו/טו אהלי תם עמ' שמב
ו/טו אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 38
ו/טו אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ו הע' 35
ו/טו אור הישר [מ"מ הל' עירובין פ"א הי"ב]
ו/טו אמונת עתיך גל' 113 עמ' 132 {משקל}
ו/טו אמונת עתיך גל' 114 עמ' 120
ו/טו אמונת עתיך גל' 118 עמ' 208
ו/טו אמונת עתיך גל' 124 עמ' 58 {דרך אמונה ביאור הלכה ד"ה כולם מצטרפים}
ו/טו אנצי"ת ע' אגדל הע' 27, ע' ביצה (ב) הע' 10, 14, 29, 55, 57
ו/טו ארחות חיים ח"ב סי' יז אות א עמ' 205
ו/טו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קפו
ו/טו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עו
ו/טו בית אהרן וישראל גל' מא עמ' נג, נו, נט, גל' נד עמ' קט, גל' נז עמ' פז
ו/טו בית דוד (תשעט) או"ח סי' קג, יו"ד סי' פא
ו/טו בית שערים או"ח סי' עח
ו/טו גבורות אליהו או"ח סי' קמו אות ב, ד
ו/טו גבורות אליהו יו"ד סי' קמח אות ב
ו/טו גדולי ציון (תשנב) עמ' שעז {חמש רבעים קמח}
ו/טו גור אריה במדבר פ' טו הע' 32
ו/טו דבר שאול חלה סי' א ס"ק ד
ו/טו דרך ישראל חלה סי' ה ס"ק ה, ט
ו/טו הגהות חבר בן חיים
ו/טו הגהות מוהר"י קרט עמ' קפא
ו/טו זכר ישעיהו
ו/טו זכרון סופרים {נמצאת למד שהמדה וכו'} [עיין תשו' חת"ס או"ח סימן קכ"ז וקפ"א]
ו/טו חזו"א או"ח סי' לט ס"ק יב
ו/טו חי' חתם סופר
ו/טו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תצא
ו/טו יחוה דעת ח"א עמ' נ, ח"ד עמ' רסט, רעג
ו/טו ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמח, ח"ב עמ' מז
ו/טו כל בו ח"ה עמ' תרנז
ו/טו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קעט-קפ
ו/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קסז
ו/טו מוריה גל' רמג עמ' פה
ו/טו מטה אהרן פסחים עמ' מז, נא
ו/טו מים החיים (ארוליו) דף א ע"ד, ב ע"א
ו/טו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 143 {משקל}
ו/טו מצוות זמניות עמ' תמד
ו/טו משנת חיים בראשית עמ' רלא
ו/טו משנת יעקב
ו/טו עמודי שלמה ח"א עמ' שכא
ו/טו עשרה מאמרות (תשס) עמ' פב
ו/טו פרדס המלך אות תקלה
ו/טו פרי האדמה ח"א
ו/טו קהלות יעקב שעורין של תורה א
ו/טו קול דודי (תשף)
ו/טו קרית אריאל עמ' רכז
ו/טו קרית מלך
ו/טו שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' שלט
ו/טו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות כז
ו/טו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' רנו
ו/טו תחומין ח"ה עמ' 389
ו/טז אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ע
ו/טז אבני חפץ ח"ב עמ' רו
ו/טז אברהם יגל
ו/טז אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ד הע' 14, 30 {ר"י קורקוס}, 41, 49, 55, 62, 71
ו/טז אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ו הע' 11
ו/טז אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ב הע' 80
ו/טז אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"א הע' 39
ו/טז אור יעקב פסחים דף 170, 175
ו/טז אמונת אליעזר דמאי עמ' קלה
ו/טז אמונת עתיך גל' 114 עמ' 120
ו/טז אמונת עתיך גל' 115 עמ' 46 {תנור}, 50 {צירוף בלי כוונה לצרף}
ו/טז אמונת עתיך גל' 118 עמ' 208
ו/טז אמונת עתיך גל' 120 עמ' 69-71, 74
ו/טז אמרי יושר פסחים סי' יב ס"ק ה (השני)
ו/טז אפיקי מגינים חלה פ"א מ"ז אות א, פ"ב מ"ד אות א
ו/טז ארחות חיים ח"ב סי' יז אות א עמ' 203
ו/טז ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קפה
ו/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/טז בית אהרן וישראל גל' סח עמ' פו
ו/טז בית ארזים - ס' הגליונות
ו/טז בית זבול ח"ג סי' לה
ו/טז ברור הלכה פסחים מח ע"ב ציון ה
ו/טז בריכת ירושלים עמ' ריח
ו/טז בשבילי הפסח סי' ל אות כא
ו/טז גבול יהודה (ציר') דף מג ע"ג
ו/טז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' סב
ו/טז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' סב {דרך אמונה}
ו/טז גדולי ציון (תרע) דף ג ע"א
ו/טז גדולי ציון (תשנב) עמ' סב {סל מצרף}
ו/טז דבר שאול חלה סי' יג ס"ק ד, סי' יד ס"ק ז
ו/טז דברות משה ב"מ ח"א סי' ז ענף ג
ו/טז דברי אברהם (מנדלסון) דף נ ע"ד {חמשת המינים מצטרפים}
ו/טז דברי יוסף (קונביץ) עמ' 5
ו/טז דרך השער עמ' טז
ו/טז המנהיג עמ' תנה
ו/טז הר המלך ח"ז עמ' עח
ו/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שנח
ו/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנב
ו/טז זבד טוב עמ' 20
ו/טז זהב התרומה - חלה עמ' רמ-רמא
ו/טז חזון נחום זרעים ח"ג עמ' צב, קז {כ"מ}
ו/טז חי' בר נחמני דף ה ע"א-ע"ב {זוזי מצרים}
ו/טז חי' הגר"מ זמבה סי' ג
ו/טז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' נד ד"ה והנה מהירושלמי בכורים {כ"מ - והרשב"א כתב בפסקי חלה שלו וכו'}
ו/טז חי' משנה פסחים עמ' רה
ו/טז חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' לב
ו/טז חלת לחם (תשנח) עמ' מה, קכג, קכח
ו/טז יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רלד
ו/טז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' מו
ו/טז ישועות כהן חלה סי' טז, יז ס"ק ב
ו/טז כל בו ח"ה עמ' תרמד, תרסד
ו/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפא
ו/טז לב דוד (פלדמן) עמ' כ {עשיית טצדקי ליפטר ממצוה}
ו/טז להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' פט
ו/טז לחם בכורים עמ' מד
ו/טז מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 115
ו/טז מהרי"ט אלגזי חלה אות טז
ו/טז מטה אהרן פסחים עמ' נא
ו/טז מנוחת אשר ח"א דף לב ע"א-ע"ב {סל מצרף ולא תנור}
ו/טז מנחת אשר פסחים עמ' רנד
ו/טז מנחת פתים (ארנטרוי) ח"ב עמ' נא
ו/טז מנחת שי חלה עמ' צה, ק, קלב
ו/טז מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שסד
ו/טז מעשה רקח
ו/טז מקור ישראל דף כג ע"ב
ו/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' תכב
ו/טז משא בני קהת
ו/טז משב יעקב ח"ב עמ' סג
ו/טז משברי ים עדל"ת סי' טו ס"ק ה
ו/טז משנה הלכות על הלכות גדולות נדה סי' ט
ו/טז משנת יעקב
ו/טז משפטי עזיאל ח"א עמ' רו
ו/טז נאות אפרים ח"ב עמ' עג
ו/טז נתיבות אדם ח"ב עמ' סד
ו/טז פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רכו
ו/טז צפנת פענח במדבר עמ' קמ
ו/טז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קצו {כ"מ}
ו/טז קובץ על יד ח"א
ו/טז קרית מלך
ו/טז שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לג
ו/טז שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קצב אות א {רדב"ז}
ו/טז שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' עח
ו/טז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רנח
ו/טז שנתון המשפט העברי ח"ח עמ' 320
ו/טז שעורי הרב חלה עמ' סה
ו/טז שער המלך ח"א עמ' רצד
ו/יז אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ד הע' 8 {כ"מ}, 15-17, 19, 65, 73, 81-82
ו/יז אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ו הע' 24
ו/יז אור יעקב פסחים דף 169
ו/יז אור שמח
ו/יז אמרי כהן (וילמן) זרעים סי' כח ס"ק ד
ו/יז אפיקי מגינים חלה פ"ב מ"ד אות א
ו/יז ארחות חיים ח"ב סי' יז אות א עמ' 203
ו/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/יז בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק יז
ו/יז ברור הלכה פסחים מח ע"ב ציון ה, ו
ו/יז בתי כנסיות דף טו ע"ג
ו/יז דבר שאול חלה סי' יד ס"ק ז
ו/יז דרך ישראל חלה סי' ה ס"ק ה, ט
ו/יז זבד טוב עמ' 20
ו/יז זהב התרומה - חלה עמ' רלא-רלב
ו/יז חזון נחום זרעים ח"ג עמ' צא
ו/יז ישועות כהן חלה סי' טז, יח ס"ק ח
ו/יז כל בו ח"ה עמ' תרסה
ו/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפא
ו/יז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קנג
ו/יז להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' פח
ו/יז לחם בכורים עמ' מה
ו/יז מועדים וזמנים ח"ב סי' קפז
ו/יז מים חיים
ו/יז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' שיא, שיט
ו/יז מנחת כהן (יוסף חיים) דף כא ע"ד {יד המלך}
ו/יז מעשה רקח
ו/יז משנת יעקב
ו/יז נחמד למראה ח"א דף קפא ע"ב {מים חיים}
ו/יז פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' רכו
ו/יז קול דודי (תשף)
ו/יז קרית מלך
ו/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' קעז
ו/יז שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רנח {כ"מ}
ו/יז שעורי הרב חלה עמ' סד, סו
ו/יז תורת חסד (מינץ, תקס) כלל לז דף לח ע"א {כ"מ}
ו/יז תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קנט {צירוף סל מדאורייתא}
ו/יח אמונת עתיך גל' 112 עמ' 57-58
ו/יח דברי יחזקאל (מישור) עמ' קעו
ו/יח דברי יחזקאל (תרצה) דף נח ע"ב
ו/יח כל בו ח"ה עמ' תרסה
ו/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפב
ו/יח נאות אפרים ח"ב עמ' פב
ו/יח קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/יח שביתת השבת לש אות כח ד"ה ואגב {השלים שיעור העיסה במורסן}
ו/יח שעורי הרב חלה עמ' עה
ו/יח תחומין ח"ז עמ' 12
ו/יט אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ז עמ' קא
ו/יט אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ה הע' 28, 37 {ר"ח הלוי}, 50 {ר"י קורקוס}, 55 {ר"ח הלוי}, 59 {ראב"ד}, 82 {אבן ישראל}, 86-97 {ר"ח הלוי}, 117 {שעה"מ}
ו/יט אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ז הע' 1, 11 {מרכה"מ}, 13, 19-47, 51, 54, 72, 73, 75
ו/יט אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ח הע' 37, 165 {אבן ישראל}
ו/יט אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ב הע' 219 {אבן ישראל}
ו/יט אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ד הע' 20, 22 {ר"ח הלוי}, 64 {אבן ישראל}
ו/יט אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ב הע' 117 {ר"ח הלוי}
ו/יט אמונת יהושע עמ' אלף ריא
ו/יט אמונת עתיך גל' 102 עמ' 21-22
ו/יט אמונת עתיך גל' 108 עמ' 67-68
ו/יט אמונת עתיך גל' 113 עמ' 13
ו/יט אמונת עתיך גל' 119 עמ' 49, 51, 52, 54, 56
ו/יט אמרי נפתלי ח"ב עמ' מז, נ
ו/יט אפיקי מגינים חלה פ"א מ"ז אות א-ב
ו/יט ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קפז
ו/יט באר אברהם (טרויב)
ו/יט בדבר מלך ח"י עמ' רעז, רפד, רצז
ו/יט בית אהרן וישראל גל' מ עמ' סה-ע
ו/יט גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' לב
ו/יט גנזי ברכה סי' יד אות ג
ו/יט דבר שאול חלה סי' ו ס"ק ה
ו/יט דליית הכרם עמ' תתתיט [כאן צ"ל ההשגה שבעמוד הקודם]
ו/יט דרך השער עמ' טו-טז
ו/יט דרך ישראל חלה סי' ג ס"ק טו
ו/יט דרשות מהר"ם בריסק עמ' תקכא
ו/יט זהב התרומה - חלה עמ' קכ, קכו {לחלקה}
ו/יט זכר שמואל חלה סי' ד ס"ק ד {ראב"ד}
ו/יט חזו"א יו"ד סי' קצח ס"ק ד, זרעים ליקוטים סי' ד ס"ק ד (שבת סי' מד ס"ק ד)
ו/יט חזו"א על הרמב"ם
ו/יט חזון נחום זרעים ח"ג עמ' פב, קז
ו/יט חי' ר' חיים הלוי
ו/יט חי' ר' חיים הלוי דף מו
ו/יט חלת לחם (תשנח) עמ' עג, קעד {ראב"ד}
ו/יט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ריא
ו/יט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ריח
ו/יט ישועות כהן חלה סי' ז ס"ק ד, סי' י ס"ק יד
ו/יט כל בו ח"ה עמ' תרסה
ו/יט לב אליהו (אטינגא) דף ז ע"ב {לחלקה בצק}
ו/יט לחם בכורים עמ' נב, פה
ו/יט מהרי"ט אלגזי חלה אות טז
ו/יט מטה אהרן פסחים עמ' מז, נא
ו/יט מנחת שי חלה עמ' קכד, קלב, קמח
ו/יט מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' שסט {ר"ח הלוי}
ו/יט מעשה רקח
ו/יט מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' ח אות ב
ו/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/יט משנת יעקב
ו/יט נטע שורק דף קכב ע"ב
ו/יט נתיבות אדם ח"ב עמ' סה {ר"ח הלוי}
ו/יט נתיבות שמואל דף סג ע"ב
ו/יט פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' לה
ו/יט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלה אות ב
ו/יט קול דודי (תשף)
ו/יט קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קפח
ו/יט שאלת שלום (רבינ') דף כ ע"ב {כ"מ}
ו/יט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לט עמ' קט-קי, קיב
ו/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' עד אות ג {ראב"ד}
ו/יט שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רטו
ו/יט שעורי הרב חלה עמ' לט {ר"י קורקוס}
ו/יט שער המלך כאן, ח"ב עמ' רג-רד
ו/יט תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' עד
ו/כ אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ז הע' 4, 19-47
ו/כ אמונת יהושע עמ' אלף ריא
ו/כ בדבר מלך ח"י עמ' רפב, רצז
ו/כ בדבר מלך חי"א עמ' רפט
ו/כ דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2023
ו/כ יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ריח
ו/כ קול דודי (תשף)
ו/כ רב ברכות (רי"ח) עמ' פח
ו/כ שאלת שלום (רבינ') דף כ ע"ב
ו/כ תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' עד
ו/כ תורת יצחק ח"א עמ' צא-צב


ז/405 הלכות בכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ דרך אמונה
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ עטור בכורים
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ד הע' 14
ז/א אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"א הע' 6 {רדב"ז}, 19 {ר"י קורקוס}, 20-26
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אמונת עתיך גל' 115 עמ' 49 {הקפדה}
ז/א אמרי חן (לוונברג) חלה וביכורים עמ' קמט-קנו
ז/א אפיקי מגינים חלה פ"ב מ"ד אות א
ז/א דרך ישראל חלה סי' ג ס"ק ד
ז/א זהב התרומה - חלה עמ' תטו
ז/א חזו"א יו"ד סי' קצח ס"ק ב, זרעים ליקוטים סי' ב ס"ק ב (שבת סי' מד ס"ק ב)
ז/א יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ריז-ריח
ז/א כל בו ח"ה עמ' תרסו
ז/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפב
ז/א לחם בכורים עמ' מז
ז/א מנחת שי חלה עמ' קכה, קנ
ז/א מעשה רקח
ז/א מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' א אות א
ז/א ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' כט {דין צירוף בחלה}
ז/א קול דודי (תשף)
ז/א שאלת שלום (רבינ') דף כ ע"ב
ז/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שלז
ז/א שעורי הרב חלה עמ' סו
ז/א תפארת אריה עמ' לט {השמיט פת קיבר ופת נאה}
ז/ב אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"א הע' 20-26
ז/ב אמונת עתיך גל' 115 עמ' 46, 49 {הקפדה}
ז/ב אמרי חן (לוונברג) חלה וביכורים עמ' קמט-קנו
ז/ב דרך ישראל חלה סי' ג ס"ק ד
ז/ב חלת לחם (תשנח) עמ' קנ
ז/ב יד דוד (קרלין) ח"ב דף לג
ז/ב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רכד
ז/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפב
ז/ב מנחת שי חלה עמ' קכה, קנ
ז/ב מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' א אות א
ז/ב משנת יעקב
ז/ב קול דודי (תשף)
ז/ב תורת האשם עמ' קטז {אם היה מקפיד}
ז/ג אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ב הע' 46, 48, 50, 53, 60, 65-68, 74, 76, 79, 82
ז/ג אמונת עתיך גל' 124 עמ' 55
ז/ג אמרי חן (לוונברג) חלה וביכורים עמ' קמט-קנו
ז/ג ארחות חיים ח"ב סי' יז אות ב
ז/ג דבר שאול חלה סי' א ס"ק ה
ז/ג הר המלך ח"ד עמ' רצב-שי
ז/ג זהב התרומה - חלה עמ' תלב
ז/ג יצחק ירנן
ז/ג כל בו ח"ה עמ' תרסו
ז/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפג
ז/ג כרם ציון שביעית ח"ב עמ' צט ע"ב
ז/ג מהרי"ט אלגזי חלה אות יח או"ק ו {כ"מ}
ז/ג מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' א אות א
ז/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ג משנת יעקב
ז/ג פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' כה
ז/ג ציץ אליעזר ח"א סי' יד אות יא
ז/ג קול דודי (תשף)
ז/ג שעורי הרב חלה עמ' סה
ז/ג שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שלט
ז/ד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"א הע' 62, 83
ז/ד אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ג הע' 76 {כ"מ}
ז/ד אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ד הע' 12, 24, 48, 62, 66-74
ז/ד אמונת יהושע עמ' אלף קל
ז/ד אמונת עתיך גל' 123 עמ' 57, 62
ז/ד אמונת עתיך גל' 124 עמ' 55, 57
ז/ד אמרי חן (לוונברג) חלה וביכורים עמ' קמט-קנו
ז/ד דבר שאול חלה סי' א ס"ק ה, סי' יד ס"ק יג
ז/ד דרך ישראל חלה סי' א ס"ק יב-יג
ז/ד הר המלך ח"ד עמ' רצב-שי
ז/ד זהב התרומה - חלה עמ' תמז-תמט, תנא
ז/ד זכר שמואל חלה סי' א ס"ק א, ח
ז/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לד [מהרי"ט אלגזי הל' חלה אות כ]
ז/ד חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' א ס"ק ה
ז/ד חזון נחום זרעים ח"ג עמ' קח
ז/ד חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות ע ע"ב]
ז/ד חלת לחם (תשנח) עמ' עד
ז/ד יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כד
ז/ד ישועות כהן חלה סי' ב ס"ק א, ג, ז
ז/ד כבוד מלכים (מרגליות)
ז/ד כל בו ח"ה עמ' תרסו
ז/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפג
ז/ד לחם בכורים עמ' לט-מ
ז/ד מהרי"ט אלגזי חלה אות יז, אות יח או"ק ג, אות יט או"ק ה
ז/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' פ
ז/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ח עמ' שז-שח
ז/ד מנחת מאיר דף יב ע"ג
ז/ד מעשה רקח
ז/ד מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קו ע"ג]
ז/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' לד
ז/ד משנת יעקב
ז/ד עטרת יעקב עמ' קמח, קנב
ז/ד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' מב
ז/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נב {כ"מ}
ז/ד פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' כט
ז/ד קול דודי (תשף)
ז/ד ראשית בכורים דף קט
ז/ד שעורי הרב חלה עמ' קב
ז/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' שלז
ז/ד תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קמה, קנח
ז/ה אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ד הע' 150
ז/ה אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ג הע' 9 {בני דוד}, 13 {ר"י קורקוס}, 59, 84-85 {בני דוד}, 87 {בני דוד}, 88 {היכל מלך}, 92 {רדב"ז}, 83 {היכל מלך}
ז/ה אור שמח
ז/ה בני דוד
ז/ה בנין יחזקאל, פתיחה להל' פסח ח"ב ס"ק יט
ז/ה גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קא
ז/ה היכל מלך
ז/ה היכלי שן ח"ב סי' לה
ז/ה כל בו ח"ה עמ' תרסז
ז/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפג
ז/ה להורות נתן במדבר עמ' פד
ז/ה לחם בכורים עמ' קיב
ז/ה מהרי"ט אלגזי חלה אות יט או"ק ב, ד
ז/ה מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רצב
ז/ה משב יעקב ח"ב
ז/ה ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קלה
ז/ה פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' כז
ז/ה קהלות יעקב זרעים סי' ו
ז/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' שנח
ז/ה ראשית בכורים דף קט
ז/ה שם טוב - השלמה
ז/ה שעורי הרב חלה עמ' סז, סט
ז/ה שערי טהר ח"ג שער ג סי' יב אות ג
ז/ו אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ג הע' 28 {משנת יעבץ}
ז/ו אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ח הע' 44
ז/ו אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ג הע' 38, 59, 73, 78
ז/ו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קא {רדב"ז}
ז/ו היכל מלך
ז/ו חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' א ס"ק ה-ו
ז/ו חי' ר' שמואל פסחים עמ' כו
ז/ו כל בו ח"ה עמ' תרסז
ז/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפג
ז/ו מילי דמרדכי
ז/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רצב
ז/ו מעיני המים
ז/ו משנת יעקב
ז/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' ק-קא
ז/ו פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' כז
ז/ו קול דודי (תשף)
ז/ו שם טוב - השלמה
ז/ו שעורי הרב חלה עמ' ק
ז/ו שערי טהר ח"ג שער ג סי' יב אות ג
ז/ו תפארת אריה עמ' מא {צירוף חדש וישן}
ז/ז אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ה הע' 13-14
ז/ז אור הישר [אור הישר משניות חלה פ"ד מ"ה]
ז/ז בדבר מלך ח"י עמ' רפד
ז/ז חלת לחם (תשנח) עמ' קלט, קעח
ז/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קפח
ז/ז יצחק ירנן [עי' חידושי הל' ברכות פ"ג ה"א בכתב בא אלי]
ז/ז כל בו ח"ה עמ' תרסח
ז/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפג
ז/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נג
ז/ז קהלת יעקב (ברוכין, מקרלין), סוכה מא (דף מ ע"ג מדפי הספר)
ז/ז קול דודי (תשף)
ז/ז שם טוב - השלמה
ז/ז שעורי הרב חלה עמ' ע
ז/ח אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' עג
ז/ח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 51
ז/ח אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ד הע' 20 {ראב"ד}
ז/ח אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ג הע' 14, 47
ז/ח אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ב הע' 105, 113
ז/ח אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ג הע' 71 {כ"מ}, 81
ז/ח אמונת עתיך גל' 119 עמ' 52-54
ז/ח אפיקי מגינים חלה פ"א מ"ז אות א
ז/ח בדבר מלך ח"י עמ' רפד, רצב
ז/ח גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' כח-ל {ר"ח הלוי}
ז/ח גדולי ציון (תרע) דף לב ע"ג
ז/ח גדולי ציון (תשנב) עמ' סב-סג
ז/ח גור אריה יהודה (זמבא) עמ' קנד
ז/ח דבר שאול חלה סי' ו ס"ק ח-ט
ז/ח זהב התרומה - חלה עמ' קמג, שכט-של, שלו, תלח
ז/ח זכר שמואל חלה סי' ד ס"ק א
ז/ח חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ה ס"ק ה
ז/ח חי' הגרנ"ט סי' קפג
ז/ח חלת לחם (תשנח) עמ' קעו, רכא
ז/ח טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שלג-שלד
ז/ח ישועות כהן חלה סי' א ס"ק ז
ז/ח כטל אמרתי עמ' קפג
ז/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקיט
ז/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפג
ז/ח כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר מערכה כג אות יד
ז/ח לחם בכורים עמ' קי
ז/ח מהרי"ט אלגזי חלה אות טז {ר"י קורקוס}
ז/ח מטה אהרן פסחים עמ' נג
ז/ח מילי דמרדכי
ז/ח מנחת מאיר דף יד ע"א
ז/ח מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קפ
ז/ח מפענח צפונות עמ' 166
ז/ח מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' ט אות ב
ז/ח מרחשת ח"א סי' מח אות ב
ז/ח משב יעקב ח"ב
ז/ח משנת יעקב
ז/ח נתיבות שמואל דף סג ע"א
ז/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' רעו
ז/ח פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' קא
ז/ח צמח ארז עמ' תקד, תקח
ז/ח ראשית בכורים דף צג
ז/ח רווחא שמעתתא ח"א עמ' כה
ז/ח שעורי הרב חלה עמ' סז
ז/ח תורת זרעים עמ' קיג-קיד
ז/ט אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' ע-עא, עג, ח"ז עמ' קב
ז/ט אבן שלמה (ניימן) עמ' מג
ז/ט אבני נזר יו"ד סי' תיג אות י
ז/ט אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ה הע' 85
ז/ט אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ז הע' 30
ז/ט אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"א הע' 25
ז/ט אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ב הע' 109-112
ז/ט אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ג הע' 70
ז/ט אור הישר [נועם ירושלמי חלה פ"ג]
ז/ט אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ז ע"א בהערה
ז/ט אמונת יהושע עמ' אלף רטו
ז/ט אמונת עתיך גל' 108 עמ' 67
ז/ט אמונת עתיך גל' 113 עמ' 13 {ראב"ד}
ז/ט אמונת עתיך גל' 119 עמ' 52-54, 56
ז/ט אפיקי מגינים חלה פ"א מ"ז אות א
ז/ט אשל אברהם (שפירא) עמ' סה {דיחוי}
ז/ט בית אהרן וישראל גל' מ עמ' סה, סז
ז/ט גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' כח, קא
ז/ט הרועים בשושנים
ז/ט זהב התרומה - חלה עמ' קכג-קכד, שכח, תיד
ז/ט זכר שמואל חלה סי' ד ס"ק א
ז/ט חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ג ס"ק א
ז/ט חי' הגרז"ס קדשים עמ' רצד
ז/ט חי' ר' חיים הלוי דף מו
ז/ט חלת לחם (תשנח) עמ' כג, קע, קעח {ראב"ד}
ז/ט חמדת ישראל ח"ב דף מג ע"ב {ראב"ד}
ז/ט טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' שלד
ז/ט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' ריד, ריח, רנו
ז/ט ישועות כהן חלה סי' א ס"ק ז, סי' ז ס"ק ג
ז/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפג
ז/ט לחם בכורים עמ' מז, נב, נו, נח, קיא
ז/ט מבוא למשנה תורה עמ' 237
ז/ט מנחת מאיר דף יד ע"א
ז/ט מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' קפ
ז/ט מעיני המים
ז/ט מפענח צפונות עמ' 133, 166
ז/ט מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' ט אות ב
ז/ט מרחשת ח"א סי' מח אות ב
ז/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ט משנת יעקב
ז/ט משנת ר' אהרן קדשים - בכורות ב ע"א ד"ה ת"ש
ז/ט נתיבות שמואל דף סג ע"א
ז/ט פרי אהרן (ברנשטיין) עמ' לה
ז/ט פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' קא
ז/ט צמח ארז עמ' תקד, תקח
ז/ט קול דודי (תשף) (בקיצור)
ז/ט ראשית בכורים דף קח
ז/ט שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לט עמ' קח-קט
ז/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קעט
ז/ט שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רנ
ז/ט שעורי הרב חלה עמ' סז, צט
ז/ט שערי טהר ח"ג שער ג סי' יב אות ג
ז/ט תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' עה
ז/י אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ב הע' 117
ז/י אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ג הע' 65
ז/י אמונת יהושע עמ' אלף ריד
ז/י ארץ יהודה
ז/י גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' פו
ז/י דבר שאול חלה סי' ו ס"ק ח-ט
ז/י דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' כא ד"ה ולע"ד
ז/י דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' שצט
ז/י זהב התרומה - חלה עמ' שמח
ז/י חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ה ס"ק ה
ז/י חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' כט אות ג
ז/י חלת לחם (תשנח) עמ' סג {כ"מ}
ז/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכד
ז/י ישועות כהן חלה סי' י ס"ק יג
ז/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפד
ז/י כרם חמד (הלפנד) דף יג ע"ג
ז/י לחם בכורים עמ' קיב
ז/י מבוא למשנה תורה עמ' 123
ז/י מילי דמרדכי
ז/י מעשה רקח
ז/י מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' ט אות ג
ז/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/י משנת יעקב
ז/י נתיבות שמואל דף סב ע"ד
ז/י פרי שמואל (תשלה)
ז/י שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לט עמ' קח, סי' מא
ז/יא אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ח הע' 28, 31, 34 {ר"י קורקוס}, 43-50, 52, 53, 58
ז/יא אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ב הע' 113 {או"ש}
ז/יא אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 23 {או"ש}
ז/יא אור שמח
ז/יא אורים גדולים (תקיח) דף י ע"ב
ז/יא אורים גדולים (תשסג) עמ' לד
ז/יא אמונת יהושע עמ' אלף רכו
ז/יא ארחות חיים ח"ב סי' יז אות א עמ' 201
ז/יא גינת ראובן תרומות עמ' קפד
ז/יא דבר שאול חלה סי' כג ס"ק א
ז/יא היכל מלך
ז/יא זהב התרומה - חלה עמ' שצא
ז/יא חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ח ס"ק ז
ז/יא חזון נחום זרעים ח"ג עמ' ק
ז/יא חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' כג אות א
ז/יא ישועות כהן חלה סי' כ ס"ק ד
ז/יא כל בו ח"ה עמ' תרמא
ז/יא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצח
ז/יא לחם בכורים עמ' מו
ז/יא מוריה גל' קעט עמ' כ, כד
ז/יא מנחת שי חלה עמ' ע
ז/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רה, רו
ז/יא מעשה רקח
ז/יא מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' ג אות א
ז/יא ציץ אליעזר ח"א סי' טו אות ד {או"ש}
ז/יא קהל יהודה - חי' הש"ס דף לא ע"ד {ראב"ד}
ז/יא קובץ השמיטה עמ' לב, לה
ז/יא קול דודי (תשף)
ז/יא קרית מלך
ז/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' קנה
ז/יא תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 805
ז/יב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 96 {מרכה"מ}
ז/יב אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ח הע' 11, 30, 33, 37, 47-49 {מרכה"מ}, 69 {ר"י קורקוס}, 70 {מרכה"מ}, 78 {ר"י קורקוס}, 82 {ראב"ד}, 83-99
ז/יב אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"א הע' 313 {מרכה"מ}
ז/יב אמונת אליעזר ערלה עמ' רפד {ראב"ד - פחות מכביצה}
ז/יב אפיקי מגינים חלה פ"ב מ"ח אות א
ז/יב ברור הלכה סוטה ל ע"א ציון ח
ז/יב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' מ {ר"י קורקוס}
ז/יב גינת ראובן תרומות עמ' קפד
ז/יב דבר שאול חלה סי' יח ס"ק י, סוטה סי' נד אות יד
ז/יב דברי אמת (תרכא) דף קיט ע"א
ז/יב דברי אמת (תשעט) עמ' תעט, תפג {דפסק כר' אליעזר דניטלת מן הטהור על הטמא, וראב"ד}
ז/יב דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' קע
ז/יב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לד [עץ חיים (חגיז) חלה ספ"ב]
ז/יב חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ו ס"ק יא, סי' ז ס"ק יא
ז/יב חזו"א יו"ד סי' קצג (ב) ס"ק א, ג, זרעים ליקוטים סי' ד ס"ק א-ג (טבול יום סי' ו ס"ק א-ג)
ז/יב חזו"א על הרמב"ם
ז/יב חזון נחום זרעים ח"ג עמ' צו
ז/יב חי' הגר"מ והגרי"ד עמ' ג
ז/יב חלת לחם (תשנח) עמ' נב, קלב, קנו-קנז
ז/יב יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רלה
ז/יב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רס
ז/יב לחם בכורים עמ' נ
ז/יב מגידות (תשמ) עמ' רסא
ז/יב מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 207
ז/יב מילי דמרדכי
ז/יב מלאכת מחשבת עמ' קפג
ז/יב מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רצא {ר"י קורקוס}
ז/יב מעיני המים
ז/יב מעשה רקח
ז/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/יב משנה יפה חלה פ"ב מ"ח
ז/יב משנת יהודה ח"א פי"ח הכ"ז
ז/יב משנת יעקב
ז/יב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קפט
ז/יב ניצוצי אש עמ' לד
ז/יב סולם מוצב עמ' ל
ז/יב עין יצחק ח"א עמ' ר {כ"מ}
ז/יב עין תרשיש
ז/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נא {כדי לתרום מהמוקף}
ז/יב צמח מנחם דף נח ע"א
ז/יב קדשי הגבול פ"ו דף ט ע"ב
ז/יב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קצה
ז/יב קול דודי (תשף) (בקיצור)
ז/יב שו"ע הרב או"ח סי' תנז ס' יב
ז/יב שו"ת וחי' ר"ע קורניצר דף לא
ז/יב שו"ת רי"ט וייל או"ח סי' מא
ז/יב שם עולם (רבין) ח"א עמ' מה, מז
ז/יב שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שלו
ז/יב שעורי הרב חלה עמ' עב
ז/יב שערי תורת בבל עמ' 118
ז/יב תורת האשם עמ' קכח {ראב"ד}
ז/יב תורת זרעים עמ' קיג
ז/יב תפארת אריה עמ' מט {מותר לגרום טומאה לחולין}
ז/יג אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ח הע' 89
ז/יג אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 2, 6, 11, 35 {ר"י קורקוס}, 50 {או"ש}, 55 {רדב"ז}, 56-62, 66 {ר"י קורקוס}, 83-84 {ר"י קורקוס}, 86 {ר"י קורקוס}, 87, 90, 95, 98, 99, 114-115 {רדב"ז}, 120 {רדב"ז}, 141 {או"ש}
ז/יג אור שמח
ז/יג אמונת יהושע עמ' רצז
ז/יג אמונת עתיך גל' 111 עמ' 63
ז/יג אשר למלך
ז/יג בן אשר סי' יג אות ט
ז/יג גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קה-קו
ז/יג גבורת יצחק תרומות עמ' נח
ז/יג גינת ראובן תרומות עמ' קעג, קפד
ז/יג דבר שאול חלה סי' כד ס"ק א, ד
ז/יג דברות משה זרעים עמ' א'מח {בד"א}, א'נא {עושה אדם עיסה טהורה ואינו מפריש חלתה ומניחה או מניח מקצתה להיות מפריש עליה והולך חלות של עיסות אחרות}, א'נב {בד"א כשהיו אותם העיסות שמפריש עליהן ספק אם הורמה חלה מהן או לא הורמה שחלת דמאי ניטלת מן הטהור על הטמא לכתחלה ושלא מן המוקף}
ז/יג דרך ישראל חלה סי' ג ס"ק יג, סי' ט
ז/יג זהב התרומה - חלה עמ' תס
ז/יג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לד [והוא שלא נפסל מאכילת אדם - ירושלמי שם]
ז/יג חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ה ס"ק ז
ז/יג חזו"א או"ח סי' קטז ס"ק ג, פסחים סי' טו ס"ק ב, דמאי סי' ו ס"ק ג, סי' טו ס"ק א (ערלה סי' יד ס"ק א)
ז/יג חזו"א על הרמב"ם
ז/יג חי' הגרנ"ט סי' קפג
ז/יג חלת לחם (תשנח) עמ' קלב
ז/יג יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קפא
ז/יג ישועות כהן חלה סי' ז ס"ק יג
ז/יג ישועת משה עמ' קטז
ז/יג כל נדרי פ' סד הע' לז
ז/יג מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קעב, רלא, רפז, רצא
ז/יג מעשה רקח
ז/יג משנת יעקב [משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קלו]
ז/יג משפטי עזיאל ח"ו עמ' קה
ז/יג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' צט
ז/יג עמודי אור סי' עב אות ח
ז/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נא
ז/יג ציץ הקודש ח"א דף לח ע"א
ז/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רלה אות ז
ז/יג קול דודי (תשף)
ז/יג קרית מלך
ז/יג תפארת אריה עמ' מח
ז/יג תרומות חיים סעיף כה אות ט


ח/406 הלכות בכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ דרך אמונה
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ עטור בכורים
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ה הע' 22, 39 {ר"י קורקוס}, 41 {רדב"ז}, 44 {ר"י קורקוס}, 56, 57
ח/א אפר קדשים עמ' קמו
ח/א ארשות החיים עמ' רמג, רמו
ח/א בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' כח-כט
ח/א דבר שאול חלה סי' טו ס"ק ז
ח/א הר המלך ח"ה עמ' שב-שח
ח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שנח
ח/א זכר שמואל חלה סי' ז ס"ק ג
ח/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפד
ח/א מחנה יוסף (תשעב) סי' לז אות א
ח/א משנת יעקב
ח/א נועם חכ"ג עמ' נז
ח/א קול דודי (תשף)
ח/א שו"ע הרב או"ח סי' תנו ס"ט
ח/א שרשי הים דף קמח
ח/א תורת זרעים עמ' קיא
ח/ב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' עא
ח/ב אגרות הגרי"ד עמ' קמט
ח/ב אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 154 {ראב"ד}, 157
ח/ב אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"א הע' 3 {ראב"ד}, 69 {כ"מ}, 70 {ר"י קורקוס}, 137 {ר"י קורקוס}, 139 {ראב"ד}, 141 {ר"י קורקוס}, 143, 149-154, 158, 172, 176, 186 {ראב"ד}, 193 {ר"י קורקוס}, 200 {ראב"ד}, 208-224
ח/ב אמונת עתיך גל' 116 עמ' 35
ח/ב אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 244, 246, 248
ח/ב אפיקי מגינים חלה פ"א מ"א אות א, פ"ג מ"א אות א
ח/ב ארץ הצבי (שכטר) עמ' קמה
ח/ב בדבר מלך ח"ט עמ' פט, צט
ח/ב גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' מא, עא
ח/ב דבר שאול חלה סי' יט ס"ק ט
ח/ב דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שמו
ח/ב האיר ממזרח משלי עמ' תנ {אימתי מפרישין חלה}
ח/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 181
ח/ב זהב התרומה - חלה עמ' קס, רצד, רצו, רצז, שי
ח/ב זכר שמואל חלה סי' ז ס"ק ג
ח/ב חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ו ס"ק יא
ח/ב חוות בנימין ח"א עמ' כא
ח/ב חזון יחזקאל מע"ש פ"א ה"ח
ח/ב חזון לימים ח"א עמ' קסג
ח/ב חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' כה אות א-ד
ח/ב חלת לחם (תשנח) עמ' קכז
ח/ב כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפה
ח/ב לחם בכורים עמ' סב
ח/ב מבית מאיר ח"ג עמ' עח
ח/ב מהרי"ט אלגזי חלה אות ט או"ק א, ד
ח/ב מוריה גל' קצא עמ' פא-פב
ח/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' לז אות ב
ח/ב מטה אהרן הל' יו"ט עמ' קכא
ח/ב מעיני המים
ח/ב מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' ה אות א, ד
ח/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תקנא
ח/ב משנת יעקב
ח/ב ספרי דבי רב ח"ב עמ' לה
ח/ב קובץ חי' תורה (סול') עמ' עט
ח/ב קול דודי (תשף)
ח/ב קרית מלך
ח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשסו
ח/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תלז
ח/ב שביתת השבת כללי לש אות ב
ח/ב שו"ע הרב או"ח סי' קסח ס' טו, הל' שאלה אות כג
ח/ב שיר למעלות גל' ד עמ' 127, 128
ח/ב שעורי הרב חלה עמ' פ
ח/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רלב
ח/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' נד
ח/ג אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ד הע' 49 {ר"י קורקוס}
ח/ג אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"א הע' 208-224
ח/ג דבר שאול חלה סי' יט ס"ק ט
ח/ג דרך ישראל חלה סי' ב ס"ק א
ח/ג זהב התרומה - חלה עמ' רצו
ח/ג חזקה רבה או"ח הלכה ג
ח/ג חיים ומלך
ח/ג לחם בכורים עמ' מד
ח/ג מוריה גל' קצא עמ' פא-פב
ח/ג פותח יד
ח/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ח/ג קרית מלך
ח/ג שעורי הרב חלה עמ' סה
ח/ד אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"א הע' 65-70, 80, 89, 99-106, 221
ח/ד אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 240, 243, 256
ח/ד ארחות חיים ח"ב סי' יז אות ב
ח/ד בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' קסב
ח/ד דבר שאול חלה סי' יט ס"ק ט
ח/ד דרך ישראל חלה סי' ב ס"ק א
ח/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שס
ח/ד זהב התרומה - חלה עמ' רצז
ח/ד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לד [ב"י יו"ד סו"ס שכז, מהרי"ט אלגזי הל' חלה אות ט]
ח/ד חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ז ס"ק יא
ח/ד חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' כה אות א
ח/ד כל בו ח"ה עמ' תרסח
ח/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפה
ח/ד מגל חי"ד עמ' 84
ח/ד מהרי"ט אלגזי חלה אות ט או"ק ב
ח/ד מוריה גל' קסט עמ' יא, גל' קצא עמ' פב
ח/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' לז אות ב
ח/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' עז
ח/ד מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' ה אות א-ב
ח/ד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' יט
ח/ד ספרי דבי רב ח"ב עמ' לה
ח/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
ח/ד קרית מלך
ח/ד שביתת השבת כללי לש אות ב
ח/ד שם טוב - השלמה
ח/ד שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רלה
ח/ד תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' צא
ח/ה ארחות חיים ח"ב סי' יז אות ב
ח/ה גור אריה דברים פ' כו הע' 15
ח/ה דברות משה קדושין סי' כג הערה סו
ח/ה כל בו ח"ה עמ' תרסח
ח/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קסו-קסז
ח/ה מוריה גל' קצא עמ' עז
ח/ה משנת יעקב
ח/ה קרית מלך
ח/ו אבי עזרי ח"א
ח/ו אבן ישראל (פישר)
ח/ו אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 36 {כ"מ}, 38 {ר"ח הלוי}, 39-42, 45, 47, 49
ח/ו אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 36, 37
ח/ו אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"א הע' 7 {ר"ח הלוי}, 55 {אבי עזרי}, 185 {ר"ח הלוי}, 186-187 {אבי עזרי}
ח/ו אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ג הע' 10 {ר"ח הלוי}
ח/ו אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ו הע' 67 {ר"ח הלוי}
ח/ו אור הישר [באר יצחק יו"ד סי' כג]
ח/ו אור יעקב פסחים דף 171, 173, 174
ח/ו אור שמח
ח/ו אושר ירוחם עמ' קפט
ח/ו אפיקי מגינים ב"ק סי' לא, לה-ב
ח/ו אפיקי מגינים חלה פ"א מ"ג אות א
ח/ו אפיקי מגינים קידושין סי' עג {ר"ח הלוי}
ח/ו באורי סוגיות (הוניגסברג) מעשרות סי' לד ס"ק ב {ר"ח הלוי}
ח/ו באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שלה
ח/ו בדבר מלך ח"ט עמ' קד
ח/ו בדבר מלך חט"ו עמ' רמז {וכן המקדיש עיסתו או המפקיר אותה קודם שנתגלגלה ופדאה או זכה בה ואח"כ גלגלה וכו'}
ח/ו בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' כז {ר"ח הלוי}
ח/ו בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' לב
ח/ו גבורת יצחק ביכורים עמ' קפז
ח/ו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' י, יב, יד, פ, פד, צג, קלא
ח/ו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' י-יא, טו, פ {ר"ח הלוי}
ח/ו גבורת יצחק ר"ה עמ' צה
ח/ו גינת ראובן תרומות עמ' עג, צב {ר"ח הלוי}
ח/ו דבר שאול חלה סי' כא ס"ק ו
ח/ו דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שמו
ח/ו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שמ
ח/ו זהב התרומה - חלה עמ' מ, תקסז
ח/ו זהב התרומה תרומות עמ' רפב
ח/ו זכרון שמואל עמ' נג
ח/ו חזון יחזקאל זרעים החדש הוספות לשביעית - שיטת המבי"ט, סוטה פ"ז ה"ט
ח/ו חי' ר' חיים הלוי דף מז
ח/ו חי' ר' שמואל פסחים עמ' כה
ח/ו חלקת יצחק עמ' קצו
ח/ו חלת לחם (תשנח) עמ' רכב {כ"מ}
ח/ו יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רז
ח/ו כל בו ח"ה עמ' תרסט
ח/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קצו, ח"ג עמ' קכג
ח/ו כרם ציון שביעית ח"א דף קנו ע"ב
ח/ו להורות נתן מועדים ח"א עמ' רטז
ח/ו לחם בכורים עמ' קיד
ח/ו לחם חקי עמ' צה
ח/ו מהרי"ט אלגזי פ"ד אות נא או"ק א {ר"ח הלוי}, חלה אות ט או"ק א {אבי עזרי}
ח/ו מוריה גל' קה עמ' מג, גל' קצא עמ' עז, עט-פא
ח/ו מנחת חזקיה מנחות עמ' קצב
ח/ו מנחת שי חלה עמ' רכה, רכז
ח/ו מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קפ {חי' ר"ח הלוי}, קפה, קצג {חי' ר"ח הלוי}, קצט {חי' ר"ח הלוי}, תצט
ח/ו מקדש דוד זרעים - תרומות סי' כה
ח/ו מקדש דוד סי' נה אות ג
ח/ו מראה אש ח"א עמ' לד
ח/ו מרחשת ח"א סי' מח אות ב
ח/ו משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' צט, זרעים ח"א עמ' קיג
ח/ו משנת יעקב כאן
ח/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קא
ח/ו עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' צז
ח/ו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 546
ח/ו ערהשה"ע זרעים סי' נח אות יא
ח/ו פנת יקרת (תשנד) סי' צג אות א
ח/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' שצט
ח/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' שצט {ר"ח הלוי}
ח/ו ציץ אליעזר ח"א סי' יג אות ה
ח/ו קהלות יעקב ר"ה י, בכורות ב
ח/ו קובץ השמיטה עמ' שיג, שמא
ח/ו קול דודי (תשף)
ח/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' שא
ח/ו קרית מלך
ח/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תלז
ח/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' רלב {ר"ח הלוי - חיוב חלה בנתינת המים}
ח/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' נד, קצג {ר"ח הלוי}
ח/ו תורת זרעים עמ' קי
ח/ו תורת יצחק ח"א עמ' פו
ח/ו תכריך מרדכי סי' ג עמ' לב {ר"ח הלוי}
ח/ו תפארת בחורים פאה עמ' קט, קיד, קכה {ר"ח הלוי}
ח/ו תשובה שלמה יו"ד סי' מד
ח/ז אבי עזרי ח"א
ח/ז אגרות הגרי"ד עמ' קנ
ח/ז אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 39-42
ח/ז אוצרות הרמב"ם
ח/ז אור יעקב פסחים דף 171
ח/ז אות היא לעולם ח"ב דף קסג ע"ג
ח/ז אחיעזר ח"ב סי' לט ס"ק י
ח/ז אמונת יהושע עמ' אלף קצט
ח/ז אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 286
ח/ז אפיקי מגינים ב"ק סי' לא, לה-ב
ח/ז בדבר מלך ח"י עמ' רצג
ח/ז גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' פב
ח/ז חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ז ס"ק א
ח/ז חזון יחזקאל סוטה פ"ז ה"ט
ח/ז חלקת יצחק עמ' קצו {כ"מ}
ח/ז לב מבין
ח/ז לחם חקי עמ' צה {ר"ח הלוי}
ח/ז מוריה גל' קצא עמ' עז
ח/ז מרחשת ח"א סי' מח אות ב
ח/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' ק
ח/ז קול דודי (תשף) (בקיצור)
ח/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תשסו
ח/ז שם טוב - השלמה
ח/ז שעורי הרב חלה עמ' כה
ח/ח אגרות הגרי"ד עמ' קעד
ח/ח אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"א הע' 32, 35, 36 {או"ש}
ח/ח אור שמח
ח/ח אמונת יהושע עמ' אלף רז {או"ש}
ח/ח אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 345, 355, 361
ח/ח בדבר מלך ח"י עמ' רצג
ח/ח גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' מז {או"ש}
ח/ח דברות משה ב"מ ח"א סי' ז ענף ב
ח/ח היכל מלך
ח/ח כל בו ח"ה עמ' תרסט
ח/ח כפתור ופרח (תשו) דף עה ע"א
ח/ח מקור הברכה (שטרן) הל' חלה סי' י אות א-ב
ח/ח משנת יעקב
ח/ח נזר הקדש (רזין) מנחות דף קב ע"ד
ח/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תלו
ח/ח שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תריח
ח/ח שם טוב - השלמה
ח/ח שערי זיו ח"א דף לח ע"ד
ח/ח תורת יצחק ח"א עמ' צג
ח/ח תורת יצחק עמ' צג
ח/ט אבן הספיר (ספרקה) עמ' קא
ח/ט אגרות הגרי"ד עמ' קעד
ח/ט אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ו הע' 14, 24-25, 95, 96
ח/ט אור יעקב פסחים דף 171
ח/ט אמונת יהושע עמ' אלף קצב
ח/ט אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' כד ד"ה ובגוף, שחיטה סי' כד ד"ה ועיין פמ"ג
ח/ט אנצי"ת ע' גמר מלאכה הע' 345, ע' גר הע' 341, 343, 345
ח/ט באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף קלד
ח/ט באר שרים (שולמן) עמ' צד
ח/ט בדבר מלך ח"י עמ' רצג
ח/ט בינת אמת עמ' קצז
ח/ט בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 26 {רדב"ז}
ח/ט בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לז-לח {לפי שהוא עוון מיתה}
ח/ט בית זבול ח"ג ונצדק קדש סי' כז אות ד
ח/ט בית מאיר (תשע) סי' ו ס"יד עמ' פח
ח/ט בית מאיר סי' ו אות יד עמ' פב
ח/ט ברור הלכה חולין קלד ע"א ציון ו
ח/ט גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' פח
ח/ט גבורת יצחק תרומות עמ' פה
ח/ט זהב התרומה - חלה עמ' שנה, שנט {ספק}
ח/ט חוקי חיים (גאגין) דף קמז ע"א
ח/ט חזקה רבה או"ח הלכה מב, יו"ד הלכה נא
ח/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' נז
ח/ט יד הלוי (פלוונא) דף ו ע"ב
ח/ט יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רמה
ח/ט יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' קמט, רלה
ח/ט כלילת יופי דף יא
ח/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' קפז
ח/ט לחם בכורים עמ' קח
ח/ט מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שמח
ח/ט מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ב, ו, חלה אות יא או"ק ב (דף יח ע"א)
ח/ט מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קיז {רדב"ז}
ח/ט מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' שמה {רדב"ז}
ח/ט מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תרעא {רדב"ז}
ח/ט מעשה אברהם דף קיט ע"א
ח/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רסז ע"ד
ח/ט מקדש דוד זרעים - דמאי סי' א
ח/ט מקור ישראל דף כג ע"ב
ח/ט משברי ים חזקה עמ' קצז, רפה
ח/ט משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' תשכה
ח/ט משנת יעקב
ח/ט משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' יד, זרעים ח"א עמ' קפח
ח/ט מתנת כהונה בכורות עמ' קסו
ח/ט נועם חי"ט עמ' רנד
ח/ט נזר הקדש (רזין) מנחות דף קכג ע"ד
ח/ט נתיב חיים (קנובליך) ח"א סי' ג ס"ק ב
ח/ט קול דודי (תשף)
ח/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תלו
ח/ט שלמי יוסף בכורות עמ' קסו
ח/ט שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' רצט
ח/ט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קטז, שסו, כרך ב עמ' רעו, ש
ח/ט שערי תורה (לעוו) חולין עמ' רסב
ח/ט שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שכח
ח/ט תועפות ראם (מחפוד) ח"ב עמ' עא
ח/ט תורת יצחק ח"א עמ' צג
ח/ט תורת יצחק עמ' צג
ח/י אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ב הע' 72 {רדב"ז}, 106-107 {ר"י קורקוס}, 134 {ר"י קורקוס}, 137, 143-151
ח/י אור הישר [כ"מ הל' מטמאי מו"מ פ"י ה"א]
ח/י אמונת יהושע עמ' אלף קצז
ח/י גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' עח {ר"י קורקוס}
ח/י דבר שאול חלה סי' כ ס"ק יא-יב
ח/י דברות משה זרעים עמ' תתו {לפי שמותר לטמא חולין שבא"י}
ח/י הלכות עולם (קאראסיק) פסחים כו ע"א {ספק טומאה}
ח/י זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לד [עי' הל' אבות הטומאה ספי"א, חסדי דוד חלה פ"א]
ח/י חזו"א יו"ד סי' קצג (ב) ס"ק א-ב, זרעים ליקוטים סי' ד ס"ק א-ב (טבול יום סי' ו ס"ק א-ב), אהלות סי' כד ס"ק ד
ח/י חזו"א על הרמב"ם
ח/י חסדי דוד ח"א עמ' תפב
ח/י יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רלט
ח/י יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' כב {ר"ח הלוי}
ח/י לקוטי סופר ח"א דף קטו ע"א
ח/י מילי דמרדכי
ח/י מעיני המים
ח/י מקדש דוד החדש טהרות עמ' מב, נח
ח/י מרחשת ח"א סי' נב אות ו
ח/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/י משנת יעקב
ח/י מתנת כהונה בכורות עמ' מב
ח/י ציוני מהר"נ
ח/י קול דודי (תשף)
ח/י שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' ריד {רדב"ז}
ח/י שלמי יוסף בכורות עמ' מב
ח/י שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קפב
ח/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שלח
ח/יא אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ג הע' 48 {ד' מיל}, 61 {או"ש}, 83-91
ח/יא אור שמח
ח/יא אמונת יהושע עמ' אלף קצז {יעשנה בטומאה}
ח/יא אמונת עתיך גל' 109 עמ' 146 {רדב"ז - אפר פרה}
ח/יא אנצי"ת ע' אין אומרים לאדם עמוד הע' 27, 31
ח/יא ברור הלכה פסחים מו ע"א ציון ג
ח/יא גבול יהודה (ציר') דף מה ע"א, מו ע"א
ח/יא דבר שאול חלה סי' יג ס"ק ד, ח, סי' כ ס"ק י
ח/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תסא
ח/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שנח
ח/יא זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' סא
ח/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לד
ח/יא חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ז ס"ק טז
ח/יא חזו"א יו"ד סי' קצז ס"ק י, זרעים ליקוטים סי' ג ס"ק י (שבת סי' מ ס"ק י)
ח/יא חזו"א על הרמב"ם
ח/יא חזון יחזקאל חלה פ"א ה"ח
ח/יא חלת לחם (תשנח) עמ' כז
ח/יא חמדת אהרן עמ' לו
ח/יא יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רלח
ח/יא כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' לב
ח/יא מאור החיים עמ' פא
ח/יא מוריה גל' קפה עמ' נח
ח/יא מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 207
ח/יא מים ראשונים (רבינ') עמ' יט
ח/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רמט {רדב"ז}
ח/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תשפט
ח/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' תכד
ח/יא מרחשת ח"א סי' נב אות ו
ח/יא משנת יהודה ח"א פי"ח הכ"ז
ח/יא נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' קפט
ח/יא נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' לט
ח/יא נתן פריו הל' נט"י עמ' קיב
ח/יא עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 173 {כר"ע}
ח/יא עזר משפט עמ' תמח, תנא-תנב
ח/יא פחד יצחק (זס') עמ' לב
ח/יא פני מלך (גוטליב) בראשית עמ' פו {לא יעשה עיסתו בטומאה}
ח/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קצה
ח/יא קול דודי (תשף)
ח/יא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' ריד
ח/יא שו"ת וחי' ר"ע קורניצר דף לא
ח/יא שירת הלויים פסחים סי' פט אות ב
ח/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 92
ח/יא תורה מציון שנה ד חוב' ג סי' ב, שנה ה חוב' ב סי' ג
ח/יא תפארת ציון (קואינקה) עמ' ה {רדב"ז}, ס
ח/יב ברור הלכה גיטין סב ע"א ציון א
ח/יב חלת לחם (תשנח) עמ' קפו {ראב"ד}
ח/יב משנת יעקב [משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפ-קפב]
ח/יב נתיבות מרדכי גיטין עמ' תנד
ח/יג אהל יצחק גיטין עמ' תז
ח/יג אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ב הע' 59, 75 {ר"י קורקוס}, 77
ח/יג ברור הלכה גיטין סא ע"א ציון ו
ח/יג גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף סד ע"ד
ח/יג גבול יהודה (ציר') דף מד ע"ב
ח/יג דברות אליהו ח"ג עמ' קסט
ח/יג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לד [לחם יהודה הל' מעשר פי"א]
ח/יג חזו"א אהלות סי' כד ס"ק ד
ח/יג חזו"א על הרמב"ם
ח/יג יד הלוי (שכטר) זרעים עמ' רלט
ח/יג ידבר שלום ח"א עמ' קסח
ח/יג מנחת שלמה שביעית עמ' קכח
ח/יג משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' צט
ח/יג משנת יעקב [משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפ-קפב]
ח/יג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 546
ח/יג צבי תפארת סי' כג {ר"י קורקוס}
ח/יג שאלת שלום (רבינ') דף א ע"ד
ח/יג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט
ח/יג תחומין חי"א עמ' 54, 46
ח/יד אגרות הראי"ז עמ' פב
ח/יד אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 37, 38, 61
ח/יד אמונת יהושע עמ' רצו
ח/יד דבר שאול חלה סי' כד ס"ק ד
ח/יד דברות משה זרעים עמ' א'מה, א'מז {הלוקח מנחתום עם הארץ בסוריא ואמר לו הפרשתי חלה אינו צריך להפריש חלה מספק}
ח/יד הר המלך ח"ז עמ' עח
ח/יד מקדש דוד זרעים - דמאי סי' ז
ח/יד משפטי עזיאל ח"ו עמ' קג
ח/יד ציץ אליעזר ח"א סי' יד אות ט-יא
ח/יד ציץ הקודש ח"א דף לח ע"ב
ח/טו אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ו הע' 62
ח/טו אמונת אליעזר דמאי עמ' מא
ח/טו ארחות חיים ח"ב סי' יז אות ג
ח/טו דבר שאול חלה סי' כד ס"ק ד
ח/טו דברות משה זרעים עמ' א'מח, א'סז {אבל הלוקח מבעל הבית ואין צריך לומד המתארח אצלו אינו צריך להפריש חלה מספק}
ח/טו חזו"א דמאי סי' ו ס"ק ב-ג
ח/טו חזו"א על הרמב"ם
ח/טו כל בו ח"ה עמ' תרסט
ח/טו מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' קא
ח/טו מקדש דוד זרעים - דמאי סי' ז {מנחתום}
ח/טו מקדש דוד סי' נז אות א
ח/טו משפטי עזיאל ח"ו עמ' קג
ח/טו ציץ אליעזר ח"א סי' יד אות יא
ח/טו קרית מלך
ח/טו שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' רנו
ח/טו שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' קצד {ר"ח הלוי}


ט/407 הלכות בכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ דרך אמונה
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ עטור בכורים
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אבן השהם ומאירת עינים עמ' מד
ט/א אבקת רוכל (תשסב) עמ' לב-לג
ט/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' ל, לא, לט
ט/א אדרת המלך עמ' קנח
ט/א אור יעקב יבמות דף פא ע"ג
ט/א אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 156 {רדב"ז}
ט/א אמונת אליעזר דמאי עמ' שנ, שנח
ט/א אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 222
ט/א בגדי נהורין ח"ב סי' יט עמ' קסג {שלא בפני הבית}
ט/א ברור הלכה חולין קלו ע"ב ציון ה פרק א
ט/א בתי כנסיות דף קכא ע"ד
ט/א גור אריה דברים פ' יב הע' 109
ט/א גז צאנך עמ' ב
ט/א דברות משה שבת ח"א סי' י ענף א
ט/א דגל יהודה (בילו') עמ' כח
ט/א דעת כהן סי' קפז
ט/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' יח
ט/א חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ח ס"ק ג
ט/א חמדת יעקב עמ' 181
ט/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רא
ט/א מהרי"ט אלגזי דף כ ע"ב
ט/א מוריה גל' קעט עמ' כה
ט/א מנהגי מצרים יו"ד אות ט
ט/א מסורה חי"ג עמ' מ
ט/א מרגניתא דר"מ
ט/א משך חכמה דברים פי"ח פס' ד
ט/א משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קסז
ט/א משנת יעקב
ט/א מתנת חלקו עמ' ב
ט/א נזר הקדש (קפלן)
ט/א ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קמא {חוששים לזרע האב}
ט/א עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' רצח
ט/א ציץ אליעזר ח"א סי' י אות ו
ט/א קובץ השמיטה עמ' לו
ט/א קיצור סמ"ג עמ' 129
ט/א קרית מלך
ט/א רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רט
ט/א שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרנט, ח"ח סי' א
ט/א שיורי ברכה או"ח דף קז ע"ג {מל"מ}
ט/א שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רסב
ט/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ג ס"ק ד
ט/א תורה תמימה דברים פ' יח אות י
ט/א תורת הקדש ח"ב עמ' רפה
ט/א תורת ראובן עמ' 10
ט/א תשורת שי מהדו"ק סי' תקמא
ט/ב חזון יחזקאל יבמות פ"ח ה"א
ט/ב מי השלוח (זס') עמ' קצו
ט/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קפב
ט/ב משנת יעקב
ט/ב ספרי דבי רב ח"ג עמ' קצג
ט/ב תורת הקדש ח"ב עמ' רפה
ט/ג אבני חפץ ח"א סי' פו {כ"מ}
ט/ג אגורה באהלך דף כא ע"ד, כג ע"ג
ט/ג אדמת יהודה
ט/ג אוצמפה"ת ב"מ יב ע"א ח"ב הע' 55 {כ"מ}, 58
ט/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' שצז
ט/ג אמרי יושר בכורות דף יח ע"א
ט/ג בית נפתלי (תרנט) סי' עא
ט/ג בית נפתלי (תשסו) עמ' שעז
ט/ג בני יעקב
ט/ג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' שיח
ט/ג ברור הלכה גיטין ל ע"א ציון ו
ט/ג בתי כהונה (תצו) בית ועד דף נח ע"ב
ט/ג בתי כהונה (תשסה) עמ' סט
ט/ג בתי כנסיות דף קיח ע"א
ט/ג בתי כנסיות דף קיח ע"ג, קכ ע"ב
ט/ג גור אריה (צרמון)
ט/ג הלכה רבה ח"ב עמ' 200
ט/ג הר המלך ח"ז עמ' עח
ט/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 23, 229
ט/ג חזקה רבה יו"ד הלכה קנז עמ' 231
ט/ג חי' הרי"ט עמ' קצג
ט/ג חי' הריצ"ד
ט/ג חיים ומלך
ט/ג יצחק ירנן
ט/ג כתר המלך
ט/ג מגילת ספר לאוין דף קנו ע"א-ע"ב
ט/ג מעיני החכמה ח"א אות שס, שסב, שסז {עשו שאינו זוכה כזוכה}
ט/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף ג ע"א
ט/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ג משנת חיים חולין סי' פח עמ' רצג
ט/ג משנת יעקב
ט/ג משנת ר' אהרן קדשים - בכורות סי' ה
ט/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רל ע"ב
ט/ג קהלות יעקב ב"ק כא ז
ט/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' שג
ט/ג רוח אליהו
ט/ג שם יוסף (מועטי)
ט/ג שעת הכושר דף יד ע"א {כ"מ}
ט/ג תורת לויים דף נ ע"ג
ט/ג תפארת בחורים פאה עמ' שמג-שמד {עשו שאינו זוכה כזוכה}
ט/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' שצז
ט/ד אור שמח
ט/ד אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' ה ד"ה וראיתי
ט/ד חי' הריצ"ד לעיל ה"ג
ט/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רמו {רדב"ז}
ט/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' רעט
ט/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ד קרית מלך
ט/ד תורת ההגיון בהלכה עמ' 26 {כ"מ}
ט/ה אבי עזרי ח"א
ט/ה אהל משה (לוין) ח"א דף מ ע"ד {כוי}, מא ע"ד {כ"מ}, מב ע"א-ע"ב, מג ע"א, מה ע"ג
ט/ה אור הישר
ט/ה אמונת יהושע עמ' אלף תרא
ט/ה באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף עט
ט/ה בית אהרן (סוויאדישץ) דף כ ע"ד, כב ע"ב {האם חוששים לזרע האב}
ט/ה ברור הלכה חולין עט ע"ב ציון א פרק ב בסופו
ט/ה ברור הלכה חולין קלב ע"א ציון ג
ט/ה ברור הלכה חולין קלב ע"א ציון ה {מקצת שה}
ט/ה ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רנא
ט/ה גבורת יצחק ביכורים עמ' קעג, קעה
ט/ה גור אריה דברים פ' יב הע' 112
ט/ה גז צאנך עמ' ס
ט/ה דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' סז {מהר"י קורקוס}
ט/ה דינא דחיי ח"א דף קסה ע"ג
ט/ה זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לד [מהרי"ט אלגזי הל' חלה דף יב]
ט/ה חי' הגאון אדר"ת עמ' רכג {השמיט שטריפה פטור}
ט/ה חי' חתם סופר
ט/ה חשק שלמה
ט/ה ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רח
ט/ה כובע ישועה ב"ק עח ע"א
ט/ה כלילת יופי דף נט
ט/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שיב
ט/ה כרתי ופלתי סי' טז אות ג
ט/ה לב אריה (בראד) חולין קלב ע"ג
ט/ה לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תקז
ט/ה לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' טז אות ח-י
ט/ה לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כא ס"ק א
ט/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תח
ט/ה מהרי"ט אלגזי פ"א אות יא או"ק ב {ר"י קורקוס}, דף ח ע"א
ט/ה מי באר (אופנהיימר) דף ה ע"ב {כוי}
ט/ה מי השלוח (זס') עמ' קצו
ט/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קטו, ח"ב עמ' צט, ח"ג עמ' רעח, רפד
ט/ה מסורה חי"ג עמ' מא
ט/ה מעין החכמה עמ' רצא {מל"מ}
ט/ה מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' יז
ט/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ה משנת חיים חולין סי' פח עמ' רצג
ט/ה מתנת חלקו עמ' ס
ט/ה נועם שיח ח"א עמ' קז
ט/ה ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תפד {חוששים לזרע האב}
ט/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ס
ט/ה פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תקפג
ט/ה צפנת פענח ויקרא עמ' סא
ט/ה קול דודי (תשף)
ט/ה קול דודי כריתות סי' תצד
ט/ה ראשית בכורים דף לב ע"ג {חצי מתנות}
ט/ה רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' מט
ט/ה שבט סופר (תשמו) עמ' סה
ט/ה שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' קכב
ט/ה שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רטו
ט/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' רפא
ט/ה שער המלך כאן, ח"ב עמ' קטו, קעב-קעג
ט/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ג ס"ק ו
ט/ה תורת ההגיון בהלכה עמ' 25-26, 30
ט/ה תחומין חי"ז עמ' 422, 424
ט/ו אש דת (דוברין) דף קד ע"ג
ט/ו ברור הלכה חולין קלו ע"ב אחרי ציון ז פרק א
ט/ו חסדי דוד ח"ו עמ' קצה
ט/ו כלילת יופי דף יט
ט/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ו משנת חיים דברים עמ' שפח
ט/ו משנת חיים חולין סי' פט עמ' רצו
ט/ו משפטי עזיאל ח"א עמ' רו
ט/ו נאם דוד
ט/ו נטע שעשועים (בוירסקי) דף לב ע"ד {השמיט טריפה}
ט/ו נשאל דוד או"ח עמ' סא {לאכילת כלב}
ט/ו ספרי דבי רב ח"ג עמ' שעד
ט/ו קבא דתירוצא עמ' קלח
ט/ו קרית מלך
ט/ו תולדות יעקב (וורשנא) דף קטו ע"א
ט/ז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' נז
ט/ז אור הישר [אור הישר חולין קלו ע"א]
ט/ז אמונת יהושע עמ' אלף רט
ט/ז אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ח ד"ה אולם מלבד
ט/ז בן אשר סי' לו ענף א אות יב
ט/ז ברור הלכה חולין קלו ע"א ציון ג
ט/ז חלת לחם (תשנח) עמ' קמא
ט/ז כרתי ופלתי סי' סא אות ט, כרתי אות כט
ט/ז לב אריה (בראד) חולין קלה ע"ב, קלו ע"א
ט/ז לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תקד
ט/ז מטה אהרן (הלוי) דף רפב ע"ג
ט/ז רב ברכות (רי"ח) עמ' פז
ט/ז שאלת שלום (רבינ') דף יט ע"ג
ט/ז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ג ס"ק יד
ט/ז תורת ירוחם ח"ב דף מז ע"א
ט/ח אבן השהם ומאירת עינים עמ' מה
ט/ח אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכ
ט/ח אוצמפה"ת ב"מ ו ע"ב הע' 70
ט/ח אור הישר [תקפו כהן סי' עג]
ט/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' שצז
ט/ח אסיפת גאונים (תשע) עמ' תכו
ט/ח באר אברהם (טרויב)
ט/ח בדבר מלך ח"ט עמ' רעח
ט/ח בית זבול ח"ד עמ' קלו
ט/ח ברור הלכה חולין קלא ע"א ציון ב
ט/ח ברור הלכה חולין קלב ע"ב ציון ג
ט/ח גז צאנך עמ' ע
ט/ח דליית הכרם עמ' תתתכ
ט/ח דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תתרס
ט/ח הגהות רימ"א {מל"מ}
ט/ח העלם דבר סי' מא
ט/ח חי' חתם סופר
ט/ח חסדי דוד ח"ו עמ' קצג-קצד
ט/ח טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקע
ט/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פט {כ"מ}
ט/ח ימי שלמה
ט/ח יצחק ירנן
ט/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רד, ח"ג עמ' שיא
ט/ח כרתי ופלתי סי' סא אות ח, כרתי אות כו
ט/ח לב אריה (בראד) חולין קלו ע"ב
ט/ח לחם אבירים דף סד ע"א
ט/ח לקוטי שלמה (תרנד)
ט/ח מאור למלך ב"מ עמ' צב
ט/ח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שמו
ט/ח מחנה יהודה (חסמן) עמ' קפז-קפח {אין מוציאים}
ט/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' רעח-רעט
ט/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' קפד
ט/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) שביעית עמ' מב
ט/ח מעין גנים (מזרחי) דף כה ע"א {שביעית}
ט/ח מעין החכמה עמ' רפט
ט/ח משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קיח-קכ
ט/ח משנת ר' אהרן זרעים עמ' כח, קדשים - בכורות ט ע"א
ט/ח מתנת חלקו עמ' ע
ט/ח מתנת כהונה בכורות עמ' רפא
ט/ח נועם חכ"ד עמ' רג
ט/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף ע ע"ב
ט/ח נתיבות מרדכי ב"מ פ"א עמ' קמד
ט/ח עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קיג
ט/ח עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא ו עמ' לד {נטל לא יחזיר}
ט/ח פרי האדמה ח"א
ט/ח צפנת פענח דברים עמ' רז
ט/ח שלמי יוסף בכורות עמ' רפא
ט/ח שלמי תודה
ט/ח שער יוסף דף סד ע"ב {מל"מ}
ט/ח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' שעז
ט/ח תבואת יקב (פרידמן) עמ' ג-ד {לא יחזיר}, עג
ט/ח תועפת ראם (גטיניו) דף קז ע"ב {מל"מ}
ט/ח תורת לויים דף לד
ט/ח תקפו כהן סי' צח
ט/ח תקפו של רפאל סי' ו
ט/ט אבן בוחן (סו"ס אבן ישראל, סלנטר, תרמג) דף מא ע"ד
ט/ט אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצא
ט/ט ברור הלכה חולין קלב ע"ב ציון ג
ט/ט ברכת השבת מס' שבת סי' ג פ"ב ס"ק י {מל"מ}
ט/ט גז צאנך עמ' רכו
ט/ט דברות משה נדה וטהרות עמ' קכז {ממתינין לו שתים ושלש שבתות}
ט/ט דרכי דוד (קסל) פאה עמ' קנד
ט/ט חי' הריצ"ד
ט/ט חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קעא
ט/ט יד פשוטה מדע עמ' תעז
ט/ט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צ
ט/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רד
ט/ט מילי דמרדכי
ט/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' רפ {מ"מ}
ט/ט משנת יעקב
ט/ט מתנת חלקו עמ' רכו
ט/ט עליות אריה עמ' צה
ט/ט שלום ירושלים עמ' נד
ט/ט תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ג ס"ק ב, ו
ט/ט תחומין חי"ח עמ' 60
ט/ט תפארת בחורים פאה עמ' קלב {דרך אמונה}
ט/י אוריין תליתאי (תאומים) סי' טז
ט/י אנצי"ת ע' גוי הע' 1222
ט/י בן אשר סי' לו ענף א אות יג
ט/י ברור הלכה חולין קלב ע"ב ציון ב
ט/י ברור הלכה חולין קלג ע"ב ציון א
ט/י גז צאנך עמ' רכז
ט/י חסדי דוד ח"ו עמ' קצו-קצז
ט/י חק לישראל שומרים עמ' 1376 {מטה אפרים ח"ב}
ט/י חשק שלמה
ט/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רד
ט/י כרתי ופלתי סי' סא כרתי אות ל
ט/י כתר המלך
ט/י לב אריה (בראד) חולין קלג ע"ב, קלו ע"ב
ט/י לחם אבירים
ט/י מהרי"ט אלגזי חלה אות י או"ק א
ט/י מטה אפרים ח"ב
ט/י מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קיח
ט/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/י משנת יעקב
ט/י מתנת חלקו עמ' רכז
ט/י שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקצב
ט/י שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכג {כ"מ}
ט/י תשורת שי מהדו"ק סי' תקמא
ט/יא אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב ברא"ש פ"ד ס"ז
ט/יא אהלי יהודה (הכהן) דף פד ע"ב
ט/יא אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' קח-קי
ט/יא אסמכתא (ליפשיץ) עמ' 154
ט/יא באר מים חיים (נוסינזון) חולין דף קלד
ט/יא בית אברהם (כץ), קונטרס מנחה בלולה דף קמב ע"ד
ט/יא בית דוד (פילוסוף) חו"מ דף קלא ע"ד, קלב
ט/יא בית דוד (תשעט) חו"מ סי' תמד, תמז
ט/יא בית מאיר (תשע) סי' לח ס"א עמ' רסט
ט/יא בן הרמה
ט/יא בעי חיי יו"ד דף נה ע"ב
ט/יא ברור הלכה חולין קלד ע"א ציון [א]
ט/יא ברכות חיים ח"ב עמ' סט
ט/יא דברי חיים (שו"ת) ח"א חו"מ סי' לא
ט/יא דברי משפט - חי' מהרי"א סי' ריב אות א
ט/יא דברי משפט סי' ריב סעיף ג
ט/יא דעת כהן סי' קפז (בסופו)
ט/יא דרך המלך (לוין) דף ד ע"ב, ו ע"א
ט/יא דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' שנו {סתירה להל' מעשר}
ט/יא הגהות חבר בן חיים
ט/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לד [עי' הל' מעשר פ"ו הי"ט, ט"ז יו"ד סו"ס סא, פני משה ב"מ פ"ה ה"ב]
ט/יא חי' ר' חיים מטלז ב"מ נא ע"א עמ' קעד-קעה
ט/יא חיים שאל ח"ב סי' מב אות ד
ט/יא טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קלח, קע, מהדו"ד עמ' רו
ט/יא יד דוד (קרלין) ח"ב דף קיט
ט/יא כרתי ופלתי סי' סא אות י
ט/יא לב אריה (בראד) חולין קלד ע"א
ט/יא לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תצז
ט/יא לחקרי הלכות סי' נט
ט/יא מאמר המלך
ט/יא מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מד או"ק ג {מעשה רוקח}
ט/יא מטה אהרן ב"ב עמ' קסד
ט/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' רפ
ט/יא מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' פו
ט/יא מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ט/יא משנה שכיר יו"ד עמ' פד
ט/יא משנת יעקב
ט/יא נחפה בכסף (נבון) ח"א דף כד ע"ג
ט/יא נטריקן (תשעד) עמ' קעג {לכל כהן שירצה}
ט/יא נתיב מאיר
ט/יא נתיבות המשפט סי' ריב ס"ק ד
ט/יא ס' המקח עמ' רל-רלא
ט/יא פני אברהם (פרלמן) דף צא ע"ג
ט/יא פנים מאירות (קאטקין) ח"ב עמ' רז
ט/יא פתח בית דוד דף קלא ע"ד, קלב {ע"מ הוא תנאי}
ט/יא קהלות יעקב יומא לקוטים סי' י
ט/יא קרית מלך
ט/יא שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתכא
ט/יא שופרא דישראל עמ' שכח
ט/יא שערי ציון (סופר) ח"ב עמ' קז
ט/יא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ג ס"ק א, ט, כז-כח
ט/יב ברור הלכה חולין קלג ע"ב ציון ג
ט/יב לב אריה (בראד) חולין קלג ע"א
ט/יב לחם אבירים דף סד ע"ב
ט/יב מאור הקדש בכורות עמ' כו
ט/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' תקעב, ח"ג עמ' רפ
ט/יב מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קיח
ט/יב סופר המלך ח"ב עמ' רכז
ט/יג אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצב
ט/יג אנצי"ת ע' גר הע' 332
ט/יג בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לח {ספק - פטור}
ט/יג גז צאנך עמ' סג
ט/יג דברות משה זרעים עמ' קכב, קכד {ואם ספק פטור והמוציא מחבירו עליו הראיה}
ט/יג דברות משה נדרים עמ' מב
ט/יג לקוטי סופר ח"א דף צא ע"א
ט/יג מילי דמרדכי
ט/יג משנת יעקב
ט/יג מתנת חלקו עמ' סג
ט/יג ספרי דבי רב ח"ג עמ' שעה
ט/יג פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' קע, קעב
ט/יג קדשי יהושע עמ' אלף תמח
ט/יג קרית מלך
ט/יג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' רפד
ט/יג שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' רמח
ט/יד אבי עזרי ח"ב
ט/יד אגורה באהלך דף כא ע"ב, כד ע"א
ט/יד אהלי חיים עמ' רלא
ט/יד אוצרות הרמב"ם
ט/יד אור גדול דף קפב ע"א
ט/יד אור הישר
ט/יד אור יקרות נג ע"ג
ט/יד אור ליהודה (תשנט) עמ' תפה-תפו, תפח-תפט
ט/יד אור שמח
ט/יד אחיעזר ח"ב סי' לו ס"ק א, ח"ג סי' סג ס"ק ג
ט/יד אמונת יהושע עמ' רמח
ט/יד אמונת עתיך גל' 118 עמ' 91
ט/יד אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' ג ד"ה ולפי'ז, סי' ד ד"ה ודע, סי' ה ד"ה ויש להבין, פדיון הבן סי' ב ד"ה ועוד י"ל, דיינים סי' נ ד"ה ועל
ט/יד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לז ע"ד, לח ע"א-ע"ב
ט/יד אשר למלך הל' שאלה פ"ה ה"א
ט/יד בדבר מלך ח"ט עמ' קח
ט/יד בדי הארון (הכהן) עמ' 20
ט/יד בית זבול ח"ג סי' לו {כ"מ}
ט/יד בית יעקב (מסקין) סי' כט
ט/יד ברור הלכה חולין קל ע"ב ציון א, ציון ג, ציון ד פרק ב
ט/יד ברור הלכה חולין קלב ע"ב ציון ז
ט/יד ברור הלכה חולין קלד ע"א ציון ב
ט/יד בשבילי הקרבנות סי' ח אות ד {אינם טובלים}
ט/יד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' ח
ט/יד גז צאנך עמ' לח
ט/יד דברות משה זרעים עמ' קנב, תתצב {מפני שהוא ממון שאין לו תובע ידוע}
ט/יד דברי יחזקאל (מישור) עמ' רסח
ט/יד דברי משפט סי' רג סעיף א {כ"מ}
ט/יד דגל יהודה (בילו') עמ' כג, כה
ט/יד דגל ראובן ח"ב סי' יא
ט/יד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תרעט, תתרנו
ט/יד דרכי הים דף קסד ע"ג {מל"מ}
ט/יד העמק שאלה שאלתא קנא ס"ק ב
ט/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קטו
ט/יד ויחי יעקב - צדקת ארץ פ"ו סעיף יג בביאורים, הערה קיט
ט/יד זכר יצחק (תשח) עמ' רלא
ט/יד זכר יצחק (תשן) עמ' לב-לג, רמא
ט/יד זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לד-לה
ט/יד זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' ח
ט/יד חזון יחזקאל ב"ב פ"ד ה"ו, חולין פ"ט ה"א, פ"י ה"א
ט/יד חי' הגר"ח החדש עמ' תקא
ט/יד חי' הגרז"ס קדשים עמ' רפט, רצו
ט/יד חי' הריצ"ד
ט/יד חי' מהרי"א צטרון עמ' קטו
ט/יד חמדת יעקב עמ' 195, 180
ט/יד חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' תיז
ט/יד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צא
ט/יד יחל ישראל (תשנב) עמ' קנט
ט/יד ישועת משה עמ' שצט
ט/יד ישמח אב עמ' קסח
ט/יד כתר המלך
ט/יד כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' מו
ט/יד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תקו
ט/יד לב אריה (הורביץ) עמ' רנב
ט/יד להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קמד
ט/יד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קנג
ט/יד להורות נתן במדבר עמ' פו
ט/יד לוחות אבן ב"ב עמ' רכד
ט/יד לחם אבירים
ט/יד לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כו ס"ק א, ה
ט/יד מאור למלך ב"ק עמ' קנה, רז
ט/יד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' עט {אבי עזרי}
ט/יד מאורות חיים תרומות עמ' קל {מזיק מתנות כהונה פטור משום משאל"ת}
ט/יד מחנה יוסף (תשעב) סי' לח אות ב, סי' נו אות ב
ט/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' רמ-רמא {כ"מ}
ט/יד מסורה ח"ז עמ' נא, חי"ג עמ' מ
ט/יד מעדני ארץ מתנ"ע עמ' כד
ט/יד מעין החכמה עמ' רצא
ט/יד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקמח (קעד)]
ט/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/יד משאת מרדכי ב"ק עמ' שעט
ט/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' סא
ט/יד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' קיא
ט/יד משנת חיים דברים עמ' שפה
ט/יד משנת חיים חולין סי' פז עמ' רפח, סי' פט עמ' רצד
ט/יד משנת יעקב
ט/יד משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף ע ע"ד, עא ע"ב
ט/יד מתנת חלקו עמ' לח
ט/יד נועם חי"ט עמ' רמט
ט/יד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' סה, קג, קיט-קכ
ט/יד נזר אברהם מכות ועדות עמ' קצ
ט/יד נשמת חיים (תשסח) חו"מ פירות החב"ר סי' כז עמ' מב
ט/יד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תרפב
ט/יד נתן פריו ביצה עמ' לה
ט/יד ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רמא
ט/יד ספרי דבי רב ח"ג עמ' שעד
ט/יד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קטו, קיז
ט/יד עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תכד
ט/יד עמק הלכה (אורנשטין) סי' מד
ט/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסה {כ"מ}
ט/יד ערך שי חו"מ סי' לט סעיף ב
ט/יד פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' ריא
ט/יד פני אברהם (שפירא) עמ' פז {כ"מ}
ט/יד פרי עץ חיים (קרויס) עמ' רמב, שפג
ט/יד ציץ אליעזר ח"א - פאת שדה פ"ה מ"ד
ט/יד צמח דוד (נגאר)
ט/יד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' מא, מד
ט/יד קרית מלך
ט/יד ראש אליהו ח"ב עמ' קלב
ט/יד ראשית בכורים דף צה
ט/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קעא
ט/יד רביד הזהב (אברך) דף נו ע"ב {מכרן}, סט ע"ג, ע ע"א
ט/יד רביד הזהב (אברך) סי' מה אות יא
ט/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רנד
ט/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקמז
ט/יד שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' נט
ט/יד שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קנט
ט/יד שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שמ
ט/יד שו"ת מנחה בלולה סי' א (דף ב ע"א)
ט/יד שובע שמחות עמ' שסה
ט/יד שיבת ציון (לנדא) סי' טז
ט/יד שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נט אות ג ד"ה אולם
ט/יד שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' פג
ט/יד שער המלך - טעם המלך ח"ב עמ' רכה-רכו
ט/יד שערי זיו ח"ג דף יג ע"ג
ט/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 191
ט/יד שערי ישר שער ו פט"ז אות י
ט/יד שערי עזרא (בצרי) עמ' נט
ט/יד תבואת יקב (פרידמן) עמ' מב {הזיק}
ט/יד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ג ס"ק יח-יט
ט/יד תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' טו אות ו-ז
ט/יד תורת החוף ימים (תשמה) סי' א אות יד
ט/יד תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' רעד
ט/יד תנופת זהב עמ' 100
ט/יד תפארת בחורים פאה עמ' קפח
ט/יד תשובות ר' אליעזר (תשעא) עמ' קנז
ט/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' תפו, תפט
ט/טו אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לז ע"ד {כ"מ}
ט/טו בדבר מלך ח"ט עמ' קח
ט/טו ברור הלכה חולין קלד ע"א ציון ב
ט/טו גז צאנך עמ' קפט
ט/טו דגל יהודה (בילו') עמ' כד
ט/טו זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' ח
ט/טו חזו"א יו"ד סי' ז (א) ס"ק ה-ו, סי' טו ס"ק כד-כה
ט/טו חזו"א על הרמב"ם
ט/טו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קלב ע"א]
ט/טו חי' חתם סופר
ט/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/טו משאת מרדכי ב"ק עמ' שעט
ט/טו משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף עא ע"ב {מוכר בני מעיים}
ט/טו מתנת חלקו עמ' קפט
ט/טו נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' שכב
ט/טו שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קנט
ט/טז אבקת רוכל (תשסב) עמ' סד
ט/טז אבקת רוכל (תשעז) עמ' נט
ט/טז בתי כנסיות דף קטו ע"א
ט/טז בתי כנסיות דף קיט ע"ב {ר"י קורקוס}
ט/טז גביע הכסף ח"ב עמ' קנה {מקום שאין כהן}
ט/טז גז צאנך עמ' רנ
ט/טז חזו"א יו"ד סי' קפד ס"ק ד, מעשרות סי' ח ס"ק ד
ט/טז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רה
ט/טז משה ידבר (תשעו) עמ' רסט
ט/טז מתנת חלקו עמ' רנ
ט/טז שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שמ
ט/יז אמונת עתיך גל' 116 עמ' 92-94 {נתינת כל הצדקה לעני אחד}
ט/יז באר משה (שטרן) ח"ה סי' ע אות ג
ט/יז בית אהרן וישראל גל' עב עמ' מא
ט/יז ברור הלכה חולין קלב ע"ב ציון ה
ט/יז גז צאנך עמ' מה, קס, רלה
ט/יז זכרון סופרים {הרוצה ליתן המתנות לכהן אחד נותן} [עיין הגהות רש"ש עירובין דף סג ע"א]
ט/יז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צא
ט/יז כפתור ופרח (תשו) דף ז ע"א
ט/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רה
ט/יז כתר המלך
ט/יז כתר תורה (תשסז) עמ' עו {ניתן ליחיד}
ט/יז משנת חיים דברים עמ' שפ
ט/יז משנת חיים חולין סי' פח עמ' רצא
ט/יז מתנת חלקו עמ' מה, קס, רלה
ט/יז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נב
ט/יז פני משה (שלז')
ט/יז קרית מלך
ט/יז שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שעז
ט/יז שער יהושע ח"א עמ' קו
ט/יז תשובה שלמה יו"ד מהדו"ת סי' יב {רדב"ז}
ט/יח אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצב
ט/יח אנצי"ת ע' גרגרת הע' 34
ט/יח באר אברהם (טרויב)
ט/יח ברור הלכה חולין קלד ע"ב אחרי ציון ב
ט/יח ברור הלכה חולין קלד ע"ב ציון ו, ז
ט/יח בתי כנסיות דף קיט ע"ב {ר"י קורקוס}
ט/יח בתי כנסיות דף קיט ע"ב {ר"י קורקוס}
ט/יח גז צאנך עמ' קצח
ט/יח דברות משה מועד ח"א עמ' קנה {אי זהו הזרוע זרוע של ימין}
ט/יח דברות משה קדושין סי' לג הערה מו
ט/יח דליית הכרם עמ' תתתכ [בדפוס ויניציא: שהיא טבעת גדולה]
ט/יח כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רה
ט/יח לחם אבירים
ט/יח מים חיים
ט/יח מתנת חלקו עמ' קצח
ט/יח נועם ח"ז עמ' רפח
ט/יח נר יצחק (ארדיט) עמ' רכד
ט/יח סופר המלך ח"א עמ' קעא
ט/יח עלה יונה עמ' קמח
ט/יח קרית מלך
ט/יח שארית נתן (לוברט)
ט/יח שהם וישפה ח"א
ט/יח שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים קב
ט/יח שיחת חולין עמ' תקלה
ט/יט אור שמח
ט/יט ברור הלכה חולין קלד ע"ב אחרי ציון ב
ט/יט ברור הלכה חולין קלד ע"ב ציון י
ט/יט גז צאנך עמ' רנב
ט/יט מילי דמרדכי
ט/יט מתנת חלקו עמ' רנב
ט/יט קרית מלך
ט/יט שמעתתא דבי רב עמ' תיט
ט/כ אבקת רוכל (תשסב) עמ' סה
ט/כ אבקת רוכל (תשעז) עמ' ס
ט/כ אור הישר [אור הישר בכורות כז ע"א]
ט/כ אור חדש (בלומ'), הסכמת ר' מיכאל כהן
ט/כ אור ליהודה יבמות עמ' רסז
ט/כ אור שמח
ט/כ אור תורה (בלומ') דף מד ע"ב
ט/כ אמונת עתיך גל' 102 עמ' 21
ט/כ אנצי"ת ע' בת כהן הע' 82, 84, 86
ט/כ אפר קדשים עמ' קמג
ט/כ ברור הלכה חולין קלא ע"ב ציון ג
ט/כ ברור הלכה חולין קלב ע"ב ציון ח פרק ב
ט/כ גז צאנך עמ' נא, קע
ט/כ דברות משה זרעים עמ' תיד {שאין בהן קדושה כלל}
ט/כ דברות משה קדושין סי' כג הערה סו
ט/כ דברי חפץ עמ' קטז, קנה
ט/כ דעת כהן סי' קפז, ועמ' תנד
ט/כ הר המלך ח"ו עמ' קד
ט/כ ויקח אברהם [מעשה אברהם עא ע"ד]
ט/כ חזון יחזקאל יבמות פ"ח ה"א, ערכין פ"ד ה"ז
ט/כ חזון נחום זרעים ח"ב עמ' שיד
ט/כ חי' הגר"ח החדש עמ' תקט {חללה}
ט/כ חי' הגרנ"ט סי' יח
ט/כ יד ישראל ח"א
ט/כ כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רה
ט/כ כרם שלמה (אהרמן) יבמות פו ע"א
ט/כ כרתי ופלתי סי' סא כרתי אות ח
ט/כ כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' קד
ט/כ להורות נתן במדבר עמ' קו
ט/כ לחם אבירים דף סד ע"ב
ט/כ מבית מאיר ח"ג עמ' קלג
ט/כ מהרי"ט אלגזי פ"ד אות מג או"ק א, אות מד או"ק ב-ג
ט/כ מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קפט
ט/כ מי השלוח (זס') עמ' סד
ט/כ מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מ ע"ב
ט/כ מנחת חינוך ח"א עמ' צט, ח"ב עמ' שעד, ח"ג עמ' רעט
ט/כ מסורה חי"ג עמ' מג
ט/כ מעיני המים
ט/כ מקוה המים עמ' יז {מל"מ - האם חלל חייב לתת לכהן}
ט/כ מראה הנוגה [נחמד למראה ח"א דף קצח ע"ג]
ט/כ מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/כ משאת המלך ח"ב סי' רעד {האכלה לכלב}
ט/כ משאת משה (חברוני) פסחים סי' לח עמ' ס
ט/כ משב יעקב ח"ב
ט/כ משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף ל ע"א
ט/כ משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קצח {הכהנת אוכלת המתנות אע"פ שהיא נשואה לישראל וכו'}
ט/כ משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רסד {מתנות כהונה למכור}
ט/כ משנת יעקב
ט/כ מתנת חלקו עמ' נא, קע
ט/כ נועם ח"כ עמ' רפה
ט/כ נר יצחק (ארדיט) עמ' סח, קנט
ט/כ נתן פריו מכות עמ' קכב
ט/כ עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצג
ט/כ ענפי ארז (זי') דף רמא ע"א
ט/כ פותח יד
ט/כ פחד יצחק (זס') עמ' לח
ט/כ קובץ חי' תורה (סול') עמ' טו
ט/כ קרית מלך
ט/כ קרן הצבי מצוה עא אות ב
ט/כ רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' צב
ט/כ שארית נתן (לוברט)
ט/כ שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רכח
ט/כ שמועת חיים יומא ח"א עמ' תעח
ט/כ שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' עו
ט/כ שער המלך ח"א עמ' שעא
ט/כ שערי שאול פסחים עמ' קע
ט/כ תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לו ס"ק ג
ט/כא אברהם יגל
ט/כא ברור הלכה חולין קלג ע"א ציון ו
ט/כא הר המור
ט/כא חיים ומלך
ט/כא יצחק ירנן [אגורה באהלך דף כא, כג]
ט/כא כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רה
ט/כא לב מבין דף קכ ע"ד {רדב"ז}
ט/כא נר יצחק (ארדיט) עמ' רכד
ט/כא נשאל דוד או"ח עמ' ט
ט/כא עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תכח
ט/כא עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצג
ט/כא שערי שאול פסחים עמ' קע
ט/כא שרשים במועדות עמ' קל
ט/כב אבי עזרי ח"ג
ט/כב אגרות משה או"ח ח"ב סי' לב
ט/כב אדרת המלך עמ' קנח {למשחה}
ט/כב אור הישר [אור הישר זבחים כח ע"א ודף צ ע"ב]
ט/כב אמונת עתיך גל' 102 עמ' 21 {אבי עזרי}
ט/כב אשר למלך
ט/כב באר יוסף ח"ג עמ' רנב
ט/כב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רא
ט/כב בדבר מלך חי"א עמ' סז
ט/כב בדרך המלך עמ' קלח
ט/כב בית אהרן וישראל גל' סו עמ' כח, גל' עב עמ' מד {רדב"ז, אבי עזרי}, מה
ט/כב בכורי אברהם דף נב ע"א
ט/כב ברור הלכה חולין קלב ע"ב ציון ח
ט/כב ברור הלכה חולין קלג ע"א ציון ג
ט/כב ברור הלכה חולין קלו ע"ב אחרי ציון ז פרק א
ט/כב ברור הלכה יומא לט ע"א אחרי ציון ד
ט/כב ברכת ראש סי' פא עמ' רפה
ט/כב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קמ, קמב
ט/כב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמו
ט/כב גז צאנך עמ' רלט
ט/כב דברי יציב או"ח עמ' תכב {צלי בחרדל}
ט/כב הר המוריה (אדר"ת) עמ' קלא-קלב
ט/כב הר המלך ח"ג עמ' עו
ט/כב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמא
ט/כב ולאשר אמר (תשמא) עמ' עח
ט/כב זבח טוב שער יב סי' ט
ט/כב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רנג
ט/כב חזון יחזקאל חולין פ"ט ה"א
ט/כב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קלב ע"ב]
ט/כב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תקנו-תקנז
ט/כב כפי אהרן (זסלנסקי) תליתאה עמ' מג
ט/כב כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' לג
ט/כב כתר המלך
ט/כב כתר תורה (תשסז) עמ' עה {צלי ובחרדל}
ט/כב לב איש עמ' קפא
ט/כב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תצו
ט/כב לחם אבירים דף סד ע"ב
ט/כב מוריה גל' רכט עמ' קי
ט/כב מחנה יוסף (תשעב) סי' נד אות ד
ט/כב מחשבת הקודש ח"ב דף ס ע"א וע"ג
ט/כב מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קפח
ט/כב מי השלוח (זס') עמ' קצו
ט/כב מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' רפד
ט/כב מנחת חינוך ח"א עמ' קיז
ט/כב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רה ע"ד
ט/כב משאת משה (חברוני) פסחים סי' צו עמ' 298 {צלי}
ט/כב מתנת חלקו עמ' רלט
ט/כב נפלאות מתורתך ע' תאוה
ט/כב נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קסד עמ' רפז
ט/כב עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' פא
ט/כב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תקט
ט/כב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שצג
ט/כב עשר תעשר הל' פ
ט/כב ציץ אליעזר ח"א סי' י אות א, ה
ט/כב קובץ השמיטה עמ' תרלב
ט/כב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צח
ט/כב רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ח ה"ג מקור 20
ט/כב רנת יעקב עמ' רסז
ט/כב רנת יצחק שמואל עמ' צא
ט/כב שולי הגליון עמ' קכד
ט/כב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' עו
ט/כב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תלח {רדב"ז}
ט/כב שערי היכל זבחים עמ' תתיב {צלי בחרדל - קשה ממעה"ק י,י}
ט/כב שערי טהר ח"ה שער ב סי' ג אות א
ט/כב שערי שאול פסחים עמ' קע
ט/כב תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' יז אות א


י/408 הלכות בכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ גז צאנך עמ' נד-סה
י/רה"פ דרך אמונה
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
י/רה"פ עטור בכורים
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבי עזרי ח"א
י/א אדרת אליהו (ראם) עמ' שנט
י/א אהבת קדומים עמ' רעז
י/א אהלי יעקב (לויטאן) עמ' לז {לוי חייב}
י/א אור הישר [מל"מ הל' מתנ"ע פ"ו ה"ז]
י/א אור יעקב יבמות דף פא ע"ג
י/א אור שמח
י/א אמונת יהושע עמ' תקלא
י/א אמרי יושר חולין קלה ע"א
י/א אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצב
י/א אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 218
י/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' ריג
י/א בגדי נהורין ח"ב סי' יט עמ' קסד {שלא בפני הבית}
י/א ברור הלכה חולין קלה ע"א ציון ב
י/א ברור הלכה חולין קלו ע"ב ציון ה
י/א ברור הלכה חולין קלז ע"ב ציון א
י/א בתי כנסיות דף קכא ע"ד
י/א דברות משה שבת ח"א סי' י ענף א
י/א דברי הרב עמ' קפו
י/א דגל יהודה (בילו') עמ' טז
י/א הגהות עמק המלך
י/א הדר דוד עמ' צט
י/א הלכה רבה ח"א עמ' 205
י/א זבח שלמה ח"א עמ' סג
י/א זכותא דאברהם (לנדא) עמ' צד
י/א חי' הגרז"ס קדשים עמ' קלח
י/א חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קכא
י/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צא
י/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רא, רו
י/א לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תקה, תקי
י/א לב אריה (הורביץ) עמ' רמו
י/א מחקרים בספרות התשובות (כהנא) עמ' 111
י/א מנחת חינוך ח"ג עמ' רפד-רפה
י/א מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רכח
י/א מעיני המים
י/א מעשה רב (סוף טהרה)
י/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' שלט {בארץ גם בזה"ז}
י/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלט עמ' רטז
י/א משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שצא
י/א משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תח, תי
י/א משנת יעקב
י/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף צה ע"ג
י/א ס' העתים עמ' 120
י/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' שעח
י/א קרית מלך
י/א רלב"ג דברים פ"ח פסוק ד עמ' קנג
י/א רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רט
י/א שהם וישפה ח"ב
י/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרסא, אלף תקצד
י/א שושן עדות דף סח ע"ג
י/א תורת לויים דף לד
י/א תפארת בחורים פאה עמ' יב {רדב"ז - פאת הראש}
י/ב אבי עזרי ח"א
י/ב אברהם יגל
י/ב אדרת המלך עמ' קנט-קסב
י/ב אור הישר [מל"מ הל' ערכין פ"ה הי"ב]
י/ב אמרי יושר חולין קלה ע"א
י/ב בית יעקב (מסקין) סי' יג
י/ב בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' כט {שעה"מ}
י/ב בן אשר סי' לו ענף ד אות ג
י/ב ברור הלכה חולין קלה ע"א ציון ב
י/ב בריכת המלך עמ' מה
י/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' סט
י/ב דבר שאול תמורה סי' עה אות יא-יב
י/ב דברי הרב עמ' קפו
י/ב הלכות עולם (קאראסיק) חולין נט ע"א
י/ב התורה והתלמוד ח"ד עמ' 415
י/ב זבח שלמה ח"א עמ' סג
י/ב זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לה [שעה"מ הל' ערכין פ"ה הי"ח]
י/ב חזו"א יו"ד סי' רד ס"ק א, זרעים ליקוטים סי' ז ס"ק א (שבת סי' מג ס"ק א)
י/ב חזו"א על הרמב"ם
י/ב חי' הגרז"ס קדשים עמ' שטז
י/ב חי' הריצ"ד
י/ב כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' עא
י/ב לב אריה (בראד) חולין קלה ע"א
י/ב לב אריה (הורביץ) עמ' רמו
י/ב מאור הקדש בכורות עמ' נט
י/ב מאורות נתן (הורוביץ) דף ע ע"ג
י/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רסח
י/ב מטה אהרן (הלוי) דף רמד ע"ב
י/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' רפו
י/ב מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' ז אות ג]
י/ב מראה אש ח"א עמ' קעד-קעו
י/ב מרגניתא דר"מ [שו"ת הרדב"ז]
י/ב משאת משה (חברוני) פסחים סי' קלט עמ' רטז
י/ב נר למאור (רבינוביץ) דף מג ע"ב
י/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף צה ע"ג
י/ב עבודת לוי (רוד') דף לג ע"ב
י/ב צרור החיים (יעקב)
י/ב קדשי יהושע עמ' תתלט {שעה"מ}, תתמב {שעה"מ}, אלף קע, אלף קצא {שעה"מ}
י/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקעט
י/ב שם טוב - השלמה
י/ב שם יוסף (מועטי)
י/ב שמחת החג דף עא ע"ב, עב ע"א וע"ד, פ ע"ד
י/ב שער המלך כאן, ח"ב עמ' קסב-קסד, רד
י/ב שערי טהר ח"ח סי' צד אות ב (רנט ע"א) {שעה"מ - העמדה והערכה}
י/ג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' עא
י/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קלה ע"א]
י/ג חסדי דוד ח"ו עמ' רד
י/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' רפו
י/ד אשר למלך
י/ד ברור הלכה חולין קלז ע"א ציון א
י/ד ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קד {ר"י קורקוס}
י/ד חלקת לוי עמ' לה
י/ד ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' כה
י/ד יצחק ירנן
י/ד מעיני המים
י/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רלז ע"א
י/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' שלט {ללבושו - רק צמר שראוי לחימום}
י/ד מראה אש ח"א עמ' קעז, קפב-קפד, קצז
י/ד משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שפה
י/ד משנת חיים דברים עמ' שצא
י/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קפה
י/ד שערי טהר ח"ב שער ד סי' כ אות ג, ח"ה שער ב סי' ג אות ד
י/ד תורת הקדש ח"א עמ' שיב
י/ה אמונת יהושע עמ' שח
י/ה אמרי יושר חולין קלה ע"א
י/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 153
י/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שסז {מל"מ}
י/ה מבוא למשנה תורה עמ' 330
י/ה משנת חיים דברים עמ' שצא
י/ה משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קפה
י/ה קרית מלך
י/ה שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 87
י/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ג ס"ק ד
י/ו אהל יוסף (מולכו) דף צא ע"א
י/ו אוריין תליתאי (אפשטיין) דף ו ע"ג
י/ו אמרי יושר חולין קלה ע"א
י/ו אפיקי מגינים ב"ק סי' ל
י/ו ארצות החיים סי' יא ארץ יהודה אות י {ליבון אינו שינוי}
י/ו אש דת (דוברין) דף לה ע"ב-ע"ג
י/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
י/ו באר דוד ב"ק ח"ג סי' יד אות ח
י/ו באר מלך שבת פ"ט ה"ז אות כח
י/ו בד קודש (דאנון)
י/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' רסז {לח"מ}
י/ו בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' רסה
י/ו בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שיג
י/ו בית לוי (גולדברג) דף נז ע"א-ע"ב
י/ו בני דוד
י/ו בני יעקב
י/ו ברור הלכה ב"ק צג ע"ב ציון ז
י/ו ברור הלכה חולין קלז ע"א ציון ג
י/ו ברור הלכה חולין קלח ע"א ציון [ב] {צביעה}
י/ו בריכת המלך עמ' מו {או"ש}
י/ו דברות משה זרעים עמ' כ {התולש צמד רחלים בידו ולא גזז חייב בראשית הגז}
י/ו דגל יהודה (בילו') עמ' לא
י/ו דגל יהודה (קמינר) עמ' רכח
י/ו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' שע, תטו
י/ו התורה והתלמוד ח"ד עמ' 416-417
י/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לה [שו"ת ב"ח הישנות סי' נה, מהרי"ט אלגזי הל' בכורות פ"ג אות מא]
י/ו חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' ה ס"ק יג
י/ו חזו"א ב"ק סי' יז ס"ק א
י/ו חזון יחזקאל חולין פ"י ה"א
י/ו חזון נחום זרעים ח"א עמ' קמה
י/ו ידי משה (בוצק') הל' מעילה סי' ד
י/ו יצחק ירנן
י/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רו
י/ו כרם אברהם עמ' טו
י/ו כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' מו
י/ו כתר תורה (תשסז) עמ' נו {תלש ביד}
י/ו לב אריה (הורביץ) עמ' רנג
י/ו לחקרי הלכות ח"א עמ' ריב
י/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק סי' כה ס"ק א, ג
י/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קלח-קלט
י/ו מאור למלך ב"ק עמ' קנה {מל"מ}
י/ו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קלח
י/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שיח
י/ו מהרי"ט אלגזי פ"ג אות מא או"ק ד
י/ו מנחה לאיש עמ' 52
י/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' רפו
י/ו מעדני ארץ מתנ"ע עמ' ח
י/ו מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף נז ע"ד]
י/ו משאת מרדכי ב"ק עמ' שכה
י/ו משנת יעקב
י/ו משק ביתי סי' תע (רכב ע"ב, רכג ע"א) {בני דוד}
י/ו נאות אפרים ח"א עמ' קמז, קמט
י/ו נוה צדק (השמטות)
י/ו ספרי דבי רב ח"ג עמ' שעז
י/ו עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קטו, ח"ב עמ' רח
י/ו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תכה, תרנט
י/ו ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קצא-קצו
י/ו עץ החיים (קלוגר) עמ' לח
י/ו פי' ר"מ פיינשטיין על ירושלמי פאה עמ' מג
י/ו צדקה לחיים (תקמז)
י/ו צדקה לחיים (תשסח) עמ' מב
י/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תקעט
י/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור ג אות ה
י/ו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' מא-מב
י/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקנד
י/ו שאגת אריה החדשות דף מד ע"ב וע"ד {בידו}
י/ו שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ס
י/ו שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' קכט
י/ו שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקמח
י/ו שלום ירושלים עמ' נח
י/ו שער המלך ח"א עמ' קמב
י/ו תורת זרעים עמ' י
י/ו תפארת בחורים פאה עמ' שח {תולש}
י/ז אגלי טל גוזז סי' ב אות ט
י/ז אור הישר
י/ז אור שמח
י/ז בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שיג
י/ז בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' ק
י/ז ברור הלכה חולין קלו ע"ב אחרי ציון ז
י/ז גליונות אבני נזר {כ"מ}
י/ז דרכי דוד (קסל) פאה עמ' שצב
י/ז חזו"א יו"ד סי' רד ס"ק ב, זרעים ליקוטים סי' ז ס"ק ב (שבת סי' מג ס"ק ב)
י/ז חזו"א על הרמב"ם
י/ז חזון יחזקאל חולין פ"י ה"א
י/ז חסדי דוד ח"ו עמ' רג-רד
י/ז יד ישראל ח"א
י/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' שיא
י/ז כתר המלך
י/ז לב אריה (בראד) חולין קלו ע"ב, קלז ע"א
י/ז לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תקו
י/ז לחם אבירים
י/ז מילי דמרדכי
י/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' רנ, רפד-רפה
י/ז מנחת חינוך מצוה תקח (דף עב ע"א)
י/ז מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רצ, שצז
י/ז נר יצחק (ארדיט) עמ' צו
י/ז ספרי דבי רב ח"ג עמ' שעח
י/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נג
י/ז צפנת פענח שמות עמ' קסד
י/ז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' מב, מד {טריפה}
י/ז שהם וישפה ח"ב
י/ז שער המלך ח"א עמ' קמב
י/ז שערי טהר ח"ה שער ב סי' ג אות ד
י/ח אגורה באהלך דף כא ע"ב
י/ח אגורה באהלך דף כא ע"ב
י/ח אגרות משה יו"ד ח"א סי' קלו
י/ח אהבת קדומים עמ' רעז
י/ח אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ט הע' 176 {רדב"ז}
י/ח אור הישר [עין יצחק או"ח סי' כו]
י/ח אור תורה (בלומ') דף נד ע"א {כל גזותיי}
י/ח אוריין תליתאי (תאומים) סי' קיב
י/ח איש מבין ח"א דף פד ע"ד
י/ח אמונת יהושע עמ' רב
י/ח אמרי יושר חולין קלה ע"א
י/ח אנצי"ת ע' אחריות הע' 52, 54
י/ח ארשת צבי עמ' פח {רעק"א}, פט {מל"מ}
י/ח בית אהרן וישראל גל' לו עמ' לו {רעק"א}, לז {מל"מ}
י/ח בית יצחק תשכ"א עמ' 22
י/ח בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רכד
י/ח ברור הלכה חולין קלו ע"ב ציון ד
י/ח ברור הלכה חולין קלו ע"ב ציון ה פרק ב {ר"י קורקוס}
י/ח ברור הלכה פסחים לז ע"ב ציון ג
י/ח גבורת יצחק ביכורים עמ' צב
י/ח דברות משה שבת ח"א סי' י ענף א
י/ח דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רסג
י/ח דגל יהודה (בילו') עמ' כח
י/ח דקה מן הדקה דף לב ע"ד {כל גיזותי}
י/ח דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תרסז {מל"מ}
י/ח היכל מלך
י/ח ויטע אשל עמ' ג {אבד}
י/ח זכור לאברהם (אביגדור)
י/ח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לה
י/ח זכרון שלמה (קליין) עמ' רכה
י/ח חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ח ס"ק ג
י/ח חזו"א יו"ד סי' קצב ס"ק ו
י/ח חי' מהרי"א צטרון עמ' קיז-קיח, קכ
י/ח חיים של שלום ח"א סי' נח
י/ח חכמת התורה שופטים עמ' רלז
י/ח חלקינו בתורתך (שטרן) מהדו"ב ח"ב דיני תרו"מ סי' א אות ח {כ"מ ורדב"ז}, ט {מל"מ}, סי' ל אות א {כ"מ ורדב"ז}, ב {מל"מ}
י/ח חסדי דוד ח"ו עמ' רח
י/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צא
י/ח יצחק ירנן
י/ח כתר המלך
י/ח כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' מו
י/ח לב אריה (הורביץ) עמ' רנא, רנד
י/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקס
י/ח להורות נתן במדבר עמ' פו
י/ח לחם אבירים
י/ח לחם בכורים עמ' קטו
י/ח לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' כב אות ז
י/ח לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' כו ס"ק ג
י/ח מאורות חיים תרומות עמ' פט
י/ח מבית מאיר ח"ג עמ' פ {רדב"ז}
י/ח מהרי"ט אלגזי דף כז ע"ב, סה ע"ב
י/ח מהרי"ט אלגזי פ"ח אות פב או"ק ב, חלה אות ח או"ק א {רדב"ז}
י/ח מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קמב
י/ח מטה אהרן פסחים עמ' נה {מל"מ}
י/ח מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' נד
י/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' רפה
י/ח מעיני המים
י/ח מצעדי גבר ב"ק סי' נד אות ה
י/ח מקום דוד [משאת משה ח"ב או"ח סי' ד, שער יוסף דף נז]
י/ח משנת יעקב
י/ח נאות אפרים ח"א עמ' קמז
י/ח נזר הקדש (קפלן)
י/ח נחלת עזרא ח"א עמ' 89
י/ח נשמת חיים (תשסח) חו"מ פירות החב"ר סי' כז עמ' מב
י/ח נתיבות שלום (למפרט)
י/ח עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' רפד {כ"מ}
י/ח עין יצחק ח"א עמ' קכא {מל"מ}
י/ח ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קצו
י/ח ענפי ארז (זי') דף ס ע"ב
י/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נג
י/ח קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' מא-מב, מד
י/ח ראש אליהו ח"ב עמ' קלב-קלג
י/ח שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' נט
י/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' קסו אות ו {מל"מ}
י/ח שהם וישפה ח"ב
י/ח שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקמח
י/ח שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נט אות א ד"ה אולם
י/ח שערי זיו ח"ב דף קסג ע"ג
י/ח שערי עזרא (בצרי) עמ' נט
י/ח שערי תודה ח"א דף פו ע"א
י/ח שערי תודה ח"ב דף כד ע"ג {מל"מ}, כו ע"ד, לג ע"ב
י/ח שרשי הים דף קמח ע"ב
י/ח תורה תמימה במדבר פ' טו אות נד, דברים פ' יח אות כב
י/ח תורת מיכאל עמ' ח, י
י/ט אהבת קדומים עמ' רטז
י/ט איש על העדה (אלאביץ) עמ' 160
י/ט אמונת יהושע עמ' רא
י/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/ט בדבר מלך ח"ט עמ' רפד
י/ט בית הלוי ח"א סי' מט עמ' רטו
י/ט ברור הלכה חולין קלה ע"א ציון ז
י/ט ברור הלכה חולין קלח ע"א ציון [ב] {ר"י קורקוס}
י/ט דברות משה שבת ח"א סי' י ענף א
י/ט דגל יהודה (קמינר) עמ' של
י/ט זכרון שמואל עמ' סו
י/ט חזו"א יו"ד סי' רד ס"ק א-ב, זרעים ליקוטים סי' ז ס"ק א (שבת סי' מג ס"ק א)
י/ט חזו"א על הרמב"ם
י/ט חזון יחזקאל חולין פ"י ה"א
י/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קלה ע"א]
י/ט חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רלח
י/ט חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רלח {השמיט ששותפות גוי פוטרת}
י/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' ק
י/ט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף ל ע"ד
י/ט יצחק ירנן
י/ט כתר תורה (תשסז) עמ' נז {הפטור מפאה פטור מלקט ושכחה}
י/ט לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תקיא
י/ט משנת יעקב כאן [משנת יעקב הל' מתנ"ע פ"ג הי"ח], זרעים ח"א עמ' עג
י/ט ספרי דבי רב ח"ג עמ' שעח
י/ט קרית מלך
י/ט ראשי בשמים (גוריון) או"ח סי' לא אות טז
י/ט שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נט אות ג ד"ה והנה הרמב"ם
י/ט תפארת בחורים פאה עמ' רכה
י/י אור שמח
י/י אמונת יהושע עמ' ט, רב {או"ש}, רכא {או"ש}
י/י בדבר מלך ח"ט עמ' רפד
י/י בעי חיי יו"ד דף נז ע"ב
י/י ברכת מרדכי ענינים עמ' רסב
י/י דרכי דוד (קסל) פאה עמ' שצב
י/י זכר יצחק (תשח) עמ' רכח
י/י חזו"א יו"ד סי' רד ס"ק א
י/י חזון יחזקאל חולין פ"י ה"א
י/י חשק שלמה
י/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רו
י/י לב אריה (הורביץ) עמ' רמח-רמט
י/י משנת יעקב כאן [משנת יעקב הל' מתנ"ע פ"ג הי"ח], זרעים ח"א עמ' עג
י/י ספרי דבי רב ח"ג עמ' שעח
י/י תבונה (קרש') ח"ב
י/יא אגרות משה יו"ד ח"א סי' קלו
י/יא אור שמח
י/יא בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רמ
י/יא ברור הלכה חולין קלה ע"א ציון ט
י/יא ברור הלכה חולין קלו ע"ב ציון ד {כ"מ}
י/יא גבורת יצחק תרומות עמ' עז
י/יא דברות משה שבת ח"א סי' י ענף א
י/יא זכרון סופרים {כ"מ - דחשיב התם תרי מיני וכו'} [עיין תשו' מהר"ם שיק יו"ד סימן רנד]
י/יא חי' הגרז"ס קדשים עמ' קלט
י/יא חי' מהר"ם שיק זרעים עמ' קסז
י/יא כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רסב, תרומות פ"ב ה"ב {כ"מ}
י/יא כתר המלך
י/יא לב אריה (הורביץ) עמ' רמח-רמט
י/יא לחם בכורים עמ' לב
י/יא מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרסא (רצח)]
י/יא צרור החיים (יעקב)
י/יא שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קי
י/יא שערי זיו ח"ג דף צה ע"ג
י/יא תחומין ח"ח עמ' 413
י/יא תרומות חיים סעיף נג אות יא {או"ש}
י/יב אור האורים סי' מא אות ב
י/יב אנצי"ת ע' גר הע' 333
י/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 229
י/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' רפד
י/יב משנת יעקב [משנת יעקב הל' מתנ"ע פ"ב הי"ג]
י/יב נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' לט
י/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 78
י/יג בן ימין (תרנו) דף קמב ע"ד {כ"מ}
י/יג ברור הלכה חולין קלז ע"ב ציון א
י/יג חי' הריצ"ד
י/יג חסדי דוד ח"ו עמ' רו
י/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רו
י/יג משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שצג
י/יג משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תי-תיא
י/יג פרי האדמה ח"א
י/יג שושן עדות דף סז, סח ע"ג
י/יד אבי עזרי ח"ד
י/יד אבן הספיר (ספרקה) עמ' קב {ר"ח הלוי}
י/יד אבן ישראל (פישר)
י/יד אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רנה
י/יד אהבת קדומים עמ' ריד
י/יד אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ז הע' 15 {כ"מ - ראיה מחלה}
י/יד אוצמפה"ת חלה פ"ג מ"ה הע' 81 {ר"ח הלוי}, 82-86
י/יד אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ד הע' 79
י/יד אוצרות הרמב"ם
י/יד אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' נח-נט, רצג
י/יד אות היא לעולם ח"א דף קכז ע"ב
י/יד אחיעזר ח"ב סי' מג ס"ק ד
י/יד אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' ח ד"ה לכך
י/יד אש תמיד עמ' תקלז
י/יד בדבר מלך חט"ז עמ' קל
י/יד בן אשר סי' לו ענף א אות ד, אות ט {ר"ח הלוי}, יא, יב {ר"ח הלוי}, יד, ענף ב אות א {ר"ח הלוי}, ד {ר"ח הלוי}, ענף ג אות א, ב {ר"ח הלוי}, ד-ה
י/יד בני דוד
י/יד ברור הלכה חולין קלה ע"א ציון י
י/יד דבר שאול חלה סי' כא ס"ק יג
י/יד דברי סופרים (תנש"א) עמ' טו
י/יד דגל יהודה (בילו') עמ' כט
י/יד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' שפ, תצב
י/יד הליכות ישראל (גרוסמן) סי' נח עמ' קמז
י/יד המדות לחקר ההלכה מדה יד אות לג
י/יד זהב התרומה - חלה עמ' שמח {שותפים}
י/יד זכר יצחק (תשן) עמ' רלח
י/יד חדושים ובאורים (גרי') חלה סי' ח ס"ק ב
י/יד חזו"א יו"ד סי' רד ס"ק ב, זרעים ליקוטים סי' ז ס"ק ב (שבת סי' מג ס"ק ב)
י/יד חזו"א על הרמב"ם
י/יד חזון יחזקאל פאה פ"ב ה"ט
י/יד חי' הגרז"ס קדשים עמ' קלט, רצד
י/יד חי' ר' חיים הלוי
י/יד חי' ר' חיים הלוי דף מח
י/יד חיים ומלך
י/יד חלת לחם (תשנח) עמ' קמא {כ"מ}
י/יד חסדי דוד ח"ו עמ' רה
י/יד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' צח-צט, קב
י/יד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף ל-לא
י/יד יצחק ירנן
י/יד ישועות כהן חלה סי' ו ס"ק ב
י/יד לב אריה (הורביץ) עמ' רמט {רמב"ם}, רנ {ר"ח הלוי}
י/יד לחם בכורים עמ' קד
י/יד מאורות הדף היומי ח"ח עמ' תפד
י/יד מטה אהרן (הלוי) דף רפא ע"ב-ע"ד {כ"מ}
י/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' רפו
י/יד משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' שצד
י/יד משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' תיב
י/יד משנת חיים חולין סי' פח עמ' רצג
י/יד משנת ר' אהרן קדשים - בכורות ב ע"א ד"ה ת"ש
י/יד משפטי עזיאל ח"א עמ' רו
י/יד נתיבות שמואל דף סא ע"א
י/יד עין חיים ח"ב עמ' עו
י/יד צפנת פענח שמות עמ' קיא
י/יד קרבן אליצור דף קפא ע"ב
י/יד רב ברכות עמ' פז-פח
י/יד שאלת שלום (רבינ') דף יט ע"ג, כ ע"א
י/יד שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שנז
י/יד שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' יז
י/יד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ג ס"ק יד
י/יד תורת ירוחם ח"ב דף מו ע"א-ע"ד
י/יד תפארת בחורים פאה עמ' ריז {שותפים}
י/טו אבן ישראל (פישר)
י/טו אגרות משה יו"ד ח"א סי' קלו
י/טו ברור הלכה חולין קלה ע"א ציון ז {מרכה"מ}, ציון ט פרק ב
י/טו ברור הלכה חולין קלח ע"א ציון [ב]
י/טו דברות משה שבת ח"א סי' י ענף א
י/טו הלכה רבה ח"א עמ' 205
י/טו חזו"א יו"ד סי' רד ס"ק ב, זרעים ליקוטים סי' ז ס"ק ב (שבת סי' מג ס"ק ב)
י/טו חזו"א על הרמב"ם
י/טו חזון יחזקאל חולין פ"י ה"א
י/טו חי' הרי"ם ב"ק עמ' פה
י/טו חי' הריצ"ד
י/טו חי' ר' חיים הלוי דף מח
י/טו חסדי דוד ח"ו עמ' רח
י/טו כתר תורה (תשסז) עמ' נז {עניים תולשים פאה ביד}
י/טו לב אריה (הורביץ) עמ' רנג-רנד
י/טו לחם אבירים
י/טו מהרי"ט אלגזי פ"ח אות פב או"ק ב
י/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' רפה
י/טו נאות אפרים ח"א עמ' קמח
י/טו ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' קצב
י/טו קרית מלך
י/טו שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרסא
י/טו שעורי הגרד"ש ב"ק סי' נט אות ג ד"ה והנה צ"ע
י/טז בית אהרן (קריספין) דף ס ע"ד {ר"י קורקוס}
י/טז ברור הלכה חולין קלז ע"ב ציון א
י/טז גינת ראובן תרומות עמ' תתשסה
י/טז הלכה רבה ח"א עמ' 205
י/טז חזון יחזקאל ב"מ פ"ח ה"ג
י/טז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צא
י/טז מילי דמרדכי
י/טז מנחת מחבת עמ' רכו
י/טז משנת יעקב
י/טז ספרי דבי רב ח"ג עמ' שעח
י/טז שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שסא
י/יז אגרות משה יו"ד ח"א סי' קצג, רטז
י/יז אור הישר [מל"מ לעיל פ"א הי"א]
י/יז אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצב
י/יז אנצי"ת ע' בת כהן הע' 90
י/יז בית יצחק תשכ"א עמ' 22
י/יז הר המוריה (אדר"ת) עמ' לב
י/יז חזון יחזקאל ב"מ פ"ח ה"ג, חולין פ"י ה"א
י/יז חי' הגר"ח החדש עמ' קמב
י/יז יצחק ירנן
י/יז כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רו
י/יז מאורות חיים תרומות עמ' פח {חולין}
י/יז מבוא למשנה תורה עמ' 92
י/יז מנחת חינוך ח"ג עמ' רפד-רפה
י/יז מעשה איש דף י ע"ב
י/יז מראות הים עמ' קעב-קעג
י/יז משב יעקב ח"ב עמ' סה {רדב"ז - הו"א "ולא לכהנת"}
י/יז משנת יעקב
י/יז קרית מלך
י/יז שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף רסז
י/יז תשובה מיראה (תשסו) עמ' טז
י/יז תשובה מיראה


יא/409 הלכות בכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ דרך אמונה
יא/רה"פ הרמב"ם המדויק
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ עטור בכורים
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אבי עזרי ח"ד
יא/א אהל חייא עמ' רצז
יא/א אור הישר [אור הישר מנחות לז ע"א וב"ק יא ע"ב]
יא/א אור שמח
יא/א אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 2, 4
יא/א אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קלז
יא/א אשל אברהם (שפירא) עמ' שצט
יא/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 39 {אך פדה תפדה}
יא/א בני שמואל
יא/א ברכת מרדכי פסחים עמ' פג
יא/א דברות אליהו ח"ב עמ' פו {חיוב האב}
יא/א דברות אליהו ח"ו עמ' סד {חיוב האב}
יא/א דברים אחדים (קלצקין) עמ' קד {השמיט שאם הפריש ואבד חייב באחריותו}
יא/א דעת כהן עמ' תנב
יא/א הדר איתמר עמ' קל {מצוה על האב}
יא/א הדרת מלך (זילברברג) דף נ ע"א {לא הביא "בכור בניך תתן לי"}
יא/א הערות ר"י ליינר
יא/א הפלאה כתובות קב ע"א (ד"ה ונראה)
יא/א הר המלך ח"ז עמ' תפו-תצא
יא/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיד
יא/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף פו
יא/א חי' ר' אפרים מרדכי
יא/א חלקת יוסף (וייס) ח"ב עמ' רכב
יא/א חק לישראל שליחות עמ' 243, 244
יא/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' עד {השמיט שחייב באחריותו}
יא/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קטו ע"ב, ח"ז עמ' קיד
יא/א מאור הקדש בכורות עמ' קלג
יא/א מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' קז
יא/א משאת משה (חברוני) פסחים סי' צח עמ' 304
יא/א משנת יהודה ח"א פכ"ט ה"ו
יא/א משנת יעקב
יא/א משרת משה (עטייה)
יא/א ניר לדוד
יא/א נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נד אות ב
יא/א נתיבי ים קדושין עמ' נד
יא/א סופר המלך ח"ב עמ' רצח
יא/א עיני דוד
יא/א עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תנד
יא/א פרי האדמה ח"א
יא/א פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' ת, תג
יא/א קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קכד
יא/א קרית מלך
יא/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' תנא-תנב
יא/א רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רט
יא/א שו"ע הרב פסקי הסידור סדר פדיון הבן
יא/א שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שנח
יא/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קנה
יא/א שמחת חיים (אמסלם) פתיחה אות א
יא/א שערי טהר ח"ה שער ב סי' ו אות א
יא/א תורת השליחות עמ' רלא
יא/ב אהל חייא עמ' תעז
יא/ב אוריין תליתאי (אפשטיין) דף מ ע"ב בהערה
יא/ב אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצב [עי' חידושי לקידושין ל ע"א]
יא/ב אמת ליעקב נשים עמ' קעב {כשיגדל}
יא/ב אנצי"ת ע' אשה הע' 161
יא/ב בית יצחק (חבר) ח"ב דף כה ע"ג
יא/ב בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' לח
יא/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קכח
יא/ב חי' ר' אפרים מרדכי
יא/ב חיים ומלך
יא/ב חק המלך
יא/ב חק לישראל שליחות עמ' 243, 244
יא/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעא
יא/ב כל בו ח"ה עמ' תשלט
יא/ב כתר אפרים עמ' עד
יא/ב להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קטו ע"ב, ח"ז עמ' קיז
יא/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' צא
יא/ב מעשה אברהם דף קטז ע"ב
יא/ב מצווה ועושה ח"ב עמ' תקעו {לפדות עצמו}
יא/ב מרפא לשון (ארדיט)
יא/ב משנת יעקב
יא/ב משפטי שלמה ח"א סי' כט עמ' קיא
יא/ב נשמת כל חי ח"א דף כט ע"ג
יא/ב סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' עו אות לח {מל"מ}
יא/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' עד
יא/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תנד
יא/ב עקדת משה ח"א עמ' קלד
יא/ב פני מלך במדבר עמ' קסא {יפדה את עצמו}
יא/ב פרי האדמה ח"א
יא/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' תנא
יא/ב רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רט
יא/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קנה {קטן שפדה את עצמו}
יא/ב תורת השליחות עמ' רלא
יא/ג אהל חייא עמ' תפב
יא/ג אמרי יושר בכורות דף מט ע"ב
יא/ג בית יצחק (חבר) ח"ב דף כה ע"ג
יא/ג בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' לח
יא/ג דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' כז
יא/ג התורה והמדינה ח"ד עמ' קצו
יא/ג חי' יחיאל דף ו ע"ד {הוא קודם לבנו}
יא/ג כל בו ח"ה עמ' תשמ
יא/ג משנת יעקב
יא/ג קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קלב, קלה
יא/ג רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רט
יא/ג תורת יצחק ח"א עמ' טו
יא/ד אור חדש (בלומ') דף קז ע"א, קי ע"א-ע"ב
יא/ד אשר למלך
יא/ד בגדי כהונה (כהן) דף כט ע"ב
יא/ד בית אבי ח"ב סי' עג עמ' קז
יא/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' שיח, של
יא/ד בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' יח {שהחיינו}
יא/ד בכורי חיים ח"ג עמ' לט
יא/ד גביע הכסף ח"ב עמ' קז {אסור להשתמש בו}
יא/ד גור אריה יהודה (זמבא) עמ' כז
יא/ד דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' כו
יא/ד חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קיז
יא/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעא, כרך ב ח"א עמ' עט
יא/ד כנסת ישראל (ששון) דף יח ע"ד
יא/ד כתב משה ח"ב עמ' לד
יא/ד לבושי מרדכי יו"ד סי' רב עמ' רעג
יא/ד מוריה גל' קט עמ' כה
יא/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' לח אות א
יא/ד מלאכת שלמה (חכים)
יא/ד מראה הנוגה
יא/ד משא יד ח"א עמ' רנו
יא/ד משנת יעקב
יא/ד עקדת משה ח"א עמ' קלד
יא/ד פי אריה דף ד ע"ב
יא/ד פרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' ו, ט {פדיון ועליה לרגל}
יא/ד פתחי מגדים עמ' קפט
יא/ד צל"ח החדש דף צג ע"א
יא/ד קרן הצבי מצוה קכ אות ה
יא/ד רני ושמחי דף קנז ע"ד
יא/ד רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רט
יא/ד שו"ת ר"י מסלוצק סי' נא עמ' קעו
יא/ד שיח ערב קידושין עמ' קמ
יא/ד תשובה שלמה יו"ד סי' מג
יא/ה אבן שלמה (ניימן) עמ' כח
יא/ה אהל חייא עמ' תעו
יא/ה אור הישר [אור הישר סוף פסחים]
יא/ה אור יעקב פסחים דף 204
יא/ה אור עולם (בלומנפלד) דף סט ע"ג {שוה כסף}
יא/ה אורח ישר דף עד ע"א-ע"ג {על פדיון}
יא/ה אורח ישראל סי' יג אות ד, ט, סי' כב אות יא, סי' כז אות יא
יא/ה אות לישראל (מובשוביץ) עמ' קט-קי, קיג
יא/ה אמרי איש עמ' קמג {"על פדיון הבן"}
יא/ה אפיקי מגינים קידושין סי' לו
יא/ה ארחות חיים ח"ב סי' ב אות ב {מברך "לפדות בכור"}
יא/ה באר בשדה עמ' שצ {מברך על פדיון הבן}
יא/ה באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' רלו
יא/ה בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 39-40
יא/ה בית אהרן וישראל גל' סא עמ' ל, גל' עו עמ' מה {האב מברך "על פדיון הבן"}
יא/ה בית אהרן וישראל גל' פח עמ' כב {שהחיינו}
יא/ה בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' יח {שהחיינו}
יא/ה בכורי אברהם דף מט ע"ב, נ ע"א {מברך "לפדות"}
יא/ה בצל חמדה עמ' מה, רמד
יא/ה ברור הלכה פסחים ז ע"ב ציון א
יא/ה ברכת הזמן עמ' שנו, שסג, תקי, תקמח, תקנג
יא/ה ברכת מרדכי פסחים עמ' פג
יא/ה גינת המלך עמ' נו
יא/ה דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סד
יא/ה דברות אליהו ח"ב עמ' פח
יא/ה דברי אור ח"ג עמ' קנח
יא/ה דעת סופר או"ח סי' כו
יא/ה הארת ירוחם קדושין ח"ב דף פג ע"ג
יא/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיד
יא/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצ
יא/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קפז
יא/ה וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קל
יא/ה זבחי שלמה עמ' קנ
יא/ה זכרון סופרים {וחוזר ומברך שהחיינו} [עיין הגהות חת"ס לאו"ח סימן רכ"ה (ועיין שם בפמ"ג ובמ"ב)]
יא/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קלא, קלג
יא/ה חזון יחזקאל ברכות פ"ו הי"ז
יא/ה חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' תסט ד"ה והנה {הפודה את בנו מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון הבן}
יא/ה חי' כתב סופר
יא/ה חיים שנים ישלם עמ' קנד
יא/ה חמודי ציון ח"א לדף קכא ע"ב ד"ה אשר
יא/ה יקח מצוות עמ' רסט
יא/ה כל בו ח"ה עמ' תשמ
יא/ה כתב סופר או"ח דף כב ע"ב, כה ע"א
יא/ה כתב סופר או"ח סי' כה ד"ה והנה אבינו
יא/ה כתב סופר או"ח סי' כו ד"ה ועיין רמב"ם
יא/ה כתב סופר יו"ד סי' קמח ד"ה הנה הרמב"ם {ואם האמינו הרי זה משובח}
יא/ה לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ו אות ג עמ' קטז {על פדיון הבן}
יא/ה מאור למלך קדושין עמ' קמ, קמב
יא/ה מילי דמרדכי
יא/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' נ
יא/ה מנחת אלימלך עמ' קל, קלג, רלה
יא/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' צו
יא/ה מעשה רקח
יא/ה מקור הברכה (מרגליות) עמ' כז, מז
יא/ה משנה שכיר יו"ד עמ' תכז
יא/ה משנת חיים קדושין עמ' רנו
יא/ה משנת יעקב
יא/ה משרת משה (עטייה)
יא/ה מתנת כהונה בכורות עמ' יד
יא/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' כד אות ב, ז
יא/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קג אות ב, ז
יא/ה ס' הנייר עמ' רב
יא/ה ס' הפרדס לרש"י עמ' רי
יא/ה סופר המלך ח"ב עמ' רצח
יא/ה סתרי ומגיני (תשכג) עמ' כז
יא/ה עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קד
יא/ה עטרת יעקב עמ' קכג
יא/ה פני משה (שלז')
יא/ה פרחי אהרן עמ' 194
יא/ה פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' ת, תג
יא/ה קרית מלך
יא/ה רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רז, רט
יא/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תל
יא/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רמ
יא/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קסא {לפדות או על פדיון}
יא/ה שו"ת הריב"ש סי' קלא, עמ' קמא
יא/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' ב
יא/ה שיח התורה עמ' שנב {דרך אמונה}
יא/ה שלמי יוסף בכורות עמ' יד
יא/ה שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות ד
יא/ה שעלי דעת גל' ז עמ' 49
יא/ה שערי טהר ח"ח סי' מח
יא/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 169
יא/ה תורת השליחות עמ' רכט
יא/ה תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' סה
יא/ו אוצרות הרמב"ם
יא/ו אור עולם (בלומנפלד) דף סה ע"ד, סח ע"ג, סט ע"ב
יא/ו אמונה ומסחר עמ' סה
יא/ו אמר יוסף (אלקלעי) דף קכ ע"א-ע"ב {שקלים}
יא/ו אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצב
יא/ו ארחות חיים ח"ב סי' ב אות ב
יא/ו ארץ בנימין עמ' שמב
יא/ו אשדות הפסגה ח"א דף ל ע"א
יא/ו בדבר מלך ח"ט עמ' קיב
יא/ו בני יוסף (טנוג'י) דף נא ע"ד
יא/ו ברור הלכה חולין סו ע"ב ציון ג פרק א {שלא כתנא דבי ר' ישמעאל}
יא/ו גור אריה יהודה (זמבא) עמ' כז
יא/ו הר המלך ח"ז עמ' עט
יא/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 27
יא/ו ויקח אברהם [אמר יוסף קכ ע"א]
יא/ו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לה [מהרי"ט אלגזי הל' בכורות פ"ח אות פא]
יא/ו חזו"א יו"ד סי' קפב ס"ק ח, אהע"ז סי' סו ס"ק ז, חו"מ סי' טז ס"ק טז
יא/ו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קפד
יא/ו חסדי יהונתן ח"א סי' לז
יא/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' לח
יא/ו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף יא
יא/ו יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' כז
יא/ו יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' פד {קרקע}
יא/ו יד יהודה (אשכנזי) דף ה ע"א-ע"ג
יא/ו כל בו ח"ה עמ' תשמא
יא/ו כרתי ופלתי סי' פד אות ב
יא/ו כתב סופר יו"ד סי' מח ד"ה וטרם {אין פודים בקרקעות}
יא/ו לשד השמן הל' עבדים פ"ג ה"ט
יא/ו מדה טובה ח"ד עמ' 17
יא/ו מהרי"ט אלגזי פ"ח אות פא או"ק א
יא/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' נד
יא/ו מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רנט-רס
יא/ו מעשה רקח
יא/ו מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קצז ע"ג]
יא/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמו אות ד {אין פודים בעבדים - כלל ופרט וכלל}
יא/ו משה ידבר (תקפז) שו"ת דף סג ע"ב {עבדים וקרקעות}
יא/ו משה ידבר (תשעו) עמ' שנד
יא/ו משנת יעקב
יא/ו נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קנז
יא/ו נוה צדק (השמטות)
יא/ו ס' הנייר עמ' רג
יא/ו ס' הפרנס עמ' שסו
יא/ו פינות הבית דף מט ע"ד
יא/ו פרי האדמה ח"א
יא/ו פרי חיים (תרסז) סי' ט {מל"מ}
יא/ו קרית מלך
יא/ו רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' קב
יא/ו רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' שנו {קרקע ועבד}
יא/ו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות ג
יא/ו תפארת חיים (שאכעט) דף פג ע"א {לא דורש ריבויי ומיעוטי}
יא/ז אוהב מישרים עמ' רצח-רצט
יא/ז אור הישר [לח"מ הל' אישות פ"ז הי"ח] {נתן לו כלי}
יא/ז אור עולם (שניאורסון) עמ' 85
יא/ז איים בים קידושין פ"א סי' יג אות ג
יא/ז אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' ח ד"ה מבואר בברייתא
יא/ז אמרי יושר בכורות דף נא ע"ב
יא/ז אפיקי מגינים קידושין סי' טו
יא/ז ארזא דבי רב קידושין עמ' כד-כה, קיב, קיד {לדידי שוה לי}
יא/ז באר מים חיים (נוסינזון) קידושין דף ח
יא/ז בדבר מלך ח"ט עמ' קכא, רצז
יא/ז בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכז סעיף ג {כ"מ}
יא/ז ברור הלכה כתובות קב ע"א ציון א
יא/ז ברור הלכה קדושין ח ע"א ציון ב
יא/ז ברכי יוסף יו"ד סי' שה אות ו
יא/ז דברות משה קדושין סי' כ ענף ג, הבבות עמ' רע
יא/ז דברי אליהו (חזן) ח"ג עמ' פא, פו, צב
יא/ז דגל יהודה (קמינר) עמ' קסה
יא/ז דעת כהן עמ' שנד, תנד
יא/ז הארת ירוחם קדושין ח"ב דף צח ע"א
יא/ז הדרת מלך (זילברברג) דף נ ע"ב {נתן לכמה כהנים}
יא/ז הר המלך ח"ג עמ' עו
יא/ז זאת ליעקב קידושין עמ' רפה
יא/ז זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לה [עצמות יוסף קידושין ח, ב"י וב"ח ודרישה ואחרונים על יו"ד סי' שה]
יא/ז זכרון שמואל עמ' רנה
יא/ז חד וחלק ח"א דף יא ע"א
יא/ז חזון יחזקאל בכורות פ"ו ה"ד
יא/ז חי' בעל שרידי אש עמ' צד
יא/ז חי' הגרז"ס קדשים עמ' קנג
יא/ז חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' לז-לח {קיבלו הכהן בה' סלעים - גם אם אינו אדם חשוב}
יא/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שיט
יא/ז חסדי דוד ח"ו עמ' תסו, תסח
יא/ז טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תריח
יא/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עט
יא/ז יצחק ירנן {נתן לו כלי}
יא/ז ישא מדברותיך קדושין עמ' קיח
יא/ז כי שרית עמ' 185
יא/ז כל בו ח"ה עמ' תשמא
יא/ז כלי שרת סי' לז
יא/ז כפתור ופרח (תשו) דף ז ע"ב
יא/ז לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' רד
יא/ז מאור למלך קדושין עמ' ק
יא/ז מאורות נתן (הורוביץ) דף נט ע"ד
יא/ז מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' תפא-תפב, תצג
יא/ז מהרי"ט אלגזי פ"ח אות פ או"ק א, אות פא או"ק ח
יא/ז מוריה גל' קיג עמ' לד-לו
יא/ז מוריה י גל' ה (ר"נ שמעונוביץ)
יא/ז מילי דקדושין עמ' רנו {כ"מ}, רס-רסא {השמיט אדם חשוב}
יא/ז מנוחת משה דף קטז ע"ב
יא/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' כח
יא/ז מנחת חינוך ח"א עמ' רל, ח"ג עמ' צג
יא/ז מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' פג
יא/ז מעדני שמואל עמ' קטו
יא/ז מעשה אברהם דף קיד ע"ד
יא/ז מעשה רקח {נתן לו כלי}
יא/ז מצעדי גבר קדושין סי' ל
יא/ז מקור הברכה (מרגליות) עמ' יח
יא/ז משאת המלך ח"ב סי' קסב {לא כתב דרכו להתייקר}
יא/ז משנת חיים בכורות עמ' קלה, תקכה-תקמא, תקמה-תקמח
יא/ז משנת חיים קדושין עמ' צה-צז
יא/ז משנת יעקב
יא/ז משפט כהן עמ' פד ע"א {נתן לו כלי}
יא/ז משפטי עזיאל ח"ו עמ' סז
יא/ז נאם דוד
יא/ז נועם התלמוד קידושין עמ' פ-פג {כלי שאינו שוה חמש סלעים}
יא/ז נזר הקדש {נתן לו כלי}
יא/ז ניצוצי אש עמ' תתמו
יא/ז ניר לדוד
יא/ז נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' נו אות א
יא/ז ס' הנייר עמ' רג
יא/ז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' תקס
יא/ז סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' נט אות ג, סי' ס אות ד
יא/ז סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' ש
יא/ז עיוני הלכות ח"ב עמ' תקמג
יא/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פב
יא/ז עצי ארזים סי' לא ס"ק א
יא/ז עצי חיים על מועדים עמ' שכט
יא/ז צרור הכסף (גטיניו) דף קכב ע"ב-ע"ג
יא/ז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כד {כ"מ}, במדבר עמ' ד
יא/ז ראשי בשמים (רבין) עמ' רסו
יא/ז ראשית בכורים דף צט, קב
יא/ז רב פעלים ח"ב חו"מ סי' יא (ד"ה והנה לכאורה)
יא/ז רב פעלים חלק ב חו"מ סימן יא
יא/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' רכז {ר"י קורקוס}
יא/ז שדה יצחק עמ' סא
יא/ז שו"ת הרדב"ז ח"ז סי' מג {נתן לו כלי}
יא/ז שו"ת רשב"ש עמ' קה
יא/ז שירת דוד יבמות-קידושין עמ' רצח
יא/ז שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות ב
יא/ז שעורי ר' חיים פנחס קדושין שעור א אות ח
יא/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שצ
יא/ז שעורי ר' שלמה עמ' קנג
יא/ז שערי ישר שער ה פכ"ה אות ח
יא/ז תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' שפ
יא/ח אבני נזר יו"ד סי' קפב אות ב, אהע"ז סי' שעד אות ט
יא/ח אגורה באהלך דף כט, לא {מתנה עמ"ל}
יא/ח אוהב מישרים עמ' רצז, רצט
יא/ח אור הישר [אור הישר בכורות נא ע"ב]
יא/ח אמרי יושר בכורות דף נא ע"ב
יא/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' כה אות יט
יא/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' כה אות א
יא/ח אש תמיד עמ' תכח
יא/ח באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
יא/ח בית אהרן וישראל גל' ח עמ' פו {כ"מ}, פט
יא/ח בית שערים ח"ג סי' פג
יא/ח בני שמואל
יא/ח דברות אליהו ח"ה עמ' סו
יא/ח דברי חיים ח"ב יו"ד סי' קו {הגהה על כ"מ}
יא/ח הארת ירוחם קדושין ח"ב דף פד ע"א, צח ע"ב
יא/ח זבד טוב עמ' 23
יא/ח זכר שמואל קדושין סי' ו ס"ק ב
יא/ח חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ו ס"ק יב
יא/ח חי' בעל שרידי אש עמ' צג, צה
יא/ח חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קז
יא/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שיא
יא/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קמז
יא/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף מה ע"ד
יא/ח טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קע, ח"ב עמ' ר, מהדו"ד עמ' תרכא
יא/ח טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רצו, ש
יא/ח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פ
יא/ח יצחק ירנן
יא/ח כבוד יו"ט
יא/ח כל בו ח"ה עמ' תשנא
יא/ח להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קא {כ"מ - מסייע בבית הגרנות}
יא/ח מגן גבורים (או"ח) סי' יד בתשובה
יא/ח מגן גבורים (או"ח) סי' יד ס"ק ד דף מד ע"ב
יא/ח מהרי"ט אלגזי פ"ח אות פב או"ק א
יא/ח מוריה גל' קעא עמ' עה-עו
יא/ח מחקרי ארץ יו"ד סי' כ
יא/ח מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קצו
יא/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' צו
יא/ח מנחת עני (תקמ) דף ז ע"א {ע"מ להחזיר}
יא/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' תעג
יא/ח מעיני המים
יא/ח מעשה רקח
יא/ח מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' רצא]
יא/ח מתנת כהונה בכורות עמ' יג
יא/ח נועם ח"י עמ' רמז
יא/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקע
יא/ח ס' הנייר עמ' רג
יא/ח פרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' א-ב {השמיט שאסור לתת מעמ"ל}
יא/ח פרחי כהונה (קצבורג) עמ' ק {מחזיר - מסייע בבית הגרנות}
יא/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' מט אות ב
יא/ח צרור החיים (חייקא)
יא/ח קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' פה
יא/ח רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רח
יא/ח שו"ת רשב"ש עמ' קג
יא/ח שלמי יוסף בכורות עמ' יג
יא/ח שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' קכב, קפב
יא/ח שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות א
יא/ח שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 118
יא/ט אבן ישראל (פישר)
יא/ט אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 79
יא/ט בדבר מלך ח"ט עמ' קכב
יא/ט חק לישראל שליחות עמ' 243, 244
יא/ט יהגה האריה עמ' קו
יא/ט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעב
יא/ט ישב מצרף דף ו ע"א
יא/ט כל בו ח"ה עמ' תשלט
יא/ט לבושי מרדכי אהע"ז עמ' עא
יא/ט להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קב
יא/ט מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סז או"ק א {אבן ישראל (פישר)}
יא/ט משנת יעקב זרעים ח"א עמ' סה, ח"ב עמ' קכג-קכה
יא/ט ס' הנייר עמ' רג
יא/ט ערך כסף עמ' קלט
יא/ט תורת לויים דף לד
יא/י אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 82, 84, 85
יא/י אפיקי מגינים קידושין סי' לו {פדיון תלוי בלידה ולא ביוחסין}
יא/י דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' כו
יא/י זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסה-שסו {טעם פטור בן לוייה}
יא/י חק לישראל שליחות עמ' 243, 244 {האם כהן ולוי יכולים להיות שליחים לפדות}
יא/י כל בו ח"ה עמ' תשלט
יא/י מאור הקדש בכורות עמ' לב {טעם פטור בן כהנת ובן לוייה}
יא/י משנת יעקב כאן {טעם פטור בן לויה, דין לויה שהתעברה מממזר, פטר חמור של לוייה}, הפלאה עמ' רנז-רנח {בן של לוי ממזר}
יא/י מתנת כהונה בכורות עמ' עד = שלמי יוסף בכורות עמ' עד {טעם פטור בן לוייה}, עה { פטר חמור של לוייה}
יא/י נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' קעב עמ' רחצ
יא/י ס' הנייר עמ' רג
יא/י קרן הצבי מצוה עא אות ג
יא/י שערי טהר ח"ז סי' מח דף קמב ע"א {פדיון בן של אשה סומא לר' יהודה שפטורה ממצוות}
יא/יא אבי עזרי ח"א
יא/יא אמת ליעקב מקרא עמ' שנב (עמ' קפד במהד' תשסז)
יא/יא זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסה-שסו {בן של בת של לוייה וגוי}
יא/יא חי' הגר"ח החדש עמ' תקח {מעוברת מגוי - סתירה לדין לוייה שנבעלה בעילת זנות לענין מעשר}
יא/יא חק לישראל שליחות עמ' 243, 244 {האם בעל של כהנת או של לוייה יכול להיות שליח לפדות}
יא/יא יגיעת ערב ב"ב ח"ב עמ' תקכג {אבי עזרי}
יא/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' צב
יא/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יא משנת יעקב כאן {טעם פטור בן לוייה מגוי}, הפלאה עמ' רנז-רנח {טעם פטור בן לוייה מגוי}
יא/יא קובץ חי' תורה (סול') עמ' יג {סתירה לדין לוייה שנבעלה בעילת זנות לענין מעשר}
יא/יא שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רצג
יא/יא תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' יז ס"ק ו עמ' קסו{כ"מ}
יא/יא תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לו ס"ק ג
יא/יא תורת לויים דף לה {בן של לוי מנכרית, אם לידתו בקדושה}
יא/יב אבי עזרי ח"ה
יא/יב אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' כ
יא/יב אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 88, 95
יא/יב בדבר מלך ח"ט עמ' קיח
יא/יב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/יב גליונות אבני נזר
יא/יב דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' קמה
יא/יב דובב מישרים (וידנפלד) עמ' עא
יא/יב חזון יחזקאל קידושין פ"ב ה"ט
יא/יב יד ישראל ח"א
יא/יב כל בו ח"ה עמ' תשמב
יא/יב לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' רז
יא/יב מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קצב-קצג
יא/יב מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סז או"ק א, ג
יא/יב מילי דקדושין עמ' שעז {אבי עזרי}
יא/יב מעשה רקח
יא/יב משנת אליעזר (קונשטט) עמ' לט
יא/יב משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קכד-קכח
יא/יב סופר המלך
יא/יב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פא
יא/יב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רעו
יא/יב שערי טהר ח"ה שער ב סי' ו אות ב, סי' ז אות ד
יא/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 383
יא/יג אור שמח
יא/יג אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצב
יא/יג אמת ליעקב מקרא עמ' רלה
יא/יג אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 9-11, 114, ע' גר הע' 334, 499, 500
יא/יג בית אהרן וישראל גל' נ עמ' קלא
יא/יג בני דוד
יא/יג בני יעקב
יא/יג דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' כו
יא/יג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמא
יא/יג כל בו ח"ה עמ' תשמב
יא/יג משנת יעקב
יא/יג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסא, רסד
יא/יג ערך כסף עמ' קמ
יא/יג קרית מלך
יא/יג שו"ת ר"י מסלוצק סי' מח עמ' קסז
יא/יג שעורי ר' אליהו מאיר יבמות סי' כ אות ב
יא/יג תחומין ח"ה עמ' 265
יא/יד אמרי הצבי (בער) סוגיות דף לח ע"ב
יא/יד אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 15, 16, 18, 19
יא/יד ארחות חיים ח"ב סי' ב אות א
יא/יד באר עשק סי' לג
יא/יד בני דוד
יא/יד ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א מא ע"א]
יא/יד יד המלך (פלומבו)
יא/יד כל בו ח"ה עמ' תשלט
יא/יד לב שלמה (הלוי) דף יח ע"ד
יא/יד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קנג
יא/יד מאור הקדש בכורות עמ' קכג
יא/יד משנת חיים נדה סי' כה עמ' קז
יא/יד משנת יעקב
יא/יד משנת יעקב קדושה עמ' נט
יא/יד מתנת כהונה בכורות עמ' רנז, רסג
יא/יד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קלו
יא/יד נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קפח
יא/יד נשמת אברהם ח"ג עמ' רלב
יא/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסא
יא/יד קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 79
יא/יד שו"ת ר"י קצבי סי' ה
יא/יד שלמי יוסף בכורות עמ' רנז, רסג
יא/יד שם טוב - השלמה
יא/יד שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות טו
יא/טו אמרי יושר בכורות דף מו ע"א-ע"ב
יא/טו אמרי יושר חולין סח ע"א
יא/טו אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 40, 45, 52
יא/טו בגדי כהונה (כהן) דף קב ע"ד
יא/טו זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לה [מהרי"ט אלגזי הל' בכורות פ"ח אות סג]
יא/טו חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שפז
יא/טו חלקת לוי עמ' סג
יא/טו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' רנ
יא/טו מאור הקדש בכורות עמ' קיט
יא/טו מהרי"ט אלגזי פ"ח אות ס או"ק ד, ז, אות סג או"ק א
יא/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' צו
יא/טו מעשה רקח
יא/טו מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קסח ע"ב-ע"ג, קעא ע"ד]
יא/טו משנת חיים בכורות עמ' תק
יא/טו משנת חיים חולין סי' מד עמ' קנז
יא/טו מתנת כהונה בכורות עמ' ו, רנג-רנד, רס, רסד
יא/טו שיח ערב קדשים עמ' תה
יא/טו שלמי יוסף בכורות עמ' ו, רנג-רנד, רס, רסד
יא/טו תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קלט-קמ
יא/טז אור שמח
יא/טז אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 58
יא/טז הר המלך ח"ז עמ' עט
יא/טז התורה והתלמוד ח"ד עמ' 503
יא/טז חלקת לוי עמ' נ
יא/טז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רל
יא/טז מעשה רקח
יא/טז משא בני קהת (השמטות)
יא/טז משנת חיים בכורות עמ' רסג
יא/טז משנת יעקב
יא/טז נשמת אברהם ח"ב עמ' קצט
יא/טז עיוני הלכות ח"ב עמ' תקמג {או"ש}
יא/טז עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רמא {או"ש}
יא/טז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' נא
יא/טז שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות טו
יא/יז אבן פינה (נשר) עמ' קלג
יא/יז אמרי חיים (לרנר) ח"ג עמ' שב {השמיט בן שני ראשים}
יא/יז אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 60, 68, 69, 74, 77
יא/יז ארחות חיים ח"ב סי' ב אות ג {נעשה טריפה}
יא/יז אשר למלך
יא/יז באר מים חיים (מוצירי) גירסא דינקותא דף ל ע"ד {טריפה}
יא/יז בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' יח {שהחיינו}
יא/יז בית שערים יו"ד סי' שפח
יא/יז בכורי אברהם דף יא ע"ב {נעשה טריפה}
יא/יז בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קו
יא/יז ברור הלכה ב"ק יא ע"ב ציון א
יא/יז גור אריה בראשית פ' לח הע' 148
יא/יז גינת ורדים (הלוי) יו"ד כלל ו סי' י
יא/יז דובר מישרים
יא/יז דרך ישרה ח"ב עמ' קצב
יא/יז הר המלך ח"ו עמ' קד
יא/יז חד וחלק ח"א דף לח ע"ד
יא/יז חי' ר' אפרים מרדכי
יא/יז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' נט
יא/יז יצחק ירנן
יא/יז כל בו ח"ה עמ' תשמד
יא/יז מגן בעדי עמ' 116
יא/יז מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סט או"ק ב-ג
יא/יז מוריה גל' קצג עמ' קצה-קצו {נעשה טריפה}
יא/יז מוריה ח גל' ח עמ' כב {טריפה}
יא/יז מטה אהרן ר"ה עמ' עו
יא/יז מלאכת שלמה (השמטות)
יא/יז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף נב ע"ב
יא/יז מעשה אברהם דף קמט ע"ב
יא/יז מעשה רקח
יא/יז משא בני קהת (השמטות)
יא/יז משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' שיז
יא/יז משנת חיים בכורות עמ' תקיג
יא/יז משנת יעקב כאן, נשים ח"ב עמ' רלג-רלה, הפלאה עמ' רכא
יא/יז משרת משה (עטייה)
יא/יז נועם חי"ב עמ' טו
יא/יז נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' נד אות ב {טריפה}
יא/יז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רסט
יא/יז צפנת פענח שמות עמ' נד
יא/יז רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' רנד
יא/יז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שנט
יא/יז שו"ת מהר"י מינץ (תשעד) עמ' רד
יא/יז שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' רכג
יא/יז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קי
יא/יז שם משמעון (פולק) ח"ב דף פה
יא/יז שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות י
יא/יז שער המלך ח"ב עמ' רצד
יא/יז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 364-386
יא/יז תורת השליחות עמ' רלג
יא/יז תנובת ציון דף קא ע"ג
יא/יח אור הישר [אור הישר בכורות מט ע"ב]
יא/יח אוריתא טו עמ' עב
יא/יח אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' ב ד"ה ומ"ש הפרי חדש {ר"י קורקוס}, תרו"מ סי' כ ד"ה ומלשונו
יא/יח אפיקי מגינים קידושין סי' נב
יא/יח בדבר מלך ח"ט עמ' קכג
יא/יח בית אהרן (קארטשין) עמ' קז
יא/יח בכורי אברהם דף סד ע"ג
יא/יח בכורי אליהו עמ' ס
יא/יח בני דוד
יא/יח ברור הלכה חולין קלז ע"ב ציון א פרק ד {ר"י קורקוס}
יא/יח בריכת ירושלים עמ' סו
יא/יח גדולי שמואל קידושין דף יד ע"ב
יא/יח דגל ראובן ח"ב סי' מה
יא/יח זכר יצחק (תשן) עמ' קצא
יא/יח זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לה [מהרי"ט אלגזי הל' בכורות פ"ח אות עה-עו]
יא/יח חי' מהרי"א צטרון עמ' עו
יא/יח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיא
יא/יח יצחק ירנן
יא/יח יקר הערך דף קח ע"ג
יא/יח ישועות יעקב קדשים עמ' שלט
יא/יח כל בו ח"ה עמ' תשמג
יא/יח כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קכ ע"ג, קכא ע"ד
יא/יח כתר אפרים עמ' עד
יא/יח מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רצא
יא/יח מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סט או"ק ב, אות עה או"ק א, אות עו או"ק א
יא/יח מחנה לויה (תשעד) עמ' ד {רמב"ם}, ה {ר"י קורקוס}
יא/יח מכתם לדוד (פרדו) דף קכט
יא/יח מעשה רקח
יא/יח מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף נב ע"ד
יא/יח מקור ישראל דף לט ע"ב
יא/יח מראה הנוגה [נחמד למראה ח"א דף קצח ע"ג]
יא/יח נאם דוד
יא/יח ס' הנייר עמ' רב
יא/יח סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קמז
יא/יח עין יצחק תנינא ח"ב עמ' רלד
יא/יח פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' ל דף לג ע"א-ע"ב {כמו רב}
יא/יח צור תעודה דף רג ע"א {לח"מ}
יא/יח קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' קלז
יא/יח קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' מה {פודה בנו תוך שלושים}, קל, קלה
יא/יח שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף סד ע"א
יא/יח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קנה
יא/יח שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' כג
יא/יח שושן עדות דף קנו ע"ג
יא/יח שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות כה
יא/יח תורת ירוחם ח"ג דף לז ע"ד
יא/יח תשובה שלמה יו"ד סי' ה דף לב ע"ב
יא/יט אבן הספיר (ספרקה) עמ' קב {רדב"ז}
יא/יט אורים ותומים - תומים סי' מט ס"ק יט
יא/יט אלומות יוסף (תשלז) סי' ג
יא/יט אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' י ד"ה בשו"ע
יא/יט אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 96
יא/יט אשר למלך
יא/יט בדבר מלך ח"ט עמ' קכד
יא/יט בית אהרן וישראל גל' מא עמ' יד
יא/יט בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לח {ספק פטור}
יא/יט בנתיב המצוות עמ' 259
יא/יט דברי חיים ח"ב יו"ד סי' קו
יא/יט חד וחלק ח"א דף יא ע"א
יא/יט כי שרית עמ' 185
יא/יט כל בו ח"ה עמ' תשמד
יא/יט מאור למלך ב"מ עמ' צ, צז-צח {רדב"ז}
יא/יט מהרי"ט אלגזי פ"א אות ח או"ק ז (דף ז ע"א)
יא/יט מנחת כהן (יוסף חיים) דף קטז ע"ב
יא/יט משא בני קהת (גם בהשמטות)
יא/יט משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קלא-קלד
יא/יט נר דוד ח"א עמ' כז
יא/יט נתיב אברהם ח"א עמ' קג
יא/יט ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' ח, מט
יא/יט קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תצד
יא/יט קרית מלך
יא/יט קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קכד
יא/יט שם טוב - השלמה
יא/יט שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' צא
יא/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 264
יא/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 227
יא/יט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קיד
יא/יט שרשים במועדות עמ' קלב
יא/יט תחומין חכ"א עמ' 397
יא/כ אבי עזרי ח"א וח"ה
יא/כ אבני החושן סי' מט סעיף יד
יא/כ אגודת אזוב ח"ב דף צט ע"ב
יא/כ אגלי טל ח"ב סי' קכ אות י
יא/כ אות לישראל (מובשוביץ) עמ' רצ
יא/כ אמרי יהודה (רוזנר) כלל טז פתיחה שורש א אות ג
יא/כ אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 97-101
יא/כ אפיקי מגינים קידושין סי' לו
יא/כ ארחות חיים ח"ב סי' ב אות ג
יא/כ באר מים חיים (נוסינזון) בכורות דף מח
יא/כ בארות יצחק (הכהן) עמ' שיא
יא/כ בדבר מלך ח"ט עמ' קכז, רצג
יא/כ בית יצחק (חבר) ח"ב דף כה ע"ב, כו ע"א
יא/כ בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' לז, לט
יא/כ בית לוי (גולדברג) דף יד ע"ד
יא/כ בכורי אברהם דף יא ע"א-ע"ב
יא/כ ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' שח
יא/כ גורן דוד ח"ב סי' לג אות ב, ג, ח
יא/כ דברות משה גיטין עמ' שפב, שפה
יא/כ דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' נא ד"ה אולם
יא/כ דברי חיים (שו"ת) ח"א אהע"ז סי' צד ענף א
יא/כ דגל ראובן ח"ב סי' מג, מה
יא/כ הדר איתמר עמ' קלא
יא/כ ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 508, 505
יא/כ הר המלך ח"ז עמ' עט
יא/כ זכר יצחק (תשח) עמ' קמד
יא/כ זכר יצחק (תשן) עמ' ו, קס, קצא
יא/כ זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לה [ים של שלמה ב"ק פ"ה סי' לב]
יא/כ חד וחלק ח"ב דף ד ע"ב
יא/כ חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ו ס"ק ח
יא/כ חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 268 {מל"מ}
יא/כ חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקיט {מל"מ}
יא/כ חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף קנה ע"ד, קנו ע"ב, קנח ע"ב {מל"מ}
יא/כ יד דוד (קרלין) ח"ב דף קח ע"א
יא/כ ישועות יעקב נזיקין עמ' רנב
יא/כ כל בו ח"ה עמ' תשמה
יא/כ לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' ט אות ו-ט
יא/כ מאור הקדש בכורות עמ' קמב
יא/כ מאיר נתיבים עמ' 176
יא/כ מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף כד ע"ד {נתחייבו נכסים}
יא/כ מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סט או"ק א-ג (דף נט ע"א)
יא/כ מלבושי יו"ט ח"א דף צא ע"א, ח"ב יו"ד סי' יח
יא/כ מנחה חדשה (חן טוב) פ' קורח {מל"מ}
יא/כ מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' תקא
יא/כ מנחת יהודה (בוים) דף יז ע"א {נתחייבו הנכסים}
יא/כ מנחת יוסף ח"ב עמ' קכח
יא/כ מעשה רקח
יא/כ מצודת בן ציון דף כו ע"ג, כז ע"א, כח ע"ב {נתחייבו נכסים}
יא/כ מקצוע בתורה סי' מט ס' י ס"ק יז
יא/כ מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף קעב ע"ג]
יא/כ משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' סב
יא/כ משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' קפד
יא/כ משנת יעקב משפטים עמ' לב
יא/כ משנת ר' אהרן ב"ק עמ' סח, רה
יא/כ מתנת כהונה בכורות עמ' שיג
יא/כ נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שצט, ח"ב עמ' עז, פ
יא/כ ס' הפרנס עמ' שסה
יא/כ סתירת זקנים - הלכה עמ' עה
יא/כ ערך שי חו"מ סי' סו סעיף יד {כ"מ}
יא/כ קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' נז, קלז, תצד
יא/כ קרן פני משה ח"ב [מהרי"ט אלגזי אות סט]
יא/כ ראשית בכורים דף צג ע"א, צד ע"א {נתחייבו נכסים}
יא/כ שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קעא
יא/כ שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' נה
יא/כ שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' שסט
יא/כ שלמי יוסף בכורות עמ' שיג
יא/כ שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' מא
יא/כ שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' שצז
יא/כ שערי טהר ח"ו סי' סט אות ג
יא/כ שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 146
יא/כ שערי שאול שבת עמ' סה {כ"מ}
יא/כ תיבת גומא (ורשנר) עמ' רסד {מל"מ}
יא/כ תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ה {מל"מ}
יא/כ תיבת גומא (תשסז) עמ' קפה {מל"מ - ס"ס}
יא/כ תיבת גומא (תשסז) עמ' קפה {מל"מ}
יא/כא אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 5
יא/כא קרית מלך
יא/כב אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 105
יא/כב דליית הכרם עמ' תתתכ [השגת הראב"ד שייכת להכ"ה]
יא/כב הר המלך ח"ה עמ' קלו-קלח
יא/כב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רל
יא/כב מעשה רקח
יא/כב מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כג אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 102, 103
יא/כג הר המלך ח"ה עמ' קלו-קלח
יא/כג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף קנז ע"א
יא/כד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/כד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שו
יא/כד הר המלך ח"ה עמ' קלו-קלח
יא/כד חלקת לוי עמ' סט
יא/כד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' קטו, קטז
יא/כד נחלי אפרסמון סי' מח {ראב"ד}
יא/כד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסא
יא/כד ראש יוסף (כולל) א עמ' סט
יא/כד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 264
יא/כה אמרי יושר בכורות דף מט ע"א
יא/כה אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 107, 108
יא/כה באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שו
יא/כה בדבר מלך ח"ט עמ' קכח
יא/כה הר המלך ח"ה עמ' קלו-קלח
יא/כה זכרון משה (קרונז'ק) עמ' יא-יג
יא/כה חי' חתם סופר
יא/כה חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קט
יא/כה חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקטז-תקיט, תקכב, תקכה-תקכו, תקלג, תקלה
יא/כה מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/כה ראש יוסף (כולל) א עמ' סט
יא/כה ראשית בכורים דף מד
יא/כה שושנת העמקים (תאומים) עמ' קנט
יא/כה שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 264
יא/כה תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ה
יא/כו דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' כז
יא/כו הדרת מרדכי דף סח ע"ד, סט ע"א
יא/כו השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 205
יא/כו ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג קנה ע"ד]
יא/כו חזו"א חו"מ לקוטים סי' כא לדף מג, סנהדרין סי' לב ס"ק ה
יא/כו חזו"א על הרמב"ם
יא/כו חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' צו, קח, קנא
יא/כו מחנה יהודה (אשכנזי) דף קד ע"ב
יא/כו מחשבת הקודש ח"ב דף יא ע"ב
יא/כו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' עו
יא/כו מקנת חיים עמ' רמז
יא/כו עין יצחק תנינא ח"ב עמ' רכג, רלד
יא/כו צור תעודה דף רב ע"א
יא/כו שמן המור ח"א דף מ ע"ב
יא/כו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ג אות כ
יא/כז חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' צו, קח, קנא
יא/כז יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלא, רעב, כרך ב ח"א עמ' פ
יא/כז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסא
יא/כח חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' צו, קח, קנא
יא/כט אוצרות יהושע עמ' עא
יא/כט אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 107
יא/כט בדבר מלך ח"ט עמ' קכח
יא/כט הר המלך ח"ה עמ' קלו-קלח
יא/כט חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ג ס"ק ב
יא/כט חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' צו, קח, קנא
יא/כט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף קנה ע"ד, קנו ע"ד, קנח ע"ב
יא/כט עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 546
יא/כט קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תצג
יא/כט ראש יוסף (כולל) א עמ' סט
יא/כט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 264
יא/ל אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' שמט
יא/ל אוצרות יהושע עמ' עא
יא/ל אחיעזר ח"ב סי' כב ס"ק יא
יא/ל אמרי יושר בכורות דף מט ע"א
יא/ל אנצי"ת ע' בכור אדם הע' 109, 110
יא/ל בדבר מלך ח"ט עמ' קכח
יא/ל דגל ראובן ח"א סי' כו
יא/ל דרכי דוד (קסל) פאה עמ' תקעא
יא/ל הר המלך ח"ה עמ' קלו-קלח
יא/ל זכרון משה (קרונז'ק) עמ' יב
יא/ל חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' צו, קח, קט, קנא
יא/ל חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקטז-תקיט, תקכב, תקכה-תקכו, תקלג, תקלה
יא/ל ישועות יעקב קדשים עמ' שלט
יא/ל מאור למלך כתובות עמ' נא
יא/ל מהרי"ט אלגזי פ"א אות ח או"ק ו, פ"ב אות יז או"ק ה
יא/ל מעיני המים
יא/ל מעשה רקח
יא/ל מקום דוד [משפטים ישרים (גאון) דף עה]
יא/ל מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ל משנת ר' אהרן שבת עמ' יז, זרעים עמ' כז, שו"ת סי' יד אות ה, קדשים - בכורות יז ע"א ד"ה משנה ס"ק ה
יא/ל נועם ח"כ עמ' רפג
יא/ל עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קפה
יא/ל עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קפח
יא/ל קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' רמז
יא/ל קונטרס הספקות כלל ו סי' ה
יא/ל ראש יוסף (כולל) א עמ' סט
יא/ל ראשית בכורים דף כ ע"ב, פט ע"ב
יא/ל שאילות שמואל סי' פה
יא/ל שבילי דחזקה עמ' קג
יא/ל שו"ת ר"י מסלוצק עמ' קסז, קעג
יא/ל שחר אורך עמ' קצח {הדבר רחוק}
יא/ל שירת דוד כתובות עמ' כט-ל
יא/ל שני שבילין, שבילי דחזקה סי' יז עמ' קז, שבילי דרוב סי' יט עמ' צז, סי' לג עמ' קעא
יא/ל שערי בינה (תשעט) עמ' תרמט {בשמא ושמא מוציאים ממון}
יא/ל שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' רלט {ספק ספיקא}
יא/ל שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 264
יא/ל שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 228
יא/ל שערי ישר שער ה פט"ז אות ח
יא/ל תיבת גומא (ורשנר) עמ' רסד {מל"מ}


יב/410 הלכות בכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ דרך אמונה
יב/רה"פ הרמב"ם המדויק
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ עטור בכורים
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' עז
יב/א אוצרות הרמב"ם
יב/א אור הישר [אור הישר בכורות ט ע"א ודף יא]
יב/א אחיעזר ח"א סי' כ ס"ק ט
יב/א אמרי דוד (שליסל) דף כ ע"א, כא ע"ג
יב/א אמרי יושר בכורות דף ט ע"ב
יב/א אמת ליעקב זרעים וטהרות עמ' רצב
יב/א ארזי לבנון עמ' קסח {ראב"ד}
יב/א ארחות חיים ח"ב סי' ב אות ה
יב/א אשר למלך
יב/א בית אהרן וישראל גל' מא עמ' צ
יב/א בכורי אברהם דף צד ע"ד {עריפה - מצוה}
יב/א גביע הכסף ח"ב עמ' קד {אסור בהנאה}
יב/א הדרת מלך (זילברברג) דף נב ע"ב-ע"ג
יב/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רנד
יב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שסח
יב/א וישב הים ח"א סי' טו ס"ק א-ד
יב/א זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 49 {ראב"ד}
יב/א חדשים גם ישנים עמ' 127 {רדב"ז}
יב/א חוקי חיים (שו"ב) עמ' כו
יב/א חזו"א בכורות סי' יז ס"ק ד, סי' לז ס"ק ד
יב/א חזו"א על הרמב"ם
יב/א חי' הגאון אדר"ת עמ' קעה {מ"ע לערוף}
יב/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף פז
יב/א חלקת לוי עמ' מה
יב/א חסדי דוד ח"ו עמ' תיז
יב/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' מז עמ' קמג-קמד
יב/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קסב {ראב"ד}
יב/א חשבונות של מצוה עמ' נז
יב/א חשבונות של מצוה עמ' שצד
יב/א טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקצג
יב/א ידי משה (בוצק') הל' בכורות סי' כה
יב/א יצחק ירנן
יב/א כל בו ח"ה עמ' תשנג, תשנו
יב/א כנור דוד עמ' כ-כב
יב/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רנג
יב/א לקוטי סופר ח"א דף קיז ע"א
יב/א לקוטי שיחות חל"ו עמ' 59
יב/א מאור הקדש בכורות עמ' נג
יב/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' עח
יב/א מהרי"ט אלגזי פ"א אות יד או"ק ד (דף ט ע"א)
יב/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קמח
יב/א מוריה גל' רמג עמ' ע {מצוה לערוף}
יב/א מוריה שנה ח גל' ח עמ' יט {בכל מקום}
יב/א מחנה חיים ח"א סי' צו דף קנג ע"ב
יב/א מיטב הארץ עמ' 410
יב/א מכשירי מצוה עמ' נד, סד, עד
יב/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף נג ע"א-ע"ב, ח"ב דף קי ע"א {ראב"ד}
יב/א מנחת חינוך ח"א עמ' קכ-קכא
יב/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שד {ראב"ד}
יב/א מעיני המים
יב/א מעשה רקח
יב/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכג ע"א
יב/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' שמו {בכל מקום ובכל זמן}, שמח-שמט {מצות עריפה}
יב/א מקנת חיים עמ' רכו
יב/א מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף כח ע"א] {ראב"ד}
יב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' עו אות ג {עיקר המצוה על הבעלים}
יב/א משנת חיים בכורות עמ' פה, צא, קסט-קעז, קפה
יב/א משנת חיים במדבר עמ' שז
יב/א משנת חיים קדושין עמ' רי, ריא
יב/א משנת חיים שמות עמ' צה, שמב
יב/א משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' קפד
יב/א משנת ר' אהרן קדשים - בכורות סי' ג ס"ק ג, שו"ת סי' לח בסופו
יב/א מתנת כהונה בכורות עמ' קלט, קנח
יב/א נאם דוד
יב/א נזר הקדש (קפלן)
יב/א נחלת שמואל דף לד ע"ד {מצוה לערוף}
יב/א נר יצחק (ארדיט) עמ' עב-פג {עריפה}, פד {פדיון פט"ח בחו"ל}
יב/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף כח ע"ד {מצוות פדייה קודמת למצוות עריפה - שתי מצוות}
יב/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' נח
יב/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' תיח
יב/א סהמ"צ לרס"ג ח"א דף רצא ע"ד
יב/א פני שלמה (אמריליו) דרוש כז דף נא ע"ב
יב/א פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' רכה
יב/א קרית מלך
יב/א קרן הצבי מצוה פג אות ב
יב/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' ד
יב/א קרן פני משה ח"ב
יב/א ראשית בכורים דף כה ע"ב {מצוה לערוף}, לב
יב/א רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רט
יב/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קעד, ח"ה קונטרס המצוות סי' יא
יב/א שביעי קדש עמ' ק
יב/א שלמי יוסף בכורות עמ' קלד
יב/א שלמי יוסף בכורות עמ' קלט, קנח
יב/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שסג
יב/א שם שלמה (ארדיט) דף כח ע"ד
יב/א שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קעב
יב/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 75, 233
יב/א תורה תמימה שמות פ' יג אות ס
יב/א תנובת ציון דף צח ע"ב-ע"ג, קא ע"ג
יב/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' פ
יב/ב בית יצחק תשט"ז עמ' 66
יב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצ
יב/ב חוף ימים ח"ב סי' ס אות ה
יב/ב כל בו ח"ה עמ' תשנו
יב/ב מיטב הארץ עמ' 410
יב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קיז
יב/ב משנת חיים בכורות עמ' קצה
יב/ב משנת חיים במדבר עמ' שט
יב/ב משנת יעקב
יב/ב מתנת כהונה בכורות עמ' קלט
יב/ב נר יצחק (ארדיט) עמ' פה, פז
יב/ב עוללות ישראל עמ' צח
יב/ב פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' תיח
יב/ב קרית מלך
יב/ב שלמי יוסף בכורות עמ' קלט
יב/ב שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' קמא
יב/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 233
יב/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקצג {רדב"ז}
יב/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/ג הגיוני לב (ראשגולין) דף קב ע"ג
יב/ג מעשה רקח
יב/ג משנת חיים במדבר עמ' שט
יב/ג נר יצחק (ארדיט) עמ' פז
יב/ג קרית מלך
יב/ד אבי עזרי ח"ד
יב/ד אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ג עמ' עז, קנג
יב/ד אבני זכרון (פפר) ח"א דף פג ע"ב
יב/ד אוצרות יהושע עמ' רמה, רמז
יב/ד אור גדול דף קפא ע"א-ע"ד
יב/ד אור הישר [אור הישר בכורות י ע"ב]
יב/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' רצד {נתן פט"ח לכהן}, רצו, רצח {איסור הנאה}, רצט {נתן פט"ח לכהן}, ש {דמיו}
יב/ד אור שמח
יב/ד אחיעזר ח"ב סי' טו ס"ק ה
יב/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 160
יב/ד אמרי בינה (אוירבך) - פדיון הבן סי' ט ד"ה ודע
יב/ד אמרי דוד (שליסל) דף כא ע"ד, כב ע"א
יב/ד אמרי יושר בכורות דף ט ע"ב, י ע"ב
יב/ד אפיקי מגינים קידושין סי' נט
יב/ד ארחות חיים ח"ב סי' ב אות ה
יב/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצא {כ"מ}
יב/ד אש תמיד עמ' רמט
יב/ד בדבר מלך ח"ג סי' ע
יב/ד בדבר מלך חי"א עמ' רעה
יב/ד בינת הלב (תאומים) דף מב ע"ג
יב/ד בית דינו של שמואל עמ' 526
יב/ד בית הלל (כגן) ע"ז עמ' לב
יב/ד בית יצחק תשט"ז עמ' 66, 68, 69
יב/ד בית מאיר (תשע) סי' כח ס"ט עמ' רלא, סכ"א עמ' רלג
יב/ד בית מאיר השלם סי' כח ס"ט עמ' כב, ס"י עמ' כו
יב/ד בני שמואל
יב/ד ברכות שמים מכות פ"ג אות תקיג {השמיט מלקות על עבודה בפט"ח}
יב/ד ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קצה {ראב"ד}
יב/ד גור אריה (צרמון)
יב/ד גט מקושר (אלגזי) עמ' נג
יב/ד גינת ורדים (תאומים) עמ' קפד-קפה
יב/ד גליוני הגר"ש עמ' פג {כ"מ - אינו תימה אלא על הגמרא}
יב/ד דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' יג ד"ה ובזה
יב/ד דברי יצחק (הרצוג) דף מא ע"ג {אסור בהנאה}
יב/ד דליית הכרם עמ' תתתכ
יב/ד הדרום חי"ב עמ' 50
יב/ד הון יוסף דף ז
יב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שסט
יב/ד זיר יצחק דף לב ע"ד
יב/ד זכרון שמואל עמ' רעז
יב/ד חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' א ס"ק י
יב/ד חוף ימים ח"ב סי' נ אות ח
יב/ד חזו"א בכורות סי' יז ס"ק ג
יב/ד חזון יחזקאל בכורות פ"א ה"ו
יב/ד חי' הגרז"ס קדשים עמ' רפו, רפט {ראב"ד}
יב/ד חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' ריב
יב/ד חי' ר' יונתן אייבשיץ (רמב"ם מהדורת פרדס, סוף עבודה) = חסדי יהונתן ח"א סי' כח
יב/ד חי' ר' שמואל פסחים עמ' לו
יב/ד חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' כח
יב/ד חלקת לוי עמ' נא
יב/ד חסדי דוד ח"ו עמ' תטז
יב/ד חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' קסא
יב/ד חקרי לב (לווינבוק) דף כב ע"ד, מו ע"ב
יב/ד חשבונות של מצוה עמ' נה
יב/ד יד דוד (קרלין) ח"ב דף יט
יב/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שח, כרך ב ח"א עמ' פ
יב/ד ימין המלך
יב/ד יצחק ירנן
יב/ד כבוד מלכים (מרגליות) עמ' קיא {באר אברהם}
יב/ד כהונת רפאל עמ' ד
יב/ד כל בו ח"ה עמ' תשנז
יב/ד כתר המלך
יב/ד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קג
יב/ד ליבא בעי דף עד
יב/ד לקוטי סופר ח"א דף קיז ע"ג
יב/ד מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' יט
יב/ד מהרי"ט אלגזי פ"א אות ח או"ק ב, ד, אות יב או"ק ב {או"ש}, אות יג או"ק א, אות טו או"ק א-ב
יב/ד מוריה גל' רמג עמ' סח-עא {דמיו אסורים}
יב/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף מח ע"א {ראב"ד}
יב/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מו ע"ג
יב/ד מנחת ברוך סי' לה ענף ב
יב/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קיג, קיח, קכא, רנט, ח"ב עמ' צו, שנד
יב/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רפח {מחנה אפרים}, רצו {ראב"ד}
יב/ד מעדני מלך (תשמח) עמ' רו, רח-רט
יב/ד מעין נצח ח"א סי' טז
יב/ד מעשה רקח
יב/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכד ע"ג
יב/ד מפתח הבאורים [שו"ת רעק"א סי' קס]
יב/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' שמח
יב/ד מקנת חיים עמ' נא
יב/ד מראה הנוגה
יב/ד מרגניתא דר"מ
יב/ד מרחשת ח"ב סי' כו אות א
יב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/ד משב יעקב ח"א
יב/ד משה ידבר (תקפז) שו"ת דף כ ע"א-ע"ב {כ"מ}
יב/ד משה ידבר (תשעו) עמ' צט
יב/ד משנת חיים בכורות עמ' קז-קיא, קטו, קטז, קלד, תיא
יב/ד משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קמ-קמה
יב/ד משנת ר' אהרן זרעים עמ' פח, שו"ת סי' לח, קדשים - בכורות יא ע"א, יד ע"א, וסי' ג
יב/ד מתנת כהונה בכורות עמ' קנב, קצו
יב/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' מה-מז
יב/ד נודע ביהודה קמא יו"ד סי' פד
יב/ד נר יצחק (ארדיט) עמ' פז
יב/ד נתיבות מרדכי קדושין עמ' קיז, קכא, תלג
יב/ד סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קנא
יב/ד עבודת מתנה עמ' רמה
יב/ד עונג שבת קו"א סי' ג אות א
יב/ד ענפי ארז (זי') דף רג ע"ב
יב/ד פנת יקרת (תשנד) סי' צט אות ב
יב/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תכב
יב/ד פרי העץ דף קיא ע"ג
יב/ד צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכב אות ד
יב/ד קהלות יעקב בכורות ח
יב/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' רעד
יב/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קפ, קצ {נקבר}
יב/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שא, שיז
יב/ד קרבן אליצור דף קו ע"ב-ע"ג
יב/ד קרבן אליצור דף קז ע"ג, קח
יב/ד קרן פני משה ח"ב
יב/ד ראשית בכורים דף ב ע"ד {ראב"ד}, כח
יב/ד שארית נתן בנימין עמ' קכד {ראב"ד}, קכה {מוכר פטר חמור דמיו אסורים}
יב/ד שביעי קדש עמ' צט-ק, קד
יב/ד שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תצו, ח"ו סי' שני אלפים שט
יב/ד שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רכא
יב/ד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רצא
יב/ד שובע שמחות עמ' שמז, שנא
יב/ד שירת דוד (תשסג) עמ' עו
יב/ד שירת דוד ב"מ עמ' עו
יב/ד שלמי יוסף בכורות עמ' קלד
יב/ד שלמי יוסף בכורות עמ' קנב, קצו
יב/ד שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קעב, קעז, ריד, רעה
יב/ד שעורי ר' שמואל קדושין עמ' שנז-שנח
יב/ד שער המלך ח"א עמ' שסז-שסח
יב/ד שער יהודה
יב/ד שערי זיו ח"ג דף עב ע"א-ע"ב
יב/ד שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' ה
יב/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 358
יב/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 76, 82, 231, 273
יב/ד שערי ישר שער ג פכ"ה אות יג, שער ה פ"כ אות י
יב/ד שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ע ע"א
יב/ד תורת ראשי הישיבות קידושין ח"ב עמ' תנג {מכר פטר חמור דמיו אסורים}
יב/ד תנופת זהב עמ' 361
יב/ה אנצי"ת ע' אחריות הע' 70
יב/ה גביע הכסף ח"ב עמ' קה {דרך אמונה - ביאור הלכה}
יב/ה הדרת מלך (זילברברג) דף נא ע"ב
יב/ה זכרון נחום עמ' מא {או"ש}
יב/ה חי' הגר"ח ב"מ עמ' עד
יב/ה לקוטי סופר ח"א דף קיז ע"ב
יב/ה מהרי"ט אלגזי פ"ח אות פב או"ק ב
יב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' שנד
יב/ה משנת יעקב
יב/ה נר יצחק (ארדיט) עמ' פ, צב
יב/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פב
יב/ה שערי טהר ח"ה שער ב סי' ז אות א דף קסה ע"א
יב/ה תנובת ציון דף צח ע"ד
יב/ו אברהם יגל
יב/ו אמרי יושר בכורות דף יג ע"א
יב/ו ארחות חיים ח"ב סי' ב אות ה {משנולד עד שלשים יום}
יב/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קמב
יב/ו חוף ימים ח"ב סי' כב אות ד
יב/ו חזו"א יו"ד סי' קצב ס"ק א, בכורות סי' יז ס"ק ט
יב/ו חזו"א על הרמב"ם
יב/ו חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קז
יב/ו חמדת שלמה עמ' יד {למה פסק כרב ששת ולא כרבא}
יב/ו חסדי דוד ח"ו עמ' תיב
יב/ו טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תקצג
יב/ו כל בו ח"ה עמ' תשנח
יב/ו לקוטי שיחות חט"ז עמ' 498
יב/ו מאור הקדש בכורות עמ' נג
יב/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' עג
יב/ו מהרי"ט אלגזי פ"א אות ח או"ק ג, אות יד או"ק ג
יב/ו מילי דמרדכי
יב/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קיג, קכב
יב/ו מנחת חינוך מצוה כג (דף לו ע"א)
יב/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רפד, שא
יב/ו מעשה רקח
יב/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קכג ע"א
יב/ו משך חכמה במדבר פי"ח פס' טו
יב/ו משנת חיים בכורות עמ' קעט-קפא
יב/ו משנת יעקב
יב/ו נר יצחק (ארדיט) עמ' צג
יב/ו ספרי דבי רב ח"ב עמ' קלד
יב/ו קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קיח
יב/ו קרית מלך
יב/ו קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קכד
יב/ו שושן עדות דף קנו ע"א
יב/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 79
יב/ו תנובת ציון דף צח ע"ב, קב ע"א
יב/ז הר המלך ח"ד עמ' מג
יב/ז התורה והתלמוד ח"ד עמ' 339
יב/ז כל בו ח"ה עמ' תשנד
יב/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קכב
יב/ז מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/ז משנת יעקב
יב/ז נר יצחק (ארדיט) עמ' צה
יב/ז קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' קיח
יב/ז תנובת ציון דף קא ע"ב
יב/ח אור הישר
יב/ח אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' רד {שה - רק חי}
יב/ח אמת ליעקב מועד עמ' רפא {שה - חי}
יב/ח אמת ליעקב מקרא עמ' שיט
יב/ח אנצי"ת ע' ארבעה וחמשה הע' 63
יב/ח חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קעז
יב/ח יחי ראובן (נאוי) עמ' קנא
יב/ח כל בו ח"ה עמ' תשנה
יב/ח להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קלג {טריפה}
יב/ח מים חיים
יב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' רעח
יב/ח מנחת חינוך מצוה כב (דף לג ע"ב, לד ע"א)
יב/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רצ
יב/ח מעשה רקח
יב/ח מרחשת ח"א סי' נ אות א
יב/ח משנה הלכות ח"ג סי' קעב
יב/ח משנת חיים בכורות עמ' קכג-קמה
יב/ח משנת יעקב
יב/ח נר יצחק (ארדיט) עמ' צו, צט
יב/ח עטרת ישראל עמ' שנו
יב/ח שאלת הכהנים תורה דף קי
יב/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' סה
יב/ט אבי עזרי ח"ב וח"ה
יב/ט אבן ישראל (פישר)
יב/ט אמרי יושר בכורות דף יב ע"א
יב/ט אנצי"ת ע' בן פקועה הע' 169, 170
יב/ט באר אברהם (טרויב)
יב/ט בית אהרן וישראל גל' עד עמ' לד {אין פודים בנדמה}
יב/ט בית ישחק
יב/ט בכורי אברהם דף יג ע"א {כ"מ - ספק}
יב/ט ברור הלכה חולין עד ע"ב ציון ז {בן פקועה}
יב/ט ברכי יוסף יו"ד סי' שכא אות ב {בן פקועה}
יב/ט בשבילי הקודש סי' טז אות ב {בן פקועה}
יב/ט דברי יצחק (הרצוג) דף מא ע"ג
יב/ט דליית הכרם עמ' תתתכ {פודין בבן פקועה}
יב/ט ויקן יוסף דף צה ע"ג {בן פקועה}
יב/ט זכר ישעיהו
יב/ט זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לה
יב/ט חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ב ס"ק ד
יב/ט חזו"א יו"ד סי' קצב ס"ק ג-ד, בכורות סי' יז ס"ק ה, יב
יב/ט חזו"א על הרמב"ם
יב/ט חי' הגר"י סי' מא
יב/ט חי' הגרז"ס קדשים עמ' רפח
יב/ט חי' יעקב עמ' קל
יב/ט חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קעח
יב/ט חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' כח
יב/ט חסדי דוד ח"ו עמ' תי
יב/ט טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תרעה
יב/ט יחי ראובן (נאוי) עמ' צח
יב/ט יצחק ירנן
יב/ט ישועות מלכו (קרית ארבע)
יב/ט כתר המלך
יב/ט מהרי"ט אלגזי דף ד ע"א, ז ע"ב
יב/ט מהרי"ט אלגזי פ"א אות ב או"ק ו, אות י או"ק ב, אות יא או"ק ב
יב/ט מזכרת חיים עמ' מז {בן פקועה}
יב/ט מילי דמרדכי
יב/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף נ ע"ג
יב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קיד-קטו, ח"ב עמ' תיד, ח"ג עמ' רפה
יב/ט מנחת חינוך מצוה כב (דף לג ע"ב, לד ע"א)
יב/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רפט, שב
יב/ט מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' טו אות ז, שערי ישר שער ה פט"ז]
יב/ט מראה איש ח"א יו"ד עמ' יד
יב/ט מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף כג ע"א-ע"ג]
יב/ט מרחשת ח"א סי' מט אות א
יב/ט משנת חיים בכורות עמ' קנו-קנט
יב/ט משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קמז-קמח
יב/ט משנת ר' אהרן קדשים - בכורות ג ע"ב ס"ק א, ט ע"א, וסי' ב
יב/ט משק ביתי סי' צח (לב ע"ב) {יצחק ירנן}
יב/ט נועם ח"כ עמ' רפג
יב/ט נר יצחק (ארדיט) עמ' צו-צז, ק
יב/ט ענפי ארז (זי') דף קכא ע"ד {בן פקועה}, קכב ע"א
יב/ט פרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' ה-ו {עובר בכל רגע}
יב/ט שהם וישפה ח"ב
יב/ט שושנת העמקים (תאומים) עמ' רכג
יב/ט שלמי שמעון (תשמו) עמ' עה
יב/ט שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רכו, רנו, רסד
יב/ט שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' סה
יב/ט שערי זיו ח"ג דף עה ע"א, עז ע"ב
יב/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 229, 235
יב/ט שערי ישר שער ה פי"ז אות א
יב/ט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קצד, ש {מל"מ}
יב/ט שפת אמת על התלמוד ח"ג דף ע ע"ד
יב/ט תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ט ע"ג
יב/ט תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ו עמ' לח
יב/י אבני נזר יו"ד סי' שצו אות ו {ראב"ד}
יב/י כל בו ח"ה עמ' תשנה
יב/י מנחת חינוך ח"א עמ' קטו
יב/י מסורה ח"ח עמ' כא
יב/י נר יצחק (ארדיט) עמ' ק
יב/י ראשית בכורים דף לז
יב/יא אהל חייא עמ' תרנא
יב/יא אור שמח
יב/יא אמרי יושר בכורות דף יא ע"א
יב/יא באר מים חיים (נוסינזון) בכורות דף יא
יב/יא בדבר מלך ח"ט עמ' קמו
יב/יא בדי הארון (הכהן) עמ' 572
יב/יא בית אהרן וישראל גל' צב עמ' נ {ספק}
יב/יא גביע הכסף ח"ב עמ' קי-קיא {אם אין לו שה}
יב/יא הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' פד
יב/יא זכר ישעיהו
יב/יא זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קנה {אם אין לו שה}
יב/יא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לה [לפי זה אין פודים בשטרות וקרקעות ועבדים]
יב/יא חוף ימים ח"ב סי' נ אות ז, ט, סי' ס אות ח
יב/יא חסדי דוד ח"ו עמ' תיב-תיג
יב/יא ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' עד
יב/יא יקב זאב דף קא ע"ג
יב/יא כל בו ח"ה עמ' תשנה
יב/יא מאמר מרדכי - ושבתה הארץ עמ' תעב
יב/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קיד-קטו
יב/יא משב יעקב ח"א
יב/יא משך חכמה במדבר פי"ח פס' טו
יב/יא משנת חיים בכורות עמ' קכג-קמה
יב/יא משנת חיים בכורות עמ' קצה, שנא
יב/יא משנת חיים במדבר עמ' שה
יב/יא משנת חיים ויקרא עמ' תקלח
יב/יא משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' קמח-קנא
יב/יא נר יצחק (ארדיט) עמ' קא-קג
יב/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף לט ע"א {בהמת שביעית}
יב/יא צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' תקכז
יב/יא צפנת פענח (תשסו) עמ' שמד
יב/יא קונטרס השביעית (קלמנוביץ) עמ' קיב
יב/יא קרן פני משה ח"ב
יב/יא שביעי קדש עמ' צט
יב/יא שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רכב, רסד
יב/יא שעורי ר' שלמה עמ' קנה {או"ש}
יב/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 233, 380
יב/יא תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ח ע"א
יב/יב באר מים חיים (נוסינזון) בכורות דף יא
יב/יב דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' נו ד"ה אף {מל"מ}
יב/יב חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' א ס"ק יד
יב/יב חוף ימים ח"ב סי' ס אות ז-ח
יב/יב חזו"א יו"ד סי' קצב ס"ק ד
יב/יב חסדי דוד ח"ו עמ' תיב-תיג
יב/יב כל בו ח"ה עמ' תשנה
יב/יב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' עו
יב/יב מהרי"ט אלגזי דף ה ע"א
יב/יב מהרי"ט אלגזי פ"א אות ו או"ק א
יב/יב מנחת חינוך ח"א עמ' קיד
יב/יב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' רפח
יב/יב מעשה רקח
יב/יב מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף טו ע"א-ע"ב]
יב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/יב משנת חיים בכורות עמ' קכד
יב/יב משנת יעקב
יב/יב נר יצחק (ארדיט) עמ' קב-קג
יב/יב עמק הנצי"ב פ' קרח פסקא ג עמ' קד
יב/יב שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רכב
יב/יב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 234
יב/יג ארחות חיים ח"ב סי' ב אות ה
יב/יג בגדי כהונה (כהן) דף כט ע"ג
יב/יג בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' טו
יב/יג ברור הלכה נדרים לו ע"ב ציון א פסקה ד
יב/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שסט
יב/יג זכר יצחק (תשח) עמ' קפד
יב/יג זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לה [מהרי"ט אלגזי הל' בכורות פ"א אות ז]
יב/יג חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס ב"ק סי' סח עמ' קעו
יב/יג חי' הגר"ח החדש עמ' שמג
יב/יג כוכב מיעקב (גרינברג) דף לב ע"ג {פט"ח של חברו}
יב/יג כל בו ח"ה עמ' תשנו
יב/יג לב ים נדרים עמ' קסג {פודה פטר חמור של חברו}
יב/יג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' עז
יב/יג מנחת חינוך ח"א עמ' קטז
יב/יג מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"א סי' טו אות ז]
יב/יג משנת יעקב
יב/יג נר יצחק (ארדיט) עמ' עט, קו
יב/יג נתן פריו נדרים עמ' פה
יב/יג פרחי אהרן עמ' 197
יב/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רכב אות ג
יב/יג שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' ו {הפודה פט"ח של חברו פדיונו פדוי לבעלים}, ט
יב/יד אבן הספיר (ספרקה) עמ' א
יב/יד אור שמח
יב/יד אחיעזר ח"ג סי' לו ס"ק א
יב/יד אחרית השנים עמ' נז
יב/יד אמונת יהושע עמ' אלף קב {כהנים בזה"ז}
יב/יד זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' קנז
יב/יד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שח
יב/יד כל בו ח"ה עמ' תשנט
יב/יד מנחת חינוך ח"א עמ' קיח
יב/יד משנת יעקב כאן {רמב"ם}, קדושה עמ' ז {או"ש}
יב/יד נר יצחק (ארדיט) עמ' עט
יב/יד שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' תכג {או"ש}
יב/יד תורת לויים דף לה
יב/טו אור עולם (בלומנפלד) דף סב ע"ב {פסוק מפרשת בא}
יב/טו אמת ליעקב מקרא עמ' רלה
יב/טו בדבר מלך חט"ז עמ' קלט
יב/טו ברור הלכה קדושין נ ע"ב ציון ו
יב/טו דובר מישרים
יב/טו כל בו ח"ה עמ' תשנט
יב/טו מאור הקדש בכורות עמ' כ
יב/טו מילי דמרדכי
יב/טו מעשה רקח
יב/טו משנת חיים בכורות עמ' כב, כח-לב, מא
יב/טו משנת יעקב
יב/טו נר יצחק (ארדיט) עמ' קו
יב/טו שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' טז-יז, מג, צח
יב/טז אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' כ ד"ה והנה
יב/טז אמרי יושר בכורות דף ט ע"ב
יב/טז אנצי"ת ע' גר הע' 336
יב/טז בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לז {אינו לכהן מספק}
יב/טז חוקי חיים (שו"ב) עמ' כז
יב/טז ימין המלך
יב/טז לקוטי סופר ח"א דף קטו ע"ג
יב/טז מאור הקדש בכורות עמ' נג
יב/טז מהרי"ט אלגזי דף ד ע"ב
יב/טז מהרי"ט אלגזי פ"א אות ד או"ק ה
יב/טז מנחת חינוך ח"א עמ' קיד, קיט-קכ
יב/טז מעשה רקח
יב/טז מפתח הבאורים [שערי ישר שער ה פ"ז]
יב/טז משברי ים עדל"ת סי' לב ס"ק יב
יב/טז משנת חיים בכורות עמ' צ, צא, צה, קא, קב
יב/טז משנת חיים במדבר עמ' שו
יב/טז משנת יעקב
יב/טז נר יצחק (ארדיט) עמ' קח
יב/טז נתן פריו נדרים עמ' מב, וסוגיות ח"א עמ' מד {גם בספק חייב לערוף}
יב/טז סגולת ישראל שמות עמ' פז {גר שנתגיר ואין ידוע אם עד שלא נתגיר ילדה חמורו וכו'}
יב/טז עוללות ישראל עמ' צז
יב/טז עורה שחר דף מו ע"ד
יב/טז קרית מלך
יב/טז שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' קעב
יב/טז שערי טהר ח"ו סי' סו אות א
יב/טז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 75, 230
יב/טז שערי ישר שער ה פ"ז אות ד, פי"ז אות א
יב/יז אנצי"ת ע' גוי הע' 468
יב/יז בני דוד
יב/יז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רא
יב/יז כל בו ח"ה עמ' תשנט
יב/יז מהרי"ט אלגזי פ"א אות ח או"ק ד {מעשה רוקח}
יב/יז מעשה רקח
יב/יז משנת יעקב
יב/יז נר יצחק (ארדיט) עמ' קח
יב/יז תורת הקדש ח"ג עמ' יג
יב/יח אור הישר [כ"מ הל' בכורות פ"ב ה"ו]
יב/יח ארחות חיים ח"ב סי' ב אות ז {חמורה שילדה כמין סוס}
יב/יח בית אהרן וישראל גל' עד עמ' לב
יב/יח זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסט
יב/יח חסדי דוד ח"ו עמ' תד
יב/יח כל בו ח"ה עמ' תשס
יב/יח מאור הקדש בכורות עמ' מא
יב/יח מנחת חינוך ח"א עמ' קטז
יב/יח משנת חיים בכורות עמ' סה-עד
יב/יח משנת יעקב
יב/יח מתנת כהונה בכורות עמ' פג, קלט
יב/יח נר יצחק (ארדיט) עמ' קט
יב/יח ראשית בכורים דף יב
יב/יח שלמי יוסף בכורות עמ' פג, קלט
יב/יח שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' טז, צח, קב-קג, קט
יב/יט אבי עזרי ח"ג
יב/יט אבני ציון ח"ב סי' ה אות ב
יב/יט אהל יוסף (מולכו) דף נ ע"א {מל"מ}
יב/יט אמרי יושר בכורות דף ט ע"א {מל"מ}
יב/יט ארחות חיים ח"ב סי' ב אות ז {חמורה שילדה שני זכרים}
יב/יט בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לז {אינו לכהן מספק}
יב/יט בציר אליעזר ח"א דף ט ע"ד {מל"מ}
יב/יט ברור הלכה חולין ע ע"א ציון ד פרק א
יב/יט דבר מאיר (ראק) סי' כז
יב/יט דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' נא ד"ה אולם
יב/יט דברי יציב יו"ד עמ' סד {מל"מ}
יב/יט חוקי חיים (שו"ב) עמ' כז
יב/יט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תקכב {מל"מ}
יב/יט יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רל
יב/יט כל בו ח"ה עמ' תשס
יב/יט לב דוד (פלדמן) עמ' סג {מל"מ - ס"ס באיסור כרת}
יב/יט מאור למלך קדושין עמ' קמו {אבי עזרי}
יב/יט מגידות (תשעג) סי' סח עמ' קעג, קעה, קעו
יב/יט מהרי"ט אלגזי דף י ע"ב
יב/יט מהרי"ט אלגזי פ"א אות ד או"ק ה {אבי עזרי}, אות ח או"ק ו {מל"מ}
יב/יט מיטב הארץ עמ' 411
יב/יט מנחת אשר שבת עמ' שלז {מל"מ}
יב/יט מנחת חינוך ח"א עמ' קיד, קיז
יב/יט מפתח הבאורים [שערי ישר שער ה פ"ז]
יב/יט משנת חיים בכורות עמ' פח, פט, צו, צז
יב/יט משנת יעקב
יב/יט נר יצחק (ארדיט) עמ' קט
יב/יט עוללות ישראל עמ' צח
יב/יט עורה שחר דף מג ע"ג {מל"מ}
יב/יט עטרת ישראל עמ' רצח, שנה
יב/יט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קפח
יב/יט ראשית בכורים דף כ ע"ב {מל"מ}
יב/יט שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קעה
יב/יט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' נה {מל"מ}
יב/יט שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' קפח
יב/יט שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' טז, קסא, קעא
יב/יט שערי טהר ח"ו סי' סו אות א
יב/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 263
יב/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 75, 77
יב/יט שערי ישר שער ה פ"ז אות ד, פי"ז אות א
יב/יט שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' תד {מל"מ}
יב/יט שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' שלג {מל"מ}
יב/יט תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ט ע"ד
יב/יט תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ו עמ' לט {מל"מ}
יב/יט תורת יצחק ח"א עמ' קפט
יב/יט תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תמג, תמה, ח"ב עמ' שפט {מל"מ}
יב/כ בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לז {מל"מ}
יב/כ כל בו ח"ה עמ' תשס
יב/כ לב מבין
יב/כ לב מבין דף קכב ע"ב {כ"מ}
יב/כ נר יצחק (ארדיט) עמ' קי
יב/כ קהל יהודה - חי' השו"ע דף לה ע"א וע"ג
יב/כ קול חיל עמ' עה
יב/כא אהל משה (הורוביץ) ח"א בכורות ט ע"א
יב/כא בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לז {אינו לכהן מספק}
יב/כא דבר מאיר (ראק) סי' נט
יב/כא דברי מרדכי (לוריא) דף ז ע"ב
יב/כא המאור הגדול (יעבץ) עמ' רכב
יב/כא זכרון יהודה (גרינואלד) עמ' שיג {בספק המע"ה}
יב/כא זכרון יהונתן דף טו ע"א {ס"ס}
יב/כא זכרון יהושע (ויסברוד) ח"ב עמ' לה
יב/כא חדושים ובאורים (גרי') בכורות סי' ג ס"ק ב
יב/כא חזו"א בכורות סי' יז ס"ק א
יב/כא חזו"א על הרמב"ם
יב/כא חי' הריצ"ד
יב/כא טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' תרעז
יב/כא ישועות יעקב קדשים עמ' שלו, שמב
יב/כא כל בו ח"ה עמ' תשס
יב/כא מגידות (תשמ) עמ' קעב
יב/כא מגידות (תשעג) סי' סח עמ' קעא, קעה, קעו
יב/כא מהרי"ט אלגזי פ"א אות ד או"ק ד, אות ח או"ק ד
יב/כא מנחת חינוך ח"א עמ' קיז
יב/כא מעיני המים
יב/כא מעשה רקח
יב/כא מראה הנוגה [הלכות יו"ט (מהרי"ט אלגזי) דף יד ע"ב]
יב/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/כא משנת חיים בכורות עמ' פז-צא
יב/כא משנת יעקב
יב/כא משנת ר' אהרן קדשים - בכורות ט ע"א
יב/כא נר יצחק (ארדיט) עמ' קיא
יב/כא נתיב אברהם ח"א עמ' קטו
יב/כא עוללות ישראל עמ' צח
יב/כא עטרת ישראל עמ' שנה
יב/כא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קפו
יב/כא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קפח
יב/כא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קפח
יב/כא עין יצחק ח"ב עמ' מח
יב/כא פד"ר חכ"א עמ' 25
יב/כא קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קכא {גם משם אחד זה ס"ס}
יב/כא ראשית בכורים דף פח
יב/כא שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קעה
יב/כא שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' טז, קסא, קעא-קעב
יב/כא שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 263, 272
יב/כא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 92
יב/כא תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ט ע"ד
יב/כא תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ו עמ' לט
יב/כב ארחות חיים ח"ב סי' ב אות ז {קנה מגוי וספק אם ביכרה}
יב/כב בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לז {אינו לכהן מספק}
יב/כב ימין המלך
יב/כב מנחת חינוך ח"א עמ' קיד
יב/כב נר יצחק (ארדיט) עמ' קיג
יב/כב קרית מלך
יב/כג אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' קנב
יב/כג אבן ציון עמ' שסא
יב/כג אבני החושן סי' סו סעיף ג
יב/כג אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב כו ע"ב
יב/כג אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' כז
יב/כג אור לישרים (קלרמן) ב"מ עמ' עה
יב/כג אחיעזר ח"ב סי' לו ס"ק א
יב/כג בית אהרן וישראל גל' פח עמ' לו {ספקות מתעשרים}, לט {רדב"ז}
יב/כג בית זבול ח"ד עמ' קלו
יב/כג בית יצחק (ברטלר) ב"מ סי' מג אות א, ה
יב/כג בית פנחס (גרהר) ח"א בהקדמה עמ' 30
יב/כג בן אשר סי' לב אות ד
יב/כג ברית יצחק (איזקסון) דף ו ע"ג-ע"ד {ספקות נכנסים לדיר להתעשר}
יב/כג דברות אליהו ח"א עמ' קג
יב/כג דברות משה ב"מ ח"א סי' ז ענף א, ד
יב/כג דברי מרדכי (וייס) ח"ב עמ' ריד
יב/כג דודאי משה עמ' צח
יב/כג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תצז
יב/כג זכר יצחק (תשן) עמ' קצז
יב/כג חזון יחזקאל ב"ב פ"ד ה"ז, בכורות פ"א ה"ו
יב/כג חי' הגר"ח ב"מ עמ' עד
יב/כג חי' הגרנ"ט סי' קמה
יב/כג חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' קג
יב/כג חמדת שלמה עמ' טו {ביאור מה הוסיף 'כשהיו' וישוב הקושיא משיטתו דת"ב אין מוציאין}
יב/כג טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שפט, מהדו"ד עמ' תרנז
יב/כג יד דוד (דהן) עמ' קצה
יב/כג לב מבין
יב/כג לקוטי שעורים (שטיין) ב"מ סי' ו ס"ק א
יב/כג לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' קעג
יב/כג מאור למלך ב"מ עמ' פא, צ, צד-צז, צח {רדב"ז}, קצב
יב/כג מהרי"ט אלגזי דף ז ע"א
יב/כג מהרי"ט אלגזי פ"א אות ח או"ק ז, אות יא או"ק ב, אות יג או"ק ג, פ"ג אות מ (הראשון) או"ק ג
יב/כג מיטב הארץ עמ' 411
יב/כג מצעדי גבר ב"מ סי' כ אות א
יב/כג מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' שא
יב/כג מקדש דוד קדשים סי' יד ס"ק א
יב/כג מראה הנוגה
יב/כג מרחשת ח"א סי' מט אות א
יב/כג משנת יעקב קרבנות עמ' צז
יב/כג מתנת כהונה בכורות עמ' פב-פג, קנח
יב/כג נר יצחק (ארדיט) עמ' צז {רדב"ז}, קיג-קיד
יב/כג עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' שלד
יב/כג עונג שבת קו"א סי' ג אות א
יב/כג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ג עמ' קח
יב/כג קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' שסז, שעד
יב/כג שירת דוד (תשסג) עמ' סט, עד
יב/כג שירת דוד ב"מ עמ' סט, עד
יב/כג שלמי יוסף בכורות עמ' פב-פג, קנח
יב/כג שנות חיים (קלוגר) עמ' תה
יב/כג שעורי הגרב"ד ב"מ עמ' קמח
יב/כג שעורי מרן הגר"י מפוניבז עמ' קכח
יב/כג שעורי ר' יחיאל מיכל בכורות סי' רלא
יב/כג שעורי ר' שלמה עמ' רנב
יב/כג שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב עמ' יג-יד
יב/כג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 283
יב/כג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 62, 77, 84
יב/כג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 174
יב/כג תורה אור (שנגהי) עמ' יד
יב/כג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף ח ע"ד
יב/כג תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ו עמ' לה
יב/כג תורת ראשי הישיבות ב"מ עמ' רפג
יב/כג תורת רפאל ח"ג עמ' סא
יב/כג תפארת אהרן עמ' קעו-קעז
יב/כד אמרי בינה (אוירבך) - תרו"מ סי' טו ד"ה והפירוש
יב/כד זר זהב (פראג) עמ' סב
יב/כד חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קי {מל"מ}
יב/כד יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' פא, ריד
יב/כד כל בו ח"ה עמ' תשסא
יב/כד מנחת חינוך ח"א עמ' קיח
יב/כד מתנת כהונה בכורות עמ' פב-פג, קנט
יב/כד נחלת יהושע (שפירא) סי' ז דף כג ע"ג
יב/כד נר יצחק (ארדיט) עמ' פ, קיד, קטז
יב/כד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קפח
יב/כד שלמי יוסף בכורות עמ' פב-פג, קנט
יב/כד שער המלך - טעם המלך ח"א עמ' שעז

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US